View original HTML file with complete header information
Abhinavagupta: Mālinīślokavārttika / prathamaḥ kāṇḍaḥ
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 2 (abhmal2u.htm.txt) 15153739 (0.010):
Abhinavagupta: Mālinīślokavārttika / dvitīyaḥ kāṇḍaḥ
Abhinavagupta: Mālinīślokavārttika / prathamaḥ kāṇḍaḥ
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 2 (abhmal2u.htm.txt) 15153739 (0.010):
Abhinavagupta: Mālinīślokavārttika / dvitīyaḥ kāṇḍaḥ
vimalakalāśrayābhinavasṛṣṭimahā jananī
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9363378 (0.0):
oṃ namaḥ śivāya / vimalakalāśrayābhinavasṛṣṭimahā jananī bharitatanuś ca
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8747270 (0.0):
AbhT_1.1a/. vimalakalāśrayābhinavasṛṣṭimahā jananī bharitatanuśca
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13104627 (0.044):
Tantrasāra, Prathamam āhnikam / vimalakalāśrayābhinavasṛṣṭimahā jananī bharitatanuś ca
bharitatanuś ca pañcamukhaguptarucir janakaḥ
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9363383 (0.0):
vimalakalāśrayābhinavasṛṣṭimahā jananī bharitatanuś ca
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8747276 (0.0):
AbhT_1.1a/. vimalakalāśrayābhinavasṛṣṭimahā jananī bharitatanuśca
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13104638 (0.0):
vimalakalāśrayābhinavasṛṣṭimahā jananī bharitatanuś ca / pañcamukhaguptarucir janakaḥ / / tadubhayayāmalasphuritabhāvavisargamayaṃ hṛdayam anuttarāmṛtakulaṃ mama
tadubhayayāmalasphuritabhāvavisargamayaṃ
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9363390 (0.0):
pañcamukhaguptarucir janakaḥ / / tad ubhayayāmalasphuritabhāvavisargamayaṃ hṛdayam anuttarāmṛtakulaṃ mama
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8747284 (0.0):
pañcamukhaguptarucirjanakaḥ / / AbhT_1.1b/. tadubhayayāmalasphuritabhāvavisargamayaṃ
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13104645 (0.0):
pañcamukhaguptarucir janakaḥ / / tadubhayayāmalasphuritabhāvavisargamayaṃ hṛdayam anuttarāmṛtakulaṃ mama
hṛdayam anuttarāmṛtakulaṃ mama saṃsphuratāt // 1.1 //
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9363393 (0.0):
tad ubhayayāmalasphuritabhāvavisargamayaṃ hṛdayam anuttarāmṛtakulaṃ mama
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8747288 (0.0):
AbhT_1.1b/. tadubhayayāmalasphuritabhāvavisargamayaṃ / hṛdayamanuttarāmṛtakulaṃ mama sasphuratāt // 1
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13104648 (0.0):
tadubhayayāmalasphuritabhāvavisargamayaṃ hṛdayam anuttarāmṛtakulaṃ mama
yadīyabodhakiraṇair ullasadbhiḥ samantataḥ / vikāsihṛdayāmbhojā vayaṃ sa jayatād guruḥ // 1.2 //
sābhimarśaṣaḍardhārthapañcasrotaḥsamujjvalān
yaḥ prādān mahyam arthaughān daurgatyadalanavratān // 1.3 //
śrīmatsumatisaṃśuddhaḥ sadbhaktajanadakṣiṇaḥ
śambhunāthaḥ prasanno me bhūyād vākpuṣpatoṣitaḥ // 1.4 //
gurubhyo 'pi garīyāṃsaṃ yuktaṃ śrīcukhalābhidham
vande yatkṛtasaṃskāraḥ sthito 'smi galitagrahaḥ // 1.5 //
tato gurutaraḥ śrīmān bhūtirājo mahāmatiḥ / jayatād bhaktajanatāsamuddharaṇasāhasaḥ // 1.6 //
śrīsomānandasaṃbodhaśrīmadutpalaniḥsṛtāḥ
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8747448 (0.039):
AbhT_1.10a/. śrīsomānandabodhaśrīmadutpalaviniḥsṛtāḥ /
jayanti saṃvidāmodasaṃdarbhā dikprasarpiṇaḥ // 1.7 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8747457 (0.0):
AbhT_1.10a/. śrīsomānandabodhaśrīmadutpalaviniḥsṛtāḥ / / AbhT_1.10b/. jayanti saṃvidāmodasandarbhā dikprasarpiṇaḥ // 10
taddṛṣṭisaṃsṛticchedipratyabhijñopadeśinaḥ
śrīmallakṣmaṇaguptasya guror vijayate vacaḥ // 1.8 //
apy asaṃkhyanavāsvādacamatkāraikadurmadā / yenānuttarasaṃbhogatṛptā me matiṣaṭpadī // 1.9 //
tadekamayatām āpya svātmany eva tathā sthitā
tad asyāḥ pronmiṣanty eva vividhā nādasaṃpadaḥ // 1.10 // / sacchiṣyakarṇamandrābhyām arthito 'haṃ punaḥ punaḥ
vākyārthaṃ vartaye śrīmanmālinyāṃ yat kva cit kva cit // 1.11 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19933717 (0.046):
03,281.076c vāyunā dhamyamāno 'gnir dṛśyate 'tra kva cit kva cit
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20173137 (0.053):
07,018.029c chinnadhvajarathavrātāḥ ke cit ke cit kva cit kva cit
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5452646 (0.063):
vaktavyam . kim kāraṇam . kva cit citkaraṇāt . yat ayam kva cit ghādīn
aucityenetaratyāgād vācyavācakayor mithaḥ
vartanāvarta etasmin sādhu śāstraṃ ca vārttikam // 1.12 // / ye 'harniśaṃ prakāśante sarvasya ca na gocare
numo 'bhinavaguptāṃs tāñ śivacandrāṃśusaṃcayān // 1.13 //
jayanti jagadānandavipakṣakṣapaṇakṣamāḥ
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23671741 (0.0):
1.1ab: jayanti jagadānandavipakṣakṣapaṇakṣamāḥ
parameśamukhodbhūtajñānacandramarīcayaḥ // 1.14 //
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23671745 (0.0):
1.1ab: jayanti jagadānandavipakṣakṣapaṇakṣamāḥ / 1.1cd: parameśamukhodbhūtajñānacandramarīcayaḥ
aniyantritasadbhāvād bhāvābhedaikabhāginaḥ
yat prāg jātaṃ mahājñānaṃ tadraśmibharavaibhavam // 1.15 //
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11599785 (0.062):
vaktavyaḥ kiṃ khalu kāraṇotpanna guṇadoṣāvadhāraṇāt prāg jñānaṃ na / jāyata eva, jātam api vā[281]rūpāntareṇāvatiṣṭhata iti. na
tataṃ tādṛk svamāyīyaheyopādeyavarjitam
vitatībhāvanācitraraśmitāmātrabheditam // 1.16 // / abhimarśasvabhāvaṃ tad dhṛdayaṃ parameśituḥ
tatrāpi śaktyā satataṃ svātmamayyā maheśvaraḥ // 1.17 //
yadā saṃghaṭṭam āsādya samāpattiṃ parāṃ vrajet
tadāsya paramaṃ vaktraṃ visargaprasarāspadam // 1.18 //
anuttaravikāsodyajjagadānandasundaram
bhāvivaktrāvibhāgena bījaṃ sarvasya yat sthitam // 1.19 //
hṛtspandadṛkparāsāranirnāmormyādi tan matam
etat paraṃ trikaṃ pūrvaṃ sarvaśaktyavibhāgavat // 1.20 //
atra bhāvasamullāsaśaṅkāsaṃkocavicyuteḥ
svānandalīnatāmātramātricchākarmadṛktrayam // 1.21 //
tathā ca guravaḥ śaivadṛṣṭāv itthaṃ nyarūpayan / sa yad āste cidāhlādamātrānubhavatallayaḥ // 1.22 //
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9375968 (0.0):
Q: sa yadāste cidāhlādamātrānubhavatallayaḥ /
tad icchā tāvatī jñānaṃ tāvat tāvat kriyā hi sā
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9375974 (0.0):
Q: sa yadāste cidāhlādamātrānubhavatallayaḥ / / Q: tadicchā tāvatī tāvaj jñānaṃ tāvat kriyā hi sā //
susūkṣmaśaktitritayasāmarasyena vartate // 1.23 //
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9375981 (0.0):
Q: tadicchā tāvatī tāvaj jñānaṃ tāvat kriyā hi sā // / Q: susūkṣmaśaktitritayasāmarasyena vartate /
cidrūpāhlādaparamas tadābhinno bhaved iti
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9375983 (0.0):
Q: susūkṣmaśaktitritayasāmarasyena vartate / / Q: cidrūpāhlādaparamo nirvibhāgaḥ paraḥ sadā //
nanu cedṛśi viśvātmabhūte saṃkocavarjanāt // 1.24 //
vikalpakalpanāmūlāḥ kathaṃ śāstrādisaṃpadaḥ
ucyate sarva evāyaṃ bodhaḥ saṃvitprabhāmayaḥ // 1.25 //
prakāśarūpatāyogāc cidāmarśaghanātmakaḥ
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13104967 (0.064):
icchāśaktiḥ prakāśarūpatā cicchaktiḥ āmarśātmakatā jñānaśaktiḥ
tatrāmarśasvabhāvo 'yaṃ yaḥ prakāśaḥ prakāśate // 1.26 // / sa eva kiṃ na śāstraughaḥ kim anyair yuktiḍambaraiḥ
paravāgdevatāviddhas tatrāsau kevalaṃ bhavet // 1.27 // / na tu laukikamāyīyavarṇapuñjavicitritaḥ
uktaṃ śrīpratyabhijñāyām ātmasaṃsthasya bhāsanam // 1.28 //
asty eva na vinā tasmād icchāmarśaḥ pravartate
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656990 (0.0):
svāminaś cātmasaṃsthasya $ bhāvajātasya bhāsanam & / asty eva na vinā tasmād % icchāmarśaḥ pravartate // Ipk_1,5.10 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434428 (0.0):
svāminaś cātmasaṃsthasya bhāvajātasya bhāsanam / / asty eva na vinā tasmād icchāmarśaḥ pravartate // Ipk_1,5.10 //
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4505487 (5.960):
* asty eva na vinā tasmād icchāmarśaḥ pravartate || VSpkC_1.1:35
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3653815 (0.016):
svāminaścātmasaṃsthasya bhāvajātasya bhāsanam / / astyeva na vinā tasmādicchāmarśaḥ pravartate // Ipk_1,5.10 //
svabhāvam avabhāsasya vimarśaṃ vidur anyathā // 1.29 // / prakāśo 'rthoparakto 'pi tulyo ratnādikair iti
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3654056 (0.0):
bhagavati kathaṃ syāt ityāśaṅkyāha / svabhāvamavabhāsasya vimarśaṃ viduranyathā /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26657019 (0.0):
pratibhāsamānārthaikaviṣayo nirmātṛtāmayo vimarśa icchārūpo na syāt // / svabhāvam avabhāsasya $ vimarśaṃ vidur anyathā &
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434457 (0.0):
pratibhāsamānārthaikaviṣayo nirmātṛtāmayo vimarśa icchārūpo na syāt // / svabhāvam avabhāsasya vimarśaṃ vidur anyathā /
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4507477 (0.0):
* yathoktaṃ pratyabhijñāyām / / * svabhāvamavabhāsasya vimarśaṃ vidur anyathā / / * prakāśo 'rthoparakto'pi sphaṭikādijaḍopamaḥ || VSpkC_1.5:12
kiṃca yaḥ kaś canāmarśaś ciccamatkāragocaraḥ // 1.30 //
hlādatāpādiviṣayas tadāsau bhavati sphuṭaḥ
tadvimarśāntarālambasamucchalanayogataḥ // 1.31 //
paścāt susphuṭatām eti tathā ca gurur ūcivān
yathā svasaṃvidā siddhaṃ sukhādi vyavatiṣṭhate // 1.32 //
na hi vyavasthāsamaye vedyate tat svasaṃvidā
tathāvaśyopagantavyaṃ svasaṃvitsādhanād iti // 1.33 // / evam atrāpi paścād yaj jñānādyullāsavartmani
sarvābhedamayī bhūmir yāvad āmṛśyatāṃ vrajet // 1.34 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20839635 (0.064):
14,096.015d@004_2345 anucchiṣṭaṃ bhavet tāvad yāvad bhūmau na nikṣipet
tāvat taducitodāravimarśāṃśasphuṭatvataḥ
tādṛk sa eva śāstratvaṃ prāgvisargaḥ prapadyate // 1.35 //
etad eva tu yuktaṃ syāt tathā hy anupadhau pare / śāstrārthe 'pi samācāraleśaḥ ko 'pi vibhāvyate // 1.36 //
sa nūnaṃ sphuṭatādhāmabhāvijñānādiśaktimān
uparāgāt tatas tattadvaicitryaparibṛṃhitaḥ // 1.37 //
yathā mukhasya tadvyaktisthāne 'psu mukure maṇau
khaḍge cañcalasadvṛttasūkṣmadīrghādikā sthitiḥ // 1.38 //
tad itthaṃ parame rūpe prodbhūtā jñānasaṃpadaḥ
anavacchinnahṛdayabījātmatrayasundarāḥ // 1.39 //
yadā tūcchaladākārasvataraṅgāntarātmakān
visisṛkṣati bhāvaughān bhairavaḥ śaktibṛṃhitaḥ // 1.40 //
tadā tā eva vijñānasaṃpadas tadupādhijām
īṣatkriyāsamācārayantraṇāṃ saṃśritā iva // 1.41 // / paritas tattaraṅgaughasātmatāṃ samupāśrite
tathāpi jagadānandasundare bodhabhairave // 1.42 // / bhāvanirbharatāmātrasaṃtṛpte śaktiśālini
pūrṇayā nijaśaktyaiva nyakkṛte śaktimatpade // 1.43 //
tādṛg eva vimarśātmā jñānadhārā vijṛmbhate
yasyāṃ bhogopadeśena ko 'pi hlādaḥ pravartate // 1.44 // / yadīyasaṃvidācāracaryāvisrambhabhāvitaḥ
bhogavrāto 'pi dhanyānāṃ niḥśreyasapadāyate // 1.45 // / yatrocyate svaśaktyādikṣobhasaṃraṃbhanirbharā
devasya yāgapriyatā viśeṣān mātṛmadhyataḥ // 1.46 //
aiśvaryaśaktyudrekeṇa labdheśvarapadābhidhaḥ
devo vijñānamahimā prodbhūto 'yaṃ prapañcitaḥ // 1.47 // / atrāpy anantabhāvāṃśasaṃyojanaviyojane
prāgdaśābhedasaṃdhānād asaṃkhyatvam upāśrite // 1.48 //
tadupādhivaśād eva saṃvijjñānapadojjhitāḥ
tāyante vividhāḥ śāstrakriyājñānavibhūtayaḥ // 1.49 //
mukhyas tv eṣa prapañco 'yaṃ pañcātmatvena carcitaḥ
tathā ca vakṣyate tattvam abhinnam api pañcadhā // 1.50 // / savyāpārādhipatvena taddhīnaprerakatvataḥ
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23672749 (0.0):
2.34cd: svavyāpārādhipatvena taddhīnaprerakatvataḥ
icchānivṛtteḥ svasthatvād ityādyair vākyasaṃcayaiḥ // 1.51 //
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23672750 (0.0):
2.34cd: svavyāpārādhipatvena taddhīnaprerakatvataḥ / 2.35ab: icchānivṛtteḥ svasthatvād abhinnam api pañcadhā
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8784718 (0.026):
AbhT_10.309a/. vyāpārādādhipatyācca taddhānyā prerakatvataḥ / / AbhT_10.309b/. icchānivṛtteḥ svasthatvācchiva eko@pi pañcadhā // 309
nanv etāvati sandarbhe deśakālakalākṛtāḥ
bhedā na saṃbhavanty eva bāḍham om iti vacmahe // 1.52 //
na hy atra kālatattvasya nāmamātraṃ vibhāvyate
vaibhavy api mahākālī śaktir nātra vijṛmbhate // 1.53 //
tarhy abhinne svasaṃpūrṇe tadā paścāt punar yadā
parataś ceti ko nv eṣa vācoyuktiparigrahaḥ // 1.54 //
atra brūmaḥ satyam eva vastutas tu sphuṭātmani
jṛmbhite tattvasarge 'pi kāle 'py unmiṣitātmani // 1.55 //
bodhasya naiva santy etāḥ pūrvāparavikalpanāḥ
kālo viśeṣaṇatvena yasmād bhavati bhedakaḥ // 1.56 //
viśeṣaṇaṃ ca tat proktaṃ samaśīrṣikayaiva yat / bhedena vedyatām eti yathā nīlaṃ saroruhaṃ // 1.57 //
na ca bodhasya vedyatvaṃ kadācid upapadyate
vedyatvaṃ bhāsamānatvaṃ tat prakāśaprasādataḥ // 1.58 //
prakāśaḥ sa sa bodhaś ca na ced bodhāntarasthiteḥ
prakāśaniyamān nūnam anavasthā pravartate // 1.59 // / ata eva vimūḍhā ye bodham aprathamānakam
arthaprathātmakaṃ brūyuḥ svavacovañcitās tu te // 1.60 //
tasmāt kālo na bodhasya bhedakatvāya kalpate
nāpi vedyasya kālo 'sau bhedakībhavituṃ kṣamaḥ // 1.61 //
viśvaṃ hi bodhābhinnaṃ tad atathātve na bhāsate
prakāśena samāviṣṭaś citraṃ bhāvaḥ prakāśate // 1.62 // / viśvaprakāśa evaṃ syāt sarvasyaiva sadātanaḥ
sati prakāśe bodhākhye sa prakāśatvam aśnute // 1.63 //
aprakāśo 'pi bhāvaś cet prakāśātmā sa vedyate
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3652037 (0.058):
prakāśātmā prakāśyo'rtho nāprakāśaśca siddhyati // Ipk_1,5.3 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656740 (0.058):
prakāśātmā prakāśyo 'rtho % nāprakāśaś ca siddhyati // Ipk_1,5.3 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434178 (0.058):
prakāśātmā prakāśyo 'rtho nāprakāśaś ca siddhyati // Ipk_1,5.3 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3651768 (0.059):
prāgivārtho'prakāśaḥ syātprakāśātmatayā vinā /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26656699 (0.059):
prāgivārtho 'prakāśaḥ syāt $ prakāśātmatayā vinā &
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 434137 (0.059):
prāgivārtho 'prakāśaḥ syāt prakāśātmatayā vinā /
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14751694 (0.062):
pratipakṣatayā vidyate yadvyavacchedāttasya vikalparūpatā syāt / / vyavacchedyo hyartho 'prakāśātmā prakāśavapuṣi prakāśate cettarhi
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3652199 (0.064):
iti / tat yadi prakāśaḥ tadā bhavati arthaḥ , prakāśaśca asau katham / / yadi prakāśataiva ghaṭasya vapuḥ saiva paṭasya ityādi viśvavapuḥ prakāśaḥ
aprakāśas tv asau bhāva ity atra śaraṇaṃ tamaḥ // 1.64 //
yaś cāprakāśo bhāvātmā prakāśātmā sa cet kṛtaḥ
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3651889 (0.049):
aṅkuro bījāpekṣo 'ṅkurātmā , tato yadi na prakāśātmā sa syāt prāgiva
nūnaṃ sa bhāvo naṣṭaḥ syāt svāprakāśatvavicyuteḥ // 1.65 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5849651 (0.044):
FN: 3 saṃvidaparādhīnaprakāśā bhavatu, ātmā jaḍaḥ kiṃ na syāditivādinaṃ / ātmasvaprakāśavādyāha tathāpīti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5901985 (0.048):
nahi tadāsya karbhāvo 'sti svaprakāśatvāt /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24760546 (0.049):
viṣayaprakāśanavelāyāmeva dharmabhūtajñānasya svayaṃprakāśatvopagamāt / svāpesato 'pi tasyāprakāśo na kṣatikara iti bodhyam / atra śaṅkate na ca
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24765247 (0.054):
svaprakāśatvenānyāpekṣūprakāśatvābhāvopagamānna
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3795654 (0.054):
idaṃ cāpātata eva; sarvaṃśe saṃskārajanyatvasya hetokhyabhicārāt / / kintu svaprakāśānandasvarūpasya rasasya smṛtītvāsambhava eva doṣaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9124733 (0.058):
tadīyasākṣātkāra eva pramāṇamityarthaḥ / / svaprakāśatvena sākṣātkāryasākṣātkārayorabhedādidaṃ viduṣāṃ
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27155310 (0.058):
punarjīvaḥ ajīve prakāśatvābhāvaḥ svatvaṃ vihāya
Utpaladeva: Ajadapramatrsiddhi (utajp_pu.htm.txt) 26715649 (0.059):
Vṛ: jñātari vyavasthitatve san jaḍo 'nyathāsan, svātmānyasaṃrambhatve / svaprakāśatvaṃ tadabhāve nāstīty anvayavyatirekābhyāṃ hi
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6867907 (0.059):
pakṣādyavayavasaṃkocavikāsanimitittatvātprakāśāprakāśatvasya / / yatpunaruktaṃ dharmādharmayoravaśyaṃ phaladātṛtvaṃ svabhāvo
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2095591 (0.060):
evamapi yadi svaprakāśatayā tadbrahma syāt tarhyastu /
Panditasoka: Samanyadusanadikprasarita (bsa0555u.htm.txt) 16535315 (0.061):
bodharūpatayotpattirevāsya svasambittirucyate, prakāśavat / na
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23202460 (0.061):
bhavati | tathā sati svaiśeṣatvaṃ tad-abhāve prakāśataiva na syāt |
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24758631 (0.062):
jñānavattvenāpratibhāsāt / tantritayaviṣayakatvaṃ jñānasyaṣitavyamiti / bhāvaḥ / tathāca svaprakāśatvasiddherjñānasya tata eva viṣayavyavahāravat
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 885129 (0.062):
nanu yadi militā ratyādayo rasāstatkathamasya svaprakāśatvaṃ kathaṃ / vākhaṇḍatvamityāha
nātadrūpaṃ prakāśaṃ ca kartuṃ vidhir api kṣamaḥ
nanv etāvad idaṃbhāvaḥ prakāśe sati bhāsate // 1.66 //
astv etad eva kiṃtv ittham aprakāśaḥ prakāśatām / bhāvasya cāprakāśatve prakāśībhāvite sati // 1.67 //
naivaṃ prakāśito bhāva iti vastusthitir bhavet
tad alaṃ vyatiriktena prakāśena śivas tathā // 1.68 // / tasmāt prakāśa evāsau gīto yaḥ paramaḥ śivaḥ
sa evācintyamahimā svātantryoddāmaghūrṇitaḥ // 1.69 // / prakāśate tathā tais taiḥ svabhāvair acyutasthitiḥ
nātra sarvatra sarvajñabhāvaḥ kaś cana śaṅkyate // 1.70 //
ahaṃ caitro ghaṭaṃ vedmi na paṭaṃ, veda taṃ tv ayaṃ.
nāyaṃ vetti paṭaḥ, so 'haṃ jāne ghaṭapaṭāv iti // 1.71 //
vediṣyāmi na vā, pūrvam ajānāṃ naiva vā kva cit,
krameṇa vedmi yugapad dvābhyām ubhayavarjitam. // 1.72 //
sarvaṃ vedmi, na kiṃ cic ca jāne. naivāsmi kaś cana
bhāvātmā, nanu naivāham. ahaṃ sarvaṃ ca sarvadā. // 1.73 //
sarvam asmy aham evaikaḥ kiṃ sarvam itarad bhavet
ityādir eka evāyaṃ prakāśaḥ pravijṛmbhate // 1.74 // / nanv eko yady asaḥ kaś cit, prakāśo na tadā paraḥ
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2243652 (0.059):
na śūnyaṃ katham etat syān na prakāśaḥ kathaṃ bhavet /"
kathaṃ bhaved. aho mūḍhaḥ kathaṃ vyutpādyatām ayam // 1.75 //
ekaḥ prakāśaḥ svātantryāc citrarūpaḥ prakāśate.
vastutaś ca na citro 'sau, nācitro bhedadūṣaṇāt // 1.76 //
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27532821 (0.060):
sāmānyaṃ na hi vastvātmā na bhedaścitra eva saḥ / / tasyānanvayato bhedavādaḥ śabdāntarādayam // MBs_1.24 //
ghaṭaprakāśe vastrasya prakāśo yadi saṃbhavet / nāsau ghaṭaprakāśaḥ syād dviprakāśo hy asau bhavet // 1.77 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3645223 (0.048):
yuktam ityuktam , nāpi ajaḍasya ; tasmāt saṃvitprakāśa eva ghaṭādiprakāśaḥ / , na tvasau svatantraḥ kaścit vāstavaḥ ; prakāśa eva ca ātmāḥ ; tat na
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3647496 (0.060):
tarhi yugapadeva prakāśeta , ghaṭaprakāśo'pi paṭaprakāśaḥ syāt iti viśvaṃ
so 'pi cāstv eva, no nāsti tad idaṃ tvatpracoditam
ghaṭātmanā prakāśo 'sya mā bhūd ity avatiṣṭhate // 1.78 //
tac cāyuktaṃ prakāśasya bodhatvāt svātmajṛmbhaṇam
lakṣaṇaṃ yadi tat ko 'yaṃ vṛthā vāgjālaḍambaraḥ // 1.79 // / paricchinnaprakāśatvaṃ jaḍasya kila lakṣaṇam
Abhinavagupta: Bodhapancadasika (bodhpanu.htm.txt) 8605427 (0.0):
etad eva svatantratvam aisvaryaṃ bodharūpatā || 7 || / paricchinnaprakāśatvaṃ jaḍasya kila lakṣaṇam |
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26387775 (0.0):
uktaṃ mitaprakāśatvaṃ jaḍasya kila lakṣaṇam
Vamadeva: Janmamaranavicara (vamjanmu.htm.txt) 28852176 (0.0):
maheśvaratvaṃ saṃvittvaṃ tad atyakṣyad ghaṭādivat // 15 / paricchinnaprakāśatvaṃ jaḍasya kila lakṣaṇam // 16
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8754568 (1.788):
AbhT_3.101b/. paricchinnaprakāśatvaṃ jaḍasya kila lakṣaṇam // 101
jaḍād vilakṣaṇo bodho yato na parimīyate // 1.80 // / tasmād arkasya sadbhāve siddhe kaḥ khalu bāliśaḥ
Abhinavagupta: Bodhapancadasika (bodhpanu.htm.txt) 8605429 (0.0):
paricchinnaprakāśatvaṃ jaḍasya kila lakṣaṇam | / jaḍād vilakṣaṇo bodho yato na parimīyate || 8 ||
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26387777 (0.0):
uktaṃ mitaprakāśatvaṃ jaḍasya kila lakṣaṇam / jaḍād vilakṣaṇo bodho yato na parimīyate // 1.372 //
Vamadeva: Janmamaranavicara (vamjanmu.htm.txt) 28852178 (0.0):
paricchinnaprakāśatvaṃ jaḍasya kila lakṣaṇam // 16 / jaḍād vilakṣaṇo bodho yato na parimīyate // 17
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8754572 (0.024):
AbhT_3.101b/. paricchinnaprakāśatvaṃ jaḍasya kila lakṣaṇam // 101 / AbhT_3.102a/. jaḍādvilakṣaṇo bodho yato na parimīyate /
brūyāt katham ayaṃ svāṃśuśubhritāśeṣabhūr iti // 1.81 //
tasmāt siddhe prakāśe 'smin yāḥ prakāśavikalpanāḥ / sarvās tāḥ sarvasaṃbhuktayoṣiccāritrapālanāḥ // 1.82 //
asiddhau ca prakāśasya ko 'haṃ kiṃ tvaṃ tamo 'pi kim / na kiṃ cid api vā kiṃ syāt tūṣṇīṃ syād api vā katham // 1.83 //
tasmāt prakāśatādātmyalabdhabhairavabhāginām / bhāvānām api kālo 'yaṃ na kiṃ cit kartum arhati // 1.84 //
hanta tarhi kathaṃkāraṃ tadetyādivacaḥkramaḥ
śrūyatām uktam apy etat punar nirbhajya bhaṇyate // 1.85 // / yaḥ prakāśaḥ sa evāyaṃ pratibhāti tathā tathā
naiva cānyasya kasyāpi sa tu bhāty eva kevalam // 1.86 //
sa eva paramodāraḥ sarvasyaivāvabhāsakaḥ / svatantra iti tasyecchāśaktiḥ svātantryasaṃjñitā // 1.87 //
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9375060 (0.062):
ityādivyapadeśaḥ / evaṃ parameśvarasya svātmanīcchātmikā svātantryaśaktir
sa ca svātmani viśrāntas tadanyābhāvayogataḥ
svātmaviśrāntir evaiṣā devasyānanda ucyate // 1.88 //
svātantryamahimaivāsya svarūpād apṛthaksthitiḥ / svaprakāśe nije dhāmni bhāsayed bhāvavibhramān // 1.89 //
bhāsanā ca kriyāśaktir iti śāstreṣu kathyate / yayā vicitratattvādikalanā pravibhajyate // 1.90 //
bhāsanānavabhāte ca kathaṃ nāma prakalpate / tad asyāntaḥsthitaṃ bhānaṃ jñānaśaktir ahaṃ smṛtā // 1.91 //
etāvad asya devasya yad rūpaṃ svātmamātrataḥ
sa unmeṣa iti proktaḥ pañcaśaktis tato vibhuḥ // 1.92 // / triśaktir ekaśaktir vā devo vā kevalaḥ sthitaḥ
śaktir evātha devī sā sāraśāstre nirūpyate // 1.93 // / vakṣyate ca jagaddhātuḥ kathitetyāditaḥ param
saivaikā saty anekatvaṃ gacchatīti maheśinā // 1.94 //
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23673119 (0.059):
3.5cd: icchātvaṃ tasya sā devi sisṛkṣoḥ pratipadyate / 3.6ab: saikāpi saty anekatvaṃ yathā gacchati tac chṛṇu
sa cāyaṃ nirbharānandaviśrāntisvātmasusthitaḥ
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3675009 (0.040):
yeṣāṃ cinmātrameva paramārtho na tu aham iti / svātmaviśrāntyānandarūpaṃ pramaṃ svātantryam / te parmeśvareṇa tayā
sodaryaiḥ śabdasaṃdarbhair bhāṣyate bhairavādibhiḥ // 1.95 //
savidhaṃ dūragaṃ vāpi yady apy asya na vastutaḥ / śabdajātaṃ bhavet kiṃ cid anyad apy atha vā prabhoḥ // 1.96 //
tathā ca bhāsayaty eva deva eṣa tathā tathā / tatas tadanusāreṇa sarvo 'yaṃ kalpanākramaḥ // 1.97 //
na ca tat kalpanāmātraṃ tathātve 'py atha kā kṣitiḥ
tathā saṃkalpatāṃ devo yad vā kalpayatāṃ tathā // 1.98 // / evaṃ caiṣa prakāśātmā saptatriṃśātmakāt paraḥ
vaicitryabhāsanāṃ kurvan kālaṃ bhāsayati prabhuḥ // 1.99 //
vaicitryabhāsanaiveyaṃ kālaśaktir udāhṛtā / tato 'vabhāsamānaitatkālaśaktyanurodhataḥ // 1.100 //
āsmākīnāt tadetyādir uparāgaḥ pravartate / na cāsau tatra nāsty eva tatra yan nāsti tat kutaḥ // 1.101 //
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23692672 (0.0):
/ tannaivāsti neva nāsti / yannaivāsti na nāsti / tadajātaṃ yadajātaṃ /
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9787638 (0.0):
tan naivāsti neva nāsti / yan naivāsti
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5184088 (0.0):
ca pratipan nopalabhyate // nāsāv asti nāpi nāstīti / yad eṣv
Nagarjuna: Acintyastava (nagast_u.htm.txt) 5844341 (0.0):
na ca jñānaṃ na ca jñeyaṃ na cāsti na ca nāsti yat || NagAst_37
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24047024 (0.004):
yadastyastyeva tat / / yannāsti nāstyeva tat /"
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14381164 (0.016):
na tad asti na tan nāsti $ na tad ekaṃ na tat pṛthak &
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17661836 (0.016):
na tad asti na tan nāsti na tad ekaṃ na tat pṛthak /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014516 (0.016):
praśnaṃ pṛṣṭo vyākuryāṃ nāsti paralokaḥ asti ca nāsti ca naivāsti na nāsti
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3653865 (0.019):
nīlādīnāmastyeva , na tu nāsti iti , yadi hi na syāt kumbhakṛto ghaṭaṃ
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7374612 (0.019):
dṛṣṭānto yathā devadatto mṛto jīvati cetivat | bauddhānāṃ tu nāsti na ca / nāstīti pakṣaparigrahābhāvāt taiḥ saha sañjalpa eva na yujyate |
Agamasastra 4) Alatasantiprakarana (agsas_4u.htm.txt) 10725429 (0.019):
asti nāsty asti nāstīti nāsti nāstīti vā punaḥ /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25824364 (0.019):
taditthaṃ svarūpamasti? na tadasti, na cāpi nāsti svarūpataḥ | yadyapi
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21117703 (0.019):
kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā // Hbhv_11.460 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9629800 (0.024):
vitanutāṃ cāpalakathaiva nāstītyarthaḥ / / kuto nāstītyata āha ābhyantarī paśyantī trapayevātmānaṃ yatra tirayati,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865302 (0.032):
tatkasya hetoriti tat sarvajñajñānaṃ kutaḥ? na taktiñcidasti yanna
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2094970 (0.034):
nirguṇe samanvayasyāvakāśaḥ prasaṅgaḥ kvāsti / / nāstītyarthaḥ / / kutaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19906508 (0.034):
03,225.023c na syāt phalaṃ tasya kutaḥ prasiddhir; anyatra daivād iti
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20922350 (0.036):
nanvekatropādhitve 'nyatrāpi kuta ityata āha na hīti// nanu bhavatyaṃ 2
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19582077 (0.040):
01,001.210d@003_0011 yad ihāsti tad anyatra yan nehāsti na tat kva cit
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19587038 (0.040):
01,002.236d@005_0002 yad ihāsti tad anyatra yan nehāsti na tat kva cit
anyatra tanyatāṃ nāma tat prakāśavaśaṃ sthitam
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27844906 (0.044):
yasya mūle chavir nāsti patran nāsti kuto latā |
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865302 (0.046):
tatkasya hetoriti tat sarvajñajñānaṃ kutaḥ? na taktiñcidasti yanna
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20922350 (0.049):
nanvekatropādhitve 'nyatrāpi kuta ityata āha na hīti// nanu bhavatyaṃ 2
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19906508 (0.052):
03,225.023c na syāt phalaṃ tasya kutaḥ prasiddhir; anyatra daivād iti
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651162 (0.055):
dvādaśavārṣikaṃ bhaktamasti, tena sthātavyam/ / 462.010. yasya nāsti tenānyatra gantavyamiti yataḥ kolenāgantavyamiti/
nanv evam apare tattvajāle śuddhetarasthitau // 1.102 //
śuddhāśuddhapade vāpi vidyādau tattvamaṇḍale
śuddhabhairavasadbhāvād aviśeṣo bhaviṣyati // 1.103 // / narīnṛtyāmahe hanta yatnād vyākhyeyam eva naḥ
āyuṣmato yad dhṛdaye svayaṃ viparivartate // 1.104 // / śuddhāśuddhavibhedo hi paramārthakathāsu no
sa tu tatkṛta evāste mūḍhānāṃ dhiyi niścalaḥ // 1.105 //
nanu śuddhetaratvākhyo yadi bhedo na vāstavaḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3303951 (0.042):
nanūpādhibhedenaiva bhedo 'pi tatra vāstavo bhavet / / sāṃsargikasya dharmasya tatra tatrodayadarśanādityatrāhaneti /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24228816 (0.042):
tayorbhedo yuktaḥ, vāstavastvabheda iti | na kevalāta tādātmyād, api tu
vyācikīrṣitam evaitac chāstraṃ vivadate tataḥ // 1.106 // / aśuddhatvaṃ hi tattvānāṃ dīkṣayā śodhanaṃ tataḥ
ityādi bahudhā bhedapradhānātra yataḥ sthitiḥ // 1.107 //
ucyate nādvaye 'muṣmin dvaitaṃ nāsty eva sarvathā
uktaṃ hi bhedavandhye 'pi vibhau bhedāvabhāsanam // 1.108 //
tad eva khalu saṃsāre māyāvidyādibhiḥ padaiḥ
bandha ity ucyate tatra rūḍhāḥ saṃsāriṇo matāḥ // 1.109 // / taccintānusṛter eṣāṃ śuddhāśuddhādiniścayaḥ
kiṃ ca śāstram idaṃ samyag bhagavadyogadeśakam // 1.110 // / bhagavadyogam advaitaṃ nirdvandvaṃ ca pracakṣate
tasyopadeśa itthaṃ syād yadi yāvadvibhedavat // 1.111 //
saṃbhāvyate tan nirbhajya nirbhajyaiva nirūpyate / advaite bhairavavibhau yat praveśopaveśayoḥ // 1.112 //
ābhyāsikī sthitir nāsti tau hi bhedaikajīvitau
ataḥ saṃbhāvyanikhiladvaitaśaṅkāvyapohane // 1.113 // / gurūṇāṃ ca śiśūnāṃ ca yatnaḥ sarvo vijṛmbhate
ato dvaitam ihāśaṅkyāśaṅkya sarvaṃ pratanyate // 1.114 //
tad yāvadgati saṃbhāvya na tu kutrāpy udāsyate
tathā hi yadi nāmṛṣṭaṃ dvaitaṃ tarhy ekam eva sat // 1.115 //
cidbrahma tad alaṃ tattvasaṃkhyākalpananirṇayaiḥ
pañcatriṃśatitā kasmāt tattvānāṃ tan nirūpyate // 1.116 // / tasmād dvaitasya bhedātmasthiter yāvadgati graham
kṛtvā yas tatpratikṣepas tena niḥśaṅkatā bhavet // 1.117 //
etad eva ca vijñāne nirbhidyaivopadeśanam / yathāsaṃbhavi yad vajrapakṣāṇāṃ tad vidāraṇam // 1.118 //
tathā hi śrīmatā stotre bhaṭṭanārāyaṇena tat / namas te bhavasaṃbhrāntabhrāntim udbhāvya bhindate // 1.119 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3646229 (0.0):
nirūpayiṣyamāṇaṃ suṣṭhutamāṃ spaṣṭokṛtaṃ bhavati / yadāha bhaṭṭanārāyaṇaḥ / {namaste bhavasaṃbhrāntabhrāntimudbhāvya bhindate /
Bhatta Narayana: Stavacintamani (bhnstcbu.htm.txt) 22773194 (0.020):
namas te bhavasambhrānta- $ bhrāntim udbhāvya bhindate &
Bhatta Narayana: Stavacintamani (bhnstcpu.htm.txt) 25363594 (0.020):
namas te bhavasambhrānta- bhrāntim udbhāvya bhindate /
Bhatta Narayana: Stavacintamani (bhnstcxu.htm.txt) 4635424 (0.020):
namas+te bhavasambhrāntabhrāntim+udbhāvya bhindate |
jñānānandaṃ ca nirdvandvaṃ deva vṛtvā vivṛṇvate
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3646234 (0.0):
{namaste bhavasaṃbhrāntabhrāntimudbhāvya bhindate / / jñānānandaṃ ca nirdvandvaṃ deva vṛtvā vivṛṇvate //}
Bhatta Narayana: Stavacintamani (bhnstcbu.htm.txt) 22773199 (0.0):
namas te bhavasambhrānta- $ bhrāntim udbhāvya bhindate & / jñānānandaṃ ca nirdvandvaṃ % deva vṛtvā vivṛṇvate // BhStc_71 //
Bhatta Narayana: Stavacintamani (bhnstcpu.htm.txt) 25363599 (0.0):
namas te bhavasambhrānta- bhrāntim udbhāvya bhindate / / jñānānandaṃ ca nirdvandvaṃ deva vṛtvā vivṛṇvate // BhStc_71 //
Bhatta Narayana: Stavacintamani (bhnstcxu.htm.txt) 4635428 (0.0):
namas+te bhavasambhrāntabhrāntim+udbhāvya bhindate | / jñānānandam+ca nirdvandvam+deva vṛtvā vivṛṇvate || 71
nirdvandvam iti nirdvaitaṃ prakaṭīkriyate padam // 1.120 // / udbhāvyante bhramāś ceti cakāro 'trādbhutāvahaḥ
iha cādvaitam eveti purataḥ prataniṣyate // 1.121 // / adhvaśuddhyādikaṃ dvaite 'nupapattīti vakṣyate
abhedena vinā naitan nanu bhedaṃ vināpi kim // 1.122 //
satyaṃ kiṃtv advaye tattve bhedo 'pi na na yujyate
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 993629 (0.043):
atastāvatkālikāvabhāsijñāanenārthāntaragrahaṇaṃ naiva yujyate / / nāpyanābhāsibhiḥ. teṣu bhedābhāvāt / tadā yadi sāmīpyād
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 470218 (0.052):
abhinno nivirśeṣaśced bhedastadbhedatā kutaḥ // MAnuv_3,2.164cd //
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17691380 (0.052):
abhinno nivirśeṣaśced bhedastadbhedatā kutaḥ // MAnuv_3,2.164 //
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25544674 (0.053):
prakṛtahānyaprakṛtaprakriyāprasaṅgenaikavākyatve saṃbhavati na vākyabhedo / yujyate / / na cākāhkṣāṃ vinaikavākyatvam, ubhayaṃ ca prakṛtamityubhayaṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 470237 (0.056):
bhedo yadi bhedibhyāmabhinno nirviśeṣaśca syāttadā tasya tadbhedatā / tayorayaṃ bheda ityevambhāvaḥ kuto na kuto 'pi /
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27520966 (0.057):
syādetat / kathaṃ bhedenaiva bhedaḥ pratisaṃhriyate? bhedapratipakṣatvāt, yathā
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 443667 (0.057):
svāpnānāṃ rathādīnāṃ draṣṭurbhedo 'bhedo bhedābhedo vā / / na tāvadbhedaḥ / / pāśvarsthānāmapi tadupalambhaprasaṅgāt /
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1002928 (0.061):
vijātīyatayorbhedo naiva syāt / / hetubhedastrāvat [phalasya] bhedako na bhaviṣyatītyevaṃvidhasya
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28206756 (0.062):
saṃbandhena pratiyogitāvati samavāyatve tadvadbhedāsaṃbhavāt/ api / tu anyo bhedaḥ tatpratiyogitāvacchedakatvaṃ pratiyogitāyāṃ
Pramanavartika (pramanvu.htm.txt) 22500620 (0.064):
arthābhedena ca vinā śabdābhedo na yujyate // Pramāṇav_3.140 // / tasmāt tatkāryatāpīṣṭā tatkāryādeva bhinnatā /
idaṃ hi tat parādvaitaṃ bhedatyāgagrahau na yat // 1.123 //
bhede tu viśvabhāvānāṃ svasvabhāvavyavasthiteḥ
Pramanavartika (pramanvu.htm.txt) 22500600 (0.036):
na bhāve sarvabhāvānāṃ svasvabhāvavyavasthiteḥ /
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12078958 (0.049):
sajātīyavijātīyairviviktamasaṅkīrṇaṃ rūpamasyeti vigrahaḥ | sarvabhāvānāṃ / svasvabhāvavyavasthiteḥ svabhāvasāṅkaryābhāvāt | anyathā sarvasya
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17291532 (0.049):
sajātīyavijātīyair viviktam asaṅkīrṇaṃ rūpam asyeti vigrahaḥ | / sarvabhāvānāṃ svasvabhāvavyavasthiteḥ svabhāvasāṅkaryābhāvāt | anyathā
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12114537 (0.053):
'vasthitasyaikasya vastunaḥ pararūpāsaṃkīrṇa ātmā, sarvabhāvānāṃ / svabhāvata eva svasvabhāvavyavasthiteḥ pararūpeṇāsaṃkīrṇasvabhāvatvāt |
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17327890 (0.053):
'vasthitasyaikasya vastunaḥ pararūpāsaṅkīrṇa ātmā, sarvabhāvānāṃ / svabhāvata eva svasvabhāvavyavasthiteḥ pararūpeṇāsaṅkīrṇasvabhāvatvāt |
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26173487 (0.064):
06618 na bhāve sarva bhāvānāṃ svabhāvasya vyavasthiteḥ //138// / 06619 yad rūpaṃ śābaleyasya bāhuleyasya na asti tat /
abheda iti śabdo 'yaṃ manye bhedayate rasāt // 1.124 // / tad alaṃ prakṛtaṃ nirūpyate
parameśaḥ kila bhedakalpanām / prakaṭīkurute yathā tathā / nanu kālo 'pi vijṛmbhate tathā // 1.125 //
na tathāpi ca yāti bhinnatāṃ / paramārthena kadācid eva saḥ
yugapat sa hi saṃvidātmakaḥ / nanv ittham ekaghanabhāvavimarśasāre
saṃvedane yad aham eṣa karomi citraḥ
jānāmi vā tad apare 'pi na maitracaitra- / prāyā vidadhyur athavāpi kathaṃ na vidyuḥ // 1.127 //
aho māyāgranthir nibiḍatama eṣo 'tra bhavatām / idaṃ hi prabrūmaḥ svaparam iha nāsty ekam abhidam
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24766726 (0.024):
ātmāsvāpe tathā nāstītyarthaḥ / ekamahamityadhikaṃ patitaṃ vā /
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1010070 (0.039):
arthasvabhāvasambhavābhāvāt tadapi kathamebhiścodyairanavamardanīyaṃ syāt / / atastatra yad bhavatāmuttaraṃ tadasmākamapi samānameva / paramārthe
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5476505 (0.048):
hi asau mattaḥ bhavati atha yat tapati . na etat asti . ekam atra hiyuktam / aparam yadyuktam tataḥ ubhayoḥ api anighātaḥ . idam tarhi . anṛtam hi
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15814731 (0.048):
tatra pradyumnādayaḥ pradyotanta eva | tathāpi bhavatām apūrtiś cet tadā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28129252 (0.049):
nāstīti nātivyāptiḥ/ paraṃ tu tadghaṭādanyasmin ghaṭāntare
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21852762 (0.051):
na hyevaṃvigham <3> <3.na hyekam> aparamasti yoṣitāṃ laghimnaḥ kāraṇam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904516 (0.051):
edhethāś ca edheyāthāmedhedhvamedheya edhevahi edhemahi //AP_357.017cd/ / astu tāvadbhavatām loṭi bhavantu bhavatādbhava /AP_357.018ab/
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12345402 (0.052):
āgatya cāham eva tvāṃ tatra neṣyāmyataḥ param // SoKss_10,9.225 // / ihāsti yo 'mareśākhyo devastatketane tvayā /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3644480 (0.056):
prayojanaṃ samastasaṃpallakṣaṇapāramaiśvaryaikarūparathanam , tataḥ paraṃ / nāstyeva , tasya sarvaparyantaphalatvādaṃśāṃśikayāpi / yaduktaṃ mayaiva
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25736801 (0.057):
bhavatāṃ suvidhāsyāmi tejasaivopabṛṃhamam / / yaducyate mayedānīṃ yuṣmābhista dvidhīyatām // BndP_3,9.49 //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 365713 (0.058):
(P_8,1.35) KA_III,375.10 13 Ro_V,329 {4/8} ekam atra hiyuktam aparam / yadyuktam tataḥ ubhayoḥ api anighātaḥ .
