View original HTML file with complete header information
kṛtirmaitreyanāthasya // / Oṃ namo maitreyanāthāya //
kṛtirmaitreyanāthasya // / Oṃ namo maitreyanāthāya //
yā sarvajñatayā nayatyupaśamaṃ śāntaiṣiṇaḥ śravakān
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3698728 (0.0):
saṃbuddhāṃśca punaścyutācca mahate dharmāya tasmai namaḥ // BuSto_32.3 // / yā sarvajñatayā nayatyupaśamaṃ śāntaiṣiṇaḥ śrāvakān
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423157 (0.055):
yā sarvajñatayā nayatyupaśamaṃ śāntaiṣiṇaḥ śrāvakān / yā mārgajñatayā jagaddhitakṛtāṃ lokārthasampādikā /
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12572404 (0.055):
sārdhadvisāhasrikā bhagavatī āryaprajñāpāramitā samāptā // / yā sarvajñatayā nayatyupaśamaṃ śāntaiṣiṇaḥ śrāvakān
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16544944 (0.060):
maṅgālācaraṇam / yā sarvajñatayā nayatyupaśamaṃ śāntaiṣiṇaḥ śrāvakān
yā mārgajñatayā jagaddhitakritāṃ lokārthasaṃpādikā /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24407248 (0.036):
dadasvāsmai jagallokahitārthapuṇyavāṃchinaḥ // / yo 'yaṃ dhīro mahāsattvo bodhisattvo jinātmajaḥ /
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526175 (0.042):
saṃnāhasaṃnaddhānāṃ, sarvalokārthasaṃnaddhānāṃ, sarva-
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6884430 (0.051):
kutaḥ punasta ātmalokārthanaḥ pravraḍantyevetyucyate / / tatrārthavādavākyarūpeṇa hotuṃ darśayatu /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23262877 (0.053):
sarvaloka hitārtheva ārādhyayāmi nānyathā // SvayambhuP_8.198 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423314 (0.054):
jagaddhitakṛtāṃ bodhisattvānāmanutpannasarvamārgajñatayā / sarvalokārthasampādikā yā, anutpannasarvākārajñatayā yayā saṅgatāḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423163 (0.056):
yā sarvajñatayā nayatyupaśamaṃ śāntaiṣiṇaḥ śrāvakān / yā mārgajñatayā jagaddhitakṛtāṃ lokārthasampādikā /
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12572411 (0.056):
yā sarvajñatayā nayatyupaśamaṃ śāntaiṣiṇaḥ śrāvakān / yā mārgajñatayā jagaddhitakṛtāṃ lokārthasaṃpādikā /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3698734 (0.056):
yā sarvajñatayā nayatyupaśamaṃ śāntaiṣiṇaḥ śrāvakān / yā mārgajñatayā jagaddhitakṛtā lokārthasampādikā /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090225 (0.058):
[1.6.2 arthaspuraṇam] / acumbitārthasaṃpattirarthasphuraṇamiṣyate // ViPrud_1.73 //
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17992671 (0.062):
na me hṛdayam asnigdhaṃ nākṛpā nāpi nairghṛṇam / / sarvalokahitārthaṃ tu tyajāmi guṇadarśanāt // iti
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28312917 (0.062):
na me hṛdayaṃ asnigdhaṃ nākṛpā nāpi nairghṛṇaṃ / / sarvalokahitārthaṃ tu tyajāmi guṇadarśinau //
savārkāramidaṃ vadanti munayo viśvaṃ yayā saṃgatā
stasyai śrāvakabodhisattvagaṇino buddhasya manne namaḥ //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3698748 (0.031):
sarvākāramidaṃ vadanti munayo viśvasya yā saṃgatā / tasyai śrāvakabodhisattvagaṇino buddhasya mātre namaḥ // BuSto_32.4 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16544969 (0.053):
tasyai śrāvakabodhisattvagaṇino buddhasya mātre namaḥ // Asa_1.1 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423178 (0.053):
tasyai śrāvakabodhisattvagaṇino buddhasya mātre namaḥ // Abhis_1.1//
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12572425 (0.053):
tasyai śrāvakabodhisattvagaṇino buddhasya mātre namaḥ // 1 //
sarvākārajñatāmārgaḥ śāsitrā yo 'tra deśita /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16544983 (0.0):
grānthārambhaprayojanam sarvākārajñatāmārgaḥ śāsitrā yo 'tra deśitaḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6973598 (0.024):
26316 yitavyāḥ/ yāvat sarvākārajñatā pariśodhayitavyā// [iti / sarvākārajñatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971355 (0.026):
25802 sarvākārajñatāyā anutpādo na sā sarvākārajñateti/
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6164208 (0.026):
ca sarvākārajñatā nānyādvayam etad advaidhīkāram.
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892777 (0.026):
ānantaryasamādhiḥ sa sarvākārajñatā ca tat // 5 38 // / antarayituṃ śakto 'ntaryaḥ / na tathā anantaryaḥ svārtha'ṇ / ānantaryaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113939 (0.027):
sarvākārajñatā sarvākārajñateti vadami. āha: yat punar bhagavaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6953360 (0.027):
sarvasattvasamacittatāparikarma/ yat sarvākārajñatāprati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6953430 (0.027):
dharmaparyeṣṭiparikarma/ yat sarvākārajñatā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424980 (0.027):
pratipatsaṃparigrahaḥ, yo 'parapratyagāmitvahetuḥ pañca cakṣūṃṣiḥ, yaḥ / sarvākārajñatāparipūrihetuḥ ṣaḍabhijñāḥ, yau niṣṭhāhetū
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6902950 (0.029):
05106 tat kasya hetoḥ/ buddha eva sarvākārajñatā sarvākārajñataiva / buddhaḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6902960 (0.029):
05107 bodhir eva sarvākārajñatā sarvākārajñataiva bodhiḥ/ evaṃ yujyamānaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029843 (0.029):
mahāsattvena sarvabuddhadharmā paripūrayitavyāḥ sarvākārajñatā / anuprāptavyāḥ. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattva prajñāpāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242033 (0.030):
arhattvaṃ pratyekabodhiḥ sarvākārajñatā parigṛhitā bhavati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242832 (0.030):
vigrahaṃ vā vivādaṃ vā kurvataḥ, saced asya sarvākārajñatāparibhyaktā / bhavati.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109795 (0.032):
abhinirhṛyate. kathaṃ yāvat sarvākārajñatā abhinirhṛyate? bhagavān āha:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1639375 (0.032):
vyavacārayitavyā? / bhagavān āha: sarvākārajñatā nimnayā subhūte saṃtatyā tena bodhisattvena
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423676 (0.032):
sarvākārajñatāmārgaṃḥ śāsitrā yo 'tra deśitaḥ /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109349 (0.034):
aparipūryamāṇābhiḥ kathaṃ sarvākārajñatā anuprāpsyate? bhagavān āha: yadā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18564992 (0.034):
1 /// .. mārgakārajñatā sarvākārajñatā /// / 2 /// nāma triśatima samāpta 30 ḥ + + + +
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6170518 (0.034):
bodhisattvaśatasahasrāṇi drakṣyati dharmasaṅgāyanti. evaṃ sarvākārajñatā
dhīmantī vīkṣīṣīraṃstamanālīḍhaṃ parairiti // Abhs_1.1 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423684 (0.046):
sarvākārajñatāmārgaṃḥ śāsitrā yo 'tra deśitaḥ / / dhīmanto vīkṣiṣīraṃstamanālīḍhaṃ parairiti // Abhis_1.2 //
smṛtau cādhāya sūtrārthaṃ dharmacaryā daśātmikā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423688 (0.033):
dhīmanto vīkṣiṣīraṃstamanālīḍhaṃ parairiti // Abhis_1.2 // / smṛtau cādhāya sūtrārthaṃ dharmacaryāṃ daśātmikām /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16544990 (0.047):
dhīmanto vīkṣiṣiraṃstamanālīḍhaṃ parairiti // Asa_1.2 // / smṛtau cādhāya sūtrārthaṃ dharmacaryāṃ daśātmikām /
sūkhena pratipatsīrannityārambhaprayojanam // Abhs_1.2 // / prajñāpāramitāṣṭābhīḥ padārthaiḥ samudīritā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545009 (0.059):
prajñāpāramitāṣṭābhiḥ padārthaiḥ samudīritā / / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Asa_1.4 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714986 (0.059):
prajñāpāramitāṣṭābhiḥ padārthaiḥ samudīritā / / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423821 (0.059):
prajñāpāramitāṣṭābhiḥ padārthaiḥ samudīritā / / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Abhis_1.4 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7857655 (0.059):
[1] prajñāpāramitāṣṭābhiḥ padārthaiḥ samudīritā / / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā [tataḥ] // 1 3 //
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Abhs_1.3 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545017 (0.0):
prajñāpāramitāṣṭābhiḥ padārthaiḥ samudīritā / / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Asa_1.4 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714997 (0.0):
prajñāpāramitāṣṭābhiḥ padārthaiḥ samudīritā / / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423832 (0.0):
prajñāpāramitāṣṭābhiḥ padārthaiḥ samudīritā / / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Abhis_1.4 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7857662 (0.0):
[1] prajñāpāramitāṣṭābhiḥ padārthaiḥ samudīritā / / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā [tataḥ] // 1 3 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714959 (5.960):
sarvākārajñatā, mārgajñatā, sarvajñatā (vastujñatā),
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430365 (5.960):
iti / yathoktanītyā iyaṃ sarvākārajñatā, iyaṃ mārgajñatā, iyaṃ sarvajñatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114235 (5.960):
ucyate. āha: yat punar bhagavaṃ sarvākārajñatā ca mārgākārajñatā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265203 (5.960):
tena kāraṇenocyate bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārgajñatā. iti / mārgākārajñatāsaṃmohavikalpaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265350 (5.960):
subhūtir āha: yāḥ punar imā bhagavan sarvākārajñatā ca mārgajñatā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801086 (5.960):
asaṃpramoṣadharmatā vāsanāsamudghāto mahākaruṇā sarvākārajñatā / mārgākārajñatā sarvajñatā ca ime ucyante subhūte anāsravāḥ sarvadharmā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876604 (5.960):
sarvajñatā mārgajñatā sarvākārajñatā ceti / tatrādau sarvajñatākārāḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7901265 (5.960):
athavā ṣaḍarthāḥ sūtrasya / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā ceti
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7901337 (5.960):
prayogaviṣayo hetuḥ / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā ca / catvāro
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24932261 (5.960):
yo bhagavan mārgākārajñatāyā anutpādo na sā mārgākārajñatā, iti hi / mārgākārajñatā cānutpādaś cādvayam etad advaidhīkāram. tat kasya hetoḥ?
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24935593 (5.960):
yo bhagavan mārgākārajñatāyā vyayo na sā mārgākārajñatā, iti hi / mārgākārajñatā ca vyayaś cādvayam etad advaidhīkāram. tat kasya hetoḥ?
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23326156 (5.960):
hetoḥ? tathā hi mārgākārajñatā mārgākārajñatāsvabhāve na saṃvidyate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22970901 (5.960):
mārgākārajñatā mārgākārajñataivānutpādaḥ, anenāyuṣmañ chāradvatīputra
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24910274 (0.002):
mārgākārajñateti na ca mārgākārajñatāyāṃ nāma na ca nāmni mārgākārajñatā.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715087 (0.004):
buddhabhūmāveva kevalaṃ sarvākārajñatā bhavati / / 2. mārgajñatā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250526 (0.015):
evam eva sarvajñatā, mārgākārajñatā, sarvākārajñatā, ṣaṭ pāramitāḥ,
sarvākārābhisaṃbodho murdhaprārpto 'nupūrvikaḥ /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211338 (0.057):
mūrdhābhisamayaḥ tredhā daśadhā cānupūrvikaḥ / / ekakṣaṇābhisaṃbodho lakṣaṇena caturvidhiḥ // Abhs_1.16 //
ekakṣaṇabhisaṃbodho dharmakāyaśca te 'ṣṭadhā // Abhs_1.4 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423844 (0.036):
ekakṣaṇābhisambodho dharmakāyaśca te 'ṣṭadhā // Abhis_1.5 // / cittotpādo 'vavādaśca nirvedhāṅgaṃ caturvidham /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7895642 (0.048):
'ekṣaṇāvabodhaḥ' ekacittakṣaṇābhisamayaḥ / 'ayaṃ' iti prathamaḥ / tathā hi
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545033 (0.050):
ekakṣaṇābhisambodho dharmakāyaśca te 'ṣṭadhā // Asa_1.5 // / cittotpādo 'vavādaśca nirvedhāṅgaṃ caturvidham /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24055688 (0.062):
ya eṣauktaḥ ṣoḍhaśacittako 'bhisamayaḥ / so 'gradharmaikabhūmikaḥ // VAkK_6.27 //
cittotpādo 'vavādaśca nirvedhāṅgaṃ caturvidhaṃ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545040 (0.0):
ekakṣaṇābhisambodho dharmakāyaśca te 'ṣṭadhā // Asa_1.5 // / cittotpādo 'vavādaśca nirvedhāṅgaṃ caturvidham /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715625 (0.0):
abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pradarśitāḥ / / cittotpādo 'vavādaśca nirvedhāṅgaṃ caturvidham /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423850 (0.0):
ekakṣaṇābhisambodho dharmakāyaśca te 'ṣṭadhā // Abhis_1.5 // / cittotpādo 'vavādaśca nirvedhāṅgaṃ caturvidham /
ādhāraḥ pratipatteśca dharmadhātusvabhāvakaḥ // Abhs_1.5 // / ālambanaṃ samuddeśaḥ saṃnāhaprasthitikriye /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545049 (0.0):
cittotpādo 'vavādaśca nirvedhāṅgaṃ caturvidham / / ādhāraḥ pratipatteśca dharmadhātusvabhāvakaḥ // Asa_1.6 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715633 (0.0):
cittotpādo 'vavādaśca nirvedhāṅgaṃ caturvidham / / ādhāraḥ pratipatteśca dharmadhātusvabhāvakaḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423858 (0.0):
cittotpādo 'vavādaśca nirvedhāṅgaṃ caturvidham / / ādhāraḥ pratipatteśca dharmadhātusvabhāvakaḥ // Abhis_1.6 //
saṃbhārāśca saniryāṇāḥ sarvākārajñatā muneḥ // Abhs_1.6 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545058 (0.0):
ālambanaṃ samuddeśaḥ sannāhaprasthitikriye / / sambhārāśca saniryāṇāḥ sarvākārajñatā muneḥ // Asa_1.7 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715640 (0.0):
ālambanaṃ samuddeśaṃ sannāhaprasthitikriye / / sambhārāśca saniryāṇāḥ sarvākārajñatā muneḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423864 (0.0):
ālambanaṃ samuddeśaḥ sannāhaprasthitikriye / / sambhārāśca saniryāṇāḥ sarvākārajñatā muneḥ // Abhis_1.7 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214032 (0.039):
ānantaryasamādhiḥ sa sarvākārajñatā ca tat // Abhs_5.38 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 794907 (0.046):
pariśodhayitavyā iti sarvākārajñatāniryāṇam śāriputra āha katham āyuṣman
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6153912 (0.048):
mārgākārajñatā bhāvayati na copalabhate prajñāpāramitāsubhāvitatvāt, sa / sarvākārajñatā bhāvayati na copalabhate prajñāpāramitāsubhāvitatvāt. evaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23332897 (0.049):
sa na sarvākārajñatātathatāyāṃ (ŚsP_II 3_146) saṃyukto na visaṃyuktaḥ, na
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7861277 (0.052):
evameva atyantaṃ pratibhātītyupasaṃhāraḥ / iti sarvākārajñatāniryāṇam // / evamukta ityādinā śāriputraḥ prakṛtameva subhūtervacanaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7860281 (0.052):
asyopapattaye trayodaśaṃ coktam / tatkasya hetorityata ārabhya prāk / sarvākārajñatāniryāṇā(ṇā)t / tatkasya hetoriti praśnaḥ / uttaraṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15129840 (0.052):
yāvat sarvākārajñatā pariśodhayitavyā. / iti sarvākārajñatāniryāṇam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971616 (0.053):
cāyuṣman śāriputra śūnyatā na sā sarvākārajñatā notpādaḥ}}/ anen{āyuṣman}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792967 (0.053):
cāyuṣman śāriputra śūnyatā na sā sarvākārajñatā notpādaḥ anenāyuṣman
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15128139 (0.053):
sarvākārajñatayā śūnyā, yā ca śūnyatā na sā sarvākārajñatā notpādaḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22965311 (0.053):
chāradvatīputra śūnyā sarvākārajñatayā, yā ca śūnyā na sā sarvākārajñatā / notpādaḥ, anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇa yaḥ sarvākārajñatāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6969837 (0.053):
anutpādo na / 25518 sā sarvākārajñateti hi sarvākārajñatā cānutpādaś cādvayam etad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791203 (0.053):
bhūtakoṭer acintyadhātor bodher yaḥ sarvākārajñatāyā anutpādo na sā / sarvākārajñateti hi sarvākārajñatā cānutpādaś cādvayam etad advaidhīkāram
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126744 (0.053):
na sā sarvākārajñateti hi sarvākārajñatā cānutpādaś cādvayam etad
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24910314 (0.053):
sarvākārajñateti na ca sarvākārajñatāyāṃ nāma na ca nāmni sarvākārajñatā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24932300 (0.053):
yo bhagavan sarvākārajñatāyā anutpādo na sā sarvākārajñatā, iti hi / sarvākārajñatā cānutpādaś cādvayam etad advaidhīkāram. tat kasya hetoḥ?
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24935634 (0.053):
yo bhagavan sarvākārajñatāyā vyayo na sā sarvākārajñatā, iti hi / sarvākārajñatā ca vyayaś cādvayam etad advaidhīkāram. tat kasya hetoḥ?
dhyāmīkaraṇatādīni śiṣyakhaṅgapathau ca yau /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7861562 (0.0):
tasyāmekādaśavastūni / yataḥ śāstram / [31] dhyāmīkaraṇatādīni śiṣyakhaṅgapathau ca yau /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717249 (0.025):
dhyāmīkaraṇatādīni śiṣyakhaḍgapathau ca yau /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545065 (0.027):
sambhārāśca saniryāṇāḥ sarvākārajñatā muneḥ // Asa_1.7 // / dhyāmīkaraṇatādīni śiṣyakhaḍgapathau ca yau /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423873 (0.027):
śyāmīkaraṇatādīni śiṣyakhaḍgapathau ca yau /
mahānuśaṃso dṛṅmārga aihikāmutrikairguṇaiḥ // Abhs_1.7 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545069 (0.0):
dhyāmīkaraṇatādīni śiṣyakhaḍgapathau ca yau / / mahānuśaṃso dṛṅmārga ehikāmutrikairguṇaiḥ // Asa_1.8 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423880 (0.0):
śyāmīkaraṇatādīni śiṣyakhaḍgapathau ca yau / / mahānuśaṃso dṛṅmārga aihikāmutrikairguṇaiḥ // Abhis_1.8 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7861567 (0.0):
[31] dhyāmīkaraṇatādīni śiṣyakhaṅgapathau ca yau / / mahānuśaṃso dṛṅmārga ehikāmutrikairguṇaiḥ // 1 7 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717256 (0.021):
dhyāmīkaraṇatādīni śiṣyakhaḍgapathau ca yau / / mahānuśaṃso dṛṅmārgaṃ aihikāmutrikairguṇaiḥ //
kāritramadhimuktiśca stutastobhitaśaṃsitāḥ / / pariṇāme 'numode ca manaskārāvanuttamau // Abhs_1.8 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545082 (0.0):
mahānuśaṃso dṛṅmārga ehikāmutrikairguṇaiḥ // Asa_1.8 // / kāritramadhimuktiśca stutastobhitaśaṃsitāḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717265 (0.0):
mahānuśaṃso dṛṅmārgaṃ aihikāmutrikairguṇaiḥ // / kāritramadhimuktiśca stutastobhitaśaṃsitāḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423889 (0.0):
mahānuśaṃso dṛṅmārga aihikāmutrikairguṇaiḥ // Abhis_1.8 // / kāritramadhimuktiśca stutastobhitaśaṃsitāḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7861578 (0.040):
mahānuśaṃso dṛṅmārga ehikāmutrikairguṇaiḥ // 1 7 // / [32] kāritramadhimuktiśca stutastobhitaśaṃsitaḥ(tāḥ) /
nirhāraḥ śuddhiratyantāmityayaṃ bhāvanāpathaḥ / / vijñānāṃ bodhisattvānāmiti mārgajñatoditā // Abhs_1.9 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545092 (0.0):
pariṇāme 'numode ca manaskārāvanuttamau // Asa_1.9 // / nirhāraḥ śuddhiratyantamityayaṃ bhāvanāpathaḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717273 (0.0):
nirhāraḥ śuddhiratyantamityayaṃ bhāvanāpathaḥ / / vijñānāṃ bodhisattvānāmiti mārgajñatoditā //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7861585 (0.010):
pāriṇāme 'numode ca manaskārāvanuttamau // 1 8 // / [33] nirhāraḥ śuddhiratyantamityayaṃ bhāvanāpathaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423897 (0.020):
nirhāraḥ śuddhiratyantamityayaṃ bhāvanāpathaḥ / / vijñānāṃ bodhisattvānāmiti mārgajñatoditā // Abhis_1.10 //
prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545102 (0.0):
prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ / / anupāyena dūratvam upāyenāvidūratā // Asa_1.11 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718498 (0.0):
(i) sarvajñatopalakṣakā nava dharmāḥ / 1. prajñayā na bhave sthānam, 2. kṛpayā na śame sthitiḥ, 3. anupāyena
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718534 (0.0):
iti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyaguktāḥ / tathā hi / prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718556 (0.0):
1. prajñatā na bhave sthānam / 2. kṛpayā na śame sthitiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423907 (0.0):
vijñānāṃ bodhisattvānāmiti mārgajñatoditā // Abhis_1.10 // / prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429488 (0.0):
Sarvajñatādhikāraḥ tṛtīyaḥ / 1 prajñayā na bhave sthānam / 2 kṛpayā na śame sthitiḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875132 (0.0):
vaktavyā / tasya aṣṭau vastūni / yathoktaṃ prāk / [61] prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546437 (0.034):
3 Sarvajñatādhikāraḥ tṛtīyaḥ / 1 prajñayā na bhave sthānam / 2 kṛpayā na śame sthitiḥ
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545095 (0.040):
vijñānāṃ bodhisattvānāmiti mārgajñatoditā // Asa_1.10 // / prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ /
anupāyena dūratvamupāyenāvidūratā // Abhs_1.10 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545107 (0.0):
prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ / / anupāyena dūratvam upāyenāvidūratā // Asa_1.11 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718540 (0.0):
prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ / / anupāyena dūratvam upāyenāvidūratā //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875137 (0.0):
[61] prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ / / anupāyena dūratvamupāyenāvidūratā // 1 10 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546459 (1.788):
adhvanāṃ samatājñānāt prajñāpāramitā matā // Asa_3.1 // / 3 anupāyena dūratvam / 4 upāyenāvidūratā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429553 (1.788):
saṃsāranirvāṇayoḥ vyavasthitā / / 3 anupāyena dūratvam / 4 upāyenāvidūratā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423912 (0.007):
prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ / / anupāyena dūratvapāyenāvidūratā // Abhis_1.11 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429693 (0.042):
tatsamatāparijñānamityatasteṣāṃ samyagāsannībhāvo 'syā māturiti anupāyena / eva dūratā, upāyena tu adūratā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718507 (0.051):
jinajananyā dūratvam, 4. upāyena avidūratā, 5. vipakṣaḥ, 6. pratipakṣaḥ,
vipakṣapratipakṣau ca prayogaḥ samatāsya ca / / dṛṅmārgaḥ śrāvakādīnāmiti sarvajñateṣyate // Abhs_1.11 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545120 (0.0):
anupāyena dūratvam upāyenāvidūratā // Asa_1.11 // / vipakṣapratipakṣau ca prayogaḥ samatāsya ca /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718548 (0.0):
anupāyena dūratvam upāyenāvidūratā // / vipakṣapratipakṣau ca prayogaḥ samatā 'sya ca /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423923 (0.0):
anupāyena dūratvapāyenāvidūratā // Abhis_1.11 // / vipakṣapratipakṣau ca prayogaḥ samatāsya ca /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875147 (0.0):
anupāyena dūratvamupāyenāvidūratā // 1 10 // / [62] vipakṣapratipakṣau ca prayogaḥ samatāsya ca /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875762 (0.029):
/ tasmātsaṅgo vipakṣo 'saṅgaḥ pratipakṣaḥ iti vipakṣapratipakṣau // / prayogastatsamatā ca vaktavyā / ataḥ śāstram
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718509 (0.052):
jinajananyā dūratvam, 4. upāyena avidūratā, 5. vipakṣaḥ, 6. pratipakṣaḥ, / prayogaḥ, 8. samatā, 9. darśanamārgaśceti nava dharmāḥ sarvajñatopalakṣakā
ākārāḥ saprayogāśca guṇā doṣāḥ salakṣaṇāḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719516 (0.0):
kārikābhyāmupadarśitam / tathā hi / ākārāḥ saprayogāśca guṇā doṣāḥ salakṣaṇāḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876515 (0.0):
9. stutiparivarto nāma navamaḥ / / [73] ākārāḥ saprayogāśca guṇā doṣāḥ salakṣaṇāḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545128 (5.960):
dṛṅmārgaḥ śrāvakādīnāmiti sarvajñateṣyate // Asa_1.12 // / ākārāḥ saprayogāśca guṇā doṣāḥ salakṣaṇāḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423931 (5.960):
dṛṅmārgaḥ śrāvakādīnāmiti sarvajñateṣyate // Abhis_1.12 // / ākārāḥ saprayogāśca guṇā doṣāḥ salakṣaṇāḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719484 (0.039):
(a) sarvākārābhisambodhopalakṣakā ekādaśa dharmāḥ / 1. ākārāḥ, 2. prayogāḥ, 3. guṇāḥ, 4. doṣāḥ, 5. lakṣaṇāni, 6.
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876541 (0.048):
sarvākārabhisambodha eṣa sopāyakauśalaḥ // 1 13 // / ākārāḥ, prayogāḥ, guṇāḥ, doṣāḥ, lakṣaṇāni, mokṣabhāgīyaṃ, nirvedhabhāgīya,
mokṣanirvedhabhāgīye śaikṣo 'vaivartiko gaṇaḥ // Abhs_1.12 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545134 (0.0):
ākārāḥ saprayogāśca guṇā doṣāḥ salakṣaṇāḥ / / mokṣanirvedhabhāgīye śaikṣo 'vaivartiko gaṇaḥ // Asa_1.13 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719522 (0.0):
ākārāḥ saprayogāśca guṇā doṣāḥ salakṣaṇāḥ / / mokṣanirvedhabhāgīye śaikṣo 'vaivartiko gaṇaḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423937 (0.0):
ākārāḥ saprayogāśca guṇā doṣāḥ salakṣaṇāḥ / / mokṣanirvedhabhāgīye śaikṣo 'vaivartiko gaṇaḥ // Abhis_1.13 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876521 (0.0):
[73] ākārāḥ saprayogāśca guṇā doṣāḥ salakṣaṇāḥ / / mokṣanirvedhabhāgīye śaikṣo 'vaivartiko gaṇaḥ // 1 12 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7881991 (0.014):
17. avinirvatanīyākāraliṅganimittaparivarto nāma saptadaśaḥ / / 'mokṣanirvedhabhāgīye śaikṣo 'vaivartiko gaṇaḥ / ' iti pūrvamuddiṣṭam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719487 (0.053):
1. ākārāḥ, 2. prayogāḥ, 3. guṇāḥ, 4. doṣāḥ, 5. lakṣaṇāni, 6. / mokṣabhāgīyam, 7. nirvedhabhāgīyam, 8. avaivartiko gaṇaḥ, 9. bhavaśāntyoḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876542 (0.055):
ākārāḥ, prayogāḥ, guṇāḥ, doṣāḥ, lakṣaṇāni, mokṣabhāgīyaṃ, nirvedhabhāgīya,
samatābhavaśāntyośca kṣetraśuddhiranuttarā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545141 (0.0):
mokṣanirvedhabhāgīye śaikṣo 'vaivartiko gaṇaḥ // Asa_1.13 // / samatā bhavaśāntyośca kṣetraśuddhiranuttarā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719494 (0.0):
mokṣabhāgīyam, 7. nirvedhabhāgīyam, 8. avaivartiko gaṇaḥ, 9. bhavaśāntyoḥ / samatā, 10. anuttarā kṣetraśuddhiḥ, 11. upāyakauśalamityekādaśa dharmāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719528 (0.0):
mokṣanirvedhabhāgīye śaikṣo 'vaivartiko gaṇaḥ // / samatā bhavaśāntyośca kṣetraśuddhiranuttarā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423943 (0.0):
mokṣanirvedhabhāgīye śaikṣo 'vaivartiko gaṇaḥ // Abhis_1.13 // / samatābhavaśāntyośca kṣetraśuddhiranuttarā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876529 (0.0):
samatā / (RSt_84) / [74] bhavaśāntyośca kṣetraśuddhiranuttarā /
sarvākārābhisaṃbodha eṣa sopāyakauśalaḥ // Abhs_1.13 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545149 (0.017):
samatā bhavaśāntyośca kṣetraśuddhiranuttarā / / sarvākārābhisambodha eṣa sopāyakauśalaḥ // Asa_1.14 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719532 (0.017):
samatā bhavaśāntyośca kṣetraśuddhiranuttarā / / sarvākārābhisambodha eṣa sopāyakauśalaḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423951 (0.017):
samatābhavaśāntyośca kṣetraśuddhiranuttarā / / sarvākārābhisambodha eṣa sopāyakauśalaḥ // Abhis_1.14 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876529 (0.039):
[74] bhavaśāntyośca kṣetraśuddhiranuttarā / / sarvākārabhisambodha eṣa sopāyakauśalaḥ // 1 13 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658981 (0.039):
ity uktam upāyakauśalam / ity uktaḥ sarvākārābhisaṃbodhaḥ
liṅgaṃ tasya vivṛddhiśca nirūḍhiścittasaṃsthitiḥ / / caturdhā ca vikalpasya pratipakṣaścaturvidhaḥ // Abhs_1.14 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545158 (0.0):
sarvākārābhisambodha eṣa sopāyakauśalaḥ // Asa_1.14 // / liṅgaṃ tasya vivṛddhiśca nirūḍhiścittasaṃsthitiḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722314 (0.0):
abhisamayālaṅkāre pratipāditam / tathā hi / liṅgaṃ tasya vivṛddhiśca nirūḍhiścittasaṃsthitiḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423958 (0.0):
sarvākārābhisambodha eṣa sopāyakauśalaḥ // Abhis_1.14 // / liṅgaṃ tasya vivṛddhiśca nirūḍhiścittasaṃsthitiḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7886248 (0.0):
ślokadvayena ṣaḍakṣarādhikena / [123] liṅgaṃ tasya vivṛddhiśca nirūḍhiścittasaṃsthitiḥ /
pratyekaṃ darsanākhye ca bhāvanākhye ca vartmani /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545165 (0.0):
caturdhā ca vikalpasya pratipakṣaścaturvidhaḥ // Asa_1.15 // / pratyekaṃ darśanākhye ca bhāvanākhye ca vartmani /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722321 (0.0):
caturdhā ca vikalpasya pratipakṣaścaturvidhaḥ // / pratyekaṃ darśanākhye ca bhāvanākhye ca vartmani /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423965 (0.0):
caturdhā ca vikalpasya pratipakṣaścaturvidhaḥ // Abhis_1.15 // / pratyekaṃ darśanākhye ca bhāvanākhye ca vartmani /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7886255 (0.0):
caturdhā ca vikalpasya pratipakṣaścaturvidhaḥ // 1 14 // / [124] pratyekaṃ darśanākhye ca bhāvanākhye ca vartmani /
ānantaryasamādhiśca saha vipratipattibhiḥ // Abhs_1.15 // / mūrdhābhisamayaḥ tredhā daśadhā cānupūrvikaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545175 (0.0):
pratyekaṃ darśanākhye ca bhāvanākhye ca vartmani / / ānantaryasamādhiśca saha vipratipattibhiḥ // Asa_1.16 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722324 (0.0):
pratyekaṃ darśanākhye ca bhāvanākhye ca vartmani / / ānantaryasamādhiśca saha vipratipattibhiḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423974 (0.0):
pratyekaṃ darśanākhye ca bhāvanākhye ca vartmani / / ānantaryasamādhiśca saha vipratipattibhiḥ // Abhis_1.16 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7886257 (0.0):
[124] pratyekaṃ darśanākhye ca bhāvanākhye ca vartmani / / ānantaryasamādhiśca saha vipratipattibhiḥ // 1 15 //
ekakṣaṇābhisaṃbodho lakṣaṇena caturvidhiḥ // Abhs_1.16 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545177 (0.016):
mūrdhābhisamayastredhā daśadhā cānupūrvikaḥ / / ekakṣaṇābhisambodho lakṣaṇena caturvidhaḥ // Asa_1.17 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423976 (0.016):
mūrdhābhisamayastredhā daśadhā cānupūrvikaḥ / / ekakṣaṇābhisambodho lakṣaṇena caturvidhaḥ // Abhis_1.17 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211187 (0.057):
sarvākārābhisaṃbodho murdhaprārpto 'nupūrvikaḥ / / ekakṣaṇabhisaṃbodho dharmakāyaśca te 'ṣṭadhā // Abhs_1.4 //
svābhāvikaḥ sasāṃbhogo nairmāṇiko 'parastathā / / dharmakāyaḥ sakāritraścaturdhā samudīritaḥ // Abhs_1.17 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545190 (0.0):
svābhāvikaḥ sasāmbhogo nairmāṇiko 'parastathā / / dharmakāyaḥ sakāritraścaturdhā samudīritaḥ // Asa_1.18 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423988 (0.0):
ekakṣaṇābhisambodho lakṣaṇena caturvidhaḥ // Abhis_1.17 // / svābhāvikaḥ sasāṃbhogo nairyāṇiko 'parastathā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438295 (0.0):
svābhāvikaḥ sasāmbhogo nairmāṇiko 'parastathā / / dharmakāyaḥ sakāritraścaturdhā samudīritaḥ //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723714 (5.960):
kārikayā paridīpitaḥ / tathā hi / svābhāvikaḥ sasāmbhogo nairmāṇiko 'parastathāḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896162 (5.960):
kāritraṃ ca / tathāhi pūrvamuddeśaḥ kṛtaḥ / (RSt_172) / [174] sdābhāvikaḥ sasāṃbhogo nairmāṇika iti tridhā /
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11302067 (0.030):
svābhāviko 'tha sāṃbhogyaḥ kāyo nairmāṇiko 'paraḥ | / kāyabhedā hi buddhānāṃ prathamas tu dvayāśrayaḥ || AMsa_9.60 ||
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4645271 (0.030):
buddhakāyavibhāge saptaślokāḥ | / svābhāviko 'tha sāṃbhogyaḥ kāyo nairmāṇiko 'paraḥ |
Mahayanasutralamkara (bsa030_u.htm.txt) 6498584 (0.030):
svābhāviko 'tha sāṃbhogyaḥ kāyo nairmāṇiko 'paraḥ /
cittotpādaḥ parārthāya sammyaksaṃbodhikāmatā /
samāsavyāsataḥ sā ca yathāsutraṃ sa cocyate // Abhs_1.18 //
bhūhemacandrajvalanairnidhiratnākarārṇavaiḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545219 (0.0):
samāsavyāsataḥ sā ca yathāsūtraṃ sa cocyate // Asa_1.19 // / bhūhemacandrajvalanairnidhiratnākarārṇavaiḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715674 (0.0):
samāsavyāsataḥ sā ca yathāsūtraṃ ca cocyate // / bhūhemacandrajvalanairnidhiratnākarārṇavaiḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424261 (0.0):
dvābhyāmantaraślokābhyāmāha / bhūhemacandrajvalanairnidhiratnākarārṇavaiḥ /
vajrācalauṣadhīmitraiścintāmaṇyarkagītibhiḥ // Abhs_1.19 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545226 (0.0):
bhūhemacandrajvalanairnidhiratnākarārṇavaiḥ / / vajrācalauṣadhīmitraiścintāmaṇyarkagītibhiḥ // Asa_1.20 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715681 (0.0):
bhūhemacandrajvalanairnidhiratnākarārṇavaiḥ / / vajrācalauṣadhīmitraiścintāmaṇyarkagītibhiḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424268 (0.0):
bhūhemacandrajvalanairnidhiratnākarārṇavaiḥ / / vajrācalauṣadhīmitraiścintāmaṇyarkagītibhiḥ // Abhis_1.20 //
nṛpagañjamahāmārgayānaprasravaṇodakaiḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545233 (0.0):
vajrācalauṣadhīmitraiścintāmaṇyarkagītibhiḥ // Asa_1.20 // / nṛpagañjamahāmārgayānaprasravaṇodakaiḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715687 (0.0):
vajrācalauṣadhīmitraiścintāmaṇyarkagītibhiḥ / / nṛpagañjamahāmārgayānaprasravaṇodakaiḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424274 (0.0):
vajrācalauṣadhīmitraiścintāmaṇyarkagītibhiḥ // Abhis_1.20 // / nṛpagañjamahāmārgayānaprasravaṇodakaiḥ /
ānandoktinadīmeghairdvāviṃśatividhaḥ sa ca // Abhs_1.20 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715691 (0.0):
nṛpagañjamahāmārgayānaprasravaṇodakaiḥ / / ānandoktinadīmeghairdvāviṃśatividhaḥ sa ca //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424276 (0.0):
nṛpagañjamahāmārgayānaprasravaṇodakaiḥ / / ānandoktinadīmaighairdvāviṃśatividhaḥ sa ca // Abhis_1.21 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545233 (0.028):
nṛpagañjamahāmārgayānaprasravaṇodakaiḥ / / ānandoktinadīmevairdvāviṃśatividhaḥ sa ca // Asa_1.21 //
pratipattau ca satyeṣu buddharatnādiṣu triṣu /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715854 (0.0):
abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pratipāditaḥ / tathāhi / pratipattau ca satyeṣu buddharatnādiṣu triṣu /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424548 (0.0):
'vavāda ityata āha / pratipattau ca satyeṣu buddharatnādiṣu triṣu /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545247 (5.960):
2 avavādaḥ / pratipattau ca satyeṣu buddharatnādiṣu triṣu /
asaktāvapariśrāntau pratipatsaṃparigrahe // Abhs_1.21 // / cakṣuḥṣu pañcasu jñeyaḥ ṣaṭsvabhijñāguṇeṣu ca /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545258 (0.0):
pratipattau ca satyeṣu buddharatnādiṣu triṣu / / asaktāvapariśrānto pratipatsamparigrahe // Asa_1.22 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715864 (0.0):
pratipattau ca satyeṣu buddharatnādiṣu triṣu / / asaktāvapariśrāntau pratipatsamparigrahe //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424549 (0.0):
pratipattau ca satyeṣu buddharatnādiṣu triṣu / / asaktāvapariśrāntau pratipatsamparigrahe // Abhis_1.22 //
dṛṅmārge bhāvanākhye cetyavavādo daśātmakaḥ // Abhs_1.22 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545264 (0.0):
cakṣuḥṣu pañcasu jñeyaḥ ṣaṭsvabhijñāguṇeṣu ca / / dṛṅmārge bhāvanākhye cetyavavādo daśātmakaḥ // Asa_1.23 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715869 (0.0):
cakṣuḥṣu pañcasu jñeyaḥ ṣaṭsvabhijñāguṇeṣu ca / / dṛṅmārge bhāvanākhye cetyavavādo daśātmakaḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424564 (0.0):
cakṣuḥṣu pañcasu jñeyaḥ ṣaḍsvabhijñāguṇeṣu ca / / dṛṅmārge bhāvanākhye cetyavavādo daśātmakaḥ // Abhis_1.23 //
mṛdutikṣṇendriyau śraddhādṛṣṭiprāptau kulaṃkulau /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545273 (0.0):
mṛdutīkṣṇendriyau śraddhādṛṣṭiprāptau kulaṅkalau /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425018 (1.788):
mṛdutīkṣṇendriyai śraddhādṛṣṭiprāptau kulaṅkulau /
ekavīcyantarotpadya kārākārākaniṣṭhagāḥ // Abhs_1.23 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545281 (0.0):
mṛdutīkṣṇendriyau śraddhādṛṣṭiprāptau kulaṅkalau / / ekavīcyantarotpadya kārākārākaniṣṭhagāḥ // Asa_1.24 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425025 (0.0):
mṛdutīkṣṇendriyai śraddhādṛṣṭiprāptau kulaṅkulau / / ekavīcyantarotpadya kārākārākaniṣṭhagāḥ // Abhis_1.24 //
plutāstrayo bhavasyāgraparamo rūparāgaha /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425029 (0.0):
ekavīcyantarotpadya kārākārākaniṣṭhagāḥ // Abhis_1.24 // / plutāstrayo bhavasyāgraparamo rūparāgahā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545284 (0.033):
ekavīcyantarotpadya kārākārākaniṣṭhagāḥ // Asa_1.24 // / plutāstrayo bhavasyāgraparamo rūparāgahā /
dṛṣṭadharmaśamaḥ kāyasākṣī khaṅgaśca viṃśatiḥ // Abhs_1.24 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545295 (0.032):
plutāstrayo bhavasyāgraparamo rūparāgahā / / dṛṣṭadharmaśamaḥ kāyasākṣī khaḍgaśca viṃśatiḥ // Asa_1.25 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425038 (0.032):
plutāstrayo bhavasyāgraparamo rūparāgahā / / dṛṣṭadharmaśamaḥ kāyasākṣī khaḍgaśca viṃśatiḥ // Abhis_1.25 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425127 (0.047):
eva bhavāgragastu rūpavītarāgo dṛṣṭadharmaśamaḥ kāyasākṣīti aparo
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217394 (0.054):
sarvāstānapluto dṛṣṭadharmasamaḥ kāyasākṣī khaṅgaśceti //
ālambanata ākārāddhetutvātsaṃparigrahāt / / caturvikalpasaṃyogaṃ yathāsvaṃ bhajatāṃ satām // Abhs_1.25 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545311 (0.0):
3 nirvedhāṅgam / ālambanata ākārāddhetutvāt samparigrahāt /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716120 (0.0):
pratipāditāḥ / tathādi / ālambanata ākārāddhetutvāt samparigrahāt /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425161 (0.0):
labdhāvavādasyaivamādikarmikasya nirvedhāṅgabhavanamiti nirvedhāṅgamāha / ālambanata ākārāddhetutvātsamparigrahāt /
śrāvakebhyaḥ sakhaḍgebhyo bodhisattvasya tāyinaḥ / / mṛdumadhyādhimātrāṇāmūṣmādīnāṃ viśiṣṭatā // Abhs_1.26 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545324 (0.0):
caturvikalpasaṃyogaṃ yathāsvaṃ bhajatāṃ satām // Asa_1.26 // / śrāvakebhyaḥ sakhaḍgebhyo bodhisattvasya tāyinaḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716130 (0.0):
caturvikalpasaṃyogaṃ yathāsvaṃ bhajatāṃ satām // / śrāvakebhyaḥ sakhaḍgebhyo bodhisattvasya tāyinaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425171 (0.0):
caturvikalpasaṃyogaṃ yathāsvaṃ bhajatāṃ satām // Abhis_1.26 // / śrāvakebhyaḥ sakhaḍgebhyo bodhisattvasya tāyinaḥ /
ālambanamanityādi satyādhāraṃ tadākṛtiḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545331 (0.0):
mṛdumadhyādhimātrāṇāmūṣmādīnāṃ viśiṣṭatā // Asa_1.27 // / ālambanamanityādi satyādhāraṃ tadākṛtiḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425353 (0.0):
ālambanākārayoḥ kā viśeṣatā ityata ālambanākārau saptamiḥ antaraślokairāha / ālambanamanityādi satyādhāraṃ tadākṛtiḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428726 (0.0):
tairbhāvanānukramādyanirdeśāt kācidabhisamayānupūrvī na pratipāditā / / 'ālambanamanityādi satyādhāraṃ tadākṛtiḥ' ityādikārikārthaśca kathaṃ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425768 (0.035):
ityālambanākāravallaukikasarvadharmāgratvādagradharmākhyaṃ trividham / / ālambanamanityādi satyādhāramatiricya ālambanaviśiṣṭākārayoḥ
niṣedho 'miniveśāderheturyānatrayāptaye // Abhs_1.27 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425361 (0.051):
niṣedho 'bhiniveśāderheturyānatrayāptaye // Abhis_1.28 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545339 (0.052):
niṣedho 'bhiniveśāderheturyānatrayāptaye // Asa_1.28 //
rūpādyāyavyayau viṣṭhāsthitī prajñaptyavācyate /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425366 (0.0):
niṣedho 'bhiniveśāderheturyānatrayāptaye // Abhis_1.28 // / rūpādyāyavyayau viṣṭhāsthitī prajñaptyavācyate /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545344 (0.020):
niṣedho 'bhiniveśāderheturyānatrayāptaye // Asa_1.28 // / rūpādyāyavyayau viṣṭhāsthiti prajñaptyavācyate /
rūpādāvasthitisteṣāṃ tadbhāvenāsvabhāvatā // Abhs_1.28 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425456 (0.0):
ityālambanākāravannirvikalpajñānāgneḥ pūrvarūpatvādūṣmagataṃ trividham / / rūpādāvasthitisteṣāṃ tadbhāvenāsvabhāvatā // Abhis_1.29 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545352 (0.049):
rūpāvādavasthitisteṣāṃ tadbhāvenāsvabhāvatā // Asa_1.29 // / tayormithaḥ svabhāvatvaṃ tadanityādyasaṃsthitiḥ /
tayormithaḥsvabhāvatvaṃ tadanityādyasaṃsthitiḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545359 (0.0):
rūpāvādavasthitisteṣāṃ tadbhāvenāsvabhāvatā // Asa_1.29 // / tayormithaḥ svabhāvatvaṃ tadanityādyasaṃsthitiḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425462 (0.0):
rūpādāvasthitisteṣāṃ tadbhāvenāsvabhāvatā // Abhis_1.29 // / tayormithaḥsvabhāvatvaṃ tadanityādyasaṃsthitiḥ /
tāsāṃ tadbhāvaśūnyatvaṃ mithaḥ svabhāvyametayoḥ // Abhs_1.29 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545362 (0.0):
tayormithaḥ svabhāvatvaṃ tadanityādyasaṃsthitiḥ / / tāsāṃ tadbhāvaśūnyatvaṃ mithaḥ svābhāvyametayoḥ // Asa_1.30 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425465 (0.0):
tayormithaḥsvabhāvatvaṃ tadanityādyasaṃsthitiḥ / / tāsāṃ tadbhāvaśūnyatvaṃ mithaḥ svābhāvyametayoḥ // Abhis_1.30 //
anudgraho yo dharmāṇāṃ tannimittāsamīkṣaṇam /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545374 (0.0):
tāsāṃ tadbhāvaśūnyatvaṃ mithaḥ svābhāvyametayoḥ // Asa_1.30 // / anudgraho yo dharmāṇāṃ tannimittāsamīkṣaṇam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425474 (0.0):
tāsāṃ tadbhāvaśūnyatvaṃ mithaḥ svābhāvyametayoḥ // Abhis_1.30 // / anudgraho yo dharmāṇāṃ tannimittāsamīkṣaṇam /
parīkṣaṇaṃ ca prajñāyāḥ sarvasyānupalambhataḥ // Abhs_1.30 // / rūpāderasvabhavāvatvaṃ tadabhāvasvabhāvatā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545377 (0.0):
anudgraho yo dharmāṇāṃ tannimittāsamīkṣaṇam / / parīkṣaṇaṃ ca prajñāyāḥ sarvasyānupalambhataḥ // Asa_1.31 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545386 (0.0):
rūpāderasvabhāvatvaṃ tadabhāvasvabhāvatā / / tadajātiraniryāṇaṃ śuddhistadanimittatā // Asa_1.32 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425579 (0.0):
rūpāderasvabhāvatvaṃ tadabhāvasvabhāvatā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432622 (0.029):
rūpādiniḥsvabhāvatvena ajātikaḥ, bhāvābhāvādisvabhāvatrayānupalambha iti
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4509623 (0.032):
tattvabhuvanaśarīratadabhāvādirūpatvaṃ svīkurvatkāryam ityucyate
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28169004 (0.035):
sthitasthāpakasya pṛthivyādicatuṣṭayavṛttitvamate tu na deyam/ / rūpatvādeḥ yadrūpapadena dhartuṃ aśakyatve 'pyavāntarajātimādāya
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11853714 (0.035):
tasmādātmano nirgatā atatsvabhāvatvād itinirātmānaḥ / tadbhāvodharmanairātmyam
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12103364 (0.037):
143) pratyayaviśeṣāt sañjātātiśayāt kapāladerbhavanadharmatvāt tasya ca / tajjannasvabhāvatvāditi |
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7894401 (0.039):
nāṣṭādaśabhirāveṇikairnāpi pratītyasamutpādato mānasikaroti / tatkutaḥ? / abhāvasvabhāvatvātteṣāmityanusmṛtiramanasikāro buddhānusmṛtiḥ /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15023745 (0.040):
bhagavatām abhāvasvabhāvatvam abhāvasvabhāvatvaṃ bodhisattvānāṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28174752 (0.040):
bhāvarūpatā / abhāvābhāvaḥ bhāva / eva/ nātiriktaḥ, anavasthāprasaṅgāt/ dhvaṃsaprāgabhāvaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16671614 (0.041):
atyantalīnasvabhāvatvāt anunmagnasvabhāvatvāt / / svāśrayādbhinnatvenāpratīyamānatvāditi yāvat /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 488750 (0.042):
katham / / yato 'bhāvābhāvatā bhāvataiva syāt /
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18566330 (0.042):
sarvākārāṃjñatā anuprāpuniṣyati / 4 + bhāvo nāsti iti abhāvasvabhāvayogena taṃ devatā anusmarati peyālaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6947305 (0.042):
abhāvasvabhāvaśūnyatā/ / 19721 {tatra katamā} bhāvaśūnyatā/ bhāva ucyate pañcopādānaskandhāḥ/ sa ca
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21189439 (0.042):
ddhipūrvakavākyasādhāraṇaṃ pauruṣeyatvaṃ tadabhāvarūpatvācca na / tavdyitirekasādhaner'thāntaram //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 488820 (0.043):
ātmano 'pi tathātvāditi / / abhāvābhāvatā bhāvataiva syādityuktam /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28195206 (0.043):
gurutvābhāvarūpatvāditi/ na ca gurutvasya
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1001811 (0.045):
gajāśvādīni vastuni tatsvabhāvatvena na samudbhaviṣyanti, / tadviruddhakārayogāt / yadyevaṃ nāsti tadā tathāvabhāso naiva śakyarūpaḥ /
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24890329 (0.045):
cānyābhāvaśūnyatāsattānyābhāvaśūnyatāśūnyatānyābhāvaśūnyatāviviktatānyābhāvaśūnyatāsvabhāvatānyo
tadajātiraniryāṇaṃ śuddhistadanimittatā // Abhs_1.31 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545393 (0.0):
rūpāderasvabhāvatvaṃ tadabhāvasvabhāvatā / / tadajātiraniryāṇaṃ śuddhistadanimittatā // Asa_1.32 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425585 (0.0):
rūpāderasvabhāvatvaṃ tadabhāvasvabhāvatā / / tadajātiraniryāṇaṃ śuddhistadanimittatā // Abhis_1.32 //
tannimittānadhiṣṭhānānadhimuktirasaṃjñatā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545400 (0.0):
tadajātiraniryāṇaṃ śuddhistadanimittatā // Asa_1.32 // / tannimittānadhiṣṭhānānadhimuktirasaṃjñatā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425590 (0.035):
tadajātiraniryāṇaṃ śuddhistadanimittatā // Abhis_1.32 // / tannimittānadhiṣṭhānānadhimuktirasaṃjñatāṃ /
samādhistasya kāritraṃ vyākṛtirmananākṣayaḥ // Abhs_1.32 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545405 (0.0):
tannimittānadhiṣṭhānānadhimuktirasaṃjñatā / / samādhistasya kāritraṃ vyākṛtirmananākṣayaḥ // Asa_1.33 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425672 (0.034):
trividham / / samādhistasya kāritraṃ vyākṛtirmananākṣayaḥ // Abhis_1.33 //
mithastrikasya svābhāvyaṃ samādheravikalpanā / / iti nirvedhabhāgīyaṃ mṛdumadhyādhimātrataḥ // Abhs_1.33 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545416 (0.0):
samādhistasya kāritraṃ vyākṛtirmananākṣayaḥ // Asa_1.33 // / mithastrikasya svābhāvyaṃ samādheravikalpanā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425681 (0.0):
samādhistasya kāritraṃ vyākṛtirmananākṣayaḥ // Abhis_1.33 // / mithastrikasya svābhāvyaṃ samādheravikalpanā /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22409077 (0.059):
abhisamayaṃ samāpadyamāno 'pūrvavastha mṛdumadhyādhimātramokṣabhāgīyebhyo / [nirvedha]bhāgīyebhyaśca parihīyate / tacca samudācāraparihāṇito no tu
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4545777 (0.060):
asaṃbhṛtasaṃbhārādayo mokṣabhāgīyānāṃ ca mṛdumadhyādhi mātratayā / nirvedhabhāgīyotpādanaṃ satyābhisamayaṃ ca
