View original HTML file with complete header information
oṃ namo vighnavināyakāya | / praṇamāmi jagatsṛṣṭisthitisaṃhārakāraṇam /
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24325463 (0.047):
jagatsṛṣṭisthitisaṃhārādidharmaviśeṣanirdhāraṇārthatvāt
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401153 (0.062):
tisro 'vasthā jagatsṛṣṭisthitisaṃhārahetavaḥ / / bhavaviṣṇuviriñcākhyamavasthātrayamīśituḥ // LiP_2,16.19 //
oṃ namo vighnavināyakāya | / praṇamāmi jagatsṛṣṭisthitisaṃhārakāraṇam /
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24325463 (0.047):
jagatsṛṣṭisthitisaṃhārādidharmaviśeṣanirdhāraṇārthatvāt
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401153 (0.062):
tisro 'vasthā jagatsṛṣṭisthitisaṃhārahetavaḥ / / bhavaviṣṇuviriñcākhyamavasthātrayamīśituḥ // LiP_2,16.19 //
viśveśvaraṃ viśvadharaṃ viśvaṃ ca viśvahetukam // Valc_1.1 //
jagadvījaṃ satyarūpaṃ sarvasākṣiṇamavyayam /
sarvvajñaṃ sarvabhūtasthaṃ sarvaśaktidharaṃ vibhum // Valc_1.2 //
brāhmaṇebhyo namaskṛtya navadvīpanṛpājñayā /
brāhmaṇānāṃ samutpattitadbhedādisamanvitam /
rāḍhīyānāṃ varendrāṇāṃ gotragāñīsamanvitam /
vallālacaritākhyaṃ tadrājacaritamucyate // Valc_1.3 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19556579 (0.052):
nṛpendrenādiśūreṇa cānītaṃ viprapañcakam / / pañcagotrānvitaṃ teṣāṃ nāma gotrañca kathyate // Valc_1.19 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15987855 (0.055):
haihasasyātha caritaṃ mahākhyānasamanvitam / / madālakasākathā proktā hyalarkacaritānvitā // NarP_1,98.6 //
sisṛkṣorbrahmaṇo jātaḥ pulaho vāmakarṇataḥ /
aṅgirā nāsikārandhradajāyata mukhādruciḥ // Valc_1.4 //
marīciḥ skandhadeśācca pracetā adharoṣṭhataḥ /
ekādaśa caiva rudrā lalāṭāt krodhasambhavāḥ // Valc_1.5 //
pulahasya suto vātsyaḥ śāṇḍilyaśca ruceḥ sutaḥ /
bṛhaspaterāṅgiraso bharadvājaḥ sutaḥ smṛtaḥ // Valc_1.6 //
marīcermanaso jātaḥ kaśyapaśca prajāpatiḥ / / pracetasopi manaso gautamo bhagavānṛṣiḥ // Valc_1.7 //
sāvarṇirgautamājjajñe munipravara eva saḥ / / babhūvuḥ pañcagotrāṇi caiteṣāṃ pravarā bhave // Valc_1.8 //
babhūvurbrahmaṇo vaktrādanyā brāhmaṇajātayaḥ /
tāḥ sthitāḥ deśabhedena gotraśūnyāśca bhūpate // Valc_1.9 //
adityāṃ dvādaśādityān janayāmāsa kaśyapaḥ / / atrernetramalāccandraḥ kṣīrode ca babhūva ha // Valc_1.10 //
candrādityamanūnāñca pravarāḥ kṣatriyāḥ smṛtāḥ /
brahmaṇo vāhudeśāccaivānyāḥ kṣatriyajātayaḥ /
ūrudeśācca vaiśyāśca pādataḥ śūdrajātayaḥ // Valc_1.11 //
janmanā jāyate śūdraḥ saṃskārairdvija ucyate /
vedapāṭhādbhavedvipro brāhmaṇo brahmavidyayā // Valc_1.12 //
sārasvatāḥ kānyakubjā gauḍā maithilakolkalāḥ / / pañcagauḍāḥ samākṣyātāḥ vindhyasyottaravāsinaḥ // Valc_1.13 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565267 (0.0):
vyāsa uvāca: / sārasvatāḥ kānyakubjāḥ gauḍā maithilakotkalāḥ /
karṇāṭāścaiva tailaṅgāḥ gurjjarā rāṣṭravāsinaḥ / / andhrāśca draviḍāḥ pañca vindhyadakṣiṇavāsinaḥ // Valc_1.14 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565270 (0.0):
pañca gauḍā iti khyātā vindhyasyottaravāsinaḥ // Valc_2,18.2 // / karṇāṭāścaiva tailaṅgā gurjjarā rāṣṭravāsinaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565278 (0.012):
karṇāṭāścaiva tailaṅgā gurjjarā rāṣṭravāsinaḥ / / andhrāśca drāviḍāḥ pañca vindhyadakṣiṇavāsinaḥ // Valc_2,18.3 //
sarvve dvijāḥ kānyakujāḥ māthuraṃ māgadhaṃ vinā /
māgadho brahmaṇā parvvūṃ kalpito dvija eva ca / / varāhasya ca gharmmeṇa māthuro jāyate tathā // Valc_1.15 /
vedavāṇāṅkaśaki tu gauḍe viprāḥ samāgatāḥ /
hayayānaṃ samāruhya sarvaśāstraviśāradāḥ // Valc_1.16 //
medhātithiḥ kṣitīśaśca vītarāgasuṣeṇakau / / saubhariratnagarbhau ca tathā vipraḥ sudhānidhiḥ // Valc_1.17 //
tairūḍhā nṛpatervvākyāt sapta saptaśatātmajāḥ /
taddevavaśato jātāstāsu sapta sutā varāḥ /
varandaraṃ gatāḥ pañca kaniṣṭho rāḍhasaṃsthitau // Valc_1.18 //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18958202 (0.057):
(AVŚ_11,1.10c) trayo varā yatamāṃs tvaṃ vṛṇīṣe tās te samṛddhīr iha
nṛpendrenādiśūreṇa cānītaṃ viprapañcakam /
pañcagotrānvitaṃ teṣāṃ nāma gotrañca kathyate // Valc_1.19 //
śrīharṣasya bharadvājo dakṣasya kāśyapaḥ smṛtaḥ /
vedagarbhasya sāvarṇo vātsyaśca chāndaḍasya ca / / śāṇḍilyagotraḥ kathito bhaṭṭanārāyaṇasya ca // Valc_1.20 //
bhaṭṭataḥ ṣoḍaśodbhūtā dakṣataścāpi ṣoḍaśa / / catvāraḥ śrīharṣajātā bharadvājakulodvahāḥ /
Kedarabhatta: Vrttaratnakara, with Sulhana's Sukavihrdayanandini (comm.) (kvrtrsuu.htm.txt) 13707513 (0.051):
/ iyaṃ tāvaddhāraṇaṃ syāt / tathā ekaścatvāraḥ ṣaṭcatvāraḥ ekameṣāmekīkṛtā / vai ṣoḍaśa bhavanti caturakṣarajātau prastāryamāṇāyāṃ ṣoḍaśa vṛttāni
dvādaśa vedagarbhācca tathaikādatha chāndaḍāt // Valc_1.21 //
kecidviprā āgatāśca vaidikā vedapāragāḥ / / pāścātyā dākṣiṇātyāśca śeṣoktā drāviḍāḥ smṛtāḥ // Valc_1.22 //
ballālaviṣaye nūnaṃ kulīmā devatāḥ svayam /
śrotriyā meravo jñeyā ghaṭakāḥ stutipāṭhakāḥ // Valc_1.23 //
ācāro vinayo vidyā pratiṣṭhā tīrthadarśanam /
niṣṭhāvṛttistapodānaṃ navadhā kulalakṣaṇam // Valc_1.24 //
kāmamāmaraṇāt tiṣṭhet gṛhe kanyarttumatyapi /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18594967 (0.059):
kāmam ā maraṇāt tiṣṭhed gṛhe kanyā rtumaty api /
na caivaināṃ prayacchettu kulahīnāya karhicit // Valc_1.25 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12987239 (0.046):
MSS_9610 2 na caivaināṃ prayaccheta guṇahīnāya karhicit //
ekāṃ śākhāṃ sakalpāṃ vā ṣaḍbhiraṅgairadhītya ca /
ṣaṭkarmmanirato vipraḥ śrotriyo nāma dharmmavit // Valc_1.26 //
guṇānusārato'kāri kulīnaścaiva maulikaḥ / / vaṃśajaśca purā rājñā vallālena suniścitam // Valc_1.27 //
iti vallālacarite varṇānāmutpattikathanam | / atha pratigrāhi-saṃjñā-kāraṇa-kathanama |
dhenuṃ svarṇamayīṃ yajñe viprebhyaḥ pradadau nṛpaḥ /
dhenostasyāḥ svarṇamayyāśchedane patito'bhavat // Valc_1.28 //
tato nirvvāsito rājñā kaścana svarṇakārakaḥ /
viprāḥ pratigrahājjātāḥ sarvvadharmmabahiṣkṛtāḥ // Valc_1.29 //
iti pratigrāhikāraṇam | / atha pratigrāhi-saṃjñakānāṃ sagrāmi-nāmāni |
śaṅkare pītamuṇḍī ca gaḍopi ca divākaraḥ / / guḍo dāḍakanāmā ca dokaḍiścaiva pippalī // Valc_1.30 //
vandyo mārttaṇḍanāmā ca brāhmaṇo nāma nāmataḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 540907 (0.050):
nirmitā sā purī rājñā $ purīkā nāma nāmataḥ // / **HV_App.I,18.183**15:2 // / sa te dve vipule puryau $ rājapuryupame śubhe / HV_App.I,18.184 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22026466 (0.050):
nirmitā sā purī rājñā purīkā nāma nāmataḥ // **HV_App.I,18.183**15:2 / sa te dve vipule puryau rājapuryupame śubhe / HV_App.I,18.184 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16330888 (0.057):
purikāṃ nāma dharmātmā HV_App.I,18.182a / purīkā nāma nāmataḥ **HV_App.I,18.183**15:2b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25094528 (0.057):
purikāṃ nāma dharmātmā HV_App.I,18.182a / purīkā nāma nāmataḥ HV_App.I,18.183**15:2b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16484925 (0.062):
supuraṃ nāma nāmataḥ HV_App.I,29F.235b / supure puravāsīnāṃ HV_App.I,29F.241a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16967886 (0.063):
suveśo nāma nāmataḥ BrP_34.72b / suveśyābhiḥ suśobhanaiḥ BrP_51.38b
āyāniśca gaṇāyiśca hāḍo gopī ca vandyajāḥ // Valc_1.31 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16967886 (0.029):
suvṛddhāṃ gautamapriyām BrP_107.67b / suveśo nāma nāmataḥ BrP_34.72b / suveśyābhiḥ suśobhanaiḥ BrP_51.38b
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6650290 (0.042):
nāma brāhmaṇo +abhūt/ naiva draṣṭavyaṃ/ eṣa śāradvatīputro bhikṣuḥ sa tena
māṣo dokaḍināmā ca rāyo ca madhusūdanaḥ / / kuśiko yavanāmā ca haḍo nārāyaṇo 'pi ca // Valc_1.32 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557033 (0.024):
jananāmā koyāriḥ syāt parkkaṭirvanamālikaḥ // Valc_1.49 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561598 (0.039):
durdamasya suto rājā kaṇako nāma viśrutaḥ // Valc_2,11.30 // / kaṇakāt kṛtavīryyastu kṛtāgniḥ karavīrakaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565720 (0.042):
kalupālāt kuvindāyāṃ śauṇḍikonāma jāyate // Valc_2,19.24 // / raṅgājīvastu śauṇḍikyāṃ suto varddhakisambhavaḥ /
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27649373 (0.046):
bhaktimatā parameśe sarvodrekā sadānutā'pa rameśe | 79 | / iti nārāyaṇanāmā'va katīrthe pūjitaḥ surāyaṇanā mā |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557465 (0.047):
nidrālī cākṣuṣagrāmī deuli siharī tathā // Valc_1.75 // / prauṇḍrīkākṣiḥ śrutavaṭī caturāndī tathā smṛtaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557018 (0.051):
palaśāyī pālunāmā haḍḥkāko matastathā // Valc_1.48 // / poḍāriḥ kṛṣṇasaṃjño 'sau pāladhī rāmanāmakaḥ /
mahintā dividho nāma dāvāriścaiva keśavaḥ / / caṭṭaḥ śakunināmā ca tailavāṭīrnayārikaḥ // Valc_1.33 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557032 (0.027):
jananāmā koyāriḥ syāt parkkaṭirvanamālikaḥ // Valc_1.49 // / simalāyī śrīhariḥ syāt jaṭaḥ pūṣalikastathā /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560313 (0.028):
vallālenārccito rājñā muniḥ prītamanāstadā / / anāmayañcāvyayañya paryyapṛcchajjaneśvaram // Valc_2,8.15 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557465 (0.030):
nidrālī cākṣuṣagrāmī deuli siharī tathā // Valc_1.75 // / prauṇḍrīkākṣiḥ śrutavaṭī caturāndī tathā smṛtaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561597 (0.030):
durdamasya suto rājā kaṇako nāma viśrutaḥ // Valc_2,11.30 // / kaṇakāt kṛtavīryyastu kṛtāgniḥ karavīrakaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565720 (0.031):
kalupālāt kuvindāyāṃ śauṇḍikonāma jāyate // Valc_2,19.24 // / raṅgājīvastu śauṇḍikyāṃ suto varddhakisambhavaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557178 (0.032):
śrīśrīdharobhūt khalu kāñjivillī nārāyaṇo nāma ca kāñjiyārī / / cautkhaṇḍiko nāma guṇākaraḥ syāt mano dīghālo bhuvi rudratulyaḥ //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19556845 (0.033):
vidvadbhiḥ śrāddhakāle ca varjjyā ete punaḥ punaḥ // Valc_1.37 // / iti pratigrāhiṇāṃ nāmādayaḥ |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19556959 (0.035):
vuḍomāścarakaścaiva, vaṭavyālo vikarttanaḥ / / vasurāyistathā nīlaḥ kaḍyālo madhusūdanaḥ // Valc_1.44 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565195 (0.039):
agastiḥ somarājaśca sandāno mādhavo bhṛguḥ // Valc_2,17.6 // / maitrāyaṇiśca śāṇḍilya upamanyurdhanañjayaḥ /
kundo viśveśvaro nāma vandyajo viṭhusaṃjñakaḥ /
ghoṣajau bhrātarāvetau madanaviśvarūpakau // Valc_1.34 //
gāṅgulirhāsyanāmā ca pūtirgautamasaṃjñakaḥ /
parāśarākhyaḥ śimlī ca śaṅkaro ḍiṇḍisaṃjñakaḥ // Valc_1.35 /
amī viprakulodbhatūā godānaṃ jagṛhurdvijāḥ /
teṣāṃ sambandhamātreṇa paṅke gauriva sīdati // Valc_1.36 //
sambandhe bhojane caiva dāne yajñe tathaiva ca / / vidvadbhiḥ śrāddhakāle ca varjjyā ete punaḥ punaḥ // Valc_1.37 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565549 (0.030):
ambaṣṭhāyāṃ svarṇakārāt śauciko nāma jāyate // Valc_2,19.10 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557031 (0.031):
jananāmā koyāriḥ syāt parkkaṭirvanamālikaḥ // Valc_1.49 // / simalāyī śrīhariḥ syāt jaṭaḥ pūṣalikastathā /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565728 (0.032):
raṅgājīvastu śauṇḍikyāṃ suto varddhakisambhavaḥ / / saṅkarāṇāntu sāṅkaryyāsāṅkaryyācca punaḥ punaḥ // Valc_2,19.25 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19556784 (0.033):
kuśiko yavanāmā ca haḍo nārāyaṇo 'pi ca // Valc_1.32 // / mahintā dividho nāma dāvāriścaiva keśavaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19567883 (0.036):
brahmatvāccyāvayāmāsa brahmabandhūn sudurmmatīn // Valc_2,23.23 // / svasevāyāṃ niyuktaśca dhāvañcakre mahattaram /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565718 (0.040):
kalupālāt kuvindāyāṃ śauṇḍikonāma jāyate // Valc_2,19.24 // / raṅgājīvastu śauṇḍikyāṃ suto varddhakisambhavaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566542 (0.040):
ānirhatebhyo yuṣmabhyaṃ namāmi ca punaḥ punaḥ // Valc_2,20.62 // / bho andhasaspate drāpe daridra nīlalohita /
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13875062 (0.046):
tena ca hetunā bhikṣūṇām apy upaśāntāḥ kleśā nôpaśamyanti / na tanūbhavanti | / tatkāle punas te bhikṣavâśayavipannā bhavanti śīlavipannāś ca bhavanti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26937537 (0.046):
| tena ca hetunā bhikṣūṇām apy upaśāntāḥ kleśā nopaśamyanti na / tanūbhavanti | tatkāle punas te bhikṣava āśayavipannā bhavanti
iti pratigrāhiṇāṃ nāmādayaḥ | / atha pratigrāhisutānāṃ vivāhakathanam |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19556909 (0.037):
yavagrāmī kaḍāro ca kauṇḍilyo vaiduḍīstathā // Valc_1.41 // / iti pratigrāhisutānāṃ vivāhakathanam | / atha pañcagotrīyānāṃ sagrāmi-nāmādi-kathanam |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565726 (0.063):
raṅgājīvastu śauṇḍikyāṃ suto varddhakisambhavaḥ / / saṅkarāṇāntu sāṅkaryyāsāṅkaryyācca punaḥ punaḥ // Valc_2,19.25 //
gaṇakanyā vaśiṣṭhena ṭoṭena śakuneḥ sutāḥ /
hāḍkanyā dāyikena kubero hāsyajāpatiḥ // Valc_1.38 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4919303 (0.039):
urjāyāñca vasiṣṭhasya saptājāyanta vai sutāḥ /AP_*4.038ab/ / rājā cordhvavāhuś ca saranaścānaghantime(1) //AP_*4.038cd/
cakrapāṇināpi kanyā gṛhītā dhanalobhataḥ /
viṭhusutāpatirbhūtvā caṭṭajaḥ kulabhūṣaṇaḥ /
pratigrāhisutodvāhāt ṣaḍete vaṃśajāḥ smṛtāḥ // Valc_1.39 //
śrotriyāya sutāṃ dattvā kulīno vaṃśajaḥ punaḥ // Valc_1.40 //
grāmaṃ labdhvā ca vallālāt kauṇḍilyastatpracāritaḥ /
yavagrāmī kaḍāro ca kauṇḍilyo vaiduḍīstathā // Valc_1.41 // / iti pratigrāhisutānāṃ vivāhakathanam |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19556852 (0.037):
iti pratigrāhiṇāṃ nāmādayaḥ | / atha pratigrāhisutānāṃ vivāhakathanam |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557030 (0.053):
jananāmā koyāriḥ syāt parkkaṭirvanamālikaḥ // Valc_1.49 // / simalāyī śrīhariḥ syāt jaṭaḥ pūṣalikastathā /
atha pañcagotrīyānāṃ sagrāmi-nāmādi-kathanam |
atha śāṇḍilyagotrasya bhaṭṭanārāyaṇasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni |
ādau vandyo varāhaḥ syāt rāmo gaḍgaḍistathā /
nṛpaḥ syāt keśaraścaiva nānaḥ kusumakaulikaḥ // Valc_1.42 //
vāṭuḥ syāt pārihālosau kulabhirguināmakaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557031 (0.032):
jananāmā koyāriḥ syāt parkkaṭirvanamālikaḥ // Valc_1.49 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565625 (0.038):
karmmaṇottamanīcatvaṃ kālataśca bhavedguṇaiḥ // Valc_2,19.16 // / jāto nāryyāmanāryyāyāmāryyādāryyobhavedguṇaiḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19567882 (0.041):
brahmatvāccyāvayāmāsa brahmabandhūn sudurmmatīn // Valc_2,23.23 //
gaṇo ghoṣalitāṃ prāptaḥ seyuḥ śāṇḍīśvarīstathā // Valc_1.43 //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7642927 (0.022):
mārdavaḥ, paṅgagaṇaḥ, mādhvavaḥ, mānavo, māsaṃvo, mājavaḥ, aravaḥ,
vuḍomāścarakaścaiva, vaṭavyālo vikarttanaḥ / / vasurāyistathā nīlaḥ kaḍyālo madhusūdanaḥ // Valc_1.44 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19556784 (0.035):
kuśiko yavanāmā ca haḍo nārāyaṇo 'pi ca // Valc_1.32 // / mahintā dividho nāma dāvāriścaiva keśavaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565195 (0.044):
agastiḥ somarājaśca sandāno mādhavo bhṛguḥ // Valc_2,17.6 // / maitrāyaṇiśca śāṇḍilya upamanyurdhanañjayaḥ /
kuśī ca koyanāmā ca kulisā caiva vāsukaḥ / / ākāśo mādhavo dīrghagrāmī caiva mahāmatiḥ // Valc_1.45 //
ete ṣoḍaśa śāṇḍilyāḥ kathitā rājapūjitāḥ / / tataḥ kāśyapa-gotrīya-dakṣa-vaṃśaśca kathyate // Valc_1.46 //
atha kāśyapagotrasya dakṣasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557524 (0.032):
atha sāvarṇagotrasya parāśarasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557432 (0.040):
atha vātsyagotrasya dharādharasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557479 (0.048):
atha bharadvājagotrasya gautamasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557397 (0.049):
atha śāṇḍilyagotrasya dāmodarasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557142 (0.056):
atha vātsyagotrasya chāndaḍsya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni |
dhīro 'bhavat guḍīgrāmī nīraḥ syādāmarūlikaḥ /
bhūriṣṭālaḥ śubhaścaiva śambhuḥ syāttailavāṭikaḥ // Valc_1.47 //
kautukaḥ pītamuṇḍī syāt caṭṭagrāmī sulocanaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557030 (0.031):
jananāmā koyāriḥ syāt parkkaṭirvanamālikaḥ // Valc_1.49 // / simalāyī śrīhariḥ syāt jaṭaḥ pūṣalikastathā /
palaśāyī pālunāmā haḍḥkāko matastathā // Valc_1.48 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19556781 (0.051):
kuśiko yavanāmā ca haḍo nārāyaṇo 'pi ca // Valc_1.32 // / mahintā dividho nāma dāvāriścaiva keśavaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557116 (0.063):
yogī siyāriko jñeyaḥ puṃsiko rāmanāmakaḥ // Valc_1.54 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557072 (0.063):
nānaḥ sāhariko jñeyo rāyī ca rāmanāmakaḥ // Valc_1.51 //
poḍāriḥ kṛṣṇasaṃjño 'sau pāladhī rāmanāmakaḥ /
jananāmā koyāriḥ syāt parkkaṭirvanamālikaḥ // Valc_1.49 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566305 (0.003):
namaḥ śīghrāya śībhyāya ūrmmāyāvasvanāya ca // Valc_2,20.41 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557439 (0.003):
saṃyāminī bhīmakālī bhaṭṭaśālī ca kuḍmuḍiḥ // Valc_1.73 // / bhāḍiyālaḥ kāmakālī vātsyagrāmī ca lakṣakaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557465 (0.003):
nidrālī cākṣuṣagrāmī deuli siharī tathā // Valc_1.75 // / prauṇḍrīkākṣiḥ śrutavaṭī caturāndī tathā smṛtaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566155 (0.012):
uṣṇīṣiṇe kuluñcānāmpataye te namonamaḥ // Valc_2,20.28 // / dhanvāyibhya iṣumadbhyo namo giricarāya te / / ātanvābhyo vaśca pratidadhānebhyo namonamaḥ // Valc_2,20.29 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19567883 (0.012):
brahmatvāccyāvayāmāsa brahmabandhūn sudurmmatīn // Valc_2,23.23 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557496 (0.016):
urttivāhī ugrarekhī ākhu-ratnābalī khaniḥ // Valc_1.70 // / gosvāśirāthaḥ pisvīni ceṅgā cākhuri pippalī /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566337 (0.020):
urvaryyāyāvasānyāya khalyāya ca namastu te // Valc_2,20.44 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19556784 (0.024):
kuśiko yavanāmā ca haḍo nārāyaṇo 'pi ca // Valc_1.32 // / mahintā dividho nāma dāvāriścaiva keśavaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565549 (0.026):
ambaṣṭhāyāṃ svarṇakārāt śauciko nāma jāyate // Valc_2,19.10 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561598 (0.028):
durdamasya suto rājā kaṇako nāma viśrutaḥ // Valc_2,11.30 // / kaṇakāt kṛtavīryyastu kṛtāgniḥ karavīrakaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19556845 (0.031):
vidvadbhiḥ śrāddhakāle ca varjjyā ete punaḥ punaḥ // Valc_1.37 // / iti pratigrāhiṇāṃ nāmādayaḥ |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19556942 (0.032):
nṛpaḥ syāt keśaraścaiva nānaḥ kusumakaulikaḥ // Valc_1.42 // / vāṭuḥ syāt pārihālosau kulabhirguināmakaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565625 (0.035):
karmmaṇottamanīcatvaṃ kālataśca bhavedguṇaiḥ // Valc_2,19.16 // / jāto nāryyāmanāryyāyāmāryyādāryyobhavedguṇaiḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565718 (0.040):
kalupālāt kuvindāyāṃ śauṇḍikonāma jāyate // Valc_2,19.24 // / raṅgājīvastu śauṇḍikyāṃ suto varddhakisambhavaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6726389 (0.044):
āpītapāṇḍuruciraḥ pāṣāṇaḥ padmarāgasaṃjñastu / / kaukaṇṭakanāmā syātsa eva yadi lohitāpītaḥ // GarP_1,74.2 //
simalāyī śrīhariḥ syāt jaṭaḥ pūṣalikastathā /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19556784 (0.027):
kuśiko yavanāmā ca haḍo nārāyaṇo 'pi ca // Valc_1.32 // / mahintā dividho nāma dāvāriścaiva keśavaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565195 (0.039):
agastiḥ somarājaśca sandāno mādhavo bhṛguḥ // Valc_2,17.6 // / maitrāyaṇiśca śāṇḍilya upamanyurdhanañjayaḥ /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12777005 (0.056):
śrīnivāse janāvāne śrīnivāsaḥ svayaṃ hariḥ / / śrīnivāsassamākhyāto bhūmāvavatariṣyati // BhS_37.147 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19556942 (0.058):
nṛpaḥ syāt keśaraścaiva nānaḥ kusumakaulikaḥ // Valc_1.42 // / vāṭuḥ syāt pārihālosau kulabhirguināmakaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959552 (0.060):
indrāyedaṃ dātukāmaḥ khagendra tadarthaṃ vai pāvituṃ sovituṃ ca // / GarP_3,15.20 // / tato harirjamadagneḥ sutobhūlloke sarve parśurāmaṃ vadanti /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20978563 (0.063):
atipriye śrī-bhāgavate'pi cālite sa prabhur mayi kupyed ato na tac cālyam
bhaṭṭagrāmī śaśidharo mūlagrāmī ca keśavaḥ /
ete ṣoḍaśa bhūdevāḥ jñeyāḥ kāśyapasaṃjñakāḥ // Valc_1.50 //
atha bharadvājagotrasya śrīharṣasya vaṃśadharāṇām gāṁināmāni |
dhāṁdunāmā mukhaiṭiḥ syāt janaḥ syāddīnasāyikaḥ /
nānaḥ sāhariko jñeyo rāyī ca rāmanāmakaḥ // Valc_1.51 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557118 (0.0):
yogī siyāriko jñeyaḥ puṃsiko rāmanāmakaḥ // Valc_1.54 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557018 (0.063):
palaśāyī pālunāmā haḍḥkāko matastathā // Valc_1.48 // / poḍāriḥ kṛṣṇasaṃjño 'sau pāladhī rāmanāmakaḥ /
śrīharṣasya sutā ete bharadvājakulodbhavāḥ /
sarvvadeśeṣu viditamagravartacatuṣṭayam // Valc_1.52 //
atha sāvarṇagotrasya vedagarbhasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557400 (1.788):
atha śāṇḍilyagotrasya dāmodarasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni / / rudravāgcī sādhuvāgcī lāhiḍī campaṭistathā /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557435 (1.788):
atha vātsyagotrasya dharādharasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni / / saṃyāminī bhīmakālī bhaṭṭaśālī ca kuḍmuḍiḥ // Valc_1.73 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557482 (1.788):
atha bharadvājagotrasya gautamasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni / / bhādaḍo lāḍḍela-jhāmā jhāmālī jhampaṭī ca vā /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557527 (1.788):
atha sāvarṇagotrasya parāśarasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557144 (0.043):
atha vātsyagotrasya chāndaḍsya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557358 (0.053):
atha kāśyapagotrasya kṛpānidhervaṃśadharāṇām gāṁināmāni / / karañjo bhāduḍī maitro bālayaṣṭikakeralau /
gāṅgulī halanāmā ca kundo rājyadharastathā / / vaśiṣṭhaḥ siddhalo jñeyo dāyī ca madano bhavat // Valc_1.53 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557400 (0.036):
atha śāṇḍilyagotrasya dāmodarasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni / / rudravāgcī sādhuvāgcī lāhiḍī campaṭistathā /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557435 (0.036):
atha vātsyagotrasya dharādharasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni / / saṃyāminī bhīmakālī bhaṭṭaśālī ca kuḍmuḍiḥ // Valc_1.73 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557482 (0.036):
atha bharadvājagotrasya gautamasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni / / bhādaḍo lāḍḍela-jhāmā jhāmālī jhampaṭī ca vā /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557527 (0.037):
atha sāvarṇagotrasya parāśarasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni / / siṃhaḍālaka unduḍī śṛṅgī pākaḍī ledhuḍī /
viśvarūpastathā nandī vāligrāmī kumārakaḥ / / yogī siyāriko jñeyaḥ puṃsiko rāmanāmakaḥ // Valc_1.54 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557073 (1.192):
nānaḥ sāhariko jñeyo rāyī ca rāmanāmakaḥ // Valc_1.51 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557018 (0.063):
palaśāyī pālunāmā haḍḥkāko matastathā // Valc_1.48 // / poḍāriḥ kṛṣṇasaṃjño 'sau pāladhī rāmanāmakaḥ /
dakṣaḥ sākaṭasaṃjño 'sau pārī ca madhusūdanaḥ / / ghaṇṭāgrāmī mādhavaśca nāyārī ca guṇākaraḥ /
ete putrā mahāprājñāḥ sāvarṇā dvādaśa smṛtāḥ // Valc_1.55 //
atha vātsyagotrasya chāndaḍsya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557095 (0.043):
atha sāvarṇagotrasya vedagarbhasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni | / gāṅgulī halanāmā ca kundo rājyadharastathā /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557526 (0.044):
atha sāvarṇagotrasya parāśarasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557399 (0.044):
atha śāṇḍilyagotrasya dāmodarasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557434 (0.044):
suvarṇatoṭaḥ śāṇḍilyodāmodarasya vaṃśajāḥ // Valc_1.72 // / atha vātsyagotrasya dharādharasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557481 (0.044):
atha bharadvājagotrasya gautamasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19556989 (0.056):
atha kāśyapagotrasya dakṣasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557358 (0.057):
atha kāśyapagotrasya kṛpānidhervaṃśadharāṇām gāṁināmāni / / karañjo bhāduḍī maitro bālayaṣṭikakeralau /
ravirmahintā surabhiśca ghoṣaḥ kaviḥ pṛthivyāṃ khalu śimbalālaḥ /
mahāyaśā vāpulikaśca piplī dhīraśca pūtirnanu śaṅkarākhyaḥ // Valc_1.56 //
viśvambharo 'bhūt khalu pūrbbagrāmī vātsyāśca tādarthanivāsadeśāḥ
śrīśrīdharobhūt khalu kāñjivillī nārāyaṇo nāma ca kāñjiyārī /
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1878806 (0.024):
atha bhagavān punarapi vajradhāraṇīsamayasaṃbhavavajrādhiṣṭhānaṃ nāma
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1864224 (0.031):
atha bhagavān punarapi sarvatathāgatanṛtyapūjāsamayodbhavavajraṃ nāma
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1870375 (0.031):
atha bhagavān punarapi / sarvatathāgatasūkṣmavajrajñānamudrāsamayamaṇḍalādhiṣṭhānaṃ nāma samādhiṃ
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25307112 (0.035):
atha khalu bhagavān punar api sarvāvaraṇavimalaviśuddhivajraṃ nāma
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15777717 (0.055):
<12330.50/2> jayaṃ kaḥ prāptavāṃs tatra !śaṃsai7tan me janā1rdana / <12330.51/1> śrī-bhagavān uvāca: tayoḥ saṃlagnayor yuddhe
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7834293 (0.060):
nirghātayaṃti / āha / kimetadbhagavaṃccharīraṇ nāma; bhagavān āha - / ādīptakaśca nāma mārṣā dahanavāsakaśca nāma; meḍikaśca nāma; śṛṃgārikaśca
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3646221 (0.061):
nirūpayiṣyamāṇaṃ suṣṭhutamāṃ spaṣṭokṛtaṃ bhavati / yadāha bhaṭṭanārāyaṇaḥ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28898904 (0.063):
śrībhagavānuvāca / pañcāyatanūparvaṃ prāk kṛtvā devālayaṃ śubham /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7249280 (0.064):
/ śrībhagavānuvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15988428 (0.064):
'gnipurāṇānukramaṇīnirūpaṇaṃ nāmaikonaśatatamo 'dhyāyaḥ / śrībrahmovāca
cautkhaṇḍiko nāma guṇākaraḥ syāt mano dīghālo bhuvi rudratulyaḥ //
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524834 (0.037):
nāma, śūrakūṭo nāma, ratnajaho nāma, mahāguṇadharabuddhiprāptābhijño
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18525951 (0.056):
2476-4 /// % ha | satyākaro vaiśārardyānāṃ | bhūteparyeṣṭir valānāṃ | / pūrvanimittam āveṇikānāṃ
Manjusrinamasamgiti (manjn1au.htm.txt) 3279858 (0.057):
| mokṣaḥ sarvopadhīnāṃ | śāntiḥ sarvacittopaplavānāṃ | ākaraḥ / sarvasaṃpattīnāṃ | parihāṇiḥ sarvavipattīnāṃ | pithanaṃ sarvāpāyadvārāṇāṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524912 (0.061):
nāma, candrabhānur nāma, merukūṭo nāma, candraprabho / nāma, vimalanetro nāma, girirājaghoṣeśvaro nāma,
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21406090 (0.062):
nāma, muktakusumapratimaṇḍitaprabho nāma, śrīkūṭo nāma,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6947623 (0.064):
anigaro nāma samādhiḥ/ prabhākaro nāma samādhiḥ/ nāmaniyatapraveśo nāma
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2112745 (0.064):
tasyānandādivatsraṣṭṛtvādivadvā guṇatvābhāvādityāśaṅkaya na savargatatvaṃ / nāma sarvasaṃyogitvamātramiha vivakṣitam /
Valc_1.57 // / atha gauṇakulīnānāmullekhanam | / dīrghāṅgī pāriḥ kulabhī poḍārī rāiḥ keśarī /
ghaṇṭā ḍiṇḍiḥ pītamuṇḍīr mahintā guḍpippalī /
haḍśca gaḍgaḍiścaiva ime gauṇāḥ prakīrttitāḥ / / ataḥparaṃ viśeṣaṃ yadatraiva varṇyate mayā // Valc_1.58 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565311 (0.021):
kauśikāḥ kaukurāḥ kuśyā ete saumyāḥ prakīrttitāḥ / / aikṣvākavo nikumbhāśca mauryyāśca sāgarāstathā // Valc_2,18.6 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509775 (0.030):
kīrttitāstu vikuṇṭhā vai sumedhāṃstu nibodhata /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15919526 (0.049):
seṃduḥ svanāmāgharṇādyā ṅenamoṃtā ime smṛtāḥ // NarP_1,66.84 //
ekadā rājavallālaḥ kaulinya-sthāpanāya ca / / āmantrayāmāsa viprān sabhārohaṇa-karmmaṇi // Valc_1.59 //
nityakarmmāṇi niṣpādya tatastanniścite 'hani /
āyayurbrāhmaṇāḥ sarvve sabhāyāṃ nṛpasannidhau // Valc_1.60 //
kecit praharamadhye ca sārddhapraharamadhyataḥ /
sārddhadviprahare ke vā yayurnṛpatisannidhim // Valc_1.61 //
tatastu matimān rājā vivicya dvija-ceṣṭitān /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568001 (0.056):
vivicya vījamāhātmyaṃ tataḥ saṃskārayaṃśca tān / / brahmatvaṃ kṣatriyatvañca kalpayāmāsa sa prabhuḥ // Valc_2,23.33 //
kaulīnyādiyathāyogyaṃ tebhyastatra dadau mudā // Valc_1.62 //
sārddhadvipraharātīte sabhāyāmāgatāstu ye /
te samparṇūdharmma-niṣṭhāḥ kaulīnyaṃ lebhire dvijāḥ // Valc_1.63 //
ye sārddhaprahare prāptāḥ śrotriyāste prakīrttitāḥ /
babhūrgauṇakulīnāste yāmāntaragatāstu ye // Valc_1.64 //
kālenādiśrotriyeṣu viśuddheṣu niveśitāḥ / / āsan gauṇāśca vikhyātāḥ kaṣṭaśrotriyasaṃjñayā // Valc_1.65 //
yathā gauṇāstathā kaṣṭā heyā eva samaṃ sadā / / iti rāḍhīyaviprāṇāṃ kathitaḥ kulaniścayaḥ // Valc_1.66 //
iti rāḍhīyaviprāṇām kaulīnyādiprāptikathanam /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565634 (0.046):
anāryyājjāta āryyāyāmanāyya iti niścayaḥ // Valc_2,19.17 // / ambaṣṭhāyāntu kṛṣikādvyajāyanta kuṭumbinaḥ /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24216815 (0.062):
yaduktaṃ kaiścit heyopādeyayoḥ puruṣārthopayogitvāt kathanam, / upekṣaṇīyasya tadviparyamānna kathanam iti, tat pratyuktam | amymevārtha
atha varendravaṃśakathanam / / kāśyape 'ṣṭādaśa jñeyāḥ śāṇḍilyeṣu caturdaśa /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538688 (0.038):
058.028. katame 'ṣṭādaśa ? nāgnibhyaṃ nodakabhyaṃ na siṃhabhyaṃ na
caturvviṃśatirvātsyānām bharadvāje tathāvidhaḥ // Valc_1.67 // / sāvarṇe viṃśatirjñeyāḥ kathitāḥ pañcagotrakāḥ /
teṣāṃ grāmī savistāraṃ kathyate ca yathākramam // Valc_1.68 //
atha kāśyapagotrasya kṛpānidhervaṃśadharāṇām gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557095 (0.053):
atha sāvarṇagotrasya vedagarbhasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni | / gāṅgulī halanāmā ca kundo rājyadharastathā /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557399 (0.053):
atha śāṇḍilyagotrasya dāmodarasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni / / rudravāgcī sādhuvāgcī lāhiḍī campaṭistathā /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557434 (0.053):
atha vātsyagotrasya dharādharasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni / / saṃyāminī bhīmakālī bhaṭṭaśālī ca kuḍmuḍiḥ // Valc_1.73 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557481 (0.053):
atha bharadvājagotrasya gautamasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni / / bhādaḍo lāḍḍela-jhāmā jhāmālī jhampaṭī ca vā /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557526 (0.053):
atha sāvarṇagotrasya parāśarasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni / / siṃhaḍālaka unduḍī śṛṅgī pākaḍī ledhuḍī /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557144 (0.057):
atha vātsyagotrasya chāndaḍsya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni | / ravirmahintā surabhiśca ghoṣaḥ kaviḥ pṛthivyāṃ khalu śimbalālaḥ /
karañjo bhāduḍī maitro bālayaṣṭikakeralau / / madhugrāmī balīhārī moyālī bījakuñjakaḥ // Valc_1.69 //
koṭiḥ sarvvagrāmakoṭiḥ pareśaścaiva dhosakaḥ /
bhadrayāmī cāśrukoṭiḥ śaragrāmī ca viśrutaḥ /
velagrāmī camagrāmau vaṃśajāśca kṛpānidheḥ // Valc_1.70 //
atha śāṇḍilyagotrasya dāmodarasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557096 (1.788):
atha sāvarṇagotrasya vedagarbhasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni | / gāṅgulī halanāmā ca kundo rājyadharastathā /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557435 (1.788):
atha vātsyagotrasya dharādharasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557482 (1.788):
atha bharadvājagotrasya gautamasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557527 (1.788):
atha sāvarṇagotrasya parāśarasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557144 (0.044):
atha vātsyagotrasya chāndaḍsya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19556989 (0.049):
atha kāśyapagotrasya dakṣasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557358 (0.053):
atha kāśyapagotrasya kṛpānidhervaṃśadharāṇām gāṁināmāni / / karañjo bhāduḍī maitro bālayaṣṭikakeralau /
rudravāgcī sādhuvāgcī lāhiḍī campaṭistathā / / nandanāvāṭī kālindī caṭṭagrāmī ca pūṣaṇaḥ // Valc_1.71 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557436 (0.0):
atha vātsyagotrasya dharādharasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni / / saṃyāminī bhīmakālī bhaṭṭaśālī ca kuḍmuḍiḥ // Valc_1.73 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557484 (0.0):
atha bharadvājagotrasya gautamasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni / / bhādaḍo lāḍḍela-jhāmā jhāmālī jhampaṭī ca vā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4867348 (0.019):
aśvānāmapi dharmajña ūrṇānāmāni cāpyatha //AP_263.013cd/ / nirundhī dhūmriṇīkā ca asvapantī(2) tathaiva ca /AP_263.014ab/ / meghapatnī(3) ca nāmāni sarveṣāmeva bhārgava //AP_263.014cd/
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557462 (0.030):
nidrālī cākṣuṣagrāmī deuli siharī tathā // Valc_1.75 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557550 (0.055):
puṇḍariko yaśogrāmī ketugrāmī ca viśrutaḥ // Valc_1.81 // / puṣpapo bhāduṣī caiva varendrā gāṁisaṃjñakāḥ /
śiharirviśī matsyāśī veluḍīścampasaṃjñakaḥ /
suvarṇatoṭaḥ śāṇḍilyodāmodarasya vaṃśajāḥ // Valc_1.72 //
atha vātsyagotrasya dharādharasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557096 (1.788):
atha sāvarṇagotrasya vedagarbhasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni | / gāṅgulī halanāmā ca kundo rājyadharastathā /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557400 (1.788):
atha śāṇḍilyagotrasya dāmodarasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557482 (1.788):
atha bharadvājagotrasya gautamasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557527 (1.788):
atha sāvarṇagotrasya parāśarasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557474 (0.026):
kālindī vātsyagotrasya dharādharasya vaṃśajāḥ // Valc_1.76 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19556989 (0.040):
atha kāśyapagotrasya dakṣasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557144 (0.044):
ete putrā mahāprājñāḥ sāvarṇā dvādaśa smṛtāḥ // Valc_1.55 // / atha vātsyagotrasya chāndaḍsya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557358 (0.053):
atha kāśyapagotrasya kṛpānidhervaṃśadharāṇām gāṁināmāni / / karañjo bhāduḍī maitro bālayaṣṭikakeralau /
saṃyāminī bhīmakālī bhaṭṭaśālī ca kuḍmuḍiḥ // Valc_1.73 // / bhāḍiyālaḥ kāmakālī vātsyagrāmī ca lakṣakaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557402 (0.0):
atha śāṇḍilyagotrasya dāmodarasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni / / rudravāgcī sādhuvāgcī lāhiḍī campaṭistathā /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557484 (0.0):
atha bharadvājagotrasya gautamasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni / / bhādaḍo lāḍḍela-jhāmā jhāmālī jhampaṭī ca vā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4867348 (0.019):
aśvānāmapi dharmajña ūrṇānāmāni cāpyatha //AP_263.013cd/ / nirundhī dhūmriṇīkā ca asvapantī(2) tathaiva ca /AP_263.014ab/ / meghapatnī(3) ca nāmāni sarveṣāmeva bhārgava //AP_263.014cd/
voḍgrāmī jāmarūkhī kālīgrāmī kalīharaḥ // Valc_1.74 //
śītalī dhosalī caiva tāluḍī kukkuṭī tathā / / nidrālī cākṣuṣagrāmī deuli siharī tathā // Valc_1.75 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557411 (0.044):
nandanāvāṭī kālindī caṭṭagrāmī ca pūṣaṇaḥ // Valc_1.71 // / śiharirviśī matsyāśī veluḍīścampasaṃjñakaḥ /
prauṇḍrīkākṣiḥ śrutavaṭī caturāndī tathā smṛtaḥ / / kālindī vātsyagotrasya dharādharasya vaṃśajāḥ // Valc_1.76 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557429 (0.026):
suvarṇatoṭaḥ śāṇḍilyodāmodarasya vaṃśajāḥ // Valc_1.72 // / atha vātsyagotrasya dharādharasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557030 (0.037):
jananāmā koyāriḥ syāt parkkaṭirvanamālikaḥ // Valc_1.49 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561598 (0.040):
durdamasya suto rājā kaṇako nāma viśrutaḥ // Valc_2,11.30 // / kaṇakāt kṛtavīryyastu kṛtāgniḥ karavīrakaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19556783 (0.041):
kuśiko yavanāmā ca haḍo nārāyaṇo 'pi ca // Valc_1.32 // / mahintā dividho nāma dāvāriścaiva keśavaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565195 (0.043):
agastiḥ somarājaśca sandāno mādhavo bhṛguḥ // Valc_2,17.6 // / maitrāyaṇiśca śāṇḍilya upamanyurdhanañjayaḥ /
atha bharadvājagotrasya gautamasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557096 (1.788):
atha sāvarṇagotrasya vedagarbhasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni | / gāṅgulī halanāmā ca kundo rājyadharastathā /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557400 (1.788):
atha śāṇḍilyagotrasya dāmodarasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557435 (1.788):
suvarṇatoṭaḥ śāṇḍilyodāmodarasya vaṃśajāḥ // Valc_1.72 // / atha vātsyagotrasya dharādharasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557527 (1.788):
atha sāvarṇagotrasya parāśarasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557144 (0.044):
atha vātsyagotrasya chāndaḍsya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19556989 (0.048):
atha kāśyapagotrasya dakṣasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557358 (0.053):
atha kāśyapagotrasya kṛpānidhervaṃśadharāṇām gāṁināmāni / / karañjo bhāduḍī maitro bālayaṣṭikakeralau /
bhādaḍo lāḍḍela-jhāmā jhāmālī jhampaṭī ca vā / / urttivāhī ugrarekhī ākhu-ratnābalī khaniḥ // Valc_1.70 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557402 (0.0):
atha śāṇḍilyagotrasya dāmodarasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni / / rudravāgcī sādhuvāgcī lāhiḍī campaṭistathā /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557436 (0.0):
atha vātsyagotrasya dharādharasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni / / saṃyāminī bhīmakālī bhaṭṭaśālī ca kuḍmuḍiḥ // Valc_1.73 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4867348 (0.019):
aśvānāmapi dharmajña ūrṇānāmāni cāpyatha //AP_263.013cd/ / nirundhī dhūmriṇīkā ca asvapantī(2) tathaiva ca /AP_263.014ab/ / meghapatnī(3) ca nāmāni sarveṣāmeva bhārgava //AP_263.014cd/
gosvāśirāthaḥ pisvīni ceṅgā cākhuri pippalī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846288 (0.022):
nīvāre 'raṇyaśāliḥ syātpārvatyāṃ gajapippalī / / spṛkkāyāṃ devaputrī syādaṅkole devadāru ca // Rajni_23.22
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557030 (0.053):
jananāmā koyāriḥ syāt parkkaṭirvanamālikaḥ // Valc_1.49 // / simalāyī śrīhariḥ syāt jaṭaḥ pūṣalikastathā /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566304 (0.058):
namaḥ śīghrāya śībhyāya ūrmmāyāvasvanāya ca // Valc_2,20.41 // / nādeyāya namastubhyaṃ dvīpyāya ca namonamaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557438 (0.058):
saṃyāminī bhīmakālī bhaṭṭaśālī ca kuḍmuḍiḥ // Valc_1.73 // / bhāḍiyālaḥ kāmakālī vātsyagrāmī ca lakṣakaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557463 (0.058):
nidrālī cākṣuṣagrāmī deuli siharī tathā // Valc_1.75 // / prauṇḍrīkākṣiḥ śrutavaṭī caturāndī tathā smṛtaḥ /
viśālā kāñcanagrāmī asṛk śākoṭakastathā // Valc_1.78 //
kṣetragrāmī rājagrāmī nandīgrāmī ca jadhyalaḥ /
puktirvṛhatī gotreṣu bharadvājeṣu gotamāt // Valc_1.79 //
atha sāvarṇagotrasya parāśarasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557096 (1.788):
atha sāvarṇagotrasya vedagarbhasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557400 (1.788):
atha śāṇḍilyagotrasya dāmodarasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557435 (1.788):
atha vātsyagotrasya dharādharasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557482 (1.788):
atha bharadvājagotrasya gautamasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19556989 (0.032):
atha kāśyapagotrasya dakṣasya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557144 (0.044):
atha vātsyagotrasya chāndaḍsya vaṃśadharāṇāṃ gāṁināmāni |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557358 (0.053):
atha kāśyapagotrasya kṛpānidhervaṃśadharāṇām gāṁināmāni / / karañjo bhāduḍī maitro bālayaṣṭikakeralau /
siṃhaḍālaka unduḍī śṛṅgī pākaḍī ledhuḍī / / dhundhuḍī tātoyā setuḥ kapālī lomapeṭarau // Valc_1.80 //
pañcavaṭī khaṇḍavaṭī nikaḍiśca samudrakaḥ / / puṇḍariko yaśogrāmī ketugrāmī ca viśrutaḥ // Valc_1.81 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561598 (0.064):
durdamasya suto rājā kaṇako nāma viśrutaḥ // Valc_2,11.30 // / kaṇakāt kṛtavīryyastu kṛtāgniḥ karavīrakaḥ /
puṣpapo bhāduṣī caiva varendrā gāṁisaṃjñakāḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561599 (0.052):
durdamasya suto rājā kaṇako nāma viśrutaḥ // Valc_2,11.30 // / kaṇakāt kṛtavīryyastu kṛtāgniḥ karavīrakaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557411 (0.055):
nandanāvāṭī kālindī caṭṭagrāmī ca pūṣaṇaḥ // Valc_1.71 // / śiharirviśī matsyāśī veluḍīścampasaṃjñakaḥ /
munikalpā amī jātā sāvarṇeṣu parāśarāt // Valc_1.82 //
atha vaidikānāṃ kaulinyādivihīnatvakāraṇam |
vaidikā brāhmaṇā āsan vaṇijāṃ pakṣapātiṇaḥ / / tatastānsadasi krodhānnājuhāva mahīpatiḥ // Valc_1.83 //
nākāṅkṣannabhihāraṃ te rājadattaṃ tapodhanāḥ /
brāhmaṇāḥ brahmavidvāṃso vaidikā iti kecana // Valc_1.84 //
iti vaidikānāṃ kaulīnyādirāhityakathanam / / atha kānyakubjāgata-kāyasyānāṃ nāmagotrāṇi /
kāśyape gotre sañjāto dakṣanāmā mahāmatiḥ /
tasya dāso gautamasya gotre daśaratho vasuḥ // Valc_1.85 //
śāṇḍilyagotre saṃbhūte bhaṭṭanārāyaṇaḥ kvatī /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3646221 (0.054):
nirūpayiṣyamāṇaṃ suṣṭhutamāṃ spaṣṭokṛtaṃ bhavati / yadāha bhaṭṭanārāyaṇaḥ
tasya saukālino dāso ghoṣajo makarandakaḥ // Valc_1.86 //
bharadvājeṣu vikhyātaḥ śrīharṣo munisattamaḥ /
dāsastasya virāṭākhyaḥ guhakaḥ kāśyapaḥ smṛtaḥ // Valc_1.87 //
sāvarṇagotro nirdiṣṭo vedagarbhastapodhanaḥ / / tasya dāso mitravaṃśo viśvāmitrasya gotrakaḥ /
kālidāsa iti khyātaḥ śūdravaṃśasamudbhavaḥ // Valc_1.88 //
vātsyagotreṣu sambhūtaḥ chāndaḍ iti saṃjñitaḥ / / maudgalyagotrakodattaḥ puruṣottamasaṃjñakaḥ /
eteṣāṃ rakṣaṇārthāya svāgato gauḍhmaṇḍalam // Valc_1.89 // / ye ghoṣavasumitrāstu kulīnāḥ sarvva eva te /
deva-dattau senasiṃghau pālitaśca karo guhaḥ /
dāsaśca madhyamā aṣṭau dvisaptatirgharāstataḥ // Valc_1.90 //
aśīti rmaulikā rājavallālasena-sammatāḥ /
dvisaptatirgharā ye te kāyastheṣvadhamāḥ smṛtāḥ // Valc_1.91 //
atha guṇavatkāyasthapraśaṃsā / / śūdrāstu ye dānaparā bhavanti vratānvitā vipraparāyaṇāśca /
annaṃ hi teṣāṃ satataṃ subhojyaṃ bhavet dvijair dṛṣṭam idaṃ purātanaiḥ //
Valc_1.92 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite pūrvvakhaṇḍaṃ sampūrṇam |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557889 (0.0):
śastrāsteṣu paraṃ dakṣo dāne karṇa ivāparaḥ // Valc_2,1.11 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vallālaparicayo nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558262 (0.0):
māddādāvāharacchulkamasakṛcchaulkikacchalāt // Valc_2,2.27 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vaṇigāvarṣaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558644 (0.0):
nṛpatirbubudhe naiva kālātikramaṇaṃ mahat // Valc_2,3.26 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite sundarīsamāgamo nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559396 (0.0):
jāgradeva yāminīṃ tāṃ kathañcidatyavāhayat // Valc_2,4.55 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite dayitāprasādhanaṃ nāma caturtho
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559572 (0.0):
dhanaratnavastrabhārān hālikyañcopajīvanam // Valc_2,5.13 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite lakṣmaṇānayanaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559881 (0.0):
te sarvve dūrataḥ sthitvā praṇemuśca punaḥ punaḥ // Valc_2,6.23 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite ugramādhavapūjanaṃ nāma ṣaṣṭhodhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560107 (0.0):
cakāra rāṣṭrāt sa vahiṣkṛtaṃ taṃ gaṇena sārddhaṃ kila rājasiṃhaḥ // / Valc_2,7.16 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite devalānāṃ nirvvāsanaṃ nāma saptamo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568257 (0.0):
avāpyate tena kaṭhoraghora duḥsahyaduḥkhamadhikaṃ paratra // Valc_2,24.16 / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite dānavarmmānuṣṭhānaṃ nāma caturviṃśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568453 (0.043):
sarvvātmane deva namaḥ śivāya // Valc_2,25.10 // / iti śrīmadānandabhaṭṭaprokte vallālacarite
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568793 (0.047):
sarvvā jvaladvahnikuṇḍe peturnṛpatiyoṣitaḥ // Valc_2,26.24 // / iti vallālacarite śrīmadānandabhaṭṭakṛtaṃ khilavallālacaritaṃ nāma
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19567402 (0.047):
bhūdeva vargāstapanīyadānairbhojyānnapānairvahudakṣiṇābhiḥ // Valc_2,21.43 / ityānandabhaṭṭaprokte śaraṇadattīye vallālacarive yajñotsavo nāma ekaviṃśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19567538 (0.047):
ākrośanto vikrośanto varṣānte vāridā iva // Valc_2,22.10 // / ityānandabhaṭṭaprokte śaraṇadattīye vallālacarite vaṇijāvamānanaṃ nāma
vallālacaritam / uttarakhaṇḍam / atha prathamo 'dhyāyaḥ |
vallālacaritaṃ pūrbbakhaṇḍīyaṃ kathitaṃ mayā / / śrūyatāmuttare khaṇḍe vistarāt kathyate 'dhunā // Valc_2,1.1 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557893 (0.032):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vallālaparicayo nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558265 (0.041):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vaṇigāvarṣaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558647 (0.044):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite sundarīsamāgamo nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559399 (0.047):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite dayitāprasādhanaṃ nāma caturtho / 'dhyāyaḥ /
senavaṃśadharo rājā vallālo nāma viśrutaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561598 (0.035):
durdamasya suto rājā kaṇako nāma viśrutaḥ // Valc_2,11.30 // / kaṇakāt kṛtavīryyastu kṛtāgniḥ karavīrakaḥ /
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7828891 (0.060):
/ upanando nāma rājā / jinarṣabho nāma rājā / brahmaseno nāma rājā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15831476 (0.060):
gauḍadeśe 'tivikhyāto rājāsīdvīrabhadrakaḥ / / mahāpratīpī vidyāvānsadā vipraprapūjakaḥ // NarP_1,12.61 //
puremāmabhunak pṛthvīṃ prabhāvākṣataśāsanaḥ // Valc_2,1.2 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561596 (0.060):
durdamasya suto rājā kaṇako nāma viśrutaḥ // Valc_2,11.30 // / kaṇakāt kṛtavīryyastu kṛtāgniḥ karavīrakaḥ /
prabhuśca yauvanastho 'pi tasminnāsīdvivekatā /
nāhāri brāhmaṇī kanyā kadācidapi bhūbhṛtā // Valc_2,1.3
kāmācāro 'pi dṛpto 'pi sa priyaṅkarakiṅkaraḥ /
kadācicca parastrīṇāṃ jāratvaṃ nākaronnṛpaḥ // Valc_2,1.4 //
asevi cāṇḍālakanyā rājñā dvādaśavārṣikī /
naṭīkanyā ca siddhyarthaṃ pāṣaṇḍamatavarttinā // Valc_2,1.5 //
yāvannāsīt bhaṭṭapādairupadiṣṭo mahīpatiḥ /
tāvat sa kṛtavān karmma tattat sajjanagarhitam // Valc_2,1.6 //
bhaṭṭānuvratinā tena tato vimalabuddhinā / / kiṃ kiṃ nānuṣṭhitaṃ karmma brāhmaṇānāṃ priyaṅkaram // Valc_2,1.7 //
vaṅgavāgadaḍivārendrarāḍhābhūrmithilāpi ca /
tasyāsīdvipulaṃ rāṣṭrametadviṣayapañcakam // Valc_2,1.8 //
vasatisma nṛpaḥ śrīmān purā gauḍe purottame /
kadācidvā yathākāmaṃ nagare vikrame pure // Valc_2,1.9 //
svarṇagrāme kadācidvā prāsāde sumanohare /
ramamānaḥ saha śrībhirdivīva tridiveśvaraḥ // Valc_2,1.10 //
vaihārikāsu vidyāsu vājipṛṣṭhe ca paṇḍitaḥ / / śastrāsteṣu paraṃ dakṣo dāne karṇa ivāparaḥ // Valc_2,1.11 //
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vallālaparicayo nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557729 (0.0):
annaṃ hi teṣāṃ satataṃ subhojyaṃ bhavet dvijair dṛṣṭam idaṃ purātanaiḥ // / Valc_1.92 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite pūrvvakhaṇḍaṃ sampūrṇam |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558267 (0.0):
māddādāvāharacchulkamasakṛcchaulkikacchalāt // Valc_2,2.27 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vaṇigāvarṣaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558649 (0.0):
nṛpatirbubudhe naiva kālātikramaṇaṃ mahat // Valc_2,3.26 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite sundarīsamāgamo nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559401 (0.0):
jāgradeva yāminīṃ tāṃ kathañcidatyavāhayat // Valc_2,4.55 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite dayitāprasādhanaṃ nāma caturtho
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559573 (0.0):
dhanaratnavastrabhārān hālikyañcopajīvanam // Valc_2,5.13 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite lakṣmaṇānayanaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559884 (0.0):
te sarvve dūrataḥ sthitvā praṇemuśca punaḥ punaḥ // Valc_2,6.23 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite ugramādhavapūjanaṃ nāma ṣaṣṭhodhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560111 (0.0):
cakāra rāṣṭrāt sa vahiṣkṛtaṃ taṃ gaṇena sārddhaṃ kila rājasiṃhaḥ // / Valc_2,7.16 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite devalānāṃ nirvvāsanaṃ nāma saptamo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19567539 (0.0):
ākrośanto vikrośanto varṣānte vāridā iva // Valc_2,22.10 // / ityānandabhaṭṭaprokte śaraṇadattīye vallālacarite vaṇijāvamānanaṃ nāma
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568259 (0.0):
avāpyate tena kaṭhoraghora duḥsahyaduḥkhamadhikaṃ paratra // Valc_2,24.16 / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite dānavarmmānuṣṭhānaṃ nāma caturviṃśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568455 (1.192):
sarvvātmane deva namaḥ śivāya // Valc_2,25.10 // / iti śrīmadānandabhaṭṭaprokte vallālacarite
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17904673 (0.013):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe vapuśāpo nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139151 (0.013):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bhūparīkṣāvidhirnāma prathamo / 'dhyāyaḥ || / dvitīyo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12704455 (0.014):
saṃhitāyāṃ prakīrṇādhikāre prathamo 'dhyāyaḥ. / atha dvitīyo 'dhyāyaḥ / athadvitīyo 'dhyāyaḥ.
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17905565 (0.023):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe caṭakotpattirnāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140478 (0.023):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ maṇḍapādilakṣaṇavidhirnāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728465 (0.023):
ityāṅgirasadharmaśāstre pariṣadupasthānaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568014 (0.026):
ityāndabhaṭṭaprokte śaraṇadattīye vallālacarite jātīnāṃ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27953846 (0.029):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre maṇḍapavidhāno nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / atha tṛtīyodhyāyaḥ
Kedarabhatta (12th c.): Vrttaratnakara (sutra verses only) (kedvratu.htm.txt) 6651262 (0.029):
mātrāvṛttādhikāro nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ // / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27955169 (0.031):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre raṅgadaivatapūjanaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / samāptaḥ / atha caturtho 'dhyāyaḥ
atha dvitīyo 'dhyāyaḥ | / purodantapurādhīśaṃ jigīṣuravanīpatiḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139155 (0.007):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bhūparīkṣāvidhirnāma prathamo / 'dhyāyaḥ || / dvitīyo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558268 (0.010):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vaṇigāvarṣaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / / atha tṛtīyo 'dhyāyaḥ /
Gautama: Nyayasutra (gaunys_u.htm.txt) 24816466 (0.015):
(samāptaḥ ca ayam prathamaḥ adhyāyaḥ) / (atha dvitīyaḥ adhyāyaḥ)
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12704826 (0.016):
dvitīyo 'dhyāyaḥ / atha tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17904675 (0.020):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe vapuśāpo nāma prathamo 'dhyāyaḥ / dvitīyo 'dhyāyaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779479 (0.021):
|| dvitīyo'dhyāyaḥ samāptaḥ || / atha tṛtīyo'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140480 (0.022):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ maṇḍapādilakṣaṇavidhirnāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Kedarabhatta (12th c.): Vrttaratnakara (sutra verses only) (kedvratu.htm.txt) 6650786 (0.022):
iti śrīkedārabhaṭṭaviracite vṛttaratnākare saṃjñābhidhāno nāma prathamo / 'dhyāyaḥ / / dvitīyo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728336 (0.022):
ityaṅgirasadharmaśāstre upoddhāto nāma prathamo 'dhyāyaḥ / dvitīyo 'dhyāyaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4918340 (0.023):
:e ity āgneye mahāpurāṇe sṛṣṭi prakaraṇaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / % chapter {2} / :ś atha dvitīyo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558650 (0.023):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite sundarīsamāgamo nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / / caturtho 'dhyāyaḥ / tataḥ kālena kiyatā krīḍāratnasamutsukaḥ /
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13192667 (0.024):
ityaṅgirasadharmaśāstre upoddhāto nāma prathamo 'dhyāyaḥ / dvitīyo 'dhyāyaḥ / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi $ copasthānasya lakṣaṇam &
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12705212 (0.025):
prakīrṇādhikāre tṛtīyo 'dhyāyaḥ / atha caturtho 'dhyāyaḥ. / athacaturtho 'dhyāyaḥ.
