View original HTML file with complete header information
(Css 238) / Niraupamyastava / ... kaṃ bhūtabhautikasadṛśaṃ sarvarūpacitrāṅgaṃsamuditaṃ kāyaṃ
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2903152 (0.033):
manojavasadṛśaṃ māyāsvapnabimbaprakhyamabhautikaṃ bhūtabhautikasadṛśaṃ / sarvarūpaviciatrāṅgasamuditaṃ sarvabuddhakṣetraparṣanmaṇḍalānugataṃ kāyaṃ
(Css 238) / Niraupamyastava / ... kaṃ bhūtabhautikasadṛśaṃ sarvarūpacitrāṅgaṃsamuditaṃ kāyaṃ
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2903152 (0.033):
manojavasadṛśaṃ māyāsvapnabimbaprakhyamabhautikaṃ bhūtabhautikasadṛśaṃ / sarvarūpaviciatrāṅgasamuditaṃ sarvabuddhakṣetraparṣanmaṇḍalānugataṃ kāyaṃ
pratilabhate // sa sarvabuddhakṣetraparṣanṃaṇḍalānugataḥ kāyo
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2903159 (0.046):
sarvarūpaviciatrāṅgasamuditaṃ sarvabuddhakṣetraparṣanmaṇḍalānugataṃ kāyaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28624059 (0.062):
sarvabuddhadharmavikurvitaviṣayān sarvabuddhakṣetraparṣanmaṇḍalān / sarvabuddhadharmacakranirghoṣān sarvasattvavinayādhiṣṭhānavyūhānadrākṣīt
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2895243 (0.062):
sarvabuddhakṣetraparṣanmaṇḍalagatā
dharmasvabhāvagatiṃgatatvān manomaya ity ucyate /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2903167 (0.0):
sarvarūpaviciatrāṅgasamuditaṃ sarvabuddhakṣetraparṣanmaṇḍalānugataṃ kāyaṃ / dharmasvabhāvagatiṃgatatvānmanomaya ityucyate / tatra
yadā cittaṃ manaś cāpi vijñānaṃ na pravartate /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2921074 (0.0):
bimbaughajalatulyādau cittabījaṃ pravartate // Lank_10.225 // / yadā cittaṃ manaścāpi vijñānaṃ na pravartate /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217769 (0.027):
ālaṃbeta | evam eva yat punar idam ucyate cittam iti vā mana iti vā / vijñānam iti vā tat teṣāṃ teṣāṃ rātridivasānām atyayāt pūrvavad yāvan
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11268333 (0.037):
ucyate kiṃ punaridaṃ vijñānaṃ nāmeti ? / āha, cittaṃ mano vijñānamiti / tacca ṣaḍvidhaṃ jñānaṃ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25720711 (0.041):
anutpādānirodhe mañjuśrīś cittamanovijñānaṃ na pravartate / tatra na
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6299257 (0.044):
śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānaṃ | tat punaścittaṃ manovijñānaṃ ca | / ayamucyate vijñānadhātuḥ ||
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15187033 (0.044):
śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānam / tat punaś cittaṃ mano vijñānaṃ ca / / ayam ucyate vijñānadhātuḥ //
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11850604 (0.046):
vijñānasvarūpam uktvā tatparyāyapradarśanārtham āha cittaṃ mano 'pitad iti / tad vijñānaṃ cittam apy ucyate
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2023400 (0.057):
(pṛ) yadi kaścit paracittaṃ jānāti | tadā tanmanovijñānaṃ caittadharmaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217666 (0.062):
NidSa 7.3 yat punar idam ucyate cittam iti vā mama iti vā vijñānam iti vā
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4523949 (0.063):
vijñāna mūrdhvadehaṃ vā śotikurvan vijahāti, adhodehaṃ vā / na ca / manovijñānaṃ kadācinna pravartate / ato 'pyālayavijñānasyaiva dehopādāna
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217738 (0.063):
NidSa 7.7 yat punar idam ucyate cittam iti vā mama iti vā vijñānam iti vā
tadā manomayaṃ kāyaṃ labhate buddhabhūmiṃ ca //
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2921078 (0.0):
yadā cittaṃ manaścāpi vijñānaṃ na pravartate / / tadā manomayaṃ kāyaṃ labhate buddhabhūmi ca // Lank_10.226 //
iti vacanāt / niraupamyo bhagavāṃs / tathā sa sarvaśaś
cittamanovijñānavikalpasaṃjñāpagato 'navagṛhīta ākāśasamo
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865733 (0.0):
yathābhūtamavatarati / sa sarvaśaścittamanovijñānavikalpasaṃjñāpagato
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2912264 (0.052):
cittamanomanovijñānavikalpasaṃjñāvyāvṛttirbhavati / prathamaṣaṣṭhyāṃ
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2912656 (0.052):
vināśaḥ cittamanomanovijñānavikalpasaṃjñāvigamācca
'bhyavakāśaprakṛtito 'vatīrṇaś cānutpattikadharmakṣāntiprāpta ity ucyate /
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865743 (0.0):
'navagṛhītākāśasamo 'bhyavakāśaprakṛtito 'vatīrṇo
tatra bhavanto jinaputrāḥ evaṃ kṣāntisamanvāgato bodhisattvaḥ / sahapratilambhād acalāyā bodhisattvabhūmer gaṃbhīraṃ bodhisattvavihāram
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865754 (0.0):
'nutpattikadharmakṣāntiprāpta ityucyate // / tatra bhavanto jinaputrā evaṃ kṣāntisamanvāgato bodhisattvaḥ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865802 (0.016):
bhavati, evameva bhavanto jinaputrā bodhisattvo 'syā aṣṭamyā acalāyā / bodhisattvabhūmeḥ sahapratilambhātsarvābhogavigato 'nābhogadharmatāprāptaḥ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 855592 (0.052):
tathā hi bhavanto jinaputrā bodhisattvasya asyāḥ pramuditāyā / bodhisattvabhūmeḥ sahapratilambhena yānīmāni bhayāni bhavanti
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860680 (0.057):
tatra bhavanto jinaputrā arciṣmatyā bodhisattvabhūmeḥ sahapratilambhena / bodhisattvaḥ saṃvṛtto bhavati tathāgatakule tadātmakadharmapratilambhāya
anuprāpto bhavati durājñānam asaṃbhinnaṃ sarvanimittāpagatam ityādivacanān
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865761 (0.0):
sahapratilambhādacalāyā bodhisattvabhūmergambhīraṃ / bodhisattvavihāramanuprāpto bhavati durājñātamasaṃbhinnaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24874622 (0.049):
kṣānti pratilabdha ityucyate / sa tasyāḥ kṣānterlābhād gambhīraṃ / bodhisattvavihāramanuprāpto bhavati / tasya ye pūrvake nirnimitte vihāre
niḥsvabhavārthavedī / sa evaṃ kṣāntipratilabdho bodhisattvo yatra
yatropasaṃkrāmati kṣatriyabrāhmaṇavaiśyaśūdradevabrahmapariṣadaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1836641 (0.041):
rājakulagrāmayuddhe jātibrāhmaṇakṣatriyavaiśyaśūdrādiyuddhe strīṇāṃ yuddhe
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1776273 (0.043):
sāṅgrāmikāṇi samāptāni | kṣetradāraharaṇe śastraharaṇe ca / brāhmaṇakṣatriyavaiśyaśūdrādigrāmanagarādisarvasyādhikāraḥ |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1839315 (0.045):
tadādbhutaṃ vidyāt | brāhmaṇakṣatriyavaiśyaśūdrādi parasparaṃ bādhate
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10415754 (0.046):
devadattayajñadattabrāhmaṇakṣatriyavaiśyaśūdracaṇḍālapulkasādir etāni
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5607425 (0.050):
