View original HTML file with complete header information
Abhinanda: Kādambarīkathāsāra / śriyaṃ diśantu vaḥ śaurer dvaye tulyaśramāḥ kramāḥ /
Abhinanda: Kādambarīkathāsāra / śriyaṃ diśantu vaḥ śaurer dvaye tulyaśramāḥ kramāḥ /
ye cādau goṣpadaṃ paścāt trailokyaṃ krāmyataś ca ye // AKad_1.1 //
sarasāḥ sadalaṅkārāḥ prasādamadhurā giraḥ /
kāntās tātajayantasya jayanti jagatīguroḥ // AKad_1.2 //
guṇoddyotanadīpānāṃ satāṃ na param ujjvalam /
yāvan malinam apy eṣāṃ karma dṛṣṭeḥ prasādhanam // AKad_1.3 //
guṇaḥ kṛśo 'pi prathate pṛthur apy apacīyate / / prāpya sādhukhalau candraḥ pakṣāv iva sitāsitau // AKad_1.4 //
śaktināmābhavad gauḍo bhāradvājakule dvijaḥ /
dārvābhisāram āsādya kṛtadāraparigrahaḥ // AKad_1.5 //
tasya mitrābhidhāno 'bhūd ātmajas tejasāṃ nidhiḥ /
janena doṣoparamaprabuddhenārcitodayaḥ // AKad_1.6 //
sa śaktisvāminaṃ putram avāpa śrutaśālinam /
rājñaḥ karkoṭavaṃśasya muktāpīḍasya mantriṇam // AKad_1.7 //
kalyāṇasvāmināmāsya yājñavalkya ivābhavat / / tanayaḥ śuddhayogarddhinirdhūtabhavakalmaṣaḥ // AKad_1.8 //
agādhahṛdayāt tasmāt parameśvaramaṇḍanam / / ajāyata sutaḥ kāntaś candro dugdhodadher iva // AKad_1.9 //
putraṃ kṛtajanānandaṃ sa jayantam ajījanat /
āsīt kavitvavaktṛtvaphalā yasya sarasvatī // AKad_1.10 //
vṛttikāra iti vyaktaṃ dvitīyaṃ nāma bibhrataḥ /
vedavedāṅgaviduṣaḥ sarvaśāstrārthavādinaḥ // AKad_1.11 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4582320 (0.059):
vedavedāṅgatattvajñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ // BndP_2,21.2 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18827692 (0.059):
vedavedāṅgatattvajñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ // RKV_40.22 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10828331 (0.059):
vedavedāṅgatattvajñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ // RKS_77.26 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20831632 (0.061):
14,096.015d@004_1010 mahādhanapatiḥ śrīmān vedavedāṅgapāragaḥ / 14,096.015d@004_1011 sarvaśāstrārthatattvajño bhogavān brāhmaṇo bhavet
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4591674 (0.061):
atharvaṇāṃ vidhiḥ sā kṣādvedavedāṅgapāragaḥ / / sarvaśāstrārthavitprājñaḥ sakalāsuravanditaḥ // BndP_2,30.52 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16937923 (0.063):
vedaśāstrārthapāragāḥ BrP_227.33b / vedaśāstrārthapāragaiḥ BrP_47.3b
jayantanāmnaḥ sudhiyaḥ sādhusāhityatattvavit /
sūnuḥ samudabhūt tasmād abhinanda iti śrutaḥ // AKad_1.12 // / yugmam
kāvyavistarasaṃdhānakhedālasadhiyaḥ prati /
tena kādambarīsindhoḥ kathāmātraṃ samuddhṛtam // AKad_1.13 //
puruhūtapuraspardhivibhavā bhūṣaṇaṃ bhuvaḥ /
babhūva vidiśā nāma purī vetravatītaṭe // AKad_1.14 //
yā puṇyakarmiṇāṃ tejaḥśālināṃ dyaur ivāspadam /
reje ratnagṛhajyotir jālair indrāyudhaprabhaiḥ // AKad_1.15 //
*yugmam* / tasyāṃ nijabhujodyogavijitārātimaṇḍalaḥ /
ākhaṇḍala iva śrīmān rājā śūdraka ity abhūt // AKad_1.16 //
aṣṭānāṃ lokapālānāṃ rūpaṃ bibhrad api prajāḥ / / śaśvad ānandayaṃs tābhiś candramā ity avedi yaḥ // AKad_1.17 //
*yugmam* / sa medinīṃ vinirjitya caturambhodhimekhalām /
sacivārpitatadbhāras tasyām āsta yathāsukham // AKad_1.18 //
tenānudvejitajanair arthadharmāvirodhibhiḥ / / vinodair atyanīyanta nave vayasi vāsarāḥ // AKad_1.19 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8128878 (0.059):
samudraśūraḥ svajanaiḥ saha nandanyathecchayā // SoKss_9,4.131 //
tasya cānanyalabhyānāṃ sukhānāṃ pāradṛśvanaḥ / / yūno 'pi suratakrīḍāparāṅ mukham abhūn manaḥ // AKad_1.20 //
prayatnenāpi nāvāpi sā yoṣid viṣameṣuṇā /
hartuṃ śaśāka yā tasya hṛdayaṃ cakṣur eva vā // AKad_1.21 //
atha bāhyāṅgaṇasthānavartinaṃ taṃ kadācana /
prasṛtya praṇayaprahvā pratīhārī vyajijñapat // AKad_1.22 //
dūrād upāyanīkṛtya śukam āścaryaceṣṭitam /
caṇḍāladārikā kācid āgatā darśanārthinī // AKad_1.23 //
śrutvā kṣaṇaṃ parāmṛśya mukham ālokya mantriṇām /
samādideśa tāṃ rājā ko doṣaḥ praviśatv iti // AKad_1.24 // / nijena lakṣmaṇā lokasparśaṃ pariharanty atha /
mātaṅgakanyakāvikṣad anujñātā nṛpāṅgaṇam // AKad_1.25 //
tayā ca saha hastasthasaśukasvarṇapañjaraḥ /
vahann ahiṃsram ākāraṃ caṇḍālasthaviro 'viśat // AKad_1.26 //
praviśantīṃ tu tāṃ dṛṣṭvā kanyām adbhutadarśanām /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12201465 (0.050):
paribhraman dadarśaikāṃ kanyām adbhutadarśanām // SoKss_2,6.76 // / vidyādharātsamutpannāṃ menakāyāṃ dyuyoṣiti /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 7978613 (0.060):
paribhraman dadarśaikāṃ kanyām adbhutadarśanām // SoKss_2,6.76 //
paraṃ vyasmayata kṣmāpaḥ kṣaṇaṃ caivam acintayat // AKad_1.27 //
idaṃ rūpam iyaṃ kāntir ime lāvaṇyaśīkarāḥ / / martyatām api na prāhurmātaṅgatve tu kā kathā // AKad_1.28 //
tat satyam eva paśyāmi nūnaṃ mātaṅgamāyayā / / channeyaṃ devatā kācin martyalokam upāgatā // AKad_1.29 //
ityādi cintayantaṃ sā pragalbhavaniteva tam / / praṇanāma mahīpālam anākulavilokinī // AKad_1.30 //
tataḥ kṣititalanyastajānuḥ praṇatakandharaḥ /
gāḍhobhayakarāsaktapañjaraḥ sthaviro 'bravīt // AKad_31 //
vaiśampāyananāmāyaṃ ratnam atyadbhutaṃ śukaḥ / / ratnānāṃ cāspadaṃ devo dugdhodadhir ivāparaḥ // AKad_1.32 //
ity ādareṇa naḥ svāmiduhitrāyam upāhṛtaḥ / / prasādaḥ kriyatām asyā vihagaḥ parigṛhyatām // AKad_1.33 //
ity uktvā so 'grato rājñaḥ pañjaraṃ maṇikuṭṭime /
vinidhāya praṇamyainaṃ sapraśrayam apāsarat // AKad_1.34 //
iṅgitajñā pratīhārī vivṛtadvārasampuṭam /
akarot pañjaraṃ tasmān niryayau ca vihaṅgamaḥ // AKad_1.35 // / utkṣipya dakṣiṇaṃ pādaṃ jayaśabdam udīrya saḥ /
prayuktavedamantrāśīr imām āryām athāpaṭhat // AKad_1.36 //
stanayugamaśrusnātaṃ samīpataravarti hṛdayaśokāgneḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14478822 (0.0):
VidSrk_41.53 *(1433)d stana yugam aśru snātaṃ / samīpatara varti hṛdaya śokāgneḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17377065 (0.0):
stana yugam aśru snātaṃ samīpatara varti hṛdaya śokāgneḥ /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27505621 (0.0):
stanayugabharabhaṅgāśaṅkiteneva dhātrā VidSrk_16.32c *(415c) / stanayugam aśrusnātaṃ samīpataravartihṛdayaśokāgneḥ VidSrk_41.54a *(1434a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10909141 (0.0):
tīratapovanāni bhavato vṛddho guṇānāṃ gaṇaḥ // VidSrk_41.53 *(1433) //. / stanayugam aśrusnātaṃ samīpataravartihṛdayaśokāgneḥ /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16123072 (0.0):
prāptas+tīratapovanāni bhavatas+vṛddhas+guṇānām+gaṇas+ // VidSrk_41.53 / stanayugam+aśrusnātam+samīpataravartihṛdayaśokāgnes+ /
carati vimuktāhāraṃ vratam iva bhavato ripustrīṇām // AKad_1.37 //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14456385 (0.0):
VidSrk_41.54 *(1434)/a carati vimuktāhāraṃ vratam iva bhavato ripu strīṇām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17377071 (0.0):
stana yugam aśru snātaṃ samīpatara varti hṛdaya śokāgneḥ /* / carati vimuktāhāraṃ vratam iva bhavato ripu strīṇām // VidSrk_41.54
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27470619 (0.0):
carati vimuktāhāraṃ vratam iva bhavato ripustrīṇām VidSrk_41.54b *(1434b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10909147 (0.0):
stanayugam aśrusnātaṃ samīpataravartihṛdayaśokāgneḥ /* / carati vimuktāhāraṃ vratam iva bhavato ripustrīṇām // VidSrk_41.54 *(1434)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16123077 (0.029):
stanayugam+aśrusnātam+samīpataravartihṛdayaśokāgnes+ / / carati vimuktāhāram+vratam+iva bhavatas+ripustrīṇām // VidSrk_41.54
tām ākarṇya mahīpālo vismayotphullalocanaḥ / / kumārapālanāmānaṃ pradhānāmātyam abravīt // AKad_1.38 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529779 (0.044):
vilīnakanakāvabhāsaḥ saṃvṛttaḥ/ / 028.019. punarapi rājā vismayotphullalocanaḥ pṛcchati ārya pūrṇa, idaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612166 (0.057):
301.025. paśyati tasmin kṣetre sauvarṇān yavān saṃpannān/ / 301.025. dṛṣṭvā ca punarvismayotphullalocano gāthāṃ bhāṣate
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19831017 (0.059):
03,081.099c pranṛttaḥ kila viprarṣir vismayotphullalocanaḥ / 03,081.100a tatas tasmin pranṛtte vai sthāvaraṃ jaṅgamaṃ ca yat
dṛṣṭaṃ bhavadbhir āścaryam īdṛśaṃ śrutam eva vā / / tiryaktve 'tiśayaḥ ko 'yaṃ yo manuṣyeṣu durlabhaḥ // AKad_1.39 //
śrutādhyayanasaṃskāro mātaṅgajanasaṃgatiḥ /
mātaṅgeṣu ca kanyeyam ity āścaryaparamparā // AKad_1.40 // / amātyas tv abhyadhād deva pūrvasaṃskārakāritāḥ /
bhavanty atiśayāḥ prāyaḥ prāṇināṃ ko 'tra vismayaḥ // AKad_1.41 //
etāni tāni liṅgāni paralokānumāṃ prati / / tārkikair upapādyante lokāyatanirākṛtau // AKad_1.42 //
vicitrā vedhasaḥ sṛṣṭirvicitrā karmavāsanā /
vicitras tadvipākaś ca vicitraḥ kālaparyayaḥ // AKad_1.43 //
ityādiśukasambandhikathāvicchedakāraṇam /
udabhūt tāragambhīro madhyāhṇapaṭahadhvaniḥ // AKad_1.44 //
bahiḥ prakalpyatām asyāḥ sukhāyāvasathādikam / / ayaṃ cābhyantaraṃ patrarathabhūpaḥ praveśyatām // AKad_1.45 //
ity ādiśya pratīhārīṃ sabhām aujjhan mahīpatiḥ / / visasarja ca rājanyacakraṃ sevārtham āgatam // AKad_1.46 //
tataḥ kṛtālpavyāyāmaḥ snātaḥ pūjitadaivataḥ /
hutāgniḥ śrutaviprāśīr bhuktvā śayyāgṛhaṃ yayau // AKad_1.47 //
tatra paryaṅkam āruhya dhyātvaiva kim api kṣaṇam / / tam antaḥpuraviśrāntaṃ śukam ānāyayat punaḥ // AKad_1.48 //
taṃ ca kañcukinānītamādau pṛṣṭvā sukhāsikām / / papraccha kautukākṣiptas tadvṛttāntam anantaram // AKad_1.49 //
vaiśampāyana ko nu tvaṃ kva jātaḥ kvoṣitaś ciram /
kutastyam idam īdṛk te kalāśāstrādikauśalam // AKad_1.50 //
manye jātismaraḥ ko 'pi bhavān bhūmim imāṃ gataḥ / / na hy asty atiśayaprāptir iyatī pakṣijātiṣu // AKad_1.51 //
kena vā bhavato nāma kṛtaṃ viprajanocitam /
īdṛśānyabhidhānāni kuto 'ntyajanaveśmasu // AKad_1.52 //
kathaṃ caṇḍālasamparka iha vā katham āgamaḥ /
iti kārtsnyena vṛttāntam ātmano vaktum arhasi // AKad_1.53 //
iti pṛṣṭaḥ kṣitīśena bahumānapuraḥsaram / / kṣaṇaṃ buddhyānusaṃdhāya śuko vaktuṃ pracakrame // AKad_1.54 //
deva vindhyāṭavī tāvattava śrutipathaṃ gatā /
pūrvāparapayorāśivelāsaṃsparśaśālinī // AKad_1.55 //
yadekadeśe kaṇḍūlagaṇḍebhadalitadrume /
uṣitau daṇḍakāraṇye sasītau rāmalakṣmaṇau // AKad_1.56 //
*yugmam* / yatrāgastyamuner āsīd āśramaḥ śamināṃ mataḥ /
lopāmudrākarākṣiptajalasaṃvardhitadrumaḥ // AKad_1.57 //
tasyopakaṇṭhe pampākhyam asti puṇyajalaṃ saraḥ /
sītākaratalollūnaśravaṇābharaṇotpalam // AKad_1.58 //
tasyāsti paścime tīre jīrṇaḥ śālmalipādapaḥ /
ārohapariṇāhābhyāṃ vyāptavyomadigantaraḥ // AKad_1.59 //
tasmin kṛtakulāyāni vītabhītīni durgame / / vihaṅgamasahasrāṇi nivasanti nirantaram // AKad_1.60 //
divā tāny abhinirvartya prāṇayātrām itas tataḥ /
tatrāgatya svanīḍeṣu sukhaṃ rātriṣu śerate // AKad_1.61 //
tatraiva baddhavasatī abhūtāṃ pitarau mama / / jāto 'ham ekas tanayas tayor vayasi paścime // AKad_1.62 //
udvoḍhumasamarthā sā tīvrāṃ prasavavedanām / / tayaiva pañcatāṃ nītā jananī me durātmanaḥ // AKad_1.63 //
jāyāviyogadagdho 'pi tātaḥ putraiṣaṇāturaḥ /
śokamutsṛjya matprāṇapoṣaṇe yatnam agrahīt // AKad_1.64 //
na śaśāka kvacid gantum ātmanaḥ prāṇavṛttaye /
māṃ vakṣasi nidhāyāsta nīḍa eva divāniśam // AKad_1.65 //
anyapatrarathānītabhuktojjhitaphalādinā /
madāpyāyanaśiṣṭena so 'karod vṛttim ātmanaḥ // AKad_1.66 //
atikrāmati kāle 'tha kiñcidudbhinnapakṣatau /
tātavakṣaḥsthalasthe 'pi mayy uḍḍayanalālase // AKad_1.67 //
akasmād eva sambhrāntamṛgapakṣikulaśrutaḥ /
abhūt kalakalas tasminn araṇye yamadundubhiḥ // AKad_1.68 //
yugmam / tatas tātorasaḥ kiñcid unnamayya śirodharām /
kutūhalavaśāc cakṣur dikṣu nikṣiptavānaham // AKad_1.69 //
athāpaśyam asaṃkhyātakirātaparivāritam / / vane śabarasenānyam āyāntaṃ mṛgayārasāt // AKad_1.70 //
tato mṛtam ivātmānam utkhātam iva śālmalim / / parivṛttam ivāraṇyaṃ bhayenāham acintayam // AKad_1.71 //
hataprāṇisahasrāṅgasravadrudhiracarcitaiḥ /
murhūrtād eva tadvyādhair athāraṇyam apūryata // AKad_1.72 //
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25309003 (0.054):
tato vāhyāṃkuśādibhiḥ pujayitvā kapālayā rudhirapūrṇayā //
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3334221 (0.059):
ityuktastā araṇyaṃ pratyabhiprasthāpayannuvāca nāsahasreṇāpūrṇena
senāpatiḥ sa nistriṃśo mṛgayājanitaśramaḥ /
niṣasāda tataḥ pampāsarasas tīraśādvale // AKad_1.73 //
kṣaṇaṃ viśramya pītvāpaḥ prāśya bālamṛṇālikāḥ /
pulindaiḥ saha senānīḥ sa jagāma yathāgatam // AKad_1.74 //
eko jaratpulindas tu pāpas tatra vyalambata /
prāṃśur bhayaṅkarākāraḥ kṛtāntasyeva kiṅkaraḥ // AKad_1.75 //
ajātapiśitaprāptir anubhūtavṛthāśramaḥ /
yamadūtīm iva dṛśaṃ sa dadau tatra śālmalau // AKad_1.76 //
sa durārohatāṃ tasya jānann api mahātaroḥ / / jātānadhyavasāyo 'pi yatnam ārohaṇe 'karot // AKad_1.77 //
athāham asamatrāsaviparyāsitamānasaḥ /
aviśaṃ pitur utsaṅgaṃ tatpakṣāvṛtavigrahaḥ // AKad_1.78 //
sa tu pāpas tam āruhya taruṃ nīḍanivāsinaḥ /
hatvā hatvā yathāśakti śukān bhūmāv apātayat // AKad_1.79 //
krameṇa sa durācāras tātasyāpi śirodharam / / babhañja taṃ ca cikṣepa kṣitau vigatajīvitam // AKad_1.80 //
tadā mama na tacchoko nānyat kiñcic ca cetasi /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19125580 (0.059):
vyapadeṣṭumiyattayā na kathañcidapi pāryate, kevalaṃ sarvātiśāyitayā / cetasi parisphurati / / anyacca kīdṛśaḥ vidhivaidagdhayaniṣpannanirmāṇātiśayopamaḥ /
kevalaṃ sahajātena bhayenaivāsmi viplutaḥ // AKad_1.81 //
tato 'haṃ pitur utsaṅgādvinirgatya sasādhvasam /
antaraṃ taruśīrṇānāṃ parṇānāṃ tūrṇamāviśam // AKad_1.82 //
pāpaḥ so 'py avaruhyātha śālmaler mūlavartinaḥ / / śukān gatāsūn ādāya vyādhān anusarann agāt // AKad_1.83 //
ahaṃ vidhiniyogāt tu tena duṣkṛtakāriṇā /
jīrṇaparṇasavarṇatvāttadānīṃ nāvadhāritaḥ // AKad_1.84 //
tato dūram atikrānte tasmin dāruṇakarmaṇi / / saṃjātajīvitāśaṃ māṃ pipāsā paryabādhata // AKad_1.85 //
anuḍḍayanasāmarthyāt padbhyām eva yathātathā / / pampāpulinaparyantaṃ gantum aicchaṃ pipāsitaḥ // AKad_1.86 //
tathāpy atinirutsāhaḥ patan muhur itas tataḥ / / tam eva pāpakarmāṇaṃ śaṅkamānaḥ pade pade // AKad_1.87 //
ciraṃ hā tāta tāteti śocan kaṇṭhāntavartibhiḥ /
prāṇair āyāsyamāno 'ham atiṣṭham atiniṣṭhuraḥ // AKad_1.88 //
*yugmam* / tasmād anatidūre 'sti sarasas tapasāṃ nidheḥ /
nirdhūtakleśajālasya jābāler āśramo muneḥ // AKad_1.89 //
tatas tasmin sutas tasya sarasi snātum āgataḥ / / hārītanāmā māṃ tatra tadavasthaṃ vyalokayat // AKad_1.90 //
kaṣṭaṃ kenāpi pāpena pātitaḥ śukaśāvakaḥ / / kulāyātklāmyatītyuktvā kṛpayā māṃ kare 'grahīt // AKad_1.91 //
apāyayat payobindūn marutāśvāsayan muhuḥ /
kṛtāhnikaś ca kāruṇyād anayat pitur āśramam // AKad_1.92 //
samāśvastasya hārītatātaṃ dṛṣṭyaiva paśyataḥ / / padaṃ sthiram iva nyastaṃ hṛdi me jīvitāśayā // AKad_1.93 //
nīḍacyuto 'yamānīto mayā vihagapotakaḥ /
iti pitre praṇamyāsau pāṇisthaṃ māmadarśayat // AKad_1.94 //
atha jābālim adrākṣaṃ sākṣād iva pitāmaham / / mahātmabhiḥ parivṛtaṃ sānukampais tapodhanaiḥ // AKad_1.95 //
jarādhavalamūrdhānaṃ dhāmnā prasaratā bahiḥ /
anatisphuṭasaṃlakṣyaśarīrāvayavākṛtim // AKad_1.96 //
sa tu māṃ kṣaṇam udvīkṣya smayamāna ivāvadat /
idaṃ hi bhujyate 'nena phalaṃ svasyaiva karmaṇaḥ // AKad_1.97 // / trikāladarśī bhagavānsa hi divyena cakṣuṣā /
viśvaṃ paśyati pāṇisthabadarāmalakādivat // AKad_1.98 //
vacas tad ākarṇya kutūhalākulāḥ sametya sarve munayas ta mabruvan /
babhūva ko 'yaṃ bhagavan bhavāntare kim asya vā duścaritaṃ tad ucyatām //
AKad_1.99 // / abhyarthito munibhir ity uparudhyamānas tān abravīt kuruta tāvadahaḥkriyāḥ
svāḥ / / sāṃdhyaṃ vidhāya vidhim askhalitāvadhānam ākarṇayiṣyatha kathāṃ pṛthum
etadīyām // AKad_1.100 // / uktās tathā bhagavatā munayo nijena karmakrameṇa divasaṃ gamayāṃbabhūvuḥ /
hārītahastavihitaiś ca manovinodais tais tair ānīyata mayāpi dināvaśeṣaḥ
// AKad_1.101 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇayācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1849455 (0.0):
vyapagatagurulajjāḥ sambhramotkampitāṅgyaḥ smarajanitavikārair locanair / arcayantyaḥ // AKad_2.106 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1850857 (0.0):
kṛtapraśnasampratyayo 'bhūt // AKad_3.110 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1852518 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre caturthaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1855369 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1856909 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre saptamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1858550 (0.0):
iti śrīsakalavipaściccakravartiśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1853938 (0.033):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre pañcamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1856898 (0.061):
siddhiḥ // AKad_7.116 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1853930 (0.064):
tvaritamujjayinīmavāpa // AKad_5.109 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
kādambarīkathāsāre prathamaḥ sargaḥ / dvitīyaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1849460 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre dvitīyaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1850863 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre tṛtīyaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1852523 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre caturthaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1853943 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre pañcamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1855374 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre ṣaṣṭhaḥ sargaḥ //
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1856914 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre saptamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1858551 (0.0):
iti śrīsakalavipaściccakravartiśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre 'ṣṭamaḥ sargaḥ ||
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28760777 (0.040):
iti buddhaghoṣācāryaviracite padyacūḍāmaṇināmni mahākāvye siddhārthacarite / prathamaḥ sargaḥ // / dvitīyaḥ sargaḥ
Abhinanda: Ramacaritamahakavya, 1-3 (to be continued) (rmc1-3pu.htm.txt) 6654045 (0.041):
ity abhinandakṛtau rāmacarite mahākāvye prathamaḥ sargaḥ samāptaḥ |/ / dvitīyaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009278 (0.051):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye citramṛgāvalokano nāma dvitīyaḥ sargaḥ / tritīyaḥ sargaḥ / atha bahu carato 'sya cāpapāṇeś cakitavalanmṛgayūthavīkṣitasya /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007894 (0.054):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye nagarīnarendravarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ / dvitīyaḥ sargaḥ
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28761867 (0.055):
iti buddhaghoṣaviracite padyacūḍāmaṇināmni mahākāvye dvitīyaḥ sargaḥ // / tṛtīyaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12783873 (0.055):
|| iti śrī-gīta-govinde sāmoda-dāmodaro nāma prathamaḥ sargaḥ || / dvitīyaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010706 (0.057):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāhāralābho nāma tṛtīyaḥ sargaḥ / caturthaḥ sargaḥ / tataḥ saś cetasy avanīpatir dadhe śaśiprabhālokamahotsavaspṛhām /
