View original HTML file with complete header information
kailāsaśikharāsīnaṃ kālakandarpanāśanam /
kailāsaśikharāsīnaṃ kālakandarpanāśanam /
prasannaṃ parameśānaṃ jagadānandakāraṇam // Āk_1,1.1 // / praṇamya parayā bhaktyā bhairavī stutimātanot /
devadeva mahādeva janmadāridryanāśana // Āk_1,1.2 // / prasīda karuṇāmūrte prasanna parameśvara /
divyāgamarahasyāni kulakaulādikāni ca // Āk_1,1.3 //
jāne tava prasādena māyāmaṅgalavigraha /
śrotumicchāmi sarveśa tava divyarasāyanam // Āk_1,1.4 //
jarājanmāmayaghnaṃ ca khecaratvādisiddhidam /
dāridryaduḥkhaśamanaṃ brahmatvādivarapradam // Āk_1,1.5 //
īśvara uvāca / / sādhu sādhu mahābhāge sarvalokopakāriṇi /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985296 (0.023):
nārada uvāca / sādhu sādhu mahābhāga sarvalokopakārakam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18832638 (0.039):
saṃhatābhyāṃ tu pāṇibhyāṃ praṇanāma maheśvaram // RKV_48.85 // / īśvara uvāca: / sādhu sādhu mahāsattva varaṃ yācasva dānava /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18830339 (0.043):
yāvannotthāpyate hyeṣa dānavo bhaktavatsala // RKV_45.17 // / īśvara uvāca: / sādhu sādhu mahādevi sarvalakṣaṇalakṣite /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316113 (0.055):
sādhu sādhu mahābhāge SvaT_1.11c / sādhu sādhu mahābhāge KubjT_1.44a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506549 (0.055):
śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge % yattvayā paricoditam // SvaT_1.11 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27763787 (0.055):
śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge yattvayā paricoditam // SvaT_1.11 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456498 (0.055):
śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge mahānandavidhāyini /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27812295 (0.058):
śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge $ sādhu parvatanandini &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11785669 (0.058):
śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge sādhu parvatanandini /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19249085 (0.060):
śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge $ sādhu mālini sarvathā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17485941 (0.060):
śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge sādhu mālini sarvathā /
tatsarvaṃ jāyate sūtācchuddhātmaprāṇavallabhe // Āk_1,1.6 //
sarvalokopakārārthaṃ guhyāt guhyatamaṃ hitam /
rasendrasya samutpattiṃ lakṣaṇaṃ ca surārcite // Āk_1,1.7 // / tatsarvaṃ sampravakṣyāmi śṛṇu bhairavi samprati /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21374414 (0.054):
vakṣyāmi rasabandhāni śṛṇu bhairavi samprati // Āk_1,23.164 //
/ surendrair munibhir divyaiḥ gandharvoragakiṃnaraiḥ // Āk_1,1.8 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16009309 (0.059):
sevitaṃ munibhirdevairyakṣagandharvakinnaraiḥ // NarP_1,124.14 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11036099 (0.059):
devaiḥ sahendrair muniyakṣasiddhair BrP_38.18a / gandharvavidyādharadaityamukhyaiḥ BrP_38.18b
prārthito bhavatyāṃ tu kumārotpattim icchadbhiḥ /
tārakāsuranāśāya lokānāṃ rakṣaṇāya ca // Āk_1,1.9 // / tadā himālayagireḥ guhāyāṃ suciraṃ priye /
saṃkrīḍamānayoḥ kālo gato naḥ putralipsayā // Āk_1,1.10 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17425830 (0.043):
dūtaẖ kim iti nāyātaẖ kālo hi suciraṃ gataḥ" /"
trijagatkṣobhi surataṃ tyajituṃ preṣitaḥ suraiḥ /
kapotarūpamāsthāya vahniḥ prāgād gavākṣataḥ // Āk_1,1.11 //
taṃ dṛṣṭvā lajjayā devi visṛṣṭaṃ surataṃ mayā /
nikṣiptaṃ vadane vahnerāvayosteja ujjvalam // Āk_1,1.12 //
tena dandahyamāno'gnirgaṅgāyāṃ tannyamajjayat / / tena gaṅgāpi saṃtaptā tadbahir visasarja ca // Āk_1,1.13 //
tat dvidhābhūdbahiḥ prāpya caikaṃ skandaprasūtaye /
anyacchuddharaso jāto hyāpadaṃbudhipāradaḥ // Āk_1,1.14 //
śatayojananimneṣu pañcakūpeṣu saṃsthitaḥ /
tanmalā dhātavo jātā maṇayo divyavastu ca // Āk_1,1.15 //
tattatkṣetraviśeṣeṇa nāmavarṇādikān guṇān /
bhinnaḥ prāpto rasendro'yaṃ janmadāridryabhañjanaḥ // Āk_1,1.16 //
te kūpāḥ pralaye pañca saṃjñā jātādi vai mukhāḥ /
sasaṃcavarṇāṃ nivṛttyā nikṣiptā niyutāni hi // Āk_1,1.17 // / pañcavarṇāni deveśi sarvasattvayutāni ca /
pūrvasyāṃ pāradaḥ śveto nānāvarṇairgadāpahaḥ // Āk_1,1.18 //
cañcalo dakṣiṇasyāṃ tu rasendro nīlavarṇavān /
doṣahīno'tirūkṣaśca sutarāṃ capalaḥ priye // Āk_1,1.19 //
tena jātā bhujaṅgendrā jarājanmagadoṣojjhitāḥ /
paścimasyāṃ tu sūtākhyaḥ pītavarṇo 'tirūkṣakaḥ // Āk_1,1.20 //
sarvadoṣayuto'sau tu śuddho'ṣṭādaśakarmabhiḥ /
sarvasiddhiprado devi dehalohādisiddhidaḥ // Āk_1,1.21 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21325244 (0.047):
sa cāṣṭādaśasaṃskāraiḥ śuddhaḥ siddhiprado bhavet /
uttarasyāṃ diśo raktaḥ sarvadoṣavivarjitaḥ /
rasāyanaṃ tu tenaiva devā janmajarojkṣitāḥ // Āk_1,1.22 //
madhye tu miśrako jñeyaḥ sarvavarṇasamanvitaḥ /
bahiścandrārkācchāyo raso doṣasamanvitaḥ // Āk_1,1.23 //
sa cāṣṭādaśasaṃskāraiḥ śuddhaḥ siddhiprado bhavet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21325205 (0.047):
sarvadoṣayuto'sau tu śuddho'ṣṭādaśakarmabhiḥ / / sarvasiddhiprado devi dehalohādisiddhidaḥ // Āk_1,1.21 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21325413 (0.062):
śuddho'ṣṭādaśasaṃskāraiḥ sūto bhavati siddhidaḥ /
amarāṇāṃ svarūpaṃ tu rasendro hi maheśvaraḥ // Āk_1,1.24 // / pūrayāmāsatustau ca stokato hyatidurlabhau /
anyeṣu sarvakāryeṣu siddhado'pi hi karmabhiḥ // Āk_1,1.25 //
aṣṭādaśabhiratyantaṃ śuddhaḥ siddhiprado drutam /
rasāvatāraṃ yo vetti sa tu dhārmikasattamaḥ // Āk_1,1.26 //
āyuṣyasukhasaṃtānadhanārogyamavāpnuyāt /
/ janmarogajarāmṛtyudāridryāṃbhonidheḥ param // Āk_1,1.27 //
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrau.htm.txt) 430958 (0.061):
janmamṛtyujarāvyādhi- $ rogaśokādyupadrutaḥ &
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrpu.htm.txt) 1582639 (0.061):
janmamṛtyujarāvyādhi-rogaśokādyupadrutaḥ /
pāraṃ dadāti tenaiva pāradaḥ parikīrtitaḥ / / rasoparasalohādikartṛtvācca rasendrakaḥ // Āk_1,1.28 //
mama pratyaṅgasūtatvāt sūta ityabhidhīyate /
sūte yasmātsarvasiddhiṃ tasmātsūta iti smṛtaḥ // Āk_1,1.29 //
mama deharaso yasmāt rasastasmātprakīrtitaḥ /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27812711 (0.024):
sūto 'yaṃ matsamo devi $ mama pratyaṅgasambhavaḥ & / mama deharaso yasmāt % rasastenāyamucyate // Ras_1.36 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11786084 (0.024):
sūto 'yaṃ matsamo devi mama pratyaṅgasambhavaḥ / / mama deharaso yasmāt rasastenāyamucyate // Ras_1.36 //
jarāmaraṇadāridryaroganāśāya śasyate // Āk_1,1.30 //
tasmāśrasa iti prokto dhātutvācca varānane /
sarvadhātūnrasatyeṣaḥ tasmācca rasa īritaḥ // Āk_1,1.31 //
mitrakārī savarṇatvātsarvasiddhipradāyakaḥ /
pārado vyādhisaṃhartā rasendro rasakarmaṇi // Āk_1,1.32 // / dhātukarmasu sūtaḥ syād rasendro rasasādhane /
sarvakarmārhatatayā sarvatayā priye // Āk_1,1.33 // / sarvasiddhiprado devi miśrako'yamudāhṛtaḥ /
/ amoghasiddhimamalaṃ sarvasiddhipradaṃ rasam // Āk_1,1.34 //
ālokya tridaśāḥ sarve brahmaviṣṇupuregamāḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820581 (0.045):
īśvara uvāca / trikhaṇḍīṃ sampravakṣāmi brahmaviṣṇumaheśvarīṃ /AP_146.001ab/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4842645 (0.048):
dhānyameruḥ pañcakhāro 'para ekaikakhārakāḥ /AP_212.030ab/ / svarṇatriśṛṅgakāḥ sarve brahmaviṣṇumaheśvarān //AP_212.030cd/
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21058302 (0.055):
surās tvām abhiṣiñcyaṃ tu brahma viṣṇu maheśvarāḥ |
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13111917 (0.060):
parameśvarecchāpreritamāyāgarbhādhikārīyarudraviṣṇubrahmādidvāreṇa
Timirodghāṭana (plus short Nirvāṇakārikā at the end) (timudghu.htm.txt) 5514993 (0.062):
TimUdgh9.7cd: dhyāyanti paramāśākti<ṃ> & brahmaviṣṇumaheśvaraḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6708770 (0.063):
gṛhṇagahṇa maṇḍalamadhye praveśayapraveśaya kiṃ vilambasi brahmasatyena / viṣṇusatyena ṛṣisatyena rudrasatyena āveśaya āveśaya kilikili khilikhili
māmabhiprārthayāmāsuḥ stotraiśca vividhaiḥ priye // Āk_1,1.35 // / rasendradarśanādeva narapakṣimṛgādayaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820581 (0.059):
trikhaṇḍīṃ sampravakṣāmi brahmaviṣṇumaheśvarīṃ /AP_146.001ab/ / 1 ya vāṇīśastu vistṛta iti ña..
siddhiṃ nānāvidhāṃ yānti tannivāraya śaṃkara // Āk_1,1.36 // / tasmāt tridhā kañcukābhirdoṣaiścāsau niyojitaḥ /
tadā prabhṛti doṣaiśca kañcukābhiśca varjitaḥ // Āk_1,1.37 // / śuddho'ṣṭādaśasaṃskāraiḥ sūto bhavati siddhidaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21325243 (0.062):
bahiścandrārkācchāyo raso doṣasamanvitaḥ // Āk_1,1.23 // / sa cāṣṭādaśasaṃskāraiḥ śuddhaḥ siddhiprado bhavet /
/ dhūmaściṭiciṭiścaiva maṇḍūkaplutireva ca // Āk_1,1.38 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21338815 (0.019):
/ dhūmaściṭiciṭiścaiva maṇḍūkaplutireva ca // Āk_1,5.73 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27823809 (0.032):
tadā grasati lohāni % tyajecca gatimātmanaḥ // Ras_11.74 // / dhūmaś ciṭiciṭiścaiva $ maṇḍūkaplutireva ca &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11797177 (0.032):
tadā grasati lohāni tyajecca gatimātmanaḥ // Ras_11.74 // / dhūmaś ciṭiciṭiścaiva maṇḍūkaplutireva ca /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27822296 (0.041):
mantradhyānādinā tasya $ kṣīyate pañcamī gatiḥ // Ras_10.17 // / dhūmaściṭiciṭiścaiva $ maṇḍūkaplutireva ca &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11795662 (0.041):
mantradhyānādinā tasya kṣīyate pañcamī gatiḥ // Ras_10.17 // / dhūmaściṭiciṭiścaiva maṇḍūkaplutireva ca /
sakaṃpaśca vikaṃpaśca pañcāvasthā rasasya tu /
/ rasasya gatayaḥ pañca jale syājjalavadgatiḥ // Āk_1,1.39 //
dhūme dhūmagatiḥ sūtaḥ staraṇe haṃsavadgatiḥ /
kiṭṭe kiṭṭanibhā devi pañcamo jīvavadgatiḥ // Āk_1,1.40 //
catasro gatayo dṛśyāḥ adṛśyā paṃcamī gatiḥ /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27822283 (0.039):
catasro gatayo dṛśyā % adṛśyā pañcamī gatiḥ // Ras_10.16 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11795649 (0.039):
catasro gatayo dṛśyā adṛśyā pañcamī gatiḥ // Ras_10.16 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3923650 (0.039):
catasro gatayo dṛśyā adṛśyā pañcamī gatiḥ // VRrs_1.84 //
yantrauṣadhādyai roddhavyāścatasro gatayaḥ priye // Āk_1,1.41 //
dhyānamantrauṣadhādyaiśca roddhavyā pañcamī gatiḥ /
/ pārthivaśca tathaivāpya āgneyaścānilastathā // Āk_1,1.42 //
nābhaso gajacarmākhyaḥ puṇḍarīko visarpakṛt /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21325551 (0.040):
puṇḍarīko dadrukaro visarpaśca visarpakṛt / / hāridraḥ pāḍukṛtprokto raktacarmākṣipāṭalam // Āk_1,1.48 //
hāridro raktacarmākhyo nāraṅgo raktabindukaḥ // Āk_1,1.43 // / asahyāgniśca maṇḍūko malā naisargikāḥ smṛtāḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21325554 (0.040):
puṇḍarīko dadrukaro visarpaśca visarpakṛt / / hāridraḥ pāḍukṛtprokto raktacarmākṣipāṭalam // Āk_1,1.48 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051963 (0.046):
māṣastu picchilarasaḥ $ kuruvindo vṛṣākaraḥ & / rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt % khañjakākhyaḥ kalāyakaḥ // VAnigh_339 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054914 (0.046):
māṣastu picchilarasaḥ kuruvindo vṛṣākaraḥ / / rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt khañjakākhyaḥ kalāyakaḥ // VAnigh_339 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819657 (0.047):
āmalakyau dvidhā caiva ciñcā ciñcārasas tathā / / āmrātako 'tha nāraṅgo nimbūr jambīrakadvayam // Rajni_11.5
/ kālikā malinī caiva kapotī raktakañcukā // Āk_1,1.44 //
salomī girijā caiva piṅgalī sapta kañcukāḥ /
aupādhikā imā jñeyāḥ pārade kīrtitāḥ priye // Āk_1,1.45 // /
viṣaṃ nāgaśca vaṅgaśca yaugikaśca trayaḥ smṛtāḥ /
/ bhaumaḥ kuṣṭhakaraścāpyo doṣodrekaṃ karoti saḥ // Āk_1,1.46 //
āgneyaḥ kurute dāhaṃ vāyavyaḥ śūlakṛdbhavet /
bādhiryaṃ nābhaso doṣo gajatvaggajacarmakṛt // Āk_1,1.47 //
puṇḍarīko dadrukaro visarpaśca visarpakṛt / / hāridraḥ pāḍukṛtprokto raktacarmākṣipāṭalam // Āk_1,1.48 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21325489 (0.040):
nābhaso gajacarmākhyaḥ puṇḍarīko visarpakṛt / / hāridro raktacarmākhyo nāraṅgo raktabindukaḥ // Āk_1,1.43 //
nāraṅgo dumbaraṃ kuṣṭhaṃ raktabījo masūrikāḥ / / asahyāgnir mohakārī maṇḍūkaścarmakīlakṛt // Āk_1,1.49 //
malo mūrcchākaro devi khyātā doṣodbhavāstathā /
kālikā kṛṣṇavarṇaṃ ca malinī malasagraham // Āk_1,1.50 //
kapotī svarasādaṃ ca visphoṭaṃ raktakañcukā /
salomī vamanaṃ kuryāt girijā jāḍyakāriṇī // Āk_1,1.51 //
piṅgalī netraghnī doṣāḥ kacukajāḥ smṛtāḥ /
viṣaṃ mṛtyuprado nāgo jāḍyaṃ vaṅgassurārcite // Āk_1,1.52 //
kurute pūtigandhatvaṃ gadā yaugikasambhavāḥ /
/ prathamārtavasusnātā surūpā śubhalakṣaṇā // Āk_1,1.53 //
śuddhāmbaradharā mālyagandhanliptā subhūṣitā /
uttamāśvasamārūḍhā ratisaṅgavivarjitā // Āk_1,1.54 //
abhyarcya gaṇanāthaṃ ca bhairavaṃ ca guruṃ purā / / rasendrabhairavaṃ dhyātvā kūpasthaṃ pāradaṃ priye // Āk_1,1.55 //
paśyecchīghraṃ tato gacchet na punaḥ pṛṣṭhamīkṣayet /
eṣā yojanamātroā kumārī hayasādhanā // Āk_1,1.56 // / tadānīm āharettatu kumārāsaṃjighṛkṣayā /
kūpamadhyāt samutpatya so'nudhāvati tāṃ prati // Āk_1,1.57 // / yāvadyojanamāgatya punaḥ kūpe viśetkṣaṇāt /
paritaḥ kṛtagarteṣu teṣu teṣu ca saṃsthitam // Āk_1,1.58 // / taṃ rasendraṃ śucirbhūtvā gṛhṇīyādrasadeśikaḥ /
gauravādagnivadanāt patito daradāhvaye // Āk_1,1.59 //
deśe sa sūto bhūlīnaḥ tantrajñai rasakovidaḥ /
nikṣipya mṛttikāyantre pātanākhye samāgataḥ // Āk_1,1.60 // / pārado gṛhyate devi doṣahīnassa ucyate /
evameva tatra tatra siddhavidyādharaissadā // Āk_1,1.61 // / nikṣepitaḥ pāradendro vidyate devi siddhidaḥ // Āk_1,1.62 //
śrībhairavī / / rasopadeśadātāraṃ tacchiṣyaṃ kākinīstriyam /
rasapūjāṃ tu pṛcchāmi yathāvat kathayasva me // Āk_1,2.1 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21331121 (0.032):
rasasaṃskāramīśa tvaṃ yathāvatkathayasva me / / śrībhairavaḥ /
śrībhairavaḥ / / / śṛṇu bhairavi tatsarvamapūrvaṃ kathayāmi te /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21331121 (0.026):
rasasaṃskāramīśa tvaṃ yathāvatkathayasva me / / śrībhairavaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402621 (0.027):
śrībhairavaḥ / / śṛṇu bhairavi tatsarvamapūrvaṃ kathayāmi te // Āk_2,9.3 //
ācāryo jñānavāndakṣaḥ śīlavān guṇavān śuciḥ // Āk_1,2.2 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27813092 (0.051):
dharmajñaḥ satyavāk dakṣaḥ % śīlavān guṇavān śuciḥ // Ras_2.3 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11786465 (0.051):
dharmajñaḥ satyavāk dakṣaḥ śīlavān guṇavān śuciḥ // Ras_2.3 //
dharmajñaḥ satyasaṃdhaśca rasaśāstraviśāradaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043002 (0.046):
rāmaḥ satpuruṣo loke $ satyadharmaparāyaṇaḥ & / dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca % śīlavān anasūyakaḥ // Ram_2,2.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685269 (0.046):
rāmaḥ satpuruṣo loke satyadharmaparāyaṇaḥ / / dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca śīlavān anasūyakaḥ // Ram_2,2.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958819 (0.046):
rāmaḥ satpuruṣo loke satyadharmaparāyaṇaḥ / / dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca śīlavān anasūyakaḥ // RamS_2,2.20 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260713 (0.046):
2.002.020a rāmaḥ satpuruṣo loke satyadharmaparāyaṇaḥ / 2.002.020c dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca śīlavān anasūyakaḥ
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27813090 (0.054):
dharmajñaḥ satyavāk dakṣaḥ % śīlavān guṇavān śuciḥ // Ras_2.3 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11786463 (0.054):
dharmajñaḥ satyavāk dakṣaḥ śīlavān guṇavān śuciḥ // Ras_2.3 //
vedavedāntatattvajño nirmalaḥ śivavatsalaḥ // Āk_1,2.3 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4582321 (0.027):
vedavedāṅgatattvajñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ // BndP_2,21.2 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18827693 (0.027):
vedavedāṅgatattvajñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ // RKV_40.22 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10828332 (0.027):
vedavedāṅgatattvajñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ // RKS_77.26 //
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2542955 (0.032):
vedaśāstraṃ sanātanam Mn_12.99b / vedaśāstrārthatattvajño Mn_12.102a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15343120 (0.033):
śivaloke sthitā nityaṃ % sā me pāpaṃ vyapohatu // LiP_1,82.91 // / vedaśāstrārthatattvajñaḥ $ sarvakāryābhicintakaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7236887 (0.033):
śivaloke sthitā nityaṃ sā me pāpaṃ vyapohatu // LiP_1,82.91 // / vedaśāstrārthatattvajñaḥ sarvakāryābhicintakaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29000022 (0.039):
vedaśāstra namo 'stu te LiP_1,18.37b / vedaśāstrārthatattvajñaḥ LiP_1,82.92a
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821787 (0.044):
vedavedāṅgatattvajño nītiśāstra viśāradaḥ // NarP_1,7.12 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20831614 (0.049):
14,096.015d@004_1007 tataś cāpi cyutaḥ kālād iha loke mahāyaśāḥ / 14,096.015d@004_1008 vedaśāstrārthatattvajño bhogavān brāhmaṇo bhavet
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21361253 (0.057):
bhavetpuṃrūpavāgdevī sarvaśāstrārthavedinī / / vedavedāntaviddhīmāñjīvet pañcaśatābdakam // Āk_1,15.634 //
devībhaktaḥ sadā śānto rasamaṇḍapakovidaḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26586127 (0.036):
mantrasiddho mahāvīro niścalaḥ śivavatsalaḥ / / devībhaktaḥ sadā dhīro devatāyāgatatparaḥ // Rrā_3,1.13 //
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26204024 (0.036):
mantrasiddho mahāvīro niścalaḥ śivavatsalaḥ / / devībhaktaḥ sadā dhīro devatāyāgatatparaḥ // Rmañj_1.11 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3937309 (0.054):
mantrasiddho mahāvīro niścalaśivavatsalaḥ // VRrs_6.3 // / devībhaktaḥ sadā dhīro devatāyāgatatparaḥ /
mantrasiddho mahāvīro devatāyāgatatparaḥ // Āk_1,2.4 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3937302 (0.062):
ācāryo jñānavāndakṣo rasaśāstraviśāradaḥ / / mantrasiddho mahāvīro niścalaśivavatsalaḥ // VRrs_6.3 //
rasadīkṣāvidhānajño mantrauṣadhamahārasān /
rāgasaṃkhyāṃ bījakalpaṃ dvandvamelāpanaṃ biḍam // Āk_1,2.5 //
rañjanaṃ sāraṇāṃ tailaṃ dalāni krāmaṇāni ca / / varṇotkarṣaṃ mṛdutvaṃ ca jāraṇaṃ bālavṛddhayoḥ // Āk_1,2.6 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27813128 (0.010):
rañjanaṃ sāraṇaṃ tailaṃ % dalāni krāmaṇāni ca // Ras_2.5 // / varṇotkarṣaṃ mṛdutvaṃ ca $ jāraṇāṃ bālabaddhayoḥ &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11786501 (0.010):
rañjanaṃ sāraṇaṃ tailaṃ dalāni krāmaṇāni ca // Ras_2.5 // / varṇotkarṣaṃ mṛdutvaṃ ca jāraṇāṃ bālabaddhayoḥ /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27813121 (0.030):
rāgasaṃkhyāṃ bījakalāṃ $ dvaṃdvamelāpanaṃ viḍam & / rañjanaṃ sāraṇaṃ tailaṃ % dalāni krāmaṇāni ca // Ras_2.5 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11786494 (0.030):
rāgasaṃkhyāṃ bījakalāṃ dvaṃdvamelāpanaṃ viḍam / / rañjanaṃ sāraṇaṃ tailaṃ dalāni krāmaṇāni ca // Ras_2.5 //
khecarīṃ bhūcarīṃ caiva yo vetti sa gururbhavet /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27813132 (5.960):
varṇotkarṣaṃ mṛdutvaṃ ca $ jāraṇāṃ bālabaddhayoḥ & / khecarīṃ bhūcarīṃ caiva % yo vetti sa gururmataḥ // Ras_2.6 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11786505 (5.960):
varṇotkarṣaṃ mṛdutvaṃ ca jāraṇāṃ bālabaddhayoḥ / / khecarīṃ bhūcarīṃ caiva yo vetti sa gururmataḥ // Ras_2.6 //
<śiṣyalakṣaṇam> / gurubhaktaḥ sadācāro lobhamāyāvivarjitaḥ // Āk_1,2.7 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27813067 (0.042):
śrībhairava uvāca / nispṛho nirahaṃkāro $ lobhamāyāvivarjitaḥ &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11786440 (0.042):
śrībhairava uvāca / nispṛho nirahaṃkāro lobhamāyāvivarjitaḥ /
nispṛho nirahaṅkāraḥ satyavāṅniyamasthitaḥ /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27813067 (0.034):
śrībhairava uvāca / nispṛho nirahaṃkāro $ lobhamāyāvivarjitaḥ &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11786440 (0.034):
śrībhairava uvāca / nispṛho nirahaṃkāro lobhamāyāvivarjitaḥ /
nirālasyaḥ svadharmajñaḥ ṣaṭkarmanirataḥ sudhīḥ // Āk_1,2.8 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28878169 (0.054):
dvijendraḥ paṃcakālajñaḥ ṣaṭkarmaniratastu vā /
dambhahiṃsādinirmuktaḥ śivācāreṣu dīkṣitaḥ /
atyantasādhakaḥ śānto mantrānuṣṭhānatatparaḥ // Āk_1,2.9 //
dāntaḥ śiṣyaḥ sa vijñeyaḥ śaktimān gatamatsaraḥ /
/ ākuñcitasnigdhakeśā padmapatrāyatekṣaṇā // Āk_1,2.10 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28964192 (0.050):
padmapatrāyatekṣaṇāḥ LiP_1,20.85b / padmapatrāyatekṣaṇāḥ LiP_1,80.40d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1244596 (0.051):
padmapatrāyatekṣaṇā SvaT_10.834d / padmapatrāyatekṣaṇāḥ SvaT_10.308b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26768514 (0.054):
hārair alaṃkṛtagrīvāḥ % padmapattrāyatekṣaṇāḥ // BrP_41.20 // / pīnonnatakucāḥ śyāmāḥ $ pūrṇacandranibhānanāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11039837 (0.054):
hārair alaṃkṛtagrīvāḥ padmapattrāyatekṣaṇāḥ // BrP_41.20 // / pīnonnatakucāḥ śyāmāḥ pūrṇacandranibhānanāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16865696 (0.055):
padmapattrāyatekṣaṇāḥ BrP_41.20d / padmapattrāyatekṣaṇāḥ BrP_44.27b
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23937723 (0.064):
padmanābhaṃ viśālākṣaṃ $ padmapattranibhekṣaṇam & / dīrghatuṅgamahāghrāṇaṃ % nīlajīmūtasaṃnibham // NsP_11.29 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17002711 (0.064):
padmanābhaṃ viśālākṣaṃ padmapattranibhekṣaṇam / / dīrghatuṅgamahāghrāṇaṃ nīlajīmūtasaṃnibham // NsP_11.29 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13805675 (0.064):
padmapatrasamṛddhāsu HV_79.39*887:4a / padmapatrāyatekṣaṇa HV_39.25ab*529:2b
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27410685 (0.064):
padmapatrāyatekṣaṇaḥ NsP_48.115b / padmapatrāyatekṣaṇām NsP_56.12d
dīrghottuṅgaghrāṇakeśā vidrumādharaśobhitā /
dāḍimībījadaśanā kambugrīvonnatastanī // Āk_1,2.11 //
śirīṣamālāmṛdulabāhupāśavirājitā /
saṃkīrṇorasthalā nimnanābhiḥ sūkṣmā calāṅgakā // Āk_1,2.12 //
talodarī romarājivalitrayavibhūṣitā / / viśālajaghanopetā rambhoruḥ subhagā priyā // Āk_1,2.13 //
kādalopamajaṅghā ca pāṭalāṅghrisaroruhā / / śoṇāmalanakhopetā rājahaṃsagatiḥ śubhā // Āk_1,2.14 //
kalakokilanidhvānakalakaṇṭhādimañjulā /
pippalachadasaṃkāśasmaramandiramaṇḍitā // Āk_1,2.15 //
yuvatī śyāmalā snigdhā surūpā śubhalakṣaṇā /
cumbanasparśanāśleṣaratikarmavicakṣaṇā // Āk_1,2.16 //
bahule yā puṣpavatī pakṣe sā kākinī smṛtā /
svasvavarṇasadbhūtā grāhyā vāpyanyavarṇajā // Āk_1,2.17 //
rasakarmaṇi dīkṣāyāṃ prayoge ca rasāyane / /
kākinyabhāve taruṇī surūpānyāthavā bhavet // Āk_1,2.18 //
gandhakaṃ goghṛtopetaṃ niṣkaṃ triḥ saptavāsaram /
prātardadyāttu sā nārī kākinīsadṛśā bhavet // Āk_1,2.19 //
dhārmikaḥ pāpabhīruśca balavān jñānavittamaḥ /
nyāyaśreṣṭhaḥ sarvasamo rasāgamaviśāradaḥ // Āk_1,2.20 //
bhūpatiścāsya mantrī ca sarvaśāstraviśāradaḥ / / sarvadharmarataḥ śreṣṭho nyāyamārgapravartakaḥ // Āk_1,2.21 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19708357 (0.047):
01,198.008a tatra gatvā sa dharmajñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361020 (0.049):
mahādhanī ca dharmajñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ / / punaḥ sa yāti vaikuṇṭhaṃ mṛto 'sau narapuṅgavaḥ // GarP_2,34.106 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4330410 (0.053):
sautiṃ papraccha dharmātmā sarvaśāstraviśāradaḥ | *HV_1.0*3:8 |
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16468939 (0.062):
sarvaśāstraviśāradaḥ *HV_1.0*3:8b / sarvaśāstraviśāradaḥ HV_108.92b / sarvaśāstraviśāradāḥ HV_65.12b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13861817 (0.062):
sarvaśaḥ sarvagahanaṃ HV_9.35c / sarvaśāstraviśāradaḥ HV_1.0*3:8b / sarvaśāstraviśāradaḥ HV_108.92b
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15496808 (0.062):
05,171.005a bhīṣma tvam asi dharmajñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ / 05,171.005c śrutvā ca dharmyaṃ vacanaṃ mahyaṃ kartum ihārhasi
/ rasaśālāṃ pravakṣyāmi rasendrasya varānane /
nirṇayecca nirātaṅke deśe ca nirupaplave // Āk_1,2.22 // / āstikaprāṇisubhage dhanadhānyasamākule /
saurājye pūrṇavibhave nirapāye hyanindake // Āk_1,2.23 // / nagare sarvavarṇāḍhye mahāmāheśvarāvṛte /
tatrāpi vijaye sthāne pavitre ca surakṣite // Āk_1,2.24 // / savyālapaśupakṣyādisaṃbādhaparivarjite /
samasthale ca prākāraparighārgalabhūṣite // Āk_1,2.25 //
nāraṅgadāḍimaḍahajambīraphalapūrake /
tālahintālavakulanārikelāmlapāṭale // Āk_1,2.26 //
aśokajambūpanasasālapuṃnāgamaṇḍite / / kapitthapūgasaraladevadārusubilvake // Āk_1,2.27 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15310935 (0.053):
śākhāśatasahasrāḍhye % sarvadrumavibhūṣite // LiP_1,51.2 // / campakāśokapuṃnāga $ vakulāsanamaṇḍite &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7204709 (0.053):
śākhāśatasahasrāḍhye sarvadrumavibhūṣite // LiP_1,51.2 // / campakāśokapuṃnāga vakulāsanamaṇḍite /
dhātrīnyagrodhavaraṇamadhūkāmrātamaṇḍite /
ketakīmallikājātīyūthikāmālatīyute // Āk_1,2.28 //
Gheranda-Samhita (ghers__u.htm.txt) 14818561 (0.061):
<6.3/2> nīpopavanasaṃkulair veṣṭitaṃ paritā @ iva !!6.3! / <6.4/1> mālatīmallikājātī+kesaraiś campakais tathā !
Gheranda-Samhita (ghers_pu.htm.txt) 10198438 (0.061):
<6.3/2> nīpa+ +upa+ +vana+ +saṃkulaiḥ !veṣṭitam paritā @ iva !!6.3! / <6.4/1> mālatī+ +mallikā+ +jātī+ +!+ +kesaraiḥ campakaiḥ tathā !
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416064 (0.061):
mālatī-mallike jāti-yūthī ketakī-campake // GGS_128 //
māgadhīkundakuravatilake śatapatrake / / kumudotpalakalhārapuṇḍarīkāṃbujotpalaiḥ // Āk_1,2.29 //
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9306246 (0.053):
padmotpalakumudapuṇḍarīkasaugandhikatāmarasakalhārasamūpagūḍhaṃ
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27921650 (0.053):
utpalapadmakumudapuṇḍarīkamāndāravāṇi puṣpāṇi, divyāny agarucūrṇāni
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23923786 (0.054):
kusumāni-utpalapadmakumudapuṇḍarīkasaugandhīkāni notpadyante; paṃkapulina
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28744797 (0.055):
parāhatāni divyaiś cotpalapadmakumudapuṇḍarīkamāndārakādyair
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1109257 (0.057):
kumudotpalakalhāra __Vdha_067.023 / puṇḍarīkopaśobhitam__Vdha_067.023
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28626987 (0.058):
suvarṇavālikāsaṃstīrṇatalābhirdivyotpalapadmakumudapuṇḍarīkasaṃchannābhiḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28627434 (0.062):
divyotpalapadmakumudapuṇḍarīkasaṃchāditasalilābhiraṣṭāṅgopetavāriparipūrṇābhiḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28637431 (0.062):
parikhābhirgandhodakābhirdivyaratnotpalapadmakumudapuṇḍarīkasaṃchāditasalilābhiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749466 (0.064):
utpalapadmakumudapuṇḍarīkanaḍinasaugandhikāni | divyāni
haṃsasārasakāraṇḍacakravākavirājitaiḥ / / sarobhiḥ śītalajale paritaḥ pariveṣṭite // Āk_1,2.30 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15532061 (0.041):
haṃsakāraṇḍavākīrṇaiś $ cakravākopaśobhitaiḥ & / sārasārāvasaṃghuṣṭa % padminīṣaṇḍamaṇḍitaiḥ // SvaT_10.104 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27789278 (0.041):
haṃsakāraṇḍavākīrṇaiś cakravākopaśobhitaiḥ / / sārasārāvasaṃghuṣṭa padminīṣaṇḍamaṇḍitaiḥ // SvaT_10.104 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26770830 (0.054):
haṃsakāraṇḍavākīrṇaiś $ cakravākopaśobhitaiḥ & / sārasaiś ca balākaiś ca % kūrmair matsyaiḥ sanakrakaiḥ // BrP_43.61 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11042154 (0.054):
haṃsakāraṇḍavākīrṇaiś cakravākopaśobhitaiḥ / / sārasaiś ca balākaiś ca kūrmair matsyaiḥ sanakrakaiḥ // BrP_43.61 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16976090 (0.057):
haṃsakāraṇḍavākīrṇaiś BrP_43.61a / haṃsakāraṇḍavākīrṇaiś BrP_68.15a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19710139 (0.060):
01,199.045a sarobhir atiramyaiś ca padmotpalasugandhibhiḥ / 01,199.045c haṃsakāraṇḍavayutaiś cakravākopaśobhitaiḥ
śītānilābhilulitalalitaprasavāñcite /
citrodyāne'tirucire rasaśālāṃ prakalpayet // Āk_1,2.31 //
ṣoḍaśastambharucirāṃ caturaśrāṃ samāyatām / / manojñāṃ devadeveśi mattavāraṇasaṃyutām // Āk_1,2.32 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27813641 (0.048):
tanmadhye devadeveśi $ mattavāraṇasaṃyutam & / vātāyanasamopetam % ūrdhvanirgāmidhūmakam // Ras_2.44 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11787014 (0.048):
tanmadhye devadeveśi mattavāraṇasaṃyutam / / vātāyanasamopetam ūrdhvanirgāmidhūmakam // Ras_2.44 //
vātāyanasamopetāṃ kavāṭārgalarakṣitām / / kakṣapatākāsaṃyuktāṃ sarvopakaraṇojjvalām // Āk_1,2.33 //
samālikhitadikpālāṃ samarcitavināyakām / / pratiṣṭhitomāmāheśāṃ dvārapālaiśca rakṣitām // Āk_1,2.34 //
bherīkāhalaghaṇṭādidivyavādyavināditām /
vāstulakṣaṇasaṃyuktāṃ rasaśālāṃ prakalpayet // Āk_1,2.35 //
śālāyāṃ vedikā kāryā sudṛḍhā darpaṇopamā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3937499 (0.058):
bhūḥ samā tatra kartavyā sudṛḍhā darpaṇopamā / / tanmadhye vedikā ramyā kartavyā lakṣaṇānvitā // VRrs_6.16 //
iṣṭakaiḥ khacitā ramyā sasopānā salakṣaṇā // Āk_1,2.36 //
kapilāgomayāliptā hiraṇyakalaśāvṛtā /
/ vedikāyāṃ rasendrasya bhadrapīṭhaṃ prakalpayet // Āk_1,2.37 //
bhadrapīṭhe likhetsamyak sindūreṇa dvihastakam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26586704 (0.049):
ṣaṭkoṇaṃ maṇḍalaṃ tatra sindūreṇa dvihastakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3937888 (0.052):
ṣaṭkoṇaṃ maṇḍalaṃ tatra sindūreṇa dvihastakam // VRrs_6.40 //
ṣaṭkoṇaṃ vasupatraṃ ca tadbahiścāṣṭapatrakam // Āk_1,2.38 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21331203 (0.024):
tadbahiścāṣṭapatraṃ ca kamalaṃ caturaśrakam /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415712 (0.027):
prathamaṃ ṣaḍ-dalaṃ padmaṃ tad-bahir vasu-patrakam / / tad-bahir daśa-patraṃ ca daśopadala-saṃyutam // GGS_111 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15934193 (0.039):
kintu prayogakartṛāṇāṃ paraloko na vidyate / / ṣaṭkoṇaṃ vasupatraṃ ca tadbāhyārkadalaṃ likhet // NarP_1,73.32 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26586701 (0.058):
ṣaṭkoṇaṃ maṇḍalaṃ tatra sindūreṇa dvihastakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3937888 (0.058):
ṣaṭkoṇaṃ maṇḍalaṃ tatra sindūreṇa dvihastakam // VRrs_6.40 //
kamalaṃ caturaśraṃ ca caturdvāropaśobhitam / / rasaliṅgaṃ nyasedyantre puṣpādyaiśca samarcayet // Āk_1,2.39 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21331202 (0.051):
tadbahiścāṣṭapatraṃ ca kamalaṃ caturaśrakam /
/ atha sandhyāṃ pravakṣyāmi rasakarmaphalapradām /
praviśedrasaśālāṃ ca snātaḥ śuddho'nulepitaḥ // Āk_1,2.40 //
śuklamālyāmbaradharaḥ saṃyatātmā jitendriyaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11719033 (0.036):
tadyathā svapne śuklāmbaradharaḥ śuklamālyānulepano brāhmaṇāyanaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15841424 (0.043):
śuklāmbaradharaḥ śuddho gṛhamāgagatya vāgyataḥ /
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13224566 (0.044):
N11.10a/ ekaś ced unnayet sīmāṃ sopavāsaḥ samāhitaḥ / / N11.10c/ raktamālyāmbaradharaḥ kṣitim āropya mūrdhani //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21493535 (0.045):
Manu4.145a/ maṅgala.ācārayuktaḥ syāt) prayata.ātmā jita.indriyaḥ | / Manu4.145c/ japec) ca juhuyāc) ca eva nityam agnim atandritaḥ ||
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13790908 (0.050):
divyaiḥ śastrair alaṃkṛtāḥ HV_112.15*1359:10b / divramālyāmbaradharo HV_108.12c
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16019337 (0.052):
Yāj1.292a/ tatah śukla.ambara.dharah śukla.mālya.anulepanah /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16277978 (0.053):
divyo hi sa mahāsuraḥ HV_App.I,33.21b / divramālyāmbaradharo HV_108.12c
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 708018 (0.053):
bhakto nārāyaṇaṃ devaṃ $ śraddadhāno jitendriyaḥ // / **HV_App.I,42B.3071**235:26 // / sakhilānāṃ sakalpānāṃ $ sapādānāṃ kramaiḥ saha /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22193568 (0.053):
bhakto nārāyaṇaṃ devaṃ śraddadhāno jitendriyaḥ // / **HV_App.I,42B.3071**235:26 // / sakhilānāṃ sakalpānāṃ sapādānāṃ kramaiḥ saha /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28939234 (0.053):
jitakrodho jitendriyaḥ LiP_1,83.24b / jitātmā tu mahābalī LiP_1,66.49d
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3856594 (0.055):
śuklāmbaradharo nityaṃ $ niyataḥ saṃyatendriyaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8896100 (0.055):
śuklāmbaradharo nityaṃ niyataḥ saṃyatendriyaḥ /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13603622 (0.058):
(AVParis_68,3.6) tataḥ śuklāmbaradharo vāgyataḥ saṃyatendriyaḥ | tāṃ niśaṃ
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3619889 (0.062):
ekaś ced unnayet sīmāṃ sopavāsaḥ samāhitaḥ / / raktamālyāmbaradharaḥ kṣitim āropya mūrdhani // Nar_11.10 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21504905 (0.064):
Manu8.173c/ varteta) yāmyayā vṛttyā jita.krodho jita.indriyaḥ || / Manu8.174a/ yas tv adharmeṇa kāryāṇi mohāt kuryān) narādhipaḥ |
yatavāg gurubhaktaśca satyavādī dṛḍhavrataḥ // Āk_1,2.41 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046766 (0.055):
tvaṃ katthase mahārāja $ satyavādī dṛḍhavrataḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689035 (0.055):
tvaṃ katthase mahārāja satyavādī dṛḍhavrataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962613 (0.055):
tvaṃ katthase mahārāja satyavādī dṛḍhavrataḥ / / mama cemaṃ varaṃ kasmād vidhārayitum icchasi // RamS_2,11.3 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264202 (0.055):
2.011.003a tvaṃ katthase mahārāja satyavādī dṛḍhavrataḥ
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11786544 (0.056):
śiṣyo vinītastantrajñaḥ satyavādī dṛḍhavrataḥ // Ras_2.8 // / ye narāḥ kumbhakuddāla- dhvajaśaṅkhādilāñchitaiḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19815396 (0.060):
03,055.008d*0230_03 ahiṃsānirato yaś ca satyavādī dṛḍhavrataḥ
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26204050 (0.061):
śiṣyo nijagurorbhaktaḥ satyavaktā dṛḍhavrataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17177442 (0.062):
satyavādī dṛḍhavrataḥ Ram_2,11.3b / satyavādī maheṣvāso Ram_2,2.29a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16788924 (0.062):
kṛṣṇapārśvam anūdgatā BrP_189.32b / kṛṣṇabhakto jitendriyaḥ BrP_64.20b
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10446979 (0.064):
12,337.038c bhūtabhavyabhaviṣyajñaḥ satyavādī dṛḍhavrataḥ / 12,337.039a tam uvāca nataṃ mūrdhnā devānām ādir avyayaḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27018001 (0.064):
<12337.38/2> bhūtabhavyabhaviṣyajñaḥ !satyavādī dṛḍhavrataḥ !!12337.38! / <12337.39/1> tam uvāca nataṃ mūrdhnā !devānām ādir avyayaḥ !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15783011 (0.064):
<12337.38/2> bhūta-bhavya-bhaviṣya-jñaḥ !satya-vādī dṛḍha-vrataḥ / <12337.39/1> tam uvāca nataṃ mūrdhnā !devānām ādir a-vyayaḥ !
upaviśya samācāmet mṛdule citrakambale / / vāṅmāyāśrīyutaṃ toyam ātmavidyāśivātmakam // Āk_1,2.42 //
tattvaṃ ca śodhayāmīti trivāraṃ vidhivatpibet /
dhyāyedvaradagāyatrīṃ trivāraṃ prajapetpriye // Āk_1,2.43 //
rasabhairavagāyatrīṃ śṛṇu bhairavi tattvataḥ / / aiṃ raseśvarāya vidmahe rasāṅkuśāya dhīmahi /
tannaḥ sūtaḥ pracodayāt / / koṭisūryapratīkāśaṃ daśakoṭīndusaṃnibham // Āk_1,2.44 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535563 (0.039):
tat kumārāya vidmahe kārttikeyāya dhīmahi / / tan naḥ skandaḥ pracodayāt // / tat karāṭāya vidmahe hastimukhāya dhīmahi /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4886970 (0.040):
śāraṅgāya saśarāya hūṃ phaṭ / bhūtagrāmāya vidmahe caturvidhāya dhīmahi / tanno brahma pracodayāt / sambartaka śvasana pothaya 2 hūṃ phaṭ svāhā /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535554 (0.044):
tat puruṣāya vidmahe mahādevāya dhīmahi / / tan no rudraḥ pracodayāt // / tad gāṅgaucyāya vidmahe girisutāya dhīmahi /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535592 (0.045):
tad bhāskarāya vidmahe prabhākarāya dhīmahi / / tan no bhānuḥ pracodayāt // / tat somarājāya vidmahe mahārājāya dhīmahi /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12174838 (0.046):
8.1.191.1 nārāyaṇāya vidmahe vāsudevāya dhīmahi / tan no visṇuḥ pracodayāt
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535618 (0.047):
tat tyajapāya vidmahe mahājapāya dhīmahi / / tan no dhyānaḥ pracodayāt // / tat paramātmāya vidmahe vainateyāya dhīmahi /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535607 (0.049):
taj jvalanāya vidmahe vaiśvānarāya dhīmahi / / tan no vahniḥ pracodayāt // / tat tyajapāya vidmahe mahājapāya dhīmahi /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175129 (0.049):
8.1.196.4 ojo balāya vidmahe atyucchrayāya dhīmahi / taṃ no dhvajaḥ pracodayāt
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175199 (0.049):
8.1.197.7 rāja rājāya vidmahe dhanādhyakṣyāya dhīmahi / tan nas somaḥ pracodayāt
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175176 (0.056):
8.1.197.4 niśā carāya vidmahe khaḍga hastāya dhīmahi / tan no nirṛtiḥ pracodayāt / 8.1.197.5 sudhīśvarāya vidmahe pāśa hastāya dhīmahi
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22414993 (0.056):
gāyatrī yathā -klīṃ caitanyāya vidmahe viśvambharāya dhīmahi tan no gauraḥ / pracodayāt /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13418805 (0.058):
kātyāyanyai vidmahe kanyākumāryai dhīmahi / / tanno durgā pracodayāt // LiP_2,48.26 //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175047 (0.060):
8.1.195.3 vaiśvānarāya vidmahe lālīlāya[*948] dhīmahe / taṃ no agniḥ pracodayāt
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319611 (0.061):
sūryakoṭipratīkāśaṃ SvaT_10.127c / sūryakoṭisamadyutiḥ SvaT_10.1007d
śubhraṃ pañcamukhaṃ devaṃ trinetraṃ candraśekharam / / aṣṭādaśabhujaṃ śāntaṃ pañcakṛtyaparāyaṇam // Āk_1,2.45 //
śuklamālyāṃbaradharaṃ nāgayajñopavītinam /
sphaṭikasaṅkāśaṃ pretārūḍhaṃ raseśvaram // Āk_1,2.46 // / nīlakaṇṭhaṃ ca sarvajñaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26754563 (0.046):
sarvalakṣaṇasaṃyuktaṃ $ sarvābharaṇabhūṣitam & / surūpaṃ varadaṃ śāntaṃ % prabhāmaṇḍalamaṇḍitam // BrP_28.31 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11025890 (0.046):
sarvalakṣaṇasaṃyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam / / surūpaṃ varadaṃ śāntaṃ prabhāmaṇḍalamaṇḍitam // BrP_28.31 //
varadaṃ rasaśāstraṃ ca pāradaṃ bhujaṅgaṃ sudhām // Āk_1,2.47 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26754562 (0.046):
sarvalakṣaṇasaṃyuktaṃ $ sarvābharaṇabhūṣitam & / surūpaṃ varadaṃ śāntaṃ % prabhāmaṇḍalamaṇḍitam // BrP_28.31 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11025889 (0.046):
sarvalakṣaṇasaṃyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam / / surūpaṃ varadaṃ śāntaṃ prabhāmaṇḍalamaṇḍitam // BrP_28.31 //
śaṅkhabhaiṣajyakodaṇḍaśūlakhaṭvāṅgasāyakam /
ḍamaruṃ karavālaṃ ca gadāṃ pāvakamīśvari // Āk_1,2.48 // / ārogyaṃ divyamālāṃ ca hyabhayaṃ dvinavaiḥ karaiḥ /
rasāṅkuśīṃ nijotsaṅge bibhrāṇaṃ vṛṣavāhanam // Āk_1,2.49 // / kapardabhāraruciraṃ mandahāsānanaṃ śivam /
rasabhairavam ācintya tasyotsaṅge rasāṅkuśīm // Āk_1,2.50 // / aṅkuśaṃ cākṣamālāṃ ca dadhatīṃ dakṣahastayoḥ /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27813991 (0.022):
śvetacāmarayormadhye $ muktācchattreṇa śobhitām & / aṅkuśaṃ cākṣamālāṃ ca % dadhatīṃ dakṣahastayoḥ // Ras_2.70 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11787365 (0.022):
śvetacāmarayormadhye muktācchattreṇa śobhitām / / aṅkuśaṃ cākṣamālāṃ ca dadhatīṃ dakṣahastayoḥ // Ras_2.70 //
pāśābhayaṃ ca bibhrāṇāṃ dakṣiṇetarahastayoḥ // Āk_1,2.51 //
caturbhujāṃ raktavarṇāṃ triṇetrāminduśekharām /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11432107 (0.045):
kalaśāścaiva raktābhāṃ raktavastrāṃśca dāpayat / / tathaiva mukhaveṣṭaṃ vā raktacchatraṃ tathaiva ca // Mmk_48.17 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15825410 (0.052):
asthibhirbahubhirbhūyaḥ pītaraktakalevaraiḥ / / raktāntapretakeśaiśaaca citrāsīdbhūrbhayaṅkarī // NarP_1,9.49 //
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6641900 (0.054):
u4.32ab/.kāṣāya^prāvṛtāṃ muṇḍāṃ nārīṃ malina^vāsasaṃ/ / u4.32cd/.nīla^rakta^ambarāṃ dṛṣṭvā; āyāsam adhigacchati//
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15847716 (0.062):
atikṛṣṇāṃ raktavarṇāṃ dhūrtāṃ naivodvahe dvudhaḥ // NarP_1,26.9 //
raktāmbaradharāṃ devīṃ kambugrīvāṃ kṛpāmayīm // Āk_1,2.52 //
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6641900 (0.061):
u4.32ab/.kāṣāya^prāvṛtāṃ muṇḍāṃ nārīṃ malina^vāsasaṃ/ / u4.32cd/.nīla^rakta^ambarāṃ dṛṣṭvā; āyāsam adhigacchati//
ratnālaṅkārarucirāṃ mandahāsavirājitām /
dhyāyedrasāṅkuśīṃ devīṃ devasyābhimukhīṃ śivām // Āk_1,2.53 //
tato bhasma samādāya vāmahastena dhārayet /
naivādhaḥpatitaṃ pātre gṛhītvā gomayaṃ sudhīḥ // Āk_1,2.54 //
viśoṣya pradahetkuṇḍe krameṇa dhārayetpriye /
punaruddhāraṇaṃ caiva sadyojātādibhirbhavet // Āk_1,2.55 // / nirīkṣaṇaṃ prokṣaṇaṃ ca tāḍanābhyukṣaṇaṃ tathā /
sadyojātādibhirmantrairabhimantrya ca tatpunaḥ // Āk_1,2.56 // / mūrdhni vaktre ca hṛdaye guhye caraṇayoḥ kramāt /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15967617 (0.053):
mūrdhniṃ vaktre hṛdi nyasyedguhye caraṇayorapi // NarP_1,86.10 //
īśānādyaiḥ pañcamantraistattatsthāneṣu nikṣipet // Āk_1,2.57 //
sarvāṅgoddhūlanaṃ kuryāt bhasmanā pañcabhiśca taiḥ /
saṃkalpaṃ vidhivatkuryāt rasācāryo maheśvaraḥ // Āk_1,2.58 //
prāṇāyāmatrayaṃ kṛtvā mūlamantreṇa pārvati / / prokṣayenmantritaṃ toyaṃ mūrdhni vāmakarasthitam // Āk_1,2.59 //
ācamya ca punastoyaṃ mūlamantreṇa mantritam / / tridhā dakṣiṇahastasthaṃ pibedācamanaṃ tataḥ // Āk_1,2.60 //
arghyaṃ mūlena dattvā triḥ punarācamya pārvati /
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2866543 (0.062):
sandhyām upāsya savitṛmaṇḍale devīṃ sāvaraṇaṃ vicintya mūlena trir arghyaṃ / dattvā yathāśakti santarpya || Parks_6.5 ||
aṣṭottaraśataṃ japtvā mūlamantramudāradhīḥ // Āk_1,2.61 // / samarpayecca sūtāya rasasandhyeyamīśvari /
trikālamevaṃ kurvīta sandhyāṃ sarvāghanāśinīm // Āk_1,2.62 //
/ vakṣye'haṃ mūlamantrasya śṛṇūddhārakramaṃ priye /
vāṅmāyā kamalā cātha caturthyanto raseśvaraḥ // Āk_1,2.63 //
tato mahākālapadaṃ mahābalapadaṃ tataḥ /
aghorabhairavapadaṃ vajravīrapadaṃ tataḥ // Āk_1,2.64 //
krodhakālapadaṃ caitatsarvaṃ sambuddhisaṃyutam /
kaṣaṣṭavargāntayutaḥ sādhodantaḥ sabindukaḥ // Āk_1,2.65 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15888129 (0.059):
rāśyorantaravargeṇa dvighne ghāte yute tayoḥ // NarP_1,54.45 // / vargayogotha yogāntahṝntirvargāntaraṃ bhavet /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15881266 (0.061):
tatra madhye yamastiṣṭhetsvavarṇaḥ pūrvavaṇayoḥ / / vargāntyān śaṣasaiḥ sārddhamantasthairvāpi saṃyutān // NarP_1,50.150 //
idaṃ pañcākṣaraṃ kūṭaṃ tataḥ karṣaṇasaṃyutaḥ / / savisargo 'pyayaṃ kūṭaścaturvarṇātmakaḥ priye // Āk_1,2.66 //
rasendrabhairavasyāyaṃ mantro dvātriṃśadarṇakaḥ / / gopitaḥ sarvatantreṣu rahasyo'tyantadurlabhaḥ // Āk_1,2.67 //
rasāṅkuśāmantramahaṃ vakṣyāmi śṛṇu bhairavi /
vāṅmāyā bhuvaneśī ca ramā makaraketanaḥ // Āk_1,2.68 // / rasāṅkuśā caturthyāṃ ca namo'nto dvādaśārṇakaḥ /
mantro rasāṅkuśāyāśca tava devyāḥ prakīrtitaḥ // Āk_1,2.69 // / rasabhairavasya chando 'nuṣṭhup prakīrtitaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4882378 (0.044):
chandastriṣṭubhamantyāyāḥ puruṣo 'syāpi deṣatā //AP_295.006cd/ / āśurintro dvādaśānāṃ chandastriṣṭuvudāhṛtaṃ /AP_295.007ab/ / ṛṣiḥ proktaḥ pratirathaḥ sūkte saptadaśārcake //AP_295.007cd/
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9541436 (0.044):
14,13: ṛṣir.viprānām.iti/ / 14,13: eṣa.hi.ṛṣino.bhavati.viprānām.vyāpana.karmāṇām.āditya.raśmīnām/
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21329900 (0.050):
ṛṣistu gaṇakaśchando nyṛcidgāyatrikā smṛtam // Āk_1,3.32 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4882341 (0.052):
ṛṣiḥ syācchivamaṅkalpaśchandastriṣṭuvudāhṛtaṃ /AP_295.004ab/
nandikeśa ṛṣiḥ prokto devaḥ śrīrasabhairavaḥ // Āk_1,2.70 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4882378 (0.035):
āśurintro dvādaśānāṃ chandastriṣṭuvudāhṛtaṃ /AP_295.007ab/ / ṛṣiḥ proktaḥ pratirathaḥ sūkte saptadaśārcake //AP_295.007cd/
Todalatantra (todaltiu.htm.txt) 14705112 (0.063):
śrīśivo'sya ṛṣiḥ prokto ToT_9.37c / śrīhṛṭṭaṃ pṛṣṭhadeśake ToT_7.34d
raṃ bījaṃ laṃ bhavet kīlam antyārṇaḥ śaktirīritaḥ /
rasāṃkuśāyāḥ skandasyārdraṃ bījaṃ kīlakaṃ rasaḥ // Āk_1,2.71 //
namaḥ śaktiriti khyātaṃ rahasyaṃ mantramuttamam /
/ rasaliṅgārcanaṃ vakṣye bhairavi śṛṇu tattvataḥ // Āk_1,2.72 //
vāmapādaṃ puraskṛtya praviśedyāgamandiram /
āsane mṛdule sthitvā śuciḥ saṃyatamānasaḥ // Āk_1,2.73 //
prāṇānāyamya saṃkalpya śrīguruṃ śirasi sthitam /
śuddhasphaṭikasaṃkāśaṃ praśāntaṃ varadābhayam // Āk_1,2.74 //
smarettannāma pūrvaṃ ca tadanujñāmavāpya ca /
divi sthitāśca ye bhūtā bhūmisthā vighnakāriṇaḥ // Āk_1,2.75 //
pātāle ye mahābhūtāḥ te naśyantu śivājñayā /
anenaiva ca mantreṇa digvidikṣv akṣatān kṣipet // Āk_1,2.76 // / puṣpamastrāya phaḍiti nikṣiped antarikṣake /
sarvaśatrupramathanī ceti dakṣiṇapārṣṇikām // Āk_1,2.77 // / trivāraṃ ghātayedbhūmau prāṇāyāmo bhavetpunaḥ /
rasendrabhadrapīṭhasya dakṣiṇe caturaśrakam // Āk_1,2.78 // / maṇḍalaṃ hastamātraṃ ca sārdhaṃ kuryātsuśobhanam /
trikoṇavṛttaṣaṭkoṇacaturaśraṃ bhavetkramāt // Āk_1,2.79 //
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2864879 (0.060):
śuddhāmbhasā vāmabhāge trikoṇaṣaṭkoṇavṛttacaturaśramaṇḍalaṃ kṛtvā puṣpair
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2864911 (0.061):
tajjalena trikoṇaṣaṭkoṇavṛttacaturasramaṇḍalaṃ kṛtvā madhyaṃ vidyayā
indrādilokapālāṃśca tattannāmapuraḥsaram /
praṇavādinamo'ntaiśca pūjayetkusumākṣataiḥ // Āk_1,2.80 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21327445 (0.057):
praṇavādinamo'ntaiśca tattannāmapuraḥsaram /
vāṅmāyākamalābījair hṛdayādīn prapūjayet /
prācyāmavācyāṃ kramaśaḥ pratīcyottarayoḥ śive // Āk_1,2.81 //
īśānalāsuramarutkoṇe netre prapūjayet /
astraṃ sarvāsu kāṣṭhāsu caturthyantaṃ phaḍantakam // Āk_1,2.82 //
choṭikā darśayedaṣṭa paścādādhāramāharet /
tatraivāvāhayedagnimaṇḍalaṃ bījamūlakam // Āk_1,2.83 // / agnerdaśa kalāstatra yā gandhākṣataiḥ kramāt /
tataḥ pātraṃ samādāya bhāvayetsūryamaṇḍalam // Āk_1,2.84 //
mārtaṇḍadvādaśakalāstatrārcyāścandanākṣataiḥ /
gandhottamānvitaṃ toyaṃ pūrayed arghyapātrakam // Āk_1,2.85 //
cintayedaindavaṃ bimbaṃ tāstatra pūjayet / / madhye trikoṇamālikhya śaktibījaṃ samullikhet // Āk_1,2.86 //
tatra kṣipet gandhapuṣpaṃ mūlamantraṃ tridhā japet /
pūrvādidikṣu catasṛṣu catuḥpātrāṇi dhārayet // Āk_1,2.87 //
pūrayetpūrvavattāni gandhapuṣpākṣatairyajet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178629 (0.063):
tatastu rajanīcūrṇaṃ pūrve vā cottare 'tha vā // Vis_28.78 // / sthāpayitvārcayettasmin gandhapuṣpākṣataiḥ kramāt /
prokṣayenmūlamantreṇa madhyapātrodakena ca // Āk_1,2.88 // / pātrāṇi nijagātrāṇi pūjādravyāṇi sarvataḥ /
svāgataścaturaśraṃ ca maṇḍalaṃ parikalpayet // Āk_1,2.89 // / pūrvavatpañcapātrāṇi pūrayecchuddhavāriṇā /
nikṣipenmadhyage sūtaṃ ratnaṃ dakṣiṇake kṣipet // Āk_1,2.90 //
svarṇaṃ tadvāmapātre ca tatsamīpe kuśaṃ nyaset /
ratnapātrasamīpasthe pātre syādaṣṭagandhakam // Āk_1,2.91 //
pratipātre trikoṇaṃ ca likhenmāyāsamanvitam /
nyasedgandhākṣataṃ puṣpaṃ tridhā mūlena mantrayet // Āk_1,2.92 //
saptadhā rasapātraṃ ca mūlamantreṇa mantrayet / / rasapātrodakenaiva pūjādravyāṇi cātmanaḥ // Āk_1,2.93 //
śarīramuttamāṅgaṃ ca prokṣayetpīṭhadīpakam / / āsanasya ṛṣirmeruḥ sutalaṃ chanda īritam // Āk_1,2.94 //
kūrmarūpī tu bhagavān devatā parikīrtitā /
pṛthvi tvayā dhṛtā lokā devi tvaṃ viṣṇunā dhṛtā /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21072763 (0.0):
kūrmo devatā āsanābhimantreṇa viniyogaḥ // Hbhv_5.21 // / pṛthvi tvayā dhṛtā lokā devi tvaṃ viṣṇunā dhṛtā |
tvaṃ ca dhāraya māṃ devi pavitraṃ kuru cāsanam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21072767 (0.0):
pṛthvi tvayā dhṛtā lokā devi tvaṃ viṣṇunā dhṛtā | / tvaṃ ca dhāraya māṃ nityaṃ pavitraṃ kuru cāsanam // Hbhv_5.22 //
anenaiva tu mantreṇa cāsane kusumaṃ kṣipet // Āk_1,2.95 // /
bhūtaśuddhiṃ pravakṣyāmi pṛthvī pītā savajrakā /
kaṭhinā laṃbījayutā jānvantāṅguṣṭhamūlataḥ // Āk_1,2.96 //
dhyeyā jānvādikaṭyantam uparyasyārdhacandrakā /
śubhrā vaṃ bījasahitā vicintyā dravarūpikā // Āk_1,2.97 //
kaṭyādi hṛdayāntaṃ ca bahirdhyeyastrikoṇagaḥ /
raṃ bījaṃ raktavarṇaśca svastikena vibhūṣitaḥ // Āk_1,2.98 //
hṛdādikaṇṭhaparyantaṃ vāyuḥ smaryo 'ñjanaprabhaḥ /
yaṃbījasahito devi ṣaḍbinduparibhūṣitaḥ // Āk_1,2.99 //
ṣaṭkoṇaḥ karṇadeśācca brahmarandhrāntamīśvari /
vartulaṃ haṃbījayutaṃ mahākṛṣṇaṃ viyatsmaret // Āk_1,2.100 //
pṛthivīm apsu ca tāstvagnau sa ca vāyau sa so'mbare /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24828647 (0.062):
tadyathā pṛthivyāṃ pṛthivyaiveyaṃ nāgniriti / yathā pṛthivyāmevamagnāvapsu / vāyau rūpeṣu śabdeṣu gandheṣu raseṣu spraṣṭavyeṣu bhojane pāne yāne vastre
melayitvā dvādaśānte sthāpayetparameśvari // Āk_1,2.101 // / yaṃbījenātmano dehaṃ mūlādhārādviśoṣayet /
ṣaḍādhārāṇi nirbhidya yāvat brahmabilaṃ priye // Āk_1,2.102 //
raṃ bījena daheddehaṃ sarvamāplāvayettataḥ /
vaṃbījena dravībhūtaṃ brahmarandhrendumaṇḍalāt // Āk_1,2.103 // / syandamānāmṛtenaiva tanumāplāvayecchive /
ākāśādvāyumādadyāttasmādvahniṃ samāharet // Āk_1,2.104 // / vahnerāpaḥ samādeyāstābhyo bhūmiṃ samāharet /
evaṃ pañca ca bhūtāni svasvasthāne niyojayet // Āk_1,2.105 // / vāmakukṣisthitaṃ pāpapuruṣaṃ kṛṣṇarūpiṇam /
dhyāyettaṃ nirgataṃ devi khaḍgacarmadharaṃ param // Āk_1,2.106 //
nyāsaṃ rasāṅkuśenaiva kṛtvāṅgulihṛdādiṣu /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27813738 (0.0):
śilāpaṭṭaṃ samutkīrya $ śilāpaṭṭārgalaṃ priye & / nyāsaṃ rasāṅkuśenaiva % kṛtvāṅgulihṛdādiṣu // Ras_2.51 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11787111 (0.0):
śilāpaṭṭaṃ samutkīrya śilāpaṭṭārgalaṃ priye / / nyāsaṃ rasāṅkuśenaiva kṛtvāṅgulihṛdādiṣu // Ras_2.51 //
aiṃ hrīṃ śrīṃ kṣmauṃ kṣmaṃ hrāṃ hrīṃ hrūṃ hraiṃ hrauṃ hraḥ phaṭ
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21336234 (0.0):
sa bhaveddaṇḍadhārī ca jīrṇagrāsastadā rasaḥ // Āk_1,4.391 // / hrāṃ hrīṃ hrūṃ hraiṃ hrauṃ hraḥ phaṭ raseśvarāya sarvasattvopahārāya
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21351377 (0.010):
oṃ hrāṃ hrīṃ mahāmohinyai namaḥ pātāle / / oṃ hrāṃ hrīṃ hrūṃ hraiṃ hroṃ hrauṃ hraṃ mahāvidye jambhaya jambhaya mohaya
Uddamaresvaratantra (uddamt_u.htm.txt) 24129637 (0.011):
vācābhañjanī sarvajanamukhastambhinī hrāṃ hrīṃ hraiṃ hrauṃ hraḥ svāhā /
Uddamaresvaratantra (uddamt_u.htm.txt) 24136433 (0.016):
oṃ hraṃ hrīṃ hūṃ hraiṃ hrauṃ hraḥ hrīṃ hrīṃ iti śaṅkhinīvidyā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6703642 (0.017):
oṃ hrīṃ pratiṣṭhāyai hrūṃ hraḥ phaṭ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4821429 (0.017):
īśvara uvāca / oṃ ḍe kha khyāṃ sūryāya saṅgrāmavijayāya namaḥ / hrāṃ hroṃ / hrūṃ hreṃ hrauṃ hraḥ
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3937841 (0.018):
daha 2 pātaya 2 oṃ hrīṃ hraiṃ hrauṃ hrūṃ aghorāya phaṭ imam aghoramantraṃ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6704314 (0.020):
smaṃsmaṃ maṇibandhāya namaḥ / / aiṃ hrīṃ śrīṃ karāsphālāya namaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17470755 (0.025):
rataragho 2 rasphupra hrauṃ hrīṃ hrāṃ || KubjT_10.62 ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4821122 (0.026):
kārayiṣyati tān sarvān hana 2 daṃṣṭrākarālini hraiṃ hrīṃ huṃ / guhyakubjikāyai dvāhā / hrauṃ oṃ khe(1) voṃ guhyakubjikāyai namaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4785220 (0.027):
oṃ hrūṃ hrauṃ hrīṃ śivāya hrūṃ(2) phaḍityādidīpanaṃ /AP_81.057ab/
Uddamaresvaratantra (uddamt_u.htm.txt) 24133910 (0.027):
oṃ namo bhagavate rudrāya dehi me vacanasiddhividhānaṃ pārvatīpate hrāṃ / hrīṃ hūṃ hreṃ hrauṃ hraḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4819402 (0.029):
oṃ aiṃ hrauṃ śrīṃ khaiṃ hreṃ hasakṣamalacavayambhagavati ambike hrāṃ hrīṃ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4786235 (0.030):
oṃ hrūṃ hrauṃ hauṃ hrūṃ phaḍiti(2) mūlamantrasya dīpanaṃ /AP_83.003ab/
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11787715 (0.030):
oṃ hrīṃ krauṃ kṣlaiṃ kṣlaṃ hrīṃ hrīṃ hrīṃ hrūḥ huṃ phaṭ raseśvarāya
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4819753 (0.031):
baliśeṣe 'tha yajet hrīṃ hrūṃ hāṃ śrīṃ vai trikūṭakaṃ //AP_144.017cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4819415 (0.033):
oṃ aiṃ hrauṃ śrīṃ khaiṃ hreṃ hasakṣamalacavayambhagavati ambike hrāṃ hrīṃ / kṣrīṃ kṣauṃ kṣrūṃ krīṃ kubjike hrāṃ oṃ ṅañanaṇame aghoramukhi vrāṃ chrāṃ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466114 (0.034):
yaikhāśi kheśirarbaba hrauṃ hrīṃ hrāṃ |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4778737 (0.037):
tarpayeddhauṃ śivāyeti svāhānyān svāhayā yutān //AP_72.039cd/ / hrāṃ hṛdyāya hrīṃ śirase hrūṃ śikhāyai hraiṃ kavacāya /AP_72.040ab/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4890551 (0.038):
vaśanamo aghorāya sukhe vrāṃ vrīṃ kili kili viccā sphrauṃ he sphraṃ śrīṃ / hrīṃ aiṃ śrīmiti kubjikāvidyā sarvakarā smṛtā
raseśvarāya mahākālabhairavāya śikhāyai vaṣaṭ / / raudrarūpāya kṛṣṇapiṅgalalocanāya avatara 2 avatāraya 2 jalpa 2 jalpaya 2
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11787731 (0.0):
oṃ hrīṃ krauṃ kṣlaiṃ kṣlaṃ hrīṃ hrīṃ hrīṃ hrūḥ huṃ phaṭ raseśvarāya / mahākālabhairavāya raudrarūpāya kṛṣṇapiṅgalalocanāya |
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21336233 (0.049):
hrāṃ hrīṃ hrūṃ hraiṃ hrauṃ hraḥ phaṭ raseśvarāya sarvasattvopahārāya
śubhāśubhaṃ kathaya 2 kathāpaya 2 mama mahārakṣāṃ kuru kuru kāraya 2 mama
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11787735 (0.0):
avatara 2 avatāraya 2 jalpa 2 jalpaya 2 śubhāśubhaṃ kathaya 2 kathāpaya 2
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19254135 (0.043):
japtavidyās tu stubhyante $ kathayanti śubhāśubham & / na stubhyanti yadā devyo % japtavidyāsya sampuṭam // KubjT_23.71 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17490986 (0.043):
japtavidyās tu stubhyante kathayanti śubhāśubham / / na stubhyanti yadā devyo japtavidyāsya sampuṭam // KubjT_23.71 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23741152 (0.052):
grahādhipatyaṃ jagātāṃ śubhāśubhaṃ bhaviṣyati tvadvarāgaṃ mahātmana //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4856763 (0.063):
puṃsāñca lakṣaṇaṃ vakṣye strīṇāñcaiva śubhāśubhaṃ /AP_242.002ab/
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27014519 (0.064):
<12332.23/2> yad bhaviṣyati vṛttaṃ vā !vartate vā śubhāśubham !!12332.23! / <12332.24/001> [X K6 V1 Bo.6-9 Da3..a4 Dn1.ṇ4 Ds D2.3.5.8 Kumbh..ed.