KAZ09.2.20/ avilope vyasane ca tābhyām ahi.bhayaṃ syāt // / KAZ09.2.21/ brāhmaṇa.kṣatriya.vaiśya.śūdra.sainyānāṃ tejaḥ.prādhānyāt"
Ahoratravratakatha (Prose version) (ahovk2_u.htm.txt) 9079805 (0.052):
brahmakṣatriyavaiśyaśūdrādayaś caturjātivrataṃ kuryāt /
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5586891 (0.059):
brāhmaṇa.kṣatriya.vaiśya.śūdra.anta.avasāyinām apareṇa pūrvasya
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16355777 (0.060):
brahmakṣatraṃ prapadyata HV_App.I,41.1124b / brahmakṣatriyaviṭśūdra+ **HV_App.I,42B.2955**222:3a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 706451 (0.060):
**HV_App.I,42B.2955**222:2 // / brahmakṣatriyaviṭśūdra+ $ bandināṃ surapūjitam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25109795 (0.060):
brahmakṣatraṃ prapadyata HV_App.I,41.1124b / brahmakṣatriyaviṭśūdra+ HV_App.I,42B.2955**222:3a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22191999 (0.060):
**HV_App.I,42B.2955**222:2 // / brahmakṣatriyaviṭśūdra+ bandināṃ surapūjitam /
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5200279 (0.064):
sarvakṣatriyabrāhmaṇaviṭchūdraśramaṇastrīpuruṣadārakadārikāsaṃkṣobhaṃ
bhikṣubhikṣuṇītīrthikamāraparṣadaṃ (Css 239) sarvatrātīto niḥśaṅkam
upasaṃkrāmati viśārada eva pravyāharati / tat kasmād dhetoḥ / sa hy / anutpattikadharmakṣāntilābhāt sarvadharmānutpādākāreṇa sarvathā sarvaṃ
madhyantavibhagatika.html 19082411 (0.035):
tathā hi nimittam evā'nimittam iti kiñcid / anutpattikadharmakṣāntilābhād ityatraiva kāraṇaṃ /
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11319779 (0.040):
ātmaparakaruṇānupalambhāt | viśuddhito 'py aṣṭamyāṃ bhūmāv / anutpattikadharmakṣāntilābhāt | / maitrādibhāvanāgrā svacittato dharmato 'dhimokṣāc ca |
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28799822 (0.042):
sūtrādidharmanimittanānātvāsamudācārād [/] aṣṭamyāhīnānadhikārtham / anutpattikadharmakṣāntilābhāt saṃkleśe vyavadāne vā (Mvbh 36) kasyacid
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11318605 (0.050):
vairāgyatas tadvipakṣavihiṃsāprahāṇāt | anupalambhato / 'nutpattikadharmakṣāntilābhāt | karuṇāvṛkṣapratibimbake pañca ślokāḥ |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4662201 (0.050):
pratipattito duḥkhaparitrāṇakriyayā | vairāgyatastadvipakṣavihiṃsāprahāṇāt / | anupalambhato 'nutpattikadharmakṣāntilābhāt |
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2912661 (0.051):
anutpattikadharmakṣāntipratilambho bhavati / na cātra mahāmate paramārthe
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6528882 (0.054):
(jano yadā) saṃsāraduḥkhaṃ nānubhavati, (tadā) / anutpattikadharmakṣāntiprāptatvāt mahājñānālokodayā
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4663394 (0.055):
bhūmāvanutpattikadharmakṣāntilābhāt | / maitrādribhāvanāgrā svacittato dharmato 'dhimokṣācca |
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069641 (0.061):
yac chāriputra sarvaśrāvakapratyekabuddhānāṃ jñānaṃ ca prahāṇaṃ ca / sānutpattikadharmakṣāntipratilabdhasya bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1631628 (0.061):
evam etad, yac ca yāvat pratyekabuddhānāṃ jñānaṃ yac ca prahāṇaṃ, / sānutpattikadharmakṣāntipratilabdhasya bodhisattvasya mahāsattvasya
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6528988 (0.062):
(te) viśiṣṭagatiṃ prāptā api saṃsāre vyavasthāpyante, bodhisattvānāṃ tu / anutpattikadharmakṣāntiprāpteḥ puṇyaskandheṣu nāsti satyābhiniveśaḥ,
madhyantavibhagatika.html 19082420 (0.063):
aṣṭamyāṃ hi bhūmau bodhisattvo'nutpattikadharmakṣāntipratilambhād / dharmadhātor abhyuccayā'bhāvatvam apacayā'bhāvatvaṃ caivaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058743 (0.063):
sarvadharmā anutpattikā ityadhimuñcanti, na ca / tāvadanutpattikadharmakṣāntipratilabdhā bhavanti / sarvadharmāḥ śāntā
pratividdhavāstu .. mād asya aparajñānakṛtaṃ kleśakṛtaṃ ca parṣacchāradyaṃ
nāstīti vaiśāradyaprāptaḥ / anabhilāpyānabhilāpyakalpāyuḥpramāṇādhiṣṭhānatayā sa āyurvaśitāṃ labhate /
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 867033 (5.960):
āyurvaśitāṃ ca pratilabhate / 'nabhilāpyānabhilāpyakalpāyuḥpramāṇādhiṣṭhānatayā / cetovaśitāṃ ca
cetovaśitām aprameyāsaṃkhyasamādhinidhyaptijñānapraveśanatayā /
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 867042 (0.010):
pratilabhate 'pramāṇāsaṃkhyeyasamādhinidhyaptijñānapraveśatayā /
pariṣkāravaśitāṃ / sarvalokadhātvanekavyūhālaṃkārapratimaṇḍitādhiṣṭhānasaṃdarśanatayā /
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 867053 (0.0):
pratilabhate 'pramāṇāsaṃkhyeyasamādhinidhyaptijñānapraveśatayā / / pariṣkāravaśitāṃ ca
karmavaśitāṃ yathākālaṃ karmavipākādhiṣṭhānasaṃdarśanatayā /
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 867061 (0.0):
sarvalokadhātvanekavyūhālaṃkārapratimaṇḍitādhiṣṭhānasaṃdarśanatayā / / karmavaśitāṃ ca yathākālaṃ karmavipākādhiṣṭhānasaṃdarśanatayā /
upapattivaśitāṃ sarvalokadhātūpapattisaṃdarśanatayā / adhimuktivaśitāṃ ca
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 867070 (0.0):
karmavaśitāṃ ca yathākālaṃ karmavipākādhiṣṭhānasaṃdarśanatayā / / upapattivaśitāṃ ca sarvalokadhātūpapattisaṃdarśanatayā
pratilabhate sarvalokadhātubuddhapratipūrṇasaṃdarśanatayā /
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 867075 (0.0):
adhimuktisaṃdarśanatayā sarvalokadhātubuddhapratipūrṇasaṃdarśanatayā
Amrtakara: Catuhstavasamasartha (= Css) (acatstvu.htm.txt) 6847448 (0.059):
anantamadhyadharmamukhālokasaṃdarśanatayā / jñānavaśitāṃ ca pratilabhate / tathāgatabalavaiśāradyāveṇikabuddhadharmalakṣaṇānuvyañjanābhisaṃbodhisaṃdarśanatayā
praṇidhānavaśitāṃ ca pratilabhate / yatheṣṭabuddhakṣetralokābhisaṃbodhisaṃdarśanatayā / ṛddhivaśitāṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 867090 (0.027):
adhimuktisaṃdarśanatayā sarvalokadhātubuddhapratipūrṇasaṃdarśanatayā / praṇidhānasaṃdarśanatayā yatheṣṭabuddhakṣetrakālābhisaṃbodhisaṃdarśanatayā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28647416 (0.056):
bodhisattvasarvakṣetrarddhivikurvitasaṃdarśanāpratiprasrabdhatāṃ
Amrtakara: Catuhstavasamasartha (= Css) (acatstvu.htm.txt) 6847449 (0.064):
anantamadhyadharmamukhālokasaṃdarśanatayā / jñānavaśitāṃ ca pratilabhate / tathāgatabalavaiśāradyāveṇikabuddhadharmalakṣaṇānuvyañjanābhisaṃbodhisaṃdarśanatayā
sarvabuddhakṣetravikurvaṇasaṃdarśanatayā / dharmavaśitām
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 867092 (0.027):
adhimuktisaṃdarśanatayā sarvalokadhātubuddhapratipūrṇasaṃdarśanatayā / praṇidhānasaṃdarśanatayā yatheṣṭabuddhakṣetrakālābhisaṃbodhisaṃdarśanatayā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 856137 (0.047):
yathāśayasarvasattvasaṃdarśanasaṃtoṣaṇāya ... buddhakṣetra ...
