View original HTML file with complete header information
Buddhacarita / CANTO 1 / aikṣvāka ikṣvākusamaprabhāvaḥśākyeṣvaśakyeṣu viśuddhavṛttaḥ /
Buddhacarita / CANTO 1 / aikṣvāka ikṣvākusamaprabhāvaḥśākyeṣvaśakyeṣu viśuddhavṛttaḥ /
priyaḥ śaraccandra iva prajānāṃ śuddhodano nāma babhūva rājā // Bc_1.1 //
tasyendrakalpasya babhūva patnī dīptyā narendrasya samaprabhāvā /
padmeva lakṣmīḥ pṛthivīva dhīrā māyeti nāmnānupameva māyā // Bc_1.2 //
sārdha tayāsau vijahāra rājā nācintayadvaiśravaṇasya lakṣmīm /
tataśca vidheva samādhiyuktā garbha dadhe pāpavivarjitā sā // Bc_1.3 //
prāggarbhadhānnānmanujendrapatnī sitaṃ dadarśa dviparājamekam /
svapne viśantaṃ vapurātmanaḥ sā na tannimittaṃ samavāpa tāpam // Bc_1.4 //
sā tasya devapratimasya devī garbheṇa vaṃśaśriyamudvahantī /
śramaṃ na lebhe na śucaṃ na māyāṃ gantuṃ vanaṃ sā nibhṛtaṃ cakāṅkṣa //
Bc_1.5 // / sā lumbinī nāma vanāntabhūmiṃ citradrūmāṃ caitrarathābhirāmām /
dhyānānukūlāṃ vijanāmiyeṣa tasyāṃ nivāsāya nṛpaṃ babhāṣe // Bc_1.6 //
āryāśayāṃ tāṃ pravaṇāṃ ca dharme vijñāya kautūhalaharṣapūrṇaḥ /
śivāt purād bhūmipatirjagāma tatprītaye nāpi vihārahetoḥ // Bc_1.7 //
tasminvane śrīmati rājapatnī prasūtikālaṃ samavekṣamāṇā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033597 (0.0):
Xparārdhyapauraiḥ sahavāsatoṣāt % kṛtasmitevātirarāja lakṣmīḥ C) // 1.4 // / tasmin vane śrīmati rājapatnī $ prasūtikālaṃ samavekṣamāṇā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675496 (0.0):
Xparā1rdhya-pauraiḥ saha-vāsa-toṣāt % kṛta-smite9vā7tirarāja lakṣmīḥ C) // / tasmin vane śrīmati rāja-patnī $ prasūti-kālaṃ samavekṣamāṇā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558395 (0.034):
Xkṛta+smitā*iva*atirarāja lakṣmīḥ |1.4| C) / tasmin vane śrīmati rāja+patnī | / prasūti+kālaṃ* samavekṣamāṇā |
śayyāṃ vitānopahitāṃ prapede nārīsahasrairabhinandyamānā // Bc_1.8 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033604 (0.0):
tasmin vane śrīmati rājapatnī $ prasūtikālaṃ samavekṣamāṇā & / śayyāṃ vitānopahitāṃ prapede % nārīsahasrair abhinandyamānā // 1.8 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558403 (0.026):
śayyāṃ* vitāna+upahitāṃ* prapede | / nārī+sahasrair* abhinandyamānā ||1.8|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675503 (0.051):
tasmin vane śrīmati rāja-patnī $ prasūti-kālaṃ samavekṣamāṇā & / śayyāṃ vitāno1pahitāṃ prapede % nārī-sahasrair abhinandyamānā // 1.8 //
tataḥ prasannaśca babhūva puṣyastasyāśca devyā vratasaṃskṛtāyāḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033611 (0.0):
tataḥ prasannaś ca babhūva puṣyas $ tasyāś ca devyā vratasaṃskṛtāyāḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675510 (0.0):
tataḥ prasannaś ca babhūva puṣyas $ tasyāś ca devyā vrata-saṃskṛtāyāḥ &
pārśvātsuto lokahitāya jajñe nirvedanaṃ caiva nirāmayaṃ ca // Bc_1.9 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033616 (0.0):
tataḥ prasannaś ca babhūva puṣyas $ tasyāś ca devyā vratasaṃskṛtāyāḥ & / pārśvāt suto lokahitāya jajñe % nirvedanaṃ caiva nirāmayaṃ ca // 1.9 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675513 (0.0):
tataḥ prasannaś ca babhūva puṣyas $ tasyāś ca devyā vrata-saṃskṛtāyāḥ & / pārśvāt suto loka-hitāya jajñe % nir-vedanaṃ cai7va nir-āmayaṃ ca // 1.9
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558415 (0.029):
tasyāś* ca devyā* vrata+saṃskṛtāyāḥ | / pārśvāt suto* loka+hitāya jajñe |
ūroryathaurvasya pṛthośca hastānmāndhāturindrapratimasya mūrdhnaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033632 (0.0):
ūror yathaurvasya pṛthoś ca hastān $ māndhātur indrapratimasya mūrdhnaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675533 (0.027):
ūror yathau0rvasya pṛthoś ca hastān $ māndhātur indra-pratimasya mūrdhnaḥ
kakṣīvataścaiva bhujāṃsadeśāttathāvidhaṃ tasya babhūva janma // Bc_1.10 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033637 (0.0):
ūror yathaurvasya pṛthoś ca hastān $ māndhātur indrapratimasya mūrdhnaḥ & / kakṣīvataś caiva bhujāṃsadeśāt % tathāvidhaṃ tasya babhūva janma // 1.10
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558439 (0.048):
māndhātur* indra+pratimasya mūrdhnaḥ | / kakṣīvataś* ca*eva bhuja+aṃsa+deśāt |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675533 (0.054):
ūror yathau0rvasya pṛthoś ca hastān $ māndhātur indra-pratimasya mūrdhnaḥ / kakṣīvataś cai7va bhujā1ṃsa-deśāt % tathā-vidhaṃ tasya babhūva janma //
krameṇa garbhādabhiniḥsṛtaḥ san babhau cyutaḥ khādiva yonyajātaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033701 (0.0):
Xsaṃdhyābhrajāloparisaṃniviṣṭaṃ % navoḍurājaṃ vijigāya lakṣmyā C) // 1.28 / krameṇa garbhād abhiniḥsṛtaḥ san $ babhau (cyutaḥ Cgataḥ )khād iva
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675608 (0.026):
Xsaṃdhyā2bhra-jālo1pari-saṃniviṣṭaṃ % navo1ḍu-rājaṃ vijigāya lakṣmyā C) // / krameṇa garbhād abhiniḥsṛtaḥ san $ babhau (cyutaḥ Cgataḥ )khād iva
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558507 (0.054):
krameṇa garbhād* abhiniḥsṛtaḥ san | / babhau (cyutaḥ Cgataḥ )khād* iva yony+a+jātaḥ |
kalpeṣvanekeṣu ca bhāvitātmā yaḥ saṃprajānansuṣuve na mūḍhaḥ // Bc_1.11 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033714 (0.053):
kalpeṣv an(ekeṣu ca Cekeṣv iva )bhāvitātmā % yaḥ saṃprajānan suṣuve na / mūḍhaḥ // 1.11 // / dīptyā ca dhairyeṇa (ca yo Cśriyā )rarāja $ bālo ravir bhūmim ivāvatīrṇaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675620 (0.053):
kalpeṣv an-(ekeṣu ca Cekeṣv iva )bhāvitā3tmā % yaḥ saṃprajānan suṣuve na / mūḍhaḥ // 1.11 // / dīptyā ca dhairyeṇa (ca yo Cśriyā )rarāja $ bālo ravir bhūmim ivā7vatīrṇaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558525 (0.059):
yaḥ saṃprajānan suṣuve na mūḍhaḥ ||1.11| / dīptyā ca dhairyeṇa (ca yo* Cśriyā )rarāja |
dīptyā ca dhairyeṇa ca yo rarāja bālo ravibhūmimivāvatīrṇaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033723 (0.023):
dīptyā ca dhairyeṇa (ca yo Cśriyā )rarāja $ bālo ravir bhūmim ivāvatīrṇaḥ / tathātidīpto 'pi nirīkṣyamāṇo % jahāra cakṣūṃṣi yathā śaśāṅkaḥ // 1.12 //
tathātidīpto 'pi nirīkṣyamāṇo jahāra cakṣūṃṣi yathā śaśāṅkaḥ // Bc_1.12 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033728 (0.0):
dīptyā ca dhairyeṇa (ca yo Cśriyā )rarāja $ bālo ravir bhūmim ivāvatīrṇaḥ / tathātidīpto 'pi nirīkṣyamāṇo % jahāra cakṣūṃṣi yathā śaśāṅkaḥ // 1.12 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558536 (0.053):
bālo* ravir* bhūmim iva*avatīrṇaḥ | / tathā*ati+dīpto* *api nirīkṣyamāṇo* | / jahāra cakṣūṃṣi yathā śaśa+aṅkaḥ ||1.12|
sa hi svagātraprabhayojjvalantyā dīpaprabhāṃ bhāskaravanmumoṣa /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033739 (0.0):
sa hi svagātraprabhayojjvalantyā $ dīpaprabhāṃ bhāskaravan mumoṣa &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558546 (0.0):
sa* hi sva+gātra+prabhayā*ujjvalantyā* | / dīpa+prabhāṃ* bhās+karavan* mumoṣa |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675641 (0.037):
sa hi sva-gātra-prabhayo9jjvalantyā $ dīpa-prabhāṃ bhās-karavan mumoṣa &
mahārhajāmbūnadacāruvarṇo vidyotayāmāsa diśaśca sarvāḥ // Bc_1.13 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033741 (0.0):
sa hi svagātraprabhayojjvalantyā $ dīpaprabhāṃ bhāskaravan mumoṣa & / mahārhajāmbūnadacāruvarṇo % vidyotayām āsa diśaś ca sarvāḥ // 1.13 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675648 (0.029):
sa hi sva-gātra-prabhayo9jjvalantyā $ dīpa-prabhāṃ bhās-karavan mumoṣa & / mahā2rha-jāmbūnada-cāru-varṇo % vidyotayām āsa diśaś ca sarvāḥ // 1.13 //
anākulānyubjasamudgatāni niṣpeṣavadvyāyatavikramāṇi /
tathaiva dhīrāṇi padāni sapta saptarṣitārāsadṛśo jagāma // Bc_1.14 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033766 (0.0):
(niṣpeṣavadvyāyataCniṣpeṣavanty āyata)vikramāṇi & / tathaiva dhīrāṇi padāni sapta % saptarṣitārāsadṛśo jagāma // 1.14 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558575 (0.064):
(niṣpeṣavad+vyāyata+Cniṣpeṣavanty* āyata+)vikramāṇi | / tathā*eva dhīrāṇi padāni sapta |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675670 (0.064):
(niṣpeṣavad-vyāyata-Cniṣpeṣavanty āyata-)vikramāṇi & / tathai9va dhīrāṇi padāni sapta % saptar1ṣi-tārā-sa-dṛśo jagāma // 1.14 //
bodhāya jāto 'smi jagaddhitārthamantyā bhavotpattiriyaṃ mameti /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033775 (0.0):
tathaiva dhīrāṇi padāni sapta % saptarṣitārāsadṛśo jagāma // 1.14 // / bodhāya jāto 'smi jagaddhitārtham $ antyā (bhavotpattir Ctathotpattir
caturdiśaṃ siṃhagatirvilokya vāṇī ca bhavyārthakarīmuvāca // Bc_1.15 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033786 (0.046):
)iyaṃ mameti & / caturdiśaṃ siṃhagatir vilokya % vāṇīṃ ca bhavyārthakarīm uvāca // 1.15 //
khātprasrūte candramarīciśubhre dve vāridhāre śiśiroṣṇavīrye /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033800 (0.0):
khāt prasrute candramarīciśubhre $ dve vāridhāre śiśiroṣṇavīrye &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558618 (0.0):
khāt prasrute candra+marīci+śubhre | / dve vāri+dhāre śiśira+uṣṇa+vīrye |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675706 (0.0):
khāt prasrute candra-marīci-śubhre $ dve vāri-dhāre śiśiro1ṣṇa-vīrye &
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9846750 (0.046):
api ca uragarājā śītoṣṇa dve vāridhāre śubhe (vyamuñcatāntarīkṣe sthitāḥ)
śarīrasaṃsparśasukhāntarāya nipetaturmūrdhani tasya saumye // Bc_1.16 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033802 (0.0):
khāt prasrute candramarīciśubhre $ dve vāridhāre śiśiroṣṇavīrye & / (śarīrasaṃsparśasukhāntarāya Cśarīrasaukhyārtham anuttarasya % nipetatur
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558620 (0.0):
dve vāri+dhāre śiśira+uṣṇa+vīrye | / (śarīra+saṃsparśa+sukha+antarāya Cśarīra+saukhya+artham an+uttarasya )|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033811 (0.061):
(śarīrasaṃsparśasukhāntarāya Cśarīrasaukhyārtham anuttarasya % nipetatur / mūrdhani tasya saumye // 1.16 // / śrīmadvitāne kanakojjvalāṅge $ vaiḍūryapāde śayane śayānam &
śrīmadvitāne kanakojjvalāṅge vaiḍūryapāde śayane śayānam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033820 (0.0):
(śarīrasaṃsparśasukhāntarāya Cśarīrasaukhyārtham anuttarasya % nipetatur / mūrdhani tasya saumye // 1.16 // / śrīmadvitāne kanakojjvalāṅge $ vaiḍūryapāde śayane śayānam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558639 (0.0):
nipetatur* mūrdhani tasya saumye ||1.16| / śrīmad+vitāne kanaka+ujjvala+aṅge |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675730 (0.026):
śrīmad-vitāne kanako1jjvalā1ṅge $ vaiḍūrya-pāde śayane śayānam & / yad-gauravāt kāñcana-padma-hastā % yakṣā1dhipāḥ saṃparivārya tasthuḥ //
yadgauravātkāñcanapadmahastā yakṣādhipāḥ saṃparivārya tasthuḥ // Bc_1.17
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033827 (0.0):
śrīmadvitāne kanakojjvalāṅge $ vaiḍūryapāde śayane śayānam & / yadgauravāt kāñcanapadmahastā % yakṣādhipāḥ saṃparivārya tasthuḥ // 1.17
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558646 (0.021):
vaiḍūrya+pāde śayane śayānam | / yad+gauravāt kāñcana+padma+hastā* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675736 (0.025):
śrīmad-vitāne kanako1jjvalā1ṅge $ vaiḍūrya-pāde śayane śayānam & / yad-gauravāt kāñcana-padma-hastā % yakṣā1dhipāḥ saṃparivārya tasthuḥ //
adṛśyabhāvāśca divaukasaḥ khe yasya prabhāvātpraṇataiḥ śīrobhiḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033835 (0.044):
( ca Cmāyātanūjasya )divaukasaḥ khe $ yasya prabhāvāt praṇataiḥ śirobhiḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675746 (0.050):
( ca Cmāyā-tanū-jasya )divau1kasaḥ khe $ yasya prabhāvāt praṇataiḥ / śirobhiḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558656 (0.064):
( ca Cmāyā+tanū+jasya )diva+okasaḥ khe | / yasya prabhāvāt praṇataiḥ śirobhiḥ | / ādhārayan pāṇdaram ātapa+traṃ* |
ādhārayan pāṇḍaramātapatraṃ bodhāya jepuḥ paramāśiṣaśca // Bc_1.18 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033844 (0.054):
ādhārayan pāṇdaram ātapatraṃ % bodhāya jepuḥ paramāśiṣaś ca // 1.18 // / mahoragā dharmaviśeṣatarṣād $ buddheṣv atīteṣu kṛtādhikārāḥ &
mahoragā dharmaviśeṣatarṣād buddheṣvatīteṣu kṛtādhikārāḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033851 (0.0):
mahoragā dharmaviśeṣatarṣād $ buddheṣv atīteṣu kṛtādhikārāḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675761 (0.0):
maho2ra-gā dharma-viśeṣa-tarṣād $ buddheṣv atīteṣu kṛtā1dhikārāḥ &
yamavyajan bhaktiviśiṣṭanetrā mandārapuṣpaiḥ samavākiraṃśca // Bc_1.19 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033860 (0.0):
yam avyajan bhaktiviśiṣṭanetrā % mandārapuṣpaiḥ samavākiraṃś ca // 1.19 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675770 (0.0):
yam avyajan bhakti-viśiṣṭa-netrā % mandāra-puṣpaiḥ samavākiraṃś ca // 1.19
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558681 (0.020):
yam avyajan bhakti+viśiṣṭa+netrā* | / mandāra+puṣpaiḥ samavākiraṃś* ca ||1.19|
tathāgatotpādaguṇena tuṣṭāḥ śuddhādhivāsāśca viśuddhasattvāḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033869 (0.0):
yam avyajan bhaktiviśiṣṭanetrā % mandārapuṣpaiḥ samavākiraṃś ca // 1.19 // / tathāgatotpādaguṇena tuṣṭāḥ $ śuddhādhivāsāś ca viśuddhasattvāḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558690 (0.054):
tathā+gata+utpāda+guṇena tuṣṭāḥ | / śuddha+adhivāsāś* ca viśuddha+sattvāḥ |
devā nanandurvigate 'pi rāge magnasya duḥkhe jagato hitāya // Bc_1.20 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033877 (0.0):
tathāgatotpādaguṇena tuṣṭāḥ $ śuddhādhivāsāś ca viśuddhasattvāḥ & / devā nanandur vigate 'pi rāge % magnasya duḥkhe jagato hitāya // 1.20 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675789 (0.0):
tathā-gato1tpāda-guṇena tuṣṭāḥ $ śuddhā1dhivāsāś ca viśuddha-sattvāḥ & / devā nanandur vigate 'pi rāge % magnasya duḥkhe jagato hitāya // 1.20 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558702 (0.018):
devā* nanandur* vigate *api rāge | / magnasya duḥkhe jagato* hitāya ||1.20|
yasya prasūtau girirājakīlā vātāhatā nauriva bhūścacāla /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033888 (0.024):
(yasya prasūtau Cyasmin prasūte )girirājakīlā $ vātāhatā naur iva bhūś / cacāla &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675799 (0.031):
(yasya prasūtau Cyasmin prasūte )giri-rāja-kīlā $ vātā3hatā naur iva bhūś / cacāla &
sacandanā cotpalapadmagarbhā papāta vṛṣṭirgaganādanabhrāt // Bc_1.21 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033898 (0.0):
(yasya prasūtau Cyasmin prasūte )girirājakīlā $ vātāhatā naur iva bhūś / cacāla & / sacandanā cotpalapadmagarbhā % papāta vṛṣṭir (gaganād Cgagaṇād )anabhrāt
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675809 (0.019):
sa-candanā co7tpala-padma-garbhā % papāta vṛṣṭir (gaganād Cgagaṇād
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558718 (0.026):
vāta+āhatā naur* iva bhūś* cacāla | / sa+candanā ca*utpala+padma+garbhā |
vātā vavuḥ sparśasukhā manojñā divyāni vāsāṃsyavapātayantaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033907 (0.0):
sacandanā cotpalapadmagarbhā % papāta vṛṣṭir (gaganād Cgagaṇād )anabhrāt / vātā vavuḥ sparśasukhā manojñā $ divyāni vāsāṃsy avapātayantaḥ &
sūryaḥ sa evābhyadhikaṃ cakāśe jajvāla saumyārciranīrito 'gniḥ // Bc_1.22
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033913 (0.0):
vātā vavuḥ sparśasukhā manojñā $ divyāni vāsāṃsy avapātayantaḥ & / sūryaḥ sa evābhyadhikaṃ cakāśe % jajvāla saumyārcir anīrito 'gniḥ // 1.22
prāguttare cāvasathapradeśe kūpaḥ svayaṃ prādurabhūtsitāmbuḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033924 (0.0):
sūryaḥ sa evābhyadhikaṃ cakāśe % jajvāla saumyārcir anīrito 'gniḥ // 1.22 / prāguttare cāvasathapradeśe $ kūpaḥ svayaṃ prādur abhūt sitāmbuḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558749 (0.056):
jajvāla saumya+arcir* an+īrito* *agniḥ ||1.22| / prāg+uttare ca*avasatha+pradeśe | / kūpaḥ svayaṃ* prādur* abhūt sita+ambuḥ |
antaḥpurāṇyāgatavismayāni yasmin kriyāstīrtha iva pracakruḥ // Bc_1.23 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033930 (0.0):
prāguttare cāvasathapradeśe $ kūpaḥ svayaṃ prādur abhūt sitāmbuḥ & / antaḥpurāṇy āgatavismayāni % yasmin kriyās tīrthae iva pracakruḥ // 1.23
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675846 (0.014):
antaḥ-purāṇy āgata-vismayāni % yasmin kriyās tīrthae iva pracakruḥ // 1.23
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558760 (0.047):
antaḥ+purāṇy* āgata+vismayāni | / yasmin kriyās* tīrthae* iva pracakruḥ ||1.23|
dharmārthibhirbhūtagaṇaiśca divyaistaddarśanārtha vanamāpupūre /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033939 (0.0):
antaḥpurāṇy āgatavismayāni % yasmin kriyās tīrthae iva pracakruḥ // 1.23 / dharmārthibhir bhūtagaṇaiś ca divyais $ taddarśanārthaṃ (vanam āpupūre
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675856 (0.038):
dharmā1rthibhir bhūta-gaṇaiś ca divyais $ tad-darśanā1rthaṃ (vanam āpupūre
kautūhalenaiva ca pādapebhyaḥ puṣpāṇyakāle 'pyavapātayadbhiḥ // Bc_1.24 //
bhūtairasaumyaiḥ parityaktahiṃsairnākāri pīḍā svagaṇe pare vā /
loke hi sarvāśca vinā prayāsaṃ rujo narāṇāṃ śamayāṃbabhūvuḥ // Bc_1.25 //
kalaṃ praṇeduḥ mṛgapakṣiṇaśca śāntāmbuvāhāḥ sarito babhūvuḥ /
diśaḥ prasedurvimale nirabhre vihāyase dundubhayo nineduḥ // Bc_1.26 //
lokasya mokṣāya gurau prasūte śamaṃ prapede jagadavyavastham /
prāpyeva nāthaṃ khalu nītimantam eko na māro mudamāpa loke // Bc_1.27 //
divyādbhutaṃ janma nirīkṣya tasya dhīro 'pi rājā bahukṣobhametaḥ /
snehādasau bhītipramodajanye dve vāridhāre mumuce narendraḥ // Bc_1.28 //
amānuṣī tasya niśamya śaktiṃ mātā prakṛtyā karuṇārdracittā /
prītā ca bhītā ca babhūva devī śītoṣṇamiśreva jalasya dhārā // Bc_1.29 //
nirīkṣamāṇā bhayahetumeva dhyātuṃ na śekuḥ vanitāḥ pravṛddhāḥ /
pūtāśca tā maṅgalakarma cakruḥ śivaṃ yayācuḥ śiśave suraughān // Bc_1.30
viprāśca khyātāḥ śrutaśīlavāgbhiḥ śrutvā nimittāni vicārya samyak /
mukhaiḥ praphullaiścakitaiśca dīptaiḥ / bhītaprasannaṃ nṛpametya procuḥ //
Bc_1.31 // / śamepsavo ye bhuvi santi sattvāḥ / putraṃ vinecchanti guṇaṃ na kañcit /
tvatputra eṣo 'sti kulapradīpaḥ / nṛtyotsavaṃ tvadya vidhehi rājan //
Bc_1.32 // / vihāya cintāṃ bhava śāntacitto modasva vaṃśastava vṛddhibhāgī /
lokasya netā tava putrabhūtaḥ duḥkhārditānāṃ bhuvi eṣa trātā // Bc_1.33 //
dīpaprabho 'yaṃ kanakojjvalāṅgaḥ sulakṣaṇairyaistu samanvito 'sti /
nidhirguṇānāṃ samaye sa gatāṃ buddharṣibhāvaṃ paramāṃ śriyaṃ vā // Bc_1.34
icchedasau vai pṛthivīśriyaṃ cet nyāyena jitvā pṛthivī samagrām /
bhūpeṣu rājeta yathā prakāśaḥ graheṣu sarveṣu ravervibhāti // Bc_1.35 //
mokṣāya cedvā vanameva gacchet / tattvena samyak sa vijitya sarvān /
matān pṛthivyāṃ bahumānametaḥ rājeta śaileṣu yathā sumeruḥ // Bc_1.36 //
yathā hiraṇyaṃ śuci dhātumadhye merurgirīṇāṃ sarasāṃ samudraḥ /
tārāsu candrastapatāṃ ca sūryaḥ putrastathā te dvipadeṣu varyaḥ // Bc_1.37
tasyākṣiṇī nirnimiṣe viśāle snigdhe ca dīpte vimale tathaiva /
niṣkampakṛṣṇāyataśuddhapakṣme draṣṭuṃ samarthe khalu sarvabhāvān //
Bc_1.38 // / kasmānnu hetoḥ kathitānbhavadbhiḥ varānguṇān dhārayate kumāraḥ /
prāpurna pūrve munayo nṛpāśca rājñeti pṛṣṭā jagadus dvijāstam // Bc_1.39
khyātāni karmāṇi yaśo matiśca pūrva na bhūtāni bhavanti paścāt /
guṇā hi sarvāḥ prabhavanti hetoḥ nidarśanānyatra ca no nibodha // Bc_1.40
yadrājaśāstraṃ bhṛguraṅgirā vā na cakraturvaśakarāvṛṣī tau /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033970 (0.0):
nidarśanāny atra ca no nibodha // 1.40 // / yad rājaśāstraṃ bhṛgur aṅgirā vā $ na cakratur vaṃśakarāv ṛṣī tau &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675887 (0.0):
nidarśanāny atra ca no nibodha // 1.40 // / yad rāja-śāstraṃ bhṛgur aṅgirā vā $ na cakratur vaṃśa-karāv ṛṣī tau &
tayoḥ sutau saumya sasarjatustatkālena śukraśca bṛhaspatiśca // Bc_1.41 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033977 (0.024):
yad rājaśāstraṃ bhṛgur aṅgirā vā $ na cakratur vaṃśakarāv ṛṣī tau & / tayoḥ sutau saumya sasarjatus tat % kālena śukraś ca bṛhaspatiś ca // 1.41
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675892 (0.024):
yad rāja-śāstraṃ bhṛgur aṅgirā vā $ na cakratur vaṃśa-karāv ṛṣī tau & / tayoḥ sutau saumya sasarjatus tat % kālena śukraś ca bṛhas-patiś ca //
sārasvataścāpi jagāda naṣṭaṃ vedaṃ punaryaṃ dadṛśurna pūrve /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033985 (0.0):
tayoḥ sutau saumya sasarjatus tat % kālena śukraś ca bṛhaspatiś ca // 1.41 / sārasvataś cāpi jagāda naṣṭaṃ $ vedaṃ punar yaṃ dadṛśur na pūrve &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675904 (0.0):
sārasvataś cā7pi jagāda naṣṭaṃ $ vedaṃ punar yaṃ dadṛśur na pūrve &
vyāsastathainaṃ bahudhā cakāra na yaṃ vasiṣṭhaḥ kṛtavānaśaktiḥ // Bc_1.42
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033991 (0.0):
sārasvataś cāpi jagāda naṣṭaṃ $ vedaṃ punar yaṃ dadṛśur na pūrve & / vyāsas tathainaṃ bahudhā cakāra % na yaṃ vasiṣṭhaḥ kṛtavān aśaktiḥ // 1.42
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675910 (0.055):
sārasvataś cā7pi jagāda naṣṭaṃ $ vedaṃ punar yaṃ dadṛśur na pūrve & / vyāsas tathai9naṃ bahudhā cakāra % na yaṃ vasiṣṭhaḥ kṛtavān a-śaktiḥ //
vālmīkirādau ca sasarja padyaṃ jagrantha yanna cyavano maharṣiḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034005 (0.0):
vyāsas tathainaṃ bahudhā cakāra % na yaṃ vasiṣṭhaḥ kṛtavān aśaktiḥ // 1.42 / vālmīkir ādau ca sasarja padyaṃ $ jagrantha yan na cyavano maharṣiḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675920 (0.0):
vyāsas tathai9naṃ bahudhā cakāra % na yaṃ vasiṣṭhaḥ kṛtavān a-śaktiḥ // / vālmīkir ādau ca sasarja padyaṃ $ jagrantha yan na cyavano mahar2ṣiḥ &
cikitsitaṃ yacca cakāra nātriḥ paścāttadātreya ṛṣirjagāda // Bc_1.43 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034014 (0.0):
vālmīkir ādau ca sasarja padyaṃ $ jagrantha yan na cyavano maharṣiḥ & / cikitsitaṃ yac ca cakāra nātriḥ % paścāt tad ātreya ṛṣir jagāda // 1.43 //
yacca dvijatvaṃ kuśiko na lebhe tadgādhinaḥ sunūravāpa rājan /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034020 (0.0):
yac ca dvijatvaṃ kuśiko na lebhe $ tad gādhinaḥ sūnur avāpa rājan &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675939 (0.035):
yac ca dvi-jatvaṃ kuśiko na lebhe $ tad gādhinaḥ sūnur avāpa rājan &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558858 (0.058):
yac* ca dvi+jatvaṃ* kuśiko* na lebhe | / tad* gādhinaḥ sūnur* avāpa rājan |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10331693 (0.064):
12,160.074c tasmāc ca lebhe dharmajño rājann aiḍabiḍas tathā / 12,160.075a tataś caiḍabiḍāl lebhe dhundhumāro janeśvaraḥ
velāṃ samudre sagaraśca dadhre nekṣvākavo yāṃ prathamaṃ babandhuḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034031 (0.0):
yac ca dvijatvaṃ kuśiko na lebhe $ tad gādhinaḥ sūnur avāpa rājan & / velāṃ samudre sagaraś ca dadhre % nekṣvākavo yāṃ prathamaṃ babandhuḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675946 (1.192):
yac ca dvi-jatvaṃ kuśiko na lebhe $ tad gādhinaḥ sūnur avāpa rājan & / velāṃ samudre sagaraś ca dadhre % ne7kṣvākavo yāṃ prathamaṃ babandhuḥ //
Bc_1.44 // / ācāryakaṃ yogavidhau dvijānāmaprāptamanyairjanako jagāma /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034040 (0.0):
velāṃ samudre sagaraś ca dadhre % nekṣvākavo yāṃ prathamaṃ babandhuḥ // / ācāryakaṃ yogavidhau dvijānām $ aprāptam anyair janako jagāma &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675960 (0.017):
ācāryakaṃ yoga-vidhau dvi-jānām $ a-prāptam anyair janako jagāma & / khyātāni karmāṇi ca yāni śaureḥ % śūrā3dayas teṣv a-balā babhūvuḥ // 1.45
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558878 (0.033):
a+prāptam anyair* janako* jagāma | / khyātāni karmāṇi ca yāni śaureḥ |
khyātāni karmāṇi ca yāni śaureḥ śūrādayasteṣvabalā babhūvuḥ // Bc_1.45 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034048 (0.0):
ācāryakaṃ yogavidhau dvijānām $ aprāptam anyair janako jagāma & / khyātāni karmāṇi ca yāni śaureḥ % śūrādayas teṣv abalā babhūvuḥ // 1.45 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558882 (0.0):
a+prāptam anyair* janako* jagāma | / khyātāni karmāṇi ca yāni śaureḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675963 (0.0):
ācāryakaṃ yoga-vidhau dvi-jānām $ a-prāptam anyair janako jagāma & / khyātāni karmāṇi ca yāni śaureḥ % śūrā3dayas teṣv a-balā babhūvuḥ // 1.45
tasmātpramāṇaṃ na vayo na vaṃśaḥ kaścitkvacicchraiṣṭhyamupaiti loke /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034059 (0.0):
khyātāni karmāṇi ca yāni śaureḥ % śūrādayas teṣv abalā babhūvuḥ // 1.45 // / tasmāt pramāṇaṃ na vayo na (vaṃśaḥ Ckālaḥ $ kaścit kvacic chraiṣṭhyam
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675980 (0.044):
tasmāt pramāṇaṃ na vayo na (vaṃśaḥ Ckālaḥ $ kaś-cit kva-cic chraiṣṭhyam / upaiti loke & / rājñām ṛṣīṇāṃ ca (hi tāni Chitāni )tāni % kṛtāni putrair a-kṛtāni pūrvaiḥ
rājñāmṛṣīṇāṃ ca hi tāni tāni kṛtāni putrairakṛtāni pūrvaiḥ // Bc_1.46 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034067 (0.019):
tasmāt pramāṇaṃ na vayo na (vaṃśaḥ Ckālaḥ $ kaścit kvacic chraiṣṭhyam / upaiti loke & / rājñām ṛṣīṇāṃ ca (hi tāni Chitāni )tāni % kṛtāni putrair akṛtāni pūrvaiḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675985 (0.019):
tasmāt pramāṇaṃ na vayo na (vaṃśaḥ Ckālaḥ $ kaś-cit kva-cic chraiṣṭhyam / upaiti loke & / rājñām ṛṣīṇāṃ ca (hi tāni Chitāni )tāni % kṛtāni putrair a-kṛtāni pūrvaiḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558901 (0.039):
kaś+cit kva+cic* *chraiṣṭhyam upaiti loke | / rājñām ṛṣīṇāṃ* ca (hi tāni Chitāni )tāni |
evaṃ nṛpaḥ pratyayitairdvijaistairāśvāsitaścāpyabhinanditaśca / / śaṅkāmaniṣṭāṃ vijahau manastaḥ praharṣamevādhikamāruroha // Bc_1.47 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034079 (0.0):
rājñām ṛṣīṇāṃ ca (hi tāni Chitāni )tāni % kṛtāni putrair akṛtāni pūrvaiḥ / evaṃ nṛpaḥ pratyayitair dvijais tair $ āśvāsitaś cāpy abhinanditaś ca &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558924 (0.042):
śaṅkām an+iṣṭāṃ* vijahau manastaḥ | / praharṣam eva*adhikam āruroha ||1.47|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676001 (0.043):
evaṃ nṛ-paḥ pratyayitair dvi-jais tair $ āśvāsitaś cā7py abhinanditaś ca & / śaṅkām an-iṣṭāṃ vijahau manastaḥ % praharṣam evā7dhikam āruroha // 1.47 //
prītaśca tebhyo dvijasattamebhyaḥ satkārapūrva pradadau dhanāni /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034084 (0.011):
śaṅkām aniṣṭāṃ vijahau manastaḥ % praharṣam evādhikam āruroha // 1.47 // / prītaś ca tebhyo dvijasattamebhyaḥ $ satkārapūrvaṃ pradadau dhanāni &
bhūyādayaṃ bhūmipatiryathokto yāyājjarāmetya vanāni ceti // Bc_1.48 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034092 (0.0):
prītaś ca tebhyo dvijasattamebhyaḥ $ satkārapūrvaṃ pradadau dhanāni & / bhūyād ayaṃ bhūmipatir yathokto % yāyāj jarām etya vanāni ceti // 1.48 //
atho nimittaiśca tapobalācca tajjanma janmāntakarasya buddhvā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676030 (0.010):
bhūyād ayaṃ bhūmi-patir yatho2kto % yāyāj jarām etya vanāni ce7ti // 1.48 / atho7 nimittaiś ca tapo-balāc ca $ taj janma janmā1nta-karasya buddhvā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034095 (0.022):
bhūyād ayaṃ bhūmipatir yathokto % yāyāj jarām etya vanāni ceti // 1.48 // / atho nimittaiś ca tapobalāc ca $ taj janma janmāntakarasya buddhvā &
śākyeśvarasyālayamājagāma saddharmatarṣādasito maharṣiḥ // Bc_1.49 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034109 (0.0):
śākyeśvarasyālayam ājagāma % saddharmatarṣād asito maharṣiḥ // 1.49 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676036 (0.037):
atho7 nimittaiś ca tapo-balāc ca $ taj janma janmā1nta-karasya buddhvā & / śākye3śvarasyā8layam ājagāma % sad-dharma-tarṣād asito mahar2ṣiḥ // 1.49
taṃ brahmavidbrahmavidaṃ jvalantaṃ brāhmyā śriyā caiva tapaḥśriyā ca /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034120 (0.0):
śākyeśvarasyālayam ājagāma % saddharmatarṣād asito maharṣiḥ // 1.49 // / taṃ brahmavidbrahma(vidaṃ Cvidāṃ )jvalantaṃ $ brāhmyā śriyā caiva
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558976 (0.033):
taṃ* brahma+vid+brahma+(vidaṃ* Cvidāṃ* )jvalantaṃ* | / brāhmyā śriyā ca*eva tapaḥ+śriyā ca |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676049 (0.040):
taṃ brahma-vid-brahma-(vidaṃ Cvidāṃ )jvalantaṃ $ brāhmyā śriyā cai7va
rājño gururgauravasatkriyābhyāṃ praveśāyāmāsa narendrasadma // Bc_1.50 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034122 (0.0):
taṃ brahmavidbrahma(vidaṃ Cvidāṃ )jvalantaṃ $ brāhmyā śriyā caiva / tapaḥśriyā ca & / rājño gurur gauravasatkriyābhyāṃ % praveśayām āsa narendrasadma // 1.50 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676051 (0.0):
taṃ brahma-vid-brahma-(vidaṃ Cvidāṃ )jvalantaṃ $ brāhmyā śriyā cai7va / tapaḥ-śriyā ca & / rājño gurur gaurava-sat-kriyābhyāṃ % praveśayām āsa nare1ndra-sadma //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558977 (0.055):
brāhmyā śriyā ca*eva tapaḥ+śriyā ca | / rājño* gurur* gaurava+sat+kriyābhyāṃ* |
sa pārthivāntaḥpurasaṃnikarṣa kumārajanmāgataharṣavegaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034137 (0.008):
rājño gurur gauravasatkriyābhyāṃ % praveśayām āsa narendrasadma // 1.50 // / sa pārthivāntaḥpurasaṃnikarṣaṃ $ kumārajanmāgataharṣa(vegaḥ Cvegaṃ ) //
viveśa dhīro vanasaṃjñayeva tapaḥprakarṣācca jarāśrayācca // Bc_1.51 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034146 (0.032):
sa pārthivāntaḥpurasaṃnikarṣaṃ $ kumārajanmāgataharṣa(vegaḥ Cvegaṃ ) // / viveśa dhīro (vanasaṃjñayeva Cbalasaṃjñayaiva % tapaḥprakarṣāc ca
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034139 (0.052):
sa pārthivāntaḥpurasaṃnikarṣaṃ $ kumārajanmāgataharṣa(vegaḥ Cvegaṃ ) // / viveśa dhīro (vanasaṃjñayeva Cbalasaṃjñayaiva % tapaḥprakarṣāc ca
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676069 (0.052):
sa pārthivā1ntaḥ-pura-saṃnikarṣaṃ $ kumāra-janmā3gata-harṣa-(vegaḥ Cvegaṃ / viveśa dhīro (vana-saṃjñaye9va Cbala-saṃjñayai9va % tapaḥ-prakarṣāc ca
tato nṛpastaṃ munimāsanasthaṃ pādyārdhyapūrvaṃ pratipūjya samyak /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034158 (0.0):
tato nṛpas taṃ munim āsanasthaṃ $ pādyārghyapūrvaṃ pratipūjya samyak &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559018 (0.045):
pādya+arghya+pūrvaṃ* pratipūjya samyak | / nimantrayām āsa yathā+upacāraṃ* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676088 (0.053):
tato nṛ-pas taṃ munim āsana-sthaṃ $ pādyā1rghya-pūrvaṃ pratipūjya samyak &
nimantrayāmāsa yathopacāraṃ purā vasiṣṭhaṃ sa ivāntidevaḥ // Bc_1.52 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034163 (0.049):
tato nṛpas taṃ munim āsanasthaṃ $ pādyārghyapūrvaṃ pratipūjya samyak & / nimantrayām āsa yathopacāraṃ % purā vasiṣṭhaṃ sa ivāntidevaḥ // 1.52 //
dhanyo 'smyanugrāhyamidaṃ kulaṃ me / yanmāṃ didṛkṣurbhagavānupetaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034174 (0.0):
nimantrayām āsa yathopacāraṃ % purā vasiṣṭhaṃ sa ivāntidevaḥ // 1.52 // / dhanyo 'smy anugrāhyam idaṃ kulaṃ me $ yan māṃ didṛkṣur bhagavān upetaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676107 (0.0):
nimantrayām āsa yatho2pacāraṃ % purā vasiṣṭhaṃ sa ivā7nti-devaḥ // 1.52 // / dhanyo 'smy anugrāhyam idaṃ kulaṃ me $ yan māṃ didṛkṣur bhagavān upetaḥ &
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 2 (bahcar2u.htm.txt) 20891443 (0.053):
bāṇastu dhanyo 'smi
ājñāpyatāṃ kiṃ karavāṇi saumya śiṣyo 'smi viśrambhitumarhasīti // Bc_1.53
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034180 (0.0):
dhanyo 'smy anugrāhyam idaṃ kulaṃ me $ yan māṃ didṛkṣur bhagavān upetaḥ & / ājñāpyatāṃ kiṃ karavāṇi saumya % śiṣyo 'smi viśrambhitum arhasīti // 1.53
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676111 (0.0):
dhanyo 'smy anugrāhyam idaṃ kulaṃ me $ yan māṃ didṛkṣur bhagavān upetaḥ & / ājñāpyatāṃ kiṃ karavāṇi saumya % śiṣyo 'smi viśrambhitum arhasī7ti // 1.53
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559044 (0.045):
ājñāpyatāṃ* kiṃ* karavāṇi saumya | / śiṣyo* *asmi viśrambhitum arhasi*iti ||1.53|
evaṃ nṛpeṇopanimantritaḥ sansarveṇa bhāvena muniryathāvat /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034188 (0.0):
evaṃ nṛpeṇopamantritaḥ san $ sarveṇa bhāvena munir yathāvat &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676122 (0.0):
evaṃ nṛ-peṇo7pamantritaḥ san $ sarveṇa bhāvena munir yathāvat &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559055 (0.026):
evaṃ* nṛ+peṇa*upamantritaḥ san | / sarveṇa bhāvena munir* yathāvat |
sa vismayotphullaviśāladṛṣṭirgambhīradhīrāṇi vacāṃsyuvāca // Bc_1.54 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034199 (0.0):
(sa vismayotphullaCsavismayotphulla)viśāladṛṣṭir % gambhīradhīrāṇi vacāṃsy
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676133 (0.0):
(sa vismayo1tphulla-Csa-vismayo1tphulla-)viśāla-dṛṣṭir % gambhīra-dhīrāṇi
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559064 (0.014):
sarveṇa bhāvena munir* yathāvat | / (sa* vismaya+utphulla+Csa+vismaya+utphulla+)viśāla+dṛṣṭir* |
mahātmani tvayyupapannametatpriyātithau tyāgini dharmakāme /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034206 (0.0):
uvāca // 1.54 // / mahātmani tvayy upapannam etat $ priyātithau tyāgini dharmakāme &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559076 (0.0):
mahā+ātmani tvayy* upapannam etat | / priya+atithau tyāgini dharma+kāme |
sattvānvayajñānavayo 'nurūpā snigdhā yadevaṃ mayi me matiḥ syāt // Bc_1.55
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034215 (0.0):
mahātmani tvayy upapannam etat $ priyātithau tyāgini dharmakāme & / sattvānvayajñānavayoanurūpā % snigdhā yad evaṃ mayi te matiḥ syāt // 1.55
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559080 (0.0):
priya+atithau tyāgini dharma+kāme | / sattva+anvaya+jñāna+vayo+anu+rūpā |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676150 (0.029):
sattvā1nvaya-jñāna-vayo-anu-rūpā % snigdhā yad evaṃ mayi te matiḥ syāt //
etacca tadyena nṛparṣayaste / dharmeṇa sūkṣmeṇa dhanānyavāpya /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034222 (0.0):
sattvānvayajñānavayoanurūpā % snigdhā yad evaṃ mayi te matiḥ syāt // 1.55 / etac ca tad yena nṛparṣayas te $ dharmeṇa (sūkṣmeṇa dhanāny avāpya
nityaṃ tyajanto vidhivadbabhūvustapobhirāḍhyā vibhavairdaridrāḥ // Bc_1.56
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034235 (5.960):
Csūkṣmāṇi dhanāny apāsya ) // / nityaṃ tyajanto vidhivad babhūvus % tapobhir āḍhyā vibhavair daridrāḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676170 (0.034):
nityaṃ tyajanto vidhivad babhūvus % tapobhir āḍhyā vibhavair daridrāḥ // / prayojanaṃ yat tu mamo7payāne $ tan me śṛṇu prītim upehi ca tvam &
prayojanaṃ yattu mamopayāne tanme śṛṇu prītimupehi ca tvam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034244 (0.0):
prayojanaṃ yat tu mamopayāne $ tan me śṛṇu prītim upehi ca tvam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559119 (0.0):
prayojanaṃ* yat tu mama*upayāne | / tan* me śṛṇu prītim upehi ca tvam |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676179 (0.0):
prayojanaṃ yat tu mamo7payāne $ tan me śṛṇu prītim upehi ca tvam &
divyā mayādityapathe śrutā vāgbodhāya jātastanayastaveti // Bc_1.57 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034245 (0.0):
prayojanaṃ yat tu mamopayāne $ tan me śṛṇu prītim upehi ca tvam & / divyā (mayādityaCmayādivya)pathe śrutā vāg % bodhāya jātas tanayas taveti
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034257 (0.0):
divyā (mayādityaCmayādivya)pathe śrutā vāg % bodhāya jātas tanayas taveti
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559120 (0.0):
tan* me śṛṇu prītim upehi ca tvam | / divyā (mayā*āditya+Cmayā*divya+)pathe śrutā vāg* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676189 (0.021):
divyā (mayā0ditya-Cmayādivya-)pathe śrutā vāg % bodhāya jātas tanayas
śrutvā vacastacca manaśca yuktvā jñātvā nimittaiśca tato 'smyupetaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034266 (0.0):
divyā (mayādityaCmayādivya)pathe śrutā vāg % bodhāya jātas tanayas taveti / śrutvā vacas tac ca manaś ca yuktvā $ jñātvā nimittaiś ca tato 'smy upetaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676202 (0.0):
tave7ti // 1.57 // / śrutvā vacas tac ca manaś ca yuktvā $ jñātvā nimittaiś ca tato 'smy upetaḥ
didṛkṣayā śākyakuladhvajasya śakradhvajasyeva samucchritasya // Bc_1.58 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034273 (0.0):
śrutvā vacas tac ca manaś ca yuktvā $ jñātvā nimittaiś ca tato 'smy upetaḥ / didṛkṣayā śākyakuladhvajasya % śakradhvajasyeva samucchritasya // 1.58 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559148 (0.0):
jñātvā nimittaiś* ca tato* *asmy* upetaḥ | / didṛkṣayā śākya+kula+dhvajasya |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676209 (0.0):
śrutvā vacas tac ca manaś ca yuktvā $ jñātvā nimittaiś ca tato 'smy upetaḥ / didṛkṣayā śākya-kula-dhvajasya % śakra-dhvajasye7va samucchritasya // 1.58
ityetadevaṃ vacanaṃ niśamya praharṣasaṃbhrāntagatinarendraḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034278 (0.017):
didṛkṣayā śākyakuladhvajasya % śakradhvajasyeva samucchritasya // 1.58 // / ity etad evaṃ vacanaṃ niśamya $ praharṣasaṃbhrāntagatir narendraḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676213 (0.051):
didṛkṣayā śākya-kula-dhvajasya % śakra-dhvajasye7va samucchritasya // 1.58 / ity etad evaṃ vacanaṃ niśamya $ praharṣa-saṃbhrānta-gatir nare1ndraḥ &
ādāya dhātryaṅkagataṃ kumāraṃ saṃdarśayāmāsa tapodhanāya // Bc_1.59 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034283 (0.0):
ity etad evaṃ vacanaṃ niśamya $ praharṣasaṃbhrāntagatir narendraḥ & / ādāya dhātry-aṅkagataṃ kumāraṃ % saṃdarśayām āsa tapodhanāya // 1.59 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676220 (0.007):
ity etad evaṃ vacanaṃ niśamya $ praharṣa-saṃbhrānta-gatir nare1ndraḥ & / ādāya dhātry--aṅka-gataṃ kumāraṃ % saṃdarśayām āsa tapo-dhanāya // 1.59 //
cakrāṅkapādaṃ sa tato maharṣirjālāvanaddhāṅgulipāṇipādam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034300 (0.0):
ādāya dhātry-aṅkagataṃ kumāraṃ % saṃdarśayām āsa tapodhanāya // 1.59 // / cakrāṅkapādaṃ sa (tato Ctathā )maharṣir $ jālāvanaddhāṅgulipāṇipādam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559181 (0.0):
cakra+aṅka+pādaṃ* sa* (tato* Ctathā )mahā+ṛṣir* | / jāla+avanaddha+aṅguli+pāṇi+pādam |
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438783 (0.044):
(3) catuḥsaṃgrahavastusevanād rājahaṃsavat jālāvanaddhāṅgulipāṇipādatā /
sorṇabhruvaṃ vāraṇavastikośaṃ savismayaṃ rājasutaṃ dadarśa // Bc_1.60 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034302 (0.0):
cakrāṅkapādaṃ sa (tato Ctathā )maharṣir $ jālāvanaddhāṅgulipāṇipādam & / sorṇabhruvaṃ vāraṇavastikośaṃ % savismayaṃ rājasutaṃ dadarśa // 1.60 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034309 (0.0):
sorṇabhruvaṃ vāraṇavastikośaṃ % savismayaṃ rājasutaṃ dadarśa // 1.60 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676244 (0.0):
so3rṇa-bhruvaṃ vāraṇa-vasti-kośaṃ % sa-vismayaṃ rāja-sutaṃ dadarśa // 1.60
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559187 (0.055):
sa+ūrṇa+bhruvaṃ* vāraṇa+vasti+kośaṃ* | / sa+vismayaṃ* rāja+sutaṃ* dadarśa ||1.60|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559180 (0.058):
jāla+avanaddha+aṅguli+pāṇi+pādam | / sa+ūrṇa+bhruvaṃ* vāraṇa+vasti+kośaṃ* |
dhātryaṅkasaṃviṣṭamavekṣya cainaṃ devyaṅkasaṃviṣṭamivāgnisūnum /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034321 (0.0):
sorṇabhruvaṃ vāraṇavastikośaṃ % savismayaṃ rājasutaṃ dadarśa // 1.60 // / dhātry-aṅkasaṃviṣṭam avekṣya cainaṃ $ devy-aṅkasaṃviṣṭam ivāgnisūnum &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559202 (1.192):
sa+vismayaṃ* rāja+sutaṃ* dadarśa ||1.60| / dhātry-+aṅka+saṃviṣṭam avekṣya ca*enaṃ* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676254 (0.034):
so3rṇa-bhruvaṃ vāraṇa-vasti-kośaṃ % sa-vismayaṃ rāja-sutaṃ dadarśa // 1.60 / dhātry--aṅka-saṃviṣṭam avekṣya cai7naṃ $ devy--aṅka-saṃviṣṭam
babhūva pakṣmāntavicañcitāśrurniśvasya caiva tridivonmukho 'bhūt //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034323 (0.0):
dhātry-aṅkasaṃviṣṭam avekṣya cainaṃ $ devy-aṅkasaṃviṣṭam ivāgnisūnum & / babhūva (pakṣmāntavicañcitāśrur Cpakṣmāntar iva añcitāśrur % niśvasya
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559204 (0.0):
devy-+aṅka+saṃviṣṭam iva*agni+sūnum | / babhūva (pakṣma+anta+vicañcita+aśrur* Cpakṣma+antar* iva añcita+aśrur* )|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034332 (0.013):
dhātry-aṅkasaṃviṣṭam avekṣya cainaṃ $ devy-aṅkasaṃviṣṭam ivāgnisūnum & / babhūva (pakṣmāntavicañcitāśrur Cpakṣmāntar iva añcitāśrur % niśvasya
Bc_1.61 // / dṛṣṭvāsitaṃ tvaśrupariplutākṣaṃ / snehāttanūjasya nṛpaścakampe /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034340 (0.0):
babhūva (pakṣmāntavicañcitāśrur Cpakṣmāntar iva añcitāśrur % niśvasya / caiva tridivonmukho 'bhūt // 1.61 // / dṛṣṭvāsitaṃ tv aśrupariplutākṣaṃ $ snehāt (tanūjasya Ctu putrasya )nṛpaś
sagadgadaṃ bāṣpakaṣāyakaṇṭhaḥ papraccha sa prāñjalirānatāṅgaḥ // Bc_1.62
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034356 (0.0):
dṛṣṭvāsitaṃ tv aśrupariplutākṣaṃ $ snehāt (tanūjasya Ctu putrasya )nṛpaś / cakampe & / sagadgadaṃ bāṣpakaṣāyakaṇṭhaḥ % papraccha (sa Cca )prāñjalir ānatāṅgaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676289 (0.0):
)nṛ-paś cakampe & / sa-gadgadaṃ bāṣpa-kaṣāya-kaṇṭhaḥ % papraccha (sa Cca )prā1ñjalir
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559236 (0.060):
sa+gadgadaṃ* bāṣpa+kaṣāya+kaṇṭhaḥ | / papraccha (sa* Cca )pra+añjalir* ānata+aṅgaḥ ||1.62|
alpāntaraṃ yasya vapuḥ surebhyo bavhadbhutaṃ yasya ca janma dīptam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676306 (0.037):
alpā1ntaraṃ yasya vapuḥ (surebhyo Cmuneḥ syād $ bahv-adbhutaṃ yasya ca / janma dīptam & / yasyo7ttamaṃ bhāvinam āttha cā7rthaṃ % taṃ prekṣya kasmāt tava dhīra
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676297 (0.045):
ānatā1ṅgaḥ // 1.62 // / alpā1ntaraṃ yasya vapuḥ (surebhyo Cmuneḥ syād $ bahv-adbhutaṃ yasya ca
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034360 (0.061):
alpāntaraṃ yasya vapuḥ (surebhyo Cmuneḥ syād $ bahvadbhutaṃ yasya ca janma
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034368 (0.064):
alpāntaraṃ yasya vapuḥ (surebhyo Cmuneḥ syād $ bahvadbhutaṃ yasya ca janma / dīptam & / yasyottamaṃ bhāvinam āttha cārthaṃ % taṃ prekṣya kasmāt tava dhīra bāṣpaḥ
yasyottamaṃ bhāvinamāttha cārtha taṃ prekṣya kasmāttava dhīra bāṣpaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034375 (0.0):
alpāntaraṃ yasya vapuḥ (surebhyo Cmuneḥ syād $ bahvadbhutaṃ yasya ca janma / dīptam & / yasyottamaṃ bhāvinam āttha cārthaṃ % taṃ prekṣya kasmāt tava dhīra bāṣpaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559256 (0.021):
bahv+adbhutaṃ* yasya ca janma dīptam | / yasya*uttamaṃ* bhāvinam āttha ca*arthaṃ* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676312 (0.037):
alpā1ntaraṃ yasya vapuḥ (surebhyo Cmuneḥ syād $ bahv-adbhutaṃ yasya ca / janma dīptam & / yasyo7ttamaṃ bhāvinam āttha cā7rthaṃ % taṃ prekṣya kasmāt tava dhīra
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559263 (0.057):
taṃ* prekṣya kasmāt tava dhīra bāṣpaḥ ||1.63| / api sthira+āyur* bhagavan kumāraḥ |
Bc_1.63 // / api sthirāyurbhagavan kumāraḥ kaccinna śokāya mama prasūtaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034385 (1.192):
api sthirāyur bhagavan kumāraḥ $ kaccin na śokāya mama prasūtaḥ &
labdhaḥ kathaṃcitsalilāñjalirme na khalvimaṃ pātumupaiti kālaḥ // Bc_1.64
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034395 (0.0):
api sthirāyur bhagavan kumāraḥ $ kaccin na śokāya mama prasūtaḥ & / (labdhā Clabdhaḥ )kathaṃcit salilāñjalir me % na khalv imaṃ pātum upaiti
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676335 (0.0):
(labdhā Clabdhaḥ )kathaṃ-cit salilā1ñjalir me % na khalv imaṃ pātum upaiti / kālaḥ // 1.64 //
apyakṣayaṃ me yaśaso nidhānaṃ kacciddhruvo me kulahastasāraḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034405 (0.0):
kālaḥ // 1.64 // / apy akṣayaṃ me yaśaso nidhānaṃ $ kaccid dhruvo me kulahastasāraḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676347 (0.0):
apy a-kṣayaṃ me yaśaso nidhānaṃ $ kac-cid dhruvo me kula-hasta-sāraḥ & / api prayāsyāmi sukhaṃ paratra % (supto 'pi Csupte 'pi )putre
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559298 (0.023):
kac+cid* dhruvo* me kula+hasta+sāraḥ | / api prayāsyāmi sukhaṃ* paratra |
api prayāsyāmi sukhaṃ paratra supto 'pi putre 'nimiṣaikacakṣuḥ // Bc_1.65
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034411 (0.0):
apy akṣayaṃ me yaśaso nidhānaṃ $ kaccid dhruvo me kulahastasāraḥ & / api prayāsyāmi sukhaṃ paratra % (supto 'pi Csupte 'pi )putre
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676349 (0.0):
apy a-kṣayaṃ me yaśaso nidhānaṃ $ kac-cid dhruvo me kula-hasta-sāraḥ & / api prayāsyāmi sukhaṃ paratra % (supto 'pi Csupte 'pi )putre
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559300 (0.018):
kac+cid* dhruvo* me kula+hasta+sāraḥ | / api prayāsyāmi sukhaṃ* paratra |
kaccinna me jātamaphullameva kulapravālaṃ pariśoṣabhāgi /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034422 (0.0):
kaccin na me jātam aphullam eva $ kula(pravālaṃ Cprabālaṃ )pariśoṣabhāgi &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676365 (0.0):
kac-cin na me jātam a-phullam eva $ kula-(pravālaṃ Cprabālaṃ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559315 (0.062):
kac+cin* na me jātam a+phullam eva | / kula+(pravālaṃ* Cprabālaṃ* )pariśoṣa+bhāgi |
kṣipraṃ vibho brūhi na me 'sti śāntiḥ snehaṃ sute vetsi hi bāndhavānām //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034433 (0.0):
kaccin na me jātam aphullam eva $ kula(pravālaṃ Cprabālaṃ )pariśoṣabhāgi & / kṣipraṃ vibho brūhi na me 'sti śāntiḥ % snehaṃ sute vetsi hi bāndhavānām
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676368 (0.0):
kac-cin na me jātam a-phullam eva $ kula-(pravālaṃ Cprabālaṃ / )pariśoṣa-bhāgi & / kṣipraṃ vibho brūhi na me 'sti śāntiḥ % snehaṃ sute vetsi hi bāndhavānām
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559327 (5.960):
kula+(pravālaṃ* Cprabālaṃ* )pariśoṣa+bhāgi | / kṣipraṃ* vibho brūhi na me *asti śāntiḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676375 (0.029):
kṣipraṃ vibho brūhi na me 'sti śāntiḥ % snehaṃ sute vetsi hi bāndhavānām / ity āgatā3vegam an-iṣṭa-buddhyā $ buddhvā nare1ndraṃ sa munir babhāṣe &
Bc_1.66 // / ityāgatāvegamaniṣṭabuddhyā buddhvā narendraṃ sa munirbabhāṣe /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034442 (0.0):
kṣipraṃ vibho brūhi na me 'sti śāntiḥ % snehaṃ sute vetsi hi bāndhavānām / ity āgatāvegam aniṣṭabuddhyā $ buddhvā narendraṃ sa munir babhāṣe &
mā bhūnmatiste nṛpa kācidanyā niḥsaṃśayaṃ tadyadavocamasmi // Bc_1.67 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034451 (0.0):
ity āgatāvegam aniṣṭabuddhyā $ buddhvā narendraṃ sa munir babhāṣe & / mā bhūn matis te nṛpa kācid % anyā niḥsaṃśayaṃ tad yad avocam asmi // 1.67
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676388 (5.960):
ity āgatā3vegam an-iṣṭa-buddhyā $ buddhvā nare1ndraṃ sa munir babhāṣe & / mā bhūn matis te nṛ-pa kā-cid % anyā niḥ-saṃśayaṃ tad yad avocam asmi //
nāsyānyathātvaṃ prati vikriyā me svāṃ vañcanāṃ tu prati viklavo 'smi /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034461 (0.0):
mā bhūn matis te nṛpa kācid % anyā niḥsaṃśayaṃ tad yad avocam asmi // 1.67 / nāsyānyathātvaṃ prati vikriyā me $ svāṃ vañcanāṃ tu prati viklavo 'smi &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676407 (0.0):
nā7syā7nyathātvaṃ prati vikriyā me $ svāṃ vañcanāṃ tu prati viklavo 'smi &
kālo hi me yātumayaṃ ca jāto jātikṣayasyāsulabhasya boddhā // Bc_1.68 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034470 (0.056):
nāsyānyathātvaṃ prati vikriyā me $ svāṃ vañcanāṃ tu prati viklavo 'smi & / kālo hi me yātum ayaṃ ca jāto % jātikṣayasyāsulabhasya boddhā // 1.68 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676408 (0.059):
nā7syā7nyathātvaṃ prati vikriyā me $ svāṃ vañcanāṃ tu prati viklavo 'smi & / kālo hi me yātum ayaṃ ca jāto % jāti-kṣayasyā7-su-labhasya boddhā // 1.68
vihāya rājyaṃ viṣayeṣvanāsthastīvraiḥ prayatnairadhigamya tattvam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034478 (0.0):
kālo hi me yātum ayaṃ ca jāto % jātikṣayasyāsulabhasya boddhā // 1.68 // / vihāya rājyaṃ viṣayeṣv anāsthas $ tīvraiḥ prayatnair adhigamya tattvam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676426 (0.029):
vihāya rājyaṃ viṣayeṣv an-āsthas $ tīvraiḥ prayatnair adhigamya tattvam & / jagaty ayaṃ moha-tamo nihantuṃ % jvaliṣyati jñānamayo hi sūryaḥ // 1.69 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676418 (0.044):
kālo hi me yātum ayaṃ ca jāto % jāti-kṣayasyā7-su-labhasya boddhā // 1.68 / vihāya rājyaṃ viṣayeṣv an-āsthas $ tīvraiḥ prayatnair adhigamya tattvam &
jagatyayaṃ mohatamo nihantuṃ jvaliṣyati jñānamayo hi sūryaḥ // Bc_1.69 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034483 (0.0):
vihāya rājyaṃ viṣayeṣv anāsthas $ tīvraiḥ prayatnair adhigamya tattvam & / jagaty ayaṃ mohatamo nihantuṃ % jvaliṣyati jñānamayo hi sūryaḥ // 1.69 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676433 (0.034):
vihāya rājyaṃ viṣayeṣv an-āsthas $ tīvraiḥ prayatnair adhigamya tattvam & / jagaty ayaṃ moha-tamo nihantuṃ % jvaliṣyati jñānamayo hi sūryaḥ // 1.69 //
duḥkhārṇavādvyādhivikīrṇaphenājjarātaraṅgānmaraṇogravegāt /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034495 (0.0):
jagaty ayaṃ mohatamo nihantuṃ % jvaliṣyati jñānamayo hi sūryaḥ // 1.69 // / duḥkhārṇavād vyādhivikīrṇaphenāj $ jarātaraṅgān maraṇogravegāt &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676443 (0.015):
duḥkhā1rṇavād vyādhi-vikīrṇa-phenāj $ jarā-taraṅgān maraṇo1gra-vegāt &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559402 (0.059):
duḥkha+arṇavād* vyādhi+vikīrṇa+phenāj* | / jarā+taraṅgān* maraṇa+ugra+vegāt |
uttārayiṣyatyayamuhyamānamārta jagajjñānamahāplavena // Bc_1.70 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034496 (0.027):
duḥkhārṇavād vyādhivikīrṇaphenāj $ jarātaraṅgān maraṇogravegāt & / uttārayiṣyaty ayam uhyamānam % (ārtaṃ Cārttaṃ )jagaj jñānamahāplavena //
prajñāmbuvegāṃ sthiraśīlavaprāṃ samādhiśītāṃ vratacakravākām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034513 (0.0):
uttārayiṣyaty ayam uhyamānam % (ārtaṃ Cārttaṃ )jagaj jñānamahāplavena // / prajñāmbuvegāṃ sthiraśīlavaprāṃ $ samādhiśītāṃ vratacakravākām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676459 (0.0):
prajñā2mbu-vegāṃ sthira-śīla-vaprāṃ $ samādhi-śītāṃ vrata-cakra-vākām &
asyottamāṃ dharmanadī pravṛtāṃ / tṛṣṇārditaḥ pāsyati jīvalokaḥ // Bc_1.71
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034521 (0.030):
prajñāmbuvegāṃ sthiraśīlavaprāṃ $ samādhiśītāṃ vratacakravākām & / asyottamāṃ dharmanadīṃ pravṛttāṃ % tṛṣṇārditaḥ pāsyati jīvalokaḥ // 1.71
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559432 (0.031):
asya*uttamāṃ* dharma+nadīṃ pravṛttāṃ | / tṛṣṇā+ārditaḥ pāsyati jīva+lokaḥ ||1.71|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676470 (0.044):
asyo7ttamāṃ dharma-nadīṃ pravṛttāṃ % tṛṣṇā4rditaḥ pāsyati jīva-lokaḥ // / duḥkhā3rditebhyo viṣayā3vṛtebhyaḥ $ saṃsāra-kāntāra-patha-sthitebhyaḥ &
duḥkhārditebhyo viṣayāvṛtebhyaḥ saṃsārakāntārapathasthitebhyaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034530 (0.0):
duḥkhārditebhyo viṣayāvṛtebhyaḥ $ saṃsārakāntārapathasthitebhyaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559440 (0.0):
duḥkha+ārditebhyo* viṣaya+āvṛtebhyaḥ | / saṃsāra+kāntāra+patha+sthitebhyaḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676478 (0.0):
duḥkhā3rditebhyo viṣayā3vṛtebhyaḥ $ saṃsāra-kāntāra-patha-sthitebhyaḥ &
ākhyāsyati hyeṣa vimokṣamārga mārgapranaṣṭebhya ivādhvagebhyaḥ // Bc_1.72
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034537 (1.788):
duḥkhārditebhyo viṣayāvṛtebhyaḥ $ saṃsārakāntārapathasthitebhyaḥ & / ākhyāsyati hy eṣa vimokṣamārgaṃ % mārgapranaṣṭebhya ivādhvagebhyaḥ // 1.72
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676485 (1.788):
duḥkhā3rditebhyo viṣayā3vṛtebhyaḥ $ saṃsāra-kāntāra-patha-sthitebhyaḥ & / ākhyāsyati hy eṣa vimokṣa-mārgaṃ % mārga-pranaṣṭebhya ivā7dhva-gebhyaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559446 (0.061):
saṃsāra+kāntāra+patha+sthitebhyaḥ | / ākhyāsyati hy* eṣa* vimokṣa+mārgaṃ* |
vidahyamānāya janāya loke rāgāgnināyaṃ viṣayendhanena /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034543 (0.0):
ākhyāsyati hy eṣa vimokṣamārgaṃ % mārgapranaṣṭebhya ivādhvagebhyaḥ // 1.72 / vidahyamānāya janāya loke $ rāgāgnināyaṃ viṣayendhanena &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559453 (0.060):
mārga+pranaṣṭebhya* iva*adhva+gebhyaḥ ||1.72| / vidahyamānāya janāya loke | / rāga+agninā*ayaṃ* viṣaya+indhanena |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676486 (0.063):
ākhyāsyati hy eṣa vimokṣa-mārgaṃ % mārga-pranaṣṭebhya ivā7dhva-gebhyaḥ // / vidahyamānāya janāya loke $ rāgā1gninā9yaṃ viṣaye1ndhanena &
pralhādamādhāsyati dharmavṛṣṭyā vṛṣṭyā mahāmegha ivātapānte // Bc_1.73 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034552 (0.0):
vidahyamānāya janāya loke $ rāgāgnināyaṃ viṣayendhanena & / prahlādam ādhāsyati dharmavṛṣṭyā % vṛṣṭyā mahāmegha ivātapānte // 1.73 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676496 (0.0):
vidahyamānāya janāya loke $ rāgā1gninā9yaṃ viṣaye1ndhanena & / prahlādam ādhāsyati dharma-vṛṣṭyā % vṛṣṭyā mahā-megha ivā8tapā1nte // 1.73
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559464 (0.029):
rāga+agninā*ayaṃ* viṣaya+indhanena | / prahlādam ādhāsyati dharma+vṛṣṭyā | / vṛṣṭyā mahā+megha* iva*ātapa+ante ||1.73|
tṛṣṇārgalaṃ mohatamaḥkapāṭaṃ dvāraṃ prajānāmapayānahetoḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034562 (0.0):
prahlādam ādhāsyati dharmavṛṣṭyā % vṛṣṭyā mahāmegha ivātapānte // 1.73 // / tṛṣṇārgalaṃ mohatamaḥkapāṭaṃ $ dvāraṃ prajānām apayānahetoḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676508 (0.017):
tṛṣṇā2rgalaṃ moha-tamaḥ-kapāṭaṃ $ dvāraṃ- prajānām apayāna-hetoḥ &
vipāṭayiṣyatyayamuttamena saddharmatāḍena durāsadena // Bc_1.74 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676511 (0.020):
tṛṣṇā2rgalaṃ moha-tamaḥ-kapāṭaṃ $ dvāraṃ- prajānām apayāna-hetoḥ & / vipāṭayiṣyaty ayam uttamena % sad-dharma-tāḍena dur-āsadena // 1.74 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034565 (0.024):
tṛṣṇārgalaṃ mohatamaḥkapāṭaṃ $ dvāraṃ prajānām apayānahetoḥ & / vipāṭayiṣyaty ayam uttamena % saddharmatāḍena durāsadena // 1.74 //
svairmohapāśaiḥ pariveṣṭitasya duḥkhābhibhūtasya nirāśrayasya /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034574 (0.0):
vipāṭayiṣyaty ayam uttamena % saddharmatāḍena durāsadena // 1.74 // / svair mohapāśaiḥ pariveṣṭitasya $ duḥkhābhibhūtasya nirāśrayasya &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559490 (0.017):
svair* moha+pāśaiḥ pariveṣṭitasya | / duḥkha+abhibhūtasya nir+āśrayasya |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676517 (0.057):
vipāṭayiṣyaty ayam uttamena % sad-dharma-tāḍena dur-āsadena // 1.74 // / svair moha-pāśaiḥ pariveṣṭitasya $ duḥkhā1bhibhūtasya nir-āśrayasya &
lokasya saṃbudhya ca dharmarājaḥ kariṣyate bandhanamokṣameṣaḥ // Bc_1.75
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034577 (0.0):
svair mohapāśaiḥ pariveṣṭitasya $ duḥkhābhibhūtasya nirāśrayasya & / lokasya saṃbudhya ca dharmarājaḥ % kariṣyate bandhanamokṣam eṣaḥ // 1.75
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559490 (0.053):
duḥkha+abhibhūtasya nir+āśrayasya | / lokasya saṃbudhya ca dharma+rājaḥ |
tanmā kṛthāḥ śokamimaṃ prati tvamasminsa śocyo 'sti manuṣyaloke /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034584 (0.0):
tan mā kṛthāḥ śokam imaṃ prati tvam $ (asmin sa śocyo 'sti Ctat saumya
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16855952 (0.051):
na śocitum ihārhasi BrP_123.174b / na śocyam astīti manuṣyaloke BrP_110.63b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11086237 (0.051):
utpadyate yat tu vināśi sarvaṃ BrP_110.63a / na śocyam astīti manuṣyaloke BrP_110.63b
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 22006442 (0.055):
bhūmerato 'nyo 'sti hi na pradeśo vegaṃ samādherviṣaheta yo 'sya // / Bc_13.68 // / tanmā kṛthā śokamupehi śāntiṃ mā bhūnmahimnā tava māra mānaḥ /
mohena vā kāmasukhairmadādvā yo naiṣṭhikaṃ śroṣyati nāsya dharmam //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034599 (0.0):
śocye hi )manuṣyaloke & / mohena vā kāmasukhair madād vā % yo naiṣṭhikaṃ śroṣyati nāsya dharmam //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676546 (0.0):