rasasiddhiṃ dehi dehi 1888 / / mahākālabhairavāya hṛdayāya namaḥ /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11787745 (0.048):
mahārakṣāṃ kuru 2 rasasiddhiṃ dehi | / iti mālāmantrāḥ | / oṃ mahākālabhairavāya hṛdayāya namaḥ |
pūrvavanmahābalabhairavāya śirase svāhā /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11787751 (0.044):
oṃ mahākālabhairavāya hṛdayāya namaḥ | / oṃ mahābalabhairavāya śirase svāhā |
pūrvavat aghorabhairavāya śikhāyai vaṣaṭ / / pūrvavat vajravīrabhairavāya kavacāya huṃ /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11787762 (0.033):
oṃ mahābalabhairavāya śirase svāhā | / oṃ aghorabhairavāya śikhāyai vauṣaṭ |
pūrvavat krodhabhairavāya netratrayāya vauṣaṭ / / pūrvavat kālabhairavāya astrāya phaṭ /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11787768 (0.031):
oṃ vajravīrabhairavāya kavacāya hum | / oṃ krodhabhairavāya netrāya vauṣaṭ |
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2869042 (0.039):
śikhāyai vaṣaṭ, dhūmavyāpine kavacāya huṃ, saptajihvāya netratrayāya / vauṣaṭ, dhanurdharāya astrāya phaṭ iti ṣaḍaṅgaṃ vidhāya tena ṣaḍaṅgena
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705029 (0.060):
oṃ śrauṃ netratrayāya vauṣaṭ / / oṃ śraḥ astrāya phaṭ iti // GarP_1,30.2 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4821233 (0.061):
kṣeṃ hrīṃ śikhāyai vauṣaṭ syād bhavet kṣeṃ kavacāya huṃ /AP_147.004ab/ / hrūṃ netratrayāya vauṣaṭ hrīmantañca phaḍantakaṃ //AP_147.004cd/
evamaṅgulinyāsaḥ / / pratibījaiḥ samuccārya caturthaṃ rasāṃkuśam // Āk_1,2.107 //
hṛdādipañcasthāneṣu vinyasedbījapañcakam /
tataścāstrāya phaḍiti coṭikāṃ dikṣu darśayet // Āk_1,2.108 //
mātṛkāṃ ca kalānyāsaṃ pājyonyāsaṃ ca kolakam /
prakurvīta tato devi cāntaryajanam ācaret // Āk_1,2.109 //
kumbhakena hṛdambhoje samphullaṃ vidadhāti hi / / hṛtpadmakarṇikāyāṃ ca rasamūrtiṃ ca cintayet // Āk_1,2.110 //
mānasairgandhapuṣpādyairupacāraiḥ prapūjayet /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16005396 (0.034):
dvādaśyāmiṣaśuklāyāṃ padmanābhaṃ samarcayet / / gandhādyairupacāraistu tadagre bhojayeddvijān // NarP_1,121.25 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155955 (0.039):
evaṃ rūpaṃ tato dhyātvā devīṃ devaṃ tathaiva ca / / arcayedgandhapuṣpādyairupacārairmanoramaiḥ // Vis_15.28 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16001991 (0.039):
sthāpayitvā śubhe deśe gomayenopalepite / / pūjayedgandhapuṣpādyairupacāraiḥ pṛthagvidhaiḥ // NarP_1,117.83 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3162972 (0.045):
arcayedgandhapuṣpādyaiḥ pūjayettaṃ manoramaiḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15729066 (0.054):
pūjayetpraṇavena tu SvaT_2.222d / pūjayedgandhapuṣpādyair SvaT_4.61a
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16005553 (0.059):
samabhyarcyopacāraistu gandhādyaiḥ susamāhitaḥ /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12722323 (0.059):
prokṣyopacārairabhyarchya puṣpagandhādibhiḥ kramāt /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250790 (0.062):
pūjayetpuṣpagandhādyaiḥ SvaT_4.167a / pūjayetpūrvavidhinā SvaT_9.48a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250833 (0.062):
pūjayedgandhapuṣpādyair SvaT_4.61a / pūjayedgaṃdhapuṣpādyair SvaT_2.195c
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16007722 (0.064):
trikālamekakālaṃ vā śivasaṃgamasaṃbhavam // NarP_1,122.69 // / gandhādyairupacāraistu pūjayitvā vidhānataḥ /
svadehaṃ gandhapuṣpādyair alaṃkuryād yathāsukham // Āk_1,2.111 //
antaryajanamevaṃ syād bahiryajanam ācaret /
astreṇa liṅgaṃ samprokṣya liṅgaśuddhiṃ vidhāya ca // Āk_1,2.112 //
vastrena toyena pūritāṃ vardhanīṃ priye / / dakṣapārśve saṃniveśya pūjayettāṃ vidhānataḥ // Āk_1,2.113 //
pīṭhe sindūrarajasā vidadhyāccaturaśrakam / / ṣaṭkoṇaṃ vilikhettasmin ṛjuṃ svarṇaśalākayā // Āk_1,2.114 //
vasupatraṃ cāṣṭapatraṃ sacaturdvārabhūgṛham /
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19554059 (0.045):
tasya garbhapuṭe padmam aṣṭapatraṃ sakeśaram / / caturdvāracatuṣkoṇakarṇikāsv āsanāni tu //
caturaśraṃ bahirbhāge dikpālānpūjayetpriye // Āk_1,2.115 // / nandinaṃ ca mahākālaṃ bhṛṅgiṃ riṭiṃ mahābalam /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27813771 (0.036):
caturasre tu dikpālān % pūjayitvā bahiḥ kramāt // Ras_2.53 // / nandinaṃ ca mahākālaṃ $ bhṛṅgirīṭaṃ mahābalam &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11787144 (0.036):
caturasre tu dikpālān pūjayitvā bahiḥ kramāt // Ras_2.53 // / nandinaṃ ca mahākālaṃ bhṛṅgirīṭaṃ mahābalam /
kumbhakarṇaṃ ca sugrīvaṃ bhṛṅgakaṃ ca dṛḍhāyudham // Āk_1,2.116 // / caturdvāre tu vinyasya dvau dvau prāgādipūjitau /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27813777 (0.055):
nandinaṃ ca mahākālaṃ $ bhṛṅgirīṭaṃ mahābalam & / kumbhakarṇaṃ ca sugrīvaṃ % bhṛṅgīkaṃ ca dṛḍhāyudham // Ras_2.54 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11787150 (0.055):
nandinaṃ ca mahākālaṃ bhṛṅgirīṭaṃ mahābalam / / kumbhakarṇaṃ ca sugrīvaṃ bhṛṅgīkaṃ ca dṛḍhāyudham // Ras_2.54 //
rukmaṃ raupyaṃ tāmrasīsaṃ vaṅgakāntaśaṭhaṃ hyayaḥ // Āk_1,2.117 //
prāgādidvārṣu sampūjya kramāddve dve maheśvari /
bhūgṛhābhyantare prācyāṃ śukramagnau grahaṃ yajet // Āk_1,2.118 //
dakṣiṇasyāṃ yajedrudramāsure ca samīraṇam / / paścimasyāṃ śivaṃ vahniṃ vāyavyām uttare hyumām // Āk_1,2.119 //
yajetpāvakamaiśānyāṃ tataścāṣṭadalāgrake /
prāgādau gandhakaṃ tālaṃ kāsīsaṃ ca manaḥśilām // Āk_1,2.120 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26593755 (0.060):
kāñcanīmūlacūrṇaṃ tu haritālaṃ manaḥśilā // Rrā_3,6.52 // / ṭaṅkaṇaṃ mākṣikaṃ tulyaṃ vāsāpuṣpadravais tryaham /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821387 (0.062):
raktasnehaniṣiktaṃ tad $ rasākṛṣṭiriti smṛtam // Ras_8.57 // / mākṣikaṃ gandhapāṣāṇaṃ $ haritālaṃ manaḥśilām & / vaikrāntakaṃ kāntamukhyaṃ % sasyakaṃ vimalāñjanam \
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794753 (0.062):
raktasnehaniṣiktaṃ tad rasākṛṣṭiriti smṛtam // Ras_8.57 // / mākṣikaṃ gandhapāṣāṇaṃ haritālaṃ manaḥśilām / / vaikrāntakaṃ kāntamukhyaṃ sasyakaṃ vimalāñjanam /
kaṃkuṣṭhaṃ mākṣikaṃ caiva nṛpāvartaṃ ca gairikam / / lepikā kṣepikā caiva krāmikā rañjikā tathā // Āk_1,2.121 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27813814 (0.0):
lepikā kṣepikā caiva $ kṣārikā rañjikā tathā & / lohaṭī bandhakārī ca % bhūcarī mṛtyunāśinī // Ras_2.57 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11787187 (0.0):
umāmuttarabhāge tu vyāpakaṃ ceśagocare // Ras_2.56 // / lepikā kṣepikā caiva kṣārikā rañjikā tathā / / lohaṭī bandhakārī ca bhūcarī mṛtyunāśinī // Ras_2.57 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4794630 (0.037):
śīsakañceti lohāni haritālaṃ manaḥśilā //AP_95.058cd/ / gairikaṃ hemamākṣīkaṃ pārado(10) vahnigairikaṃ /AP_95.059ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17419809 (0.056):
(2.8.1388) madhu kṣaudraṃ mākṣikādi madhūcchiṣṭaṃ tu sikthakam / (2.8.1389) manaḥśilā manoguptā manohvā nāgajihvikā / (2.8.1390) naipālī kunaṭī golā yavakṣāro yavāgrajaḥ
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26211143 (0.063):
sūtahāṭakavajrāṇi tāraṃ lohaṃ ca mākṣikam / / tālaṃ nīlāñjanaṃ tutthamabdhiphenaṃ samāṃśakam // Rmañj_6.178 //
lohaṭī bandhakārī ca bhūcarī mṛtyunāśinī / / vibhūtiḥ khecarī caiva daśa dūtyaḥ krameṇa ca // Āk_1,2.122 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27813824 (0.0):
lepikā kṣepikā caiva $ kṣārikā rañjikā tathā & / lohaṭī bandhakārī ca % bhūcarī mṛtyunāśinī // Ras_2.57 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11787197 (0.0):
umāmuttarabhāge tu vyāpakaṃ ceśagocare // Ras_2.56 // / lepikā kṣepikā caiva kṣārikā rañjikā tathā / / lohaṭī bandhakārī ca bhūcarī mṛtyunāśinī // Ras_2.57 //
pūjyāstvaṣṭadale padme hyūrdhvādhastāddaleṣu ca /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27813830 (0.0):
vibhūtiḥ khecarī caiva $ daśa dūtyaḥ krameṇa ca & / pūjyāstvaṣṭadale padme % ūrdhvādhastu daleṣu ca // Ras_2.58 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11787203 (0.0):
vibhūtiḥ khecarī caiva daśa dūtyaḥ krameṇa ca / / pūjyāstvaṣṭadale padme ūrdhvādhastu daleṣu ca // Ras_2.58 //
māṇikyamuktāvaiḍūryanīlagāruḍavidrumāḥ // Āk_1,2.123 //
gomedaḥ puṣparāgaśca maṇayaḥ sarvasiddhidāḥ /
dvitīyavasupatrasya dalāgreṣu prapūjayet // Āk_1,2.124 //
aṣṭādaśabhujā rudrāḥ pañcavaktrās triyambakāḥ / / candrārdhaśobhimakuṭāḥ nīlagrīvā vṛṣadhvajāḥ // Āk_1,2.125 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11787232 (0.015):
aṣṭādaśabhujā rudrāḥ pañcavaktrās tryambakāḥ / / candrārdhaśobhimukuṭā nīlagrīvā vṛṣadhvajāḥ // Ras_2.60 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27813856 (0.056):
aṣṭādaśabhujā rudrāḥ $ pañcavaktrās tryambakāḥ & / candrārdhaśobhimukuṭā % nīlagrīvā vṛṣadhvajāḥ // Ras_2.60 //
svasvavarṇadharāḥ sarve tvaṣṭavidyeśvarāstu te /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27813867 (0.007):
candrārdhaśobhimukuṭā % nīlagrīvā vṛṣadhvajāḥ // Ras_2.60 // / svasvavarṇadharāḥ sarve $ 'pyaṣṭavidyeśvarāstathā &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11787241 (0.007):
candrārdhaśobhimukuṭā nīlagrīvā vṛṣadhvajāḥ // Ras_2.60 // / svasvavarṇadharāḥ sarve 'pyaṣṭavidyeśvarāstathā /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27907205 (0.015):
svarṇamāṣadvayānvitam Ras_12.245d / svasvavarṇadharāḥ sarve Ras_2.61a
pūjanīyā maheśāni dvitīye'ṣṭadalāmbuje // Āk_1,2.126 // / rasakaṃ vimalaṃ tāpyaṃ capalaṃ tutthamañjanam /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27813869 (0.011):
svasvavarṇadharāḥ sarve $ 'pyaṣṭavidyeśvarāstathā & / pūjanīyā maheśāni % dvitīye 'ṣṭadalāmbuje // Ras_2.61 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11787243 (0.011):
svasvavarṇadharāḥ sarve 'pyaṣṭavidyeśvarāstathā / / pūjanīyā maheśāni dvitīye 'ṣṭadalāmbuje // Ras_2.61 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26586777 (0.058):
rasakaṃ vimalā tāpyaṃ capalā tutthamañjanam // Rrā_3,1.58 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3937962 (0.058):
rasakaṃ vimalā tāpyaṃ capalā tuttham añjanam /
ṣaṭkoṇasya dalāgreṣu sakhyaḥ syuḥ sarvasiddhidāḥ // Āk_1,2.127 //
vajravaikrāntavajrābhrakāntapāṣāṇaṭaṅkaṇam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3937932 (0.0):
pañcāśatpañcaviṃśad vā pūjayed rasaliṅgavat // VRrs_6.42 // / vajravaikrāntavajrābhrakāntapāṣāṇaṭaṅkaṇam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26586744 (0.007):
pañcāśatpañcaviṃśaṃ vā pūjayed rasaliṅgavat // Rrā_3,1.55 // / vajravaikrāntavajrābhrakāntapāṣāṇaṭaṅkaṇam /
bhūnāgaḥ śaktayaścaitāḥ ṣaḍasreṣu prapūjayet // Āk_1,2.128 // / hiṃgulaṃ sasyakaṃ caiva śilājatvagnijārakam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3937932 (0.023):
vajravaikrāntavajrābhrakāntapāṣāṇaṭaṅkaṇam / / bhūnāgaḥ śaktayaścaitāḥ ṣaṭkoṇe pūjayet kramāt // VRrs_6.43 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26586744 (0.039):
vajravaikrāntavajrābhrakāntapāṣāṇaṭaṅkaṇam / / bhūnāgaṃ śaktayaścaitāḥ ṣaṭsu pattreṣu pūjayet // Rrā_3,1.56 //
tatkarṇikāyāṃ pūrvādau parāśakticatuṣṭayam // Āk_1,2.129 //
hiṃgulaṃ mālinī śaktiḥ parā śaktiśca sasyakam / / śilājatvaparā śaktiragnijāraḥ parāparā // Āk_1,2.130 //
praṇavādinamo'ntaiśca tattannāmapuraḥsaram /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21326738 (0.057):
indrādilokapālāṃśca tattannāmapuraḥsaram / / praṇavādinamo'ntaiśca pūjayetkusumākṣataiḥ // Āk_1,2.80 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328173 (0.061):
sampūjya devatāḥ sarvāḥ praṇavādinamo'ntakaiḥ // Āk_1,2.176 // / tattannāmacaturthyantaiḥ puṣpagandhākṣataiḥ priye /
sacaturthyā yajedetānrasāvaraṇasaṃsthitān // Āk_1,2.131 //
madhye tu divyaśaktīnāṃ pūjayedrasabhairavam /
saptaviṃśatiniṣke tu drāvite śuddhahāṭake // Āk_1,2.132 //
navaniṣkaṃ sūtarājaṃ vinyaseccaikamānasaḥ /
madhūcchiṣṭakṛte yantre liṅgākāre sulakṣaṇe // Āk_1,2.133 //
niṣṭapte hāṭake sūtaṃ pratapte prakṣipecchive /
muhūrtātsvāṅgaśītaṃ taṃ rasaliṅgaṃ payo'ntare // Āk_1,2.134 // / sthāpayet punarādāya hyuparisthaṃ malaṃ haret /
saṃghṛṣya ca samīkṛtya liṅgaṃ saṃprokṣayettataḥ // Āk_1,2.135 // / evaṃ raupyādilohairvā vyastair vātha samastakaiḥ /
abhrakādimasattvairvā liṅgaṃ kuryātsvaśaktitaḥ // Āk_1,2.136 //
rasaliṅgaṃ dvidhā proktaṃ sakalaṃ niṣkalaṃ priye /
pūrvoktaṃ sakalaṃ liṅgaṃ niṣkalaṃ kevalo rasaḥ // Āk_1,2.137 //
bubhukṣūṇāṃ hi sakalaṃ niṣkalaṃ mokṣamicchatām / / rasaliṅgaṃ hemabaddhaṃ brahmaviṣṇvīśavahnayaḥ // Āk_1,2.138 //
apūjayan rūpyabaddhaṃ gaṇeśaskandanandinaḥ /
tvayābhrasatvasambaddhaṃ rasaliṅgaṃ prapūjitam // Āk_1,2.139 //
tāmrabaddhaṃ ramāvāṇīkuberendrajalādhipāḥ /
kāntabaddhaṃ yamamarunnairṛtāḥ samapūjayan // Āk_1,2.140 //
vaṅgabaddhaṃ siddhasādhyavidyādharamaharṣayaḥ /
nāgabaddhaṃ nāgavasugandharvoragakinnarāḥ // Āk_1,2.141 //
tīkṣṇabaddhaṃ bhadrakālīyakṣabhūtapiśācakāḥ /
muṇḍabaddhaṃ ca durgāmbā cāpsaroguhyakāsurāḥ // Āk_1,2.142 //
niṣkalaṃ rasaliṅgaṃ tu bhṛṅgyādyā yogino'rcayan /
uktāni rasaliṅgāni mānavāḥ phalakāṅkṣiṇaḥ // Āk_1,2.143 // / pūjayeyuḥ prayatnena nityaṃ sarvārthasiddhaye /
uktānāṃ rasaliṅgānāṃ prāṇasaṃsthāpanaṃ śṛṇu // Āk_1,2.144 // / prāṇānāyamya vidhivat prāṇaśaktiṃ smarecchive /
śoṇitāmbhodhimadhyastharaktāmbhojāsanāṃ parām // Āk_1,2.145 //
raktāṃbaradharāṃ raktāṃ nānāratnakirīṭinīm /
vimalendukalājūṭāṃ ravivahnīndulocanām // Āk_1,2.146 //
karṇatāṭaṅkakiraṇāruṇīkṛtakapolakām /
śrīparṇīkusumākāranāsāvaṃśavirājitām // Āk_1,2.147 //
pravālapadmarāgābhabimbādharavirājitām /
kuruvindadalākāraślakṣṇadantābhiśobhitām // Āk_1,2.148 //
śaṅkhābhirāmakaṇṭhasthamuktāhāravirājitām /
aṅgulīyakakeyūrakaṭakādivibhūṣitām // Āk_1,2.149 // / pāśāṅkuśekṣukodaṇḍapuṣpabāṇābhayapradām /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25739979 (0.038):
pāśāṅkuśekṣukodaṇḍapañcabāṇalasatkarām // BndP_3,12.73 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25770875 (0.038):
pāśāṅkuśekṣukodaṇḍapañcabāṇalasatkarā // BndP_3,39.13 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25772617 (0.038):
kirīṭahārakeyūrakaṭakādyairalaṅkṛtām / / pāśāṅkuśekṣukodaṇḍapañcabāṇalasatkarām // BndP_3,40.21 //
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9880009 (0.059):
pāṇibhirharṣakaṭakakeyūrasuvarṇasūtramuktāhārādivividhābharaṇaparigṛhītāḥ
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25732742 (0.060):
puṇḍrekṣupāśāṅkuśapuṣpabāṇahaste namaste jagadekamātaḥ // BndP_3,5.1 //
rudhirāpūrṇapātreṇa śobhamānakarāmbujām // Āk_1,2.150 //
pīnastanataṭodbhāsihārakuṅkumamaṇḍitām /
kāñcīmañjīrakaṭakapādāṅgulivibhūṣitām // Āk_1,2.151 //
prāṇapratiṣṭhāṃ liṅgasya kurvītaikāgramānasaḥ /
sṛṇiṃ mañca pāśaśca haṃsaḥ so'hamiti priye /
amuṣya liṅgasya prāṇa iha prāṇaḥ / / amuṣya liṅgasya jīva iha sthitaḥ /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165585 (0.042):
8.1.50.3 mama prāṇa iha prāṇaḥ / 8.1.50.4 mama jīva iha jīvas sthitaḥ
amuṣya liṅgasya sarvendriyāṇi vāṅmanaścakṣuḥśrotrajihvāghrāṇā ihāgatya
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5896937 (0.017):
vivakṣitamitīndriyebhyor'thānāṃ prādhānyātparatvaṃ bhavati / / ghrāṇajihvāvākcakṣuḥ śrotramanohastatvaco hi indriyāṇi śrutyāṣṭau grahā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559784 (0.039):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānaṃcakṣuḥsaṃsparśaḥ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215715 (0.039):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanorūpagandhaśabdarasasparśadharmadhātavaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15269445 (0.039):
pṛthivīdhātvabdhātutejodhātuvāyudhātvākāśadhātuvijñānadhātuviśuddhatvād / gambhirā. evaṃ cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanoviśuddhatvād gambhīrā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273463 (0.039):
saṃskāralakṣaṇe na vijñānalakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na / cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanolakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126081 (0.039):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayavedanāś cādvayam etad
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19456710 (0.039):
sarvathā, ṣaṭ cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānāni, tānyapi nāhaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23987807 (0.039):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānadhātavo manodhātuśca ete sapta
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23928712 (0.039):
cakṣuḥ śrotraghrāṇajihvākāyamanomārgasamatikrāntaḥ / (tathāgatas-)
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765398 (0.039):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanaḥpathasamatikrāntaḥ, anunnato 'navanataḥ,
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23605213 (0.040):
iyamaparā sūtradvayayojanā saptaiva prāṇāḥ / cakṣurghrāṇarasanavākśrotramanastvaca utkrāntimantaḥ syuḥ /
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21322743 (0.042):
puruṣaprakṛtimahadahaṅkāramanaḥśrotratvakcakṣurjihvāghrāṇavākpāṇipādapāyūpasthaśabdasparśarūparasagandhākāśavāyuvahnisalilabhūmaya
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142952 (0.042):
mūlaprakṛtimahadahaṅkārākāśavāyuvahṇivārivasundharāvākpāṇipādapāyūpasthaśrotratvakcakṣurjihvāghrāṇamanaḥprāṇāpānavyānodānasamānajīvāḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15124240 (0.045):
mano manasi na saṃvidyate nopalabhyate, manaś / cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyeṣu (PvsP1 2: 145) na saṃvidyate nopalabhyate.
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24904328 (0.045):
mano manasi na saṃvidyate nopalabhyate, / manaś cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyeṣu na saṃvidyate nopalabhyate.
Prajnaparamitahrdayasutra [samksiptamatrka] (bsu054_u.htm.txt) 6618631 (0.047):
vedanā, na saṃjñā, na saṃskārāḥ, na vijñānāni | na / cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanāṃsi, na
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2868819 (0.048):
pṛthivyaptejovāyvākāśagandharasarūpasparśaśabdopasthapāyupādapāṇivāgghrāṇajihvācakṣustvakśrotrā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6299248 (0.049):
vijñānadhātuḥ katamaḥ [|] yaccakṣurvijñānaṃ / śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānaṃ | tat punaścittaṃ manovijñānaṃ ca |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15187024 (0.049):
vijñānadhātuḥ katamaḥ / yac cakṣurvijñānaṃ / śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānam / tat punaś cittaṃ mano vijñānaṃ ca /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522090 (0.049):
tatra dharmastu cakṣuḥ-śrotra-ghrāṇa-jihvā-kāya-mana-ādayo dharmāḥ |
sukhaṃ ciraṃ tiṣṭhantu so'haṃ haṃsaḥ svāhā /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165624 (0.039):
cakṣuś śrotra jihvā ghrāṇa vāk pāṇi pāda pāyūpastha prāṇā ihaivāgatya / sukhaṃ ciraṃ tiṣṭhantu hrīṃ svāhā
yaralavaśaṣasahoṃ / / kroṃ hrīṃ āṃ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21357488 (0.063):
oṃ śrīṃ hrīṃ klīṃ yaralavaśaṣasaha amṛteśvari amṛtaṃ kuru kuru āṃ hrāṃ
etanmantraṃ samuccārya prāṇānāvāhayetpriye / / asya śrīprāṇapratiṣṭhāmantrasya brahmaviṣṇumaheśvarā ṛṣayaḥ /
ṛgyajuḥsāmāni chandāṃsi / / śrīparāśaktirdevatā /
āṃ bījam / / hrīṃ śaktiḥ kroṃ kīlakam / / amuṣya liṅgasya prāṇapratiṣṭhāyāṃ viniyogaḥ /
āsanaṃ pūjayetpūrvaṃ gandhapuṣpākṣatādibhiḥ // Āk_1,2.152 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3937623 (0.037):
anayā pūjayeddevīṃ gandhapuṣpākṣatādibhiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544366 (0.042):
madhyāhne pūjayedbhattyā gandhapuṣpākṣatādibhiḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18890966 (0.042):
gandhapuṣpādibhir yastu pūjayet kanakeśvaram // RKV_186.39 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186243 (0.045):
pustakaṃ pūjayet paścāt gandhapuṣpādibhiḥ punaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4763028 (0.046):
gandhādibhiḥ samabhyarcya gandhapuṣpākṣatādimat /AP_35.012ab/
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21362971 (0.046):
mūlikāṃ tāṃ samāsādya gandhapuṣpākṣatādibhiḥ / / sarvopacāraiḥ sampūjya baliṃ dadyāt sahetukām // Āk_1,16.121 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14365435 (0.052):
viṣṇuṃ yamaṃ ca sampūjya gandhapuṣpākṣatādibhiḥ / / daśa piṇḍān ghṛtāktāṃśca darbheṣu madhusaṃyutān // GarP_2,44.7 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21371169 (0.054):
vṛkṣaṃ pradakṣiṇaṃ kṛtvā gandhapuṣpākṣatādibhiḥ // Āk_1,22.5 // / pūjādravyaiḥ samabhyarcya baliṃ dadhyodanaiḥ kiret /
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13116260 (0.057):
gandhadhūpapuṣpādibhiḥ krameṇa pūjayet tataḥ pātraṃ sadāśivarūpaṃ dhyātvā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4773271 (0.062):
pratimāmarcayet paścādgandhapuṣpādibhirdvijaḥ //AP_59.047cd/
hāṃ ādhāraśaktyai namaḥ / / hrīṃ kūrmāya namaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4799643 (0.043):
oṃ ādhāraśaktaye namaḥ / oṃ kūrmāya namaḥ / oṃ skandāya ca tathā namaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4887578 (0.047):
oṃ ādhāraśaktyai namaḥ / oṃ hrīṃ puru 2 mahāsiṃhāya namaḥ /oṃ padmāya / namaḥ / oṃ hrīṃ hrūṃ khecachekṣaḥ / strīṃ oṃ hrūṃ kṣaiṃ hrūṃ phaṭ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6709682 (0.048):
oṃ hāṃ gurubhyo namaḥ / / oṃ hāṃ ādhāraśaktyai namaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21327936 (0.050):
hrāṃ īśānāya namaḥ / / hrīṃ tatpuruṣāya namaḥ / / hrūṃ aghorāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705682 (0.061):
oṃ dvāraśriyai namaḥ / / oṃ ādhāraśaktyai namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696771 (0.061):
oṃ hrīṃ vāmadevāya namaḥ / / oṃ hrūṃ aghorāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696783 (0.064):
oṃ hrauṃ īśānāya namaḥ / / oṃ hrīṃ gauryai namaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4755234 (0.064):
hrāṃ hrīṃ sa sūryāya nama āṃ namo hṛdāya ca //AP_21.016cd/
hrūṃ anantāya namaḥ / / hraiṃ pṛthivyai namaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21327938 (0.045):
hrāṃ īśānāya namaḥ / / hrīṃ tatpuruṣāya namaḥ / / hrūṃ aghorāya namaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4887578 (0.047):
oṃ ādhāraśaktyai namaḥ / oṃ hrīṃ puru 2 mahāsiṃhāya namaḥ /oṃ padmāya / namaḥ / oṃ hrīṃ hrūṃ khecachekṣaḥ / strīṃ oṃ hrūṃ kṣaiṃ hrūṃ phaṭ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6709687 (0.059):
oṃ hāṃ ādhāraśaktyai namaḥ / / oṃ hāṃ anantāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696783 (0.059):
oṃ hrūṃ aghorāya namaḥ / / oṃ hraiṃ tatpuruṣāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6706505 (0.060):
oṃ ādhāraśaktayai namaḥ / / oṃ kūrmāya namaḥ / / oṃ anantāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696771 (0.060):
oṃ hrīṃ vāmadevāya namaḥ / / oṃ hrūṃ aghorāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705102 (0.062):
oṃ kūrṃmāya namaḥ / / oṃ anantāya namaḥ / / oṃ pṛthivyai namaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4755234 (0.064):
hrāṃ hrīṃ sa sūryāya nama āṃ namo hṛdāya ca //AP_21.016cd/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696799 (0.064):
oṃ hrauṃ caṇḍāya namaḥ / / oṃ hrāṃ aghorāya namaḥ /
hrauṃ kandāya namaḥ / / aṅkurāya nālāya karṇikebhyaḥ dalebhyaḥ kesarebhyaḥ karṇikāyai tanmadhye
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536275 (0.038):
iriṇyāya ca prapathyāya ca namo gṛhyāya ca goṣṭhyāya ca namo gehyāya ca / talpyāya ca namaḥ kūlyāya ca tīrthyāya ca namaḥ pāryāya cāvāryāya ca namaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20201439 (0.040):
07,057.058b*0421_03 śipiviṣṭāya giraye namo budhyāya vilmine / 07,057.058b*0421_04 namaḥ parṇāya gehyāya druhyāya prabhṛśāya ca
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536225 (0.043):
namo vīdhriyāya cātapyāya ca namo vātyāya ca reṣmaṇyāya ca namo vāstavyāya / ca vāstupāya ca namaḥ somāya ca rudrāya ca namas tāmrāya cāruṇāya ca namaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536179 (0.044):
nama urvaryāya ca khalyāya ca namo vanyāya ca kakṣyāya ca namaḥ śravāya ca / pratiśravāya ca namaḥ pathyāya ca srutyāya ca namo nādyāya ca vaiśantāya
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566488 (0.045):
gehyāya ca hṛdayyāya niveṣyāya ca te namaḥ / / gahvareṣṭhāya śuṣkāya harityāya namonamaḥ // Valc_2,20.58 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566390 (0.045):
nīpyāya ca namastubhyaṃ kulyāya ca namonamaḥ / / sarasyāya nādeyāya vaiśantāya namonamaḥ // Valc_2,20.49 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536187 (0.045):
pratiśravāya ca namaḥ pathyāya ca srutyāya ca namo nādyāya ca vaiśantāya / ca namo nīpyāya ca bhidyāya ca namo 'vaṭyāya ca kūpyāya ca namaḥ sūdyāya
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536301 (0.045):
gahvareṣṭhyāya ca namaḥ śuṣyāya ca harityāya ca namaḥ pāṃsavyāya ca / rajasyāya ca namo lopyāya colapāya ca namā ūrmyāya ca sūrmyāya ca namaḥ
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21327938 (0.047):
hrīṃ tatpuruṣāya namaḥ / / hrūṃ aghorāya namaḥ / / hraiṃ vāmadevāya namaḥ /
dharmāya jñānāya vairāgyāya aiśvaryāya adharmāya ajñānāya avairāgyāya
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22947047 (0.030):
vighnanāśinyai ṛṃ dharmāya ṝṃ jñānāya ḷṃ vairāgyāya ḹṃ aiśvaryāya ṛṃ
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2864109 (0.030):
bhogadāyai kāmarūpiṇyai ugrāyai tejovatyai satyāyai vighnanāśinyai ṛṃ / dharmāya ṝṃ jñānāya ḷṃ vairāgyāya ḹṃ aiśvaryāya ṛṃ adharmāya ṝṃ ajñānāya
anaiśvaryāya namaḥ / / hṛdambhojasthitaṃ devaṃ saha devyā maheśvari /
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22947047 (0.043):
adharmāya ṝṃ ajñānāya ḷṃ avairāgyāya ḹṃ anaiśvaryāya nama iti pīṭha-śaktīr
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2864109 (0.043):
dharmāya ṝṃ jñānāya ḷṃ vairāgyāya ḹṃ aiśvaryāya ṛṃ adharmāya ṝṃ ajñānāya / ḷṃ avairāgyāya ḹṃ anaiśvaryāya nama iti pīṭhaśaktīr dharmādyaṣṭakaṃ
āvāhayetsāvaraṇaṃ svāṅgaśaktisamanvitam // Āk_1,2.153 //
pīṭhe saṃsthāpayelliṅgaṃ mūlenārghyaṃ kuśodakaiḥ /
pādyaṃ gandhodakairdadyāt haimenācamanaṃ bhavet // Āk_1,2.154 //
ratnodakairbhavetsnānaṃ sarvaṃ mūlena śāmbhavi /
ekādaśena rudreṇa pavamānena pārvati // Āk_1,2.155 // / camakaiḥ puruṣasūktaiśca phalaiḥ pañcāmṛtairapi /
nālikerekṣusalilaiḥ sugandhodakavāriṇā // Āk_1,2.156 //
saṃsnāpya ca tato liṅgaṃ pīṭhe saṃsthāpayecchive /
liṅgasya paritaḥ oṃ vāmadevāya namaḥ jyeṣṭhāya rudrāya kālāya
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4893149 (0.013):
sarvebhyo namaste rudrarūpebhyaḥ / oṃ vāmadevāya namo jyeṣṭhāya namaḥ
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23887172 (0.028):
* ata idamārabhyate // PSBh_2.21:8 / vāmadevāya namo jyeṣṭhāya namo rudrāya namaḥ || PS_2.22 ||
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12043846 (0.037):
vāma-devāya namo jyeṣṭhāya namo rudrāya namaḥ // PS_2.22 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13412716 (0.046):
aghoreṇa ca yāmye ca homayetkṛṣṇavāsasā // LiP_2,27.246 // / vāmadevāya namo jyeṣṭhāya namaḥ śreṣṭhāya namo rudrāya namaḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13410020 (0.049):
vāmadevādibhiḥ sārdhaṃ praṇavenaiva vinyaset // LiP_2,27.27 // / namo 'stu vāmadevāya namo jyeṣṭhāya śūline // LiP_2,27.28 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959303 (0.060):
namo rudrāya kālāya LiP_1,16.11c / namo rudrāya śarvāya LiP_1,96.76c
kalavikaraṇāya balāya balavikaraṇāya balapramathanāya sarvabhūtadamanāya
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4893157 (0.033):
rudrāya namaḥ / kālāya namaḥ kalavikaraṇāya namo balavikaraṇāya namo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13410025 (0.059):
rudrāya kālarūpāya kalāvikaraṇāya ca / / balāya ca tathā sarvabhūtasya damanāya ca // LiP_2,27.29 //
ityaṣṭāsu dikṣu manonmanāya iti śivasannidhau puṣpairabhyarcya /
oṃ hrāṃ hṛdayāya namaḥ / / oṃ hrīṃ śirase svāhā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696746 (0.0):
oṃ hrāṃ śivamūrtaye śivāya namaḥ / / oṃ hrāṃ hṛdayāya namaḥ / / oṃ hrīṃ śirase svāhā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696957 (0.0):
oṃ hrīṃ sarasvatyai namaḥ / / oṃ hrāṃ hṛdayāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696964 (0.013):
oṃ hrīṃ śirase namaḥ / / oṃ hrūṃ śikhāyai namaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21351155 (0.019):
oṃ hrīṃ mahāparvatavāsinyai hṛdayāya namaḥ / / oṃ hrīṃ jyeṣṭhāyai śirase svāhā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6707271 (0.020):
oṃ kṣāṃ hṛdayāya namaḥ / / oṃ kṣīṃ śirase svāhāśiraḥ proktaṃ kṣūṃ vaṣaṭ tathā // GarP_1,34.5 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4784811 (0.021):
pāśupatāstrāya namaḥ / oṃ oṃ hṛdayāya hūṃ phaṭ namaḥ / oṃ śrīṃ śirase hūṃ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705538 (0.022):
oṃ hāṃ hṛdayāya namaḥ / / oṃ hīṃ śirase svāhā /
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26555319 (0.023):
BhP_05.18.018/1 oṃ hrāṃ hrīṃ hrūṃ oṃ namo bhagavate hṛṣīkeśāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2699206 (0.023):
oṃ hrāṃ hrīṃ hrūṃ oṃ namo bhagavate hṛṣīkeśāya sarva guṇa viśeṣair
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165912 (0.027):
[*809] śrīṃ oṃ hṛdayāya namaḥ | drāṃ oṃ śirase svāhā | āṃ oṃ śikhāyai
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4886587 (0.028):
oṃ śrīṃ hrīṃ hrūṃ oṃ namaḥ puruśottamaḥ puruṣottamapratirūpa lakṣmīnivāsa
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4794887 (0.028):
oṃ hrūṃ phaṭ namaḥ / oṃ hrūṃ phaṭ dvāḥsthaśaktaye hrūṃ phaṭ namaḥ(5) ity
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705196 (0.030):
oṃ śriyai namaḥ / / oṃ śrāṃ hṛdayāya namaḥ / / oṃ śrīṃ śirase namaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4889737 (0.031):
oṃ hrīṃ anaṅgāya namaḥ oṃ hrīṃ hrīṃ smarāya namaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696773 (0.031):
oṃ hraḥ astrāya namaḥ / / oṃ hrāṃ sadyojātaya namaḥ / / oṃ hrīṃ vāmadevāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696675 (0.032):
oṃ hrāṃ hrīṃ saḥ sūryāya namaḥ / / oṃ somāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696800 (0.032):
oṃ hrauṃ caṇḍāya namaḥ / / oṃ hrāṃ aghorāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6709797 (0.032):
oṃ hāṃ hīṃ hauṃ śivāya namaḥ / / oṃ hāṃ hṛdayāya namaḥ / / oṃ śirase namaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4784876 (0.032):
huṃ phaṭ pāśupatāstrāya namaḥ / oṃ hṛdayāya hraṃ phaṭ namaḥ / oṃ śrīṃ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6709337 (0.033):
oṃ āṃ hṛdayāya namaḥ / / oṃ arkāya śirase svāhā /
oṃ hrūṃ śikhāyai vaṣaṭ / / oṃ hraiṃ kavacāya huṃ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696747 (0.0):
oṃ hrāṃ hṛdayāya namaḥ / / oṃ hrīṃ śirase svāhā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696756 (0.0):
oṃ hrīṃ śirase svāhā / / oṃ hrūṃ śikhāyai vaṣaṭ / / oṃ hrai kavacāya huṃ /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165920 (0.009):
[*809] śrīṃ oṃ hṛdayāya namaḥ | drāṃ oṃ śirase svāhā | āṃ oṃ śikhāyai
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696965 (0.012):
oṃ hrīṃ śirase namaḥ / / oṃ hrūṃ śikhāyai namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6709350 (0.013):
oṃ aḥ bhūrbhuvaḥ svaḥ jvālini śikhāyai vaṣaṭ / / oṃ huṃ kavacāya huṃ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705548 (0.016):
oṃ hīṃ śirase svāhā / / oṃ hūṃ śikhāyai vaṣaṭ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21351159 (0.032):
oṃ hrīṃ jyeṣṭhāyai śirase svāhā / / oṃ hrīṃ raudryai śikhāyai vaṣaṭ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4778739 (0.032):
hrāṃ hṛdyāya hrīṃ śirase hrūṃ śikhāyai hraiṃ kavacāya /AP_72.040ab/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4784876 (0.033):
huṃ phaṭ pāśupatāstrāya namaḥ / oṃ hṛdayāya hraṃ phaṭ namaḥ / oṃ śrīṃ / śirase hrūṃ phaṭ namaḥ / oṃ maṃ śikhāyai phaṭ namaḥ / oṃ astrāya phaṭ hūṃ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4762121 (0.035):
rakṣa rakṣa pradhvaṃsaya pradhvaṃsaya kavacāya(2) namastataḥ /AP_33.042ab/ / oṃ hrūṃ(3) phaṭ astrāya namo mūlavījena cāṅgakaṃ //AP_33.042cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4794887 (0.037):
oṃ hrūṃ phaṭ namaḥ / oṃ hrūṃ phaṭ dvāḥsthaśaktaye hrūṃ phaṭ namaḥ(5) ity
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6789304 (0.039):
oṃ bhūḥ śirase svāhā / / oṃ bhuvaḥ śikhāyai vauṣaṭ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4784821 (0.039):
phaṭ namaḥ / oṃ yaṃ śikhāyai hūṃ phaṭ namaḥ / oṃ gūṃ kavacāya hūṃ phaṭ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4766391 (0.040):
oṃ oṃ hrūṃ phaṭ viṣṇave svāhā(4)
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696773 (0.042):
oṃ hrūṃ aghorāya namaḥ / / oṃ hraiṃ tatpuruṣāya namaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4790016 (0.043):
oṃ klīṃ śikhāyai hūṃ phaṭ(1) oṃ haḥ astrāya hūṃ phaṭ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6706063 (0.045):
oṃ gadāyai huṃ phaṭ namaḥ / / oṃ triśūlāya huṃ phaṭ namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6703640 (0.045):
oṃ hrīṃ pratiṣṭhāyai hrūṃ hraḥ phaṭ / / oṃ hrīṃ hrūṃ vidyāyai hraṃ hraḥ phaṭ /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7617301 (0.045):
namaḥ | śrīṃ śirase svāhā | rādhikāyai svāhā śikhāyai vaṣaṭ | klīṃ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4817517 (0.048):
oṃ māri hṛdayāya namaḥ / oṃ mahāmāri śirase svāhā / oṃ kālarātri śikhāyai / vauṣaṭ / oṃ kṛṣṇavarṇe khaḥ kavacāya huṃ / oṃ tārakākṣi vidyujjihve
oṃ hrauṃ netratrayāya vauṣaṭ / / oṃ hraḥ astrāya phaṭ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696761 (0.0):
oṃ hrai kavacāya huṃ / / oṃ hrauṃ netratrayāya vauṣaṭ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705552 (0.008):
oṃ hūṃ śikhāyai vaṣaṭ / / oṃ haiṃ kavacāya huṃ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696971 (0.016):
oṃ hrūṃ śikhāyai namaḥ / / oṃ hraiṃ kavacāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705031 (0.017):
oṃ śraiṃ kavacāya huṃ / / oṃ śrauṃ netratrayāya vauṣaṭ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4821233 (0.026):
kṣeṃ hrīṃ śikhāyai vauṣaṭ syād bhavet kṣeṃ kavacāya huṃ /AP_147.004ab/ / hrūṃ netratrayāya vauṣaṭ hrīmantañca phaḍantakaṃ //AP_147.004cd/
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165920 (0.034):
[*809] śrīṃ oṃ hṛdayāya namaḥ | drāṃ oṃ śirase svāhā | āṃ oṃ śikhāyai / vaṣaṭ | hrāṃ oṃ kavacāya hum | klīṃ oṃ netra trayāya vauṣaṭ | rāṃ oṃ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4762123 (0.039):
rakṣa rakṣa pradhvaṃsaya pradhvaṃsaya kavacāya(2) namastataḥ /AP_33.042ab/ / oṃ hrūṃ(3) phaṭ astrāya namo mūlavījena cāṅgakaṃ //AP_33.042cd/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6709349 (0.041):
oṃ aḥ bhūrbhuvaḥ svaḥ jvālini śikhāyai vaṣaṭ / / oṃ huṃ kavacāya huṃ /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165927 (0.044):
vaṣaṭ | hrāṃ oṃ kavacāya hum | klīṃ oṃ netra trayāya vauṣaṭ | rāṃ oṃ / astrāya phaṭ | bhūr bhuvas suvar om | aṃ āṃ iṃ īṃ uṃ ūṃ ṛṃ ṝṃ ḷṃ ḹ'ṃ eṃ
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21351435 (0.045):
śama śama jāta jāta daha daha pātaya pātaya oṃ hraiṃ hrāṃ hraṃ / adhorāstrāya phaṭ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21336233 (0.046):
hrāṃ hrīṃ hrūṃ hraiṃ hrauṃ hraḥ phaṭ raseśvarāya sarvasattvopahārāya
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705877 (0.047):
oṃ haiṃ kavacāya namaḥ / / oṃ hauṃ netratrayāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6706482 (0.048):
oṃ auṃ netratrayāya namaḥ / / oṃ aḥ astrāya phaṭ // GarP_1,32.17 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21327098 (0.050):
aiṃ hrīṃ śrīṃ kṣmauṃ kṣmaṃ hrāṃ hrīṃ hrūṃ hraiṃ hrauṃ hraḥ phaṭ / raseśvarāya mahākālabhairavāya śikhāyai vaṣaṭ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21351174 (0.050):
oṃ hrīṃ saṃjīvinyai netrebhyo vauṣaṭ / / oṃ hrīṃ mālinyai astrāya phaṭ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6706063 (0.052):
oṃ gadāyai huṃ phaṭ namaḥ / / oṃ triśūlāya huṃ phaṭ namaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4790017 (0.053):
oṃ klīṃ śikhāyai hūṃ phaṭ(1) oṃ haḥ astrāya hūṃ phaṭ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4766391 (0.053):
oṃ oṃ hrūṃ phaṭ viṣṇave svāhā(4)
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11787768 (0.053):
oṃ krodhabhairavāya netrāya vauṣaṭ | / oṃ kaṅkālabhairavāya astrāya phaṭ |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6789304 (0.053):
oṃ bhuvaḥ śikhāyai vauṣaṭ / / oṃ svaḥ kavacāya huṃ / / oṃ bhūrbhuvaḥ svaḥ astrāya phaṭ // GarP_1,217.3 //
hrāṃ īśānāya namaḥ / / hrīṃ tatpuruṣāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696783 (0.022):
oṃ hrīṃ vāmadevāya namaḥ / / oṃ hrūṃ aghorāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696971 (0.038):
oṃ hraiṃ kavacāya namaḥ / / oṃ hrauṃ netratrayāya namaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4798979 (0.043):
/ oṃ buṃ(2) aghorāya hrūṃ phaṭ namaḥ / oṃ(3) tatpuruṣāya vaumīśānāya ca
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696799 (0.047):
oṃ hrauṃ caṇḍāya namaḥ / / oṃ hrāṃ aghorāya namaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4755234 (0.053):
hrāṃ hrīṃ sa sūryāya nama āṃ namo hṛdāya ca //AP_21.016cd/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696759 (0.053):
oṃ hrauṃ netratrayāya vauṣaṭ / / oṃ hraḥ astrāya namaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4887578 (0.055):
oṃ ādhāraśaktyai namaḥ / oṃ hrīṃ puru 2 mahāsiṃhāya namaḥ /oṃ padmāya / namaḥ / oṃ hrīṃ hrūṃ khecachekṣaḥ / strīṃ oṃ hrūṃ kṣaiṃ hrūṃ phaṭ
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21327796 (0.055):
hāṃ ādhāraśaktyai namaḥ / / hrīṃ kūrmāya namaḥ / / hrūṃ anantāya namaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21351435 (0.056):
śama śama jāta jāta daha daha pātaya pātaya oṃ hraiṃ hrāṃ hraṃ / adhorāstrāya phaṭ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3937840 (0.057):
daha 2 pātaya 2 oṃ hrīṃ hraiṃ hrauṃ hrūṃ aghorāya phaṭ imam aghoramantraṃ
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21336233 (0.059):
hrāṃ hrīṃ hrūṃ hraiṃ hrauṃ hraḥ phaṭ raseśvarāya sarvasattvopahārāya
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4762123 (0.060):
rakṣa rakṣa pradhvaṃsaya pradhvaṃsaya kavacāya(2) namastataḥ /AP_33.042ab/ / oṃ hrūṃ(3) phaṭ astrāya namo mūlavījena cāṅgakaṃ //AP_33.042cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4887607 (0.060):
śikhāyai namaḥ / kṣastrī kavacāya namaḥ / strīṃ hrūṃ netrāya namaḥ / hrūṃ / khe astrāya phaṭ namaḥ / oṃ tvaritāvidyāṃ vidmahe tūrṇavidyāñca dhīmahi
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4778740 (0.062):
hrāṃ hṛdyāya hrīṃ śirase hrūṃ śikhāyai hraiṃ kavacāya /AP_72.040ab/ / astrāyāṣṭau devagaṇān hṛdādityebhya eva ca //AP_72.040cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4889740 (0.062):
oṃ hrīṃ anaṅgāya namaḥ oṃ hrīṃ hrīṃ smarāya namaḥ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7617308 (0.064):
kavacāya hūṃ / | śrīṃ rādhikāyai svāhā astrāya phaṭ |
hrūṃ aghorāya namaḥ / / hraiṃ vāmadevāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696783 (0.013):
oṃ hrīṃ vāmadevāya namaḥ / / oṃ hrūṃ aghorāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696799 (0.036):
oṃ hrauṃ indrāya namaḥ / / oṃ hrauṃ caṇḍāya namaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4798979 (0.039):
/ oṃ buṃ(2) aghorāya hrūṃ phaṭ namaḥ / oṃ(3) tatpuruṣāya vaumīśānāya ca
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21327802 (0.045):
hāṃ ādhāraśaktyai namaḥ / / hrīṃ kūrmāya namaḥ / / hrūṃ anantāya namaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4887578 (0.054):
oṃ ādhāraśaktyai namaḥ / oṃ hrīṃ puru 2 mahāsiṃhāya namaḥ /oṃ padmāya / namaḥ / oṃ hrīṃ hrūṃ khecachekṣaḥ / strīṃ oṃ hrūṃ kṣaiṃ hrūṃ phaṭ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6709815 (0.058):
oṃ haḥ astrāya namaḥ / / oṃ sadyojātāya namaḥ // GarP_1,40.6 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4889740 (0.062):
oṃ hrīṃ anaṅgāya namaḥ oṃ hrīṃ hrīṃ smarāya namaḥ
hrauṃ sadyojātāya namaḥ / / mūlamantreṇa devāya dadyātpuṣpāñjaliṃ priye // Āk_1,2.157 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696774 (0.033):
oṃ hrīṃ vāmadevāya namaḥ / / oṃ hrūṃ aghorāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696783 (0.041):
oṃ hrūṃ aghorāya namaḥ / / oṃ hraiṃ tatpuruṣāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696799 (0.051):
oṃ hrauṃ indrāya namaḥ / / oṃ hrauṃ caṇḍāya namaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21327802 (0.051):
hrīṃ kūrmāya namaḥ / / hrūṃ anantāya namaḥ / / hraiṃ pṛthivyai namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6709815 (0.058):
oṃ haḥ astrāya namaḥ / / oṃ sadyojātāya namaḥ // GarP_1,40.6 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13405041 (0.063):
oṃ namaḥ sūryāya khakholkāya namaḥ // LiP_2,22.9 // / mūlamantramidaṃ proktaṃ bhāskarasya mahātmanaḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406397 (0.063):
namaḥ sūryāya khakholkāya namaḥ // LiP_2,23.21 // / mūlamantramiti proktaṃ bhāskarasya mahātmanaḥ /
mūlamantraṣaḍaṅgena nyāsaṃ kuryācchivasya ca /
liṅgasya dakṣiṇe bhāge ṛgādīnnigamānapi // Āk_1,2.158 //
brahmāṇaṃ pṛthivīṃ toyaṃ viṣṇuṃ rudraṃ hutāśanam /
īśvaraṃ pavanaṃ caivamākāśaṃ ca sadāśivam // Āk_1,2.159 // / śrīkaṇṭhamamṛtāṃśuṃ ca bhairavaṃ bhāskaraṃ tathā /
paraṃ śivaṃ parātmānaṃ pūjayenmatimān kramāt // Āk_1,2.160 //
liṅgasya vāmapārśve tu brāhmyādīḥ sapta mātaraḥ /
mahālakṣmīṃ mahākālīṃ durgāṃ skandavināyakau // Āk_1,2.161 // / yoginyaḥ kṣetrapālāśca śaktayaścādipīṭhakāḥ /
oḍyāṇaśaktir jālaṃdhrī tathā pūrṇā giriḥ priye // Āk_1,2.162 //
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4510632 (0.029):
viśvasyāntarbahiś ca vamanāt saṃsāravāmācāratvāc ca vāmeśvarīśaktiḥ / tadutthāpitāni tu khecarīgocarīdikcarībhūcarīrūpāṇi catvāri devatācakrāṇi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21019432 (0.033):
viśiṣṭe śaktirastu/ na tvinvite// anvayadhiyo 'nyalabhyatvādita
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28772512 (0.036):
śaktayaḥ kalpayitavyāssyuḥ / / abhihitānvayavāde tvekasminnarthe ekasya śabdasyaikaiva śaktiriti /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21013074 (0.036):
taduktamiti// jijñānāsādhikaraṇānuvyākhyāne ityarthaḥ/ śaktiśceti// / upalakṣaṇametat/ tacca nābhihitānvaya ityādi śabdā 2 anvitavācakāḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952207 (0.037):
naitāvatā mama vāyośca nityaṃ duḥ khātanaṃ naiva saṃcitanīyam / / etādṛśohaṃ stavanenu kāsti śaktirguṇānāṃ madhusūdana prabho /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23202485 (0.044):
śakti-rūpa eva | śaktiś cāntarāṅgā bahiraṅgā taḍasthā ceti tridhā darśitā
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25756004 (0.054):
sarvatra dvyaṣṭasāhasrākṣauhiṇyamatra potriṇi / / ekāpi śaktirnaivāsti yā tarṣeṇa na pīḍitā // BndP_3,28.53 //
kāmeśvarīti saṃpūjyā rudraśaktiḥ surārcite /
lopāmudrā kubjikā ca kālasaṃkarṣaṇī tathā // Āk_1,2.163 // / madhurādirasā gandhāḥ sarvadhānyāni pārvati /
divyauṣadhyaḥ sudhā hālā viṣaṃ carmādidhātavaḥ // Āk_1,2.164 //
indriyāṇi mano buddhirahaṅkāraśca cetanaḥ / / śabdādyā viṣayāḥ pūjyā dehāṅgāni ca śāmbhavi // Āk_1,2.165 //
liṅgasya paścime bhāge samudrāḥ sarito nadāḥ /
parvatā merumukhyāśca bhāskarādyā nava grahāḥ // Āk_1,2.166 //
jyotiścakraṃ dhruvaścaiva śiśumāraḥ prajāpatiḥ / / kalāḥ kāṣṭhāśca ghaṭikā muhūrtāḥ praharā dinam // Āk_1,2.167 //
rātriḥ pakṣaśca māsaśca ṛtukālāyanāni ca / / saṃvatsarā yugāḥ kalpā diśastārāstithiḥ śive // Āk_1,2.168 //
pātālāni ca nāgendrāstathā kālāgnirudrakāḥ / / yakṣāḥ piśācabhūtāśca rākṣasā danujāstathā // Āk_1,2.169 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726576 (0.047):
gandharvāpsaraso yakṣā guhyakāstu sarākṣasāḥ / / sarvabhūtapiśācāśca nāgāśca saha mānuṣaiḥ // BndP_3,2.26 //
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19039948 (0.047):
kinnarā mahoragā yakṣā rākṣasāḥ pretāḥ piśācā bhūtāḥ kumbhāṇḍāḥ pūtanāḥ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19048763 (0.047):
mahoragā yakṣā rākṣasāḥ pretāḥ piśācā bhūtāḥ kumbhāṇḍāḥ pūtanāḥ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19049101 (0.047):
asurā marutā garuḍā gandharvāḥ kinnarā mahoragā yakṣā rākṣasāḥ pretāḥ / piśācā bhūtāḥ kumbhāṇḍāḥ pūtanāḥ kaṭapūtanāḥ skandā unmādāś chāyā apasmārā
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16511780 (0.047):
dhāriṇyāḥ prabhāvena kulaputraṃ mānuṣā na viheṭhayanti amānuṣāḥ ... yakṣāḥ / ... rākṣasāḥ ... pretāḥ ... piśācā ... bhūtā ... kumbhāṇḍā ... (Vdh-J_39)
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23420074 (0.055):
devāsurās tathā yakṣā $ nāgā gandharvarākṣasāḥ & / piśācā guhyakāḥ siddhāḥ % kūṣmāṇḍās taravaḥ khagāḥ // ViP_3,11.33 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5126733 (0.055):
devāsurās tathā yakṣā nāgā gandharvarākṣasāḥ / / piśācā guhyakāḥ siddhāḥ kūṣmāṇḍās taravaḥ khagāḥ // ViP_3,11.33 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6780225 (0.056):
pretā bhūtāstathā yakṣā nāgā gandharvarākṣasāḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24402156 (0.058):
bhairavā mātṛkāḥ sarvā mahākālagaṇā api // / bhūtāḥ pretāḥ piśācāśca kumbhāṇḍā rākṣasādayaḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2158113 (0.059):
gandharvāpsarasaḥ sarve $ nāgā yakṣāḥ sarākṣasāḥ & / guhyakāḥ khecarāścānye % kiṃnarā devacāraṇāḥ // SkP_13.69 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19168190 (0.059):
gandharvāpsarasaḥ sarve nāgā yakṣāḥ sarākṣasāḥ / / guhyakāḥ khecarāścānye kiṃnarā devacāraṇāḥ // SkP_13.69 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 617757 (0.059):
tato bhūtapiśācāś ca $ rākṣasā guhyakās tathā / HV_App.I,31.1036 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22103310 (0.059):
tato bhūtapiśācāś ca rākṣasā guhyakās tathā / HV_App.I,31.1036 /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28001813 (0.060):
bhūtāḥ piśācā yakṣāśca dānavāḥ saharākṣasaiḥ // BhN_25.70 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23252904 (0.060):
gandharvā guhyakā yakṣāḥ kinnarā rākṣasā api / / kumbhāṇḍā garuḍā nāgāḥ siddhā vidyādharā api // SvayambhuP_4.140 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23255410 (0.060):
gandharvāḥ kinnarā yakṣā guhyakā rākṣasā api / / kumbhāṇḍā garuḍā nāgā daityāścāpi samāgatāḥ // SvayambhuP_6.12 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23251350 (0.060):
gandharvā kinnarā yakṣā guhyakā rākṣasā api / / dānavā garuḍā nāgāstathānyeha samāgatāḥ // SvayambhuP_4.22 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20662264 (0.061):
13,017.170a na tasya vighnaṃ kurvanti dānavā yakṣarākṣasāḥ / 13,017.170c piśācā yātudhānāś ca guhyakā bhujagā api
guhyakā duṣṭavetālā rājayakṣmādayo gadāḥ /
mantrāḥ śastrāṇi cāstrāṇi sampūjya kramaśaḥ priye // Āk_1,2.170 //
liṅgasya pūrvabhāge tu saṃpūjyā gurupaṅktayaḥ /
siddhāḥ sādhyāśca munayo yogino brahmavādinaḥ // Āk_1,2.171 //
vidyādharāḥ kinnarāśca gandharvaścāśvinau tathā / / vasavo'psarasāṃ mukhyā śṛṅgārādirasā nava // Āk_1,2.172 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20790879 (0.064):
14,008.005a bhūtāni ca piśācāś ca nāsatyāv aśvināv api / 14,008.005c gandharvāpsarasaś caiva yakṣā devarṣayas tathā / 14,008.006a ādityā marutaś caiva yātudhānāś ca sarvaśaḥ
gītaṃ nṛttāni tadbhedāḥ kāśyapādyāstathā daśa /
rudrāḥ samanavaḥ pūjyā bhāskarā vahnayastrayaḥ // Āk_1,2.173 //
viśve devāśca pitaro mātaraḥ pitṛdevatāḥ /
kulācāryā rasācāryāḥ pūrvācāryāḥ śivārcakāḥ // Āk_1,2.174 //
matsyādidaśajanmāni jino lokāyatastathā /
narakādyāḥ sarvalokā garuḍā garuḍāṇḍakāḥ // Āk_1,2.175 //
brahmāṇḍāḥ khecarāḥ sarve bhūcarāśca jalecarāḥ / / sampūjya devatāḥ sarvāḥ praṇavādinamo'ntakaiḥ // Āk_1,2.176 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26586472 (0.046):
pūjayennāmamantraistu praṇavādinamo'ntakaiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21327443 (0.061):
praṇavādinamo'ntaiśca tattannāmapuraḥsaram /
tattannāmacaturthyantaiḥ puṣpagandhākṣataiḥ priye /
devāya vastrayugalam upavītadvayaṃ tathā // Āk_1,2.177 // / madhuparkaṃ divyagandhamakṣatān kusumāni ca /
sadā kaitakavarjyāni divyāni vidalāni ca // Āk_1,2.178 // / tatpuṣpāṇi ca kahlārakamalotpalakairavam /
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9661668 (0.048):
na^atyulbaṇam anulepanam/ tathā śuklāny anyāni puṣpāṇi^iti vaihāriko / veṣaḥ//(p.237)
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6641503 (0.051):