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28653453 (0.048):
sarvatathāgatavikurvitabuddhakṣetrasarvasattvadarśanatāyai varṣaśatena
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28647416 (0.057):
bodhisattvasarvakṣetrarddhivikurvitasaṃdarśanāpratiprasrabdhatāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3776735 (0.057):
tathā gata saṃdarśana sarva buddha kṣetra anucaraṇa sarva dharma bhāṇaka upasthāna sarva tathā gata śāsana samanvāharaṇa prayuktasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26971184 (0.057):
tathāgatasaṃdarśanasarvabuddhakṣetrānucaraṇasarvadharmabhāṇakopasthānasarvatathāgataśāsanasamanvāharaṇaprayuktasya
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4641581 (0.062):
sphaṭikavaidūryādimayabuddhakṣetrasaṃdarśanataḥ | sattvapariśodhanayā ca / buddhanāmavirahiteṣu lokadhātuṣūpapannānāṃ sattvānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28589278 (0.062):
sarvatathāgataikakāyapraveśasarvabuddhakṣetravyūhasamavasaraṇādhiṣṭhānasaṃdarśanam
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9770826 (0.064):
nānāvyūhānekavyūhabuddhakṣetraguṇavyūhasaṃdarśanagocaraś ca, ayaṃ
anantamadhyadharmamukhālokasaṃdarśanatayā / jñānavaśitāṃ ca pratilabhate
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 867099 (0.0):
ṛddhisaṃdarśanatayā sarvabuddhakṣetra ṛddhivikurvaṇasaṃdarśanatayā / dharmasaṃdarśanatayā anantamadhyadharmamukhālokasaṃdarśanatayā
Amrtakara: Catuhstavasamasartha (= Css) (acatstvu.htm.txt) 6847416 (0.059):
upapattivaśitāṃ sarvalokadhātūpapattisaṃdarśanatayā / adhimuktivaśitāṃ ca / pratilabhate sarvalokadhātubuddhapratipūrṇasaṃdarśanatayā /
Amrtakara: Catuhstavasamasartha (= Css) (acatstvu.htm.txt) 6847423 (0.064):
pratilabhate sarvalokadhātubuddhapratipūrṇasaṃdarśanatayā / / praṇidhānavaśitāṃ ca pratilabhate
tathāgatabalavaiśāradyāveṇikabuddhadharmalakṣaṇānuvyañjanābhisaṃbodhisaṃdarśanatayā
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3709458 (0.0):
yastvaṃ dṛṣṭivipannasya lokasyaiva hitodyataḥ // BuSto_56.1 //
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 855787 (0.0):
ratnopamacittotpādātṛptābhinirhāratayā sarvajñabhūmyabhilāṣaṇatayā / tathāgatabalavaiśāradyāveṇikabuddhadharmādhyālambanatayā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860938 (0.0):
sarvajñajñānādhyālambanatayā ca buddhakṣetraviṭhapanālaṃkārābhinirhāratayā / tathāgatabalavaiśāradyāveṇikabuddhadharmalakṣaṇānuvyañjanasvaraghoṣasaṃpadabhinirhāratayā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 862047 (0.0):
mahāmaitrīkṛpāsaṃbhārasaṃbhṛtatayā / aśithilaparyeṣaṇābhiyuktaśca bhavati / tathāgatabalavaiśāradyāveṇikabuddhadharmaparyeṣaṇatayā /
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865668 (0.0):
adhiṣṭhitatathāgatādhiṣṭhānaḥ svakuśalamūlabalādhānaprāptaḥ / tathāgatabalavaiśāradyāveṇikabuddhadharmānugatasaṃjñāmanasikāraḥ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 867110 (0.0):
jñānasaṃdarśanatayā / tathāgatabalavaiśāradyāveṇikabuddhadharmalakṣaṇānuvyañjanābhisaṃbodhisaṃdarśanatayā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 870577 (0.0):
bodhisattvacaryāsamudāgamaṃ ca yathābhūtaṃ prajānāti / / tathāgatabalavaiśāradyāveṇikabuddhadharmarūpakāyadharmakāyasamudāgamaṃ ca
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28714674 (0.0):
anantena cittena / sarvatathāgatabalavaiśāradyāveṇikabuddhadharmaparyavasānena / evaṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23917515 (0.015):
sarvatrāninditakāraṇāttad hi sarvabalavaiśāradyāveṇikabuddhadharmamaṇḍam,
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9768037 (0.015):
'bhītānutrāsanatayā, balavaiśāradyāveṇikasarvabuddhadharmamaṇḍa esa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6932429 (0.016):
15521 śūnyataiva mārgaḥ/ na balavaiśāradyāveṇikabuddhadharmaśūnyatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 754308 (0.016):
śūnyo, mārga eva śūnyatā, śūnyataiva mārgaḥ na / balavaiśāradyāveṇikabuddhadharmaśūnyatayā buddhadharmāḥ śūnyāḥ,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15093561 (0.016):
śūnyo mārga eva śūnyatā śūnyataiva mārgaḥ, na / balavaiśāradyāveṇikabuddhadharmaśūnyatayā buddhadharmāḥ śūnyā buddhadharmā
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4671610 (0.018):
upāyakauśalyamahattvena saṃsārāparityāgāsaṃkleśataḥ | samudāgamamahattvena / balavaiśāradyāveṇikabuddhadharmasamudāgamāt | buddhakarmamahattvena ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6569406 (0.021):