Kedarabhatta (12th c.): Vrttaratnakara (sutra verses only) (kedvratu.htm.txt) 6651263 (0.025):
mātrāvṛttādhikāro nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ // / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3319524 (0.027):
iti chāndogyopaniṣadbrāhmaṇe prathamodhyāyaḥ samāptaḥ / atha dvitīyo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12704455 (0.028):
saṃhitāyāṃ prakīrṇādhikāre prathamo 'dhyāyaḥ. / atha dvitīyo 'dhyāyaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1772186 (0.043):
paribhāṣā ca sarvārthā prathame saṃhitāvidhau || / iti prathamo'dhyāyaḥ || / atha dvitīyo'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17905566 (0.044):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe caṭakotpattirnāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ / mārkaṇḍeya uvāca
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22888024 (0.049):
iti maskarīye gautamabhāṣye prathamo 'dhyāyaḥ // / dvitīyo 'dhyāyaḥ / dvijānāmuktamupanayanam /
vittāḍhyādvallabhānandāgniṣkakoṭiṃ gṛhītavān // Valc_2,2.1 //
vāraṃ vāraṃ jito rājā yato maṇipurāhave /
tato 'bhiyānaṃ ghoraṃ sa karttumāsītsamudyataḥ // Valc_2,2.2 //
vallabhe 'dātukāme 'pi dṛṣṭvā saṃvidvyatikramam /
preṣayāmāsa dūtaṃ sa vaṇijāya mahātmane // Valc_2,2.3 //
sa dūtaḥ saṅkakoṭasthaṃ vallabhaṃ samupāgataḥ /
vijñāpayāmāsa tadā vallālanṛpaśāsanam // Valc_2,2.4 //
vallāla uvāca: / yathāsmābhi rhi karttavyaṃ saṃyānaṃ prati kīkaṭam /
vidhāya sumahodyogaṃ ṣaḍṅgabalasaṃyutaiḥ // Valc_2,2.5 //
tato vallabhacandraḥ sa gṛhṇan prāṇityalekhanam /
preṣayan tu sārddhakoṭiṃ suvarṇamiti māciram // Valc_2,2.6 //
vallabha uvāca: / amitavyayinā rājñā kālikā pātitā sakṛt /
kiṃ brūmo nṛpatiṃ naivaṃ mayā dṛṣṭaḥ satāṃ vidhiḥ // Valc_2,2.7 //
kasmādvā samarodyogaḥ labdhasya paripālanam / / rāṣṭrasyaivocitaṃ karttuṃ yuddhametadakāraṇam // Valc_2,2.8 //
tyajyatām grāṁvārabuddhiḥ prajānāṃ hitakāmyayā /
prajākṣayakaraṃ yuddhamadharmmyaṃ nirayapradam // Valc_2,2.9 //
yadṛcchācāro nṛpatī rājadharmmaṃ na paśyati /
arakṣaṇe mahaddoṣaḥ kiṃ guṇo rāṣṭravarddhanaiḥ // Valc_2,2.10 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22383841 (0.054):
sa guṇo vā9stu doṣo ve9ty % ā-cikhyāso1pa-māṃ viduḥ // 2.32 //
kṣetriyaṃ bhagavadbhaktamathavā muṣalaṃ dhanuḥ /
na ko 'pi puruṣaḥ karttuṃ kadācidbhavati prabhuḥ // Valc_2,2.11 //
arakṣitvā prajā rājā kevalaṃ valimādadat / / ayaśo mahadāpnoti nirayañcaiva gacchati // Valc_2,2.12 //
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11219307 (0.052):
BP1.1.077b/ ayaśo mahat^(āpnoti narakaṃ ca^eva gacchati //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21504242 (0.052):
Manu8.128c/ ayaśo mahad āpnoti) narakaṃ ca eva gacchati) ||
ityāhuḥ kośātakinaḥ kiṃ rājanayacarccayā / / rājanīti rhi vijñeyaṃ śatrūṇāṃ parimardanam // Valc_2,2.13 //
athavā vigrahairyasmāt pīḍyante 'smadvidhā janāḥ /
ulapā iva sāmānyā bravīmi tena hetunā // Valc_2,2.14 // / yadi syānnṛpati rddadyāt karādānasamanvitam /
ādhitve harikelīyaṃ ṛṇaṃ dātuṃ tadotsahe // Valc_2,2.15 //
tasya tadbhāṣitaṃ sarvvaṃ sa dūtaḥ śrāntavāhanaḥ /
vikramaṃ puramāgatya vallālāya nyavedayat // Valc_2,2.16 //
etacchrutvātha sandeśaṃ vallālaḥ pṛthivīpatiḥ / / manyunā sa prajajvāla kuṭaṅko vahninā yathā // Valc_2,2.17 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560067 (0.058):
manyunā sa prajajvāla vahninā paṭalaṃ yathā // Valc_2,7.14 // / nirvvāsyatāṃ dharmmagirī rāṣṭrānme svagaṇaiḥ saha /
tadāsya kopatāmrāsyāt susrāva svedaśambaram /
agnisaṃyogataḥ svinnadahyamānendhanād yathā // Valc_2,2.18 //
vallabhe jrātasaṃroṣo nirddoṣeṣu vaṇikṣvapi / / kruddho bhūtvā sa vallālaḥ cakāra kadanaṃ bhṛśam // Valc_2,2.19 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8506663 (0.033):
eva muktastataḥ kruddho yā5valkyama thātyajat / / uvāca yattvayādhītaṃ sarvaṃ pratyarpayasva me // BndP_1,35.21 //
śulkādānamiṣeṇāpi jahāra vaṇijāṃ balāt /
vyavahāre dhṛtaṃ vastu keṣāñcit krośatāmapi // Valc_2,2.20 //
asavarṇāvivāhastu niṣiddhopi kalau yuge /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577334 (0.049):
Par1.25cd/.dvāpare.kulaṃ.ekaṃ.tu.kartāraṃ.tu.kalau.yuge.// / Par1.26ab/.kṛte.sambhāṣaṇād.eva.tretāyāṃ.sparśanena.ca./
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561738 (0.052):
cakārāto na vidyante brāhmaṇā mukhajāḥ kalau // Valc_2,11.40 // / śavarān kaḍhukaivarttān vilokya bhārgavastataḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577189 (0.061):
Par1.16cd/.sarve.dharmāḥ.kṛte.jātāḥ.sarve.naṣṭāḥ.kalau.yuge.// / Par1.17ab/.cāturvarṇya.samācāraṃ.kiṃcit.sādhāraṇaṃ.vada./
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577975 (0.064):
Par2.1ab/.ataḥ.paraṃ.gṛhasthasya.karma.ācāraṃ.kalau.yuge./ / Par2.1cd/.dharmaṃ.sādhāraṇaṃ.śaktyā.cāturvarṇya.āśrama.āgataṃ.//
govindāḍhyasya kanyāṃ sa jahāra vaṇijo balāt // Valc_2,2.21 //
naharddevo 'pi sauvarṇādanudarśaṃ cakāra ha /
kulavṛddhaiḥ sahāgatya nāpi pratyagrahīcca tam // Valc_2,2.22 //
tataḥ sa mantrayan rājā gūḍhṃ cāṭuviṭaiḥ saha /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566966 (0.055):
valadevena vipraiśca mantrayāmāśca pārthivaḥ // Valc_2,21.8 // / mantrayitvā tato rājā tadānīṃ brāhmaṇaiḥ saha /
pīḍayāmāsa vaṇijo dūtañcedamuvāca ha // Valc_2,2.22 // / vallāla uvāca:
suvarṇā vaṇijo rāṣṭre duḥśīlā dhanagarvvitāḥ /
brāhmaṇān te tūlayanti brahmakṣatrañca māmapi // Valc_2,2.23 //
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21295706 (0.033):
prasūtāḥ pariveṣṭāraḥ pariveṣanti caturo nānāgotrān brāhmaṇān bhojayateti / brūyettoṣu bhuktavātsvannamasmā upāharantīti (bau.gṛ.1 2) kalpāntaram
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10033004 (0.033):
dakṣiṇābhirmanuṣyadevānbrāhmaṇācruśruvuṣo 'nūcānāṃsta enamubhaye devāḥ
vallabhānandanāmā ca vaṇiggaṇamahattaraḥ / / aśiṣṭaḥ kulajanmanyo dāmbhikaśca viśeṣataḥ // Valc_2,2.24 //
ityādīn suvahūn doṣānāropya paṇyajīviṣu /
vallabhāya saṅkakoṭe rājā dūtaṃ vyasarjayat // Valc_2,2.25 //
āsedhaṃ vipulaṃ cakre bhayaṃ maitraṃ ca darśayan /
yena kena prakāreṇa taṃ vaśīkaraṇecchayā // Valc_2,2.26 // / tadādade dviguṇitamanyāyena karaṃ bharam /
māddādāvāharacchulkamasakṛcchaulkikacchalāt // Valc_2,2.27 //
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vaṇigāvarṣaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557729 (0.0):
annaṃ hi teṣāṃ satataṃ subhojyaṃ bhavet dvijair dṛṣṭam idaṃ purātanaiḥ // / Valc_1.92 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite pūrvvakhaṇḍaṃ sampūrṇam |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557894 (0.0):
śastrāsteṣu paraṃ dakṣo dāne karṇa ivāparaḥ // Valc_2,1.11 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vallālaparicayo nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558649 (0.0):
nṛpatirbubudhe naiva kālātikramaṇaṃ mahat // Valc_2,3.26 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite sundarīsamāgamo nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559401 (0.0):
jāgradeva yāminīṃ tāṃ kathañcidatyavāhayat // Valc_2,4.55 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite dayitāprasādhanaṃ nāma caturtho
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559573 (0.0):
dhanaratnavastrabhārān hālikyañcopajīvanam // Valc_2,5.13 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite lakṣmaṇānayanaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559884 (0.0):
te sarvve dūrataḥ sthitvā praṇemuśca punaḥ punaḥ // Valc_2,6.23 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite ugramādhavapūjanaṃ nāma ṣaṣṭhodhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560111 (0.0):
cakāra rāṣṭrāt sa vahiṣkṛtaṃ taṃ gaṇena sārddhaṃ kila rājasiṃhaḥ // / Valc_2,7.16 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite devalānāṃ nirvvāsanaṃ nāma saptamo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19567403 (0.0):
bhūdeva vargāstapanīyadānairbhojyānnapānairvahudakṣiṇābhiḥ // Valc_2,21.43 / ityānandabhaṭṭaprokte śaraṇadattīye vallālacarive yajñotsavo nāma ekaviṃśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19567539 (0.0):
ākrośanto vikrośanto varṣānte vāridā iva // Valc_2,22.10 // / ityānandabhaṭṭaprokte śaraṇadattīye vallālacarite vaṇijāvamānanaṃ nāma
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568259 (0.0):
avāpyate tena kaṭhoraghora duḥsahyaduḥkhamadhikaṃ paratra // Valc_2,24.16 / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite dānavarmmānuṣṭhānaṃ nāma caturviṃśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568455 (1.192):
sarvvātmane deva namaḥ śivāya // Valc_2,25.10 // / iti śrīmadānandabhaṭṭaprokte vallālacarite
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17905565 (0.012):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe caṭakotpattirnāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140478 (0.012):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ maṇḍapādilakṣaṇavidhirnāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728465 (0.012):
ityāṅgirasadharmaśāstre pariṣadupasthānaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27953846 (0.022):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre maṇḍapavidhāno nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / atha tṛtīyodhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17904673 (0.022):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe vapuśāpo nāma prathamo 'dhyāyaḥ / dvitīyo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139151 (0.022):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bhūparīkṣāvidhirnāma prathamo / 'dhyāyaḥ || / dvitīyo 'dhyāyaḥ
Kedarabhatta (12th c.): Vrttaratnakara (sutra verses only) (kedvratu.htm.txt) 6651262 (0.023):
mātrāvṛttādhikāro nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ // / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12704455 (0.024):
saṃhitāyāṃ prakīrṇādhikāre prathamo 'dhyāyaḥ. / atha dvitīyo 'dhyāyaḥ / athadvitīyo 'dhyāyaḥ.
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27955169 (0.025):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre raṅgadaivatapūjanaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / samāptaḥ / atha caturtho 'dhyāyaḥ
atha tṛtīyo 'dhyāyaḥ / / ekadāruhya javanamaśvaṃ rājā yadṛcchayā /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12704826 (0.005):
itiśrīvaikhānase bhagavacchāstre bhṛguproktāyāṃ saṃhitāyāṃ prakīrṇādhikāre / dvitīyo 'dhyāyaḥ / atha tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140482 (0.007):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ maṇḍapādilakṣaṇavidhirnāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557895 (0.010):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vallālaparicayo nāma prathamo 'dhyāyaḥ / atha dvitīyo 'dhyāyaḥ |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558650 (0.011):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite sundarīsamāgamo nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / / caturtho 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12705212 (0.014):
prakīrṇādhikāre tṛtīyo 'dhyāyaḥ / atha caturtho 'dhyāyaḥ. / athacaturtho 'dhyāyaḥ.
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779479 (0.015):
|| dvitīyo'dhyāyaḥ samāptaḥ || / atha tṛtīyo'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139155 (0.015):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bhūparīkṣāvidhirnāma prathamo / 'dhyāyaḥ || / dvitīyo 'dhyāyaḥ / dvitīyo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728465 (0.019):
ityāṅgirasadharmaśāstre pariṣadupasthānaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17905566 (0.019):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe caṭakotpattirnāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Srighanacarasamgraha (=Śghs) (sghancsu.htm.txt) 4257226 (0.020):
iti saṃghasenena saṃvihitoddhāre śrīghanācārasaṃgrahe śrāmaṇerabhāvo nāma / dvitīyo 'dhyāyaḥ || / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Kedarabhatta (12th c.): Vrttaratnakara (sutra verses only) (kedvratu.htm.txt) 6651263 (0.020):
mātrāvṛttādhikāro nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ // / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4747926 (0.022):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye matsyāvatāro nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ || / % chapter {3} / :ś atha tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27953847 (0.023):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre maṇḍapavidhāno nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / atha tṛtīyodhyāyaḥ / sarvalakṣaṇasaṃpanne kṛte nāṭyagṛhe śubhe /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1402570 (0.024):
iti śrībhagavadbhāskarakṛte gītābhāṣye dvitīyo 'dhyāyaḥ // / atha tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728608 (0.024):
ityāṅgirasadharmaśāstre prāyaścittavidhānaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17906731 (0.024):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe vindhyaprāptirnāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141663 (0.024):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dārusaṃgrahaṇavidhirnāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ || / caturtho 'dhyāyaḥ
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2507828 (0.038):
iti dvitīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ / ya eko jālavān īśata īśanībhiḥ $ sarvāṃl lokān īśata īśanībhiḥ &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23981604 (0.038):
iti dvitīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ / ya eko jālavān īśata īśanībhiḥ sarvāṃl lokān īśata īśanībhiḥ /
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2508212 (0.044):
iti tṛtīyo 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ / ya eko 'varṇo bahudhā śakti-yogād $ varaṇān anekān nihitārtho dadhāti &
prayayau dhavaleśvaryyāstīn rucirakānanam // Valc_2,3.1 //
upakūleṣu ramyeṣu vaneṣu saikateṣu ca / / bhramamāṇo dadarśāsau nadītīravicāriṇīm // Valc_2,3.2 //
varttulau sphuṭakeśorau dṛḍhāvaviralau kucau /
lajjayā vasanāntena chādayantīṃ sulocanām // Valc_2,3.3 //
sukeśāṃ śuddhadaśanāṃ bālāṃ sarasijānanām /
tanvaṅgīṃ sukomalāṅgīṃ sunāsāṃ mṛduhāsinīm // Valc_2,3.4 //
vṛhannitambavimbāḍhyāṃ sukapolāṃ manoharām /
sa hitāmekayā sakhyā sthalajāmiva padminīm // Valc_2,3.5 //
tasyāḥ paramakāminyāḥ lalitādvadanāmbujāt / / apivallāvaṇyarasaṃ rājño nayanaṣaṭpadaḥ // Valc_2,3.6 //
unmādanakaṭākṣeṇa vividdhāṅgo mahīpatiḥ / / tāṃ vilokya yayau tūrṇaṃ manmathasya vidheyatām // Valc_2,3.7 //
upaprayāya suśroṇiṃ sa tāṃ padmanibhekṣaṇām /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8483141 (0.054):
padmaprabhāḥ padbavarṇāstathā padbanibhekṣaṇāḥ / / padmapatrasugandhāśca jāyante tatra mānavāḥ // BndP_1,17.11 //
paśyanneva nirnimeṣaṃ tiṣṭhantīṃ vākyamabravīt // Valc_2,3.8 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559069 (0.044):
praveśayan vakṣasīva tāṃ punarvākyamabravīt // Valc_2,4.31 // / rājovāca:
rājovāca: / netreṇa nīlakamalaṃ kamalaṃ mukhena
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559070 (0.045):
praveśayan vakṣasīva tāṃ punarvākyamabravīt // Valc_2,4.31 // / rājovāca:
kundena dantamadhareṇa supakvavimbam /
gātreṇa campakadalaṃ paribhūya bhāsi / kā tvaṃ sarittaṭavane vanadevateva // Valc_2,3.9 //
sāmantasaṅghaparisevitapādapadmo / vaidhavyakāraṇavidhiḥ parasundarīṇām /
vallālasenanṛpatistava kundadanti / yāto vidheyaviṣayaḥ kuru netrapātam // Valc_2,3.10 //
tacchrutvā jātarāgā sā bhāvamāvṛṇvatī tadā /
kiñcidavāṅmukhī prāha nṛpatiṃ mṛdususvanā // Valc_2,3.11 //
kanyovāca: / ācakṣva maivamavanīśvara māṃ kumārīm /
vaṃśaḥ kva te vidhubhavaḥ kvaca sambhavo me // Valc_2,3.12 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565726 (0.045):
raṅgājīvastu śauṇḍikyāṃ suto varddhakisambhavaḥ / / saṅkarāṇāntu sāṅkaryyāsāṅkaryyācca punaḥ punaḥ // Valc_2,19.25 //
carmmārakoritanayā viditāsmi loke / / nāhaṃ tvayā hyakulajā pariṇetumarhā // Valc_2,3.13 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565726 (0.055):
raṅgājīvastu śauṇḍikyāṃ suto varddhakisambhavaḥ / / saṅkarāṇāntu sāṅkaryyāsāṅkaryyācca punaḥ punaḥ // Valc_2,19.25 //
rājovāca: / kiṃ vyāmohayase bāle korikanyetivādinī /
carmmāryyā īdṛśaṃ rūpaṃ kiṃ syāt bhuvanamohanam // Valc_2,3.14 //
carmmārasya nāsi kanyā pālakaḥ sa tu kevalam /
rājakanyāsi bhadre tvaṃ dhruvameva na saṃśayaḥ // Valc_2,3.15 //
ko vā kāpuruṣo loke bhavedīdṛk varānane / / yastvāṃ nidhimiva prāpyāmūlyaṃ karagataṃ tyajet // Valc_2,3.16 //
kulajākulajā vāsi tvameva hṛdayapriyā /
āyāhi tvaṃ mayā sārddhaṃ tvāṃ nayāmi nijaṃ puram // Valc_2,3.17 //
tacchratvā vacanaṃ tasya rājñaḥ sācīkṛtekṣaṇā / / sā sakhīṃ nodayāmāsa vaktuṃ tatrocitaṃ tadā // Valc_2,3.18 //
sakhyuvāca: / yadyasyāḥ pāṇiṃ vidhinā grahītuṃ kṛtaniścayaḥ /
tadaināṃ naya te sārddhameṣātmānaṃ dadāti te // Valc_2,3.19 //
rājovāca: / gāndharveṇa vidhānena iyaṃ prāptā svayaṃvarā /
patitvena bhavāmyasyā iyaṃ me jīviteśvarī // Valc_2,3.20 //
ityuktvā korikanyāṃ sa punareva jagāda tām / / sumukhīṃ paramānandasandohavikacānanaḥ // Valc_2,3.21 //
rājovāca: / cala mama sākaṃ bhava mama bhāryyā svārohedaṃ varayānam /
avarodhe svāminī ca bhava mama caivāntaḥpurāṇām // Valc_2,3.22 //
ityuktvā smayamānastvāṃ vepamānāṃ samagrahīt / / sasakhīṃ yāpya yānena nināya vikramaṃ puram // Valc_2,3.23 //
tatastāmanavadyāṅgīṃ svasya gehe nyaveśayan
bubhuje kāmato rājā rājakṛtye hatādaraḥ // Valc_2,3.24 //
atyantaṃ lālitā sātu rājñā carmmāradārikā /
siṣeve 'varodhamadhye calaccāmaramārutam // Valc_2,3.25 //
śuddhāntagatayā sārddhaṃ viharan sa tayā sukham /
nṛpatirbubudhe naiva kālātikramaṇaṃ mahat // Valc_2,3.26 //
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite sundarīsamāgamo nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557729 (0.0):
annaṃ hi teṣāṃ satataṃ subhojyaṃ bhavet dvijair dṛṣṭam idaṃ purātanaiḥ // / Valc_1.92 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite pūrvvakhaṇḍaṃ sampūrṇam |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557893 (0.0):
śastrāsteṣu paraṃ dakṣo dāne karṇa ivāparaḥ // Valc_2,1.11 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vallālaparicayo nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558268 (0.0):
māddādāvāharacchulkamasakṛcchaulkikacchalāt // Valc_2,2.27 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vaṇigāvarṣaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559401 (0.0):
jāgradeva yāminīṃ tāṃ kathañcidatyavāhayat // Valc_2,4.55 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite dayitāprasādhanaṃ nāma caturtho
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559573 (0.0):
dhanaratnavastrabhārān hālikyañcopajīvanam // Valc_2,5.13 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite lakṣmaṇānayanaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559884 (0.0):
te sarvve dūrataḥ sthitvā praṇemuśca punaḥ punaḥ // Valc_2,6.23 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite ugramādhavapūjanaṃ nāma ṣaṣṭhodhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560111 (0.0):
cakāra rāṣṭrāt sa vahiṣkṛtaṃ taṃ gaṇena sārddhaṃ kila rājasiṃhaḥ // / Valc_2,7.16 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite devalānāṃ nirvvāsanaṃ nāma saptamo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19567539 (0.0):
ākrośanto vikrośanto varṣānte vāridā iva // Valc_2,22.10 // / ityānandabhaṭṭaprokte śaraṇadattīye vallālacarite vaṇijāvamānanaṃ nāma
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568259 (0.0):
avāpyate tena kaṭhoraghora duḥsahyaduḥkhamadhikaṃ paratra // Valc_2,24.16 / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite dānavarmmānuṣṭhānaṃ nāma caturviṃśo
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17906731 (0.0):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe vindhyaprāptirnāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141663 (0.0):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dārusaṃgrahaṇavidhirnāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ || / caturtho 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728608 (5.960):
ityāṅgirasadharmaśāstre prāyaścittavidhānaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568455 (1.192):
sarvvātmane deva namaḥ śivāya // Valc_2,25.10 // / iti śrīmadānandabhaṭṭaprokte vallālacarite
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728465 (0.007):
ityāṅgirasadharmaśāstre pariṣadupasthānaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17905565 (0.007):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe caṭakotpattirnāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140478 (0.007):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ maṇḍapādilakṣaṇavidhirnāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142181 (0.009):
iti śrīpāñcarātra viṣvaksenasaṃhitāyāṃ śilāsaṃgrahaṇavidhirnāma caturtho / 'dhyāyaḥ || / pañcamo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17907512 (0.012):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe caturvyūhāvatāro nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / pañcamo 'dhyāyaḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27573096 (0.014):
rāmāvatāre ayodhyāpraveśo nāma caturtho'dhyāyaḥ / xlvi.atha pañcamo'dhyāyaḥ
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23126843 (0.015):
iti śrīdevībhāgavate mahāpurāṇe saptamaskandhe devīgītāyāṃ trayastriṃśo / 'dhyāyaḥ / atha caturtho 'dhyāyaḥ - / saptamaḥ skandhaḥ
caturtho 'dhyāyaḥ / tataḥ kālena kiyatā krīḍāratnasamutsukaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141665 (0.008):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dārusaṃgrahaṇavidhirnāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ || / caturtho 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12705215 (0.009):
prakīrṇādhikāre tṛtīyo 'dhyāyaḥ / atha caturtho 'dhyāyaḥ. / athacaturtho 'dhyāyaḥ.
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558268 (0.011):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vaṇigāvarṣaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / / atha tṛtīyo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559402 (0.013):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite dayitāprasādhanaṃ nāma caturtho / 'dhyāyaḥ / / atha pañcamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140482 (0.013):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ maṇḍapādilakṣaṇavidhirnāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12704826 (0.015):
dvitīyo 'dhyāyaḥ / atha tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27955171 (0.015):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre raṅgadaivatapūjanaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / samāptaḥ / atha caturtho 'dhyāyaḥ
Gautama: Nyayasutra (gaunys_u.htm.txt) 24818936 (0.015):
(samāptaḥ ca ayam tṛtīyaḥ adhyāyaḥ) / (atha caturthaḥ adhyāyaḥ)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784752 (0.015):
iti kauśikapaddhatau tṛtīyo'dhyāyaḥ samāptaḥ || / atha caturtho'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728608 (0.017):
ityāṅgirasadharmaśāstre prāyaścittavidhānaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17906732 (0.017):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe vindhyaprāptirnāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ
Srighanacarasamgraha (=Śghs) (sghancsu.htm.txt) 4259927 (0.018):
iti saṃghasenena saṃvihitoddhāre śrīghanācārasaṃgrahe śrāmaṇerabhāvopāyo / nāma tṛtīyo 'dhyāya || / caturtho 'dhyāyaḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22906002 (0.018):
tṛtīyo 'dhyāyaḥ / BhG 4 / atha caturtho 'dhyāyaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779479 (0.019):
|| dvitīyo'dhyāyaḥ samāptaḥ || / atha tṛtīyo'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557895 (0.023):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vallālaparicayo nāma prathamo 'dhyāyaḥ / atha dvitīyo 'dhyāyaḥ |
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728745 (0.024):
ityāṅgirasadharmaśāstre pariṣallakṣaṇaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / pañcamo 'dhyāyaḥ
ekadāntaḥpuraṃ rājā viveśa rajanīmukhe // Valc_2,4.1 //
praviśya śayanāgāraṃ dayitāṃ bhūmiśāyinīm /
dadṛśe sukumārāṅgīṃ kṛttamūlalatāmiva // Valc_2,4.2 //
vāsasā mukhamācchādya rudatīṃ kamalekṣaṇām /
aduḥkhārhāṃ priyatarāmātmano jīvitādapi // Valc_2,4.3 //
tāṃ dṛṣṭvā malinākārāṃ luṭhantīṃ dharaṇītale /
jughūrṇa mastakaṃ tasya netrābhyāṃ dadṛśe tamaḥ // Valc_2,4.4 //
vismayāno narapatistasyā nayanajaṃ jalaṃ / / parimṛjyākulībhūtaḥ sabhayaṃ vākyamabravīt // Valc_2,4.5 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559069 (0.038):
praveśayan vakṣasīva tāṃ punarvākyamabravīt // Valc_2,4.31 // / rājovāca:
rājovāca: / kiṃnvidaṃ mṛgaśāvākṣi netrābhyāṃ sravate jalam /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559069 (0.048):
praveśayan vakṣasīva tāṃ punarvākyamabravīt // Valc_2,4.31 // / rājovāca:
avāṅmukhī kimarthaṃ tvaṃ bhūmāveva viluṇṭhase // Valc_2,4.6 //
natvahaṃ vipriyaṃ kiñcidakārṣaṃ tava bhāmini /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 573520 (0.046):
kim akārṣam ahaṃ devi $ vipriyaṃ tava bhāmini / HV_App.I,29.200 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22059076 (0.046):
kim akārṣam ahaṃ devi vipriyaṃ tava bhāmini / HV_App.I,29.200 /
krandanena duḥkhayase kathaṃ māṃ tanumadhyame // Valc_2,4.7 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8733325 (0.047):
tṛṣṇāṃ prati tava tṛṣṇāyai krudhya na māṃ pratīti bhāvaḥ /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28796328 (0.050):
muñcasi nādyāpi ruṣaṃ bhāmini mudirālirudiyāya/"
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581300 (0.053):
188.030. tāt, mahātmā tvam, kiṃ māṃ vyaṃsayiṣyasi? api tu ahameva / mandabhāgyaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557672 (0.054):
viheṭhayāmi, api tu tvameva māṃ viheṭhayasi/ / 115.027. yadi mayā evaṃvidhā guṇagaṇā nādhigatā abhaviṣyan, adyāhaṃ tvayā
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13155275 (0.055):
tat suteti bata sāhasikīṃ tvāṃ / vyāji hīrṣatu kathaṃ mama jihvā || RBhrs_4,8.57 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19320904 (0.056):
saty api bhedāpagame nātha tavāhaṃ na māmakīnas tvam |
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5474274 (0.056):
mahyam grahīṣyati . mām abhivyāhariṣyati mām abhvyāhariṣyati . katham ca / atra dvirvacanam . chāndasatvāt . svaraḥ api tarhi chāndasatvāt eva na
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288148 (0.057):
sa hovāca | turīyaṃturīyaṃ cenmāmabībhajusturīyameva tarhi vāṅniruktaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18637456 (0.058):
/ yadi mama bhāryām upādiyasi yatra yatra upapadyasi ahaṃ ca tava bhāryā
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383740 (0.061):
ratirāddhatyahāsādau duḥkhahetau kathaṃ tava // / bodhicchandaviyogena paurvakena tavādhunā /
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1480107 (0.062):
08,029.003c saṃtāpayaty abhyadhikaṃ tu rāmāc; chāpo 'dya māṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21522526 (0.062):
006.015. virama tvamasmāt pāpakādasaddharmāt/ / 006.015. tathāpi ahaṃ na prativiramāmi/ / 006.015. sa māṃ pṛcchati bhadramukha, kiṃ tvametānurabhrān divā
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17906191 (0.063):
bhakṣayasva suviśrabdhau māmatra dvijasattama / / āhārīkṛtametat te mayā dehamihātmanaḥ // MarkP_3.46 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701590 (0.064):
4 3 1 11 01c purūṇi babhro ni caranti māmava paridhīṃ rati tāṃihi .. 922 / 4 3 1 11 02a tavāhaṃ naktamuta soma te divā duhāno babhra ūdhani .
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13857688 (0.064):
satī tvam asi bhāmini HV_107.37d / sa tu kelikilo vipro HV_46.29a
kathaṃ kausumbhavasanaṃ sauvarṇambā śucismite /
nānugṛhṇāsi suśroṇi maṇivījapayodhare // Valc_2,4.8 //
dhammillaracanā subhru mallīdāmnā sugandhinā /
kucayoścandralekheva patrāṅkā ca na kāritā // Valc_2,4.9 //
purānitambasaṃsargāt yatte sārasanottamam /
śobhitaṃ nādhunā bhūmau patitaṃ tadvirājate // Valc_2,4.10 //
maktāvalī bhrājate na cyutā tava kucadvayāt /
graiveyakaṃ cyutaṃ kaṇṭhādanābharaṇatāṃ gatam // Valc_2,4.11 //
pūrṇimākaumudīkāntinirjjitasmitaśobhinā /
kiṃ no vadasi vaktena kuśeśayasugandhinā // Valc_2,4.12 //
sarvvathāmbujapatrākṣi tavāsmi vacanaṅkaraḥ /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13009203 (0.057):
BhP_09.20.011/1 kā tvaṃ kamalapatrākṣi kasyāsi hṛdayaṅgame
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2754038 (0.057):
kā tvaṃ kamalapatrākṣi kasyāsi hṛdayaṅgame /
pratīkṣante tavādeśaṃ majjanāśca sadā priye // Valc_2,4.13 //
kathaṃ nādiśase prāgvat smitapūrvvābhibhāṣiṇi /
prapannaṃ prapade prāptaṃ dāsaṃ himakarānane // Valc_2,4.14 //
tvattvaḥ priyatarā nānyā varttate mama sundari /
tvaṃ hi me jīvanaṃ prāṇāḥ tvaṃ hi me paramā gatiḥ // Valc_2,4.15 //
śravaṇāmṛtavākyena māṃ jīvaya suhāsini /
kāyasthañcāpyakāyasthaṃ sphurantamapi māṃ mṛtam // Valc_2,4.16 //
dāsye pratyayakāriṇyāḥ koṭiṃ pratyayakāriṇi /
ratnālaṅkārabhāraṃ vā yatte manasi varttate // Valc_2,4.17 //
apyahaṃ lakṣmaṇaṃ jahyām tvatpriyārthaṃ varānane /
gāṅgeyaṃ sāgaraṃ bāle praviśeyam hutāśanam // Valc_2,4.18 //
kimābhīlakāraṇaṃ te jīviteśvari kathyatām / / tatpriyaṃ prākariṣyāmi śape te lalitāṅghriṇā // Valc_2,4.19 //
nirīkṣase kiṃ na subhru preṣya māṃ tava sundari /
kenāvamānitāsi tvamagnau kaḥ śalabhāyate // Valc_2,4.20 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561600 (0.050):
durdamasya suto rājā kaṇako nāma viśrutaḥ // Valc_2,11.30 // / kaṇakāt kṛtavīryyastu kṛtāgniḥ karavīrakaḥ /
anāṭyaḥ ko bhavedāḍhyaḥ āḍhyo yāyādanāṭyatām /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7437228 (0.054):
anāḍhya āḍhyo bhavati āḍhyaṃbhaviṣṇuḥ, āḍhyaṃbhāvukaḥ / / subhavaṃbhaviṣṇu, subhagaṃbhāvukaḥ /
ko vaddho mucyatāmadya ko 'vadhyo vā nihanyatām // Valc_2,4.21 //
śrutvaivaṃ bhāṣitaṃ tasya kāmasya vaśavarttinaḥ / / sābhimānavatī rājñaḥ sthitā natamukhī tadā // Valc_2,4.22 //
vyāvṛttavadanaṃ rāmā kiñcit sācīkṛtekṣaraṇā /
sakṛdvilokya nṛpatiṃ tasthau natamukhī punaḥ // Valc_2,4.23 //
śvāsakampadṛḍhorojā sphuradvimbādharā tataḥ /
parimṛjyāñcalenāsraṃ babhāṣe gadgadasvanā // Valc_2,4.24 //
padmākṣyuvāca: / yadi te matpriyaṃ kāryyaṃ māṃ preṣaya piturgṛham /
duḥkhārhāṃ duḥkhinīṃ nātha kānanāntaracāriṇīm // Valc_2,4.25 //
bhoginīṃ kṛpāṇāṃ māṃ mannāmadheyañca vismara /
rājyaṃ bhuṅkṣva mahārāja māṃ vihāya sukhaṃ sadā // Valc_2,4.26 //
prāptosi sumahaddukhaṃ nṛpate mama kāraṇāt /
deśadeśāntare kānta maddhaitostvaṃ kalaṅkabhāk // Valc_2,4.27 //
rājñāṃ vā rājaputrāṇāṃ prājñānāmabhijanmanām / / purā nājñāsiṣaṃ nātha prakṛtiṃ vanacāriṇī // Valc_2,4.28 //
adya lokacaritrāṇāṃ jātābhijñāvanīpate /
jīveyaṃ yadi paśyeyaṃ tadā kiṃ kiṃ na kilbiṣam // Valc_2,4.29 //
dhanādau nahi me kāryyaṃ kimalaṅkaraṇādinā /
patitvā dhavaleśvaryyāṃ nimajjeyamahaṃ dhruvam // Valc_2,4.30 //
evaṃ vilapamānāṃ tāṃ vallālaḥ kṣauṇipālakaḥ / / praveśayan vakṣasīva tāṃ punarvākyamabravīt // Valc_2,4.31 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558714 (0.038):
parimṛjyākulībhūtaḥ sabhayaṃ vākyamabravīt // Valc_2,4.5 // / rājovāca:
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558371 (0.044):
paśyanneva nirnimeṣaṃ tiṣṭhantīṃ vākyamabravīt // Valc_2,3.8 // / rājovāca:
rājovāca: / śiro me ghūrṇate jāye vadanañca viśuṣyati /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558371 (0.063):
paśyanneva nirnimeṣaṃ tiṣṭhantīṃ vākyamabravīt // Valc_2,3.8 // / rājovāca: / netreṇa nīlakamalaṃ kamalaṃ mukhena
kimu tatkāraṇaṃ yasmāt tvamevaṃ bhṛśamākulā // Valc_2,4.32 //
tvaṃ hi me jīvanaṃ patni tvaṃ hi me paramaṃ tapaḥ /
tvameva me rājadharmmaḥ prāṇānāmīśvarī ca me // Valc_2,4.33 //
tvayā hīnaṃ na kāṅkṣeyaṃ kāñcīśatvamapi priye /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653885 (0.028):
470.007. candraprabhā devī kathayati deva, mā mayā durnṛtyam? devi, na / tvayā dunṛtyam/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15357126 (0.044):
alaṃkṛtaṃ mayā brahma % purastān munibhiḥ saha // LiP_1,92.165 // / caṇḍikeśvarakaṃ devi $ caṇḍikeśā tavātmajā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7250887 (0.044):
alaṃkṛtaṃ mayā brahma purastān munibhiḥ saha // LiP_1,92.165 // / caṇḍikeśvarakaṃ devi caṇḍikeśā tavātmajā /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17923279 (0.057):
matpūrvaiḥ khyātimānītaṃ mayā vistāritaṃ punaḥ / / parākramavatā vīra tvayā tadvahulīkṛtam // MarkP_21.92 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 7978793 (0.058):
tadetadupamānāya tava devi mayoditam / / ḍuṇḍubheṣu praharatha kruddhā yūyamahiṣviti // SoKss_2,6.87 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4373114 (0.061):
na hi tad vidyate bhūtaṃ yat tvayā nānudhāryate || *HV_42.13*542:6 | / tvam eva kuruṣe deva nārāyaṇa yuge yuge | *HV_42.13*542:7 |
tvayā saha viśālākṣi vane vāso varaṃ mama // Valc_2,4.34 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13787513 (0.060):
tvam evātra viśālākṣi HV_107.78*1192:1a / tvayā govinda matkṛte HV_62.78d
prāṇā api mayā śakyāstyaktuṃ na tvāṃ kadācana /
śaknuyāmasitāpāṅgi kalaṅkeṣu ca kā kathā // Valc_2,4.35 //
pādānataṃ mahādevi kiṃ nānukampase patim /
prāṇairmmama śāpitāsi vada trailokyasundari // Valc_2,4.36 //
tvameva mahiṣī rājñi bharttāhaṃ te mahāguruḥ /
ācakṣa hṛdgataṃ bhāvameṣohaṃ vihitāñjaliḥ // Valc_2,4.37 //
patāmi tvatpadau mūrddhnā kasmānna dayase patim /
bhaktamanyāsvanāsaktaṃ prasīdāmbajalocane // Valc_2,4.38 //
evaṃ tadā vyāharantaṃ rājānamutpalekṣaṇā / / uvāca dāruṇaṃ vākyamucchasantī muhurmuhuḥ // Valc_2,4.39 //
rājñyuvāca: / avaktavyamapi svāmin tvāṃ vadāmi śṛṇa prabho /
ākarṇya ca prāṇanātha yatkarttavyaṃ tadācara // Valc_2,4.40 //
bharttā hi rakṣakaḥ strīṇāṃ yuvatīnāṃ viśeṣataḥ / / bharttāraṃ yadi no vacmi kaṃ vadāmi sayauvanā // Valc_2,4.41 //
bharttā gatirhi nārīnāṃ bharttā paramadevatā /
brāhmaṇasya mukhāt pitrālaye deva mayā śrutam // Valc_2,4.42 //
pātivratyaṃ paro dharmmaḥ śrayate yoṣitāmiti / / nāhamatyācarāmi tvāṃ manasāpi kadācana // Valc_2,4.43 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2608799 (0.059):
he upādhyāya ! atra loke tvāmahaṃ kadācana na atārpsam / / asya vaiyākaraṇasya vaktṛtve kaṣṭatvaṃ duḥ śravatvamapi guṇa
nāhaṃ prākṛtanārīva patibhaktivivarjjitā /
hṛtpadmāsanamāsthāpya sadā tvāṃ pūjayāmyaham // Valc_2,4.44 //
yenāhaṃ satataṃ pūjyā praṇipātena bhaktitaḥ /
tenāhaṃ nīcavṛttena vimārgeṇāvamānitā // Valc_2,4.45 //
dhik taṃ sa kilviṣācāraḥ kāmāndho vyatthitendriyaḥ /
mātaraṃ yaḥ kāmayate durātmā māṃ pativratām // Valc_2,4.46 //
adya sāhaṃ gatā nātha pāyukṣālanamandiram /
ekākinīmasau dṛṣṭvā smayannanusasāra mām // Valc_2,4.47 //
bhītayā yanmayāhūtā sakhī tatra drutaṃ gatā /
tato duṣṭātmanā nātha na tena malinīkṛtā // Valc_2,4.48 //
dharmeṇa rakṣitā sāhaṃ tvām vadāmi yathāyatham /
kampante mama gātrāṇi smṛtvā tasya kuceṣṭitam // Valc_2,4.49 //
bhītāsmi kutsitācārāt tasmādahamarakṣitā /
vipatsye nirṇāyakeva camūrāyodhanaṃ gatā // Valc_2,4.50 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19567226 (0.058):
prasīdantu bhavanto māṃ yajñādidānakarmmasu // Valc_2,21.29 // / evamuktvā tatastān sa dhārmmiko dharaṇīpatiḥ /
ityuktvā dāruṇaṃ vākyaṃ krūrā vallālavallabhā /
virarāmotsṛjantyasraṃ tadā vallabhavakṣasi // Valc_2,4.51 //
tacchrutvā vacanaṃ rājā priyāsyakamalacyutam /
kopenāsau prajajvāla dāveneva dharādharaḥ // Valc_2,4.52 // / tadā kruddhasya mlecchāsyasadṛśāsyamahīkṣitaḥ /
sphurat sarvvāṅgasya netrayugalaṃ lohitāyate // Valc_2,4.53 //
tāṃ vāraṇavallabhoru vallālo vallabhāṃ tataḥ /
putre daṇḍaṃ pratijñāya sāntvayāmāsa viklavām // Valc_2,4.54 //
putraduśceṣṭitaṃ dhyāyan talpe kopākulo nṛpaḥ /
jāgradeva yāminīṃ tāṃ kathañcidatyavāhayat // Valc_2,4.55 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite dayitāprasādhanaṃ nāma caturtho
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557729 (0.0):
annaṃ hi teṣāṃ satataṃ subhojyaṃ bhavet dvijair dṛṣṭam idaṃ purātanaiḥ // / Valc_1.92 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite pūrvvakhaṇḍaṃ sampūrṇam |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557893 (0.0):
śastrāsteṣu paraṃ dakṣo dāne karṇa ivāparaḥ // Valc_2,1.11 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vallālaparicayo nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558266 (0.0):
māddādāvāharacchulkamasakṛcchaulkikacchalāt // Valc_2,2.27 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vaṇigāvarṣaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558649 (0.0):
nṛpatirbubudhe naiva kālātikramaṇaṃ mahat // Valc_2,3.26 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite sundarīsamāgamo nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559573 (0.0):
dhanaratnavastrabhārān hālikyañcopajīvanam // Valc_2,5.13 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite lakṣmaṇānayanaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559884 (0.0):
te sarvve dūrataḥ sthitvā praṇemuśca punaḥ punaḥ // Valc_2,6.23 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite ugramādhavapūjanaṃ nāma ṣaṣṭhodhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560111 (0.0):
cakāra rāṣṭrāt sa vahiṣkṛtaṃ taṃ gaṇena sārddhaṃ kila rājasiṃhaḥ // / Valc_2,7.16 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite devalānāṃ nirvvāsanaṃ nāma saptamo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19567403 (0.0):
bhūdeva vargāstapanīyadānairbhojyānnapānairvahudakṣiṇābhiḥ // Valc_2,21.43 / ityānandabhaṭṭaprokte śaraṇadattīye vallālacarive yajñotsavo nāma ekaviṃśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19567539 (0.0):
ākrośanto vikrośanto varṣānte vāridā iva // Valc_2,22.10 // / ityānandabhaṭṭaprokte śaraṇadattīye vallālacarite vaṇijāvamānanaṃ nāma
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568259 (0.0):
avāpyate tena kaṭhoraghora duḥsahyaduḥkhamadhikaṃ paratra // Valc_2,24.16 / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite dānavarmmānuṣṭhānaṃ nāma caturviṃśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568455 (1.192):
sarvvātmane deva namaḥ śivāya // Valc_2,25.10 // / iti śrīmadānandabhaṭṭaprokte vallālacarite
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568014 (0.026):
brahmatvaṃ kṣatriyatvañca kalpayāmāsa sa prabhuḥ // Valc_2,23.33 // / ityāndabhaṭṭaprokte śaraṇadattīye vallālacarite jātīnāṃ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560798 (0.037):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe sṛṣṭivisṛṣṭikathanaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27959194 (0.038):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre tāṇḍavalakṣaṇaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / atha pūrvaraṅgavidhāno nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17906731 (0.040):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe vindhyaprāptirnāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141663 (0.040):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dārusaṃgrahaṇavidhirnāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ || / caturtho 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728608 (0.040):
ityāṅgirasadharmaśāstre prāyaścittavidhānaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561919 (0.043):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe somavaṃśavarṇanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15914009 (0.044):
mokṣadharṃmanirūpaṇaṃ nāma dviṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ / samāptaścāyaṃ dvitīyaḥ pādaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562714 (0.044):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe puruvaṃśakīrttanaṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ |
'dhyāyaḥ / / atha pañcamo 'dhyāyaḥ / utthāyāharmmukhe rājā krodhamāhārayan bhṛśam /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27959196 (0.0):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre tāṇḍavalakṣaṇaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / atha pūrvaraṅgavidhāno nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27573095 (0.0):
rāmāvatāre ayodhyāpraveśo nāma caturtho'dhyāyaḥ / xlvi.atha pañcamo'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142183 (0.009):
iti śrīpāñcarātra viṣvaksenasaṃhitāyāṃ śilāsaṃgrahaṇavidhirnāma caturtho / 'dhyāyaḥ || / pañcamo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961461 (0.011):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre pūrvaraṅgaprayogo nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / atha ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558650 (0.013):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite sundarīsamāgamo nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / / caturtho 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728745 (0.014):
ityāṅgirasadharmaśāstre pariṣallakṣaṇaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / pañcamo 'dhyāyaḥ
Gautama: Nyayasutra (gaunys_u.htm.txt) 24819939 (0.014):
(samāptaśca caturthaḥ adhyāyaḥ) / (atha pañcamaḥ adhyāyaḥ)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1799053 (0.014):
|| caturtho'dhyāyaḥ samāptaḥ || / atha pañcamo'dhyāyaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4748701 (0.015):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye varāhanṛsiṃhādyavatāro nāma caturtho 'dhyāyaḥ / % Chapter {5} / :ś atha pañcamo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12706531 (0.016):
prakīrṇādhikāre pañcamo 'dhyāyaḥ / atha ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ. / athaṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17907512 (0.017):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe caturvyūhāvatāro nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / pañcamo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12705214 (0.017):
prakīrṇādhikāre tṛtīyo 'dhyāyaḥ / atha caturtho 'dhyāyaḥ. / athacaturtho 'dhyāyaḥ.
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22910796 (0.018):
caturtho 'dhyāyaḥ / BhG 5 / atha pañcamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141665 (0.020):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dārusaṃgrahaṇavidhirnāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ || / caturtho 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17906731 (0.021):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe vindhyaprāptirnāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728608 (0.021):
ityāṅgirasadharmaśāstre prāyaścittavidhānaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1807931 (0.021):
iti kauśikapaddhatau pañcamo'dhyāyaḥ samāptaḥ || / atha ṣaṣṭho'dhyāyaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4919806 (0.021):
:e ity āgneye mahāpurāṇe sṛṣṭiprakaraṇaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ || / % chapter {5} / :ś atha pañcamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559580 (0.023):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite lakṣmaṇānayanaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / atha ṣaṣṭhodhyāyaḥ / athāsti śaivaiḥ sakalaiśca śāktaiḥ sauraistathā vaiṣṇavagāṇapatyaiḥ /
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3337870 (0.024):
caturtho 'dhyāyaḥ / atha pañcamo 'dhyāyaḥ / START ChUp 5,1.1
ghātukānādiśaddhantumupāṃśu tanayaṃ priyam // Valc_2,5.1 //
śrutvā svasya badhādeśaṃ tapasvī lakṣmaṇamastataḥ /
vyākulo mantrayāmāsa kāntayā saha nirjjane // Valc_2,5.2 //
rajanyāṃ gāhamānāyāmāmantrya rahasi priyām / / guptāṃ taraṇimāruhya palāyata mahābhayāt // Valc_2,5.3 //
prabhātāyāṃ vibhāvaryyāṃ jñātvā tasya palāyanam / / durgāvāḍīṃ yayau rājā cintājṛmbhavilocanaḥ // Valc_2,5.4 //
praviśan mandiraṃ tatra bhittikāyāṃ mahīpatiḥ / / svasnuṣālikhitaṃ ślokaṃ dṛṣṭvemamapaṭhat svayam // Valc_2,5.5 //
patatyavirataṃ vāri nṛtyanti śikhino mudā /
adya kāntaḥ kṛtānto vā duḥkhasyāntaṃ kariṣyati // Valc_2,5.6 //
ślokametaṃ vācayitvā vallālo dharaṇīpatiḥ /
putrasnehacalaccittaḥ kaivarttānājuhāva ha // Valc_2,5.7 //
tān prāptānabravīdrājā haṃho naukarmmajīvinaḥ /
matpriyaṃ yadi karttavyaṃ śrayatāṃ vacanaṃ mama // Valc_2,5.8 //
ito 'pakrāntastanayo lakṣmaṇaḥ krodhalakṣaṇaḥ /
yuṣmabhyamīpsitaṃ dadyāmanviṣyānayatāñjasā // Valc_2,5.9 //
nāvikā ūcuḥ: / bhūdhare kandare durge kāntāre salileśvare /
pātāle vānayiṣyāmastiṣṭhantamapi mācirāt // Valc_2,5.10 // / ityuktvā cābhivādyātha rājānaṃ nāvikā mudā /
ānetuṃ lakṣmaṇaṃ jagmuḥ kṛtvā kolāhalaṃ bhṛśam // Valc_2,5.11 //
aritrāṇāṃ dvisaptatyā vāhayantastarīṃ drutam / / āninyurlakṣmaṇaṃ dvābhyāmahobhyāṃ jālajīvinaḥ // Valc_2,5.12 //
tatastebhyo dadau rājā santoṣavimalānanaḥ /
dhanaratnavastrabhārān hālikyañcopajīvanam // Valc_2,5.13 //
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite lakṣmaṇānayanaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557729 (0.0):
annaṃ hi teṣāṃ satataṃ subhojyaṃ bhavet dvijair dṛṣṭam idaṃ purātanaiḥ // / Valc_1.92 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite pūrvvakhaṇḍaṃ sampūrṇam |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557889 (0.0):
śastrāsteṣu paraṃ dakṣo dāne karṇa ivāparaḥ // Valc_2,1.11 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vallālaparicayo nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558262 (0.0):
māddādāvāharacchulkamasakṛcchaulkikacchalāt // Valc_2,2.27 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vaṇigāvarṣaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558644 (0.0):
nṛpatirbubudhe naiva kālātikramaṇaṃ mahat // Valc_2,3.26 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite sundarīsamāgamo nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559396 (0.0):
jāgradeva yāminīṃ tāṃ kathañcidatyavāhayat // Valc_2,4.55 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite dayitāprasādhanaṃ nāma caturtho
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559881 (0.0):
te sarvve dūrataḥ sthitvā praṇemuśca punaḥ punaḥ // Valc_2,6.23 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite ugramādhavapūjanaṃ nāma ṣaṣṭhodhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560107 (0.0):
cakāra rāṣṭrāt sa vahiṣkṛtaṃ taṃ gaṇena sārddhaṃ kila rājasiṃhaḥ // / Valc_2,7.16 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite devalānāṃ nirvvāsanaṃ nāma saptamo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568257 (0.0):
avāpyate tena kaṭhoraghora duḥsahyaduḥkhamadhikaṃ paratra // Valc_2,24.16 / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite dānavarmmānuṣṭhānaṃ nāma caturviṃśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568453 (0.043):
sarvvātmane deva namaḥ śivāya // Valc_2,25.10 // / iti śrīmadānandabhaṭṭaprokte vallālacarite
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568793 (0.047):
sarvvā jvaladvahnikuṇḍe peturnṛpatiyoṣitaḥ // Valc_2,26.24 // / iti vallālacarite śrīmadānandabhaṭṭakṛtaṃ khilavallālacaritaṃ nāma
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19567538 (0.050):
ākrośanto vikrośanto varṣānte vāridā iva // Valc_2,22.10 // / ityānandabhaṭṭaprokte śaraṇadattīye vallālacarite vaṇijāvamānanaṃ nāma
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19567402 (0.053):
bhūdeva vargāstapanīyadānairbhojyānnapānairvahudakṣiṇābhiḥ // Valc_2,21.43 / ityānandabhaṭṭaprokte śaraṇadattīye vallālacarive yajñotsavo nāma ekaviṃśo
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12706531 (0.063):
prakīrṇādhikāre pañcamo 'dhyāyaḥ / atha ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ. / athaṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961460 (0.063):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre pūrvaraṅgaprayogo nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / atha ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
atha ṣaṣṭhodhyāyaḥ / athāsti śaivaiḥ sakalaiśca śāktaiḥ sauraistathā vaiṣṇavagāṇapatyaiḥ /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961461 (0.021):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre pūrvaraṅgaprayogo nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / atha ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12706533 (0.023):
prakīrṇādhikāre pañcamo 'dhyāyaḥ / atha ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ. / athaṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559403 (0.023):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite dayitāprasādhanaṃ nāma caturtho / 'dhyāyaḥ / / atha pañcamo 'dhyāyaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4748699 (0.033):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye varāhanṛsiṃhādyavatāro nāma caturtho 'dhyāyaḥ / % Chapter {5} / :ś atha pañcamo 'dhyāyaḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22913339 (0.036):
śrīmad bhagavad gītā bhāṣye pañcamo 'dhyāyaḥ || / BhG 6 / atha ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12707172 (0.037):
ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ. / atha saptamo 'dhyāyaḥ.
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1807931 (0.038):
iti kauśikapaddhatau pañcamo'dhyāyaḥ samāptaḥ || / atha ṣaṣṭho'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728924 (0.038):
ityāṅgirasadharmaśāstre prāyaścittaniyantukathanaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17907861 (0.038):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe indravikriyānāma pañcamo 'dhyāyaḥ / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728745 (0.039):
ityāṅgirasadharmaśāstre pariṣallakṣaṇaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / pañcamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142185 (0.039):
iti śrīpāñcarātra viṣvaksenasaṃhitāyāṃ śilāsaṃgrahaṇavidhirnāma caturtho / 'dhyāyaḥ || / pañcamo 'dhyāyaḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22910796 (0.040):
caturtho 'dhyāyaḥ / BhG 5 / atha pañcamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560114 (0.040):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite devalānāṃ nirvvāsanaṃ nāma saptamo / 'dhyāyaḥ / / atha aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12708106 (0.043):
saptamo 'dhyāyaḥ. / athāṣṭamo 'dhyāyaḥ.
