View original HTML file with complete header information
caturtha ucchvāsaḥ / yogaṃsvapne 'pi necchanti kurvate nakaragraham /
caturtha ucchvāsaḥ / yogaṃsvapne 'pi necchanti kurvate nakaragraham /
mahānto nāmamātreṇa bhavanti patayo bhuvaḥ // 4.1 //
sakalamahībhṛtkampakṛdutpadyata eva eva nṛpavaṃśe /
vipule 'pi pṛthupratimo danta iva gaṇādhipasya mukhe // 4.2 //
atha tasmātpuṣpabhūterdvijavarasvecchāgṛhītakoṣo nābipajha iva
puṇḍarīkekṣaṇāt, lakṣmīpuraḥsaro ratnasaṃcaya iva ratnākarāt,
gurubudhakavikalābhṛttejasvibhūnandanaprāyo grahagaṇa ivodayasthānāt,
mahābhāravāhanayogyaḥ sāgara iva sagaraprabhāvāt, durjayabalasanātho
harivaṃśa iva sūrānnirjagāma rājavaṃśaḥ /
yasmādavinaṣṭadharmadhavalāḥ prajāsargā iva kṛtamukhāt,
pratāpākrāntabhuvanāḥ kiraṇā iva tejonidheḥ, vigrahavyāptadiṅmukhā giraya
iva bhūbhṛtpravarāt, dharaṇidhāraṇakṣamā diggajā iva brahnakarāt, udadhīn
pātumudyatā jaladharā iva ghanāgamāt, icchāphaladāyinaḥ kalpatarava iva
nandanāt, sarvabhūtāśrayā viśvarūpaprakārā iva śrīdharādajāyanta rājānaḥ /
teṣu caivamutpadyamāneṣu krameṇodapādi hūṇahariṇakesarī sindhurājajvaro
gūrjaraprajāgaro gāndhārādipagandhadvipakūṭapākalo lāṭapāṭavapāṭaccaro
mālavalakṣmīlatāparaśuḥ pratāpaśīla iti prathitāparanāmā
prabhākaravardhano nāma rājādhirājaḥ / / yo rājyāṅgasaṅgīnyabhiṣicyamāna eva malānīva mumoca dhanāni /
yaḥ parakīyenāpi kātaravallabhena raṇamukhe tṛṇeneva dhṛtenālajjata
jīvitena / / yaḥ karadhṛtadhautāsipratibimbitenātmanāpyadūyata samitiṣu sahāyena
ripūṇāṃ puraḥ pradhaneṣu dhanuṣāpi namatā yo mānī mānasenākhidyata /
yaścāntargatāparimitaripuśastraśalyaśaṅkukīlatāmiva niścalāmuvāha
rājalakṣmīm / / yaśca sarvāsu dikṣu / samīkṛtataṭāvaṭaviṭapāṭavītarutṛṇagulmavalmīkagirigahanairdaṇḍayātrāpathaiḥ
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10229196 (0.039):
53.90ab/ ekanibhā yatra mahī tṛṇa^taru^valmīka^gulma^parihīnā/
pṛthubhirbhṛtyopayogāya vyabhajateva vasudhāṃ bahudhā /
yaṃ cālabdhayuddhadohadamātmoyo 'pi sakalaripusamutsārakaḥ parakīya iva
tatāpa pratāpaḥ / / yasya ca vahnimayo hṛdayeṣu, jalamayo locanapuṭeṣu, mārutamayo
niḥśvasiteṣu, kṣamāmayo 'ṅgeṣu, ākāśamayaḥ śūnyatāyāṃ, pañcamahābhūtamayo
mūrta ivādṛśyata nihatapratisāmantāntaḥpureṣu pratāpaḥ /
yasya cāsanneṣu bhṛtyaratneṣu pratibimbateva tulyarūpā sa ptalakṣyata
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11817428 (0.057):
yāvatpradeśastattulyarūpā śrīrudarūpiṇī // PS_1,1.8 //
lakṣmīḥ / / tathā ca yasya pratāpāgninā bhūtiḥ, śauryoṣmaṇā siddhiḥ, asidhārājalena
vaṃśavṛddhiḥ, sastravraṇamukhaiḥ puruṣakāroktiḥ, dhanurguṇakiṇena
karagṛhītirabhavat / / yaśca vairamupāyanaṃ vigrahamanugrahaṃ samarāgamaṃ mahotsavaṃ śatruṃ
nidhidarśanamaribāhulyamabhyudayamāhavāhvānaṃ varapradānabhavaskandapātaṃ
diṣṭavṛddhiṃ śastraprahārapatanaṃ vasudhārārasamamanyata /
yasmiṃśca rājani nirantarairyūpanikarairaṅkuritamiva kṛtayugena,
diṅmukhavisarpibhiradhvaradhūmaiḥ palāyitamiva kalinā, sasudheḥ
surālayairavatīrṇāmiva svargeṇa, / surālayaśikharoddhūyamānairdhavaladhvajaiḥ pallavitamiva dharmeṇa,
bahiruparacitavikaṭasabhāsatraprapāprāgvaṃśamaṇḍapaiḥ prasūtamiva grāmaiḥ,
kāñcanamayasarvopakaraṇairvibhavaiviśīrṇamiva meruṇā,
dvijadīyamānairārthakalaśaiḥ phalitamiva bhāgyasaṃpadā /
tasya ca janmāntare 'pi satī pārvatīva śaṅkarasya, gṛhītaparahṛdayā
lakṣmīriva lokaguroḥ, sphurattaralatārakā rohiṇīva kalāvataḥ,
sarvajanajananī buddhiriva prajāpateḥ, mahābhūbhṛtkulodgatā gaṅgeva
vāhinīnāyakasya, mānasānuvartanacaturā haṃsīva rājahaṃsasya,
sakalalokācitacaraṇā trayīva dharmasya,
divāniśamamuktapārśvasthitirarundhatīva mahāmune haṃsamayīva gatiṣu,
parapuṣṭamayīvālāpaṣu, cakravākamayīva patipremṇi, prāvṛṇmayīva