sarveṇa sarvaṃ sarvathā vipramuktaḥ | tathāgato / jñānabalavaiśāradyāveṇikabuddhadharmasamanvāgataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937888 (0.024):
śikṣitavyam}/ daśabalavaiśāradyāveṇika / 17007 buddhadharmābhinirhāra{prativedhāya mayā sarvadharmāṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759711 (0.024):
śikṣitavyam daśabalavaiśāradyāveṇikabuddhadharmābhinirhāraprativedhāya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097691 (0.024):
śikṣitavyaṃ, daśabalavaiśāradyāveṇikabuddhadharmābhinirhāraprativedhāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15269521 (0.024):
daśatathāgatabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharma viśuddhyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1636865 (0.024):
daśatathāgatabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmaśūnyatā sā
ity anena ca praśastapratipattir ameyatvam acittatā coktā / vakṣyamāneṣv
api sarveṣu pratyekam arthatrayaṃ yojyam / ata evoktaṃ bhagavatā /
gambhīradharmakṣāntipāraṃgatair vaiśāradyaprāptair /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888885 (0.015):
00410 jñātralābhacittair nirāmiṣadharmadeśakair / gaṃbhīradharmakṣāntipāraṃgatair vaiśāradya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711481 (0.015):
nirāmiṣadharmadeśakair gaṃbhīradharmakṣāntipāraṃgatair vaiśāradyaprāptair
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250031 (0.045):
gambhīradharmakṣāntipāragatair vaiśāradyaprāptair mārakarmasamatikrāntaiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748141 (0.050):
gaṃbhīradharmakṣāntiparamagatiṃgataiḥ mahāvaiśāradyaprāptaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051566 (0.053):
nirāmiṣadharmadeśakair gambhīradharmakṣāntipāraṅgatair vaiśāradyaprāptair
dharmapravicayavibhaktinirdeśakuśalair (Css 240) ity uktam / tatra dharmāś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888895 (0.029):
00411 prāptair mārakarmasamatikrāntaiḥ karmāvaraṇapratiprasrabdhair / dharmapravicayavibhakti / 00412 nirdeśakuśalair asaṃkhyeyakalpapraṇidhānasusamārabdhaiḥ smitamukhaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711491 (0.029):
mārakarmasamatikrāntaiḥ karmāvaraṇapratiprasrabdhair / dharmapravicayavibhaktinirdeśakuśalair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748170 (0.040):
sarvaśrāvakapratyekabuddhaduravagāhair / dharmapravicayavibhaktinirdeśakuśalaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036307 (0.040):
dharmapravicayavibhaktinirdeśakuśalair / asaṃkhyeyakalpapraṇidhānasusamārabdhaiḥ smitamukhaiḥ pūrvālāpibhiḥ
caturvidhā vipaśyanādharmāḥ skandhadhātvāyatanādayaḥ bodhipakṣyā dharmāḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24861739 (0.038):
evamavaśiṣṭāni smṛtyupasthānāni aviśiṣṭāśca bodhipakṣyā dharmā veditavyāḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11887434 (0.041):
(II.23) kim ete saṃskṛtā dharmā iti. ye te / skandhadhātvāyatanatvenābhihitāḥ pūrvaṃ. yathā bhinnalakṣaṇā iti. rūpyate
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522104 (0.046):
rūpa-śabda-gandha-rasa-sparśādayo dharmāḥ, / skandha-dhātvāyatana-pratītyasamutpādādayo dharmāḥ | asmāditi tu
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11854443 (0.053):
idānīṃ dharmapravicayānugrahārthaṃ ya evaskandhāyatanadhātutvena dharmā nirdiṣṭāḥ teṣām evaprakārāś cintyante
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013688 (0.057):
tādanulomyato bodhipakṣā. bodhipakṣe sādhavo 'nulomā iti bodhipakṣāḥ. / smṛtyupasthānādayaḥ saptatriṃśad ucyaṃte pravācane.
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1957574 (0.058):
skandhadhātvāyatanasaṅgṛhītā dharmā na sallakṣaṇā iti |
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2896573 (0.064):
mahāmate skandhadhātvāyatanākhyā dharmāḥ pratītyasamutpādasaṃjñāṃ
smṛtyupasthānādayaḥ buddhadharmā daśabalavaiśāradyādayaḥ adhigamadharmāḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24861739 (0.038):
evamavaśiṣṭāni smṛtyupasthānāni aviśiṣṭāśca bodhipakṣyā dharmā veditavyāḥ
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10454047 (0.039):
tasminnevāśrayaparivṛttilakṣaṇe tathāgatadharmakāye lokottarā daśabalādayo / buddhadharmāḥ / jinakriyā teṣāmeva daśabalādīnāṃ buddhadharmāṇāṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013688 (0.057):
tādanulomyato bodhipakṣā. bodhipakṣe sādhavo 'nulomā iti bodhipakṣāḥ. / smṛtyupasthānādayaḥ saptatriṃśad ucyaṃte pravācane.
