View original HTML file with complete header information
ātmā vā idam eka evāgra āsīt | / nānyat kiñcana miṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24326743 (0.0):
START 1,1.1 / ātmā vā idam eka evāgra āsīt | / nānyat kiñcana miṣat |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10922595 (0.0):
tathānyatra 'ātmā vā idameka evāgra āsīt / / nānyatkiñcana miṣat /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2980843 (5.960):
aitareyake śrūyate 'ātmā vā idameka evāgra āsīnnānyatkiñcana miṣatsa
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1382694 (0.025):
sacchabdenābhihitaṃ brahmety avagatam / ayam evārthas tathā śākhāntara / ātmā vā idam eka evāgra āsīn nānyat kiṃcana miṣad iti sadbrahmaśabdābhyām
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10954294 (0.025):
tathā 'ātmā vā idameka evāgra āsīnnānyakiñcana miṣat /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2941789 (0.038):
vijaro vimṛtyuḥ "tattejo 'sṛjata" "ātmā vā idameka evāgra āsīt" "na"
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12535377 (0.045):
sarvam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23202931 (0.060):
iti | sad eva somyedam agra āsīd iti | ātmā vā idam eka evāgra āsīt
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328896 (0.062):
ātmā vā idameka evāgra āsīt"(1 / 1 / 1) iti"brahma tatamam"(1 / 3 / 13)"
ātmā vā idam eka evāgra āsīt | / nānyat kiñcana miṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24326743 (0.0):
START 1,1.1 / ātmā vā idam eka evāgra āsīt | / nānyat kiñcana miṣat |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10922595 (0.0):
tathānyatra 'ātmā vā idameka evāgra āsīt / / nānyatkiñcana miṣat /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2980843 (5.960):
aitareyake śrūyate 'ātmā vā idameka evāgra āsīnnānyatkiñcana miṣatsa
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1382694 (0.025):
sacchabdenābhihitaṃ brahmety avagatam / ayam evārthas tathā śākhāntara / ātmā vā idam eka evāgra āsīn nānyat kiṃcana miṣad iti sadbrahmaśabdābhyām
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10954294 (0.025):
tathā 'ātmā vā idameka evāgra āsīnnānyakiñcana miṣat /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2941789 (0.038):
vijaro vimṛtyuḥ "tattejo 'sṛjata" "ātmā vā idameka evāgra āsīt" "na"
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12535377 (0.045):
sarvam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23202931 (0.060):
iti | sad eva somyedam agra āsīd iti | ātmā vā idam eka evāgra āsīt
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328896 (0.062):
ātmā vā idameka evāgra āsīt"(1 / 1 / 1) iti"brahma tatamam"(1 / 3 / 13)"
sa īkṣata lokān nu sṛjā iti || AitUp_1,1.1 || / sa imāṃl lokān asṛjatāmbho marīcīr maram āpaḥ |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24326745 (0.0):
nānyat kiñcana miṣat | / sa īkṣata lokān nu sṛjā iti || AitUp_1,1.1 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24326946 (0.0):
evamīkṣitvā ālocya - / sa imāṃl lokān asṛjatāmbho marīcīr maram āpaḥ |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10922598 (0.0):
nānyatkiñcana miṣat / / sa īkṣata lokānnu sṛjā iti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10954295 (0.0):
tathā 'ātmā vā idameka evāgra āsīnnānyakiñcana miṣat / / sa īkṣata lokānnu sṛjai' (ai.u. 4.1.1,2) iti ca /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2980843 (0.016):
aitareyake śrūyate 'ātmā vā idameka evāgra āsīnnānyatkiñcana miṣatsa / īkṣata lokānnu sṛjā' (ai. 1.1) iti 'sa imāṃllokānasṛjatāmbho
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327067 (0.029):
kāṃllokānasṛjatetyāha - ambho marīcirmaramāpa iti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2981074 (0.037):
īkṣata lokānnu sṛjā iti' (ai. 1.1) 'sa imāṃllokānasṛjata' (ai. 1.2)
ado 'mbhaḥ pareṇa divam | / dyauḥ pratiṣṭhā |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24326952 (0.0):
sa imāṃl lokān asṛjatāmbho marīcīr maram āpaḥ | / ado 'mbhaḥ pareṇa divam |
antarikṣaṃ marīcayaḥ | / pṛthivī maraḥ | / yā adhastāt tā āpaḥ || AitUp_1,1.2 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24326958 (0.0):
ado 'mbhaḥ pareṇa divam | / dyauḥ pratiṣṭhā | / antarikṣaṃ marīcayaḥ |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsgor3u.htm.txt) 4115629 (0.0):
divaḥ parastāddivi pratiṣṭhitaścandrāmbhasā vyāpto yo lokaḥ tadambhaḥ, / antarikṣaṃ marīcayaḥ, pṛthivī maraḥ, yā adhastāttā āpa iti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssgo3u.htm.txt) 8555862 (0.0):
tadambhaḥ, antarikṣaṃ marīcayaḥ, pṛthivī maraḥ, yā adhastāttā āpa iti /
sa īkṣateme nu lokāḥ | / lokapālān nu sṛjā iti |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327161 (0.0):
sarvaprāṇikarmaphalopādānādhiṣṭhānabhūtāṃścaturo lokān sṛṣṭvā - / sa īkṣateme nu lokāḥ | / lokapālān nu sṛjā iti |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586567 (0.048):
aśanāpipāse bhavataḥ || AitUp_1,2.5 || / sa īkṣateme nu lokāś ca lokapālāś ca | / annam ebhyaḥ sṛjā iti || AitUp_1,3.1 ||
so 'dbhya eva puruṣaṃ samuddhṛtyāmūrcchayat || AitUp_1,1.3 || / tam abhyatapat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327164 (0.0):
sa īkṣateme nu lokāḥ | / lokapālān nu sṛjā iti | / so 'dbhya eva puruṣaṃ samuddhṛtyāmūrcchayat || AitUp_1,1.3 ||
tasyābhitaptasya mukhaṃ nirabhidyata yathāṇḍam | / mukhād vāk |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327227 (0.0):
svāvayavasaṃyojanenetyarthaḥ //3// / START 1,1.4 / tam abhyatapat | / tasyābhitaptasya mukhaṃ nirabhidyata yathāṇḍam |
vāco 'gniḥ | / nāsike nirabhidyetām | / nāsikābhyāṃ prāṇaḥ |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327235 (0.0):
tasyābhitaptasya mukhaṃ nirabhidyata yathāṇḍam | / mukhād vāk | / vāco 'gniḥ |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327318 (0.040):
tadadhiṣṭhātāgnistato vāco lokapālaḥ / / tathā nāsike nirabhidyetām / / nāsikābhyāṃ prāṇaḥ; prāṇadvāyuḥ; iti sarvatrādhiṣṭhānaṃ karaṇaṃ devatā ca
prāṇād vāyuḥ | / akṣiṇī nirabhidyetām | / akṣībhyāṃ cakṣuḥ |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327240 (0.0):
vāco 'gniḥ | / nāsike nirabhidyetām | / nāsikābhyāṃ prāṇaḥ | / prāṇād vāyuḥ |
cakṣuṣa ādityaḥ | / karṇau nirabhidyetām | / karṇābhyāṃ śrotram |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327246 (0.0):
prāṇād vāyuḥ | / akṣiṇī nirabhidyetām | / akṣībhyāṃ cakṣuḥ | / cakṣuṣa ādityaḥ |
śrotrād diśaḥ | / tvaṅ nirabhidyata | / tvaco lomāni |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327251 (0.0):
cakṣuṣa ādityaḥ | / karṇau nirabhidyetām | / karṇābhyāṃ śrotram | / śrotrād diśaḥ |
lomabhya oṣadhivanaspatayaḥ | / hṛdayaṃ nirabhidyata | / hṛdayān manaḥ |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327259 (0.0):
tvaṅ nirabhidyata | / tvaco lomāni | / lomabhya oṣadhivanaspatayaḥ |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331007 (0.042):
āpaśca varuṇaśca hṛdayānmano manasaścandramāḥ / / tadevaitaddhṛdayaṃ manaśca ekameva tadanekadhā /
manasaś candramāḥ | / nābhir nirabhidyata | / nābhyā apānaḥ |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327265 (0.0):
hṛdayaṃ nirabhidyata | / hṛdayān manaḥ | / manasaś candramāḥ |
apānān mṛtyuḥ | / śiśnaṃ nirabhidyata | / śiśnād retaḥ |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327270 (0.0):
nābhir nirabhidyata | / nābhyā apānaḥ | / apānān mṛtyuḥ |
retasa āpaḥ || AitUp_1,1.4 || / tā etā devatāḥ sṛṣṭā asmin mahaty arṇave prāpatan |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327271 (0.0):
śiśnaṃ nirabhidyata | / śiśnād retaḥ | / retasa āpaḥ || AitUp_1,1.4 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327380 (0.0):
START 1,2.1 / tā etā devatāḥ sṛṣṭā asmin mahaty arṇave prāpatan |
tam aśanāpipāsābhyām anvavārjat | / tā enam abruvann āyatanaṃ naḥ prajānīhi |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327388 (0.0):
tā etā devatāḥ sṛṣṭā asmin mahaty arṇave prāpatan | / tam aśanāpipāsābhyām anvavārjat |
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22291867 (0.051):
athainamutkramayati | etadvai devā abruvankimimamabhyutkramiṣyāma iti
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10658355 (0.057):
ayācaṃs tā abruvan yat punar dadyāma kiṃ nas tataḥ syād iti yat kāmayadhva
yasmin pratiṣṭhitā annam adāmeti || AitUp_1,2.1 || / tābhyo gām ānayat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327391 (0.0):
tā enam abruvann āyatanaṃ naḥ prajānīhi | / yasmin pratiṣṭhitā annam adāmeti || AitUp_1,2.1 ||
tā abruvan na vai no 'yam alam iti | / tābhyo 'śvam ānayat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327606 (0.0):
evamukta īśvaraḥ - / tābhyo gām ānayat | / tā abruvan na vai no 'yam alam iti |
tā abruvan na vai no 'yam alam iti || AitUp_1,2.2 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327607 (0.0):
tābhyo gām ānayat | / tā abruvan na vai no 'yam alam iti |
tābhyaḥ puruṣam ānayat | / tā abruvan sukṛtaṃ bateti | / puruṣo vāva sukṛtam |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327668 (0.0):
sarvapratyākhyāne - / tābhyaḥ puruṣam ānayat | / tā abruvan sukṛtaṃ bateti | / puruṣo vāva sukṛtam |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327693 (0.059):
kṛtamidamadhiṣṭhānaṃ batetyabruvan tasmātpuruṣo vāva puruṣa eva sukṛtaṃ / sarvapuṇyakarmahetutvāt /
tā abravīd yathāyatanaṃ praviśateti || AitUp_1,2.3 || / agnir vāg bhūtvā mukhaṃ prāviśat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327671 (0.0):
puruṣo vāva sukṛtam | / tā abravīd yathāyatanaṃ praviśateti || AitUp_1,2.3 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327744 (0.0):
tathāstvityanujñāṃ pratilabhyeśvarasya nagaryāmiva balādhikṛtādayaḥ - / agnir vāg bhūtvā mukhaṃ prāviśat |
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23578540 (1.192):
api ca bhūyasyaḥ śrutayaḥ 'agnirvāg bhūtvā mukhaṃ prāviśadvāyuḥ prāṇo
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25552581 (0.040):
api ca bhūyasyaḥ śrutayaḥ 'agnirvāg bhūtvā mukhaṃ prāviśadvāyuḥ prāṇo / bhūtvā nāsike prāviśadādityaścakṣurbhūtvākṣiṇī prāviśat' ityādaya
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23606100 (0.052):
naca 'agnirvāgbhūtvā mukhaṃ prāviśat'ityādiśrutibhyo
vāyuḥ prāṇo bhūtvā nāsike prāviśat | / ādityaś cakṣur bhūtvākṣiṇī prāviśat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327753 (0.0):
agnir vāg bhūtvā mukhaṃ prāviśat | / vāyuḥ prāṇo bhūtvā nāsike prāviśat |
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25552587 (0.0):
api ca bhūyasyaḥ śrutayaḥ 'agnirvāg bhūtvā mukhaṃ prāviśadvāyuḥ prāṇo / bhūtvā nāsike prāviśadādityaścakṣurbhūtvākṣiṇī prāviśat' ityādaya
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23578546 (0.0):
api ca bhūyasyaḥ śrutayaḥ 'agnirvāg bhūtvā mukhaṃ prāviśadvāyuḥ prāṇo
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3271369 (0.057):
dṛśyate / / tathā 'vāyuḥ prāṇo bhūtvā nāsike prāviśat' (aita. 2.4) ityevamādyapi
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10746896 (0.057):
'kṣisthatvaprāptirityata āha - akṣyādityayoriti / / 'ādityaścakṣurbhūtvākṣiṇī prāviśat';
diśaḥ śrotraṃ bhūtvā karṇau prāviśan | / oṣadhivanaspatayo lomāni bhūtvā tvacaṃ prāviśan |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327764 (0.0):
ādityaś cakṣur bhūtvākṣiṇī prāviśat | / diśaḥ śrotraṃ bhūtvā karṇau prāviśan |
candramā mano bhūtvā hṛdayaṃ prāviśat | / mṛtyur apāno bhūtvā nābhiṃ prāviśat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327774 (0.0):
oṣadhivanaspatayo lomāni bhūtvā tvacaṃ prāviśan | / candramā mano bhūtvā hṛdayaṃ prāviśat |
āpo reto bhūtvā śiśnaṃ prāviśan || AitUp_1,2.4 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327777 (0.0):
mṛtyur apāno bhūtvā nābhiṃ prāviśat | / āpo reto bhūtvā śiśnaṃ prāviśan || AitUp_1,2.4 ||
tam aśanāpipāse abrūtām avābhyām abhiprajānīhīti | / te abravīd etāsv eva vāṃ devatāsv ābhajāmy etāsu bhāginyau karomīti |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327824 (0.0):
evaṃ labdhādhiṣṭhānāsu devatāsu - / tam aśanāpipāse abrūtām avābhyām abhiprajānīhīti |
tasmād yasyai kasyai ca devatāyai havir gṛhyate bhāginyāv evāsyām / aśanāpipāse bhavataḥ || AitUp_1,2.5 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327831 (0.0):
te abravīd etāsv eva vāṃ devatāsv ābhajāmy etāsu bhāginyau karomīti | / tasmād yasyai kasyai ca devatāyai havir gṛhyate bhāginyāv evāsyām
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26458732 (0.064):
haviṣā devatāṃ karoti yasyai vai devatāyai havirgṛhyate sā devatā na sā
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26461109 (0.064):
tasmā etaddhavirjuhoti tadenaṃ haviṣā devatāṃ karoti yasyai vai devatāyai / havirgṛhyate sā devatā na sā yasyai na gṛhyate dvādaśakapālo dvādaśa māsāḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26463880 (0.064):
etaddhavirjuhoti tadenaṃ haviṣā devatāṃ karoti yasyai vai devatāyai / havirgṛhyate sā
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26464053 (0.064):
tānyetatprīṇāti tāni haviṣā devatāṃ karoti yasyai vai devatāyai / havirgṛhyate sā devatā
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26464427 (0.064):
'gnistābhya etāni havīṃṣi nirvapati tadenā haviṣā devatāṃ karoti yasyai / vai devatāyai / havirgṛhyate sā devatā na sā yasyai na gṛhyate pañca bhavanti pañca hi
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26464464 (0.064):
karoti yasyai vai devatāyai havirgṛhyate sā devatā na sā yasyai na gṛhyate
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26465965 (0.064):
karmāṇi kṛtāni bhavanti tānyetatprīṇāti tāni haviṣā devatāṃ karoti yasyai / vai / devatāyai havirgṛhyate sā devatā na sā yasyai na gṛhyate 'tho
sa īkṣateme nu lokāś ca lokapālāś ca | / annam ebhyaḥ sṛjā iti || AitUp_1,3.1 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327923 (0.0):
START 1,3.1 / sa īkṣateme nu lokāś ca lokapālāś ca | / annam ebhyaḥ sṛjā iti || AitUp_1,3.1 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586396 (0.048):
yā adhastāt tā āpaḥ || AitUp_1,1.2 || / sa īkṣateme nu lokāḥ | / lokapālān nu sṛjā iti |
so 'po 'bhyatapat | / tābhyo 'bhitaptābhyo mūrtir ajāyata | / yā vai sā mūrtir ajāyatānnaṃ vai tat || AitUp_1,3.2 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327954 (0.0):
START 1,3.2 / so 'po 'bhyatapat | / tābhyo 'bhitaptābhyo mūrtir ajāyata |
tad enat sṛṣṭaṃ parāṅ atyajighāṃsat | / tad vācājighṛkṣat | / tan nāśaknod vācā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327998 (0.0):
START 1,3.3 / tad enat sṛṣṭaṃ parāṅ atyajighāṃsat | / tad vācājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328095 (0.014):
na caitadasti, ato nāśaknodvācā grahītumityavagacchāmaḥ pūrvajo 'pi //3//
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328168 (0.029):
tan manasājighṛkṣat | / tan nāśaknon manasā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328107 (0.051):
tat prāṇenājighṛkṣat | / tan nāśaknot prāṇena grahītum | / sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328137 (0.051):
tac chrotreṇājighṛkṣat | / tan nāśaknoc chrotreṇa grahītum | / sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328122 (0.055):
tac cakṣuṣājighṛkṣat | / tan nāśaknoc cakṣuṣā grahītum | / sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328182 (0.059):
tac chiśnenājighṛkṣat | / tan nāśaknoc chiśnena grahītum | / sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328152 (0.061):
tat tvacājighṛkṣat | / tan nāśaknot tvacā grahītum | / sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328005 (0.0):
tan nāśaknod vācā grahītum | / sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328117 (0.019):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328191 (0.045):
sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.9 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328163 (0.052):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7 / tan manasājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328176 (0.054):
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328145 (0.056):
tan nāśaknoc chrotreṇa grahītum | / sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328131 (0.062):
tan nāśaknoc cakṣuṣā grahītum | / sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5
AitUp_1,3.3 || / tat prāṇenājighṛkṣat | / tan nāśaknot prāṇena grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328108 (0.0):
samānamuttaram - / tat prāṇenājighṛkṣat | / tan nāśaknot prāṇena grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328182 (0.030):
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8 / tac chiśnenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328167 (0.031):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7 / tan manasājighṛkṣat | / tan nāśaknon manasā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328194 (0.032):
sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.9 || / tad apānenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328137 (0.033):
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5 / tac chrotreṇājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328122 (0.039):
tan nāśaknot prāṇena grahītum | / sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328152 (0.041):
sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.6 || / tat tvacājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328005 (0.049):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327996 (0.051):
tad vācājighṛkṣat | / tan nāśaknod vācā grahītum | / sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat ||
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328118 (0.0):
tan nāśaknot prāṇena grahītum | / sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328133 (0.029):
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328146 (0.039):
sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.6 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328191 (0.048):
sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.9 || / tad apānenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328176 (0.052):
tan nāśaknon manasā grahītum | / sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328005 (0.052):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328163 (0.057):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7 / tan manasājighṛkṣat |
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23909340 (0.060):
prāṇe gṛhīte 'smādannamudacikramiṣattatprāṇenāgṛhṇāttasmātprāṇenānnaṃ
AitUp_1,3.4 || / tac cakṣuṣājighṛkṣat | / tan nāśaknoc cakṣuṣā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328123 (0.0):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328138 (0.017):
tan nāśaknoc cakṣuṣā grahītum | / sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328167 (0.030):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7 / tan manasājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328182 (0.035):
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8 / tac chiśnenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328152 (0.041):
sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.6 || / tat tvacājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327996 (0.055):
tad vācājighṛkṣat | / tan nāśaknod vācā grahītum | / sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328193 (0.059):
sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.9 || / tad apānenājighṛkṣat | / tad āvayat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328107 (0.064):
tat prāṇenājighṛkṣat | / tan nāśaknot prāṇena grahītum | / sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat ||
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328133 (0.0):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 || / tac cakṣuṣājighṛkṣat | / tan nāśaknoc cakṣuṣā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328148 (0.011):
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5 / tac chrotreṇājighṛkṣat | / tan nāśaknoc chrotreṇa grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328118 (0.029):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 || / tac cakṣuṣājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328163 (0.041):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586602 (0.054):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 || / tat prāṇenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328178 (0.054):
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328186 (0.061):
tan nāśaknoc chiśnena grahītum | / sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328000 (0.062):
tan nāśaknod vācā grahītum | / sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat ||
tac chrotreṇājighṛkṣat | / tan nāśaknoc chrotreṇa grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328138 (0.0):
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328123 (0.017):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 || / tac cakṣuṣājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328167 (0.030):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7 / tan manasājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586603 (0.033):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 || / tat prāṇenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328182 (0.037):
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8 / tac chiśnenājighṛkṣat | / tan nāśaknoc chiśnena grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328152 (0.038):
tan nāśaknoc chrotreṇa grahītum | / sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328107 (0.051):
tat prāṇenājighṛkṣat | / tan nāśaknot prāṇena grahītum | / sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327996 (0.051):
tad vācājighṛkṣat | / tan nāśaknod vācā grahītum | / sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat ||
sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328148 (0.0):
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5 / tac chrotreṇājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328131 (0.012):
tan nāśaknoc cakṣuṣā grahītum | / sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328161 (0.030):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328116 (0.039):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 || / tac cakṣuṣājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328004 (0.056):
tan nāśaknod vācā grahītum | / sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328176 (0.059):
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586600 (0.063):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 || / tat prāṇenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328186 (0.064):
tan nāśaknoc chiśnena grahītum | / sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat ||
AitUp_1,3.6 || / tat tvacājighṛkṣat | / tan nāśaknot tvacā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328153 (0.0):
sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.6 || / tat tvacājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328160 (0.0):
tan nāśaknot tvacā grahītum | / sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328182 (0.036):
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8 / tac chiśnenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328137 (0.038):
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5 / tac chrotreṇājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328167 (0.040):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7 / tan manasājighṛkṣat | / tan nāśaknon manasā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328122 (0.041):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 || / tac cakṣuṣājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586603 (0.041):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 || / tat prāṇenājighṛkṣat | / tan nāśaknot prāṇena grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328193 (0.057):
sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.9 || / tad apānenājighṛkṣat | / tad āvayat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327996 (0.061):
tad vācājighṛkṣat | / tan nāśaknod vācā grahītum | / sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328107 (0.062):
tat prāṇenājighṛkṣat | / tan nāśaknot prāṇena grahītum | / sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat ||
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328163 (0.0):
sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.6 || / tat tvacājighṛkṣat | / tan nāśaknot tvacā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328147 (0.030):
sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.6 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328178 (0.033):
tan nāśaknon manasā grahītum | / sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328133 (0.048):
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328004 (0.052):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328118 (0.056):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 || / tac cakṣuṣājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328190 (0.061):
sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.9 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586600 (0.063):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 || / tat prāṇenājighṛkṣat |
tan manasājighṛkṣat | / tan nāśaknon manasā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328169 (0.0):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7 / tan manasājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328182 (0.027):
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8 / tac chiśnenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327997 (0.029):
tad vācājighṛkṣat | / tan nāśaknod vācā grahītum | / sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328137 (0.030):
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5 / tac chrotreṇājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328122 (0.030):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 || / tac cakṣuṣājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586603 (0.031):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 || / tat prāṇenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328152 (0.040):
sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.6 || / tat tvacājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328193 (0.048):
sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.9 || / tad apānenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328107 (0.049):
tat prāṇenājighṛkṣat | / tan nāśaknot prāṇena grahītum | / sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat ||
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328178 (0.0):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7 / tan manasājighṛkṣat | / tan nāśaknon manasā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328193 (0.031):
sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.9 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328163 (0.033):
tan nāśaknot tvacā grahītum | / sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328118 (0.052):
tan nāśaknot prāṇena grahītum | / sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586602 (0.053):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 || / tat prāṇenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328004 (0.054):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328133 (0.056):
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328146 (0.059):
sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.6 ||
tac chiśnenājighṛkṣat | / tan nāśaknoc chiśnena grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328183 (0.0):
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8 / tac chiśnenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328167 (0.027):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7 / tan manasājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586603 (0.030):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 || / tat prāṇenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328122 (0.035):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 || / tac cakṣuṣājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328152 (0.036):
sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.6 || / tat tvacājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328137 (0.037):
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5 / tac chrotreṇājighṛkṣat | / tan nāśaknoc chrotreṇa grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328193 (0.040):
tan nāśaknoc chiśnena grahītum | / sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328107 (0.045):
tat prāṇenājighṛkṣat | / tan nāśaknot prāṇena grahītum | / sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327996 (0.059):
tad vācājighṛkṣat | / tan nāśaknod vācā grahītum | / sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328060 (0.064):
vadanavyāpāreṇājighṛkṣad grahītumaicchat / / tadannaṃ nāśaknonna samartho 'bhadvācā vadanakriyayā grahītumupādātum /
sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328193 (0.0):
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8 / tac chiśnenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586602 (0.045):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 || / tat prāṇenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328116 (0.048):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328161 (0.061):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7 / tan manasājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328126 (0.061):
tan nāśaknoc cakṣuṣā grahītum | / sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328141 (0.064):
tan nāśaknoc chrotreṇa grahītum | / sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat ||
AitUp_1,3.9 || / tad apānenājighṛkṣat | / tad āvayat | / saiṣo 'nnasya graho yad vāyuḥ |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328201 (0.0):
sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.9 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328240 (0.032):
tadāvayāttadannamevaṃ jagrāha āśitavān / / tena sa eṣo 'pānavāyurannasya graho 'nnagrāhaka ityetat /
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586603 (0.032):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 || / tat prāṇenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328178 (0.040):
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8 / tac chiśnenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328163 (0.048):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7 / tan manasājighṛkṣat | / tan nāśaknon manasā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328133 (0.055):
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5 / tac chrotreṇājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328148 (0.057):
sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.6 || / tat tvacājighṛkṣat | / tan nāśaknot tvacā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328118 (0.059):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 || / tac cakṣuṣājighṛkṣat |
annāyur vā eṣa yad vāyuḥ || AitUp_1,3.10 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328206 (0.0):
saiṣo 'nnasya graho yad vāyuḥ | / annāyur vā eṣa yad vāyuḥ || AitUp_1,3.10 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328257 (0.049):
yadvāyuryo vāyurannāyuḥ annabandhano 'nnajīvano vai prasiddhaḥ sa eṣa yo / vāyuḥ //4-10 // / START 1,3.11 / sa īkṣata kathaṃ nv idaṃ mad ṛte syād iti |
sa īkṣata kathaṃ nv idaṃ mad ṛte syād iti |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328263 (0.0):
yadvāyuryo vāyurannāyuḥ annabandhano 'nnajīvano vai prasiddhaḥ sa eṣa yo / vāyuḥ //4-10 // / START 1,3.11 / sa īkṣata kathaṃ nv idaṃ mad ṛte syād iti |
sa īkṣata katareṇa prapadyā iti | / sa īkṣata yadi vācābhivyāhṛtaṃ yadi prāṇenābhiprāṇitaṃ yadi cakṣuṣā dṛṣṭaṃ
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328274 (0.0):
sa īkṣata kathaṃ nv idaṃ mad ṛte syād iti | / sa īkṣata katareṇa prapadyā iti |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20798822 (0.064):
14,025.012a manasā gamyate yac ca yac ca vācā nirudyate / 14,025.012c śrotreṇa śrūyate yac ca cakṣuṣā yac ca dṛśyate
yadi śrotreṇa śrutaṃ yadi tvacā spṛṣṭaṃ yadi manasā dhyātaṃ yady
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328280 (0.0):
sa īkṣata yadi vācābhivyāhṛtaṃ yadi prāṇenābhiprāṇitaṃ yadi cakṣuṣā dṛṣṭaṃ / yadi śrotreṇa śrutaṃ yadi tvacā spṛṣṭaṃ yadi manasā dhyātaṃ yady
apānenābhyapānitaṃ yadi śiśnena visṛṣṭam atha ko 'ham iti || AitUp_1,3.11
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328286 (0.0):
yadi śrotreṇa śrutaṃ yadi tvacā spṛṣṭaṃ yadi manasā dhyātaṃ yady / apānenābhyapānitaṃ yadi śiśnena visṛṣṭam atha ko 'ham iti || AitUp_1,3.11
sa etam eva sīmānaṃ vidāryaitayā dvārā prāpadyata |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328498 (0.0):
ivekṣitakārī - / sa etam eva sīmānaṃ vidāryaitayā dvārā prāpadyata |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330858 (0.0):
'taṃ prapadābhyāṃ prāpadyata brahmemaṃ puruṣam' 'sa etameva sīmānaṃ / vidāryaitayā dvārā prāpadyata' etameva puruṣam /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2981230 (0.0):
madṛte syāt' (ai. 3.11 iti vīkṣyedaṃ śarīraṃ praviveśeti darśayati 'sa / etameva sīmānaṃ vidāryaitayā dvārā prāpadyata' (ai. 3.12) iti /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8654836 (0.0):
'sa etameva sīmānaṃ vidāryaitayā dvārā prāpadyata'; (ai.ā. 2 4 3.)