payodharonnatau, madirāmayīva vilāseṣu, nidhimayīvārthasaṃcayeṣu,
vasudhārāmayīva prasādeṣu, kamalamayīva kośasaṃgraheṣu, kusumamayīva
phaladāneṣu, saṃdhyāmayīva vandyatve, candramayīva nirūṣmatve,
darpaṇamayīva pratiprāṇigrahaṇeṣu, sāmudramayīva paracittajñāneṣu,
paramātmamayīva vyāptiṣu, smṛtimayīva puṇyavṛttiṣu, madhumayīva
saṃbhāṣaṇeṣu, amṛtamayīva tṛṣyatsu, vṛṣṭimayīva bhṛtyeṣu, nirvṛtimayīva
sakhīṣu, vetasamayīva guruṣu, gotravṛddhiriva vilāsānām,
prāyaścittaśuddhiriva strītvasya, ājñāsiddhiriva makaradhvajasya,
vyutthānabuddhiriva rūpasya, diṣṭavṛddhiriva rateḥ, manorathasiddhiriva
rāmaṇīyakasya, daivasaṃpattiriva lāvaṇyasya, vaṃśotpattirivānurāgasya,
varaprāptiriva saubhāgyasya, utpattibhūmiriva kānteḥ, sargasamāptiriva
saundaryasya, āyatiriva yauvanasya, anabhravṛṣṭiriva vaidagdhyasya,
ayaśa-pramṛṣṭiriva lakṣmyāḥ, yaśaḥpuṣṭiriva caritrasya, hṛdayatuṣṭiriva
dharmasya, saubhāgyaparamāṇusṛṣṭiriva prajāpateḥ, śamasyāpi śāntiriva,
vinayasyāpi vinītiriva, ābhijātyasyāpyabhijātiriva, saṃyamasyāpi / saṃyatiriva, dhairyasyāpi dhṛtiriva, vibhramasyāpi vibrāntiriha, yaśomatī
nāma mahādevī prāṇānāṃ praṇayasya visrambhasya dhramasya sukhasya ca
bhūmirabhūt / / yāsya vakṣasi narakajito lakṣmīriva lalāsa /
nisargata eva ca sa nṛpatirādityabhakto babhūva /
pratidinamudaye dinakṛtaḥ snātaḥ sitadukūladhārī
dhavalakarpaṭaprāvṛtaśirāḥ prāṅmukhaḥ kṣitau jānubyāṃ sthitvā
kuṅkumapaṅkānulipte maṇḍalake pavitrapajharāgapātrīnihitena svahṛdayeneva
sūryānuraktena raktakamalaṣaṇḍenārghaṃ dadau /
ajapacca japyaṃ sucaritaḥ pratyuṣasi madhyandine dinānte cāpatyahetoḥ
prādhvaṃ prayatena manasā jañjapūko mantramādityahṛdayam /
bhaktajanānurodhavidheyāni tu bhavanti devatānāṃ manāṃsi /
yataḥ sarājā kadācid grīṣmasamaye yadṛcchayā
sitakarakarasitasudhādhavalasya harmyasya pṛṣṭe suṣvāpa /
vāmapārśve cāsya dvitīyaśayane devī yaśomatī śiśye /
piraṇataprāyāyāṃ tu śyāmāyām, āsannaprabhātavelāvilupyamānalāvaṇye
lilambiṣamāṇe sīdattejasi tārakeśvare, karāgraspṛṣṭakumudinīpramodajanmani
śaśadharasveda iva galatyatiśītale 'vaśyāyapayasi,
madhumadamattaprasuptasīmantinīniḥśvāsāhateṣu saṃkrāntamadeṣviva
ghūrṇamāneṣvantaḥpurapradīpeṣu, rājani ca vimalanavapratibimbitābhiḥ
saṃvāhyamānacaraṇa iva tārakābhiḥ / visrabdhaprasāritairdigaṅganānāmivārpitairaṅgairmadhusugandhibhiḥ
svahastakamalatālavṛntavātairiva śvasitairmukhaśriyā vījyamāne
vimalakapolasthalasthitena sitakusumaśekhareṇeva
ratikelikacagrahalambitena pratimāśaśibimbena virājite svapati devī
yaśomatī sahasaiva āryaputra! paritrāyasva paritrāyasva' iti bhāṣamāṇā
bhūṣaṇaraveṇa vyāharantīva parijanamutkampamānāṅgayaṣṭirudatiṣṭhat /
atha tena sarvasyāmapi pṛthivyāmaśrutapūrveṇa kimuta devīmukhe
paritrāyasveti dhvaninā dagdha iva śravaṇayorekapada eva nidrāṃ tatyāja
śirobhāgācca kopakampamānadakṣiṇakarākṛṣṭena karṇotpaleneva
nirgacchatācchadhāreṇa dhautāsinā sīmantayanniva niśām,
antarālavyavadhāyakamākāśamivottarīyāṃśukaṃ vikṣipan vāmakarapallavena,
karavikṣepavegagalitena hṛdayeneva bhayanimittānveṣiṇā bhramatā dikṣu
kanakavalayena virājamānaḥ, / satvarāvatāritavāmacaraṇākrāntikampitaprāsādaḥ, puraḥ
patitenāsidhārāgocaragatena śaśimayūkhakhaṇḍeneva khaṇḍitena hāreṇa
rājamānaḥ, lakṣmīcumbanalagnatāmbūlarasarañjitābhyāmiva nidrayā kopena
cātilohitābhyāṃ locanābhyāṃ pāṭalayanparyantānāśānām, baddhāndhakārayā
tripatākayā bhrukuṭyā punariva triyāmāṃ parivartayan devi! na bhetavyaṃ
na bhetavyam' ityabhidadhāno vegenotpapāta / / sarvāsu ca dikṣu vikṣiptacakṣuryadā nādrākṣītkiñcidapi tadā papraccha tāṃ
bhayakāraṇam / / atha gṛhadevatāsviva pradhāvitāsu yāmikinīṣu, prabuddhe ca samīpaśāyini
parijane, śānte ca hṛdayotkampakāriṇi sādhvase sā samabhāṣata--āryaputra!