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12784337 (0.061):
iti śrī-gīta-govinda-mahā-kāvye akleśa-keśavo nāma / dvitīyaḥ sargaḥ / tṛtīyaḥ sargaḥ
atha saṃdhyāsamādhyantāḥ samāpya munayaḥ kriyāḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007893 (0.059):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye nagarīnarendravarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ / dvitīyaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009276 (0.062):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye citramṛgāvalokano nāma dvitīyaḥ sargaḥ / tritīyaḥ sargaḥ
śuśrūṣavaḥ samāgamya yathāsthānam upāviśan // AKad_2.1 // / aham apy ātmavṛttāntavistaraśravaṇotsukaḥ /
saṃhṛtya cāpalaṃ sarvam āsaṃ sthiramanās tadā // AKad_2.2 //
atha dugdhābdhikalloladhavalair amṛtāñcitaiḥ /
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1855879 (0.032):
śiśirajyotirālokya kampamāna ivābhavat // AKad_7.41 // / yena dugdhābdhikallolaplāvyamāna ivābhavat /
siñcann iva karair indur udagādāśramasthalīm // AKad_2.3 //
bhagavānatha jābāliḥ sukhāsīnaḥ svaviṣṭare /
valkalāhitaparyaṅkabandho vaktuṃ pracakrame // AKad_2.4 //
sarve dattāvadhānāḥ stha śṛṇutemāṃ tapodhanāḥ /
amuṣya pūrvavṛttāntaprastāvopanatāṃ kathām // AKad_2.5 //
asty avantiṣu saṃsāralakṣmyāḥ prasavabhūr iva /
nidhir ujjayinī nāma nagarī guṇasampadām // AKad_2.6 //
laṅkālakāmarāvatyo yeṣāṃ vasatayaḥ priyāḥ / / te 'pi yām abhipaśyantaḥ sukhaṃ tāsu na śerate // AKad_2.7 //
kim anyad yatra kailāsanivāsaprītim ujjhatā / / mahākālābhidhānena rudreṇa svayam āsyate // AKad_2.8 //
tilakam / tasyāṃ bharatamāndhātṛbhagīrathapṛthūpamaḥ / / tārāpīḍa iti śrīmān babhūva pṛthivīpatiḥ // AKad_2.9 //
parasparavirodhena viprakīrṇair itas tataḥ / / visrabdham āsyate yatra sambhūya sakalair guṇaiḥ // AKad_2.10 //
*yugmam* / vihasan buddhivibhavair bhṛgūdvahabṛhaspatī /
amātyaḥ śukanāsākhyo brāhmaṇas tasya cābhavat // AKad_2.11 //
trivikramapadākramya sa rājā pṛthivīm imām /
tasmin mantriṇi tadbhāraṃ nicikṣepa bharakṣame // AKad_2.12 //
tathā ca pālayāmāsa sa mantrī sakalāḥ prajāḥ / / yathā trividham apy etā na duḥkhaṃ kiñcid aspṛśan // AKad_2.13 //
yathā yathā ca loko 'smin pitarīvānvarajyata / / rājā tathā tathātmānaṃ kṛtakṛtyam amanyata // AKad_2.14 //
akleśamarpitaṃ tena svabhuje jagadarjanam /
sambhogavighnakārīti pālanaṃ mantrisātkṛtam // AKad_2.15 //
kṛtakṛtyatayā cāsau kāryaśeṣam acintayan / / viṣayeṣvāhitaprītir āsāṃcakre yathāsukham // AKad_2.16 //
śobhā hi kṛtakṛtyasya rājño bhogavibhūtayaḥ / / asamāptajigīṣasya tā eva tu viḍambanāḥ // AKad_2.17 //
sa yuvā madhurākāras taruṇīnayanotsavaḥ /
kalāsu kuśalaḥ kāmī bubhuje bhogasampadaḥ // AKad_2.18 //
na te bhogā na tāḥ krīḍā na tā goṣṭhyo na te rasāḥ /
na te vilāsā yeṣv asya pāragaṃ nābhavan manaḥ // AKad_2.19 //
samagrasukhasambhogabhūmijño 'pi sa bhūpatiḥ /
sukham ekaṃ tu nājñāsīd apatyālokanodbhavam // AKad_2.20 //
yathā yathāsya kālena vyatīyāya navaṃ vayaḥ / / nirapatyatayā śoko vardhate sma tathā tathā // AKad_2.21 //
mukhyabhūtā ca sarvasminn antaḥpurakadambake / / rājñī vilāsavatyākhyā tasya prāṇasamābhavat // AKad_2.22 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8102839 (0.048):
tasyāśokavatī nāma rājñī prāṇasamābhavat /
sā rājamahiṣī gaurīm abhyarcayitum ekadā / / devatāyatanaṃ bāhyaṃ yayau bhartur anujñayā // AKad_2.23 //
purāṇe vācyamāne 'tha prasaṅgapatitāṃ śrutim /
aputrasya kuto lokā iti śuśrāva tatra sā // AKad_2.24 // / prataptalohasūcīva sā śrutiḥ śravaṇāntaram /
viveśa dadatī tasyāḥ parāṃ kām api vedanām // AKad_2.25 // / tataḥ pratinivṛttātha praviśya bhavanaṃ nijam /
vastrāvṛtamukhī bhūmāvupaviśya ruroda sā // AKad_2.26 //
sakhībhiḥ prārthyamānāpi na svām abhajata sthitim /
nodasthāt kartum āhāraṃ virarāma na rodanāt // AKad_2.27 //
athopalabhya tatpīḍāv ārtāṃ parijanān nṛpaḥ /
praviśyāntaḥpuraṃ prāha svairam enāṃ prasādayan // AKad_2.28 //
priye kim idam ārabdhaṃ rudyate kim akāraṇam / / na tvayā matkṛte manyur anubhūtaḥ kadācana // AKad_2.29 //
anyo 'pi manmukhaprekṣī madadhīnātmajīvitaḥ /
kas tavotpādayen manyuṃ yasmai kupyasi sundari // AKad_2.30 //
iti prasādyamānā sā yadā novāca kiñcana / / tadā viditavṛttāntas tatsakhyā nṛpatiḥ kṛtaḥ // AKad_2.31 //
tena vyatikareṇātha so 'pi śokaparāyaṇaḥ / / ruroda vakṣasi nyastasabāṣpadayitāmukhaḥ // AKad_2.32 //
ciraṃ ruditvā niḥśabdaṃ svayam unmṛjya locane /
jagāda gadgadaṃ rājā mahiṣīm upasāntvayan // AKad_2.33 //
mamāpi nanv iyaṃ devi cirāt prabhṛti duḥsahā /
dunoti hṛdayaṃ cintā niṣpratīkārarogavat // AKad_2.34 //
viphalaṃ bata me rājyaṃ viphalā mama sampadaḥ /
viphalā mama sambhogā viphalaṃ mama jīvitam // AKad_2.35 //
kuto 'smākam abhavyānām iyatyo bhāgyasampadaḥ /
yad drakṣyāmas tavotsaṅgaṃ bālakālatyamaṇḍitam // AKad_2.36 //
vāñchan krīḍanakaṃ kiñcit kadā me pāpakarmaṇaḥ /
ākṛṣyati sutaḥ kūrcaṃ kim apy avyaktam ālapan // AKad_2.37 //
ityādi vilapaty asmin bāṣpākulitalocane / / śukanāsa imāṃ vārtāṃ śrutvā satvaramāyayau // AKad_2.38 //
nirapatyaḥ kṛtaḥ so 'pi rājeva hatavedhasā / / tasyāpy anena śokena gṛhe roditi gehinī // AKad_2.39 //
sa tu svāmigataṃ duḥkhaṃ duḥkham ity avadhārayan /
tadduḥkhāpanayopāyapravaṇo dhīram abhyadhāt // AKad_2.40 //
kva dhīraprakṛtirdevaḥ kveyaṃ vilkavacittatā /
śoko 'vakāśaṃ labhate hṛdaye na bhavādṛśām // AKad_2.41 //
yadi hi strīsvabhāvena devī viklavatāṃ gatā / / tat kiṃ pralambakūrcasya yuktaṃ devasya roditum // AKad_2.42 //
ko 'yaṃ hitāhitaprāptipārihārakriyākramaḥ /
Prasastapada: Padarthadharmasamgraha (commentary on Kanada's (paddhs_u.htm.txt) 5913525 (0.056):
asya.jīvanapūrvakasyātmamanasoḥ.samyogād.dharmādharmāpekṣād.utpattiḥ./.itaras.tu.hitāhitaprāptiparhihārasamarthasya.vyāpārasya.hetuḥ.śarīravidhārakaś.ca./
yat kapolatalanyastahastaṃ niḥśvasyate ciram // AKad_2.43 //
yadi duḥkhāsikā satyamanapatyatayā tava / / buddhirādhīyatāṃ dharme dharmotsavamavāpyate // AKad_2.44 //
dīyatāṃ vasu viprebhyaḥ pūjyantāṃ sarvadevatāḥ /
pravartyantāṃ prapārāmāḥ khanyantāṃ salilāśayāḥ // AKad_2.45 //
nāsti nāma jagaty asmin puruṣārthaḥ sa kaścana /
yo dharmaniratair dhīrais tvādṛśair nādhigamyate // AKad_2.46 //
ityādi śukanāsoktam ākarṇya vigatajvarau /
utthāya svasthavat sarvā dampatī cakratuḥ kriyāḥ // AKad_2.47 //
tataḥ prabhṛti dānāni yāgahomatapāṃsi tau /
citrāṇy akurutāṃ sarvā vyasmayanta tataḥ prajāḥ // AKad_2.48 //
kadācid atha bhūpālaḥ svapne 'paśyan niśākaram /
vilāsavatyā vadanaṃ praviśantam akhaṇḍitam // AKad_2.49 // / tathā manoramā nāma śukanāsasya gehinī /
svapne sapuṇḍarīkāṅkā sāpi tena vyalokyata // AKad_2.50 //
anyedyurudaye bhānormaṅgalācārapūrvakam /
taṃ svapnaṃ kathayāmāsa śukanāsāya bhūpatiḥ // AKad_2.51 //
sānandaṃ so 'bhyadhād enaṃ sampannās te manorathāḥ /
acirāt soṣyate devī putraṃ pūrṇendusundaram // AKad_2.52 //
dineṣv atha vyatīteṣu keṣucid garbham agrahīt /
mahiṣī tatsakhībhyaś ca tam ajñāsīn nareśvaraḥ // AKad_2.53 //
tābhyaḥ prādāt sa vāsāṃsi citrāṇy ābharaṇāni ca / / krameṇa garbhaliṅgeṣu vyakteṣu mumudetarām // AKad_2.54 //
śukanāsāya covāca praharṣotphullalocanaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19831017 (0.041):
03,081.099c pranṛttaḥ kila viprarṣir vismayotphullalocanaḥ / 03,081.100a tatas tasmin pranṛtte vai sthāvaraṃ jaṅgamaṃ ca yat
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529779 (0.050):
vilīnakanakāvabhāsaḥ saṃvṛttaḥ/ / 028.019. punarapi rājā vismayotphullalocanaḥ pṛcchati ārya pūrṇa, idaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612166 (0.055):
301.025. paśyati tasmin kṣetre sauvarṇān yavān saṃpannān/ / 301.025. dṛṣṭvā ca punarvismayotphullalocano gāthāṃ bhāṣate
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28999247 (0.059):
vistṛtāya matāya ca LiP_1,21.40d / vismayotphullanayanā LiP_1,96.116c
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19978409 (0.060):
04,041.018d*0792_002 gāṇḍīvajyāsvanenaiva vismayotphullalocanaḥ / 04,041.018d*0793_000 vaiśaṃpāyanaḥ
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15666660 (0.063):
09,032.019@002_0001 tathā saṃbhāṣamāṇe tu harṣād utphullalocane / 09,032.019@002_0002 hasamāne bṛṃhamāṇe nardamāne ca naikaśaḥ
cakāṅkṣa cātako meghān iva prasavavāsarān // AKad_2.55 //
sampūrṇe daśame māsi devī sutam asūta sā /
harṣeṇa ca jagat sarvaṃ parivṛttam ivābhavat // AKad_2.56 //
rājā mahotsavānandapūrṇapātram upāhṛtam /
dṛṣṭvā lokeṣu māti sma na trivikramavat triṣu // AKad_2.57 //
śukanāsas tu rājānaṃ kaṇṭhe jagrāha nirbharam /
autsukyāt sūtikāvāsaṃ tāv ubhāv api jagmatuḥ // AKad_2.58 // / tato dadṛśatur vyaktasakalāṅgaṃ kumārakam /
indor udayarāgārdraṃ navaṃ bimbam ivoditam // AKad_2.59 //
śukanāso nirūpyāṅgamekaikaṃ nipuṇaṃ śiśoḥ /
haste bhūpālam ālambya harṣagarbham abhāṣata // AKad_2.60 //
ayaṃ śaṅkha idaṃ cakram iyam ūrṇedam ambujam / / paśya bālasya cihnāni dṛśyante cakravartinām // AKad_2.61 //
yo 'sau svapne tvayā dṛṣṭaś candro devīmukhaṃ viśan /
sa evāyam ihotpanna iti mā saṃśayaṃ kṛthāḥ // AKad_2.62 //
iti taddarśanānandasudhāplāvitayos tayoḥ / / śukanāsasya rājñaś ca harṣābdhir vavṛdhetarām // AKad_2.63 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21014889 (0.060):
vakṣyamāṇatvāditi bhāvaḥ/ sudhoktamāha tattadviśeṣeti//
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8648193 (0.061):
'pyasāveva pratipādyata iti tasyaivānandamayatve heturukto na tu bhūtasya/ / ato bhūtākāśasyānandamayatve heturuktaḥ, na tu viṣṇoriti na mantavyamiti /
atrāntare mantrigṛhād āgatya dvārarakṣakaḥ /
śukanāsagṛhe putrajanmotsavam acīkathat // AKad_2.64 //
śukanāsam athābhīkṣṇam āliliṅga mahīpatiḥ / / uttarīyaṃ jahārāsya pūrṇapātram iti svayam // AKad_2.65 //
uvāca cainaṃ paśyedaṃ sukhasyopari naḥ sukham /
ime te patitāḥ satyaṃ tuhine somaraśmayaḥ // AKad_2.66 //
sādhv idaṃ vedhasārabdhaṃ cittānuguṇam āvayoḥ /
sahaiva pātratāṃ nītau yad āvāṃ sukhaduḥkhayoḥ // AKad_2.67 //
tatas tūryaravair nṛtyaiś carcarītālaniḥsvanaiḥ /
sindūraghanasārādikṣodaiḥ kuṅkumakardamaiḥ // AKad_2.68 //
anapekṣitanīcoccavyavahāranirargalā / / keliḥ pravavṛte tatra rājagehamahotsave // AKad_2.69 //
rājā tu svagṛhe kelivimardaṃ vīkṣya tādṛśam /
śukanāsagṛhaṃ gatvā dviguṇaṃ tam akārayat // AKad_2.70 //
kṛte 'tha jātakarmādau vṛtte ṣaṣṭhīprajāgare /
vilāsavatyāṃ snātāyāṃ śucau kāla upasthite // AKad_2.71 //
praśaste 'hani daivajñair anujñāto mahīpatiḥ /
snātaḥ suvarṇalakṣeṇa pūjayitvā dvijottamān // AKad_2.72 //
sa bhūṣaṇāni vāsāṃsi varṣan parijane śiśoḥ /
candrāpīḍa iti svapnasadṛśaṃ nāma nirmame // AKad_2.73 //
śukanāso 'pi sampūjya viprān viprajanocitam /
vaiśampāyana ity ātmasūnor nāma praṇītavān // AKad_2.74 //
krameṇa vardhamāno 'tha kṛtacūḍādimaṅgalaḥ /
candrāpīḍo 'bhavat pitroḥ param utsaṅgamaṇḍanam // AKad_2.75 //
ākāreṇendukāntena madhurair bālavalgitaiḥ /
avyaktavarṇair ālāpair aharat sa tayor manaḥ // AKad_2.76 //
prāpte 'tha saptame varṣe vidyāgṛham akārayat /
candrāpīḍasya nagarādbahirbahuguṇaṃ nṛpaḥ // AKad_2.77 //
kṛtopanayanaṃ cainam kāle kṣatrajanocite /
tatra nyaveśayadrājā vidyādhigamasiddhaye // AKad_2.78 //
tarkavyākaraṇābhijñān dhanurvedaviśāradān / / daṇḍanītyādinipuṇān ācāryān paryakalpayat // AKad_2.79 //
śukanāso 'pi taṃ putram upanīya yathāvidhi / / rājaputrānugaṃ cakre vidyāgṛhanivāsinam // AKad_2.80 //
nṛpatis tv agamad draṣṭuṃ putraṃ gurukule sthitam /
prārthito 'pi sa tanmātrā nainam ānāyayad gṛham // AKad_2.81 //
pūrṇaṣoḍaśavarṣo 'tha rājaputraḥ kuśāgradhīḥ /
sakṛdadhyāpito vidyāḥ pūrvābhyastā ivāgrahīt // AKad_2.82 //
sarvaśāstrārthatattvajñaḥ sarvabhāṣāsu satkaviḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17876570 (0.002):
anadhīta śāstre 'pi sa sarva śāstrārtha tattva jñaḥ | tad anyaḥ
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17672160 (0.002):
anadhīta-śāstre 'pi sa sarva-śāstrārtha-tattva-jñaḥ | tad-anyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17952758 (0.006):
tasmāpratihataṃ cakramasyāṃ bhuvi bhaviṣyati // MarkP_72.31 // / sarvārthaśāstratattvajño dharmānuṣṭhānatatparaḥ /
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13185033 (0.014):
śāstrārthadharmatattvajñas $ tvamasmatparitṛptikṛt &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4720713 (0.014):
śāstrārthadharmatattvajñas tvamasmatparitṛptikṛt /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15343121 (0.020):
vedaśāstrārthatattvajñaḥ $ sarvakāryābhicintakaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7236888 (0.020):
vedaśāstrārthatattvajñaḥ sarvakāryābhicintakaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10318204 (0.021):
12,136.190c svabilaṃ hi javenāśu mārjāraḥ prayayau tataḥ / 12,136.191a tataḥ śāstrārthatattvajño buddhisāmarthyam ātmanaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19652733 (0.021):
01,109.022a strībhogānāṃ viśeṣajñaḥ śāstradharmārthatattvavit
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23934024 (0.026):
sarvadharmārthatattvajñaḥ $ sarvavedavidāṃ varaḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16999013 (0.026):
sarvadharmārthatattvajñaḥ sarvavedavidāṃ varaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20831634 (0.026):
14,096.015d@004_1010 mahādhanapatiḥ śrīmān vedavedāṅgapāragaḥ / 14,096.015d@004_1011 sarvaśāstrārthatattvajño bhogavān brāhmaṇo bhavet
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26204034 (0.026):
sarvaśāstrārthatattvajñaḥ kuśalo rasakarmaṇi /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27433593 (0.027):
sarvaśāstraviśāradaḥ NsP_24.19b / sarvaśāstrārthatattvajño NsP_13.3c
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19649170 (0.030):
01,102.015d*1106_10 praṇetā sarvadharmāṇāṃ bhīṣmeṇa viduraḥ kṛtaḥ / 01,102.015d*1106_11 sarvaśāstrārthatattvajño buddhimedhāpaṭur yuvā
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25423109 (0.059):
satkṛtya śivayorājñāṃ sa me diśatu kāṃkṣitam // ŚivP_7.2,31.63cd/ / sarvaśāstrārthatattvajñaḥ śāstā viṣnoḥ parā tanuḥ // ŚivP_7.2,31.64ab/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19642325 (0.062):
01,094.035b*0971_01 sarvaśāstrārthatattvajñaḥ smṛtimān pratibhānavān
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26665373 (0.062):
1.001.014a sarvaśāstrārthatattvajño smṛtimān pratibhānavān
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16468960 (0.063):
sarvaśāstrārthatattvavit HV_App.I,20.715b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 558361 (0.063):
tava putro mahāprājñaḥ $ sarvaśāstrārthatattvavit / HV_App.I,20.715 /
sarvavādeṣu vaktābhūtsarvaśāstreṣu kovidaḥ // AKad_2.83 //
prauḍhaḥ kalāsu sarvāsu dakṣaḥ sarveṣu karmasu /
sarveṣu vyavahāreṣu so 'bhūd askhalitakramaḥ // AKad_2.84 //
krameṇa vardhamānaś ca sa vyāyāmam asevata / / śuśubhe ca tadabhyāsaprāptasarvāṅgasauṣṭhavaḥ // AKad_2.85 //
pralambabāhuḥ pīnāṃsaḥ pṛthuvakṣās tanūdaraḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5946894 (0.037):
priyaṅgu dūrvā śara kāṇḍa śastra go rocanā padma suvarṇa varṇaḥ | / pralamba bāhuḥ pṛthu pīna vakṣā mahā lalāṭo ghana nīla keśaḥ || 97 ||
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10250382 (0.039):
104.08d kuryāt keśava^pūjanaṃ svavidhinā dhiṣṇyasya pūjāṃ tathā// / 104.09ab/ pralamba^bāhuḥ pṛthu^pīna^vakṣāḥ kṣapākara^āsyaḥ
gambhīrabāhur vṛttorus taruṇaḥ karisadgatiḥ // AKad_2.86 //
śukanāsasutas tasya pratibimba ivābhavat / / guṇair aśeṣair anyatra śarīraprāṇagauravāt // AKad_2.87 //
rājā tu taṃ sutaṃ buddhvā kṛtārthaṃ guruveśmanaḥ /
śukanāsagirā geham ānetum upacakrame // AKad_2.88 //
sa balāhakanāmānam āhūya dhvajinīpatim /
puṇye 'hni prāhiṇot putram ānetuṃ kṛtamaṅgalaḥ // AKad_2.89 //
sahasraṃ rājaputrāṇāṃ vinītaṃ bāhuśālinām /
visasarja ca tenaiva saha putrānuvartinam // AKad_2.90 // / tathendrāyudhanāmānaṃ preṣayāmāsa vājinam /
jitoccaiḥśravasaṃ tais tair ananyasadṛśair guṇaiḥ // AKad_2.91 //
balāhakas tato gatvā vidyāgṛhanivāsinam /
adrākṣīdrājaputraṃ taṃ praṇanāma ca sādaram // AKad_2.92 //
ācacakṣe ca rājājñāṃ gṛham āgamyatām iti / / sanāmagrahaṇaṃ cāsmai rājaputrān nyavedayat // AKad_2.93 //
tato balāhakākhyātaśauryādiguṇagauravāḥ /
rājaputrāḥ praṇemustaṃ purandaram ivāmarāḥ // AKad_2.94 //
paryāṇaratnajyotirbhir janitendrāyudhaprabham /
indrāyudhaṃ praveśyāśvaṃ punar āha balāhakaḥ // AKad_2.95 //
imam āroha sindhūttham aśvaratnam ayonijam / / pārasīkādhipatinā devasyopāyanīkṛtam // AKad_2.96 //
candrāpīḍas tu taṃ dṛṣṭvā turaṅgamam anuttamam / / paraṃ vismayam āpede ciraṃ caivam acintayat // AKad_2.97 //
hṛdayaṃ me bravīty evaṃ naiṣa satyaṃ turaṅgamaḥ /
ko 'pi kenāpi śāpena nūnaṃ turagatāṃ gataḥ // AKad_2.98 // / ayonijatvavārteyam etat saṃkalpasākṣiṇī /
rambhā kilāpsaraḥkanyā śāpena vaḍavābhavat // AKad_2.99 //
garutmatīdam uccatvam uccaiḥśravasi vā bhavet / / tejasām ākṛter vāpi na sāmānyeṣu vājiṣu // AKad_2.100 //
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24521384 (0.062):
uccāṃ śiṃśapāṃ upādarśya ucyate `ayaṃ vṛkṣaḥ' iti tadāsau jāḍyāc / chiṃśapāyā uccatvam api vṛkṣavyavahārasya nimittam avasyati tadā yām eva
iti buddhyā vikalpyātha balāhakasamarpitaiḥ / / kusumasragalaṅkāradukūlaiḥ kṛtamaṇḍanaḥ // AKad_2.101 //
gurūn āmantrya dattāśīrbrāhmaṇair bandibhiḥ stutaḥ /
vaiśampāyanam ārūḍham ālokya turagāntaram // AKad_2.102 //
yo 'si so 'si namas tubhyam ārohātikramas tvayā /
marṣaṇīyo 'yam asmākam āruroheti taṃ vadan // AKad_2.103 // / tilakam
sa indrāyudham āruhya vainateyam ivācyutaḥ / / api trijagatīṃ kṛtsnāṃ mene hastagatām iva // AKad_2.104 //
savaiśampāyanaḥ so 'tha nirgatya bhavanāt tataḥ /
rājaputraiḥ parivṛto viveśa nagarīṃ śanaiḥ // AKad_2.105 //
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1855040 (0.035):
senayā saha rājāpi viveśa nagarīṃ śanaiḥ // AKad_6.88 //
tam atha purataruṇyo rājamārgeṇa yāntaṃ dadṛśur atulakāntiṃ
saudhavātāyanasthāḥ / / vyapagatagurulajjāḥ sambhramotkampitāṅgyaḥ smarajanitavikārair locanair
arcayantyaḥ // AKad_2.106 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1848089 (0.0):
// AKad_1.101 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇayācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1850857 (0.0):
kṛtapraśnasampratyayo 'bhūt // AKad_3.110 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1852508 (0.0):
pāriteti suciraṃ sthitvā gataḥ svān gṛhān // AKad_4.125 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1852518 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre caturthaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1853930 (0.0):
tvaritamujjayinīmavāpa // AKad_5.109 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1855369 (0.0):
tataḥ kṣāmadhāmā jagāma // AKad_6.108 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1856899 (0.0):
siddhiḥ // AKad_7.116 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1856909 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre saptamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1858550 (0.0):
iti śrīsakalavipaściccakravartiśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1853938 (0.033):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre pañcamaḥ sargaḥ