Gautama: Nyayasutra (gaunys_u.htm.txt) 24819938 (0.043):
(samāptaśca caturthaḥ adhyāyaḥ) / (atha pañcamaḥ adhyāyaḥ)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1799053 (0.043):
|| caturtho'dhyāyaḥ samāptaḥ || / atha pañcamo'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27959196 (0.043):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre tāṇḍavalakṣaṇaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / atha pūrvaraṅgavidhāno nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23127604 (0.044):
iti śrīdevībhāgavate mahāpurāṇe saptamaskandhe devīgītāyāṃ catustriṃśo / 'dhyāyaḥ / atha pañcamo 'dhyāyaḥ - / saptamaḥ skandhaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17907512 (0.044):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe caturvyūhāvatāro nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / pañcamo 'dhyāyaḥ
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27275505 (0.048):
iti bṛhadāraṇyakopaniṣadi pañcamodhyāyaḥ //5// / ADHYAYA 6 / atha ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / atha ṣaṣṭhādhyāyasya praśamaṃ brāhmaṇam
upāsikopāsakadaṇḍibhiśca vandyaḥ sadā bhikṣukabhikṣuṇībhiḥ // Valc_2,6.1
vipraiśca kṣetraiḥ varigajaiśca śūdraiḥ sannyāsibhi rmānuṣamānuṣībhiḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21080493 (0.056):
yuktyā siddhaṃ sa mūlaṃ syāt tarhi cāvaiṣṇaviḥ śūdrais tādṛśībhiś ca / strībhis tat pūjā na kartavyā, yathā vidhi gṛhīta viṣṇu dīkṣākaiś ca taiḥ
sarvvaiśca pūjyo varadaḥ prasiddha u mādhavograḥ kila devadevaḥ //
Valc_2,6.2 // / athānādimahāliṅgaṃ pūrvvasmin gauḍmaṇḍale /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16027814 (0.044):
Yāj3.183a/ anādir ādimāmś caiva sa eva puruṣah parah / / Yāj3.183c/ liṅga.indriya.grāhya.rūpah sa.vikāra udāhṛtah //
gatāḥ sma pūjituṃ devaṃ mānavā ugramādhavam // Valc_2,6.3 /
brāhmaṇāḥ kṣatriyāḥ sarvve vaiśyāśca manujādayaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1145499 (0.055):
rājāno brāhmaṇā vaiśyāḥ__Vdha_105.012 / śūdrāś ca manujeśvara__Vdha_105.012
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12594122 (0.064):
siddhavidyādharādyāś ca lokapālagaṇādayaḥ / / brāhmaṇāḥ kṣatriyāś cāpi vaiśyāḥ śūdrāś ca maṃtriṇaḥ // Rm_10.11{11} //
satśūdrādyāśca śūdrāśca mahāsthānamupāgatāḥ // Valc_2,6.4
kecit puṣpāṇi saṃgṛhya dhūpadīpānathāpare /
kecit gandhañca naivedyān kecit vyajanacāmarān // Valc_2,6.5 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21897095 (0.062):
mlecchaiḥ kecit khaśaiḥ kecid daradbhir apare tathā / / bhoṭṭaiḥ kecit turuṣkaiś ca kecid bandīkṛtā janāḥ // JRt_B.183 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26847866 (0.064):
tapo 'tapyanta kecid vai $ nanṛtuś ca tathāpare & / asnāpayaṃś ca kecic ca % 'pūjayaṃś ca tathāpare // BrP_162.7 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11119178 (0.064):
tapo 'tapyanta kecid vai nanṛtuś ca tathāpare / / asnāpayaṃś ca kecic ca 'pūjayaṃś ca tathāpare // BrP_162.7 //
kecicchatrāṇi ratnāni dāmnaśca vasanāni ca / / ityādīni samāgṛhya te dravyāṇi samāgatāḥ // Valc_2,6.6 //
ṣaḍārttavaiḥ prasūnaiśca karavīrādibhirjanāḥ /
svabhuvaṃ pūjayāmāsa rdhūpaiśca candanādibhiḥ // Valc_2,6.7 //
vāribhistīrthajaiḥ svacchaiḥ kuṅkumaiḥ saha rañjitaiḥ /
śaṅkaraṃ snāpayāmāsuḥ śītalaiśca sugandhibhiḥ // Valc_2,6.8 // / dadu rghṛtapradīpān ca tailadīpānathāpare /
kṣīrārghañca dadustatra pādyañcāmalavāribhiḥ // Valc_2,6.9 //
gopāyasai rgoghṛtaiśca madhukuṅkumakarpūraiḥ /
pañcāmṛtaiḥ keśaraiśca guḍaiśca śarkarairapi // Valc_2,6.10 // / candanaśca sugandhaśca pañcagandhai rmudāpare /
śaṅkaraṃ lepayāmāsu rmānavā bhaktitatparāḥ // Valc_2,6.11 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23762179 (0.046):
dhyāyed dāmodaraṃ yastu bhaktinamror'cayeta vā // VamP_67.51 //
śālyannamodanairyuktaṃ paramānnaṃ dadu rmudā /
laḍḍukāñca piṣṭakāñca naivedyān vividhānapi // Valc_2,6.12 //
patākān sthāpayāmāsuścalaccīnāṃśukān tathā / / nanṛtuśca jaguḥ kecit kecit ghaṇṭāmavīvadan // Valc_2,6.13 //
suvarṇaṃ rajataṃ tāmraṃ daduḥ kecit svayambhuve /
daduśca pañcaratnāni saha lājākṣatai rnarāḥ // Valc_2,6.14 //
karoddharttanatāmbalamukhavāsān dadustathā /
devasyārūrupan mūrddhni durvvāpuṣpākṣatāni ca // Valc_2,6.15 //
evaṃ pañcopacāreṇa mānavā bhūsurādayaḥ / / śivamīju rjapañcakruḥ pracakruśca pradakṣiṇām // Valc_2,6.16 //
nṛtyai rgītai rmahotsāhaiḥ vādyaiśca madhurasvanaiḥ /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28874120 (0.040):
savādyairmadhurairnṛttairapahāsaiḥ tu irṣadaiḥ /
Ahoratravratakatha (ahovk1_u.htm.txt) 15158672 (0.052):
nānāgītamahotsāhair nṛtyair vādyaiḥ sughoṣakaiḥ / / hāhākāraiḥ samullāsaiḥ kārayet saṃpradakṣiṇām // Avk_32 //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18619757 (0.055):
nṛtyair gītair lāsyair vādyaiḥ śravaṇahṛdinayanasubhagaiḥ sureṣv iva
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559814 (0.061):
praṇemuścārpayāmāsuḥ stotrañca madhurasvanaiḥ // Valc_2,6.18 // / bhallakai rjhallarībhiśca mṛdaṅgairmarddalaistathā /
hāṃ huṅkāraiḥ samullāsairvāhayannugramādhavam // Valc_2,6.17 //
kecitpañcāṅgayuktena sāṣṭāṅgena tathāpare /
praṇemuścārpayāmāsuḥ stotrañca madhurasvanaiḥ // Valc_2,6.18 //
bhallakai rjhallarībhiśca mṛdaṅgairmarddalaistathā / / muralībhiśca tantrībhiḥ kecidījuḥ svayambhuvam // Valc_2,6.19 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559793 (0.061):
śivamīju rjapañcakruḥ pracakruśca pradakṣiṇām // Valc_2,6.16 // / nṛtyai rgītai rmahotsāhaiḥ vādyaiśca madhurasvanaiḥ /
jayamaṅgalagāthābhirdhāraṇībhiśca gītibhiḥ / / śaṅkaraṃ bhikṣubhikṣuṇyarījurgānaiśca bhāṣajaiḥ // Valc_2,6.20 //
susvarai rvedapāṭhaiśca viprā vedavidāṃ varāḥ /
kṣatriyā svarṇaratnādichatrakaiśca mahottamaiḥ // Valc_2,6.21 //
vaṇikāścūḍāmaṇibhiḥ sauvarṇai rbilvapatrakaiḥ / / śūdrāśca pūjayāmāsu rvividhaiśca kriyāphalaiḥ // Valc_2,6.22 //
athānye āgatā ye ca jātayo rajakādayaḥ /
te sarvve dūrataḥ sthitvā praṇemuśca punaḥ punaḥ // Valc_2,6.23 //
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite ugramādhavapūjanaṃ nāma ṣaṣṭhodhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557729 (0.0):
annaṃ hi teṣāṃ satataṃ subhojyaṃ bhavet dvijair dṛṣṭam idaṃ purātanaiḥ // / Valc_1.92 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite pūrvvakhaṇḍaṃ sampūrṇam |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557892 (0.0):
śastrāsteṣu paraṃ dakṣo dāne karṇa ivāparaḥ // Valc_2,1.11 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vallālaparicayo nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558265 (0.0):
māddādāvāharacchulkamasakṛcchaulkikacchalāt // Valc_2,2.27 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vaṇigāvarṣaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558647 (0.0):
nṛpatirbubudhe naiva kālātikramaṇaṃ mahat // Valc_2,3.26 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite sundarīsamāgamo nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559399 (0.0):
jāgradeva yāminīṃ tāṃ kathañcidatyavāhayat // Valc_2,4.55 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite dayitāprasādhanaṃ nāma caturtho
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559573 (0.0):
dhanaratnavastrabhārān hālikyañcopajīvanam // Valc_2,5.13 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite lakṣmaṇānayanaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560109 (0.0):
cakāra rāṣṭrāt sa vahiṣkṛtaṃ taṃ gaṇena sārddhaṃ kila rājasiṃhaḥ // / Valc_2,7.16 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite devalānāṃ nirvvāsanaṃ nāma saptamo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19567539 (0.0):
ākrośanto vikrośanto varṣānte vāridā iva // Valc_2,22.10 // / ityānandabhaṭṭaprokte śaraṇadattīye vallālacarite vaṇijāvamānanaṃ nāma
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568259 (0.0):
avāpyate tena kaṭhoraghora duḥsahyaduḥkhamadhikaṃ paratra // Valc_2,24.16 / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite dānavarmmānuṣṭhānaṃ nāma caturviṃśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568455 (1.192):
sarvvātmane deva namaḥ śivāya // Valc_2,25.10 // / iti śrīmadānandabhaṭṭaprokte vallālacarite
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19567402 (0.022):
bhūdeva vargāstapanīyadānairbhojyānnapānairvahudakṣiṇābhiḥ // Valc_2,21.43 / ityānandabhaṭṭaprokte śaraṇadattīye vallālacarive yajñotsavo nāma ekaviṃśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568014 (0.040):
ityāndabhaṭṭaprokte śaraṇadattīye vallālacarite jātīnāṃ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568793 (0.047):
sarvvā jvaladvahnikuṇḍe peturnṛpatiyoṣitaḥ // Valc_2,26.24 // / iti vallālacarite śrīmadānandabhaṭṭakṛtaṃ khilavallālacaritaṃ nāma
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560797 (0.055):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe sṛṣṭivisṛṣṭikathanaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565122 (0.061):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe guruvargakīrttanaṃ nāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ /
atha saptamā 'dhyāyaḥ / kasmiṃścit kāle padmākṣī vallāladayitā purā /
śaṅkaraṃ pūjituṃ tatra mahāsthānamupāgatā // Valc_2,7.1 //
gṛhītvā bahudravyāṇi haimāni rājatāni ca / / ātapatrañca devasya devyāśca karṇapālikām // Valc_2,7.2 //
prālambikāñca kaṭakaṃ kirīṭaṃ kaṇṭhabhūṣaṇam / / aṅgadaṃ kaṅkaṇaṃ sāraśanañca nūpurādikam // Valc_2,7.3 //
vastrāṇi ca mahārhāṇi patākāśca dhvajāni ca / / yajñasūtrāṇi gandhāni nānopakaraṇāni ca // Valc_2,7.4 //
arcayāmāsa devaṃ sā devīṃ ca sa purohitaḥ / / naivedye stairalaṅkāraicchatreṇa ca paraṃ mudā // Valc_2,7.5 //
pūjayitvā gatā devī sāruhya hayanaṃ varam /
purohitaḥ sthitastatra dravyāṇāmaṃśakāṅkṣayā // Valc_2,7.6 //
sa mahāntam dharmmagiriṃ valadeva uvāca ha /
bhadanta dehi me bhāgam matprāpyamacireṇa bhoḥ // Valc_2,7.7 //
tacchratvā tadvacaḥ sthānādhipaḥ sa pratyuvāca tam /
adadāma na kasmaicit bhāgameva kadācana // Valc_2,7.8 //
ato na dadyāṃ bhavate gaccha gaccha gṛhaṃ vraja /
itthaṃ tābhyāmabhūttatra vākpāruṣyaṃ kiyatkṣaṇam // Valc_2,7.9 //
valadevastataḥ kraddho devaleśaṃ śaśāpa ha / / nipatadhvamare mūḍha na te bhadraṃ bhaviṣyati // Valc_2,7.10 //
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3394940 (0.033):
vrajatorapi praṇayapūrvamekatāmasurāripāṇḍusutasainyayostadā / / raruṣe viṣāṇibhiranukṣaṇaṃmitho madamūḍhabuddhiṣu vivekitā kutaḥ? //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560312 (0.034):
vallālenārccito rājñā muniḥ prītamanāstadā / / anāmayañcāvyayañya paryyapṛcchajjaneśvaram // Valc_2,8.15 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19567226 (0.036):
prasīdantu bhavanto māṃ yajñādidānakarmmasu // Valc_2,21.29 // / evamuktvā tatastān sa dhārmmiko dharaṇīpatiḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9585621 (0.060):
Par12.42cd(41cd)/.sa.mūḍhaḥ.sa.ca.pāpiṣṭho.brahmaghnaḥ.sa.khalu.ucyate.//
śrutvā taddevaleśastvaṃ krodhamlecchānanānanaḥ /
valadevaṃ gaṇḍadeśe capeṭena vyatītaḍat // Valc_2,7.11 //
ādiśat vyāyatān śiṣyān eṣopasāryyatāmiti / / tataste puruṣāścakruḥ gurorājñāprapālanam /
valadevastato 'gacchadrudannṛpatisannidhim // Valc_2,7.12 //
ādyopāntaṃ yathāvṛttaṃ nṛpe sarvvamacīkathat /
pārṣadyā brāhmaṇāścāpi cakrustasya samarthanam // Valc_2,7.13 // / valadevasya vākyasya procuśca daṇḍyatāṃ gireḥ /
evaṃ vijñāya rājāsāvapamānaṃ purodhasaḥ / / manyunā sa prajajvāla vahninā paṭalaṃ yathā // Valc_2,7.14 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558116 (0.058):
manyunā sa prajajvāla kuṭaṅko vahninā yathā // Valc_2,2.17 // / tadāsya kopatāmrāsyāt susrāva svedaśambaram /
nirvvāsyatāṃ dharmmagirī rāṣṭrānme svagaṇaiḥ saha /
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 3 (bahcar3u.htm.txt) 2465579 (0.052):
guṇagaṇairānoto 'smi kalyāṇinā' iti / / rājā tu taṃ pratyavādīt--bhagavan! anurakteṣvapi śarīrādiṣa sādhūnāṃ"
iti rājā rudranāgamanvaśāt daṇḍanāyakam // Valc_2,7.15 //
nidhirguṇānāṃ svajanaikabandhuḥ satyaṃ vidhāturdvijavaryyavākyam /
cakāra rāṣṭrāt sa vahiṣkṛtaṃ taṃ gaṇena sārddhaṃ kila rājasiṃhaḥ //
Valc_2,7.16 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite devalānāṃ nirvvāsanaṃ nāma saptamo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557729 (0.0):
annaṃ hi teṣāṃ satataṃ subhojyaṃ bhavet dvijair dṛṣṭam idaṃ purātanaiḥ // / Valc_1.92 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite pūrvvakhaṇḍaṃ sampūrṇam |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557893 (0.0):
śastrāsteṣu paraṃ dakṣo dāne karṇa ivāparaḥ // Valc_2,1.11 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vallālaparicayo nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558266 (0.0):
māddādāvāharacchulkamasakṛcchaulkikacchalāt // Valc_2,2.27 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vaṇigāvarṣaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558647 (0.0):
nṛpatirbubudhe naiva kālātikramaṇaṃ mahat // Valc_2,3.26 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite sundarīsamāgamo nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559400 (0.0):
jāgradeva yāminīṃ tāṃ kathañcidatyavāhayat // Valc_2,4.55 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite dayitāprasādhanaṃ nāma caturtho
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559573 (0.0):
dhanaratnavastrabhārān hālikyañcopajīvanam // Valc_2,5.13 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite lakṣmaṇānayanaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559883 (0.0):
te sarvve dūrataḥ sthitvā praṇemuśca punaḥ punaḥ // Valc_2,6.23 // / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite ugramādhavapūjanaṃ nāma ṣaṣṭhodhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19567539 (0.0):
ākrośanto vikrośanto varṣānte vāridā iva // Valc_2,22.10 // / ityānandabhaṭṭaprokte śaraṇadattīye vallālacarite vaṇijāvamānanaṃ nāma
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568014 (0.0):
brahmatvaṃ kṣatriyatvañca kalpayāmāsa sa prabhuḥ // Valc_2,23.33 // / ityāndabhaṭṭaprokte śaraṇadattīye vallālacarite jātīnāṃ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568259 (0.0):
avāpyate tena kaṭhoraghora duḥsahyaduḥkhamadhikaṃ paratra // Valc_2,24.16 / ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite dānavarmmānuṣṭhānaṃ nāma caturviṃśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568456 (0.0):
sarvvātmane deva namaḥ śivāya // Valc_2,25.10 // / iti śrīmadānandabhaṭṭaprokte vallālacarite
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27969592 (0.011):
iti bhāratīye nāṭyaśāśtre upāṅgavidhānaṃ nāma aṣṭamo 'dhyāyaḥ / atha navamo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27959193 (0.015):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre tāṇḍavalakṣaṇaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / atha pūrvaraṅgavidhāno nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27573092 (0.015):
rāmāvatāre ayodhyāpraveśo nāma caturtho'dhyāyaḥ / xlvi.atha pañcamo'dhyāyaḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27590977 (0.020):
pḸaṇḍavotpattirnāma dvādaśo'dhyāyaḥ / cxlii.(kaṃ savadhaḥ )
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14341361 (0.023):
śrīkṛṣṇa garuḍasaṃvāde śrāddhakartrātmaśrāddhayornirūpaṇaṃ nāmāṣṭamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 9
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705441 (0.024):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe śrīdharā / (viṣṇvar) canavidhirnāma triṃśo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25742915 (0.024):
lalitopākhyāne daṇḍanāthāśyāmalāsenāyātrā nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ / atha rājanāyikā śritājvalitāṅkuśā phaṇisamānapāśabhṛt /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27989338 (0.024):
iti bharatīye nāṭyaśāstre daśarūpanirūpaṇaṃ nāmāṣṭādaśo 'dhyāyaḥ / atha ekonaviṃśo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8466773 (0.025):
kṛtyasamuddeśo nāma prathamo 'dhyāyaḥ / pratyavocanpunaḥ sūtamṛṣayaste tapodhanāḥ /
'dhyāyaḥ / / atha aṣṭamo 'dhyāyaḥ / oṁ namaḥ śivāya |
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12708110 (0.005):
bhṛguproktāyāṃ saṃhitāyāṃ prakīrṇādhikāre / saptamo 'dhyāyaḥ. / athāṣṭamo 'dhyāyaḥ.
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144176 (0.007):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ svapnavidhirnāma saptamo 'dhyāyaḥ / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27967265 (0.011):
iti śrībhāratīye nāṭyaśāstre bhāvavyañjako nāma saptamo 'dhyāyaḥ / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17909277 (0.011):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe draupadeyotpattirnāma saptamo 'dhyāyaḥ / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729256 (0.011):
ityāṅgirasadharmaśāstre pāpaparigaṇanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27969594 (0.012):
iti bhāratīye nāṭyaśāśtre upāṅgavidhānaṃ nāma aṣṭamo 'dhyāyaḥ / atha navamo 'dhyāyaḥ
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23260351 (0.013):
iti śrīsvayaṃbhūdharmmadhātuvāgīśvara guptikṛta pravarttano nāma saptamo / 'dhyāyaḥ samāptaḥ / / aṣṭama adhyāyaḥ svayambhūcaityāśramanāma sādhanāsuvṛṣṭicaraṇo nāma
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12707174 (0.014):
ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ. / atha saptamo 'dhyāyaḥ.
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1420456 (0.014):
(iti śrīmad)bhagavadbhāskarakṛte gītābhāṣye / saptamo 'dhyāyaḥ // / athāṣṭamo 'dhyāyaḥ /
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1819764 (0.014):
iti kauśikapaddhatau saptamo'dhyāyaḥ samāptaḥ || / athāṣṭamo'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12709767 (0.018):
saṃhitāyāṃ prakīrṇādhikāre 'ṣṭamo 'dhyāyaḥ. / atha navamo 'dhyāyaḥ.
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1823237 (0.018):
iti kauśikapaddhatau aṣṭamo'dhyāyaḥ || / atha navamo'dhyāyaḥ / atha kravyācchamanena sahāvasathyādhānaṃ vyākhyāsyāmaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143737 (0.019):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ mṛtsaṃskāravidhirnāma ṣaṣṭho / 'dhyāyaḥ / saptamo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17913091 (0.024):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe hariścandropākhyānaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729544 (0.024):
ityāṅgirasadharmaśāstre śūdrānnādiniṣedhakathanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729124 (0.024):
ityāṅgirasadharmaśāstre prāyaścittācārakathanaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / saptamo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27973267 (0.024):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre aṅgābhinayo nāma navamo 'dhyāyaḥ / atha daśamo 'dhyāyaḥ
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23126843 (0.029):
iti śrīdevībhāgavate mahāpurāṇe saptamaskandhe devīgītāyāṃ trayastriṃśo / 'dhyāyaḥ / atha caturtho 'dhyāyaḥ - / saptamaḥ skandhaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1811083 (0.032):
iti kauśikapaddhatau ṣaṣṭho'dhyāyaḥ samāptaḥ || / atha saptamo'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17913520 (0.032):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe āḍi bakayuddhavarṇanaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / daśamo 'dhyāyaḥ
nārāyaṇaṃ namaskṛtya narañcaiva narottamam / / devīṃ svarasvatīṃ vyāsaṃ tatojayamudīrayet // Valc_2,8.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm08u.htm.txt) 8597943 (0.049):
//karṇaparva// / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_8.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm10u.htm.txt) 9101525 (0.049):
//gadāparva// / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_10.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm11u.htm.txt) 3491169 (0.049):
//sauptikaparva// / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_11.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm12u.htm.txt) 14747743 (0.049):
//strīparva// / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_12.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm13u.htm.txt) 27682003 (0.049):
//śāntiparva// / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam /
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm14u.htm.txt) 24078212 (0.049):
//āśvamedhikaṃ parva// / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_14.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm15u.htm.txt) 24471199 (0.049):
//āśramavāsikaṃ parva// / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_15.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm16u.htm.txt) 19555396 (0.049):
//mausalaṃ parva// / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_16.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm17u.htm.txt) 2582454 (0.049):
//mahāprasthānikaṃ parva// / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_17.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm18u.htm.txt) 13721417 (0.049):
//svargaparva// / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_18.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28825499 (0.049):
//harivaṃśaḥ// / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_19.1 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23698525 (0.049):
atha śrīvāmanapurāṇam / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1072290 (0.056):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya__Vdha_Maṅg1 / naraṃ caiva narottamam__Vdha_Maṅg1 / devīṃ sarasvatīṃ caiva__Vdha_Maṅg1
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20788594 (0.059):
13,154.034d*0729_16 dvaipāyanaprasādena nityam utsavavān bhavet / 14,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam
oṁ namo bhagavate vāsudevāya | / namo 'stu siṃhagiraye prabhave 'dbhutaśaktaye /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26783308 (0.043):
namo dīptasvarūpāya $ hṛṣīkeśāya vai namaḥ & / namo bhagavate tubhyaṃ % vāsudevāya te namaḥ // BrP_59.56 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11054623 (0.043):
namo dīptasvarūpāya hṛṣīkeśāya vai namaḥ / / namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya te namaḥ // BrP_59.56 //
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27390315 (0.056):
oṃ namo bhagavate vāsudevāya NsP_7.54c / oṃ namo vedanidhaye NsP_37.13a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 619789 (0.057):
arthyābhiḥ śrutiyuktābhir $ munīnāṃ śṛṇvatāṃ tadā // HV_App.I,31.1279 // / namo bhagavate tubhyaṃ $ vāsudevāya dhīmate / HV_App.I,31.1280 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22105341 (0.057):
arthyābhiḥ śrutiyuktābhir munīnāṃ śṛṇvatāṃ tadā // HV_App.I,31.1279 // / namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya dhīmate / HV_App.I,31.1280 /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552251 (0.057):
oṃ namo bhagavate vāsudevāya / Vdha_3,346.0.[1] / / namo
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15290013 (0.058):
ātmane ṛṣaye tubhyaṃ % svāmine viṣṇave namaḥ // LiP_1,18.23 // / namo bhagavate tubhyaṃ $ nāgānāṃ pataye namaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184043 (0.058):
ātmane ṛṣaye tubhyaṃ svāmine viṣṇave namaḥ // LiP_1,18.23 // / namo bhagavate tubhyaṃ nāgānāṃ pataye namaḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7059131 (0.058):
namo vāsudevāya tubhyaṃ namaste // KūrmP_1,16.20 // / namo viśvamāyāvidhānāya tubhyaṃ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13456910 (0.058):
nārāyaṇāya viśvāya vāsudevāya te namaḥ // KūrmP_2,44.54 // / namo namaste kṛṣṇāya govindāya namo namaḥ /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147552 (0.059):
5.1.119.4 oṃ namo nārāyaṇāya / 5.1.119.5 oṃ namo bhagavate vāsudevāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167219 (0.059):
8.1.80.9 oṃ namo bhagavate vāsudevāya oṃ namo nārāyaṇāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167334 (0.059):
8.1.81.13 oṃ namo bhagavate vāsudevāya / 8.1.81.14 oṃ namo nārāyaṇāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167831 (0.059):
8.1.90.9 oṃ namo nārāyaṇāya / 8.1.90.10 oṃ namo bhagavate vāsudevāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168172 (0.059):
8.1.95.8 oṃ namo nārāyaṇāya / 8.1.95.9 oṃ namo bhagavate vāsudevāya
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959376 (0.059):
namo 'stu vāsudevāya LiP_1,62.20c / namo 'stu vo mahādevās LiP_1,6.14c
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521927 (0.059):
namo 'stu vāsudevāyety__Vdha_006.017 / namo 'stu vāsudevāyety__Vdha_088.044
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5090284 (0.060):
śrīgaṇeśāya namaḥ oṃ namo bhagavate śrīvāsudevāya |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4756910 (0.060):
oṃ kṣauṃ oṃ namo bhagavate narasiṃhāya vai namaḥ //AP_25.003cd/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16778246 (0.061):
oṃ namo vāsudevāya BrP_59.34a / oṃ namo vāsudevāya BrP_192.58a
vallālabhūpati rninye mārge yena sanātane // Valc_2,8.2 //
atha śrīvallālasenaḥ purā gauḍe purottame /
nānāratnajvalatśobhāsabhāyāṃ sukhamāsata // Valc_2,8.3 //
nīlakuñcitakeśāntavyālolacūrṇakuntalāḥ /
sabhājanākṣibhramaraiḥ pīyamānamukhāmbujāḥ // Valc_2,8.4 //
kañcukitastanābhogāḥ kvanadvalayakaṅkaṇāḥ /
suvastrāścārusarvvāṅgyaḥ āraktadaśanacchadāḥ // Valc_2,8.5 //
āviṣkurvvadvāhumūlā nṛtyaddhastā iva striyaḥ /
sevayanti nṛpaṃ tatra calaccāmaramārutaiḥ // Valc_2,8.6 //
rājanyā rājaputrāśca vāvadūkaviṭādayaḥ /
upāsate sma vallālaṃ brāhmaṇāśca mahaujasaḥ // Valc_2,8.7 //
gītai rhallīṣai rlāsyaiśca naṭyo hariṇalocanāḥ /
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21971673 (0.020):
sadīrdhikāpuṣkariṇīkaṃ, sasaritsamudrāvarttakaṃ, sakulyāpravāhaṃ, / savirhiṇahariṇahāritaṃ, sasārasacakravākrahaṃsaṃ,
bhrukuṃśāśca vādyavido vādyaiścaramayanti tam // Valc_2,8.8 //
kadācidvedavedāṅgopaniṣaddharmmaśāstravit /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20831632 (0.062):
14,096.015d@004_1010 mahādhanapatiḥ śrīmān vedavedāṅgapāragaḥ / 14,096.015d@004_1011 sarvaśāstrārthatattvajño bhogavān brāhmaṇo bhavet
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4591674 (0.062):
atharvaṇāṃ vidhiḥ sā kṣādvedavedāṅgapāragaḥ / / sarvaśāstrārthavitprājñaḥ sakalāsuravanditaḥ // BndP_2,30.52 //
itihāsapurāṇānāṃ vettā lokanamaskṛtaḥ // Valc_2,8.9 //
medhāvī nayavān vāgmī mahārājagururmuniḥ /
yogīśvaro mahāprājñaḥ sarvvaśāstraviśāradaḥ // Valc_2,8.10 //
bhaṭṭaḥ siṃhagiri rnāma śiṣyaiḥ parivṛtastadā /
udbhāsayan diśaḥ sarvvāḥ śriyā paramayā jvalan // Valc_2,8.11 //
sabhāsthaṃ rājavallālaṃ draṣṭukāmo manojavaḥ /
vadarikāśramoddeśaṃ bhraman tāmagamat sabhāṃ // Valc_2,8.12 //
jayāśīrbhi rvarddhayantaṃ vilokya nṛpati rmunim /
pratyutpatyāsanāt tūrṇaṃ babande caraṇau muneḥ // Valc_2,8.13 //
dattvāsanaṃ tatastasmai bhaktyā prītyā ca pārthivaḥ /
dhanaiḥ ratnai ryathākāmaiḥ pūjayāmāsa yatnataḥ // Valc_2,8.14 //
vallālenārccito rājñā muniḥ prītamanāstadā /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21604772 (0.050):
manuṣyaloke//18// / 276.015. śrutvā tato rājā prītamanā uvāca
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562449 (0.051):
vṛhadarbhaḥ sutastasya yasmāt yajñe vṛhanmanāḥ / / vṛhanmanāstu rājendro janayāmāsa vai sutam // Valc_2,12.40 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21600049 (0.052):
256.029. ayaṃ tasyāgamanakāla iti/ / 256.029. atha rājā prītamanā uvāca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21602624 (0.054):
267.024. tasya gītaśabdo rājñā aśokena śrutaḥ/ / 267.024. śrutvā ca rājā prītamanā uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395262 (0.056):
lokaṃ cacāraṃ hṛṣṭātmā tayā saha munistadā /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16030074 (0.060):
Yāj3.334a/ (śrutvā^etad yājñavaklyo^api prīta.ātmā muni.bhāṣitam /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18718247 (0.062):
prarodanti ca mandāravāṃ ca / / devā pravarṣensu karkāravāṃ ca / hṛṣṭamanā vācam udīrayanti //
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24477884 (0.062):
ity uktvā prītamanās tad asmai samupajahāra // atha vānaraḥ paripākaguṇāt
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15775945 (0.063):
<12329.26/505> X tāvat pūrṇe se1ndrā devā āgaman kālo 'yaṃ deha-nyāsāye7ti / <12329.26/6> atha dadhīcas tathai9vā7-vi-manāḥ sukha-duḥkha-samo mahā-yogī
Bhatti: Ravanavadha (Bhattikavya) (bhattiku.htm.txt) 21818149 (0.064):
Bhk_2.40-2 rāmaṃ muniḥ prīta-manā makhā'nte yaśāṃsi rājñāṃ
anāmayañcāvyayañya paryyapṛcchajjaneśvaram // Valc_2,8.15 // / valadevaṃ samāgamya sasmito munisattamaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557438 (0.018):
saṃyāminī bhīmakālī bhaṭṭaśālī ca kuḍmuḍiḥ // Valc_1.73 // / bhāḍiyālaḥ kāmakālī vātsyagrāmī ca lakṣakaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557463 (0.018):
nidrālī cākṣuṣagrāmī deuli siharī tathā // Valc_1.75 // / prauṇḍrīkākṣiḥ śrutavaṭī caturāndī tathā smṛtaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566304 (0.018):
namaḥ śīghrāya śībhyāya ūrmmāyāvasvanāya ca // Valc_2,20.41 // / nādeyāya namastubhyaṃ dvīpyāya ca namonamaḥ /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16030075 (0.024):
Yāj3.334a/ (śrutvā^etad yājñavaklyo^api prīta.ātmā muni.bhāṣitam /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18718247 (0.027):
prarodanti ca mandāravāṃ ca / / devā pravarṣensu karkāravāṃ ca / hṛṣṭamanā vācam udīrayanti //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19556784 (0.028):
kuśiko yavanāmā ca haḍo nārāyaṇo 'pi ca // Valc_1.32 // / mahintā dividho nāma dāvāriścaiva keśavaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557496 (0.029):
urttivāhī ugrarekhī ākhu-ratnābalī khaniḥ // Valc_1.70 // / gosvāśirāthaḥ pisvīni ceṅgā cākhuri pippalī /
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18531588 (0.030):
pi ca mucil indunāgarājā prītamanā parituṣṭu harṣa / 2537-2 /// + + + + m. nāyakamokiratta tatraḥ || so pi parama sauktikaṃ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560001 (0.034):
itthaṃ tābhyāmabhūttatra vākpāruṣyaṃ kiyatkṣaṇam // Valc_2,7.9 // / valadevastataḥ kraddho devaleśaṃ śaśāpa ha /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18801214 (0.040):
mā ghorarūpaṃ narakaṃ prapatiṣye avākśaro // / saṃvignamanaso rājā śroṇakasya subhāṣitaṃ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565195 (0.040):
agastiḥ somarājaśca sandāno mādhavo bhṛguḥ // Valc_2,17.6 // / maitrāyaṇiśca śāṇḍilya upamanyurdhanañjayaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562449 (0.041):
vṛhadarbhaḥ sutastasya yasmāt yajñe vṛhanmanāḥ / / vṛhanmanāstu rājendro janayāmāsa vai sutam // Valc_2,12.40 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19567226 (0.043):
prasīdantu bhavanto māṃ yajñādidānakarmmasu // Valc_2,21.29 // / evamuktvā tatastān sa dhārmmiko dharaṇīpatiḥ /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18711621 (0.049):
ye ca dharasi dharma lujyamānaṃ / muditamanā sugatasya śāsanasmiṃ //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23737143 (0.056):
prītātmā vibabho śaṃśuḥ prītīyukto 'bravīd vacaḥ /
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28750353 (0.062):
atvān bahūṃs tathā cāhaṃ tārāye munisattama |5| / atha sa bhagavān vipaśyī samyaksasambuddhaḥ sakalajaladagambhīrodāttena
pratipūjya yathānyāyaṃ papraccha kuśalaṃ tadā // Valc_2,8.16 //
sa hṛṣṭamānaso rājā bhaṭṭasiṃhagiriṃ munim /
uvāca paramaprītastāpasaṃ dyotitaprabham // Valc_2,8.17 //
adya me saphalaṃ janma mahadgṛñca pavitritam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 631431 (0.022):
kṛtārthaḥ sarvathā cāhaṃ $ bhavāmi vigatajvaraḥ / HV_App.I,31.2721 / / adya me saphalaṃ janma $ sākṣātkṛtavato hariṃ // HV_App.I,31.2722 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22116988 (0.022):
kṛtārthaḥ sarvathā cāhaṃ bhavāmi vigatajvaraḥ / HV_App.I,31.2721 / / adya me saphalaṃ janma sākṣātkṛtavato hariṃ // HV_App.I,31.2722 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14338015 (0.043):
santuṣṭamanasaṃ devamastauṣītparayā mudā // GarP_2,6.40 // / adya me saphalaṃ janma pāvitañca kulaṃ prabho /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829292 (0.050):
adya me saphalaṃ janma adya me saphalo maravaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16149079 (0.055):
adya mām anugṛhṇīṣva **HV_App.I,29F.451**9:6a / adya me saphalaṃ janma HV_App.I,31.2722a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24981165 (0.055):
adya mām anugṛhṇīṣva HV_App.I,29F.451**9:6a / adya me saphalaṃ janma HV_App.I,31.2722a
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15777121 (0.058):
<12330.12/1> sattvān na cyuta-pūrvo 'haṃ !sattvaṃ vai viddhi mat-kṛtam ! / <12330.12/2> janmanī7hā7bhavat sattvaṃ !paurvikaṃ me dhanaṃ-jaya
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26868131 (0.059):
yo 'ham aṃśāvatīrṇasya % mukhaṃ drakṣyāmi cakriṇaḥ // BrP_191.2 // / adya me saphalaṃ janma $ suprabhātā ca me niśā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11139441 (0.059):
yo 'ham aṃśāvatīrṇasya mukhaṃ drakṣyāmi cakriṇaḥ // BrP_191.2 // / adya me saphalaṃ janma suprabhātā ca me niśā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26859519 (0.063):
daṇḍavat praṇipatyorvyāṃ % praṇāmam akarot tadā // BrP_178.126 // / adya me saphalaṃ janma $ adya me saphalaṃ tapaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11130829 (0.063):
daṇḍavat praṇipatyorvyāṃ praṇāmam akarot tadā // BrP_178.126 // / adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ /
bhavadabhyāgamenaiva suprabhātā vibhāvarī // Valc_2,8.18 //
tato viśrāntamālakṣya taṃ muniṃ saṃśitavratam /
sukhāsīnamupāsīna uvāca bhuvaneśvaraḥ // Valc_2,8.19 //
rājovāca: / bhagavan sarvvaśāstrajñaḥ sarvajñaḥ sarvatattvavit /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19652733 (0.046):
01,109.022a strībhogānāṃ viśeṣajñaḥ śāstradharmārthatattvavit
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22917370 (0.046):
mat tattva jño yaḥ, sa sarvajño bhavatīty arthaḥ | ato viśiṣṭa phalatvāt
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19967557 (0.051):
04,027.001c śrutavān deśakālajñas tattvajñaḥ sarvadharmavit
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25423110 (0.054):
sarvaśāstrārthatattvajñaḥ śāstā viṣnoḥ parā tanuḥ // ŚivP_7.2,31.64ab/
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17876569 (0.055):
anadhīta śāstre 'pi sa sarva śāstrārtha tattva jñaḥ | tad anyaḥ
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17672159 (0.055):
anadhīta-śāstre 'pi sa sarva-śāstrārtha-tattva-jñaḥ | tad-anyaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19728715 (0.059):
02,005.001d@002_0002 itihāsapurāṇajñaḥ purākalpaviśeṣavit / 02,005.001d@002_0003 nyāyavid dharmatattvajñaḥ ṣaḍaṅgavid anuttamaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1849136 (0.061):
sarvaśāstrārthatattvajñaḥ sarvabhāṣāsu satkaviḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20831634 (0.061):
14,096.015d@004_1010 mahādhanapatiḥ śrīmān vedavedāṅgapāragaḥ / 14,096.015d@004_1011 sarvaśāstrārthatattvajño bhogavān brāhmaṇo bhavet
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16468960 (0.063):
sarvaśāstrārthakovidau HV_App.I,29F.655b / sarvaśāstrārthatattvavit HV_App.I,20.715b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 558361 (0.063):
tava putro mahāprājñaḥ $ sarvaśāstrārthatattvavit / HV_App.I,20.715 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22043920 (0.063):
tava putro mahāprājñaḥ sarvaśāstrārthatattvavit / HV_App.I,20.715 /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10318204 (0.064):
12,136.190c svabilaṃ hi javenāśu mārjāraḥ prayayau tataḥ / 12,136.191a tataḥ śāstrārthatattvajño buddhisāmarthyam ātmanaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15343120 (0.064):
vedaśāstrārthatattvajñaḥ $ sarvakāryābhicintakaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7236887 (0.064):
vedaśāstrārthatattvajñaḥ sarvakāryābhicintakaḥ /
bhavato 'viditaṃ kiñcinnāstīti kṛpayā vada // Valc_2,8.20 //
caturvvarṇasamutpattiṃ gotravaṃśādikaṃ śubham /
varṇānāṃ śaṅkarotpattiṃ kathayasva ca me mune // Valc_2,8.21 //
iti rājño vacaḥ śrutvā santoṣaviśadānanaḥ /
pratyuvāca mahātejā stato nārāyaṇātmajaḥ // Valc_2,8.22 //
siṃhagiriruvāca: / śuśrūṣubhyo yathā rājan rājarṣibhyastaponidhiḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25764740 (0.032):
sikatyaśca pravāhyaśca tatheriṇyastaponidhe / / prapathyaḥ kiṃśilaścaiva kṣayaṇastadanantaram // BndP_3,34.44 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562593 (0.043):
āvindhyādāsetubandhāddharitrīṃ sāgarāmbarām // Valc_2,12.50 // / siṃhagiriruvāca: / tasmāddhemantaseno 'bhūdrājan tava pitāmahaḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393434 (0.058):
aṃbarīṣa uvāca / nāhaṃ tvamābhisaṃdhāya tapa āsthitavāniha // LiP_2,5.28 //
kṛṣṇadvaipāyaragaḥ prāha tathādya kathayāmi te // Valc_2,8.23 //
vadarikāśrame puṇye devadāruvanālaye / / nānāpakṣimṛgākīrṇe śāntikāntiniketane // Valc_2,8.24 //
hutahavyaṃ trikālajñaṃ maharṣiṃ cirajīvinam /
vyāsaṃ rājarṣayaḥ susthaṃ praṇipatyopatasthire // Valc_2,8.25 //
rājarṣaya ūcuḥ: / gatāḥ sma naimiṣāraṇyaṃ purīṃ vārāṇasīmapi /
bhavān na ca śuko dṛṣṭaḥ sauti vāṃ śaunakādayaḥ // Valc_2,8.26 //
diṣṭyā dṛṣṭo 'si bhagavaṃ ścireṇādya girāviha /
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15681903 (0.038):
09,055.030e tat sarvaṃ yātayāmy adya diṣṭyā dṛṣṭo 'si durmate
suciraṃ mārgamāṇānāṃ kṛṣṇo bhaktimatāmiva // Valc_2,8.27 //
vibhājitastvayā vedaḥ purā satyavatīsuta /
itihāsapurāṇāni kathitānyanukampayā // Valc_2,8.28 // / kathitaṃ dharmmaśāstrañca kaliḥ samprati varttate /
kṛṣṇo 'pi palitaiḥ keśaiḥ śuklatāṃ gatavānasi // Valc_2,8.29 //
atodya kathaya brahman svayameva mahāmune /
purāṇaṃ dharmmatatvajña hyanugrāhyā vayaṃ tava // Valc_2,8.30 //
bhavantaṃ nahi tyakṣyāmaḥ purāṇakathanaṃ vinā /
baddho 'sti padayo rbhaktidāmabhi stvavaśo bhavān // Valc_2,8.31 //
iti teṣāṃ vacaḥ śrutvā sa kiñcit prahasanniva / / uvāca vāgvidāṃ śreṣṭhaḥ śrūyatāṃ kathayāmi vaḥ // Valc_2,8.32 //
iti vallālacarite vyāsapurāṇe aṣṭamo 'dhyāyaḥ / / atha navamā 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560803 (0.020):
pitḥṇāṃ kathyate caitat tathā gaṇacatuṣṭayam // Valc_2,9.17 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe sṛṣṭivisṛṣṭikathanaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562719 (0.036):
vilokya ghariyāreṣu viśvasanti na naigamāḥ // Valc_2,12.59 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe puruvaṃśakīrttanaṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565128 (0.039):
krīḍārthamapi yadbrūyuḥ sa dharmmaḥ paramaḥ smṛtaḥ // Valc_2,16.13 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe guruvargakīrttanaṃ nāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564931 (0.040):
// Valc_2,15.58 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe dānamāhātmādikīrttanaṃ nāma pañcadaśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564149 (0.040):
'dhyāyaḥ / / atha pañcadaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23263276 (0.040):
iti svayambhū caityāśramanāmasādhanasuvṛṣṭicāraṇo nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ / / navama adhyāyaḥ śrīmahācārya śāntikaraguṇasaṃsiddhimahātmyānubhāva
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19563581 (0.041):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe varṇadharmmādikīrttanaṃ nāma trayodaśo / 'dhyāyaḥ / / atha caturdaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12709769 (0.042):
saṃhitāyāṃ prakīrṇādhikāre 'ṣṭamo 'dhyāyaḥ. / atha navamo 'dhyāyaḥ.
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1823237 (0.042):
iti kauśikapaddhatau aṣṭamo'dhyāyaḥ || / atha navamo'dhyāyaḥ / atha kravyācchamanena sahāvasathyādhānaṃ vyākhyāsyāmaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565403 (0.043):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe traivarṇikavargakīrttanaṃ nāmāṣṭādaśo / 'dhyāyaḥ / / athonaviṃśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12708108 (0.046):
saptamo 'dhyāyaḥ. / athāṣṭamo 'dhyāyaḥ.
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565232 (0.047):
ajaśca nidhruvo rebha ṛṣayo gotrakārakāḥ // Valc_2,17.9 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe gotrakīrttanaṃ nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4750268 (0.047):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye rāmāyāṇe kiṣkindhākāṇḍavarṇanaṃ nāma aṣṭamo / 'dhyāyaḥ / % Chapter {9} / :ś atha navamo 'dhyāyaḥ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1422287 (0.047):
(iti) bhagavadbhāskarakṛte gītābhāṣye aṣṭamo 'dhyāyaḥ // / atha navamo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561919 (0.048):
anormlecchajātayastu purostu pauravāḥ smṛtāḥ // Valc_2,11.53 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe somavaṃśavarṇanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27969594 (0.048):
iti bhāratīye nāṭyaśāśtre upāṅgavidhānaṃ nāma aṣṭamo 'dhyāyaḥ / atha navamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144731 (0.049):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ prathameṣṭakāvidhirnāmāṣṭamo / 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732697 (0.049):
prathamaika-rātre aṣṭamo 'dhyāyaḥ / śrī-vyāsa uvāca / atha cābhyantaraṃ gatvā nārado hṛṣṭa-mānasaḥ /"
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23129749 (0.050):
iti śrīdevībhāgavate mahāpurāṇe saptamaskandhe devīgītāyāṃ saptatriṃśo / 'dhyāyaḥ / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23130465 (0.050):
iti śrīdevībhāgavate mahāpurāṇe saptamaskandhe devīgītāyāmaṣṭatriṃśo / 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ
vyāsa uvāca: / sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt /
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4698284 (0.0):
2 0 0 0403a sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt . / 2 0 0 0403c sa bhūmiṃ sarvato vṛtvātyatiṣṭhaddaśāṅgulam .. 617
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23857539 (0.0):
sahasraśīrṣā puruṣaḥ $ sahasrākṣaḥ sahasrapāt & / sa bhūmiṃ viśvato vṛtvā % atyatiṣṭhad daśāṅgulam // SvetUp_3.14 //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26561898 (0.0):
sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt / / sa bhūmiṃ viśvato vṛtvā atyatiṣṭhad daśāṅgulam // SvetUp_3.14 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19920482 (0.000):
03,256.028d@027_0016 tato nārāyaṇākhyas tu sahasrākṣaḥ sahasrapāt / 03,256.028d@027_0017 sahasraśīrṣā puruṣaḥ svaptukāmas tv atīndriyaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 618799 (0.001):
etāḥ prakṛtayo deva $ bhinnāḥ sarvatra te hare // HV_App.I,31.1164 // / sahasraśīrṣā puruṣaḥ $ sahasrākṣaḥ sahasrapāt / HV_App.I,31.1165 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699463 (0.001):
**HV_App.I,42B.2414**149:1 / / sahasraśīrṣā puruṣaḥ $ sahasrākṣaḥ sahasrapāt / HV_App.I,42B.2415 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22104352 (0.001):
etāḥ prakṛtayo deva bhinnāḥ sarvatra te hare // HV_App.I,31.1164 // / sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt / HV_App.I,31.1165 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185014 (0.001):
**HV_App.I,42B.2414**149:1 / / sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt / HV_App.I,42B.2415 /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23392972 (0.001):
tasmai namas te sarvātman % yogicintyāvikāravat // ViP_1,12.57 // / sahasraśīrṣā puruṣaḥ $ sahasrākṣaḥ sahasrapāt &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5099635 (0.001):
tasmai namas te sarvātman yogicintyāvikāravat // ViP_1,12.57 // / sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10113384 (0.001):
tasmai namaste sarvātmanyogicintyāvikāriṇe // ViP_1,12.55 // / sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26772736 (0.004):
tasmin kṣaṇe samutpannaḥ % sahasrākṣaḥ sahasrapāt // BrP_45.40 // / sahasraśīrṣā puruṣaḥ $ puṇḍarīkanibhekṣaṇaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11044057 (0.004):
tasmin kṣaṇe samutpannaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt // BrP_45.40 // / sahasraśīrṣā puruṣaḥ puṇḍarīkanibhekṣaṇaḥ /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13049929 (0.005):
RV_10.090.01.1{17} sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14117515 (0.005):
RV_10,090.01a sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328042 (0.008):
tadā bhavati vai brahmā % sahasrākṣaḥ sahasrapāt // LiP_1,70.116 // / sahasraśīrṣā puruṣo $ rukmavarṇas tvatīndriyaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221808 (0.008):
tadā bhavati vai brahmā sahasrākṣaḥ sahasrapāt // LiP_1,70.116 // / sahasraśīrṣā puruṣo rukmavarṇas tvatīndriyaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470942 (0.011):
tadā bhavati sa brahmā sahasrākṣaḥ sahasrapāt / / sahasraśīrṣā puruṣo rukmavarṇo jitendriyaḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13450816 (0.056):
sa eva mohayet kṛtsnaṃ sa eva paramā gatiḥ // KūrmP_2,37.73 // / sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt /
sa bhūmiṃ viśvato vṛttvā atyatiṣṭhadaśāṅgulam // Valc_2,9.1 //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23857540 (1.788):
sahasraśīrṣā puruṣaḥ $ sahasrākṣaḥ sahasrapāt & / sa bhūmiṃ viśvato vṛtvā % atyatiṣṭhad daśāṅgulam // SvetUp_3.14 //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26561899 (1.788):
sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt / / sa bhūmiṃ viśvato vṛtvā atyatiṣṭhad daśāṅgulam // SvetUp_3.14 //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13049930 (0.023):
RV_10.090.01.1{17} sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt / RV_10.090.01.2{17} sabhūmiṃ viśvato vṛtvātyatiṣṭhad daśāṅgulam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14117516 (0.023):
RV_10,090.01a sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt | / RV_10,090.01c sa bhūmiṃ viśvato vṛtvāty atiṣṭhad daśāṅgulam ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4698285 (0.038):
2 0 0 0403a sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt . / 2 0 0 0403c sa bhūmiṃ sarvato vṛtvātyatiṣṭhaddaśāṅgulam .. 617
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18981825 (0.043):
(AVŚ_19,6.1a) sahasrabāhuḥ puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt | / (AVŚ_19,6.1c) sa bhūmiṃ viśvato vṛtvāty atiṣṭhad daśāṅgulam ||1||
tasmādvirāḍajāyata virājo 'dhipūruṣaḥ / / tato 'bhidhyāyato rudro lalāṭācca vyajāyata // Valc_2,9.2 //
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9558043 (0.047):
sadīkṣopasatkaścatvāriṃśadakṣarā virāṭtadvirājamabhisampadyate tato / virāḍajāyata / virājo adhi pūruṣa ityeṣā vai sā virāḍetasyā evaitadvirājo yajñam puruṣaṃ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4698330 (0.048):
2 0 0 0407a tato virāḍajāyata virājo adhi pūruṣaḥ . / 2 0 0 0407c sa jāto atyaricyata paścādbhūmimatho puraḥ .. 621
candramā manaso jātaścakṣoḥ sūryyo 'jāyata /
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18981907 (0.029):
(AVŚ_19,6.6c) madhyaṃ tad asya yad vaiśyaḥ padbhyāṃ śūdro ajāyata ||6|| / (AVŚ_19,6.7a) candramā manaso jātaś cakṣoḥ sūryo ajāyata |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13050088 (0.029):
RV_10.090.12.2{19} ūrūtadasya yad vaiśyaḥ padbhyāṃ śūdro ajāyata / RV_10.090.13.1{19} candramā manaso jātaścakṣoḥ sūryo ajāyata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14117675 (0.029):
RV_10,090.12c ūrū tad asya yad vaiśyaḥ padbhyāṃ śūdro ajāyata || / RV_10,090.13a candramā manaso jātaś cakṣoḥ sūryo ajāyata |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5831168 (0.029):
tat | asya | yat | vaiśyaḥ | pat bhyām | śūdraḥ | ajāyata // RV_10,90.12 / candramā | manasaḥ | jātaḥ | cakṣoḥ | sūryaḥ | ajāyata | mukhāt | indraḥ |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12155190 (0.029):
ūrū tad asya yad vaiśyaḥ padbhyā(g)ṃ śūdro ajāyata svāhā / 6.4.4 candramā manaso jātaś cakṣos sūryo ajāyata
mukhādindraśca agniśca prāṇādvāyurajāyata // Valc_2,9.3 //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18981913 (0.0):
(AVŚ_19,6.7a) candramā manaso jātaś cakṣoḥ sūryo ajāyata | / (AVŚ_19,6.7c) mukhād indraś cāgniś ca prāṇād vāyur ajāyata ||7||
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 618921 (0.0):
yasya bhāsā jagat sarvaṃ $ bhāsate bhānumānasau // HV_App.I,31.1179 // / mukhād indraś cāgniś ca $ prāṇād vāyur ajāyata / HV_App.I,31.1180 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22104474 (0.0):
yasya bhāsā jagat sarvaṃ bhāsate bhānumānasau // HV_App.I,31.1179 // / mukhād indraś cāgniś ca prāṇād vāyur ajāyata / HV_App.I,31.1180 /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13050094 (0.0):
RV_10.090.13.1{19} candramā manaso jātaścakṣoḥ sūryo ajāyata / RV_10.090.13.2{19} mukhādindraścāgniśca prāṇād vāyurajāyata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14117681 (0.0):
RV_10,090.13a candramā manaso jātaś cakṣoḥ sūryo ajāyata | / RV_10,090.13c mukhād indraś cāgniś ca prāṇād vāyur ajāyata ||
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12155195 (0.0):
6.4.4 candramā manaso jātaś cakṣos sūryo ajāyata / mukhād indraś cāgniś ca prāṇād vāyur ajāyata svāhā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5831173 (0.015):
candramā | manasaḥ | jātaḥ | cakṣoḥ | sūryaḥ | ajāyata | mukhāt | indraḥ |
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12768862 (0.044):
mūkhādindras tathāgniśca prāṇādvāyurajāyata // BhS_36.184 //
marīcimatryaṅgirasaṃ pulastyaṃ pulahaṃ kratum /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4753424 (0.0):
sanatkumāraṃ rudrañca sasarja krodhasambhavam //AP_17.014cd/ / marīcimatryaṅgirasaṃ pulastyaṃ pulahaṃ kratum /AP_17.015ab/.
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4919072 (0.0):
tadā sa mānasān putrān sadṛśānātmano 'sṛjat /AP_*4.018ab/ / marīcimatryaṅgirasaṃ pulastyaṃ pulahaṃ kratuṃ //AP_*4.018cd/
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3854794 (0.0):
sarve te tṛptimāyāntu % maddattenāmbunā sadā // MatsP_102.18 // / marīcimatryaṅgirasaṃ $ pulastyaṃ pulahaṃ kratum &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8894300 (0.0):
sarve te tṛptimāyāntu maddattenāmbunā sadā // MatsP_102.18 // / marīcimatryaṅgirasaṃ pulastyaṃ pulahaṃ kratum /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23933335 (0.0):
tadā mānasaputrān sa % sadṛśān ātmano 'sṛjat // NsP_5.17 // / marīcim atryaṅgirasaṃ $ pulastyaṃ pulahaṃ kratum &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16998324 (0.0):
tadā mānasaputrān sa sadṛśān ātmano 'sṛjat // NsP_5.17 // / marīcim atryaṅgirasaṃ pulastyaṃ pulahaṃ kratum /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18870373 (0.0):
gate rukme tadā kṛṣṇaḥ samāmantrya dvijottamān / / marīcimatryaṅgirasaṃ pulastyaṃ pulahaṃ kratum // RKV_142.53 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10351268 (0.006):
12,200.017a brahmā tu sasṛje putrān mānasān dakṣasaptamān / 12,200.017c marīcim atryaṅgirasau pulastyaṃ pulahaṃ kratum
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26730974 (0.006):
marīcim atryaṅgirasau % pulastyaṃ pulahaṃ kratum // BrP_1.43 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002306 (0.006):
marīcim atryaṅgirasau pulastyaṃ pulahaṃ kratum // BrP_1.43 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695259 (0.006):
bhṛguṃ sanatkumāraṃ ca ruciṃ śraddhāṃ tathaiva ca // GarP_1,5.2 // / marīcimatryaṅgirasau pulastyaṃ pulahaṃ kratum /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21065871 (0.006):
sarve te tṛptim āyāntu mad dattenāmbunā sadā // Hbhv_3.342 // / marīcim atry aṅgirasau pulastyaṃ pulahaṃ kratum |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331232 (0.006):
sasarja sṛṣṭiṃ tadrūpāṃ sraṣṭum icchan prajāpatim // HV_1.28 // / marīcim atryaṅgirasau pulastyaṃ pulahaṃ kratum /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21482447 (0.006):
Manu1.35a/ marīcim atri.aṅgirasau pulastyaṃ pulahaṃ kratum |
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10108450 (0.016):
athānyānmānasānputrānsadṛśānātmano 'sṛjat // ViP_1,7.4 // / bhṛguṃ pulastyaṃ pulahaṃ kratumaṅgirasaṃ tathā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23388000 (0.018):
tadānyān mānasān putrān % sadṛśān ātmano 'sṛjat // ViP_1,7.4 // / bhṛguṃ pulastyaṃ pulahaṃ $ kratum aṅgirasaṃ tathā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5094663 (0.018):
tadānyān mānasān putrān sadṛśān ātmano 'sṛjat // ViP_1,7.4 // / bhṛguṃ pulastyaṃ pulahaṃ kratum aṅgirasaṃ tathā /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18850045 (0.026):
manasā tasya saṃjātā daśaiva ṛṣipuṃgavāḥ // RKV_85.5 // / marīcimatryaṅgirasau pulastyaṃ pulahaṃ kratum /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7042062 (0.027):
parīcibhṛgvaṅgirasaḥ pulastyaṃ pulahaṃ kratum /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18572541 (0.032):
patīn prajānām asṛjaṃ maharṣīn ādito daśa // Mn_1.34 // / marīcim atryaṅgirasau pulastyaṃ pulahaṃ kratum /
vaśiṣṭhañca mahātejāḥ so 'sṛjatsapta mānasān // Valc_2,9.4 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331238 (0.032):
marīcim atryaṅgirasau pulastyaṃ pulahaṃ kratum / / vasiṣṭhaṃ ca mahātejāḥ so 'sṛjat sapta mānasān // HV_1.29 //
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27412791 (0.035):
pulastyaś ca mahātejāḥ NsP_4.3a / pulastyaṃ pulahaṃ kratum NsP_5.18b
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12541566 (0.047):
bhṛguṃ marīcim atriṃ ca pulastyaṃ pulahaṃ kratum | / vasiṣṭhaṃ ca mahātejāḥ so 'sṛjan manasā sutān |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26730981 (0.050):
marīcim atryaṅgirasau % pulastyaṃ pulahaṃ kratum // BrP_1.43 // / vasiṣṭhaṃ ca mahātejāḥ $ so 'sṛjat sapta mānasān &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002313 (0.050):
marīcim atryaṅgirasau pulastyaṃ pulahaṃ kratum // BrP_1.43 // / vasiṣṭhaṃ ca mahātejāḥ so 'sṛjat sapta mānasān /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4919072 (0.054):
marīcimatryaṅgirasaṃ pulastyaṃ pulahaṃ kratuṃ //AP_*4.018cd/ / pracetasaṃ vaśiṣṭhañca ??? ??? ??? ??? mahāmatiṃ /AP_*4.019ab/
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16331585 (0.060):
pulastyaputro dyutimān HV_App.I,42.467a / pulastyam pulahaṃ kratum HV_App.I,41.493b
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21482446 (0.061):
Manu1.35a/ marīcim atri.aṅgirasau pulastyaṃ pulahaṃ kratum | / Manu1.35c/ pracetasaṃ vasiṣṭhaṃ ca bhṛguṃ nāradam eva ca ||
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25381976 (0.061):
marīcibhṛgvaṃgirasaḥ pulastyaṃ pulahaṃ kratum // ŚivP_7.1,12.49ab/
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10108449 (0.063):
bhṛguṃ pulastyaṃ pulahaṃ kratumaṅgirasaṃ tathā / / marīciṃ dabhamatriṃ ca vasiṣṭhaṃ caiva mānasān // ViP_1,7.5 //
lokānāntu vivṛddhyarthaṃ mukhavāhūrupādataḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21482387 (0.030):
Manu1.31a/ lokānāṃ tu vivṛddhi.arthaṃ mukha.bāhu.ūru.pādataḥ | / Manu1.31c/ brāhmaṇaṃ kṣatriyaṃ vaiśyaṃ śūdraṃ ca niravartayat) ||
brāhmaṇaṃ kṣatriyaṃ vaiśyaṃ śūdrañca niravarttayat // Valc_2,9.5 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21482388 (0.0):
Manu1.31a/ lokānāṃ tu vivṛddhi.arthaṃ mukha.bāhu.ūru.pādataḥ | / Manu1.31c/ brāhmaṇaṃ kṣatriyaṃ vaiśyaṃ śūdraṃ ca niravartayat) ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18572493 (0.041):
lokānāṃ tu vivṛddhyarthaṃ mukhabāhūrupādataḥ / / brāhmaṇaṃ kṣatriyaṃ vaiśyaṃ śūdraṃ ca niravartayat // Mn_1.31 //
sṛjyamāmāḥ prajā naiva vivarddhante yadā yadā /
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18565530 (0.056):
4 idaṃ sarvajñatā pariṇāmanatāyaḥ yadā yadā 'vasiṣyanti | / anuśāsiṣyanti tadā tadā te sarvaśrāvakā abhibhavati | saced
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331433 (0.061):
sṛjyamānāḥ prajā naiva vivardhante yadā tadā | *HV_1.36*34 | / dvidhā kṛtvātmano deham ardhena puruṣo 'bhavat /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731072 (0.061):
sṛjyamānāḥ prajā naiva % vivardhante yadā tadā // BrP_1.51 // / dvidhā kṛtvātmano deham $ ardhena puruṣo 'bhavat &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002404 (0.061):
sṛjyamānāḥ prajā naiva vivardhante yadā tadā // BrP_1.51 // / dvidhā kṛtvātmano deham ardhena puruṣo 'bhavat /
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25718743 (0.063):
saṃvāśyo na bhavati / yadā saṃvāśyo na bhavati tadā na bhavati na
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1008101 (0.063):
saṃvṛtireva, na tu pāramārthikaḥ / paramārthastu yadā na / kasyacanotpādastadāhetukatvaṃ tāvadanupapannameveti pūrvameva nirdiṣṭam /
dvidhā kṛtvātmano dehamarddhena puruṣo 'bhavat /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331437 (0.029):
sṛjyamānāḥ prajā naiva vivardhante yadā tadā | *HV_1.36*34 | / dvidhā kṛtvātmano deham ardhena puruṣo 'bhavat /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731076 (0.031):
sṛjyamānāḥ prajā naiva % vivardhante yadā tadā // BrP_1.51 // / dvidhā kṛtvātmano deham $ ardhena puruṣo 'bhavat &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002406 (0.031):
sṛjyamānāḥ prajā naiva vivardhante yadā tadā // BrP_1.51 // / dvidhā kṛtvātmano deham ardhena puruṣo 'bhavat /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4753440 (0.035):
dvidhā kṛtvātmano dehamardhena puruṣo 'bhavat //AP_17.016cd/
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21482396 (0.035):
Manu1.32a/ dvidhā kṛtvā) ātmano deham ardhena puruṣo 'abhavat) |
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8475017 (0.042):
dvidhā kṛtvā svakaṃ dehamarddhena puruṣo 'bhavat // BndP_1,9.32 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13795011 (0.063):
dvidhā kṛtvā ca tat punaḥ HV_30.13b / dvidhā kṛtvātmano deham HV_1.37a
arddhena nārī tasyāṃ sa sasṛje vividhāḥ prajāḥ // Valc_2,9.6 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331443 (0.036):
dvidhā kṛtvātmano deham ardhena puruṣo 'bhavat / / ardhena nārī tasyāṃ sa sasṛje vividhāḥ prajāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8475018 (0.054):
dvidhā kṛtvā svakaṃ dehamarddhena puruṣo 'bhavat // BndP_1,9.32 // / ardhena nārī sā tasya śatarūpā vyajāyata /
divañca pṛthivīñcaiva mahimnā vyāpya tiṣṭhataḥ / / pitḥṇāntu gaṇāḥ sapta purāṇe kathitā mayā // Valc_2,9.7 //
vairājā agniṣvāttāśca tathā varhiṣadaḥ smṛtāḥ / / sukālāśca haviṣmanta susvadhāścava somapāḥ // Valc_2,9.8 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8491912 (0.055):
saṃvatsarāstu vai kāvyāḥ pañcābdā ye dvicaiḥ smṛtāḥ / / saumyāstu ṛtuvo jñeyā māsā barhiṣadaḥ smṛtāḥ // BndP_1,23.76 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8499467 (0.060):
yajvāno ye tu sāmena somavantastu te smṛtāḥ /
eṣāmādyāstrayo bhūpāḥ pitaro 'mūrttayaḥ smṛtāḥ /
sakālādyāśca catvāraḥ saptaivaite gaṇāḥ smṛtāḥ // Valc_2,9.9 //
virāṭsutāḥ somasadaḥ agniṣvāttā marīcijāḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21490043 (0.044):
Manu3.194c[184ṃc]/ teṣām ṛṣīṇāṃ sarveṣāṃ putrāḥ pitṛgaṇāḥ smṛtāḥ) || / Manu3.195a[185ṃa]/ virāj.sutāḥ somasadaḥ sādhyānāṃ pitaraḥ smṛtāḥ) |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18578795 (0.045):
teṣām ṛṣīṇāṃ sarveṣāṃ putrāḥ pitṛgaṇāḥ smṛtāḥ // Mn_3.194[184M] // / virāṭsutāḥ somasadaḥ sādhyānāṃ pitaraḥ smṛtāḥ /
paulastyāśca barhiṣadaḥ sukālāśca vaśiṣṭhajāḥ /
susvadhāḥ pulahājjātāḥ somapāstu kaveḥ sutāḥ // Valc_2,9.10 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4346448 (0.055):
utpannā ye svadhāyāṃ tu somapā vai kaveḥ sutāḥ // HV_13.61 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13869109 (0.058):
somapānāṃ anuttamaḥ HV_13.12d / somapā vai kaveḥ sutāḥ HV_13.61d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16488727 (0.060):
somapānāṃ marīcipānāṃ variṣṭhaḥ HV_App.I,29.901 / somapā vai kaveḥ sutāḥ HV_13.61d
sukālāñca haviṣyantān susvadhāñcaiva somapān /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568002 (0.046):
vivicya vījamāhātmyaṃ tataḥ saṃskārayaṃśca tān / / brahmatvaṃ kṣatriyatvañca kalpayāmāsa sa prabhuḥ // Valc_2,23.33 //
brahmakṣatriyaviṭśūdrā bhāvayanti phalārthinaḥ // Valc_2,9.11 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7079334 (0.052):
āryakāḥ kuravāścaiva vidaśā bhāvinastathā / / brahmakṣatriyaviṭśūdrāstasmin dvīpe prakīrtitāḥ // KūrmP_1,47.9 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25733749 (0.062):
karma pañcavidhaṃ prāhurduṣkṛtaṃ dharaṇīpateḥ // BndP_3,6.37 // / brahmakṣatriyaviṭśūdragoturaṅgakharoṣṭrakāḥ /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13599161 (0.062):
(AVParis_63,3.8) yugānta iva jānīyāt patriviṣṭeṣu pañcasu | / brahmakṣatriyaviṭśūdrān hanyāt pratipadādiṣu ||
yatra te tu gaṇā mukhyāḥ pitḥṇāṃ parikīrttitāḥ / / teṣāmapi ha vijñeyaṃ putrapautramanantakam // Valc_2,9.12 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18578859 (0.044):
ya ete tu gaṇā mukhyāḥ pitṝṇāṃ parikīrtitāḥ / / teṣām apīha vijñeyaṃ putrapautram anantakam // Mn_3.200[190M] //
viśvo viśvabhugārādhyo dharmmo dhanyaḥ śubhānanaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6732370 (0.021):
sarvataḥ pitaro rakṣāṃ kurvantu mama nityaśaḥ // GarP_1,89.42 // / viśvo viśvabhugārādhyo dharmo dhanyaḥ śubhānanaḥ /
bhūtido bhūtikṛdbhatiḥ pitḥṇāñca gaṇā nava // Valc_2,9.13 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6732372 (0.0):
viśvo viśvabhugārādhyo dharmo dhanyaḥ śubhānanaḥ / / bhūtido bhūtikṛd bhūtiḥ pitṝṇāṃ ye gaṇā nava // GarP_1,89.43 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25764519 (0.058):
karmārāścaiva puñjiṣṭhā niṣādāśceṣukṛdgaṇāḥ // BndP_3,34.25 // / dhanvakārā mṛgayavaḥ śvanayaḥ śvāna eva ca /
kalyāṇa kalyatākarttā kalyaḥ kalyatarāśrayaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6732387 (0.014):
kalyāṇaḥ kalyadaḥ kartā kalyaḥ kalyatarāśrayaḥ / / kalyatāheturanghaḥ ṣaḍime te gaṇāḥ smṛtāḥ // GarP_1,89.44 //
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 408133 (0.043):
śruti-śrutipuṭakena kaṇehṛtya prīyatāṃ prītyā na sa sāhityepi pararupeṇa / karttā svarūpañcatasya prāgapīti prāgapi kuryāditi | yadapyamunā (9)
kalyatāheturanaghaḥ ṣaḍime ca gaṇāḥ smṛtāḥ // Valc_2,9.14 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6732393 (0.026):
kalyāṇaḥ kalyadaḥ kartā kalyaḥ kalyatarāśrayaḥ / / kalyatāheturanghaḥ ṣaḍime te gaṇāḥ smṛtāḥ // GarP_1,89.44 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424976 (0.062):
pratipatsaṃparigrahaḥ, yo 'parapratyagāmitvahetuḥ pañca cakṣūṃṣiḥ, yaḥ
varo vareṇyo varadaḥ puṣṭidastuṣṭidastathā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6732402 (0.0):
kalyatāheturanghaḥ ṣaḍime te gaṇāḥ smṛtāḥ // GarP_1,89.44 // / varo vareṇyo varadastuṣṭidaḥ puṣṭidastathā /
viśvapātā tathā dhātā saptaivaite tathā gaṇāḥ // Valc_2,9.15 // / mahān mahātmā mahito mahimāvān mahābalaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6732413 (0.0):
varo vareṇyo varadastuṣṭidaḥ puṣṭidastathā / / viśvapātā tathā dhātā saptaite ca gaṇāḥ smṛtāḥ // GarP_1,89.45 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6732402 (0.042):
varo vareṇyo varadastuṣṭidaḥ puṣṭidastathā / / viśvapātā tathā dhātā saptaite ca gaṇāḥ smṛtāḥ // GarP_1,89.45 //
gaṇāḥ pañca tathaivaite pitḥṇāṃ pāpanāśanāḥ // Valc_2,9.16 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6732416 (0.028):
mahānmahātmā mahito mahimāvānmahābalaḥ / / gaṇāḥ pañca tathaivaite pitṝṇāṃ pāpanāśanāḥ // GarP_1,89.46 //
sukhado dhanadaścānyo dharmmado nyaśca bhūtidaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6732428 (0.023):
gaṇāḥ pañca tathaivaite pitṝṇāṃ pāpanāśanāḥ // GarP_1,89.46 // / sukhado dhanadaścānyo dharmado 'nyaśca bhūtidaḥ /
pitḥṇāṃ kathyate caitat tathā gaṇacatuṣṭayam // Valc_2,9.17 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe sṛṣṭivisṛṣṭikathanaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561921 (0.0):
anormlecchajātayastu purostu pauravāḥ smṛtāḥ // Valc_2,11.53 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe somavaṃśavarṇanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562715 (5.960):
vilokya ghariyāreṣu viśvasanti na naigamāḥ // Valc_2,12.59 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe puruvaṃśakīrttanaṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564927 (5.960):
dāsīḥ pradāya bahuśo dvijasattamebhyaḥ śrīlādiśūranṛpatīramate 'psarobhiḥ / // Valc_2,15.58 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe dānamāhātmādikīrttanaṃ nāma pañcadaśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565124 (5.960):
krīḍārthamapi yadbrūyuḥ sa dharmmaḥ paramaḥ smṛtaḥ // Valc_2,16.13 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe guruvargakīrttanaṃ nāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565233 (5.960):
ajaśca nidhruvo rebha ṛṣayo gotrakārakāḥ // Valc_2,17.9 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe gotrakīrttanaṃ nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19563572 (0.009):
dārādhīnastathā svargaḥ pitḥṇāmātmanaśca vai // Valc_2,13.65 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe varṇadharmmādikīrttanaṃ nāma trayodaśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564141 (0.009):
na cāsāṃ viśvasejjātu putramāturvviśeṣataḥ // Valc_2,14.41 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe strīlakṣaṇādikīrttanaṃ nāma caturdaśo
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17913091 (0.017):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe hariścandropākhyānaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17913520 (0.024):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe āḍi bakayuddhavarṇanaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565396 (0.025):
jejātutīyā vaṇijaścandraraśmisamudbhavāḥ // Valc_2,18.13 // / iti vaiśvavargāḥ | / iti vallālacarite vyāsapurāṇe traivarṇikavargakīrttanaṃ nāmāṣṭādaśo
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6732430 (0.027):
sukhado dhanadaścānyo dharmado 'nyaśca bhūtidaḥ / / pitṝṇāṃ kathyate caiva tathā gaṇacatuṣṭayam // GarP_1,89.47 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17909275 (0.027):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe draupadeyotpattirnāma saptamo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729544 (0.028):
ityāṅgirasadharmaśāstre śūdrānnādiniṣedhakathanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561170 (0.030):
adyāpi na nivarttante samudrebhya ivāpagāḥ // Valc_2,10.27 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe svāyambhuvavaṃśakathanaṃ nāma daśamo
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17001233 (0.031):
|| iti śrīnarasiṃhapurāṇe yamagītā nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ || NarP 8 ||
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27969593 (0.032):
iti bhāratīye nāṭyaśāśtre upāṅgavidhānaṃ nāma aṣṭamo 'dhyāyaḥ / atha navamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144979 (0.033):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bālasthānavidhirnāma navamo / 'dhyāyaḥ || / daśamo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729765 (0.033):
ityāṅgirasadharmaśāstre abhakṣyabhakṣaṇaprāyaścittavidhirnāma navamo / 'dhyāyaḥ / daśamo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17907859 (0.034):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe indravikriyānāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18808091 (0.034):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe narmadāmāhātmye / narmadotpattitatsnānaphalādikathanaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ ||
atha daśamā 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca: / virājamasṛjatkālaḥ so 'sṛjat puruṣaṃ virāṭ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560556 (0.020):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe aṣṭamo 'dhyāyaḥ / / atha navamā 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27973267 (0.023):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre aṅgābhinayo nāma navamo 'dhyāyaḥ / atha daśamo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27969594 (0.028):
iti bhāratīye nāṭyaśāśtre upāṅgavidhānaṃ nāma aṣṭamo 'dhyāyaḥ / atha navamo 'dhyāyaḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731097 (0.029):
divaṃ ca pṛthivīṃ caiva $ mahimnā vyāpya tiṣṭhati & / virājam asṛjad viṣṇuḥ % so 'sṛjat puruṣaṃ virāṭ // BrP_1.53 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002429 (0.029):
divaṃ ca pṛthivīṃ caiva mahimnā vyāpya tiṣṭhati / / virājam asṛjad viṣṇuḥ so 'sṛjat puruṣaṃ virāṭ // BrP_1.53 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12710505 (0.030):
prakīrṇādhikāre navamo 'dhyāyaḥ. / atha daśamo 'dhyāyaḥ.