jānāmi svapne bhagavataḥ saviturmaṇḍalānnirgatya dvau kumārakau,
tejomayau, bālātapenevāpūrayantau digbhāgān, vaidyutamiva jīvalokaṃ
kurvāṇau, mukuṭinau, kuṇḍalinau, aṅgadinau, kavacinau, gṛhotaśastrau,
indragopakarucā rudhireṇa snātau, unmukhenottamāṅgaghaṭamānāñjalinā jagatā
nikhilena praṇamyamānau, kanyayaikayā ca candramūrtyeva
suṣumṇāraśminirgatayānugamyamānau, kṣititalamavatīrṇau /
tau ca me vilapantyāḥ śastreṇodaraṃ vidārya praveṣṭumārabdhau /
pratibuddhāsmi cārṃyaputra / / vikośayantī vepamānahṛdayā' iti /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21520900 (0.060):
001.018. sā āttamanāttamanāḥ svāmina ārocayati diṣṭyā āryaputra / vardhasva/ / 001.018. āpannasattvāsmi saṃvṛttā/ / 001.019. yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati, niyataṃ dārako
etasminneva ca kālakrame rājalakṣmyāḥ prathamālāpaḥ prathayanniva
svapnaphalamupatoraṇaṃ rarāṇa prabhātaśaṅkhaḥ /
bhāvananīṃ bhūtimivābhidadhānā dadhvanuramandaṃ dundubhayaḥ /
cakāṇa koṇāhatānandādiva pratyūṣanāndī / / jayajayeti prabodhamaṅgalaparipāṭhakānāmuccairvoco 'śrūyanta /
puruṣaśca vallabhaturaṅgamandurāmandire mandamandaṃ suptotthitaḥ saptīnāṃ
kṛtamadhuraheṣāravāṇāṃ puraścyotattuṣārasalilaśīkaraṃ kiranmarakataharitaṃ
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18531505 (0.056):
laḍitamadhuraśītavāditasminsukuśalaisahakinnarīsahasraiḥ druma upagatu
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10211782 (0.063):
16.27cd/ vara^taruṇa^yuvati^kāma^upakaraṇa^mṛṣṭānna^madhura^bhujaḥ// / 16.28ab/ udyāna^salila^kāmuka^yaśaḥ^sukha^audārya^rūpa^sampannāḥ/
yavasaṃ vaktrāparavaktre papāṭha-- / nidhistaruvikāreṇa sanmaṇiḥ sphuratā dhāmnā /
śubhāgamo nimittena spaṣṭamākhyāyate loke // 4.3 //
aruṇa iva puraḥsaroraviṃpavana ivātijavo jalāgamam / / śubhamaśubhamathāpi vā nṛṇāṃ kathayati pūrvanidarśanodayaḥ' // 4.4 //
narapatistu tacchrutvā prīyamāṇenāntaḥkaraṇena tāmavādīt--devi /
mudo 'vasare viṣīdasi / / samṛddhāste gurujanāśiṣaḥ /
pūrṇā no manorathāḥ / / parigṛhītāsi kuladevatābhiḥ /
prasannaste bhagavānaṃśumālī / / na cireṇaivātiguṇavadapatyatrayalābhenānandayiṣyati bhavatīm' iti /
avatīrya ca yathākriyamāṇāḥ kriyāścakāra / / yaśomatyapi tutoṣa tena patyurbhāṣitena /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13684408 (0.045):
jajāpa devā3yatane narā1dhipaś % cakāra tās tāś ca (yathā4śayāḥ / Cyathā4śrayāḥ )kriyāḥ // 8.15 // / tataḥ sa (bāṣpa-Cvāṣpa-)pratipūrṇa-locanas $ turaṃ-gam ādāya
tataḥ samatikrānte kasmiṃścitkālāṃśe devyāṃ ca yaśomatyāṃ devo
rājyavardhanaḥ prathamameva saṃbabhūva garbhe / / garbhasthitasyaiva ca yasya yaśaseva pāṇḍutāmādata jananī /
guṇagauravaklānteva gātramudvoḍhuṃ na śaśāka /
kāntivisarāmṛtarasatṛptevāhāraṃ prati parāṅmukhī babhūva /
śanaiḥ śanairupacīyamānagarbhamarālasā ca gurubhirvāritāpi vandanāya
kayamapi sakhībhirhastāvalambenānīyata / / viśrāmyantī sālabhañjikeva samīpagatastambhabhittiṣvalakṣyata /
kamalalobhanilīnairalibhiriva vṛtāvuddhartuṃ nāśakaccaraṇau /
mṛṇālalobhena ca caraṇanakhamayūkhalagnairbhavanahaṃsairiva saṃcāyemāṇā
mandamanda babhrāma / / maṇibhittipātinīṣu nijapratimāsvapi hastāvalambanalobhena prasārayāmāsa
karakamalam, kimuta sakhīṣu / / māṇikyastambhadīdhitīrapyālambitumācakāṅkṣa, ki punarbhavanalatāḥ /
samādeṣṭumapyasamarthāsod gṛhakāryāṇi, kaiva kathā kartum /
āstāṃ nūpurabhārakheditaṃ caraṇayugalaṃ manasāpi nodasahata saudhamāroḍhum
aṅgānyapi nāśaknoddhārayituṃ dūre bhūṣaṇāni /
cintayitvāpi krīḍāparvatādhirohaṇamutkampitastanī tastāna /
pratyutthāneṣūbhayajānuśikharavinihatakarakisalayāpi garvādiva
garbheṇādhāryata / / divasaṃ cādhomukhī stanapṛṣṭhasaṃkrāntenāpatyadarśanautsukyādantaḥ
praviṣṭeneva mukhakamalenaivaṃ prīyamāṇā dadarśa garbham /
udare tanayena hṛdaye ca bharvā tiṣṭhatā dviguṇitāmiva lakṣmīmuvāha /