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4144560 (0.0):
tathā'tatsṛṣṭvā tadevānuprāviśat'(tai.u.2 / 6 / 1) 'sa etameva sīmānaṃ / vidāryaitayā dvārā prāpadyata(ai.u.3 / 12) 'sarvāṇi rūpāṇi vicitya dhīro"
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4145028 (0.0):
tāḥ sṛṣṭvā tadevānuprāviśata sa etameva sīmānaṃ vidāryaitayā dvārā
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24809062 (0.0):
jalacandravat (BBU 12) ityādiśrutiḥ
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12536104 (0.0):
antaḥ praviṣṭaḥ śāstā janānām"
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2942056 (0.021):
tatsṛṣṭvā tadevānuprāviśat" "sa etameva sīmānaṃ vidāryaitayā dvārā"
saiṣā vidṛtir nāma dvāḥ | / tad etan nāndanam | / tasya traya āvasathās trayaḥ svapnā ayam āvasatho 'yam āvasatho 'yam
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328508 (0.0):
sa etam eva sīmānaṃ vidāryaitayā dvārā prāpadyata | / saiṣā vidṛtir nāma dvāḥ |
āvasatha iti || AitUp_1,3.12 || / sa jāto bhūtāny abhivyaikhyat kim ihānyaṃ vāvadiṣad iti |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328682 (0.0):
START 1,3.13 / sa jāto bhūtāny abhivyaikhyat kim ihānyaṃ vāvadiṣad iti |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328509 (0.020):
tasya traya āvasathās trayaḥ svapnā ayam āvasatho 'yam āvasatho 'yam / āvasatha iti || AitUp_1,3.12 ||
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22517438 (0.047):
nvevokthasya sa eṣo'gnividho'rkavidha ukthavidho yatpuruṣaḥ sa yo / haitamevamagnividhamarkavidhamukthavidham puruṣamupāste viduṣo
sa etam eva puruṣaṃ brahma tatamam apaśyad idam adarśam itī 3 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328688 (0.0):
sa jāto bhūtāny abhivyaikhyat kim ihānyaṃ vāvadiṣad iti | / sa etam eva puruṣaṃ brahma tatamam apaśyad idam adarśam itī 3 ||
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2981250 (0.043):
vīkṣya 'sa etameva puruṣaṃ brahma tatamamapaśyat' (ai. 3.13) iti
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8654842 (0.047):
'sa etameva puruṣaṃ brahma tatamamapaśyat'; (ai.ā. 2 4 3.)
AitUp_1,3.13 || / tasmād idandro nāma | / idandro ha vai nāma |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328769 (0.0):
yasmādidamityeva yatsākṣādaparokṣādbrahma sarvāntaramapaśyat parokṣeṇa - / tasmād idandro nāma | / idandro ha vai nāma |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328787 (0.056):
tasmādidaṃ paśyatītīdandro nāma paramātmā / / idandro ha vai nāma prasiddho loka īśvaraḥ /
tam idandraṃ santam indra ity ācakṣate parokṣeṇa | / parokṣapriyā iva hi devāḥ parokṣapriyā iva hi devāḥ || AitUp_1,3.14 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328779 (0.0):
tasmād idandro nāma | / idandro ha vai nāma | / tam idandraṃ santam indra ity ācakṣate parokṣeṇa |
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brup___u.htm.txt) 5210399 (1.788):
taṃ vā etam indhaṃ santam indra ity ācakṣate parokṣeṇaiva | / parokṣapriyā iva hi devāḥ pratyakṣadviṣaḥ || BrhUp_4,2.2 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899080 (0.026):
caturhotety ācakṣate parokṣeṇa parokṣa priyā eva hi vedā iti | parokṣa
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13231259 (0.028):
vṛtvātiṣṭhaṃs tadvaraṇo 'bhavat taṃ vā etaṃ varaṇaṃ santaṃ varuṇa ity / ācakṣate / parokṣeṇa parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ /
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13230737 (0.031):
sveda ity ācakṣate / parokṣeṇa parokṣapriyā iva hi devā bhavanti
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13231278 (0.031):
sa samudrād amucyata sa mucyur abhavat taṃ vā etaṃ mucyuṃ santaṃ mṛtyur / ity ācakṣate / parokṣeṇa parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13233897 (0.031):
/ puriśayaṃ santaṃ prāṇaṃ puruṣa ity ācakṣate / parokṣeṇa parokṣapriyā iva / hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ / sa yat pūrvam ācāmati purastāddhomāṃs
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13236597 (0.031):
raso ha vā eṣa taṃ vā etaṃ rasaṃ santaṃ ratha ity ācakṣate parokṣeṇa / parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ / sa devān āgacchat sa
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13236730 (0.031):
nānṛtyat saiṣāglaiṣā kāruvidā nāma taṃ vā etam āglāhataṃ santam āglāgṛdha / ity ācakṣate parokṣeṇa parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ /
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5063122 (0.038):
(GBr_1,2.21uu) taṃ vā etam āglāhataṃ santam āglāgṛdha ity ācakṣate
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5055930 (0.038):
(GBr_1,1.1n) taṃ vā etaṃ suvedaṃ santaṃ sveda ity ācakṣate parokṣeṇa / (GBr_1,1.1o) parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ || 1 ||
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5056548 (0.038):
(GBr_1,1.7g) taṃ vā etaṃ varaṇaṃ santaṃ varuṇa ity ācakṣate parokṣeṇa / (GBr_1,1.7h) parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5056569 (0.038):
(GBr_1,1.7k) taṃ vā etaṃ mucyuṃ santaṃ mṛtyur ity ācakṣate parokṣeṇa / (GBr_1,1.7l) parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣas
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5056605 (0.038):
(GBr_1,1.7p) taṃ vā etaṃ aṅgarasaṃ santam aṅgirā ity ācakṣate parokṣeṇa / (GBr_1,1.7q) parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ || 7 ||
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5059743 (0.038):
(GBr_1,1.39w) puriśayaṃ santaṃ prāṇaṃ puruṣa ity ācakṣate parokṣeṇa / (GBr_1,1.39x) parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5062941 (0.038):
(GBr_1,2.21k) taṃ vā etaṃ rasaṃ santaṃ ratha ity ācakṣate parokṣeṇa / (GBr_1,2.21l) parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5066470 (0.038):
(GBr_1,3.19d) taṃ vā etaṃ dhīkṣitaṃ santaṃ dīkṣita ity ācakṣate parokṣeṇa / (GBr_1,3.19e) parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5069278 (0.038):
(GBr_1,4.23f) taṃ vā etaṃ spṛśyaṃ santaṃ pṛṣṭhya ity ācakṣate parokṣeṇa / (GBr_1,4.23g) parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ_
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13231305 (0.043):
taṃ vā etam aṅgarasaṃ santam aṅgirā ity ācakṣate / parokṣeṇa parokṣapriyā / iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ // GpBr_1,1.7 //
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4177476 (0.046):
taṃ vā etaṃ caturhūtaṃ santaṃ 'caturhotā' ityācakṣate parokṣeṇa | / parokṣapriyā iva hi devaḥiti |"
puruṣe ha vā ayam ādito garbho bhavati yad etad retaḥ |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24329992 (0.0):
START 2.1 / puruṣe ha vā ayam ādito garbho bhavati yad etad retaḥ |
tad etat sarvebhyo 'ṅgebhyas tejaḥ sambhūtam ātmany evātmānaṃ bibharti |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24329999 (0.0):
puruṣe ha vā ayam ādito garbho bhavati yad etad retaḥ | / tad etat sarvebhyo 'ṅgebhyas tejaḥ sambhūtam ātmany evātmānaṃ bibharti |
tad yadā striyāṃ siñcaty athainaj janayati | / tad asya prathamaṃ janma || AitUp_2.1 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330005 (0.0):
tad etat sarvebhyo 'ṅgebhyas tejaḥ sambhūtam ātmany evātmānaṃ bibharti | / tad yadā striyāṃ siñcaty athainaj janayati |
tat striyā ātmabhūyaṃ gacchati yathā svam aṅgaṃ tathā |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330121 (0.0):
START 2.2 / tat striyā ātmabhūyaṃ gacchati yathā svam aṅgaṃ tathā |
tasmād enāṃ na hinasti | / sāsyaitam ātmānam atra gataṃ bhāvayati || AitUp_2.2 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330129 (0.0):
tat striyā ātmabhūyaṃ gacchati yathā svam aṅgaṃ tathā | / tasmād enāṃ na hinasti |
sā bhāvayitrī bhāvayitavyā bhavati | / taṃ strī garbhaṃ bibharti |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330205 (0.0):
START 2.3 / sā bhāvayitrī bhāvayitavyā bhavati | / taṃ strī garbhaṃ bibharti |
so 'gra eva kumāraṃ janmano 'gre 'dhi bhāvayati | / sa yat kumāraṃ janmano 'gre 'dhi bhāvayaty ātmānam eva tad bhāvayaty eṣāṃ
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330218 (0.0):
sā bhāvayitrī bhāvayitavyā bhavati | / taṃ strī garbhaṃ bibharti | / so 'gra eva kumāraṃ janmano 'gre 'dhi bhāvayati |
lokānāṃ santatyai | / evaṃ santatā hīme lokāḥ | / tad asya dvitīyaṃ janma || AitUp_2.3 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330223 (0.0):
sa yat kumāraṃ janmano 'gre 'dhi bhāvayaty ātmānam eva tad bhāvayaty eṣāṃ / lokānāṃ santatyai |
so 'syāyam ātmā puṇyebhyaḥ karmebhyaḥ pratidhīyate | / athāsyāyam itara ātmā kṛtakṛtyo vayogataḥ praiti |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330362 (0.0):
tadretorūpāpekṣayā dvitīyaṃ janma dvitīyāvasthābhivyaktiḥ //3// / START 2.4 / so 'syāyam ātmā puṇyebhyaḥ karmebhyaḥ pratidhīyate |
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4157295 (0.025):
tathā ca śrutyantare -so 'syāyamitara ātmā puṇyebhyaḥ karmabhyaḥ / pratidhīyate"(ai.u.4 / 4) iti /"
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27209556 (0.025):
tathā ca śrutyantare so 'syāyamitara ātmā puṇyebhyaḥ karmabhyaḥ / pratidhīyate"(ai.u.4 / 4) iti /"
sa itaḥ prayann eva punar jāyate | / tad asya tṛtīyaṃ janma || AitUp_2.4 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330367 (0.0):
athāsyāyam itara ātmā kṛtakṛtyo vayogataḥ praiti | / sa itaḥ prayann eva punar jāyate |
tad uktam ṛṣiṇā -- garbhe nu sann anv eṣām avedamahaṃ devānāṃ janimāni
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330537 (0.0):
bhavatīti - / tad uktam ṛṣiṇā -- garbhe nu sann anv eṣām avedamahaṃ devānāṃ janimāni
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593334 (0.0):
RV_04.027.01.1 garbhe nu sann anv eṣām avedam ahaṃ devānāṃ janimāni viśvā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082796 (0.0):
RV_4,027.01a garbhe nu sann anv eṣām avedam ahaṃ devānāṃ janimāni viśvā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13713307 (0.0):
(RV_4,27) / garbhe | nu | san | anu | eṣām | avedam | aham | devānām | janimāni |
viśvā | / śataṃ mā pura āyasīr arakṣannadha śyeno javasā nir adīyam |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330548 (0.0):
tad uktam ṛṣiṇā -- garbhe nu sann anv eṣām avedamahaṃ devānāṃ janimāni / viśvā | / śataṃ mā pura āyasīr arakṣannadha śyeno javasā nir adīyam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13713317 (0.0):
garbhe | nu | san | anu | eṣām | avedam | aham | devānām | janimāni | / viśvā | śatam | mā | puraḥ | āyasīḥ | arakṣan | adha | śyenaḥ | javasā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593344 (0.011):
RV_04.027.01.1 garbhe nu sann anv eṣām avedam ahaṃ devānāṃ janimāni viśvā / RV_04.027.01.2 śatam mā pura āyasīr arakṣann adha śyeno javasā nir adīyam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082806 (0.011):
RV_4,027.01a garbhe nu sann anv eṣām avedam ahaṃ devānāṃ janimāni viśvā | / RV_4,027.01c śatam mā pura āyasīr arakṣann adha śyeno javasā nir adīyam ||
garbha evaitac chayāno vāmadeva evam uvāca || AitUp_2.5 || / sa evaṃ vidvān asmāc charīrabhedād ūrdhvam utkramyāmuṣmin svarge loke
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330551 (0.0):
śataṃ mā pura āyasīr arakṣannadha śyeno javasā nir adīyam | / garbha evaitac chayāno vāmadeva evam uvāca || AitUp_2.5 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330632 (0.0):
aho garbha eva śayāno vāmadeva ṛṣirevamuvācaitat //5// / START 2.6 / sa evaṃ vidvān asmāc charīrabhedād ūrdhvam utkramyāmuṣmin svarge loke
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331604 (0.033):
sa etena prajñenātmanāsmāl lokād utkramyāmuṣmin svarge loke sarvān kāmān
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331639 (0.033):
asmāllokādutkramyāmuṣminsvarge loke sarvānkāmānāptvā amṛtaḥ
sarvān kāmān āptvāmṛtaḥ samabhavat samabhavat || AitUp_2.6 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330637 (0.0):
sa evaṃ vidvān asmāc charīrabhedād ūrdhvam utkramyāmuṣmin svarge loke / sarvān kāmān āptvāmṛtaḥ samabhavat samabhavat || AitUp_2.6 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331609 (0.0):
sa etena prajñenātmanāsmāl lokād utkramyāmuṣmin svarge loke sarvān kāmān
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331643 (0.0):
asmāllokādutkramyāmuṣminsvarge loke sarvānkāmānāptvā amṛtaḥ
ātmeti vayam upāsmahe | / kataraḥ sa ātmā | / yena vā paśyati yena vā śṛṇoti yena vā gandhāñ jighrati yena vā vācaṃ