dvaividhyaṃ grāhyakalpasya vastutatpratipakṣataḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545423 (0.0):
iti nirvedhabhāgīyaṃ mṛdumadhyādhimātrataḥ // Asa_1.34 // / dvaividhyaṃ grāhyakalpasya vastutatpratipakṣataḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425832 (0.0):
caturvikalpasaṃyogasya sphuṭārthāvabodhāya dvau antaraślokau āha / dvaividhyaṃ grāhyakalpasya vastutatpratipakṣataḥ /
moharāśyādibhedena pratyekaṃ navadhā tu saḥ // Abhs_1.34 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545430 (0.0):
dvaividhyaṃ grāhyakalpasya vastutatpratipakṣataḥ / / moharāśyādibhedena pratyekaṃ navadhā tu saḥ // Asa_1.35 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425836 (0.0):
dvaividhyaṃ grāhyakalpasya vastutatpratipakṣataḥ / / moharāśyādibhedena pratyekaṃ navadhā tu saḥ // Abhis_1.35 //
dravyaprajñaptyadhiṣṭhāno dvividho grāhako mataḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545437 (0.0):
moharāśyādibhedena pratyekaṃ navadhā tu saḥ // Asa_1.35 // / dravyaprajñaptyadhiṣṭhāno dvividho grāhako mataḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425861 (0.0):
prakāradvaye 'vidyāvyavadānaskandhādiprabhedā navadhā / / dravyaprajñaptyadhiṣṭhāno dvividho grāhako mataḥ /
svatantrātmādirūpeṇa skandhādyāśrayatastathā // Abhs_1.35 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545444 (0.0):
dravyaprajñaptyadhiṣṭhāno dvividho grāhako mataḥ / / svatantrātmādirūpeṇa skandhādyāśrayatastathā // Asa_1.36 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425866 (0.0):
dravyaprajñaptyadhiṣṭhāno dvividho grāhako mataḥ / / svatantrātmādirūpeṇa skandhādyāśrayatastathā // Abhis_1.36 //
cittānavalīnatvādi naīḥsvābhāvyādideśakaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545445 (0.055):
svatantrātmādirūpeṇa skandhādyāśrayatastathā // Asa_1.36 // / cittānavalīnatvādinaiḥsvābhāvyādideśakaḥ /
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15110755 (0.061):
nirvitsahagataś cittotpadaḥ, sarvāstiparityāgatā, anavalīnacittatā, / sarvavastunirapekṣatā, ime subhūte daśa dharmā bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6952827 (0.064):
anavalīnacittatā / 21517 sarvavastunirapekṣatā/ ime {subhūte} daśa dharmā {bodhisattvena}
tadvipakṣaparityāgaḥ sarvathā saṃparigrahaḥ // Abhs_1.36 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425998 (0.009):
cittānavalīnatvādi naiḥsvābhāvyādideśakaḥ / / tadvipakṣaparityāgaḥ sarvathā samparigrahaḥ // Abhis_1.37 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545454 (0.044):
cittānavalīnatvādinaiḥsvābhāvyādideśakaḥ / / tadvipakṣaparityāgaḥ sarvathā samparigrahaḥ // Asa_1.37 //
ṣoḍhādhigamadharmasya pratipakṣaprahāṇayoḥ / / tayoḥ paryupayogasya prajñāyāḥ kṛpayā saha // Abhs_1.37 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545467 (0.0):
4 pratipatterādhāraḥ / ṣoḍhādhigamadharmasya pratipakṣaprahāṇayoḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716342 (0.0):
tasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ varṇitam / tathā / ṣoḍhādhigamadharmasya pratipakṣaprahāṇayoḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426039 (0.0):
pratipatterādhāramāha / ṣoḍhādhigamadharmasya pratipakṣaprahāṇayoḥ /
śiṣyāsādhāraṇatvasya parārthānukramasya ca /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545474 (0.0):
tayoḥ paryupayogasya prajñāyāḥ kṛpayā saha // Asa_1.38 // / śiṣyāsādhāraṇatvasya parārthānukramasya ca /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716348 (0.0):
tayoḥ paryupayogasya prajñāyāḥ kṛpayā saha // / śiṣyāsādhāraṇatvasya parārthānukramasya ca /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426045 (0.0):
tayoḥ paryupayogasya prajñāyāḥ kṛpayā saha // Abhis_1.38 // / śiṣyāsādhāraṇatvasya parārthānukramasya ca /
jñānasyāyatnavṛtteśca pratiṣṭhā gotramucyate // Abhs_1.38 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545480 (0.0):
śiṣyāsādhāraṇatvasya parārthānukramasya ca / / jñānasyāyatnavṛtteśca pratiṣṭhā gotramucyate // Asa_1.39 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716352 (0.0):
śiṣyāsādhāraṇatvasya parārthānukramasya ca / / jñānasyāyatnavṛtteśca pratiṣṭhā gotramucyate //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426049 (0.0):
śiṣyāsādhāraṇatvasya parārthānukramasya ca / / jñānasyāyatnavṛtteśca pratiṣṭhā gotramucyate // Abhis_1.39 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716473 (0.053):
parārthānukramasyādhāraḥ, jñānasyāyatnavṛtteścādhāra iti
dharmadhātorasaṃbhedādgotrabhedo na yujyate /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545489 (0.0):
jñānasyāyatnavṛtteśca pratiṣṭhā gotramucyate // Asa_1.39 // / dharmadhātorasambhedād gotrabhedo na yujyate /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426184 (0.0):
bodhisattva eveti' mandabuddhi puruṣaṃ pratyāśaṃkya antaraślokamāha / dharmadhātorasambhedād gotrabhedo na yujyate /
ādheyadharmabhedāttu tadbhedaḥ parigīyate // Abhs_1.39 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545492 (0.0):
dharmadhātorasambhedād gotrabhedo na yujyate / / ādheyadharmabhedāttu tadbhedaḥ parigīyate // Asa_1.40 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426214 (0.0):
samādhiḥ dṛśyate, tathāpi saukaryāt laukikadṛṣṭāntenāpi samādhyantaramāha / ādheyadharmabhedāttu tadbhedaḥ parigīyate // Abhis_1.40 //
ālambanaṃ sarvadharmāste punaḥ kuśalādayaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545503 (0.0):
5 ālambanam / ālambanaṃ sarvadharmāste punaḥ kuśalādayaḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716537 (0.0):
/ abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ ālambanasvarūpaṃ pradarśitam / / ālambanaṃ sarvadharmāste punaḥ kuśalādayaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426257 (0.0):
yathoktapratipattyādhārasya kimālambanamityāha / ālambanaṃ sarvadharmāste punaḥ kuśalādayaḥ /
laukikādhigamākhyāścaṃ ye ca lokettarā matāḥ // Abhs_1.40 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545504 (0.0):
ālambanaṃ sarvadharmāste punaḥ kuśalādayaḥ / / laukikādhigamākhyāśca ye ca lokottarā matāḥ // Asa_1.41 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716538 (0.0):
ālambanaṃ sarvadharmāste punaḥ kuśalādayaḥ / / laukikādhigamākhyāśca ye ca lokottarā matāḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426258 (0.0):
ālambanaṃ sarvadharmāste punaḥ kuśalādayaḥ / / laukikādhigamākhyāśca ye ca lokottarā matāḥ // Abhis_1.41 //
sāsravānāsravā dharmāḥ saṃskṛtāsaṃskṛtāśca ye /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545517 (0.0):
laukikādhigamākhyāśca ye ca lokottarā matāḥ // Asa_1.41 // / sāsravānāsravā dharmāḥ saṃskṛtāsaṃskṛtāśca ye /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716550 (0.0):
laukikādhigamākhyāśca ye ca lokottarā matāḥ / / sāsravānāsravā dharmāḥ saṃskṛtāsaṃskṛtāśca ye /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426269 (0.0):
sāsravānasravā dharmāḥ saṃskṛtāsaṃskṛtāśca ye / / śiṣyasādhāraṇā dharmā ye cāsādhāraṇā muneḥ // Abhis_1.42 //
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032713 (0.022):
laukikalokottarā dharmā sāsravānāsravā saṃskṛtā asaṃskṛtā dharmās tatra
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1954986 (0.031):
apratighadharmāḥ sāsravadharmā anāsravadharmāḥ saṃskṛta dharmā
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18059605 (0.034):
// VAkK_1.3 // / sāsravānāsravā dharmāḥ saṃskṛtā mārgavarjitāḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803516 (0.039):
bodhisattvasya mahāsattvasyāryadharmāḥ, ye 'pi cānye laukikā vā lokottarā / vā dharmāḥ, sāsravā vā anāsravā vā saṃskṛtā vāsaṃskṛtā vā, anyatra
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044134 (0.040):
iti vā ima iti vā, ime dharmā laukikā ime lokottarā. evaṃ sāsravā vā / anāsravā vā. saṃskṛtā vā asaṃskṛtā vā. pṛthagjanadharmā vā yāvad
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15096729 (0.041):
ca laukikāś ca lokottarāś ca sāsravāś cānāsravāś ca saṃskṛtāś cāsaṃskṛtāś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9807503 (0.044):
bhūtakoṭir, evaṃ yāvan nānye laukikā lokottarāḥ sāsravā anāsravāḥ saṃskṛtā / asaṃskṛtā dharmā anyo dharmadhātur anyā tathatā anyā bhūtakoṭiḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9807446 (0.046):
evaṃ yāvad anye sarvadharmā laukikā vā lokottarā vā sāsravā vā anāsravā / vā, saṃskṛtā vā asaṃskṛtā vā dharmāḥ, anyo dharmadhātur anyā tathatā anyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9807575 (0.050):
bhūtakoṭir yāvan nānye sarvadharmā laukikā lokottarāḥ sāsravā anāsravāḥ / (PSP_6 8:72) saṃskṛtā asaṃskṛtā dharmāḥ nanyo dharmadhātur nānyā tathatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9807297 (0.052):
asthānayogena yāvat sarvadharmā laukikā vā lokottarā vā sāsravā vā / anāsravā vā saṃskṛtā vā asaṃskṛtā vā dharmā śūnyā iti asthānayogena, na hi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113663 (0.059):
sāsravā anāsravāḥ laukikā lokottarāḥ sādhāraṇā asādhāraṇāḥ saṃskṛta / asaṃskṛtā dharmā nirdiṣṭāḥ, tan mā haiva bhagavatā dharmāṇāṃ dharmatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031230 (0.062):
kuśalā dharmā ime akuśalā dharmā ime sāsravā dharmā ime anāsravā dharmāḥ / yāvad ime saṃskṛtā dharmā ime asaṃskṛtā dharmāḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250952 (0.064):
prajñāpāramitāyāṃ sarvadharmā abhinnā laukikāś ca lokottarāś ca sādhāraṇāś / ca kuśalāś ca saṃskṛtāś cāsaṃskṛtāś ca śrāvakadharmāś ca
śiṣyasādhāraṇā dharmā ye cāsādhāranā muneḥ // Abhs_1.41 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545519 (0.0):
sāsravānāsravā dharmāḥ saṃskṛtāsaṃskṛtāśca ye / / śiṣyasādhāraṇā dharmā ye cāsādhāraṇā muneḥ // Asa_1.42 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716552 (0.0):
sāsravānāsravā dharmāḥ saṃskṛtāsaṃskṛtāśca ye / / śiṣyasādhāraṇā dharmā ye cāsādhāraṇā muneḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426271 (0.0):
sāsravānasravā dharmāḥ saṃskṛtāsaṃskṛtāśca ye / / śiṣyasādhāraṇā dharmā ye cāsādhāraṇā muneḥ // Abhis_1.42 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24067485 (0.054):
ime tāvadaṣṭādaśa buddhānāmāveṇikā dharmā ucyante // / śiṣyasādhāraṇā anye dharmāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113663 (0.059):
sāsravā anāsravāḥ laukikā lokottarāḥ sādhāraṇā asādhāraṇāḥ saṃskṛta / asaṃskṛtā dharmā nirdiṣṭāḥ, tan mā haiva bhagavatā dharmāṇāṃ dharmatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250952 (0.064):
prajñāpāramitāyāṃ sarvadharmā abhinnā laukikāś ca lokottarāś ca sādhāraṇāś / ca kuśalāś ca saṃskṛtāś cāsaṃskṛtāś ca śrāvakadharmāś ca
sarvasattvāgratā cittaprahāṇādhigamatraye /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545532 (0.0):
sarvasattvāgratācittaprahāṇādhigamatraye / / tribhirmahattvairuddeśo vijñeyo 'yaṃ svayambhuvām // Asa_1.43 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716679 (0.0):
sarvasattvāgratācittaprahāṇādhigamatraye /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426368 (0.0):
sarvasattvāgratā cittaprahāṇādhigamatraye /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716703 (0.064):
sarvasattvāgratācittamahattvam, prahāṇamahattvam, adhigamamahattvaṃ ceti
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426392 (0.064):
sarvasattva (rāśi) akhilasattva (nikāya) agratācittamahattvaṃ / prahāṇamahattvamadhigamamahattvañcādhikṛtya pratipattau
tribhirmahattvairūddeśo vijñeyo 'ya svayaṃbhuvām // Abhs_1.42 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545534 (0.045):
sarvasattvāgratācittaprahāṇādhigamatraye / / tribhirmahattvairuddeśo vijñeyo 'yaṃ svayambhuvām // Asa_1.43 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716681 (0.045):
sarvasattvāgratācittaprahāṇādhigamatraye / / tribhirmahattvairuddeśo vijñeyo 'rya svayambhuvām //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426370 (0.045):
sarvasattvāgratā cittaprahāṇādhigamatraye / / tribhirmahattvairuddeśo vijñeyo 'yaṃ svayambhuvām // Abhis_1.43 //
dānādau ṣaḍvidha teṣāṃ pratyekaṃ saṃgraheṇa yā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716739 (0.016):
asyā lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayetthamupavarṇitam / yathā / dānādau ṣaḍvidhe teṣāṃ pratyekaṃ saṃgraheṇa yā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545547 (0.039):
7 sannāhapratipattiḥ / dānādau ṣaḍvidhe teṣāṃ pratyekaṃ saṃgraheṇa yā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426467 (0.039):
vīryarūpatayā sannāhapratipattiṃ prathamāmāha / dānādau ṣaḍvidhe teṣāṃ pratyekaṃ saṃgraheṇa yā /
saṃnāhapratipattiḥ sā ṣaḍbhiḥ ṣaṭkairyathodithā // Abhs_1.43 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545548 (0.022):
dānādau ṣaḍvidhe teṣāṃ pratyekaṃ saṃgraheṇa yā / / sannāhapratipattiḥ sā ṣaḍbhiḥ ṣaṭkairyathoditā // Asa_1.44 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716740 (0.022):
dānādau ṣaḍvidhe teṣāṃ pratyekaṃ saṃgraheṇa yā / / sannāhapratipattiḥ sā ṣaḍbhiḥ ṣaṭkairyathoditāḥ //
dyānārūpyeṣu dānādau mārge maitryādikeṣu ca /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545562 (0.0):
dhyānārūpyeṣu dānādau mārge maitryādikeṣu ca / / gatopalambhayoge ca trimaṇḍalaviśuddhiṣu // Asa_1.45 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716870 (0.0):
dhyānārūpyeṣu dānādau mārge maitryādikeṣu ca /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426550 (0.038):
dhyānārūpyeṣu dānādau mārgai maitryādikeṣu ca /
gatopalambhayoge ca trimaṇḍalaviśuddhiṣu // Abhs_1.44 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545568 (0.0):
dhyānārūpyeṣu dānādau mārge maitryādikeṣu ca / / gatopalambhayoge ca trimaṇḍalaviśuddhiṣu // Asa_1.45 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716876 (0.0):
dhyānārūpyeṣu dānādau mārge maitryādikeṣu ca / / gatopalambhayoge ca trimaṇḍalaviśuddhiṣu //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426557 (0.0):
dhyānārūpyeṣu dānādau mārgai maitryādikeṣu ca / / gatopalambhayoge ca trimaṇḍalaviśuddhiṣu // Abhis_1.45 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716929 (0.060):
āryamārgeṣu prasthānam, caturapramāṇeṣu prasthānam, anupalambhayoge / prasthānam, trimaṇḍalaviśuddhiṣu prasthānam,
uddeśe ṣaṭsvabhijñāsu sarvākārajñatānaye /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545577 (0.0):
gatopalambhayoge ca trimaṇḍalaviśuddhiṣu // Asa_1.45 // / uddeśe ṣaṭsvabhijñāsu sarvākārajñatānaye /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716884 (0.0):
gatopalambhayoge ca trimaṇḍalaviśuddhiṣu // / uddeśe ṣaṭsvabhijñāsu sarvākārajñatānaye /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426565 (0.0):
gatopalambhayoge ca trimaṇḍalaviśuddhiṣu // Abhis_1.45 // / uddeśe ṣaṭsvabhijñāsu sarvākārajñatānaye /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546957 (0.041):
jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñatānaye // Asa_4.22 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432150 (0.041):
jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñatānaye // Abhis_4.22 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213026 (0.041):
jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñatānaye // Abhs_4.22 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428532 (0.052):
aprāṇivadhamārabhya sarvākārajñatānaye // Abhis_2.15 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863601 (0.052):
apramāṇi (aprāṇi) vadhamārabhya sarvākārajñatā naye // 2 15 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7864953 (0.052):
'aprāṇivadhamārabhya sarvākārajñatā naye /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546194 (0.052):
aprāṇivadhamārabhya sarvākārajñatānaye // Asa_2.15 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212315 (0.052):
aprāṇivadhamārabhya sarvākārajñatānaye // Abhs_2.15 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909830 (0.055):
08910 mitāyāṃ carantaḥ ṣaṭsu pāramitāsu sthitvā sarvākārajñatāpanthāanaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732164 (0.055):
śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ ṣaṭsu / pāramitāsu sthitvā sarvākārajñatāpanthāanaṃ śodhayanti atyantaśūnyatām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037970 (0.055):
mahāsatvāṣ ṣaṭsu pāramitāsu sthitvā sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072729 (0.055):
ṣaṭsu pāramitāsu sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti,
prasthānapratipajjñeyā mahāyānādhirohiṇī // Abhs_1.45 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545581 (0.0):
uddeśe ṣaṭsvabhijñāsu sarvākārajñatānaye / / prasthānapratipajjñeyā mahāyānādhirohiṇī // Asa_1.46 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716887 (0.0):
uddeśe ṣaṭsvabhijñāsu sarvākārajñatānaye / / prasthānapratipajjñeyā mahāyānādhirohiṇī //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426567 (0.021):
uddeśe ṣaṭsvabhijñāsu sarvākārajñatānaye / / prasthānapratipajjñeyā mahāyānādhirohiṇo // Abhis_1.46 //
dayā dānādikaṃ ṣaṭkaṃ śamathaḥ savidarśanaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545591 (0.0):
9 sambhārapratipattiḥ / dayā dānādikaṃ ṣaṭkaṃ śamathaḥ savidarśanaḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716983 (0.0):
kārikābhyāṃ samyak pratipāditam / tathā hi / dayā dānādikaṃ ṣaṭkaṃ śamathaḥ savidarśanaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426616 (0.015):
dayā dānādhikaṃ ṣaṭkaṃ śamathaḥ savidarśanaṃ /
yuganaddhaśca yo mārga upāye yacca kauśalam // Abhs_1.46 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545598 (0.0):
dayā dānādikaṃ ṣaṭkaṃ śamathaḥ savidarśanaḥ / / yuganaddhaśca yo mārga upāye yacca kauśalam // Asa_1.47 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716990 (0.024):
dayā dānādikaṃ ṣaṭkaṃ śamathaḥ savidarśanaḥ / / yuganaddhaśca yo mārgaṃ upāye yacca kauśalam //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426623 (0.025):
dayā dānādhikaṃ ṣaṭkaṃ śamathaḥ savidarśanaṃ / / yuganaddhaśca yo mārgaṃ upāye yacca kauśalam // Abhis_1.47 //
jñānaṃ puṇyaṃ ca mārgaśca dhāraṇī bhūmayo daśa /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545605 (0.0):
yuganaddhaśca yo mārga upāye yacca kauśalam // Asa_1.47 // / jñānaṃ puṇyaṃ ca mārgaśca dhāraṇī bhūmayo daśa /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716996 (0.0):
yuganaddhaśca yo mārgaṃ upāye yacca kauśalam // / jñānaṃ puṇyaṃ ca mārgaśca dhāraṇī bhūmayo daśa /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426629 (0.0):
yuganaddhaśca yo mārgaṃ upāye yacca kauśalam // Abhis_1.47 // / jñānaṃ puṇyaṃ mārgaśca dhāraṇī bhūmayo daśa /
pratipakṣaśca vijñeyaḥ saṃbhārapratipatkramaḥ // Abhs_1.47 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545608 (0.016):
jñānaṃ puṇyaṃ ca mārgaśca dhāraṇī bhūmayo daśa / / pratipakṣaśca vijñeyaḥ sambhārapratipatkramaḥ // Asa_1.48 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716999 (0.016):
jñānaṃ puṇyaṃ ca mārgaśca dhāraṇī bhūmayo daśa / / pratipakṣaśca vijñeyaḥ sambhārapratipatkramaḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426632 (0.016):
jñānaṃ puṇyaṃ mārgaśca dhāraṇī bhūmayo daśa / / pratipakṣaśca vijñeyaḥ sambhārapratipatkramaḥ // Abhis_1.48 //
labhyate prathamā bhumirdaśadhā parikarmaṇā / / āśayo hitavastutvaṃ sattveṣu samacittatā // Abhs_1.48 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545626 (0.0):
labhyate prathamā bhūmirdaśadhā parikarmaṇā / āśayo hitavastutvaṃ sattveṣu samacittatā // Asa_1.49 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426769 (0.0):
labhyate prathamā bhūmirdaśadhā parikarmaṇā / / āśayo hitavastutvaṃ sattveṣu samacittatā // Abhis_1.49 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858100 (0.0):
[5] labhyate daśamā (prathamā) bhūmidarśadhā parikarmaṇā / / āśayo hitavastutvaṃ sattveṣu samacittatā // 1 48 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426809 (0.025):
iti / yathāvat sarvavastuṣu akauṭilyāśayaḥ, sva paraprayojane hitatvam, / sarvasattveṣu samacittatā, sarvasvaparityāgaḥ, kalyāṇamitrārāgaṇam,
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28060165 (0.030):
||....duḥkhitānāmaparibhavaḥ? yadidaṃ sarvasattveṣu samacittatā ||....
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6314083 (0.034):
(traṃ) bhavati | amitro (trama)pi mitrībhavati | tasmānna sarvasattveṣu / samacittatā | samatādṛṣṭiḥ karaṇīyā | tulyaśca hitāśayaḥ, sukhādhyāśayaḥ,
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4645812 (0.038):
tatra dhāraṇāt śrutānāṃ dharmāṇām | samacittatā / sarvasattveṣvātmaparasamatayā | śeṣaṃ gatārtham |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4673519 (0.038):
sarvasattveṣvātmasamacittatā | aneyā varṇāvarṇaśabdābhyāṃ |
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24878881 (0.054):
siṃhapūrvārdhakāyatā siṃhahanutā ca nirvartaṃte / sattveṣu hitacittatayā / samadarśanāt samadantatā abhinīlanetratā gopakṣmamā ca nirvartate /
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23688344 (0.055):
KP.12 catvāra ime kāśyapa bodhisattvamārgāḥ katame catvāraḥ samacittatā / sarvasattveṣu / buddhajñānasamādāpanatā sarvasattveṣu samadharmadeśanā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24869026 (0.057):
'dhyāśayo 'yaṃ prabhāvāśaya ityucyate / sattveṣu kuśalopasaṃhartukāmatā / hitāśaya ityucyate / sattveṣvevānugrahopasaṃhartukāmatā sukhāśaya
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4639040 (0.058):
| tatra dharmeṣu samacittatā dharmanairātmyapratibodhāt | sattveṣu / samacittatā ātmaparasamatopagamāt | sattvakṛtyeṣu samacittatā ātmana iva
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4655711 (0.064):
mahātmadṛṣṭiriti mahārthā yā sarvasattveṣvātmasamacittalābhātmadṛṣṭiḥ | sā
tyāgaḥ sevā ca mitrāṇāṃ saddharmālambanaiṣaṇā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545636 (0.0):
āśayo hitavastutvaṃ sattveṣu samacittatā // Asa_1.49 // / tyāgaḥ sevā ca mitrāṇāṃ saddharmālambanaiṣaṇā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426778 (0.0):
āśayo hitavastutvaṃ sattveṣu samacittatā // Abhis_1.49 // / tyāgaḥ sevā ca mitrāṇāṃ saddharmālambanaiṣaṇā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858109 (0.0):
āśayo hitavastutvaṃ sattveṣu samacittatā // 1 48 // / [6] tyāgaḥ sevā ca mitrāṇāṃ saddharmālambanaiṣaṇā /
sadā naiṣkramyacittatvaṃ buddhakāyagatā spṛhā // Abhs_1.49 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545643 (0.0):
tyāgaḥ sevā ca mitrāṇāṃ saddharmālambanaiṣaṇā / / sadā naiṣkramyacittatvaṃ buddhakāyagatā spṛhā // Asa_1.50 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426785 (0.0):
tyāgaḥ sevā ca mitrāṇāṃ saddharmālambanaiṣaṇā / / sadā naiṣkramyacittatvaṃ buddhakāyagatā spṛhā // Abhis_1.50 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858116 (0.0):
[6] tyāgaḥ sevā ca mitrāṇāṃ saddharmālambanaiṣaṇā / / sadā naiṣkramyacittatvaṃ buddhakāyagatā spṛhā // 1 49 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426830 (0.064):
yānatrayasaṅgṛhīta saddharmālambanaparyeṣṭiḥ, gṛhavāsānabhiratiḥ, / anuttarabuddhakāyagatā spṛhā, saddharmaprakāśanam,
dharmasya deśanā satyaṃ daśamaṃ vākyamiṣyate /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545649 (0.0):
sadā naiṣkramyacittatvaṃ buddhakāyagatā spṛhā // Asa_1.50 // / dharmasya deśanā satyaṃ daśamaṃ vākyamiṣyate /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426790 (0.0):
sadā naiṣkramyacittatvaṃ buddhakāyagatā spṛhā // Abhis_1.50 // / dharmasya deśanā satyaṃ daśamaṃ vākyamiṣyate /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858121 (0.0):
sadā naiṣkramyacittatvaṃ buddhakāyagatā spṛhā // 1 49 // / [7] dharmasya deśanā satyaṃ daśamaṃ vākyamiṣyate /
jñeyam ca pārikarmaiṣāṃ svabhāvānupalambhataḥ // Abhs_1.50 // / śīlaṃ kṛtajñatā kṣāntiḥ pramodyaṃ mahatī kṛpā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545664 (0.012):
vimalā bhūmiḥ / śīlaṃ kṛtajñatā kṣāntiḥ prāmodyaṃ mahatī kṛpā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858186 (0.012):
ityāśayādīnām // / [8] śīlaṃ kṛtajñatā kṣāntiḥ prāmodyaṃ mahatī kṛpā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426866 (0.015):
2 vimalā bhūmiḥ / śīlaṃ kṛtajñatā kṣānti pramodyaṃ mahatī kṛpā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858124 (0.037):
[7] dharmasya deśanā satyaṃ daśamaṃ vākyamiṣyate / / jñeyaṃ ca parikarmaiṣāṃ svabhāvānupalambhataḥ // 1 50 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545652 (0.044):
dharmasya deśanā satyaṃ daśamaṃ vākyamiṣyate / / jñeyaṃ ca parikarmaiṣāṃ svabhāvānupalambhataḥ // Asa_1.51 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426792 (0.064):
dharmasya deśanā satyaṃ daśamaṃ vākyamiṣyate / / jñeyañca parikarmaiṣāṃ svabhāvānupalambhataḥ // Abhis_1.51 //
gauravaṃ guruśuśrūṣā vīryaṃ dānādike 'ṣṭamam // Abhs_1.51 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545669 (0.0):
śīlaṃ kṛtajñatā kṣāntiḥ prāmodyaṃ mahatī kṛpā / / gauravaṃ guruśuśrūṣā vīryaṃ dānādike 'ṣṭamam // Asa_1.52 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426871 (0.0):
śīlaṃ kṛtajñatā kṣānti pramodyaṃ mahatī kṛpā / / gauravaṃ guruśuśrūṣā vīryaṃ dānādike 'ṣṭamam // Abhis_1.52 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858191 (0.0):
[8] śīlaṃ kṛtajñatā kṣāntiḥ prāmodyaṃ mahatī kṛpā / / gauravaṃ guruśuśrūṣā vīryaṃ dānādike 'ṣṭamam // 1 51 //
atṛptatā śrute dānaṃ dharmasya ca nirāmiṣam /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545680 (0.0):
prabhākarī bhūmiḥ / atṛptatā śrute dānaṃ dharmasya ca nirāmiṣam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426928 (0.0):
3. prabhākarī bhūmiḥ / atṛptatā śrute dānaṃ dharmasya ca nirāmiṣam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858228 (0.0):
'aṣṭama' grahaṇādaṣṭāveva parikarmāṇi dvitīyāyām / / [9] atṛptatā śrute dānaṃ dharmasya ca nirāmiṣam /
buddhakṣetrasya saṃśuddhiḥ saṃsārāparikheditā // Abhs_1.52 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545685 (0.0):
atṛptatā śrute dānaṃ dharmasya ca nirāmiṣam / / buddhakṣetrasya saṃśuddhiḥ saṃsārāparikheditā // Asa_1.53 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426930 (0.0):
atṛptatā śrute dānaṃ dharmasya ca nirāmiṣam / / buddhakṣetrasya saṃśuddhiḥ saṃsārāparikheditā // Abhis_1.53 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858230 (0.0):
[9] atṛptatā śrute dānaṃ dharmasya ca nirāmiṣam / / buddhakṣetrasya saṃśuddhiḥ saṃsāroparikheditā // 1 52 //
hrīrapatrāpyamityetat pañcadhā mananātmakam / / vanāśālpecChatā tuṣṭirdhūtasaṃlekhasevanam // Abhs_1.53 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426987 (0.031):
vanāśā 'lpecchatā tuṣṭirdhūtasaṃlekhasevanam // Abhis_1.54 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545700 (0.031):
vanāśālpecchatā tuṣṭirdhūtasaṃlekhasevanam // Asa_1.54 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545689 (0.037):
buddhakṣetrasya saṃśuddhiḥ saṃsārāparikheditā // Asa_1.53 // / hrīrapatrāpyamityetat pañcadhā mananātmakam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426936 (0.048):
buddhakṣetrasya saṃśuddhiḥ saṃsārāparikheditā // Abhis_1.53 // / hrīrapatrāpyamityetat pañcadhā mananātmakam /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6952812 (0.054):
21515 'lpecchatā santuṣṭhir dhūtaguṇasaṃlekhānutsarjanaṃ śikṣāyā / aparityāgaḥ kāmaguṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 774338 (0.054):
santuṣṭhir dhūtaguṇasaṃlekhānutsarjanaṃ śikṣāyā aparityāgaḥ
śikṣāyā aparityāgaḥ kāmānāṃ vijugupsanam / / nirvitsarvāstisaṃtyāgo 'navalinānapekṣate // Abhs_1.54 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545706 (0.013):
vanāśālpecchatā tuṣṭirdhūtasaṃlekhasevanam // Asa_1.54 // / śikṣāyā aparityāgaḥ kāmānāṃ vijugupsanam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426992 (0.013):
vanāśā 'lpecchatā tuṣṭirdhūtasaṃlekhasevanam // Abhis_1.54 // / śikṣāyā aparityāgaḥ kāmānāṃ vijugupsanam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858265 (0.038):
vanāśālpecchatā tuṣṭirdhutasaṃlekhasevanam // 1 53 // / [11] śikṣāya aparityāgaḥ kāmānāṃ vijugupsanam /
saṃstavaṃ kulamātsaryaṃ sthānaṃ saṃgaṇikāvaham /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545719 (0.009):
saṃstavaṃ kulamātsaryaṃ sthānaṃ saṅgaṇikāvaham / ātmotkarṣaparāvajñe
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427051 (0.009):
saṃstavaṃ kulamātsaryaṃ sthānaṃ saṅgaṇikāvaham /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858319 (0.043):
[12] saṃstavaṃ kulamātsarya sthānaṃ saṅgaṇikāvaham / / ātmotkarṣaparāvajñe karmamārgān daśāśubhān // 1 55 //
ātmotkarṣaparāvajñe karmamārgān daśāśubhān // Abhs_1.55 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545727 (0.0):
saṃstavaṃ kulamātsaryaṃ sthānaṃ saṅgaṇikāvaham / ātmotkarṣaparāvajñe
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427059 (0.0):
saṃstavaṃ kulamātsaryaṃ sthānaṃ saṅgaṇikāvaham / / ātmotkarṣaparāvajñe karmamārgān daśāśubhān // Abhis_1.56 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858327 (0.0):
[12] saṃstavaṃ kulamātsarya sthānaṃ saṅgaṇikāvaham / / ātmotkarṣaparāvajñe karmamārgān daśāśubhān // 1 55 //
mānaṃ stambhaṃ viparyāsaṃ vimatiṃ kleśamarṣaṇam /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545733 (0.0):
karmamārgān daśāśubhān // Asa_1.56 // / mānaṃ stambhaṃ viparyāsaṃ vimatiṃ kleśamarṣaṇam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427064 (0.0):
ātmotkarṣaparāvajñe karmamārgān daśāśubhān // Abhis_1.56 // / mānaṃ stambhaṃ viparyāsaṃ vimatiṃ kleśamarṣaṇam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858332 (0.0):
ātmotkarṣaparāvajñe karmamārgān daśāśubhān // 1 55 // / [13] mānaṃ stambhaṃ viparyāsaṃ vimatiṃ kleśamarṣaṇam /
vivarjayan samāpneti daśaitān pañcamīṃ bhuvam // Abhs_1.56 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427068 (0.045):
mānaṃ stambhaṃ viparyāsaṃ vimatiṃ kleśamarṣaṇam / / vivarjayan samāpnoti daśaitān pañcamīṃ bhuvam // Abhis_1.57 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545737 (0.049):
mānaṃ stambhaṃ viparyāsaṃ vimatiṃ kleśamarṣaṇam / / vivarjayan samāpnoti daśaitān pañcamī bhuvam // Asa_1.57 //
dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñāprapūraṇāt /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545750 (0.0):
abhimukhī bhūmiḥ / dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñāprapūraṇāt /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427137 (0.0):
6. abhimukhī bhūmiḥ / dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñāprapūraṇāt /
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_au.htm.txt) 26409278 (0.0):
saṃyāta uvāca | / dānaśīlakṣamāvīrya $ dhyānaprajñāsamanvitaiḥ &
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6659202 (0.0):
saṃyāta uvāca | / dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñāsamanvitaiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141545 (0.0):
alobhaścāparidveṣo 'pyamohaśca mahātmanām // KAvk_6.20 // / dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñājuṣāṃ sadā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141759 (0.0):
prayayau yaṃ samāśritya guṇasārthaḥ kṛtārthatām // KAvk_6.36 // / dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñāsamanvitah /
Nagarjuna: Ratnavali (1-2.46, and 4; Sanskrit text of 2.47-95 and 3 lost!) (bsa025_u.htm.txt) 9588976 (0.0):
nindyate 'dya mahāyānaṃ mohāt svaparavairibhiḥ // NRa_4.79 // / dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñākṛpātmakam /
Nagarjuna: Ratnavali, 3 (nrat_4_u.htm.txt) 28818453 (0.0):
nindyate 'dya mahāyānaṃ mohāt svaparavairibhiḥ || RATNA_04.79 / dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñākṛpātmakaṃ [ 18b ] |
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858389 (0.0):
saṃstavādīn / / [14] dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñā prapūrakaḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258855 (0.0):
kasmai samupadekṣyāmi saddharmma bodhisādhanaṃ / / dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñāsamudbhavaṃ // SvayambhuP_7.85 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424287 (0.028):
chanda āśaya adhyāśaya prayoga dāna śīla kṣānti vīrya dhyāna prajñā upāya kauśala praṇidhāna bala jñāna abhijñā puṇyajñāna bodhipakṣānukūladharma karuṇāvipaśyanā dhāraṇīpratibhāna dharmotsava ekayāna dharmakāyaiḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24868984 (0.028):
bodhisattvaśīlasaṃvarasamādāne yo 'dhyāśayo 'yaṃ vṛttāśaya ityucyate / / dānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñāsamudāgamāya yo 'dhyāśayo 'yaṃ pāramitāśaya
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9573978 (0.028):
dāna śīla kṣānti vīrya dhyāna prajñāsamatām ajānatopalambhayati, tena
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9831696 (0.028):
dānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñāmahopāyakauśalyaparamapāramitāprāptasya
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9850151 (0.028):
asaṃkhyeyakalpakoṭiniyutaśatasahasrasukṛtakarmadānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñopāyaśratacaraṇavratatapaḥsucaritacaraṇaḥ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251479 (0.028):
'saṃkhyeyāparimāṇakoṭīniyutaśatasahasradānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñopāyabalapraṇidhānapāramitāduṣkaracaryāvinivartitadvātriṃśatmahāpuruṣalakṣaṇacaturaśītyanuvyañjanagātraśobhaḥ
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305647 (0.028):
'saṃkhyeyāparimāṇakalpakoṭīniyutaśatasahasradānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñopāyabalapraṇidhānajñānapāramitāprāpto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6964380 (0.028):
dānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246021 (0.028):
'lpatarakās te ye dānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñābhāvanā yuktāḥ. tebhyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246255 (0.028):
dānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñābhāvanā yuktāḥ, alpakās te ye
śiṣyakhaḍgaspṛhātrāsacetasāṃ parivarjakaḥ // Abhs_1.57 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545755 (0.0):
dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñāprapūraṇāt / / śiṣyakhaḍgaspṛhātrāsacetasāṃ parivarjakaḥ // Asa_1.58 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427143 (0.0):
dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñāprapūraṇāt / / śiṣyakhaḍgaspṛhātrāsacetasāṃ parivarjakaḥ // Abhis_1.58 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858396 (0.0):
[14] dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñā prapūrakaḥ / / śiṣyakhaḍgaspṛhātrāsacetasāṃ parivarjakaḥ // 1 57 //
yācito 'navalinaśca sarvatyāge 'pyadurmanāḥ / / kṛśo 'pi nārthināṃ kṣeptā ṣaṣṭhīṃ bhūmiṃ samaśrute // Abhs_1.58 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545767 (0.0):
yācito 'navalīnaśca sarvatyāge 'pyadurmanāḥ / / kṛśo 'pi nārthināṃ kṣeptā ṣaṣṭhīṃ bhūmiṃ samaśnute // Asa_1.59 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427153 (0.0):
yācito 'navalīnaśca sarvatyāge 'pyadurmanāḥ / / kṛśo 'pi nārthināṃ kṣeptā ṣaṣṭhīṃ bhūmiṃ samaśnute // Abhis_1.59 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858405 (0.0):
śiṣyakhaḍgaspṛhātrāsacetasāṃ parivarjakaḥ // 1 57 // / [15] yācito 'navalīnaśca sarvatyāgepyadurmanāḥ /
ātmasattvagraho jīvapudgalocChedaśāśvataḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6954500 (0.041):
tathā hi} ete atyantatayā na saṃvidyante/ evaṃ / 22123 sattvajīvapudgala{grāho na kartavyaḥ}/ tatra kathaṃ {bodhisattvena}
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858445 (0.049):
prāpnoti / / [16] ātmasattvagraho jīvapudgalocchedaśāśvate /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545778 (0.053):
dūraṅgamā bhūmiḥ / ātmasattvagraho jīvapudgalocchedaśāśvataḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427198 (0.053):
7. dūraṅgamā bhūmiḥ / ātmasattvagraho jīvapudgalocchedaśāśvataḥ /
nimittahetvoḥ skandheṣu dhātuṣvāyataneṣu ca // Abhs_1.59 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545785 (0.008):
ātmasattvagraho jīvapudgalocchedaśāśvataḥ / / nimittahetvoḥ skandheṣu dhātuṣvāyataneṣu ca // Asa_1.60 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427204 (0.008):
ātmasattvagraho jīvapudgalocchedaśāśvataḥ / / nimittahetvoḥ skandheṣu dhātuṣvāyataneṣu ca // Abhis_1.60 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858454 (0.025):
[16] ātmasattvagraho jīvapudgalocchedaśāśvate / / nimittahetvoḥ skandheṣu dhātuṣvāyataneṣu ca // 1 59 //
traidhātuke pratiṣṭhānaṃ saktirālīnacittatā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545791 (0.0):
nimittahetvoḥ skandheṣu dhātuṣvāyataneṣu ca // Asa_1.60 // / traidhātuke pratiṣṭhānaṃ saktirālīnacittatā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427210 (0.0):
nimittahetvoḥ skandheṣu dhātuṣvāyataneṣu ca // Abhis_1.60 // / traidhātuke pratiṣṭhānaṃ saktirālīnacittatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858460 (0.0):
nimittahetvoḥ skandheṣu dhātuṣvāyataneṣu ca // 1 59 // / [17] traidhātuke pratiṣṭhānaṃ saktirālīnacittatā /
ratnatritayaśīleṣu taddṛṣṭyabhiniveśitā // Abhs_1.60 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545793 (0.0):
traidhātuke pratiṣṭhānaṃ saktirālīnacittatā / / ratnatritayaśīleṣu taddṛṣṭayabhiniveśitā // Asa_1.61 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427214 (0.0):
traidhātuke pratiṣṭhānaṃ saktirālīnacittatā / / ratnatritayaśīleṣu taddṛṣṭyabhiniveśitā // Abhis_1.61 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858464 (0.0):
[17] traidhātuke pratiṣṭhānaṃ saktirālīnacittatā / / ratnatritayaśīleṣu taddṛṣṭyabhiniveśitā // 1 60 //
śūnyatāyāṃ vivadaśca tadvirodhaśca viṃśatiḥ / / kalaṅkā yasya vicChinnāḥ saptamīmetyasau bhuvam // Abhs_1.61 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545804 (0.050):
śūnyatāyāṃ vivādaśca tadvirodhaśca viṃśatiḥ / / kalaṅkā yasya vicchinnāḥ saptamīmetyasau bhuvam // Asa_1.62 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427223 (0.050):
śūnyatāyāṃ vivādaśca tadvirodhaśca viṃśatiḥ / / kalaṅkā yasya vicchinnāḥ saptamīmetyasau bhuvam // Abhis_1.62 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858475 (0.050):
[18] śūnyatayāṃ viśā(ṣā)daśca tadvirodhaśca viṃśatiḥ / / kalaṅkā yasya vicchinnāḥ saptamīmetyasau bhuvam // 1 61 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6953031 (0.058):
śūnyatāvirodhaś cāsya na bhavati/ ime {subhūte} / 21614 viṃśatir dharmā {bodhisattvasya} mahāsattvasya saptamyāṃ bhūmau
trivimokṣamukhajñānaṃ trimaṇḍalaviśuddhatā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427274 (5.960):
arthākṣiptadharmatānirdeśāyāha / trivimokṣamukhajñānaṃ trimaṇḍalaviśuddhatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858483 (1.192):
kalaṅkā yasya vicchinnāḥ saptamīmetyasau bhuvam // 1 61 // / [19] trivimokṣamukhajñānaṃ trimaṇḍalaviśuddhitā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545814 (0.047):
kalaṅkā yasya vicchinnāḥ saptamīmetyasau bhuvam // Asa_1.62 // / trivimokṣamukhajñānaṃ trimaṇḍalaviśuddhatā /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974236 (0.050):
26610 pāramitāṃ {pariśodhayati}/ bodhāya ātmasattvasarvadharmā{nupalabdhyā / trimaṇḍalapariśuddhyā} prajñāpāramitāṃ {pariśodhayati}/
karūṇāmananā dharmasamataikanayajñatā // Abhs_1.62 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427283 (0.025):
karuṇāmananā dharmasamataikanayajñatā // Abhis_1.63 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545823 (0.035):
karuṇāmananā dharmasamataikanayajñatā // Asa_1.63 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858493 (0.040):
karuṇā mananā dharmasamataikanayajñatā // 1 62 // / [20] anutpādakṣamājñānaṃ dharmāṇāmekadheraṇā /
anutpādakṣamājñānaṃ dharmāṇāmekadheraṇā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545830 (0.0):
karuṇāmananā dharmasamataikanayajñatā // Asa_1.63 // / anutpādakṣamājñānaṃ dharmāṇāmekadheraṇā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427289 (0.0):
karuṇāmananā dharmasamataikanayajñatā // Abhis_1.63 // / anutpādakṣamājñānaṃ dharmāṇāmekadheraṇā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858499 (0.032):
[20] anutpādakṣamājñānaṃ dharmāṇāmekadheraṇā /
kalpanāyāḥ samuddhātaḥ saṃjñādṛkkleśavarjanam // Abhs_1.63 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427295 (0.0):
anutpādakṣamājñānaṃ dharmāṇāmekadheraṇā / / kalpanāyāḥ samuddhātaḥ saṃjñādṛkkleśavarjanam // Abhis_1.64 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545836 (0.015):
anutpādakṣamājñānaṃ dharmāṇāmekadheraṇā / / kalpanāyāḥ samudghātaḥ saṃjñādṛkkleśavarjanam // Asa_1.64 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858502 (0.016):
[20] anutpādakṣamājñānaṃ dharmāṇāmekadheraṇā / / kalpanāyāḥ samudghātaḥ saṃjñādṛkleśavarjanam // 1 63 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858664 (0.063):
ekanayanirdeśaḥ / sarvadharmāṇāṃ kalpanāsamuddhātaḥ / saṃjñādṛṣṭivivartaḥ
śamathasya ca nidhyaptiḥ kauśalaṃ ca vidarśane / / cittasya dāntatā jñānaṃ sarvatrāpratighāti ca // Abhs_1.64 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545847 (0.0):
kalpanāyāḥ samudghātaḥ saṃjñādṛkkleśavarjanam // Asa_1.64 // / śamathasya ca nidhyaptiḥ kauśalaṃ ca vidarśane /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427305 (0.0):
kalpanāyāḥ samuddhātaḥ saṃjñādṛkkleśavarjanam // Abhis_1.64 // / śamathasya ca nidhyaptiḥ kauśalañca vidarśane / / cittasya dāntatā jñānaṃ sarvatrāpratighāti ca // Abhis_1.65 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858513 (0.0):
kalpanāyāḥ samudghātaḥ saṃjñādṛkleśavarjanam // 1 63 // / [21] śamathasya ca nidhyaptiḥ kauśalaṃ ca vidarśane /
sakterabhūmiryatrecChaṃ kṣetrāntaragatiḥ samam /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545855 (1.192):
cittasya dāntatā jñānaṃ sarvatrapratighāti ca // Asa_1.65 // / sakterabhūmiryatrecchaṃ kṣetrāntaragatiḥ samam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427312 (1.192):
cittasya dāntatā jñānaṃ sarvatrāpratighāti ca // Abhis_1.65 // / sakterabhūmiryatrecchaṃ kṣetrāntaragatiḥ samam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858525 (1.192):
[22] śa(sa)kterabhūmiryatrecchaṃ kṣetrāntaragatiḥ samam /
sarvatra svātmabhāvasya darśanaṃ ceti viṃśatiḥ // Abhs_1.65 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545859 (0.0):
sakterabhūmiryatrecchaṃ kṣetrāntaragatiḥ samam / / sarvatra svātmabhāvasya darśanaṃ ceti viṃśatiḥ // Asa_1.66 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427316 (0.0):
sakterabhūmiryatrecchaṃ kṣetrāntaragatiḥ samam / / sarvatra svātmabhāvasya darśanañceti viṃśatiḥ // Abhis_1.66 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858529 (0.0):
[22] śa(sa)kterabhūmiryatrecchaṃ kṣetrāntaragatiḥ samam / / sarvatra svātmabhāvasya darśanaṃ ceti [viṃśatiḥ] // 1 65 //
sarvasattvamanojñānamabhijñākrīḍanaṃ śubhā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545871 (0.0):
sarvasattvamanojñānamabhijñākrīḍanaṃ śubhā / / buddhakṣetrasya niṣpattirbuddhasevāparīkṣaṇe // Asa_1.67 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427417 (0.0):
sarvasattvamanojñānamabhijñākrīḍanaṃ śubhā /
buddhakṣetrasya niṣpattirbuddhasevāparīkṣaṇe // Abhs_1.66 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545877 (0.0):
sarvasattvamanojñānamabhijñākrīḍanaṃ śubhā / / buddhakṣetrasya niṣpattirbuddhasevāparīkṣaṇe // Asa_1.67 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427423 (0.0):
sarvasattvamanojñānamabhijñākrīḍanaṃ śubhā / / buddhakṣetrasya niṣpattirbuddhasevāparīkṣaṇe // Abhis_1.67 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858703 (0.0):
[23] [sarvasattvamanojñāna] mabhijñākrīḍanaṃ śubhā / / buddhakṣetrasya niṣpattirbuddhasevāparīkṣaṇe // 1 66 //
akṣajñānaṃ jinakṣetraśuddhirmāyopamā sthitiḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545886 (0.0):
buddhakṣetrasya niṣpattirbuddhasevāparīkṣaṇe // Asa_1.67 // / akṣajñānaṃ jinakṣetraśuddhirmāyopamā sthitiḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427430 (0.0):
buddhakṣetrasya niṣpattirbuddhasevāparīkṣaṇe // Abhis_1.67 // / akṣajñānaṃ jinakṣetraśuddhirmāyopamā sthitiḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858710 (0.0):
buddhakṣetrasya niṣpattirbuddhasevāparīkṣaṇe // 1 66 // / [24] akṣajñānaṃ jinakṣetraśuddhirmāyopamā sthitiḥ /
saṃcintya ca bhavādānamidaṃ karmāṣṭadhoditam // Abhs_1.67 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545890 (0.0):
akṣajñānaṃ jinakṣetraśuddhirmāyopamā sthitiḥ / / saṃcintya ca bhavādānamidaṃ karmāṣṭadhoditam // Asa_1.68 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427432 (0.034):
akṣajñānaṃ jinakṣetraśuddhirmāyopamā sthitiḥ / / sañcintya ca bhavādānamidaṃ karmāṣṭaghoditam // Abhis_1.68 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858713 (0.034):
[24] akṣajñānaṃ jinakṣetraśuddhirmāyopamā sthitiḥ / / sañcintya ca bhavādānamidaṃ karmāṣṭadhoditam // 1 67 //
praṇidhānānyanantāni devādīnāṃ rūtajñatā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545903 (0.0):
sādhumato bhūmiḥ / praṇidhānānyanantāni devādīnāṃ rūtajñatā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427499 (0.0):
9. sādhumatī bhūmiḥ / praṇidhānānyanantāni devādīnāṃ rūtajñatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858774 (0.037):
[25] praṇidhānānyanantāni devādīnāṃ rutajñatā /
nadīva pratibhānānāṃ garbhāvakrāntirūttamā // Abhs_1.68 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545903 (0.033):
praṇidhānānyanantāni devādīnāṃ rūtajñatā / / nadīva pratibhānānāṃ garbhāvakrāntiruttamā // Asa_1.69 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427499 (0.033):
praṇidhānānyanantāni devādīnāṃ rūtajñatā / / nadīva pratibhānānāṃ garbhāvakrāntiruttamā // Abhis_1.69 //
kulajātyośca gotrasya parivārasya janmanaḥ / / naiṣkramyabodhivṛkṣāṇāṃ guṇapūreśca saṃpadaḥ // Abhs_1.69 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545916 (0.0):
kulajātyośca gotraśca parivārasya janmanaḥ / / naiṣkramyabodhivṛkṣāṇāṃ guṇapūre svasampadaḥ // Asa_1.70 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427511 (0.0):
nadīva pratibhānānāṃ garbhāvakrāntiruttamā // Abhis_1.69 // / kulajātyośca gotrasya parivārasya janmanaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858788 (0.0):
nadīva pratibhānānāṃ garbhāvakrāntiruttamā // 1 68 // / [26] kulajātyośca gotrasya parivārasya janmanaḥ /
nava bhūmīratikramya buddhabhūmau pratiṣṭhate /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545929 (0.0):
dharmamedhā bhūmiḥ / navabhūmīratikramya buddhabhūmau pratiṣṭhate /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427601 (0.0):
tānyanabhidhāya saṅgrahaṇena daśamabhūmilakṣaṇamāha / navabhūmīratikramya buddhabhūmau pratiṣṭhate /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 777137 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvo 'tikramya etā navabhūmīr atikramya buddhabhūmau
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858829 (0.0):
naiṣkramyasaṃpat / bodhivṛkṣasaṃpat / guṇapūrisampacca / / [27] navabhūmīratikramya buddhabhūmau pratiṣṭhate /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6955625 (0.034):
mahāsattvo 'tikramya etā navabhūmīr ati / 22518 kramya buddhabhūmau pratiṣṭhate iyaṃ {bodhisattvasya} mahāsattvasya
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858888 (0.042):
navabhūmīratikramya yena jñānena bodhisattvo buddhabhūmau pratiṣṭhito
yena jñānena sā jñeyā daśamī bodhisattvabhūḥ // Abhs_1.70 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545934 (0.0):
navabhūmīratikramya buddhabhūmau pratiṣṭhate / / yena jñānena sā jñeyā daśamī bodhisattvabhūḥ // Asa_1.71 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427605 (0.0):
navabhūmīratikramya buddhabhūmau pratiṣṭhate / / yena jñānena sā jñeyā daśamī bodhisattvabhūḥ // Abhis_1.71 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858833 (0.0):
[27] navabhūmīratikramya buddhabhūmau pratiṣṭhate / / yena jñānena sā jñeyā daśamī bodhisattvabhūḥ // 1 70 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427666 (0.043):