sakhyutsaṅgamuktaśarīrā ca śarīraparicārikāṇāmaṅkeṣu sapatnīnāṃ tu śiraḥsu
pādau cakāra / / avatīrṇe ca daśame māsi sarvorvībhṛtpakṣapātāya vajraparamāṇubiriva
nirmitam, tribhuvanabhāradhāraṇasamarthaṃ śeṣaphaṇāmaṇḍalopakaraṇairiva
kalpitam, sakalabhūbhṛtkampakāriṇaṃ diggajāvayavairiva vihitamasūta devaṃ
rajiyavardhanam / / yasmiṃśca jāte jātapramodā nṛtyamayya ivājāyanta prajāḥ /
pūritāsaṃkhyaśaṅkhaśabdamukharaṃ prahatapaṭahaśatapaṭuravaṃ
gambhīraberīninādanirbharabharitabhuvanaṃ pramodonmattamartyalokamanoharaṃ
māsamekaṃ divasamiva mahotsavamakaronnarapatiḥ /
athānyasminnatikrānte kasmiṃścitkāle kandalini kuḍmalitakadambatarau
rūḍhatokmatṛṇastambe stambitatāmarase vikasitacātakacetasi mūkamānasaukasi
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813577 (0.045):
balvajā dṛḍhapattrī ca tṛṇekṣus tṛṇabalvajā /
nabhasi māsi devyā devakyā iva cakrapāṇiryaśomatyā hṛdaye garbhe ca
samameva saṃbabhūva harṣaḥ / / śanaiḥ śanaiścāsyāḥ sarvaprajāpuṇyairiva parigṛhītā bhūyo
'pyāpāṇḍutāmaṅgayaṣṭirjagāma / / garbhārambheṇa śyāmāyamānacārucūcukacūliko cakravartinaḥ pātuṃ mudritāviva
payodharakalaśau babhāroraḥsthaleva / / stanyārthamānananihitā dugdhanadīva dīrghasnigdhadhavalā mādhuryamadhatta
dṛṣṭiḥ / / sakalamaṅgalagaṇādhiṣṭhitagātragarimṇaiva gatiramandāyata /
marndaṃ-mandaṃ saṃcarantyā nirmalamaṇikuṭṭimanimagnapratibimbanibhena
gṛhīta pādapallavā pūrvasevāmivārebhe pṛtivyasyāḥ /
divasamadhiśayānāyāḥ śayanīyamapāśrayapatrabhaṅgaputrikāpratimā
vimalakapolodaragatā prasavasamayaṃ pratipālyantī lakṣmīrivālakṣyata /
kṣapāsu saudhaśikharāgragatāyā garbhonmāthamaktāṃśuke stanamaṇḍale
saṃkrāntamuḍupatimaṇḍalamupari garbhasya śvetātapatramiva kenāpi
dhāryamāṇamadṛśyata / / suptāyā vāsabhavane citrabhitticāmaragrāhiṇyo 'pi cāmarāṇi cālayāñcakruḥ /
svapneṣu karavidhṛtakamalinīpalāśapuṭasalilaiścaturbhirapi
dikkaribhirakriyatābhiṣekaḥ pratibudhyamānāyāśca / candraśālikāsālabhañjikāparijano 'pi jayaśabdamasakṛdajanayat /
parijanāhvāneṣvādiśetyaśarīrā vāco niśceruḥ /
krīḍāyāmapi nāsahatājñābhaṅgam / / api ca caturṇāmapi mahārṇavānāmekīkṛtenāmbhasā snātuṃ vāñchā babhūva /
velāvanalatāgṛhodarapulinaparisareṣu paryaṭituṃ hṛdayamabhilalāṣa /
ātyayikeṣvapi kāryeṣu savibramaṃ bhrūlatā cacāla /
saṃnihiteṣvapi maṇidarpaṇeṣu mukhamutkhāte khaḍāgapaṭṭe vīkṣituṃ
vyasanamāsīt / / utsāritavīṇāḥ strījanaviruddhā dhanurdhvanayaḥ śrutāvasukhāyanta /
pañjakesariṣu cakṣuraramata / / gurupraṇāmeṣvapi stambitamiva śiraḥ kathamapi nanāma /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011534 (0.055):
vibhinnacūrṇālakabhakti kurvatī vikīrṇacūḍāmaṇicandrikaṃ śiraḥ / / athānubhavena nideśiteva sā nanāma māninyavaśā viśāṃpatim // PNc_4.46 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6756013 (0.055):
prabhavatyasṛjaḥ sthānātplīhato yakṛtaśca saḥ // GarP_1,148.4 // / śirogurutvamaruciḥ śītecchā dhūmako 'mlakaḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5953221 (0.064):
prabhavaty asṛjaḥ sthānāt plīhato yakṛtaś ca tat | / śiro guru tvam a ruciḥ śītecchā dhūmako 'mlakaḥ || 4 ||
sakhyaścāsyāḥ pramodavisphāritairlocanapuṭairāsannaprasavamahotsavadhiyeva
dhavalayantyo bhavanaṃ vikacakumudakamalakuvalayapalāśavṛṣṭimayaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 1 (bahcar1u.htm.txt) 1701670 (0.039):
cakṣuṣaḥ prathimnā / vikacakumudakuvalayakamalasaraḥsahasrasachāditadaśadiśaṃ śaradamiva
rakṣābalinidhimivānavarataṃ vidadhānā dikṣu kṣaṇamapi na mumucuḥ pārśvam /
ātmocitasthānaniṣaṇṇāśca mahānto vividhauṣadhidharā bhiṣajo bhūdharā iva
bhuvo dhṛtiṃ cakruḥ / / payonidhīnāṃ hṛdayānīva lakṣmyā sahāgatāni grīvāsūtragranthiṣu
praśastaratnānyabadhyatta / / tataśca prāpte jyeṣṭhāmūlīye māsi bahulāsu bahulapakṣadvādasyāṃ vyatīte