kādambarīkathāsāre dvitīyaḥ sargaḥ / tṛtīyaḥ sargas
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1848094 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇayācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre prathamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1850862 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre tṛtīyaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1852523 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre caturthaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1853941 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre pañcamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1855372 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre ṣaṣṭhaḥ sargaḥ //
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1856912 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre saptamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1858551 (0.0):
iti śrīsakalavipaściccakravartiśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre 'ṣṭamaḥ sargaḥ ||
Asvaghosa: Saundarananda (asvsau2u.htm.txt) 11483587 (0.057):
saundarananda mahākāvye rājavarṇana" nāma dvitīyaḥ sarga samāpta / / tṛtīyaḥ sargaḥ"
sa prāpya nṛpatidvāram avatīrya turaṅgamāt /
rājadhānīṃ sasenānīḥ savaiśampāyano 'viśat // AKad_3.1 //
praviśya ca sabhāmadhye harṣabāṣpārdracakṣuṣaḥ /
nyastajānuḥ kṣitau mūrdhnā vavande caraṇau pituḥ // AKad_3.2 //
āliliṅga ca taṃ rājā cucumba śirasi kṣaṇāt / / grahītum aicchad utsaṅge sa tu bhūmāv upāviśat // AKad_3.3 //
draṣṭuṃ punaḥ punaḥ spraṣṭum atṛptenāpi bhūbhujā /
visṛṣṭo 'tha kṣaṇaṃ sthitvā mātaraṃ vandituṃ yayau // AKad_3.4 //
tāṃ sutālokanānandakṣaratkṣīrapayodharām /
praṇamya jananīḥ sarvā nandayāmāsa vandanaiḥ // AKad_3.5 //
abhinandya kṛtaṃ tābhir avatāraṇamaṅgalam / / śukanāsam atha draṣṭum ayāsīt tasya mandiram // AKad_3.6 //
dvāri vājinam utsṛjya praviśya praśrayeṇa tam / / pitṛvat praṇanāmāsau maulinā medinīṃ spṛśan // AKad_3.7 //
namantam enam utthāpya svayam utthāya sādaram /
śukanāsas tu jagrāha kaṇṭhe pulakitānanaḥ // AKad_3.8 //
kṛtayatno 'pi nādhyāsta cārucāmīkarāsanam /
candrāpīḍaḥ kṣitāv eva tasya nyaviśatāgrataḥ // AKad_3.9 // / śukanāsaṃ ca muñcantam āsanaṃ svaṃ nyavārayat /
tatra kṣaṇam iva sthitvā draṣṭum āgān manoramām // AKad_3.10 //
sapraśrayaṃ praṇamyātha tāṃ vilāsavatīm iva / / tato 'vāptavicitrāśīrmaṅgalo niriyāya saḥ // AKad_3.11 //
yādṛk ca candrāpīḍasya darśanāliṅganakramaḥ / / sa vaiśampāyanasyāpi tādṛg eva gṛhadvaye // AKad_3.12 //
na kaścana sutasnehe viśeṣaś ca tayor abhūt /
mantriṇo rājaputre vā mantriputra nṛpasya vā // AKad_3.13 //
sarvopakaraṇopetaṃ pitrā pūrvaṃ prakalpitam /
jagāma candrāpīḍo 'tha kumārabhavanaṃ mahat // AKad_3.14 //
susaṃniveśam ālokya reme tatra cirāya saḥ / / sthitim indrāyudhasyāpi svavāse paryakalpayat // AKad_3.15 //
tataḥ snātānuliptāṅgaṃ kṛtāhāraṃ sukhasthitam /
mātrā visṛṣṭa āgatya kañcukī tam abhāṣata // AKad_3.16 //
iyaṃ hi patralekhākhyā kulūteśvarakanyakā / / kenāpi daivayogena paribhraṣṭā pitur gṛhāt // AKad_3.17 //
bālaiva vardhitā devyā svayam antaḥpure nije /
yogyā sakalavisrambhabhūmis te pārśvavartinī // AKad_3.18 //
matveti devyā prahitā kumāra pratigṛhyatām / / ity uktvopāharat kanyāṃ vinītāṃ priyadarśanām // AKad_19 //
tilakam / sā tu tenārpitā kanyā tataḥ prabhṛti taṃ tathā /
asevata yathā cāsya nijaṃ cittam ivābhavat // AKad_3.20 // / cakāra tāṃ ca tāmbūlakaraṅkasyādhikāriṇīm /
tutoṣa ca guṇair asyāḥ śīlācāranayādibhiḥ // AKad_3.21 //
kiyatsv api vyatīteṣu divaseṣv atha pārthivaḥ / / yauvarājyavidhau sūnor abhiyogam aśiśriyat // AKad_3.22 //
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1854042 (0.045):
yathā tāṃ śūnyatāṃ tasya pitarau nādhijagmatuḥ // AKad_6.8 // / dineṣv atha vyatīteṣu pattralekhā tadantikam /
saṃmantrya śukanāsena saha visrambhanirbharam /
sambhārasaṃgrahārambham akarot kṛtamaṅgalaḥ // AKad_3.23 //
saṃnikṛṣṭābhiṣekaṃ ca darśanārtham upāgatam / / candrāpīḍam athovāca śukanāsaḥ savistaram // AKad_3.24 //
tāta vijñātaśāstrasya vinayācāraśālinaḥ /
nālpam apy upadeṣṭavyam asti sthiramates tava // AKad_3.25 //
kiṃ tu lokottarā lakṣmīr abhirāmam idaṃ vapuḥ / / navaṃ vayaḥ parā śaktir iti durviṣaho bharaḥ // AKad_3.26 //
lakṣmīr nāma paraṃ puṃsām anyathābhāvakāraṇam /
viralās te vikārāya na yeṣāṃ tatparigrahaḥ // AKad_3.27 //
puṣṇāti tīvram ūṣmāṇaṃ hinasti vyaktavāditām /
karoti bhaktavidveṣam asamaḥ śrīkṛto jvaraḥ // AKad_3.28 //
na paśyanti na śṛṇvanti nāpekṣante hitāhitam /
na vidmaḥ kiṃ nu ceṣṭante kaṣṭaṃ śrīviplutā narāḥ // AKad_3.29 //
kramāgateti naitasyām āśvāsaḥ ko 'pi vidyate / / hyo 'pi yatroṣitā lakṣmīs tatraivādya na dṛśyate // AKad_3.30 //
vātaraktābhibhūteva bhinnapādeva kaṇṭakaiḥ / / lakṣmīr nidhātuṃ śaknoti na kvacin nirbharaṃ padam // AKad_3.31 //
śrīḥ sapatnīm iva dveṣṭi dṛṣṭiṃ satpathavartinīm /
tāṃ vinā yatra tatraiva patanty andhā iveśvarāḥ // AKad_3.32 // / satpathasyopadeṣṭāras teṣāṃ praviralā narāḥ /
dhūrtair ete hi bhujyante hṛdayānupraveśibhiḥ // AKad_3.33 // / āpātaramaṇīyeṣu viṣayeṣu nirargalam /
tair eva hi pravartyante mukhamādhuryapaṇḍitaiḥ // AKad_3.34 // / dhūrtapratāritāś caite viṣayāsaktacetasaḥ /
akasmāt pralayaṃ yānti gītaraktā mṛgā iva // AKad_3.35 //
viṣayeṣv atikaṣṭo 'yaṃ viṣayaḥ strīti nāma yaḥ /
jīvaty anyaiḥ kilākṛṣṭas tenākṛṣṭo na jīvati // AKad_3.36 //
khaleṣv akṛtavisrambho viṣayeṣv animagnadhīḥ /
sādhuṣv abhimukho nityaṃ mahatīṃ śriyam aśnute // AKad_3.37 //
sa tvaṃ na vañcyase dhūrtair na sādhubhir upekṣyase /
yathā na bādhyase kāmaiḥ prayatethās tathā sadā // AKad_3.38 //
kāmaṃ bhavān prakṛtyaiva dhīraḥ pitrā ca saṃskṛtaḥ /
tvadguṇeṣv atisaṃtoṣo mukharīkurute sma mām // AKad_3.39 //
yugarāja dhuraṃ pitrā kalpitām udvaha sthirām /
vijitām api cānena punar jaya vasuṃdharām // AKad_3.40 // / ity uktvā virarāmāsau tatkalyāṇaparāyaṇaḥ /
candrāpīḍas tu tadvāgbhir alaṅkṛta ivābhavat // AKad_3.41 //
atha puṇye 'hani snātaṃ vidhivat kṛtamaṅgalam /
yauvarājye priyaṃ putram abhyaṣiñcan mahīpatiḥ // AKad_3.42 //
abhiṣekotsavas tasya janmalābhotsavād api / / adhikaḥ sarvalokasya babhūvānandavardhanaḥ // AKad_3.43 //
sarvābhyo digbhya ājagmur gṛhītopāyanā nṛpāḥ /
dvijāś ca tutuṣuḥ prāptagobhūkanakadakṣiṇāḥ // AKad_3.44 //
anyatrāhani daivajñaślāghyayogyaguṇānvite /
dadau digvijaye yātrāṃ yuvarājo nṛpājñayā // AKad_3.45 //
kṛtaprasthānahomo 'sau vidhijñeya purodhasā /
śastrāstracakram abhyarcya śāstroktair mantravistaraiḥ // AKad_3.46 //
kṛtasvastyayano vipraiḥ pracurasvarṇatoṣitaiḥ /
yatnaruddhāsrayā mātrā kṛtaprasthānamaṅgalaḥ // AKad_3.47 //
śaṅkhadundubhinirghoṣamukharīkṛtadiṅmukhaḥ / / stutas tāraṃ paṭhadbhiś ca sūtamāgadhabandibhiḥ // AKad_3.48 //
sragvilepanadīpādisambhārārcitadaivataḥ /
pitarau śukanāsaṃ ca praṇamya niragādgṛhāt // AKad_3.49 //
*cakkalakam* / indrāyudham athāruhya paurajānapadāśiṣaḥ /
śṛṇvan nagaryāḥ pūrveṇa dvāreṇa niriyāya saḥ // AKad_3.50 //
tato 'nugamyamāno 'sau balāhakaniveditaiḥ / / sahasrasaṃkhyaiḥ kṣitipair ullasacchattracāmaraiḥ // AKad_3.51 //
vaiśampāyanam ekatra pārśve śvetāśvavartinam /
anyatra patralekhāṃ ca paśyann aśvaratīsthitām // AKad_3.52 //
tasminn ahani sa stokaṃ prasthāyocchritatoraṇam /
citraṃ nivāsam adhyāsta siprākūle prakalpitam // AKad_3.53 //
*tilakam* / athāparedyur utthāyāśeṣābharaṇabhūṣitaḥ /
prāvartata prabandhena prasthātum atulodyamaḥ // AKad_3.54 //
pīḍayann atha sainyena pātālatalavāsinaḥ /
rajasā ca tadutthena sthagayan gaganasthitān // AKad_3.55 //
namayann unnatān bhūpān ānatān paripālayan / / avaśān utkhanan kāṃścid utkhātān pratiropayan // AKad_3.56 //
viśvāsayann aviśvastān saṃrakṣañ charaṇāgatān / / dasyūn utsādayan daṇḍaiḥ sādhūn saṃmānayan dhanaiḥ // AKad_3.57 //
brāhmaṇebhyo dadad grāmān kurvan devakulāvalīḥ /
navāni nijacihnāni tatra tatra pravartayan // AKad_3.58 // / varṣatritayamātreṇa samagrāmarṇavāvadhim /
sa babhrāma prabandhena māndhāteva vasuṃdharām // AKad_3.59 //
kulakam / jigāya prathamaṃ prācīṃ diśaṃ tadanu dakṣiṇām /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10949892 (0.058):
yastu madhye buddhāntādyavasthopanyāsātsaṃsārisvarūpavivakṣāṃ manyante, na / prācīmapi diśaṃ prasthāpitaḥ pratīcīmapi diśaṃ pratiṣṭheta /
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27595623 (0.063):
prācīṃ diśaṃ prathamameva jigāya paścād yāmyāṃ jaleśaparipālitayā sahānyām
tataḥ pratīcīṃ paścāc ca pratāpanidhiruttarām // AKad_3.60 //
atha hemajaṭākhyānāṃ kirātānāṃ niketanam /
sa suvarṇapuraṃ jitvā daṇḍaṃ jagrāha helayā // AKad_3.61 //
yā ca kailāsasīmāntarbhūrnitāntamanoramā /
tasyāṃ digvijayaśrāntaḥ kiyato 'pyāsta vatsarān // AKad_3.62 //
ekadā tu sa tatsthānād āruhyendrāyudhaṃ vane /
mṛgayānirgato 'paśyat kiṃnaryā saha kiṃnaram // AKad_3.63 //
ālokya kautukākṛṣṭadṛṣṭiraśvamukhau ca tau / / āditsuḥ prerayāmāsa tāv eva prati vājinam // AKad_3.64 //
apūrvapuruṣālokatrāsāt kailāsakandaram /
praveṣṭukāmau mahatā vegenānusasāra tau // AKad_3.65 //
pārṣṇipraharaṇābhyāsagrāhitodagraraṃhasā /
pañcayojanamānā bhūs tenāśvena vyalaṅghyata // AKad_3.66 //
tau ca parvatam ārūḍhāv agratas tasya kiṃnarau / / tatas tadgrahaṇākāṅkṣāṃ hṛdayād utsasarja saḥ // AKad_3.67 //
aśaknod anusartuṃ ca kaścit parijano na tam / / tārkṣyeṇāpy anugamyeta dhāvann indrāyudhaḥ kutaḥ // AKad_3.68 //
atha valgāṃ samākṛṣya śramasvedārdravigraham /
dṛṣṭvaikākinam ātmānaṃ śvasantaṃ ca turaṅgamam // AKad_3.69 //
nirvarṇayaṃs tam uddeśaṃ mānuṣāṇām agocaram / / vihasyaivātmanātmānaṃ sānutāpam acintayat // AKad_3.70 //
aho kim api me maurkhyam asthānābhiniveśinaḥ / / yad ātmā bālakeneva vyartham āyāsito mayā // AKad_3.71 //
agṛhītena ko vārthaḥ ko 'rthaḥ prāptena vāmunā / / kiṃnaradvitayeneti mayā mūḍhena nekṣitam // AKad_3.72 //
panthā nirūpito nāyam āviṣṭeneva dhāvatā / / na cātra labhyate martyo mama mārgasya deśikaḥ // AKad_3.73 //
śrūyate kila varṣasya bhāratasyāvasānabhūḥ /
kailāsasaṃnikṛṣṭeyam iha martyasya kā kathā // AKad_3.74 //
vane parṇatṛṇākīrṇe pādamudrāś ca vājinaḥ /
na syur yadanusāreṇa yāsyāmi śibiraṃ nijam // AKad_3.75 //
kevalaṃ dakṣiṇām āśāṃ puraskṛtya yathātathā / / gantavyaṃ kiṃ tu madhyāhnasamayo 'yam upasthitaḥ // AKad_3.76 //
anubhūto 'timātraṃ ca khedas tad iha sāmpratam / / labdhvā kuto 'py apastābhir yāsyāmi vigataśramaḥ // AKad_3.77 //
iti saṃcintya pānīyam anveṣitum itas tataḥ / / paribhraman ghanasnigdhaṃ śākhināṃ khaṇḍam aikṣata // AKad_3.78 //
tatas tadanukūlena pathā gacchan samīraṇaiḥ /
āhlādyata navotphullakamalāmodavāhibhiḥ // AKad_3.79 //
mattadvipapadāsaktamṛṇāladaladanturam /
sa panthānam athāpaśyad ambhasām anumāpakam // AKad_3.80 //
tena gatvāgakhaṇḍasya madhye jaladhisaṃnibham / / adṛṣṭapāraparyantam āluloke mahatsaraḥ // AKad_3.81 //
tadālokanamātreṇa dūrādapagataklamaḥ /
prāpya tatpulinopāntaṃ vājino 'vatatāra saḥ // AKad_3.82 //
kṛtvāpanītaparyāṇaṃ taṃ sthalīluṭhitotthitam / / gṛhītaśādvalagrāsamāplutādhūtakesaram // AKad_3.83 //
uttārya sarasastīratarau saṃyamya vājinam / / kṣiptvāsidhenulūnāni tṛṇānyetasya cāgrataḥ // AKad_3.84 //
svayaṃ sasnau papau vāri bubhuje bisakandalīḥ /
uttarīyaśirodhāno niṣasāda śilātale // AKad_3.85 //
*tilakam* / tato muhūrtaviśrānta uttarasmin sarastaṭe /
samuccarantaṃ śuśrāva gītadhvanim amānuṣam // AKad_3.86 //
tasyāṃ diśi dṛḍhāsaktacakṣur utkṣiptakandharaḥ /
tam ādau nibiḍaśrotraśuktir indrāyudho 'śṛṇot // AKad_3.87 //
kuto 'tra vijane gītam ity āviṣkṛtakautukaḥ /
utthāya candrāpīḍo 'tha tām eva diśam abhyagāt // AKad_3.88 //
gītaśravaṇalubdhena salīlam abhidhāvatā /
apṛṣṭenāpi mārgo 'sya mārgeṇaiva nyavedyata // AKad_3.89 // / gatvā prāsādam aikṣiṣṭa sphāṭikaṃ nātidūrataḥ /
hasantam iva kailāsaśobhāvibhavamaṃśubhiḥ // AKad_3.90 //
devaṃ caturmukhaṃ tatra ratnapīṭhapratiṣṭhitam / / bhagavantam umākāntaṃ dadarśa praṇanāma ca // AKad_3.91 //
tasyātha dakṣiṇāṃ mūrtim āśritya vihitāsanā /
utsaṅganihitāṃ vīṇāṃ vādayantī kalasvanam // AKad_3.92 //
dehaprabhāvitānena kundagaureṇa sarpatā /
sākṣāl lakṣmīr iva kṣīrajaladher madhyavartinī // AKad_3.93 //
kopāgniśamitānaṅgapratyujjīvanavāñchayā /
ratiḥ prasādayantīva tapasā pārvatīpatim // AKad_3.94 // / nave 'pi vayasi prāptavairāgyābhyāsavāsanā /
vyaloki kanyakā tena dhṛtapāśupatavratā // AKad_3.95 //
candrāpīḍo 'tha tāṃ dṛṣṭvā vismayāviṣṭamānasaḥ /
keyaṃ syāt kanyakā nāsyā divyatāṃ prati saṃśayaḥ // AKad_3.96 //
*cakkalakam* / nāntardhānam iyaṃ gacchen na vā gaganam utpatet /
na maunam avalambeta martyasaṃdarśanena vā // AKad_3.97 //
ityādi cintayann āsta stambhācchāditavigrahaḥ /
gītāvasānasamayapratīkṣaṇaparāyaṇaḥ // AKad_3.98 //
*tilakam* / sātha gītaṃ samāpayya vinidhāya ca vallakīm /
praṇamya candracūḍāya candrāpīḍam abhāṣata // AKad_3.99 // / atithe svāgataṃ te 'stu saumya viśramyatām iha /
prāpto 'si svām imāṃ bhūmim ita āgamyatām iti // AKad_3.100 //
candrāpīḍas tad ākarṇya bahv ātmānam amanyata / / vrajantīm anu vavrāja devatāvat praṇamya tām // AKad_3.101 //
viveśa nātidūre 'tha nijāśramaguhām asau /
sthitājinakuśālābupātradaṇḍakamaṇḍalum // AKad_3.102 //
tatra darbhāsanāsīnam upaviṣṭā mṛgājine /
papraccha candrāpīḍaṃ sā svarūpāgamanādikam // AKad_3.103 //
sa tu sarvaṃ yathāvṛttamācacakṣe savistaram /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4339204 (0.008):
mūrdhajeṣu ca jagrāha samaye 'tigate tu sā | *HV_8.29ab*154 | / tataḥ sarvaṃ yathāvṛttam ācacakṣe vivasvataḥ /
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1855570 (0.064):
kādambaryā tu dhairyeṇa pṛṣṭā taralikā tadā / / ācacakṣe yathāvṛttaṃ sarvaṃ tanmaraṇakramam // AKad_7.17 //
sā ca vijñātavṛttāntā nirjagāma tato bahiḥ // AKad_3.104 //
gṛhītabhikṣāpātrā ca kṣaṇam āsta taror adhaḥ /
āpūryata svayaṃ śīrṇaiḥ phalais tad amṛtopamaiḥ // AKad_3.105 //
tatas tadupayogāya candrāpīḍaṃ nyayuṅkta sā / / anvatiṣṭhad vacas tasyāḥ sa ca vismayamānadhīḥ // AKad_3.106 //
tasminn atha kṛtāhāre giriprasravaṇāntikam /
gatvā sāpi phalāhāraprakriyāmātram ācarat // AKad_3.107 //
āgatya ca punas tasminn upaviṣṭā mṛgājine / / tārāpīḍojjayinyādikathayā kṣaṇam āsta sā // AKad_3.108 //
api nāma svavṛttāntaṃ madvad eṣāpi varṇayet / / pṛṣṭety evaṃ kṣaṇaṃ dadhyau candrāpīḍaḥ sakautukaḥ // AKad_3.109 //
dṛṣṭvā cāsyāḥ praśamamadhurām ākṛtiṃ bhāvaśuddhiṃ dākṣiṇyaṃ ca
prakṛtisaralaṃ labdhavākyāvakāśaḥ / / ātmodantaṃ niyatam akhilaṃ vakṣyati prārthiteyaṃ candrāpīḍaḥ kṣaṇam atha
kṛtapraśnasampratyayo 'bhūt // AKad_3.110 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1848089 (0.0):
// AKad_1.101 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇayācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1849455 (0.0):
arcayantyaḥ // AKad_2.106 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1852518 (0.0):
pāriteti suciraṃ sthitvā gataḥ svān gṛhān // AKad_4.125 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1853930 (0.0):
tvaritamujjayinīmavāpa // AKad_5.109 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1855369 (0.0):
tataḥ kṣāmadhāmā jagāma // AKad_6.108 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1856899 (0.0):
siddhiḥ // AKad_7.116 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1856909 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre saptamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1858550 (0.0):
iti śrīsakalavipaściccakravartiśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1853938 (0.033):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre pañcamaḥ sargaḥ
kādambarīkathāsāre tṛtīyaḥ sargaḥ / caturthaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1848095 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇayācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre prathamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1849460 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre dvitīyaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1852523 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre caturthaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1853943 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre pañcamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1855374 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre ṣaṣṭhaḥ sargaḥ //
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1856914 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre saptamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1858551 (0.0):
iti śrīsakalavipaściccakravartiśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre 'ṣṭamaḥ sargaḥ ||
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010707 (0.009):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāhāralābho nāma tṛtīyaḥ sargaḥ / caturthaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011869 (0.028):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye pāṭalādarśanaṃ nāma caturthaḥ sargaḥ / pañcamaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12784685 (0.031):
iti śrī-gīta-govinda-mahā-kāvye mugdha-madhusūdano nāma / tṛtīyaḥ sargaḥ / caturthaḥ sargaḥ
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28764199 (0.037):
iti buddhaghoṣaviracite padyacūḍāmaṇināmni mahākāvye caturthaḥ sargaḥ // / pañcamaḥ sargaḥ / trayo mahāprāsādāḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009277 (0.042):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye citramṛgāvalokano nāma dvitīyaḥ sargaḥ / tritīyaḥ sargaḥ / atha bahu carato 'sya cāpapāṇeś cakitavalanmṛgayūthavīkṣitasya /
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12785109 (0.043):
iti śrī-gīta-govinde snigdha-madhusūdano nāma / caturthaḥ sargaḥ / pañcamaḥ sargaḥ
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28761867 (0.043):
iti buddhaghoṣaviracite padyacūḍāmaṇināmni mahākāvye dvitīyaḥ sargaḥ // / tṛtīyaḥ sargaḥ
Abhinanda: Ramacaritamahakavya, 1-3 (to be continued) (rmc1-3pu.htm.txt) 6654045 (0.046):
ity abhinandakṛtau rāmacarite mahākāvye prathamaḥ sargaḥ samāptaḥ |/ / dvitīyaḥ sargaḥ
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28762879 (0.047):
iti buddhaghoṣaviracite padyacūḍāmaṇināmni mahākāvye tṛtīyaḥ sargaḥ // / caturthaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12784337 (0.048):
iti śrī-gīta-govinda-mahā-kāvye akleśa-keśavo nāma / dvitīyaḥ sargaḥ / tṛtīyaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12785571 (0.049):
iti śrī-gīta-govinde'bhisārikā-varṇane sākāṅkṣa-puṇḍarīkākso nāma / pañcamaḥ sargaḥ / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ / sotkaṇṭha-vaikuṇṭhaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007893 (0.051):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye nagarīnarendravarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ / dvitīyaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12783873 (0.056):
|| iti śrī-gīta-govinde sāmoda-dāmodaro nāma prathamaḥ sargaḥ || / dvitīyaḥ sargaḥ / akleśa-keśavaḥ
sa tadguṇaprabhāvarddhivardhamānakutūhalaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010707 (0.050):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāhāralābho nāma tṛtīyaḥ sargaḥ / caturthaḥ sargaḥ
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27419818 (0.061):