u4.5ab/.prasannam udakaṃ ca^eva puṣpāṇi vividhāni ca/ / u4.5cd/.yas tu paśyati svapna^ante kuṭumbaṃ tasya vardhate//
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081826 (0.053):
puṣpāṇi prāvarṣurdivyāni ca tūryāṇi pravādayāmāsuḥ / sarve
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21411643 (0.054):
abhipravarṣayanti divyāni sarvavarṇikāni kusumāni, divyāni saptaratnāni,
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21411658 (0.054):
divyaṃ candanacūrṇam, divyāśchatradhvajapatākā abhipravarṣayanti | divyāni / sarvavarṇikāni kusumāni, divyāni (Sukhv, Vaidya 240) vitānāni dhriyante,
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6777144 (0.056):
arjunasya tu puṣpāṇi jambūpatrayutāni ca / / salodhrāṇi ca tallepo dehadurgandhatāṃ haret // GarP_1,190.23 //
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10662278 (0.056):
pūtīkā abhavan yāni puṣpāṇy avāśīyanta tāny arjjunāni yat prāprothat te
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7111041 (0.059):
mañjūṣakamahāmañjūṣakāṇi caudumbarāṇi anyāni vividhāni kāṣṭhapuṣpāṇi
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781586 (0.064):
/ tatra ca vayaṃ bhagavan mārge yāva ca bodhir yāva ca vārāṇasī divyāni / cchattrāṇi abhinirminitvā divyāni dhvajāni abhinirminiṣyāmaḥ / divyāni
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702499 (0.064):
maṃjūṣakāni mahāmaṃjūṣakāni pārijātakapuṣpāṇi divyāni suvarṇapuṣpāṇi
jātīcampakapunnāgapūganāraṅgakaiḥ // Āk_1,2.179 // / māgadhīmādhavīmallīyūthikāprabhṛtīni ca /
damanī maruvaṃ caiva rasendrāya samarpayet // Āk_1,2.180 // / dhūpaṃ daśāṅgaṃ dīpaṃ cāpūpānnaṃ ghṛtapāyasam /
saṣaḍrasāni śākāni śuddhagandhottamānvitam // Āk_1,2.181 //
lehyaṃ coṣyādi naivedyaṃ pāradendrāya darśayet /
hastaprakṣālanaṃ devi dadyādgandhodakena ca // Āk_1,2.182 //
suvāsitāni pūgāni ghanasārayutāni ca / / avadātāni sāgrāṇi nāgavallīdalāni ca // Āk_1,2.183 //
muktāphalodbhavaṃ cūrṇaṃ tāmbūlaṃ ca samarpayet / / darpaṇaṃ cāmaradvandvaṃ chatraṃ nṛttaṃ ca gītakam // Āk_1,2.184 //
upacāreṣu sarveṣu dadyādācamanaṃ priye / / sarvopacārānmūlena dadyātstotraṃ japecchive // Āk_1,2.185 //
rasendrabhairavaṃ devaṃ dhyātvā devīṃ rasāṃkuśām /
māheśvarāṃśca vinatāṃ gandhapuṣpādibhiryajet // Āk_1,2.186 //
aṅguṣṭhānāmikābhyāṃ ca dadyādgandhottamānvitam / / bindumūlena devāya devyai ca gurupaṅktaye // Āk_1,2.187 //
kramādāvaraṇasthebhyo devībhyo'pi ca tarpayet / / hrīṃ ānandaśivamūrtimārādhayāmi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21329809 (0.044):
sa śaktimānandaśivamūrtimārādhayāmi ca / / tathā parānandaśivamūrtimārādhayāmi ca // Āk_1,3.25 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328332 (0.052):
hrīṃ parānandasiddhamūrtimārādhayāmi /
hrīṃ parānandaśivamūrtimārādhayāmi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328338 (0.042):
hrīṃ parānandasiddhamūrtimārādhayāmi / / hrīṃ parāparānandasiddhamūrtimārādhayāmi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21329809 (0.044):
sa śaktimānandaśivamūrtimārādhayāmi ca / / tathā parānandaśivamūrtimārādhayāmi ca // Āk_1,3.25 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328354 (0.054):
klīṃ parānandagurumūrtimārādhayāmi / / klīṃ parāparānandagurumūrtimārādhayāmi /
hrīṃ parāparānandaśivamūrtimārādhayāmi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21329806 (0.047):
sa śaktimānandaśivamūrtimārādhayāmi ca / / tathā parānandaśivamūrtimārādhayāmi ca // Āk_1,3.25 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328354 (0.054):
klīṃ parānandagurumūrtimārādhayāmi / / klīṃ parāparānandagurumūrtimārādhayāmi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328338 (0.055):
hrīṃ parāparānandasiddhamūrtimārādhayāmi / / klīṃ ānandagurumūrtimārādhayāmi /
hrīṃ ānandasiddhamūrtimārādhayāmi / / hrīṃ parānandasiddhamūrtimārādhayāmi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328311 (0.052):
hrīṃ ānandaśivamūrtimārādhayāmi / / hrīṃ parānandaśivamūrtimārādhayāmi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328354 (0.061):
klīṃ parāparānandagurumūrtimārādhayāmi /
hrīṃ parāparānandasiddhamūrtimārādhayāmi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328317 (0.042):
hrīṃ parānandaśivamūrtimārādhayāmi / / hrīṃ parāparānandaśivamūrtimārādhayāmi /
klīṃ ānandagurumūrtimārādhayāmi / / klīṃ parānandagurumūrtimārādhayāmi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328321 (0.054):
hrīṃ parānandaśivamūrtimārādhayāmi / / hrīṃ parāparānandaśivamūrtimārādhayāmi /
klīṃ parāparānandagurumūrtimārādhayāmi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328321 (0.054):
hrīṃ parānandaśivamūrtimārādhayāmi / / hrīṃ parāparānandaśivamūrtimārādhayāmi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328333 (0.061):
hrīṃ parānandasiddhamūrtimārādhayāmi / / hrīṃ parāparānandasiddhamūrtimārādhayāmi /
tebhyo dattvā prasādaṃ ca tairanujñāpitaḥ svayam // Āk_1,2.188 // / kuṇḍalyām ātmatattvaṃ ca vidyātattvaṃ ca nābhigam /
madhyantavibhagatika.html 19090445 (0.033):
ātmagrāhavastusarvābhisandhipraveśadṛśyatattvañceti kauśalayatattvaṃ / / tena hy ātmagrāhavastu sarvābhiprāyamukhena praviśatīti yathā pūrvam
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1397319 (0.052):
kair ayaṃ niścayaḥ kṛta ity āha tattvadarśibhiḥ2 / / tadbhāvas tattvam / tad iti3 sarvanāmnā padārthamātraṃ vyapadiśyate /
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7387477 (0.055):
adhastād ātmatattvaṃ tu $ vidyātattvaṃ tu madhyataḥ &
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7093202 (0.055):
adhastād ātmatattvaṃ tu vidyātattvaṃ tu madhyataḥ /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10747449 (0.055):
kimiti? yadagnibhistubhyamupadiṣṭaṃ tattvayā jñeyameva na tūpāsyaṃ, / tattvamahamupadekṣye ityevaṃ pratijñāyādarajananāya vakṣyamāṇamastaut
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9375556 (0.059):
pārthivarūpasatattvaniścalatātmakalakāraśrutyanugame ḷ ḷ3 iti / tathā ca
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5886379 (0.060):
kālena kalmaṣe kṣīṇe 'smadvacanasaṃdarbhapaurvāparyalocanayātmatattvaṃ / pratipatsyete svayameveti matvovāca, eṣa ātmaitadamṛtamabhayametadbrahmeti
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18484661 (0.060):
tadgocarā vipratipattir nāsty eva. na ca te tena tattvaṃ pratipādanīyās, / tattvapratipādane pramāṇasyāiva vyāpārān, nayasya punar ekadeśaniṣṭhatvena
madhyantavibhagatika.html 19086310 (0.063):
kuśalyatattvaṃ darśanapratipakṣeṇaety uktaṃ / / tatpunaḥ skandhādiṣu kathaṃ daśavidham ātmadarśanam iti na jñāyata
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14231852 (0.064):
punaḥ khaṇḍitayā prasādyamānayāpi prasādamagṛhṇantyā tataḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17744057 (0.064):
śreṇyākramād ātma tattva pravaṇaṃ cikīrsed iti bhāvaḥ ||29||
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5226133 (0.064):
śreṇyākramād ātma-tattva-pravaṇaṃ cikīrsed iti bhāvaḥ ||29||
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16022444 (0.064):
Yāj2.131a/ krītaś ca tābhyām vikrītah kṛtrimah (syāt svayam.kṛtah /(235) / Yāj2.131c/ (dattvā^ātmā tu svayam.datto garbhe vinnah saha.ūḍhajah //
hṛdaye śivatattvaṃ ca sarvatattvaṃ hi tālugam // Āk_1,2.189 //
tritattvam evaṃ saṃcintya prasādaṃ ca samantrakam /
tataḥ prajvalitaṃ smṛtvā jyotirantargataṃ priye // Āk_1,2.190 //
svīkurvīta prasādaṃ ca yatheṣṭaṃ surasevite / / prīṇanti pitaro harṣānmūrchayā sarvadevatāḥ // Āk_1,2.191 //
ajñānā [... au3 Zeichenjh] vaprītiḥ sa evāhaṃ na saṃśayaḥ /
/ gandhottamaudanaṃ śuddhakṣatajaṃ ca ghṛtaṃ madhu // Āk_1,2.192 //
saṃyojya pañcakhaṇḍaṃ ca kṛtvā dadyātkrameṇa ca /
dakṣiṇottarapūrvāsu paścimāyāṃ ca madhyame // Āk_1,2.193 // / tāṃstānmantrānsamuccārya baliṃ dadyāttato naraḥ /
praṇavaṃ māyāṃ kamalāṃ devīṃ putrapradaṃ tataḥ // Āk_1,2.194 //
tato vaṭukanāthākhyaṃ kapilaṃ jaṭābhārabhāsuraṃ ca tataḥ piṅgala triṇetra
imāṃ baliṃ pūjāṃ gṛhṇa gṛhṇa svāhā / / oṃ hrīṃ śrīṃ siddhayoginībhyaḥ sarvamātṛbhyo namaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328482 (0.0):
oṃ hrīṃ śrīṃ sthānakṣetrapāla imāṃ baliṃ pūjāṃ gṛhṇa gṛhṇa svāhā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328493 (0.034):
oṃ hrīṃ śrīṃ rasendra kṣetrapāla rājarājeśvara imāṃ baliṃ pūjāṃ gṛhṇa / gṛhṇa svāhā /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17492002 (0.044):
āṇimāri vaśīkuru kuru majjaṃ gṛhṇa gṛhṇa svāhā || KubjT_23.140A,3 || / aiṃ śrīṃ kāṃ kīṃ kūṃ kākinī kāyaṃ saṃhāraya saṃhāraya medaṃ sarvaśatrūṇāṃ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17492058 (0.044):
devadattānāṃ raktaṃ gṛhṇa gṛhṇa svāhā || KubjT_23.140A,6 || / aiṃ śrīṃ ḍāṃ ḍīṃ ḍūṃ ḍākinī sarvaśatrūṇāṃ devadattānāṃ āṇimāri vaśīkuru
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22950569 (0.055):
kṣetra-pāla-nāthemaṃ baliṃ gṛhṇa gṛhṇa phaṭ svāhā - iti mantra-trayeṇa
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2867433 (0.055):
gīśvari śaraṇāgataṃ māṃ trāhi trāhi huṃ phaṭ svāhā kṣetrapālanāthemaṃ / baliṃ gṛhṇa gṛhṇa phaṭ svāhā iti mantratrayeṇa
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22950549 (0.062):
śrī-mātam uktvā gîśvarîmaṃ baliṃ gṛhṇa gṛhṇa huṃ phaṭ svāhā śrī-mātam
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2867414 (0.062):
śrīmātam uktvā gīśvarīmaṃ baliṃ gṛhṇa gṛhṇa huṃ phaṭ svāhā śrīmātam uktvā
oṃ hrīṃ śrīṃ sarvabhūtebhyaḥ sarvabhūtapatibhyo namaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3175888 (0.046):
bhūtakṛdbhyo namaḥ sarvabhūtebhyaśca namo 'stviti // Vis_27.54 //
Uddamaresvaratantra (uddamt_u.htm.txt) 24133961 (0.057):
oṃ namo bhagavate rudra dehi me nijarāśiṃ śrīṃ namo 'stu te svāhā / / oṃ hrīṃ amukaṃ rañjaya svāhā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4886588 (0.060):
oṃ śrīṃ hrīṃ hrūṃ oṃ namaḥ puruśottamaḥ puruṣottamapratirūpa lakṣmīnivāsa
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4889562 (0.063):
oṃ śrīṃ hrīṃ klīṃ śriyai namaḥ
oṃ hrīṃ śrīṃ sthānakṣetrapāla imāṃ baliṃ pūjāṃ gṛhṇa gṛhṇa svāhā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328454 (0.0):
tato vaṭukanāthākhyaṃ kapilaṃ jaṭābhārabhāsuraṃ ca tataḥ piṅgala triṇetra / imāṃ baliṃ pūjāṃ gṛhṇa gṛhṇa svāhā /
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2867433 (0.047):
gīśvari śaraṇāgataṃ māṃ trāhi trāhi huṃ phaṭ svāhā kṣetrapālanāthemaṃ / baliṃ gṛhṇa gṛhṇa phaṭ svāhā iti mantratrayeṇa
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22950569 (0.055):
kṣetra-pāla-nāthemaṃ baliṃ gṛhṇa gṛhṇa phaṭ svāhā - iti mantra-trayeṇa
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22950549 (0.062):
śrī-mātam uktvā gîśvarîmaṃ baliṃ gṛhṇa gṛhṇa huṃ phaṭ svāhā śrī-mātam
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2867414 (0.062):
śrīmātam uktvā gīśvarīmaṃ baliṃ gṛhṇa gṛhṇa huṃ phaṭ svāhā śrīmātam uktvā
Uddamaresvaratantra (uddamt_u.htm.txt) 24133961 (0.063):
oṃ namo bhagavate rudra dehi me nijarāśiṃ śrīṃ namo 'stu te svāhā / / oṃ hrīṃ amukaṃ rañjaya svāhā /
oṃ hrīṃ śrīṃ rasendra kṣetrapāla rājarājeśvara imāṃ baliṃ pūjāṃ gṛhṇa
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328455 (1.788):
tato vaṭukanāthākhyaṃ kapilaṃ jaṭābhārabhāsuraṃ ca tataḥ piṅgala triṇetra / imāṃ baliṃ pūjāṃ gṛhṇa gṛhṇa svāhā /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17492002 (0.044):
āṇimāri vaśīkuru kuru majjaṃ gṛhṇa gṛhṇa svāhā || KubjT_23.140A,3 || / aiṃ śrīṃ kāṃ kīṃ kūṃ kākinī kāyaṃ saṃhāraya saṃhāraya medaṃ sarvaśatrūṇāṃ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17492058 (0.044):
devadattānāṃ raktaṃ gṛhṇa gṛhṇa svāhā || KubjT_23.140A,6 || / aiṃ śrīṃ ḍāṃ ḍīṃ ḍūṃ ḍākinī sarvaśatrūṇāṃ devadattānāṃ āṇimāri vaśīkuru
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22950549 (0.062):
śrī-mātam uktvā gîśvarîmaṃ baliṃ gṛhṇa gṛhṇa huṃ phaṭ svāhā śrī-mātam
gṛhṇa svāhā / / baliṃ dadyāditi śive sarvavighnopaśāntaye /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328452 (0.034):
tato vaṭukanāthākhyaṃ kapilaṃ jaṭābhārabhāsuraṃ ca tataḥ piṅgala triṇetra / imāṃ baliṃ pūjāṃ gṛhṇa gṛhṇa svāhā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4883944 (0.055):
oṃ namo bhagavati cāmuṇḍe muñca muñca baliṃ bālikāṃ vā / baliṃ gṛhṇa gṛhṇa jaya jaya vasa vasa /AP_298.051ab/
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27814048 (0.059):
aghoreṇa baliṃ dadyāt $ sarvavighnopaśāntaye &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11787422 (0.059):
aghoreṇa baliṃ dadyāt sarvavighnopaśāntaye /
tataścāṣṭottaraśataṃ japenmūlaṃ rasāgrataḥ // Āk_1,2.195 //
tataḥ stotraṃ japeddevi rasabhairavatuṣṭaye /
saṃtuṣṭāḥ sarvadevāḥ syuḥ tuṣṭe tu rasabhairave // Āk_1,2.196 //
ayaṃ nityārcanavidhiḥ proktaḥ sarvatra durlabhaḥ /
/ viddhi māṃ pāradaṃ devi tatsmartā matsamaḥ priye // Āk_1,2.197 //
pāradastvadhiko matto madīyatvācca sārataḥ /
rasasya smaraṇaṃ puṇyaṃ darśanaṃ sparśanaṃ tathā // Āk_1,2.198 // / pūjanaṃ bhakṣaṇaṃ dānaṃ ṣoḍhā puṇyamudīritam /
sāttvikaṃ rājasaṃ caiva tāmasaṃ trividhaṃ vapuḥ // Āk_1,2.199 // / sāttvikaṃ muktidaṃ śubhraṃ bālaṃ dvibhujamaṇḍitam /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884782 (0.045):
viśvanāthaḥ : sattvam antaḥkaraṇaṃ trividhaṃ sāttvikaṃ rājasaṃ tāmasaṃ ca
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399220 (0.045):
viśvanāthaḥ : sattvam antaḥkaraṇaṃ trividhaṃ sāttvikaṃ rājasaṃ tāmasaṃ ca / | tad-anurūpā sāttvikāntaḥkaraṇānāṃ sāttviky eva śraddhā |
pūrṇapātraṃ sūkṣmadaṇḍaṃ dvinetraṃ kiṅkiṇīsrajam // Āk_1,2.200 //
rājasaṃ bhuktidaṃ raktaṃ kirīṭaśaśiśekharam /
caturbhujaṃ ca taruṇaṃ nīlakaṇṭhaṃ trilocanam // Āk_1,2.201 // / sarvaiśvaryapradaṃ dhyāyet śūlapātravarābhayam /
tāmasaṃ kṛṣṇavarṇaṃ ca jvaladūrdhvaśiroruham // Āk_1,2.202 //
aṣṭādaśabhujaṃ tryakṣaṃ pūrvoktaṃ cintayedrasam /
sarvasiddhipradaṃ devi sarvakāmaphalapradam // Āk_1,2.203 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310225 (0.029):
sarvakāmaphalapradam SvaT_2.97b / sarvakāmaphalapradam SvaT_2.152d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16955360 (0.031):
sarvakāmaphalapradam BrP_31.39d / sarvakāmaphalapradam BrP_50.1d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16955370 (0.031):
sarvakāmaphalapradam BrP_57.38d / sarvakāmaphalapradam BrP_58.58d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16955380 (0.031):
sarvakāmaphalapradam BrP_62.15d / sarvakāmaphalapradam BrP_65.22d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16955390 (0.031):
sarvakāmaphalapradam BrP_67.62d / sarvakāmaphalapradam BrP_68.69b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16955400 (0.031):
sarvakāmaphalapradam BrP_177.4b / sarvakāmaphalapradam BrP_178.106d
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12754776 (0.036):
sarvadoṣopaśamanaṃ sarvayajñaphalapradam / / sarvakāmapradaṃ caiva sarvatuṣṭikaraṃ param // BhS_32.36 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310215 (0.039):
sarvakāmaprasiddhidam VT_292b / sarvakāmaphalapradam VT_67b
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12714497 (0.043):
sarvamuktipradaṃ nityaṃ sarvakāmaphalapradam // BhS_12.134 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16955172 (0.046):
sarvakāmapradaṃ tu tat BrP_101.20d / sarvakāmapradaṃ devaṃ BrP_66.14c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16955232 (0.052):
sarvakāmapradaṃ bhavet BrP_172.20b / sarvakāmapradaṃ viduḥ BrP_168.36d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15509552 (0.052):
mahāśaṅkhākṣasūtraṃ tu % sarvakāmaphalapradam // SvaT_2.152 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27766787 (0.052):
mahāśaṅkhākṣasūtraṃ tu sarvakāmaphalapradam // SvaT_2.152 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26859205 (0.054):
dakṣiṇasyodadhes tīre % sarvakāmaphalapradam // BrP_178.106 // / suramyaṃ vālukākīrṇaṃ $ ketakīvanaśobhitam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11130515 (0.054):
dakṣiṇasyodadhes tīre sarvakāmaphalapradam // BrP_178.106 // / suramyaṃ vālukākīrṇaṃ ketakīvanaśobhitam /
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7386455 (0.054):
ebhyo 'pi cottaraṃ yasmāt $ kevalaṃ jñānasiddhidam & / sarvakāmapradaṃ deva % yathāvad bījapañcakaṃ // VT_6 //
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7092179 (0.054):
ebhyo 'pi cottaraṃ yasmāt kevalaṃ jñānasiddhidam / / sarvakāmapradaṃ deva yathāvad bījapañcakaṃ // VT_6 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18908674 (0.063):
paṭhatāṃ śṛṇvatāṃ rājan sarvakāmārthasiddhidam // RKV_229.26 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18911391 (0.063):
paṭhatāṃ śṛṇvatāṃ cāpi sarvakāmārthasiddhidam // RKV_232.53 //
smaraṇaṃ rasarājasya sarvopadravanāśanam / / hṛdambhojasthitaṃ dhyāyennaśyantyenāṃsi bhairavi // Āk_1,2.204 //
darśanaṃ pāradendrasya hanti pāpaṃ trikālajam /
setukedāraparyantadivyaliṅgaughadarśane // Āk_1,2.205 //
yatpuṇyaṃ labhate martyaḥ tatkoṭiguṇitaṃ bhavet /
pṛthivyāṃ sarvatīrtheṣu sāgarānteṣu darśanāt // Āk_1,2.206 //
snānapānādibhiḥ puṇyaṃ tatkoṭiguṇitaṃ bhavet /
gohatyāniyutaṃ devi bhrūṇahatyāśatāni ca // Āk_1,2.207 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3849967 (0.041):
kṛtvā yatphalamāpnoti % kauṭihomāt tadaśnute // MatsP_93.138 // / brahmahatyāsahasrāṇi $ bhrūṇahatyārbudāni ca &
brahmahatyāsahasrāṇi naśyanti rasadarśanāt / / gavāṃ koṭipradānena svarṇakoṭiśatena ca // Āk_1,2.208 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3849968 (0.043):
kṛtvā yatphalamāpnoti % kauṭihomāt tadaśnute // MatsP_93.138 // / brahmahatyāsahasrāṇi $ bhrūṇahatyārbudāni ca &
aśvamedhasahasreṇa yatpuṇyaṃ tacca darśanāt / / rasasya sparśanaṃ hanyādagamyāgamanaṃ priye // Āk_1,2.209 //
paradravyāpahāraṃ ca pāpaṃ prāṇivadhārjitam /
saptadvīpe dharaṇyāṃ ca pātāle gagane divi // Āk_1,2.210 //
yānyarcayati liṅgāni tatpuṇyaṃ rasapūjayā /
svāyaṃbhuveṣu liṅgeṣu divyeṣu kṛtapūjayā // Āk_1,2.211 // / yatpuṇyaṃ rasaliṅgasya pūjayā tatphalaṃ bhavet /
yogino'ṣṭāṅganiratā yatpadaṃ brahmavādinaḥ // Āk_1,2.212 //
tatpadaṃ samavāpnoti rasaliṅgasya pūjayā / / kuṃkumāgarukastūrīkarpūrāntargataṃ rasam // Āk_1,2.213 //
mūrchitaṃ rasaliṅgāya dadyādiṣṭārthasiddhaye /
bhakṣaṇādrasarājasya sarvapāpaṃ vinaśyati // Āk_1,2.214 // / anādimāyāmalinamātmānaṃ ca viśoṣayet /
bhavarogaṃ harecchīghraṃ tritāpaṃ ca vināśayet // Āk_1,2.215 //
rasarājasya dānena caturabdhyantamedinīm /
mahāmerusamaṃ svarṇaṃ dattvā yattat phalaṃ bhavet // Āk_1,2.216 //
brahmarūpī śuddharaso viṣṇurūpī sa mūrchitaḥ /
bhasmīkṛto rudrarūpī baddhaḥ sūtaḥ sadāśivaḥ // Āk_1,2.217 //
kāmarūpī jalūkābhaḥ kālarūpī ca doṣavān /
mūrchito bhasmito baddhaḥ pāradendro maheśvari // Āk_1,2.218 //
vyādhimṛtyudaridratvaṃ harate'sau kṛpākaraḥ /
/ dadāsi tvaṃ rasendrāśu śabdasparśanadhūmataḥ // Āk_1,2.219 //
svarṇamarbudakoṭyantaṃ trāhi khecarasiddhida /
namaste kālakālāya namaḥ sarvaguṇātmane // Āk_1,2.220 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16854144 (0.048):
namo 'stu kālakālāya BrP_37.10c / namo 'stu gaṅge paramārtihāriṇi BrP_85.8a
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13443936 (0.050):
namo vijñānadehāya cintāyai te namo namaḥ / / namaste kālakālāya īśvarāyai namo namaḥ // KūrmP_2,31.53 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15358869 (0.053):
rudrāya nīlarudrāya % kadrudrāya pracetase // LiP_1,95.40 // / kālāya kālarūpāya $ namaḥ kālāṅgahāriṇe &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7252630 (0.053):
rudrāya nīlarudrāya kadrudrāya pracetase // LiP_1,95.40 // / kālāya kālarūpāya namaḥ kālāṅgahāriṇe /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15367524 (0.063):
kṛtādibhedakālāya % kālavegāya te namaḥ // LiP_1,104.9 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7261286 (0.063):
kṛtādibhedakālāya kālavegāya te namaḥ // LiP_1,104.9 //
valīpalitanāśāya mahāvīryapradāyine /
namaḥ śastrāstrahantre ca māyāmbhonidhipārada // Āk_1,2.221 //
pāradendra namastubhyaṃ kāminīkelimanmatha /
sudhārūpa tridoṣaghna namaste ṣaḍrasātmane // Āk_1,2.222 //
ghanatvātpṛthivīrūpa dravatvājjalarūpiṇe /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28169099 (0.064):
vyācaṣṭe pṛthivītvajalatvādirūpamiti/ pṛthivītvajalatvayorubhayoḥ
tejo'dhikatvāttejasvin cāñcalyādvāyurūpiṇe // Āk_1,2.223 //
sūkṣmatvādrasarūpāya namaste bhūtarūpiṇe /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3682483 (0.029):
kāyarūpāya śrīdharmarūpāya manase namaḥ // BuSto_2.5 // / namaste rūparūpāya rasarūpāya te namaḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7044926 (0.038):
namo 'stu te varāhāya namaste matsyarūpiṇe / / namo yogādhigamyāya namaḥ sakarṣaṇāya te // KūrmP_1,6.18 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13798339 (0.049):
namas te cakriṇe nityam HV_111.7*1340:8a / namas te jñānarūpāya HV_67.52*773:3a / namas te devadeveśa HV_62.10ab*721A:3a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16298644 (0.051):
namas te candraśekhara HV_App.I,31.1081b / namas te jñānarūpāya *HV_67.52*773:3a / namas te tigmatejase HV_App.I,31.1066b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26869241 (0.053):
vyāpine naikarūpaika % svarūpāya namo namaḥ // BrP_192.48 // / śabdarūpāya te 'cintya $ havirbhūtāya te namaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11140552 (0.053):
vyāpine naikarūpaika svarūpāya namo namaḥ // BrP_192.48 // / śabdarūpāya te 'cintya havirbhūtāya te namaḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10823166 (0.060):
aprameyamaheśāya īśānāya namo namaḥ / / yogāya yogarūpāya yogapuruṣa te namaḥ // RKS_69.44 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7059181 (0.061):
namo hetave viśvarūpāya tubhyam / / namo yogapīṭhāntarasthāya tubhyaṃ
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10169078 (0.062):
vyāpine naikarūpaikasvarūpāya namo namaḥ // ViP_5,18.48 // / sarvarūpāya te 'cintyahavirbhūtāya te namaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18813238 (0.063):
namo 'stu sarvāya suśāntamūrtāye hyaghorarūpāya namonamaste / / sarvātmane sarva namonamaste mahātmane bhūtapate namaste // RKV_16.16 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818738 (0.063):
keśihantre namastubhyaṃ madhuhantre parātmane / / namo bhūmyādirūpāya namaścaitanyarupiṇe // NarP_1,4.59 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3682418 (0.064):
namaste buddharūpāya dharmarūpāya te namaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13798352 (0.064):
namas te devadeveśa HV_111.7*1340:21a / namas te devarūpiṇe HV_67.52*773:6b / namas te nandaputrāya HV_63.8*733:5a
namaste yogayogyāya prasīdāmaravandita // Āk_1,2.224 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7044926 (0.038):
namo 'stu te varāhāya namaste matsyarūpiṇe / / namo yogādhigamyāya namaḥ sakarṣaṇāya te // KūrmP_1,6.18 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10823166 (0.055):
aprameyamaheśāya īśānāya namo namaḥ / / yogāya yogarūpāya yogapuruṣa te namaḥ // RKS_69.44 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4834007 (0.056):
yogāya yogapataye yogeśāya namo namaḥ /AP_183.005ab/
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7066064 (0.057):
namo haṃsāya viśvāya mohanāya namo namaḥ / / yogine yogagamyāya yogamāyāya te namaḥ // KūrmP_1,24.75 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7059181 (0.060):
namo hetave viśvarūpāya tubhyam / / namo yogapīṭhāntarasthāya tubhyaṃ
vedagodvijarājendraguruvīrādihiṃsayā /
sambhūtakṣayakuṣṭhādīnrogānharasi pāvana // Āk_1,2.225 //
naṣṭendriyārthānajñānān trātā tvamasi pārada /
sarvauṣadhībhyo'pyadhiko hyaṇumātropayogataḥ // Āk_1,2.226 //
eko'pi sarvadoṣaghno'rucināśana te namaḥ /
tvayā sṛṣṭā mahendrādyāḥ surā brahmādayaḥ kalāḥ // Āk_1,2.227 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24406997 (0.044):
sarve 'pīndrādayo devāḥ brahmādayo maharṣayaḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671799 (0.052):
aṃśāṃśās te deva marīcy ādaya ete brahmendrādyā deva gaṇā rudra purogāḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12610875 (0.059):
śakrādayaḥ surendrāś ca brahmādayo maharddhikāḥ /
candrārkagrahanakṣatraśivabhairavaśaktayaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470382 (0.041):
nakṣatragrahatārāśca candrasūryādayastu te /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519631 (0.061):
vidyādhara-siddhaḥ, ṛṣirgaruḍa-gandharvaḥ-kinnara-mahoraga, yakṣādayaḥ, / nakṣatra-graha-tārā-candra-sūryā saparivārāḥ saprāsādāḥ,
jñānājñānaguṇā lokā gandharvoragarākṣasāḥ // Āk_1,2.228 //
divyauṣadhāni sarvāṇi sarvasiddhikarāṇyapi / / sūtendra bhavataḥ śrīman kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // Āk_1,2.229 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19871483 (0.054):
03,164.030a sādhyaṃ paitāmahaṃ caiva gandharvoragarakṣasām / 03,164.030c vaiṣṇavāni ca sarvāṇi nairṛtāni tathaiva ca
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4362524 (0.062):
na devāsuragandharvā na yakṣoragarākṣsāḥ / / na mānuṣāḥ piśācā vā hanyur māṃ devasattama // HV_31.41 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14194218 (0.064):
tyaktvāmarāndaityagaṇāṃśca sarvāngandharvayakṣoragarākṣasāṃśca / / saṃdṛśyamānānmama nātha hetoḥ snehānvitāhaṃ tava mandarādrau //
pratyakṣaśambho sūtendra kimanyairbhavati sthite /
aṇimādiguṇopete nānāsiddhipradāyake // Āk_1,2.230 //
yogino hemamukhyāni lohānyakṣayatāṃ sadā /
amṛtatvaṃ prāpnuvanti sevayā tatra kojvala // Āk_1,2.231 // / dṛśyādṛśyasvarūpaṃ tvāṃ bhogamokṣapradaṃ param /
yo na jānāti sūtendra sa māṃ vetti kathaṃ naraḥ // Āk_1,2.232 //
gururmātā pitā bhrātā dhanaṃ vidyā gatiḥ suhṛt /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20726967 (0.046):
13,112.012a asahāyaḥ pitā mātā tathā bhrātā suto guruḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26888709 (0.046):
asahāyaḥ pitā mātā $ tathā bhrātā suto guruḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11160018 (0.046):
asahāyaḥ pitā mātā tathā bhrātā suto guruḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10303795 (0.055):
12,109.024a na kena cana vṛttena hy avajñeyo gurur bhavet / 12,109.024c na ca mātā na ca pitā tādṛśo yādṛśo guruḥ
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13218536 (0.057):
NM2.23a/ yo na bhrātā na ca pitā na putro na niyogakṛt /
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3614298 (0.057):
yo na bhrātā na ca pitā na putro na niyogakṛt /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16870247 (0.058):
pitā mātā suto guruḥ BrP_217.2d / pitā me kva gato 'mbike BrP_127.11b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19222864 (0.060):
na mātā na pitā caiva $ na bhrātā naiva bāndhavāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459731 (0.060):
na mātā na pitā caiva na bhrātā naiva bāndhavāḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18882806 (0.060):
na mātā na pitā bhrātā na bhāryā na sutāḥ suhṛt /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1106932 (0.061):
pitā mātā tathā bhrātā__Vdha_065.013 / yadā nānyaj janārdanāt__Vdha_065.013
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26888670 (0.062):
martyasya kaḥ sahāyo vai % pitā mātā suto guruḥ // BrP_217.2 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11159979 (0.062):
martyasya kaḥ sahāyo vai pitā mātā suto guruḥ // BrP_217.2 //
rasa tvameva bhūtānāṃ tvattaḥ ko'nyo hitaṃkaraḥ // Āk_1,2.233 //
rasendra tava yoge ca śāstre stotre rasāyane /
yastu bhaktiyuto loke sa evāhaṃ na saṃśayaḥ // Āk_1,2.234 //
brahmajñāne'pi niṣṇāto yastvāṃ nindati pārada /
tyājyo'sau sarvalokeṣu naivāhaṃ rakṣituṃ kṣamaḥ // Āk_1,2.235 //
yastvāṃ nāstīti ca vadet tasya siddhirna kutracit /
yastvāmastīti ca vadettasya siddhirbhavetsadā // Āk_1,2.236 //
rasendraṃ yastu loke'sminkulīno vādhamānvayaḥ /
saṃskṛtaṃ kurute sūta tvāmaṣṭādaśakarmabhiḥ // Āk_1,2.237 //
sa puṇyaḥ sa vratī dhanyaḥ sa ślāghyaḥ sa ca buddhimān /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4853374 (0.061):
sa ślāghyaḥ sa guṇī dhanyaḥ sa kulīnaḥ sa buddhimān /AP_236.015ab/ / sa śūraḥ sa ca vikrānto yastvayā devi vīkṣitaḥ //AP_236.015cd/
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23390842 (0.061):
sa ślāghyaḥ sa guṇī dhanyaḥ $ sa kulīnaḥ sa buddhimān & / sa śūraḥ sa ca vikrānto % yas tvayā devi vīkṣitaḥ // ViP_1,9.128 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5097505 (0.061):
sa ślāghyaḥ sa guṇī dhanyaḥ sa kulīnaḥ sa buddhimān / / sa śūraḥ sa ca vikrānto yas tvayā devi vīkṣitaḥ // ViP_1,9.128 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10111272 (0.061):
sar ślāghyaḥ sa guṇī dhanyaḥ sa kulīnaḥ sa buddhimān / / sa śūraḥ sa ca vikrānto yastvayā devi vīkṣitaḥ // ViP_1,9.131 //
sa pumānsa ca sarvajñaḥ sa siddhaḥ sa ca daivatam // Āk_1,2.238 //
tatkulaṃ pāvanaṃ bhūmiḥ puṇyā rājā jayānvitaḥ /
tatpuraṃ sotsavaṃ nityaṃ kṛtārthā ca tadambikā // Āk_1,2.239 //
tasya saṃdarśanaṃ puṇyaṃ sparśanaṃ bhāṣaṇaṃ tathā / / pratyakṣādipramāṇena pārada tvaṃ sadāśivaḥ // Āk_1,2.240 //
tvatto dehādi lohāni vajratvaṃ yānti hematām /
rasendra tvatprasādena māninyo mṛgalocanāḥ // Āk_1,2.241 //
cakravākasamottuṅgapīnavṛttastanojjvalāḥ /
cañcalā manmathāsaktā vidrumādharaśobhitāḥ // Āk_1,2.242 //
śukatuṇḍapratīkāśavakratīkṣṇanakhāṅkurāḥ /
śirīṣamālāsubhujāḥ campakasraksamaprabhāḥ // Āk_1,2.243 //
nimnanābhisamudbhūtaromarājivirājitāḥ / / sarvāṅgasauṣṭhavāḥ kāntāḥ snigdhā vaśyā bhavanti ca // Āk_1,2.244 //
sūtendra śuṣkakāṣṭhānāṃ rāśimagniryathā dahet /
tathaiva janmadāridryamṛtyuduḥkhamahāmayān // Āk_1,2.245 //
jāraṇārthe'gnimadhye tvāṃ dhārayetkati vāsarān /
tāvatkalyasahasrāṇi śivaloke sukhaṃ vaset // Āk_1,2.246 //
tava kāryeṣu sūtendra kiṃciddravyaṃ vyayennaraḥ /
teṣāṃ dadāsi tadvittaṃ koṭikoṭiguṇādhikam // Āk_1,2.247 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21122867 (0.058):
deva drohād guru drohaḥ koṭi koṭi guṇādhikaḥ | / jñānāpavāo nāstikyaṃ tasmād koṭi guṇādhikam // Hbhv_11.751 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7605790 (0.060):
teṣāṃ vrata phalaṃ devi koṭi koṭi guṇaṃ bhavet | / svalaṅkṛtānāṃ tu gavāṃ pūjā kāryā tataḥ śubhā ||
paramā pāradī vidyā sarvalokeṣu durlabhā /
bhogamokṣapradā puṇyā putrārogyapravardhanī // Āk_1,2.248 //
ye tvāṃ nindanti sūtendra mārjālakharavāyasāḥ /
jambūkā ṛṣabhāḥ śvānaḥ klībāndhabadhirā jaḍāḥ // Āk_1,2.249 //
mūkāḥ kubjāḥ paṅgavaśca vyaṅgā vandhyāśca rogiṇaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330092 (0.061):
kecidandhāḥ kekarākṣāskhaladvācastu paṅgavaḥ // GarP_2,1.62 // / khañjāḥ kāṇāśca badhirā mūkāḥ kuṣṭhāśca lomaśāḥ /
kaivartāḥ pāpakarmāṇo jāyante'nekajanmasu // Āk_1,2.250 //
bhavato nindakaiḥ sārdhaṃ bhāṇḍapakvānnamiśraṇam /
yaḥ kuryādāsanaṃ śayyāṃ bhojanālāpasaṃgatim // Āk_1,2.251 //
sa pāpiṣṭho bhavettyājyaḥ sarvadharmabahiṣkṛtaḥ /
iti stotraṃ mayā proktaṃ pāradendrasya bhairavi // Āk_1,2.252 //
yaḥ paṭhet śṛṇuyādbhaktyā trisandhyaṃ rasasiddhaye /
brahmahatyādipāpaiśca pātakairupapātakaiḥ // Āk_1,2.253 // / trikarmakalibhirdevi mucyate nātra saṃśayaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15831467 (0.045):
yaṃ śṛtvā sarvapāyebhyo mucyate nātra saṃśayaḥ // NarP_1,12.60 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26563272 (0.047):
sparśanānnāśayeddevi gohatyāṃ nātra saṃśayaḥ / / kiṃ punarbhakṣaṇāddevi prāpyate paramaṃ padam // Rrā_1,1.14 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15938056 (0.048):
japitvā kṣudrarogebhyo mucyate nātra saṃśayaḥ // NarP_1,74.112 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15944679 (0.048):
tridinānnigaḍādūddhvo mucyate nātra saṃśayaḥ // NarP_1,77.129 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15939039 (0.048):
trisaptāhātprabaddho 'sau mucyate nātra saṃśayaḥ // NarP_1,74.179 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18884432 (0.051):
vividhaiḥ pātakair mukto mucyate nātra saṃśayaḥ // RKV_172.85 // / śvabhrī tatra mahārāja jalamadhye pradṛśyate /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20161963 (0.056):
06,117.034d*0512_02 ājanmasaṃcitāt pāpān mucyate nātra saṃśayaḥ / 06,117.034d*0512_03 bhīṣmaparva idaṃ śrutvā śatabhojyaṃ tu dāpayet
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25432000 (0.063):
mriyate yadi sopyevaṃ mucyate nātra saṃśayaḥ // ŚivP_7.2,39.51cd/
ghore yuddhe mahāraṇye digbhrame śatrusaṃkaṭe // Āk_1,2.254 //
nadīprataraṇe devi coravyāghrādisaṅkaṭe /
japetstotramidaṃ devi dhyātvā śrīrasabhairavam // Āk_1,2.255 //
iti stutvā sūtarājaṃ sarvaṃ karma samarpayet / / raso dātā raso bhoktā rasaḥ kartā ca kāraṇam // Āk_1,2.256 //
raso hotā ca havyaṃ ca sarvavyāpī rasaḥ sadā /
anenaiva ca mantreṇa rasendrāya samarpayet // Āk_1,2.257 // / tato nyāsaṃ ca mūlena kuryāddhyātvā ca pūrvavat /
saṃhāramudrāṃ kṛtvātha vahennadyāṃ raseśvaram // Āk_1,2.258 //
hṛtpadme sthāpayeddevaṃ sāṅgāvaraṇaśaktikam /
śivo'hamiti sadbhāvaṃ cintayedrasadeśikaḥ // Āk_1,2.259 //
pūjāsthānaṃ ca saṃmārjya prokṣayedudakena ca / / tato homālayaṃ prāpya samācamya ca deśikaḥ // Āk_1,2.260 //
śālāyāmagnidigbhāge yonikuṇḍe trimekhalam /
darbhaiḥ prāgudagagraiśca paristīrṇaṃ yathāvidhi // Āk_1,2.261 //
nyāsaṃ mūlena saṃkalpya prāṇāyāmaṃ vidhāya ca / / pañcabhūsaṃskṛtaṃ kṛtvā svastriyā vā dvijena vā // Āk_1,2.262 //
ānīya vahniṃ nikṣipya kuṇḍe prajvālayettataḥ /
vahniṃ piṅgajaṭājūṭaṃ trinetraṃ śuklavāsasam // Āk_1,2.263 //
raktāmbhojasthitaṃ devaṃ mālyābharaṇabhūṣitam /
saptahastaṃ catuḥśṛṅgaṃ dviśīrṣaṃ ca tripādakam // Āk_1,2.264 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15337392 (0.029):
tripādaṃ saptahastaṃ ca $ catuḥśṛṅgaṃ dviśīrṣakam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231157 (0.029):
tripādaṃ saptahastaṃ ca catuḥśṛṅgaṃ dviśīrṣakam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15907322 (0.061):
vajrapāṇiṃ svarṇavarṇaṃ divyābharaṇabhūṣitam / / saptahastaṃ saptajihvaṃ ṣaṇmukhaṃ meṣavāhanam // NarP_1,56.687 //
tridhā baddhaṃ ca ṛṣabhaṃ śaktyādyāyudhadhāriṇam /
dhyātvā tasyārghyapādyādi kuryātsarvopacārakam // Āk_1,2.265 //
gandhākṣatasupuṣpaiśca pūjayejjātavedasam / / tasminnāvāhayeddevaṃ saṃcintya rasabhairavam // Āk_1,2.266 //
nyāsaṃ devasya kurvīta mūlamantreṇa homayet / / tilājyavrīhibhirmantraṃ śatamaṣṭottaraṃ priye // Āk_1,2.267 //
aṣṭāviṃśati vā kuryāt mūlātpūrvāhutiṃ hunet /
prāṇāyāmaṃ tato nyāsaṃ kṛtvā ca hṛdi dhāraṇam /
evaṃ nityārcanavidhiḥ proktastava surārcite // Āk_1,2.268 //
/ atha dīkṣāṃ pravakṣyāmi sarvasiddhipradāyinīm /
sā ca pañcavidhā proktā samayādivibhedataḥ // Āk_1,3.1 // / samayā prathamā dīkṣā sādhakākhyā dvitīyakā /
nirvāṇākhyā tṛtīyā ca caturthyācāryasaṃjñakā // Āk_1,3.2 //
pañcamī siddhasaṃjñā ca prāyaśo durlabhā nṛṇām /
pūrvoktalakṣaṇopetaḥ śiṣyo bhaktinataḥ śuciḥ // Āk_1,3.3 //
guruṃ praṇamya cāṣṭāṅgaṃ stutvā ca bahudhā tataḥ /
anugṛhṇīṣva me dīkṣāmiti vijñāpayedgurum // Āk_1,3.4 // / dīkṣāṃ ca vidhivatprāpya śiṣyaḥ sarvārthadṛgbhavet /
/ aśvinīmūlarevatyo mṛgaḥ puṇyaḥ punarvasuḥ // Āk_1,3.5 //
rohiṇī śravaṇo maitraṃ hastaḥ syāduttarātrayam /
maghāśvinī śreṣṭhatamā dīkṣākarmaṇi tārakāḥ // Āk_1,3.6 //
tṛtīyā pañcamī caiva saptamī ca caturdaśī / / aṣṭamī paurṇamāsī ca daśamī ca trayodaśī // Āk_1,3.7 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534538 (0.032):
upavāsamātraviṣayāḥ / / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī paurṇamāsī caturdaśī /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056722 (0.036):
kvacic ca / pūrṇimā pañcamī caiva dvitīyā saptamī tathā | / trayodaśī ca daśamī praśastā sarva kāmadā // Hbhv_2.26 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10585089 (0.036):
saṃhitāyāṃ tu / pūrṇimā pañcamī caiva dvitīyā saptamī tathā / / trayodaśī ca daśamī praśastāḥ sarvakāmadāḥ //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10854514 (0.037):
caturthī pañcamī ṣaṣṭhī saptamī cāṣṭamī tathā // RKS_113.84 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535970 (0.040):
ṣaṇmunyoritiyugmavākyāt / / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca caturdaśī /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4815109 (0.041):
caitrādyaṃ bhramaṇāccakraṃ pratipat pūrṇimā tithiḥ //AP_131.001cd/ / trayodaśī caturdaśī aṣṭamyekā ca saptamī /AP_131.002ab/
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536373 (0.042):
pañcamī saptamī caiva daśamī ca trayodaśī / / pratipannavamī caiva kartavyā sammukhī tithiḥ //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2168177 (0.046):
nivedya pitṛdevebhyaḥ % pṛthivyāmekarāḍbhavet // SkP_28.9 // / navamī aṣṭamī caiva $ paurṇamāsī trayodaśī &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19178253 (0.046):
nivedya pitṛdevebhyaḥ pṛthivyāmekarāḍbhavet // SkP_28.9 // / navamī aṣṭamī caiva paurṇamāsī trayodaśī /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15902197 (0.048):
śuklapakṣe dvitīyā ca tṛtīyā pañcamī tathā / / trayodaśī ca daśamī saptamī vratabandhane // NarP_1,56.355 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536386 (0.050):
ṣaṣṭhyekādaśyamāvāsyā pūrvaviddhā tathāṣṭamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544576 (0.052):
tṛtīyaikādaśī ṣaṣṭhī paurṇamāsī caturdaśī / / pūrvaviddhā na kartavyā kartavyā parasaṃyutā //
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2912748 (0.054):
daśamī tu bhavetprathamā prathamā cāṣṭamī bhavet / / navamī saptamī cāpi saptamī cāṣṭamī bhavet // Lank_4.6 //
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2920793 (0.054):
daśamī tu bhavetprathamī prathamī cāṣṭamī bhavet / / navamī saptamī cāpi saptamī cāṣṭamī bhavet // Lank_10.205 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21626965 (0.059):
357.013. dvitīyā ṣaṣṭhī navamī dvādaśī caturdaśī atrāntare divase kalā
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6635789 (0.059):
pūrṇe +ardha^māse vā/ dvitīyā ṣaṣṭhī navamī dvādaśī caturdaśī atra^antare
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583030 (0.060):
pañcamī daśamī caiva tṛtīyā ca trayodaśī / / ekādaśī dvitīyā ca pakṣayorubhayorapi //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4813395 (0.061):
tṛtīyā kṛṣṇapakṣe tu saptamī daśamī tathā //AP_125.037cd/ / caturdaśī tathā śukre caturthyekādaśī tithiḥ /AP_125.038ab/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15851158 (0.061):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭī paurṇamāsī caturddaśī / / amāvāsyā tṛtīyā ca hyupavāsavratādiṣu // NarP_1,29.3 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544593 (0.063):
ekādaśī daśamyā tu saptamyā cāṣṭamī tathā / / pañcamyā ca yadā ṣaṣṭhī trayodaśyā caturdaśī //
etāstu tithayo mukhyāḥ saumyendugurubhārgavāḥ /
āditya iti vāreṣu rasadīkṣā suśobhanā // Āk_1,3.8 //
/ śuklapakṣe suyoge ca karaviṣṭivivarjite /
candratārābalopetaviṣuvāyanasaṃkrame // Āk_1,3.9 //
grahaṇe śivarātre ca janmarkṣe sumuhūrtake /
śubhagrahe siddhayoge dadyāddīkṣāṃ gurūttamaḥ // Āk_1,3.10 //
rasaśālāṃ praviśyātha sarvopakaraṇojjvalām /
puṣpamālāsamākīrṇāmuttoraṇapatākinīm // Āk_1,3.11 // / nityapūjāgnikāryaṃ ca kṛtvā dīkṣākramaṃ bhajet /
devasya dakṣiṇe pārśve vistare taṇḍulān śritān // Āk_1,3.12 //
caturaśraṃ ca tanmadhye kṣipetprasthaṃ sutaṇḍulam /
tadūrdhvaṃ vinyasetkumbhaṃ sitasūtreṇa veṣṭitam // Āk_1,3.13 //
vāsobhyāṃ veṣṭitaṃ sūtapañcaratnasamanvitam / / pañcamṛtpallavatvagbhiḥ pāvitaṃ jalapūritam // Āk_1,3.14 //
dūrvāgandhottamatilahemadarbhākṣatānvitam /
śivasaṃjñamidaṃ kumbhaṃ śivarūpaṃ vicintayet // Āk_1,3.15 //
tadvāmabhāge saṃsthāpya vardhanīsaṃjñakaṃ ghaṭam /
śaktirūpaṃ ca pūrvoktasarvadravyasamanvitam // Āk_1,3.16 //
paritaḥ sarvatobhadraṃ śrīgaurītilakaṃ likhet /
nandyāvartaṃ svastikaṃ ca pañcavarṇavirājitam // Āk_1,3.17 // / prakṣālya pādau pāṇī ca samācamya gurūttamaḥ /
nijāsanaṃ samāsādya prāṇāyāmatrayaṃ tathā // Āk_1,3.18 // / śiṣyasyāsyāyurārogyasaṃpatsaṃtānavṛddhaye /
muktaye cāṣṭasiddhyai ca saṃkalpyābhyarcayecchivam // Āk_1,3.19 //
gandhapuṣpākṣairdhūpairdīpairnaivedyadarśanaiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839944 (0.028):
snātvā śuklāmbaradharo dantadhāvanapūrvakam / / gandhapuṣpākṣatairdhūpair dīpairnaivedyapūrvakaiḥ // NarP_1,17.15 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14214470 (0.049):
liṅgaṃ ghṛtena saṃsnāpya puṣpagandhādibhistathā / / naivedyadhūpadīpaiśca saṃpūjya vṛṣabhaṃ śubham // NarP_2,43.33 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21360020 (0.052):
gandhapuṣpākṣatādyaiśca dhūpairdīpaiśca pūjayet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3937685 (0.053):
gandhapuṣpākṣatair dhūpair naivedyaiśca supūjayet // VRrs_6.29 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3162143 (0.060):
gandhapuṣpākṣatairdhūpaiḥ dīpādyairdvāramarcayet // Vis_20.65 //
śivakumbhaṃ vardhanīṃ ca pūjayetsopacārakam // Āk_1,3.20 //
rasāṅkuśīṃ mūlamantraṃ prajapecca sahasrakam / / taddaśāṃśaṃ hunetkuṇḍe trikoṇe lakṣaṇānvite // Āk_1,3.21 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15971159 (0.046):
ayutaṃ prajapenmantraṃ taddaśāṃśaṃ madhūkajaiḥ // NarP_1,87.130 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3937864 (0.046):
anayā pūjayeddevīṃ śaktim aṅkuśavidyayā // VRrs_6.38 // / daśāṃśaṃ juhuyātkuṇḍe trikoṇe hastamātrake /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10612173 (0.046):
anayā pūjayed devīṃ śaktim aṅkuśavidyayā // VRrs_6.38 // / daśāṃśaṃ juhuyātkuṇḍe trikoṇe hastamātrake /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26586668 (0.046):
athājñayā gurormantraṃ lakṣaṃ lakṣaṃ pṛthagjapet / / daśāṃśena hunet kuṇḍe trikoṇe hastamātrake // Rrā_3,1.51 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15965210 (0.054):
japetṣoḍaśalakṣaṃ ca taddaśāṃśaṃ hunetsudhīḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15926079 (0.055):
vāmena śukraṃ vyākhyānamudrādoṣaṃ smaretsudhīḥ / / ayutaṃ prajapenmantraṃ daśāṃśaṃ juhuyād ghṛtaiḥ // NarP_1,69.138 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21330347 (0.064):
pūrvoktāṃ rasagāyatrīṃ japellakṣaṃ ca tarpaṇam // Āk_1,3.67 // / huneddaśāṃśamājyena satilavrīhibhiḥ priye /
phalaṃ trimadhusaṃyuktaṃ tato gandhottamānvitam /
kramādāvṛtidevāṃśca caturthyāṃ svasvanāmakam // Āk_1,3.22 //
svāhāntaṃ praṇavādiṃ ca samuccārya huneddhaviḥ /
śivatrayaṃ purā devi tataḥ siddhatrayaṃ yajet // Āk_1,3.23 //
tato gurutrayaṃ devi kulavṛddhān gurūttamaḥ /
yoginīṃ pūjayitvā tu labdhānujño gurustataḥ // Āk_1,3.24 //
sa śaktimānandaśivamūrtimārādhayāmi ca /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328322 (0.047):
hrīṃ parāparānandaśivamūrtimārādhayāmi / / hrīṃ ānandasiddhamūrtimārādhayāmi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328315 (0.056):
hrīṃ ānandaśivamūrtimārādhayāmi / / hrīṃ parānandaśivamūrtimārādhayāmi /
tathā parānandaśivamūrtimārādhayāmi ca // Āk_1,3.25 // / evaṃ trisiddhamūrtiṃ ca śrībījasahitaṃ yajet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328315 (0.044):
hrīṃ ānandaśivamūrtimārādhayāmi / / hrīṃ parānandaśivamūrtimārādhayāmi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328323 (0.060):
hrīṃ parāparānandaśivamūrtimārādhayāmi / / hrīṃ ānandasiddhamūrtimārādhayāmi /
evaṃ trigurumūrtiṃ ca mārabījayutaṃ yajet // Āk_1,3.26 //
tattvatrayaṃ gṛhītvā ca punarnyāsaṃ samācaret /
svayaṃ śivatanurbhūtvā śivo'hamiti bhāvayet // Āk_1,3.27 //
hṛṣṭaṃ śaktiyutaṃ śiṣyaṃ śivadraṣṭā vilokayet /
svavāmapārśve saṃsthāpya tanmūrdhani vinikṣipet // Āk_1,3.28 //
mūlābhimantritaṃ bhasma tannetraṃ vastrarodhitam /
kṛtvā tanmūrdhni saṃprokṣya śivavardhanivāriṇā // Āk_1,3.29 //
tridhā svadakṣiṇe haste śivaṃ sāvaraṇaṃ yajet /
vijñeyaḥ śivahasto'yaṃ bhavapāśanikṛntanaḥ // Āk_1,3.30 //
aṅkuśīmūlamantraṃ ca trivāraṃ ca samuccaret / / śiṣyadakṣiṇakarṇe ca kuryānmantropadeśakam // Āk_1,3.31 //
pūrvaṃ gaṇapatermantraṃ kṣetrapālamanuṃ tataḥ /
ṛṣistu gaṇakaśchando nyṛcidgāyatrikā smṛtam // Āk_1,3.32 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21326607 (0.050):
rasabhairavasya chando 'nuṣṭhup prakīrtitaḥ / / nandikeśa ṛṣiḥ prokto devaḥ śrīrasabhairavaḥ // Āk_1,2.70 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4882341 (0.058):
ṛṣiḥ syācchivamaṅkalpaśchandastriṣṭuvudāhṛtaṃ /AP_295.004ab/
devo gaṇapatirjñeyo nyāsaṃ bījākṣareṇa ca /
ādivargatṛtīyārṇaṃ sārdhacandraṃ gaṇākhyakam // Āk_1,3.33 //
patiṃ caturthyā saṃyuktaṃ namo'ntaṃ manumuccaret /
pāśāṅkuśaṃ modakaṃ ca bibhrāṇaṃ svavipāṇakam // Āk_1,3.34 //
gajānanaṃ pravālābhaṃ makuṭendukalādharam /
tundilaṃ gaṇanāthaṃ ca dhyātvā lakṣaṃ japenmanum // Āk_1,3.35 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21329994 (0.0):
trinetraṃ vakradaṃṣṭraṃ ca dhyātvā lakṣaṃ japenmanum / / daśāṃśaṃ tarpaṇaṃ homaṃ pāyasaṃ trimadhuplutam // Āk_1,3.39 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15938252 (0.014):
śaivarūpiṇamabhyarcya dhyātvā lakṣa japenmanum / / daśāṃśaṃ juhuyādvīhīnpayodadhyājyamiśritān // NarP_1,74.125 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15927859 (0.033):
dadhataṃ ca karairdaṃṣṭrāgralasaddharaṇiṃ smaret / / evaṃ dhyātvā japellakṣaṃ daśāṃśaṃ sarasīruhaiḥ // NarP_1,70.115 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15928246 (0.033):
dadhatīṃ citravasanāṃ dharāṃ bhagavatīṃ smaret / / evaṃ dhyātvā japellakṣaṃ daśāṃśaṃ pāyasena tu // NarP_1,70.140 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15940863 (0.034):
pārijātadrumūlasthaṃ cintayetsādhakottamaḥ // NarP_1,75.102 // / evaṃ dhyātvā japellakṣaṃ daśāṃśaṃ juhuyāttilaiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15956075 (0.034):
śabdabrahmodbhavena śriyamaruṇarucirballavīvallabho naḥ // NarP_1,81.35 // / evaṃ dhyātvā japellakṣaṃ daśāṃśaṃ pāyasairhunet /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15940762 (0.046):
bālārkakoṭipratimaṃ dhyāyejjñānapradaṃ harim / / dhyātvaivaṃ prajapellakṣaṃ daśāṃśaṃ juhuyāttilaiḥ // NarP_1,75.96 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15938909 (0.052):
dadhānaṃ svarṇavarṇaṃ ca dhyāyetkuṇḍalinaṃ harim / / evaṃ dhyātvā japellakṣadaśāṃśaṃ cūtapallavaiḥ // NarP_1,74.170 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15930086 (0.059):
varṇalakṣaṃ japenmantraṃ taddaśāṃśaṃ ca pāyasaiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15983410 (0.059):
guṇalakṣaṃ japenmantraṃ taddaśāṃśaṃ hunetsudhīḥ /
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25293030 (0.059):
dhyātvaivam ekam eteṣāṃ lakṣaṃ japyān manuṃ tataḥ |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15938034 (0.064):
dhyātvaivamayutaṃ japtvā daśāṃśaṃ juhuyāttilaiḥ /
daśāṃśaṃ tarpaṇaṃ homaṃ saguḍaṃ satilaṃ hunet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21329997 (0.0):
trinetraṃ vakradaṃṣṭraṃ ca dhyātvā lakṣaṃ japenmanum / / daśāṃśaṃ tarpaṇaṃ homaṃ pāyasaṃ trimadhuplutam // Āk_1,3.39 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21330347 (0.037):
pūrvoktāṃ rasagāyatrīṃ japellakṣaṃ ca tarpaṇam // Āk_1,3.67 // / huneddaśāṃśamājyena satilavrīhibhiḥ priye /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12755584 (0.048):
taddaśāṃśaṃ tarpaṇaṃ taddaśāṃśaṃ homaṃ taddaśāṃśaṃ brāhmaṇabhojanaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15938252 (0.054):
śaivarūpiṇamabhyarcya dhyātvā lakṣa japenmanum / / daśāṃśaṃ juhuyādvīhīnpayodadhyājyamiśritān // NarP_1,74.125 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15928247 (0.063):
evaṃ dhyātvā japellakṣaṃ daśāṃśaṃ pāyasena tu // NarP_1,70.140 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7618950 (0.064):
kṛtaitat tan mantra japasya amuka saṅkhyātmakasya daśāṃśa homaṃ / tad daśāṃśaṃ / tarpaṇaṃ tad daśāṃśaṃ mārjanam | tad daśāṃśam abhiṣekam | tad daśāṃśaṃ
kaṣabinduyutaṃ kṣetrapālaṃ ca sacaturthikam // Āk_1,3.36 //
namo'ntaṃ manumuccārya nyāsaṃ bījākṣareṇa ca /
chandaḥ paṅktirmunirjñeyo bhṛgurdevaśca bhairavaḥ // Āk_1,3.37 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15924773 (0.050):
ṣaḍakṣaro mantrarājo munirasya bhṛgurmataḥ / / chandaḥ paṅktistu somo 'sya devatā parikīrtitā // NarP_1,69.53 //
caturbhujaṃ śūlapātravaradābhayaśobhitam /
kālāmbudanibhaṃ nāgabhūṣaṇaṃ kiṅkiṇīsrajam // Āk_1,3.38 //
trinetraṃ vakradaṃṣṭraṃ ca dhyātvā lakṣaṃ japenmanum /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21329944 (0.0):
tundilaṃ gaṇanāthaṃ ca dhyātvā lakṣaṃ japenmanum // Āk_1,3.35 // / daśāṃśaṃ tarpaṇaṃ homaṃ saguḍaṃ satilaṃ hunet /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15938252 (0.014):
śaivarūpiṇamabhyarcya dhyātvā lakṣa japenmanum / / daśāṃśaṃ juhuyādvīhīnpayodadhyājyamiśritān // NarP_1,74.125 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15927859 (0.033):
dadhataṃ ca karairdaṃṣṭrāgralasaddharaṇiṃ smaret / / evaṃ dhyātvā japellakṣaṃ daśāṃśaṃ sarasīruhaiḥ // NarP_1,70.115 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15928246 (0.033):