buddhabhūmau yena praṇidhānajñānenāvatiṣṭhate sā eva daśamī / bodhisattvabhūmiḥ jñeyā /
pratipakṣo 'ṣṭadhā jñeyo darṣanābhyāsamārgayoḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545944 (0.023):
[pratipakṣasambhāraḥ] pratipakṣo 'ṣṭadhā jñeyo darśanābhyāsamārgayoḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427679 (0.023):
pratipakṣo 'ṣṭadhā jñeyo darśanābhyāsamārgayoḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858906 (0.025):
[28] pratipakṣo 'ṣṭadhā jñeyo darśanābhyāsamārgayoḥ /
grāhyagrāhakavikalpānāmaṣṭānāmupaśāntaye // Abhs_1.71 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545947 (0.0):
[pratipakṣasambhāraḥ] pratipakṣo 'ṣṭadhā jñeyo darśanābhyāsamārgayoḥ / / grāhyagrāhakavikalpānāmaṣṭānāmupaśāntaye // Asa_1.72 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427683 (0.0):
pratipakṣo 'ṣṭadhā jñeyo darśanābhyāsamārgayoḥ / / grāhyagrāhakavikalpānāmaṣṭānāmupaśāntaye // Abhis_1.72 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858909 (0.020):
[28] pratipakṣo 'ṣṭadhā jñeyo darśanābhyāsamārgayoḥ / / grāhyagrāhavikalpānāmaṣṭānāmupaśāntaye // 1 71 //
uddeśe samatāyāṃ ca sattvārthe yatnavarjane /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545959 (0.0):
20 niryāṇapratipattiḥ / uddeśe samatāyāṃ ca sattvārthe yatnavarjane /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427737 (0.0):
uddeśe samatāyāñca sattvārthe yatnavarjane /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859032 (0.0):
niryāsyatītyetena niryāṇapratipattiḥ prastāvitā / tāmadhikṛtya śāstram / [29] uddeśe samatāyāṃ ca sattvārthe yatnavarjane /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717123 (0.049):
asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyak pradarśitam / / uddeśe samatāyāṃ ca sattvārthe yatnavarjaṃne /
atyantāya ca niryāṇaṃ niryāṇaṃ prāptilakṣaṇam // Abhs_1.72 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545963 (0.0):
uddeśe samatāyāṃ ca sattvārthe yatnavarjane / / atyantāya ca niryāṇaṃ niryāṇaṃ prāptilakṣaṇam // Asa_1.73 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427741 (0.0):
uddeśe samatāyāñca sattvārthe yatnavarjane / / atyantāya ca niryāṇaṃ niryāṇaṃ prāptilakṣaṇam // Abhis_1.73 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859037 (0.0):
[29] uddeśe samatāyāṃ ca sattvārthe yatnavarjane / / atyantāya ca niryāṇaṃ niryāṇaṃ prāptilakṣaṇam // 1 72 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717129 (0.020):
uddeśe samatāyāṃ ca sattvārthe yatnavarjaṃne / / atyantāya ca niryāṇaṃ niryāṇaṃ prāptilakṣaṇam /
sarvākārajñatayāṃ ca niryāṇaṃ mārgagocaram /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545971 (0.030):
atyantāya ca niryāṇaṃ niryāṇaṃ prāptilakṣaṇam // Asa_1.73 // / sarvākārajñatāyāṃ ca niryāṇaṃ mārgagocaram /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717136 (0.030):
atyantāya ca niryāṇaṃ niryāṇaṃ prāptilakṣaṇam / / sarvākārajñatāyāṃ ca niryāṇaṃ mārgagocaram /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427749 (0.034):
atyantāya ca niryāṇaṃ niryāṇaṃ prāptilakṣaṇam // Abhis_1.73 // / sarvākārajñatāyāñca niryāṇaṃ mārgagocaram /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859042 (0.036):
[30] sarvākārajñātāyāṃ ca niryāṇaṃ mārgagocaram /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214032 (0.058):
ānantaryasamādhiḥ sa sarvākārajñatā ca tat // Abhs_5.38 //
niryāṇapratipajjñeyā seyamaṣṭavidhātmikā // Abhs_1.73 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545977 (0.0):
sarvākārajñatāyāṃ ca niryāṇaṃ mārgagocaram / / niryāṇapratipajjñeyā seyamaṣṭavidhātmikā // Asa_1.74 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717140 (0.0):
sarvākārajñatāyāṃ ca niryāṇaṃ mārgagocaram / / niryāṇapratipajjñeyā seyamaṣṭavidhātmikā //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427753 (0.0):
sarvākārajñatāyāñca niryāṇaṃ mārgagocaram / / niryāṇapratipajjñeyā seyamaṣṭavidhātmikā // Abhis_1.74 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859046 (0.0):
[30] sarvākārajñātāyāṃ ca niryāṇaṃ mārgagocaram / / niryāṇapratipajjñeyā seyamaṣṭavidhātmikā // 1 73 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717161 (0.054):
niryāṇapratipattiḥ seyamaṣṭavidhātmikā bhavati / tadyathā
// abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre / sarvākārajñatādhikāraḥ prathamaḥ //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212523 (0.0):
mārgasya ceṣyate tasya parihārataḥ // Abhs_2.31 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212743 (0.0):
adhikāratrayasyaiṣā samāptiḥ paridīpitā // Abhs_3.16 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213553 (0.0):
lalliṅgaścāpramāṇaśca daśadhopāyakauśalam // Abhs_4.63 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214093 (0.0):
sarvākārajñatādhārā ṣoḍhā daśa ca cādinām // Abhs_5.42 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214114 (0.0):
dharmābhāvasvabhāvenetyanupūrvakriyā matā // Abhs_6.1 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214188 (0.0):
dharmāṇāmadvayaṃ tattvaṃ kṣaṇenaikenapaṣyati // Abhs_7.5 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214737 (0.0):
dharmakāyasya karmedaṃ saptavimśatidhā matam // Abhs_8.40 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423011 (5.960):
Abhisamayālaṅkāravṛttiḥ sphuṭārthā / sarvākārajñatādhikāraḥ prathamaḥ
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545981 (0.009):
ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre prathamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546422 (0.009):
ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre dvitīyādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546665 (0.009):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre tṛtīyādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547500 (0.009):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre caturthādhikāraḥ //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548073 (0.009):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre paṃcamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548184 (0.009):
ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre saptamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548753 (0.009):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre aṣṭamādhikāraḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429472 (0.009):
abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre dvitīyādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434746 (0.009):
sākṣātkriyāyāṃ kālākālajñānaprayoga eva upāyakauśalaṃ bhavatīti / / iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437295 (0.009):
iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre pañcamādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437405 (0.009):
iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre ṣaṣṭhādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437766 (0.009):
kṣaṇenādhigacchatītyekakṣaṇābhisambodha iti / / iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre saptamādhikāravṛttiḥ
dhyāmīkaraṇatā bhābhirdevānāṃ yogyatāṃ prati / / viṣayo niyato vyāptiḥ svabhāvastasya karma ca // Abhs_2.1 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546001 (0.0):
1 dhyāmīkaraṇatādīni / dhyāmīkaraṇatā bhābhirdevānāṃ yogyatāṃ prati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717300 (0.0):
ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi / dhyāmīkaraṇatā bhābhirdevānāṃ yogyatāṃ prati /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427835 (0.0):
sarvākārajñatādhigamo na vinā mārgajñatāparijñāneneti mārgajñatāmāha / dhyāmīkaraṇatā bhābhirdevānāṃ yogyatāṃ prati /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7861636 (0.0):
tatrodau dhyāmīkaraṇatādīni yataḥ śāstram / [34] dhyāmīkaraṇatā bhābhirdevānāṃ yogyatāṃ prati /
caturṇamāryasatyānāmākārānupalambhataḥ / / śrāvakāṇāmayaṃ mārgo jñeyo mārgajñatānaye // Abhs_2.2 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546018 (0.0):
2 śrāvakamārgaḥ / caturṇāmāryasatyānāmākārānupalambhataḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717410 (0.0):
kārikayā samyagupadarśitam / tathā hi / caturṇāmāryasatyānāmākārānupalambhataḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427945 (0.0):
caturṇāmāyasatyānāmākārānupalambhataḥ / / śrāvakāṇāmayaṃ mārgo jñeyo mārgajñatānaye // Abhis_2.2 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862249 (0.0):
eva / tataḥ śāstram / [35] caturṇāmāryasatyānāṃ ākārānupalambhataḥ /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212316 (0.041):
aprāṇivadhamārabhya sarvākārajñatānaye // Abhs_2.15 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213027 (0.041):
jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñatānaye // Abhs_4.22 //
rūpādiskandhaśūnyatvācChūnyatānāmabhedataḥ /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212553 (0.012):
upāyakauśalenāsyāḥ samyagāsannatoditā // Abhs_3.2 // / rūpādiskandhaśūnyatve dharmeṣu tryadhvageṣu ca /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546026 (0.035):
śrāvakāṇāmayaṃ mārgo jñeyo mārgajñatānaye // Asa_2.2 // / rūpādiskandhaśūnyatvācchūnyatānāmabhedataḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28092776 (0.060):
prakāratākhyaviṣayatāśūnyatvamiva viśeṣyatākhyaviṣayatāśūnyatvamapi / vartate/ tathā ca nirviśeṣyakaṃ jñānaṃ nirvikalpakamityapi śakyate
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2436921 (0.060):
api ca śūnyatve khyāturabhāvātkhyātarebhāvaḥ / / tasmānna śūnyatopādānastadvivarto vā viśvaprapañca iti siddham // 18 //
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1008173 (0.060):
svaparamatasthitaistattvārthatvenopakalpitānāṃ skandhādīnāṃ paramārthato
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428048 (0.061):
rūpādiskandhaśūnyatvācchūnyatānāmabhedataḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20990729 (0.063):
yattu ṭīkāyāṃ viraktaṃ prati vāṇijyopadeśe nairākāṅkṣyamuktaṃ, / tasmā 7 davyāptiśūnyatvādityarthaḥ / na ca svarūpayogyatāyā 8 ākāṅkṣātve
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22820366 (0.064):
svāṃśavyatirikto 'rtho 'nyo 'sty ekopalambhenāpohitatvāt / na ca svāṃśasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6932081 (0.064):
śūnyatā, śūnyataiva manaḥ/ na rūpaśūnyatayā rūpaṃ śūnyam, rūpam eva
uṣmāṇaḥ anupalambhena teṣāṃ murdhagataṃ matam // Abhs_2.3 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546029 (0.039):
rūpādiskandhaśūnyatvācchūnyatānāmabhedataḥ / / ūsmāṇau 'nupalambhena teṣāṃ mūrdhagataṃ matam // Asa_2.3 //
kṣāntayasteṣu nityādiyogasthānaniṣedhataḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546039 (0.0):
ūsmāṇau 'nupalambhena teṣāṃ mūrdhagataṃ matam // Asa_2.3 // / kṣāntayasteṣu nityādiyogasthānaniṣedhataḥ /
daśa bhūmīḥ samārabhya vistarāsthānadeśanat // Abhs_2.4 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546042 (0.0):
kṣāntayasteṣu nityādiyogasthānaniṣedhataḥ / / daśa bhūmīḥ samārabhya vistarāsthānadeśanāt // Asa_2.4 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428065 (1.192):
kṣāntayasteṣu nityādigosthānaniṣedhataḥ / / daśa bhūmīḥ samārabhya vistarāsthānadeśanāt // Abhis_2.4 //
agradharmagataṃ proktamāryaśrāvakavartmani /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428075 (0.0):
daśa bhūmīḥ samārabhya vistarāsthānadeśanāt // Abhis_2.4 // / agradharmagataṃ proktamāryaśrāvakavartmani /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546049 (0.043):
daśa bhūmīḥ samārabhya vistarāsthānadeśanāt // Asa_2.4 // / agradharmagataṃ proktamāryaśrāvakartmani /
tatkasya hetorbuddhena buddhvā dharmāsamīkṣaṇāt // Abhs_2.5 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428079 (0.0):
agradharmagataṃ proktamāryaśrāvakavartmani / / tatkasya hetorbuddhena buddhvā dharmāsamīkṣaṇāt // Abhis_2.5 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546057 (1.192):
agradharmagataṃ proktamāryaśrāvakartmani / / tatkasya hetorbuddhena buddhvā dharmāsamīkṣaṇāt // Asa_2.5 //
paropadeśavaiyarthyaṃ svayaṃbodhāt svayaṃbhuvām / / gambhīratā ca jñānasya khaḍgānāmabhidhīyate // Abhs_2.6 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862975 (0.0):
nātretyādinā / iti jñānagambhīratā / ataḥ śāstram / [36] paropadeśavaiyarthyaṃ svayaṃbodhātsvayaṃbhuvām /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546071 (0.019):
paropadeśavaiyarthyaṃ svayambodhāt svayambhuvām / / gambhīratā ca jñānasya khaḍgānāmabhidhīyate // Asa_2.6 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717500 (0.019):
paropadeśavaiyarthya svayambodhāt svayambhuvām / / gambhīratā ca jñānasya khaḍgānāmabhidhīyate //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428158 (0.019):
paropadeśavaiyarthyaṃ svayambodhāt svayambhuvām / / gambhīratā ca jñānasya khaḍgānāmabhidhīyate // Abhis_2.6 //
śuśrūṣā yasya yasyārthe yatra yatra yathā yathā / / sa so 'rthaḥ khyātyaśabdo 'pi tasya tasya tathā tathā // Abhs_2.7 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546078 (0.0):
śuśrūṣā yasyā yasyārthe yatra yatra yathā yathā / / sa so 'rthaḥ khyātyaśabdo 'pi tasya tasya tathā tathā // Asa_2.7 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717507 (0.0):
suśrūṣā yasya yasyārthe yatra yatra yathā yathā / / sa so 'rthaḥ khyātyaśabdo 'pi tatra tatra tathā tathā //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428236 (0.0):
kathamaśabdoccāraṇadharmadeśanetyāśaṃkyāha / śuśrūṣā yasya yasyārthe yatra yatra yathā yathā / / sa so 'rthaḥ khyātyaśabdo 'pi tasya tasya tathā tathā // Abhis_2.7 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863321 (0.0):
[38] suśrūṣā yatra yatrārthe yasya yasya yathā yathā / / sa so 'rthaḥ khyātyaśabdopi tasya tasya tathā tathā //
grahyārthakalpanāhānādgrāhakasyāprahāṇataḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546088 (0.0):
sa so 'rthaḥ khyātyaśabdo 'pi tasya tasya tathā tathā // Asa_2.7 // / grāhyārthakalpanāhānād grāhakasyāprahāṇataḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717515 (0.0):
sa so 'rthaḥ khyātyaśabdo 'pi tatra tatra tathā tathā // / grāhyārthakalpanāhānād grāhakasyāprahāṇataḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428309 (0.0):
prakṛtapratyekabuddhamārgamāha / grāhyārthakalpanāhānād grāhakasyāprahāṇataḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863296 (0.0):
(RSt_28) / [37] grāhyārthakalpanāhānāt grāhakasyāprahāṇataḥ /
ādhārataśca vijñeyaḥ khaḍgamārgasya saṃgrahaḥ // Abhs_2.8 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546093 (0.0):
grāhyārthakalpanāhānād grāhakasyāprahāṇataḥ / / ādhārataśca vijñeyaḥ khaḍgamārgasya saṃgrahaḥ // Asa_2.8 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717518 (0.0):
grāhyārthakalpanāhānād grāhakasyāprahāṇataḥ / / ādhārataśca vijñeyaḥ khaḍgamārgasya saṃgrahaḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428312 (0.0):
grāhyārthakalpanāhānād grāhakasyāprahāṇataḥ / / ādhārataśca vijñeyaḥ khaḍgamārgasya saṅgrahaḥ // Abhis_2.8 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863299 (0.0):
[37] grāhyārthakalpanāhānāt grāhakasyāprahāṇataḥ / / ādhārataśca vijñeyaḥ khaḍgamārgasya saṅgrahaḥ // 2 8 //
prajñapteravirodhena dharmatāsūcanākṛtiḥ / / usṣmagam mūrdhagaṃ rūpādyahānādiprabhāvitam // Abhs_2.9 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546103 (0.031):
ādhārataśca vijñeyaḥ khaḍgamārgasya saṃgrahaḥ // Asa_2.8 // / prajñapteravirodhena dharmatāsūcanākṛtiḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863462 (0.032):
śāstram / [39] prajñapteravirodhena dharmatāsūcanākṛtiḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428361 (0.034):
nirvedhabhāgīyamāha / prajñapteravirodhena dharmatāsūcanākṛtiḥ /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213196 (0.045):
tayorniyojanānyeṣāṃ varṇavādānukulate // Abhs_4.36 // / mūrdhagam svaparādhāraṃ satyajñānaṃ tathā kṣamā /
adyātmaśūnyatādyābhī rūpāderaparigrahāt /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428374 (0.0):
adhyātmaśūnyatādyābhī rūpāderaparigrahāt /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863472 (0.0):
[40] adhyātmaśūnyatādyābhī rūpāderaparigrahāt /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546112 (0.057):
adhyātmaśūnyatādyābhī rūpāderaparigrāhāt / / kṣāntī rūpādyanutpādādyākārairagradharmatā // Asa_2.10 //
kṣāntiḥ rūpādyanutpādādyākārairagradharmatā // Abhs_2.10 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546119 (0.0):
adhyātmaśūnyatādyābhī rūpāderaparigrāhāt / / kṣāntī rūpādyanutpādādyākārairagradharmatā // Asa_2.10 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428381 (0.0):
adhyātmaśūnyatādyābhī rūpāderaparigrahāt / / kṣāntī rūpādyanutpādādyākārairagradharmatā // Abhis_2.10 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863478 (0.0):
[40] adhyātmaśūnyatādyābhī rūpāderaparigrahāt / / kṣāntī rūpādyanutpādādyākārairagradharmatā // 2 10 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863396 (0.064):
atha khalvāyuṣmānityataḥ prāk kṣāntiḥ / atra / rūpāderaparigrahayuktirmahatyorbhagavatyoruktā 'adhyātmaśūnyatāṃ
kṣāntijñānakṣaṇaiḥ satyasatyaṃ prati caturvidhaiḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546131 (0.015):
4 bodhisattvamārgaḥ / kṣāntijñānakṣaṇaiḥ satyaṃ satyaṃ prati caturvidhaiḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428438 (0.015):
pratyekabuddhamārgānantaraṃ bodhisattvamārgamāha / kṣāntijñānakṣaṇaiḥ satyaṃ satyaṃ prati caturvidhaiḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863495 (0.015):
bodhisattvasya mārgo vaktavyaḥ / tamadhikṛtya śāstram / [41] kṣāntijñānakṣaṇaiḥ satyaṃ satyaṃ prati caturvidhaiḥ /
mārgajñatāyāṃ dṛṅmārgaḥ sānuśaṃso 'yamucyate // Abhs_2.11 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546140 (0.0):
kṣāntijñānakṣaṇaiḥ satyaṃ satyaṃ prati caturvidhaiḥ / / mārgajñatāyāṃ dṛṅmārgaḥ sānuśaṃso 'yamucyate // Asa_2.11 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428444 (0.0):
kṣāntijñānakṣaṇaiḥ satyaṃ satyaṃ prati caturvidhaiḥ / / mārgajñatāyāṃ dṛṅmārgaḥ sānuśaṃso 'yamucyate // Abhis_2.11 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863498 (0.0):
[41] kṣāntijñānakṣaṇaiḥ satyaṃ satyaṃ prati caturvidhaiḥ / / mārgajñatāyāṃ dṛṅmārgaḥ sānusaṃ (śaṃ) soyamucyate // 2 11 //
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23119513 (0.060):
katamātra bhagavan mārgākārajñatāmārgaḥ? bhagavān āha: iha subhūte
ādhārādheyatābhāvāttathatābuddhayormithaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546147 (0.0):
mārgajñatāyāṃ dṛṅmārgaḥ sānuśaṃso 'yamucyate // Asa_2.11 // / ādhārādheyatābhāvāttathatābuddhayormithaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428489 (0.0):
kathamākāro bhāvanīya ityāha / ādhārādheyatābhāvāttathatābuddhayormithaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863555 (0.0):
pañca ślokāḥ / [42] ādhārādheyatābhāvāttathatābuddhayormithaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428551 (0.020):
paramārthataḥ tathatābuddhayorādhārādheyabhāvo na vidyata ityatastayoḥ
paryāyeṇānanujñānaṃ mahattā sāpramāṇatā // Abhs_2.12 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546155 (0.0):
ādhārādheyatābhāvāttathatābuddhayormithaḥ / / paryāyeṇānanujñānaṃ mahattā sāpramāṇatā // Asa_2.12 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428492 (0.0):
ādhārādheyatābhāvāttathatābuddhayormithaḥ / / paryāyeṇānanujñānaṃ mahattā sā 'pramāṇatā // Abhis_2.12 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863559 (0.0):
[42] ādhārādheyatābhāvāttathatābuddhayormithaḥ / / paryāyeṇānanujñānaṃ mahattā sāpramāṇatā // 2 12 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863753 (0.046):
[43a] tasyā [:] catuṣṭayaṃ yattu mahattā sāpramāṇatā /
parimāṇāntatābhāvo rūpāderavadhāraṇam /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546163 (0.0):
paryāyeṇānanujñānaṃ mahattā sāpramāṇatā // Asa_2.12 // / parimāṇāntatābhāvo rūpāderavadhāraṇam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428502 (0.0):
paryāyeṇānanujñānaṃ mahattā sā 'pramāṇatā // Abhis_2.12 // / parimāṇāntatābhāvo rūpāderavadhāraṇam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863569 (0.0):
[43] parimāṇāttathatābhāvo rūpāderavadhāraṇam / / tasyāṃ sthitasya buddhatve 'nugrahātyāgatādayaḥ // 2 13 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863756 (0.039):
[43a] tasyā [:] catuṣṭayaṃ yattu mahattā sāpramāṇatā / / parimāṇāntatābhāvau rūpādeḥ
tasyāṃ sthitasya buddhatve 'nugrahātyāgatādayaḥ // Abhs_2.13 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546165 (0.0):
parimāṇāntatābhāvo rūpāderavadhāraṇam / / tasyāṃ sthitasya buddhatve 'nudgrahātyāgatādayaḥ // Asa_2.13 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428504 (0.0):
parimāṇāntatābhāvo rūpāderavadhāraṇam / / tasyāṃ sthitasya buddhatve 'nudgrahātyāgatādayaḥ // Abhis_2.13 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863571 (0.0):
[43] parimāṇāttathatābhāvo rūpāderavadhāraṇam / / tasyāṃ sthitasya buddhatve 'nugrahātyāgatādayaḥ // 2 13 //
maītryādi śūnyatā prāptirbuddhatvasya parigrahaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546176 (0.0):
maitryādi śūnyatā prāptirbuddhatvasya parigrahaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428514 (0.0):
maitryādi śūnyatāprāptirbuddhatvasya parigrahaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863581 (0.025):
[44] maitryādi śūnyatāvyāptirbuddhatvasya parigrahaḥ /
sarvasya vyavadānasya sarvādhivyādhiśātanam // Abhs_2.14 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546182 (0.0):
maitryādi śūnyatā prāptirbuddhatvasya parigrahaḥ / / sarvasya vyavadānasya sarvādhivyādhiśātanam // Asa_2.14 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428520 (0.0):
maitryādi śūnyatāprāptirbuddhatvasya parigrahaḥ / / sarvasya vyavadānasya sarvādhivyādhiśātanam // Abhis_2.14 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863585 (0.0):
[44] maitryādi śūnyatāvyāptirbuddhatvasya parigrahaḥ / / sarvasya vyavadānasya sarvādhivyādhiśātanam // 2 14 //
nirvāṇagrāhaśāntatvaṃ buddhebho rakṣaṇādikam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428520 (0.028):
sarvasya vyavadānasya sarvādhivyādhiśātanam // Abhis_2.14 // / nirvāṇagrāhaśāntatvaṃ buddhebhyo rakṣaṇādikam /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546183 (0.038):
sarvasya vyavadānasya sarvādhivyādhiśātanam // Asa_2.14 // / nirvāṇagrāhaśāntatvaṃ buddhebhyo rakṣaṇādikam /
aprāṇivadhamārabhya sarvākārajñatānaye // Abhs_2.15 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546197 (0.0):
nirvāṇagrāhaśāntatvaṃ buddhebhyo rakṣaṇādikam / / aprāṇivadhamārabhya sarvākārajñatānaye // Asa_2.15 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428534 (0.0):
nirvāṇagrāhaśāntatvaṃ buddhebhyo rakṣaṇādikam / / aprāṇivadhamārabhya sarvākārajñatānaye // Abhis_2.15 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863603 (0.0):
[45] nirvāṇagrāhasā (śā)ntatvaṃ buddhebhyo rakṣaṇādikam / / apramāṇi (aprāṇi) vadhamārabhya sarvākārajñatā naye // 2 15 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7864955 (0.0):
'aprāṇivadhamārabhya sarvākārajñatā naye /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213027 (0.018):
jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñatānaye // Abhs_4.22 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212140 (0.039):
śrāvakāṇāmayaṃ mārgo jñeyo mārgajñatānaye // Abhs_2.2 // / rūpādiskandhaśūnyatvācChūnyatānāmabhedataḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546958 (0.039):
jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñatānaye // Asa_4.22 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432150 (0.039):
jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñatānaye // Abhis_4.22 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545575 (0.052):
uddeśe ṣaṭsvabhijñāsu sarvākārajñatānaye / / prasthānapratipajjñeyā mahāyānādhirohiṇī // Asa_1.46 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716882 (0.052):
uddeśe ṣaṭsvabhijñāsu sarvākārajñatānaye / / prasthānapratipajjñeyā mahāyānādhirohiṇī //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426563 (0.052):
uddeśe ṣaṭsvabhijñāsu sarvākārajñatānaye / / prasthānapratipajjñeyā mahāyānādhirohiṇo // Abhis_1.46 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211727 (0.052):
uddeśe ṣaṭsvabhijñāsu sarvākārajñatānaye / / prasthānapratipajjñeyā mahāyānādhirohiṇī // Abhs_1.45 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214032 (0.054):
ānantaryasamādhiḥ sa sarvākārajñatā ca tat // Abhs_5.38 //
svayaṃ sthitasya sattvānāṃ sthāpanaṃ pariṇāmanam / / danādīnāṃ ca saṃbodhāviti mārgajñatākṣaṇāḥ // Abhs_2.16 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546208 (0.019):
aprāṇivadhamārabhya sarvākārajñatānaye // Asa_2.15 // / svayaṃ sthitasya sattvānāṃ sthāpanaṃ pariṇāmanam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863613 (0.019):
apramāṇi (aprāṇi) vadhamārabhya sarvākārajñatā naye // 2 15 // / [46] svayaṃ sthitasya satvānāṃ sthāpanaṃ pariṇāmanam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428538 (0.026):
aprāṇivadhamārabhya sarvākārajñatānaye // Abhis_2.15 // / svayaṃ sthitasya sattvānāṃ sthāpanaṃ pariṇāmanam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7864956 (0.047):
'aprāṇivadhamārabhya sarvākārajñatā naye / / svayaṃ sthitasya sattvānāṃ sthāpanaṃ'
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428545 (0.052):
dānādīnāñca sambodhāviti mārgajñatākṣaṇāḥ // Abhis_2.16 //
sarvato damanaṃ nāma sarvataḥ kleśanirjayaḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717682 (0.0):
spaṣṭamupadarśitam / tathā hi / sarvato damanaṃ nāma sarvataḥ kleśanirjayaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428759 (0.032):
sarvato damanaṃ nāa sarvataḥ kleśanirjayaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546216 (0.057):
5 bhāvanāmārgakāritram / sarvato damanaṃ nāma sarvataḥ kleśanirjayaḥ /
upamakrāviṣahyatvaṃ bodhirādhārapūjyatā // Abhs_2.17 //
adhimuktistridhā jñeyā svārthā ca svaparārthakā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546236 (0.046):
6 bhāvanāmārgādhimuktiḥ / adhimuktistridhā jñeyā svārthā ca svaparārthikā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717823 (0.053):
kārikābhyāṃ spaṣṭamādarśitam / tathā hi / adhimuktistridhā jñeyā svārthā ca svaparārthikā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865650 (0.055):
tatrādhimuktimanaskāramadhikṛtya śāstram / [48] adhimuktistridhā jñeyā svārthā ca svaparārthikā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428830 (0.058):
bhāvanāmārgādhimuktimanaskāramāha / adhimuktistridhā jñeyā svārthā ca svaparārthikā /
parārthikaivetyeṣa ca pratyekaṃ trividheṣyate // Abhs_2.18 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546244 (0.039):
adhimuktistridhā jñeyā svārthā ca svaparārthikā / / parārthikaivetyeṣā ca pratyekaṃ trividheṣyate // Asa_2.18 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717830 (0.040):
adhimuktistridhā jñeyā svārthā ca svaparārthikā / / parārthikaivetyeṣā ca pratyekaṃ trividheṣyate //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428838 (0.040):
adhimuktistridhā jñeyā svārthā ca svaparārthikā / / parārthikaivetyeṣā ca pratyekaṃ trividheṣyate // Abhis_2.18 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865675 (0.042):
yathākramaṃ 'svārthā' 'svaparārthā' parārthaiva' ca / tataḥ śāstram / eṣā ca pratyekaṃ trividheṣyate // 2 28 // / [49] mṛdvī madhyādhimātrā ca
mṛdvī madhyādhimātrā ca mṛdumṛdvādibhedataḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546251 (0.0):
parārthikaivetyeṣā ca pratyekaṃ trividheṣyate // Asa_2.18 // / mṛdvī madhyādhimātrā ca mṛdumṛdvādibhedataḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717837 (0.0):
parārthikaivetyeṣā ca pratyekaṃ trividheṣyate // / mṛdvī madhyādhimātrā ca mṛdumṛdvādibhedataḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428845 (0.0):
parārthikaivetyeṣā ca pratyekaṃ trividheṣyate // Abhis_2.18 // / mṛdvī madhyādhimātrā ca mṛdumṛdvādibhedataḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884399 (0.010):
kathamityāha / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // 4 54 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865705 (0.017):
mṛdvayādīnāṃ pratyekaṃ mṛdvayādibhedāt / tadyathā svārthādimṛdumṛdvī / mṛdumadhyāmṛdvadhimātrā / madhyamṛdvī madhyamadhyā madhyādhimātrā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433809 (0.029):
prābandhikatvādiṣṭo 'sau navadhā ca prakārataḥ / / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // Abhis_4.54 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213433 (0.029):
prābandhakatvādiṣṭo 'sau navadhā ca prakārataḥ / / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // Abhs_4.54 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18065936 (0.029):
mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // VAkK_6.33 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24056284 (0.029):
kathaṃ kṛtvā / / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // VAkK_6.33 //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11992294 (0.032):
mṛdumadhyādhimātrabhedena mṛdvādiṣu duḥkheṣu mṛdumadhyādhimātreṣu.
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433832 (0.033):
pratyekaṃ mṛdumadhyādhimātrabhedāt teṣāṃ mṛdumadhyādhimātrapratipakṣāṇāṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865691 (0.035):
mṛdumadhyādi bhedataḥ / / sā punastrividhā
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22278329 (0.042):
saptaviṃśatir bhedā bhavanti hiṃsāyāḥ. mṛdumadhyādhimātrāḥ punas tridhā / --- mṛdumṛdur madhyamṛdus tīvramṛdur iti. tathā mṛdumadhyo madhyamadhyas
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865676 (0.044):
eṣā ca pratyekaṃ trividheṣyate // 2 28 // / [49] mṛdvī madhyādhimātrā ca
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428877 (0.049):
asākṣātkriyārūpādhimuktiḥ trividhā satī pratyekaṃ mṛdvādibhedena trividhā / / evameṣāpi pratyekaṃ mṛdumṛdvādibhedena trividhā / evaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12001771 (0.061):
sakṛdāgāmībhavatīti. mṛduprakārāvaśeṣatvād iti. mṛdvadhimātro mṛdumadhyo / mṛdumṛdur ity etanmātrāvaśeṣatvāt.
sā punastrividhetyevaṃ saptaviṃśatidhā matā // Abhs_2.19 // / stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca prajñāparamitāṃ prati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717839 (5.960):
mṛdvī madhyādhimātrā ca mṛdumṛdvādibhedataḥ / / sā punastrividhetyevaṃ saptaviṃśatidhā matā //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428847 (5.960):
mṛdvī madhyādhimātrā ca mṛdumṛdvādibhedataḥ / / sā punastrividhetyevaṃ saptaviṃśatidhā matā // Abhis_2.19 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546267 (0.005):
7 bhāvanāmārgādhimuktasya stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca / stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca prajñāpāramitāṃ prati / / adhimokṣasya mātrāṇāṃ navakaistribhiriṣyate // Asa_2.20 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717989 (0.005):
abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi / stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca prajñāpāramitāṃ prati / / adhimokṣasya mātrāṇāṃ navakaistribhiriṣyate //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428911 (0.005):
buddhādibhiḥ kriyanta iti stutiṃ, stobhaṃ praśaṃsāñcāha / stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca prajñāpāramitāṃ prati / / adhimokṣasya mātrāṇāṃ navakaistribhiriṣyate // Abhis_2.20 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7867654 (0.005):
'syāstīti śaṃsī / tabhdāvaḥ 'śaṃsitā' praśaṃsetyarthaḥ / ataḥ śāstram / [50] stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca prajñāpāramitāṃ prati / / adhimokṣasya mātrāṇāṃ navakaistribhiriṣyate // 2 20 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546253 (0.052):
mṛdvī madhyādhimātrā ca mṛdumṛdvādibhedataḥ / / sā punastribidhetyevaṃ saptaviṃśatidhā matā // Asa_2.19 //
adhimokṣasya mātrāṇāṃ navakaistribhiriṣyate // Abhs_2.20 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546272 (0.005):
stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca prajñāpāramitāṃ prati / / adhimokṣasya mātrāṇāṃ navakaistribhiriṣyate // Asa_2.20 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717992 (0.005):
stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca prajñāpāramitāṃ prati / / adhimokṣasya mātrāṇāṃ navakaistribhiriṣyate //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428915 (0.005):
stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca prajñāpāramitāṃ prati / / adhimokṣasya mātrāṇāṃ navakaistribhiriṣyate // Abhis_2.20 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7867659 (0.005):
[50] stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca prajñāpāramitāṃ prati / / adhimokṣasya mātrāṇāṃ navakaistribhiriṣyate // 2 20 //
viśeṣaḥ pariṇāmastu tasya kāritramuttamam / / nopalambhākṛtiścāsāvaviparyāsalakṣaṇaḥ // Abhs_2.21 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546284 (0.0):
adhimokṣasya mātrāṇāṃ navakaistribhiriṣyate // Asa_2.20 // / 8 pariṇāmanā / viśeṣaḥ pariṇāmastu tasya kāritramuttamam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718059 (0.0):
tisṛbhiḥ kārikābhiḥ spaṣṭamupadarśitam / tathā hi / viśeṣaḥ pariṇāmastu tasya kāritramuttamam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428967 (0.0):
evamadhimokṣasya pariṇāmanāsambhavād dvitīyaṃ pariṇāmanāmanaskāramāha / viśeṣaḥ pariṇāmastu tasya kāritramuttamam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7870073 (0.0):
[51] viśeṣapariṇāmastu tasya kāritramuttamam // / nopalambhākṛtiścāsāvaviparyāsalakṣaṇaḥ // 2 21 //
vivikto buddhapuṇyaughasvabhāvasmṛtigocaraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546291 (0.0):
nopalambhākṛtiścāsāvaviparyāsalakṣaṇaḥ // Asa_2.21 // / vivikto buddhapuṇyaughasvabhāvasmṛtigocaraḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718065 (0.0):
nopalambhākṛtiścāsāvaviparyāsalakṣaṇaḥ // / vivikto buddhapuṇyaughasvabhāvasmṛtigocaraḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428973 (0.0):
nopalambhākṛtiścāsāvaviparyāsalakṣaṇaḥ // Abhis_2.21 // / vivikto buddhapuṇyaughasvabhāvasmṛtigocaraḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7870079 (0.0):
nopalambhākṛtiścāsāvaviparyāsalakṣaṇaḥ // 2 21 // / [52] vivikto buddhapuṇyaughasvabhāvasmṛtigocaraḥ /
sopāyaścānimittaśca buddhairabhyanumoditaḥ // Abhs_2.22 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546297 (0.0):
vivikto buddhapuṇyaughasvabhāvasmṛtigocaraḥ / / sopāyaścānimittaśca buddhairabhyanumoditaḥ // Asa_2.22 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718071 (0.0):
vivikto buddhapuṇyaughasvabhāvasmṛtigocaraḥ / / sopāyaścānimittaśca buddhairabhyanumoditaḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428977 (0.0):
vivikto buddhapuṇyaughasvabhāvasmṛtigocaraḥ / / sopāyaścānimittaśca buddhairabhyanumoditaḥ // Abhis_2.22 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7870085 (0.0):
[52] vivikto buddhapuṇyaughasvabhāvasmṛtigocaraḥ / / sopāyaścānimittaśca buddhairabhyanumoditaḥ // 2 22 //
traidhātukāprapannaśca pariṇāmo 'parastridhā / / mṛdurmadhyo 'dhimātraśca mahāpuṇyodayātmakaḥ // Abhs_2.23 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546310 (0.0):
sopāyaścānimittaśca buddhairabhyanumoditaḥ // Asa_2.22 // / traidhātukāprapannaśca pariṇāmo 'parastridhā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718081 (0.0):
sopāyaścānimittaśca buddhairabhyanumoditaḥ // / traidhātukāprapannaśca pariṇāmo 'parastridhā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428989 (0.0):
traidhārukāprapannaśca pariṇāmo 'parastridhā / / mṛdurmadhyo 'dhimātraśca mahāpuṇyodayātmakaḥ // Abhis_2.23 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7870095 (0.0):
sopāyaścānimittaśca buddhairabhyanumoditaḥ // 2 22 // / [53] traidhātukāprapannaśca pariṇāmo 'parastridhā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718176 (0.051):
mṛdupariṇāmanāmanaskāraḥ, mahāpuṇyodayātmako madhyapariṇāmanāmanaskāraḥ, / mahāpuṇyodayātmako 'dhimātrapariṇāmanāmanaskāra iti dvādaśa bhedā bhavanti
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718160 (0.057):
traidhātukāparyāpannapariṇāmanāmanaskāraḥ, mahāpuṇyodayātmako / mṛdupariṇāmanāmanaskāraḥ, mahāpuṇyodayātmako madhyapariṇāmanāmanaskāraḥ,
upāyānupalambābhyāṃ śubhamūlānumodanā / / anumode manaskārabhāvaneha vidhīyate // Abhs_2.24 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546320 (0.0):
9 anumodanā / upāyānupalambhābhyāṃ śubhamūlānumodanā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718222 (0.0):
upāyānupalambhābhyāṃ śubhamūlānumodanā / / anumode manaskārabhāvaneha vidhīyate //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429082 (0.0):
evaṃ pariṇāmayitavastu abhivardhayitavyamiti tṛtīyamanumodanāmanaskāramāha / upāyānupalambhābhyāṃ śubhamūlānumodanā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7871921 (0.0):
[54] upāyānupalambhābhyāṃ śubhamūlānumodanā / / anumode manaskārabhāvaneha vidhīyate // 2 24 //
svabhāvaḥ śreṣṭhatā tasya sarvasyānabhisaṃskṛtiḥ / / nopalambhena dharmāṇāmarpaṇā ca mahārthatā // Abhs_2.25 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546336 (0.0):
10 abhinirhāraḥ / svabhāvaḥ śreṣṭhatā tasya sarvasyānabhisaṃskṛtiḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718307 (0.0):
ekayā kārikayā pratipāditam / tathā hi / svabhāva śreṣṭhatā tasya sarvasyānabhisaṃskṛtiḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429148 (0.0):
prathamamabhinirhāralakṣaṇaṃ bhāvanāmārgamāha / svabhāvaḥ śreṣṭhatā tasya sarvasyānabhisaṃskṛtiḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7872261 (0.0):
nirhāramadhikṛtya śāstram / [55] svabhāvaḥ śreṣṭhatā tasya sarvasyānabhisaṃskṛtiḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718355 (0.062):
sarvadharmaviśeṣānutpādanena adhigamaprayogo 'nabhisaṃskāraḥ, / sarvadharmāṇāṃ paramārthato 'nupalambhatayā arpaṇā,
buddhasevā ca dānādirūpāye yacca kauśalam /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546346 (0.055):
buddhasevā ca dānādirupāye yacca kauśalam / / hetavo 'trādhimokṣasya dharmavyasanahetavaḥ // Asa_2.26 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429209 (0.055):
buddhasevā ca dānādirupāye yacca kauśalam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7873528 (0.055):
[56] buddhasevā ca dānādirupāye yacca kauśalam /
hetavo 'trādhimokṣasya dharmavyasanahetavaḥ // Abhs_2.26 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546354 (0.0):
buddhasevā ca dānādirupāye yacca kauśalam / / hetavo 'trādhimokṣasya dharmavyasanahetavaḥ // Asa_2.26 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429218 (0.0):
buddhasevā ca dānādirupāye yacca kauśalam / / hetavo 'trādhimokṣasya dharmavyasanahetavaḥ // Abhis_2.26 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7873537 (0.0):
[56] buddhasevā ca dānādirupāye yacca kauśalam / / hetavo 'trādhimokṣasya dharmavyasanahetavaḥ // 2 26 //
mārādhiṣṭhānagambhīradharmatānadhimuktate / / skandhādyabhiniveśaśca pāpamitraparigrahaḥ // Abhs_2.27 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546366 (0.0):
hetavo 'trādhimokṣasya dharmavyasanahetavaḥ // Asa_2.26 // / mārādhiṣṭhānagambhīradharmatānadhimuktate /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429226 (0.0):
hetavo 'trādhimokṣasya dharmavyasanahetavaḥ // Abhis_2.26 // / mārādhiṣṭhānagambhīradharmatānadhimuktate /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7873546 (0.0):
hetavo 'trādhimokṣasya dharmavyasanahetavaḥ // 2 26 // / [57] mārādhiṣṭhānagambhīradharmatānadhimuktate /
phalaśuddhiśca rūpādiśuddhireva tayordvayoḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546372 (0.0):
skandhādyabhiniveśaśca pāpamitraparigrahaḥ // Asa_2.27 // / phalaśuddhiśca rūpādiśuddhireva tayordvayoḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718399 (0.0):
phalaśuddhiśca rūpādiśuddhireva tayordvayoḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429262 (0.0):
adhigamānadhigamahetūnevamuktvā prakṛtasya sāmānyena viśuddhimāha / phalaśuddhiśca rūpādiśuddhireva tayordvayoḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7874442 (0.0):
[58] phalaśuddhiśca rūpādiśuddhireva tayordvayoḥ /
abhinnācChinnatā yasmāditi śuddhirudīritā // Abhs_2.28 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718406 (0.027):
phalaśuddhiśca rūpādiśuddhireva tayordvayoḥ / / abhinnācchinnatā yasmāditi śuddhirudīritā //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546379 (0.047):
phalaśuddhiśca rūpādiśuddhireva tayordvayoḥ / / abhinnācchinnatā yasmāditi śuddhirudīritā // Asa_2.28 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429265 (0.056):
phalaśuddhiśca rūpādiśuddhireva tayordvayoḥ / / abhinnācchinnatā yasmāditi śuddhirūdīritā // Abhis_2.28 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7874444 (0.056):
[58] phalaśuddhiśca rūpādiśuddhireva tayordvayoḥ / / abhinnācchinnatā yasmāditi śuddhirudiritā // [2 26] //
kleśajñeyatrimārgasya śiṣyakhaḍgajinaurasām /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546387 (0.0):
abhinnācchinnatā yasmāditi śuddhirudīritā // Asa_2.28 // / kleśajñeyatrimārgasya śiṣyakhaḍgajinaurasām /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718413 (0.0):
abhinnācchinnatā yasmāditi śuddhirudīritā // / kleśajñeyatrimārgasya śiṣyakhaḍgajinaurasām /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429318 (0.0):
sāmānyena viśuddhimevamabhidhāya viśeṣeṇāha / kleśajñeyatrimārgasya śiṣyakhaḍgajinaurasām /
hānādviśuddhirātyantikī tu buddhasya sarvathā // Abhs_2.29 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546394 (0.0):
kleśajñeyatrimārgasya śiṣyakhaḍgajinaurasām / / hānād viśuddhirātyantikī tu buddhasya sarvathā // Asa_2.29 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718416 (0.0):
kleśajñeyatrimārgasya śiṣyakhaḍgajinaurasām / / hānād viśuddhirātyantikī tu buddhasya sarvadā //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429322 (0.0):
kleśajñeyatrimārgasya śiṣyakhaḍgajinaurasām / / hānādviśuddhirātyantikī tu buddhasya sarvathā // Abhis_2.29 //
mṛdumṛdvādiko mārgaḥ śuddhirnavasu bhūmiṣu /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546400 (0.0):
hānād viśuddhirātyantikī tu buddhasya sarvathā // Asa_2.29 // / mṛdumṛdvādiko mārgaḥ śuddhirnavasu bhūmiṣu /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718425 (0.0):
hānād viśuddhirātyantikī tu buddhasya sarvadā // / mṛdumṛdvādiko mārgaḥ śuddhirnavasu bhūmiṣu /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429382 (0.0):
śrāvakādīnāṃ ca yathākramaṃ viśuddhiḥ / saḥ kathamityāha / mṛdumṛdvādiko mārgaḥ śuddhirnavasu bhūmiṣu /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7874584 (0.0):
nava / kāmadhāturaṣṭau ca rūpārūpyāḥ / ataḥ śāstram / [59] mṛdumṛdvādiko mārgaḥ śuddhirnavasu bhūmiṣu /
adhimātrādhimātrādermalasya pratipakṣataḥ // Abhs_2.30 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546405 (0.0):
mṛdumṛdvādiko mārgaḥ śuddhirnavasu bhūmiṣu / / adhimātrādhimātrādermalasya pratipakṣataḥ // Asa_2.30 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718428 (0.0):
mṛdumṛdvādiko mārgaḥ śuddhirnavasu bhūmiṣu / / adhimātrādhimātrādermalasya pratipakṣataḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429385 (0.0):
mṛdumṛdvādiko mārgaḥ śuddhirnavasu bhūmiṣu / / adhimātrādhimātrādermalasya pratipakṣataḥ // Abhis_2.30 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7874585 (0.056):
[59] mṛdumṛdvādiko mārgaḥ śuddhirnavasu bhūmiṣu / / abhimātrādhimātradermalasya pratipakṣataḥ // 2 30 //
tridhātupratipakṣatvaṃ samatā manameyayoḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429420 (0.0):
kathamātyantikītyāha / tridhātupratipakṣatvaṃ samatā mānameyayoḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7874753 (0.0):
āha / atyantānupapattirityādikamāmārgajñatāparisamāpteḥ / ataḥ śāstram / [61] tridhātupratipakṣatvaṃ samatā mānameyayoḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546408 (0.039):
adhimātrādhimātrādermalasya pratipakṣataḥ // Asa_2.30 // / tridhātupratipakṣatvaṃ samatā mānameyayoḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7874783 (0.063):
tridhātupratipakṣatvam / / atra ca 'samatā mānameyayoḥ' / yadāha / āhetyādi / na jāna tīti na gṛṇhāti
mārgasya ceṣyate tasya parihārataḥ // Abhs_2.31 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212110 (0.0):
niryāṇapratipajjñeyā seyamaṣṭavidhātmikā // Abhs_1.73 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212743 (0.0):
adhikāratrayasyaiṣā samāptiḥ paridīpitā // Abhs_3.16 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213552 (0.0):
lalliṅgaścāpramāṇaśca daśadhopāyakauśalam // Abhs_4.63 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214092 (0.0):
sarvākārajñatādhārā ṣoḍhā daśa ca cādinām // Abhs_5.42 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214114 (0.0):
dharmābhāvasvabhāvenetyanupūrvakriyā matā // Abhs_6.1 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214187 (0.0):
dharmāṇāmadvayaṃ tattvaṃ kṣaṇenaikenapaṣyati // Abhs_7.5 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214736 (0.0):
dharmakāyasya karmedaṃ saptavimśatidhā matam // Abhs_8.40 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545981 (0.027):
ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre prathamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546422 (0.027):
ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre dvitīyādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546665 (0.027):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre tṛtīyādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547500 (0.027):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre caturthādhikāraḥ //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548072 (0.027):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre paṃcamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548184 (0.027):
ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre saptamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548753 (0.027):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre aṣṭamādhikāraḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429472 (0.027):
abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre dvitīyādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434746 (0.027):
iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437295 (0.027):
iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre pañcamādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437405 (0.027):
iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre ṣaṣṭhādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437766 (0.027):
kṣaṇenādhigacchatītyekakṣaṇābhisambodha iti / / iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre saptamādhikāravṛttiḥ
mārgajñatādhikāro dvitīyaḥ // / nāpare na pare tīre nāntarāle tathoḥ sthitā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718571 (0.0):
nāpare na pare tīre nāntarāle tayoḥ sthitā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875155 (0.0):
[63] nāpare na pare tīre nāntarāle tayoḥ sthitā /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212113 (0.037):
// abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre / sarvākārajñatādhikāraḥ prathamaḥ //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022874 (0.039):
punariyaṃ bhagavan prajñāpāramitā nāpare tīre, na pare tīre,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270521 (0.039):
subhūtir āha: prajñāpāramitā bhagavan bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ nāpare / tīre na pare tīre nobhayam antereṇopalabhyate.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270542 (0.039):
prajñāpāramitā nāpare tīre na pare tīre nobhayam antareṇopalabhyate?