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4773788 (0.059):
jyotirjñānaṃ paraṃ brahma ekamevādvitīyakaṃ /AP_60.023ab/ / sajīvīkaraṇaṃ kṛtvā praṇavena nibodhayet //AP_60.023cd/
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 549847 (0.060):
kva yāsyasi mayā ruddho $ raṇeṣv apariniṣṭhitaḥ // HV_App.I,18.1004 // / na cāham ekaṃ sabalo $ yuktas tvāṃ yoddhum āhave / HV_App.I,18.1005 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22035405 (0.060):
kva yāsyasi mayā ruddho raṇeṣv apariniṣṭhitaḥ // HV_App.I,18.1004 // / na cāham ekaṃ sabalo yuktas tvāṃ yoddhum āhave / HV_App.I,18.1005 /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12769095 (0.060):
sarvabhūtāni caivācau na tadastīha yanna saḥ // BhS_36.202 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15878960 (0.061):
ekaḥ samastaṃ yadihāsti kiñcittadacyuto nāsti paraṃ tato 'nyat /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12984984 (0.062):
MSS_9499 2 ikṣo tavāsti sakalaṃ paramekamūnaṃ yat sevito bhajasi nīrasatāṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629242 (0.063):
iti vā kṣatriya iti vā vaiśya iti vā śūdra iti vā/ ekam idaṃ sarvam idam / ekaṃ / pppppputrāya me śārdūlakarṇāya prakṛtiṃduhitaram utsṛja
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2077697 (0.063):
santyevānekāni santi pāramāthirkaṃ tvekameveti cenna / / tatsiddhayarthamevādyāpi bhavatā prayatanāt /
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26192496 (0.064):
17505 sidhyed pramāṇaṃ yady evam apramāṇam atha iha kim / / 17506 na hy ekaṃ na asti satya arthaṃ puruṣe bahu bhāṣiṇi //335//
ahaṃ vedmīty eṣā ghaṭatanuviśeṣaprakaṭatā
prathāś citrākārāḥ paramahasi bhāntīti kathitam // 1.128 //
tasmād ghaṭaṃ vedmy aham ity amutra / bhedo na kaścin nanu me ghaṭo 'yam
bhātīti bhedapratibhānam asti / naitan na tasyaiṣa śivas tathāyam // 1.129 //
ata eva dvaipāyanamukhyās teṣu svaśāstradeśeṣu / mamakāram eva mṛtyuṃ khaṇḍanadāyitvataḥ prāhuḥ // 1.130 //
tad evaṃ kālakalanopādhijātoparāgajāḥ
tadetyādi pratāyante paratattve 'pi saṃvidaḥ // 1.131 //
tatra pūrṇaikarūpatvāt sarvaṃ sarvatra cāpi tat
anyathā khaṇḍanāyogān na pūrṇā pūrṇatā bhavet // 1.132 //
tataḥ pūrṇatayā sarvaṃsahabhairavadhāmani / pañcātmako 'yaṃ śāstrārthaḥ śāmbhavaḥ. śaktyaṇusthitim // 1.133 //
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18565572 (0.027):
7 yadā suvarṇa dāmyate āvadyate | tadā tadā prabhasvaraś ca bhavati / pūrṇa vāntataraś ca bhavati | evam evāvusa pūrṇaḥ
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727044 (0.027):
vairājeṣūpapannāste daśa tiṣṭhantyupaplavān / / pūrṇopūrṇo tataḥ kalpesthitvā vairājake punaḥ // BndP_3,2.63 //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8643927 (0.037):
jagatsaṃharaṇādasiḥ / aheyatvāt haṃnāmakajīvabhinnatvādvā aham / / pūrṇatvādbrahma / asanānminuterasmi / yadvā sumitatvāt smītyukto jīvaḥ,
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11333722 (0.038):
suvidya suviddha subāhu suṣeṇa surāntaka surada supūrṇa vajrasena / vajrakara (Vaidya 8) vajrabāhu vajrahasta vajradhvaja vajrapatāka
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 7982935 (0.050):
tatra padmāvatīmantardadarśa kṛtakautukām / / sa rājā pūrṇavaktrendujitapūrṇendumaṇḍalām // SoKss_3,2.77 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990004 (0.061):
prabhāvasyaitasya rūpasyādeśa bhede'py abheda bodhanāya jñeyaḥ | na tu / pūrṇāpūrṇatva vivakṣāyai | amīlita dṛg vyadhārayad iti kṛṣṇa evaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15786039 (0.062):
tūrṇa tūrṇa ghūrṇanādi saṅkulāṅga nartinī / pūrṇa pūrṇa bhāva gūrṇa jāḍya jāta vartinī ||d||
nyakkṛtyaiṣa parāṃ devīṃ svātmany udrecya vartate
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26386753 (0.048):
sarvāḥ śaktīr asau bhāvaḥ svātmany udrecya vartate / tataś cidātmako devo nyagbhūta iva bhāsate // 1.287 //
itthaṃ sa visisṛkṣuḥ san bhāvān visraṣṭṛtāpadāt // 1.134 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7441903 (0.045):
ajasram iti jasu mokṣaṇe nañpūrvo rapratyayāntaḥ krayāsātatye vartate // / san āśaṃsa bhikṣa uḥ || PS_3,2.168 ||
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8348150 (0.062):
yāgajanyamapūrve naṣṭe 'pi yāge karrtayātmanyavanuvartatām | / tasmādastyarpūvam | / tadviśeṣastu saṃpradāyasiddhayāgaprakriyayāvagantavyaḥ |
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9683676 (0.063):
yaditthaṃ na bhavati, taditthamapi na bhavati, yathāloka eva /
pūrvam ucchalitānandaghanām abhajata sthitim
visraṣṭṛtāpade tv eṣa visargāveśabhāg api // 1.135 //
riktībhaviṣyann ānandaghanayā pūrṇayā citā / tāvad ānandaśaktyaṃśavisargāveśanirbharaḥ // 1.136 //
vartamānaḥ svaśaktyoghapūrṇaś cābhūd bhaviṣyati
riktaśaktir iti tryātmacitrasaṃvedanātmakaḥ // 1.137 //
tadāsau devadevaḥ syād visraṣṭari pade sphuṭam
nanu kiṃ vartamānāṃśe saṃsto bhūtabhaviṣyatī // 1.138 //
kiṃ nāma bhavatā jñātaṃ te svatantre 'pi ke cana / vartamānāvadher bhūtaṃ bhaviṣyac ca vibhajyate // 1.139 //
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26385116 (0.050):
na bhūtaṃ na bhaviṣyac ca vartamānād vibhajyate
yac ca yatra na viśrāntaṃ tad vibhajyeta vai kutaḥ
kathaṃ cāvadhibhāvaḥ syād vartamānasya te prati // 1.140 // / tayor avadhimattvaṃ vā tat praty api kathaṃ bhavet
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9666970 (0.024):
6.4.24/.itaḥ pravṛtta^saṃbhāṣo vā tato bhedam avāpsyati/ / 6.4.25/.*vartamānasya *ced artha^vighātaṃ[ch:tad^artha^abhighātaṃ]
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11980509 (0.039):
katham asya nāstibuddhir yā prāgabhāvam ālaṃbate. vartamāno nāstīti cet. / tatraitat syāt vartamāno nāstīty evaṃ tadālaṃbanān nāstibuddhis
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2418750 (0.043):
atītānāgatavyapravṛktakriyāvyaṅnyasya ca vartamānasyāśakyaniṣedhatvād
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22280129 (0.046):
tadanāgata eva samanantaro bhavati vartamānasyeti. / athāvyapadeśyāḥ ke sarvaṃ sarvātmakam iti. yatroktam --- jalabhūmyoḥ
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1010069 (0.046):
arthasvabhāvasambhavābhāvāt tadapi kathamebhiścodyairanavamardanīyaṃ syāt / / atastatra yad bhavatāmuttaraṃ tadasmākamapi samānameva / paramārthe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629610 (0.047):
bhikṣubhirvipravasite vijñānādeṣṭṛbhirmama / / vartamāno vayasyādye tata etadakāraṣam // BhP_01.06.005 //
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26705791 (0.047):
striyā kimatha sā nissaṃbhavā syātkatham / / daityāreriti tatpurāṇasamaye goṣṭhīṣu vidvajjana- prauḍhokttīrniśamayya
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 372731 (0.047):
(P_8,2.22.2) KA_III,400.5 24 Ro_V,385 387 {19/27} kāṣṭhaśak eva na / asti kutaḥ yaḥ kāṣṭhaśaki tiṣṭhet .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5481003 (0.047):
prayojanam . kāṣṭhaśak eva na asti kutaḥ yaḥ kāṣṭhaśaki tiṣṭhet . kruñcā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2596479 (0.048):
parivṛttayasahatvādasagarthasya padāṃśaniṣṭatvameva kathaṃ / padaniṣṭatvamiti cet /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24499788 (0.048):
mithyeti | kātatālayoḥ saṃyoga ivākasmakī kākatālīyā | kuto nāstīty āha / tathā hīti | tata iti mithyājñānāt | tad api prāpayaty evety āha
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20994536 (0.048):
kathaṃ prāmāṇikaḥ syāditi cetkātra 2 kathaṃ tā/ / pratiyogyapramāṇikatvasyābhāvaprāmāṇikatvaṃ pratyeva prayojakatāyāḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28112077 (0.049):
laghutva kaṭhinatva mṛdutvādīnāṃ vidyamānatvāt kathaṃ / catuviṃśatirguṃṇāḥ iti cet na/ ladhutvasya gurutvābhāvarūpatvāt
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28787762 (0.049):
anyathā putrādiviṣayāyā api rateḥ sthāyibhāvatvaṃ kuto na syāt/ na syād vā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20985683 (0.052):
apekṣatva-siddhes tasyāśrayatvaṃ kuto na brūsa tatrāha atrāṃśāṃśinor iti |
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3311165 (0.053):
evaṃ jñātṛjñeyalakṣaṇārthān mā sma paribhavaḥ, na pratikṣiperityarthaḥ / / pratikṣepeṣāṃ kuto na ghaṭate ? tatrāha pratyakṣeṇe , ti /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24499576 (0.053):
guṇa ity āha tata iti | tataḥ prakārakārtsnyavṛttasyāgrahaṇat | tathāpi / katham ayam artho bhavatīti cet | bhavati hi prakārakārtsnyavacane
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17686084 (0.053):
dṛṣṭasya bhrāntitā cet syādadṛṣṭe na bhramaḥ kutaḥ / / gavāmaśṛṅgibhāvena na hi syācchaśaśṛṅgitā // MAnuv_2,2.215 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 651104 (0.054):
ahaṃ bhūtasya bhavyasya $ vartamānasya saṃbhavaḥ // HV_App.I,41.285 // / [k: K3.4 Ñ2 B2 Dn Ds D3.5 T1.2 G1.5 M2.4 subst. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22136662 (0.054):
ahaṃ bhūtasya bhavyasya vartamānasya saṃbhavaḥ // HV_App.I,41.285 // / [k: K3.4 Ñ2 B2 Dn Ds D3.5 T1.2 G1.5 M2.4 subst. :k]
viśvasya viśvam avadhis tadvad vā jāyate na kim // 1.141 //
tasmād bhūtaṃ bhaviṣyac ca vartamānākhyasaṃvidi / rūḍham eveti tatraiva yadi viśrāntim āvahet // 1.142 //
yadi cātraiva nikhilakalpanāraśmimaṇḍalam / avisphārya kṣaṇaṃ tiṣṭhet saṃniruddhanijasthitiḥ // 1.143 //
tan nijāmṛtavisphāracamatkāraikacarvaṇām
labhate paramānandasudhāsandohavāhinīm // 1.144 //
tathā hi sūryaraśmyoghapūrṇaḥ syāc candramā yadā
tadā sūryakarān bhūyo yāvan na visisṛkṣati // 1.145 //
tāvat svamaṇḍalābhoge kṣaṇaṃ viśrāntisusthitaḥ
antaḥsthaviśvadevāṃśatarpaṇāpātram ucyate // 1.146 //
evaṃ bhāvaprakāśārkamarīcinicayāñcite
svabodhacandramahasi vartamāne hṛdantare // 1.147 //
viśrānto 'ntaḥsthitodāracitsudhāsārasundare
antaḥsthasvāmṛtāpūro vamyate na bahir yataḥ // 1.148 //
tata evāntar evāsau ghūrṇamānaḥ samucchalan / svāntaḥsthadevatācakratarpaṇāhaṃvidātmakaḥ // 1.149 //
jāyate yāvad uddāmyet tāvat svakaraṇakramaḥ
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2396496 (0.059):
yo 'pi tāvatparāsiddhaḥ svayaṃsiddho 'bhidhīyate / / bhavettatra pratīkāraḥ svato 'siddhe tu kā kriyā ...
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25346618 (0.060):
atha tvadhikatā kācit pratyakṣādivaśād bhavet / / yāvaddhīndriyasambaddhe1 tatpratyakṣamiti smṛtam // Msv_5,6.9 //
Panditasoka: Samanyadusanadikprasarita (bsa0555u.htm.txt) 16535249 (0.060):
cātrāsidvidoṣodbhāvanayā pratyavasthātavyam / tathā hyatrāsidvirbhavantī / svarūpato viśeṣaṇato vā bhavet / tatra na tāvadādyaṃ sambhavati /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583169 (0.061):
194.010. ityevaṃ vo bhikavaḥ śikṣitavyam// / 194.010. (iyaṃ tāvadutpattir na tāvat buddho bhagavāñ śrāvakāṇāṃ vinaye
Gheranda-Samhita (ghers_pu.htm.txt) 10194105 (0.061):
<1.25/2> bahiḥ+ +kṛtam mahā+ +dhautī !tāvat na eva tu jāyate !!1.25!
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5367232 (0.061):
tyūṅoḥ ca grahaṇam kartavyam . yuvatikā brahmabandhukā iti . ūṅgrahaṇena / tāvat na arthaḥ . na asti atra viśeṣaḥ ukārāntāt utpattau satyām ūṅantāt
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5451279 (0.062):
api bādheta . yataraḥ naḥ brahmīyān . brahmavattaraḥ iti . yat tāvat / ucyate katham anyasya ucyamānasya anyasya bādhakam syāt iti . idam tāvat
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 5 (udnyku5u.htm.txt) 968499 (0.062):
sampādito hyanena niyogārthaḥ / / yāvadyāvaddhananasaṅkalpavān tāvattāvadviparītasaṅkalpenāpūrvaṃ"
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11843617 (0.063):
yat tarhyanicchopagatarāgaparyavasthānānāṃ yatīnāṃ rāgaje sukha utpanne viyogecchā jāyate nirodhe cāsaṃyogacchandaḥ tatkatham / nāsau tata eva jāyate tadvidūṣaṇāt
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8165182 (0.063):
yāvattau kalahāyete tāvat prābodhi sa dvijaḥ // SoKss_10,6.96 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11514538 (0.063):
yāvaddehaṃkriyādhīnaḥsajīvobaddha ucyate // ŚivP_1,18.145ab/
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16059926 (0.064):
yāvattābhirātideśikaṛgbādhaḥ saṃbhavati, na tāvadaupadeśikavāyavyābādha
niruddhe raśmipaṭale vibhavābhāvayogataḥ // 1.150 //
na bhūtaṃ na bhaviṣyac ca vartamānād vibhajyate
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26384979 (0.050):
vartamānāvadher bhūtaṃ bhaviṣyac ca vibhajyate // 1.139 // / yac ca yatra na viśrāntaṃ tad vibhajyeta vai kutaḥ
avibhāgas tayor yāvat tāvat kā vartamānatā // 1.151 // / bhūtabhāvisvabhāvābhyāṃ sā hi yāti vibhāgitām
tad asmin saṃvidavadhau viśramya tuṭimātrakam // 1.152 // / kālagrāsaparo yogī jāyate khecaraḥ kṣaṇāt
uktaṃ hi bhāvābhāso yaḥ kālaḥ sa kalanātmakaḥ // 1.153 //
svasaṃvidraśmisaṃsphāro bhāvābhāvaḥ sa nāparaḥ
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 995994 (0.054):
paricchedayogyaṃ syāt / yasya paricchedakāle yo vicchedyo na bhavati, / tadabhāvastena saha parasparaparihārasthitalakṣaṇo bhavati / ye
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859862 (0.055):
saṃyogastasmin satyeva bhavatīti saṃyogikaḥ / saṃyogiko yaḥ svabhāvaḥ so / 'bhāvaḥ kāraṇaviyoge satyabhāvāt / api ca / yaḥ pratītyasamutpannaḥ so
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28175183 (0.057):
tādṛśapratīterbhramatvaṃ syāt/ iṣyate tu pramātvam/ ataḥ abhāvābhāvaḥ / na bhāvarūpaḥ api tu atiriktaḥ/ na ca anavasthā/ ghaṭābhāvābhāvasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19473584 (0.061):
yadi na prāgabhāvo bhāvasvabhāvo bhavati, ko vā tarhi abhāvādanyaḥ aparaḥ / bhāvatām, abhāvasvabhāvatāṃ parityajya bhāvarūpatāṃ gataḥ? nānyaḥ kaścit
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5330627 (0.062):
apavādaḥ . tiṅkṛtābhāvaḥ tu . tiṅkṛtasya tu abhāvaḥ . kasya . padatvasya .
tasmāt svaraśmisaṃrodhadvāraruddhādhvamaṇḍalaḥ // 1.154 //
kālagrāsaikarasiko jāyate khecaraḥ svayam
tad uktaṃ parameśena tantre śrīḍāmarābhidhe // 1.155 //
niruddhya raśmicakraṃ svaṃ pītvāmṛtam anuttamam
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9365643 (0.0):
Q: saṃrudhya raśmicakraṃ svaṃ pītvāmṛtam anuttamam /
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvpu.htm.txt) 17191204 (0.0):
Q: saṃrudhya raśmicakraṃ svaṃ pītvāmṛtam anuttamam / / Q: kālobhayāparicchinnaṃ vartamāne sukhī bhavet // [Śrīvādyatantra? /cit
kālobhayāparicchinne vartamāne sukhī bhavet // 1.156 //
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9365647 (0.014):
Q: saṃrudhya raśmicakraṃ svaṃ pītvāmṛtam anuttamam / / Q: kālobhayāparicchinnaṃ vartamāne sukhī bhavet // [Śrīvādyatantra? \cit
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvpu.htm.txt) 17191208 (0.014):
Q: saṃrudhya raśmicakraṃ svaṃ pītvāmṛtam anuttamam / / Q: kālobhayāparicchinnaṃ vartamāne sukhī bhavet // [Śrīvādyatantra? /cit
rodho 'pi nāma naitasmin saṃkocaparivarjite / tadabhāvān na visphāro grāsatṛptī tathātra ke // 1.157 //
kiṃ tūktanītyā saṃrodhasphāragrāsādi bhāsate
na tathābhāsanāc cānyad vastu viśvatra kiṃ cana // 1.158 //
ity alaṃ khecarīcakragoṣṭhyālāpena bhūyasā
ko vābhinavagupte 'smin yogaḥ saṃvedanakrame // 1.159 // / prakṛtaṃ brūmahe devīvisṛṣṭāś citrasaṃvidaḥ
yāvat tāvad tad ūrdhvordhvaṃ sroto yad bhedavarjitam // 1.160 //
saurabhargaśikhādīni tataḥ śāstrāṇi tenire
uktaṃ bhargaśikhāyāṃ ca devena parameṣṭhinā // 1.161 // / ūrdhvasrotodbhavaṃ jñānam idaṃ tat paramaṃ priye
paramadhvaninordhvordhvasaṃvidrūpābhidhāyinā // 1.162 //
īśānavaktraniryātāt siddhāntād bhedam ādiśat
atrāpi pūrvabhedāṃśavyāmiśrībhāvacitritāḥ // 1.163 //
vijñānasaṃpadas tāṃs tāṃs tanvate śāstravibhramān / iha yāvat tu mukhyeyaṃ ṣaḍātmā śāstrasaṃtatiḥ // 1.164 //
etatpūrvārdhabhāgīni trikaśāstrāṇi yāni tu
ṣaḍardhasaṃjñayā tāni gurubhir bhāṣitāny alam // 1.165 //
na tu gūḍharahasyatvād evaiṣa vacanakramaḥ
evaṃ hi dvādaśārdhārdham ityādy api na kiṃ bhavet // 1.166 //
atra śaktitrayaṃ mukhyaṃ saṃpūrṇasthiti kalpate
ananyonyoparodhena pūrṇaṃ pūrṇacidātmakam // 1.167 //
tataḥ paraṃ tu tritayaṃ kasyāṃcid guṇitājuṣi
anyasyāṃ guṇatābhāji yāmalaṃ paribhāṣyate // 1.168 //
paścād visṛṣṭe 'rthaughe tadvaicitryopādhiyogataḥ
pṛthagbhāvaviyogāsu svātmaśaktiṣu pañcasu // 1.169 //
citspandecchāvidākarmarūpāsu svaucitīvaśāt
pañcabrahmāṅgasubhagāt sphuradbhāvāṃśabodhajam // 1.170 //
rūpaṃ śāstrātmatāṃ prāptaṃ pañcadhaiva vijṛmbhate
tathā hi prāg anantāntaḥsthitabhāvaughajṛmbhaṇam // 1.171 //
yāvat karoti bhagavāṃs tāvad īśamukhasthitiḥ
antaḥsthāyā abhinnāyāḥ kriyāśakter vijṛmbhaṇe // 1.172 // / kramād unmiṣite tāvān eṣa sphāraḥ pratāyate
kriyāśakteḥ sphuṭaḥ sphāro māyātvaṃ pratipatsyate // 1.173 //
māyātattvasvarūpe hi śiveśānīti vakṣyate
śuddhaśuddhetarāśuddhaviśvanirmāṇakāriṇaḥ // 1.174 //
pañcamantratanoḥ śambhor nirmeyāśuddhasaṃgatiḥ
asty eva pūrvakoṭyāṃ hi sarvam eva vyavasthitam // 1.175 // / tathā hi svagṛhāt kvāpi yiyāsoḥ prathamakṣaṇe
yāvat kiṃ cana gantavyaṃ yac ca tanmadhyavṛtti tu // 1.176 //
tuṭipāte 'pi sarvajñasarvakartṛtvalabdhṛtā
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9370276 (0.0):
Q: tuṭipāte sarvajñatvasarvakartṛtvalābha
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1414999 (0.034):
īśvaras tu karmānuvidhāyī tanniyantā5 / / na hi tasya kartṛtvādyāpādane lokasya prayojanam asti6 /
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13111141 (0.041):
pūrṇā dvitīyā sarvajñānakaraṇāviṣṭābhyasyamānā sarvajñatvasarvakartṛtvāya
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3467749 (0.041):
karmānuṣṭhānottarakālam ityarthaḥ / na tu saṃnyāsināṃ kvacit na tu / kartṛtvādiparityāgināṃ kvacid api mokṣavirodhi phalaṃ bhavati / etad uktaṃ
---------------------------------------------------------------------- (spandkau.htm.txt) 14313716 (0.042):
tadāsyākṛtrimo dharmo jñatvakartṛtvalakṣaṇah | / yatas tadepsitaṃ sarvaṃ jānāti ca karoti ca || 10 ||
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 407525 (0.042):
kimadhikamatra sambadanīyam | etenāyogavyava, cchedena kartṛttvaṃ (3) / kartṛtvasāmānyapariṇāmamapi purodhāya
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18324982 (0.046):
bhaviṣyatītyataḥ kartṛtvaniṣedhaikasvarūpatvayovirredhaṃ sphorayituṃ / kartṛtvasvarūpamāha buddhīti //
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17514727 (0.048):
āvāhanamādanakartṛtvena pariveṣṭṛtvamātrāvagaterna haviḥsaṃbandhaḥ;
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28234640 (0.049):
apyanupagamācceti bhāvaḥ/ dīpikāyām taditi kartṛkarmaparam/ / ekatvādītyādipadārthamāha prakāśikāyām ādinā kṛtyādīti/
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24434854 (0.049):
kumbhakārakāryatveneśasyāsarvakartṛtvam atheśvarakartṛtvaṃ
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4513145 (0.050):
śaṃkarataducitasarvajñatāsarvakartṛtādirūpo bhaviṣyati || VSpkC_3.7:1
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28212435 (0.051):
2viśakalitajñānasādhāraṇyānurodhena 3jñānaviśiṣṭajñānatvenaiva / kāraṇatvopagamāt/ evaṃ viśeṣapadarśanasya
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19123384 (0.051):
cetanasyaiva kriyāsamāveśalakṣaṇaṃ rasādiparipoṣaṇārthaṃ / kartṛtvādikārakatvaṃ nibadhyate /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1414889 (0.052):
iti / muktasya prāg iva bhṛtyādeḥ kartṛtvādiniṣedhaḥ16 / / kartṛtvādinibandhanaṃ
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24811775 (0.054):
pariṇāmī nityaḥ sarvajño bhinnābhinna iti jainās tridaṇḍinaś ca / nāsti / sarvajñatvādyupetaṃ brahma, āmnāyasya kriyāparatvena tatra tātparyābhāvāt,
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17858768 (0.055):
kāryam | tac ca śarīrādi kartṛtvaṃ tu tad adhiṣṭhātāyāḥ prakṛter iti
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26726339 (0.055):
puruṣasya kāryam | tac ca śarīrādi-kartṛtvaṃ tu tad-adhiṣṭhātāyāḥ prakṛter
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10922397 (0.055):
sarvajñānāktimattvenaiva sarvajñatvamupagantavyam /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10922426 (0.055):
athānityaṃ taditi jñānakriyāyā uparametāpi brahma, tadā / sarvajñānāktimattvenaiva sarvajñatvamāpatati /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2444766 (0.056):
ityasya sūtrāvapayavasyāviśeṣeṇa phanasya kartṛprayojanakatvābhāva
tata eva viśeṣāṃśaniṣkampakuśalātmanām // 1.177 //
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1414999 (0.064):
īśvaras tu karmānuvidhāyī tanniyantā5 / / na hi tasya kartṛtvādyāpādane lokasya prayojanam asti6 /
tathā hi jātyakhaḍgāgradhārāsaṃsparśasaṃmitā
sphurattvasamakālaṃ dhīr viśeṣāṃśān prakarṣati // 1.178 //
ratnatattvasphuṭaprajño vidyuttatkāladarśitān
tāṃs tān viśeṣāṃś cinute ratnānāṃ bhūyasām api // 1.179 // / anekasvarasaṃbhārasparśalāghavayojite
vīṇāyām ekavistāre vaicitryaṃ vetti tanmayaḥ // 1.180 //
nibiḍābhyāsadhārāgraviśrāntaśravaṇendriyaḥ
vetty eva tatsvarāṃśāntaḥśrutyūnādhikatām api // 1.181 //
āstām abhedavāde 'sminn ayatnenaiva siddhyati / etad yatra vibhāte 'pi bhede vāstavam advayam // 1.182 //
bhedaikajīvite śāstre yāvad etad sthitaṃ sphuṭam
tathā hi pātañjalinā pāde vaibhūtanāmani // 1.183 // / nyarūpyata `prātibhād vā sarvam' atra mayāpi ca
prātibhe prathamonmeṣe saṃvidrūpiṇy akhaṇḍite // 1.184 //
sthitaḥ sarvasphurattātmā sarvasiddhiphalodayaḥ
evaṃ jagati nirmeye nirmitsāsvīkṛtaṃ balāt // 1.185 // / aśuddham api tadrūpanānāvaicitryayogy api
sāmānyākārarūpeṇa dalaṃ bhedātmasundaram // 1.186 //
āste pronmiṣitaṃ saiṣā bhedābhedātmikā sthitiḥ
ata eva hi sādākhye jñānaśaktisvarūpiṇi // 1.187 // / aśuddhileśakāluṣyāt parāparatayā sthitiḥ
teneśabhuktād etasmād apy ūrdhvapadabhāginaḥ // 1.188 // / māyāprakaṭanautsukyāt tatsaṃskārajuṣas tathā
bahukriyāsamārambhamayaṃ vividhamantraṇam // 1.189 //
prādurbhūtaṃ mahājñānasantateś ca śivapradam
sa hi tatrāparo bhāvaḥ parabhāvanimīlitaḥ // 1.190 //
na tu rūḍhim upāgacched aśuddhordhvavidhāv iva
tena vaiṣṇavabauddhādiśāsanāntaraniṣṭhitāḥ // 1.191 //
yathā samyaṅ na mucyante na tathā śaivasaṃskṛtāḥ
atimārgakramakulatrikasrotontarādiṣu // 1.192 //
parameśānaśāstre tu ye samyag dīkṣitā narāḥ
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9305974 (0.053):
taddhaṃsayūthamubhayalokahitodayeṣvartheṣu samyagniveśayamānau / tatpratyakṣiṇāṃ devanāgayakṣavidyādharatapasvināṃ paraṃ
teṣāṃ naivāpavargasya lābhe bhedo 'sti kaś cana // 1.193 //
na caitadatirikto 'pi mokṣopāyo 'sti kaś cana
kevalaṃ kvāpy anāyāsāj jīvanmuktikrameṇa ca // 1.194 // / śīghram eva parā siddhir yathāsmaddarśaneṣv iti
kvāpi tattvāvalīyogaparipāṭīkramāc cirāt // 1.195 //
tais taiḥ kriyākalāpaiś ca labhyate paramaṃ phalam / ata evāsti saṃhāradṛśām kauliky apīha dṛk // 1.196 //
yathoktaṃ kālapādādau dīkṣayec chvapacān iti
cidunmeṣādikāḥ pañca yāḥ pūrvaṃ prāgabhedataḥ // 1.197 //
proktāḥ parasmiṃś cinnāthe bhairave samavāyataḥ
tā eva bhāvopādhyaṃśalabdhabhedavibhāvitāḥ // 1.198 //
bhedāṃśam eva puṣṇanti prāgabhedajuṣo 'py alam
tathā hy odanasaṃbhogo yo dehasyopacāyakaḥ // 1.199 // / kaphasaṃcayapātena sa dehasyāpacāyakaḥ
nanu devasya viśvātmābhede 'pi svāparicyuteḥ // 1.200 // / vikāriṣv eva yogyānām upādhīnāṃ gatiḥ kutaḥ
tadupādhivaśād bhedo bhairave bhāvasaṃbhavāt // 1.201 //
iti nāsmanmanobhūmāv upāroḍhum ivārhati
tūṣṇīṃ vikāriṇo bhāvāḥ santīti hy atisāhasam // 1.202 // / devaḥ sa eva viśvātmā tathārūpeṇa bhāsate
anupādher abhinnasya bhinnam aupādhibhāsanam // 1.203 // / nanv itthaṃ tad asatyaṃ syāt kathaṃ satyaṃ tad eva hi
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14760788 (0.057):
madādivargeṇa kathaṃ nāma spṛśyatām kena prakāreṇābilīkriyatāṃ bhinnaṃ / vastu bhinnasya hi kadācitsvarūpamarpayatāṃ brahmabhūtatvena gṛhīto
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14751824 (0.063):
pragalbheta / tato bhinnaṃ cejjagadbhāsate tadādvayavādakhaṇḍanābhinnaṃ
Yamuna: Samvitsiddhi (yamss_pu.htm.txt) 27080136 (0.064):
saiva ced bhāsate 'nyac cen na brūhas tasya bhāsanam // YSsi_79 //
tathāvabhāsanād anyat kva kiṃ satyaṃ nirūpyatām // 1.204 // / nanv evaṃ svapnasaṃsāraḥ kiṃ satyaṃ kiṃtv asau kila
abhīṣṭārthakriyāvandhyo 'satyo vyavahṛtaḥ param // 1.205 //
etac cāgre prapañcena yuktiyuktaṃ nirūpyate / tasmād unmeṣaśaktir yā pūrvam āsīd abhedinī // 1.206 //
bhāvonmeṣasvarūpāsau yātā tatpuruṣasthitim
yad abhinnaṃ tad agrāhyaṃ yac ca grāhakam īśvaram // 1.207 //
adhunā tat sthitaṃ grāhyaṃ bhedāt tadgrāhakaṃ bhidaḥ
puruṣākhyaṃ tataḥ proktaṃ sṛṣṭeḥ prārambhayogataḥ // 1.208 //
susphuṭapratyabhijñānān mukhyaṃ vaktraṃ ca bhaṇyate
ata evātra visarabhāvasthitivighātakam // 1.209 // / nānāruggrahasaṃghātaviṣādi paricarcyate
anekayuktidalitavyādhisaṃśāntasusthitāḥ // 1.210 //
atra susphuṭatāṃ yānti bhāvā bhedaikavṛttayaḥ
bhāvatvam eva yat sarvaṃ tat tv idaṃ pūrvajaṃ mukham // 1.211 //
sarvataś ca guṇotkarṣād īśānasyordhvavaktratā
dikkālakalanāśūnye na tu digbhedakalpanāḥ // 1.212 //
yo hi yasmād guṇotkṛṣṭa iti cordhvo bhaviṣyati
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8780110 (0.027):
AbhT_9.310a/. yo hi yasmādguṇotkṛṣṭaḥ sa tasmādūrdhva ucyate /
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23673045 (0.027):
2.60ab: yo hi yasmād guṇotkṛṣṭaḥ sa tasmād ūrdhva ucyate
tato bhāvān yadā samyag icchatīcchāvibhūtitaḥ // 1.213 //
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6471155 (0.054):
rājyāni nyāyena paripālayantu / / punaryadecchā bhavati tadā pitroścaraṇābhivandanāyāgantavyam' iti /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332586 (0.057):
yadā ca tasya svecchā na bhavati pratikulair mohādinā yojayitum iṣyate ca
tadecchāyāṃ samārūḍhāḥ sā cecchā caiva nirmalā / yena tanmayatāyogāt saṃvidaikyaṃ spṛśanty amī // 1.214 //
kiṃtūpādhyuparaktecchāsaṃchādanatirohitāḥ
te tadānīṃ sthitā bhāvā devas tu svaiṣaṇāsthitaḥ // 1.215 //
parācīnitasaṃvittivaktro na ca parāṃ sthitim
pūrṇām adhyuṣitas tena suṣupta iva bhāsate // 1.216 // / asuptaś ca prabuddhatvāt tasya svāpo nimīlanam
na hy asti paramārthena bhairavānandasaṃvidaḥ // 1.217 //
tasmin paraprakāśe hi nimīlattvam upāgate / pralayāt tannimīlattvamitir vā kutra bhāsatām // 1.218 //
anābhātaṃ ca no vastu vyomasadmagavākṣavat
so 'pi vā kalpitākāraś citprakāśe prakāśate // 1.219 // / tad amīlita evāyaṃ nimīlann iva tiṣṭhati
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11631307 (0.059):
vivinakti. idam iti hi tat prakāśate na punar nedam iti. na cāprakāśamāne
prabhūṇām avikalpyā hi śaktir durghaṭakāriṇām // 1.220 // / idaṃ sukhena ghaṭate duḥkhena ghaṭate tv idaṃ
ity ābhāsanavaicitrye svatantro hi sa eva naḥ // 1.221 // / tad eva tasya svātantryaṃ śaktir niyatināmikā
yayā ruddhaḥ paśur jātu svātantryaṃ naiva vindati // 1.222 //
tadapekṣābalāt proktā patyau durghaṭakāritā
na hi viśvātmanaḥ kiṃ cit sughaṭaṃ vātha durghaṭam // 1.223 //
kiṃ muhur muhur etenāsakṛn nanu nirūpitam / hantāvismṛtiśīlaṃ tvāṃ praty etat syād apārthakam // 1.224 //
ekam uddiśya kiṃtv etatsaṃrambho na virājate
kiṃ hy ekāṅkurasaṃpattyai prāvṛṣeṇyāḥ payomucaḥ // 1.225 // / marmasthānam idaṃ cātra vyutpādyo hi janaḥ sa ca
vyāpto hṛdbhuvi karmaughakṛṣṭāyāṃ saukumāryataḥ // 1.226 //
māyābījotthitānantavikalpāṅkurakandalaiḥ
bhedābhimānajanitavācanaucityasevitaiḥ // 1.227 // / yāvad vidyāmahādāvajvālayaiṣā punaḥ punaḥ
nālabdhā tāvad asyaitad dvaitaṃ rohet punaḥ punaḥ // 1.228 //
tīkṣṇayuktikuṭhāraughaiḥ sadvidyāvahnidīpitaiḥ
nirbhinno bhedaviṭapī punar naiva prarohati // 1.229 //
evaṃ deve suṣuptāṃśamadhyāsīne sthitā api / asaddeśīyatāṃ yānti bhāvāḥ śvabhrakapitthavat // 1.230 //
atra tādṛśam eva svaṃ jñānaṃ vairāgyanirbharam
nirupākhyaṃ nirālambaṃ vyajṛmbhata vibhāgataḥ // 1.231 // / kapālamālābharaṇāḥ śmaśānapadavāsinaḥ
asmātparāṅmukhībhūtā bhūtasaṃghātagocarāḥ // 1.232 // / bhogyaṃ jugupsāvadhi sarvam eva
bhoktā hy ahaṃ kaḥ kila deha eṣaḥ / carmāsthimātraṃ na ca sāram atra
leśāṃśabhāge 'pi kadācid asti // 1.233 // / ittham abhyasyamānās te parāṃ vairāgyasampadam
pratikṣaṇam upāruhya nimīlanti tadāhatāḥ // 1.234 // / kim etad iti dhāvanti duḥkhe 'pīndriyavṛttayaḥ
etad evam iti prāyo virajyante sukhād api // 1.235 // / dṛṣṭānuśravikārthaughavaitṛṣṇye vaśatādhiyaḥ
tatparaṃ puruṣakhyāter guṇavaitṛṣṇyam ity api // 1.236 // / nanv akāṇḍe 'pi pṛcchāmaḥ kiṃ cid yadi na kupyate
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205904 (0.053):
dṛṣṭānuśravika-viṣaya-vitṛṣṇasya vaśīkāra-saṃjñā vairāgyam||15|| / tat-paraṃ puruṣa-khyāter guṇa-vaitṛṣṇyam ||1.16||
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272309 (0.053):
prasaṃkhyānabalād anābhogātmikā heyopādeyaśūnyā vaśīkārasaṃjñā vairāgyam. / tat paraṃ puruṣakhyāter guṇavaitṛṣṇyam || YS_1.16 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17787082 (0.056):
| tasya tv antaraṅga sādhanaṃ param evaṃ vairāgyam | tac cāsūtrayat / tat paraṃ puruṣa khyāter / guṇa vaitṛṣṇyam [YogaS 1.16] iti | samprajñāta samādhi pāṭavena
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27096789 (0.056):
antaraṅga-sādhanaṃ param evaṃ vairāgyam | tac cāsūtrayat -- tat-paraṃ / puruṣa-khyāter guṇa-vaitṛṣṇyam [YogaS 1.16] iti |
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050900 (0.058):
dṛṣṭānuśravikaviṣayavitṛṣṇasya vaśīkārasaṃjñā vairāgyam || YS_1.15 || / tat paraṃ puruṣakhyāter guṇavaitṛṣṇyam || YS_1.16 ||
* kim akāṇḍe bhedakāṇḍabhedakāṇḍaghaṭāvadhau // 1.237 //
tarhi saṃvid iyaṃ śuddhā svabhāvād eva cet katham
aśucibhyo 'pi bhogebhyo rasāt spṛhayatetarām // 1.238 // / nanv avismṛtiśīlatvābhimānaḥ kvādhunā gataḥ
alaṃ vā buddhyupālabdhair uktam apy etad ucyate // 1.239 // / svabhāvād eva saṃvittiḥ prakāśaparamārthikā
viśvāvabhāsayogena bhātīti hi vipañcitam // 1.240 // / ataś ca saṃvido devyā viśvasmin bhāvamaṇḍale
svātmany evocchalattvaṃ kiṃ khaṇḍanādāyi jāyate // 1.241 //
yadāpi parameśānaśaktyā bhedo 'vabhāsyate / tadāpi saṃvid bhāveṣu dhāvatīti vivicyate // 1.242 //
yathā loṣṭahradajvālāśvāsakumbhaviyatsthitiḥ
dharāmbudhimahātejaḥsamīrānantakhātmatām // 1.243 //
yāty eva mitirūpeyaṃ saṃvit svocchalitā kramāt
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26388427 (0.063):
śabdānāṃ lakṣyate citrā saṃvidrūpānapāyataḥ / saṃvidvicitrakacanaiḥ kacatīti kim adbhutam // 1.425 //
saṃvidrūpasajātīyān bhāvān evānudhāvati // 1.244 // / nyarūpyata tathā caitat kenāpi parameśinā
Yamunacarya: Samvitsiddhi (yamsvspu.htm.txt) 14327397 (0.048):
rūpādivad ataḥ saṃvid advitiyā svayamprabhā // YSvs_181 //
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3308516 (0.049):
svarūpābhedātteṣāṃ na saṃvidaḥ sadharmatvamiti śaṅkāmanūdya / nirācaṣṭesaṃvideveti / / sampratipanne 'pi saṃvitsvarūpe tannityatvavibhutvaikatvasvaprakāśatvādau
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9372430 (0.049):
avikalpā saṃvit jhagiti caramabhāga eva nipatati / tatas tu kramād / vikalpasaṃvida āyāntya ācaramanikaṭabhāgād antastarām antastamāṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5849669 (0.056):
FN: 1 arthātmasaṃbandhinyāṃ saṃvidyajaḍāyāmapi nārthātmanoḥ
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 433743 (0.056):
Ipv: jñānāni svātmamātrapariniṣṭhitāni svasaṃvidrūpatayā aparasaṃvedyāni /
nimnaṃ taḍāgapānīyaṃ kaḥ pravartayituṃ kṣamaḥ // 1.245 // / paripūrṇe punas tasmin pravāhāḥ sarvatomukhāḥ
nanu kiṃ kāṃś cid evetthaṃ saiṣā svaniyater balāt // 1.246 //
itthaṃ dhāvati tac cāsyā rāgatattvātmakaṃ vapuḥ
tatrāpi ca tathā rāgābhāsa eva sa dhāryatām // 1.247 // / cidātmani tu rāgo 'stu ko 'py anyārūṣaṇātmakaḥ
nanv itthaṃ cet kathaṃ nāma sā kutrāpi virajyate // 1.248 //
hanta prakṛta evāyaṃ vādaḥ saṃgatim āgataḥ / yadā hi citir evaiṣā sarvataḥ saṃkucatsthitiḥ // 1.249 //
krameṇa bhogopāyebhyo bhogyebhyo dehato bhujaḥ
bhogād bhoktus tathā śūnyā mahāpralayabhāg iva // 1.250 // / jāyate rudrarūpaiṣā daśā sāṃhārikī yataḥ
sadyojātaś ca yad rudraḥ puruṣaś ceśvarātmakaḥ // 1.251 //
śrīmān sadāśivo deva īśānaś ceti gīyate / viṣṇur vāmaḥ kajy aghora iti caitad bhaviṣyati // 1.252 //
antaḥsthasarvaśaktitvenaikaikasyāpi bṛṃhaṇāt
brahmāṇy etāni kathyante bṛhattvād viśvabṛṃhaṇāt // 1.253 //
tadanyaśaktyudrekāṃśe hy ata eva vivakṣite
pratyekam asti brahmādihetupañcakayogitā // 1.254 //
saiva śāstreṣu bhedena teṣu teṣu pratanyate / ataś ca sadyojāte 'smin mukhyā raudradaśā sthitā // 1.255 //
sā ca saṃkocarūpāpi cidvikāse bhaviṣyati / yallīnau brahmaviṣṇvaṃśau tenādhaḥkurute balāt // 1.256 //
vastvabhāvamayītyādidaśā rudrādhidevatā
bhinnaprameyeti śrīmadutpalena nyarūpyata // 1.257 // / jāto 'pi bhedatanmātre saṃkocaṃ yad upāgataḥ