śocye hi )manuṣya-loke & / mohena vā kāma-sukhair madād vā % yo naiṣṭhikaṃ śroṣyati nā7sya dharmam //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559512 (0.033):
(asmin sa* śocyo* *asti Ctat saumya śocye hi )manuṣya+loke | / mohena vā kāma+sukhair* madād* vā |
Bc_1.76 // / bhraṣṭasya tasmācca guṇādato me dhyānāni labdhvāpyakṛtārthataiva /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034608 (0.0):
mohena vā kāmasukhair madād vā % yo naiṣṭhikaṃ śroṣyati nāsya dharmam // / bhraṣṭasya tasmāc ca guṇād ato me $ dhyānāni labdhvāpy akṛtārthataiva &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676554 (0.056):
mohena vā kāma-sukhair madād vā % yo naiṣṭhikaṃ śroṣyati nā7sya dharmam // / bhraṣṭasya tasmāc ca guṇād ato me $ dhyānāni labdhvā9py a-kṛtā1rthatai9va
dharmasya tasyāśravaṇādahaṃ hi manye vipattiṃ tridive 'pi vāsam // Bc_1.77
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034615 (0.013):
bhraṣṭasya tasmāc ca guṇād ato me $ dhyānāni labdhvāpy akṛtārthataiva & / dharmasya tasyā śravaṇād ahaṃ hi % manye vipattiṃ tridive 'pi vāsam //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676564 (0.061):
dharmasya tasyā8 śravaṇād ahaṃ hi % manye vipattiṃ tri-dive 'pi vāsam //
iti śrutārthaḥ sasuhṛtsadārastyaktvā viṣādaṃ mumude narendraḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034625 (0.0):
iti śrutārthaḥ sasuhṛt sadāras $ tyaktvā viṣādaṃ mumude narendraḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676577 (0.051):
iti śrutā1rthaḥ sa-su-hṛt sa-dāras $ tyaktvā viṣādaṃ mumude nare1ndraḥ &
evaṃvidho 'yaṃ tanayo mameti mene sa hi svāmapi sāravattām // Bc_1.78 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034629 (0.0):
iti śrutārthaḥ sasuhṛt sadāras $ tyaktvā viṣādaṃ mumude narendraḥ & / evaṃvidho 'yaṃ tanayo mameti % mene sa hi svām api (sāravattām Csāramattām
ārṣeṇa mārgeṇa tu yāsyatīti cintāvidheyaṃ hṛdayaṃ cakāra /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034643 (0.0):
(ārṣeṇa Cāryeṇa )mārgeṇa tu yāsyatīti $ cintāvidheyaṃ hṛdayaṃ cakāra &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676600 (0.0):
(ārṣeṇa Cāryeṇa )mārgeṇa tu yāsyatī7ti $ cintā-vidheyaṃ hṛdayaṃ cakāra &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559569 (0.042):
(ārṣeṇa Cāryeṇa )mārgeṇa tu yāsyati*iti | / cintā+vidheyaṃ* hṛdayaṃ* cakāra |
na khalvasau na priyadharmapakṣaḥ / saṃtānanāśāttu bhayaṃ dadarśa //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034652 (0.0):
(ārṣeṇa Cāryeṇa )mārgeṇa tu yāsyatīti $ cintāvidheyaṃ hṛdayaṃ cakāra & / na khalv asau na priyadharmapakṣaḥ % saṃtānanāśāt tu bhayaṃ dadarśa //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559579 (0.0):
na khalv* asau na priya+dharma+pakṣaḥ | / saṃtāna+nāśāt tu bhayaṃ* dadarśa ||1.79|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676609 (0.0):
(ārṣeṇa Cāryeṇa )mārgeṇa tu yāsyatī7ti $ cintā-vidheyaṃ hṛdayaṃ cakāra & / na khalv asau na priya-dharma-pakṣaḥ % saṃtāna-nāśāt tu bhayaṃ dadarśa //
Bc_1.79 // / atha munirasito nivedya tattvaṃ sutaniyataṃ sutaviklavāya rājñe /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034663 (0.0):
na khalv asau na priyadharmapakṣaḥ % saṃtānanāśāt tu bhayaṃ dadarśa // / atha munir asito nivedya tattvaṃ $ sutaniyataṃ sutaviklavāya rājñe &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676620 (0.0):
na khalv asau na priya-dharma-pakṣaḥ % saṃtāna-nāśāt tu bhayaṃ dadarśa // / atha munir asito nivedya tattvaṃ $ suta-niyataṃ suta-viklavāya rājñe &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559591 (0.023):
atha munir* asito* nivedya tattvaṃ* | / suta+niyataṃ* suta+viklavāya rājñe |
sabahumatumudīkṣyamāṇarūpaḥ pavanapathena yathāgataṃ jagāma // Bc_1.80 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034671 (1.192):
atha munir asito nivedya tattvaṃ $ sutaniyataṃ sutaviklavāya rājñe & / sabahumatam udīkṣyamāṇarūpaḥ % pavanapathena yathāgataṃ jagāma // 1.80 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559599 (0.028):
suta+niyataṃ* suta+viklavāya rājñe | / sa+bahu+matam udīkṣyamāṇa+rūpaḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676627 (0.040):
atha munir asito nivedya tattvaṃ $ suta-niyataṃ suta-viklavāya rājñe & / sa-bahu-matam udīkṣyamāṇa-rūpaḥ % pavana-pathena yathā4gataṃ jagāma //
kṛtamitiranujāsutaṃ ca dṛṣṭvā munivacanaśravaṇe ca tanmatau ca /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034684 (0.0):
kṛta(mitir Cmatir )anujāsutaṃ ca dṛṣṭvā $ munivacanaśravaṇe ca tanmatau ca
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676639 (0.0):
kṛta-(mitir Cmatir )anujā-sutaṃ ca dṛṣṭvā $ muni-vacana-śravaṇe ca
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559609 (0.026):
kṛta+(mitir* Cmatir* )anujā+sutaṃ* ca dṛṣṭvā | / muni+vacana+śravaṇe ca tan+matau ca |
bahuvidhamanukampayā sa sādhuḥ priyasutavadviniyojayāṃcakāra // Bc_1.81 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034690 (0.0):
kṛta(mitir Cmatir )anujāsutaṃ ca dṛṣṭvā $ munivacanaśravaṇe ca tanmatau ca / bahuvidham anukampayā sa sādhuḥ % priyasutavad viniyojayāṃ cakāra // 1.81
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676649 (0.0):
tan-matau ca & / bahu-vidham anukampayā sa sādhuḥ % priya-sutavad viniyojayāṃ cakāra //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559619 (0.034):
muni+vacana+śravaṇe ca tan+matau ca | / bahu+vidham anukampayā sa* sādhuḥ |
narapatirapi putrajanmatuṣṭo viṣayagatāni vimucya bandhanāni /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034701 (1.192):
narapatir api putrajanmatuṣṭo $ viṣaya(gatāni Cmatāni )vimucya bandhanāni
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676660 (0.028):
nara-patir api putra-janma-tuṣṭo $ viṣaya-(gatāni Cmatāni )vimucya
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559630 (0.044):
nara+patir* api putra+janma+tuṣṭo* | / viṣaya+(gatāni Cmatāni )vimucya bandhanāni |
kulasadṛśamacīrakaradyathāvatpriyatanayastanayasya jātakarma // Bc_1.82 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034710 (0.036):
kulasadṛśam acīkarad yathāvat % priya(tanayas Ctanayaṃ )tanayasya / jātakarma // 1.82 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676670 (0.044):
kula-sa-dṛśam acīkarad yathāvat % priya-(tanayas Ctanayaṃ )tanayasya / jāta-karma // 1.82 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034701 (0.050):
narapatir api putrajanmatuṣṭo $ viṣaya(gatāni Cmatāni )vimucya bandhanāni / kulasadṛśam acīkarad yathāvat % priya(tanayas Ctanayaṃ )tanayasya
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559638 (0.050):
kula+sa+dṛśam acīkarad* yathāvat | / priya+(tanayas* Ctanayaṃ* )tanayasya jāta+karma ||1.82|
daśasu pariṇateṣvahaḥsu caiva prayatamanāḥ parayā mudā parītaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034720 (0.0):
kulasadṛśam acīkarad yathāvat % priya(tanayas Ctanayaṃ )tanayasya / jātakarma // 1.82 // / daśasu pariṇateṣv ahaḥsu (caiva Ccaivaṃ $ prayatamanāḥ parayā mudā parītaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559653 (0.0):
daśasu pariṇateṣv* ahaḥsu (ca*eva Cca*evaṃ* )| / prayata+manāḥ parayā mudā parītaḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676684 (0.0):
daśasu pariṇateṣv ahaḥsu (cai7va Ccai7vaṃ $ prayata-manāḥ parayā mudā / parītaḥ &
akuruta japahomamaṅgalādyāḥ paramabhavāya sutasya devatejyāḥ // Bc_1.83 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034722 (0.0):
daśasu pariṇateṣv ahaḥsu (caiva Ccaivaṃ $ prayatamanāḥ parayā mudā parītaḥ / akuruta japahomamaṅgalādyāḥ % (paramabhavāya Cparamatamāḥ sa )sutasya
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034732 (0.0):
daśasu pariṇateṣv ahaḥsu (caiva Ccaivaṃ $ prayatamanāḥ parayā mudā parītaḥ / akuruta japahomamaṅgalādyāḥ % (paramabhavāya Cparamatamāḥ sa )sutasya
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559655 (0.0):
prayata+manāḥ parayā mudā parītaḥ | / akuruta japa+homa+maṅgala+ādyāḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559665 (0.0):
prayata+manāḥ parayā mudā parītaḥ | / akuruta japa+homa+maṅgala+ādyāḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676688 (0.0):
daśasu pariṇateṣv ahaḥsu (cai7va Ccai7vaṃ $ prayata-manāḥ parayā mudā / parītaḥ & / akuruta japa-homa-maṅgalā3dyāḥ % (parama-bhavāya Cparamatamāḥ sa )sutasya
api ca śatasahasrapūrṇasaṃkhyāḥ sthirabalavattanayāḥ sahemaśṛṅgīḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034742 (0.0):
api ca śatasahasrapūṛnasaṃkhyāḥ $ sthirabalavattanayāḥ sahemaśṛṅgīḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559673 (0.0):
api ca śata+sahasra+pūṛna+saṃkhyāḥ | / sthira+balavat+tanayāḥ sa+hema+śṛṅgīḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676703 (0.0):
api ca śata-sahasra-pūṛna-saṃkhyāḥ $ sthira-balavat-tanayāḥ sa-hema-śṛṅgīḥ
anupagatajarāḥ payasvinīrgāḥ svayamadadātsutavṛddhaye dvijebhyaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034750 (0.020):
api ca śatasahasrapūṛnasaṃkhyāḥ $ sthirabalavattanayāḥ sahemaśṛṅgīḥ & / anupagatajarāḥ payasvinīr gāḥ % svayam adadāt sutavṛddhaye dvijebhyaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559676 (0.042):
sthira+balavat+tanayāḥ sa+hema+śṛṅgīḥ | / an+upagata+jarāḥ payasvinīr* gāḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676711 (0.051):
api ca śata-sahasra-pūṛna-saṃkhyāḥ $ sthira-balavat-tanayāḥ sa-hema-śṛṅgīḥ / an-upagata-jarāḥ payasvinīr gāḥ % svayam adadāt suta-vṛddhaye dvi-jebhyaḥ
Bc_1.84 // / bahuvidhaviṣayāstato yatātmā svahṛdayatoṣakarīḥ kriyā vidhāya /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034762 (0.0):
anupagatajarāḥ payasvinīr gāḥ % svayam adadāt sutavṛddhaye dvijebhyaḥ // / bahuvidhaviṣayās tato yatātmā $ svahṛdayatoṣakarīḥ kriyā vidhāya &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559699 (0.0):
bahu+vidha+viṣayās* tato* yata+ātmā | / sva+hṛdaya+toṣa+karīḥ kriyā vidhāya |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676728 (0.0):
bahu-vidha-viṣayās tato yatā3tmā $ sva-hṛdaya-toṣa-karīḥ kriyā vidhāya &
guṇavati niyate śive muhūrte matimakaronmuditaḥ purapraveśe // Bc_1.85 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034772 (0.0):
bahuvidhaviṣayās tato yatātmā $ svahṛdayatoṣakarīḥ kriyā vidhāya & / guṇavati (niyate Cdivase )śive muhūrte % matim akaron muditaḥ purapraveśe
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676736 (0.0):
bahu-vidha-viṣayās tato yatā3tmā $ sva-hṛdaya-toṣa-karīḥ kriyā vidhāya & / guṇavati (niyate Cdivase )śive muhūrte % matim akaron muditaḥ pura-praveśe
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559706 (0.029):
sva+hṛdaya+toṣa+karīḥ kriyā vidhāya | / guṇavati (niyate Cdivase )śive muhūrte |
dviradaradamayīmatho mahārhā sitasitapuṣpabhṛtāṃ maṇipradīpām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034783 (0.0):
guṇavati (niyate Cdivase )śive muhūrte % matim akaron muditaḥ purapraveśe / dviradaradamayīm atho mahārhāṃ $ sitasitapuṣpabhṛtāṃ maṇipradīpām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676750 (0.0):
dvi-rada-radamayīm atho7 mahā2rhāṃ $ sita-sita-puṣpa-bhṛtāṃ maṇi-pradīpām
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559720 (0.025):
sita+sita+puṣpa+bhṛtāṃ* maṇi+pradīpām |
abhajata śivikāṃ śivāya devī tanayavatī praṇipatya devatābhyaḥ // Bc_1.86
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034789 (0.0):
dviradaradamayīm atho mahārhāṃ $ sitasitapuṣpabhṛtāṃ maṇipradīpām & / abhajata śivikāṃ śivāya devī % tanayavatī praṇipatya devatābhyaḥ // 1.86
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676756 (0.0):
dvi-rada-radamayīm atho7 mahā2rhāṃ $ sita-sita-puṣpa-bhṛtāṃ maṇi-pradīpām / abhajata śivikāṃ śivāya devī % tanayavatī praṇipatya devatābhyaḥ // 1.86
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559728 (0.040):
sita+sita+puṣpa+bhṛtāṃ* maṇi+pradīpām | / abhajata śivikāṃ* śivāya devī |
puramatha purataḥ praveśya patnīṃ sthavirajanānugatāmapatyanāthām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034800 (0.0):
puram atha purataḥ praveśya patnīṃ $ sthavirajanānugatām apatyanāthām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676761 (1.192):
puram atha purataḥ praveśya patnīṃ $ sthavira-janā1nugatām apatya-nāthām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559737 (0.014):
puram atha purataḥ praveśya patnīṃ* | / sthavira+jana+anugatām apatya+nāthām |
nṛpatirapi jagāma paurasaṃghairdivamamarairmaghavānivārcyamānaḥ // Bc_1.87
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034808 (0.0):
puram atha purataḥ praveśya patnīṃ $ sthavirajanānugatām apatyanāthām & / nṛpatir api jagāma paurasaṃghair % divam amarair maghavān ivārcyamānaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676771 (0.046):
nṛ-patir api jagāma paura-saṃghair % divam a-marair maghavān ivā7rcyamānaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559745 (0.054):
nṛ+patir* api jagāma paura+saṃghair* | / divam a+marair* maghavān iva*arcyamānaḥ ||1.87|
bhavanamatha vigāhya śākyarājo bhava iva ṣaṇmukhajanmanā pratītaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034817 (0.0):
nṛpatir api jagāma paurasaṃghair % divam amarair maghavān ivārcyamānaḥ // / bhavanam atha vigāhya śākyarājo $ bhava iva ṣaṇmukhajanmanā pratītaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676778 (1.192):
nṛ-patir api jagāma paura-saṃghair % divam a-marair maghavān ivā7rcyamānaḥ / bhavanam atha vigāhya śākya-rājo $ bhava iva ṣaṇ-mukha-janmanā pratītaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559751 (0.058):
divam a+marair* maghavān iva*arcyamānaḥ ||1.87| / bhavanam atha vigāhya śākya+rājo* |
idamidamiti harṣapūrṇavaktro bahuvidhapuṣṭiyaśaskaraṃ vyadhatta // Bc_1.88
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034824 (0.0):
bhavanam atha vigāhya śākyarājo $ bhava iva ṣaṇmukhajanmanā pratītaḥ & / idam idam iti harṣapūrṇavaktro % bahuvidhapuṣṭiyaśaskaraṃ vyadhatta //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676786 (0.022):
bhavanam atha vigāhya śākya-rājo $ bhava iva ṣaṇ-mukha-janmanā pratītaḥ & / idam idam iti harṣa-pūrṇa-vaktro % bahu-vidha-puṣṭi-yaśas-karaṃ vyadhatta
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559759 (0.041):
bhava* iva ṣaṇ+mukha+janmanā pratītaḥ | / idam idam iti harṣa+pūrṇa+vaktro* | / bahu+vidha+puṣṭi+yaśas+karaṃ* vyadhatta ||1.88|
iti narapatiputrajanmavṛddhyā sajanapadaṃ kapilāvhayaṃ puraṃ tat /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034827 (0.0):
idam idam iti harṣapūrṇavaktro % bahuvidhapuṣṭiyaśaskaraṃ vyadhatta // / iti narapatiputrajanmavṛddhyā $ sajanapadaṃ kapilāhvayaṃ puraṃ tat &
dhanadapuramivāpsaro 'vakīrṇa muditamabhūnnalakūbaraprasūtau // Bc_1.89 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034837 (0.027):
iti narapatiputrajanmavṛddhyā $ sajanapadaṃ kapilāhvayaṃ puraṃ tat & / dhanadapuram ivāpsaraso 'vakīrṇaṃ % muditam abhūn
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676812 (0.061):
dhana-da-puram ivā7psaraso 'vakīrṇaṃ % muditam abhūn / nala-(kūbara-Ckūvara-)prasūtau // 1.89 //
iti buddhacarite mahākāvye bhagavatprasūtirnāma prathamaḥ sargaḥ // 1 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676823 (0.019):
[[iti (Cśrī-C)buddha-carite mahā-kāvye bhagavat-prasūtir nāma prathamaḥ
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18214315 (0.037):
Saundaranada mahākāvye kapilavāstuvarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ / / CANTO II
CANTO II / ā janmano janmajarāntakasya tasyātmajasyātmajitaḥ sa rājā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676836 (0.014):
ā janmano janma-(jarā2nta-gasya Cjarā2ntakasya $ tasyā7tma-jasyā8tma-jitaḥ / sa rājā & / ahany ahany artha-gajā1śva-mitrair % vṛddhiṃ yayau sindhur ivā7mbu-vegaiḥ
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18214315 (0.036):
Saundaranada mahākāvye kapilavāstuvarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ / / CANTO II
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034849 (0.064):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye bhagavatprasūtir nāma prathamaḥ sargaḥ / ā janmano janma(jarāntagasya Cjarāntakasya $ tasyātmajasyātmajitaḥ sa rājā
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676825 (0.064):
[[iti (Cśrī-C)buddha-carite mahā-kāvye bhagavat-prasūtir nāma prathamaḥ / sargaḥ -- 1 --]] / ā janmano janma-(jarā2nta-gasya Cjarā2ntakasya $ tasyā7tma-jasyā8tma-jitaḥ
ahanyahanyarthagajāśvamitrairvṛddhiṃ yayau sindhurivāmbuvegaiḥ // Bc_2.1
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034870 (0.0):
ā janmano janma(jarāntagasya Cjarāntakasya $ tasyātmajasyātmajitaḥ sa rājā / ahany ahany arthagajāśvamitrair % vṛddhiṃ yayau sindhur ivāmbuvegaiḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676836 (0.0):
ā janmano janma-(jarā2nta-gasya Cjarā2ntakasya $ tasyā7tma-jasyā8tma-jitaḥ / sa rājā & / ahany ahany artha-gajā1śva-mitrair % vṛddhiṃ yayau sindhur ivā7mbu-vegaiḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559818 (0.025):
ahany* ahany* artha+gaja+aśva+mitrair* | / vṛddhiṃ* yayau sindhur* iva*ambu+vegaiḥ ||2.1|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676844 (0.048):
ahany ahany artha-gajā1śva-mitrair % vṛddhiṃ yayau sindhur ivā7mbu-vegaiḥ
dhanasya ratnasya ca tasya tasya kṛtākṛtasyaiva ca kāñcanasya / / tadā hi naikānsa nidhīnavāpa manorathasyāpyatibhārabhūtān // Bc_2.2 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034879 (0.0):
ahany ahany arthagajāśvamitrair % vṛddhiṃ yayau sindhur ivāmbuvegaiḥ // / dhanasya ratnasya ca tasya tasya $ kṛtākṛtasyaiva ca kāñcanasya &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559832 (0.0):
vṛddhiṃ* yayau sindhur* iva*ambu+vegaiḥ ||2.1| / dhanasya ratnasya ca tasya tasya | / kṛta+a+kṛtasya*eva ca kāñcanasya |
ye padmakalpairapi ca dvipendrairna maṇḍalaṃ śakyamihābhinetum /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034898 (0.0):
atibhārabhūtān // 2.2 // / ye padmakalpair api ca dvipendrair $ na maṇḍalaṃ śakyam ihābhinetum &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559854 (0.018):
ye padma+kalpair* api ca dvi+pa+indrair* | / na maṇḍalaṃ* śakyam iha*abhinetum |
madotkaṭā haimavatā gajāste vināpi yatnādupatasthurenam // Bc_2.3 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034905 (0.0):
ye padmakalpair api ca dvipendrair $ na maṇḍalaṃ śakyam ihābhinetum & / madotkaṭā haimavatā gajās te % vināpi yatnād upatasthur enam // 2.3 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676881 (0.039):
mado1tkaṭā haimavatā gajās te % vinā9pi yatnād upatasthur enam // 2.3 //
nānāṅkacinhairnavahemabhāṇḍairvibhūṣitairlambasaṭaistathānyaiḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034918 (1.192):
nānāṅkacihnair navahemabhāṇḍair $ (vibhūṣitair Cabhūṣitair )lambasaṭais
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559867 (0.039):
nānā+aṅka+cihnair* nava+hema+bhāṇḍair* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676891 (0.054):
nānā2ṅka-cihnair nava-hema-bhāṇḍair $ (vibhūṣitair Ca-bhūṣitair
saṃcukṣubhe cāsya puraṃ turaṅgairbalena maitryā ca dhanena cāptaiḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034924 (0.013):
nānāṅkacihnair navahemabhāṇḍair $ (vibhūṣitair Cabhūṣitair )lambasaṭais / tathānyaiḥ & / saṃcukṣubhe cāsya puraṃ turaṃgair % balena maitryā ca dhanena cāptaiḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559881 (0.060):
saṃcukṣubhe ca*asya puraṃ* turaṃ+gair* | / balena maitryā ca dhanena ca*āptaiḥ ||2.4|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676900 (0.063):
saṃcukṣubhe cā7sya puraṃ turaṃ-gair % balena maitryā ca dhanena cā8ptaiḥ
Bc_2.4 // / puṣṭāśca tuṣṭāśca tathāsya rājye sādhvyo 'rajaskā guṇavatpayaskāḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034933 (0.0):
saṃcukṣubhe cāsya puraṃ turaṃgair % balena maitryā ca dhanena cāptaiḥ // / puṣṭāś ca tuṣṭāś ca (tathāsya Ctadāsya )rājye $ sādhvyo 'rajaskā
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559892 (0.026):
puṣṭāś* ca tuṣṭāś* ca (tathā*asya Ctadā*asya )rājye | / sādhvyo* *a+rajaskā* guṇavat+payaskāḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676912 (0.026):
puṣṭāś ca tuṣṭāś ca (tathā9sya Ctadā9sya )rājye $ sādhvyo 'rajaskā
udagravatsaiḥ sahitā babhūvurbavhyo bahukṣīraduhaśca gāvaḥ // Bc_2.5 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034938 (0.0):
puṣṭāś ca tuṣṭāś ca (tathāsya Ctadāsya )rājye $ sādhvyo 'rajaskā / guṇavatpayaskāḥ & / udagravatsaiḥ sahitā babhūvur % bahvyo bahukṣīraduhaś ca gāvaḥ // 2.5 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676914 (0.027):
puṣṭāś ca tuṣṭāś ca (tathā9sya Ctadā9sya )rājye $ sādhvyo 'rajaskā / guṇavat-payaskāḥ & / ud-agra-vatsaiḥ sahitā babhūvur % bahvyo bahu-kṣīra-duhaś ca gāvaḥ // 2.5
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559893 (0.051):
sādhvyo* *a+rajaskā* guṇavat+payaskāḥ | / ud+agra+vatsaiḥ sahitā* babhūvur* |
madhyasthatāṃ tasya ripurjagāma madhyasthabhāvaḥ prayayau suhṛttvam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034950 (1.192):
madhyasthatāṃ tasya ripur jagāma $ madhya(sthaCsva)bhāvaḥ prayayau / suhṛttvam & / viśeṣato dārḍhyam iyāya mitraṃ % dvāv asya pakṣāv aparas tu (nāsa Cnāśam )
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034941 (0.064):
udagravatsaiḥ sahitā babhūvur % bahvyo bahukṣīraduhaś ca gāvaḥ // 2.5 // / madhyasthatāṃ tasya ripur jagāma $ madhya(sthaCsva)bhāvaḥ prayayau
viśeṣato dārḍhyamiyāya mitraṃ dvāvasya pakṣāvaparastu nāsa // Bc_2.6 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034959 (0.0):
madhyasthatāṃ tasya ripur jagāma $ madhya(sthaCsva)bhāvaḥ prayayau / suhṛttvam & / viśeṣato dārḍhyam iyāya mitraṃ % dvāv asya pakṣāv aparas tu (nāsa Cnāśam )
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676939 (0.0):
su-hṛttvam & / viśeṣato dārḍhyam iyāya mitraṃ % dvāv asya pakṣāv a-paras tu (nā8sa Cnāśam
tathāsya mandānilameghaśabdaḥ saudāminīkuṇḍalamaṇḍitābhraḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034966 (0.0):
viśeṣato dārḍhyam iyāya mitraṃ % dvāv asya pakṣāv aparas tu (nāsa Cnāśam ) / tathāsya mandānilameghaśabdaḥ $ saudāminīkuṇḍala(maṇḍitābhraḥ Cmaṇḍitāṅgaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559932 (0.0):
dvāv* asya pakṣāv* a+paras tu (na*āsa Cnāśam )||2.6| / tathā*asya manda+anila+megha+śabdaḥ | / saudāminī+kuṇḍala+(maṇḍita+abhraḥ Cmaṇḍita+aṅgaḥ )|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676951 (0.053):
tathā9sya mandā1nila-megha-śabdaḥ $ saudāminī-kuṇḍala-(maṇḍitā1bhraḥ
vināśmavarṣāśanipātadoṣaiḥ kāle ca deśe pravavarṣa devaḥ // Bc_2.7 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034980 (0.0):
tathāsya mandānilameghaśabdaḥ $ saudāminīkuṇḍala(maṇḍitābhraḥ Cmaṇḍitāṅgaḥ / vināśmavarṣāśanipātadoṣaiḥ % kāle ca deśe pravavarṣa devaḥ // 2.7 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559944 (0.0):
saudāminī+kuṇḍala+(maṇḍita+abhraḥ Cmaṇḍita+aṅgaḥ )| / vinā*aśma+varṣa+aśani+pāta+doṣaiḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676965 (1.192):
vinā9śma-varṣā1śani-pāta-doṣaiḥ % kāle ca deśe pravavarṣa devaḥ // 2.7 //
ruroha sasyaṃ phalavadyathartu tadākṛtenāpi kṛṣiśrameṇa /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034989 (0.038):
vināśmavarṣāśanipātadoṣaiḥ % kāle ca deśe pravavarṣa devaḥ // 2.7 // / ruroha (sasyaṃ Csaṃyak )phalavad yathartu $ tadākṛtenāpi kṛṣiśrameṇa &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676966 (0.060):
vinā9śma-varṣā1śani-pāta-doṣaiḥ % kāle ca deśe pravavarṣa devaḥ // 2.7 // / ruroha (sasyaṃ Csaṃyak )phalavad yathar2tu $ tadā9-kṛtenā7pi kṛṣi-śrameṇa
tā eva cāsyauṣadhayo rasena sāreṇa caivābhyadhikā babhūvuḥ // Bc_2.8 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034996 (0.061):
tā eva (cāsyauṣadhayo Ccaivauṣadhayo )rasena % sāreṇa caivābhyadhikā / babhūvuḥ // 2.8 //
śarīrasaṃdehakare 'pi kāle saṃgrāmasaṃmarda iva pravṛte /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035005 (0.010):
babhūvuḥ // 2.8 // / śarīrasaṃdehakare 'pi kāle $ saṃgrāmasaṃmardae iva pravṛtte &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559970 (0.010):
sāreṇa ca*eva*abhy+adhikā* babhūvuḥ ||2.8| / śarīra+saṃdeha+kare *api kāle | / saṃgrāma+saṃmardae* iva pravṛtte |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676989 (0.010):
cai7vā7bhy-adhikā babhūvuḥ // 2.8 // / śarīra-saṃdeha-kare 'pi kāle $ saṃgrāma-saṃmardae iva pravṛtte &
svasthāḥ sukhaṃ caiva nirāmayaṃ ca prajajñire kālavaśena nāryaḥ // Bc_2.9
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035009 (0.0):
śarīrasaṃdehakare 'pi kāle $ saṃgrāmasaṃmardae iva pravṛtte & / svasthāḥ sukhaṃ caiva nirāmayaṃ ca % prajajñire (kālavaśena Cgarbhadharāś
pṛthagvratibhyo vibhave 'pi garhye na prārthayanti sma narāḥ parebhyaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035025 (0.0):
(pṛthag vratibhyo Cyac ca pratibhvo )vibhave 'pi (garhye Cśakye $ na / prārthayanti sma narāḥ parebhyaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559994 (0.0):
(pṛthag* vratibhyo* Cyac* ca pratibhvo* )vibhave *api (garhye Cśakye )| / na prārthayanti sma narāḥ parebhyaḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677013 (0.0):
(pṛthag vratibhyo Cyac ca pratibhvo )vibhave 'pi (garhye Cśakye $ na / prārthayanti sma narāḥ parebhyaḥ & / abhyarthitaḥ sūkṣma-dhano 'pi (cā8ryas Ccā7yaṃ % tadā na kaś-cid vi-mukho
abhyarthitaḥ sūkṣmadhano 'pi cāryastadā na kaścidvimukho babhūva //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035028 (0.0):
prārthayanti sma narāḥ parebhyaḥ & / abhyarthitaḥ sūkṣmadhano 'pi (cāryas Ccāyaṃ % tadā na kaścid vimukho
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677015 (0.0):
prārthayanti sma narāḥ parebhyaḥ & / abhyarthitaḥ sūkṣma-dhano 'pi (cā8ryas Ccā7yaṃ % tadā na kaś-cid vi-mukho
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23559995 (0.038):
na prārthayanti sma narāḥ parebhyaḥ | / abhyarthitaḥ sūkṣma+dhano* *api (ca*āryas* Cca*ayaṃ* )|
Bc_2.10 // / nāgauravo bandhuṣu nāpyadātā naivāvrato nānṛtiko na hiṃsraḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035048 (0.0):
(nāgauravo Cnāśa vadho )bandhuṣu nāpy adātā $ naivāvrato nānṛtiko na
āsīttadā kaścana tasya rājye rājño yayāteriva nāhuṣasya // Bc_2.11 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035052 (0.0):
(nāgauravo Cnāśa vadho )bandhuṣu nāpy adātā $ naivāvrato nānṛtiko na / hiṃsraḥ & / āsīt tadā kaścana tasya rājye % rājño yayāter iva nāhus.asya // 2.11 //
udyānadevāyatanāśramāṇāṃ kūpaprapāpuṣkariṇīvanānām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035064 (0.0):
āsīt tadā kaścana tasya rājye % rājño yayāter iva nāhus.asya // 2.11 // / udyānadevāyatanāśramāṇāṃ $ kūpaprapāpuṣkariṇīvanānām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677055 (0.0):
udyāna-devā3yatanā3śramāṇāṃ $ kūpa-prapā-puṣkariṇī-vanānām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560039 (0.022):
udyāna+deva+āyatana+āśramāṇāṃ* | / kūpa+prapā+puṣkariṇī+vanānām |
cakruḥ kriyāstatra ca dharmakāmāḥ pratyakṣataḥ svargīmavopalabhya //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035066 (0.0):
udyānadevāyatanāśramāṇāṃ $ kūpaprapāpuṣkariṇīvanānām & / cakruḥ kriyās tatra ca dharmakāmāḥ % pratyakṣataḥ svargam ivopalabhya //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677056 (0.0):
udyāna-devā3yatanā3śramāṇāṃ $ kūpa-prapā-puṣkariṇī-vanānām & / cakruḥ kriyās tatra ca dharma-kāmāḥ % praty-akṣataḥ svargam ivo7palabhya
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560040 (0.029):
kūpa+prapā+puṣkariṇī+vanānām | / cakruḥ kriyās* tatra ca dharma+kāmāḥ |
Bc_2.12 // / muktaśca durbhikṣabhayāmayebhyo hṛṣṭo janaḥ svarga ivābhireme /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035075 (0.0):
cakruḥ kriyās tatra ca dharmakāmāḥ % pratyakṣataḥ svargam ivopalabhya // / muktaś ca durbhikṣabhayāmayebhyo $ hṛṣṭo janaḥ (svargae Csvargam
patnīṃ patirvā mahiṣī patiṃ vā parasparaṃ na vyabhiceratuśca // Bc_2.13 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035085 (1.192):
muktaś ca durbhikṣabhayāmayebhyo $ hṛṣṭo janaḥ (svargae Csvargam / )ivābhireme & / patnīṃ patir vā mahiṣī patiṃ vā % parasparaṃ na vyabhiceratuś ca // 2.13
kaścitsiṣeve rataye na kāmaṃ kāmārthamarthaṃ na jugopa kaścit /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035099 (0.0):
patnīṃ patir vā mahiṣī patiṃ vā % parasparaṃ na vyabhiceratuś ca // 2.13 / kaścit siṣeve rataye na kāmaṃ $ kāmārtham arthaṃ na jugopa kaścit &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560071 (0.039):
kaś+cit siṣeve rataye na kāmaṃ* | / kāma+artham arthaṃ* na jugopa kaś+cit |
kaściddhanārthaṃ na cacāra dharma dharmāya kaścinna cakāra hiṃsām //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035107 (0.0):
kaścit siṣeve rataye na kāmaṃ $ kāmārtham arthaṃ na jugopa kaścit & / kaścid dhanārthaṃ na cacāra dharmaṃ % dharmāya kaścin na cakāra hiṃsām //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560084 (0.056):
kaś+cid* dhana+arthaṃ na cacāra dharmaṃ* | / dharmāya kaś+cin* na cakāra hiṃsām ||2.14|
Bc_2.14 // / steyādibhiścāpyaribhiśca naṣṭaṃ svasthaṃ svacakraṃ paracakramuktam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035119 (0.0):
kaścid dhanārthaṃ na cacāra dharmaṃ % dharmāya kaścin na cakāra hiṃsām // / steyādibhiś cāpy (aribhiś Cabhitaś )ca naṣṭaṃ $ svasthaṃ svacakraṃ
kṣemaṃ subhikṣaṃ ca babhūva tasya purānaraṇyasya yathaiva rāṣṭre // / Bc_2.15 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035121 (0.0):
paracakramuktam & / kṣemaṃ subhikṣaṃ ca babhūva tasya % (purānaraṇyasya Cpurāṇy araṇyāni
tadā hi tajjanmani tasya rājño manorivādityasutasya rājye /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035135 (0.0):
tadā hi tajjanmani tasya rājño $ manor ivādityasutasya rājye &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560122 (0.044):
manor* iva*āditya+sutasya rājye | / cacāra harṣaḥ praṇanāśa pāpmā |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677137 (0.052):
tadā hi taj-janmani tasya rājño $ manor ivā8ditya-sutasya rājye &
cacāra harṣaḥ praṇanāśa pāpmā jajvāla dharmaḥ kaluṣaḥ śaśāma // Bc_2.16 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035143 (0.0):
tadā hi tajjanmani tasya rājño $ manor ivādityasutasya rājye & / cacāra harṣaḥ praṇanāśa pāpmā % jajvāla dharmaḥ kaluṣaḥ śaśāma // 2.16 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560129 (0.0):
manor* iva*āditya+sutasya rājye | / cacāra harṣaḥ praṇanāśa pāpmā |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677144 (1.192):
tadā hi taj-janmani tasya rājño $ manor ivā8ditya-sutasya rājye & / cacāra harṣaḥ praṇanāśa pāpmā % jajvāla dharmaḥ kaluṣaḥ śaśāma // 2.16 //
evaṃvidhā rājakulasya saṃpatsarvārthasiddhiśca yato babhūva /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035153 (1.192):
cacāra harṣaḥ praṇanāśa pāpmā % jajvāla dharmaḥ kaluṣaḥ śaśāma // 2.16 // / evaṃvidhā rāja(kulasya saṃpat Csutasya tasya $ sarvārthasiddhiś ca yato
tato nṛpastasya sutasya nāma sarvārthasiddhi 'yamiti pracakre // Bc_2.17
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035156 (0.0):
evaṃvidhā rāja(kulasya saṃpat Csutasya tasya $ sarvārthasiddhiś ca yato / babhūva & / tato nṛpas tasya sutasya nāma % sarvārthasiddho 'yam iti pracakre // 2.17
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560148 (0.044):
tato* nṛ+pas* tasya sutasya nāma | / sarva+artha+siddho* *ayam iti pracakre ||2.17|
devī tu māyā vibudharṣikalpaṃ dṛṣṭvā viśālaṃ tanayaprabhāvam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035171 (0.0):
devī tu māyā vibudharṣikalpaṃ $ dṛṣṭvā viśālaṃ tanayaprabhāvam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677174 (0.0):
devī tu māyā vibudhar1ṣi-kalpaṃ $ dṛṣṭvā viśālaṃ tanaya-prabhāvam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560160 (0.045):
devī tu māyā vibudha+ṛṣi+kalpaṃ* |
jātaṃ praharṣa na śaśāka soḍhuṃ tato nivāsāya divaṃ jagāma // Bc_2.18 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035175 (0.014):
devī tu māyā vibudharṣikalpaṃ $ dṛṣṭvā viśālaṃ tanayaprabhāvam & / jātaṃ praharṣaṃ na śaśāka soḍhuṃ % tato (nivāsāya Cavināśāya )divaṃ jagāma
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677178 (0.014):
devī tu māyā vibudhar1ṣi-kalpaṃ $ dṛṣṭvā viśālaṃ tanaya-prabhāvam & / jātaṃ praharṣaṃ na śaśāka soḍhuṃ % tato (nivāsāya Ca-vināśāya )divaṃ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560162 (0.041):
dṛṣṭvā viśālaṃ* tanaya+prabhāvam | / jātaṃ* praharṣaṃ* na śaśāka soḍhuṃ* |
tataḥ kumāraṃ suragarbhakalpaṃ snehena bhāvena ca nirviśeṣam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035190 (0.0):
tataḥ kumāraṃ suragarbhakalpaṃ $ snehena bhāvena ca nirviśeṣam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677192 (0.0):
tataḥ kumāraṃ sura-garbha-kalpaṃ $ snehena bhāvena ca nir-viśeṣam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560178 (0.059):
tataḥ kumāraṃ* sura+garbha+kalpaṃ* | / snehena bhāvena ca nir+viśeṣam |
mātṛṣvasā mātṛsamaprabhāvā saṃvardhayāmātmajavadbabhūva // Bc_2.19 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035197 (0.0):
tataḥ kumāraṃ suragarbhakalpaṃ $ snehena bhāvena ca nirviśeṣam & / mātṛṣvasā mātṛsamaprabhāvā % saṃvardhayām ātmajavad babhūva // 2.19 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560183 (0.048):
mātṛ+ṣvasā mātṛ+sama+prabhāvā | / saṃvardhayām ātma+javad* babhūva ||2.19|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677197 (0.048):
mātṛ-ṣvasā mātṛ-sama-prabhāvā % saṃvardhayām ātma-javad babhūva // 2.19 //
tataḥ sa bālārka ivodayasthaḥ samīrito vanhirivānilena /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035206 (0.0):
tataḥ sa bālārka ivodayasthaḥ $ samīrito vahnir ivānilena &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560193 (0.044):
tataḥ sa* bāla+arka* iva*udaya+sthaḥ |
krameṇa samyagvavṛdhe kumārastārādhipaḥ pakṣa ivātamaske // Bc_2.20 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035212 (2.980):
tataḥ sa bālārka ivodayasthaḥ $ samīrito vahnir ivānilena & / krameṇa samyag vavṛdhe kumāras % tārādhipaḥ pakṣae ivātamaske // 2.20 //
tato mahārhāṇi ca candanāni ratnāvalīścauṣadhibhiḥ sagarbhāḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035221 (0.0):
krameṇa samyag vavṛdhe kumāras % tārādhipaḥ pakṣae ivātamaske // 2.20 // / tato mahārhāṇi ca candanāni $ ratnāvalīś cauṣadhibhiḥ sagarbhāḥ &
mṛgaprayuktān rathakāṃśca haimānācakrire 'smai suhṛdālayebhyaḥ // Bc_2.21
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035227 (0.0):
tato mahārhāṇi ca candanāni $ ratnāvalīś cauṣadhibhiḥ sagarbhāḥ & / mṛgaprayuktān rathakāṃś ca haimān % ācakrire 'smai suhṛdālayebhyaḥ // 2.21
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677230 (0.0):
tato mahā2rhāṇi ca candanāni $ ratnā3valīś cau7ṣadhibhiḥ sa-garbhāḥ & / mṛga-prayuktān rathakāṃś ca haimān % ācakrire 'smai su-hṛd-ālayebhyaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560218 (0.036):
ratna+āvalīś* ca*oṣadhibhiḥ sa+garbhāḥ | / mṛga+prayuktān rathakāṃś* ca haimān |
vayo 'nurūpāṇi ca bhūṣaṇāni hiraṇmayān hastimṛgāśvakāṃśca /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035233 (0.042):
mṛgaprayuktān rathakāṃś ca haimān % ācakrire 'smai suhṛdālayebhyaḥ // 2.21 / vayoanurūpāṇi ca bhūṣaṇāni $ (hiraṇmayān Chiraṇmayā )hasti(mṛgāśvakāṃś
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560229 (0.053):
vayo+anu+rūpāṇi ca bhūṣaṇāni | / (hiraṇmayān Chiraṇmayā* )hasti+(mṛga+aśvakāṃś* Cmṛga+aśvakāś* )ca |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677238 (0.053):
vayo-anu-rūpāṇi ca bhūṣaṇāni $ (hiraṇmayān Chiraṇmayā )hasti-(mṛgā1śvakāṃś
rathāṃśca goputrakasaṃprayuktān putrīśca cāmīkararūpyacitrāḥ // Bc_2.22 //
evaṃ sa taistairviṣayopacārairvayo 'nurūpairupacaryamāṇaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035257 (0.0):
evaṃ sa tais tair viṣayopacārair $ vayoanurūpair upacaryamāṇaḥ &
bālo 'pyabālapratimo babhūva dhṛtyā ca śaucena dhiyā śriyā ca // Bc_2.23
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035265 (0.0):
evaṃ sa tais tair viṣayopacārair $ vayoanurūpair upacaryamāṇaḥ & / bālo 'py abālapratimo babhūva % dhṛtyā ca śaucena dhiyā śriyā ca // 2.23
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677272 (0.0):
evaṃ sa tais tair viṣayo1pacārair $ vayo-anu-rūpair upacaryamāṇaḥ & / bālo 'py a-bāla-pratimo babhūva % dhṛtyā ca śaucena dhiyā śriyā ca // 2.23
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560270 (0.025):
bālo* *apy* a+bāla+pratimo* babhūva | / dhṛtyā ca śaucena dhiyā śriyā ca ||2.23|
vayaśca kaumāramatītya samyak saṃprāpya kāle pratipattikarma /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035270 (0.033):
bālo 'py abālapratimo babhūva % dhṛtyā ca śaucena dhiyā śriyā ca // 2.23 / vayaś ca kaumāram atītya (samyak Cmadhyaṃ $ saṃprāpya (kāle
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677277 (0.033):
bālo 'py a-bāla-pratimo babhūva % dhṛtyā ca śaucena dhiyā śriyā ca // 2.23 / vayaś ca kaumāram atītya (samyak Cmadhyaṃ $ saṃprāpya (kāle
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560277 (0.033):
vayaś* ca kaumāram atītya (samyak Cmadhyaṃ* )| / saṃprāpya (kāle pratipatti+karma Cbālaḥ sa* hi rāja+sūnuḥ )|
alpairahobhirbahuvarṣagāmyā jagrāha vidyāḥ svakulānurūpāḥ // Bc_2.24 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677293 (0.034):
alpair ahobhir bahu-varṣa-gamyā % jagrāha vidyāḥ sva-kulā1nu-rūpāḥ // 2.24
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560293 (0.034):
alpair* ahobhir* bahu+varṣa+gamyā* | / jagrāha vidyāḥ sva+kula+anu+rūpāḥ ||2.24|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035287 (0.051):
alpair ahobhir bahuvarṣagamyā % jagrāha vidyāḥ svakulānurūpāḥ // 2.24 // / naiḥśreyasaṃ tasya tu bhavyam arthaṃ $ śrutvā purastād asitān maharṣeḥ &
naiḥśreyasaṃ tasya tu bhavyamarthaṃ śrutvā purastādasitānmaharṣeḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035296 (0.0):
alpair ahobhir bahuvarṣagamyā % jagrāha vidyāḥ svakulānurūpāḥ // 2.24 // / naiḥśreyasaṃ tasya tu bhavyam arthaṃ $ śrutvā purastād asitān maharṣeḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677301 (0.0):
naiḥśreyasaṃ tasya tu bhavyam arthaṃ $ śrutvā purastād asitān mahar2ṣeḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560303 (0.016):
naiḥśreyasaṃ* tasya tu bhavyam arthaṃ* | / śrutvā purastād* asitān* mahā+ṛṣeḥ |
kāmeṣu saṅgaṃ janayāṃbabhūva vanāni yāyāditi śākyarājaḥ // Bc_2.25 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035304 (0.061):
naiḥśreyasaṃ tasya tu bhavyam arthaṃ $ śrutvā purastād asitān maharṣeḥ & / kāmeṣu saṅgaṃ janayāṃ babhūva % (vanāni yāyād iti śākyarājaḥ Cvṛddhir
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677310 (0.061):
kāmeṣu saṅgaṃ janayāṃ babhūva % (vanāni yāyād iti śākya-rājaḥ Cvṛddhir
kulāttato 'smai sthiraśīlayuktātsādhvīṃ vapurhrīvinayopapannām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035321 (1.192):
kulāt tato 'smai sthiraśīla(yuktāt Csaṃyutāt $ sādhvīṃ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677324 (0.022):
kulāt tato 'smai sthira-śīla-(yuktāt Csaṃyutāt $ sādhvīṃ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560320 (0.060):
kulāt tato* *asmai sthira+śīla+(yuktāt Csaṃyutāt )|
yaśodharāṃ nāma yaśoviśālāṃ vāmābhidhānāṃ śriyamājuhāva // Bc_2.26 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035324 (0.0):
vapurhrīvinayopapannām & / yaśodharāṃ nāma yaśoviśālāṃ % (vāmābhidhānaṃ Ctulyābhidhānaṃ )śriyam
vidyotamāno vapuṣā pareṇa sanatkumārapratimaḥ kumāraḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035332 (0.046):
yaśodharāṃ nāma yaśoviśālāṃ % (vāmābhidhānaṃ Ctulyābhidhānaṃ )śriyam / ājuhāva // 2.26 // / (vidyotamāno vapuṣā pareṇa Cathāparaṃ bhūmipateḥ priyo 'yaṃ $
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677338 (0.059):
yaśo-dharāṃ nāma yaśo-viśālāṃ % (vāmā1bhidhānaṃ Ctulyā1bhidhānaṃ )śriyam / ājuhāva // 2.26 // / (vidyotamāno vapuṣā pareṇa Cathā7-paraṃ bhūmi-pateḥ priyo 'yaṃ $
sārdha tayā śākyanarendravadhvā śacyā sahasrākṣa ivābhireme // Bc_2.27 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035347 (0.0):
sanatkumārapratimaḥ kumāraḥ & / sārdhaṃ tayā śākyanarendravadhvā % śacyā sahasrākṣa ivābhireme // 2.27 //
kiṃcinmanaḥkṣobhakaraṃ pratīpaṃ kathaṃ na paśyediti so 'nucintya /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035358 (0.0):
sārdhaṃ tayā śākyanarendravadhvā % śacyā sahasrākṣa ivābhireme // 2.27 // / kiṃcin manaḥkṣobhakaraṃ pratīpaṃ $ (kathaṃ na Ckathaṃca )paśyed iti so
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677362 (0.0):
kiṃ-cin manaḥ-kṣobha-karaṃ pratīpaṃ $ (kathaṃ na Ckathaṃ-ca )paśyed iti so
vāsaṃ nṛpo vyādiśati sma tasmai harmyodareṣveva na bhūpracāram // Bc_2.28
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035367 (0.0):
vāsaṃ nṛpo (vyādiśati Chy ādiśati )sma tasmai % harmyodareṣv eva na / bhūpracāram // 2.28 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035359 (0.027):
kiṃcin manaḥkṣobhakaraṃ pratīpaṃ $ (kathaṃ na Ckathaṃca )paśyed iti so / 'nucintya & / vāsaṃ nṛpo (vyādiśati Chy ādiśati )sma tasmai % harmyodareṣv eva na
tataḥ śarattoyadapāṇḍareṣu bhūmau vimāneṣviva rañjiteṣu /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035375 (0.0):
vāsaṃ nṛpo (vyādiśati Chy ādiśati )sma tasmai % harmyodareṣv eva na / bhūpracāram // 2.28 // / tataḥ śarattoyadapāṇḍareṣu $ bhūmau vimāneṣv iva rāñjiteṣu &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560394 (0.021):
tataḥ śarat+toya+da+pāṇḍareṣu | / bhūmau vimāneṣv* iva rāñjiteṣu | / harmyeṣu sarva+ṛtu+sukha+āśrayeṣu |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677387 (0.021):
tataḥ śarat-toya-da-pāṇḍareṣu $ bhūmau vimāneṣv iva rāñjiteṣu & / harmyeṣu sarvar1tu-sukhā3śrayeṣu % strīṇām udārair vijahāra tūryaiḥ //
harmyeṣu sarvartusukhāśrayeṣu strīṇāmudārairvijahāra tūryaiḥ // Bc_2.29 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035385 (0.0):
tataḥ śarattoyadapāṇḍareṣu $ bhūmau vimāneṣv iva rāñjiteṣu & / harmyeṣu sarvartusukhāśrayeṣu % strīṇām udārair vijahāra tūryaiḥ // 2.29
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560402 (1.192):
bhūmau vimāneṣv* iva rāñjiteṣu | / harmyeṣu sarva+ṛtu+sukha+āśrayeṣu |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677394 (0.045):
tataḥ śarat-toya-da-pāṇḍareṣu $ bhūmau vimāneṣv iva rāñjiteṣu & / harmyeṣu sarvar1tu-sukhā3śrayeṣu % strīṇām udārair vijahāra tūryaiḥ //
kalairhi cāmīkarabaddhakakṣairnārīkarāgrābhihatairmṛdaṅgaiḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035393 (0.0):
harmyeṣu sarvartusukhāśrayeṣu % strīṇām udārair vijahāra tūryaiḥ // 2.29 / kalair hi cāmīkarabaddhakakṣair $ nārīkarāgrābhihatair mṛdaṅgaiḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677396 (0.049):
harmyeṣu sarvar1tu-sukhā3śrayeṣu % strīṇām udārair vijahāra tūryaiḥ // / kalair hi cāmīkara-baddha-kakṣair $ nārī-karā1grā1bhihatair mṛd-aṅgaiḥ &
varāpsaronṛtyasamaiśca nṛtyaiḥ kailāsavattadbhavanaṃ rarāja // Bc_2.30 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035400 (0.0):
kalair hi cāmīkarabaddhakakṣair $ nārīkarāgrābhihatair mṛdaṅgaiḥ & / varāpsaronṛtyasamaiś ca nṛtyaiḥ % kailāsavat tad bhavanaṃ rarāja // 2.30
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677409 (0.0):
varā1psaro-nṛtya-samaiś ca nṛtyaiḥ % kailāsavat tad bhavanaṃ rarāja //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560423 (0.049):
vara+apsaro+nṛtya+samaiś* ca nṛtyaiḥ | / kailāsavat tad* bhavanaṃ* rarāja ||2.30|
vāgbhiḥ kalābhirlīlataiśca hāvairmadaiḥ sakhelairmadhuraiśca hāsaiḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035411 (0.0):
vāgbhiḥ kalābhir lalitaiś ca (hāvair Chārair $ madaiḥ sakhelair madhuraiś
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677420 (0.0):
vāgbhiḥ kalābhir lalitaiś ca (hāvair Chārair $ madaiḥ sa-khelair madhuraiś
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21663014 (0.063):
506.007. tāsāṃ vilāsairgamanaiḥ salīlairhāsaiḥ kaṭākṣairmadhuraiḥ
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22752887 (0.063):
tāsāṃ vilāsair gamanaiḥ salīlair hāsaiḥ kaṭākṣair madhuraiḥ pralāpaiḥ |
taṃ tatra nāryo ramayāṃbabhūvurbhūvañcitairardhīnarīkṣitaiśca // Bc_2.31
tataḥ sa kāmāśrayapaṇḍitābhiḥ strībhirgṛhīto ratikarkaśābhiḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035429 (0.0):
(tataḥ sa Ctataś ca )kāmāśrayapaṇḍitābhiḥ $ strībhir gṛhīto
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677438 (0.0):
(tataḥ sa Ctataś ca )kāmā3śraya-paṇḍitābhiḥ $ strībhir gṛhīto / rati-karkaśābhiḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560454 (0.018):
(tataḥ sa* Ctataś* ca )kāma+āśraya+paṇḍitābhiḥ | / strībhir* gṛhīto* rati+karkaśābhiḥ |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789930 (0.064):
[63] tasmāl lakṣaṇaviśeṣāt tatpremaviśeṣa evāsau kāmaveśāyata iti / kāmatayo pacaryate na tu vastutas tattayā smaryate | atas
vimānapṛṣṭhānna mahīṃ jagāma vimānapṛṣṭhādiva puṇyakarmā // Bc_2.32 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035433 (0.0):
(tataḥ sa Ctataś ca )kāmāśrayapaṇḍitābhiḥ $ strībhir gṛhīto / ratikarkaśābhiḥ & / vimānapṛṣṭhān na mahīṃ jagāma % vimānapṛṣthād iva puṇyakarmā // 2.32 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677442 (0.0):
(tataḥ sa Ctataś ca )kāmā3śraya-paṇḍitābhiḥ $ strībhir gṛhīto / rati-karkaśābhiḥ & / vimāna-pṛṣṭhān na mahīṃ jagāma % vimāna-pṛṣthād iva puṇya-karmā // 2.32 //
nṛpastu tasyaiva vivṛddhihetostadbhāvinārthena ca codyamānaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035446 (0.0):
vimānapṛṣṭhān na mahīṃ jagāma % vimānapṛṣthād iva puṇyakarmā // 2.32 // / nṛpas tu tasyaiva vivṛddhihetos $ tadbhāvinārthena ca codyamānaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560473 (5.960):
nṛ+pas* tu tasya*eva vivṛddhi+hetos* | / tad+bhāvinā*arthena ca codyamānaḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677456 (0.047):
nṛ-pas tu tasyai7va vivṛddhi-hetos $ tad-bhāvinā9rthena ca codyamānaḥ &
śame 'bhireme virarāma pāpādbheje damaṃ saṃvibabhāja sādhūn // Bc_2.33 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035455 (0.0):
nṛpas tu tasyaiva vivṛddhihetos $ tadbhāvinārthena ca codyamānaḥ & / śame 'bhireme virarāma pāpād % bheje damaṃ saṃvibabhāja sādhūn // 2.33 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677464 (0.0):
nṛ-pas tu tasyai7va vivṛddhi-hetos $ tad-bhāvinā9rthena ca codyamānaḥ & / śame 'bhireme virarāma pāpād % bheje damaṃ saṃvibabhāja sādhūn // 2.33 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560475 (1.788):
tad+bhāvinā*arthena ca codyamānaḥ | / śame *abhireme virarāma pāpād* |
nādhīravatkāmasukhe sasañje na saṃrarañje viṣamaṃ jananyām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035466 (0.0):
nādhīravat kāmasukhe sasañje $ na saṃrarañje viṣamaṃ jananyām & / dhṛtyendriyāśvāṃś capalān vijigye % bandhūṃś ca paurāṃś ca guṇair jigāya
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035458 (0.045):
nādhīravat kāmasukhe sasañje $ na saṃrarañje viṣamaṃ jananyām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677469 (0.045):
nā7-dhīravat kāma-sukhe sasañje $ na saṃrarañje vi-ṣamaṃ jananyām &
dhṛtyendriyāśvāṃścapalānvijigye bandhūṃśca paurāṃśca guṇairjigāya //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035474 (0.0):
nādhīravat kāmasukhe sasañje $ na saṃrarañje viṣamaṃ jananyām & / dhṛtyendriyāśvāṃś capalān vijigye % bandhūṃś ca paurāṃś ca guṇair jigāya
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677482 (0.0):
dhṛtye9ndriyā1śvāṃś capalān vijigye % bandhūṃś ca paurāṃś ca guṇair jigāya
Bc_2.34 // / nādhyaiṣṭa duḥkhāya parasya vidyāṃ jñānaṃ śivaṃ yattu tadadhyagīṣṭa /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035487 (0.0):
dhṛtyendriyāśvāṃś capalān vijigye % bandhūṃś ca paurāṃś ca guṇair jigāya / nādhyaiṣṭa duḥkhāya parasya vidyāṃ $ jñānaṃ śivaṃ yat tu tad adhyagīṣṭa &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677497 (0.0):
nā7dhyaiṣṭa duḥkhāya parasya vidyāṃ $ jñānaṃ śivaṃ yat tu tad adhyagīṣṭa &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560505 (0.058):
bandhūṃś* ca paurāṃś* ca guṇair* jigāya ||2.34| / na*adhyaiṣṭa duḥkhāya parasya vidyāṃ* |
svābhyaḥ prajābhyo hi yathā tathaiva sarvaprajābhyaḥ śivamāśaśaṃse //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035490 (0.0):
nādhyaiṣṭa duḥkhāya parasya vidyāṃ $ jñānaṃ śivaṃ yat tu tad adhyagīṣṭa & / svābhyaḥ prajābhyo hi yathā tathaiva % sarvaprajābhyaḥ śivam āśaśaṃse //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677501 (0.016):
nā7dhyaiṣṭa duḥkhāya parasya vidyāṃ $ jñānaṃ śivaṃ yat tu tad adhyagīṣṭa & / svābhyaḥ prajābhyo hi yathā tathai9va % sarva-prajābhyaḥ śivam āśaśaṃse //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560517 (0.047):
jñānaṃ* śivaṃ* yat tu tad* adhyagīṣṭa | / svābhyaḥ prajābhyo* hi yathā tathā*eva |
Bc_2.35 // / bhaṃ bhāsuraṃ cāṅgirasādhidevaṃ yathāvadānarca tadāyuṣe saḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035500 (0.0):
svābhyaḥ prajābhyo hi yathā tathaiva % sarvaprajābhyaḥ śivam āśaśaṃse // / (bhaṃ Ctaṃ )bhāsuraṃ cāṅgirasādhidevaṃ $ yathāvad ānarca tadāyuṣe saḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677511 (0.026):
(bhaṃ Ctaṃ )bhāsuraṃ cā7ṅgirasā1dhi-devaṃ $ yathāvad ānarca tad-āyuṣe saḥ / juhāva havyāny a-kṛśe kṛśānau % dadau dvi-jebhyaḥ kṛśanaṃ ca gāś ca //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677502 (0.034):
svābhyaḥ prajābhyo hi yathā tathai9va % sarva-prajābhyaḥ śivam āśaśaṃse // / (bhaṃ Ctaṃ )bhāsuraṃ cā7ṅgirasā1dhi-devaṃ $ yathāvad ānarca tad-āyuṣe saḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560530 (0.057):
(bhaṃ* Ctaṃ* )bhāsuraṃ* ca*aṅgirasa+adhi+devaṃ* | / yathāvad* ānarca tad+āyuṣe saḥ | / juhāva havyāny* a+kṛśe kṛśānau |
juhāva havyānyakṛśe kṛśānau dadau dvijebhyaḥ kṛśanaṃ ca gāśca // Bc_2.36
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035507 (0.0):
(bhaṃ Ctaṃ )bhāsuraṃ cāṅgirasādhidevaṃ $ yathāvad ānarca tadāyuṣe saḥ & / juhāva havyāny akṛśe kṛśānau % dadau dvijebhyaḥ kṛśanaṃ ca gāś ca // 2.36
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677514 (0.010):
(bhaṃ Ctaṃ )bhāsuraṃ cā7ṅgirasā1dhi-devaṃ $ yathāvad ānarca tad-āyuṣe saḥ / juhāva havyāny a-kṛśe kṛśānau % dadau dvi-jebhyaḥ kṛśanaṃ ca gāś ca //
sasnau śarīraṃ pavituṃ manaśca tīrthāmbubhiścaiva guṇāmbubhiśca /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035516 (0.0):
juhāva havyāny akṛśe kṛśānau % dadau dvijebhyaḥ kṛśanaṃ ca gāś ca // 2.36 / sasnau śarīraṃ pavituṃ manaś ca $ tīrthāmbubhiś caiva guṇāmbubhiś ca &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677523 (0.059):
juhāva havyāny a-kṛśe kṛśānau % dadau dvi-jebhyaḥ kṛśanaṃ ca gāś ca // / sasnau śarīraṃ pavituṃ manaś ca $ tīrthā1mbubhiś cai7va guṇā1mbubhiś ca &
vedopadiṣṭaṃ samamātmajaṃ ca somaṃ papau śāntisukhaṃ ca hārdam // Bc_2.37
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035525 (0.0):
sasnau śarīraṃ pavituṃ manaś ca $ tīrthāmbubhiś caiva guṇāmbubhiś ca & / vedopadiṣṭaṃ samam ātmajaṃ ca % somaṃ papau śāntisukhaṃ ca hārdam // 2.37
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677538 (0.037):
vedo1padiṣṭaṃ samam ātma-jaṃ ca % somaṃ papau śānti-sukhaṃ ca hārdam //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560558 (0.048):
somaṃ* papau śānti+sukhaṃ* ca hārdam ||2.37| / sāntvaṃ* babhāṣe na ca na*arthavad* yaj* |
sāntvaṃ babhāṣe na ca nārthavadyajjajalpa tattvaṃ na ca vipriyaṃ yat /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035537 (0.0):
vedopadiṣṭaṃ samam ātmajaṃ ca % somaṃ papau śāntisukhaṃ ca hārdam // 2.37 / sāntvaṃ babhāṣe na ca nārthavad yaj $ jajalpa tattvaṃ na ca vipriyaṃ yat &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677551 (0.030):
sāntvaṃ babhāṣe na ca nā7rthavad yaj $ jajalpa tattvaṃ na ca vi-priyaṃ yat
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677539 (0.049):
vedo1padiṣṭaṃ samam ātma-jaṃ ca % somaṃ papau śānti-sukhaṃ ca hārdam // / sāntvaṃ babhāṣe na ca nā7rthavad yaj $ jajalpa tattvaṃ na ca vi-priyaṃ yat
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560559 (0.063):
somaṃ* papau śānti+sukhaṃ* ca hārdam ||2.37| / sāntvaṃ* babhāṣe na ca na*arthavad* yaj* |
sāntvaṃ hyatattvaṃ paruṣaṃ ca tattvaṃ hriyāśakannātmana eva vaktum //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035539 (0.0):
sāntvaṃ babhāṣe na ca nārthavad yaj $ jajalpa tattvaṃ na ca vipriyaṃ yat & / sāntvaṃ hy atattvaṃ paruṣaṃ ca tattvaṃ % hriyāśakan nātmana eva vaktum //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677553 (0.037):
sāntvaṃ babhāṣe na ca nā7rthavad yaj $ jajalpa tattvaṃ na ca vi-priyaṃ yat / sāntvaṃ hy a-tattvaṃ paruṣaṃ ca tattvaṃ % hriyā9śakan nā8tmana eva vaktum
Bc_2.38 // / iṣṭeṣvaniṣṭeṣu ca kāryavatsu na rāgadoṣāśrayatāṃ prapede /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035553 (0.0):
sāntvaṃ hy atattvaṃ paruṣaṃ ca tattvaṃ % hriyāśakan nātmana eva vaktum // / iṣṭeṣv aniṣṭeṣu ca kāryavatsu $ na rāgadoṣāśrayatāṃ prapede &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560587 (0.0):
iṣṭeṣv* an+iṣṭeṣu ca kāryavatsu | / na rāga+doṣa+āśrayatāṃ* prapede |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677562 (0.052):
iṣṭeṣv an-iṣṭeṣu ca kāryavatsu $ na rāga-doṣā3śrayatāṃ prapede &
śivaṃ siṣeve vyavahāraśuddhaṃ yajñaṃ hi mene na tathā yathā tat // Bc_2.39
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035555 (0.0):
iṣṭeṣv aniṣṭeṣu ca kāryavatsu $ na rāgadoṣāśrayatāṃ prapede & / śivaṃ siṣeve (vyavahāraśuddhaṃ Cavyavahāralabdhaṃ % yajñaṃ hi mene na
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560588 (0.026):
na rāga+doṣa+āśrayatāṃ* prapede | / śivaṃ* siṣeve (vyavahāra+śuddhaṃ* C*a+vyavahāra+labdhaṃ* )|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677569 (0.057):
iṣṭeṣv an-iṣṭeṣu ca kāryavatsu $ na rāga-doṣā3śrayatāṃ prapede & / śivaṃ siṣeve (vyavahāra-śuddhaṃ Ca-vyavahāra-labdhaṃ % yajñaṃ hi mene na
āśāvate cāhigatāya sadyo deyāmbubhistarṣamacecchidiṣṭa /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035567 (0.041):
āśāvate cābhigatāya sadyo $ deyāmbubhis tarṣam (acechidiṣṭa Cacecchidiṣṭa
yuddhādṛte vṛttaparaśvadhena dviḍdarpamudvṛttamabebhidiṣṭa // Bc_2.40 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035579 (0.0):
āśāvate cābhigatāya sadyo $ deyāmbubhis tarṣam (acechidiṣṭa Cacecchidiṣṭa / yuddhād ṛte vṛttaparaśvadhena % dviḍdarpam udvṛttam abebhidiṣṭa // 2.40 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560609 (0.050):
deya+ambubhis* tarṣam (acechidiṣṭa Cacecchidiṣṭa )| / yuddhād* ṛte vṛtta+paraśvadhena | / dviḍ+darpam udvṛttam abebhidiṣṭa ||2.40|
ekaṃ vininye sa jugopa sapta saptaiva tatyāja rarakṣa pañca /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035587 (0.0):
yuddhād ṛte vṛttaparaśvadhena % dviḍdarpam udvṛttam abebhidiṣṭa // 2.40 // / ekaṃ vininye sa jugopa sapta $ saptaiva tatyāja rarakṣa pañca &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560623 (0.0):
ekaṃ* vininye sa* jugopa sapta | / sapta*eva tatyāja rarakṣa pañca |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677602 (0.046):
yuddhād ṛte vṛtta-paraśvadhena % dviḍ-darpam udvṛttam abebhidiṣṭa // 2.40 / ekaṃ vininye sa jugopa sapta $ saptai7va tatyāja rarakṣa pañca &
prāpa trivarga bubudhe trivarga jajñe dvivarga prajahau dvivargam //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035596 (0.012):
ekaṃ vininye sa jugopa sapta $ saptaiva tatyāja rarakṣa pañca & / prāpa trivargaṃ bubudhe trivargaṃ % jajñe dvivargaṃ prajahau dvivargam //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560634 (0.022):
jajñe dvi+vargaṃ* prajahau dvi+vargam ||2.41|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677613 (0.025):
prāpa tri-vargaṃ bubudhe tri-vargaṃ % jajñe dvi-vargaṃ prajahau dvi-vargam
Bc_2.41 // / kṛtāgaso 'pi pratipādya vadhyānnājīghanannāpi ruṣā dadarśa /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035607 (0.0):
prāpa trivargaṃ bubudhe trivargaṃ % jajñe dvivargaṃ prajahau dvivargam // / kṛtāgaso 'pi pratipādya vadhyān $ nājīghanan nāpi ruṣā dadarśa &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560645 (0.0):
kṛta+agaso* *api pratipādya vadhyān | / na*ajīghanan* na*api ruṣā dadarśa |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677627 (1.192):
kṛtā1gaso 'pi pratipādya vadhyān $ nā7jīghanan nā7pi ruṣā dadarśa & / babandha sāntvena phalena cai7tāṃs % tyāgo 'pi teṣāṃ hy (a-nayāya dṛṣṭaḥ
babandha sāntvena phalena caitāṃstyāgo 'pi teṣāṃ hyanayāya dṛṣṭaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035611 (0.0):
kṛtāgaso 'pi pratipādya vadhyān $ nājīghanan nāpi ruṣā dadarśa & / babandha sāntvena phalena caitāṃs % tyāgo 'pi teṣāṃ hy (anayāya dṛṣṭaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560647 (0.0):
na*ajīghanan* na*api ruṣā dadarśa | / babandha sāntvena phalena ca*etāṃs* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677630 (0.028):
kṛtā1gaso 'pi pratipādya vadhyān $ nā7jīghanan nā7pi ruṣā dadarśa & / babandha sāntvena phalena cai7tāṃs % tyāgo 'pi teṣāṃ hy (a-nayāya dṛṣṭaḥ
Bc_2.42 // / ārṣāṇyacārītparamavratāni vairāṇyahāsīccirasaṃbhṛtāni /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035624 (0.043):
Canapāyadṛṣṭaḥ ) // 2.42 // / ārṣāṇy acārīt paramavratāni $ vairāṇy ahāsīc cirasaṃbhṛtāni &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677643 (0.043):