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331458 (0.031):
divaṃ ca pṛthivīṃ caiva mahimnā vyāpya tiṣṭati // HV_1.37 // / virājam asṛjad viṣṇuḥ so 'sṛjat puruṣaṃ virāṭ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562719 (0.031):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe puruvaṃśakīrttanaṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ | / atha trayodaśo 'dhyāyaḥ | / vyāsa uvāca:
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564149 (0.031):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe strīlakṣaṇādikīrttanaṃ nāma caturdaśo / 'dhyāyaḥ / / atha pañcadaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4750707 (0.032):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye rāmāyaṇe sundarakāṇḍavarṇanaṃ nāma navamo / 'dhyāyaḥ / % Chapter {10} / :ś atha daśamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565128 (0.032):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe guruvargakīrttanaṃ nāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / / atha saptadaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4750267 (0.033):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye rāmāyāṇe kiṣkindhākāṇḍavarṇanaṃ nāma aṣṭamo / 'dhyāyaḥ / % Chapter {9} / :ś atha navamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564931 (0.033):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe dānamāhātmādikīrttanaṃ nāma pañcadaśo / 'dhyāyaḥ / / atha ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27974534 (0.034):
iti bharatīye nāṭyaśāstre cārīvidhāno nāma daśamo 'dhyāyaḥ | / atha ekādaśo 'dhyāyaḥ |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19563581 (0.034):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe varṇadharmmādikīrttanaṃ nāma trayodaśo / 'dhyāyaḥ / / atha caturdaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565404 (0.036):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe traivarṇikavargakīrttanaṃ nāmāṣṭādaśo / 'dhyāyaḥ / / athonaviṃśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144981 (0.037):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bālasthānavidhirnāma navamo / 'dhyāyaḥ || / daśamo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12709769 (0.038):
saṃhitāyāṃ prakīrṇādhikāre 'ṣṭamo 'dhyāyaḥ. / atha navamo 'dhyāyaḥ.
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1823237 (0.038):
iti kauśikapaddhatau aṣṭamo'dhyāyaḥ || / atha navamo'dhyāyaḥ / atha kravyācchamanena sahāvasathyādhānaṃ vyākhyāsyāmaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565792 (0.039):
iti vallālacarite śūdravargakathanaṃ nāma ūnaviṃśo 'dhyāyaḥ / / atha viṃśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
puruṣaṃ taṃ manuṃ viddhi virāja ūrusambhavam // Valc_2,10.1 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331459 (0.0):
virājam asṛjad viṣṇuḥ so 'sṛjat puruṣaṃ virāṭ / / puruṣaṃ taṃ manuṃ viddhi tad vai manvantaraṃ smṛtam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731097 (0.026):
virājam asṛjad viṣṇuḥ % so 'sṛjat puruṣaṃ virāṭ // BrP_1.53 // / puruṣaṃ taṃ manuṃ vidyāt $ tasya manvantaraṃ smṛtam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002429 (0.026):
virājam asṛjad viṣṇuḥ so 'sṛjat puruṣaṃ virāṭ // BrP_1.53 // / puruṣaṃ taṃ manuṃ vidyāt tasya manvantaraṃ smṛtam /
sa sṛṣṭvā tu prajāstveva āpavaḥ sa prajāpatiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731145 (0.0):
{lomaharṣaṇa uvāca: } / sa sṛṣṭvā tu prajās tv evam $ āpavo vai prajāpatiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002477 (0.0):
{lomaharṣaṇa uvāca: } / sa sṛṣṭvā tu prajās tv evam āpavo vai prajāpatiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16960668 (0.050):
sasṛjur jātamanyavaḥ BrP_2.37d / sa sṛṣṭvā tu prajās tv evam BrP_2.1a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331541 (0.051):
sa sṛṣṭāsu prajāsv evam āpavo vai prajāpatiḥ / / lebhe vai puruṣaḥ patnīṃ śatarūpām ayonijām // HV_2.1 //
labdhavān puruṣaḥ patnīm śatarūpāmayonijām // Valc_2,10.2 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731150 (0.030):
sa sṛṣṭvā tu prajās tv evam $ āpavo vai prajāpatiḥ & / lebhe vai puruṣaḥ patnīṃ % śatarūpām ayonijām // BrP_2.1 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002482 (0.030):
sa sṛṣṭvā tu prajās tv evam āpavo vai prajāpatiḥ / / lebhe vai puruṣaḥ patnīṃ śatarūpām ayonijām // BrP_2.1 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331546 (0.030):
sa sṛṣṭāsu prajāsv evam āpavo vai prajāpatiḥ / / lebhe vai puruṣaḥ patnīṃ śatarūpām ayonijām // HV_2.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15330049 (0.044):
tasyaiva saptatiyugaṃ % manvantaramihocyate // LiP_1,70.272 // / lebhe sa puruṣaḥ patnīṃ $ śatarūpām ayonijām &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7223816 (0.044):
tasyaiva saptatiyugaṃ manvantaramihocyate // LiP_1,70.272 // / lebhe sa puruṣaḥ patnīṃ śatarūpām ayonijām /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8475079 (0.045):
labdhvā tu puruṣaḥ patnīṃ śatarūpāmayonijām // BndP_1,9.37 //
vairājāt puruṣāt vīraṃ śatarūpā vyajāyata / / priyavratottānapādau vīrāt kāmyā vyajāyata // Valc_2,10.3 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731200 (0.0):
tasyaikasaptatiyugaṃ % manvantaram ihocyate // BrP_2.4 // / vairājāt puruṣād vīraṃ $ śatarūpā vyajāyata &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002532 (0.0):
tasyaikasaptatiyugaṃ manvantaram ihocyate // BrP_2.4 // / vairājāt puruṣād vīraṃ śatarūpā vyajāyata /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331596 (0.010):
tasyaikasaptatiyugaṃ manvantaram ihocyate // HV_2.4 // / vairājāt puruṣād vīraṃ śatarūpā vyajāta /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7223863 (0.026):
sa vairājaḥ prajāsargaṃ sasarja puruṣo manuḥ // LiP_1,70.275 // / vairājātpuruṣād vīrāc chatarūpā vyajāyata /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4919103 (0.030):
tasmācca puruṣāddevī śatarūpā vyajāyata //AP_*4.021cd/ / priyavratottānapādau prasutīñcaiva kanyakāṃ /AP_*4.022ab/
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23933371 (0.030):
śatarūpāṃ ca sṛṣṭvā tu % kanyāṃ sa manave dadau // NsP_5.20 // / tasmāc ca puruṣād devī $ śatarūpā vyajāyata & / priyavratottānapādau % prasūtiṃ caiva kanyakām // NsP_5.21 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16998360 (0.030):
śatarūpāṃ ca sṛṣṭvā tu kanyāṃ sa manave dadau // NsP_5.20 // / tasmāc ca puruṣād devī śatarūpā vyajāyata / / priyavratottānapādau prasūtiṃ caiva kanyakām // NsP_5.21 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23388169 (0.030):
svāyambhuvo manur devaḥ % patnītve jagṛhe vibhuḥ // ViP_1,7.15 // / tasmāc ca puruṣād devī $ śatarūpā vyajāyata & / priyavratottānapādau % prasūtyākūtisaṃjñitam \
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5094832 (0.030):
svāyambhuvo manur devaḥ patnītve jagṛhe vibhuḥ // ViP_1,7.15 // / tasmāc ca puruṣād devī śatarūpā vyajāyata / / priyavratottānapādau prasūtyākūtisaṃjñitam /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10108616 (0.030):
tasmāttu puruṣāddevī śatarūpā vyajāyata / / priyavratottānapādau prasūtyākūtisaṃjñitam // ViP_1,7.18 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17941188 (0.031):
svāyambhuvo manurdevaḥ patnītve jagṛhe vibhuḥ // MarkP_50.14 // / tasmācca puruṣāt putrau śatarūpā vyajāyata / / priyavratottānapādau prakhyātāvātmakarmabhiḥ // MarkP_50.15 //
kāmyā nāma mahābhāgā kardamasya prajāpateḥ / / kanyā putrāśca catvāraḥ samrāṭ kukṣi rvirāṭ prabhuḥ // Valc_2,10.4 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002536 (0.040):
priyavratottānapādau vīrāt kāmyā vyajāyata // BrP_2.5 // / kāmyā nāma sutā śreṣṭhā kardamasya prajāpateḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731204 (0.054):
kāmyā nāma sutā śreṣṭhā $ kardamasya prajāpateḥ &
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17944431 (0.058):
priyavratāt prajāvatyāṃ vīrāt kanyā vyajāyata / / kanyā sā tu mahābhāgā kardamasya prajāpate // MarkP_53.13 //
priyavrataṃ samāsādya patiṃ sā janayat sutān / / uttānapādaṃ jagrāha puttramatriḥ prajāpatiḥ // Valc_2,10.5 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331641 (0.023):
[k: K2 4,Ñ2.3,V,B1.2,D(D3 marg.),T3.4 ins., after 6; B3 after 6ab: / priyavrataṃ samāsādya patiṃ sājanayat sutān | *HV_2.6*38 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731220 (0.053):
kāmyāputrās tu catvāraḥ % samrāṭ kukṣir virāṭ prabhuḥ // BrP_2.6 // / uttānapādaṃ jagrāha $ putram atriḥ prajāpatiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002552 (0.053):
kāmyāputrās tu catvāraḥ samrāṭ kukṣir virāṭ prabhuḥ // BrP_2.6 // / uttānapādaṃ jagrāha putram atriḥ prajāpatiḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16318125 (0.059):
patiṃ sājanayat sutān *HV_2.6*38b / patiṃ sṃakalpayitvā sā HV_App.I,29A.408a
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8510080 (0.059):
prajānāṃ patayaścānye dakṣaḥ prācetasastathā / / uttānapādaṃ jagrāha putramatriprajāpatiḥ // BndP_1,36.84 //
uttānapādāccaturaḥ sunṛtā suṣuve sutān /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560895 (0.063):
uttānapādo 'janayat sunṛtāyāṃ prajāpatiḥ // Valc_2,10.7 //
dharmmasya kanyā suśroṇī sunṛtā nāma viśrutā // Valc_2,10.6 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331648 (0.034):
uttānapādāc caturaḥ sūnṛtā suṣuve sutān // HV_2.7 // / dharmasya kanyā suśroṇī sūnṛtā nāma viśrutā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731227 (0.040):
uttānapādāc caturaḥ % sūnṛtā suṣuve sutān // BrP_2.7 // / dharmasya kanyā suśroṇī $ sūnṛtā nāma viśrutā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002559 (0.040):
uttānapādāc caturaḥ sūnṛtā suṣuve sutān // BrP_2.7 // / dharmasya kanyā suśroṇī sūnṛtā nāma viśrutā /
utpannā vājimedhena dhruvasya jananī śubhā / / dhruvañca kīrttimantañca āyuṣmantaṃ vasuntathā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731236 (0.023):
dharmasya kanyā suśroṇī $ sūnṛtā nāma viśrutā & / utpannā vājimedhena % dhruvasya jananī śubhā // BrP_2.8 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002568 (0.023):
dharmasya kanyā suśroṇī sūnṛtā nāma viśrutā / / utpannā vājimedhena dhruvasya jananī śubhā // BrP_2.8 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331664 (0.059):
dhruvaṃ ca kīrtimantaṃ cāpy ayasmantam ayaspatim / / uttānapādo 'janayat sūnṛtāyāṃ prajāpatiḥ // HV_2.9 //
uttānapādo 'janayat sunṛtāyāṃ prajāpatiḥ // Valc_2,10.7 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331667 (0.026):
dhruvaṃ ca kīrtimantaṃ cāpy ayasmantam ayaspatim / / uttānapādo 'janayat sūnṛtāyāṃ prajāpatiḥ // HV_2.9 //
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22299390 (0.061):
puruṣavidho 'janayattṛtīyamapsviti yadenamadastṛtīyamadbhyo 'janayannṛmaṇa / ajasramiti prajāpatirvai nṛmaṇā agnirajasra indhāna enaṃ jarate svādhīriti
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560869 (0.063):
uttānapādaṃ jagrāha puttramatriḥ prajāpatiḥ // Valc_2,10.5 // / uttānapādāccaturaḥ sunṛtā suṣuve sutān /
saptarṣīṇāṃ puraḥsthānaṃ dhruvaśca tapasāptavān /
tasmāt śliṣṭiñca bhavyañca dhruvācchambhurvyajāyata // Valc_2,10.8 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4753574 (0.042):
yamadya(3) purataḥ kṛtvā dhruvaṃ saptarṣayaḥ sthitāḥ //AP_18.005cd/ / tasmāt śiṣṭiñca(4) bhavyañca dhruvācchambhurvyajāyata /AP_18.006ab/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731307 (0.054):
tasmāc chliṣṭiṃ ca bhavyaṃ ca $ dhruvāc chaṃbhur vyajāyata & / śliṣṭer ādhatta succhāyā % pañca putrān akalmaṣān // BrP_2.14 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002639 (0.054):
tasmāc chliṣṭiṃ ca bhavyaṃ ca dhruvāc chaṃbhur vyajāyata / / śliṣṭer ādhatta succhāyā pañca putrān akalmaṣān // BrP_2.14 //
śliṣṭerādhatta succhāyā pañcaputrānakalmaṣān /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731313 (0.0):
tasmāc chliṣṭiṃ ca bhavyaṃ ca $ dhruvāc chaṃbhur vyajāyata & / śliṣṭer ādhatta succhāyā % pañca putrān akalmaṣān // BrP_2.14 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002645 (0.0):
tasmāc chliṣṭiṃ ca bhavyaṃ ca dhruvāc chaṃbhur vyajāyata / / śliṣṭer ādhatta succhāyā pañca putrān akalmaṣān // BrP_2.14 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331733 (0.0):
tasmāc chliṣṭaṃ ca mānyaṃ ca dhruvāc chambur vyajāyata / / śliṣṭer ādhatta succhāyā pañca putrān akalmaṣān /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7053493 (0.025):
dhruvāt śliṣṭiñca bhavyaṃ ca bhāryā śambhurvyajāyata / / śliṣṭerādhatta succhāyā pañca putrānakalpaṣān // KūrmP_1,13.3 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23393731 (0.026):
dhruvāc chiṣṭiṃ ca bhavyaṃ ca $ bhavyāc chaṃbhur vyajāyata & / śiṣṭer ādhatta succhāyā % pañca putrān akalmaṣān // ViP_1,13.1 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5100396 (0.026):
dhruvāc chiṣṭiṃ ca bhavyaṃ ca bhavyāc chaṃbhur vyajāyata / / śiṣṭer ādhatta succhāyā pañca putrān akalmaṣān // ViP_1,13.1 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10114055 (0.028):
śiṣṭorādhatta succhāyā pañcaputrānakalmaṣān // ViP_1,13.1 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4753582 (0.046):
śiṣṭerādhatta(5) suchāyā pañca putrānakalmaṣān //AP_18.006cd/ / ripuṃ ripuñjayaṃ ripraṃ vṛkalaṃ vṛkatejasam /AP_18.007ab/
ripuṃ ripuñjayaṃ ripraṃ vṛkalaṃ vṛkatejasam // Valc_2,10.9 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4753588 (0.0):
śiṣṭerādhatta(5) suchāyā pañca putrānakalmaṣān //AP_18.006cd/ / ripuṃ ripuñjayaṃ ripraṃ vṛkalaṃ vṛkatejasam /AP_18.007ab/
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23393738 (0.020):
śiṣṭer ādhatta succhāyā % pañca putrān akalmaṣān // ViP_1,13.1 // / ripuṃ ripuñjayaṃ vipraṃ $ vṛkalaṃ vṛkatejasam &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5100403 (0.020):
śiṣṭer ādhatta succhāyā pañca putrān akalmaṣān // ViP_1,13.1 // / ripuṃ ripuñjayaṃ vipraṃ vṛkalaṃ vṛkatejasam /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331783 (0.025):
ripuṃ ripuṃjayaṃ jajñe varāṅgī sā divaṃjayāt | *HV_2.14cd*39:5 | / ripuṃ ripuṃjayaṃ vipraṃ vṛkalam vṛkatejasam // HV_2.14 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10114062 (0.034):
śiṣṭorādhatta succhāyā pañcaputrānakalmaṣān // ViP_1,13.1 // / ripuṃ ripuñjayaṃ vipraṃ vṛkalaṃ vṛkatejasam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731320 (0.043):
śliṣṭer ādhatta succhāyā % pañca putrān akalmaṣān // BrP_2.14 // / ripuṃ ripuṃjayaṃ vīraṃ $ vṛkalaṃ vṛkatejasam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002652 (0.043):
śliṣṭer ādhatta succhāyā pañca putrān akalmaṣān // BrP_2.14 // / ripuṃ ripuṃjayaṃ vīraṃ vṛkalaṃ vṛkatejasam /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7053513 (0.051):
ripuṃ ripuñjayaṃ vipraṃ vṛkalaṃ vṛṣatejasam /
riporādhatta vṛhatī cākṣuṣaṃ sarvvatejasam /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331789 (0.051):
ripuṃ ripuṃjayaṃ vipraṃ vṛkalam vṛkatejasam // HV_2.14 // / ripor ādhatta bṛhatī cākṣuṣam sarvatejasam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4753593 (0.053):
ripuṃ ripuñjayaṃ ripraṃ vṛkalaṃ vṛkatejasam /AP_18.007ab/ / riporādhatta bṛhatī cākṣuṣaṃ sarvatejasam //AP_18.007cd/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731320 (0.053):
ripuṃ ripuṃjayaṃ vīraṃ $ vṛkalaṃ vṛkatejasam & / ripor ādhatta bṛhatī % cakṣuṣaṃ sarvatejasam // BrP_2.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002652 (0.053):
ripuṃ ripuṃjayaṃ vīraṃ vṛkalaṃ vṛkatejasam / / ripor ādhatta bṛhatī cakṣuṣaṃ sarvatejasam // BrP_2.15 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23393741 (0.053):
ripuṃ ripuñjayaṃ vipraṃ $ vṛkalaṃ vṛkatejasam & / ripor ādhatta bṛhatī % cākṣuṣaṃ sarvatejasam // ViP_1,13.2 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5100406 (0.053):
ripuṃ ripuñjayaṃ vipraṃ vṛkalaṃ vṛkatejasam / / ripor ādhatta bṛhatī cākṣuṣaṃ sarvatejasam // ViP_1,13.2 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10114065 (0.053):
ripuṃ ripuñjayaṃ vipraṃ vṛkalaṃ vṛkatejasam / / riporādhatta bṛhatī cākṣuṣaṃ sarvatejasam // ViP_1,13.2 //
ajījanat puṣkariṇyāṃ vīraṇyāṃ cākṣuṣo manum // Valc_2,10.10 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4753597 (0.008):
riporādhatta bṛhatī cākṣuṣaṃ sarvatejasam //AP_18.007cd/ / ajījanat puṣkariṇyāṃ vīriṇyāṃ cākṣuṣo manum /AP_18.008ab/
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331793 (0.041):
ripor ādhatta bṛhatī cākṣuṣam sarvatejasam / / ajījanat puṣkariṇyāṃ vairaṇyāṃ cākṣuṣo manum // HV_2.15 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7053530 (0.056):
riporādhatta bṛhatī cakṣuṣaṃ sarvatejasam / / so 'jījanat puṣkariṇyāṃ vairaṇyāṃ cākṣuṣaṃ manum /
prajāpetarātmajāyāmaraṇyasya mahātmanaḥ / / manorajāyanta daśa naḍvalāyāṃ mahaujasaḥ // Valc_2,10.11 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331805 (0.0):
prajāpater ātmajāyāṃ vīraṇasya mahātmanaḥ / / manor ajāyanta daśa naḍvalāyāṃ mahaujasaḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7053543 (0.0):
prajāpaterātmajāyāṃ vīraṇasya mahātmanaḥ // KūrmP_1,13.6 // / manorajāyanta daśa naḍvalāyāṃ mahaujasaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23393760 (0.0):
prajāpater ātmajāyāṃ % vīraṇasya mahātmanaḥ // ViP_1,13.3 // / manor ajāyanta daśa $ naḍvalāyāṃ mahaujasaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731342 (0.008):
prajāpater ātmajāyāṃ % vīraṇyasya mahātmanaḥ // BrP_2.16 // / manor ajāyanta daśa $ naḍvalāyāṃ mahaujasaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002674 (0.008):
prajāpater ātmajāyāṃ vīraṇyasya mahātmanaḥ // BrP_2.16 // / manor ajāyanta daśa naḍvalāyāṃ mahaujasaḥ /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5100425 (0.017):
prajāpater ātmajāyāṃ vīraṇasya mahātmanaḥ // ViP_1,13.3 // / manor ajāyanta daśa naḍvalāyāṃ mahaujasaḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10114084 (0.017):
prajāpaterātmajāyāṃ vīraṇasya mahātmanaḥ // ViP_1,13.3 // / manorajāyanta daśa naḍvalāyāṃ mahaujasaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8510352 (0.062):
manorajāyanta daśa naḍvalāyāṃ sutāḥ śubhāḥ /
kanyāyāṃ mānavaśreṣṭhā vairājasya prajāpateḥ / / ūruḥ puruḥ śatadyumnastapasvī satyavāk kaviḥ // Valc_2,10.12 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4753610 (1.192):
manorajāyanta daśa naḍvalāyāṃ sutottamāḥ //AP_18.008cd/ / ūruḥ(6) puruḥ śatadyumnastapasvī satyavākkaviḥ /AP_18.009ab/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731356 (1.192):
kanyāyāṃ muniśārdūlā % vairājasya prajāpateḥ // BrP_2.17 // / kutsaḥ puruḥ śatadyumnas $ tapasvī satyavāk kaviḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002688 (1.192):
kanyāyāṃ muniśārdūlā vairājasya prajāpateḥ // BrP_2.17 // / kutsaḥ puruḥ śatadyumnas tapasvī satyavāk kaviḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8510012 (1.192):
madhurātreya ityete sapta vai cākṣuṣeṃ'tare // BndP_1,36.78 // / ūruḥ puruḥ śatadyumnastapasvī satyavākkṛtiḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7053554 (0.027):
kanyāyāṃ sumahāvīryā vairājasya prajāpateḥ // KūrmP_1,13.7 // / ūruḥ pūruḥ śatadyumnastapasvī satyavāk śuciḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3798381 (0.027):
ūruḥ pūruḥ śatadyumnas % tapasvī satyavāgghaviḥ // MatsP_4.41 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8837913 (0.027):
ūruḥ pūruḥ śatadyumnas tapasvī satyavāgghaviḥ // MatsP_4.41 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331814 (0.036):
kanyāyāṃ bharataśreṣṭha vairājasya prajāpateḥ // HV_2.16 // / ūruḥ pūruḥ śatadyumnas tapasvī satyavit kaviḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8510364 (0.040):
kanyāyāṃ sumahāvīryā virajasya prajāpateḥ // BndP_1,36.105 // / ūruḥ puruḥ śatadyumnastapasvī satyavākkṛtiḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23393768 (0.055):
kanyāyāṃ tapatāṃ śreṣṭha % vairājasya prajāpateḥ // ViP_1,13.4 // / kuruḥ puruḥ śatadyumnas $ tapasvī satyavāñ chuciḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5100433 (0.055):
kanyāyāṃ tapatāṃ śreṣṭha vairājasya prajāpateḥ // ViP_1,13.4 // / kuruḥ puruḥ śatadyumnas tapasvī satyavāñ chuciḥ /
agniṣṭuratirātraśca sudyumnaścetyamī nava / / abhimanyuśca daśamo naḍvalāyāṃ mahaujasaḥ // Valc_2,10.13 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5100445 (0.0):
kuruḥ puruḥ śatadyumnas tapasvī satyavāñ chuciḥ / / agniṣṭud atirātraś ca sudyumnaś ceti te nava / / abhimanyuś ca daśamo naḍvalāyāṃ mahaujasaḥ // ViP_1,13.5 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10114103 (0.0):
agniṣṭomotirātraś ca sudyumnaśceti te nava / / abhimanyuś ca daśamo naḍvalāyāṃ mahaujasaḥ // ViP_1,13.5 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731364 (0.007):
kutsaḥ puruḥ śatadyumnas $ tapasvī satyavāk kaviḥ & / agniṣṭud atirātraś ca % sudyumnaś ceti te nava // BrP_2.18 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002696 (0.007):
kutsaḥ puruḥ śatadyumnas tapasvī satyavāk kaviḥ / / agniṣṭud atirātraś ca sudyumnaś ceti te nava // BrP_2.18 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331828 (0.028):
agniṣṭud atirātraś ca sudyumnaś ceti tenava / / abhimanyuś ca daśamo naḍvalāyāṃ mahaujasaḥ // HV_2.17 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3798392 (0.048):
agniṣṭudatirātraśca $ sudyumnaścāparājitaḥ & / abhimanyustu daśamo % naḍvalāyām ajāyata // MatsP_4.42 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8837924 (0.048):
agniṣṭudatirātraśca sudyumnaścāparājitaḥ / / abhimanyustu daśamo naḍvalāyām ajāyata // MatsP_4.42 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8510376 (0.052):
agniṣṭudatirātraśca sudyumnaśceti vai nava // BndP_1,36.106 // / abhimanyuśca daśamo naḍvalāyāṃ manoḥ sutāḥ /
ūrorajanayat putrān ṣaḍāgneyī mahāprabhān /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731373 (0.0):
puror ajanayat putrān % ṣaḍ āgneyī mahāprabhān // BrP_2.19 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002705 (0.0):
puror ajanayat putrān ṣaḍ āgneyī mahāprabhān // BrP_2.19 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8510387 (0.0):
abhimanyuśca daśamo naḍvalāyāṃ manoḥ sutāḥ / / ūrorajanayatputrānṣaḍāgneyī mahāprabhān // BndP_1,36.107 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331836 (0.0):
abhimanyuś ca daśamo naḍvalāyāṃ mahaujasaḥ // HV_2.17 // / ūror'janayat putrān ṣaḍāgneyī mahāprabhān /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23393789 (0.0):
kuror ajanayat putrān $ ṣaḍ āgneyī mahāprabhān &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5100454 (0.0):
abhimanyuś ca daśamo naḍvalāyāṃ mahaujasaḥ // ViP_1,13.5 // / kuror ajanayat putrān ṣaḍ āgneyī mahāprabhān /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7053569 (1.192):
agniṣṭudatirātraśca sudyumnaścābhimanyukaḥ // KūrmP_1,13.8 // / ūrorajanayat putrān ṣaḍāgneyī mahābalān /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3798403 (0.003):
abhimanyustu daśamo % naḍvalāyām ajāyata // MatsP_4.42 // / ūror ajanayat putrān $ ṣaḍ āgneyī tu suprabhān &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8837935 (0.003):
abhimanyustu daśamo naḍvalāyām ajāyata // MatsP_4.42 // / ūror ajanayat putrān ṣaḍ āgneyī tu suprabhān /
aṅgaṃ sumanasaṃ svātiṃ kratumaṅgirasaṃ gayam // Valc_2,10.14 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4753625 (0.0):
ūrorajanayat putrān ṣaḍagneyī mahāprabhān /AP_18.010ab/ / aṅgaṃ sumanasaṃ svātiṃ kratumaṅgirasaṅgayam //AP_18.010cd/
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331839 (0.0):
ūror'janayat putrān ṣaḍāgneyī mahāprabhān / / aṅgaṃ sumanasaṃ svātiṃ kratum āṅgirasaṃ śivam // HV_2.18 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731378 (0.007):
puror ajanayat putrān % ṣaḍ āgneyī mahāprabhān // BrP_2.19 // / aṅgaṃ sumanasaṃ svātiṃ $ kratum aṅgirasaṃ mayam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002710 (0.007):
puror ajanayat putrān ṣaḍ āgneyī mahāprabhān // BrP_2.19 // / aṅgaṃ sumanasaṃ svātiṃ kratum aṅgirasaṃ mayam /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7053573 (0.019):
ūrorajanayat putrān ṣaḍāgneyī mahābalān / / aṅgaṃ sumanasaṃ svātiṃ kratumaṅgirasaṃ śivam // KūrmP_1,13.9 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22527916 (0.028):
BhP_04.13.017/2 aṅgaṃ sumanasaṃ khyātiṃ kratum aṅgirasaṃ gayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2676465 (0.028):
ulmuko 'janayat putrān puṣkariṇyāṃ ṣaḍ uttamān / / aṅgaṃ sumanasaṃ khyātiṃ kratum aṅgirasaṃ gayam // BhP_04.13.017 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23393793 (0.030):
kuror ajanayat putrān $ ṣaḍ āgneyī mahāprabhān & / aṅgaṃ sumanasaṃ khyātiṃ % kratum aṅgirasaṃ śibim // ViP_1,13.6 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5100458 (0.030):
kuror ajanayat putrān ṣaḍ āgneyī mahāprabhān / / aṅgaṃ sumanasaṃ khyātiṃ kratum aṅgirasaṃ śibim // ViP_1,13.6 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10114116 (0.030):
kurorajanayatputrān ṣaḍāgnoyī mahāprabhān / / aṅgaṃ sumanasaṃ khyātiṃ kratumaṅgirasaṃ śibim // ViP_1,13.6 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8510387 (0.054):
ūrorajanayatputrānṣaḍāgneyī mahāprabhān // BndP_1,36.107 // / aṅgaṃ sumanasaṃ khyātiṅgayaṃ śukraṃ vrajājinau /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3798410 (0.059):
agniṃ sumanasaṃ khyātiṃ % kratumaṅgirasaṃ gayam // MatsP_4.43 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8837942 (0.059):
agniṃ sumanasaṃ khyātiṃ kratumaṅgirasaṃ gayam // MatsP_4.43 //
aṅgāt sunīthakanyāyāṃ veṇa eko vyajāyata /
veṇasya mathite pāṇau sambabhūva pṛthurnṛpaḥ // Valc_2,10.15 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4753694 (0.019):
prajārthamṛṣayothāsya mamanthurdakṣiṇaṃ karaṃ /AP_18.012ab/ / veṇasya mathito pāṇau sambabhūva pṛthur nṛpaḥ //AP_18.012cd/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731405 (0.057):
veṇasya mathite pāṇau $ saṃbabhūva mahān nṛpaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002737 (0.057):
veṇasya mathite pāṇau saṃbabhūva mahān nṛpaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16937656 (0.059):
veṇasya mathitaḥ purā BrP_4.23b / veṇasya mathite pāṇau BrP_2.22a / veṇaḥ prahasya durbuddhir BrP_4.38c
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10114136 (0.062):
prajārthamṛṣayastasya mamanthurdakṣiṇaṃ karam // ViP_1,13.7 // / venasya pāṇau mathite sambabhūva mahāmune /
pṛthu rvaiṇyastadā cemāṃ rarakṣa kṣatrapūrvvajaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331915 (0.061):
pṛthur vainyas tadā cemāṃ rarakṣa kṣatrapūrvajaḥ // HV_2.22 // / rājasūyābhiṣiktānām ādyaḥ sa vasudhādhipaḥ /
rājasūyābhiṣiktānāmādyaḥ sa pṛthivīpatiḥ // Valc_2,10.16 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731436 (0.037):
pṛthur vaiṇyas tathā cemāṃ $ rarakṣa kṣatrapūrvajaḥ & / rājasūyābhiṣiktānām % ādyaḥ sa vasudhāpatiḥ // BrP_2.24 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002768 (0.037):
pṛthur vaiṇyas tathā cemāṃ rarakṣa kṣatrapūrvajaḥ / / rājasūyābhiṣiktānām ādyaḥ sa vasudhāpatiḥ // BrP_2.24 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4753725 (0.045):
pṛthurvaiṇyaḥ prajāḥ sarvā rarakṣa kṣetrapūrvajaḥ //AP_18.014cd/ / rājasūyābhiṣiktānāmādyaḥ(1) sa pṛthivīpatiḥ /AP_18.015ab/
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331918 (0.054):
pṛthur vainyas tadā cemāṃ rarakṣa kṣatrapūrvajaḥ // HV_2.22 // / rājasūyābhiṣiktānām ādyaḥ sa vasudhādhipaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8510459 (0.063):
pṛthurvainyastadā lokānrarakṣa kṣatrapūrvajaḥ // BndP_1,36.112 // / rājasūyābhiṣiktānāmādyassa vasudhādhipaḥ /
tasmāccaiva samutpannau nipuṇau sutamāgadhau / / pṛthoḥ putrau tu dharmmajñau jajñāte 'ntarddhipālinau // Valc_2,10.17 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4753769 (0.025):
pṛthoḥ putrau tu dharmajñau jajñāte 'ntardvipālinau /AP_18.019ab/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16876390 (0.049):
pṛthor vaiṇyasya vistaram BrP_4.27b / pṛthos tu putrau dharmajñau BrP_2.28c
śikhaṇḍinī havirdhānamantarddhāmādvyajāyata / / havirdhānāt ṣaḍāgneyī dhīṣaṇā janayat sutān // Valc_2,10.18 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4753785 (0.010):
śikhaṇḍī havirdhānamantardhānāt vyajāyata //AP_18.019cd/ / havirdhānāt ṣaḍāgneyī dhīṣaṇājanayat sutān /AP_18.020ab/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731495 (0.044):
śikhaṇḍinī havirdhānam $ antardhānād vyajāyata & / havirdhānāt ṣaḍ āgneyī % dhiṣaṇājanayat sutān // BrP_2.29 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002827 (0.044):
śikhaṇḍinī havirdhānam antardhānād vyajāyata / / havirdhānāt ṣaḍ āgneyī dhiṣaṇājanayat sutān // BrP_2.29 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512232 (0.047):
pṛthostu putrau vikrāntau jajñāte 'ntarddhipāṣanau // BndP_1,37.22 // / śikhaṇḍinī havirdhānamantarddhānāvdyajāyata / / havirdhānātṣaḍāgneyī dhiṣaṇājanayatsutān // BndP_1,37.23 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23395008 (0.059):
śikhaṇḍinī havirdhānam % antardhānād vyajāyata // ViP_1,14.1 // / havirdhānāt ṣaḍ āgneyī $ dhiṣaṇājanayat sutān &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5101673 (0.059):
śikhaṇḍinī havirdhānam antardhānād vyajāyata // ViP_1,14.1 // / havirdhānāt ṣaḍ āgneyī dhiṣaṇājanayat sutān /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331969 (0.062):
śikhaṇḍinī havirdhānam antardhānād vyājāyata // HV_2.27 // / havirdhānāt ṣaḍāgneyī dhiṣaṇājanayat sutān /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7819993 (0.063):
havirdhānāt ṣaḍ āgneyī ViP_1,14.2a / havirdhānir mahārājo ViP_1,14.3c
prācīnavarhiṣaṃ śukraṃ gayaṃ kṛṣṇaṃ vrajājinau /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4753789 (0.026):
prācīnavarhiṣaṃ śukraṃ(2) gayaṃ kṛṣṇaṃ vrajājinau //AP_18.020cd/
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331979 (0.028):
prācīnabarhiṣaṃ śukram gayaṃ kṛṣṇaṃ vrajājinau // HV_2.28 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731507 (0.040):
prācīnabarhiṣaṃ śukraṃ $ gayaṃ kṛṣṇaṃ vrajājinau &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002839 (0.040):
prācīnabarhiṣaṃ śukraṃ gayaṃ kṛṣṇaṃ vrajājinau /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13766091 (0.060):
gayasya tu gayā smṛtā HV_9.16d / gayaṃ kṛṣṇaṃ vrajājinau HV_2.28d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16795945 (0.063):
gayasya tu gayā smṛtā BrP_7.19b / gayaṃ kṛṣṇaṃ vrajājinau BrP_2.30b
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10115319 (0.064):
havirdhānāt ṣaḍāgnoyī dhiṣaṇājayatsutānā / / prācīnabarhiṣaṃ śukraṃ gayaṃ kṛṣṇaṃ vṛjājinau // ViP_1,14.2 //
prācīnavarhirbhagavān mahānāsīt prajāpatiḥ // Valc_2,10.19 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23395025 (0.041):
prācīnabarhir bhagavān $ mahān āsīt prajāpatiḥ & / havirdhānir mahārājo % yena saṃvardhitāḥ prajāḥ // ViP_1,14.3 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5101690 (0.041):
prācīnabarhir bhagavān mahān āsīt prajāpatiḥ / / havirdhānir mahārājo yena saṃvardhitāḥ prajāḥ // ViP_1,14.3 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512245 (0.047):
prācīnabarhiṣaṃ śuklaṃ gayaṃ kṛṣṇaṃ prajācinau / / prācīnabarhirbhagavānmahānāsītprajāpatiḥ // BndP_1,37.24 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3798461 (0.047):
prācīnabarhir bhagavān $ mahān āsīt prajāpatiḥ & / havirdhānāḥ prajās tena % bahavaḥ sampravartitāḥ // MatsP_4.46 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8837993 (0.047):
prācīnabarhir bhagavān mahān āsīt prajāpatiḥ / / havirdhānāḥ prajās tena bahavaḥ sampravartitāḥ // MatsP_4.46 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731510 (0.051):
prācīnabarhiṣaṃ śukraṃ $ gayaṃ kṛṣṇaṃ vrajājinau & / prācīnabarhir bhagavān % mahān āsīt prajāpatiḥ // BrP_2.30 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002842 (0.051):
prācīnabarhiṣaṃ śukraṃ gayaṃ kṛṣṇaṃ vrajājinau / / prācīnabarhir bhagavān mahān āsīt prajāpatiḥ // BrP_2.30 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4753798 (0.058):
prācīnāgrāḥ kuśāstasya pṛthivyāṃ yajato yataḥ /AP_18.021ab/ / prācīnavarhirbhagavān mahānāsītprajāpatiḥ //AP_18.021cd/
samudratanayāyāntu kṛtadāro 'bhavat prabhuḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731530 (0.064):
samudratanayāyāṃ tu $ kṛtadāro 'bhavat prabhuḥ &
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332009 (0.064):
samudratanayāyāṃ tu kṛtadāro 'bhavat prabhuḥ /
suvarṇādhatta sāmudrī daśa prācīnavarhiṣaḥ // Valc_2,10.20 //
sarvve pracetaso nāma dhanurvedasya pāragāḥ / / prajāpatitvaṃ samprāpya tuṣṭāḥ prācīnavarhiṣaḥ // Valc_2,10.21 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3798476 (0.061):
savarṇāyāṃ tu sāmudryāṃ $ daśādhatta sutānprabhuḥ & / sarve pracetaso nāma % dhanurvedasya pāragāḥ // MatsP_4.47 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8838008 (0.061):
savarṇāyāṃ tu sāmudryāṃ daśādhatta sutānprabhuḥ / / sarve pracetaso nāma dhanurvedasya pāragāḥ // MatsP_4.47 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23395065 (0.063):
savarṇādhatta sāmudrī $ daśa prācīnabarhiṣaḥ & / sarve pracetaso nāma % dhanurvedasya pāragāḥ // ViP_1,14.6 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5101730 (0.063):
savarṇādhatta sāmudrī daśa prācīnabarhiṣaḥ / / sarve pracetaso nāma dhanurvedasya pāragāḥ // ViP_1,14.6 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8478721 (0.063):
sarve pracetaso nāma dhanurvedasya pāragāḥ / / teṣāṃ svāyaṃbhuvo dakṣaḥ putratvaṃ jagmi vānprabhuḥ // BndP_1,13.40 //
bhū khaṃ vyāptaṃ hi tarubhistāṃstarūnadahaṃśca te /
drumakṣayamatho buddhvā kiñcicchiṣṭeṣu śākhiṣu /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512364 (0.0):
drumakṣayamatho buddhvā kiñcicchiṣṭeṣu śākhiṣu // BndP_1,37.33 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731623 (0.010):
tān agnir adahad ghora % evam āsīd drumakṣayaḥ // BrP_2.38 // / drumakṣayam atho buddhvā $ kiṃcic chiṣṭeṣu śākhiṣu &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002955 (0.010):
tān agnir adahad ghora evam āsīd drumakṣayaḥ // BrP_2.38 // / drumakṣayam atho buddhvā kiṃcic chiṣṭeṣu śākhiṣu /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332133 (0.010):
tān agnir adahad ghora evam āsīd drumakṣayaḥ // HV_2.37 // / drumakṣayam atho buddhvā kiṃcic chiṣṭeṣu śākhiṣu /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10116024 (0.026):
drumakṣayam atho dṛṣṭvā kiñcicchiṣṭeṣu śākhiṣu /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23395732 (0.038):
drumakṣayam atho dṛṣṭvā $ kiṃcic chiṣṭeṣu śākhiṣu &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5102398 (0.038):
drumakṣayam atho dṛṣṭvā kiṃcic chiṣṭeṣu śākhiṣu /
upagamyābravīdetān rājā somaḥ prajāpatīn // Valc_2,10.22 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332136 (0.0):
drumakṣayam atho buddhvā kiṃcic chiṣṭeṣu śākhiṣu / / upagamyābravīd etān rājā somaḥ pratāpavān // HV_2.38 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23395738 (0.0):
drumakṣayam atho dṛṣṭvā $ kiṃcic chiṣṭeṣu śākhiṣu & / upagamyābravīd etān % rājā somaḥ prajāpatīn // ViP_1,15.5 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5102404 (0.0):
drumakṣayam atho dṛṣṭvā kiṃcic chiṣṭeṣu śākhiṣu / / upagamyābravīd etān rājā somaḥ prajāpatīn // ViP_1,15.5 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10116030 (0.0):
drumakṣayam atho dṛṣṭvā kiñcicchiṣṭeṣu śākhiṣu / / upagamyābravīdetānrājā somaḥ prajāpatīn // ViP_1,15.5 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4753866 (1.192):
upagamyābravīdetān rājā somaḥ prajāpatīn //AP_18.025cd/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731630 (0.010):
drumakṣayam atho buddhvā $ kiṃcic chiṣṭeṣu śākhiṣu & / upagamyābravīd etāṃs % tadā somaḥ prajāpatīn // BrP_2.39 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002962 (0.010):
drumakṣayam atho buddhvā kiṃcic chiṣṭeṣu śākhiṣu / / upagamyābravīd etāṃs tadā somaḥ prajāpatīn // BrP_2.39 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512364 (0.058):
drumakṣayamatho buddhvā kiñcicchiṣṭeṣu śākhiṣu // BndP_1,37.33 // / upagamyābravī detānrājā somaḥ pracetasaḥ /
kopaṃ yacchata dāsyanti kanyāṃ vo māriṣāṃ varām /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4753873 (0.0):
upagamyābravīdetān rājā somaḥ prajāpatīn //AP_18.025cd/ / kopaṃ yacchata dāsyanti kanyāṃ vo māriṣāṃ varām /AP_18.026ab/
tapasvino muneḥ kaṇḍoḥ pramlocāyāṃ mamaiva ca // Valc_2,10.23 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4753878 (0.0):
kopaṃ yacchata dāsyanti kanyāṃ vo māriṣāṃ varām /AP_18.026ab/ / tapasvino muneḥ kaṇḍoḥ(2) pramlocāyāṃ mamaiva ca //AP_18.026cd/
bhaviṣyaṃ jānatā sṛṣṭā bhāryyā vo 'stu kulaṅkarī /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4753885 (0.022):
tapasvino muneḥ kaṇḍoḥ(2) pramlocāyāṃ mamaiva ca //AP_18.026cd/ / bhaviṣyaṃ jānatā sṛṣṭā bhāryā vo 'stu kulaṅkarī /AP_18.027ab/
asyāmutpatsyate dakṣaḥ prajāḥ saṃvarddhayiṣyati // Valc_2,10.24 // / pracetasastāṃ jagṛha daṃkṣo 'syāñca tato 'bhavat /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4753887 (0.0):
bhaviṣyaṃ jānatā sṛṣṭā bhāryā vo 'stu kulaṅkarī /AP_18.027ab/ / asyāmutpatsyate dakṣaḥ prajāḥ saṃvardhayiṣyati //AP_18.027cd/
daśabhyastu pracetobhyo māriṣāyāṃ prajāpatiḥ // Valc_2,10.25 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332250 (0.017):
māriṣāyāṃ tatas te vai manasā garbham ādadhuḥ | *HV_2.44*44 | / daśabhyas tu pracetobhyo māriṣāyāṃ prajāpatiḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23396790 (0.019):
saṃhṛtya kopaṃ vṛkṣebhyaḥ % patnīdharmeṇa māriṣām // ViP_1,15.72 // / daśabhyas tu pracetobhyo $ māriṣāyāṃ prajāpatiḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5103457 (0.019):
saṃhṛtya kopaṃ vṛkṣebhyaḥ patnīdharmeṇa māriṣām // ViP_1,15.72 // / daśabhyas tu pracetobhyo māriṣāyāṃ prajāpatiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731710 (0.021):
saṃhṛtya kopaṃ vṛkṣebhyaḥ % patnīṃ dharmeṇa māriṣām // BrP_2.45 // / daśabhyas tu pracetobhyo $ māriṣāyāṃ prajāpatiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003042 (0.021):
saṃhṛtya kopaṃ vṛkṣebhyaḥ patnīṃ dharmeṇa māriṣām // BrP_2.45 // / daśabhyas tu pracetobhyo māriṣāyāṃ prajāpatiḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7054160 (0.021):
adhītavantaḥ svaṃ vedaṃ nārāyaṇaparāyaṇāḥ // KūrmP_1,13.52 // / daśabhyastu pracetobhyo māriṣāyāṃ prajāpatiḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512461 (0.026):
māriṣāyāṃ tataste vai manasā garbhamādadhuḥ / / daśabhyastu pracetobhyo māriṣāyāṃ prajāpatiḥ // BndP_1,37.41 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8479291 (0.042):
evaṃ prācetaso dakṣo jajñe vai cākṣuṣeṃ'tare // BndP_1,13.81 // / daśabhyastu pracetobhyo māriṣāyāṃ punarnṛpaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26760383 (0.048):
prācīnabarhiṣaḥ pautraḥ $ putraś cāpi pracetasām & / daśabhyas tu pracetobhyo % māriṣāyāṃ punar nṛpa // BrP_34.46 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11031712 (0.048):
prācīnabarhiṣaḥ pautraḥ putraś cāpi pracetasām / / daśabhyas tu pracetobhyo māriṣāyāṃ punar nṛpa // BrP_34.46 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10116994 (0.051):
daśabhyastu pracetobhyo mārīṣāyāṃ prajāpatiḥ / / jajñe dakṣo mahābhāgo yaḥ pūrvaṃ brahmaṇo 'bhavat // ViP_1,15.74 //
dakṣo jajñe mahātejāḥ somasyāṃśena bhūmipāḥ putrānutpādayāmāsa śataśo 'tha
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731713 (0.0):
daśabhyas tu pracetobhyo $ māriṣāyāṃ prajāpatiḥ & / dakṣo jajñe mahātejāḥ % somasyāṃśena bho dvijāḥ // BrP_2.46 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003045 (0.0):
daśabhyas tu pracetobhyo māriṣāyāṃ prajāpatiḥ / / dakṣo jajñe mahātejāḥ somasyāṃśena bho dvijāḥ // BrP_2.46 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512465 (0.0):
daśabhyastu pracetobhyo māriṣāyāṃ prajāpatiḥ // BndP_1,37.41 // / dakṣo jajñe mahātejāḥ somasyāṃśena vīryavān /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332256 (0.0):
daśabhyas tu pracetobhyo māriṣāyāṃ prajāpatiḥ / / dakṣo jajñe mahātejāḥ somasyāṃśena bhārata // HV_2.45 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7054160 (0.039):
daśabhyastu pracetobhyo māriṣāyāṃ prajāpatiḥ / / dakṣo jajñe mahābhāgo yaḥ pūrvaṃ brahmaṇaḥ sutaḥ // KūrmP_1,13.53 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23396790 (0.039):
daśabhyas tu pracetobhyo $ māriṣāyāṃ prajāpatiḥ & / jajñe dakṣo mahābhāgo % yaḥ pūrvaṃ brahmaṇo 'bhavat // ViP_1,15.73 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5103457 (0.039):
daśabhyas tu pracetobhyo māriṣāyāṃ prajāpatiḥ / / jajñe dakṣo mahābhāgo yaḥ pūrvaṃ brahmaṇo 'bhavat // ViP_1,15.73 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10846678 (0.050):
jajñe pracetaso dakṣo mahātejāḥ prajāpatiḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13788404 (0.056):
dakṣiṇena vapuṣmatā HV_36.55b / dakṣo jajñe mahātejāḥ HV_2.45c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16270831 (0.059):
dakṣeṇāyajñakarmaṇā HV_App.I,41.1100b / dakṣo jajñe mahātejāḥ HV_2.45c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16836452 (0.060):
dakṣo jajñe mahātejāḥ BrP_2.46c / dakṣo devaṃ prajāpatiḥ BrP_39.92d
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10116994 (0.063):
daśabhyastu pracetobhyo mārīṣāyāṃ prajāpatiḥ / / jajñe dakṣo mahābhāgo yaḥ pūrvaṃ brahmaṇo 'bhavat // ViP_1,15.74 //
sahasraśaḥ / / haryyaśya nāma dakṣasya sahasrāṇi ca pañca ca putrāṇāṃ vedituṃ pṛthvyāḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 662873 (0.058):
te śailās tv arciṣā dagdhāḥ $ śataśo 'tha sahasraśaḥ / HV_App.I,41.1708 / / yugante prabhur ādityaḥ $ prajā iva didhakṣivān // HV_App.I,41.1709 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22148430 (0.058):
te śailās tv arciṣā dagdhāḥ śataśo 'tha sahasraśaḥ / HV_App.I,41.1708 / / yugante prabhur ādityaḥ prajā iva didhakṣivān // HV_App.I,41.1709 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4919295 (0.061):
jātāstatputrapautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ //AP_*4.037cd/ / urjāyāñca vasiṣṭhasya saptājāyanta vai sutāḥ /AP_*4.038ab/
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4565286 (0.063):
teṣāṃ putrāśca pautrāśca śataśo 'tha sahasraśaḥ / / khaśāyāstvapare putrā rākṣasāḥ kāmarūpiṇaḥ // BndP_2,7.132 //
pramāṇaṃ hi gatādiśaḥ // Valc_2,10.26 // / tato 'nyaputrasāhasraṃ teṣāmanveṣaṇe gatam /
adyāpi na nivarttante samudrebhya ivāpagāḥ // Valc_2,10.27 //
iti vallālacarite vyāsapurāṇe svāyambhuvavaṃśakathanaṃ nāma daśamo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19563572 (0.024):
dārādhīnastathā svargaḥ pitḥṇāmātmanaśca vai // Valc_2,13.65 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe varṇadharmmādikīrttanaṃ nāma trayodaśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564141 (0.024):
na cāsāṃ viśvasejjātu putramāturvviśeṣataḥ // Valc_2,14.41 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe strīlakṣaṇādikīrttanaṃ nāma caturdaśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561921 (0.030):
anormlecchajātayastu purostu pauravāḥ smṛtāḥ // Valc_2,11.53 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe somavaṃśavarṇanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560799 (0.030):
pitḥṇāṃ kathyate caitat tathā gaṇacatuṣṭayam // Valc_2,9.17 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe sṛṣṭivisṛṣṭikathanaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562715 (0.030):
vilokya ghariyāreṣu viśvasanti na naigamāḥ // Valc_2,12.59 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe puruvaṃśakīrttanaṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564927 (0.030):
dāsīḥ pradāya bahuśo dvijasattamebhyaḥ śrīlādiśūranṛpatīramate 'psarobhiḥ / // Valc_2,15.58 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe dānamāhātmādikīrttanaṃ nāma pañcadaśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565124 (0.030):
krīḍārthamapi yadbrūyuḥ sa dharmmaḥ paramaḥ smṛtaḥ // Valc_2,16.13 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe guruvargakīrttanaṃ nāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565232 (0.030):
ajaśca nidhruvo rebha ṛṣayo gotrakārakāḥ // Valc_2,17.9 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe gotrakīrttanaṃ nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ /
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4730078 (0.031):
ityāṅgirasadharmaśāstre hiṃsāyāyaścittakathanaṃ nāma daśamo 'dhyāyaḥ / ekādaśo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914810 (0.031):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe pitāputrasaṃvādo nāma daśamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147085 (0.031):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ pratimālakṣaṇādividhirnāma daśamo / 'dhyāyaḥ || / ekādaśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27974534 (0.032):
iti bharatīye nāṭyaśāstre cārīvidhāno nāma daśamo 'dhyāyaḥ | / atha ekādaśo 'dhyāyaḥ |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565396 (0.042):
jejātutīyā vaṇijaścandraraśmisamudbhavāḥ // Valc_2,18.13 // / iti vaiśvavargāḥ | / iti vallālacarite vyāsapurāṇe traivarṇikavargakīrttanaṃ nāmāṣṭādaśo
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17913520 (0.044):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe āḍi bakayuddhavarṇanaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / daśamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144979 (0.044):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bālasthānavidhirnāma navamo / 'dhyāyaḥ || / daśamo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729765 (0.044):
ityāṅgirasadharmaśāstre abhakṣyabhakṣaṇaprāyaścittavidhirnāma navamo / 'dhyāyaḥ / daśamo 'dhyāyaḥ
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21972804 (0.045):
kavicaryā rājacaryāṃ ca daśamo 'dhyāyaḥ / ____________________________ Adhyaya 11 _____________________________ / ekādaśo 'dhyāyaḥ 11
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4730231 (0.046):
ityāṅgirasadharmaśāstre govadhaprāyaścittaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ / dvādaśo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17913089 (0.047):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe hariścandropākhyānaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17909275 (0.047):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe draupadeyotpattirnāma saptamo 'dhyāyaḥ
'dhyāyaḥ / / ekādaśo 'dhyāyaḥ / siṃhagiriruvāca:
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4730079 (0.0):
ityāṅgirasadharmaśāstre hiṃsāyāyaścittakathanaṃ nāma daśamo 'dhyāyaḥ / ekādaśo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914811 (0.0):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe pitāputrasaṃvādo nāma daśamo 'dhyāyaḥ / ekādaśo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147087 (0.0):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ pratimālakṣaṇādividhirnāma daśamo / 'dhyāyaḥ || / ekādaśo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4730231 (0.011):
ityāṅgirasadharmaśāstre govadhaprāyaścittaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ / dvādaśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27974534 (0.011):
iti bharatīye nāṭyaśāstre cārīvidhāno nāma daśamo 'dhyāyaḥ | / atha ekādaśo 'dhyāyaḥ |
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17913520 (0.012):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe āḍi bakayuddhavarṇanaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / daśamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144979 (0.012):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bālasthānavidhirnāma navamo / 'dhyāyaḥ || / daśamo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729765 (0.012):
ityāṅgirasadharmaśāstre abhakṣyabhakṣaṇaprāyaścittavidhirnāma navamo / 'dhyāyaḥ / daśamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561926 (0.014):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe somavaṃśavarṇanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ / / atha dvādaśo 'dhyāyaḥ |
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21972804 (0.017):
kavicaryā rājacaryāṃ ca daśamo 'dhyāyaḥ / ____________________________ Adhyaya 11 _____________________________ / ekādaśo 'dhyāyaḥ 11
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12711573 (0.023):
prakīrṇādhikāre daśamo 'dhyāyaḥ / athaikādaśo 'dhyāyaḥ.