tato vyatinimīlete bhoktṛbhogyāv iha sphuṭam // 1.258 //
ajātam iva tad viśvam atra sadyo 'vabhāsate / sadyojātapadaṃ tena śūnyasaṃvedanātmakam // 1.259 //
tataḥ śūnyapadasyāntar yāvat sa ca vivikṣati
devas tāvat svayaṃ bodhe viśvaṃ procchalati sthitam // 1.260 //
jānāti seyaṃ nāthasya jñānaśaktir vikāsinī / tayor vikāsiciddhāmni līnatvam upapāditam // 1.|261| //
saṃvidaḥ śūnyarūpāyā vikāso viśvam eva tat // / tathā hi ghanasauṣuptaviśrāntivaśanirbharaḥ // 1.262 //
tāṃs tān gṛhāpaṇādyaṃśān vetti svapnapadābhidhān
ata eva na sā sṛṣṭiḥ sthitir eva tu sā tathā // 1.263 // / pūrvasṛṣṭeṣu bhāveṣu tad dhi vijñānamātrakam
tathā ca jāgrato rūpāt svapno bhedena jāyate // 1.264 // / kiṃtu jāgratpadādīnāṃ pratyekaṃ bahubhedatā
nirṇeṣyate tato yuktaṃ sṛṣṭirūpeṇa bhāsanam // 1.265 //
ato nijavibodhena tān bhāvān vyāpnuvan vibhuḥ / etais tyājayate tāṃ svām audāsīnyadaśāṃ vibhuḥ // 1.266 //
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6514014 (0.058):
pratīyamānatve yathā khalu pratyakṣa eko nityo vibhuścātmā / svasiddhāntairukalpyate tathā naivopalabhyata ityavaśyameva draṣṭavyam |
jñānaśakter iyaṃ jṛmbhā tajjñānasthitibhāvinaḥ
bhāvāḥ prayānti pūrṇatvaṃ vikāsinijatejasaḥ // 1.267 //
paramaḥ khalu saṃkocaḥ sadyojātapade bhavet
yad eṣāṃ svasvarūpasya niṣṭhā naiva sma jāyate // 1.268 //
vinā saṃvidupārohaṃ sattāsattā jaḍo 'jaḍaḥ
anīlaṃ nīlam ityādivyavasthā kalpatāṃ katham // 1.269 //
yad uvācotpalagurur yathā sadasatāṃ tathā
jaḍājaḍānāṃ na svātmaviśeṣa iti niścitam // 1.270 //
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24762776 (0.041):
prakāśaśce ti / prakāśo 'yaṃ jñātatāpararyāyo dharmaviśeṣaḥ / ayaṃ ca na / jaḍamātrasya, kintu citpadārthasyāpi / taducyate
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4509224 (0.053):
svātmopāroheṇa na niścitaṃ tāvan na smaryate vedakastu
tasmād bodhabharollāsavisṛṣṭasvaparasthitim
cidanuprāṇanāṃ viṣvag vamann ānandasundarām // 1.271 //
cidekavapuṣā viśvaṃ svīcikīrṣaṃś cidātmani
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2215771 (0.046):
ākāśasadṛśaḥ | "vinigīrṇaṃ" citsvarūpe svātmani līnīkṛtaṃ | yat"
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb5u.htm.txt) 25712065 (0.058):
sa vāyustatra svātmani tasmai samprāptāya vijihote svātmāvayavānvigamayati
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9143717 (0.060):
sa ca svātmani upahāsakābhedārepāt /
Vamadeva: Janmamaranavicara (vamjanmu.htm.txt) 28852181 (0.063):
jaḍād vilakṣaṇo bodho yato na parimīyate // 17 / tena bodhamahāsindhor ullāsinyaḥ svaśaktayaḥ // 18
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, bhumika (vnyps00u.htm.txt) 3296023 (0.064):
pramāṇaṃ tu---kvacidapyartheṣvanavagāḍhāvaṣṭambhāṃ / svātmanyapyanupajātavisrambhāṃ ḍolāyamānāṃ buddhiṃ kareṇumiva
svabodhaśaktivamanāt sa devo vāma ucyate // 1.272 //
svabodhaśaktyudrekeṇa yady apy eṣa prayacchati
bhāvānāṃ svavapus tādṛk tathāpi paramārthataḥ // 1.273 // / svīkartum icchan saṃhāram eṣāṃ kalpayate bhidaḥ
ato bhedavyavasthāyāṃ vāmo 'sau parameśvaraḥ // 1.274 // / atra saubhāgyaniḥṣyandi tādṛg jñānaṃ pratāyate
saubhāgyaṃ socyate teṣāṃ bhinnānāṃ svīkriyaiva yā // 1.275 // / bhāvānāṃ ca vicitrāṇāṃ bhogāṅgānāṃ svaśaktitaḥ
svakautukakalālokād ucchalanty eva yā citiḥ // 1.276 //
saiva svabhāvarāgeṇa viśvaṃ rañjayate yataḥ / vyakto hi rañjayed viśvaṃ vyaktiś cāsya svarūpataḥ // 1.277 //
yaiva procchalitāvasthā svīkārecchābharodayaḥ
tadraśmisārasarvasve kṣaṇaṃ tiṣṭhaty ananyadhīḥ // 1.278 //
kiṃ nākarṣati kiṃ naiṣa ca bhāvayati yogavit
tata evocyate śāstre nārakto rañjayed iti // 1.279 //
kāmasthaṃ kāmamadhyasthaṃ kāmāṅkuśapuṭīkṛtam
kāmena sādhayet kāmān kāmaṃ kāmeṣu yojayet // 1.280 //
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9379544 (0.061):
Q: kāmena kāmayet kāmān kamaṃ kāmeṣu yojayet / [Vāmakeśvarīmata 4.46]
kāmaḥ svīkartum icchaiva tadācchādanayogataḥ
viśvaṃ sādhayate kāmī kāmatattvam idaṃ yataḥ // 1.281 // / tathā hi parame svātmany adhyāsya sthairyam añjasā
taducchalitasaṃbodhakalāsaṃchādanakramāt // 1.282 //
viśvaṃ kāmāṅkuśādhīnaṃ kiṃkaratvena bhāsate
adhyātmasiddhayā yuktyā tv anayaiva nijodaye // 1.283 //
prāṇaḥ puryaṣṭakaṃ dehaṃ vyāpya viśvaṃ prakarṣati
tattvasya kāmatattvasya prakaṭīkriyayā yataḥ // 1.284 // / siddhacakreṣv idaṃ gopyaṃ kiṃ vā na prakaṭīkṛtam
śūnyānandāt prasṛtyaiva devaḥ procchalitātmakaḥ // 1.285 //
vartamāno nijāḥ śaktīr vikāsyaiva pravartate / yatrāsya pravivikṣāsti yataś ca prāvṛtad vibhuḥ // 1.286 //
sarvāḥ śaktīr asau bhāvaḥ svātmany udrecya vartate
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11980101 (0.047):
adravyāṃtaratvād ity arthaḥ. ya eva vartamāno 'dhvā. sa eva bhāvaḥ. tat / kathaṃ sa eva vartamānaḥ svātmany adhvay abhūtvā bhaviṣyati. tathā hy
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4509242 (0.047):
kalpitaśūnyādyavasthāsu saṃkucito 'py asāṃketikāhaṃtāparamārtha eveti na / tasya svātmani pṛthaktāstīti tanniścāyako vikalpaḥ ityahaṃvimṛśyameva tadā
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26384912 (0.048):
nyakkṛtyaiṣa parāṃ devīṃ svātmany udrecya vartate / itthaṃ sa visisṛkṣuḥ san bhāvān visraṣṭṛtāpadāt // 1.134 //
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2215771 (0.057):
ākāśasadṛśaḥ | "vinigīrṇaṃ" citsvarūpe svātmani līnīkṛtaṃ | yat"
tataś cidātmako devo nyagbhūta iva bhāsate // 1.287 //
udbhūtās tu vibhānty etāḥ pronmeṣecchāvidikriyāḥ
ataś catuṣkayukto 'sau yady api pratibhāsate // 1.288 // / tathāpi śaktigaṇanā vastuto 'sya bhavet kutaḥ
atraiva bhāvabhedāṃśanirmūlanakalā yataḥ // 1.289 //
sthitas tataḥ samācāro lokātikrāntagocaraḥ
anantaśaktivaicitryād atrāpy uccāṭanādayaḥ // 1.290 //
saṃhāralīlābhūyiṣṭhā api tās tāḥ kriyāḥ sthitāḥ / tad itthaṃ jñānaśaktyante bhāvānāṃ vapuṣi sthite // 1.291 //
kriyāśaktir athāntyaiva tān saṃharati sādaram / yathā sūkṣmatamā śaktir unmeṣākhyā parāvadhau // 1.292 //
sraṣṭavyabhāvasthaulyena sthūlākāreva bhāsate
tathaivaiṣā kriyāśaktir yasyāṃ bhāvā nimeṣitāḥ // 1.293 // / svasvarūpasthitā kāpi pūrṇeva pravijṛmbhate
nanv asty eva kriyā yasyāṃ bhedaḥ pratyavabhāsate // 1.294 //
maivaṃ sarvā kriyā bhedaṃ praty uta prāg vyapohati
tathā hi bhedabhūmau ye kāṣṭhajvalanataṇḍulāḥ // 1.295 //
ta eva pākāviṣṭatve bhedaṃ projjhanti sādaram
yadi bhinnasvarūpās te pākaikyaṃ tat kathaṃ bhavet // 1.296 //
bhinnaṃ svarūpam aṅgānāṃ na hi yuktyopapadyate
nanu pāko na kaś cit sa yat tan nānāsvarūpakam // 1.297 //
jvalanakledadāhādi tat pāka iti śabdyate
bhinnā eva kriyāḥ sarvāḥ phalam ekaṃ prati sthitāḥ // 1.298 //
pāka ity ucyate nānyā kriyā nāmāsti kācana
etad eva kathaṃ bahvya ekaṃ phalam abhīpsitam // 1.299 // / kathaṃ saṃpādayeyus tāḥ. pūrvoktād eva hetutaḥ
nanu locanadīpārthamanaskārair api sphuṭam // 1.300 //
janyate jñānam ekaṃ tat tathaivātra bhaviṣyati / so 'yaṃ kardamasaṃmardamalinībhūtavigrahaḥ // 1.301 //
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10641013 (0.061):
tāvadviṣayakamekaṃ jñānaṃ liṅgpadena janyate /
marau marīcikāmbhobhiḥ snānecchur abhidhāvati
bhinnasvarūpād yady ekam asti vastv iti saṃbhavaḥ // 1.302 //
tarhi kāraṇabhedena na bhedaḥ pāramārthikaḥ
atha bhinnasvarūpaṃ tad ekaṃ cety upagamyate // 1.303 // / svabhāvabhedo bhedāyety etat tyaktaṃ vrataṃ bhavet
nanv itthaṃ sā kriyā mā bhūd ekā kāṣṭhādi kārakam // 1.304 //
phalaṃ janayatām evam apy astu na hi naḥ kṣatiḥ
kriyā hi nāma nāsmākam anyā śaktis tv asau yataḥ // 1.305 //
śaktiś ca phalabhitkḷptyā bhāvātmaivāvibhedataḥ
sā ca śaktir vibhor eva sa ca viśvātmavigrahaḥ // 1.306 // / phalakārakabhedena na bhinnā paramārthataḥ
svātmany abhinne 'pi vibhor evaṃ bhedāvabhāsanāt // 1.307 //
kriyāśaktir iti proktā yayā kartā maheśvaraḥ
nanu yat paśavaḥ kuryuḥ kathaṃ tad upapadyatām // 1.308 //
te hi bhedaikajīvatvāt kuryur bhedavatīṃ kriyām
alam etena paśavaḥ kathaṃ kuryur iti sphuṭam // 1.309 // / sa eva svavacaśchinno vādo vandhyāsutādivat
na hi kumbhakṛtaḥ kvāpi kadācit kartṛtā bhavet // 1.310 //
yadi nāsau maheśākhyāt kartur avyatirekabhāk
nanu kiṃ svit kulālena kumbho 'pi kriyate tataḥ // 1.311 //
īśasya viśvakartṛtve kiṃ paṭe 'pi na kartṛtā
yady evaṃ tat kulālena paṭo 'pi kriyate na kim // 1.312 // / nanv evaṃ sati no kartā ko 'py anya iti karmaṇām
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11854382 (0.044):
kartṛtvagrāhaḥ punar yaḥśubhāśubhānāṃ karmaṇāṃ kartā valganāsphoṭanādīnāṃ casaātmā
madhyantavibhagatika.html 19088350 (0.048):
na hy atrātmānyo vā'vidyāvyatirekeṇa śubhāśubhānāṃ karmaṇāṃ kartā / / anyaḥ saṃskāravyatirekeṇa vijñānasya kartā nāsti /
śubhāśubhānāṃ svaphalaṃ kartuṃ kaṃ prati hetutā // 1.313 //
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11854383 (0.020):
kartṛtvagrāhaḥ punar yaḥśubhāśubhānāṃ karmaṇāṃ kartā valganāsphoṭanādīnāṃ casaātmā
madhyantavibhagatika.html 19088350 (0.025):
na hy atrātmānyo vā'vidyāvyatirekeṇa śubhāśubhānāṃ karmaṇāṃ kartā / / anyaḥ saṃskāravyatirekeṇa vijñānasya kartā nāsti /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2544072 (0.040):
śubhānām iha karmaṇām Mn_12.84b / śubhāśubhaphalaṃ karma Mn_12.3a
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18629665 (0.050):
śubhāśubhānāṃ karmāṇāṃ phalaṃ nāstīti niścayaḥ //
Dharmasamuccaya (bsa052_u.htm.txt) 18042178 (0.061):
śubhāśubhakarmaṇāṃ phalabhogaḥ / śubhānāmaśubhānāṃ ca karmaṇāṃ phalaniścayaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19424556 (0.062):
(Bcp 89) śubhāśubhānāṃ kartāraṃ karmaṇāṃ tatphalasya ca /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19456943 (0.062):
śubhāśubhānāṃ kartāraṃ karmaṇāṃ tatphalasya ca /
evam evaitad āyuṣmaṃs tathāhy evaṃ vijānatām / na kiṃ cana phalaṃ kvāpi śubhāśubhasamudbhavam // 1.314 //
itthaṃ ye tu na jānanti bhuñjate te 'vipaścitaḥ
tad eva karmasaṃjñaṃ tu malam ajñānamūlakam // 1.315 //
etad evānumanyaiva kecit saṃvittimātrakam / saṃmanyante hy akartāraṃ kartṛtvānupapattitaḥ // 1.316 //
citsvarūpādhikaṃ hy asya yat tat kartṛtvam ucyate
taj jāḍyam arpayed asmai cidādhikyaprasaṅgataḥ // 1.317 // / prakṛteḥ kartṛtā puṃsi nanu nāmopacaryate
etan nyāyapathāpetair vṛthā jegīyate gṛhe // 1.318 //
upacāro hi no vastutathātvaṃ pratipadyate / vyapadeśaḥ paraṃ tādṛg vastuśūnyo 'stu tāvatā // 1.319 //
nopacārikavahnitvavyapadeśe 'pi mānavaḥ
himānīśīkarāsārivātotthaśiśirāpahaḥ // 1.320 //
draṣṭuḥ puṃsaś ca na draṣṭrī prakṛtiḥ parigīyate
na cānyo 'sti varāko 'taḥ kartṛbhāvopacārakaḥ // 1.321 //
kiṃ ca prayojanaṃ tasya kartṛtvavyavahārajam / vyapadeśas tu nāvastu parivartayituṃ kṣamaḥ // 1.322 //
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2444768 (0.045):
ityasya sūtrāvapayavasyāviśeṣeṇa phanasya kartṛprayojanakatvābhāva
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1414888 (0.049):
iti / muktasya prāg iva bhṛtyādeḥ kartṛtvādiniṣedhaḥ16 / / kartṛtvādinibandhanaṃ
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 407021 (0.050):
prakārāntarāpratīteranakṣepakartṛtvarūpaṃ kartṛtvasāmānyasya
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5337878 (0.053):
nānārthatvāt . kā nānārthatā . kartṛkarmaṇoḥ hi lavidhānam . kartṛkarmaṇoḥ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 1, (jsbh3-1u.htm.txt) 8514505 (0.053):
saṃbandhamātrāvagame 'pi tasya kartṛtve paryavasānerna kartṛtayā / tattatpadārthāṅgatvamityarthaḥ //
ye 'py ātmānaṃ nayavidaḥ kartāraṃ samupāgaman
te 'pi praśnam imaṃ tāvad asmākaṃ pratibhārpitam // 1.323 // / kiṃ yādṛglokasaṃsiddhakartṛtvaṃ karmayogataḥ
spandātma tad vibhau spandahīne samupapadyate // 1.324 //
nanu jñānaṃ cikīrṣā ca yatnaś ceti guṇatrayam / samavaiti yad atrāsya tat kartṛtvam udāhṛtam // 1.325 //
itthaṃ bālamatīnāṃ dhīr vipralabhyeta vañcakaiḥ
dārakā api vā vidyur na saṃvedanavarjitāḥ // 1.326 // / tatra jñānaṃ na kartṛtvaṃ sarvatrāsty eva tad yataḥ
icchāyatnāv api prāyaḥ saṃstaḥ sarvasya sarvataḥ // 1.327 //
kumbhakāro gṛhābhāvaparitāpitacetanaḥ / jānann icchan sayatno 'pi kiṃ kuryān nātmano gṛham // 1.328 //
nanu kartuṃ na jānāti tataḥ kartuṃ na cecchati
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198592 (0.060):
duḥkha-jñānam astu, duḥkhānubhavas tu nāsty eva | yata eva kartum akartum / anyathā-kartuṃ samarthe parama-karuṇāmaya-nicaya-śiromaṇau tasmin
tasmāt kartuṃ na yatate tad gṛhaṃ kurutāṃ kathaṃ // 1.329 //
kartum ity eva yad rūpaṃ jñānādīnāṃ viśeṣaṇam
karotes tatra ko 'rthaḥ syād yadi saspandatā kila // 1.330 //
tadāsau spandituṃ vetti prepsatīti bhaved vacaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12978363 (0.058):
svātmopaskaraṇāya cen mama vacaḥ pathyaṃ samākarṇaya /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1952752 (0.060):
bhagavaddharmasya samyagarthaṃ yo vetti | tasya nātmavyābādhā na
tac ca svātmagataṃ nāsya spanditaṃ vaibhavodbhavāt // 1.331 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12978363 (0.054):
svātmopaskaraṇāya cen mama vacaḥ pathyaṃ samākarṇaya /
anyad aspanditaṃ jñānaṃ śarvasyāpi na saṃbhavet
jñānecchāyatnavattvaṃ ca karaṇaṃ tasya bhāṣitam // 1.332 //
ātmanaḥ kartum ity asya tato 'rthapravivecane / jānātīcchan prayatate jñātuṃ yatitum eṣitum // 1.333 //
pratyekam iti yo 'rthaḥ sa kartuṃ vettīti śabditaḥ
cikīrṣitṛtvaṃ caitat syān na kartṛtvaṃ punar bhavet // 1.334 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18345232 (0.010):
ghaṭādikartṛtvaṃ na syāt / / tathācetaravyapadeśādityadhikaraṇavirodhaityata āha sarvātmeti //
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6872441 (0.011):
kāryakaraṇasaṃśleṣeṇa hi kartṛtvaṃ syātsa ca saśleṣaḥ saṅgo 'sya nāsti
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10487158 (0.021):
devasya vibhutvātsarvaprāṇipratyaktvāccāvaraṇādevābhānamityarthaḥ / / pratyaktve kartṛtvaṃ syāditi cenna, karmādhyakṣaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13281689 (0.021):
devasya vibhutvātsarvaprāṇipratyaktvāccāvaraṇādevābhānamityarthaḥ / / pratyaktve kartṛtvaṃ syāditi cenna, karmādhyakṣaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3265053 (0.028):
svāmyekatvāditi cet / / naitadevam / / asaṃtateḥ / / nahi kartṛbhoktṛścātmanaḥ saṃtataḥ sarvaiḥ śarīraiḥ saṃbandho 'sti /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18325034 (0.030):
syātkartṛniṣedhaikasvarūpatvayoravirodhaḥ, yadi tṛtīyādiviṣayatvameva / kartṛtvaṃ syāt / / na caitadasti /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6872401 (0.030):
ato na tasya kartṛtvamiti / / kathaṃ punarasyārtṛtvamiti /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17858768 (0.031):
kāryam | tac ca śarīrādi kartṛtvaṃ tu tad adhiṣṭhātāyāḥ prakṛter iti
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26726339 (0.031):
puruṣasya kāryam | tac ca śarīrādi-kartṛtvaṃ tu tad-adhiṣṭhātāyāḥ prakṛter
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3670115 (0.032):
tathā hi iti / nanvevaṃ kumbhakṛto nāsti kartṛtvam , iti samutsīdet / dharmādharmavyavasthā / yadi pratyeṣi yuktyāgamayoḥ tadevameva / tathāpi
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23603073 (0.033):
tadevaṃ nāsyopalabdhau savābhāvikaṃ kartṛtvamastītyuktam / / nāpi buddhyāderupalabdhikartṛtvamātmanyadhyastaṃ yathā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20981024 (0.036):
vāñchā cety arthaḥ | nanu māyāyā mohana-lajjana-kartṛtvam uktaṃ tat kathaṃ
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24434854 (0.038):
kumbhakārakāryatveneśasyāsarvakartṛtvam atheśvarakartṛtvaṃ
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2194637 (0.039):
sahaikakartṛtvam bṛhadbhayāya eva bhavatīti bhāvaḥ || MoT_1
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26504875 (0.042):
nākartṛkāṇi/ kiṃ tarhi? ekakartṛkāṇi/ adrākṣam amum arthaṃ yam evaitarhi
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28186692 (0.043):
kartṛkarmagatasaṅkhyāyāmanabhihitāyāmityarthaḥ/ atha vā kartṛtve / karmatve cānabhihite ityarthaḥ/ nātaḥ devadattaḥ pacati ityatra
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12529202 (0.043):
cakṣurvat karmakartṛtvaṃ syāc cen nānekam eva tat /
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26387431 (0.044):
na jñānecchāyatnam asti kartṛtvaṃ nānyad ity api
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21206376 (0.044):
śarīrajanyatve na sakartṛkatmavacchedakaṃ ata eva na
tathātve mānasaiḥ sāmyaṃ bhaved vākkāyakarmaṇām
vākkāyakarmabhir vāsya kathaṃ kartṛtvam āpatet // 1.335 //
mānasāny api karmāṇi kathaṃ tasyeti gīyatām / tadguṇatrayasadbhāve manovākkāyasambhuvām // 1.336 //
Manjusrinamasamgiti (manjnspu.htm.txt) 3041748 (0.028):
nāmasaṃgitistavānuttaraprītiprāsādamahodvilya saṅjananārthahṃ, / kāyavāṅmanoguhyapariśuddhyai,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11876377 (0.030):
pravartata ity arthaḥ. anālambakatvāc ca. kāyavākkarmāpy anālambakatvād
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24008114 (0.042):
teṣāmāyuṣman kāyavāṅmanovaṅkānāṃ kāyavāṅmanodoṣakaṣāyāṇā narakeṣu rūpaṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22937537 (0.044):
mahad ādi kārya kāraṇākāra pariṇatayā karmāṇi vāṅ manaḥ kāyārabhyāṇi / kriyamāṇāni nirvartyamānāni sarvaśaḥ sarva prakārair yaḥ paśyaty
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1993808 (0.044):
mithyādarśinā samutpāditāni kāyavāṅmanaskarmāṇi / duḥkhavipākāyabhisaṃskriyante | yathā tiktakāravelle vidyamānāni catvāri
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24858721 (0.052):
/ sthito bhavatyanuddhataacapalakāyavāṅmanaḥkarmāntapracāraḥ /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24034593 (0.052):
aniṣṭaphalatvātkuṭsitaḥ kāyavāṅmanaścāro duścaritam /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317471 (0.055):
varttamānânāgatasukhasaumanasyôtpādāya / ca niḥśāṭhyataḥ kāyavāṅmanaḥparākramaiḥ prayatnaṃ karoti |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12014049 (0.057):
tena hi samyak kāyavāṅmanāṃsi pradhīyaṃta iti. pradhīyaṃte dhāryaṃte
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18540508 (0.058):
sarva-āvaraṇebhya[s-] sarva-bhayebhyas- / sarva-kāya-vāk-manas-duścaritebhyas- parimokṣyante /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21518569 (0.059):
[M.mano.vāc.karmabhir ] / Manu11.241c[240ṃc]/ tat sarvaṃ nirdahanty) āśu tapasā eva tapo.dhanāḥ ||
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28872497 (0.060):
manovākkāyakarmaistu āprabhātāmṛniśāvadhi /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24839383 (0.060):
kāyavāṅmanaskarmaṇastathaiva parivarjanaṃ pratiniṣevaṇā samudānayatā ca /
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076475 (0.060):
athāto manasaścaiva vācaśca | ahambhadra uditam manaśca ha vai / vākcāhambhadra / ūdāte / taddha mana uvāca | ahameva tvacreyo 'smi na vai mayā tvaṃ kiṃ
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7378368 (0.062):
tatra yā sthāvarajaṅgamānāṃ bhūtānāṃ vāṅmanaḥkāyakarmabhir adrohatā sā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818985 (0.063):
ucyate kāyadauḥśīlyaṃ, yad vākkarmākuśalaṃ mṛṣāvāde vartate, piśunavacane
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865142 (0.064):
gambhīrasya vivittasyāpracārasya kāyavāṅmanaskarmaṇo lābhī bhavati / na
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800488 (0.064):
stutismaraṇapūjādivāṅmanaḥ kāyakarmabhiḥ / / aniścalā harau bhaktiretadīśvaracintanam /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044925 (0.064):
vāgdauṣṭulyaṃ katamo manodauṣṭulyaṃ? / bhagavān āha: yat kāyakarmākuśalaṃ prāṇātipātaḥ ādattadānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906866 (0.064):
07215 sāvadyasya kāyavāṅmanaskarmano 'vakāśo na dātavyaḥ kāyavāṅmana / 07216 skarmapariśuddhaye ca śikṣitavyam/ [itīdam
karmaṇāṃ saṃciter eṣa karmabhāgīti cen nanu
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11876375 (0.041):
pravartata ity arthaḥ. anālambakatvāc ca. kāyavākkarmāpy anālambakatvād
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24038338 (0.046):
dveṣamohajau tu kāyavākkarmāntau / / sa caiṣa tābhyāṃ
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2585786 (0.054):
vidadhāti mṛducittam | nātyayānācarati | śraddhadhāti pāpakarmaṇāmaśūbhaṃ / phalaṃ bhavatīti bhavanābalena nāśubhānyacarati | kṣudreṣvapi pāreṣu
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28885662 (0.057):
nṛṇāṃ madhye sa dhanyo vai duṣkṛtair nātibādhyate / / karmaṇāṃ vai hyabhuktānāṃ na nāśosti ca yadyapi // Paus_36.65 //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18609218 (0.058):
cyuti upapattisaṃsāraṃ saṃbuddho svayam addasā // / āvajjanto saphalatāṃ karmaṇāṃ prāṇasaṃśritāṃ /
upacāro 'yam evaṃ syāt sa cāvastv iti varṇitam // 1.337 // / kiṃ cātmagamahattvādidravyāntaguṇasaṃnidhau
tāni santīti kiṃ so 'pi kartṛtvāyatano bhavet // 1.338 // / na cāstv ity upagantavyaṃ muktāv api hi tad bhavet
anyātmaguṇasāṃnidhye samaś caiṣa vidhir yataḥ // 1.339 //
ātmasv ataḥ pravarteran kṛtanāśākṛtāgamāḥ
kiṃ ceśvareṇa sarvatra buddhimattāvyapekṣiṇi // 1.340 // / saṃniveśādhike kārye nimittatvaṃ kṛtaṃ yadi
svaiḥ svaiś ca samavāyānyakāraṇāṃśaiḥ prapūrite // 1.341|
kam aṃśaṃ kumbhakārādeḥ prātuṃ bhavatu hetutā
na hi so 'sty aṃśaleśo 'pi sarvakartari yaṃ prati // 1.342 //
na jñānecchāyatnam asti kartṛtvaṃ nānyad ity api
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3670115 (0.024):
tathā hi iti / nanvevaṃ kumbhakṛto nāsti kartṛtvam , iti samutsīdet / dharmādharmavyavasthā / yadi pratyeṣi yuktyāgamayoḥ tadevameva / tathāpi
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23603073 (0.042):
tadevaṃ nāsyopalabdhau savābhāvikaṃ kartṛtvamastītyuktam / / nāpi buddhyāderupalabdhikartṛtvamātmanyadhyastaṃ yathā
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26387323 (0.044):
cikīrṣitṛtvaṃ caitat syān na kartṛtvaṃ punar bhavet // 1.334 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18345232 (0.044):
ghaṭādikartṛtvaṃ na syāt / / tathācetaravyapadeśādityadhikaraṇavirodhaityata āha sarvātmeti //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17858768 (0.047):
kāryam | tac ca śarīrādi kartṛtvaṃ tu tad adhiṣṭhātāyāḥ prakṛter iti
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26726339 (0.047):
puruṣasya kāryam | tac ca śarīrādi-kartṛtvaṃ tu tad-adhiṣṭhātāyāḥ prakṛter
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8705280 (0.051):
chedanakriyākartṛtvamityarthaḥ, chadyatvaṃuchedanakarmatvamasya
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26504875 (0.051):
nākartṛkāṇi/ kiṃ tarhi? ekakartṛkāṇi/ adrākṣam amum arthaṃ yam evaitarhi
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3265053 (0.052):
svāmyekatvāditi cet / / naitadevam / / asaṃtateḥ / / nahi kartṛbhoktṛścātmanaḥ saṃtataḥ sarvaiḥ śarīraiḥ saṃbandho 'sti /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6872441 (0.052):
kāryakaraṇasaṃśleṣeṇa hi kartṛtvaṃ syātsa ca saśleṣaḥ saṅgo 'sya nāsti
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5239045 (0.054):
asti kartrartham hartrartham iti . kim ca syāt . yadi atra raparatvam syāt
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3467749 (0.055):
karmānuṣṭhānottarakālam ityarthaḥ / na tu saṃnyāsināṃ kvacit na tu / kartṛtvādiparityāgināṃ kvacid api mokṣavirodhi phalaṃ bhavati / etad uktaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20981024 (0.055):
vāñchā cety arthaḥ | nanu māyāyā mohana-lajjana-kartṛtvam uktaṃ tat kathaṃ
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24434854 (0.055):
kumbhakārakāryatveneśasyāsarvakartṛtvam atheśvarakartṛtvaṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1414999 (0.057):
īśvaras tu karmānuvidhāyī tanniyantā5 / / na hi tasya kartṛtvādyāpādane lokasya prayojanam asti6 /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6872401 (0.057):
ato na tasya kartṛtvamiti / / kathaṃ punarasyārtṛtvamiti /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28186692 (0.059):
kartṛkarmagatasaṅkhyāyāmanabhihitāyāmityarthaḥ/ atha vā kartṛtve / karmatve cānabhihite ityarthaḥ/ nātaḥ devadattaḥ pacati ityatra
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_3u.htm.txt) 16620363 (0.060):
carāntaryāmitvena caragatakriyākartṛtvaṃ jñāyate | acareṣv api dṛśyamāṇā"
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2239389 (0.060):
cinmātrasyaiva carāntaryāmitvena caragatakriyākartṛtvaṃ jñāyate | acareṣv / api dṛśyamāṇā avasthitikriyā kriyātvāt caragatakriyāvat tatkṛtā eva"
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5291658 (0.061):
vaktavyaḥ . kim kāraṇam . ṇyante anyasya kartṛtvāt . anyat atra aṇyante
tasmān nānyasya kartṛtvaṃ kadācid api saṃbhavet // 1.343 //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5291658 (0.061):
vaktavyaḥ . kim kāraṇam . ṇyante anyasya kartṛtvāt . anyat atra aṇyante
īśvarād īśvarasyāpi svātantryaṃ kartṛtāṃ viduḥ / tad itthaṃ parameśānāṃ bhede bhede 'pi vātmanām // 1.344 //
prabhavanti na karmāṇi bandhanāya svabhāvataḥ / tasmād idam amuṣmāt syāt karmaṇo vā śubhāśubham // 1.345 //
tad aiśvaryam amuṣyaiva vihitaṃ parameśituḥ / nirṇītam etad anyatra mayaiva vitataṃ yataḥ // 1.346 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8776770 (0.032):
AbhT_9.84a/. nirṇītaṃ vitataṃ caitanmayānyatretyalaṃ punaḥ /
tad alaṃ prakṛtaṃ brūmaḥ kriyāśaktir iyaṃ parā / aghoratvena devasya tata eva prakīrtitā // 1.347 //
dākṣiṇyam ata evāsyā bhāvānāṃ śivasaṃśraye / yato 'ñjasaiva mārgo 'yaṃ yā kriyā ca na sātmikā // 1.348 //
nanu nātra sthitāḥ kecid bhāvā ye śivatāśritāḥ
kartāraḥ satyam itthaṃ tu bodhyamāno 'vadhārayet // 1.349 //
deśakālakriyākārakalpanāpathavarjitaḥ
devadevas tathaivāsya śaktiḥ sā viśvarūpiṇī // 1.350 // / tad viśvam api kālādikalaṅkāṅkakalojjhitam
\hspace{3cm} bhairavābhedavartinam // 1.351 // / tatsvātantryāt svatantraṃ tat svātmani procchalat sthitam
yato bhāti tato 'py astaśivāveśabahiṣkṛtam // 1.352 //
ata eva parā seyaṃ dakṣiṇāghorarūpiṇī / yad vakṣyate jantucakre śivadhāmaphalapradāḥ // 1.353 //
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23673437 (0.0):
3.33ab: pūrvavaj jantujātasya śivadhāmaphalapradāḥ / 3.33cd: parāḥ prakathitās tajjñair aghorāḥ śivaśaktayaḥ
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4514160 (0.0):
* pūrvavajjantujātasya śivadhāmaphalapradāḥ / / * parāḥ prakathitās tajjñair aghorāḥ śivaśaktayaḥ || VSpkC_3.13:21
parāḥ prakathitās tajjñair aghorāḥ śivaśaktayaḥ
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23673442 (0.0):
3.33ab: pūrvavaj jantujātasya śivadhāmaphalapradāḥ / 3.33cd: parāḥ prakathitās tajjñair aghorāḥ śivaśaktayaḥ
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4514165 (0.0):
* pūrvavajjantujātasya śivadhāmaphalapradāḥ / / * parāḥ prakathitās tajjñair aghorāḥ śivaśaktayaḥ || VSpkC_3.13:21
anyatrāpi kriyāśaktiḥ śivasya paśuvartinī // 1.354 // / bandhayitrī svamārgasthā jñātā siddhyupapādinī
---------------------------------------------------------------------- (spandkau.htm.txt) 14314170 (0.0):
seyaṃ kriyātmikā śaktiḥ śivasya paśuvartinī | / bandhayitrī svamārgasthā jñāta siddhyupapādikā || 16 ||
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4514696 (0.0):
seyaṃ kriyātmikā śaktiḥ śivasya paśuvartinī / / bandhayitrī svamārgasthā jñātā siddhyupapādikā // VSpk_3.16 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8790771 (0.028):
AbhT_13.266a/. uktaṃ seyaṃ kriyāśaktiḥ śivasya paśuvartinī / / AbhT_13.266b/. bandhayitrīti tatkarma kathyate rūpalopakṛt // 266
akārādihakārāntaḥ prasaro yaḥ pragīyate // 1.355 //
sa eva bindunilayād asvaratvam upāśritaḥ / kriyāśaktivijṛmbheyaṃ samastavarṇamālikā // 1.356 //
kroḍīkṛtāv aham iti parāmarśasvarūpiṇī / tiṣṭhaty eva. tataḥ pūrṇaparāhaṃkārasasphuraḥ // 1.357 //
anantādiviriñcāntapaśusaṃghātaghasmaraḥ
nijodaradarīnītacarācarajagadvrajaḥ // 1.358 //
svacaitanyavimarśāntar grastapudgalasaṃcayaḥ
yāvad ullasitas, tāvat kriyāśaktisvarūpataḥ // 1.359 //
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11853168 (0.053):
rūpaskandhavibhāge yathā cakṣurādayaḥ svarūpato nirdiṣṭāḥtathehāpi svarūpatonirdeṣṭavyā iti
Panditasoka: Samanyadusanadikprasarita (bsa0555u.htm.txt) 16535249 (0.059):
cātrāsidvidoṣodbhāvanayā pratyavasthātavyam / tathā hyatrāsidvirbhavantī / svarūpato viśeṣaṇato vā bhavet / tatra na tāvadādyaṃ sambhavati /
asaṃvijñānaniḥsaṃkhyavaicitryacarcitasthiteḥ / anantakāryaśāntyādisaumyaraudrabhidātmanaḥ // 1.360 //
api svagrāsamāhātmyaprakaṭīkṛtasusthiteḥ
aucityād vividhākārā api bhairavatejasaḥ // 1.361 // / riktapūrṇobhayabhavapunarāvṛtticitritāḥ
śāktasvarūpaviśvākhyasvāṃśagrāsaikalampaṭāḥ // 1.362 //
lokakālacirārūḍhabhāvonmūlanabhāvitāḥ
śaktayo nijavisphārād raśmipuñjaṃ nijaṃ nijaṃ // 1.363 //
prasārayantyaḥ saṃkalpasatyabhāvasamāśrayāt / svocitāny eva lokotthavāmācārabahiṣkṛteḥ // 1.364 //
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24146848 (0.061):
na cae
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24247256 (0.054):
| gautama vyāsamuniprabhṛttibhiryāni dharmaśāstrāṇi praṇītāniv tāni hi
samācāraḥ sa evātra grastabhedadaśo bhavet
pūrṇeyaṃ parameśasya mahāsṛṣṭir iha sthitā // 1.366 //
yasyāṃ saṃhārasṛṣṭyaṃśā viśve te madhyavartinaḥ
sā cādyā sṛṣṭir ity eva naiva vaktuṃ bhavet kṣamam // 1.367 //
adeśakāle tattve hi katham ādyādisaṃbhavaḥ
jāgraddaśeyaṃ sā mukhyā pronmeṣapadabhāginī // 1.368 //
brahmaiṣa nijaśaktyaṃśasaṃbodhakamalāsanaḥ
tā etāḥ sauśivād rūpāt prabhṛti brāhmam antataḥ // 1.369 // / rūpaṃ kṛtvā vijṛmbhante saṃvinnāthasya śaktayaḥ
etāvān eva devo 'yam iti yady api śakyate // 1.370 // / na vaktum aprameyatvāc cidrūpasya maheśituḥ
prabodhapañcadaśikāmadhye tādṛṅ mayā sphuṭam // 1.371 //
uktaṃ mitaprakāśatvaṃ jaḍasya kila lakṣaṇam
Abhinavagupta: Bodhapancadasika (bodhpanu.htm.txt) 8605427 (0.0):
paricchinnaprakāśatvaṃ jaḍasya kila lakṣaṇam |
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26384264 (0.0):
paricchinnaprakāśatvaṃ jaḍasya kila lakṣaṇam
Vamadeva: Janmamaranavicara (vamjanmu.htm.txt) 28852176 (0.0):
paricchinnaprakāśatvaṃ jaḍasya kila lakṣaṇam // 16
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8754568 (0.025):
AbhT_3.101b/. paricchinnaprakāśatvaṃ jaḍasya kila lakṣaṇam // 101
jaḍād vilakṣaṇo bodho yato na parimīyate // 1.372 // / tathāpi svayam etādṛg devo mānavivarjitaḥ
Abhinavagupta: Bodhapancadasika (bodhpanu.htm.txt) 8605429 (0.0):
paricchinnaprakāśatvaṃ jaḍasya kila lakṣaṇam | / jaḍād vilakṣaṇo bodho yato na parimīyate || 8 ||
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26384266 (0.0):
paricchinnaprakāśatvaṃ jaḍasya kila lakṣaṇam / jaḍād vilakṣaṇo bodho yato na parimīyate // 1.80 //
Vamadeva: Janmamaranavicara (vamjanmu.htm.txt) 28852178 (0.0):
paricchinnaprakāśatvaṃ jaḍasya kila lakṣaṇam // 16 / jaḍād vilakṣaṇo bodho yato na parimīyate // 17
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8754572 (0.024):
AbhT_3.101b/. paricchinnaprakāśatvaṃ jaḍasya kila lakṣaṇam // 101 / AbhT_3.102a/. jaḍādvilakṣaṇo bodho yato na parimīyate /
nijasvātantryayogena kṛtvātmānaṃ carācaram // 1.373 //
īśatatpuruṣājātair udbhūtair udbubhūṣubhiḥ / ekakaiḥ ṣaḍbhir, ekena trikeṇa, dvyātmakais tribhiḥ // 1.374 //
jāyate śivabhedānāṃ daśānāṃ vividhā sthitiḥ
ata eva vicitrābhyaḥ saṃvidbhyo miśratāvaśāt // 1.375 // / citrāṇy atra śivākhye 'pi bhedajñānāni tenire
yadā trayāṇāṃ vaktrāṇāṃ vāmadakṣiṇasaṃgatiḥ // 1.376 //
tadā pratyekaśaktitvaṃ bhaviṣyadbhavadudbhavaiḥ
ṣaṇṇāṃ tritve rudrabhedas tenāṣṭādaśadhā sthitaḥ // 1.377 //
ekaikaṃ pañcavaktraṃ ca vaktraṃ yasmāt pragīyate / daśāṣṭādaśabhinnasya tato bhedair asaṃkhyatā // 1.378 //
pūrvoditayathāsvasvajñānakarmavicitritāḥ
nirṇīyante yatas teṣu tena no punaruktatā // 1.379 // / anyānya eva bodho hi samācāraḥ kriyākramaḥ
tatra tatra tathā proktaḥ sarvas tu śivadhāmagaḥ // 1.380 //
yathā jalakaṇāh sarve viśrāmyanti mahāmbudhau
tathā jñānakriyāḥ sarvāḥ saṃvitsindhau maheśvare // 1.381 //
mitam api jalaṃ bhūmau sūryāṃśubhiḥ kila pīyate
tad api ca punar vṛṣṭidvāraiḥ prayāti mahārṇavam
jagati nikhilaṃ jñānaṃ karma sphuṭaṃ kim api svayaṃ
kim api ca paraiḥ pāramparyāc chivārṇasi majjati // 1.382 // / yac cānte dakṣiṇe hārdaṃ liṅgaṃ hṛt paramaṃ matam
tad apy antaḥkṛtāśeṣasṛṣṭabhāvasunirbharam // 1.383 //
bhedabhāvakamāyīyatejoṃśagrasanāc ca tat / sarvasaṃhārakatvena kṛṣṇaṃ timirarūpadhṛt // 1.384 //
vijñānaśāstre kathitam ata eva maheśinā / līnaṃ mūrdhni viyat sarvam ityādi timiraṃ vibhoḥ // 1.385 //
evam eva durniśāyāṃ kṛṣṇapakṣāgame ciram / bhāvayed bhairavaṃ rūpaṃ bhāvayadbhir durābhidam // 1.386 //