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7860099 (0.062):
buddhadharmā iti prāptavyā daśabalavaiśāradyādayaḥ / bodhisattvadharmā iti
śrotaāpattimārgaphalādayo yathākramam / etadbhedena catvāraḥ ślokā uktāḥ /
tatra bauddhaṃ cakṣur dhyānābhisaṃskāranirvṛttam abhijñāsaṃgṛhītam
aṣṭāvidhaparikarmalabhyatvāt kumārabhuvaḥ /
jñeyaṃ ca parikarmaiṣāṃ svabhāvānupalambhata / iti / tenāpi cakṣuṣā tvayā na kiṃcid dṛṣṭaṃ saṃbhāvyate prāg evetaraiḥ /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8203057 (0.052):
na nītaṃtanmayā kiṃcinna dṛṣṭaṃ cetyabhāṣata // SoKss_12,5.264 //
pañcānām api cakṣuṣām anavabhāsagamanatvāt tattvārthasya dṛṣṭijñānam /
adarśanam eva sarvadharmāṇāṃ tattvārthadarśanam / nanu
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9564211 (0.035):
sutre katamaṃ paramārthadarśanam? sarvadharmāṇām adarśanam /" iti /"
pratilabdhaprathamādibhuvo 'pi āryā na kaṃcid dharmam upalabhante tat ko
'syātiśaya ity āha / anuttarā ceti / yasmān nātra tattvārthadarśanād
vyutthito bhavati / pūrvakās tu sapta vihārā vyāmiśrā ayam ekāntaśuddhaḥ /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24874025 (0.016):
ekāntaviśuddhaḥ / ime tu sapta vihārā vyāmiśrāḥ /
yathoktaṃ / yadā punaḥ sarvaprāyogikacaryāṃ vihāya saptamyā bhūmer aṣṭamīṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 864723 (0.0):
sarvajagatsaṃkleśadoṣān vaktavyaḥ / saptasu bhūmiṣu sarvaprāyogikacaryāṃ / vihāya saptamyā bhūmeraṣṭamīṃ bodhisattvabhūmimavakrānto bhavati, tadā
bhūmim avakrānto bhavati tadā pariśuddhaṃ bodhisattvayānam abhirūhya
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 864730 (0.0):
vihāya saptamyā bhūmeraṣṭamīṃ bodhisattvabhūmimavakrānto bhavati, tadā
ityādi / tasmād eva gambhīrāṇāṃ bodhisattvavihārāṇāṃ nānyo 'smād adhiko
gaṃbhīro ity atrānuttarety ucyate // pravicayo lakṣaṇataḥ kṛtyato hetutaḥ
phalataḥ saṃkhyāta āsvādata ādīnavato niḥsaraṇataś ca kleśato vyavadānataḥ
parijñātaḥ prahāṇataḥ sākṣātkaraṇato bhāvanātaś ca / tatra yathākramaṃ / (Css 241) ṣaḍ / arthaviśeṣeṇa / arthadvayasaṃgrahenaikaḥ tathaivānyaḥ
ekenaiko dvābhyām aparaḥ / vikurvasi mahāṛddhyā māyopamasamādhinā
Nagarjuna: Pancakrama (= Pk) (nagpancu.htm.txt) 27743078 (0.030):
īrṣyāpatheṣu sarveṣu nirālamba namo 'stu te || Pk_3.5 || / vikurvasi mahāṛddhyā māyopamasamādhinā |
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6614837 (0.051):
sthita dakṣiṇavāmatastathā vījayanta amitābhanāyakam / / māyopamatā samādhinā sarvakṣetre jina gatva pūjiṣu // Saddhp_24.29 //
ityādivacanāt / bhāvanārthena punar ekaḥ / tatrārūpavad ity ākāśavat /
tathā coktaṃ yāvat tathāgatavaineyikānāṃ sattvānāṃ tathāgatakāyavarṇarūpam
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 866771 (0.035):
... / māra ... / brahma ... / yāvadakaniṣṭha ... / śrāvakavaineyikānāṃ / sattvānāṃ śrāvakakāyavarṇarūpamādarśayati / pratyekabuddhavaineyikānāṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 866781 (0.037):
sattvānāṃ śrāvakakāyavarṇarūpamādarśayati / pratyekabuddhavaineyikānāṃ / sattvānāṃ pratyekabuddhakāyavarṇarūpamādarśayati / bodhisattva ... /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6613073 (0.045):
yāvattathāgatadhātuvaineyānāṃ sattvānāṃ tathāgatadhātuṃ darśayati | yāvat
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6613065 (0.064):
pratyekabuddhavaineyānāṃ sattvānāṃ pratyekabuddharūpeṇa dharmaṃ deśayati | / tathāgatavaineyānāṃ sattvānāṃ tathāgatarūpeṇa dharmaṃ deśayati |
ādarśayati / iti hi bho jinaputra yāvanto 'nabhilāpyeṣu / buddhakṣetraprasareṣu sattvānām upapattyāyatanādhimuktiprasarās teṣu teṣu
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 866794 (0.020):
sattvānāṃ pratyekabuddhakāyavarṇarūpamādarśayati / bodhisattva ... / / tathāgata ... / iti hi bho jinaputra yāvanto 'nabhilāpyeṣu buddhakṣetreṣu
tathāgataḥ svakāyavibhaktim ādarśayati / sa sarvakāyavikalpasaṃjñāpagata
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 866802 (0.0):
sattvānāmupapattyāyatanādhimuktiprasarāsteṣu tathatvāya / svakāyavibhaktimādarśayati //
ākāśamatāprāptaḥ / tac cāsya kāyasaṃdarśanam akṣūṇam avandhyaṃ ca
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 866811 (0.024):
sa sarvakāyavikalpāpagataḥ kāyasamatāprāptaḥ (taccāsya / kāyasaṃdarśanamakṣūṇamavandhyaṃ ca sattvaparipākavinayāya) sa sattvakāyaṃ
sarvasattvaparipākavinayāyetyādi / vibhaktitaś catvāraḥ kāyatrayavibhāge
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 866814 (0.018):
kāyasaṃdarśanamakṣūṇamavandhyaṃ ca sattvaparipākavinayāya) sa sattvakāyaṃ
ślokatrayaṃ / tathā hi saptamyāṃ bhūmau buddhakāyavyūhaṃ jānāti na tu tadā
niṣpādayituṃ śaknoti / buddhakāyavyūhajñānāt tu tasyāṃ bhūmau
niṣpādanecchāṃ jānāti / asyāḥ prabhṛti niṣpādayatīty āryadaśabhūmakādāv
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858069 (0.058):
bhūmīnāṃ vistara āryadaśabhūmakādau / parikarmāṇi punarāsāṃ
avagantavyam / karmāvaraṇapratipraśrabdhir ity uktam / etasyā eva kṣānteḥ
sahapratilambhād yāny asya sugatidurgativipākyāni karmāvaraṇāni tāny asya
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2001507 (0.058):
trīṇi ca viṣāṇi dvividhāni durgatiprāpakāṇi tadaprāpakāṇīti | yāni / durgatiprāpakāṇi tāni āryāṇāṃ prakṣīṇāni | karmakleśābhyāṃ hi
samucchinnāni bhavanti / anyatra (Css 242) tathāgatānām / anāgatajanatānukampadarśanād ata etadvibhāge ślokaḥ / karmaplutiḥ karmaṇo
niṣyandaphalam / dharmadhātor acalitamānasattvād / vākkāyanirdeśatas
trayaḥ // tatrotpādavigamān nityo nirodhavigamād dhruvaḥ śivo dvayābhāvāt
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10463623 (0.051):
āryaiśca sūtikāmadhyasthita bālārkabimbavat // 33 // / utpādavigamānnityaṃ nirodhavigamāddhruvam /
kliṣṭamanaḥparāvṛttyā / vikalpābhāvaḥ pravṛttivijñānaparāvṛttyā /
iñjanābhāva ālayaparāvṛttyā / sarveṣv apy