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915988 (0.025):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe pitā putrasaṃvādo nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / caturdaśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27975415 (0.026):
iti bharatīye nāṭyaśāstre maṇḍalavidhānaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ samāptaḥ / atha dvādaśo 'dhyāyaḥ gatipracāra
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17913091 (0.027):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe hariścandropākhyānaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729544 (0.027):
ityāṅgirasadharmaśāstre śūdrānnādiniṣedhakathanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17917273 (0.027):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe jaḍopākhyāne yamakiṅkarasaṃvādo nāma caturdaśo / 'dhyāyaḥ / pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155583 (0.027):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ carupākavidhirnāma caturdaśo / 'dhyāyaḥ || / pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15830615 (0.028):
gaṅgotpattirgaṅgāmāhātmyaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ / nātada uvāca
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4751331 (0.028):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye rāmāyaṇe uttarakāṇḍavarṇanaṃ nāma ekādaśo / 'dhyāyaḥ / % Chapter {12} / :ś atha dvādaśo 'dhyāyaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4751135 (0.028):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye rāmāyaṇe yuddhakāṇḍavarṇanaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / % Chapter {11} / :ś atha ekādaśo 'dhyāyaḥ
brahmaṇo mānasādatriḥ somastatputratāṃ gataḥ /
tasya vaṃśaṃ pravakṣyāmi yatra jāto 'si pārthiva // Valc_2,11.1 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561940 (0.0):
vistareṇānupūrvvyā ca yatra jāto 'si pārthiva // Valc_2,12.1 // / vyāsa uvāca:
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353771 (0.061):
śṛṇu vaṃśam anuproktaṃ yatra jāto 'si pārthiva // HV_23.42 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4355673 (0.063):
eṣa te pauravo vaṃśo yatra jāto 'si pārthiva / / turvasos tu pravakṣyāmi druhyoś cānor yados tathā // HV_23.122 //
vyāsa uvāca: / kṛtvā somo rājasūyaṃ trailokyaṃ dakṣiṇāṃ dadau /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561941 (0.045):
vistareṇānupūrvvyā ca yatra jāto 'si pārthiva // Valc_2,12.1 // / vyāsa uvāca:
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4870852 (0.050):
somaś cakre rājasūyaṃ trailokyaṃ dakṣiṇāndadau /AP_273.002ab/
sadasyebhyaśca mukhyebhyo brahmarṣiḥ parantapāḥ // Valc_2,11.2 // / samāptevabhṛthe somaṃ tadrūpālokanepsavaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4870861 (0.049):
samāpte 'vabhṛthe somaṃ tadrūpālokanecchavaḥ //AP_273.002cd/ / kāmavāṇābhitaptāṅgyo naradevyaḥ siṣevire /AP_273.003ab/
kāmavāṇābhitaptāṅgyo navadevyaḥ siṣevire // Valc_2,11.3 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4870867 (0.0):
samāpte 'vabhṛthe somaṃ tadrūpālokanecchavaḥ //AP_273.002cd/ / kāmavāṇābhitaptāṅgyo naradevyaḥ siṣevire /AP_273.003ab/
śinīvālī karddamañca haviṣmantaṃ kratuḥ svayam / / dyutirvibhāvasuṃ tyaktvā puṣṭirdhātāramavyayam // Valc_2,11.4 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3810502 (0.059):
dyutirvibhāvasuṃ tadvat % tuṣṭirdhātāramavyayam // MatsP_23.24 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8850022 (0.059):
dyutirvibhāvasuṃ tadvat tuṣṭirdhātāramavyayam // MatsP_23.24 //
prabhā prabhākaraṃ tyaktvā vasurmārīcikāśyapam /
kīrttirjayantaṃ bharttāraṃ nandīṃ tyaktvā patiṃ dhṛtiḥ /
lakṣmīnārāyaṇaṃ tyaktvā somamevābhajat tadā // Valc_2,11.5 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4870896 (0.052):
dhṛtistyaktvā patiṃ nandīṃ somamevābhajattadā //AP_273.005cd/ / svakīyā iva somo 'pi kāmayāmāsa tāstadā /AP_273.006ab/
somo 'pi kāmayāmāsa svakīyā iva tāstadā / / vṛhaspateḥ sa vai bhāryyāṃ tārāṃ nāma yaśasvinīm // Valc_2,11.6 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4870931 (0.028):
vṛhaspateḥ sa vai bhāryāṃ tārāṃ nāma yaśasvinīm //AP_273.008cd/
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4618334 (0.028):
bṛhaspateḥ savai bhāryāṃ tārāṃ nāma yaśasvinīm /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4350630 (0.028):
vibabhrāma matis tāta vinayād anayāhṛtā // HV_20.28 // / bṛhaspateḥ sa vai bhāryāṃ tārāṃ nāma yaśasvinīm /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4870898 (0.036):
dhṛtistyaktvā patiṃ nandīṃ somamevābhajattadā //AP_273.005cd/ / svakīyā iva somo 'pi kāmayāmāsa tāstadā /AP_273.006ab/
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3810530 (0.048):
dhṛtis tyaktvā pītaṃ nandiṃ $ somamevābhajaṃstadā & / svakīyā iva somo 'pi % kāmayāmāsa tāstadā // MatsP_23.26 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8850050 (0.048):
dhṛtis tyaktvā pītaṃ nandiṃ somamevābhajaṃstadā / / svakīyā iva somo 'pi kāmayāmāsa tāstadā // MatsP_23.26 //
jahāra tarasā somo hyavamatyāṅgiraḥ sutam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4870935 (0.020):
vṛhaspateḥ sa vai bhāryāṃ tārāṃ nāma yaśasvinīm //AP_273.008cd/ / jahāra tarasā somo hy avamanyāṅgiraḥsutam /AP_273.009ab/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26739355 (0.046):
jahāra tarasā somo % vimatyāṅgirasaḥ sutam // BrP_9.19 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11010687 (0.046):
jahāra tarasā somo vimatyāṅgirasaḥ sutam // BrP_9.19 //
sa yācyamāno devaiśca somo devarṣirbhiḥ saha // Valc_2,11.7 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16465579 (0.058):
sa yayau sālvanagaraṃ HV_App.I,31.2873a / sa yācyamāno devaiś ca HV_20.30a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26739359 (0.058):
jahāra tarasā somo % vimatyāṅgirasaḥ sutam // BrP_9.19 // / sa yācyamāno devaiś ca $ tathā devarṣibhir muhuḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11010691 (0.058):
jahāra tarasā somo vimatyāṅgirasaḥ sutam // BrP_9.19 // / sa yācyamāno devaiś ca tathā devarṣibhir muhuḥ /
āṅgirase tadā tasmai tārāṃ naiva vyavasarjjayat / / sa saṃrabdhastatastasmin devācāryo vṛhaspatiḥ // Valc_2,11.8 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4350659 (0.015):
[k: all Mss. (except Ś1 M1 3) ins.: :k] / sa saṃrabdhas tadā tasmin devācāryo bṛhaspatiḥ | *HV_20.30*316 |
uśanāstasya jagrāha pārṣṇimāṅgirasastadā / / sa hi śiṣyo mahātejāḥ pituḥ pūrvvo vṛhaspateḥ // Valc_2,11.9 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4350671 (0.0):
uśanā tasya jagrāha pārṣṇim aṅgirasas tadā / / sa hi śiṣyo mahātejāḥ pituḥ pūrvaṃ bṛhaspateḥ // HV_20.31 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4618361 (0.027):
uśanāstasya jagrāha pārṣṇimaṅgiraso bhavaḥ / / sa hi śiṣyo mahātejāḥ pituḥ pūrvaṃ bṛhaspateḥ // BndP_2,65.31 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13390295 (0.062):
padmākhya iti vikhyātastasmai cānnaṃ dadau tadā // LiP_2,1.13 // / sakuṭuṃbo mahātejā hyuṣṇamannaṃ hi tatra vai /
tena snehena bhagavān rudrastasya vṛhaspateḥ / / pārṣṇigrāho 'bhavaddevaḥ pragṛhmāyagavaṃ dhanuḥ // Valc_2,11.10 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4350680 (0.005):
sa hi śiṣyo mahātejāḥ pituḥ pūrvaṃ bṛhaspateḥ // HV_20.31 // / tena snehena bhagavān rudras tasya bṛhaspateḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4618370 (0.039):
sa hi śiṣyo mahātejāḥ pituḥ pūrvaṃ bṛhaspateḥ // BndP_2,65.31 // / tena snehena bhagavānrudrastasya bṛhaspateḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562416 (0.064):
pūrṇabhadraprasādena haryyakṣosya suto 'bhavat // Valc_2,12.37 // / tato vaibhāṇḍakistasya vāraṇaṃ śatruvāraṇam /
tena brahmaśiro nāma paramāstraṃ mahātmanā / / uddiśya daityānutsṛṣṭaṃ yenaiṣāṃ nāśitaṃ yaśaḥ // Valc_2,11.11 /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26739395 (0.0):
rudraś ca pārṣṇiṃ jagrāha % gṛhītvājagavaṃ dhanuḥ // BrP_9.21 // / tena brahmaśiro nāma $ paramāstraṃ mahātmanā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11010727 (0.0):
rudraś ca pārṣṇiṃ jagrāha gṛhītvājagavaṃ dhanuḥ // BrP_9.21 // / tena brahmaśiro nāma paramāstraṃ mahātmanā /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4618387 (0.0):
pārṣmigrāho 'bhavaddevaḥ pragṛhyājagavaṃ dhanuḥ // BndP_2,65.32 // / tena brahmaśiro nāma paramāstraṃ mahātmanā /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4350697 (0.0):
pārṣṇigrāho 'bhavad devaḥ pragṛhyājagavaṃ dhanuḥ // HV_20.32 // / tena brahmaśiro nāma paramāstraṃ mahātmanā /
tatra yuddhamabhūdghoraṃ prakhyātaṃ tārakāmayam /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4350702 (0.030):
uddiśya devān utsṛṣṭaṃ yenaiṣāṃ nāśitaṃ yaśaḥ // HV_20.33 // / tatra tad yuddham abhavat prakhyātaṃ tārakāmayam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4870941 (0.030):
tatastadyuddhamabhavat prakhyātaṃ tārakāmayam //AP_273.009cd/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26739400 (0.031):
uddiśya devān utsṛṣṭaṃ % yenaiṣāṃ nāśitaṃ yaśaḥ // BrP_9.22 // / tatra tad yuddham abhavat $ prakhyātaṃ tārakāmayam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11010732 (0.031):
uddiśya devān utsṛṣṭaṃ yenaiṣāṃ nāśitaṃ yaśaḥ // BrP_9.22 // / tatra tad yuddham abhavat prakhyātaṃ tārakāmayam /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4618392 (0.031):
uddiśya devānutsṛṣṭaṃ yenaiṣāṃ nāśitaṃ yaśaḥ // BndP_2,65.33 // / tatra tadyuddhamabhavatprakhyātaṃ tārakāmayam /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4450906 (0.064):
tasyānte sumahadyuddham abhavat tārakāmayam // HV_115.16 //
devānāṃ dānavānāñca lokakṣayakaraṃ mahat // Valc_2,11.12 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4870952 (0.0):
devānāṃ dānavānāñca lokakṣayakaraṃ mahat /AP_273.010ab/
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4350709 (0.041):
devānāṃ dānavānāṃ ca lokakṣayakaraṃ mahat // HV_20.34 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26739407 (0.042):
devānāṃ dānavānāṃ ca % lokakṣayakaraṃ mahat // BrP_9.23 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11010739 (0.042):
devānāṃ dānavānāṃ ca lokakṣayakaraṃ mahat // BrP_9.23 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4618399 (0.047):
devānāṃ dānavānāṃ ca lokakṣayakaraṃ mahat // BndP_2,65.34 // / tatra śiṣṭāstu ye devāstuṣitāścaiva te smṛtāḥ /
tatra śiṣṭāstu ye devāḥ tuṣitāścaiva pārthivāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4350716 (0.036):
devānāṃ dānavānāṃ ca lokakṣayakaraṃ mahat // HV_20.34 // / tatra śiṣṭās tu ye devās tuṣitāś caiva ye bhārata /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26739414 (0.040):
devānāṃ dānavānāṃ ca % lokakṣayakaraṃ mahat // BrP_9.23 // / tatra śiṣṭās tu ye devās $ tuṣitāś caiva ye dvijāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11010746 (0.040):
devānāṃ dānavānāṃ ca lokakṣayakaraṃ mahat // BrP_9.23 // / tatra śiṣṭās tu ye devās tuṣitāś caiva ye dvijāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4618406 (0.051):
devānāṃ dānavānāṃ ca lokakṣayakaraṃ mahat // BndP_2,65.34 // / tatra śiṣṭāstu ye devāstuṣitāścaiva te smṛtāḥ /
brahmāṇaṃ śaraṇaṃ jagmurādidevaṃ sanātanam // Valc_2,11.13 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26739420 (0.027):
tatra śiṣṭās tu ye devās $ tuṣitāś caiva ye dvijāḥ & / brahmāṇaṃ śaraṇaṃ jagmur % ādidevaṃ sanātanam // BrP_9.24 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11010752 (0.027):
tatra śiṣṭās tu ye devās tuṣitāś caiva ye dvijāḥ / / brahmāṇaṃ śaraṇaṃ jagmur ādidevaṃ sanātanam // BrP_9.24 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4350721 (0.039):
tatra śiṣṭās tu ye devās tuṣitāś caiva ye bhārata / / brahmāṇaṃ śaraṇaṃ jagmur ādidevaṃ pitāmaham // HV_20.35 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4618409 (0.041):
tatra śiṣṭāstu ye devāstuṣitāścaiva te smṛtāḥ / / brahmāṇaṃ śaraṇaṃ jagmurādidevaṃ pitāmaham // BndP_2,65.35 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13820240 (0.054):
brahmāṇaṃ varadaṃ prabhum HV_20.42b / brahmāṇaṃ śaraṇaṃ jagmur HV_20.35c
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18873999 (0.060):
kāmena rahitā lokāḥ sasurāsuramānavāḥ / / brahmāṇaṃ śaraṇaṃ jagmurdevā indrapurogamāḥ // RKV_150.21 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16357283 (0.064):
brahmāṇaṃ vīkṣya te sarve HV_App.I,42B.2551a / brahmāṇaṃ śaraṇaṃ jagmur HV_20.35c
brahmā nivāryośanasaṃ tārāmāṅgirase dadau /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26739421 (0.050):
brahmāṇaṃ śaraṇaṃ jagmur % ādidevaṃ sanātanam // BrP_9.24 // / tadā nivāryośanasaṃ $ taṃ vai rudraṃ ca śaṃkaram &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11010753 (0.050):
brahmāṇaṃ śaraṇaṃ jagmur ādidevaṃ sanātanam // BrP_9.24 // / tadā nivāryośanasaṃ taṃ vai rudraṃ ca śaṃkaram /
tāmantaḥprasavāṃ dṛṣṭvā garbhaṃ tyajābravīdguruḥ // Valc_2,11.14 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4870966 (0.0):
brahmā nivāryośanasantārāmaṅgirase dadau //AP_273.010cd/ / tāmantaḥprasavāṃ dṛṣṭvā garbhaṃ tyajābravīdguruḥ /AP_273.011ab/
garbhastyaktaḥ pradīpto 'tha prāhāhaṃ somasambhavaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4870971 (0.0):
tāmantaḥprasavāṃ dṛṣṭvā garbhaṃ tyajābravīdguruḥ /AP_273.011ab/ / garbhastyaktaḥ pradīpto 'tha prāhāhaṃ somasanbhavaḥ //AP_273.011cd/
evaṃ somādvudhaḥ putraḥ putrastasya purūravāḥ // Valc_2,11.15 //
urvvaśyāṃ jajñire yasya putrāḥ sapta mahātmanaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4350906 (0.029):
urvaśyāṃ jajñire yasya putrāḥ sapta mahātmanaḥ // HV_20.44 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26739537 (0.040):
urvaśyāṃ jajñire yasya $ putrāḥ sapta mahātmanaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11010869 (0.040):
urvaśyāṃ jajñire yasya putrāḥ sapta mahātmanaḥ /
gandharvyāṃ sumahātmānaḥ āyurdhīmānamāvasuḥ // Valc_2,11.15 //
viśvāyuścaiva dharmmātmā śrutāyuśca tathāparaḥ / / dṛḍhāyuśca vanāyuśca śatāyuścorvvaśīsutāḥ // Valc_2,11.16 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4351211 (0.010):
[k: K2 Ñ2.3 V B1.2 Dn2 Ds D3 6 T G1 3.5 M4 (G4 after 10f) ins.: :k] / viśvāyuś caiva dharmātmā śrutāyuś ca tathāparaḥ | *HV_21.10*322 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26739719 (0.020):
gandharvaloke viditā % āyur dhīmān amāvasuḥ // BrP_10.11 // / viśvāyuś caiva dharmātmā $ śrutāyuś ca tathāparaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11011051 (0.020):
gandharvaloke viditā āyur dhīmān amāvasuḥ // BrP_10.11 // / viśvāyuś caiva dharmātmā śrutāyuś ca tathāparaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 526603 (0.024):
[k: K1.2 Ñ2.3 V B Dn Ds D4 6 T G M4 ins. (= 21.10*322) :k] / viśvāyuścaiva dharmātmā $ śrutāyuś ca tathāparaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22012168 (0.024):
[k: K1.2 Ñ2.3 V B Dn Ds D4 6 T G M4 ins. (= 21.10*322) :k] / viśvāyuścaiva dharmātmā śrutāyuś ca tathāparaḥ / **HV_App.I,6B.2**1:1
svarbhānutanayāyāṃ tu prabhāyāṃ jajñire purā /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4351247 (0.037):
[k: all Mss. (except Ś1 Ñ1 M1 3) ins.: :k] / svarbhānutanayāyāṃ ca prabhāyāṃ jajñire nṛpa | *HV_21.11*323 |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15324008 (0.040):
āyuṣastanayā vīrāḥ $ pañcaivāsanmahaujasaḥ & / svarbhānutanayāyāṃ te % prabhāyāṃ jajñire nṛpāḥ // LiP_1,66.59 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7217774 (0.040):
āyuṣastanayā vīrāḥ pañcaivāsanmahaujasaḥ / / svarbhānutanayāyāṃ te prabhāyāṃ jajñire nṛpāḥ // LiP_1,66.59 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26740458 (0.044):
āyoḥ putrāś ca te pañca $ sarve vīrā mahārathāḥ & / svarbhānutanayāyāṃ ca % prabhāyāṃ jajñire nṛpāḥ // BrP_11.1 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11011790 (0.044):
āyoḥ putrāś ca te pañca sarve vīrā mahārathāḥ / / svarbhānutanayāyāṃ ca prabhāyāṃ jajñire nṛpāḥ // BrP_11.1 //
siṃhagiriruvāca: / teṣāṃ vaṃśeṣu vallāla mahātmāno mahaujasaḥ /
brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā jātāḥ sahasraśaḥ // Valc_2,11.17 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19660501 (0.028):
01,118.013c agacchann agratas tasya dīpyamānāḥ svalaṃkṛtāḥ / 01,118.014a brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāś caiva sahasraśaḥ
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23406007 (0.033):
puṣkarāḥ puṣkalā dhanyās $ tiṣyākhyāś ca mahāmune & / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ % śūdrāś cānukramoditāḥ // ViP_2,4.53 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5112671 (0.033):
puṣkarāḥ puṣkalā dhanyās tiṣyākhyāś ca mahāmune / / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāś cānukramoditāḥ // ViP_2,4.53 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 527944 (0.034):
putro gṛtsamadasyāpi $ śunako yasya śaunakāḥ // HV_App.I,7.14 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyāś caiva $ vaiśyāḥ śūdrās tathaiva ca / HV_App.I,7.15 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 657793 (0.034):
tato varṇatvam āpannāḥ $ prajā loke caturvidhāḥ / HV_App.I,41.1084 / / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ $ śūdrāś caiva mahīpate // HV_App.I,41.1085 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 665589 (0.034):
daityāḥ piśācā nāgāś ca $ bhūtāni vividhāni ca / HV_App.I,42.24 / / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ $ śūdrā mlecchādayo bhuvi // HV_App.I,42.25 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22013509 (0.034):
putro gṛtsamadasyāpi śunako yasya śaunakāḥ // HV_App.I,7.14 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyāś caiva vaiśyāḥ śūdrās tathaiva ca / HV_App.I,7.15 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22143351 (0.034):
tato varṇatvam āpannāḥ prajā loke caturvidhāḥ / HV_App.I,41.1084 / / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāś caiva mahīpate // HV_App.I,41.1085 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22151146 (0.034):
daityāḥ piśācā nāgāś ca bhūtāni vividhāni ca / HV_App.I,42.24 / / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā mlecchādayo bhuvi // HV_App.I,42.25 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19605689 (0.035):
01,045.008e samaḥ sarveṣu bhūteṣu prajāpatir ivābhavat / 01,045.009a brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāś caiva svakarmasu
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20824701 (0.035):
14,094.033c nṛpāḥ satyaiś ca dānaiś ca nyāyalabdhais tapodhanāḥ / 14,094.034a brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye cāśritās tapaḥ
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23387475 (0.036):
tamaḥpradhānās tāḥ sarvāś % cāturvarṇyam idaṃ tataḥ // ViP_1,6.5 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ $ śūdrāś ca dvijasattama &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5094138 (0.036):
tamaḥpradhānās tāḥ sarvāś cāturvarṇyam idaṃ tataḥ // ViP_1,6.5 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāś ca dvijasattama /
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13221016 (0.036):
N1.134a/ brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye cāpy aninditāḥ /
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3616601 (0.036):
brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye cāpy aninditāḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395429 (0.036):
vakṣyanti satataṃ hṛṣṭā brāhmaṇāḥ kṣatriyāstathā / / vaiśyāḥ śūdrāśca ye nityaṃ teṣāṃ dhanagṛhādiṣu /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7785341 (0.036):
brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyā ViP_2,3.9a / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ ViP_1,6.6a
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7785349 (0.036):
brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ ViP_2,4.31a / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ ViP_2,4.39a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16888396 (0.037):
brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyā BrP_19.9a / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyā BrP_44.27c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16888408 (0.037):
brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyā BrP_104.62a / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyās BrP_11.61a
vyāsa uvāca: / āyuṣaḥ nahuṣaḥ putro vṛddhaśarmmā tataḥ param /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4872397 (0.055):
bahuvidhācca saṃyātirahovādī ca tatsutaḥ //AP_277.002cd/ / tasya putro 'tha bhadrāśoa bhadrāśvasya daśātmajāḥ /AP_277.003ab/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4752077 (0.061):
tasmādāyustato rājā nahuṣo 'to yayātikaḥ /AP_13.003ab/ / tataḥ purustasya vaṃśe bharato 'tha nṛpaḥ kuruḥ //AP_13.003cd/
rambho rajiranenāśca rajeḥ putraśataṃ hyabhūt // Valc_2,11.18 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4871038 (0.054):
darbho vipāpmā pañcāgnyaṃ(1) rajeḥ putraśataṃ hy abhūt //AP_273.016cd/ / rājeyā iti vikhyātā viṣṇudattavaro rajiḥ /AP_273.017ab/
rājeyamiti vikhyātaṃ viṣṇudattavaro rajiḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4871045 (0.016):
rājeyā iti vikhyātā viṣṇudattavaro rajiḥ /AP_273.017ab/ / devāsure raṇe daityānabadhītsurayācitaḥ //AP_273.017cd/
yuddhe devāsure daityānabadhīt surayācitaḥ // Valc_2,11.19 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4871048 (0.013):
rājeyā iti vikhyātā viṣṇudattavaro rajiḥ /AP_273.017ab/ / devāsure raṇe daityānabadhītsurayācitaḥ //AP_273.017cd/
utpannā pitṛkanyāyāṃ virajāyāṃ mahaujasaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26741264 (0.0):
{lomaharṣaṇa uvāca: } / utpannāḥ pitṛkanyāyāṃ $ virajāyāṃ mahaujasaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11012596 (0.0):
{lomaharṣaṇa uvāca: } / utpannāḥ pitṛkanyāyāṃ virajāyāṃ mahaujasaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4351900 (0.024):
utpannāḥ pitṛkanyāyāṃ virajāyāṃ mahaujasaḥ | *HV_22.0*330 |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15324028 (0.024):
nahuṣasya tu dāyādāḥ % ṣaḍindropamatejasaḥ // LiP_1,66.60 // / utpannāḥ pitṛkanyāyāṃ $ virajāyāṃ mahaujasaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7217794 (0.024):
nahuṣasya tu dāyādāḥ ṣaḍindropamatejasaḥ // LiP_1,66.60 // / utpannāḥ pitṛkanyāyāṃ virajāyāṃ mahaujasaḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7062323 (0.063):
nahuṣasya tu dāyādāḥ ṣaḍindropamatejasaḥ // KūrmP_1,21.4 // / utpannāḥ pitṛkanyāyāṃ virajāyāṃ mahābalāḥ /
nahuṣasya sutāḥ sapta ṣaḍindropamatejasaḥ // Valc_2,11.20 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26741271 (0.037):
nahuṣasya tu dāyādāḥ % ṣaḍ indropamatejasaḥ // BrP_12.1 // / yatir yayātiḥ saṃyātir $ āyātiḥ pārśvako 'bhavat &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11012603 (0.037):
nahuṣasya tu dāyādāḥ ṣaḍ indropamatejasaḥ // BrP_12.1 // / yatir yayātiḥ saṃyātir āyātiḥ pārśvako 'bhavat /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4621320 (0.061):
nahuṣasya tu dāyādāḥ ṣaḍindropamatejasaḥ / / yatiryayātiḥ saṃyātirāyatirviyatiḥ kṛtiḥ // BndP_2,68.12 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4351867 (0.061):
nahuṣasya tu dāyādāḥ ṣaḍ indropamatejasaḥ / / yatir yayātiḥ saṃyātir āyātir yātir uddhavaḥ /
yatiryayātiḥ saṃyāti rāyātiḥ pāñciko bhavaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26741272 (0.044):
nahuṣasya tu dāyādāḥ % ṣaḍ indropamatejasaḥ // BrP_12.1 // / yatir yayātiḥ saṃyātir $ āyātiḥ pārśvako 'bhavat &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11012604 (0.044):
nahuṣasya tu dāyādāḥ ṣaḍ indropamatejasaḥ // BrP_12.1 // / yatir yayātiḥ saṃyātir āyātiḥ pārśvako 'bhavat /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4621320 (0.057):
nahuṣasya tu dāyādāḥ ṣaḍindropamatejasaḥ / / yatiryayātiḥ saṃyātirāyatirviyatiḥ kṛtiḥ // BndP_2,68.12 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4351867 (0.057):
nahuṣasya tu dāyādāḥ ṣaḍ indropamatejasaḥ / / yatir yayātiḥ saṃyātir āyātir yātir uddhavaḥ /
suyātiḥ ṣaṣṭasteṣāṃ vai yayātiḥ pārthivo 'bhavat // Valc_2,11.21 //
yatistu mokṣamāsthāya brahmabhūto 'bhavanmuniḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19627054 (0.0):
01,070.028d*0692_01 yatis tu yogam āsthāya brahmabhūto 'bhavan muniḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26741302 (0.0):
yatis tu mokṣam āsthāya % brahmabhūto 'bhavan muniḥ // BrP_12.3 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11012634 (0.0):
yatis tu mokṣam āsthāya brahmabhūto 'bhavan muniḥ // BrP_12.3 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4621350 (0.0):
kākutsthakanyāṃ gāṃ nāma lebhe patnīṃ yatistadā // BndP_2,68.13 // / sa yatirmokṣamāsthāya brahmabhūto 'bhavanmuniḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4351962 (0.0):
yatra praviṣṭaḥ puruṣa ātmānaṃ nāvabudhyate | *HV_22.2*333:2 | / tenāsau mokṣam āsthāya brahmabhūto 'bhavan muniḥ // HV_22.2 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15324060 (0.040):
jyeṣṭhastu yatirmokṣārtho $ brahmabhūto 'bhavatprabhuḥ & / teṣāṃ yayātiḥ pañcānāṃ % mahābalaparākramaḥ // LiP_1,66.63 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7217826 (0.040):
jyeṣṭhastu yatirmokṣārtho brahmabhūto 'bhavatprabhuḥ / / teṣāṃ yayātiḥ pañcānāṃ mahābalaparākramaḥ // LiP_1,66.63 //
teṣāṃ yayātiḥ pañcānāṃ vijitya vasudhāmimām / / devayānīmuśanasaḥ sutāṃ bhāryyāmavāpa saḥ // Valc_2,11.22 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26741311 (0.0):
yatis tu mokṣam āsthāya % brahmabhūto 'bhavan muniḥ // BrP_12.3 // / teṣāṃ yayātiḥ pañcānāṃ $ vijitya vasudhām imām &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11012643 (0.0):
yatis tu mokṣam āsthāya brahmabhūto 'bhavan muniḥ // BrP_12.3 // / teṣāṃ yayātiḥ pañcānāṃ vijitya vasudhām imām /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4351989 (0.0):
prāpito 'jagaratvaṃ vai yayātir abhavan nṛpaḥ | *HV_22.2*334:2 | / teṣāṃ yayātiḥ pañcānāṃ vijitya vasudhām imām /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4621361 (0.046):
teṣāṃ madhye tu pañcānāṃ yayātiḥ pṛthivīpatiḥ // BndP_2,68.14 // / devayānīmuśanasaḥ sutāṃ bhāryāmavāpa ha /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15324070 (0.049):
/ devayānīmuśanasaḥ $ sutāṃ bhāryāmavāpa saḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7217836 (0.049):
/ devayānīmuśanasaḥ sutāṃ bhāryāmavāpa saḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15324060 (0.062):
jyeṣṭhastu yatirmokṣārtho $ brahmabhūto 'bhavatprabhuḥ & / teṣāṃ yayātiḥ pañcānāṃ % mahābalaparākramaḥ // LiP_1,66.63 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7217826 (0.062):
jyeṣṭhastu yatirmokṣārtho brahmabhūto 'bhavatprabhuḥ / / teṣāṃ yayātiḥ pañcānāṃ mahābalaparākramaḥ // LiP_1,66.63 //
śarmmiṣṭhāmāsurīṃ caiva tanayāṃ vṛṣaparvvaṇaḥ / / yaduñca turvvasuñcaiva devayānī vyajāyata /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4871123 (5.960):
vṛṣaparvajā śarmiṣṭhā yayāteḥ pañca tatsutāḥ /AP_273.022ab/ / yaduñca turvasuñcaiva devayānī vyajāyata //AP_273.022cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4751362 (2.384):
tasmādāyurabhūttasmān nahuṣo 'to yayātikaḥ /AP_12.002ab/ / yaduñca turvasuntasmād devayānī vyajāyata //AP_12.002cd/
duhyuṃ cānuṃ puruñcaiva śarmmiṣṭhā vārṣaparvvaṇī // Valc_2,11.23 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20955195 (0.016):
uditatvāt ityuktāvapi śrotṛṇāmanumityutpatteḥ// / na dvitīyaḥ/ vyadhikaraṇeṣva 1 pyanyathānupapanneṣu
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4871123 (0.025):
yaduñca turvasuñcaiva devayānī vyajāyata //AP_273.022cd/ / druhyañcānūñca pūruñca śarmiṣṭhā vārṣaparvaṇī /AP_273.023ab/
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16442019 (0.040):
śatarūpā vyajāyata HV_2.2d / śatavartmā śataśikho HV_App.I,42B.1257a
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561983 (0.047):
sudhanvano vahugavaḥ sampātistasya cātmajaḥ // Valc_2,12.4 // / sampātestu rahampātī raudrāśvastasya vai sutaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6751080 (0.049):
druhyuṃ cānuṃ ca pūruñca śarmiṣṭhā vārṣapārvaṇī / / sahasrajītkroṣṭumanā raghuścaiva yadoḥ sutāḥ // GarP_1,139.20 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4751360 (0.053):
tasmādāyurabhūttasmān nahuṣo 'to yayātikaḥ /AP_12.002ab/ / yaduñca turvasuntasmād devayānī vyajāyata //AP_12.002cd/
yaduḥ puruścābhavatāṃ teṣāṃ vaṃśavivarddhanau / / śṛṇutātha yadostasya vaṃśamadbhutapauruṣam // Valc_2,11.24 //
babhūvustu yadoḥ putrāḥ pañca devasutopamāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26743870 (0.0):
pracetasaḥ sucetās tu $ kīrtitās tv anavo mayā & / babhūvus tu yadoḥ putrāḥ % pañca devasutopamāḥ // BrP_13.153 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11015200 (0.0):
pracetasaḥ sucetās tu kīrtitās tv anavo mayā / / babhūvus tu yadoḥ putrāḥ pañca devasutopamāḥ // BrP_13.153 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4355871 (0.0):
yasya śravaṇamātreṇa pātakebhyaḥpramucyate | *HV_23.133*389 | / babhūvus tu yadoḥ putrāḥ pañca devasutopamāḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15324751 (0.012):
saṃkṣepeṇānupūrvyācca % gadato me nibodhata // LiP_1,68.1 // / yadoḥ putrā babhūvur hi $ pañca devasutopamāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7218517 (0.012):
saṃkṣepeṇānupūrvyācca gadato me nibodhata // LiP_1,68.1 // / yadoḥ putrā babhūvur hi pañca devasutopamāḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3820195 (0.013):
vistareṇānupūrvyā ca % gadato me nibodhata // MatsP_43.5 // / yadoḥ putrā babhūvurhi $ pañca devasutopamāḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8859709 (0.013):
vistareṇānupūrvyā ca gadato me nibodhata // MatsP_43.5 // / yadoḥ putrā babhūvurhi pañca devasutopamāḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7062405 (0.030):
yadorapyabhavan putrāḥ pañca devasutopamāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4622643 (0.030):
vistareṇānupūrvyā ca gadato me nibodhata // BndP_2,69.1 // / yadoḥ putrā babhūvurhi pañca devasutopamāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13817454 (0.052):
babhūvur vrajavāsinaḥ HV_69.28b / babhūvus tu yadoḥ putrāḥ HV_23.134a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13804930 (0.052):
pañca devagaṇāḥ smṛtāḥ HV_7.28d / pañca devasutopamāḥ HV_23.134b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16884772 (0.057):
babhūvus tu yadoḥ putrāḥ BrP_13.153c / babhūvus te mahoragāḥ BrP_13.183d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16350163 (0.062):
babhūvuś cintayāviṣṭāḥ HV_App.I,20.97a / babhūvus tu yadoḥ putrāḥ HV_23.134a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26739703 (0.064):
ailaputrā babhūvus te $ sapta devasutopamāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11011035 (0.064):
ailaputrā babhūvus te sapta devasutopamāḥ /
sahasradaḥ payodaśca kroṣṭā nīlo 'ñjikastathā // Valc_2,11.25 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4355878 (0.0):
babhūvus tu yadoḥ putrāḥ pañca devasutopamāḥ / / sahasradaḥ payodaś ca kroṣṭā nīlo 'ñjikas tathā // HV_23.134 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26743876 (0.027):
babhūvus tu yadoḥ putrāḥ % pañca devasutopamāḥ // BrP_13.153 // / sahasrādaḥ payodaś ca $ kroṣṭā nīlo 'ñjikas tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11015206 (0.027):
babhūvus tu yadoḥ putrāḥ pañca devasutopamāḥ // BrP_13.153 // / sahasrādaḥ payodaś ca kroṣṭā nīlo 'ñjikas tathā /
sahasradasya dāyādāstrayaḥ paramadhārmmikāḥ / / haihayaśca hayaścaiva rājā veṇuhayastathā // Valc_2,11.26 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15324780 (0.022):
sutāḥ śatajitaḥ khyātās % trayaḥ paramakīrtayaḥ // LiP_1,68.3 // / haihayaś ca hayaścaiva $ rājā veṇuhayaś ca yaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7218546 (0.022):
sutāḥ śatajitaḥ khyātās trayaḥ paramakīrtayaḥ // LiP_1,68.3 // / haihayaś ca hayaścaiva rājā veṇuhayaś ca yaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26743889 (0.025):
sahasrādasya dāyādās % trayaḥ paramadhārmikāḥ // BrP_13.154 // / haihayaś ca hayaś caiva $ rājā veṇuhayas tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11015219 (0.025):
sahasrādasya dāyādās trayaḥ paramadhārmikāḥ // BrP_13.154 // / haihayaś ca hayaś caiva rājā veṇuhayas tathā /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4355883 (0.026):
sahasradaḥ payodaś ca kroṣṭā nīlo 'ñjikas tathā // HV_23.134 // / sahasradasya dāyādās trayaḥ paramadhārmikāḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7062434 (0.029):
sutāḥ śatajito 'pyāsaṃstrayaḥ paramadhārmikāḥ // KūrmP_1,21.12 // / haihayaśca hayaścaiva rājā veṇuhayaḥ paraḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3820229 (0.044):
sahasrajestu dāyādaḥ % śatajirnāma pārthivaḥ // MatsP_43.7 // / śatajerapi dāyādās $ trayaḥ paramakīrtayaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8859745 (0.044):
sahasrajestu dāyādaḥ śatajirnāma pārthivaḥ // MatsP_43.7 // / śatajerapi dāyādās trayaḥ paramakīrtayaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3829856 (0.044):
devāpiḥ śaṃtanuścaiva $ vāhlīkaścaiva te trayaḥ & / vāhlīkasya tu dāyādāḥ % sapta vāhlīśvarā nṛpāḥ \
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8869373 (0.044):
devāpiḥ śaṃtanuścaiva vāhlīkaścaiva te trayaḥ / / vāhlīkasya tu dāyādāḥ sapta vāhlīśvarā nṛpāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4355898 (0.052):
śatajitaḥ sutāḥ khyātās | *HV_23.135a*390:2 |* / hehayaś ca hayaś caiva rājan veṇuhayas tathā // HV_23.135 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4622670 (0.053):
haihayaśca hayaschaiva rājā veṇu hayastathā /
haihayasyābhavatpatnī dharmmanetra iti śrutaḥ /
dharmmanetrasya kārttastu sāhañjastasya cātmajaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4352905 (0.010):
sudhanvanaḥ subāhus tu raudrāśvas tasya cātmajaḥ // HV_23.5 // / [k: Ñ2.3 V1.2 B2.3 D5 (Ds2 D6 after the second occurrence of 5c
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10157141 (0.017):
bhallābhastasya cātmajaḥ // ViP_4,19.47 // / dvijamīḍhasya tu yavīnarasaṃjñaḥ putraḥ // ViP_4,19.48 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6751647 (0.021):
drahyostu tanayaḥ seturāraddhaśca tadātmajaḥ // GarP_1,139.66 // / āraddhasyaiva gāndha ro gharmo gāndhārato 'bhavat /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750736 (0.022):
ūrjanāmā śuceḥ putraḥ sanadvājastadātmajaḥ / / sanadvājātkulirjāto 'nañjanastu kuleḥ sutaḥ // GarP_1,138.53 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14190659 (0.023):
sthālīnāṃ kāñcanīnāṃ hi sakuṃbhānāṃ nṛpātmajaḥ // NarP_2,18.47 //
Rasadhyaya, with Rasadhyayatika (comm.), Adhyaya 1. (rasadh_u.htm.txt) 27002687 (0.024):
tadātmajanmā mahipābhidhānas tasyātmajo bhādiganāmadheyaḥ // Radhy_1.480
sāhañjanī nāma purī tena rājñā niveśitā // Valc_2,11.27 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26743903 (0.0):
dharmanetrasya kārtas tu $ sāhañjas tasya cātmajaḥ & / sāhañjanī nāma purī % tena rājñā niveśitā // BrP_13.156 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11015233 (0.0):
dharmanetrasya kārtas tu sāhañjas tasya cātmajaḥ / / sāhañjanī nāma purī tena rājñā niveśitā // BrP_13.156 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16965206 (0.020):
sāhañjanī nāma purī BrP_13.156c / sāhañjas tasya cātmajaḥ BrP_13.156b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4355934 (0.028):
[k: all Mss. (except Ś1 Ñ1 M1 3; K1 after *391) ins.: :k] / sāhañjanī nāmapurī tena rājñā niveśitā || *HV_23.136*392:1 |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4870582 (0.050):
yuvanāśvācca śrāvantaḥ pūrve śrāvantikā purī //AP_272.020cd/ / śrāvantād vṛhadaśvo 'bhūt kubalāśvastato nṛpaḥ /AP_272.021ab/
sāhañjasya tu dāyādo mahiṣmānnāma pārthivaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4622685 (0.0):
dharmanetrasya kuntistu saṃkṣeyastasya cātmajaḥ / / saṃjñeyasya tu dāyādo mahiṣmānnāma pārthivaḥ // BndP_2,69.5 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4355940 (0.0):
sāhañjanī nāmapurī tena rājñā niveśitā || *HV_23.136*392:1 | / sāhañjasya tu dāyādo mahiṣmān nāma pārthivaḥ | *HV_23.136*392:2 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4343616 (0.032):
ahīnagos tu dāyādaḥ sahasvān nāma pārthivaḥ // HV_10.77 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16482074 (0.035):
sāhañjasya tu dāyādo *HV_23.136*392:2a / sāhañjasya mahiṣmāṃs tu *HV_23.136*391a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13866681 (0.035):
sāhañjasya tu dāyādo HV_23.136*392:2a / sāhañjasya mahiṣmāṃs tu HV_23.136*391a
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4631020 (0.046):
aruddhasya tu dāyādo gāndhāro nāma pārthivaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3820249 (0.047):
saṃhatasya tu dāyādo $ mahiṣmānnāma pārthivaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8859765 (0.047):
saṃhatasya tu dāyādo mahiṣmānnāma pārthivaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3826698 (0.049):
duṣyantasya tu dāyādo $ varūtho nāma pārthivaḥ & / varūthāttu tathāṇḍīraḥ % saṃdhānastasya cātmajaḥ // MatsP_48.4 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8866213 (0.049):
duṣyantasya tu dāyādo varūtho nāma pārthivaḥ / / varūthāttu tathāṇḍīraḥ saṃdhānastasya cātmajaḥ // MatsP_48.4 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3820217 (0.057):
sahasrajestu dāyādaḥ % śatajirnāma pārthivaḥ // MatsP_43.7 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8859733 (0.057):
sahasrajestu dāyādaḥ śatajirnāma pārthivaḥ // MatsP_43.7 //
māhīṣmatī nāma purī tena rājñā niveśitā // Valc_2,11.28 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4355932 (0.028):
[k: all Mss. (except Ś1 Ñ1 M1 3; K1 after *391) ins.: :k] / sāhañjanī nāmapurī tena rājñā niveśitā || *HV_23.136*392:1 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26743905 (0.031):
dharmanetrasya kārtas tu $ sāhañjas tasya cātmajaḥ & / sāhañjanī nāma purī % tena rājñā niveśitā // BrP_13.156 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11015235 (0.031):
dharmanetrasya kārtas tu sāhañjas tasya cātmajaḥ / / sāhañjanī nāma purī tena rājñā niveśitā // BrP_13.156 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 540905 (0.054):
nirmitā sā purī rājñā $ purīkā nāma nāmataḥ // / **HV_App.I,18.183**15:2 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22026464 (0.054):
nirmitā sā purī rājñā purīkā nāma nāmataḥ // **HV_App.I,18.183**15:2
āsīnmahiṣmataḥ putro bhadraśreṇyaḥ pratāpavān / / vārāṇasyadhipo rājā purāṇe parikīrttitaḥ // Valc_2,11.29 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15324808 (0.023):
saṃjayasya tu dāyādo $ mahiṣmānnāma dhārmikaḥ & / āsīn mahiṣmataḥ putro % bhadraśreṇyaḥ pratāpavān // LiP_1,68.6 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7218574 (0.023):
saṃjayasya tu dāyādo mahiṣmānnāma dhārmikaḥ / / āsīn mahiṣmataḥ putro bhadraśreṇyaḥ pratāpavān // LiP_1,68.6 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4355952 (0.024):
māhiṣmatī nāma purī yena rājñā niveśitā || *HV_23.136*392:3 | / āsīn mahiṣmataḥ putro bhadraśreṇyaḥ pratāpavān | *HV_23.136*392:4 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26743910 (0.024):
sāhañjanī nāma purī % tena rājñā niveśitā // BrP_13.156 // / āsīn mahiṣmataḥ putro $ bhadraśreṇyaḥ pratāpavān &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11015240 (0.024):
sāhañjanī nāma purī tena rājñā niveśitā // BrP_13.156 // / āsīn mahiṣmataḥ putro bhadraśreṇyaḥ pratāpavān /
bhadraśreṇyasya dāyādo durdamo nāma viśrutaḥ / / durdamasya suto rājā kaṇako nāma viśrutaḥ // Valc_2,11.30 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4355986 (0.012):
*393)cont.: :k] / bhadraśreṇyasya dāyādo durdamo nāma viśrutaḥ || *HV_23.136*394:1 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26743917 (0.014):
āsīn mahiṣmataḥ putro $ bhadraśreṇyaḥ pratāpavān & / bhadraśreṇyasya dāyādo % durdamo nāma viśrutaḥ // BrP_13.157 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11015247 (0.014):
āsīn mahiṣmataḥ putro bhadraśreṇyaḥ pratāpavān / / bhadraśreṇyasya dāyādo durdamo nāma viśrutaḥ // BrP_13.157 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15324818 (0.025):
āsīn mahiṣmataḥ putro % bhadraśreṇyaḥ pratāpavān // LiP_1,68.6 // / bhadraśreṇyasya dāyādo $ durdamo nāma pārthivaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7218584 (0.025):
āsīn mahiṣmataḥ putro bhadraśreṇyaḥ pratāpavān // LiP_1,68.6 // / bhadraśreṇyasya dāyādo durdamo nāma pārthivaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557029 (0.028):
jananāmā koyāriḥ syāt parkkaṭirvanamālikaḥ // Valc_1.49 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565720 (0.029):
kalupālāt kuvindāyāṃ śauṇḍikonāma jāyate // Valc_2,19.24 // / raṅgājīvastu śauṇḍikyāṃ suto varddhakisambhavaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19556784 (0.030):
kuśiko yavanāmā ca haḍo nārāyaṇo 'pi ca // Valc_1.32 // / mahintā dividho nāma dāvāriścaiva keśavaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565549 (0.032):
ambaṣṭhāyāṃ svarṇakārāt śauciko nāma jāyate // Valc_2,19.10 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557465 (0.034):
nidrālī cākṣuṣagrāmī deuli siharī tathā // Valc_1.75 // / prauṇḍrīkākṣiḥ śrutavaṭī caturāndī tathā smṛtaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557761 (0.035):
senavaṃśadharo rājā vallālo nāma viśrutaḥ / / puremāmabhunak pṛthvīṃ prabhāvākṣataśāsanaḥ // Valc_2,1.2 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26741053 (0.037):
bhadraśreṇyasya putras tu $ durdamo nāma viśrutaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11012385 (0.037):
bhadraśreṇyasya putras tu durdamo nāma viśrutaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561983 (0.044):
sudhanvano vahugavaḥ sampātistasya cātmajaḥ // Valc_2,12.4 // / sampātestu rahampātī raudrāśvastasya vai sutaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 529016 (0.044):
bhadraśreṇyasya putro vai $ durdamo nāma viśrutaḥ / HV_App.I,7.139 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22014580 (0.044):
bhadraśreṇyasya putro vai durdamo nāma viśrutaḥ / HV_App.I,7.139 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4342322 (0.045):
hariścandrasya tu suto rohito nāma viśrutaḥ / / [k: K1.3.4 V Dn D3 6 M4 ins.: :k]
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7062465 (0.049):
bhadraśreṇyasya dāyādo durdamo nāma pārthivaḥ // KūrmP_1,21.15 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562484 (0.050):
tasya putraśatantvāsīdaṅgānāṃ kulavardhanam // Valc_2,12.42 // / vṛhadarbhasuto yastu rājā nāmnā vṛhanmanāḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16499247 (0.059):
haryaśva iti vikhyāto HV_App.I,18.25a / haryaśvatasuto rājā HV_App.I,7.6a
kaṇakāt kṛtavīryyastu kṛtāgniḥ karavīrakaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4871193 (0.0):
kanakāt kṛtavīryastu kṛtāgniḥ karavīrakaḥ /AP_274.004ab/ / kṛtaujāś ca caturtho 'bhūt kṛtavīryāttu so 'rjunaḥ //AP_274.004cd/
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557030 (0.043):
jananāmā koyāriḥ syāt parkkaṭirvanamālikaḥ // Valc_1.49 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19556784 (0.044):
kuśiko yavanāmā ca haḍo nārāyaṇo 'pi ca // Valc_1.32 // / mahintā dividho nāma dāvāriścaiva keśavaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561983 (0.044):
sudhanvano vahugavaḥ sampātistasya cātmajaḥ // Valc_2,12.4 // / sampātestu rahampātī raudrāśvastasya vai sutaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565720 (0.046):
kalupālāt kuvindāyāṃ śauṇḍikonāma jāyate // Valc_2,19.24 // / raṅgājīvastu śauṇḍikyāṃ suto varddhakisambhavaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19567882 (0.049):
brahmatvāccyāvayāmāsa brahmabandhūn sudurmmatīn // Valc_2,23.23 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558919 (0.050):
kenāvamānitāsi tvamagnau kaḥ śalabhāyate // Valc_2,4.20 // / anāṭyaḥ ko bhavedāḍhyaḥ āḍhyo yāyādanāṭyatām /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557550 (0.052):
puṇḍariko yaśogrāmī ketugrāmī ca viśrutaḥ // Valc_1.81 // / puṣpapo bhāduṣī caiva varendrā gāṁisaṃjñakāḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565549 (0.052):
ambaṣṭhāyāṃ svarṇakārāt śauciko nāma jāyate // Valc_2,19.10 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557465 (0.052):
nidrālī cākṣuṣagrāmī deuli siharī tathā // Valc_1.75 // / prauṇḍrīkākṣiḥ śrutavaṭī caturāndī tathā smṛtaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562416 (0.056):
pūrṇabhadraprasādena haryyakṣosya suto 'bhavat // Valc_2,12.37 // / tato vaibhāṇḍakistasya vāraṇaṃ śatruvāraṇam /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4617827 (0.058):
kīrtirātātmajo vidvān mahārometi viśrutaḥ // BndP_2,64.13 // / mahāromṇastu vikhyātaḥ svarṇaromā vyajāyata /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557760 (0.060):
senavaṃśadharo rājā vallālo nāma viśrutaḥ / / puremāmabhunak pṛthvīṃ prabhāvākṣataśāsanaḥ // Valc_2,1.2 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26743934 (0.061):
kṛtavīryaḥ kṛtaujāś ca $ kṛtadhanvā tathaiva ca & / kṛtāgnis tu caturtho 'bhūt % kṛtavīryād athārjunaḥ // BrP_13.159 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11015264 (0.061):
kṛtavīryaḥ kṛtaujāś ca kṛtadhanvā tathaiva ca / / kṛtāgnis tu caturtho 'bhūt kṛtavīryād athārjunaḥ // BrP_13.159 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4342322 (0.063):
hariścandrasya tu suto rohito nāma viśrutaḥ / / [k: K1.3.4 V Dn D3 6 M4 ins.: :k]
kṛtaujāśca caturtho 'bhūt kṛtavīryyādathārjjunaḥ // Valc_2,11.31 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4871194 (1.192):
kanakāt kṛtavīryastu kṛtāgniḥ karavīrakaḥ /AP_274.004ab/ / kṛtaujāś ca caturtho 'bhūt kṛtavīryāttu so 'rjunaḥ //AP_274.004cd/
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7062485 (0.034):
kṛtavīryaḥ kṛtāgniśca kṛtavarmā tathaiva ca / / kṛtaujāśca caturtho 'bhūt kārtavīryor'juno 'bhavat // KūrmP_1,21.17 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4356004 (0.049):
kṛtavīryaḥ kṛtaujāś ca kṛtadhanvā tathaiva ca / / kṛtāgniś ca caturtho 'bhūt kṛtavīryāt tathārjunaḥ // HV_23.137 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4622725 (0.057):
kṛtavīryaḥ kṛtāgniśca kṛtavarmā tathaiva ca // BndP_2,69.8 // / kṛtaujāśca caturtho 'bhūtkṛtavīryātmajor'junaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3820291 (0.064):
kṛtavīryaḥ kṛtāgniśca $ kṛtavarmā tathaiva ca & / kṛtaujāśca caturtho 'bhūt % kṛtavīryāttato 'rjunaḥ // MatsP_43.13 //
yaḥ sa bāhusahasreṇa saptadvīpeśvaro bhavat /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4356018 (0.0):
kṛtāgniś ca caturtho 'bhūt kṛtavīryāt tathārjunaḥ // HV_23.137 // / yaḥ sa bāhusahasreṇa saptadvīpeśvaro 'bhavat /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26743949 (0.003):
kṛtāgnis tu caturtho 'bhūt % kṛtavīryād athārjunaḥ // BrP_13.159 // / yo 'sau bāhusahasreṇa $ saptadvīpeśvaro 'bhavat &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11015279 (0.003):
kṛtāgnis tu caturtho 'bhūt kṛtavīryād athārjunaḥ // BrP_13.159 // / yo 'sau bāhusahasreṇa saptadvīpeśvaro 'bhavat /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4622732 (0.029):
jajñe bāhusahasreṇa saptadvīpeśvaro nṛpaḥ // BndP_2,69.9 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15324843 (0.046):
jajñe bāhusahasreṇa % saptadvīpeśvarottamaḥ // LiP_1,68.9 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7218609 (0.046):
jajñe bāhusahasreṇa saptadvīpeśvarottamaḥ // LiP_1,68.9 //
jigāya pṛthivīmeko rathenādityavarccasā // Valc_2,11.32 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26743952 (0.025):
yo 'sau bāhusahasreṇa $ saptadvīpeśvaro 'bhavat & / jigāya pṛthivīm eko % rathenādityavarcasā // BrP_13.160 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11015282 (0.025):
yo 'sau bāhusahasreṇa saptadvīpeśvaro 'bhavat / / jigāya pṛthivīm eko rathenādityavarcasā // BrP_13.160 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4356021 (0.025):
yaḥ sa bāhusahasreṇa saptadvīpeśvaro 'bhavat / / jigāya pṛthivīm eko rathenādityavarcasā // HV_23.138 //
laṅkeśaṃ mohayitvā tu sabalaṃ rāvaṇaṃ balāt /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26744274 (5.960):
sa vai baddhvā dhanur jyābhir % utsiktaṃ pañcabhiḥ śaraiḥ // BrP_13.184 // / laṅkeśaṃ mohayitvā tu $ sabalaṃ rāvaṇaṃ balāt &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11015604 (5.960):
sa vai baddhvā dhanur jyābhir utsiktaṃ pañcabhiḥ śaraiḥ // BrP_13.184 // / laṅkeśaṃ mohayitvā tu sabalaṃ rāvaṇaṃ balāt /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4623071 (5.960):
laṅkeśaṃ mohayitvā tu sabalaṃ rāvaṇaṃ balāt // BndP_2,69.35 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4356387 (5.960):
*HV_23.150*396:24 | / laṅkeśaṃ mohayitvā tu sabalaṃ rāvaṇaṃ balāt | *HV_23.150*396:25 |
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3820616 (5.960):
laṅkāyāṃ mohayitvā tu % sabalaṃ rāvaṇaṃ balāt // MatsP_43.37 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8860131 (5.960):
laṅkāyāṃ mohayitvā tu sabalaṃ rāvaṇaṃ balāt // MatsP_43.37 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16462102 (0.042):
sabalas tvām upāvṛttas HV_App.I,18.931a / sabalaṃ rāvaṇaṃ balāt *HV_23.150*396:25b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13859433 (0.042):
sa babhau mūrtiliṅgasthaḥ HV_91.6a / sabalaṃ rāvaṇaṃ balāt HV_23.150*396:25b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16952809 (0.050):
sabalaṃ rāvaṇaṃ balāt BrP_13.185b / sabalā bhūbhṛto jitāḥ BrP_212.25d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16411406 (0.057):
laghvībhūtā yathā deva HV_App.I,37.13a / laṅkeśaṃ mohayitvā tu *HV_23.150*396:25a / laṅgūlair mastakaiḥ khuraiḥ HV_App.I,11.232b
asau baddhvā dhanurjyābhi rutsiktaṃ pañcabhiḥ śaraiḥ // Valc_2,11.33 //
nirjjityaiva samānīya māhiṣmatyāṃ babandha tam / / tasya bāhusahasrantu yudhyato bhuvaneśvarāḥ /
yogādyogeśvarasyaiva prādurbhavati māyayā // Valc_2,11.34 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26744018 (0.061):
yogād yogīśvarasyeva % prādurbhavati māyayā // BrP_13.165 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11015348 (0.061):
yogād yogīśvarasyeva prādurbhavati māyayā // BrP_13.165 //
aho vata mṛdhe vīryyaṃ bhārgavo 'sya yadācchinat /
rājño bāhusahasrantu haimatālavanaṃ yathā // Valc_2,11.35 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26744324 (0.061):
rājño bāhusahasrasya $ haimaṃ tālavanaṃ yathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11015654 (0.061):
rājño bāhusahasrasya haimaṃ tālavanaṃ yathā /
jāmadagnāttadā rāmāt bāhujān kṣatriyān ghnataḥ /
kārttavīryyasya mahiṣī palāyata sudāruṇāt // Valc_2,11.36 //
antarvvatnī tu sā devī suṣuve kauśikāśrame /
putraṃ subhaumanāmānam bālārkamiva sundaram // Valc_2,11.37 //
sa mātrā varddhitaḥ kāle putraḥ sarasijānanaḥ /
kauśikāt pratijagrāha dhanurvedaṃ mahābhujaḥ // Valc_2,11.38 //
brāhmaṇaṃ pitṛhantāraṃ śrutvā mātṛmukhādyuvā /
jagāma brāhmaṇān hantuṃ dikṣu krodhāruṇekṣaṇaḥ // Valc_2,11.39 //
ekaviṃśativārān sa mahīmabrāhmaṇāmimām / / cakārāto na vidyante brāhmaṇā mukhajāḥ kalau // Valc_2,11.40 //
śavarān kaḍhukaivarttān vilokya bhārgavastataḥ /
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10588375 (0.036):
aye kenaitad dhasitam (vilokya) dadruṇamādhavo 'py atraiva aṃgho
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15500019 (0.040):
05,180.010a āhvayānaḥ sa māṃ yuddhe mano harṣayatīva me / 05,180.010c punaḥ punar abhikrośann abhiyāhīti bhārgavaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565195 (0.044):
agastiḥ somarājaśca sandāno mādhavo bhṛguḥ // Valc_2,17.6 // / maitrāyaṇiśca śāṇḍilya upamanyurdhanañjayaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558158 (0.052):
vyavahāre dhṛtaṃ vastu keṣāñcit krośatāmapi // Valc_2,2.20 // / asavarṇāvivāhastu niṣiddhopi kalau yuge /
abrāhmaṇye tadā deśe teṣāṃ sūtramakalpayat // Valc_2,11.41 //
tuṣyanti bhūṣaṇairnāryyo gāvaḥ svacchandacārataḥ /
kuñjarāḥ pāṃśuvarṣeṇa kiṃ tvete paranindayā // Valc_2,11.42 //
jāmadagnyaṃ tato yuddhe jaghānārjjunanandanaḥ /
evaṃ sa brāhmaṇān jitvā subhīmo 'bhūjjayadhvajaḥ // Valc_2,11.43 //
tato viprāḥ sutārthinyaḥ kṣatriyānupatasthire /
jātayo jajñire tāsu kadambapallavādayaḥ // Valc_2,11.44 //
brahmahatyā pāpaviddho nirvṛtiṃ so 'labhannṛpaḥ /
ayaṣṭa vājimedhena yajñaṃ pāpavināśanam // Valc_2,11.45 //
tasya yayoḥ pratikṛtiradyāpyasti śilāmayī /
māhiṣmatīpure ramye narmmadātaṭinītaṭe // Valc_2,11.46 //
kārttavīryyasya tu śataṃ putrāṇām pañca vai parāḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4871245 (0.021):
yajñair dānaistapobhiś ca vikrameṇa śrutena ca /AP_274.008ab/ / kartavīryasya ca śataṃ putrāṇāṃ pañca vai parāḥ //AP_274.008cd/
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838449 (0.057):
nandivardhanas tat putraḥ pañca pradyotanā ime / / aṣṭa triṃśottara śataṃ bhokṣyanti pṛthivīṃ nṛpāḥ // BhP_12.01.003 //
śūrasenaśca śūraśca dhṛṣṭoktaḥ kṛṣṇa eva ca / / jayadhvaja iti khyātaḥ subhaumaśca mahāvalaḥ // Valc_2,11.47 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4356656 (5.960):
kṛtāstrā balinaḥ śūrā dharmātmāno yaśasvinaḥ // HV_23.156 // / śūrasenaś ca śūraś ca dhṛṣṭoktaḥ kṛṣṇa eva ca /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15324870 (0.036):
śūraś ca śūrasenaś ca % dhṛṣṭaḥ kṛṣṇastathaiva ca // LiP_1,68.11 // / jayadhvajaś ca rājāsīd $ āvantīnāṃ viśāṃ patiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7218636 (0.036):
śūraś ca śūrasenaś ca dhṛṣṭaḥ kṛṣṇastathaiva ca // LiP_1,68.11 // / jayadhvajaś ca rājāsīd āvantīnāṃ viśāṃ patiḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4871252 (0.050):
sūrasenaś ca sūraś ca dhṛṣṭoktaḥ kṛṣṇa eva ca /AP_274.009ab/ / jayadhvajaś ca nāmāsīdāvantyo nṛpatirmahān //AP_274.009cd/
jayadhvajāt tālajaṅghaḥ tālajaṅghāt śataṃ sutāḥ / / tālajaṅghā iti khyātāḥ śūrā uttamapauruṣāḥ // Valc_2,11.48 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26744497 (0.046):
jayadhvajasya putras tu $ tālajaṅgho mahābalaḥ & / tasya putraśataṃ khyātās % tālajaṅghā iti smṛtāḥ // BrP_13.202 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11015827 (0.046):
jayadhvajasya putras tu tālajaṅgho mahābalaḥ / / tasya putraśataṃ khyātās tālajaṅghā iti smṛtāḥ // BrP_13.202 //
teṣāṃ kule 'tivimale hehayānāṃ mahātmanām / / vītihotrāḥ svayaṃ jātāḥ bhojāścāvantayaḥ smṛtāḥ // Valc_2,11.59 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4871271 (0.027):
haihayānāṃ kulāḥ pañca bhojāścāvantayas tathā //AP_274.010cd/ / vītihotrāḥ svayaṃ jātāḥ śauṇḍikeyāstathaiva ca /AP_274.011ab/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26744510 (0.041):
teṣāṃ kule muniśreṣṭhā $ haihayānāṃ mahātmanām & / vītihotrāḥ sujātāś ca % bhojāś cāvantayaḥ smṛtāḥ // BrP_13.203 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11015840 (0.041):
teṣāṃ kule muniśreṣṭhā haihayānāṃ mahātmanām / / vītihotrāḥ sujātāś ca bhojāś cāvantayaḥ smṛtāḥ // BrP_13.203 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16894848 (0.042):
bhojā ye sārtikāvatāḥ BrP_15.45b / bhojāś cāvantayaḥ smṛtāḥ BrP_13.203d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4356688 (0.044):
teṣāṃ kule mahārāja hehayānāṃ mahātmanām / / vītihotrāḥ sujātāś ca bhojāś cāvantayas tathā // HV_23.159 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4623277 (0.047):
teṣāṃ pañca gaṇāḥ khyātā haihayānāṃ mahātmanām / / vītihotrāśca saṃjātā bhojāścāvantayastathā // BndP_2,69.52 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15324944 (0.049):
teṣāṃ pañca gaṇā hyete $ haihayānāṃ mahātmanām // LiP_1,68.16 // / vītihotrāś ca haryātā $ bhojāścāvantayas tathā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7218710 (0.049):
teṣāṃ pañca gaṇā hyete haihayānāṃ mahātmanām // LiP_1,68.16 // / vītihotrāś ca haryātā bhojāścāvantayas tathā /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3820766 (0.050):
teṣāṃ pañca kulāḥ khyātā $ haihayānāṃ mahātmanām & / vītihotrāśca śāryāto % bhojāścāvantayastathā // MatsP_43.48 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8860281 (0.050):
teṣāṃ pañca kulāḥ khyātā haihayānāṃ mahātmanām / / vītihotrāśca śāryāto bhojāścāvantayastathā // MatsP_43.48 //
tauṇḍikeyāśca vikhyātāstālajaṅghāstathaiva ca / / bharatāśca sujātāśca purāṇe kathitā mayā // Valc_2,11.50 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26744515 (0.049):
vītihotrāḥ sujātāś ca % bhojāś cāvantayaḥ smṛtāḥ // BrP_13.203 // / tauṇḍikerāś ca vikhyātās $ tālajaṅghās tathaiva ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11015845 (0.049):
vītihotrāḥ sujātāś ca bhojāś cāvantayaḥ smṛtāḥ // BrP_13.203 // / tauṇḍikerāś ca vikhyātās tālajaṅghās tathaiva ca /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4356693 (0.061):
vītihotrāḥ sujātāś ca bhojāś cāvantayas tathā // HV_23.159 // / tauṇḍikerā iti khyātās tālajaṅghās tathaiva ca / / bharatāś ca sujātāś ca bahutvān nānukīrtitāḥ // HV_23.160 //
vṛṣaprabhṛtayo vīrāḥ yādavāḥ puṇyakarmmiṇaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4356703 (0.049):
bharatāś ca sujātāś ca bahutvān nānukīrtitāḥ // HV_23.160 // / vṛṣaprabhṛtayo rājan yādavāḥ puṇyakarmiṇaḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7063289 (0.051):
teṣāṃ jyeṣṭho mahāvīryo vītihotro 'bhavannṛpaḥ / / vṛṣaprabhṛtayaścānye yādavāḥ puṇyakarmiṇaḥ // KūrmP_1,22.2 //
vṛṣo vaṃśadharastatra tasya putro 'bhavanmadhuḥ // Valc_2,11.51 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26744533 (0.0):
vṛṣaprabhṛtayo viprā $ yādavāḥ puṇyakarmiṇaḥ & / vṛṣo vaṃśadharas tatra % tasya putro 'bhavan madhuḥ // BrP_13.205 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11015863 (0.0):
vṛṣaprabhṛtayo viprā yādavāḥ puṇyakarmiṇaḥ / / vṛṣo vaṃśadharas tatra tasya putro 'bhavan madhuḥ // BrP_13.205 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4356713 (0.0):
vṛṣaprabhṛtayo rājan yādavāḥ puṇyakarmiṇaḥ / / vṛṣo vaṃśadharas tatra tasya putro 'bhavan madhuḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15324911 (0.031):
vṛṣo vaṃśakarasteṣāṃ % tasya putro 'bhavanmadhuḥ // LiP_1,68.14 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7218677 (0.031):
vṛṣo vaṃśakarasteṣāṃ tasya putro 'bhavanmadhuḥ // LiP_1,68.14 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7063300 (0.033):
vṛṣo vaṃśakarasteṣāṃ tasya putro 'bhavanmadhuḥ /
madhoḥ putraśataṃ tvāsīt vṛṣaṇastasya vaṃśakṛt /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26744542 (0.0):
vṛṣo vaṃśadharas tatra % tasya putro 'bhavan madhuḥ // BrP_13.205 // / madhoḥ putraśataṃ tv āsīd $ vṛṣaṇas tasya vaṃśakṛt &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11015872 (0.0):
vṛṣo vaṃśadharas tatra tasya putro 'bhavan madhuḥ // BrP_13.205 // / madhoḥ putraśataṃ tv āsīd vṛṣaṇas tasya vaṃśakṛt /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4356721 (0.0):
vṛṣo vaṃśadharas tatra tasya putro 'bhavan madhuḥ / / madhoḥ putraśataṃ tv āsīd vṛṣaṇas tasya vaṃśabhāk // HV_23.161 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7063305 (0.0):
vṛṣo vaṃśakarasteṣāṃ tasya putro 'bhavanmadhuḥ / / madhoḥ putraśataṃ tvāsīd vṛṣaṇastasya vaṃśabhāk // KūrmP_1,22.3 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16937466 (0.026):
vṛṣaṇas tasya vaṃśakṛt BrP_13.206b / vṛṣaṇād vṛṣṇayaḥ sarve BrP_13.206c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15324916 (0.034):
vṛṣo vaṃśakarasteṣāṃ % tasya putro 'bhavanmadhuḥ // LiP_1,68.14 // / madhoḥ putraśataṃ cāsīd $ vṛṣṇistasya tu vaṃśabhāk &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7218682 (0.034):
vṛṣo vaṃśakarasteṣāṃ tasya putro 'bhavanmadhuḥ // LiP_1,68.14 // / madhoḥ putraśataṃ cāsīd vṛṣṇistasya tu vaṃśabhāk /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13824721 (0.051):
madhos tu mādhavāḥ smṛtāḥ HV_23.162b / madhoḥ putraśataṃ tv āsīd HV_23.161e
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13849215 (0.051):
vṛṣaṇas tasya vaṃśabhāk HV_23.161f / vṛṣaṇād vṛṣṇayaḥ sarve HV_23.162a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16896730 (0.051):
madhos tu mādhavāḥ smṛtāḥ BrP_13.206d / madhoḥ putraśataṃ tv āsīd BrP_13.206a
vṛṣaṇāt vṛṣṇayaḥ sarvve madhostu mādhavāḥ smṛtāḥ // Valc_2,11.52 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26744548 (0.025):
madhoḥ putraśataṃ tv āsīd $ vṛṣaṇas tasya vaṃśakṛt & / vṛṣaṇād vṛṣṇayaḥ sarve % madhos tu mādhavāḥ smṛtāḥ // BrP_13.206 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11015878 (0.025):
madhoḥ putraśataṃ tv āsīd vṛṣaṇas tasya vaṃśakṛt / / vṛṣaṇād vṛṣṇayaḥ sarve madhos tu mādhavāḥ smṛtāḥ // BrP_13.206 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4356728 (0.030):
madhoḥ putraśataṃ tv āsīd vṛṣaṇas tasya vaṃśabhāk // HV_23.161 // / vṛṣaṇād vṛṣṇayaḥ sarve madhos tu mādhavāḥ smṛtāḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15324925 (0.031):
vṛṣṇestu vṛṣṇayaḥ sarve % madhorvai mādhavāḥ smṛtāḥ \
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7218693 (0.031):
vṛṣṇestu vṛṣṇayaḥ sarve madhorvai mādhavāḥ smṛtāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16937466 (0.034):
vṛṣaṇas tasya vaṃśakṛt BrP_13.206b / vṛṣaṇād vṛṣṇayaḥ sarve BrP_13.206c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13824714 (0.049):
madhoś ca tanayo dṛpto HV_31.127a / madhos tu mādhavāḥ smṛtāḥ HV_23.162b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16369519 (0.049):
madhoś ca mana ākṣipya HV_App.I,41.1343a / madhos tu mādhavāḥ smṛtāḥ HV_23.162b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13849215 (0.061):
vṛṣaṇas tasya vaṃśabhāk HV_23.161f / vṛṣaṇād vṛṣṇayaḥ sarve HV_23.162a
yādavāśca yadorjātā vahutvānnānukīrttyate /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10158644 (0.030):
tataś ca maunā ekādaśa bhūpatayo 'bdaśātāni trīṇi pṛthivīṃ bhobhyanti // / ViP_4,24.54 // / teṣūtsannoṣu kaiṃkilā yavanā būpatayo bhaviṣyantyamūrdhābhiṣiktāḥ //
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24141281 (0.036):
pratyayanirūpitaniśeṣyatārūpaṃ ca/ tena 'gohitam' ityādau avādi na, / 'citrāyāṃ jātā citrā' ityādāvaṇyo 'kārastadantān ṅīp ca na/ iyamalvidhau
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9537091 (0.037):
12,2: ``vāsātyas.anya.ucyata.usas.putras.tava.anyah''.iti/ / 12,2: tayor.eṣā.aparā.bhavati/ / 12,3: ``iheha.jātā.samavāvaśītāmarepasā.tanvā.nāmabhiḥ.svaih/
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18757451 (0.038):
tā āhansuḥ duve te ulbakā jātā te pi tatraiva mellitā naiva dārakāni
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1516018 (0.038):
08,061.016f*0951_01 yā cāpatiḥ sā sapatir hi jātā / 08,061.016f*0951_02 yās tāḥ sapatayo 'patayas tu jātāḥ
turvvasoryavanā jātā bhojā druhyoḥ sutāḥ smṛtāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19634019 (0.048):
01,080.026a yados tu yādavā jātās turvasor yavanāḥ sutāḥ
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3817132 (0.048):
yadostu yādavā jātās $ turvasoryavanāḥ sutāḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8856649 (0.048):
yadostu yādavā jātās turvasoryavanāḥ sutāḥ /
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11825657 (0.063):
śabdādi sthūladehetāḥ tato jātāstu dvādigāḥ // PS_1,9.26 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21513832 (0.063):
Manu10.44a/ pauṇḍrakāś cauḍra.draviḍāḥ kāmbojā yavanāḥ śakāḥ |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4871272 (0.064):
haihayānāṃ kulāḥ pañca bhojāścāvantayas tathā //AP_274.010cd/ / vītihotrāḥ svayaṃ jātāḥ śauṇḍikeyāstathaiva ca /AP_274.011ab/ / vītihotrādananto 'bhudanantāddurjayo nṛpaḥ //AP_274.011cd/
anormlecchajātayastu purostu pauravāḥ smṛtāḥ // Valc_2,11.53 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19634021 (0.043):
01,080.026c druhyor api sutā bhojā anos tu mlecchajātayaḥ
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3817132 (0.064):
druhyoścaiva sutā bhojā % anostu mlecchajātayaḥ // MatsP_34.30 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8856649 (0.064):
druhyoścaiva sutā bhojā anostu mlecchajātayaḥ // MatsP_34.30 //
iti vallālacarite vyāsapurāṇe somavaṃśavarṇanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560799 (0.0):
pitḥṇāṃ kathyate caitat tathā gaṇacatuṣṭayam // Valc_2,9.17 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe sṛṣṭivisṛṣṭikathanaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562716 (0.0):
vilokya ghariyāreṣu viśvasanti na naigamāḥ // Valc_2,12.59 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe puruvaṃśakīrttanaṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564927 (0.0):
dāsīḥ pradāya bahuśo dvijasattamebhyaḥ śrīlādiśūranṛpatīramate 'psarobhiḥ / // Valc_2,15.58 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe dānamāhātmādikīrttanaṃ nāma pañcadaśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565125 (0.0):
krīḍārthamapi yadbrūyuḥ sa dharmmaḥ paramaḥ smṛtaḥ // Valc_2,16.13 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe guruvargakīrttanaṃ nāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565234 (0.0):
ajaśca nidhruvo rebha ṛṣayo gotrakārakāḥ // Valc_2,17.9 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe gotrakīrttanaṃ nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27978401 (0.009):
iti bharatīye nāṭyaśāstre gatipracāro nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ / atha trayodaśo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19563572 (0.009):
dārādhīnastathā svargaḥ pitḥṇāmātmanaśca vai // Valc_2,13.65 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe varṇadharmmādikīrttanaṃ nāma trayodaśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564141 (0.009):
na cāsāṃ viśvasejjātu putramāturvviśeṣataḥ // Valc_2,14.41 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe strīlakṣaṇādikīrttanaṃ nāma caturdaśo
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4730231 (0.011):
ityāṅgirasadharmaśāstre govadhaprāyaścittaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ / dvādaśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27974533 (0.014):
iti bharatīye nāṭyaśāstre cārīvidhāno nāma daśamo 'dhyāyaḥ | / atha ekādaśo 'dhyāyaḥ |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565396 (0.020):
jejātutīyā vaṇijaścandraraśmisamudbhavāḥ // Valc_2,18.13 // / iti vaiśvavargāḥ | / iti vallālacarite vyāsapurāṇe traivarṇikavargakīrttanaṃ nāmāṣṭādaśo
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10776502 (0.022):
iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe tīrthamahimavarṇano nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ || / RKS adhyāya 12
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27979589 (0.022):
iti bharatīye nāṭyaśāstre karayuktidharmīvyañjako nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / atha caturdaśo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15830615 (0.022):
gaṅgotpattirgaṅgāmāhātmyaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ / nātada uvāca
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561170 (0.023):
adyāpi na nivarttante samudrebhya ivāpagāḥ // Valc_2,10.27 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe svāyambhuvavaṃśakathanaṃ nāma daśamo
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4730078 (0.023):
ityāṅgirasadharmaśāstre hiṃsāyāyaścittakathanaṃ nāma daśamo 'dhyāyaḥ / ekādaśo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914809 (0.023):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe pitāputrasaṃvādo nāma daśamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147085 (0.023):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ pratimālakṣaṇādividhirnāma daśamo / 'dhyāyaḥ || / ekādaśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27975413 (0.023):
iti bharatīye nāṭyaśāstre maṇḍalavidhānaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ samāptaḥ / atha dvādaśo 'dhyāyaḥ gatipracāra
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27981396 (0.025):
iti bharatīye nāṭyaśāstre vācikābhinaye chandovidhānaṃ nāma caturdaśo / 'dhyāyaḥ / atha pañcadaśo 'dhyāyaḥ
atha dvādaśo 'dhyāyaḥ | / siṃhagiriruvāca:
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562718 (0.008):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe puruvaṃśakīrttanaṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ | / atha trayodaśo 'dhyāyaḥ |
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27978403 (0.008):
iti bharatīye nāṭyaśāstre gatipracāro nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ / atha trayodaśo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12711576 (0.011):
prakīrṇādhikāre daśamo 'dhyāyaḥ / athaikādaśo 'dhyāyaḥ.