mukhyasargaś caturthas tu NsP_3.24c / mukhyasargaḥ sa vijñeyaḥ NsP_3.17e
tām avocata mādhuryavinayodārayā girā // AKad_4.1 //
tvatprasādakṛtenaiva prāgalbhyena mamāmunā / / mano bhagavati praśnacāpale viniyujyate // AKad_4.2 //
na mādṛśadṛśāṃ bhūmir iyam āścaryasaṃtatiḥ /
tadākhyānaprasādena jano 'yam anugṛhyatām // AKad_4.3 //
katamo munigandharvasiddhavidyādharādiṣu /
puṇyena janmanā vaṃśo bhagavatyā vibhūṣitaḥ // AKad_4.4 //
pañcabhūtātmakaṃ cedaṃ dhatte dhavalatāṃ vapuḥ / / kathaṃ kām api digdantidantakāntyatiśāyinīm // AKad_4.5 //
nave vayasi kiṃ cātitīvravairāgyakāraṇam / / yenāraṇyanivāsādi duḥkham īdṛg viṣahyate // AKad_4.6 //
iti tasmin vadaty eva sthūlāśrukaṇavarṣiṇī / / ruroda valkalacchannavadanā divyakanyakā // AKad_4.7 //
akampata manaś caināṃ candrāpīḍasya paśyataḥ / / iyam apy ākṛtir nāma duḥkhair yad abhibhūyate // AKad_4.8 //
asau ciraṃ ruditvā tu valkalonmṛṣṭalocanā /
dīrgham uṣṇaṃ ca niḥśvasya vyāhartum upacakrame // AKad_4.9 //
rājaputra kim etena śokaikavasater mama /
pāpāyā mandabhāgyāyā vṛttāntena śrutena te // AKad_4.10 // / tathāpi yadi te cittaṃ kutūhalavaśīkṛtam /
tad idaṃ varṇyate sarvam ākarṇaya yathākramam // AKad_4.11 // / suprasiddham idaṃ tāvat tava śrutipathaṃ gatam /
yat santy apsaraso nāma surasadmani kanyakāḥ // AKad_4.12 //
caturdaśa ca tadvaṃśāḥ pṛthakpṛthagavasthitāḥ /
somāmṛtasamīrārkadakṣakanyādisambhavāḥ // AKad_4.13 //
dakṣakanyodbhavaṃ teṣu gandharvāṇāṃ kuladvayam /
kanye munir ariṣṭeti dve dakṣasya babhūvatuḥ // AKad_4.14 //
tatra citraratho nāma gandharvāṇām adhīśvaraḥ / / muneḥ śrutayaśāḥ putraś citrasenādipūrvajaḥ // AKad_4.15 //
tumburuprabhṛtīnāṃ tu jyeṣṭho 'riṣṭhāsutaḥ kṛtī /
haṃsābhidhāno gandharvarājaḥ prathitapauruṣaḥ // AKad_4.16 //
akṛtrimam anutpannam anyukāluṣyadūṣaṇam / / rūḍhaṃ parasparaṃ prema tayor gandharvarājayoḥ // AKad_4.17 //
itaś ca nātidūre 'sti nānāratnojjvalo giriḥ /
hemakūṭa iti khyātaḥ sa nivāsas tayor dvayoḥ // AKad_4.18 //
tasmin vasanty asaṃkhyātās tadbhujastambhasaṃśritāḥ /
gandharvās tau ca visrambhabhūmir janmadviṣaḥ parā // AKad_4.19 //
atha yat somasambhūtam ekam apsarasāṃ kulam /
gaurī nāmodabhūt kanyā tasmin pratikṛtir vidhoḥ // AKad_4.20 //
haṃso gandharvarājas tām udūhe tuhinaprabhām /
tato yathārthaṃ nāmāpa sarvathā haṃsagāminī // AKad_4.21 //
cirasambhṛtavisrambhanirbharaṃ gṛhavāsinoḥ /
tayor udabhavat sūnur eko 'pi na mahātmanoḥ // AKad_4.22 //
ahaṃ tu mandabhāgyaikā kanyā duṣkṛtakāriṇī /
udabhūvaṃ tayor asya duḥkhabhārasya bhājanam // AKad_4.23 // / anapatyatayā tāto majjanma sutajanmavat /
abhyanandatkṛtānandaḥ kṛtodāramahotsavaḥ // AKad_4.24 //
dehacchāyām imāṃ vīkṣya tātaḥ somakramāgatām /
cakre varṇānurūpaṃ sa mahāśveteti nāma me // AKad_4.25 //
sāhaṃ pitṛgṛhe bālā vallakīva kalasvanā /
saṃcarantī svabandhūnāmaṅkādaṅkamaharniśam // AKad_4.26 //
anavāptarasāsvādasnehādidvandvasaṃtatiḥ /
atyavāhayamakleśapeśalasthiti śaiśavam // AKad_4.27 //
yugalakam / atha bālyāt paraṃ prāpam ahaṃ nānārasāspadam /
manobhavavikārāṇām ekam āyatanaṃ vayaḥ // AKad_4.28 //
kadācid atha ramyeṣu madhumāsadineṣv aham /
acchodasarasi snātum āgateha sahāmbayā // AKad_4.29 //
adṛṣṭapūrvām anyatra vibhūtim iha mādhavīm /
sakhībhiḥ saha paśyantī kānane vyaciraṃ ciram // AKad_4.30 //
ekasmiṃstu pradeśe 'nyapuṣpagandhābhibhāvinam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817561 (0.062):
krakacā dīrghapatrā ca sthiragandhā tu pāṃśulā / / gandhapuṣpendukalikā dalapuṣpā tripañcadhā // Rajni_10.68
abhyajighramanāghrātapūrvamāmodamadbhutam // AKad_4.31 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817561 (0.061):
krakacā dīrghapatrā ca sthiragandhā tu pāṃśulā / / gandhapuṣpendukalikā dalapuṣpā tripañcadhā // Rajni_10.68
tasya prabhavajijñāsārasena vihitatvarā / / nātidūraṃ tato gatvāpaśyaṃ munikumārakam // AKad_4.32 //
aspṛṣṭam iva kandarpam īśānanayanārciṣā / / kalaṅkavipruṣā bimbam adūṣitam ivaindavam // AKad_4.33 //
viruddhair api rūpasya mekhalājinavalkalaiḥ / / kṛtādhikamanohārirūpātiśayavibhramam // AKad_4.34 //
tena karṇe kṛtā kācid apūrvatarumañjarī / / tataḥ pravṛttam āmodaṃ samāghrātavatī muhuḥ // AKad_4.35 //
taṃ kuto 'py āgataṃ kāntaṃ lāvaṇyāmṛtanirjharam /
cakṣuṣā sampibantīva kautukotkṣiptapakṣmaṇā // AKad_4.36 //
rūpaikapakṣapātena guṇadoṣānapekṣiṇā /
tataḥ kusumabāṇena nītāsi vaśam ātmanaḥ // AKad_4.37 //
tato 'pasartukāmāham apragalbhatayā muhuḥ /
kenāpi preryamāṇeva tadantikam upāgamam // AKad_4.38 // / vandyo munijanaś ceti pracalanmaṇikuṇḍalam /
akārṣaṃ vandanaṃ tasmai tanmukhanyastalocanā // AKad_4.39 //
tataḥ kṛtapraṇāmāyāṃ mayi so 'pi manobhuvaḥ / / patito gocare citram alaṅghyā bhavitavyatā // AKad_4.40 //
smaropadiṣṭayevātha buddhvā tadvikṛtiṃ dhiyā /
labdhāsthā tatsvarūpādipraśnaprāgalbhyam āgamam // AKad_4.41 //
atha pārśvastham aprākṣam anyaṃ munikumārakam /
tulyatejas tapoveṣaṃ tasya sabrahmacārinam // AKad_4.42 //
bhagavan kathyatāṃ ko 'yaṃ kimākhyaḥ kim ihāgataḥ / / karṇe ca nihitānena kasyeyaṃ mañjarī taroḥ // AKad_4.43 //
so 'bravīt suraloke 'sti surāsuraśirorcitaḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23760794 (0.064):
oṃ namaste devādhideva vāsudeva ekaśṛṅga bahurūpa vṛṣākape bhūtabhāvatana / surāsuravṛṣa surāsuramathana pītavāsaḥ śrīnivāsa asuranirmitānta
śvetaketur iti khyāto rūpeṇāpratimo muniḥ // AKad_4.44 //
puṇḍarīkasaraḥ snātum agamat sa kadācana /
nityaṃ saṃnihitā tatra lakṣmīr enaṃ vyalokayat // AKad_4.45 //
sā tadāliṅganeneva darśanenaiva kevalam / / puṇḍarīke kṛtārthatvam avāpa svāsanīkṛte // AKad_4.46 //
udapādi tadaivāsya kumāraḥ sa tayā śriyā / / tava putro 'yam ity uktvā nyavedi śvetaketave // AKad_4.47 //
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9303120 (0.055):
bhaginyuvāca / vidyotamānāṃ bapuṣā śriyā ca patnītvamānīya narādhipastām /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559431 (0.057):
śaraṇaṃ gacchāmi gaṇānāmagryam/ / 121.004. ityuktvā sa devaputraḥ kālagataḥ/
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1856268 (0.060):
tato 'śvībhūta evāham udatiṣṭham ayonijaḥ // AKad_7.73 //
so 'pi yogadṛśā dṛṣṭvā yathāvat sutam agrahīt /
nāma janmocitaṃ cāsya puṇḍarīka iti vyadhāt // AKad_4.48 //
yojayāmāsa saṃskārair enaṃ munijanocitaiḥ /
atīte bālabhāve ca nyayuṅkta tapase pitā // AKad_4.49 //
ayaṃ sa puṇḍarīkas te varṇitaḥ śṛṇu mañjarīm / / caturdaśīti kṛtvādya prasthito 'yaṃ śivālayam // AKad_4.50 //
vrajato nandanenāsya vanadevatayā svayam / / tvadākṛter alaṅkāras tulyo 'yam iti sādaram // AKad_4.51 //
pārijātadrumād eṣā dugdhodadhisamudbhavāt / / ādāya mañjarī karṇe 'nicchato 'pi niveśitā // AKad_4.52 //
*yugalakam* / iti tasmin vadaty eva capale gṛhyatām iyam / / kim anena tava praśnalobhenety abhidhāya mām // AKad_4.53 //
anāyi muninā tena sā suradrumamañjarī / / apanīya nijāt karṇān mama karṇāvataṃsatām // AKad_4.54 //
*yugalakam* / matkapolatalasparśaprakampataralāṅguleḥ /
tena praskhalitā hastād akṣamālā na lakṣitā // AKad_4.55 //
aprāptaiva ca sā bhūmiṃ gṛhītā sahasā mayā / / asminn avasare chattragrāhiṇī mām avocata // AKad_4.56 //
snātā devī ciraṃ bhartṛdārike gamyatām iti /
tataḥ pratinivṛttāyāṃ mayi taṃ sa sakhāvadat // AKad_4.57 //
vayasya kim idaṃ cetas tava viplutam īdṛśam / / hṛtām apy anayājñāsīr akṣamālāṃ na kanyayā // AKad_4.58 //
hṛtā nāmeyam anayā hṛdayaṃ nanu rakṣyatām / / tato 'sau punar āgatya kṛtakopam ivāvadat // AKad_4.59 //
apahṛtyākṣamālāṃ me kva cauri nanu gamyate /
atha mandaṃ vihasyeva mayāsya nihitā kare // AKad_4.60 //
avamucyākṣamāleti kaṇṭhān muktāvalī nijāt /
sāpy alakṣyata nānena manmukhāsaktadṛṣṭinā // AKad_4.61 //
*yugalakam* / sakhībhir api me dṛṣṭam idaṃ cāpalam ity aham /
kiñcitsaṃjātalajjeva sarasastīram āgamam // AKad_4.62 //
atrāham asvatantraiva kṣaṇaṃ snātvā yathā tathā / / agaccham ambayā sākaṃ tadguṇādhyāyinī gṛham // AKad_4.63 //
gatvā savedanāsmīti visṛjya sakalāḥ sakhīḥ /
praviśyaikākinī geham āsaṃ mohavisaṃsthulā // AKad_4.64 //
kva gatāsmi kim uktāsmi tena ko 'sāvahaṃ ca kā /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12020467 (0.063):
bhikṣavaḥ satyātmadṛṣṭau satyām ittham asmīti bhavatīdaṃ prakāro 'smīti / bhavati. tadyogāt tṛṣṇām utpādayatīty arthaḥ. evam asmīti yathā pūrvam eva
kim idaṃ kaḥ prakāro 'yam iti nājñāsiṣaṃ tadā // AKad_4.65 // / muhūrtād eva tāmbūlakaraṅkagrāhiṇī mama /
priyā taralikā nāma praviśyedam athābravīt // AKad_4.66 //
karṇe munikumāreṇa kṛtā te yena mañjarī /
tvayyāgatāyāṃ pṛṣṭāsmi svarūpaṃ tena tāvakam // AKad_4.67 //
tacchrutvā ca svayaṃ tena likhitvā vastrapaṭṭikā / / ekākinyai tvayā tasyai deyetyuktvā samarpitā // AKad_4.68 //
tatas taralikāyās tāṃ hastād ādāya paṭṭikām / / tasyāṃ tu likhitām āryām imām aham avācayam // AKad_4.69 //
dūraṃ muktālatayā bisasitayā vipralobhyamāno me /
haṃsa iva darśitāśo mānasajanmā tvayā nītaḥ // AKad_4.70 //
sā tu taimirikasyeva babhūva bahulakṣapā / / mohāyāryāpy anāryeva sutarāṃ manaso mama // AKad_4.71 //
vada tena kim uktāsi sa kim uktas tvayāpi vā /
tadantike ca visrabdham uṣiṭāsi kiyacciram // AKad_4.72 //
itthaṃ taralikāṃ tat tad ālapantī punaḥ punaḥ / / kāñcid ahnas tato mātrām unmattevātyavāhayam // AKad_4.73 //
atha pralambamāne 'rke pratīhārī praviśya me /
bhartṛdārikayā dṛṣṭau yau tau munikumārakau // AKad_4.74 //
tayor anyataro dvāri tiṣṭhatīti nyavedayat / / śīghraṃ praveśayety uktā mayā tadabhiśaṅkayā // AKad_4.75 //
sā ca praveśayāmāsa tasya taṃ sahacāriṇam / / satkāreṇocitenāhaṃ bhaktyā cainam apūjayam // AKad_4.76 //
muhūrtam iva viśramya paryaṅke madupāhṛte / / maduttarīyasaṃmṛṣṭasudhautacaraṇadvayaḥ // AKad_4.77 //
dṛṣṭiṃ taralikāyāṃ sa vaktukāmaḥ kṣaṇaṃ nyadhāt /
mayā so 'jñāyi pṛṣṭas tu lajjamāna ivābhyadhāt // AKad_4.78 //
ahaṃ kapiñjalo nāma tasya bālasuhṛn muneḥ /
na vāk pravartate me 'sminn anabhyasta ivādhvani // AKad_4.79 //
kvāyaṃ munijanaḥ śāntaḥ kva cāmī rāgavibhramāḥ /
tathāpi vyavasāyo 'yaṃ suhṛtsnehavaśānugaḥ // AKad_4.80 //
tad ucyate prayātāyāṃ rājaputri tadā tvayi /
haste muktāvalīṃ bibhrat sa madantikam āgataḥ // AKad_4.81 //
aho ramyākṣamāleyaṃ tvayānīteti tatkṣaṇam /
vihasya sa mayā noktaḥ kiñcic cintopaśāntaye // AKad_4.82 //
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_su.htm.txt) 23519992 (0.061):
mayā tu bhaṇitāḥ sarvā BKSS_5.192a / mayā tu sa vihasyoktas BKSS_18.22a
nopadeśaprakāro 'sau na sa dṛṣṭāntavistaraḥ /
na so 'sty upāyo mantro vā yo mayā nābhyadhīyata // AKad_4.83 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18825638 (0.061):
nānyopāyo na vai mantro vidyate na ca me kriyā /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10826997 (0.062):
nānyopāyo na vai mantro na vidyā na ca vikramaḥ /
vacobhiḥ khidyamāno me trapānataśirodharaḥ / / kṣaṇam antarhito mattaḥ sutarāṃ mām apīḍayat // AKad_4.84 //
kṛcchrād iva mayā labdho vicitya sakalaṃ vanam /
anya eva sa saṃvṛtto vacasāṃ yo na gocaraḥ // AKad_4.85 //
tadavasthaṃ samālokya vigatāśaḥ prabodhane /
ahaṃ tatprāṇarakṣārtham evaṃ yatnaparo 'bhavam // AKad_4.86 //
āstīrya nalinīpattraśayanaṃ candanokṣitam /
tatrasthasyāsya karpūrapāṃsūn aṅgeṣv avākiram // AKad_4.87 //
trapayā tadavastho 'pi sa kiñcid vaktum akṣamaḥ /
sabāṣpamalināṃ dīnāṃ mayi dṛṣṭim apātayat // AKad_4.88 //
tato 'ham idam evātra prāptakālam acintayam /
rājaputri suhṛtprāṇadakṣiṇārtham upāgataḥ // AKad_4.89 //
ataḥ paraṃ tu sāmarthyagatārthā mama yā giraḥ /
kaṇṭhe viparivartante nūnaṃ tvam api vettha tāḥ // AKad_4.90 //
iti tasmin vadaty eva praviśya prāha kañcukī / / tvam asvasthaśarīreti jñātvā devī samāgatā // AKad_4.91 //
tac chrutvā janasaṃmardabhīrur yātaḥ kapiñjalaḥ /
na sa prativacaḥ kiñcin māmakīnam apaikṣata // AKad_4.92 //
taduktāṃ tu daśāṃ tasya janasyāvetya tādṛśīm /
āgatāṃ nāgatāṃ vāpi nāham ambām alakṣayam // AKad_4.93 //
tataḥ kamalinīṃ raktāṃ tyaktvā kvāpi gate ravau /
udite sarvathā vāme vidhau vaidhuryadāyini // AKad_4.94 //
unmūliteva kāmena dagdheva virahāgninā / / punas taralikām eva sāśrukaṇṭham avādiṣam // AKad_4.95 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8268143 (0.030):
vilapan sāśruniraśaṃ saṃtapto virahāgninā // SoKss_12,34.274 //
ahaṃ yathā tathā vāpi bhaveyaṃ sa tu matkṛte /
kathaṃ bhaviṣyatīty eṣā cintā dalayatīva mām // AKad_4.96 //
itaḥ śāstraṃ kulācāro lajjā gurujanādbhayam /
itaḥ kāmo vasanto 'pi viraho maraṇād bhayam // AKad_4.97 //
vada kiṃ karavāṇy atra muhyatīva mano mama /
mā bhūn me varake vipraprāṇabādhena majjanam // AKad_4.98 //
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1858219 (0.043):
kāpi priye sahacarī mama sā tatastyā mā te 'dya bhūt tadanavāptikṛto
ityādi vilapantyā me tatkālasulabhodayā /
jahāra cetanāṃ mūrchā nidreva nayanadyutim // AKad_4.99 //
atha māṃ grāhayitvāsau saṃjñāṃ śītajalānilaiḥ /
nipatya pādayoḥ sāśrunetrā taralikābravīt // AKad_4.100 //
kiṃ śāstraṃ guravaḥ ke ca kā lajjā kā kulasthitiḥ / / rakṣyantām ātmanaḥ prāṇā yūnas tasya ca sarvathā // AKad_4.101 //
gandharvāṇāṃ vivāho 'yam icchayānyonyasaṃgamaḥ / / śāstreṣu paṭhitas tasmāt tūrṇam uttiṣṭha gamyatām // AKad_4.102 //
tayaivam uktā tatkālayogyaveṣagrahā gṛhāt /
tām ekām agrataḥ kṛtvā nirgatāham alakṣitā // AKad_4.103 //
abhyāgamam imāṃ bhūmim autsukyacaṭulaiḥ padaiḥ / / tadā me dakṣiṇaṃ cakṣur aspandata muhur muhuḥ // AKad_4.104 //
avyaktam iva cāśrauṣaṃ kānane ruditadhvanim / / tena cotpannaśaṅkāham agaccham adhikatvaram // AKad_4.105 //
padāni katicidgatvā hā vayasya taponidhe /
puṇḍarīka kva yāto 'si śūnyaṃ kṛtvā jagattrayam // AKad_4.106 //
hā hato 'smi vilīno 'smi dagdho 'smi karavāṇi kim /
gatvā tātasya vakṣyāmi śvetaketoḥ kim agrataḥ // AKad_4.107 //
ayi pāpe mahāśvete na tuṣṭāsyakṣamālayā /
hṛtā me suhṛdo 'muṣya prāṇavṛttir api tvayā // AKad_4.108 //
vayasya dehi me vācaṃ na jīvāmi tvayā vinā /
tato 'śṛṇavam ityādi vilapantaṃ kapiñjalam // AKad_4.109 //
*cakkalakam* / atha pravepamānāṅgī visaṃsthulapadakramā /
kenāpyutkṣipya nīteva taṃ pradeśamayāśiṣam // AKad_4.110 //
gatvā tam aham adrākṣaṃ tatkṣaṇotkrāntajīvitam /
kiṃ cireṇāgatāsīti ruṣitveva tathā sthitam // AKad_4.111 //
etāvad uktvā mūrchādhiṃ svavṛttāntam ataḥ param /
vivakṣantīva sā kanyā nipapāta śilātale // AKad_4.112 //
pranaṣṭacetanāṃ caināṃ candrāpīḍo 'valokayan / / praśnakāriṇam ātmānaṃ kṛtāgasam amanyata // AKad_4.113 //
sasambhramaṃ samutthāya kadalīdalamārutaiḥ /
toyaiś ca śiśirasvacchaiḥ saṃjñām enām ajigrahat // AKad_4.114 //
avāpya cetanām eṣā smṛtvā tadvyasanaṃ nijam /
tad evānubhavantīva ruroda vilalāpa ca // AKad_4.115 // / tarūṇām apy abhajyanta hṛdayāni tadā śucā /
pratiśabdanibhenoccaiḥ kakubho 'py arudann iva // AKad_4.116 //
candrāpīḍo 'tha tām āha bāṣparuddhavilocanaḥ / / āstāṃ na śakyate vaktuṃ śrotuṃ cānyad ataḥ param // AKad_4.117 //
katham apy upasaṃhṛtya śokāvegaṃ tu sāvadat /
kim ataḥ param asty anyad vācyaṃ śrotavyam eva vā // AKad_4.118 //
kiṃ tu kleśāya yenāśāleśena hatajīvitam /
rājaputra bibharmīdaṃ tad āścaryaṃ bravīmi te // AKad_4.119 //
tadā tasyātitīvrasya duḥkhabhārasya tādṛśī / / na kācin maraṇādanyā mayāgrāhi pratikriyā // AKad_4.120 //
maraṇavyavasāyaniścalā kṛtavaty asmi ca saṃvidhānakam /
niriyāya ca candramaṇḍalāt puruṣaḥ ko 'pi himopamadyutiḥ // AKad_4.121 //
so 'vatīrya gaganān mahītale taṃ nidhāya bhujapañjarāntare /
utpatan divam udārayā girā mām avocata piteva sāntvayan // AKad_4.122 //
virama maraṇodyogād asmāt priyeṇa tavāmunā punar api mahāśvete vatse
bhaviṣyati saṃgamaḥ / / iti giram ahaṃ tasmāc chrutvā sasambhramavismayā kim idam iti taṃ
tatrāpṛcchaṃ prasṛtya kapiñjalam // AKad_4.123 // / priyasakham apahṛtya kvādhunā gacchasīti
sphuritavikaṭakopāṭopamuktordhvadṛṣṭiḥ /
mama vacanam adattvā kiñcid evātivegā kṛtaparikarabandhaḥ so 'py agād
antarikṣam // AKad_4.124 // / paśyantyāṃ mayi te trayo 'pi viviśuḥ śītatviṣo maṇḍalaṃ
tatsampratyayasaṃhṛtocitavidhiḥ sāhaṃ śritedaṃ vratam /
tātenaitya tataḥ prabhṛty aham ihāsīnātha netuṃ gṛhaṃ yatnenāpi na
pāriteti suciraṃ sthitvā gataḥ svān gṛhān // AKad_4.125 //
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1848089 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇayācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1849455 (0.0):
arcayantyaḥ // AKad_2.106 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1850857 (0.0):
kṛtapraśnasampratyayo 'bhūt // AKad_3.110 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1853930 (0.0):
tvaritamujjayinīmavāpa // AKad_5.109 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1855369 (0.0):
tataḥ kṣāmadhāmā jagāma // AKad_6.108 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1856899 (0.0):
siddhiḥ // AKad_7.116 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1856909 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre saptamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1858550 (0.0):
iti śrīsakalavipaściccakravartiśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1853938 (0.033):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre pañcamaḥ sargaḥ
kādambarīkathāsāre caturthaḥ sargaḥ / pañcamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1848094 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇayācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre prathamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1849460 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre dvitīyaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1850863 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre tṛtīyaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1853943 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre pañcamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1855374 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre ṣaṣṭhaḥ sargaḥ //
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1856914 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre saptamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1858551 (0.0):
iti śrīsakalavipaściccakravartiśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre 'ṣṭamaḥ sargaḥ ||
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011868 (0.054):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye pāṭalādarśanaṃ nāma caturthaḥ sargaḥ / pañcamaḥ sargaḥ / atha sā vadane navendukānti- smitam aṅke viniveśya cāmaraṃ ca /
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28764198 (0.057):
iti buddhaghoṣaviracite padyacūḍāmaṇināmni mahākāvye caturthaḥ sargaḥ // / pañcamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010706 (0.060):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāhāralābho nāma tṛtīyaḥ sargaḥ / caturthaḥ sargaḥ / tataḥ saś cetasy avanīpatir dadhe śaśiprabhālokamahotsavaspṛhām /
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28762878 (0.060):
iti buddhaghoṣaviracite padyacūḍāmaṇināmni mahākāvye tṛtīyaḥ sargaḥ // / caturthaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12785109 (0.063):
iti śrī-gīta-govinde snigdha-madhusūdano nāma / caturthaḥ sargaḥ / pañcamaḥ sargaḥ / sākāṅkṣa-puṇḍarīkākṣaḥ
ity āveditanirvyājanijavṛttāntavistarā / / virarāma mahāśvetā niḥśvāsaglapitādharā // AKad_5.1 //