avasthitārthatrayopasaṃhāradvāreṇā bhagavato guṇānāṃ kīrtanena
prasūtapuṇyasyāsyāṃ bhuvi sattvānāṃ pratiṣṭhāpanāya pariṇāmanārthenaika
Amrtakara: Catuhstavasamasartha (= Css) (acatstvu.htm.txt) 6848187 (0.062):
eva bhavantaṃ janayantīti pratipādanāyaikaḥ // asyām eva bhuvi sattvānāṃ / pratiṣṭhāpanāya puṇyapariṇāmanam ity anyaḥ // //
uktaḥ / tatra praśastagamanād punarāvṛttyā ca sugataḥ atarkyatvād
alāpyatvād āryajñānād acintyatety acintyaḥ aprameyaṃ
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10452554 (0.0):
atarkyatvādalāpyatvādāryajñānādacinyatā /
aprameyāśrayaparāvṛttyā vibhutvalābhāt / tathā hy asyāṃ bhūmau
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11301591 (0.036):
ity anena mukhenāprameyā parāvṛttiḥ | tatra cāprameyaṃ vibhutvam
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4644791 (0.036):
ityanena mukhenāprameyā parāvṛttiḥ | / tatra cāprameyaṃ vibhutvamacintyakarmānuṣṭhānaṃ buddhānāmanāsrave dhātau
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4540145 (0.063):
(Abhidh s bh 92) bhāvanāṃ gacchanti, teṣu vibhutvalābhāt / vibhutvaṃ / punaruttaptasaṃmukhībhāvena taśitā veditavyā //
nirantamahābodhisamudāgamaprayogasamādhiṣu vyavasthito bodhisattvo
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10459002 (0.032):
ślokena nirantaramahabodhisamudāgamaprayogasamādhiṣu / vyavasthitatvādacalāyāṃ bhūmāvavaivartikabodhisattvaguṇaviśuddhilakṣaṇaṃ
nityojjvalitabuddhiś ca kṛtyasaṃpādane 'gnivat /
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10458852 (0.0):
(Rgv 52) nityojjvalitabuddhiśca kṛtyasaṃpādane 'gnivat /
śāntadhyānasamāpattisamāpannaś ca sarvadā / / ity uktam // iti dvitīyasya samāsārthaḥ //
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10458855 (0.0):
(Rgv 52) nityojjvalitabuddhiśca kṛtyasaṃpādane 'gnivat / / śāntadhyānasamāpattipratipannaśca sarvadā // 73 //
Acintyastava / idānīṃ tṛtīyāṃ vihārāvasthām adhikṛtyāha / svābhāvikī syād yadi
vastusiddhir udīrṇadīpetaraśāntisiddhivat tadā sarvakleśamaheśvarasya
carato mohasya śāntiḥ katham / ataḥ sarvathā sarvadṛṣṭīṇāṃ prahāṇāya
pratītyajānāṃ bhāvānāṃ naiḥsvābhāvyaṃ jagādaya ityādy āha / tatra navamyāṃ
Nagarjuna: Acintyastava (nagast_u.htm.txt) 5843845 (0.063):
pratītyajānāṃ bhāvānāṃ naiḥsvābhāvyaṃ jagāda yaḥ |
bodhisattvabhūmau pratisaṃvidvihāraḥ / (Css 243) iha bodhisattvas tenāpi
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24874887 (0.034):
tatra katamo bodhisattvānāṃ pratisaṃvidvihāraḥ / iha bodhisattvastenāpi / vihāreṇa gambhīreṇāsaṃtuṣṭa uttarijñānaviśeṣatāmanugacchan yaiśca
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4552712 (0.061):
nopalabhate / adhimukticaryābhūmau yāvaddaśamyāṃ bodhisattvabhūmau / / kativighaścānupalambhaḥ / ekādaśavidhaḥ utpannaviruddhaḥ, anutpannaḥ,
madhyantavibhagatika.html 19095978 (0.061):
niṣpattiparamatā daśamyāṃ bhūmau tāthāgatyāñca bodhisattvaniṣpattyā / buddhaniṣpattyā ca /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24875066 (0.062):
tatra katamo bodhisattvānāṃ paramo vihāraḥ / iha bodhisattvasya / pratisaṃvid vihāre sarvākārapariśuddhe dharmarājatvārhasya
vihāreṇa gaṃbhīreṇāsaṃtuṣṭa uttarijñānaviseṣatām anugacchan yaiś ca
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24874895 (0.030):
tatra katamo bodhisattvānāṃ pratisaṃvidvihāraḥ / iha bodhisattvastenāpi / vihāreṇa gambhīreṇāsaṃtuṣṭa uttarijñānaviśeṣatāmanugacchan yaiśca
dharmajñānābhisaṃskāraiḥ pareṣāṃ dharmaḥ sarvākāro bodhisattvena
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24874904 (0.0):
vihāreṇa gambhīreṇāsaṃtuṣṭa uttarijñānaviśeṣatāmanugacchan yaiśca / dharmajñānābhisaṃskāraiḥ pareṣāṃ dharmaḥ sarvākāro bodhisattvena
deśayitavyo yac ca dharmākhyānakṛtyaṃ tat sarvaṃ yathābhūtaṃ prajānāti /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24874913 (0.0):
dharmajñānābhisaṃskāraiḥ pareṣāṃ dharmaḥ sarvākāro bodhisattvena / deśayitavyo yacca dharmākhyānakṛtyaṃ tatsarvaṃ yathābhūtaṃ prajānāti
tatredaṃ dharmasamākhyānakṛtyam / gahanopavicāreṣu ye ca saṃkliśyante
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24874917 (5.960):
deśayitavyo yacca dharmākhyānakṛtyaṃ tatsarvaṃ yathābhūtaṃ prajānāti
viśuddhyante yena ca saṃkliśyante viśuddhyante yac ca saṃkleṣavyavadānaṃ
yā ca tasyānaikāntikatā yā ca tasyaikāntikānaikāntikatā tasya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24874937 (0.0):
saṃkleśavyavadānam / yā ca tasyānaikāntikatā / yā ca tasyaikāntikatā / yā
yathābhūtajñānam / evaṃ ca deśanākuśalasya deśanākṛtyakuśalasya ca yat
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24874948 (0.0):
saṃkleśavyavadānam / yā ca tasyānaikāntikatā / yā ca tasyaikāntikatā / yā / ca tasyaikāntikatā 'naikāntikatā / tasya yathābhūtajñānam / evañca
sarvākāramahādharmabhāṇakatvam ityādi yathāsūtram eva vistarato veditavyam
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24874952 (0.0):
dharma deśanākuśalasya deśanākṛtyakuśalasya ca yat / sarvākāramahādharma bhāṇakatvam aprameyadhāraṇīprāptasya
āryadaśabhūmake / yāvad daśānāṃ samādhyasaṃkhyeyaśatasahasrāṇāṃ paryante
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 869646 (0.006):
yāvaddaśasamādhyasaṃkhyeyaśatasahasrāṇāṃ paryante
sarvajñajñānaviśeṣābhiṣekavān nāma bodhisattvasamādhir āmukhībhavatītyādi
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 869650 (0.0):
yāvaddaśasamādhyasaṃkhyeyaśatasahasrāṇāṃ paryante / sarvajñajñānaviśeṣābhiṣekavānnāma bodhisattvasamādhirāmukhībhavati //
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 869747 (0.057):
/ tadanugatastadanurūpaśca tasya bodhisattvasya kāyaḥ saṃtiṣṭhate / sa / tasya sarvajñajñānaviśeṣābhiṣekavataḥ samādheḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28655080 (0.061):