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330806 (0.0):
'nyonyaṃ pṛcchanti ko 'yamātmeti? katham - / ātmeti vayam upāsmahe | / kataraḥ sa ātmā |
vyākaroti yena vā svādu cāsvādu ca vijānāti || AitUp_3.1 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330811 (0.0):
yena vā paśyati yena vā śṛṇoti yena vā gandhāñ jighrati yena vā vācaṃ / vyākaroti yena vā svādu cāsvādu ca vijānāti || AitUp_3.1 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330956 (0.064):
gauraśva ityevamādyāṃ sādhvasādhviti ca, yena vā jihvābhūtena svādu / cāsvādu ca vijānātīti //1// / START 3.2 / kiṃ punastadevaikamanekadhā bhinnaṃ karaṇam ityucyate -
yad etad dhṛdayaṃ manaś caitat | / sañjñānam ājñānaṃ vijñānaṃ prajñānaṃ medhā dṛṣṭir dhṛtir matir manīṣā
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330977 (0.0):
kiṃ punastadevaikamanekadhā bhinnaṃ karaṇam ityucyate - / yad etad dhṛdayaṃ manaś caitat | / sañjñānam ājñānaṃ vijñānaṃ prajñānaṃ medhā dṛṣṭir dhṛtir matir manīṣā
jūtiḥ smṛtiḥ saṅkalpaḥ kratur asuḥ kāmo vaśa iti sarvāṇy evaitāni
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330985 (0.0):
sañjñānam ājñānaṃ vijñānaṃ prajñānaṃ medhā dṛṣṭir dhṛtir matir manīṣā / jūtiḥ smṛtiḥ saṅkalpaḥ kratur asuḥ kāmo vaśa iti sarvāṇy evaitāni
prajñānasya nāmadheyāni bhavanti || AitUp_3.2 || / eṣa brahmā |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330987 (0.0):
jūtiḥ smṛtiḥ saṅkalpaḥ kratur asuḥ kāmo vaśa iti sarvāṇy evaitāni / prajñānasya nāmadheyāni bhavanti || AitUp_3.2 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331282 (0.064):
eṣa brahmā | / eṣa indraḥ | / eṣa prajāpatiḥ | / ete sarve devāḥ |
eṣa indraḥ | / eṣa prajāpatiḥ | / ete sarve devāḥ | / imāni ca pañca mahābhūtāni pṛthivī vāyur ākāśa āpo jyotīṃṣīty etānīmāni
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331293 (0.0):
START 3.3 / eṣa brahmā | / eṣa indraḥ | / eṣa prajāpatiḥ |
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4143539 (0.019):
indraṃ mitraṃ varuṇamagnimāhuḥ"iti śruteḥ / / "eṣa brahmaiṣa indra eṣa prajāpatirete sarve devāḥ"(ai.u.5 / 3) iti ca"
Prasna-Upanisad (Prasnopanisad) (prasupbu.htm.txt) 15573090 (0.036):
evaṃ pṛṣṭavate tasmai sa hovāca ākāśo ha vā eṣa devo vāyuḥ agniḥ āpaḥ / pṛthivītyetāni pañca mahābhūtāni śarīrārambhakāṇi
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23176988 (0.043):
nāsti mahābhūteṣvantarbhūtāstrayo lokā iti pṛthivyāpastejovāyurākāśamiti / etāni pañcamahābhūtāni pralayakāle sṛṣṭikrameṇaivāvibhāgaṃ yānti
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20648977 (0.045):
13,013.006d@003_0284 ahaṃkāras tu sṛjati mahābhūtāni pañca vai / 13,013.006d@003_0285 pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20803325 (0.045):
14,042.001a ahaṃkārāt prasūtāni mahābhūtāni pañca vai / 14,042.001c pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10419067 (0.045):
12,308.191d@029C_0098 ahaṃkāraś ca sṛjati mahābhūtāni pañca vai / 12,308.191d@029C_0099 pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215928 (0.050):
39. pañca mahābhūtāni / pṛthvī, āpaḥ, tejaḥ, vāyuḥ, ākāśceti //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26912070 (0.060):
bhūmir āpas tathā jyotir $ vāyur ākāśam eva ca & / mahābhūtāni yaś caiva % sarvabhūteṣu bhūtakṛt // BrP_237.45 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11183370 (0.060):
bhūmir āpas tathā jyotir vāyur ākāśam eva ca / / mahābhūtāni yaś caiva sarvabhūteṣu bhūtakṛt // BrP_237.45 //
Garbha-Upanisad (Garbhopanisad) (garbhupu.htm.txt) 26620128 (0.061):
pañcātmakam iti kasmāt pṛthivy āpas tejo vāyur ākāśam ity asmin pañcātmake
Garbha-Upanisad (Garbhopanisad) (garbhupu.htm.txt) 26620136 (0.061):
śarīre kā pṛthivī kā āpaḥ kiṃ tejaḥ ko vāyuḥ kim ākāśam / tatra pañcātmake
Gautama: Nyayasutra (gaunys_u.htm.txt) 24816006 (0.061):
1.1.13: pṛthivī āpaḥ tejaḥ vāyuḥ ākāśam iti bhūtāni
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2367274 (0.061):
NyS_1,1.13: pṛthivyāpastejo vāyurākāśamiti bhūtāni //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26488221 (0.061):
NyS_1,1.13: pṛthivy āpas tejo vāyur ākāśam iti bhūtāni ||
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10409742 (0.063):
12,299.009a parameṣṭhī tv ahaṃkāro 'sṛjad bhūtāni pañcadhā / 12,299.009c pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam
kṣudramiśrāṇīva bījānītarāṇi cetarāṇi cāṇḍajāni ca jārujāni ca svedajāni
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331304 (0.0):
imāni ca pañca mahābhūtāni pṛthivī vāyur ākāśa āpo jyotīṃṣīty etānīmāni / kṣudramiśrāṇīva bījānītarāṇi cetarāṇi cāṇḍajāni ca jārujāni ca svedajāni
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsgor3u.htm.txt) 4105745 (0.017):
'aṇḍajāni ca jarāyujāni ca svedajāni codbhijjāni ca 'itiśrutyavaṣṭambhena
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssgo3u.htm.txt) 8535186 (0.017):
FN: jīvajaṃ jarāyujam , udbhijjaṃ vṛkṣādi / / 'aṇḍajāni ca jarāyujāni ca svedajāni codbhijjāni ca
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331414 (0.023):
kāni tāni! ucyante - aṇḍajāni pakṣyādīni, jārujāni jarāyujāni manuṣyādīni,
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20820943 (0.037):
14,087.008a jarāyujāny aṇḍajāni svedajāny udbhidāni ca
codbhijjāni cāśvā gāvaḥ puruṣā hastino yat kiñcedam prāṇi jaṅgamaṃ ca
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331313 (0.0):
kṣudramiśrāṇīva bījānītarāṇi cetarāṇi cāṇḍajāni ca jārujāni ca svedajāni / codbhijjāni cāśvā gāvaḥ puruṣā hastino yat kiñcedam prāṇi jaṅgamaṃ ca
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331432 (0.039):
svedajādīni yūkādīni, udbhijāni ca vṛkṣādīni, aśvā gāvaḥ puruṣā hastino / 'nyacca yatkiñcedaṃ prāṇijātam, kiṃ tat? jaṅgamaṃ yaccalati padbhyāṃ
patatri ca yac ca sthāvaram | / sarvaṃ tat prajñānetram |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331319 (0.0):
codbhijjāni cāśvā gāvaḥ puruṣā hastino yat kiñcedam prāṇi jaṅgamaṃ ca / patatri ca yac ca sthāvaram |
prajñāne pratiṣṭhitam | / prajñānetro lokaḥ | / prajñā pratiṣṭhā |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331326 (0.0):
patatri ca yac ca sthāvaram | / sarvaṃ tat prajñānetram | / prajñāne pratiṣṭhitam |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2981277 (0.0):
saha mahābhūtairamukramya 'sarvaṃ tatprajñānetraṃ prajñāne pratiṣṭhitaṃ / prajñānetro lokaḥ prajñā pratiṣṭhā prajñānaṃ brahma' (aita. 5.3) iti
prajñānaṃ brahma || AitUp_3.3 || / sa etena prajñenātmanāsmāl lokād utkramyāmuṣmin svarge loke sarvān kāmān
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330633 (0.0):
sa evaṃ vidvān asmāc charīrabhedād ūrdhvam utkramyāmuṣmin svarge loke / sarvān kāmān āptvāmṛtaḥ samabhavat samabhavat || AitUp_2.6 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331605 (0.0):
START 3.4 / sa etena prajñenātmanāsmāl lokād utkramyāmuṣmin svarge loke sarvān kāmān
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331640 (0.0):
prajñenātmanāsmāllokādutkramya ityādi vyākhyātam / / asmāllokādutkramyāmuṣminsvarge loke sarvānkāmānāptvā amṛtaḥ
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331327 (1.788):
prajñānetro lokaḥ | / prajñā pratiṣṭhā | / prajñānaṃ brahma || AitUp_3.3 ||
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2981278 (0.061):
prajñānetro lokaḥ prajñā pratiṣṭhā prajñānaṃ brahma' (aita. 5.3) iti
āptvāmṛtaḥ samabhavat samabhavat || AitUp_3.4 || / 03,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330637 (0.0):
sa evaṃ vidvān asmāc charīrabhedād ūrdhvam utkramyāmuṣmin svarge loke / sarvān kāmān āptvāmṛtaḥ samabhavat samabhavat || AitUp_2.6 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331609 (0.0):
sa etena prajñenātmanāsmāl lokād utkramyāmuṣmin svarge loke sarvān kāmān / āptvāmṛtaḥ samabhavat samabhavat || AitUp_3.4 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331643 (0.0):
asmāllokādutkramyāmuṣminsvarge loke sarvānkāmānāptvā amṛtaḥ / samabhavatsamabhavadityomiti //4//
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586905 (0.031):
sarvān kāmān āptvāmṛtaḥ samabhavat samabhavat || AitUp_2.6 || / ātmeti vayam upāsmahe |
ātmā vā idam eka evāgra āsīt | / nānyat kiñcana miṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24326743 (0.0):
START 1,1.1 / ātmā vā idam eka evāgra āsīt | / nānyat kiñcana miṣat |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10922595 (0.0):
tathānyatra 'ātmā vā idameka evāgra āsīt / / nānyatkiñcana miṣat /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2980843 (5.960):
aitareyake śrūyate 'ātmā vā idameka evāgra āsīnnānyatkiñcana miṣatsa
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1382694 (0.025):
sacchabdenābhihitaṃ brahmety avagatam / ayam evārthas tathā śākhāntara / ātmā vā idam eka evāgra āsīn nānyat kiṃcana miṣad iti sadbrahmaśabdābhyām
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10954294 (0.025):
tathā 'ātmā vā idameka evāgra āsīnnānyakiñcana miṣat /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162581 (0.027):
BhP_01.02.004/1 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / BhP_01.02.004/3 devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayam udīrayet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627425 (0.027):
BhP_01.02.003 // / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayam udīrayet // BhP_01.02.004 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3796103 (0.028):
dhvanir apaharatād aśriyaṃ vaḥ śrutīnām // MatsP_1.1 // / nārāyaṇaṃ namaskṛtya $ naraṃ caiva narottamam & / devīṃ sarasvatīṃ caiva % tato jayam udīrayet // MatsP_1.2 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8835636 (0.028):
dhvanir apaharatād aśriyaṃ vaḥ śrutīnām // MatsP_1.1 // / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet // MatsP_1.2 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20865883 (0.030):
17,003.036c draupadī yoṣitāṃ śreṣṭhā yatra caiva priyā mama / 18,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 18,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Sauptikaparvan (mbh_10_u.htm.txt) 15638791 (0.033):
10,009.059c<>niḥśvasya dīrgham uṣṇaṃ ca tataś cintāparo 'bhavat / 10,010.000*0050_01<>nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 10,010.000*0050_02<>devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20788595 (0.034):
13,154.034d*0729_16 dvaipāyanaprasādena nityam utsavavān bhavet / 14,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 14,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693198 (0.035):
oṃ nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayamudīrayet // GarP_Mang.1 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23931351 (0.036):
śrīvedavyāsāya namaḥ | / nārāyaṇaṃ namaskṛtya $ naraṃ caiva narottamam & / devīṃ sarasvatīṃ caiva % tato jayam udīrayet // NsP_1.1 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16996340 (0.036):
śrīvedavyāsāya namaḥ | / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet // NsP_1.1 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10104469 (0.036):
śrīmate rāmānujāya namaḥ / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīvyāsaṃ tato jayamudīrayet // ViP_1,1.0 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4330236 (0.036):
revised October 1999. Star passages 1 22 added March 2002. :h] / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet // HV_0.0 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20368747 (0.037):
08,069.043d*1228_02 yat kṛtvā tu ca kartavyaṃ sukhāsīnaṃ yudhiṣṭhiram / 09,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 09,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20425723 (0.037):
10,018.026c<>mahādevaprasādaḥ sa kuru kāryam anantaram / 11,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 11,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2941789 (0.038):
vijaro vimṛtyuḥ "tattejo 'sṛjata" "ātmā vā idameka evāgra āsīt" "na"
sa īkṣata lokān nu sṛjā iti || AitUp_1,1.1 || / sa imāṃl lokān asṛjatāmbho marīcīr maram āpaḥ |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24326745 (0.0):
nānyat kiñcana miṣat | / sa īkṣata lokān nu sṛjā iti || AitUp_1,1.1 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24326946 (0.0):
evamīkṣitvā ālocya - / sa imāṃl lokān asṛjatāmbho marīcīr maram āpaḥ |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10922598 (0.0):