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27974534 (0.012):
iti bharatīye nāṭyaśāstre cārīvidhāno nāma daśamo 'dhyāyaḥ | / atha ekādaśo 'dhyāyaḥ |
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27975415 (0.014):
iti bharatīye nāṭyaśāstre maṇḍalavidhānaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ samāptaḥ / atha dvādaśo 'dhyāyaḥ gatipracāra
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4751333 (0.014):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye rāmāyaṇe uttarakāṇḍavarṇanaṃ nāma ekādaśo / 'dhyāyaḥ / % Chapter {12} / :ś atha dvādaśo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561174 (0.014):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe svāyambhuvavaṃśakathanaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / / ekādaśo 'dhyāyaḥ / siṃhagiriruvāca:
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12714544 (0.014):
prakīrṇādhikāre dvādaśo 'dhyāyaḥ. / atha trayodaśo 'dhyāyaḥ.
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147087 (0.015):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ pratimālakṣaṇādividhirnāma daśamo / 'dhyāyaḥ || / ekādaśo 'dhyāyaḥ / ekādaśo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4730232 (0.019):
ityāṅgirasadharmaśāstre govadhaprāyaścittaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ / dvādaśo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19563578 (0.019):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe varṇadharmmādikīrttanaṃ nāma trayodaśo / 'dhyāyaḥ / / atha caturdaśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27979591 (0.019):
iti bharatīye nāṭyaśāstre karayuktidharmīvyañjako nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / atha caturdaśo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915245 (0.022):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇeṭhapitrāputrasaṃvādo' nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ / dvādaśo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194560 (0.022):
ityāṅgirasadharmaśāstre govadhaprāyaścittaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ / dvādaśo 'dhyāyaḥ / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi $ prāyaścittavidhiṃ śubham &
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564147 (0.022):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe strīlakṣaṇādikīrttanaṃ nāma caturdaśo / 'dhyāyaḥ / / atha pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27981397 (0.022):
iti bharatīye nāṭyaśāstre vācikābhinaye chandovidhānaṃ nāma caturdaśo / 'dhyāyaḥ / atha pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915751 (0.022):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe pitāḥ putrasaṃvāde mahārauravādinarakākhyānaṃ nāma / dvādaśo 'dhyāyaḥ / trayodaśo 'dhyāyaḥ / putra uvāca
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152533 (0.024):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [mantrānukramaṇavidhirnāma] dvādaśo / 'dhyāyaḥ || / trayodaśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12712751 (0.024):
saṃhitāyāṃ prakīrṇādhikāre ekādaśo 'dhyāyaḥ. / atha dvādaśo 'dhyāyaḥ.
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565235 (0.025):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe gotrakīrttanaṃ nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ / / athāṣṭādaśo 'dhyāyaḥ
śṛṇu rājan vyāsaproktaṃ vaṃśamuttamapauruṣam /
vistareṇānupūrvvyā ca yatra jāto 'si pārthiva // Valc_2,12.1 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561189 (0.0):
tasya vaṃśaṃ pravakṣyāmi yatra jāto 'si pārthiva // Valc_2,11.1 // / vyāsa uvāca:
vyāsa uvāca: / puroḥ putro mahāvīryyo rājāsījjanamejayaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353142 (0.029):
puraṃjayān mahārāja putro 'bhūjjanamejayaḥ | *HV_23.17*352 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4343725 (0.047):
tasyāsīd viśrutavataḥ putro rājā bṛhadbalaḥ | *HV_10.77*230:8 |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19638039 (0.049):
01,089.051a dhṛtarāṣṭro 'tha rājāsīt tasya putro 'tha kuṇḍikaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750249 (0.054):
kṛśāśvātsomadattastutato 'bhūjjanamejayaḥ / / tatputraśca sumantiśca ete vaiśālakā nṛpāḥ // GarP_1,138.14 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561189 (0.055):
tasya vaṃśaṃ pravakṣyāmi yatra jāto 'si pārthiva // Valc_2,11.1 // / vyāsa uvāca: / kṛtvā somo rājasūyaṃ trailokyaṃ dakṣiṇāṃ dadau /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3828245 (0.060):
pūroḥ putro mahātejā $ rājā sa janamejayaḥ & / prācītvataḥ sutastasya % yaḥ prācīmakaroddiśam // MatsP_49.1 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8867760 (0.060):
pūroḥ putro mahātejā rājā sa janamejayaḥ / / prācītvataḥ sutastasya yaḥ prācīmakaroddiśam // MatsP_49.1 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4343217 (0.062):
ekaḥ pañcajano nāma putro rājā babhūva ha // HV_10.63 // / [k: D6 T2 G1 3.5 M3 ins.: :k]
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4872374 (0.064):
purorjanamejayo 'bhūtprācīnnantastu tatsutaḥ /AP_277.001ab/
pracinvāṃstu sutastasya yaḥ prācīmajayaddiśam // Valc_2,12.2 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13009082 (0.052):
BhP_09.20.002/1 janamejayo hyabhūt pūroḥ pracinvāṃstatsutastataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2753924 (0.052):
janamejayo hyabhūt pūroḥ pracinvāṃstatsutastataḥ /
pracinvataḥ pravīro 'bhut manasyustasya cātmajaḥ / / rājā cābhayado nāma manasyorabhavat sutaḥ // Valc_2,12.3 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26741960 (0.0):
puroḥ putraḥ suvīro 'bhūn $ manasyus tasya cātmajaḥ & / rājā cābhayado nāma % manasyor abhavat sutaḥ // BrP_13.3 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4352894 (0.027):
pūroḥ pravīraḥ putro 'bhūn manasyus tasya cātmajaḥ / / rājā cābhayado nāma manasyor abhavat sutaḥ // HV_23.4 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013294 (0.027):
puroḥ putraḥ suvīro 'bhūn manasyus tasya cātmajaḥ / / rājā cābhayado nāma manasyor abhavat sutaḥ // BrP_13.3 //
tathaivābhayadasyāsīt sudhanvā nāma pārthivaḥ / / sudhanvano vahugavaḥ sampātistasya cātmajaḥ // Valc_2,12.4 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26741967 (0.0):
rājā cābhayado nāma % manasyor abhavat sutaḥ // BrP_13.3 // / tathaivābhayadasyāsīt $ sudhanvā nāma pārthivaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013298 (0.0):
rājā cābhayado nāma manasyor abhavat sutaḥ // BrP_13.3 // / tathaivābhayadasyāsīt sudhanvā nāma pārthivaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4352903 (0.025):
rājā cābhayado nāma manasyor abhavat sutaḥ // HV_23.4 // / tathaivābhayadasyāsīt sudhanvā ca mahīpatiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26739052 (0.048):
ahīnagos tu dāyādaḥ $ sudhanvā nāma pārthivaḥ & / sudhanvanaḥ sutaś cāpi % tato jajñe śalo nṛpaḥ // BrP_8.91 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11010384 (0.048):
ahīnagos tu dāyādaḥ sudhanvā nāma pārthivaḥ / / sudhanvanaḥ sutaś cāpi tato jajñe śalo nṛpaḥ // BrP_8.91 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4870783 (0.058):
nabhasaḥ puṇḍarīko 'bhūt sudhanvā ca tato 'bhavat //AP_272.037cd/ / sudhanvano devānīko hy ahīnāśvaś ca tatsutaḥ /AP_272.038ab/
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562416 (0.062):
pūrṇabhadraprasādena haryyakṣosya suto 'bhavat // Valc_2,12.37 // / tato vaibhāṇḍakistasya vāraṇaṃ śatruvāraṇam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16966746 (0.064):
sudhanvanaḥ subāhuś ca BrP_13.4c / sudhanvā nāma pārthivaḥ BrP_8.91b
sampātestu rahampātī raudrāśvastasya vai sutaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4352904 (0.026):
sudhanvanaḥ subāhus tu raudrāśvas tasya cātmajaḥ // HV_23.5 // / [k: Ñ2.3 V1.2 B2.3 D5 (Ds2 D6 after the second occurrence of 5c
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26553372 (0.040):
BhP_05.15.003/1 athāsuryāṃ tat-tanayo devadyumnas tato dhenumatyāṃ sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2697281 (0.040):
athāsuryāṃ tat tanayo devadyumnas tato dhenumatyāṃ sutaḥ parameṣṭhī tasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2751486 (0.040):
śrutāyorvasumān putraḥ satyāyośca śrutañjayaḥ / / rayasya suta ekaśca jayasya tanayo 'mitaḥ // BhP_09.15.002 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 527872 (0.040):
vijayasya kṛtiḥ putras $ tasya haryaśvataḥ sutaḥ / HV_App.I,7.5 / / haryaśvatasuto rājā $ sahadevaḥ pratāpavān // HV_App.I,7.6 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22013437 (0.040):
vijayasya kṛtiḥ putras tasya haryaśvataḥ sutaḥ / HV_App.I,7.5 / / haryaśvatasuto rājā sahadevaḥ pratāpavān // HV_App.I,7.6 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2754951 (0.041):
dhṛṣṭadyumnāddhṛṣṭaketurbhārmyāḥ pāñcālakā ime / / yo 'jamīḍhasuto hyanya ṛkṣaḥ saṃvaraṇastataḥ // BhP_09.22.003 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565720 (0.042):
kalupālāt kuvindāyāṃ śauṇḍikonāma jāyate // Valc_2,19.24 // / raṅgājīvastu śauṇḍikyāṃ suto varddhakisambhavaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4615288 (0.043):
andhrāttu yuvanāśvastu śāvastastasya cātmajaḥ // BndP_2,63.27 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561598 (0.044):
durdamasya suto rājā kaṇako nāma viśrutaḥ // Valc_2,11.30 // / kaṇakāt kṛtavīryyastu kṛtāgniḥ karavīrakaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6751269 (0.045):
karambhiḥ śakuneḥ putrastasya vai devavānsmṛtaḥ / / devakṣattro devanato devakṣattrānmadhuḥ smṛtaḥ // GarP_1,139.35 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16355487 (0.045):
bṛhadaśvo mahīpatiḥ HV_9.46d / bṛhaddarbhasuto yas tu *HV_23.40*358:1a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13819641 (0.045):
bṛhadaśvo mahīpatiḥ HV_9.46d / bṛhaddarbhasuto yas tu HV_23.40*358:1a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13759419 (0.046):
kunter dhṛṣṭaḥ suto jajñe HV_26.20c / kuntyasya śrutadevāyām HV_24.20a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15321371 (0.047):
viśvakasyārdrako dhīmān % yuvanāśvastu tatsutaḥ // LiP_1,65.33 // / śābastiś ca mahātejā $ vaṃśakastu tato 'bhavat &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7215141 (0.047):
viśvakasyārdrako dhīmān yuvanāśvastu tatsutaḥ // LiP_1,65.33 // / śābastiś ca mahātejā vaṃśakastu tato 'bhavat /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13752263 (0.047):
ṛtaparṇasutas tv āsīd HV_10.70a / ṛtaparṇo mahāyaśāḥ HV_10.69b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4444539 (0.047):
parāvṛtya sthitas tūrṇaṃ sabalaḥ sasutas tadā | *HV_112.49*1401:6 | / [k: T1.2 G1.3 M4 cont.: :k]
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3828279 (0.047):
dhundhorbahuvidhaḥ putraḥ % sampātistasya cātmajaḥ // MatsP_49.3 // / sampātestu raṃhavarcā $ bhadrāśvastasya cātmajaḥ &
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561506 (0.047):
duhyuṃ cānuṃ puruñcaiva śarmmiṣṭhā vārṣaparvvaṇī // Valc_2,11.23 // / yaduḥ puruścābhavatāṃ teṣāṃ vaṃśavivarddhanau /
raudrāśvasya ghṛtācyāṃ vai daśāpsarasi sūnavaḥ // Valc_2,12.5 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15318917 (0.013):
atreḥ patnyo daśaivāsan % suṃdaryaś ca pativratāḥ // LiP_1,63.68 // / bhadrāśvasya ghṛtācyāṃ vai $ daśāpsarasi sūnavaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7212688 (0.013):
atreḥ patnyo daśaivāsan suṃdaryaś ca pativratāḥ // LiP_1,63.68 // / bhadrāśvasya ghṛtācyāṃ vai daśāpsarasi sūnavaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4352946 (0.033):
daśāpsarasi sūnavaḥ | *HV_23.6a*349:1 |* / ṛceyuś prathamas teṣāṃ | *HV_23.6a*349:2 |*
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570516 (0.042):
badrāśvasya ghṛtācyāṃ vai daśāpsarasi sūnavaḥ // BndP_2,8.74 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13840357 (0.058):
raudrāśvatanayasya vai HV_23.42b / raudrāśvas tasya cātmajaḥ HV_23.5d / raudrāśvasya daśārṇeyuḥ HV_23.6a
ṛceyuḥ prathamasteṣāṃ kṛkaneyu rdvitīyakaḥ / / kakṣeyuḥ sthaṇḍileyuśca sannateyurmahāmatiḥ // Valc_2,12.6 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2753955 (0.029):
ṛteyustasya kakṣeyuḥ sthaṇḍileyuḥ kṛteyukaḥ / / jaleyuḥ sannateyuśca dharmasatyavrateyavaḥ // BhP_09.20.004 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4872411 (0.033):
tasya putro 'tha bhadrāśoa bhadrāśvasya daśātmajāḥ /AP_277.003ab/ / ṛceyuś ca kṛṣeyuś ca sannateyus tathātmajaḥ //AP_277.003cd/ / ghṛteyuś ca citeyuś ca sthaṇḍileyuś ca sattamaḥ /AP_277.004ab/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6751841 (0.036):
vatsajātiśca sañjāteḥ raudrāśvaśca tadātmajaḥ // GarP_1,140.2 // / ṛteyuḥ sthaṇḍileyuśca kakṣeyuśca kṛteyukaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3828296 (0.043):
auceyuśca hṛṣeyuśca $ kakṣeyuśca saneyukaḥ & / dhṛteyuśca vineyuśca % sthaleyuścaiva sattamaḥ // MatsP_49.5 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8867812 (0.043):
auceyuśca hṛṣeyuśca kakṣeyuśca saneyukaḥ / / dhṛteyuśca vineyuśca sthaleyuścaiva sattamaḥ // MatsP_49.5 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26741980 (0.048):
raudrāśvasya daśārṇeyuḥ $ kṛkaṇeyus tathaiva ca & / kakṣeyusthaṇḍileyuś ca % sannateyus tathaiva ca // BrP_13.5 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013311 (0.048):
raudrāśvasya daśārṇeyuḥ kṛkaṇeyus tathaiva ca / / kakṣeyusthaṇḍileyuś ca sannateyus tathaiva ca // BrP_13.5 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5143628 (0.051):
tasyāpi saṃyātiḥ saṃyāter ahaṃyātiḥ tato raudrāśvaḥ | / ṛteyuḥ kakṣeyuḥ sthaṇḍileyur dhṛteyur jaleyuḥ sthaleyur dharmeyuḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13009114 (0.052):
BhP_09.20.004/1 ṛteyustasya kakṣeyuḥ sthaṇḍileyuḥ kṛteyukaḥ / BhP_09.20.004/2 jaleyuḥ sannateyuśca dharmasatyavrateyavaḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4352946 (0.059):
daśāpsarasi sūnavaḥ | *HV_23.6a*349:1 |* / ṛceyuś prathamas teṣāṃ | *HV_23.6a*349:2 |*
daśārṇeyurjaleyuśca sthaleyuśca mahābalaḥ / / balanityo baleyuśca rodrāśvasūnavo daśa // Valc_2,12.7 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4352956 (0.039):
kakṣeyuḥ sthaṇḍileyuś ca saṃnateyus tathaiva ca // HV_23.6 // / ṛceyuś ca jaleyuś ca sthaleyuś ca mahābalaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26741984 (0.040):
kakṣeyusthaṇḍileyuś ca % sannateyus tathaiva ca // BrP_13.5 // / ṛceyuś ca jaleyuś ca $ sthaleyuś ca mahābalaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013315 (0.040):
kakṣeyusthaṇḍileyuś ca sannateyus tathaiva ca // BrP_13.5 // / ṛceyuś ca jaleyuś ca sthaleyuś ca mahābalaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 674304 (0.048):
siṃhanādaṃ vimucyātha $ narasiṃho mahābalaḥ / HV_App.I,42A.233 / / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 695837 (0.048):
roṣitaḥ śaravarṣeṇa $ dhanadena mahābalaḥ / HV_App.I,42B.2035 / / [k: T1.2 G1.3 4 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699302 (0.048):
āgneyam atha śatrughnaṃ $ cikṣependro mahābalaḥ / HV_App.I,42B.2400 / / [k: K1 Ñ2 V1.3 B Ds D4.6 G3 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702659 (0.048):
kacchapaś cāpahantā ca $ takṣakaś ca mahābalaḥ // HV_App.I,42B.2711 // / [k: T1.2 G1.3.5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22159855 (0.048):
siṃhanādaṃ vimucyātha narasiṃho mahābalaḥ / HV_App.I,42A.233 / / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22181387 (0.048):
roṣitaḥ śaravarṣeṇa dhanadena mahābalaḥ / HV_App.I,42B.2035 / / [k: T1.2 G1.3 4 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22184853 (0.048):
āgneyam atha śatrughnaṃ cikṣependro mahābalaḥ / HV_App.I,42B.2400 / / [k: K1 Ñ2 V1.3 B Ds D4.6 G3 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22188209 (0.048):
kacchapaś cāpahantā ca takṣakaś ca mahābalaḥ // HV_App.I,42B.2711 // / [k: T1.2 G1.3.5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16431512 (0.048):
viṣāṇābhyāṃ mahābalaḥ HV_App.I,43.143b / viṣāṇāvalgitagatir HV_64.5c
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20945979 (0.050):
nanu pakṣadvayepi trirūpo hetuḥ prakaraṇasama iti samabalo bhavati/ sa ca / na yuktaḥ/ śabdo 'nityaḥ guṇatvāt, śabdo nityaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20777549 (0.053):
13,137.003c asya lokasya sarvasya māhiṣmatyāṃ mahābalaḥ / 13,137.004a sa tu ratnākaravatīṃ sadvīpāṃ sāgarāmbarām
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10173736 (0.056):
jaghānāṣṭapadenaiva rikmiṇaṃ sa mahābalaḥ // ViP_5,28.23 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10170756 (0.058):
cakarṣa dehaṃ kaṃsasya raṅgamadhye mahābalaḥ // ViP_5,20.88 // / gauravemātipatatā parighātena kṛṣyatā /
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28015478 (0.060):
iha jambudvīpasmi abhūṣi rājā dṛḍhabalo nāma mahābalaśca / / upārdhu rājyasya tadeku bhuñjate dvitīya cādhasya abhūṣi rājā // SRS_5.16
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19250765 (0.062):
kṣetrapālo mahānandī $ śūlahasto mahābalaḥ & / bhīmarāvā surāvā ca % saṃstārī savarākṣikā // KubjT_21.70 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17487617 (0.062):
kṣetrapālo mahānandī śūlahasto mahābalaḥ / / bhīmarāvā surāvā ca saṃstārī savarākṣikā // KubjT_21.70 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815748 (0.062):
tamālo nīlatālaḥ syāt kālaskandhas tamālakaḥ / / nīladhvajaś ca tāpiñchaḥ kālatālo mahābalaḥ // Rajni_9.95
kakṣeyostanayāstvāsan traya eva mahāvalāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742093 (0.0):
svastyātreyā iti khyātāḥ $ kiṃca tridhanavarjitāḥ & / kakṣeyos tanayās tv āsaṃs % traya eva mahārathāḥ // BrP_13.14 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013424 (0.0):
svastyātreyā iti khyātāḥ kiṃca tridhanavarjitāḥ / / kakṣeyos tanayās tv āsaṃs traya eva mahārathāḥ // BrP_13.14 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353100 (0.038):
svastyātreyā iti khyātāḥ kiṃ tv atridhanavarjitāḥ // HV_23.14 // / kakṣeyutanayās tv āsaṃs traya eva mahārathāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353815 (0.064):
matinārasutāś cāsaṃs trayaḥ paramadhārmikāḥ // HV_23.43 // / taṃsurogho 'pratirathaḥ subāhuś caiva dhārmikaḥ /
sabhānaraścākṣuṣaśca paramanthustathaiva ca // Valc_2,12.8 // / sabhānarasya puttrastu vidvān kālānalo nṛpaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353114 (5.960):
sabhānarasya putras tu vidvān kālānalo nṛpaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742106 (0.006):
sabhānarasya putras tu % vidvān kālānalo nṛpaḥ // BrP_13.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013437 (0.006):
sabhānarasya putras tu vidvān kālānalo nṛpaḥ // BrP_13.15 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4631081 (0.021):
sabhānarasya putrastu vidvānkālānalo nṛpaḥ // BndP_2,74.13 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13846018 (0.031):
vidvān kambalabarhiṣaḥ HV_28.7b / vidvān kālānalo nṛpaḥ HV_23.16b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16931687 (0.048):
vidvān kambalabarhiṣaḥ BrP_16.7b / vidvān kālānalo nṛpaḥ BrP_13.15d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16426023 (0.058):
vidvān kālānalo nṛpaḥ HV_23.16b / vidvān gandharvavedavit HV_App.I,14.13b
kālānalasya dharmmajñaḥ sṛñjayo nāma vai sutaḥ // Valc_2,12.9 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353122 (0.023):
sabhānarasya putras tu vidvān kālānalo nṛpaḥ / / kālānalasya dharmajñaḥ sṛñjayo nāma vai sutaḥ // HV_23.16 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742114 (0.031):
sabhānarasya putras tu % vidvān kālānalo nṛpaḥ // BrP_13.15 // / kālānalasya dharmajñaḥ $ sṛñjayo nāma vai sutaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013445 (0.031):
sabhānarasya putras tu vidvān kālānalo nṛpaḥ // BrP_13.15 // / kālānalasya dharmajñaḥ sṛñjayo nāma vai sutaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13868540 (0.048):
sṛñjayasyābhavat putro HV_23.17a / sṛñjayo nāma vai sutaḥ HV_23.16d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16487424 (0.052):
sṛñjayo nāma viśrutaḥ HV_App.I,7.3b / sṛñjayo nāma vai sutaḥ HV_23.16d
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4631081 (0.058):
sabhānarasya putrastu vidvānkālānalo nṛpaḥ // BndP_2,74.13 // / kālānalasya dharmātmā sṛṃjayo nāma viśrutaḥ /
sṛñjayasyābhavat putro vīro rājā purañjayaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353126 (0.021):
kālānalasya dharmajñaḥ sṛñjayo nāma vai sutaḥ // HV_23.16 // / sṛñjayasyābhavat putro vīro rājā puraṃjayaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742119 (0.021):
kālānalasya dharmajñaḥ $ sṛñjayo nāma vai sutaḥ & / sṛñjayasyābhavat putro % vīro rājā puraṃjayaḥ // BrP_13.16 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013450 (0.021):
kālānalasya dharmajñaḥ sṛñjayo nāma vai sutaḥ / / sṛñjayasyābhavat putro vīro rājā puraṃjayaḥ // BrP_13.16 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7062208 (0.059):
nabhasaḥ puṇḍarīkākhyaḥ kṣemadhanvā ca tatsutaḥ / / tasya putro 'bhavad vīro devānīkaḥ pratāpavān // KūrmP_1,20.58 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3826804 (0.060):
saṃjayasyābhavatputro $ vīro nāma puraṃjayaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8866318 (0.060):
saṃjayasyābhavatputro vīro nāma puraṃjayaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13868539 (0.060):
sṛñjayasyābhavat putro HV_23.17a / sṛñjayo nāma vai sutaḥ HV_23.16d
purañjayātmajaḥ śrīmān rājābhūjjanamejayaḥ // Valc_2,12.10 //
mahāśālastu rājarṣirjanamejayadehajaḥ /
deveṣu sa parijñātaḥ pratiṣṭhitayaśā bhuvi // Valc_2,12.11 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742139 (1.192):
janamejayasya rājarṣer % mahāśālo 'bhavat sutaḥ // BrP_13.17 // / deveṣu sa parijñātaḥ $ pratiṣṭhitayaśā bhuvi &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013470 (1.192):
janamejayasya rājarṣer mahāśālo 'bhavat sutaḥ // BrP_13.17 // / deveṣu sa parijñātaḥ pratiṣṭhitayaśā bhuvi /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353153 (0.036):
janamejayasya rājarṣer mahāsālo 'bhavat sutaḥ / / deveṣu sa parijñātaḥ pratiṣṭhitayaśās tathā // HV_23.18 //
mahāmanā nāma suto mahāśālasya dhārmmikaḥ / / jajñe vīraḥ śūragaṇaiḥ pūjitaḥ sa mahāmanāḥ // Valc_2,12.12 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742148 (0.048):
deveṣu sa parijñātaḥ $ pratiṣṭhitayaśā bhuvi & / mahāmanā nāma suto % mahāśālasya viśrutaḥ // BrP_13.18 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013479 (0.048):
deveṣu sa parijñātaḥ pratiṣṭhitayaśā bhuvi / / mahāmanā nāma suto mahāśālasya viśrutaḥ // BrP_13.18 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 540013 (0.050):
tasyaivaṃ supravṛttasya $ putrakāmasya bhāryayā / HV_App.I,18.86 / / madhumatyāṃ suto jajñe $ yadur nāma mahāyaśāḥ // HV_App.I,18.87 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22025571 (0.050):
tasyaivaṃ supravṛttasya putrakāmasya bhāryayā / HV_App.I,18.86 / / madhumatyāṃ suto jajñe yadur nāma mahāyaśāḥ // HV_App.I,18.87 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353168 (0.054):
jajñe vīraḥ suragaṇaiḥ pūjitaḥ sa mahāmanāḥ // HV_23.19 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16332599 (0.062):
pūjitaḥ sa nikumbhena HV_App.I,29B.133a / pūjitaḥ sa mahāmanāḥ HV_23.19d
mahāmanāstu putrau dvau janayāmāsa sattamaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3826844 (0.034):
saptadvīpeśvaro jajñe % cakravartī mahāmanāḥ // MatsP_48.14 // / mahāmanāstu dvau putrau $ janayāmāsa viśrutau &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8866358 (0.034):
saptadvīpeśvaro jajñe cakravartī mahāmanāḥ // MatsP_48.14 // / mahāmanāstu dvau putrau janayāmāsa viśrutau /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4631118 (0.034):
saptadvīpeśvaro rājā cakravarttī mahāyaśāḥ / / mahāmanāstu dvau putrau janayāmāsa viśrutau // BndP_2,74.16 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13826775 (0.052):
mahāmanā nāma suto HV_23.19a / mahāmanās tu putrau dvau HV_23.20a
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4558836 (0.053):
pracetāḥ ścyavanaḥ krodhāddagdhavānpuruṣādakān // BndP_2,1.92 // / janayāmāsa putrau dvau sukanyāyāṃ sabhārgavaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16900481 (0.054):
mahāmanās tu putrau dvau BrP_13.19c / mahāmahiṣam ārūḍhaṃ BrP_215.48c
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27580678 (0.054):
devyāṃ sa cājanayadindrahutāṇsanau dvau putrau yamau kuśalavau balinau
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742155 (0.055):
jajñe vīraḥ suragaṇaiḥ $ pūjitaḥ sumahāmanāḥ & / mahāmanās tu putrau dvau % janayām āsa bho dvijāḥ // BrP_13.19 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013486 (0.055):
jajñe vīraḥ suragaṇaiḥ pūjitaḥ sumahāmanāḥ / / mahāmanās tu putrau dvau janayām āsa bho dvijāḥ // BrP_13.19 //
uśīnarañca dharmmajñaṃ titikṣuñca mahābalam // Valc_2,12.13 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19743394 (0.034):
02,027.002a ayodhyāyāṃ tu dharmajñaṃ dīrghaprajñaṃ mahābalam
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353185 (0.063):
uśīnaraṃ ca dharmajñaṃ titikṣuṃ ca mahābalam // HV_23.20 // / uśīnarasya patnyas tu pañca rājarṣivaṃśajāḥ /
uśīnarasya patnyastu pañcarājarṣivaṃśajāḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3826857 (0.036):
uśīnaraṃ ca dharmajñaṃ % titikṣuṃ caiva tāv ubhau // MatsP_48.15 // / uśīnarasya patnyastu $ pañca rājarṣisambhavāḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8866371 (0.036):
uśīnaraṃ ca dharmajñaṃ titikṣuṃ caiva tāv ubhau // MatsP_48.15 // / uśīnarasya patnyastu pañca rājarṣisambhavāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13805021 (0.042):
pañca rājarṣivaṃśajāḥ HV_23.21b / pañca rājarṣisattamāḥ HV_22.43b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16864581 (0.042):
pañca rājarṣivaṃśajāḥ BrP_13.20d / pañca rājarṣisattamāḥ BrP_12.49b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353187 (0.048):
uśīnaraṃ ca dharmajñaṃ titikṣuṃ ca mahābalam // HV_23.20 // / uśīnarasya patnyas tu pañca rājarṣivaṃśajāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742169 (0.055):
uśīnaraṃ ca dharmajñaṃ $ titikṣuṃ ca mahābalam & / uśīnarasya patnyas tu % pañca rājarṣivaṃśajāḥ // BrP_13.20 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013500 (0.055):
uśīnaraṃ ca dharmajñaṃ titikṣuṃ ca mahābalam / / uśīnarasya patnyas tu pañca rājarṣivaṃśajāḥ // BrP_13.20 //
mṛgā kṛmirnavā darvvā pañcamī ca dṛṣadvatī // Valc_2,12.14 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353199 (0.049):
nṛgā kṛmī navā darvā pañcamī ca dṛṣadvatī // HV_23.21 // / uśīnarasya putrās tu pañca tāsu kulodvahāḥ /
uśīnarasya putrāstu pañca tāsu kulodvahāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353205 (0.0):
nṛgā kṛmī navā darvā pañcamī ca dṛṣadvatī // HV_23.21 // / uśīnarasya putrās tu pañca tāsu kulodvahāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742189 (5.960):
nṛgā kṛmir navā darvā $ pañcamī ca dṛṣadvatī & / uśīnarasya putrās tu % pañca tāsu kulodvahāḥ // BrP_13.21 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013520 (5.960):
nṛgā kṛmir navā darvā pañcamī ca dṛṣadvatī / / uśīnarasya putrās tu pañca tāsu kulodvahāḥ // BrP_13.21 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4631144 (0.035):
uśīnarasya putryastu pañca tāsu kulodvahāḥ // BndP_2,74.18 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3826877 (0.045):
uśīnarasya putrāstu $ tāsu jātāḥ kulodvahāḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8866391 (0.045):
uśīnarasya putrāstu tāsu jātāḥ kulodvahāḥ /
tapasā caiva mahatā jātā vṛddhasya cātmajāḥ // Valc_2,12.15 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353209 (0.0):
uśīnarasya putrās tu pañca tāsu kulodvahāḥ / / tapasā caiva mahatā jātā vṛddhasya cātmajāḥ // HV_23.22 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3826878 (0.016):
uśīnarasya putrāstu $ tāsu jātāḥ kulodvahāḥ & / tapasā te tu mahatā % jātā vṛddhasya dhārmikāḥ // MatsP_48.17 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8866392 (0.016):
uśīnarasya putrāstu tāsu jātāḥ kulodvahāḥ / / tapasā te tu mahatā jātā vṛddhasya dhārmikāḥ // MatsP_48.17 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742193 (0.021):
uśīnarasya putrās tu % pañca tāsu kulodvahāḥ // BrP_13.21 // / tapasā caiva mahatā $ jātā vṛddhasya cātmajāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013524 (0.021):
uśīnarasya putrās tu pañca tāsu kulodvahāḥ // BrP_13.21 // / tapasā caiva mahatā jātā vṛddhasya cātmajāḥ /
nṛgāyāntu nṛgaḥ putraḥ kṛmyāṃ kṛmirajāyata /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353219 (0.0):
nṛgāyās tu nṛgaḥ putraḥ kṛmyāḥ kṛmir ajāyata /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742201 (0.004):
tapasā caiva mahatā $ jātā vṛddhasya cātmajāḥ & / nṛgāyās tu nṛgaḥ putraḥ % kṛmyāṃ kṛmir ajāyata // BrP_13.22 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013532 (0.004):
tapasā caiva mahatā jātā vṛddhasya cātmajāḥ / / nṛgāyās tu nṛgaḥ putraḥ kṛmyāṃ kṛmir ajāyata // BrP_13.22 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561982 (0.053):
sudhanvano vahugavaḥ sampātistasya cātmajaḥ // Valc_2,12.4 // / sampātestu rahampātī raudrāśvastasya vai sutaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562416 (0.062):
pūrṇabhadraprasādena haryyakṣosya suto 'bhavat // Valc_2,12.37 // / tato vaibhāṇḍakistasya vāraṇaṃ śatruvāraṇam /
navāyāstu navaḥ putro darvvāyāḥ suvrato 'bhavat // Valc_2,12.16 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353221 (5.960):
nṛgāyās tu nṛgaḥ putraḥ kṛmyāḥ kṛmir ajāyata / / navāyās tu navaḥ putro darvāyāḥ suvrato 'bhavat // HV_23.23 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742205 (0.022):
nṛgāyās tu nṛgaḥ putraḥ % kṛmyāṃ kṛmir ajāyata // BrP_13.22 // / navāyās tu navaḥ putro $ darvāyāḥ suvrato 'bhavat &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013536 (0.022):
nṛgāyās tu nṛgaḥ putraḥ kṛmyāṃ kṛmir ajāyata // BrP_13.22 // / navāyās tu navaḥ putro darvāyāḥ suvrato 'bhavat /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3826887 (0.046):
bhṛśāyāstu nṛgaḥ putro $ navāyā nava eva ca &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8866401 (0.046):
bhṛśāyāstu nṛgaḥ putro navāyā nava eva ca /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4631161 (0.050):
nṛgāyāstu nṛgaḥ putro navāyā nava eva tu // BndP_2,74.19 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8866411 (0.055):
kṛśāyāstu kṛśo jajñe darśāyāḥ suvrato 'bhavat / / dṛṣadvatyāḥ sutaścāpi śibir auśīnaro nṛpaḥ // MatsP_48.18 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13789265 (0.064):
darbhaprāyasthalībhūtaḥ HV_57.5c / darvāyāḥ suvrato 'bhavat HV_23.23d
dṛṣadvatyāstu saṃjajñe śivirauśīnaro nṛpaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742213 (0.030):
navāyās tu navaḥ putro $ darvāyāḥ suvrato 'bhavat & / dṛṣadvatyās tu saṃjajñe % śibir auśīnaro nṛpaḥ // BrP_13.23 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013544 (0.030):
navāyās tu navaḥ putro darvāyāḥ suvrato 'bhavat / / dṛṣadvatyās tu saṃjajñe śibir auśīnaro nṛpaḥ // BrP_13.23 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353229 (0.032):
navāyās tu navaḥ putro darvāyāḥ suvrato 'bhavat // HV_23.23 // / dṛṣadvatyās tu saṃjajñe śibir auśīnaro nṛpa /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8866413 (0.051):
kṛśāyāstu kṛśo jajñe darśāyāḥ suvrato 'bhavat / / dṛṣadvatyāḥ sutaścāpi śibir auśīnaro nṛpaḥ // MatsP_48.18 //
śivestu śivayaḥ khyātāḥ yaudheyāstu mṛgasya ha // Valc_2,12.17 //
navasya navarāṣṭrantu kṛmestu kṛmilā purī /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353248 (0.009):
navasya navarāṣṭraṃ tu kṛmes tu kṛmilā purī / / suvratasya tathāmbaṣṭhā titikṣos tu prajāḥ śṛṇu // HV_23.25 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742231 (0.026):
navasya navarāṣṭraṃ tu % kṛmes tu kṛmilā purī // BrP_13.24 // / suvratasya tathāmbaṣṭhāḥ $ śibiputrān nibodhata &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013562 (0.026):
navasya navarāṣṭraṃ tu kṛmes tu kṛmilā purī // BrP_13.24 // / suvratasya tathāmbaṣṭhāḥ śibiputrān nibodhata /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13760824 (0.030):
kṛmilāśvaś ca pañcamaḥ HV_23.97b / kṛmes tu kṛmilā purī HV_23.25b
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4631189 (0.044):
navasya navarāṣṭraṃ tu kṛmestu kṛmilā purī // BndP_2,74.21 // / suvratasya tathāṃbaṣṭā śibiputrānnibodhata /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16788766 (0.055):
kṛmes tu kṛmilā purī BrP_13.24d / kṛmyāṃ kṛmir ajāyata BrP_13.22d
suvratasya tathāmbaṣṭhāḥ śiviputrān nibodhata // Valc_2,12.18 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742231 (0.045):
navasya navarāṣṭraṃ tu % kṛmes tu kṛmilā purī // BrP_13.24 // / suvratasya tathāmbaṣṭhāḥ $ śibiputrān nibodhata &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013563 (0.045):
navasya navarāṣṭraṃ tu kṛmes tu kṛmilā purī // BrP_13.24 // / suvratasya tathāmbaṣṭhāḥ śibiputrān nibodhata /
śivestu śivayaḥ putrāścatvāro lokaviśrutāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742243 (0.022):
śibes tu śibayaḥ putrāś % catvāro lokaviśrutāḥ // BrP_13.25 // / vṛṣadarbhaḥ suvīraś ca $ kekayo madrakas tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013574 (0.022):
śibes tu śibayaḥ putrāś catvāro lokaviśrutāḥ // BrP_13.25 // / vṛṣadarbhaḥ suvīraś ca kekayo madrakas tathā /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3826911 (0.024):
śibestu śibayaḥ putrāś $ catvāro lokaviśrutāḥ & / pṛthudarbhaḥ suvīraśca % kekayo bhadrakastathā // MatsP_48.19 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8866425 (0.024):
śibestu śibayaḥ putrāś catvāro lokaviśrutāḥ / / pṛthudarbhaḥ suvīraśca kekayo bhadrakastathā // MatsP_48.19 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3828915 (0.030):
atha senajitaḥ putrāś $ catvāro lokaviśrutāḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8868431 (0.030):
atha senajitaḥ putrāś catvāro lokaviśrutāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4622718 (0.057):
kanakasya tu dāyādāścatvāro lokaviśrutāḥ / / kṛtavīryaḥ kṛtāgniśca kṛtavarmā tathaiva ca // BndP_2,69.8 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353272 (0.061):
śibeś ca putrāś catvāro vīrā vai lokaviśrutāḥ | *HV_23.25c*353:2 |
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4631200 (0.064):
śibestu śibayaḥ putrāścatvāro lokasaṃmatāḥ // BndP_2,74.22 // / vṛṣadarbhaḥ suvīrastu kekayo madrakastathā /
vṛṣadarbhaḥ suvīraśca kaikeyo madrakastathā // Valc_2,12.19 // / teṣāṃ janapadāḥ sphītāḥ kaikeyā madrakāstathā /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353285 (0.005):
śibeś ca putrāś catvāro vīrā vai lokaviśrutāḥ | *HV_23.25c*353:2 | / vṛṣadarbhaḥ suvīraś ca kaikeyo madrakas tathā || *HV_23.25c*353:3 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742252 (0.030):
śibes tu śibayaḥ putrāś % catvāro lokaviśrutāḥ // BrP_13.25 // / vṛṣadarbhaḥ suvīraś ca $ kekayo madrakas tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013583 (0.030):
śibes tu śibayaḥ putrāś catvāro lokaviśrutāḥ // BrP_13.25 // / vṛṣadarbhaḥ suvīraś ca kekayo madrakas tathā /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4631211 (0.035):
śibestu śibayaḥ putrāścatvāro lokasaṃmatāḥ // BndP_2,74.22 // / vṛṣadarbhaḥ suvīrastu kekayo madrakastathā /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3826919 (0.062):
pṛthudarbhaḥ suvīraśca % kekayo bhadrakastathā // MatsP_48.19 // / teṣāṃ janapadāḥ sphītāḥ $ kekayā bhadrakāstathā & / sauvīrāścaiva paurāśca % nṛgasya kekayāstathā // MatsP_48.20 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8866433 (0.062):
pṛthudarbhaḥ suvīraśca kekayo bhadrakastathā // MatsP_48.19 // / teṣāṃ janapadāḥ sphītāḥ kekayā bhadrakāstathā / / sauvīrāścaiva paurāśca nṛgasya kekayāstathā // MatsP_48.20 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3826911 (0.064):
śibestu śibayaḥ putrāś $ catvāro lokaviśrutāḥ & / pṛthudarbhaḥ suvīraśca % kekayo bhadrakastathā // MatsP_48.19 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8866425 (0.064):
śibestu śibayaḥ putrāś catvāro lokaviśrutāḥ / / pṛthudarbhaḥ suvīraśca kekayo bhadrakastathā // MatsP_48.19 //
vṛṣadarbhāḥ suvīrāśca titikṣoḥ śṛṇuta prajāḥ // Valc_2,12.20 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4631216 (0.0):
teṣāṃ janapadāḥ sphītāḥ kekayā madrakāstathā // BndP_2,74.23 // / vṛṣadarbhāḥ suvīrāśca titikṣoḥ śṛṇuta prajāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353287 (0.017):
teṣāṃ janapadāḥ sphītāḥ kaikeyā madrakās tathā | *HV_23.25c*353:4 | / vṛṣadarbhāḥ suvīrāś ca | *HV_23.25c*353:5 |*
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742256 (0.024):
teṣāṃ janapadāḥ sphītā % kekayā madrakās tathā // BrP_13.26 // / vṛṣadarbhāḥ suvīrāś ca $ titikṣos tu prajās tv imāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013587 (0.024):
teṣāṃ janapadāḥ sphītā kekayā madrakās tathā // BrP_13.26 // / vṛṣadarbhāḥ suvīrāś ca titikṣos tu prajās tv imāḥ /
taitikṣavo bhavadrājā pūrvasyāṃ diśi pārthivāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353295 (0.057):
titikṣur abhavad rājā pūrvasyāṃ diśi bhārata / / uṣadratho mahābāhus tasya phenaḥ suto 'bhavat // HV_23.26 //
uṣadratho mahāsatvaḥ pheṇastasya suto 'bhavat // Valc_2,12.21 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562416 (0.024):
pūrṇabhadraprasādena haryyakṣosya suto 'bhavat // Valc_2,12.37 // / tato vaibhāṇḍakistasya vāraṇaṃ śatruvāraṇam /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565720 (0.051):
kalupālāt kuvindāyāṃ śauṇḍikonāma jāyate // Valc_2,19.24 // / raṅgājīvastu śauṇḍikyāṃ suto varddhakisambhavaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 541384 (0.052):
vasos tu kuntiviṣaye $ vasudevaḥ suto 'bhavat / HV_App.I,18.238 / / [k: G2.3.5 M4 G(ed.) ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22026942 (0.052):
vasos tu kuntiviṣaye vasudevaḥ suto 'bhavat / HV_App.I,18.238 / / [k: G2.3.5 M4 G(ed.) ins. :k]
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7063897 (0.059):
tasya putro mahān svātiruśadgustatsuto 'bhavat // KūrmP_1,23.1 // / uśadgorabhavat putro nāmnā citraratho balī /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4617540 (0.064):
hiraṇyanābhaḥ kauśalyo variṣṭhastatsuto 'bhavat / / pauṣyañjeśca sa vai śiṣyaḥ smṛtaḥ prācyeṣu sāmasu // BndP_2,63.207 //
pheṇātta sutapā jajñe sutaḥ sutapaso valiḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353308 (0.046):
phenāt tu sutapā jajñe jajñe sutapasaḥ sutaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4631234 (0.050):
uśadratho mahābāhustasya hemaḥ suto 'bhavat / / hemasya sutapā jajñe sutaḥ sutapaso baliḥ // BndP_2,74.25 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13772433 (0.057):
jajñe saṃnatimān rājā HV_15.34c / jajñe sutapasaḥ sutaḥ HV_23.27b
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6751712 (0.063):
hemo ruṣadrathājjajñe sutapā hemato 'bhavat // GarP_1,139.71 //
jāto mānuṣayaunau sa nṛpatiḥ kāñcaneṣudhiḥ // Valc_2,12.22 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353319 (0.064):
balir mānuṣayonau tu sa rājā kāñcaneṣudhiḥ // HV_23.27 // / mahāyogī sa tu balir babhūva nṛpatiḥ purā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013619 (0.064):
jāto mānuṣayonau tu sa rājā kāñcaneṣudhiḥ / / mahāyogī sa tu balir babhūva nṛpatiḥ purā // BrP_13.29 //
mahāyogī sa tu balirbabhūva nṛpatiḥ purā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742297 (0.0):
jāto mānuṣayonau tu $ sa rājā kāñcaneṣudhiḥ & / mahāyogī sa tu balir % babhūva nṛpatiḥ purā // BrP_13.29 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013627 (0.0):
mahāyogī sa tu balir babhūva nṛpatiḥ purā // BrP_13.29 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353326 (0.0):
mahāyogī sa tu balir babhūva nṛpatiḥ purā /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16375365 (0.064):
mahāyogī sa tu balir HV_23.28a / mahāyogeśvarebhyaś ca HV_App.I,4.146a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13826853 (0.064):
mahāyogī mahāmanāḥ HV_85.5d / mahāyogī sa tu balir HV_23.28a
putrānutpādayāmāsa pañca vaṃśakarān bhuvi // Valc_2,12.23 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353334 (0.035):
mahāyogī sa tu balir babhūva nṛpatiḥ purā / / putrān utpādayām āsa pañca vaṃśakarān bhuvi // HV_23.28 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742297 (0.039):
mahāyogī sa tu balir % babhūva nṛpatiḥ purā // BrP_13.29 // / putrān utpādayām āsa $ pañca vaṃśakarān bhuvi &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013627 (0.039):
mahāyogī sa tu balir babhūva nṛpatiḥ purā // BrP_13.29 // / putrān utpādayām āsa pañca vaṃśakarān bhuvi /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742305 (0.053):
putrān utpādayām āsa $ pañca vaṃśakarān bhuvi & / aṅgaḥ prathamato jajñe % vaṅgaḥ suhmas tathaiva ca // BrP_13.30 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013635 (0.053):
putrān utpādayām āsa pañca vaṃśakarān bhuvi / / aṅgaḥ prathamato jajñe vaṅgaḥ suhmas tathaiva ca // BrP_13.30 //
aṅgaḥ prathamato jajñe vaṅgaḥ suhmastathaiva ca / / puṇḍraḥ kaliṅgaśca tathā bāleyaṃ kṣatramucyate // Valc_2,12.24 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353345 (0.0):
putrān utpādayām āsa pañca vaṃśakarān bhuvi // HV_23.28 // / aṅgaḥ prathamato jajñe vaṅgaḥ suhmas tathaiva ca /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742316 (0.013):
putrān utpādayām āsa $ pañca vaṃśakarān bhuvi & / aṅgaḥ prathamato jajñe % vaṅgaḥ suhmas tathaiva ca // BrP_13.30 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013646 (0.013):
putrān utpādayām āsa pañca vaṃśakarān bhuvi / / aṅgaḥ prathamato jajñe vaṅgaḥ suhmas tathaiva ca // BrP_13.30 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13819121 (0.030):
bāleyaṃ kṣatram ucyate HV_23.29d / bāleyā brāhmaṇāś caiva HV_23.29e
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16886192 (0.032):
bāleyaṃ kṣatram ucyate BrP_13.31b / bāleyā brāhmaṇāś caiva BrP_13.31c
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4632065 (0.041):
tatoṃ'gastu sudeṣṇāyā jyeṣṭhaputro vyajāyata / / vaṅgastasmātkaliṅgastu puṇḍraḥ suhmastathaiva ca // BndP_2,74.87 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19646520 (0.057):
01,098.032a tatrāṅgo nāma rājarṣiḥ sudeṣṇāyām ajāyata / 01,098.032b*1042_01 aṅgo vaṅgaḥ kaliṅgaś ca puṇḍraḥ suhmaś ca te sutāḥ
bāleyā brāhmaṇāścaiva tasya vaṃśakarā bhuvi / / balestu brahmaṇā datto varaḥ prītena dhīmatā // Valc_2,12.25 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353356 (0.0):
puṇḍraḥ kaliṅgaś ca tathā bāleyaṃ kṣatram ucyate / / bāleyā brāhmaṇāś caiva tasya vaṃśakarā bhuvi // HV_23.29 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742325 (0.004):
puṇḍraḥ kaliṅgaś ca tathā $ bāleyaṃ kṣatram ucyate & / bāleyā brāhmaṇāś caiva % tasya vaṃśakarā bhuvi // BrP_13.31 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013655 (0.004):
puṇḍraḥ kaliṅgaś ca tathā bāleyaṃ kṣatram ucyate / / bāleyā brāhmaṇāś caiva tasya vaṃśakarā bhuvi // BrP_13.31 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8866520 (0.008):
bāleyā brāhmaṇāścaiva tasya vaṃśakarāḥ prabho // MatsP_48.25 // / baleśca brahmaṇā datto varaḥ prītena dhīmataḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3827006 (0.022):
baleśca brahmaṇā datto $ varaḥ prītena dhīmataḥ &
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19695673 (0.038):
01,176.009a so 'nveṣamāṇaḥ kaunteyān pāñcālyo janamejaya / 01,176.009b*1808_01 śaṃkareṇa varo dattaḥ prītena ca mahātmanā
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16352014 (0.054):
bales tu putro balavān **HV_App.I,42.368**23:1a / bales tu brahmaṇā datto HV_23.30a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8866511 (0.056):
puṇḍraṃ kaliṅgaṃ ca tathā bāleyaṃ kṣetramucyate / / bāleyā brāhmaṇāścaiva tasya vaṃśakarāḥ prabho // MatsP_48.25 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13818053 (0.060):
baler hastāt tribhiḥ kramaiḥ HV_62.82b / bales tu brahmaṇā datto HV_23.30a
mahāyogitvamāyuśca kalpasya parimāṇataḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742333 (1.192):
mahāyogitvam āyuś ca % kalpasya parimāṇataḥ // BrP_13.32 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013663 (1.192):
mahāyogitvam āyuś ca kalpasya parimāṇataḥ // BrP_13.32 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353362 (1.192):
bales tu brahmaṇā datto varaḥ prītena bhārata / / mahāyogitvam āyuś ca kalpasya parimāṇataḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4631292 (0.021):
mahāyogitvamāyuśca kalpasya parimāṇakam // BndP_2,74.29 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3827012 (0.021):
mahāyogitvamāyuśca % kalpasya parimāṇakam // MatsP_48.26 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8866526 (0.021):
mahāyogitvamāyuśca kalpasya parimāṇakam // MatsP_48.26 //
saṃgrāme cāpyajeyatvaṃ dharmme caiva pradhānatā /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4631292 (0.042):
mahāyogitvamāyuśca kalpasya parimāṇakam // BndP_2,74.29 // / saṃgrāme vāpyajeyatvaṃ dharme caiva prabhāvataḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353374 (0.056):
saṃgrāme cāpy ajeyatvaṃ dharme caiva pradhānatām | *HV_23.30*354:1 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742348 (0.064):
saṃgrāme cāpy ajeyatvaṃ % dharme caiva pradhānatām // BrP_13.33 // / trailokyadarśanaṃ cāpi $ prādhānyaṃ prasave tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013678 (0.064):
saṃgrāme cāpy ajeyatvaṃ dharme caiva pradhānatām // BrP_13.33 // / trailokyadarśanaṃ cāpi prādhānyaṃ prasave tathā /
trailokyadarśanañcāpi prādhānyaṃ prasave tathā // Valc_2,12.26 // / bale cāpratimatvaṃ vai dharmmatattvābhidarśanam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742339 (0.040):
bale cāpratimatvaṃ vai $ dharmatattvārthadarśanam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013669 (0.040):
bale cāpratimatvaṃ vai dharmatattvārthadarśanam /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353377 (0.049):
saṃgrāme cāpy ajeyatvaṃ dharme caiva pradhānatām | *HV_23.30*354:1 | / trailokyadarśanaṃ cāpi prādhānyaṃ prasave tathā | *HV_23.30*354:2 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742351 (0.051):
saṃgrāme cāpy ajeyatvaṃ % dharme caiva pradhānatām // BrP_13.33 // / trailokyadarśanaṃ cāpi $ prādhānyaṃ prasave tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013681 (0.051):
saṃgrāme cāpy ajeyatvaṃ dharme caiva pradhānatām // BrP_13.33 // / trailokyadarśanaṃ cāpi prādhānyaṃ prasave tathā /
caturo niyatān varṇān tvañca sthāpayiteti ha // Valc_2,12.27 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4631315 (0.043):
baleścā pratimatvaṃ ve dharmatattvārthadarśanam / / caturo niyatānvarṇāṃstvaṃ vai sthāpayiteti vai // BndP_2,74.31 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742357 (0.044):