dadhatīṃ citravasanāṃ dharāṃ bhagavatīṃ smaret / / evaṃ dhyātvā japellakṣaṃ daśāṃśaṃ pāyasena tu // NarP_1,70.140 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15940863 (0.034):
pārijātadrumūlasthaṃ cintayetsādhakottamaḥ // NarP_1,75.102 // / evaṃ dhyātvā japellakṣaṃ daśāṃśaṃ juhuyāttilaiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15956075 (0.034):
śabdabrahmodbhavena śriyamaruṇarucirballavīvallabho naḥ // NarP_1,81.35 // / evaṃ dhyātvā japellakṣaṃ daśāṃśaṃ pāyasairhunet /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15940762 (0.046):
bālārkakoṭipratimaṃ dhyāyejjñānapradaṃ harim / / dhyātvaivaṃ prajapellakṣaṃ daśāṃśaṃ juhuyāttilaiḥ // NarP_1,75.96 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15938909 (0.052):
dadhānaṃ svarṇavarṇaṃ ca dhyāyetkuṇḍalinaṃ harim / / evaṃ dhyātvā japellakṣadaśāṃśaṃ cūtapallavaiḥ // NarP_1,74.170 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15930086 (0.059):
varṇalakṣaṃ japenmantraṃ taddaśāṃśaṃ ca pāyasaiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15983410 (0.059):
guṇalakṣaṃ japenmantraṃ taddaśāṃśaṃ hunetsudhīḥ /
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25293030 (0.059):
dhyātvaivam ekam eteṣāṃ lakṣaṃ japyān manuṃ tataḥ |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15938034 (0.064):
dhyātvaivamayutaṃ japtvā daśāṃśaṃ juhuyāttilaiḥ /
daśāṃśaṃ tarpaṇaṃ homaṃ pāyasaṃ trimadhuplutam // Āk_1,3.39 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21329947 (0.0):
tundilaṃ gaṇanāthaṃ ca dhyātvā lakṣaṃ japenmanum // Āk_1,3.35 // / daśāṃśaṃ tarpaṇaṃ homaṃ saguḍaṃ satilaṃ hunet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21330347 (0.037):
pūrvoktāṃ rasagāyatrīṃ japellakṣaṃ ca tarpaṇam // Āk_1,3.67 // / huneddaśāṃśamājyena satilavrīhibhiḥ priye /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15938252 (0.054):
śaivarūpiṇamabhyarcya dhyātvā lakṣa japenmanum / / daśāṃśaṃ juhuyādvīhīnpayodadhyājyamiśritān // NarP_1,74.125 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15928247 (0.063):
evaṃ dhyātvā japellakṣaṃ daśāṃśaṃ pāyasena tu // NarP_1,70.140 //
hunediti samādiśya sāmayācārikaṃ bhajet / / devatāparicaryāṃ ca śuśrūṣāṃ ca guroḥ kuru // Āk_1,3.40 //
atandrito japaṃ kuryāt śāstraśravaṇamādarāt /
pūrvoktācāramārgeṇa nirato bhava saṃtatam // Āk_1,3.41 //
prahvaḥ kṛtāñjalirbhūtvā kariṣyāmi tathā prabho / / dhanyo'haṃ kṛtakṛtyo'smi śrīnātha tvatprasādataḥ // Āk_1,3.42 //
iti vijñāpayecchiṣyaḥ samayācārabṛṃhitaḥ / / prātastarāṃ samutthāpya gurūṃśca śirasi smaret // Āk_1,3.43 //
nivedyāvaśyakaṃ karma snātaḥ saṃdhyāṃ samācaret /
nadyāstīrthe taṭāke vā puṣkariṇyāṃ śucau jale // Āk_1,3.44 //
upaspṛśya ca saṃkalpya nityatarpaṇamācaret / / ādau śivatrayaṃ vighnanāthaṃ kṣetrādhipaṃ harim // Āk_1,3.45 //
brahmāṇaṃ bhāskarādīṃśca grahān durgāṃ ca mātṛkāḥ /
bhairavānasitāṅgādīn tataḥ siddhatrayaṃ vadet // Āk_1,3.46 //
ādināthaṃ mīnanāthaṃ gorakṣaṃ koṅkaṇeśvaram / / jālandhreśaṃ kandhanīśam oḍḍīśaṃ ciñciṇīśvaram // Āk_1,3.47 //
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6468790 (0.053):
tadāvāṃ saṃbūya muraleśaṃ vīrasenamṛcīkeśamekavīraṃ koṅkaṇapatiṃ / kumāraguptaṃ sāsikyanāthaṃ ca nāgapālamupajapāva /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10522510 (0.054):
kartāraṃ kriyāśaktimantaṃ, īśaṃ niyantāraṃ, puruṣaṃ pratyañcaṃ, brahma
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13351833 (0.054):
kartāraṃ kriyāśaktimantaṃ, īśaṃ niyantāraṃ, puruṣaṃ pratyañcaṃ, brahma
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18909454 (0.061):
karañjeśaṃ bhārateśaṃ nāgeśaṃ mukuṭeśvaram / / saubhāgyasundarī tīrthaṃ dhanadeśvaramuttamam // RKV_230.67 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15991334 (0.064):
rāmeśamatha siddheśamāhalyaṃ kaṅkaṭeśvaram // NarP_1,104.127 //
cauraṅgim etān nāthākhyānnava saṃtarpayettataḥ /
cauraṅgiṃ carpaṭiṃ ghoḍācūliṃ rāmadvayaṃ tataḥ // Āk_1,3.48 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15812131 (0.062):
[234] rāmoddhavau tu parama niṣṇātau kṛṣṇavaj jñātvā tūṣṇīm
bholagovindasiddhaṃ ca vyāḍiṃ nāgārjunaṃ tathā / / koraṇḍaṃ śūrpakarṇaṃ ca muktāyīṃ revaṇaṃ tathā // Āk_1,3.49 //
siddhaṃ kukkurapādaṃ ca śūrpapādaṃ kaṇairikam /
siddhaṃ kiṅkiṇikākhyaṃ ca siddhān ṣoḍaśa tarpayet // Āk_1,3.50 //
tato gurutrayaṃ tarpya mātaraṃ pitaraṃ gurum /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2533704 (0.051):
pitaraṃ mātaraṃ gurum Mn_4.162b / pitaraṃ mātaraṃ gurum Mn_5.91[90M]b
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18581851 (0.062):
ācāryaṃ ca pravaktāraṃ pitaraṃ mātaraṃ gurum / / na hiṃsyād brāhmaṇān gāś ca sarvāṃś caiva tapasvinaḥ // Mn_4.162 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4849045 (0.063):
mātaraṃ pitaraṃ jyeṣṭhaṃ bhrātaraṃ śvaśuraṃ guruṃ /AP_226.028ab/
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10284423 (0.063):
12,068.017a mātaraṃ pitaraṃ vṛddham ācāryam atithiṃ gurum
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10370246 (0.063):
12,221.055a mātaraṃ pitaraṃ vṛddham ācāryam atithiṃ gurum
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3359970 (0.064):
sa yadi pitaraṃ vā mātaraṃ vā bhrātaraṃ vā svasāraṃ vācāryaṃ vā brāhmaṇaṃ
ācāryaṃ bhrātaraṃ mitraṃ tarpya cānyānkulodbhavān // Āk_1,3.51 //
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3359971 (0.054):
sa yadi pitaraṃ vā mātaraṃ vā bhrātaraṃ vā svasāraṃ vācāryaṃ vā brāhmaṇaṃ
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18581851 (0.055):
ācāryaṃ ca pravaktāraṃ pitaraṃ mātaraṃ gurum / / na hiṃsyād brāhmaṇān gāś ca sarvāṃś caiva tapasvinaḥ // Mn_4.162 //
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2533702 (0.059):
pitaraṃ mātaraṃ gurum Mn_4.162b / pitaraṃ mātaraṃ gurum Mn_5.91[90M]b
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10284423 (0.059):
12,068.017a mātaraṃ pitaraṃ vṛddham ācāryam atithiṃ gurum
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10370246 (0.059):
12,221.055a mātaraṃ pitaraṃ vṛddham ācāryam atithiṃ gurum
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6787147 (0.060):
mātaraṃ pitaraṃ vāpi bhrātaraṃ suhṛdaṃ gurum // GarP_1,213.124 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4849045 (0.063):
mātaraṃ pitaraṃ jyeṣṭhaṃ bhrātaraṃ śvaśuraṃ guruṃ /AP_226.028ab/
tarpayedvidhinācamya devatārādhanaṃ tataḥ /
nadyāstīre taṭāke vā goṣṭhe devālaye tathā // Āk_1,3.52 // / śucisthale vā saṃstīrya saikataṃ vartulākṛtim /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15346378 (0.063):
samudratīre nadyāṃ ca % goṣṭhe devālaye 'pi vā // LiP_1,85.93 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7240144 (0.063):
samudratīre nadyāṃ ca goṣṭhe devālaye 'pi vā // LiP_1,85.93 //
āvāhayeddinādhīśaṃ pāṭalaṃ śivarūpiṇam // Āk_1,3.53 //
dvinetrapadmayugaladhāriṇaṃ dvibhujaṃ param /
raktasragambarālepabhūṣāpadmāsanojjvalam // Āk_1,3.54 //
dhyātvārcayedraktapuṣpaistato vighneśabhairavau /
dhyātvā pūrvoktavattau dvau raktapuṣpaiḥ samarcayet // Āk_1,3.55 //
aṣṭāṅgadaṇḍapraṇatiṃ kuryāt dvādaśavārakam /
punaḥ saṃsthāpayetsvānte sevāyai svagurorvrajet // Āk_1,3.56 //
ityuktā samayā dīkṣā sādhakā kathyate'dhunā /
/ samayācāranirataṃ sacchiṣyaṃ pakvamānasam // Āk_1,3.57 //
dīkṣayetsudine lagne dīkṣayā sādhakākhyayā /
kuryānnaimittikīṃ pūjāṃ śiṣyamāvāhayedguruḥ // Āk_1,3.58 //
svayaṃ śivatanuḥ śiṣyaṃ gaurīgarbhagataṃ smaret /
bhūmau vibhūtiṃ saṃstīrya tasminkoṇatrayaṃ likhet // Āk_1,3.59 //
tatropaveśya śiṣyaṃ ca bandhayitvā vilocane / / garbhādhānaṃ puṃsavanaṃ sīmantonnayanaṃ tataḥ // Āk_1,3.60 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3156184 (0.046):
garbhādhānaṃ puṃsavanaṃ sīmantonnayanaṃ tathā // Vis_15.45 // / jātakarmanāmakaraṇānnaprāśanameva ca /
jātakarma ca dīkṣāṅgaṃ nāmadheyaṃ ca kalpayet / / vratakarmaṇi samprokṣya mūlamantreṇa bhasmanā // Āk_1,3.61 //
gaurīputraṃ bhāvayitvā tasya dīkṣāṃ prakalpayet / / śivadṛṣṭyā vilokyāmuṃ śivabhasma ca mūrdhani // Āk_1,3.62 //
nidhāya mūlamantraṃ ca pūjayeddaśavārakam / / tasya dakṣiṇakarṇe ca upadiśyād daśākṣaram // Āk_1,3.63 //
/ rasendrabhairavaṃ mantraṃ gāyatrīṃ rasasaṃjñikām /
sa binduhutabhugbījaṃ rasendrasya padaṃ tataḥ // Āk_1,3.64 //
bhairavaṃ ca caturthyantaṃ karmāstraṃ ca daśāṃśakam /
vahnibījaṃ dīrghayuktaṃ karanyāsaṃ samācaret // Āk_1,3.65 // / aghorākhya ṛṣiśchando virāḍdevo maheśvaraḥ /
pūrvasevājapaṃ lakṣaṃ daśāṃśaṃ homatarpaṇam // Āk_1,3.66 //
tilājyavrīhibhiḥ kuryāddhomaṃ niścalamānasaḥ /
pūrvoktāṃ rasagāyatrīṃ japellakṣaṃ ca tarpaṇam // Āk_1,3.67 //
huneddaśāṃśamājyena satilavrīhibhiḥ priye /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15956076 (0.031):
evaṃ dhyātvā japellakṣaṃ daśāṃśaṃ pāyasairhunet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21329944 (0.037):
tundilaṃ gaṇanāthaṃ ca dhyātvā lakṣaṃ japenmanum // Āk_1,3.35 // / daśāṃśaṃ tarpaṇaṃ homaṃ saguḍaṃ satilaṃ hunet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21329994 (0.037):
trinetraṃ vakradaṃṣṭraṃ ca dhyātvā lakṣaṃ japenmanum / / daśāṃśaṃ tarpaṇaṃ homaṃ pāyasaṃ trimadhuplutam // Āk_1,3.39 //
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20903890 (0.050):
diksahasraṃ japen mantraṃ taddaśāṃśaṃ hunet priye // MBhT_9.10
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15961725 (0.050):
lakṣaṣaṭkaṃ japenmantraṃ taddaśāṃśaṃ hunettilaiḥ // NarP_1,83.40 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15983411 (0.050):
guṇalakṣaṃ japenmantraṃ taddaśāṃśaṃ hunetsudhīḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15940864 (0.051):
evaṃ dhyātvā japellakṣaṃ daśāṃśaṃ juhuyāttilaiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15928247 (0.051):
evaṃ dhyātvā japellakṣaṃ daśāṃśaṃ pāyasena tu // NarP_1,70.140 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26586666 (0.057):
athājñayā gurormantraṃ lakṣaṃ lakṣaṃ pṛthagjapet / / daśāṃśena hunet kuṇḍe trikoṇe hastamātrake // Rrā_3,1.51 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15940763 (0.058):
dhyātvaivaṃ prajapellakṣaṃ daśāṃśaṃ juhuyāttilaiḥ // NarP_1,75.96 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15931017 (0.058):
pūrvoktarūpiṇaṃ jvālāmālina nṛhariṃ smaret // NarP_1,71.105 // / lakṣaṃ japo daśāṃśaṃ ca juhuyātkapilāghṛtaiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15956503 (0.058):
saptalakṣaṃ japenmantraṃ daśāṃśaṃ juhuyāttataḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15926079 (0.062):
ayutaṃ prajapenmantraṃ daśāṃśaṃ juhuyād ghṛtaiḥ // NarP_1,69.138 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21329751 (0.064):
rasāṅkuśīṃ mūlamantraṃ prajapecca sahasrakam / / taddaśāṃśaṃ hunetkuṇḍe trikoṇe lakṣaṇānvite // Āk_1,3.21 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15965211 (0.064):
japetṣoḍaśalakṣaṃ ca taddaśāṃśaṃ hunetsudhīḥ / / ājyena khādire vahnau tataḥ siddho bhavenmanuḥ // NarP_1,84.107 //
dadyācchiṣyāyākṣamālāṃ rasaliṅgaṃ rasāgamam // Āk_1,3.68 //
pūrvoktācāravān bhūtvā rasaliṅgaṃ samarcayet /
svaśāstrārthāvagamanaṃ kuryātsūtendrasaṃskṛtim // Āk_1,3.69 //
gurusevārataṃ nityaṃ śiṣyamājñāpayediti /
śiṣyo baddhāñjalir namrastavājñām ācarāmyaham // Āk_1,3.70 //
ityuktā sādhakā dīkṣā nirvāṇākhyā praśasyate /
/ kṛtanityakriyaḥ pūrvaṃ kṛtanaimittikārcanaḥ // Āk_1,3.71 //
pūrvavacchivakumbhādi vardhanīṃ sthāpayetkramāt /
svavāme bhasma saṃstīrya ṣaṭkoṇaṃ bhūgṛhaṃ likhet // Āk_1,3.72 //
śiṣyaṃ saṃveśya kumbhasthajalaiḥ saṃprokṣayedguruḥ /
mūlābhimantritaṃ bhasma tasya mūrdhni nikṣipet // Āk_1,3.73 // / gandhapuṣpākṣataṃ dadyāt badhnīyāddakṣiṇe kare /
kaṅkaṇaṃ caraṇāṅguṣṭhabrahmarandhrāntamānakam // Āk_1,3.74 //
sūtraṃ tanmūlamantreṇa mantritaṃ surabhīkṛtam / / śivahastaṃ ca tanmūrdhni nidhāya gurusattamaḥ // Āk_1,3.75 //
rasāṃkuśāṃ dvādaśārṇām upadiśyān manuṃ param /
rasabhairavadaivatyaṃ dadyācchiṣyāya deśikaḥ // Āk_1,3.76 // / ṛṣiśchando devatā ca nyāsaṃ pūrvoktavatpriye /
tarpaṇaṃ cātha homaṃ ca dhyānaṃ kuryācca pūrvavat // Āk_1,3.77 //
utthāya ca guruṃ natvā bahuśaḥ stotramuccaret /
guruḥ śiṣyāya vai dadyādvyāghracarmāsanaṃ ca yatra // Āk_1,3.78 //
bhastrikāṃ vastrasampūrṇāṃ dadyādbhaiṣajyabhastrikām /
rasāgamaṃ pāṭhayitvā bhava śiṣya cikitsakaḥ // Āk_1,3.79 //
rudrarūpī bhavān jātaḥ sarvabhūtahito bhava /
ityādiśedguruḥ śiṣyaṃ śiṣyo hṛṣṭamanāstataḥ // Āk_1,3.80 //
kṛtakṛtyo'smi pūto'smi tīrṇasaṃsārasāgaraḥ /
iti vijñāpayecchiṣyaḥ stutvā ca bahudhā gurum // Āk_1,3.81 // / proktā nirvāṇadīkṣeyam athācāryābhiṣecanam /
<ācāryadīkṣā> / nirvāṇadīkṣitasyāsya śiṣyasyāpi mahātmanaḥ // Āk_1,3.82 //
ācāryadīkṣāṃ kurvīta yathāvadgurusattamaḥ /
yathā nirvāṇadīkṣāyāstathā sarvaṃ prakalpayet // Āk_1,3.83 // / viśeṣācchivavardhanyoḥ purataḥ sthāpayedghaṭam /
rūpyagandhādilohāśādivyauṣadhagaṇānvitam // Āk_1,3.84 //
śivakumbhavadanyacca sarvamasmin vinikṣipet /
gurukumbhaṃ japetspṛṣṭvā mūlamaṣṭottaraṃ śatam // Āk_1,3.85 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21362957 (0.031):
rakṣāṃ badhnīta tāṃ spṛṣṭvā japedaṣṭottaraṃ śatam / / tataḥ prātaḥ samutthāya kṛtvā nityavidhiṃ śuciḥ // Āk_1,16.120 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21093065 (0.048):
mantrārtha smṛti pūrvaṃ ca japed aṣṭottaraṃ śatam | / mūlaṃ lekhyena vidhinā sadaiva japa mālayā // Hbhv_8.422 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21058148 (0.054):
udvāsya kalasaṃ spṛṣṭvā śatam aṣṭottaraṃ japet // Hbhv_2.109 //
gurukumbhamimaṃ viddhi gurumantreṇa pūjayet /
āvāhanāsanārghyādyair upacāraiśca ṣoḍaśaiḥ // Āk_1,3.86 //
śivādipaṅktiṃ tatraiva pūjayedguruṇā saha /
yathāpūrvaṃ samāsīnaṃ śiṣyaṃ caikāgramānasam // Āk_1,3.87 // / pūrvavacchivavardhanyorambunā pariṣecayet /
pūrvavacchivahastaṃ ca mūlamantropadeśakam // Āk_1,3.88 // / kṛtvā taduttamāṅge ca gurupaṅktiṃ guruṃ tathā /
āvāhanādyaiḥ sampūjya gandhasragdīpakaiḥ // Āk_1,3.89 //
phalagandhottamopetairnaivedyaiḥ pūjayetkramāt /
guruḥ kumbhajalaiḥ kuryātprokṣaṇaṃ pañcapallavaiḥ // Āk_1,3.90 //
mūlamantreṇa śatadhā śivapaṅktyā trisaptadhā /
tathaiva siddhapaṅktyā ca gurupaṅktyā tathaiva ca // Āk_1,3.91 // / śiṣyāya gurubhaktāya śaktiyuktāya dhīmate /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20801497 (0.056):
14,035.010a tasmai saṃpratipannāya yathāvat paripṛcchate / 14,035.010c śiṣyāya guṇayuktāya śāntāya guruvartine
hārakeyūrakaṭakamudrikāmakuṭāni ca // Āk_1,3.92 // / vāhanāsanasacchatracāmaravyajanāni ca /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21369852 (0.062):
hārakeyūrakaṭakamudrikādivibhūṣitam /
maṇikuṇḍalayugmaṃ ca bhūtyāḍhyaṃ pātramakṣayam // Āk_1,3.93 //
saśirastrāṇamuṣṇīṣaṃ paṭṭakūrpāsamuttamam /
yogapaṭṭaṃ yogadaṇḍaṃ tathaivoḍyāṇabandhanam // Āk_1,3.94 //
dadyāttasmai tathaivājñāṃ tvamācāryo'si saṃprati /
īśvaro'syadya dhanyo'si sarveṣāṃ deśiko bhava // Āk_1,3.95 //
rasāgamānāṃ divyānāṃ vyākhyātā bhava tattvavit /
ityādiśedguruḥ śiṣyaṃ praṇataṃ guruvatsalam // Āk_1,3.96 //
iti cācāryadīkṣeyaṃ siddhadīkṣādya kathyate /
navaṃ saptarātraṃ vā pañcarātraṃ trirātrakam // Āk_1,3.97 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4797581 (0.0):
nibadhya(13) saptarātraṃ vā pañcarātraṃ trirātrakaṃ //AP_96.121cd/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20751163 (0.011):
13,134.057d@015_1071 māṃsadhānyaiḥ sabījaiś ca bhojanaṃ parivarjayet / 13,134.057d@015_1072 trirātraṃ pañcarātraṃ vā saptarātram athāpi vā
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12772498 (0.011):
phalamaṅgirasāproktamupavāsasya vistarāt // BhS_36.457 // / trirātraṃ pañcarātraṃ vā saptarātramathāpi vā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141417 (0.011):
garbhagehe tu saṃsthāpya kavāṭaṃ bandhayet punaḥ / / trirātraṃ pañcarātraṃ vā saptarātramathāpi vā // Vis_3.69 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6033977 (0.017):
39.12av snigdhaḥ svinno naraḥ pūrvaṃ 39.12bv tena sādhu viśudhyati / tri rātraṃ pañca rātraṃ vā saptāhaṃ vā ghṛtānvitam |
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25428350 (0.024):
pañcarātraṃ trirātraṃ vāpyekarātramathāpi vā // ŚivP_7.2,36.14cd/
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499789 (0.025):
śrutvā ca manasikariṣyati, ekarātraṃ vā dvirātraṃ vā trirātraṃ vā / catūrātraṃ vā pañcarātraṃ vā ṣaḍrātraṃ vā saptarātraṃ vāvikṣiptacitto
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13572167 (0.034):
(AVParis_10,1.5) yathāśaktyaikarātraṃ pañcarātraṃ dvādaśarātraṃ vā vrataṃ
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23839708 (0.036):
dvādaśarātraṃ trirātram ekarātraṃ vā // VGrs_15.24
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23839747 (0.036):
dvādaśarātraṃ trirātram ekarātraṃ vā // VGrs_15.28
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16717135 (0.036):
adhaḥ.śayyā.haviṣya.bhakṣatā.pratyūhanam.ca.karmaṇām.vaitāna.varjam.eka.rātram.trirātram.nava.rātram.vā.avā.saṃcayanād.vratāni
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5731612 (0.039):
upavasati_ekarātraṃ trirātraṃ ṣaḍrātraṃ dvādaśarātraṃ vā
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3174138 (0.057):
pañcarātraṃ tu vā vipra saptarātramathāpi vā // Vis_27.3 //
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688070 (0.058):
ekarātraṃ vā dvirātraṃ vā trirātraṃ vā catūrātraṃ vā
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243265 (0.058):
pañcarātraṃ trirātraṃ vā VT_177a / pañcarātraṃ harimakhe MrgT_3.56c
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497144 (0.060):
parṣatsv adeśayaṃ dharmaṃ saptarātram ahaṃ tadā /// 338 / + + + + + + + + saptarātram ahaṃ tadā |
vīrāḥ śaktiyutāḥ pūjyāḥ ekaviṃśati cānvaham /
tatsaṃkhyā yoginaḥ pūjyāḥ kumārāḥ kanyakāḥ striyaḥ // Āk_1,3.98 //
gandhapuṣpākṣataiḥ puṣpaiḥ phalagandhottamārpaṇaiḥ /
toṣayitvā pradadyācca vastrābharaṇadakṣiṇāḥ // Āk_1,3.99 // / athāsanasamāsīnaṃ śiṣyaṃ bhaktiyutaṃ śucim /
spṛṣṭvā karābhyāṃ tacchīrṣaṃ dakṣiṇe śravaṇe manum // Āk_1,3.100 //
vahniṃ sabījaṃ śītāṃśuṃ savisargaṃ ca dīkṣayet /
mūlādhārātsamudbhūtaṃ rephaṃ vahniśikhopamam // Āk_1,3.101 //
ṣaḍādhārāmbujaṃ tīrtvā brahmarandhrāntagaṃ smaret /
brahmarandhrāddravībhūtaṃ sakāraṃ somarūpiṇam // Āk_1,3.102 // / āplāvayantaṃ sarvāṅgaṃ siddhaḥ saṃcintayenmanum /
ucchvāsaniśvāsabhavaṃ saṃhārasthitikāraṇam // Āk_1,3.103 //
jñātvetthaṃ manasā nityaṃ sarvamantrātmakaṃ sadā /
sarvadevamayaṃ puṇyaṃ sarvasiddhipradāyakam // Āk_1,3.104 //
jīvato muktidaṃ śuddhaṃ śivaśaktyātmakaṃ param /
rasamantramimaṃ viddhi cāgnīṣomātmakaṃ bhaja // Āk_1,3.105 //
ekaviṃśatisāhasraṣaṭśatādhikasaṃkhyakam /
pravartitaṃ divārātraṃ manastatra nidhehi ca // Āk_1,3.106 // / mantrasyāsya ṛṣirjīvaś chandetyuktāḥ prakīrtitāḥ /
raso devastu raṃ bījaṃ saṃ śaktistu prakīrtitaḥ // Āk_1,3.107 //
rephadīrghayutaṃ kuryātkarāṅganyāsamācaret /
dhyāyeddhṛdambuje devi koṭisūryendusannibham // Āk_1,3.108 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705325 (0.059):
śuddhasphaṭikasaṃkāśaṃ sūryakoṭisamaprabham // GarP_1,30.12 //
śuddhasphaṭikasaṃkāśaṃ rasaṃ saṃsārapāradam /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403955 (0.050):
īśānaṃ karṇikāyāṃ tu śuddhasphaṭikasannibham // LiP_2,21.11 // / candramaṇḍalasaṃkāśaṃ hṛdayāyeti mantrataḥ /
evaṃ niṣkalarūpaṃ taṃ dhyātvā tanmayatāṃ vrajet // Āk_1,3.109 //
/ tvaṃ rasastvaṃ śivastvaṃ hi śaktistvaṃ bhairaveśvaraḥ /
tvaṃ brahmā tvaṃ hi rudraśca sūryastvaṃ śītadīdhitiḥ // Āk_1,3.110 //
tvaṃ bhūstvaṃ salilastvaṃ ca vahnistvaṃ ca sadāgatiḥ /
tvaṃ vyoma tvaṃ parākāśaḥ tvaṃ jīvastvaṃ parā gatiḥ // Āk_1,3.111 //
tvaṃ siddhastvaṃ prabuddhastvaṃ sugandhastvaṃ ca manmathaḥ /
tvaṃ lokapālastvaṃ tārā mātṛkāstvaṃ gajānanaḥ // Āk_1,3.112 //
tvaṃ skandastvaṃ gurustvaṃ ca tvaṃ sarvajanakaḥ śuciḥ /
tvaṃ yajvā tvaṃ haristvaṃ ca tretāgnistvaṃ ca ṛtvijaḥ // Āk_1,3.113 //
yena tvamarcyase tena pūjitāḥ sarvadevatāḥ /
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28823977 (0.063):
ya skandati nirṛtiṃ vāta ugrāṃ yena naḥ prīyante pitaro devatāśca / / vāyuṣṭatsarvaṃ śundhatu tena śuddhena devatā mādayantāṃ tasmiñchuddhe
tvayi tuṣṭe ca saṃtuṣṭā brahmaviṣṇumaheśvarāḥ // Āk_1,3.114 //
tvatpādodakapānena sarvatīrthaphalaṃ labhet /
yastvāṃ paśyati sadbhaktyā tam ālokayate śivaḥ // Āk_1,3.115 //
yastvāṃ saṃkīrtayettasya sarvamantraphalaṃ bhavet /
yatra tvaṃ kṣaṇamātre ca puṇyakṣetraṃ taducyate // Āk_1,3.116 //
tvaṃ yaṃ paśyati siddhendra sa brahmā viṣṇurīśvaraḥ /
yatra bhuṅkṣe 'nnakavalaṃ tatra trailokyamati hi // Āk_1,3.117 // / yena tvaṃ dhriyase nātha tvayāyaṃ striyatekṣaṇam /
sa eva citsadānandaḥ paramātmā dhruvaṃ bhavet // Āk_1,3.118 //
evaṃ niścitacittasya siddhasya tava yoginaḥ / / varṇāśramasadācārāḥ kṛtyākṛtyavivekataḥ // Āk_1,3.119 //
pāpaṃ puṇyaṃ sukhaṃ duḥkhaṃ śītamuṣṇaṃ priyāpriye /
snānāsnānaṃ hānivṛddhī śuddhāśuddhaṃ bhayābhayam // Āk_1,3.120 //
grāhyāgrāhyaṃ kṣudhā tṛṣṇā na kiṃcid iha vidyate /
svecchāhāravihāraśca sukhī saṃhṛṣṭamānasaḥ // Āk_1,3.121 //
nirmamaḥ sarvakāryeṣu kalatrādiṣu bandhuṣu /
evamācāryavacanamaṅgīkṛtya ca dīkṣitaḥ // Āk_1,3.122 // / adya prabhṛti vandyastvaṃ mā kuru praṇatiṃ kvacit /
matsamāno'si siddho'si jīvanmukto'si saṃprati // Āk_1,3.123 //
ityuktvācāryavaryo'pi siddhamāliṅgya ca kṣaṇam /
siddhadīkṣeyamākhyātā śivasāyujyadāyinī // Āk_1,3.124 //
durlabhā sarvatantreṣu tava prītyā prakāśitā /
devītthameva mantavyaṃ durlabhaṃ samayeṣu ca // Āk_1,3.125 // /
śrībhairavī / / rasasaṃskāramīśa tvaṃ yathāvatkathayasva me /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21325746 (0.026):
rasapūjāṃ tu pṛcchāmi yathāvat kathayasva me // Āk_1,2.1 // / śrībhairavaḥ /
śrībhairavaḥ / / aṣṭādaśa syuḥ saṃskārā rasasya parameśvari // Āk_1,4.1 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21325746 (0.052):
rasapūjāṃ tu pṛcchāmi yathāvat kathayasva me // Āk_1,2.1 // / śrībhairavaḥ /
tānsiddhasādhakābhyarcye yathāvatkathayāmi te / / athādau svedanaṃ karma dvitīyaṃ mardanaṃ priye // Āk_1,4.2 //
mūrchā tṛtīyamutthānaṃ caturthaṃ pātanaṃ śive /
pañcamaṃ rodhanaṃ ṣaṣṭhaṃ niyāmaṃ saptamaṃ smṛtam // Āk_1,4.3 //
dīpanaṃ cāṣṭamaṃ devi navamaṃ cānuvāsanam / / daśamaṃ cāraṇaṃ devi jāraṇaṃ rudrasaṃkhyakam // Āk_1,4.4 //
garbhadrutirdvādaśī syāt bāhyadrutistrayodaśī / / caturdaśaṃ syādrāgākhyaṃ sāraṇā daśapañcamī // Āk_1,4.5 //
anusāraṇā ṣoḍaśī ca vikhyātā pratisāraṇā / / saptadaśī cāṣṭadaśaṃ vedhanaṃ dehalohayoḥ // Āk_1,4.6 //
/ atha vakṣyāmi saṃskārān rasarājasya pārvati /
liṅgasya dakṣiṇe bhāge likhet ṣaṭkoṇamaṇḍale // Āk_1,4.7 //
tadbahiścāṣṭapatraṃ ca kamalaṃ caturaśrakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21326214 (0.024):
ṣaṭkoṇaṃ vasupatraṃ ca tadbahiścāṣṭapatrakam // Āk_1,2.38 // / kamalaṃ caturaśraṃ ca caturdvāropaśobhitam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15922851 (0.059):
ṣaṭkoṇāntastrikoṇaṃ ca bahiraṣṭadalaṃ likhet /
digdvāraśobhitaṃ tasya karṇikāyāṃ nyasecchive // Āk_1,4.8 //
tāmrajaṃ kāntajaṃ vāpi khalvaṃ tu svarṇarekhitam /
tanmadhye rasarājaṃ tu palānāṃ śatamātrakam // Āk_1,4.9 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3937918 (0.0):
tanmadhye rasarājaṃ tu palānāṃ śatamātrakam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26586730 (0.037):
karṇikāyāṃ nyasetkhalvaṃ lohajaṃ svarṇarekhitam // Rrā_3,1.54 // / tanmadhye rasarājaṃ tu palānāṃ śatamātrakam /
tadardhaṃ vā tadardhaṃ vā kṣiptvā bhaktyā prapūjayet /
sādhako rasarājasya tataḥ saṃskāramācaret // Āk_1,4.10 // /
yavagodhūmakalamamāṣamudgacaṇādibhiḥ /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2916763 (0.041):
śāliyavagodhūmamudgamāṣamasūrādisarpistailamadhuphāṇitaguḍakhaṇḍamatsyaṇḍikādiṣu
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24838017 (0.051):
yavaśāligodhūmatilamudgamāṣakulatthādikaḥ / ayameṣāmanuvyavahārahetuḥ yavā
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7109662 (0.051):
kārayanti yavagodhūmaśālimudgamāṣādayastilakolakulatthādibhiḥ, tatra
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26730548 (0.056):
yavagodhūmacaṇakair % māṣamudgatilekṣubhiḥ // BrP_1.9 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11001880 (0.056):
yavagodhūmacaṇakair māṣamudgatilekṣubhiḥ // BrP_1.9 //
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7105629 (0.060):
tilataṇḍulakolamudgamāṣakalāvamasūrayavagodhūmaśālidhānyakulatthādīni
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6021269 (0.064):
kalāya yava godhūma māṣa mudga hareṇavaḥ |
śyāmākakodravādyaiśca nānādhānyaiśca nistuṣaiḥ // Āk_1,4.11 //
dhānyaṃ caturguṇajale mṛdghaṭe nikṣipetpriye /
prāpnoti yāvadamlatvaṃ tāvadyatnena rakṣayet // Āk_1,4.12 //
tanmadhye haṃsapādīṃ ca mīnākṣīṃ dvipunarnavām /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20939420 (0.056):
kaiyyaṭe 'bhidhānāt/ tathāpi trayāṇāṃ madhye dvayame 4 kīkṛtya / dvitvasaṃpādanenānyataraditi sādhviti dhyeyam//
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16023296 (0.061):
Yāj2.186a/ nija.dharma.avirodhena yas tu samayiko (bhavet /(p.276) / Yāj2.186c/ so^api yatnena (samrakṣyo dharmo rāja.kṛtaś ca yah //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16019544 (0.064):
Yāj1.307a/ yaś ca yasya yadā duhsthah sa tam yatnena (pūjayet / / Yāj1.307c/ brahmaṇā^eṣām varo dattah pūjitāh (pūjayiṣyatha //
citrakaṃ bhṛṅgarājaṃ ca viṣṇukrāntāṃ śatāvarīm // Āk_1,4.13 // / sarpākṣīṃ girikarṇīṃ ca muṇḍīṃ ca sahadevikām /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21352463 (0.034):
tutthaṃ paṇadvayonmeyaṃ nṛmūtrair vā haridrakam / / vacāṃ vā devadālīṃ vā sarpākṣīṃ vātha sārbuṇīm // Āk_1,14.40 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5997720 (0.039):
śatāhvarṣabhakau kṛṣṇāṃ kākanāsāṃ śatāvarīm | / svaguptāṃ kṣīra kākolīṃ karkaṭākhyāṃ śaṭhīṃ vacām || 60 ||
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18493077 (0.047):
4 jale vā pariplutaṃ sarvarujāpahaṃ syāt* // dārvīṃ haridrāṃ triphalāṃ / samustaṃ saśarkaraṃ mākṣikasaṃprayuktam* // 84 // āścyotanaṃ
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5971624 (0.050):
jīvantīṃ śatavīryāṃ ca vikasāṃ sa punarnavām || 78 || / aśvagandhām apāmārgaṃ tarkārīṃ madhukaṃ balām |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5967131 (0.054):
durālabhāṃ śṛṅgaveraṃ śaṭhīṃ drākṣāṃ sitopalām || 13 || / 3.13dv śuṇṭhīṃ drākṣāṃ sitopalām / lihyāt karkaṭaśṛṅgīṃ ca kāse tailena vāta je |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6774994 (0.060):
viḍaṅgaṃ madhukaṃ pāṭhāṃ māṃsīṃ sarjarasaṃ tathā / / rahidrāṃ triphalāñcaiva mapāmārgaṃ manaḥ śilām // GarP_1,184.14 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21356125 (0.063):
abhrakaṃ ca kumārīṃ ca kākajaṅghāṃ śatāvarīm // Āk_1,15.251 // / etatsamāṃ mahānīlīṃ cūrṇayet snigdhabhāṇḍake /
triphalāṃ khaṇḍaśaḥ kṛtvā sarvānetānvinikṣipet // Āk_1,4.14 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16470114 (0.059):
sarvāṃs tān khaṇḍaśas tadā HV_App.I,30.266b / sarvāṃs tān khādayām āsa HV_App.I,31.3379a
dhānyasya ca caturthāṃśān dhānyāmlamidamuttamam / / svedanādiṣu kāryeṣu pāradasya viśiṣyate // Āk_1,4.15 //
ātapte kāntaje khalve rasarājaṃ vinikṣipet /
cūrṇaṃ ca gṛhadhūmaṃ ca citrakaṃ triphalāṃ guḍam // Āk_1,4.16 // / dagdhorṇāmiṣṭakāṃ kanyāṃ lavaṇaṃ bṛhatīdvayam /
māgadhīṃ rājikāṃ caiva vandhyāṃ karkoṭakīṃ tathā // Āk_1,4.17 // / etānkalāṃśānsūtasya tasminkṣiptvā vimardayet /
dattvā dattvātha dhānyāmlamevaṃ kṛtvā dinatrayam // Āk_1,4.18 //
samyak soṣṇāranālena rasaṃ prakṣālayetpriye /
paṭuṃ rājīṃ trikaṭukaṃ mūlakaṃ citrakaṃ varām // Āk_1,4.19 //
punarnavāṃ meṣaśṛṅgīṃ meghanādaṃ durālabhām / / ārdrakaṃ rajanīṃ nāgabalāṃ ca navasārakam // Āk_1,4.20 //
samaṃ dhānyāmlakaiḥ piṣṭvā ślakṣṇaṃ vastre pralepayet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26580173 (0.061):
sindūrasya samaṃ cūrṇaṃ sābuṇaṃ ca tayoḥ samam / / tajjale peṣitaṃ lepyaṃ tatkṣaṇātkacarañjanam // Rrā_2,5.26 //
yāvadaṅgulimātraṃ ca tasminpūrvarasaṃ kṣipet // Āk_1,4.21 //
tadbaddhvā tāmraje pātre kṣiptvā dhānyāmlapūrite /
ghaṭe dolākhyayantre ca svedayettamaharniśam // Āk_1,4.22 //
tamuddhṛtya punaḥ soṣṇair āranālaiḥ śarāvake /
prakṣālayetsūtarājamevaṃ kuryāttrisaptadhā // Āk_1,4.23 // / prasveditaṃ sūtarājaṃ tataḥ saṃmardayet priye /
/ athāto mardanaṃ karma vakṣyāmi śṛṇu bhairavi // Āk_1,4.24 //
cūrṇādipūrvavaddravyaṃ viśālāṃ rājavṛkṣakam /
aṅkolaṃ kṛṣṇadhuttūraṃ trikaṭuṃ ca samaṃ samam // Āk_1,4.25 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21339205 (0.047):
sūtaṭaṅkaṇagandhāśma trikaṭuṃ triphalāṃ samam / / etaiḥ samaṃ tu jepālaṃ ślakṣṇaṃ tat parimardayet // Āk_1,6.16 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26588119 (0.064):
valmīkamṛttikāṅgārāḥ purāṇaṃ lohakiṭṭakam // Rrā_3,3.19 // / śvetapāṣāṇakaṃ caitat sarvaṃ cūrṇyaṃ samaṃ samam /
sarvaṃ sūtakalāṃśaṃ ca taptakhalve rasaṃ kṣipet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21399051 (0.054):
evaṃ susūkṣmacūrṇaṃ tu śatāṃśaṃ gandhakaṃ kṣipet // Āk_2,7.75 // / mardayedāranālena gharme sthālyāṃ puṭe pacet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21331640 (0.058):
citrakaṃ rājikāṃ śigruṃ sarvaṃ sūtasamaṃ kṣipet / / mardayettaptakhalve ca rasaṃ dhānyāmlakena ca // Āk_1,4.45 //
mardayet pūrvadhānyāmlair divārātraṃ punaśca tam // Āk_1,4.26 // / kṣālayenmṛṇmaye pātre tataḥ soṣṇāranālakaiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21331499 (0.049):
vyastānāṃ vā samastānāṃ rasaireṣāṃ dināvadhi // Āk_1,4.32 // / mardayettaptakhalve ca mūṣāyāṃ taṃ rasaṃ kṣipet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21331640 (0.055):
citrakaṃ rājikāṃ śigruṃ sarvaṃ sūtasamaṃ kṣipet / / mardayettaptakhalve ca rasaṃ dhānyāmlakena ca // Āk_1,4.45 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21384485 (0.061):
tilapiṇyākacūrṇaṃ ca taptakhalve vimardayet // Āk_1,24.191 // / śālmalyāścaiva pañcāṅgaṃ rasaṃ tatra vinikṣipet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21399051 (0.063):
evaṃ susūkṣmacūrṇaṃ tu śatāṃśaṃ gandhakaṃ kṣipet // Āk_2,7.75 // / mardayedāranālena gharme sthālyāṃ puṭe pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26610462 (0.063):
mūlamīśvaraliṅgyutthaṃ śigrumūlaṃ ca peṣayet / / vajramūṣāmanenaiva liptvā pūrvarasaṃ kṣipet // Rrā_3,16.110 //
mardanaṃ kṣālanaṃ caivamekaviṃśativāsaram // Āk_1,4.27 // / evaṃ vimarditaṃ sūtaṃ samādāyātha mūrchayet /
abhrajīrṇo'thavā bījajīrṇaḥ sūto'pi mardyate // Āk_1,4.28 //
cūrṇādipūrvadravyaiśca rāgān gṛhṇāti nirmalaḥ /
/ atha mūrchāṃ pravakṣyāmi śṛṇu tvaṃ sāvadhānataḥ // Āk_1,4.29 //
rājikā meṣaśṛṅgī ca citrakaṃ ca phalatrayam / / kṣīrakandaṃ sūraṇaṃ ca sarpākṣī kākamācikā // Āk_1,4.30 //
nīlā vacā balā kanyā kṛṣṇonmattastathākulī /
śvetāparājitāṅkolaṃ gojihvā garuḍī tathā // Āk_1,4.31 // / eteṣāṃ svarasairmardyo ravikṣīreṇa pāradaḥ /
vyastānāṃ vā samastānāṃ rasaireṣāṃ dināvadhi // Āk_1,4.32 // / mardayettaptakhalve ca mūṣāyāṃ taṃ rasaṃ kṣipet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21337239 (0.034):
nikṣipedrañjakaṃ bījaṃ taptakhalve dināvadhi // Āk_1,4.468 // / mardayet taptakhalve tu pacet kacchapayantrake /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599708 (0.034):
bhāgaikaṃ mṛtavajrasya śuddhasūtasya ṣoḍaśa / / mardayedamlavargeṇa taptakhalve dināvadhi // Rrā_3,9.60 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26576111 (0.035):
citrakaśca dravaireṣāṃ śuddhasūtaṃ dināvadhi // Rrā_2,3.97 // / mardayettaptakhalve tu taṃ rasaṃ palamātrakam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26609459 (0.036):
svedayenmṛdupākena samuddhṛtyātha mardayet / / divyauṣadhīdravaireva taptakhalve dināvadhi // Rrā_3,16.39 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26575557 (0.039):
dravaiśca devadālyutthaistaptakhalve dināvadhi // Rrā_2,3.57 // / mardayet kāntacūrṇaṃ ca vajratulyaṃ kṣipec ca vai /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26575379 (0.041):
ciñcāphalāmlatakrābhyāṃ khalve mardyaṃ dināvadhi // Rrā_2,3.45 // / tadgolaṃ bandhayed vasrais takraciñcāmlapūrite /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26575319 (0.046):
jambīraśarapuṅkhotthadravair mardyaṃ dināvadhi // Rrā_2,3.41 // / tadgolaṃ bandhayedvastre paced gokṣīrapūrite /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26610775 (0.046):
etattulyaṃ ca dhānyābhramamlairmardyaṃ dināvadhi / / aṃdhamūṣāgataṃ dhmātaṃ drutirbhavati nirmalā // Rrā_3,17.10 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596376 (0.047):
evaṃ vajrasya bhāgaikaṃ taptakhalve dināvadhi // Rrā_3,7.105 // / mardayet kanyakādrāvaistadruddhvā bhūdhare pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26576735 (0.047):
divyauṣadhaphaladrāvais taptakhalve dināvadhi // Rrā_2,3.141 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21373072 (0.048):
yathaikāṃśo'vaśiṣṭaḥ syāttena taddhiṅgu mardayet // Āk_1,23.66 // / tadgolake rasaṃ kṣiptvā mūṣāyāṃ taṃ ca rodhayet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21374309 (0.048):
tadūrdhvaṃ piṣṭitulyaṃ ca gandhakaṃ cūrṇitaṃ kṣipet / / nirudhya bhūdhare yantre pācayejjārayetkramāt // Āk_1,23.156 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21331423 (0.049):
sarvaṃ sūtakalāṃśaṃ ca taptakhalve rasaṃ kṣipet / / mardayet pūrvadhānyāmlair divārātraṃ punaśca tam // Āk_1,4.26 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599476 (0.050):
bhūdharākhyapuṭaikena samuddhṛtyātha mardayet // Rrā_3,9.43 // / haṃsapādyā dravairevaṃ taptakhalve dināvadhi /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26613461 (0.050):
mayūrasya tu raktena sarvaṃ pācyaṃ dināvadhi // Rrā_3,18.160 // / tatastaṃ mardayetkhoṭaṃ śikhirakte dinadvayam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21374891 (0.052):
jalakumbhīdalairmūṣāṃ kṛtvā tatra kṣipedrasam // Āk_1,23.198 // / ruddhvā tāṃ vajramūṣāyāṃ chāyāśuṣkaṃ puṭellaghu /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26591339 (0.052):
śuddhasūtasamaṃ gandhaṃ khalve mardyaṃ dināvadhi // Rrā_3,4.107 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26604806 (0.053):
meṣaśṛṃgīdravair mardyam etatsarvaṃ dināvadhi // Rrā_3,13.65 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26602533 (0.054):
peṣayedamlavargeṇa taddravairmardayedrasam // Rrā_3,11.33 // / dinānte bandhayedvastre dolāyantre tryahaṃ pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26613064 (0.054):
kākinīrajasā mardyaṃ taptakhalve dināvadhi // Rrā_3,18.134 // / tenaiva pādabhāgena hemapatrāṇi lepayet /
nirudhya bhūdhare yantre vipacettaṃ punaḥ priye // Āk_1,4.33 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21374309 (0.028):
tadūrdhvaṃ piṣṭitulyaṃ ca gandhakaṃ cūrṇitaṃ kṣipet / / nirudhya bhūdhare yantre pācayejjārayetkramāt // Āk_1,23.156 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21373072 (0.056):
tadgolake rasaṃ kṣiptvā mūṣāyāṃ taṃ ca rodhayet / / bhūdhare ca puṭedevamaṣṭavāraṃ punaḥ punaḥ // Āk_1,23.67 //
rājikādyauṣadhabhavai rasais triḥ saptavāsaram /
mardanaṃ bhūdhare pākaṃ kuryātsaṃmūrchito rasaḥ // Āk_1,4.34 //
bhavettadutthānavidhiṃ prakurvīta surārcite /
/ evaṃ saṃmūrchitaṃ sūtaṃ kṣālayetkāṃjikena ca // Āk_1,4.35 //
soṣṇena vāriṇā vāpi sūtamutthāpayetpriye /
pātanāyantrayoge vā rasasyotthāpanaṃ bhavet // Āk_1,4.36 // /
pātanaṃ trividhaṃ proktaṃ rasarājasya pārvati / / ūrdhvapātamadhaḥpātaṃ tiryakpātanamucyate // Āk_1,4.37 //
<ūrdhvapātanavidhiḥ> / rasasya pātanaṃ vakṣye pāṭhā brāhmī ca citrakam /
śāṅgerī kākamācī ca maṇḍūkī girikarṇikā // Āk_1,4.38 // / kumārī ca jayā bhṛṅgī gojihvā śaṅkhapuṣpikā /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27822741 (0.039):
kākamācī jayā brāhmī $ gāṅgerī raktacitrakaḥ & / maṇḍūkī mudgaparṇī ca % śṛṅgaveraṃ rasāṅkuśaḥ // Ras_10.53 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11796107 (0.039):
kākamācī jayā brāhmī gāṅgerī raktacitrakaḥ / / maṇḍūkī mudgaparṇī ca śṛṅgaveraṃ rasāṅkuśaḥ // Ras_10.53 //
bhūpāṭalī ca nirguṇḍī kākajaṅghā śatāvarī // Āk_1,4.39 // / ārdrakaṃ devadālī ca tilaparṇī ca nīlikā /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26602380 (0.017):
aṅkolī rājavṛkṣaśca tilaparṇī kumārikā // Rrā_3,11.20 // / maṇḍūkī citrakaṃ pāṭhā kākajaṅghā śatāvarī /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27822750 (0.042):
maṇḍūkī mudgaparṇī ca % śṛṅgaveraṃ rasāṅkuśaḥ // Ras_10.53 // / devadālī śaṅkhapuṣpī $ kākajaṅghā śatāvarī &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11796116 (0.042):
maṇḍūkī mudgaparṇī ca śṛṅgaveraṃ rasāṅkuśaḥ // Ras_10.53 // / devadālī śaṅkhapuṣpī kākajaṅghā śatāvarī /
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24583207 (0.058):
nīlī muṇḍī ca nirguṇḍī sahadevī śatāvarī // RCint_8.254 // / amlaparṇī gokṣurakaḥ kacchūmūlaṃ vaṭāṅkurāḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26587940 (0.059):
ajāmārī kākamācī devadālīndravāruṇī / / kākajaṅghā śikhiśikhā sarpākṣī nāgavallikā // Rrā_3,3.6 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26602163 (0.060):
mīnākṣī caiva sarpākṣī sahadevī śatāvarī // Rrā_3,11.5 // / triphalā girikarṇī ca haṃsapādī ca citrakam /
āragvadhaḥ kṣīrakandamaṅkolo devadāru ca // Āk_1,4.40 // / eṣāṃ rasaiḥ samastānāṃ vyastānāṃ vā dinaṃ rasam /
mardayettaptakhalve tat śulbaṃ sūtacaturthakam // Āk_1,4.41 // / taṃ piṣṭvā pātayedyantre hyūrdhvapātanake dinam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26616016 (0.062):
dravairhariṇakhuryā vā naramūtrayutaṃ rasam // Rrā_3,20.5 // / tridinaṃ mardayetkhalve mūtraṃ dattvā punaḥ punaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21331638 (0.062):
citrakaṃ rājikāṃ śigruṃ sarvaṃ sūtasamaṃ kṣipet / / mardayettaptakhalve ca rasaṃ dhānyāmlakena ca // Āk_1,4.45 //
ūrdhvalagnaṃ rasaṃ śuddhaṃ tamādāyātha mardayet // Āk_1,4.42 //
pūrvoditauṣadharasaiḥ pūrvavat śulbasaṃyutam /
pātayenmardayedevaṃ saptadhaivaṃ punaḥ punaḥ // Āk_1,4.43 // / ūrdhvapātanasaṃśuddhaṃ pāradaṃ pātayedadhaḥ /
/ athādhaḥpātanaṃ vakṣye tryūṣaṇaṃ lavaṇaṃ varām // Āk_1,4.44 //
citrakaṃ rājikāṃ śigruṃ sarvaṃ sūtasamaṃ kṣipet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26602439 (0.056):
sūtatulyaṃ tu tatsarvaṃ kāñjikair mardayeddinam // Rrā_3,11.26 //
mardayettaptakhalve ca rasaṃ dhānyāmlakena ca // Āk_1,4.45 // / tatkalkena lipedūrdhvaṃ bhāṇḍaṃ samyak nirodhayet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26564987 (0.048):
meghanādo vacā hiṃgu śūraṇairmardayedrasam // Rrā_1,4.1 // / naṣṭapiṣṭaṃ tu tadgolaṃ hiṅgunā veṣṭayed bahiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21331423 (0.055):
sarvaṃ sūtakalāṃśaṃ ca taptakhalve rasaṃ kṣipet / / mardayet pūrvadhānyāmlair divārātraṃ punaśca tam // Āk_1,4.26 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26616186 (0.056):
kṣīrakaṃdasya kalkena vajramūṣāṃ pralepayet / / tatra pūrvarasaṃ ruddhvā dhmāte baddho bhavedrasaḥ // Rrā_3,20.17 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21374958 (0.056):
kṣīrakandasya kalkena vajramūṣāṃ pralepayet / / tatra pūrvarasaṃ baddhvā dhmāte baddho bhavedrasaḥ // Āk_1,23.203 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21346557 (0.059):
evaṃvidhaṃ sūtarājaṃ kāntabījaṃ dvayaṃ samam / / mardayettaptakhalve ca sāmlavarge dinatrayam // Āk_1,10.25 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21381146 (0.060):
tīkṣṇacūrṇapalānyaṣṭau palāṣṭau drutasūtakam // Āk_1,23.680 // / mardayettaptakhalvena ṭeṭañcilvīrasena ca / / tatkṣaṇājjāyate piṇḍaṃ tīkṣṇena saha golakam // Āk_1,23.681 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26602747 (0.062):
pādāṃśakaṃ pakvabījaṃ dattvāmlairmardayeddinam // Rrā_3,12.10 // / taṃ kṣipeccāraṇāyantre jaṃbīrarasasaṃyutam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26607983 (0.062):
taccūrṇamabhiṣiktaṃ ca pādāṃśaṃ dāpayedrase / / mardayedamlavargeṇa garbhadrāvaṇakena vā // Rrā_3,15.65 // / taptakhalve caturyāmaṃ mūṣāyantre'tha jārayet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26575053 (0.062):
uddhṛtya nikṣipetkhalve śuddhasūtaṃ ca tatsamam // Rrā_2,3.22 // / mardayec cārdrakadrāvair yāvadbhavati golakaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21331590 (0.062):
eṣāṃ rasaiḥ samastānāṃ vyastānāṃ vā dinaṃ rasam / / mardayettaptakhalve tat śulbaṃ sūtacaturthakam // Āk_1,4.41 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603664 (0.064):
athavā taptakhalve tu bhūlatāsaṃyutaṃ rasam / / mardayettridinaṃ paścātpātyaṃ pātanayantrake // Rrā_3,12.73 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606124 (0.064):
dhānyāmlaiḥ peṣayettulyaṃ taddravairmardayedrasam // Rrā_3,14.46 //
ūrdhvabhāṇḍasya pṛṣṭhe tu dadyāllaghupuṭaṃ tataḥ // Āk_1,4.46 //
ityadhaḥpātanaṃ kuryātsaptavāraṃ punaḥ punaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21375589 (0.050):
niśācararase devi gandhakaṃ bhāvayettataḥ // Āk_1,23.249 // / bhāvayetsaptavāraṃ tu dvipadyāśca rasena tu /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27825830 (0.050):
niśācararase devi $ gandhakaṃ bhāvayettataḥ & / bhāvayet saptavāraṃ tu % dvipadyāśca rasena tu // Ras_12.8 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11799196 (0.050):
niśācararase devi gandhakaṃ bhāvayettataḥ / / bhāvayet saptavāraṃ tu dvipadyāśca rasena tu // Ras_12.8 //
adhaḥpātanaśuddhasya tiryakpātanamācaret // Āk_1,4.47 // /
vakṣyāmi tiryakpatanaṃ sūtaṃ dhānyābhrakaṃ samam /
dhānyāmlairmardayedyāmaṃ tiryakpātanayantrake // Āk_1,4.48 // / caṇḍāgninā pacedevaṃ saptavāraṃ punaḥ punaḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26572298 (0.045):
śuddhasūtaṃ samaṃ svarṇaṃ yāmam amlair vimardayet // Rrā_2,1.29 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26598107 (0.060):
suśuddhaṃ tālakaṃ sūtaṃ sāmudralavaṇaṃ samam / / dviyāmaṃ mardayetkhalve navabhāṇḍagataṃ pacet // Rrā_3,8.98 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26592475 (0.060):
gairikaṃ ca pravālaṃ ca kākamācyā dravaiḥ samam / / yāmaṃ mardyaṃ tu tadruddhvā āraṇyotpalakaiḥ puṭet // Rrā_3,5.23 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21343571 (0.061):
punarnavārasaiḥ peṣyaṃ dhānyābhraṃ pāradaṃ samam / / taptakhalve dinaṃ devi vajramūṣāgataṃ rasam // Āk_1,9.2 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21372546 (0.061):
punarnavārasaiḥ peṣyaṃ dhānyābhraṃ pāradaṃ samam // Āk_1,23.26 // / taptakhalve dinaṃ kṛtvā vajramūṣāgataṃ rasam /
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24573487 (0.061):
mākṣikaṃ kāntapāṣāṇaṃ śilāgandhaṃ samaṃ samam // RCint_3.161 // / bhūnāgairmardayedyāmaṃ vallamātraṃ vaṭīkṛtam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332644 (0.063):
tatsamāṃśaṃ tu dhānyābhraṃ dhānyāmlairmardayeddinam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21394796 (0.064):
svarṇasya dviguṇaṃ sūtaṃ yāmamamlena mardayet / / āroṭaṃ mākṣikaṃ kṣiptvā mūṣāyāṃ svarṇatulyakam // Āk_2,2.34 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599551 (0.064):
somavallīrasairyāmaṃ mardyaṃ dhānyābhrakaṃ tataḥ // Rrā_3,9.49 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26595211 (0.064):
mākṣikaṃ kāntapāṣāṇaṃ śilāgandhaṃ samaṃ samam // Rrā_3,7.25 // / bhūnāgairmardayedyāmaṃ caṇamātravaṭīkṛtam /
evaṃ tridhā pātitaṃ ca tataḥ sūtaṃ nirodhayet // Āk_1,4.49 // / abhrakaṃ vātha gandhaṃ vā mākṣikaṃ vimalāmapi /
svarṇaṃ vā rajataṃ vāpi kāntaṃ vā tīkṣṇameva vā // Āk_1,4.50 // / pratyekaṃ śodhitaṃ deyaṃ tāmravatpādamātrakam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596168 (0.047):
suvarṇaṃ rajataṃ tāmraṃ kāntaṃ tīkṣṇaṃ ca mākṣikam /
pāṭhādikarasaiḥ kuryānmardanaṃ pātanaṃ kramāt // Āk_1,4.51 //
yadyaddravyānvitaḥ sūtas tattaddravyaguṇapradaḥ /
pātane tāmrayogena nāgavaṅgau tyajedrasaḥ // Āk_1,4.52 //
athavā dīpikāyantre śuddhaḥ syātpātito rasaḥ /
/ kadarthito bhavetsūtaḥ svedādyaiḥ pañcakarmabhiḥ // Āk_1,4.53 //
āpyāyanārthaṃ sūtasya karma kuryānnirodhanam /
atha karma nirodhākhyaṃ peṣayellavaṇaṃ jalaiḥ // Āk_1,4.54 //
sthālīmadhye rasaṃ kṣiptvā tadūrdhvaṃ lavaṇaṃ kṣipet /
kiṃcij jalaṃ ca nivapettaṃ śarāveṇa rodhayet // Āk_1,4.55 // / kuryātsamyak sandhilepaṃ tadūrdhvaṃ ca puṭellaghu /
evaṃ nirodhanaṃ karma vidadhyātsaptadhā priye // Āk_1,4.56 // / āpyāyito bhavetsūto'nena ṣaṇḍatvavarjitaḥ /
nirodhakarmasiddho'sau vīryavān suniyamyate // Āk_1,4.57 //
/ atho niyāmanaṃ karma kathayāmi varānane /
yavaciñcā kṣīrakandaṃ sarpākṣī paṭu bhṛṅgarāṭ // Āk_1,4.58 // / vandhyā karkoṭakī nimbaḥ sarvaṃ dhānyāmlapeṣitam /
kṛtvāloḍyāranālena taddravaiḥ svedayeddinam // Āk_1,4.59 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21390914 (0.044):
dolāyantre sāranāle mākṣikaṃ svedayeddinam // Āk_2,1.112 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21390101 (0.048):
vastre caturguṇe baddhvā ḍolāyantre dinaṃ pacet // Āk_2,1.53 // / sacūrṇenāranālena dinaṃ kūṣmāṇḍajai rasaiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21331861 (0.052):
kalkayetpāradaṃ tena mardayettaddravairapi // Āk_1,4.63 // / ḍolāyantre pacedekadinamevaṃ ca saptadhā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3928655 (0.054):
vastre caturguṇe baddhvā dolāyantre dinaṃ pacet / / sacūrṇenāranālena dinaṃ kūṣmāṇḍaje rase /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26604143 (0.054):
dolāyaṃtre sāranāle mākṣikaṃ svedayeddinam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596071 (0.054):
amlairmardyaṃ bhavedgolaṃ kāñjikaiḥ svedayeddinam // Rrā_3,7.84 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599460 (0.055):
caturguṃjaṃ mṛtaṃ vajraṃ haṃsapādyā dravairdinam // Rrā_3,9.42 // / mardayettaptakhalve tu vajramūṣāndhitaṃ pacet /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2484696 (0.057):
samāṃśāni ca sarvāṇi $ mardayennimbukadravaiḥ & / niṣecayedekadinaṃ % paścād golaṃ tu kārayet // YRps_2.103 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22368028 (0.057):
samāṃśāni ca sarvāṇi mardayennimbukadravaiḥ / / niṣecayedekadinaṃ paścād golaṃ tu kārayet // YRps_2.103 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26576931 (0.061):
sūtatulyaṃ mṛtaṃ vajraṃ tasmin kṣiptvātha mardayet / / taptakhalve dinaṃ cāmlaistadgolaṃ cāndhitaṃ puṭet // Rrā_2,3.155 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26580966 (0.062):
yāmaṃ mardyaṃ punargandhaṃ sārdhaṃ tatra vinikṣipet // Rrā_2,6.7 // / pūrvadrāvairdinaṃ mardyaṃ rasārdhaṃ gandhakaṃ punaḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26579842 (0.062):
viṣṇukrāntā meghanādā sarpākṣī munimuṇḍikā // Rrā_2,5.2 // / āsāṃ dravairdinaṃ khalve mardayettatsamuddharet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26572261 (0.063):
tattulyaṃ gandhakaṃ tasmin dattvā divyauṣadhidravaiḥ // Rrā_2,1.26 // / mardayet tridinaṃ khalve mūṣāyāṃ cāndhitaṃ tataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332847 (0.063):
dhānyāmlairamlavargaiśca svedayedabhrakaṃ dinam // Āk_1,4.141 // / tataḥ snukkṣīrato mardyaṃ kapotākhye puṭe dahet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26567235 (0.063):
vastraiścaturguṇair baddhvā dolāyantre dinaṃ pacet / / saṃyuktaṃ cāranālena dinaṃ kuṣmāṇḍajaiḥ rasaiḥ // Rrā_1,7.3 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599639 (0.063):
sarvametattaptakhalve haṃsapādyā dravairdinam // Rrā_3,9.55 // / marditaṃ tatsamuddhṛtya pacetkacchapayaṃtrake /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10617420 (0.063):
samaṃ kṛtvāranālena svedayecca dinatrayam // VRrs_11.49 // / maricair bhūkhagayuktair lavaṇāsurīśigruṭaṅkaṇopetaiḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26595475 (0.063):
bhāgaṃ rasakasattvasya kṛṣṇonmattadravairdinam // Rrā_3,7.43 // / marditaṃ kārayedgolaṃ golapādaṃ mṛtaṃ pavim /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605498 (0.063):
siddhamūlīdravaṃ dattvā mardayetkāṃjikairdinam / / gharme vā taptakhalve vā tato grāsaṃ tu dāpayet // Rrā_3,14.3 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26573669 (0.064):
mṛtasūtasamaṃ gandhaṃ kākamācyā dravair dinam // Rrā_2,2.64 // / marditaṃ cāndhitaṃ pacyāt karīṣāgnau divāniśam /
yantre niyāmake saptavāsaraṃ taṃ ca dīpayet / /
athāto dīpanaṃ karma vadāmi tava pārvati // Āk_1,4.60 //
svarṇapuṣpī ca marīcaṃ trikṣāraṃ pañcapuṣpikā / / bhūkhagaḥ pañcalavaṇaṃ rājikā śigrumūlakam // Āk_1,4.61 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26602508 (0.046):
trikṣāraṃ pañcalavaṇaṃ bhūkhagaṃ śigrumūlakam / / svarṇapuṣpī ca kāsīsaṃ maricaṃ rājikā madhu // Rrā_3,11.31 //
kāsīsaṃ vijayā kanyā pātālagaruḍī kaṇā / / kṣīrakandaṃ ca karkoṭī girikarṇī jayā madhu // Āk_1,4.62 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26602508 (0.062):
trikṣāraṃ pañcalavaṇaṃ bhūkhagaṃ śigrumūlakam / / svarṇapuṣpī ca kāsīsaṃ maricaṃ rājikā madhu // Rrā_3,11.31 //
citrakaṃ kākajaṅghā ca sarvamamlagaṇena ca / / kalkayetpāradaṃ tena mardayettaddravairapi // Āk_1,4.63 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26582274 (0.041):