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21849611 (0.054):
śarasijakalāpāndhakārairbahulapakṣa <5> <5.keśani> -pradoṣa-sārthāniva / sambadhnataḥ, smitaprabhābhirutphullakusumadhavalāniva vasantadivasān
pradoṣasamaye samārurukṣati kṣapāyauvane sahasaivāntaḥpure samudapādi
Damodaragupta: Kuttanimata (damkuttu.htm.txt) 26476610 (0.061):
ghanajaladāvṛtakakubhi pradoṣasamaye pradoṣagamanāya / / vidadhānayā kubuddhiṃ rāgāndhe kimidamārabdham // DKuṭṭ_595 //
kolāhalaḥ strījanasya / / nirgatya ca saṃbhramaṃ yaśovatyāḥ svayameva hṛdayanirviśeṣā dhātryāḥ sutā
supātreti nāmnā rājñaḥ pādayornipatya deva /
diṣṭyā vardhase dvitīyasutajanmanā' iti vyāharantī pūrṇapātraṃ jahāra /
asminneva ca kāle rājñaḥ paramasaṃmataḥ śataśaḥ saṃvāditātīndriyādeśaḥ,
darśitaprabhāvaḥ saṃkalitī, jyotiṣi sarvāsāṃ grahasaṃhitānāṃ pāradṛśvā,
sakalagaṇakamadhye mahito hitaśca trikālajñānabhāgbhojakastārako nāma
gaṇakaḥ samupasṛtya vijñāpitavān--deva! śrūyate māndhātā kilaivaṃvidhe
vyatīpātādisarvadoṣābhiṣaṅgharahite 'hani sarveṣūccasthānasthiteṣvevaṃ
graheṣvīdṛśi lagne bheje janma / / arvāktato 'sminnantarāle punarevaṃvidhe yoge cakravarttijanane nājani
jagati kaścidaparaḥ / / saptānāṃ cakravartināmagraṇariścakravarticihnānāṃ mahāratnānāṃ ca bhājanaṃ
saptānāṃ sāgarāṇāṃ pālayitā saptatantūnāṃ sarveṣāṃ pravartayitā
saptasaptisamaḥ suto 'yaṃ devasya jātaḥ' iti /
atrāntare svayamevānādmātā api tāramadhuraṃ śahkhā viresuḥ /
atāḍito 'pi kṣubhitajalanidhijaladhvanidhīraṃ juguñjābhiṣekadundubhiḥ /
anāhatānyapi mahgalatūryāṇi reṇuḥ / / sarvabhuvanābhayaghoṣaṇāpaṭaha iva digantareṣu babhrāma tūryapratiśabdaḥ /
vidhutakesarasaṭāśca / sāṭopagṛhītaharitadūrvāpallavakavalapraśastairmukhapuṭaiḥ samaheṣanta
hṛṣṭā vājinaḥ / / salīlamutkṣiptairhastapallavairnṛtyanta iva śravaṇasubhagaṃ jagarjurgajāḥ
vavau cācirāccakrāyudhamutsṛjantyā lakṣmyā niśvāsa iva
surāmodasurabhirdivyānilaḥ / / yajvanāṃ mandireṣu pradakṣiṇaśikhākalāpakathitakalyāṇāgamāḥ /
prajajvaluranindhanā vaitānavahnayaḥ / / bhuvastalāttapanīyaśṛhkhalābandhabandhurakalaśīkośāḥ samudagurmahānidhayaḥ
prahatamaṅgalatūryapratiśabdanibhena dikṣu dikpālairapi pramoda
dakriyatena diṣṭavṛddhikalakalaḥ / / tatkṣaṇa eva ca śuklavāsaso brahnamukhāḥ kṛtayugaprajāpatayaiva
prajāvṛddheye samupatasthire dvijātayaḥ / / sākṣāddharma iva śāntyudakaphalahastastasthau puraḥ purodhāḥ /
purātanyaḥ sthitaya ivādṛśyantāgatā bāndhavavṛddhāḥ /
pralambaśmaśrujālajaṭilānanāni bahalamalapaṅkakalaṅkakālakāyāni naśyataḥ
kalikālasya bāndhavakulānīvākulānyadhāvanta muktāni bandhanavṛndāni /
tatkālāpakrāntasyādharmasya śibiraśreṇaya ivālakṣyanta lokaviluṇṭhitā
vipaṇivīthyaḥ / / vilasadunmukhavāmanakabadhiravṛndaveṣṭitāḥ sākṣājjātamātṛdevatā iva
bahubālakavyākulā nanṛturvṛddhadhātryaḥ /
prāvatata ca vigatarājakulasthitiradhaḥkṛtapratīhārākṛtirapanītavetrivetro
nirdeṣāntaḥpurapraveśaḥ samasvāmiparijano nirviśeṣabālavṛddhaḥ
samānaśiṣṭāśiṣṭajano / durjñeyamattāmattapravibhāgastulyakulayuvativeśyālāpavilāsaḥ
pranṛttasakalakaṭakalokaḥ putrajanmotsavo mahān /
aparedyurārabhya sarvābhyo digbhyaḥ strīrājyānīvāvarjitāni,
asuravivarāṇovāpāvṛtāni, nārāyaṇāvarodhānīva praskhalitāni, apsarasāmiva
Yamuna: Stotraratna (yamsr_au.htm.txt) 27739491 (0.016):
svābhāvikā1navadhikā1tiśaye3śitṛtvaṃ nārāyaṇa ! tvayi na mṛṣyati vaidikaḥ
mahīmavatīrṇāni kulāni, parijanena pṛthukaraṇḍaparigṛhītāḥ
snānīyacūrṇāvakīrṇakusumāḥ sumanaḥsrajaḥ,
sphaṭikaśilāśakalaśulkakarpūrakhaṇḍapūritāḥ pātrīḥ, kuṅkumādhivāsabhāñji
bhājanāni ca maṇimayāni, sahakāratailatimyattanukhadirakesarajālajaṭilāni
candanadhavalapūgaphalaphālīdanturadantaśapharukāṇi,
guñjanmadhukarakulapīyamānaparijātapārimalāni pāṭalāni pāṭalakāni ca,
sindūrapātrāṇi ca piṣṭātakapātrāṇi ca bālalatālambamānaviṭakavīṭakāṃśca