caturo niyatān varṇāṃs % tvaṃ ca sthāpayiteti ca // BrP_13.34 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013687 (0.044):
caturo niyatān varṇāṃs tvaṃ ca sthāpayiteti ca // BrP_13.34 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353393 (0.045):
balasyāpratimatvaṃ vai dharmatattvārthadarśanam | *HV_23.30*354:3 | / caturo niyatān varṇāṃs tvaṃ ca sthāpayiteti ha // HV_23.30 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3827038 (0.050):
jayaṃ cāpratimaṃ yuddhe $ dharme tattvārthadarśanam & / caturo niyatānvarṇān % sa vai sthāpayitā prabhuḥ // MatsP_48.28 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8866552 (0.050):
jayaṃ cāpratimaṃ yuddhe dharme tattvārthadarśanam / / caturo niyatānvarṇān sa vai sthāpayitā prabhuḥ // MatsP_48.28 //
ityukte vibhunā rājā baliḥ śāntiṃ parāṃ yayau /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742365 (0.0):
caturo niyatān varṇāṃs % tvaṃ ca sthāpayiteti ca // BrP_13.34 // / ity ukto vibhunā rājā $ baliḥ śāntiṃ parāṃ yayau &
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353402 (0.0):
caturo niyatān varṇāṃs tvaṃ ca sthāpayiteti ha // HV_23.30 // / ity ukto vibhunā rājā baliḥ śāntiṃ parāṃ yayau /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13817969 (0.020):
balisūnū ruṣānvitaḥ HV_112.66*1418b / balis tān abhiṣicye ha HV_23.31*355:3a / baliḥ śāntiṃ parāṃ yayau HV_23.31b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16351804 (0.045):
baliḥ praviṣṭo 'tha rasātalaṃ mahad **HV_App.I,42B.2958**226:7 / baliḥ śāntiṃ parāṃ yayau HV_23.31b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013695 (0.053):
caturo niyatān varṇāṃs tvaṃ ca sthāpayiteti ca // BrP_13.34 // / ity ukto vibhunā rājā baliḥ śāntiṃ parāṃ yayau /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16885244 (0.059):
baliṃ saṃyamya māyayā BrP_180.29d / baliḥ śāntiṃ parāṃ yayau BrP_13.35b
balistānabhiṣicyeha pañcaputrānakalmaṣān // Valc_2,12.28 /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4632242 (0.0):
balistānabhiṣicyeha pañca putrānakalmaṣān // BndP_2,74.100 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13817968 (0.009):
balis tān abhiṣicye ha HV_23.31*355:3a / baliḥ śāntiṃ parāṃ yayau HV_23.31b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353425 (0.010):
saṃbhūtā dīrghatapasaḥ sudeṣṇāyāṃ mahaujasaḥ | *HV_23.31*355:2 | / balis tān abhiṣicye ha pañca putrān akalmaṣān || *HV_23.31*355:3 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353402 (0.022):
ity ukto vibhunā rājā baliḥ śāntiṃ parāṃ yayau / / [k: Ñ2.3 V B2.3 Dn Ds ins.: :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4357442 (0.040):
śrutadevyāṃ kekayas tu pañca putrān akalmaṣān | *HV_24.20*406:1 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331735 (0.053):
śliṣṭer ādhatta succhāyā pañca putrān akalmaṣān / / [k: K2,D2 ins. after 14cd; K3,D1 after 14: :k]
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16351803 (0.055):
baliḥ praviṣṭo 'tha rasātalaṃ mahad **HV_App.I,42B.2958**226:7 / baliḥ śāntiṃ parāṃ yayau HV_23.31b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16885244 (0.060):
baliṃ saṃyamya māyayā BrP_180.29d / baliḥ śāntiṃ parāṃ yayau BrP_13.35b
kṛtārtho yogayuktātmā yogamāśritya sa prabhuḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353433 (0.018):
balis tān abhiṣicye ha pañca putrān akalmaṣān || *HV_23.31*355:3 | / kṛtārthaḥ so 'pi yogātmā yogam āśritya sa prabhuḥ | *HV_23.31*355:4 |
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4632248 (0.047):
balistānabhiṣicyeha pañca putrānakalmaṣān // BndP_2,74.100 // / kṛtārthaḥ so 'pi yogātmā yogamāśritya ca prabhuḥ /
adhṛṣyaḥ sarvvabhūtānām kālāpekṣī carannṛṣiḥ // Valc_2,12.29 //
kālena mahatā dhīraḥ svañca sthānamupāgamat /
teṣāṃ janapadāḥ pañca aṅgā vaṅgā sasuhmakā // Valc_2,12.30 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742380 (0.016):
kālena mahatā viprāḥ % svaṃ ca sthānam upāgamat // BrP_13.35 // / teṣāṃ janapadāḥ pañca $ aṅgā vaṅgāḥ sasuhmakāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013710 (0.016):
kālena mahatā viprāḥ svaṃ ca sthānam upāgamat // BrP_13.35 // / teṣāṃ janapadāḥ pañca aṅgā vaṅgāḥ sasuhmakāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353454 (0.020):
kālena mahatā rājan svaṃ ca sthānam upāgamat // HV_23.31 // / teṣāṃ janapadāḥ pañca vaṅgāṅgāḥ suhmakās tathā /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3827048 (0.051):
teṣāṃ ca pañca dāyādā $ vaṅgāṅgāḥ suhmakāstathā & / puṇḍrāḥ kaliṅgāśca tathā % aṅgasya tu nibodhata // MatsP_48.29 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8866562 (0.051):
teṣāṃ ca pañca dāyādā vaṅgāṅgāḥ suhmakāstathā / / puṇḍrāḥ kaliṅgāśca tathā aṅgasya tu nibodhata // MatsP_48.29 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4631336 (0.061):
kālena mahatā vidvānsvaṃ ca sthānamupāgataḥ // BndP_2,74.32 // / teṣāṃ janapadāḥ sphītā aṅgavaṅgāśca suhmakāḥ /
kaliṅgāḥ puṇḍrakāścaiva tvaṅgasya śṛṇuta prajāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353457 (0.041):
teṣāṃ janapadāḥ pañca vaṅgāṅgāḥ suhmakās tathā / / kaliṅgāḥ puṇḍrakāś caiva prajās tv aṅgasya me śṛṇu // HV_23.32 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742383 (0.046):
teṣāṃ janapadāḥ pañca $ aṅgā vaṅgāḥ sasuhmakāḥ & / kaliṅgāḥ puṇḍrakāś caiva % prajās tv aṅgasya sāṃpratam // BrP_13.36 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013713 (0.046):
teṣāṃ janapadāḥ pañca aṅgā vaṅgāḥ sasuhmakāḥ / / kaliṅgāḥ puṇḍrakāś caiva prajās tv aṅgasya sāṃpratam // BrP_13.36 //
aṅgaputro mahānāsīt rājendro dadhivāhanaḥ // Valc_2,12.31 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742395 (0.0):
kaliṅgāḥ puṇḍrakāś caiva % prajās tv aṅgasya sāṃpratam // BrP_13.36 // / aṅgaputro mahān āsīd $ rājendro dadhivāhanaḥ &
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353470 (0.0):
kaliṅgāḥ puṇḍrakāś caiva prajās tv aṅgasya me śṛṇu // HV_23.32 // / aṅgaputro mahān āsīd rājendro dadhivāhanaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013725 (0.039):
kaliṅgāḥ puṇḍrakāś caiva prajās tv aṅgasya sāṃpratam // BrP_13.36 // / aṅgaputro mahān āsīd rājendro dadhivāhanaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13740383 (0.049):
aṅgadena ca bhāsvatā HV_47.44d / aṅgaputro mahān āsīd HV_23.33a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16145328 (0.063):
aṅgaputro gaṇaś cāpi **HV_App.I,42A.508**42:1a / aṅgaputro mahān āsīd HV_23.33a
dadhivāhanaputrastu rājā diviratho 'bhavat /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742401 (5.960):
aṅgaputro mahān āsīd $ rājendro dadhivāhanaḥ & / dadhivāhanaputras tu % rājā diviratho 'bhavat // BrP_13.37 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013731 (5.960):
aṅgaputro mahān āsīd rājendro dadhivāhanaḥ / / dadhivāhanaputras tu rājā diviratho 'bhavat // BrP_13.37 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353473 (1.192):
aṅgaputro mahān āsīd rājendro dadhivāhanaḥ / / dadhivāhanaputras tu rājā divirathas tathā // HV_23.33 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3827996 (1.192):
tatrāṅgasya tu dāyādo % rājāsīddadhivāhanaḥ // MatsP_48.91 // / dadhivāhanaputrastu $ rājā divirathaḥ smṛtaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8867511 (1.192):
tatrāṅgasya tu dāyādo rājāsīddadhivāhanaḥ // MatsP_48.91 // / dadhivāhanaputrastu rājā divirathaḥ smṛtaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4632277 (0.039):
anapānasya putrastu rājā divirathaḥ smṛtaḥ / / putro divirathasyāsīdvidvāndharmaratho nṛpaḥ // BndP_2,74.103 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19637442 (0.044):
01,089.011a matināras tato rājā vidvāṃś carceputo 'bhavat
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26738957 (0.059):
anamitrasuto rājā % vidvān duliduho 'bhavat // BrP_8.84 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11010289 (0.059):
anamitrasuto rājā vidvān duliduho 'bhavat // BrP_8.84 //
vidvān dharmmaratho nāma tasya citrarathaḥ sutaḥ // Valc_2,12.32 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19637442 (0.044):
01,089.011a matināras tato rājā vidvāṃś carceputo 'bhavat
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3828001 (0.061):
dadhivāhanaputrastu $ rājā divirathaḥ smṛtaḥ & / āsīd divirathāpatyaṃ % vidvāndharmaratho nṛpaḥ // MatsP_48.92 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8867516 (0.061):
dadhivāhanaputrastu rājā divirathaḥ smṛtaḥ / / āsīd divirathāpatyaṃ vidvāndharmaratho nṛpaḥ // MatsP_48.92 //
tena dharmmarathenātha tadā viṣṇupade girau /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353495 (0.0):
tena dharmarathenātha tadā viṣṇupade girau /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742419 (0.052):
tena dharmarathenātha $ tadā kālañjare girau & / yajatā saha śakreṇa % somaḥ pīto mahātmanā // BrP_13.39 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013749 (0.052):
tena dharmarathenātha tadā kālañjare girau / / yajatā saha śakreṇa somaḥ pīto mahātmanā // BrP_13.39 //
yajatā saha śakreṇa somaḥ pīto mahātmanā // Valc_2,12.33 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742426 (0.0):
tena dharmarathenātha $ tadā kālañjare girau & / yajatā saha śakreṇa % somaḥ pīto mahātmanā // BrP_13.39 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013756 (0.0):
tena dharmarathenātha tadā kālañjare girau / / yajatā saha śakreṇa somaḥ pīto mahātmanā // BrP_13.39 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353500 (0.0):
tena dharmarathenātha tadā viṣṇupade girau / / yajatā saha śakreṇa somaḥ pīto mahātmanā // HV_23.35 //
atha citrarathasyāpi putro daśaratho 'bhavat / / lomapāda iti khyāto yasya śāntā sutābhavat // Valc_2,12.34 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742438 (0.0):
yajatā saha śakreṇa % somaḥ pīto mahātmanā // BrP_13.39 // / atha citrarathasyāpi $ putro daśaratho 'bhavat &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013768 (0.0):
yajatā saha śakreṇa somaḥ pīto mahātmanā // BrP_13.39 // / atha citrarathasyāpi putro daśaratho 'bhavat /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353512 (0.0):
yajatā saha śakreṇa somaḥ pīto mahātmanā // HV_23.35 // / atha citrarathasyāpi putro daśaratho 'bhavat /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3828038 (0.015):
tasya satyarathaḥ putras % tasmāddaśarathaḥ kila // MatsP_48.94 // / lomapāda iti khyātas $ tasya śāntā sutābhavat &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8867553 (0.015):
tasya satyarathaḥ putras tasmāddaśarathaḥ kila // MatsP_48.94 // / lomapāda iti khyātas tasya śāntā sutābhavat /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2755640 (0.053):
suto dharmaratho yasya jajñe citraratho 'prajāḥ / / romapāda iti khyātastasmai daśarathaḥ sakhā // BhP_09.23.007 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13781330 (0.059):
tasya cārayataḥ so 'śvaḥ HV_10.47a / tasya cāsīd daśarathaḥ HV_26.23c / tasya citrarathaḥ sutaḥ HV_23.34d
tasya dāśarathirvīraḥ caturaṅgo mahāyaśāḥ / / ṛṣvaśṛṅgaprasādena jajñe kulavivarddhanaḥ // Valc_2,12.35 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353516 (0.027):
lomapāda iti khyāto yasya śāntā sutābhavat // HV_23.36 // / tasya dāśarathir vīraś caturaṅgo mahāyaśāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742442 (0.028):
lomapāda iti khyāto % yasya śāntā sutābhavat // BrP_13.40 // / tasya dāśarathir vīraś $ caturaṅgo mahāyaśāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013772 (0.028):
lomapāda iti khyāto yasya śāntā sutābhavat // BrP_13.40 // / tasya dāśarathir vīraś caturaṅgo mahāyaśāḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3828042 (0.034):
lomapāda iti khyātas $ tasya śāntā sutābhavat & / atha dāśarathir vīraś % caturaṅgo mahāyaśāḥ // MatsP_48.95 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8867557 (0.034):
lomapāda iti khyātas tasya śāntā sutābhavat / / atha dāśarathir vīraś caturaṅgo mahāyaśāḥ // MatsP_48.95 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353523 (0.059):
ṛṣyaśṛṅgaprabhāvena jajñe kulavivardhanaḥ // HV_23.37 // / caturaṅgasya putras tu pṛthulākṣa iti smṛtaḥ /
caturaṅgasya putrastu pṛthulākṣa iti śrutaḥ / / pṛthulākṣasuto rājā campo nāma mahāyaśāḥ // Valc_2,12.36 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742462 (0.0):
ṛṣyaśṛṅgaprasādena % jajñe vaṃśavivardhanaḥ // BrP_13.41 // / caturaṅgasya putras tu $ pṛthulākṣa iti smṛtaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013792 (0.0):
ṛṣyaśṛṅgaprasādena jajñe vaṃśavivardhanaḥ // BrP_13.41 // / caturaṅgasya putras tu pṛthulākṣa iti smṛtaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353535 (0.0):
ṛṣyaśṛṅgaprabhāvena jajñe kulavivardhanaḥ // HV_23.37 // / caturaṅgasya putras tu pṛthulākṣa iti smṛtaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13811563 (0.036):
pṛthur vainyaḥ pratāpavān HV_6.44d / pṛthulākṣa iti smṛtaḥ HV_23.38b / pṛthulākṣasuto rājā HV_23.38c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16876330 (0.042):
pṛthulākṣa iti smṛtaḥ BrP_13.42b / pṛthulākṣasuto rājā BrP_13.42c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16334463 (0.045):
pṛthulākṣa iti smṛtaḥ HV_23.38b / pṛthulākṣasuto rājā HV_23.38c / pṛthuśravā bhūridyumna HV_App.I,1.9a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13769903 (0.049):
campasya tu purī campā HV_23.38e / campo nāma mahāyaśāḥ HV_23.38d
campasya tu purī campā yā mālinyabhavatpurā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742471 (0.0):
pṛthulākṣasuto rājā % campo nāma mahāyaśāḥ // BrP_13.42 // / campasya tu purī campā $ yā māliny abhavat purā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013801 (0.0):
pṛthulākṣasuto rājā campo nāma mahāyaśāḥ // BrP_13.42 // / campasya tu purī campā yā māliny abhavat purā /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353541 (0.040):
pṛthulākṣasuto rājā campo nāma mahāyaśāḥ / / campasya tu purī campā yā pūrvaṃ mālinī babhau // HV_23.38 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3828069 (0.040):
campasya tu purī campā % pūrvaṃ yā mālinī bhavat // MatsP_48.97 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8867584 (0.040):
campasya tu purī campā pūrvaṃ yā mālinī bhavat // MatsP_48.97 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13769898 (0.059):
camasolūkhalāni ca HV_31.7b / campasya tu purī campā HV_23.38e
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16223508 (0.061):
campakāś ca manoharāḥ HV_App.I,42A.124b / campasya tu purī campā HV_23.38e
pūrṇabhadraprasādena haryyakṣosya suto 'bhavat // Valc_2,12.37 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562197 (0.024):
uṣadratho mahāsatvaḥ pheṇastasya suto 'bhavat // Valc_2,12.21 // / pheṇātta sutapā jajñe sutaḥ sutapaso valiḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565720 (0.034):
kalupālāt kuvindāyāṃ śauṇḍikonāma jāyate // Valc_2,19.24 // / raṅgājīvastu śauṇḍikyāṃ suto varddhakisambhavaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742473 (0.035):
campasya tu purī campā $ yā māliny abhavat purā & / pūrṇabhadraprasādena % haryaṅgo 'sya suto 'bhavat // BrP_13.43 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013803 (0.035):
campasya tu purī campā yā māliny abhavat purā / / pūrṇabhadraprasādena haryaṅgo 'sya suto 'bhavat // BrP_13.43 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 541384 (0.036):
vasos tu kuntiviṣaye $ vasudevaḥ suto 'bhavat / HV_App.I,18.238 / / [k: G2.3.5 M4 G(ed.) ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22026942 (0.036):
vasos tu kuntiviṣaye vasudevaḥ suto 'bhavat / HV_App.I,18.238 / / [k: G2.3.5 M4 G(ed.) ins. :k]
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7063897 (0.040):
tasya putro mahān svātiruśadgustatsuto 'bhavat // KūrmP_1,23.1 // / uśadgorabhavat putro nāmnā citraratho balī /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6751756 (0.047):
bṛhatkarmā sutastasya bṛhadbhānustato 'bhavat / / buhanmanā bṛhādbhānostasya putro jayadrathaḥ // GarP_1,139.75 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4617540 (0.048):
hiraṇyanābhaḥ kauśalyo variṣṭhastatsuto 'bhavat / / pauṣyañjeśca sa vai śiṣyaḥ smṛtaḥ prācyeṣu sāmasu // BndP_2,63.207 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6751897 (0.049):
manyuputrānmahāvīryātsuto 'bhavadurukṣayaḥ // GarP_1,140.7 // / urukṣayāttrayyāruṇirvyūhakṣatrācca manyujāt /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13752263 (0.050):
ṛtaparṇasutas tv āsīd HV_10.70a / ṛtaparṇo mahāyaśāḥ HV_10.69b
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561982 (0.053):
sudhanvano vahugavaḥ sampātistasya cātmajaḥ // Valc_2,12.4 // / sampātestu rahampātī raudrāśvastasya vai sutaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561598 (0.056):
durdamasya suto rājā kaṇako nāma viśrutaḥ // Valc_2,11.30 // / kaṇakāt kṛtavīryyastu kṛtāgniḥ karavīrakaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13759419 (0.057):
kunter dhṛṣṭaḥ suto jajñe HV_26.20c / kuntyasya śrutadevāyām HV_24.20a
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750930 (0.058):
ṛcīkājjamadāgniśca rāmastasyābhavatsutaḥ // GarP_1,139.7 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4444539 (0.058):
parāvṛtya sthitas tūrṇaṃ sabalaḥ sasutas tadā | *HV_112.49*1401:6 | / [k: T1.2 G1.3 M4 cont.: :k]
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19590306 (0.058):
01,005.006d@006_0005 gṛtsasyāpi sutas tv asya brahman sāvedaso 'bhavat / 01,005.006d@006_0006 sāvedasya tu putro 'bhūd ūrvaḥ śrutavatāṃ varaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750704 (0.059):
śucistu tanayastasmāt sanadvājaḥ suto 'bhavat / / ūrjaketuḥ sanadvājādajo 'tha purujit sutaḥ // BhP_09.13.022 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15323639 (0.059):
mūlakasyāpi dharmātmā $ rājā śatarathaḥ sutaḥ & / tasmācchatarathājjajñe % rājā tvilavilo balī // LiP_1,66.30 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7217405 (0.059):
mūlakasyāpi dharmātmā rājā śatarathaḥ sutaḥ / / tasmācchatarathājjajñe rājā tvilavilo balī // LiP_1,66.30 //
tato vaibhāṇḍakistasya vāraṇaṃ śatruvāraṇam / / bhuvyavatārayāmāsa mantrairvāhanamuttamam // Valc_2,12.38 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742480 (0.039):
pūrṇabhadraprasādena % haryaṅgo 'sya suto 'bhavat // BrP_13.43 // / tato vaibhāṇḍakis tasya $ vāraṇaṃ śakravāraṇam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013810 (0.039):
pūrṇabhadraprasādena haryaṅgo 'sya suto 'bhavat // BrP_13.43 // / tato vaibhāṇḍakis tasya vāraṇaṃ śakravāraṇam /
haryyakṣasya tu dāyādo rājā bhadrarathaḥ smṛtaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353578 (0.013):
[k: all Mss. (except Ś1 Ñ1 M1 3) ins.: :k] / rājā bhadrarathaḥ smṛtaḥ | *HV_23.40a*356:1 |*
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742495 (0.021):
haryaṅgasya sutas tatra $ rājā bhadrarathaḥ smṛtaḥ & / putro bhadrarathasyāsīd % bṛhatkarmā prajeśvaraḥ // BrP_13.45 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013825 (0.021):
haryaṅgasya sutas tatra rājā bhadrarathaḥ smṛtaḥ / / putro bhadrarathasyāsīd bṛhatkarmā prajeśvaraḥ // BrP_13.45 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3829830 (0.052):
akrodhanas tv āyusutas $ tasmāddevātithiḥ smṛtaḥ & / devātithestu dāyādo % dakṣa eva babhūva ha // MatsP_50.37 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8869347 (0.052):
akrodhanas tv āyusutas tasmāddevātithiḥ smṛtaḥ / / devātithestu dāyādo dakṣa eva babhūva ha // MatsP_50.37 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4632272 (0.054):
anapānasya putrastu rājā divirathaḥ smṛtaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3829245 (0.060):
mahāpauravaputrastu $ rājā rukmarathaḥ smṛtaḥ & / atha rukmarathasyāsīt % supārśvo nāma pārthivaḥ // MatsP_49.73 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8868761 (0.060):
mahāpauravaputrastu rājā rukmarathaḥ smṛtaḥ / / atha rukmarathasyāsīt supārśvo nāma pārthivaḥ // MatsP_49.73 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4617203 (0.060):
mūlakasyāpi dharmātmā rājā śatarathaḥ smṛtaḥ / / tasmācchatarathājjajñe rājā tviḍaviḍo balī // BndP_2,63.180 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16406722 (0.062):
rājā bṛhadiṣus tathā HV_23.96d / rājā bhadrarathaḥ smṛtaḥ *HV_23.40a*356:1
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13838634 (0.062):
rājā bṛhadiṣus tathā HV_23.96d / rājā bhadrarathaḥ smṛtaḥ HV_23.40a*356:1
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16921245 (0.064):
rājā bṛhadiṣus tadā BrP_13.94d / rājā bhadrarathaḥ smṛtaḥ BrP_13.45b
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562484 (0.064):
tasya putraśatantvāsīdaṅgānāṃ kulavardhanam // Valc_2,12.42 // / vṛhadarbhasuto yastu rājā nāmnā vṛhanmanāḥ /
putro bhadrarathasyāsīt vṛhatkarmmā prajeśvaraḥ // Valc_2,12.39 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742496 (0.0):
haryaṅgasya sutas tatra $ rājā bhadrarathaḥ smṛtaḥ & / putro bhadrarathasyāsīd % bṛhatkarmā prajeśvaraḥ // BrP_13.45 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013826 (0.0):
haryaṅgasya sutas tatra rājā bhadrarathaḥ smṛtaḥ / / putro bhadrarathasyāsīd bṛhatkarmā prajeśvaraḥ // BrP_13.45 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353578 (0.010):
rājā bhadrarathaḥ smṛtaḥ | *HV_23.40a*356:1 |* / putro bhadrarathasyāsīd bṛhatkarmā prajeśvaraḥ | *HV_23.40a*356:2 |
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3827997 (0.056):
dadhivāhanaputrastu $ rājā divirathaḥ smṛtaḥ & / āsīd divirathāpatyaṃ % vidvāndharmaratho nṛpaḥ // MatsP_48.92 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8867512 (0.056):
dadhivāhanaputrastu rājā divirathaḥ smṛtaḥ / / āsīd divirathāpatyaṃ vidvāndharmaratho nṛpaḥ // MatsP_48.92 //
vṛhadarbhaḥ sutastasya yasmāt yajñe vṛhanmanāḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562416 (0.063):
pūrṇabhadraprasādena haryyakṣosya suto 'bhavat // Valc_2,12.37 // / tato vaibhāṇḍakistasya vāraṇaṃ śatruvāraṇam /
vṛhanmanāstu rājendro janayāmāsa vai sutam // Valc_2,12.40 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3828117 (0.0):
bṛhadbhānustu rājendro $ janayāmāsa vai sutam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8867632 (0.0):
bṛhadbhānustu rājendro janayāmāsa vai sutam /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560311 (0.041):
vallālenārccito rājñā muniḥ prītamanāstadā /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18718247 (0.054):
prarodanti ca mandāravāṃ ca / / devā pravarṣensu karkāravāṃ ca / hṛṣṭamanā vācam udīrayanti //
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18531588 (0.057):
pi ca mucil indunāgarājā prītamanā parituṣṭu harṣa / 2537-2 /// + + + + m. nāyakamokiratta tatraḥ || so pi parama sauktikaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18711621 (0.060):
ye ca dharasi dharma lujyamānaṃ / muditamanā sugatasya śāsanasmiṃ //
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12501899 (0.060):
1. (b) jaladāṃśujālam; 2. (b) obhṛtibhṛto; 3. (b) ca; 4. (a) osṛṣṭim; / atha calitamanāḥ svamātur ārād aracayad añjalim acyutaḥ praṇamya |
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9518137 (0.060):
damūnā.damamanā.vā.dānamanā.vā.dāntamanā.vā.api.vā.dama.iti.gṛha.nāma,.tan.manāḥ.syāt,.mano.manoteh/[359] / 4,5: ``jutso.damūnā.atithir.durona.imam.no.yajñam.upa.yāhi.vidvān/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742512 (0.061):
bṛhanmanās tu rājendro % janayām āsa vai sutam // BrP_13.46 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013842 (0.061):
bṛhanmanās tu rājendro janayām āsa vai sutam // BrP_13.46 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353596 (0.061):
bṛhanmanās tu rājendro janayām āsa vai sutam | *HV_23.40a*356:4 |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21571695 (0.062):
dhīramanā bhavasva/ / 158.029. na te viṣādaḥ karaṇīyaḥ/ / 158.029. sa dārakastasyāḥ kathayati kathamahaṃ khedaṃ na kariṣyāmi
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18801215 (0.063):
mā ghorarūpaṃ narakaṃ prapatiṣye avākśaro // / saṃvignamanaso rājā śroṇakasya subhāṣitaṃ /
nāmnā jayadrathaṃ vīraṃ yasmāddṛḍharatho nṛpaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353606 (0.030):
bṛhanmanās tu rājendro janayām āsa vai sutam | *HV_23.40a*356:4 | / nāmnā jayadrathaṃ nāma yasmād dṛḍharatho nṛpaḥ || *HV_23.40a*356:5 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742522 (0.039):
nāmnā jayadrathaṃ nāma $ yasmād dṛḍharatho nṛpaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013852 (0.039):
nāmnā jayadrathaṃ nāma yasmād dṛḍharatho nṛpaḥ /
āsīt dṛḍharathasyāpi viśvajit kulanandanaḥ // Valc_2,12.41 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742524 (0.0):
nāmnā jayadrathaṃ nāma $ yasmād dṛḍharatho nṛpaḥ & / āsīd dṛḍharathasyāpi % viśvajij janamejayī // BrP_13.47 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013854 (0.0):
nāmnā jayadrathaṃ nāma yasmād dṛḍharatho nṛpaḥ / / āsīd dṛḍharathasyāpi viśvajij janamejayī // BrP_13.47 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353610 (0.017):
nāmnā jayadrathaṃ nāma yasmād dṛḍharatho nṛpaḥ || *HV_23.40a*356:5 | / āsīd dṛḍharathasyāpi viśvajij janamejaya | *HV_23.40a*356:6 |
dāyādastasya karṇastu vikarṇastasya cātmajaḥ / / tasya putraśatantvāsīdaṅgānāṃ kulavardhanam // Valc_2,12.42 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353623 (0.018):
tasya putraśataṃ tv āsīd aṅgānāṃ kulavardhanam // HV_23.40 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26742537 (0.018):
āsīd dṛḍharathasyāpi % viśvajij janamejayī // BrP_13.47 // / dāyādas tasya vaikarṇo $ vikarṇas tasya cātmajaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013867 (0.018):
āsīd dṛḍharathasyāpi viśvajij janamejayī // BrP_13.47 // / dāyādas tasya vaikarṇo vikarṇas tasya cātmajaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353615 (0.053):
āsīd dṛḍharathasyāpi viśvajij janamejaya | *HV_23.40a*356:6 | / dāyādas tasya karṇas tu | *HV_23.40a*356:7 |* / tasya putraśataṃ tv āsīd aṅgānāṃ kulavardhanam // HV_23.40 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353564 (0.062):
avatārayām āsa mahīṃ mantrair vāhanam uttamam // HV_23.39 // / haryaṅgasya sutaḥ karṇo vikarṇas tasya cātmajaḥ /
vṛhadarbhasuto yastu rājā nāmnā vṛhanmanāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353654 (0.0):
bṛhaddarbhasuto yas tu rājā nāmnābṛhanmanāḥ | *HV_23.40*358:1 |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561595 (0.050):
durdamasya suto rājā kaṇako nāma viśrutaḥ // Valc_2,11.30 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3828176 (0.052):
*sūta uvāca / bṛhadbhānusuto jajñe $ rājā nāmnā bṛhanmanāḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8867691 (0.052):
*sūta uvāca / bṛhadbhānusuto jajñe rājā nāmnā bṛhanmanāḥ /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12304878 (0.056):
dadhre 'naṅgaprabhā garbhaṃ kāle ca suṣuve sutam // SoKss_9,2.364 // / nāmnā samudravarmāṇaṃ taṃ sa rājā pitā śiśum /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14185514 (0.058):
ṛtadhvajasutaścāhaṃ nāmnā rukmāṃ gado nṛpaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3830471 (0.061):
sukhīvalasutaścāpi $ bhāvī rājā pariṣṇavaḥ & / pariṣṇavasutaścāpi % bhavitā sutapā nṛpaḥ // MatsP_50.83 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8869988 (0.061):
sukhīvalasutaścāpi bhāvī rājā pariṣṇavaḥ / / pariṣṇavasutaścāpi bhavitā sutapā nṛpaḥ // MatsP_50.83 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562416 (0.062):
pūrṇabhadraprasādena haryyakṣosya suto 'bhavat // Valc_2,12.37 // / tato vaibhāṇḍakistasya vāraṇaṃ śatruvāraṇam /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4621284 (0.063):
vijayasya jayaḥ putrastasya haryaśvakaḥ smṛtaḥ / / iryaśvasya suto rājā sahadevaḥ pratāpavān // BndP_2,68.9 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26686267 (0.063):
1.070.009c pratīndhakasya dharmātmā rājā kīrtirathaḥ sutaḥ / 1.070.010a putraḥ kīrtirathasyāpi devamīḍha iti smṛtaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562429 (0.064):
bhuvyavatārayāmāsa mantrairvāhanamuttamam // Valc_2,12.38 // / haryyakṣasya tu dāyādo rājā bhadrarathaḥ smṛtaḥ /
tasya patnīdvayaṃ cāsīt vainateyasute śubhe // Valc_2,12.43 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3828181 (0.035):
bṛhadbhānusuto jajñe $ rājā nāmnā bṛhanmanāḥ & / tasya patnīdvayaṃ hy āsīc % chaibyasya tanaye hy ubhe \
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353663 (0.058):
tasya patnīdvayam cāsīc caidyasyaite sute śubhe | *HV_23.40*358:2 |
yaśodevī ca satyā ca tābhyāṃ vaṃśastu vidyate / / jayadrathastu rājendro yaśodevyāṃ vyajāyata // Valc_2,12.44 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353677 (0.019):
yaśodevī ca sattvī ca tābhyāṃ vaṃśaḥ sa bhidhyate || *HV_23.40*358:3 / jayadrathas tu rājendra yaśodevyāṃ vyajāyata | *HV_23.40*358:4 |
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16231008 (0.060):
jayadrathavidūrathau *HV_87.7*993:6b / jayadrathas tu rājendra *HV_23.40*358:4a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13772792 (0.060):
jayadrathavidūrathau HV_87.7*993:6b / jayadrathas tu rājendra HV_23.40*358:4a
satyāyāṃ vijayo nāma brahmakṣatrottaraḥ smṛtaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353684 (0.048):
brahmakṣatrottaraḥ sattvyāṃ vijayo nāma viśrutaḥ || *HV_23.40*358:5 |
vijayasya dhṛtiḥ putrastasya putro dhṛtavrataḥ // Valc_2,12.45 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353696 (5.960):
brahmakṣatrottaraḥ sattvyāṃ vijayo nāma viśrutaḥ || *HV_23.40*358:5 | / vijayasya dhṛtiḥ putras tasya putro dhṛtavrataḥ | *HV_23.40*358:6 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13845548 (0.034):
vijayas tena sa smṛtaḥ HV_10.23*206:3b / vijayasya dhṛtiḥ putras HV_23.40*358:6a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16292786 (0.042):
dhṛtavāṃs tam iḍety evaṃ *HV_9.20*170a / dhṛtavratasya putras tu *HV_23.40*358:7a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16254091 (0.044):
tasya putraiḥ khanadbhis tu HV_9.70a / tasya putro dhṛtavrataḥ *HV_23.40*358:6b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13781520 (0.044):
tasya putraiḥ khanadbhis tu HV_9.70a / tasya putro dhṛtavrataḥ HV_23.40*358:6b
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5143575 (0.060):
tasyāpi dhṛtavrataḥ putro 'bhūt | / dhṛtavratāt satyakarmā satyakarmaṇas tv adhirathaḥ |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13796344 (0.061):
dhṛtavāṃs tam iḍety evaṃ HV_9.20*170a / dhṛtavratasya putras tu HV_23.40*358:7a
dhṛtavratasya putrastu satyakarmmā mahāyaśāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26747204 (0.011):
syamantakakṛte prājño % gāndīputro mahāyaśāḥ // BrP_17.25 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11018531 (0.011):
syamantakakṛte prājño gāndīputro mahāyaśāḥ // BrP_17.25 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16796593 (0.018):
gāndinīṃ nāma tasyāś ca BrP_16.51a / gāndīputro mahāyaśāḥ BrP_17.25d
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13394969 (0.023):
datto nṛpāya rakṣārthaṃ nāsti tasyānyathā punaḥ // LiP_2,5.145 // / aṃbarīṣasya putrasyanaptuḥ putro mahāyaśāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353696 (0.027):
vijayasya dhṛtiḥ putras tasya putro dhṛtavrataḥ | *HV_23.40*358:6 | / dhṛtavratasya putras tu satyakarmā mahāvrataḥ || *HV_23.40*358:7 |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20737970 (0.031):
13,125.038d@014B_0031 nyāsaṃ yathāvat saṃnyasya jagāma sumahāyaśāḥ / 13,125.038d@014B_0032 karaṃdhamasya pautras tu marutto ''vikṣitaḥ sutaḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8505873 (0.035):
styasravasamagryaṃ tu putraṃ sa tu mahāyaśāḥ / / satyasravāḥ satyahitaṃ putramadhyāpayadvibhuḥ // BndP_1,34.29 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16328560 (0.036):
putras tasya mahātmanaḥ *HV_9.20*171:2b / putras tasya mahāyaśāḥ HV_15.15d / putras tu bhṛgunandanaḥ *HV_13.21*248b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13809127 (0.036):
putras tasya mahātmanaḥ HV_9.20*171:2b / putras tasya mahāyaśāḥ HV_15.15d / putras tu bhṛgunandanaḥ HV_13.21*248b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4347413 (0.041):
rucirasya tu dāyādaḥ pṛthuṣeṇo mahāyaśāḥ / / pṛthuṣeṇasya pāras tu pārān nīpo 'tha jajñivān // HV_15.18 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16292786 (0.042):
dhṛtavāṃs tam iḍety evaṃ *HV_9.20*170a / dhṛtavratasya putras tu *HV_23.40*358:7a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13811574 (0.046):
pṛthuṣeṇasya pāras tu HV_15.18c / pṛthuṣeṇo mahāyaśāḥ HV_15.18b
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4596941 (0.047):
antarddhānaṃ gate kṛṣṇe rāmastu sumahāyaśāḥ / / samudriktamathātmānaṃ mene kṛṣṇānubhāvataḥ // BndP_2,38.1 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15505785 (0.050):
05,195.019b*0593_01 śaṅkhaś caiva mahābāhur haiḍimbaś ca mahābalaḥ / 05,195.019b*0593_02 putro 'syāñjanaparvā tu mahābalaparākramaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15325306 (0.052):
devarātādabhūdrājā $ devarātir mahāyaśāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7219073 (0.052):
devarātādabhūdrājā devarātir mahāyaśāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509850 (0.053):
balabandhurnirāmitraḥ kaṃbuḥ śṛgo dhṛtavrataḥ / / raivatasya ca putrāste pañcamaṃ vai tadantaram // BndP_1,36.64 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13766881 (0.055):
gāṃdīputro mahāyaśāḥ HV_29.25d / gāṃdīṃ tasyās tu gāṃdītvaṃ HV_28.37c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16254090 (0.056):
tasya putraiḥ khanadbhis tu HV_9.70a / tasya putro dhṛtavrataḥ *HV_23.40*358:6b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13781519 (0.056):
tasya putraiḥ khanadbhis tu HV_9.70a / tasya putro dhṛtavrataḥ HV_23.40*358:6b
tasya putrastvadhirathaḥ suta ityaparābhidhaḥ // Valc_2,12.46 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26747204 (0.042):
syamantakakṛte prājño % gāndīputro mahāyaśāḥ // BrP_17.25 // / atha ratnāni cānyāni $ dhanāni vividhāni ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11018531 (0.042):
syamantakakṛte prājño gāndīputro mahāyaśāḥ // BrP_17.25 // / atha ratnāni cānyāni dhanāni vividhāni ca /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16796593 (0.051):
gāndinīṃ nāma tasyāś ca BrP_16.51a / gāndīputro mahāyaśāḥ BrP_17.25d
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13394969 (0.055):
aṃbarīṣasya putrasyanaptuḥ putro mahāyaśāḥ / / śrīmāndasaratho nāma rājā bhavati dhārmikaḥ // LiP_2,5.146 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16328560 (0.059):
putras tasya mahātmanaḥ *HV_9.20*171:2b / putras tasya mahāyaśāḥ HV_15.15d / putras tu bhṛgunandanaḥ *HV_13.21*248b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13809127 (0.059):
putras tasya mahātmanaḥ HV_9.20*171:2b / putras tasya mahāyaśāḥ HV_15.15d / putras tu bhṛgunandanaḥ HV_13.21*248b
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26686268 (0.060):
1.070.009c pratīndhakasya dharmātmā rājā kīrtirathaḥ sutaḥ / 1.070.010a putraḥ kīrtirathasyāpi devamīḍha iti smṛtaḥ
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3828929 (0.061):
vatsaścāvartako rājā $ yasyaite parivatsakāḥ & / rucirāśvasya dāyādaḥ % pṛthuseno mahāyaśāḥ // MatsP_49.51 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8868445 (0.061):
vatsaścāvartako rājā yasyaite parivatsakāḥ / / rucirāśvasya dāyādaḥ pṛthuseno mahāyaśāḥ // MatsP_49.51 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4354542 (0.063):
sukumārasya putras tu satyaketur mahārathaḥ / / suto 'bhavan mahātejā rājā paramadhārmikaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20737968 (0.064):
13,125.038d@014B_0031 nyāsaṃ yathāvat saṃnyasya jagāma sumahāyaśāḥ / 13,125.038d@014B_0032 karaṃdhamasya pautras tu marutto ''vikṣitaḥ sutaḥ
yaḥ karṇaṃ pratijagrāha tena karṇastu sūtajaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3828225 (0.0):
satyakarmaṇo 'dhirathaḥ $ sūtaścādhirathaḥ smṛtaḥ & / yaḥ karṇaṃ pratijagrāha % tena karṇastu sūtajaḥ \
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8867741 (0.0):
satyakarmaṇo 'dhirathaḥ sūtaścādhirathaḥ smṛtaḥ / / yaḥ karṇaṃ pratijagrāha tena karṇastu sūtajaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353716 (0.005):
satyakarmasutaś cāpi sūtas tv adhirathas tu vai | *HV_23.40*358:8 | / yaḥ karṇaṃ pratijagrāha tataḥ karṇas tu sūtajaḥ || *HV_23.40*358:9 |
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16238101 (0.054):
tataḥ kamalalocane HV_107.60d / tataḥ karṇas tu sūtajaḥ *HV_23.40*358:9b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13775521 (0.054):
tataḥ kamalalocane HV_107.60d / tataḥ karṇas tu sūtajaḥ HV_23.40*358:9b
karṇasya vṛṣasenastu pṛthusenastadātmajaḥ // Valc_2,12.47 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4872334 (5.960):
vṛhadrathādviśvajicca karṇo viśvajito 'bhavat /AP_276.016ab/ / karṇasya vṛṣasenastu pṛthusenastadātmajaḥ /AP_276.016cd/
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3828140 (0.010):
dāyādastasya cāṅgo vai % tasmātkarṇo 'bhavannṛpaḥ // MatsP_48.102 // / karṇasya vṛṣasenastu $ pṛthusenastathātmajaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8867655 (0.010):
dāyādastasya cāṅgo vai tasmātkarṇo 'bhavannṛpaḥ // MatsP_48.102 // / karṇasya vṛṣasenastu pṛthusenastathātmajaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353728 (0.060):
etad vaḥ kathitaṃ sarvaṃ karṇaṃ prati mahābalam | *HV_23.40*358:10 | / karṇasya vṛṣasenas tu vṛṣas tasyātmajaḥ smṛtaḥ | *HV_23.40*358:11 |
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3828225 (0.061):
yaḥ karṇaṃ pratijagrāha % tena karṇastu sūtajaḥ \
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8867740 (0.061):
yaḥ karṇaṃ pratijagrāha tena karṇastu sūtajaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353715 (0.061):
yaḥ karṇaṃ pratijagrāha tataḥ karṇas tu sūtajaḥ || *HV_23.40*358:9 |
pṛthusenānvaye vīro vīraseno bhaviṣyati /
gauḍabrāhmaṇakanyāṃ yaḥ somaṭāmudvahiṣyati // Valc_2,12.48 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19563346 (0.050):
brāhmaṇo nodvahet kanyāmasavarṇāṃ kadācana // Valc_2,13.48 // / brāhmaṇādvaiśyakanyāyāmambaṣṭho yo vyajāyata /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19569054 (0.059):
evaṃ hi bhārate prāha svayaṃ vyāso mahāmuniḥ // Valc_2,27*.9 // / kṣatrāyāṃ brāhmaṇācchetrī rājaputro ya ucyate /
tadanvavāyajanmāno rājāno 'mitapauruṣāḥ /
saptadvīpapatīn vīrāḥ kariṣyanti vaśānugān // Valc_2,12.49 //
tadvaṃśe sāmantaseno bhūtvā pālayitā valī /
āvindhyādāsetubandhāddharitrīṃ sāgarāmbarām // Valc_2,12.50 //
siṃhagiriruvāca: / tasmāddhemantaseno 'bhūdrājan tava pitāmahaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560415 (0.043):
pratyuvāca mahātejā stato nārāyaṇātmajaḥ // Valc_2,8.22 // / siṃhagiriruvāca: / śuśrūṣubhyo yathā rājan rājarṣibhyastaponidhiḥ /
dhāma dhāmnāṃ mahimnāñca dviṣadbalahutāśanaḥ // Valc_2,12.51 //
tasmādvijayaseno 'bhūccoḍagaṅgasakho nṛpaḥ / / yo 'jayat pṛthivīṃ kṛtsnāṃ catuḥsāgaramekhalām // Valc_2,12.52 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20768335 (0.025):
13,134.057d@015_3980 labdhvā bhūyo vivardheta samidbhir iva pāvakaḥ / 13,134.057d@015_3981 jitvāpi pṛthivīṃ kṛtsnāṃ catuḥsāgaramekhalām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19681160 (0.057):
01,144.014b*1583_01 pṛthivīm akhilāṃ jitvā sarvāṃ sāgaramekhalām
tasya putro 'si vallāla sārvvabhaumamahīkṣitaḥ / / pratyarthi-pṛthivīpālā yasya te śaraṇaṃ gatāḥ // Valc_2,12.53 //
brahmakṣatrasya yo yonirvvaṃśaḥ kṣatriyapūrvvajaḥ /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7784786 (0.051):
brahmakṣatrasya yo yonir ViP_4,21.3a / brahmagarbhābhavaḥ purā ViP_5,2.7b
senavaṃśastatojātaḥ yasmiñjāto 'pi pāṇḍava // Valc_2,12.54 //
dveṣṭi yaḥ pāṇḍavaṃ mūḍho durbuddhiśca vinindati /
sa viṣṭhāyāṃ kṛmirbhūtvā pacyeta narake ciram // Valc_2,12.55 //
sa vallabhānandacandraścandramāyutavallabhaḥ /
tasyedānīṃ mahārāja kāryyaṃ bhavati śāsanam // Valc_2,12.56 //
tasyāsti kanyakāratnaṃ rūpeṇānupamaṃ bhuvi /
suprabhāmiva nābhāgastāṃ kanyāṃ hara paurava // Valc_2,12.57 //
uccandre sā yāti vālā gaurīṃ snātuṃ yadā yadā /
tadā tadā tvarayati draṣṭuṃ tāmaruṇo 'ruṇam // Valc_2,12.58 //
daṇḍadvayāvaśeṣāyāṃ rajanyāmaruṇodayam /
vilokya ghariyāreṣu viśvasanti na naigamāḥ // Valc_2,12.59 //
iti vallālacarite vyāsapurāṇe puruvaṃśakīrttanaṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561921 (0.0):
anormlecchajātayastu purostu pauravāḥ smṛtāḥ // Valc_2,11.53 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe somavaṃśavarṇanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560799 (5.960):
pitḥṇāṃ kathyate caitat tathā gaṇacatuṣṭayam // Valc_2,9.17 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe sṛṣṭivisṛṣṭikathanaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564928 (5.960):
dāsīḥ pradāya bahuśo dvijasattamebhyaḥ śrīlādiśūranṛpatīramate 'psarobhiḥ / // Valc_2,15.58 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe dānamāhātmādikīrttanaṃ nāma pañcadaśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565125 (5.960):
krīḍārthamapi yadbrūyuḥ sa dharmmaḥ paramaḥ smṛtaḥ // Valc_2,16.13 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe guruvargakīrttanaṃ nāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565234 (5.960):
ajaśca nidhruvo rebha ṛṣayo gotrakārakāḥ // Valc_2,17.9 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe gotrakīrttanaṃ nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27978401 (1.788):
iti bharatīye nāṭyaśāstre gatipracāro nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ / atha trayodaśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27979589 (0.009):
iti bharatīye nāṭyaśāstre karayuktidharmīvyañjako nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / atha caturdaśo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19563572 (0.009):
dārādhīnastathā svargaḥ pitḥṇāmātmanaśca vai // Valc_2,13.65 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe varṇadharmmādikīrttanaṃ nāma trayodaśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564141 (0.009):
na cāsāṃ viśvasejjātu putramāturvviśeṣataḥ // Valc_2,14.41 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe strīlakṣaṇādikīrttanaṃ nāma caturdaśo
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4730231 (0.019):
ityāṅgirasadharmaśāstre govadhaprāyaścittaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ / dvādaśo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915988 (0.021):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe pitā putrasaṃvādo nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / caturdaśo 'dhyāyaḥ
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10777535 (0.022):
iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe narmadāmāhātmye gāñjālatīrthavarṇano nāma / dvādaśo 'dhyāyaḥ ||
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27981396 (0.022):
iti bharatīye nāṭyaśāstre vācikābhinaye chandovidhānaṃ nāma caturdaśo / 'dhyāyaḥ / atha pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915748 (0.024):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe pitāḥ putrasaṃvāde mahārauravādinarakākhyānaṃ nāma / dvādaśo 'dhyāyaḥ / trayodaśo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565396 (0.025):
jejātutīyā vaṇijaścandraraśmisamudbhavāḥ // Valc_2,18.13 // / iti vaiśvavargāḥ | / iti vallālacarite vyāsapurāṇe traivarṇikavargakīrttanaṃ nāmāṣṭādaśo
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27974533 (0.026):
iti bharatīye nāṭyaśāstre cārīvidhāno nāma daśamo 'dhyāyaḥ | / atha ekādaśo 'dhyāyaḥ |
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10776502 (0.028):
iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe tīrthamahimavarṇano nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ || / RKS adhyāya 12
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10778786 (0.028):
iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe matsyeśvaratīrthavarṇanonāma trayodaśo / 'dhyāyaḥ || / RKS adhyāya 14
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561170 (0.030):
adyāpi na nivarttante samudrebhya ivāpagāḥ // Valc_2,10.27 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe svāyambhuvavaṃśakathanaṃ nāma daśamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3153543 (0.031):
devatādikathanaṃ nāmaṭa trayodaśo 'dhyāyaḥ || / caturdaśo 'dhyāyaḥ
atha trayodaśo 'dhyāyaḥ | / vyāsa uvāca: / vedaḥ smṛtiḥ sadācāraḥ svasya ca priyamātmanaḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21483776 (0.0):
Manu2.12a/ vedaḥ smṛtiḥ sadācāraḥ svasya ca priyam ātmanaḥ |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18573652 (0.0):
sa sādhubhir bahiṣkāryo nāstiko vedanindakaḥ // Mn_2.11 // / vedaḥ smṛtiḥ sadācāraḥ svasya ca priyam ātmanaḥ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9603135 (0.0):
[76.8] manu: vedaḥ smṛtiḥ sadācāraḥ svasya ca priyam ātmanaḥ /"
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3281096 (0.0):
śrutiḥ smṛtiḥ sadācāraḥ svasya ca priyam ātmanaḥ /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27978404 (1.192):
iti bharatīye nāṭyaśāstre gatipracāro nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ / atha trayodaśo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12714546 (0.005):
prakīrṇādhikāre dvādaśo 'dhyāyaḥ. / atha trayodaśo 'dhyāyaḥ.
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19563581 (0.007):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe varṇadharmmādikīrttanaṃ nāma trayodaśo / 'dhyāyaḥ / / atha caturdaśo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561922 (0.008):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe somavaṃśavarṇanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ / / atha dvādaśo 'dhyāyaḥ |
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27979591 (0.008):
iti bharatīye nāṭyaśāstre karayuktidharmīvyañjako nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / atha caturdaśo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564150 (0.012):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe strīlakṣaṇādikīrttanaṃ nāma caturdaśo / 'dhyāyaḥ / / atha pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565128 (0.013):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe guruvargakīrttanaṃ nāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / / atha saptadaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915752 (0.015):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe pitāḥ putrasaṃvāde mahārauravādinarakākhyānaṃ nāma / dvādaśo 'dhyāyaḥ / trayodaśo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12715506 (0.015):
prakīrṇādhikāre trayodaśo 'dhyāyaḥ. / atha caturdaśo 'dhyāyaḥ.