nānyatkiñcana miṣat / / sa īkṣata lokānnu sṛjā iti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10954295 (0.0):
tathā 'ātmā vā idameka evāgra āsīnnānyakiñcana miṣat / / sa īkṣata lokānnu sṛjai' (ai.u. 4.1.1,2) iti ca /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2980843 (0.016):
aitareyake śrūyate 'ātmā vā idameka evāgra āsīnnānyatkiñcana miṣatsa / īkṣata lokānnu sṛjā' (ai. 1.1) iti 'sa imāṃllokānasṛjatāmbho
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327067 (0.029):
kāṃllokānasṛjatetyāha - ambho marīcirmaramāpa iti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2981074 (0.037):
īkṣata lokānnu sṛjā iti' (ai. 1.1) 'sa imāṃllokānasṛjata' (ai. 1.2)
ado 'mbhaḥ pareṇa divam | / dyauḥ pratiṣṭhā |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24326952 (0.0):
sa imāṃl lokān asṛjatāmbho marīcīr maram āpaḥ | / ado 'mbhaḥ pareṇa divam |
antarikṣaṃ marīcayaḥ | / pṛthivī maraḥ | / yā adhastāt tā āpaḥ || AitUp_1,1.2 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24326958 (0.0):
ado 'mbhaḥ pareṇa divam | / dyauḥ pratiṣṭhā | / antarikṣaṃ marīcayaḥ |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsgor3u.htm.txt) 4115629 (0.0):
divaḥ parastāddivi pratiṣṭhitaścandrāmbhasā vyāpto yo lokaḥ tadambhaḥ, / antarikṣaṃ marīcayaḥ, pṛthivī maraḥ, yā adhastāttā āpa iti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssgo3u.htm.txt) 8555862 (0.0):
tadambhaḥ, antarikṣaṃ marīcayaḥ, pṛthivī maraḥ, yā adhastāttā āpa iti /
sa īkṣateme nu lokāḥ | / lokapālān nu sṛjā iti |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327161 (0.0):
sarvaprāṇikarmaphalopādānādhiṣṭhānabhūtāṃścaturo lokān sṛṣṭvā - / sa īkṣateme nu lokāḥ | / lokapālān nu sṛjā iti |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586567 (0.048):
aśanāpipāse bhavataḥ || AitUp_1,2.5 || / sa īkṣateme nu lokāś ca lokapālāś ca | / annam ebhyaḥ sṛjā iti || AitUp_1,3.1 ||
so 'dbhya eva puruṣaṃ samuddhṛtyāmūrcchayat || AitUp_1,1.3 || / tam abhyatapat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327164 (0.0):
sa īkṣateme nu lokāḥ | / lokapālān nu sṛjā iti | / so 'dbhya eva puruṣaṃ samuddhṛtyāmūrcchayat || AitUp_1,1.3 ||
tasyābhitaptasya mukhaṃ nirabhidyata yathāṇḍam | / mukhād vāk |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327227 (0.0):
svāvayavasaṃyojanenetyarthaḥ //3// / START 1,1.4 / tam abhyatapat | / tasyābhitaptasya mukhaṃ nirabhidyata yathāṇḍam |
vāco 'gniḥ | / nāsike nirabhidyetām | / nāsikābhyāṃ prāṇaḥ |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327235 (0.0):
tasyābhitaptasya mukhaṃ nirabhidyata yathāṇḍam | / mukhād vāk | / vāco 'gniḥ |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327318 (0.040):
tadadhiṣṭhātāgnistato vāco lokapālaḥ / / tathā nāsike nirabhidyetām / / nāsikābhyāṃ prāṇaḥ; prāṇadvāyuḥ; iti sarvatrādhiṣṭhānaṃ karaṇaṃ devatā ca
prāṇād vāyuḥ | / akṣiṇī nirabhidyetām | / akṣībhyāṃ cakṣuḥ |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327240 (0.0):
vāco 'gniḥ | / nāsike nirabhidyetām | / nāsikābhyāṃ prāṇaḥ | / prāṇād vāyuḥ |
cakṣuṣa ādityaḥ | / karṇau nirabhidyetām | / karṇābhyāṃ śrotram |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327246 (0.0):
prāṇād vāyuḥ | / akṣiṇī nirabhidyetām | / akṣībhyāṃ cakṣuḥ | / cakṣuṣa ādityaḥ |
śrotrād diśaḥ | / tvaṅ nirabhidyata | / tvaco lomāni |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327251 (0.0):
cakṣuṣa ādityaḥ | / karṇau nirabhidyetām | / karṇābhyāṃ śrotram | / śrotrād diśaḥ |
lomabhya oṣadhivanaspatayaḥ | / hṛdayaṃ nirabhidyata | / hṛdayān manaḥ |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327259 (0.0):
tvaṅ nirabhidyata | / tvaco lomāni | / lomabhya oṣadhivanaspatayaḥ |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331007 (0.042):
āpaśca varuṇaśca hṛdayānmano manasaścandramāḥ / / tadevaitaddhṛdayaṃ manaśca ekameva tadanekadhā /
manasaś candramāḥ | / nābhir nirabhidyata | / nābhyā apānaḥ |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327265 (0.0):
hṛdayaṃ nirabhidyata | / hṛdayān manaḥ | / manasaś candramāḥ |
apānān mṛtyuḥ | / śiśnaṃ nirabhidyata | / śiśnād retaḥ |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327270 (0.0):
nābhir nirabhidyata | / nābhyā apānaḥ | / apānān mṛtyuḥ |
retasa āpaḥ || AitUp_1,1.4 || / tā etā devatāḥ sṛṣṭā asmin mahaty arṇave prāpatan |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327271 (0.0):
śiśnaṃ nirabhidyata | / śiśnād retaḥ | / retasa āpaḥ || AitUp_1,1.4 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327380 (0.0):
START 1,2.1 / tā etā devatāḥ sṛṣṭā asmin mahaty arṇave prāpatan |
tam aśanāpipāsābhyām anvavārjat | / tā enam abruvann āyatanaṃ naḥ prajānīhi |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327388 (0.0):
tā etā devatāḥ sṛṣṭā asmin mahaty arṇave prāpatan | / tam aśanāpipāsābhyām anvavārjat |
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22291867 (0.051):
athainamutkramayati | etadvai devā abruvankimimamabhyutkramiṣyāma iti
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10658355 (0.057):
ayācaṃs tā abruvan yat punar dadyāma kiṃ nas tataḥ syād iti yat kāmayadhva
yasmin pratiṣṭhitā annam adāmeti || AitUp_1,2.1 || / tābhyo gām ānayat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327391 (0.0):
tā enam abruvann āyatanaṃ naḥ prajānīhi | / yasmin pratiṣṭhitā annam adāmeti || AitUp_1,2.1 ||
tā abruvan na vai no 'yam alam iti | / tābhyo 'śvam ānayat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327606 (0.0):
evamukta īśvaraḥ - / tābhyo gām ānayat | / tā abruvan na vai no 'yam alam iti |
tā abruvan na vai no 'yam alam iti || AitUp_1,2.2 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327607 (0.0):
tābhyo gām ānayat | / tā abruvan na vai no 'yam alam iti |
tābhyaḥ puruṣam ānayat | / tā abruvan sukṛtaṃ bateti | / puruṣo vāva sukṛtam |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327668 (0.0):
sarvapratyākhyāne - / tābhyaḥ puruṣam ānayat | / tā abruvan sukṛtaṃ bateti | / puruṣo vāva sukṛtam |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327693 (0.059):
kṛtamidamadhiṣṭhānaṃ batetyabruvan tasmātpuruṣo vāva puruṣa eva sukṛtaṃ / sarvapuṇyakarmahetutvāt /
tā abravīd yathāyatanaṃ praviśateti || AitUp_1,2.3 || / agnir vāg bhūtvā mukhaṃ prāviśat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327671 (0.0):
puruṣo vāva sukṛtam | / tā abravīd yathāyatanaṃ praviśateti || AitUp_1,2.3 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327744 (0.0):
tathāstvityanujñāṃ pratilabhyeśvarasya nagaryāmiva balādhikṛtādayaḥ - / agnir vāg bhūtvā mukhaṃ prāviśat |
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23578540 (1.192):
api ca bhūyasyaḥ śrutayaḥ 'agnirvāg bhūtvā mukhaṃ prāviśadvāyuḥ prāṇo
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25552581 (0.040):
api ca bhūyasyaḥ śrutayaḥ 'agnirvāg bhūtvā mukhaṃ prāviśadvāyuḥ prāṇo / bhūtvā nāsike prāviśadādityaścakṣurbhūtvākṣiṇī prāviśat' ityādaya
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23606100 (0.052):
naca 'agnirvāgbhūtvā mukhaṃ prāviśat'ityādiśrutibhyo
vāyuḥ prāṇo bhūtvā nāsike prāviśat | / ādityaś cakṣur bhūtvākṣiṇī prāviśat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327753 (0.0):
agnir vāg bhūtvā mukhaṃ prāviśat | / vāyuḥ prāṇo bhūtvā nāsike prāviśat |
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25552587 (0.0):
api ca bhūyasyaḥ śrutayaḥ 'agnirvāg bhūtvā mukhaṃ prāviśadvāyuḥ prāṇo / bhūtvā nāsike prāviśadādityaścakṣurbhūtvākṣiṇī prāviśat' ityādaya
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23578546 (0.0):
api ca bhūyasyaḥ śrutayaḥ 'agnirvāg bhūtvā mukhaṃ prāviśadvāyuḥ prāṇo
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3271369 (0.057):
dṛśyate / / tathā 'vāyuḥ prāṇo bhūtvā nāsike prāviśat' (aita. 2.4) ityevamādyapi
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10746896 (0.057):
'kṣisthatvaprāptirityata āha - akṣyādityayoriti / / 'ādityaścakṣurbhūtvākṣiṇī prāviśat';
diśaḥ śrotraṃ bhūtvā karṇau prāviśan | / oṣadhivanaspatayo lomāni bhūtvā tvacaṃ prāviśan |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327764 (0.0):
ādityaś cakṣur bhūtvākṣiṇī prāviśat | / diśaḥ śrotraṃ bhūtvā karṇau prāviśan |
candramā mano bhūtvā hṛdayaṃ prāviśat | / mṛtyur apāno bhūtvā nābhiṃ prāviśat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327774 (0.0):
oṣadhivanaspatayo lomāni bhūtvā tvacaṃ prāviśan | / candramā mano bhūtvā hṛdayaṃ prāviśat |
āpo reto bhūtvā śiśnaṃ prāviśan || AitUp_1,2.4 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327777 (0.0):
mṛtyur apāno bhūtvā nābhiṃ prāviśat | / āpo reto bhūtvā śiśnaṃ prāviśan || AitUp_1,2.4 ||
tam aśanāpipāse abrūtām avābhyām abhiprajānīhīti | / te abravīd etāsv eva vāṃ devatāsv ābhajāmy etāsu bhāginyau karomīti |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327824 (0.0):
evaṃ labdhādhiṣṭhānāsu devatāsu - / tam aśanāpipāse abrūtām avābhyām abhiprajānīhīti |
tasmād yasyai kasyai ca devatāyai havir gṛhyate bhāginyāv evāsyām / aśanāpipāse bhavataḥ || AitUp_1,2.5 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327831 (0.0):
te abravīd etāsv eva vāṃ devatāsv ābhajāmy etāsu bhāginyau karomīti | / tasmād yasyai kasyai ca devatāyai havir gṛhyate bhāginyāv evāsyām
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26458732 (0.064):
haviṣā devatāṃ karoti yasyai vai devatāyai havirgṛhyate sā devatā na sā
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26461109 (0.064):
tasmā etaddhavirjuhoti tadenaṃ haviṣā devatāṃ karoti yasyai vai devatāyai / havirgṛhyate sā devatā na sā yasyai na gṛhyate dvādaśakapālo dvādaśa māsāḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26463880 (0.064):
etaddhavirjuhoti tadenaṃ haviṣā devatāṃ karoti yasyai vai devatāyai / havirgṛhyate sā
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26464053 (0.064):
tānyetatprīṇāti tāni haviṣā devatāṃ karoti yasyai vai devatāyai / havirgṛhyate sā devatā
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26464427 (0.064):
'gnistābhya etāni havīṃṣi nirvapati tadenā haviṣā devatāṃ karoti yasyai / vai devatāyai / havirgṛhyate sā devatā na sā yasyai na gṛhyate pañca bhavanti pañca hi
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26464464 (0.064):
karoti yasyai vai devatāyai havirgṛhyate sā devatā na sā yasyai na gṛhyate
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26465965 (0.064):
karmāṇi kṛtāni bhavanti tānyetatprīṇāti tāni haviṣā devatāṃ karoti yasyai / vai / devatāyai havirgṛhyate sā devatā na sā yasyai na gṛhyate 'tho
sa īkṣateme nu lokāś ca lokapālāś ca | / annam ebhyaḥ sṛjā iti || AitUp_1,3.1 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327923 (0.0):
START 1,3.1 / sa īkṣateme nu lokāś ca lokapālāś ca | / annam ebhyaḥ sṛjā iti || AitUp_1,3.1 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586396 (0.048):
yā adhastāt tā āpaḥ || AitUp_1,1.2 || / sa īkṣateme nu lokāḥ | / lokapālān nu sṛjā iti |
so 'po 'bhyatapat | / tābhyo 'bhitaptābhyo mūrtir ajāyata | / yā vai sā mūrtir ajāyatānnaṃ vai tat || AitUp_1,3.2 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327954 (0.0):
START 1,3.2 / so 'po 'bhyatapat | / tābhyo 'bhitaptābhyo mūrtir ajāyata |
tad enat sṛṣṭaṃ parāṅ atyajighāṃsat | / tad vācājighṛkṣat | / tan nāśaknod vācā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327998 (0.0):
START 1,3.3 / tad enat sṛṣṭaṃ parāṅ atyajighāṃsat | / tad vācājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328095 (0.014):
na caitadasti, ato nāśaknodvācā grahītumityavagacchāmaḥ pūrvajo 'pi //3//
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328168 (0.029):
tan manasājighṛkṣat | / tan nāśaknon manasā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328107 (0.051):
tat prāṇenājighṛkṣat | / tan nāśaknot prāṇena grahītum | / sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328137 (0.051):
tac chrotreṇājighṛkṣat | / tan nāśaknoc chrotreṇa grahītum | / sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328122 (0.055):
tac cakṣuṣājighṛkṣat | / tan nāśaknoc cakṣuṣā grahītum | / sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328182 (0.059):
tac chiśnenājighṛkṣat | / tan nāśaknoc chiśnena grahītum | / sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328152 (0.061):
tat tvacājighṛkṣat | / tan nāśaknot tvacā grahītum | / sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328005 (0.0):