tāmbūlavṛkṣakān bibhrāṇenānugamyamānāni / caraṇanikuṭṭanaraṇitamaṇinūpuramukharitadiṅmukhāni nṛtyanti
Damodaragupta: Kuttanimata (damkuttu.htm.txt) 26481131 (0.041):
atha sahacaranirdiṣṭe madaskhalaccaraṇavighaṭitābhinayam / / Vāsavadattāprahite nṛtyantyau viviśatuśceṭyau // DKuṭṭ_896 //
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142979 (0.049):
devagaṇebhyarcitacaraṇa / surū 2 curū 2 murū 2 dhurū 2
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7429657 (0.049):
bhiṣṇaj / / iṣudha / / caraṇa / / curaṇa / / bhuraṇa / / turaṇa /
Samkara (attrib.): Saundaryalahari (saulahpu.htm.txt) 10718127 (0.061):
suvikṣepe śikṣāṃ subhagamaṇimañjīraraṇita- / cchalād ācakṣāṇaṃ caraṇakamalaṃ cārucarite // Saul_91 //
rājakulamāgacchanti samantāt sāmantāntaḥpurasahasrāṇyadṛsyanta /
śanaiḥ śanairvyajṛmbhata ca / vkacinnṛttānucitacirantanaśālīnakulaputrakalokalāsyaprathitapārthivānurāgaḥ,
vkacidantaḥsmitakṣitipālāpekṣitakṣībakṣudradāsīsamākṛṣyamāṇarājavallabhaḥ,
vkacinmatakaṭakakuṭṭanīkaṇṭhalagnavṛddhāryasāmantanṛttanirbharahas
itanarapatiḥ, / vkacitkṣitipākṣisaṃjñādiṣṭaduṣṭadāserakagītasūcyamānasacivacauryarataprapañcaḥ,
vkacinmadotkaṭakuṭahārikāpariṣvajyamānajaratpravrajitajanitajanahāsaḥ,
vkacidanyonyanirbharaspardhoddhuravikaṭaceṭakārabdhāvācyavacanayuddhaḥ,
vkacinnṛpābalābalātkārakṛṣṭanartyamānanṛttānabijñāntaḥpurapālabhāvitabhujiṣyaḥ,
saparvata iva kusumarāśibhiḥ, sādhāragṛha iva sīdhuprapābhiḥ,
sanandanavana iva pārijātakāmodaiḥ sanīhāra iva karpūrareṇubhiḥ, sāṭṭahāsa
iva paṭaharavaiḥ, sāmṛtamathana iva mahākalakalaiḥ, sāṃvarta iva
rāsakamaṇḍaleḥ, saromāñca iva bhūṣaṇamaṇikiraṇaiḥ, sapaṭṭabandha iva
candanalalāṭikābhiḥ, saprasava iva pratiśabdakaiḥ, sapraroha iva
prasādadānairutsavāmodaḥ / / skandhāvalambamānakesaramālāḥ kāmbojavājina ivāskandantaḥ, taralatārakā
hariṇā ivoḍḍīyamānāḥ, sagarasutā iva / khanitrairnirdayaiścaraṇābhighātairdārayanto bhuvam,
anekasahasrasaṃkhyāścikrīḍuryuvānaḥ / / kathamapi tālāvacaracāraṇacaraṇakṣobhaṃ cakṣame kṣamā /
kṣitipālakumārakāṇāṃ ca khelatāmanyonyāsphālairābharaṇeṣu muktāphalāni
pheluḥ / / sindūrareṇunā punarutpannahiraṇyagarbhagarbhaśoṇitaśoṇāśamiva
brahnāṇḍakapālamabhavat / / paṭavāsapāṃsupaṭalena prakaṭitamandākinīsaikatasahasramiva śuśubhe
nabhastalam / / viprakīryamāṇapiṣṭātakaparāgapiñjaritātapā
bhuvanakṣobhaviśīrṇapitāmahakaḥmalakiñjalkarajorājirañjita iva
rejurdivasāḥ / / saṃghaṭṭavighaṭitahārapatitamuktāphalapaṭaleṣu caskhāla lokaḥ /
sthānasthāneṣu ca mandamandamāsphālyamānāliṅgyakena śiñjānamañjuveṇunā
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25741390 (0.051):
tuṣyantī vīvīthivīthīṣu mandamandamathāyayau // BndP_3,15.32 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12982993 (0.055):
MSS_9433 1 kāntājanaṃ suratakhedanimīlitākṣaṃ saṃvāhituṃ samupayāniva / mandamandam / / MSS_9433 2 harmyeṣu mālyamadirāparibhogagandhān āviścakāra
jhaṇajhaṇāyamānajhallarīkeṇa tāḍyamānatantrīpaṭahikena
vādyamānānuttālālābuvīṇena kalakāṃsyakośīvkaṇitakāhalena
samakāladīyamānānuttālatālikenātodyavādyenānugamyamānāḥ, pade pade
jhaṇajhaṇitabhūṣaṇaravairapi sahṛdayairivānuvartamānatālalayāḥ, kokilā iva
madakalakākalīkomalālāpinyaḥ, viṭānāṃ karṇāmṛtānyaślīlarāsakapadāni
gāyantyaḥ, samuṇḍamālikāḥ, sakarṇapallavāḥ, sacandanatilakāḥ,
samucchritābhirvalayāvalīvācālābhirbāhulatikābhiḥ
savitāramivāliṅgayantyaḥ, kuhkumapramṛṣṭirucirakāyāḥ kāśmīrakiśorya iva
valgantayaḥ, nitambabimbalambivikaṭakuraṇaṭakaśekharāḥ pradīptā iva
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6724814 (0.058):
tatsiṃhalīcārunitambabimbavikṣo bhitāgādhamahāhradāyām /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1749107 (0.062):
tāvat kharaḥ prakharam ullalayāṃcakāra | / yāvac calāsana vilola nitamba bimba
rāgāgninā, sindūracchaṭācchuritamukhamudrāḥ, śāsanapaṭṭapaṅktaya