candrāpīḍas tu taddhyāyanmanobhavavijṛmbhitam / / sakampavismayo 'py antas tām avocata sāntvayan // AKad_5.2 //
mayā te ciravṛtto 'pi pariṇāmamapaśyatā / / śokaḥ pratyagratāṃ nītaḥ kautukāviṣṭacetasā // AKad_5.3 //
sā tvamarhasi kalyāṇi na śokaṃ kartum īdṛśam /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6475520 (0.002):
samāśvasihi kalyāṇi na śokaṃ kartum arhasi /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19915781 (0.064):
03,247.044a tasmāt tvam api kaunteya na śokaṃ kartum arhasi
āśvāsitāsi devena nūnaṃ candramasā svayam // AKad_5.4 //
ko 'nyas tathāvidhākāras tacchaktir maṇḍalāt tataḥ /
nirgatya tatraiva viśan niśi sambhāvyate naraḥ // AKad_5.5 //
śrūyante gatayaś citrā devatānām anekaśaḥ / / varaśāpatapaḥśaktiyogavaicitryanirmitāḥ // AKad_5.6 //
śvetaketuś ca tasyāste prajāpatisamaḥ pitā / / nāsty eva tasya tapasām asādhyaṃ nāma kiñcana // AKad_5.7 //
ityādiyuktyupanyāsair itihāsanidarśanaiḥ / / mahāśvetāṃ samāśvāsya punaḥ papraccha tām asau // AKad_5.8 //
sā te taralikā nāma visrambhanibhṛtā sakhī / / gatā bhagavati kvādya na hi sā tvāṃ vimuñcati // AKad_5.9 //
athovāca mahāśvetā kvāsau yāti tapasvinī /
śṛṇvannāpi nimittaṃ te yathā sā prahitā mayā // AKad_5.10 //
yaḥ sa citraratho nāma gandharvādhipatirmayā /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 575961 (0.062):
svādhyāyavantaḥ kauravya $ sadā niyamacāriṇaḥ // HV_App.I,29.486 // / gandharvādhipatiḥ śrīmāṃs $ tatra citraratho nṛpa / HV_App.I,29.487 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22061515 (0.062):
svādhyāyavantaḥ kauravya sadā niyamacāriṇaḥ // HV_App.I,29.486 // / gandharvādhipatiḥ śrīmāṃs tatra citraratho nṛpa / HV_App.I,29.487 /
varṇito yena devo 'yaṃ pratyaṣṭāpi maheśvaraḥ // AKad_5.11 //
yena khānitam atyaccham acchodākhyam idaṃ saraḥ /
yena caitrarathaṃ nāma kṛtam etac ca kānanam // AKad_5.12 //
tasyāmṛtasamudbhūte prasūtāpsarasāṃ kule / / mahiṣī madirā nāma jīvitād api vallabhā // AKad_5.13 //
tayoḥ kādambarī nāma kanyāsti navayauvanā /
lakṣmīm upahasantīva rūpalāvaṇyavibhramaiḥ // AKad_5.14 //
tayā saha mahat prema bālyāt prabhṛti me tathā /
yathaikam eva jānāti jano jīvitam āvayoḥ // AKad_5.15 //
viditvā dagdhavṛttāntam imaṃ sapadi māmakam / / sāgrahīn niyamaṃ bālā vāryamāṇāpi bandhubhiḥ // AKad_5.16 //
mahāśvetāsya duḥkhasya yāvan na labhate 'vadhim /
tāvan mayā na kartavyaṃ pāṇigrahaṇam ātmanaḥ // AKad_5.17 //
ato yathā yathā tasyā yauvanaśrīr vijṛmbhate / / tathā tathā tato dhatte khedaṃ citrarathaḥ param // AKad_5.18 //
saṃdiṣṭaṃ tena me putri yatasvāvahitā tathā / / yathemaṃ durgrahagranthiṃ vimuñcati tava svasā // AKad_5.19 //
atas taralikā tatra mayā prakaraṇocitam / / prahitā bahu saṃdiśya śvaś cāganteha sā punaḥ // AKad_5.20 //
itītthaṃ kathayā nītvā mahāśvetāśrame dinam /
candrāpīḍaḥ prayāte 'stam arke saṃdhyāvidhiṃ vyadhāt // AKad_5.21 //
tatrendrāyudham ānīya saṃyamya nicule kvacit / / mahāśvetodite deśe parṇaśayyām akalpayat // AKad_5.22 //
tasyāṃ tasya niṣaṇṇasya śrāntasyāpi yathāśrutām / / kathām āścaryabahulāṃ tām eva dhyāyataś ciram // AKad_5.23 //
punaś cintayataḥ senāṃ vaiśampāyanam eva ca / / pattralekhāṃ ca sā rātrir gatā prāyeṇa jāgrataḥ // AKad_5.24 //
indrāyudhas tu bāṣpārdrāṃ mahāśvetāmukhe dṛśam /
sapratyabhijñam aśvo 'pi bhṛśaṃ mānuṣavad dadau // AKad_5.25 //
prayātāyāṃ tu yāminyāṃ kṛtaprābhātikakriye /
samādher utthitāṃ buddhvā mahāśvetāṃ tadantikam // AKad_5.26 //
candrāpīḍe praviṣṭe 'tha nātidūrodite ravau /
sagandharvakumārāsau tatas taralikā yayau // AKad_5.27 //
sā praviśya mahāśvetāṃ praṇipatyopaviśya ca / / siddhārthāsīti tatpṛṣṭā valitagrīvam abravīt // AKad_5.28 //
tvatsaṃdeśaṃ niśamyoktaṃ yattayā bhartṛdārike /
tattvaṃ tacchāsanāyātakeyūrakamukhācchṛṇu // AKad_5.29 //
atha keyūrakaḥ prāha nānabhijñāsi cetasaḥ /
svasya svameva cedaṃ te manmanaḥ kiṃ parīkṣase // AKad_5.30 //
athavā bhūmir asyāham upālambhasya bhūyasaḥ / / tapovananivāsinyāṃ tvayi svagṛhavartinī // AKad_5.31 //
ākarṇya tava saṃdeśavacas taralikāmukhāt /
eṣa te pratisaṃdeśaḥ priyasakhyā niveditaḥ // AKad_5.32 //
iti śrutvā mahāśvetā kṣaṇaṃ niścalalocanā /
cintayitvā kim apy antaś candrāpīḍam abhāṣata // AKad_5.33 //
rājaputra tavākāraḥ sadācāraś ca peśalaḥ /
tanoti sarvabhāvena niḥspṛhāṇām api spṛhām // AKad_5.34 //
kādambarīvacaś cedaṃ śrutaṃ keyūrakāt tvayā / / tatra ko vā pratīkāraḥ svayaṃ madgamanād ṛte // AKad_5.35 //
ito na dūre gandharvarājadhānī tadadya tām /
paśyāsmadanusedhena śvo gantāsi svavāhinīm // AKad_5.36 //
udāttamadhurāmetāṃ darśayantyā tavākṛtim /
bahu gandharvalokasya mayāpyupakṛtaṃ bhavet // AKad_5.37 //
candrāpīḍas tu tāṃ prāha bahūktvā bhavagaty alam /
anatikramaṇīyaṃ me munīnām api śāsanam // AKad_5.38 // / prāvartata tato gantuṃ sa mahāśvetayā saha /
padbhyām eva niyujyāśvaṃ prati keyūrakaṃ dṛśā // AKad_5.39 //
keyūrako 'grato gatvā kādambaryai nyavedayat / / tasyāgamanam ākāraṃ guṇāṃś cāhitavismayān // AKad_5.40 //
sa gatvā kiñcid adhvānaṃ candrāpīḍaḥ samāsadat /
gandharvarājanagarīm aparām amarāvatīm // AKad_5.41 //
āsādya rājadhānīṃ ca tuṅgasphaṭikatoraṇām / / sapta kakṣā atikramya kanyāntaḥpuram abhyagāt // AKad_5.42 //
keyūrakopadiṣṭena vartmanātha praviśya saḥ / / bhāsvanmaṇimayastambhaṃ śrīmaṇḍapam alokayat // AKad_5.43 //
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2864581 (0.061):
ratnapradīpavalayāya maṇimayamahāsiṃhāsanāya brahmamayaikamañcapādāya
tanmadhye maṇiparyaṅkamadhyāsīnāṃ mahīyasā /
ratnābharaṇacitreṇa straiṇena parivāritām // AKad_5.44 //
dehaprabhāvitānena ratnakāntyabhibhāvinā /
prataptakanakoddyotadhautā vidadhatīṃ diśaḥ // AKad_5.45 //
taṭastham apy ārdrayataḥ sadācāram abhindataḥ /
sthitāṃ navasya lāvaṇyasindhor antas taraṅgiṇaḥ // AKad_5.46 //
sarvopameyabhāvānām upamānatvam āgatām /
kādambarīṃ dadarśāsau dūravisphāritekṣaṇaḥ // AKad_5.47 //
parātiśayakoṭistharūpalāvaṇyasampadam /
tasyāṃ nirūpayann antar acintayad atha kṣaṇam // AKad_5.48 //
satyaṃ na kaścid āścaryanirmāṇeṣv avadhir vidheḥ /
īdṛśāny api ratnāni sraṣṭuṃ prabhavati sma yaḥ // AKad_5.49 //
moghaṃ yāti hareḥ kālo lakṣmīṃ vakṣasi bibhrataḥ /
dehārdhena vahan gaurīṃ vañcitaś candraśekharaḥ // AKad_5.50 //
kṛtam akṣṇāṃ sahasreṇa nirnimeṣeṇa vajriṇaḥ / / ananyakarmaṇā yena nityam eṣā na dṛśyate // AKad_5.51 //
ityādi cintayaty asminn atha citrarathātmajā / / pratyudyayau mahāśvetām abhyutthāya sasambhramam // AKad_5.52 //
mahāśvetā tu niḥśaṅkam āliṅgya snehanirbharam /
tāṃ candrāpīḍanirdeśapuraḥsaram abhāṣata // AKad_5.53 //
ayaṃ hi bhārate varṣe sārvabhaumasya bhūpateḥ / / tārāpīḍasya tanayaś candrāpīḍa ihāgataḥ // AKad_5.54 //
aneneha praviṣṭena dṛṣṭer viṣayavartinā / / bhavatv akhilagandharvakuṭumbakamahotsavaḥ // AKad_5.55 //
atha kādambarī tasmin pakṣmotkṣepavikāsinīm / / ākarṇaprasṛtāpāṅgāṃ ciraṃ dṛśam apātayat // AKad_5.56 //
dvāreṇa vivṛtenātha tenaiva nijamāyayā / / madano 'ntaḥ praviśyāsyā babandha hṛdaye padam // AKad_5.57 //
ratnapīṭhopaviṣṭe tu candrāpīḍe tadantike /
adhyāsātāṃ kathām ekāṃ haṃsacitrarathātmaje // AKad_5.58 //
lajjāstimitam āsīnām atha kādambarīṃ balāt /
mahāśvetā gṛhācāraṃ candrāpīḍe nyadhāpayat // AKad_5.59 //
śarīranirviśeṣāsyāḥ kādambaryāḥ priyā sakhī / / madalekhābhidhānāsya caraṇākṣālanaṃ vyadhāt // AKad_5.60 //
kādambarī tu sasvedaprakampikarapallavā /
tāmbūlacchadmanātmānaṃ svayam asmai nyavedayat // AKad_5.61 //
tadaṅgulitalasparśamādhuryahṛtamānasā /
nālakṣayata sā ratnavalayaṃ skhalitaṃ karāt // AKad_5.62 //
candrāpīḍo 'pi tatpāṇisaṃsparśasukhasampadā /
tadā tribhuvanādhīśam ivātmānam amanyata // AKad_5.63 //
tatas tūṣṇīm upāsīne sarvasmin kanyakājane /
śukaśārikayor āsit kalahaḥ kelikāraṇam // AKad_5.64 //
tatprasaṅge ca sotprāsaṃ tayoḥ kalahavṛddhaye /
candrāpīḍo 'bravīd yena sarvā jahasuraṅganāḥ // AKad_5.65 //
tāś ca dantaprabhādhautadiṅmukhā madhurasvarāḥ /
candrāpīḍagiro jahrustarāṃ kādambarīmanaḥ // AKad_5.66 //
kṣaṇamātre vyatīte 'tha praviśya prāha kañcukī /
rājaputryau yuvāṃ draṣṭuṃ devī nirvighnam icchati // AKad_5.67 //
krīḍāparvatake kṛtvā sutāramaṇimandire /
candrāpīḍaṃ sukhāsīnam āyātaṃ mātur antikam // AKad_5.68 //
tatrādhyāsitaparyaṅkaṃ keyūrakapuraḥsarāḥ / / mukhyāḥ kādambarīsakhyaś candrāpīḍaṃ siṣevire // AKad_5.69 //
snānānulepanāhārakriyāḥ sa tadupāhṛtaiḥ /
cakre 'martyapuraprāpyair vibhavair upapāditāḥ // AKad_5.70 //
atha mandaprabhe bhānau bheje kādabarī nijam /
madalekhādvitīyaiva mahāprāsādamastakam // AKad_5.71 //
candrāpīḍaṃ ca tatrasthā krīḍāparvatavartinam / / niravarṇayadākarṇaprasṛtāpāṅgayā dṛśā // AKad_5.72 //
candrāpīḍe tadā tasyāḥ kaṭākṣās tīkṣṇakoṭayaḥ /
samaṃ nipetus tasyāṃ ca kusumāyudhasāyakāḥ // AKad_5.73 // / kaṭākṣair upanītaṃ ca kṣipraṃ kṛtasamāgamaiḥ /
tallāvaṇyaṃ pibantīva madalekhām uvāca sā // AKad_5.74 //
na mayā madano nāma kathāsvapi sakhi śrutaḥ /
adya pratyakṣato dṛṣṭaḥ sa candrāpīḍavigrahaḥ // AKad_5.75 //
na mahāśvetayā kiñcid uktaṃ prakṛtavastuni /
atha cehānayantyāmuṃ sarvam uktam anakṣaram // AKad_5.76 //
api nāma vikāro me tadānīṃ lakṣitas tayā / / kiṃ vā na lakṣayed eṣā dṛṣṭamanmathavikriyā // AKad_5.77 //
adyāpi nijasaṃkalpaviruddhāṃ vikriyām imām / / manasaḥ saṃharāmy eva sthūlām api yathātathā // AKad_5.78 //
kiṃ tv asau śeṣahāro 'syāstulyaṃ maṇḍanam ākṛteḥ /
urasy anicchato 'py asya tūrṇam āmucyatāṃ tvayā // AKad_5.79 //
madalekhā gṛhītvā taṃ hāraṃ gatvā tadantike /
tathovāca yathā tena pratyuktā sā na kiñcana // AKad_5.80 // / āmucyata tataḥ kaṇṭhe hāro 'sya madalekhayā /
śaradindukarodāraprabhāpūritadiṅmukhaḥ // AKad_5.81 //
candrāpīḍaś ca hāreṇa rarāja kṛtamaṇḍanaḥ / / pūrṇendur iva nakṣatrakalāpaparivāritaḥ // AKad_5.82 //
kādambarī ciraṃ tv enam avalokya niśāgame /
prāsādaśikharāt tasmān mandamandam avātarat // AKad_5.83 //
utthāya candrāpīḍo 'tha kṛtasaṃdhyāvidhis tataḥ /
avālambata dehena śayyāṃ cintāṃ ca cetasā // AKad_5.84 //
kiṃ syur gandharvakanyāyā vilāsāḥ sahajā ime / / utemaṃ janam uddiśya bālāṃ nartayati smaraḥ // AKad_5.85 //
dṛṣṭirnipuṇadūtīva yathā tvasyā viceṣṭate / / tathā sambhāvanā hīyaṃ mama cetasi vartate // AKad_5.86 //
avaimi puṣpitas tāvat kiṃnarānusṛtikramaḥ /
sa kālapariṇāmena na jāne kiṃ phaliṣyati // AKad_5.87 //
athavā yauvanonmādakṛta eṣa mama bhramaḥ /
kva mānuṣyaḥ kva gandharva iti kiṃ tena saṃgatam // AKad_5.88 //
ātmasambhāvanā ceyamāstāmasadṛśakramā / / kālena vyajyate sarvaṃ kathaṃ ca mama sainikāḥ // AKad_5.89 //
iti cintayatas tasya nidrā sucirasambhṛtā / / cakāra mukulākāre cakṣuṣī ā niśātyayāt // AKad_5.90 //
aparedyur athotthāya kṛtaprābhātikakramaḥ /
kādambarīmahāśvete dṛṣṭvā labdhvā cirād iva // AKad_5.91 //
tadanujñāṃ tadādiṣṭagandharvaparivāritaḥ /
sa indrāyudham āruhya pratasthe pṛtanāṃ prati // AKad_5.92 // / atha kenāpy upāyena labdhamārgam asau nijam /
saṃniviṣṭaṃ sarastīre skandhāvāraṃ vyalokayat // AKad_5.93 //
tatra dṛṣṭvā nṛpān sarvān mantriputraṃ rahasy asau /
svavṛttāntavidaṃ cakre pattralekhāṃ viśeṣataḥ // AKad_5.94 //
niśi tasyām atītāyām anyedyur udite ravau / / keyūrakastam āgatya hemakūṭād abhāṣata // AKad_5.95 //
kādambarī na paṭvīti tvām abhīṣṇaṃ didṛkṣate /
vismṛtaṃ śayanīye ca śeṣahāram upāharat // AKad_5.96 //
keyūrakavacaḥ śrutvā sametaḥ pattralekhayā /
candrāpīḍaḥ punas tūrṇaṃ hemakūṭam athāgamat // AKad_5.97 //
abhivandya mahāśvetāṃ ślāghitāgamanas tayā / / kādambarīm athāpaśyat pattralekhāpuraḥsaraḥ // AKad_5.98 //
udyānanalinītīrakalpite himamandire /
kadalīdalaśayyāntarniṣaṇṇāṃ mlānavigrahām // AKad_5.99 //
tadālokanamātreṇa muhur āśvāsiteva sā / / tata utthātum icchantī śayānaivāsta tadgirā // AKad_5.100 //
tataḥ kuśalasampraśnasukhamātrapavitritāḥ /
nānānarmavilāsārdrāḥ prāvartanta tayor giraḥ // AKad_5.101 //
tathā tatra ciraṃ sthitvā tāṃ tathā vaśavartinīm / / bhaṅgībhaṇitibhir vyaktam āvedya nijam āśayam // AKad_5.102 //
tadabhyarthanayādiśya pattralekhāṃ tadantike /
keyūrakadvitīyo 'sau jagāma kaṭakaṃ punaḥ // AKad_5.103 //
tatrojjayinyāḥ samprāptaṃ pūrvedyur lekhahārakam / / avalokya tadānīṃ taṃ lekhaṃ svayam avācayat // AKad_5.104 //
pitur ājñāṃ tato jñātvā śīghrāgamanaśaṃsinīm /
keyūrakakare nyasya taṃ lekhaṃ kūṇitekṣaṇaḥ // AKad_5.105 //
tadartham atha saṃmantrya saha mantrisutena saḥ /
evam etad iti dhyāyan prasthānasthairyam agrahīt // AKad_5.106 // / satyaṃ vacmi bhavatprasādarasikaṃ ceto mamaitatpadaṃ gantuṃ necchati kiṃ
tu śāsanam idaṃ nollaṅghanīyaṃ guroḥ / / manyuḥ samprati sahyatāṃ punar ihāgantāsmi kādambarīṃ saṃdiśyeti
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4683833 (0.042):
karoti so tathāttānaṃ yathā naṃ biṣam icchati || / 315 Dhp164 / yo śāsanaṃ arahatāṃ ayirāṇāṃ dhammajīvināṃ |
sabāṣpagadgadam asau keyūrakaṃ prāhiṇot // AKad_5.107 //
vaiśampāyanam abhyabhāṣata bhavān saṃvāhayan vāhinīṃ paścād eṣyati yāmi
satvaram ahaṃ svalpair ito vājibhiḥ /
niścityeti tadā prayāṇapaṭahe datte pratasthe tato gatvā kiñcana
caṇḍikāśramataṭīm adhyāsta tasmin dine // AKad_5.108 // / tatroddhatadraviḍadhārmikarūpaveṣabhāṣātapaścaraṇasiddhikathāvinodaiḥ /
nītvā niśāṃ satatamaskhalitaprayāṇaiḥ svalpair dinais
tvaritamujjayinīmavāpa // AKad_5.109 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1849448 (0.0):
arcayantyaḥ // AKad_2.106 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1850850 (0.0):
kṛtapraśnasampratyayo 'bhūt // AKad_3.110 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1852508 (0.0):
pāriteti suciraṃ sthitvā gataḥ svān gṛhān // AKad_4.125 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1855362 (0.0):
tataḥ kṣāmadhāmā jagāma // AKad_6.108 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1856899 (0.0):
siddhiḥ // AKad_7.116 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1848089 (0.033):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇayācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre prathamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1849455 (0.033):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre dvitīyaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1850857 (0.033):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre tṛtīyaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1852518 (0.033):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre caturthaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1855369 (0.033):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre ṣaṣṭhaḥ sargaḥ //
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1856909 (0.033):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre saptamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1858550 (0.033):
iti śrīsakalavipaściccakravartiśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre 'ṣṭamaḥ sargaḥ ||
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1848081 (0.064):
// AKad_1.101 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇayācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau
kādambarīkathāsāre pañcamaḥ sargaḥ / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1848094 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇayācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre prathamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1849458 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre dvitīyaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1850862 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre tṛtīyaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1852523 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre caturthaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1855374 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre ṣaṣṭhaḥ sargaḥ //
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1856915 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre saptamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1858551 (0.0):
iti śrīsakalavipaściccakravartiśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre 'ṣṭamaḥ sargaḥ ||
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12785572 (0.032):
iti śrī-gīta-govinde'bhisārikā-varṇane sākāṅkṣa-puṇḍarīkākso nāma / pañcamaḥ sargaḥ / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011869 (0.042):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye pāṭalādarśanaṃ nāma caturthaḥ sargaḥ / pañcamaḥ sargaḥ
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28765268 (0.045):
iti buddhaghoṣaviracite padyacūḍāmaṇināmni mahākāvye pañcamaḥ sargaḥ // / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013379 (0.049):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāvalokanārthaprasthānaṃ nāma / pañcamaḥ sargaḥ / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28764198 (0.051):
iti buddhaghoṣaviracite padyacūḍāmaṇināmni mahākāvye caturthaḥ sargaḥ // / pañcamaḥ sargaḥ
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28766059 (0.053):
iti buddhaghoṣaviracite padyacūḍāmaṇināmni mahākāvye ṣaṣṭhaḥ sargaḥ // / saptamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014907 (0.055):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhādarśano nāma ṣaṣṭhaḥ sargaḥ / saptamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3016432 (0.056):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāsaṃllāpo nāma saptamaḥ sargaḥ / samāptaḥ / aṣṭamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010706 (0.057):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāhāralābho nāma tṛtīyaḥ sargaḥ / caturthaḥ sargaḥ / tataḥ saś cetasy avanīpatir dadhe śaśiprabhālokamahotsavaspṛhām /
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12785109 (0.059):
iti śrī-gīta-govinde snigdha-madhusūdano nāma / caturthaḥ sargaḥ / pañcamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3017826 (0.061):
navasāhasāṅkacarite nāgalokāvatāro nāmāṣṭamaḥ sargaḥ samāptaḥ / navamaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12786534 (0.063):
nāgara-nārāyaṇo nāma / saptamaḥ sargaḥ / aṣṭamaḥ sargaḥ
atha praviśya nagarīmupāsya pitarau ciram /
śukanāsaṃ ca so 'dhyāsta kumārabhavanaṃ punaḥ // AKad_6.1 //
tatra kādambarīdhyānanirataikāgracetasaḥ / / babhūva rataye nāsya kiñcitsthāsnu cariṣṇu ca // AKad_6.2 //
nākarot priyam āhāraṃ nābodhi madhuraṃ rasam /
na cādriyata vāsāṃsi na siṣeve vilepanam // AKad_6.3 //
sārthacyuta ivādhvanyo yūthabhraṣṭa iva dvipaḥ /
vāgurāpāśasaṃruddha iva sāraṅgaśāvakaḥ // AKad_6.4 //
divā vibhāvarīṃ dhyāyan niśi vāñchan dināgamam /
udīcīm eva sāsrākṣo vīkṣamāṇo 'niśaṃ diśam // AKad_6.5 //
keyūrakādihāyātaṃ jñātvā māṃ kiṃ bhajedasau /
kiṃ vadet pattralekhāṃ vā sāpi kiṃ vocyate tayā // AKad_6.6 // / iti naktandinaṃ dhyāyann anavāpitanirvṛtiḥ /
kālaṃ kiyantam apy evaṃ candrāpīḍo 'tyavāhayat // AKad_6.7 // / ākāraḥ saṃvṛtas tv īdṛg asya gūḍhātmano 'bhavat /
yathā tāṃ śūnyatāṃ tasya pitarau nādhijagmatuḥ // AKad_6.8 // / dineṣv atha vyatīteṣu pattralekhā tadantikam /
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1849721 (0.045):
tutoṣa ca guṇair asyāḥ śīlācāranayādibhiḥ // AKad_3.21 // / kiyatsv api vyatīteṣu divaseṣv atha pārthivaḥ /
prāpad balāhakāśvīyanirvṛttapathasauṣṭhavā // AKad_6.9 //
candrāpīḍo 'pi tāṃ dṛṣṭvā samucchvasitamānasaḥ / / kādambarīm ivāmaṃsta pasparśa ca muhurmuhuḥ // AKad_6.10 //