Can-apāya-dṛṣṭaḥ ) // 2.42 // / ārṣāṇy acārīt parama-vratāni $ vairāṇy ahāsīc cira-saṃbhṛtāni &
yaśāṃsi cāpadguṇagandhavanti rajāṃsyahārṣīnmalinīkarāṇi // Bc_2.43 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035630 (0.0):
ārṣāṇy acārīt paramavratāni $ vairāṇy ahāsīc cirasaṃbhṛtāni & / yaśāṃsi cāpadguṇagandhavanti % rajāṃsy (ahārṣīn Cahāsīn )malinīkarāṇi //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677647 (0.058):
ārṣāṇy acārīt parama-vratāni $ vairāṇy ahāsīc cira-saṃbhṛtāni & / yaśāṃsi cā8pad-guṇa-gandhavanti % rajāṃsy (ahārṣīn Cahāsīn )malinī-karāṇi
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560666 (0.059):
vairāṇy* ahāsīc* cira+saṃbhṛtāni | / yaśāṃsi ca*āpad+guṇa+gandhavanti |
na cājihīrṣidvalimapravṛttaṃ na cācikīrṣitparavastvabhidhyām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677663 (0.0):
na cā7jihīrṣīd balim a-pravṛttaṃ $ na cā7cikīrṣīt para-vastv-abhidhyām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035643 (0.055):
na cājihīrṣīd balim apravṛttaṃ $ na cācikīrṣīt paravastvabhidhyām & / na cāvivakṣīd dviṣatām adharmaṃ % na (cāvivakṣīd Ccādidhakṣīd )dhṛdayena
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560685 (0.055):
na ca*acikīrṣīt para+vastv+abhidhyām | / na ca*avivakṣīd* dviṣatām a+dharmaṃ* |
na cāvivakṣīd dviṣatāmadharma na cāvivākṣīddhṛdayena manyum // Bc_2.44 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035646 (0.0):
na cājihīrṣīd balim apravṛttaṃ $ na cācikīrṣīt paravastvabhidhyām & / na cāvivakṣīd dviṣatām adharmaṃ % na (cāvivakṣīd Ccādidhakṣīd )dhṛdayena
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560685 (1.192):
na ca*acikīrṣīt para+vastv+abhidhyām | / na ca*avivakṣīd* dviṣatām a+dharmaṃ* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677665 (1.192):
na cā7jihīrṣīd balim a-pravṛttaṃ $ na cā7cikīrṣīt para-vastv-abhidhyām & / na cā7vivakṣīd dviṣatām a-dharmaṃ % na (cā7vivakṣīd Ccā7didhakṣīd
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035653 (0.049):
na cāvivakṣīd dviṣatām adharmaṃ % na (cāvivakṣīd Ccādidhakṣīd )dhṛdayena / manyum // 2.44 // / tasmiṃs tathā bhūmipatau pravṛtte $ bhṛtyāś ca paurāś ca tathaiva ceruḥ &
tasmiṃstathā bhūmipatau pravṛtte bhṛtyāśca paurāśca tathaiva ceruḥ / / śamātmake cetasi viprasanne prayuktayogasya yathendriyāṇi // Bc_2.45 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035665 (0.0):
na cāvivakṣīd dviṣatām adharmaṃ % na (cāvivakṣīd Ccādidhakṣīd )dhṛdayena / manyum // 2.44 // / tasmiṃs tathā bhūmipatau pravṛtte $ bhṛtyāś ca paurāś ca tathaiva ceruḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560710 (0.0):
bhṛtyāś* ca paurāś* ca tathā*eva ceruḥ | / śama+ātmake cetasi viprasanne |
kāle tataścārupayodharāyāṃ yaśodharāyāṃ svayaśodharāyām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035670 (0.021):
śamātmake cetasi viprasanne % prayuktayogasya yathendriyāṇi // 2.45 // / kāle tataś cārupayodharāyāṃ $ yaśodharāyāṃ (svaCsu)yaśodharāyām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677695 (0.041):
kāle tataś cāru-payo-dharāyāṃ $ yaśo-dharāyāṃ (sva-Csu-)yaśo-dharāyām & / śauddhodane rāhu-sapatna-vaktro % jajñe suto rāhula eva nāmnā // 2.46 //
śauddhodane rāhusapatnavaktro jajñe suto rāhula eva nāmnā // Bc_2.46 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035679 (0.0):
kāle tataś cārupayodharāyāṃ $ yaśodharāyāṃ (svaCsu)yaśodharāyām & / śauddhodane rāhusapatnavaktro % jajñe suto rāhula eva nāmnā // 2.46 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677703 (0.0):
kāle tataś cāru-payo-dharāyāṃ $ yaśo-dharāyāṃ (sva-Csu-)yaśo-dharāyām & / śauddhodane rāhu-sapatna-vaktro % jajñe suto rāhula eva nāmnā // 2.46 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560725 (0.020):
yaśo+dharāyāṃ* (sva+Csu+)yaśo+dharāyām | / śauddhodane rāhu+sapatna+vaktro* |
atheṣṭaputraḥ paramapratītaḥ kulasya vṛddhiṃ prati bhūmipālaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035689 (0.0):
atheṣṭaputraḥ paramapratītaḥ $ kulasya vṛddhiṃ prati bhūmipālaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560735 (0.0):
atha*iṣṭa+putraḥ parama+pratītaḥ | / kulasya vṛddhiṃ* prati bhūmi+pālaḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677711 (0.042):
athe7ṣṭa-putraḥ parama-pratītaḥ $ kulasya vṛddhiṃ prati bhūmi-pālaḥ &
yathaiva putraprasave nananda tathaiva pautraprasave nananda // Bc_2.47 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035696 (0.0):
atheṣṭaputraḥ paramapratītaḥ $ kulasya vṛddhiṃ prati bhūmipālaḥ & / yathaiva putraprasave nananda % tathaiva pautraprasave nananda // 2.47 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560743 (0.020):
kulasya vṛddhiṃ* prati bhūmi+pālaḥ | / yathā*eva putra+prasave nananda | / tathā*eva pautra+prasave nananda ||2.47|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677723 (0.025):
yathai9va putra-prasave nananda % tathai9va pautra-prasave nananda // 2.47
putrasya me putragato mameva snehaḥ kathaṃ syāditi jātaharṣaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035706 (0.0):
yathaiva putraprasave nananda % tathaiva pautraprasave nananda // 2.47 // / (putrasya Cpautrasya )me putragato (mameva Cmamaiva $ snehaḥ kathaṃ syād
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677734 (0.0):
(putrasya Cpautrasya )me putra-gato (mame7va Cmamai7va $ snehaḥ kathaṃ / syād iti jāta-harṣaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677725 (0.051):
yathai9va putra-prasave nananda % tathai9va pautra-prasave nananda // 2.47 / (putrasya Cpautrasya )me putra-gato (mame7va Cmamai7va $ snehaḥ kathaṃ
kāle sa taṃ taṃ vidhimālalambe putrapriyaḥ svargamivārurukṣan // Bc_2.48
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035706 (0.044):
(putrasya Cpautrasya )me putragato (mameva Cmamaiva $ snehaḥ kathaṃ syād / iti jātaharṣaḥ & / kāle sa taṃ taṃ vidhim ālalambe % putrapriyaḥ svargam ivārurukṣan // 2.48
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677734 (0.044):
(putrasya Cpautrasya )me putra-gato (mame7va Cmamai7va $ snehaḥ kathaṃ / syād iti jāta-harṣaḥ & / kāle sa taṃ taṃ vidhim ālalambe % putra-priyaḥ svargam ivā8rurukṣan //
sthitvā pathi prāthamakalpikānāṃ rājavarṣabhāṇāṃ yaśasānvitānām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035721 (0.0):
kāle sa taṃ taṃ vidhim ālalambe % putrapriyaḥ svargam ivārurukṣan // 2.48 / sthitvā pathi prāthamakalpikānāṃ $ rājarṣabhāṇāṃ yaśasānvitānām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677749 (0.0):
kāle sa taṃ taṃ vidhim ālalambe % putra-priyaḥ svargam ivā8rurukṣan // / sthitvā pathi prāthamakalpikānāṃ $ rājar1ṣabhāṇāṃ yaśasā9nvitānām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560773 (0.060):
putra+priyaḥ svargam iva*ārurukṣan ||2.48| / sthitvā pathi prāthamakalpikānāṃ* | / rāja+ṛṣabhāṇāṃ* yaśasā*anvitānām |
śuklānyamuktvāpi tapāṃsyatapta yajñaiśca hiṃsārahitairayaṣṭa // Bc_2.49 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035731 (0.0):
sthitvā pathi prāthamakalpikānāṃ $ rājarṣabhāṇāṃ yaśasānvitānām & / śuklāny amuktvāpi tapāṃsy atapta % (yajñaiś Cyajñe )ca hiṃsārahitair
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560787 (0.031):
(yajñaiś* Cyajñe )ca hiṃsā+rahitair* ayaṣṭa ||2.49| / ajājvaliṣṭa*atha sa* puṇya+karmā |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677757 (0.040):
śuklāny a-muktvā9pi tapāṃsy atapta % (yajñaiś Cyajñe )ca hiṃsā-rahitair
ajājvaliṣṭātha sa puṇyakarmā nṛpaśriyā caiva tapaḥśriyā ca /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035742 (0.0):
ajājvaliṣṭātha sa puṇyakarmā $ nṛpaśriyā caiva tapaḥśriyā ca &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560789 (0.0):
(yajñaiś* Cyajñe )ca hiṃsā+rahitair* ayaṣṭa ||2.49| / ajājvaliṣṭa*atha sa* puṇya+karmā |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677773 (0.033):
ajājvaliṣṭā7tha sa puṇya-karmā $ nṛ-pa-śriyā cai7va tapaḥ-śriyā ca & / kulena vṛttena dhiyā ca dīptas % tejaḥ sahasrā1ṃśur ivo7tsisṛkṣuḥ // 2.50
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560797 (0.038):
nṛ+pa+śriyā ca*eva tapaḥ+śriyā ca | / kulena vṛttena dhiyā ca dīptas* |
kulena vṛttena dhiyā ca dīptastejaḥ sahasrāṃśurivotsisṛkṣuḥ // Bc_2.50 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035748 (0.0):
ajājvaliṣṭātha sa puṇyakarmā $ nṛpaśriyā caiva tapaḥśriyā ca & / kulena vṛttena dhiyā ca dīptas % tejaḥ sahasrāṃśur ivotsisṛkṣuḥ // 2.50 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677777 (0.0):
ajājvaliṣṭā7tha sa puṇya-karmā $ nṛ-pa-śriyā cai7va tapaḥ-śriyā ca & / kulena vṛttena dhiyā ca dīptas % tejaḥ sahasrā1ṃśur ivo7tsisṛkṣuḥ // 2.50
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560799 (5.960):
nṛ+pa+śriyā ca*eva tapaḥ+śriyā ca | / kulena vṛttena dhiyā ca dīptas* |
svāyaṃbhuvaṃ cārcikamarcayitvā jajāpa putrasthitaye sthitaśrīḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035757 (0.0):
svāyaṃbhuvaṃ cārcikam arcayitvā $ jajāpa putrasthitaye sthitaśrīḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560812 (0.0):
svāyaṃbhuvaṃ* ca*ārcikam arcayitvā | / jajāpa putra+sthitaye sthita+śrīḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677788 (0.0):
kulena vṛttena dhiyā ca dīptas % tejaḥ sahasrā1ṃśur ivo7tsisṛkṣuḥ // 2.50 / svāyaṃbhuvaṃ cā8rcikam arcayitvā $ jajāpa putra-sthitaye sthita-śrīḥ &
cakāra karmāṇi ca duṣkarāṇi prajāḥ sisṛkṣuḥ ka ivādikāle // Bc_2.51 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035762 (0.0):
svāyaṃbhuvaṃ cārcikam arcayitvā $ jajāpa putrasthitaye sthitaśrīḥ & / cakāra karmāṇi ca duṣkarāṇi % prajāḥ sisṛkṣuḥ ka ivādikāle // 2.51 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560816 (0.042):
jajāpa putra+sthitaye sthita+śrīḥ | / cakāra karmāṇi ca duṣ+karāṇi |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677792 (0.042):
svāyaṃbhuvaṃ cā8rcikam arcayitvā $ jajāpa putra-sthitaye sthita-śrīḥ & / cakāra karmāṇi ca duṣ-karāṇi % prajāḥ sisṛkṣuḥ ka ivā8di-kāle // 2.51 //
tatyāja śastraṃ vimamarśa śāstraṃ śamaṃ siṣeve niyamaṃ viṣehe /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035772 (0.0):
tatjyāja śastraṃ vimamarśa śāstraṃ $ śamaṃ siṣeve niyamaṃ viṣehe &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677803 (0.043):
tatjyāja śastraṃ vimamarśa śāstraṃ $ śamaṃ siṣeve niyamaṃ viṣehe & / vaśī9va kaṃ-cid viṣayaṃ na bheje % pite9va sarvān viṣayān dadarśa // 2.52
vaśīva kaṃcidviṣayaṃ na bheje piteva sarvānviṣayāndadarśa // Bc_2.52 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035781 (0.0):
tatjyāja śastraṃ vimamarśa śāstraṃ $ śamaṃ siṣeve niyamaṃ viṣehe & / vaśīva kaṃcid viṣayaṃ na bheje % piteva sarvān viṣayān dadarśa // 2.52 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560840 (0.0):
vaśī*iva kaṃ+cid* viṣayaṃ* na bheje | / pitā*iva sarvān viṣayān dadarśa ||2.52|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677815 (0.045):
vaśī9va kaṃ-cid viṣayaṃ na bheje % pite9va sarvān viṣayān dadarśa // 2.52 / babhāra rājyaṃ sa hi putra-hetoḥ $ putraṃ kulā1rthaṃ yaśase kulaṃ tu &
babhāra rājyaṃ sa hi putrahetoḥ putraṃ kulārthaṃ yaśase kulaṃ tu /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035792 (0.0):
babhāra rājyaṃ sa hi putrahetoḥ $ putraṃ kulārthaṃ yaśase kulaṃ tu &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677826 (0.0):
babhāra rājyaṃ sa hi putra-hetoḥ $ putraṃ kulā1rthaṃ yaśase kulaṃ tu &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560846 (0.052):
babhāra rājyaṃ* sa* hi putra+hetoḥ | / putraṃ* kula+arthaṃ* yaśase kulaṃ* tu |
svargāya śabdaṃ divamātmahetordharmārthamātmasthitimācakāṅkṣa // Bc_2.53
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035799 (0.0):
babhāra rājyaṃ sa hi putrahetoḥ $ putraṃ kulārthaṃ yaśase kulaṃ tu & / svargāya śabdaṃ divam ātmahetor % dharmārtham ātmasthitim ācakāṅkṣa //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677832 (0.0):
babhāra rājyaṃ sa hi putra-hetoḥ $ putraṃ kulā1rthaṃ yaśase kulaṃ tu & / svargāya śabdaṃ divam ātma-hetor % dharmā1rtham ātma-sthitim ācakāṅkṣa //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560857 (0.030):
svargāya śabdaṃ* divam ātma+hetor* | / dharma+artham ātma+sthitim ācakāṅkṣa ||2.53|
evaṃ sa dharma vividhaṃ cakāra sidbhirnipātaṃ śrutitaśca siddham /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035810 (0.041):
evaṃ sa dharmaṃ vividhaṃ cakāra $ sadbhir nipātaṃ śrutitaś ca siddham &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677844 (0.041):
evaṃ sa dharmaṃ vi-vidhaṃ cakāra $ sadbhir nipātaṃ śrutitaś ca siddham & / dṛṣṭvā kathaṃ putra-mukhaṃ suto me % vanaṃ na yāyād iti nāthamānaḥ // 2.54
dṛṣṭvā kathaṃ putramukhaṃ suto me vanaṃ na yāyāditi nāthamānaḥ // Bc_2.54
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035820 (0.0):
evaṃ sa dharmaṃ vividhaṃ cakāra $ sadbhir nipātaṃ śrutitaś ca siddham & / dṛṣṭvā kathaṃ putramukhaṃ suto me % vanaṃ na yāyād iti nāthamānaḥ // 2.54
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677854 (0.0):
evaṃ sa dharmaṃ vi-vidhaṃ cakāra $ sadbhir nipātaṃ śrutitaś ca siddham & / dṛṣṭvā kathaṃ putra-mukhaṃ suto me % vanaṃ na yāyād iti nāthamānaḥ // 2.54
rirakṣiṣantaḥ śriyamātmasaṃsthāṃ rakṣanti putrān bhuvi bhūmipālāḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035830 (1.192):
dṛṣṭvā kathaṃ putramukhaṃ suto me % vanaṃ na yāyād iti nāthamānaḥ // 2.54 / rirakṣiṣantaḥ śriyam ātma(saṃsthāṃ Csaṃsthā $ rakṣanti putrān bhuvi
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677860 (0.037):
dṛṣṭvā kathaṃ putra-mukhaṃ suto me % vanaṃ na yāyād iti nāthamānaḥ // 2.54 / rirakṣiṣantaḥ śriyam ātma-(saṃsthāṃ Csaṃsthā $ rakṣanti putrān bhuvi
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560883 (0.053):
vanaṃ* na yāyād* iti nāthamānaḥ ||2.54| / rirakṣiṣantaḥ śriyam ātma+(saṃsthāṃ* Csaṃsthā )|
putraṃ narendraḥ sa tu dharmakāmo rarakṣa dharmādviṣayeṣu muñcan //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035837 (0.0):
rirakṣiṣantaḥ śriyam ātma(saṃsthāṃ Csaṃsthā $ rakṣanti putrān bhuvi / bhūmipālāḥ & / putraṃ narendraḥ sa tu dharmakāmo % rarakṣa dharmād (viṣayeṣu muñcan
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677872 (0.0):
putraṃ nare1ndraḥ sa tu dharma-kāmo % rarakṣa dharmād (viṣayeṣu muñcan
Bc_2.55 // / vanamanupamasattvā bodhisattvāstu sarve viṣayasukharasajñā
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035850 (0.0):
vanam anupamasattvā bodhisattvās tu sarve $ viṣayasukharasajñā jagmur
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560914 (0.0):
vanam an+upama+sattvā* bodhi+sattvās* tu sarve | / viṣaya+sukha+rasa+jñā* jagmur* utpanna+putrāḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677888 (0.0):
vanam an-upama-sattvā bodhi-sattvās tu sarve $ viṣaya-sukha-rasa-jñā
jagmurutpannaputrāḥ / / ata upacitakarmā rūḍhamūle 'pi hetau sa ratimupasiṣeve bodhimāpanna yāvat
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035861 (0.0):
vanam anupamasattvā bodhisattvās tu sarve $ viṣayasukharasajñā jagmur / utpannaputrāḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560928 (0.0):
viṣaya+sukha+rasa+jñā* jagmur* utpanna+putrāḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677900 (0.0):
vanam an-upama-sattvā bodhi-sattvās tu sarve $ viṣaya-sukha-rasa-jñā / jagmur utpanna-putrāḥ &
// Bc_2.56 // / iti buddhacarite mahākāvye antaḥpuravihāro nāma dvitīyaḥ sargaḥ // 2 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035873 (0.0):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye 'ntaḥpuravihāro nāma dvitīyaḥ sargaḥ
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18215196 (0.0):
Saundaranande mahākāvye rājavarṇano nāma dvitīyaḥ sargaḥ / / CANTO III
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21993693 (0.004):
varāpsarovṛtamalakādhipālayaṃ navavrato muniriva vighnakātaraḥ // Bc_3.65 / iti buddhacarite mahākāvye saṃvegotpattirnāma tṛtīyaḥ sargaḥ // 3 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036984 (0.004):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye saṃvegotpattir nāma tṛtīyaḥ sargaḥ --
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18216673 (0.008):
Saundaranande mahākāvye bhāryāyācitako nāma caturthaḥ sargaḥ / / CANTO V
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21995024 (0.008):
na so 'nyatkāmebhyo niyamanamapaśyatsutamateḥ // Bc_4.103 // / iti buddhacarite mahākāvye strīvighātano nāma caturthaḥ sargaḥ // 4 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038317 (0.009):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye strīvighātano nāma caturthaḥ sargaḥ --
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18214315 (0.009):
Saundaranada mahākāvye kapilavāstuvarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ / / CANTO II
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034846 (0.009):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye bhagavatprasūtir nāma prathamaḥ sargaḥ
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18217616 (0.015):
Saundaranande mahākāvye nandapravrājano nāma pañcamaḥ sargaḥ / / CANTO VI
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009274 (0.016):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye citramṛgāvalokano nāma dvitīyaḥ sargaḥ
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21997533 (0.016):
ato vrajan bhaktivaśena duḥkhitaścacāra bavhīravaśaḥ pathi kriyāḥ // / Bc_6.68 // / iti buddhacarite mahākāvye chandakanivartano nāma ṣaṣṭhaḥ sargaḥ // 6 //
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18219429 (0.017):
Saundarananda mahākāvye nandivlāpo nāma saptamaḥ sargaḥ / / CANTO VIII
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21998540 (0.017):
vidhivadanuvidhāya te 'pi taṃ praviviśurāśramiṇastapovanam // Bc_7.58 // / iti buddhacarite mahākāvye tapovanapraveśo nāma saptamaḥ sargaḥ // 7 //
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18220486 (0.017):
Sundaranande mahākāvye strīvighāto nāmāṣṭamaḥ sargaḥ / / CANTO IX
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 22000178 (0.017):
kṛtamiti savadhūjanaḥ sadāro nṛpatirapi pracakāra śeṣakāryam // Bc_8.87 // / iti buddhacarite mahākāvye 'ntaḥpuravilāpo nāmāṣṭamaḥ sargaḥ // 8 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1043444 (0.018):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye 'ntaḥpuravilāpo nāmāṣṭamaḥ sargaḥ -- 8
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1041817 (0.018):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye tapovanapraveśo nāma saptamaḥ sargaḥ
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18222519 (0.018):
Saundaranande mahākāvye svarganidarśano nāma daśamaḥ sargaḥ / / CANTO XI
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18221410 (0.019):
Saundaranande mahākāvye madāpavādo nāma navamaḥ sargaḥ / / CANTO X
CANTO III / tataḥ kadācinmṛduśādvalāni puṃskokilonnāditapādapāni /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035882 (0.0):
tataḥ kadācin mṛduśādvalāni $ puṃskokilonnāditapādapāni &
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21993693 (0.021):
iti buddhacarite mahākāvye saṃvegotpattirnāma tṛtīyaḥ sargaḥ // 3 // / CANTO IV
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18214315 (0.024):
Saundaranada mahākāvye kapilavāstuvarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ / / CANTO II
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18215198 (0.027):
Saundaranande mahākāvye rājavarṇano nāma dvitīyaḥ sargaḥ / / CANTO III
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21996594 (0.059):
iti buddhacarite mahākāvye 'bhiniṣkramaṇo nāma pañcamaḥ sargaḥ // 5 // / CANTO VI / tato muhūrtābhyudite jagaccakṣuṣi bhāskare /
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18217617 (0.059):
Saundaranande mahākāvye nandapravrājano nāma pañcamaḥ sargaḥ / / CANTO VI
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21995024 (0.059):
iti buddhacarite mahākāvye strīvighātano nāma caturthaḥ sargaḥ // 4 // / CANTO V
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18216673 (0.059):
Saundaranande mahākāvye bhāryāyācitako nāma caturthaḥ sargaḥ / / CANTO V
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21998541 (0.061):
iti buddhacarite mahākāvye tapovanapraveśo nāma saptamaḥ sargaḥ // 7 // / CANTO VIII / tatasturaṅgāvacaraḥ sa durmanāstathā vanaṃ bhartari nirmame gate /
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18219430 (0.062):
Saundarananda mahākāvye nandivlāpo nāma saptamaḥ sargaḥ / / CANTO VIII / atha nandam adhīralocanaṃ gṛhayānotsukam utsukotuskam /
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18220487 (0.063):
Sundaranande mahākāvye strīvighāto nāmāṣṭamaḥ sargaḥ / / CANTO IX / athaivam ukto 'pi sa tena bhiṣuṇā jagāma naivopaśamaṃ priyāṃ prati /
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 22000179 (0.064):
iti buddhacarite mahākāvye 'ntaḥpuravilāpo nāmāṣṭamaḥ sargaḥ // 8 // / CANTO IX / tatastadā mantripurohitau tau bāṣpapratodābhihatau nṛpeṇa /
śuśrāva padmākaramaṇḍitāni gītairnibaddhāni sa kānanāni // Bc_3.1 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035888 (0.0):
tataḥ kadācin mṛduśādvalāni $ puṃskokilonnāditapādapāni & / śuśrāva padmākaramaṇḍitāni % (gītair Cśīte )nibaddhāni sa kānanāni // 3.1
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560961 (0.023):
puṃs+kokila+unnādita+pāda+pāni | / śuśrāva padma+ākara+maṇḍitāni | / (gītair* Cśīte )nibaddhāni sa* kānanāni ||3.1|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677932 (0.050):
śuśrāva padmā3kara-maṇḍitāni % (gītair Cśīte )nibaddhāni sa kānanāni //
śrutvā tataḥ strījanavallabhānāṃ manojñabhāvaṃ purakānanānām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035899 (0.0):
śrutvā tataḥ strījanavallabhānāṃ $ manojñabhāvaṃ purakānanānām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677944 (0.064):
śrutvā tataḥ strī-jana-vallabhānāṃ $ mano-jña-bhāvaṃ pura-kānanānām & / bahiḥ-prayāṇāya cakāra buddhim % antar-gṛhe nāga ivā7varuddhaḥ // 3.2 //
bahiḥprayāṇāya cakāra buddhimantargṛhe nāga ivāvarūddhaḥ // Bc_3.2 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035903 (0.0):
śrutvā tataḥ strījanavallabhānāṃ $ manojñabhāvaṃ purakānanānām & / bahiḥprayāṇāya cakāra buddhim % antargṛhe nāga ivāvaruddhaḥ // 3.2 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23560978 (0.0):
mano+jña+bhāvaṃ* pura+kānanānām | / bahiḥ+prayāṇāya cakāra buddhim |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677951 (0.0):
śrutvā tataḥ strī-jana-vallabhānāṃ $ mano-jña-bhāvaṃ pura-kānanānām & / bahiḥ-prayāṇāya cakāra buddhim % antar-gṛhe nāga ivā7varuddhaḥ // 3.2 //
tato nṛpastasya niśamya bhāvaṃ putrābhidhānasya manorathasya /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035914 (0.0):
tato nṛpas tasya niśamya bhāvaṃ $ putrābhidhānasya manorathasya &
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1449985 (0.031):
tato nṛpastasya niśāmya bhāvaṃ putrābhidhānasya manorathasya /
snehasya lakṣmyā vayasaśca yogyāmājñāpayāmāsa vihārayātrām // Bc_3.3 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035919 (0.0):
tato nṛpas tasya niśamya bhāvaṃ $ putrābhidhānasya manorathasya & / snehasya lakṣmyā vayasaś ca yogyām % ājñāpayām āsa vihārayātrām // 3.3 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677967 (0.042):
tato nṛ-pas tasya niśamya bhāvaṃ $ putrā1bhidhānasya mano-rathasya & / snehasya lakṣmyā vayasaś ca yogyām % ājñāpayām āsa vihāra-yātrām // 3.3 //
nivartayāmāsa ca rājamārge saṃpātamārtasya pṛthagjanasya / / mā bhūtkumāraḥ sukumāracittaḥ saṃvignacetā iti manyamānaḥ // Bc_3.4 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035937 (0.0):
nivartayām āsa ca rājamārge $ saṃpātam ārtasya pṛthagjanasya &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561014 (0.0):
saṃpātam ārtasya pṛthag+janasya | / mā bhūt kumāraḥ su+kumāra+cittaḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677985 (0.0):
nivartayām āsa ca rāja-mārge $ saṃpātam ārtasya pṛthag-janasya & / mā bhūt kumāraḥ su-kumāra-cittaḥ % saṃvigna-cetā (iti Civa )manyamānaḥ //
pratyaṅgahīnānvikalendriyāṃśca jīrṇāturādīn kṛpaṇāṃśca dikṣu /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035947 (0.0):
mā bhūt kumāraḥ sukumāracittaḥ % saṃvignacetā (iti Civa )manyamānaḥ // 3.4 / pratyaṅgahīnān vikalendriyāṃś ca $ jīrṇāturādīn kṛpaṇāṃś ca (dikṣu
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561025 (0.049):
praty+aṅga+hīnān vikala+indriyāṃś* ca | / jīrṇa+ātura+ādīn kṛpaṇāṃś* ca (dikṣu Cbhikṣūn )|
tataḥ samutsārya pareṇa sāmnā śobhāṃ parāṃ rājapathasya cakuḥ // Bc_3.5 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035954 (0.0):
pratyaṅgahīnān vikalendriyāṃś ca $ jīrṇāturādīn kṛpaṇāṃś ca (dikṣu / Cbhikṣūn ) // / tataḥ samutsārya pareṇa sāmnā % śobhāṃ (parāṃ Cparā )rājapathasya cakruḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678002 (0.0):
praty-aṅga-hīnān vikale1ndriyāṃś ca $ jīrṇā3turā3dīn kṛpaṇāṃś ca (dikṣu / Cbhikṣūn ) // / tataḥ samutsārya pareṇa sāmnā % śobhāṃ (parāṃ Cparā )rāja-pathasya cakruḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561030 (0.045):
jīrṇa+ātura+ādīn kṛpaṇāṃś* ca (dikṣu Cbhikṣūn )| / tataḥ samutsārya pareṇa sāmnā |
tataḥ kṛte śrīmati rājamārge śrīmānvinītānucaraḥ kumāraḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035966 (0.0):
tataḥ kṛte śrīmati rājamārge $ śrīmān vinītānucaraḥ kumāraḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561048 (0.013):
tataḥ kṛte śrīmati rāja+mārge | / śrīmān vinīta+anucaraḥ kumāraḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678014 (0.049):
tataḥ kṛte śrīmati rāja-mārge $ śrīmān vinītā1nucaraḥ kumāraḥ &
prāsādapṛṣṭhādavatīrya kāle kṛtābhyanujño nṛpamabhyagacchat // Bc_3.6 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035974 (0.0):
tataḥ kṛte śrīmati rājamārge $ śrīmān vinītānucaraḥ kumāraḥ & / prāsādapṛṣṭhād avatīrya kāle % kṛtābhyanujño nṛpam abhyagacchat // 3.6 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561051 (0.013):
śrīmān vinīta+anucaraḥ kumāraḥ | / prāsāda+pṛṣṭhād* avatīrya kāle |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678017 (0.039):
tataḥ kṛte śrīmati rāja-mārge $ śrīmān vinītā1nucaraḥ kumāraḥ & / prāsāda-pṛṣṭhād avatīrya kāle % kṛtā1bhyanujño nṛ-pam abhyagacchat // 3.6
atho narendraḥ sutamāgatāśruḥ śirasyupāghrāya ciraṃ nirīkṣya /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035983 (0.0):
prāsādapṛṣṭhād avatīrya kāle % kṛtābhyanujño nṛpam abhyagacchat // 3.6 // / atho narendraḥ sutam āgatāśruḥ $ śirasy upāghrāya ciraṃ nirīkṣya &
gaccheti cājñāpayati sma vācā snehānna cainaṃ manasā mumoca // Bc_3.7 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035990 (0.0):
atho narendraḥ sutam āgatāśruḥ $ śirasy upāghrāya ciraṃ nirīkṣya & / gaccheti cājñāpayati sma vācā % snehān na cainaṃ manasā mumoca // 3.7 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561070 (0.031):
śirasy* upāghrāya ciraṃ* nirīkṣya | / gaccha*iti ca*ājñāpayati sma vācā |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678037 (0.057):
gacche7ti cā8jñāpayati sma vācā % snehān na cai7naṃ manasā mumoca // 3.7
tataḥ sa jāmbūnadabhāṇḍabhṛdbhiryuktaṃ caturbhirnibhṛtaisturaṅgaiḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036001 (0.0):
tataḥ sa jāmbūnadabhāṇḍabhṛdbhir $ yuktaṃ caturbhir nibhṛtais turaṃgaiḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678047 (0.0):
tataḥ sa jāmbūnada-bhāṇḍa-bhṛdbhir $ yuktaṃ caturbhir nibhṛtais turaṃ-gaiḥ
aklībavidvacchuciraśmidhāraṃ hiraṇmayaṃ syandanamāruroha // Bc_3.8 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036009 (0.0):
tataḥ sa jāmbūnadabhāṇḍabhṛdbhir $ yuktaṃ caturbhir nibhṛtais turaṃgaiḥ & / aklība(vidvacCvidyuc)chuciraśmidhāraṃ % hiraṇmayaṃ syandanam āruroha //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678058 (0.0):
a-klība-(vidvac-Cvidyuc-)chuci-raśmi-dhāraṃ % hiraṇmayaṃ syandanam āruroha
tataḥ prakīrṇojjvalapuṣpajālaṃ viṣaktamālyaṃ pracalatpatākam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036019 (0.0):
tataḥ prakīrṇojjvalapuṣpajālaṃ $ viṣaktamālyaṃ pracalatpatākam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678068 (0.0):
tataḥ prakīrṇo1jjvala-puṣpa-jālaṃ $ viṣakta-mālyaṃ pracalat-patākam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561103 (0.031):
tataḥ prakīrṇa+ujjvala+puṣpa+jālaṃ* | / viṣakta+mālyaṃ* pracalat+patākam |
mārgaṃ prapede sadṛśānuyātraścandraḥ sanakṣatra ivāntarīkṣam // Bc_3.9 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036027 (0.0):
tataḥ prakīrṇojjvalapuṣpajālaṃ $ viṣaktamālyaṃ pracalatpatākam & / mārgaṃ prapede sadṛśānuyātraś % candraḥ sanakṣatra ivāntarīkṣam // 3.9 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678068 (0.037):
tataḥ prakīrṇo1jjvala-puṣpa-jālaṃ $ viṣakta-mālyaṃ pracalat-patākam & / mārgaṃ prapede sa-dṛśā1nuyātraś % candraḥ sa-nakṣatra ivā7ntarīkṣam // 3.9
kautūhalātsphītataraiśca netrairnīlotpalārdhairiva kīryamāṇam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036030 (0.031):
mārgaṃ prapede sadṛśānuyātraś % candraḥ sanakṣatra ivāntarīkṣam // 3.9 // / kautūhalāt sphītataraiś ca netrair $ (nīlotpalārdhair Cnīlotpalābhair )iva
śanaiḥ śanai rājapathaṃ jagāhe pauraiḥ samantādabhivīkṣyamāṇaḥ // Bc_3.10
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036044 (0.0):
(kīryamāṇam Ckīryamāṇaḥ ) // / śanaiḥ śanai rājapathaṃ jagāhe % pauraiḥ samantād abhivīkṣyamāṇaḥ // 3.10
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678093 (0.0):
)iva (kīryamāṇam Ckīryamāṇaḥ ) // / śanaiḥ śanai rāja-pathaṃ jagāhe % pauraiḥ sam-antād abhivīkṣyamāṇaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561129 (0.062):
śanaiḥ śanai* rāja+pathaṃ* jagāhe | / pauraiḥ sam+antād* abhivīkṣyamāṇaḥ ||3.10|
taṃ tuṣṭuvuḥ saumyaguṇena kecidvavandire dīptatayā tathānye /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036052 (0.0):
śanaiḥ śanai rājapathaṃ jagāhe % pauraiḥ samantād abhivīkṣyamāṇaḥ // 3.10 / taṃ tuṣṭuvuḥ saumyaguṇena kecid $ vavandire dīptatayā tathānye &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561139 (0.041):
taṃ* tuṣṭuvuḥ saumya+guṇena ke+cid* | / vavandire dīptatayā tathā*anye |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678099 (0.041):
taṃ tuṣṭuvuḥ saumya-guṇena ke-cid $ vavandire dīptatayā tathā9nye &
saumukhyatastu śriyamasya kecidvaipulyamāśaṃsiṣurāyuṣaśca // Bc_3.11 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036058 (0.0):
taṃ tuṣṭuvuḥ saumyaguṇena kecid $ vavandire dīptatayā tathānye & / saumukhyatas tu śriyam asya kecid % vaipulyam āśaṃsiṣur āyuṣaś ca // 3.11
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678110 (0.032):
taṃ tuṣṭuvuḥ saumya-guṇena ke-cid $ vavandire dīptatayā tathā9nye & / saumukhyatas tu śriyam asya ke-cid % vaipulyam āśaṃsiṣur āyuṣaś ca // 3.11
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561142 (0.061):
vavandire dīptatayā tathā*anye | / saumukhyatas* tu śriyam asya ke+cid* |
niḥsṛtya kubjāśca mahākulebhyo vyūhāśca kairātakavāmanānām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036065 (0.0):
niḥsṛtya kubjāś ca mahākulebhyo $ vyūhāś ca kairātakavāmanānām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678117 (0.0):
niḥsṛtya kubjāś ca mahā-kulebhyo $ vyūhāś ca kairātaka-vāmanānām &
nāryaḥ kṛśebhyaśca niveśanebhyo devānuyānadhvajavatpraṇemuḥ // Bc_3.12 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036071 (0.0):
niḥsṛtya kubjāś ca mahākulebhyo $ vyūhāś ca kairātakavāmanānām & / nāryaḥ kṛśebhyaś ca niveśanebhyo % devānuyānadhvajavat praṇemuḥ // 3.12 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678119 (0.0):
niḥsṛtya kubjāś ca mahā-kulebhyo $ vyūhāś ca kairātaka-vāmanānām & / nāryaḥ kṛśebhyaś ca niveśanebhyo % devā1nuyāna-dhvajavat praṇemuḥ // 3.12
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561164 (0.035):
nāryaḥ kṛśebhyaś* ca niveśanebhyo* | / deva+anuyāna+dhvajavat praṇemuḥ ||3.12|
tataḥ kumāraḥ khalu gacchatīti śrutvā striyaḥ preṣyajanātpravṛttim /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036082 (0.0):
tataḥ kumāraḥ khalu gacchatīti $ śrutvā striyaḥ preṣyajanāt pravṛttim &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561175 (0.0):
tataḥ kumāraḥ khalu gacchati*iti | / śrutvā striyaḥ preṣya+janāt pravṛttim |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678134 (0.0):
tataḥ kumāraḥ khalu gacchatī7ti $ śrutvā striyaḥ preṣya-janāt pravṛttim &
didṛkṣayā harmyatalāni jagmurjanena mānyena kṛtābhyanujñāḥ // Bc_3.13 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036090 (0.0):
tataḥ kumāraḥ khalu gacchatīti $ śrutvā striyaḥ preṣyajanāt pravṛttim & / didṛkṣayā harmyatalāni jagmur % janena mānyena kṛtābhyanujñāḥ // 3.13 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678138 (0.0):
tataḥ kumāraḥ khalu gacchatī7ti $ śrutvā striyaḥ preṣya-janāt pravṛttim & / didṛkṣayā harmya-talāni jagmur % janena mānyena kṛtā1bhyanujñāḥ // 3.13 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561183 (1.192):
śrutvā striyaḥ preṣya+janāt pravṛttim | / didṛkṣayā harmya+talāni jagmur* |
tāḥ srastakāñcīguṇavighnitāśca suptaprabuddhākulalocanāśca /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036098 (0.0):
didṛkṣayā harmyatalāni jagmur % janena mānyena kṛtābhyanujñāḥ // 3.13 // / tāḥ srastakāñcīguṇavighnitāś ca $ suptaprabuddhākulalocanāś ca &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561187 (0.056):
tāḥ srasta+kāñcī+guṇa+vighnitāś* ca | / supta+prabuddha+ākula+locanāś* ca |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678144 (0.059):
didṛkṣayā harmya-talāni jagmur % janena mānyena kṛtā1bhyanujñāḥ // 3.13 // / tāḥ srasta-kāñcī-guṇa-vighnitāś ca $ supta-prabuddhā3kula-locanāś ca &
vṛttāntavinyastavibhūṣaṇāśca kautūhalenānibhṛtāḥ parīyuḥ // Bc_3.14 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036105 (0.0):
tāḥ srastakāñcīguṇavighnitāś ca $ suptaprabuddhākulalocanāś ca & / vṛttāntavinyastavibhūṣaṇāś ca % (kautūhalenānibhṛtāḥ Ckautūhalenāpi bhṛtāḥ
prāsādasopānatalapraṇādaiḥ kāñcīravairnūpuranisvanaiśca /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036114 (0.0):
vṛttāntavinyastavibhūṣaṇāś ca % (kautūhalenānibhṛtāḥ Ckautūhalenāpi bhṛtāḥ / )parīyuḥ // 3.14 // / prāsādasopānatalapraṇādaiḥ $ kāñcīravair nūpuranisvanaiś ca &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678167 (0.0):
bhṛtāḥ )parīyuḥ // 3.14 // / prāsāda-sopāna-tala-praṇādaiḥ $ kāñcī-ravair nūpura-nisvanaiś ca &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561207 (0.043):
(kautūhalena*a+nibhṛtāḥ Ckautūhalena*api bhṛtāḥ )parīyuḥ ||3.14| / prāsāda+sopāna+tala+praṇādaiḥ |
vitrāsayantyo gṛhapakṣisaṅghānanyonyavegāṃśca samākṣipantyaḥ // Bc_3.15 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036119 (0.042):
prāsādasopānatalapraṇādaiḥ $ kāñcīravair nūpuranisvanaiś ca & / (vitrāsayantyo Cvibhrāmayantyo )gṛhapakṣisaṃghān % anyoanyavegāṃś ca
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678168 (0.042):
prāsāda-sopāna-tala-praṇādaiḥ $ kāñcī-ravair nūpura-nisvanaiś ca & / (vitrāsayantyo Cvibhrāmayantyo )gṛha-pakṣi-saṃghān % anyo-anya-vegāṃś ca
kāsāṃcidāsāṃ tu varāṅganānāṃ jātatvarāṇāmapi sotsukānām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036130 (0.0):
samākṣipantyaḥ // 3.15 // / kāsāṃcid āsāṃ tu varāṅganānāṃ $ jātatvarāṇām api sotsukānām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561230 (0.028):
jāta+tvarāṇām api sa+utsukānām | / gatiṃ* gurutvāj jagṛhur* viśālāḥ |
gatiṃ gurutvājjagṛhurviśālāḥ śroṇīrathāḥ pīnapayodharāśca // Bc_3.16 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036139 (0.0):
kāsāṃcid āsāṃ tu varāṅganānāṃ $ jātatvarāṇām api sotsukānām & / gatiṃ gurutvāj jagṛhur viśālāḥ % śroṇīrathāḥ pīnapayodharāś ca // 3.16 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678191 (0.0):
gatiṃ gurutvāj jagṛhur viśālāḥ % śroṇī-rathāḥ pīna-payo-dharāś ca // 3.16
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561231 (0.033):
jāta+tvarāṇām api sa+utsukānām | / gatiṃ* gurutvāj jagṛhur* viśālāḥ |
śīghraṃ samarthāpi tu gantumanyā gatiṃ nijagrāha yayau na tūrṇam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036149 (0.0):
gatiṃ gurutvāj jagṛhur viśālāḥ % śroṇīrathāḥ pīnapayodharāś ca // 3.16 // / śīghraṃ samarthāpi tu gantum anyā $ gatiṃ nijagrāha yayau na tūrṇam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678202 (0.0):
śīghraṃ sam-arthā9pi tu gantum anyā $ gatiṃ nijagrāha yayau na tūrṇam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561249 (0.025):
śīghraṃ* sam+arthā*api tu gantum anyā | / gatiṃ* nijagrāha yayau na tūrṇam |
hriyāpragalbhā vinigūhamānā rahaḥprayuktāni vibhūṣaṇāni // Bc_3.17 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678204 (0.041):
śīghraṃ sam-arthā9pi tu gantum anyā $ gatiṃ nijagrāha yayau na tūrṇam & / (hriyā9-pragalbhā vinigūhamānā Chriyā pragalbhāni nigūhamānā %
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036159 (0.062):
(rahaḥprayuktāni Crahaḥ prayuktāni )vibhūṣaṇāni // 3.17 // / parasparotpīḍanapiṇḍitānāṃ $ saṃmarda(saṃkṣobhitaCsaṃśobhita)kuṇḍalānām &
parasparotpīḍanapiṇḍitānāṃ saṃmardasaṃkṣobhikuṇḍalānām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036166 (0.025):
(rahaḥprayuktāni Crahaḥ prayuktāni )vibhūṣaṇāni // 3.17 // / parasparotpīḍanapiṇḍitānāṃ $ saṃmarda(saṃkṣobhitaCsaṃśobhita)kuṇḍalānām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678222 (0.026):
paras-paro1tpīḍana-piṇḍitānāṃ $ / saṃmarda-(saṃkṣobhita-Csaṃśobhita-)kuṇḍalānām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561271 (0.054):
paras+para+utpīḍana+piṇḍitānāṃ* | / saṃmarda+(saṃkṣobhita+Csaṃśobhita+)kuṇḍalānām |
tāsāṃ tadā sasvanabhūṣaṇānāṃ vātayaneṣvapraśamo babhūva // Bc_3.18 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036172 (0.0):
parasparotpīḍanapiṇḍitānāṃ $ saṃmarda(saṃkṣobhitaCsaṃśobhita)kuṇḍalānām & / tāsāṃ tadā sasvanabhūṣaṇānāṃ % vātāyaneṣv apraśamo babhūva // 3.18 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561271 (0.057):
saṃmarda+(saṃkṣobhita+Csaṃśobhita+)kuṇḍalānām | / tāsāṃ tadā sa+svana+bhūṣaṇānāṃ* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678222 (0.057):
saṃmarda-(saṃkṣobhita-Csaṃśobhita-)kuṇḍalānām & / tāsāṃ tadā sa-svana-bhūṣaṇānāṃ % vātā1yaneṣv a-praśamo babhūva // 3.18 //
vātāyanebhyastu viniḥsṛtāni parasparāyāsitakuṇḍalāni /
strīṇāṃ virejurmukhapaṅkajāni saktāni harmyeṣviva paṅkajāni // Bc_3.19 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036188 (0.0):
vātāyanebhyas tu viniḥsṛtāni $ paras(parāyāsitaCparopāsita)kuṇḍalāni & / strīṇāṃ virejur mukhapaṅkajāni % saktāni harmyeṣv iva paṅkajāni // 3.19 //
tato vimānairyuvatīkarālaiḥ kautūhalodghāṭitavātayānaiḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036198 (0.0):
strīṇāṃ virejur mukhapaṅkajāni % saktāni harmyeṣv iva paṅkajāni // 3.19 // / tato vimānair yuvatī(karālaiḥ Ckalāpaiḥ $ kautūhalodghāṭitavātayānaiḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561307 (0.025):
tato* vimānair* yuvatī+(karālaiḥ Ckalāpaiḥ )| / kautūhala+udghāṭita+vāta+yānaiḥ |
śrīmatsamantānnagaraṃ babhāse viyadvimānairiva sāpsarobhiḥ // Bc_3.20 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036204 (0.0):
tato vimānair yuvatī(karālaiḥ Ckalāpaiḥ $ kautūhalodghāṭitavātayānaiḥ & / śrīmat samantān nagaraṃ babhāse % viyadvimānair iva sāpsarobhiḥ // 3.20 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678262 (0.048):
tato vimānair yuvatī-(karālaiḥ Ckalāpaiḥ $ kautūhalo1dghāṭita-vāta-yānaiḥ / śrīmat sam-antān nagaraṃ babhāse % viyad-vimānair iva sā1psarobhiḥ // 3.20
vātāyanānāmaviśālabhāvādanyonyagaṇḍārpitakuṇḍalānām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036213 (0.030):
śrīmat samantān nagaraṃ babhāse % viyadvimānair iva sāpsarobhiḥ // 3.20 // / vātāyanānām aviśālabhāvād $ anyoanyagaṇḍārpitakuṇḍalānām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561326 (0.036):
anyo+anya+gaṇḍa+arpita+kuṇḍalānām | / mukhāni rejuḥ pramada+uttamānāṃ* |
mukhāni rejuḥ pramodottamānāṃ baddhāḥ kalāpā iva paṅkajānām // Bc_3.21 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561329 (0.027):
anyo+anya+gaṇḍa+arpita+kuṇḍalānām | / mukhāni rejuḥ pramada+uttamānāṃ* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036220 (0.034):
vātāyanānām aviśālabhāvād $ anyoanyagaṇḍārpitakuṇḍalānām & / mukhāni rejuḥ pramadottamānāṃ % baddhāḥ kalāpā iva paṅkajānām // 3.21 //
taṃ tāḥ kumāraṃ pathi vīkṣamāṇāḥ striyo babhurgāmiva gantukāmāḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036228 (0.0):
mukhāni rejuḥ pramadottamānāṃ % baddhāḥ kalāpā iva paṅkajānām // 3.21 // / (taṃ tāḥ Ctasmin )kumāraṃ pathi vīkṣamāṇāḥ $ striyo babhur gām iva
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678291 (1.192):
(taṃ tāḥ Ctasmin )kumāraṃ pathi vīkṣamāṇāḥ $ striyo babhur gām iva / gantu-kāmāḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561341 (0.056):
(taṃ* tāḥ Ctasmin )kumāraṃ* pathi vīkṣamāṇāḥ | / striyo* babhur* gām iva gantu+kāmāḥ |
ūrdhvonmukhāścainamudīkṣamāṇā narā babhurdyāmiva gantukāmāḥ // Bc_3.22 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036232 (0.0):
(taṃ tāḥ Ctasmin )kumāraṃ pathi vīkṣamāṇāḥ $ striyo babhur gām iva / gantukāmāḥ & / ūrdhvonmukhāś cainam udīkṣamāṇā % narā babhur dyām iva gantukāmāḥ // 3.22
dṛṣṭvā ca taṃ rājasutaṃ striyastā jājvalyamānaṃ vapuṣā śriyā ca /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036245 (0.0):
dṛṣṭvā ca taṃ rājasutaṃ striyas tā $ jājvalyamānaṃ vapuṣā śriyā ca &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678308 (0.0):
dṛṣṭvā ca taṃ rāja-sutaṃ striyas tā $ jājvalyamānaṃ vapuṣā śriyā ca &
dhanyāsya bhāryeti śanairavocañśuddhairmanobhiḥ khalu nānyabhāvāt //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036252 (0.0):
dṛṣṭvā ca taṃ rājasutaṃ striyas tā $ jājvalyamānaṃ vapuṣā śriyā ca & / dhanyāsya bhāryeti śanair avocañ % śuddhair manobhiḥ khalu nānyabhāvāt //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678317 (1.192):
dhanyā9sya bhārye9ti śanair avocañ % śuddhair manobhiḥ khalu nā7nya-bhāvāt
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561365 (0.056):
jājvalyamānaṃ* vapuṣā śriyā ca | / dhanyā*asya bhāryā*iti śanair* avocañ* |
Bc_3.23 // / ayaṃ kila vyāyatapīnabāhū rūpeṇa sākṣādiva puṣpaketuḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036262 (0.036):
dhanyāsya bhāryeti śanair avocañ % śuddhair manobhiḥ khalu nānyabhāvāt // / ayaṃ kila vyāyatapīnabāhū $ rūpeṇa sākṣād iva puṣpaketuḥ &
tyaktvā śriyaṃ dharmamupaiṣyatīti tasmin hi tā gauravameva cakruḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036266 (0.0):
ayaṃ kila vyāyatapīnabāhū $ rūpeṇa sākṣād iva puṣpaketuḥ & / tyaktvā śriyaṃ dharmam upaiṣyatīti % tasmin (hi tā Chitā )gauravam eva
Bc_3.24 // / kīrṇa tathā rājapathaṃ kumāraḥ paurairvinītaiḥ śucidhīraveṣaiḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036278 (0.0):
kīrṇaṃ tathā rājapathaṃ kumāraḥ $ paurair vinītaiḥ śucidhīraveṣaiḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561401 (0.0):
kīrṇaṃ* tathā rāja+pathaṃ* kumāraḥ | / paurair* vinītaiḥ śuci+dhīra+veṣaiḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678345 (0.0):
kīrṇaṃ tathā rāja-pathaṃ kumāraḥ $ paurair vinītaiḥ śuci-dhīra-veṣaiḥ &
tatpūrvamālokya jaharṣa kiṃcinmene punarbhāvamivātmanaśca // Bc_3.25 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036284 (0.0):
kīrṇaṃ tathā rājapathaṃ kumāraḥ $ paurair vinītaiḥ śucidhīraveṣaiḥ & / tat pūrvam ālokya jaharṣa kiṃcin % mene punarbhāvam ivātmanaś ca // 3.25
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561402 (1.192):
paurair* vinītaiḥ śuci+dhīra+veṣaiḥ | / tat pūrvam ālokya jaharṣa kiṃ+cin* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678346 (1.192):
kīrṇaṃ tathā rāja-pathaṃ kumāraḥ $ paurair vinītaiḥ śuci-dhīra-veṣaiḥ & / tat pūrvam ālokya jaharṣa kiṃ-cin % mene punar-bhāvam ivā8tmanaś ca //
puraṃ tu tatsvargamiva prahṛṣṭaṃ śuddhādhivāsāḥ samavekṣya devāḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036293 (0.0):
tat pūrvam ālokya jaharṣa kiṃcin % mene punarbhāvam ivātmanaś ca // 3.25 / puraṃ tu tat svargam iva prahṛṣṭaṃ $ śuddhādhivāsāḥ samavekṣya devāḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678359 (0.057):
puraṃ tu tat svargam iva prahṛṣṭaṃ $ śuddhā1dhivāsāḥ samavekṣya devāḥ &
jīrṇaṃ naraṃ nirmamire prayātuṃ saṃcodanārthaṃ kṣitipātmajasya // Bc_3.26
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036299 (0.0):
puraṃ tu tat svargam iva prahṛṣṭaṃ $ śuddhādhivāsāḥ samavekṣya devāḥ & / jīrṇaṃ naraṃ nirmamire prayātuṃ % saṃcodanārthaṃ kṣitipātmajasya // 3.26
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678366 (0.0):
puraṃ tu tat svargam iva prahṛṣṭaṃ $ śuddhā1dhivāsāḥ samavekṣya devāḥ & / jīrṇaṃ naraṃ nirmamire prayātuṃ % saṃcodanā1rthaṃ kṣiti-pā3tma-jasya //
tataḥ kumāro jarayābhibhūtaṃ dṛṣṭvā narebhyaḥ pṛthagākṛtiṃ tam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036309 (0.0):
jīrṇaṃ naraṃ nirmamire prayātuṃ % saṃcodanārthaṃ kṣitipātmajasya // 3.26 / tataḥ kumāro jarayābhibhūtaṃ $ dṛṣṭvā narebhyaḥ pṛthagākṛtiṃ tam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678379 (1.192):
tataḥ kumāro jarayā9bhibhūtaṃ $ dṛṣṭvā narebhyaḥ pṛthag-ākṛtiṃ tam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561435 (0.036):
tataḥ kumāro* jarayā*abhibhūtaṃ* | / dṛṣṭvā narebhyaḥ pṛthag+ākṛtiṃ* tam |
uvāca saṃgrāhakamāgatāsthastatraiva niṣkampaniviṣṭadṛṣṭiḥ // Bc_3.27 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036313 (0.0):
tataḥ kumāro jarayābhibhūtaṃ $ dṛṣṭvā narebhyaḥ pṛthagākṛtiṃ tam & / uvāca saṃgrāhakam āgatāsthas % tatraiva niṣkampaniviṣṭadṛṣṭiḥ // 3.27 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561441 (0.013):
dṛṣṭvā narebhyaḥ pṛthag+ākṛtiṃ* tam | / uvāca saṃgrāhakam āgata+āsthas* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678379 (0.044):
tataḥ kumāro jarayā9bhibhūtaṃ $ dṛṣṭvā narebhyaḥ pṛthag-ākṛtiṃ tam & / uvāca saṃgrāhakam āgatā3sthas % tatrai7va niṣkampa-niviṣṭa-dṛṣṭiḥ // 3.27
ka eṣa bhoḥ sūta naro 'bhyupetaḥ keśaiḥ sitairyaṣṭiviṣaktahaṣṭaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036325 (0.0):
ka eṣa bhoḥ sūta naro 'bhyupetaḥ $ keśaiḥ sitair yaṣṭiviṣaktahastaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678396 (0.0):
ka eṣa bhoḥ sūta naro 'bhyupetaḥ $ keśaiḥ sitair yaṣṭi-viṣakta-hastaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561453 (0.048):
ka* eṣa* bhoḥ sūta naro* *abhyupetaḥ | / keśaiḥ sitair* yaṣṭi+viṣakta+hastaḥ |
bhrūsaṃvṛtākṣaḥ śithilānatāṅgaḥ kiṃ vikriyaiṣā prakṛtiryadṛcchā // Bc_3.28
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036334 (0.0):
ka eṣa bhoḥ sūta naro 'bhyupetaḥ $ keśaiḥ sitair yaṣṭiviṣaktahastaḥ & / bhrūsaṃvṛtākṣaḥ śithilānatāṅgaḥ % kiṃ vikriyaiṣā prakṛtir yadṛcchā // 3.28
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561460 (0.0):
keśaiḥ sitair* yaṣṭi+viṣakta+hastaḥ | / bhrū+saṃvṛta+akṣaḥ śithila+ānata+aṅgaḥ |
ityevamuktaḥ sa rathapraṇetā nivedayāmāsa nṛpātmajāya /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036341 (0.038):
ity evam uktaḥ sa rathapraṇetā $ nivedayām āsa nṛpātmajāya &
saṃrakṣyamapyarthamadoṣadarśī taireva devaiḥ kṛtabuddhimohaḥ // Bc_3.29 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036349 (0.0):
ity evam uktaḥ sa rathapraṇetā $ nivedayām āsa nṛpātmajāya & / saṃrakṣyam apy artham adoṣadarśī % tair eva devaiḥ kṛtabuddhimohaḥ // 3.29
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678419 (0.022):
ity evam uktaḥ sa ratha-praṇetā $ nivedayām āsa nṛ-pā3tma-jāya & / saṃrakṣyam apy artham a-doṣa-darśī % tair eva devaiḥ kṛta-buddhi-mohaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561484 (0.056):
saṃrakṣyam apy* artham a+doṣa+darśī | / tair* eva devaiḥ kṛta+buddhi+mohaḥ ||3.29|
rūpasya hantrī vyasanaṃ balasya śokasya yonirnidhana ratīnām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036359 (0.016):
saṃrakṣyam apy artham adoṣadarśī % tair eva devaiḥ kṛtabuddhimohaḥ // 3.29 / rūpasya (hantrī Chartrī )vyasanaṃ balasya $ śokasya yonir nidhanaṃ ratīnām
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678429 (0.016):
saṃrakṣyam apy artham a-doṣa-darśī % tair eva devaiḥ kṛta-buddhi-mohaḥ // / rūpasya (hantrī Chartrī )vyasanaṃ balasya $ śokasya yonir nidhanaṃ ratīnām
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561489 (0.046):
tair* eva devaiḥ kṛta+buddhi+mohaḥ ||3.29| / rūpasya (hantrī Chartrī )vyasanaṃ* balasya |
nāśaḥ smṛtīnāṃ ripurindriyāṇāmeṣā jarā nāma yayaiṣa bhagnaḥ // Bc_3.30 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036366 (0.0):
rūpasya (hantrī Chartrī )vyasanaṃ balasya $ śokasya yonir nidhanaṃ ratīnām / nāśaḥ smṛtīnāṃ ripur indriyāṇām % eṣā jarā nāma yayaiṣa bhagnaḥ // 3.30 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561501 (0.0):
nāśaḥ smṛtīnāṃ* ripur* indriyāṇām | / eṣā jarā nāma yayā*eṣa bhagnaḥ ||3.30|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678434 (0.0):
rūpasya (hantrī Chartrī )vyasanaṃ balasya $ śokasya yonir nidhanaṃ ratīnām / nāśaḥ smṛtīnāṃ ripur indriyāṇām % eṣā jarā nāma yayai9ṣa bhagnaḥ // 3.30
pītaṃ hyanenāpi payaḥ śiśutve kālena bhūyaḥ parisṛptamurvyām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036376 (0.0):
nāśaḥ smṛtīnāṃ ripur indriyāṇām % eṣā jarā nāma yayaiṣa bhagnaḥ // 3.30 // / pītaṃ hy anenāpi payaḥ śiśutve $ kālena bhūyaḥ (parisṛptam Cparimṛṣṭam
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561511 (0.023):
pītaṃ* hy* anena*api payaḥ śiśutve | / kālena bhūyaḥ (parisṛptam Cparimṛṣṭam )urvyām |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678446 (0.042):
pītaṃ hy anenā7pi payaḥ śiśutve $ kālena bhūyaḥ (parisṛptam Cparimṛṣṭam
krameṇa bhūtvā ca yuvā vapuṣmān krameṇa tenaiva jarāmupetaḥ // Bc_3.31 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036384 (0.0):
pītaṃ hy anenāpi payaḥ śiśutve $ kālena bhūyaḥ (parisṛptam Cparimṛṣṭam / )urvyām & / krameṇa bhūtvā ca yuvā vapuṣmān % krameṇa tenaiva jarām upetaḥ // 3.31 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561519 (0.0):
kālena bhūyaḥ (parisṛptam Cparimṛṣṭam )urvyām | / krameṇa bhūtvā ca yuvā vapuṣmān |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678452 (0.0):
pītaṃ hy anenā7pi payaḥ śiśutve $ kālena bhūyaḥ (parisṛptam Cparimṛṣṭam / )urvyām & / krameṇa bhūtvā ca yuvā vapuṣmān % krameṇa tenai7va jarām upetaḥ // 3.31 //
ityevamukte calitaḥ sa kiṃcidrājātmajaḥ sūtamidaṃ babhāṣe /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036392 (0.016):
krameṇa bhūtvā ca yuvā vapuṣmān % krameṇa tenaiva jarām upetaḥ // 3.31 // / ity evam ukte calitaḥ sa kiṃcid $ rājātmajaḥ sūtam idaṃ babhāṣe &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561520 (0.063):
krameṇa tena*eva jarām upetaḥ ||3.31| / ity* evam ukte calitaḥ sa* kiṃ+cid* |
kimeṣa doṣo bhavitā mamāpītyasmai tataḥ sārathirabhyuvāca // Bc_3.32 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036398 (0.0):
ity evam ukte calitaḥ sa kiṃcid $ rājātmajaḥ sūtam idaṃ babhāṣe & / kim eṣa doṣo bhavitā mamāpīty % asmai tataḥ sārathir abhyuvāca // 3.32 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678469 (1.788):
ity evam ukte calitaḥ sa kiṃ-cid $ rājā3tma-jaḥ sūtam idaṃ babhāṣe & / kim eṣa doṣo bhavitā mamā7pī7ty % asmai tataḥ sārathir abhyuvāca // 3.32
āyuṣmato 'pyeṣa vayaḥprakarṣo niḥsaṃśayaṃ kālavaśena bhāvī /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036408 (1.192):
kim eṣa doṣo bhavitā mamāpīty % asmai tataḥ sārathir abhyuvāca // 3.32 // / āyuṣmato 'py eṣa vayaḥ(prakarṣo Cprakarṣān $ niḥsaṃśayaṃ kālavaśena bhāvī
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678482 (0.025):
āyuṣmato 'py eṣa vayaḥ-(prakarṣo Cprakarṣān $ niḥ-saṃśayaṃ kāla-vaśena / bhāvī & / evaṃ jarāṃ rūpa-vināśayitrīṃ % jānāti cai7ve7cchati (cai7va Ccai7ṣa )lokaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678472 (0.043):
kim eṣa doṣo bhavitā mamā7pī7ty % asmai tataḥ sārathir abhyuvāca // 3.32 / āyuṣmato 'py eṣa vayaḥ-(prakarṣo Cprakarṣān $ niḥ-saṃśayaṃ kāla-vaśena
evaṃ jarāṃ rūpavināśayitrīṃ jānāti caivecchati caiva lokaḥ // Bc_3.33 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036410 (0.0):
āyuṣmato 'py eṣa vayaḥ(prakarṣo Cprakarṣān $ niḥsaṃśayaṃ kālavaśena bhāvī / evaṃ jarāṃ rūpavināśayitrīṃ % jānāti caivecchati (caiva Ccaiṣa )lokaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678484 (0.0):
āyuṣmato 'py eṣa vayaḥ-(prakarṣo Cprakarṣān $ niḥ-saṃśayaṃ kāla-vaśena / bhāvī & / evaṃ jarāṃ rūpa-vināśayitrīṃ % jānāti cai7ve7cchati (cai7va Ccai7ṣa )lokaḥ
tataḥ sa pūrvāśayaśuddhabuddhirvistīrṇakalpācitapuṇyakarmā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036421 (0.0):
tataḥ sa pūrvāśayaśuddhabuddhir $ vistīrṇakalpācitapuṇyakarmā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561564 (0.0):
tataḥ sa* pūrva+āśaya+śuddha+buddhir |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678502 (0.031):
tataḥ sa pūrvā3śaya-śuddha-buddhir $ vistīrṇa-kalpā3cita-puṇya-karmā &
śrutvā jarāṃ savivije mahātmā mahāśanerghoṣamivāntike gauḥ // Bc_3.34 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036436 (0.0):
śrutvā jarāṃ saṃvivije mahātmā % mahāśaner ghoṣam ivāntike gauḥ // 3.34 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678503 (0.032):
tataḥ sa pūrvā3śaya-śuddha-buddhir $ vistīrṇa-kalpā3cita-puṇya-karmā & / śrutvā jarāṃ saṃvivije mahā4tmā % mahā2śaner ghoṣam ivā7ntike gauḥ // 3.34
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561576 (0.063):
śrutvā jarāṃ* saṃvivije mahā+ātmā | / mahā+aśaner* ghoṣam iva*antike gauḥ ||3.34|
niḥśvasya dīrghaṃ svaśiraḥ prakampya tasmiṃśca jīrṇe viniveśya cakṣuḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561589 (0.031):
niḥśvasya dīrghaṃ* (sva+śiraḥ Csa* śiraḥ )prakampya | / tamiṃś* ca jīrṇe viniveśya cakṣuḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036447 (0.038):
śrutvā jarāṃ saṃvivije mahātmā % mahāśaner ghoṣam ivāntike gauḥ // 3.34 // / niḥśvasya dīrghaṃ (svaśiraḥ Csa śiraḥ )prakampya $ tamiṃś ca jīrṇe
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678517 (0.042):
śrutvā jarāṃ saṃvivije mahā4tmā % mahā2śaner ghoṣam ivā7ntike gauḥ // 3.34 / niḥśvasya dīrghaṃ (sva-śiraḥ Csa śiraḥ )prakampya $ tamiṃś ca jīrṇe
tāṃ caiva dṛṣṭvā janatāṃ saharṣāṃ vākyaṃ sa saṃvigna idaṃ jagāda //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036454 (0.0):
niḥśvasya dīrghaṃ (svaśiraḥ Csa śiraḥ )prakampya $ tamiṃś ca jīrṇe / viniveśya cakṣuḥ & / tāṃ caiva dṛṣṭvā janatāṃ saharṣāṃ % vākyaṃ sa (saṃvigna Csaṃvignam )idaṃ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678528 (5.960):
niḥśvasya dīrghaṃ (sva-śiraḥ Csa śiraḥ )prakampya $ tamiṃś ca jīrṇe / viniveśya cakṣuḥ & / tāṃ cai7va dṛṣṭvā janatāṃ sa-harṣāṃ % vākyaṃ sa (saṃvigna Csaṃvignam )idaṃ
Bc_3.35 // / evaṃ jarā hanti ca nirviśeṣaṃ smṛtiṃ ca rūpaṃ ca parākramaṃ ca /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036461 (0.0):
tāṃ caiva dṛṣṭvā janatāṃ saharṣāṃ % vākyaṃ sa (saṃvigna Csaṃvignam )idaṃ / jagāda // 3.35 // / evaṃ jarā hanti ca nirviśeṣaṃ $ smṛtiṃ ca rūpaṃ ca parākramaṃ ca &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12953041 (0.0):
MSS_8033A 1 evaṃ jarā hanti ca nirviśeṣaṃ smṛtiṃ ca rūpaṃ ca parākramaṃ ca
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678534 (0.031):
evaṃ jarā hanti ca nir-viśeṣaṃ $ smṛtiṃ ca rūpaṃ ca parākramaṃ ca &
na caiva saṃvegamupaiti lokaḥ pratyakṣato 'pīdṛśamīkṣamāṇaḥ // Bc_3.36 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036468 (0.0):
evaṃ jarā hanti ca nirviśeṣaṃ $ smṛtiṃ ca rūpaṃ ca parākramaṃ ca & / na caiva saṃvegam upaiti lokaḥ % pratyakṣato 'pīdṛśam īkṣamāṇaḥ // 3.36 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12953048 (0.004):
MSS_8033A 1 evaṃ jarā hanti ca nirviśeṣaṃ smṛtiṃ ca rūpaṃ ca parākramaṃ ca / MSS_8033A 2 na caiva saṃvegamupaiti lokaḥ pratyakṣato'pīdṛśamīkṣamāṇaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561609 (0.046):
smṛtiṃ* ca rūpaṃ* ca parākramaṃ* ca | / na ca*eva saṃvegam upaiti lokaḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678538 (0.060):
evaṃ jarā hanti ca nir-viśeṣaṃ $ smṛtiṃ ca rūpaṃ ca parākramaṃ ca & / na cai7va saṃvegam upaiti lokaḥ % praty-akṣato 'pī8-dṛśam īkṣamāṇaḥ //
evaṃ gate sūta nivartayāśvān śīghraṃ gṛhāṇyeva bhavānprayātu /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036477 (0.0):
na caiva saṃvegam upaiti lokaḥ % pratyakṣato 'pīdṛśam īkṣamāṇaḥ // 3.36 // / evaṃ gate sūta nivartayāśvān $ śīghraṃ gṛhāṇy eva bhavān prayātu &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678553 (0.0):
evaṃ gate sūta nivartayā7śvān $ śīghraṃ gṛhāṇy eva bhavān prayātu & / udyāna-bhūmau hi kuto ratir me % jarā-(bhaye Cbhave )cetasi vartamāne //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561622 (0.053):
praty+akṣato* *api*ī+dṛśam īkṣamāṇaḥ ||3.36| / evaṃ* gate sūta nivartaya*aśvān |
udyānabhūmau hi kuto ratirme jarābhaye cetasi vartamāne // Bc_3.37 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036486 (0.0):
evaṃ gate sūta nivartayāśvān $ śīghraṃ gṛhāṇy eva bhavān prayātu & / udyānabhūmau hi kuto ratir me % jarā(bhaye Cbhave )cetasi vartamāne //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678561 (0.0):
evaṃ gate sūta nivartayā7śvān $ śīghraṃ gṛhāṇy eva bhavān prayātu & / udyāna-bhūmau hi kuto ratir me % jarā-(bhaye Cbhave )cetasi vartamāne //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561634 (0.051):