uktaṃ ca yatra svar duḥkhaṃ tamo vādvayasaṃvṛte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6903038 (0.056):
05115 rūpaṃ duḥkham iti yojayati/ na rūpam ātmeti yoajayati na rūpam
nāvidyākarmasaṃbandhaḥ pāratantryādidarśanāt // 1.387 //
tad atra timirākāre bhairavīye vapuṣy alam
antarlīnatayā bhāti yāvad vaktracatuṣṭayam // 1.388 //
udbubhūṣu tathodbhūtaṃ tirodhitsu tirohitam / tato yugapad evaitadbhidā ṣoḍaśakātmakam // 1.389 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28123577 (0.047):
dvyaṇukādigatamityarthaḥ/ rūpādicatuṣṭayaṃ udbhūtaṃ pratyakṣam/
dakṣe vaisargike hārde svatantre ca śive viśat
aṣṭāṣṭakātmakaṃ śāstraṃ yugapad bhairavābhidham // 1.390 //
itthaṃ tantraṃ rudraśivabhairavākhyaṃ sthitaṃ tridhā
vastuto hi tridhaiveyaṃ jñānasattā vijṛmbhate // 1.391 // / bhedena bhedābhedena pūrṇenābhedasandhinā
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 508632 (0.062):
nanu pratīyamānaṃ vastudvayaṃ bhedena vā pratīyate 'bhedena vā / / bhedābhedodāsīnatayā tu pratītiḥ kathamityata āha evamiti //
tathā ca mukhyāḥ śāmbhavyas tisra icchādiśaktayaḥ // 1.392 //
Abhinavagupta: Paryantapancasika (parypanu.htm.txt) 9509406 (0.054):
cidvyomno jaḍabhūmeś ca māyāmayyas triśaṅkuvat || 37 || / icchāśaktes trirūpāyās tisro 'nyāś śaktyo 'bhavan |
tatraiva tu prapañcena pañcaśaktyādiyojanam
itthaṃ madhye vibhinnaṃ tat trikam eva paraṃ tathā // 1.393 // / śāstram asmadgurugṛhe saṃpradāyakramāt sthitam
ata eva hi naikaṭyād vāmadakṣiṇaśāstrayoḥ // 1.394 // / dhārā prāntadharāprānte kaulikī pravijṛmbhate
tato 'pi saṃhṛtāśeṣabhāvopādhisunirbharaḥ // 1.395 //
bhairavaḥ paramārthodyadravabṛmhitavṛttikaḥ
īśānavāmadakṣāsu tāsu śaktitrayaṃ kramāt
aparādiparāprāntaṃ kroḍīkṛtyāvatiṣṭhate // 1.396 // / tad vibhāvayati bhedavibhāgaṃ
tatsphuṭatvakṛd atho tam anantam
saṃgrasiṣṇu parameśvararūpaṃ / vastutas triśira eva nirāhuḥ // 1.397 //
ūrdhvavāmatadanyāni tantrāṇi ca kulāni ca / rūḍhāny amuṣyāṃ dhārāyāṃ bhedasaṃkocahānaye // 1.398 //
paraprakāśaviṣayas trikārthas traidham āsthitaḥ
sa eṣa parameśena jñānacandrākhyayoditaḥ // 1.399 //
sa eva sarvaḥ śāstrārthaḥ paravāgvṛttisaṃśritaḥ
anullasitatadvācyavācakādivibhaktikaḥ // 1.400 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16675929 (0.049):
atha ca pratīyate so 'rtho na ca vācyavācakatvavyāpāremeti vilakṣaṇa
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739120 (0.052):
tena vyatirekāvyatirekavyapadeśo 'pi na na yuktaḥ vācyavācakasaṃmiśra iti / vācyavācakasahitaḥ saṃmiśra iti madhyamapadalopī samāsaḥ /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24223074 (0.062):
jñānaṃ sphuṭaṃ bhavati, na vācya vācakākāratayāḥ tayorārapitarūpatvāt |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16682296 (0.062):
anena śabdasya vyaṅgyena saha yassambandhastasya vācyavācakabhāvatvaṃ
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11713211 (0.062):
prayuñjānair āśritaś śabdārthayor vācyavācakalakṣaṇasambandha iti
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10697679 (0.064):
vācakatvenāsya vācyasaṃketitvāt/crux | api tvartha eva| jñānaṃ tu tato
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2604141 (0.064):
sākaṅkṣavākyabodhyatve bhāvatāprāptiyogyatāmanāpannasya tasya / svaśabdavācyatvaṃ na doṣaḥ /
paścāt tu jñānaśaktyaṃśaprādhānyasphuritātmani
kriyāśaktau susūkṣmāyāṃ sādākhyaiśvaryasaṃpadi // 1.401 //
paśyantīmadhyamādhāmni sañjalpollekhayogataḥ
padavākyasvarūpeṇa vartate varṇarūpiṇā // 1.402 //
svacchandaśāstre tenoktaṃ svayaṃ devaḥ sadāśivaḥ / pūrvottarapadair vākyais tantraṃ yojitavān iti // 1.403 //
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9364124 (0.022):
Q: guruśiṣyapade sthitvā svayaṃ devaḥ sadāśivaḥ / / Q: purvottarapadair vākyais tantraṃ samavatārayat // [SvaTa 8.31]
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15529241 (0.031):
guruśiṣyapade sthitvā % svayaṃ devaḥ sadāśivaḥ // SvaT_8.31 // / pūrvottarapadairvākyais $ tantramādhārabhedataḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27786458 (0.031):
guruśiṣyapade sthitvā svayaṃ devaḥ sadāśivaḥ // SvaT_8.31 // / pūrvottarapadairvākyais tantramādhārabhedataḥ /
tathā ca tatraivoktaṃ tatsuśivāvaraṇe 'dhvani / suśivāvaraṇaṃ pūrvaṃ tatra jñeyaḥ sadāśivaḥ // 1.404 //
śivadaśakasaṃyukto rudrāṣṭādaśakānvitaḥ
adhikāro hīśatattve tajjighṛkṣā tu sauśive // 1.405 //
varaṇe binduto bhogadhāmni vibhavato vibhoḥ
bhairavākhyasya bodhasya śaktitattve paraṃ trayam // 1.406 //
sthitis tasmād īśvarordhve sadāśivapadād adhaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15545815 (0.059):
īśvarasya tathordhve tu $ adhaścaiva sadāśivāt & / suśivāvaraṇaṃ cordhve % tasmiñjñeyaḥ sadāśivaḥ // SvaT_10.1190 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27803017 (0.059):
īśvarasya tathordhve tu adhaścaiva sadāśivāt / / suśivāvaraṇaṃ cordhve tasmiñjñeyaḥ sadāśivaḥ // SvaT_10.1190 //
suśivāvaraṇenoktā śrīmatsvacchandaśāsane // 1.407 // / tadanantaram etāsu śivarudrabhidāsv alam
māyīyādhvani kḷptāsu śivair uktaḥ śivābhidhaḥ // 1.408 //
bhedo rudraiś ca rudrākhya iti prāpto vicitratām
tataḥ prodyatkriyāsāraprollāsāt kramaśaḥ sphuṭam // 1.409 //
sarvagocaramāyīyaśrutavaikharyupāśritāḥ
varṇavākyapadātmānaḥ śāstrārthā lokagocarāḥ // 1.410 //
samāśritya pravartante tāṃs tāṃs tantrāvatārakān / tena prathamato yāvan māyīyāṃ vaikharīṃ darīm // 1.411 //
māyīyavarṇasaṃdṛbdhaḥ śāstrārtho nāyam āgataḥ
antaḥ sāravibodhaikaparavāṅmayavarṇakaḥ // 1.412 //
akṛtrimaparāveśamūlasaṃskārasaṃskṛtaḥ
śāstrārtho laukikānto 'sti saptatriṃśe pare vibhau // 1.413 //
tatrāsatāṃ hi bhāvānāṃ kvāpi nāsty eva satyatā
svāminy avinayākrāntaprakṛtau vinayaḥ kutaḥ // 1.414 //
tasmāt samastaśāstrārthaḥ paratattvātmanā sthitaḥ
ato vedādayo 'py ete māyīyāḥ śāsanāṃśavaḥ // 1.415 // / sphuranti bhairavādityaprabhāvād eva nānyataḥ
na hi saṃvidvimarśāt syād anyat kvāpy eva kāraṇam // 1.416 //
saṃvinnāthasya saṃvit syāt saṃvid eva tathā yataḥ / kāryaṃ ca kāraṇaṃ ceti tathātva upacāryate // 1.417 //
pariṇāme hi bhāvasya kramād vitatadharmaṇaḥ / ādyantayoḥ saṃvid eva rūpatvenāvabhāsate // 1.418 //
saṃvic ca kālakalanāṃ saheta yadi tat sphuṭam / bhuñjīmahi niśātāsicchinnā vyomāṃśaśarkarāḥ // 1.419 //
ataḥ samagraśāstrāṇi saṃvidrūpāparicyuteḥ / saṃvidaḥ svaprakāśatvāt svaprakāśāni vastutaḥ // 1.420 //
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13104922 (0.061):
bhedakau tayor api tatprakāśasvabhāvatvāt iti eka eva prakāśaḥ sa eva ca / saṃvit arthaprakāśarūpā hi saṃvit iti sarveṣām atra avivāda eva /
na ca vācyaṃ pṛthag jātu vācakād vyavatiṣṭhate
svātantryād abhidhātaiva bhāvivācyatayā yataḥ // 1.421 // / kadācid vācakāṃśas tu svarūpagrastavācyakaḥ
nirbhāsate kadācit tu sāmānyollāsavācakaḥ // 1.422 //
jātucin nikaṭānantaviśeṣaṇaviśeṣitaḥ / sphuṭasvarūpavācyāṃśasamudrekeṇa bhāsate // 1.423 //
tenārthaparatā jātu svarūpaparatā tathā
bubhūtsitārthā kvāpi kvacid rasamayī daśā // 1.424 //
śabdānāṃ lakṣyate citrā saṃvidrūpānapāyataḥ
saṃvidvicitrakacanaiḥ kacatīti kim adbhutam // 1.425 // / itthaṃ śivātmakavimarśapadād abhinnaḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24760085 (0.060):
vibhāgi nānā, bhinnam / atra saṃvinna nānā, nāpi vikāravatī,
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26386259 (0.063):
yāty eva mitirūpeyaṃ saṃvit svocchalitā kramāt / saṃvidrūpasajātīyān bhāvān evānudhāvati // 1.244 //
śabdaḥ sphuṭatvata iha svaparaprakāśaḥ
mānaṃ tad eva citisāravimarśamātram / anyat punas tadupacāravaśāt tathā hi // 1.426 //
svaprakāśātmikā yeyaṃ saṃvittiḥ pāramārthikī
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22337314 (0.064):
s.)(yā, f. 1st s.)(asya, n. 6th s.)(ātma )(saṃvittiḥ, f. 1st s.) / (na*)(sva saṃvittiḥ, f. 1st s.)(asya, n. 6th s.)(bhāvena, m. 3rd
tat svasaṃvedanaṃ proktaṃ yato viśvavyavasthitiḥ // 1.427 // / sā caiṣā na vimarśātmasvarūpam ativartate
vimarśo 'syāḥ paro bhogaḥ pūrṇaḥ paśyanty udāhṛtā // 1.428 //
parāparā saiva devī mānam ity avadhāryatām / yatrāparāṃśagaṃ meyaṃ tādātmyād vyavatiṣṭhate // 1.429 //
na hi bhinnena mānena meyasya syād vyavastitiḥ
na hi haṃsasya śuklatve kākaḥ śvetatvam arhati // 1.430 //
etad eva tathā cāha guruḥ śaṅkaranandanaḥ / na mānatvāt tato 'nyatvān na bādhād asthiteḥ sthitiḥ // 1.431 //
prakāśenāvinābhūtaiḥ sattāyāṃ niyatātmabhiḥ / dharmair bhāvo bahirbhāvān na bhāvaḥ siddhim ṛcchati // 1.432 //
tena saṃvittikātmaiva mātṛmānaprameyatā
gṛhṇatī svaprakāśatvaṃ svabhāvād eva bhāsate // 1.433 //
sā cāntaḥsthitamantrātmaśabdanāmarśasundarā
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17504114 (0.057):
vrataṃ vṛṇutetyatretikaraṇasyāpi / mantrasvarūpamātraparatvātkālikasaṃbandhasyaiva saṃsargavidhayā
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12532243 (0.062):
yadāhaṃkartur ātmatvaṃ tadā śabdārthamukhyatā /
anapekṣānyavirahāt pramāṇaṃ svata eva hi // 1.434 // / tasyā eva vicitrāṇi nāmāni bahubhaṅgibhiḥ
tatprasādotthitāny eva vādinaḥ paryacīkḷpan // 1.435 //
tathā ca cakṣurādyakṣamaṇḍalīṭaṅkaniṣṭhitam
pratyakṣam iti yad gītaṃ tat tāvat pravivicyate // 1.436 // / saṃvittivyatirekeṇa yady akṣāṇāṃ vyavasthitiḥ
na syād arthapramāṇaikyaṃ tarhi bāhyaghaṭādivat // 1.437 //
nanv ātmanaś cakṣurādi karaṇaṃ na ghaṭādikam
tasmāt tenaiva bhāvānāṃ mānaṃ na tu ghaṭādibhiḥ // 1.438 //
vyāpakābhimatasyāsya saṃyoge cāviśeṣiṇaḥ / bhautikatvāviśeṣeṇa ghaṭādyaiś cakṣurādinā // 1.439 //
ātmanaḥ karaṇākāṅkṣāpūraṇaṃ niyataṃ kutaḥ
viśiṣṭa eva saṃyogaḥ karaṇatve nibandhanam // 1.440 // / viśeṣaḥ karmabhis tais tair dharmādharmagiroditaiḥ
tad etad yuktisadbhāvapratibhāvikalātmakaḥ // 1.441 // / bruvan vañcayate mugdhān palāyanaparāyaṇaḥ
yac cāśeṣākṣasaṃyogivyāpakātmavaśotthitām // 1.442 //
yugapaj jñaptim ācchettuṃ mano nāma nigadyate
tatrāpi brumahe pūrvaṃ manasātmaiva yujyate // 1.443 // / tatrāpy ātmamanoyogaṃ kaḥ kuryād iti carcyatām
vyāpakatvād asau syāc cet sarvair eva mano vrajet // 1.444 //
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 415001 (0.054):
astu tarhi dhruvabhāvitvaṃ vyāpakatvamiti cet na / atādātmyādatatkāra-(8)ṇatvāccetyādi, tādātmyaṃ tadekakāraṇasambhavaśca
ekasya jāte saṃyoge sarvaḥ sarvajñatām iyāt
yadi svāntam adhiṣṭhātṛ cakṣurādyam apekṣate // 1.445 // / tenādhiṣṭhānam arthānāṃ tāvato 'kṣāṃśavartmanaḥ
akṣādhiṣṭhitasūkṣmāṃśabhāgasaṃparkabhāsitaḥ // 1.446 //
bāhyasyārthasya kuṇḍāder aṇur eko 'vabhāsatām
athāpi mānasādhiṣṭhā jātā ced akṣagocare // 1.447 //
tad etasya svaviṣaye śaktataivopajāyate / tarhi sūkṣmatamacchidranissṛtā netraraśmayaḥ // 1.448 //
viśvavartini bhāvaughe na pramāṃ kurvate kutaḥ
yogyadeśasthitān bhāvān gṛhṇate 'kṣāṇi nanv alam // 1.449 //
yogyataiva hi deśasya kīdṛśīti vicāryatām / yatrasthasya bhaved vittiḥ sa deśo yogya ucyate // 1.450 //
kutrasthasya bhaved vittir iti kiṃ vā na darśyate / tad amī tārkikammanyā yuktyupanyāsavarjitāḥ // 1.451 //
pūrvam eva kathaṃ tūṣṇīṃ nātiṣṭhan kiṃ vikatthanaiḥ
ātmanaś cābhisaṃdhānavandhyasyaiva balādayam // 1.452 // / manokṣajālasaṃyogo bhavet kiṃ nāsamañjasaḥ
abhisandhir athaitasya viṣayaṃ prati jāyate // 1.453 // / ajñāte ko 'bhisandhiḥ syāj jñāte ko 'rtho 'kṣasaṃyujā
prajñāte smaryamāṇe ced abhisandhātṛbhāvitaḥ // 1.454 // / anyad evābhisandhātuḥ prayatno 'nyatra jāyate
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26504406 (0.056):
tadāyatanaṃ tad bhavati na tato 'nyad iti sa eva kartā/ tannimittā hi
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5042034 (0.059):
vihitāmnānān neti cet // MS_7,1.20 // / vihitāmnānād iti yad uktam, tasya kaḥ parihāraḥ. ābhāṣāntaṃ{*7/73*}
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26023306 (0.061):
bāḍham iti bhavati bhṛśaṃ cet / / bāhitam anyat / / bāhṛ prayatne ity asya dhātor etan nipātanam /
Tarkarahasya (tarkrsau.htm.txt) 24347118 (0.063):
'śaśasambandhi viṣāṇaṃ nāstī 'ti vruvāṇaṃ prati--- / 'aśaktaṃ sarvamiti ced ? vījāderaṅkurādiṣu |
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11843069 (0.063):
pratibimbaṃ ca viṣayapratyavabhāso vijñānasyaivetina vijñānāt pratibimbaṃ pratibimbād vā vijñānaṃ pṛthag asti / tasmāt sāmādānikam evoktam nānyat / ko vāprabhāvamahatām asmadvidho buddhivispanditāny avagāhituṃ samarthaḥ
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11847971 (0.064):
krodho hy apakāravastuny evavartamāna eva pravartate nānyatreti / cetasaāghātaity / atrāpi vijñānasambandhitvaṃ svarūpaṃ ca nirūpitam
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7560379 (0.064):
bāḍham iti bhavati bhr̥śaṃ cet / / bāhitam anyat / / bāhr̥ prayatne ity asya dhātor etan nipātanam /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26501193 (0.064):
yad idam anyad iti manyase tat svārthenānanyatvād anyan na bhavati, evam / anyatāyā abhāvaḥ/ tatra yad uktam anyatve 'py abhyāsopacārād iti etad
mmanoyuktātmasaṃbaddhacakṣurādyakṣasaṃśritāḥ // 1.455 //
viṣayāḥ savidhībhūtanetrādyullaṅghanakramāt
ātmany eva kathaṃkāraṃ pramātṛtvaṃ pratanvatām // 1.456 // / nanu jñānakṛto mātṛbhāvo vijñānam ātmani
samavaiti tato 'nyasya kathaṃ mātṛtvaśaṅkanam // 1.457 //
etad eva vayaṃ brūmo jñānaṃ tatraiva vai kutaḥ / bhayāt svapakṣapātāndhas tad evottaram abhyadhāt // 1.458 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21015084 (0.060):
kimapi padaṃ kamapyarthamabhidadhyādityarthaḥ/vayaṃ tu brūmaḥ syādidaṃ / viśeṣānvitābhidhānavādināṃ
yathendriyātmasaṃyoge manaḥ kāraṇam ucyate
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2394233 (0.043):
na hīdṛśamanyatkāraṇamātmamanaḥ saṃyogo vā indriyamanaḥ saṃyogo vā
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2394921 (0.060):
prādhānyamātramucyate / / na tvātmamanaḥsaṃyogasyendriyamanaḥsaṃyogasya vā 'kāraṇatvamucyata iti na
tathaivātmamanoyoge kāraṇāntaram ucyatām // 1.459 //
tathātve cānavasthaiva mūlakṣatikarī ca sā / atha svāntātmasaṃyogo dhruva evābhyupeyate // 1.460 //
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26390921 (0.036):
paricchedaka itthaṃ cet paricchedyo bhavet tataḥ // 1.676 // / mūlakṣatikarī seyam anavasthā patiṣyati
jñātāraḥ syuḥ sadā suptamattamūrchitadurbhagāḥ
na caitad bhavatāṃ jñānam abhīṣṭaṃ śākyaśiṣyavat // 1.461 //
tasmāt pratyakṣatā nāma katham indriyagocarāt / atha pratyekam eteṣāṃ parīkṣeyaṃ pratanyate // 1.462 //
tatrāṇu nityaṃ sarvārthaṃ vegavallaghv abhautikam
manas tac cāpi naiveha yuktisiddhatvam aśnute // 1.463 //
aṇu cec chīgrasaṃcāri mano yad viṣayān muhuḥ
spṛśet tadaiva dehasya bhavec chavaśarīratā // 1.464 //
dehasthe 'pi manoyoge tatraiva jñānayogataḥ
ekāṇumātraṃ jīvaḥ syāc chiṣṭaṃ syād ghaṭakuḍyavat // 1.465 //
atha svāntena yogaś cej jātaḥ kvāpy ātmagocare
tad vibhor ātmano jñānaṃ samavāyīti mātṛtā // 1.466 //
jāteti sarvadehasthaṃ jīvanaṃ kiṃ na siddhyati
enayaiva na kiṃ yuktyā ghaṭāder jīvanaṃ bhavet // 1.467 //
vibhāv ātmani jātaṃ hi jñānaṃ tatraikadeśataḥ
dehamātre punaḥ svānte bhavet sāvayavā sthitiḥ // 1.468 //
vibhutve mānasasya syād yugapat sarvavedanam
nitye ca manasi jñānaṃ sarvadaiva bhavet tataḥ // 1.469 //
mokṣāvasthāpi vijñānayoginy evopajāyate / muktau cātmamanoyogo nāstīty etan mahādbhutam // 1.470 //
kiṃ hi vyāpakatā mokṣe svātmano vinirudhyate
abhautikaṃ cet sarvārthaṃ kathaṃkāraṃ mano bhavet // 1.471 //
viśiṣṭaviṣayavyaktikauśalād eva cakṣuṣaḥ / taijasatvam abhīṣṭaṃ hi tan mano bhautikaṃ na kim // 1.472 //
sarvarthatve ca manasaḥ kim anyair akṣaḍambaraiḥ
nanu bāhye 'sya viṣaye prāg asty akṣopayogitā // 1.473 //
tathā hīndriyasaṃdṛṣṭe pāścātyā manasaḥ sthitiḥ / atrocyate yathaiva prāg indriyeṇa na gṛhyate // 1.474 //
tac cet svalakṣaṇaṃ paścād anuyantr iti kā kathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9173329 (0.049):
(vi, śa) tallakṣaṇaṃ sandhisāmānyalakṣaṇam / / kathāṃśanāmityatra ekānvaye satītyasya vyākhyā /
atha sāmānyamātraṃ tad gṛhītaṃ prāk tadindriyaiḥ // 1.475 //
vyaktiniṣṭhaṃ tadānīṃ ca manasā vyaktiniścayaḥ
nāstīti manasā kasmāt sāmānyagrahaṇaṃ bhavet // 1.476 //
vinā vyaktigraheṇaiva sāmānyagrahaṇaṃ ya[ku]taḥ
sāmānyagrahaṇe cāsya sarvārthatvaṃ nirudhyate // 1.477 //
viśeṣagrahavandhyasya sarvaśabdavilopataḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28234813 (0.046):
prakarṣādirūpārthaviśeṣetyādiḥ/ tātparyeti/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20967458 (0.050):
viruddhe tu sādhyāsamānādhikaraṇadharmagrahanibandhanaḥ/ / tvasyeti// hetudoṣatvasyetyarthaḥ/
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538222 (0.055):
yattu parimitaśaktijñānānaiśvaryādyāpadanāddharmaviśeṣaviparīsādhanatva
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26522179 (0.056):
anicchato 'pi buddhyutpatter naitad yuktam/ kasmāt? arthaviśeṣaprābalyāt/ / abubhutsamānasyāpi buddhyutpattir dṛṣṭā yathā stanayitnuśabdaprabhṛtiṣu;
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28119575 (0.057):
śabdavaditi vaktavye tathākathanaṃ 'ākāśe śabda eva viśeṣaguṇa' iti / dyotanāya/ ghaṭākāśo maṭhākāśa ityādivyavahārasyopādhikṛtatvena
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2454631 (0.057):
atha śabdavarjamucyata / iti tatrāha vyarthaṃvā sarvabhāvagrahaṇam /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20959943 (0.058):
tadabhāvasahakṛtasahacārajñānasyaiva vyāptigrahahetutvāditi bhāvaḥ/ / etatsaṅgrahakamātramuktam/
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783426 (0.058):
tarhi dhvaniguṇībhūtavyaṅgyor īṣadantarayor vibhinnabhedatve durāgrahaḥ/ / śabdārthacamatkṛtyor aikādhikaraṇyaṃ tatra tayor guṇapradhānabhāvaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21181907 (0.061):
svatastvānumānoktyanantaramuddhariṣyata ityarthaḥ/ / etadapītyuktamevānyathādiśabdārthaviviraṇena vyanakti anvayetyādinā //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28234822 (0.063):
samabhivyāhṛtadhātupratipādyārthaviśeṣetyādiḥ/ grāhakatvamiti/ anyathā
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4184712 (0.063):
upagatagrahayutigrahanakṣtrayogagrahaṇādayaḥ pratyakṣīkriyante?
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18471405 (0.064):
uta tatsannidhimātram? tādātmyaṃ cet, prathamajñānena sāmānyavat tasyāpi / grahaḥāt, anyathā tādātmyakṣates, tadviṣayānyajñānānām aprāmāṇyaṃ
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1004413 (0.064):
dravyamekānesvabhāvarahitaṃ siddham, tadā tadādhārena kalpitanāṃ / guṇakarmasāmānyaviśeṣāṇāṃ saṃghātasya cāpi siddhiḥ sutarāṃ naiva syāt,
āśugāmitvam etasya yac coktaṃ tatra vastuni // 1.478 //
puraḥsthite svahastādau kiṃcid dūragate ghaṭe
atidūre ca mervādau kathaṃ tulyaiva gantṛtā // 1.479 //
āśusaṃcāriṇāṃ yasmāt kvāpi pūrvakatejasām (?)
savidhāsavidhatvena viśeṣaḥ pravibhāvyate // 1.480 // / kathaṃ cābhautikaṃ sūkṣmaṃ gṛhṇīyāt parvatādikam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12004428 (0.063):
cety arthaḥ. kathaṃ punas tadviśeṣaḥ. anyādṛsyo 'nyādṛśyo 'ṣṭādaśānāṃ
abhivyaktiḥ samānasya samānena vidhīyate // 1.481 // / nanv astu prākṛtī buddhis tato 'haṃkṛt tato manaḥ
ittham apy aṇutā naiva manasaḥ saṃprasiddhyati // 1.482 //
vyāpakatvena pūrvoktadūṣaṇāni sthitāny alam
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28108616 (0.040):
lakṣaṇībhūtābhidheyatvavyāpakatvamastīti na pūrvoktadoṣaḥ/ / anayorvyāpakatvavyāpyatvayordvidhā niveśe gauravāt sakṛnniveśya
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20924774 (0.054):
vartamānaghaṭatvādidharmāvacchinnasādhyavyāpakatvābhāvācca// / uktalakṣaṇānyavyāptānītyuktam/ tatra lakṣaṇatrayāsatvaṃ krameṇa vyanakti
itthaṃ mano na yuktyaṃśair mānasāvarjanāya naḥ // 1.483 //
yādṛg vādyantarair iṣṭaṃ dvaitavyāmūḍhadṛṣṭibhiḥ
cidātmanaḥ prakāśasya tathābhāsanabhāginī // 1.484 // / yā śaktis tan manas tv astu svasvātantryopakalpitam
yatra śrotraṃ nabhas tatra sarvaśabdaśrutir bhavet // 1.485 //
cakṣurādyaiś ca sarvatra nirvibandhaṃ yato nabhaḥ / dharmādharmair vibandhaś ca yuktyupanyāsavaikalī // 1.486 //
bādhiryādi kathaṃ ca syāt kathaṃ vā taccikitsanam
bandhāśrayavighātena tadanugrahas tathā // 1.487 // / akṣaṃ svāvayaveṣv eva x x x samavāyinaḥ
viśeṣeṇa nabho naiva kvāpy āśritam iti sthitiḥ // 1.488 //
saṃyogitā tu \ldots sākaṃ bhāvena vartate
tadanugrahaghātābhyām api vikriyatāṃ tataḥ // 1.489 // / yad anugrahas tad anugrahaḥ sa tadāśrayaḥ
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14496266 (0.025):
āgacchiyāṇaṃ yadi tāva anugraho bhavati / anugraho sādhitavyo anugraho
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13918702 (0.044):
iti | yad vā santa evānugraho yasya saḥ | tavānugraho yaḥ prāpañcike
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14495074 (0.061):
(I.p.52) āgacchiya yadi tāva anugraho bhavati anugraho sādhayitavyo / / anugraho na bhavati bhaktāni bhavanti / bhaktāni uddiśitavyāni / bhaktāni
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11842342 (0.064):
samagandhas tutenendriyamahābhūtānāṃ nānugraho nopaghātaḥ / sa cagandhaḥsahajaḥ sāṃyogikaḥ pāriṇāmikaśca
itīyaṃ svavacaḥkḷptir niḥsāraiva vibhāti naḥ // 1.490 //
āśrayadvārako 'kṣāṇām anugraha iti sphuṭam / abhidhatsva ka eteṣām āśrayo 'stv iti codite // 1.491 //
yad anugrahayogo 'sya sa evāśraya ity ayam / nyāyo 'nyonyasamālambī cakrakaṃ nātivartate // 1.492 //
vāyuprakṛti yac coktaṃ sparśanaṃ tad vivicyate
vāyor vegavatī tāvad aniruddhā sthitiḥ sthitā // 1.493 //
dehadeśe tataḥ sparśaḥ na kuḍya iti kaḥ kramaḥ
cakṣuś ca taijasaṃ tejaḥ prasṛtaṃ bāhyagocare // 1.494 //
arthān rūpapradhānāṃś ca vettīty etan nirūpyate / adṛśyaṃ yadi tat tejaḥ preryate manasā katham // 1.495 //
preraṇaṃ na hy avijñānaṃ kadācid upapadyate / indriyeṇa na ca jñātaṃ kadācic cākṣuṣaṃ mahaḥ // 1.496 //
na cāpīndriyavijñāte svatantraṃ bhavatāṃ manaḥ
apreritaṃ ca tat paśyet sarvataḥ sarvathā sadā // 1.497 // / āsamañjasyam eva syāt pravṛttau vā nivartane
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3691434 (0.052):
mahendranavacāpavat kanakaparvate sarvataḥ / sadā tava manoharaṃ sphurati suprabhāmaṇḍalam /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27026066 (0.061):
6.003.020c naupathaś cāpi nāsty atra nirādeśaś ca sarvataḥ
kiṃ ca golakasaṃsthānaṃ tāvac ca yadi tan mahaḥ // 1.498 // / tāvatas tadgatasyaiva grahaḥ syān nānyataḥ kvacit
tathaitad viparītaṃ tu golake 'pi nimīlite // 1.499 // / unmīlite vā sarvatra vastuni grahaṇaṃ bhavet
unmīlite cakṣuṣi ca prasṛte raśmimaṇḍale // 1.500 // / tasyāsti na paṭasyeva saṃvṛtir netramīlane
tato nimīlitākṣasya vastudṛṣṭir na kiṃ bhavet // 1.501 //
ghane cātapamadhye 'sti vinimīlitacakṣuṣaḥ
citratejovabhānaṃ tatpīḍitākṣayugasya ca // 1.502 //
yogināṃ bindudṛg dhvānte kathaṃ tad vā bhaviṣyati
bhaved unmīlite 'py akṣṇi na vastugrahaṇaṃ kvacit // 1.503 //
manodhiṣṭhānayogena paramāṇvadhikaprathā / dīpāpekṣā ca yāmuṣya sāpi kiṃ na vibādhyate // 1.504 //
dīpaprakāśaḥ svāntātmanetrārtheṣūpakārakaḥ
na pratyekaṃ manovṛtteḥ saṃskāras tena ced bhavet // 1.505 //
dīpe saṃkalpyamane syād rātrau rūpaparigrahaḥ
ātmanaḥ saṃskriyā cet syāt tasya sarvagatatvataḥ // 1.506 //
sarvadā rūpasaṃvit syāt saṃyogaḥ saṃskriyā yataḥ
amūrtasypi nityasya ko 'nyaḥ saṃskāra ucyate // 1.507 // / netropakāraś cet tarhi netradeśasthite 'rciṣi
tejomadhyagataṃ rūpaṃ na bhāseta kadācana // 1.508 //
nanu tad vedyadeśe 'sau nāyanaḥ kiraṇavrajaḥ
hanta tatraiva vijñānam ātmadeśe na kiṃ bhavet // 1.509 // / tatraivātmā vibhutvena tatraiva karaṇaṃ yataḥ
tasmād bhogāśrayo deho jīvann iti vṛthoktayaḥ // 1.510 //
nāyanānāṃ mayūkhānāṃ gantṛtve 'vasite sati
anāvṛte 'raṇyamārge svahastāt prabhṛti sphuṭam // 1.511 //
arkacandrādisaṃdṛṣṭiḥ kathaṃ nāmopajāyatām
śīghratve 'pi yataḥ proktabhedo dūrāvidūragaḥ // 1.512 //
dīpanetrāvabhāsābhyāṃ channe tasmin kathaṃ matiḥ
śuddha eva bhaved bhāve tābhyāṃ vyāmalatājuṣi // 1.513 //
andhatvaṃ tac cikitsā ca na yuktāśrayadūṣaṇā
rasanā ca jalātmā cet taj jalaṃ srutimadyataḥ // 1.514 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10419270 (0.050):
12,308.191d@029C_0134 tato mayūkhajālena sūryasyāpīyate jalam / 12,308.191d@029C_0135 jalātmā pralīyaty arke tadā brāhmaṇasattama
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13184978 (0.064):
kasmaicidvipraputrāya % pātrāya jalakāṃkṣiṇe // Ang_1.561 // / samudyuktāya pātuṃ taj $ jalaṃ bhūmigataṃ katham &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4720658 (0.064):
kasmaicidvipraputrāya pātrāya jalakāṃkṣiṇe // Ang_1.561 // / samudyuktāya pātuṃ taj jalaṃ bhūmigataṃ katham /
tataḥ sthairyaṃ kathaṃ tasya kā ca nānārasaprathā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20790743 (0.063):
14,007.020c dviṣetāṃ samabhikruddhāv etad ekaṃ samarthaya / 14,007.021a sthairyam atra kathaṃ te syāt sa tvaṃ niḥsaṃśayaṃ kuru
tasyaikarasatāyoge tasyā naikarasasthiteḥ // 1.515 //
na syād ekarasajñaptir yathā pittabhare sati
tiktā rasanavṛttir no mādhuryaṃ viditaṃ kṣamā // 1.516 //
nanu pittagataṃ taiktyaṃ na tv evaṃ rasanāgatam
tarhi pittagūḍau tulyaṃ rasanāpathagāminau // 1.517 //
iti syād yugapaj jñaptis tiktamādhuryagocarā
nīrasā rasanā cet sā rasābhivyañjikā kutaḥ // 1.518 //
svabhāvād iti ced asyāḥ ko 'yam āmbhasatāgrahaḥ
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12103406 (0.063):
nāśamanāviśan" apratipadyamānaḥ kathaṃ naiva naṣṭo(kathaṃ naṣṭo) nāma? | / kutaḥ? "tatsvabhāvavināśayoḥ" nityasvabhāvatāyā
ghrāṇaṃ ca pārthivaṃ tasya kāṭhinyaṃ kiṃ na dṛśyate // 1.519 // / nanu gandhaguṇodreki kiṃ sa gandho na bhāsate
nāsti tatrendriyavyaktagandhavattve tathā pramā // 1.520 //
nirgandham apṛthivyātmā mano gandhagrahakṣamam
asty eva bhavatāṃ tena nānumā tādṛśā kṣamā // 1.521 //
tasmād indriyasaṃghāto bhautiko nopapadyate / āhaṃkārikatāyāṃ tu vyāptṛtvam avibhinnatā // 1.522 //
dehāśrayavirodhaś ca karaṇatvena cāsthitiḥ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2137269 (0.058):
draṣṭṛtvena darśanakaraṇatvena tadāśrayatvena tatkāraṇatvena ca bhrānteḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28149933 (0.063):
phalaniṣṭhatve 'pi svāśrayakaraṇatvātmakaparamparāsambandhena
vāgādi yac ca karmākṣapañcakaṃ tad vivicyatām // 1.523 //
ānābher mūrdhaparyantaṃ yaḥ samīrābhighātajaḥ
viśeṣaḥ ko 'pi vāgātmā sa tādṛg iha kathyate // 1.524 //
tasya kāryaṃ bhavec chabdaḥ kartā ko 'tra vicāryatām
ātmano naiva kartṛtvaṃ tathātve 'pi vibhutvataḥ // 1.525 //
mayā proccārite śabde tvaṃ vaktā kiṃ na jāyase
prakṛtāv api doṣo 'yaṃ kartryāṃ kartṛtvavarjitā // 1.526 //
karaṇasya sthitir nāsti tulye vāgindriye sati
kathaṃ cāsphuṭasuspaṣṭabhāvaḥ śabdeṣu jāyate // 1.527 //
kathaṃ copāṃśusaṃjalpasmṛtyādau śabdagā bhidā
prayatnāc cet prayatno 'pi yady utpattis tataḥ katham // 1.528 //
viśeṣo jāyate hy anyo na hy anyaguṇasaṃbhavaḥ
prayatnamāndyāmāndyābhyāṃ yena pratividhīyate // 1.529 // / pāṇīndriyaṃ cādadānaṃ mukhādyair grahaṇaṃ kutaḥ
grahaṇaṃ ca kim ucyeta svīkāro yadi saṃmataḥ // 1.530 // / asvasya svasya karaṇaṃ svīkāra iti bhaṇyate
svaśabdaś cātmavācī cet tatrātmā prakṛtir yadi // 1.531 //
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24763657 (0.045):
saṃvida ityarthaḥ / ātmaśabdo 'tra svarūpavācī / evaṃ cet
tan nāsty aprākṛtaṃ kiṃcid ity asvatatvaṃ kathaṃ kila
ahaṅkāro 'py athātmā syān nāhaṃkārī kṛtir ghaṭe // 1.532 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24077603 (0.062):
yadyātmā nāsti kasyāyamahaṅkāraḥ / / idaṃ punastadeāyātaṃ kimarthaiṣā ṣaṣṭhīti /"
ātmīyo 'yam anenaitad dūṣaṇenaiva dūṣitam / ahaṃkārasya saṃbandhi sarvam eva hi tat svakam // 1.533 //
ātmano vyāpakasyāsti na svaṃ nāsvaṃ ca kiṃcana
evaṃ pādendriyasyāpi samo 'yaṃ yuktivikramaḥ // 1.534 // / deśād deśāntaraprāptyā gamanaṃ ca yad ucyate
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21320162 (0.036):
tatra paridṛśyamānā saviturdeśād deśāntaraprāptirgamanaṃ vinā nopapadyata
tattyāgarūpaṃ svīkārābhāvenaiva prasiddhyati // 1.535 //
svīkāro dūṣitaś caiṣa svīkārāṃśo 'pi yo gatau
tasya pāṇīndriyaṃ yuktaṃ karaṇaṃ nāṅghrināmakam // 1.536 //
indriyāṇāṃ hi sāṃkāryam evaṃ kāryeṣu jāyate / ata eva mahānyāyavedibhiś carame naye // 1.537 //
prokto gatiniṣedhāya bhūyān sadvākyaḍambaraḥ
gataṃ na gamyate tāvad agataṃ naiva gamyate // 1.538 //
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25806334 (0.0):
yujyate ityāha / gataṃ na gamyate tāvadagataṃ naiva gamyate |
Nagarjuna: Madhyamakasastra (Karika only!) (bsa027_u.htm.txt) 6619146 (0.0):
2 Gatāgataparīkṣā dvitīyaṃ prakaraṇam / / gataṃ na gamyate tāvadagataṃ naiva gamyate /
Nagarjuna: Mulamadhyamakakarika (nagmmk_u.htm.txt) 5507001 (0.0):
saṃvidyate phalābhāvāt pratyayāpratyayāḥ kutaḥ // MMK_1.14 // / gataṃ na gamyate tāvad agataṃ naiva gamyate /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25806399 (0.017):
gamyata iti na yujyate | yadi agataṃ kathaṃ gamyate, atha gamyate na
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25806409 (0.037):
gamyamāne 'pi nāsti gamanam, yasmāt / gatāgatavinirmuktaṃ gamyamānaṃ na gamyate |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25806519 (0.056):
uktamuttaraṃ jāyamānavicāreṇa | tasmādgamyamānaṃ na gamyate iti siddham || / tatrāha gamyata eva gamyamānam | iha hi
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25808753 (0.063):
yathā ca na gataṃ nāgataṃ na gamyamānaṃ gamyate, evam
gatāgatavinirmuktaṃ nāstītyādi svake naye
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25806335 (0.013):
gataṃ na gamyate tāvadagataṃ naiva gamyate | / gatāgatavinirmuktaṃ gamyamānaṃ na gamyate || 1 ||
Nagarjuna: Madhyamakasastra (Karika only!) (bsa027_u.htm.txt) 6619146 (0.013):
gataṃ na gamyate tāvadagataṃ naiva gamyate / / gatāgatavinirmuktaṃ gamyamānaṃ na gamyate // Mś_2.1 //
Nagarjuna: Mulamadhyamakakarika (nagmmk_u.htm.txt) 5507002 (0.013):
gataṃ na gamyate tāvad agataṃ naiva gamyate / / gatāgatavinirmuktaṃ gamyamānaṃ na gamyate // MMK_2.1 //
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25806409 (0.033):
gamyamāne 'pi nāsti gamanam, yasmāt / gatāgatavinirmuktaṃ gamyamānaṃ na gamyate |
pāyvindriyaṃ ca na cchidramātraṃ koṣṭhyamarutkramāt // 1.539 //
utsargaḥ kila sāṃkāryaṃ tena syād iyatī sthitiḥ
upastham indriyaṃ yac ca tasya kāryaṃ nigadyate // 1.540 // / śāmyatīti na yuktettham anumānapramāṇatā
tadbhedavādināṃ tāvad dve māne naiva saṃgate // 1.604 //
śabdādes tv anumānena sudhībhiḥ pariniścitam
tasmāt svasaṃvid evaiṣā svaprakāśatayā sthitā // 1.605 // / mātṛmānaprameyādiprapañcaiḥ sāvabhāsate
samullāsaḥ sindhor bahalalaharīvibhramamayaḥ
prakāśaḥ śāśāṅkaḥ kumudadalanirbhedasacivaḥ
parasyāḥ saṃvitter mitiviṣayamātṛvyatikarair
vikāso yaḥ seyaṃ jagati vividhā kalpanakalā // 1.606 //
tasmāt prakāśa evāyaṃ citraśaktisunirbharaḥ / svayaṃ vicitrarūpeṇa bhāti viśvatra viśvataḥ // 1.607 //
tad ayaṃ prasphuṭābhāso lokarūpādivartmanā
svaśaktyaṃśād vikalpākhyāt pratyakṣavyapadeśabhāk // 1.608 //
tathā hi devadevāṃśas tat samunmīlanaṃ dṛśaḥ / prāṇaspandas tadaikāgryaṃ bhāvas taddharmasaṃcayaḥ // 1.609 //
ityādi sarvaṃ yad bhāti tat pratyakṣam iti sphuṭam
na tv atra kartṛkarmāṃśakaraṇatvādinā gatiḥ // 1.610 //
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13110059 (0.044):
ityādyanugamāc ca sphuṭam āhaṃkārikatvam karaṇatvena ca avaśyaṃ / kartraṃśasparśitvam anyathā karaṇāntarayojanāyām anavasthādyāpātāt //
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25360122 (0.062):
ato(yad?a) nayo' karmakaraṇatvaṃ (karma) kartṛtvaṃ vā / / nirūpita' sambandha iti vakṣyamāṇena sambandha iti /
nanv asāv asti pāścātye vaikalpikapathe tataḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsgor3u.htm.txt) 4127643 (0.062):
saṃprati pūrvapakṣamākṣipyeyaṃ śrutirnāstītikṛtvā cintyata / ityāha nanvityādinā //18//
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssgo3u.htm.txt) 8578844 (0.062):
saṃprati pūrvapakṣamākṣipyeyaṃ śrutirnāstītikṛtvā cintyata / ityāha nanvityādinā //18//
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28173302 (0.063):
tādṛśapratyayasya kā gatiriti ata āhapaṭa iti/ nanu 'ghaṭatvena paṭo
yato dehaghaṭābhāso sphuṭaḥ paścāt tu so 'sphuṭaḥ // 1.611 //
sa eva cchannarūpas tu śuddhāṃśasvātmasaṃvidam
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3643681 (0.042):
niṣpādya niṣpādakabhāvajñāpya jñāpakabhāvāṃvabhāso lokavyavahārarūpaḥ / / yatra tu / śuddhasvātmarūpaprathātmakānuttaraśaktiśālinirargalasvātmaprakāśa eva
tato dehaghaṭābhāsas tatrāpy eṣaiva vartanī // 1.612 // / yāvatsahasradehaughabhāvakoṭyavabhāsanam
tatrāpi ca purā paścān na tu tādṛkprathā yadi // 1.613 //
āmarśapadavīṃ yāti tat spuṭāsphuṭacitritaḥ
tāvān asāv eka eva svarūpaprasphuṭātmakaḥ // 1.614 // / śivaprakāśa āyāti.