sarvasattvaparipākavinayāparikhedagarbho nāma samādhiḥ / / sarvabodhisattvamārgāvataraṇadhvajo nāma samādhiḥ / / sarvabodhisattvabhūmyākramaṇasaṃbhavavyūho nāma samādhiḥ / evaṃpramukhāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4064662 (0.062):
samādhiḥ / sarvadharmānupalabdhirnāma samādhiḥ / kusumābhikīrṇo nāma / samādhiḥ / sarvadharmātmabhāvābhinirhāro nāma samādhiḥ / māyāvivarjito
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 853587 (0.064):
sarvadharmadhātvasaṅgasvararutaghoṣānuravitasarvatryadhvāsaṅgacittajñānaviṣayaspharaṇaiḥ / sarvabodhisattvaguṇapratipattisuparipūrṇānabhilāpyakalpādhiṣṭhānasaṃprakāśanāparikṣīṇaguṇavarṇanirdeśakaiḥ
pūrvāvedhavaśāt sarvavikalpāpagamāc ca saḥ /
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10458862 (0.0):
śāntadhyānasamāpattipratipannaśca sarvadā // 73 // / pūrvāvedhavaśāt sarvavikalpāpagamācca saḥ /
na punaḥ kurute yatnaṃ paripākāya dehinām // 1
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10458868 (0.0):
pūrvāvedhavaśāt sarvavikalpāpagamācca saḥ / / na punaḥ kurute yatnaṃ paripākāya dehinām // 74 //
yo yathā yena vaineyo manyate 'sau tathaiva ca / / deśanārūpakāyābhyāṃ caryayeryāpathena vā // 2
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10458879 (0.0):
na punaḥ kurute yatnaṃ paripākāya dehinām // 74 // / yo yathā yena vaineyo manyate 'sau tathaiva tat /
anābhogena tasyaivam avyāhatadhiyaḥ sadā / / jagaty ākāśaparyante sattvārthaḥ saṃpravartate // 3
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10458889 (0.0):
deśanyā rūpakāyābhyāṃ caryayeryāpathena vā // 75 // / anābhogena tasyaivamavyāhatadhiyaḥ sadā /
etāṃ gatim auuprāpto bodhisattvas tathāgataiḥ / / samatām eti lokeṣu sattvasaṃtāraṇaṃ prati // 4
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10458898 (0.0):
jagatyākāśaparyante sattvārthaḥ saṃpravartate // 76 // / etāṃ gatimanuprāpto bodhisattvastathāgataiḥ /
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28044148 (0.063):
gatimetāṃ gaveṣitvā bodhisattvo na labhyate /
athā cāṇoḥ pṛthivyāś ca goṣpadasyodādheś ca yat /
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10458901 (0.042):
samatāmeti lokeṣu sattvasaṃtāraṇaṃ prati // 77 // / atha cāṇoḥ pṛthivyāśca gospadasyodadheśca yat /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21012006 (0.051):
dravyāntarameveti// navadravyātiriktamityarthaḥ/ pṛthivyā
antaraṃ bodhisattvānāṃ buddhasya ca tad antaram // 5 / (Css 244) / acintyam iti yathoktaṃ sa khalu bho jinaputra bodhisattva evam imāṃ bhūmim
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10458908 (0.030):
atha cāṇoḥ pṛthivyāśca gospadasyodadheśca yat / / antaraṃ bodhisattvānāṃ buddhasya ca tadantaram // 78 //
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 871101 (0.041):
sa khalu punarbho jinaputrā bodhisattva evamimāṃ bodhisattvabhūmimanugato / 'cintyaṃ ca nāma bodhisattvavimokṣaṃ pratilabhate / anāvaraṇaṃ ca nāma
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 868817 (0.050):
sa evaṃ pratisaṃvidā jñānābhinirhārakuśalo bho jinaputra bodhisattvo / navamīṃ bodhisattvabhūmimanuprāptastathāgatadharmakośaprāpto
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865175 (0.055):
samāpadyate? vajragarbha āha ṣaṣṭhīṃ bho jinaputra / bodhisattvabhūmimupādāya bodhisattvo nirodhaṃ samāpadyate / asyāṃ (Dbh 40)
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 866423 (0.056):
tatra bho jinaputra bodhisattvo 'ṣṭamīṃ bodhisattvabhūmimanuprāpto mahatyā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 864608 (0.060):
kleśacaryāsaṃkliṣṭā bodhisattvacaryā pratyetavyā? vajragarbha āha / prathamāmeva bho jinaputra bodhisattvabhūmimupādāya
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561831 (0.062):
virudhyeta / tacca tatastatra pāṭhād avagantavyam / [tathā coktaṃ tatraiva / sūtre] tasya khalu bho jinaputra
anugato 'cintyaṃ ca nāma bodhisattvavimokṣaṃ pratilabhate 'nāvaraṇaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 871108 (0.0):
sa khalu punarbho jinaputrā bodhisattva evamimāṃ bodhisattvabhūmimanugato / 'cintyaṃ ca nāma bodhisattvavimokṣaṃ pratilabhate / anāvaraṇaṃ ca nāma
cetyādi / vāggocarātītatareṣu vācām agocarair eva ca / piṇḍiteṣu rajāṃsi
yāvanti guṇā daśamyāṃ bhavanti tāvanta ihāsya tāvad ity anidarśanam uktaṃ
bhagavatyāṃ niṣṭhāgamanabhūmivyavasthitabodhisattvaguṇanirdeśe /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24863327 (0.060):
tatra katamo bodhisattvasya viśuddha upāyaḥ / iha / niṣṭhāgamana bodhisattvabhūmi sthito bodhisattvaḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24882674 (0.062):
tathāgataniṣṭhāgamanabhūmisthita bodhisattvayorveditavyam /
māyāmarīcigandharvadakacandrasvapnapratibhāsapratiśrutkāpratibimbanirmāṇopamadharmādhimukter
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888936 (0.000):
anantakalpakoṭīniḥsaraṇakuśalai / māyāmarīcidakacandrasvapnapratiśrutkāpratibhāsapratibimbanirmāṇopamadharmā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711533 (0.000):
anantakalpakoṭīniḥsaraṇakuśalair / māyāmarīcidakacandrasvapnapratiśrutkāpratibhāsapratibimbanirmāṇopamadharmādhimuktaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036350 (0.000):
anantakalpakoṭīniḥsaraṇakuśalair / māyāmarīcidakacandrasvapnapratiśrutkāpratibhāsapratibimbanirmāṇopamadharmādhimuktais
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940156 (0.020):
17902 bhāvayati/ tasya sarvapāramitāsu sarvadharmeṣu ca / māyāsvapnapratibhāsapratiśrutka / 17903 pratibimbanirmāṇasaṃjñā pratyupasthitā bhavati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761940 (0.020):
sarvapāramitāsu sarvadharmeṣu ca / māyāsvapnapratibhāsapratiśrutkapratibimbanirmāṇasaṃjñā pratyupasthitā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 862547 (0.022):
sarvadharmamāyāsvapnapratibhāsapratiśrutkodakacandrapratibimbanirmāṇasamatayā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 863960 (0.022):