ivāpratihataśāsanasya kandarpasya, muṣṭiprakīryamāṇakarpūrapaṭavāsapāṃsulā
manorathasaṃcaraṇarathyā iva yauvanasya, uddāmakusumadāmatāḍitataruṇajanāḥ
pratīhārya iva taruṇamahotsavasya, prajalatpatrakuṇḍalā lasantyo latā iva
madanacandanadrumasya, lalitapadahaṃsakaravamukharāḥ samullasantyo vīcaya
iva śṛṅgārarasasāgarasya, vācyāvācyavivekaśūnyā bālakrīḍā iva
saubhāgyasya, ghanapaṭaharavotkaṇṭakitagātrayaṣṭayaḥ ketakya iva
kusumadhūlimudgirantyaḥ, āviṣṭā iva narendravṛndaparivṛtāḥ, prītaya iva
hṛdayamapaharantyaḥ, gītaya iva rāgamuddīpayantyaḥ, puṣṭaya
ivānandamutpādayantyaḥ, madamapi madayantya iva, rāgamapi rañjayantya iva,
ānandamapi ānandayantya iva, nṛtyamapi nartayamānā iva, / utsavamapyutsavayantya iva, kaṭākṣekṣiteṣu pibantya ivāpāṅgaśuktibhiḥ,
tarjaneṣu saṃyamayantya iva nakhamayūkhapāśaiḥ, kopābhinayeṣu tāḍayantaya
iva bhrūlatāvibhāgaiḥ, praṇayasaṃbhāṣaṇeṣu varṣantya iva sarvarasān,
caturacaṅkramaṇeṣu vikirantya iva vikārān, paṇyavilāsinyaḥ prānṛtyan /
anyatra vetrivetravitrāsitajanadattāntarālāḥ dhriyamāṇadhavalātapatravanā
vanadevatā iva kalpatarutalavicāriṇyaḥ
kāścitskandhobhayapālīlambamānalambottarīyalagnahastā līlādolādhirūḍhā iva
preṅkhantyaḥ, / kāścitkanakakeyūrakoṭivipāṭyamānapaṭṭāṃśukottaraṅgāstaraṅgiṇya iva
taraccakravākasīmantyamānasrotasaḥ, / kāściduddhūyamānadhavalacāmarasaṭālagnatrikaṇṭakavalitavikaṭakaṭākṣāḥ
sarasya iva haṃsākṛṣyamāṇanīlotpalavanāḥ, / kāściccalaccaraṇacyutālaktakāruṇasvedaśīkarasicyamānabhavanahaṃsāḥ,
saṃdhyārāgarajyamānendubimbā iva kaumudīrajanyaḥ,
kāścitkaṇṭhanihitakāñcanakāñcīguṇāñcitakañcukivikārākuñcitabruvaḥ
kāmavāgurā iva prasāritabāhupāśā rājamahiṣyaḥ prārabdhanṛttā vilesuḥ /
sarvataśca nṛtyataḥ streṇasya galadabhiḥ pādālaktakairaruṇitā rāgamayīva
śuśoṇa kṣoṇī / / samullasadbhiḥ stanamaṇḍalairmaṅgalakalaśamaya iva babhūva mahotsavaḥ /
bhujalatāvikṣepairma-ṇālavalayamaya iva rarāja jīvalokaḥ /
samullasadbhirvilāsasmitaistaḍinmaya ivākriyata kālaḥ /
cañcalānāṃ cakṣuṣāmaṃ śubhiḥ kṛṣṇasāramayā ivāsan vāsarāḥ /
samullasadbhiḥ śirīṣakusumastabakakarṇapūraiḥ śukapicchamaya iva
haritacchāyo 'bhūdātapaḥ / / visraṃsamānairdhammillatamālapalvaiḥ kajjalamayamivālakṣyatāntarikṣam /
utkṣiptairhastakisalayaiḥ kamalinīmayya iva babhāsire sṛṣṭayaḥ
māṇikyendrāyudhānāmarciṣā cārṣipatramayā iva cakāśire ravimarīcayaḥ /
raṇatāmābharaṇagaṇānāṃ pratiśabdakaiḥ kiṅkiṇīmayya iva śiśiñjire diśaḥ /
jaratyo 'pyunmādinya iva ramaṇyo reṇuḥ / / varṣīyāṃso 'pi grahagṛhītā iva nāpatrepire /
vidvāṃso 'pimattā ivātmānaṃ visasmaruḥ / / ninatiṣayā munīnāmapi manāṃsi vipuspuluḥ /
sarvasvaṃ ca dadau narapatiḥ / / diśi diśi kuberakoṣā ivālupyanta lokena draviṇarāśayaḥ /
evaṃ ca vṛtte tasminmahotsave, śanaiḥ śanaiḥ punarapyatikrāmati kāle, deve
cottamāṅganihitarakṣāsarṣape, samunmiṣatpratāpāgniphuliṅga iva goro
canāpiñjaritavapuṣi, samabhivyajyamānasahajakṣātratejasīva
hāṭakabaddhavikaṭavyāghranakhapaṅktimaṇḍitagrīvake;
hṛdayodbhidyamānadarpāṅkura iva, prathamāvyaktajalpitena satyasya
śanaiḥśanaikaroṅkāramivakurvāṇe, mugdhasmitaiḥ kusumairiva madhukarakulāni
bandhuhṛdayānyākarṣati, jananīpayodharakalaśapayaḥsīkalarasekādiva
jāyamānairvilāsahasitāṅkurairdarśanakairarlakriyamāṇamukhakamalake,
cāritraivāntaḥ purastrīkadambakena pālyamāne, mantra iva sacivamaṇḍalena
rakṣyamāṇe, vṛtta iva kulaputrakalokenāmucyamāne, yaśasīvātmavaśena
saṃvardhyamāne, mṛgapatipota iva rakṣipuruṣaśastrapañjaramadhyagate,
dhātrīkarāṅgulilagne pañcaṣāṇi padāni prayacchati harṣe, ṣaṣṭhaṃ
varṣamavatarati ca rājyavardhane devī yaśomatī garbheṇādhatta
nārāyaṇamūrtiriva vasudhāṃ devīṃ rājyaśriyam /
pūrṇeṣu ca prasavadivaseṣu dīrgharaktanālanetrāmutpalinīmiva sarasī,
haṃsamadhurasvarāṃ śaradamiva prāvṛṭ, kusumasukumārāvayavāṃ vanarājimiva