tan nāśaknod vācā grahītum | / sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328117 (0.019):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328191 (0.045):
sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.9 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328163 (0.052):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7 / tan manasājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328176 (0.054):
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328145 (0.056):
tan nāśaknoc chrotreṇa grahītum | / sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328131 (0.062):
tan nāśaknoc cakṣuṣā grahītum | / sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5
AitUp_1,3.3 || / tat prāṇenājighṛkṣat | / tan nāśaknot prāṇena grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328108 (0.0):
samānamuttaram - / tat prāṇenājighṛkṣat | / tan nāśaknot prāṇena grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328182 (0.030):
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8 / tac chiśnenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328167 (0.031):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7 / tan manasājighṛkṣat | / tan nāśaknon manasā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328194 (0.032):
sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.9 || / tad apānenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328137 (0.033):
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5 / tac chrotreṇājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328122 (0.039):
tan nāśaknot prāṇena grahītum | / sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328152 (0.041):
sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.6 || / tat tvacājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328005 (0.049):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327996 (0.051):
tad vācājighṛkṣat | / tan nāśaknod vācā grahītum | / sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat ||
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328118 (0.0):
tan nāśaknot prāṇena grahītum | / sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328133 (0.029):
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328146 (0.039):
sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.6 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328191 (0.048):
sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.9 || / tad apānenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328176 (0.052):
tan nāśaknon manasā grahītum | / sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328005 (0.052):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328163 (0.057):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7 / tan manasājighṛkṣat |
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23909340 (0.060):
prāṇe gṛhīte 'smādannamudacikramiṣattatprāṇenāgṛhṇāttasmātprāṇenānnaṃ
AitUp_1,3.4 || / tac cakṣuṣājighṛkṣat | / tan nāśaknoc cakṣuṣā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328123 (0.0):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328138 (0.017):
tan nāśaknoc cakṣuṣā grahītum | / sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328167 (0.030):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7 / tan manasājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328182 (0.035):
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8 / tac chiśnenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328152 (0.041):
sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.6 || / tat tvacājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327996 (0.055):
tad vācājighṛkṣat | / tan nāśaknod vācā grahītum | / sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328193 (0.059):
sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.9 || / tad apānenājighṛkṣat | / tad āvayat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328107 (0.064):
tat prāṇenājighṛkṣat | / tan nāśaknot prāṇena grahītum | / sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat ||
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328133 (0.0):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 || / tac cakṣuṣājighṛkṣat | / tan nāśaknoc cakṣuṣā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328148 (0.011):
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5 / tac chrotreṇājighṛkṣat | / tan nāśaknoc chrotreṇa grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328118 (0.029):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 || / tac cakṣuṣājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328163 (0.041):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586602 (0.054):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 || / tat prāṇenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328178 (0.054):
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328186 (0.061):
tan nāśaknoc chiśnena grahītum | / sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328000 (0.062):
tan nāśaknod vācā grahītum | / sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat ||
tac chrotreṇājighṛkṣat | / tan nāśaknoc chrotreṇa grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328138 (0.0):
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328123 (0.017):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 || / tac cakṣuṣājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328167 (0.030):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7 / tan manasājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586603 (0.033):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 || / tat prāṇenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328182 (0.037):
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8 / tac chiśnenājighṛkṣat | / tan nāśaknoc chiśnena grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328152 (0.038):
tan nāśaknoc chrotreṇa grahītum | / sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328107 (0.051):
tat prāṇenājighṛkṣat | / tan nāśaknot prāṇena grahītum | / sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327996 (0.051):
tad vācājighṛkṣat | / tan nāśaknod vācā grahītum | / sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat ||
sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328148 (0.0):
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5 / tac chrotreṇājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328131 (0.012):
tan nāśaknoc cakṣuṣā grahītum | / sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328161 (0.030):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328116 (0.039):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 || / tac cakṣuṣājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328004 (0.056):
tan nāśaknod vācā grahītum | / sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328176 (0.059):
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586600 (0.063):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 || / tat prāṇenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328186 (0.064):
tan nāśaknoc chiśnena grahītum | / sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat ||
AitUp_1,3.6 || / tat tvacājighṛkṣat | / tan nāśaknot tvacā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328153 (0.0):
sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.6 || / tat tvacājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328160 (0.0):
tan nāśaknot tvacā grahītum | / sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328182 (0.036):
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8 / tac chiśnenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328137 (0.038):
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5 / tac chrotreṇājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328167 (0.040):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7 / tan manasājighṛkṣat | / tan nāśaknon manasā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328122 (0.041):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 || / tac cakṣuṣājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586603 (0.041):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 || / tat prāṇenājighṛkṣat | / tan nāśaknot prāṇena grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328193 (0.057):
sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.9 || / tad apānenājighṛkṣat | / tad āvayat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327996 (0.061):
tad vācājighṛkṣat | / tan nāśaknod vācā grahītum | / sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328107 (0.062):
tat prāṇenājighṛkṣat | / tan nāśaknot prāṇena grahītum | / sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat ||
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328163 (0.0):
sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.6 || / tat tvacājighṛkṣat | / tan nāśaknot tvacā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328147 (0.030):
sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.6 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328178 (0.033):
tan nāśaknon manasā grahītum | / sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328133 (0.048):
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328004 (0.052):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328118 (0.056):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 || / tac cakṣuṣājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328190 (0.061):
sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.9 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586600 (0.063):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 || / tat prāṇenājighṛkṣat |
tan manasājighṛkṣat | / tan nāśaknon manasā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328169 (0.0):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7 / tan manasājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328182 (0.027):
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8 / tac chiśnenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327997 (0.029):
tad vācājighṛkṣat | / tan nāśaknod vācā grahītum | / sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328137 (0.030):
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5 / tac chrotreṇājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328122 (0.030):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 || / tac cakṣuṣājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586603 (0.031):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 || / tat prāṇenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328152 (0.040):
sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.6 || / tat tvacājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328193 (0.048):
sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.9 || / tad apānenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328107 (0.049):
tat prāṇenājighṛkṣat | / tan nāśaknot prāṇena grahītum | / sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat ||
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328178 (0.0):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7 / tan manasājighṛkṣat | / tan nāśaknon manasā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328193 (0.031):
sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.9 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328163 (0.033):
tan nāśaknot tvacā grahītum | / sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328118 (0.052):
tan nāśaknot prāṇena grahītum | / sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586602 (0.053):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 || / tat prāṇenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328004 (0.054):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328133 (0.056):
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328146 (0.059):
sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.6 ||
tac chiśnenājighṛkṣat | / tan nāśaknoc chiśnena grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328183 (0.0):