atha visrabdham aprākṣīd vada kādambarīkathām /
kim asmākaṃ smaraty eṣā ruṣitehāgamanena kim // AKad_6.11 //
sābhyasūyam ivālokya candrāpīḍam uvāca sā / / kim etaccintayā deva gurūn ārādhaya sthiram // AKad_6.12 //
asau hi suprasannena svayaṃ makaraketunā / / tvayyarpitā vidhivaśācchrīpatau śrīrivābdhinā // AKad_6.13 //
tāṃ cābhinavabhāvārdrāṃ bālāṃ tarulatām iva / / tīvre virahadāvāgnau kṣiptavānasi kiṃ vṛthā // AKad_6.14 //
keyūrakamukhād buddhvāgamanaṃ deva tāvakam /
vajrāśanihatā śālivallarīva vyakampata // AKad_6.15 //
labdhasthairyāvadan māṃ ca pattralekhe kim īdṛśam /
yuktam etasya yanmanye rakṣāṃsy api na kurvate // AKad_6.16 //
tataḥ prabhṛti niḥśvāsair vardhamānair dinair iva / / krāntā grīṣmaniśevāsāvakṣīyata śanaiḥ śanaiḥ // AKad_6.17 //
alabdhakusumāmodāḥ prāgabhyāsādupāgatāḥ /
dūrātpariharantyasyāḥ kabarīmadya ṣaṭpadāḥ // AKad_6.18 //
rodanāruṇitāpāṅge ciraṃ vismṛtakajjale /
netre mādhuryamutsṛjya gate tasyāḥ kaṣāyatām // AKad_6.19 //
ciraṃ pattralatālekhyaṃ vihāya kriyate navam /
maṇḍanaṃ gaṇḍayor aśrukaṇamuktāvalī tayā // AKad_6.20 //
mṛduḥ svabhāvaraktaś ca pravṛddhair asamoṣmabhiḥ /
mlānim ānīyate tasyā niḥśvāsair adharaḥ svaraiḥ // AKad_6.21 //
stanau ca virahe tasyāḥ śokān na hi bahiṣkṛtau / / dāhapratikriyābhyastair hārakarpūracandanaiḥ // AKad_6.22 //
virahajvalanas tasyā lāvaṇyarasanirjharaiḥ / / vāḍavaś cābdhinā naiti śamam ity adbhutadvayam // AKad_6.23 //
muhuḥ sarasi haṃsīva mṛgīvopavane muhuḥ /
puline cakravākīva muhur luṭhati vihvalā // AKad_6.24 //
muhur bhavantam āliṅgya puraḥ saṃkalpakalpitam /
śūnye bhujalate vīkṣya vilakṣā patati kṣitau // AKad_6.25 //
mā gād ayam upālabdhaḥ saṃkalpād api dūrataḥ / / ity upālabhate na tvāṃ bhīteva manasāpi sā // AKad_6.26 //
tvadākāramayaṃ dhyānaṃ tvadgotrapravaṇā giraḥ /
tvadgātrakīlitā dṛṣṭis tasyāḥ samprati vartate // AKad_6.27 //
kiyatī varṇyate tasyāḥ pareṇa virahavyathā / / svasaṃvedanagamyā hi sā tayaivānubhūyate // AKad_6.28 //
kim apy ākhyātukāmeva bahuśaḥ sphuritādharā / / hṛdayasthena kenāpi guruṇeva niṣidhyate // AKad_6.29 //
bhūmau viveṣṭamānāṅgī bhujaṅgīva kadāpy asau / / diśo vīkṣya madutsaṅge nidhāya mukham abravīt // AKad_6.30 //
uttiṣṭhānaya taṃ gatvā jīvantīṃ māṃ yadīcchasi / / ahaṃ gantum aśaktā hi sudūram idam antaram // AKad_6.31 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9186691 (0.036):
pūrvāddhoktarūpāṃ priyāṃ jīvantīṃ yadicchasi tadā māmāsubhirātmānaṃ
sthitāyāṃ tvayi jīvāmi tvatsparśena yathā tathā / / gatāyāṃ tu ciraṃ kālaṃ na sahante mamāsavaḥ // AKad_6.32 //
iti śrutvā ca dṛṣṭvā ca samāyātāsmy ataḥ param / / devaḥ pramāṇam ity uktvā rudatī virarāma sā // AKad_6.33 //
candrāpīḍas tad ākarṇya gatasmṛtir ivābhavat / / labdhasmṛtiś ciraṃ dadhyau gamane hetum ātmanaḥ // AKad_6.34 //
dineṣv atha vyatīteṣu vaktuṃ kādambarīdaśām /
āgāt keyūrako 'py āśu dīrghādhvaśrāntavāhanaḥ // AKad_6.35 //
sa cojjayinyā vibhavaṃ praviśan vīkṣya vismitaḥ /
sthāne nanu mano lagnaṃ svāminyā ity amanyata // AKad_6.36 //
praviśya dadṛśe tena candrāpīḍaḥ kṛśākṛtiḥ / / cakravāka ivaikākī priyāvirahavihvalaḥ // AKad_6.37 //
dadhatyā pārśvavartinyā cāmaraṃ pattralekhayā /
saṃvījyamānaḥ paryaṅkaniṣaṇṇaglānavigrahaḥ // AKad_6.38 //
praṇipatyopaviṣṭo 'sau gāḍhaṃ śirasi paspṛśe / / kurvatā kuśalapraśnaṃ candrāpīḍena sādaram // AKad_6.39 //
tataḥ kādambarīvārtāṃ pṛṣṭaḥ keyūrako 'munā / / pattralekhāmukhaṃ vīkṣya saṃkṣiptam idam abravīt // AKad_6.40 //
ukto 'si nānayā kiñcid uktaś cet kim iha sthitaḥ /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19391186 (0.064):
dharmamudrāyāśca 'śūnyākāro'; noktaḥ | tasmādihāpi nocyate | / athavātaduktyā ca tadukteḥ |'; anātmākāroktyā ca śūnyatāpyuktā bhavati ||
uktaś ceha sthitaś cāsi kṛtam āgamanena me // AKad_6.41 //
tathāpi vada saṃdeśam iti tena tu coditaḥ / / punaḥ keyūrakaḥ prāha na hi vijñāpyase mṛṣā // AKad_6.42 //
kathaṃ jīvatsu yuṣmāsu viraho hanti mām iti /
tasyāḥ sākūtayā dṛṣṭyā visṛṣṭo 'smi na tadgirā // AKad_6.43 //
kim atra bahunoktena tathāsyā virahavyathā / / adyāpi jīvatīty atra yathā dolāyate manaḥ // AKad_6.44 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25397283 (0.060):
pūjāṃ vaiśeṣikīṃ caiva manasā vacasā girā // ŚivP_7.1,33.68cd/ / bahunātra kimuktena nācaredaśivaṃ vratī // ŚivP_7.1,33.69ab/
tatkathābhis tathā sthitvā tasminn atha dine ciram /
candrāpīḍaḥ sukhāvāsaṃ keyūrakam akārayat // AKad_6.45 //
na rākṣaso na cāṇḍālo na kirātaś ca yady aham /
acchodasarasas tīraṃ prāptaṃ māṃ vettha sarvathā // AKad_6.46 //
anyedyur iti saṃdiśya sahitaṃ pattralekhayā / / keyūrakam asau ratnaiḥ prāhiṇot kṛtamaṇḍanam // AKad_6.47 //
tayos tu gatayor āsta sutarāṃ khinnamānasaḥ /
gamanāya dhiyā kiñcin nimittam anusaṃdadhat // AKad_6.48 //
śuśrāvātha niyuktebhyaḥ skandhāvāram upāgatam / / yojanadvayamātraṃ ca punaḥ kṛtaniveśanam // AKad_6.49 //
vaiśampāyanato lapsye kiñcit kāraṇam ity asau / / pratyudgantum agād enaṃ kaṭakaṃ pitur ājñayā // AKad_6.50 //
tatra rājakam ālokya balāhakaniveditam / / kva vaiśampāyanāvāsa iti senānyam abhyadhāt // AKad_6.51 //
balāhakas tv adhodṛṣṭir ullikhan medinīṃ muhuḥ /
na vaiśampāyano 'treti sannakaṇṭham abhāṣata // AKad_6.52 //
tato 'vatīrya turagādupaviśya taror adhaḥ /
hā vayasyeti vilapanprāvartata sa roditum // AKad_6.53 //
balāhako nipatyātha candrāpīḍasya pādayoḥ / / deva maivaṃ kṛthāḥ so 'sti jīvann evety avocata // AKad_6.54 //
candrāpīḍas tu taṃ prāha naiva śraddhīyate maya /
na vaiśampāyano jīvan muhūrtaṃ māṃ vimuñcati // AKad_6.55 //
iti sambhrāntacittaṃ taṃ punar āha balāhakaḥ / / śrūyatāṃ deva tadvṛttaṃ yathāsāv iha nāgataḥ // AKad_6.56 //
deva tādṛśam ādiśya prasthitaṃ tvām anuvrajat /
tataḥ pratinivṛtto 'sau tatraivāsta yathāsthiti // AKad_6.57 // / aparedyur athotthāya vidhāya prakṛtāḥ kriyāḥ /
vinodayitum ātmānaṃ sa cacāra vanasthalīḥ // AKad_6.58 //
tatra sapratyabhijñānaṃ sthānaṃ sthānaṃ nirūpayan / / kiñcin naṣṭam ivānveṣṭum aicchad uttrastalocanaḥ // AKad_6.59 //
tato 'stābhimukhe bhānāv asmābhiḥ so 'bhyadhīyata /
sthīyatām adya śiṣṭās tu śvo draṣṭāsi vanasthalīḥ // AKad_6.60 //
athāsau vicarann eva sābhyasūyam ivāvadat / / yāta yūyaṃ na gantavyaṃ yāvajjīvam ito mayā // AKad_6.61 //
sa bahūni dināny āsta tatraiva vicaran vane /
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1855194 (0.057):
sa bahūni dināny āsta tathā mām upapīḍayan // AKad_6.100 //
na ca kenāpyupāyena śaktaś calayituṃ tataḥ // AKad_6.62 //
kṛtaprāyopaveśena pādayoḥ patatāniśam /
iyatā rājacakreṇa nārthito 'py atyajad graham // AKad_6.63 //
tatas tatra ciraṃ sthitvā kāryaśeṣam apaśyatā /
āyātam iha sainyena tvaṃ pramāṇam ataḥ param // AKad_6.64 //
iti śrutvā nipatitaḥ śokavismayasaṃkaṭe / / candrāpīḍastathaivāsta tarumūle kṛtāsanaḥ // AKad_6.65 //
atha vārtāṃ viditvemāṃ sāmātyāntaḥpuro nṛpaḥ /
anapekṣitavṛttāntas tam evoddeśam āgamat // AKad_6.66 // / tatra kṣaṇam iva sthitvā svayaṃ pṛṣṭvā balāhakam /
adhikṣipann iva prāha candrāpīḍaṃ kṣitīśvaraḥ // AKad_6.67 //
nūnamutpādito manyur avinīta tvayāsya saḥ / / yenāntaḥsphuratā so 'dya tvāṃ vihāya vanaṃ śritaḥ // AKad_6.68 //
viyuktau na purā dṛṣṭau yuvāṃ kṣaṇam api kvacit /
kiṃ jātamadhunā yena tvaṃ gṛhe sa tapovane // AKad_6.69 //
vinā na hi nimittena śakyā soḍhuṃ garīyasī /
mātāpitṛsuhṛdbandhudeśavittaviyogitā // AKad_6.70 //
ity uktavati bhūpāle śukanāsas tataḥ param / / antaḥ sphuritaśoko 'pi stambhitakṣobham abhyadhāt // AKad_6.71 //
kim etad avicāryaiva vastutattvam atarkayan / / śaṅkānumānamātreṇa kṛtadhīr api bhāṣase // AKad_6.72 //
alātavṛṣṭir indor vā kṣīrād vā kaṇṭakodgamaḥ /
tasya manyuḥ kumārād vā kasya sambhāvanāspadam // AKad_6.73 // / pāpaḥ sa eva durjātaḥ suciraṃ pāṭhitaḥ śukaḥ /
yatrāmṛtaraso 'py uptaḥ phalitaḥ kālakūṭavat // AKad_6.74 //
sa tvaṃ kumāra sarvasyāḥ pṛthivyā ekajīvitam /
durātmano na tasyārthe śokam udvoḍhum arhasi // AKad_6.75 //
tasmin viratavākye tu patitvā pādayoḥ pituḥ /
sāśrukaṇṭham athovāca candrāpīḍaḥ kṛtāñjaliḥ // AKad_6.76 //
tāta śaṅkitadoṣasya prāyaścittam idaṃ mama / / gatvā tam ānayāmīha tvam anujñātum arhasi // AKad_6.77 //
tam āgatam ihālokya pṛṣṭvā śapathapūrvakam /
tato guṇaṃ vā doṣaṃ vā krameṇa mama vetsyasi // AKad_6.78 //
tatrasthaṃ tam anānīya mayaitat svagṛhaṃ punaḥ /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006357 (0.059):
yuṣmābhiḥ śaktitaḥ ātmarakṣā kartavyā iti; tad bhagavatā rājagṛhaṃ na / praveṣṭavyam; aham ihaiva annapānam ānayāmi iti; bhagavān kathayati:
na praveṣṭavyam ity eṣa gṛhyatāṃ mama niścayaḥ // AKad_6.79 //
tathoktavati tasmiṃs tu rājā bāṣpākulekṣaṇaḥ /
apaśyan mantriṇo vaktraṃ sa ca tatra bahūktavān // AKad_6.80 //
sarvopāyaprayogeṇa pitrā tena ca mantriṇā / / candrāpīḍo niruddho 'pi nācalan niścayāt tataḥ // AKad_6.81 //
siñcantī bāṣpadhārābhir maulim asya manoramā / / karuṇaṃ vilapantī ca ciram enam abodhayat // AKad_6.82 //
tvayi sthite nijotsaṅgasthitaṃ paśyāmi putrakam /
nūnam andhībhavāmy eva tvayi putra gate punaḥ // AKad_6.83 //
itthaṃ vilāsavatyā ca tayā ca karuṇoktibhiḥ / / ciram ārdrīkṛto 'pyeṣa na jahāti sma niścayam // AKad_6.84 //
tato 'śrubharasaṃruddhagadgadākṣarayā girā /
yathā jānāsi putreti katham apy avadan nṛpaḥ // AKad_6.85 //
dattānujñas tataḥ pitrā praṇamya sakalān gurūn /
śrutvā ca yatnasaṃruddhabāṣpadhārās tadāśiṣaḥ // AKad_6.86 //
candrāpīḍaḥ pathi śrāntān vinivartya yathā tathā / / pārthivān parivāreṇa prātiṣṭhata laghīyasā // AKad_6.87 //
kiṃ tan mayābhyadhāyīti dūyamānamanāḥ śucā / / senayā saha rājāpi viveśa nagarīṃ śanaiḥ // AKad_6.88 //
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1849418 (0.035):
rājaputraiḥ parivṛto viveśa nagarīṃ śanaiḥ // AKad_2.105 // / tam atha purataruṇyo rājamārgeṇa yāntaṃ dadṛśur atulakāntiṃ
balāhakas tu senānīr vāryamāṇo 'pi bhūbhujā / / svagṛhān apraviśyaiva sa candrāpīḍam anvagāt // AKad_6.89 //
candrāpīḍas tato gacchan dayitādarśanotsukaḥ /
amanyata tṛṇāyaiva madhyaṃ kailāsavindhyayoḥ // AKad_6.90 //
nājīgaṇad drumān adrīn na nadīr na vanasthalīḥ /
na rātriṃ nāpi divasaṃ dhāvann indrāyudhena saḥ // AKad_6.91 //
tataḥ prāvartata prāvṛṭ pīnonnatapayodharā /
kāntā navarasārdreva pratyudgantum ivāgatā // AKad_6.92 //
tām apy agaṇayitvāsau vrajan katipayair dinaiḥ / / acchodasarasas tīram avāpākaluṣāmbhasaḥ // AKad_6.93 //
apanītasamāyogaḥ parivartya ca vāsasī / / mahāśvetām atha draṣṭuṃ sa jagāma tadāśramam // AKad_6.94 //
tatrāpaśyanmahāśvetāṃ tadālokanalajjitām /
vadantīṃ nijadaurātmyaṃ pralāpakaruṇasvanām // AKad_6.95 //
tatkāraṇāparijñānamohaniṣpandapakṣmaṇā /
nirīkṣya cakṣuṣā pṛṣṭā candrāpīḍena sābravīt // AKad_6.96 //
keyūrakamukhād buddhvāgataṃ tvāṃ pitur ājñayā /
dināni katicit sthitvā kādambaryā niketane // AKad_6.97 //
tata etya yathānyāyam āsīnātra tapovane /
vipraṃ yuvānam adrākṣaṃ vicinvantaṃ vanasthalīḥ // AKad_6.98 //
*yugalakam* / sapratyabhijñam ālokya mām asau manmathonmukhaḥ /
tīvram udvejayāmāsa narmavakrokticāpalaiḥ // AKad_6.99 //
tato nirbhartsyamāno 'pi vāryamāṇo 'pi yatnataḥ / / sa bahūni dināny āsta tathā mām upapīḍayan // AKad_6.100 //
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1854702 (0.057):
yāta yūyaṃ na gantavyaṃ yāvajjīvam ito mayā // AKad_6.61 // / sa bahūni dināny āsta tatraiva vicaran vane /
ekadā tu śayānāṃ mām āgatya niśi nistrapaḥ /
kṛtāñjalir anaṅgārto yayāce ratidakṣiṇām // AKad_6.101 //
tato dhigiti sakrodham abhidhāya kamaṇḍaloḥ / / jalam uddhṛtya śapto 'sau mayānudhyāya devatāḥ // AKad_6.102 //
śukavanmukharāgeṇa vaktum evāsi śikṣitaḥ /
gaccha dūraṃ durācāra śuka eva bhaviṣyasi // AKad_6.103 //
śāpena tena mahatā madanāgninā vā janmāntaropacitaduṣkṛtakarmaṇā vā /
citreṇa vā bhagavataś caritena dhātuḥ prāṇān asāv udasṛjan nipapāta
corvyām // AKad_6.104 // / ākrandataḥ parijanātmaśuco 'paredyur jñāto mayā sa śukanāsasutaḥ sakhā te
tat paśya māṃ priyavayasyaviyogahetum astatrapām akaruṇāṃ prakhalām
abhavyām // AKad_6.105 // / iti śrutvā bhinnaḥ prasabham iva śūlāgraśikhayā kadā tvāṃ paśyeyaṃ
kamalamukhi kādambari punaḥ / / vadann evaṃ śokasphuṭitahṛdayas tatkṣaṇam asūñ jahac candrāpīḍas tarur iva
papāta kṣititale // AKad_6.106 // / tato bhugnagrīvaṃ mukulitasitāpāṅganayanaṃ prabhāṃ tanvīṃ dīnām iva
vidadhataṃ dikṣu śanakaiḥ / / kṣitau visrastāṅgaṃ patitam amum ālokya vivaśā mahāśvetā sadyaḥ katham api
na yāti sma dalaśaḥ // AKad_6.107 // / draṣṭuṃ dīnām iva vasumatīm akṣamas tena śūnyāṃ
kurvannudyandviradakaruṇākrandinaś cakravākān / / abrahmaṇyadhvanim iva karaurūrdhvaśākhair vimuñcann astaṃ tigmadyutir api
tataḥ kṣāmadhāmā jagāma // AKad_6.108 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1848089 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇayācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1849455 (0.0):
arcayantyaḥ // AKad_2.106 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1850848 (0.0):
kṛtapraśnasampratyayo 'bhūt // AKad_3.110 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1850857 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1852508 (0.0):
pāriteti suciraṃ sthitvā gataḥ svān gṛhān // AKad_4.125 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1852518 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre caturthaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1853930 (0.0):
tvaritamujjayinīmavāpa // AKad_5.109 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1856909 (0.0):
siddhiḥ // AKad_7.116 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1858550 (0.0):
iti śrīsakalavipaściccakravartiśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1853938 (0.033):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre pañcamaḥ sargaḥ
kādambarīkathāsāre ṣaṣṭhaḥ sargaḥ // / saptamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1848094 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇayācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre prathamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1849458 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre dvitīyaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1850862 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre tṛtīyaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1852523 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre caturthaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1853943 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre pañcamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1856914 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre saptamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1858551 (0.0):
iti śrīsakalavipaściccakravartiśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre 'ṣṭamaḥ sargaḥ ||
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28766058 (0.054):
iti buddhaghoṣaviracite padyacūḍāmaṇināmni mahākāvye ṣaṣṭhaḥ sargaḥ // / saptamaḥ sargaḥ
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28767016 (0.063):
iti buddhaghoṣacarite padyacuḍāmaṇināmni mahākāvye saptamaḥ sargaḥ // / aṣṭamaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12785792 (0.063):
iti śrī-gīta-govinde'bhisārikā-varṇane dhanya-vaikuṇṭho nāma / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ / saptamaḥ sargaḥ / nāgara-nārāyaṇaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014907 (0.064):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhādarśano nāma ṣaṣṭhaḥ sargaḥ / saptamaḥ sargaḥ
tasminn avasare bālā kādambary api vedhasā / / tatraivānīyatānekamāyāvaicitryakāriṇā // AKad_7.01 //
asau hi pattralekhāyā mukhāt keyūrakasya ca / / asaṃśayaṃ samāyātaṃ candrāpīḍam abudhyata // AKad_7.02 //
tataḥ sakalavisrambhayogyaṃ vigatayantraṇam /
mahāśvetāśramaṃ prāptaṃ pratyudgantum iyeṣa tam // AKad_7.03 //
vaiśampāyanavidhvaṃsavṛttāntasamanantaram / / candrāpīḍamanaḥpīḍāṃ vayasyavirahodbhavām // AKad_7.04 //
śaṅkamānā mahāśvetā tatsamāśvāsakāraṇam /
kādambarīṃ parijñāya tadāgamanasatvarā // AKad_7.05 //
tasyās taralikāṃ gehaṃ śīghram āgamyatām iti / / saṃdiśya prāhiṇot sā ca tūrṇaṃ gatvā tathāvadat // AKad_7.06 //
tilakam / jātotsāhā mahāśvetāsaṃdeśena garīyasīm /
gamanotkalikāṃ dadhre buddhau kādambarī tataḥ // AKad_7.07 //
tāmbūlapaṭavāsādisaṃvidhānavidagdhayā /
hṛdayaprakhyayā sakhyā sahitā madalekhayā // AKad_7.08 //
patralekhāṃ puraskṛtya priyacarcāvicakṣaṇām /
keyūrakaṃ ca tatraiva dine tāṃ bhuvamāyayau // AKad_7.09 // / āyāntyāś ca tadā tasyā durnimittaparamparā /
prādurbabhūva bālāyā hṛdayotkampakāriṇī // AKad_7.10 //
mahāśvetāśramopāntamāpadastaṃ gate ravau /
udite ca niśānāthe saṃtaptakaruṇāhrade // AKad_7.11 //
āsādya ca tam uddeśaṃ karuṇaṃ rodanadhvanim / / vanāntakandarodbhūtapratiśabdam athāśṛṇot // AKad_7.12 //
manye saiva mahāśvetāvartmanīyam upasthitā / / ity asau śaṅkamāneva viveśa drutam āśramam // AKad_7.13 //
tataḥ praviśya sāpaśyat prāṇanāthaṃ tathāsthitam / / mahāśvetāṃ ca tām ārtaninādaṃ rudatīṃ bhṛśam // AKad_7.14 //
tāmudvīkṣya mahāśvetāṃ vikasacchokavihvalā /
nitāntatāḍitoraskaṃ rudatī moham āgamat // AKad_7.15 //
patralekhāpi tadrūpacandrāpīḍavilokinī /
mumoca sahasā prajñāṃ nipatantī śilātake // AKad_7.16 //
kādambaryā tu dhairyeṇa pṛṣṭā taralikā tadā /
ācacakṣe yathāvṛttaṃ sarvaṃ tanmaraṇakramam // AKad_7.17 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4339203 (0.063):
mūrdhajeṣu ca jagrāha samaye 'tigate tu sā | *HV_8.29ab*154 | / tataḥ sarvaṃ yathāvṛttam ācacakṣe vivasvataḥ /
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1850746 (0.064):
papraccha candrāpīḍaṃ sā svarūpāgamanādikam // AKad_3.103 // / sa tu sarvaṃ yathāvṛttamācacakṣe savistaram /
tad ākarṇya vihāyaiva vaiklavyaṃ strījanocitam /
labdhasaṃjñāṃ mahāśvetāṃ madalekhāṃ ca sāvadat // AKad_7.18 //
saṃtatasthūladhāreṇa cirāt prabhṛti rohatā /
khinnāham adhunānena rodanena garīyasā // AKad_7.19 //
yathāyogyena gacchāmi na hi śaknomi roditum / / sakhi me darśitaḥ panthā nāthenaiva mahātmanā // AKad_7.20 //
ayaṃ suhṛdviyogena nārodīdvilalāpa vā / / prāṇāneva priyānaujjhītsa panthāḥ kva gato mama // AKad_7.21 //
yuktaṃ sakhi mahāśvete tava prāṇitum īdṛśam /
jīvitā devatābhis tvaṃ punas tatsaṃgamāśayā // AKad_7.22 //
ahaṃ sarvaprakāraṃ tu vidhibhagnamanorathā /
karomi durbhagaiḥ prāṇaiḥ kiṃ kalyāṇabahiṣkṛtā // AKad_7.23 //
madalekhe tathā kuryās tāto 'mbā ca kule sthitau /
madviyogopatāpena yathā na dhṛtim ujjhataḥ // AKad_7.24 //
svayam evāsitavyaṃ tu madvāsabhavane tvayā /
yathā maṇigavākṣeṣu śerate noṇanābhayaḥ // AKad_7.25 //
kumāras tatra citrastho mayaiva likhitaḥ svayam /
rakṣaṇīyo yathā nāstam eti citrasthito 'py asau // AKad_7.26 //
śayanīyaśirobhāge ratnabhittiniveśitaḥ /
kāmadevapaṭaḥ kvāpi nikṣeptavyo vṛthārcitaḥ // AKad_7.27 //
krīḍāparvatako deyaḥ praśāntāya tapasvine / / tatroṣitaṃ kumāreṇa na hi so 'nyasya śobhate // AKad_7.28 //
dīrghikārāmamadhye me padminīkhaṇḍamaṇḍitā /
tatrāste kṛtavāstavyaṃ rājahaṃsakadambakam // AKad_7.29 //
dhārāyantraiḥ prapūrṇā ca krīḍāvāpī tadantike /
snehān mayā svayaṃ siktam asti līlāvanaṃ navam // AKad_7.30 //
tasmin kṛtanavodvāhā bakule mālatī mayā /
muktaḥ kaṅkaṇako nāsyā mocanīyas tvayaiva saḥ // AKad_7.31 //