udyāna+bhūmau hi kuto* ratir* me | / jarā+(bhaye Cbhave )cetasi vartamāne ||3.37|
athājñayā bhartusutasya tasya nivartayāmāsa rathaṃ niyantā /
tataḥ kumāro bhavanaṃ tadeva cintāvaśaḥ śūnyamiva prapede // Bc_3.38 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036502 (0.0):
athājñayā bhartṛsutasya tasya $ nivartayām āsa rathaṃ niyantā & / tataḥ kumāro bhavanaṃ tad eva % cintāvaśaḥ śūnyam iva prapede // 3.38 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678577 (0.0):
athā8jñayā bhartṛ-sutasya tasya $ nivartayām āsa rathaṃ niyantā & / tataḥ kumāro bhavanaṃ tad eva % cintā-vaśaḥ śūnyam iva prapede // 3.38 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561651 (0.040):
tataḥ kumāro* bhavanaṃ* tad* eva | / cintā+vaśaḥ śūnyam iva prapede ||3.38|
yadā tu tatraiva na śarma lebhe jarā jareti praparīkṣamāṇaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036509 (0.0):
yadā tu tatraiva na śarma lebhe $ jarā jareti praparīkṣamāṇaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561658 (0.0):
yadā tu tatra*eva na śarma lebhe | / jarā jarā*iti praparīkṣamāṇaḥ |
tato narendrānumataḥ sa bhūyaḥ krameṇa tenaiva bahirjagāma // Bc_3.39 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036516 (0.0):
yadā tu tatraiva na śarma lebhe $ jarā jareti praparīkṣamāṇaḥ & / tato narendrānumataḥ sa bhūyaḥ % krameṇa tenaiva bahir jagāma // 3.39 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561665 (0.039):
tato* nara+indra+anumataḥ sa* bhūyaḥ | / krameṇa tena*eva bahir* jagāma ||3.39|
athāparaṃ vyādhiparītadehaṃ ta eva devāḥ sasṛjurmanuṣyam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036526 (0.045):
athāparaṃ vyādhiparītadehaṃ $ tae eva devāḥ sasṛjur manuṣyam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678605 (0.045):
athā7-paraṃ vyādhi-parīta-dehaṃ $ tae eva devāḥ sasṛjur manuṣyam &
dṛṣṭvā ca taṃ sārathimābabhāṣe śauddhodanistadgatadṛṣṭireva // Bc_3.40 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036531 (0.0):
athāparaṃ vyādhiparītadehaṃ $ tae eva devāḥ sasṛjur manuṣyam & / dṛṣṭvā ca taṃ sārathim ābabhāṣe % śauddhodanis tadgatadṛṣṭir eva // 3.40
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678609 (0.0):
athā7-paraṃ vyādhi-parīta-dehaṃ $ tae eva devāḥ sasṛjur manuṣyam & / dṛṣṭvā ca taṃ sārathim ābabhāṣe % śauddhodanis tad-gata-dṛṣṭir eva // 3.40
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561681 (0.029):
tae* eva devāḥ sasṛjur* manuṣyam | / dṛṣṭvā ca taṃ* sārathim ābabhāṣe | / śauddhodanis* tad+gata+dṛṣṭir* eva ||3.40|
sthūlodaraḥ śvāsacalaccharīraḥ srastāṃsabāhuḥ kṛśapāṇḍugātraḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036542 (0.0):
dṛṣṭvā ca taṃ sārathim ābabhāṣe % śauddhodanis tadgatadṛṣṭir eva // 3.40 / sthūlodaraḥ śvāsacalaccharīraḥ $ srastāṃsabāhuḥ kṛśapāṇdugātraḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561693 (0.027):
sthūla+udaraḥ śvāsa+calac+charīraḥ | / srasta+aṃsa+bāhuḥ kṛśa+pāṇdu+gātraḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678619 (0.059):
sthūlo1daraḥ śvāsa-calac-charīraḥ $ srastā1ṃsa-bāhuḥ kṛśa-pāṇdu-gātraḥ &
ambeti vācaṃ karuṇaṃ bruvāṇaḥ paraṃ samāśritya naraḥ ka eṣaḥ // Bc_3.41 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036548 (0.0):
sthūlodaraḥ śvāsacalaccharīraḥ $ srastāṃsabāhuḥ kṛśapāṇdugātraḥ & / ambeti vācaṃ karuṇaṃ bruvāṇaḥ % paraṃ (samāśritya Csamāśliṣya )naraḥ ka
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678627 (0.054):
ambe9ti vācaṃ karuṇaṃ bruvāṇaḥ % paraṃ (samāśritya Csamāśliṣya )naraḥ ka
tato 'bravītsārathirasya saumya dhātuprakopaprabhavaḥ pravṛddhaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036560 (0.0):
tato 'bravīt sārathir asya saumya $ dhātuprakopaprabhavaḥ pravṛddhaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561712 (0.0):
tato* *abravīt sārathir* asya saumya | / dhātu+prakopa+prabhavaḥ pravṛddhaḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678637 (0.0):
tato 'bravīt sārathir asya saumya $ dhātu-prakopa-prabhavaḥ pravṛddhaḥ &
rogābhidhānaḥ sumahānanarthaḥ śakto 'pi yenaiṣa kṛto 'svatantraḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036570 (0.0):
tato 'bravīt sārathir asya saumya $ dhātuprakopaprabhavaḥ pravṛddhaḥ & / rogābhidhānaḥ sumahān anarthaḥ % (śakto Cśakro )api yenaiṣa kṛto
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561714 (0.0):
dhātu+prakopa+prabhavaḥ pravṛddhaḥ | / roga+abhidhānaḥ su+mahān an+arthaḥ |
Bc_3.42 // / ityūcivān rājasutaḥ sa bhūyastaṃ sānukampo naramīkṣamāṇaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036578 (0.0):
rogābhidhānaḥ sumahān anarthaḥ % (śakto Cśakro )api yenaiṣa kṛto / 'svatantraḥ // 3.42 // / ity ūcivān rājasutaḥ sa bhūyas $ taṃ sānukampo naram īkṣamāṇaḥ &
asyaiva jāto pṛthageṣa doṣaḥ sāmānyato rogabhayaṃ prajānām // Bc_3.43 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036593 (0.0):
asyaiva (jāto Cjātaḥ [sic; wrong sandhi in EHJ])pṛthag eṣa doṣaḥ % / sāmānyato rogabhayaṃ prajānām // 3.43 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678673 (0.0):
asyai7va (jāto Cjātaḥ [sic; wrong sandhi in EHJ])pṛthag eṣa doṣaḥ % / sāmānyato roga-bhayaṃ prajānām // 3.43 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036577 (0.052):
ity ūcivān rājasutaḥ sa bhūyas $ taṃ sānukampo naram īkṣamāṇaḥ & / asyaiva (jāto Cjātaḥ [sic; wrong sandhi in EHJ])pṛthag eṣa doṣaḥ %
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561746 (0.056):
asya*eva (jāto* Cjātaḥ [sic; wrong sandhi in EHJ])pṛthag* eṣa* doṣaḥ | / sāmānyato* roga+bhayaṃ* prajānām ||3.43|
tato babhāṣe sa rathapraṇetā kumāra sādhāraṇa eṣa doṣaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036601 (0.0):
tato babhāṣe sa rathapraṇetā $ kumāra sādhāraṇa eṣa doṣaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678682 (0.0):
tato babhāṣe sa ratha-praṇetā $ kumāra sādhāraṇa eṣa doṣaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561755 (0.015):
tato* babhāṣe sa* ratha+praṇetā | / kumāra sādhāraṇa* eṣa* doṣaḥ |
evaṃ hi rogaiḥ paripīḍyamāno rujāturo harṣamupaiti lokaḥ // Bc_3.44 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036609 (0.0):
tato babhāṣe sa rathapraṇetā $ kumāra sādhāraṇa eṣa doṣaḥ & / evaṃ hi rogaih paripīḍyamāno % rujāturo harṣam upaiti lokaḥ // 3.44 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561766 (0.053):
rujā+āturo* harṣam upaiti lokaḥ ||3.44| / iti śruta+arthaḥ sa* viṣaṇṇa+cetāḥ |
iti śrutārthaḥ sa viṣaṇṇacetāḥ prāvepatāmbūrmigataḥ śaśīva /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036619 (0.0):
iti śrutārthaḥ sa viṣaṇṇacetāḥ $ prāvepatāmbūrmigataḥ śaśīva &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561774 (0.0):
iti śruta+arthaḥ sa* viṣaṇṇa+cetāḥ | / prāvepata+ambu+ūrmi+gataḥ śaśī*iva |
idaṃ ca vākyaṃ karuṇāyamānaḥ provāca kiṃcinmṛdunā svareṇa // Bc_3.45 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036624 (0.0):
iti śrutārthaḥ sa viṣaṇṇacetāḥ $ prāvepatāmbūrmigataḥ śaśīva & / idaṃ ca vākyaṃ karuṇāyamānaḥ % provāca kiṃcinmṛdunā svareṇa // 3.45 //
idaṃ ca rogavyasanaṃ prajānāṃ paśyaṃśca viśrambhamupaiti lokaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036632 (0.0):
idaṃ ca vākyaṃ karuṇāyamānaḥ % provāca kiṃcinmṛdunā svareṇa // 3.45 // / idaṃ ca rogavyasanaṃ prajānāṃ $ paśyaṃś ca viśrambham upaiti lokaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678710 (0.0):
idaṃ ca vākyaṃ karuṇāyamānaḥ % provāca kiṃ-cin-mṛdunā svareṇa // 3.45 // / idaṃ ca roga-vyasanaṃ prajānāṃ $ paśyaṃś ca viśrambham upaiti lokaḥ &
vistīrṇamajñānamaho narāṇāṃ hasanti ye rogabhayairamuktāḥ // Bc_3.46 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036642 (0.0):
(vistīrṇam ajñānam Cvistīrṇavijñānam )aho narāṇāṃ % hasanti ye rogabhayair
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678719 (0.028):
(vistīrṇam a-jñānam Cvistīrṇa-vijñānam )aho narāṇāṃ % hasanti ye / roga-bhayair a-muktāḥ // 3.46 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036632 (0.061):
idaṃ ca rogavyasanaṃ prajānāṃ $ paśyaṃś ca viśrambham upaiti lokaḥ & / (vistīrṇam ajñānam Cvistīrṇavijñānam )aho narāṇāṃ % hasanti ye rogabhayair
nivartyatāṃ sūta bahiḥprayāṇānnarendrasadmaiva rathaḥ prayātu /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036651 (1.192):
(vistīrṇam ajñānam Cvistīrṇavijñānam )aho narāṇāṃ % hasanti ye rogabhayair / amuktāḥ // 3.46 // / nivartyatāṃ sūta (bahiḥCvahiḥ)prayāṇān $ narendrasadmaiva rathaḥ prayātu &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561812 (0.033):
nara+indra+sadma*eva rathaḥ prayātu | / śrutvā ca me roga+bhayaṃ* ratibhyaḥ |
śrutvā ca me rogabhayaṃ ratibhyaḥ pratyāhataṃ saṃkucatīva cetaḥ // Bc_3.47
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036660 (0.0):
nivartyatāṃ sūta (bahiḥCvahiḥ)prayāṇān $ narendrasadmaiva rathaḥ prayātu & / śrutvā ca me rogabhayaṃ ratibhyaḥ % pratyāhataṃ saṃkucatīva cetaḥ // 3.47
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561815 (0.0):
nara+indra+sadma*eva rathaḥ prayātu | / śrutvā ca me roga+bhayaṃ* ratibhyaḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678735 (0.0):
nivartyatāṃ sūta (bahiḥ-Cvahiḥ-)prayāṇān $ nare1ndra-sadmai7va rathaḥ / prayātu & / śrutvā ca me roga-bhayaṃ ratibhyaḥ % pratyāhataṃ saṃkucatī7va cetaḥ //
tato nivṛttaḥ sa nivṛttaharṣaḥ pradhyānayuktaḥ praviveśa veśma /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036669 (0.0):
śrutvā ca me rogabhayaṃ ratibhyaḥ % pratyāhataṃ saṃkucatīva cetaḥ // 3.47 / tato nivṛttaḥ sa nivṛttaharṣaḥ $ pradhyānayuktaḥ praviveśa (veśma Csadma )
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561828 (0.0):
pratyāhataṃ* saṃkucati*iva cetaḥ ||3.47| / tato* nivṛttaḥ sa* nivṛtta+harṣaḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678748 (0.0):
śrutvā ca me roga-bhayaṃ ratibhyaḥ % pratyāhataṃ saṃkucatī7va cetaḥ // / tato nivṛttaḥ sa nivṛtta-harṣaḥ $ pradhyāna-yuktaḥ praviveśa (veśma Csadma
taṃ dvistathā prekṣya ca saṃnivṛttaṃ paryeṣaṇaṃ bhūmipatiścakāra //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036671 (0.037):
tato nivṛttaḥ sa nivṛttaharṣaḥ $ pradhyānayuktaḥ praviveśa (veśma Csadma ) / taṃ dvis tathā prekṣya ca saṃnivṛttaṃ % (paryeṣaṇaṃ Cpury āgamaṃ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678750 (0.037):
tato nivṛttaḥ sa nivṛtta-harṣaḥ $ pradhyāna-yuktaḥ praviveśa (veśma Csadma / taṃ dvis tathā prekṣya ca saṃnivṛttaṃ % (paryeṣaṇaṃ Cpury āgamaṃ
Bc_3.48 // / śrutvā nimittaṃ tu nivartanasya saṃtyaktamātmānamanena mene /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036685 (0.0):
śrutvā nimittaṃ tu nivartanasya $ saṃtyaktam ātmānam anena mene &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561848 (0.0):
śrutvā nimittaṃ* tu nivartanasya | / saṃtyaktam ātmānam anena mene |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678765 (0.0):
śrutvā nimittaṃ tu nivartanasya $ saṃtyaktam ātmānam anena mene & / mārgasya śaucā1dhikṛtāya cai7va % cukrośa ruṣṭo 'pi ca no7gra-daṇḍaḥ //
mārgasya śaucādhikṛtāya caiva cukrośa ruṣṭo 'pi ca nogradaṇḍaḥ // Bc_3.49
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036690 (0.0):
śrutvā nimittaṃ tu nivartanasya $ saṃtyaktam ātmānam anena mene & / mārgasya śaucādhikṛtāya caiva % cukrośa ruṣṭo 'pi ca nogradaṇḍaḥ // 3.49
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561850 (0.0):
śrutvā nimittaṃ* tu nivartanasya | / saṃtyaktam ātmānam anena mene | / mārgasya śauca+adhikṛtāya ca*eva |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678764 (0.059):
śrutvā nimittaṃ tu nivartanasya $ saṃtyaktam ātmānam anena mene & / mārgasya śaucā1dhikṛtāya cai7va % cukrośa ruṣṭo 'pi ca no7gra-daṇḍaḥ //
bhūyaśca tasmai vidadhe sutāya viśeṣayuktaṃ viṣayapracāram /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036699 (1.192):
mārgasya śaucādhikṛtāya caiva % cukrośa ruṣṭo 'pi ca nogradaṇḍaḥ // 3.49 / bhūyaś ca tasmai vidadhe sutāya $ viśeṣayuktaṃ viṣaya(pracāram Cprakāram )
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678778 (1.192):
mārgasya śaucā1dhikṛtāya cai7va % cukrośa ruṣṭo 'pi ca no7gra-daṇḍaḥ // / bhūyaś ca tasmai vidadhe sutāya $ viśeṣa-yuktaṃ viṣaya-(pracāram Cprakāram
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561860 (0.018):
cukrośa ruṣṭo* *api ca na*ugra+daṇḍaḥ ||3.49| / bhūyaś* ca tasmai vidadhe sutāya | / viśeṣa+yuktaṃ* viṣaya+(pracāram Cprakāram )|
calendriyatvādapi nāma sakto nāsmānvijahyāditi nāthamānaḥ // Bc_3.50 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036703 (0.036):
bhūyaś ca tasmai vidadhe sutāya $ viśeṣayuktaṃ viṣaya(pracāram Cprakāram ) / calendriyatvād api (nāma sakto Cnāpi śakto % nāsmān vijahyād iti
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036710 (0.043):
calendriyatvād api (nāma sakto Cnāpi śakto % nāsmān vijahyād iti / nāthamānaḥ // 3.50 // / yadā ca śabdādibhir indriyārthair $ antaḥpure naiva suto 'sya reme &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561863 (0.054):
viśeṣa+yuktaṃ* viṣaya+(pracāram Cprakāram )| / cala+indriyatvād* api (nāma sakto* Cna*api śakto* )|
yadā ca śabdādibhirindriyārthairantaḥpure naiva suto 'sya reme /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036719 (0.0):
calendriyatvād api (nāma sakto Cnāpi śakto % nāsmān vijahyād iti / nāthamānaḥ // 3.50 // / yadā ca śabdādibhir indriyārthair $ antaḥpure naiva suto 'sya reme &
tato bahirvyādiśati sma yātrāṃ rasāntaraṃ syāditi manyamānaḥ // Bc_3.51 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036727 (0.0):
yadā ca śabdādibhir indriyārthair $ antaḥpure naiva suto 'sya reme & / tato (bahir Cvahir )vyādiśati sma yātrāṃ % rasāntaraṃ syād iti manyamānaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678809 (0.029):
yadā ca śabdā3dibhir indriyā1rthair $ antaḥ-pure nai7va suto 'sya reme & / tato (bahir Cvahir )vyādiśati sma yātrāṃ % rasā1ntaraṃ syād iti manyamānaḥ
snehācca bhāvaṃ tanayasya buddhvā sa rāgadoṣānavicintya kāṃścit /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678815 (0.0):
tato (bahir Cvahir )vyādiśati sma yātrāṃ % rasā1ntaraṃ syād iti manyamānaḥ / snehāc ca bhāvaṃ tanayasya buddhvā $ (sa rāga-Csaṃvega-)doṣān a-vicintya
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036739 (0.034):
tato (bahir Cvahir )vyādiśati sma yātrāṃ % rasāntaraṃ syād iti manyamānaḥ / snehāc ca bhāvaṃ tanayasya buddhvā $ (sa rāgaCsaṃvega)doṣān avicintya
yogyāḥ samājñāpayati sma tatra kalāsvabhijñā iti vāramukhyāḥ // Bc_3.52 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036745 (0.0):
snehāc ca bhāvaṃ tanayasya buddhvā $ (sa rāgaCsaṃvega)doṣān avicintya / kāṃścit & / yogyāḥ samājñāpayati sma tatra % kalāsv abhijñā iti vāramukhyāḥ // 3.52 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678827 (0.034):
kāṃś-cit & / yogyāḥ samājñāpayati sma tatra % kalāsv abhijñā iti vāra-mukhyāḥ // 3.52
tato viśeṣeṇa narendramārge svalaṃkṛte caiva parīkṣite ca /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036752 (0.0):
yogyāḥ samājñāpayati sma tatra % kalāsv abhijñā iti vāramukhyāḥ // 3.52 // / tato viśeṣeṇa narendramārge $ svalaṃkṛte caiva parīkṣite ca &
vyatyasya sūtaṃ ca rathaṃ ca rājā prasthāpayāmāsa bahiḥ kumāram // Bc_3.53
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036755 (0.024):
tato viśeṣeṇa narendramārge $ svalaṃkṛte caiva parīkṣite ca & / (vyatyasya Cvyatyāsya )sūtaṃ ca rathaṃ ca rājā % prasthāpayām āsa bahiḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678840 (0.040):
tato viśeṣeṇa nare1ndra-mārge $ sv-alaṃkṛte cai7va parīkṣite ca & / (vyatyasya Cvyatyāsya )sūtaṃ ca rathaṃ ca rājā % prasthāpayām āsa bahiḥ
tatastathā gacchati rājaputre taireva devairvihito gatāsuḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036767 (0.0):
tatas tathā gacchati rājaputre $ tair eva devair vihito gatāsuḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678851 (1.192):
tatas tathā gacchati rāja-putre $ tair eva devair vihito gatā1suḥ &
taṃ caiva mārge mṛtamuhyamānaṃ sūtaḥ kumāraśca dadarśa nānyaḥ // Bc_3.54
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036774 (0.0):
tatas tathā gacchati rājaputre $ tair eva devair vihito gatāsuḥ & / taṃ caiva mārge mṛtam uhyamānaṃ % sūtaḥ kumāraś ca dadarśa nānyaḥ // 3.54
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678860 (0.0):
taṃ cai7va mārge mṛtam uhyamānaṃ % sūtaḥ kumāraś ca dadarśa nā7nyaḥ //
athabravīdrājasutaḥ sa sūtaṃ naraiścaturbhihriyate ka eṣaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036781 (0.017):
athābravīd rājasutaḥ sa sūtaṃ $ naraiś caturbhir hriyate ka eṣaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678868 (0.043):
athā7bravīd rāja-sutaḥ sa sūtaṃ $ naraiś caturbhir hriyate ka eṣaḥ &
dīnairmanuṣyairanugamyamāno yo bhūṣitaścāpyavarudyate ca // Bc_3.55 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678876 (0.024):
athā7bravīd rāja-sutaḥ sa sūtaṃ $ naraiś caturbhir hriyate ka eṣaḥ & / dīnair manuṣyair anugamyamāno % ( bhūṣitaś cā7py Cyo bhūṣito 'śvāsy-
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036790 (0.057):
athābravīd rājasutaḥ sa sūtaṃ $ naraiś caturbhir hriyate ka eṣaḥ & / dīnair manuṣyair anugamyamāno % ( bhūṣitaś cāpy Cyo bhūṣito 'śvāsy-
tataḥ sa śuddhātmabhireva devaiḥ śuddhādhivāsairabhibhūtacetāḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036801 (0.0):
tataḥ sa śuddhātmabhir eva devaiḥ $ śuddhādhivāsair abhibhūtacetāḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23561973 (5.960):
tataḥ sa* śuddha+ātmabhir* eva devaiḥ | / śuddha+adhivāsair* abhibhūta+cetāḥ |
avācyamapyathīmimaṃ niyantā pravyājahārārthavadīśvarāya // Bc_3.56 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036807 (0.027):
tataḥ sa śuddhātmabhir eva devaiḥ $ śuddhādhivāsair abhibhūtacetāḥ & / avācyam apy artham imaṃ niyantā % (pravyājahārārthavadīśvarāya
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678890 (0.056):
tataḥ sa śuddhā3tmabhir eva devaiḥ $ śuddhā1dhivāsair abhibhūta-cetāḥ & / a-vācyam apy artham imaṃ niyantā % (pravyājahārā7rthavad-īśvarāya
buddhīndriyaprāṇaguṇairviyuktaḥ supto visaṃjñastṛṇakāṣṭhabhūtaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036821 (0.0):
buddhīndriyaprāṇaguṇair viyuktaḥ $ supto visaṃjñas tṛṇakāṣṭhabhūtaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678910 (0.021):
buddhī1ndriya-prāṇa-guṇair viyuktaḥ $ supto vi-saṃjñas tṛṇa-kāṣṭha-bhūtaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562000 (0.040):
supto* vi+saṃjñas* tṛṇa+kāṣṭha+bhūtaḥ | / (saṃvardhya Csaṃbadhya )saṃrakṣya ca yatnavadbhiḥ |
saṃvardhya saṃrakṣya ca yatnavadbhiḥ priyapriyaistyajyata eṣa ko 'pi //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036825 (0.034):
buddhīndriyaprāṇaguṇair viyuktaḥ $ supto visaṃjñas tṛṇakāṣṭhabhūtaḥ & / (saṃvardhya Csaṃbadhya )saṃrakṣya ca yatnavadbhiḥ % (priyapriyais
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678914 (0.034):
buddhī1ndriya-prāṇa-guṇair viyuktaḥ $ supto vi-saṃjñas tṛṇa-kāṣṭha-bhūtaḥ / (saṃvardhya Csaṃbadhya )saṃrakṣya ca yatnavadbhiḥ % (priya-priyais
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562003 (0.040):
supto* vi+saṃjñas* tṛṇa+kāṣṭha+bhūtaḥ | / (saṃvardhya Csaṃbadhya )saṃrakṣya ca yatnavadbhiḥ |
Bc_3.57 // / iti praṇetuḥ sa niśamya vākyaṃ saṃcukṣubhe kiṃciduvāca cainam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036838 (0.0):
Cpriyāpriyais )tyajyatae eṣa ko 'pi // 3.57 // / iti praṇetuḥ sa niśamya vākyaṃ $ saṃcukṣubhe kiṃcid uvāca cainam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678923 (0.042):
Cpriyā1-priyais )tyajyatae eṣa ko 'pi // 3.57 // / iti praṇetuḥ sa niśamya vākyaṃ $ saṃcukṣubhe kiṃ-cid uvāca cai7nam &
kiṃ kevalo 'syaiva janasya dharmaḥ sarvaprajānāmayamīdṛśo 'ntaḥ // Bc_3.58
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036845 (1.192):
iti praṇetuḥ sa niśamya vākyaṃ $ saṃcukṣubhe kiṃcid uvāca cainam & / kiṃ (kevalo 'syaiva Ckevalasyaiva )janasya dharmaḥ % sarvaprajānām ayam
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678936 (0.063):
kiṃ (kevalo 'syai7va Ckevalasyai7va )janasya dharmaḥ % sarva-prajānām ayam / ī-dṛśo 'ntaḥ // 3.58 //
tataḥ praṇetā vadati sma tasmai sarvaprajānāmidamantakarma /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036852 (0.0):
tataḥ praṇetā vadati sma tasmai $ sarvaprajānām (idam Cayam )anta(karma
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562034 (0.0):
tataḥ praṇetā vadati sma tasmai | / sarva+prajānām (idam Cayam )anta+(karma Ckarmā )|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678944 (0.0):
tataḥ praṇetā vadati sma tasmai $ sarva-prajānām (idam Cayam )anta-(karma
hīnasya madhyasya mahātmano vā sarvasya loke niyato vināśaḥ // Bc_3.59 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036863 (0.0):
tataḥ praṇetā vadati sma tasmai $ sarvaprajānām (idam Cayam )anta(karma / Ckarmā ) // / hīnasya madhyasya mahātmano vā % sarvasya loke niyato vināśaḥ // 3.59 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678955 (0.045):
hīnasya madhyasya mahā4tmano vā % sarvasya loke niyato vināśaḥ // 3.59 //
tataḥ sa dhīro 'pi narendrasūnuḥ śrutvaiva mṛtyuṃ viṣasāda sadyaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036873 (0.0):
hīnasya madhyasya mahātmano vā % sarvasya loke niyato vināśaḥ // 3.59 // / tataḥ sa dhīro 'pi narendrasūnuḥ $ śrutvaiva mṛtyuṃ viṣasāda sadyaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562056 (0.021):
tataḥ sa* dhīro* *api nara+indra+sūnuḥ | / śrutvā*eva mṛtyuṃ* viṣasāda sadyaḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678966 (0.036):
tataḥ sa dhīro 'pi nare1ndra-sūnuḥ $ śrutvai9va mṛtyuṃ viṣasāda sadyaḥ &
aṃsena saṃśliṣya ca kūbarāgraṃ provāca nihrādavatā svareṇa // Bc_3.60 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036880 (0.0):
tataḥ sa dhīro 'pi narendrasūnuḥ $ śrutvaiva mṛtyuṃ viṣasāda sadyaḥ & / aṃsena saṃśliṣya ca kūbarāgraṃ % provāca nihrādavatā svareṇa // 3.60 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678973 (0.0):
tataḥ sa dhīro 'pi nare1ndra-sūnuḥ $ śrutvai9va mṛtyuṃ viṣasāda sadyaḥ & / aṃsena saṃśliṣya ca kūbarā1graṃ % provāca nihrādavatā svareṇa // 3.60 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562064 (0.020):
śrutvā*eva mṛtyuṃ* viṣasāda sadyaḥ | / aṃsena saṃśliṣya ca kūbara+agraṃ* |
iyaṃ ca niṣṭhā niyatā prajānāṃ pramādyati tyaktabhayaśca lokaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036887 (0.0):
iyaṃ ca niṣṭhā (niyatā Cniyataṃ )prajānāṃ $ pramādyati tyaktabhayaś ca
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678980 (0.0):
iyaṃ ca niṣṭhā (niyatā Cniyataṃ )prajānāṃ $ pramādyati tyakta-bhayaś ca
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562072 (0.060):
pramādyati tyakta+bhayaś* ca lokaḥ | / manāṃsi śaṅke kaṭhināni nṝṇāṃ* |
manāṃsi śaṅke kaṭhināni nṝṇāṃ svasthāstathā hyadhvani vartamānāḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036893 (0.0):
iyaṃ ca niṣṭhā (niyatā Cniyataṃ )prajānāṃ $ pramādyati tyaktabhayaś ca / lokaḥ & / manāṃsi śaṅke kaṭhināni nṝṇāṃ % svasthās tathā hy adhvani vartamānāḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678983 (0.0):
iyaṃ ca niṣṭhā (niyatā Cniyataṃ )prajānāṃ $ pramādyati tyakta-bhayaś ca / lokaḥ & / manāṃsi śaṅke kaṭhināni nṝṇāṃ % sva-sthās tathā hy adhvani vartamānāḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562073 (0.061):
pramādyati tyakta+bhayaś* ca lokaḥ | / manāṃsi śaṅke kaṭhināni nṝṇāṃ* |
Bc_3.61 // / tasmādrathaḥ sūta nivartyatā no vihārabhūmerna hi deśakālaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036906 (0.037):
tasmād (rathaḥ Crathaṃ )sūta nivartyatāṃ no $ vihāra(bhūmer Cbhūmau )na hi
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679000 (0.037):
tasmād (rathaḥ Crathaṃ )sūta nivartyatāṃ no $ vihāra-(bhūmer Cbhūmau )na
jānanvināśaṃ kathamartikāle sacetanaḥ syādiha hi pramattaḥ // Bc_3.62 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036907 (0.0):
tasmād (rathaḥ Crathaṃ )sūta nivartyatāṃ no $ vihāra(bhūmer Cbhūmau )na hi / deśakālaḥ & / jānan vināśaṃ katham (ārtiCārtti)kāle % sacetanaḥ syād iha hi pramattaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036915 (0.0):
jānan vināśaṃ katham (ārtiCārtti)kāle % sacetanaḥ syād iha hi pramattaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679001 (0.0):
tasmād (rathaḥ Crathaṃ )sūta nivartyatāṃ no $ vihāra-(bhūmer Cbhūmau )na / hi deśa-kālaḥ & / jānan vināśaṃ katham (ārti-Cārtti-)kāle % sa-cetanaḥ syād iha hi pramattaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679009 (0.0):
jānan vināśaṃ katham (ārti-Cārtti-)kāle % sa-cetanaḥ syād iha hi pramattaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562103 (0.040):
jānan vināśaṃ* katham (ārti+Cārtti+)kāle | / sa+cetanaḥ syād* iha hi pramattaḥ ||3.62|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562094 (0.040):
vihāra+(bhūmer* Cbhūmau )na hi deśa+kālaḥ | / jānan vināśaṃ* katham (ārti+Cārtti+)kāle |
iti bruvāṇe 'pi narādhipātmaje nivartayāmāsa sa naiva taṃ ratham /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036924 (0.045):
jānan vināśaṃ katham (ārtiCārtti)kāle % sacetanaḥ syād iha hi pramattaḥ // / iti bruvāṇe 'pi narādhipātmaje $ nivartayām āsa sa naiva taṃ ratham &
viśeṣayuktaṃ tu narendraśāsanātsa padmaṣaṇḍaṃ vanameva niryayau // Bc_3.63
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036933 (0.0):
iti bruvāṇe 'pi narādhipātmaje $ nivartayām āsa sa naiva taṃ ratham & / viśeṣayuktaṃ tu narendraśāsanāt % sa padmaṣaṇḍaṃ vanam eva niryayau //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679029 (1.192):
viśeṣa-yuktaṃ tu nare1ndra-śāsanāt % sa padma-ṣaṇḍaṃ vanam eva niryayau //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679021 (0.048):
iti bruvāṇe 'pi narā1dhipā3tma-je $ nivartayām āsa sa nai7va taṃ ratham & / viśeṣa-yuktaṃ tu nare1ndra-śāsanāt % sa padma-ṣaṇḍaṃ vanam eva niryayau //
tataḥ śivaṃ kusumitabālapādapaṃ paribhramatpramuditamattakokilam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036944 (0.0):
viśeṣayuktaṃ tu narendraśāsanāt % sa padmaṣaṇḍaṃ vanam eva niryayau // / tataḥ śivaṃ kusumitabālapādapaṃ $ paribhramatpramuditamattakokilam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562137 (0.0):
tataḥ śivaṃ* kusumita+bāla+pāda+paṃ* | / paribhramat+pramudita+matta+kokilam | / vimānavat (sa* kamala+Csa+kamala+)cāru+dīrghikaṃ* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679041 (0.0):
tataḥ śivaṃ kusumita-bāla-pāda-paṃ $ paribhramat-pramudita-matta-kokilam & / vimānavat (sa kamala-Csa-kamala-)cāru-dīrghikaṃ % dadarśa tad vanam iva
vimānavatsa kamalacārudīrghikaṃ dadarśa tadvanamiva nandanaṃ vanam //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036954 (0.0):
tataḥ śivaṃ kusumitabālapādapaṃ $ paribhramatpramuditamattakokilam & / vimānavat (sa kamalaCsakamala)cārudīrghikaṃ % dadarśa tad vanam iva
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562138 (0.0):
paribhramat+pramudita+matta+kokilam | / vimānavat (sa* kamala+Csa+kamala+)cāru+dīrghikaṃ* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679051 (0.0):
tataḥ śivaṃ kusumita-bāla-pāda-paṃ $ paribhramat-pramudita-matta-kokilam & / vimānavat (sa kamala-Csa-kamala-)cāru-dīrghikaṃ % dadarśa tad vanam iva
Bc_3.64 // / varāṅganāgaṇakalilaṃ nṛpātmajastato balādvanamatinīyate sma tat /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036966 (0.0):
vimānavat (sa kamalaCsakamala)cārudīrghikaṃ % dadarśa tad vanam iva / nandanaṃ vanam // 3.64 // / varāṅganāgaṇakalilaṃ nṛpātmajas $ tato balād vanam (atinīyate Cabhinīyate
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562163 (0.046):
tato* balād* vanam (atinīyate Cabhinīyate )sma tat | / vara+apsaro+(vṛtam Cnṛtyam )alakā+adhipa+ālayaṃ* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679063 (0.051):
varā1ṅganā-gaṇa-kalilaṃ nṛ-pā3tma-jas $ tato balād vanam (atinīyate / Cabhinīyate )sma tat &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562152 (0.063):
dadarśa tad* vanam iva nandanaṃ* vanam ||3.64| / vara+aṅganā+gaṇa+kalilaṃ* nṛ+pa+ātma+jas* |
varāpsarovṛtamalakādhipālayaṃ navavrato muniriva vighnakātaraḥ // Bc_3.65
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036979 (0.0):
varāpsaro(vṛtam Cnṛtyam )alakādhipālayaṃ % navavrato munir iva
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679076 (0.038):
varā1psaro-(vṛtam Cnṛtyam )alakā2dhipā3layaṃ % nava-vrato munir iva / vighna-kātaraḥ // 3.65 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036966 (0.057):
varāṅganāgaṇakalilaṃ nṛpātmajas $ tato balād vanam (atinīyate Cabhinīyate / )sma tat & / varāpsaro(vṛtam Cnṛtyam )alakādhipālayaṃ % navavrato munir iva
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562163 (0.057):
tato* balād* vanam (atinīyate Cabhinīyate )sma tat | / vara+apsaro+(vṛtam Cnṛtyam )alakā+adhipa+ālayaṃ* |
iti buddhacarite mahākāvye saṃvegotpattirnāma tṛtīyaḥ sargaḥ // 3 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036984 (0.0):
vighnakātaraḥ // 3.65 // / [[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye saṃvegotpattir nāma tṛtīyaḥ sargaḥ --
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18215196 (0.004):
Saundaranande mahākāvye rājavarṇano nāma dvitīyaḥ sargaḥ / / CANTO III
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21992592 (0.004):
ata upacitakarmā rūḍhamūle 'pi hetau sa ratimupasiṣeve bodhimāpanna yāvat / // Bc_2.56 // / iti buddhacarite mahākāvye antaḥpuravihāro nāma dvitīyaḥ sargaḥ // 2 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035873 (0.004):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye 'ntaḥpuravihāro nāma dvitīyaḥ sargaḥ
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18216673 (0.005):
Saundaranande mahākāvye bhāryāyācitako nāma caturthaḥ sargaḥ / / CANTO V
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21995024 (0.005):
na so 'nyatkāmebhyo niyamanamapaśyatsutamateḥ // Bc_4.103 // / iti buddhacarite mahākāvye strīvighātano nāma caturthaḥ sargaḥ // 4 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038317 (0.005):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye strīvighātano nāma caturthaḥ sargaḥ --
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18214314 (0.010):
Saundaranada mahākāvye kapilavāstuvarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ / / CANTO II
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034846 (0.010):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye bhagavatprasūtir nāma prathamaḥ sargaḥ
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18217616 (0.011):
Saundaranande mahākāvye nandapravrājano nāma pañcamaḥ sargaḥ / / CANTO VI
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18219429 (0.013):
Saundarananda mahākāvye nandivlāpo nāma saptamaḥ sargaḥ / / CANTO VIII
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21998540 (0.013):
vidhivadanuvidhāya te 'pi taṃ praviviśurāśramiṇastapovanam // Bc_7.58 // / iti buddhacarite mahākāvye tapovanapraveśo nāma saptamaḥ sargaḥ // 7 //
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21997533 (0.013):
ato vrajan bhaktivaśena duḥkhitaścacāra bavhīravaśaḥ pathi kriyāḥ // / Bc_6.68 // / iti buddhacarite mahākāvye chandakanivartano nāma ṣaṣṭhaḥ sargaḥ // 6 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1041817 (0.014):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye tapovanapraveśo nāma saptamaḥ sargaḥ
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 22000178 (0.014):
kṛtamiti savadhūjanaḥ sadāro nṛpatirapi pracakāra śeṣakāryam // Bc_8.87 // / iti buddhacarite mahākāvye 'ntaḥpuravilāpo nāmāṣṭamaḥ sargaḥ // 8 //
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18220486 (0.014):
Sundaranande mahākāvye strīvighāto nāmāṣṭamaḥ sargaḥ / / CANTO IX
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1043444 (0.015):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye 'ntaḥpuravilāpo nāmāṣṭamaḥ sargaḥ -- 8
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18222519 (0.016):
Saundaranande mahākāvye svarganidarśano nāma daśamaḥ sargaḥ / / CANTO XI
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18221410 (0.016):
Saundaranande mahākāvye madāpavādo nāma navamaḥ sargaḥ / / CANTO X
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18223362 (0.019):
Saundaranande mahākāvye svargāpavādo nāmaikadaśaḥ sargaḥ / / CANTO XII
CANTO IV / tatastasmātpurodyānātkautūhalacalekṣaṇāḥ /
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21992593 (0.021):
iti buddhacarite mahākāvye antaḥpuravihāro nāma dvitīyaḥ sargaḥ // 2 // / CANTO III
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18214315 (0.034):
Saundaranada mahākāvye kapilavāstuvarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ / / CANTO II
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18215196 (0.044):
Saundaranande mahākāvye rājavarṇano nāma dvitīyaḥ sargaḥ / / CANTO III
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036991 (0.047):
tatas tasmāt purodyānāt $ kautūhalacalekṣaṇāḥ $
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562189 (0.047):
tatas* tasmāt pura+udyānāt |kautūhala+cala+īkṣaṇāḥ |
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21996594 (0.052):
iti buddhacarite mahākāvye 'bhiniṣkramaṇo nāma pañcamaḥ sargaḥ // 5 // / CANTO VI / tato muhūrtābhyudite jagaccakṣuṣi bhāskare /
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18217617 (0.052):
Saundaranande mahākāvye nandapravrājano nāma pañcamaḥ sargaḥ / / CANTO VI
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21995024 (0.054):
iti buddhacarite mahākāvye strīvighātano nāma caturthaḥ sargaḥ // 4 // / CANTO V
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18216673 (0.054):
Saundaranande mahākāvye bhāryāyācitako nāma caturthaḥ sargaḥ / / CANTO V
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21998541 (0.060):
iti buddhacarite mahākāvye tapovanapraveśo nāma saptamaḥ sargaḥ // 7 // / CANTO VIII / tatasturaṅgāvacaraḥ sa durmanāstathā vanaṃ bhartari nirmame gate /
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18220487 (0.060):
Sundaranande mahākāvye strīvighāto nāmāṣṭamaḥ sargaḥ / / CANTO IX
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 22000179 (0.060):
iti buddhacarite mahākāvye 'ntaḥpuravilāpo nāmāṣṭamaḥ sargaḥ // 8 // / CANTO IX
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18219430 (0.061):
Saundarananda mahākāvye nandivlāpo nāma saptamaḥ sargaḥ / / CANTO VIII / atha nandam adhīralocanaṃ gṛhayānotsukam utsukotuskam /
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18222519 (0.063):
Saundaranande mahākāvye svarganidarśano nāma daśamaḥ sargaḥ / / CANTO XI
pratyujjagmurnṛpasutaṃ prāptaṃ varamiva striyaḥ // Bc_4.1 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036997 (0.0):
tatas tasmāt purodyānāt $ kautūhalacalekṣaṇāḥ $ / pratyujjagmur nṛpasutaṃ % prāptaṃ varam iva striyaḥ // 4.1 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679096 (0.060):
pratyujjagmur nṛ-pa-sutaṃ % prāptaṃ varam iva striyaḥ // 4.1 // / abhigamya ca tās tasmai $ vismayo1tphulla-locanāḥ &
abhigamya ca tāstasmai vismayotphullalocanāḥ / / cakrire samudācāraṃ padmakośanibhaiḥ karaiḥ // Bc_4.2 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037008 (0.0):
pratyujjagmur nṛpasutaṃ % prāptaṃ varam iva striyaḥ // 4.1 // / abhigamya ca tās tasmai $ vismayotphullalocanāḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679105 (0.0):
abhigamya ca tās tasmai $ vismayo1tphulla-locanāḥ & / cakrire samudācāraṃ % padma-kośa-nibhaiḥ karaiḥ // 4.2 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562207 (0.049):
pratyujjagmur* nṛ+pa+sutaṃ* |prāptaṃ* varam iva striyaḥ ||4.1| / abhigamya ca tās* tasmai |vismaya+utphulla+locanāḥ |
tasthuśca parivāryainaṃ manmathākṣiptacetasaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037013 (0.0):
tasthuś ca parivāryainaṃ $ manmathākṣiptacetasaḥ &
niścalaiḥ prītivikacaiḥ pibantya iva locanaiḥ // Bc_4.3 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037019 (0.034):
tasthuś ca parivāryainaṃ $ manmathākṣiptacetasaḥ & / niścalaiḥ pritivikacaiḥ % pibantya iva locanaiḥ // 4.3 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679117 (0.048):
niś-calaiḥ priti-vikacaiḥ % pibantya iva locanaiḥ // 4.3 // / taṃ hi tā menire nāryaḥ $ kāmo vigrahavān iti &
taṃ hi tā menire nāryaḥ kāmo vigrahavāniti / / śobhitaṃ lakṣaṇairdīptaiḥ sahajairbhūṣāṇairiva // Bc_4.4 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037025 (0.0):
niścalaiḥ pritivikacaiḥ % pibantya iva locanaiḥ // 4.3 // / taṃ hi tā menire nāryaḥ $ kāmo vigrahavān iti &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679123 (1.192):
niś-calaiḥ priti-vikacaiḥ % pibantya iva locanaiḥ // 4.3 // / taṃ hi tā menire nāryaḥ $ kāmo vigrahavān iti &
saumyatvāccaiva dhairyācca kāścidenaṃ prajajñire /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037033 (0.0):
saumyatvāc caiva dhairyāc ca $ kāścid enaṃ prajajñire &
avatīrṇo mahī sākṣād guḍhāṃśuścandramā iti // Bc_4.5 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037034 (0.035):
saumyatvāc caiva dhairyāc ca $ kāścid enaṃ prajajñire & / avatīrṇo mahīṃ sākṣād % (gūḍhāṃśuś Csudhāṃśuś )candramā (iti Civa ) // 4.5
tasya tā vapuṣākṣiptā nigṛhītaṃ jajṛmbhire / / anyonyaṃ dṛṣṭibhirhatvā śanaiśca viniśaśvasuḥ // Bc_4.6 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037054 (0.043):
anyoanyaṃ dṛṣṭibhir (hatvā Cgatvā % śanaiś ca viniśaśvasuḥ // 4.6 // / evaṃ tā dṛṣṭimātreṇa $ nāryo dadṛśur eva tam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679157 (0.043):
anyo-anyaṃ dṛṣṭibhir (hatvā Cgatvā % śanaiś ca viniśaśvasuḥ // 4.6 // / evaṃ tā dṛṣṭi-mātreṇa $ nāryo dadṛśur eva tam &
evaṃ tā dṛṣṭimātreṇa nāryo dadṛśureva tam / / na vyājahurna jahasuḥ prabhāveṇāsya yantritāḥ // Bc_4.7 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562276 (0.0):
na vyājahrur* na jahasuḥ |prabhāveṇa*asya yantritāḥ ||4.7|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679168 (0.000):
anyo-anyaṃ dṛṣṭibhir (hatvā Cgatvā % śanaiś ca viniśaśvasuḥ // 4.6 // / evaṃ tā dṛṣṭi-mātreṇa $ nāryo dadṛśur eva tam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037057 (0.038):
anyoanyaṃ dṛṣṭibhir (hatvā Cgatvā % śanaiś ca viniśaśvasuḥ // 4.6 // / evaṃ tā dṛṣṭimātreṇa $ nāryo dadṛśur eva tam &
tāstathā nu nirārambhā dṛṣṭvā praṇayaviklavāḥ / / purohitasuto dhīmānudāyī vākyamabravīt // Bc_4.8 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037075 (0.0):
tās tathā tu nirārambhā $ dṛṣṭvā praṇayaviklavāḥ & / purohitasuto dhīmān % udāyī vākyam abravīt // 4.8 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679180 (0.044):
puro-hita-suto dhīmān % udāyī vākyam abravīt // 4.8 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562290 (0.044):
puro+hita+suto* dhīmān |udāyī vākyam abravīt ||4.8| / sarvāḥ sarva+kalā+jñāḥ stha |bhāva+grahaṇa+paṇḍitāḥ |
sarvāḥ sarvakalājñāḥ stha bhāvagrahaṇapaṇḍitāḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037084 (0.0):
purohitasuto dhīmān % udāyī vākyam abravīt // 4.8 // / sarvāḥ sarvakalājñāḥ stha $ bhāvagrahaṇapaṇḍitāḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562299 (0.030):
sarvāḥ sarva+kalā+jñāḥ stha |bhāva+grahaṇa+paṇḍitāḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679189 (0.030):
sarvāḥ sarva-kalā-jñāḥ stha $ bhāva-grahaṇa-paṇḍitāḥ &
rupacāturyasaṃpannāḥ svaguṇairmukhyatāṃ gatāḥ // Bc_4.9 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037091 (5.960):
sarvāḥ sarvakalājñāḥ stha $ bhāvagrahaṇapaṇḍitāḥ & / rūpacāturyasaṃpannāḥ % svaguṇair mukhyatāṃ gatāḥ // 4.9 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679196 (5.960):
sarvāḥ sarva-kalā-jñāḥ stha $ bhāva-grahaṇa-paṇḍitāḥ & / rūpa-cāturya-saṃpannāḥ % sva-guṇair mukhyatāṃ gatāḥ // 4.9 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562303 (0.020):
sarvāḥ sarva+kalā+jñāḥ stha |bhāva+grahaṇa+paṇḍitāḥ | / rūpa+cāturya+saṃpannāḥ |sva+guṇair* mukhyatāṃ* gatāḥ ||4.9|
śobhayeta guṇairebhirapi tānuttarān kurūn / / kuberasyāpi cākrīḍaṃ prāgeva vasudhāmimām // Bc_4.10 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037095 (0.019):
rūpacāturyasaṃpannāḥ % svaguṇair mukhyatāṃ gatāḥ // 4.9 // / (śobhayeta Cśobhayeta )guṇair ebhir $ api tān uttarān kurūn &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679199 (0.047):
rūpa-cāturya-saṃpannāḥ % sva-guṇair mukhyatāṃ gatāḥ // 4.9 // / (śobhayeta Cśobhayeta )guṇair ebhir $ api tān uttarān kurūn &
śaktāścaliyituṃ yūyaṃ vitarāgānuṣīnapi / / apsarobhiśca kalitān grahītuṃ vibudhānapi // Bc_4.11 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20717075 (0.053):
13,105.031a ye kṣantāro nābhijalpanti cānyāñ; śaktā bhūtvā satataṃ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037112 (0.058):
śaktāś cālayituṃ yūyaṃ $ vītarāgān ṛṣīn api & / apsarobhiś ca kalitān % grahītuṃ vibudhān api // 4.11 // / bhāvajñānena hāvena $ (rūpacāturyaCcāturyā rūpa)saṃpadā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679220 (0.058):
śaktāś cālayituṃ yūyaṃ $ vīta-rāgān ṛṣīn api & / apsarobhiś ca kalitān % grahītuṃ vibudhān api // 4.11 // / bhāva-jñānena hāvena $ (rūpa-cāturya-Ccāturyā rūpa-)saṃpadā &
bhāvajñānena hāvena rūpacāturyasaṃpadā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037113 (0.044):
apsarobhiś ca kalitān % grahītuṃ vibudhān api // 4.11 // / bhāvajñānena hāvena $ (rūpacāturyaCcāturyā rūpa)saṃpadā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679227 (0.044):
apsarobhiś ca kalitān % grahītuṃ vibudhān api // 4.11 // / bhāva-jñānena hāvena $ (rūpa-cāturya-Ccāturyā rūpa-)saṃpadā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562337 (0.045):
apsarobhiś* ca kalitān |grahītuṃ* vibudhān api ||4.11| / bhāva+jñānena hāvena |(rūpa+cāturya+Ccāturyā* rūpa+)saṃpadā |
strīṇāmeva ca śaktāḥ stha saṃrāge kiṃ punarnṛṇām // Bc_4.12 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037122 (0.031):
bhāvajñānena hāvena $ (rūpacāturyaCcāturyā rūpa)saṃpadā & / strīṇām eva ca śaktāḥ stha % saṃrāge kiṃ punar nṛṇām // 4.12 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679230 (0.031):
bhāva-jñānena hāvena $ (rūpa-cāturya-Ccāturyā rūpa-)saṃpadā & / strīṇām eva ca śaktāḥ stha % saṃrāge kiṃ punar nṛṇām // 4.12 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562340 (0.033):
bhāva+jñānena hāvena |(rūpa+cāturya+Ccāturyā* rūpa+)saṃpadā | / strīṇām eva ca śaktāḥ stha |saṃrāge kiṃ* punar* nṛṇām ||4.12|
tāsāmevaṃvidhānāṃ vo viyuktānāṃ svagocare / / iyamevaṃvidhā ceṣṭā na tuṣṭo 'smyārjavena vaḥ // Bc_4.13 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037137 (0.0):
strīṇām eva ca śaktāḥ stha % saṃrāge kiṃ punar nṛṇām // 4.12 // / tāsām evaṃvidhānāṃ vo $ (viyuktānāṃ Cniyuktānāṃ )svagocare &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679249 (0.0):
iyam evaṃ-vidhā ceṣṭā % na tuṣṭo 'smy ārjavena vaḥ // 4.13 //
idaṃ navavadhūnāṃ vo hrīnīkuñcitacakṣuṣām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679255 (0.048):
iyam evaṃ-vidhā ceṣṭā % na tuṣṭo 'smy ārjavena vaḥ // 4.13 // / idaṃ nava-vadhūnāṃ vo $ hrī-nikuñcita-cakṣuṣām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037145 (0.054):
iyam evaṃvidhā ceṣṭā % na tuṣṭo 'smy ārjavena vaḥ // 4.13 // / idaṃ navavadhūnāṃ vo $ hrīnikuñcitacakṣuṣām &
sadṛśaṃ ceṣṭitaṃ hi syādapi vā gopāyoṣitām // Bc_4.14 // / yadapi syādayaṃ dhīraḥ śriprabhāvānmahāniti /
strīṇāmapi mahatteja itaḥ kāryo 'tra niścayaḥ // Bc_4.15 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037163 (0.0):
(yad Cyady )api syād ayaṃ (dhīraḥ Cvīraḥ $ śrīprabhāvān mahān iti & / strīṇām api mahat teja % itaḥ kāryo 'tra niścayaḥ // 4.15 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679277 (1.192):
(yad Cyady )api syād ayaṃ (dhīraḥ Cvīraḥ $ śrī-prabhāvān mahān iti & / strīṇām api mahat teja % itaḥ kāryo 'tra niścayaḥ // 4.15 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562387 (0.057):
(yad* Cyady* )api syād* ayaṃ* (dhīraḥ Cvīraḥ )|śrī+prabhāvān* mahān iti | / strīṇām api mahat teja* |itaḥ kāryo* *atra niścayaḥ ||4.15|
purā hi kāśisundaryā veśavadhvā mahānṛṣiḥ / / tāḍito 'bhūtpadā vyāso durdharṣo devatairapi // Bc_4.16 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679288 (0.0):
purā hi kāśi-sundaryā $ veśa-vadhvā mahān ṛṣiḥ & / tāḍito 'bhūt (padā vyāso Cpada-nyāsād % dur-dharṣo (devatair Cdaivatair
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037172 (0.031):
purā hi kāśisundaryā $ veśavadhvā mahān ṛṣiḥ & / tāḍito 'bhūt (padā vyāso Cpadanyāsād % durdharṣo (devatair Cdaivatair )api
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562400 (0.042):
purā hi kāśi+sundaryā* |veśa+vadhvā* mahān ṛṣiḥ | / tāḍito* *abhūt (padā vyāso* Cpada+nyāsād* )|dur+dharṣo* (devatair*
manthālagautamo bhikṣurjaṅghayā vāramukhyayā / / piprīṣuśca tadarthārthaṃ vyasūnniraharatpurā // Bc_4.17 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037193 (0.0):
tāḍito 'bhūt (padā vyāso Cpadanyāsād % durdharṣo (devatair Cdaivatair )api / manthālagautamo bhikṣur $ jaṅghayā (vāraCbāla)mukhyayā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679299 (0.054):
tāḍito 'bhūt (padā vyāso Cpada-nyāsād % dur-dharṣo (devatair Cdaivatair / manthāla-gautamo bhikṣur $ jaṅghayā (vāra-Cbāla-)mukhyayā &
gautamaṃ dīrghatapasaṃ maharṣi dīrghajīvinam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562429 (0.030):
gautamaṃ* dīrgha+tapasaṃ |mahā+ṛṣiṃ* dīrgha+jīvinam |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037198 (0.032):
piprīṣuś ca tadarthārthaṃ % vyasūn niraharat purā // 4.17 // / gautamaṃ dīrghatapasaṃ $ maharṣiṃ dīrghajīvinam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679316 (0.042):
piprīṣuś ca tad-arthā1rthaṃ % vy-asūn niraharat purā // 4.17 // / gautamaṃ dīrgha-tapasaṃ $ mahar2ṣiṃ dīrgha-jīvinam &
yoṣitsaṃtoṣayāmāsa varṇasthānāvarā satī // Bc_4.18 //
ṛṣyaśṛṅgaṃ munisutaṃ tathaiva strīṣvapaṇḍitam / / upāyairvividhaiḥ śāntā jagrāha ca jahāra ca // Bc_4.19 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037216 (0.0):
yoṣit saṃtoṣayām āsa % varṇasthānāvarā satī // 4.18 // / ṛṣyaśṛṅgaṃ munisutaṃ $ tathaiva strīṣv apaṇḍitam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679333 (0.032):
ṛṣyaśṛṅgaṃ muni-sutaṃ $ tathai9va strīṣv a-paṇḍitam & / upāyair vi-vidhaiḥ śāntā % jagrāha ca jahāra ca // 4.19 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562445 (0.049):
ṛṣyaśṛṅgaṃ* muni+sutaṃ* |tathā*eva strīṣv* a+paṇḍitam | / upāyair* vi+vidhaiḥ śāntā |jagrāha ca jahāra ca ||4.19|
viśvāmitro maharṣiśca vigāḍho 'pi mahattapaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037223 (0.0):
upāyair vividhaiḥ śāntā % jagrāha ca jahāra ca // 4.19 // / viśvāmitro maharṣiś ca $ vigāḍho 'pi (mahat tapaḥ Cmahattapāḥ ) //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679342 (0.053):
viśvā-mitro mahar2ṣiś ca $ vigāḍho 'pi (mahat tapaḥ Cmahat-tapāḥ ) // / (daśa varṣāṇy ahar mene Cdaśa-varṣāṇy araṇya-stho % ghṛtācyā9psarasā hṛtaḥ
daśa varṣāṇyaharmene ghṛtācyāpsarasā hṛtaḥ // Bc_4.20 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037226 (0.053):
viśvāmitro maharṣiś ca $ vigāḍho 'pi (mahat tapaḥ Cmahattapāḥ ) // / (daśa varṣāṇy ahar mene Cdaśavarṣāṇy araṇyastho % ghṛtācyāpsarasā hṛtaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679345 (0.053):
viśvā-mitro mahar2ṣiś ca $ vigāḍho 'pi (mahat tapaḥ Cmahat-tapāḥ ) // / (daśa varṣāṇy ahar mene Cdaśa-varṣāṇy araṇya-stho % ghṛtācyā9psarasā hṛtaḥ
evamādīnṛṣīstāṃstānanayanvikriyāṃ striyaḥ / / lalitaṃ pūrvavayasaṃ kiṃ punarnṛpateḥ sutam // Bc_4.21 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037244 (0.0):
evamādīn ṛṣīṃs tāṃs tān $ anayan vikriyāṃ striyaḥ & / lalitaṃ pūrvavayasaṃ % kiṃ punar nṛpateḥ sutam // 4.21 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679360 (0.0):
evam-ādīn ṛṣīṃs tāṃs tān $ anayan vikriyāṃ striyaḥ & / lalitaṃ pūrva-vayasaṃ % kiṃ punar nṛ-pateḥ sutam // 4.21 //
tadevaṃ sati viśrabdhaṃ prayatadhvaṃ tathā yathā / / iyaṃ nṛpasya vaṃśaśrīrito na syātparāṅmukhī // Bc_4.22 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037254 (0.0):
lalitaṃ pūrvavayasaṃ % kiṃ punar nṛpateḥ sutam // 4.21 // / tad evaṃ sati viśrabdhaṃ $ prayatadhvaṃ tathā yathā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679374 (0.062):
iyaṃ nṛ-pasya vaṃśa-śrīr % ito na syāt parāṅ-mukhī // 4.22 //
yā hi kāścidyuvatayo haranti sadṛśaṃ janam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037263 (0.0):
iyaṃ nṛpasya vaṃśaśrīr % ito na syāt parāṅmukhī // 4.22 // / yā hi kāścid yuvatayo $ haranti sadṛśaṃ janam &
nikṛṣṭotkṛṣṭayorbhāvaṃ yā gṛhṇanti tu tāḥ striyaḥ // Bc_4.23 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037267 (0.0):
yā hi kāścid yuvatayo $ haranti sadṛśaṃ janam & / nikṛṣṭotkṛṣṭayor bhāvaṃ % yā gṛhṇanti (tā tu [Wrong sandhi in EHJ??] Ctu
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679388 (0.056):
yā hi kāś-cid yuvatayo $ haranti sa-dṛśaṃ janam & / nikṛṣṭo1tkṛṣṭayor bhāvaṃ % yā gṛhṇanti (tā tu [Wrong sandhi in EHJ??] Ctu
ityudāyivacaḥ śrutvā tā viddhā iva yoṣitaḥ / / samāruruhurātmānaṃ kumāragrahaṇaṃ prati // Bc_4.24 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037283 (0.0):
nikṛṣṭotkṛṣṭayor bhāvaṃ % yā gṛhṇanti (tā tu [Wrong sandhi in EHJ??] Ctu / tāḥ )striyaḥ // 4.23 // / ity udāyivacaḥ śrutvā $ tā viddhā iva yoṣitaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679405 (0.0):
nikṛṣṭo1tkṛṣṭayor bhāvaṃ % yā gṛhṇanti (tā tu [Wrong sandhi in EHJ??] Ctu / tāḥ )striyaḥ // 4.23 // / ity udāyi-vacaḥ śrutvā $ tā viddhā iva yoṣitaḥ &
tā bhrūmiḥ prekṣitairhāvairhasitailīḍitairgataiḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562538 (0.059):
tā* bhrūbhiḥ prekṣitair* (hāvair* Cbhāvair* )|hasitair* (laḍitair*
cakrurākṣepikāśceṣṭā bhītabhītā ivāṅganāḥ // Bc_4.25 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037299 (0.015):
)gataiḥ & / cakrur ākṣepikāś ceṣṭā % bhītabhītā ivāṅganāḥ // 4.25 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679419 (0.018):
)gataiḥ & / cakrur ākṣepikāś ceṣṭā % bhīta-bhītā ivā7ṅganāḥ // 4.25 //
rājñastu viniyogena kumārasya ca mārdavāt / / jahuḥ kṣipramaviśrambhaṃ madena madanena ca // Bc_4.26 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037309 (0.0):
cakrur ākṣepikāś ceṣṭā % bhītabhītā ivāṅganāḥ // 4.25 // / rājñas tu viniyogena $ kumārasya ca mārdavāt &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679427 (0.0):
rājñas tu viniyogena $ kumārasya ca mārdavāt & / (jahuḥ Cjahruḥ )kṣipram a-viśrambhaṃ % madena madanena ca // 4.26 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562556 (0.025):
rājñas* tu viniyogena |kumārasya ca mārdavāt | / (jahuḥ Cjahruḥ )kṣipram a+viśrambhaṃ* |madena madanena ca ||4.26|
atha nārījanavṛtaḥ kumāro vyacaradvanam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037318 (0.0):
atha nārījanavṛtaḥ $ kumāro vyacarad vanam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679440 (0.0):
atha nārī-jana-vṛtaḥ $ kumāro vyacarad vanam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562560 (0.060):
(jahuḥ Cjahruḥ )kṣipram a+viśrambhaṃ* |madena madanena ca ||4.26| / atha nārī+jana+vṛtaḥ |kumāro* vyacarad* vanam |
vāsitāyūthasahitaḥ karīva himavadvanam // Bc_4.27 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679440 (0.019):
atha nārī-jana-vṛtaḥ $ kumāro vyacarad vanam & / vāsitā-yūtha-sahitah % karī9va himavad vanam // 4.27 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037321 (0.024):
atha nārījanavṛtaḥ $ kumāro vyacarad vanam & / vāsitāyūthasahitah % karīva himavad vanam // 4.27 //
sa tasmin kānane ramye jajvāla strīpuraḥsaraḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037330 (0.0):
sa tasmin kānane ramye $ jajvāla strīpuraḥsaraḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679449 (0.046):
sa tasmin kānane ramye $ jajvāla strī-puraḥ-saraḥ &
ākrīḍa iva vibhrāje vivasvānapsarovṛtaḥ // Bc_4.28 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037336 (0.035):
sa tasmin kānane ramye $ jajvāla strīpuraḥsaraḥ & / ākrīḍae iva (vibhrāje Cbabhrāje % vivasvān apsarovṛtaḥ // 4.28 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679457 (0.040):
ākrīḍae iva (vibhrāje Cbabhrāje % vivasvān apsaro-vṛtaḥ // 4.28 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562582 (0.040):
ākrīḍae* iva (vibhrāje Cbabhrāje )|vivasvān apsaro+vṛtaḥ ||4.28|
madenāvarjitā nāma taṃ kāścittatra yiṣitaḥ / / kaṭhinaiḥ paspṛśuḥ pīnaiḥ saṃhatairvalgubhiḥ stanaiḥ // Bc_4.29 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037347 (5.960):
madenāvarjitā nāma $ taṃ kāścit tatra yoṣitaḥ & / kaṭhinaiḥ paspṛśuḥ pīnaiḥ % (saṃhatair Csaṃghaṭṭair )valgubhiḥ stanaiḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679471 (0.030):
madenā7-varjitā nāma $ taṃ kāś-cit tatra yoṣitaḥ & / kaṭhinaiḥ paspṛśuḥ pīnaiḥ % (saṃhatair Csaṃghaṭṭair )valgubhiḥ stanaiḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562596 (0.036):
madena*a+varjitā* nāma |taṃ* kāś+cit tatra yoṣitaḥ | / kaṭhinaiḥ paspṛśuḥ pīnaiḥ |(saṃhatair* Csaṃghaṭṭair* )valgubhiḥ stanaiḥ
srastāṃsakomalālambamṛdubāhulatābalā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037356 (0.0):
kaṭhinaiḥ paspṛśuḥ pīnaiḥ % (saṃhatair Csaṃghaṭṭair )valgubhiḥ stanaiḥ // / srastāṃsakomalālamba $ mṛdubāhulatābalā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562606 (0.0):
kaṭhinaiḥ paspṛśuḥ pīnaiḥ |(saṃhatair* Csaṃghaṭṭair* )valgubhiḥ stanaiḥ / srasta+aṃsa+komala+ālamba+ |mṛdu+bāhu+latā*a+balā |
anṛtaṃ skhalitaṃ kācitkṛtvainaṃ sasvaje balāt // Bc_4.30 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037361 (0.0):
srastāṃsakomalālamba $ mṛdubāhulatābalā & / anṛtaṃ skhalitaṃ kācit % kṛtvainaṃ sasvaje balāt // 4.30 //
kācittāmrādharoṣṭhena mukhenāsavagandhinā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037370 (0.043):
kācit tāmrādharauṣṭhena $ mukhenāsavagandhinā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562623 (0.043):
kā+cit tāmra+adhara+oṣṭhena |mukhena*āsava+gandhinā |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679494 (0.044):
kā-cit tāmrā1dharau1ṣṭhena $ mukhenā8sava-gandhinā & / viniśaśvāsa karṇe 'sya % rahasyaṃ śrūyatām iti // 4.31 //
viniśaśvāsa karṇe 'sya rahasyaṃ śrūyatāmiti // Bc_4.31 // / kācidājñāpayantīva provācārdrānulepanā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037379 (0.0):
kācit tāmrādharauṣṭhena $ mukhenāsavagandhinā & / viniśaśvāsa karṇe 'sya % rahasyaṃ śrūyatām iti // 4.31 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562625 (0.017):
kā+cit tāmra+adhara+oṣṭhena |mukhena*āsava+gandhinā | / viniśaśvāsa karṇe *asya |rahasyaṃ* śrūyatām iti ||4.31|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679496 (0.043):
kā-cit tāmrā1dharau1ṣṭhena $ mukhenā8sava-gandhinā & / viniśaśvāsa karṇe 'sya % rahasyaṃ śrūyatām iti // 4.31 //
iha bhaktiṃ kuruṣveti hastasaṃśleṣalipsayā // Bc_4.32 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037383 (0.0):
kācid ājñāpayantīva $ provācārdrānulepanā & / iha bhaktiṃ kuruṣveti % (hastasaṃśleṣalipsayā Chastaṃ saṃśliṣya lipsayā )
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562635 (0.057):
kā+cid* ājñāpayantī*iva |provāca*ārdra+anulepanā | / iha bhaktiṃ* kuruṣva*iti |(hasta+saṃśleṣa+lipsayā Chastaṃ* saṃśliṣya
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679506 (0.063):
iha bhaktiṃ kuruṣve7ti % (hasta-saṃśleṣa-lipsayā Chastaṃ saṃśliṣya lipsayā
muhurmuhurmadavyājasrastanīlāṃśukāparā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037396 (0.0):
iha bhaktiṃ kuruṣveti % (hastasaṃśleṣalipsayā Chastaṃ saṃśliṣya lipsayā ) / muhur muhur madavyāja $ srastanīlāṃśukāparā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562648 (0.0):
iha bhaktiṃ* kuruṣva*iti |(hasta+saṃśleṣa+lipsayā Chastaṃ* saṃśliṣya / lipsayā )||4.32| / muhur* muhur* mada+vyāja+ |srasta+nīla+aṃśukā*a+parā |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679515 (0.023):
iha bhaktiṃ kuruṣve7ti % (hasta-saṃśleṣa-lipsayā Chastaṃ saṃśliṣya lipsayā / muhur muhur mada-vyāja- $ srasta-nīlā1ṃśukā9-parā &
ālakṣyaraśanā reje sphuradvidyudiva kṣapā // Bc_4.33 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037400 (0.014):
muhur muhur madavyāja $ srastanīlāṃśukāparā & / ālakṣyaraśanā reje % sphuradvidyud iva kṣapā // 4.33 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679524 (0.014):
muhur muhur mada-vyāja- $ srasta-nīlā1ṃśukā9-parā & / ālakṣya-raśanā reje % sphurad-vidyud iva kṣapā // 4.33 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562650 (0.040):
muhur* muhur* mada+vyāja+ |srasta+nīla+aṃśukā*a+parā | / ālakṣya+raśanā reje |sphurad+vidyud* iva kṣapā ||4.33|
kāścitkanakakāñcībhirmukharābhiritastataḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037408 (0.028):
kāścit kanakakāñcībhir $ mukharābhir itas tataḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679534 (0.028):
kāś-cit kanaka-kāñcībhir $ mukharābhir itas tataḥ & / babhramur darśayantyo 'sya % śroṇīs tanv-aṃśukā3vṛtāḥ // 4.34 //
babhramurdarśayantyo 'sya śroṇīstanvaṃśukāvṛtāḥ // Bc_4.34 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037414 (1.192):
kāścit kanakakāñcībhir $ mukharābhir itas tataḥ & / babhramur darśayantyo 'sya % śroṇīs tanvaṃśukāvṛtāḥ // 4.34 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679536 (0.030):