nāgavallīdaladrāvaiḥ saptāhaṃ śuddhapāradam / / mardayettaptakhalve tu kṣālayetkāñjikaistataḥ // Rrā_2,7.2 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26568415 (0.044):
liptvā svarṇasya patrāṇi ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_1,8.27 // / taiḥ dravaiśca punaḥ piṣṭvā mriyate saptadhā puṭe /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599463 (0.048):
caturguṃjaṃ mṛtaṃ vajraṃ haṃsapādyā dravairdinam // Rrā_3,9.42 // / mardayettaptakhalve tu vajramūṣāndhitaṃ pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26566725 (0.050):
punarnavāmeghanādadravair dhānyābhrakaṃ dinam / / mardyaṃ gajapuṭe pacyātpunaściñcātha sūraṇaiḥ // Rrā_1,6.11 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26579842 (0.050):
viṣṇukrāntā meghanādā sarpākṣī munimuṇḍikā // Rrā_2,5.2 // / āsāṃ dravairdinaṃ khalve mardayettatsamuddharet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21391729 (0.051):
taddravairmardayedabhraṃ dinaṃ gajapuṭe pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596278 (0.052):
mardayed gaṃdhakāmlena ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_3,7.98 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596340 (0.052):
mardayed gaṃdhakāmlena ruddhvā gajapuṭe pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26597560 (0.052):
mardayed gaṃdhakāmlena ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_3,8.60 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21331817 (0.052):
kṛtvāloḍyāranālena taddravaiḥ svedayeddinam // Āk_1,4.59 // / yantre niyāmake saptavāsaraṃ taṃ ca dīpayet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21343581 (0.052):
pacedbhūdharayantre ca punaḥ saṃmardayecca tam / / pūrvadravairyathāpūrvaṃ mardanaṃ pācanaṃ punaḥ // Āk_1,9.3 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21372556 (0.052):
pacedbhūdharayantre ca punaḥ saṃmardayecca tam // Āk_1,23.27 // / pūrvadravairyathāpūrvaṃ mardanaṃ pācanaṃ punaḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599475 (0.052):
bhūdharākhyapuṭaikena samuddhṛtyātha mardayet // Rrā_3,9.43 // / haṃsapādyā dravairevaṃ taptakhalve dināvadhi /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26588102 (0.053):
kūpīpāṣāṇapādaṃ ca vajravallyā dravairdinam // Rrā_3,3.18 // / mardayet kārayenmūṣāṃ vajrākhyāṃ rasabandhakām /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26577101 (0.054):
kṣipejjambīragarbhe taṃ vastre baddhvā tryahaṃ pacet // Rrā_2,3.167 // / dolāyantre sāranāle jāyate guṭikā śubhā /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26589632 (0.054):
pūrvacūrṇena tulyāṃśamidamamlena mardayet // Rrā_3,3.123 // / ruddhvā gajapuṭe pacyāttaireva mardayetpuṭet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26568552 (0.055):
liptvā tārasya patrāṇi ruddhvā saptapuṭe pacet // Rrā_1,8.36 // / dravaiḥ punaḥ punaḥ piṣṭvā mriyate nātra saṃśayaḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26575445 (0.055):
sarvametatkṛtaṃ sūkṣmaṃ taptakhalve dinatrayam // Rrā_2,3.49 // / mardayedamlavargeṇa dolāyantre sakāñjike /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26588536 (0.056):
pacet puṭe samuddhṛtya tadvacchatapuṭaiḥ pacet // Rrā_3,3.47 // / nāgavallyā dravair liptaṃ tatpatreṇaiva veṣṭitam /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yraspriu.htm.txt) 21134298 (0.057):
mardayennimbukadravaiḥ YRps_2.103b / mardayennimbukadrāvair YRps_2.73a
ḍolāyantre pacedekadinamevaṃ ca saptadhā / / mardanaṃ pācanaṃ kuryāt grāsārthī dīpito rasaḥ // Āk_1,4.64 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2484696 (0.044):
samāṃśāni ca sarvāṇi $ mardayennimbukadravaiḥ & / niṣecayedekadinaṃ % paścād golaṃ tu kārayet // YRps_2.103 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22368028 (0.044):
samāṃśāni ca sarvāṇi mardayennimbukadravaiḥ / / niṣecayedekadinaṃ paścād golaṃ tu kārayet // YRps_2.103 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26567235 (0.045):
vastraiścaturguṇair baddhvā dolāyantre dinaṃ pacet / / saṃyuktaṃ cāranālena dinaṃ kuṣmāṇḍajaiḥ rasaiḥ // Rrā_1,7.3 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21343581 (0.047):
pacedbhūdharayantre ca punaḥ saṃmardayecca tam / / pūrvadravairyathāpūrvaṃ mardanaṃ pācanaṃ punaḥ // Āk_1,9.3 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21372556 (0.047):
pacedbhūdharayantre ca punaḥ saṃmardayecca tam // Āk_1,23.27 // / pūrvadravairyathāpūrvaṃ mardanaṃ pācanaṃ punaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21399150 (0.050):
muṇḍīpatrarasair mardyaṃ dinaṃ gajapuṭe pacet // Āk_2,7.82 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21391702 (0.050):
vākucyā sūraṇairnālyā dinaṃ piṣṭvā puṭe pacet // Āk_2,1.171 // / dravaiḥ punaḥ punaḥ piṣṭvā dinānteṣu puṭe pacet // Āk_2,1.172 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26568415 (0.051):
liptvā svarṇasya patrāṇi ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_1,8.27 // / taiḥ dravaiśca punaḥ piṣṭvā mriyate saptadhā puṭe /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21394272 (0.051):
sarve uparasāścātha pṛthagbhāvyaṃ dinaṃ dinam // Āk_2,1.360 // / tataḥ pācyaṃ ca taddrāvairḍolāyantre dinaṃ sudhīḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26589675 (0.052):
yāmaikaṃ mardayed amlai ruddhvā gajapuṭe pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26588563 (0.052):
jambīrodaragaṃ vātha dolāyantre dinaṃ pacet // Rrā_3,3.49 // / kulatthakodravakvāthais traiphale vā kaṣāyake /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21345585 (0.054):
etat sarvaṃ varākvāthamuṇḍībhṛṅgarasair dinam // Āk_1,9.148 // / mardayetsaṃpuṭe ruddhvā pacetkaukkuṭike puṭe /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26572261 (0.054):
tattulyaṃ gandhakaṃ tasmin dattvā divyauṣadhidravaiḥ // Rrā_2,1.26 // / mardayet tridinaṃ khalve mūṣāyāṃ cāndhitaṃ tataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21390101 (0.054):
vastre caturguṇe baddhvā ḍolāyantre dinaṃ pacet // Āk_2,1.53 // / sacūrṇenāranālena dinaṃ kūṣmāṇḍajai rasaiḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26579842 (0.054):
viṣṇukrāntā meghanādā sarpākṣī munimuṇḍikā // Rrā_2,5.2 // / āsāṃ dravairdinaṃ khalve mardayettatsamuddharet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3928655 (0.055):
vastre caturguṇe baddhvā dolāyantre dinaṃ pacet / / sacūrṇenāranālena dinaṃ kūṣmāṇḍaje rase /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26568552 (0.055):
liptvā tārasya patrāṇi ruddhvā saptapuṭe pacet // Rrā_1,8.36 // / dravaiḥ punaḥ punaḥ piṣṭvā mriyate nātra saṃśayaḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26602542 (0.056):
dinānte bandhayedvastre dolāyantre tryahaṃ pacet / / pūrvadrāvairghaṭe pūrṇe grāsārthī jāyate rasaḥ // Rrā_3,11.34 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21331817 (0.057):
kṛtvāloḍyāranālena taddravaiḥ svedayeddinam // Āk_1,4.59 // / yantre niyāmake saptavāsaraṃ taṃ ca dīpayet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21391729 (0.057):
taddravairmardayedabhraṃ dinaṃ gajapuṭe pacet /
evaṃ pradīpitaṃ sūtaṃ śuddhaṃ tamanuvāsayet / / / athānuvāsanaṃ karma mṛtpātre dīpitaṃ rasam // Āk_1,4.65 //
kṣiptvā jambīrajadrāvaistīvragharme'nuvāsayet /
evaṃ saptadinaṃ kuryāttataścāraṇamācaret // Āk_1,4.66 //
navabhiḥ svedanādyaiśca śuddhaḥ syātkarmabhiḥ priye /
pāradaḥ sarvarogaghnaḥ saptakañcukavarjitaḥ // Āk_1,4.67 //
śrībhairavī / / svedanādīni karmāṇi śrutāni vada śaṅkara /
tvatprasādād asaṃdehaṃ saṃśṛṇve cāraṇādikam // Āk_1,4.68 //
śrībhairavaḥ / / sādhu pṛṣṭaṃ mahābhāge śṛṇu taccāraṇādikam /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27812660 (0.018):
śrotumicchāmi deveśa % vaktumarhasi tattvataḥ // Ras_1.32 // / śrībhairava uvāca / sādhu pṛṣṭaṃ mahābhāge $ guhyādguhyataraṃ tvayā &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11786033 (0.018):
śrotumicchāmi deveśa vaktumarhasi tattvataḥ // Ras_1.32 // / śrībhairava uvāca / sādhu pṛṣṭaṃ mahābhāge guhyādguhyataraṃ tvayā /
/ athābhracāraṇaṃ karma vakṣyāmi parameśvari // Āk_1,4.69 //
samukhe vā nirmukhe vā rase vā vāsanāmukhe / / gaganaṃ cārayedgarbhapiṣṭigrāsakramaiḥ kramāt // Āk_1,4.70 //
/ atrādau kathyate devi samukhaṃ cāraṇaṃ sphuṭam /
samukho grasati grāsaṃ nirmukho grasanākṣamaḥ // Āk_1,4.71 //
tasmātparaṃ rasendrasya mukhīkaraṇamācaret / /
iṣṭakāmadhyabhāge tu gambhīraṃ vartulaṃ samam // Āk_1,4.72 //
gartaṃ kṛtvā tatra sūtaṃ prakṣipedanuvāsitam / / nirundhyātsvacchavastreṇa rasasya daśamāṃśakam // Āk_1,4.73 //
gandhaṃ tadūrdhvaṃ nikṣipya śarāveṇa nirodhayet /
tatpṛṣṭhe'lpapuṭaṃ dadyāt gandhe jīrṇe punaḥ punaḥ // Āk_1,4.74 //
kṣiptvā kṣiptvā śataguṇaṃ cārayetpātayediti / / caturguṇe sāndravastre gālayettaṃ raseśvaram // Āk_1,4.75 //
veṇau kṣiptvā nirudhyāsyaṃ pacedgomūtrapūrite /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332173 (0.036):
punaranyaṃ pravakṣyāmi mukhīkaraṇamuttamam / / gomūtrapūrite bhāṇḍe ḍolāyantre pacedrasam // Āk_1,4.87 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603078 (0.049):
vaṃśanālāndhitaṃ sūtaṃ bhāṇḍe gomūtrapūrite / / trisaptāhaṃ paceccullyāṃ sūtasyetthaṃ mukhaṃ bhavet // Rrā_3,12.31 //
bhāṇḍe trisaptadivasaṃ punastaṃ taptakhalvake // Āk_1,4.76 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603079 (0.0):
vaṃśanālāndhitaṃ sūtaṃ bhāṇḍe gomūtrapūrite / / trisaptāhaṃ paceccullyāṃ sūtasyetthaṃ mukhaṃ bhavet // Rrā_3,12.31 //
jambīramātuluṅgāmlavetasair bhūkhagais tryaham /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11796439 (0.048):
taptakhallakṛtā piṣṭiḥ ślakṣṇam alpālpamabhrakam / / amlavetasajambīra- bījapūrāmlabhūkhagaiḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26602985 (0.053):
yena vyomādivaikrāntaṃ caratyāśvabhiṣecitam // Rrā_3,12.25 // / amlavetasajaṃbīrabījapūrakabhūkhagaiḥ / / tridinaṃ mardayetsūtaṃ bhūnāgaiśca dinatrayam /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27823071 (0.057):
taptakhallakṛtā piṣṭiḥ $ ślakṣṇam alpālpamabhrakam & / amlavetasajambīra- % bījapūrāmlabhūkhagaiḥ \
bhūnāgaiśca tryahaṃ mardyaṃ taṃ paścādiṣṭakodare // Āk_1,4.77 //
ekaikaṃ gartamādadyāddhānyābhraṃ gandhakaṃ tathā / / pratyekaṃ daśaniṣkaṃ ca yāmaṃ jambīramarditam // Āk_1,4.78 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603017 (0.033):
dhānyābhraṃ gaṃdhakaṃ śuddhaṃ pratyekaṃ daśaniṣkakam // Rrā_3,12.27 // / yāmaṃ jambīrajairdrāvair mardyaṃ tenaiva lepayet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332208 (0.058):
daśaniṣkaṃ śuddhagandhaṃ dhānyābhraṃ daśaniṣkakam // Āk_1,4.89 // / jambīranīraiḥ saṃmardya yāmaṃ kalkena tena ca /
anena lepayed gartadvayam ekeṣṭakāntare /
garte kṣiptvātha taṃ taṃ viṃśanniṣkaṃ tadūrdhvataḥ // Āk_1,4.79 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332224 (0.0):
vāsitaṃ rasarājaṃ taṃ viṃśanniṣkaṃ tadūrdhvataḥ / / iṣṭakāmaparāṃ nyasya ślakṣṇamṛllavaṇairdṛḍham // Āk_1,4.91 //
aparām iṣṭakāṃ dadyāt tatsandhiṃ loṇamṛtsnayā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332225 (0.054):
vāsitaṃ rasarājaṃ taṃ viṃśanniṣkaṃ tadūrdhvataḥ / / iṣṭakāmaparāṃ nyasya ślakṣṇamṛllavaṇairdṛḍham // Āk_1,4.91 //
dṛḍhaṃ liptvātha dīpāgnau pacetsaptadināvadhi // Āk_1,4.80 //
iṣṭakāṃ svāṅgaśītāṃ tām avatārya haredrasam / / kiṭṭahīnaṃ punarapi kuryāditthaṃ trivārakam // Āk_1,4.81 //
evaṃ kṛte rasendrasya sukhaṃ syāddevasaṃjñakam /
/ punaranyaṃ pravakṣyāmi mukhīkaraṇamuttamam // Āk_1,4.82 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332168 (0.0):
grasate guhyasūto'yaṃ sarvasiddhiprado bhavet // Āk_1,4.86 // / / punaranyaṃ pravakṣyāmi mukhīkaraṇamuttamam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21382088 (0.052):
daśasaṅkalikāyogādvedho daśaguṇottaraḥ // Āk_1,24.5 // / / punaranyaṃ pravakṣyāmi prayogaṃ bhuvi durlabham /
rasendraṃ jīvibhūnāgasamaṃ saṃmardayettryaham /
tatkṣipet bhūlatāliptamūṣāyāṃ saṃniveśayet // Āk_1,4.83 // / tadūrdhvaṃ bhūlatākalkaṃ kṣiptvā ruddhvā viśoṣayet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26609138 (0.023):
bhūnāgacūrṇayuktāyāṃ mūṣāyāṃ saṃniveśayet / / tadūrdhvaṃ bhūlatācūrṇaṃ dattvā ruddhvātha śoṣayet // Rrā_3,16.16 //
ārdragomayaliptāṃ tāṃ pādamagnāṃ niveśayet // Āk_1,4.84 //
tadgarte ca puṭaṃ deyaṃ tuṣakārīṣavahninā /
dinānte tatsamuddhṛtya pūrvavanmardayetpacet // Āk_1,4.85 //
triṃśadvāraṃ punaḥ kuryāditthaṃ vahnimukho rasaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335796 (0.062):
bhūlatā tripalaṃ sarvaṃ mardayecchoṣayet pacet / / evaṃ kuryādaṣṭavāram ayaṃ siddhabiḍaḥ smṛtaḥ // Āk_1,4.359 //
grasate guhyasūto'yaṃ sarvasiddhiprado bhavet // Āk_1,4.86 //
/ punaranyaṃ pravakṣyāmi mukhīkaraṇamuttamam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332108 (0.0):
evaṃ kṛte rasendrasya sukhaṃ syāddevasaṃjñakam / / / punaranyaṃ pravakṣyāmi mukhīkaraṇamuttamam // Āk_1,4.82 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21382121 (0.025):
eṣa devi raso divyo dehadravyakaro bhavet / / / vaikrāntakāstu ye kecit triphalāyā rasena ca // Āk_1,24.8 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21382087 (0.056):
daśasaṅkalikāyogādvedho daśaguṇottaraḥ // Āk_1,24.5 // / / punaranyaṃ pravakṣyāmi prayogaṃ bhuvi durlabham /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10774556 (0.059):
tatraivā 'nyaṃ pravakṣyāmi markaṭītīrthamuttamam / / yatra snātvā mahārāja kāmato 'kāmato 'pi vā // RKS_9.17 //
gomūtrapūrite bhāṇḍe ḍolāyantre pacedrasam // Āk_1,4.87 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332025 (0.036):
veṇau kṣiptvā nirudhyāsyaṃ pacedgomūtrapūrite / / bhāṇḍe trisaptadivasaṃ punastaṃ taptakhalvake // Āk_1,4.76 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603077 (0.053):
vaṃśanālāndhitaṃ sūtaṃ bhāṇḍe gomūtrapūrite /
triḥ saptavāraṃ samyakca randhritaṃ veṇunālake /
mukhaṃ bhavati sūtasya cāraṇārhaṃ varānane // Āk_1,4.88 //
/ iṣṭakādvayamadhye ca gartaṃ tu caturaṅgulam /
daśaniṣkaṃ śuddhagandhaṃ dhānyābhraṃ daśaniṣkakam // Āk_1,4.89 //
jambīranīraiḥ saṃmardya yāmaṃ kalkena tena ca / / gartadvayaṃ samāṃśena liptvā garte vinikṣipet // Āk_1,4.90 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603026 (0.039):
dhānyābhraṃ gaṃdhakaṃ śuddhaṃ pratyekaṃ daśaniṣkakam // Rrā_3,12.27 // / yāmaṃ jambīrajairdrāvair mardyaṃ tenaiva lepayet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332054 (0.058):
pratyekaṃ daśaniṣkaṃ ca yāmaṃ jambīramarditam // Āk_1,4.78 // / anena lepayed gartadvayam ekeṣṭakāntare /
vāsitaṃ rasarājaṃ taṃ viṃśanniṣkaṃ tadūrdhvataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332069 (0.0):
garte kṣiptvātha taṃ taṃ viṃśanniṣkaṃ tadūrdhvataḥ // Āk_1,4.79 // / aparām iṣṭakāṃ dadyāt tatsandhiṃ loṇamṛtsnayā /
iṣṭakāmaparāṃ nyasya ślakṣṇamṛllavaṇairdṛḍham // Āk_1,4.91 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332069 (0.054):
garte kṣiptvātha taṃ taṃ viṃśanniṣkaṃ tadūrdhvataḥ // Āk_1,4.79 // / aparām iṣṭakāṃ dadyāt tatsandhiṃ loṇamṛtsnayā /
lepayedatha dīpāgnimadhaḥ prajvālayetpriye /
anusyūtaṃ saptarātraṃ svāṅgaśītaṃ samuddharet // Āk_1,4.92 // / kiṭṭaṃ vihāya taṃ sūtaṃ pūrvavacca trivārakam /
kuryādevaṃ hi sūtasya mukhaṃ bhavati śobhanam // Āk_1,4.93 // /
divyauṣadhiprabhāvena rasaścarati nirmukhaḥ / / athavā vajravaikrāntasparśād abhrādikaṃ caret // Āk_1,4.94 //
pāradasya catuḥṣaṣṭiniṣkaṃ vaikrāntabhasma ca / / caturniṣkaṃ vajrabhasma niṣkaṃ divyauṣadhidravaiḥ // Āk_1,4.95 //
sarvaṃ saptadinaṃ mardya sa raso'bhrādikaṃ caret /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26575494 (0.039):
sarvatulyaṃ śuddhasūtaṃ sarvaṃ divyauṣadhidravaiḥ / / mardayed dinamekaṃ tu vajramūṣāndhitaṃ dhamet // Rrā_2,3.53 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26576493 (0.048):
tridinaṃ taptakhalve tu mardyaṃ divyauṣadhidravaiḥ // Rrā_2,3.124 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26610448 (0.049):
biḍamamlaṃ kṣipanneva jīrṇe coddhṛtya mardayet / / tridinaṃ taptakhalve tu divyauṣadhīdravairyutam // Rrā_3,16.109 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26572260 (0.053):
tattulyaṃ gandhakaṃ tasmin dattvā divyauṣadhidravaiḥ // Rrā_2,1.26 // / mardayet tridinaṃ khalve mūṣāyāṃ cāndhitaṃ tataḥ /
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26212037 (0.054):
mardyaṃ hayārijair drāvaiḥ pratyekaṃ ca dinaṃ dinam / / evaṃ saptadinaṃ mardyaṃ tadgolaṃ vastraveṣṭitam // Rmañj_6.236 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26610220 (0.054):
suvarṇabhāgāścatvāro dvibhāgaṃ śuddhapāradam / / divyauṣadhīdravairmardyaṃ sarvametaddinatrayam // Rrā_3,16.93 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3962807 (0.059):
rasagandhakatulyāṃśaṃ dhattūraphalajadravaiḥ / / mardayed dinamekaṃ tu tattulyaṃ trikaṭu kṣipet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26573845 (0.060):
triguṇaṃ gandhakaṃ sūtātsarvaṃ divyauṣadhadravaiḥ / / marditaṃ taddinaṃ ruddhvā dhmāto baddho bhavedrasaḥ // Rrā_2,2.77 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21373824 (0.061):
tāpyasatvaṃ piṣṭisamaṃ cakramardadaladravaiḥ // Āk_1,23.120 // / mardayet tridinaṃ sarvaṃ golakaṃ garbhayantrake /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21373452 (0.064):
rambhādaṇḍadravaiḥ sarvaṃ tat khalve mardayeddinam / / tato divyauṣadhodbhūtairbījaistulyaṃ dinadvayam // Āk_1,23.94 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21373288 (0.064):
jārayet pūrvayogena tato gandhaṃ samaṃ kṣipet / / divyauṣadhidravairmardyaṃ dinaṃ mūṣādhṛtaṃ rasam // Āk_1,23.82 //
/ gandhakaṃ jārayetsūte dolākhye pūrvabhāṣite // Āk_1,4.96 //
yantre ca ṣoḍaśaguṇaṃ rasaḥ syādvāsanāmukhaḥ / /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27154412 (0.061):
taṃ pravakṣyāmyupadeśaṃ gandhābhrakasaṃpraveśanaṃ yena / / pakṣachinnaś ca raso yogyaḥ syād rasarasāyanayoḥ // GRht_3.19 //
cāraṇārhābhrakasyāham abhiṣekaṃ vadāmi te // Āk_1,4.97 //
/ mṛtamabhraṃ tu rudhiraiḥ kṣārair jalakaṇair api /
sṛṣṭitrayais tumburubhir mardayed amlavargakaiḥ // Āk_1,4.98 // / saptāhaṃ taccaretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332360 (0.0):
sūraṇaṃ ca rasaireṣāṃ mardayedbhāvayetpriye // Āk_1,4.100 // / saptāhaṃ taccaretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332395 (0.0):
saptāhaṃ taccaret sūtaḥ samukho nirmukho'thavā // Āk_1,4.103 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332833 (0.005):
etadabhraṃ caretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā // Āk_1,4.140 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332533 (0.019):
tadabhrakaṃ caretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2545442 (0.061):
saptasapta parāvarān Mn_1.105b / sapta sapta parāvarān Mn_3.38b / saptāgārāṃś cared bhaikṣaṃ Mn_11.122[121M]c
/ mṛtamabhraṃ ca kadalī mūlakaṃ ca śatāvarī // Āk_1,4.99 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332395 (0.033):
saptāhaṃ taccaret sūtaḥ samukho nirmukho'thavā // Āk_1,4.103 // /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332360 (0.041):
saptāhaṃ taccaretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā / /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332533 (0.054):
tadabhrakaṃ caretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā / / <ṣaṣṭaḥ prakāraḥ>
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332653 (0.064):
arkakṣīraṃ bhṛṅgarājo meghanādaḥ punarnavā // Āk_1,4.124 // / mūlakaṃ citrakaṃ raṃbhā kākamācī śatāvarī /
punarnavā meghanādo yavaciñcā ca śigrukaḥ / / sūraṇaṃ ca rasaireṣāṃ mardayedbhāvayetpriye // Āk_1,4.100 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27823147 (0.042):
śatāvarī gadā rambhā $ meghanādā punarnavā & / śigruko yavaciñcā ca % bhāvitaṃ tadrasaiḥ kramāt // Ras_11.24 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11796514 (0.042):
śatāvarī gadā rambhā meghanādā punarnavā / / śigruko yavaciñcā ca bhāvitaṃ tadrasaiḥ kramāt // Ras_11.24 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332656 (0.045):
arkakṣīraṃ bhṛṅgarājo meghanādaḥ punarnavā // Āk_1,4.124 // / mūlakaṃ citrakaṃ raṃbhā kākamācī śatāvarī /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332427 (0.048):
kākamācī meghanādo matsyākṣī ca punarnavā / / apāmārgaścitrakaṃ ca vidārī bhṛṅgarāṇmuniḥ // Āk_1,4.106 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603239 (0.052):
śatāvarī tālamūlī kadalī taṇḍulīyakam / / arkaḥ punarnavā śigruryavaciñcā hyanukramāt // Rrā_3,12.42 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332865 (0.063):
munitrayaṃ meghanādaṃ rambhākandaṃ ca mūlakam // Āk_1,4.142 // / matsyākṣī śṛṅgiveraṃ ca kākamācī punarnavā / / apāmārgas tv arūpūgaścaiteṣāṃ tu rasena ca // Āk_1,4.143 //
saptāhaṃ taccaretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332337 (0.0):
sṛṣṭitrayais tumburubhir mardayed amlavargakaiḥ // Āk_1,4.98 // / saptāhaṃ taccaretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332395 (0.0):
saptāhaṃ taccaret sūtaḥ samukho nirmukho'thavā // Āk_1,4.103 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332833 (0.005):
etadabhraṃ caretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā // Āk_1,4.140 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332532 (0.019):
tadabhrakaṃ caretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā /
/ śulvapātre tu lavaṇasarjiṭaṅkaṇabhūkhagān // Āk_1,4.101 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332395 (0.028):
saptāhaṃ taccaret sūtaḥ samukho nirmukho'thavā // Āk_1,4.103 // /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332337 (0.034):
saptāhaṃ taccaretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā / /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332533 (0.047):
tadabhrakaṃ caretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā / / <ṣaṣṭaḥ prakāraḥ>
kṣiptvāranālaṃ tridinaṃ kuryātparyuṣitaṃ yathā /
tasminnāgaṃ tu vidrāvya ḍhālayecchatadhā priye // Āk_1,4.102 //
raupyakarmaṇi vaṅgasya taddravairbhāvayed ghanam /
saptāhaṃ taccaret sūtaḥ samukho nirmukho'thavā // Āk_1,4.103 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332337 (0.0):
sṛṣṭitrayais tumburubhir mardayed amlavargakaiḥ // Āk_1,4.98 // / saptāhaṃ taccaretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332360 (0.004):
sūraṇaṃ ca rasaireṣāṃ mardayedbhāvayetpriye // Āk_1,4.100 // / saptāhaṃ taccaretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332833 (0.005):
etadabhraṃ caretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā // Āk_1,4.140 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332532 (0.020):
tadabhrakaṃ caretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā /
/ dhānyābhramarkakṣīreṇa mardayedekavāsaram /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332360 (0.028):
saptāhaṃ taccaretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā / /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332337 (0.033):
saptāhaṃ taccaretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā / /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332468 (0.042):
/ dhānyābhraṃ ravidugdhena mardayedyāmamātrakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332533 (0.047):
tadabhrakaṃ caretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā / / <ṣaṣṭaḥ prakāraḥ>
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603188 (0.051):
{abhra:: preparation for cāraṇa} / arkakṣīreṇa dhānyābhraṃ dinaṃ mardyaṃ nirudhya ca /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389849 (0.055):
/ athavārkasnuhīkṣīrairvastraṃ lepyaṃ tu saptadhā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3965071 (0.064):
ekīkṛtya tataḥ sarvam arkakṣīreṇa mardayet // VRrs_14.7 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332645 (0.064):
tatsamāṃśaṃ tu dhānyābhraṃ dhānyāmlairmardayeddinam / / arkakṣīraṃ bhṛṅgarājo meghanādaḥ punarnavā // Āk_1,4.124 //
nirudhya saṃpuṭe pacyātkapotākhye puṭe punaḥ // Āk_1,4.104 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603193 (0.022):
arkakṣīreṇa dhānyābhraṃ dinaṃ mardyaṃ nirudhya ca / / kapotākhye puṭe pacyāt kṣīrairyāmaṃ vimardayet // Rrā_3,12.38 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603269 (0.022):
arkakṣīraistu dhānyābhraṃ yāmaṃ mardyaṃ nirudhya ca / / kapotākhye puṭe pacyādevaṃ vārāṃścaturdaśa // Rrā_3,12.44 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26594616 (0.029):
arkakṣīreṇa dhānyābhraṃ yāmaṃ piṣṭvā tathāndhrayet // Rrā_3,6.110 // / kapotākhye puṭe pacyātpunarmardyaṃ punaḥ pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603360 (0.034):
mardyaṃ mardyaṃ nirudhyātha kapotākhye puṭe pacet // Rrā_3,12.50 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21345334 (0.051):
ruddhvā taṃ saṃpuṭe pacyātkukkuṭākhye puṭe pacet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332552 (0.055):
ruddhvā pacetkapotākhye puṭe caivaṃ tu saptadhā // Āk_1,4.116 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332699 (0.055):
kalkadraveṇa pūrvābhraṃ yāmaṃ saṃmardayeddṛḍham // Āk_1,4.128 // / kapotākhye puṭe pacyādevaṃ viṃśativārakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332476 (0.060):
tadabhraṃ saṃpuṭe ruddhvā kapotākhyapuṭe pacet // Āk_1,4.110 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21345658 (0.060):
kanyābhṛṅgavarānīrair dinaṃ mardyaṃ ca saṃpuṭe / / kukkuṭākhye puṭe pacyāttamādāyātha bhāvayet // Āk_1,9.154 //
caturvāraṃ puṭedevaṃ mardayecca punastathā / / rambhādravaistridhā mardyaṃ mūlakasya dravaistridhā // Āk_1,4.105 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332434 (0.047):
caturvāraṃ pacedevaṃ mardayecca punastathā / / etairekaikadhā mardyaṃ puṭapākaṃ pṛthak pṛthak // Āk_1,4.107 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26564731 (0.053):
ruddhvātha bhūdhare pacyād aṣṭavāraṃ punaḥ punaḥ / / mardayelliptamūṣāstā ruddhvā dhmāto mṛto bhavet // Rrā_1,3.28 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4459513 (0.058):
cakrīṃ kṛtvā viśoṣyātha puṭedardhebhake puṭe / / puṭedevaṃ hi ṣaḍvāraṃ paunarnavarasaiḥ saha // Rcūm_10.18 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605518 (0.058):
cakrīṃ kṛtvā viśoṣyātha puṭedardhebhake puṭe / / puṭedevaṃ hi ṣaḍvāraṃ paunarnavarasaiḥ saha // VRrs_2.19 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21373077 (0.059):
bhūdhare ca puṭedevamaṣṭavāraṃ punaḥ punaḥ // Āk_1,23.67 // / puṭe puṭe ca taddhiṅgu dadyātsūto mṛto bhavet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603210 (0.061):
tridhā ca mūlakadrāvai rambhākandadravaistridhā // Rrā_3,12.39 //
kākamācī meghanādo matsyākṣī ca punarnavā / / apāmārgaścitrakaṃ ca vidārī bhṛṅgarāṇmuniḥ // Āk_1,4.106 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332346 (0.048):
mṛtamabhraṃ ca kadalī mūlakaṃ ca śatāvarī // Āk_1,4.99 // / punarnavā meghanādo yavaciñcā ca śigrukaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332866 (0.048):
munitrayaṃ meghanādaṃ rambhākandaṃ ca mūlakam // Āk_1,4.142 // / matsyākṣī śṛṅgiveraṃ ca kākamācī punarnavā / / apāmārgas tv arūpūgaścaiteṣāṃ tu rasena ca // Āk_1,4.143 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27816240 (0.052):
śatāvarī bhṛṅgarājaḥ % śarapuṅkhā punarnavā // Ras_5.2 // / maṇḍūkaparṇī matsyākṣī $ brahmadaṇḍī śikhaṇḍinī &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11789612 (0.052):
śatāvarī bhṛṅgarājaḥ śarapuṅkhā punarnavā // Ras_5.2 // / maṇḍūkaparṇī matsyākṣī brahmadaṇḍī śikhaṇḍinī /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332658 (0.053):
arkakṣīraṃ bhṛṅgarājo meghanādaḥ punarnavā // Āk_1,4.124 // / mūlakaṃ citrakaṃ raṃbhā kākamācī śatāvarī /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26602208 (0.058):
mahābalā nāgabalā meghanādaḥ punarnavā // Rrā_3,11.8 // / meṣaśṛṅgī citrakaṃ ca navasāraṃ samaṃ samam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943217 (0.063):
* mahābalā nāgabalā meghanādā punarnavā // VRrsṬī_8.62;12 / * meṣaśṛṅgī citrakaṃ ca navasāraṃ samaṃ samam /
caturvāraṃ pacedevaṃ mardayecca punastathā / / etairekaikadhā mardyaṃ puṭapākaṃ pṛthak pṛthak // Āk_1,4.107 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332412 (0.047):
nirudhya saṃpuṭe pacyātkapotākhye puṭe punaḥ // Āk_1,4.104 // / caturvāraṃ puṭedevaṃ mardayecca punastathā /
tadabhrakaṃ bhāvayecca musalī yavaciñcikāḥ / / taṇḍulī kadalī śigrurvarī cārkaḥ punarnavā // Āk_1,4.108 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603241 (0.040):
śatāvarī tālamūlī kadalī taṇḍulīyakam / / arkaḥ punarnavā śigruryavaciñcā hyanukramāt // Rrā_3,12.42 //
ekaikaiśca dravairbhāvyamekaikaṃ divasaṃ pṛthak /
tadabhrakaṃ pāradendraścaratyeva surārcite // Āk_1,4.109 //
/ dhānyābhraṃ ravidugdhena mardayedyāmamātrakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332399 (0.042):
/ dhānyābhramarkakṣīreṇa mardayedekavāsaram /
tadabhraṃ saṃpuṭe ruddhvā kapotākhyapuṭe pacet // Āk_1,4.110 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332551 (0.043):
taddraveṇa ca dhānyābhraṃ mardayetsaṃpuṭe kṣipet / / ruddhvā pacetkapotākhye puṭe caivaṃ tu saptadhā // Āk_1,4.116 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603270 (0.054):
kapotākhye puṭe pacyādevaṃ vārāṃścaturdaśa // Rrā_3,12.44 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332406 (0.060):
nirudhya saṃpuṭe pacyātkapotākhye puṭe punaḥ // Āk_1,4.104 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603360 (0.064):
mardyaṃ mardyaṃ nirudhyātha kapotākhye puṭe pacet // Rrā_3,12.50 // / tattulyaṃ gaṃdhakaṃ dattvā pūrvoktairmuṇḍikādravaiḥ // Rrā_3,12.51 //
vārāṃścaturdaśaivaṃ syāttato rambhārkapīlukāḥ /
nāgavallī ca musalī kuberākṣī ca śigrukaḥ // Āk_1,4.111 // / tumbī tumburur aṅkolabalāpāmārgakāḥ priye /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332671 (0.054):
balā tumbī kuberākṣī vyoṣaṃ tumburupīlunī // Āk_1,4.126 // / aṅkolaḥ phaṇivallī ca sarvametatsamāṃśakam /
gṛhītvaiṣāmekarasaṃ savyoṣaṃ ca sakāṃjikam // Āk_1,4.112 //
bhāṇḍamadhye vinikṣipya ḍolāyantre pacettryaham /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26602542 (0.058):
dinānte bandhayedvastre dolāyantre tryahaṃ pacet / / pūrvadrāvairghaṭe pūrṇe grāsārthī jāyate rasaḥ // Rrā_3,11.34 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603302 (0.064):
sarvametatkṣiped bhāṇḍe tanmadhye pācayet tryaham // Rrā_3,12.46 // / pūrvābhraṃ dolikāyantre samuddhṛtyātha śoṣayet /
pūrvābhraṃ ca tatastasmātsamuddhṛtyātha sādhayet // Āk_1,4.113 //
ṭaṅkaṇaṃ tuvarī sindhukāsīsaṃ ca samaṃ samam / / abhrakasya daśāṃśaṃ tu sarvametadvimardayet // Āk_1,4.114 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603318 (0.047):
kāsīsaṃ tuvarī sindhuṣṭaṃkaṇaṃ ca samaṃ samam // Rrā_3,12.47 // / sarvametaddaśāṃśaṃ tu kṣiptvā tasminvimardayet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3963473 (0.056):
haraśca gandhakaṃ caiva kunaṭī ca samaṃ samam / / mardyaṃ karkoṭikāyāśca rasena viniyojayet // VRrs_12.149 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26591555 (0.060):
gandhakena hataṃ śulvaṃ mākṣikaṃ ca samaṃ samam // Rrā_3,4.123 // / haṃsapāccitrakadrāvair dinamekaṃ vimardayet /
tadabhrakaṃ caretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332833 (0.018):
kāsīsaṃ tuvarīṃ kṣiptvā pūrvābhiṣavayogataḥ / / etadabhraṃ caretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā // Āk_1,4.140 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332337 (0.019):
saptāhaṃ taccaretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332360 (0.019):
saptāhaṃ taccaretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā / /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332395 (0.020):
saptāhaṃ taccaret sūtaḥ samukho nirmukho'thavā // Āk_1,4.103 //
<ṣaṣṭaḥ prakāraḥ> / muṇḍīdrave tu śatadhā drutaṃ nāgaṃ praḍhālayet // Āk_1,4.115 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332395 (0.054):
saptāhaṃ taccaret sūtaḥ samukho nirmukho'thavā // Āk_1,4.103 // / / dhānyābhramarkakṣīreṇa mardayedekavāsaram /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332360 (0.058):
saptāhaṃ taccaretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā / / / śulvapātre tu lavaṇasarjiṭaṅkaṇabhūkhagān // Āk_1,4.101 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332337 (0.063):
saptāhaṃ taccaretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā / /
taddraveṇa ca dhānyābhraṃ mardayetsaṃpuṭe kṣipet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334783 (0.030):
tatkhoṭaṃ cūrṇayettāpyaṃ tulyamamlairvimardayet / / tatkṣipetsaṃpuṭe ruddhvā puṭellaghupuṭe punaḥ // Āk_1,4.285 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334831 (0.041):
tatastaṃ cūrṇayettāpyaṃ tulyamamlena mardayet // Āk_1,4.288 // / tad ruddhvā saṃpuṭe pacyātpuṭe taccūrṇayetpunaḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26589675 (0.045):
yāmaikaṃ mardayed amlai ruddhvā gajapuṭe pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26569210 (0.046):
jambīrairāranālairvā piṣṭvā ruddhvā puṭe pacet // Rrā_1,8.79 // / svāṃgaśītaṃ punaḥ piṣṭvā viṃśatyaṃśaiḥ śilāmlakaiḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26614583 (0.046):
chāyāśuṣkā samāhṛtya mṛdbhāṇḍe nūtane kṣipet // Rrā_3,19.52 // / kṣiptvā ruddhvā paceccullyāṃ nirvāte tīvravahninā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21345585 (0.047):
etat sarvaṃ varākvāthamuṇḍībhṛṅgarasair dinam // Āk_1,9.148 // / mardayetsaṃpuṭe ruddhvā pacetkaukkuṭike puṭe /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596281 (0.047):
tatkhoṭaṃ palamekaṃ tu siddhacūrṇena saṃyutam / / mardayed gaṃdhakāmlena ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_3,7.98 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596342 (0.047):
mardayed gaṃdhakāmlena ruddhvā gajapuṭe pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26597563 (0.047):
mūṣāmadhye tu tatkhoṭaṃ palamātraṃ vicūrṇayet / / mardayed gaṃdhakāmlena ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_3,8.60 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335210 (0.047):
tatastaccūrṇayedamlaiḥ piṣṭvā ruddhvā puṭetpacet // Āk_1,4.316 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21398499 (0.048):
piṣṭvā dhānyābhrakaṃ ślakṣṇaṃ ruddhvā gajapuṭe pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26593127 (0.048):
vajrīkṣīraistu tatpiṇḍaṃ ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_3,6.7 // / punarmardyaṃ punaḥ pācyamevaṃ vārāṃścaturdaśa /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21374891 (0.049):
jalakumbhīdalairmūṣāṃ kṛtvā tatra kṣipedrasam // Āk_1,23.198 // / ruddhvā tāṃ vajramūṣāyāṃ chāyāśuṣkaṃ puṭellaghu /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26588308 (0.050):
tadgolake kṣipedvajraṃ ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_3,3.33 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26568893 (0.050):
ācchādya dhustūrapatre ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_1,8.59 // / svāṃgaśītaṃ tu taccūrṇaṃ bhasmībhavati niścitam /
Camunda (Kayastha [= Kayasthacamunda], or Canda; around 1490 CE): Rasasamketakalika [=Rasasanketakalika] (rassanku.htm.txt) 15586362 (0.052):
gandhārkau dvyekabhāgau ca śarāvasaṃpuṭe puṭet / / svāṅgaśītaṃ ca saṃpeṣya khalve vastreṇa gālayet // Rsk_2.20 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26581132 (0.052):
dinaikaṃ pūrvajair drāvaistadvadruddhvā puṭe pacet // Rrā_2,6.18 // / punarmardyaṃ punaḥ pācyamevamaṣṭapuṭaiḥ pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26568414 (0.052):
liptvā svarṇasya patrāṇi ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_1,8.27 // / taiḥ dravaiśca punaḥ piṣṭvā mriyate saptadhā puṭe /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600423 (0.052):
yāvanmiśraṃ samuddhṛtya ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_3,9.110 // / mardyaṃ vāsārasaiḥ pacyādevaṃ vāracaturdaśa /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26589632 (0.053):
pūrvacūrṇena tulyāṃśamidamamlena mardayet // Rrā_3,3.123 // / ruddhvā gajapuṭe pacyāttaireva mardayetpuṭet /
ruddhvā pacetkapotākhye puṭe caivaṃ tu saptadhā // Āk_1,4.116 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603360 (0.039):
mardyaṃ mardyaṃ nirudhyātha kapotākhye puṭe pacet // Rrā_3,12.50 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332476 (0.043):
tadabhraṃ saṃpuṭe ruddhvā kapotākhyapuṭe pacet // Āk_1,4.110 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334831 (0.050):
tatastaṃ cūrṇayettāpyaṃ tulyamamlena mardayet // Āk_1,4.288 // / tad ruddhvā saṃpuṭe pacyātpuṭe taccūrṇayetpunaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334783 (0.051):
tatkhoṭaṃ cūrṇayettāpyaṃ tulyamamlairvimardayet / / tatkṣipetsaṃpuṭe ruddhvā puṭellaghupuṭe punaḥ // Āk_1,4.285 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21345587 (0.053):
etat sarvaṃ varākvāthamuṇḍībhṛṅgarasair dinam // Āk_1,9.148 // / mardayetsaṃpuṭe ruddhvā pacetkaukkuṭike puṭe /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332407 (0.055):
nirudhya saṃpuṭe pacyātkapotākhye puṭe punaḥ // Āk_1,4.104 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26594616 (0.059):
kapotākhye puṭe pacyātpunarmardyaṃ punaḥ pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26594743 (0.061):
nāgapatrāṇi ruddhvātha bhūdharākhye puṭe pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603192 (0.063):
arkakṣīreṇa dhānyābhraṃ dinaṃ mardyaṃ nirudhya ca / / kapotākhye puṭe pacyāt kṣīrairyāmaṃ vimardayet // Rrā_3,12.38 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603268 (0.063):
arkakṣīraistu dhānyābhraṃ yāmaṃ mardyaṃ nirudhya ca / / kapotākhye puṭe pacyādevaṃ vārāṃścaturdaśa // Rrā_3,12.44 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26569510 (0.064):
tatastilakhalī madhye kṣiptvā ruddhvā puṭe pacet // Rrā_1,8.99 // / gajākhye jāyate bhasma catvāriṃśativaṅgakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21345496 (0.064):
śatāvarīvarānīre dinaṃ saṃmardya saṃpuṭe / / ruddhvā taṃ kukkuṭapuṭe pacedādāya taṃ rasam // Āk_1,9.142 //
ārdrakasya dravairevaṃ saptadhā citrakadravaiḥ / / tatsamaṃ gandhakaṃ dattvā mardayed bhāvayet kramāt // Āk_1,4.117 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26577191 (0.046):
pūrvavadbhūdhare pacyād drutasūtaṃ punaḥ samam // Rrā_2,3.173 // / dattvā mardyaṃ punaḥ pacyādityevaṃ saptavārakam /
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24576092 (0.057):
tālaṃ gandhaṃ samaṃ paścānmardayennimbukadravaiḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26595501 (0.058):
pūrvāṃśaṃ drutasūtaṃ tu taṃ dattvā mardayetpunaḥ // Rrā_3,7.45 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26608294 (0.063):
taptakhalve samaṃ dattvā garbhadrāvakasaṃyutam // Rrā_3,15.88 // / mardayeddinamekaṃ tu garbhe dravati tad drutam /
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26208990 (0.063):
dviguṇaṃ gandhakaṃ dattvā mardayeccitrakāmbunā // Rmañj_6.28 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3965439 (0.063):
gandhakaṃ dviguṇaṃ dattvā mardayeccitrakāmbunā // VRrs_14.32 //
prāguktamuṇḍīsvarasair bījapūrarasena ca /
stanyairekadinaṃ bhāvyaṃ tadabhraṃ ca caredrasaḥ // Āk_1,4.118 //
evaṃ sarvāṇi bījāni sattvaṃ cābhrakasya ca / / svarṇādisarvalohāni satvāni vividhāni ca // Āk_1,4.119 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26617552 (0.052):
grasate sarvalohāni satvāni vividhāni ca / / yadā na grasate tasmād vaṭī deyā punaḥ punaḥ // Rrā_3,20.109 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26609197 (0.060):
grasate sarvalohāni satvāni vividhāni ca / / vajrādisarvalohāni dattāni ca mṛtāni ca /
dvandvāni sarvaratnāni yadyatsyāccāraṇārhakam /
tat tat piṣṭvābhravat kāryaṃ tattaccarati pāradaḥ // Āk_1,4.120 //
/ tilaparṇīrasaiḥ piṣṭvā dhānyābhraṃ puṭayet tridhā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21372543 (0.039):
/ punarnavārasaiḥ peṣyaṃ dhānyābhraṃ pāradaṃ samam // Āk_1,23.26 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4459502 (0.062):
tato dhānyābhrakaṃ kṛtvā piṣṭvā matsyākṣikārasaiḥ // Rcūm_10.17 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924424 (0.062):
tato dhānyābhrakaṃ kṛtvā piṣṭvā matsyākṣikārasaiḥ // VRrs_2.17 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605507 (0.062):
tato dhānyābhrakaṃ kṛtvā piṣṭvā matsyākṣikārasaiḥ // VRrs_2.18 //
saptadhā bhāvayedasya mardanena ca pāradaḥ // Āk_1,4.121 // / piṣṭatāṃ yāti sahasā gaganaṃ carati kṣaṇāt /
/ trikṣāraṃ pañcalavaṇaṃ kāṅkṣī kāsīsaṭaṅkaṇam // Āk_1,4.122 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26595422 (0.033):
ārdrakaṃ mūlakaṃ śuṇṭhī laśunaṃ hiṅgumākṣikam // Rrā_3,7.39 // / trikṣāraṃ pañcalavaṇaṃ kāṅkṣī kāsīsagandhakam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605375 (0.052):
abhiṣeko hyayaṃ khyātaḥ kathyate tu matāntaram // Rrā_3,13.100 // / {abhiṣeka (2)} / trikṣāraṃ paṃcalavaṇaṃ kāṅkṣīkāsīsagaṃdhakam /
bhūkhagaṃ hemamākṣīkaṃ saurāṣṭrī vatsanābhakam / / tuvarī vetasāmlaṃ ca sarvametatsamāṃśakam // Āk_1,4.123 //
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14756764 (0.056):
evāhamidaṃ sarvamiti sarvasamarasīkaraṇāt samaṃ sakalam
tatsamāṃśaṃ tu dhānyābhraṃ dhānyāmlairmardayeddinam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21398968 (0.046):
śataniṣkaṃ tatastasmin niṣkārdhaṃ mākṣikaṃ kṣipet // Āk_2,7.69 // / arkakṣīrairdinaṃ mardya ruddhvā gajapuṭe pacet /
Camunda (Kayastha [= Kayasthacamunda], or Canda; around 1490 CE): Rasasamketakalika [=Rasasanketakalika] (rassanku.htm.txt) 15588330 (0.049):
tulyāṃśaṃ mardayetkhalve dinaṃ nirguṇḍikādravaiḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603188 (0.051):
arkakṣīreṇa dhānyābhraṃ dinaṃ mardyaṃ nirudhya ca /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26574804 (0.052):
tāpyasattvaṃ ca tulyāṃśaṃ sarvaṃ saṃcūrṇya mardayet / / dinaṃ jambīrajairdrāvaistanmūṣāyāṃ vinikṣipet // Rrā_2,3.4 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21346415 (0.052):
aṣṭamāṃśaṃ caturthāṃśaṃ dvyaṃśaṃ caiva samāṃśakam / / pārade jārayedevaṃ kramādbījaṃ sureśvari // Āk_1,10.14 //
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26213545 (0.055):
gandhakaṃ mṛtatāmraṃ ca pratyekaṃ ca caturguṇam / / arkakṣīrairdinaṃ mardyaṃ sarvaṃ tadgolakīkṛtam // Rmañj_6.333 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26565402 (0.055):
sūtatulyaṃ ghṛtaṃ jīrṇaṃ dvābhyāṃ tulyaṃ ca gandhakam // Rrā_1,4.29 // / ravikṣīrairdinaṃ mardyam andhayitvā ca bhūdhare /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26597344 (0.056):
drutaṃ sūtaṃ tīkṣṇacūrṇaṃ samāṃśaṃ taptakhalvake / / ṭeṇṭūchallīdravair mardyaṃ yāvadbhavati golakam // Rrā_3,8.45 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27905584 (0.058):
samāṃśaṃ samamākṣīkaṃ Ras_8.51c / samāṃśaṃ suragopasya Ras_7.120a
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605318 (0.058):
pāradaṃ ṭaṃkaṇāṃśaṃ ca kākamācīdravairdinam // Rrā_3,13.97 //
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26206091 (0.060):
dhānyābhrakaṃ dṛḍhaṃ mardyam arkakṣīre dināvadhi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21375462 (0.061):
sūtatulyaṃ mṛtaṃ svarṇaṃ dvābhyāṃ tulyaṃ ca gandhakam // Āk_1,23.239 // / ravikṣīrairdinaṃ mardyamandhayedbhūdhare puṭe /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27905574 (0.061):
samāṃśaṃ rasarājasya Ras_8.52c / samāṃśaṃ śilayā hatam Ras_11.160d
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26610773 (0.061):
kākāṇḍāphalacūrṇaṃ tu mitrapaṃcakasaṃyutam / / etattulyaṃ ca dhānyābhramamlairmardyaṃ dināvadhi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21391312 (0.062):
dhānyābhrakaṃ meghanādadravaiḥ saṃmardayed dinam / / śatāṃśaṃ ṭaṅkaṇaṃ dattvā tato gajapuṭe pacet // Āk_2,1.142 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26604534 (0.063):
ebhistulyaṃ śuddhatālaṃ mardayedravidugdhakaiḥ // Rrā_3,13.47 // / dinaṃ vā vajriṇīdugdhaiḥ kuṣmāṇḍasya dravaistathā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21331675 (0.063):
vakṣyāmi tiryakpatanaṃ sūtaṃ dhānyābhrakaṃ samam / / dhānyāmlairmardayedyāmaṃ tiryakpātanayantrake // Āk_1,4.48 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21373606 (0.063):
snuhīkṣīrairdinaṃ sūtaṃ mardayet tadabhāvataḥ /
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24571857 (0.064):
etatsarvaṃ samāṃśaṃ tu mardyaṃ jambīrajadravaiḥ /
Rasadhyaya (with Tika), verses 1-302 (rasadhau.htm.txt) 19574216 (0.064):
etatsarvaṃ samāṃśaṃ tu $ mardyaṃ jambīrajairdravaiḥ &
arkakṣīraṃ bhṛṅgarājo meghanādaḥ punarnavā // Āk_1,4.124 // / mūlakaṃ citrakaṃ raṃbhā kākamācī śatāvarī /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332346 (0.045):
mṛtamabhraṃ ca kadalī mūlakaṃ ca śatāvarī // Āk_1,4.99 // / punarnavā meghanādo yavaciñcā ca śigrukaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332426 (0.053):
kākamācī meghanādo matsyākṣī ca punarnavā / / apāmārgaścitrakaṃ ca vidārī bhṛṅgarāṇmuniḥ // Āk_1,4.106 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332865 (0.053):
munitrayaṃ meghanādaṃ rambhākandaṃ ca mūlakam // Āk_1,4.142 // / matsyākṣī śṛṅgiveraṃ ca kākamācī punarnavā / / apāmārgas tv arūpūgaścaiteṣāṃ tu rasena ca // Āk_1,4.143 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21398968 (0.061):
śataniṣkaṃ tatastasmin niṣkārdhaṃ mākṣikaṃ kṣipet // Āk_2,7.69 // / arkakṣīrairdinaṃ mardya ruddhvā gajapuṭe pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26602208 (0.061):
mahābalā nāgabalā meghanādaḥ punarnavā // Rrā_3,11.8 // / meṣaśṛṅgī citrakaṃ ca navasāraṃ samaṃ samam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26602163 (0.063):
mīnākṣī caiva sarpākṣī sahadevī śatāvarī // Rrā_3,11.5 // / triphalā girikarṇī ca haṃsapādī ca citrakam /
apāmārgastālamūlī vidārī taṇḍulī muniḥ // Āk_1,4.125 // / mīnākṣī śigru bṛhatī kumārī yavaciñcikā /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26566885 (0.055):
taṇḍulī vajravallī ca tālamūlī punarnavā / / cāṅgerī maricaṃ caiva balāyāḥ payasā saha // Rrā_1,6.22 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332427 (0.060):
kākamācī meghanādo matsyākṣī ca punarnavā / / apāmārgaścitrakaṃ ca vidārī bhṛṅgarāṇmuniḥ // Āk_1,4.106 //
balā tumbī kuberākṣī vyoṣaṃ tumburupīlunī // Āk_1,4.126 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332491 (0.054):
nāgavallī ca musalī kuberākṣī ca śigrukaḥ // Āk_1,4.111 // / tumbī tumburur aṅkolabalāpāmārgakāḥ priye /
aṅkolaḥ phaṇivallī ca sarvametatsamāṃśakam / / saṃpeṣya kalkayeddevi dhānyāmle taccaturguṇe // Āk_1,4.127 //
drutaṃ nāgaṃ śataṃ vārānkṣipettasminpunaḥ punaḥ /
kalkadraveṇa pūrvābhraṃ yāmaṃ saṃmardayeddṛḍham // Āk_1,4.128 //
kapotākhye puṭe pacyādevaṃ viṃśativārakam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26594616 (0.053):
arkakṣīreṇa dhānyābhraṃ yāmaṃ piṣṭvā tathāndhrayet // Rrā_3,6.110 // / kapotākhye puṭe pacyātpunarmardyaṃ punaḥ pacet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332407 (0.055):
nirudhya saṃpuṭe pacyātkapotākhye puṭe punaḥ // Āk_1,4.104 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21345092 (0.055):
bhṛṅgarājadravair mardyaṃ mūṣāyāmandhayeddṛḍham // Āk_1,9.112 // / kukkuṭākhye puṭe pacyātsvāṅgaśītaṃ samāharet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603192 (0.060):
arkakṣīreṇa dhānyābhraṃ dinaṃ mardyaṃ nirudhya ca / / kapotākhye puṭe pacyāt kṣīrairyāmaṃ vimardayet // Rrā_3,12.38 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603268 (0.060):
arkakṣīraistu dhānyābhraṃ yāmaṃ mardyaṃ nirudhya ca / / kapotākhye puṭe pacyādevaṃ vārāṃścaturdaśa // Rrā_3,12.44 //
tattulyaṃ gandhakaṃ dattvā pūrvoktairauṣadhadravaiḥ // Āk_1,4.129 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603366 (0.020):
tattulyaṃ gaṃdhakaṃ dattvā pūrvoktairmuṇḍikādravaiḥ // Rrā_3,12.51 //
sastanyair bījapūrotthair dravair bhāvyaṃ trivāsaram /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603376 (0.011):
tattulyaṃ gaṃdhakaṃ dattvā pūrvoktairmuṇḍikādravaiḥ // Rrā_3,12.51 // / sastanyair bījapūrotthair drāvairbhāvyaṃ dināvadhi /
etadabhraṃ tu sūtasya cāraṇe paramaṃ hitam // Āk_1,4.130 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603384 (0.0):
sastanyair bījapūrotthair drāvairbhāvyaṃ dināvadhi / / etadabhraṃ tu sūtasya cāraṇe paramaṃ hitam // Rrā_3,12.52 //
dvaṃdvitaṃ vyomasatvaṃ ca bījāni vividhāni ca / / hemādisarvalohāni ratnāni vividhāni ca // Āk_1,4.131 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605417 (0.056):
dvaṃdvitaṃ vyomasattvaṃ ca bījāni vividhāni ca / / dvaṃdvitaṃ vajrabījaṃ ca bhāvitaṃ sārayetsadā // Rrā_3,13.104 //
dvaṃdvitaṃ vajrabījaṃ ca cāraṇāyāṃ vidhīyate / / samastametatpūrvoktaprakāreṇaiva kārayet // Āk_1,4.132 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15928132 (0.051):
pūjādyārdhyādikaṃ sarvamasyāṃ pūrvoktavañcaret // NarP_1,70.133 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21029273 (0.058):
vyaktireva vācyeti paddhatigataivakārasvārasyamanuruddhya pakṣāntaramāha / yadvetitha// pūrvokteti// etacchabdaniṣṭhaśakterayaṃ viṣaya iti