mayā putrīkṛtaś cāsāv aśokatarubālakaḥ / / vardhanīyaḥ svahastāmbusekaiḥ stanyapayonibhaiḥ // AKad_7.32 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27605372 (0.062):
evaṃ rudatsu sahiteṣu kumārako'sya prāha svahastagatṛṇaṃ pratidarśya
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27625337 (0.064):
ityukta ūce mādriputraṃ vihāya kuntīputro na mayotthāpanīyaḥ | / cccxxxiii.sa evamukto nitarāṃ prīyamāṇa utthāpayāmāsa ca tān samastān |
gṛhe muhur apaśyantī mām asau capalekṣaṇā /
nūnaṃ hariṇikā cāste prāpayes tāṃ ca kānanam // AKad_7.33 //
śukaḥ sa parihāso me kālinī sā ca śārikā /
yathā na kalahāyete tathā kuryāḥ pratikṣaṇam // AKad_7.34 // / nityam eva madutsaṅgalālitā nakulāṅganā /
svāṅke śāyayitavyāsau yathā yāti na dūrataḥ // AKad_7.35 //
kiṃ kāryam athavā gehe cintayā dīrghayānayā / / sampādaya citām āśu prajvalajjātavedasam // AKad_7.36 //
keyūraka ciraṃ kiṃ mām atidīnām avekṣase / / uttiṣṭha cinu kāṣṭhāni samāhāra hutāśanam // AKad_7.37 //
lāvaṇyāmbumayo dehaḥ kriyate katham agnisāt /
kumāram amum ādāya patāmi varam ambhasi // AKad_7.38 //
kumāre mitraduḥkhena tatkṣaṇojjhitajīvite /
iyantam api jīvantī kālaṃ lajje 'ham ātmanā // AKad_7.39 //
draṣṭavyāsi kadety evam abhidhāyaiva māṃ gataḥ /
seyaṃ cirayatīty evam adhunābhidadhīta saḥ // AKad_7.40 // / iti kādambarīṃ sadyo maraṇavyavasāyinīm /
śiśirajyotirālokya kampamāna ivābhavat // AKad_7.41 // / yena dugdhābdhikallolaplāvyamāna ivābhavat /
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1848122 (0.032):
saṃhṛtya cāpalaṃ sarvam āsaṃ sthiramanās tadā // AKad_2.2 // / atha dugdhābdhikalloladhavalair amṛtāñcitaiḥ /
pravṛttadantavīṇaś ca sakalaḥ kanyakājanaḥ // AKad_7.42 //
atha divyākṛtiḥ ko 'pi puruṣo gaganasthitaḥ /
garjadghanaghaṭādhīragambhīradhvanirabhyadhāt // AKad_7.43 //
tvaṃ hi vatse mahāśvete pūrvamāśvāsitā mayā /
sthito madantike 'dyāpi puṇḍarīkastava priyaḥ // AKad_7.44 //
candrāpīḍas tv ayaṃ kiñcitkālaṃ nidrāyamāṇavat /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24757537 (0.022):
cānusandhīyate / ata eva hi 'iyantaṃ kālaṃ na kiñcidahamajñāsiṣa'miti
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2881549 (0.048):
cet - tadarthaṃ pravṛttapareṣaṇa ityādyuktam // kiyatkālamiti cet - // / (384) āpañcarātraniṣṭhānāta // ityuktam /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8261818 (0.048):
kālaṃ yadā nākṣamatātra kiṃcid
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12405964 (0.048):
kālaṃ yadā nākṣamatātra kiṃcid utkṛttya māṃsāni tadā nijāni /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21600521 (0.055):
ahaṃ tatkālaṃ tatraivāsīt/ / 258.029. yadā pāṃśvañjalirdattastvayā buddhasya bhājane/
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10641429 (0.063):
'pi vahninā siñcatītyatrānvayabodhaḥ apramādoṣavatpuruṣaṇītatvāt / / sāmānyabhānasya kiñcidviśeṣabhānaniyatatvāt viśeṣābhāne kathaṃ tadbhāsata
atraivāvicalatkāntir āstāṃ kādambarīpriyaḥ // AKad_7.45 //
anena hi punar labdhanirāpāyasthirāyuṣā / / gāḍhakaṇṭhagrahānandaḥ kādambaryāḥ kariṣyate // AKad_7.46 //
bhavatyor ayam evāstu cittasampratyayo dṛḍhaḥ / / na sprakṣyati vikāro yad enaṃ bhūtasvabhāvajaḥ // AKad_7.47 //
ity uktvā jyotiṣā tena sahasaiva tirodadhe / / savismayas tadā cābhūd akhilaḥ kanyakājanaḥ // AKad_7.48 //
pattralekhā ca tenaiva jyotiṣo vacanena sā / / labdhasaṃjñā samutthāya gatvā ca tvaritaiḥ padaiḥ // AKad_7.49 //
tam indrāyudhanāmānam aśvam ādāya kesarāt / / tenaiva sahitāgādham aviśan madhyam ambhasaḥ // AKad_7.50 //
śaṅkiteva ca tāṃ vegayātāṃ taralikānvagāt / / sā dadarśa payomadhyād udgacchantaṃ kapiñjalam // AKad_7.51 //
prasṛtya vyācacakṣe ha yathālokitamadbhutam / / tenāpi vismayastāsāṃ kanyānāṃ vavṛdhetarām // AKad_7.52 //
atha bibhraj jaṭās tanvīḥ srutāmbukaṇadanturāḥ /
jalārdravalkalas tābhir adṛśyata kapiñjalaḥ // AKad_7.53 //
svayam evopasṛtyāsau mahāśvetām abhāṣata / / rājaputry api nāmāyaṃ pratyabhijñāyate janaḥ // AKad_7.54 //
ahaṃ kapiñjalas tasya vayasyo dayitasya te / / cirāgamanadaurātmyād upālabhyo 'smi na tvayā // AKad_7.55 //
kādambaryā tvayā caitāḥ śrutāś candramaso giraḥ / / madīyam api vṛttāntam adhunā śṛṇutaṃ yuvām // AKad_7.56 //
apy utkṣipya tathā nīte vayasye tena tatkṣaṇam / / ahaṃ gaganam utplutya tam evānusarann agām // AKad_7.57 //
tato 'sau dūram utplutya praviśya śaśimaṇḍalam /
paścād eva praviṣṭaṃ mām avalokyedam abravīt // AKad_7.58 //
kapiñjala mṛgāṅkaṃ māṃ viddhi so 'haṃ tavāmunā /
vayasyena vṛthā śapto hemakūṭagate tvayi // AKad_7.59 //
voḍhavyā lokayātrā hi lokapālatayā mayā / / udito 'haṃ nije kāle tataḥ pravikiran karān // AKad_7.60 //
ayaṃ madaṃśusaṃsparśapravṛddhādhikamanmathaḥ /
kaṇṭopāntagalaprāṇo rūkṣaṃ māṃ vīkṣya śaptavān // AKad_7.61 //
yathādya virahārto 'hametya vyāpāditas tvayā /
mariṣyasi tathaiva tvamindo janmani janmani // AKad_7.62 //
pratiśapto mayāpyeṣa tvam apy evaṃ mariṣyasi / / madvad evety anāgaskaśāpatāpoditakrudhā // AKad_7.63 //
tataḥ pratanumanyor me paritāpa ivābhavat /
jāmātāyaṃ mahāśvetāsambandhād iti paśyataḥ // AKad_7.64 //
kuryādapi pratīkāraṃ śvetaketurmahātapāḥ / / śarīramasya rakṣāmi sāmṛtair aham aṃśubhiḥ // AKad_7.65 //
ity utkṣipya mayehāyam ānītas tvaṃ ca satvaram /
gatvā nivedayemaṃ tu vṛttāntaṃ śvetaketave // AKad_7.66 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18838612 (0.054):
na lobho na spṛhā me 'sti gatvā rājñīṃ nivedaya // RKV_56.87 // / tayā ca satvaraṃ gatvā yathāvṛttaṃ niveditam /
iti candramaso vākyaṃ śrutvāhaṃ divamutpatan /
tvaritaprasṛtaḥ kañcidvaimānikamalaṅghayam // AKad_7.67 //
sa ca mām aśapat kopād aśveneva tapobalāt /
tvayāhaṃ laṅghitas tasmād aśva eva bhaviṣyasi // AKad_7.68 //
sa mayā praṇipatyoktaḥ suhṛc chokāndhacetasaḥ /
pramādān na tapodarpān mama tat saṃhara krudham // AKad_7.69 //
sa tv abhāṣata datto 'yaṃ śāpo bhavati nānyathā /
tārāpīḍasya putrārtham ujjayinyāṃ tapasyataḥ // AKad_7.70 //
rājño yāsyati putratvaṃ candramāḥ sanidarśanam /
puṇḍarīkastadīyasya śukanāsasya mantriṇaḥ // AKad_7.71 // / tārāpīḍasutasyendorgantā vāhanatāṃ bhavān /
tasyāvasāne snātvaiva śāpasyānto bhaviṣyati // AKad_7.72 //
tad ākarṇyārṇave tūrṇam apataṃ śāpamūrchitaḥ /
tato 'śvībhūta evāham udatiṣṭham ayonijaḥ // AKad_7.73 //
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15761617 (0.056):
evaṃ śāpa-duḥkhā3viṣṭayā tu mayā tadā na
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1851452 (0.060):
tava putro 'yam ity uktvā nyavedi śvetaketave // AKad_4.47 //
smṛtis turagabhāve 'pi na me naṣṭā kadācana /
mamaivāyam ihānītaḥ kiṃnarānusṛtikramāt // AKad_7.74 //
vīpsānvitaś ca śāpo 'yaṃ parasparam abhūt tayoḥ / / dvitīyajanmayogena tayor bhāvyam ato dhruvam // AKad_7.75 //
tad gacchāmi yathāvṛttam ākhyātuṃ śvetaketave / / dvitīyajanmagrahaṇaṃ kva tayoś ceti veditum // AKad_7.76 //
kapiñjalakathātas taṃ vaiśampāyanavigraham / / puṇḍarīkaṃ parijñāya mahāśvetānvatapyata // AKad_7.77 //
dvitīye 'py aham evāsya jātā janmani mṛtyave / / śapto madanurakto 'sau mayeti vilalāpa sā // AKad_7.78 //
kapiñjalas tadā tv evaṃ rudatīṃ tām avārayat / / abravīc cāvadhiḥ pūrṇaḥ prāyo duḥkhasya vartate // AKad_7.79 //
alpenaiva hi kālena puṇḍarīkasya sasmitam / / akṣamālāṃ punaḥ pāṇipallave vinidhāsyasi // AKad_7.80 //
kādambary api mādhuryamugdhasmitasudhāñcitaiḥ /
pramodayiṣyate sāndraiś candrāpīḍasya bhāṣitaiḥ // AKad_7.81 //
kādambarī tam aprākṣīd bhagavan sā kva vartate / / pattralekheti sa tv āha mayā nājñāyi tadgatiḥ // AKad_7.82 //
ity uktvodapatad vyoma romakūpāmbuvipruṣaḥ /
acchodabindusaṃdigdhāḥ kirann atha kapiñjalaḥ // AKad_7.83 //
tasmin gate mahāśvetākādambaryau tathaiva tām / / saśokavismayotkampe kathayā ninyatur niśām // AKad_7.84 //
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24483194 (0.041):
pratyapadyanta / tāṃs tu dṛṣṭvā harṣavismayaviśālatarākṣīṃ madrīṃ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15473521 (0.051):
05,118.015a bahuvarṣasahasrākhye kāle bahuguṇe gate / 05,118.015c rājarṣiṣu niṣaṇṇeṣu mahīyaḥsu maharṣiṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092335 (0.056):
dṛṣṭvā na śokabhayai bhairavaḥ saṃtrāsa utpādyate. tataś ca svapnāt
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1396063 (0.056):
bhagavantam uktvā3 tato 'tiśokākulamanāḥ4 punar api govindam āha5
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4514306 (0.060):
ityādivicitravikalpakāvikalpakapratipattikadambakāntaranupraviṣṭasthūlasūkṣmaśabdānuvedhakadarthito / harṣaśokādirūpatāṃ nenīyamāna iva kṣaṇam api svarūpasthitiṃ na labhate
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15670633 (0.060):
09,037.034e sa vi śākarasaṃ dṛṣṭvā harṣāviṣṭaḥ pranṛttavān / 09,037.035a tatas tasmin pranṛtte vai sthāvaraṃ jaṅgamaṃ ca yat
mahāśvetākathāvṛtte tatrāpy adhikaniścayā /
kādambaryāḥ sthiraṃ citte sā pratyayam ajījanat // AKad_7.85 //
aparedyur atha sphītasphaṭikopalavedikām /
hṛdyām āropya karpūratuṣārakaṇadanturaiḥ // AKad_7.86 //
abhiṣicya jalaiḥ svacchair anulipya ca candanaiḥ / / ānarca candrāpīḍasya dehaṃ kādambarī ciram // AKad_7.87 //
yadi satyo 'yam āśvāsaḥ sarvaṃ svastham athānyathā / / kva gato me tadā mṛtyur ity antar niścikāya sā // AKad_7.88 //
jagāda ca mahāśvetām idānīṃ nanu na trape /
sakhīti vyāharantī tvāṃ duḥkhasabrahmacāriṇīm // AKad_7.89 //
vidhinā vidadhānena samānasukhaduḥkhatām / / āvayoś cirasaṃrūḍhaṃ sakhīprema na dūṣitam // AKad_7.90 //
tataḥ prabhṛti sā mūrtim arcayantyāsta tāpasī /
candrāpīḍasya candrārdhacūḍasyeva divāniśam // AKad_7.91 //
divaseṣv atha gacchatsu nirvikāraśarīratām / / candrāpīḍasya paśyantī sthirām āśāṃ babandha sā // AKad_7.92 //
tataḥ senānyamā hūya balāhakam abhāṣata /
viditas tava sarvo 'rtho vṛttānto bahuvismayaḥ // AKad_7.93 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21872015 (0.046):
ramasva tvaṃ pitur vākyaṃ % yathoktam anupālayan // Ram_3,12.14 // / vidito hy eṣa vṛttānto $ mama sarvas tavānagha &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7349440 (0.046):
ramasva tvaṃ pitur vākyaṃ yathoktam anupālayan // Ram_3,12.14 // / vidito hy eṣa vṛttānto mama sarvas tavānagha /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10055706 (0.046):
3.012.015a vidito hy eṣa vṛttānto mama sarvas tavānagha
dehakāntyavināśena jātaḥ sampratyayaś ca naḥ /
arhasy ujjayinīṃ gantuṃ prabhor āśvāsakāraṇāt // AKad_7.94 //
so 'bravīd devi tatrānyaṃ prajñātaṃ prahiṇomy aham /
yuvarājam ihotsṛjya na gantuṃ svayam utsahe // AKad_7.95 //
tatas tvaritako nāma rājño nikaṭasevakaḥ /
prahitas tena lekhaś ca svahastalikhitākṣaraḥ // AKad_7.96 //
sa gatvojjayinīṃ prāpya sarvaṃ rājñe nyavedayat /
rājā sāntaḥpurāmātyas tad aśrauṣīd yathākramam // AKad_7.97 //
tatas tanayahṛdbhaṅgaśrutivyāmūḍhacetanaḥ /
uttarasmiṃś ca vṛttānte na dṛḍhapratyayo 'bhavat // AKad_7.98 //
śukanāsas tu taṃ prāha karmavaicitryavedinaḥ /
śrutetihāsaśāstrasya deva ko 'tra tava bhramaḥ // AKad_7.99 //
devatānām ṛṣīṇāṃ ca martyadehaparigrahaḥ / / śrūyate hi purāṇeṣu smṛtāv api ca paṭhyate // AKad_7.100 //
citrāś cātiśayāḥ puṃsām amānuṣajanocitāḥ /
kim apy alaukikaṃ bījam anumāpayituṃ kṣamāḥ // AKad_7.101 // / kumāraś ca guṇair indor atidūraṃ na bhidyate /
sā kāntir ākṛtiḥ śaktiḥ kva dṛṣṭā cānyamānuṣe // AKad_7.102 //
svapne devīmukhe dṛṣṭaś candramās tu viśaṃs tvayā /
mayā ca puṇḍarīkāṅkā brāhmaṇī samadṛśyata // AKad_7.103 //
śāpa eva tayor āsīd āvayos tu paro varaḥ /
devatāḥ putratāṃ yānti yadgṛhe martyadharmiṇām // AKad_7.104 //
kapiñjalaḥ punas tādṛg aviluptagatir divi /
ācakṣīta kathaṃ mithyā turago nu kva tādṛśaḥ // AKad_7.105 //
idaṃ kvānyatra dṛṣṭaṃ vā jīvitenojjhito 'pi yaḥ /
pañcabhūtātmako dehaḥ sa yad eti na vikriyām // AKad_7.106 //
brūyāttvaritako mithyā likhenmithyā balāhakaḥ /
suparīkṣitabhṛtyasya neyaṃ śaṅkā tavocitā // AKad_7.107 //
vidadhatamasamollasatpramodaṃ jagad acirād avalokayiṣyasi tvam /
śaśinam iva vidhuntudena muktaṃ vyapagataśāpakadarthanaṃ kumāram //
AKad_7.108 // / iti mantrivacāṃsi śṛṇvato 'pi svasutasnehavisaṃsthulasya rājñaḥ /
na dhṛtiṃ pratipadyate sma ceto gamane ca vyavasāyam ālalambe //
AKad_7.109 // / atha saha mahiṣībhir bāṣpapūrṇekṣaṇābhir nijasacivasameto
'gacchadacchodatīram / / śithilitasakalāsthaḥ pārthivas taṃ ca yāntaṃ janapadapuralokaḥ sarva
evānvagacchat // AKad_7.110 // / tasmin gate 'tha vijanāpaṇavīthikāntā kāntārabhūr iva tadojjayinī babhūva
yāte divaṃ sakalalokamanobhirāme rāme yathā hatasamṛddhir abhūd ayodhyā //
AKad_7.111 // / gatvā nṛpaḥ sutam avekṣya ciraṃ ruditvā tat tad vilapya saha tatra
vilāsavatyā / / utsṛjya rājyavibhavaṃ yativad vyadhatta tatraiva valkaladharaḥ sthitim
adya tāvat // AKad_7.112 // / ity uktvā kṛtajṛmbhikaḥ kṣaṇam iva sthitvācacakṣe punar jābalir bhagavān
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4606998 (0.044):
ityuktaḥ sagareṇātha sthitvā so 'tarmanāḥ kṣaṇam / / uvāca bhagavānaurvaḥ sanideśamidaṃ vacaḥ // BndP_2,51.19 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12667577 (0.048):
tatra sā svagṛhe gatvā kṣaṇaṃ sthitvā nirutsahā / / tataḥ śāntamatīṃ draṣṭuṃ samutthāya śanair yayau // Rm_37.247{97} //
aho bata rasād dīrghā kathā varṇitā / / tadyo 'sau śukanāsasūnur anayā śapto mahāśvetayā vaiśampāyana eṣa so 'dya
śukatāṃ tenāgataḥ karmaṇā // AKad_7.113 // / api cāvinayena kopitaḥ śukanāso 'sya pitā yad abravīt /
śuka eva vṛthā sa pāṭhitaḥ phalitaṃ tac ca vaco 'dya śāpavat // AKad_7.114
śrutvaitāṃ tu kathāṃ tapodhanagaṇaiḥ pṛṣṭaḥ punar vismitaiḥ ko hetur
bhagavan yad asya madanas tāvān muner apy abhūt /
jābāliḥ punar āha nanv abhihitaṃ strīvīryataḥ kevalād utpanno 'yam ato
rajasvalatayā nārīsvabhāvo 'bhavat // AKad_7.115 // / viratavacasi tasminn etad uktvā maharṣau rajanir api samāptiṃ sā kathāvat
prapede / / tadanu munijanenākāri pūrvāhṇasaṃdhyāsamayasamuciteṣu dhyānakāryeṣu
siddhiḥ // AKad_7.116 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1848089 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇayācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1849446 (0.0):
arcayantyaḥ // AKad_2.106 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1849455 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1850848 (0.0):
kṛtapraśnasampratyayo 'bhūt // AKad_3.110 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1850857 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1852508 (0.0):
pāriteti suciraṃ sthitvā gataḥ svān gṛhān // AKad_4.125 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1852518 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre caturthaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1853930 (0.0):
tvaritamujjayinīmavāpa // AKad_5.109 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1855369 (0.0):
tataḥ kṣāmadhāmā jagāma // AKad_6.108 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1858550 (0.0):
iti śrīsakalavipaściccakravartiśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1853938 (0.033):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre pañcamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1848079 (0.061):
hārītahastavihitaiś ca manovinodais tais tair ānīyata mayāpi dināvaśeṣaḥ / // AKad_1.101 // / iti śrīvipaścidvarāgragaṇayācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau
kādambarīkathāsāre saptamaḥ sargaḥ / aṣṭamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1848094 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇayācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre prathamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1849458 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnorabhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre dvitīyaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1850862 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre tṛtīyaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1852523 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭaśrījayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre caturthaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1853944 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryabhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre pañcamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1855374 (0.0):
iti śrīvipaścidvarāgragaṇyācāryaśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre ṣaṣṭhaḥ sargaḥ //
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1858551 (0.0):
iti śrīsakalavipaściccakravartiśrībhaṭṭajayantasūnor abhinandasya kṛtau / kādambarīkathāsāre 'ṣṭamaḥ sargaḥ ||
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12786535 (0.035):
nāgara-nārāyaṇo nāma / saptamaḥ sargaḥ / aṣṭamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3016433 (0.037):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāsaṃllāpo nāma saptamaḥ sargaḥ / samāptaḥ / aṣṭamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3017827 (0.044):
navasāhasāṅkacarite nāgalokāvatāro nāmāṣṭamaḥ sargaḥ samāptaḥ / navamaḥ sargaḥ
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28767018 (0.045):
iti buddhaghoṣacarite padyacuḍāmaṇināmni mahākāvye saptamaḥ sargaḥ // / aṣṭamaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12786799 (0.047):
vilakṣa-lakṣmīpatir nāma / aṣṭamaḥ sargaḥ / navamaḥ sargaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328661 (0.048):
tato 'rvāksrotasāṃ sargaḥ $ saptamaḥ sa tu mānuṣaḥ & / aṣṭamo 'nugrahaḥ sargaḥ % sāttvikastāmasaś ca saḥ // LiP_1,70.166 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7222428 (0.048):
tato 'rvāksrotasāṃ sargaḥ saptamaḥ sa tu mānuṣaḥ / / aṣṭamo 'nugrahaḥ sargaḥ sāttvikastāmasaś ca saḥ // LiP_1,70.166 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014907 (0.050):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhādarśano nāma ṣaṣṭhaḥ sargaḥ / saptamaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12785792 (0.055):
iti śrī-gīta-govinde'bhisārikā-varṇane dhanya-vaikuṇṭho nāma / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ / saptamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3022118 (0.055):
navasāhasāṅkacarite Vaṅkumaharṣidarśanaṃ nāma daśamaḥ sargaḥ / dvādaśaḥ sargaḥ / atha mānavamīnalakṣmaṇo maṇiparyaṅkagatasya tasya sā /
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28767778 (0.056):
iti buddhaghoṣaviracite padyacūḍāmaṇināmni mahākāvye aṣṭamaḥ sargaḥ // / navamaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12785571 (0.056):
iti śrī-gīta-govinde'bhisārikā-varṇane sākāṅkṣa-puṇḍarīkākso nāma / pañcamaḥ sargaḥ / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3019027 (0.058):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye narmadāsaṃvādo nāma navamaḥ sargaḥ / daśamaḥ sargaḥ
atha māṃ śrutajābāliproktākhilakathākramam /
aspṛśad bālabhāve 'pi prāgjanmacaritasmṛtiḥ // AKad_8.1 //
śvetaketusuto bhūtvā śukanāsasuto 'bhavam /
sa vaiśampāyano 'dyāhaṃ jātaḥ putraḥ patattriṇaḥ // AKad_8.2 //
mama jātasmṛter vyaktā prāvartata sarasvatī /
svayaṃ prāgjanmavidyāś ca hṛdayaṃ pratipedire // AKad_8.3 //
yathaiva cānye saṃskārāḥ prāktanā mām upāgaman / / mahāśvetānurāgo 'pi tathaiva samupāgamat // AKad_8.4 //
athābhyadhikahārītasnehasaṃvardhitaḥ kramāt /
gaganākramaṇe śaktim avāpaṃ jātapakṣatiḥ // AKad_8.5 //