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212745 (0.057):
// abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre / sarvajñatādhikāras tṛtīyaḥ //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213554 (0.061):
// abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre / sarvākārābhisaṃbodhādhikāraś caturthaḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423009 (0.061):
sarvākārajñatādhikāraḥ prathamaḥ
adhvanāṃ samatājñānāt prajñāpāramitāmatā // Abhs_3.1 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546452 (0.015):
nāpare na pare tīre nāntarāle tayoḥ sthitā / / adhvanāṃ samatājñānāt prajñāpāramitā matā // Asa_3.1 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718578 (0.015):
nāpare na pare tīre nāntarāle tayoḥ sthitā / / adhvanāṃ samatājñānāt prajñāpāramitā matā //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429512 (0.055):
nāpare na pare tīre nāntarāle tayoḥ sthitā / / adhvanāṃ samatājñānāt prajñāpāramitā matā // Abhis_3.1 //
anupāyena dūraṃ sā sanimittopalambhataḥ / / upāyakauśalenāsyāḥ samyagāsannatoditā // Abhs_3.2 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546468 (0.0):
4 upāyenāvidūratā / anupāyena dūraṃ sā sanimittopalambhataḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429621 (0.0):
prajñāpāramitādūrībhāvaḥ, na cetareṣāṃ bhavatīti cet? āha / anupāyena dūraṃ sā sanimittopalambhataḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875289 (0.028):
nāmataḥ / dūrīkariṣyati nimittataḥ / iti dūrībhāvaḥ / / upāyakauśalenāsyāḥ samyagāsannatoditā // 3 2 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718858 (0.035):
asya lakṣaṇādīnāṃ pratipādanam abhisamayālaṅkāre kārikārdhena samyak kṛtam / upāyakauśalenāsyāḥ samyagāsannatoditā //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875268 (0.045):
śāstram / [64] anupāyena dūraṃ sā sanimittopalambhataḥ /
rūpādiskandhaśūnyatve dharmeṣu tryadhvageṣu ca /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546479 (0.0):
5 vipakṣaḥ / rupādiskandhaśūnyatve dharmeṣu tryadhvageṣu ca /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718941 (0.0):
asya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayāṃ kārikayā suspaṣṭaṃ pratipāditam / rūpādiskandhaśūnyatve dharmeṣu tryadhvageṣu ca /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429714 (0.0):
rūpādiskandhaśūnyatve dharmeṣu tryadhvageṣu ca / / dānādau bodhipakṣeṣu caryāsaṃjñā vipakṣatā // Abhis_3.3 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875360 (0.0):
[65] rūpādiskandhaśūnyatve dharmeṣu tryadhvageṣu ca /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212143 (0.012):
śrāvakāṇāmayaṃ mārgo jñeyo mārgajñatānaye // Abhs_2.2 // / rūpādiskandhaśūnyatvācChūnyatānāmabhedataḥ /
dānādau bodhipakṣeṣu caryāsaṃjñā vipakṣatā // Abhs_3.3 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546484 (0.0):
rupādiskandhaśūnyatve dharmeṣu tryadhvageṣu ca / / dānādau bodhipakṣeṣu caryāsaṃjñā vipakṣatā // Asa_3.3 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718946 (0.0):
rūpādiskandhaśūnyatve dharmeṣu tryadhvageṣu ca / / dānādau bodhipakṣeṣu caryāsaṃjñā vipakṣatā //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429719 (0.0):
rūpādiskandhaśūnyatve dharmeṣu tryadhvageṣu ca / / dānādau bodhipakṣeṣu caryāsaṃjñā vipakṣatā // Abhis_3.3 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875366 (0.0):
[65] rūpādiskandhaśūnyatve dharmeṣu tryadhvageṣu ca / / dānādau bodhipakṣeṣu caryā saṃjñā vipakṣatā // 3 3 //
dānādiṣvanahaṃkāraḥ pareṣāṃ tanniyojanam /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546494 (0.0):
dānādau bodhipakṣeṣu caryāsaṃjñā vipakṣatā // Asa_3.3 // / 6 pratipakṣaḥ / dānādiṣvanahaṃkāraḥ pareṣāṃ tanniyojanam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429765 (0.017):
dānādiṣvanahaṅkāraḥ pareṣāṃ tanniyojanam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875494 (0.018):
[66] dānādiṣvanahaṅkāraḥ pareṣāṃ tanniyojanam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719028 (0.046):
dānādiṣvanahaṃkāraḥ paraṣāṃ tanniyojanam /
saṅgakoṭīniṣedho 'yaṃ sukṣmaḥ saṅgo jinādiṣu // Abhs_3.4 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719033 (0.0):
dānādiṣvanahaṃkāraḥ paraṣāṃ tanniyojanam / / saṅgakoṭīniṣedho 'yaṃ sūkṣmaḥ saṅgo jinādiṣu //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429769 (0.0):
dānādiṣvanahaṅkāraḥ pareṣāṃ tanniyojanam / / saṅgakoṭīniṣedho 'yaṃ sūkṣmaḥ saṅgo jinādiṣu // Abhis_3.4 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546497 (0.018):
dānādiṣvanahaṃkāraḥ pareṣāṃ tanniyojanam / / saṅgakoṭiniṣedho 'yaṃ sūkṣmaḥ saṅgo jinādiṣu // Asa_3.4 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875497 (0.019):
[66] dānādiṣvanahaṅkāraḥ pareṣāṃ tanniyojanam / / saṅgaḥ koṭī niṣedho 'yaṃ
tadgāmbīryaṃ prakṛtyaiva vivekāddharmapaddhateḥ *iti* /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546507 (0.0):
tadgāmbhīrya prakṛtyaiva vivekād dharmapaddhateḥ / / ekaprakṛtikaṃ jñānaṃ dharmāṇāṃ saṅgavarjanam // Asa_3.5 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719042 (0.0):
tadgāmbhīryaṃ prakṛtyaiva vivekād dharmapaddhateḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875683 (0.0):
[67] tadgāmbhīrya prakṛtyaiva vivekāddharmapaddhateḥ / / ekaprakṛtikaṃ jñānaṃ dharmāṇāṃ saṅgavarjanam // 3 5 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429821 (0.062):
tadgāmbhīryaṃ prakṛtyaiva vivekāddharmapaddhateḥ /
ekaprakṛtikaṃ jñānaṃ dharmāṇāṃ saṅgavarjanam // Abhs_3.5 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546513 (0.0):
tadgāmbhīrya prakṛtyaiva vivekād dharmapaddhateḥ / / ekaprakṛtikaṃ jñānaṃ dharmāṇāṃ saṅgavarjanam // Asa_3.5 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719048 (0.0):
tadgāmbhīryaṃ prakṛtyaiva vivekād dharmapaddhateḥ / / ekaprakṛtikaṃ jñānaṃ dharmāṇāṃ saṅgavarjanam //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875689 (0.0):
[67] tadgāmbhīrya prakṛtyaiva vivekāddharmapaddhateḥ / / ekaprakṛtikaṃ jñānaṃ dharmāṇāṃ saṅgavarjanam // 3 5 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429841 (0.011):
kathaṃ tarhi tasya varjanamityāha / evaprakṛtikaṃ jñānaṃ dharmāṇāṃ saṅgavarjanam // Abhis_3.5 //
dṛṣṭādipratiṣedhena tasyā durbodhatoditā *iti* / / rūpādibhiravijñānāttadacintyatvamiṣyate // Abhs_3.6 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546525 (0.0):
ekaprakṛtikaṃ jñānaṃ dharmāṇāṃ saṅgavarjanam // Asa_3.5 // / dṛṣṭādipratiṣedhena tasyā durbodhatoditā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719056 (0.0):
ekaprakṛtikaṃ jñānaṃ dharmāṇāṃ saṅgavarjanam // / dṛṣṭādipratiṣedhena tasyā durbodhatoditā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875697 (0.0):
ekaprakṛtikaṃ jñānaṃ dharmāṇāṃ saṅgavarjanam // 3 5 // / [68] dṛṣṭādipratiṣedhena tasyā durbodhatoditā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429867 (0.033):
katha punaḥ prakṛtyā dharmagāmbhīryamityāha / dṛṣṭādipratiṣedhena tasyā durbodhatoditā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429886 (0.048):
rūpādibhiravijñānāt tadacintyatvamiṣyate // Abhis_3.6 //
evaṃ kṛtvā yathokto vai jñeyaḥ sarvajñatānaye /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546532 (0.0):
rūpādibhiravijñānāt tadacintyatvamiṣyate // Asa_3.6 // / evaṃ kṛtvā yathokto vai jñeyaḥ sarvajñatānaye /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429914 (0.0):
vipakṣādi evamabhidhāya upasaṃhāramāha / evaṃ kṛtvā yathokto vai jñeyaḥ sarvajñatānate /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875728 (0.0):
vipakṣapratipakṣau vaktavyau / saṅgāsaṅgau kasmāduktau? ataḥ śāstram / [69] evaṃ kṛtvā yathokto vai jñeyaḥ sarvajñatānaye /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719159 (1.192):
evaṃ kṛtvā yathoktau vai jñeyaḥ sarvajñatānaye /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875742 (0.041):
'evaṃ kṛtvā' iti saṅgāsaṅgavyapadeśaṃ kṛtvā / 'yathoktaṃ' iti / yathokto / vibhāgaḥ 'sarvajñatānaye ' / sarvo 'yaṃ 'vipakṣapratipakṣayoḥ' veditavyaḥ
ayaṃ vibhāgo niḥśoṣo vipakṣapratipakṣayoḥ // Abhs_3.7 // / rūpādau tadanityādau tadapuriprapūrayoḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546534 (0.044):
evaṃ kṛtvā yathokto vai jñeyaḥ sarvajñatānaye / / ayaṃ vibhāgo niḥśeṣo vipakṣapratipakṣayoḥ // Asa_3.7 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719161 (0.044):
evaṃ kṛtvā yathoktau vai jñeyaḥ sarvajñatānaye / / ayaṃ vibhāgo niḥśeṣo vipakṣapratipakṣayoḥ //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875730 (0.044):
[69] evaṃ kṛtvā yathokto vai jñeyaḥ sarvajñatānaye / / ayaṃ vibhāgo niḥśeṣo vipakṣapratipakṣayoḥ // 3 7 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28228860 (0.045):
saṃyuktatvam ghaṭakapālādau tadasambhavāt/ na ca yayordvayormandhye
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2124267 (0.045):
sa bhavatītyādāvityata āha tadgabudhyeti / / ... tadgabuddhayoktā doṣakāriṇaḥ /
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22342517 (0.048):
1st s.)(tāvat*)(sā, f. 1st s.)(na*)(nirākrtā, f. 1st s.) / (ca*)(indriyakatva )(ādau, n. 7th s.)(sphuṭā, f. 1st s.)(nirūpaṇā. f. 1st
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875742 (0.049):
'evaṃ kṛtvā' iti saṅgāsaṅgavyapadeśaṃ kṛtvā / 'yathoktaṃ' iti / yathokto / vibhāgaḥ 'sarvajñatānaye ' / sarvo 'yaṃ 'vipakṣapratipakṣayoḥ' veditavyaḥ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 1, (jsbh1-1u.htm.txt) 17234167 (0.051):
etāvataiva ca dadhyādau dharmatvavrūvahāre sarvasaṃpratipanne sati kena vā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20955671 (0.053):
tata ityata āha tathā ceti// ityādāviti// idaṃ sarakartṛkaṃ kāryatvāt,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875800 (0.057):
'tadanityādau' iti / rūpāderanityatvanityatvādau / iṭ radhādibhya iti
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20987315 (0.057):
na tāvadavinābhāvaḥ / ghaṭamānayetyādāvabhāvāt / na hi ghaṭa / ānayanāvinābhūtaḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17834499 (0.058):
'pi nirvikāratvaṃ sarva niyantṛte 'py asaṅgatvam ity evam ādi tvatta eva
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14658337 (0.058):
'pi nirvikāratvaṃ sarva-niyantṛte 'py asaṅgatvam ity evam ādi tvatta eva
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28121501 (0.058):
śarīrātiriktasyātmanaḥ ahamarthatve/ pratyayasyaivāsaṅgatiriti/ tathā
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25357758 (0.058):
pratyakṣādyadhikāre 'pitairarthāsaṅgatiryata' // Msv_5,9.2 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28230634 (0.061):
sādhyādanityatvāditi ādiranuṣajyate/ pūrveti/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28219983 (0.063):
[196] sapakṣavṛttitveti/ nanu sapakṣatvaṃ yadi sādhyavattvamātraṃ tadā / asambhavaḥ/ śabdatvādāvanityatvādisāmānādhikaraṇyasattvādityata āha
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719196 (0.064):
kārikāgranthena savistaraṃ pratipāditam / tathā hi / rūpādau tadanityādau tadapūriprapūrayoḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20920890 (0.064):
tanmātras gaganādāvavyabhicārāyā viśeṣyam/ / cākṣuṣatvādyupādhāvavyāptirityanvayaḥ/ yatra spārśanatvaṃ tatra
tadasaṅgatve caryāyā: prayogaḥ pratiṣedhataḥ // Abhs_3.8 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546551 (0.009):
rupādau tadanityādau tadapūriprapūrayoḥ / / tadasaṅgatve caryāyāḥ prayogaḥ pratiṣedhataḥ // Asa_3.8 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719206 (0.009):
rūpādau tadanityādau tadapūriprapūrayoḥ / / tadasaṅgatve caryāyāḥ prayogaḥ pratiṣedhataḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429955 (0.009):
rūpādau tadanityādau tadapūriprapūrayoḥ / / tadasaṅgatve caryāyāḥ prayogaḥ pratiṣedhataḥ // Abhis_3.8 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875779 (0.009):
[70] rūpādau tadanityādau tadapūriprapūrayoḥ / / tadasaṅgatve caryāyāḥ prayogaḥ pratiṣedhataḥ // 3 8 //
madhyantavibhagatika.html 19072568 (0.042):
na prasajyate tad vedanāyā durupalakṣYatvāt / / na tadaupabhogikatvena lakṣyate pravṛttivijñānavat /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28206451 (0.044):
saptamyarthatve prakāratāviśiṣṭaviśeṣyatānirūpakānubhavatvaṃ / pramātvam/ viśeṣyitāyāstadarthatve tu
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20929825 (0.044):
na tu vyāpyatāvacchedakaprakārakapakṣadhmatājñānatvena / gauravāt/ / anāvaśkatvācca// / jñānadvayarūpānumitisāmagrī parābhimatā vaktuṃ dhūmadarśanaṃ
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23035501 (0.045):
Vin_10.104 / sarvatrotkṣiptake saṃbāsyatvāsaṃbhogyatve /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20955761 (0.047):
śabde pramātvamiti kadāpyapratīteḥ/ pratyuta pramātvaṃ netyeva pratīteḥ/ / tasya taddharmatvāyogāt/ na ca pramājātīyaviṣayatvaṃ vā
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4166921 (0.048):
indragārhapatyayoḥ pradhānatvāviśeṣadupasthānasya ca guṇatvāt / 'pratipradhānaṃ guṇaḥ' iti nyāyenopasthānāvṛtyā śrutiliṅgayoḥ samuccayaḥ-
Kapila (trad. author): Samkhyasutra, [including the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy (appended (samkhsuu.htm.txt) 3407524 (0.049):
(prakṛtereva sarvakāraṇatve niyāmakaṃ) / tadutpāttiśruteśca | KapSs_1.77 |
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20911240 (0.049):
gotvarūpeti// ayamaśvatvavān gotvavatvāt ityādihetāvatyarthaḥ/
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24141741 (0.049):
pratyupasarjanatve 'pi tadarthaṃ pratyanupasarjanatvāt tadādāniyamābhāvena
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8648405 (0.049):
iti / chāndogyabhāṣye tu 'uccatvādgīthatvātsarvasthānasthatvādudgītho
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24813985 (0.050):
nanu, jīvacaitanyasyānāvṛtttatvena sarvadābhāsamānatvāt katham
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7880767 (0.051):
advitīyatvāditi sadṛśābhāvāt / pratibodhakaṃ lakṣaṇamasyeti pratilakṣaṇaḥ / / tadabhāvād apratilakṣaṇaḥ / niṣpratyarthikatvāditi virodharahitatvāt /
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2885389 (0.051):
samādātuḥ tadviṣayatvasya upanīteḥ tadakaraṇam / yatsaṃghasya
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21019311 (0.052):
tadasatvasyoktyākiñcitkaratvādityuktaprāyatvādityarthaḥ/ / tajjñānatvayoriti// jātijñānatvavyaktijñānatvayorityarthaḥ/ tathāca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17834499 (0.056):
'pi nirvikāratvaṃ sarva niyantṛte 'py asaṅgatvam ity evam ādi tvatta eva
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14658337 (0.056):
'pi nirvikāratvaṃ sarva-niyantṛte 'py asaṅgatvam ity evam ādi tvatta eva
avikāro na kartā ca prayogo duṣkarastridhā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719214 (0.0):
tadasaṅgatve caryāyāḥ prayogaḥ pratiṣedhataḥ // / avikāro na kartā ca prayogo duṣkarastridhā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875787 (0.0):
tadasaṅgatve caryāyāḥ prayogaḥ pratiṣedhataḥ // 3 8 // / [71] avikāro na kartā ca prayogo duṣkarastridhā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429963 (0.016):
tadasaṅgatve caryāyāḥ prayogaḥ pratiṣedhataḥ // Abhis_3.8 // / avikāro na karttā ca prayogo duṣkarastridhā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546557 (0.051):
tadasaṅgatve caryāyāḥ prayogaḥ pratiṣedhataḥ // Asa_3.8 // / avikāro na karttā ca prayogo duṣkarastridhā /
yathābhavyaṃ phalaprāpteravandhyo 'bhimataśca saḥ // Abhs_3.9 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719218 (0.0):
avikāro na kartā ca prayogo duṣkarastridhā / / yathābhavyaṃ phalaprāpteravandhyo 'bhimataśca saḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429967 (0.0):
avikāro na karttā ca prayogo duṣkarastridhā / / yathābhavyaṃ phalaprāpterabandhyo 'bhimataśca saḥ // Abhis_3.9 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875791 (0.0):
[71] avikāro na kartā ca prayogo duṣkarastridhā / / yathābhavyaṃ phalaprāpterabandhyo 'bhimataśca saḥ // 3 9 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546563 (0.032):
avikāro na karttā ca prayogo duṣkarastridhā / / yathābhavya phalaprāpteravandhyo 'bhimataśca saḥ // Asa_3.9 //
aparapratyayo yaśca saptadhā khyātivedakaḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719222 (0.0):
yathābhavyaṃ phalaprāpteravandhyo 'bhimataśca saḥ // / aparapratyayo yaśca saptadhā khyātivedakaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875795 (0.0):
yathābhavyaṃ phalaprāpterabandhyo 'bhimataśca saḥ // 3 9 // / [72] aparapratyayo yaśca saptadhā khyātivedakaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875875 (0.029):
'bandhyo 'parapratyayaḥ saptadhākhyātivedakaśceti dvādaśavidhaḥ prayogaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429972 (0.036):
yathābhavyaṃ phalaprāpterabandhyo 'bhimataśca saḥ // Abhis_3.9 // / aparapratyayo yaśca saptadhā khyātivedakaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546568 (0.048):
yathābhavya phalaprāpteravandhyo 'bhimataśca saḥ // Asa_3.9 // / aparapratyayo yaśca saptadhā khyātivedakaḥ /
caturdhā mananā tasya rūpādau samatā matā // Abhs_3.10 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719328 (0.020):
asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre kārikārdhena samādarśitam / tathā hi / caturdhā 'mananā tasya rūpādau samatā matā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430046 (0.023):
caturdhā 'mananā tasya rūpādau samatā matā // Abhis_3.10 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876375 (0.033):
caturdhāmananā tasya rūpādau samatā matā // 3 10 // / (RSt_83)
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546577 (0.059):
caturdhāmananā tasya rūpādau samatā matā // Asa_3.10 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429973 (0.063):
aparapratyayo yaśca saptadhā khyātivedakaḥ / / rūpādisarvadharmāḥ, teṣāmevānityatāśūnyatādayaḥ, pratipūrṇāpūrṇatā,
dharmajñānānvayajñānakṣāntijñānakṣaṇātmakaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546590 (0.0):
9 darśanamārgaḥ / dharmajñānānvayajñānakṣāntijñānakṣaṇātmakaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430085 (0.0):
dharmajñānānvayajñānakṣāntijñānakṣaṇātmakaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432235 (0.007):
ṣoḍaśabhirdharmānvayajñānakṣāntijñānakṣaṇairmārgajñatādiprayogā lakṣyanta
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19387025 (0.063):
duḥkhadharmajñānasamudayadharmajñānatatkṣāntisaṃprayuktasya vijñānasya |
duḥkhādisatye dṛṅmārga eṣa sarvajñatānaye // Abhs_3.11 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546596 (0.0):
dharmajñānānvayajñānakṣāntijñānakṣaṇātmakaḥ / / duḥkhādisatye dṛṅmārga eṣa sarvajñatānaya // Asa_3.11 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430094 (0.0):
dharmajñānānvayajñānakṣāntijñānakṣaṇātmakaḥ / / duḥkhādisatye dṛṅmārga eṣa sarvajñatānaye // Abhis_3.11 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212140 (0.050):
śrāvakāṇāmayaṃ mārgo jñeyo mārgajñatānaye // Abhs_2.2 // / rūpādiskandhaśūnyatvācChūnyatānāmabhedataḥ /
rūpaṃ na nityaṃ nānityamatitāntaṃ viśuddhakam /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546608 (0.043):
rūpaṃ na nityaṃ nānityamatītāntaṃ viśuddhakam / / anutpannāniruddhādi vyomābhaṃ lepavarjitam // Asa_3.12 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430124 (0.043):
rūpaṃ na nityaṃ nānityamatītāntaṃ viśuddhakam / / anutpannāniruddhādi vyomābhaṃ lepavarjitam // Abhis_3.12 //
anutpannāniruddhādi vyomābhaṃ lepavarjitam // Abhs_3.12 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546616 (0.0):
rūpaṃ na nityaṃ nānityamatītāntaṃ viśuddhakam / / anutpannāniruddhādi vyomābhaṃ lepavarjitam // Asa_3.12 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430132 (0.0):
rūpaṃ na nityaṃ nānityamatītāntaṃ viśuddhakam / / anutpannāniruddhādi vyomābhaṃ lepavarjitam // Abhis_3.12 //
parigraheṇa nirmuktamavyāhāraṃ svabhāvataḥ / / pravyāhāreṇa nāsyārthaḥ pareṣu prāpyate yataḥ // Abhs_3.13 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546622 (0.0):
anutpannāniruddhādi vyomābhaṃ lepavarjitam // Asa_3.12 // / parigraheṇa nirmuktamavyāhāraṃ svabhāvataḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430138 (0.0):
anutpannāniruddhādi vyomābhaṃ lepavarjitam // Abhis_3.12 // / parigraheṇa nirmuktamavyāhāraṃ svabhāvataḥ /
nopalambhakṛdatyantaviśuddhirvyādhyasaṃbhavaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430147 (0.0):
nopalambhakṛdatyantaviśuddhirvyādhyasambhavaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546633 (0.029):
pravyāhāreṇa nāsyārthaḥ pareṣu prāpyate yataḥ // Asa_3.13 // / nopalambhakṛdatyantaviśuddhirvyādhyasambhavaḥ /
apāyocChittyakalpatve phalasākṣātkriyāṃ prati // Abhs_3.14 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546640 (0.042):
apāyocchittyakalpatve phalasākṣātkriyāṃ prati // Asa_3.14 // / asaṃsargo nimittaiśca vastuni vyañjane dvaye /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430153 (0.051):
apāyocchittyakalpatve phalasākṣātkriyāṃ prati // Abhis_3.14 // / asaṃsargo nimittaiśca vastuni vyañjane dvaye /
asaṃsargo nimittaiśca vastuni vyañjane dvaye / / jñānasya yā cānutpattiriti sarvajñatākṣaṇāḥ // Abhs_3.15 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546652 (0.0):
apāyocchittyakalpatve phalasākṣātkriyāṃ prati // Asa_3.14 // / asaṃsargo nimittaiśca vastuni vyañjane dvaye /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430164 (0.0):
apāyocchittyakalpatve phalasākṣātkriyāṃ prati // Abhis_3.14 // / asaṃsargo nimittaiśca vastuni vyañjane dvaye /
iti seyaṃ punaḥ seyaṃ seyaṃ khalu punastridhā / / adhikāratrayasyaiṣā samāptiḥ paridīpitā // Abhs_3.16 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546661 (0.0):
iti seyaṃ punaḥ seyaṃ seyaṃ khalu punastridhā / / adhikāratrayasyaiṣā samāptiḥ paridīpitā // Asa_3.16 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430356 (0.0):
iti seyaṃ punaḥ seyaṃ khalu punastridhā / / adhikāratrayasyaiṣā samāptiḥ paridīpitā // Abhis_3.16 //
// abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre / sarvajñatādhikāras tṛtīyaḥ //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212109 (0.0):
niryāṇapratipajjñeyā seyamaṣṭavidhātmikā // Abhs_1.73 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212522 (0.0):
mārgasya ceṣyate tasya parihārataḥ // Abhs_2.31 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213552 (0.0):
lalliṅgaścāpramāṇaśca daśadhopāyakauśalam // Abhs_4.63 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214092 (0.0):
sarvākārajñatādhārā ṣoḍhā daśa ca cādinām // Abhs_5.42 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214112 (0.0):
dharmābhāvasvabhāvenetyanupūrvakriyā matā // Abhs_6.1 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214187 (0.0):
dharmāṇāmadvayaṃ tattvaṃ kṣaṇenaikenapaṣyati // Abhs_7.5 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214738 (0.0):
dharmakāyasya karmedaṃ saptavimśatidhā matam // Abhs_8.40 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545985 (0.029):
ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre prathamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546426 (0.029):
ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre dvitīyādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546665 (0.029):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre tṛtīyādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547500 (0.029):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre caturthādhikāraḥ //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548072 (0.029):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre paṃcamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548184 (0.029):
ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre saptamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548753 (0.029):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre aṣṭamādhikāraḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429472 (0.029):
abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre dvitīyādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434746 (0.029):
iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437295 (0.029):
iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre pañcamādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437405 (0.029):
iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre ṣaṣṭhādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437766 (0.029):
kṣaṇenādhigacchatītyekakṣaṇābhisambodha iti / / iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre saptamādhikāravṛttiḥ
vastujñānaprakārāṇāmākārā iti lakṣaṇam / / sarvajñatānāṃ traividyāt trividhā eva te matāḥ // Abhs_4.1 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546683 (0.0):
4 Sarvākārābhisambodhādhikāraḥ caturthaḥ / 1 ākārāḥ / vastujñānaprakārāṇāmākārā iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430412 (0.0):
sarvākārābhisambodha ityāha / vastujñānaprakārāṇāmākārā iti lakṣaṇam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876573 (0.0):
nirdeśāt prathamata ākārāṇāṃ nirdeśaḥ / / [75] vastujñānaprakārāṇāmākārā iti lakṣaṇam /
asadākāramārabhya yāvanniścalatākṛtiḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546694 (0.0):
sarvajñatānāṃ traividhyāt trividhā eva te matāḥ // Asa_4.1 // / asadākāramārabhya yāvanniścalatākṛtiḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719686 (0.0):
(vastujñatāyāḥ) saptaviṃśatirākārāḥ / tathā coktam abhisamayālaṅkāre / asadākāramārabhya yāvanniścalatākṛtiḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430451 (0.0):
sāmānyenākārān nirdiśya idānīṃ viśeṣeṇāha / asadākāramārabhya yāvanniścalatākṛtiḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876620 (0.0):
saptaviṃśatiḥ / śāstram / [76] asadākāramārabhya yāvanniścalatākṛtiḥ /
catvāraḥ pratisatyaṃ te mārge pañcadaśa smṛtāḥ // Abhs_4.2 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546699 (0.0):
asadākāramārabhya yāvanniścalatākṛtiḥ / / catvāraḥ pratisatyaṃ te mārge pañcadaśa smṛtāḥ // Asa_4.2 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719689 (0.0):
asadākāramārabhya yāvanniścalatākṛtiḥ / / catvāraḥ pratisatyaṃ te mārge pañcadaśa smṛtāḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430454 (0.0):
asadākāramārabhya yāvanniścalatākṛtiḥ / / catvāraḥ pratisatyaṃ te mārge pañcadaśa smṛtāḥ // Abhis_4.2 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876623 (0.024):
[76] asadākāramārabhya yāvanniścalatākṛtiḥ / / catvāraḥ prati satyaṃ te mārge pañcadaśa smṛtāḥ // 4 2 //
hetau mārge ca duḥkhe ca nirodhe ca yathākramam / / aṣṭau te sapta pañceti ṣoḍaśeti ca kīrtitāḥ // Abhs_4.3 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546710 (0.0):
catvāraḥ pratisatyaṃ te mārge pañcadaśa smṛtāḥ // Asa_4.2 // / hetau mārge ca duḥkhe ca nirodhe ca yathākramam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719720 (0.0):
tathā coktam abhisamayālaṅkāre / hetau mārge ca duḥkhe ca nirodhe ca yathākramam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876955 (0.0):
atha mārgajñatākārāḥ ṣaṭtriṃśat / / [77] hetau mārga ca duḥkhe ca nirodhe ca yathākramam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430593 (5.960):
tadanantaraṃ mārgajñatāyā ākārā ityāha / hetau mārge ca duḥkhe ca nirodho ca yathākramam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876975 (0.060):
duḥkhanirodhau paścāduktau phalatvāt teṣvākārā yathākramam / 'aṣṭau sapta / pañca ṣoḍaśeti ca kīrtītāḥ' sūtre tatra samudaye
smṛtyupasthānamārabhya buddhatvākārapaścimāḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546719 (0.0):
aṣṭau te sapta pañceti ṣoḍaśeti ca kīrtitāḥ // Asa_4.3 // / smṛtyupasthānamārabhya buddhatvākārapaścimāḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719763 (0.0):
bhavanti / tathā coktam abhisamayālaṅkāre / smṛtyupasthānamārabhya buddhatvākārapaścimāḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430831 (0.0):
tadanantaraṃ sarvākārajñatākārā ityāha / smṛtyupasthānamārabhya buddhatvākārapaścimāḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7877265 (0.0):
sarvākārajñatākārāḥ daśottaraṃ śatam / yataḥ śāstram / [78] smṛtyupasthānamārabhya buddhatvākārapaścimāḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430849 (0.028):
trisarvajñatvabhedena mārgasatyānurodhataḥ // Abhis_4.5 // / smṛtyupasthānamārabhya buddhākāraparyantānāṃ hi
śiṣyāṇāṃ bodhisattvānāṃ buddhānāṃ ca yathākramam // Abhs_4.4 // / saptatriṃśaccatustriṃśattriṃśannava ca te matāḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546728 (0.0):
smṛtyupasthānamārabhya buddhatvākārapaścimāḥ / / śiṣyāṇāṃ bodhisattvānāṃ buddhānāṃ ca yathākramam // Asa_4.4 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719766 (0.0):
smṛtyupasthānamārabhya buddhatvākārapaścimāḥ / / śiṣyāṇāṃ bodhisattvānāṃ buddhānāṃ ca yathākramam //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430838 (0.0):
smṛtyupasthānamārabhya buddhatvākārapaścimāḥ / / śiṣyāṇāṃ bodhisattvānāṃ buddhānāṃ ca yathākramam // Abhis_4.4 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7877273 (0.0):
[78] smṛtyupasthānamārabhya buddhatvākārapaścimāḥ / / śiṣyāṇāṃ bodhisattvānāṃ buddhānāṃ ca yathākramam // 4 4 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430872 (0.044):
saṅgrahaṇena ca yathāsaṃkhyaṃ śrāvakāṇāṃ saptatriṃśat, bodhisattvānāṃ / catustriṃśat, buddhānāṃ triṃśannava ceti matāḥ / tatra sarvajñatāyāmādau
trisarvajñatvabhedena mārgasatyānurodhataḥ // Abhs_4.5 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546735 (0.0):
saptatriṃśaccatustriṃśattriṃśannava ca te matāḥ / / trisarvajñatvabhedena mārgasatyānurodhataḥ // Asa_4.5 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719775 (0.0):
saptatriṃśaccatustriṃśattriśannava ca te matāḥ / / trisarvajñatvabhedena mārgasatyānurodhataḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430844 (0.0):
saptatriṃśaccatustriṃśattriṃśannava ca te mayāḥ / / trisarvajñatvabhedena mārgasatyānurodhataḥ // Abhis_4.5 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7877279 (0.0):
[79] saptatriṃśaccatustriṃśat triṃśannava ca te matāḥ / / trisarvajñatvabhedena mārgasatyānurodhataḥ // 4 5 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430874 (0.062):
catustriṃśat, buddhānāṃ triṃśannava ceti matāḥ / tatra sarvajñatāyāmādau
kṛtādhikārā buddheṣu teṣūptaśubhamūlakāḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546742 (0.0):
trisarvajñatvabhedena mārgasatyānurodhataḥ // Asa_4.5 // / kṛtādhikārā buddheṣu teṣūptaśubhamūlakāḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431391 (0.0):
kathayitumaśakyā iti śravaṇādibhājanaṃ prayoktāramāha / kṛtādhikārā buddheṣu teṣūptaśubhamūlakāḥ /
mitraiḥ sanāthāḥ kalyāṇairasyāḥ śravaṇabhājanam // Abhs_4.6 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546748 (0.0):
kṛtādhikārā buddheṣu teṣūptaśubhamūlakāḥ / / mitraiḥ sanāthāḥ kalyāṇairasyāḥ śravaṇabhājanam // Asa_4.6 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431395 (0.0):
kṛtādhikārā buddheṣu teṣūptaśubhamūlakāḥ / / mitraiḥ sanāthāḥ kalyāṇairasyāḥ śravaṇabhājanam // Abhis_4.6 //
buddhopāsanasaṃpraśnadānaśīlādicaryayā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546756 (1.788):
mitraiḥ sanāthāḥ kalyāṇairasyāḥ śravaṇabhājanam // Asa_4.6 // / buddhopāsanasampraśnadānaśīlādicaryayā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431404 (1.788):
mitraiḥ sanāthāḥ kalyāṇairasyāḥ śravaṇabhājanam // Abhis_4.6 // / buddhopāsanasampraśnadānaśīlādicaryayā /
udgrahadhāraṇādīnāṃ bhājanatvaṃ satāṃ matam // Abhs_4.7 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546761 (0.0):
buddhopāsanasampraśnadānaśīlādicaryayā / / udgrahadhāraṇādīnāṃ bhājanatvaṃ satāṃ matam // Asa_4.7 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431408 (0.0):
buddhopāsanasampraśnadānaśīlādicaryayā / / udgrahadhāraṇādīnāṃ bhājanatvaṃ satāṃ matam // Abhis_4.7 //
rūpādiṣvanavasthānātteṣu yoganiṣedhataḥ / / tattathatāgambhīratvātteṣāṃ duravagāhataḥ // Abhs_4.8 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546774 (0.0):
2 prayogāḥ / rūpādiṣvanavasthānāt teṣu yoganiṣedhataḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431468 (0.0):
prayoktāraṃ nirdiśya prayoga ityāha / rūpādiṣvanavasthānāt teṣu yoganiṣedhataḥ /
tadaprāmāṇyataḥ kṛcChāccireṇa pratibodhataḥ / / vyākṛtāvavivartyatve niryāṇe sanirantare // Abhs_4.9 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546786 (0.0):
tadaprāmāṇyataḥ kṛcchrāccireṇa pratibodhataḥ / / vyākṛtāvavivartyatve niryāṇe sanirantare // Asa_4.9 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431479 (0.0):
tadaprāmāṇyataḥ kṛcchrāccireṇa pratibodhataḥ / / vyākṛtāvavivartyatve niryāṇe sanirantare // Abhis_4.9 //
āsannabodhe kṣipraṃ ca parārthe 'vṛddhyahānitaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431486 (1.788):
āsannabodhe kṣiprañca parārthe 'vṛddhyahānitaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546790 (0.046):
vyākṛtāvavivartyatve niryāṇe sanirantare // Asa_4.9 // / āsannabodhe kṣipraṃ ca parārthe 'vṛddhayahānitaḥ /
dharmādharmādyadṛṣṭau ca rupācintyādyadarśane // Abhs_4.10 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431488 (0.0):
āsannabodhe kṣiprañca parārthe 'vṛddhyahānitaḥ / / dharmādharmādyadṛṣṭau ca rūpācintyādyadarśane // Abhis_4.10 //
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25322257 (0.045):
paraprayuktavyāptyujīvinastu hiṃsātvādaya', na / tairadharmatvādivyāpakakāṃśo 'vadhārayituṃ kvacidvihitānāṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22942684 (0.045):
āsurāḥ janāḥ jagad āhur anīśvaram na ca dharmādharma sa vyapekṣako 'sya / śāsiteśvaro vidyata ity ato 'nīśvaraṃ jagad āhuḥ | kiṃ ca,
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546795 (0.052):
āsannabodhe kṣipraṃ ca parārthe 'vṛddhayahānitaḥ / / dharmādharmādyadṛṣṭau ca rūpācintyādyadarśane // Asa_4.10 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211535 (0.054):
parīkṣaṇaṃ ca prajñāyāḥ sarvasyānupalambhataḥ // Abhs_1.30 // / rūpāderasvabhavāvatvaṃ tadabhāvasvabhāvatā /
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25322155 (0.055):
hiṃsātvamātrānubandhyadharmatvamiti / / natvetadevam / / nirjñātena hyadharmatvena hiṃsātvaṃ vyāpyate /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11677660 (0.055):
āpātād bhavati bhramaḥ, yathā kila hiṃsātvamātrānubandhyadharmatvam iti. / na tv etad evam. nirjñātena hy adharmatvena hiṃsātvaṃ vyāpyate. na ca
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23057042 (0.056):
nanu evamarthavādānāṃ prāśastyāprāśastyajñāpakatve 'pi kathaṃ / dharmādharmapratipādakatvam? ityata āha - ataḥ siddhamiti //
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6489081 (0.056):
śalākāṃ cārayeyaṃ sthānam etad vidyate prabhūtā bhikṣavaḥ adharmaśālākāṃ / gṛhṇiyuḥ na tv ahaṃ sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite śalākāṃ cārayeyam
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11677789 (0.059):
daikṣapaśvādihiṃsānām adharmatvam iti || 14 || / ye tv evaṃjātīyakān apy aprayojakān hetūn prayuñjate, te
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11619821 (0.061):
pīḍānugrahanibandhanaṃ dharmādharmatvam iti || 244 || / __________NOTES__________ / [567] rābhigā / [568] śanād avaga
rūpādestannimittasya tadbhāvasyāvikalpakaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546809 (0.0):
rūpādestannimittasya tadbhāvasyāvikalpakaḥ / / phalaratnapradātā ca śuddhakaḥ sāvadhiśca saḥ // Asa_4.11 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431500 (0.0):
dharmādharmādyadṛṣṭau ca rūpācintyādyadarśane // Abhis_4.10 // / rūpādestannimittasya tadbhāvasyāvikalpakaḥ /
phalaratnapradātā ca śuddhakaḥ sāvadhiśca saḥ // Abhs_4.11 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546814 (0.0):
rūpādestannimittasya tadbhāvasyāvikalpakaḥ / / phalaratnapradātā ca śuddhakaḥ sāvadhiśca saḥ // Asa_4.11 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431505 (0.0):
rūpādestannimittasya tadbhāvasyāvikalpakaḥ / / phalaratnapradātā ca śuddhakaḥ sāvadhiśca saḥ // Abhis_4.11 //
mārāṇāṃ śaktihānyādiścaturdaśavidho guṇaḥ / / doṣāśca ṣaḍviboddhavyāścaturbhirdaśakaiḥ saha // Abhs_4.12 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546828 (0.0):
phalaratnapradātā ca śuddhakaḥ sāvadhiśca saḥ // Asa_4.11 // / 3 guṇāḥ / mārāṇāṃ śaktihānyādiścaturdaśavidho guṇaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7877890 (5.960):
doṣāḥ prayogāntarāyakarāḥ / te vaktavyāḥ / tamadhikṛtya śāstram / doṣāśca ṣaḍviboddhavyāścaturbhirdaśakaiḥ saha // 4 12 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720295 (0.014):
prayogāṇāṃ doṣā abhisamayālaṅkāre kārikārdhena upadarśitāḥ / tathā hi / doṣāśca ṣaḍ viboddhavyāścaturbhirdaśakaiḥ saha //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431705 (0.014):
prayogā bhāvayitavyā ityantarāyakarān doṣānāha / doṣāśca ṣaḍ viboddhavyāścaturbhirdaśakaiḥ saha // Abhis_4.12 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7877398 (0.022):
uktāḥ prayogāḥ / guṇā vaktavyāḥ / tānadhikṛtya śāstram / [80] mārāṇāṃ śaktihānyādiścaturdaśavidho guṇaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431620 (0.038):
tadguṇān āha / mārāṇāṃ śaktihānyādiścaturdaśavidho guṇaḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720136 (0.041):
guṇānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre kārikārdhenopadarśitam / / mārāṇāṃ śaktihānyādiścaturdaśavidho guṇaḥ /
lakṣyate yena tajjñeyaṃ lakṣaṇaṃ trividhaṃ ca tat / / jñānaṃ viśeṣaḥ kāritraṃ svabhāvo yaśca lakṣyate // Abhs_4.13 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546843 (0.0):
5 lakṣaṇāni / lakṣyate yena tajjñeyaṃ lakṣaṇaṃ trividhaṃ ca tat /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720542 (0.0):
lakṣaṇasya pratipādanam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā kṛtam / tathā hi / lakṣyate yena tajjñeyaṃ lakṣaṇaṃ trividhaṃ ca tat /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431922 (0.0):
lakṣaṇajñāna pūrvakamiti teṣāṃ lakṣaṇamāha / lakṣyate yena tajjñeyaṃ lakṣaṇaṃ trividhaṃ ca tat /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7879022 (5.960):
uktā doṣāḥ / lakṣaṇaṃ vaktavyam / tadadhikṛtya śāstram / [81] lakṣyate yena tajjñeyaṃ lakṣaṇaṃ trividhaṃ ca tata /
tathāgatasya nirvṛttau loke cālujyanātmake /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546850 (0.0):
jñānaṃ viśeṣaḥ kāritraṃ svabhāvo yaśca lakṣyate // Asa_4.13 // / tathāgatasya nirvṛttau loke cālujyanātmake /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720748 (0.0):
tathoktam abhisamayālaṅkāre / tathāgatasya nirvṛtau loke cālujyanātmake /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431958 (0.0):
sarvajñatādvāreṇāha / tathāgatasya nirvṛttau loke cālujyanātmake /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7879056 (0.0):
vaktavyam / tatra sarvajñatākāreṇa tāvat / / [82] tathāgatasya nirvṛttau loke cālujyanātmake /
sattvānāṃ cittacaryāsu tatsaṃkṣepe bahirgatau // Abhs_4.14 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546857 (0.0):
tathāgatasya nirvṛttau loke cālujyanātmake / / sattvānāṃ cittacaryāsu tatsaṃkṣepe bahirgatau // Asa_4.14 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720755 (0.0):
tathāgatasya nirvṛtau loke cālujyanātmake / / sattvānāṃ cittacaryāsu tatsaṃkṣepe bahirgatau //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431965 (0.0):
tathāgatasya nirvṛttau loke cālujyanātmake / / sattvānāṃ cittacaryāsu tatsaṃkṣepe bahirgatau // Abhis_4.14 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7879063 (0.0):
[82] tathāgatasya nirvṛttau loke cālujyanātmake / / sattvānāṃ cittacaryāsu tatsaṃkṣepe bahirgatau // 1 14 //
akṣayākāratāyāṃ ca sarāgādau pravistṛte /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546865 (0.0):
sattvānāṃ cittacaryāsu tatsaṃkṣepe bahirgatau // Asa_4.14 // / akṣayākāratāyāṃ ca sarāgādau pravistṛte /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720762 (0.0):
sattvānāṃ cittacaryāsu tatsaṃkṣepe bahirgatau // / akṣayākāratāyāṃ ca sarāgādau pravistṛte /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431972 (0.0):
sattvānāṃ cittacaryāsu tatsaṃkṣepe bahirgatau // Abhis_4.14 // / akṣayākāratāyāṃ ca sarāgādau pravistṛte /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7879070 (0.0):
sattvānāṃ cittacaryāsu tatsaṃkṣepe bahirgatau // 1 14 // / [83] akṣayākāratāyāṃ ca sarāgādau pravistṛte /
mahadgate 'pramāṇe ca vijñāne cānidarśane // Abhs_4.15 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546869 (0.0):
akṣayākāratāyāṃ ca sarāgādau pravistṛte / / mahadgate 'pramāṇe ca vijñāne cānidarśane // Asa_4.15 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720766 (0.0):
akṣayākāratāyāṃ ca sarāgādau pravistṛte / / mahadgate 'pramāṇe ca vijñāne cānidarśane //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431976 (0.0):
akṣayākāratāyāṃ ca sarāgādau pravistṛte / / mahadgate 'pramāṇe ca vijñāne cānidarśane // Abhis_4.15 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7879075 (0.0):
[83] akṣayākāratāyāṃ ca sarāgādau pravistṛte / / mahadgate 'pramāṇe ca vijñāne cānidarśane // 1 15 //
adṛśyacitajñāne ca tadunmiñjādisaṃjñakam /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546877 (0.0):
mahadgate 'pramāṇe ca vijñāne cānidarśane // Asa_4.15 // / adṛśyacittajñāne ca tadunmiñjādisaṃjñakam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431983 (0.0):
mahadgate 'pramāṇe ca vijñāne cānidarśane // Abhis_4.15 // / adṛśyacittajñāne ca tadunmiñjādisaṃjñakam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720771 (0.035):
mahadgate 'pramāṇe ca vijñāne cānidarśane // / adṛśyacittajñāne ca tadunmiñjādisaṃjñakam /
punastathatākāreṇa teṣāṃ jñānamataḥ param // Abhs_4.16 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546882 (0.0):
adṛśyacittajñāne ca tadunmiñjādisaṃjñakam / / punastathatākāreṇa teṣāṃ jñānamataḥ param // Asa_4.16 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431988 (0.0):
adṛśyacittajñāne ca tadunmiñjādisaṃjñakam / / punastathatākāreṇa teṣāṃ jñānamataḥ param // Abhis_4.16 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7879087 (0.032):
[84] adṛśyacittajñānaṃ(ne) ca tadunmiñjādisaṃjñitam / / punastathatākāreṇa teṣāṃ jñānamataḥ param // 1 16 //
tathatāyāṃ munerbodhe tatparākhyānamityayam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7879092 (0.0):
punastathatākāreṇa teṣāṃ jñānamataḥ param // 1 16 // / [85] tathatāyāṃ munerbodhe tatparākhyānamityayam /
sarvajñatādhikāreṇa jñānalakṣaṇasaṃgrahaḥ // Abhs_4.17 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7879097 (0.0):
[85] tathatāyāṃ munerbodhe tatparākhyānamityayam / / sarvajñatādhikāreṇa jñānalakṣaṇasaṃgrahaḥ // 1 17 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546894 (5.960):
tathatāyāṃ munerbodhatatparākhyānamityayam / / sarvajñatādhikāreṇa jñānalakṣaṇasaṃgrahaḥ // Asa_4.17 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720791 (5.960):
tathatāyāṃ munerbodhatatparākhyānamityayam / / sarvajñatādhikāreṇa jñānalakṣaṇasaṃgrahaḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431997 (5.960):
tathatāyāṃ munerbodhatatparākhyānamityayam / / sarvajñatādhikāreṇa jñānalakṣaṇasaṃgraha // Abhis_4.17 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212985 (0.055):
mārgajñatādhikāreṇa jñānalakṣaṇamiṣyate // Abhs_4.19 //
śūnyatve sānimitte c praṇidhānavivarjite /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720848 (0.0):
/ tathā coktam abhisamayālaṅkāre / śūnyatve sānimitte ca praṇidhānavivarjite /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432050 (0.0):
tadanantaraṃ mārgajñatādhikāreṇāha / śūnyatve sānimitte ca praṇidhānavivarjite /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546896 (0.054):
sarvajñatādhikāreṇa jñānalakṣaṇasaṃgrahaḥ // Asa_4.17 // / śūnyatve sānimitte ca praṇīdhānavivarjite /
anutpādanirodhādau dharmatāyā akopane // Abhs_4.18 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546904 (0.015):
śūnyatve sānimitte ca praṇīdhānavivarjite / / anutpādānirodhādau dharmatāyā akopane // Asa_4.18 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720851 (0.015):
śūnyatve sānimitte ca praṇidhānavivarjite / / anutpādānirodhādau dharmatāyā akopane //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432053 (0.015):
śūnyatve sānimitte ca praṇidhānavivarjite / / anutpādānirodhādau dharmatāyā akopane // Abhis_4.18 //
asaṃskare 'vikalpe ca prabhedālakṣaṇatvayoḥ / / mārgajñatādhikāreṇa jñānalakṣaṇamiṣyate // Abhs_4.19 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546919 (0.0):
anutpādānirodhādau dharmatāyā akopane // Asa_4.18 // / asaṃskāre 'vikalpe ca prabhedālakṣaṇatvayoḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720865 (0.0):
asaṃskāre 'vikalpe ca prabhedālakṣaṇatvayoḥ / / mārgajñatādhikāreṇa jñānalakṣaṇamiṣyate //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432065 (0.0):
asaṃskāre 'vikalpe ca prabhedālakṣaṇatvayoḥ / / mārgajñatādhikāreṇa jñānalakṣaṇamiṣyate // Abhis_4.19 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720791 (0.031):
sarvajñatādhikāreṇa jñānalakṣaṇasaṃgrahaḥ // / mārgajñatāsaṃgṛhītāni jñānalakṣaṇāni ṣoḍaśa
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432043 (0.042):
tadanantaraṃ mārgajñatādhikāreṇāha
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212960 (0.055):
sarvajñatādhikāreṇa jñānalakṣaṇasaṃgrahaḥ // Abhs_4.17 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715178 (0.057):
hainayānikajātīyābhisamayasvarūpaṃ āryasantatisthaṃ jñānaṃ mārgajñatāyā / lakṣaṇam / hainayānikāryasantatisthaṃ yajjñānaṃ tacchūnyatāyāḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432104 (0.058):
jñānākāraprakāraiḥ yathāvat mārgajñatāprayogā lakṣyanta iti jñānalakṣaṇaṃ / mārgajñatāsaṅgṛhītam /
svadharmamupaniśritya vihāre tasya satkṛtau / / gurūtve mānanāyāṃ ca tatpūjākṛtakatvayoḥ // Abhs_4.20 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546931 (0.0):
mārgajñatādhikāreṇa jñānalakṣaṇamiṣyate // Asa_4.19 // / svadharmamupaniśritya vihāre tasya satkṛtau /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720946 (0.011):
gurutve mānanāyāṃ ca tatpūjā 'kṛtakatvayoḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432117 (0.023):
tadanantaraṃ sarvākārajñatādvāreṇāha / svadharmamupaniśritya vihāre tasya satkṛtau / / gurutve mānanāyāñca tatpūjā 'kṛtakatvayoḥ // Abhis_4.20 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432125 (0.041):
gurutve mānanāyāñca tatpūjā 'kṛtakatvayoḥ // Abhis_4.20 // / sarvatra vṛttimajjñānamadṛṣṭasya ca darśakam /
sarvatra vṛttimajjñānamadṛṣṭasya ca darśakam / / lokasya śūnyatākārasūcakajñāpakākṣagam // Abhs_4.21 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546944 (0.0):
gurutve mānanāyāṃ ca tatpūjākṛtakatvayoḥ // Asa_4.20 // / sarvatra vṛttimajjñānamadṛṣṭasya ca darśakam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720958 (0.0):
gurutve mānanāyāṃ ca tatpūjā 'kṛtakatvayoḥ // / sarvatra vṛttimajjñānamadṛṣṭasya ca darśakam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432137 (0.0):
gurutve mānanāyāñca tatpūjā 'kṛtakatvayoḥ // Abhis_4.20 // / sarvatra vṛttimajjñānamadṛṣṭasya ca darśakam /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1630130 (0.063):
janayitrī asya ca lokasya darśayitrī. / iti śūnyatākārasūcakajñānopadarśakajñānāni
acintyaśāntatādarśi lokasaṃjñānirodhi ca /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720965 (0.0):
lokasya śūnyatākārasūcakajñāpakākṣagam // / acintyaśāntatādarśi lokasaṃjñānirodhi ca /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432144 (0.0):
lokasya śūnyatākārasūcakajñāpakākṣagam // Abhis_4.21 // / acintyaśāntatādarśi lokasaṃjñānirodhi ca /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546952 (0.018):
lokasya śūnyatākāraśūcakajñāpakākṣagam // Asa_4.21 // / acintyaśāntatādarśi lokasaṃjñanirodhi ca /
jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñatānaye // Abhs_4.22 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546958 (0.0):
acintyaśāntatādarśi lokasaṃjñanirodhi ca / / jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñatānaye // Asa_4.22 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720967 (0.0):
acintyaśāntatādarśi lokasaṃjñānirodhi ca / / jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñātānaye //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432150 (0.0):
acintyaśāntatādarśi lokasaṃjñānirodhi ca / / jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñatānaye // Abhis_4.22 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892894 (0.012):
tacca buddhatvaṃ sarvākārajñatālakṣaṇam //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723226 (0.013):
(ka) lakṣaṇam / sarvākārajñatāditrisarvajñatākārān adhigatān anupūrvīkṛtya
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432189 (0.018):
lakṣyanta iti jñānalakṣaṇaṃ sarvākārajñatāsaṃgṛhītaṃ bhavati /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17267510 (0.021):
sarvākārajñatāyāś ca bhagavan kim ārambaṇam? kim ādhipateyaṃ? kim ākāraṃ? / kiṃ lakṣaṇam? / bhagavān āha: sarvākārajñatā subhūte
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428533 (0.022):
aprāṇivadhamārabhya sarvākārajñatānaye // Abhis_2.15 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863602 (0.022):
apramāṇi (aprāṇi) vadhamārabhya sarvākārajñatā naye // 2 15 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7864954 (0.022):
'aprāṇivadhamārabhya sarvākārajñatā naye /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212316 (0.026):
aprāṇivadhamārabhya sarvākārajñatānaye // Abhs_2.15 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720866 (0.033):
mārgajñatādhikāreṇa jñānalakṣaṇamiṣyate // / sarvākārajñatāsaṃgṛhītāni jñānalakṣaṇāni ṣoḍaśa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116157 (0.036):
sarvākārajñatāyāḥ subhūte idam āraṃbaṇam idam ādhipateyam idaṃ lakṣaṇam / ayam ākāra. āha: kiṃ punar sarvākārajñataiva abhāvaḥ, utāho rūpam apy
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114196 (0.038):
sarvākārajñatety (AdSPG I 149) ucyate. ekena ākāreṇa sarvākārajñatety / ucyate. yaduta śāntākāreṇa. api tu khalu punaḥ subhūte yair ākārair yair
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114223 (0.038):
liṅgāni tāni nimittāni tathāgatena anubuddhāni, tasmāt sarvākārajñatety / ucyate. āha: yat punar bhagavaṃ sarvākārajñatā ca mārgākārajñatā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971835 (0.038):
25826 dvayasyaiṣā gaṇanā kṛteti yāvad yad idam ucyate sarvākārajñatety
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971936 (0.038):
25907 yad etad ucyate sarvākārajñatety advayasyaiṣā gaṇanā kṛtā/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 793178 (0.038):
advayasyaiṣā gaṇanā kṛteti yāvad yad idam ucyate sarvākārajñatety
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 793276 (0.038):
sarvākārajñataivānutpādaḥ anenāyuṣman śāriputra paryāyeṇa yad etad ucyate / sarvākārajñatety advayasyaiṣā gaṇanā kṛtā punar aparam āyuṣmān subhūtir
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15128365 (0.038):
ucyate vijñānam ity advayasyaiṣā gaṇanā kṛteti, yāvad yad idam ucyate / sarvākārajñatety advayasyaiṣā gaṇanā kṛteti.