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8500156 (0.061):
pūrva kṛtayukaṃ nāma tatastretī vidhīyate /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2098975 (0.064):
athavodgranthameva pūrvoktamarthamuktavoktaśaṅkottaratvena samasto 'pi
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9056776 (0.064):
vivitsā nirṇayaś caiva Nar_M1.30c / vividhāṇi ca ratnāni Mn_12.61c / vividhāni ca śīlpāni Mn_2.240c / vividhāni bhayāni ca Mn_12.77d
tadā rasendraścarati tatsarvaṃ cāraṇocitaḥ /
/ pātre tu kāsīsaṃ kāṃkṣī mākṣīkagandhakam // Āk_1,4.133 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334130 (0.019):
athāto dvaṃdvitānāṃ ca pravakṣyāmyabhiṣecanam // Āk_1,4.239 // / kāsīsaṃ pañcalavaṇaṃ mākṣīkaṃ gandhakaṃ tathā / / kāṃkṣī kṣāratrayaṃ tulyamāranālena mardayet // Āk_1,4.240 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335389 (0.053):
<1. vaḍavānalaviḍaḥ> / sauvīraṃ gandhakaṃ kāṃkṣī kāsīsaṃ vyoṣasaindhavam // Āk_1,4.329 //
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24571976 (0.059):
tadā kāsīsasaurāṣṭrīkṣāratrayakaṭutrayam // RCint_3.71 // / gandhakaśca sito hiṅgu lavaṇāni ca ṣaṭ tathā /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821979 (0.062):
tadā kāsīsasaurāṣṭrī- % kṣāratrayakaṭutrayam // Ras_9.13 // / gandhakaṃ ca sitaṃ hiṅgu- $ lavaṇāni ca ṣaṭ tathā &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11795345 (0.062):
tadā kāsīsasaurāṣṭrī- kṣāratrayakaṭutrayam // Ras_9.13 // / gandhakaṃ ca sitaṃ hiṅgu- lavaṇāni ca ṣaṭ tathā /
kṣāratrayaṃ pañcaloṇam amlayuktaṃ kṣaṇaṃ kṣipet /
divyābhiṣekayogoktaṃ śatadhā ḍhālayedahim // Āk_1,4.134 //
vaṅgaṃ vānena vastūni cāraṇārhāṇi bhāvayet / / varī punarnavā raṃbhā gavākṣī yavaciñcikā // Āk_1,4.135 //
śigrukā meghanādaśca rasaireṣāṃ vibhāvayet / / vajrābhrakaṃ krameṇaiva saptāhaṃ suravandite // Āk_1,4.136 //
tadabhrakaṃ nāgavallyā koberyā śigrukasya vā / / bāṇāṅkolabalāraṃbhāsphotānāṃ pīlukasya vā // Āk_1,4.137 //
alambuṣāhimarucāmusalītumburor api / / athavā kharamañjaryāstiktaśākasya vā priye // Āk_1,4.138 //
ekenaiṣāṃ rasenaiva vyoṣasarṣapasaṃyutam / / svinnaṃ tridivasaṃ kuryāttasminṭaṅkaṇasaindhavam // Āk_1,4.139 //
kāsīsaṃ tuvarīṃ kṣiptvā pūrvābhiṣavayogataḥ /
etadabhraṃ caretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā // Āk_1,4.140 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332335 (0.005):
saptāhaṃ taccaretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332393 (0.005):
saptāhaṃ taccaret sūtaḥ samukho nirmukho'thavā // Āk_1,4.103 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332531 (0.018):
abhrakasya daśāṃśaṃ tu sarvametadvimardayet // Āk_1,4.114 // / tadabhrakaṃ caretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332358 (0.022):
saptāhaṃ taccaretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā / /
tadabhrakaprabhāvena golakaḥ siddhido bhavet /
/ dhānyāmlairamlavargaiśca svedayedabhrakaṃ dinam // Āk_1,4.141 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21390915 (0.050):
/ dolāyantre sāranāle mākṣikaṃ svedayeddinam // Āk_2,1.112 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26604144 (0.057):
dolāyaṃtre sāranāle mākṣikaṃ svedayeddinam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26595732 (0.058):
ruddhvā dhmāte bhavetkhoṭaṃ madhvamlairmardayeddinam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596070 (0.059):
amlairmardyaṃ bhavedgolaṃ kāñjikaiḥ svedayeddinam // Rrā_3,7.84 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21331817 (0.063):
kṛtvāloḍyāranālena taddravaiḥ svedayeddinam // Āk_1,4.59 // / yantre niyāmake saptavāsaraṃ taṃ ca dīpayet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21391309 (0.063):
/ dhānyābhrakaṃ meghanādadravaiḥ saṃmardayed dinam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26576930 (0.063):
sūtatulyaṃ mṛtaṃ vajraṃ tasmin kṣiptvātha mardayet / / taptakhalve dinaṃ cāmlaistadgolaṃ cāndhitaṃ puṭet // Rrā_2,3.155 //
tataḥ snukkṣīrato mardyaṃ kapotākhye puṭe dahet /
munitrayaṃ meghanādaṃ rambhākandaṃ ca mūlakam // Āk_1,4.142 //
matsyākṣī śṛṅgiveraṃ ca kākamācī punarnavā / / apāmārgas tv arūpūgaścaiteṣāṃ tu rasena ca // Āk_1,4.143 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27816420 (0.048):
triśūlī kṛṣṇamārjārī $ cakrikā kṣīrakukkuṭī & / devadālī śaṅkhapuṣpī % kākamācī hanūmatī // Ras_5.18 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11789790 (0.048):
triśūlī kṛṣṇamārjārī cakrikā kṣīrakukkuṭī / / devadālī śaṅkhapuṣpī kākamācī hanūmatī // Ras_5.18 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332427 (0.048):
rambhādravaistridhā mardyaṃ mūlakasya dravaistridhā // Āk_1,4.105 // / kākamācī meghanādo matsyākṣī ca punarnavā / / apāmārgaścitrakaṃ ca vidārī bhṛṅgarāṇmuniḥ // Āk_1,4.106 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605111 (0.052):
{sarvasattvamelāpana (2)} / varṣābhūḥ kadalīkaṃdaḥ kākamācī punarnavā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332655 (0.053):
arkakṣīraṃ bhṛṅgarājo meghanādaḥ punarnavā // Āk_1,4.124 // / mūlakaṃ citrakaṃ raṃbhā kākamācī śatāvarī /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26587940 (0.059):
ajāmārī kākamācī devadālīndravāruṇī / / kākajaṅghā śikhiśikhā sarpākṣī nāgavallikā // Rrā_3,3.6 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27152827 (0.061):
punar ghanaravaśigrupunarnavarasabhāvitaṃ kāryaṃ ghanaravas taṇḍulīyakaḥ / śigru saubhāñjanaṃ suhijanā iti loke punarnavā varṣābhūḥ pratītā eteṣāṃ
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5971624 (0.062):
jīvantīṃ śatavīryāṃ ca vikasāṃ sa punarnavām || 78 || / aśvagandhām apāmārgaṃ tarkārīṃ madhukaṃ balām |
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27823228 (0.063):
kadalīkandaniryāsair $ mūlakandarasena ca & / kākamācī ca mīnākṣī % apāmārgo munistathā // Ras_11.31 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332345 (0.063):
mṛtamabhraṃ ca kadalī mūlakaṃ ca śatāvarī // Āk_1,4.99 // / punarnavā meghanādo yavaciñcā ca śigrukaḥ /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458251 (0.064):
sarpākṣī vandhyakarkoṭī jalabimbī ca jambukī / / punarnavā ca matsyākṣī bhṛṅgarājaḥ śatāvarī // Rcūm_8.1 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800632 (0.064):
bhūmyāmalī ca gorakṣī golomī dugdhaphenikā // Rajni_4.4 / kṣudrāmlikā ca lajjāhvī haṃsapādī ca kātharā / / punarnavātrayaṃ proktaṃ vasuko dvividhaḥ smṛtaḥ // Rajni_4.5
ekaikena punardadyādekaikaṃ pūrvamabhrakam /
ḍolāyantre snuhīkṣīrayuktamekadinaṃ pacet // Āk_1,4.144 //
tataśchāyāgate śuṣke ghane'sminnavasārakam /
nimbaṃ vacāṃ ca kāsīsaṃ caṇakāmlaṃ pṛthakpṛthak // Āk_1,4.145 //
abhrasya ṣoḍaśāṃśaṃ ca nikṣipettāmrabhājane /
gharṣayettaccaretsūto lohapātrasya yogataḥ // Āk_1,4.146 //
/ dhānyābhraṃ mardayetsomavallītoyairdinaṃ dṛḍham /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21391309 (0.053):
/ dhānyābhrakaṃ meghanādadravaiḥ saṃmardayed dinam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21373605 (0.060):
/ snuhīkṣīrairdinaṃ sūtaṃ mardayet tadabhāvataḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26576949 (0.062):
kṣiptvā tasmin dṛḍhaṃ mardyaṃ mātuluṅgadravairdinam // Rrā_2,3.156 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3954576 (0.062):
* vajravallyā dravairmardyaṃ dinaṃ vā peṣayeddṛḍham // VRrsṬī_10.32;6
puṭedevaṃ tridhā paścāt somavallyā rasena ca // Āk_1,4.147 // / bhāvayetsaptadhā devi rasaścarati tadghanam /
/ sāranāle tu śatadhā niṣicya tamanena ca // Āk_1,4.148 //
śatadhā plāvayedabhraṃ tāmravāsanayā saha /
khalalyāṃ taccaretsūto nātra kāryā vicāraṇā // Āk_1,4.149 //
/ cāraṇārthasya gandhasya bhāvanāṃ śṛṇu pārvati /
saurāṣṭraṃ cājamodaṃ ca sarjīṃ sīsameva ca // Āk_1,4.150 // / mardayecchigrutoyena gandhakaṃ tena bhāvayet /
saptāhaṃ marditaṃ gandhaṃ cārayetpāradasya ca // Āk_1,4.151 //
rāgaṃ dhatte rasendrasya bījānāṃ pākajāraṇe /
pakṣacchede rasendrasya śreṣṭhaḥ syāt sarvakarmaṇi // Āk_1,4.152 //
palāśapuṣpasvarasaiḥ śākavṛkṣacchadadravaiḥ /
viṣṇukrāntādravairgandhaṃ bhāvayetsaptavāsaram // Āk_1,4.153 //
taṃ gandhaṃ cārayetsūte iṣṭakāyantrayogataḥ / /
athābhracāraṇe śreṣṭhā divyamūlīrvadāmi te // Āk_1,4.154 //
vajrī raṃbhā haṃsapadī ciñcikā vyāghrapādikā / / maṇḍūkī bṛhatī puṅkhā kumārī lāṅgalī tathā // Āk_1,4.155 //
sarpākṣī cāgnidhamanī śaṅkhapuṣpīndravāruṇī / / ṣaṇḍajārī ca karkoṭī vikhyātā divyamūlikā // Āk_1,4.156 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26587942 (0.044):
ajāmārī kākamācī devadālīndravāruṇī / / kākajaṅghā śikhiśikhā sarpākṣī nāgavallikā // Rrā_3,3.6 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603404 (0.052):
vandhyākarkoṭakī mūṣā sarpākṣī śaṅkhapuṣpikā / / maṇḍūkī agnimathano vikhyātā siddhamūlikā // Rrā_3,12.54 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458296 (0.063):
tittiḍī meṣaśṛṅgī ca tulasī śyāmaparṇikā / / śvetādriparṇikā ceti sarpākṣyādigaṇo mataḥ // Rcūm_8.6 //
/ athātaścāraṇaṃ karma pravakṣyāmi samāsataḥ /
dhānyābhrakaṃ drute gandhe samaṃ kṣiptvā niyojayet // Āk_1,4.157 //
khyāto gandhābhrayogo'yaṃ śreṣṭhaścāraṇakarmaṇi /
samukhaṃ nirmukhaṃ vāpi pāradaṃ daśaniṣkakam // Āk_1,4.158 // / gandhābhrayoganiṣke dve piṣṭaṃ kuryādyathā tathā /
taṃ piṣṭaṃ nāgapiṣṭyātha samayā pariveṣṭayet // Āk_1,4.159 //
hemakarmaṇi vaṅgasya piṣṭyā rajatakarmaṇi /
tāmrapiṣṭyā dehasiddhau veṣṭayetparameśvari // Āk_1,4.160 //
tāṃ piṣṭiṃ vidrute gandhe vipaceddivasatrayam /
tāṃ piṣṭiṃ dīpikāyantre pācayetpātayedadhaḥ // Āk_1,4.161 // / taṃ rasaṃ pūrvavatpiṣṭiṃ kuryādveṣṭanavarjitām /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606137 (0.058):
saptāhaṃ taptakhalve tu kacchape tu dinaṃ pacet / / tato divyauṣadhaireva mardayeddivasatrayam // Rrā_3,14.47 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26595960 (0.059):
anena tārapatrāṇi karṣamekaṃ pralepayet / / pūrvavat pātanāyantre pācayeddivasatrayam // Rrā_3,7.77 //
tridinaṃ vidrute gandhe vipacetpātayedadhaḥ // Āk_1,4.162 //
taṃ rasaṃ taptakhalve tu catuḥṣaṣṭiguṇaṃ kṣipet /
bhāgaikamabhiṣiktābhraṃ mardyaṃ divyauṣadhairdinam // Āk_1,4.163 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26575271 (0.059):
tridinaṃ dolakāyantre pācayet sāranālake // Rrā_2,3.38 //
tatkṣipeccāraṇāyantre jambīrarasasaṃyute / / tīvrātape dinaṃ sthāpyaṃ sūtaścarati tadghanam // Āk_1,4.164 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605519 (0.040):
dattvā mardyaṃ dinaikaṃ tu cāraṇāyaṃtrake kṣipet // Rrā_3,14.4 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606135 (0.052):
saptāhaṃ taptakhalve tu kacchape tu dinaṃ pacet / / tato divyauṣadhaireva mardayeddivasatrayam // Rrā_3,14.47 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26602750 (0.052):
pādāṃśakaṃ pakvabījaṃ dattvāmlairmardayeddinam // Rrā_3,12.10 // / taṃ kṣipeccāraṇāyantre jaṃbīrarasasaṃyutam /
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26211362 (0.057):
pṛthakpṛthak karṣamātraṃ tvaṣṭabhāgaṃ marīcakam / / jambīrāmlairdinaṃ piṣṭaṃ bhavedagnikumārakaḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603432 (0.061):
dattvā mardyaṃ taptakhalve siddhamūlīdravairdinam // Rrā_3,12.56 // / tatastaṃ cāraṇāyaṃtre jaṃbīrarasasaṃyutam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26597905 (0.061):
vajramūṣāgataṃ ruddhvā cakrayantre dinaṃ pacet / / punarmardyaṃ punaḥ pācyamevaṃ saptavidhe kṛte // Rrā_3,8.84 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21373904 (0.063):
sūtaṃ nirguṇḍikāṃ mardya dinaṃ tadgolakaṃ punaḥ // Āk_1,23.126 //
evaṃ punaḥ punargarbhapiṣṭīgrāsakramātmakam /
pattrābhracāraṇaṃ proktamevaṃ satvābhracāraṇam // Āk_1,4.165 //
evaṃ kuryād yathāśakyaṃ cāraṇaṃ parameśvari / / rase'bhraṃ cārayetpūrvaṃ catuḥṣaṣṭitamāṃśakam // Āk_1,4.166 //
dvātriṃśattamabhāgaṃ syāttadetatṣoḍaśāṃśakam / / aṣṭamāṃśaṃ caturthāṃśaṃ dvitīyāṃśaṃ samaṃ kramāt // Āk_1,4.167 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21346414 (0.023):
tato dvātriṃśadaṃśaṃ ca ṣoḍaśāṃśaṃ rasasya tu // Āk_1,10.13 // / aṣṭamāṃśaṃ caturthāṃśaṃ dvyaṃśaṃ caiva samāṃśakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333354 (0.047):
mṛtābhrakaṃ ṣoḍaśāṃśaṃ taccaturthāṃśakaṃ trapu // Āk_1,4.180 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27815685 (0.062):
dvimāsena dvitīyāṃśaṃ $ tṛtīyāṃśaṃ tribhirbhavet &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11789057 (0.062):
dvimāsena dvitīyāṃśaṃ tṛtīyāṃśaṃ tribhirbhavet /
dviguṇaṃ caturguṇaṃ cāṣṭaguṇaṃ ṣoḍaśakaṃ guṇam / / dvātriṃśadguṇamevaṃ syātcatuḥṣaṣṭiguṇaṃ kramāt // Āk_1,4.168 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11796777 (0.033):
ṣoḍaśāṃśena tadvattaṃ dolāyāṃ tu caredrasaḥ // Ras_11.44 // / catuḥṣaṣṭiguṇaṃ devi dvātriṃśadguṇameva vā /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27823404 (0.045):
ṣoḍaśāṃśena tadvattaṃ % dolāyāṃ tu caredrasaḥ // Ras_11.44 // / catuḥṣaṣṭiguṇaṃ devi $ dvātriṃśadguṇameva vā &
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27153664 (0.047):
samukhaṃ nirmukhamathavā tulyaṃ dviguṇaṃ caturguṇaṃ vāpi / / aṣṭaguṇaṃ ṣoḍaśaguṇamathavā dvātriṃśatāguṇitam // GRht_3.12 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21338941 (0.048):
tathā cāṣṭaguṇaṃ devi jārayecca kalāguṇam // Āk_1,5.82 // / dvātriṃśadguṇitaṃ devi catuḥṣaṣṭiguṇaṃ kramāt /
pakṣacchedastvadoṣatvaṃ laghutā grāsayogyatā /
mukhitāgnisahatvaṃ ca vyāpitvaṃ gatihīnatā // Āk_1,4.169 //
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17327113 (0.058):
vyavadhānādigrahaṇena caitaddarśayaty anyavastuno 'pi anyatvaṃ / tattulyayogyatārūpāpekṣam eva, na tadanapekṣam upeyam | tathā cāsmad
Vidyakarasanti: Tarkasopana (= Ts) (vtrksopu.htm.txt) 9643691 (0.062):
api prāpakatvaṃ tadyogyatā ca / avyavahitāyām arthakriyāyāṃ pramāṇasya
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25349925 (0.064):
svaśarīramupalabdhiyogyaṃ bhavati, yogyatvāccopalabhyet, yo hi yatra / bhavati tasya sahaivādhāreṇātmopalabdhiyogyo bhavati, na ceha tathā, ato
rasendrasyānavasthatvaṃ ca bhavedabhrakacāraṇāt /
/ yasyāhamapi tuṣṭaḥ syāṃ tasya sūtendrajāraṇe // Āk_1,4.170 //
matirbhavenna sandeho jāraṇā bhuktimuktidā /
durlabhā jāraṇā devi vinā bhāgyaṃ na labhyate // Āk_1,4.171 //
jāraṇā dvividhā bālajāraṇā vṛddhajāraṇā /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27822946 (0.040):
dravanti tasya pāpāni % kurvannapi na lipyate // Ras_11.6 // / jāraṇā dvividhā bāla- $ jāraṇā baddhajāraṇā &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11796312 (0.040):
dravanti tasya pāpāni kurvannapi na lipyate // Ras_11.6 // / jāraṇā dvividhā bāla- jāraṇā baddhajāraṇā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3945328 (0.051):
patrajāraṇāsattvajāraṇādrutijāraṇābījajāraṇāmahābījajāraṇāsiddhabījajāraṇāsadhūmajāraṇānirdhūmajāraṇābālajāraṇāvṛddhajāraṇābaddhajāraṇābhūcarījāraṇākhecarījāraṇāprabhṛtayo
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27890979 (0.054):
jāraṇādbandhanaṃ bhavet Ras_10.12d / jāraṇā dvividhā bāla- Ras_11.7a / jāraṇā baddhajāraṇā Ras_11.7b
/ gaganaṃ jārayetpūrvaṃ sarvasatvānyataḥ param // Āk_1,4.172 //
dvaṃdvāni sarvalohāni pakvabījāni bhairavi /
padmarāgādiratnāni jārayecca yathākramam // Āk_1,4.173 // /
jāraṇārhaṃ vyomasatvaṃ rasarājasya vakṣyate /
dhānyābhrakaṃ ca vidhivanmārayedvajrasaṃjñakam // Āk_1,4.174 // / abhiṣekaṃ pūrvavat syāt tasmin tāpyaṃ daśāṃśakam /
pañcamāhiṣagavyaśca mardayetkarṣasannibhāḥ // Āk_1,4.175 //
kurvīta vaṭikāḥ koṣṭhīyantre satvaṃ vipātayet /
satvasya ca caturthāṃśaṃ tāpye mūṣāgataṃ dhamet // Āk_1,4.176 //
evaṃ kṛtvā caturvāraṃ tatsatvaṃ rasajāraṇe /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26604066 (0.058):
dattvā dattvā trivāraṃ tu vajramūṣāgataṃ dhamet // Rrā_3,13.16 //
rasāyane ca bhaiṣajye śreṣṭhaṃ sakalakarmaṇi // Āk_1,4.177 // /
mṛtābhraṃ taccaturthāṃśaṃ nāgaṃ tatpādamākṣikam /
pañcabhirmāhiṣairgavyaiḥ pātayetsattvamujjvalam // Āk_1,4.178 //
tatsatvaṃ taccaturthāṃśaṃ mākṣikaṃ tatsamāṃ śilām /
dhametpraliptamūṣāyāṃ satvaṃ syāddhemasannibham // Āk_1,4.179 //
evaṃ kuryāccaturvāraṃ tatsatvaṃ grasate rasaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333374 (0.006):
kṣiptvā kṣiptvā caturvāraṃ tatsatvaṃ grasate rasaḥ /
/ mṛtābhrakaṃ ṣoḍaśāṃśaṃ taccaturthāṃśakaṃ trapu // Āk_1,4.180 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333376 (0.042):
kṣiptvā kṣiptvā caturvāraṃ tatsatvaṃ grasate rasaḥ / /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333165 (0.047):
dvātriṃśattamabhāgaṃ syāttadetatṣoḍaśāṃśakam / / aṣṭamāṃśaṃ caturthāṃśaṃ dvitīyāṃśaṃ samaṃ kramāt // Āk_1,4.167 //
tatsamaṃ tālakaṃ kṣiptvā pañcamāhiṣagavyataḥ /
sattvaṃ nipātayettacca caturthaṃ haritālakam // Āk_1,4.181 // / kṣiptvā kṣiptvā caturvāraṃ tatsatvaṃ grasate rasaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333347 (0.006):
evaṃ kuryāccaturvāraṃ tatsatvaṃ grasate rasaḥ /
/ vajramūṣāgataṃ kṛtvā ghanasatvaṃ ca tatsamam // Āk_1,4.182 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333348 (0.042):
evaṃ kuryāccaturvāraṃ tatsatvaṃ grasate rasaḥ / / / mṛtābhrakaṃ ṣoḍaśāṃśaṃ taccaturthāṃśakaṃ trapu // Āk_1,4.180 //
kacaṃ ca ṭaṅkaṇaṃ kṣiptvā ruddhvā tīvrāgninā dhamet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599097 (0.018):
cūrṇayitvā kṣipettasyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet // Rrā_3,9.17 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21337562 (0.027):
nikṣiped vajramūṣāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet // Āk_1,4.494 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21391487 (0.030):
dhānyābhrakasya bhāgaikaṃ bhāgau dvau ṭaṅkaṇasya ca / / piṣṭvā tadandhamūṣāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet // Āk_2,1.155 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26593863 (0.034):
tadgolaṃ vajramūṣāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet // Rrā_3,6.59 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606408 (0.034):
mūṣāyāṃ dvaṃdvaliptāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet // Rrā_3,14.65 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606645 (0.034):
mūṣāyāṃ dvaṃdvaliptāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet // Rrā_3,14.82 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606294 (0.036):
mūṣāyāṃ dvaṃdvaliptāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet / / tatkhoṭaṃ sūkṣmacūrṇaṃ ca ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_3,14.58 //
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24574902 (0.036):
dhānyābhrakasya bhāgaikaṃ dvau bhāgau ṭaṅkaṇasya ca / / piṣṭvā tadandhamūṣāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26576174 (0.037):
ekaikāṃ vajramūṣāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet // Rrā_2,3.102 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26602910 (0.038):
vajramūṣāgataṃ ruddhvā śoṣyaṃ tīvrāgninā dhamet // Rrā_3,12.20 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26566795 (0.038):
dhānyābhrakasya bhāgaikaṃ dvau bhāgau ṭaṃkaṇasya ca // Rrā_1,6.15 // / piṣṭvā tadandhamūṣāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā pacet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21392823 (0.042):
tutthaṃ ca ṭaṅkaṇaṃ caiva tulyaṃ ślakṣṇaṃ vimardayet / / mūṣāyāṃ taṃ vinikṣipya ruddhvā tīvrāgninā dhamet // Āk_2,1.251 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335090 (0.043):
cūrṇitān liptamūṣāyāṃ kṣiptvā tīvrāgninā dhamet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26616061 (0.047):
tatpiṇḍe vajramūṣāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26594161 (0.049):
śuddhāni śulvapatrāṇi ruddhvā tīvrāgninā dhamet / / tataḥ pattrīkṛtaṃ lepyaṃ tadvaddhāmyaṃ dṛḍhāgninā // Rrā_3,6.79 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21374833 (0.049):
taṃ piṇḍaṃ vajramūṣāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā pacet / / jāyate khoṭabaddho'yaṃ sarvakāryakaraḥ śubhaḥ // Āk_1,23.195 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21400801 (0.055):
golake nikṣiped ruddhvā mūṣāṃ tīvrānale dhamet // Āk_2,8.88 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26587573 (0.055):
golake nikṣipedruddhvā mūṣāṃ tīvrānale dhamet /
tatkṣipedamlavargeṇa ciñcābījaṃ snuhīdalam // Āk_1,4.183 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26588216 (0.056):
marditaṃ taptakhalve tu vajramūṣāndhitaṃ pacet // Rrā_3,3.26 // / ciñcābījaṃ meṣaśṛṃgī strīpuṣpaṃ cāmlavetasam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599096 (0.064):
cūrṇayitvā kṣipettasyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet // Rrā_3,9.17 //
piṣṭvā tasminpunastadvatkācaṭaṅkaṇayogataḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26616672 (0.062):
viśoṣyātha dhametpaścāt kācaṭaṃkaṇayogataḥ /
dhamedevaṃ saptavāraṃ secanaṃ ca punaḥ punaḥ // Āk_1,4.184 //
tadabhrasattvaṃ śubhraṃ syānmṛdu syāccāraṇoditam /
/ rasendraṃ ṭaṅkaṇaṃ tāpyaṃ bhāgaikaikaṃ pṛthakpṛthak // Āk_1,4.185 //
tribhāgaṃ śodhitaṃ nāgaṃ mṛtābhraṃ daśabhāgakam /
yavakṣāraṃ ca dagdhorṇāṃ sarjakṣāraṃ ca guggulum // Āk_1,4.186 // / ajāpañcāṅgasaṃyuktam amlamūtragaṇairyutam /
mardayetpūrvavatsatvaṃ pātayenmṛdu nirmalam // Āk_1,4.187 //
/ dvandvamelāpane mūṣālepaṃ vakṣyāmi pārvati // Āk_1,4.188 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333844 (0.016):
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333494 (0.051):
stanyaiḥ piṣṭvātha mūṣāyāṃ lepanaṃ dvandvamelanam / / / aśmabhedī lāṅgalī ca bhūlatā ca marīcakaḥ // Āk_1,4.191 //
meṣaśṛṅgaṃ khuraṃ guñjā ṭaṅkaṇaṃ ca viṣaṃ samam /
sthūlabhekasya vasayā piṣṭvā mūṣāṃ pralepayet // Āk_1,4.189 //
milanti sarvasatvāni mūṣāyāṃ cūrṇitāni ca / / gugguluṃ dhātakīpuṣpaṃ guḍaṃ kṣāratrayaṃ samam // Āk_1,4.190 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333509 (0.049):
nārīstanyena tenaiva mūṣāmantaḥ pralepayet // Āk_1,4.192 // / tasyāṃ milanti satvāni sarvāṇi ca mahārasāḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605096 (0.051):
trikṣāraṃ dhātakīpuṣpaṃ gugguluṃ ca samaṃ samam /
stanyaiḥ piṣṭvātha mūṣāyāṃ lepanaṃ dvandvamelanam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26598867 (0.063):
strīstanyaiḥ peṣitaṃ lepyaṃ mūṣāyāṃ dvaṃdvamelakam // Rrā_3,9.2 //
/ aśmabhedī lāṅgalī ca bhūlatā ca marīcakaḥ // Āk_1,4.191 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333458 (0.051):
/ dvandvamelāpane mūṣālepaṃ vakṣyāmi pārvati // Āk_1,4.188 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21382592 (0.062):
/ lāṅgalīṃ karavīraṃ ca citrakaṃ girikarṇikām // Āk_1,24.41 //
kārpāsasya phalaṃ śakragopaścaitāṃśca mardayet / / nārīstanyena tenaiva mūṣāmantaḥ pralepayet // Āk_1,4.192 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333478 (0.049):
sthūlabhekasya vasayā piṣṭvā mūṣāṃ pralepayet // Āk_1,4.189 // / milanti sarvasatvāni mūṣāyāṃ cūrṇitāni ca /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26575922 (0.058):
strīstanyena dinaṃ mardyaṃ tena mūṣāṃ pralepayet // Rrā_2,3.84 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333901 (0.062):
ṭaṅkaṇorṇāsamaṃ sarvaṃ kāntāstanyena mardayet // Āk_1,4.222 // / anena lepayenmūṣāṃ hemavajraṃ milatyalam /
tasyāṃ milanti satvāni sarvāṇi ca mahārasāḥ / / hemamukhyāni lohāni caṇḍāgnidhamanena ca // Āk_1,4.193 //
/ cucundaryāśca piśitaṃ ṭaṅkaṇaṃ ca viṣaṃ samam /
mardayitvā ca mūṣāntarlepayettatra nikṣipet // Āk_1,4.194 // / dvandvayogyaṃ tu yadyatsyāttatsarvaṃ dhamanānmilet /
/ bhasmīkṛtamapāmārgaṃ kaṅguṇītailamarditam // Āk_1,4.195 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605193 (0.064):
{dvandvamelāpaka} / kaṅguṇītailasampiṣṭamapāmārgasya bhasmakam /
mūṣāyāṃ lepayettena dvandvadravyaṃ vinikṣipet / / milettīvrāgnidhamanāttattanmārakavāpanāt // Āk_1,4.196 //
/ ata eva pravakṣyāmi dvandvamelāpanaṃ śṛṇu / / varṣābhūkadalīkandakākamācīpunarnavam // Āk_1,4.197 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27820967 (0.024):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi $ dvaṃdvamelāpanaṃ śṛṇu // Ras_8.24 // / varṣābhūkadalīkanda- $ kākamācīpunarnavāḥ &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794334 (0.024):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi dvaṃdvamelāpanaṃ śṛṇu // Ras_8.24 // / varṣābhūkadalīkanda- kākamācīpunarnavāḥ /
svarṇaṃ narakapālaṃ ca guñjā ṭaṅkaṇamabhrakam /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27820970 (0.044):
varṣābhūkadalīkanda- $ kākamācīpunarnavāḥ & / cūrṇaṃ narakapālaṃ ca % guñjāṭaṅkaṇasaṃyutam \
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794337 (0.044):
varṣābhūkadalīkanda- kākamācīpunarnavāḥ / / cūrṇaṃ narakapālaṃ ca guñjāṭaṅkaṇasaṃyutam /
satvaṃ mūṣāgataṃ dhmātaṃ hemābhraṃ milati kṣaṇāt // Āk_1,4.198 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605334 (0.007):
pūrvamūṣāgataṃ dhmātaṃ vaṅgābhraṃ milati kṣaṇāt // Rrā_3,13.98 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794370 (0.020):
kadalīkandatoyena mardayeṭṭaṅkaṇānvitam / / andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ vaṅgābhraṃ milati kṣaṇāt // Ras_8.27 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605271 (0.020):
kadalīkaṃdatoyena mardayeṭṭaṃkaṇaiḥ saha / / aṃdhamūṣāgataṃ dhmātaṃ vaṅgābhraṃ milati kṣaṇāt // Rrā_3,13.94 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821020 (0.024):
guñjāṭaṅkaṇasaṃyuktaṃ % vaṅgābhraṃ milati kṣaṇāt // Ras_8.28 // / abhrakaṃ cūrṇayitvā tu $ kākamācīrasaplutam &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794386 (0.024):
guñjāṭaṅkaṇasaṃyuktaṃ vaṅgābhraṃ milati kṣaṇāt // Ras_8.28 // / abhrakaṃ cūrṇayitvā tu kākamācīrasaplutam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21381856 (0.052):
andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ hemnā milati tatkṣaṇāt /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11799839 (0.055):
tribhāgaṃ ṭaṅkaṇaṃ dattvā andhamūṣāgataṃ dhamet / / tatkṣaṇānmilati dvaṃdvaṃ vajraratnaṃ ca kāñcanam // Ras_12.56 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333710 (0.055):
andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ saṃkaraṃ milati kṣaṇāt /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821163 (0.055):
andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ % saṃkaraṃ milati kṣaṇāt // Ras_8.38 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794529 (0.055):
andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ saṃkaraṃ milati kṣaṇāt // Ras_8.38 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21381876 (0.059):
bālavatsapurīṣaṃ ca strīstanyena tu peṣayet / / andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ vajraṃ milati tatkṣaṇāt // Āk_1,23.738 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21381279 (0.059):
dvipalaṃ gandhakaṃ dadyātpalaikaṃ ṭaṅkaṇasya ca / / andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ khoṭaṃ bhavati tatkṣaṇāt // Āk_1,23.691 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3927265 (0.060):
sābhayājatubhūnāganiśādhūmajaṭaṅkaṇam / / mūkamūṣāgataṃ dhmātaṃ śuddhaṃ sattvaṃ vimuñcati // VRrs_2.154 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10607616 (0.060):
sābhayājatubhūnāganiśādhūmajaṭaṅkaṇam / / mūkamūṣāgataṃ dhmātaṃ śuddhaṃ sattvaṃ vimuñcati // VRrs_2.162 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21380968 (0.061):
tadbhasma palamekaṃ tu palamekaṃ ca gandhakam // Āk_1,23.666 // / andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ khoṭaṃ bhavati tatkṣaṇāt /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21381121 (0.061):
tadbhasma palamekaṃ tu palamekaṃ tu gandhakam // Āk_1,23.678 // / andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ khoṭaṃ bhavati tadrasaḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26609072 (0.061):
gaṃdhakaṃ rasakaṃ cūrṇya bhūlatācūrṇatulyakam / / vajramūṣāndhitaṃ dhmātaṃ satvaṃ bhavati śobhanam // Rrā_3,16.11 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26604170 (0.062):
gṛhadhūmairghṛtaiḥ kṣaudraiḥ saṃyuktaṃ mardayeddinam // Rrā_3,13.23 // / aṃdhamūṣāgataṃ dhmātaṃ sattvaṃ guṃjānibhaṃ bhavet // Rrā_3,13.24 //
abhrakaṃ cūrṇayitvā tu kākamācīrasaplutam /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821026 (0.0):
guñjāṭaṅkaṇasaṃyuktaṃ % vaṅgābhraṃ milati kṣaṇāt // Ras_8.28 // / abhrakaṃ cūrṇayitvā tu $ kākamācīrasaplutam &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794392 (0.0):
guñjāṭaṅkaṇasaṃyuktaṃ vaṅgābhraṃ milati kṣaṇāt // Ras_8.28 // / abhrakaṃ cūrṇayitvā tu kākamācīrasaplutam /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794370 (0.053):
andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ vaṅgābhraṃ milati kṣaṇāt // Ras_8.27 // / cūrṇaṃ narakapālasya strīstanyaṃ vanaśigrukam /
kapitthatoyasaṃyuktaṃ sūtaṭaṅkaṇasaṃyutam // Āk_1,4.199 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821026 (0.024):
abhrakaṃ cūrṇayitvā tu $ kākamācīrasaplutam & / kapitthatoyasaṃspṛṣṭaṃ % rasaṭaṅkaṇasaṃyutam \
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794392 (0.024):
abhrakaṃ cūrṇayitvā tu kākamācīrasaplutam / / kapitthatoyasaṃspṛṣṭaṃ rasaṭaṅkaṇasaṃyutam /
vaṅgapatrāntare nyastaṃ dhmātaṃ vaṅgābhrakaṃ milet /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794405 (0.023):
kapitthatoyasaṃspṛṣṭaṃ rasaṭaṅkaṇasaṃyutam / / vaṅgapattrāntaranyastaṃ dhmātaṃ vaṅgābhrakaṃ milet // Ras_8.29 //
āvartya kaṭutailena bhasmāpāmārgajaṃ kṣipet // Āk_1,4.200 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821046 (0.0):
āvartya kaṭutailena $ bhasmāpāmārgajaṃ kṣipet &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794412 (0.0):
vaṅgapattrāntaranyastaṃ dhmātaṃ vaṅgābhrakaṃ milet // Ras_8.29 // / āvartya kaṭutailena bhasmāpāmārgajaṃ kṣipet /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27898255 (0.053):
bhasmāpāmārgajaṃ kṣipet Ras_8.30b / bhasmībhavati tatkṣaṇāt Ras_6.115d
hemābhraṃ nāgatāpyena tārābhraṃ haritālakāt / / gandhakena tu śulvābhraṃ tīkṣṇābhraṃ sindhuhiṅgulāt // Āk_1,4.201 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821062 (0.0):
vaṅgābhraṃ haritālaṃ ca % nāgābhre tu manaḥśilāḥ // Ras_8.30 // / hemābhraṃ nāgatāpyena $ tārābhraṃ vaṅgatālakāt &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794432 (0.0):
vaṅgābhraṃ haritālaṃ ca nāgābhre tu manaḥśilāḥ // Ras_8.30 // / hemābhraṃ nāgatāpyena tārābhraṃ vaṅgatālakāt /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821046 (0.043):
āvartya kaṭutailena $ bhasmāpāmārgajaṃ kṣipet & / vaṅgābhraṃ haritālaṃ ca % nāgābhre tu manaḥśilāḥ // Ras_8.30 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794412 (0.043):
āvartya kaṭutailena bhasmāpāmārgajaṃ kṣipet / / vaṅgābhraṃ haritālaṃ ca nāgābhre tu manaḥśilāḥ // Ras_8.30 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27892923 (0.052):
tīkṣṇābhraṃ bhāskarābhrakam Ras_11.48b / tīkṣṇābhraṃ sindhuhiṅgulāt Ras_8.31d
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605223 (0.056):
hemābhraṃ nāgatāpyābhraṃ śulbābhraṃ gaṃdhakena ca / / sindhūtthahiṃgulābhyāṃ tu tīkṣṇābhraṃ dhamanād dṛḍham // Rrā_3,13.91 //
vaṅgābhraṃ haritālena nāgābhraṃ śilayā milet / / lāṅgalī camarīkeśāḥ kārpāsāsthi kulatthakam // Āk_1,4.202 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794435 (0.0):
hemābhraṃ nāgatāpyena tārābhraṃ vaṅgatālakāt / / gandhakena tu śulvābhraṃ tīkṣṇābhraṃ sindhuhiṅgulāt /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794443 (0.030):
vaṅgābhraṃ haritālena nāgābhraṃ śilayā milet // Ras_8.31 // / lāṅgalī cāmarīkeśaṃ kārpāsāsthikulatthakam /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821062 (0.034):
hemābhraṃ nāgatāpyena $ tārābhraṃ vaṅgatālakāt & / gandhakena tu śulvābhraṃ % tīkṣṇābhraṃ sindhuhiṅgulāt \
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821077 (0.037):
lāṅgalī cāmarīkeśaṃ $ kārpāsāsthikulatthakam & / bhūlatā cāśmadalanī % strīstanyaṃ suragopakaḥ // Ras_8.32 //
bhūlatā cāśmadamanī strīstanyaṃ suragopakaḥ / / dvandve praliptamūṣāyāṃ sudhmātāstīvravahninā // Āk_1,4.203 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821081 (0.0):
lāṅgalī cāmarīkeśaṃ $ kārpāsāsthikulatthakam & / bhūlatā cāśmadalanī % strīstanyaṃ suragopakaḥ // Ras_8.32 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794447 (0.0):
lāṅgalī cāmarīkeśaṃ kārpāsāsthikulatthakam / / bhūlatā cāśmadalanī strīstanyaṃ suragopakaḥ // Ras_8.32 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821089 (1.192):
bhūlatā cāśmadalanī % strīstanyaṃ suragopakaḥ // Ras_8.32 // / etatpraliptamūṣāyāṃ $ sudhmātāstīvravahninā &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794455 (1.192):
bhūlatā cāśmadalanī strīstanyaṃ suragopakaḥ // Ras_8.32 // / etatpraliptamūṣāyāṃ sudhmātāstīvravahninā /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27906910 (0.052):
strīstanyamoditaṃ dhmātaṃ Ras_7.9e / strīstanyaṃ vanaśigrukam Ras_8.28b
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8607636 (0.056):
(kharāśvākṣīram) / atha strīstanyam / / mānuṣyaṃ(ṣaṃ) madhuraṃ stanyaṃ kaṣāyānurasaṃ himam /
kāntābhraśailavimalāḥ milanti sakalāḥ kṣaṇāt /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821094 (0.0):
etatpraliptamūṣāyāṃ $ sudhmātāstīvravahninā & / kāntābhraśailavimalā % milanti sakalān kṣaṇāt // Ras_8.33 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794460 (0.0):
etatpraliptamūṣāyāṃ sudhmātāstīvravahninā / / kāntābhraśailavimalā milanti sakalān kṣaṇāt // Ras_8.33 //
atha cucchundarīmāṃsaṃ viṣaṭaṅkaṇayojitam // Āk_1,4.204 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821102 (0.030):
latāchuchundarīmāṃsaṃ $ viṣaṭaṅkaṇayojitam & / mūṣālepena kurute % sarvadvaṃdveṣu melanam // Ras_8.34 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794468 (0.030):
latāchuchundarīmāṃsaṃ viṣaṭaṅkaṇayojitam / / mūṣālepena kurute sarvadvaṃdveṣu melanam // Ras_8.34 //
mūṣāpralepātkurute sarvadvandveṣu melanam /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821106 (0.032):
latāchuchundarīmāṃsaṃ $ viṣaṭaṅkaṇayojitam & / mūṣālepena kurute % sarvadvaṃdveṣu melanam // Ras_8.34 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794472 (0.032):
latāchuchundarīmāṃsaṃ viṣaṭaṅkaṇayojitam / / mūṣālepena kurute sarvadvaṃdveṣu melanam // Ras_8.34 //
jaurabhramaraśṛṅgaṃ ca maṇḍūkasya vasāmiṣam // Āk_1,4.205 // / guñjāṭaṅkaṇalepena sarvasatveṣu melanam /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821115 (0.041):
abhrakaṃ surasā śṛṅgaṃ $ maṇḍūkasya vasā viṣam & / guñjāṭaṅkaṇayogena % sarvasattveṣu melanam // Ras_8.35 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794481 (0.041):
abhrakaṃ surasā śṛṅgaṃ maṇḍūkasya vasā viṣam / / guñjāṭaṅkaṇayogena sarvasattveṣu melanam // Ras_8.35 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821122 (0.057):
guñjāṭaṅkaṇayogena % sarvasattveṣu melanam // Ras_8.35 // / ṭaṅkaṇorṇāgirijatu- $ karṇākhyāmalakarkaṭaiḥ &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794488 (0.057):
guñjāṭaṅkaṇayogena sarvasattveṣu melanam // Ras_8.35 // / ṭaṅkaṇorṇāgirijatu- karṇākhyāmalakarkaṭaiḥ /
ṭaṅkaṇorṇāgirijatukarṇākṣīmalakarkaṭaiḥ // Āk_1,4.206 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27169361 (0.038):
ūrṇāṭaṅkaṇagirijatukarṇākṣimalendragopakarkaṭakaiḥ /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821122 (0.053):
guñjāṭaṅkaṇayogena % sarvasattveṣu melanam // Ras_8.35 // / ṭaṅkaṇorṇāgirijatu- $ karṇākhyāmalakarkaṭaiḥ &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794488 (0.053):
guñjāṭaṅkaṇayogena sarvasattveṣu melanam // Ras_8.35 // / ṭaṅkaṇorṇāgirijatu- karṇākhyāmalakarkaṭaiḥ /
milanti sarvadravyāṇi strīstanyaparipeṣitaiḥ /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821136 (0.039):
milanti sarvadvaṃdvāni % strīstanyaparipeṣitaiḥ // Ras_8.36 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794502 (0.039):
milanti sarvadvaṃdvāni strīstanyaparipeṣitaiḥ // Ras_8.36 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4471172 (0.058):
kāntasya lākṣāguḍasarjarasaiḥ sadhātakīgugguluṭaṅkaṇaiśca / / strīstanyapiṣṭaiḥ samabhāgikaiśca durmelalohānyapi melayanti // Rcūm_16.12
dhātakīgugguluguḍasarjayāvakaṭaṅkaṇaiḥ // Āk_1,4.207 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821143 (0.0):
milanti sarvadvaṃdvāni % strīstanyaparipeṣitaiḥ // Ras_8.36 // / dhātakīgugguluguḍa- $ sarjayāvakaṭaṅkaṇaiḥ &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794509 (0.0):
milanti sarvadvaṃdvāni strīstanyaparipeṣitaiḥ // Ras_8.36 // / dhātakīgugguluguḍa- sarjayāvakaṭaṅkaṇaiḥ /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4471173 (0.038):
kāntasya lākṣāguḍasarjarasaiḥ sadhātakīgugguluṭaṅkaṇaiśca /
strīstanyapeṣitaṃ śastaṃ dvandvaṃ syāttu rasāyane /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821144 (0.020):
dhātakīgugguluguḍa- $ sarjayāvakaṭaṅkaṇaiḥ & / strīstanyapeṣitaiḥ sarvaṃ % dvaṃdvajaṃ tu rasāyane // Ras_8.37 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794510 (0.020):
dhātakīgugguluguḍa- sarjayāvakaṭaṅkaṇaiḥ / / strīstanyapeṣitaiḥ sarvaṃ dvaṃdvajaṃ tu rasāyane // Ras_8.37 //
sūkṣmacūrṇaṃ tu yat kiṃcit pūrvakalkena saṃyutam // Āk_1,4.208 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821160 (0.027):
khasattvaṃ sūkṣmacūrṇaṃ tu $ pūrvakalkena saṃyutam & / andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ % saṃkaraṃ milati kṣaṇāt // Ras_8.38 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794526 (0.027):
khasattvaṃ sūkṣmacūrṇaṃ tu pūrvakalkena saṃyutam / / andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ saṃkaraṃ milati kṣaṇāt // Ras_8.38 //
andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ saṃkaraṃ milati kṣaṇāt /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821167 (0.0):
khasattvaṃ sūkṣmacūrṇaṃ tu $ pūrvakalkena saṃyutam & / andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ % saṃkaraṃ milati kṣaṇāt // Ras_8.38 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794533 (0.0):
khasattvaṃ sūkṣmacūrṇaṃ tu pūrvakalkena saṃyutam / / andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ saṃkaraṃ milati kṣaṇāt // Ras_8.38 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794369 (0.038):
kadalīkandatoyena mardayeṭṭaṅkaṇānvitam / / andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ vaṅgābhraṃ milati kṣaṇāt // Ras_8.27 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26590909 (0.042):
sūkṣmacūrṇaṃ kṛtaṃ sarvaṃ siddhacūrṇena saṃyutam // Rrā_3,4.78 // / andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ mardanādipuṭāntakam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26591850 (0.042):
sūkṣmacūrṇaṃ kṛtaṃ sarvaṃ siddhacūrṇena saṃyutam // Rrā_3,4.143 // / andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ mardanādipuṭāntakam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605270 (0.047):
aṃdhamūṣāgataṃ dhmātaṃ vaṅgābhraṃ milati kṣaṇāt // Rrā_3,13.94 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27819141 (0.047):
ūrṇālākṣāniśāpathyā- % bhūlatādhūmasaṃyutam // Ras_7.35 // / mūkamūṣāgataṃ dhmātaṃ $ ṭaṅkaṇena samanvitam &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11792508 (0.047):
ūrṇālākṣāniśāpathyā- bhūlatādhūmasaṃyutam // Ras_7.35 // / mūkamūṣāgataṃ dhmātaṃ ṭaṅkaṇena samanvitam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599971 (0.049):
athavā bhasmasūtaṃ tatkāryaṃ ṭaṃkaṇasaṃyutam / / aṃdhamūṣāgataṃ dhmātaṃ khoṭaṃ bhavati śobhanam // Rrā_3,9.79 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11799839 (0.052):
tribhāgaṃ ṭaṅkaṇaṃ dattvā andhamūṣāgataṃ dhamet / / tatkṣaṇānmilati dvaṃdvaṃ vajraratnaṃ ca kāñcanam // Ras_12.56 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605333 (0.053):
pūrvamūṣāgataṃ dhmātaṃ vaṅgābhraṃ milati kṣaṇāt // Rrā_3,13.98 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333580 (0.055):
satvaṃ mūṣāgataṃ dhmātaṃ hemābhraṃ milati kṣaṇāt // Āk_1,4.198 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21381856 (0.059):
andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ hemnā milati tatkṣaṇāt /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26592187 (0.063):
samena nāgacūrṇena andhamūṣāgataṃ dhamet / / siddhacūrṇena saṃyuktaṃ mardanādipuṭāntakam // Rrā_3,5.3 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21380156 (0.063):
naṣṭapiṣṭaṃ ca śuṣkaṃ tadandhayitvā puṭe tataḥ / / andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ krāmaṇena samanvitam // Āk_1,23.603 //
vāpitaṃ tāpyarasakasasyakairdaradena ca // Āk_1,4.209 // / sa satvaṃ syād anibiḍaṃ dṛḍhaṃ dhmātaṃ milettataḥ /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821172 (0.005):
andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ % saṃkaraṃ milati kṣaṇāt // Ras_8.38 // / vāpitaṃ tāpyarasaka- $ sasyakairdaradena ca &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794538 (0.005):
andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ saṃkaraṃ milati kṣaṇāt // Ras_8.38 // / vāpitaṃ tāpyarasaka- sasyakairdaradena ca /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27903129 (0.032):
vāpitaṃ tāpyarasaka- Ras_8.39a / vāpitaṃ daradena ca Ras_8.45b
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821180 (0.038):
khasattvaṃ syānnibaddhaṃ ca % dṛḍhaṃ dhmātaṃ milettataḥ // Ras_8.39 // / rasoparasalohāni $ sarvāṇyekatra dhāmayet &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794546 (0.038):
khasattvaṃ syānnibaddhaṃ ca dṛḍhaṃ dhmātaṃ milettataḥ // Ras_8.39 // / rasoparasalohāni sarvāṇyekatra dhāmayet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10605643 (0.054):
pādāṃśaṭaṅkaṇopetaṃ musalīrasamarditam / / rundhyātkoṣṭyāṃ dṛḍhaṃ dhmātaṃ sattvarūpaṃ bhaved dhanam // VRrs_2.29 //
rasoparasalohāni sarvāṇyekatra melayet // Āk_1,4.210 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821184 (0.009):
khasattvaṃ syānnibaddhaṃ ca % dṛḍhaṃ dhmātaṃ milettataḥ // Ras_8.39 // / rasoparasalohāni $ sarvāṇyekatra dhāmayet &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794550 (0.009):
khasattvaṃ syānnibaddhaṃ ca dṛḍhaṃ dhmātaṃ milettataḥ // Ras_8.39 // / rasoparasalohāni sarvāṇyekatra dhāmayet /
/ anyonyaṃ dvaṃdvatāṃ yānti dravanti salilaṃ yathā /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821190 (0.034):
rasoparasalohāni $ sarvāṇyekatra dhāmayet & / anyonyaṃ dvaṃdvatāṃ yānti % dravanti salilaṃ yathā // Ras_8.40 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794556 (0.034):
rasoparasalohāni sarvāṇyekatra dhāmayet / / anyonyaṃ dvaṃdvatāṃ yānti dravanti salilaṃ yathā // Ras_8.40 //
vajrābhrasattvacūrṇaṃ tu yat kiṃcil lohacūrṇakam // Āk_1,4.211 //
dvayaṃ samaṃ tayostulyam arivargaṃ vinikṣipet /
dvandvamelanamūṣāyāṃ dhamanānmelanaṃ bhavet // Āk_1,4.212 //
/ mardayeṭṭaṅkaṇaṃ rambhākandatoyena lepayet /
mūṣāṃ śvetābhrakaṃ vaṅgaṃ dhamanānmilati priye // Āk_1,4.213 //
/ vanaśigruṣṭaṅkaṇaśca guñjā ca nṛkapālakam /
piṣṭvā yoṣitstanyanīraistena mūṣāṃ pralepayet // Āk_1,4.214 //
vaṅgaśvetābhrasatvaṃ ca cūrṇayitvā kṣipeddhamet /
asaṃśayaṃ milantyeva śreṣṭhaṃ rajatakarmaṇi // Āk_1,4.215 // /
śvetābhrasatvaṃ saṃcūrṇya taccaturthāṃśapāradam /
sūtatulyaṃ ṭaṅkaṇaṃ ca mardayet kākamācijaiḥ // Āk_1,4.216 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21345022 (0.043):
abhrasatvaṃ niṣkamātraṃ kṣiptvā jambīrajairdravaiḥ // Āk_1,9.106 // / taptakhalve mardayecca dinaṃ kacchapayantrake /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26589523 (0.044):
tadbhasma haritālaṃ tu tulyamamlena mardayet / / palāśakadravairvātha yāmānte coddhṛtaṃ puṭet // Rrā_3,3.116 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21374818 (0.045):
kārkoṭīmūlajairdrāvaiḥ pāradaṃ mardayeddinam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26574898 (0.054):
tattvaṃ mṛtaṃ vajraṃ sarvaṃ jambīrajair dravaiḥ / / saptāhaṃ mardayet tulyaṃ kṛtvā golaṃ samuddharet // Rrā_2,3.11 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26602439 (0.058):
sūtatulyaṃ tu tatsarvaṃ kāñjikair mardayeddinam // Rrā_3,11.26 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26565325 (0.059):
kāśīśaṃ saindhavaṃ sūtaṃ tulyaṃ tulyaṃ vimardayet // Rrā_1,4.24 // / kāśīśasyāsya bhāgena dātavyā phullatūrikā /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26580213 (0.060):
cūrṇaṃ sarjī yavakṣāraṃ siddhārthaṃ kāñjikaiḥ saha // Rrā_2,5.28 // / nāgapuṣpādravairmardyaṃ tallepādrañjanaṃ bhavet /
Camunda (Kayastha [= Kayasthacamunda], or Canda; around 1490 CE): Rasasamketakalika [=Rasasanketakalika] (rassanku.htm.txt) 15587544 (0.062):
sūtaṃ gandhaṃ śilāṃ tālaṃ saṃmathya nimbujairdravaiḥ / / liptvā tanvarkapatrāṇi yantre bhasmābhidhe kṣipet // Rsk_4.8 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26569889 (0.064):
kāntaṃ tīkṣṇaṃ tathā muṇḍacūrṇaṃ matsyākṣajair dravaiḥ // Rrā_1,9.22 // / ātape tridinaṃ bhāvyaṃ dvidinaṃ citrakadravaiḥ /
dravaistadgolakaṃ kṛtvā vaṅgapatreṇa veṣṭayet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21374818 (0.049):
kārkoṭīmūlajairdrāvaiḥ pāradaṃ mardayeddinam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21345022 (0.050):
abhrasatvaṃ niṣkamātraṃ kṣiptvā jambīrajairdravaiḥ // Āk_1,9.106 // / taptakhalve mardayecca dinaṃ kacchapayantrake /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26597347 (0.055):
ṭeṇṭūchallīdravair mardyaṃ yāvadbhavati golakam // Rrā_3,8.45 //
śvetābhrasatvatulyena liptamūṣāgataṃ dhamet // Āk_1,4.217 //
bhavet sammelanaṃ samyak mukhyaḥ syādrūpyakarmaṇi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333460 (0.016):
mardayetpūrvavatsatvaṃ pātayenmṛdu nirmalam // Āk_1,4.187 // /
athāto vajrakanakadvandvamelāpralepanam // Āk_1,4.218 // / guñjā kāntamukhaṃ tulyaṃ dvandvayordviguṇaṃ balim /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333974 (0.025):
dhamettīvrāgninā hemavajramelāpanaṃ bhavet // Āk_1,4.227 // /
stanyena yoṣitāṃ piṣṭvā mūṣāyāmantare tathā // Āk_1,4.219 // / melayedvajramelāpo'yaṃ kathito mayā /
/ śilādhātuḥ kāntamukhaṃ śaśadantāśca gandhakaḥ // Āk_1,4.220 //
amlavetasakaṃ tulyaṃ piṣṭvā mūṣāṃ pralepayet / / hemavajraṃ milatyeva mūṣāyāṃ nātra saṃśayaḥ // Āk_1,4.221 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333905 (0.028):
ṭaṅkaṇorṇāsamaṃ sarvaṃ kāntāstanyena mardayet // Āk_1,4.222 // / anena lepayenmūṣāṃ hemavajraṃ milatyalam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599847 (0.060):
bījair divyauṣadhānāṃ ca piṣṭvā mūṣāṃ pralepayet / / tatra pūrvarasaṃ kṣiptvā ruddhvā tat kariṣāgninā // Rrā_3,9.70 //
/ kulīrāsthi śilādhātu mahiṣīkaṇadṛṅmalam /
ṭaṅkaṇorṇāsamaṃ sarvaṃ kāntāstanyena mardayet // Āk_1,4.222 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26604629 (0.049):
madhvājyaṭaṃkaṇaṃ tulyaṃ tutthamebhiḥ samaṃ bhavet // Rrā_3,13.53 // / stanyena mardayetsarvaṃ chidramūṣāṃ vilepayet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333507 (0.062):
kārpāsasya phalaṃ śakragopaścaitāṃśca mardayet / / nārīstanyena tenaiva mūṣāmantaḥ pralepayet // Āk_1,4.192 //
anena lepayenmūṣāṃ hemavajraṃ milatyalam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333881 (0.028):
amlavetasakaṃ tulyaṃ piṣṭvā mūṣāṃ pralepayet / / hemavajraṃ milatyeva mūṣāyāṃ nātra saṃśayaḥ // Āk_1,4.221 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333925 (0.049):
manuṣyacikurāsthīni strīstanyena vimardayet / / anena liptamūṣāyāṃ hemavajraṃ mileddhruvam // Āk_1,4.224 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26597952 (0.052):
bījānyuttaravāruṇyāḥ strīstanyena tu peṣayet / / tenaiva lepayetpiṣṭīṃ vajramūṣāṃ nirodhayet // Rrā_3,8.87 //
/ kāntāsyaṃ ṭaṅkaṇaṃ bālavatsaviḍbhramarāsthi ca // Āk_1,4.223 //
manuṣyacikurāsthīni strīstanyena vimardayet /
anena liptamūṣāyāṃ hemavajraṃ mileddhruvam // Āk_1,4.224 // /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333903 (0.049):
ṭaṅkaṇorṇāsamaṃ sarvaṃ kāntāstanyena mardayet // Āk_1,4.222 // / anena lepayenmūṣāṃ hemavajraṃ milatyalam /
tāpyaṭaṅkaṇabhūnāgakāntakācamadhūni ca /
kulīrāsthi snuhīkṣīramarkakṣīraṃ samaṃ samam // Āk_1,4.225 //
stanyena mardayetsarvaṃ mūṣālepaṃ tu kārayet /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27899729 (0.020):
mūṣālepaṃ tataḥ kuryāt Ras_4.18c / mūṣālepaṃ tu kārayet Ras_4.47b
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27899738 (0.020):
mūṣālepaṃ tu kārayet Ras_6.88b / mūṣālepaṃ tu kārayet Ras_11.89b
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605288 (0.027):
strīstanyena samaṃ piṣṭvā mūṣālepaṃ tu kārayet // Rrā_3,13.95 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26598963 (0.032):
strīstanyaiḥ peṣitaṃ sarvaṃ mūṣālepaṃ tu kārayet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21382725 (0.032):
gṛdhraviṣṭhā tathā sarvaṃ mūṣālepaṃ tu kārayet // Āk_1,24.51 // / tanmadhye tu sthitaṃ dhmātaṃ khoṭo bhavati śobhanaḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605155 (0.038):