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ vicitro 'yaṃ na vastutaḥ / tatrātadrūpasaṃveśād vaicityraṃ paricarcyate // 1.615 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15808585 (0.027):
śubhavantau bhavantau sa dravam apadravantau tad dharṣata iva vastutas tu / tad dharṣataḥ pravarṣaṇākhyaṃ girim ārokṣyathaḥ |
Sakyabuddhi: Pramanavarttikatika (sbpramvu.htm.txt) 14625924 (0.027):
5 /// .. .. tvenānyatvavyavahārasya sādhyatvāt svahāvahetuḥ evaṃ tāvad / atadrūpatve sāmānyasyānyatvam āpatitaṃ / athānyatvaṃ neṣyate tadā tatvaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789932 (0.029):
[63] tasmāl lakṣaṇaviśeṣāt tatpremaviśeṣa evāsau kāmaveśāyata iti / kāmatayo pacaryate na tu vastutas tattayā smaryate | atas
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvau.htm.txt) 3979929 (0.036):
ca. kathaṃ vacanam ajñāna-rūpaṃ pramāṇam ity āha: tad-upacāratas, tasya / jñānasyôpacāro 'tad-rūpasyâpi tad-aṅgatayā tad-rūpatvena grahaṇam, tataḥ.
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28197019 (0.037):
tādṛśarūpeṇa saṃbandhatvamapyaprāmāṇikam/ [66] vastutastviti/ / bodhyamiti/ pṛthivyāḥ samavāyena gandho lakṣaṇaṃ, samavāyena kapālasya
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 5,1 (vnyps51u.htm.txt) 26648412 (0.038):
atatkālavartināpi tanniṣṭhatayopalabhyamānena tatsiddheḥ; na hyatītaḥ
Ksanabhangasiddhi (bsa0552u.htm.txt) 6342991 (0.043):
tathā tṛtīyo 'pi pakṣaḥ prayāsaphalaḥ / nānākālasyaikasya vastuno vastuto / 'sambhavepyatadrūpaparāvṛttayoreva sādhyasādhanayoḥ pratyakṣeṇa
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsgor3u.htm.txt) 4121465 (0.043):
phalaśruteḥ stutitvamuktam / / vastutastu pradhānavidhāvapyevaṅkāmapadābhāvādrātrisatranyāyena phale
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssgo3u.htm.txt) 8566923 (0.043):
stutitvamuktam / / vastutastu pradhānavidhāvapyevaṅkāmapadābhāvādrātrisatranyāyena phale
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 940421 (0.043):
(nigadopāṃśutvasya vākyasiddhasyāpi laiṅgikenoccaiṣṭvena bādhanirūpaṇam) / vastutastu ---------- parapratyāyanarūpakāryavaśālliṅgenaiva upāṃśutvasya
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14590056 (0.047):
atha yadi prakṛtibhrānto 'yaṃ vikalpas tarhi kathaṃ tasya / atadvyāvrttavastuprāpakatvalakṣaṇaṃ saṃvādakatvam ity āha liṅgavikalpasya
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 418416 (0.048):
tadrūpaparāvṛ[7] ttaghaṭādisvabhāvaḥ svalakṣaṇamevaikato vyāvṛttamucyate
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16663508 (0.049):
anūdyamānairvibhāvādibhiḥ samākṣiptatvādyvañcitatvādityarthaḥ / / tadāha tadabhiprāyeṇāha / / 'tannimittate'tyetadyvācaṣṭe kāvyetyādi /
Apohasiddhi (bsa0551u.htm.txt) 18523148 (0.049):
gocaraḥ; tāsāñca tadvatīnāṃ / rūpamatajjātīyaparāvṛttamityarthatastadavagaterna gāmbadhāneti co dito
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389469 (0.052):
ata evābhātapaunaruktyāpi pratītirapaunaruktyaparyavasāyinyasya svarūpam / / evamapi vastutaḥ kāyādyarthābhāvastadavastha iti cet,satyam /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28139673 (0.052):
viśiṣṭaparāmarśe tatkalpanasyaiva laghīyastvamiti/ / vastutastu / taddharmāvacchinnaviśeṣyakavyāptiprakārakaniścayaviśiṣṭataddharmāvacchi
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28192505 (0.057):
lakṣyavṛttitvasāmānyābhāvasphorakamiti/ / vastutastu
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23823957 (0.060):
yasya tanmūlarūpaṃ baṭ balātmakaṃ darśataṃ jñānarūpaṃ ca / / dṛśerauṇaśadiko 'tacpratyayaḥ /
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 420879 (0.061):
padārtheṣu tāmeva arthakriyāmatadrūpaparāvṛtteṣu paśyato / 'nyāvṛttaviṣayatvavisaṃsṛṣṭaṃ tadevedamiti svānubhavavāsanāprabodhane
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583771 (0.061):
tadanyeṣāṃ nindyatvamiti vastusthiriḥ / / evaṃ satyapi vastuto nindyasyāpi svayaṃ doṣānnāviṣkuryāditi teṣāṃ nindā na
śivaprakāśe 'tadrūpapraveśas tu na saṃgataḥ
yadi vā kathitanyāyabalāt kvāpi na citratā // 1.616 //
kiṃtu citratayābhāsaś citrabhāvaṃ prasūyate
evaṃ caitro 'yam asmākaṃ citravadbhavann īdṛśaḥ // 1.617 //
maitreṇa tanmatenālaṃ dṛṣṭo māṃ bhāvadarśinam
paśyan paśyati yaḥ so 'yaṃ samādhau pariniṣṭhitaḥ // 1.618 // / prāk tv eṣa janmakoṭīṣu tattattāpādy abhuṅkta vai
mokṣyate dhyānacaryādyair yo 'py etena pathāgataḥ // 1.619 //
so 'py anyo mokṣabhāg īttham aparyavasitodayaḥ
prakāśa eka evāyaṃ yaś cirān na vibhidyate // 1.620 //
ata eva hi bhedo 'sti na kaścid yo maheśvaram
advayaṃ saṃprabindhīta prakāśānandasundaram // 1.621 // / deśakālākṛtijñānadharmopādhyantarādayaḥ
saṃmatā bhedakatvena bhānti cet sā vibhā tathā // 1.622 //
na ced vibhaiva sā tādṛk tad advaitam idaṃ sphuṭam
bheda ity eṣa śabdas tu kevalaṃ pratibhojjhitaḥ // 1.623 //
astu vā bhedakalanā pratibhāsaṃprarohiṇī / uktanītyā tu tatraiva sapratiṣṭhā bhaviṣyati // 1.624 //
Sivasutra (with Vartika) (sivsutru.htm.txt) 2476671 (0.060):
* ity uktanītyā sā sarvasvātmeśāmarśasampadaḥ || SivSV_3.27:10 ||
ayaṃ ghaṭaḥ paṭaś cāyaṃ tāv anyonyavibhedinau / pramātrantarabhinnau ca tau matto 'pi vibhedinau // 1.625 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28171151 (0.051):
tādātmyāvacchinnapratiyogitākābhāvo 'nyonyābhāvaḥ/ yathā / ghaṭaḥ paṭo na bhavatīti/
iti prakāśa eko 'yaṃ tathāmarśasvarūpakaḥ / nanv evaṃ pakṣapāto 'yam advaitaṃ bhavatāṃ katham // 1.626 //
bhedo 'py astu sa āhatya kiṃ nāma na viṣahyate
seyaṃ badhiragoṣṭhīṣu gītavādyaprarocanā // 1.627 // / na hy advayaṃ dvayāveśabādhenāsmābhir ucyate
tvatpakṣopagamo hy eṣa syād dvayaṃ taddhi susphuṭam // 1.628 //
idaṃ dvaitam idaṃ neti tad idaṃ ca dvayādvayam / iti yatra samaṃ bhāti tad advayam udāhṛtam // 1.629 //
nanv ittham astu bhedo 'pi na vayaṃ śabdakāmukāḥ
astv asau na hi no heyam ādeyaṃ vā yathātra vaḥ // 1.630 //
sarvānugrāhakaṃ pakṣam ālilambiṣase yadi / paramādvayadṛṣṭiṃ tat saṃśrayeḥ śaraṇaṃ mahat // 1.631 //
etad aṣṭādaśe tattvam adhikāre bhaviṣyati / yat tad ante paraprāpyaṃ tad astu paramārthataḥ // 1.632 //
atra ye na hi viśrāntās te mitāṃ saṃvidaṃ śritāḥ
sarvathaivāpabādhyante janmamṛtyūtthavibhramaiḥ // 1.633 //
tasmāt sa eka evāsau prakāśaḥ parameśvaraḥ / pratyakṣam iti tenaiva prakāśenaiva bhāsate // 1.634 //
tatra tā dṛṣṭayaḥ sarvā mahānadya ivārṇave / viśanty avaśyaṃ nāviṣṭāḥ prayānti kṛtakṛtyatām // 1.635 //
tathā hi mānasāmagrī rūpālokamanokṣajā / sākaṃ mātṛprameyābhyāṃ tadvarjaṃ vāpy anekaśaḥ // 1.636 //
jñātaṃ ca gamayen mānaṃ na cāpi ujjhati mānatām
pratyakṣapādotprekṣeyam idānīm upapadyate // 1.637 // / kiṃ cānadhigatagrāhi mānaṃ navanavaṃ yataḥ
bhairavecchāvaśād etad viśvaṃ bhāti tathā tathā // 1.638 // / vastu pradarśayan mānaṃ pravṛttiṃ vidadhat sphuṭam
prāpayaty eva tad vastu tathābhāsanayogataḥ // 1.639 // / sad apy ekāntato nedaṃ nāsac cetyādisaṃvidaḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5856300 (0.046):
bhūtaṃ satyam / / sadekāntataḥ na kadācidasadityarthaḥ /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25507023 (0.046):
bhūtam, satyam ; sadekāntataḥ, na kadācidasadityarthaḥ /
bhānty eva paramārthena tad anekāntadṛk sphuṭā // 1.640 //
eko bhāvaḥ sarvabhāvasvabhāvaḥ / sarve bhāvā ekabhāvasvabhāvāḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437465 (0.0):
dharmadhātusvabhāvarūpe / eko bhāvaḥ sarvabhāvasvabhāvaḥ sarve bhāvā ekabhāvasvabhāvāḥ /
Nagarjuna: Vigrahavyavartani (nagvigvu.htm.txt) 14767675 (0.043):
niḥsvabhāvatvāt | ye hi pratītyasamutpānnā bhāvās te sa sasvabhāvā
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27534017 (0.054):
vyāvṛttasvalakṣaṇā bhāvāḥ / / tena te 'nyonyābhāvasvabhāvā vyākartavyāḥ, tadviśeṣaṇā vā /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19135080 (0.054):
naikatra śaktiviratiḥ kvacidasti sarve bhāvāḥ / svabhāvapariniṣṭhitatāratamyāḥ /
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26166660 (0.054):
02418 sarve bhāvāḥ svabhāvena sva svabhāva vyavasthiteḥ /
Pramanavartika (pramanvu.htm.txt) 22499338 (0.054):
sarve bhāvāḥ svabhāvena svasvabhāvavyavasthiteḥ /
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 413728 (0.054):
pramāṇasaṃsargamaṅgīkṛtavataḥḥ tadviparyaye kathaṃ bādhakaḥ / sarve bhāvāḥ svabhāvena svasvabhāvavyavasthiteḥ |
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14753807 (0.058):
sarvadṛśvā bhavati / yathāha śrīśaṃbhubhaṭṭārakaḥ / eko bhāvaḥ sarvabhāvasvabhāvaḥ sarve bhāvā ekabhāvasvabhāvāḥ /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11700169 (0.061):
vyaktau vā, tatraiva tadāśrayaṇīyam. kim ekatraivāsthāṃ badhnāsīti. syād / etat. ekasvabhāvā hi bhāvā jātyādayaḥ. tad idaṃ sādṛśyam api tathaiva
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17317062 (0.064):
yena kaścid atatsvabhāvo 'py āśaṅkyata ity āha na hi sarvaḥsarvasya / svabhāvaḥ iti | vicitrasvabhāvā hi bhāvā dṛśyante kecit[565]sapratighāḥ
Nagarjuna: Vigrahavyavartani (nagvigvu.htm.txt) 14767338 (0.064):
apratisiddhāḥ sarvabhāvā asti ca sarvabhāvānāṃ svabhāvaḥ ||
arhadvādaḥ so 'yam asmadsudṛṣṭau / yuktaś ca śrīsāraśāstre 'pi coktaḥ // 1.641 //
idaṃ mānaṃ meyaṃ tad idam iti saṃkhyāṃ kalayituṃ / svarūpaṃ vā śaktaḥ ka iva jagatīty etad api sat
mataṃ vācāṃ patyur bhagavati cidānandasubhage
yatas tūṣṇīṃbhāvād apara iha kaḥ kiṃ prakurutām // 1.642 // / ahetor bhāne syād yadi na tanudikkālaniyamas
tato hetor īdṛṅ niyama iti kasyaiṣa mahimā
svabhāvo 'yaṃ hetor atha vivṛtakaṇṭhaṃ katham asau
na bhāvasyaivokto yamayati pare kena hi paraḥ // 1.643 //
svabhāvāc cātmāsau paramaśiva ity āgamakathā / nirukto viśvātmā jagati nikhile jṛmbhata iti
dharādeś cānanyo bhavatu tad iyaṃ bhūtacititā
sa vandhyo dikkālair jananamaraṇāpāyarahitaḥ // 1.644 //
tad asyāyaṃ lokas tadanu paraloko 'py ayam iti / grahaḥ kasmād dhetoḥ spṛśati na hi taṃ kālakalanā
tataḥ svātantryodyatsukharasaparānandamahimā-
bhavadbhasmībhūtākhilakaluṣapāśaughasubhagaḥ // 1.645 //
sāṃkhyadṛk punar ihaiva bhūyasā / carcyate nikhilatattvagocarā
dṛśyate dharaṇīprabhṛty alaṃ / tac ca sūkṣmatamakāraṇotthitam // 1.646 //
tadgṛhītikaraṇodyataṃ punar / bāhyataḥ karaṇakaṃ daśātmakam
āntaraṃ trividham asya kāraṇaṃ / saukhyaduḥkhaparimohadarpaṇaḥ // 1.647 //
tādṛśaṃ triguṇam eva yad bhavet / tat punar jaḍatayātha bhedataḥ
mūlakāraṇam apekṣate paraṃ / sā niśeyam iha bhogyam ucyate
tac ca bhoktṛ paratantratāmayam / no parasparam upaiti bhoktṛtām // 1.648 //
bhogyabhoktṛvapur ekam eva no / jāghaṭīti hi viruddhadharmataḥ
tena bhoktṛ citiśaktimātrakam / tac cidātmamayatāvaśān manaḥ // 1.649 //
vyāptṛ sarvagatam īśvaraṃ kathaṃ / bhoktṛtāṃ vrajatu bhedasaṃgatām
tena tannijavaśitvanirmitāṃ / saṃkucatsthitijuṣaṃ daśāṃ śrayet // 1.650 //
anyakāraṇakalādyabhāvataḥ / so 'yam asya sahajo malaḥ smṛtaḥ
sa tridhā samavabhāti tadvaśād / eṣa eva sa pumān udāhṛtaḥ // 1.651 //
bhoktṛbhāvaparatantratāvaśān / nāntarīyakatayāsya kañcukam
bhāti naivam iti kālavitkalā- / rāgasanniyatināmadheyakam // 1.652 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3643400 (0.058):
iti / tāvati hi māyīyāśuddhavidyārāgakalāsaṃcāryamāṇasya paśutvameva /
yady ātmaiṣa punar nirargalanijasvātantryasaṃchāditaṃ
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9521396 (0.059):
5,13: tasyā.darśanāt.mitrā.varuṇayo.retaś.caskanda/ / 5,13: tad.abhivādinyy.eṣā.ṛc.bhavati/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19983822 (0.059):
04,050.010c etasya tvaṃ rathaṃ prāpya nivartethāḥ punaḥ punaḥ / 04,050.011a ya eṣa tu rathānīke suvarṇakavacāvṛtaḥ
svaṃ rūpaṃ vivṛṇoty alaṃ nijabalāt tacchuddhavitsaṃbhavaḥ
kartṛtvaṃ kila kāryavargam akhilaṃ bodhe nidhāya svake
paśyann īśvaratāṃ vrajed aham idaṃ sarvaṃ sadety uddhuraḥ // 1.653 //
jñātṛtvaṃ hṛdayāntarasphuritadṛg dṛṣṭvā sphuṭābhāsini
jñeye bhedatirodhitāṃ nijacitau yasmāt sa saṃpaśyati
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18078578 (0.061):
dhātayitvā daśāsyam ityatrāhetau ṇic dṛśyate / sa kathamityāha / / curādipāṭāt / curādiṣu sphuṭa bhede , ghaṭa saṃghāte, hantyarthāśca iti
tenāsyedam ahaṃvidoḥ sarabhasaṃ bhedaikyam ājagmuṣī
sāmānādhikaraṇyadhīḥ prakaṭayet sādāśivīṃ saṃsthitim // 1.654 // / jñeyaṃ kāryaṃ sarvam antar vibodhe
yāval līnaṃ tāvad udriktavṛtteḥ / bodhajvālāsaṃcayasyāntarāle
tatprastyānaṃ svaṃ vapuḥ projjhatīva // 1.655 // / idaṃbhāvaḥ so 'yaṃ vigalitumanā no vigalito
bhavet prākkakṣyāyām api sa samakāntis tad adhunā
ahaṃbhāgodreke vidhir anavadhir bhāvavisare
tad eṣā śāktī bhūriṣir iti svasiddhātmani parā // 1.656 // / īhate galitumanvato galet tatra pūrvapararūpasaṃgateḥ
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3658060 (0.014):
'ntarnīlādyavabhāso bāhyatayā adhyavasāyitavyaḥ nāsau svātmoyaḥ api tu / pūrvānubhavasaṃskārajo 'sau , tatra saṃskāro nāma anubhavasya kālāntare
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4937859 (0.019):
*{1/674: E2: 2,292; E4: 2,95; E5: 2,224; E6: 1,63}* / ekaśabdye parārthavat // MS_1,4.8 //
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 418415 (0.021):
adhyavaseyaviṣayabhedastu tiryagūrdhvatātmakāni yatropayogā / tadrūpaparāvṛ[7] ttaghaṭādisvabhāvaḥ svalakṣaṇamevaikato vyāvṛttamucyate
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28799327 (0.021):
trasanāt / saṃpratyāyanāvaraṇam amatsaritve dharmāmatsaritvena / parasaṃpratyāyanāt / prāptyāvaraṇaṃ vaśitve tasya
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11999475 (0.021):
uktaḥ. so 'naikāṃtika iti darśitaṃ bhavati. [Tib. 209a] tadanaikāṃtikatvāc / cāpratisādhanaṃ tat. na pūrvapakṣadūṣaṇaṃ ceti. āha. sapta jñānāni duḥkhe
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1405993 (0.023):
4. soyamubhayatasmāśārajrarātmārthaparārthavā
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1927254 (0.023):
(prakāśakārābhimatayāgacaturāvṛttirūpapakṣaprayojanani rāsena / pūrvapakṣaprayojanāntarasūcanam) yathācātra nāmadheyasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087117 (0.025):
bhaviṣyanti / sarvaparacakrānyavamarditāni cānupasargāṇi cānupāyāsāni ceti
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10755146 (0.051):
hetutvena saṃyojyam / sūtretu ata ityākarṣaṇīyam / / ātmaśabdādipūrvahetoreveti tadarthaḥ / na cetaratrāpyasti
Dharmakirti: Samtanantarasiddhi. (bsa059_u.htm.txt) 26484255 (0.053):
'nādikālikaikārthagrāhādhyavasāyitvāt / ekahetusambhūtayoḥ / svaparavoijñaptijñānayoḥ vijñaptivenopacāraḥ / [59 64]
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12537962 (0.054):
acitimadarthatvaṃ citimato bhavati, acitimato 'citimattvād eva / svārthasaṃbandhānupapatteḥ / nāpy acitimator anyonyārthatvaṃ dṛṣṭam / na
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21044815 (0.055):
svargomestvityevamādirūpatattadiccāprakārībhūtasvargatvādiviśiṣṭaṃ prati
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5039288 (0.056):
*{6/486: E1,6; E2: 6.8.39}* / rūpānyatvān na jātiśabdaḥ syāt // MS_6,8.39 //{*6/487*}
śāktabhūmir akhileyam ucyate citracinnicayacarcitā satī // 1.657 //
tattve tattve svecchayā devadevaḥ / sarvāṃ sarvāṃ bhūmim ālambamānaḥ
pūrṇaikātmā pūrṇasaṃvitsvarūpaḥ
śrīmāñ śāstre bhairavo niruktaḥ // 1.658 // / śaktipātadṛg iyaṃ nirucyate
mandamadhyaparatīvrabhedataḥ / tatparasparabhidābhir apy alaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11946257 (0.061):
tadbhedas tatra yathākramaṃ tīvramadhyamandatā. tasyāvayavinaḥ
yā svarūpaparidṛṣṭir ātmanaḥ // 1.659 // / nanu kiṃ kadācid ayam īśvaro nijarūpaṃ prakāśayati pūrṇacitiḥ
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp12u.htm.txt) 926178 (0.047):
na cānyavyāpārābhinirvartyamanyassvasambandhitayā kāryatvena / saṃvedayitumalamiti, ātmano mānasapratyakṣasamadhigamanīyaḥ
Agamasastra 2) Vaitathyaprakarana (agsas_2u.htm.txt) 10202126 (0.061):
tattvībhūta iti; na tadātmavidbhavet / / ātmana ekarūpattvātsvarūpapracyavanāsambhavācca /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6880895 (0.063):
na hi vastuto muktāmuktatvāviśeṣo 'sti / / ātmano nityākarūpatvāt / / kintu tadviṣayāvidyāpohyate śāstropadeśajanitavijñānena /
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25790517 (0.063):
kṛṣībalo bāḍham ātmanaḥ purnadaratā-mananena / nija-jālmato'marāvatī-purandaratvam eva prakaṭīcakāra |
kiṃ vā kadācid atha saṃvṛṇute nirhetuko hi niyamaḥ kila kaḥ // 1.660 //
uktam atra kila pūrvam anantaṃ / nānyad asti niyameṣu nimittam
laukikeṣv api sa eva maheśaś / citracitraparibhāsanaśīlaḥ // 1.661 //
tatsvātantryād adhikam adhunā nottaraṃ bambhaṇīmaḥ
saṃvitsindhoḥ prathitalaharīharmyadhārādhirūḍhiḥ
śāntis tasyās tadanu tad ayaṃ bandhanāmnāpadiṣṭas / tenaivetthaṃ parigataraso mokṣa ity uktarūpaḥ // 1.662 //
sadā kadācid adhunā tadetyādi ca saṃvidaḥ
tatsvātantryāvabhāsīyakālakelivikalpanāḥ // 1.663 //
na ca kālakalābhiḥ sa spṛśyate parameśvaraḥ
na hi tāsāṃ svatantrāsti sthitis tatkalpanāṃ vinā // 1.664 //
tena svasṛṣṭe bhāvāṃśe svarūpātmany api sphuṭam
pāratantryāvabhāso 'yaṃ devenaivāvabhāsyate // 1.665 // / pāratantryaṃ kalayati svatantraḥ parameśvaraḥ
svātantrye pāratantrye ca nānyal lakṣaṇam ucyate // 1.666 //
paricchinnaprakāśo hi jaḍas tenātra yaḥ sthitaḥ
paricchedaka eṣo 'pi paricchedyo yadi sphuṭam // 1.667 // / tad asya rūpagrahaṇe na prakāśaḥ prakāśate
tathā hi bāhyo bhāvāṃśaḥ svayaṃ naiṣa prakāśate // 1.668 //
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11659436 (0.062):
svaprakāśaḥ prakāśaḥ kim asya prakāśāntareṇa. svaprakāśa iti ko 'rthaḥ. / svayam eva prakāśate na tu prakāśāntaram apekṣata iti. kiṃ punar idaṃ
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKAKARIKA, CHAPTERS 2-4 (dhkprvku.htm.txt) 7921796 (0.062):
03479 sa ca prakāśas tad-rūpaḥ svayam eva prakāśate
Pramanavartika (pramanvu.htm.txt) 22497974 (0.062):
sa ca prakāśastadrūpaḥ svayameva prakāśate // Pramāṇav_2.479 //
jñānam arthaprakāśātma tac cānābhātam eva hi / tasyāpi samavāyy ātmā naiva bhāti svarūpataḥ // 1.669 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8781164 (0.047):
AbhT_10.66b/. yathā cārthaprakāśātma jñānaṃ saṃgīryate tvayā // 66
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3650690 (0.050):
idantayā bhāti , tadgatastu prakāśo 'ham ityeva svaprakāśatayā / prakāśate / pramātrīkṛtaparadehaprāṇādisamavabhāsasaṃskārāt tu tanniṣṭhām
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24222456 (0.056):
pratyakṣamātmasaṃvedanamucyate | evaṃ manyate yathā pradīpaḥ prakāśatayā / svarūpaṃ nivedayannātmaprakāśane na pradīpāntamapekṣate, tathā
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2450306 (0.058):
anyo hi jñānaprakāśo mānasa aindriyakaścārthaprakāśaḥ / / na ca pramāṇajñānaprakāśādhīnor 'thaprakāśaḥ kiṃ tu
tadīyakaraṇaṃ netraprabhṛty api na bhāsate
ālokādeś ca vijñānād ṛte naivāvābhāsanam // 1.670 //
nanu jātaṃ yadi jñānam arthasyāsau prakāśatā
śaktir dharmo yadi prāptaṃ sārvajñyaṃ viśvamaṇḍale // 1.671 //
anyad evātha tat kiṃcit prakāśatvābhiśabditam
tan meyamātṛmāneṣu naiva kutrāpi saṃgatam // 1.672 //
tataś cāprakaṭaṃ viśvaṃ sarvadaiva bhaved idam / aprakāśasya bhāvasya yadi ca syād prakāśanam // 1.673 //
tāvataivāsya hīyeta svarūpaṃ parihānitaḥ / jñānotpattiś ca bhāvasya svarūpasthasya cet prathā // 1.674 //
aviśiṣṭe svarūpasthabhāve viśvasya sā na kim
tasmāt prakāśo viśvasya paricchedakaniṣṭhitaḥ // 1.675 // / tatsvātantryāvabhāsotthacitrākāravibheditaḥ
paricchedaka itthaṃ cet paricchedyo bhavet tataḥ // 1.676 //
mūlakṣatikarī seyam anavasthā patiṣyati / ataś ca so 'paricchinnaḥ paricchedaka ucyate // 1.677 //
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26388852 (0.036):
tathaivātmamanoyoge kāraṇāntaram ucyatām // 1.459 // / tathātve cānavasthaiva mūlakṣatikarī ca sā
akālpyas tena śāstreṣu tan na kālasya gocaraḥ / tenāsya vedyadharmatvaṃ kālasya paribhāṣitam // 1.678 //
yadi kālaś ca mātāraṃ paricchindyāt tato dhruvam / mātṛlagnaiva kālasya sthitir nirvāham icchati // 1.679 //
na ca mātrantaraṃ kiṃcit saṃbhaved anavasthiteḥ / tāṃ hantuṃ vopagamyo 'sau mātā kālakalojjhitaḥ // 1.680 //
ya eva tu paricchedyo mātā tallagna eva cet
sa kālo mātṛmeyatve tarhy ekasya kathaṃ tava // 1.681 //
bhedavāde hi bhavatāṃ niṣṭhitā matir īdṛśī
abhedavādināṃ nas tu naiva kāpy astu khaṇḍanā // 1.682 //
viśvaṃ mātṛmayaṃ yeṣāṃ mātā viśvamayas tathā
tan na kālakalājālajambālaiḥ parameśvaraḥ // 1.683 //
citiśaktiprakāśo hi mālinyam avalambate / atas tadā saṃvṛto 'sau paścāt prakaṭarūpakaḥ // 1.684 //
iti tasyaiva jṛmbheyaṃ tathātvavyapadeśinī / kalanaivāsya sā kācit svarūpāmarśanātmikā // 1.685 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8789847 (0.064):
AbhT_13.204a/. asyārthā ātmanaḥ kācitkalanāmarśanātmikā / / AbhT_13.204b/. svaṃ rūpaṃ prati yā saiva ko@pi kāla ihoditaḥ // 204
śivayogārham ātmānaṃ yasyām ātmābhimanyate
yato vaicitryayogena tathātmānaṃ sa manyate // 1.686 // / śaktipātasya tenoktā navadhātra vyavasthitiḥ
anyathā neśvarasyāsti rāgo dveṣo 'tha vā kvacit // 1.687 //
yena kvāpy eṣa niyatāṃ svāṃ śaktiṃ pātayed vibhuḥ
animittas tathā cāyaṃ śaktipāto maheśituḥ // 1.688 // / tena rāgakṣayāt karmasāmyāt sukṛtagauravāt
malapākāt suhṛdyogād bhakter bhāvāc ca sevanāt // 1.689 //
abhyāsād vāsanodbhedāt saṃskāraparipākataḥ / mithyajñānakṣayāt karmasaṃnyāsāt kāmyavicyuteḥ // 1.690 //
sāmyāc cittasya sā śaktiḥ patatīti yad ucyate
tad asan / nanu tatrāpi nimittāntaramārgaṇāt // 1.691 // / anavasthātiprasaṅgasaṃbhavābhāvayogataḥ
anyonyāśrayaniḥśreṇicakrakādyupapātataḥ // 1.692 //
asmiṃs tu pakṣe sarveṣāṃ pravādānām api sthitiḥ / yuktā sarvaṃsahe pakṣe na kiṃcit kila duṣyati // 1.693 //
yuktiḥ sudhībhiḥ svayam eva tatra / śakyeta saṃyojayitum tato na
pṛthaktayā yojanam uktam atra / yad granthato vistara eṣa mithyā // 1.694 //
upajagmur ato 'napekṣiṇīṃ / śivaśaktiṃ na ca tāṃ vinā bhavet
apavargapadaṃ yato mudhā / paraśāstreṣu vimokṣasaṃkathāḥ // 1.695 //
śaktipātasamaye vicāraṇaṃ / prāptam īśa na karoṣi karhicit
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8791139 (0.0):
AbhT_13.290b/. śaktipātasamaye vicāraṇaṃ prāptamīśa na karoṣi karhicit //
Utpaladeva: Sivastotravali (utsivsau.htm.txt) 11240872 (0.0):
darśanena na kim asmi pātritaḥ pādasaṃvahanakarmaṇāpi vā // UtSst_13.10 // / śaktipātasamaye vicāraṇaṃ prāptam īśa na karoṣi karhicit &
śrīmadutpalagurur nyarūpayat / tatra tatra nijaśāstra īdṛśam // 1.696 //
tasyaiva hi prasādena bhaktir utpādyate nṛṇām / yayā yānti parāṃ siddhiṃ tadbhāvagatamānasaḥ // 1.697 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20662092 (0.0):
13,017.160c tasyaiva ca prasādena bhaktir utpadyate nṛṇām / 13,017.160e yayā yānti parāṃ siddhiṃ tadbhāvagatacetasaḥ
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8791065 (0.0):
AbhT_13.285b/. yayā yānti parāṃ siddhiṃ tadbhāvagatamānasāḥ // 285
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8791122 (0.060):
AbhT_13.289b/. yayā yānti parāṃ siddhimityasyedaṃ tu jīvitam // 289
itthaṃ purāṇaśāstrādau śaktiḥ sā pārameśvarī
nirapekṣaiva kathitā sāpekṣatve hy anīśatā // 1.698 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3214650 (0.050):
mokṣaśāstrasyāpi śiṣyaśāsitrādibhedāpekṣatvāttadabhāve vyāghātaḥ syāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9626436 (0.062):
sāpekṣatve tu nidarśanetyāha yatra tu prakṛta ityādi /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 928092 (0.062):
naca ---------karaṇānāṃ sāpekṣatvena kramikatvābhāvādekamevotpattyapūrvaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6229718 (0.064):
śleṣādestvarthānusādhānāt sāpekṣatvena parasparāpekṣāsambhavāt kathaṃ vā
kevalaṃ bhedavādāndhyasthagitālasadṛṣṭibhiḥ
duḥsamarthatvam etasyā niyamena kvacitsthiteḥ // 1.699 // / paryālocyāniśaṃ karmamalasāmyaprapākataḥ
ityādihetujāleṣu vṛthātmā parikhedyate // 1.700 //
tat teṣāṃ nopakārāya kuśakāśāvalambanam / tasmāt sa eva tādṛkṣasvasvātantryopabṛṃhitaḥ // 1.701 //
tadā tathā tathetyādivaicitryeṇāvabhāsate / tad itthaṃ sarvadṛṣṭīṇām atraiva parameśvare // 1.702 //
anupraveśa ity anyair alaṃ vā yuktiḍambaraiḥ / tad itthaṃ devadevena svasvarūpam ihoditam // 1.703 //
pratyakṣaṃ tatra tanmānaṃ sarvamānadhuroddhuram
ekam evedṛśaṃ mānam iti kecit prapedire // 1.704 // / dhūmād agnir iti prāyas tasyaivaitad vijṛṃbhitam
yathā ghaṭasya pūrvāṃśadṛṣṭaikapariniṣṭhitaḥ // 1.705 //
mātā sphuṭāsphuṭākāratāvadarthāvalehinīm
sphuṭām eva matiṃ matvā pratyakṣatvaṃ prapadyate // 1.706 //
na cānumānam antyāṃśe saṃvid ekaiva sā yataḥ
dhūmādhyakṣapratītyantarniviṣṭāgniprathā tathā // 1.707 //
ekaiva tāvad arthāṃśalehinī jāyate matiḥ
tāvaty āṃśe sphuṭākārā pratyakṣam iti bhāṣyatām // 1.708 //
yathā ratnādivaicityraṃ tathā saṃskārasaṃsthiteḥ / netrātmamānasālokaviṣayādiṣu saṃvidi // 1.709 //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8631532 (0.056):
'yatpramāṇāntaraṃ'; yaśodādipratyakṣaṃ tat 'uttamam'; / ataḥ tat / 'pramāṇapadavīm'; anupramāṇasya pramākaraṇatvarūpāṃ paddhatiṃ 'gacchet';
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21318294 (0.057):
saṃskāramātrajamiti mātracā pratyabhijñā vyāvartitā | / saṃskārasamprayogābhyāṃ jāyamānaṃ jñānaṃ pratyabhijñā |
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1920887 (0.061):
pūrvapakṣyuktaṃ āghārasya saṃskārarūpatvaṃ aṅgīkṛtyapi prathamato
pratyakṣam eva saṃvittau sphuṭatvenāvabhāsate / tathā tathāvidhavyāptidhāmasaṃkārasaṃsthiteḥ // 1.710 //
ante tathaiva sā vittir dhūmāgnyākārarūpiṇī
yathā ca dṛḍhasaṃskārāḥ sollekhāḥ sapadi svayam // 1.711 //
ratnāditattvaṃ paśyanti vighnāntaratirodhitaḥ
tathā bubhukṣitātmānaḥ śīghram evātiniścitam // 1.712 // / annādi gṛhṇate bhoktuṃ vyāptyādyavyavadhānataḥ
tena pratyuktam eva syād yad āhuḥ parikalpanam // 1.713 // / abhyasteṣv avinābhāvasvabhāvavyāptisaṃvidaḥ
kiṃ hi tatkalpanāvyāptivitter iti na manmahe // 1.714 //
āśūtpattivaśād asyā na khalv asty upalakṣaṇam
anumīyata evaṃ sā tad eva parikalpanam // 1.715 // / aho svapakṣapātāndhāḥ svam apy upagataṃ muhuḥ
amī vismartum ārabdhās tārkikammanyabuddhayaḥ // 1.716 // / kṣaṇāpavargiṇī buddhiḥ sarvaiva hi bhavanmatā
utpattimātrayogena viṣayasyāvabhāsikā // 1.717 // / na kṣaṇāc cāparaṃ kiṃcid āśubhāvitvam ucyate
tat sarvam āśubhāvy eva vijñānam iti tattvataḥ // 1.718 // / sarvatra bhāvajāteṣu bhaved anupalakṣaṇam
athāvicchinnadṛṣṭīnāṃ drāghīyaḥkālagocaram // 1.719 //
jñātaṃ tenāpi tarhy artho janmamātreṇa bhāsyate
yac cotpattivaśād eva viṣayasphuṭatātmakam // 1.720 //
tasya śīghratarasthāsnubhāvo bhedāvahaḥ katham
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20946791 (0.047):
sannapi vyabhicāro na dhīstha iti / drāgdhīsthatvādviṣayāpahāritvenotkaṭatvācca bādhādireva doṣaḥ/ yathā mūko
yat tat kila grahāpekṣaṃ svaprakāśam athāpi sat // 1.721 //
anyatropāyatāṃ yāti vidyuddīpādivat tathā
tatraiva ciraśīghrasthabhāvo bhedāya bhāsate // 1.722 //
na ca kvāpy anumāneṣu vyāptyāder grahaṇaṃ bhavet
punaḥ punaḥ sphuṭībhāvaṃ yāti yenopalakṣyate // 1.723 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12664448 (0.040):
teṣām evaṃ pradatte 'pi tad dravyaṃ kṣīyate na hi / / punarvṛddhitamaṃ yāti tat kathaṃ me samādiśa // Rm_37.3{3} //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26017481 (0.056):
anyathā hi ādeśavyapadeśapraklṛptyarthamāder eva syāt, tataś ca yo 'ci
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7558979 (0.058):
auṇādikasya+eva taśabdasya grahaṇam iṣyate, na punaḥ ktasya, hasitam ity
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17320216 (0.062):
dṛṣṭavirodhaḥ syāt | kathaṃ yathā[606]ity āha tad yathāgomayādeḥ / ādigrahaṇāt śṛṅgacandrakāntādeḥ śālūkādi ādigrahaṇāc charodakādi | tathā
Vidyakarasanti: Tarkasopana (= Ts) (vtrksopu.htm.txt) 9644585 (0.064):
tat tena gṛhītam ity ucyate na cāyogyadeśastho 'rthas tatsarūpakaḥ / tat / kathaṃ tasya tena grahaṇaṃ syāt / kiṃ ca / yadīndriyaṃ draṣṭṛ syāt tadā
kiṃ ca kramikadhūmādijñānamālātmani sphuṭam
uditāpi kathaṃ kuryād ekabhāvāvabhāsanam // 1.724 //
athāntyam anusandhānajñānam evaṃ kariṣyati / tad api prāksthasaṃvittisamaṃ bhinnaṃ kathaṃ tathā // 1.725 //
tena prāktanavijñānamālāmanvasyate yadi / tad asan na hi saṃdhānaṃ naṣṭāyām upapadyate // 1.726 //
atha smaraṇam eveha saṃdhānaṃ saṃvidāṃ bhavet
tad apy anubhavābhāve kathaṃ nāma bhaviṣyati // 1.727 // / na ca jñāneṣv anubhavo yujyate saṃvidaḥ kvacit
yugapaj jñānayugalaṃ nāstīti hi bhavanmatam // 1.728 //
jñānajñeyātmatā dṛṣṭā yugapatsthitatājuṣoḥ
na tu pūrvāparākārasamutpannavirodhinoḥ // 1.729 //
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18471870 (0.056):
pratyakṣavyaktīnāṃ pramāṇatetarate samācakṣīta. na ca / pūrvāparaparāmarśaśūnyaṃ purovartyarthagrahaṇaparyavasitasattākaṃ
tasmād vyāptyanusārāvabhāsapūrvāpi yā matiḥ
tatrāpy akramam evedaṃ pratyakṣamānavedanam // 1.730 // / yathā jhaṭiti sauṣuptaprabuddhaḥ pronmiṣaddṛṣiḥ
pratyakṣam iti bhāvāṃśadhyāmalatvanivṛtaye // 1.731 //
netrasaṃmārjanādīni vidadhannābhimanyate
bhāvān anuminomīti tathaivātrāpi buddhyatām // 1.732 // / yathā ca ghanasauṣuptamohāvyutthitadarśanaḥ
svātmānam atha tatsthānaṃ vismaraty eva tat kṣaṇaṃ // 1.733 //
atha prayatnasaṃbhāraprabuddhavimalasvadṛk
so 'ham asmīti manvānaḥ saṃvitteḥ paramārthataḥ // 1.734 // / tatra sarvatra nātho 'yaṃ bhairavaś citsvarūpakaḥ
svātantryāt svaṃ vapur yāvad gūhate vivṛṇoti ca // 1.735 //
tāvad ajñānam etasya vijñānaṃ copajāyate / tac ca sphuṭatayā sarvapratyakṣam iti manyatām // 1.736 //
ghaṭaśabde śrute yā ca pṛthubudhnodarādidhīḥ
tatrāpi khalu samketasmaraṇādi tathāvidham // 1.737 // / yathā ratnaparīkṣāyāṃ svāṃ saṃvittiṃ sphuṭātmikām
samvidantarasaṃghātais tiṣṭhati pratibodhayan // 1.738 // / tataḥ prabuddhacaramasphuṭasaṃvittiyogataḥ
ratnatattvaṃ vibhāty atra nopayoge 'nyasaṃvidām // 1.739 //
tāḥ paraṃ tatprabodhāya kāraṇatvaṃ vitenire / tasyaivāvabhāsayoge hi na tāsām upayogitā // 1.740 //
bālavaikaṭikajñānadṛṣṭāntād īdṛśāt svayam
śābde 'pi khalu vijñāne sphuṭaivaikā prakāśadhīḥ // 1.741 //
atas tathāvidhe śabde śrute yat samanantaram / arthāvabhāsane seyam iyatī matir īdṛśī // 1.742 //
arthaḥ sa tāvāṃs tatrāste ghaṭapūrvāparāṃśavat
nanv asau ghaṭa ekaḥ syād avayavyātmakas tathā // 1.743 //
na tu śabdārthayor aikyaṃ tat kathaṃ sāmyam īdṛśam
aho bhedagrahābhyāsatimirāvilalocanaḥ // 1.744 //
sadyuktyañjanayoge 'pi na dṛṣṭiṃ vimalāṃ gataḥ
abhinno bhagavān eṣa bhairavo bhogyabhoktṛtām // 1.745 //
ātmany evānusandhāya sarvadā pūrṇavigrahaḥ / iti prasādhite pūrvaṃ kaḥ praśnasyāsya saṃbhavaḥ // 1.746 //
tad evam upamānādāv api mānāntare sphuṭam / saṃvitpratyakṣarūpaiva sarvatra pratibhāsate // 1.747 //
andho 'pi sparśaśabdādyais tattadrūpaṃ vilokayan
sphuṭatām eva tāṃ tāvat saṃvetti sa tathāvidhām // 1.748 // / evaṃ jātijaḍā rūpasparśādyair abhimanvate
sphuṭam eva hi bhāvāṃśaṃ teṣāṃ nājñātadhīḥ kvacit // 1.749 //
iyaṃ lāvaṇyasarasī tāruṇyodyānakaṇḍalī / iti tuṣyati jātyandhas tadaṅgaparimarśanāt // 1.750 //
aho nu sadalaṃkāraṃ gāyatīti jaḍo janaḥ
gātur mukhaṃ vilokyaiva tāvatā parituṣyati // 1.751 // / iti pratyakṣam evaikaṃ niḥsapatnaṃ vijṛmbhate
tad asya phalacintādi kartuṃ prastūyate manāk // 1.752 //
tad eva khalu vijñānaṃ parimarśarasātmakam / tasmād bhedakathā naiva phalaṃ prati susaṃgatā // 1.753 //
hānādidhīḥ phalaṃ vāstu tasyā apy atha bhāsanāt
yadi vā svaprakāśaiva saṃvittiḥ pāramārthikī // 1.754 // / tad eva paryanthaphalaṃ sarvatraiva suniścitam
hlādādikaṃ phalaṃ mukhyaṃ yat sarvatreha gīyate // 1.755 //
tatsvasaṃvidi viśrāntim abhyeti bharitātmani
tad evam idam adhyakṣaṃ sarvataḥ pravijṛmbhate // 1.756 // / etadabhyāsaniṣṭḥasya keva siddhir na jāyate
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7608226 (0.061):
śata koṭi japenāpi tasya siddhir na jāyate || / punaś ca mantroddhāraṇe yathā daśa saṃskārāḥ (sāradā tilake)
brahmādibhāṣitaśrautapraunmukhyena kalādikāt // 1.757 //
dūrāc chravaṇavijñānam acirāt saṃpravartate / manodṛṣṭe 'pi bhāvāṃśe sphuṭavṛttyudayo hy alam // 1.758 //
svavimarśabalākrānte kiṃ citraṃ yadi jāyate
spandaśāstre tathā coktaṃ sāvadhāne 'pi cetasi // 1.759 // / bhūyaḥ sphuṭataro bhātīty alaṃ bahulavistaraiḥ
---------------------------------------------------------------------- (spandkau.htm.txt) 14314033 (0.014):
yathā hi artho 'sphuṭo dṛṣṭaḥ sāvadhāne 'pi cetasi | / bhūyaḥ sphuṭataro bhāti svabalodyogabhāvitaḥ || 4 ||
itthaṃ pratyakṣam evedaṃ viśvaṃ yat parameśituḥ // 1.760 // / tat tato 'py avibhinnasya mātṛvargasya tat tathā
na ca pratītisāṃkāryaṃ tathā bhāsanayogataḥ // 1.761 // / pratyakṣe 'pi same sāmyaṃ no ghaṭāghaṭasamvidoḥ
itthaṃ pratyakṣam evedaṃ niḥsapatnaṃ vijṛmbhate // 1.762 // / tato na bhidyate cārthaḥ pratyakṣādvaitam īdṛśam
idaṃ sandhānakalikāpariniṣṭhitabuddhinā // 1.763 // / ācāryanarasiṃhena pratyakṣādvaitam ucyate
anumānapramāṇatvaṃ viśvasmin kaiś cid ucyate // 1.764 //
tathā hi devaḥ sarvajño nirvikalpasvabhāvakaḥ / sa cādhyakṣasvabhāvo 'pi nāyāti vyavahāryatām // 1.765 //
avikalpe vikalpātmā vyavahāraḥ kathaṃ kila
vikalpena ca sarvo 'yaṃ vyavahāro 'vatanyate // 1.766 // / sa eva cānumānaṃ syāt tasyaitāḥ parikalpanāḥ
pakṣataddharmatadvyāptitatpratītyādayo 'khilāḥ // 1.767 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20940985 (0.029):
ityabhipretya vā, pañcarūpatāvaidhuryādananumānatvaṃ na kiṃ tu / vyāptipakṣadharmatayovaiyadhikaraṇyādevetyabhipretya veti draṣṭavyam//
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20941740 (0.047):
tu tajjijñāsājanakatvenopayujyate// / tathā ca vyāptipakṣadharmatābhyāṃ vā vyāptisamucitadeśasiddhibhyāṃ vā
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23822585 (0.049):
mukteṣvabhīṣyasyādhipatisāhityasya siddhayai bhavatīti / / katham / / vyāptipakṣadharma(tva)tayoḥ pramitatvāditi hiśabdaḥ /
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9686137 (0.050):
aṅge ca dve eva vyāptipakṣadharmatve / / na hi tato 'dhikaṃ pravṛtyaṅgam /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28139935 (0.059):
vyāptijñānatvapakṣadharmatājñānatvarūpakāraṇatāvacchedakākrāntatvāt
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28139964 (0.059):
vyāptijñānatvapakṣadharmatājñānatvābhyāṃ kāraṇatvasvīkāre 'āloko
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28216762 (0.059):
iti/ [177] jñānadvaye vyāptijñānatvapakṣadharmatājñānatvāvacchinnadvaye/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20945486 (0.059):
bādhādiśaṅkānirāsārthaṃ tat/ udāharaṇopanayoktavyāptipakṣadharmatābhyāmeva / svavirodhisarvadoṣapratikṣepāt//