acityādiviśeṣeṇa viśiṣṭaiḥ satyagocaraiḥ / / viśeṣalakṣaṇaṃ ṣaḍbhirdaśabhiścoditaṃ kṣaṇaiḥ // Abhs_4.23 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546973 (0.0):
acintyādiviśeṣeṇa viśiṣṭaiḥ satyagocaraiḥ / / viśeṣalakṣaṇaṃ ṣaḍbhirdaśabhiścoditaṃ kṣaṇaiḥ // Asa_4.23 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720996 (0.0):
acintyādiviśeṣeṇa viśiṣṭaiḥ satyagocaraiḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432221 (0.0):
viśeṣalakṣaṇamāha / acintyādiviśeṣeṇa viśiṣṭaiḥ satyagocaraiḥ /
acintyātulyate meyasaṃkhyeyāsamatikramau / / sarvāryasaṃgraho vijñavedyāsādhāraṇajñate // Abhs_4.24 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546985 (0.0):
acintyātulyate meyasaṃkhyayoḥ samatikramau / / sarvāryasaṃgraho vijñavedyāsādhāraṇajñate // Asa_4.24 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721175 (0.0):
acintyātulyate meyasaṃkhyayoḥ samatikramau / / sarvāryasaṃgraho vijñavedyāsādhāraṇajñate //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432264 (0.0):
acintyātulyate meyasaṃkhyayoḥ samatikramau / / sarvāryasaṃgraho vijñavedyāsādhāraṇajñate // Abhis_4.24 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546974 (0.038):
viśeṣalakṣaṇaṃ ṣaḍbhirdaśabhiścoditaṃ kṣaṇaiḥ // Asa_4.23 // / acintyātulyate meyasaṃkhyayoḥ samatikramau /
kṣiprajñānyunapūrṇatve pratipatsamudāgamau /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546993 (0.0):
kṣiprajñānyūnapūrṇatve pratipatsamudāgamau / / ālambanaṃ ca sādhāraṃ sākalyaṃ samparigrahaḥ // Asa_4.25 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721182 (0.0):
kṣiprajñānyūnapūrṇatve pratipatsamudāgamau / / ālambanaṃ ca sādhāraṃ sākalyaṃ samparigrahaḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432271 (0.009):
kṣiprajñānyūnapūrṇatve pratipatsamudāgamau / / ālambanañca sādhāraṃ sākalyaṃ samparigrahaḥ // Abhis_4.25 //
ālambanaṃ ca sādhāraṃ sākalyaṃ saṃparigrahaḥ // Abhs_4.25 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546999 (0.0):
kṣiprajñānyūnapūrṇatve pratipatsamudāgamau / / ālambanaṃ ca sādhāraṃ sākalyaṃ samparigrahaḥ // Asa_4.25 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721188 (0.0):
kṣiprajñānyūnapūrṇatve pratipatsamudāgamau / / ālambanaṃ ca sādhāraṃ sākalyaṃ samparigrahaḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432277 (0.007):
kṣiprajñānyūnapūrṇatve pratipatsamudāgamau / / ālambanañca sādhāraṃ sākalyaṃ samparigrahaḥ // Abhis_4.25 //
anāsvādaśca vijñeyo viśeṣaḥ ṣoḍaśātmakaḥ / / viśeṣamārgā mārgebhyo yenānyebhyo viśiṣyate // Abhs_4.26 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547011 (0.0):
ālambanaṃ ca sādhāraṃ sākalyaṃ samparigrahaḥ // Asa_4.25 // / anāsvādaśca vijñeyo viśeṣaḥ ṣoḍaśātmakaḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721197 (0.0):
ālambanaṃ ca sādhāraṃ sākalyaṃ samparigrahaḥ // / anāsvādaśca vijñeyo viśeṣaḥ ṣoḍaśātmakaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432286 (0.0):
ālambanañca sādhāraṃ sākalyaṃ samparigrahaḥ // Abhis_4.25 // / anāsvādaśca vijñeyo viśeṣaḥ ṣoḍaśātmakaḥ /
hitaṃ sukhaṃ ca trāṇaṃ ca śaraṇaṃ layanaṃ nṛṇām /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721217 (0.0):
samyagāveditam / tathā hi / hitaṃ sukhaṃ ca trāṇaṃ ca śaraṇaṃ layanaṃ nṛṇām /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7879984 (0.0):
ukto viśeṣaḥ ṣoḍaśavidhaḥ / kāritraṃ daśavidhaṃ vaktavyam / tatra śāstram / [86] hitaṃ sukhaṃ ca trāṇaṃ ca śaraṇaṃ layanaṃ nṛṇām /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547018 (5.960):
viśeṣamārgo mārgebhyo yenānyebhyo viśiṣyate // Asa_4.26 // / hitaṃ sukhaṃ ca trāṇaṃ ca śaraṇaṃ layanaṃ nṛṇām /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432414 (0.019):
kāritralakṣaṇamāha / hitaṃ sukhaṃ ca trāṇaṃ ca śaraṇaṃ layanaṃ nṛṇām /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094303 (0.025):
śāstāro mātāpitarau layanaṃ trāṇaṃ dvīpaṃ śaraṇaṃ parāyaṇaṃ yaduteṣā eva
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11332288 (0.055):
sa etarhi tiṣṭhati dhriyate yāpayati dharmaṃ ca do + + + + + + + + + + + + / + + + + + + + + trāṇaṃ layanaṃ śaraṇaṃ parāyaṇaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765462 (0.063):
dharmo hi mahā rāja tasmin samaye trāṇaṃ layanaṃ śaraṇaṃ parāyaṇaṃ bhavati / | tad yathā śīta ārttasya + agni pratāpaḥ | agnim apagatasya +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960581 (0.063):
mahārāja tasmin samaye trāṇaṃ layanaṃ śaraṇaṃ parāyaṇaṃ bhavati | tad / yathā śītārttasyāgnipratāpaḥ | agnim apagatasyānirvāpaṇaṃ | uṣṇārttasya
parāyaṇaṃ ca dvīpaṃ ca pariṇāyakasaṃjñakam // Abhs_4.27 // / anābhogaṃ tribhiryānaiḥ phalāsākṣātkriyātmakam /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547020 (0.0):
hitaṃ sukhaṃ ca trāṇaṃ ca śaraṇaṃ layanaṃ nṛṇām / / parāyaṇaṃ ca dvīpaṃ ca pariṇāyakasaṃjñakam // Asa_4.27 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721228 (0.0):
hitaṃ sukhaṃ ca trāṇaṃ ca śaraṇaṃ layanaṃ nṛṇām / / parāyaṇaṃ ca dvīpaṃ ca pariṇāyakasaṃjñakam //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7879996 (0.0):
[86] hitaṃ sukhaṃ ca trāṇaṃ ca śaraṇaṃ layanaṃ nṛṇām / / parāyaṇaṃ ca dvopaṃ ca pariṇāyakasaṃjñakam // 4 27 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547030 (1.192):
parāyaṇaṃ ca dvīpaṃ ca pariṇāyakasaṃjñakam // Asa_4.27 // / anābhogaṃ tribhiryānaiḥ phalāsākṣātkriyātmakam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432426 (1.192):
parāyaṇa ca dvīpaṃ ca pariṇāyakasaṃjñakam // Abhis_4.27 // / anābhogaṃ tribhiryānaiḥ phalāsākṣātkriyātmakam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432418 (0.019):
hitaṃ sukhaṃ ca trāṇaṃ ca śaraṇaṃ layanaṃ nṛṇām / / parāyaṇa ca dvīpaṃ ca pariṇāyakasaṃjñakam // Abhis_4.27 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7880131 (0.022):
netāraḥ paramārthabodhakā iti pariṇāyakakāritram // / anābhogaṃ tribhiryānaiḥ phalasākṣātkriyātmakam /
paścimaṃ gatikāritramidaṃ kāritralakṣaṇam // Abhs_4.28 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547035 (0.0):
anābhogaṃ tribhiryānaiḥ phalāsākṣātkriyātmakam / / paścimaṃ gatikāritramidaṃ kāritralakṣaṇam // Asa_4.28 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721231 (0.0):
anābhogaṃ tribhiryānaiḥ phalāsākṣātkriyātmakam / / paścimaṃ gatikāritramidaṃ kāritralakṣaṇam //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432429 (0.0):
anābhogaṃ tribhiryānaiḥ phalāsākṣātkriyātmakam / / paścimaṃ gatikāritramidaṃ kāritralakṣaṇam // Abhis_4.28 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7879999 (0.0):
[87] anābhogaṃ tribhiryānaiḥ phalāsākṣātkriyātmakam / / paścimaṃ gatikāritramidaṃ kāritralakṣaṇam // 4 28 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7880134 (0.0):
anābhogaṃ tribhiryānaiḥ phalasākṣātkriyātmakam / / paścimaṃ gatikāritraṃ [idaṃ kāritralakṣaṇam] //
kleśaliṅganimittānāṃ vipakṣapratipakṣayoḥ / / viveko duṣkaraikāntāvuddeśo 'nupalambhakaḥ // Abhs_4.29 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547046 (0.0):
paścimaṃ gatikāritramidaṃ kāritralakṣaṇam // Asa_4.28 // / kleśaliṅganimittānāṃ vipakṣapratipakṣayoḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721625 (0.0):
svabhāvalakṣaṇāni / tathā coktam abhisamayālaṅkāre / kleśaliṅganimittānāṃ vipakṣapratipakṣayoḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432522 (0.0):
svabhāvalakṣaṇamāha / kleśaliṅganimittānāṃ vipakṣapratipakṣayoḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7880242 (0.0):
..........śāstram / [88] kleśaliṅganimittānāṃ vipakṣapratipakṣayoḥ /
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14531482 (0.0):
tathā coktaṃ : / kleśa liṅga nimittānāṃ vipakṣa pratipakṣayoḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7880333 (0.046):
catvāraḥ svabhāvā uktāḥ / kleśavivekaḥ / kleśaliṅgavivekaḥ / / kleśanimittavivekaḥ / vipakṣapratipakṣavivekaśca / tatra kleśo rāgādiḥ /
niṣiddhābhiniveśaśca yaścālambanasaṃjñakaḥ / / vipratyayo 'vighātī ca so 'padāgatyajātikaḥ // Abhs_4.30 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547056 (0.0):
viveko duṣkaraikāntāvuddeśo 'nupalambhakaḥ // Asa_4.29 // / niṣiddhābhiniveśaśca yaścālambanasaṃjñakaḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721631 (0.0):
viveko duṣkaraikāntāvuddeśo 'nupalambhakaḥ // / niṣiddhābhiniveśaśca yaścālambanasaṃjñakaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432531 (0.0):
viveko duṣkaraikāntāvuddeśo 'nupalambhakaḥ // Abhis_4.29 // / niṣiddhābhiniveśaśca yaścālambanasaṃjñakaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7880251 (0.0):
viveko duṣkarakāntāvuddeśo 'nupalambhakaḥ // 4 29 // / [89] niṣiddhābhiniveśaśca yaścālambanasaṃjñakaḥ /
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14531486 (0.043):
viveko duṣkaraikāntāv uddeśo 'nupalambhakaḥ // (29) / niṣiddhābhiniveśaś ca yaś cālambana saṃjñākaḥ
tathatānupalambhaśca svabhāvaḥ ṣoḍaśātmakaḥ / / lakṣmeva lakṣyate ceticaturthaṃ lakṣaṇaṃ matam // Abhs_4.31 //
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14531499 (0.0):
vipratyayo 'vighātī ca so 'padāgaty ajātikaḥ // (30) / tathatānupalambhaś ca svabhāvaḥ ṣoḍaśātmakaḥ
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547060 (0.027):
vipratyayo 'vighātī ca so 'padāgatyajātikaḥ // Asa_4.30 // / tathatānupalambhaśca svabhāvaḥ ṣoḍaśātmakaḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721637 (0.027):
vipratyayo 'vidhātī ca so 'padāgatyajātikaḥ // / tathatā 'nupalambhaśca svabhāvaḥ ṣoḍaśātmakaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432534 (0.027):
vipratyayo 'vighātī ca so 'padāgatyajātikaḥ // Abhis_4.30 // / tathatānupalambhaśca svabhāvaḥ ṣoḍaśātmakaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7880253 (0.030):
vipratyayo 'vighātī ca so 'padāgatyajātikaḥ // 4 30 // / [90] tathatānupalambhaśca svabhāvaḥ ṣoḍaśātmakaḥ /
animittapradānādisamudāgamakauśalam / / sarvākārāvabodhe 'smin mokṣabhagīyamiṣyate // Abhs_4.32 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547076 (0.0):
6 mokṣabhāgīyam / animittapradānādisamudāgamakauśalam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721666 (0.0):
asya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam / / animittapradānādisamudāgamakauśalam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432671 (0.0):
mokṣabhāgīyamāha / animittapradānādisamudāgamakauśalam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7881442 (0.0):
śāstroktalakṣaṇamuktaṃ bhavati / / [91] animittapradānādisamudāgamakauśalam /
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14531699 (0.0):
tathā coktam : / animitta pradānādi samudāgama kauśalaṃ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432694 (0.051):
sarvākārajñatāparyantaṃ svasantāne samudāgame kauśalamevāsmin / sarvākārābhisambodhe mokṣabhāgīyamiṣṭam /
buddhādyālambanā śraddhā vīryaṃ dānādigocaram /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547089 (0.0):
sarvākārāvabodhe 'smin mokṣabhāgīyamiṣyate // Asa_4.32 // / buddhādyālambanā śraddhā vīryaṃ dānādigocaram /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432712 (0.0):
kiñca tatkauśalamiti taddarśanāyāntaraślokau āha / buddhādyālambanā śraddhā vīryaṃ dānādigocaram /
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14531835 (0.0):
tathā coktaṃ : / buddhādy ālambanā śraddhā vīryaṃ dānādi gocaram
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7881458 (0.025):
[92] buddhādyālambanā śraddhā vīrya dānādigocaram /
smṛtirāśayasaṃpattiḥ samādhiravikalpanā // Abhs_4.33 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547094 (0.013):
buddhādyālambanā śraddhā vīryaṃ dānādigocaram / / smṛtirāśayasampattiḥ samādhiravikalpanā // Asa_4.33 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432717 (0.013):
buddhādyālambanā śraddhā vīryaṃ dānādigocaram / / smṛtirāśayasampattiḥ samādhiravikalpanā // Abhis_4.33 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7881463 (0.013):
[92] buddhādyālambanā śraddhā vīrya dānādigocaram / / smṛtirāśayasampattiḥ samādhiravikalpanā // 4 33 //
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14531840 (0.013):
buddhādy ālambanā śraddhā vīryaṃ dānādi gocaram / smṛtir āśaya sampattiḥ samādhir avikalpanā // (33)
dharmeṣu sarvairākārairjñānaṃ prajñeti pañcadhā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432721 (0.0):
smṛtirāśayasampattiḥ samādhiravikalpanā // Abhis_4.33 // / dharmeṣu sarvairākārairjñānaṃ prajñeti pañcadhā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7881467 (0.0):
smṛtirāśayasampattiḥ samādhiravikalpanā // 4 33 // / [93] dharmeṣu sarvairākāraiḥ jñānaṃ prajñeti pañcadhā /
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14531844 (0.0):
smṛtir āśaya sampattiḥ samādhir avikalpanā // (33) / dharmeṣu sarvair ākārair jñānaṃ prajñeti pañcadhā / iti.
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547099 (0.039):
smṛtirāśayasampattiḥ samādhiravikalpanā // Asa_4.33 // / dharmeṣu sarvairākārairjñānaṃ prajñeti pañcadhā /
tīkṣṇai subodhā saṃbodhirdurbodhā mṛdubhirmatā // Abhs_4.34 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547106 (0.011):
tīkṣṇaiḥ subodhā sambodhirdurbodhā mṛdubhirmatā // Asa_4.34 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432728 (0.011):
tīkṣṇaiḥ subodhā sambodhirdurbodhā mṛdubhirmatā // Abhis_4.34 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7881480 (0.011):
tīkṣṇaiḥ subodhā sambodhirdurbodhā mṛdubhirmatā // 4 34 //
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14532067 (0.035):
tīkṣṇaiḥ. subodhā sambodhir, durbodhā mṛdubhir matā // iti. (34)
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14532050 (0.063):
rmateyaṃ yato 'dhimātraiḥ śraddhādibhiḥ samyaksambodbiḥ subodhā. mṛdubhis / tair eva durbodheti. arthād idam ākṣiptaṃ : madhyaiḥ pratyeka bodhiḥ, mṛdu=
ālambanaṃ sarvasattvā ūṣmaṇāmiha śakyate /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721866 (0.060):
coktam abhisamayālaṅkāre / ālambanaṃ sarvasattvā ūṣmaṇāmiha śasyate /
samacittādirākārasteṣveva daśadhoditaḥ // Abhs_4.35 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547123 (0.0):
ālambanaṃ sarvasattvā ūṣmaṇāmiha śasyate / / samacittādirākārasteṣveva daśadhoditaḥ // Asa_4.35 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721876 (0.0):
ālambanaṃ sarvasattvā ūṣmaṇāmiha śasyate / / samacittādirākārasteṣveva daśadhoditaḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432797 (0.0):
ālambanaṃ sarvasattvā ūṣmaṇāmiha śasyate / / samacittādirākārasteṣveva daśadhoditaḥ // Abhis_4.35 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7881771 (0.0):
[94] ālambanaṃ sarvasattvā ūṣmaṇāmiha śasyate / / ākāraḥ samacittādisteṣveva daśadhoditaḥ // 4 35 //
svayaṃ pāpānnivṛttasya dānādyeṣu sthitasya ca /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547129 (1.192):
samacittādirākārasteṣveva daśadhoditaḥ // Asa_4.35 // / svayaṃ pāpānnivṛttasya dānādyeṣu sthitasya ca /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721881 (1.192):
samacittādirākārasteṣveva daśadhoditaḥ // / svayaṃ pāpānnivṛttasya dānādyeṣu sthitasya ca /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432802 (1.192):
samacittādirākārasteṣveva daśadhoditaḥ // Abhis_4.35 // / svayaṃ pāpānnivṛttasya dānādyeṣu sthitasya ca /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7881815 (1.192):
putraduhitādicittaṃ ceti / nāthaḥ sānāthyaṃ kartum / ūṣmagatam // / [95] svayaṃ pāpānnivṛttasya dānādyeṣu sthitasya ca /
tayorniyojanānyeṣāṃ varṇavādānukulate // Abhs_4.36 // / mūrdhagam svaparādhāraṃ satyajñānaṃ tathā kṣamā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547142 (0.0):
tayorniyojanānyeṣāṃ varṇavādānukūlate // Asa_4.36 // / mūrdhagaṃ svaparādhāraṃ satyajñānaṃ tathā kṣamā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721893 (0.0):
tayorniyojanānyeṣāṃ varṇavādānukūlate // / mūrdhagaṃ svaparādhāraṃ satyajñānaṃ tathā kṣamā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432814 (0.0):
tayorniyojanānyeṣāṃ varṇavādānukūlate // Abhis_4.36 // / mūrdhagaṃ svaparādhāraṃ satyajñānaṃ tathā kṣamā /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212221 (0.045):
usṣmagam mūrdhagaṃ rūpādyahānādiprabhāvitam // Abhs_2.9 //
tathāgradharmā vijñeyāḥ sattvānāṃ pācanādibhiḥ // Abhs_4.37 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547147 (0.0):
mūrdhagaṃ svaparādhāraṃ satyajñānaṃ tathā kṣamā / / tathāgradharmā vijñeyāḥ sattvānāṃ pācanādibhiḥ // Asa_4.37 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721898 (0.0):
mūrdhagaṃ svaparādhāraṃ satyajñānaṃ tathā kṣamā / / tathāgradharmā vijñeyāḥ sattvānāṃ pācanādibhiḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432819 (0.0):
mūrdhagaṃ svaparādhāraṃ satyajñānaṃ tathā kṣamā / / tathāgradharmā vijñeyāḥ sattvānāṃ pācanādibhiḥ // Abhis_4.37 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7881873 (0.0):
svaparādharaṃ satyajñānaṃ kṣamā matā / / tathāgradharmā vijñeyāḥ sattvānāṃ pācanādibhiḥ // 4 37 //
nirvedhaṅgānyupādaya darśanābhyāsamārgayoḥ / / ye bodhisattvā vartante so 'trāvaivartiko gaṇaḥ // Abhs_4.38 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547164 (0.0):
nirvedhāṅgānyupādāya darśanābhyāsamārgayoḥ / / ye bodhisattvā vartante so 'trāvaivartiko gaṇaḥ // Asa_4.38 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721937 (0.0):
nirvedhāṅgānyupādāya darśanābhyāsamārgayoḥ / / ye bodhisattvā vartante so 'trāvaivartiko gaṇaḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433012 (0.0):
nirvedhāṅgānyupādāya darśanābhyāsamārgayoḥ / / ye bodhisattvā vartante so 'trāvaivartiko gaṇaḥ // Abhis_4.38 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882010 (0.0):
[97] nirvedhāṅgānyupādāya darśanābhyāsamārgayoḥ / / ye bodhisattvā vartante so 'trāvaivartiko gaṇaḥ // 4 38 //
rūpādibhyo nivṛttyādyairliṅgairviṃśatidheritaiḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433051 (0.0):
nirvedhabhāgīyasthitānāṃ lakṣaṇamāha / rūpādibhyo nivṛttyādyairliṅgairviṃśatidheritaiḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547172 (0.049):
ye bodhisattvā vartante so 'trāvaivartiko gaṇaḥ // Asa_4.38 // / rūpādibhyo nivṛttyādyairliṅgairviśatidheritaiḥ /
nirvedhāṅgasthitasyedamavaivartikalakṣaṇam // Abhs_4.39 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433056 (0.0):
rūpādibhyo nivṛttyādyairliṅgairviṃśatidheritaiḥ / / nirvedhāṅgasthitasyedamavaivarttikalakṣaṇam // Abhis_4.39 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646378 (0.030):
yatra bodhisattvo mahāsattvaḥ pratiṣṭhet. iti / nirvedhāṅgasthitasyāvaivartikalakṣaṇam ekam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646908 (0.037):
iti nirvedhāṅgasthitasyāvaivartikalakṣaṇaṃ saptamam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646967 (0.037):
nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. / iti nirvedhāṅgasthitasyāvaivartikalakṣaṇaṃ navamam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646454 (0.038):
iti nirvedhāṅgasthitasyāvaivartikalakṣaṇaṃ dvitīyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646942 (0.038):
nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. / iti nirvedhāṅgasthitasyāvaivartikalakṣaṇam aṣṭamam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647376 (0.039):
mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. / iti nirvedhāṅgasthitasyāvaivartikalakṣaṇaṃ ṣoḍaśam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646729 (0.039):
iti nirvedhāṅgasthitasyāvaivartikalakṣaṇaṃ pañcamam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647148 (0.039):
veditavyaḥ. / iti nirvedhāṅgasthitasyāvaivartikalakṣaṇaṃ dvādaśam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646842 (0.040):
iti nirvedhāṅgasthitasyāvaivartikalakṣaṇam ṣaṣṭham
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882039 (0.041):
[98] rūpādibhyo nivṛtyādyaliṅgarviśatidheritaiḥ / / nirvedhāṅgasthitasyedamavaivartikalalakṣaṇam // 4 39 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647275 (0.041):
bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. / iti nirvedhāṅgasthitasyāvaivartikalakṣaṇaṃ caturdaśam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647234 (0.042):
bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. / iti nirvedhāṅgasthitasyāvaivartikalakṣaṇaṃ trayodaśam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646623 (0.042):
iti nirvedhāṅgasthitasyāvaivartikalakṣaṇaṃ caturtham
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647324 (0.042):
mahāsattvo veditavyaḥ. / iti nirvedhāṅgasthitasyāvaivartikalakṣaṇaṃ pañcadaśam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647037 (0.042):
'vinivartanīyo bodhisattvo (PSP_4:146) mahāsattvo veditavyaḥ. / iti nirvedhāṅgasthitasyāvaivartikalakṣaṇaṃ daśamam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646505 (0.042):
iti nirvedhāṅgasthitasyāvaivartikalakṣaṇaṃ tṛtīyam
rūpādibhyo nivṛttiśca vicikitsākṣaṇakṣayau /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433084 (0.0):
rūpādibhyo nivṛttiśca vicikitsākṣaṇakṣayau /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882058 (1.192):
avaivartikatvaparijñānamityarthaḥ / atha katame rūpādinivṛttyādayaḥ? / [99] rūpādibhyo nivṛttiśca vicikitsākṣaṇakṣayau /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547184 (0.034):
nirvedhāṅgaśitasyedamakvairtikalakṣaṇam // Asa_4.39 // / rūpādibhyo nivṛttiśca vicikitsākṣaṇakṣayo /
ātmanaḥ kuśalasthasya pareṣāṃ tanniyojanam // Abhs_4.40 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433088 (0.0):
rūpādibhyo nivṛttiśca vicikitsākṣaṇakṣayau / / ātmanaḥ kuśalasthasya pareṣāṃ tanniyojanam // Abhis_4.40 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547191 (5.960):
rūpādibhyo nivṛttiśca vicikitsākṣaṇakṣayo / / ātmanaḥ kuśalasthasya pareṣāṃ tanniyojanam // Asa_4.40 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882063 (0.030):
[99] rūpādibhyo nivṛttiśca vicikitsākṣaṇakṣayau / / ātmānaḥ kuśalasthasya pareṣāṃ tanniyojanam // 4 40 //
parādhāraṃ ca dānādi gambhire 'rthe 'pyakāṅkṣaṇam /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547193 (0.056):
ātmanaḥ kuśalasthasya pareṣāṃ tanniyojanam // Asa_4.40 // / parādhāraṃ ca dānādi gambhīre 'rthe 'pyakāṃkṣaṇam /
maitraṃ kāyādyasaṃvāsaḥ pañcadhāvaraṇena ca // Abhs_4.41 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433104 (0.0):
parādhārañca dānādi gambhīre 'rthepyakāṃkṣaṇam / / maitraṃ kāyādyasaṃvāsaḥ pañcadhāvaraṇena ca // Abhis_4.41 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882078 (0.0):
[100] parādhāraṃ ca dānādi gambhīre 'rthepyakāṅkṣaṇam / / maitraṃ kāyādyasaṃvāsaḥ pañcadhāvaraṇena ca // 4 41 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547202 (0.024):
parādhāraṃ ca dānādi gambhīre 'rthe 'pyakāṃkṣaṇam / / maitraṃ kāyādyasaṃvāsaḥ paṃcadhāvaraṇena ca // Asa_4.41 //
sarvānuśayahānaṃ ca smṛtisaṃprajñatā suci /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547210 (0.0):
maitraṃ kāyādyasaṃvāsaḥ paṃcadhāvaraṇena ca // Asa_4.41 // / sarvānuśayahānaṃ ca smṛtisamprajñatā śuci /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882082 (0.0):
maitraṃ kāyādyasaṃvāsaḥ pañcadhāvaraṇena ca // 4 41 // / [101] sarvānuśayahānaṃ ca smṛtisamprajñatā śuci /
civarādiśarīre ca kṛmīṇāmasamudbhavaḥ // Abhs_4.42 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882090 (0.022):
cīvarādiśarīre ca kṛmīṇāmasamudbhavaḥ // 4 42 // / (RSt_109) / [102] cittākauṭilyamādānaṃ dhutasyāmatsarāditā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433115 (0.030):
cīvarādi śarīre ca kṛmīṇāmasamudbhavaḥ // Abhis_4.42 // / cittākauṭilyamādānaṃ dhūtasyāmatsarāditā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547218 (0.039):
cīvarādi śarīre ca kṛmīṇāmasamudbhavaḥ // Asa_4.42 // / cittākauṭilyamādānaṃ dhūtasyāmatsarāditā /
cittākauṭilyamādānaṃ dhūtasyāmatsarāditā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547225 (0.0):
cīvarādi śarīre ca kṛmīṇāmasamudbhavaḥ // Asa_4.42 // / cittākauṭilyamādānaṃ dhūtasyāmatsarāditā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433121 (0.0):
cīvarādi śarīre ca kṛmīṇāmasamudbhavaḥ // Abhis_4.42 // / cittākauṭilyamādānaṃ dhūtasyāmatsarāditā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882096 (0.020):
cīvarādiśarīre ca kṛmīṇāmasamudbhavaḥ // 4 42 // / (RSt_109) / [102] cittākauṭilyamādānaṃ dhutasyāmatsarāditā /
dharmatāyuktagāmitvaṃ lokārthaṃ narakaiṣaṇā // Abhs_4.43 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547227 (0.0):
cittākauṭilyamādānaṃ dhūtasyāmatsarāditā / / dharmatāyuktagāmitvaṃ lokārthaṃ narakaiṣaṇā // Asa_4.43 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547234 (0.0):
cittākauṭilyamādānaṃ dhūtasyāmatsarāditā / / dharmatāyuktagāmitvaṃ lokārthaṃ narakaiṣaṇā // Asa_4.43 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433129 (0.0):
cittākauṭilyamādānaṃ dhūtasyāmatsarāditā / / dharmatāyuktagāmitvaṃ lokārthaṃ narakaiṣaṇā // Abhis_4.43 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882105 (0.0):
[102] cittākauṭilyamādānaṃ dhutasyāmatsarāditā / / dharmatāyuktagāmitvaṃ lokārthaṃ narakaiṣaṇā // 4 43 //
parairaneyatā mārasyānyamārgopadeśinaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433135 (0.0):
dharmatāyuktagāmitvaṃ lokārthaṃ narakaiṣaṇā // Abhis_4.43 // / parairaneyatā mārasyānyamārgopadeśinaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882112 (0.0):
dharmatāyuktagāmitvaṃ lokārthaṃ narakaiṣaṇā // 4 43 // / [103] parairaneyatā mārasyānyamārgopadeśinaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547240 (1.192):
dharmatāyuktagāmitvaṃ lokārthaṃ narakaiṣaṇā // Asa_4.43 // / parairaneyatā mārasyānyamārgopadeśinaḥ /
māra ityavabodhaśca caryā buddhānumoditā // Abhs_4.44 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882117 (0.0):
[103] parairaneyatā mārasyānyamārgopadeśinaḥ / / māra ityavabodhaśca caryā buddhānumoditā // 4 44 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433138 (0.024):
parairaneyatā mārasyānyamārgopadeśinaḥ / / māra ityeva bodhaśca caryā buddhānumoditā // Abhis_4.44 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547246 (0.025):
parairaneyatā mārasyānyamārgopadeśinaḥ / / māra ityeva bodhaśca caryā buddhānumoditā // Asa_4.44 //
ūṣmamūrdhasu sa kṣāntiṣvagradharmeṣvavasthitaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882124 (0.0):
māra ityavabodhaśca caryā buddhānumoditā // 4 44 // / [104] ūṣmamūrdhasu sa kṣāntiṣvagradharmeṣvavasthitaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882869 (0.0):
ūṣmāmūrdhasu sa kṣāntiṣvagradharmeṣvavasthitaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547253 (0.044):
ūṣmamūrdhasu sakṣāntiṣvagradharmeṣvavasthitaḥ / / liṅgairamībhirviśatyā sambodherna nivartatte // Asa_4.45 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433147 (0.058):
ūṣmamūrddhasu sakṣāntiṣvagradharmeṣvavasthitaḥ / / liṅgairamībhirviṃśatyā sambodherna nivartate // Abhis_4.45 //
liṅgairamībhirviśatyā saṃbodherna vivartate // Abhs_4.45 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547255 (0.015):
ūṣmamūrdhasu sakṣāntiṣvagradharmeṣvavasthitaḥ / / liṅgairamībhirviśatyā sambodherna nivartatte // Asa_4.45 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882127 (0.015):
[104] ūṣmamūrdhasu sa kṣāntiṣvagradharmeṣvavasthitaḥ / / liṅgairamībhirviśatyā sambodherna vivartate // 4 45 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882871 (0.015):
ūṣmāmūrdhasu sa kṣāntiṣvagradharmeṣvavasthitaḥ / / liṅgairamībhirviśatyā sambodherna vivartate //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433148 (0.038):
ūṣmamūrddhasu sakṣāntiṣvagradharmeṣvavasthitaḥ / / liṅgairamībhirviṃśatyā sambodherna nivartate // Abhis_4.45 //
kṣāntijñānakṣaṇaḥ ṣaṭ ca pañca pañca ca dṛkpathe /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547265 (0.0):
kṣāntijñānakṣaṇāḥ ṣaṭ ca pañca pañca ca dṛkpathe / / bodhisattvasya vijñeyamavaivartikalakṣaṇam // Asa_4.46 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433373 (0.0):
kṣāntijñānakṣaṇāḥ ṣaṭ ca pañca pañca ca dṛkpathe /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882901 (0.0):
[105] kṣāntijñānakṣaṇāḥ ṣaṭ ca pañca pañca ca dṛkpathe /
bodhisattvasya vijñeyamavaivartikalakṣaṇam // Abhs_4.46 // / rūpādisaṃjñāvyāvṛttirdārḍhyaṃ cittasya hinayoḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547269 (0.0):
kṣāntijñānakṣaṇāḥ ṣaṭ ca pañca pañca ca dṛkpathe / / bodhisattvasya vijñeyamavaivartikalakṣaṇam // Asa_4.46 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433377 (0.0):
kṣāntijñānakṣaṇāḥ ṣaṭ ca pañca pañca ca dṛkpathe / / bodhisattvasya vijñeyamavaivartikalakṣaṇam // Abhis_4.46 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882904 (0.0):
[105] kṣāntijñānakṣaṇāḥ ṣaṭ ca pañca pañca ca dṛkpathe / / bodhisattvasya vijñeyamavaivartikalakṣaṇam // 4 46 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433409 (5.960):
rūpādisaṃjñāvyāvṛttirdārḍhyaṃ cittasya hīnayoḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547277 (0.038):
bodhisattvasya vijñeyamavaivartikalakṣaṇam // Asa_4.46 // / rūpādisaṃjñāvyāvṛttirdāḍharyaṃ cittasya hīnayoḥ /
yānayorvinivṛttiśca dhyānādyaṅgaparikṣayaḥ // Abhs_4.47 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547284 (0.0):
rūpādisaṃjñāvyāvṛttirdāḍharyaṃ cittasya hīnayoḥ / / yānayorvinivṛttiśca dhyānādyaṅgaparikṣayaḥ // Asa_4.47 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433414 (0.0):
rūpādisaṃjñāvyāvṛttirdārḍhyaṃ cittasya hīnayoḥ / / yānayorvinivṛttiśca dhyānādyaṅgaparikṣayaḥ // Abhis_4.47 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882938 (0.0):
[106] rūpādisaṃjñāvyāvattirdāḍhrya cittasya hīnayoḥ / / yānayorvinivṛttiśca dhyānādyaṅgaparikṣayaḥ // 4 47 //
kāyacetolaghutvaṃ ca kāmasevābhyupāyikī /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547293 (0.0):
yānayorvinivṛttiśca dhyānādyaṅgaparikṣayaḥ // Asa_4.47 // / kāyacetolaghutvaṃ ca kāmasevābhyupāyikī /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882948 (0.0):
yānayorvinivṛttiśca dhyānādyaṅgaparikṣayaḥ // 4 47 // / [107] kāyacetolaghutvaṃ ca kāmasevābhyupāyikī /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433423 (1.788):
kāyacetolaghutvañca kāmasevābhyupāyikī / / sadaiva brahmacāritvamājīvasya viśuddhatā // Abhis_4.48 //
sadaiva brahmacāritvamājīvasya viśuddhatā // Abhs_4.48 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547296 (0.0):
kāyacetolaghutvaṃ ca kāmasevābhyupāyikī / / sadaiva brahmacāritvamājīvasya viśuddhatā // Asa_4.48 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433426 (0.0):
kāyacetolaghutvañca kāmasevābhyupāyikī / / sadaiva brahmacāritvamājīvasya viśuddhatā // Abhis_4.48 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882951 (0.0):
[107] kāyacetolaghutvaṃ ca kāmasevābhyupāyikī / / sadaiva brahmacāritvamājīvasya viśuddhatā // 4 48 //
skandhādavantarāyeṣu saṃbhāre sendriyādike / / samare matsarādau ca neti yogānuyogayoḥ // Abhs_4.49 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547312 (0.0):
skandhādāvantarāyeṣu sambhāre sendriyādike / / samare matsarādau ca neti yogānuyogayoḥ // Asa_4.49 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433441 (0.0):
skandhādāvantarāyeṣu sambhāre sendriyādike / / samare matsarādau ca neti yogānuyogayoḥ // Abhis_4.49 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882963 (0.0):
[108] skandhādāvantarāyeṣu sambhāre sendriyādike / / samare matsarādau ca neti yogānuyogayoḥ // 4 49 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7883253 (0.0):
'skandhādāvantarāyeṣu sambhāre sendriyādike / / samare matsarādau ca neti yogānuyogayoḥ //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7883289 (0.054):
'antarāyeṣu' dvitīyaḥ / 'sambhāre ' tṛtīyaḥ / 'sendriyādike samare ' / caturthaḥ / 'matsarādau' pañcamaḥ / tatra caturaṃ tāvadāha
vihārapratiṣedhaśca dharmasyāṇoralabdhatā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433447 (0.0):
samare matsarādau ca neti yogānuyogayoḥ // Abhis_4.49 // / vihārapratiṣedhaśca dharmasyāṇoralabdhatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882969 (0.032):
samare matsarādau ca neti yogānuyogayoḥ // 4 49 // / [109] vihāre pratiṣedhaśca dharmasyāṇoralabdhatā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547315 (0.037):
samare matsarādau ca neti yogānuyogayoḥ // Asa_4.49 // / vihārapratiṣedhaśca dharmasyāṇoralabdhatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7883655 (0.045):
'dharmasyāṇoralabdhatā / niścitatvaṃ svabhūmau ca' iti / so 'ṇumapi dharma
niścitatvaṃ svabhumau ca bhūmitritayasaṃsthitiḥ // Abhs_4.50 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433453 (0.0):
vihārapratiṣedhaśca dharmasyāṇoralabdhatā / / niścitatvaṃ svabhūmau ca bhūmitritayasaṃsthitiḥ // Abhis_4.50 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882978 (0.029):
niścitattvaṃ svabhūmau ca bhūmitritayasaṃsthitiḥ // 4 50 // / (RSt_113)
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7883656 (0.036):
'dharmasyāṇoralabdhatā / niścitatvaṃ svabhūmau ca' iti / so 'ṇumapi dharma
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547325 (0.054):
niścitattvaṃ svabhūmau ca bhūmitritayasaṃsthitiḥ // Asa_4.50 // / dharmārthaḥ jīvitatyāga ityamī ṣoḍaśa kṣaṇāḥ /
dharmārthaṃ jīvitatyāga ityamī ṣoḍaśa kṣaṇāḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433459 (0.0):
niścitatvaṃ svabhūmau ca bhūmitritayasaṃsthitiḥ // Abhis_4.50 // / dharmārthaṃ jīvitatyāga ityamī ṣoḍaśa kṣaṇāḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882984 (0.0):
niścitattvaṃ svabhūmau ca bhūmitritayasaṃsthitiḥ // 4 50 // / (RSt_113) / [110] dharmārthaṃ jīvitatyāga ityamī ṣoḍaśa kṣaṇāḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547331 (1.192):
niścitattvaṃ svabhūmau ca bhūmitritayasaṃsthitiḥ // Asa_4.50 // / dharmārthaḥ jīvitatyāga ityamī ṣoḍaśa kṣaṇāḥ /
avaivartikaliṅgāni dṛṅmārgasthasya dhīmataḥ // Abhs_4.51 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547336 (0.0):
dharmārthaḥ jīvitatyāga ityamī ṣoḍaśa kṣaṇāḥ / / avaivartikaliṅgāni dṛṅmārgasthasya dhīmataḥ // Asa_4.51 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433464 (0.0):
dharmārthaṃ jīvitatyāga ityamī ṣoḍaśa kṣaṇāḥ / / avaivartikaliṅgāni dṛṅmārgasthasya dhīmataḥ // Abhis_4.51 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7882989 (0.0):
[110] dharmārthaṃ jīvitatyāga ityamī ṣoḍaśa kṣaṇāḥ / / avaivartikaliṅgāni dṛṅmārgasthasya dhīmataḥ // 4 51 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7883835 (0.0):
'ityamī ṣoḍaśa kṣaṇāḥ / avaivartikaliṅgāni dṛṅmārgasthasya dhīmataḥ' //
gambhiro bhāvanāmārgo gāmbhīryaṃ śunyatādikam /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547345 (0.019):
gambhīro bhāvanāmārgo gāmbhīryaṃ śūnyatādikam / / samāropāpavādāntamuktatā sā gabhīratā // Asa_4.52 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433724 (0.019):
gambhīro bhāvanāmārgo gāmbhīryaṃ śūnyatādikam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884004 (0.053):
gāmbhīryaṃ śūnyatādikam / / samāropāpavādāntamuktatā sā gabhīratā // 4 52 //
samāropāpavādāntamuktatā sā gabhīratā // Abhs_4.52 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547351 (0.0):
gambhīro bhāvanāmārgo gāmbhīryaṃ śūnyatādikam / / samāropāpavādāntamuktatā sā gabhīratā // Asa_4.52 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433728 (0.0):
gambhīro bhāvanāmārgo gāmbhīryaṃ śūnyatādikam / / samāropāpavādāntamuktatā sā gabhīratā // Abhis_4.52 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884008 (0.0):
gāmbhīryaṃ śūnyatādikam / / samāropāpavādāntamuktatā sā gabhīratā // 4 52 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433745 (0.060):
yā samāropāpavādāntamuktatā, sā śūnyatādergāmbhīryaṃ śūnyatādikamiti
cintātulananidhyānānyabhīkṣṇaṃ bhāvanāpathaḥ / / nirvedhāṅgeṣu dṛṅmārge bhāvanāmārga eva ca // Abhs_4.53 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547361 (0.0):
samāropāpavādāntamuktatā sā gabhīratā // Asa_4.52 // / cintātulananidhyānānyabhīkṣṇaṃ bhāvanāpathaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433768 (0.0):
viśeṣaṇaṃ nirdiśyaivaṃ viśeṣyaṃ vastu āha / cintātulananidhyānānyabhīkṣṇaṃ bhāvanāpathaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884191 (0.043):
atha śāstram / [112] cintātulananidhyānānyabhīkṣṇaṃ bhāvanāpathaḥ /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12021577 (0.058):
sabhāgākārabhāvanā ca darśanamārga eva bhavati. na bhāvanāmārga iti. / kṣāṃtīnām aparipraśnaḥ. bhāvanāmārge tāsām abhāvāt. tāsām api vā praśnaḥ
prābandhakatvādiṣṭo 'sau navadhā ca prakārataḥ / / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // Abhs_4.54 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547372 (0.0):
prābandhikatvādiṣṭo 'sau navadhā ca prakārataḥ / / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛddhādibhedataḥ // Asa_4.54 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433810 (0.0):
prābandhikatvādiṣṭo 'sau navadhā ca prakārataḥ / / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // Abhis_4.54 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884397 (0.0):
sa bhāvanāmārgaḥ prakārabhedena navadhā bhavati / cakārādvipakṣo navadhā / / kathamityāha / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // 4 54 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18065937 (0.0):
navaprakārā doṣā hi bhūmau bhūmau tathā guṇāḥ / / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // VAkK_6.33 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24056282 (0.0):
kathaṃ kṛtvā / / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // VAkK_6.33 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717835 (0.029):
mṛdvī madhyādhimātrā ca mṛdumṛdvādibhedataḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433836 (0.030):
pratyekaṃ mṛdumadhyādhimātrabhedāt teṣāṃ mṛdumadhyādhimātrapratipakṣāṇāṃ
madhyantavibhagatika.html 19092270 (0.031):
tatra mṛdumadhyādhimātrāṇi yathākramaṃ mṛdumadhyādhimātrāḥ kṣāntayaḥ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272618 (0.036):
samādhilābhaḥ samādhiphalaṃ ca bhavatīti. 1.21 / mṛdumadhyādhimātratvāt tato 'pi viśeṣaḥ || YS_1.22 ||
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22278329 (0.038):
saptaviṃśatir bhedā bhavanti hiṃsāyāḥ. mṛdumadhyādhimātrāḥ punas tridhā / --- mṛdumṛdur madhyamṛdus tīvramṛdur iti. tathā mṛdumadhyo madhyamadhyas
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884224 (0.040):
[113] prābandhikatvādiṣṭo 'sau / 'prābandhiko ' hi bhāvanāmārgaḥ / tataḥ prākṛto viṣayaḥ paścāttamo
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11992294 (0.041):
mṛdumadhyādhimātrabhedena mṛdvādiṣu duḥkheṣu mṛdumadhyādhimātreṣu.