divaseṣv atha gacchatsu śanair ārūḍhayauvanaḥ /
gantum aicchaṃ mahāśvetāśramaṃ taddarśanotsukaḥ // AKad_8.6 //
acintayaṃ ca janmedaṃ vihagasyāpi yātu me / / mahāśvetāśramopānte tarukoṭaraśāyinaḥ // AKad_8.7 //
ekadā tv atha jābāler āśramaṃ samupāgamat /
tātājñayā suhṛtsnehaparādhīnaḥ kapiñjalaḥ // AKad_8.8 //
sa ca papraccha hārītaṃ kva vaiśampāyanaḥ śukaḥ /
utpannapratyabhijño 'ham ayam asmīty avādiṣam // AKad_8.9 //
tataś ciram arodīt sa svavakṣasi nidhāya mām /
vayasyapuṇḍarīkasya dhig iyaṃ vartate daśā // AKad_8.10 // / mayāpi rudatokto 'sau kiṃ rodiṣi kapiñjala /
tvayāpi matkṛte dṛṣṭā sakhe kaṣṭatarā daśā // AKad_8.11 //
kva heṣā kva japābhyāsaḥ kva paryāṇaṃ kva valkalam /
kvopavītaṃ kva vā valgā kva muniḥ kva turaṅgamaḥ // AKad_8.12 //
tataḥ kṣaṇam iva sthitvā tātasaṃdeśam abravīt /
kapiñjalaḥ samāsena punar gamanasatvaraḥ // AKad_8.13 //
tātas tvām ādideśaivaṃ vatsa doṣas tavātra kaḥ /
rajovikṛtayo yuktāḥ śuddhastrībījajanmanām // AKad_8.14 //
alpāyuṣaṃ viditvāpi jāte tvayi na yan mayā /
kṛtā pratikriyā tatra tadālasyaṃ hi māmakam // AKad_8.15 //
adyāyuṣkāmayāgas tu prastutaḥ sa samāpyate /
na yāvad bhavatā tāvan na gantavyam itaḥ kvacit // AKad_8.16 //
ahaṃ tvadantike sthātum icchann api nivāritaḥ /
tātena tatra karmaikadeśaleśāṅgatāṃ gataḥ // AKad_8.17 //
ity ākhyāya pariṣvajya kriyābhyāvartanena mām / / krameṇāmantrya sa munīn pratasthe divam utpatan // AKad_8.18 //
gṛhītatātādeśo 'pi kāle gacchaty ahaṃ balāt /
nīto vāritavāmena kāmena vaśam ātmanaḥ // AKad_8.19 //
anubhūya ciraṃ tatra citrāḥ smarabibhīṣikāḥ / / akārṣaṃ dhiyam utkrāntagurvājño gamanaṃ prati // AKad_8.20 //
ekadā tv āśramaṃ śūnyaṃ vīkṣya nirgatatāpasam /
ekākī sahasoḍḍīya prasthito 'smy uttarāṃ diśam // AKad_8.21 //
adūroḍḍīna evāham anabhyastādhvalaṅghanaḥ /
krāntas tṛṣā ca klāntyā ca jalaṃ kvacid atarkayam // AKad_8.22 //
tataḥ kvāpi payaḥ pītvā kiñcid ādaśya cañcunā /
viśrāntaye 'viśaṃ śrāntas taroḥ kasyāpi koṭare // AKad_8.23 //
kṣaṇaṃ tatra niṣaṇṇasya tadā me nidrayā manaḥ /
gāḍhayā pāśapaṅktyā ca śarīrakam agṛhyata // AKad_8.24 //
atha suptotthito 'paśyam agrato nātidūragam /
kṛtārtham iva mātaṅgayuvānaṃ mama bandhanāt // AKad_8.25 //
ākṛtyā karmaṇā cāsya samarthyāpiśitārthitām / / prārthanāpeśalaṃ kiñcid ātmamokṣārtham abhyadhām // AKad_8.26 //
bhadra saumyākṛtis tvaṃ hi na māṃsārthīva dṛśyase /
na hi māṃsārthino yuktaṃ nidrāchedapratīkṣaṇam // AKad_8.27 //
tad unmuñcatu māṃ bhadraḥ sukhaṃ yāmi yathepsitam /
mayā baddhena ko 'rthas te kā vimuktena vā kṣatiḥ // AKad_8.28 //
so 'bravīn na svatantreṇa gṛhīto 'si mayā śuka /
prathitas tvaṃ hi jālāber āśrame suciraṃ sthitaḥ // AKad_8.29 //
sa tvaṃ gato mama svāmiduhituḥ karṇagocaram /
tanniyogād gṛhīto 'si katham unmucyase mayā // AKad_8.30 //
punar ākhyām amuṃ saumya yuvāsi smaravedanām /
jānāsi na priyotkaṇṭhākṛṣṭaṃ māṃ roddhum arhasi // AKad_8.31 //
so 'bhāṣata na bhṛtyena taruṇenāpi śāsanam / / svāmino 'laṅghanīyaṃ tat kathaṃ tvāṃ tyaktum utsahe // AKad_8.32 //
avocaṃ punar apy enaṃ śāpāj jātismaro muniḥ /
śukībhūto 'smi māṃ muñca paraṃ puṇyam avāpsyasi // AKad_8.33 //
sa tvāha nāhaṃ jānāmi muniṃ gandharvameva vā /
rākṣasaṃ vā piśācaṃ vā nīta evāsi pakvaṇam // AKad_8.34 //
ity uktvādāya pāṇau mām anaiṣīt pakvaṇaṃ balāt /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8334474 (0.027):
āyātu madguhamiyaṃ praheṣyāmyarcitāmimām / / ity uktvādāya pāṇau māmanaiṣītsā svamandiram // SoKss_18,3.50 //
prāveśayac ca caṇḍālakumārīveśma kaśmalam // AKad_8.35 // / dṛṣṭvā tadārdragomāṃsavasāsṛkpaṅkapicchalam /
procchalatkrimi matprāṇair utkrāntam iva durbhagaiḥ // AKad_8.36 //
atha mātaṅgakanyāyai sa mām asyai nyavedayat /
svāminy ayam ihānītaḥ sa vaiśampāyanaḥ śukaḥ // AKad_8.37 //
sākūtam iva māṃ vīkṣya snehabāṣpārdrayā dṛśā /
kṣaṇaṃ vakṣasi dhṛtvaiṣā nyakṣipad baddhapañjare // AKad_8.38 //
tato 'timahatā cakre śokena hṛdi me padam /
munir bhūtvādya caṇḍālyā ahaṃ krīḍāśukaḥ sthitaḥ // AKad_8.39 //
vyaktāṃ vidadhatā vācaṃ jātiṃ smarayatā nijām /
aho jābālinā divyadṛṣṭināpakṛtaṃ mama // AKad_8.40 //
aho bata mahat kaṣṭam aviṣahyam upasthitam / / brāhmaṇena mayā neyaḥ kālaś caṇḍālaveśmani // AKad_8.41 //
bhavatvanaśanenaiva tyajāmi hatajīvitam / / tāḍyamāno 'pi nāśnāmi na vācaṃ visṛjāmi ca // AKad_8.42 //
evamudvejitaiṣā māṃ hanyādvā yadi vā tyajet / / bhavaty ubhayathāpy eṣa panthāḥ śreyaskaro mama // AKad_8.43 //
ity upārūḍhasaṃkalpam upāhṛtaphalodakā / / eṣā caṇḍālakanyā mām ākhyan madhurayā girā // AKad_8.44 //
phalāny aśāna pānīyam upayuṅkṣva kim īkṣase / / bhagnamaunavrato 'py adya kiṃ maunam avalambase // AKad_8.45 //
munir jātismaro 'si tvaṃ yadi ko 'pi tathāpi te / / tiryagjātyucitā prāṇavṛttir evādya saṃmatā // AKad_8.46 //
na tiryagadhikāraṃ hi śāstraṃ śāstravido viduḥ /
tiraścāṃ kva ca saṃskārāś cauḍopanayanādayaḥ // AKad_8.47 //
bhakṣyābhakṣyavicārādi yadi cādya cikīrṣasi /
tat kim ucchiṣṭaśaucādi nāśrame 'py āśritaṃ tvayā // AKad_8.48 //
āpatkāle dvijātīnām apy anāśyaṃ na vidyate /
hastād asmākam ādatta viśvāmitraḥ śvajāghanīm // AKad_8.49 //
kṛtadvitropavāso 'pi jihāsur iva jīvitam / / lakṣyase vatsa mā maivaṃ kṛthā bhuṅkṣva phalodakam // AKad_8.50 //
ity acaṇḍālasadṛśair vākyair astrījanocitaiḥ /
tasyā vismayamāno 'haṃ ciram evam acintayam // AKad_8.51 // / nūnam eṣā na caṇḍālī madvat kenāpi karmaṇā /
manye gatim imāṃ prāptā madarthenaiva vā punaḥ // AKad_8.52 //
bibharty urasi māteva paśyati snigdhayā dṛśā /
vakti caivam ato 'muṣyāḥ karomi vacanaṃ varam // AKad_8.53 // / iti matvāsṛjaṃ vācam abhavaṃ bhojanonmukhaḥ /
abhojayac ca mām eṣā jananīva dine dine // AKad_8.54 //
tattvam asyāḥ parijñātum anvahaṃ prārthanāṃ vyadhām / / na tv eṣā prārthyamānāpi nijaṃ rūpam adīdṛśat // AKad_8.55 //
nityam āśaṅkamāno 'ham etāṃ kām api devatām / / poṣyamāṇo 'nayā kālam anaiṣaṃ tatra pakvaṇe // AKad_8.56 //
ekadā ca triyāmānte parityakto 'smi nidrayā /
adrākṣaṃ pakvaṇaṃ sarvam āryaprāyajanāvṛtam // AKad_8.57 //
ātmānaṃ ca navodārahemapañjaravarṇitam /
kanyakām īdṛśīṃ caitāṃ dṛṣṭā devena yādṛśī // AKad_8.58 //
yugalakam / tat ko 'haṃ kim ahaṃ tatra rakṣitaś ciram enayā /
kasya hetor ihānīta iti rājan na vedmy aham // AKad_8.59 //
ity ākarṇya kathām etāṃ vaiśampāyanavarṇitām / / sa rājā śūdrakaḥ śayyāgṛhād aṅganam āgamat // AKad_8.60 //
sasambhramaṃ ca nirgatya tūrṇam ānāyayat punaḥ /
āsthānāvasare dṛṣṭāṃ tāṃ mātaṅgakumārikām // AKad_8.61 //
atha sā praviśya vitatena tejasā dadatīva dikṣu śaradinducandrikām /
jitāraveṇuravabhinnavallakīdhvaninā svareṇa gadituṃ pracakrame //
AKad_8.62 // / he rohiṇīramaṇa sarvakalāniketa tārāpate rajaninātha sudhānidhāna /
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12121701 (0.0):
he ! rohiṇīramaṇa ! sarvakalāniketa ! / tārāpate ! rajaninātha ! sudhānidhāna! |
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17335146 (0.0):
he! rohiṇīramaṇa! sarvakalāniketa! / tārāpate! rajaninātha! sudhānidhāna!
kādambarīrasaguṇeṣu nibaddhabhāvam ātmānam arpitaśarīram anusmarendoḥ //
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12121710 (0.016):
tārāpate ! rajaninātha ! sudhānidhāna! | / kādambarīrasaguṇeṣu ni.........va
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17335160 (0.040):
tārāpate! rajaninātha! sudhānidhāna! / kādambarīrasaguṇeṣu ni... ... va
AKad_8.63 // / māṃ ca viddhi śaśaketana śriyaṃ sāham asya jananī durātmanaḥ /
pūrvaceṣṭitam avaitv ato bhavān ity amuṃ tava samīpam ānayam // AKad_8.64
ayam api guruśāsanāṃ vilaṅghya smaraparatantramanāḥ prayātukāmaḥ /
avinayapariśaṅkinā tadānīm avikalayogadṛśā vyaloki pitrā // AKad_8.65 //
tasyājñayaivam anubhāvayituṃ vipākam āsannam eva guruśāsanalaṅghanasya /
atrāvatīrya vipine janasaṅgabhītyā mātaṅgabhaṅgim avalambya tathā
sthitāsmi // AKad_8.66 // / gacchantam enaṃ viniyamya pāśais tīvrāṇi duḥkhāny anubhāvayantī /
śāpāvasānaṃ yuvayoḥ kratoś ca samāptim āsaṃ ciram īkṣamāṇā // AKad_8.67 //
muner avabhṛthāvadhiḥ pitur amuṣya siddhaḥ kratuḥ kṛtas tvam api
saṃsmṛtasvatanur adya tacchāsanāt /
tadujjhitamalīmasedṛśaśarīrayogau yuvāṃ nijena vapuṣādhunānubhavatāṃ
priyāsaṃgamam // AKad_8.68 // / ity uktvoccair gamanarabhasapraślathībhūtabandhasragvisrastaiḥ
kusumavidalair arcayitveva pṛthvīm / / dikcakraṃ ca pracalaraśanānūpurotthair ninādair āmantryeva drutam udapatad
dyām asau divyakāntiḥ // AKad_8.69 // / svatanukāntitiraskṛtacandrikāṃ gaganam utpatitām avalokya tām /
suciram ūrdhvaniveśitalocanaḥ kam api vismayam āpa jano 'khilaḥ //
AKad_8.70 // / athāsya rājño hṛdi śūdrakasya nirastadhairyādiguṇaprabandhaḥ /
kādambarīsaṃsmaraṇānubandhalabdhāvakāśo madano jajṛmbhe // AKad_8.71 //
na rājalakṣmīṃ bahu manyate sma norvīṃ na kīrtīṃ na sarasvatīṃ ca /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1072290 (0.043):
naraṃ caiva narottamam__Vdha_Maṅg1 / devīṃ sarasvatīṃ caiva__Vdha_Maṅg1 / tato jayam udīrayet__Vdha_Maṅg1
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23717146 (0.058):
tatra devīṃ dadarśātha puṇyāṃ pāpavimocanīm / / plakṣajāṃ brahmaṇaḥ putrīṃ harijihvāṃ sarasvatīm // VamP_23.13 //
sa tadrasakṣība ivālalambe kādambarīm eva nitāntam antaḥ // AKad_8.72 //
parāṅmukhaḥ sparśaraseṣv ajasraṃ nādatta karṇau madhure 'pi sa dhvanau /
jagāma nirlakṣyaniviṣṭalocanaḥ krameṇa sarvendriyavṛttiśūnyatām //
AKad_8.73 // / na guror upadeśam agrahīd bubudhe vastu tato na mūḍhadhīḥ /
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12121669 (0.0):
........75 māgra(rga)sira vādi 7 ravau | maṃgalaṃ mahāśrīḥ || / na gurorupadeśamagrahīt bubudhe vastu tato.............dhīḥ |
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17335118 (0.0):
....... 74 mārga(rgga)sira vadi 7 ravau | maṃgalaṃ mahāśrīḥ || / na guror upadeśam agrahīt bubudhe vastu tato ... ... dhīḥ |
yatate sma na tasya siddhaye na parispanditum apy apārayat // AKad_8.74 //
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12121676 (0.051):
na gurorupadeśamagrahīt bubudhe vastu tato.............dhīḥ | / yatate sma na tasya vṛddhaye na parispanditumapyapārayat || [1 ||] ||
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17335125 (0.056):
yatato sma na tasya vṛddhaye na parispanditum apy apārayat ||
bhūtābhibhūta iva mūḍha iva krameṇa niḥsaṃjñatāṃ virahavedanayopanītaḥ /
muktvā manobhavarujaṃ suciraṃ sa rājā prāṇān mumoca sahasaiva vihaṅgamo
'pi // AKad_8.75 // / jīvātmakaṃ cāndramasaṃ ca tejaḥ kṛtāspadaṃ tasya tanau yadāsīt /
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12121682 (0.0):
jīvātmakaṃ cāndramasaṃ ca tejaḥ kṛtāspadaṃ tasya tai .......t |
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17335131 (0.0):
jīvātmakaṃ cāndramasaṃ ca tejaḥ kṛtāspadaṃ tasya tai ...t |
tad eva saṃkrānamathānyadehe citrā hi viśvaprakṛter vikārāḥ // AKad_8.76
atrāntare citrarathātmajāyās tanuṃ priyasyānvaham arcayantyāḥ /
tathaiva kālaḥ sumahānagacchad āchodatīre tapasi sthitāyāḥ // AKad_8.77 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20645125 (0.046):
13,010.020c evaṃ hi sumahān kālo vyatyakrāmat sa tasya vai
atha madhusamaye vijṛmbhite sā madanamahotsavavāsare sarāgam /
malayajaghanasārahārapuṣpais tanum atimātram alañcakāra bhartuḥ //
AKad_8.78 // / taṃ vīkṣya tāpasadṛśāpi tadā jagāma kāmasya gocaram asau madhujṛmbhitasya
ekākinī sapad dikṣu nidhāya cakṣuḥ kāntaṃ svapantam iva nirbharamāliliṅga
// AKad_8.79 // / candrāpīḍaṃ sā ca jagrāha gāḍhaṃ kaṇṭhasthāne jīvitaṃ ca prapede /
tenāpūrvāṃ sā samullāsalakṣmīm induspṛṣṭā sindhuveleva bheje // AKad_8.80
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1748951 (0.016):
kaṇṭha sthānaṃ jīvitaṃ ca prapede | tenāpūrvā sā samullāsa lakṣmīm / indu spṛṣṭāṃ sindhu lekheva bheje ||SRs_2.464||
śilāśayyāṃ tyaktvā tadanu cirasuptotthita iva kṣaṇaṃ sthitvā
jṛmbhālasavadanam unmīlya nayane / / tataś candrāpīḍaḥ prahatamurajadhvānapaṭunā svareṇa svenaiva smitamadhuram
āha priyatamām // AKad_8.81 // / tvagamṛtaprabhave 'psarasāṃ kule sutanu janma samarthitavaty asi /
yad amunā parirambhalavena te sapadi jīvitam āpad ayaṃ janaḥ // AKad_8.82
mām anvabībhavad imām iyatīm avasthāṃ śāpaḥ kalaṅka iva kāntiharo dvitīyaḥ
tvadviprayogakṛta eva babhūva tāpas tanvaṅgi śūdrakatanor api mṛtyave me
// AKad_8.83 // / saṃrakṣitā tanur iyaṃ tu tava priyeti śāpaḥ kṛśodari virāmam avāpa pāpaḥ /
adyaprabhṛty akhilam eva hi candralokaṃ śādhi svapādakṛtamudram imaṃ ca
lokam // AKad_8.84 // / sakhyāḥ priyaṃ pitṛtapobhir avāptadivyajīvaṃ kapiñjalakarārpitapāṇipadmam
manmaṇḍalād avatarantam akhaṇḍakāntim āpāṇḍugaṇḍam avalokaya puṇḍarīkam //
AKad_8.85 // / kautūhalāt saha mayaiva gatendulokam ālokayiṣyasi kadācana pattralekhām /
kāpi priye sahacarī mama sā tatastyā mā te 'dya bhūt tadanavāptikṛto
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5491020 (0.019):
ṣātpadādiparagrahaṇam kartavyam . iha eva yathā syāt . niṣpānam duṣpānam . / iha mā bhūt . sasarpiṣkeṇa sayajuṣkeṇa . tat tarhi vaktavyam . na
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21288142 (0.022):
dakṣiṇeneti vacanamubhābhyāmevobhāvityayaṃ pakṣo 'tra mā bhūditi / / tena sakuṣṭhikamupasaṃgṛhṇīyā dityayaṃ viśeṣaḥ pravartate //7//
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5387347 (0.022):
tat na . vyākhyānārtham api vyākhyātavyanāmnaḥ grahaṇam kriyate . iha mā / bhūt . pāṭaliputrasya vyākhyānī sukosalā iti . atha kriaymāṇe api
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5283838 (0.023):
tarhi prayojanam : ataruṇeṣu iti vakṣyāmi iti . iha mā bhūt : uraṇakāḥ ime / , barkarāḥ ime iti . kaḥ punaḥ arhati taruṇānām puṃsaḥ utkālayitum ye
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5378878 (0.024):
mātṛśabdaḥ tasmāt yathā syāt . iha mā bhūt : sammimīte sammātā, sammātuḥ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7397615 (0.024):
yathā syāt / / iha mā bhūt āghnīya / / saṅgmīya /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5301892 (0.024):
eva yathā syāt . ūrīkṛtya ūrībhūya . iha mā bhūt . ūrī paktvā . tat tarhi
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5273441 (0.024):
prayojanam . uttarārtham etat syāt . sthāghvoḥ it ca jhalādau yathā syāt . / iha mā bhūt : upāsthāyiṣātām upāsthāyiṣata . ittvam kitsanniyogena .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5459469 (0.024):
rephalakārau tayoḥ samīpe yaḥ akāraḥ tasya yathā syāt . iha mā bhūt . / aśvallīt , avabhrīt .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5341023 (0.024):
cet ṇali uttame yajādīnām mā bhūt iti . iyaja aham uvapa aham .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5291197 (0.025):
(P_1,3.63) KA_I,289.23 290.6 Ro_II,274 kṛñgrahaṇam kimartham . iha mā / bhūt . īhāmāsa īhāmāsatuḥ īhāmāsuḥ . katham ca atra asteḥ anuprayogaḥ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5460185 (0.026):
kimartham . iha mā bhūt . bibhidiva , bibhidima iti . na etat asti
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5486618 (0.026):
kimartham . iha mā bhūt . catuṣkapālaḥ catuṣkaṇṭakaḥ iti . na etat asti .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5383115 (0.029):
(P_4,2.65) KA_II,285.2 Ro_III,655 saṅkhyāprakṛteḥ iti vaktavyam . iha / mā bhūt . māhāvārttikaḥ kālapakaḥ . / (P_4,2.66.1) KA_II,285.4 20 Ro_III,655 657 kimartham idam ucyate .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 58396 (0.029):
(P_1,2.18) KA_I,199.6 200.24 Ro_II,27 31 {31/68} iha mā bhūt : / upāsthāyiṣātām upāsthāyiṣata . / (P_1,2.18) KA_I,199.6 200.24 Ro_II,27 31 {32/68} ittvam kitsanniyogena
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 74068 (0.029):
(P_1,2.73) KA_I,252.13 23 Ro_II,172 {16/19} iha mā bhūt : uraṇakāḥ ime / , barkarāḥ ime iti . / (P_1,2.73) KA_I,252.13 23 Ro_II,172 {17/19} kaḥ punaḥ arhati taruṇānām
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5469188 (0.029):
dīrghatvam āṅi camaḥ iti vaktavyam . ācāmati . iha mā bhūt . uccamati , / vicamati iti . / (P_7,3.77) KA_III,334.6 12 Ro_V,224.7 13 iṣeḥ chatvam ahali . iṣeḥ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 320400 (0.029):
(P_6,4.104) KA_III,214.9 25 Ro_IV,759 760 {3/26} iha mā bhūt : / akāritarām , ahāritarām iti . / (P_6,4.104) KA_III,214.9 25 Ro_IV,759 760 {4/26} ciṇaḥ luki
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7596063 (0.029):
upadeśagrahaṇaṃ kim ? iha ca pratiṣedho yathā syāt, pranicakāra, / pranicakhāda, pranipekṣyati iti / / iha ca mā bhūt, praṇiveṣṭā /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5423162 (0.030):
anukṛṣyate . kim prayojanam . iha mā bhūt . adya ā ṛśyāt , adyārśyāt ,
viṣādaḥ // AKad_8.86 // / śrutveti tasya giram utsukatāṃ gatāsau romāñcakañcukamakṛtrimam udvahantī
kādambarī caraṇayor nipapāta patyur ānandabāṣpakaṇaśīkaritekṣaṇaśrīḥ //
AKad_8.87 // / utthāya tvaritopasṛtya ca mahāśvetāṃ pariṣvajya sā
pratyakṣīkṛtapuṇḍarīkapadavīṃ kṛtvā ca labdhotsavām /
diṣṭyā vardhayituṃ nyayuṅkta rabhasenāhūya keyūrakaṃ tārāpīḍatapovane
parijanaṃ pitror gṛhe cāparam // AKad_8.88 // / tārāpīḍaḥ kṛśapariṇato 'py āyayau tatra
tūrṇasānandāntaḥpuraparijanāmātyavargānuyātaḥ /
tasmin kāle sakhisahacaraḥ puṇḍarīko 'pi nākāt kiñcillajjāvanatavadano
vallabhāṃ svām upetaḥ // AKad_8.89 // / candrāpīḍaḥ svām api jānann atha mūrtiṃ tārāpīḍaṃ putravad eva praṇanāma /
tadvat taṃ ca praśrayaśīlaḥ śukanāsaṃ dattānando 'vandata sarvāś ca
janitrīḥ // AKad_8.90 // / māyā dhātur iyaṃ bhaved bhagavataḥ kiṃ śvetaketor idaṃ sāmarthyaṃ tapasām
athendumahasām atrendrajālāyitam / / vaiśampāyana ity avedi yad asāv eko 'pi tadbandhubhir yac cāsau sa tu
puṇḍarīka iti te tasmin bhave saṃsthitāḥ // AKad_8.91 // / sa puṇḍarīko munir apy apaśyad ātmānam antaḥ śukanāsaputram /
praṇamya bhūmau pitaraṃ krameṇa manoramādyā jananīr vavande // AKad_8.92
atha vilāsavatī samanoramā stanayugasrutadugdhakaṇāvaliḥ /
sutavapuḥparirambhamahotsavaṃ phalitasarvamanoratham anvabhūt // AKad_8.93
tārāpīḍas tu pādānatam anavarataprasrutānandabāṣpaś candrāpīḍaṃ bhujābhyāṃ
katham api sahasotthāpya kaṇṭhe gṛhītvā / / śāpenātrāvatīrṇo yadi tad api bhavān uttamo lokapālaḥ prakhyāpyeti
pratīpaṃ praṇatatanur asāv asya pādau vavande // AKad_8.94 //
tasmai nivedya nṛpacakram anicchate 'pi yatnāt kramopanatayā saha
rājalakṣmyā / / nojjhāñcakāra cirasaṃcitam āśramaṃ sat tatprārthito 'pi mahiṣīsahitaś
caturtham // AKad_8.95 // / ājagmus tatra valgatturagakhurapuṭoddhūtadhūlīkaḍāraiś
cūḍāpratyuptabhāsvanmaṇiruciruciraiḥ śobhamānāḥ śirobhiḥ /
candrāpīḍendusaṃdarśanarabhasasamutphullalolekṣaṇābjā
nirvyājautsukyasajjīkṛtaniratiśayopāyanāḥ pārthivendrāḥ // AKad_8.96 //
saṃkalpādhikalābhaharṣarabhasojjṛmbhāvilolībhavadgandharvapramadākadambakṛtakrīḍākarāsphālanām
sārdhaṃ citrarathas tato madirayā haṃsaś ca gauryā saha draṣṭuṃ nṛttamayīm
iva vyavasitām ājagmatur medinīm // AKad_8.97 // / tābhyām etya nirasya tāpasatanucchāyāṃ duhitroḥ kṛte bhāsvatkautukamaṅgale
navavadhūveṣe manohāriṇi / / nirvṛtte ca samantrahomasubhagārambhe vivāhotsave
tatrānyonyasamāgamapramuditāḥ sarve mudaṃ lebhire // AKad_8.98 //
iti vitatavilāsaḥ puṇḍarīkeṇa sākaṃ divi bhuvi ca vicitrodyānalīlāvihāraḥ
abhimataphalasampadvardhamānābhinandaḥ śriyam abhajata candrāpīḍamūrtir