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28134366 (0.059):
pakṣadharmatā vyāptiviśiṣṭapakṣadharmatā tajjñānamiti
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28142795 (0.060):
hetutvaṃ ca vyāptipakṣadharmatāviśiṣṭatvam/ tathā ca
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28139920 (0.062):
jñānadvayasyāpi vyāptijñānatvena pakṣadharmatājñānatvena ca
vastutas tv eka evāsau pratyayaḥ pāramārthikaḥ / nanv adhyakṣaviyoge syād anumānaṃ kathaṃ yataḥ // 1.768 //
tatpratyakṣaparicchinnapratibandhanibandhanam / satyaṃ kiṃtu ya eko 'sau devaḥ sarvajñatāspadam // 1.769 //
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11695480 (0.061):
śābdaṃ pratyakṣād bhinnaṃ, tadaparicchinnaviṣayatvād anumānavad iti || 38 / {3,117} tad imaṃ pratyakṣato bhedam abhyupetyānumānād bhedakāraṇaṃ
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22884468 (0.062):
na hyanumitasya vedavākyasya pratyakṣasya ca balābalaviśeṣo 'sti / pratyakṣānumānaparicchinnāgnivaditi /
tadāveśavaśād eṣā vyāptir bodhe 'vakalpate / anyathā vahnidhūmādi tadabhāvādivedanam // 1.770 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20908680 (0.036):
sarvānvayyanumāneṣu vahnyabhāvādinā dhūmābhāvādyanumānumānasthalenyaiva
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3118320 (0.056):
sahetukavināśatvāt / yadyaddhetukaṃ tattadasannidhau na bhavati / yathā / vahnyādyabhāve dhūmādiḥ / sahetukavināśāścāmī bhāvāḥ / tasmāttatheti /
anvayavyatirekātmā na syād yugaśatair api
ata eva hi mukhyasya mānasya sadṛśatvataḥ // 1.771 // / anumānam iti proktaṃ vyavahārapravartanam
tad evam ete mātāraḥ sarvatreśvarasaṃvidam // 1.772 // / upajīvitum āyānti mātṛbhāvaṃ na cānyathā
ajño hi jantuvargo 'yaṃ kathaṃ tadaniveśataḥ // 1.773 // / jñasvarūpatvam āpnoti tad vinā mātṛtā kutaḥ
tasmād saṃvidi yogo 'sya sa ca nānena durlabhaḥ // 1.774 // / vastuto hi na kaś cit sa savinnātho hy asau tathā
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1964800 (0.057):
iti | utpadyamānasya pravibhāgāt | yathā vadanti ākāśaṃ sarvagāmīti | / vastutastu nāsti tat yadgacchati |
tad evaṃ pakṣam īśānapratyakṣākṣiptavṛttikam // 1.775 // / sāpekṣaṃ paratantre ca pāśavaṃ mānam ucyate
ajño jantur anīśo 'yam ātmanaḥ sukhaduḥkhayoḥ // 1.776 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19800769 (0.0):
03,031.027a ajño jantur anīśo 'yam ātmanaḥ sukhaduḥkhayoḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17766744 (0.0):
kārayati taṃ yam adho ninīṣate ity ādiḥ | smṛtiś ca / ajño jantur anīśo 'yam ātmanaḥ sukha duḥkhayoḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17766966 (0.0):
śrutiḥ | / ajño jantur anīśo 'yam ātmanaḥ sukha duḥkhayoḥ |
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9732811 (0.0):
kārayati taṃ yam adho ninīṣate ity ādiḥ | smṛtiś ca - / ajño jantur anīśo 'yam ātmanaḥ sukha-duḥkhayoḥ |
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9733033 (0.0):
śrutiḥ | / ajño jantur anīśo 'yam ātmanaḥ sukha-duḥkhayoḥ |
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24491486 (0.0):
manyante / ajño jantur anīśo 'yam ātmanaḥ sukhaduḥkhayoḥ |"
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2439345 (0.0):
smṛtiśca bhavati / / ajño janturanīśo 'yamātmanaḥ sukhaduḥkhayoḥ /
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrau.htm.txt) 425986 (0.0):
ajño jantur anīśo 'yam $ ātmanaḥ sukhaduḥkhayoḥ &
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrpu.htm.txt) 1577677 (0.0):
aiśvaryaṃ caiva dharmaś ca sahasiddhaṃ catuṣṭayam // HSvs_[3.1]195 // / ajño jantur anīśo 'yam ātmanaḥ sukhaduḥkhayoḥ /
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7384642 (0.0):
ācāryā bravate | uktaṃ ca --- / ajño jantur anīśo 'yam ātmanaḥ sukhaduḥkhayoḥ /"
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19468381 (0.0):
karmaphalamupabhujyate na vā? yadi prathamaḥ pakṣaḥ, tadā kathametat / ajño janturanīśo 'yamātmanaḥ sukhaduḥkhayoḥ /
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085744 (0.0):
Cf. Vāyavīya pūrva 5:63: / ajño janturanīśo 'yamātmanaḥ sukhaduḥkhayoḥ | īśvaraprerito gacchet
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 5 (udnyku5u.htm.txt) 963443 (0.0):
yadā svapiti śāntātmā tadā sarvaṃ nimīlati // / "ajño janturanīśo 'yamātmanaḥsukhaduḥkhayoḥ /"
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23603449 (0.0):
'ajño janturanīśo 'yamātmanaḥ sukhaduḥkhayoḥ / / īśvaraprerito gacchetsvargaṃ vā śvabhrameva vā //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10255321 (0.033):
12,012.023d@001_0025 ajño jantur anīśaś ca bhājanaṃ sukhaduḥkhayoḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12809085 (0.033):
MSS_0459 1 ajño jantuśca nīco'yam ātmanaḥ sukhaduḥkhayoḥ /
% Mahabharata: Aranyakaparvan (mbh_03_u.htm.txt) 24601969 (0.038):
03,031.027a ajño jantur anīśo 'yam ātmanaḥ sukhaduḥkhayoḥ / 03,031.027c īśvaraprerito gacchet svargaṃ narakam eva ca
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9360868 (0.038):
ajño janturanīśo 'yamātmanaḥ sukhaduḥkhayoḥ | īśvaraprerito gacchet
īśvaraprerito yātīty ata eva munir jagau / evam īśvarasāpekṣānumānaikapramāṇatā // 1.777 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19800770 (0.031):
03,031.027a ajño jantur anīśo 'yam ātmanaḥ sukhaduḥkhayoḥ / 03,031.027c īśvaraprerito gacchet svargaṃ narakam eva ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17766745 (0.031):
ajño jantur anīśo 'yam ātmanaḥ sukha duḥkhayoḥ | / īśvara prerito gacchet svargaṃ vāśvabhram eva ca || iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17766967 (0.031):
ajño jantur anīśo 'yam ātmanaḥ sukha duḥkhayoḥ | / īśvara prerito gacchet svargaṃ vāśv abhram eva ca ||
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9732812 (0.031):
ajño jantur anīśo 'yam ātmanaḥ sukha-duḥkhayoḥ | / īśvara-prerito gacchet svargaṃ vāśvabhram eva ca || iti |
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9733034 (0.031):
ajño jantur anīśo 'yam ātmanaḥ sukha-duḥkhayoḥ | / īśvara-prerito gacchet svargaṃ vāśv abhram eva ca ||
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24491487 (0.031):
ajño jantur anīśo 'yam ātmanaḥ sukhaduḥkhayoḥ | / īśvaraprerito gacchet svarga vā sva (śva) bhram eva vā ||" [mahābhā vana "
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2439346 (0.031):
ajño janturanīśo 'yamātmanaḥ sukhaduḥkhayoḥ / / īśvaraprerito gacchetsvargaṃ vā śvabhrameva vā' akāraṇatvena
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrau.htm.txt) 425987 (0.031):
ajño jantur anīśo 'yam $ ātmanaḥ sukhaduḥkhayoḥ & / īśvaraprerito gacchet % svargaṃ vā śvabhram eva vā // HSvs_[3.1]196 //
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrpu.htm.txt) 1577678 (0.031):
ajño jantur anīśo 'yam ātmanaḥ sukhaduḥkhayoḥ / / īśvaraprerito gacchet svargaṃ vā śvabhram eva vā // HSvs_[3.1]196 //
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7384643 (0.031):
ajño jantur anīśo 'yam ātmanaḥ sukhaduḥkhayoḥ / / īśvaraprerito gacchet svargaṃ narakam eva vā" //"
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19468382 (0.031):
ajño janturanīśo 'yamātmanaḥ sukhaduḥkhayoḥ / / īśvaraprerito gacchetsvargaṃ vā śvabhrameva vā //
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3085745 (0.031):
ajño janturanīśo 'yamātmanaḥ sukhaduḥkhayoḥ | īśvaraprerito gacchet
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 5 (udnyku5u.htm.txt) 963444 (0.031):
ajño janturanīśo 'yamātmanaḥsukhaduḥkhayoḥ / / īśvaraprerito gacchet svargaṃ vā śvabhrameva vā" //"
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23603450 (0.031):
'ajño janturanīśo 'yamātmanaḥ sukhaduḥkhayoḥ / / īśvaraprerito gacchetsvargaṃ vā śvabhrameva vā //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12809085 (0.043):
MSS_0459 1 ajño jantuśca nīco'yam ātmanaḥ sukhaduḥkhayoḥ / / MSS_0459 2 īśvaraprerito gacchet svargaṃ vā śvabhrameva vā //
nirṇītā lolaṭākhyena guruṇā lokasaṃmatā
anyas tadgṛhya evāha satyaṃ vādhyakṣasaṃvidaḥ // 1.778 //
vyavahāre 'sti mānatvam anumā tu kathaṃ pramā
sulabhavyabhicārāyām anumāyāṃ viniścitaḥ // 1.779 // / viśaṃśramītu ko nāma parīkṣakatayā sthitaḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21143874 (0.063):
asmadanumatāstattatpramāprāgabhāvā eva/ tathāpyuktānumāne
anvayo vyatirekaś ca yaḥ sapakṣetarasthitiḥ // 1.780 //
ādidṛṣṭas tadātve no viniścayavidhāyinau / yais tu tasmād apāsyeta pakṣadharmādidūṣaṇāt [ṇam] // 1.781 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20950557 (0.060):
prāmāṇikaktamityato dṛṣṭāntoktiḥ/ / 1.na pakṣadharmatādigrahani ṭa. 2.vācyam syā ḍa.
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20951175 (0.061):
tathā cāsanniṣṭhatvena prayuktācetanatvādi 2 rūpadharmopyasati nāstyeveti / tatpakṣakopyasadāśraya eveti bhāvaḥ// dharmayoriti//
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20944454 (0.062):
vyarthatvāt/ pakṣadharmatā tūpanayabhyetyuktaṃ tannirāha upayanasyeti//
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20933764 (0.062):
pramātvameva 4 / na tato 'nyat/ tathā ca tasya pakṣadharmatāghaṭakaḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28148369 (0.064):
pratibandhakatvam/ 'hetumān pakṣa' iti pakṣadharmatājñanāṃśe
DHARMAKIRTI: VADANYAYA (dhkvadnu.htm.txt) 10599068 (0.064):
02321 punaḥ sādhane na dvayor ekasya api jaya-parājayau, tattva- / 02322 aprakhyāpanāt adoṣa-udbhāvanāc ca. apratipakṣāyāṃ ca / 02323 pakṣa-siddhau kṛtāyāṃ jetā bhavati.
varcaskakūṭe śuddhiṃ te kuryuḥ pāṃsukaṇoccayaiḥ
tasmāt saṃśaya evāyaṃ pravṛttyaṅgatayā sthitaḥ // 1.782 // / sa eva bhedābhāsitvān māyeti paribhāṣyate
māyeva ca paśūnāṃ syān mānaṃ māyācidātakam // 1.783 //
tarko vāpy ekapakṣāṃśasthitisaṃbhāvanātmakaḥ
arthānarthabalīyastvāt pravṛttau [ttyai] vā nivṛttaye // 1.784 //
prabhaviṣṇuḥ sa eveti kim anyair mānaḍambaraiḥ / pramātā śiva evaiko yasyedaṃ svāṅgam īdrśam // 1.785 //
meyatvena samābhāti sarvato niścayātmakam
anyaḥ punaḥ paśuḥ sarvaḥ saṃśayadhvāntamadhyagaḥ // 1.786 //
saudāmanīdyutiprāyasaṃvitsamanurañjitaḥ / pakṣadvitayasatyānyabhāvānyatamaniścayam // 1.787 //
vindāna eva labhate nātra rūḍhiṃ kathaṃ cana
tad evaṃ tarkataḥ sarvo vyavahāra iti sthitam // 1.788 // / aśuddha saiva vidyeyam iti mānaṃ vidhīyatām
aśuddhir iyatī tasyā yad vastv ananusāritā // 1.789 // / anye tv anarthino nāsti pravṛttir iti niścitāḥ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26030938 (0.062):
āmaḥ iti caurādikasya ṇici vṛddhau satyāṃ bhavati / / tatra hi mittvaṃ na asti na anye mito 'hetau iti /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7568306 (0.062):
āmaḥ iti caurādikasya ṇici vr̥ddhau satyāṃ bhavati / / tatra hi mittvaṃ na asti na anye mito 'hetau iti /
arthitvam eva sacivam ity evaṃ paryacūcudan // 1.790 // / rāgasya mānatām itthaṃ prāhur anyātmavedinaḥ
anye tv āhuḥ saṃśayo 'pi na nāmāniścite gaje // 1.791 //
śaktatve sati jāyeta rāgo vāpi pravṛttaye
tataḥ svāṃ kartṛtām īṣad ālocya janatāḥ sadā // 1.792 //
pravartanta itītthaṃ syāt kalāyā eva jṛmbhitam / tenārthaḥ sa tathā vāstu mā vābhūt svātmanas tayā // 1.793 //
manvānaḥ kartṛtām eṣa sarvatraiva pravartate / anye tv āhur anādir yo vyavahāraḥ kriyātmakaḥ // 1.794 //
niyatiḥ saiva viśvasya pravartakatayā sthitā / sa eva cāgamo nāma vṛddhavyavahṛtikramaḥ // 1.795 //
tataḥ samagra evāyaṃ dharmādipariniścayaḥ / na pratyakṣān nānumānād bhūyasā vipralambhakam // 1.796 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23075026 (0.032):
siṃhasadbhāvaḥ pratyakṣādanumānādvā na niśvitaḥ, api tu vacanāt na
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24173072 (0.046):
caśabdastu samuccetavyayuktīnāṃ śabdātpratyakṣādanumānādityanena
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11623035 (0.050):
syād etat. apramāṇam evānumānādi pratyakṣād anyatvāt / tadābhāsavad iti tallakṣaṇānabhidhānam iti, tad ayuktam ity āha na
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536030 (0.051):
avayavasaṃśleṣaviśeṣajanitatvaṃ ca kvacitpratyakṣādanumānāccakvacit
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11637121 (0.058):
svāṃśālambanatvam. ato yad amīṣām ālambana (?sa/tat) pratyakṣād avasīyata
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25340957 (0.060):
kathaṃ punariyaṃ jāti', evaṃ hi sādhanamidam śābdamanumānād bhinnaṃ / tadvaidharmyātaṃ pratyakṣavaditi,ata āha dhūmeti /
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7120268 (0.061):
prakṛtakāryasya tadvyatirekagrāhi ca pratyakṣamadhyavaseyamiti / nāpramāṇādarthavyabhicāriṇor'thavyabhicārijñānavyāpārādityarthaḥ //
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2354713 (0.062):
na ca tadvavacanāt prattīyante, vacanasyāpi / pratyakṣādanyasyāprāmāṇyopagamāt /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13257455 (0.064):
śrutau paṭhyamānāyāṃ vidhyarthe vihitena tavaipratyayena / mlecchitavyamityarthāvagamāt pratyakṣata evāpabhāṣaṇaniṣedhācca
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7128948 (0.064):
nāstyeva / / tataḥ sāvakāśāvetau / pratyakṣavirodhamupajīvataḥ /
matir abhyeti viśvāsaṃ parīkṣāpakṣaśālinām
annaṃ kṣudhaṃ śamayate tṛṣaṃ vārīti bālakāḥ // 1.797 //
anyataḥ pariniścitya tathātvānatiśaṅkinaḥ / anyadākṣādike 'py arthe tata evādyamānataḥ // 1.798 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5039288 (0.056):
*{6/486: E1,6; E2: 6.8.39}* / rūpānyatvān na jātiśabdaḥ syāt // MS_6,8.39 //{*6/487*}
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17328463 (0.059):
kathaṃ sarvasya tadanyatayā vyāptyasādhanam? anyathāikasyāpi tadanyatvaṃ / na syāt, nimittasya samānatvād iti | yata evaṃ tasmāt kvacid vastuni
labhante niścayaṃ samyag āgamākhyāt parīkṣakāḥ
tathā ca munir āhedaṃ puṇyaṃ pāpam iti dvaye // 1.799 // / śāstraprayojanaṃ svalpaṃ nāgamasya prayojanam
āgamo hi na nāmaiṣa pustakagranthasaṃcayaḥ // 1.800 //
kevalaṃ prathitābhikhyo 'nādir vedādikaḥ kila
kiṃ tu prasiddhir evāsau sā ca śabdasvarūpiṇī // 1.801 // / yā sarvadarśaneṣv eva na jātv āyāty apohyatām
chāgaiś caityo jaṭā bhasma bhikṣā daṇḍaḥ kamaṇḍaluḥ // 1.802 //
jālaṃ taptaśilā śmaśrukeśalomaviluñcanam
agnir edhā iṣṭakaughacayanaṃ gṛhamedhitā // 1.803 // / ityādisarvaśabdānāṃ prasiddhiprakramād ṛte
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8654971 (0.060):
bhagavānāhetyarthaḥ / hasmavaiśabdāḥ prasiddhidyotakāḥ / atra
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2094844 (0.062):
samīcīnatā tu tātparyavattā / / sā ca lākṣaṇike 'pyarthe śabdānāṃ sambhavatīti na samanvayasiddhayarthaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16687827 (0.062):
uktavastudhvanena satītyarthaḥ / / eṣāṃ sindhūtpalādiśabdānām /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894834 (0.063):
atra lāvaṇyādīnāṃ tādṛganubhavaikagaucaratāvyañjakānāṃ tadādiśabdānāmeva / prādhānyam, anyeṣāṃ tu tadupakāritvameveti tanmūlaka eva dhvanivyapadeśaḥ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24309747 (0.063):
naca --------- prātassavanādiśabdānāṃ iha / tattatsomayāgābhyāsamātravācitvāt tadaṅgeṣu prāptasvarabādhakatvamiti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9643178 (0.064):
tadaprayojakamityāha ekavācaketyādi / / atra 'rājati taṭīyami'tyādau /
ko 'bhyupāyo 'rthataḥ kḷptatadanyārthāvabodhayoḥ // 1.804 //
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4164734 (0.051):
punarunnītasyaivānyārthatvam, na pūrvasya- iti cet |
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11220858 (0.053):
BP1.2.009a/ na kenacit (kṛto yas tu sas^aprasiddha (udāhṛtaḥ/ / BP1.2.009b/ anyārthaḥ svārthahīnaś ca sadoṣaḥ (parikīrtitaḥ//
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5845876 (0.058):
vidhitulyaṃ, tattulyaṃ vā tātparyavadvākyaṃ / yatkiñcudanugrahārthamanyaparaṃ na netuṃ śakyamityarthe tātparyāt /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18320280 (0.061):
tata eva kṛtaparapakṣadūṣaṇo 'pi bhavet / / anyārthatāṃ darśitavatā'gamasya parābhimatārthātpracyāvitatvāt /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24035768 (0.063):
yathaiva hi karttā tathā sarve samanvāgatā bhavantyekakāryatvāt / / arthato hi te 'yonyaṃ payoktāro bhavanti /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20930559 (0.063):
maṇautviti// ityuktamityanvayaḥ/ tadanyānyatvasyeti// dhūmālokābhyāṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4248204 (0.064):
bālapriyā vṛttau 'kāvyārthasye'ti pūratam / / kāvyārthagatamanyasādṛśyaṃ vivṛṇoti--'yadanyene'tyādi /
ittham āgama evāyaṃ pramāṇam iti dhīdhanaiḥ / uktaṃ satyaiva vāg aiśī prasiddhir avigānataḥ // 1.805 //
prasiddha āgamo loke yuktimān athavetaraḥ
vidyāyām apy avidyāyāṃ pramāṇam iti tat sthitam // 1.806 // / prāmāṇyaṃ niyateḥ śrīmadbhūtajāntanivāsinām
anye tv āhur viśeṣo 'yaṃ kālo nāmābhivartate // 1.807 //
sphuṭabhāvasvabhāvo 'sau vartamāno 'bhivartate / vṛttasphuṭasvabhāvāṃśas tadā tv asphuṭatāmayaḥ // 1.808 //
bhūtaḥ kāraṇakḷptyā tu bhāvy asau parikalpyate
sa cāyaṃ na svatantro 'sti kaś cid anyonyasaṃśrayāt // 1.809 //
anavasthānato rūpaparāvṛttyavalokanāt / iyattārūḍhyabhāvāc ca mātṛmeyobhayāśrayāt // 1.810 //
nirupādhikatadrūpapratibhānaviyogataḥ / ekānekadhruvānityasvarūpānupapattitaḥ // 1.811 //
ekasyaikopadher aikyāt tirodher (?) upadherapi
kriyāyāḥ svagate bhede kālasyānupayogataḥ // 1.812 //
tatkṛte 'nyonyasaṃśrityānyakṛte 'py anavasthiteḥ
aupādhikabhidāvṛtter asatyatvād avāstavāt // 1.813 //
kāryasyānupapattitvād ekasyānupayogataḥ / citaś ca sphuṭatādattavartamānasadātvataḥ // 1.814 //
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7163006 (0.037):
ata eva naikakāryatayāpi upadeyalakṣaṇasyaikasya kāryasyābhāvāt /
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1376020 (0.063):
bhūtavartamānakriyādvayasaṃbandhitayāikyapratipādanam aviruddham /
bhūtabhāvilayāt tasmād vartamānalayād api / cinnātha eva devo 'sau kālam ābhāsayaty alam // 1.815 //
tad asya kālābhāsākhyā citsvarūpasya saṃsṛtiḥ
svabhāva[svābhāsa]garbhā bhāveṣu bhāvābhāvamayī svake // 1.816 //
rūpe sthitiḥ pramātṛtvasamullāso 'bhidhīyate
idaṃ na yad ahaṃ cāhaṃ yan nedam idam apy adaḥ // 1.817 //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8645081 (0.056):
sarvāntaryāmiko viṣṇuḥ sarvanāmnābhidhīyate / / eṣo 'haṃ tvamasau ceti na tu sarvasvarūpataḥ //
yan nedam iti citreyam abhāva[ābhāsa]syaiva mānatā
parā pramātṛtā yāsau śuddhā tasyāṃ pṛthaksthiti // 1.818 //
na mānam astīty atrāṃśe kiṃ tayā praviviktayā
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3674031 (0.047):
kiṃcijjānāmi / kiṃcitkaromi , iti / atra cāṃśe tukye'pi kiṃcittve / kasmādidameva kiṃcit , ityatrārthe'bhiṣvaṅgarūpaḥ pramātari dehādau
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28206231 (0.059):
rajatatvādinā śuktyādyavagāhinaḥ rajatatvādyaṃśe / nirdharmitāvacchedakakasya iha rajatamastīdyākārakasya
yas tu sāṃsāriko mātṛbhāvaḥ sarvo 'yam īdṛśaḥ // 1.819 //
tatrābhāva[sa]sya mānatvaṃ sa ca kālaprasādataḥ
tathā hi paripūrṇo 'sau sarvasarvātmarūpadhṛt // 1.820 //
kva mātā kva ca vā mānaṃ kva ca meyo 'vatiṣṭhatām
mātrādīnāṃ hi satyatve na syād āpekṣikī sthitiḥ // 1.821 //
meyād eva ca mātrāder bhāvo jātu prakalpate / anyonyarūpasyālābhe lābhe vā tadayogataḥ // 1.822 //
sarvatrātiprasaṅgāc ca sarvajñatvādiyogataḥ
yugapac cāpy anullāsāt tattvasyānupakāriṇām // 1.823 // / anyameyādijanite mātṛtvādau tadanyataḥ
tadbhāvasyāpy anutpannasamatvenaiva saṃsthiteḥ // 1.824 // / tasmād pūrṇaś cidātmāsau śivaḥ svāṃśaṃ vikhaṇḍayan
nāham ityādibhedāṃśa idam apy avakalpayet // 1.825 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8782478 (0.058):
AbhT_10.156a/. sa tvasphuṭo@stu bhedāṃśaṃ dātuṃ tāvatprabhurbhavet /
tadanyasarvapūrṇatvam aham ātmani tāvati
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4770902 (0.055):
aṃśāt prānte yugāṃśaiś ca tvekāhānyāmṛtākṣakaṃ(2) /AP_54.040ab/ / pūrṇabālendukumudaṃ dvitrivedakṣayāt kramāt //AP_54.040cd/
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26384893 (0.058):
anyathā khaṇḍanāyogān na pūrṇā pūrṇatā bhavet // 1.132 // / tataḥ pūrṇatayā sarvaṃsahabhairavadhāmani
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21023782 (0.060):
kāraṇatāgrāhakakamānābhāvādityāha jātyaṃśa iti// / anyajñānenānyajñānotpattāvapiprasaṅganirāsāyā tadviśiṣṭatvaṃ
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24158114 (0.061):
'samprasādāt'; pūrṇasukharūpatvāt 'adhyupadeśāt';
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8758481 (0.063):
AbhT_4.78a/. ātmapratyayitaṃ jñānaṃ pūrṇatvādbhairavāyate /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8643927 (0.064):
jagatsaṃharaṇādasiḥ / aheyatvāt haṃnāmakajīvabhinnatvādvā aham / / pūrṇatvādbrahma / asanānminuterasmi / yadvā sumitatvāt smītyukto jīvaḥ,
tato 'nyato 'pi saṃhartā jāyate nāham ity api // 1.826 //
ubhau tau idam aṃśau cāpy apohati parasparam / buddhistham idam aṃśaṃ svaṃ svāham aṃśe tirodadhat // 1.827 //
āste na drāvayaty enaṃ vastrāvṛtaghaṭādivat
tad eva buddhisaṃsthāt tu samayāgrathitād atho // 1.828 // / idam antarasaṃghātād ahamaṃśavyapohinaḥ
ahamaṃśād idantaughavyapohād aham antarāt // 1.829 //
vyapohātsvāhamo 'nyānyāhaṃvyapohasya bhāsanam
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21011087 (0.039):
ghṛtamiti vyatirekyantarāttaijasatvasiddhiḥ// / na cā 1 trāsādhāraṇyam / tasya vipakṣe bādhakādarśanadaśāyāmeva doṣatvāt/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21193279 (0.039):
pauruṣeyo na veti kṛtsnavedaviṣayapauruṣeyatvavimatyanānuvaguṇye / nārthāntarāt //
ṣaḍdevatāḥ śūnyarūpā yadāśritya pravartate // 1.830 //
tad evedam iti jñānaṃ vikalpa iti gīyate / sa kālaḥ kalyate yena viśvaṃ nijakalodayāt // 1.831 //
tad atrāṃśe ya eṣo 'sti bhāsāṃśaḥ svaprakāśakaḥ
bhāvarūpatayā so 'yaṃ sarvānuprāṇanātmakaḥ // 1.832 // / na mātāsau na vā mānaṃ na ca meyaṃ nirucyate
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28175184 (0.057):
na bhāvarūpaḥ api tu atiriktaḥ/ na ca anavasthā/ ghaṭābhāvābhāvasya
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvau.htm.txt) 3990597 (0.058):
para-rūpa-vyāvartanasyâbhāvatvād iti. evaṃ sva-gocara-pratyakṣôtpādane 'pi
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4134417 (0.059):
na ca ghaṭābhāvaḥ sanpaṭo 'bhāvātmakaḥ, kiṃ tarhi? bhāvarūpa eva /
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1053267 (0.061):
anubhāvo vikārastu bhāvasaṃsūcanātmakaḥ / / hetukāryātmanoḥ siddhistayoḥ saṃvyavahārataḥ // DhDaś_4.3 //"
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394227 (0.062):
bhāvarūpatāṃ na jahāti15 nāsti bhinnakartṛkatā /
Abhinavagupta: Kramastotra (kramstou.htm.txt) 6213909 (0.064):
anāmṛṣṭaḥ svātmā na hi bhavati bhāvapramitibhāj anāmṛṣṭaḥ
yas tv asau śūnyatāyogād abhāvo rudradaivataḥ // 1.833 //
sa eva mānatām eti yadyogān mātṛtābhāvi[va]taḥ
mānāc ca pṛthaṅmeyam ity evam upapāditam // 1.834 // / itthaṃ kālasya mānatvaṃ pratipede 'tra kaiś cana
ye śrīmadbhavatītyākhyagurupādopasevinaḥ // 1.835 //
tad itthaṃ puṃsi ciddharmavibhavāmodaśālini
mātṛtvadāyi yat proktaṃ ṣaṭkaṃ kañcukasaṃjñitam // 1.836 //
tad ekaikasya mānatvaṃ ke cana pratipedire / anye tv ekasya sarvānyasacivasyeti manvate // 1.837 //
anye kadāpi kasyāpi kathaṃcit kva canetyādi
anye dvayor dvayor anye trikadvayaniyogataḥ // 1.838 //
anyonyānugrahād anye bodhenānyonyato 'pare
anye tu guṇasāmyātmaprakṛtim eva mānatām // 1.839 //
mukhyatvena viduḥ suptamattamūrcchādidarśanāt
sa yatraiva pramātāyaṃ yataḥ supta iva sthitaḥ // 1.840 // / saivāsya mātṛtā mānameyayor apravedanāt
anyonyam avikāryatvāt prasupte 'pi tathāvidhe // 1.841 // / kevalaṃ prakṛtiḥ seyaṃ jānāmīty abhimanyate
tatra mukhyaṃ tu yan mānaṃ yatpuṃsaivānudarśanam // 1.842 //
tac ca śuddhaṃ nirvikāraṃ sadasadrūpatojjhitam
itthaṃ ke 'py abhimanyante sāṃkhyakañcukasaṃśrayāt // 1.843 // / vayyābhidhānasya guror gṛhe jñānopajīvinaḥ
anye dhībhūmim evāhur draṣṭṛdṛśyoparāgiṇīm // 1.844 //
pramāṇaṃ pāramarṣeyāḥ kecit tadvṛttisaṃcayam
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26488699 (0.047):
vimuktaḥ sukhī bhātīti kecin manyante/ teṣāṃ pramāṇābhāvād anupapattiḥ/ na
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24829470 (0.063):
bodhyanukūlāstajjñānasanniśritasya / tasmād ye kecidbodhimanuprāptavanto
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24521957 (0.063):
tathā svabhāve 'pi hetau bahavo vipratipedire | kecid arthāntarāpekṣiṇy / api dharme svabhāvaṃ hetum adhyavasitāḥ | kecit tu vastuno dharmiviśeṣam
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10549790 (0.063):
candradarśanadine yāgakartavyatāparatvamiti kecit / / tanna / / abhipūrvasya udayateḥ pratyakṣadarśanaparatvāt /
dharmādikāṣṭasaṃkhyātaṃ dharmajātaṃ pare viduḥ // 1.845 //
anye 'haṃkāram evāhuḥ kecid dhiyam atho manaḥ
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25402928 (0.063):
arūpaṃ kecidāhurvai rūpavaṃtaṃ pare viduḥ // ŚivP_7.2,5.30cd/
kecid tritayam evedaṃ samaṃ sarvatra manvate // 1.846 // / anye daśānām ekaikam indriyāṇām prapedire
kecit samastāny etāni sarvatrākūṭavṛttitaḥ // 1.847 // / andhasyāpi hi tat kiṃcidrūpāyatanam asti yat
vikāram ekaśrotraspṛg akṣāntarasamasthiti // 1.848 //
prabhātaṃ pravilīnābhranabhomaṇḍalamaṇḍitam
ity ākarṇya parāṃ tūṣṭiṃ yāty andho haimane dine // 1.849 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17790492 (0.048):
śrīdharaḥ : prayatnād iti | yadaivaṃ manda prayatno 'pi yogī parāṃ gaitṃ / yāti tadā yas tu yogī prayatnād uttarottaram adhikaṃ yoge yatamāno yatnaṃ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27100202 (0.048):
śrīdharaḥ : prayatnād iti | yadaivaṃ manda-prayatno 'pi yogī parāṃ gaitṃ / yāti tadā yas tu yogī prayatnād uttarottaram adhikaṃ yoge yatamāno yatnaṃ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25624192 (0.061):
anekajanmasaṃsiddhas tato yāti parāṃ gatim 6.45 / tapasvibhyodhiko yogī jñānibhyopi matodhikaḥ
yady apy anumimīte 'sau śītavāraṇajaṃ sukham / tathāpy asya svasaṃvittir na rūpānavabhāsinī // 1.850 //
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25803382 (0.053):
atha manyase svasaṃvittirasti, tatastayā svasaṃvityā grahaṇātkarmatāyā
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp05u.htm.txt) 23876045 (0.054):
dṛśyādarśanatastasya jñānaṃ cedavya99 vasthitiḥ // 50 // / yadi tanmātrasaṃvittirūpaṃ syāttadadarśanam /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24222390 (0.063):
dayaścittarcattāḥ svasaṃvedanā gṛhyanteḥ anye 'pi svasaṃvedanā iti
anye tanmātrarūpāṇāṃ mānatvaṃ pratipedire
cakṣūraśmis tv asaṃsparśa ityādividhiyogataḥ // 1.851 //
adṛśyatvaṃ cakṣurāder ata evopapadyate / yoginaḥ praty adṛśyatvaṃ jātucin nopapadyate // 1.852 //
anye tu sthūlabhūtānāṃ jyotiṣāṃ mānatāṃ jaguḥ
meyasyāpi pramāṇatvam apare pratipedire // 1.853 // / yato bhavati mātṛtvaṃ tatpramāṇam iti sthitiḥ
tadghaṭādyaiś ca yat tasmāt te 'pi mānam iti smṛtāḥ // 1.854 //
laukiko vyapadeśaś ca naiva vastvanusārataḥ / sa hīcchāmātrakḷptatvāt prāyeṇaivopacārikaḥ // 1.855 //
kathaṃ jānāsi bhoḥ so 'haṃ jānāmīti ca coditaḥ
ghaṭenānena dṛṣṭena jānāmīty abhibhāṣate // 1.856 // / tasmān meye 'pi mānatvaṃ na hi nāma na laukikam
abhedavāde mūlasthe virodho 'pi na dūṣaṇam // 1.857 //
ye tu pramāṇam āhus tatsāmagrīṃ tair api sphuṭam
arthāder mānatābhīṣṭā sā saṅghe 'py anyathā kutaḥ // 1.858 //
anye tu sarvasyaiveyattāttabhedasya mānatām
kramoditāṃ hi sarvatra kvacic cāpy akramoditām // 1.859 //
kvacit kramākramagrāsaparipūrṇatvabandhurām
manvate tanmataṃ tāvad diṅmātreṇopadarśyate // 1.860 //
prathamaṃ meyayogena jhaṭiti pratibhāsinā / anyārthadṛśyabhiprāyapracchanenaiva sarvataḥ // 1.861 //
mātṛtvaṃ caramaṃ tatra cakṣuṣaḥ pravijṛṃbhaṇam / tato mano 'haṃdhīvargavijṛṃbhāntaḥsamujjvalam // 1.862 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28206010 (0.058):
nānumityādāvativyāptiṃriti bhāvaḥ/ [114] tathāpi cakṣurādīti/ na / cātra manojanyatvābhāvāniveśe 'yo 'haṃ ghaṭamadrākṣam so 'haṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18161684 (0.062):
abhilāṣi manastasyāṃ śrotāya jātaṃme saha cakṣuṣā / / tadguṇaśrutidhanyāya śrotrāya spṛhayāmyaham // KAvk_20.75 //
tataḥ pauṃsnābhisaṃśuddhasaṃvidullāsaśālitā
tataḥ kālakalārāgayatyavidyāniśāḥ kramāt // 1.863 //
anyathā vā samaṃ vāpi dvandvayogena vā triśaḥ / sarvaśo vā catuṣpañcayogenāpy āṇave pade // 1.864 //
abhāvakartṛtāsaṅgasiddhitarkākhyasaṃśayāḥ
tatrāpi nanu jāyante tattatkramavicitritāḥ // 1.865 //
tatpṛṣṭe cāvikalpāsau śuddhaiśvaryāvabhāsikā
vidyā pramāṇatām eti paryantapramitisthitau // 1.866 //
tataḥ sadāśivodārajñānecchāśaktisaṃśraye
sa mātā pūrṇatām eti śaktyantādhvasunirvṛtaḥ // 1.867 //
itthaṃ pūrṇaṃ pramātṛtvaṃ yataḥ samavabhāsate / tadanyatamabhāgāṃśatirodhānaviyogajāḥ // 1.868 //
saṃvidaḥ sphuṭatānyatvabhedān niḥsaṃkhyatāṃ gatāḥ
ata eva hy ajānānaiḥ śivaśāstroditāṃ sthitim // 1.869 // / sphuṭāsphuṭādisaṃvitsu smṛtyasmṛtyādigocare
sauṣuptādiṣu śīghratve yuktyāmarśādyasaṃbhavāt // 1.870 //
manovadhānaṃ saṃskāro dharmādyadṛṣṭakalpanam
ity ete hi sphuṭaṃ śabdā nātra ko 'rthas tatri ... mā // 1.871 //
ūrdhvordhvatattvavrātasya mānatve ca nirūpite
adharādharatattvāṃśo meyatām avalambate // 1.872 // / na cātrāsti kramaḥ kaś cid vyavadhāne hi saṃbhavāt
na hi vidyā na bauddhī tām ālocayati saṃvidam // 1.873 //
vidyā vivektrī proktā hi buddhipṛṣṭasamāśritā
prakāśātmavapur bāhyam akṣam ālocanātmakam // 1.874 //
saṃkalpārthaṃ manaḥ prāhur abhimantrīm ahaṅkṛtim
niścetrīṃ ca dhiyaṃ tatra vidyāṃ cāpi vivecikām // 1.875 // / tatraiva rañjakaṃ rāgaṃ kalāṃ śaktatvadarśinīm
kālaṃ vyavacchit kartāraṃ niyatiṃ ca niyāmikāṃ // 1.876 // / āmṛśantīm anyamātṛsādhāraṇyāvabhāsikām
grāhyamaṇḍalatadgrāhinānārūpāvamarśinīm // 1.877 //
māyāṃ pūrṇatvasaṃbhogapracyutikṣobhakāriṇīm
sadvidyāṃ pūrṇaviśrāntidāyinīṃ suśivātmikām // 1.878 //
jñānanirbharabhāvāṃśasvarūpaparimarśikām
icchāśaktiṃ pramātraṃśapūrṇabhāvāvabhāsikām // 1.879 //
āśritya paripūrṇo 'yaṃ mātṛbhāvo vijṛmbhate ṝü / prakāśālocane pūrvaṃ saṃkalpābhimate tataḥ // 1.880 //
niścayānudṛśau paścād vivekāsaṅgitādvayam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17871662 (0.059):
paramātma jñānautsukhya dṛḍhīkṛtena punaḥ punar vivekābhyāsa niśitena
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17667254 (0.059):
paramātma-jñānautsukhya-dṛḍhīkṛtena punaḥ punar vivekābhyāsa-niśitena
kartṛtāsthāvyavacchedaḥ sādhāraṇyāvabhāsanam // 1.881 //
nānāvimarśāprakṣobhapūrṇameyapravedanam
pūrṇamātṛtvasaṃvittir bhairavībhāva eva ca // 1.882 // / itthaṃ ṣoḍaśadhā meyamayaṃ yāvat prakāśayet
tāvad vijñānacandro 'sau prokto dvyaṣṭakalāsthitiḥ // 1.883 //
anuttarā sthitiḥ pūrvam ānandeccheśanāny ataḥ / udayaś conatāveśa iti ṣaṭkaṃ vyavasthitam // 1.884 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946978 (0.063):
19615 na sthitir nānyathātvam/ idam ucyate asaṃskṛtam/ asaṃskṛtam
anuttarāt samārabhya jñānaśaktyantam īdṛśam
icchaiva tu kriyāśaktim īśanena samāsthitā // 1.885 // / prakāśasthitileśāṃśaṃ gṛhṇatī ṣaṇṭhatāṃ gatā ṝü
icchādi yac ca tatpūrvānuttarānandasaṃgateḥ // 1.886 //
tadādiśleṣayogena saṃdhyakṣaracatuṣṭayam ṝü
tataḥ svarūpasaṃvittilābhād bindvādikā sthitiḥ // 1.887 //
tataḥ samagrasaṃdarbhabharitākārarūpiṇi
visargaḥ kila śākto 'sau vikṣepa iti yaḥ smṛtaḥ // 1.888 //
visargasyaiva viśleṣa iti saptadaśī kalā / kvacid aṣṭādaśī saiva punaḥ prakṣobhayogataḥ // 1.889 //
anuttarasyākārasya parabhairavarūpiṇaḥ / akulasya parā yeyaṃ kaulikī śāktir uttamā // 1.890 //
sa evāyaṃ visargas tu tasmāj jātam idaṃ jagat ṝü / tasya prakṣobhayogyatvaṃ prakṣobhakalanodayaḥ // 1.891 //
prakṣobhapūrṇatābhāvāt tadakulakramonatā
iti ṣaṭkasvarūpātmavimarśāndolanoditam // 1.892 //
anuttarasvabhāvatvād ādyasyaiva vijṛmbhitam ṝü / sa eva bhagavān antar nityaṃ prasphuradātmakaḥ // 1.893 //
antaḥsthasarvabhāvaughapūrṇamadhyamaśaktikaḥ
svecchākṣobhasvabhāvodyajjagadānandasundaraḥ // 1.894 //
nityaṃ sphurati saṃpūrṇavisargarasasundaraḥ ṝü
śivaśaktyoḥ sa saṃghaṭṭaḥ sneha ity abhidhīyate // 1.895 //
atraiva pūrṇavaisargapade labdhuṃ praveśanam
lehanāmanthanetyādisaṃpradāyam upāsate // 1.896 // / tathā hi madhyamāṃ nāḍīm adhiṣṭhāyākhilaṃ vapuḥ
prāṇayat paramaṃ tejaḥ prakṣubdhāmṛtamadhyataḥ // 1.897 //
visṛṣṭirūpatāṃ gacched yāty ānandacamatkriyām
apūrṇā kevalaṃ sā tu pūrṇā tu bhagavanmayī // 1.898 //
tena vaisargikī śaktir ekaiveyaṃ prajṛmbhate / visarga eva prakṣubdhaḥ prayatnadviguṇatvataḥ // 1.899 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25756004 (0.036):
sarvatra dvyaṣṭasāhasrākṣauhiṇyamatra potriṇi / / ekāpi śaktirnaivāsti yā tarṣeṇa na pīḍitā // BndP_3,28.53 //
hakāro nāma viśveṣāṃ vyañjanānāṃ prasūtikṛt ṝü
sa eva ca punarbinduyogāt svām eva bhūmikām // 1.900 // / anuttarām āśrayate so 'haṃbhāva iheṣyate ṝü
atraivāvarṇajaḥ kākhyas tadanyaś ca ivarṇajaḥ // 1.901 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7575448 (0.008):
samprasāranam iṣyate / / iha na bhavati, svāpayater ṇvul svāpakaḥ, tasmāt kyaci svāpakīyati,
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7444672 (0.008):
bādhakaviṣaye 'pi kvacid iṣyate, vyāvacorī, vyāvacarcī / / iha na bhavati /
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14609476 (0.019):
dravyaṃ kathaṃ vināśi syāt | dravyaṃ hi paryāyarūpeṇa naśyati, na tu / dravyerūpeṇetyahrikair iṣyate | tadrūpeṇāpi vināśaḥ kasmād iṣyate |
Moksopaya, 4. Sthitiprakarana (motik_4u.htm.txt) 1568677 (0.021):
parasparasammatirūpam aikyam | kva syāt | na syād ity arthaḥ | na hi / kṣībākṣībayor iha bodhe sammatiḥ dṛśyata iti bhāvaḥ | ataḥ ete hasantīty
Sakyabuddhi: Pramanavarttikatika (sbpramvu.htm.txt) 14633082 (0.022):
5 /// .īkaraṇaṃ neṣyate / tadā neha ghaṭa ity atra kasya niṣedho na tāvad
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4154126 (0.024):
iṣyate hi tatsṛṣṭavaṃ tadviniyuttkatvaṃ ya sarvasyānnajātasya /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789207 (0.025):
sambhāvitī bhavati na cānyas tad aṃśatayāpi labdha praśaṃsaḥ |
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5387467 (0.025):
nāvayajñikaḥ pākayajñikaḥ . iha na syāt . pāñcaudanikaḥ sāptaudanikaḥ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5387497 (0.025):
vājapeyikaḥ . iha na syāt . pāñcaudanikaḥ sāptaudanikaḥ śātaudanikaḥ .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5395060 (0.025):
yajñaśabdaḥ asti . nāvayajñikyaḥ . pākayajñikyaḥ . iha na syāt .