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546250 (0.042):
parārthikaivetyeṣā ca pratyekaṃ trividheṣyate // Asa_2.18 // / mṛdvī madhyādhimātrā ca mṛdumṛdvādibhedataḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428843 (0.042):
mṛdvī madhyādhimātrā ca mṛdumṛdvādibhedataḥ / / sā punastrividhetyevaṃ saptaviṃśatidhā matā // Abhis_2.19 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212362 (0.042):
mṛdvī madhyādhimātrā ca mṛdumṛdvādibhedataḥ / / sā punastrividhetyevaṃ saptaviṃśatidhā matā // Abhs_2.19 //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11885094 (0.043):
mṛdumadhyādhimātrādibhedena navadhā kṛtvā prajahāti. mṛdumṛdubhyām
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865704 (0.046):
mṛdvayādīnāṃ pratyekaṃ mṛdvayādibhedāt / tadyathā svārthādimṛdumṛdvī / mṛdumadhyāmṛdvadhimātrā / madhyamṛdvī madhyamadhyā madhyādhimātrā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717924 (0.048):
mṛdumṛduḥ, mṛdumadhyaḥ, mṛdvadhimātraḥ, madhyamṛduḥ, madhyamadhyaḥ,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12004769 (0.049):
catuḥṣaṣṭyadhikāni aṣṭau śatāni. indriyabhedāt tu triguṇū / mṛdumadhyādhimātrabhedāt. ity evaṃ kṛtvā. kiṃ dvānavatīni
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865691 (0.049):
mṛdumadhyādi bhedataḥ / / sā punastrividhā
asaṃkhyeyādinirdeśāḥ paramārthena na kṣamāḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547383 (0.0):
mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛddhādibhedataḥ // Asa_4.54 // / asaṃkhyeyādinirdeśāḥ paramārthena na kṣamāḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884812 (0.0):
niḥṣyandaḥ sa cāsau nirdeśaśca / atra śāstram / [114] asaṃkhyeyādinirdeśāḥ paramārthena na kṣamāḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433888 (1.192):
navaprakāra iti cedāha / asaṃkhyeyādinirdeśā paramārthena na kṣamāḥ /
kṛpāniṣyandabhūtāste saṃvṛtyābhimatā muneḥ // Abhs_4.55 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547389 (0.0):
asaṃkhyeyādinirdeśāḥ paramārthena na kṣamāḥ / / kṛpāniṣyandabhūtāste saṃvṛtyābhimatā muneḥ // Asa_4.55 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433892 (0.0):
asaṃkhyeyādinirdeśā paramārthena na kṣamāḥ / / kṛpāniṣyandabhūtāste saṃvṛtyābhimatā muneḥ // Abhis_4.55 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884815 (0.0):
[114] asaṃkhyeyādinirdeśāḥ paramārthena na kṣamāḥ / / kṛpāniṣyandabhūtāste saṃvṛtyābhimatā mune // 4 55 //
hānivṛddhī na yujyete nirālāpasya vastunaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547396 (0.0):
kṛpāniṣyandabhūtāste saṃvṛtyābhimatā muneḥ // Asa_4.55 // / hānivṛddhī na yujyete nirālāpasya vastunaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433966 (0.0):
na kriyata eveti āśaṅkyāha / hānivṛddhī na yujyete nirālāpasya vastunaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884850 (0.0):
anabhilāpyāḥ / pāramitārthasyeti śūnyatālakṣaṇasya / atra śāstram / [115] hānivṛddhī na yujyete nirālāpasya vastunaḥ /
bhāvanākhyena kiṃ hinaṃ vartmanā kimudāgatam // Abhs_4.56 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547397 (0.030):
hānivṛddhī na yujyete nirālāpasya vastunaḥ / / bhāvanākhyena kiṃ hīnaṃ vartmanā kimupadāgatam // Asa_4.56 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433968 (0.030):
hānivṛddhī na yujyete nirālāpasya vastunaḥ / / bhāvanākhyena kiṃ hīnaṃ vartmanā kimudāgatam // Abhis_4.56 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884852 (0.030):
[115] hānivṛddhī na yujyete nirālāpasya vastunaḥ / / bhāvanākhyena kiṃ hīnaṃ vartmanā kimudāgatam // 4 56 //
yathā bodhistathaivāsāviṣṭasyārthasya sādhakaḥ / / tathatālakṣaṇā bodhiḥ so 'pi tallakṣaṇo mataḥ // Abhs_4.57 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547414 (0.0):
bhāvanākhyena kiṃ hīnaṃ vartmanā kimupadāgatam // Asa_4.56 // / yathā bodhistathaivāsāviṣṭasyārthasya sādhakaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434019 (0.0):
eveti cet? maivam / tathā coktam / yathā bodhistathaivāsāviṣṭasyārthasya sādhakaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884920 (0.041):
[116] yathā bodhistathaivāsāviṣṭasyāthaisya sādhakaḥ / / tathatālakṣaṇā bodhiḥ sopi tallakṣaṇo mataḥ // 4 57 //
pūrveṇa bodhirno yuktā manasā paścimena vā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547421 (0.0):
tathatālakṣaṇā bodhiḥ so 'pi tallakṣaṇo mataḥ // Asa_4.57 // / pūrveṇa bodhirno yuktā manasā paścimena vā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434086 (0.0):
evaṃ sati saṃvṛtyā arthakriyāsāmarthyaṃ na ghaṭata ityāśaṅkayannāha / pūrveṇa bodhirno yuktā manasā paścimena vā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884983 (0.0):
[117] pūrveṇa bodhirno yuktā manasā paścimena vā /
dīpadṛṣṭāntayogenagambhīrā dharmatāṣṭadhā // Abhs_4.58 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547427 (0.0):
pūrveṇa bodhirno yuktā manasā paścimena vā / / dīpadṛṣṭāntayogena gambhīrā dharmatāṣṭadhā // Asa_4.58 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434169 (0.0):
tadasamyaktvāt / ityāha / dīpadṛṣṭāntayogena gambhīrā dharmatāṣṭadhā // Abhis_4.58 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884983 (0.064):
[117] pūrveṇa bodhirno yuktā manasā paścimena vā / / iti codyam / / dīpadṛṣṭāntayogena
utpāde ca nirodhe ca tathatāyāṃ gabhīratā / / jñeye dāne ca caryāyāmadvayopāyakauśale ca // Abhs_4.59 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547438 (0.0):
dīpadṛṣṭāntayogena gambhīrā dharmatāṣṭadhā // Asa_4.58 // / utpāde ca nirodhe ca tathatāyāṃ gabhīratā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434343 (0.0):
aṣṭavidhagāmbhīryaṃ tatkathayannāha / utpāde ca nirodhe ca tathatāyāṃ gabhīratā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7885023 (0.0):
saparicchadāyāstu bodherlakṣaṇamaṣṭavidhaṃ gāmbhīryam / tatkathamaṣṭadhā? / [118] utpāde ca nirodhe ca tathatāyāṃ gabhīratā /
svapnopamatvāddharmāṇāṃ bhavaśāntyorakalpanā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547453 (0.0):
9 bhavaśāntyoḥ samatā / svapnopamatvād dharmāṇāṃ bhavaśāntyorakalpanā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722016 (0.0):
pratipāditam / tathā hi / svapnopamatvād dharmāṇāṃ bhavaśāntyorakalpanā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434447 (0.0):
svapnopamatvāddharmāṇāṃ bhavaśāntyorakalpanā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7885324 (0.0):
[119] svapnopamatvāddharmāṇāṃ bhavaśāntyorakalpanā /
karmābhāvādicodyānāṃ parihārā yathoditāḥ // Abhs_4.60 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547456 (0.0):
svapnopamatvād dharmāṇāṃ bhavaśāntyorakalpanā / / karmābhāvādicodyānāṃ parihārā yathoditāḥ // Asa_4.60 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722020 (0.0):
svapnopamatvād dharmāṇāṃ bhavaśāntyorakalpanā / / karmābhāvādicodyānāṃ parihārā yathoditāḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434450 (0.0):
svapnopamatvāddharmāṇāṃ bhavaśāntyorakalpanā / / karmābhāvādicodyānāṃ parihārā yathoditāḥ // Abhis_4.60 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7885520 (5.960):
santrāsāpattiḥ / balādhānaṃ bhāvanā balavāsanā / atra śāstram / karmābhāvādicodyānāṃ parihārā yathoditāḥ // 4 60 //
sattvalokasya yā śuddhistasyāḥ suddhyupahārataḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547467 (0.033):
sattvalokasya yāśuddhistasyāḥ śuddhyupahārataḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722077 (0.033):
sattvalokasya yā 'śuddhistasyāḥ śuddhyupahārataḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434606 (0.033):
sattvalokasya yā 'śuddhistasyāḥ śuddhyupahārataḥ / / tathā bhājanalokasya buddhakṣetrasya śuddhatā // Abhis_4.61 //
tathā bhājanalokasya buddhakṣetrasya śuddhatā // Abhs_4.61 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547472 (0.0):
sattvalokasya yāśuddhistasyāḥ śuddhyupahārataḥ / / tathā bhājanalokasya buddhakṣetrasya śuddhatā // Asa_4.61 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722082 (0.0):
sattvalokasya yā 'śuddhistasyāḥ śuddhyupahārataḥ / / tathā bhājanalokasya buddhakṣetrasya śuddhatā //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434613 (0.0):
sattvalokasya yā 'śuddhistasyāḥ śuddhyupahārataḥ / / tathā bhājanalokasya buddhakṣetrasya śuddhatā // Abhis_4.61 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7885542 (0.0):
[120] sattvalokasya yāśuddhistasyāḥ śuddhayupahārataḥ / / tathā bhājanalokasya buddhakṣetrasya śuddhatā // 4 61 //
viṣayo 'sya prayogaśca śātravāṇāmatikramaḥ / / apratiṣṭho yathāvedhamasādhāraṇalakṣaṇaḥ // Abhs_4.62 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547485 (0.0):
11 upāyakauśalam / viṣayo 'sya prayogasya śātravāṇāmatikramaḥ / / apratiṣṭho yathāvedhamasādhāraṇalakṣaṇaḥ // Asa_4.62 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434663 (0.0):
buddhakṛtyaṃ karaṇīyamityupāyakauśalamāha / viṣayo 'sya prayogaśca śātravāṇāmatikramaḥ / / apratiṣṭho yathāvedhamasādhāraṇalakṣaṇaḥ // Abhis_4.62 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722146 (0.028):
kārikābhyāmupadarśitam / tathā hi / viṣayo 'sya prayogaśca śātravāṇāmatikramaḥ / / apratiṣṭho yathāvedhasādhāraṇalakṣaṇaḥ //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7885737 (0.047):
[121] viṣayo 'sya prayogaśca sā(śā)travāṇāmatikramaḥ / / apratiṣṭho yathāvedhamasādhāraṇalakṣaṇaḥ // 4 62 //
asakto 'nupalambhaśca nimittapraṇidhikṣataḥ / / lalliṅgaścāpramāṇaśca daśadhopāyakauśalam // Abhs_4.63 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547496 (0.031):
asakto 'nupalambhaśca nimittapranidhikṣataḥ / / talliṅgaṃ cāpramāṇaṃ ca daśadhopāyakauśalam // Asa_4.63 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547488 (0.032):
apratiṣṭho yathāvedhamasādhāraṇalakṣaṇaḥ // Asa_4.62 // / asakto 'nupalambhaśca nimittapranidhikṣataḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434666 (0.036):
apratiṣṭho yathāvedhamasādhāraṇalakṣaṇaḥ // Abhis_4.62 // / asakto 'nupalambhaśca nimittapraṇidhikṣataḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722152 (0.037):
apratiṣṭho yathāvedhasādhāraṇalakṣaṇaḥ // / asakto 'nupalambhaśca nimittapraṇidhikṣataḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7885750 (0.061):
talliṅgaṃ cāpramāṇaṃ ca daśadhopāyakauśalam // 4 63 // / (RSt_126) / asya hyupāyakauśalasya 'viṣayaḥ' sūtre prathamaṃ vaktavyaḥ /
// abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre / sarvākārābhisaṃbodhādhikāraś caturthaḥ //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212110 (0.0):
niryāṇapratipajjñeyā seyamaṣṭavidhātmikā // Abhs_1.73 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212521 (0.0):
mārgasya ceṣyate tasya parihārataḥ // Abhs_2.31 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212743 (0.0):
adhikāratrayasyaiṣā samāptiḥ paridīpitā // Abhs_3.16 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214093 (0.0):
sarvākārajñatādhārā ṣoḍhā daśa ca cādinām // Abhs_5.42 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214114 (0.0):
dharmābhāvasvabhāvenetyanupūrvakriyā matā // Abhs_6.1 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214188 (0.0):
dharmāṇāmadvayaṃ tattvaṃ kṣaṇenaikenapaṣyati // Abhs_7.5 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214737 (0.0):
dharmakāyasya karmedaṃ saptavimśatidhā matam // Abhs_8.40 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545981 (0.009):
ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre prathamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546422 (0.009):
ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre dvitīyādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546665 (0.009):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre tṛtīyādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547500 (0.009):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre caturthādhikāraḥ //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548073 (0.009):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre paṃcamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548184 (0.009):
ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre saptamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548753 (0.009):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre aṣṭamādhikāraḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429472 (0.009):
abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre dvitīyādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434746 (0.009):
sākṣātkriyāyāṃ kālākālajñānaprayoga eva upāyakauśalaṃ bhavatīti / / iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437295 (0.009):
iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre pañcamādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437405 (0.009):
iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre ṣaṣṭhādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437766 (0.009):
kṣaṇenādhigacchatītyekakṣaṇābhisambodha iti / / iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre saptamādhikāravṛttiḥ
svapnāntare 'pi svapnābhasarvadharmekṣaṇādikam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722348 (0.0):
kārikayopadarśitam / tathā hi / svapnāntare 'pi svapnābhasarvadharmekṣaṇādikam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434783 (0.0):
tatsukhāvabodhāya liṅgādyabhidhānapuraḥsaraṃ mūrdhābhisamayamāha / svapnāntare 'pi svapnābhasarvadharmekṣaṇādikam
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547520 (0.038):
1 liṅgama(ūṣmā murdhaprayogaḥ) / svapnāntare 'pi svapnābhasarvadharmekṣaṇādikam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7886288 (0.051):
[126] svapnāntarepi svapnābhā sarvadharmekṣaṇādikam /
murdhaprāptasya yogasya liṅgaṃ dvādaśadhā matam // Abhs_5.1 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547525 (0.034):
svapnāntare 'pi svapnābhasarvadharmekṣaṇādikam / / mūrdhaprāptasya yogasya liṅgaṃ dvādaśadhā matam // Asa_5.1 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722353 (0.034):
svapnāntare 'pi svapnābhasarvadharmekṣaṇādikam / / mūrdhaprāptasya yogasya liṅgaṃ dvādaśadhā matam //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434788 (0.034):
svapnāntare 'pi svapnābhasarvadharmekṣaṇādikam / mūrdhaprāptasya yogasya liṅgaṃ dvādaśadhā matam // Abhis_5.1 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7886294 (0.035):
[126] svapnāntarepi svapnābhā sarvadharmekṣaṇādikam / / mūrddhaprāptasya yogasya liṅgaṃ dvādaśadhā matam // 5 1 //
jambudvipajaneyattābuddhapūjāśubhādikām /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547539 (0.0):
2 vivṛddhiḥ(mūrdhā mūrdhaprayogaḥ) / jambudvipajaneyattābuddhapūjāśubhādikām /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722419 (0.0):
jambudvopajaneyattābuddhapūjāśubhādikām / upamāṃ bahudhā kṛtvā vivṛddhiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434880 (0.0):
jambudvīpajaneyattābuddhapūjāśubhādikām /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7887243 (0.031):
[127] jambūdvīpajaneyattābuddhapūjāśubhādikāḥ (kām) / / upamāṃ bahudhā kṛtvā vivṛddhiḥ ṣoḍaśātmikāṃ // 5 2 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434975 (0.044):
puṇyāni / puṣpādibhiḥ buddhapūjāyāḥ śubhādikāṃ bahudhā upamāṃ kṛtvā
upamāṃ bahudhā kṛtvā vivṛddhiḥ ṣoḍaśātmikā // Abhs_5.2 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547543 (0.0):
jambudvipajaneyattābuddhapūjāśubhādikām / / upamāṃ bahudhā kṛtvā vivṛddhiḥ ṣoḍaśātmikā // Asa_5.2 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722423 (0.0):
jambudvopajaneyattābuddhapūjāśubhādikām / upamāṃ bahudhā kṛtvā vivṛddhiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434883 (0.0):
jambudvīpajaneyattābuddhapūjāśubhādikām / / upamāṃ bahudhā kṛtvā vivṛddhiḥ ṣoḍaśātmikā // Abhis_5.2 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7887248 (0.018):
[127] jambūdvīpajaneyattābuddhapūjāśubhādikāḥ (kām) / / upamāṃ bahudhā kṛtvā vivṛddhiḥ ṣoḍaśātmikāṃ // 5 2 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434977 (0.023):
puṇyāni / puṣpādibhiḥ buddhapūjāyāḥ śubhādikāṃ bahudhā upamāṃ kṛtvā
trisarvajñatvadharmāṇāṃ paripuriranuttarā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547557 (0.0):
3 nirudhiḥ(kṣāntiḥ mūrdhaprayogaḥ) / trisarvajñatvadharmāṇāṃ paripuriranuttarā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722491 (0.027):
trisarvajñatvadharmāṇāṃ paripūriranuttarā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435005 (0.027):
trisarvajñatvadharmāṇāṃ paripūriranuttarā / / aparityaktasattvārthā nirūḍhirabhidhīyate // Abhis_5.3 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7887901 (0.034):
[128] trisarvajñatvadharmāṇāṃ paripūriranuttarā /
aparityaktasattvārthā nirūḍhirabhidhīyate // Abhs_5.3 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547559 (5.960):
trisarvajñatvadharmāṇāṃ paripuriranuttarā / / aparityaktasattvārthā nirūḍhirabhidhīyate // Asa_5.3 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722494 (5.960):
trisarvajñatvadharmāṇāṃ paripūriranuttarā / / aparityaktasattvārthā nirūḍhirabhidhīyate //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435008 (5.960):
trisarvajñatvadharmāṇāṃ paripūriranuttarā / / aparityaktasattvārthā nirūḍhirabhidhīyate // Abhis_5.3 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7887906 (0.041):
[128] trisarvajñatvadharmāṇāṃ paripūriranuttarā / / aparityaktvasattvārthā nirūḍhirabhidhīyate // 5 3 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17245255 (0.052):
anumodeta? ity aparityaktasattvārthā nirūḍhir ity uktā nirūḍhiḥ
caturdvipakasāhasradvitrisāhasrakopamaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547576 (0.0):
caturdvīpakasāhasradvitrisāhasrakopamaḥ / / kṛtvā puṇyabahutvena samādhiḥ parikīrtitaḥ // Asa_5.4 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722593 (0.0):
caturdvīpakasāhasradvitrisāhasrakopamaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435065 (0.0):
caturdvīpakasāhasradvitrisāhasrakopamaḥ / / kṛtvā puṇyabahutvena samādhiḥ parikīrtitaḥ // Abhis_5.4 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7888077 (0.023):
[129] caturdvīpakasāhasradvitrisāhasrakopamāḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7888099 (0.038):
sūtre puṇyabahutvena samādhirukto na sākṣāt / katham? caturdvipakaśca / lokadhātuḥ sāhasraśca dvisāhasrakaśca trisāhasrakaśca tairupamāḥ kṛtvā /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28605433 (0.055):
'hamekadvitrisāhasramahāsāhasre lokadhātau devānāṃ devamantrān prajānāmi /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24069343 (0.063):
śrāvakapratyekabuddhabuddhāstvanabhhisaṃskāreṇa / sāhasradvisāhasratrisāhasrakān lokadhātūn yathāsaṃkhyaṃ paśyanti /
kṛtvā puṇyabahutvena samādhiḥ parikīrtitaḥ // Abhs_5.4 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547580 (0.0):
caturdvīpakasāhasradvitrisāhasrakopamaḥ / / kṛtvā puṇyabahutvena samādhiḥ parikīrtitaḥ // Asa_5.4 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722597 (0.0):
caturdvīpakasāhasradvitrisāhasrakopamaḥ / / kṛtvā puṇyabahutvena samādhiḥ parikīrtitaḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435069 (0.0):
caturdvīpakasāhasradvitrisāhasrakopamaḥ / / kṛtvā puṇyabahutvena samādhiḥ parikīrtitaḥ // Abhis_5.4 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7888087 (0.0):
[129] caturdvīpakasāhasradvitrisāhasrakopamāḥ / / kṛtvā puṇyabahutvena samādhiḥ parikīrtitaḥ // 5 4 //
pravṛttau ca nivṛttau ca pratyekaṃ tau navātmakau / / grāhyau vikalpau vijñeyāvayāthāviṣayātmakau // Abhs_5.5 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547595 (0.0):
5 darśanamārgaḥ(mūrdhaprayogaḥ) / pravṛttau ca nivṛttau ca pratyekaṃ tau navātmakau /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435144 (0.0):
pravṛtau ca nivṛtau ca pratyekaṃ tau navātmakau / / grāhyau vikalpau vijñeyāvayathāviṣayātmakau // Abhis_5.5 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7888302 (0.0):
[130] pravattau ca nivṛttau ca pratyekaṃ tau navātmakau / / grāhyau vikalpau vijñeyāvayathāviṣayātmakau // 5 5 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7888364 (0.050):
prathamaṃ pṛthagjanānāṃ dvitīyamāryāṇām / tāvapi 'pratyekaṃ navātmakau' / / kathaṃ tau grāhakavikalpau? asata eva grāhakasya kalpanāt / vitatho hi
dravyaprajñaptisatsattvavikalpau grāhakau matau /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547606 (0.0):
grāhyau vikalpau vijñeyāvayathāviṣayātmakau // Asa_5.5 // / dravyaprajñaptisatsattvavikalpau grāhakau matau /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435197 (0.0):
grāhyavikalpapakṣadvayamevaṃ nirdiśya grāhakavikalpadvayamāha / dravyaprajñaptisatsattvavikalpau grāhakau matau /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7888337 (0.0):
/ 'navātmakau' navaprabhedau // / [131] dravyaprajñaptisatsattvavikalpau grāhakau matau /
pṛthagjanāryabhedena pratyekaṃ tau navātmakau // Abhs_5.6 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547612 (0.0):
dravyaprajñaptisatsattvavikalpau grāhakau matau / / pṛthagjanāryabhedena pratyekaṃ tau navātmakau // Asa_5.6 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435203 (0.0):
dravyaprajñaptisatsattvavikalpau grāhakau matau / / pṛthagjanāryabhedena pratyekaṃ tau navātmakau // Abhis_5.6 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7888340 (5.960):
[131] dravyaprajñaptisatsattvavikalpau grāhakau matau / / pṛthagjanāryabhedena pratyeka tau navātmakau // 5 6 //
grāhyau cenna tathā sto 'rthau kasya tau grāhakau matau /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547620 (0.0):
pṛthagjanāryabhedena pratyekaṃ tau navātmakau // Asa_5.6 // / grāhyau cenna tathā sto 'rthau kasya tau grāhakau matau /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435210 (0.0):
pṛthagjanāryabhedena pratyekaṃ tau navātmakau // Abhis_5.6 // / grāhau cenna tathā sto 'rthau kasya tau grāhakau matau /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7888380 (0.0):
kalpo vikalpaḥ / etadevāha / [132] grāhyau cenna tathā sto 'rthau kasya tau grāhakau matau /
iti grāhakabhāvena śunyatālakṣaṇaṃ tayoḥ // Abhs_5.7 // / eṣa svabhāve gotre ca pratipatsamudāgame /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547630 (0.0):
iti grāhakabhāvena śūnyatālakṣaṇaṃ tayoḥ // Asa_5.7 // / eṣa svabhāve gotre ca pratipatsamudāgame /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435270 (0.0):
kathaṃ pravṛtyadhiṣṭhānaḥ prathamo grāhyavikalpo navadhāḥ? ityāha / eṣa svabhāve gotre ca pratipatsamudāgame /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7888408 (0.0):
ādyamadhikṛtya śāstram / [133] eṣa svabhāve gotre ca pratipatsamudāgame /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547622 (0.012):
grāhyau cenna tathā sto 'rthau kasya tau grāhakau matau / / iti grāhakabhāvena śūnyatālakṣaṇaṃ tayoḥ // Asa_5.7 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435212 (0.012):
grāhau cenna tathā sto 'rthau kasya tau grāhakau matau / / iti grāhakabhāvena śūnyatālakṣaṇaṃ tayoḥ // Abhis_5.7 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7888382 (0.012):
[132] grāhyau cenna tathā sto 'rthau kasya tau grāhakau matau / / iti grāhakabhāvena śūnyatā lakṣaṇaṃ tayoḥ // 5 7 //
jñānasyālambanābhrāntau pratipakṣavipakṣayoḥ // Abhs_5.8 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547636 (0.0):
eṣa svabhāve gotre ca pratipatsamudāgame / / jñānasyālambanābhrāntau pratipakṣavipakṣayoḥ // Asa_5.8 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435276 (0.0):
eṣa svabhāve gotre ca pratipatsamudāgame / / jñānasyālambanābhrāntau pratipakṣavipakṣayoḥ // Abhis_5.8 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7888414 (0.0):
[133] eṣa svabhāve gotre ca pratipatsamudāgame / / jñānasyālambanābhrāntau pratipakṣavipakṣayoḥ // 5 8 //
svasminnadhigame kartṛtatkāritrakriyāphale /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547644 (0.0):
jñānasyālambanābhrāntau pratipakṣavipakṣayoḥ // Asa_5.8 // / svasminnadhigame kartṛtatkāritrakriyāphale /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435283 (0.0):
jñānasyālambanābhrāntau pratipakṣavipakṣayoḥ // Abhis_5.8 // / svasminnadhigame kartṛtatkāritrakriyāphale /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7888420 (0.029):
jñānasyālambanābhrāntau pratipakṣavipakṣayoḥ // 5 8 // / [134] svasminnadhigame kartatatkāritrakriyāphale /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7888435 (0.058):
'kartṛtatkāritrakriyāphale ' iti kartari tatkāritrakriyāphale cetyarthaḥ /
pravṛttipakṣādhiṣṭhāno vikalpo navadhā mataḥ // Abhs_5.9 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547650 (0.0):
svasminnadhigame kartṛtatkāritrakriyāphale / / pravṛttipakṣādhiṣṭhāno vikalpo navadhā mataḥ // Asa_5.9 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7888424 (0.0):
[134] svasminnadhigame kartatatkāritrakriyāphale / / pravṛttipakṣādhiṣṭhāno vikalpo navadhā mataḥ // 5 9 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435286 (0.014):
svasminnadhigame kartṛtatkāritrakriyāphale / / pravṛttipakṣadhiṣṭhāno vikalpo navadhā mataḥ // Abhis_5.9 //
bhavaśāntiprapātitvānnyūnatve 'dhigamasya ca /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547658 (0.0):
pravṛttipakṣādhiṣṭhāno vikalpo navadhā mataḥ // Asa_5.9 // / bhavaśāntiprapātitvānnyūnatve 'dhigamasya ca /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7889147 (0.0):
śāstram / / [135] bhavaśāntiprapātitvānnyūnatve 'dhigamasya ca /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435382 (0.056):
bhavaśāntiprapātitvānnyunatve 'dhigamasya ca / / parigrahasyābhāve ca vaikalye pratipadgate // Abhis_5.10 //
parigrahasyābhāve ca vaikalye pratipadgate // Abhs_5.10 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547662 (5.960):
bhavaśāntiprapātitvānnyūnatve 'dhigamasya ca / / parigrahasyābhāve ca vaikalye pratipadgate // Asa_5.10 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435387 (5.960):
bhavaśāntiprapātitvānnyunatve 'dhigamasya ca / / parigrahasyābhāve ca vaikalye pratipadgate // Abhis_5.10 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7889152 (5.960):
[135] bhavaśāntiprapātitvānnyūnatve 'dhigamasya ca / / parigrahasyābhāve ca vaikalye pratipadgate // 5 10 //
parapratyayagāmitve samuddeśanivartane /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435393 (0.0):
parigrahasyābhāve ca vaikalye pratipadgate // Abhis_5.10 // / parapratyayagāmitve samuddeśanivartane /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7889159 (0.0):
parigrahasyābhāve ca vaikalye pratipadgate // 5 10 // / (RSt_142) / [136] parapratyayagāmitve samuddeśanivartane /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547669 (0.044):
parapratyagāmitve samuddeśanivartane / / prādeśikatve nānātve sthānaprasthānamohayoḥ // Asa_5.11 //
prādeśikatve nānātve sthānaprasthānamohayoḥ // Abhs_5.11 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547675 (0.0):
parapratyagāmitve samuddeśanivartane / / prādeśikatve nānātve sthānaprasthānamohayoḥ // Asa_5.11 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435399 (0.0):
parapratyayagāmitve samuddeśanivartane / / prādeśikatve nānātve sthānaprasthānamohayoḥ // Abhis_5.11 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7889165 (0.0):
[136] parapratyayagāmitve samuddeśanivartane / / prādeśikatve nānātve sthānaprasthānamohayoḥ // 5 11 //
pṛṣṭhato gamane ceti vikalpo 'yaṃ navātmakaḥ / / nivṛttipakṣādhiṣṭhānaḥ śrāvakādimanobhavaḥ // Abhs_5.12 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547687 (0.0):
prādeśikatve nānātve sthānaprasthānamohayoḥ // Asa_5.11 // / pṛṣṭhato gamane ceti vikalpo 'yaṃ navātmakaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435407 (0.0):
prādeśikatve nānātve sthānaprasthānamohayoḥ // Abhis_5.11 // / pṛṣṭhato gamane ceti vikalpo 'yaṃ navātmakaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7889173 (0.0):
prādeśikatve nānātve sthānaprasthānamohayoḥ // 5 11 // / [137] pṛṣṭhato gamane ceti vikalpo 'yaṃ navātmakaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7889187 (0.048):
adhigamanyūnatādau doṣe bodhisattvapraheye[']bhāvānnivṛttipakṣādhiṣṭhāno / navavidhaśca śrāvakādīnāṃ manobhavastairaheyatvāt / etānāha atha
grāhakaḥ prathamo jñeyo gragaṇapratimokṣaṇe / / manaskriyāyāṃ dhātūnāmupaśleṣe trayasya ca // Abhs_5.13 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435534 (0.022):
navadhā? ityāha / grāhakaḥ prathamo jñeyo grahaṇapratimokṣaṇe /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7889845 (0.022):
[138] grāhakaḥ prathamo jñeyo grahaṇapratimokṣaṇa / / manaskriyāyāṃ dhātūnāmupaśleṣe trayasya ca // 5 13 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547698 (0.031):
nivṛttipakṣādhiṣṭhānaḥ śrāvakādimanobhavaḥ // Asa_5.12 // / grāhakaḥ prathamo jñeyo grahaṇapratimokṣaṇe /
sthāne cābhiniveśe ca prajñaptau dharmavastunaḥ / / saktau ca pratipakṣe ca yathecChaṃ ca gatikṣatau // Abhs_5.14 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547704 (1.788):
manaskriyāyāṃ dhātūnāmupaśleṣe trayasya ca // Asa_5.13 // / sthāne cābhiniveśe ca prajñaptau dharmavastunaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435540 (1.788):
manaskriyāyāṃ dhātūnāmupaśleṣe trayasya ca // Abhis_5.13 // / sthāne cābhiniveśe ca prajñaptau dharmavastunaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7889847 (0.041):
manaskriyāyāṃ dhātūnāmupaśleṣe trayasya ca // 5 13 // / [139] sthāne cābhiniveśe ca prajñaptau dharmavastunaḥ /
yathoddeśamaniryāṇe mārgāmārgāvadhāraṇe / / sanirodhe samutpāde vastuyogaviyogayoḥ // Abhs_5.15 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547719 (0.0):
saktau ca pratipakṣe ca yathecchaṃ ca gatikṣatau // Asa_5.14 // / yathoddeśamaniryāṇe mārgāmārgāvadhāraṇe /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435618 (0.0):
kathaṃ prajñaptisatpuruṣādhiṣṭhāno dvitīyo grāhakavikalpo navadhā? ityāha / yathoddeśamaniryāṇe mārgāmārgāvadhāraṇe /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7890071 (0.0):
dvitīyaṃ grāhakavikalpamadhikṛtya śāstram / [140] yathoddeśamaniryāṇe mārgāmārgāvadhāraṇe /
sthāne gotrasya nāśe ca prārthanāhetvabhāvayoḥ / / pratyarthikopalambhe ca vikalpo grāhako 'paraḥ // Abhs_5.16 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547730 (0.0):
sanirodhe samutpāde vastuyogaviyogayoḥ // Asa_5.15 // / sthāne gotrasya nāśe ca prārthanāhetvabhāvayoḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435627 (0.0):
sanirodhe samutpāde vastuyogaviyogayoḥ // Abhis_5.15 // / sthāne gotrasya nāśe ca prārthanāhetvabhāvayoḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7890080 (0.0):
sanirodhe samutpāde vastuyogaviyogayoḥ // 4 15 // / [141] sthāne gotrasya nāśe ca prārthanāhetvabhāvayoḥ /
bodhau sandarśanānyeṣāṃ taddhetośca parindanā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435729 (0.0):
tatkāraṇapradarśanāyāntaraślokamāha / bodhau sandarśanānyeṣāṃ taddhetośca parīndanā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547733 (0.041):
pratyarthikopalambhe ca vikalpo grāhako 'paraḥ // Asa_5.16 // / bodhau sandarśanānyeṣāṃ taddhetośca parīndanā /
tatprāptyanantaro hetuḥ puṇyabāhulyalakṣaṇaḥ // Abhs_5.17 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547744 (0.0):
bodhau sandarśanānyeṣāṃ taddhetośca parīndanā / / tatprāptyanantaro hetuḥ puṇyabāhulyalakṣaṇaḥ // Asa_5.17 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435738 (0.0):
bodhau sandarśanānyeṣāṃ taddhetośca parīndanā / / tatprāptyanantaro hetuḥ puṇyabāhulyalakṣaṇaḥ // Abhis_5.17 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7890721 (0.0):
[142] bodhau saṃdarśanānyeṣāṃ taddhetośca parīndanā / / tatprāptyanantaro hetuḥ puṇyabāhulyalakṣaṇaḥ // 5 17 //
kṣayānutpādayorjñāne malānāṃ bodhirūcyate /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547751 (0.016):
tatprāptyanantaro hetuḥ puṇyabāhulyalakṣaṇaḥ // Asa_5.17 // / kṣayānutpādayorjñāne malānāṃ bodhirucyate /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435796 (0.016):
'bhipreta ityantaraślokena mahābodhimāha / kṣayānutpādayorjñāne malānāṃ bodhirucyate /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891250 (0.016):
bodhirucyate / atra śāstram / [143] kṣayānutpādayorjñāne malānāṃ bodhirucyate /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19395255 (0.060):
pūrvoktaiva hi yā bodhiḥ sā samyagjñānamucyate / / kṣayānutpādajñāne bodhirityuktam | te eva samyagjñānaṃ veditavyam |
kṣayābhāvādanutpādātte hi jñeye yathākramam // Abhs_5.18 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547756 (0.017):
kṣayānutpādayorjñāne malānāṃ bodhirucyate / / kṣayābhāvādanutpādātte hi jñeye yathākramam // Asa_5.18 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435799 (0.017):
kṣayānutpādayorjñāne malānāṃ bodhirucyate / / kṣayābhāvādanutpādātte hi jñeye yathākramam // Abhis_5.18 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891253 (0.017):
[143] kṣayānutpādayorjñāne malānāṃ bodhirucyate / / kṣayābhāvādanutpādātte hi jñeye yathākramam // 5 18 //
prakṛtāvaniruddhāyāṃ darśanākhyena vartmanā / / vikalpajātaṃ kiṃ kṣīṇaṃ vānutpattimāgatam // Abhs_5.19 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547763 (0.0):
kṣayābhāvādanutpādātte hi jñeye yathākramam // Asa_5.18 // / prakṛtāvaniruddhāyāṃ darśanākhyena vartmanā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435894 (0.0):
teṣāṃ kṣayānutpādavaikalyād etajjñānaṃ na ghaṭata ityantaraślokenāha / prakṛtāvaniruddhāyāṃ darśanākhyena vartmanā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891309 (0.0):
darśanamārgeṇa kṣīṇānāṃ vikalpānāmakṣayato 'nutpādataśca vyavalokanārtham / [144] prakṛtāvaniruddhāyāṃ darśanākhyena vartmanā /
sattā ca nāma dharmāṇāṃ jñeye cāvaraṇakṣayaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547776 (0.0):
vikalpajātaṃ ki kṣīṇaṃ kiṃ vānatpattimāgatam // Asa_5.19 // / sattā ca nāma dharmāṇāṃ jñeye cāvaraṇakṣayaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435958 (0.0):
sattvā ca nāma dharmāṇāṃ jñeye cāvaraṇakṣayaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891386 (0.0):
teṣāmakliṣṭasyāpyajñānasya kṣayāditi / tannirāsāya śāstram / [145] sattā ca nāma dharmāṇāṃ jñeye cāvaraṇakṣayaḥ /
kathyate yatparaiḥ śāsturatra vismīyate mayā // Abhs_5.20 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547781 (0.0):
sattā ca nāma dharmāṇāṃ jñeye cāvaraṇakṣayaḥ / / kathyate yatparaiḥ śāsturatra vismīyate mayā // Asa_5.20 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435963 (0.0):
sattvā ca nāma dharmāṇāṃ jñeye cāvaraṇakṣayaḥ / / kathyate yatparaiḥ śāsturatra vismīyate mayā // Abhis_5.20 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891391 (0.0):
[145] sattā ca nāma dharmāṇāṃ jñeye cāvaraṇakṣayaḥ / / kathyate yatparaiḥ śāsturatra vismīyate mayā // 5 20 //
nāpaneyamataḥ kiṃcitprakṣeptavyaṃ na kiṃcana /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547790 (0.010):
kathyate yatparaiḥ śāsturatra vismīyate mayā // Asa_5.20 // / nāpaneyamataḥ kiñcit prakṣeptavyaṃ na kiṃcana /
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10462313 (0.036):
(Rgv 76) nāpaneyamataḥ kiṃcidupaneyaṃ na kiṃcana /
Asvaghosa: Saundarananda (asvsau2u.htm.txt) 11492932 (0.039):
nāpaneyaṃ tataḥ kiṃcit prakṣepyaṃ nāpi kiñcana /
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6528269 (0.040):
prajñaptaḥ, dharmatāyā yathāvadavabodhāt | ata eva coktam- / nāpaneyamataḥ kiñcit prakṣeptavyaṃ na kiñcana |
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891399 (0.040):
kathyate yatparaiḥ śāsturatra vismīyate mayā // 5 20 // / [146] nāpaneyamataḥ kiñcit prakṣeptavyaṃ na kiñcana /
Aryadeva: Caryamelavanapradipa (bsa048_u.htm.txt) 13673861 (0.058):
nāpaneyamataḥ kiñcit prakṣeptavyaṃ na kiñcan / / draṣṭavyaṃ bhūtato bhūtaṃ bhūtadarśī vimucyate // iti /
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayakarika (bsa012_u.htm.txt) 28847920 (0.059):
nāpaneyamataḥ kiñcit prakṣepyaṃ nāpi kiñcana / / draṣṭavyaṃ bhūtato bhūtaṃ bhūtadarśī vimucyate // Pshk_7 //
draṣṭavyaṃ bhūtato bhūtaṃ bhūtadarśī vimucyate // Abhs_5.21 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547796 (0.0):
nāpaneyamataḥ kiñcit prakṣeptavyaṃ na kiṃcana / / draṣṭavyaṃ bhūtato bhūtaṃ bhūtadarśī vimucyate // Asa_5.21 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436143 (0.0):
nāpaneyamataḥ kiñcit pakṣeptavyaṃ na kiñcana / / draṣṭavyaṃ bhūtato bhūtaṃ bhūtadarśī vimucyate // Abhis_5.21 //
Aryadeva: Caryamelavanapradipa (bsa048_u.htm.txt) 13673866 (0.0):
nāpaneyamataḥ kiñcit prakṣeptavyaṃ na kiñcan / / draṣṭavyaṃ bhūtato bhūtaṃ bhūtadarśī vimucyate // iti /
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6528273 (0.0):
nāpaneyamataḥ kiñcit prakṣeptavyaṃ na kiñcana | / draṣṭavyaṃ bhūtato bhūtaṃ bhūtadarśī vimucyate ||
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayakarika (bsa012_u.htm.txt) 28847925 (0.0):
nāpaneyamataḥ kiñcit prakṣepyaṃ nāpi kiñcana / / draṣṭavyaṃ bhūtato bhūtaṃ bhūtadarśī vimucyate // Pshk_7 //
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10462318 (0.0):
(Rgv 76) nāpaneyamataḥ kiṃcidupaneyaṃ na kiṃcana / / draṣṭavyaṃ bhūtato bhūtaṃ bhūtadarśī vimucyate // 154 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891403 (0.0):
[146] nāpaneyamataḥ kiñcit prakṣeptavyaṃ na kiñcana / / draṣṭavyaṃ bhūtato bhūtaṃ bhūtadarśī vimucyate // 5 21 //
Asvaghosa: Saundarananda (asvsau2u.htm.txt) 11492933 (0.039):
nāpaneyaṃ tataḥ kiṃcit prakṣepyaṃ nāpi kiñcana / / draṣṭavyaṃ bhūtato bhūtaṃ yādṛśaṃ ca yathā ca yat // Saund_13.44 //
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayavyakhyana (bsa013_u.htm.txt) 1160421 (0.042):
nāpaneyamataḥ kiñcitprakṣepyaṃ nāpi kiñcana / / bhūtaśca bhūtato dṛṣṭvā bhūtadarśī vimucyate // Pshk_7 //
ekaikasyaiva dānādau teṣāṃ yaḥ saṃgraho mithaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547804 (0.0):
draṣṭavyaṃ bhūtato bhūtaṃ bhūtadarśī vimucyate // Asa_5.21 // / ekaikasyaiva dānādau teṣāṃ yaḥ saṃgraho mithaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891576 (0.0):
[147] ekaikasyaiva dānādau teṣāṃ yaḥ saṃgraho mithaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436190 (0.046):
ekaikasyaiva dānādai teṣāṃ yaḥ saṅgraho mithaḥ / / sa ekakṣaṇikaḥ kṣāntisaṅgṛhīto 'tra dṛkpathaḥ // Abhis_5.22 //
sa ekakṣaṇikaḥ kṣāntisaṃgṛhīto 'tra dṛkpathe // Abhs_5.22 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547806 (0.0):
ekaikasyaiva dānādau teṣāṃ yaḥ saṃgraho mithaḥ / / sa ekakṣaṇikaḥ kṣāntisaṃgṛhīto 'tra dṛkpathaḥ // Asa_5.22 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891577 (0.0):
[147] ekaikasyaiva dānādau teṣāṃ yaḥ saṃgraho mithaḥ / / sa ekakṣaṇikaḥ kṣāntisaṃgṛhīto 'tra dṛkpatha // 5 22 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436192 (0.031):
ekaikasyaiva dānādai teṣāṃ yaḥ saṅgraho mithaḥ / / sa ekakṣaṇikaḥ kṣāntisaṅgṛhīto 'tra dṛkpathaḥ // Abhis_5.22 //
sa samādhiṃ samāpadya tataḥ siṃhavijṛmbhitam /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547815 (0.0):
sa samādhiṃ samāpadya tataḥ siṃhavijṛmbhitam / / anulomaṃ vilomaṃ ca pratītyotpādamīkṣate // Asa_5.23 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436266 (0.0):
tatra vaśitvārthaṃ tāmeva punaḥ punarbhāvayatīti antaraślokenāha / sa samādhiṃ samāpadya tataḥ siṃhavijṛmbhitam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436286 (0.034):
iti / sa darśanamārgaprāpto yogī kleśajñeyāvaraṇabhayābhāvāt / siṃhavijṛmbhitaṃ (nāma) samādhiṃ samāpadya uttarakālamavidyāpratyayāḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891864 (0.053):
[148] samādhiṃ [sa] samāpadyaḥ tataḥ siṃhavijṛmbhitam / / anulomaṃ vilomaṃ ca pratītyotpādamīkṣate // 5 23 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 741965 (0.055):
pratilabdhukāmena siṃhavikrīḍitaṃ samādhiṃ siṃhavijṛmbhitaṃ samādhiṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17260242 (0.057):
vyutthāya prathamaṃ dhyānaṃ samāpadyate. sa imaṃ siṃhavijṛmbhitaṃ samādhiṃ / vibhaṅgaṃ kṛtvāvaskandakaṃ samādhiṃ samāpadyate. katamaś ca subhūte
anulomaṃ vilomaṃ pratītyotpādamīkṣate // Abhs_5.23 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547818 (0.0):
sa samādhiṃ samāpadya tataḥ siṃhavijṛmbhitam / / anulomaṃ vilomaṃ ca pratītyotpādamīkṣate // Asa_5.23 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891869 (0.0):
[148] samādhiṃ [sa] samāpadyaḥ tataḥ siṃhavijṛmbhitam / / anulomaṃ vilomaṃ ca pratītyotpādamīkṣate // 5 23 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436270 (0.053):
sa samādhiṃ samāpadya tataḥ siṃhavijṛmbhitam / / anulomaṃ vilomañca pratītyotpādamīkṣate // Abhis_5.23 //
kāmāptamavadhīkṛtya vijñānamasamāhitam / / sanirodhāḥ samāpattīrgatvāgamya nava dvidhā // Abhs_5.24 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436334 (0.0):
subodhamiti ādhāraṃ bhāvanāmārgamāha / kāmāptamavadhīkṛtya vijñānamasamāhitam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891878 (0.0):
anulomaṃ vilomaṃ ca pratītyotpādamīkṣate // 5 23 // / [149] kāmāptamavadhīkṛtya vijñānamasamāhitam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436372 (0.056):
(krama) dvayena caturdhyāna caturārūpyanirodhalakṣaṇā nava samāpattīrgatvā / āgamya punaḥ prathamaṃ dhyānaṃ samāpadya tato vyutthāya nirodham, evaṃ
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547837 (0.057):
sanirodhāḥ samapattīrgattvāgamya nava dvidhā // Asa_5.24 // / ekadvitricatuḥpañcaṣaṭsaptāṣṭavyatikramāt /
ekadvitricatuḥpañcaṣaṭsaptāṣṭavyatikramāt /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547847 (0.0):
sanirodhāḥ samapattīrgattvāgamya nava dvidhā // Asa_5.24 // / ekadvitricatuḥpañcaṣaṭsaptāṣṭavyatikramāt /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436343 (0.0):
sanirodhāḥ samāpattīrgatvāgamya nava dvidhā // Abhis_5.24 // / ekadvitricatuḥpañcaṣaṭsaptāṣṭavyatikramāt /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4857268 (0.0):
caturasyaṃ brāhmaṇasya vṛttaṃ rājñaś ca śuklakaṃ //AP_244.002cd/ / tricatuḥpañcaṣaṭsaptāṣṭaparvaś ca daṇḍakaḥ /AP_244.003ab/
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8817941 (5.960):
AbhT_28.130b/. ekadvitricatuḥpañcaṣaḍlataikatamaṃ mahat // 130
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12768586 (5.960):
ekadvitricatuḥpañcaṣaḍādyā viśvato mukhāḥ /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27760377 (5.960):
ekadvitricatuḥpañca- $ ṣaḍdināni viparyayāt &
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10760221 (5.960):
ekadvitricatuḥpañcaṣaḍdināni viparyayāt /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6315211 (0.022):
jīveyaṃ saptāhaṃ ṣaṭ pañcacatustridvire (dvaye)kāhayāmamardhayāmamapi
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27817300 (0.028):
evaṃ caturvidhaṃ kāntaṃ % romakāntañca pañcamam // Ras_6.40 // / ekadvitricatuḥpañca $ sarbbatomukhameva tat &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27886554 (0.028):
ekadvitriguṇo hi saḥ Ras_8.4b / ekadvitricatuḥpañca Ras_2.100c
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11790669 (0.028):
evaṃ caturvidhaṃ kāntaṃ romakāntañca pañcamam // Ras_6.40 // / ekadvitricatuḥpañca sarbbatomukhameva tat /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15360410 (0.033):
sarvātmane namastubhyaṃ % namaḥ sarveśvarāya te // LiP_1,96.92 // / ekadvitricatuḥpañca $ kṛtvas te 'stu namonamaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28924681 (0.033):
ekadeśasya dūṣaṇe LiP_1,89.64b / ekadvitricatuḥpañca LiP_1,96.93a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7254171 (0.033):
sarvātmane namastubhyaṃ namaḥ sarveśvarāya te // LiP_1,96.92 // / ekadvitricatuḥpañca kṛtvas te 'stu namonamaḥ /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2422463 (0.037):
kiṃ ghrāṇādivaditi / / ekadvitricatuḥpañcaprakṛtikatāmāsthiṣata śarīrasya vādinaḥ so 'yaṃ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4876688 (0.037):
vacāviḍabhayāśuṇṭhīhiṅgukuṣṭhāgnidīpyakān //AP_284.054cd/ / dvitriṣaṭcaturekāṃśasaptapañcāśikāḥ kramāt /AP_284.055ab/
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8756958 (0.038):
AbhT_3.266b/. ekadvitricatuṣpañcaṣaṭsaptāṣṭanavottaraiḥ // 266
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891932 (0.038):
'ekadvitricatuṣpañcaṣaṭsaptāṣṭavyatikramāt' / 'sanirodhāḥ' kṛtvā / kāḥ?