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8 / tac chiśnenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328167 (0.027):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7 / tan manasājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586603 (0.030):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 || / tat prāṇenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328122 (0.035):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 || / tac cakṣuṣājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328152 (0.036):
sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.6 || / tat tvacājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328137 (0.037):
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5 / tac chrotreṇājighṛkṣat | / tan nāśaknoc chrotreṇa grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328193 (0.040):
tan nāśaknoc chiśnena grahītum | / sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328107 (0.045):
tat prāṇenājighṛkṣat | / tan nāśaknot prāṇena grahītum | / sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327996 (0.059):
tad vācājighṛkṣat | / tan nāśaknod vācā grahītum | / sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328060 (0.064):
vadanavyāpāreṇājighṛkṣad grahītumaicchat / / tadannaṃ nāśaknonna samartho 'bhadvācā vadanakriyayā grahītumupādātum /
sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328193 (0.0):
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8 / tac chiśnenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586602 (0.045):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 || / tat prāṇenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328116 (0.048):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328161 (0.061):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7 / tan manasājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328126 (0.061):
tan nāśaknoc cakṣuṣā grahītum | / sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328141 (0.064):
tan nāśaknoc chrotreṇa grahītum | / sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat ||
AitUp_1,3.9 || / tad apānenājighṛkṣat | / tad āvayat | / saiṣo 'nnasya graho yad vāyuḥ |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328201 (0.0):
sa yad dhainac chiśnenāgrahaiṣyad visṛjya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.9 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328240 (0.032):
tadāvayāttadannamevaṃ jagrāha āśitavān / / tena sa eṣo 'pānavāyurannasya graho 'nnagrāhaka ityetat /
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] Mula (aitup__u.htm.txt) 24586603 (0.032):
sa yad dhainad vācāgrahaiṣyad abhivyāhṛtya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.3 || / tat prāṇenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328178 (0.040):
sa yad dhainan manasāgrahaiṣyad dhyātvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.8 / tac chiśnenājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328163 (0.048):
sa yad dhainat tvacāgrahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.7 / tan manasājighṛkṣat | / tan nāśaknon manasā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328133 (0.055):
sa yad dhainac cakṣuṣāgrahaiṣyad dṛṣṭvā haivānnam atrapsyat || AitUp_1,3.5 / tac chrotreṇājighṛkṣat |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328148 (0.057):
sa yad dhainac chrotreṇāgrahaiṣyac chrutvā haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.6 || / tat tvacājighṛkṣat | / tan nāśaknot tvacā grahītum |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328118 (0.059):
sa yad dhainat prāṇenāgrahaiṣyad abhiprāṇya haivānnam atrapsyat || / AitUp_1,3.4 || / tac cakṣuṣājighṛkṣat |
annāyur vā eṣa yad vāyuḥ || AitUp_1,3.10 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328206 (0.0):
saiṣo 'nnasya graho yad vāyuḥ | / annāyur vā eṣa yad vāyuḥ || AitUp_1,3.10 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328257 (0.049):
yadvāyuryo vāyurannāyuḥ annabandhano 'nnajīvano vai prasiddhaḥ sa eṣa yo / vāyuḥ //4-10 // / START 1,3.11 / sa īkṣata kathaṃ nv idaṃ mad ṛte syād iti |
sa īkṣata kathaṃ nv idaṃ mad ṛte syād iti |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328263 (0.0):
yadvāyuryo vāyurannāyuḥ annabandhano 'nnajīvano vai prasiddhaḥ sa eṣa yo / vāyuḥ //4-10 // / START 1,3.11 / sa īkṣata kathaṃ nv idaṃ mad ṛte syād iti |
sa īkṣata katareṇa prapadyā iti | / sa īkṣata yadi vācābhivyāhṛtaṃ yadi prāṇenābhiprāṇitaṃ yadi cakṣuṣā dṛṣṭaṃ
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328274 (0.0):
sa īkṣata kathaṃ nv idaṃ mad ṛte syād iti | / sa īkṣata katareṇa prapadyā iti |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20798822 (0.064):
14,025.012a manasā gamyate yac ca yac ca vācā nirudyate / 14,025.012c śrotreṇa śrūyate yac ca cakṣuṣā yac ca dṛśyate
yadi śrotreṇa śrutaṃ yadi tvacā spṛṣṭaṃ yadi manasā dhyātaṃ yady
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328280 (0.0):
sa īkṣata yadi vācābhivyāhṛtaṃ yadi prāṇenābhiprāṇitaṃ yadi cakṣuṣā dṛṣṭaṃ / yadi śrotreṇa śrutaṃ yadi tvacā spṛṣṭaṃ yadi manasā dhyātaṃ yady
apānenābhyapānitaṃ yadi śiśnena visṛṣṭam atha ko 'ham iti || AitUp_1,3.11
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328286 (0.0):
yadi śrotreṇa śrutaṃ yadi tvacā spṛṣṭaṃ yadi manasā dhyātaṃ yady / apānenābhyapānitaṃ yadi śiśnena visṛṣṭam atha ko 'ham iti || AitUp_1,3.11
sa etam eva sīmānaṃ vidāryaitayā dvārā prāpadyata |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328498 (0.0):
ivekṣitakārī - / sa etam eva sīmānaṃ vidāryaitayā dvārā prāpadyata |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330858 (0.0):
'taṃ prapadābhyāṃ prāpadyata brahmemaṃ puruṣam' 'sa etameva sīmānaṃ / vidāryaitayā dvārā prāpadyata' etameva puruṣam /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2981230 (0.0):
madṛte syāt' (ai. 3.11 iti vīkṣyedaṃ śarīraṃ praviveśeti darśayati 'sa / etameva sīmānaṃ vidāryaitayā dvārā prāpadyata' (ai. 3.12) iti /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8654836 (0.0):
'sa etameva sīmānaṃ vidāryaitayā dvārā prāpadyata'; (ai.ā. 2 4 3.)
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4144560 (0.0):
tathā'tatsṛṣṭvā tadevānuprāviśat'(tai.u.2 / 6 / 1) 'sa etameva sīmānaṃ / vidāryaitayā dvārā prāpadyata(ai.u.3 / 12) 'sarvāṇi rūpāṇi vicitya dhīro"
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4145028 (0.0):
tāḥ sṛṣṭvā tadevānuprāviśata sa etameva sīmānaṃ vidāryaitayā dvārā
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24809062 (0.0):
jalacandravat (BBU 12) ityādiśrutiḥ
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12536104 (0.0):
antaḥ praviṣṭaḥ śāstā janānām"
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2942056 (0.021):
tatsṛṣṭvā tadevānuprāviśat" "sa etameva sīmānaṃ vidāryaitayā dvārā"
saiṣā vidṛtir nāma dvāḥ | / tad etan nāndanam | / tasya traya āvasathās trayaḥ svapnā ayam āvasatho 'yam āvasatho 'yam
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328508 (0.0):
sa etam eva sīmānaṃ vidāryaitayā dvārā prāpadyata | / saiṣā vidṛtir nāma dvāḥ |
āvasatha iti || AitUp_1,3.12 || / sa jāto bhūtāny abhivyaikhyat kim ihānyaṃ vāvadiṣad iti |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328682 (0.0):
START 1,3.13 / sa jāto bhūtāny abhivyaikhyat kim ihānyaṃ vāvadiṣad iti |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328509 (0.020):
tasya traya āvasathās trayaḥ svapnā ayam āvasatho 'yam āvasatho 'yam / āvasatha iti || AitUp_1,3.12 ||
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22517438 (0.047):
nvevokthasya sa eṣo'gnividho'rkavidha ukthavidho yatpuruṣaḥ sa yo / haitamevamagnividhamarkavidhamukthavidham puruṣamupāste viduṣo
sa etam eva puruṣaṃ brahma tatamam apaśyad idam adarśam itī 3 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328688 (0.0):
sa jāto bhūtāny abhivyaikhyat kim ihānyaṃ vāvadiṣad iti | / sa etam eva puruṣaṃ brahma tatamam apaśyad idam adarśam itī 3 ||
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2981250 (0.043):
vīkṣya 'sa etameva puruṣaṃ brahma tatamamapaśyat' (ai. 3.13) iti
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8654842 (0.047):
'sa etameva puruṣaṃ brahma tatamamapaśyat'; (ai.ā. 2 4 3.)
AitUp_1,3.13 || / tasmād idandro nāma | / idandro ha vai nāma |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328769 (0.0):
yasmādidamityeva yatsākṣādaparokṣādbrahma sarvāntaramapaśyat parokṣeṇa - / tasmād idandro nāma | / idandro ha vai nāma |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328787 (0.056):
tasmādidaṃ paśyatītīdandro nāma paramātmā / / idandro ha vai nāma prasiddho loka īśvaraḥ /
tam idandraṃ santam indra ity ācakṣate parokṣeṇa | / parokṣapriyā iva hi devāḥ parokṣapriyā iva hi devāḥ || AitUp_1,3.14 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24328779 (0.0):
tasmād idandro nāma | / idandro ha vai nāma | / tam idandraṃ santam indra ity ācakṣate parokṣeṇa |
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brup___u.htm.txt) 5210399 (1.788):
taṃ vā etam indhaṃ santam indra ity ācakṣate parokṣeṇaiva | / parokṣapriyā iva hi devāḥ pratyakṣadviṣaḥ || BrhUp_4,2.2 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899080 (0.026):
caturhotety ācakṣate parokṣeṇa parokṣa priyā eva hi vedā iti | parokṣa
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13231259 (0.028):
vṛtvātiṣṭhaṃs tadvaraṇo 'bhavat taṃ vā etaṃ varaṇaṃ santaṃ varuṇa ity / ācakṣate / parokṣeṇa parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ /
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13230737 (0.031):
sveda ity ācakṣate / parokṣeṇa parokṣapriyā iva hi devā bhavanti
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13231278 (0.031):
sa samudrād amucyata sa mucyur abhavat taṃ vā etaṃ mucyuṃ santaṃ mṛtyur / ity ācakṣate / parokṣeṇa parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13233897 (0.031):
/ puriśayaṃ santaṃ prāṇaṃ puruṣa ity ācakṣate / parokṣeṇa parokṣapriyā iva / hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ / sa yat pūrvam ācāmati purastāddhomāṃs
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13236597 (0.031):
raso ha vā eṣa taṃ vā etaṃ rasaṃ santaṃ ratha ity ācakṣate parokṣeṇa / parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ / sa devān āgacchat sa
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13236730 (0.031):
nānṛtyat saiṣāglaiṣā kāruvidā nāma taṃ vā etam āglāhataṃ santam āglāgṛdha / ity ācakṣate parokṣeṇa parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ /
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5063122 (0.038):
(GBr_1,2.21uu) taṃ vā etam āglāhataṃ santam āglāgṛdha ity ācakṣate
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5055930 (0.038):
(GBr_1,1.1n) taṃ vā etaṃ suvedaṃ santaṃ sveda ity ācakṣate parokṣeṇa / (GBr_1,1.1o) parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ || 1 ||
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5056548 (0.038):
(GBr_1,1.7g) taṃ vā etaṃ varaṇaṃ santaṃ varuṇa ity ācakṣate parokṣeṇa / (GBr_1,1.7h) parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5056569 (0.038):
(GBr_1,1.7k) taṃ vā etaṃ mucyuṃ santaṃ mṛtyur ity ācakṣate parokṣeṇa / (GBr_1,1.7l) parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣas
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5056605 (0.038):
(GBr_1,1.7p) taṃ vā etaṃ aṅgarasaṃ santam aṅgirā ity ācakṣate parokṣeṇa / (GBr_1,1.7q) parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ || 7 ||
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5059743 (0.038):
(GBr_1,1.39w) puriśayaṃ santaṃ prāṇaṃ puruṣa ity ācakṣate parokṣeṇa / (GBr_1,1.39x) parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5062941 (0.038):
(GBr_1,2.21k) taṃ vā etaṃ rasaṃ santaṃ ratha ity ācakṣate parokṣeṇa / (GBr_1,2.21l) parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5066470 (0.038):
(GBr_1,3.19d) taṃ vā etaṃ dhīkṣitaṃ santaṃ dīkṣita ity ācakṣate parokṣeṇa / (GBr_1,3.19e) parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5069278 (0.038):
(GBr_1,4.23f) taṃ vā etaṃ spṛśyaṃ santaṃ pṛṣṭhya ity ācakṣate parokṣeṇa / (GBr_1,4.23g) parokṣapriyā iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ_
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13231305 (0.043):
taṃ vā etam aṅgarasaṃ santam aṅgirā ity ācakṣate / parokṣeṇa parokṣapriyā / iva hi devā bhavanti pratyakṣadviṣaḥ // GpBr_1,1.7 //
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4177476 (0.046):
taṃ vā etaṃ caturhūtaṃ santaṃ 'caturhotā' ityācakṣate parokṣeṇa | / parokṣapriyā iva hi devaḥiti |"