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015429 (0.028):
bhavet, so 'tra nāvaleṣyate na saṃleṣyate na vipatsyati na
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4339038 (0.028):
asaṃśayaṃ putra mahad bhaviṣyaty atra kāraṇam / / [k: D6 T1.2 G M4 ins.: :k]
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 466765 (0.028):
tathāca tadanusandhāsyānkathaṃ mithyājñānī na bhavet /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5432872 (0.029):
uttarapadaviśeṣaṇam . tatra kaḥ doṣaḥ . iha eva syāt prataritā prataritum / . iha na syāt prakartā prakartum . tādau niti kṛdgrahaṇānarthakyam . tādau
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22285176 (0.029):
sarvarūpākāranirbhāsaṃ cittam iti. samādhiprajñāyāṃ prajñeyo 'rthaḥ / pratibimbībhūtas tasyālambanībhūtatvād anyaḥ. sa ced arthaś cittamātraṃ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25951795 (0.029):
atra api karmadhārayād iṣyate / / pañcajanīnam / / anyatra pañcajanīyam / / sarvajānāṭ ṭhañ khaś ca /
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1833513 (0.029):
[yadatropasamāhāryaṃ bhavati tadupasamāhṛtya ||
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24495463 (0.030):
tan niṣetsya[8b]tīti kiṃ tadarthena prayāseneti? atrocyate | yadi / pravarttayitṛtvaṃ prāpayitṛtvaṃ ca pradarśakatvāt paramārthato 'nyat syāt,
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3342183 (0.030):
yadāpi mokṣasya saṃsāragativailakṣaṇyātprāṇānāṃ jīvena sahāgamāśṅkya / tasmānnotkrāmantītyucyate tadāpyatraiva samavanīyanta iti
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7547446 (0.030):
ajantānāṃ tāvat cāyiṣyate, ceṣyate / / acāyiṣyata, aceṣyata / / dāyiṣyate, dāsyate /
tata eva hi rephāṃśacchāyopādher ṛvarṇataḥ
ṭavargas tata evātha dharāc chāyopadhikramāt // 1.902 //
tavargas tatparaḥ paścād uvarṇādyaralāś ca vaḥ
ivarṇavargāc covarṇāt krameṇety ata eva hi // 1.903 // / antaḥsthā ity aśītāś ca ivarṇād dviprabhedaśaḥ
śaṣasānāṃ samudbhūtiḥ śuddhopādhikalāyujaḥ // 1.904 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20921025 (0.037):
nanvetāvupādhicatvenāsaṃgrāhyau/ kiṃ tu śuddhasādhyavyāpaka eveti cenna//
icchāyā eva viśvo hi prasavo bahudhā sthitaḥ ṝü / ata eva hi sasthānabhāvo yuktatvam arhati // 1.905 //
jīvasyaiveyam āśyānasthitir yonyatmikā yataḥ / saivānuttaradevasya śaktir atra nirucyate // 1.906 //
tatraivantaḥsthatattvāni parāvāgbhūmikākramāt / avarge śivatattvaṃ tu kādau hānte śivāntakam // 1.907 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3672856 (0.052):
śivatattvamityuktaṃ bhavati //1// / nanyevaṃbhūtaṃ śivatattvaṃ cet tarhi tato'natiricyamānamidaṃ
iti saṃpuṭayogo 'yaṃ triṃśakārtho nirūpitaḥ ṝü / evaṃ pūrṇānavacchinnā ciddevī syād yadi sphuṭam // 1.908 //
sarvam asyāṃ bhaved eṣā sarvatra ca tathā bhavet ṝü / yo māṃ paśyati sarvatra sarvaṃ ca mayi paśyati // 1.909 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20099796 (0.0):
06,028.029c īkṣate yogayuktātmā sarvatra samadarśanaḥ / 06,028.030a yo māṃ paśyati sarvatra sarvaṃ ca mayi paśyati
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25623993 (0.0):
īkṣate yogayuktātmā sarvatra samadarśanaḥ 6.29 / yo māṃ paśyati sarvatra sarvaṃ ca mayi paśyati
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17783354 (0.0):
BhG 6.30 / yo māṃ paśyati sarvatra sarvaṃ ca mayi paśyati |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15624582 (0.0):
yo māṃ paśyati sarvatra sarvaṃ ca mayi paśyati Bhg_06.030a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22916092 (0.0):
etasyātmaikatva darśanasya phalam ucyate / yo māṃ paśyati sarvatra sarvaṃ ca mayi paśyati |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1417141 (0.0):
sarvatra paramātmānam / (yo māṃ paśyati sarvatra sarvaṃ ca mayi paśyati /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3439405 (0.0):
yo māṃ paśyati sarvatra sarvaṃ ca mayi paśyati |
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25646352 (0.035):
06,028.030a yo māṃ paśyati sarvatra sarvaṃ ca mayi paśyati
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27093058 (0.035):
yo māṃ paśyati sarvatra sarvaṃ ca mayi paśyati |
tasyāhaṃ na praṇaśyāmi sa mametyapi tan muniḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20099799 (0.0):
06,028.030a yo māṃ paśyati sarvatra sarvaṃ ca mayi paśyati / 06,028.030c tasyāhaṃ na praṇaśyāmi sa ca me na praṇaśyati
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25623996 (0.0):
yo māṃ paśyati sarvatra sarvaṃ ca mayi paśyati / tasyāhaṃ na praṇaśyāmi sa ca me na praṇaśyati 6.30
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17783357 (0.0):
yo māṃ paśyati sarvatra sarvaṃ ca mayi paśyati | / tasyāhaṃ na praṇaśyāmi sa ca me na praṇaśyati ||30||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22916095 (0.0):
yo māṃ paśyati sarvatra sarvaṃ ca mayi paśyati | / tasyāhaṃ na praṇaśyāmi sa ca me na praṇaśyati ||BhG_6.30||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1417144 (0.0):
(yo māṃ paśyati sarvatra sarvaṃ ca mayi paśyati / / tasyāhaṃ na praṇaśyāmi sa ca me na praṇaśyati // BhG_6.30 //)
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3439408 (0.0):
yo māṃ paśyati sarvatra sarvaṃ ca mayi paśyati | / tasyāhaṃ na praṇaśyāmi sa ca me na praṇaśyati || BhG_6.30 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17783388 (0.005):
paśyati | sarvaṃ ca prāṇi mātraṃ mayi yaḥ paśyati | tasyāhaṃ na praṇaśyāmy
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27093094 (0.005):
paśyati | sarvaṃ ca prāṇi-mātraṃ mayi yaḥ paśyati | tasyāhaṃ na praṇaśyāmy
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25646355 (0.052):
06,028.030a yo māṃ paśyati sarvatra sarvaṃ ca mayi paśyati / 06,028.030c tasyāhaṃ na praṇaśyāmi sa ca me na praṇaśyati
abhāṣatārjunācāryavacasā tatra tatra ca // 1.910 // / saṃvidātmā hi vicchinno yadi syāt sarvabhāvataḥ
bhāva eva bhaved eṣa svalakṣaṇaghaṭādivat // 1.911 //
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10647094 (0.064):
jāti-vyakteyaḥ samānasaṃvitsaṃvedyatvāt tathā ghaṭajñānādikantu
ataś ca saṃvitsaṃvittvahāner eṣā praṇaśyati / palāyate hi cit sā ced vyavacicchedayiṣyate // 1.912 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12871933 (0.028):
MSS_3957 2 daivād yadā pravitaranti na te tadaiva nedaṃkṛpā / nijakṛpāṇakaragrahāya //
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10647094 (0.059):
jāti-vyakteyaḥ samānasaṃvitsaṃvedyatvāt tathā ghaṭajñānādikantu
nijottamāṅgcchāyeva svapadākramaṇakrame
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12871933 (0.014):
MSS_3957 2 daivād yadā pravitaranti na te tadaiva nedaṃkṛpā / nijakṛpāṇakaragrahāya //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28182877 (0.023):
iti/ ṣaṣṭhyeti śeṣaḥ/ tatpadārthantaramiti/ svatvaṃ na dravyātmakam
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21242958 (0.025):
svamorluk / datvam / svanaḍut, svanaḍud / svanaḍuhī / caturanaḍuhorityām /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26022623 (0.029):
kecid asya sthāne vijiṃ paṭhanti, sṛjiṃ vijiṃ viddhyaniṭsvarān iti / / nijādiṣu yo vijirasau aniḍiṣyate /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7559664 (0.029):
kecid asya sthāne vijiṃ paṭhanti, sr̥jiṃ vijiṃ viddhyaniṭsvarān iti / / nijādiṣu yo vijirasau aniḍiṣyate /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12978362 (0.033):
MSS_9234 1 kasmai hanta phalāya sajjana guṇagrāmārjane sajjasi / svātmopaskaraṇāya cen mama vacaḥ pathyaṃ samākarṇaya /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5808130 (0.034):
gopa-draviṇa-haraṇādi-lakṣaṇa-vaksyamāṇa-nija-vacaḥ-pracāraṇa-lakṣyataḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27648178 (0.034):
tasya sakhā balanāmā jyeṣṭho bhrātā'tha yannijābalanā mā | / cdlxx.yasya ca paryaṅko'yaṃ pūrvatano viṣṇumajasaparyaṃ ko'yam | 11 |
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503578 (0.036):
18/ etau sva-takṣaṇābhyām ābhyām 100/ 63 śodhitau ye śeṣake tad-mitau
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18279305 (0.039):
nijālaṅkṛty arthaṃ prajāvatyas taṃ pratyabhitaḥ kim api kim apy / amūlyatā paryācitaṃ yācitavatyaḥ pratiśrute tu taṃ vilokayāmāsuḥ |
yac ca sarvaṃ mayi proktaṃ na paśyati mahājanaḥ // 1.913 //
sa sarvamadhyavartitvān mayi tāvat pratiṣṭhitaḥ
evaṃ prakāśāniṣṭhatvād asyāsatsamatājuṣaḥ // 1.914 //
praṇāśa eveti muniḥ provācobhayavartmanā / eṣa vastukramas tāvad yo 'yaṃ saṃpuṭa ucyate // 1.915 //
tata eva samastādhvakalitāsanasadmani
saṃvid ādheyatāṃ prāptā punar ādhāratāṃ gatā // 1.916 //
uktaṃ cānuttare yāge punar evāsanaṃ / \hspace{3cm} tataḥ
atra tu pravivikṣūṇāṃ jñaptikramavaśān muniḥ // 1.917 //
ūcivān bhagavān eva viśvaṃ tan nānyatheti yat / abhinnasaṃvitsvātantryaṃ bhāsate bhedavartmani // 1.918 //
upadeśyopadeṣṭṛtvavyavastheyaṃ pratāyate / svātmaiva hi gurur devaḥ para ity abhimanyate // 1.919 //
svodīritāni vākyāni paroktānīti manyate
pratipādyaṃ ca yad vastu yena ca pratipādyate // 1.920 // / tat sarvam ātmarūpaṃ hi bhedenaivābhimanyate
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25212915 (0.038):
na ca vācakarūpeṇa $ pravṛttasyāsti vācyatā & / pratipādyaṃ na tat tatra % yenānyat pratipādyate // BVaky_3,3.26 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26147823 (0.038):
na ca vācakarūpeṇa pravṛttasyāsti vācyatā / / pratipādyaṃ na tat tatra yenānyat pratipādyate // BVaky_3,3.26 //
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14586841 (0.064):
tādātmyatadutpattivyavahāraḥ sādhyate | tadabhāvaṃ tu tad api rūpaṃ / nāstīti pratipādyata iti sarvam avadātam |
yathā svapnapadāvasthām upadeśaparamparām // 1.921 // / ākarṇayaj jaḍo jantur anyoktam abhimanyate
tathaiva jāgradgarbho 'yaṃ vyavahāraḥ samastakaḥ // 1.922 // / ko bhedaḥ svapnajāgratsu tarhi syād iti cet punaḥ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18306670 (0.016):
atha satyapi gotve tadanyatra tadaprayogānneti cet / / evaṃ tarhi yatra sāsnādimattvaṃ nāsti tatra gośabdaprayogo 'pi nāsti,
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 451109 (0.016):
sādhane 'pyasiddhasyānumānatvaṃ syāditi cettarhi vipakṣavataḥ sapakṣe
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20994535 (0.018):
kathaṃ prāmāṇikaḥ syāditi cetkātra 2 kathaṃ tā/ / pratiyogyapramāṇikatvasyābhāvaprāmāṇikatvaṃ pratyeva prayojakatāyāḥ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 480576 (0.018):
yo yenopanītaḥ sa tenādhyāpanīya iti cet / / tarhyupanāyake parete 'dhyayanābhāvaḥ syāt /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11952264 (0.025):
kasyāścid avidyāyāḥ prahāṇāt. tad evam anāsravavad aprahātavyam api na / bhavati. na ced aprahātavyaṃ. nāpi darśanaprahātavyaṃ. pāriśeṣyād
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28772592 (0.027):
anupāyatve padānāmanvayapratītau padārthā api cenna kāraṇam, akāraṇikaivā / dyapadyeta / / syānmatam /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28099593 (0.027):
maṅgalasya kāraṇatā syāt cet tadā tadācāraṇaṃ yujyate/ saiva na
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5430073 (0.027):
śnanartham etat syāt . vindāte , khindāte . yat tarhi ṅidgrahaṇam karoti .
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4938977 (0.028):
*{1/695: E2: 2,310; E4: 2,171; E5: 2,252; E6: 1,68}* / kāraṇaṃ syād iti cet // MS_1,4.21 //
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19491508 (0.028):
pūrvatṛtīye lakṣaṇavyāvṛcyarthaṃ kiṃ na syāt, tatrāpi tasyāvirodhādeva na / syāt / / tarhi madhayamatṛtīyaṃ vyākartya pūrvāparayoḥ pradarśanārthaṃ bhaviṣyatīti
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18074078 (0.029):
dupyeccenna[k:dūpyeccenna] punastasya yuktānuprāsakalpanā //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5024213 (0.030):
cheṣeṇa kriyamāṇam amadhyenāpūrvārdhena ca kṛtaṃ syāt. nanv avatte yac / chiṣṭaṃ tato madhyāt pūrvārdhāc ca grahīṣyate. ucyate, kṛtsnasya yat
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5286346 (0.030):
kumbhīdhānyanyāyena śakyaḥ vijñātum . iha hi doṣaḥ syāt . ṭunadi nandathuḥ / iti . evam tarhi na evam vijñāyate ikāraḥ it yasya saḥ ayam idit tasya
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23915446 (0.031):
sarvadṛṣṭigateṣu praviśan, tvamapi tvantamadhyāpratilabdhaḥ; tvaṃ (cet) / punaraṣṭākṣaṇapratipannaḥ kṣaṇāprāptaḥ, saṃkleśasambhūtastvaṃ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5286011 (0.032):
upottamam riti eṣaḥ svaraḥ yathā syāt . svaritakaraṇasāmarthyāt na / bhaviṣyati . nyaṅsvarau svritau iti . iha tarhi antaḥ . uttamaśabdaḥ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5446979 (0.032):
akārṣīt , ahārṣīt . aḍvacanāt na bhaviṣyati . iha api tarhi aḍvacanāt na
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2938919 (0.032):
gṛhṇāti sambodhanārthaṃ śabdam, na tvavijñātṛtvādeveti cet? / na;devatābhyupagame 'ghrahaṇānupapatteḥ /
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18471569 (0.032):
avyavahitam arthopalambhakāraṇaṃ pramāṇaṃ, na dehādikam iti ced, evaṃ / tarhi jñānam eva svaparāvirbhāvakaṃ nirbādhakaṃ ca pramāṇaṃ, na
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9199442 (0.032):
parivṛttayasahatvādasagarthasya padāṃśaniṣṭatvameva kathaṃ / padaniṣṭatvamiti cet /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24217451 (0.033):
'vyayobhāvaścennapusakaliṃgatā syāt / 3 pratyakṣama, anumānaṃ ceti ||
bhaṇiṣyate 'tha vā nāthe svatantre kin na bhāṣitam // 1.923 //
evaṃ jñaptikrameṇaiva bhedo vidhyanuvādayoḥ / sarvaṃ devo 'tha vā devaḥ sarvam ity ekam eva hi // 1.924 //
vastutaḥ kumbhaghaṭavad viśvaṃ paryāyamātrakam
vācya eṣāṃ tvam eveti tac chrīnārāyaṇo 'bhyadhāt // 1.925 // / nanv abhede kathaṃkāraṃ kḷptir vidhyanuvādayoḥ
yo danturaḥ sa caitro 'yam iti danturam āditaḥ // 1.926 //
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26393912 (0.055):
ghaṭaś caitra itīdṛkṣā na syād vidhyanuvādatā / tasmād ya eva caitro 'sau sa dantura iti sthitiḥ // 1.928 //
anūdya caitra ityaṃśo yadi nāma vidhīyate / tad danturo 'nyaś caitrāc caitraś cānyas tataḥ katham // 1.927 //
ghaṭaś caitra itīdṛkṣā na syād vidhyanuvādatā
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24558878 (0.048):
niyatād api kṛtaktavādi( vāda)nityatvaṃ pratipaśyeta ity āha tata iti / | yata evam anuvādavidhikrame kṛtakatvam anityatvāniyataṃ darśataṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11725765 (0.055):
agṛhyamāṇaviśeṣatayā ca kiṃvacanavihitakiṅkarmānuvādena kasya / guṇavidhitvamiti na vinigamyate /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 1, (jsbh1-1u.htm.txt) 17233039 (0.056):
yadyapi vā laukikaliṅādiprayoge 'jñātajñāpakatavābhāvāt na vidhitvamiti / vidhipadenaiva tadvāraṇam ; tathāpi
tasmād ya eva caitro 'sau sa dantura iti sthitiḥ // 1.928 // / vāstavī jñaptimātrottho vidhir vidhyanuvādayoḥ
ajñātaparyāyapadasthitīn prati / prayujyate pādapa eṣa bhūruhaḥ
kumbho ghaṭaś ceti tathaiva bhaṇyate / maheśvaraḥ sarvam idaṃ jagat tv iti // 1.929 //
itthaṃ saṃpuṭayogena paripūrṇā hi yā sthitiḥ
yasyāṃ saṃhārasṛṣṭyaṃśaśatāny antaḥsthitāny api // 1.930 //
tām eva bhāgaśaḥ ke cid upāsitumanas tayā / ekādidviguṇatvotthacatuḥṣaḍdvādaśādibhiḥ // 1.931 //
saṃviccakramayair bhedair bhindate vividhaiḥ kramaiḥ
ekā saṃvid dvidhā saiva dṛkkriyātmā tridhātha sā // 1.932 //
pronmeṣaśaktisācivyāc caturdhāpy atha gīyate
cicchaktyānandarūḍhyā tu pañcadhāsau prabhāṣyate // 1.933 //
ṣoḍhā tu svaraṣaṭkoktasaṃviccarcāvicāraṇāt
yāvad dvādaśadhā saṃvitsṛṣṭyādau tulyagocare // 1.934 //
ekaikaśas tryātmakatvāt traye vā cāturātmyataḥ
sṛṣṭiṃ kalayate saṃvit tatrābhyeti ca raktatām // 1.935 // / sthitināśaṃ kalayate kvāpi śaṅkāṃ prakalpayet
tāṃ saṃhṛtya ca bhāvāṃśaṃ saṃhārāt svātmanaḥ punaḥ // 1.936 //
saṃhartrītvaṃ carcayate tadantaḥ puṇyapāpayoḥ
na drutaṃ na nirodhaṃ vā svasvātantryeṇa vāñchati // 1.937 //
evaṃ bodhāṃśakaraṇamarīcīcakram ātmani
grasamānā saṃharate pramāṇāṃśasthitān ravīn // 1.938 //
tataḥ kalpitamātraṃśaṃ saṃhṛtyākalpite hṛdi
tatsarvātītam apy antar anavacchinnadhāmani // 1.939 // / nayet tan nayanadvārād viśvaṃ yāvat tathā nayet
tataḥ sṛṣṭiṃ ca kalayed ityādikramayogataḥ // 1.940 //
dvādaśāram idaṃ cakraṃ sarvadā parivartate / yasyaitāḥ sthūlamātratvaṃ māsarāśyādisaṃpadaḥ // 1.941 //
akramakramavaśād dviśas triśo / bhūriśo 'tha vividhaiḥ kramākramaiḥ
cakram etad uditaṃ vijṛmbhate / meyamānamitimātṛbhakṣakam // 1.942 //
etaccakragatānantakiraṇārāsamāśrayāt
cakrabhedo na saṃkhyātuṃ kadācid api śakyate // 1.943 //
yathā hi varhiṇaḥ patre sitapītāruṇādikam
pronmiṣan nimiṣac cātra bhāsate 'py atathātmakam // 1.944 //
tathānunmiṣitālīnasūkṣmasaṃvitsunirbharaḥ
cakreśo bhāti nimiṣatpronmiṣadvṛtticitritaḥ // 1.945 //
tat kasyāpi nimeṣeṇa kasyāpy unmeṣayogataḥ / ekāracakrāt prabhṛti sahasrāraṃ vivartate // 1.946 //
tad asaṃkhyānam atha vāpy anyonyāśritagarbhakam / na vā tac cakram atha kiṃ vyomaivaikaṃ vijṛmbhate // 1.947 //
tad apy anantasaccakragarbhaṃ vāpi vibhāsate / anantavyomagarbhaṃ vā mahāvyomaikam ucyate // 1.948 //
yathā vyomaivaikaṃ kacati sitanīlāruṇatayā
yathā caite meghāḥ punar atha tathā bhānti bahudhā / tathā saṃvittattvaṃ kalanaparisaṃkhyāvirahitaiḥ
svatantraṃ svākāraiḥ sphurati na ca te ke cana tataḥ // 1.949 //
iti tattvam idaṃ nyarūpayan / mama nātho hṛdayasthitaḥ svayam
pratipadya vicitrarūpakam / gurusaṃtānaparamparāyitam // 1.950 //
tad amutra naye na ye prarūḍhiṃ / pratipattuṃ kṣamatām upāśrayante
nanu tatpratibodhanāya devo / vividhāṃ maṇḍalakalpanām avocat // 1.951 //
bālo yadvat rekhayā varṇajāte / svaiḥ saṃketair yojyate tatkrameṇa
tadvanmudrāmaṇḍalair mantratantraiḥ / pūrṇe svasmin yojyate dhāmny anarghe // 1.952 //
atrāpi kiñcana vibhāti tadicchayaiva / dūraṃ tathā savidham āśritatāratamyam
asaṃspṛg apy atha niraṃśapadapratiṣṭham / itthaṃ kriyāpaṭalago bahudhaiva bhedaḥ // 1.953 //
itthaṃ pramāṇatābhāgi yat tattvaṃ hi nyarūpyata
parāparā bhagavatī seyaṃ bhāti tathā tathā // 1.954 // / tad atraiva parāṃśo yaḥ sa mātraṃśo 'paraḥ punaḥ
meyāṃśa iti tat pūrvam evāsmābhiḥ prakāśitam // 1.955 // / mātraṃśo 'pi pare bhāge bahudhā yat sthitas tataḥ
parāparatayodriktaḥ paro mantreśarūpakaḥ // 1.956 // / udriktāparabhāvas tu mantra ity abhidhīyate
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727588 (0.054):
pare sthito hyeṣa paraḥ sarvārthevu tataḥ param /
parāparas tu yo mātā samudriktaparāparaḥ // 1.957 //
sa vijñānākalaḥ proktaḥ prabuddhaparabhāvakaḥ / aparodrekayogena sa eva pralayākalaḥ // 1.958 //
aparaḥ kila yo mātā sakalaḥ sa tu bhāṣyate
parāparādibhedena tasyāpi bahudhā sthitiḥ // 1.959 // / vicāryamāṇā niḥsaṃkhyān mātṛbhedāṃs tanoty alam
mukhyatvena tu saptaiva mātṛbhedāḥ prakīrtitāḥ // 1.960 //
pramāṇāṃśe patanty eva teṣām eva svaśaktayaḥ / vyāpārayogitaivaiṣā śaktitvam iti manmahe // 1.961 //
yac ca vyāpriyamāṇatvaṃ karaṇatvaṃ tad eva hi / evaṃ ca śaktimacchakktibhedān mātṛpramāṇajāḥ // 1.962 //
caturdaśasvarūpaṃ ca prameyam iti bhāṣyate / mātā mānaṃ ca meyaṃ ca yata ekaṃ prakīrtitam // 1.963 //
tataḥ pañcadaśātmaikam ekaṃ prakṛtipañcitam
tatrāpy ekaikaśo bhede nijatattvasvarūpiṇi // 1.964 // / saṃkṣepavistarakṛtaṃ bhedānantyaṃ pratāyate
punar jalādimūlāntabhedasaṃkalanakramāt // 1.965 //
bhūyān bhedaprabhedottho vaicitryavisarodayaḥ
evaṃ dharātaḥ prabhṛti pradhāna- / tattvāntam uktaṃ daśapañcadhaiva
puṃsaḥ kalāntaṃ sakalaḥ svarūpa- / bhūto na mātā na ca mānarūpaḥ // 1.966 //
trayodaśātmatvam ato 'tra niṣṭhitaṃ / niśi svarūpaṃ tu bhavel layākalaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264025 (0.059):
svarūpam | vā iti svarūpam | ya iti svarūpam | tayor vāyayor madhye
madhye tu vijñānakalasvarūpatā
vidyāpade mantragatasvarūpatā // 1.967 //
aiśe mantreśavargasthitir atha suśive dhāmni tannāthaniṣṭhā
pūrvaṃ pūrvaṃ ca tatra prakaṭayati nijāṃ mātṛmānavyavasthām
tenānanyapramātṛ sphurati śivapadaṃ svaprakāśaṃ sadaikaṃ
mantreśeśānatas tu triśaramuninavatryakṣasaṃkhyāvibhedāḥ // 1.968 //
śaktiś ca no śaktimato vibhinnā / tenaiti no bhedam iyaṃ pṛthaktvam
amātṛtāyāṃ na ca śaktir asti / tena svarūpaṃ na hi śaktiyuktam // 1.969 //
dharātattvāvibhedena yaḥ prakāśaḥ prakāśate
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8782653 (0.0):
AbhT_10.168a/. dharātattvāvibhedena yaḥ prakāśaḥ prakāśate /
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13110851 (0.057):
adhunā samastaṃ pṛthivītattvaṃ pramātṛprameyarūpam uddiśya nirūpyate yo / dharātattvābhedena prakāśaḥ sa śivaḥ // AbhTs_9.29
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3650689 (0.058):
idantayā bhāti , tadgatastu prakāśo 'ham ityeva svaprakāśatayā / prakāśate / pramātrīkṛtaparadehaprāṇādisamavabhāsasaṃskārāt tu tanniṣṭhām
Tarkarahasya (tarkrsau.htm.txt) 24337855 (0.061):
prakāśamānastādātmyāt sṣarūpastha prakāśakaḥ | / yathā prakāśo 'bhimatastathā dhīrātmavedinī[287] | |"[288]"
sa eva śivanātho 'tra pṛthivī brahma tatparam // 1.970 //
dharātattvagatāḥ siddhīr vitarītuṃ samudyatān
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8782667 (0.0):
AbhT_10.169a/. dharātattvagatāḥ siddhīrvitarītuṃ samudyatān /
prerayanti śivecchāto ye te mantramaheśvarāḥ // 1.971 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8782673 (0.0):
AbhT_10.169a/. dharātattvagatāḥ siddhīrvitarītuṃ samudyatān / / AbhT_10.169b/. prerayanti śivecchāto ye te mantramaheśvarāḥ // 169
preryamāṇās tu mantreśā mantrās tadvācakāḥ sphuṭam
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8782681 (0.0):
AbhT_10.169b/. prerayanti śivecchāto ye te mantramaheśvarāḥ // 169 / AbhT_10.170a/. preryamāṇāstu mantreśā mantrāstadvācakāḥ sphuṭam /
dharātattvagataṃ yogam abhyasya śivavidyayā // 1.972 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8782689 (0.0):
AbhT_10.170a/. preryamāṇāstu mantreśā mantrāstadvācakāḥ sphuṭam / / AbhT_10.170b/. dharātattvagataṃ yogamabhyasya śivavidyayā // 170
na tu pāśavasāṃkhyīyavaiṣṇavādidvitādṛśā
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8782697 (0.0):
AbhT_10.170b/. dharātattvagataṃ yogamabhyasya śivavidyayā // 170 / AbhT_10.171a/. na tu pāśavasāṃkhyīyavaiṣṇavādidvitādṛśā /
aprāptadhruvadhāmāno vijñānakalatājuṣaḥ // 1.973 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8782700 (0.032):
AbhT_10.171a/. na tu pāśavasāṃkhyīyavaiṣṇavādidvitādṛśā / / AbhT_10.171b/. aprāptadhruvadhāmāno vijñānākalatājuṣaḥ // 171
tāvattattvopabhogena ye kalpānte layaṃ gatāḥ
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8782713 (0.0):
AbhT_10.172a/. tāvattattvopabhogena ye kalpānte layaṃ gatāḥ /
sauṣuptāvasthitau yadvat te 'tra pralayakevalāḥ // 1.974 //
sauṣupte tattvalīnatvaṃ sphuṭam eva hi lakṣyate
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8782727 (0.0):
AbhT_10.172b/. sauṣuptāvasthayopetāste@tra pralayakevalāḥ // 172 / AbhT_10.173a/. sauṣupte tattvalīnatvaṃ sphuṭameva hi lakṣyate /
anyathā niyatasvapnasaṃsṛṣṭir iyatī kutaḥ // 1.975 // / sauṣuptam api citraṃ ca svacchāsvacchādi bhāsate
asvāpsaṃ sukham ityādismṛtivaicitryadarśanāt // 1.976 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8782747 (1.192):
AbhT_10.174a/. sauṣuptamapi citraṃ ca svacchāsvacchādi bhāsate / / AbhT_10.174b/. asvāpsaṃ sukhamityādismṛtivaicitryadarśanāt // 174
māyākarmasamullāsasaṃmiśritamalābilāḥ / dharādhirohiṇo jñeyāḥ sakalā iha pudgalāḥ // 1.977 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8782791 (0.0):
AbhT_10.177a/. māhākarmasamullāsasaṃmiśritamalābilāḥ / / AbhT_10.177b/. dharādhirohiṇo jñeyāḥ sakalā iha pudgalāḥ // 177
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6799995 (0.053):
svarūpadarśanāccāyaṃ māyā nāśantayā vinā // GarP_1,236.31 //
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2910746 (0.060):
nābhāavaḥ, māyāsvarūpavaicitryadarśanavannābhāvaḥ / kathaṃ na bhāvaḥ?