māyāmarīcisvapnapratibhāsapratiśrutkodakacandrapratibimbanirmāṇabhāvābhāvasvabhāvādvayānugataśca
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24831390 (0.026):
tatsvabhāvābhāsatāṃ yathābhūtaṃ pratividhyati prajānāti / tasya / nirmāṇapratibimbapratiśrutkā pratibhāsodakacandrasvapnamāyopamaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748210 (0.038):
māyāmarīcidagacandrasvapnapratiśrutkapratibhāsagaganagandharvanagarapratibiṃbanirmāṇopamadharmādhimuktair
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2895249 (0.042):
māyāsvapnapratibhāsapratibimbodakacandragatisamānutpādabhaṅgaśāśvatocchedarahitān
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9572381 (0.045):
pṛṣṭhalabdhena punarmāyāmarīcisvapno dakacandropamān paśyatīti / tad evaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9901052 (0.049):
māyāmarīcisvapnodakacandrapratiśrutkapratibhāsasamatāsarvadharmavihāritvādamoghadarśanaśravaṇa
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876254 (0.050):
māyāmarīcisvapnapratiśrutkāpratibhāsapratibimbagandharvanagaropamāḥ"
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9861473 (0.051):
māyāmarīcisvapnodakacandrapratiśrutkāpratibhāsopamasarvadharmanayāvatīrṇaḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9902754 (0.053):
māyāmarīci svapnaṃ ca dakacandra pratiśrutkā /
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250072 (0.055):
māyāmarīcisvapnodakacandrapratibhāsākāśagandharvanagarapratibimbanirmāṇopamadharmādhimuktair
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1333590 (0.059):
māyāmarīcisvapnapratiśrutkodakacandranirmitasamān sarvadharmān pratyetīti
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250079 (0.059):
māyāmarīcisvapnodakacandrapratibhāsākāśagandharvanagarapratibimbanirmāṇopamadharmādhimuktair / apramāṇavaiśāradyasamanvāgataiḥ
iti dṛṣṭāntāṣṭakenāṣṭāni lakṣaṇāni sūcitāni / tad yathā śūnyatālakṣaṇam
animittalakṣaṇam apraṇihitalakṣaṇaṃ niḥsvabhāvalakṣaṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9829516 (0.047):
skandhadhātvāyatanalakṣaṇaṃ vā, pratītyasamutpādalakṣaṇaṃ vā, / pratītyasamutpannadharmalakṣaṇaṃ vā pratītyasamutpādāṅgalaksaṇaṃ vā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1629403 (0.054):
viviktalakṣaṇā śūnyatā, śāntalakṣaṇam ānimittam, anābhogalakṣaṇam
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432067 (0.064):
mārgajñatādhikāreṇa jñānalakṣaṇamiṣyate // Abhis_4.19 // / śūnyatānimittāpraṇihitānutpādānirodhātmakāni / ādiśabdena
pratītyasamutpādalakṣaṇaṃ parikalpitalakṣaṇaṃ paratantralakṣaṇaṃ ca /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9829516 (0.044):
skandhadhātvāyatanalakṣaṇaṃ vā, pratītyasamutpādalakṣaṇaṃ vā, / pratītyasamutpannadharmalakṣaṇaṃ vā pratītyasamutpādāṅgalaksaṇaṃ vā,
madhyantavibhagatika.html 19098271 (0.062):
paramārthalakṣaṇaṃ / / parikalpitasvabhāva nairātmyaṃ punaḥ sarvadharmāṇāṃ prakṛtir iti
tatra ṣadbhiḥ ṣadbhis tribhir deśanākṛtyārthabhedena yathākramaṃ trīṇi
lakṣaṇāny uktāni / ekenaiṣām eva trayāṇām upasaṃhāraḥ ṣadbhiḥ saptabhiḥ
ṣaḍbhiḥ saptabhiś ca śeṣāniboddhavyāni / iti māyādidṛṣṭāntair ityādi
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23980033 (0.056):
gandhapuṣpādibhir nityaṃ $ brahmā lokapitamahaḥ & / dvādaśabhiḥ saptabhis tu % saṃkhyābhiḥ pujito hariḥ // NsP_66.19 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17045023 (0.056):
gandhapuṣpādibhir nityaṃ brahmā lokapitamahaḥ / / dvādaśabhiḥ saptabhis tu saṃkhyābhiḥ pujito hariḥ // NsP_66.19 //
saptabhiḥ ślokair yathākramaṃ guṇakathanamukhena sarveṣām upasaṃhāraḥ kām
apy acintyāṃ paramagambhirāvasthāṃ prāptatvād asya vihārasyeti bhavaddṛśā
eva bhavantaṃ janayantīti pratipādanāyaikaḥ // asyām eva bhuvi sattvānāṃ
pratiṣṭhāpanāya puṇyapariṇāmanam ity anyaḥ // // / tṛtīyasya samāsārthaḥ // //
Amrtakara: Catuhstavasamasartha (= Css) (acatstvu.htm.txt) 6847827 (0.062):
prasūtapuṇyasyāsyāṃ bhuvi sattvānāṃ pratiṣṭhāpanāya pariṇāmanārthenaika
(Css 245) / Paramārthastava / phalāvasthām ārabhya sarva evānāśravā dharmāḥ sarvaprakārām anuttarāṃ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437797 (0.060):
ca svābhāvikakāyādibhedena caturvidhaḥ / (tatra) prathamaḥ svābhāvikakāya / sarvākārāṃ viśuddhiṃ ye dharmāḥ prāptā nirāsravāḥ /
viśuddhim upagatavantaḥ saṃbuddhākhyāṃ pratilabhante / teṣāṃ / hetvavasthāyām eva tāvad aśūnyatā prāg eva phalāvasthāyām ity āha //
kathaṃ stoṣyāmi te nāthetyādi / anutpannam anālayam iti
anutpannasvabhāvenetyāder yāvad gambhīrāya namo 'stu ta ity etadantasya
sūcanam // vāk vācāṃ panthāś ca saṃkalpaḥ / tayor atīto gocaro yena /
tathā coktam acintyam anidarśanam iti / tathāpītyādinā saṃvṛtyā parihāraḥ
niratiśayārthena pañca tasyāḥ prabhṛti nirodhalābhād
āvaraṇadvayavāsanāśeṣasyāpy abhāvāt paramagāmbhīryārthenaikaḥ / evaṃ stute
stuto bhūyāḥ saṃvṛtyeti śeṣaḥ athavā kiṃ bata stutaḥ paramārthena /
kiṃśabda ākṣepe bataśabdo 'vadhāraṇeneva cety arthaḥ / tam eva / pratipādayati stutyetyādi / idānīṃ saṃvṛtyāpi stuter asaṃbhavaṃ
pratipādayann āha / kas tvāṃ śaknoti saṃstotum ityādi / utpādavyayavarjito
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3710671 (0.041):
śūnyeṣu sarvadharmeṣu kaḥ stutaḥ kena vā stutaḥ // BuSto_61.9 // / kastvāṃ śaknoti saṃstotumutpādavyayavarjitam /
bhagavān stotā cotpādavyayayuktaḥ / anādyantamadhyo bhagavān / sa ca
trikāṇḍapratītyasamutpādasaṃgṛhītaḥ / grāhakagrāhyanirmukto bhagavān sa ca
grāhake grāhye ca caratīti / saṃvṛtyāpi bhūtaguṇākhyānarūpāyāḥ stuter
asaṃbhavaḥ / acintyapratītyasamutpādadharmatayā saty advaye 'pi prakṛter
abhāvād iti // svabhāvapariśuddhyadhimuktyāpi vastuno (Css 246)
'nupalambliena pravṛttas tu mahāphala iti / mahān asaṃbhavo bhavatīti
pratyetavyam // sugatapadaprāpaṇāya puṇyapariṇāmanārthenaikaḥ // etāvantam