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564931 (0.017):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe dānamāhātmādikīrttanaṃ nāma pañcadaśo / 'dhyāyaḥ / / atha ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152533 (0.018):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [mantrānukramaṇavidhirnāma] dvādaśo / 'dhyāyaḥ || / trayodaśo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915990 (0.018):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe pitā putrasaṃvādo nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / caturdaśo 'dhyāyaḥ / putra uvāca
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27981397 (0.019):
iti bharatīye nāṭyaśāstre vācikābhinaye chandovidhānaṃ nāma caturdaśo / 'dhyāyaḥ / atha pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4752435 (0.020):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye ādiparvādivarṇanaṃ nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / % Chapter {14} / :ś atha caturdaśo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565404 (0.020):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe traivarṇikavargakīrttanaṃ nāmāṣṭādaśo / 'dhyāyaḥ / / athonaviṃśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1842473 (0.021):
iti kauśikapaddhatau trayodaśo'dhyāyaḥ samāptaḥ || / atha caturdaśo'dhyāyaḥ
samyaksaṃkalpajaḥ kāmo dharmmamūlamidaṃ smṛtam // Valc_2,13.1 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3281100 (0.0):
śrutiḥ smṛtiḥ sadācāraḥ svasya ca priyam ātmanaḥ / / samyaksaṃkalpajaḥ kāmo dharmamūlam idaṃ smṛtam // Yj_1.7 //
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13249393 (1.192):
ādipadena śrutiḥ smṛtiḥ sadācāraḥ svasyayat priyamātmanaḥ / / samyak saṃkalpajaḥ kāmo dharmamūlamidaṃ smṛtam" /"
adhyāpanañcādhyayanaṃ yajanaṃ yājanaṃ tathā / / dānaṃ pratigrahaṃ karmma brāhmaṇānāmudāhṛtam // Valc_2,13.2 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21483192 (0.0):
Manu1.88a/ adhyāpanam adhyayanaṃ yajanaṃ yājanaṃ tathā | / Manu1.88c/ dānaṃ pratigrahaṃ ca eva brāhmaṇānām akalpayat) ||
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21514277 (0.005):
Manu10.75a/ adhyāpanam adhyayanaṃ yajanaṃ yājanaṃ tathā | / Manu10.75c/ dānaṃ pratigrahaś ca eva ṣaṭ karmāṇy agrajanmanaḥ ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18573171 (0.031):
adhyāpanam adhyayanaṃ yajanaṃ yājanaṃ tathā / / dānaṃ pratigrahaṃ caiva brāhmaṇānām akalpayat // Mn_1.88 //
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5561758 (0.035):
KAZ01.3.05/ svadharmo brāhmaṇasya adhyayanam adhyāpanaṃ yajanaṃ yājanaṃ / dānaṃ pratigrahaś ca //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18598742 (0.035):
adhyāpanam adhyayanaṃ yajanaṃ yājanaṃ tathā / / dānaṃ pratigrahaś caiva ṣaṭ karmāṇy agrajanmanaḥ // Mn_10.75 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10821354 (0.035):
dvijasya ṣaṭ ca karmāṇi yajanaṃ yājanaṃ tathā / / adhyāpanaṃ cādhyayanaṃ dānaṃ caiva pratigrahaḥ // RKS_67.24 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 525976 (0.038):
adhyāpanaṃ cādhyayanaṃ $ yajanaṃ yājanaṃ tathā / HV_App.I,6A.14 / / dānaṃ pratigrahaś ceti $ ṣaṭ karmāṇy agrajanmanām // HV_App.I,6A.15 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22011542 (0.038):
adhyāpanaṃ cādhyayanaṃ yajanaṃ yājanaṃ tathā / HV_App.I,6A.14 / / dānaṃ pratigrahaś ceti ṣaṭ karmāṇy agrajanmanām // HV_App.I,6A.15 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23973131 (0.038):
tair eva satataṃ yas tu % pravṛttaḥ sukham edhate // NsP_57.20 // / adhyayanādhyāpanaṃ ca $ yajanaṃ yājanaṃ tathā & / dānaṃ pratigrahaś ceti % karmaṣaṭkam ihocyate // NsP_57.21 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17038117 (0.038):
tair eva satataṃ yas tu pravṛttaḥ sukham edhate // NsP_57.20 // / adhyayanādhyāpanaṃ ca yajanaṃ yājanaṃ tathā / / dānaṃ pratigrahaś ceti karmaṣaṭkam ihocyate // NsP_57.21 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7042263 (0.045):
yajanaṃ yājanaṃ dānaṃ brāhmaṇasya pratigraham / / adhyāpanaṃ cādhyayanaṃ ṣaṭ karmāṇi dvijottamāḥ // KūrmP_1,2.36 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6714474 (0.051):
yajanaṃ yājanaṃ dānaṃ brāhmaṇasya pratigrahaḥ / / adhyāpanaṃ cādhyayanaṃ ṣaṭ karmāṇidvijottame // GarP_1,49.2 //
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1989778 (0.052):
trayaḥ śūdrasyaikaḥ | ṣaḍ dharmā iti yajanamārvijya madhyayatamadhyāpanaṃ / dānaṃ pratigrahaḥ | catvāro dharmā iti yajanaṃ nārtvijyaṃ, parato
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545111 (0.061):
Va.2.14 svādhyāya.adhyayanam / adhyāpanam^yajñas^yajanam^dānam^pratigrahas^ca^iti //
śrūtismṛtī ca viprāṇāṃ cakṣuṣī devanirmmite /
kāṇastatraikayā hīnaḥ dvābhyāmandhaḥ prakīrttitaḥ // Valc_2,13.3 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18802346 (0.016):
śrutiḥ smṛtiśca viprāṇāṃ cakṣuṣī parikīrtite / / kāṇastatraikayā hīno dvābhyāmandhaḥ prakīrtitaḥ // RKV_1.16 //
vaivāhikegnau kurvvīta gṛhyakarmma yathāvidhi /
pañcayajñavidhānañca paktiñcānvahikīṃ gṛhī // Valc_2,13.4 // / adhyāpanaṃ brahmayajñaḥ pitṛyajñastu tarpaṇam /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6787416 (0.0):
tūṣṇīmeva tu śūdrasya sanamaskārakaṃ smṛtam / / adhyāpanaṃ brahmayajñaḥ pitṛyajñastu tarpaṇam // GarP_1,213.144 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21488252 (0.0):
Manu3.70a[60ṃa]/ adhyāpanaṃ brahmayajñaḥ pitṛyajñas tu tarpaṇam |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18577329 (0.0):
pañca kḷptā mahāyajñāḥ pratyahaṃ gṛhamedhinām // Mn_3.69[59M] // / adhyāpanaṃ brahmayajñaḥ pitṛyajñas tu tarpaṇam /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2533819 (0.031):
pitṛyajñas tu tarpaṇam Mn_3.70[60M]b / pitṛyajñaṃ tu nirvartya Mn_3.122[112M]a
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10562422 (0.037):
pitṛyajñastu tarpaṇam / / śrāddhaṃ vā pitṛyajñaḥ syāt pitryo balirathāpi vā /
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7845770 (0.047):
pañcaiva mahāyajñāḥ tānyeva mahāsattrāṇi bhūtayajño manuṣyayajñaḥ / pitṛyajño / devayajño brahmayajña iti
Asvalayana-Grhyasutra (asvgs_u.htm.txt) 4735941 (0.053):
deva.yajño.bhūta.yajñaḥ.pitṛ.yajño.brahma.yajño.manuṣya.yajña.iti./
homo daivo balibhoto nṛyajño 'tithipūjanam // Valc_2,13.5 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18577333 (0.027):
adhyāpanaṃ brahmayajñaḥ pitṛyajñas tu tarpaṇam / / homo daivo balir bhauto nṛyajño 'tithipūjanam // Mn_3.70[60M] //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21488254 (0.029):
Manu3.70a[60ṃa]/ adhyāpanaṃ brahmayajñaḥ pitṛyajñas tu tarpaṇam | / Manu3.70c[60ṃc]/ homo daivo balir bhauto nṛyajño 'atithipūjanam ||
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398669 (0.038):
nṛyajñaś cātithipūjanam // Vi_59.24 // / devatātithibhṛtyānāṃ pitṝṇām ātmanaś ca yaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16842512 (0.052):
devatātithipūjakaḥ BrP_225.23d / devatātithipūjanam BrP_230.27b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18206024 (0.055):
Viṣṇu 59.24 nṛ-yajñaś ca^atithi-pūjanam // / Viṣṇu 59.25a/ devatā-atithi-bhṛtyānāṃ pitṛṛṇām ātmanaś ca yaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300393 (0.059):
devatātithipūjakaḥ Par_1.38b / devatātithipūjanam Par_1.39b
devatātithibhṛtyānāṃ pitḥṇāmātmanaśca yaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19940671 (0.028):
03,297.039 yudhiṣṭhira uvāca / 03,297.039a devatātithibhṛtyānāṃ pitṝṇām ātmanaś ca yaḥ
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398674 (0.028):
nṛyajñaś cātithipūjanam // Vi_59.24 // / devatātithibhṛtyānāṃ pitṝṇām ātmanaś ca yaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18206028 (0.029):
Viṣṇu 59.24 nṛ-yajñaś ca^atithi-pūjanam // / Viṣṇu 59.25a/ devatā-atithi-bhṛtyānāṃ pitṛṛṇām ātmanaś ca yaḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21488284 (0.030):
Manu3.72a[62ṃa]/ devatā.atithi.bhṛtyānāṃ pitqṇām ātmanaś ca yaḥ |
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9008605 (0.036):
devatātithipūjanam Par_1.39b / devatātithibhṛtyānāṃ Mn_3.72[62M]a
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18577355 (0.038):
sa gṛhe 'pi vasan nityaṃ sūnādoṣair na lipyate // Mn_3.71[61M] // / devatātithibhṛtyānāṃ pitṝṇām ātmanaś ca yaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19624554 (0.041):
01,068.041d@049_0010 na samarthā trivargo 'yaṃ daṃpatyoḥ samupāśritaḥ / 01,068.041d@049_0011 devatātithibhṛtyānām atithīnāṃ ca pūjanam
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16842512 (0.059):
devatātithipūjakaḥ BrP_225.23d / devatātithipūjanam BrP_230.27b
na nirvvapati pañcānāmucchvasanna sa jīvati // Valc_2,13.6 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21488291 (0.0):
Manu3.72a[62ṃa]/ devatā.atithi.bhṛtyānāṃ pitqṇām ātmanaś ca yaḥ | / Manu3.72c[62ṃc]/ na nirvapati) pañcānām ucchvasan) na sa jīvati) ||
ekarātraṃ vasan vipraḥ kṣatriyaścātithiḥ smṛtaḥ /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18577695 (0.046):
ekarātraṃ tu nivasann atithir brāhmaṇaḥ smṛtaḥ /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400043 (0.056):
ekarātraṃ hi nivasann atithir brāhmaṇaḥ smṛtaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207490 (0.056):
Viṣṇu 67.34a/ eka-rātraṃ hi nivasann atithir brāhmaṇaḥ smṛtaḥ /
anityā hi sthiti ryasmāttasmādatithirucyate // Valc_2,13.7 //
vaiśyaśūdrāvapi prāptau kuṭumbe 'tithidharmmiṇau /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21488855 (0.036):
Manu3.111c[101ṃc]/ bhuktavatsu ca vipreṣu kāmaṃ tam api bhojayet) || / Manu3.112a[102ṃa]/ vaiśya.śūdrāv api prāptau) kuṭumbe 'atithi.dharmiṇau ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18577819 (0.041):
bhuktavatsu ca vipreṣu kāmaṃ tam api bhojayet // Mn_3.111[101M] // / vaiśyaśūdrāv api prāptau kuṭumbe 'tithidharmiṇau /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400079 (0.044):
bhuktavatsu ca vipresu kāmaṃ tam api bhojayet || Vi_67.36 || / vaiśyaśūdrāv api prāptau kuṭumbe 'tithidharmiṇau /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207528 (0.046):
Viṣṇu 67.37a/ vaiśya-śūdrāv api prāptau kuṭumbe^atithi-dharmiṇau /
bhojayet sahabhṛtyai stāvānṛśaṃsyaṃ pradarśayan // Valc_2,13.8 //
svadāranirato nityaṃ paradāravivarjjitaḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23973208 (0.0):
anyān athāgatān dṛṣṭvā $ pūjayed avirodhataḥ & / svadāranirato nityaṃ % paradāravivarjitaḥ // NsP_57.27 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23973312 (0.0):
dadyād dānaṃ dvijāgryebhyo $ dharmabuddhisamanvitaḥ & / svadāranirato nityaṃ % paradāravivarjitaḥ // NsP_58.3 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17038194 (0.0):
anyān athāgatān dṛṣṭvā pūjayed avirodhataḥ / / svadāranirato nityaṃ paradāravivarjitaḥ // NsP_57.27 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17038298 (0.0):
dadyād dānaṃ dvijāgryebhyo dharmabuddhisamanvitaḥ / / svadāranirato nityaṃ paradāravivarjitaḥ // NsP_58.3 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19563029 (0.026):
svadāranirato dāntaḥ paradāravivarjjitaḥ // Valc_2,13.24 //
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27437565 (0.032):
svadāranirato dāntaḥ NsP_58.7c / svadāranirato nityaṃ NsP_57.27c
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23973364 (0.033):
svadāranirato dāntaḥ % paradāravivarjitaḥ // NsP_58.7 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17038350 (0.033):
svadāranirato dāntaḥ paradāravivarjitaḥ // NsP_58.7 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9076548 (0.048):
svadāranirataś caiva Yj_1.81c / svadāranirataḥ sadā Mn_3.45b
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15870870 (0.051):
na lobaḥ paradāreṣu svadāranirato janaḥ /
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 857840 (0.056):
kāmamithyācārātprativirataḥ khalu punarbhavati svadārasaṃtuṣṭaḥ / paradārānabhilāṣī / sa paraparigṛhītāsu strīṣu parabhāryāsu
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13526207 (0.063):
paradāraratā evaṃ__Vdha_023.017 / paradāraratā ye ca__Vdha_063.025
kṛtahomastu bhuñjīta sāyaṃprātarudāradhīḥ // Valc_2,13.9 //
sarvvataḥ pratigṛhṇīyādavṛttyā karṣito dvijaḥ / / na bhaveddoṣabhāk tena jvalanārkasamo hi saḥ // Valc_2,13.10 //
bhūtānāṃ rakṣaṇaṃ dānamijyādhyayanameva ca / / śivārcanaṃ kṣatriyāṇāṃ tathā nārāyaṇārccanam // Valc_2,13.11 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21483212 (0.059):
Manu1.90a/ paśūnāṃ rakṣaṇaṃ dānam ijyā.adhyayanam eva ca |
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21483200 (0.059):
Manu1.89a/ prajānāṃ rakṣaṇaṃ dānam ijyā.adhyayanam eva ca |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18573185 (0.064):
viṣayeṣv aprasaktiś ca kṣatriyasya samāsataḥ // Mn_1.89 // / paśūnāṃ rakṣaṇaṃ dānam ijyādhyayanam eva ca /
nityodyukto dasyuvadhe raṇe kuryyāt parākramam /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10280897 (0.024):
12,060.014a nādhyāpayed adhīyīta prajāś ca paripālayet / 12,060.014c nityodyukto dasyuvadhe raṇe kuryāt parākramam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12827633 (0.050):
MSS_1493 1 anuyukto dasyuvadhe raṇe kuryāt parākramam /
nāsya kṛtyatamaṃ kiñcit rājño dasyuvinigrahāt // Valc_2,13.12 //
cāṭabhāṭataskarebhyo mahāsāhasikādibhiḥ / / pīḍyamānāḥ prajā rakṣet kāyasthaiśca viśeṣataḥ // Valc_2,13.13 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3285493 (1.192):
cāṭataskaradurvṛtta- mahāsāhasikādibhiḥ / / pīḍyamānāḥ prajā rakṣet kāyasthaiś ca viśeṣataḥ // Yj_1.336 //
sammānadānasatkāraiḥ vaidikān vāsayet sadā /
rājanyo dharmmakṛtyañca kuryyādeva prayatnataḥ // Valc_2,13.14 // / paṇḍitaṃ nītiśāstrajñaṃ nityañca pratipālayet /
niyojayet sabhāmadhye nityaṃ sadbhiśca saṃyutaḥ // Valc_2,13.15 //
saṃviśet tūryyaghoṣeṇa pratibudhyettathaiva ca / / śāstrāṇi cintayedbuddhyā sarvvakarttavyatāṃ tathā // Valc_2,13.16 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3285428 (0.027):
saṃviśet tūryaghoṣeṇa pratibudhyet tathaiva ca / / śāstrāṇi cintayed buddhyā sarvakartavyatās tathā // Yj_1.331 //
dṛṣṭvā jyotirvvido vaidyān dadyāt gāṃ kāñcanaṃ mahīm /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16019929 (0.0):
Yāj1.332c/ ṛtvik.purohita.ācāryair āśīrbhir abhinanditah // / Yāj1.333a/ (dṛṣṭvā jyotirvido vaidyān (dadyād gām kāñcanam mahīm /
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3285453 (1.192):
dṛṣṭvā jyotirvido vaidyān dadyād gāṃ kāñcanaṃ mahīm /
niveśikāni ca tathā śrotriyāṇāṃ gṛhāni ca // Valc_2,13.17 // / ya eva dharmmo nṛpateḥ svarāṣṭrapratipālane /
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3285567 (0.061):
ya eva nṛpater dharmaḥ svarāṣṭraparipālane / / tam eva kṛtsnam āpnoti pararāṣṭraṃ vaśaṃ nayan // Yj_1.342 //
tameva kṛtsnamāpnoti pararāṣṭraṃ vaśaṃ nayan // Valc_2,13.18 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16020059 (1.192):
Yāj1.342a/ ya eva nṛpater dharmah sva.rāṣṭra.paripālane / / Yāj1.342c/ tam eva kṛtsnam (āpnoti para.rāṣṭram vaśam (nayan //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3285573 (1.192):
ya eva nṛpater dharmaḥ svarāṣṭraparipālane / / tam eva kṛtsnam āpnoti pararāṣṭraṃ vaśaṃ nayan // Yj_1.342 //
devabrāhmaṇabhaktaśca pitṛkāryyaparāyaṇaḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23973326 (0.057):
devabrāhmaṇabhaktaś ca % pitṛkāryaparas tathā // NsP_58.4 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17038312 (0.057):
devabrāhmaṇabhaktaś ca pitṛkāryaparas tathā // NsP_58.4 //
svabhāryyānirato nityaṃ ṣaḍbhāgārhaḥ sadā nṛpaḥ // Valc_2,13.19 //
ekāṃśena balaṃ dhāryyaṃ dānamaṃśadvayena ca /
ekāṃśena prakṛtaya ekāṃśenādhikāriṇaḥ // Valc_2,13.20 //
ekāṃśenātmabhogaśca kuṭumbādiprapālanam /
āyasyaivaṃ ṣaḍavibhāgai rvyayaṃ kuryyānmahīpatiḥ // Valc_2,13.21 //
sandhyāmupāsya kurute gītaṃ vādyaṃ manoharam /
nṛtyagītaiśca jagdhīṃ vā strībhirniśi sukhāvahām // Valc_2,13.22 //
gorakṣāṃ kṛṣivāṇijyaṃ kuryyādvaiśyo yathāvidhi /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23973346 (0.034):
gorakṣākṛṣivāṇijyaṃ $ kuryād vaiśyo yathāvidhi &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17038332 (0.034):
gorakṣākṛṣivāṇijyaṃ kuryād vaiśyo yathāvidhi /
dānaṃ deyaṃ yathāśaktyā brāhmaṇānāñca bhojanam // Valc_2,13.23 //
dambhamohavinirmmuktastathā vāganasūyakaḥ / / svadāranirato dāntaḥ paradāravivarjjitaḥ // Valc_2,13.24 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23973367 (0.0):
lobhadambhavinirmuktaḥ $ satyavāg anasūyakaḥ & / svadāranirato dāntaḥ % paradāravivarjitaḥ // NsP_58.7 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17038353 (0.0):
lobhadambhavinirmuktaḥ satyavāg anasūyakaḥ / / svadāranirato dāntaḥ paradāravivarjitaḥ // NsP_58.7 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562831 (0.026):
svadāranirato nityaṃ paradāravivarjjitaḥ /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27437561 (0.029):
svadāranirato dāntaḥ NsP_58.7c / svadāranirato nityaṃ NsP_57.27c
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23973207 (0.033):
svadāranirato nityaṃ % paradāravivarjitaḥ // NsP_57.27 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23973311 (0.033):
svadāranirato nityaṃ % paradāravivarjitaḥ // NsP_58.3 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17038193 (0.033):
svadāranirato nityaṃ paradāravivarjitaḥ // NsP_57.27 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17038297 (0.033):
svadāranirato nityaṃ paradāravivarjitaḥ // NsP_58.3 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20828548 (0.042):
14,096.015d@004_0507 bhūr bhuvaḥ svar iti brahma yo vedaparamaṃ dvijaḥ / 14,096.015d@004_0508 svadāranirato dāntaḥ sa vidvān sa ca bhūsuraḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10377326 (0.049):
12,235.011f*0685_01 vighasaṃ bhṛtyaśeṣaṃ tu yajñaśeṣam athāmṛtam / 12,235.012a svadāranirato dānto hy anasūyur jitendriyaḥ
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9076548 (0.051):
svadāranirataś caiva Yj_1.81c / svadāranirataḥ sadā Mn_3.45b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20805001 (0.064):
14,045.015c jātau guṇaviśiṣṭāyāṃ samāvarteta vedavit / 14,045.016a svadāranirato dāntaḥ śiṣṭācāro jitendriyaḥ
dhanairviprān bhojayitvā yajñakāle tu yājakān /
aprabhutvañca vartteta dharmmeṣvādehapātanāt // Valc_2,13.25 //
yajñādhyayanadānāni kuryyānnityamatandritaḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23973379 (0.025):
dhanair viprān samarceta $ yajñakāle tvarānvitaḥ & / yajñādhyayanadānāni % kuryān nityam atandritaḥ // NsP_58.8 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17038365 (0.025):
dhanair viprān samarceta yajñakāle tvarānvitaḥ / / yajñādhyayanadānāni kuryān nityam atandritaḥ // NsP_58.8 //
pitṛkāryyaparaścaiva viṣṇuśivārccanāparaḥ // Valc_2,13.26 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10782080 (0.064):
viṣṇudharmaparo nityaṃ viṣṇvārāthana tat paraḥ // RKS_19.73 //
varṇatrayasya śuśrūṣāṃ kuryyācchūdraḥ prayatnataḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23973406 (0.024):
varṇatrayasya śuśrūṣāṃ % kuryāc chūdraḥ prayatnataḥ // NsP_58.10 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17038392 (0.024):
varṇatrayasya śuśrūṣāṃ kuryāc chūdraḥ prayatnataḥ // NsP_58.10 //
dāsavadbrāhmaṇānāṃ ca viśeṣeṇa samācaret // Valc_2,13.27 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23973411 (0.047):
varṇatrayasya śuśrūṣāṃ % kuryāc chūdraḥ prayatnataḥ // NsP_58.10 // / dāsavad brāhmaṇānāṃ ca $ viśeṣeṇa samācaret &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17038397 (0.047):
varṇatrayasya śuśrūṣāṃ kuryāc chūdraḥ prayatnataḥ // NsP_58.10 // / dāsavad brāhmaṇānāṃ ca viśeṣeṇa samācaret /
ayācitapradātā syāt kṛṣiṃ vṛttyarthamāśrayet /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21080461 (0.042):
ayācakaḥ pradātā syāt kṛṣiṃ vṛtty artham ācaret |
śuddhā tu vṛttistasyaiva kāru-cāraṇa-karmma ca // Valc_2,13.28 //
pākayajñavidhānena yajeddevānatandritaḥ / / tasya tu dvijaśuśrūṣā paro dharmmaḥ prakīrttitaḥ // Valc_2,13.29 //
dhāraṇaṃ jīrṇavastrasya viprasyocchiṣṭabhojanam /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23973429 (0.035):
grahāṇāṃ māsikaṃ kāryaṃ $ pūjanaṃ nyāyadharmataḥ & / dhāraṇaṃ jīrṇavastrasya % viprasyocchiṣṭamārjanam // NsP_58.12 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17038415 (0.035):
grahāṇāṃ māsikaṃ kāryaṃ pūjanaṃ nyāyadharmataḥ / / dhāraṇaṃ jīrṇavastrasya viprasyocchiṣṭamārjanam // NsP_58.12 //
svadāreṣu ratiścaiva paradāravivarjanam // Valc_2,13.30 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20749702 (0.039):
13,134.057d@015_0831 paradāranivṛttiś ca svadāreṣu ratiḥ sadā
lavaṇaṃ madhutailaṃ ca dadhi takraṃ ghṛtaṃ payaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982758 (0.0):
anyathā kurute kiṃcit tad bhavet tasya niṣphalam (I,1, p. 480) // Par_1.64 / lavaṇaṃ madhutailaṃ ca dadhitakraṃ ghṛtaṃ payaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413882 (0.029):
yavagodhūmamudgādi $ ghṛtaṃ tailaṃ payo dadhi &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5120542 (0.029):
yavagodhūmamudgādi ghṛtaṃ tailaṃ payo dadhi /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21514461 (0.033):
Manu10.88c/ kṣīraṃ kṣaudraṃ dadhi ghṛtaṃ tailaṃ madhu guḍaṃ kuśān ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18598896 (0.033):
kṣīraṃ kṣaudraṃ dadhi ghṛtaṃ tailaṃ madhu guḍaṃ kuśān // Mn_10.88 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300083 (0.037):
dadhikṣīrasya tripalaṃ Par_6.38c / dadhitakraṃ ghṛtaṃ payaḥ Par_1.65b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12860585 (0.039):
MSS_3318 1 avikreyaṃ lavaṇaṃ pakvamannaṃ dadhi kṣīraṃ madhu tailaṃ ghṛtaṃ
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13609248 (0.041):
(AVParis_71,9.2) surāsavaṃ tathā kṣaudraṃ sarpis tailaṃ payo dadhi | yatra
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2533015 (0.042):
payo dadhi ghṛtaṃ madhu Mn_2.107d / payo dadhi ghṛtaṃ madhu Mn_3.226[216M]b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26894253 (0.045):
guḍaśarkaramatsyaṇḍī $ deyaṃ phāṇitamūrmuram & / gavyaṃ payo dadhi ghṛtaṃ % tailaṃ ca tilasaṃbhavam // BrP_220.159 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11165561 (0.045):
guḍaśarkaramatsyaṇḍī deyaṃ phāṇitamūrmuram / / gavyaṃ payo dadhi ghṛtaṃ tailaṃ ca tilasaṃbhavam // BrP_220.159 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21073168 (0.046):
madhuparkīya pātre ca gavyaṃ dadhi payo ghṛtam | / madhu khaṇḍam apīty evaṃ nikṣiped dravya pañcakam // Hbhv_5.47 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15439819 (0.047):
05,038.005a avikreyaṃ lavaṇaṃ pakvam annaṃ; dadhi kṣīraṃ madhu tailaṃ / ghṛtaṃ ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27869643 (0.047):
evam sarpis [1] | tailaṃ [2] | madhu [3] | phāṇitaṃ [4] | dugdhaṃ [5] | / dadhi [6] | matsyaṃ [7] | māṃsaṃ [8] |
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136755 (0.047):
bhavanti saṃyyathīdaṃ sarpistailaṃ madhu phāṇitaṃ dugdhaṃ dadhi matsyaṃ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 530436 (0.049):
na ca śiṣṭaṃ payas takraṃ $ ghṛtaṃ vā dadhi leśakam / HV_App.I,9A.28 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22015998 (0.049):
na ca śiṣṭaṃ payas takraṃ ghṛtaṃ vā dadhi leśakam / HV_App.I,9A.28 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20836074 (0.050):
14,096.015d@004_1744 kapilāyā ghṛtaṃ kṣīraṃ dadhi takram athāpi vā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10357183 (0.059):
12,205.012a madhu tailaṃ payaḥ sarpir māṃsāni lavaṇaṃ guḍaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15174478 (0.059):
svāditaṃ katamat / tadyathā kṣīraṃ dadhi navanītam sarpis tailaṃ madhu / phāṇitaṃ māṃsaṃ matsyā vaIIūrā lavaṇaṃ vanaphalaṃ vā bhakṣaprakāraṃ vā /
na duṣyecchūdrajātīnāṃ kuryyāt sarvvasya vikrayam // Valc_2,13.31 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982760 (0.0):
lavaṇaṃ madhutailaṃ ca dadhitakraṃ ghṛtaṃ payaḥ / / na duṣyec chūdrajātīnāṃ kuryāt sarveṣu vikrayam (I,1, p. 484) // Par_1.65
kriyābhedaistu sarvveṣāṃ bhṛtivṛttiraninditā /
sīrabhedaiḥ kṛṣiḥ proktā manvādyairbrāhmaṇādiṣu // Valc_2,13.32 //
brāhmaṇaiḥ ṣoḍaśagabaṃ caturūnaṃ tathāparaiḥ / / dvigavaṃ vāntyajaiḥ sīraṃ dṛṣṭvā bhūmārddavaṃ tathā // Valc_2,13.33 //
bhūmiṃ bhitvauṣadhiṃ chitvā hatvā kīṭapipīlikām /
punanti khalu yajñena karṣakā devapūjanāt // Valc_2,13.34 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4822434 (0.0):
bhūmiṃ bhitvauṣadhīśchitvā hutvā koṭapipīlikān /AP_152.003ab/ / punanti khalu yajñena karṣakā devapūjanāt //AP_152.003cd/
vaidikaiḥ karmmabhiḥ puṇyairniṣekādirdvijanmanām /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21483965 (0.036):
Manu2.26a/ vaidikaiḥ karmabhiḥ puṇyair niṣekādir dvijanmanām |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20840592 (0.043):
14,096.015d@004_2512 vaidikaiḥ karmabhiḥ puṇyair niṣekādir dvijanmanām
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18573810 (0.043):
vaidikaiḥ karmabhiḥ puṇyair niṣekādir dvijanmanām /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9604820 (0.043):
[85.9] āśvamedhike bhagavān: vaidikaiḥ karmabhiḥ puṇyaiḥ niṣekādir / dvijanmanām /"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11574851 (0.043):
[85.9] āśvamedhike bhagavān: vaidikaiḥ karmabhiḥ puṇyaiḥ niṣekādir / dvijanmanām /*{711}*"
kāryyaḥ śarīrasaṃskāraḥ pāvanaḥ pretya ceha ca // Valc_2,13.35 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21483971 (5.960):
Manu2.26a/ vaidikaiḥ karmabhiḥ puṇyair niṣekādir dvijanmanām | / Manu2.26c/ kāryaḥ śarīrasaṃskāraḥ pāvanaḥ pretya ca iha ca ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20840597 (0.039):
14,096.015d@004_2512 vaidikaiḥ karmabhiḥ puṇyair niṣekādir dvijanmanām / 14,096.015d@004_2513 kāryaḥ śarīrasaṃskāraḥ pāvanaḥ pretya ceha ca
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18573815 (0.039):
vaidikaiḥ karmabhiḥ puṇyair niṣekādir dvijanmanām / / kāryaḥ śarīrasaṃskāraḥ pāvanaḥ pretya ceha ca // Mn_2.26 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9604825 (0.039):
[85.9] āśvamedhike bhagavān: vaidikaiḥ karmabhiḥ puṇyaiḥ niṣekādir / dvijanmanām / / [85.10] kāryaḥ śarīrasaṃskāraḥ pāvanaḥ pretya ceha ca // [MB.h 14
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11574854 (,0.039):
[85.9] āśvamedhike bhagavān: "vaidikaiḥ karmabhiḥ puṇyaiḥ niṣekādir / dvijanmanām /*{711}* / [85.10] kāryaḥ śarīrasaṃskāraḥ pāvanaḥ pretya ceha ca // [MB.h 14
garbhādhānamṛtau puṃsaḥ savanaṃ spandanāt purā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6733650 (0.0):
niṣekādyāḥ śmaśānāntāsteṣāṃ vai mantrataḥ kriyāḥ // GarP_1,93.10 // / garbhādhānamṛtau puṃsaḥ savanaṃ spandanātpurā /
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3281158 (0.005):
niṣekādyāḥ śmaśānāntās teṣāṃ vai mantrataḥ kriyāḥ // Yj_1.10 // / garbhādhānam ṛtau puṃsaḥ savanaṃ spandanāt purā /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16015128 (0.059):
Yāj1.11a/ garbha.ādhānam ṛtau pumsah savanam spandanāt purā /
turyye 'ṣṭame vā sīmanto janane jātakarmma ca // Valc_2,13.36 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16015129 (0.049):
Yāj1.11a/ garbha.ādhānam ṛtau pumsah savanam spandanāt purā / / Yāj1.11c/ ṣaṣṭhe^aṣṭame vā sīmanto māsy ete jāta.karma ca //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6733651 (0.061):
garbhādhānamṛtau puṃsaḥ savanaṃ spandanātpurā / / ṣaṣṭhe 'ṣṭame vā sīmantaḥ prasave jātakarma ca // GarP_1,93.11 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3281159 (0.061):
garbhādhānam ṛtau puṃsaḥ savanaṃ spandanāt purā / / ṣaṣṭhe 'ṣṭame vā sīmanto māsy ete jātakarma ca // Yj_1.11 //
niṣkramastṛtīyamāsi nāma vyuṣṭe śatāhani / / ṣaṣṭhe 'nnaprāśanaṃ cūḍā janyabde vā yathākulam // Valc_2,13.37 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565549 (0.032):
ambaṣṭhāyāṃ svarṇakārāt śauciko nāma jāyate // Valc_2,19.10 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565718 (0.042):
kalupālāt kuvindāyāṃ śauṇḍikonāma jāyate // Valc_2,19.24 // / raṅgājīvastu śauṇḍikyāṃ suto varddhakisambhavaḥ /
karṇavedho vratādeśo vedārambhaḥ kriyāvidhiḥ /
keśāntaḥ snānamudvāho vivāhāgniparigrahaḥ // Valc_2,13.38 //
tretāgnisaṃgrahaśceti saṃskārāḥ ṣoḍaśa smṛtāḥ / / navaitāḥ karṇavedhāntāḥ mantravarjjaṃ kriyā striyāḥ // Valc_2,13.39 //
vipro garbhāṣṭame varṣe kṣatra ekādaśe tathā /
dvādaśe vaiśyajātistu vratopanayamarhati // Valc_2,13.40 //
tasya prāptavratasyāyaṃ kālaḥ syādviguṇādhikaḥ /
vedavratacyuto vrātyaḥ sa vrātyastomamarhati // Valc_2,13.41 //
brāhmo daivastathaivārṣaḥ prājāpatyastathāsuraḥ / / gāndharbbo rākṣasaścaiva paiśācaścāṣṭamo 'dhamaḥ // Valc_2,13.42 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10139035 (5.960):
gṛhasthaścodvahetkanyāṃ nyāyena vidhinā nṛpa // ViP_3,10.23 // / brāhmo daivastathaivārṣaḥ prājāpatyastathāsuraḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21487506 (0.018):
Manu3.20c/ aṣṭāv imān samāsena strīvivāhān nibodhata) || / Manu3.21a/ brāhmo daivas tathā eva ārṣaḥ prājāpatyas tathā asuraḥ |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23419538 (0.023):
gṛhasthas tūdvahet kanyāṃ % nyāyyena vidhinā nṛpa // ViP_3,10.23 // / brāhmo daivas tathaivārṣaḥ $ prājāpatyas tathāsuraḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5126197 (0.023):
gṛhasthas tūdvahet kanyāṃ nyāyyena vidhinā nṛpa // ViP_3,10.23 // / brāhmo daivas tathaivārṣaḥ prājāpatyas tathāsuraḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15847815 (0.025):
pūrvaḥ pūrvo varo jñeyaḥ pūrvābhāve paraḥ paraḥ // NarP_1,26.15 // / brāhno daivastathaivārṣaḥ prājāpatyastathāsuraḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19621545 (0.025):
01,067.008a aṣṭāv eva samāsena vivāhā dharmataḥ smṛtāḥ / 01,067.008c brāhmo daivas tathaivārṣaḥ prājāpatyas tathāsuraḥ
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18576752 (0.029):
aṣṭāv imān samāsena strīvivāhān nibodhata // Mn_3.20 // / brāhmo daivas tathaivārṣaḥ prājāpatyas tathāsuraḥ /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393200 (0.031):
athāṣṭau vivāhā bhavanti // Vi_24.17 // / brāhmo daiva ārṣaḥ prājāpatyo gāndharva āsuro rākṣasaḥ paiśācaś ceti //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18200093 (0.031):
Viṣṇu 24.18 brāhmo daiva ārṣaḥ prājāpatyo gāndharva āsuro rākṣasaḥ
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1676409 (0.040):
'aṣṭavikalpaḥ'; ityādi / devānāmayaṃ daivaḥ / so 'ṣṭavidhaḥ / tadyathā / brāhmaḥ, prājāpatyaḥ, sauraḥ, āsuraḥ, gāndharvaḥ, yākṣaḥ, rākṣasaḥ,
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13225581 (0.041):
N12.38c/ brāhmas tu prathamas teṣāṃ prājāpatyas tathaiva ca // / N12.39a/ ārṣaś caivātha daivaś ca gāndharvaś cāsuras tathā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9028759 (0.049):
paiśācaś cāṣṭamo 'dhamaḥ Mn_3.34d / paiśācaś cāsuraś caiva Mn_3.25c / paiśācas tv aṣṭamaḥ smṛtaḥ Nar_12.39d
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13225645 (0.055):
N12.43c/ suptamattopagamanāt paiśācas tv aṣṭamo 'adhamaḥ // / N12.44a/ eṣāṃ tu dharmyās catvāro brāhmādyāḥ samudāhṛtāḥ /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2534506 (0.056):
pailavāudumbarau vaiśyo Mn_2.45c / paiśācaś cāṣṭamo 'dhamaḥ Mn_3.21d
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23674502 (0.059):
5.8ab: mṛgasaṃjñaś ca paśvākhyaḥ pañcamo 'nyaś ca mānuṣaḥ / 5.8cd: paiśāco rākṣaso yākṣo gāndharvaś caindra eva ca
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21487694 (0.062):
Manu3.34c/ sa pāpiṣṭho vivāhānāṃ paiśācaś ca aṣṭamo 'adhamaḥ || / [M.paiśācaḥ prathito) 'adhamaḥ]
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12782321 (0.063):
aṣṭavikalpo daivaḥ paiśāco rākṣaso yākṣo gāndharva aindraḥ prājāpatyo
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19613229 (0.064):
01,057.068b@036_0016 brāhmo daivas tathaivārṣaḥ prājāpatyaś ca dhārmikaḥ / 01,057.068b@036_0017 vivāhā brāhmaṇānāṃ tu gāndharvo naiva dhārmikaḥ
ete dharmmāstu catvāraḥ pūrvvaṃ vipre prakīrttitāḥ /
gāndharbbo rākṣasaścaiva kṣatriyasya praśasyate // Valc_2,13.43 // / aprārthitaḥ prayatnena brāhmastu parikīrttitaḥ /
prārthitārthapradānena prājāpatyaḥ prakīrttitaḥ // Valc_2,13.44 //
āsuro draviṇādānāt gāndharbbaḥ samayānmithaḥ /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16015862 (0.039):
Yāj1.61a/ āsuro draviṇa.ādānād gāndharvah samayān mithah /(p.20)
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6734268 (0.048):
āsuro draviṇādānādgāndharvaḥ samayānmithaḥ /
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3281816 (0.048):
āsuro draviṇādānād gāndharvaḥ samayān mithaḥ /
rākṣaso yuddhaharaṇāt paiśācaḥ kanyakācchalāt // Valc_2,13.45 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4822880 (0.0):
śulkena cāsuro mando gāndharvo varaṇānmithaḥ /AP_154.011ab/ / rākṣaso yuddhaharaṇāt paiśācaḥ kanyakācchalāt //AP_154.011cd/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6734272 (0.0):
āsuro draviṇādānādgāndharvaḥ samayānmithaḥ / / rākṣaso yuddhaharaṇātpaiśācaḥ kanyakācchalāt // GarP_1,95.10 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3281819 (1.192):
āsuro draviṇādānād gāndharvaḥ samayān mithaḥ / / rākṣaso yuddhaharaṇāt paiśācaḥ kanyakāchalāt // Yj_1.61 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16015866 (0.036):
Yāj1.61a/ āsuro draviṇa.ādānād gāndharvah samayān mithah /(p.20) / Yāj1.61c/ rākṣaso yuddha.haraṇāt paiśācah kanyakā.chalāt //
tisrastu bhāryyāḥ kṣatrasya bhāryaikā brāhmaṇasya tu /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618606 (0.058):
323.022. śūdrasya tvekā bhāryā bhavati śūdrī eva/ / 323.022. evaṃ brāhmaṇasya vṛṣala catvāraḥ putrā bhavanti/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627198 (0.058):
ekā bhāryā bhavati śūdrī eva/ evaṃ brāhmaṇasya vṛṣala catvāraḥ putrā
ekaiva bhāryyā vaiśyasya śūdrasya ca vidhīyate // Valc_2,13.46 //
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629362 (0.043):
p.41.7ab/.atha vaiśyasya vaiśyā vai śūdrā śūdrasya vā punaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620735 (0.060):
332.013. atha vaiśyasya vaiśyā vai śūdrā vā punaḥ/ / 332.014. na bhāryā bhaginī yuktā brahmaṇā janitā yadi//77//
kṣatriyā vaiśyā śūdrā ca kṣatriyasya prakīrttitā / / ekaiva bhāryyā viprasya brāhmaṇī tu vidhīyate // Valc_2,13.47 //
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629363 (0.047):
p.41.7ab/.atha vaiśyasya vaiśyā vai śūdrā śūdrasya vā punaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620735 (0.060):
332.013. atha vaiśyasya vaiśyā vai śūdrā vā punaḥ/ / 332.014. na bhāryā bhaginī yuktā brahmaṇā janitā yadi//77//
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17390577 (0.061):
brāhmaṇavarjaṃ ṣaḍdhā kṛtaṃ trīn dvāv ekaṃ ca // Vi_18.10 // / kṣatriyasya kṣatriyāvaiśyāśūdrāputreṣv ayam eva vibhāgaḥ // Vi_18.11 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18197278 (0.064):
Viṣṇu 18.10 brāhmaṇa-varjaṃ ṣaḍdhā kṛtaṃ trīn dvāv ekaṃ ca // / Viṣṇu 18.11 kṣatriyasya kṣatriyā-vaiśyā-śūdrā-putreṣv ayam eva vibhāgaḥ //
vaiśyaiva bhāryyā vaiśyasya śūdrā śūdrasya kīrttitā /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629362 (0.047):
p.41.7ab/.atha vaiśyasya vaiśyā vai śūdrā śūdrasya vā punaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620735 (0.055):
332.013. atha vaiśyasya vaiśyā vai śūdrā vā punaḥ/ / 332.014. na bhāryā bhaginī yuktā brahmaṇā janitā yadi//77//
brāhmaṇo nodvahet kanyāmasavarṇāṃ kadācana // Valc_2,13.48 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562561 (0.050):
gauḍabrāhmaṇakanyāṃ yaḥ somaṭāmudvahiṣyati // Valc_2,12.48 //
brāhmaṇādvaiśyakanyāyāmambaṣṭho yo vyajāyata /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565538 (0.060):
jajñe vaidehakanyāyāṃ leṣakārastu rāmakāt // Valc_2,19.9 // / vaiśyāyāṃ jāyate śūdrāt tailakāra iti smṛtaḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21513320 (0.062):
Manu10.08a/ brāhmaṇād vaiśyakanyāyām ambaṣṭho nāma jāyate) |
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13226587 (0.063):
N12.111a/ ekāntaras tu dauṣṣanto vaiśyāyāṃ brāhmaṇāt sutaḥ / / N12.111c/ śūdrāyāṃ kṣatriyāt tadvan niṣādo nāma jāyate //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565507 (0.063):
vaiśyādrāmakavaidehau brāhmaṇīkṣatriyāsutau // Valc_2,19.6 // / rāmakāt kṣatrakanyāyāmugro nāma prajāyate / / brāhmaṇādugrakanyāyāmāvṛto nāma jāyate // Valc_2,19.7 //
sa tu śūdratvamāpanno vivahenna tato viśām // Valc_2,13.49 //
śūdrābhāryyasya pātityaṃ rājanyasya yaducyate /
naitanmama mataṃ jñeyaṃ sā tenonnīyate yataḥ // Valc_2,13.50 //
patet vipraśca vaiśyaśca śūdrāṃ kanyāmudāvahan /
pātityaṃ nāsti kṣatrasya śadrūdāropasaṃgrahāt // Valc_2,13.51 //
viprakanyāvivāho 'pi kṛto rājarṣibhiḥ purā /
tejīyasāṃ na doṣāya vahneḥ sarvvabhujo yathā // Valc_2,13.52 //
rājā no nāvamantavyo nṛbuddhyā manurabravīt /
mahatī devatā hyeṣā nararūpeṇa tiṣṭhati // Valc_2,13.53 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1104630 (0.039):
mahatī devatā hy eṣā__Vdha_063.005 / nararūpeṇa tiṣṭhati__Vdha_063.005
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18586303 (0.051):
bālo 'pi nāvamāntavyo manuṣya iti bhūmipaḥ / / mahatī devatā hy eṣā nararūpeṇa tiṣṭhati // Mn_7.8 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10284711 (0.051):
12,068.040a na hi jātv avamantavyo manuṣya iti bhūmipaḥ / 12,068.040c mahatī devatā hy eṣā nararūpeṇa tiṣṭhati
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474761 (0.051):
bālo 'pi nāvamantavyo manuṣya iti bhūmipaḥ | / mahatī devatā hy eṣā nara-rūpeṇa tiṣṭhati // Hit_2.82 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21499178 (0.053):
Manu7.08c/ mahatī devatā hy eṣā nararūpeṇa tiṣṭhati ||
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10256051 (0.062):
12,014.014d@002_0020 bālo 'pi nāvamantavyo manuṣya iti bhūmipaḥ / 12,014.014d@002_0021 mahatī devatā hy eṣā nararūpeṇa tiṣṭhati
anuṣṭhitantu yaddevairmunibhiryadanuṣṭhitam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12828024 (0.029):
MSS_1518 1 anuṣṭhitaṃ tu yad devair ṛṣibhiryadanuṣṭhitam /
nānuṣṭheyaṃ manuṣyaistaduktaṃ karmma samācaret // Valc_2,13.54 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12828030 (0.044):
MSS_1518 1 anuṣṭhitaṃ tu yad devair ṛṣibhiryadanuṣṭhitam / / MSS_1518 2 nānuṣṭheyaṃ manuṣyaistu taduktaṃ karma ācaret //
ūḍhāyāṃ hi savarṇāyāmaviprāṃ kāmamudvahet / / tasyāmutpāditaḥ putro na savarṇāt prahīyate // Valc_2,13.55 //
kṣatrājjātaḥ kṣatriyāyāṃ kṣatriyaḥ syāt na saṃśayaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20680615 (0.025):
13,047.028a brāhmaṇyāṃ brāhmaṇāj jāto brāhmaṇaḥ syān na saṃśayaḥ / 13,047.028c kṣatriyāyāṃ tathaiva syād vaiśyāyām api caiva hi
vaiśyāyāṃ ca tathaiva syāt śadrāyāmapi caiva hi // Valc_2,13.56 // / yāvanna vindate jāyāṃ tāvadarddho bhavetpumān /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565539 (0.045):
jajñe vaidehakanyāyāṃ leṣakārastu rāmakāt // Valc_2,19.9 // / vaiśyāyāṃ jāyate śūdrāt tailakāra iti smṛtaḥ /
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12064720 (0.055):
tadyajjāyāmāmantrayate 'rdho ha vā eṣa ātmano yajjāyā tasmādyāvajjāyāṃ na / vindate / naiva tāvatprajāyate 'sarvo hi tāvadbhavatyatha yadaiva jāyāṃ vindate 'tha
nārddhaṃ prajāyate sarvvaṃ prajāyete iti śrutiḥ // Valc_2,13.57 //
sakāmāyāntu kanyāyāṃ saṅgame nāstyatikramaḥ /
kintvalaṃkṛtya satkṛtya sa evaināṃ samudvahet // Valc_2,13.58 //
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3621252 (0.036):
sakāmāyāṃ tu kanyāyāṃ savarṇe nāsty atikramaḥ / / kiṃtv alaṃkṛtya satkṛtya sa evaināṃ samudvahet // Nar_12.71 //
savarṇāmudvahet bhāryyāṃ prathamaṃ dharmmasiddhaye /
tatohyapratilomena yathākāmaṃ vahennṛpaḥ // Valc_2,13.59 //
viṣādyathāmṛtaṃ grāhyamamedhyāt kāñcanaṃ yathā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740844 (0.024):
amedhyātkāñcanaṃ grāhyaṃ strīratnaṃ duṣkulādapi // GarP_1,110.7 // / viṣādapyamṛtaṃ grāhyamamedhyādapi kāñcanam /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15800724 (0.024):
[62] tatra padminī prāyeṇa duṣkula sadmajeti nāvajñātavyā | / viṣād apy amṛtaṃ grāhyam / amedhyād api kāñcanam |
nīcādyathottamā vidyā strīratnaṃ duṣkulāttathā // Valc_2,13.60 //
striyoratnānyatho vidyā dharmmaḥ śaucaṃ subhāṣitam /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21487056 (0.032):
Manu2.240a/ striyo ratnāny atho vidyā dharmaḥ śaucaṃ subhāṣitam |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18576382 (0.032):
striyo ratnāny atho vidyā dharmaḥ śaucaṃ subhāṣitam /
vividhāni ca śilpāni samādeyāni sarvvataḥ // Valc_2,13.61 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18576384 (0.063):
striyo ratnāny atho vidyā dharmaḥ śaucaṃ subhāṣitam / / vividhāni ca śīlpāni samādeyāni sarvataḥ // Mn_2.240 //
yatra nāryyastu pūjyante ramante tatra devatāḥ / / yatraitāstu na pūjyante sarvvāstatrāphalāḥ kriyāḥ // Valc_2,13.62 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21488018 (0.0):
Manu3.56a/ yatra nāryas tu pūjyante) ramante) tatra devatāḥ |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18577176 (0.0):
pūjyā bhūṣayitavyāś ca bahukalyāṇam īpsubhiḥ // Mn_3.55 // / yatra nāryas tu pūjyante ramante tatra devatāḥ /
prajanārthaṃ mahābhāgā pūjārhā gṛhadīptayaḥ /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18594208 (1.192):
prajanārthaṃ mahābhāgāḥ pūjārhā gṛhadīptayaḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21508804 (0.043):
Manu9.26a/ prajanārthaṃ mahā.bhāgāḥ pūja.arhā gṛhadīptayaḥ | / Manu9.26c/ striyaḥ śriyaś ca geheṣu na viśeṣo 'asti) kaś cana ||
striyaḥ śriyaśca geheṣu na viśeṣo 'sti kaścana // Valc_2,13.63 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18594212 (0.0):
prajanārthaṃ mahābhāgāḥ pūjārhā gṛhadīptayaḥ / / striyaḥ śriyaś ca geheṣu na viśeṣo 'sti kaś cana // Mn_9.26 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21508808 (0.025):
Manu9.26a/ prajanārthaṃ mahā.bhāgāḥ pūja.arhā gṛhadīptayaḥ | / Manu9.26c/ striyaḥ śriyaś ca geheṣu na viśeṣo 'asti) kaś cana ||
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15439913 (0.060):
05,038.011a pūjanīyā mahābhāgāḥ puṇyāś ca gṛhadīptayaḥ / 05,038.011c striyaḥ śriyo gṛhasyoktās tasmād rakṣyā viśeṣataḥ
utpādanamapatyasya jātasya paripālanam / / pratyahaṃ lokayātrāyāḥ pratyakṣaṃ strī nibandhanam // Valc_2,13.64 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18594223 (0.0):
striyaḥ śriyaś ca geheṣu na viśeṣo 'sti kaś cana // Mn_9.26 // / utpādanam apatyasya jātasya paripālanam / / pratyahaṃ lokayātrāyāḥ pratyakṣaṃ strī nibandhanam // Mn_9.27 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21508821 (0.043):
Manu9.27a/ utpādanam apatyasya jātasya paripālanam | / Manu9.27c/ pratyahaṃ lokayātrāyāḥ pratyakṣaṃ strī nibandhanam ||
apatyaṃ dārakarmmāṇi śuśraṣā ratiruttamā /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21508832 (0.054):
Manu9.28a/ apatyaṃ dharmakāryāṇi śuśrūṣā ratir uttamā | / Manu9.28c/ dārā.adhīnas tathā svargaḥ pitqṇām ātmanaś ca ha ||
dārādhīnastathā svargaḥ pitḥṇāmātmanaśca vai // Valc_2,13.65 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21508835 (1.192):
Manu9.28a/ apatyaṃ dharmakāryāṇi śuśrūṣā ratir uttamā | / Manu9.28c/ dārā.adhīnas tathā svargaḥ pitqṇām ātmanaś ca ha ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18594232 (0.023):
apatyaṃ dharmakāryāṇi śuśrūṣā ratir uttamā / / dārādhīnas tathā svargaḥ pitṝṇām ātmanaś ca ha // Mn_9.28 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12834984 (0.045):
MSS_1898 1 apatyaṃ dharmakāryāṇi śuśrūṣā ratiruttamā / / MSS_1898 2 dārādhīnastathā svargaḥ pitṛṇāmātmanaśca ha //
iti vallālacarite vyāsapurāṇe varṇadharmmādikīrttanaṃ nāma trayodaśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564146 (0.0):
na cāsāṃ viśvasejjātu putramāturvviśeṣataḥ // Valc_2,14.41 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe strīlakṣaṇādikīrttanaṃ nāma caturdaśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565400 (0.009):
jejātutīyā vaṇijaścandraraśmisamudbhavāḥ // Valc_2,18.13 // / iti vaiśvavargāḥ | / iti vallālacarite vyāsapurāṇe traivarṇikavargakīrttanaṃ nāmāṣṭādaśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560797 (0.009):
pitḥṇāṃ kathyate caitat tathā gaṇacatuṣṭayam // Valc_2,9.17 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe sṛṣṭivisṛṣṭikathanaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562716 (0.009):
vilokya ghariyāreṣu viśvasanti na naigamāḥ // Valc_2,12.59 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe puruvaṃśakīrttanaṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564924 (0.009):
dāsīḥ pradāya bahuśo dvijasattamebhyaḥ śrīlādiśūranṛpatīramate 'psarobhiḥ / // Valc_2,15.58 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe dānamāhātmādikīrttanaṃ nāma pañcadaśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565122 (0.009):
krīḍārthamapi yadbrūyuḥ sa dharmmaḥ paramaḥ smṛtaḥ // Valc_2,16.13 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe guruvargakīrttanaṃ nāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565230 (0.009):
ajaśca nidhruvo rebha ṛṣayo gotrakārakāḥ // Valc_2,17.9 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe gotrakīrttanaṃ nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561918 (0.009):
anormlecchajātayastu purostu pauravāḥ smṛtāḥ // Valc_2,11.53 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe somavaṃśavarṇanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561166 (0.024):
adyāpi na nivarttante samudrebhya ivāpagāḥ // Valc_2,10.27 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe svāyambhuvavaṃśakathanaṃ nāma daśamo
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344801 (0.034):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde vṛṣotsargadānadharmaputrādipraśaṃsanaṃ nāma / trayodaśo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568459 (0.041):
iti śrīmadānandabhaṭṭaprokte vallālacarite / kālidāsanandilikhita-śrījayamaṅgalagāthā-kīrttanaṃ nāma pañcaviṃśo
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915749 (0.043):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe pitāḥ putrasaṃvāde mahārauravādinarakākhyānaṃ nāma / dvādaśo 'dhyāyaḥ / trayodaśo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566854 (0.046):
prayāti rudrasālokyaṃ na cāsau jāyate punaḥ // Valc_2,20.86 // / iti vallālacarite vyāsapurāṇe rudragītopaniṣatsu viṃśo 'dhyāyaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18811454 (0.053):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe narmadāmāhātmya ekaviṃśatikalpakathānakavarṇanaṃ / nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ ||
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6702348 (0.054):
sarpaviṣaharopāya(prāṇeśvaravidyā) nirūpaṇaṃ nāmaikonaviṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24958424 (0.059):
brahmakāṇḍe devotpattinirūpaṇaṃ nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 14
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4751139 (0.059):
:ś atha ekādaśo 'dhyāyaḥ / śrīrāmāvatāravarṇanaṃ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4750711 (0.060):
:ś atha daśamo 'dhyāyaḥ / śrīrāmāvatāravarṇanaṃ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27978401 (0.061):
iti bharatīye nāṭyaśāstre gatipracāro nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ / atha trayodaśo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915243 (0.061):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇeṭhapitrāputrasaṃvādo' nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ
'dhyāyaḥ / / atha caturdaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27979591 (0.0):
iti bharatīye nāṭyaśāstre karayuktidharmīvyañjako nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / atha caturdaśo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12715509 (0.005):
prakīrṇādhikāre trayodaśo 'dhyāyaḥ. / atha caturdaśo 'dhyāyaḥ.
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562719 (0.007):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe puruvaṃśakīrttanaṃ nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ | / atha trayodaśo 'dhyāyaḥ |
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27978404 (0.008):
iti bharatīye nāṭyaśāstre gatipracāro nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ / atha trayodaśo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564149 (0.009):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe strīlakṣaṇādikīrttanaṃ nāma caturdaśo / 'dhyāyaḥ / / atha pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3153544 (0.010):
devatādikathanaṃ nāmaṭa trayodaśo 'dhyāyaḥ || / caturdaśo 'dhyāyaḥ / caturdaśo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27981397 (0.011):
iti bharatīye nāṭyaśāstre vācikābhinaye chandovidhānaṃ nāma caturdaśo / 'dhyāyaḥ / atha pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12714546 (0.012):
prakīrṇādhikāre dvādaśo 'dhyāyaḥ. / atha trayodaśo 'dhyāyaḥ.
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4752435 (0.014):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye ādiparvādivarṇanaṃ nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / % Chapter {14} / :ś atha caturdaśo 'dhyāyaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1842473 (0.014):
iti kauśikapaddhatau trayodaśo'dhyāyaḥ samāptaḥ || / atha caturdaśo'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564931 (0.014):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe dānamāhātmādikīrttanaṃ nāma pañcadaśo / 'dhyāyaḥ / / atha ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565128 (0.015):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe guruvargakīrttanaṃ nāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / / atha saptadaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915990 (0.015):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe pitā putrasaṃvādo nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / caturdaśo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12716125 (0.016):
saṃhitāyāṃ prakīrṇādhikāre caturdaśo 'dhyāyaḥ. / atha pañcadaśo 'dhyāyaḥ.
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561922 (0.019):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe somavaṃśavarṇanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ / / atha dvādaśo 'dhyāyaḥ |
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565404 (0.020):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe traivarṇikavargakīrttanaṃ nāmāṣṭādaśo / 'dhyāyaḥ / / athonaviṃśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565792 (0.020):
iti vallālacarite śūdravargakathanaṃ nāma ūnaviṃśo 'dhyāyaḥ / / atha viṃśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4752807 (0.023):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye mahābhāratavarṇanaṃ nāma caturdaśo 'dhyāyaḥ / % Chapter {15} / :ś atha pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17917273 (0.026):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe jaḍopākhyāne yamakiṅkarasaṃvādo nāma caturdaśo / 'dhyāyaḥ / pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915751 (0.032):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe pitāḥ putrasaṃvāde mahārauravādinarakākhyānaṃ nāma / dvādaśo 'dhyāyaḥ / trayodaśo 'dhyāyaḥ
śastā strī cārusarvvāṅgī mattamātaṅgagāminī /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4857120 (0.057):
śastā strī(1) cārusarvāṅgī mattamātaṅgagāminī /AP_243.001ab/ / gurūrujaghanā yā ca mattapārāvatekṣaṇā //AP_243.001cd/
gurūrujaghanā yā ca kṛṣṇasāramṛgekṣaṇā // Valc_2,14.1 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4857122 (0.0):
śastā strī(1) cārusarvāṅgī mattamātaṅgagāminī /AP_243.001ab/ / gurūrujaghanā yā ca mattapārāvatekṣaṇā //AP_243.001cd/
sunīlakeśī tanvaṅgī vilomāṅgī manoharā / / samabhūmispṛśau pādau saṃhatau ca tathā stanau // Valc_2,14.2 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4857141 (0.0):
samabhūmispṛśau pādau saṃhatau ca tathā stanau //AP_243.002cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4857130 (0.043):
gurūrujaghanā yā ca mattapārāvatekṣaṇā //AP_243.001cd/ / sunīlakeśī tanvaṅgī vilomāṅgī manoharā /AP_243.002ab/
nābhiḥ pradakṣiṇāvarttā guhyamaśvatthapatravat /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4857147 (0.0):
nābhiḥ pradakṣiṇāvartā guhyamaśvatthapatravat /AP_243.003ab/
gulphau nigūḍhau madhyena nābhiraṅguṣṭhamānikā // Valc_2,14.3
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4857153 (0.0):
nābhiḥ pradakṣiṇāvartā guhyamaśvatthapatravat /AP_243.003ab/ / gulphau nigūḍhau madhyena nābhiraṅguṣṭhamānikā //AP_243.003cd/
gaṇḍairmadhūkapuṣpābhairna śirālā na lomaśā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4857185 (0.0):
na lolupā na durbhāṣā śubhā devādipūjitā /AP_243.005ab/ / gaṇḍair madhūkapuṣpābhair na śirālā na lomaśā //AP_243.005cd/
na saṃhatabhrūkuṭilā patiprāṇā patipriyā // Valc_2,14.4 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4857191 (0.0):
gaṇḍair madhūkapuṣpābhair na śirālā na lomaśā //AP_243.005cd/ / na saṃhatabhrūkuṭilā patiprāṇā patipriyā /AP_243.006ab/
bālā khelanakaiḥ kāle dattairdivyaphalāśanaiḥ
modate yuvatī vastrālaṅkārāliṅganādibhiḥ // Valc_2,14.5 //
hṛṣyenmadhyavayāḥ prauḍhā ratakrīḍāsu kauśalaiḥ /
vṛddhā tu madhurālāpai rgauraveṇa ca yujyate // Valc_2,14.6 //
ṣoḍaśābdā bhavedbālā triṃśatādbhūtayauvanā /
pañca pañcāśatā prauḍhā vṛddhā strī tadanantaram // Valc_2,14.7 //
kāmādhīnā eva nāryyastadarthaṃ ratnasaṃgrahaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4847385 (0.025):
kāmādhīnāḥ(1) striyo rāma tadarthaṃ ratnasaṅgrahaḥ /AP_223.003ab/ / sevyāstā nātisevyāś ca bhūbhujā viṣayaiṣiṇā //AP_223.003cd/
sevyāstā nātisevyāśca bhūbhujā viṣayaiṣiṇā // Valc_2,14.8 /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4847388 (0.0):
kāmādhīnāḥ(1) striyo rāma tadarthaṃ ratnasaṅgrahaḥ /AP_223.003ab/ / sevyāstā nātisevyāś ca bhūbhujā viṣayaiṣiṇā //AP_223.003cd/
striyāṃ ṣoḍaśavarṣāyāṃ caturvviṃśatihāyanaḥ / / buddhimānudyamaṃ kuryyādviśiṣṭasukhakāṅkṣayā // Valc_2,14.9 //
tathā pūrṇāṅgavīryyau tau puttraṃ janayataḥ param /
sarvvendriyasamāyuktaṃ balavantaṃ śatāyuṣam // Valc_2,14.10 //
nidāghaśaradorbbalā hitā viṣayiṇī matā /
taruṇī śītasamaye madhyā varṣāvasantayoḥ // Valc_2,14.11 //
nityaṃ bālā sevyamānā nityaṃ varddhayate balam /
yuvatī hrāsayecchaktiṃ madhyodbhāvayate jarām // Valc_2,14.12 //
sadyo māṃsaṃ ca śālyannaṃ bālāstrīsevanaṃ ghṛtam /
kṣīramuṣṇodake snānaṃ sadyaḥ prāṇakarāṇi ṣaṭ // Valc_2,14.13 //
seveta kāmataḥ kāmī balāt vājīkṛto hime /
prakāmaṃ tu niṣeveta surataṃ śiśirāgame // Valc_2,14.14 //
śīte rātrau dine grīṣme vasante ca divāniśi /
varṣāyāmambudadhvāne kāle śaradi sasmaraḥ // Valc_2,14.15 //
abhikāmaḥ samullāsya pūrvvamāliṅganādibhiḥ / / sameyāt pramadāṃ yuktyā vājīkaraṇavṛṃhitaḥ // Valc_2,14.16 //
nityamuṣṇāmbhasā snānaṃ payaḥpānaṃ navā striyaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12863583 (0.050):
MSS_3496 1 aśītenāmbhasā snānaṃ payaḥpānaṃ varāḥ striyaḥ /
rājānaḥ pathyametadvaḥ susnigdhamalpabhojanam // Valc_2,14.17 //
kapitthacūrṇayogena tathā dadhnā sṛjā tathā / / ghṛtaṃ sugandhi bhavati dugdhaiḥ kṣiptaistathā yavaiḥ // Valc_2,14.18 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4847596 (0.0):
kapitthacūrṇayogena tathā daghnaḥ srajā tathā //AP_223.018cd/ / ghṛtaṃ sugandhi bhavati dugdhaiḥ kṣiptais tathā yavaiḥ /AP_223.019ab/
bhojyasya kalpanaivaṃ syādgandhamuktiḥ pradarśyate /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4847602 (1.192):
bhojyasya kalpanaivaṃ syādgandhamuktiḥ pradarśyate //AP_223.019cd/
śaucamācamanaṃ samyak tathaiva ca virecanam // Valc_2,14.19 // / bhāvanā caiva pākaśca bodhanaṃ dhūpanaṃ tathā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4847603 (0.031):
bhojyasya kalpanaivaṃ syādgandhamuktiḥ pradarśyate //AP_223.019cd/ / śaucamācamanaṃ rāma tathaiva ca virecanaṃ /AP_223.020ab/
vāsanañcaiva nirddiṣṭaṃ karmmāṣṭakamidaṃ smṛtam // Valc_2,14.20 // / kapitthavilvajambvāmra-karavīraka pallavaiḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4847610 (0.056):
bhāvanā caiva pākaś ca bodhanaṃ dhūpanantathā //AP_223.020cd/ / vāsanañcaiva nirdiṣṭaṃ karmāṣṭakamidaṃ smṛtaṃ /AP_223.021ab/
kṛtvodakantu yaddravyaṃ śocitaṃ śaucanantu tat // Valc_2,14.21 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4847624 (0.0):
kapitthabilvajamvāmrakaravīrakapallavaiḥ //AP_223.021cd/ / kṛtvodakantu yaddravyaṃ śaucitaṃ śaucanantu tat /AP_223.022ab/
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26713721 (0.059):
siṅgakṣoṇīramaṇasaraṇiṃ mānamunmānadhītvaṃ yadyad dravyaṃ karayasi paraṃ / pratyahopārjanena /
teṣāmabhāve śaucantu mṛgadarpāmbhasā bhavet /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4847632 (0.0):
kṛtvodakantu yaddravyaṃ śaucitaṃ śaucanantu tat /AP_223.022ab/ / teṣāmabhāve śaucantu mṛgadarpāmbhasā bhavet //AP_223.022cd/
nakhaṃ kuṣṭhaṃ ghanaṃ māṃsaṃ spṛkkā śaileyajaṃ jalam // Valc_2,14.22 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4847641 (0.0):
teṣāmabhāve śaucantu mṛgadarpāmbhasā bhavet //AP_223.022cd/ / nakhaṃ kuṣṭhaṃ ghanaṃ māṃsī spṛkkaśaileyajaṃ jalaṃ /AP_223.023ab/
tathaiva kuṅkumaṃ lākṣā candanāgurunīradam / / saralaṃ devakāṣṭhañca karparaṃ kāntayā saha // Valc_2,14.23 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4847645 (0.033):
nakhaṃ kuṣṭhaṃ ghanaṃ māṃsī spṛkkaśaileyajaṃ jalaṃ /AP_223.023ab/ / tathaiva kuṅkumaṃ lākṣā candanāgurunīradaṃ(1) //AP_223.023cd/
bālā kundurakaścaiva gugguluḥ śrīnivāsakaḥ / / saha sarjjarasenaiva dhūpadravyaikaviṃśatiḥ // Valc_2,14.24 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4847661 (0.0):
bālaḥ kundurukaś caiva gugguluḥ śrīnivāsakaḥ //AP_223.024cd/ / saha sarjarasenaivaṃ dhūpadravyaikaviṃśatiḥ /AP_223.025ab/
dhūpadravyagaṇādasmādekaviṃśādyathecchayā / / dve dve dravye samādāya sarjjabhāgairniyojayet // Valc_2,14.25 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4847666 (0.0):
saha sarjarasenaivaṃ dhūpadravyaikaviṃśatiḥ /AP_223.025ab/ / dhūpadravyagaṇādasmādekaviṃśādyathecchayā //AP_223.025cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4847673 (0.0):
dhūpadravyagaṇādasmādekaviṃśādyathecchayā //AP_223.025cd/ / dve dve dravye samādāya sarjabhāgair niyojayet /AP_223.026ab/
nakhapiṇyākamalayaiḥ saṃyojya madhunā tathā / / dhūpayogā bhavantīha yathāvat svecchayā kṛtāḥ // Valc_2,14.26 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4847684 (0.0):
dve dve dravye samādāya sarjabhāgair niyojayet /AP_223.026ab/ / nakhapiṇyākamalayaiḥ saṃyojya madhunā tathā //AP_223.026cd/
tvacaṃ nāḍīṃ phalaṃ tailaṃ kuṅkumaṃ granthiparṇakam /
śaileyaṃ tagaraṃ kāntām colakarpūrameva ca // Valc_2,14.27 //
māsīṃ murāñca kuṣṭhañca snānadravyāṇi nirdiśet /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4847701 (5.960):
śaileyantagaraṃ krāntāṃ colaṅkarpūrameva ca(4) /AP_223.028ab/ / māṃsīṃ surāñca kuṣṭhañca snānadravyāṇi nirdiśet //AP_223.028cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4771816 (0.033):
abhyarcya paścādaiśānyāṃ catuṣkumbhe(2) savedike /AP_57.007ab/ / snānamaṇḍaṣake sarvadravyāṇyānīya nikṣipet //AP_57.007cd/
etabhyastu samādāya dravyatrayamathecchayā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4847707 (0.0):
māṃsīṃ surāñca kuṣṭhañca snānadravyāṇi nirdiśet //AP_223.028cd/
mṛgadarpayutaṃ snānaṃ kāryyaṃ kandarpavarddhanam // Valc_2,14.28 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4847712 (0.0):
etebhyastu samādāya dravyatrayamathecchayā /AP_223.029ab/ / mṛgadarpayutaṃ snānaṃ kāryaṃ kandarpavardhanaṃ //AP_223.029cd/
tvaṅmurānaladaistulyairvāsakārddhasamāyutaiḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4847720 (0.061):
tvaṅ