asyaiva saptakasya svasvavyāpāraprakalpane / prakṣobho yas tad evoktaṃ śaktīnāṃ saptakaṃ tataḥ // 1.978 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8782802 (0.043):
AbhT_10.177b/. dharādhirohiṇo jñeyāḥ sakalā iha pudgalāḥ // 177 / AbhT_10.178a/. asyaiva saptakasya svasvavyāpāraprakalpane /
śivo 'vicyutacidrūpas tisras tacchaktayas tu yāḥ
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8782815 (0.0):
AbhT_10.179a/. śivo hyacyutacidrūpastisrastacchaktayastu yāḥ /
tāḥ svātantryavaśopāttagrahītṛgrāhyarūpikāḥ // 1.979 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8782816 (0.062):
AbhT_10.179a/. śivo hyacyutacidrūpastisrastacchaktayastu yāḥ / / AbhT_10.179b/. tāḥ svātantryavaśopāttagrahītrākāratāvaśāt // 179
grahītṛbhāgodrekeṇa grāhyabhāgocchalatvataḥ
sapta sapteti yat tv ekaṃ jaḍamātraṃ narātmakam // 1.980 //
tatsvarūpaṃ tatas traidhaṃ pratitattvaṃ vyavasthitam
kiṃ cārthe khalu nirgrāhye tuṭayaḥ ṣoḍaśa kṣaṇāḥ // 1.981 //
sapādadvyaṅgulāveśāt pratyekaṃ parikalpitāḥ
tatrādyaḥ paramādvaitanirvibhāgarasātmakaḥ // 1.982 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8782962 (0.013):
AbhT_10.188b/. tatrādyaḥ paramādvaito nirvibhāgarasātmakaḥ // 188
antyas tu grāhyatādātmyān na pṛthak pravibhāvyate
upāntyas tatsvarūpasya grāhakaḥ paribhāvvyate // 1.983 // / ādyaṃ ca saptakaṃ tatra nirvikalpakatāṃ gatam
kramonmiṣadvikalpāṃśacchāyācchādanakovidam // 1.984 //
tad eva śivarūpaṃ hi paraśaktyātmakaṃ viduḥ
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8783006 (0.0):
AbhT_10.191b/. tadeva śivarūpaṃ hi paraśaktyātmakaṃ viduḥ // 191
dvitīyaṃ saptakaṃ tatra parāparapadātmakam // 1.985 // / vikalpa iti saṃgītam iti bhedo 'vabhāsyate
tad asyāṃ sūkṣmasaṃvittau kalanāya samudyatāḥ // 1.986 // / saṃvedayante yadrūpaṃ tatra kiṃ vā vikatthanaiḥ
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8783097 (0.030):
AbhT_10.198a/. tadasyāṃ sūkṣmasaṃvittau kalanāya samudyatāḥ / / AbhT_10.198b/. saṃvedayante yadrūpaṃ tatra kiṃ vāgvikatthanaiḥ // 198
kramāt tu bhedanyūnatve tuṭīnām api yo mataḥ // 1.987 //
vikalpasya ca nirhrāso nirvikalpopalakṣaṇam / yathā hi ciraduḥkhārtaḥ paścād āttasukhasthitiḥ // 1.988 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8783141 (0.0):
AbhT_10.201a/. yathā hi ciraduḥkhārtaḥ paścādāttasukhasthitiḥ /
vismaraty eva tadduḥkhaṃ sukhaviśrāntivartmanā
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8783149 (0.0):
AbhT_10.201a/. yathā hi ciraduḥkhārtaḥ paścādāttasukhasthitiḥ / / AbhT_10.201b/. vismaratyeva tadduḥkhaṃ sukhaviśrāntivartmanā // 201
tathā gatavikalpe 'pi rūḍhāḥ saṃvedane janāḥ // 1.989 // / vikalpaviśrāntibalāt tāṃ vṛttiṃ nābhimanvate
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8783160 (0.047):
AbhT_10.201b/. vismaratyeva tadduḥkhaṃ sukhaviśrāntivartmanā // 201 / AbhT_10.202a/. tathā gatavikalpe@pi rūḍhāḥ saṃvedane janāḥ /
vikalpanirhrāsavaśena yāti / vikalpavandhyā paramārthasatyā
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8783172 (0.0):
AbhT_10.202b/. vikalpaviśrāntibalāttāṃ sattāṃ nābhimanvate // 202 / AbhT_10.203a/. vikalpanirhrāsavaśena yāti vikalpavandhyā paramārthasatyā /
saṃvitsvarūpaprakaṭatvam itthaṃ / tatrāvadhāne yatatāṃ subuddhiḥ // 1.990 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8783183 (0.0):
AbhT_10.203a/. vikalpanirhrāsavaśena yāti vikalpavandhyā paramārthasatyā / / AbhT_10.203b/. saṃvitsvarūpaprakaṭatvamitthaṃ tatrāvadhāne yatatāṃ
grāhyagrāhakasaṃvittau saṃbandhe sāvadhānatā
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8783188 (0.0):
AbhT_10.203b/. saṃvitsvarūpaprakaṭatvamitthaṃ tatrāvadhāne yatatāṃ / subuddhiḥ // 203 / AbhT_10.204a/. grāhyagrāhakasaṃvittau saṃbandhe sāvadhānatā /
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13111105 (0.062):
tu sā prakāśata eva iti iyam asau sambandhe grāhyagrāhakayoḥ sāvadhānatā
iyaṃ sā bhaṇyate tatra yatheṣṭaphalayogataḥ // 1.991 // / ata eva hi tadbhedabāhulyād bhuvanāny api
vicitratvaṃ prayāntīti na cātikrama iṣyate // 1.992 //
sakramākramam evedaṃ kālasya prākpradūsaṇāt / diśaś ca paramārthatvaṃ naiva yuktyopapadyate // 1.993 //
pūrvāparapratītiṃ hi naikā sā kurute tathā
upādhibhedo no vastu tat kathaṃ sā prakalpyatām // 1.994 //
yo hi yasmādguṇotkṛṣṭa ity ataḥ parameśvaraḥ / abhāṣata nijānandakḷptadikkālamaṇḍalaḥ // 1.995 //
tad evaṃ tattvarūpe 'smin vicitre pravivikṣatām / upāyabhedāt traividhyaṃ samāveśeṣu varṇitam // 1.996 //
anupāyaḥ śāṃbhavo 'sau cidupāyas tataḥ param
jaḍopāyas tv āṇavaḥ syāt sa cāpi bahudhā mataḥ // 1.997 //
ajaḍe 'pi jaḍābhāsaḥ pārameśvaryayogataḥ / nāḍīkaraṇabāhyādes tena saṃvidupāyatā // 1.998 //
tatrākṣavṛttim āśritya bāhyākāragraho hi yaḥ
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8784406 (1.192):
AbhT_10.289a/. tatrākṣavṛttimāśritya bāhyākāragraho hi yaḥ /
tajjāgratsphuṭam āsīnam anubandhi punaḥ punaḥ // 1.999 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8784414 (0.0):
AbhT_10.289a/. tatrākṣavṛttimāśritya bāhyākāragraho hi yaḥ / / AbhT_10.289b/. tajjāgratsphuṭamāsīnamanubandhi punaḥ punaḥ // 289
ātmasaṃkalpanirmāṇaṃ svapno jāgradviparyayaḥ
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8784422 (0.0):
AbhT_10.289b/. tajjāgratsphuṭamāsīnamanubandhi punaḥ punaḥ // 289 / AbhT_10.290a/. ātmasaṃkalpanirmāṇaṃ svapno jāgradviparyayaḥ /
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13111348 (0.031):
kiṃ ca yasya yad yadā rūpaṃ sphuṭaṃ sthiram anubandhi tat jāgrat tasyaiva / tadviparyayaḥ svapnaḥ yaḥ layākalasya bhogaḥ sarvāvedanaṃ suṣuptaṃ yo
layākalasya yo bhogaḥ layakarmavaśān na tu // 1.1000 //
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13111350 (0.026):
kiṃ ca yasya yad yadā rūpaṃ sphuṭaṃ sthiram anubandhi tat jāgrat tasyaiva / tadviparyayaḥ svapnaḥ yaḥ layākalasya bhogaḥ sarvāvedanaṃ suṣuptaṃ yo
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8784423 (0.054):
AbhT_10.290a/. ātmasaṃkalpanirmāṇaṃ svapno jāgradviparyayaḥ / / AbhT_10.290b/. layākalasya bhogo@sau malakarmavaśānnatu // 290
sthiro bhaven niśābhāvāt suptaṃ saukhyādyavedane
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8784440 (0.0):
AbhT_10.291a/. sthirībhavenniśābhāvātsuptaṃ saukhyādyavedane /
jñānākalasya malataḥ kevalād bhogamātrataḥ // 1.1001 // / bhedavantaḥ svato bhinnāś cikīrṣyante jaḍājaḍāḥ
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8784445 (0.040):
AbhT_10.291a/. sthirībhavenniśābhāvātsuptaṃ saukhyādyavedane / / AbhT_10.291b/. jñānākalasya malataḥ kevalādbhogamātrataḥ // 291
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8784453 (0.041):
AbhT_10.292a/. bhedavantaḥ svato@bhinnāścikīrṣyante jaḍājaḍāḥ / / AbhT_10.292b/. turye tatra sthitā mantratannāthādhīśvarāstrayaḥ // 292
turye tatra sthitā mantratannāthādhīśvarās trayaḥ // 1.1002 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8784461 (0.0):
AbhT_10.292a/. bhedavantaḥ svato@bhinnāścikīrṣyante jaḍājaḍāḥ / / AbhT_10.292b/. turye tatra sthitā mantratannāthādhīśvarāstrayaḥ // 292
yāvad bhairavabodhāṃśapraveśanasahiṣṇavaḥ
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8784465 (0.056):
AbhT_10.292b/. turye tatra sthitā mantratannāthādhīśvarāstrayaḥ // 292 / AbhT_10.293a/. yāvadbhairavabodhāntaḥpraveśanasahiṣṇavaḥ /
bhāvā vigaladātmīyasārāḥ svayam abhedinaḥ // 1.1003 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8784475 (0.0):
AbhT_10.293a/. yāvadbhairavabodhāntaḥpraveśanasahiṣṇavaḥ / / AbhT_10.293b/. bhāvā vigaladātmīyasārāḥ svayamabhedinaḥ // 293
turyātītapade saṃsyur iti pañcadaśātmake
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8784481 (1.192):
AbhT_10.293b/. bhāvā vigaladātmīyasārāḥ svayamabhedinaḥ // 293 / AbhT_10.294a/. turyātītapade saṃsyuriti pañcadaśātmake /
yasya yad yad sphuṭaṃ rūpaṃ taj jāgrad iti manyatām // 1.1004 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8784482 (0.047):
AbhT_10.294a/. turyātītapade saṃsyuriti pañcadaśātmake / / AbhT_10.294b/. yasya yadyatsphuṭaṃ rūpaṃ tajjāgraditi manyatām // 294
tad evāsthiram ābhāti svarūpaṃ svapna īdṛśaḥ / asphuṭaṃ tu yad ābhāti suptaṃ tat tat puro 'pi yat // 1.1005 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8784503 (0.058):
AbhT_10.295b/. asphuṭaṃ tu yadābhāti suptaṃ tattatpuro@pi yat // 295
tritayasyānusaṃdhis tu yadvaśād upajāyate
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8784515 (0.024):
AbhT_10.296a/. trayasyāsyānusaṃdhistu yadvaśādupajāyate /
sraksūtratulyaṃ tatturyaṃ sarvabhedeṣu gṛhyatām // 1.1006 //
yat tv advaitabharollāsi drāvitāśeṣabhedakam
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8784529 (0.031):
AbhT_10.297a/. yattvadvaitabharollāsadrāvitāśeṣabhedakam /
turyātītaṃ tu tat prāhur itthaṃ sarvatra yojayet // 1.1007 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8784537 (0.029):
AbhT_10.297b/. turyātītaṃ tu tatprāhuritthaṃ sarvatra yojayet // 297
layākale hi svaṃ rūpaṃ jāgrattatpūrvavṛtti tu
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8784545 (0.0):
AbhT_10.298a/. layākale tu svaṃ rūpaṃ jāgrattatpūrvavṛtti tu /
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26395011 (0.055):
jñānaṃ tu svapnavṛttitvaṃ kriyā jāgrad iti smṛtā
svapnādīti kramaṃ sarvaṃ sarvatrānusared budhaḥ // 1.1008 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8784556 (0.0):
AbhT_10.298b/. svapnādīti kramaṃ sarvaṃ sarvatrānusaredbudhaḥ // 298
ekatrāpi prabhau pūrṇe citturyātītam ucyate
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8784563 (0.0):
AbhT_10.298b/. svapnādīti kramaṃ sarvaṃ sarvatrānusaredbudhaḥ // 298 / AbhT_10.299a/. ekatrāpi prabhau pūrṇe citturyātītamucyate /
ānandas turyam icchaiva bījabhūmiḥ suṣuptatā // 1.1009 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8784571 (1.192):
AbhT_10.299a/. ekatrāpi prabhau pūrṇe citturyātītamucyate / / AbhT_10.299b/. ānandasturyamicchaiva bījabhūmiḥ suṣuptatā // 299
jñānaṃ tu svapnavṛttitvaṃ kriyā jāgrad iti smṛtā
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26394984 (0.055):
layākale hi svaṃ rūpaṃ jāgrattatpūrvavṛtti tu / svapnādīti kramaṃ sarvaṃ sarvatrānusared budhaḥ // 1.1008 //
atraiva yogabhūmyutthāḥ saṃjñāḥ piṇḍasthatādayaḥ // 1.1010 //
sarvatobhadratādyās tu prasaṃkhyājñāninirmitāḥ
ekaikatra catūrūpasadbhāvād vitate tataḥ // 1.1011 //
catūrūpatvam ekatra tritvaṃ paścād athaikatā
ekas tu bhairavo nāthaḥ prollasadviśvarūpakaḥ // 1.1012 //
ekaḥ śivādisakalaparyantasthitisaṃgataḥ
so 'yaṃ samasta evādhvā bhairavābhedavṛttimān // 1.1013 // / tatsvātantryāt svatantratvam aśnuvāno 'vabhāsate
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785567 (0.007):
AbhT_11.54a/. so@yaṃ samasta evādhvā bhairavābhedavṛttimān /
so 'yaṃ mātṛsvarūpastho mantrādhveti vibhāvyate // 1.1014 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785570 (0.046):
AbhT_11.54b/. tatsvātantryātsvatantratvamaśnuvāno@vabhāsate // 54 / AbhT_11.55a/. tathāhi mātṛrūpastho mantrādhveti nirūpitaḥ /
pramārūpatayā so 'yaṃ varṇādhveti nirucyate / pramāṇarūpatām etya prayāty eṣa padādhvatām // 1.1015 //
pramāṇarūpatāveśam aparityajya meyatām
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785646 (0.0):
AbhT_11.60a/. pramāṇarūpatāveśamaparityajya meyatām // 60
gacchan saṃkalpanayogāt kalādhvā mātṛsaṃgataḥ // 1.1016 //
śuddhe prameyatāyoge sa tattvādhveti gṛhyatām
tatsthaulyādhāratāyogād bhuvanādhveti varṇitaḥ // 1.1017 //
tathā hi cidvimarśena grastā vācyadaśā yadā
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785580 (0.0):
AbhT_11.55b/. tathāhi cidvimarśena grastā vācyadaśā yadā // 55
śivajñānakriyāyattamananatrāṇatatparā // 1.1018 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785589 (0.0):
AbhT_11.55b/. tathāhi cidvimarśena grastā vācyadaśā yadā // 55 / AbhT_11.56a/. śivajñānakriyāyattamananatrāṇatatparā /
aśeṣaśaktipaṭalīlīlālāmpaṭyapāṭavāt
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785593 (0.008):
AbhT_11.56a/. śivajñānakriyāyattamananatrāṇatatparā / / AbhT_11.56b/. aśeṣaśaktipaṭalīlīlālāmpaṭyapāṭavāt // 56
mantrādhvā rabhasena drāk prāg udbhūtaḥ śivātmakaḥ // 1.1019 //
ucchalatsaṃvidāmātraviśrāntyāsvādayoginaḥ
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785697 (0.0):
AbhT_11.63b/. ucchalatsaṃvidāmātraviśrāntyāsvādayoginaḥ // 63
sarvābhidhānasāmarthyād aniyantritaśaktayaḥ // 1.1020 // / sṛṣṭāḥ svātmasahotthārthadharāparyantavṛttayaḥ
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785704 (0.029):
AbhT_11.63b/. ucchalatsaṃvidāmātraviśrāntyāsvādayoginaḥ // 63 / AbhT_11.64a/. sarvābhidhānasāmarthyādaniyantritaśaktayaḥ /
svātmīye cidvilasite tāvato 'rthān nijātmani // 1.1021 //
āmṛśantaḥ pramārūpāṃ satyāṃ bibhrati saṃvidam
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785729 (0.051):
AbhT_11.65b/. varṇaughāste pramārūpāṃ satyāṃ bibhrati saṃvidam // 65
bālās tiryakpramātāro ye 'py asaṃketabhāginaḥ // 1.1022 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785730 (0.045):
AbhT_11.65b/. varṇaughāste pramārūpāṃ satyāṃ bibhrati saṃvidam // 65 / AbhT_11.66a/. bālāstiryakpramātāro ye@pyasaṃketabhāginaḥ /
te 'py akṛtrimasaṃskārasārām enāṃ svasaṃvidam
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785745 (0.010):
AbhT_11.66b/. te@pyakṛtrimasaṃskārasārāmenāṃ svasaṃvidam // 66
bhinnabhinnām upāśritya yānti citrāṃ pramātṛtām // 1.1023 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785751 (0.0):
AbhT_11.66b/. te@pyakṛtrimasaṃskārasārāmenāṃ svasaṃvidam // 66 / AbhT_11.67a/. bhinnabhinnāmupāśritya yānti citrāṃ pramātṛtām /
asyām akṛtrimānantavarṇasaṃvidi rūḍhatām / saṃketā yānti cet te 'pi yānty asaṃketavṛttitām // 1.1024 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785766 (0.031):
AbhT_11.67a/. bhinnabhinnāmupāśritya yānti citrāṃ pramātṛtām / / AbhT_11.67b/. asyā cākṛtrimānantavarṇasaṃvidi rūḍhatām // 67
anayā tu vinā sarve saṃketā bahuśaḥ kṛtāḥ
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785771 (5.960):
AbhT_11.68b/. anayā tu vinā sarve saṃketā bahuśaḥ kṛtāḥ // 68
naiva cetasi viśrāntiṃ saṃketāntarayogataḥ // 1.1025 //
vrajeyur anavasthānān mūlakṣatikaratvataḥ
tatrāpi khalu saṃkete bālo vyutpādyatāṃ kutaḥ // 1.1026 // / tenānantas tv amāyīyo yo varṇagrāma īdṛśaḥ
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785803 (0.037):
AbhT_11.71a/. tenānanto hyamāyīyo yo varṇagrāma īdṛśaḥ /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24168601 (0.046):
bhūtabhavyasya'; itiśrutariśānaḥ 'tattu'; viṣṇureva bhavet / kutaḥ? / yastatra viṣṇāveva pramito mahāyogavidvadrūḍhibhyāṃ prasiddho 'nyatra
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23721189 (0.056):
samāpte mohvane bālo yaḥ samutpasyate 'vyayaḥ / / sa nūnaṃ devarājasya padamaindaṃ hariṣyati // VamP_28.35 //
sa cidvimarśasacivaḥ sadaiva pravijṛmbhate // 1.1027 //
tata eva ca māyīyā varṇāḥ sūtiṃ vitenire / teṣāṃ te khalv amāyīyā vīryam ity avadhāryate // 1.1028 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785814 (0.042):
AbhT_11.71b/. saṃvidvimarśasacivaḥ sadaiva sa hi jṛmbhate // 71 / AbhT_11.72a/. yata eva ca māyīyā varṇāḥ sūtiṃ vitenire /
tathā hi paravākyeṣu śruteṣv āvṛṇute nijā / pramā yasya jaḍo nāsau tatrārthe yāti mātṛtām // 1.1029 //
yasya tu svapramā bodhe praviśed bhedagarbhagā
māyīyavarṇapuñje sve sa pramātṛtvam ṛcchati // 1.1030 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785875 (0.035):
AbhT_11.76a/. vākyādivarṇapuñje sve sa pramātā vaśībhavet /
yathā yathā cākṛtakaṃ tadrūpam atiricyate / tathā tathā camatkāratāratamyaṃ prakalpyate // 1.1031 //
tadudrekamahattve tu pratibhātmani niṣṭhitāḥ
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785910 (0.028):
AbhT_11.78b/. ādyodrekamahattve@pi pratibhātmani niṣṭhitāḥ // 78
dhruvaṃ kavitvavaktṛtvaśālitāṃ yānti sarvataḥ // 1.1032 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8785916 (0.0):
AbhT_11.78b/. ādyodrekamahattve@pi pratibhātmani niṣṭhitāḥ // 78 / AbhT_11.79a/. dhruvaṃ kavitvavaktṛtvaśālitāṃ yānti sarvataḥ /
ata eva hi vāksiddhau varṇānāṃ samupāsyatā / teṣām eva tatas tena guptā guptena bhāṣitāḥ // 1.1033 //
tato yāvadvibhoḥ śaśvadviśrāntir yugapadbahūn
varṇān udṛṅkya bhogāṃśaparipūraṇasusthitān // 1.1034 //
tāvad eva padādhvāsau meyabhūmim upāśritaḥ / saṃsāramṛtasaṃketasaṃghāte prathamāṅkuraḥ // 1.1035 //
evaṃ prameyatā mātṛbhāvo mānatvam apy atha
ṣaṭtriṃśadātmanas tattvakalāpasyeti niścitam // 1.1036 // / tatra sarvaṃ vibhāty etat parameśitari dhruve
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786129 (0.041):
AbhT_11.93a/. sarvametadvibhātyeva parameśitari dhruve / / AbhT_11.93b/. pratibimbasvarūpeṇa na tu bāhyatayā yataḥ // 93
pratibimbasvarūpeṇa na tu bāhyatayā yataḥ // 1.1037 // / cidvyomny eva śive tattaddehādimatir īdṛśī
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786145 (0.0):
AbhT_11.93a/. sarvametadvibhātyeva parameśitari dhruve / / AbhT_11.93b/. pratibimbasvarūpeṇa na tu bāhyatayā yataḥ // 93
bhinnā saṃsāriṇāṃ bhāti rajjau sarpādikā yathā // 1.1038 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786147 (0.037):
AbhT_11.94a/. cidvyomnyeva śive tattaddehādimatirīdṛśī / / AbhT_11.94b/. bhinnā saṃsāriṇāṃ rajjau sarpasragvīcibuddhivat // 94
yataḥ prāgdehamaraṇasiddhāntaḥ svapnagocaraḥ
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786160 (0.0):
AbhT_11.95a/. yataḥ prāgdehamaraṇasiddhāntaḥ svapnagocaraḥ /
dehāntarādir maraṇāt kīdṛg vā dehasaṃbhavaḥ // 1.1039 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786166 (0.035):
AbhT_11.95a/. yataḥ prāgdehamaraṇasiddhāntaḥ svapnagocaraḥ / / AbhT_11.95b/. dehāntarādirmaraṇe kīdṛgvā dehasaṃbhavaḥ // 95
svapne tu pratibhāmātrasāmānyaprathanād balāt
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786174 (0.039):
AbhT_11.96a/. svapne@pi pratibhāmātrasāmānyaprathanābalāt /
viśeṣāḥ pratibhāsante na bhāvyante 'pi te tathā // 1.1040 // / sāligrāmopalāḥ kecic citrākṛtihṛdo yathā
tathā māyādibhūmyantalekhāś citrahṛdayaś citaḥ // 1.1041 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786196 (0.040):
AbhT_11.97b/. tathā māyādibhūmyantalekhācitrahṛdaścitaḥ // 97
nagarārṇavaśailādyās tadicchānuvidhāyinaḥ
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786205 (0.0):
AbhT_11.97b/. tathā māyādibhūmyantalekhācitrahṛdaścitaḥ // 97 / AbhT_11.98a/. nagarārṇavaśailādyāstadicchānuvidhāyinaḥ /
na svayaṃ sadasadrūpakāraṇākaraṇātmakāḥ // 1.1042 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786208 (0.047):
AbhT_11.98a/. nagarārṇavaśailādyāstadicchānuvidhāyinaḥ / / AbhT_11.98b/. na svayaṃ sadasanto no kāraṇākāraṇātmakāḥ // 98
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17855766 (0.056):
āha | tad brahma na sat nāpy asat, kārya kāraṇātītam ity arthaḥ ||12||
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26723337 (0.056):
āha | tad brahma na sat nāpy asat, kārya-kāraṇātītam ity arthaḥ ||12||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3457936 (0.056):
samaḥ sarveṣu bhūteṣu madbhaktiṃ labhate parām // BhGR_13. iti / na sat / tan nāsad ucyate kāryakāraṇarūpāvasthādvayarahitatayā sadasacchabdābhyām"
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22922746 (0.056):
arjuna | na punar atyantam evāsad bhagavān, svayaṃ kārya kāraṇe vā / sad asatī ||BhGS_9.19||
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18332648 (0.058):
kathaṃ kāryaṃ kāraṇena bhinnābhinnaṃ pramitamityata āha asaditi // / asad yat kāryarūpeṇa kāraṇātmatayāsti hi // MAnuv_2,1.91cd //
ciraprarūḍhe niyame samucchedāt pravartanāt / arūḍhe 'pi svatantro 'yaṃ sthitaś cidvyomabhairavaḥ // 1.1043 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786230 (0.055):
AbhT_11.99a/. niyateścirarūḍhāyāḥ samucchedātpravartanāt / / AbhT_11.99b/. arūḍhāyāḥ svatantro@yaṃ sthitaścidvyomabhairavaḥ // 99
ekacinmātrasaṃpūrṇabhairavābhedabhāgini
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786237 (0.0):
AbhT_11.99b/. arūḍhāyāḥ svatantro@yaṃ sthitaścidvyomabhairavaḥ // 99 / AbhT_11.100a/. ekacinmātrasaṃpūrṇabhairavābhedabhāgini /
evam asmīty anāmarśo bhedako bhāvamaṇḍale // 1.1044 // / sarvapramāṇair no siddhaṃ svapne kartrantaraṃ yathā
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786251 (0.0):
AbhT_11.100b/. evamasmītyanāmarśo bhedako bhāvamaṇḍale // 100 / AbhT_11.101a/. sarvapramāṇairno siddhaṃ svapne kartrantaraṃ yathā /
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786241 (0.036):
AbhT_11.100a/. ekacinmātrasaṃpūrṇabhairavābhedabhāgini / / AbhT_11.100b/. evamasmītyanāmarśo bhedako bhāvamaṇḍale // 100
svasaṃvidaḥ svatantrāyās tathā sargo 'pi budhyatām // 1.1045 // / cittacitrapurodyāne krīḍann evaṃ hi vetti yaḥ
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786263 (0.034):
AbhT_11.102a/. cittacitrapurodyāne krīḍedevaṃ hi vetti yaḥ /
aham eva sthito bhāvair bhūtaiś cinmātrakair iti // 1.1046 //
evaṃ jāto mṛto 'smīti janmamṛtyuvicitratāḥ
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786280 (0.025):
AbhT_11.103a/. evaṃ jāto mṛto@smīti janmamṛtyuvicitratāḥ /
ajanmany amṛtau bhānti cittabhittau svakalpināḥ // 1.1047 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786284 (0.0):
AbhT_11.103a/. evaṃ jāto mṛto@smīti janmamṛtyuvicitratāḥ / / AbhT_11.103b/. ajanmanyamṛtau bhānti cittabhittau svanirmitāḥ // 103
parehasaṃvidāmātraṃ paralokehalokatā
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786294 (0.0):
AbhT_11.104a/. parehasaṃvidāmātraṃ paralokehalokate /
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25789229 (0.056):
upadiśāmi yathā tad-grahaṇa-mātrād anaṅgaṃ sāṅgaṃ viracayya santuṣṭena / prasādīkṛta-sva-sarvasva-svarūpa-vilāsa-ratnāni mantra-gurau mayi
Tarkarahasya (tarkrsau.htm.txt) 24339471 (0.061):
tatrānubhavarūpatvāt te yogyāḥ svātmasaṃvidi | / iti sā yogyatāmānamātmāmeyaḥ phalaṃ svavid[337]| |"[338]"
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5849669 (0.061):
FN: 1 arthātmasaṃbandhinyāṃ saṃvidyajaḍāyāmapi nārthātmanoḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20941040 (0.064):
punarapyanumānaṃ dvividham/ sārthaṃ parārthaṃ ca 1 / tatra / paropadeśānapakṣaṃ svārtham/ tatsāpekṣaṃ parārtham/
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6884430 (0.064):
kutaḥ punasta ātmalokārthanaḥ pravraḍantyevetyucyate / / tatrārthavādavākyarūpeṇa hotuṃ darśayatu /
kiṃtv akālakalāsaṃviddeśabhede 'py abhedinī // 1.1048 //
abhaviṣyad ayaṃ sargo mūrtaś cen na tu cinmayaḥ
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786312 (0.0):
AbhT_11.105a/. abhaviṣyadayaṃ sargo mūrtaścenna tu cinmayaḥ /
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2268455 (0.043):
asyātmanaḥ | paramārthataḥ bandhaḥ nāsti | mokṣo 'pi nāsti | kiṃ tu / āmukhataḥ tanmayaḥ bandhamokṣamayaḥ | lakṣyate | nanu tarhi jagati"
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8640313 (0.054):
pracurānandatvāddhyānandamayaḥ / / na tu tadvikānatvāt /
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20905631 (0.064):
mantradhāraṇamātreṇa tadātmā tanmayo bhavet / / kathaṃ vā vātulaḥ so 'pi kathaṃ vā rogavān bhavet // MBhT_12.42
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7302001 (0.064):
yābhirdaśasyathākrivim / RV_08.020.24.2{40} mayo no bhūtotibhirmayobhuvaḥ śivābhirasacadviṣaḥ
tad avekṣyata tanmadhyāt kenaiko 'pi dharādharaḥ // 1.1049 // / bhūtatanmātravargāder ādhārādheyacarcane
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786324 (0.0):
AbhT_11.105b/. tadavekṣyata tanmadhyāt kenaiko@pi dharādharaḥ // 105 / AbhT_11.106a/. bhūtatanmātravargāderādhārādheyatākrame /
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786313 (0.043):
AbhT_11.105a/. abhaviṣyadayaṃ sargo mūrtaścenna tu cinmayaḥ / / AbhT_11.105b/. tadavekṣyata tanmadhyāt kenaiko@pi dharādharaḥ // 105
ante saṃvinmayī śaktiḥ śivarūpaiva dhāriṇī // 1.1050 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786336 (0.0):
AbhT_11.106b/. ante saṃvinmayī śaktiḥ śivarūpaiva dhāriṇī // 106
tasmāt pratītir evetthaṃ kartrī sā pratibhā śivaḥ / atra svātmani te tena śaktiḥ sādhārasaṃjñitā // 1.1051 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786337 (0.031):
AbhT_11.106b/. ante saṃvinmayī śaktiḥ śivarūpaiva dhāriṇī // 106 / AbhT_11.107a/. tasmātpratītirevetthaṃ kartrī dhartrī ca sā śivaḥ /
sāṃkalpikaṃ nirādhāram api naiva pataty adhaḥ / svādhāraśaktau viśrānter viśvam itthaṃ vimṛśyatām // 1.1052 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786363 (0.024):
AbhT_11.108a/. sāṃkalpikaṃ nirādhāramapi naiva patatyadhaḥ /
asyā ghanāham ityādirūḍher eva dharāditā / yāvad ante cidasmīti nirvṛttā bhairavātmatā // 1.1053 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786377 (0.0):
AbhT_11.109b/. yāvadante cidasmīti nirvṛttā bhairavātmatā // 109
maṇāv indrāyudhe bhāsa iva nīlādayaḥ śive
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786385 (1.192):
AbhT_11.109b/. yāvadante cidasmīti nirvṛttā bhairavātmatā // 109 / AbhT_11.110a/. maṇāvindrāyudhe bhāsa iva nīlādayaḥ śive /
paramārthata eṣāṃ tu nodayavyayayogitā // 1.1054 // / deśe kāle 'tra vā sṛṣṭir ity etad asamañjasam
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786386 (0.046):
AbhT_11.110a/. maṇāvindrāyudhe bhāsa iva nīlādayaḥ śive / / AbhT_11.110b/. paramārthata eṣāṃ tu nodayo na vyayaḥ kvacit // 110
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21257925 (0.058):
idamśabdasya eta it ityādeśau stau rephādau thakārādau ca prāgdiśīye pare/ / asmin kāle etarhi/ kāle kim? iha deśe //
cidātmano hi devasya sṛṣṭir dikkālayor api // 1.1055 //
jāgarābhimate sārdhahastatritayagocare
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786413 (1.192):
AbhT_11.112a/. jāgarābhimate sārdhahastatritayagocare /
prahare ca pṛthaksvapnāś citradikkālamāninaḥ // 1.1056 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786420 (0.0):
AbhT_11.112a/. jāgarābhimate sārdhahastatritayagocare / / AbhT_11.112b/. prahare ca pṛthak svapnāścitradikkālamāninaḥ // 112
ata eva kṣaṇaṃ nāma na kiṃcid api manmahe / kriyākṣaṇe 'pi hy ekasmin bahvyaḥ santi drutāḥ kriyāḥ // 1.1057 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786421 (0.050):
AbhT_11.112b/. prahare ca pṛthak svapnāścitradikkālamāninaḥ // 112 / AbhT_11.113a/. ata eva kṣaṇaṃ nāma na kiṃcidapi manmahe /
tena ye bhāvasaṃkocaṃ kṣaṇāntaṃ pratipedire
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786441 (0.0):
AbhT_11.114a/. tena ye bhāvasaṃkocaṃ kṣaṇāntaṃ pratipedire /
te nūnam anayā nālyā śūnyadṛṣṭyavalambinaḥ // 1.1058 // / tad ya eva sato bhāvāñ śūnyīkatuṃ tahtāsataḥ
sphuṭīkartuṃ svatantratvād īśaḥ sa parameśvaraḥ // 1.1059 //
tad itthaṃ parameśāno viśvarūpaḥ pragīyate / na tu bhinnasya kasyāpi dharāder upapannatā // 1.1060 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786470 (0.023):
AbhT_11.115b/. sphuṭīkartuṃ svatantratvādīśaḥ so@smatprabhuḥ śivaḥ // 115 / AbhT_11.116a/. taditthaṃ parameśāno viśvarūpaḥ pragīyate /
uktaṃ caitat puraiveti na bhūyaḥ pravivicyate / bahubhiś cāpi bāhyārthadūṣaṇā pravyaracyata // 1.1061 //
nanv itthaṃ janmamaraṇe karmaṇaḥ phalayogitā
kathaṃ syāt kin nu pūrvoktaṃ citsvātantryaṃ suvisṛmtam // 1.1062 //
tathā hi citsvatantreyaṃ yathā bhāsayate tathā / satyaṃ bhāty akhilākāragarbhā sā ceti niścitam // 1.1063 //
ikṣau pratyaṇu mādhuryaṃ yathā sarvātmanā tathā / pratyekaparamāṇau hi sarvasṛṣṭimayī sthitiḥ // 1.1064 //
ajñātatattvamūlās tu vivadante 'tra ye budhāḥ
nūnaṃ nijamanorājyarakṣāyai te samudyatāḥ // 1.1065 //
prāṇe khe citi bāhye vā kutrāpīdam iti bhramaḥ
ajñatvāt tanniyatyutthasvātantryābhāvajṛmbhitaḥ // 1.1066 //
ataḥ svasaṃvidāmarśo janmatveneha bhāsate
purastāt tu na saṃvittiḥ svātantryocitarūpiṇī // 1.1067 //
prāktanī saṃvid eveha pūrvakarmeti bhāṣyate
tatsaṃvidbādhikā saṃvitkarmakṣayakarī tataḥ // 1.1068 //
akṛtaṃ ca yathā svapne mayā kṛtam iti sphuret / phaladā dṛśyate saiva vārtā jāgrati karmaṇaḥ // 1.1069 //
tathā ca prācyakarmaughaphalasaṃploṣaṇātmikā
yasyaikāpy uttarodeti saṃvit sa phalabhāṅ na hi // 1.1070 //
kiṃ cānyadbahusaṃvitsusphurattvādayaśo yaśaḥ
bhūyaḥphalavadākāśanadyambhaḥsiktabījavat // 1.1071 //
evam alpaphalaṃ karma svalpasaṃvedane sphurat
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24319090 (0.056):
asminmate tu ekena ahnā samāpyamānatvena svalpakarmaṇaḥ svalpaiva
asphuran niṣphalaṃ tv eva nyāyaḥ so 'yaṃ svasaṃvidam // 1.1072 //
tatrāpy alpatvabhūyastve saṃvidāṃ ye prakalpite
te karmakartuḥ saṃvittirūḍhyā tadrūpabhāginī // 1.1073 //
yā ca (yasya) saṃvit svayaṃ tādṛkphalagarbhā na jāyate
nāpy anyaphalanirgrāhimātṛsaṃgatitas tathā // 1.1074 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8754351 (0.053):
AbhT_3.87a/. eṣa kṣobhaḥ kṣobhaṇā tu tūṣṇīṃbhūtānyamātṛgam /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11519807 (0.056):
guṃjayāsadṛśaṃyatsyātsarvārthaphalasādhanam // ŚivP_1,25.17cd/
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16022573 (0.058):
Yāj2.139c/ asamsṛṣṭy api vā^(ādadyāt samsṛṣṭo na^anya.mātṛjah // / Yāj2.140a/ klībo^atha patitas tajjah paṅgur unmattako jaḍah /(249)
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3670230 (0.058):
ghaṭādi jāyate tattatsthirasvārthakriyākaram // Ipk_2,4.10 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5014031 (0.062):
*{5/170: E2: bhavet}* / *{5/171: E2: 5,183; E6: 2,108}* / phalārthatvāt karmaṇaḥ śāstraṃ sarvādhikāraṃ syāt//6.1.4//
phalaveditur anyasya pramātur api saṃvidi / anyapramātṛsaṃkalpād yāvadante sa ko 'py alam // 1.1075 //
prabuddhaḥ sṛṣṭir akṣāyai sthitiśaktivijṛmbhakaḥ
vidāḥ sma saṃkocayati phalālambanakalpanāḥ // 1.1076 //
matsyād amatsyadṛṣṭyeyaṃ sṛṣṭir ity āśayena te / paropakāraṃ kartavyam upādikṣan purātanāḥ // 1.1077 //
evaṃ nāmopakāro 'yaṃ mṛtasyāpi pratanyate / piṇḍadānādinā bhūyo dīyate dehasaṃgamaḥ // 1.1078 //
varaṃ svātmani saṃkleśāḥ paraṃ mā pīḍayan tv iti
iti kalpitam etasya kṛcchrādes tapasaḥ phalam // 1.1079 // / laśunādāvabhakṣyatvam uktam ājñeya īdṛśī
akāraṇakam eveti gṛhṇantu kila jantavaḥ // 1.1080 // / tad evaṃ haṃsapakṣyādibhakṣyābhakṣyatvanirṇaye
yujyeta bhinnabuddhitvam anyathā nna kathaṃ cana // 1.1081 //
evaṃ dṛṣṭe 'py adṛṣṭe 'tha kalpitāṃśāṃśikākramāt
phalayogaḥ sa evādya rūḍhaḥ saṃvidbhuvi sthitaḥ // 1.1082 //
dehaḥ piṇḍāt pare loke nānyatheti sthitiḥ kṛtā
anyonyānanuṣaktatvaṃ jantūnāṃ dehabhṛd iti ? // 1.1083 //
tatsarvaśāstrapūgaiś ca śaṅkāśaṅkuḥ praropitāḥ
ajñacittadharārūḍhaḥ phalaparyantatāṃ gataḥ // 1.1084 //
asti me piṇḍado 'dyāhaṃ piṇḍadānakkramāt tathā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18779313 (0.037):
imaṃ bhagavato prathamaṃ ṛddhīvṛkṣaṃ / yā ca tato vṛkṣāto harītakīyo tāni / adya cetakīyā harītakīprabālā ti budhyanti //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15774991 (0.054):
<12328.46/1> pūrvā3gato 'haṃ vara-da !nā7rhasy ambāṃ prabādhitum !
prapnobh/m(?)yavayavābhogaṃ pūrṇadeho 'smi susthitaḥ // 1.1085 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6723070 (0.004):
caresthire tadvimārge tādṛśetādṛśe kramāt /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820952 (0.004):
aḥ apetarayā pīṭhe pūjyāś ca kaktayaḥ kramāt /AP_146.012ab/ / skhāṃ skhīṃ skhauṃ mahābhairavāya namaḥ /AP_146.012cd/
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6019490 (0.005):
23.26av tad indra luptaṃ rūḍhyāṃ ca 23.26dv śatanaṃ tatra tu kramāt / śadanaṃ tatra tu kramāt
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11821574 (0.007):
etatkalpādibhāvīnāṃ tattakalpeṣu vai kramāt / / sṛjyāḥ vilakṣaṇāstulyāḥ atulyāstrividhātmakāḥ // PS_1,5.68 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4896107 (0.016):
yatirmunirasāścātha iti vṛttaṃ kramāt smṛtam //AP_333.024cd/ / snagdharā maratānomoyapau triḥsaptakā yatiḥ /AP_333.025ab/
adṛṣṭakriyayā putraśiṣyasvātmādikḷptayā
svargabhāgahamatyantamāttasaṃbhogasusthitaḥ // 1.1086 //
nāsti me piṇḍadaḥ kaś cit svayaṃ cāsmy atiduṣkṛtī
na me trātāsti kutrāpi patāmi narakārṇave // 1.1087 //
bhaviṣyati mama trātā kvāpi kāle kathaṃ cana
ityādiḥ saṃvidāṃ sphāras tathaiva phalati svayam // 1.1088 // / tasyās tu piṇḍakartrādir mābhūd atha yathā sphuret
sa tāvat tatphalaṃ bhuṅkte svasaṃkalpena kalpitam // 1.1089 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2705488 (0.064):
yena yāvān yathādharmo dharmo veha samīhitaḥ / / sa eva tatphalaṃ bhuṅkte tathā tāvadamutra vai // BhP_06.01.045 //
śaṅkāvajrapralepāntardṛḍhabaddhāṃ tv imāṃ matim
bhairavānala evaikaḥ samūlaṃ pluṣyati kṣaṇāt // 1.1090 //
aśeṣacitracidgarbhasaṃsārasvapnasadmanaḥ
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8757220 (0.042):
AbhT_3.286a/. anantacitrasadgarbhasaṃsārasvapnasadmanaḥ /
ploṣakaḥ śiva evāham ityullāsī hutāśanaḥ // 1.1091 // / tanmūḍhaḥ karmasaṃvitticitrībhūtacitis tathā
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8757225 (0.041):
AbhT_3.286a/. anantacitrasadgarbhasaṃsārasvapnasadmanaḥ / / AbhT_3.286b/. ploṣakaḥ śiva evāhamityullāsī hutāśanaḥ // 286
saṃkalpam eva saṃsāraṃ vicitram abhimanyate // 1.1092 // / ata eva mṛto bālo vāsanāntaravarjitaḥ
śiśur eva bhavet suptadṛḍhasaṃsāravāsanaḥ // 1.1093 //
tānyau tathā (?) / yāvadyauvanam abhyeti punas tadvāsanakramāt // 1.1094 //
saṃskārasaṃvidā tās tāḥ saṃsṛtīr abhimanyate / kaścij jaḍatvasaṃskārāj jaḍībhūto 'pi khānilaiḥ // 1.1095 //
saha bhūjalayogena yāti puṣpaphalātmatām
bhakṣito vīryarūpeṇa punar āyāti garbhatām // 1.1096 //
yāvad punaḥ punaś citrān saṃsārān abhimanyate
ekatraiva svasaṃskāravāsanāvāsitaḥ śivaḥ // 1.1097 //
bhuṅkte svarnarakādyāṃs tu bhogān svātantryakalpitān
kvacid bhūmimayī kvāpi jalātmā kvāpi miśritā // 1.1098 //
evaṃ bhuvanamayy eṣā saṃvid bhāti svarūpataḥ / dhriyate yatra tatraiva svasaṃskārāt sukhādikam // 1.1099 //
vetty anyena na dṛśyas tu sa tv anyān veda cānyathā
na deśaḥ paramārthena na ca kālo 'sti kaś cana // 1.1100 //
bhedavāde hi gaganadeśāt sarvaikadeśatā
upādher eva deśād bhiddeśasyāpy upādher bhidā // 1.1101 // / ity anyonyasamāśrityā deśabhedo na kaś cana
svarūpabheda evāto bhedakatve susaṃgataḥ // 1.1102 //
sa ca nāsti prakāśaikasvarūpeṣv iti sādhitam
enayaiva parāmarśadṛśā ye parivarjitāḥ // 1.1103 // / te śaṅkākāriśāstraughaśaṅkitās tanmayīkṛtāḥ
svasvapnanirmitānantajaḍajantuvikalpitaiḥ // 1.1104 //
śāstrābhāsair vṛthā śaṅkāṃ grāhyante bodhavarjitāḥ
yathā prabuddhyante saṃvin nibhṛtāpi ciraṃ sthitā // 1.1105 //
tathāpi phalatīty evaṃ prāyaś cittādikalpitaiḥ / evam ābhāsanānātvasvātantryaiśvaryaśālinā // 1.1106 //
kḷptaṃ yad eva tat tasya yāti tanvādirūpatām
viparyayābhāsayoge śītādyābhāsadūṣite // 1.1107 //
nāḍyādāv atha saṃkocasphoṭaghātādipīḍite
dehabhastrāmahāyantravātacakre 'nyathāgate // 1.1108 //
prāṇo vighaṭate tena jaḍābhāsaṃ kalevaram / yasmin yāty adhikāre vā jāte prāg vāsanākramāt // 1.1109 //
tatraiva kalpayed bhogaṃ paralokābhidhānakam / pāṣāṇatāṃ vā vetty eṣa punar vā pratibudhyate // 1.1110 //
paro 'yaṃ loka iti ca rūḍhyāsya paralokitā / svargamokṣādi yasyeha yathārūḍhaṃ ca cetasi // 1.1111 //
tathaivāsya bahir bhāti tatas tatrāpi citratā / bandho mokṣaḥ sukhaṃ svargo duḥkhaṃ jaḍamayī sthitiḥ // 1.1112 //
saṃvid eva svatantretthaṃ śivarūpatā virājate
bhūyo 'vayavayuktasya yathā tāvaty ahaṃsthitiḥ // 1.1113 // / tathā viśvātmake rūpe bhairavasyāpy ahaṃsthitiḥ
śiśuḥ śūnye 'pi vetālaṃ vetti satyārthakāriṇam // 1.1114 //
dhyeyapūjyādivaicitryam ittham arthakriyākaram
mūrto bhinnaḥ samāhūto hitvā bhogān nijān kṣaṇāt // 1.1115 //
deva etīti vārtaiṣā vacaneṣv eva śobhate / amūrtādisvarūpatvaṃ sarvam etat tu yujyate // 1.1116 //
ātmaiva hi tathābhūtas tathā bhāty eva bhedataḥ / evaṃ svabhāva evaiṣa saṃvido yaḥ sa eva tu // 1.1117 //
bhedagrastatayā kārmo malaḥ śāstre nirūpyate
dīkṣādikarmayoge tu na malatvaṃ pratāyate // 1.1118 //
sa hi bhedamayāśeṣasaṃsāradahanavrataḥ
dīkṣā ca vastutas tādṛksatyasaṃvitsvarūpiṇī // 1.1119 //
evaṃ yo veda tattvenety uktaṃ cānuttare naye
evaṃ vijñānayoge hi śamite bhedagocare // 1.1120 // / ātmaiva śiva evaikaḥ ko bandhaḥ kā ca muktatā
etaddīkṣāmahāsaṃvidpraveśāya tu bhaṇyate // 1.1121 //
kriyāsvabhāvadīkṣāsau karmādimalahānaye
svabhāvakḷptaniyatibalākṣipteṣu karmasu // 1.1122 //
bhogo 'sya yugapadyasmāt kriyate mantraśaktitaḥ
tathā hi prāṇagā deśakalākālādhvaniścayāḥ // 1.1123 //
jātayo 'sya pratāyante dharaṇyādiśivāntataḥ / tatraiva janmasaṃbhogādhikāralayabhājanam // 1.1124 //
vidhāyotkṛṣyate tasmād anyatra ca vidhīyate / itthaṃ guror niścitasaṃvidātma-
rūḍheś ca śiṣyasya paraspareṇa / niṣkarmacetor acitaiva dīkṣā
prākkarmaśaktīr akhilā ruṇaddhi // 1.1125 // / tatrāpi taṇḍulatilājyacaruprabandha
ityādi śaivaniyatipratibhārakḷptam / tāvaty api sphuṭapade na niśāprapañco
nirmūlatām upagato 'pi vibhedavṛtteḥ // 1.1126 // / bhede 'pi kiṃtv eṣa punar bhaviṣya-
saṃsārakārisukṛtādivighātahetuḥ
śuddhas tatas tad ata eva hi tattvajālaṃ / śuddhetarasthititayā nikhilaṃ dvidhaiva // 1.1127 //
śuddhaṃ triśaktikhacitaṃ nanu yāmalaṃ ca
bhāty eva tena bahudhaiṣa kṛtaḥ kriyāyāḥ / vyāpārakalpanāvaśān niyatiprapañcaḥ
svalpetaratvakṛtatādṛśabhogayogaḥ // 1.1128 //
mudrāmaṇḍalasaṃghātaḥ samantratantracarcitaḥ
yatra yogādikaṃ sarvaṃ phaladānāya kalpate // 1.1129 //
nirvṛtiphalasaṃprāptikāṅkṣāsaṃkocasusthitāḥ
anavacchinnatām eva phalatvenātra manvate // 1.1130 // / na hy anantānav/yacchede kāpi yāgādikalpanā
anavacchinnavāñchā // 1.1131 // / tatsarvottīrṇadṛṣṭayaḥ
tathāpi vidite hy arthe paramādvayasundare // 1.1132 // / saṃvitsvabhāvasvātantryāt keṣāṃcit phalakāmatā
tāny evoddiśya tat sarvaṃ pūraṇāya dharāditaḥ // 1.1133 // / śivāntaṃ bahudhā bhedair dhāraṇāgrantha ucyate
iha hi nānyanayeṣv iva kiñcana / sphuritam asti na yat kila satyataḥ
tad iha satyapade sthitibhāgināṃ / kim iva heyapade nipatiṣyati // 1.1134 //
itthaṃ saptadaśādhikāracaramaṃ tattvaṃ yad ābhāsate
tan nirṇītam anuttaraṃ śivapadaṃ saṃprāptikāmān prati