bhūlatām iṃdragopaṃ ca pāṣāṇabhedikā samam / / nārīstanyena saṃpeṣya mūṣālepaṃ tu kārayet // Rrā_3,13.87 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605083 (0.048):
maṇḍūkavasayā piṣṭvā mūṣālepaṃ tu kārayet // Rrā_3,13.83 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26607226 (0.050):
karpūraṃ kāṃjikaṃ tulyaṃ snuhyarkakṣīramarditam // Rrā_3,15.14 // / mūṣālepamanenaiva kṛtvā kuryādbiḍena ca /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26604626 (0.050):
madhvājyaṭaṃkaṇaṃ tulyaṃ tutthamebhiḥ samaṃ bhavet // Rrā_3,13.53 // / stanyena mardayetsarvaṃ chidramūṣāṃ vilepayet /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27817905 (0.053):
anena siddhakalkena $ mūṣālepaṃ tu kārayet & / andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ % vajraṃ tu mriyate kṣaṇāt // Ras_6.88 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11791271 (0.053):
anena siddhakalkena mūṣālepaṃ tu kārayet / / andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ vajraṃ tu mriyate kṣaṇāt // Ras_6.88 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26574785 (0.061):
gojihvā saindhavaṃ guñjā hy ārdrakaṃ ca samaṃ samam // Rrā_2,3.2 // / piṣṭvā tena praleptavyā mūṣā sarvāṅgulāvadhi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21336615 (0.061):
karpūraṃ mākṣikaṃ tulyaṃ snuhyarkakṣīramarditam / / mūṣālepamanenaiva kṛtvā kuryādbiḍena ca // Āk_1,4.420 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605179 (0.062):
viṣaṃ chuchundarīmāṃsaṃ ṭaṃkaṇaṃ samapeṣitam / / mūṣālepamanenaiva kṛtvā tatra vinikṣipet /
mūṣālepo bhavedeṣa vajrahāṭakamelanaḥ // Āk_1,4.226 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26595110 (0.060):
mūṣālepaḥ prakartavyaḥ chāyāśuṣkaṃ tu kārayet /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27899738 (0.062):
mūṣālepaṃ tu kārayet Ras_4.47b / mūṣālepaṃ tu kārayet Ras_6.88b
vajraṃ bhasmībhavedyaistairmūṣāmantarvilepayet /
dhamettīvrāgninā hemavajramelāpanaṃ bhavet // Āk_1,4.227 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21401032 (0.057):
vajraṃ nirudhya mūṣāṃ tu śuṣkāṃ tīvrāgninā dhamet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335089 (0.057):
cūrṇitān liptamūṣāyāṃ kṣiptvā tīvrāgninā dhamet / / tatkhoṭaṃ cūrṇayed amlair mardayet puṭayediti // Āk_1,4.308 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26588432 (0.059):
vajraṃ nirudhya mūṣāṃ tāṃ śuṣkāṃ tīvrāgninā dhamet // Rrā_3,3.41 //
/ athāto melanaṃ vakṣye vajrahemnoḥ sureśvari /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333846 (0.025):
/ athāto vajrakanakadvandvamelāpralepanam // Āk_1,4.218 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19731971 (0.053):
02,010.016b*0115_01 mudgaś camūhilaḥ puṣpo hemanetrapraṇālukaḥ / 02,010.016c aṅgacūḍaḥ śikhāvarto hemanetro vibhīṣaṇaḥ
svarṇaṃ dvādaśabhāgaṃ syāttadardhaṃ śuddhapāradam // Āk_1,4.228 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21337276 (0.0):
sāraṇā yogyabījāni divyāni ca surārcite // Āk_1,4.470 // / svarṇaṃ dvādaśabhāgaṃ syāt tadardhaṃ śuddhapāradam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3962685 (0.043):
tribhāgaṃ tālakaṃ vidyād ekabhāgaṃ tu pāradam / / tadardhaṃ gandhakaṃ caiva tadardhaṃ tu manaḥśilā // VRrs_12.98 //
rasendrārdhaṃ nāgabhasma nāgārdhaṃ mṛtavajrakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21337278 (0.0):
svarṇaṃ dvādaśabhāgaṃ syāt tadardhaṃ śuddhapāradam / / rasendrārdhaṃ nāgabhasma caturbhāgaṃ mṛtaṃ pavim // Āk_1,4.471 //
etaccatuṣṭayaṃ cāmlairmardayettaptakhalvake // Āk_1,4.229 // / uddhṛtya dvandvamelāpe mūṣāyāṃ rodhayeddhamet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21337293 (0.0):
rasendrārdhaṃ nāgabhasma caturbhāgaṃ mṛtaṃ pavim // Āk_1,4.471 // / etaccatuṣṭayaṃ cāmlairmardayettaptakhalvake / / uddhṛtya dvandvamelāpamūṣāyāṃ rodhayeddhamet // Āk_1,4.472 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600171 (0.055):
catuḥṣaṣṭiguṇaṃ sūtaṃ bhāgaikaṃ mṛtavajrakam / / mardayedamlavargeṇa taptakhalve dinatrayam // Rrā_3,9.93 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26575193 (0.059):
ruddhvā gajapuṭe pacyāt samuddhṛtyātha lepayet / / ruddhvā mūṣāyāṃ dhamedgāḍhaṃ guṭikā vajrakhecarī // Rrā_2,3.33 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605199 (0.059):
tena praliptāyāṃ dvaṃdvaṃ kṣiptvā dhameddhaṭhāt / / milatyeva na saṃdehastattanmārakavāpanāt // Rrā_3,13.90 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606233 (0.060):
dvandvamelāpaliptāyāṃ mūṣāyāmandhitaṃ dhamet / / samuddhṛtya tu tatkhoṭaṃ mūṣāyāṃ prakaṭaṃ dhamet // Rrā_3,14.54 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596202 (0.064):
golakasya caturbhāgā bhāgaikaṃ mṛtavajrakam / / mardayettaptakhalve tu dinaikaṃ kanyakādravaiḥ // Rrā_3,7.93 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26597656 (0.064):
golakasya caturbhāgā bhāgaikaṃ mṛtavajrakam / / mardayettaptakhalve tu dinaikaṃ kanyakādravaiḥ // Rrā_3,8.68 //
haṭhāttacca milatyetannātra kāryā vicāraṇā // Āk_1,4.230 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334059 (0.0):
pakṣaṃ nyaseddhānyarāśau taduddhṛtya punaḥ punaḥ // Āk_1,4.233 // / dhameddhaṭhānmilatyeva nātra kāryā vicāraṇā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21337293 (0.020):
uddhṛtya dvandvamelāpamūṣāyāṃ rodhayeddhamet // Āk_1,4.472 // / haṭhāttacca milatyeva vajrabījam idaṃ priye /
/ bhāvayecchārivākṣīre mṛtaṃ vajraṃ dinaṃ tataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21337307 (0.0):
bhāvayecchāribākṣīrair mṛtaṃ vajraṃ dinaṃ tataḥ // Āk_1,4.473 // / mardayed golakaṃ kṛtvā śoṣayeccaikabhāgakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334059 (0.038):
dhameddhaṭhānmilatyeva nātra kāryā vicāraṇā / /
mardayedgolakaṃ kṛtvā śeṣayeccaikabhāgakam // Āk_1,4.231 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21337312 (5.960):
bhāvayecchāribākṣīrair mṛtaṃ vajraṃ dinaṃ tataḥ // Āk_1,4.473 // / mardayed golakaṃ kṛtvā śoṣayeccaikabhāgakam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26576126 (0.048):
mardayed dinamekaṃ tu kṛtvā taṃ golakaṃ punaḥ /
tribhāgaṃ rasarājaṃ ca caturbhāgaṃ suvarṇakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21337320 (0.0):
mardayed golakaṃ kṛtvā śoṣayeccaikabhāgakam / / tribhāgaṃ rasarājaṃ ca caturbhāgaṃ suvarṇakam // Āk_1,4.474 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21398727 (0.062):
siddhābhraṃ daśabhāgaṃ syācchuddhabhāgaṃ tribhāgakam // Āk_2,7.51 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596637 (0.063):
tatkhoṭaṃ bhāgamekaṃ tu tribhāgaṃ drutasūtakam // Rrā_3,7.124 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21354914 (0.064):
ekaṃ harītakībhāgaṃ dvibhāgaṃ ca vibhītakam / / caturbhāgaṃ tathā dhātrī sarvamekatra cūrṇayet // Āk_1,15.163 //
amlena mardayetpiṣṭiṃ kṛtvā tadgolakam // Āk_1,4.232 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21337323 (0.0):
tribhāgaṃ rasarājaṃ ca caturbhāgaṃ suvarṇakam // Āk_1,4.474 // / amlena mardayet piṣṭiṃ kṛtvā tadvajragolakam /
Camunda (Kayastha [= Kayasthacamunda], or Canda; around 1490 CE): Rasasamketakalika [=Rasasanketakalika] (rassanku.htm.txt) 15586131 (0.049):
suvarṇe galite nāgaṃ prakṣipet ṣoḍaśāṃśakam // Rsk_2.6 // / amlena mardayitvā tu kṛtvā tasya ca golakam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26609304 (0.051):
guhyasūtaṃ suvarṇaṃ ca tulyamamlena mardayet / / yāvad golaṃ tu taṃ kṛtvā sāraṇāyāṃ tu madhyataḥ // Rrā_3,16.28 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26569050 (0.060):
athavā māritaṃ tāmramamlenaikena mardayet // Rrā_1,8.69 // / tadgolaṃ sūraṇasyāntar urdhvāruddhvā tu lepayet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21394907 (0.061):
bhāgaikaṃ hemapatraṃ ca liptvā cāmlena mardayet / / tadgolaṃ pātanāyantre haṭhād yāmatrayaṃ pacet // Āk_2,2.42 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26568388 (0.062):
tribhāgaṃ sūtakaṃ kṣiptvā trayamamlena mardayet // Rrā_1,8.25 // / tadgolaṃ pātālayantre tadā yāmatrayaṃ pacet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21381207 (0.062):
dvau bhāgau drutasūtasya sarvamekatra mardayet // Āk_1,23.685 // / taptakhalve tu saṃmardya golakaṃ bhavati kṣaṇāt /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26597646 (0.063):
tulyāṃśamaṃdhamūṣāyāṃ dhmāte khoṭaṃ vicūrṇayet / / drutasūtena saṃmardyaṃ yāvadamlena golakam // Rrā_3,8.67 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26594955 (0.063):
mardyaṃ yāmatrayaṃ khalve chāyāśuṣkaṃ tu golakam // Rrā_3,7.8 // / kṛtvātha bandhayedvastre gandhataile dinaṃ pacet /
tatpiṣṭvā veṣṭayettacca bhūrjapatreṇa veṣṭayet / / pakṣaṃ nyaseddhānyarāśau taduddhṛtya punaḥ punaḥ // Āk_1,4.233 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21337337 (0.0):
amlena mardayet piṣṭiṃ kṛtvā tadvajragolakam / / tatpiṣṭyā veṣṭayet tacca bhūrjapatreṇa veṣṭayet // Āk_1,4.475 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21360825 (0.025):
tulonmitaṃ ca tanmūlaṃ cūrṇitaṃ sarṣapāyutam // Āk_1,15.601 // / dhānyarāśau nyaset pakṣam uddhṛtyonmitakarṣakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21356080 (0.053):
dhānyarāśau nyasenmāsam uddhṛtya ca tataḥ priye /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yraspriu.htm.txt) 21133944 (0.059):
bhūrjapatramabhiveṣṭya golake YRps_7.60c / bhūrjapatreṇa veṣṭayet YRps_1.33d
dhameddhaṭhānmilatyeva nātra kāryā vicāraṇā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334013 (0.0):
uddhṛtya dvandvamelāpe mūṣāyāṃ rodhayeddhamet / / haṭhāttacca milatyetannātra kāryā vicāraṇā // Āk_1,4.230 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21337338 (0.038):
pakṣaṃ nyased dhānyarāśau tad uddhṛtya punaḥ priye / / dhameddhaṭhānmilatyeva vajrabījam idaṃ bhavet // Āk_1,4.476 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605202 (0.049):
tena praliptāyāṃ dvaṃdvaṃ kṣiptvā dhameddhaṭhāt / / milatyeva na saṃdehastattanmārakavāpanāt // Rrā_3,13.90 //
/ vajraṃ ṣoḍaśabhāgena hemapatreṇa veṣṭayet // Āk_1,4.234 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21337351 (0.032):
vajraṣoḍaśabhāgena svarṇapatreṇa veṣṭayet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334013 (0.045):
haṭhāttacca milatyetannātra kāryā vicāraṇā // Āk_1,4.230 // /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599078 (0.060):
mṛtavajrasya bhāgaikaṃ svarṇapatreṇa veṣṭayet / / samyak ṣoḍaśabhāgena mūṣāyāṃ pūrvavatkṣipet // Rrā_3,9.16 //
tatkṣipelliptamūṣāyāṃ svarṇāṃśaṃ śvetakācajam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21337355 (0.0):
vajraṣoḍaśabhāgena svarṇapatreṇa veṣṭayet / / tatkṣiptvā liptamūṣāyāṃ svarṇāṃśaṃ śvetakācajam // Āk_1,4.477 //
cūrṇaṃ vā nṛkapālaṃ vā cūrṇaṃ kṛtvā vinikṣipet // Āk_1,4.235 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21337362 (0.0):
tatkṣiptvā liptamūṣāyāṃ svarṇāṃśaṃ śvetakācajam // Āk_1,4.477 // / cūrṇaṃ vā nṛkapālaṃ vā cūrṇaṃ kṛtvā vinikṣipet /
nirudhya ca dhamettīvramevaṃ kuryātpunaḥ punaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21337367 (0.0):
cūrṇaṃ vā nṛkapālaṃ vā cūrṇaṃ kṛtvā vinikṣipet / / nirudhya ca dhamet tīvram evaṃ kuryāt punaḥ punaḥ // Āk_1,4.478 //
kṣiptvā kṣiptvā śvetakācaṃ nṛkapālamathāpi vā // Āk_1,4.236 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21337374 (0.0):
nirudhya ca dhamet tīvram evaṃ kuryāt punaḥ punaḥ // Āk_1,4.478 // / kṣiptvā kṣiptvā śvetakācaṃ nṛkapālamathāpi vā /
saptadhaivaṃ milatyeva punarevaṃ vidhīyate / / asya hemnaḥ ṣoḍaśāṃśaṃ mṛtaṃ vajraṃ vinikṣipet // Āk_1,4.237 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21337375 (0.044):
kṣiptvā kṣiptvā śvetakācaṃ nṛkapālamathāpi vā / / saptadhaivaṃ milatyeva vajrabījamidaṃ bhavet // Āk_1,4.479 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26574120 (0.054):
tato jāryaṃ mṛtaṃ vajraṃ ṣoḍaśāṃśaṃ ca hemavat /
pūrvavalliptamūṣāyāṃ kācaṃ vā nṛkapālakam / / kṣiptvā kṣiptvā dhamettīvraṃ saptavāraṃ milatyalam // Āk_1,4.238 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599105 (0.051):
samuddhṛtya punardeyaṃ kācaṃ vā nṛkapālakam / / liptvā mūṣāṃ dhamettadevaṃ mūṣāsu saptasu // Rrā_3,9.18 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21337371 (0.058):
kṣiptvā kṣiptvā śvetakācaṃ nṛkapālamathāpi vā /
evaṃ tṛtīyavāraṃ ca kuryādevaṃ caturthakam / /
athāto dvaṃdvitānāṃ ca pravakṣyāmyabhiṣecanam // Āk_1,4.239 // / kāsīsaṃ pañcalavaṇaṃ mākṣīkaṃ gandhakaṃ tathā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332759 (0.019):
pātre tu kāsīsaṃ kāṃkṣī mākṣīkagandhakam // Āk_1,4.133 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26595422 (0.054):
ārdrakaṃ mūlakaṃ śuṇṭhī laśunaṃ hiṅgumākṣikam // Rrā_3,7.39 // / trikṣāraṃ pañcalavaṇaṃ kāṅkṣī kāsīsagandhakam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26601820 (0.057):
tadā kāsīsaṃ saurāṣṭrī kṣāratrayaṃ kaṭutrayam // Rrā_3,10.74 // / gaṃdhakaṃ paṃcalavaṇaṃ navasāraṃ ca hiṃgulam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335389 (0.059):
<1. vaḍavānalaviḍaḥ> / sauvīraṃ gandhakaṃ kāṃkṣī kāsīsaṃ vyoṣasaindhavam // Āk_1,4.329 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27163682 (0.062):
kiṃviśiṣṭair biḍaiḥ sauvarcalakaṭukatrayakāṃkṣīkāsīsagandhakaiḥ / sauvarcalaṃ rucakaṃ kaṭutrayaṃ śuṇṭhīmaricapippalyātmakaṃ kākṣī saurāṣṭrī
kāṃkṣī kṣāratrayaṃ tulyamāranālena mardayet // Āk_1,4.240 // / tatkalkam ātape tāmrapātre saṃsthāpayettryaham /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332759 (0.039):
pātre tu kāsīsaṃ kāṃkṣī mākṣīkagandhakam // Āk_1,4.133 // / kṣāratrayaṃ pañcaloṇam amlayuktaṃ kṣaṇaṃ kṣipet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334826 (0.057):
tatastaṃ cūrṇayettāpyaṃ tulyamamlena mardayet // Āk_1,4.288 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3966542 (0.059):
mṛtasūtārkahemābhratīkṣṇamuṇḍaṃ sagandhakam / / maṇḍūraṃ mākṣikaṃ tulyaṃ mardyaṃ kanyādravairdinam // VRrs_15.9 //
tasminkṣipeddrutaṃ nāgaṃśatadhā taddrutaṃ drutam // Āk_1,4.241 //
tāmrapātrasthasauvīrair bhāvayecchatavārakam /
dvaṃdvitaṃ taccaretsūto yat kiṃcij jāraṇārhakam // Āk_1,4.242 //
rūpyakarmaṇi vaṅgaṃ syānnāgaṃ syāddhemakarmaṇi /
/ athātaḥ sampravakṣyāmi pakvabījaṃ surārcite // Āk_1,4.243 //
/ suvarṇe vidrute tulyaṃ nāgābhraṃ dvaṃdvitaṃ priye /
vāhayeddvādaśaguṇaṃ svarṇaśeṣaṃ yathā dhamet // Āk_1,4.244 // / pakvabījam idaṃ khyātaṃ jārayetpārade kramāt /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334211 (0.029):
pītābhrasatvaṃ svarṇaṃ ca samāṃśaṃ dvaṃdvitaṃ dhamet // Āk_1,4.245 // / vāhayed dvādaśaguṇaṃ svarṇaśeṣaṃ yathā dhamet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600782 (0.040):
pakvabījamidaṃ khyātaṃ svarṇaśeṣaṃ samāharet // Rrā_3,10.3 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334996 (0.062):
tārabījamidaṃ khyātaṃ pārade tacca jārayet / /
/ pītābhrasatvaṃ svarṇaṃ ca samāṃśaṃ dvaṃdvitaṃ dhamet // Āk_1,4.245 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21337080 (0.035):
ghanasattvam ahiṃ svarṇaṃ samāṃśaṃ dvaṃdvitaṃ dhamet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600812 (0.042):
svarṇaṃ pītābhrasattvaṃ ca tulyāṃśaṃ dvaṃdvitaṃ dhamet /
vāhayed dvādaśaguṇaṃ svarṇaśeṣaṃ yathā dhamet / / punaḥ pītābhrasatvaṃ ca vaheddaśaguṇaṃ śanaiḥ // Āk_1,4.246 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334190 (0.029):
suvarṇe vidrute tulyaṃ nāgābhraṃ dvaṃdvitaṃ priye / / vāhayeddvādaśaguṇaṃ svarṇaśeṣaṃ yathā dhamet // Āk_1,4.244 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600866 (0.061):
evaṃ pañcapuṭaiḥ pakvaṃ drute svarṇe tu vāhayet / / dhameddaśaguṇaṃ yāvat tāvat syāt pakvabījakam // Rrā_3,10.8 //
svarṇaśeṣaṃ bhaved yāvat pakvabījam idaṃ bhavet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334720 (0.029):
taccūrṇaṃ vāhayetsvarṇe vidrute ṣaḍguṇaṃ śanaiḥ / / svarṇaśeṣaṃ bhaved yāvat tāvat syāt svarṇabījakam // Āk_1,4.281 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606386 (0.037):
etadvāhyaṃ drute svarṇe yāvaddaśaguṇaṃ śanaiḥ / / svarṇaśeṣaṃ samādāya syādidaṃ svarṇabījakam // Rrā_3,14.64 //
/ nāgārkavyomarasakaṃ catustrirdvyekabhāgikam // Āk_1,4.247 //
cūrṇayelliptamūṣāyām andhayecca dhameddṛḍham / / mākṣikeṇa ca tatkhoṭaṃ saṃpeṣyāmlaiḥ puṭe pacet // Āk_1,4.248 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26567106 (0.029):
evaṃ kārpāsatoyena sthāpyaṃ peṣyaṃ puṭe pacet // Rrā_1,6.37 // / tato'mlaiścaiva kārpāsair gavāṃ kṣīraiḥ punaḥ punaḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26607136 (0.042):
saindhavena samaṃ tāpyamamlairmardyaṃ puṭe pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600857 (0.044):
tatkhoṭaṃ mākṣikaṃ tuttham amlaiḥ piṣṭvā puṭe pacet // Rrā_3,10.7 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26574337 (0.048):
taṃ kandaṃ vajramūṣāyāṃ ruddhvā laghupuṭe pacet // Rrā_2,2.112 // / punarmardyaṃ punaḥ pācyamityevaṃ saptadhā kramāt /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26581133 (0.048):
dinaikaṃ pūrvajair drāvaistadvadruddhvā puṭe pacet // Rrā_2,6.18 // / punarmardyaṃ punaḥ pācyamevamaṣṭapuṭaiḥ pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26598209 (0.049):
mūṣāyāṃ dvaṃdvaliptāyāṃ sarvacūrṇaṃ dṛḍhaṃ dhamet / / tatkhoṭaṃ samatāreṇa drāvitaṃ tāratāṃ vrajet // Rrā_3,8.104 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26569212 (0.050):
jambīrairāranālairvā piṣṭvā ruddhvā puṭe pacet // Rrā_1,8.79 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334823 (0.050):
cūrṇayelliptamūṣāyāṃ kṣiptvā ruddhvā dhameddṛḍham /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599296 (0.051):
pūrvavad gaṃdhakāmlena mardyaṃ ruddhvā puṭe pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26568551 (0.051):
liptvā tārasya patrāṇi ruddhvā saptapuṭe pacet // Rrā_1,8.36 // / dravaiḥ punaḥ punaḥ piṣṭvā mriyate nātra saṃśayaḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26609982 (0.053):
anena svarṇapatrāṇi praliptāni puṭe pacet / / samuddhṛtya punarmardyamamlavargeṇa saṃyutam // Rrā_3,16.76 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606753 (0.054):
mūṣāyāṃ dvaṃdvaliptāyāṃ tatkhoṭaṃ suvicūrṇayet // Rrā_3,14.89 // / amlairmardyaṃ puṭe pacyādityevaṃ paṃcadhā puṭet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600912 (0.054):
etaiḥ samaṃ nāgacūrṇaṃ mardyaṃ ruddhvā puṭe pacet / / punarmardyaṃ punaḥ pācyaṃ yāvadvārāṃścaturdaśa // Rrā_3,10.11 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21397851 (0.055):
jambīrair āranālair vā piṣṭvā ruddhvā puṭe pacet / / svāṅgaśītaṃ punaḥ piṣṭvā viṃśatyaṃśe śilāmlake // Āk_2,6.27 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600250 (0.055):
mardayedamlavargeṇa tadvadruddhvā puṭe pacet /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3936219 (0.056):
jambīrair āranālairvā piṣṭvā ruddhvā puṭe pacet // VRrs_5.181 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334830 (0.056):
tatastaṃ cūrṇayettāpyaṃ tulyamamlena mardayet // Āk_1,4.288 // / tad ruddhvā saṃpuṭe pacyātpuṭe taccūrṇayetpunaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21391701 (0.057):
vākucyā sūraṇairnālyā dinaṃ piṣṭvā puṭe pacet // Āk_2,1.171 // / dravaiḥ punaḥ punaḥ piṣṭvā dinānteṣu puṭe pacet // Āk_2,1.172 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26594618 (0.057):
kapotākhye puṭe pacyātpunarmardyaṃ punaḥ pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26577144 (0.058):
tīkṣṇaṃ sauvīracūrṇaṃ ca tulyaṃ ruddhvā dhamed dṛḍham // Rrā_2,3.170 // / tatkhoṭaṃ sūkṣmacūrṇaṃ tu drutasūtasamaṃ bhavet /
punastatsamamākṣīkamamlaiḥ piṣṭvā puṭe pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600849 (0.033):
tatkhoṭaṃ mākṣikaṃ tuttham amlaiḥ piṣṭvā puṭe pacet // Rrā_3,10.7 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335211 (0.040):
tatastaccūrṇayedamlaiḥ piṣṭvā ruddhvā puṭetpacet // Āk_1,4.316 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26607134 (0.043):
saindhavena samaṃ tāpyamamlairmardyaṃ puṭe pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600858 (0.046):
tatkhoṭaṃ mākṣikaṃ tuttham amlaiḥ piṣṭvā puṭe pacet // Rrā_3,10.7 // / samuddhṛtya punaścāmlairmardyaṃ ruddhvā puṭe pacet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21397853 (0.048):
jambīrair āranālair vā piṣṭvā ruddhvā puṭe pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26569212 (0.048):
jambīrairāranālairvā piṣṭvā ruddhvā puṭe pacet // Rrā_1,8.79 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3936219 (0.048):
jambīrair āranālairvā piṣṭvā ruddhvā puṭe pacet // VRrs_5.181 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26567106 (0.051):
evaṃ kārpāsatoyena sthāpyaṃ peṣyaṃ puṭe pacet // Rrā_1,6.37 // / tato'mlaiścaiva kārpāsair gavāṃ kṣīraiḥ punaḥ punaḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606595 (0.055):
ruddhvā laghupuṭe pacyādevaṃ pañcapuṭaiḥ pacet // Rrā_3,14.78 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21396808 (0.055):
tatpiṇḍaṃ triphalātoyaiḥ piṣṭvā ruddhvā puṭe pacet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21391701 (0.055):
vākucyā sūraṇairnālyā dinaṃ piṣṭvā puṭe pacet // Āk_2,1.171 // / dravaiḥ punaḥ punaḥ piṣṭvā dinānteṣu puṭe pacet // Āk_2,1.172 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26590860 (0.058):
anena nāgacūrṇaṃ tu mardyaṃ mardyaṃ puṭe pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606910 (0.060):
pādāṃśaṃ tālakaṃ dattvā amlaiḥ piṣṭvā nirudhya ca // Rrā_3,14.100 // / pacetpañcapuṭairevaṃ tāre vāhyaṃ dviṣaḍguṇam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600909 (0.060):
etaiḥ samaṃ nāgacūrṇaṃ mardyaṃ ruddhvā puṭe pacet / / punarmardyaṃ punaḥ pācyaṃ yāvadvārāṃścaturdaśa // Rrā_3,10.11 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26568415 (0.062):
liptvā svarṇasya patrāṇi ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_1,8.27 // / taiḥ dravaiśca punaḥ piṣṭvā mriyate saptadhā puṭe /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3934830 (0.063):
piṣṭvā ruddhvā pacellohaṃ taddravaiḥ pācayetpunaḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599296 (0.064):
pūrvavad gaṃdhakāmlena mardyaṃ ruddhvā puṭe pacet /
evaṃ pañcapuṭaṃ dattvā taddrute hemni vāhayet // Āk_1,4.249 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600865 (0.040):
evaṃ pañcapuṭaiḥ pakvaṃ drute svarṇe tu vāhayet / / dhameddaśaguṇaṃ yāvat tāvat syāt pakvabījakam // Rrā_3,10.8 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334498 (0.045):
taccūrṇayed dvitripuṭaiḥ pañcabhir māritaṃ bhavet // Āk_1,4.265 // / tadvāhayeddaśaguṇaṃ drute hemni dhaman dhaman /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21336909 (0.057):
taccaturthāṃśakaṃ gandhaṃ dattvā piṣṭvā puṭe pacet // Āk_1,4.443 // / evaṃ dvisaptavāreṇa nāgaṃ syādraktavarṇakam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606878 (0.063):
taccūrṇaṃ vāhayettāre yāvaddaśaguṇaṃ dhamet // Rrā_3,14.98 //
dhameddaśaguṇaṃ yāvat tāvat syāt pakvabījakam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600870 (0.0):
evaṃ pañcapuṭaiḥ pakvaṃ drute svarṇe tu vāhayet / / dhameddaśaguṇaṃ yāvat tāvat syāt pakvabījakam // Rrā_3,10.8 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334498 (0.038):
taccūrṇayed dvitripuṭaiḥ pañcabhir māritaṃ bhavet // Āk_1,4.265 // / tadvāhayeddaśaguṇaṃ drute hemni dhaman dhaman /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606878 (0.050):
taccūrṇaṃ vāhayettāre yāvaddaśaguṇaṃ dhamet // Rrā_3,14.98 //
/ athātaḥ sampravakṣyāmi caturbījaṃ varānane // Āk_1,4.250 //
hematārāhikuṭilabījānyetāni tattvataḥ /
hemabījaṃ nāgabījaṃ śasyate hemakarmaṇi // Āk_1,4.251 //
tārabījaṃ vaṅgabījaṃ kathite rūpyakarmaṇi /
hemabījaṃ tārabījaṃ bhavetāṃ ca rasāyane // Āk_1,4.252 //
nāgabījaṃ vaṅgabījaṃ na rasāyanakarmaṇi /
catvāryetāni bījāni bhaveyū rogaśāntaye // Āk_1,4.253 // / anyathā naiva yojyāni bījānyetāni śāmbhavi /
gandhakaṃ sasyakaṃ vāpi mākṣīkaṃ vātha tālakam // Āk_1,4.254 // / śilāṃ ca vimalāṃ vāpi vaikrāntaṃ vāñjanaṃ ca vā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3965008 (0.035):
tālakaṃ gandhakaṃ tutthaṃ mākṣikaṃ rasakaṃ śilām // VRrs_14.2 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26589220 (0.050):
vaikrāṃtaṃ sasyakaṃ tālaṃ kāntapāṣāṇam añjanam // Rrā_3,3.95 // / vimalāṃ ca śilāṃ tutthamanyānuparasāṃstathā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21341444 (0.058):
caturvarṇābhrakaṃ tāpyaṃ daradaṃ tālakaṃ śilām // Āk_1,7.57 //
kharparaṃ vā kāntamukhaṃ vā cūrṇayitvā samāṃśakam // Āk_1,4.255 //
śatavārāndrute hemni vāhayecca punaḥ punaḥ /
sūtahiṃgulakaṃkuṣṭhalohaparpaṭikābhrakam // Āk_1,4.256 //
mṛtārkamākṣīkaśilāvimalāṃśca samāṃśakān /
etānnāgakalābhāgān snuhyarkapayasā priye // Āk_1,4.257 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26604475 (0.058):
śvetābhrabaṃgayoścūrṇaṃ pratibhāgaṃ vimiśrayet // Rrā_3,13.42 // / sarvaṃ snuhyarkapayasā mardayeddivasatrayam /
mardayettena patrāṇi śuddhanāgasya lepayet / / puṭeddvātriṃśatipuṭe nāgo bhasmati tadvahet // Āk_1,4.258 //
samaṃ samaṃ ca śatadhā vidrute pūrvavāhite / / suvarṇe ca tathā hemaśeṣaṃ tāvaddhameddṛḍham // Āk_1,4.259 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334427 (0.032):
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334447 (0.032):
/ athavā mārayettīkṣṇaṃ tīkṣṇatulyaṃ ca hiṃgulam // Āk_1,4.262 //
athavā bhasmayedvaṅgaṃ tālaśaṅkhābhrapāradaiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334428 (0.058):
/ athavā mārayecchulbamūrdhvādho gandhakaṃ samam // Āk_1,4.261 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334447 (0.058):
/ athavā mārayettīkṣṇaṃ tīkṣṇatulyaṃ ca hiṃgulam // Āk_1,4.262 //
ciñcākṣāraistrapusamaiḥ snuhyarkakṣīramarditaiḥ // Āk_1,4.260 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821428 (0.041):
rasatālakaśaṅkhābhra- $ ciñcākṣāraistathā trapuḥ &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794794 (0.041):
rasatālakaśaṅkhābhra- ciñcākṣāraistathā trapuḥ /
puṭet ṣoḍaśabhistacca śatadhā hemni vāhayet / /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334402 (0.032):
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334448 (0.055):
/ athavā mārayettīkṣṇaṃ tīkṣṇatulyaṃ ca hiṃgulam // Āk_1,4.262 //
athavā mārayecchulbamūrdhvādho gandhakaṃ samam // Āk_1,4.261 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334402 (0.062):
/ athavā bhasmayedvaṅgaṃ tālaśaṅkhābhrapāradaiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21374681 (0.064):
kṛtvā tāṃ piṣṭikāṃ kṣiptvā piṣṭyūrdhvādhaśca gandhakam / / sarvatulyaṃ kṣipet sandhiṃ ruddhvāmlalavaṇaiḥ sudhīḥ // Āk_1,23.184 //
kṣiptvā puṭed aṣṭavāraṃ tattāmraṃ hemni vāhayet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334402 (0.032):
/ athavā bhasmayedvaṅgaṃ tālaśaṅkhābhrapāradaiḥ /
athavā mārayettīkṣṇaṃ tīkṣṇatulyaṃ ca hiṃgulam // Āk_1,4.262 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334427 (0.055):
/ athavā mārayecchulbamūrdhvādho gandhakaṃ samam // Āk_1,4.261 //
strīstanyair mardayitvā tu puṭedatha kalāṃśakam /
tīkṣṇasya hiṃgulaṃ dattvā mardayet puṭayet kramāt // Āk_1,4.263 //
evaṃ tat ṣoḍaśapuṭaiḥ tattīkṣṇaṃ hemni vāhayet / / śatadhā hema tadiśaṃ vidrute hemni vāhayet // Āk_1,4.264 //
<ṣaṣṭhaṃ hemabījam> / taddhemni dviguṇaṃ tāpyaṃ pūrṇitaṃ taddhameddṛḍham /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334825 (0.046):
cūrṇayelliptamūṣāyāṃ kṣiptvā ruddhvā dhameddṛḍham / / tatastaṃ cūrṇayettāpyaṃ tulyamamlena mardayet // Āk_1,4.288 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334582 (0.060):
abhrakāddviguṇaṃ dhautaṃ tāpyaṃ sarvaṃ dhameddhaṭhāt /
taccūrṇayed dvitripuṭaiḥ pañcabhir māritaṃ bhavet // Āk_1,4.265 //
tadvāhayeddaśaguṇaṃ drute hemni dhaman dhaman /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334264 (0.038):
evaṃ pañcapuṭaṃ dattvā taddrute hemni vāhayet // Āk_1,4.249 // / dhameddaśaguṇaṃ yāvat tāvat syāt pakvabījakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335142 (0.048):
taccūrṇaṃ vāhayettāre drute daśaguṇaṃ dhaman /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600865 (0.051):
evaṃ pañcapuṭaiḥ pakvaṃ drute svarṇe tu vāhayet / / dhameddaśaguṇaṃ yāvat tāvat syāt pakvabījakam // Rrā_3,10.8 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334743 (0.055):
yāvacchataguṇaṃ tāpyaṃ cūrṇaṃ kṣiptvā dhamandhaman // Āk_1,4.282 // / tadvāhayeddhameddhemni kramād dvātriṃśataṃ guṇam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26601166 (0.059):
evaṃ pañcapuṭaiḥ pakvaṃ tatastāre tu vāhayet / / dhamandaśaguṇaṃ yāvattattāraṃ tārabījakam // Rrā_3,10.29 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606809 (0.060):
dviraṣṭaguṇitaṃ tāre vāhayettaṃ dhaman dhaman // Rrā_3,14.93 //
tadeva jāyate divyaṃ sarvasiddhipradāyakam // Āk_1,4.266 // / hemabījamidaṃ khyātaṃ hitaṃ syādrasajāraṇe /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334567 (0.0):
vāhayenmākṣikaṃ tadvaddhamet svarṇāvaśeṣakam // Āk_1,4.270 // / hemabījamidaṃ khyātaṃ hitaṃ syādrasajāraṇe /
/ sasyakābhrakavaikrāṃtasatvaṃ svarṇamahiṃ ravim // Āk_1,4.267 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334569 (0.019):
hemabījamidaṃ khyātaṃ hitaṃ syādrasajāraṇe / /
tīkṣṇaṃ ca cūrṇayelliptamūṣāyāṃ cāndhritaṃ dhamet / / punaḥ prakaṭamūṣāyāṃ dhamettasmindrute sati // Āk_1,4.268 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606309 (0.051):
evaṃ pañcapuṭaiḥ pakvaṃ drute svarṇe ca vāhayet / / dhametprakaṭamūṣāyāṃ yāvaddaśaguṇaṃ śanaiḥ // Rrā_3,14.59 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606240 (0.059):
samuddhṛtya tu tatkhoṭaṃ mūṣāyāṃ prakaṭaṃ dhamet // Rrā_3,14.54 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21336507 (0.061):
taddvayaṃ liptamūṣāyām andhrayitvā dhameddṛḍham // Āk_1,4.411 // / taccūrṇam abhiṣiktaṃ ca rasagarbhe dravatyalam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334618 (0.063):
yāvaddaśaguṇaṃ tāvanmūṣāyāṃ prakaṭe dhamet // Āk_1,4.274 // / tatastasmin śuddhatāpyaṃ kṣiptvā kṣiptvā dhameddhamet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26612561 (0.063):
dvaṃdvamelāpaliptāyāṃ mūṣāyāṃ cāndhitaṃ dhamet / / ekībhūte samuddhṛtya mūṣāyāṃ prakaṭaṃ dhamet // Rrā_3,18.100 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605783 (0.064):
samuddhṛtya punardhāmyaṃ mūṣāyāṃ prakaṭaṃ dhamet // Rrā_3,14.22 //
mākṣikaṃ nikṣipet kiṃcit kiṃcid dattvā punaḥ punaḥ /
yāvatsvarṇāvaśeṣaṃ syāt tatastasmin vinikṣipet // Āk_1,4.269 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21346727 (0.037):
tasmindrute siddhacūrṇaṃ svarṇāddaśaguṇaṃ kṣipet // Āk_1,10.38 // / yāvatsvarṇāvaśeṣaṃ syāttāvaddrāvyaṃ śanaiḥ śanaiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21347037 (0.044):
vajrahemāvaśeṣaṃ tu yāvatsyāt tata uddharet // Āk_1,10.62 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606252 (0.056):
vāpo mākṣikacūrṇena datte deyaḥ śanaiḥ śanaiḥ / / yāvatsvarṇāvaśeṣaṃ syād arkāyāṃ dāpayetpunaḥ // Rrā_3,14.55 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605794 (0.057):
mākṣikāddhautasattvaṃ ca stokaṃ stokaṃ vinikṣipet / / svarṇaśeṣaṃ bhavedyāvattāvatpācyaṃ ca tatpunaḥ // Rrā_3,14.23 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334651 (0.057):
etaddrute vaheddhemni yāvaddaśaguṇaṃ bhavet // Āk_1,4.276 // / tāvatsvarṇāvaśeṣaṃ syātsvarṇabījamidaṃ priye /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334627 (0.061):
tatastasmin śuddhatāpyaṃ kṣiptvā kṣiptvā dhameddhamet / / yāvatsvarṇāvaśeṣaṃ syātsvarṇabījamidaṃ priye // Āk_1,4.275 //
svarṇaṃ nāgaṃ raviṃ tīkṣṇaṃ pūrvavacca dhametkramāt /
vāhayenmākṣikaṃ tadvaddhamet svarṇāvaśeṣakam // Āk_1,4.270 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334692 (0.043):
dhametsvarṇāvaśeṣaṃ syāddhemabījamidaṃ priye // Āk_1,4.279 //
hemabījamidaṃ khyātaṃ hitaṃ syādrasajāraṇe /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334513 (0.0):
tadeva jāyate divyaṃ sarvasiddhipradāyakam // Āk_1,4.266 // / hemabījamidaṃ khyātaṃ hitaṃ syādrasajāraṇe /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334692 (0.059):
dhametsvarṇāvaśeṣaṃ syāddhemabījamidaṃ priye // Āk_1,4.279 //
/ samāṃśaṃ cūrṇayedabhraṃ satvaṃ tāmramayaṃ śubham // Āk_1,4.271 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334515 (0.019):
hemabījamidaṃ khyātaṃ hitaṃ syādrasajāraṇe / /
abhrakāddviguṇaṃ dhautaṃ tāpyaṃ sarvaṃ dhameddhaṭhāt /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334485 (0.060):
taddhemni dviguṇaṃ tāpyaṃ pūrṇitaṃ taddhameddṛḍham /
mūṣāyāṃ dvandvaliptāyāṃ tatkhoṭaṃ cūrṇayettataḥ // Āk_1,4.272 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334674 (0.0):
mṛtatārārkatīkṣṇāyaḥ samaṃ sarvaṃ dhameddṛḍham // Āk_1,4.277 // / mūṣāyāṃ dvandvaliptāyāṃ tatkhoṭaṃ cūrṇayettataḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606749 (0.030):
vimalā tālakaṃ tīkṣṇaṃ bhāgavṛddhyā vicūrṇayet / / mūṣāyāṃ dvaṃdvaliptāyāṃ tatkhoṭaṃ suvicūrṇayet // Rrā_3,14.89 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334711 (0.036):
mūṣāyāṃ dvandvaliptāyāṃ sarvaṃ dhmātaṃ vicūrṇayet // Āk_1,4.280 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599009 (0.036):
taptakhalve tu tatkalkaṃ samuddhṛtya nirodhayet // Rrā_3,9.10 // / mūṣāyāṃ dvandvaliptāyāṃ haṭhāddhmāte milatyalam // Rrā_3,9.11 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605949 (0.044):
āvartya dvaṃdvaliptāyāṃ mūṣāyāmatha cūrṇayet // Rrā_3,14.34 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26610047 (0.049):
raktavaikrāṃtasatvaṃ tu saha hemnā tu cūrṇayet / / dvaṃdvamelāpaliptāyāṃ mūṣāyāṃ cāndhitaṃ dhamet // Rrā_3,16.81 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606866 (0.051):
cūrṇatulyaṃ baṃgacūrṇaṃ sarvamekatra taṃ dhamet / / dvaṃdvamelāpaliptāyāṃ jātaṃ khoṭaṃ vicūrṇayet // Rrā_3,14.97 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335013 (0.058):
dvandvamelopaliptāyāṃ dhamet tatkhoṭakaṃ bhavet / / tatkhoṭaṃ cūrṇayed amlair mardayet puṭayediti // Āk_1,4.302 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335093 (0.062):
cūrṇitān liptamūṣāyāṃ kṣiptvā tīvrāgninā dhamet / / tatkhoṭaṃ cūrṇayed amlair mardayet puṭayediti // Āk_1,4.308 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26576238 (0.062):
pūrvāṃśaṃ pāradaṃ dattvā haṃsapādyā dravaistryaham // Rrā_2,3.106 // / marditaṃ dvaṃdvaliptāyāṃ mūṣāyāṃ cāndhitaṃ dhamet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26601209 (0.062):
dhmātavyaṃ dvaṃdvaliptāyāṃ khoṭamamlena peṣitam // Rrā_3,10.31 //
mardyaṃ divyauṣadhirasaiḥ saṃpuṭe rodhayeddṛḍham /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26572919 (0.056):
tulyaṃ saptadinaṃ mardyaṃ divyauṣadhirasair dṛḍham / / ruddhvā taṃ tridinaṃ pacyād vālukāyantragaṃ punaḥ // Rrā_2,2.14 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21345585 (0.057):
etat sarvaṃ varākvāthamuṇḍībhṛṅgarasair dinam // Āk_1,9.148 // / mardayetsaṃpuṭe ruddhvā pacetkaukkuṭike puṭe /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334782 (0.063):
tatkhoṭaṃ cūrṇayettāpyaṃ tulyamamlairvimardayet / / tatkṣipetsaṃpuṭe ruddhvā puṭellaghupuṭe punaḥ // Āk_1,4.285 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332547 (0.063):
taddraveṇa ca dhānyābhraṃ mardayetsaṃpuṭe kṣipet / / ruddhvā pacetkapotākhye puṭe caivaṃ tu saptadhā // Āk_1,4.116 //
pacedgajapuṭe tadvaccūrṇayenmardayetpuṭet // Āk_1,4.273 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26572800 (0.048):
arkakṣīraiḥ punar mardyaṃ tadvad gajapuṭe pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26593128 (0.051):
vajrīkṣīraistu tatpiṇḍaṃ ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_3,6.7 // / punarmardyaṃ punaḥ pācyamevaṃ vārāṃścaturdaśa /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596282 (0.051):
mardayed gaṃdhakāmlena ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_3,7.98 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26597564 (0.051):
mardayed gaṃdhakāmlena ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_3,8.60 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26568415 (0.053):
liptvā svarṇasya patrāṇi ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_1,8.27 // / taiḥ dravaiśca punaḥ piṣṭvā mriyate saptadhā puṭe /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335135 (0.053):
tulyaṃ sarvasamaṃ vaṅgaṃ sarvaṃ mūṣāgataṃ dhamet / / cūrṇayenmardayedamlaiḥ puṭedevaṃ tu saptadhā // Āk_1,4.311 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600250 (0.054):
mardayedamlavargeṇa tadvadruddhvā puṭe pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26568894 (0.055):
ācchādya dhustūrapatre ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_1,8.59 // / svāṃgaśītaṃ tu taccūrṇaṃ bhasmībhavati niścitam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26589431 (0.056):
peṣayedyāmamātraṃ tu ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_3,3.109 // / svāṅgaśītaṃ punaḥ piṣṭvā viṃśatyaṃśaśilāyutam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600115 (0.056):
ruddhvā gajapuṭe pacyāt punarmardyaṃ ca pācayet // Rrā_3,9.89 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26589633 (0.058):
pūrvacūrṇena tulyāṃśamidamamlena mardayet // Rrā_3,3.123 // / ruddhvā gajapuṭe pacyāttaireva mardayetpuṭet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335015 (0.062):
tatkhoṭaṃ cūrṇayed amlair mardayet puṭayediti // Āk_1,4.302 // / pañcavāraṃ prakurvīta bhasma tajjāyate priye /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596340 (0.062):
mardayed gaṃdhakāmlena ruddhvā gajapuṭe pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26573161 (0.063):
liptvā viśoṣayet taṃ vai samyag gajapuṭe pacet // Rrā_2,2.30 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26568225 (0.063):
piṣṭvā lepyaṃ suvarṇapatraṃ ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_1,8.14 // / ādāya peṣayedamlair mṛnnāgaṃ cāṣṭamāṃśakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335209 (0.064):
tatastaccūrṇayedamlaiḥ piṣṭvā ruddhvā puṭetpacet // Āk_1,4.316 //
evaṃ pañcapuṭaiḥ pakvaṃ tadvahetkanake drute /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26589637 (0.040):
ruddhvā gajapuṭe pacyāttaireva mardayetpuṭet / / evaṃ saptapuṭaiḥ pakvaṃ tāraṃ bhasmatvamāpnuyāt // Rrā_3,3.124 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26601161 (0.054):
mardayedamlayogena ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_3,10.28 // / evaṃ pañcapuṭaiḥ pakvaṃ tatastāre tu vāhayet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606303 (0.054):
tatkhoṭaṃ sūkṣmacūrṇaṃ ca ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_3,14.58 // / evaṃ pañcapuṭaiḥ pakvaṃ drute svarṇe ca vāhayet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334646 (0.061):
etaddrute vaheddhemni yāvaddaśaguṇaṃ bhavet // Āk_1,4.276 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606657 (0.061):
tatsamaṃ tāpyacūrṇaṃ tu sarvamamlena mardayet / / ruddhvā pañcapuṭaiḥ pacyāt taccūrṇaṃ vāhayed drutam // Rrā_3,14.83 //
yāvaddaśaguṇaṃ tāvanmūṣāyāṃ prakaṭe dhamet // Āk_1,4.274 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334646 (0.048):
tīkṣṇārkanāgabhasmāni tāpyacūrṇaṃ samaṃ samam / / etaddrute vaheddhemni yāvaddaśaguṇaṃ bhavet // Āk_1,4.276 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606312 (0.052):
evaṃ pañcapuṭaiḥ pakvaṃ drute svarṇe ca vāhayet / / dhametprakaṭamūṣāyāṃ yāvaddaśaguṇaṃ śanaiḥ // Rrā_3,14.59 //
tatastasmin śuddhatāpyaṃ kṣiptvā kṣiptvā dhameddhamet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334821 (0.055):
bhāgaikamabhrasatvaṃ ca dvibhāgaṃ śuddhatāmrakam // Āk_1,4.287 // / cūrṇayelliptamūṣāyāṃ kṣiptvā ruddhvā dhameddṛḍham /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21340966 (0.062):
stanyena golake kṣiptvā mūṣāyāṃ nikṣipet tataḥ // Āk_1,7.21 // / dhameddṛḍhataraṃ pūrvaṃ paścādgajapuṭe pacet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334533 (0.063):
punaḥ prakaṭamūṣāyāṃ dhamettasmindrute sati // Āk_1,4.268 // / mākṣikaṃ nikṣipet kiṃcit kiṃcid dattvā punaḥ punaḥ /
yāvatsvarṇāvaśeṣaṃ syātsvarṇabījamidaṃ priye // Āk_1,4.275 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334653 (0.0):
etaddrute vaheddhemni yāvaddaśaguṇaṃ bhavet // Āk_1,4.276 // / tāvatsvarṇāvaśeṣaṃ syātsvarṇabījamidaṃ priye /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334695 (0.020):
dhametsvarṇāvaśeṣaṃ syāddhemabījamidaṃ priye // Āk_1,4.279 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334546 (0.061):
yāvatsvarṇāvaśeṣaṃ syāt tatastasmin vinikṣipet // Āk_1,4.269 // / svarṇaṃ nāgaṃ raviṃ tīkṣṇaṃ pūrvavacca dhametkramāt /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605804 (0.063):
pūrvavacca dhamettāvadyāvatsvarṇāvaśeṣitam / / tāpyasattvena tāmreṇa dvaṃdvamevaṃ punaḥ punaḥ // Rrā_3,14.24 //
/ tīkṣṇārkanāgabhasmāni tāpyacūrṇaṃ samaṃ samam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334696 (0.042):
dhametsvarṇāvaśeṣaṃ syāddhemabījamidaṃ priye // Āk_1,4.279 // /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26617673 (0.056):
bhūnāgasūkṣmacūrṇaṃ tu ṭaṃkaṇena samaṃ bhavet / / taccūrṇaṃ tu drute nāge vāhyaṃ śataguṇaṃ dhaman // Rrā_3,20.116 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335344 (0.057):
samaṃ dhameccūrṇayecca tatsamaṃ tāpyatālakam // Āk_1,4.326 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606649 (0.061):
mūṣāyāṃ dvaṃdvaliptāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet // Rrā_3,14.82 // / tatsamaṃ tāpyacūrṇaṃ tu sarvamamlena mardayet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21336983 (0.062):
tāpyasatvaṃ ca kṛṣṇābhrasatvacūrṇaṃ dhametsamam / / tasmindrute tāpyacūrṇaṃ mṛtaśulbaṃ kramādvahet // Āk_1,4.449 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26611314 (0.063):
gaṃdhakaṃ kāṃtapāṣāṇaṃ cūrṇayitvā samaṃ samam / / drute lohe pratīvāpo deyo lohāṣṭakaṃ dravet // Rrā_3,17.45 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3935343 (0.063):
gaṃdhakaṃ kāṃtapāṣāṇaṃ cūrṇayitvā samaṃ samam / / drute lohe pratīvāpo deyo lohāṣṭakaṃ dravet // VRrs_5.145 //
etaddrute vaheddhemni yāvaddaśaguṇaṃ bhavet // Āk_1,4.276 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334612 (0.048):
evaṃ pañcapuṭaiḥ pakvaṃ tadvahetkanake drute / / yāvaddaśaguṇaṃ tāvanmūṣāyāṃ prakaṭe dhamet // Āk_1,4.274 //
tāvatsvarṇāvaśeṣaṃ syātsvarṇabījamidaṃ priye /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334629 (0.0):
tatastasmin śuddhatāpyaṃ kṣiptvā kṣiptvā dhameddhamet / / yāvatsvarṇāvaśeṣaṃ syātsvarṇabījamidaṃ priye // Āk_1,4.275 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334693 (0.020):
dhametsvarṇāvaśeṣaṃ syāddhemabījamidaṃ priye // Āk_1,4.279 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21346726 (0.055):
tasmindrute siddhacūrṇaṃ svarṇāddaśaguṇaṃ kṣipet // Āk_1,10.38 // / yāvatsvarṇāvaśeṣaṃ syāttāvaddrāvyaṃ śanaiḥ śanaiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334544 (0.057):
mākṣikaṃ nikṣipet kiṃcit kiṃcid dattvā punaḥ punaḥ / / yāvatsvarṇāvaśeṣaṃ syāt tatastasmin vinikṣipet // Āk_1,4.269 //
/ mṛtatārārkatīkṣṇāyaḥ samaṃ sarvaṃ dhameddṛḍham // Āk_1,4.277 //
mūṣāyāṃ dvandvaliptāyāṃ tatkhoṭaṃ cūrṇayettataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334591 (0.0):
abhrakāddviguṇaṃ dhautaṃ tāpyaṃ sarvaṃ dhameddhaṭhāt / / mūṣāyāṃ dvandvaliptāyāṃ tatkhoṭaṃ cūrṇayettataḥ // Āk_1,4.272 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606749 (0.030):
vimalā tālakaṃ tīkṣṇaṃ bhāgavṛddhyā vicūrṇayet / / mūṣāyāṃ dvaṃdvaliptāyāṃ tatkhoṭaṃ suvicūrṇayet // Rrā_3,14.89 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334711 (0.036):
mūṣāyāṃ dvandvaliptāyāṃ sarvaṃ dhmātaṃ vicūrṇayet // Āk_1,4.280 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605948 (0.044):
āvartya dvaṃdvaliptāyāṃ mūṣāyāmatha cūrṇayet // Rrā_3,14.34 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26610047 (0.049):
raktavaikrāṃtasatvaṃ tu saha hemnā tu cūrṇayet / / dvaṃdvamelāpaliptāyāṃ mūṣāyāṃ cāndhitaṃ dhamet // Rrā_3,16.81 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26598205 (0.051):
mūṣāyāṃ dvaṃdvaliptāyāṃ sarvacūrṇaṃ dṛḍhaṃ dhamet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606943 (0.054):
tārākhyā vimalā tīkṣṇaṃ pratyekaṃ pañcabhāgikam // Rrā_3,14.102 // / dvaṃdvamelāpaliptāyāṃ mūṣāyāṃ taṃ dhamed dṛḍham /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26601206 (0.061):
kuṭilaṃ vimalā tīkṣṇaṃ samaṃ cūrṇaṃ prakalpayet / / dhmātavyaṃ dvaṃdvaliptāyāṃ khoṭamamlena peṣitam // Rrā_3,10.31 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26576238 (0.062):
pūrvāṃśaṃ pāradaṃ dattvā haṃsapādyā dravaistryaham // Rrā_2,3.106 // / marditaṃ dvaṃdvaliptāyāṃ mūṣāyāṃ cāndhitaṃ dhamet /
taccūrṇaṃ drāvite svarṇe vāhayecca śanaiḥ śanaiḥ // Āk_1,4.278 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334715 (0.042):
mūṣāyāṃ dvandvaliptāyāṃ sarvaṃ dhmātaṃ vicūrṇayet // Āk_1,4.280 // / taccūrṇaṃ vāhayetsvarṇe vidrute ṣaḍguṇaṃ śanaiḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606602 (0.049):
ruddhvā laghupuṭe pacyādevaṃ pañcapuṭaiḥ pacet // Rrā_3,14.78 // / taccūrṇaṃ vāhayetsvarṇe dhāmyamāne śanaiḥ śanaiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21336525 (0.054):
suvarṇe vidrute śulbaṃ mṛtaṃ tīkṣṇaṃ śanaiḥ śanaiḥ // Āk_1,4.412 // / vāhayet ṣaḍguṇaṃ yāvattadrase dravati priye /
yāvaddaśaguṇaṃ paścāttāpyacūrṇaṃ kṣipankṣipan /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606525 (0.039):
śanaiḥ śataguṇaṃ yāvattāpyacūrṇaṃ kṣipankṣipan /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21336525 (0.046):
suvarṇe vidrute śulbaṃ mṛtaṃ tīkṣṇaṃ śanaiḥ śanaiḥ // Āk_1,4.412 // / vāhayet ṣaḍguṇaṃ yāvattadrase dravati priye /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606315 (0.049):
dhametprakaṭamūṣāyāṃ yāvaddaśaguṇaṃ śanaiḥ // Rrā_3,14.59 // / tāpyacūrṇaṃ pradātavyaṃ kiṃcitkiṃcittu vāpayet /
dhametsvarṇāvaśeṣaṃ syāddhemabījamidaṃ priye // Āk_1,4.279 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334631 (0.020):
yāvatsvarṇāvaśeṣaṃ syātsvarṇabījamidaṃ priye // Āk_1,4.275 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334653 (0.020):
tāvatsvarṇāvaśeṣaṃ syātsvarṇabījamidaṃ priye /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334561 (0.043):
vāhayenmākṣikaṃ tadvaddhamet svarṇāvaśeṣakam // Āk_1,4.270 // / hemabījamidaṃ khyātaṃ hitaṃ syādrasajāraṇe /
/ nāgamekaṃ catustāmraṃ sattvaṃ rasakasambhavam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334632 (0.042):
yāvatsvarṇāvaśeṣaṃ syātsvarṇabījamidaṃ priye // Āk_1,4.275 // /
mūṣāyāṃ dvandvaliptāyāṃ sarvaṃ dhmātaṃ vicūrṇayet // Āk_1,4.280 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334591 (0.036):
mūṣāyāṃ dvandvaliptāyāṃ tatkhoṭaṃ cūrṇayettataḥ // Āk_1,4.272 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334674 (0.036):
mṛtatārārkatīkṣṇāyaḥ samaṃ sarvaṃ dhameddṛḍham // Āk_1,4.277 // / mūṣāyāṃ dvandvaliptāyāṃ tatkhoṭaṃ cūrṇayettataḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606746 (0.054):
vimalā tālakaṃ tīkṣṇaṃ bhāgavṛddhyā vicūrṇayet / / mūṣāyāṃ dvaṃdvaliptāyāṃ tatkhoṭaṃ suvicūrṇayet // Rrā_3,14.89 //
taccūrṇaṃ vāhayetsvarṇe vidrute ṣaḍguṇaṃ śanaiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334679 (0.042):
mūṣāyāṃ dvandvaliptāyāṃ tatkhoṭaṃ cūrṇayettataḥ / / taccūrṇaṃ drāvite svarṇe vāhayecca śanaiḥ śanaiḥ // Āk_1,4.278 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606383 (0.057):
etadvāhyaṃ drute svarṇe yāvaddaśaguṇaṃ śanaiḥ / / svarṇaśeṣaṃ samādāya syādidaṃ svarṇabījakam // Rrā_3,14.64 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600865 (0.064):
evaṃ pañcapuṭaiḥ pakvaṃ drute svarṇe tu vāhayet / / dhameddaśaguṇaṃ yāvat tāvat syāt pakvabījakam // Rrā_3,10.8 //
svarṇaśeṣaṃ bhaved yāvat tāvat syāt svarṇabījakam // Āk_1,4.281 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334755 (0.0):
tadvāhayeddhameddhemni kramād dvātriṃśataṃ guṇam / / svarṇaśeṣaṃ bhavedyāvat tāvatsyāddhemabījakam // Āk_1,4.283 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334221 (0.029):
punaḥ pītābhrasatvaṃ ca vaheddaśaguṇaṃ śanaiḥ // Āk_1,4.246 // / svarṇaśeṣaṃ bhaved yāvat pakvabījam idaṃ bhavet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21336297 (0.041):
nāgakṣaye punarnāgaṃ dattvā dattvā trivārakam / / svarṇaśeṣaṃ bhavedyāvattāvaddhāmyaṃ punaḥ punaḥ // Āk_1,4.395 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605795 (0.048):
mākṣikāddhautasattvaṃ ca stokaṃ stokaṃ vinikṣipet / / svarṇaśeṣaṃ bhavedyāvattāvatpācyaṃ ca tatpunaḥ // Rrā_3,14.23 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335150 (0.057):
tāraśeṣaṃ bhaved yāvat tāvat syāt tārabījakam // Āk_1,4.312 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335230 (0.057):
tāraśeṣaṃ bhavedyāvat tāvatsyāttārabījakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334853 (0.058):
svarṇe śataguṇaṃ yāvattāvatsyāddhemabījakam // Āk_1,4.290 // /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606384 (0.059):
etadvāhyaṃ drute svarṇe yāvaddaśaguṇaṃ śanaiḥ / / svarṇaśeṣaṃ samādāya syādidaṃ svarṇabījakam // Rrā_3,14.64 //