kāś-cit kanaka-kāñcībhir $ mukharābhir itas tataḥ & / babhramur darśayantyo 'sya % śroṇīs tanv-aṃśukā3vṛtāḥ // 4.34 //
cūtaśākhāṃ kusumitāṃ pragṛhyānyā lalambire /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037420 (0.0):
babhramur darśayantyo 'sya % śroṇīs tanvaṃśukāvṛtāḥ // 4.34 // / cūtaśākhāṃ kusumitāṃ $ pragṛhyānyā lalambire &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679543 (0.036):
cūta-śākhāṃ kusumitāṃ $ pragṛhyā7nyā lalambire &
suvarṇakalaśaprakhyāndarśayantyaḥ payodharān // Bc_4.35 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037425 (0.0):
cūtaśākhāṃ kusumitāṃ $ pragṛhyānyā lalambire & / suvarṇakalaśaprakhyān % darśayantyaḥ payodharān // 4.35 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562676 (0.053):
cūta+śākhāṃ* kusumitāṃ* |pragṛhya*anyā* lalambire | / su+varṇa+kalaśa+prakhyān |darśayantyaḥ payo+dharān ||4.35|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679548 (0.053):
cūta-śākhāṃ kusumitāṃ $ pragṛhyā7nyā lalambire & / su-varṇa-kalaśa-prakhyān % darśayantyaḥ payo-dharān // 4.35 //
kācitpadmavanādetya sapadmā padmalocanā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037435 (0.0):
suvarṇakalaśaprakhyān % darśayantyaḥ payodharān // 4.35 // / kācit padmavanād etya $ sapadmā padmalocanā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562690 (0.0):
kā+cit padma+vanād* etya |sa+padmā padma+locanā |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679563 (0.0):
kā-cit padma-vanād etya $ sa-padmā padma-locanā &
padmavaktrasya pārśve 'sya padmaśrīriva tasthuṣī // Bc_4.36 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037436 (5.960):
kācit padmavanād etya $ sapadmā padmalocanā & / padmavaktrasya pārśve 'sya % padmaśrīr iva tasthuṣī // 4.36 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562692 (5.960):
kā+cit padma+vanād* etya |sa+padmā padma+locanā | / padma+vaktrasya pārśve *asya |padma+śrīr* iva tasthuṣī ||4.36|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679564 (5.960):
kā-cit padma-vanād etya $ sa-padmā padma-locanā & / padma-vaktrasya pārśve 'sya % padma-śrīr iva tasthuṣī // 4.36 //
madhuraṃ gītamanvarthaṃ kācitsābhinayaṃ jagau /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037445 (0.0):
padmavaktrasya pārśve 'sya % padmaśrīr iva tasthuṣī // 4.36 // / madhuraṃ gītam anvarthaṃ $ kācit sābhinayaṃ jagau &
taṃ svasthaṃ codayantīva vañcito 'sītyavekṣitaiḥ // Bc_4.37 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037451 (0.0):
madhuraṃ gītam anvarthaṃ $ kācit sābhinayaṃ jagau & / taṃ svasthaṃ codayantīva % vañcito 'sīty avekṣitaiḥ // 4.37 //
śubhena vadanenānyā bhrūkārmukavikarṣiṇā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037457 (0.0):
taṃ svasthaṃ codayantīva % vañcito 'sīty avekṣitaiḥ // 4.37 // / śubhena vadanenānyā $ bhrūkārmukavikarṣiṇā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562717 (0.0):
taṃ* sva+sthaṃ* codayantī*iva |vañcito* *asi*ity* avekṣitaiḥ ||4.37| / śubhena vadanena*anyā |bhrū+kārmuka+vikarṣiṇā |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679584 (0.039):
śubhena vadanenā7nyā $ bhrū-kārmuka-vikarṣiṇā &
prāvṛtyānucakārāsya ceṣṭitaṃ dhīralīlayā // Bc_4.38 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037460 (0.0):
śubhena vadanenānyā $ bhrūkārmukavikarṣiṇā & / prāvṛtyānucakārāsya % ceṣṭitaṃ (dhīraCvīra)līlayā // 4.38 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562722 (0.013):
śubhena vadanena*anyā |bhrū+kārmuka+vikarṣiṇā | / prāvṛtya*anucakāra*asya |ceṣṭitaṃ* (dhīra+Cvīra+)līlayā ||4.38|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679587 (0.060):
śubhena vadanenā7nyā $ bhrū-kārmuka-vikarṣiṇā & / prāvṛtyā7nucakārā7sya % ceṣṭitaṃ (dhīra-Cvīra-)līlayā // 4.38 //
pīnavalgustanī kāciddhāsāghūrṇitakuṇḍalā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037466 (0.052):
prāvṛtyānucakārāsya % ceṣṭitaṃ (dhīraCvīra)līlayā // 4.38 // / pīnavalgustanī kācid $ (dhāsāghūrṇitaCvātāghūrṇita)kuṇḍalā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562723 (0.064):
prāvṛtya*anucakāra*asya |ceṣṭitaṃ* (dhīra+Cvīra+)līlayā ||4.38| / pīna+valgu+stanī kā+cid* |(*dhāsa+āghūrṇita+Cvāta+āghūrṇita+)kuṇḍalā |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679592 (0.064):
prāvṛtyā7nucakārā7sya % ceṣṭitaṃ (dhīra-Cvīra-)līlayā // 4.38 // / pīna-valgu-stanī kā-cid $ (dhāsā3ghūrṇita-Cvātā3ghūrṇita-)kuṇḍalā &
uccairavajahāsainaṃ samāpnotu bhavāniti // Bc_4.39 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037475 (0.0):
pīnavalgustanī kācid $ (dhāsāghūrṇitaCvātāghūrṇita)kuṇḍalā & / uccair avajahāsainaṃ % samāpnotu bhavān iti // 4.39 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562734 (0.034):
pīna+valgu+stanī kā+cid* |(*dhāsa+āghūrṇita+Cvāta+āghūrṇita+)kuṇḍalā | / uccair* avajahāsa*enaṃ* |samāpnotu bhavān iti ||4.39|
apayāntaṃ tathaivānyā babandhurmālyadāmabhiḥ / / kāścitsākṣepamadhurairjagṛharvacanāṅkuśaiḥ // Bc_4.40 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037483 (0.0):
uccair avajahāsainaṃ % samāpnotu bhavān iti // 4.39 // / apayāntaṃ tathaivānyā $ babandhur mālyadāmabhiḥ &
pratiyogārthinī kācid gṛhītvā cūtavallarīm /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037494 (0.0):
kāścit sākṣepamadhurair % jagṛhur vacanāṅkuśaiḥ // 4.40 // / pratiyogārthinī kācid $ gṛhītvā cūtavallarīm &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562754 (0.048):
pratiyoga+arthinī kā+cid* |gṛhītvā cūta+vallarīm |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679623 (0.058):
pratiyogā1rthinī kā-cid $ gṛhītvā cūta-vallarīm & / idaṃ puṣpaṃ tu kasye7ti % papraccha mada-viklavā // 4.41 //
idaṃ puṣpaṃ tu kasyeti papraccha madaviklavā // Bc_4.41 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037500 (0.0):
pratiyogārthinī kācid $ gṛhītvā cūtavallarīm & / idaṃ puṣpaṃ tu kasyeti % papraccha madaviklavā // 4.41 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679625 (0.054):
pratiyogā1rthinī kā-cid $ gṛhītvā cūta-vallarīm & / idaṃ puṣpaṃ tu kasye7ti % papraccha mada-viklavā // 4.41 //
kācitpuruṣavatkṛtvā gatiṃ saṃsthānameva ca /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037506 (0.0):
kācit puruṣavat kṛtvā $ gatiṃ saṃsthānam eva ca &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562767 (0.037):
kā+cit puruṣavat kṛtvā |gatiṃ* saṃsthānam eva ca | / uvāca*enaṃ* jitaḥ strībhir* |jaya bho* pṛthivīm imām ||4.42|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679634 (0.047):
kā-cit puruṣavat kṛtvā $ gatiṃ saṃsthānam eva ca &
uvācainaṃ jitaḥ strībhīrjaya bho pṛthivīmimām // Bc_4.42 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037507 (0.0):
kācit puruṣavat kṛtvā $ gatiṃ saṃsthānam eva ca & / uvācainaṃ jitaḥ strībhir % jaya bho pṛthivīm imām // 4.42 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679642 (0.058):
kā-cit puruṣavat kṛtvā $ gatiṃ saṃsthānam eva ca & / uvācai7naṃ jitaḥ strībhir % jaya bho pṛthivīm imām // 4.42 //
atha lolekṣaṇā kācijjighrantī nīlamutpalam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037520 (1.192):
atha loleksaṇā kācij $ jighrantī nīlam utpalam &
kiṃcinmadakalairvākyai rnṛpātmajamabhāṣata // Bc_4.43 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037524 (1.192):
atha loleksaṇā kācij $ jighrantī nīlam utpalam & / kiṃcinmadakalair vākyair % nṛpātmajam abhāṣata // 4.43 //
paśya bhartīścitaṃ cūtaṃ kusumairmadhugandhibhiḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037534 (0.0):
paśya bhartaś citaṃ cūtaṃ $ kusumair madhugandhibhiḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679664 (0.0):
paśya bhartaś citaṃ cūtaṃ $ kusumair madhu-gandhibhiḥ &
hemapañjararuddho vā kokilo yatra kūjati // Bc_4.44 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037539 (0.0):
paśya bhartaś citaṃ cūtaṃ $ kusumair madhugandhibhiḥ & / hemapañjararuddho vā % kokilo yatra kūjati // 4.44 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679667 (0.0):
paśya bhartaś citaṃ cūtaṃ $ kusumair madhu-gandhibhiḥ & / hema-pañjara-ruddho vā % kokilo yatra kūjati // 4.44 //
aśoko dṛśyatāmeṣa kāmiśokavivardhanaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037545 (0.0):
hemapañjararuddho vā % kokilo yatra kūjati // 4.44 // / aśoko dṛśyatām eṣa $ kāmiśokavivardhanaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562810 (0.0):
a+śoko* dṛśyatām eṣa* |kāmi+śoka+vivardhanaḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679675 (0.0):
a-śoko dṛśyatām eṣa $ kāmi-śoka-vivardhanaḥ &
ruvanti bhramarā yatra dahyamānā ivāgninā // Bc_4.45 // / cūtayaṣṭyā samāśliṣṭo dṛśyatāṃ tilakadrumaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037555 (0.0):
aśoko dṛśyatām eṣa $ kāmiśokavivardhanaḥ & / ruvanti bhramarā yatra % dahyamānā ivāgninā // 4.45 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679685 (0.0):
a-śoko dṛśyatām eṣa $ kāmi-śoka-vivardhanaḥ & / ruvanti bhramarā yatra % dahyamānā ivā7gninā // 4.45 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562812 (0.036):
a+śoko* dṛśyatām eṣa* |kāmi+śoka+vivardhanaḥ | / ruvanti bhramarā* yatra |dahyamānā* iva*agninā ||4.45|
śuklavāsā iva naraḥ striyā pītāṅgarāgayā // Bc_4.46 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037561 (0.0):
cūtayaṣṭyā samāśliṣṭo $ dṛśyatāṃ tilakadrumaḥ & / śuklavāsā iva naraḥ % striyā pītāṅgarāgayā // 4.46 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679688 (0.0):
cūta-yaṣṭyā samāśliṣṭo $ dṛśyatāṃ tilaka-drumaḥ & / śukla-vāsā iva naraḥ % striyā pītā1ṅga-rāgayā // 4.46 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562823 (0.031):
cūta+yaṣṭyā samāśliṣṭo* |dṛśyatāṃ* tilaka+drumaḥ | / śukla+vāsā* iva naraḥ |striyā pīta+aṅga+rāgayā ||4.46|
phullaṃ kurubakaṃ paśya nirbhuktālaktakaprabham /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037567 (0.048):
śuklavāsā iva naraḥ % striyā pītāṅgarāgayā // 4.46 // / phullaṃ (kurubakaṃ Ckuruvakaṃ )paśya $
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562834 (0.050):
phullaṃ* (kurubakaṃ* Ckuruvakaṃ* )paśya / |(nirbhukta+alaktaka+Cnirmukta+alaktaka+)prabham |
yo nakhaprabhayā strīṇāṃ nirbhīrtsata ivānataḥ // Bc_4.47 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037571 (0.008):
(nirbhuktālaktakaCnirmuktālaktaka)prabham & / yo nakhaprabhayā strīṇāṃ % nirbhartsita ivānataḥ // 4.47 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679705 (0.045):
(nirbhuktā1laktaka-Cnirmuktā1laktaka-)prabham & / yo nakha-prabhayā strīṇāṃ % nirbhartsita ivā8nataḥ // 4.47 //
bālāśokaśca nicito dṛśyatāmeṣa pallavaiḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037581 (0.0):
yo nakhaprabhayā strīṇāṃ % nirbhartsita ivānataḥ // 4.47 // / bālāśokaś ca nicito $ dṛśyatām eṣa pallavaiḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679712 (0.0):
bālā1-śokaś ca nicito $ dṛśyatām eṣa pallavaiḥ &
yo 'smākaṃ hastaśobhābhirlajjamāna iva sthitaḥ // Bc_4.48 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037586 (0.0):
bālāśokaś ca nicito $ dṛśyatām eṣa pallavaiḥ & / yo 'smākaṃ hastaśobhābhir % lajjamāna iva sthitaḥ // 4.48 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679717 (0.0):
bālā1-śokaś ca nicito $ dṛśyatām eṣa pallavaiḥ & / yo 'smākaṃ hasta-śobhābhir % lajjamāna iva sthitaḥ // 4.48 //
dīrghikā prāvṛtāṃ paśya tīrajaiḥ sinduvārakaiḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037594 (0.0):
yo 'smākaṃ hastaśobhābhir % lajjamāna iva sthitaḥ // 4.48 // / dīrghikāṃ prāvṛtāṃ paśya $ tīrajaiḥ sinduvārakaiḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679721 (0.057):
yo 'smākaṃ hasta-śobhābhir % lajjamāna iva sthitaḥ // 4.48 // / dīrghikāṃ prāvṛtāṃ paśya $ tīra-jaiḥ sindu-vārakaiḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562858 (0.059):
dīrghikāṃ* prāvṛtāṃ* paśya |tīra+jaiḥ sindu+vārakaiḥ |
pāṇḍurāṃśukasaṃvītāṃ śayānāṃ pramadāmiva // Bc_4.49 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037599 (0.0):
dīrghikāṃ prāvṛtāṃ paśya $ tīrajaiḥ sinduvārakaiḥ & / pāṇḍurāṃśukasaṃvītāṃ % śayānāṃ pramadām iva // 4.49 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679731 (0.045):
dīrghikāṃ prāvṛtāṃ paśya $ tīra-jaiḥ sindu-vārakaiḥ & / pāṇḍurā1ṃśuka-saṃvītāṃ % śayānāṃ pramadām iva // 4.49 //
dṛśyatāṃ strīṣu māhātmyaṃ cakravāko hyasau jale / / pṛṣṭhataḥ preṣyavadbhāryāmanuvartyanugacchati // Bc_4.50 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037609 (0.0):
pāṇḍurāṃśukasaṃvītāṃ % śayānāṃ pramadām iva // 4.49 // / dṛśyatāṃ strīṣu māhātmyaṃ $ cakravāko hy asau jale &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562876 (0.046):
dṛśyatāṃ* strīṣu māhātmyaṃ* |cakravāko* hy* asau jale | / pṛṣṭhataḥ preṣyavad* bhāryām |anuvarty-* anugacchati ||4.50|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679733 (0.053):
pāṇḍurā1ṃśuka-saṃvītāṃ % śayānāṃ pramadām iva // 4.49 // / dṛśyatāṃ strīṣu māhātmyaṃ $ cakravāko hy asau jale &
mattasya parapuṣṭasya ruvataḥ śrūyatāṃ dhvaniḥ / / aparaḥ kokilo 'nvakṣaṃ pratiśrutkeva kūjati // Bc_4.51 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037617 (0.0):
pṛṣṭhataḥ preṣyavad bhāryām % anuvarty- anugacchati // 4.50 // / mattasya parapuṣṭasya $ ruvataḥ śrūyatāṃ dhvaniḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679748 (0.057):
mattasya para-puṣṭasya $ ruvataḥ śrūyatāṃ dhvaniḥ & / a-paraḥ kokilo (anv-akṣaṃ % pratiśrutke9va Can-utkaḥ pratiśrutye7va
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562884 (0.064):
mattasya para+puṣṭasya |ruvataḥ śrūyatāṃ* dhvaniḥ | / a+paraḥ kokilo* (*anv+akṣaṃ* |pratiśrutkā*iva C*an+utkaḥ |pratiśrutya*iva
api nāma vihaṅgānāṃ vasantenāhṛto madaḥ / / na tu cintayato 'cintyaṃ janasya prājñamāninaḥ // Bc_4.52 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037637 (0.039):
na tu (cintayato 'cintyaṃ Ccintayataś cittaṃ % janasya prājñamāninaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679770 (0.039):
na tu (cintayato 'cintyaṃ Ccintayataś cittaṃ % janasya prājña-māninaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037630 (0.047):
aparaḥ kokilo (anvakṣaṃ % pratiśrutkeva Canutkaḥ pratiśrutyeva )kūjati // / api nāma vihaṃgānāṃ $ (vasantenāhṛto Cvasantenāhito )madaḥ &
ityevaṃ tā yuvatayo manmathoddāmacetasaḥ / / kumāraṃ vividhaistaistairupacakramire nayaiḥ // Bc_4.53 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037645 (0.0):
na tu (cintayato 'cintyaṃ Ccintayataś cittaṃ % janasya prājñamāninaḥ // / ity evaṃ tā yuvatayo $ manmathoddāmacetasaḥ & / kumāraṃ vividhais tais tair % upacakramire nayaiḥ // 4.53 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679779 (0.041):
kumāraṃ vi-vidhais tais tair % upacakramire nayaiḥ // 4.53 // / evam ākṣipyamāṇo 'pi $ sa tu dhairyā3vṛte1ndriyaḥ &
evamākṣipyamāṇo 'pi satu dhairyāvṛtendriyaḥ / / martavyamiti sodvego na jaharṣa na vivyathe // Bc_4.54 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037659 (0.0):
kumāraṃ vividhais tais tair % upacakramire nayaiḥ // 4.53 // / evam ākṣipyamāṇo 'pi $ sa tu dhairyāvṛtendriyaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562930 (0.034):
evam ākṣipyamāṇo* *api |sa* tu dhairya+āvṛta+indriyaḥ | / martavyam iti sa+udvego* |na jaharṣa na (vivyathe Csismiye )||4.54|
tāsāṃ tattve 'navasthānaṃ dṛṣṭvā sa puruṣottamaḥ / / samaṃ vignena dhīreṇa cintayāmāsa cetasā // Bc_4.55 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037669 (0.022):
tāsāṃ (tattve 'navasthānaṃ Ctattvena vasthānaṃ $ dṛṣṭvā sa puruṣottamaḥ & / (samaṃ vignena Csasaṃvignena )dhīreṇa % cintayām āsa cetasā // 4.55 //
kiṃ tvimā nāvagacchanti capalaṃ yauvanaṃ striyaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037681 (0.0):
kiṃ (v imā Cvinā )nāvagacchanti % capalaṃ yauvanaṃ striyaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679813 (0.048):
kiṃ (v imā Cvinā )nā7vagacchanti % capalaṃ yauvanaṃ striyaḥ & / yato rūpeṇa (saṃmattaṃ $ jarā yan Csaṃpannaṃ % jare9yaṃ )nāśayiṣyati //
yato rūpeṇa saṃmattaṃ jarā yannāśayiṣyati // Bc_4.56 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037683 (5.960):
kiṃ (v imā Cvinā )nāvagacchanti % capalaṃ yauvanaṃ striyaḥ & / yato rūpeṇa (saṃmattaṃ $ jarā yan Csaṃpannaṃ % jareyaṃ )nāśayiṣyati //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679815 (5.960):
kiṃ (v imā Cvinā )nā7vagacchanti % capalaṃ yauvanaṃ striyaḥ & / yato rūpeṇa (saṃmattaṃ $ jarā yan Csaṃpannaṃ % jare9yaṃ )nāśayiṣyati //
nūnametā na paśyanti kasyacidrogasaṃplavam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037693 (0.0):
nūnam etā na paśyanti $ kasyacid rogasaṃplavam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679825 (0.061):
nūnam etā na paśyanti $ kasya-cid roga-saṃplavam & / tathā hṛṣṭā bhayaṃ tyaktvā % jagati vyādhi-dharmiṇi // 4.57 //
tathā hṛṣṭā bhayaṃ tyaktvā jagati vyadhidharmiṇi // Bc_4.57 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037696 (0.0):
nūnam etā na paśyanti $ kasyacid rogasaṃplavam & / tathā hṛṣṭā bhayaṃ tyaktvā % jagati vyādhidharmiṇi // 4.57 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679828 (0.0):
nūnam etā na paśyanti $ kasya-cid roga-saṃplavam & / tathā hṛṣṭā bhayaṃ tyaktvā % jagati vyādhi-dharmiṇi // 4.57 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562981 (0.024):
nūnam etā* na paśyanti |kasya+cid* roga+saṃplavam | / tathā hṛṣṭā* bhayaṃ* tyaktvā |jagati vyādhi+dharmiṇi ||4.57|
anabhijñāśca suvyaktaṃ mṛtyoḥ sarvāpahāriṇaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037704 (0.0):
tathā hṛṣṭā bhayaṃ tyaktvā % jagati vyādhidharmiṇi // 4.57 // / anabhijñāś ca suvyaktaṃ $ mṛtyoḥ sarvāpahāriṇaḥ &
tataḥ svasthā nirudvignāḥ krīḍanti ca hasanti ca // Bc_4.58 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037712 (0.056):
(tataḥ Ctathā )svasthā nir(udvignāḥ Cudvegāḥ % krīḍanti ca hasanti ca //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679846 (0.059):
(tataḥ Ctathā )sva-sthā nir-(udvignāḥ Cudvegāḥ % krīḍanti ca hasanti ca // / jarāṃ (vyādhiṃ ca mṛtyuṃ Cmṛtyuṃ ca vyādhiṃ )ca $ ko hi jānan sa-cetanaḥ &
jarāṃ vyādhiṃ ca mṛtyuṃ ca ko hi jānansacetanaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037721 (0.044):
(tataḥ Ctathā )svasthā nir(udvignāḥ Cudvegāḥ % krīḍanti ca hasanti ca // / jarāṃ (vyādhiṃ ca mṛtyuṃ Cmṛtyuṃ ca vyādhiṃ )ca $ ko hi jānan sacetanaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679852 (0.052):
(tataḥ Ctathā )sva-sthā nir-(udvignāḥ Cudvegāḥ % krīḍanti ca hasanti ca // / jarāṃ (vyādhiṃ ca mṛtyuṃ Cmṛtyuṃ ca vyādhiṃ )ca $ ko hi jānan sa-cetanaḥ &
svasthastiṣṭhenniṣīdedvā śayedvā kiṃ punarhaset // Bc_4.59 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037725 (0.0):
jarāṃ (vyādhiṃ ca mṛtyuṃ Cmṛtyuṃ ca vyādhiṃ )ca $ ko hi jānan sacetanaḥ & / svasthas tiṣṭhen niṣīded vā % (śayed Csuped )vā kiṃ punar haset // 4.59 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679860 (0.048):
jarāṃ (vyādhiṃ ca mṛtyuṃ Cmṛtyuṃ ca vyādhiṃ )ca $ ko hi jānan sa-cetanaḥ & / sva-sthas tiṣṭhen niṣīded vā % (śayed Csuped )vā kiṃ punar haset // 4.59
yastu dṛṣṭvā paraṃ jīrṇa vyādhitaṃ mṛtameva ca /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037735 (0.025):
yas tu dṛṣṭvā paraṃ jīrṇaṃ $ vyādhitaṃ mṛtam eva ca &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679868 (0.034):
yas tu dṛṣṭvā paraṃ jīrṇaṃ $ vyādhitaṃ mṛtam eva ca & / sva-stho bhavati no7dvigno % yathā9-cetās tathai9va saḥ // 4.60 //
svastho bhavati nodvigno yathācetāstathaiva saḥ // Bc_4.60 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037740 (0.0):
yas tu dṛṣṭvā paraṃ jīrṇaṃ $ vyādhitaṃ mṛtam eva ca & / svastho bhavati nodvigno % yathācetās tathaiva saḥ // 4.60 //
viyujyamāne hi tarau puṣpairapi phalairapi / / patati cchidyamāne vā taruranyo na śocate // Bc_4.61 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037748 (0.0):
svastho bhavati nodvigno % yathācetās tathaiva saḥ // 4.60 // / viyujyamāne (hi Capi )tarau $ puṣpair api phalair api &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563035 (0.046):
viyujyamāne (hi C*api )tarau |puṣpair* api phalair* api | / patati *cchidyamāne vā |tarur* anyo* na śocate ||4.61|
iti dhyānaparaṃ dṛṣṭvā viṣayebhyo gataspṛham /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037757 (0.0):
patati cchidyamāne vā % tarur anyo na śocate // 4.61 // / iti dhyānaparaṃ dṛṣṭvā $ viṣayebhyo gataspṛham &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679895 (0.0):
patati cchidyamāne vā % tarur anyo na śocate // 4.61 // / iti dhyāna-paraṃ dṛṣṭvā $ viṣayebhyo gata-spṛham &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563047 (0.064):
iti dhyāna+paraṃ* dṛṣṭvā |viṣayebhyo* gata+spṛham | / udāyī nīti+śāstra+jñas* |tam uvāca su+hṛttayā ||4.62|
udāyī nītiśāstrajñastamuvāca suhṛttayā // Bc_4.62 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037761 (0.0):
iti dhyānaparaṃ dṛṣṭvā $ viṣayebhyo gataspṛham & / udāyī nītiśāstrajñas % tam uvāca suhṛttayā // 4.62 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679898 (0.0):
iti dhyāna-paraṃ dṛṣṭvā $ viṣayebhyo gata-spṛham & / udāyī nīti-śāstra-jñas % tam uvāca su-hṛttayā // 4.62 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563051 (0.023):
iti dhyāna+paraṃ* dṛṣṭvā |viṣayebhyo* gata+spṛham | / udāyī nīti+śāstra+jñas* |tam uvāca su+hṛttayā ||4.62|
ahaṃ nṛpatinā dattaḥ sakhā tubhyaṃ kṣamaḥ kila /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037769 (0.0):
udāyī nītiśāstrajñas % tam uvāca suhṛttayā // 4.62 // / ahaṃ nṛpatinā dattaḥ $ sakhā tubhyaṃ kṣamaḥ kila &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679909 (0.016):
ahaṃ nṛ-patinā dattaḥ $ sakhā tubhyaṃ kṣamaḥ kila &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563062 (0.029):
ahaṃ* nṛ+patinā dattaḥ |sakhā tubhyaṃ* kṣamaḥ kila |
yāsmāttvayi vivakṣā me tayā praṇayavattayā // Bc_4.63 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037773 (0.037):
ahaṃ nṛpatinā dattaḥ $ sakhā tubhyaṃ kṣamaḥ kila & / yasmāt tvayi vivakṣā me % tayā praṇayavattayā // 4.63 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679912 (0.037):
ahaṃ nṛ-patinā dattaḥ $ sakhā tubhyaṃ kṣamaḥ kila & / yasmāt tvayi vivakṣā me % tayā praṇayavattayā // 4.63 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563065 (0.039):
ahaṃ* nṛ+patinā dattaḥ |sakhā tubhyaṃ* kṣamaḥ kila | / yasmāt tvayi vivakṣā me |tayā praṇayavattayā ||4.63|
ahitātpratiṣedhaśca hite cānupravartanam / / vyasane cāparityāgastrividhaṃ mitralakṣaṇam // Bc_4.64 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037782 (0.0):
yasmāt tvayi vivakṣā me % tayā praṇayavattayā // 4.63 // / ahitāt pratiṣedhaś ca $ hite cānupravartanam &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12874667 (0.036):
MSS_4100 1 ahitāt pratiṣedhaśca hite cānupravartanam / / MSS_4100 2 vyasane cāparityāgas trividhaṃ mitralakṣaṇam //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12874710 (0.036):
MSS_4103 1 ahite pratiṣedhaśca hite cānupravartanam / / MSS_4103 2 vyasane cāparityāgas trividhaṃ mitralakṣaṇam //
so 'haṃ maitrīṃ pratijñāya puruṣārthātparāṅmukhaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037787 (0.043):
vyasane cāparityāgas % trividhaṃ mitralakṣaṇam // 4.64 // / so 'haṃ maitrīṃ pratijñāya $ puruṣārthāt parāṅ(mukhaḥ Cmukham ) //
yadi tvā samupekṣeya na bhavenmitratā mayi // Bc_4.65 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037800 (0.060):
yadi (tvā samupekṣeya Ctvāṃ samupekṣeyaṃ % na bhaven mitratā mayi // 4.65 / tad bravīmi suhṛd bhūtvā $ taruṇasya vapuṣmataḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679941 (0.062):
yadi (tvā samupekṣeya Ctvāṃ samupekṣeyaṃ % na bhaven mitratā mayi // 4.65 / tad bravīmi su-hṛd bhūtvā $ taruṇasya vapuṣmataḥ &
tadbravīmi suhṛdbhūtvā taruṇasya vapuṣmataḥ / / idaṃ na pratirūpaṃ te strīṣvadākṣiṇyamīdṛśam // Bc_4.66 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037811 (0.0):
yadi (tvā samupekṣeya Ctvāṃ samupekṣeyaṃ % na bhaven mitratā mayi // 4.65 / tad bravīmi suhṛd bhūtvā $ taruṇasya vapuṣmataḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679950 (0.037):
tad bravīmi su-hṛd bhūtvā $ taruṇasya vapuṣmataḥ & / idaṃ na prati-rūpaṃ te % strīṣv a-dākṣiṇyam ī-dṛśam // 4.66 //
anṛtenāpi nārīṇāṃ yuktaṃ samanuvartanam / / tadvrīḍāparihārārthamātmaratyarthameva ca // Bc_4.67 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037817 (0.0):
idaṃ na pratirūpaṃ te % strīṣv adākṣiṇyam īdṛśam // 4.66 // / anṛtenāpi nārīṇāṃ $ yuktaṃ samanuvartanam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563118 (0.0):
an+ṛtena*api nārīṇāṃ* |yuktaṃ* samanuvartanam | / tad+vrīḍā+parihāra+artham |ātma+raty+artham eva ca ||4.67|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679964 (2.980):
an-ṛtenā7pi nārīṇāṃ $ yuktaṃ samanuvartanam & / tad-vrīḍā-parihārā1rtham % ātma-raty-artham eva ca // 4.67 //
saṃnatiścānuvṛttiśca strīṇāṃ hṛdayabandhanam / / snehasya hi guṇā yonirmānakāmāśca yoṣitaḥ // Bc_4.68 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037830 (0.0):
tadvrīḍāparihārārtham % ātmaratyartham eva ca // 4.67 // / saṃnatis cānuvṛttiś ca $ strīṇāṃ hṛdayabandhanam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679976 (0.0):
saṃnatis cā7nuvṛttiś ca $ strīṇāṃ hṛdaya-bandhanam & / snehasya hi guṇā yonir % māna-kāmāś ca yoṣitaḥ // 4.68 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563127 (0.051):
saṃnatis* ca*anuvṛttiś* ca |strīṇāṃ* hṛdaya+bandhanam | / snehasya hi guṇā* yonir* |māna+kāmāś* ca yoṣitaḥ ||4.68|
tadarhasi viśālākṣa hṛdaye 'pi parāṅmukhe / / rūpasyāsyānurūpeṇa dākṣiṇyenānuvartitum // Bc_4.69 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037841 (0.0):
tad arhasi viśālākṣa $ hṛdaye 'pi parāṅmukhe & / rūpasyāsyānurūpeṇa % dākṣiṇyenānuvartitum // 4.69 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563134 (0.043):
snehasya hi guṇā* yonir* |māna+kāmāś* ca yoṣitaḥ ||4.68| / tad* arhasi viśāla+akṣa |hṛdaye* *api parāṅ+mukhe |
dākṣiṇyamauṣadhaṃ strīṇāṃ dākṣiṇyaṃ bhūṣaṇaṃ param /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037847 (0.0):
rūpasyāsyānurūpeṇa % dākṣiṇyenānuvartitum // 4.69 // / dākṣiṇyam auṣadhaṃ strīṇāṃ $ dākṣiṇyaṃ bhūṣaṇaṃ param &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679996 (0.0):
rūpasyā7syā7nu-rūpeṇa % dākṣiṇyenā7nuvartitum // 4.69 // / dākṣiṇyam auṣadhaṃ strīṇāṃ $ dākṣiṇyaṃ bhūṣaṇaṃ param &
dākṣiṇyarahitaṃ rūpaṃ niṣpuṣpamiva kānanam // Bc_4.70 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037851 (0.0):
dākṣiṇyam auṣadhaṃ strīṇāṃ $ dākṣiṇyaṃ bhūṣaṇaṃ param & / dākṣiṇyarahitaṃ rūpaṃ % niṣpuṣpam iva kānanam // 4.70 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679997 (0.0):
dākṣiṇyam auṣadhaṃ strīṇāṃ $ dākṣiṇyaṃ bhūṣaṇaṃ param & / dākṣiṇya-rahitaṃ rūpaṃ % niṣ-puṣpam iva kānanam // 4.70 //
kiṃ vā dākṣiṇyamātreṇa bhāvenāstu parigrahaḥ / / viṣayāndurlabhāṃllabdhvā na hyavajñātumarhasi // Bc_4.71 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037862 (0.0):
dākṣiṇyarahitaṃ rūpaṃ % niṣpuṣpam iva kānanam // 4.70 // / kiṃ vā dākṣiṇyamātreṇa $ bhāvenāstu parigrahaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680004 (0.047):
dākṣiṇya-rahitaṃ rūpaṃ % niṣ-puṣpam iva kānanam // 4.70 // / kiṃ vā dākṣiṇya-mātreṇa $ bhāvenā7stu parigrahaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680014 (0.063):
viṣayān dur-labhāṃl labdhvā % na hy avajñātum arhasi // 4.71 // / kāmaṃ param iti jñātvā $ devo 'pi hi puraṃ-daraḥ &
kāmaṃ paramiti jñātvā devo 'pi hi puraṃdaraḥ / / gautamasya muneḥ patnīmahalyāṃ cakame purā // Bc_4.72 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037874 (0.0):
viṣayān durlabhāṃl labdhvā % na hy avajñātum arhasi // 4.71 // / kāmaṃ param iti jñātvā $ devo 'pi hi puraṃdaraḥ &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12985893 (5.960):
MSS_9543A 1 kāmaṃ paramiti jñātvā devo'pi hi purandaraḥ / / MSS_9543A 2 gautamasya muneḥ patnīm ahalyāṃ cakame purā //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680027 (0.025):
viṣayān dur-labhāṃl labdhvā % na hy avajñātum arhasi // 4.71 // / kāmaṃ param iti jñātvā $ devo 'pi hi puraṃ-daraḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563178 (0.047):
gautamasya muneḥ patnīm |ahalyāṃ* cakame purā ||4.72|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563169 (0.059):
viṣayān dur+labhāṃl* labdhvā |na hy* avajñātum arhasi ||4.71| / kāmaṃ* param iti jñātvā |devo* *api hi puraṃ+daraḥ |
agastyaḥ prārthayāmāsa somabhāryā ca rohiṇīm / / tasmāttatsadṛśī lebhe lopāmudrāmiti śrutiḥ // Bc_4.73 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037887 (0.040):
tasmāt tatsa(dṛśīṃ Cdṛśaṃ )lebhe % lopāmudrām iti śrutiḥ // 4.73 // / (utathyasya Cautathyasya )ca bhāryāyāṃ $ mamatāyāṃ mahā(tapaḥ Ctapāḥ ) //
utathyasya ca bhāryāyāṃ mamātāyaṃ mahātapaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037888 (0.056):
tasmāt tatsa(dṛśīṃ Cdṛśaṃ )lebhe % lopāmudrām iti śrutiḥ // 4.73 // / (utathyasya Cautathyasya )ca bhāryāyāṃ $ mamatāyāṃ mahā(tapaḥ Ctapāḥ ) //
mārutyāṃ janayāmāsa bharadvājaṃ bṛhaspatiḥ // Bc_4.74 // / bṛhaspatermahiṣyāṃ ca juvhatyāṃ juvhatāṃ varaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037907 (0.046):
(bṛhasCvṛhas)pater mahiṣyāṃ ca $ juhvatyāṃ juhvatāṃ varaḥ & / budhaṃ vibudha(karmāṇaṃ Cdharmāṇaṃ % janayām āsa candramāḥ // 4.75 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680061 (0.046):
(bṛhas-Cvṛhas-)pater mahiṣyāṃ ca $ juhvatyāṃ juhvatāṃ varaḥ & / budhaṃ vibudha-(karmāṇaṃ Cdharmāṇaṃ % janayām āsa candra-māḥ // 4.75 //
budhaṃ vibudhakarmāṇaṃ janayāmāsa candramāḥ // Bc_4.75 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037911 (0.010):
(bṛhasCvṛhas)pater mahiṣyāṃ ca $ juhvatyāṃ juhvatāṃ varaḥ & / budhaṃ vibudha(karmāṇaṃ Cdharmāṇaṃ % janayām āsa candramāḥ // 4.75 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680065 (0.010):
(bṛhas-Cvṛhas-)pater mahiṣyāṃ ca $ juhvatyāṃ juhvatāṃ varaḥ & / budhaṃ vibudha-(karmāṇaṃ Cdharmāṇaṃ % janayām āsa candra-māḥ // 4.75 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563218 (0.048):
(bṛhas+Cvṛhas+)pater* mahiṣyāṃ* ca |juhvatyāṃ* juhvatāṃ* varaḥ | / budhaṃ* vibudha+(karmāṇaṃ* Cdharmāṇaṃ* )|janayām āsa candra+māḥ ||4.75|
kālīṃ caiva purā kanyāṃ jalaprabhavasaṃbhavām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037921 (1.192):
budhaṃ vibudha(karmāṇaṃ Cdharmāṇaṃ % janayām āsa candramāḥ // 4.75 // / kālīm caiva purā kanyāṃ $ jalaprabhavasaṃbhavām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680077 (1.788):
kālīm cai7va purā kanyāṃ $ jala-prabhava-saṃbhavām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563230 (0.014):
kālīm* ca*eva purā kanyāṃ* |jala+prabhava+saṃbhavām |
jagāma yamunātīre jātarāgaḥ parāśaraḥ // Bc_4.76 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037925 (0.0):
kālīm caiva purā kanyāṃ $ jalaprabhavasaṃbhavām & / jagāma yamunātīre % jātarāgaḥ parāśaraḥ // 4.76 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563234 (0.0):
kālīm* ca*eva purā kanyāṃ* |jala+prabhava+saṃbhavām | / jagāma yamunā+tīre |jāta+rāgaḥ parāśaraḥ ||4.76|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680081 (0.0):
kālīm cai7va purā kanyāṃ $ jala-prabhava-saṃbhavām & / jagāma yamunā-tīre % jāta-rāgaḥ parāśaraḥ // 4.76 //
mātaṅgayāmakṣamālāyāṃ garhitāyāṃ riraṃsayā / / kapiñjalādaṃ tanayaṃ vasiṣṭho 'janayanmuniḥ // Bc_4.77 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680091 (0.055):
mātaṅgyām akṣa-mālāyāṃ $ garhitāyāṃ riraṃsayā & / kapiñjalā1daṃ tanay.am % vasiṣṭho 'janayan muniḥ // 4.77 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037937 (0.055):
jagāma yamunātīre % jātarāgaḥ parāśaraḥ // 4.76 // / mātaṅgyām akṣamālāyāṃ $ garhitāyāṃ riraṃsayā & / kapiñjalādaṃ tanay.am % vasiṣṭho 'janayan muniḥ // 4.77 //
yayātiścaiva rājarṣirvayasyapi vinirgate / / viśvācyāpsarasā sārdhaṃ reme caitrarathe vane // Bc_4.78 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037945 (0.0):
kapiñjalādaṃ tanay.am % vasiṣṭho 'janayan muniḥ // 4.77 // / yayātiś caiva rājarṣir $ vayasy api vinirgate &
strīsaṃsarga vināśāntaṃ pāṇḍurjñātvāpi kauravaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037954 (0.0):
strīsaṃsargaṃ vināśāntaṃ $ pāṇḍur jñātvāpi kauravaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680112 (0.052):
strī-saṃsargaṃ vināśā1ntaṃ $ pāṇḍur jñātvā9pi kauravaḥ & / mādrī-rūpa-guṇā3kṣiptaḥ % siṣeve kāma-jam sukham // 4.79 //
mādrīrūpaguṇākṣiptaḥ siṣeve kāmajaṃ sukham // Bc_4.79 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037960 (0.0):
strīsaṃsargaṃ vināśāntaṃ $ pāṇḍur jñātvāpi kauravaḥ & / mādrīrūpaguṇākṣiptaḥ % siṣeve kāmajam sukham // 4.79 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563273 (0.0):
strī+saṃsargaṃ* vināśa+antaṃ* |pāṇḍur* jñātvā*api kauravaḥ | / mādrī+rūpa+guṇa+ākṣiptaḥ |siṣeve kāma+jam sukham ||4.79|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680112 (0.035):
strī-saṃsargaṃ vināśā1ntaṃ $ pāṇḍur jñātvā9pi kauravaḥ & / mādrī-rūpa-guṇā3kṣiptaḥ % siṣeve kāma-jam sukham // 4.79 //
karālajanakaścaiva hṛtvā brāhmaṇakanyakām / / avāpa bhraṃśamapyevaṃ na tu seje na manmatham // Bc_4.80 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037970 (0.0):
mādrīrūpaguṇākṣiptaḥ % siṣeve kāmajam sukham // 4.79 // / karālajanakaś caiva $ hṛtvā brāhmaṇakanyakām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680128 (0.024):
karāla-janakaś cai7va $ hṛtvā brāhmaṇa-kanyakām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563280 (0.027):
karāla+janakaś* ca*eva |hṛtvā brāhmaṇa+kanyakām | / avāpa bhraṃśam apy* (evaṃ* Ceva )|na tu (seje na Ctyajec* ca )manmatham
evamādyā mahātmāno viṣayān garhitānapi / / ratihetorbubhujire prāgeva guṇasaṃhitān // Bc_4.81 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037984 (0.0):
avāpa bhraṃśam apy (evaṃ Ceva % na tu (seje na Ctyajec ca )manmatham // / evamādyā mahātmāno $ viṣayān garhitān api & / ratihetor bubhujire % prāg eva guṇasaṃhitān // 4.81 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680143 (0.0):
evam-ādyā mahā4tmāno $ viṣayān garhitān api & / rati-hetor bubhujire % prāg eva guṇa-saṃhitān // 4.81 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563297 (0.053):
evam+ādyā* mahā+ātmāno* |viṣayān garhitān api | / rati+hetor* bubhujire |prāg* eva guṇa+saṃhitān ||4.81|
tvaṃ punarnyāyataḥ prāptān balavān rūpavānyuvā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1037993 (0.0):
tvaṃ punar nyāyataḥ prāptān $ balavān rūpavān yuvā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563309 (0.0):
tvaṃ* punar* nyāyataḥ prāptān |balavān rūpavān yuvā |
viṣayānavajānāsi yatra saktamidaṃ jagat // Bc_4.82 // / iti śrutvā vacastasya ślakṣṇamāgamasaṃhitam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038002 (0.0):
tvaṃ punar nyāyataḥ prāptān $ balavān rūpavān yuvā & / viṣayān avajānāsi % yatra saktam idaṃ jagat // 4.82 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563312 (0.0):
tvaṃ* punar* nyāyataḥ prāptān |balavān rūpavān yuvā | / viṣayān avajānāsi |yatra saktam idaṃ* jagat ||4.82|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680161 (5.960):
tvaṃ punar nyāyataḥ prāptān $ balavān rūpavān yuvā & / viṣayān avajānāsi % yatra saktam idaṃ jagat // 4.82 // / iti śrutvā vacas tasya $ ślakṣṇam āgama-saṃhitam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563319 (0.026):
iti śrutvā vacas* tasya |ślakṣṇam āgama+saṃhitam | / megha+stanita+nirghoṣaḥ |kumāraḥ pratyabhāṣata ||4.83|
meghastanitanirghoṣaḥ kumāraḥ pratyabhāṣata // Bc_4.83 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038006 (0.0):
iti śrutvā vacas tasya $ ślakṣṇam āgamasaṃhitam & / meghastanitanirghoṣaḥ % kumāraḥ pratyabhāṣata // 4.83 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563323 (0.0):
iti śrutvā vacas* tasya |ślakṣṇam āgama+saṃhitam | / megha+stanita+nirghoṣaḥ |kumāraḥ pratyabhāṣata ||4.83|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680165 (0.0):
iti śrutvā vacas tasya $ ślakṣṇam āgama-saṃhitam & / megha-stanita-nirghoṣaḥ % kumāraḥ pratyabhāṣata // 4.83 //
upapannamidaṃ vākyaṃ sauhārdavyañjakaṃ tvayi / / atra ca tvānuneṣyāmi yatra mā duṣṭhu manyase // Bc_4.84 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038017 (0.0):
meghastanitanirghoṣaḥ % kumāraḥ pratyabhāṣata // 4.83 // / upapannam idaṃ vākyaṃ $ sauhārdavyañjakaṃ tvayi &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563335 (0.0):
upapannam idaṃ* vākyaṃ* |sauhārda+vyañjakaṃ* tvayi | / atra ca tvā*anuneṣyāmi |yatra mā duṣṭhu manyase ||4.84|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680171 (0.0):
megha-stanita-nirghoṣaḥ % kumāraḥ pratyabhāṣata // 4.83 // / upapannam idaṃ vākyaṃ $ sauhārda-vyañjakaṃ tvayi &
nāvajānāmi viṣayān jāne lokaṃ tadātmakam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038025 (0.0):
nāvajānāmi (viṣayān Cviṣayāñ $ jāne lokaṃ tadātmakam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563340 (0.055):
na*avajānāmi (viṣayān Cviṣayāñ* )|jāne lokaṃ* tad+ātmakam |
anityaṃ tu jagamatvā nātra me ramate manaḥ // Bc_4.85 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289823 (0.038):
mṛtyusarpabhayākulam anityam asārakam iti vicintyāgāra adhyāvasituṃ mano / na ramate // tadā sa rājaputraṃ śubhavyūhaṃ ca mantriṇaṃ samāmantryaivam
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680191 (0.040):
a-nityaṃ tu jagan matvā % nā7tra me ramate manaḥ // 4.85 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038024 (0.045):
nāvajānāmi (viṣayān Cviṣayāñ $ jāne lokaṃ tadātmakam & / anityaṃ tu jagan matvā % nātra me ramate manaḥ // 4.85 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563352 (0.051):
a+nityaṃ* tu jagan* matvā |na*atra me ramate manaḥ ||4.85| / jarā vyādhiś* ca mṛtyuś* ca |yadi na syād* idaṃ* trayam |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19917367 (0.054):
03,251.002a yadā vācaṃ vyāharantyām asyāṃ me ramate manaḥ / 03,251.002c sīmantinīnāṃ mukhyāyāṃ vinivṛttaḥ kathaṃ bhavān
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26519664 (0.063):
anityam iti nātra hetur astīti//66//
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22574186 (0.063):
anutpattidharmakamanityamiti / nātra heturastīti/
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18956306 (0.063):
(AVŚ_10,7.37a) kathaṃ vāto nelayati kathaṃ na ramate manaḥ | / (AVŚ_10,7.37c) kim āpaḥ satyaṃ prepsantīr nelayanti kadā cana ||37||
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26516440 (0.064):
yadi tāvat sarvasyānityatā nityā, tannityatvān na sarvam anityam/ / athānityā tasyām avidyamānāyāṃ sarvaṃ nityam iti//26//
jarā vyādhiśca mṛtyuśca yadi na syādidaṃ trayam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038040 (0.0):
anityaṃ tu jagan matvā % nātra me ramate manaḥ // 4.85 // / jarā vyādhiś ca mṛtyuś ca $ yadi na syād idaṃ trayam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680197 (0.0):
a-nityaṃ tu jagan matvā % nā7tra me ramate manaḥ // 4.85 // / jarā vyādhiś ca mṛtyuś ca $ yadi na syād idaṃ trayam &
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13659826 (0.0):
jarā vyādhiś ca mṛtyuś ca yadi na syād idaṃ trayam /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13578217 (0.062):
(AVParis_23,14.6) na śokas tasya no vyādhir na mṛtyur na jarā tathā | na
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12644329 (0.063):
śubhena labhyate saukhyaṃ duḥkhaṃ tv aśubhasaṃbhavaṃ // Rm_28.176{8} // / mṛtyur vyādhir jarā caiva cintanīyam idaṃ trayaṃ /
mamāpi hi manojñeṣu viṣayeṣu ratirbhavet // Bc_4.86 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038044 (0.0):
jarā vyādhiś ca mṛtyuś ca $ yadi na syād idaṃ trayam & / mamāpi hi manojñeṣu % viṣayeṣu ratir bhavet // 4.86 //
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13659830 (0.055):
jarā vyādhiś ca mṛtyuś ca yadi na syād idaṃ trayam / / mamāpi sumanojñeṣu viṣayeṣu ratir bhavet //
nityaṃ yadapi hi strīṇāmetadeva vapurbhavet / / doṣavatsvapi kāmeṣu kāmaṃ rajyeta me manaḥ // Bc_4.87 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038049 (0.011):
mamāpi hi manojñeṣu % viṣayeṣu ratir bhavet // 4.86 // / nityaṃ yady api hi strīṇām $ etad eva vapur bhavet & / (doṣavatsv api Csasaṃvitkasya )kāmeṣu % (kāmaṃ rajyeta me manaḥ Ctathāpi
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680209 (0.011):
mamā7pi hi mano-jñeṣu % viṣayeṣu ratir bhavet // 4.86 // / nityaṃ yady api hi strīṇām $ etad eva vapur bhavet & / (doṣavatsv api Csa-saṃvitkasya )kāmeṣu % (kāmaṃ rajyeta me manaḥ Ctathā9pi
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038056 (0.037):
(doṣavatsv api Csasaṃvitkasya )kāmeṣu % (kāmaṃ rajyeta me manaḥ Ctathāpi
yadā tu jarayāpītaṃ rūpamāsāṃ bhaviṣyati /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038069 (0.033):
yadā tu (jarayāpītaṃ Cjarayā pītaṃ $ rūpam āsāṃ bhaviṣyati & / ātmano 'py anabhipretaṃ % mohāt tatra ratir bhavet // 4.88 //
ātmano 'pyanabhipretaṃ mohāttatra ratirbhavet // Bc_4.88 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038075 (0.0):
yadā tu (jarayāpītaṃ Cjarayā pītaṃ $ rūpam āsāṃ bhaviṣyati & / ātmano 'py anabhipretaṃ % mohāt tatra ratir bhavet // 4.88 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680235 (0.055):
yadā tu (jarayā0pītaṃ Cjarayā pītaṃ $ rūpam āsāṃ bhaviṣyati & / ātmano 'py an-abhipretaṃ % mohāt tatra ratir bhavet // 4.88 //
mṛtyuvyādhijarādharmā mṛtyuvyādhijarātmabhiḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038083 (0.029):
ātmano 'py anabhipretaṃ % mohāt tatra ratir bhavet // 4.88 // / mṛtyuvyādhijarā(dharmā Cdharmo $ mṛtyuvyādhijarātmabhiḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680241 (0.029):
ātmano 'py an-abhipretaṃ % mohāt tatra ratir bhavet // 4.88 // / mṛtyu-vyādhi-jarā-(dharmā Cdharmo $ mṛtyu-vyādhi-jarā4tmabhiḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563407 (0.036):
ātmano* *apy* an+abhipretaṃ* |mohāt tatra ratir* bhavet ||4.88| / mṛtyu+vyādhi+jarā+(dharmā* Cdharmo* )|mṛtyu+vyādhi+jarā+ātmabhiḥ |
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19305835 (0.057):
vyādhimṛtyujarābhayāt MvyC_55d / vyādhimṛtyujarābhayāt MvyK_52d
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10458002 (0.063):
karmakleśavaśājjātistadabhāvānna teṣu tat // 67 // / asya khalu / mṛtyuvyādhijarāduḥkhavahreraśuddhāvasthāyāmayoniśomanasikārakarmakleśapūrvikā
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrau.htm.txt) 430957 (0.063):
bhāvagarbhaṃ yathābhāvaṃ % paraṃ saṃvegam āśritaḥ // HSvs_[9.1]562 // / janmamṛtyujarāvyādhi- $ rogaśokādyupadrutaḥ &
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrpu.htm.txt) 1582638 (0.063):
bhāvagarbhaṃ yathābhāvaṃ paraṃ saṃvegam āśritaḥ // HSvs_[9.1]562 // / janmamṛtyujarāvyādhi-rogaśokādyupadrutaḥ /
ramamāṇo hyasaṃvignaḥ samāno mṛgapakṣibhiḥ // Bc_4.89 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038089 (0.063):
ramamāṇo (hy Capy )asaṃvignaḥ % samāno mṛgapakṣibhiḥ // 4.89 // / yad apy āttha mahātmānas $ te 'pi kāmātmakā iti &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680248 (0.063):
ramamāṇo (hy Capy )a-saṃvignaḥ % samāno mṛga-pakṣibhiḥ // 4.89 // / yad apy āttha mahā4tmānas $ te 'pi kāmā3tmakā iti &
yadapyāttha mahātmānaste 'pi kāmātmakā iti / / saṃvego 'traiva kartavyo yadā teṣāmapi kṣayaḥ // Bc_4.90 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038094 (1.192):
yad apy āttha mahātmānas $ te 'pi kāmātmakā iti & / saṃvego (atraiva Catra na )kartavyo % yadā teṣām api kṣayaḥ // 4.90 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038101 (0.058):
saṃvego (atraiva Catra na )kartavyo % yadā teṣām api kṣayaḥ // 4.90 // / māhātmyaṃ na ca tan manye $ yatra sāmānyataḥ kṣayaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680259 (0.058):
saṃvego (atrai7va Catra na )kartavyo % yadā teṣām api kṣayaḥ // 4.90 // / māhātmyaṃ na ca tan manye $ yatra sāmānyataḥ kṣayaḥ &
māhātmyaṃ na ca tanmanye yatra sāmānyataḥ kṣayaḥ / / viṣayeṣu prasaktirvā yuktirvā nātmavattayā // Bc_4.91 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038110 (0.0):
saṃvego (atraiva Catra na )kartavyo % yadā teṣām api kṣayaḥ // 4.90 // / māhātmyaṃ na ca tan manye $ yatra sāmānyataḥ kṣayaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680267 (0.0):
saṃvego (atrai7va Catra na )kartavyo % yadā teṣām api kṣayaḥ // 4.90 // / māhātmyaṃ na ca tan manye $ yatra sāmānyataḥ kṣayaḥ &
yadapyātthānṛtenāpi strījane vartyatāmiti /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038117 (0.0):
viṣayeṣu prasaktir vā % yuktir vā nātmavattayā // 4.91 // / yad apy ātthānṛtenāpi $ strījane vartyatām iti &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563445 (0.063):
yad* apy* āttha*an+ṛtena*api |strī+jane vartyatām iti |
anṛtaṃ nāvagacchāmi dākṣiṇyenāpi kiṃcana // Bc_4.92 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038123 (0.0):
yad apy ātthānṛtenāpi $ strījane vartyatām iti & / anṛtaṃ nāvagacchāmi % dākṣiṇyenāpi kiṃcana // 4.92 //
na cānuvartanaṃ tanme rucitaṃ yatra nārjavam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038129 (0.0):
na cānuvartanaṃ tan me $ rucitaṃ yatra nārjavam &
sarvabhāvena saṃparko yadi nāsti dhigastu tat // Bc_4.93 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038133 (0.0):
na cānuvartanaṃ tan me $ rucitaṃ yatra nārjavam & / sarvabhāvena saṃparko % yadi nāsti dhig astu tat // 4.93 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680294 (0.048):
sarva-bhāvena saṃparko % yadi nā7sti dhig astu tat // 4.93 //
adhṛteḥ śraddadhānasya saktasyādoṣadarśinaḥ / / kiṃ hi vañcayitavyaṃ syājjātarāgasya cetasaḥ // Bc_4.94 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038146 (0.0):
sarvabhāvena saṃparko % yadi nāsti dhig astu tat // 4.93 // / (adhrṭeḥ Canṛte )śraddadhānasya $ saktasyādoṣadarśinaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680310 (0.0):
(a-dhrṭeḥ Can-ṛte )śraddadhānasya $ saktasyā7-doṣa-darśinaḥ & / kiṃ hi vañcayitavyaṃ syāj % jāta-rāgasya cetasaḥ // 4.94 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563475 (0.055):
(a+dhrṭeḥ Can+ṛte )śraddadhānasya |saktasya*a+doṣa+darśinaḥ | / kiṃ* hi vañcayitavyaṃ* syāj* |jāta+rāgasya cetasaḥ ||4.94|
vañcayanti ca yadyevaṃ jātarāgāḥ parasparam / / nanu naiva kṣamaṃ draṣṭuṃ narāḥ strīṇāṃ nṛṇāṃ striyaḥ // Bc_4.95 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038158 (0.0):
kiṃ hi vañcayitavyaṃ syāj % jātarāgasya cetasaḥ // 4.94 // / vañcayanti ca yady (evaṃ Ceva $ jātarāgāḥ parasparam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680324 (0.0):
nanu nai7va kṣamaṃ draṣṭuṃ % narāḥ strīṇāṃ nṛṇām striyaḥ // 4.95 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680311 (0.039):
kiṃ hi vañcayitavyaṃ syāj % jāta-rāgasya cetasaḥ // 4.94 // / vañcayanti ca yady (evaṃ Ceva $ jāta-rāgāḥ paras-param &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563496 (0.059):
nanu na*eva kṣamaṃ* draṣṭuṃ* |narāḥ strīṇāṃ* nṛṇām* striyaḥ ||4.95| / tad* evaṃ* sati duḥkha+ārtaṃ* |jarā+maraṇa+(bhāginam Cbhoginam )|
tadevaṃ sati duḥkhārta jarāmaraṇabhāginam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038162 (0.029):
tad evaṃ sati duḥkhārtaṃ $ jarāmaraṇa(bhāginam Cbhoginam ) //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563503 (0.032):
tad* evaṃ* sati duḥkha+ārtaṃ* |jarā+maraṇa+(bhāginam Cbhoginam )|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680328 (0.058):
tad evaṃ sati duḥkhā3rtaṃ $ jarā-maraṇa-(bhāginam Cbhoginam ) //
na māṃ kāmeṣvanāryeṣu pratārayitumarhasi // Bc_4.96 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038171 (0.0):
tad evaṃ sati duḥkhārtaṃ $ jarāmaraṇa(bhāginam Cbhoginam ) // / na māṃ kāmeṣv anāryeṣu % pratārayitum arhasi // 4.96 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680336 (0.038):
tad evaṃ sati duḥkhā3rtaṃ $ jarā-maraṇa-(bhāginam Cbhoginam ) // / na māṃ kāmeṣv an-āryeṣu % pratārayitum arhasi // 4.96 //
aho 'tidhīraṃ balavacca te manaścaleṣu kāmeṣu ca sāradarśinaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038180 (0.0):
na māṃ kāmeṣv anāryeṣu % pratārayitum arhasi // 4.96 // / aho 'tidhīraṃ balavac ca te manaś $ caleṣu kāmeṣu ca sāradarśinaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563523 (0.0):
aho *ati+dhīraṃ* balavac* ca te manaś* | / caleṣu kāmeṣu ca sāra+darśinaḥ | / bhaye (*ati+tīvre C*api tīvre )viṣayeṣu sajjase |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680347 (0.0):
na māṃ kāmeṣv an-āryeṣu % pratārayitum arhasi // 4.96 // / aho 'ti-dhīraṃ balavac ca te manaś $ caleṣu kāmeṣu ca sāra-darśinaḥ &
bhaye 'titīvre viṣayeṣu sajjase nirīkṣamāṇo maraṇādhvani prajāḥ // Bc_4.97
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038189 (0.0):
aho 'tidhīraṃ balavac ca te manaś $ caleṣu kāmeṣu ca sāradarśinaḥ & / bhaye (atitīvre Capi tīvre )viṣayeṣu sajjase % nirīkṣamāṇo maraṇādhvani
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563528 (0.035):
caleṣu kāmeṣu ca sāra+darśinaḥ | / bhaye (*ati+tīvre C*api tīvre )viṣayeṣu sajjase |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680347 (0.035):
aho 'ti-dhīraṃ balavac ca te manaś $ caleṣu kāmeṣu ca sāra-darśinaḥ & / bhaye (ati-tīvre Capi tīvre )viṣayeṣu sajjase % nirīkṣamāṇo maraṇā1dhvani
ahaṃ punarbhīruratīvaviklavo jarāvipadvyādhibhayaṃ vicintayan /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038199 (0.0):
ahaṃ punar bhīrur atīvaviklavo $ jarāvipadvyādhibhayaṃ vicintayan &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680366 (0.0):
ahaṃ punar bhīrur atī1va-viklavo $ jarā-vipad-vyādhi-bhayaṃ vicintayan &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563540 (0.019):
ahaṃ* punar* bhīrur* ati+iva+viklavo* | / jarā+vipad+vyādhi+bhayaṃ* vicintayan |
labhe na śāntiṃ na dhṛtiṃ kuto ratiṃ niśāmayandīptamivāgninā jagat //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038210 (0.0):
ahaṃ punar bhīrur atīvaviklavo $ jarāvipadvyādhibhayaṃ vicintayan & / labhe na śāntiṃ na dhṛtiṃ kuto ratiṃ % niśāmayan dīptam ivāgninā jagat //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680374 (0.0):
ahaṃ punar bhīrur atī1va-viklavo $ jarā-vipad-vyādhi-bhayaṃ vicintayan & / labhe na śāntiṃ na dhṛtiṃ kuto ratiṃ % niśāmayan dīptam ivā7gninā jagat //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563541 (0.059):
jarā+vipad+vyādhi+bhayaṃ* vicintayan | / labhe na śāntiṃ* na dhṛtiṃ* kuto* ratiṃ* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563549 (0.064):
labhe na śāntiṃ* na dhṛtiṃ* kuto* ratiṃ* | / niśāmayan dīptam iva*agninā jagat ||4.98|
Bc_4.98 // / asaṃśayaṃ mṛtyuriti prajānato narasya rāgo hṛdi yasya jāyate /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038218 (0.0):
labhe na śāntiṃ na dhṛtiṃ kuto ratiṃ % niśāmayan dīptam ivāgninā jagat // / asaṃśayaṃ mṛtyur iti prajānato $ narasya rāgo hṛdi yasya jāyate &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680385 (0.0):
a-saṃśayaṃ mṛtyur iti prajānato $ narasya rāgo hṛdi yasya jāyate &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563559 (0.020):
a+saṃśayaṃ* mṛtyur* iti prajānato* | / narasya rāgo* hṛdi yasya jāyate |
ayomayīṃ tasya paraimi cetanāṃ mahābhaye rajyati yo na roditi // Bc_4.99
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038227 (0.0):
asaṃśayaṃ mṛtyur iti prajānato $ narasya rāgo hṛdi yasya jāyate & / ayomayīṃ tasya paraimi cetanāṃ % mahābhaye (rajyati Crakṣati )yo na roditi
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680394 (0.0):
a-saṃśayaṃ mṛtyur iti prajānato $ narasya rāgo hṛdi yasya jāyate & / ayomayīṃ tasya paraimi cetanāṃ % mahā-bhaye (rajyati Crakṣati )yo na
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563565 (0.018):
narasya rāgo* hṛdi yasya jāyate | / ayomayīṃ* tasya paraimi cetanāṃ* |
atho kumāraśca viniścayātmikāṃ cakāra kāmāśrayaghātinīṃ kathām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038239 (0.0):
ayomayīṃ tasya paraimi cetanāṃ % mahābhaye (rajyati Crakṣati )yo na roditi / atho kumāraś ca viniścayātmikāṃ $ cakāra kāmāśrayaghātinīṃ kathām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680405 (0.056):
atho7 kumāraś ca viniścayā3tmikāṃ $ cakāra kāmā3śraya-ghātinīṃ kathām & / janasya cakṣur-gamanīya-maṇḍalo % mahī-dharaṃ cā7stam iyāya bhās-karaḥ //
janasya cakṣurgamanīyamaṇḍalo mahīdharaṃ cāstamiyāya bhāskaraḥ // Bc_4.100
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038245 (0.0):
atho kumāraś ca viniścayātmikāṃ $ cakāra kāmāśrayaghātinīṃ kathām & / janasya cakṣurgamanīyamaṇḍalo % mahīdharaṃ cāstam iyāya bhāskaraḥ // 4.100
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680408 (1.788):
atho7 kumāraś ca viniścayā3tmikāṃ $ cakāra kāmā3śraya-ghātinīṃ kathām & / janasya cakṣur-gamanīya-maṇḍalo % mahī-dharaṃ cā7stam iyāya bhās-karaḥ //
tato vṛthādhāritabhūṣaṇasrajaḥ kalāguṇaiśca praṇayaiśca niṣphalaiḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038255 (0.0):
tato vṛthādhāritabhūṣaṇasrajaḥ $ kalāguṇaiś ca praṇayaiś ca niṣphalaiḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680422 (0.0):
janasya cakṣur-gamanīya-maṇḍalo % mahī-dharaṃ cā7stam iyāya bhās-karaḥ // / tato vṛthā-dhārita-bhūṣaṇa-srajaḥ $ kalā-guṇaiś ca praṇayaiś ca
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563594 (0.016):
tato* vṛthā+dhārita+bhūṣaṇa+srajaḥ | / kalā+guṇaiś* ca praṇayaiś* ca niṣ+phalaiḥ |
sva eva bhāve vinigṛhya manmathaṃ puraṃ yayurbhagnamanorathāḥ striyaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038263 (0.0):
tato vṛthādhāritabhūṣaṇasrajaḥ $ kalāguṇaiś ca praṇayaiś ca niṣphalaiḥ & / svae eva bhāve vinigṛhya manmathaṃ % puraṃ yayur bhagnamanorathāḥ striyaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680431 (0.0):
svae eva bhāve vinigṛhya manmathaṃ % puraṃ yayur bhagna-mano-rathāḥ
Bc_4.101 // / tataḥ purodyānagatāṃ janaśriyaṃ nirīkṣya sāyaṃ pratisaṃhṛtāṃ punaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038274 (0.0):
svae eva bhāve vinigṛhya manmathaṃ % puraṃ yayur bhagnamanorathāḥ striyaḥ / tataḥ purodyānagatāṃ janaśriyaṃ $ nirīkṣya sāyaṃ pratisaṃhṛtāṃ punaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680444 (0.0):
tataḥ puro1dyāna-gatāṃ jana-śriyaṃ $ nirīkṣya sāyaṃ pratisaṃhṛtāṃ punaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563616 (0.053):
tataḥ pura+udyāna+gatāṃ* jana+śriyaṃ* | / nirīkṣya sāyaṃ* pratisaṃhṛtāṃ* punaḥ |
anityatāṃ sarvagatāṃ vicintayanviveśa dhiṣṇayaṃ kṣitipālakātmajaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038280 (0.0):
tataḥ purodyānagatāṃ janaśriyaṃ $ nirīkṣya sāyaṃ pratisaṃhṛtāṃ punaḥ & / anityatāṃ sarvagatāṃ vicintayan % viveśa dhiṣṇyaṃ kṣitipālakātmajaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680447 (0.021):
tataḥ puro1dyāna-gatāṃ jana-śriyaṃ $ nirīkṣya sāyaṃ pratisaṃhṛtāṃ punaḥ & / a-nityatāṃ sarva-gatāṃ vicintayan % viveśa dhiṣṇyaṃ kṣiti-pālakā3tma-jaḥ
Bc_4.102 // / tataḥ śrutvā rājā viṣayavimukhaṃ tasya tu mano
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038289 (0.0):
anityatāṃ sarvagatāṃ vicintayan % viveśa dhiṣṇyaṃ kṣitipālakātmajaḥ // / tataḥ śrutvā rājā viṣayavimukhaṃ tasya tu mano $ na śiśye tāṃ rātriṃ
na śiśye tāṃ rātriṃ hṛdayagataśalyo gaja iva /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038296 (0.0):
tataḥ śrutvā rājā viṣayavimukhaṃ tasya tu mano $ na śiśye tāṃ rātriṃ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680468 (0.0):
tataḥ śrutvā rājā viṣaya-vi-mukhaṃ tasya tu mano $ na śiśye tāṃ rātriṃ / hṛdaya-gata-śalyo gaja iva &
atha śrānto mantre bahuvividhamārge sasacivo
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038304 (0.0):
hṛdayagataśalyo gaja iva & / atha śrānto mantre bahuvividhamārge sasacivo % na so 'nyat kāmebhyo
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680474 (0.0):
hṛdaya-gata-śalyo gaja iva & / atha śrānto mantre bahu-vi-vidha-mārge sa-sacivo % na so 'nyat kāmebhyo
na so 'nyatkāmebhyo niyamanamapaśyatsutamateḥ // Bc_4.103 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038311 (1.192):
atha śrānto mantre bahuvividhamārge sasacivo % na so 'nyat kāmebhyo / niyamanam apaśyat sutamateḥ // 4.103 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680483 (1.192):
atha śrānto mantre bahu-vi-vidha-mārge sa-sacivo % na so 'nyat kāmebhyo / niyamanam apaśyat suta-mateḥ // 4.103 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563662 (0.063):
na so* *anyat kāmebhyo* niyamanam apaśyat suta+mateḥ ||4.103| / [[iti (Cśrī+C)buddha+carite mahā+kāvye strī+vighātano* nāma caturthaḥ
iti buddhacarite mahākāvye strīvighātano nāma caturthaḥ sargaḥ // 4 //
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18216673 (0.0):
Saundaranande mahākāvye bhāryāyācitako nāma caturthaḥ sargaḥ / / CANTO V
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038317 (1.788):
niyamanam apaśyat sutamateḥ // 4.103 // / [[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye strīvighātano nāma caturthaḥ sargaḥ --
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21993692 (0.005):
varāpsarovṛtamalakādhipālayaṃ navavrato muniriva vighnakātaraḥ // Bc_3.65 / iti buddhacarite mahākāvye saṃvegotpattirnāma tṛtīyaḥ sargaḥ // 3 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036984 (0.005):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye saṃvegotpattir nāma tṛtīyaḥ sargaḥ --
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21992591 (0.008):