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456974 (0.041):
(21) trijanmacatuḥpañcaṣaṭsaptajanmodbhavais taiś ca nāraiḥ
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11825738 (0.044):
dvitryabdhipañcaṣaṭsaptāṣṭa dharmaśivārkakaiḥ /
avaskandasamāpattirāniroodhamatulyatā // Abhs_5.25 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891891 (0.0):
[150] ekadvitricatuṣpañcapaṭsaptāṣṭavyatikramāt / / avaskandasamāpattirānirodhamatulyagā // 5 25 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547849 (0.051):
ekadvitricatuḥpañcaṣaṭsaptāṣṭavyatikramāt / / avaskandasamāpattiranirodhamatulyatā // Asa_5.25 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436345 (0.051):
ekadvitricatuḥpañcaṣaṭsaptāṣṭavyatikramāt / / avaskandasamāpattiranirodhamatulyatā // Abhis_5.25 //
saṃkṣepe vistare buddhaiḥ sanāthyenāparigrahe /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547855 (0.042):
avaskandasamāpattiranirodhamatulyatā // Asa_5.25 // / saṃkṣepe vistare buddhaiḥ sānāthyenāparigrahe /
traikālike guṇābhāve śreyasastrividhe pathi // Abhs_5.26 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547864 (0.0):
saṃkṣepe vistare buddhaiḥ sānāthyenāparigrahe / / traikālike guṇābhāve śreyasastrividhe pathi // Asa_5.26 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436476 (0.0):
saṃkṣepe vistare buddhaiḥ sānāthyenāparigrahe / / traikālike guṇābhāve śreyasastrividhe pathi // Abhis_5.26 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892026 (0.0):
[151] saṃkṣepe vistare buddhaiḥ sānāthyenāparigrahe / / traikālike guṇābhāve śreyasastrividhe pathi // 5 26 //
eko grāhyavikalpo 'yaṃ prayogākāragocaraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547871 (0.0):
traikālike guṇābhāve śreyasastrividhe pathi // Asa_5.26 // / eko grāhyavikalpo 'yaṃ prayogākāragocaraḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436480 (0.0):
traikālike guṇābhāve śreyasastrividhe pathi // Abhis_5.26 // / eko grāhyavikalpo 'yaṃ prayogākāragocaraḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892031 (0.0):
traikālike guṇābhāve śreyasastrividhe pathi // 5 26 // / [152] eko grāhyavikalpo 'yaṃ prayogākāragocaraḥ /
dvitīyaścittacaittānāṃ pravṛttiviṣayo mataḥ // Abhs_5.27 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547877 (0.0):
eko grāhyavikalpo 'yaṃ prayogākāragocaraḥ / / dvitīyaścittacaittānāṃ pravṛttiviṣayo mataḥ // Asa_5.27 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436563 (0.0):
prathamamevaṃ nirdiśya dvitīyaṃ grāhyavikalpamāha / dvitīyaścittacaittānāṃ pravṛttiviṣayo mataḥ // Abhis_5.27 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892196 (0.0):
dvitīyaṃ vikalpanavakamadhikṛtya śāstram / dvitīyaścittacaittānāṃ pravṛttiviṣayo mataḥ // 5 27 //
anutpādastu cittasya bodhimaṇḍāmanaskriyā / / hīnayānamanaskārau saṃbodheramanaskṛtiḥ // Abhs_5.28 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547885 (0.0):
dvitīyaścittacaittānāṃ pravṛttiviṣayo mataḥ // Asa_5.27 // / anutpādastu cittasya bodhimaṇḍāmanaskriyā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436571 (0.0):
dvitīyaścittacaittānāṃ pravṛttiviṣayo mataḥ // Abhis_5.27 // / anutpādastu cittasya bodhimaṇḍāmanaskriyā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892205 (0.0):
dvitīyaścittacaittānāṃ pravṛttiviṣayo mataḥ // 5 27 // / [153] anutpādastu cittasya bodhimaṇḍāmanaskriyā /
bhāvane 'bhāvane caiva tadviparyaya eva ca / / ayathārthaśca vijñeyo vikalpo bhāvanāpathe // Abhs_5.29 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547897 (0.0):
hīnayānamanaskārau sambodheramanaskṛtiḥ // Asa_5.28 // / bhāvane 'bhāvane caiva tadviparyaya eva ca /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436578 (0.0):
hīnayānamanaskārau sambodheramanaskṛtiḥ // Abhis_5.28 // / bhāvane 'bhāvane caiva tadviparyaya eva ca /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892213 (0.0):
hīnayānamanaskārau sambodheramanaskṛtiḥ // 5 28 // / [154] bhāvane 'bhāvane caiva tadviparyaya eva ca /
grāhakaḥ prathamo jñeyaḥ sattvaprajñaptigocaraḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436652 (0.0):
dvitīyamevaṃ nirdiśya prathamaṃ grāhakavikalpamāha / grāhakaḥ prathamo jñeyaḥ sattvaprajñaptigocaraḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892314 (0.0):
tṛtīyaṃ vikalpanavakamadhikṛtya śāstram / [155] grāhakaḥ prathamo jñeyaḥ sattvaprajñaptigocaraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547903 (5.960):
ayathārthaśca vijñeyo vikalpo bhāvanāpathe // Asa_5.29 // / grāhakaḥ prathamo jñeyaḥ sattvaprajñaptigocaraḥ /
dharmaprajñaptyaśūnyatve saktipravicayātmakaḥ // Abhs_5.30 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892323 (0.0):
[155] grāhakaḥ prathamo jñeyaḥ sattvaprajñaptigocaraḥ / / dharmaprajñaptyaśūnyatve śaktipravicayātmakaḥ // 5 30 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436657 (0.041):
grāhakaḥ prathamo jñeyaḥ sattvaprajñaptigocaraḥ / / dharmaprajñatyaśūnyatvasaktipravicayātmakaḥ // Abhis_5.30 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547910 (0.060):
dharmapratyaśūnyatvasaktipravicayātmakaḥ // Asa_5.30 // / kṛte ca vastuno yānatritaye ca sa kīrttitaḥ /
kṛtena vastuno yānatritaye ca sa kīrtitaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892329 (0.0):
dharmaprajñaptyaśūnyatve śaktipravicayātmakaḥ // 5 30 // / (RSt_156) / [156] kṛtena vastuno yānatritaye ca sa kīrtitaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547916 (0.032):
kṛte ca vastuno yānatritaye ca sa kīrttitaḥ / / dakṣiṇāyā aśuddhau vā caryāyāśca vikopane // Asa_5.31 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436664 (0.032):
kṛte ca vastuno yānatritaye ca sa kīrttitaḥ / / dakṣiṇāyā aśuddhau vā caryāyāśca vikopane // Abhis_5.31 //
dakṣiṇāyā aśuddhau ca caryāyāśca vikopane // Abhs_5.31 // / sattvaprajñaptitaddhetuviṣayo navadhāparaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547930 (0.0):
kṛte ca vastuno yānatritaye ca sa kīrttitaḥ / / dakṣiṇāyā aśuddhau vā caryāyāśca vikopane // Asa_5.31 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892331 (0.0):
[156] kṛtena vastuno yānatritaye ca sa kīrtitaḥ / / dakṣiṇāyā aśuddhau ca caryāyāśca vikopane // 5 31 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892493 (0.0):
[157] sattvaprajñaptitaddhetuviṣayo navadhāparaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436742 (5.960):
sattvaprajñaptitaddhetuviṣayo navadhā 'paraḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436668 (0.027):
kṛte ca vastuno yānatritaye ca sa kīrttitaḥ / / dakṣiṇāyā aśuddhau vā caryāyāśca vikopane // Abhis_5.31 //
bhāvanāmārgasaṃbuddho vipakṣastadvighātataḥ // Abhs_5.32 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547930 (0.046):
sattvaprajñaptitaddhetuviṣayo navadhāparaḥ / / bhāvanāmārgasambaddho vipakṣastad vighātataḥ // Asa_5.32 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892498 (0.046):
[157] sattvaprajñaptitaddhetuviṣayo navadhāparaḥ / / bhāvanāmārgasambaddho vipakṣastadvighātataḥ // 5 32 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436745 (0.052):
bhāvanāmārgasambaddho vipakṣastadvighātataḥ // Abhis_5.32 //
sarvajñatānāṃ tisR^īṇāṃ yathāsvaṃ trividhāvṛtau /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892501 (0.050):
[158] sarvajñatānāṃ tisṛṇāṃ yathāsvaṃ trividhābṛttau /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547937 (0.062):
bhāvanāmārgasambaddho vipakṣastad vighātataḥ // Asa_5.32 // / sarvajñatānāṃ tisṛṇāṃ yathāsvaṃ trividhāvṛttau /
śāntimārge tathatādisaṃprayogaviyogayoḥ // Abhs_5.33 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892511 (0.016):
śāntimārge tathatādisamprayogaviyogayoḥ // 5 33 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436787 (0.018):
sarvajñatānāṃ tisṛṇāṃ yathāsvaṃ trividhāvṛtau / / śāntimārgatathatādisaṃprayogaviyogayoḥ // Abhis_5.33 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547946 (0.037):
śāntimārgatathatādisamprayogaviyogayoḥ // Asa_5.33 //
asamatve ca duḥkhādau kleśānāṃ prakṛtāvapi / / dvayābhāve ca saṃmohe vikalpaḥ paścimo mataḥ // Abhs_5.34 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547958 (0.0):
śāntimārgatathatādisamprayogaviyogayoḥ // Asa_5.33 // / asamatve ca duḥkhādau kleśānāṃ prakṛtāvapi /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436796 (0.0):
śāntimārgatathatādisaṃprayogaviyogayoḥ // Abhis_5.33 // / asamatve ca duḥkhādau kleśānāṃ prakṛtāvapi /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892519 (0.0):
śāntimārge tathatādisamprayogaviyogayoḥ // 5 33 // / (RSt_157) / [159] asamatve ca duḥkhādau kleśānāṃ prakṛtāvapi /
āsāṃ kṣaye satītīnāṃ cirāyocChvasitā iva / / sarvākārajagatsaukhyasādhanā guṇasaṃpadaḥ // Abhs_5.35 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547969 (0.0):
dvayābhāve ca saṃmohe vikalpaḥ paścimo mataḥ // Asa_5.34 // / āsāṃ kṣaye satītīnāṃ cirāyocchvasitā iva /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436919 (0.0):
āsāṃ kṣaye satītīnāṃ cirāyocchvasitā iva / / sarvākārajagatsaukhyasādhanā guṇasampadaḥ // Abhis_5.35 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892704 (0.0):
[160] āsāṃ kṣaye satītīnāṃ cirāyocchvasitā iva / / sarvākārajagatsaukhyasādhanā guṇasampadaḥ // 5 35 //
sarvāḥ sarvābhisāreṇa nikāmaphalaśālinam /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547977 (0.0):
sarvākārajagatsaukhyasādhanā guṇasampadaḥ // Asa_5.35 // / sarvāḥ sarvābhisāreṇa nikāmaphalaśālinam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436926 (0.0):
sarvākārajagatsaukhyasādhanā guṇasampadaḥ // Abhis_5.35 // / sarvāḥ sarvābhisāreṇa nikāmaphalaśālinam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892711 (0.0):
sarvākārajagatsaukhyasādhanā guṇasampadaḥ // 5 35 // / [161] sarvāḥ sarvābhisāreṇa nikāmaphalaśālinam /
bhajante taṃ mahāsattvaṃ mahodadhimivāpagāḥ // Abhs_5.36 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547980 (0.0):
sarvāḥ sarvābhisāreṇa nikāmaphalaśālinam / / bhajante taṃ mahāsattvaṃ mahodadhimivāpagāḥ // Asa_5.36 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436929 (0.0):
sarvāḥ sarvābhisāreṇa nikāmaphalaśālinam / / bhajante taṃ mahāsattvaṃ mahodadhimivāpagāḥ // Abhis_5.36 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892714 (0.0):
[161] sarvāḥ sarvābhisāreṇa nikāmaphalaśālinam / / bhajante taṃ mahāsattvaṃ mahodadhimivāpagāḥ // 5 36 //
trisāhasrajanaṃ śiṣyakhaḍgādhigamasaṃpadi /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722834 (0.0):
tisṛbhiḥ kārikābhiḥ samyak pratipāditam / tathā hi / trisāhasrajanaṃ śiṣyakhaḍgādhigamasampadi /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436994 (0.0):
trisāhasrajanaṃ śiṣyakhaḍgādhigamasaṃpadi /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892758 (0.014):
ānantaryasamādhirvaktavyaḥ / tamadhikṛtya śāstram / [162] trisāhasrajanaṃ śiṣyakhaḍgādhigasampadi /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547993 (0.016):
7 ānantaryasamādhiḥ(mūrdhaprayogaḥ) / trisāhasrajanaṃ śiṣyakhaḍgādhigamasampadi /
bodhisattvasya ca nyāmo pratiṣṭāpya śubhopamāḥ // Abhs_5.37 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436997 (0.055):
trisāhasrajanaṃ śiṣyakhaḍgādhigamasaṃpadi / / bodhisattvasya ca nyāme pratiṣṭhāpya śubhopamāḥ // Abhis_5.37 //
kṛtvā puṇyabahutvena buddhatvapteranantaraḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722842 (0.052):
bodhisattvasya ca nyāme pratiṣṭhāpya śubhopamāḥ // / kṛtvā puṇyabahutvena buddhatvāpteranantaraḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437002 (0.052):
bodhisattvasya ca nyāme pratiṣṭhāpya śubhopamāḥ // Abhis_5.37 // / kṛtvā puṇyabahutvena buddhatvāpteranantaraḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892766 (0.052):
bodhisattvasya ca nyāme pratiṣṭhāpya śubhopamāḥ // 5 37 // / [163] kṛtvā puṇyabahutvena buddhatvāpteranantaraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548000 (0.056):
bodhisattvasya ca nyāme pratiṣṭhāpya śubhopamāḥ // Asa_5.37 // / kṛtvā puṇyabahutvena buddhatvāpteranantaraḥ /
ānantaryasamādhiḥ sa sarvākārajñatā ca tat // Abhs_5.38 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548015 (0.0):
kṛtvā puṇyabahutvena buddhatvāpteranantaraḥ / / ānantaryasamādhiḥ sa sarvākārajñatā ca tat // Asa_5.38 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722854 (0.0):
kṛtvā puṇyabahutvena buddhatvāpteranantaraḥ / / ānantaryasamādhiḥ sa sarvākārajñatā ca tat //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437012 (0.0):
kṛtvā puṇyabahutvena buddhatvāpteranantaraḥ / / ānantaryasamādhiḥ sa sarvākārajñatā ca tat // Abhis_5.38 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892776 (0.0):
[163] kṛtvā puṇyabahutvena buddhatvāpteranantaraḥ / / ānantaryasamādhiḥ sa sarvākārajñatā ca tat // 5 38 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212316 (0.035):
aprāṇivadhamārabhya sarvākārajñatānaye // Abhs_2.15 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213027 (0.035):
jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñatānaye // Abhs_4.22 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211181 (0.039):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Abhs_1.3 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211217 (0.039):
saṃbhārāśca saniryāṇāḥ sarvākārajñatā muneḥ // Abhs_1.6 //
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22411165 (0.040):
sarvākārajñatā katamā / skandhadhātvāyatanānāṃ sarvākārajñatāsamṛddhau yaḥ / samādhiḥ prajñā tatsaṃprayuktāśca cittacaitasikā dharmāḥ //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7893105 (0.046):
tatrādyā vipratipattiḥ / yadi sarvākārajñatāyā abhāva ālambanaṃ sa tarhi
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23332897 (0.051):
sa na sarvākārajñatātathatāyāṃ (ŚsP_II 3_146) saṃyukto na visaṃyuktaḥ, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17267567 (0.053):
ity ukta ānantaryasamādhiḥ / kiṃ punar bhagavan sarvākārajñataivābhāvaḥ? utāho rūpam apy abhāvaḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6153912 (0.054):
mārgākārajñatā bhāvayati na copalabhate prajñāpāramitāsubhāvitatvāt, sa / sarvākārajñatā bhāvayati na copalabhate prajñāpāramitāsubhāvitatvāt. evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971616 (0.055):
cāyuṣman śāriputra śūnyatā na sā sarvākārajñatā notpādaḥ}}/ anen{āyuṣman}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792967 (0.055):
cāyuṣman śāriputra śūnyatā na sā sarvākārajñatā notpādaḥ anenāyuṣman
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15128139 (0.055):
sarvākārajñatayā śūnyā, yā ca śūnyatā na sā sarvākārajñatā notpādaḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22965311 (0.055):
chāradvatīputra śūnyā sarvākārajñatayā, yā ca śūnyā na sā sarvākārajñatā / notpādaḥ, anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇa yaḥ sarvākārajñatāyā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859688 (0.055):
anabhinirvṛttaṃ sarvākārajñatā nāma na prāpyata iti pañcamasyārthaḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239501 (0.056):
sarvākārajñatātathatāyāḥ prajñāpāramitā. na sarvākārajñatādharmatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23338596 (0.056):
nānyatra sarvākārajñatātathatāyāḥ prajñāpāramitā, na / sarvākārajñatādharmatā prajñāpāramitā nānyatra sarvākārajñatādharmatāyāḥ
ālambanamabhāvo 'sya smṛtiścādhipatirmataḥ / / ākāraḥ śāntatā cātra jalpājalpipravādinām // Abhs_5.39 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548028 (0.0):
ānantaryasamādhiḥ sa sarvākārajñatā ca tat // Asa_5.38 // / ālambanamabhāvo 'sya smṛtiścādhipatirmataḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722861 (0.0):
ānantaryasamādhiḥ sa sarvākārajñatā ca tat // / ālambanamabhāvo 'sya smṛtiścādhipatirmataḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437072 (0.0):
tadālambanādayaḥ kīdṛśā iti ced? antaraślokena ālambanādīnāha / ālambanamabhāvo 'sya smṛtiścādhipatirmataḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892905 (0.0):
[164] ālambanamabhāvosyāḥ (sya) smṛtiścādhipatirmataḥ / / ākāraḥ śāntatā cā [tra]
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17267541 (0.058):
lakṣaṇam iti. sarvākārajñatāyāḥ subhūte abhāva ārambaṇaṃ, smṛtir / adhipatiḥ, śānta ākāro, 'lakṣaṇaṃ lakṣaṇaṃ, sarvākārajñatāyāḥ subhūte idam
ālambanopapattau ca tatsvabhāvāvadhārraṇe / / sarvākārajñatājñāne paramārthe sasaṃvṛtau // Abhs_5.40 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548039 (0.0):
ākāraḥ śāntatā cātra jalpājalpipravādinām // Asa_5.39 // / ālambanopapattau ca tatsvabhāvāvadhāraṇe /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722963 (0.0):
ālambanopapattau ca tatsvabhāvāvadhāraṇe / / sarvākārajñatājñāne paramārthe sasaṃvṛtau //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437137 (0.0):
ālambanopapattau ca tatsvabhāvāvadhāraṇe / / sarvākārajñatājñāne paramārthe sasaṃvṛtau // Abhis_5.40 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7893030 (0.0):
[165] ālambanopapattau ca tatsvabhāvāvadhāraṇe / / sarvākārajñatājñāne paramārthe sasaṃvṛtau // 5 40 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6956728 (0.021):
kasya hetoḥ/ tathā hi sarvākārajñatāyāḥ svabhāvaḥ sarvākārajñatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102081 (0.022):
sarvākārajñatājñānam anuprāpnuvantas tathāgatasya arhataḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7860506 (0.022):
bodhisattvaḥ / tayā bodhyā yatsarvadharmāṇāṃ sarvākārajñānaṃ / nirabhiniveśaṃ sā tatra sarvākārajñatā / āratā āramitā /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971355 (0.022):
25802 sarvākārajñatāyā anutpādo na sā sarvākārajñateti/
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6164208 (0.022):
ca sarvākārajñatā nānyādvayam etad advaidhīkāram.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113939 (0.023):
sarvākārajñatā sarvākārajñateti vadami. āha: yat punar bhagavaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6902950 (0.023):
05106 tat kasya hetoḥ/ buddha eva sarvākārajñatā sarvākārajñataiva / buddhaḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6902960 (0.023):
05107 bodhir eva sarvākārajñatā sarvākārajñataiva bodhiḥ/ evaṃ yujyamānaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6973598 (0.023):
26316 yitavyāḥ/ yāvat sarvākārajñatā pariśodhayitavyā// [iti / sarvākārajñatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6170518 (0.023):
bodhisattvaśatasahasrāṇi drakṣyati dharmasaṅgāyanti. evaṃ sarvākārajñatā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892777 (0.026):
ānantaryasamādhiḥ sa sarvākārajñatā ca tat // 5 38 // / antarayituṃ śakto 'ntaryaḥ / na tathā anantaryaḥ svārtha'ṇ / ānantaryaḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436686 (0.027):
(sarva) dharmaprajñaptau, sarvatragatvāt sarvākārajñatādidharmāśūnyatve,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6953360 (0.027):
sarvasattvasamacittatāparikarma/ yat sarvākārajñatāprati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6953430 (0.027):
dharmaparyeṣṭiparikarma/ yat sarvākārajñatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029843 (0.028):
mahāsattvena sarvabuddhadharmā paripūrayitavyāḥ sarvākārajñatā / anuprāptavyāḥ. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattva prajñāpāramitāyāṃ caran
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109349 (0.029):
aparipūryamāṇābhiḥ kathaṃ sarvākārajñatā anuprāpsyate? bhagavān āha: yadā
prayoge triṣu ratneṣu sopāye samaye muneḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548050 (0.0):
sarvākarajñatājñāne paramārthe sasaṃvṛttau // Asa_5.40 // / prayoge triṣu ratneṣu sopāye samaye muneḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722970 (0.0):
sarvākārajñatājñāne paramārthe sasaṃvṛtau // / prayoge triṣu ratneṣu sopāye samaye muneḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437144 (0.0):
sarvākārajñatājñāne paramārthe sasaṃvṛtau // Abhis_5.40 // / prayoge triṣu ratneṣu sopāye samaye muneḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7893037 (0.0):
sarvākārajñatājñāne paramārthe sasaṃvṛtau // 5 40 // / [166] prayoge triṣu ratneṣu sopāye samaye muneḥ /
viparyāse samārge ca pratipakṣavipakṣayoḥ // Abhs_5.41 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548055 (0.0):
prayoge triṣu ratneṣu sopāye samaye muneḥ / / viparyāse samārge ca pratipakṣavipakṣayoḥ // Asa_5.41 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722975 (0.0):
prayoge triṣu ratneṣu sopāye samaye muneḥ / / viparyāse samārge ca pratipakṣavipakṣayoḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437149 (0.0):
prayoge triṣu ratneṣu sopāye samaye muneḥ / / viparyāse samārge ca pratipakṣavipakṣayoḥ // Abhis_5.41 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7893042 (0.0):
[166] prayoge triṣu ratneṣu sopāye samaye muneḥ / / viparyāse samārge ca pratipakṣavipakṣayoḥ // 5 41 //
lakṣaṇe bhāvanāyāṃ ca matā vipratipattayaḥ / / sarvākārajñatādhārā ṣoḍhā daśa ca cādinām // Abhs_5.42 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548068 (0.0):
lakṣaṇe bhāvanāyāṃ ca matā vipratipattayaḥ / / sarvākārajñatādhārā ṣoḍhā daśa ca vādinām // Asa_5.42 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437159 (0.0):
viparyāse samārge ca pratipakṣavipakṣayoḥ // Abhis_5.41 // / lakṣaṇe bhāvanāyāñca matā vipratipattayaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7893050 (0.0):
viparyāse samārge ca pratipakṣavipakṣayoḥ // 5 41 // / [167] lakṣaṇe bhāvanāyāṃ ca matā vipratipattayaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548061 (5.960):
viparyāse samārge ca pratipakṣavipakṣayoḥ // Asa_5.41 // / lakṣaṇe bhāvanāyāṃ ca matā vipratipattayaḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722984 (1.192):
lakṣaṇe bhāvanāyāṃ ca matā vipratittayaḥ / / sarvākārajñatādhārā ṣoḍhā daśa ca vādinām //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722976 (0.036):
viparyāse samārge ca pratipakṣavipakṣayoḥ // / lakṣaṇe bhāvanāyāṃ ca matā vipratittayaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7893102 (0.062):
tatrādyā vipratipattiḥ / yadi sarvākārajñatāyā abhāva ālambanaṃ sa tarhi
// abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre / mūrdhābhisamayādhikāraḥ pañcamaḥ //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212108 (0.0):
niryāṇapratipajjñeyā seyamaṣṭavidhātmikā // Abhs_1.73 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212518 (0.0):
mārgasya ceṣyate tasya parihārataḥ // Abhs_2.31 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212742 (0.0):
adhikāratrayasyaiṣā samāptiḥ paridīpitā // Abhs_3.16 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213551 (0.0):
lalliṅgaścāpramāṇaśca daśadhopāyakauśalam // Abhs_4.63 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214116 (0.0):
dharmābhāvasvabhāvenetyanupūrvakriyā matā // Abhs_6.1 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214187 (0.0):
dharmāṇāmadvayaṃ tattvaṃ kṣaṇenaikenapaṣyati // Abhs_7.5 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214736 (0.0):
dharmakāyasya karmedaṃ saptavimśatidhā matam // Abhs_8.40 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545983 (0.023):
ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre prathamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546424 (0.023):
ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre dvitīyādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546667 (0.023):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre tṛtīyādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547503 (0.023):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre caturthādhikāraḥ //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548074 (0.023):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre paṃcamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548187 (0.023):
ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre saptamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548753 (0.023):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre aṣṭamādhikāraḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429472 (0.023):
abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre dvitīyādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434746 (0.023):
sākṣātkriyāyāṃ kālākālajñānaprayoga eva upāyakauśalaṃ bhavatīti / / iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437295 (0.023):
iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre pañcamādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437405 (0.023):
iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre ṣaṣṭhādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437766 (0.023):
kṣaṇenādhigacchatītyekakṣaṇābhisambodha iti / / iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre saptamādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548098 (0.053):
ityabhisamāyālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre ṣaṣṭhādhikāraḥ /
dānena prajñayā yāvadbuddhādau smṛtibhiśca sā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548086 (0.0):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre paṃcamādhikāraḥ / / Ānupūrvikādhikāraḥ ṣaṣṭhaḥ / dānena prajñayā yāvad buddhādau smṛtibhiśca sā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723216 (0.0):
dānena prajñayā yāvad buddhādau smṛtibhiśca sā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437323 (0.0):
dānena prajñayā yāvad buddhādau smṛtibhiśca sā / / dharmābhāvasvabhāvenetyanupūrvakriyā matā // Abhis_6.1 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7894039 (0.0):
[168] dānena prajñayā yāvadbuddhādau smṛtibhiśca sā /
dharmābhāvasvabhāvenetyanupūrvakriyā matā // Abhs_6.1 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548090 (0.0):
dānena prajñayā yāvad buddhādau smṛtibhiśca sā / / dharmābhāvasvabhāvenetyanupūrvakriyā matā // Asa_6.1 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723221 (0.0):
dānena prajñayā yāvad buddhādau smṛtibhiśca sā / / dharmābhāvasvabhāvenetyanupūrvakriyā matā //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437327 (0.0):
dānena prajñayā yāvad buddhādau smṛtibhiśca sā / / dharmābhāvasvabhāvenetyanupūrvakriyā matā // Abhis_6.1 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7894043 (0.0):
[168] dānena prajñayā yāvadbuddhādau smṛtibhiśca sā / / dharmābhāvasvabhāvenetyanupūrvakriyā matā // 6 1 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7894536 (0.063):
'nupūrvakriyā veditavyā / asaṃbhavo 'bhāvasvabhāvatā / tathā hi teṣāṃ"
// abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre / anupurvābhisamayādhikāraḥ ṣaṣṭhaḥ //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212108 (0.0):
niryāṇapratipajjñeyā seyamaṣṭavidhātmikā // Abhs_1.73 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212518 (0.0):
mārgasya ceṣyate tasya parihārataḥ // Abhs_2.31 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212742 (0.0):
adhikāratrayasyaiṣā samāptiḥ paridīpitā // Abhs_3.16 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213551 (0.0):
lalliṅgaścāpramāṇaśca daśadhopāyakauśalam // Abhs_4.63 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214095 (0.0):
sarvākārajñatādhārā ṣoḍhā daśa ca cādinām // Abhs_5.42 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214187 (0.0):
dharmāṇāmadvayaṃ tattvaṃ kṣaṇenaikenapaṣyati // Abhs_7.5 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214739 (0.0):
dharmakāyasya karmedaṃ saptavimśatidhā matam // Abhs_8.40 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545984 (0.031):
ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre prathamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546422 (0.031):
ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre dvitīyādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546665 (0.031):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre tṛtīyādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547500 (0.031):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre caturthādhikāraḥ //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548076 (0.031):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre paṃcamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548184 (0.031):
ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre saptamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548753 (0.031):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre aṣṭamādhikāraḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429472 (0.031):
abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre dvitīyādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434746 (0.031):
iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437295 (0.031):
iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre pañcamādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437405 (0.031):
iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre ṣaṣṭhādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437766 (0.031):
kṣaṇenādhigacchatītyekakṣaṇābhisambodha iti / / iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre saptamādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548096 (0.033):
ityabhisamāyālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre ṣaṣṭhādhikāraḥ /
anūsravāṇāṃ sarveṣāmekaikenāpi saṃgrahāt / / ekakṣaṇāvabodho 'yaṃ jñeyo dānādinā muneḥ // Abhs_7.1 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548117 (0.0):
anāsravāṇāṃ sarveṣāmekaikenāpi saṃgrahāt / / ekakṣaṇāvabodho 'yaṃ jñeyo dānādinā muneḥ // Asa_7.1 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723390 (0.0):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā parīdīpitam / tathā / anāsravāṇāṃ sarveṣāmekaikenāpi saṃgrahāt / / ekakṣaṇāvabodho 'yaṃ jñeyo dānādinā muneḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437450 (0.0):
avipākānāsravasarvadharmaikakṣaṇalakṣaṇena prathama ekakṣaṇābhisambodhaḥ / / anāsravāṇāṃ sarveṣāmekaikenāpi saṃgrahāt /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7895609 (0.0):
[169] anāśravāṇāṃ sarveṣāmekakenāpi saṃgrahāt / / ekakṣaṇāvabodho 'yaṃ jñeyo dānādinā muneḥ // 7 1 //
aradhaṭṭaṃ yathaikāpi padikā purūṣeritā / / sakṛtsarvaṃ calayati jñānamekakṣaṇe tathā // Abhs_7.2 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437533 (0.0):
araghaṭṭaṃ yathaikāpi padikā puruṣeritā / / sakṛtsarvaṃ calayati jñānamekakṣaṇe tathā // Abhis_7.2 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7895621 (0.014):
[170] araghaṭṭaṃ yathaikāpi padikā puruṣeritā / / sakṛtsarva calayati jñānamekakṣaṇe tathā // 7 2 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548129 (0.035):
araghaṭṭaṃ yathaikāpi padikā puruṣeritā / / sakṛt sarvaṃ cālayati jñānamekakṣaṇe tathā // Asa_7.2 //
vipākadharmatāvasthā sarvaśuklamayī yadā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548142 (0.0):
2 vipākalakṣaṇaḥ / vipākadharmatāvasthā sarvaśuklamayī yadā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723439 (0.0):
vipākadharmatāvasthā sarvaśuklamayī yadā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437585 (0.0):
vipākadharmatāvasthā sarvaśuklamayī yadā / / prajñāpāramitā jātā jñānamekakṣaṇe tadā // Abhis_7.3 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7895750 (0.0):
[171] vipākadharmatāvasthā sarvaśuklamayī yadā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7895820 (0.0):
vipākadharmatāvasthā sarvaśuklamayī ca / ata evāparyantatā / teṣu sarveṣu
prajñāpāramitā jātā jñānamekakṣaṇe tadā // Abhs_7.3 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548145 (0.0):
vipākadharmatāvasthā sarvaśuklamayī yadā / / prajñāpāramitā jātā jñānamekakṣaṇe tadā // Asa_7.3 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723442 (0.0):
vipākadharmatāvasthā sarvaśuklamayī yadā / / prajñāpāramitā jātā jñānamekakṣaṇe tadā //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437589 (0.0):
vipākadharmatāvasthā sarvaśuklamayī yadā / / prajñāpāramitā jātā jñānamekakṣaṇe tadā // Abhis_7.3 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7895753 (0.0):
[171] vipākadharmatāvasthā sarvaśuklamayī yadā / / prajñāpāramitā jātā jñānamekakṣaṇe tadā // 7 3 //
svapnopameṣu dharmeṣu sthitvā dānādicaryā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723511 (1.192):
suspaṣṭamupavarṇitam / tathā hi / svapnopameṣu dharmeṣu sthitvā dānādicaryayā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7895871 (1.192):
tṛtīyamadhikṛtya śāstram / [172] svapnopameṣu dharmeṣu sthitvā dānādivaryavā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548156 (0.024):
3 alakṣaṇalakṣaṇaḥ / svapnopameṣu dharmeṣu sthitvā dānādicaryayā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437647 (0.034):
ekakṣaṇābhisambodhastṛtīyaḥ / ityāha / svapnopameṣu dharmeṣu sthitvā dānādicaryayā /
alakṣatvaṃ dharmāṇāṃ kṣaṇenaikena vindati // Abhs_7.4 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548162 (0.020):
svapnopameṣu dharmeṣu sthitvā dānādicaryayā / / alakṣaṇatvaṃ dharmāṇāṃ kṣaṇenaikena vindati // Asa_7.4 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723516 (0.020):
svapnopameṣu dharmeṣu sthitvā dānādicaryayā / / alakṣaṇatvaṃ dharmāṇāṃ kṣaṇenaikena vindati /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437653 (0.020):
svapnopameṣu dharmeṣu sthitvā dānādicaryayā / / alakṣaṇatvaṃ dharmāṇāṃ kṣaṇenaikena vindati // Abhis_7.4 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7895878 (0.020):
alakṣaṇatvaṃ dharmāṇāṃ kṣaṇenaikena vindati // 7 4 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723559 (0.048):
sarvadharmā iti saṃkleśavyavadānarūpāṇāṃ sarvadharmāṇāmekenaiva kṣaṇena / alakṣaṇatvaṃ jānāti, ityevam alakṣaṇa sarvadharmaikakṣaṇalakṣaṇo bhavatīti
svapnaṃ taddarśinaṃ caiva dvayayogena nekṣate /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548174 (0.0):
4 advayalakṣaṇaḥ / svapnaṃ taddarśinaṃ caiva dvayayogena nekṣate /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723591 (0.0):
spaṣṭamupadarśitam / tathā hi / svapnaṃ taddarśinaṃ caiva dvayayogena nekṣate /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437719 (1.788):
svapnaṃ taddarśinañcaiva dvayayogena nekṣate / / dharmāṇāmadvayaṃ tattvaṃ kṣaṇenaikena paśyati // Abhis_7.5 //
dharmāṇāmadvayaṃ tattvaṃ kṣaṇenaikenapaṣyati // Abhs_7.5 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548177 (0.0):
svapnaṃ taddarśinaṃ caiva dvayayogena nekṣate / / dharmāṇāmadvayaṃ tattvaṃ kṣaṇenaikena paśyati // Asa_7.5 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437722 (0.0):
svapnaṃ taddarśinañcaiva dvayayogena nekṣate / / dharmāṇāmadvayaṃ tattvaṃ kṣaṇenaikena paśyati // Abhis_7.5 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723595 (0.029):
svapnaṃ taddarśinaṃ caiva dvayayogena nekṣate / / dharmāṇāmadvayai tattvaṃ kṣaṇenaikena paśyati //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723632 (0.058):
iti dharmāṇāmadvayaṃ tattvamekenaiva kṣaṇena paśyati, ityevam
// abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre / ekakṣaṇābhisamayādhikāraḥ saptamaḥ //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212109 (0.0):
niryāṇapratipajjñeyā seyamaṣṭavidhātmikā // Abhs_1.73 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212518 (0.0):
mārgasya ceṣyate tasya parihārataḥ // Abhs_2.31 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212742 (0.0):
adhikāratrayasyaiṣā samāptiḥ paridīpitā // Abhs_3.16 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213552 (0.0):
lalliṅgaścāpramāṇaśca daśadhopāyakauśalam // Abhs_4.63 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214093 (0.0):
sarvākārajñatādhārā ṣoḍhā daśa ca cādinām // Abhs_5.42 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214114 (0.0):
dharmābhāvasvabhāvenetyanupūrvakriyā matā // Abhs_6.1 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214736 (0.0):
dharmakāyasya karmedaṃ saptavimśatidhā matam // Abhs_8.40 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545982 (0.013):
niryāṇapratipajjñeyā seyamaṣṭavidhātmikā // Asa_1.74 // / ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre prathamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546423 (0.013):
mārgasya ceṣyate tasya codyasya parihārataḥ // Asa_2.31 // / ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre dvitīyādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546665 (0.013):
adhikāratrayasyaiṣā samāptiḥ paridīpitā // Asa_3.16 // / ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre tṛtīyādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547500 (0.013):
talliṅgaṃ cāpramāṇaṃ ca daśadhopāyakauśalam // Asa_4.63 // / ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre caturthādhikāraḥ //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548072 (0.013):
sarvākārajñatādhārā ṣoḍhā daśa ca vādinām // Asa_5.42 // / ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre paṃcamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548184 (0.013):
dharmāṇāmadvayaṃ tattvaṃ kṣaṇenaikena paśyati // Asa_7.5 // / ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre saptamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548753 (0.013):
dharmakāyasya karmedaṃ saptaviṃśatidhā matam // Asa_8.40 // / ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre aṣṭamādhikāraḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429473 (0.013):
abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre dvitīyādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434746 (0.013):
iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437295 (0.013):
iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre pañcamādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437405 (0.013):
iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre ṣaṣṭhādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437766 (0.013):
iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre saptamādhikāravṛttiḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896138 (0.058):
grāhakatvāyogāditi sarvadharmādvayatattvaikacittakṣaṇābhisamayaścaturthaḥ / ekakṣaṇābhisamayaḥ saptamo 'bhisamayaḥ //
sarvākārāṃ viśuddhiṃ ye dharmāḥ prāptā nirāsravāḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723774 (0.0):
asya svābhāvikakāyasyopapādanam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā kṛtam / / sarvākārāṃ viśuddhiṃ ye dharmāḥ prāptā nirāsravāḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896311 (0.0):
tatra svābhāvikamadhikṛtya śāstram / [175] sarvākārāṃ viśuddhiṃ ye prāptā dharmā nirāśravāḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548200 (0.016):
sarvākārāṃ viśuddhiṃ ye dharmāḥ prāptā nirāsravāḥ / / svābhāviko muneḥ kāyasteṣāṃ prakṛtilakṣaṇaḥ // Asa_8.1 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437800 (0.016):
ca svābhāvikakāyādibhedena caturvidhaḥ / (tatra) prathamaḥ svābhāvikakāya / sarvākārāṃ viśuddhiṃ ye dharmāḥ prāptā nirāsravāḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438211 (0.031):
anye tu / sarvākārāṃ viśuddhiṃ ye dharmāḥ prāptā nirāsravāḥ /
svābhāvikomuneḥ kāyasteśāṃ prakṛtilakṣaṇaḥ // Abhs_8.1 //
bodhipakṣāpramāṇāni vimokṣā anūpurvaśaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437900 (0.058):
anāsravaḥ smṛtyupasthānādyātmaka iti tamāha / bodhipakṣāpramāṇāni vimokṣā anupūrvaśaḥ /
navātmikā samāpattiḥ kṛtsnaṃ daśavidhātmikam // Abhs_8.2 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548222 (0.022):
bodhipakṣāpramāṇāni vimokṣā anupūrvaśaḥ / / navātmikā samāpattiḥ kṛtsnaṃ daśavidhātmakam // Asa_8.2 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723954 (0.022):
bodhipakṣāpramāṇāni vimokṣā anupūrvaśaḥ / / navātmikā samāpattiḥ kṛtsnaṃ daśavidhātmakam //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437909 (0.022):
bodhipakṣāpramāṇāni vimokṣā anupūrvaśaḥ / / navātmikā samāpattiḥ kṛtsnaṃ daśavidhātmakam // Abhis_8.2 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896714 (0.054):
navātmikā samāpattiḥ kṛtsna daśavidhātmakam // 8 2 //
abhibhvāyatanānyaṣṭaprakārāṇi prabhedataḥ / / araṇā praṇidhijñānamabhijñāḥ pratisaṃvidaḥ // Abhs_8.3 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548233 (0.0):
navātmikā samāpattiḥ kṛtsnaṃ daśavidhātmakam // Asa_8.2 // / abhibhvāyatanānyaṣṭaprakārāṇi prabhedataḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723965 (0.0):
navātmikā samāpattiḥ kṛtsnaṃ daśavidhātmakam // / abhibhvāyatanānyaṣṭaprakārāṇi prabhedataḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437920 (0.0):
navātmikā samāpattiḥ kṛtsnaṃ daśavidhātmakam // Abhis_8.2 // / abhibhvāyatanānyaṣṭaprakārāṇi prabhedataḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896727 (0.017):
navātmikā samāpattiḥ kṛtsna daśavidhātmakam // 8 2 // / [180] abhibhvāyatanānyaṣṭaprakārāṇi prabhedataḥ /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa, Karikas only! (vabhdiku.htm.txt) 3635816 (0.054):
sarvatra samavṛttyāderbaddhasyaiva mahākṛpā // Abhidh-d_508 // / araṇā praṇidhijñānaṃ catasraḥ pratisaṃvidaḥ /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19397917 (0.056):
śrāvakasādhāraṇā ucyante / araṇā praṇidhijñānaṃ catasraḥ pratisaṃvidaḥ /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6323834 (0.056):
vastupariṇāminī[ṃ] nairmāṇikīmādhimokṣikīṃ | tadyathā araṇā praṇidhijñānaṃ / | catasraḥ pratisamvidaḥ tadyathā dharmapratisaṃvidartha
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896671 (0.064):
aṣṭavabhibhvāyatanāni / araṇā samādhiḥ / praṇidhijñānam / catasraḥ / pratisamvidaḥ / sarvākārāścatasraḥ pariśuddhayaḥ / daśa vaśitāḥ / daśa
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723887 (0.064):
abhibhvāyatanāni, (7) araṇāsamādhiḥ, (8) praṇidhijñānam, (9) ṣaḍabhijñāḥ,
sarvākārāścatasno 'thaśuddhayo vaśitā daśa //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548241 (5.960):
sarvākārāścatastro 'tha śuddhayo vaśitā daśa /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723972 (5.960):
araṇā praṇidhijñānamabhijñāḥ pratisaṃvidaḥ // / sarvākārāścatasro 'tha śuddhayo vaśitā daśa /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437927 (5.960):
araṇā praṇidhijñānamabhijñāḥ pratisaṃvidaḥ // Abhis_8.3 // / sarvākārāścatasro 'tha śuddhayo vaśitā daśa /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896734 (5.960):
araṇāpraṇidhijñānamabhijñāḥ pratisamvidaḥ // 8 3 // / [181] sarvākārāścatasro 'tha śuddhayo vaśitā daśa /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723901 (0.019):
(10)catasraḥ pratisaṃvidaḥ, (11) āśrayālambanacittajñānapariśuddhaya iti / cataśraḥ śuddhayaḥ, (12) daśa vaśitāḥ, (13) daśa balāni, (14) catvāri
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896680 (0.032):
pratisamvidaḥ / sarvākārāścatasraḥ pariśuddhayaḥ / daśa vaśitāḥ / daśa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803733 (0.047):
(PSP_6 8:56) catasraḥ pariśuddhayaḥ, daśa vaśitā, daśa balāni, catvari
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801057 (0.057):
abhinnāyatanāni araṇasamādhiḥ praṇidhijñānam ṣaḍ abhijñāś catasraḥ / pratisaṃvidaḥ sarvākārāś catasraḥ pariśuddhayo daśa pāramiā daśabalāni
balāni daśa catvāri vaiśāradyānyārakṣaṇam // Abhs_8.4 //
trividhaṃ smṛtyupasthānaṃ tridhāsaṃmoṣadharmatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896746 (0.0):
balāni daśa catvāri vaiśāradyānyarakṣaṇam // 8 4 // / [182] trividhaṃ smṛtyupasthānaṃ tridhāsaṃmoṣadharmatā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548254 (0.014):
balāni daśa catvāri vaiśāradyānyarakṣaṇam // Asa_8.4 // / trividhaṃ smutyupasthānaṃ tridhāsaṃmoṣadharmatā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723983 (0.027):
balāni daśa catvāri vaiśāradyānyarakṣaṇam // / trividhaṃ smṛtyupasthānaṃ tridhā 'saṃmoṣadharmatā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437939 (0.046):
balāni daśa catvāri vaiśāradyānyarakṣaṇam // Abhis_8.4 // / trividhaṃ smutyupasthānaṃ tridhā 'saṃmoṣadharmatā /
vāsanāyāḥ samuddhāto mahati karūṇā jane // Abhs_8.5 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548255 (0.050):
trividhaṃ smutyupasthānaṃ tridhāsaṃmoṣadharmatā / / vāsanāyāḥ samudghāto mahatī karuṇā jane // Asa_8.5 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896747 (0.050):
[182] trividhaṃ smṛtyupasthānaṃ tridhāsaṃmoṣadharmatā / / vāsanāyāḥ samudghāto mahatī karuṇā jane // 8 5 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437939 (0.051):
trividhaṃ smutyupasthānaṃ tridhā 'saṃmoṣadharmatā / / vāsanāyāḥ samuddhāto mahato karuṇā jane // Abhis_8.5 //
āveṇikā munereva dharmā ye 'ṣṭādaśeritāḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548266 (0.0):
vāsanāyāḥ samudghāto mahatī karuṇā jane // Asa_8.5 // / āveṇikā munereva dharmā ye 'ṣṭādaśeritāḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723996 (0.0):
vāsanāyāḥ samudghāto mahatī karuṇā jane // / āveṇikā munereva dharmā ye 'ṣṭādaśeritāḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437951 (0.0):
vāsanāyāḥ samuddhāto mahato karuṇā jane // Abhis_8.5 // / āveṇikā munereva dharmā ye 'ṣṭādaśeritāḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896757 (0.0):
vāsanāyāḥ samudghāto mahatī karuṇā jane // 8 5 // / [183] āveṇikā munereva dharmā ye 'ṣṭādaśeritāḥ /
sarvākārajñatā ceti dharmakāyo 'bhidhīyate // Abhs_8.6 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548271 (0.0):
āveṇikā munereva dharmā ye 'ṣṭādaśeritāḥ / / sarvākārajñatā ceti dharmakāyo 'bhidhīyate // Asa_8.6 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723998 (0.0):
āveṇikā munereva dharmā ye 'ṣṭādaśeritāḥ / / sarvākārajñatā ceti dharmākāyo 'bhidhīyate //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437956 (0.0):
āveṇikā munereva dharmā ye 'ṣṭādaśeritāḥ / / sarvākārajñatā ceti dharmakāyo 'bhidhīyate // Abhis_8.6 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896762 (0.0):
[183] āveṇikā munereva dharmā ye 'ṣṭādaśeritāḥ / / sarvākārajñatā ceti dharmakāyo 'bhidhīyate // 8 6 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239501 (0.052):
sarvākārajñatātathatāyāḥ prajñāpāramitā. na sarvākārajñatādharmatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23328904 (0.052):
sarvākārajñatātathatopalabhyate, na sarvākārajñatādharmatāyāṃ tathāgata
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23332910 (0.052):
sa na sarvākārajñatātathatāyāṃ (ŚsP_II 3_146) saṃyukto na visaṃyuktaḥ, na / sarvākārajñatādharmatāyāṃ saṃyukto na visaṃyuktaḥ, nānyatra
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23338596 (0.052):
nānyatra sarvākārajñatātathatāyāḥ prajñāpāramitā, na / sarvākārajñatādharmatā prajñāpāramitā nānyatra sarvākārajñatādharmatāyāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23342027 (0.052):