/ tāpyena mārayettāmraṃ tannāge vāhayecchanaiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334756 (0.041):
svarṇaśeṣaṃ bhavedyāvat tāvatsyāddhemabījakam // Āk_1,4.283 // /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334855 (0.048):
svarṇe śataguṇaṃ yāvattāvatsyāddhemabījakam // Āk_1,4.290 // /
yāvacchataguṇaṃ tāpyaṃ cūrṇaṃ kṣiptvā dhamandhaman // Āk_1,4.282 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21336479 (0.038):
drute'smiṃstāpyacūrṇaṃ ca kṣiptvā kṣiptvā dhamandhaman // Āk_1,4.409 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606522 (0.043):
tattāmraṃ vāhayennāge mūṣāmadhye dhaman dhaman // Rrā_3,14.73 // / śanaiḥ śataguṇaṃ yāvattāpyacūrṇaṃ kṣipankṣipan /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26607040 (0.062):
triguṇaṃ vāhayetsvarṇaṃ drāvitaṃ tu dhaman dhaman // Rrā_3,15.2 //
tadvāhayeddhameddhemni kramād dvātriṃśataṃ guṇam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606810 (0.052):
dviraṣṭaguṇitaṃ tāre vāhayettaṃ dhaman dhaman // Rrā_3,14.93 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334499 (0.055):
tadvāhayeddaśaguṇaṃ drute hemni dhaman dhaman /
svarṇaśeṣaṃ bhavedyāvat tāvatsyāddhemabījakam // Āk_1,4.283 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334725 (0.0):
taccūrṇaṃ vāhayetsvarṇe vidrute ṣaḍguṇaṃ śanaiḥ / / svarṇaśeṣaṃ bhaved yāvat tāvat syāt svarṇabījakam // Āk_1,4.281 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334853 (0.028):
svarṇe śataguṇaṃ yāvattāvatsyāddhemabījakam // Āk_1,4.290 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21336297 (0.041):
nāgakṣaye punarnāgaṃ dattvā dattvā trivārakam / / svarṇaśeṣaṃ bhavedyāvattāvaddhāmyaṃ punaḥ punaḥ // Āk_1,4.395 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26605795 (0.048):
mākṣikāddhautasattvaṃ ca stokaṃ stokaṃ vinikṣipet / / svarṇaśeṣaṃ bhavedyāvattāvatpācyaṃ ca tatpunaḥ // Rrā_3,14.23 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335149 (0.057):
tāraśeṣaṃ bhaved yāvat tāvat syāt tārabījakam // Āk_1,4.312 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335229 (0.057):
tāraśeṣaṃ bhavedyāvat tāvatsyāttārabījakam /
/ bhāgaikaṃ kharparīsatvaṃ dvibhāgaṃ cābhrasatvakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334855 (0.023):
svarṇe śataguṇaṃ yāvattāvatsyāddhemabījakam // Āk_1,4.290 // /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334726 (0.041):
svarṇaśeṣaṃ bhaved yāvat tāvat syāt svarṇabījakam // Āk_1,4.281 // /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334813 (0.055):
bhāgaikamabhrasatvaṃ ca dvibhāgaṃ śuddhatāmrakam // Āk_1,4.287 //
tribhāgaṃ tāmracūrṇaṃ ca liptamūṣāgataṃ dhamet // Āk_1,4.284 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26591498 (0.010):
tatsamaṃ tīkṣṇacūrṇaṃ ca tvandhamūṣāgataṃ dhamet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599334 (0.021):
etatkhoṭaṃ śuddhacūrṇam aṃdhamūṣāgataṃ dhamet // Rrā_3,9.33 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599386 (0.021):
tīkṣṇaṃ śulbaṃ samaṃ cūrṇya aṃdhamūṣāgataṃ dhamet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600341 (0.022):
tīkṣṇaṃ śulbaṃ samaṃ cūrṇya aṃdhamūṣāgataṃ dhamet / / tat khoṭaṃ siddhacūrṇaṃ tu gaṃdhakāmlena mardayet // Rrā_3,9.105 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26607973 (0.024):
tannāgaṃ hemasaṃtulyamaṃdhamūṣāgataṃ dhamet // Rrā_3,15.64 // / taccūrṇamabhiṣiktaṃ ca pādāṃśaṃ dāpayedrase /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26597535 (0.032):
tattulyaṃ gaṃdhakaṃ dattvā hyaṃdhamūṣāgataṃ dhamet // Rrā_3,8.58 // / tatkhoṭaṃ jāyate divyaṃ rañjanaṃ tasya kathyate /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26593391 (0.040):
yathālābhena taddrāvairdinamekaṃ vimardayet // Rrā_3,6.26 // / aṃdhamūṣāgataṃ dhāmyaṃ tataścūrṇaṃ tu kārayet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599288 (0.042):
dvaṃdvacūrṇaṃ tato ruddhvā vajramūṣāgataṃ dhamet // Rrā_3,9.30 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335055 (0.043):
trayaṃ samāṃśaṃ saṃcūrṇya liptamūṣāgataṃ dhamet // Āk_1,4.305 // / taccūrṇaṃ vāhayettāre tāratulyaṃ vinikṣipet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26597464 (0.046):
taṃ ruddhvā ca puṭettadvadevaṃ kuryāttrisaptadhā // Rrā_3,8.53 // / aṃdhamūṣāgataṃ dhāmyaṃ tatkhoṭaṃ jāyate rasaḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26576301 (0.048):
kāntaṃ śulbaṃ samaṃ cūrṇaṃ vajramūṣāndhitaṃ dhamet / / tatkhoṭasiddhacūrṇaṃ tu gandhakāmlena mardayet // Rrā_2,3.111 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596090 (0.051):
kṛṣṇābhrakaṃ tu bhāgaikaṃ sarvaṃ stanyena peṣayet // Rrā_3,7.85 // / anena lepitaṃ golam aṃdhamūṣāgataṃ dhamet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26591793 (0.052):
nāgacūrṇaṃ tu bhāgaikamandhamūṣāgataṃ dhamet // Rrā_3,4.139 // / siddhacūrṇena saṃyuktaṃ mardanādipuṭāntakam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26590803 (0.062):
nāgacūrṇaṃ ca bhāgaikamandhamūṣāgataṃ dhamet // Rrā_3,4.71 //
tatkhoṭaṃ cūrṇayettāpyaṃ tulyamamlairvimardayet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599386 (0.017):
tīkṣṇaṃ śulbaṃ samaṃ cūrṇya aṃdhamūṣāgataṃ dhamet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26591498 (0.025):
tatsamaṃ tīkṣṇacūrṇaṃ ca tvandhamūṣāgataṃ dhamet / / etatkhoṭaṃ vicūrṇyātha siddhacūrṇena saṃyutam // Rrā_3,4.119 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600341 (0.026):
tīkṣṇaṃ śulbaṃ samaṃ cūrṇya aṃdhamūṣāgataṃ dhamet / / tat khoṭaṃ siddhacūrṇaṃ tu gaṃdhakāmlena mardayet // Rrā_3,9.105 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26597535 (0.029):
tattulyaṃ gaṃdhakaṃ dattvā hyaṃdhamūṣāgataṃ dhamet // Rrā_3,8.58 // / tatkhoṭaṃ jāyate divyaṃ rañjanaṃ tasya kathyate /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26607973 (0.032):
tannāgaṃ hemasaṃtulyamaṃdhamūṣāgataṃ dhamet // Rrā_3,15.64 // / taccūrṇamabhiṣiktaṃ ca pādāṃśaṃ dāpayedrase /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599334 (0.034):
etatkhoṭaṃ śuddhacūrṇam aṃdhamūṣāgataṃ dhamet // Rrā_3,9.33 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334828 (0.035):
cūrṇayelliptamūṣāyāṃ kṣiptvā ruddhvā dhameddṛḍham / / tatastaṃ cūrṇayettāpyaṃ tulyamamlena mardayet // Āk_1,4.288 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335133 (0.036):
tulyaṃ sarvasamaṃ vaṅgaṃ sarvaṃ mūṣāgataṃ dhamet / / cūrṇayenmardayedamlaiḥ puṭedevaṃ tu saptadhā // Āk_1,4.311 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335207 (0.040):
tīkṣṇāṃśā tāravimalā sarvaṃ mūṣāgataṃ dhamet / / tatastaccūrṇayedamlaiḥ piṣṭvā ruddhvā puṭetpacet // Āk_1,4.316 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335055 (0.043):
trayaṃ samāṃśaṃ saṃcūrṇya liptamūṣāgataṃ dhamet // Āk_1,4.305 // / taccūrṇaṃ vāhayettāre tāratulyaṃ vinikṣipet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335014 (0.044):
dvandvamelopaliptāyāṃ dhamet tatkhoṭakaṃ bhavet / / tatkhoṭaṃ cūrṇayed amlair mardayet puṭayediti // Āk_1,4.302 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26594559 (0.047):
kāñjikaiḥ svedayettaṃ tu andhamūṣāgataṃ dhamet // Rrā_3,6.107 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599288 (0.047):
dvaṃdvacūrṇaṃ tato ruddhvā vajramūṣāgataṃ dhamet // Rrā_3,9.30 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335094 (0.048):
cūrṇitān liptamūṣāyāṃ kṣiptvā tīvrāgninā dhamet / / tatkhoṭaṃ cūrṇayed amlair mardayet puṭayediti // Āk_1,4.308 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596090 (0.048):
kṛṣṇābhrakaṃ tu bhāgaikaṃ sarvaṃ stanyena peṣayet // Rrā_3,7.85 // / anena lepitaṃ golam aṃdhamūṣāgataṃ dhamet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335348 (0.048):
samaṃ dhameccūrṇayecca tatsamaṃ tāpyatālakam // Āk_1,4.326 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26591793 (0.049):
nāgacūrṇaṃ tu bhāgaikamandhamūṣāgataṃ dhamet // Rrā_3,4.139 // / siddhacūrṇena saṃyuktaṃ mardanādipuṭāntakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21336320 (0.051):
suvarṇaṃ tāpyasatvaṃ tu samaṃ mūṣāgataṃ dhamet // Āk_1,4.396 // / tasmindrute tāpyacūrṇaṃ tulyaṃ tulyaṃ kṣipankṣipan /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606751 (0.052):
mūṣāyāṃ dvaṃdvaliptāyāṃ tatkhoṭaṃ suvicūrṇayet // Rrā_3,14.89 // / amlairmardyaṃ puṭe pacyādityevaṃ paṃcadhā puṭet /
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26208472 (0.056):
gandhakaṃ tutthakaṃ lohaṃ tulyaṃ khalve vimardayet /
tatkṣipetsaṃpuṭe ruddhvā puṭellaghupuṭe punaḥ // Āk_1,4.285 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332548 (0.030):
taddraveṇa ca dhānyābhraṃ mardayetsaṃpuṭe kṣipet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334832 (0.039):
tatastaṃ cūrṇayettāpyaṃ tulyamamlena mardayet // Āk_1,4.288 // / tad ruddhvā saṃpuṭe pacyātpuṭe taccūrṇayetpunaḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596400 (0.042):
tatastaṃ mardayed amlai ruddhvā mūṣāṃ puṭettathā // Rrā_3,7.107 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335211 (0.042):
tīkṣṇāṃśā tāravimalā sarvaṃ mūṣāgataṃ dhamet / / tatastaccūrṇayedamlaiḥ piṣṭvā ruddhvā puṭetpacet // Āk_1,4.316 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606594 (0.046):
tatkhoṭāṃśaṃ tāpyacūrṇaṃ dattvā cāmlena mardayet / / ruddhvā laghupuṭe pacyādevaṃ pañcapuṭaiḥ pacet // Rrā_3,14.78 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335135 (0.049):
tulyaṃ sarvasamaṃ vaṅgaṃ sarvaṃ mūṣāgataṃ dhamet / / cūrṇayenmardayedamlaiḥ puṭedevaṃ tu saptadhā // Āk_1,4.311 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26589676 (0.050):
yāmaikaṃ mardayed amlai ruddhvā gajapuṭe pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26574335 (0.051):
taṃ kandaṃ vajramūṣāyāṃ ruddhvā laghupuṭe pacet // Rrā_2,2.112 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600857 (0.052):
samuddhṛtya punaścāmlairmardyaṃ ruddhvā puṭe pacet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21345587 (0.056):
etat sarvaṃ varākvāthamuṇḍībhṛṅgarasair dinam // Āk_1,9.148 // / mardayetsaṃpuṭe ruddhvā pacetkaukkuṭike puṭe /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21374891 (0.056):
jalakumbhīdalairmūṣāṃ kṛtvā tatra kṣipedrasam // Āk_1,23.198 // / ruddhvā tāṃ vajramūṣāyāṃ chāyāśuṣkaṃ puṭellaghu /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26589633 (0.058):
pūrvacūrṇena tulyāṃśamidamamlena mardayet // Rrā_3,3.123 // / ruddhvā gajapuṭe pacyāttaireva mardayetpuṭet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26590479 (0.059):
kaṇṭavedhyaṃ nāgapatraṃ ruddhvā laghupuṭe pacet / / uddhṛtya mardayedyāmaṃ pūrvadrāvaiḥ sabhasmakaiḥ // Rrā_3,4.50 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26591044 (0.060):
liptvā ruddhvā puṭe pacyātpunastenaiva mardayet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26569210 (0.060):
jambīrairāranālairvā piṣṭvā ruddhvā puṭe pacet // Rrā_1,8.79 // / svāṃgaśītaṃ punaḥ piṣṭvā viṃśatyaṃśaiḥ śilāmlakaiḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599296 (0.061):
pūrvavad gaṃdhakāmlena mardyaṃ ruddhvā puṭe pacet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334247 (0.061):
mākṣikeṇa ca tatkhoṭaṃ saṃpeṣyāmlaiḥ puṭe pacet // Āk_1,4.248 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21400855 (0.061):
snuhyarkottaravāruṇyāḥ kṣīraiḥ stanyairvimardayet / / tadgolake kṣiped vajraṃ ruddhvā caitāndhameddṛḍham // Āk_2,8.93 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26581132 (0.061):
dinaikaṃ pūrvajair drāvaistadvadruddhvā puṭe pacet // Rrā_2,6.18 // / punarmardyaṃ punaḥ pācyamevamaṣṭapuṭaiḥ pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26564135 (0.062):
taccūrṇaṃ pārade deyaṃ mūṣāyāmeva rodhayet // Rrā_1,2.34 // / ruddhvā laghupuṭe pacyāccaturbhirbhasmatāṃ vrajet /
evaṃ pañcapuṭaiḥ pakvaṃ taccūrṇaṃ vāhayeddrute /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606306 (0.041):
tatkhoṭaṃ sūkṣmacūrṇaṃ ca ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_3,14.58 // / evaṃ pañcapuṭaiḥ pakvaṃ drute svarṇe ca vāhayet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600863 (0.062):
evaṃ pañcapuṭaiḥ pakvaṃ drute svarṇe tu vāhayet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606659 (0.064):
ruddhvā pañcapuṭaiḥ pacyāt taccūrṇaṃ vāhayed drutam // Rrā_3,14.83 //
sahasraguṇitaṃ hemni yāvatsvarṇāvaśeṣitam // Āk_1,4.286 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606695 (0.059):
athavā pūrvacūrṇaṃ tu sahasraguṇitaṃ drute / / svarṇe vāhyaṃ krameṇaiva tadbījaṃ jārayedrase // Rrā_3,14.86 //
tāvattāpyaṃ vahedyuktyā syādidaṃ hemabījakam /
/ bhāgaikamabhrasatvaṃ ca dvibhāgaṃ śuddhatāmrakam // Āk_1,4.287 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334766 (0.055):
bhāgaikaṃ kharparīsatvaṃ dvibhāgaṃ cābhrasatvakam /
cūrṇayelliptamūṣāyāṃ kṣiptvā ruddhvā dhameddṛḍham /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26575948 (0.043):
kṣiptvā ruddhvā puṭe pacyādgajākhye yāmamātrakam // Rrā_2,3.85 // / tataḥ praliptamūṣāyāṃ kṣiptvā ruddhvā dhameddhaṭhāt /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26568330 (0.045):
ṣaḍvāraṃ cūrṇitaṃ dattvā ruddhvā mūṣāṃ dhameddṛḍham // Rrā_1,8.21 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26577144 (0.046):
tīkṣṇaṃ sauvīracūrṇaṃ ca tulyaṃ ruddhvā dhamed dṛḍham // Rrā_2,3.170 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596055 (0.046):
tadrasaṃ hāṭakaṃ nāgaṃ samaṃ ruddhvā dhamed dṛḍham // Rrā_3,7.83 // / tatkhoṭaṃ sūkṣmacūrṇaṃ tu cūrṇāṃśaṃ drutasūtakam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596177 (0.046):
kṛṣṇābhrakasya sattvaṃ ca samaṃ ruddhvā dhamed dṛḍham // Rrā_3,7.91 // / tatkhoṭaṃ sūkṣmacūrṇaṃ tu pādāṃśaṃ drutapāradam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21394822 (0.047):
sarvaṃ ca cūrṇitaṃ dadyād ruddhvā mūṣāṃ dhameddṛḍham /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334242 (0.050):
nāgārkavyomarasakaṃ catustrirdvyekabhāgikam // Āk_1,4.247 // / cūrṇayelliptamūṣāyām andhayecca dhameddṛḍham /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26616119 (0.052):
jalakumbhyā dalairmūṣāṃ kṛtvā tatra kṣipettu tat // Rrā_3,20.12 // / ruddhvā tāṃ vajramūṣāyāṃ chāyāśuṣkāṃ puṭellaghu /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26588245 (0.054):
tadgolake kṣipedvajraṃ ruddhvā mūṣāṃ dhamed dṛḍham /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26575194 (0.054):
ruddhvā gajapuṭe pacyāt samuddhṛtyātha lepayet / / ruddhvā mūṣāyāṃ dhamedgāḍhaṃ guṭikā vajrakhecarī // Rrā_2,3.33 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334623 (0.055):
tatastasmin śuddhatāpyaṃ kṣiptvā kṣiptvā dhameddhamet / / yāvatsvarṇāvaśeṣaṃ syātsvarṇabījamidaṃ priye // Āk_1,4.275 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596633 (0.055):
hemārkatīkṣṇacūrṇaṃ ca samaṃ ruddhvā dhamed dṛḍham / / tatkhoṭaṃ bhāgamekaṃ tu tribhāgaṃ drutasūtakam // Rrā_3,7.124 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21340967 (0.057):
stanyena golake kṣiptvā mūṣāyāṃ nikṣipet tataḥ // Āk_1,7.21 // / dhameddṛḍhataraṃ pūrvaṃ paścādgajapuṭe pacet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21400687 (0.057):
tālakaṃ matkuṇaiḥ piṣṭvā tasmingole kṣipettu tam // Āk_2,8.78 // / ruddhvā mūṣāṃ dhamedgāḍhaṃ hayamūtre vinikṣipet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606152 (0.058):
sveditaṃ ca punarmardyaṃ tadvadruddhvā dhamed dṛḍham // Rrā_3,14.48 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599397 (0.058):
tatkhoṭaṃ palamekaṃ tu siddhacūrṇena saṃyutam // Rrā_3,9.37 // / cūrṇaṃ ruddhvā dhamed gāḍhaṃ tatkhoṭaṃ mardayetpunaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335208 (0.059):
tīkṣṇāṃśā tāravimalā sarvaṃ mūṣāgataṃ dhamet / / tatastaccūrṇayedamlaiḥ piṣṭvā ruddhvā puṭetpacet // Āk_1,4.316 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26593989 (0.059):
dinamaṅkolatailena pūrvavacca krameṇa tu / / liptvā ruddhvā dhamedgāḍhaṃ punaḥ patraṃ ca kārayet // Rrā_3,6.68 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21374891 (0.059):
jalakumbhīdalairmūṣāṃ kṛtvā tatra kṣipedrasam // Āk_1,23.198 // / ruddhvā tāṃ vajramūṣāyāṃ chāyāśuṣkaṃ puṭellaghu /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26594435 (0.060):
ruddhvā taṃ ca dhamet khoṭaṃ gaṃdhakaṃ tena mardayet // Rrā_3,6.98 //
tatastaṃ cūrṇayettāpyaṃ tulyamamlena mardayet // Āk_1,4.288 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334781 (0.035):
tribhāgaṃ tāmracūrṇaṃ ca liptamūṣāgataṃ dhamet // Āk_1,4.284 // / tatkhoṭaṃ cūrṇayettāpyaṃ tulyamamlairvimardayet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26577144 (0.043):
tīkṣṇaṃ sauvīracūrṇaṃ ca tulyaṃ ruddhvā dhamed dṛḍham // Rrā_2,3.170 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335348 (0.044):
bījaṃ pravakṣyāmi vaṅgaṃ tālaṃ ca tāpyakam / / samaṃ dhameccūrṇayecca tatsamaṃ tāpyatālakam // Āk_1,4.326 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334488 (0.046):
taddhemni dviguṇaṃ tāpyaṃ pūrṇitaṃ taddhameddṛḍham / / taccūrṇayed dvitripuṭaiḥ pañcabhir māritaṃ bhavet // Āk_1,4.265 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596055 (0.048):
tadrasaṃ hāṭakaṃ nāgaṃ samaṃ ruddhvā dhamed dṛḍham // Rrā_3,7.83 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596177 (0.048):
kṛṣṇābhrakasya sattvaṃ ca samaṃ ruddhvā dhamed dṛḍham // Rrā_3,7.91 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596632 (0.049):
hemārkatīkṣṇacūrṇaṃ ca samaṃ ruddhvā dhamed dṛḍham /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606653 (0.050):
tatsamaṃ tāpyacūrṇaṃ tu sarvamamlena mardayet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26577086 (0.051):
vāsanāmukhite sūte tulyametadvinikṣipet // Rrā_2,3.166 // / amlena mardayedyāmaṃ jātaṃ golaṃ samuddharet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606152 (0.052):
sveditaṃ ca punarmardyaṃ tadvadruddhvā dhamed dṛḍham // Rrā_3,14.48 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606588 (0.053):
tatkhoṭāṃśaṃ tāpyacūrṇaṃ dattvā cāmlena mardayet / / ruddhvā laghupuṭe pacyādevaṃ pañcapuṭaiḥ pacet // Rrā_3,14.78 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334241 (0.054):
cūrṇayelliptamūṣāyām andhayecca dhameddṛḍham / / mākṣikeṇa ca tatkhoṭaṃ saṃpeṣyāmlaiḥ puṭe pacet // Āk_1,4.248 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26589630 (0.055):
pūrvacūrṇena tulyāṃśamidamamlena mardayet // Rrā_3,3.123 // / ruddhvā gajapuṭe pacyāttaireva mardayetpuṭet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26597559 (0.057):
mūṣāmadhye tu tatkhoṭaṃ palamātraṃ vicūrṇayet / / mardayed gaṃdhakāmlena ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_3,8.60 //
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26211587 (0.057):
viṣamuṣṭiṃ sarvatulyaṃ jambīrāmlena mardayet // Rmañj_6.204 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599398 (0.057):
tatkhoṭaṃ palamekaṃ tu siddhacūrṇena saṃyutam // Rrā_3,9.37 // / cūrṇaṃ ruddhvā dhamed gāḍhaṃ tatkhoṭaṃ mardayetpunaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334133 (0.057):
kāṃkṣī kṣāratrayaṃ tulyamāranālena mardayet // Āk_1,4.240 // / tatkalkam ātape tāmrapātre saṃsthāpayettryaham /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26589523 (0.058):
tadbhasma haritālaṃ tu tulyamamlena mardayet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332546 (0.059):
taddraveṇa ca dhānyābhraṃ mardayetsaṃpuṭe kṣipet / / ruddhvā pacetkapotākhye puṭe caivaṃ tu saptadhā // Āk_1,4.116 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26594433 (0.061):
śulbacūrṇaṃ palaikaṃ tu siddhacūrṇena saṃyutam / / ruddhvā taṃ ca dhamet khoṭaṃ gaṃdhakaṃ tena mardayet // Rrā_3,6.98 //
tad ruddhvā saṃpuṭe pacyātpuṭe taccūrṇayetpunaḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26591044 (0.026):
mātuluṅgadravaiḥ sārdhaṃ nāgapatrāṇi tena vai // Rrā_3,4.87 // / liptvā ruddhvā puṭe pacyātpunastenaiva mardayet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606591 (0.031):
tatkhoṭāṃśaṃ tāpyacūrṇaṃ dattvā cāmlena mardayet / / ruddhvā laghupuṭe pacyādevaṃ pañcapuṭaiḥ pacet // Rrā_3,14.78 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599297 (0.033):
pūrvavad gaṃdhakāmlena mardyaṃ ruddhvā puṭe pacet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21345587 (0.037):
etat sarvaṃ varākvāthamuṇḍībhṛṅgarasair dinam // Āk_1,9.148 // / mardayetsaṃpuṭe ruddhvā pacetkaukkuṭike puṭe /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26589633 (0.038):
pūrvacūrṇena tulyāṃśamidamamlena mardayet // Rrā_3,3.123 // / ruddhvā gajapuṭe pacyāttaireva mardayetpuṭet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21336377 (0.038):
tāpyatulyaṃ ca sindhūtthaṃ mardayedamlakena ca / / tatsaṃpuṭe puṭe pacyāt punaḥ saṃmardayet puṭet // Āk_1,4.401 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26591017 (0.038):
tenaiva madhunoktena tārāriṣṭaṃ pralepayet / / ruddhvā ruddhvā puṭe pacyāt tridhā bhavati kāñcanam // Rrā_3,4.86 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334785 (0.039):
tatkhoṭaṃ cūrṇayettāpyaṃ tulyamamlairvimardayet / / tatkṣipetsaṃpuṭe ruddhvā puṭellaghupuṭe punaḥ // Āk_1,4.285 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26576316 (0.040):
tatkhoṭasiddhacūrṇaṃ tu gandhakāmlena mardayet // Rrā_2,3.111 // / ruddhvā samyakpuṭe pacyātsamuddhṛtyātha mardayet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21332547 (0.041):
taddraveṇa ca dhānyābhraṃ mardayetsaṃpuṭe kṣipet / / ruddhvā pacetkapotākhye puṭe caivaṃ tu saptadhā // Āk_1,4.116 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26569211 (0.043):
jambīrairāranālairvā piṣṭvā ruddhvā puṭe pacet // Rrā_1,8.79 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26607115 (0.043):
kaṇṭavedhīkṛtaṃ patraṃ gaṃdhena lavaṇena ca // Rrā_3,15.6 // / kṣiptvā sāmlena tatpacyātpuṭe hemāvaśeṣitam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335210 (0.044):
tatastaccūrṇayedamlaiḥ piṣṭvā ruddhvā puṭetpacet // Āk_1,4.316 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26581132 (0.044):
dinaikaṃ pūrvajair drāvaistadvadruddhvā puṭe pacet // Rrā_2,6.18 // / punarmardyaṃ punaḥ pācyamevamaṣṭapuṭaiḥ pacet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21397853 (0.045):
jambīrair āranālair vā piṣṭvā ruddhvā puṭe pacet / / svāṅgaśītaṃ punaḥ piṣṭvā viṃśatyaṃśe śilāmlake // Āk_2,6.27 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600911 (0.045):
etaiḥ samaṃ nāgacūrṇaṃ mardyaṃ ruddhvā puṭe pacet / / punarmardyaṃ punaḥ pācyaṃ yāvadvārāṃścaturdaśa // Rrā_3,10.11 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606656 (0.045):
tatsamaṃ tāpyacūrṇaṃ tu sarvamamlena mardayet / / ruddhvā pañcapuṭaiḥ pacyāt taccūrṇaṃ vāhayed drutam // Rrā_3,14.83 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596342 (0.045):
mardayed gaṃdhakāmlena ruddhvā gajapuṭe pacet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26597721 (0.046):
liptvā ruddhvā puṭe pacyātsamuddhṛtyātha mardayet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596646 (0.047):
mardayed gaṃdhakāmlena ruddhvā samyakpuṭe pacet /
pūrvavanmākṣike kṣiptvā mardayetpātayetpriye // Āk_1,4.289 //
evaṃ pañcapuṭe kārye taccūrṇaṃ vāhayetpriye /
svarṇe śataguṇaṃ yāvattāvatsyāddhemabījakam // Āk_1,4.290 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334755 (0.028):
svarṇaśeṣaṃ bhavedyāvat tāvatsyāddhemabījakam // Āk_1,4.283 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334725 (0.058):
svarṇaśeṣaṃ bhaved yāvat tāvat syāt svarṇabījakam // Āk_1,4.281 // /
/ mākṣikaṃ gandhapāṣāṇaṃ haritālaṃ manaḥśilām /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821390 (0.0):
raktasnehaniṣiktaṃ tad $ rasākṛṣṭiriti smṛtam // Ras_8.57 // / mākṣikaṃ gandhapāṣāṇaṃ $ haritālaṃ manaḥśilām &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794756 (0.0):
raktasnehaniṣiktaṃ tad rasākṛṣṭiriti smṛtam // Ras_8.57 // / mākṣikaṃ gandhapāṣāṇaṃ haritālaṃ manaḥśilām /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334757 (0.023):
svarṇaśeṣaṃ bhavedyāvat tāvatsyāddhemabījakam // Āk_1,4.283 // /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334727 (0.048):
svarṇaśeṣaṃ bhaved yāvat tāvat syāt svarṇabījakam // Āk_1,4.281 // /
vaikrāntakaṃ kāntamukhaṃ sasyakaṃ vimalāṃjane // Āk_1,4.291 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821392 (0.032):
mākṣikaṃ gandhapāṣāṇaṃ $ haritālaṃ manaḥśilām & / vaikrāntakaṃ kāntamukhyaṃ % sasyakaṃ vimalāñjanam \
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794758 (0.032):
mākṣikaṃ gandhapāṣāṇaṃ haritālaṃ manaḥśilām / / vaikrāntakaṃ kāntamukhyaṃ sasyakaṃ vimalāñjanam /
rasakaṃ cāpi śataśaścūrṇitaṃ hemni vāhayet / / lohaparpaṭikātāpyakaṅkuṣṭhavimalābhrakaiḥ // Āk_1,4.292 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821408 (0.0):
lohaparpaṭikātāpya- $ kaṅkuṣṭhavimalābhrakaiḥ &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794774 (0.0):
rasakaṃ vāpitaṃ śaśvac- cūrṇitaṃ hemni vāhayet // Ras_8.58 // / lohaparpaṭikātāpya- kaṅkuṣṭhavimalābhrakaiḥ /
mṛtaśulbaśilāsūtasnuhyarkakṣīrahiṅgulaiḥ /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794782 (0.0):
lohaparpaṭikātāpya- kaṅkuṣṭhavimalābhrakaiḥ / / mṛtaśulvaśilāsattva- snuhyarkakṣīrahiṅgulaiḥ /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821413 (0.013):
lohaparpaṭikātāpya- $ kaṅkuṣṭhavimalābhrakaiḥ & / mṛtaśulvaśilāsattva- % snuhyarkakṣīrahiṅgulaiḥ \
nāgo nirjīvatāṃ yāti yogaiḥ punaḥ punaḥ // Āk_1,4.293 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794785 (0.0):
mṛtaśulvaśilāsattva- snuhyarkakṣīrahiṅgulaiḥ / / nāgo nirjīvatāṃ yāti puṭayogaiḥ punaḥ punaḥ // Ras_8.59 //
rasatālakaśuddhaciṃcākṣāraistathā trapu /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794789 (0.055):
nāgo nirjīvatāṃ yāti puṭayogaiḥ punaḥ punaḥ // Ras_8.59 // / rasatālakaśaṅkhābhra- ciñcākṣāraistathā trapuḥ /
mṛtaṃ nāgaṃ mṛtaṃ vaṅgaṃ śulbaṃ tīkṣṇaṃ ca vā mṛtam // Āk_1,4.294 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27821435 (0.008):
rasatālakaśaṅkhābhra- $ ciñcākṣāraistathā trapuḥ & / mṛtaṃ nāgaṃ mṛtaṃ vaṅgaṃ % śulvaṃ tīkṣṇaṃ ca vā mṛtam \
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794804 (0.008):
rasatālakaśaṅkhābhra- ciñcākṣāraistathā trapuḥ / / mṛtaṃ nāgaṃ mṛtaṃ vaṅgaṃ śulvaṃ tīkṣṇaṃ ca vā mṛtam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26591661 (0.034):
{vedha:: silver => gold} / tīkṣṇaṃ śulbaṃ nāgavaṅgaṃ mṛtaṃ nāgaṃ tu tutthakam /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27899822 (0.052):
mṛtaṃ tu pañcanicula- Ras_6.17c / mṛtaṃ nāgaṃ mṛtaṃ vaṅgaṃ Ras_8.60c
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940490 (0.053):
* mṛtanāgaṃ mṛtavaṅgaṃ mṛtavaraśulbaṃ mṛtaṃ tathā tīkṣṇam /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27168545 (0.053):
mayannāgaṃ sīsakaṃ tanmṛtanāgaṃ ca mṛtaṃ yadvaṅgaṃ raktagaṇāvāpamṛtaṃ ca
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27159646 (0.054):
mṛtanāgamiti mṛtaṃ nirjīvatāṃ gataṃ yannāgaṃ sīsakaṃ tathānena vidhānena / mṛtaṃ vaṅgaṃ tathā mṛtaṃ nirutthatāṃ gataṃ varaśulbaṃ tāmraṃ tathā ca
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26608002 (0.059):
{copper => gold} / mṛtaṃ śulbaṃ mṛtaṃ tīkṣṇaṃ svarṇe vāhyaṃ tu ṣaḍguṇam /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27159661 (0.063):
mṛtaṃ tīkṣṇam arivargeṇeti śeṣaḥ eṣāṃ madhye ekaikaṃ nāgaṃ vā vaṅgaṃ vā / śulbaṃ vā tīkṣṇaṃ vā pṛthaktvena hemavare pūrṇavarṇe svarṇe śatanirvyūḍhaṃ
ekaikam uttame hemni vāhayetsuravandite / / niruddhe pannage hemni nirvyūḍhe śatasaṃguṇaiḥ // Āk_1,4.295 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11794807 (0.0):
mṛtaṃ nāgaṃ mṛtaṃ vaṅgaṃ śulvaṃ tīkṣṇaṃ ca vā mṛtam / / ekaikamuttame hemni vāhayet suravandite // Ras_8.60 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3940490 (0.051):
* mṛtanāgaṃ mṛtavaṅgaṃ mṛtavaraśulbaṃ mṛtaṃ tathā tīkṣṇam / / * ekaikaṃ hemavare śatanirvyūḍhaṃ dravati garbhe ca // VRrsṬī_8.26;9
nāgajīrṇaṃ rocanābhaṃ hārītaṃ tāmravāhitam /
tīkṣṇajīrṇaṃ ravisamaṃ vaṅgajīrṇaṃ japānibham // Āk_1,4.296 //
/ śvetābhrasatvaṃ tīkṣṇaṃ ca tāpyaṃ ca vimalāṃ tathā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335044 (0.026):
/ śvetābhrasatvaṃ kuṭilaṃ tāramākṣīkasatvakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335157 (0.026):
/ śvetābhrasatvaṃ vaṅgaṃ ca dvandvaṃ kuryācca pūrvavat /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335191 (0.030):
/ śvetābhrasatvaṃ vaṅgaṃ ca vaṅgārdhaṃ tīkṣṇacūrṇakam // Āk_1,4.315 //
kharparaṃ ca samaṃ sarvaṃ kuṭilaṃ ca caturguṇam // Āk_1,4.297 // / dhametsarvaṃ cūrṇayecca bhasmayet puṭapañcakaiḥ /
tāre drute śataguṇaṃ vāhayecca śanaiḥ śanaiḥ // Āk_1,4.298 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335356 (0.059):
mardayetpuṭayedamlairbhasma syātṣoḍaśaiḥ puṭaiḥ / / tāre drute śataguṇaṃ vāhayedvaṅgabhasma ca // Āk_1,4.327 //
tārabījam idaṃ khyātaṃ jāraṇe paramaṃ hitam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335073 (0.025):
tārabījam idaṃ proktaṃ jāraṇe paramaṃ hitam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335116 (0.041):
tārabījamidaṃ śreṣṭhaṃ jāraṇe paramaṃ hitam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26612636 (0.050):
vajrabījamidaṃ khyātaṃ jāraṇe paramaṃ hitam // Rrā_3,18.106 //
/ yathā tāpyena kuṭilaṃ tathā tāpyena mārayet // Āk_1,4.299 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335116 (0.030):
tārabījamidaṃ śreṣṭhaṃ jāraṇe paramaṃ hitam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335073 (0.046):
tārabījam idaṃ proktaṃ jāraṇe paramaṃ hitam /
tadbhāgaṃ ca samaṃ tālaṃ tatsamaṃ rajate drute /
triṃśadguṇaṃ bhaved yāvat tāvad vāhyaṃ krameṇa ca // Āk_1,4.300 //
tārabījamidaṃ khyātaṃ pārade tacca jārayet / /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334196 (0.062):
pakvabījam idaṃ khyātaṃ jārayetpārade kramāt / /
tīkṣṇaṃ vaṅgaṃ ca vimalāṃ samāṃśaṃ cūrṇayetpriye // Āk_1,4.301 //
dvandvamelopaliptāyāṃ dhamet tatkhoṭakaṃ bhavet / / tatkhoṭaṃ cūrṇayed amlair mardayet puṭayediti // Āk_1,4.302 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335096 (5.960):
cūrṇitān liptamūṣāyāṃ kṣiptvā tīvrāgninā dhamet / / tatkhoṭaṃ cūrṇayed amlair mardayet puṭayediti // Āk_1,4.308 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335136 (0.029):
tulyaṃ sarvasamaṃ vaṅgaṃ sarvaṃ mūṣāgataṃ dhamet / / cūrṇayenmardayedamlaiḥ puṭedevaṃ tu saptadhā // Āk_1,4.311 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606752 (0.041):
mūṣāyāṃ dvaṃdvaliptāyāṃ tatkhoṭaṃ suvicūrṇayet // Rrā_3,14.89 // / amlairmardyaṃ puṭe pacyādityevaṃ paṃcadhā puṭet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334778 (0.044):
tribhāgaṃ tāmracūrṇaṃ ca liptamūṣāgataṃ dhamet // Āk_1,4.284 // / tatkhoṭaṃ cūrṇayettāpyaṃ tulyamamlairvimardayet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335350 (0.047):
samaṃ dhameccūrṇayecca tatsamaṃ tāpyatālakam // Āk_1,4.326 // / mardayetpuṭayedamlairbhasma syātṣoḍaśaiḥ puṭaiḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26597559 (0.051):
mūṣāmadhye tu tatkhoṭaṃ palamātraṃ vicūrṇayet / / mardayed gaṃdhakāmlena ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_3,8.60 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335209 (0.052):
tīkṣṇāṃśā tāravimalā sarvaṃ mūṣāgataṃ dhamet / / tatastaccūrṇayedamlaiḥ piṣṭvā ruddhvā puṭetpacet // Āk_1,4.316 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26591412 (0.053):
tulyairbhūnāgajīvairvā gandhakena samena vā // Rrā_3,4.112 // / mardayenmātuluṅgāmlaiḥ pūrvakhoṭaṃ dināvadhi /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26610345 (0.054):
tadruddhvā pūrvavadgolaṃ dhametkhoṭaṃ bhavettu tat / / tenaiva tu śatāṃśena nāge vedhaṃ pradāpayet // Rrā_3,16.102 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26594436 (0.054):
śulbacūrṇaṃ palaikaṃ tu siddhacūrṇena saṃyutam / / ruddhvā taṃ ca dhamet khoṭaṃ gaṃdhakaṃ tena mardayet // Rrā_3,6.98 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600343 (0.056):
tat khoṭaṃ siddhacūrṇaṃ tu gaṃdhakāmlena mardayet // Rrā_3,9.105 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21331858 (0.057):
kalkayetpāradaṃ tena mardayettaddravairapi // Āk_1,4.63 // / ḍolāyantre pacedekadinamevaṃ ca saptadhā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334591 (0.058):
mūṣāyāṃ dvandvaliptāyāṃ tatkhoṭaṃ cūrṇayettataḥ // Āk_1,4.272 // / mardyaṃ divyauṣadhirasaiḥ saṃpuṭe rodhayeddṛḍham /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599167 (0.060):
meṣaśṛṃgībhavaiḥ kṣāraistatkhoṭaṃ mardayetkṣaṇam // Rrā_3,9.22 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596267 (0.061):
tulyāṃśamaṃdhamūṣāyāṃ dhmātaṃ khoṭaṃ bhavettu tat // Rrā_3,7.97 // / tatkhoṭaṃ palamekaṃ tu siddhacūrṇena saṃyutam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334604 (0.062):
pacedgajapuṭe tadvaccūrṇayenmardayetpuṭet // Āk_1,4.273 // / evaṃ pañcapuṭaiḥ pakvaṃ tadvahetkanake drute /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26576242 (0.063):
marditaṃ dvaṃdvaliptāyāṃ mūṣāyāṃ cāndhitaṃ dhamet / / tatkhoṭaṃ dhamanācchodhyaṃ kācaṭaṅkaṇayogataḥ // Rrā_2,3.107 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26576456 (0.063):
samāṃśaṃ dvaṃdvaliptāyāṃ mūṣāyāṃ cāndhitaṃ dhamet / / tatkhoṭaṃ bhāgacatvāri bhāgaikaṃ mṛtavajrakam // Rrā_2,3.122 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26577250 (0.063):
dvaṃdvamelāpaliptāyāṃ mūṣāyāṃ cāndhitaṃ dhamet / / tatkhoṭaṃ cūrṇitaṃ kṛtvā cābhiṣiktaṃ tu pūrvavat // Rrā_2,3.178 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600842 (0.063):
cūrṇitaṃ dvaṃdvaliptāyāṃ mūṣāyāṃ cāndhitaṃ dhamet / / tatkhoṭaṃ mākṣikaṃ tuttham amlaiḥ piṣṭvā puṭe pacet // Rrā_3,10.7 //
pañcavāraṃ prakurvīta bhasma tajjāyate priye /
tadbhasma vidrute tāre vāhayecca samaṃ samam // Āk_1,4.303 //
dhaman dhaman daśaguṇaṃ yāvad bhavati bhairavi /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26601223 (0.053):
yāvaddaśaguṇaṃ tattu tārabījaṃ bhavecchubham // Rrā_3,10.32 //
tārabījam idaṃ śreṣṭhaṃ rasarājasya jāraṇe // Āk_1,4.304 // /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335190 (0.064):
/ śvetābhrasatvaṃ vaṅgaṃ ca vaṅgārdhaṃ tīkṣṇacūrṇakam // Āk_1,4.315 //
śvetābhrasatvaṃ kuṭilaṃ tāramākṣīkasatvakam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334941 (0.026):
/ śvetābhrasatvaṃ tīkṣṇaṃ ca tāpyaṃ ca vimalāṃ tathā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335157 (0.026):
/ śvetābhrasatvaṃ vaṅgaṃ ca dvandvaṃ kuryācca pūrvavat /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335191 (0.029):
/ śvetābhrasatvaṃ vaṅgaṃ ca vaṅgārdhaṃ tīkṣṇacūrṇakam // Āk_1,4.315 //
trayaṃ samāṃśaṃ saṃcūrṇya liptamūṣāgataṃ dhamet // Āk_1,4.305 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599386 (0.042):
tīkṣṇaṃ śulbaṃ samaṃ cūrṇya aṃdhamūṣāgataṃ dhamet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334774 (0.043):
tribhāgaṃ tāmracūrṇaṃ ca liptamūṣāgataṃ dhamet // Āk_1,4.284 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600339 (0.048):
tīkṣṇaṃ śulbaṃ samaṃ cūrṇya aṃdhamūṣāgataṃ dhamet / / tat khoṭaṃ siddhacūrṇaṃ tu gaṃdhakāmlena mardayet // Rrā_3,9.105 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26607973 (0.052):
tannāgaṃ hemasaṃtulyamaṃdhamūṣāgataṃ dhamet // Rrā_3,15.64 // / taccūrṇamabhiṣiktaṃ ca pādāṃśaṃ dāpayedrase /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335133 (0.053):
tulyaṃ sarvasamaṃ vaṅgaṃ sarvaṃ mūṣāgataṃ dhamet / / cūrṇayenmardayedamlaiḥ puṭedevaṃ tu saptadhā // Āk_1,4.311 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26591498 (0.056):
tatsamaṃ tīkṣṇacūrṇaṃ ca tvandhamūṣāgataṃ dhamet / / etatkhoṭaṃ vicūrṇyātha siddhacūrṇena saṃyutam // Rrā_3,4.119 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335206 (0.057):
tīkṣṇāṃśā tāravimalā sarvaṃ mūṣāgataṃ dhamet / / tatastaccūrṇayedamlaiḥ piṣṭvā ruddhvā puṭetpacet // Āk_1,4.316 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599333 (0.060):
etatkhoṭaṃ śuddhacūrṇam aṃdhamūṣāgataṃ dhamet // Rrā_3,9.33 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599288 (0.061):
dvaṃdvacūrṇaṃ tato ruddhvā vajramūṣāgataṃ dhamet // Rrā_3,9.30 //
taccūrṇaṃ vāhayettāre tāratulyaṃ vinikṣipet /
yāvaddaśaguṇaṃ tāvat tāramākṣīkavāpataḥ // Āk_1,4.306 // / tārabījam idaṃ proktaṃ jāraṇe paramaṃ hitam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334969 (0.025):
tārabījam idaṃ khyātaṃ jāraṇe paramaṃ hitam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335116 (0.039):
tārabījamidaṃ śreṣṭhaṃ jāraṇe paramaṃ hitam /
/ tridvyekabhāgān deveśi tīkṣṇatālāmalān kramāt // Āk_1,4.307 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335113 (0.052):
tārabījamidaṃ śreṣṭhaṃ jāraṇe paramaṃ hitam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334969 (0.058):
tārabījam idaṃ khyātaṃ jāraṇe paramaṃ hitam /
cūrṇitān liptamūṣāyāṃ kṣiptvā tīvrāgninā dhamet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606295 (0.028):
mūṣāyāṃ dvaṃdvaliptāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet / / tatkhoṭaṃ sūkṣmacūrṇaṃ ca ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_3,14.58 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26593864 (0.029):
tadgolaṃ vajramūṣāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet // Rrā_3,6.59 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606409 (0.029):
mūṣāyāṃ dvaṃdvaliptāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet // Rrā_3,14.65 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606645 (0.038):
mūṣāyāṃ dvaṃdvaliptāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet // Rrā_3,14.82 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21337562 (0.041):
nikṣiped vajramūṣāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet // Āk_1,4.494 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21391488 (0.042):
piṣṭvā tadandhamūṣāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet // Āk_2,1.155 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333393 (0.043):
kacaṃ ca ṭaṅkaṇaṃ kṣiptvā ruddhvā tīvrāgninā dhamet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26616062 (0.045):
tatpiṇḍe vajramūṣāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21392823 (0.046):
mūṣāyāṃ taṃ vinikṣipya ruddhvā tīvrāgninā dhamet // Āk_2,1.251 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26617290 (0.049):
ruddhvā gajapuṭe pacyāttatastīvrāgninā dhamet // Rrā_3,20.90 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26576173 (0.049):
ekaikāṃ vajramūṣāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet // Rrā_2,3.102 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21392518 (0.051):
sarvaṃ nikṣipya mūṣāyāṃ dhamet tīvrāgninā dṛḍham /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26594161 (0.054):
śuddhāni śulvapatrāṇi ruddhvā tīvrāgninā dhamet / / tataḥ pattrīkṛtaṃ lepyaṃ tadvaddhāmyaṃ dṛḍhāgninā // Rrā_3,6.79 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26566795 (0.055):
dhānyābhrakasya bhāgaikaṃ dvau bhāgau ṭaṃkaṇasya ca // Rrā_1,6.15 // / piṣṭvā tadandhamūṣāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā pacet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21333965 (0.057):
vajraṃ bhasmībhavedyaistairmūṣāmantarvilepayet / / dhamettīvrāgninā hemavajramelāpanaṃ bhavet // Āk_1,4.227 //
tatkhoṭaṃ cūrṇayed amlair mardayet puṭayediti // Āk_1,4.308 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335016 (5.960):
dvandvamelopaliptāyāṃ dhamet tatkhoṭakaṃ bhavet / / tatkhoṭaṃ cūrṇayed amlair mardayet puṭayediti // Āk_1,4.302 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335138 (0.023):
tulyaṃ sarvasamaṃ vaṅgaṃ sarvaṃ mūṣāgataṃ dhamet / / cūrṇayenmardayedamlaiḥ puṭedevaṃ tu saptadhā // Āk_1,4.311 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26593864 (0.026):
tadgolaṃ vajramūṣāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet // Rrā_3,6.59 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606410 (0.026):
mūṣāyāṃ dvaṃdvaliptāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet // Rrā_3,14.65 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606752 (0.031):
mūṣāyāṃ dvaṃdvaliptāyāṃ tatkhoṭaṃ suvicūrṇayet // Rrā_3,14.89 // / amlairmardyaṃ puṭe pacyādityevaṃ paṃcadhā puṭet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606295 (0.038):
mūṣāyāṃ dvaṃdvaliptāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet / / tatkhoṭaṃ sūkṣmacūrṇaṃ ca ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_3,14.58 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335209 (0.039):
tīkṣṇāṃśā tāravimalā sarvaṃ mūṣāgataṃ dhamet / / tatastaccūrṇayedamlaiḥ piṣṭvā ruddhvā puṭetpacet // Āk_1,4.316 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26594436 (0.040):
śulbacūrṇaṃ palaikaṃ tu siddhacūrṇena saṃyutam / / ruddhvā taṃ ca dhamet khoṭaṃ gaṃdhakaṃ tena mardayet // Rrā_3,6.98 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335350 (0.047):
samaṃ dhameccūrṇayecca tatsamaṃ tāpyatālakam // Āk_1,4.326 // / mardayetpuṭayedamlairbhasma syātṣoḍaśaiḥ puṭaiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334778 (0.048):
tatkhoṭaṃ cūrṇayettāpyaṃ tulyamamlairvimardayet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26597559 (0.051):
mūṣāmadhye tu tatkhoṭaṃ palamātraṃ vicūrṇayet / / mardayed gaṃdhakāmlena ruddhvā gajapuṭe pacet // Rrā_3,8.60 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21376949 (0.052):
tasya pañcāṅgacūrṇena pāradaṃ saha mardayet / / dhamecca mūkamūṣāyāṃ khoṭo bhavati tatkṣaṇāt // Āk_1,23.358 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27827492 (0.052):
tasya pañcāṅgacūrṇena $ pāradaṃ saha mardayet & / dhamecca mūkamūṣāyāṃ % khoṭo bhavati tatkṣaṇāt // Ras_12.136 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11800858 (0.052):
tasya pañcāṅgacūrṇena pāradaṃ saha mardayet / / dhamecca mūkamūṣāyāṃ khoṭo bhavati tatkṣaṇāt // Ras_12.136 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26617290 (0.052):
ruddhvā gajapuṭe pacyāttatastīvrāgninā dhamet // Rrā_3,20.90 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600342 (0.053):
tīkṣṇaṃ śulbaṃ samaṃ cūrṇya aṃdhamūṣāgataṃ dhamet / / tat khoṭaṃ siddhacūrṇaṃ tu gaṃdhakāmlena mardayet // Rrā_3,9.105 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606646 (0.054):
mūṣāyāṃ dvaṃdvaliptāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet // Rrā_3,14.82 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599397 (0.054):
cūrṇaṃ ruddhvā dhamed gāḍhaṃ tatkhoṭaṃ mardayetpunaḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26591412 (0.055):
tulyairbhūnāgajīvairvā gandhakena samena vā // Rrā_3,4.112 // / mardayenmātuluṅgāmlaiḥ pūrvakhoṭaṃ dināvadhi /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21391487 (0.056):
piṣṭvā tadandhamūṣāyāṃ ruddhvā tīvrāgninā dhamet // Āk_2,1.155 //
saptadhā taddrute tāre vāhyaṃ daśaguṇaṃ tataḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335141 (0.038):
cūrṇayenmardayedamlaiḥ puṭedevaṃ tu saptadhā // Āk_1,4.311 // / taccūrṇaṃ vāhayettāre drute daśaguṇaṃ dhaman /
kṣiptvā kṣiptvā tālacūrṇaṃ tāraśeṣaṃ yathā dhamet // Āk_1,4.309 //
tārabījamidaṃ śreṣṭhaṃ jāraṇe paramaṃ hitam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335073 (0.039):
tārabījam idaṃ proktaṃ jāraṇe paramaṃ hitam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334969 (0.041):
tārabījam idaṃ khyātaṃ jāraṇe paramaṃ hitam /
<ṣaṣṭhaṃ tārabījam> / kharparī tālaśubhrābhrasattvakaṃ tāramākṣikam // Āk_1,4.310 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334969 (0.030):
tārabījam idaṃ khyātaṃ jāraṇe paramaṃ hitam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335070 (0.044):
tārabījam idaṃ proktaṃ jāraṇe paramaṃ hitam /
tulyaṃ sarvasamaṃ vaṅgaṃ sarvaṃ mūṣāgataṃ dhamet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335207 (0.018):
tīkṣṇāṃśā tāravimalā sarvaṃ mūṣāgataṃ dhamet / / tatastaccūrṇayedamlaiḥ piṣṭvā ruddhvā puṭetpacet // Āk_1,4.316 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26617054 (0.030):
pañcānāṃ tu samaṃ tāmraṃ sarvaṃ mūṣāgataṃ dhamet // Rrā_3,20.73 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334775 (0.036):
tribhāgaṃ tāmracūrṇaṃ ca liptamūṣāgataṃ dhamet // Āk_1,4.284 // / tatkhoṭaṃ cūrṇayettāpyaṃ tulyamamlairvimardayet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26576782 (0.049):
śuddhanāgasya bhāgaikaṃ sarvamamlena mardayet // Rrā_2,3.144 // / andhamūṣāgataṃ dhāmyaṃ khoṭo bhavati tadrasaḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26594559 (0.050):
kāñjikaiḥ svedayettaṃ tu andhamūṣāgataṃ dhamet // Rrā_3,6.107 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26607973 (0.050):
tannāgaṃ hemasaṃtulyamaṃdhamūṣāgataṃ dhamet // Rrā_3,15.64 // / taccūrṇamabhiṣiktaṃ ca pādāṃśaṃ dāpayedrase /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599385 (0.053):
tīkṣṇaṃ śulbaṃ samaṃ cūrṇya aṃdhamūṣāgataṃ dhamet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335055 (0.053):
trayaṃ samāṃśaṃ saṃcūrṇya liptamūṣāgataṃ dhamet // Āk_1,4.305 // / taccūrṇaṃ vāhayettāre tāratulyaṃ vinikṣipet /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21336316 (0.054):
suvarṇaṃ tāpyasatvaṃ tu samaṃ mūṣāgataṃ dhamet // Āk_1,4.396 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26591497 (0.057):
tatsamaṃ tīkṣṇacūrṇaṃ ca tvandhamūṣāgataṃ dhamet / / etatkhoṭaṃ vicūrṇyātha siddhacūrṇena saṃyutam // Rrā_3,4.119 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26592511 (0.058):
asya kalkasya bhāgaikaṃ bhāgāścatvāri hāṭakam // Rrā_3,5.25 // / andhamūṣāgataṃ dhmātaṃ samādāya vicūrṇayet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26600340 (0.059):
tīkṣṇaṃ śulbaṃ samaṃ cūrṇya aṃdhamūṣāgataṃ dhamet / / tat khoṭaṃ siddhacūrṇaṃ tu gaṃdhakāmlena mardayet // Rrā_3,9.105 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596090 (0.061):
kṛṣṇābhrakaṃ tu bhāgaikaṃ sarvaṃ stanyena peṣayet // Rrā_3,7.85 // / anena lepitaṃ golam aṃdhamūṣāgataṃ dhamet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599288 (0.063):
dvaṃdvacūrṇaṃ tato ruddhvā vajramūṣāgataṃ dhamet // Rrā_3,9.30 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26599944 (0.063):
samyaggajapuṭe pacyāttato mūṣāgataṃ dhamet // Rrā_3,9.77 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26593389 (0.064):
yathālābhena taddrāvairdinamekaṃ vimardayet // Rrā_3,6.26 // / aṃdhamūṣāgataṃ dhāmyaṃ tataścūrṇaṃ tu kārayet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26591793 (0.064):
nāgacūrṇaṃ tu bhāgaikamandhamūṣāgataṃ dhamet // Rrā_3,4.139 // / siddhacūrṇena saṃyuktaṃ mardanādipuṭāntakam /
cūrṇayenmardayedamlaiḥ puṭedevaṃ tu saptadhā // Āk_1,4.311 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335210 (0.011):
tīkṣṇāṃśā tāravimalā sarvaṃ mūṣāgataṃ dhamet / / tatastaccūrṇayedamlaiḥ piṣṭvā ruddhvā puṭetpacet // Āk_1,4.316 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335096 (0.023):
cūrṇitān liptamūṣāyāṃ kṣiptvā tīvrāgninā dhamet / / tatkhoṭaṃ cūrṇayed amlair mardayet puṭayediti // Āk_1,4.308 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21335016 (0.029):
dvandvamelopaliptāyāṃ dhamet tatkhoṭakaṃ bhavet / / tatkhoṭaṃ cūrṇayed amlair mardayet puṭayediti // Āk_1,4.302 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26606753 (0.040):
mūṣāyāṃ dvaṃdvaliptāyāṃ tatkhoṭaṃ suvicūrṇayet // Rrā_3,14.89 // / amlairmardyaṃ puṭe pacyādityevaṃ paṃcadhā puṭet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26596400 (0.044):
tatastaṃ mardayed amlai ruddhvā mūṣāṃ puṭettathā // Rrā_3,7.107 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334774 (0.045):
tribhāgaṃ tāmracūrṇaṃ ca liptamūṣāgataṃ dhamet // Āk_1,4.284 // / tatkhoṭaṃ cūrṇayettāpyaṃ tulyamamlairvimardayet /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26594559 (0.048):
kāñjikaiḥ svedayettaṃ tu andhamūṣāgataṃ dhamet // Rrā_3,6.107 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21334782 (0.049):
tatkhoṭaṃ cūrṇayettāpyaṃ tulyamamlairvimardayet / / tatkṣipetsaṃpuṭe ruddhvā puṭellaghupuṭe punaḥ // Āk_1,4.285 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21391754 (0.052):
dhānyābhrakaṃ ravikṣīrai ravimūladravaiśca vā // Āk_2,1.175 // / mardyaṃ mardyaṃ puṭe pacyātsaptadhā mriyate dhruvam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26567068 (0.052):
dhānyābhrakaṃ ravikṣīraiḥ ravimūladravaiśca vā / / mardyaṃ mardyaṃ puṭe pacyātsaptadhā mriyate dhruvam // Rrā_1,6.35 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26603354 (0.053):
tena drāveṇa dhānyābhraṃ marditaṃ saptadhā puṭet / / mardyaṃ mardyaṃ nirudhyātha kapotākhye puṭe pacet // Rrā_3,12.50 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26589633 (0.053):
pūrvacūrṇena tulyāṃśamidamamlena mardayet // Rrā_3,3.123 // / ruddhvā gajapuṭe pacyāttaireva mardayetpuṭet /