ata upacitakarmā rūḍhamūle 'pi hetau sa ratimupasiṣeve bodhimāpanna yāvat / // Bc_2.56 // / iti buddhacarite mahākāvye antaḥpuravihāro nāma dvitīyaḥ sargaḥ // 2 //
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18215196 (0.008):
Saundaranande mahākāvye rājavarṇano nāma dvitīyaḥ sargaḥ / / CANTO III
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035872 (0.009):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye 'ntaḥpuravihāro nāma dvitīyaḥ sargaḥ
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18217616 (0.010):
Saundaranande mahākāvye nandapravrājano nāma pañcamaḥ sargaḥ / / CANTO VI
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21997533 (0.011):
ato vrajan bhaktivaśena duḥkhitaścacāra bavhīravaśaḥ pathi kriyāḥ // / Bc_6.68 // / iti buddhacarite mahākāvye chandakanivartano nāma ṣaṣṭhaḥ sargaḥ // 6 //
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18214314 (0.011):
Saundaranada mahākāvye kapilavāstuvarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ / / CANTO II
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034846 (0.012):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye bhagavatprasūtir nāma prathamaḥ sargaḥ
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18219429 (0.013):
Saundarananda mahākāvye nandivlāpo nāma saptamaḥ sargaḥ / / CANTO VIII
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21998540 (0.013):
vidhivadanuvidhāya te 'pi taṃ praviviśurāśramiṇastapovanam // Bc_7.58 // / iti buddhacarite mahākāvye tapovanapraveśo nāma saptamaḥ sargaḥ // 7 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1041817 (0.013):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye tapovanapraveśo nāma saptamaḥ sargaḥ
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 22000177 (0.016):
kṛtamiti savadhūjanaḥ sadāro nṛpatirapi pracakāra śeṣakāryam // Bc_8.87 // / iti buddhacarite mahākāvye 'ntaḥpuravilāpo nāmāṣṭamaḥ sargaḥ // 8 //
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18220485 (0.016):
Sundaranande mahākāvye strīvighāto nāmāṣṭamaḥ sargaḥ / / CANTO IX
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18222519 (0.016):
Saundaranande mahākāvye svarganidarśano nāma daśamaḥ sargaḥ / / CANTO XI
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1043444 (0.016):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye 'ntaḥpuravilāpo nāmāṣṭamaḥ sargaḥ -- 8
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011867 (0.016):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye pāṭalādarśanaṃ nāma caturthaḥ sargaḥ
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18221411 (0.017):
Saundaranande mahākāvye madāpavādo nāma navamaḥ sargaḥ / / CANTO X
CANTO V / sa tathā viṣayairvilobhyamānaḥ paramārhairapi śākyarājasūnuḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038328 (0.029):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye strīvighātano nāma caturthaḥ sargaḥ -- / sa tathā viṣayair vilobhyamānaḥ $ (paramārhair Cparamohair )api
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563674 (0.029):
[[iti (Cśrī+C)buddha+carite mahā+kāvye strī+vighātano* nāma caturthaḥ / sargaḥ |4|]] / sa* tathā viṣayair* vilobhyamānaḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680495 (0.029):
[[iti (Cśrī-C)buddha-carite mahā-kāvye strī-vighātano nāma caturthaḥ / sargaḥ -- 4 --]] / sa tathā viṣayair vilobhyamānaḥ $ (paramā1rhair Cpara-mohair )api
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563682 (0.051):
(parama+arhair* Cpara+mohair* )api śākya+rāja+sūnuḥ | / na jagāma (dhṛtiṃ* Cratiṃ* )na śarma lebhe |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680503 (0.051):
sa tathā viṣayair vilobhyamānaḥ $ (paramā1rhair Cpara-mohair )api / śākya-rāja-sūnuḥ & / na jagāma (dhṛtiṃ Cratiṃ )na śarma lebhe % hṛdaye siṃha
na jagāma dhṛtiṃ na śarma lebhe hṛdaye siṃha ivātidigdhaviddhaḥ // Bc_5.1
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038338 (0.0):
śākyarājasūnuḥ & / na jagāma (dhṛtiṃ Cratiṃ )na śarma lebhe % hṛdaye siṃha ivātidigdhaviddhaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680508 (0.0):
śākya-rāja-sūnuḥ & / na jagāma (dhṛtiṃ Cratiṃ )na śarma lebhe % hṛdaye siṃha
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563691 (0.027):
na jagāma (dhṛtiṃ* Cratiṃ* )na śarma lebhe | / hṛdaye siṃha* iva*ati+digdha+viddhaḥ ||5.1|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563683 (0.032):
(parama+arhair* Cpara+mohair* )api śākya+rāja+sūnuḥ | / na jagāma (dhṛtiṃ* Cratiṃ* )na śarma lebhe |
Asvaghosa: Saundarananda (asvsau2u.htm.txt) 11489824 (0.038):
na dhṛtimupayayau na śarma lebhe dvirada ivātimado madāndhacetāḥ //
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18221373 (0.038):
na dhṛtim upayayau na śarma lebhe dvirada ivātimado madāndhacetāḥ //
atha mantisutaiḥ kṣamaiḥ kadācitsakhibhiścitrakathaiḥ kṛtānuyātraḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038350 (0.0):
atha mantrisutaiḥ kṣamaiḥ kadācit $ sakhibhiś citrakathaiḥ kṛtānuyātraḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563705 (0.0):
sakhibhiś* citra+kathaiḥ kṛta+anuyātraḥ | / vana+bhūmi+didṛkṣayā śama+īpsur* |
vanabhūmididṛkṣayā śamepsurnaradevānumato bahiḥ pratasthe // Bc_5.2 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038359 (0.0):
atha mantrisutaiḥ kṣamaiḥ kadācit $ sakhibhiś citrakathaiḥ kṛtānuyātraḥ & / vanabhūmididṛkṣayā śamepsur % naradevānumato (bahiḥ Cvahiḥ )pratasthe //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563707 (0.0):
sakhibhiś* citra+kathaiḥ kṛta+anuyātraḥ | / vana+bhūmi+didṛkṣayā śama+īpsur* |
navarukmakhalīnakiṅkiṇīkaṃ pracalaccāramaracāruhemabhāṇḍam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038363 (0.048):
vanabhūmididṛkṣayā śamepsur % naradevānumato (bahiḥ Cvahiḥ )pratasthe // / navarukmakhalīnakiṅkiṇīkaṃ $ pracalaccāmaracāruhemabhāṇḍam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680536 (0.055):
vana-bhūmi-didṛkṣayā śame3psur % nara-devā1numato (bahiḥ Cvahiḥ )pratasthe / nava-rukma-khalīna-kiṅkiṇīkaṃ $ pracalac-cāmara-cāru-hema-bhāṇḍam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563716 (0.058):
nara+deva+anumato* (bahiḥ Cvahiḥ )pratasthe ||5.2| / nava+rukma+khalīna+kiṅkiṇīkaṃ* |
abhiruhya sa kanthakaṃ sadaśvaṃ prayayau ketumiva drumābjaketuḥ // Bc_5.3
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038378 (1.192):
navarukmakhalīnakiṅkiṇīkaṃ $ pracalaccāmaracāruhemabhāṇḍam & / abhiruhya sa (kanthakaṃ Ckaṇṭhakaṃ )sadaśvaṃ % prayayau ketum iva
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680549 (1.788):
nava-rukma-khalīna-kiṅkiṇīkaṃ $ pracalac-cāmara-cāru-hema-bhāṇḍam & / abhiruhya sa (kanthakaṃ Ckaṇṭhakaṃ )sad-aśvaṃ % prayayau ketum iva
sa vikṛṣṭatarāṃ vanāntabhūmiṃ vanalobhācca yayau mahīguṇācca /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038388 (0.0):
sa (vikṛṣṭatarāṃ Cnikṛṣṭatarāṃ )vanāntabhūmiṃ $ vanalobhāc ca yayau
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680563 (0.0):
sa (vikṛṣṭatarāṃ Cnikṛṣṭatarāṃ )vanā1nta-bhūmiṃ $ vana-lobhāc ca yayau / mahī-(guṇāc ca Cguṇe1cchuḥ ) //
salilormivikārasīramārgāṃ vasudhāṃ caiva dadarśa kṛṣyamāṇām // Bc_5.4 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038400 (1.788):
salilourmivikārasīramārgāṃ % vasudhāṃ caiva dadarśa kṛṣyamāṇām // 5.4 //
halabhinnavikīrṇaśaṣpadarbhā hatasūkṣmakrimikīṭajantukīrṇām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563769 (0.026):
vasu+dhāṃ* ca*eva dadarśa kṛṣyamāṇām ||5.4| / hala+bhinna+vikīrṇa+śaṣpa+darbhāṃ* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680587 (0.032):
salilo-urmi-vikāra-sīra-mārgāṃ % vasu-dhāṃ cai7va dadarśa kṛṣyamāṇām // / hala-bhinna-vikīrṇa-śaṣpa-darbhāṃ $
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038410 (0.032):
salilourmivikārasīramārgāṃ % vasudhāṃ caiva dadarśa kṛṣyamāṇām // 5.4 // / halabhinnavikīrṇaśaṣpadarbhāṃ $ hatasūkṣmakrimi(kīṭaCkāṇḍa)jantukīrṇām &
samavekṣya rasāṃ tathāvidhāṃ tāṃ svajanasyeva vadhe bhṛśaṃ śuśoca //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038418 (0.0):
halabhinnavikīrṇaśaṣpadarbhāṃ $ hatasūkṣmakrimi(kīṭaCkāṇḍa)jantukīrṇām & / samavekṣya rasāṃ tathāvidhāṃ tāṃ % svajanasyeva (vadhe Cbadhe )bhṛśaṃ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680590 (0.027):
hata-sūkṣma-krimi-(kīṭa-Ckāṇḍa-)jantu-kīrṇām & / samavekṣya rasāṃ tathā-vidhāṃ tāṃ % sva-janasye7va (vadhe Cbadhe )bhṛśaṃ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563778 (0.059):
sva+janasya*iva (vadhe Cbadhe )bhṛśaṃ* śuśoca ||5.5| / kṛṣataḥ puruṣāṃś* ca vīkṣamāṇaḥ |
Bc_5.5 // / kṛṣataḥ puruṣāṃśca vīkṣamāṇaḥ pavanārkāśurajovibhinnavarṇān /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038429 (0.039):
samavekṣya rasāṃ tathāvidhāṃ tāṃ % svajanasyeva (vadhe Cbadhe )bhṛśaṃ / śuśoca // 5.5 // / kṛṣataḥ puruṣāṃś ca vīkṣamāṇaḥ $ pavanārkāṃśurajovibhinnavarṇān &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680599 (0.039):
samavekṣya rasāṃ tathā-vidhāṃ tāṃ % sva-janasye7va (vadhe Cbadhe )bhṛśaṃ / śuśoca // 5.5 // / kṛṣataḥ puruṣāṃś ca vīkṣamāṇaḥ $ pavanā1rkā1ṃśu-rajo-vibhinna-varṇān &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680607 (0.047):
kṛṣataḥ puruṣāṃś ca vīkṣamāṇaḥ $ pavanā1rkā1ṃśu-rajo-vibhinna-varṇān & / vahana-klama-viklavāṃś ca dhuryān % paramā3ryaḥ paramāṃ kṛpāṃ cakāra //
vahanaklamaviklavāṃśca dhuryān paramāryaḥ paramāṃ kṛpāṃ cakāra // Bc_5.6
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038436 (0.0):
kṛṣataḥ puruṣāṃś ca vīkṣamāṇaḥ $ pavanārkāṃśurajovibhinnavarṇān & / vahanaklamaviklavāṃś ca dhuryān % paramāryaḥ paramāṃ kṛpāṃ cakāra // 5.6
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680615 (0.0):
kṛṣataḥ puruṣāṃś ca vīkṣamāṇaḥ $ pavanā1rkā1ṃśu-rajo-vibhinna-varṇān & / vahana-klama-viklavāṃś ca dhuryān % paramā3ryaḥ paramāṃ kṛpāṃ cakāra //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563792 (0.032):
pavana+arka+aṃśu+rajo+vibhinna+varṇān | / vahana+klama+viklavāṃś* ca dhuryān |
avatīrya tatasturaṅgapṛṣṭhācchanakairgā vyacaracchucā parītaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038447 (0.057):
avatīrya tatas turaṃgapṛṣṭhāc $ chanakair gāṃ (vyacarac chucā Cvyacarat / śucā )parītaḥ & / jagato jananavyayaṃ vicinvan % kṛpaṇaṃ khalv idam ity uvāca (cārtaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680626 (0.057):
avatīrya tatas turaṃ-ga-pṛṣṭhāc $ chanakair gāṃ (vyacarac chucā Cvyacarat / śucā )parītaḥ & / jagato janana-vyayaṃ vicinvan % kṛpaṇaṃ khalv idam ity uvāca (cā8rtaḥ
jagato jananavyayaṃ vicinvan kṛpaṇaṃ khalvidamityuvāca cārtaḥ // Bc_5.7 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038454 (0.0):
avatīrya tatas turaṃgapṛṣṭhāc $ chanakair gāṃ (vyacarac chucā Cvyacarat / śucā )parītaḥ & / jagato jananavyayaṃ vicinvan % kṛpaṇaṃ khalv idam ity uvāca (cārtaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680632 (0.0):
avatīrya tatas turaṃ-ga-pṛṣṭhāc $ chanakair gāṃ (vyacarac chucā Cvyacarat / śucā )parītaḥ & / jagato janana-vyayaṃ vicinvan % kṛpaṇaṃ khalv idam ity uvāca (cā8rtaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563813 (0.052):
*chanakair* gāṃ* (vyacarac* *chucā Cvyacarat śucā )parītaḥ | / jagato* janana+vyayaṃ* vicinvan |
manasā ca viviktatāmabhīpsuḥ suhṛdastānanuyāyino nivārya /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038463 (0.012):
Ccārttaḥ ) // 5.7 // / manasā ca viviktatām abhīpsuḥ $ suhṛdas tān anuyāyino nivārya &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680641 (0.057):
manasā ca viviktatām abhīpsuḥ $ su-hṛdas tān anuyāyino nivārya &
abhitaścalacāruparṇavatyā vijane mūlamupeyivān sa jambvāḥ // Bc_5.8 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038474 (0.046):
(abhitaś calaCabhitārala)cāruparṇavatyā % vijane mūlam upeyivān sa jambvāḥ / niṣasāda (sa yatra śaucavatyāṃ Cca patrakhoravatyāṃ $ bhuvi
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563840 (0.046):
vi+jane mūlam upeyivān sa* jambvāḥ ||5.8| / niṣasāda (sa* yatra śaucavatyāṃ* Cca patra+khoravatyāṃ* )|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680654 (0.046):
(abhitaś cala-Cabhitārala-)cāru-parṇavatyā % vi-jane mūlam upeyivān sa / jambvāḥ // 5.8 // / niṣasāda (sa yatra śaucavatyāṃ Cca patra-khoravatyāṃ $ bhuvi
niṣasāda sa yatra śaucavatyāṃ bhuvi vaidūryanikāśaśādvalāyām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038485 (0.061):
niṣasāda (sa yatra śaucavatyāṃ Cca patrakhoravatyāṃ $ bhuvi / (vaiḍūryaCvaidūrya)nikāśaśādvalāyām & / jagataḥ prabhavavyayau (vicinvan Cvicintya % manasaś ca sthitimārgam
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038476 (0.061):
(abhitaś calaCabhitārala)cāruparṇavatyā % vijane mūlam upeyivān sa jambvāḥ / niṣasāda (sa yatra śaucavatyāṃ Cca patrakhoravatyāṃ $ bhuvi
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680656 (0.061):
(abhitaś cala-Cabhitārala-)cāru-parṇavatyā % vi-jane mūlam upeyivān sa / jambvāḥ // 5.8 // / niṣasāda (sa yatra śaucavatyāṃ Cca patra-khoravatyāṃ $ bhuvi
jagataḥ prabhavavyayau vicinvanmanasaśca sthitimārgamālalambe // Bc_5.9 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038491 (1.192):
(vaiḍūryaCvaidūrya)nikāśaśādvalāyām & / jagataḥ prabhavavyayau (vicinvan Cvicintya % manasaś ca sthitimārgam
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563856 (0.037):
bhuvi (vaiḍūrya+Cvaidūrya+)nikāśa+śādvalāyām | / jagataḥ prabhava+vyayau (vicinvan Cvicintya )|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680673 (0.037):
(vaiḍūrya-Cvaidūrya-)nikāśa-śādvalāyām & / jagataḥ prabhava-vyayau (vicinvan Cvicintya % manasaś ca sthiti-mārgam
samavāptamanaḥsthitiśca sadyo viṣayecchādibhirādhibhiśca muktaḥ /
savitarkavicāramāpa śāntaṃ prathamaṃ dhyānamanāsravaprakāram // Bc_5.10 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038508 (0.0):
samavāptamanaḥsthitiś ca sadyo $ viṣayecchādibhir ādhibhiś ca muktaḥ & / savitarkavicāram āpa śāntaṃ % prathamaṃ dhyānam an(āsravaCāśrava)prakāram
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680690 (0.0):
samavāpta-manaḥ-sthitiś ca sadyo $ viṣaye1cchā4dibhir ādhibhiś ca muktaḥ & / sa-vitarka-vicāram āpa śāntaṃ % prathamaṃ dhyānam
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563876 (0.022):
viṣaya+icchā+ādibhir* ādhibhiś* ca muktaḥ | / sa+vitarka+vicāram āpa śāntaṃ* |
adhigamya tato vivekajaṃ tu paramaprītisukhaṃ manaḥsamādhim /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038523 (0.0):
savitarkavicāram āpa śāntaṃ % prathamaṃ dhyānam an(āsravaCāśrava)prakāram / adhigamya tato vivekajaṃ tu $ paramaprītisukhaṃ ((CmanaḥC))samādhim &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680705 (0.0):
an-(āsrava-Cāśrava-)prakāram // 5.10 // / adhigamya tato viveka-jaṃ tu $ parama-prīti-sukhaṃ ((Cmanaḥ-C))samādhim &
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24071193 (0.032):
prathame dhyāne vivekajaṃ prītisukhaṃ nāsti /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24826941 (0.043):
kāmapāpakākuśaladharmaprahāṇavivekātprathame dhyāne vivekajaṃ prītisukhaṃ / pravivekasukhamityucyate / dvitīyādiṣu dhyāneṣu vitarkavicāropaśamādu
Aryasura: Paramitasamasa (bsa050_u.htm.txt) 12048226 (0.048):
vivekajaṃ prītisukhaṃ tataḥ prasrabdhilabdhijam /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6321693 (0.054):
viviktaiḥ kāmaiḥ viviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ savitarkasavicāraṃ / vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānaṃ paṃcā[ṅ]gamupasampadya viharati |
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106592 (0.054):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamadhyānam upasaṃpadya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106857 (0.054):
akuśalaiḥ dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107843 (0.054):
viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. yāvac cathurthaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859786 (0.054):
pāpakairakuśaladharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2030966 (0.054):
vivicyaiva kāmairvivicyākuśalai (SSS_406) dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ / vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasampadya viharatīti | (pṛ)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940360 (0.054):
dharmaiḥ savitarkasavicāraṃ / 18004 vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati/ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951395 (0.054):
20921 kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkasavicāraṃ / vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 762138 (0.054):
viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkasavicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati evaṃ dvitīyaṃ tṛtīyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772972 (0.054):
dharmaiḥ savitarkasavicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258177 (0.054):
viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ / vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258536 (0.054):
pāpakair akuśalamūlair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259779 (0.054):
(PSP_5:101) savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797513 (0.054):
kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ sa vitarkaṃ sa vicāraṃ / vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati dvitīyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804203 (0.054):
kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. vitarkavicārāṇāṃ
idameva tataḥ paraṃ pradadhyau manasā lokagatiṃ niśāmya samyak // Bc_5.11
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038532 (0.0):
adhigamya tato vivekajaṃ tu $ paramaprītisukhaṃ ((CmanaḥC))samādhim & / idam eva tataḥ paraṃ pradadhyau % manasā lokagatiṃ (niśāmya Cniśamya
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680714 (0.0):
adhigamya tato viveka-jaṃ tu $ parama-prīti-sukhaṃ ((Cmanaḥ-C))samādhim & / idam eva tataḥ paraṃ pradadhyau % manasā loka-gatiṃ (niśāmya Cniśamya
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563899 (0.036):
parama+prīti+sukhaṃ* ((Cmanaḥ+C))samādhim | / idam eva tataḥ paraṃ* pradadhyau | / manasā loka+gatiṃ* (niśāmya Cniśamya )samyak ||5.11|
kṛpaṇaṃ bata yajjanaḥ svayaṃ sannavaśo vyādhijarāvināśadharmā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038545 (0.034):
kṛpaṇaṃ (bata Cvata )yaj janaḥ svayaṃ sann $ a(vaśo Craso / )vyādhijarāvināśa(dharmā Cdharmaḥ ) //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563913 (0.034):
a+(vaśo* Craso* )vyādhi+jarā+vināśa+(dharmā Cdharmaḥ )| / jarayā*ārditam āturaṃ* mṛtaṃ* vā |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680726 (0.034):
kṛpaṇaṃ (bata Cvata )yaj janaḥ svayaṃ sann $ a-(vaśo Craso / )vyādhi-jarā-vināśa-(dharmā Cdharmaḥ ) //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038536 (0.040):
)samyak // 5.11 // / kṛpaṇaṃ (bata Cvata )yaj janaḥ svayaṃ sann $ a(vaśo Craso
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680718 (0.040):
)samyak // 5.11 // / kṛpaṇaṃ (bata Cvata )yaj janaḥ svayaṃ sann $ a-(vaśo Craso
jarayārditamāturaṃ mṛtaṃ vā paramajño vijugupsate madāndhaḥ // Bc_5.12 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680733 (0.023):
jarayā0rditam āturaṃ mṛtaṃ vā % param a-jño vijugupsate madā1ndhaḥ // 5.12
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038555 (0.039):
)vyādhijarāvināśa(dharmā Cdharmaḥ ) // / jarayārditam āturaṃ mṛtaṃ vā % param ajño vijugupsate madāndhaḥ // 5.12 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563924 (0.058):
param a+jño* vijugupsate mada+andhaḥ ||5.12| / iha ced* aham ī+dṛśaḥ svayaṃ san* |
iha cedahamīdṛśaḥ svayaṃ sanvijugupseya paraṃ tathāsvabhāvam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038563 (0.0):
jarayārditam āturaṃ mṛtaṃ vā % param ajño vijugupsate madāndhaḥ // 5.12 // / iha ced aham īdṛśaḥ svayaṃ san $ vijugupseya paraṃ tathāsvabhāvam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680745 (0.035):
iha ced aham ī-dṛśaḥ svayaṃ san $ vijugupseya paraṃ tathā-sva-bhāvam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563931 (0.048):
iha ced* aham ī+dṛśaḥ svayaṃ san* |
na bhavetsadṛśaṃ hi tatkṣamaṃ vā paramaṃ dharmamimaṃ vijānato me //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038571 (0.0):
iha ced aham īdṛśaḥ svayaṃ san $ vijugupseya paraṃ tathāsvabhāvam & / na bhavet sadṛśaṃ hi tat kṣamaṃ vā % paramaṃ dharmam imaṃ vijānato me //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680755 (0.031):
na bhavet sa-dṛśaṃ hi tat kṣamaṃ vā % paramaṃ dharmam imaṃ vijānato me //
Bc_5.13 // / iti tasya vipaśyato yathāvajjagato vyādhijarāvipattidoṣān /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038579 (0.0):
na bhavet sadṛśaṃ hi tat kṣamaṃ vā % paramaṃ dharmam imaṃ vijānato me // / iti tasya vipaśyato yathāvaj $ jagato vyādhijarāvipattidoṣān &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563951 (0.0):
iti tasya vipaśyato* yathāvaj* | / jagato* vyādhi+jarā+vipatti+doṣān |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680763 (0.0):
na bhavet sa-dṛśaṃ hi tat kṣamaṃ vā % paramaṃ dharmam imaṃ vijānato me // / iti tasya vipaśyato yathāvaj $ jagato vyādhi-jarā-vipatti-doṣān &
balayauvanajīvitapravṛtto vijagāmātmagato madaḥ kṣaṇena // Bc_5.14 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038589 (0.0):
iti tasya vipaśyato yathāvaj $ jagato vyādhijarāvipattidoṣān & / balayauvanajīvita(pravṛtto Cpravṛttau % vijagāmātmagato madaḥ kṣaṇena //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563952 (0.0):
jagato* vyādhi+jarā+vipatti+doṣān | / bala+yauvana+jīvita+(pravṛtto* Cpravṛttau )|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680773 (0.0):
iti tasya vipaśyato yathāvaj $ jagato vyādhi-jarā-vipatti-doṣān & / bala-yauvana-jīvita-(pravṛtto Cpravṛttau % vijagāmā8tma-gato madaḥ kṣaṇena
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563961 (0.049):
bala+yauvana+jīvita+(pravṛtto* Cpravṛttau )| / vijagāma*ātma+gato* madaḥ kṣaṇena ||5.14|
na jaharṣa na cāpi cānutepe vicikitsāṃ na yayau na tandrinidre /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038598 (0.0):
balayauvanajīvita(pravṛtto Cpravṛttau % vijagāmātmagato madaḥ kṣaṇena // / na jaharṣa na cāpi cānutepe $ vicikitsāṃ na yayau na tandrinidre &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563970 (0.0):
vicikitsāṃ* na yayau na tandri+nidre |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680783 (0.0):
na jaharṣa na cā7pi cā7nutepe $ vicikitsāṃ na yayau na tandri-nidre &
na ca kāmaguṇeṣu saṃrarañje na vididveṣa paraṃ na cāvamene // Bc_5.15 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038603 (0.0):
na jaharṣa na cāpi cānutepe $ vicikitsāṃ na yayau na tandrinidre & / na ca kāmaguṇeṣu saṃrarañje % na (vididveṣa Cca didveṣa )paraṃ na cāvamene
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23563975 (0.0):
vicikitsāṃ* na yayau na tandri+nidre | / na ca kāma+guṇeṣu saṃrarañje |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680788 (0.0):
na jaharṣa na cā7pi cā7nutepe $ vicikitsāṃ na yayau na tandri-nidre & / na ca kāma-guṇeṣu saṃrarañje % na (vididveṣa Cca didveṣa )paraṃ na
iti buddhiriyaṃ ca nīrajaskā vavṛdhe tasya mahātmano viśuddhā / / puruṣairaparairadṛśyamānaḥ puruṣaścopasasarpa bhikṣuveṣaḥ // Bc_5.16 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038622 (0.0):
na ca kāmaguṇeṣu saṃrarañje % na (vididveṣa Cca didveṣa )paraṃ na cāvamene / iti buddhir iyaṃ ca nīrajaskā $ vavṛdhe tasya mahātmano viśuddhā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680799 (0.062):
iti buddhir iyaṃ ca nīrajaskā $ vavṛdhe tasya mahā4tmano viśuddhā & / puruṣair a-parair a-dṛśyamānaḥ % puruṣaś co7pasasarpa bhikṣu-(veṣaḥ Cveśaḥ
naradevasutastamabhyapṛcchadvada ko 'sīti śaśaṃsa so 'tha tasmai /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038628 (0.0):
puruṣair aparair adṛśyamānaḥ % puruṣaś copasasarpa bhikṣu(veṣaḥ Cveśaḥ ) / naradevasutas tam abhyapṛcchad $ vada ko 'sīti śaśaṃsa so 'tha tasmai &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680814 (0.053):
nara-deva-sutas tam abhyapṛcchad $ vada ko 'sī7ti śaśaṃsa so 'tha tasmai &
narapuṃgava janmamṛtyubhītaḥ śramaṇaḥ pravrajito 'smi mokṣahetoḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038638 (0.0):
(narapuṃCsa ca puṃ)gava janmamṛtyubhītaḥ % śramaṇaḥ pravrajito 'smi
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680826 (0.0):
(nara-puṃ-Csa ca puṃ-)gava janma-mṛtyu-bhītaḥ % śramaṇaḥ pravrajito 'smi
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564016 (0.057):
(nara+puṃ+Csa* ca puṃ+)gava janma+mṛtyu+bhītaḥ | / śramaṇaḥ pravrajito* *asmi mokṣa+hetoḥ ||5.17|
Bc_5.17 // / jagati kṣayadharmake mumukṣarmṛgaye 'haṃ śivamakṣayaṃ padaṃ tat /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038650 (0.015):
jagati kṣayadharmake mumukṣur $ mṛgaye 'haṃ śivam akṣayaṃ padaṃ tat & / sva(jane 'nyajane ca tulyaCjano 'nyajanair atulya)buddhir % viṣayebhyo
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680837 (0.051):
jagati kṣaya-dharmake mumukṣur $ mṛgaye 'haṃ śivam a-kṣayaṃ padaṃ tat & / sva-(jane 'nya-jane ca tulya-Cjano 'nya-janair a-tulya-)buddhir %
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564021 (0.052):
śramaṇaḥ pravrajito* *asmi mokṣa+hetoḥ ||5.17| / jagati kṣaya+dharmake mumukṣur* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038642 (0.059):
mokṣahetoḥ // 5.17 // / jagati kṣayadharmake mumukṣur $ mṛgaye 'haṃ śivam akṣayaṃ padaṃ tat &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680830 (0.059):
mokṣa-hetoḥ // 5.17 // / jagati kṣaya-dharmake mumukṣur $ mṛgaye 'haṃ śivam a-kṣayaṃ padaṃ tat &
svajane 'nyajane ca tulyabuddhirviṣayebhyo vinivṛttarāgadoṣaḥ // Bc_5.18
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680842 (1.788):
jagati kṣaya-dharmake mumukṣur $ mṛgaye 'haṃ śivam a-kṣayaṃ padaṃ tat & / sva-(jane 'nya-jane ca tulya-Cjano 'nya-janair a-tulya-)buddhir %
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038654 (0.012):
jagati kṣayadharmake mumukṣur $ mṛgaye 'haṃ śivam akṣayaṃ padaṃ tat & / sva(jane 'nyajane ca tulyaCjano 'nyajanair atulya)buddhir % viṣayebhyo
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564032 (0.022):
mṛgaye *ahaṃ* śivam a+kṣayaṃ* padaṃ* tat | / sva+(jane *anya+jane ca tulya+Cjano* *anya+janair* a+tulya+)buddhir* |
nivasan kvacideva vṛkṣamūle vijane vāyatane girau vane vā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038673 (0.0):
vini.vrttarāgadoṣaḥ // 5.18 // / nivasan kvacid eva vṛkṣamūle $ vijane vāyatane girau vane vā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564050 (0.027):
nivasan kva+cid* eva vṛkṣa+mūle | / vi+jane vā*āyatane girau vane vā |
vicarāmyaparigraho nirāśaḥ paramārthāya yathopapannabhaikṣaḥ // Bc_5.19 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038680 (0.0):
nivasan kvacid eva vṛkṣamūle $ vijane vāyatane girau vane vā & / vicarāmy aparigraho nirāśaḥ % paramārthāya yathopapanna(bhaikṣaḥ Cbhikṣuḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564057 (0.047):
vicarāmy* a+parigraho* nir+āśaḥ | / parama+arthāya yathā+upapanna+(bhaikṣaḥ Cbhikṣuḥ )||5.19|
iti paśyata eva rājasūnoridamuktvā sa nabhaḥ samutpapāta /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038687 (0.0):
vicarāmy aparigraho nirāśaḥ % paramārthāya yathopapanna(bhaikṣaḥ Cbhikṣuḥ / iti paśyata eva rājasūnor $ idam uktvā sa nabhaḥ samutpapāta &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564067 (0.0):
iti paśyata* eva rāja+sūnor* | / idam uktvā sa* nabhaḥ samutpapāta |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680875 (0.0):
vicarāmy a-parigraho nir-āśaḥ % paramā1rthāya yatho2papanna-(bhaikṣaḥ / Cbhikṣuḥ ) // 5.19 // / iti paśyata eva rāja-sūnor $ idam uktvā sa nabhaḥ samutpapāta &
sa hi tadvapuranyabuddhadarśī smṛtaye tasya sameyivāndivaukāḥ // Bc_5.20
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038697 (0.028):
iti paśyata eva rājasūnor $ idam uktvā sa nabhaḥ samutpapāta & / sa hi tadvapur anya(buddhaCbuddhi)darśī % smṛtaye tasya sameyivān divaukāḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680880 (0.028):
iti paśyata eva rāja-sūnor $ idam uktvā sa nabhaḥ samutpapāta & / sa hi tad-vapur anya-(buddha-Cbuddhi-)darśī % smṛtaye tasya sameyivān
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564068 (0.063):
idam uktvā sa* nabhaḥ samutpapāta | / sa* hi tad+vapur* anya+(buddha+Cbuddhi+)darśī |
gaganaṃ khagavadgate ca tasminṛvaraḥ saṃjahṛṣe visismiye ca /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038703 (0.054):
sa hi tadvapur anya(buddhaCbuddhi)darśī % smṛtaye tasya sameyivān divaukāḥ / gaganaṃ khagavad gate ca tasmin $ nṛvaraḥ saṃjahṛṣe visismiye ca &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564088 (0.063):
nṛ+varaḥ saṃjahṛṣe visismiye ca | / upalabhya tataś* ca dharma+saṃjñām |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680894 (0.063):
gaganaṃ kha-gavad gate ca tasmin $ nṛ-varaḥ saṃjahṛṣe visismiye ca & / upalabhya tataś ca dharma-saṃjñām % abhiniryāṇa-vidhau matiṃ cakāra //
upalabhya tataśca dharmasaṃjñāmabhiniryāṇavidhau matiṃ cakāra // Bc_5.21
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038710 (0.0):
gaganaṃ khagavad gate ca tasmin $ nṛvaraḥ saṃjahṛṣe visismiye ca & / upalabhya tataś ca dharmasaṃjñām % abhiniryāṇavidhau matiṃ cakāra // 5.21
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680900 (0.0):
gaganaṃ kha-gavad gate ca tasmin $ nṛ-varaḥ saṃjahṛṣe visismiye ca & / upalabhya tataś ca dharma-saṃjñām % abhiniryāṇa-vidhau matiṃ cakāra //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564093 (1.192):
nṛ+varaḥ saṃjahṛṣe visismiye ca | / upalabhya tataś* ca dharma+saṃjñām |
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21995482 (0.052):
śrutavānsa hi nirvṛteti śabdaṃ parinirvāṇavidhau matiṃ cakāra // Bc_5.25 / atha kāñcanaśailaśṛṅgavarṣmā gajamegharṣabhabāhunisvanākṣaḥ /
tata indrasamo jitendriyāśvaḥ pravivikṣuḥ puramaśvamāruroha /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038723 (0.0):
tata indrasamo (jitendriyāśvaḥ Cjitendriyaś ca $ pravivikṣuḥ (puram aśvam
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564107 (0.046):
pravivikṣuḥ (puram aśvam Cparama+aśvam )āruroha |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680911 (0.050):
tata indra-samo (jite1ndriyā1śvaḥ Cjite1ndriyaś ca $ pravivikṣuḥ (puram / aśvam Cparamā1śvam )āruroha & / (parivāra-janaṃ Cparivartya janaṃ )tv avekṣamāṇas % tata evā7bhimataṃ
parivārajanaṃ tvavekṣamāṇastata evābhimataṃ vanaṃ na bheje // Bc_5.22 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038735 (0.0):
tata indrasamo (jitendriyāśvaḥ Cjitendriyaś ca $ pravivikṣuḥ (puram aśvam / Cparamāśvam )āruroha & / (parivārajanaṃ Cparivartya janaṃ )tv avekṣamāṇas % tata evābhimataṃ vanaṃ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680911 (0.024):
tata indra-samo (jite1ndriyā1śvaḥ Cjite1ndriyaś ca $ pravivikṣuḥ (puram / aśvam Cparamā1śvam )āruroha & / (parivāra-janaṃ Cparivartya janaṃ )tv avekṣamāṇas % tata evā7bhimataṃ
sa jarāmaraṇakṣayaṃ cikīrṣurvanavāsāya matiṃ smṛtau nidhāya /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038746 (0.0):
na bheje // 5.22 // / sa jarāmaraṇakṣayaṃ cikīrṣur $ vanavāsāya matiṃ smṛtau nidhāya &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680932 (0.0):
vanaṃ na bheje // 5.22 // / sa jarā-maraṇa-kṣayaṃ cikīrṣur $ vana-vāsāya matiṃ smṛtau nidhāya &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564130 (0.032):
sa* jarā+maraṇa+kṣayaṃ* cikīrṣur* | / vana+vāsāya matiṃ* smṛtau nidhāya |
praviveśa punaḥ puraṃ na kāmādvanabhūmeriva maṇḍalaṃ dvipendraḥ // Bc_5.23
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038757 (0.0):
sa jarāmaraṇakṣayaṃ cikīrṣur $ vanavāsāya matiṃ smṛtau nidhāya & / praviveśa punaḥ puraṃ na kāmād % vanabhūmer iva maṇḍalaṃ dvipendraḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680938 (0.0):
sa jarā-maraṇa-kṣayaṃ cikīrṣur $ vana-vāsāya matiṃ smṛtau nidhāya & / praviveśa punaḥ puraṃ na kāmād % vana-bhūmer iva maṇḍalaṃ dvi-pe1ndraḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564132 (0.055):
vana+vāsāya matiṃ* smṛtau nidhāya | / praviveśa punaḥ puraṃ* na kāmād* |
sukhitā bata nirvṛtā ca sā strī patirīdṛkṣa ihāyatākṣa yasyāḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038759 (0.035):
praviveśa punaḥ puraṃ na kāmād % vanabhūmer iva maṇḍalaṃ dvipendraḥ // / sukhitā (bata Cvata )nirvṛtā ca sā strī $ patir ī(dṛkṣa ihāyatākṣa Cdṛk
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564148 (0.035):
vana+bhūmer* iva maṇḍalaṃ* dvi+pa+indraḥ ||5.23| / sukhitā (bata Cvata )nirvṛtā ca sā strī | / patir* ī+(dṛkṣa* iha*āyata+akṣa Cdṛk tvam iva*āyata+akṣa )yasyāḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038770 (0.055):
tvam ivāyatākṣa )yasyāḥ & / iti taṃ samudīkṣya rājakanyā % praviśantaṃ pathi sāñjalir jagāda // 5.24
iti taṃ samudīkṣya rājakanyā praviśantaṃ pathi sāñjalirjagāda // Bc_5.24
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038779 (0.0):
tvam ivāyatākṣa )yasyāḥ & / iti taṃ samudīkṣya rājakanyā % praviśantaṃ pathi sāñjalir jagāda // 5.24
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680959 (0.0):
tvam ivā8yatā1kṣa )yasyāḥ & / iti taṃ samudīkṣya rāja-kanyā % praviśantaṃ pathi sā1ñjalir jagāda // 5.24
atha ghoṣamimaṃ mahābhraghoṣaḥ pariśuśrāva śamaṃ paraṃ ca lebhe /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038787 (0.0):
iti taṃ samudīkṣya rājakanyā % praviśantaṃ pathi sāñjalir jagāda // 5.24 / atha ghoṣam imaṃ mahābhraghoṣaḥ $ pariśuśrāva śamaṃ paraṃ ca lebhe &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680970 (0.0):
atha ghoṣam imaṃ mahā2bhra-ghoṣaḥ $ pariśuśrāva śamaṃ paraṃ ca lebhe &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564173 (0.040):
atha ghoṣam imaṃ* mahā+abhra+ghoṣaḥ | / pariśuśrāva śamaṃ* paraṃ* ca lebhe |
śrutavānsa hi nirvṛteti śabdaṃ parinirvāṇavidhau matiṃ cakāra // Bc_5.25
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038795 (0.0):
atha ghoṣam imaṃ mahābhraghoṣaḥ $ pariśuśrāva śamaṃ paraṃ ca lebhe & / (śrutavān sa Cśrutavāṃś ca )hi nirvṛteti śabdaṃ % parinirvāṇavidhau matiṃ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680978 (0.037):
(śrutavān sa Cśrutavāṃś ca )hi nirvṛte9ti śabdaṃ % parinirvāṇa-vidhau / matiṃ cakāra // 5.25 // / atha kāñcana-śaila-śṛṅga-varṣmā $ gaja-meghar1ṣabha-bāhu-nisvanā1kṣaḥ &
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21995405 (0.052):
upalabhya tataśca dharmasaṃjñāmabhiniryāṇavidhau matiṃ cakāra // Bc_5.21 / tata indrasamo jitendriyāśvaḥ pravivikṣuḥ puramaśvamāruroha /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564177 (0.063):
pariśuśrāva śamaṃ* paraṃ* ca lebhe | / (śrutavān sa* Cśrutavāṃś* ca )hi nirvṛtā*iti śabdaṃ* |
atha kāñcanaśailaśṛṅgavarṣmā gajamegharṣabhabāhunisvanākṣaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038808 (0.0):
cakāra // 5.25 // / atha kāñcanaśailaśṛṅgavarṣmā $ gajamegharṣabhabāhunisvanākṣaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564194 (0.0):
parinirvāṇa+vidhau matiṃ* cakāra ||5.25| / atha kāñcana+śaila+śṛṅga+varṣmā |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680985 (5.960):
matiṃ cakāra // 5.25 // / atha kāñcana-śaila-śṛṅga-varṣmā $ gaja-meghar1ṣabha-bāhu-nisvanā1kṣaḥ &
kṣayamakṣayadharmajātarāgaḥ śaśisiṃhānanavikramaḥ prapede // Bc_5.26 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038818 (0.0):
atha kāñcanaśailaśṛṅgavarṣmā $ gajamegharṣabhabāhunisvanākṣaḥ & / kṣayam akṣayadharmajātarāgaḥ % śaśisiṃhānanavikramaḥ prapede // 5.26 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564204 (0.0):
gaja+megha+ṛṣabha+bāhu+nisvana+akṣaḥ | / kṣayam a+kṣaya+dharma+jāta+rāgaḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13680993 (0.035):
kṣayam a-kṣaya-dharma-jāta-rāgaḥ % śaśi-siṃhā3nana-vikramaḥ prapede //
mṛgarājagatistato 'bhyagacchannṛpatiṃ mantrigaṇairupāsyamānam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038826 (5.960):
kṣayam akṣayadharmajātarāgaḥ % śaśisiṃhānanavikramaḥ prapede // 5.26 // / mṛgarājagatis tato 'bhyagacchan $ nṛpatiṃ mantrigaṇair upāsyamānam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681009 (0.023):
mṛga-rāja-gatis tato 'bhyagacchan $ nṛ-patiṃ mantri-gaṇair upāsyamānam & / samitau marutām iva jvalantaṃ % maghavantaṃ tri-dive sanat-kumāraḥ // 5.27
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564215 (0.064):
nṛ+patiṃ* mantri+gaṇair* upāsyamānam | / samitau marutām iva jvalantaṃ* |
samitau marutāmiva jvalantaṃ maghavantaṃ tridive sanatkumāraḥ // Bc_5.27
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038830 (5.960):
mṛgarājagatis tato 'bhyagacchan $ nṛpatiṃ mantrigaṇair upāsyamānam & / samitau marutām iva jvalantaṃ % maghavantaṃ tridive sanatkumāraḥ // 5.27
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681011 (5.960):
mṛga-rāja-gatis tato 'bhyagacchan $ nṛ-patiṃ mantri-gaṇair upāsyamānam & / samitau marutām iva jvalantaṃ % maghavantaṃ tri-dive sanat-kumāraḥ // 5.27
praṇipatya ca sāñjalirbabhāṣe diśa mahyaṃ naradeva sādhvanujñām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038840 (0.0):
samitau marutām iva jvalantaṃ % maghavantaṃ tridive sanatkumāraḥ // 5.27 / praṇipatya ca sāñjalir babhāṣe $ diśa mahyaṃ naradeva sādhv anujñām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564226 (0.059):
praṇipatya ca sa+añjalir* babhāṣe | / diśa mahyaṃ* nara+deva sādhv* anujñām |
parivivrajiṣāmi mokṣahetorniyato hyasya janasya viprayogaḥ // Bc_5.28 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038846 (0.0):
praṇipatya ca sāñjalir babhāṣe $ diśa mahyaṃ naradeva sādhv anujñām & / parivivrajiṣāmi mokṣahetor % niyato hy asya janasya viprayogaḥ // 5.28 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681033 (0.0):
praṇipatya ca sā1ñjalir babhāṣe $ diśa mahyaṃ nara-deva sādhv anujñām & / parivivrajiṣāmi mokṣa-hetor % niyato hy asya janasya viprayogaḥ // 5.28 //
iti tasya vaco niśamya rājā kariṇevābhihato drumaścacāla /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038853 (0.0):
parivivrajiṣāmi mokṣahetor % niyato hy asya janasya viprayogaḥ // 5.28 // / iti tasya vaco niśamya rājā $ kariṇevābhihato drumaś cacāla &
kamalapratime 'ñjalau gṛhītvā vacanaṃ cedamuvāca bāṣpakaṇṭhaḥ // Bc_5.29
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038860 (0.0):
iti tasya vaco niśamya rājā $ kariṇevābhihato drumaś cacāla & / kamalapratime 'ñjalau gṛhītvā % vacanaṃ cedam uvāca (bāṣpaCvāṣpa)kaṇṭhaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681043 (0.0):
iti tasya vaco niśamya rājā $ kariṇe9vā7bhihato drumaś cacāla & / kamala-pratime 'ñjalau gṛhītvā % vacanaṃ ce7dam uvāca
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564253 (0.023):
kariṇā*iva*abhihato* drumaś* cacāla | / kamala+pratime *añjalau gṛhītvā |
pratisaṃhara tāt buddhimetāṃ na hi kālastava dharmasaṃśrayasya /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038870 (0.0):
pratisaṃhara tāta buddhim etāṃ $ na hi kālas tava dharmasaṃśrayasya &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681057 (0.0):
pratisaṃhara tāta buddhim etāṃ $ na hi kālas tava dharma-saṃśrayasya &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564263 (0.032):
na hi kālas* tava dharma+saṃśrayasya | / vayasi prathame matau calāyāṃ* |
vayasi prathame matau calāyāṃ bahudoṣāṃ hi vadanti dharmacaryām // Bc_5.30
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038877 (0.0):
pratisaṃhara tāta buddhim etāṃ $ na hi kālas tava dharmasaṃśrayasya & / vayasi prathame matau calāyāṃ % bahudoṣāṃ hi vadanti dharmacaryām // 5.30
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564266 (0.0):
na hi kālas* tava dharma+saṃśrayasya | / vayasi prathame matau calāyāṃ* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681064 (0.0):
pratisaṃhara tāta buddhim etāṃ $ na hi kālas tava dharma-saṃśrayasya & / vayasi prathame matau calāyāṃ % bahu-doṣāṃ hi vadanti dharma-caryām //
viṣayeṣu kutūhalendriyasya vratakhedeṣvasamarthīniścayasya /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681072 (0.025):
viṣayeṣu kutūhale1ndriyasya $ vrata-khedeṣv a-sam-artha-niścayasya & / taruṇasya manaś calaty araṇyād % an-abhijñasya viśeṣato (viveke Ca-vivekam
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564278 (0.037):
bahu+doṣāṃ* hi vadanti dharma+caryām ||5.30| / viṣayeṣu kutūhala+indriyasya | / vrata+khedeṣv* a+sam+artha+niścayasya |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038882 (0.046):
vayasi prathame matau calāyāṃ % bahudoṣāṃ hi vadanti dharmacaryām // 5.30 / viṣayeṣu kutūhalendriyasya $ vratakhedeṣv asamarthaniścayasya &
taruṇasya manaścalatyaraṇyādanabhijñaśca viśeṣato viveke // Bc_5.31 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038891 (0.024):
taruṇasya manaś calaty araṇyād % anabhijñasya viśeṣato (viveke Cavivekam )
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681073 (0.042):
viṣayeṣu kutūhale1ndriyasya $ vrata-khedeṣv a-sam-artha-niścayasya & / taruṇasya manaś calaty araṇyād % an-abhijñasya viśeṣato (viveke Ca-vivekam
mama tu priyadharma dharmakālastvayi lakṣmīmavasṛjya lakṣmabhūte /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038907 (0.0):
mama tu priyadharma dharmakālas $ tvayi lakṣmīm avasṛjya
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681094 (0.0):
mama tu priya-dharma dharma-kālas $ tvayi lakṣmīm avasṛjya
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564300 (0.027):
mama tu priya+dharma dharma+kālas* |
sthiravikrama vikrameṇa dharmastava hitvā tu guruṃ bhavedadharmaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038915 (0.0):
mama tu priyadharma dharmakālas $ tvayi lakṣmīm avasṛjya / (lakṣmaClakṣya)bhūte & / sthiravikrama vikrameṇa dharmas % tava hitvā tu guruṃ bhaved adharmaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681102 (0.0):
mama tu priya-dharma dharma-kālas $ tvayi lakṣmīm avasṛjya / (lakṣma-Clakṣya-)bhūte & / sthira-vikrama vikrameṇa dharmas % tava hitvā tu guruṃ bhaved a-dharmaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564308 (0.022):
tvayi lakṣmīm avasṛjya (lakṣma+Clakṣya+)bhūte | / sthira+vikrama vikrameṇa dharmas* |
Bc_5.32 // / tadimaṃ vyavasāyamutsṛja tvaṃ bhava tāvannirato gṛhasthadharme /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038926 (0.0):
sthiravikrama vikrameṇa dharmas % tava hitvā tu guruṃ bhaved adharmaḥ // / tad imaṃ vyavasāyam utsṛja $ tvaṃ bhava tāvan nirato gṛhasthadharme &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681109 (0.0):
sthira-vikrama vikrameṇa dharmas % tava hitvā tu guruṃ bhaved a-dharmaḥ // / tad imaṃ vyavasāyam utsṛja $ tvaṃ bhava tāvan nirato gṛha-stha-dharme &
puruṣasya vayaḥsukhāni bhuktvā ramaṇīyo hi tapovanapraveśaḥ // Bc_5.33 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038931 (0.0):
tad imaṃ vyavasāyam utsṛja $ tvaṃ bhava tāvan nirato gṛhasthadharme & / puruṣasya vayaḥsukhāni bhuktvā % ramaṇīyo hi tapovanapraveśaḥ // 5.33 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681119 (0.0):
tad imaṃ vyavasāyam utsṛja $ tvaṃ bhava tāvan nirato gṛha-stha-dharme & / puruṣasya vayaḥ-sukhāni bhuktvā % ramaṇīyo hi tapo-vana-praveśaḥ // 5.33
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564327 (0.019):
tvaṃ* bhava tāvan* nirato* gṛha+stha+dharme | / puruṣasya vayaḥ+sukhāni bhuktvā |
iti vākyamidaṃ niśamya rājñaḥ kalaviṅkasvara uttaraṃ babhāṣe /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038940 (0.0):
puruṣasya vayaḥsukhāni bhuktvā % ramaṇīyo hi tapovanapraveśaḥ // 5.33 // / iti vākyam idaṃ niśamya rājñaḥ $ kalaviṅkasvara uttaraṃ babhāṣe &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681128 (0.0):
puruṣasya vayaḥ-sukhāni bhuktvā % ramaṇīyo hi tapo-vana-praveśaḥ // 5.33 / iti vākyam idaṃ niśamya rājñaḥ $ kalaviṅka-svara uttaraṃ babhāṣe &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564337 (0.042):
ramaṇīyo* hi tapo+vana+praveśaḥ ||5.33| / iti vākyam idaṃ* niśamya rājñaḥ | / kalaviṅka+svara* uttaraṃ* babhāṣe |
yadi me pratibhūtaścaturṣu rājan bhavasi tvaṃ na tapovanaṃ śrayiṣye //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038949 (0.0):
iti vākyam idaṃ niśamya rājñaḥ $ kalaviṅkasvara uttaraṃ babhāṣe & / yadi me pratibhūś caturṣu rājan % bhavasi tvaṃ na tapovanaṃ śrayiṣye //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564342 (0.0):
kalaviṅka+svara* uttaraṃ* babhāṣe | / yadi me pratibhūś* caturṣu rājan |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681136 (0.033):
iti vākyam idaṃ niśamya rājñaḥ $ kalaviṅka-svara uttaraṃ babhāṣe & / yadi me pratibhūś caturṣu rājan % bhavasi tvaṃ na tapo-vanaṃ śrayiṣye //
Bc_5.34 // / na bhavenmaraṇāya jīvitaṃ me viharetsvāsthyamidaṃ ca me na rogaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038960 (0.0):
yadi me pratibhūś caturṣu rājan % bhavasi tvaṃ na tapovanaṃ śrayiṣye // / na bhaven maraṇāya jīvitaṃ me $ viharet svāsthyam idam ca me na rogaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564357 (0.0):
na bhaven* maraṇāya jīvitaṃ me | / viharet svāsthyam idam ca me na rogaḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681141 (0.061):
yadi me pratibhūś caturṣu rājan % bhavasi tvaṃ na tapo-vanaṃ śrayiṣye // / na bhaven maraṇāya jīvitaṃ me $ viharet svāsthyam idam ca me na rogaḥ &
na ca yauvanamākṣipejjarā me na ca saṃpattimimāṃ haredvipattiḥ // Bc_5.35
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038966 (0.0):
na bhaven maraṇāya jīvitaṃ me $ viharet svāsthyam idam ca me na rogaḥ & / na ca yauvanam ākṣipej jarā me % na ca saṃpattim (imāṃ hared Capāhared
iti durlabhamarthamūcivāṃsaṃ tanayaṃ vākyamuvāca śākyarājaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038981 (0.0):
iti durlabham artham ūcivāṃsaṃ $ tanay.am vākyam uvāca śākyarājaḥ & / tyaja buddhim (imām atiCimāṃ gati)pravṛttām % avahāsyo 'timano(ratho
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564381 (0.0):
tanay.am* vākyam uvāca śākya+rājaḥ | / tyaja buddhim (imām ati+Cimāṃ* gati+)pravṛttām |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681170 (0.0):
iti dur-labham artham ūcivāṃsaṃ $ tanay.am vākyam uvāca śākya-rājaḥ & / tyaja buddhim (imām ati-Cimāṃ gati-)pravṛttām % avahāsyo 'ti-mano-(ratho
tyaja buddhimimāmatipravṛttāmavahāsyo 'timanoratho 'kramaśca // Bc_5.36 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564382 (0.035):
tanay.am* vākyam uvāca śākya+rājaḥ | / tyaja buddhim (imām ati+Cimāṃ* gati+)pravṛttām |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038982 (0.035):
iti durlabham artham ūcivāṃsaṃ $ tanay.am vākyam uvāca śākyarājaḥ & / tyaja buddhim (imām atiCimāṃ gati)pravṛttām % avahāsyo 'timano(ratho
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681171 (0.035):
iti dur-labham artham ūcivāṃsaṃ $ tanay.am vākyam uvāca śākya-rājaḥ & / tyaja buddhim (imām ati-Cimāṃ gati-)pravṛttām % avahāsyo 'ti-mano-(ratho
atha merugururguruṃ babhāṣe yadi nāsti krama eṣa nāsmi vāryaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038996 (0.0):
'Cratha)kramaś ca // 5.36 // / atha merugurur guruṃ babhāṣe $ yadi nāsti krama eṣa (nāsmi Cnāsti )vāryaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681185 (1.788):
'Cratha-)kramaś ca // 5.36 // / atha meru-gurur guruṃ babhāṣe $ yadi nā7sti krama eṣa (nā7smi Cnā7sti
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039003 (0.062):
atha merugurur guruṃ babhāṣe $ yadi nāsti krama eṣa (nāsmi Cnāsti )vāryaḥ / śaraṇāj jvalanena dahyamānān % na hi (niścikramiṣuḥ Cniścikramiṣuṃ )kṣamaṃ
śaraṇājjvalanena dahyamānānna hi niścikramiṣuḥ kṣamaṃ grahītum // Bc_5.37
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039009 (0.040):
atha merugurur guruṃ babhāṣe $ yadi nāsti krama eṣa (nāsmi Cnāsti )vāryaḥ / śaraṇāj jvalanena dahyamānān % na hi (niścikramiṣuḥ Cniścikramiṣuṃ )kṣamaṃ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681193 (0.052):
atha meru-gurur guruṃ babhāṣe $ yadi nā7sti krama eṣa (nā7smi Cnā7sti / )vāryaḥ & / śaraṇāj jvalanena dahyamānān % na hi (niścikramiṣuḥ Cniścikramiṣuṃ )kṣamaṃ
jagataśca yadā dhruvo viyogo nanu dharmāya varaṃ svayaviyogaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039015 (0.042):
śaraṇāj jvalanena dahyamānān % na hi (niścikramiṣuḥ Cniścikramiṣuṃ )kṣamaṃ / grahītum // 5.37 // / jagataś ca (yadā Cyathā )dhruvo viyogo $ (nanu Cna tu )dharmāya varaṃ
avaśaṃ nanu viprayojayenmāmakṛtasvārthamatṛptameva mṛtyuḥ // Bc_5.38 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039034 (0.0):
(svayaṃviyogaḥ Ctv ayaṃ viyogaḥ ) // / avaśaṃ nanu viprayojayen mām % akṛtasvārtham atṛptam eva mṛtyuḥ // 5.38 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681215 (0.054):
(svayaṃ-viyogaḥ Ctv ayaṃ viyogaḥ ) // / a-vaśaṃ nanu viprayojayen mām % a-kṛta-svā1rtham a-tṛptam eva mṛtyuḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564436 (0.060):
a+vaśaṃ* nanu viprayojayen* mām | / a+kṛta+sva+artham a+tṛptam eva mṛtyuḥ ||5.38|
iti bhūmipatirniśamya tasya vyavasāyaṃ tanayasya nirmumukṣoḥ / / abhidhāya na yāsyatīti bhūyo vidadhe rakṣaṇamuttamāṃśca kāmān // Bc_5.39
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039045 (0.0):
avaśaṃ nanu viprayojayen mām % akṛtasvārtham atṛptam eva mṛtyuḥ // 5.38 // / iti bhūmipatir niśamya tasya $ vyavasāyaṃ tanayasya nirmumukṣoḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681227 (0.0):
iti bhūmi-patir niśamya tasya $ vyavasāyaṃ tanayasya nirmumukṣoḥ & / abhidhāya na yāsyatī7ti bhūyo % vidadhe rakṣaṇam uttamāṃś ca kāmān // 5.39
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681234 (0.025):
iti bhūmi-patir niśamya tasya $ vyavasāyaṃ tanayasya nirmumukṣoḥ & / abhidhāya na yāsyatī7ti bhūyo % vidadhe rakṣaṇam uttamāṃś ca kāmān // 5.39
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564445 (0.063):
iti bhūmi+patir* niśamya tasya | / vyavasāyaṃ* tanayasya nirmumukṣoḥ | / abhidhāya na yāsyati*iti bhūyo* |
sacivaistu nidarśito yathāvad bahumānātpraṇayācca śāstrapūrvam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039055 (0.0):
sacivais tu nidarśito yathāvad $ bahumānāt praṇayāc ca śāstrapūrvam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681244 (0.0):
sacivais tu nidarśito yathāvad $ bahu-mānāt praṇayāc ca śāstra-pūrvam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564461 (0.051):
sacivais* tu nidarśito* yathāvad* | / bahu+mānāt praṇayāc* ca śāstra+pūrvam |
guruṇā ca nivārito 'śrupātaiḥ praviveśāvasathaṃ tataḥ sa śocan // Bc_5.40
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039061 (0.0):
sacivais tu nidarśito yathāvad $ bahumānāt praṇayāc ca śāstrapūrvam & / guruṇā ca nivārito 'śrupātaiḥ % praviveśāvasathaṃ tataḥ sa śocan // 5.40
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681247 (0.0):
sacivais tu nidarśito yathāvad $ bahu-mānāt praṇayāc ca śāstra-pūrvam & / guruṇā ca nivārito 'śru-pātaiḥ % praviveśā7vasathaṃ tataḥ sa śocan // 5.40
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564465 (0.046):
bahu+mānāt praṇayāc* ca śāstra+pūrvam | / guruṇā ca nivārito* *aśru+pātaiḥ |
calakuṇḍalacumbitānanābhirghananiśvāsavikampitastanībhiḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039072 (0.0):
calakuṇdalacumbitānanābhir $ ghananiśvāsavikampitastanībhiḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681261 (0.0):
cala-kuṇdala-cumbitā3nanābhir $ ghana-niśvāsa-vikampita-stanībhiḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564479 (1.192):
cala+kuṇdala+cumbita+ānanābhir* | / ghana+niśvāsa+vikampita+stanībhiḥ |
vanitābhiradhīralocanābhimṛrgaśāvābhirivābhyudīkṣyamāṇaḥ // Bc_5.41 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039074 (0.021):
calakuṇdalacumbitānanābhir $ ghananiśvāsavikampitastanībhiḥ & / vanitābhir adhīralocanābhir % mṛgaśāvābhir ivābhyudīkṣyamāṇaḥ // 5.41 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681261 (0.042):
cala-kuṇdala-cumbitā3nanābhir $ ghana-niśvāsa-vikampita-stanībhiḥ & / vanitābhir a-dhīra-locanābhir % mṛga-śāvābhir ivā7bhyudīkṣyamāṇaḥ // 5.41
sa hi kāñcanaparvatāvadāto hṛdayenmādakaro varāṅganānām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681271 (0.043):
vanitābhir a-dhīra-locanābhir % mṛga-śāvābhir ivā7bhyudīkṣyamāṇaḥ // 5.41 / sa hi kāñcana-parvatā1vadāto $ hṛdayo1nmāda-karo varā1ṅganānām &
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563638 (0.043):
134.011. sumeruḥ parvatarājā saptakāñcanaparvataparivṛtaḥ/ / 134.012. atha rājā nimiṃdhare parvate pratyaṣṭhāt kāñcanamaye/
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564487 (0.048):
mṛga+śāvābhir* iva*abhyudīkṣyamāṇaḥ ||5.41| / sa* hi kāñcana+parvata+avadāto* |
Pururavas: Kadambarisvikaranasutramanjari (purukadu.htm.txt) 28719886 (0.061):
prāptasya yoṣāyāḥ varāṅgasya atidṛḍhatamasyāpy udañjeḥ / varāṅgamukhavidīrṇane sāmarthyābhāvāt parābhavaṃ prāpta evety arthaḥ ||
śravaṇāṅgavilocanātmabhāvānvacanasparśavapurguṇairjahāra // Bc_5.42 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039094 (0.0):
sa hi kāñcanaparvatāvadāto $ hṛdayonmādakaro varāṅganānām & / śravanāṅgavilocanātmabhāvān % vacanasparśavapurguṇair jahāra // 5.42 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564502 (0.0):
hṛdaya+unmāda+karo* vara+aṅganānām | / śravana+aṅga+vilocana+ātma+bhāvān |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681279 (1.192):
śravanā1ṅga-vilocanā3tma-bhāvān % vacana-sparśa-vapur-guṇair jahāra //
vigate divase tato vimānaṃ vapuṣā sūrya iva pradīpyamānaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039105 (0.0):
śravanāṅgavilocanātmabhāvān % vacanasparśavapurguṇair jahāra // 5.42 // / vigate divase tato vimānaṃ $ vapuṣā sūrya iva pradīpyamānaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681289 (0.0):
śravanā1ṅga-vilocanā3tma-bhāvān % vacana-sparśa-vapur-guṇair jahāra // / vigate divase tato vimānaṃ $ vapuṣā sūrya iva pradīpyamānaḥ &
timiraṃ vijighāṃsurātmabhāsā ravirudyanniva merumāruroha // Bc_5.43 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681295 (0.0):
vigate divase tato vimānaṃ $ vapuṣā sūrya iva pradīpyamānaḥ & / timiraṃ vijighāṃsur ātma-bhāsā % ravir udyann iva merum āruroha // 5.43 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039112 (1.788):
vigate divase tato vimānaṃ $ vapuṣā sūrya iva pradīpyamānaḥ & / timiraṃ vijighāṃsur ātmabhāsā % ravir udyann iva merum āruroha // 5.43 //
kanakojjvaladīptadīpavṛkṣaṃ varakālāgurudhūpapūrṇagarbham /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039121 (0.0):
timiraṃ vijighāṃsur ātmabhāsā % ravir udyann iva merum āruroha // 5.43 // / kanakojjvaladīptadīpavṛkṣaṃ $ varakālāgurudhūpapūrṇagarbham &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564523 (0.016):
ravir* udyann* iva merum āruroha ||5.43| / kanaka+ujjvala+dīpta+dīpa+vṛkṣaṃ* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564530 (0.044):
kanaka+ujjvala+dīpta+dīpa+vṛkṣaṃ* | / vara+kāla+aguru+dhūpa+pūrṇa+garbham |
adhiruhya sa vajrabhakticitraṃ pravaraṃ kāñcanamāsanaṃ siṣeve // Bc_5.44
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039130 (0.0):
kanakojjvaladīptadīpavṛkṣaṃ $ varakālāgurudhūpapūrṇagarbham & / adhiruhya sa vajrabhakticitraṃ % pravaraṃ kāñcanam āsanaṃ siṣeve // 5.44
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681315 (0.0):
kanako1jjvala-dīpta-dīpa-vṛkṣaṃ $ vara-kālā1guru-dhūpa-pūrṇa-garbham & / adhiruhya sa vajra-bhakti-citraṃ % pravaraṃ kāñcanam āsanaṃ siṣeve // 5.44
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564533 (1.192):
vara+kāla+aguru+dhūpa+pūrṇa+garbham | / adhiruhya sa* vajra+bhakti+citraṃ* |
tata uttamamuttamāṅganāstaṃ niśi tūryairupatasthurindrakalpam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039142 (0.0):
tata uttamam (uttamāṅganās taṃ Cuttamāś ca nāryo $ niśi tūryair upatasthur
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681326 (0.013):
tata uttamam (uttamā1ṅganās taṃ Cuttamāś ca nāryo $ niśi tūryair / upatasthur indra-kalpam &
himavacchirasīva candragaure draviṇendrātmajamapsarogaṇaughāḥ // Bc_5.45
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039152 (1.192):
himavacchirasīva candragaure % draviṇendrātmajam apsarogaṇaughāḥ // 5.45
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039142 (0.058):
tata uttamam (uttamāṅganās taṃ Cuttamāś ca nāryo $ niśi tūryair upatasthur / indrakalpam & / himavacchirasīva candragaure % draviṇendrātmajam apsarogaṇaughāḥ // 5.45
paramairapi divyatūryakalpaiḥ sa tu tairnaiva ratiṃ yayau na harṣam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039162 (0.0):
himavacchirasīva candragaure % draviṇendrātmajam apsarogaṇaughāḥ // 5.45 / paramair api divyatūryakalpaiḥ $ sa tu tair naiva ratiṃ yayau na harṣam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564568 (0.0):
draviṇa+indra+ātma+jam apsaro+gaṇa+oghāḥ ||5.45| / paramair* api divya+tūrya+kalpaiḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681346 (0.0):
himavac-chirasī7va candra-gaure % draviṇe1ndrā3tma-jam apsaro-gaṇau1ghāḥ / paramair api divya-tūrya-kalpaiḥ $ sa tu tair nai7va ratiṃ yayau na harṣam
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564575 (0.045):
sa* tu tair* na*eva ratiṃ* yayau na harṣam | / parama+artha+sukhāya tasya sādhor* |