puruṣe ha vā ayam ādito garbho bhavati yad etad retaḥ |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24329992 (0.0):
START 2.1 / puruṣe ha vā ayam ādito garbho bhavati yad etad retaḥ |
tad etat sarvebhyo 'ṅgebhyas tejaḥ sambhūtam ātmany evātmānaṃ bibharti |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24329999 (0.0):
puruṣe ha vā ayam ādito garbho bhavati yad etad retaḥ | / tad etat sarvebhyo 'ṅgebhyas tejaḥ sambhūtam ātmany evātmānaṃ bibharti |
tad yadā striyāṃ siñcaty athainaj janayati | / tad asya prathamaṃ janma || AitUp_2.1 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330005 (0.0):
tad etat sarvebhyo 'ṅgebhyas tejaḥ sambhūtam ātmany evātmānaṃ bibharti | / tad yadā striyāṃ siñcaty athainaj janayati |
tat striyā ātmabhūyaṃ gacchati yathā svam aṅgaṃ tathā |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330121 (0.0):
START 2.2 / tat striyā ātmabhūyaṃ gacchati yathā svam aṅgaṃ tathā |
tasmād enāṃ na hinasti | / sāsyaitam ātmānam atra gataṃ bhāvayati || AitUp_2.2 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330129 (0.0):
tat striyā ātmabhūyaṃ gacchati yathā svam aṅgaṃ tathā | / tasmād enāṃ na hinasti |
sā bhāvayitrī bhāvayitavyā bhavati | / taṃ strī garbhaṃ bibharti |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330205 (0.0):
START 2.3 / sā bhāvayitrī bhāvayitavyā bhavati | / taṃ strī garbhaṃ bibharti |
so 'gra eva kumāraṃ janmano 'gre 'dhi bhāvayati | / sa yat kumāraṃ janmano 'gre 'dhi bhāvayaty ātmānam eva tad bhāvayaty eṣāṃ
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330218 (0.0):
sā bhāvayitrī bhāvayitavyā bhavati | / taṃ strī garbhaṃ bibharti | / so 'gra eva kumāraṃ janmano 'gre 'dhi bhāvayati |
lokānāṃ santatyai | / evaṃ santatā hīme lokāḥ | / tad asya dvitīyaṃ janma || AitUp_2.3 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330223 (0.0):
sa yat kumāraṃ janmano 'gre 'dhi bhāvayaty ātmānam eva tad bhāvayaty eṣāṃ / lokānāṃ santatyai |
so 'syāyam ātmā puṇyebhyaḥ karmebhyaḥ pratidhīyate | / athāsyāyam itara ātmā kṛtakṛtyo vayogataḥ praiti |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330362 (0.0):
tadretorūpāpekṣayā dvitīyaṃ janma dvitīyāvasthābhivyaktiḥ //3// / START 2.4 / so 'syāyam ātmā puṇyebhyaḥ karmebhyaḥ pratidhīyate |
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4157295 (0.025):
tathā ca śrutyantare -so 'syāyamitara ātmā puṇyebhyaḥ karmabhyaḥ / pratidhīyate"(ai.u.4 / 4) iti /"
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27209556 (0.025):
tathā ca śrutyantare so 'syāyamitara ātmā puṇyebhyaḥ karmabhyaḥ / pratidhīyate"(ai.u.4 / 4) iti /"
sa itaḥ prayann eva punar jāyate | / tad asya tṛtīyaṃ janma || AitUp_2.4 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330367 (0.0):
athāsyāyam itara ātmā kṛtakṛtyo vayogataḥ praiti | / sa itaḥ prayann eva punar jāyate |
tad uktam ṛṣiṇā -- garbhe nu sann anv eṣām avedamahaṃ devānāṃ janimāni
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330537 (0.0):
bhavatīti - / tad uktam ṛṣiṇā -- garbhe nu sann anv eṣām avedamahaṃ devānāṃ janimāni
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593334 (0.0):
RV_04.027.01.1 garbhe nu sann anv eṣām avedam ahaṃ devānāṃ janimāni viśvā
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082796 (0.0):
RV_4,027.01a garbhe nu sann anv eṣām avedam ahaṃ devānāṃ janimāni viśvā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13713307 (0.0):
(RV_4,27) / garbhe | nu | san | anu | eṣām | avedam | aham | devānām | janimāni |
viśvā | / śataṃ mā pura āyasīr arakṣannadha śyeno javasā nir adīyam |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330548 (0.0):
tad uktam ṛṣiṇā -- garbhe nu sann anv eṣām avedamahaṃ devānāṃ janimāni / viśvā | / śataṃ mā pura āyasīr arakṣannadha śyeno javasā nir adīyam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13713317 (0.0):
garbhe | nu | san | anu | eṣām | avedam | aham | devānām | janimāni | / viśvā | śatam | mā | puraḥ | āyasīḥ | arakṣan | adha | śyenaḥ | javasā |
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8593344 (0.011):
RV_04.027.01.1 garbhe nu sann anv eṣām avedam ahaṃ devānāṃ janimāni viśvā / RV_04.027.01.2 śatam mā pura āyasīr arakṣann adha śyeno javasā nir adīyam
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4082806 (0.011):
RV_4,027.01a garbhe nu sann anv eṣām avedam ahaṃ devānāṃ janimāni viśvā | / RV_4,027.01c śatam mā pura āyasīr arakṣann adha śyeno javasā nir adīyam ||
garbha evaitac chayāno vāmadeva evam uvāca || AitUp_2.5 || / sa evaṃ vidvān asmāc charīrabhedād ūrdhvam utkramyāmuṣmin svarge loke
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330551 (0.0):
śataṃ mā pura āyasīr arakṣannadha śyeno javasā nir adīyam | / garbha evaitac chayāno vāmadeva evam uvāca || AitUp_2.5 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330632 (0.0):
aho garbha eva śayāno vāmadeva ṛṣirevamuvācaitat //5// / START 2.6 / sa evaṃ vidvān asmāc charīrabhedād ūrdhvam utkramyāmuṣmin svarge loke
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331604 (0.033):
sa etena prajñenātmanāsmāl lokād utkramyāmuṣmin svarge loke sarvān kāmān
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331639 (0.033):
asmāllokādutkramyāmuṣminsvarge loke sarvānkāmānāptvā amṛtaḥ
sarvān kāmān āptvāmṛtaḥ samabhavat samabhavat || AitUp_2.6 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330637 (0.0):
sa evaṃ vidvān asmāc charīrabhedād ūrdhvam utkramyāmuṣmin svarge loke / sarvān kāmān āptvāmṛtaḥ samabhavat samabhavat || AitUp_2.6 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331609 (0.0):
sa etena prajñenātmanāsmāl lokād utkramyāmuṣmin svarge loke sarvān kāmān
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331643 (0.0):
asmāllokādutkramyāmuṣminsvarge loke sarvānkāmānāptvā amṛtaḥ
ātmeti vayam upāsmahe | / kataraḥ sa ātmā | / yena vā paśyati yena vā śṛṇoti yena vā gandhāñ jighrati yena vā vācaṃ
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330806 (0.0):
'nyonyaṃ pṛcchanti ko 'yamātmeti? katham - / ātmeti vayam upāsmahe | / kataraḥ sa ātmā |
vyākaroti yena vā svādu cāsvādu ca vijānāti || AitUp_3.1 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330811 (0.0):
yena vā paśyati yena vā śṛṇoti yena vā gandhāñ jighrati yena vā vācaṃ / vyākaroti yena vā svādu cāsvādu ca vijānāti || AitUp_3.1 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330956 (0.064):
gauraśva ityevamādyāṃ sādhvasādhviti ca, yena vā jihvābhūtena svādu / cāsvādu ca vijānātīti //1// / START 3.2 / kiṃ punastadevaikamanekadhā bhinnaṃ karaṇam ityucyate -
yad etad dhṛdayaṃ manaś caitat | / sañjñānam ājñānaṃ vijñānaṃ prajñānaṃ medhā dṛṣṭir dhṛtir matir manīṣā
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330977 (0.0):
kiṃ punastadevaikamanekadhā bhinnaṃ karaṇam ityucyate - / yad etad dhṛdayaṃ manaś caitat | / sañjñānam ājñānaṃ vijñānaṃ prajñānaṃ medhā dṛṣṭir dhṛtir matir manīṣā
jūtiḥ smṛtiḥ saṅkalpaḥ kratur asuḥ kāmo vaśa iti sarvāṇy evaitāni
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330985 (0.0):
sañjñānam ājñānaṃ vijñānaṃ prajñānaṃ medhā dṛṣṭir dhṛtir matir manīṣā / jūtiḥ smṛtiḥ saṅkalpaḥ kratur asuḥ kāmo vaśa iti sarvāṇy evaitāni
prajñānasya nāmadheyāni bhavanti || AitUp_3.2 || / eṣa brahmā |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24330987 (0.0):
jūtiḥ smṛtiḥ saṅkalpaḥ kratur asuḥ kāmo vaśa iti sarvāṇy evaitāni / prajñānasya nāmadheyāni bhavanti || AitUp_3.2 ||
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331282 (0.064):
eṣa brahmā | / eṣa indraḥ | / eṣa prajāpatiḥ | / ete sarve devāḥ |
eṣa indraḥ | / eṣa prajāpatiḥ | / ete sarve devāḥ | / imāni ca pañca mahābhūtāni pṛthivī vāyur ākāśa āpo jyotīṃṣīty etānīmāni
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331293 (0.0):
START 3.3 / eṣa brahmā | / eṣa indraḥ | / eṣa prajāpatiḥ |
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4143539 (0.019):
indraṃ mitraṃ varuṇamagnimāhuḥ"iti śruteḥ / / "eṣa brahmaiṣa indra eṣa prajāpatirete sarve devāḥ"(ai.u.5 / 3) iti ca"
Prasna-Upanisad (Prasnopanisad) (prasupbu.htm.txt) 15573090 (0.036):
evaṃ pṛṣṭavate tasmai sa hovāca ākāśo ha vā eṣa devo vāyuḥ agniḥ āpaḥ / pṛthivītyetāni pañca mahābhūtāni śarīrārambhakāṇi
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23176988 (0.043):
nāsti mahābhūteṣvantarbhūtāstrayo lokā iti pṛthivyāpastejovāyurākāśamiti / etāni pañcamahābhūtāni pralayakāle sṛṣṭikrameṇaivāvibhāgaṃ yānti
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20648977 (0.045):
13,013.006d@003_0284 ahaṃkāras tu sṛjati mahābhūtāni pañca vai / 13,013.006d@003_0285 pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20803325 (0.045):
14,042.001a ahaṃkārāt prasūtāni mahābhūtāni pañca vai / 14,042.001c pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10419067 (0.045):
12,308.191d@029C_0098 ahaṃkāraś ca sṛjati mahābhūtāni pañca vai / 12,308.191d@029C_0099 pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215928 (0.050):
39. pañca mahābhūtāni / pṛthvī, āpaḥ, tejaḥ, vāyuḥ, ākāśceti //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26912070 (0.060):
bhūmir āpas tathā jyotir $ vāyur ākāśam eva ca & / mahābhūtāni yaś caiva % sarvabhūteṣu bhūtakṛt // BrP_237.45 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11183370 (0.060):
bhūmir āpas tathā jyotir vāyur ākāśam eva ca / / mahābhūtāni yaś caiva sarvabhūteṣu bhūtakṛt // BrP_237.45 //
Garbha-Upanisad (Garbhopanisad) (garbhupu.htm.txt) 26620128 (0.061):
pañcātmakam iti kasmāt pṛthivy āpas tejo vāyur ākāśam ity asmin pañcātmake
Garbha-Upanisad (Garbhopanisad) (garbhupu.htm.txt) 26620136 (0.061):
śarīre kā pṛthivī kā āpaḥ kiṃ tejaḥ ko vāyuḥ kim ākāśam / tatra pañcātmake
Gautama: Nyayasutra (gaunys_u.htm.txt) 24816006 (0.061):
1.1.13: pṛthivī āpaḥ tejaḥ vāyuḥ ākāśam iti bhūtāni
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2367274 (0.061):
NyS_1,1.13: pṛthivyāpastejo vāyurākāśamiti bhūtāni //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26488221 (0.061):
NyS_1,1.13: pṛthivy āpas tejo vāyur ākāśam iti bhūtāni ||
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10409742 (0.063):
12,299.009a parameṣṭhī tv ahaṃkāro 'sṛjad bhūtāni pañcadhā / 12,299.009c pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam
kṣudramiśrāṇīva bījānītarāṇi cetarāṇi cāṇḍajāni ca jārujāni ca svedajāni
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331304 (0.0):
imāni ca pañca mahābhūtāni pṛthivī vāyur ākāśa āpo jyotīṃṣīty etānīmāni / kṣudramiśrāṇīva bījānītarāṇi cetarāṇi cāṇḍajāni ca jārujāni ca svedajāni
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsgor3u.htm.txt) 4105745 (0.017):
'aṇḍajāni ca jarāyujāni ca svedajāni codbhijjāni ca 'itiśrutyavaṣṭambhena
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssgo3u.htm.txt) 8535186 (0.017):
FN: jīvajaṃ jarāyujam , udbhijjaṃ vṛkṣādi / / 'aṇḍajāni ca jarāyujāni ca svedajāni codbhijjāni ca
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331414 (0.023):
kāni tāni! ucyante - aṇḍajāni pakṣyādīni, jārujāni jarāyujāni manuṣyādīni,
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20820943 (0.037):
14,087.008a jarāyujāny aṇḍajāni svedajāny udbhidāni ca
codbhijjāni cāśvā gāvaḥ puruṣā hastino yat kiñcedam prāṇi jaṅgamaṃ ca
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331313 (0.0):
kṣudramiśrāṇīva bījānītarāṇi cetarāṇi cāṇḍajāni ca jārujāni ca svedajāni / codbhijjāni cāśvā gāvaḥ puruṣā hastino yat kiñcedam prāṇi jaṅgamaṃ ca
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331432 (0.039):
svedajādīni yūkādīni, udbhijāni ca vṛkṣādīni, aśvā gāvaḥ puruṣā hastino / 'nyacca yatkiñcedaṃ prāṇijātam, kiṃ tat? jaṅgamaṃ yaccalati padbhyāṃ
patatri ca yac ca sthāvaram | / sarvaṃ tat prajñānetram |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331319 (0.0):
codbhijjāni cāśvā gāvaḥ puruṣā hastino yat kiñcedam prāṇi jaṅgamaṃ ca / patatri ca yac ca sthāvaram |
prajñāne pratiṣṭhitam | / prajñānetro lokaḥ | / prajñā pratiṣṭhā |
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331326 (0.0):
patatri ca yac ca sthāvaram | / sarvaṃ tat prajñānetram | / prajñāne pratiṣṭhitam |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2981277 (0.0):
saha mahābhūtairamukramya 'sarvaṃ tatprajñānetraṃ prajñāne pratiṣṭhitaṃ / prajñānetro lokaḥ prajñā pratiṣṭhā prajñānaṃ brahma' (aita. 5.3) iti