sarvākārajñatātathatāyaḥ prajñāpāramitā, na sarvākārajñatādharmatā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715010 (0.053):
ekakṣaṇābhisambodho dharmakāyaśca te 'ṣṭadhā // / 1. sarvākārajñatā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423585 (0.053):
asaṃgṛhītasattvasaṃgrahādiphalāḥ; sarvākārajñatā / sarvadharmānutpādādhiṣṭhānā ākāśadhātuparyantāvicchinnasattvārthaphalā
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11320714 (0.053):
sarvadharmasarvākārajñatā | sā punar eṣā śāstrajñatā bodhisatvānāṃ
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4664368 (0.053):
sarvadharmasarvākārajñatā | sā punareṣā śāsrajñatā bodhisattvānāṃ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433632 (0.056):
sarvākārajñatādidharmārthaṃ jīvitatyāga iti catvāro mārgākārā bhavanti /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436685 (0.056):
(sarva) dharmaprajñaptau, sarvatragatvāt sarvākārajñatādidharmāśūnyatve,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7860842 (0.061):
ityetadārabhya sannihitādevamuktaḥśabdāt prāk / atra sarvajñatāpīti / sarvākārajñatāpi buddhopītyarthaḥ / tataḥ prāptivikalpapratiṣedhārthamāha
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892893 (0.061):
cārthagateścakārasyānuktasamuccayārthatvāt / 'sarvākārajñatā ca tat' iti / / tacca buddhatvaṃ sarvākārajñatālakṣaṇam //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6969837 (0.063):
anutpādo na / 25518 sā sarvākārajñateti hi sarvākārajñatā cānutpādaś cādvayam etad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791203 (0.063):
bhūtakoṭer acintyadhātor bodher yaḥ sarvākārajñatāyā anutpādo na sā / sarvākārajñateti hi sarvākārajñatā cānutpādaś cādvayam etad advaidhīkāram
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126744 (0.063):
na sā sarvākārajñateti hi sarvākārajñatā cānutpādaś cādvayam etad
śravakasyāraṇādṛṣṭernṛkleśaparihāritā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438342 (0.0):
śrāvakasyāraṇādṛṣṭernṛkleśaparihāritā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548279 (0.026):
śrāvakasyāraṇādṛṣṭernṛkleśaparihāritā / / tatkleśastrotaucchittyai grāmādiṣu jināraṇā // Asa_8.7 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7897452 (0.047):
[184] śrāvakasyāraṇādṛṣṭerna kleśaparihāritā / / tatkleśastrotaucchittyai grāmādiṣu jināraṇā // 8 7 //
tatkleśasrotaucChittyai grāmādiṣu jināraṇā // Abhs_8.7 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438348 (0.0):
śrāvakasyāraṇādṛṣṭernṛkleśaparihāritā / / tatkleśasrotaucchittyai grāmādiṣu jināraṇā // Abhis_8.7 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7897460 (0.050):
tatkleśastrotaucchittyai grāmādiṣu jināraṇā // 8 7 // / śrāvakīyāraṇā kleśahetordarśanasya parihāritā / na sākṣātkleśasya /
anābhogamanāsaṅmavyāghātaṃ sadā sthitam /
sarvapraśnāpanudvauddhaṃ praṇidhijñānamiṣyate // Abhs_8.8 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438396 (0.0):
anābhogamanāsaṅgamavyāghātaṃ sadā sthitam / / sarvapraśnāpanudbauddhaṃ praṇidhijñānamiṣyate // Abhis_8.8 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7897502 (0.0):
[185] anābhogamānāsaṅgamavyāghātaṃ sadā sthitam / / sarvapraśnāpanuddhauddhaṃ praṇidhijñānamiṣyate // 8 8 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548298 (0.042):
sarvapraśnāpanud bauddhaṃ praṇidhijñānamiṣyate // Asa_8.8 // / paripākaṃ gate hetau yasya yasya yadā yadā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548290 (0.060):
anābhogamanāsaṅgamavyāghātaṃ sadā sthitam / / sarvapraśnāpanud bauddhaṃ praṇidhijñānamiṣyate // Asa_8.8 //
paripākaṃ gate hetau yasya yasya yadā yadā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548305 (0.0):
sarvapraśnāpanud bauddhaṃ praṇidhijñānamiṣyate // Asa_8.8 // / paripākaṃ gate hetau yasya yasya yadā yadā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438458 (0.0):
(sakalaprāṇabhṛtāṃ) sadā nāthekriyeti? antaraślokena samādhānamāha / paripākaṃ gate hetau yasya yasya yadā yadā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896492 (0.0):
tasyaiva sattvārthavaśitāṃ vyāpinityatvaṃ cādhikṛtya śāstram / [176] paripākaṃ gate hetau yasya yasya yadā yadā /
hitaṃ bhavati kartavyaṃ prathate tasya tasya saḥ // Abhs_8.9 // / varṣatyapi hi parjanye naiva bījaṃ prarohati /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548316 (0.0):
paripākaṃ gate hetau yasya yasya yadā yadā / / hitaṃ bhavati karttavyaṃ prathate tasya tasya saḥ // Asa_8.9 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438460 (0.0):
paripākaṃ gate hetau yasya yasya yadā yadā / / hitaṃ bhavati kartavyaṃ prathate tasya tasya saḥ // Abhis_8.9 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438532 (0.0):
tatkathamiti śaṃkāyāmantaraślokena dṛṣṭāntamāha / varṣatyapi hi parjanye naiva bījaṃ prarohati /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896496 (0.0):
[176] paripākaṃ gate hetau yasya yasya yadā yadā / / hitaṃ bhavati kartavyaṃ prathate tasya tasya saḥ // 8 9 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548306 (0.038):
paripākaṃ gate hetau yasya yasya yadā yadā / / hitaṃ bhavati karttavyaṃ prathate tasya tasya saḥ // Asa_8.9 //
samutpāde 'pi buddhānāṃ nābhavyo bhadramaśrute // Abhs_8.10 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548318 (0.0):
varṣatyapi hi parjanye naiva bījaṃ prarohati / / samutpāde 'pi buddhānāṃ nābhavyo bhadramaśnute // Asa_8.10 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438534 (0.0):
varṣatyapi hi parjanye naiva bījaṃ prarohati / / samutpāde 'pi buddhānāṃ nābhavyo bhadramaśnute // Abhis_8.10 //
iti kāritravaipulyāt buddho vyāpī nirūcyate / / akṣayatvācca tasyaiva nitya ityapi kathyate // Abhs_8.11 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438587 (0.0):
pratikṣaṇamutpadyamāno vyāpo nitya iti kathyata iti ced? antaraślokenāha / iti kāritravaipulyād buddho vyāpī nirūcyate /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548329 (0.017):
samutpāde 'pi buddhānāṃ nābhavyo bhadramaśnute // Asa_8.10 // / iti kāritravaipulyād buddho vyāpī nirucyate /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896513 (0.017):
samutpādepi buddhānāṃ nābhavyo bhadramaśnute // 9 10 // / [178] iti kāritravaipulyādbuddho vyāpī nirucyate /
dvātriṃśallakṣaṇāśītivyañjanātmā munerayam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724027 (0.0):
sambhogakāyasya svarūpavarṇanam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā kṛtam / / dvātriṃśallakṣaṇāśītivyañjanātmā munerayam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438629 (0.0):
rūpakāyasvabhāvastṛtīyaḥ / tamāha / dvātriṃśallakṣaṇāśītivyañjanātmā munerayam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7897854 (0.0):
samagrāṇi kāraṇāni samyak parijñāya samyaganuṣṭhitāni / ataḥ śāstram / [186] dvātriṃśallakṣaṇāśītivyañjanātmā munerayam /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548341 (0.004):
3 sambhogakāyaḥ / dvātriṃśallakṣaṇāśītivyañjanātmā munerayam /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12588495 (0.062):
tatrāsau bhagavantaṃ taṃ dadarśa samitisthitaṃ // Rm_7.35{35} // / dvātriṃśallakṣaṇāśītivyañjanaparimaṇḍitaṃ /
sāṃbhogiko mataḥ kāyo mahāyānopabhogataḥ // Abhs_8.12 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438632 (0.0):
dvātriṃśallakṣaṇāśītivyañjanātmā munerayam / / sāṃbhogiko mataḥ kāyo mahāyānopabhogataḥ // Abhis_8.12 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548346 (0.003):
dvātriṃśallakṣaṇāśītivyañjanātmā munerayam / / sāmbhogiko mataḥ kāyo mahāyānopabhogataḥ // Asa_8.12 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724030 (0.003):
dvātriṃśallakṣaṇāśītivyañjanātmā munerayam / / sāmbhogiko mataḥ kāyo mahāyānopabhogataḥ //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7897857 (0.045):
[186] dvātriṃśallakṣaṇāśītivyañjanātmā munerayam / / sambhogiko mataḥ kāyo mahāyānopabhogataḥ // 8 12 //
cakrāṅkahastaḥ krākurmapādo jālāvāddhāṅgulipāṇipādaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548347 (0.045):
sāmbhogiko mataḥ kāyo mahāyānopabhogataḥ // Asa_8.12 // / cakrāṅkahastaḥ kramakūrmapādo jālāvanaddhāṅgulipāṇipādaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7897880 (0.054):
[187] cakrāṅkahastakramakūrmapādo jālāvanadvāṅgulipāṇipādaḥ / / karau sapādau taruṇau mṛdū ca samucchrayaiḥ saptabhirāśrayo 'sya // 8 13
karau sapādau tarūṇau mṛdū ca mamutsadaiḥ saptabhirāśrayo 'sya //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548358 (0.0):
cakrāṅkahastaḥ kramakūrmapādo jālāvanaddhāṅgulipāṇipādaḥ / / karau sapādau taruṇau mṛdū ca samutsadai saptabhirāśrayo 'sya // Asa_8.13
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438675 (0.0):
cakrāṅkahastaḥ kramakūrmapādo jālāvanaddhāṅgulipāṇipādaḥ / / karau sapādau taruṇau mṛdū ca samutsadaiḥ saptabhirāśrayo 'sya //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7897880 (0.0):
[187] cakrāṅkahastakramakūrmapādo jālāvanadvāṅgulipāṇipādaḥ / / karau sapādau taruṇau mṛdū ca samucchrayaiḥ saptabhirāśrayo 'sya // 8 13
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7897994 (0.044):
'jālāvanaddhāṅgalipāṇipādaḥ' / 'karau sapādau taruṇau mṛdū ca' asyeti
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548365 (0.048):
karau sapādau taruṇau mṛdū ca samutsadai saptabhirāśrayo 'sya // Asa_8.13
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27957152 (0.051):
pādāvuddhaṭṭitau kāryau talasaṅghaṭṭitau karau // BhN_4.163 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7897887 (0.062):
karau sapādau taruṇau mṛdū ca samucchrayaiḥ saptabhirāśrayo 'sya // 8 13 / [188] dīrghāṅgulitvāyatapārṣṇigātram prājyamṛjūcchaṅkhapadordhvaromā /
Abhs_8.13 // / dīrghāṅgulirvyāyatapārṣṇigātraṃ prājyaṃ tvṛjucChaṅkhapadordhvaromā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548378 (0.0):
dīrghāṅgulirvyāyatapārṣṇigātraṃ prājyaṃ tvṛjūcchaṅkhapadordhvaromā / / eṇeyajaṅghaśca paṭūrubāhuḥ kośāvanaddhottamabastiguhyaḥ // Asa_8.14 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438683 (0.0):
karau sapādau taruṇau mṛdū ca samutsadaiḥ saptabhirāśrayo 'sya // / dīrghāṅgulirvyāyatapārṣṇigātraṃ prājyaṃ tvṛjūcchaṅkhapadordhvaromā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438691 (0.0):
dīrghāṅgulirvyāyatapārṣṇigātraṃ prājyaṃ tvṛjūcchaṅkhapadordhvaromā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548369 (0.039):
karau sapādau taruṇau mṛdū ca samutsadai saptabhirāśrayo 'sya // Asa_8.13 / dīrghāṅgulirvyāyatapārṣṇigātraṃ prājyaṃ tvṛjūcchaṅkhapadordhvaromā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7897899 (0.057):
[188] dīrghāṅgulitvāyatapārṣṇigātram prājyamṛjūcchaṅkhapadordhvaromā / / eṇeyajaṅghaśca paṭūrubāhuḥ kośāvadhānottamavastiguhyaḥ // 8 14 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898045 (0.057):
'dīrghāṅgulitvāyatapārṣṇigātram prājyamṛjūcchaṅkhapadordhvaromā / / eṇeyajaṅghaśca paṭūrūbāhuḥ koṣā(śā)vadhānottamavastiguhyaḥ //
eṇeyajaṅghaśca paṭūrūbāhuḥ kośāvanaddhottamabastiguhyaḥ // Abhs_8.14 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548387 (0.0):
dīrghāṅgulirvyāyatapārṣṇigātraṃ prājyaṃ tvṛjūcchaṅkhapadordhvaromā / / eṇeyajaṅghaśca paṭūrubāhuḥ kośāvanaddhottamabastiguhyaḥ // Asa_8.14 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438700 (0.0):
dīrghāṅgulirvyāyatapārṣṇigātraṃ prājyaṃ tvṛjūcchaṅkhapadordhvaromā / / eṇeyajaṅghaśca paṭūrubāhuḥ kośāvanaddhottamabastiguhyaḥ // Abhis_8.14 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898048 (0.0):
'dīrghāṅgulitvāyatapārṣṇigātram prājyamṛjūcchaṅkhapadordhvaromā / / eṇeyajaṅghaśca paṭūrūbāhuḥ koṣā(śā)vadhānottamavastiguhyaḥ //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7897902 (0.024):
[188] dīrghāṅgulitvāyatapārṣṇigātram prājyamṛjūcchaṅkhapadordhvaromā / / eṇeyajaṅghaśca paṭūrubāhuḥ kośāvadhānottamavastiguhyaḥ // 8 14 //
suvarṇavarṇḥ pratanucChaviśca pradakṣiṇaikaikasujātromā /
ūūrṇāṅkitāsyo haripūrvakāyaḥ skandhau vṛtāvasya citāntarāṃsaḥ // Abhs_8.15
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548408 (0.0):
ūrṇāṅkitāsyo haripūrvakāyaḥ skandhau vṛtāvasya citāntarāṃsaḥ // Asa_8.15
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438719 (0.0):
ūrṇāṅkitāsyo haripūrvakāyaḥ skandhau vṛtāvasya citāntarāṃsaḥ // Abhis_8.15
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7897925 (0.0):
ūrṇāṅkitāsyo haripūrvakāyaḥ skandhau vṛtāvasya citāntarāṃsaḥ // 8 15 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898144 (0.0):
ūrṇāṅkitāsyo haripūrvakāyaḥ skandhau vṛtāvasya citāntarāṃsaḥ // '
hīno rasaḥ khyāti rasottamo 'sya nyagrodhavanmāṇḍalatulyamūrtiḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438723 (0.0):
ūrṇāṅkitāsyo haripūrvakāyaḥ skandhau vṛtāvasya citāntarāṃsaḥ // Abhis_8.15 / hīno rasaḥ khyāti rasottamo 'sya nyagrodhavanmaṇḍalatulyamūrtiḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7897931 (0.0):
[190] hino rasaḥ khyāti rasottamo 'sya nyagrodhavanmaṇḍalatulyamūrtiḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898198 (0.0):
'hīno rasaḥ khyāti rasottamo 'sya nyagrodhavanmaṇḍalatulyamūrtiḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548411 (0.048):
ūrṇāṅkitāsyo haripūrvakāyaḥ skandhau vṛtāvasya citāntarāṃsaḥ // Asa_8.15 / hīno rasaḥ khyāti rasottamo 'sya nyagrodhavanmaṇḍalatulyamūrtiḥ /
uṣīṣamūrdhā pṛthucārūjihvo brahmasvaraḥ siṃhahanuḥ suśuklāḥ // Abhs_8.16
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548429 (0.037):
uṣṇīṣamūrdhā pṛthucārujivho brahmasvaraḥ siṃhahanuḥ suśuklāḥ // Asa_8.16
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7897947 (0.037):
uṣṇīṣamūrdhā pṛthucārujivho brahmasvaraḥ siṃhahanuḥ suśuklāḥ // 8 16 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898215 (0.037):
uṣṇīṣamūrdhā pṛthucārujivho brahmasvaraḥ siṃhahanuḥ suśuklāḥ //
tulyāḥ pramāṇe 'viralāsca dantā anyūnasaṃkhyā daśikāścatasraḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438745 (0.0):
uṣṇīṣamūrdhā pṛthucārujihvo brahmasvaraḥ siṃhahanuḥsuśuklāḥ // Abhis_8.16 / tulyāḥ pramāṇe 'viralāśca dantā anyūnasaṃkhyā daśikāścatasraḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7897953 (0.012):
uṣṇīṣamūrdhā pṛthucārujivho brahmasvaraḥ siṃhahanuḥ suśuklāḥ // 8 16 // / [191] tulyāḥ pramāṇe 'viralāśca dantā anyūnasaṃkhyādaśikāścatasraḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898221 (0.018):
uṣṇīṣamūrdhā pṛthucārujivho brahmasvaraḥ siṃhahanuḥ suśuklāḥ // / tulyāḥ pramāṇe viralāśca dantā anyūnasaṃkhyādaśikāścatasraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548436 (0.034):
uṣṇīṣamūrdhā pṛthucārujivho brahmasvaraḥ siṃhahanuḥ suśuklāḥ // Asa_8.16 / tulyāḥ pramāṇe 'viralāśca dantā anyūnasaṃkhyā daśikāścatasraḥ /
nīlekśaṇe govṛṣapakṣmanetro dvātriṃśadetāni hi lakṣaṇāni // Abhs_8.17 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548446 (0.0):
nīlekṣaṇo govṛṣapakṣmanetro dvātriṃśadetāni hi lakṣaṇāni // Asa_8.17 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438753 (0.0):
nīlekṣaṇo govṛṣapakṣmanetro dvātriṃśadetāni hi lakṣaṇāni // Abhis_8.17//
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7897961 (0.0):
nīlekṣaṇo govṛṣapakṣmanetro dvātriṃśadetāni hi lakṣaṇāni // 8 17 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898229 (0.0):
nīlekṣaṇo govṛṣapakṣmanetro dvātriṃśadetāni hi lakṣaṇāni // '
yasya yasyātra yo heturlakṣaṇasya prasādhakaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548455 (0.0):
nīlekṣaṇo govṛṣapakṣmanetro dvātriṃśadetāni hi lakṣaṇāni // Asa_8.17 // / yasya yasyātra yo heturlakṣaṇasya prasādhakaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439010 (0.0):
siddhakaraṇāt lakṣaṇaṃ siddhaṃ bhavatītyantaraślokenāha / yasya yasyātra yo heturlakṣaṇasya prasādhakaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898308 (0.0):
[192] yasya yasyātra yo heturlakṣaṇasya prasādhakaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898318 (0.007):
'yasya yasya lakṣaṇasya yo yo hetuḥ prasādhakaḥ /
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12118593 (0.061):
nāpi sandhigdhaṃ lakṣaṇaṃ yasya sa heturbhavatīti na kaściddheturbhavediti
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17332126 (0.061):
nāpi sandigdhaṃ lakṣaṇaṃ yasya sa hetur bhavatīti na kaściddhetur bhaved
tasya tasya prapūryāyaṃ samudāgamalakṣaṇaḥ // Abhs_8.18 // / gurūṇāmanuyānādirdṛḍhatā saṃvaraṃ prati /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548464 (0.0):
tasya tasya prapūryāyaṃ samudāgamalakṣaṇaḥ // Asa_8.18 // / gurūṇāmanuyānādirdṛḍhatā saṃvaraṃ prati /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548456 (5.960):
yasya yasyātra yo heturlakṣaṇasya prasādhakaḥ / / tasya tasya prapūryāyaṃ samudāgamalakṣaṇaḥ // Asa_8.18 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898308 (5.960):
[192] yasya yasyātra yo heturlakṣaṇasya prasādhakaḥ / / tasya tasya prapūryāyaṃ samudāgamalakṣaṇaḥ // 8 18 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439028 (1.192):
kāni teṣāṃ kāraṇānīti cet? dvābhyāmantaraślokābhyāmāha / gurūṇāmanuyānādirdṛḍhatā saṃvaraṃ prati /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898331 (0.023):
[193] gurūṇāmanuyānādi dṛḍhatā saṃvaraṃ prati /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439010 (0.039):
yasya yasyātra yo heturlakṣaṇasya prasādhakaḥ / / tasya tasya prayūryāyaṃ samudāgamalakṣaṇaḥ // Abhis_8.18 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898316 (0.051):
'yasya yasya lakṣaṇasya yo yo hetuḥ prasādhakaḥ / / tasya tasya prapūryāyaṃ samudāgamalakṣaṇaḥ' //
saṃgrahāsevanaṃ dānaṃ praṇitasya ca vastunaḥ // Abhs_8.19 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548466 (0.0):
gurūṇāmanuyānādirdṛḍhatā saṃvaraṃ prati / / saṃgrahāsevanaṃ dānaṃ praṇītasya ca vastunaḥ // Asa_8.19 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898333 (0.0):
[193] gurūṇāmanuyānādi dṛḍhatā saṃvaraṃ prati / / saṃgrahāsevanaṃ dānaṃ praṇītasya ca vastunaḥ // 8 19 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439033 (0.050):
saṅgrahāsevanaṃ dānaṃ praṇītasya ca vastunaḥ // Abhis_8.19 // / vadhyamokṣasamādānaṃ vivṛddhiḥ kuśalasya ca /
vadhyamokṣasamādānāṃ vivR6iddhiḥ kuśalasya ca / / ityādiko yathāsutraṃ heturlakṣaṇasādhakaḥ // Abhs_8.20 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548480 (0.043):
vadhyamokṣasamādānaṃ vivṛddhiḥ kuśalasya ca / / ityādiko yathāsūtraṃ heturlakṣaṇasādhakaḥ // Asa_8.20 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439041 (0.043):
vadhyamokṣasamādānaṃ vivṛddhiḥ kuśalasya ca / / ityādiko yathāsūtraṃ heturlakṣaṇasādhakaḥ // Abhis_8.20 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898343 (0.043):
[194] vadhyamokṣāḥ samādānaṃ vivṛddhiḥ kuśalasya ca / / ityādiko yathāsūtraṃ heturlakṣaṇasādhakaḥ // 8 20 //
tāmrāḥ snigdhāśca tuṅgāśca nakhā aṅgulayo muneḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548487 (5.960):
ityādiko yathāsūtraṃ heturlakṣaṇasādhakaḥ // Asa_8.20 // / tāmrāḥ snigdhāśca tuṅgāśca nakhā aṅgulayo muneḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898451 (5.960):
śobhākaraṇādaśītyanuvyañjanāni / tānyadhikṛtya dvādaśaślokāḥ / [195] tāmrāḥ snigdhāśca tuṅgāśca nakhā aṅgulayo muneḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439067 (0.004):
lakṣaṇānyevaṃ vyākhyāya dvādaśabhiḥ antaraślokaiḥ aśītyanuvyañjanānyāha / tāmrāḥ snigdhāśca tuṅgāśca nakhā aṃgulayo muneḥ /
vṛttāścitānupūrvāśca guḍhā nirgranthyaḥ śirāḥ // Abhs_8.21 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548488 (0.0):
tāmrāḥ snigdhāśca tuṅgāśca nakhā aṅgulayo muneḥ / / vṛttāścitānupūrvāśca gūḍhā nirgranthayaḥ śirāḥ // Asa_8.21 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439068 (0.005):
tāmrāḥ snigdhāśca tuṅgāśca nakhā aṃgulayo muneḥ / / vṛttāścitānupūrvāśca gūḍhā nirgranthayaḥ śirāḥ // Abhis_8.21 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898452 (0.038):
[195] tāmrāḥ snigdhāśca tuṅgāśca nakhā aṅgulayo muneḥ / / vṛttāścitānupurvāśca gūḍhā nirgranthayaḥ śirāḥ // 8 21 //
guḍhau gulphau samau pādau siṃhebhadvijagopateḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548501 (0.0):
gūḍhau gulphau samau pādau siṃhebhadvijagopateḥ / / vikrāntaṃ dakṣiṇaṃ cārugamanamṛjuvṛttatā // Asa_8.22 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439080 (0.0):
gūḍhau gulphau samau pādau siṃhebhadvijagopateḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898487 (0.032):
[196] gūḍhau gulphau samau pādo siṃhebhadvijagopateḥ /
vikrāntaṃ dakṣiṇaṃ cārūgamanamṛjuvṛttatā // Abhs_8.22 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898487 (0.043):
[196] gūḍhau gulphau samau pādo siṃhebhadvijagopateḥ / / vikrāntaṃ dakṣiṇaṃ cāru gamanamṛjuvṛttate (tā) //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548501 (0.046):
gūḍhau gulphau samau pādau siṃhebhadvijagopateḥ / / vikrāntaṃ dakṣiṇaṃ cārugamanamṛjuvṛttatā // Asa_8.22 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439080 (0.046):
gūḍhau gulphau samau pādau siṃhebhadvijagopateḥ / / vikrāntaṃ dakṣiṇaṃ cārugamanamṛjuvṛttatā // Abhis_8.22 //
mṛṣṭānupūrte medhyamṛdutve śuddhagātratā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548517 (0.0):
muṣṭānupūrvate medhyamṛdutve śuddhagātratā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439095 (0.0):
mṛṣṭānupūrvate medhyamṛdutve śuddhagātratā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898539 (0.0):
mṛṣṭagātratā anupūrvagātratā ceti // / medhyamṛdutve śuddhagātratā /
pūrṇavyañjanatā cārupṛthumaṇḍalagāratā // Abhs_8.23 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898542 (0.0):
medhyamṛdutve śuddhagātratā / / pūrṇavyañjanatā cārūpṛthumaṇḍalagātratā // 8 23 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898563 (0.020):
iti ṣaḍiṃvaśatyākṣaraiḥ pañcānuvyañjanāni / śucigātratā mṛdugātratā / viśuddhagātratā paripūrṇavyañjanatā cārupṛthumaṇḍalagātratā ceti /
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216931 (0.021):
vṛttagātratā / mṛṣṭagātratā / anupūrvagātratā / śucigātratā / mṛdugātratā / / viśuddhagātratā / paripūrṇavyañjanatā / pṛthucārumaṇḍalagātratā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548520 (0.045):
muṣṭānupūrvate medhyamṛdutve śuddhagātratā / / pūrvavyañjanatā cārupṛthumaṇḍalagātratā // Asa_8.23 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439099 (0.045):
mṛṣṭānupūrvate medhyamṛdutve śuddhagātratā / / pūrvavyañjanatā cārūpṛthumaṇḍalagātratā // Abhis_8.23 //
samakramatvaṃ śuddhatvaṃ netrayoḥ sukumāratā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548532 (0.0):
samakramatvaṃ śuddhatvaṃ netrayoḥ sukumāratā / / adīnotsadagātratve susaṃhatanagātratā // Asa_8.24 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439109 (0.0):
pūrvavyañjanatā cārūpṛthumaṇḍalagātratā // Abhis_8.23 // / samakramatvaṃ śuddhatvaṃ netrayoḥ sukumāratā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898574 (0.0):
viśuddhagātratā paripūrṇavyañjanatā cārupṛthumaṇḍalagātratā ceti / / [198] samakramatvaṃ śuddhatvaṃ netrayoḥ sukumāratā /
adīnossadagātratve susaṃhatanagātratā // Abhs_8.24 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548542 (0.0):
samakramatvaṃ śuddhatvaṃ netrayoḥ sukumāratā / / adīnotsadagātratve susaṃhatanagātratā // Asa_8.24 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439119 (0.0):
samakramatvaṃ śuddhatvaṃ netrayoḥ sukumāratā / / adīnotsadagātratve susaṃhatanagātratā // Abhis_8.24 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898601 (0.031):
anena ṣaṭ / samakramatā viśuddhanetratā sukumāragātratā utsadagātratā / susaṃhatanagātratā ceti //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898582 (0.034):
adīnocchadagātratvaṃ susaṃhatanagātratā // 8 24 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439423 (0.058):
(31) kṣīṇapunarbhavatvena susaṃhatagātratā / / (32) suvibhaktapratītyasamutpādadeśakatvena suvibhaktāṅgapratyaṅgatā /
suvibhaktāṅgatā dhvāntapradhvastālokaśuddhatā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439125 (0.0):
adīnotsadagātratve susaṃhatanagātratā // Abhis_8.24 // / suvibhaktāṅgatā dhvāntapradhvastālokaśuddhatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898607 (0.0):
susaṃhatanagātratā ceti // / [199] suvibhaktāṅgatā dhvāntapradhvastālokaśuddhatā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548549 (1.788):
adīnotsadagātratve susaṃhatanagātratā // Asa_8.24 // / suvibhaktāṅgatā dhvāntapradhvastālokaśuddhatā /
vṛttamṛṣṭākṣāmakukṣitāśca gabhiratā // Abhs_8.25 //
dakṣiṇāvartatā nābheḥ samantaddarśanīyatā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548563 (0.028):
dakṣiṇāvartatā nābheḥ samantād darśanīyatā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439138 (0.028):
vṛttamṛṣṭākṣatākṣāmakukṣitāśca gabhīratā // Abhis_8.25 // / dakṣiṇāvartatā nābheḥ samantāddarśanīyatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898618 (0.030):
vṛttamṛṣṭākṣatākṣāmakukṣitāśca gabhīratā // 8 25 // / [200] dakṣiṇāvartatā nābheḥ samantāddarśanīyatā /
samācāraḥ śuciḥ kālatilakāpagatā tanuḥ // Abhs_8.26 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548570 (0.0):
dakṣiṇāvartatā nābheḥ samantād darśanīyatā / / samācāraḥ śuciḥ kālatilakāpagatā tanuḥ // Asa_8.26 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439142 (0.0):
dakṣiṇāvartatā nābheḥ samantāddarśanīyatā / / samācāraḥ śuciḥ kālatilakāpagatā tanuḥ // Abhis_8.26 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898648 (0.0):
dakṣiṇāvartanābhitā samantaprāsādikatā ceti // / samācāraḥ śuciḥ kālatilakāpagatā tanuḥ // 8 26 //
karau tulamṛdūsnigdhagambhīrāyatalekhatā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548578 (0.0):
samācāraḥ śuciḥ kālatilakāpagatā tanuḥ // Asa_8.26 // / karau tulamṛdū snigdhagambhīrāyatalekhatā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439152 (0.0):
karau tūlamṛdū snigdhagambhīrāyatalekhatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898658 (0.0):
[201] karau tūlamṛdusnigdhagambhīrāyatalekhatā /
nātyāyataṃ vaco bimbapratibimbopamauṣṭhatā // Abhs_8.27 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548580 (0.0):
karau tulamṛdū snigdhagambhīrāyatalekhatā / / nātyāyataṃ vaco bimbapratibimbaupamauṣṭhatā // Asa_8.27 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439154 (0.0):
karau tūlamṛdū snigdhagambhīrāyatalekhatā / / nātyāyataṃ vaco bimbapratibimbaupamauṣṭhatā // Abhis_8.27 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898661 (0.0):
[201] karau tūlamṛdusnigdhagambhīrāyatalekhatā / / nātyāyataṃ vaco bimbapratibimbodayāsyatā // 8 27 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439554 (0.032):
(48) pratibimbavat viditasarvalokatvena bimbapratibimbopamauṣṭhatā /
mṛdvī tanvī ca raktā ca jihvā jimūtaghoṣatā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439162 (0.042):
nātyāyataṃ vaco bimbapratibimbaupamauṣṭhatā // Abhis_8.27 // / mṛdvī tanvī ca raktā ca jihvā jīmūtaghoṣatā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548587 (0.063):
nātyāyataṃ vaco bimbapratibimbaupamauṣṭhatā // Asa_8.27 // / mṛdvī tanvī ca raktā ca jivhā jīmūtaghoṣatā /
cārūmañjasvaro daṃṣṭrā vṛttāstīkṣṇāḥ sitāḥ samāḥ // Abhs_8.28 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439173 (0.0):
cārumañjusvaro daṃṣṭrā vṛttāstīkṣṇāḥ sitāḥ samāḥ // Abhis_8.28 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548598 (0.030):
mṛdvī tanvī ca raktā ca jivhā jīmūtaghoṣatā / / cārūmañjusvaro daṃṣṭrā vṛttāstīkṣṇāḥ sitāḥ samāḥ // Asa_8.28 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898721 (0.033):
cārumañjusvaro daṃṣṭrā vṛttāstīkṣṇāḥ sitāḥ samāḥ //
anupurvī gatāstuṅgā nāsikā paraṃ śuciḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439176 (0.011):
cārumañjusvaro daṃṣṭrā vṛttāstīkṣṇāḥ sitāḥ samāḥ // Abhis_8.28 // / anupūrvīṃ gatāstuṅgā nāsikā paramaṃ śuciḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898727 (0.042):
[203]anupūrvodagatāstuṅgā nāsikā paramaṃ śuciḥ // 8 28 // / 'paramaṃ' atyantam / anena sārdhaślokena dvādaśa / mṛdujivhatā tanujivhatā
viśale nayane pakṣmacitaṃ padmadalākṣitā // Abhs_8.29 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548614 (0.0):
anupūrvī gatāstuṅgā nāsikā paramaṃ śuciḥ / / viśāle nayane pakṣmacitaṃ padmadalākṣitā // Asa_8.29 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439186 (0.0):
anupūrvīṃ gatāstuṅgā nāsikā paramaṃ śuciḥ / / viśāle nayane pakṣmacitaṃ padmadalākṣitā // Abhis_8.29 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898774 (0.029):
viśāle nayane pakṣma cittaṃ padmadalākṣitā // 8 29 //
āyataślakṣṇasusnigdhasamaromnau bhruvau bhujau /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548624 (0.0):
viśāle nayane pakṣmacitaṃ padmadalākṣitā // Asa_8.29 // / āyataślakṣṇasusnigdhasamaromnau bhruvau bhujau /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439195 (0.0):
viśāle nayane pakṣmacitaṃ padmadalākṣitā // Abhis_8.29 // / āyataślakṣṇasusnigdhasamaromnau bhruvau bhujau /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898783 (0.020):
viśāle nayane pakṣma cittaṃ padmadalākṣitā // 8 29 // / [204] āyataślakṣṇasusnigdhasamarome bhruvau bhujau /
pīnāyatau samau karṇāvupaghātavivarjitau // Abhs_8.30 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548629 (0.0):
āyataślakṣṇasusnigdhasamaromnau bhruvau bhujau / / pīnāyatau samau karṇāvupaghātavivarjitau // Asa_8.30 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439200 (0.0):
āyataślakṣṇasusnigdhasamaromnau bhruvau bhujau / / pīnāyatau samau karṇāvupaghātavivarjitau // Abhis_8.30 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898788 (0.0):
[204] āyataślakṣṇasusnigdhasamarome bhruvau bhujau / / pīnāyatau samau karṇāvupaghātavivarjitau // 8 30 //
lalāṭamaparimlānaṃ prṛthupūrṇottamāṅgatā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548636 (0.056):
lalāṭamaparimlānaṃ pṛthupūrṇottamāṅgatā / / bhrabharābhāścitāḥ ślakṣṇā asaṃlulitamurtayaḥ // Asa_8.31 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439206 (0.056):
lalāṭamaparimlānaṃ pṛthupūrṇottamāṅgatā /
bhramarābhāścitāḥ ślakṣṇā asaṃlulitamūrtayaḥ // Abhs_8.31 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898848 (0.037):
supariṇāmitalalāṭatā pṛthulalāṭatā paripūrṇottamāṅgatā ceti // / bhramarābhrāścitāḥ ślakṣṇā asaṃluḍitamūrtayaḥ // 8 31 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439213 (0.039):
lalāṭamaparimlānaṃ pṛthupūrṇottamāṅgatā / / bhrabharābhāścitāḥ ślakṣṇā asaṃlulitamūrtayaḥ // Abhis_8.31 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548639 (0.056):
lalāṭamaparimlānaṃ pṛthupūrṇottamāṅgatā / / bhrabharābhāścitāḥ ślakṣṇā asaṃlulitamurtayaḥ // Asa_8.31 //
keśā aparuṣāḥ puṃsāṃ saurabhyānyapahāriṇaḥ / / śrīvatsaḥ svastikaṃ ceti buddhānuvyañjanaṃ matam // Abhs_8.32 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548652 (1.192):
keśā aparuṣāḥ pusāṃ saurabhyādapahāriṇaḥ / / śrīvatsaḥ svastikaṃ ceti buddhānuvyañjanaṃ matam // Asa_8.32 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898856 (1.192):
bhramarābhrāścitāḥ ślakṣṇā asaṃluḍitamūrtayaḥ // 8 31 // / [206] keśā aparuṣāḥ puṃsāṃ saurabhyādapahāriṇaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439220 (0.042):
bhrabharābhāścitāḥ ślakṣṇā asaṃlulitamūrtayaḥ // Abhis_8.31 // / keśā aparuṣāḥ puṃsāṃ saurabhyādapahāriṇaḥ /
karoti yena citrāṇi hitāni jagataḥ samam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724106 (0.0):
samyagupavarṇitam / tathā hi / karoti yena citrāṇi hitāni jagataḥ samam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898899 (0.0):
nairmāṇikaṃ kāyamadhikṛtya śāstram / [207] karoti yena citrāṇi hitāni jagataḥ samam /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548662 (0.041):
karoti yena citrāṇi hitāni jagataḥ samam / / ābhavāt so 'nupacchinnaḥ kāyo nairmāṇiko muneḥ // Asa_8.33 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439823 (0.041):
sarvabālajanasādhāraṇa iti / / karoti yena citrāṇi hitāni jagataḥ samam /
ā bhavātso 'nupacChinnaḥ kayo nairmāṇiko muneḥ // Abhs_8.33 //
tathā karmāpyanucChinnamasyāsaṃsāramiṣyate / / gatīnāṃ śamanaṃ karma saṃgrahe ca caturvidhe // Abhs_8.34 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548681 (0.0):
buddhakāritrāṇi tathā karmāpyanucchinnamasyāsaṃsāramiṣyate / / gatīnāṃ śamanaṃ karma saṃgrahe ca caturvidhe // Asa_8.34 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439906 (0.0):
tathā karmāpyanucchinnamasyāsaṃsāramiṣyate / / gatīnāṃ śamanaṃ karma saṅgrahe ca caturvidhe // Abhis_8.34 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724222 (0.016):
saptaviṃśatiḥ karitrāṇi / tathā karmāpyanucchinnamasyāsaṃsāramiṣyate /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7899150 (0.026):
śāstram / gatīnāṃ śamanaṃ karma saṃgrahe ca caturvidhe // 8 34 //
niveśanaṃ sasaṃkleśe vyavadānāvabodhane / / sattvānāmarthayāthātmye ṣaṭsu pāramitāsu ca // Abhs_8.35 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548692 (0.0):
gatīnāṃ śamanaṃ karma saṃgrahe ca caturvidhe // Asa_8.34 // / niveśanaṃ sasaṃkleśe vyavadānāvabodhane /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724233 (0.0):
gatīnāṃ śamanaṃ karmaṃ saṃgrahe ca caturvidhe // / niveśanaṃ sasaṃkleśe vyavadānāvabodhane /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439917 (0.0):
gatīnāṃ śamanaṃ karma saṅgrahe ca caturvidhe // Abhis_8.34 // / niveśanaṃ sasaṃkleśe vyavadānāvabodhane /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7899160 (0.0):
gatīnāṃ śamanaṃ karma saṃgrahe ca caturvidhe // 8 34 // / [209] niveśanaṃ sasaṃkleśe vyavadānāvabodhane /
buddhamārge prakṛtyaivaśunyatāyāṃ dvayakṣaye /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548698 (0.039):
sattvānāmarthayāthātmye ṣaṭsu pāramitāsu ca // Asa_8.35 // / buddhamārge prakṛtyaiva śūnyatāyāṃ dvayakṣaye /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724238 (0.042):
sattvānāmarthayāthātmye ṣaṭsu pāramitāsu ca // / buddhamārge prakṛtyaiva śūnyatāyāṃ dvayakṣaye /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439922 (0.042):
sattvānāmarthayāthātmye ṣaṭsu pāramitāsu ca // Abhis_8.35 // / buddhamārge prakṛtyaiva śūnyatāyāṃ dvayakṣaye /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7899165 (0.042):
sattvānāmarthayāthātmye ṣaṭsu pāramitāsu ca // 8 35 // / [210] buddhamārge prakṛtyaiva śūnyatāyāṃ dvayakṣaye /
saṃkete 'nupalambhe ca paripāke ca hehinām // Abhs_8.36 // / bodhisattvasya mārge 'bhiniveśasya nivāraṇe /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548708 (0.035):
saṃkete 'nupalambhe ca paripāke ca dehinām // Asa_8.36 // / bodhisattvasya mārge 'bhiniveśasya nivāraṇe / / bodhiprāptau jinakṣetraviśuddhau niyatiṃ prati // Asa_8.37 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439931 (0.035):
buddhamārge prakṛtyaiva śūnyatāyāṃ dvayakṣaye / / saṃkete 'nupalambhe ca paripāke ca dehinām // Abhis_8.36 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548700 (0.045):
buddhamārge prakṛtyaiva śūnyatāyāṃ dvayakṣaye / / saṃkete 'nupalambhe ca paripāke ca dehinām // Asa_8.36 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724240 (0.045):
buddhamārge prakṛtyaiva śūnyatāyāṃ dvayakṣaye / / saṃkete 'nupalambhe ca paripāke ca dehinām //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7899173 (0.045):
[210] buddhamārge prakṛtyaiva śūnyatāyāṃ dvayakṣaye / / saṃkete 'nupalambhe ca paripāke ca dehinām // 8 36 //
bodhiprāptu jinakṣetraviśuddhau niyatiṃ prati // Abhs_8.37 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548713 (0.034):
bodhisattvasya mārge 'bhiniveśasya nivāraṇe / / bodhiprāptau jinakṣetraviśuddhau niyatiṃ prati // Asa_8.37 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724252 (0.034):
bodhisattvasya mārgo 'bhiniveśasya nivāraṇe / / bodhiprāptau jinakṣetraviśuddhau niyatiṃ prati //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439936 (0.034):
bodhisattvasya mārge 'bhiniveśasya nivāraṇe / / bodhiprāptau jinakṣetraviśuddhau niyatiṃ prati // Abhis_8.37 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7899177 (0.049):
[211] bodhisattvasya mārge 'bhiniveśasya ca vāraṇe / / bodhiprāptau jinakṣetraviśuddho niyatiṃ prati // 8 37 //
aprameye ca sattvarthe buddhasevādike guṇe /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548722 (1.788):
aprameye ca sattvārthe buddhasevādike guṇe / / bodheraṅgeṣvanāśe ca karmaṇāṃ satyadarśane // Asa_8.38 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724260 (1.788):
aprameye ca sattvārthe buddhasevādike guṇe / / bodheraṅgeṣvanāśe ca karmaṇāṃ satyadarśane //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439944 (1.788):
aprameye ca sattvārthe buddhasevādike guṇe / / bodheraṅgeṣvanāśe ca karmaṇāṃ satyadarśane // Abhis_8.38 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7899187 (1.788):
[212] aprameye ca sattvārthe buddhasevādike guṇe / / bodheraṅgeṣvanāśe ca karmaṇāṃ satyadarśane // 8 38 //
bodheraṅgeṣvanāśe ca karmaṇāṃ satyadarśane // Abhs_8.38 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548728 (0.0):
aprameye ca sattvārthe buddhasevādike guṇe / / bodheraṅgeṣvanāśe ca karmaṇāṃ satyadarśane // Asa_8.38 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724266 (0.0):
aprameye ca sattvārthe buddhasevādike guṇe / / bodheraṅgeṣvanāśe ca karmaṇāṃ satyadarśane //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439950 (0.0):
aprameye ca sattvārthe buddhasevādike guṇe / / bodheraṅgeṣvanāśe ca karmaṇāṃ satyadarśane // Abhis_8.38 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7899194 (0.0):
[212] aprameye ca sattvārthe buddhasevādike guṇe / / bodheraṅgeṣvanāśe ca karmaṇāṃ satyadarśane // 8 38 //
viparyāsaprahāṇe ca tadavastukatānaye / / vyavadāne sasaṃbhāre saṃskṛtāsaṃskṛte prati // Abhs_8.39 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548740 (0.0):
bodheraṅgeṣvanāśe ca karmaṇāṃ satyadarśane // Asa_8.38 // / viparyāsaprahāṇe ca tadavastukatānaye /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724276 (0.0):
bodheraṅgeṣvanāśe ca karmaṇāṃ satyadarśane // / viparyāsaprahāṇe ca tadavastukatānaye /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439960 (0.0):
bodheraṅgeṣvanāśe ca karmaṇāṃ satyadarśane // Abhis_8.38 // / viparyāsaprahāṇe ca tadavastukatānaye /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7899203 (0.0):
bodheraṅgeṣvanāśe ca karmaṇāṃ satyadarśane // 8 38 // / (RSt_186) / [213] viparyāsaprahāṇe ca tadavastukatānaye /
vyatibhedāparijñāne virnāṇe ca niveśanam / / dharmakāyasya karmedaṃ saptavimśatidhā matam // Abhs_8.40 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548743 (0.056):
vyavadāne sasambhāre saṃskṛtāsaṃskṛte prati // Asa_8.39 // / vyatibhedāparijñāne nirvāṇe ca niveśanam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724275 (0.058):
vyavadāne sasambhāre saṃskṛtāsaṃskṛte prati // / vyatibhedāparijñāne nirvāṇe va niveśanam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439963 (0.058):
vyavadāne sasambhāre saṃskṛtāsaṃskṛte prati // Abhis_8.39 // / vyatibhedāparijñāne nirvāṇe ca niveśanam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7899206 (0.064):
[214] vyatibhedāparijñāne nirvāṇe ca niveśanam / / dharmakāyasya karmedaṃ saptaviṃśatidhā matam // 8 40 //
// abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre / dharmakāyādhikāro 'ṣṭamaḥ //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212109 (0.0):
niryāṇapratipajjñeyā seyamaṣṭavidhātmikā // Abhs_1.73 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212518 (0.0):
mārgasya ceṣyate tasya parihārataḥ // Abhs_2.31 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212744 (0.0):
adhikāratrayasyaiṣā samāptiḥ paridīpitā // Abhs_3.16 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213552 (0.0):
lalliṅgaścāpramāṇaśca daśadhopāyakauśalam // Abhs_4.63 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214093 (0.0):
sarvākārajñatādhārā ṣoḍhā daśa ca cādinām // Abhs_5.42 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214116 (0.0):
dharmābhāvasvabhāvenetyanupūrvakriyā matā // Abhs_6.1 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214187 (0.0):
dharmāṇāmadvayaṃ tattvaṃ kṣaṇenaikenapaṣyati // Abhs_7.5 // / // abhisamayālaṅkāre prajñāpāramitopadeśaśāstre
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545981 (0.011):
ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre prathamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546422 (0.011):
ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre dvitīyādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546665 (0.011):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre tṛtīyādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547500 (0.011):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre caturthādhikāraḥ //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548074 (0.011):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre paṃcamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548188 (0.011):
ityabhisamayālaṅkāre nāma / prajñāpāramitopadeśaśāstre saptamādhikāraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548753 (0.011):
ityabhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre aṣṭamādhikāraḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429472 (0.011):
abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre dvitīyādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6434746 (0.011):
iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437295 (0.011):
iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre pañcamādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437405 (0.011):
iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre ṣaṣṭhādhikāravṛttiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437766 (0.011):
kṣaṇenādhigacchatītyekakṣaṇābhisambodha iti / / iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitopadeśaśāstre saptamādhikāravṛttiḥ
lakṣaṇaṃ tatprayogastatprakarṣastadanukramaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6440250 (0.0):
vyākhyāya punaranyaprakāreṇa vyākhyānāyāha / lakṣaṇaṃ tatprayogastatprakarṣastadanukramaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7857715 (0.0):
punaḥ śāstram / [3] lakṣaṇaṃ [tatprayogastatprakarṣastadanukramaḥ /]
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7901247 (0.0):
'lakṣaṇaṃ tatprayogastatprakarṣastadanukramaḥ /
tanniṣṭā tadvipākascotyanyaḥ ṣeḍhārthasaṃgrahaḥ // 1 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28182967 (0.046):
prayatnajanakacikīrṣājanakajñānaviṣayo vidhiḥ/ tatpratipādakaḥ / liṅādirvā/ kṛtyasādhye pravṛttyadarśanāt kṛtisādhye
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22285175 (0.050):
sarvarūpākāranirbhāsaṃ cittam iti. samādhiprajñāyāṃ prajñeyo 'rthaḥ / pratibimbībhūtas tasyālambanībhūtatvād anyaḥ. sa ced arthaś cittamātraṃ
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28786910 (0.050):
eṣādharmeṇāpi ripur jetavya iti vadantaṃ prati yudhiṣṭhirasyoktiḥ/ atra / dharmaviṣaya ālambanam/ na jātu kāmān na bhayān na lobhād dharmaṃ tyajej"
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2357002 (0.052):
tadavayavānapi prāpta iti tadviṣayo bhavati / / tena tadavayavadvaidhībhāvamukhena vṛkṣaviṣayāmapi dvaidhībhāvakriyāṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1411894 (0.052):
tāratamyāvasthitaḥ7 / sa ca karmasādhyo8 nānyo 'stīty
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789207 (0.052):
sambhāvitī bhavati na cānyas tad aṃśatayāpi labdha praśaṃsaḥ |
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4544094 (0.053):
parānupakaraṇopasaṃhāreṇānugṛhṇātyayaṃ svārthaḥ evamavaśiṣṭābhiḥ saṃgraho / veditavyaḥ / paramārthasaṃgrahaḥ dharmadhātumārabhya, tathatāyā
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2460233 (0.053):
na hiśāstre kṛtsnāsadivādarabhūtadivetyarthasaṅgraho yathā kathaṃ cit
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11613093 (0.054):
saiveyaṃ sādhyānāsaṅgitā viṣayānyatvād ucyate. anyo hi puṃvākyasya viṣayo
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20917481 (0.054):
nāpi sādhāyavattayā viṣādhayiṣāviṣayo yaḥ sa pakṣaḥ/ anicchā 2
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7901322 (0.055):
dharmakāyaḥ phalaṃ karmetyanyastredhārthasaṃgrahaḥ // ' / athavā trayorthāḥ sutrasya / hetuḥ prayogaḥ phalaṃ ca / tatra trividhaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26986928 (0.055):
[ Cambridge MS f69a ---> ] / puṇyavipāko bhavati | / mahādyutikaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3752843 (0.055):
paribhuktaṃ tatas teṣāṃ dāyaka dāna patīnāṃ maha rddhikaḥ puṇya vipāko / bhavati | mahā dyutikaḥ | tat kasmād * dhetoḥ | agram idam aupadhikānāṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4942968 (0.059):
*{2/75: E2: 2,413; E4: 2,471; E5: 2,358; E6: 1,84}* / anyaś cārthaḥ pratīyate // MS_2,1.27 //
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24214747 (0.061):
prekṣāvatā hi samyagjñānavyutpādanāya prakaraṇamidamārabdhavatā / ayamevipāyo nānya iti darśita evopāyopeyabhāvaḥ prakaraṇaprayojanayoḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14235030 (0.062):
vyatirekasyānugrāhaka iti saṅkarasyaivaiṣa viṣayaḥ / / yatra tvanugrāhmānugrāhakabhāvonāsti tatraikavākyagāmitve 'pi
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27546175 (0.062):
na vipākaḥ, anabhinandyamānatvādadviṣyamāṇatvācca /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24045028 (0.063):
kliṣṭānāṃ dharmāṇāṃ duḥkhavipākaḥ syāt / / tacca tayoirnāsti paravyābādhahetvabhāvāt /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19335642 (0.064):
viṣayaḥ śrī kṛṣṇas tad ādhāras tat priya janaś ca | tasya viṣayaś cet / tad dhitas / tad ahitaḥ svāhito vā bhavati tad ādi pūrvavat tat prīter viṣayatvena
viṣayastritayo hetuḥ prayogaścaturātmakaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6440369 (0.0):
punaḥ saṃkṣiptarucisattvānurodhenānyaprakāreṇa vyākhyānāyāha / viṣayastritayo hetuḥ prayogaścaturātmakaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7857749 (0.0):
[4] viṣayāstritayo hetuḥ prayogaścaturātmakaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7901313 (0.0):
'viṣayastritayo hetuḥ prayogaścaturātmakaḥ /
dharmakāyaḥ phalaṃ karmetyanyastredhārthasaṃgrahaḥ // 2 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6440375 (0.0):
viṣayastritayo hetuḥ prayogaścaturātmakaḥ / / dharmakāyaḥ phalaṃ karmetyanyastredhārthasaṃgrahaḥ // 2 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7857755 (0.0):
[4] viṣayāstritayo hetuḥ prayogaścaturātmakaḥ / / dharmakāyaḥ phalaṃ karmetyanyastredhārthasaṃgrahaḥ // 9 2 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7901319 (0.0):
'viṣayastritayo hetuḥ prayogaścaturātmakaḥ / / dharmakāyaḥ phalaṃ karmetyanyastredhārthasaṃgrahaḥ // '