paramārthasukhāya tasya sādhorabhiniścikramiṣā yato na reme // Bc_5.46 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039168 (0.0):
paramair api divyatūryakalpaiḥ $ sa tu tair naiva ratiṃ yayau na harṣam & / paramārthasukhāya tasya sādhor % abhiniścikramiṣā yato na reme // 5.46 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564576 (0.0):
sa* tu tair* na*eva ratiṃ* yayau na harṣam | / parama+artha+sukhāya tasya sādhor* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681352 (0.035):
paramair api divya-tūrya-kalpaiḥ $ sa tu tair nai7va ratiṃ yayau na harṣam / paramā1rtha-sukhāya tasya sādhor % abhiniścikramiṣā yato na reme // 5.46
atha tatra suraistapovariṣṭhairakaniṣṭhairvyavasāyamasya buddhvā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039177 (0.0):
paramārthasukhāya tasya sādhor % abhiniścikramiṣā yato na reme // 5.46 // / atha tatra surais tapovariṣṭhair $ akaniṣṭhair vyavasāyam asya buddhvā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681355 (0.049):
paramā1rtha-sukhāya tasya sādhor % abhiniścikramiṣā yato na reme // 5.46 / atha tatra surais tapo-variṣṭhair $ a-kaniṣṭhair vyavasāyam asya buddhvā &
yugapatpramadājanasya nidrā vihitāsīdvikṛtāśca gātraceṣṭāḥ // Bc_5.47 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039185 (0.0):
atha tatra surais tapovariṣṭhair $ akaniṣṭhair vyavasāyam asya buddhvā & / yugapat pramadājanasya nidrā % vihitāsīd vikṛtāś ca gātraceṣṭāḥ // 5.47 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564595 (0.0):
a+kaniṣṭhair* vyavasāyam asya buddhvā | / yugapat pramadā+janasya nidrā |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681364 (0.0):
atha tatra surais tapo-variṣṭhair $ a-kaniṣṭhair vyavasāyam asya buddhvā & / yugapat pramadā-janasya nidrā % vihitā0sīd vikṛtāś ca gātra-ceṣṭāḥ // 5.47
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681371 (0.054):
atha tatra surais tapo-variṣṭhair $ a-kaniṣṭhair vyavasāyam asya buddhvā & / yugapat pramadā-janasya nidrā % vihitā0sīd vikṛtāś ca gātra-ceṣṭāḥ // 5.47
abhavacchayitā hi tatra kācidviniveśya pracale kare kapolam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039193 (0.0):
yugapat pramadājanasya nidrā % vihitāsīd vikṛtāś ca gātraceṣṭāḥ // 5.47 // / abhavac chayitā hi tatra kācid $ viniveśya pracale kare kapolam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564608 (1.192):
abhavac* *chayitā hi tatra kā+cid* | / viniveśya pracale kare kapolam | / dayitām api rukma+pattra+citrāṃ* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681378 (1.192):
abhavac chayitā hi tatra kā-cid $ viniveśya pracale kare kapolam &
dayitāmapi rukmapattracitrāṃ kupitevāṅkagatāṃ vihāya vīṇām // Bc_5.48 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039200 (0.0):
abhavac chayitā hi tatra kācid $ viniveśya pracale kare kapolam & / dayitām api rukmapattracitrāṃ % kupitevāṅkagatāṃ vihāya vīṇām // 5.48 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564609 (0.0):
viniveśya pracale kare kapolam | / dayitām api rukma+pattra+citrāṃ* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681379 (0.0):
abhavac chayitā hi tatra kā-cid $ viniveśya pracale kare kapolam & / dayitām api rukma-pattra-citrāṃ % kupite9vā7ṅka-gatāṃ vihāya vīṇām // 5.48
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681386 (0.049):
abhavac chayitā hi tatra kā-cid $ viniveśya pracale kare kapolam & / dayitām api rukma-pattra-citrāṃ % kupite9vā7ṅka-gatāṃ vihāya vīṇām // 5.48
vibabhau karalagnaveṇuranyā stanavisrastasitāṃśukā śayānā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039211 (0.0):
vibabhau karalagnaveṇur anyā $ stanavisrastasitāṃśukā śayānā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564626 (0.0):
kupitā*iva*aṅka+gatāṃ* vihāya vīṇām ||5.48| / vibabhau kara+lagna+veṇur* anyā |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681394 (0.0):
dayitām api rukma-pattra-citrāṃ % kupite9vā7ṅka-gatāṃ vihāya vīṇām // 5.48 / vibabhau kara-lagna-veṇur anyā $ stana-visrasta-sitā1ṃśukā śayānā &
ṛjuṣaṭpadapaṅktijuṣṭapadmā jalaphenaprahasattaṭā nadīva // Bc_5.49 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039219 (0.0):
vibabhau karalagnaveṇur anyā $ stanavisrastasitāṃśukā śayānā & / ṛjuṣaṭpadapaṅktijuṣṭapadmā % jalaphenaprahasattaṭā nadīva // 5.49 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564635 (1.192):
ṛju+ṣaṭ+pada+paṅkti+juṣṭa+padmā | / jala+phena+prahasat+taṭā nadī*iva ||5.49|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681403 (1.192):
ṛju-ṣaṭ-pada-paṅkti-juṣṭa-padmā % jala-phena-prahasat-taṭā nadī9va // 5.49
navapuṣkaragarbhakomalābhyāṃ tapanīyojjvalasaṃgatāṅgadābhyām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039228 (0.0):
ṛjuṣaṭpadapaṅktijuṣṭapadmā % jalaphenaprahasattaṭā nadīva // 5.49 // / navapuṣkaragarbhakomalābhyāṃ $ tapanīyojjvalasaṃgatāṅgadābhyām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564645 (0.050):
nava+puṣkara+garbha+komalābhyāṃ* | / tapanīya+ujjvala+saṃgata+aṅga+dābhyām |
svapiti sma tathāparā bhujābhyāṃ parirabhya priyavanmṛdaṅgameva // Bc_5.50
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039230 (1.192):
navapuṣkaragarbhakomalābhyāṃ $ tapanīyojjvalasaṃgatāṅgadābhyām & / svapiti sma (tathāparā Ctathā purā )bhujābhyāṃ % parirabhya priyavan
navahāṭakabhūṣaṇāstathānyā vasanaṃ pītamanuttamaṃ vasānāḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039246 (0.0):
navahāṭakabhūṣaṇās tathānyā $ vasanaṃ pītam anuttamaṃ vasānāḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681428 (0.043):
nava-hāṭaka-bhūṣaṇās tathā9nyā $ vasanaṃ pītam an-uttamaṃ vasānāḥ &
avaśā ghananidrayā nipeturgajabhagnā iva karṇikāraśākhāḥ // Bc_5.51 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039255 (0.0):
navahāṭakabhūṣaṇās tathānyā $ vasanaṃ pītam anuttamaṃ vasānāḥ & / avaśā (ghananidrayā Cvata nidrayā )nipetur % gajabhagnā iva
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681443 (0.0):
a-vaśā (ghana-nidrayā Cvata nidrayā )nipetur % gaja-bhagnā iva / karṇikāra-śākhāḥ // 5.51 //
avalambya gavākṣapārśvamanyā śayitā cāpavibhugnagātrayaṣṭiḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039265 (0.0):
avaśā (ghananidrayā Cvata nidrayā )nipetur % gajabhagnā iva / karṇikāraśākhāḥ // 5.51 // / avalambya gavākṣapārśvam anyā $ śayitā cāpavibhugnagātrayaṣṭiḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564683 (0.041):
avalambya gava+akṣa+pārśvam anyā | / śayitā cāpa+vibhugna+gātra+yaṣṭiḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681451 (0.041):
avalambya gavā1kṣa-pārśvam anyā $ śayitā cāpa-vibhugna-gātra-yaṣṭiḥ &
virarāja vilambicāruhārā racitā toraṇāśālabhañjikeva // Bc_5.52 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039268 (0.0):
avalambya gavākṣapārśvam anyā $ śayitā cāpavibhugnagātrayaṣṭiḥ & / virarāja vilambicāruhārā % racitā toraṇaśālabhañjikeva // 5.52 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681459 (0.061):
virarāja vilambi-cāru-hārā % racitā toraṇa-śāla-bhañjike9va // 5.52 // / maṇi-kuṇḍala-daṣṭa-pattra-lekhaṃ $ mukha-padmaṃ vinataṃ tathā9-parasyāḥ &
maṇikuṇḍaladaṣṭapattralekhaṃ mukhapadmaṃ vinataṃ tathāparasyāḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039280 (0.0):
virarāja vilambicāruhārā % racitā toraṇaśālabhañjikeva // 5.52 // / maṇikuṇḍaladaṣṭapattralekhaṃ $ mukhapadmaṃ vinataṃ tathāparasyāḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681466 (0.0):
virarāja vilambi-cāru-hārā % racitā toraṇa-śāla-bhañjike9va // 5.52 // / maṇi-kuṇḍala-daṣṭa-pattra-lekhaṃ $ mukha-padmaṃ vinataṃ tathā9-parasyāḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564695 (0.063):
maṇi+kuṇḍala+daṣṭa+pattra+lekhaṃ* | / mukha+padmaṃ* vinataṃ* tathā*a+parasyāḥ |
śatapattramivārdhavakranāḍaṃ sthitakāraṇḍavaghaṭṭitaṃ cakāśe // Bc_5.53 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039288 (0.046):
maṇikuṇḍaladaṣṭapattralekhaṃ $ mukhapadmaṃ vinataṃ tathāparasyāḥ & / śatapattram ivārdha(vakraCcakra)nāḍaṃ % sthitakāraṇḍavaghaṭṭitaṃ cakāśe //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681477 (0.049):
śata-pattram ivā7rdha-(vakra-Ccakra-)nāḍaṃ % sthita-kāraṇḍava-ghaṭṭitaṃ
aparāḥ śayitā yathopaviṣṭāḥ stanabhārairavanamyamānagātrāḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039295 (0.0):
śatapattram ivārdha(vakraCcakra)nāḍaṃ % sthitakāraṇḍavaghaṭṭitaṃ cakāśe // / aparāḥ śayitā yathopaviṣṭāḥ $ stanabhārair avanamyamānagātrāḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564717 (0.0):
a+parāḥ śayitā* yathā+upaviṣṭāḥ | / stana+bhārair* avanamyamāna+gātrāḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681486 (0.035):
a-parāḥ śayitā yatho2paviṣṭāḥ $ stana-bhārair avanamyamāna-gātrāḥ &
upaguhya parasparaṃ virejurbhujapāśaistapanīyaparihāryaiḥ // Bc_5.54 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039299 (0.0):
aparāḥ śayitā yathopaviṣṭāḥ $ stanabhārair avanamyamānagātrāḥ & / upaguhya parasparaṃ virejur % bhujapāśais tapanīyapārihāryaiḥ // 5.54 //
mahatī parivādinī ca kācidvanitāliṅgya sakhīmiva prasuptā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039309 (0.0):
mahatīṃ parivādinīṃ ca kācid $ vanitāliṅgya sakhīm iva prasuptā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564734 (0.0):
mahatīṃ* parivādinīṃ* ca kā+cid* | / vanitā*āliṅgya sakhīm iva prasuptā | / vijughūrṇa calat+su+varṇa+(sūtrā Csūtrāṃ* )|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681501 (0.041):
mahatīṃ parivādinīṃ ca kā-cid $ vanitā0liṅgya sakhīm iva prasuptā & / vijughūrṇa calat-su-varṇa-(sūtrā Csūtrāṃ % vadanenā8kula-(yoktrakeṇa
vijughūrṇa calatsuvarṇasūtrā vadanenākulakarṇikojjvalena // Bc_5.55 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039313 (0.0):
mahatīṃ parivādinīṃ ca kācid $ vanitāliṅgya sakhīm iva prasuptā & / vijughūrṇa calatsuvarṇa(sūtrā Csūtrāṃ % vadanenākula(yoktrakeṇa
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564736 (0.025):
vanitā*āliṅgya sakhīm iva prasuptā | / vijughūrṇa calat+su+varṇa+(sūtrā Csūtrāṃ* )|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681504 (0.052):
mahatīṃ parivādinīṃ ca kā-cid $ vanitā0liṅgya sakhīm iva prasuptā & / vijughūrṇa calat-su-varṇa-(sūtrā Csūtrāṃ % vadanenā8kula-(yoktrakeṇa
paṇavaṃ yuvatirbhujāṃsadeśādavavisraṃsitacārūpāśamanyā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039324 (1.192):
Ckarṇikojjvalena ) // 5.55 // / paṇavaṃ yuvatir bhujāṃsadeśād $ avavisraṃsitacārupāśam anyā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681518 (0.036):
paṇavaṃ yuvatir bhujā1ṃsa-deśād $ avavisraṃsita-cāru-pāśam anyā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564751 (0.054):
paṇavaṃ* yuvatir* bhuja+aṃsa+deśād* | / avavisraṃsita+cāru+pāśam anyā |
savilāsaratāntatāntamūrvorvivare kāntamivābhinīya śiśye // Bc_5.56 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039338 (0.032):
paṇavaṃ yuvatir bhujāṃsadeśād $ avavisraṃsitacārupāśam anyā & / savilāsaratāntatāntam ūrvor % vivare kāntam ivābhinīya śiśye // 5.56 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681523 (0.045):
paṇavaṃ yuvatir bhujā1ṃsa-deśād $ avavisraṃsita-cāru-pāśam anyā & / sa-vilāsa-ratā1nta-tāntam ūrvor % vivare kāntam ivā7bhinīya śiśye // 5.56
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564763 (0.045):
avavisraṃsita+cāru+pāśam anyā | / sa+vilāsa+rata+anta+tāntam ūrvor* |
aparā babhūvurnimīlitākṣyo vipulākṣyo 'pi śubhabhruvo 'pi satyaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039348 (0.0):
savilāsaratāntatāntam ūrvor % vivare kāntam ivābhinīya śiśye // 5.56 // / aparā babhur nimīlitākṣyo $ vipulākṣyo 'pi śubhabhruvo 'pi satyaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564772 (0.060):
vipula+akṣyo* *api śubha+bhruvo* *api satyaḥ | / pratisaṃkucita+aravinda+kośāḥ |
pratisaṃkucitāravindakośāḥ savitaryastamite yathā nalinyaḥ // Bc_5.57 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039350 (0.0):
aparā babhur nimīlitākṣyo $ vipulākṣyo 'pi śubhabhruvo 'pi satyaḥ & / pratisaṃkucitāravindakośāḥ % savitary astam ite yathā nalinyaḥ // 5.57 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564774 (0.022):
vipula+akṣyo* *api śubha+bhruvo* *api satyaḥ | / pratisaṃkucita+aravinda+kośāḥ |
śithilākulamūrdhajā tathānyā jaghanasrastavibhūṣaṇāṃśukāntā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039364 (0.0):
pratisaṃkucitāravindakośāḥ % savitary astam ite yathā nalinyaḥ // 5.57 // / śithilākulamūrdhajā tathānyā $ jaghanasrastavibhūṣaṇāṃśukāntā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564787 (0.058):
śithila+ākula+mūrdha+jā tathā*anyā | / jaghana+srasta+vibhūṣaṇa+aṃśuka+antā |
aśayiṣṭa vikīrṇakaṇṭhasūtrā gajabhagnā pratiyātanāṅganeva // Bc_5.58 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039370 (0.0):
śithilākulamūrdhajā tathānyā $ jaghanasrastavibhūṣaṇāṃśukāntā & / aśayiṣṭa vikīrṇakaṇṭhasūtrā % gajabhagnā (pratiyātanāṅganeva
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564796 (0.016):
jaghana+srasta+vibhūṣaṇa+aṃśuka+antā | / aśayiṣṭa vikīrṇa+kaṇṭha+sūtrā | / gaja+bhagnā (pratiyātana+aṅganā*iva Cpratipātita+aṅganā*iva )||5.58|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681561 (0.016):
śithilā3kula-mūrdha-jā tathā9nyā $ jaghana-srasta-vibhūṣaṇā1ṃśukā1ntā & / aśayiṣṭa vikīrṇa-kaṇṭha-sūtrā % gaja-bhagnā (pratiyātanā1ṅgane9va
aparāstvavaśā hriyā viyuktā dhṛtimatyo 'pi vapurguṇairupetāḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039383 (0.0):
Cpratipātitāṅganeva ) // 5.58 // / aparās tv avaśā hriyā viyuktā $ dhṛtimatyo 'pi vapurguṇair upetāḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681576 (0.0):
a-parās tv a-vaśā hriyā viyuktā $ dhṛtimatyo 'pi vapur-guṇair upetāḥ &
viniśaśvasurulbaṇaṃ śayānā vikṛtāḥ kṣiptabhūjā jajṛmbhire ca // Bc_5.59 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039387 (0.0):
aparās tv avaśā hriyā viyuktā $ dhṛtimatyo 'pi vapurguṇair upetāḥ & / viniśaśvasur (ulbaṇaṃ Culvaṇaṃ )śayānā % (vikṛtāḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681584 (0.0):
a-parās tv a-vaśā hriyā viyuktā $ dhṛtimatyo 'pi vapur-guṇair upetāḥ & / viniśaśvasur (ulbaṇaṃ Culvaṇaṃ )śayānā % (vikṛtāḥ
vyapaviddhavibhūṣaṇasrajo 'nyā visṛtāgranthanavāsaso visaṃjñāḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681587 (0.049):
kṣipta-Cvikṛtā3kṣipta-)bhujā jajṛmbhire ca // 5.59 // / vyapaviddha-vibhūṣaṇa-srajo 'nyā $
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039403 (0.049):
vyapaviddhavibhūṣaṇasrajo 'nyā $ (visṛtāgranthanaCvisṛtāgranthana)vāsaso / visaṃjñāḥ & / animīlitaśuklaniścalākṣyo % na virejuḥ śayitā gatāsukalpāḥ // 5.60 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039394 (0.061):
kṣiptaCvikṛtākṣipta)bhujā jajṛmbhire ca // 5.59 // / vyapaviddhavibhūṣaṇasrajo 'nyā $ (visṛtāgranthanaCvisṛtāgranthana)vāsaso
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564821 (0.062):
(vikṛtāḥ kṣipta+Cvikṛta+ākṣipta+)bhujā* jajṛmbhire ca ||5.59| / vyapaviddha+vibhūṣaṇa+srajo* *anyā* | / (visṛta+āgranthana+Cvisṛta+a+granthana+)vāsaso* vi+saṃjñāḥ |
animīlitaśuklaniścalākṣyo na virejuḥ śayitā gatāsukalpāḥ // Bc_5.60 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039412 (0.0):
vyapaviddhavibhūṣaṇasrajo 'nyā $ (visṛtāgranthanaCvisṛtāgranthana)vāsaso / visaṃjñāḥ & / animīlitaśuklaniścalākṣyo % na virejuḥ śayitā gatāsukalpāḥ // 5.60 //
vivṛtāsyapuṭā vivṛddhagātrī prapatadvaktrajalā prakāśaguhyā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039423 (0.0):
animīlitaśuklaniścalākṣyo % na virejuḥ śayitā gatāsukalpāḥ // 5.60 // / vivṛtāsyapuṭā vivṛddha(gātrī Cgātrā $ prapatadvaktrajalā prakāśaguhyā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564850 (0.027):
na virejuḥ śayitā* gata+asu+kalpāḥ ||5.60| / vivṛta+āsya+puṭā vivṛddha+(gātrī Cgātrā )|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681614 (0.027):
vivṛtā3sya-puṭā vivṛddha-(gātrī Cgātrā $ prapatad-vaktra-jalā
aparā madaghūrṇiteva śiśye na babhāse vikṛtaṃ vapuḥ pupoṣa // Bc_5.61 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039432 (0.0):
vivṛtāsyapuṭā vivṛddha(gātrī Cgātrā $ prapatadvaktrajalā prakāśaguhyā & / aparā madaghūrṇiteva śiśye % na (babhāse Cbabhāṣe )vikṛtaṃ vapuḥ pupoṣa //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681623 (0.037):
a-parā mada-ghūrṇite9va śiśye % na (babhāse Cbabhāṣe )vikṛtaṃ vapuḥ pupoṣa
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564854 (0.038):
prapatad+vaktra+jalā prakāśa+guhyā | / a+parā mada+ghūrṇitā*iva śiśye |
iti sattvakulānvayānurūpaṃ vividhaṃ sa pramadājanaḥ śayānaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039445 (0.0):
aparā madaghūrṇiteva śiśye % na (babhāse Cbabhāṣe )vikṛtaṃ vapuḥ pupoṣa // / iti sattva(kulānvayānurūpaṃ Ckulānurūparūpaṃ $ vividhaṃ sa pramadājanaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681636 (0.035):
iti sattva-(kulā1nvayā1nu-rūpaṃ Ckulā1nu-rūpa-rūpaṃ $ vi-vidhaṃ sa / pramadā-janaḥ śayānaḥ & / sarasaḥ sa-dṛśaṃ babhāra rūpaṃ % pavanā3varjita-(rugna-Crugṇa-)puṣkarasya
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564872 (0.040):
vi+vidhaṃ* sa* pramadā+janaḥ śayānaḥ | / sarasaḥ sa+dṛśaṃ* babhāra rūpaṃ* |
sarasaḥ sadṛśaṃ babhāra rūpaṃ pavanāvarjitarugnapuṣkarasya // Bc_5.62 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039454 (0.0):
iti sattva(kulānvayānurūpaṃ Ckulānurūparūpaṃ $ vividhaṃ sa pramadājanaḥ / śayānaḥ & / sarasaḥ sadṛśaṃ babhāra rūpaṃ % pavanāvarjita(rugnaCrugṇa)puṣkarasya //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564880 (0.042):
sarasaḥ sa+dṛśaṃ* babhāra rūpaṃ* | / pavana+āvarjita+(rugna+Crugṇa+)puṣkarasya ||5.62|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681646 (0.058):
sarasaḥ sa-dṛśaṃ babhāra rūpaṃ % pavanā3varjita-(rugna-Crugṇa-)puṣkarasya / samavekṣya (tathā tathā Ctataś ca tāḥ )śayānā $ vikṛtās tā yuvatīr
samavekṣya tathā tathā śayānā vikṛtāstā yuvatīradhīraceṣṭāḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039460 (0.0):
sarasaḥ sadṛśaṃ babhāra rūpaṃ % pavanāvarjita(rugnaCrugṇa)puṣkarasya // / samavekṣya (tathā tathā Ctataś ca tāḥ )śayānā $ vikṛtās tā yuvatīr
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681652 (0.023):
sarasaḥ sa-dṛśaṃ babhāra rūpaṃ % pavanā3varjita-(rugna-Crugṇa-)puṣkarasya / samavekṣya (tathā tathā Ctataś ca tāḥ )śayānā $ vikṛtās tā yuvatīr
guṇavadvapuṣo 'pi valgubhāṣā nṛpasūnuḥ sa vigarhayāṃbabhūva // Bc_5.63 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039466 (0.0):
samavekṣya (tathā tathā Ctataś ca tāḥ )śayānā $ vikṛtās tā yuvatīr / adhīraceṣṭāḥ & / guṇavadvapuṣo 'pi valgu(bhāṣā Cbhāso % nṛpasūnuḥ sa vigarhayāṃ babhūva //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681654 (0.025):
samavekṣya (tathā tathā Ctataś ca tāḥ )śayānā $ vikṛtās tā yuvatīr / a-dhīra-ceṣṭāḥ & / guṇavad-vapuṣo 'pi valgu-(bhāṣā Cbhāso % nṛ-pa-sūnuḥ sa vigarhayāṃ babhūva
aśucirvikṛtaśca jīvaloke vanitānāmayamīdṛśaḥ svabhāvaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039478 (0.0):
guṇavadvapuṣo 'pi valgu(bhāṣā Cbhāso % nṛpasūnuḥ sa vigarhayāṃ babhūva // / aśucir vikṛtaś ca jīvaloke $ vanitānām ayam īdṛśaḥ svabhāvaḥ &
vasanābharaṇaistu vañcyamānaḥ puruṣaḥ strīviṣayeṣu rāgameti // Bc_5.64 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039486 (0.0):
aśucir vikṛtaś ca jīvaloke $ vanitānām ayam īdṛśaḥ svabhāvaḥ & / vasanābharaṇais tu vañcyamānaḥ % puruṣaḥ strīviṣayeṣu rāgam eti // 5.64 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564915 (0.0):
vasana+ābharaṇais* tu vañcyamānaḥ | / puruṣaḥ strī+viṣayeṣu rāgam eti ||5.64|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681680 (0.0):
vasanā3bharaṇais tu vañcyamānaḥ % puruṣaḥ strī-viṣayeṣu rāgam eti // 5.64
vimṛśedyadi yoṣitāṃ manuṣyaḥ prakṛtiṃ svapnavikāramīdṛśaṃ ca /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039494 (0.0):
vasanābharaṇais tu vañcyamānaḥ % puruṣaḥ strīviṣayeṣu rāgam eti // 5.64 // / vimṛśed yadi yoṣitāṃ manuṣyaḥ $ prakṛtiṃ svapnavikāram īdṛśaṃ ca &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681687 (0.0):
vasanā3bharaṇais tu vañcyamānaḥ % puruṣaḥ strī-viṣayeṣu rāgam eti // 5.64 / vimṛśed yadi yoṣitāṃ manuṣyaḥ $ prakṛtiṃ svapna-vikāram ī-dṛśaṃ ca &
dhruvamatra na vardhayetpramādaṃ guṇasaṃkalpahatastu rāgameti // Bc_5.65
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039503 (0.0):
vimṛśed yadi yoṣitāṃ manuṣyaḥ $ prakṛtiṃ svapnavikāram īdṛśaṃ ca & / dhruvam atra na vardhayet pramādaṃ % guṇasaṃkalpahatas tu rāgam eti //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681697 (0.0):
vimṛśed yadi yoṣitāṃ manuṣyaḥ $ prakṛtiṃ svapna-vikāram ī-dṛśaṃ ca & / dhruvam atra na vardhayet pramādaṃ % guṇa-saṃkalpa-hatas tu rāgam eti //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564934 (0.033):
guṇa+saṃkalpa+hatas* tu rāgam eti ||5.65|
iti tasya tadantaraṃ viditvā niśi niścikramiṣā samudbabhūva /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039511 (0.0):
dhruvam atra na vardhayet pramādaṃ % guṇasaṃkalpahatas tu rāgam eti // / iti tasya tadantaraṃ viditvā $ niśi niścikramiṣā samudbabhūva &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681705 (0.0):
dhruvam atra na vardhayet pramādaṃ % guṇa-saṃkalpa-hatas tu rāgam eti // / iti tasya tad-antaraṃ viditvā $ niśi niścikramiṣā samudbabhūva &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564941 (0.013):
iti tasya tad+antaraṃ* viditvā | / niśi niścikramiṣā samudbabhūva |
avagamya manastato 'sya devairbhavanadvāramapāvṛtaṃ babhūva // Bc_5.66 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039517 (0.0):
iti tasya tadantaraṃ viditvā $ niśi niścikramiṣā samudbabhūva & / avagamya manas tato 'sya devair % bhavanadvāram apāvṛtaṃ babhūva // 5.66
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681711 (0.0):
iti tasya tad-antaraṃ viditvā $ niśi niścikramiṣā samudbabhūva & / avagamya manas tato 'sya devair % bhavana-dvāram apāvṛtaṃ babhūva // 5.66
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564941 (0.043):
iti tasya tad+antaraṃ* viditvā | / niśi niścikramiṣā samudbabhūva | / avagamya manas* tato* *asya devair* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564948 (0.061):
niśi niścikramiṣā samudbabhūva | / avagamya manas* tato* *asya devair* |
atha so 'vatatāra harmyapṛṣṭhādyuvatīstāḥ śayitā vigarhamāṇaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039526 (0.0):
avagamya manas tato 'sya devair % bhavanadvāram apāvṛtaṃ babhūva // 5.66 / atha so 'vatatāra harmyapṛṣṭhād $ yuvatīs tāḥ śayitā vigarhamāṇaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681720 (0.0):
avagamya manas tato 'sya devair % bhavana-dvāram apāvṛtaṃ babhūva // 5.66 / atha so 'vatatāra harmya-pṛṣṭhād $ yuvatīs tāḥ śayitā vigarhamāṇaḥ &
avatīrya tataśca nirviśaṅko gṛhakakṣyāṃ prathamāṃ vinirjagāma // Bc_5.67
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039533 (0.0):
atha so 'vatatāra harmyapṛṣṭhād $ yuvatīs tāḥ śayitā vigarhamāṇaḥ & / avatīrya tataś ca nirviśaṅko % gṛhakakṣyāṃ (prathamāṃ Cprathamaṃ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681725 (0.011):
atha so 'vatatāra harmya-pṛṣṭhād $ yuvatīs tāḥ śayitā vigarhamāṇaḥ & / avatīrya tataś ca nir-viśaṅko % gṛha-kakṣyāṃ (prathamāṃ Cprathamaṃ
turagāvacaraṃ sa bodhayitvā javinaṃ chandakamitthamityuvāca /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039542 (0.0):
)vinirjagāma // 5.67 // / turagāvacaraṃ sa bodhayitvā $ javinaṃ chandakam ittham ity uvāca &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681736 (0.0):
tura-gā1vacaraṃ sa bodhayitvā $ javinaṃ chandakam ittham ity uvāca &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564976 (0.063):
javinaṃ* chandakam ittham ity* uvāca | / hayam ānaya kanthakaṃ* tvarāvān |
hayamānaya kanthakaṃ tvarāvānamṛtaṃ prāptumito 'dya me yiyāsā // Bc_5.68
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039549 (0.0):
turagāvacaraṃ sa bodhayitvā $ javinaṃ chandakam ittham ity uvāca & / hayam ānaya kanthakaṃ tvarāvān % amṛtaṃ prāptum ito 'dya ma yiyāsā // 5.68
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681743 (0.0):
tura-gā1vacaraṃ sa bodhayitvā $ javinaṃ chandakam ittham ity uvāca & / hayam ānaya kanthakaṃ tvarāvān % a-mṛtaṃ- prāptum ito 'dya ma yiyāsā //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564976 (0.052):
javinaṃ* chandakam ittham ity* uvāca | / hayam ānaya kanthakaṃ* tvarāvān |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564986 (0.063):
a+mṛtaṃ+ prāptum ito* *adya ma yiyāsā ||5.68| / hṛdi yā mama tuṣṭir* adya jātā |
hṛdi yā mama tuṣṭiradya jātā vyavasāyaśca yathā matau niviṣṭaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039561 (0.0):
hayam ānaya kanthakaṃ tvarāvān % amṛtaṃ prāptum ito 'dya ma yiyāsā // 5.68 / hṛdi yā mama tuṣṭir adya jātā $ vyavasāyaś ca yathā (matau Cdhṛtau
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564990 (0.025):
a+mṛtaṃ+ prāptum ito* *adya ma yiyāsā ||5.68| / hṛdi yā mama tuṣṭir* adya jātā |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681754 (0.052):
hayam ānaya kanthakaṃ tvarāvān % a-mṛtaṃ- prāptum ito 'dya ma yiyāsā // / hṛdi yā mama tuṣṭir adya jātā $ vyavasāyaś ca yathā (matau Cdhṛtau
vijane 'pi ca nāthavānivāsmi dhruvamartho 'bhimukhaḥ sameta iṣṭaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039566 (0.0):
hṛdi yā mama tuṣṭir adya jātā $ vyavasāyaś ca yathā (matau Cdhṛtau / )niviṣṭaḥ & / vijane 'pi ca nāthavān ivāsmi % dhruvam artho 'bhimukhaḥ (sameta Csa me ya
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564999 (0.054):
vyavasāyaś* ca yathā (matau Cdhṛtau )niviṣṭaḥ | / vi+jane *api ca nāthavān iva*asmi |
Bc_5.69 // / hriyameva ca saṃnatiṃ ca hitvā śayitā matpramukhe yathā yuvatyaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039579 (0.0):
)iṣṭaḥ // 5.69 // / hriyam eva ca saṃnatiṃ ca hitvā $ śayitā matpramukhe yathā yuvatyaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681773 (0.045):
ya )iṣṭaḥ // 5.69 // / hriyam eva ca saṃnatiṃ ca hitvā $ śayitā mat-pra-mukhe yathā yuvatyaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565013 (0.063):
hriyam eva ca saṃnatiṃ* ca hitvā | / śayitā* mat+pra+mukhe yathā yuvatyaḥ | / vivṛte ca yathā svayaṃ* kapāṭe |
vivṛte ca yathā svayaṃ kapāṭe niyataṃ yātumato mamādya kālaḥ // Bc_5.70 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039585 (0.0):
hriyam eva ca saṃnatiṃ ca hitvā $ śayitā matpramukhe yathā yuvatyaḥ & / vivṛte ca yathā svayaṃ kapāṭe % niyataṃ yātum (ato mamādya Canāmayāya
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681778 (0.039):
hriyam eva ca saṃnatiṃ ca hitvā $ śayitā mat-pra-mukhe yathā yuvatyaḥ & / vivṛte ca yathā svayaṃ kapāṭe % niyataṃ yātum (ato mamā7dya Can-āmayāya
pratigṛhya tataḥ sa bharturājñāṃ viditārtho 'pi narendraśāsanasya /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039599 (0.0):
pratigṛhya tataḥ sa bhartur ājñāṃ $ viditārtho 'pi narendraśāsanasya &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681789 (0.0):
pratigṛhya tataḥ sa bhartur ājñāṃ $ viditā1rtho 'pi nare1ndra-śāsanasya &
manasīva pareṇa codyamānasturagasyānayane matiṃ cakāra // Bc_5.71 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039604 (0.0):
pratigṛhya tataḥ sa bhartur ājñāṃ $ viditārtho 'pi narendraśāsanasya & / manasīva pareṇa codyamānas % turagasyānayane matiṃ cakāra // 5.71 //
atha hemakhalīnapūrṇavaktraṃ laghuśayyāstaraṇopagūḍhapṛṣṭham /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039615 (0.0):
atha hemakhalīnapūrṇavaktraṃ $ laghuśayyāstaraṇopagūḍhapṛṣṭham &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681808 (0.0):
atha hema-khalīna-pūrṇa-vaktraṃ $ laghu-śayyā3staraṇo1pagūḍha-pṛṣṭham &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565054 (0.031):
atha hema+khalīna+pūrṇa+vaktraṃ* | / laghu+śayya+āstaraṇa+upagūḍha+pṛṣṭham |
balasattvajavānvayopapannaṃ sa varāśvaṃ tamupānināya bhartre // Bc_5.72 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039619 (0.0):
atha hemakhalīnapūrṇavaktraṃ $ laghuśayyāstaraṇopagūḍhapṛṣṭham & / balasattva(javānvayopapannaṃ Cjavatvaropapannaṃ % sa varāśvaṃ tam
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039626 (0.0):
balasattva(javānvayopapannaṃ Cjavatvaropapannaṃ % sa varāśvaṃ tam / upānināya bhartre // 5.72 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565066 (0.056):
bala+sattva+(java+anvaya+upapannaṃ* Cjava+tvarā+upapannaṃ* )| / sa* vara+aśvaṃ* tam upānināya bhartre ||5.72|
pratatrikapucchamūlapārṣṇi nibhṛtahṛsvatanūjapucchakarṇam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039634 (0.040):
pratatatrikapucchamūlapārṣṇiṃ $ (nibhṛtahrasvaCnibhṛtaṃ
vinatonnatapṛṣṭhakukṣipārśva vipulaprothalalāṭakaṭyuraskam // Bc_5.73 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565089 (0.015):
(nibhṛta+hrasva+Cnibhṛtaṃ* hrasva+)tanū+ja+(puccha+Cpṛṣṭha+)karṇam | / vinata+unnata+pṛṣṭha+kukṣi+pārśvaṃ* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039645 (0.022):
hrasva)tanūja(pucchaCpṛṣṭha)karṇam & / vinatonnatapṛṣṭhakukṣipārśvaṃ % vipulaprothalalāṭakaṭhyuraskam // 5.73 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681845 (0.024):
vinato1nnata-pṛṣṭha-kukṣi-pārśvaṃ % vipula-protha-lalāṭa-kaṭhy-uraskam //
upaguhya sa taṃ viśālavakṣāḥ kamalābhena ca sāntvayan kareṇa /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039657 (0.0):
vinatonnatapṛṣṭhakukṣipārśvaṃ % vipulaprothalalāṭakaṭhyuraskam // 5.73 // / upaguhya sa taṃ viśālavakṣāḥ $ kamalābhena ca sāntvayan kareṇa &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565103 (0.0):
vipula+protha+lalāṭa+kaṭhy+uraskam ||5.73| / upaguhya sa* taṃ* viśāla+vakṣāḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681856 (0.036):
vinato1nnata-pṛṣṭha-kukṣi-pārśvaṃ % vipula-protha-lalāṭa-kaṭhy-uraskam // / upaguhya sa taṃ viśāla-vakṣāḥ $ kamalā3bhena ca sāntvayan kareṇa &
madhurākṣarayā girā śaśāsa dhvajinīmadhyamiva praveṣṭukāmaḥ // Bc_5.74 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039663 (0.0):
upaguhya sa taṃ viśālavakṣāḥ $ kamalābhena ca sāntvayan kareṇa & / madhurākṣarayā girā śaśāsa % dhvajinīmadhyam iva praveṣṭukāmaḥ // 5.74 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565109 (0.0):
kamala+ābhena ca sāntvayan kareṇa | / madhura+a+kṣarayā girā śaśāsa |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681865 (0.0):
madhurā1-kṣarayā girā śaśāsa % dhvajinī-madhyam iva praveṣṭu-kāmaḥ // 5.74
bahuśaḥ kila śatravo nirastāḥ samare tvāmadhiruhya pārthivena /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039674 (0.0):
bahuśaḥ (kila śatravo Ckaliśatravo )nirastāḥ $ samare tvām adhiruhya
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565119 (0.0):
bahuśaḥ (kila śatravo* Ckali+śatravo* )nirastāḥ | / samare tvām adhiruhya pārthivena |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681876 (0.0):
bahuśaḥ (kila śatravo Ckali-śatravo )nirastāḥ $ samare tvām adhiruhya
ahamapyamṛtaṃ padaṃ yathāvatturagaśreṣṭha labheya tatkuruṣva // Bc_5.75 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039684 (0.0):
bahuśaḥ (kila śatravo Ckaliśatravo )nirastāḥ $ samare tvām adhiruhya / pārthivena & / aham apy amṛtaṃ (padaṃ Cparaṃ )yathāvat % turagaśreṣṭha labheya tat
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565132 (0.054):
tura+ga+śreṣṭha labheya tat kuruṣva ||5.75| / su+labhāḥ khalu saṃ+yuge sahāyā* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681887 (0.054):
aham apy a-mṛtaṃ (padaṃ Cparaṃ )yathāvat % tura-ga-śreṣṭha labheya tat / kuruṣva // 5.75 // / su-labhāḥ khalu saṃ-yuge sahāyā $ viṣayā1vāpta-sukhe dhanā1rjane vā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681877 (0.055):
bahuśaḥ (kila śatravo Ckali-śatravo )nirastāḥ $ samare tvām adhiruhya / pārthivena & / aham apy a-mṛtaṃ (padaṃ Cparaṃ )yathāvat % tura-ga-śreṣṭha labheya tat
sulabhāḥ khalu saṃyuge sahāyā viṣayāvāptasukhe dhanārjane vā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039693 (0.0):
aham apy amṛtaṃ (padaṃ Cparaṃ )yathāvat % turagaśreṣṭha labheya tat / kuruṣva // 5.75 // / sulabhāḥ khalu saṃyuge sahāyā $ viṣayāvāptasukhe dhanārjane vā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565142 (0.0):
su+labhāḥ khalu saṃ+yuge sahāyā* | / viṣaya+avāpta+sukhe dhana+arjane vā |
puruṣasya tu durlabhāḥ sahāyāḥ patitasyāpadi dharmasaṃśraye vā // Bc_5.76
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039700 (0.0):
sulabhāḥ khalu saṃyuge sahāyā $ viṣayāvāptasukhe dhanārjane vā & / puruṣasya tu durlabhāḥ sahāyāḥ % patitasyāpadi dharmasaṃśraye vā // 5.76
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565151 (0.016):
viṣaya+avāpta+sukhe dhana+arjane vā | / puruṣasya tu dur+labhāḥ sahāyāḥ |
iha caiva bhavanti ye sahāyaḥ kaluṣe karmaṇi dharmasaṃśraye vā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039707 (0.038):
iha caiva bhavanti ye sahāyāḥ $ kaluṣe (karmaṇi Cdharmaṇi )dharmasaṃśraye
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565158 (0.038):
iha ca*eva bhavanti ye sahāyāḥ | / kaluṣe (karmaṇi Cdharmaṇi )dharma+saṃśraye vā |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681914 (0.049):
iha cai7va bhavanti ye sahāyāḥ $ kaluṣe (karmaṇi Cdharmaṇi
avagacchait me yathāntarātmā niyataṃ te 'pi janāstadaṃśabhājaḥ // Bc_5.77
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039717 (0.0):
iha caiva bhavanti ye sahāyāḥ $ kaluṣe (karmaṇi Cdharmaṇi )dharmasaṃśraye / avagacchati me yathāntarātmā % niyataṃ te 'pi janās tadaṃśabhājaḥ // 5.77
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681925 (0.026):
)dharma-saṃśraye vā & / avagacchati me yathā9ntar-ātmā % niyataṃ te 'pi janās tad-aṃśa-bhājaḥ //
tadidaṃ parigamya dharmayuktaṃ mama niryāṇamito jagaddhitāya /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039721 (0.039):
avagacchati me yathāntarātmā % niyataṃ te 'pi janās tadaṃśabhājaḥ // 5.77 / tad idaṃ parigamya dharmayuktaṃ $ mama niryāṇam (ito Cato )jagaddhitāya &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681929 (0.039):
avagacchati me yathā9ntar-ātmā % niyataṃ te 'pi janās tad-aṃśa-bhājaḥ // / tad idaṃ parigamya dharma-yuktaṃ $ mama niryāṇam (ito Cato )jagad-dhitāya
turagottama vegavikramābhyāṃ prayatasvātmahite jagaddhite ca // Bc_5.78 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039736 (0.0):
tad idaṃ parigamya dharmayuktaṃ $ mama niryāṇam (ito Cato )jagaddhitāya & / turagottama vegavikramābhyāṃ % prayatasvātmahite jagaddhite ca // 5.78 //
iti suhṛdamivānuśiṣya kṛtye turagavaraṃ nṛvaro vanaṃ yiyāsuḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039744 (0.0):
turagottama vegavikramābhyāṃ % prayatasvātmahite jagaddhite ca // 5.78 // / iti suhṛdam ivānuśiṣya kṛtye $ turagavaraṃ nṛvaro vanaṃ yiyāsuḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681955 (0.0):
iti su-hṛdam ivā7nuśiṣya kṛtye $ tura-ga-varaṃ nṛ-varo vanaṃ yiyāsuḥ &
sitamasitagatidyutirvapuṣmān raviriva śāradamabhramāruroha // Bc_5.79 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039753 (0.0):
iti suhṛdam ivānuśiṣya kṛtye $ turagavaraṃ nṛvaro vanaṃ yiyāsuḥ & / sitam asitagatidyutir vapuṣmān % ravir iva śāradam abhram āruroha // 5.79
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681964 (0.0):
iti su-hṛdam ivā7nuśiṣya kṛtye $ tura-ga-varaṃ nṛ-varo vanaṃ yiyāsuḥ & / sitam asita-gati-dyutir vapuṣmān % ravir iva śāradam abhram āruroha //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565211 (0.045):
tura+ga+varaṃ* nṛ+varo* vanaṃ* yiyāsuḥ | / sitam asita+gati+dyutir* vapuṣmān |
atha sa pariharanniśīthacaṇḍaṃ parijanabodhakaraṃ dhvanīṃ sadaśvaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039764 (0.011):
atha sa pariharan niśīthacaṇḍaṃ $ parijanabodhakaraṃ dhvaniṃ sadaśvaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681972 (0.011):
atha sa pariharan niśītha-caṇḍaṃ $ parijana-bodha-karaṃ dhvaniṃ sad-aśvaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565221 (0.033):
parijana+bodha+karaṃ* dhvaniṃ* sad+aśvaḥ |
vigatahanuravaḥ praśāntaheṣaścakitavimuktapadakramo jagāma // Bc_5.80 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039771 (0.0):
atha sa pariharan niśīthacaṇḍaṃ $ parijanabodhakaraṃ dhvaniṃ sadaśvaḥ & / vigatahanuravaḥ praśāntaheṣaś % cakitavimuktapada(kramo Ckramā )jagāma //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681983 (0.0):
vigata-hanu-ravaḥ praśānta-heṣaś % cakita-vimukta-pada-(kramo Ckramā
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565229 (0.033):
vigata+hanu+ravaḥ praśānta+heṣaś* | / cakita+vimukta+pada+(kramo* Ckramā )jagāma ||5.80|
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6300767 (0.063):
vigatarāgamvā, sadveṣamvā, vigatadveṣamvā, saṃmohaṃ (samohaṃ) vigatamohaṃ,
kanakavalayabhūṣitaprakoṣṭhaiḥ kamalanibhaiḥ kamalāniva pravidhya /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039784 (0.0):
vigatahanuravaḥ praśāntaheṣaś % cakitavimuktapada(kramo Ckramā )jagāma // / kanakavalayabhūṣitaprakoṣṭhaiḥ $ kamalanibhaiḥ (kamalān iva Ckamalāni ca
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565242 (0.0):
cakita+vimukta+pada+(kramo* Ckramā )jagāma ||5.80| / kanaka+valaya+bhūṣita+prakoṣṭhaiḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13681996 (0.0):
)jagāma // 5.80 // / kanaka-valaya-bhūṣita-prakoṣṭhaiḥ $ kamala-nibhaiḥ (kamalān iva Ckamalāni
avanatatanavastato 'sya yakṣāścakitagatairdīdhare khurān karāgraiḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039792 (0.0):
kanakavalayabhūṣitaprakoṣṭhaiḥ $ kamalanibhaiḥ (kamalān iva Ckamalāni ca / )pravidhya & / avanatatanavas tato 'sya yakṣāś % cakita(gatair Cgater )dadhire khurān
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682003 (0.0):
kanaka-valaya-bhūṣita-prakoṣṭhaiḥ $ kamala-nibhaiḥ (kamalān iva Ckamalāni / ca )pravidhya & / avanata-tanavas tato 'sya yakṣāś % cakita-(gatair Cgater )dadhire khurān
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565242 (0.043):
kamala+nibhaiḥ (kamalān iva Ckamalāni ca )pravidhya | / avanata+tanavas* tato* *asya yakṣāś* |
Bc_5.81 // / guruparighakapāṭasaṃvṛtā yā na sukhamapi dviradairapāvriyante /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039804 (0.0):
karāgraiḥ // 5.81 // / guruparighakapāṭasaṃvṛtā yā $ na sukham api dviradair apāvriyante &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565258 (0.064):
guru+parigha+kapāṭa+saṃvṛtā* yā* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682010 (0.064):
guru-parigha-kapāṭa-saṃvṛtā yā $ na sukham api dvi-radair apāvriyante &
vrajati nṛpasute gatasvanāstāḥ svayamabhavanvivṛtāḥ puraḥ pratolyaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039812 (0.0):
guruparighakapāṭasaṃvṛtā yā $ na sukham api dviradair apāvriyante & / vrajati nṛpasute gatasvanās tāḥ % svayam abhavan vivṛtāḥ puraḥ pratolyaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682027 (0.0):
vrajati nṛ-pa-sute gata-svanās tāḥ % svayam abhavan vivṛtāḥ puraḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565277 (0.051):
vrajati nṛ+pa+sute gata+svanās* tāḥ | / svayam abhavan vivṛtāḥ puraḥ pratolyaḥ ||5.82|
Bc_5.82 // / pitaramabhimukhaṃ sutaṃ ca bālaṃ janamanuraktamanuttamāṃ ca lakṣmīm /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039822 (0.0):
vrajati nṛpasute gatasvanās tāḥ % svayam abhavan vivṛtāḥ puraḥ pratolyaḥ / pitaram abhimukhaṃ sutaṃ ca bālaṃ $ janam anuraktam anuttamāṃ ca lakṣmīm &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682035 (0.025):
pitaram abhi-mukhaṃ sutaṃ ca bālaṃ $ janam anuraktam an-uttamāṃ ca lakṣmīm
kṛtamatirapahāya nirvyapekṣaḥ pitṛnagarātsa tato vinirjagāma // Bc_5.83 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039828 (0.0):
pitaram abhimukhaṃ sutaṃ ca bālaṃ $ janam anuraktam anuttamāṃ ca lakṣmīm & / kṛtamatir apahāya nirvyapekṣaḥ % pitṛnagarāt sa tato vinirjagāma // 5.83
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682045 (0.017):
kṛta-matir apahāya nir-vyapekṣaḥ % pitṛ-nagarāt sa tato vinirjagāma //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565294 (0.059):
kṛta+matir* apahāya nir+vyapekṣaḥ | / pitṛ+nagarāt sa* tato* vinirjagāma ||5.83|
atha sa vimalapaṅkajāyatākṣaḥ puramavalokya nanāda siṃhanādam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039840 (0.0):
atha sa (vimalaCvikaca)paṅkajāyatākṣaḥ $ puram avalokya nanāda siṃhanādam
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565305 (0.041):
atha sa* (vi+mala+Cvikaca+)paṅka+ja+āyata+akṣaḥ | / puram avalokya nanāda siṃha+nādam |
jananamaraṇayoradṛṣṭapāro na puramahaṃ kapilāvhayaṃ praveṣṭā // Bc_5.84 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039844 (0.0):
atha sa (vimalaCvikaca)paṅkajāyatākṣaḥ $ puram avalokya nanāda siṃhanādam / jananamaraṇayor adṛṣṭapāro % na (puram Cpunar )ahaṃ kapilāhvayaṃ (praveṣṭā
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682061 (0.021):
siṃha-nādam & / janana-maraṇayor a-dṛṣṭa-pāro % na (puram Cpunar )ahaṃ kapilā3hvayaṃ
iti vacanamidaṃ niśamya tasya draviṇapateḥ pariṣadgaṇā nananduḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039859 (0.0):
Cpraviṣṭā ) // 5.84 // / iti vacanam idaṃ niśamya tasya $ draviṇapateḥ pariṣadgaṇā nananduḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682076 (0.0):
janana-maraṇayor a-dṛṣṭa-pāro % na (puram Cpunar )ahaṃ kapilā3hvayaṃ / (praveṣṭā Cpraviṣṭā ) // 5.84 // / iti vacanam idaṃ niśamya tasya $ draviṇa-pateḥ pariṣad-gaṇā nananduḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565328 (0.019):
na (puram Cpunar* )ahaṃ* kapila+āhvayaṃ* (praveṣṭā Cpraviṣṭā )||5.84| / iti vacanam idaṃ* niśamya tasya | / draviṇa+pateḥ pariṣad+gaṇā* nananduḥ |
pramuditamanasaśca devasaṅghā vyavasitapāraṇamāśaśaṃsire 'smai // Bc_5.85
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039865 (0.0):
iti vacanam idaṃ niśamya tasya $ draviṇapateḥ pariṣadgaṇā nananduḥ & / pramuditamanasaś ca devasaṅghā % vyavasitapāraṇam āśaśaṃsire 'smai // 5.85
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682081 (0.0):
iti vacanam idaṃ niśamya tasya $ draviṇa-pateḥ pariṣad-gaṇā nananduḥ & / pramudita-manasaś ca deva-saṅghā % vyavasita-pāraṇam āśaśaṃsire 'smai //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565333 (0.060):
draviṇa+pateḥ pariṣad+gaṇā* nananduḥ | / pramudita+manasaś* ca deva+saṅghā* |
hutavahavapuṣoḥ divaukaso 'nye vyavasitamasya suduṣkaraṃ viditvā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039869 (0.058):
pramuditamanasaś ca devasaṅghā % vyavasitapāraṇam āśaśaṃsire 'smai // 5.85 / hutavahavapuṣo divaukaso 'nye $ vyavasitam asya (suduṣCca duṣ)karaṃ
akṛṣata tuhine pathi prakāśaṃ ghanavivaraprasṛtā ivendupādāḥ // Bc_5.86 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682100 (0.049):
viditvā & / (akṛṣata Cakuruta )tuhine pathi prakāśaṃ % ghana-vivara-praṣrtā
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039883 (0.050):
(akṛṣata Cakuruta )tuhine pathi prakāśaṃ % ghanavivarapraṣrtā ivendupādāḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565357 (0.063):
(akṛṣata Cakuruta )tuhine pathi prakāśaṃ* | / ghana+vivara+praṣrtā* iva*indu+pādāḥ ||5.86|
harituragaturaṅgavatturaṅgaḥ sa tu vicaranmanasīva codyamānaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565373 (0.0):
sa* tu vicaran* manasi*iva codyamānaḥ | / aruṇa+paruṣa+(tāram antarikṣaṃ* Cbhāram antarīkṣaṃ* )|
aruṇaparuṣatāramantarikṣaṃ sa ca subahūni jagāma yojanāni // Bc_5.87 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565375 (1.192):
sa* tu vicaran* manasi*iva codyamānaḥ | / aruṇa+paruṣa+(tāram antarikṣaṃ* Cbhāram antarīkṣaṃ* )|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039899 (0.033):
Csarasabahūni )jagāma yojanāni // 5.87 // / [[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye 'bhiniṣkramaṇo nāma pañcamaḥ sargaḥ --
iti buddhacarite mahākāvye 'bhiniṣkramaṇo nāma pañcamaḥ sargaḥ // 5 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039904 (0.0):
Csarasabahūni )jagāma yojanāni // 5.87 // / [[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye 'bhiniṣkramaṇo nāma pañcamaḥ sargaḥ --
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18217617 (0.026):
Saundaranande mahākāvye nandapravrājano nāma pañcamaḥ sargaḥ / / CANTO VI
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682125 (0.040):
[[iti (Cśrī-C)buddha-carite mahā-kāvye 'bhiniṣkramaṇo nāma pañcamaḥ sargaḥ
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21997535 (0.052):
Bc_6.68 // / iti buddhacarite mahākāvye chandakanivartano nāma ṣaṣṭhaḥ sargaḥ // 6 //
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18222519 (0.055):
Saundaranande mahākāvye svarganidarśano nāma daśamaḥ sargaḥ / / CANTO XI
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21998541 (0.055):
iti buddhacarite mahākāvye tapovanapraveśo nāma saptamaḥ sargaḥ // 7 //
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18219430 (0.055):
Saundarananda mahākāvye nandivlāpo nāma saptamaḥ sargaḥ / / CANTO VIII
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18221410 (0.056):
Saundaranande mahākāvye madāpavādo nāma navamaḥ sargaḥ / / CANTO X
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21995023 (0.057):
iti buddhacarite mahākāvye strīvighātano nāma caturthaḥ sargaḥ // 4 //
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18216672 (0.057):
Saundaranande mahākāvye bhāryāyācitako nāma caturthaḥ sargaḥ / / CANTO V
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1041817 (0.057):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye tapovanapraveśo nāma saptamaḥ sargaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038316 (0.058):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye strīvighātano nāma caturthaḥ sargaḥ --
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 22005238 (0.059):
iti buddhacarite mahākāvye 'rāḍadarśano nāma dvādaśaḥ sargaḥ // 12 //
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18223931 (0.059):
Saundaranande mahākāvye paryavamarśo nāma dvādaśaḥ sargaḥ / / CANTO XIII
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21993691 (0.060):
iti buddhacarite mahākāvye saṃvegotpattirnāma tṛtīyaḥ sargaḥ // 3 //
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 22000177 (0.061):
iti buddhacarite mahākāvye 'ntaḥpuravilāpo nāmāṣṭamaḥ sargaḥ // 8 //
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18220485 (0.061):
Sundaranande mahākāvye strīvighāto nāmāṣṭamaḥ sargaḥ / / CANTO IX
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036983 (0.062):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye saṃvegotpattir nāma tṛtīyaḥ sargaḥ --
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1043444 (0.062):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye 'ntaḥpuravilāpo nāmāṣṭamaḥ sargaḥ -- 8
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18214313 (0.064):
Saundaranada mahākāvye kapilavāstuvarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ / / CANTO II
CANTO VI / tato muhūrtābhyudite jagaccakṣuṣi bhāskare /
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18217618 (1.788):
Saundaranande mahākāvye nandapravrājano nāma pañcamaḥ sargaḥ / / CANTO VI
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21997535 (0.038):
iti buddhacarite mahākāvye chandakanivartano nāma ṣaṣṭhaḥ sargaḥ // 6 // / CANTO VII
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21998541 (0.039):
iti buddhacarite mahākāvye tapovanapraveśo nāma saptamaḥ sargaḥ // 7 // / CANTO VIII
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18219430 (0.042):
Saundarananda mahākāvye nandivlāpo nāma saptamaḥ sargaḥ / / CANTO VIII
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039913 (0.045):
tato (muhūrtābhyudite Cmuhūrte 'bhyudite $ jagaccakṣuṣi bhāskare &
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21993693 (0.052):
iti buddhacarite mahākāvye saṃvegotpattirnāma tṛtīyaḥ sargaḥ // 3 // / CANTO IV
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 22000179 (0.054):
iti buddhacarite mahākāvye 'ntaḥpuravilāpo nāmāṣṭamaḥ sargaḥ // 8 // / CANTO IX / tatastadā mantripurohitau tau bāṣpapratodābhihatau nṛpeṇa /
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18220487 (0.054):
Sundaranande mahākāvye strīvighāto nāmāṣṭamaḥ sargaḥ / / CANTO IX / athaivam ukto 'pi sa tena bhiṣuṇā jagāma naivopaśamaṃ priyāṃ prati /
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21992592 (0.059):
iti buddhacarite mahākāvye antaḥpuravihāro nāma dvitīyaḥ sargaḥ // 2 // / CANTO III / tataḥ kadācinmṛduśādvalāni puṃskokilonnāditapādapāni /
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21995023 (0.062):
iti buddhacarite mahākāvye strīvighātano nāma caturthaḥ sargaḥ // 4 // / CANTO V
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18216672 (0.062):
Saundaranande mahākāvye bhāryāyācitako nāma caturthaḥ sargaḥ / / CANTO V
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18214315 (0.062):
Saundaranada mahākāvye kapilavāstuvarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ / / CANTO II / tataḥ kadā cit kālena tad avāpa kulakramāt /
bhārgavasyāśramapadaṃ sa dadarśa nṛṇāṃ varaḥ // Bc_6.1 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039919 (0.0):
tato (muhūrtābhyudite Cmuhūrte 'bhyudite $ jagaccakṣuṣi bhāskare & / bhārgavasyāśramapadaṃ % sa dadarśa nṛṇāṃ varaḥ // 6.1 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682141 (0.043):
bhārgavasyā8śrama-padaṃ % sa dadarśa nṛṇāṃ varaḥ // 6.1 // / supta-viśvasta-hariṇaṃ $ sva-stha-sthita-vihaṃ-gamam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565410 (0.058):
bhārgavasya*āśrama+padaṃ* |sa* dadarśa nṛṇāṃ* varaḥ ||6.1| / supta+viśvasta+hariṇaṃ* |sva+stha+sthita+vihaṃ+gamam |
suptaviśvastahariṇaṃ svasthasthitavihaṅgamam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039925 (0.022):
bhārgavasyāśramapadaṃ % sa dadarśa nṛṇāṃ varaḥ // 6.1 // / suptaviśvastahariṇaṃ $ svasthasthitavihaṃgamam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682143 (0.043):
bhārgavasyā8śrama-padaṃ % sa dadarśa nṛṇāṃ varaḥ // 6.1 // / supta-viśvasta-hariṇaṃ $ sva-stha-sthita-vihaṃ-gamam &
viśrānta iva yaddṛṣṭvā kṛtārtha iva cābhavat // Bc_6.2 //
sa vismayanivṛttyartha tapaḥpūjārthameva ca /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039940 (0.009):
viśrānta iva yad (dṛṣṭvā Cdṛṣṭā [sic] % kṛtārtha iva cābhavat // 6.2 // / sa vismayanivṛttyarthaṃ $ tapaḥpūjārtham eva ca &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682163 (0.009):
sa vismaya-nivṛtty-arthaṃ $ tapaḥ-pūjā2rtham eva ca &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565431 (0.028):
sa* vismaya+nivṛtty+arthaṃ* |tapaḥ+pūjā+artham eva ca |
svāṃ cānuvartitā rakṣannaśvapṛṣṭhādavatārat // Bc_6.3 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039942 (0.037):
sa vismayanivṛttyarthaṃ $ tapaḥpūjārtham eva ca & / svāṃ cānuvartitāṃ rakṣaṇn % aśvapṛṣṭhād avātarat // 6.3 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682164 (0.040):
sa vismaya-nivṛtty-arthaṃ $ tapaḥ-pūjā2rtham eva ca & / svāṃ cā7nuvartitāṃ rakṣaṇn % aśva-pṛṣṭhād avātarat // 6.3 //
avatīrya ca pasparśa nistīrṇamiti vājinam / / chandakaṃ cāvravītprītaḥ snāpayanniva cakṣuṣā // Bc_6.4 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039955 (0.016):
svāṃ cānuvartitāṃ rakṣaṇn % aśvapṛṣṭhād avātarat // 6.3 // / avatīrya ca pasparśa $ nistīrṇam iti vājinam & / chandakaṃ cābravīt prītaḥ % snāpayann iva cakṣuṣā // 6.4 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682173 (0.050):
svāṃ cā7nuvartitāṃ rakṣaṇn % aśva-pṛṣṭhād avātarat // 6.3 // / avatīrya ca pasparśa $ nistīrṇam iti vājinam & / chandakaṃ cā7bravīt prītaḥ % snāpayann iva cakṣuṣā // 6.4 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565443 (0.062):
avatīrya ca pasparśa |nistīrṇam iti vājinam | / chandakaṃ* ca*abravīt prītaḥ |snāpayann* iva cakṣuṣā ||6.4|
imaṃ tārkṣyopamajavaṃ turaṅgamanugacchatā / / darśitā saumya madbhaktirvikramaścāyamātmanaḥ // Bc_6.5 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039966 (0.0):
chandakaṃ cābravīt prītaḥ % snāpayann iva cakṣuṣā // 6.4 // / imaṃ tārkṣyopamajavaṃ $ turaṃgam anugacchatā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682189 (0.0):
imaṃ tārkṣyo1pama-javaṃ $ turaṃ-gam anugacchatā & / darśitā saumya mad-bhaktir % vikramaś cā7yam ātmanaḥ // 6.5 //
sarvathāsmyanyakāryo 'pi gṛhīto bhavatā hṛdi /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039972 (0.0):
darśitā saumya madbhaktir % vikramaś cāyam ātmanaḥ // 6.5 // / sarvathāsmy anyakāryo 'pi $ gṛhīto bhavatā hṛdi &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682198 (0.037):
sarvathā9smy anya-kāryo 'pi $ gṛhīto bhavatā hṛdi &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565465 (0.061):
sarvathā*asmy* anya+kāryo* *api |gṛhīto* bhavatā hṛdi |
bhartusnehaśca yasyāyamīdṛśaḥ śaktireva ca // Bc_6.6 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039978 (0.041):
sarvathāsmy anyakāryo 'pi $ gṛhīto bhavatā hṛdi & / bhartṛsnehaś ca yasyāyam % īdṛśaḥ (śaktir Cśakta )eva ca // 6.6 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682199 (0.045):
sarvathā9smy anya-kāryo 'pi $ gṛhīto bhavatā hṛdi & / bhartṛ-snehaś ca yasyā7yam % ī-dṛśaḥ (śaktir Cśakta )eva ca // 6.6 //
asnigdho 'pi samartho 'sti niḥsāmarthyo 'pi bhaktimān / / bhaktimāṃścaiva śaktaśca durlabhastvadvidho bhuvi // Bc_6.7 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039987 (0.0):
bhartṛsnehaś ca yasyāyam % īdṛśaḥ (śaktir Cśakta )eva ca // 6.6 // / asnigdho 'pi samartho 'sti $ niḥsāmarthyo 'pi bhaktimān &
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27101072 (0.046):
yogī mataḥ | aṣṭāṅga-yogī yogitaraḥ | śravaṇa-kīrtanādi-bhaktimāṃs tu / yogitama ity arthaḥ | yad uktaṃ śrī-bhāgavate-
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682214 (0.051):
a-snigdho 'pi sam-artho 'sti $ niḥ-sāmarthyo 'pi bhaktimān & / bhaktimāṃs cai7va śaktaś ca % dur-labhas tvad-vidho bhuvi // 6.7 //
tatprīto 'smi tavānena mahābhāgena karmaṇā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039994 (5.960):
bhaktimāṃs caiva śaktaś ca % durlabhas tvadvidho bhuvi // 6.7 // / tat prīto 'smi tavānena $ mahābhāgena karmaṇā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565492 (0.031):
tat prīto* *asmi tava*anena |mahā+bhāgena karmaṇā |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4370897 (0.061):
ṛṣīṇāṃ kadanaṃ kṛtvā mām api pratigarjati // HV_38.59 // / tad anena tavogreṇa parituṣṭo 'smi karmaṇā /
yasya te mayi bhāvo 'yaṃ phalebhyo 'pi parāṅmukhaḥ // Bc_6.8 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1039996 (0.039):
tat prīto 'smi tavānena $ mahābhāgena karmaṇā & / (yasya te Cdṛśyate )mayi bhāvo 'yaṃ % phalebhyo 'pi parāṅ(mukhaḥ Cmukhe )
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682229 (0.064):
tat prīto 'smi tavā7nena $ mahā-bhāgena karmaṇā & / (yasya te Cdṛśyate )mayi bhāvo 'yaṃ % phalebhyo 'pi parāṅ-(mukhaḥ Cmukhe )
ko janasya phalasthasya na syādabhimukho janaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040010 (0.0):
ko janasya phalasthasya $ na syād abhimukho janaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682239 (0.055):
ko janasya phala-sthasya $ na syād abhi-mukho janaḥ &
janībhavati bhūyiṣṭhaṃ svajano 'pi viparyaye // Bc_6.9 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040012 (0.0):
ko janasya phalasthasya $ na syād abhimukho janaḥ & / janībhavati bhūyiṣṭhaṃ % svajano 'pi viparyaye // 6.9 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682247 (0.062):
janī-bhavati bhūyiṣṭhaṃ % sva-jano 'pi viparyaye // 6.9 // / kulā1rthaṃ dhāryate putraḥ $ poṣā1rthaṃ sevyate pitā &
kulārtha dhāryate putraḥ poṣārtha sevyate pitā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040020 (0.008):
kulārthaṃ dhāryate putraḥ $ poṣārthaṃ sevyate pitā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682255 (0.028):
kulā1rthaṃ dhāryate putraḥ $ poṣā1rthaṃ sevyate pitā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565523 (0.029):
kula+arthaṃ* dhāryate putraḥ |poṣa+arthaṃ* sevyate pitā |
āśayācchilaṣyati jagannāsti niṣkāraṇā svatā // Bc_6.10 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28219029 (0.040):
rāsabhādāvatiprasaṅga ityāśayāt na doṣaḥ/ na caivaṃ / saddhetāvityuktirayukteti vācyam/ iha saddhetupadasya
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24161058 (0.051):
yojanā / 'prajāyeya'; prajanayeyaṃ jagatsṛjāni/ tadarthaṃ 'bahu syām';
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6680728 (0.052):
saṃsārabhayāj jagat paripālanīyaṃ so 'ham etau na paripālayiṣyāmīti na tu
kimuktvā bahu saṃkṣepātkṛtaṃ me sumahatpriyam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040042 (0.0):
Ckāraṇāsvatā ) // 6.10 // / kim uktvā bahu saṃkṣepāt $ kṛtaṃ me sumahat priyam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682274 (0.0):
Ckāraṇā1-svatā ) // 6.10 // / kim uktvā bahu saṃkṣepāt $ kṛtaṃ me su-mahat priyam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565544 (0.031):
Ckāraṇa+a+svatā )||6.10| / kim uktvā bahu saṃkṣepāt |kṛtaṃ* me su+mahat priyam |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19589943 (0.061):
01,003.191c mama priyaṃ ca sumahat kṛtaṃ rājan bhaviṣyati
nivartasvāśvamādāya saṃprāpto 'smīpsitaṃ padam // Bc_6.11 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040049 (0.0):
kim uktvā bahu saṃkṣepāt $ kṛtaṃ me sumahat priyam & / nivartasvāśvam ādāya % saṃprāpto 'smīpsitaṃ (padam Cvanam ) // 6.11 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565548 (0.052):
kim uktvā bahu saṃkṣepāt |kṛtaṃ* me su+mahat priyam | / nivartasva*aśvam ādāya |saṃprāpto* *asmi*īpsitaṃ* (padam Cvanam )||6.11|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682276 (0.061):
kim uktvā bahu saṃkṣepāt $ kṛtaṃ me su-mahat priyam & / nivartasvā7śvam ādāya % saṃprāpto 'smī8psitaṃ (padam Cvanam ) // 6.11 //
ityuktvā sa mahābāhuranuśaṃsacikīrṣayā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040056 (0.0):
ity uktvā sa mahābāhur $ anuśaṃsacikīrṣayā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682288 (1.192):
ity uktvā sa mahā-bāhur $ anuśaṃsa-cikīrṣayā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565560 (0.025):
ity* uktvā sa* mahā+bāhur* |anuśaṃsa+cikīrṣayā |
bhūṣaṇānyavamucyāsmai saṃtaptamanase dadau // Bc_6.12 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040060 (0.0):
ity uktvā sa mahābāhur $ anuśaṃsacikīrṣayā & / bhūṣaṇāny avamucyāsmai % saṃtaptamanase dadau // 6.12 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682290 (0.048):
ity uktvā sa mahā-bāhur $ anuśaṃsa-cikīrṣayā & / bhūṣaṇāny avamucyā7smai % saṃtapta-manase dadau // 6.12 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565565 (0.049):
ity* uktvā sa* mahā+bāhur* |anuśaṃsa+cikīrṣayā | / bhūṣaṇāny* avamucya*asmai |saṃtapta+manase dadau ||6.12|
mukuṭāddīpakarmāṇaṃ maṇīmādāya bhāsvaram /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040068 (0.034):
(mukuṭād dīpaCmukuṭoddīpta)karmāṇaṃ $ maṇim ādāya bhāsvaram & / bruvan vākyam idaṃ tasthau % sāditya iva mandaraḥ // 6.13 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682299 (0.034):
(mukuṭād dīpa-Cmukuṭo1ddīpta-)karmāṇaṃ $ maṇim ādāya bhāsvaram & / bruvan vākyam idaṃ tasthau % sā3ditya iva mandaraḥ // 6.13 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565575 (0.045):
(mukuṭād* dīpa+Cmukuṭa+uddīpta+)karmāṇaṃ* |maṇim ādāya bhāsvaram | / bruvan vākyam idaṃ* tasthau |sa+āditya* iva mandaraḥ ||6.13|
bruvanvākyamidaṃ tasthau sāṃditya iva mandaraḥ // Bc_6.13 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682303 (0.0):
(mukuṭād dīpa-Cmukuṭo1ddīpta-)karmāṇaṃ $ maṇim ādāya bhāsvaram & / bruvan vākyam idaṃ tasthau % sā3ditya iva mandaraḥ // 6.13 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040070 (0.024):
(mukuṭād dīpaCmukuṭoddīpta)karmāṇaṃ $ maṇim ādāya bhāsvaram & / bruvan vākyam idaṃ tasthau % sāditya iva mandaraḥ // 6.13 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565577 (0.059):
(mukuṭād* dīpa+Cmukuṭa+uddīpta+)karmāṇaṃ* |maṇim ādāya bhāsvaram | / bruvan vākyam idaṃ* tasthau |sa+āditya* iva mandaraḥ ||6.13|
anena maṇinā chanda praṇamya bahuśo nṛpaḥ / / vijñāpyo 'muktaviśrambhaṃ saṃtāpavinivṛttaye // Bc_6.14 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040083 (0.0):
anena maṇinā chanda $ praṇamya bahuśo nṛpaḥ & / vijñāpyo 'muktaviśrambhaṃ % saṃtāpavinivṛttaye // 6.14 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682316 (0.042):
anena maṇinā chanda $ praṇamya bahuśo nṛ-paḥ & / vijñāpyo 'mukta-viśrambhaṃ % saṃtāpa-vinivṛttaye // 6.14 //
janmamaraṇanāśārtha praviṣṭo 'smi tapovanam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040092 (0.0):
(janmaCjarā)maraṇanāśārthaṃ $ praviṣṭo 'smi tapovanam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682324 (0.034):
vijñāpyo 'mukta-viśrambhaṃ % saṃtāpa-vinivṛttaye // 6.14 // / (janma-Cjarā-)maraṇa-nāśā1rthaṃ $ praviṣṭo 'smi tapo-vanam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565595 (0.058):
vijñāpyo* *a+mukta+viśrambhaṃ* |saṃtāpa+vinivṛttaye ||6.14| / (janma+Cjarā+)maraṇa+nāśa+arthaṃ* |praviṣṭo* *asmi tapo+vanam |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565602 (0.064):
(janma+Cjarā+)maraṇa+nāśa+arthaṃ* |praviṣṭo* *asmi tapo+vanam | / na khalu svarga+tarṣeṇa |na*a+snehena na manyunā ||6.15|
na khalu svargatarṣeṇa nāsnehena na manyunā // Bc_6.15 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040098 (0.0):
(janmaCjarā)maraṇanāśārthaṃ $ praviṣṭo 'smi tapovanam & / na khalu svargatarṣeṇa % nāsnehena na manyunā // 6.15 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565605 (0.0):
(janma+Cjarā+)maraṇa+nāśa+arthaṃ* |praviṣṭo* *asmi tapo+vanam | / na khalu svarga+tarṣeṇa |na*a+snehena na manyunā ||6.15|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682330 (0.034):
(janma-Cjarā-)maraṇa-nāśā1rthaṃ $ praviṣṭo 'smi tapo-vanam & / na khalu svarga-tarṣeṇa % nā7-snehena na manyunā // 6.15 //
tadevamabhiniṣkrāntaṃ na māṃ śocitumarhasi / / bhūtvāpi hi ciraṃ śleṣaḥ kālena na bhaviṣyati // Bc_6.16 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040109 (0.0):
na khalu svargatarṣeṇa % nāsnehena na manyunā // 6.15 // / tad evam abhiniṣkrāntaṃ $ na māṃ śocitum arhasi &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565620 (0.035):
tad* evam abhiniṣkrāntaṃ* |na māṃ* śocitum arhasi | / bhūtvā*api hi ciraṃ* śleṣaḥ |kālena na bhaviṣyati ||6.16|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682339 (0.051):
na khalu svarga-tarṣeṇa % nā7-snehena na manyunā // 6.15 // / tad evam abhiniṣkrāntaṃ $ na māṃ śocitum arhasi &
dhruvo yasmācca viśleṣastasmānmokṣāya me matiḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040118 (0.0):
bhūtvāpi hi ciraṃ śleṣaḥ % kālena na bhaviṣyati // 6.16 // / dhruvo yasmāc ca viśleṣas $ tasmān mokṣāya me matiḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682350 (0.0):
bhūtvā9pi hi ciraṃ śleṣaḥ % kālena na bhaviṣyati // 6.16 // / dhruvo yasmāc ca viśleṣas $ tasmān mokṣāya me matiḥ &
viprayogaḥ kathaṃ na syād bhūyo 'pi svajanāditi // Bc_6.17 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040121 (0.0):
dhruvo yasmāc ca viśleṣas $ tasmān mokṣāya me matiḥ & / viprayogaḥ kathaṃ na syād % bhūyo 'pi sva(janād iti Cjanādibhiḥ ) // 6.17
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682353 (0.0):
dhruvo yasmāc ca viśleṣas $ tasmān mokṣāya me matiḥ & / viprayogaḥ kathaṃ na syād % bhūyo 'pi sva-(janād iti Cjanā3dibhiḥ ) //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565630 (0.047):
dhruvo* yasmāc* ca viśleṣas* |tasmān* mokṣāya me matiḥ | / viprayogaḥ kathaṃ* na syād* |bhūyo* *api sva+(janād* iti Cjana+ādibhiḥ
śokatyāgāya niṣkrāntaṃ na māṃ śocitumarhasi /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040133 (0.0):
śokatyāgāya niṣkrāntaṃ $ na māṃ śocitum arhasi &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682365 (0.0):
śoka-tyāgāya niṣkrāntaṃ $ na māṃ śocitum arhasi &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565645 (0.042):
śoka+tyāgāya niṣkrāntaṃ* |na māṃ* śocitum arhasi | / śoka+hetuṣu kāmeṣu |saktāḥ śocyās* tu rāgiṇaḥ ||6.18|
śokahetuṣu kāmeṣu saktāḥ śocyāstu rāgiṇaḥ // Bc_6.18 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040138 (0.0):
śokatyāgāya niṣkrāntaṃ $ na māṃ śocitum arhasi & / śokahetuṣu kāmeṣu % saktāḥ śocyās tu rāgiṇaḥ // 6.18 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565650 (0.0):
śoka+tyāgāya niṣkrāntaṃ* |na māṃ* śocitum arhasi | / śoka+hetuṣu kāmeṣu |saktāḥ śocyās* tu rāgiṇaḥ ||6.18|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682370 (0.0):
śoka-tyāgāya niṣkrāntaṃ $ na māṃ śocitum arhasi & / śoka-hetuṣu kāmeṣu % saktāḥ śocyās tu rāgiṇaḥ // 6.18 //
ayaṃ ca kila pūrveṣāmasmākaṃ niścayaḥ sthiraḥ / / iti dāyādyabhūtena na śocyo 'smi pathā vrajan // Bc_6.19 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040153 (0.0):
iti (dāyādyaCdāyāda)bhūtena % na śocyo 'smi pathā vrajan // 6.19 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682386 (0.0):
iti (dāyādya-Cdāyā3da-)bhūtena % na śocyo 'smi pathā vrajan // 6.19 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565658 (0.020):
ayaṃ* ca kila pūrveṣām |asmākaṃ* niścayaḥ sthiraḥ | / iti (dāyādya+Cdāya+āda+)bhūtena |na śocyo* *asmi pathā vrajan ||6.19|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040143 (0.041):
śokahetuṣu kāmeṣu % saktāḥ śocyās tu rāgiṇaḥ // 6.18 // / ayaṃ ca kila pūrveṣām $ asmākaṃ niścayaḥ sthiraḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682375 (0.041):
śoka-hetuṣu kāmeṣu % saktāḥ śocyās tu rāgiṇaḥ // 6.18 // / ayaṃ ca kila pūrveṣām $ asmākaṃ niścayaḥ sthiraḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565668 (0.064):
iti (dāyādya+Cdāya+āda+)bhūtena |na śocyo* *asmi pathā vrajan ||6.19| / bhavanti hy* artha+dāya+ādāḥ |puruṣasya viparyaye |
bhavanti hyarthadāyādāḥ puruṣasya viparyaye / / pṛthivyāṃ dharmadāyādāḥ durlabhāstu na santi vā // Bc_6.20 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040164 (0.0):
bhavanti hy arthadāyādāḥ $ puruṣasya viparyaye & / pṛthivyāṃ dharmadāyādāḥ % durlabhās tu na santi vā // 6.20 //
yadapi syādasamaye yāto vanamasāviti / / akālo nāsti dharmasya jīvite cañcale sati // Bc_6.21 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040177 (0.0):
yad api syād asamaye $ yāto vanam asāv iti & / akālo nāsti dharmasya % jīvite cañcale sati // 6.21 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565697 (0.0):
a+kālo* na*asti dharmasya |jīvite cañcale sati ||6.21|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682411 (0.045):
a-kālo nā7sti dharmasya % jīvite cañcale sati // 6.21 //
tasmādadyaiva me śreyaścetavyamiti niścayaḥ / / jīvite ko hi viśrambho mṛtyau pratyarthini sthite // Bc_6.22 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040188 (0.0):
akālo nāsti dharmasya % jīvite cañcale sati // 6.21 // / tasmād adyaiva me śreyaś $ cetavyam iti niścayaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682423 (0.0):
tasmād adyai7va me śreyaś $ cetavyam iti niścayaḥ & / jīvite ko hi viśrambho % mṛtyau praty-arthini sthite // 6.22 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565701 (0.062):
tasmād* adya*eva me śreyaś* |cetavyam iti niścayaḥ | / jīvite ko* hi viśrambho* |mṛtyau praty+arthini sthite ||6.22|
evamādi tvayā saumya vijñāpyo vasudhādhipaḥ / / prayatethāstathā caiva yathā māṃ na smaredāpi // Bc_6.23 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040195 (0.0):
jīvite ko hi viśrambho % mṛtyau pratyarthini sthite // 6.22 // / evamādi tvayā saumya $ vijñāpyo vasudhādhipaḥ &
api nairguṇyamasmākaṃ vācyaṃ narapatau tvayā / / nairguṇyāttyajyate snehaḥ snehatyāgānna śocyate // Bc_6.24 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040207 (0.0):
prayatethās tathā caiva % yathā māṃ na smared api // 6.23 // / api nairguṇyam asmākaṃ $ vācyaṃ narapatau tvayā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682448 (0.0):
api nairguṇyam asmākaṃ $ vācyaṃ nara-patau tvayā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565731 (0.019):
api nairguṇyam asmākaṃ* |vācyaṃ* nara+patau tvayā | / nairguṇyāt tyajyate snehaḥ |sneha+tyāgān* na śocyate ||6.24|
iti vākyamidaṃ śrutvā chandaḥ saṃtāpaviklavaḥ / / bāṣpagrathitayā vācā pratyuvāca kṛtāñjaliḥ // Bc_6.25 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040218 (5.960):
nairguṇyāt tyajyate snehaḥ % snehatyāgān na śocyate // 6.24 // / iti vākyam idaṃ śrutvā $ chandaḥ saṃtāpaviklavaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682458 (5.960):
nairguṇyāt tyajyate snehaḥ % sneha-tyāgān na śocyate // 6.24 // / iti vākyam idaṃ śrutvā $ chandaḥ saṃtāpa-viklavaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565744 (0.030):
nairguṇyāt tyajyate snehaḥ |sneha+tyāgān* na śocyate ||6.24| / iti vākyam idaṃ* śrutvā |chandaḥ saṃtāpa+viklavaḥ |
anena ta va bhāvena bāndhavāyāsadāyinā / / bhartaḥ sīdati me ceto nadīpaṅka iva dvipaḥ // Bc_6.26 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040230 (0.0):
anena tava bhāvena $ bāndhavāyāsadāyinā & / bhartaḥ sīdati me ceto % nadīpaṅkae iva dvipaḥ // 6.26 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565755 (0.0):
anena tava bhāvena |bāndhava+āyāsa+dāyinā | / bhartaḥ sīdati me ceto* |nadī+paṅkae* iva dvi+paḥ ||6.26|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682470 (0.0):
anena tava bhāvena $ bāndhavā3yāsa-dāyinā & / bhartaḥ sīdati me ceto % nadī-paṅkae iva dvi-paḥ // 6.26 //
kasya notpādayedbāṣpaṃ niścayaste 'yamīdṛśaḥ / / ayomaye 'pi hṛdaye kiṃ punaḥ snehaviklave // Bc_6.27 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040241 (0.0):
bhartaḥ sīdati me ceto % nadīpaṅkae iva dvipaḥ // 6.26 // / kasya notpādayed (bāṣpaṃ Cvāṣpaṃ $ niścayas te 'yam īdṛśaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682483 (0.0):
kasya no7tpādayed (bāṣpaṃ Cvāṣpaṃ $ niścayas te 'yam ī-dṛśaḥ & / ayomaye 'pi hṛdaye % kiṃ punaḥ sneha-viklave // 6.27 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565769 (0.060):
ayomaye *api hṛdaye |kiṃ* punaḥ sneha+viklave ||6.27|
vimānaśayanārhaṃ hi saukumāryamidaṃ kva ca / / kharadarbhāṅkuravatī tapovanamahī kva ca // Bc_6.28 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040248 (0.0):
ayomaye 'pi hṛdaye % kiṃ punaḥ snehaviklave // 6.27 // / vimānaśayanārhaṃ hi $ saukumāryam idaṃ kva ca &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040255 (0.0):
vimānaśayanārhaṃ hi $ saukumāryam idaṃ kva ca & / kharadarbhāṅkuravatī % tapovanamahī kva ca // 6.28 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565783 (0.022):
ayomaye *api hṛdaye |kiṃ* punaḥ sneha+viklave ||6.27| / vimāna+śayana+arhaṃ* hi |saukumāryam idaṃ* kva ca |
śrutvā tu vyavasāyaṃ te yadaśvo 'yaṃ mayāhṛtaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040261 (0.0):
śrutvā tu vyavasāyaṃ te $ yad aśvo 'yaṃ (mayāhṛtaḥ Cmayā hṛtaḥ ) //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682500 (0.063):
śrutvā tu vyavasāyaṃ te $ yad aśvo 'yaṃ (mayā0hṛtaḥ Cmayā hṛtaḥ ) //
balātkāreṇa tannātha daivenaivāsmi kāritaḥ // Bc_6.29 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040269 (0.013):
śrutvā tu vyavasāyaṃ te $ yad aśvo 'yaṃ (mayāhṛtaḥ Cmayā hṛtaḥ ) // / balātkāreṇa tan nātha % daivenaivāsmi kāritaḥ // 6.29 //
kathaṃ hyātmavaśo jānan vyavasāyamimaṃ tava /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040275 (0.0):
balātkāreṇa tan nātha % daivenaivāsmi kāritaḥ // 6.29 // / kathaṃ hy ātmavaśo jānan $ vyavasāyam imaṃ tava &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682516 (0.0):
balāt-kāreṇa tan nātha % daivenai7vā7smi kāritaḥ // 6.29 // / kathaṃ hy ātma-vaśo jānan $ vyavasāyam imaṃ tava &
upānayeyaṃ turagaṃ śokaṃ kapilavāstunaḥ // Bc_6.30 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040281 (0.0):
kathaṃ hy ātmavaśo jānan $ vyavasāyam imaṃ tava & / upānayeyaṃ turagaṃ % śokaṃ kapila(vāstunaḥ Cvastunaḥ ) // 6.30 //
tannārhasi mahābāho vihātuṃ putralālasam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040289 (0.0):
tan nārhasi mahābāho $ vihātuṃ putralālasam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682531 (0.0):
tan nā7rhasi mahā-bāho $ vihātuṃ putra-lālasam &
snigdhaṃ vṛddhaṃ ca rājānaṃ saddharmamiva nāstikaḥ // Bc_6.31 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040293 (0.0):
tan nārhasi mahābāho $ vihātuṃ putralālasam & / snigdhaṃ vṛddhaṃ ca rājānaṃ % saddharmam iva nāstikaḥ // 6.31 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682534 (0.0):
tan nā7rhasi mahā-bāho $ vihātuṃ putra-lālasam & / snigdhaṃ vṛddhaṃ ca rājānaṃ % sad-dharmam iva nāstikaḥ // 6.31 //
saṃvardhanapariśrāntāṃ dvitīyāṃ tāṃ ca mātaram / / devīṃ nārhasi vismartu kṛtaghna iva satkriyām // Bc_6.32 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040302 (0.0):
snigdhaṃ vṛddhaṃ ca rājānaṃ % saddharmam iva nāstikaḥ // 6.31 // / saṃvardhanapariśrāntāṃ $ dvitīyāṃ tāṃ ca mātaram &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682542 (0.025):
snigdhaṃ vṛddhaṃ ca rājānaṃ % sad-dharmam iva nāstikaḥ // 6.31 // / saṃvardhana-pariśrāntāṃ $ dvitīyāṃ tāṃ ca mātaram &
bālaputrāṃ guṇavartī kulaślādhyāṃ pativratām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565851 (0.061):
bāla+putrāṃ* guṇavatīṃ* |kula+ślāghyāṃ* pati+vratām | / devīm arhasi na tyaktuṃ* |(klībaḥ Cklīvaḥ )prāptām iva śriyam ||6.33|
devīmarhasi na tyaktuṃ klībaḥ prāptāmiva śriyam // Bc_6.33 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040319 (0.0):
bālaputrāṃ guṇavatīṃ $ kulaślāghyāṃ pativratām & / devīm arhasi na tyaktuṃ % (klībaḥ Cklīvaḥ )prāptām iva śriyam // 6.33 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682564 (0.021):
bāla-putrāṃ guṇavatīṃ $ kula-ślāghyāṃ pati-vratām & / devīm arhasi na tyaktuṃ % (klībaḥ Cklīvaḥ )prāptām iva śriyam // 6.33 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565858 (0.037):
bāla+putrāṃ* guṇavatīṃ* |kula+ślāghyāṃ* pati+vratām | / devīm arhasi na tyaktuṃ* |(klībaḥ Cklīvaḥ )prāptām iva śriyam ||6.33|
putraṃ yāśodharaṃ ślādhyaṃ yaśodharmabhṛtāṃ varam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040326 (0.032):
devīm arhasi na tyaktuṃ % (klībaḥ Cklīvaḥ )prāptām iva śriyam // 6.33 // / putraṃ yāśodharaṃ ślāghyaṃ $ yaśodharmabhṛtāṃ (varam Cvaraḥ ) //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682571 (0.056):
devīm arhasi na tyaktuṃ % (klībaḥ Cklīvaḥ )prāptām iva śriyam // 6.33 // / putraṃ yāśodharaṃ ślāghyaṃ $ yaśo-dharma-bhṛtāṃ (varam Cvaraḥ ) //
bālamarhasi na tyaktuṃ vyasanīvottamaṃ yaśaḥ // Bc_6.34 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040332 (0.0):
putraṃ yāśodharaṃ ślāghyaṃ $ yaśodharmabhṛtāṃ (varam Cvaraḥ ) // / bālam arhasi na tyaktuṃ % vyasanīvottamaṃ yaśaḥ // 6.34 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682573 (0.024):
putraṃ yāśodharaṃ ślāghyaṃ $ yaśo-dharma-bhṛtāṃ (varam Cvaraḥ ) // / bālam arhasi na tyaktuṃ % vyasanī9vo7ttamaṃ yaśaḥ // 6.34 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565873 (0.046):
bālam arhasi na tyaktuṃ* |vyasanī*iva*uttamaṃ* yaśaḥ ||6.34|
atha bandhuṃ ca rājyaṃ ca tyaktumeva kṛtā matiḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040339 (0.0):
atha bandhuṃ ca rājyaṃ ca $ tyaktum eva kṛtā matiḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682583 (0.0):
atha bandhuṃ ca rājyaṃ ca $ tyaktum eva kṛtā matiḥ & / māṃ nā7rhasi vibho tyaktuṃ % tvat-pādau hi gatir mama // 6.35 //
māṃ nārhasi vibho tyaktuṃ tvatpādau hi gatirmama // Bc_6.35 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040347 (0.0):
atha bandhuṃ ca rājyaṃ ca $ tyaktum eva kṛtā matiḥ & / māṃ nārhasi vibho tyaktuṃ % tvatpādau hi gatir mama // 6.35 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682591 (0.0):
atha bandhuṃ ca rājyaṃ ca $ tyaktum eva kṛtā matiḥ & / māṃ nā7rhasi vibho tyaktuṃ % tvat-pādau hi gatir mama // 6.35 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565886 (0.044):
atha bandhuṃ* ca rājyaṃ* ca |tyaktum eva kṛtā matiḥ | / māṃ* na*arhasi vibho tyaktuṃ* |tvat+pādau hi gatir* mama ||6.35|
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2782258 (0.053):
nāhaṃ bhavadbhyāṃ rahitaḥ pravekṣye mathurāṃ prabho / / tyaktuṃ nārhasi māṃ nātha bhaktaṃ te bhakta vatsala // BhP_10.41.011 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16265250 (0.056):
tyaktā deva tvayā vibho HV_App.I,29.266b / tyaktuṃ nārhasi māṃ nātha *HV_71.4*798:2a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13786211 (0.058):
tyaktaṃ bhartṛgṛhaṃ maugdhyād HV_8.14*145:5a / tyaktuṃ nārhasi māṃ nātha HV_71.4*798:2a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4398375 (0.058):
nāhaṃ yuvābhyāṃ rahitaḥ pravekṣye mathurāṃ purīm | *HV_71.4*798:1 | / tyaktuṃ nārhasi māṃ nātha bhaktaṃ te bhaktavatsala || *HV_71.4*798:2
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384119 (0.058):
BhP_10.41.011/1 nāhaṃ bhavadbhyāṃ rahitaḥ pravekṣye mathurāṃ prabho / BhP_10.41.011/3 tyaktuṃ nārhasi māṃ nātha bhaktaṃ te bhakta vatsala
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2751243 (0.062):
aho jāye tiṣṭha tiṣṭha ghore na tyaktumarhasi / / māṃ tvamadyāpyanirvṛtya vacāṃsi kṛṇavāvahai // BhP_09.14.034 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 525520 (0.063):
aho jāye jāye tiṣṭha $ ghore na tyaktum arhasi / / **HV_App.I,6.40**10:3 / / māṃ tvam aprāpya nirvṛttiṃ $ vacāṃsi kṛṇavāmahe //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22011086 (0.063):
aho jāye jāye tiṣṭha ghore na tyaktum arhasi / **HV_App.I,6.40**10:3 / māṃ tvam aprāpya nirvṛttiṃ vacāṃsi kṛṇavāmahe //
nāsmi yātuṃ puraṃ śakto dahyamānena cetasā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040356 (0.0):
māṃ nārhasi vibho tyaktuṃ % tvatpādau hi gatir mama // 6.35 // / nāsmi yātuṃ puraṃ śakto $ dahyamānena cetasā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682600 (0.0):
nā7smi yātuṃ puraṃ śakto $ dahyamānena cetasā &
tvāmaraṇye parityajya sumantra iva rāghavam // Bc_6.36 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040357 (1.192):
nāsmi yātuṃ puraṃ śakto $ dahyamānena cetasā & / tvām araṇye parityajya % su(mantra Cmitra )iva rāghavam // 6.36 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682601 (1.192):
nā7smi yātuṃ puraṃ śakto $ dahyamānena cetasā & / tvām araṇye parityajya % su-(mantra Cmitra )iva rāghavam // 6.36 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565899 (0.030):
na*asmi yātuṃ* puraṃ* śakto* |dahyamānena cetasā | / tvām araṇye parityajya |su+(mantra* Cmitra* )iva rāghavam ||6.36|
kiṃ hi vakṣyati māṃ rājā tvadṛte nagaraṃ gatam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040371 (1.192):
kiṃ hi vakṣyati (māṃ rājā Crājā māṃ $ tvadṛte nagaraṃ gatam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682615 (1.192):
kiṃ hi vakṣyati (māṃ rājā Crājā māṃ $ tvad-ṛte nagaraṃ gatam &
vakṣyāmyucitadarśitvātkiṃ tavāntaḥpurāṇi vā // Bc_6.37 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040376 (0.0):
kiṃ hi vakṣyati (māṃ rājā Crājā māṃ $ tvadṛte nagaraṃ gatam & / vakṣyāmy ucitadarśitvāt % kiṃ tavāntaḥpurāṇi vā // 6.37 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682619 (1.192):
kiṃ hi vakṣyati (māṃ rājā Crājā māṃ $ tvad-ṛte nagaraṃ gatam & / vakṣyāmy ucita-darśitvāt % kiṃ tavā7ntaḥ-purāṇi vā // 6.37 //
yadapyātthāpi nairguṇyaṃ vācyaṃ narapatāviti / / kiṃ tadvakṣyāmyabhūtaṃ te nirdoṣasya muneriva // Bc_6.38 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040387 (0.0):
yad apy ātthāpi nairguṇyaṃ $ vācyaṃ narapatāv iti & / kiṃ tad vakṣyāmy abhūtaṃ te % nirdoṣasya muner iva // 6.38 //
hṛdayena salajjena jivhayā sajjamānayā / / ahaṃ yadapi vā brūyāṃ kastacchraddhātumarhati // Bc_6.39 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040396 (0.004):
kiṃ tad vakṣyāmy abhūtaṃ te % nirdoṣasya muner iva // 6.38 // / hṛdayena salajjena $ jihvayā sajjamānayā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682641 (0.004):
kiṃ tad vakṣyāmy a-bhūtaṃ te % nir-doṣasya muner iva // 6.38 // / hṛdayena sa-lajjena $ jihvayā sajjamānayā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565939 (0.053):
kiṃ* tad* vakṣyāmy* a+bhūtaṃ* te |nir+doṣasya muner* iva ||6.38| / hṛdayena sa+lajjena |jihvayā sajjamānayā |
yo hi candramasastaikṣṇyaṃ kathayecchraddadhīta vā / / sa doṣāṃstava doṣajña kathayecchraddadhīta vā // Bc_6.40 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040409 (0.0):
yo hi candramasas (taikṣṇyaṃ Ctaikṣṇya [sic] $ kathayec chraddadhīta vā & / sa doṣāṃs tava doṣajña % kathayec chraddadhīta vā // 6.40 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682655 (0.0):
yo hi candra-masas (taikṣṇyaṃ Ctaikṣṇya [sic] $ kathayec chraddadhīta vā & / sa doṣāṃs tava doṣa-jña % kathayec chraddadhīta vā // 6.40 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040397 (0.046):
ahaṃ yadyapi vā brūyāṃ % kas tac chraddhātum arhati // 6.39 // / yo hi candramasas (taikṣṇyaṃ Ctaikṣṇya [sic] $ kathayec chraddadhīta vā &
sānukrośasya satataṃ nityaṃ karuṇavedinaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040416 (0.0):
sa doṣāṃs tava doṣajña % kathayec chraddadhīta vā // 6.40 // / sānukrośasya satataṃ $ nityaṃ karuṇavedinaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682664 (0.0):
sa doṣāṃs tava doṣa-jña % kathayec chraddadhīta vā // 6.40 // / sā1nukrośasya satataṃ $ nityaṃ karuṇa-vedinaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565967 (0.049):
sa+anukrośasya satataṃ* |nityaṃ* karuṇa+vedinaḥ |
snigdhatyāgo na sadṛśo nivartasva prasīda me // Bc_6.41 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040423 (0.0):
sānukrośasya satataṃ $ nityaṃ karuṇavedinaḥ & / snigdhatyāgo na sadṛśo % nivartasva prasīda me // 6.41 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682664 (0.0):
sā1nukrośasya satataṃ $ nityaṃ karuṇa-vedinaḥ & / snigdha-tyāgo na sa-dṛśo % nivartasva prasīda me // 6.41 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565977 (0.042):
sa+anukrośasya satataṃ* |nityaṃ* karuṇa+vedinaḥ | / snigdha+tyāgo* na sa+dṛśo* |nivartasva prasīda me ||6.41|
iti śokābhibhūtasya śrutvā chandasya bhāṣitam / / svasthaḥ paramayā dhṛtyā jagāda vadatāṃ varaḥ // Bc_6.42 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040433 (0.0):
snigdhatyāgo na sadṛśo % nivartasva prasīda me // 6.41 // / iti śokābhibhūtasya $ śrutvā chandasya bhāṣitam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23565980 (0.030):
snigdha+tyāgo* na sa+dṛśo* |nivartasva prasīda me ||6.41| / iti śoka+abhibhūtasya |śrutvā chandasya bhāṣitam |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682682 (0.033):
sva-sthaḥ paramayā dhṛtyā % jagāda vadatāṃ varaḥ // 6.42 //
madviyogaṃ prati cchanda saṃtāpastyajyatāmayam / / nānābhāvo hi niyataṃ pṛthagjātiṣu dehiṣu // Bc_6.43 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040442 (0.0):
svasthaḥ paramayā dhṛtyā % jagāda vadatāṃ varaḥ // 6.42 // / madviyogaṃ prati cchanda $ saṃtāpas tyajyatām ayam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682692 (0.036):
sva-sthaḥ paramayā dhṛtyā % jagāda vadatāṃ varaḥ // 6.42 // / mad-viyogaṃ prati cchanda $ saṃtāpas tyajyatām ayam &
svajanaṃ yadyapi snehānna tyajeyamahaṃ svayam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040448 (0.044):
svajanaṃ yadyapi snehān $ na (tyajeyam ahaṃ svayam Ctyajeyaṃ mumukṣayā )
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682698 (0.044):
sva-janaṃ yady-api snehān $ na (tyajeyam ahaṃ svayam Ctyajeyaṃ mumukṣayā )
mṛtyuranyonyamavaśānasmān saṃtyājayiṣyati // Bc_6.44 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040458 (0.053):
mṛtyur anyoanyam avaśān % asmān saṃtyājayiṣyati // 6.44 // / mahatyā tṛṣṇayā duḥkhair $ garbheṇāsmi yayā dhṛtaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566015 (0.063):
mṛtyur* anyo+anyam a+vaśān |asmān saṃtyājayiṣyati ||6.44| / mahatyā tṛṣṇayā duḥkhair* |garbheṇa*asmi yayā dhṛtaḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682709 (0.063):
mṛtyur anyo-anyam a-vaśān % asmān saṃtyājayiṣyati // 6.44 // / mahatyā tṛṣṇayā duḥkhair $ garbheṇā7smi yayā dhṛtaḥ &
mahatyā tṛṣṇayā duḥkhairgarbheṇāsmi yayā dhṛtaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040465 (0.0):
mṛtyur anyoanyam avaśān % asmān saṃtyājayiṣyati // 6.44 // / mahatyā tṛṣṇayā duḥkhair $ garbheṇāsmi yayā dhṛtaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566020 (0.0):
mṛtyur* anyo+anyam a+vaśān |asmān saṃtyājayiṣyati ||6.44| / mahatyā tṛṣṇayā duḥkhair* |garbheṇa*asmi yayā dhṛtaḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682713 (0.044):
mṛtyur anyo-anyam a-vaśān % asmān saṃtyājayiṣyati // 6.44 // / mahatyā tṛṣṇayā duḥkhair $ garbheṇā7smi yayā dhṛtaḥ &
tasyā niṣphalayatnāyāḥ kvāhaṃ mātuḥ kva sā mama // Bc_6.45 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040471 (0.0):
mahatyā tṛṣṇayā duḥkhair $ garbheṇāsmi yayā dhṛtaḥ & / tasyā niṣphalayatnāyāḥ % kvāhaṃ mātuḥ kva sā mama // 6.45 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566028 (0.031):
tasyā* niṣ+phala+yatnāyāḥ |kva*ahaṃ* mātuḥ kva sā mama ||6.45|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682721 (0.038):
mahatyā tṛṣṇayā duḥkhair $ garbheṇā7smi yayā dhṛtaḥ & / tasyā niṣ-phala-yatnāyāḥ % kvā7haṃ mātuḥ kva sā mama // 6.45 //
vāsavṛkṣe samāgamya vigacchanti yathāṇḍajāḥ / / niyataṃ viprayogāntastathā bhūtasamāgamaḥ // Bc_6.46 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040481 (0.0):
tasyā niṣphalayatnāyāḥ % kvāhaṃ mātuḥ kva sā mama // 6.45 // / vāsavṛkṣe samāgamya $ vigacchanti yathāṇḍajāḥ &
sametya ca yathā bhūyo vyapayānti balāhakāḥ / / saṃyogo viprayogaśca tathā me prāṇināṃ mataḥ // Bc_6.47 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040489 (0.011):
niyataṃ viprayogāntas % tathā bhūtasamāgamaḥ // 6.46 // / sametya ca yathā bhūyo $ vyapayānti (balāhakāḥ Cvalāhakāḥ ) //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682742 (0.045):
niyataṃ viprayogā1ntas % tathā bhūta-samāgamaḥ // 6.46 // / sametya ca yathā bhūyo $ vyapayānti (balāhakāḥ Cvalāhakāḥ ) //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566043 (0.058):
niyataṃ* viprayoga+antas* |tathā bhūta+samāgamaḥ ||6.46| / sametya ca yathā bhūyo* |vyapayānti (balāhakāḥ Cvalāhakāḥ )|
yasmādyāti ca loko 'yaṃ vipralabhya paraṃparam / / mamattvaṃ na kṣamaṃ tasmātsvapnabhūte samāgame // Bc_6.48 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682755 (0.018):
mamatvaṃ na kṣamaṃ tasmāt % svapna-bhūte samāgame // 6.48 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040501 (0.039):
saṃyogo viprayogaś ca % tathā me prāṇināṃ mataḥ // 6.47 // / yasmād yāti ca loko 'yaṃ $ vipralabhya paraṃparam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682746 (0.052):
saṃyogo viprayogaś ca % tathā me prāṇināṃ mataḥ // 6.47 // / yasmād yāti ca loko 'yaṃ $ vipralabhya paraṃ-param &
sahajena viyujyante parṇarāgeṇa pādapāḥ / / anyenānyasya viśleṣaḥ kiṃ punarna bhaviṣyati // Bc_6.49 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040510 (0.0):
mamatvaṃ na kṣamaṃ tasmāt % svapnabhūte samāgame // 6.48 // / sahajena viyujyante $ parṇarāgeṇa pādapāḥ &
tadevaṃ sati saṃtāpaṃ mā kārṣī saumya gamyatām /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040519 (0.031):
tad evaṃ sati saṃtāpaṃ $ mā kārṣīḥ saumya gamyatām &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682775 (0.031):
tad evaṃ sati saṃtāpaṃ $ mā kārṣīḥ saumya gamyatām & / lambate yadi tu sneho % gatvā9pi punar āvraja // 6.50 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566087 (0.040):
tad* evaṃ* sati saṃtāpaṃ* |mā kārṣīḥ saumya gamyatām | / lambate yadi tu sneho* |gatvā*api punar* āvraja ||6.50|
lambate yadi tu sneho gatvāpi punarāvraja // Bc_6.50 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040523 (0.0):
tad evaṃ sati saṃtāpaṃ $ mā kārṣīḥ saumya gamyatām & / lambate yadi tu sneho % gatvāpi punar āvraja // 6.50 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682777 (1.192):
tad evaṃ sati saṃtāpaṃ $ mā kārṣīḥ saumya gamyatām & / lambate yadi tu sneho % gatvā9pi punar āvraja // 6.50 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566088 (0.036):
tad* evaṃ* sati saṃtāpaṃ* |mā kārṣīḥ saumya gamyatām | / lambate yadi tu sneho* |gatvā*api punar* āvraja ||6.50|
brūyāścāsmatkṛtāpekṣaṃ janaṃ kapilavāstuni /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040534 (0.057):
brūyāś (cāsmatkṛtāpekṣaṃ Ccāsmāsv anākṣepaṃ $ janaṃ kapila(vāstuni / Cvastuni ) // / tyajyatāṃ tadgataḥ snehaḥ % śrūyatāṃ cāsya niścayaḥ // 6.51 //
tyajyatāṃ tagdataḥ snehaḥ śrūyatāṃ cāsya niścayaḥ // Bc_6.51 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682799 (0.045):
Cvastuni ) // / tyajyatāṃ tad-gataḥ snehaḥ % śrūyatāṃ cā7sya niścayaḥ // 6.51 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040534 (0.050):
brūyāś (cāsmatkṛtāpekṣaṃ Ccāsmāsv anākṣepaṃ $ janaṃ kapila(vāstuni / Cvastuni ) // / tyajyatāṃ tadgataḥ snehaḥ % śrūyatāṃ cāsya niścayaḥ // 6.51 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566112 (0.052):
tyajyatāṃ* tad+gataḥ snehaḥ |śrūyatāṃ* ca*asya niścayaḥ ||6.51| / kṣipram eṣyati vā kṛtvā |janma+mṛtyu+kṣayaṃ* kila |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040542 (0.053):
tyajyatāṃ tadgataḥ snehaḥ % śrūyatāṃ cāsya niścayaḥ // 6.51 // / kṣipram eṣyati vā kṛtvā $ janmamṛtyukṣayaṃ kila &
kṣiprameṣyati vā kṛtvā janmamṛtyukṣayaṃ kila /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040548 (0.0):
tyajyatāṃ tadgataḥ snehaḥ % śrūyatāṃ cāsya niścayaḥ // 6.51 // / kṣipram eṣyati vā kṛtvā $ janmamṛtyukṣayaṃ kila &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682805 (0.0):
tyajyatāṃ tad-gataḥ snehaḥ % śrūyatāṃ cā7sya niścayaḥ // 6.51 // / kṣipram eṣyati vā kṛtvā $ janma-mṛtyu-kṣayaṃ kila &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566116 (0.036):
tyajyatāṃ* tad+gataḥ snehaḥ |śrūyatāṃ* ca*asya niścayaḥ ||6.51| / kṣipram eṣyati vā kṛtvā |janma+mṛtyu+kṣayaṃ* kila |
akṛtārtho nirārambho nidhanaṃ yāsyatīti vā // Bc_6.52 // / iti tasya vacaḥ śrutvā kanthakasturagottamaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040558 (0.027):
akṛtārtho nir(ārambho Cālambo % nidhanaṃ yāsyatīti vā // 6.52 // / iti tasya vacaḥ śrutvā $ kanthakas turagottamaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040548 (0.060):
kṣipram eṣyati vā kṛtvā $ janmamṛtyukṣayaṃ kila & / akṛtārtho nir(ārambho Cālambo % nidhanaṃ yāsyatīti vā // 6.52 //
jivhayā lilihe pādau bāṣpamuṣṇaṃ mumoca ca // Bc_6.53 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040565 (0.026):
iti tasya vacaḥ śrutvā $ kanthakas turagottamaḥ & / jihvayā lilihe pādau % (bāṣpam Cvāṣpam )uṣṇaṃ mumoca ca // 6.53 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682825 (0.041):
jihvayā lilihe pādau % (bāṣpam Cvāṣpam )uṣṇaṃ mumoca ca // 6.53 // / jālinā svastikā1ṅkena $ (cakra-Cvakra-)madhyena pāṇinā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566137 (0.046):
iti tasya vacaḥ śrutvā |kanthakas* tura+ga+uttamaḥ | / jihvayā lilihe pādau |(bāṣpam Cvāṣpam )uṣṇaṃ* mumoca ca ||6.53|
jālinā svastikāṅkena cakramadhyena pāṇinā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040572 (0.035):
jihvayā lilihe pādau % (bāṣpam Cvāṣpam )uṣṇaṃ mumoca ca // 6.53 // / jālinā svastikāṅkena $ (cakraCvakra)madhyena pāṇinā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566144 (0.035):
jihvayā lilihe pādau |(bāṣpam Cvāṣpam )uṣṇaṃ* mumoca ca ||6.53| / jālinā svastika+aṅkena |(cakra+Cvakra+)madhyena pāṇinā |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682832 (0.042):
jālinā svastikā1ṅkena $ (cakra-Cvakra-)madhyena pāṇinā & / āmamarśa kumāras taṃ % babhāṣe ca vayasyavat // 6.54 //
āmamarśa kumārastaṃ babhāṣe ca vayasyavat // Bc_6.54 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040578 (0.0):
jālinā svastikāṅkena $ (cakraCvakra)madhyena pāṇinā & / āmamarśa kumāras taṃ % babhāṣe ca vayasyavat // 6.54 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682838 (0.0):
jālinā svastikā1ṅkena $ (cakra-Cvakra-)madhyena pāṇinā & / āmamarśa kumāras taṃ % babhāṣe ca vayasyavat // 6.54 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566151 (0.054):
jālinā svastika+aṅkena |(cakra+Cvakra+)madhyena pāṇinā | / āmamarśa kumāras* taṃ* |babhāṣe ca vayasyavat ||6.54|
muñca kanthaka mā bāṣpaṃ darśiteyaṃ sadaśvatā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040586 (1.192):
āmamarśa kumāras taṃ % babhāṣe ca vayasyavat // 6.54 // / muñca kanthaka mā (bāṣpaṃ Cvāṣpaṃ $ darśiteyaṃ sadaśvatā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682841 (0.039):
āmamarśa kumāras taṃ % babhāṣe ca vayasyavat // 6.54 // / muñca kanthaka mā (bāṣpaṃ Cvāṣpaṃ $ darśite9yaṃ sad-aśvatā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566154 (0.056):
āmamarśa kumāras* taṃ* |babhāṣe ca vayasyavat ||6.54| / muñca kanthaka mā (bāṣpaṃ* Cvāṣpaṃ* )|darśitā*iyaṃ* sad+aśvatā |
mṛṣyatāṃ saphalaḥ śīghraṃ śramaste 'yaṃ bhaviṣyati // Bc_6.55 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040591 (0.0):
muñca kanthaka mā (bāṣpaṃ Cvāṣpaṃ $ darśiteyaṃ sadaśvatā & / mṛṣyatāṃ saphalaḥ śīghraṃ % śramas te 'yaṃ bhaviṣyati // 6.55 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682851 (0.0):
muñca kanthaka mā (bāṣpaṃ Cvāṣpaṃ $ darśite9yaṃ sad-aśvatā & / mṛṣyatāṃ sa-phalaḥ śīghraṃ % śramas te 'yaṃ bhaviṣyati // 6.55 //
maṇitsaruṃ chandakahastasaṃsthaṃ tataḥ sa dhīro niśitaṃ gṛhītvā
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040603 (0.0):
mṛṣyatāṃ saphalaḥ śīghraṃ % śramas te 'yaṃ bhaviṣyati // 6.55 // / maṇitsaruṃ chandakahastasaṃsthaṃ $ tataḥ sa dhīro niśitaṃ gṛhītvā &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682863 (0.0):
maṇit-saruṃ chandaka-hasta-saṃsthaṃ $ tataḥ sa dhīro niśitaṃ gṛhītvā &
kośādasiṃ kañcanabhakticitraṃ bilādivaśīviṣamudbabarha // Bc_6.56 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040609 (0.032):
maṇitsaruṃ chandakahastasaṃsthaṃ $ tataḥ sa dhīro niśitaṃ gṛhītvā & / kośād asiṃ kāñcanabhakticitraṃ % (bilād Cvilād )ivāśīviṣam udbabarha //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682865 (0.032):
maṇit-saruṃ chandaka-hasta-saṃsthaṃ $ tataḥ sa dhīro niśitaṃ gṛhītvā & / kośād asiṃ kāñcana-bhakti-citraṃ % (bilād Cvilād )ivā8śī-viṣam udbabarha
niṣkāsya taṃ cotpalapattranīlaṃ ciccheda citraṃ mukuṭaṃ sakeśam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040622 (0.0):
niṣkāsya taṃ cadutpalapattranīlaṃ $ ciccheda citraṃ mukuṭaṃ sakeśam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682881 (0.0):
niṣkāsya taṃ cadutpala-pattra-nīlaṃ $ ciccheda citraṃ mukuṭaṃ sa-keśam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566197 (0.058):
ciccheda citraṃ* mukuṭaṃ* sa+keśam | / vikīryamāṇa+aṃśukam antarīkṣe |
vikīryamāṇāṃśukamantarīkṣe cikṣepa cainaṃ sarasīva haṃsam // Bc_6.57 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040629 (0.0):
niṣkāsya taṃ cadutpalapattranīlaṃ $ ciccheda citraṃ mukuṭaṃ sakeśam & / vikīryamāṇāṃśukam antarīkṣe % cikṣepa cainaṃ sarasīva haṃsam // 6.57 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566202 (0.0):
ciccheda citraṃ* mukuṭaṃ* sa+keśam | / vikīryamāṇa+aṃśukam antarīkṣe |
pūjābhilāṣeṇa ca bāhumānyāddivaukasastaṃ jagṛhuḥ praviddham /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040635 (0.0):
vikīryamāṇāṃśukam antarīkṣe % cikṣepa cainaṃ sarasīva haṃsam // 6.57 // / pūjābhilāṣeṇa ca bāhumānyād $ divaukasas taṃ jagṛhuḥ praviddham &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682895 (0.050):
pūjā2bhilāṣeṇa ca bāhumānyād $ divau1kasas taṃ jagṛhuḥ praviddham & / yathāvad enaṃ divi deva-saṅghā % divyair viśeṣair mahayāṃ ca cakruḥ //
yathāvadenaṃ divi devasaṅghā divyairviśeṣairmahayāṃ ca cakruḥ // Bc_6.58
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040643 (0.0):
pūjābhilāṣeṇa ca bāhumānyād $ divaukasas taṃ jagṛhuḥ praviddham & / yathāvad enaṃ divi devasaṅghā % divyair viśeṣair mahayāṃ ca cakruḥ // 6.58
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682904 (0.0):
pūjā2bhilāṣeṇa ca bāhumānyād $ divau1kasas taṃ jagṛhuḥ praviddham & / yathāvad enaṃ divi deva-saṅghā % divyair viśeṣair mahayāṃ ca cakruḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566216 (0.047):
diva+okasas* taṃ* jagṛhuḥ praviddham | / yathāvad* enaṃ* divi deva+saṅghā* |
muktvā tvalaṃkārakalatravattāṃ śrīvipravāsaṃ śirasaśca kṛtvā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682914 (0.0):
muktvā tv alaṃkāra-kalatravattāṃ $ śrī-vipravāsaṃ śirasaś ca kṛtvā & / dṛṣṭvā9ṃśukaṃ kāñcana-haṃsa-(cihnaṃ Ccitram % vanyaṃ sa dhīro 'bhicakāṅkṣa
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040653 (1.788):
muktvā tv alaṃkārakalatravattāṃ $ śrīvipravāsaṃ śirasaś ca kṛtvā & / dṛṣṭvāṃśukaṃ kāñcanahaṃsa(cihnaṃ Ccitram % vanyaṃ sa dhīro 'bhicakāṅkṣa
dṛṣṭvāṃśukaṃ kāñcanahaṃsacinhaṃ vanyaṃ sa dhīro 'bhicakāṅkṣa vāsaḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040655 (1.192):
muktvā tv alaṃkārakalatravattāṃ $ śrīvipravāsaṃ śirasaś ca kṛtvā & / dṛṣṭvāṃśukaṃ kāñcanahaṃsa(cihnaṃ Ccitram % vanyaṃ sa dhīro 'bhicakāṅkṣa
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040662 (0.042):
dṛṣṭvāṃśukaṃ kāñcanahaṃsa(cihnaṃ Ccitram % vanyaṃ sa dhīro 'bhicakāṅkṣa / vāsaḥ // 6.59 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682923 (0.042):
dṛṣṭvā9ṃśukaṃ kāñcana-haṃsa-(cihnaṃ Ccitram % vanyaṃ sa dhīro 'bhicakāṅkṣa / vāsaḥ // 6.59 //
Bc_6.59 // / tato mṛgavyādhanapurdivaukā bhāvaṃ viditvāsya viśuddhabhāvaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040672 (0.0):
tato mṛgavyādhavapur divaukā $ bhāvaṃ viditvāsya viśuddhabhāvaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682933 (0.045):
tato mṛga-vyādha-vapur divau1kā $ bhāvaṃ viditvā9sya viśuddha-bhāvaḥ & / kāṣāya-vastro 'bhiyayau samīpaṃ % taṃ śākya-rāja-prabhavo 'bhyuvāca //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682924 (0.058):
dṛṣṭvā9ṃśukaṃ kāñcana-haṃsa-(cihnaṃ Ccitram % vanyaṃ sa dhīro 'bhicakāṅkṣa / vāsaḥ // 6.59 // / tato mṛga-vyādha-vapur divau1kā $ bhāvaṃ viditvā9sya viśuddha-bhāvaḥ &
kāṣāyavastro 'bhiyayau samīpaṃ taṃ śākyarājaprabhavo 'bhyuvāca // Bc_6.60
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040679 (0.0):
tato mṛgavyādhavapur divaukā $ bhāvaṃ viditvāsya viśuddhabhāvaḥ & / kāṣāyavastro 'bhiyayau samīpaṃ % taṃ śākyarājaprabhavo 'bhyuvāca // 6.60
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682941 (0.0):
tato mṛga-vyādha-vapur divau1kā $ bhāvaṃ viditvā9sya viśuddha-bhāvaḥ & / kāṣāya-vastro 'bhiyayau samīpaṃ % taṃ śākya-rāja-prabhavo 'bhyuvāca //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566255 (0.051):
bhāvaṃ* viditvā*asya viśuddha+bhāvaḥ | / kāṣāya+vastro* *abhiyayau samīpaṃ* |
śivaṃ ca kāṣāyamṛṣidhvajaste na yujyate hiṃsramidaṃ dhanuśca /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040688 (0.0):
kāṣāyavastro 'bhiyayau samīpaṃ % taṃ śākyarājaprabhavo 'bhyuvāca // 6.60 / śivaṃ ca kāṣāyam ṛṣidhvajas te $ na yujyate hiṃsram idaṃ dhanuś ca &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682950 (0.0):
kāṣāya-vastro 'bhiyayau samīpaṃ % taṃ śākya-rāja-prabhavo 'bhyuvāca // / śivaṃ ca kāṣāyam ṛṣi-dhvajas te $ na yujyate hiṃsram idaṃ dhanuś ca &
tatsaumya yadyasti na saktiratra mahyaṃ prayacchedamidaṃ gṛhāṇa // Bc_6.61
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040696 (0.0):
śivaṃ ca kāṣāyam ṛṣidhvajas te $ na yujyate hiṃsram idaṃ dhanuś ca & / tat saumya yady asti na saktir atra % mahyaṃ prayacchedam idaṃ gṛhāṇa //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682953 (0.0):
śivaṃ ca kāṣāyam ṛṣi-dhvajas te $ na yujyate hiṃsram idaṃ dhanuś ca & / tat saumya yady asti na saktir atra % mahyaṃ prayacche7dam idaṃ gṛhāṇa //
vyādho 'bravītkāmada kāmamārādanena viśvāsya mṛgāgnihanmi /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682959 (0.041):
tat saumya yady asti na saktir atra % mahyaṃ prayacche7dam idaṃ gṛhāṇa // / vyādho 'bravīt kāma-da kāmam ārād $ anena viśvāsya mṛgān (nihanmi Cnihatya
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040697 (0.062):
tat saumya yady asti na saktir atra % mahyaṃ prayacchedam idaṃ gṛhāṇa // / vyādho 'bravīt kāmada kāmam ārād $ anena viśvāsya mṛgān (nihanmi Cnihatya
arthastu śakropama yadyanena hanta pratīcchānaya śuklametat // Bc_6.62 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040713 (0.0):
vyādho 'bravīt kāmada kāmam ārād $ anena viśvāsya mṛgān (nihanmi Cnihatya / arthas tu śakropama yady anena hanta % pratīcchānaya śuklam etat // 6.62
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566301 (0.031):
arthas* tu śakra+upama yady* anena hanta | / pratīccha*ānaya śuklam etat ||6.62|
pareṇa harṣeṇa tataḥ sa vanyaṃ jagrāha vāso 'śukamutsasarja /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040721 (0.0):
arthas tu śakropama yady anena hanta % pratīcchānaya śuklam etat // 6.62 / pareṇa harṣeṇa tataḥ sa vanyaṃ $ jagrāha vāso 'ṃśukam utsasarja &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566304 (0.024):
pratīccha*ānaya śuklam etat ||6.62| / pareṇa harṣeṇa tataḥ sa* vanyaṃ* |
vyādhastu divyaṃ vapureva bibhrattacchuklamādāya divaṃ jagāma // Bc_6.63
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040731 (0.0):
pareṇa harṣeṇa tataḥ sa vanyaṃ $ jagrāha vāso 'ṃśukam utsasarja & / vyādhas tu divyaṃ vapur eva bibhrat % tac chuklam ādāya divaṃ jagāma //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13682992 (0.032):
vyādhas tu divyaṃ vapur eva bibhrat % tac chuklam ādāya divaṃ jagāma // / tataḥ kumāraś ca sa cā7śva-go-pas $ tasmiṃs tathā yāti visismiyāte &
tataḥ kumāraśca sa cāśvagopastasmiṃstathā yāti visismiyāte /
āraṇyake vāsasi caiva bhūyastasminnakārṣṭā bahumānamāśu // Bc_6.64 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566334 (0.0):
tasmiṃs* tathā yāti visismiyāte | / āraṇyake vāsasi ca*eva bhūyas* | / tasminn* akārṣṭāṃ* bahu+mānam āśu ||6.64|
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040743 (0.020):
tataḥ kumāraś ca sa cāśvagopas $ tasmiṃs tathā yāti visismiyāte & / āraṇyake vāsasi caiva bhūyas % tasminn akārṣṭāṃ bahumānam āśu // 6.64 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13683007 (0.040):
tataḥ kumāraś ca sa cā7śva-go-pas $ tasmiṃs tathā yāti visismiyāte & / āraṇyake vāsasi cai7va bhūyas % tasminn akārṣṭāṃ bahu-mānam āśu // 6.64 //
chandaṃ tataḥ sāśrumukhaṃ visṛjya kāṣāyasaṃbhṛddhṛtikīrtibhṛtsaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040749 (0.0):
chandaṃ tataḥ sāśrumukhaṃ visṛjya $ kāṣāya(saṃbhṛd dhṛtiCsaṃvid
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566340 (0.037):
chandaṃ* tataḥ sa+aśru+mukhaṃ* visṛjya | / kāṣāya+(saṃbhṛd* dhṛti+Csaṃvid* vṛta+)kīrti+bhṛt saḥ |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040832 (0.037):
tato visṛjyāśrumukhaṃ rudantaṃ $ chandaṃ vanacchandatayā nirāsthaḥ &
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21997540 (0.037):
tato visṛjyāśrumukhaṃ rudantaṃ chandaṃ vanacchandatayā nirāsthaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13683013 (0.055):
chandaṃ tataḥ sā1śru-mukhaṃ visṛjya $ kāṣāya-(saṃbhṛd dhṛti-Csaṃvid
yenāśramastena yayau mahātmā saṃdhyābhrasaṃvīta ivoḍurājaḥ // Bc_6.65 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040760 (0.0):
vṛta)kīrtibhṛt saḥ & / yenāśramas tena yayau mahātmā % saṃdhyābhrasaṃvīta (ivoḍuCivādri)rājaḥ //
tatastathā bhartari rājyaniḥspṛhe tapovanaṃ yāti vivarṇavāsasi /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040775 (0.0):
tatas tathā bhartari rājyaniḥspṛhe $ tapovanaṃ yāti vivarṇavāsasi &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13683037 (0.031):
tatas tathā bhartari rājya-niḥ-spṛhe $ tapo-vanaṃ yāti vi-varṇa-vāsasi & / bhujau samutkṣipya tataḥ sa vāji-bhṛd % bhṛśaṃ vicukrośa papāta ca kṣitau
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566369 (0.062):
tapo+vanaṃ* yāti vi+varṇa+vāsasi | / bhujau samutkṣipya tataḥ sa* vāji+bhṛd* |
bhujau samutkṣipya tataḥ sa vājibhṛd bhṛśaṃ vicukrośa papāta ca kṣitau //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040783 (0.0):
tatas tathā bhartari rājyaniḥspṛhe $ tapovanaṃ yāti vivarṇavāsasi & / bhujau samutkṣipya tataḥ sa vājibhṛd % bhṛśaṃ vicukrośa papāta ca kṣitau
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566371 (0.035):
tapo+vanaṃ* yāti vi+varṇa+vāsasi | / bhujau samutkṣipya tataḥ sa* vāji+bhṛd* |
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13683039 (0.035):
tatas tathā bhartari rājya-niḥ-spṛhe $ tapo-vanaṃ yāti vi-varṇa-vāsasi & / bhujau samutkṣipya tataḥ sa vāji-bhṛd % bhṛśaṃ vicukrośa papāta ca kṣitau
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13683047 (0.044):
bhujau samutkṣipya tataḥ sa vāji-bhṛd % bhṛśaṃ vicukrośa papāta ca kṣitau / vilokya bhūyaś ca ruroda sa-svaraṃ $ hayaṃ bhujābhyām upaguhya kanthakam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566379 (0.051):
bhujau samutkṣipya tataḥ sa* vāji+bhṛd* | / bhṛśaṃ* vicukrośa papāta ca kṣitau ||6.66|
Bc_6.66 // / vilokya bhūyaśca ruroda sasvaraṃ hayaṃ bhujābhyāmupaguhya kanthakam /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040792 (0.0):
bhujau samutkṣipya tataḥ sa vājibhṛd % bhṛśaṃ vicukrośa papāta ca kṣitau / vilokya bhūyaś ca ruroda sasvaraṃ $ hayaṃ bhujābhyām upaguhya kanthakam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13683055 (0.0):
bhujau samutkṣipya tataḥ sa vāji-bhṛd % bhṛśaṃ vicukrośa papāta ca kṣitau / vilokya bhūyaś ca ruroda sa-svaraṃ $ hayaṃ bhujābhyām upaguhya kanthakam &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566381 (0.038):
bhṛśaṃ* vicukrośa papāta ca kṣitau ||6.66| / vilokya bhūyaś* ca ruroda sa+svaraṃ* |
tato nirāśo vilapananmuhurmuhuryayau śarīreṇa puraṃ na cetasā // Bc_6.67
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040799 (0.0):
vilokya bhūyaś ca ruroda sasvaraṃ $ hayaṃ bhujābhyām upaguhya kanthakam & / tato nirāśo vilapan muhur muhur % yayau śarīreṇa puraṃ na cetasā // 6.67
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13683063 (0.0):
tato nir-āśo vilapan muhur muhur % yayau śarīreṇa puraṃ na cetasā // 6.67
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566396 (0.041):
tato* nir+āśo* vilapan muhur* muhur* | / yayau śarīreṇa puraṃ* na cetasā ||6.67|
kvacitpradadhyau vilalāpa ca kvacit kvacitpracaskhāla papāta ca kvacit /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040810 (0.0):
tato nirāśo vilapan muhur muhur % yayau śarīreṇa puraṃ na cetasā // 6.67 / kvacit pradadhyau vilalāpa ca kvacit $ kvacit pracaskhāla papāta ca kvacit
ato vrajan bhaktivaśena duḥkhitaścacāra bavhīravaśaḥ pathi kriyāḥ //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040813 (0.0):
kvacit pradadhyau vilalāpa ca kvacit $ kvacit pracaskhāla papāta ca kvacit / ato vrajan bhaktivaśena duḥkhitaś % cacāra bahvīr (avasaḥ Cavaśaḥ )pathi
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13683081 (0.042):
kva-cit & / ato vrajan bhakti-vaśena duḥkhitaś % cacāra bahvīr (avasaḥ Ca-vaśaḥ )pathi
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566415 (0.063):
ato* vrajan bhakti+vaśena duḥkhitaś* | / cacāra bahvīr* (avasaḥ Ca+vaśaḥ )pathi kriyāḥ ||6.68|
Bc_6.68 // / iti buddhacarite mahākāvye chandakanivartano nāma ṣaṣṭhaḥ sargaḥ // 6 //
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21998541 (0.010):
vidhivadanuvidhāya te 'pi taṃ praviviśurāśramiṇastapovanam // Bc_7.58 // / iti buddhacarite mahākāvye tapovanapraveśo nāma saptamaḥ sargaḥ // 7 //
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18219430 (0.010):
Saundarananda mahākāvye nandivlāpo nāma saptamaḥ sargaḥ / / CANTO VIII
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1041818 (0.010):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye tapovanapraveśo nāma saptamaḥ sargaḥ
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18217617 (0.010):
Saundaranande mahākāvye nandapravrājano nāma pañcamaḥ sargaḥ / / CANTO VI
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21995024 (0.011):
na so 'nyatkāmebhyo niyamanamapaśyatsutamateḥ // Bc_4.103 // / iti buddhacarite mahākāvye strīvighātano nāma caturthaḥ sargaḥ // 4 //
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18216673 (0.011):
Saundaranande mahākāvye bhāryāyācitako nāma caturthaḥ sargaḥ / / CANTO V
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038317 (0.011):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye strīvighātano nāma caturthaḥ sargaḥ --
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 22000179 (0.012):
kṛtamiti savadhūjanaḥ sadāro nṛpatirapi pracakāra śeṣakāryam // Bc_8.87 // / iti buddhacarite mahākāvye 'ntaḥpuravilāpo nāmāṣṭamaḥ sargaḥ // 8 //
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18220487 (0.012):
Sundaranande mahākāvye strīvighāto nāmāṣṭamaḥ sargaḥ / / CANTO IX
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1043444 (0.012):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye 'ntaḥpuravilāpo nāmāṣṭamaḥ sargaḥ -- 8
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18221410 (0.013):
Saundaranande mahākāvye madāpavādo nāma navamaḥ sargaḥ / / CANTO X
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21993692 (0.013):
varāpsarovṛtamalakādhipālayaṃ navavrato muniriva vighnakātaraḥ // Bc_3.65 / iti buddhacarite mahākāvye saṃvegotpattirnāma tṛtīyaḥ sargaḥ // 3 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036983 (0.014):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye saṃvegotpattir nāma tṛtīyaḥ sargaḥ --
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21992591 (0.016):
ata upacitakarmā rūḍhamūle 'pi hetau sa ratimupasiṣeve bodhimāpanna yāvat / // Bc_2.56 // / iti buddhacarite mahākāvye antaḥpuravihāro nāma dvitīyaḥ sargaḥ // 2 //
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18215196 (0.016):
Saundaranande mahākāvye rājavarṇano nāma dvitīyaḥ sargaḥ / / CANTO III
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18222519 (0.017):
Saundaranande mahākāvye svarganidarśano nāma daśamaḥ sargaḥ / / CANTO XI
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035872 (0.017):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye 'ntaḥpuravihāro nāma dvitīyaḥ sargaḥ
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18214313 (0.018):
Saundaranada mahākāvye kapilavāstuvarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ / / CANTO II
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 22005238 (0.019):
na sasvanurvanataravo 'nilāhatāḥ kṛtāsane bhagavati niścitātmani // / Bc_12.121 // / iti buddhacarite mahākāvye 'rāḍadarśano nāma dvādaśaḥ sargaḥ // 12 //
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18223931 (0.019):
Saundaranande mahākāvye paryavamarśo nāma dvādaśaḥ sargaḥ / / CANTO XIII
CANTO VII / tato visṛjyāśrumukhaṃ rudantaṃ chandaṃ vanacchandatayā nirāsthaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040837 (0.0):
tato visṛjyāśrumukhaṃ rudantaṃ $ chandaṃ vanacchandatayā nirāsthaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13683107 (0.031):
tato visṛjyā7śru-mukhaṃ rudantaṃ $ chandaṃ vana-cchandatayā nir-āsthaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040746 (0.037):
chandaṃ tataḥ sāśrumukhaṃ visṛjya $ kāṣāya(saṃbhṛd dhṛtiCsaṃvid
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21997456 (0.037):
chandaṃ tataḥ sāśrumukhaṃ visṛjya kāṣāyasaṃbhṛddhṛtikīrtibhṛtsaḥ /
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21998541 (0.037):
iti buddhacarite mahākāvye tapovanapraveśo nāma saptamaḥ sargaḥ // 7 // / CANTO VIII / tatasturaṅgāvacaraḥ sa durmanāstathā vanaṃ bhartari nirmame gate /
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21996594 (0.038):
iti buddhacarite mahākāvye 'bhiniṣkramaṇo nāma pañcamaḥ sargaḥ // 5 // / CANTO VI
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18217617 (0.038):
Saundaranande mahākāvye nandapravrājano nāma pañcamaḥ sargaḥ / / CANTO VI
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18219430 (0.039):
Saundarananda mahākāvye nandivlāpo nāma saptamaḥ sargaḥ / / CANTO VIII / atha nandam adhīralocanaṃ gṛhayānotsukam utsukotuskam /
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18220487 (0.048):
Sundaranande mahākāvye strīvighāto nāmāṣṭamaḥ sargaḥ / / CANTO IX / athaivam ukto 'pi sa tena bhiṣuṇā jagāma naivopaśamaṃ priyāṃ prati /
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 22000179 (0.048):
iti buddhacarite mahākāvye 'ntaḥpuravilāpo nāmāṣṭamaḥ sargaḥ // 8 // / CANTO IX / tatastadā mantripurohitau tau bāṣpapratodābhihatau nṛpeṇa /
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18227969 (0.062):
Saundarananade mahākāvya āryasatyavyākhyāno nāma ṣoḍaśaḥ sargaḥ / / CANTO XVII / athaivam ādesitatattvamārgo nandas tadā prāptavimokṣamārgaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566443 (0.063):
chandaṃ* vana+cchandatayā nir+āsthaḥ | / sarva+artha+siddho* vapuṣā*abhibhūya |
sarvārthasiddho vapuṣābhibhūya tamāśramaṃ siddha iva prapede // Bc_7.1 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040843 (0.0):
tato visṛjyāśrumukhaṃ rudantaṃ $ chandaṃ vanacchandatayā nirāsthaḥ & / sarvārthasiddho vapuṣābhibhūya % tam āśramaṃ (siddha Csiddham )iva prapede
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566447 (0.056):
chandaṃ* vana+cchandatayā nir+āsthaḥ | / sarva+artha+siddho* vapuṣā*abhibhūya |
sa rājasūnurmṛgarājagāmī mṛgājiraṃ tanmṛgavatpraviṣṭaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040856 (0.0):
sarvārthasiddho vapuṣābhibhūya % tam āśramaṃ (siddha Csiddham )iva prapede / sa rājasūnur mṛgarājagāmī $ mṛgājiraṃ tan mṛgavat praviṣṭaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13683128 (0.014):
sa rāja-sūnur mṛga-rāja-gāmī $ mṛgā1jiraṃ tan mṛgavat praviṣṭaḥ & / lakṣmī-viyukto 'pi śarīra-lakṣmyā % cakṣūṃṣi sarvā3śramiṇāṃ jahāra // 7.2
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13683121 (0.041):
sa rāja-sūnur mṛga-rāja-gāmī $ mṛgā1jiraṃ tan mṛgavat praviṣṭaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566457 (0.052):
sa* rāja+sūnur* mṛga+rāja+gāmī |
lakṣmīviyukto 'pi śarīralakṣmyā cakṣūṃṣi sarvāśramiṇāṃ jahāra // Bc_7.2 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1040862 (0.0):
sa rājasūnur mṛgarājagāmī $ mṛgājiraṃ tan mṛgavat praviṣṭaḥ & / lakṣmīviyukto 'pi śarīralakṣmyā % cakṣūṃṣi sarvāśramiṇāṃ jahāra // 7.2 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13683132 (0.0):
sa rāja-sūnur mṛga-rāja-gāmī $ mṛgā1jiraṃ tan mṛgavat praviṣṭaḥ & / lakṣmī-viyukto 'pi śarīra-lakṣmyā % cakṣūṃṣi sarvā3śramiṇāṃ jahāra // 7.2
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566467 (0.052):
mṛga+ajiraṃ* tan* mṛgavat praviṣṭaḥ | / lakṣmī+viyukto* *api śarīra+lakṣmyā |