madhuśrīḥ, mahākanakāvadāta vasudhārāmiva dyauḥ, prabhāvarṣiṇīṃ
ratnajātimiva velā, sakalajananayanānandakāriṇīṃ candralekhāmiva pratipat,
sahasranetradarśanayogyāṃ jayantīmiva śacī, sarvabhūbhudabhyarthitāṃ
gaurīmiva menā prasūtavatī duhitaram / / yayā dvayoḥ sutayorapi stanayorivaikāvalīlatayā nitarāmarājata jananī /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4845211 (0.060):
umā menā śacī pāntu dhūmor nānirṛtirjaye //AP_219.010cd/
arimanneva tu kāle devyā yaśomatyā bhrātā
sutamaṣṭavarṣadeśīyamudbhūyamānakuṭilakākapakṣakaśikhaṇḍaṃ
khaṇḍaparaśuhuṅkārāgnidhūmalekhānubaddhamūrdhānaṃ makaradhvajamiva
punarjātam, ekenendranīlakuṇḍalāśuśyāmalitena śarīrārdhenetareṇa ca
trikaṇṭakamuktāphalālokadhavalitena saṃpṛttāvatāramiva
hariharayordarśayantam, pīnaprakoṣṭhapratiṣṭhitapuṣpalohavalayaṃ
paraśurāmamiva kṣatrakṣapaṇakṣīṇaparasupāśacihnitaṃ bālatāḍgatam,
kaṇṭhasūtragrathitabhaṅgurapravālāṅkuraṃ hiraṇyakaśipumivoraḥ
kāṭhinyakhaṇḍitanarasiṃhanakharakhaṇjaṃ gṛhītajanmāntaram, śaiśave 'pi
savāṣṭambhaṃ bījamiva voryadramasya bhaṇḍināmānamanucaraṃ
kumārayorarpitavān / / avanipatestu tasyopari putrayostṛtīyasya netrayoriveśvarasya tulyaṃ
darśanamāsīt / / rājaputrāvapi sakalajīvalokahṛdayānādadāyinī tena prakṛtidakṣiṇena
madhumādhavāviva malayamārutenopetau nitarāṃ rejatuḥ /
krameṇacāpareṇeva bhrātrā prajānandena saha vardhamānau yauvanamavateratuḥ
sthirorustambhau ca pṛthuprakoṣṭhau dīrghabhujārgalau vikaṭoraḥkavāṭau
prāṃśuśālābhirāmau mahānagarasaṃniveśāviva sarvalokāśrayakṣamau babhūvatuḥ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 857248 (0.045):
mārgakriyāpathyodanakāryatāṃ ca parimārgayati parigaveṣayate / sa / yāvanmahānagarānuprāptaye kuśalo bhavatyanuccalita eva
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4589197 (0.053):
antaḥ praviśya nagararddhimaśeṣalokasaṃmohinīm bhisamīkṣya sa rājavaryaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28691073 (0.055):
mahāmaitrīsarvajagatpharaṇatayā / cittanagarasaṃpraticchādanaprayuktena te
atha candrasūryāviva sphurajjyotsnā / śaḥpratāpākrāntabhavānāvabhirāmadurnirīkṣyau, agnimārutāviva
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14144865 (0.052):
ākrāntaparaśurāmābhirāmayaśāḥ pratāpatāpitadiṅmaṇḍalasthāpitasvajanaḥ
samabhivyaktatejobalāvekībhūtau, śilākaṭhinakāyabandhau
himavadvindhyāvivācalau, mahāvṛṣāviva kṛtayugayogyau, aruṇagaruḍāviva
harivāhanavibhaktaśarīrau, indropendrāviva nāgendaragatau, karṇārjunāviva
kuṇḍalakirīṭadharau, pūrvāparadigbhāgāviva
sarvatejasvināmudayāstamayasaṃpādanatamarthau,
amāntāvivātimānenāsannavelārgalanirodhasaṃkaṭe kukuṭīrake, tejaḥparāṅmukhī
chāyāmapi jugupsamānau, svātmapratibimbenāpi pādanakhalagnena lajjamānau,
śiroruhāṇāmapi bhaṅgena duḥkhamavatiṣṭamānau, cūḍāmaṇisaṃkrāntenāpi
dvitīyenātapatreṇāpatrapamāṇau, bhagavati ṣaṇmukhe 'pi / svāmiśabdenāsukhāyamānaśravaṇau, darpaṇadṛṣṭenāpi pratipuruṣeṇa
dūyamānanayanau, saṃdhyāñjalighaṭaneṣvapi śūlāyamānottamāhgau,
jaladharadhṛtenāpi dhanuṣā dodhūyamānahṛdayau, / ālekhyakṣitipatibhirapyapraṇamadbhiḥ saṃtapyamānacaraṇau,
parimitamaṇḍalasaṃtuṣṭaṃ tejaḥ saviturapyabahumanyamānau,
bhūbhṛdapahṛtalakṣmīkaṃ sāgaramapyupahasantau, balavantamakṛtavigrahaṃ
mārutamapi nindantau, himavato 'pi camarībālavyajanavījitena dahyamānau,
jaladhīnāmapi śaṅkhaiḥ khidyamānau, catuḥsamudrādhipatimaparaṃ
pracetasamapyasahamānau, anapahṛtacchatrānapi vicchāyānavanipālān
kurvāṇau, sādhuṣvapyasevitaprasannau, mukhena madhukṣarantau,
duṣṭarājavaṃśānūṣmaṇā dūrasthitānapi mlānimānayantau, anudivasaṃ
śastrāmyāsaśyāmikākalaṅkitamaśeṣarājakapratāpāgninirvapaṇamalinami va
karatalamudvahantau, yogyākāleṣu / dhīrairdhanurdhvanibhirabhyarṇopabhogādigvadhūbhirivālapantau
rājyavardhana iti harṣa iti sarvasyāmeva / pṛthivyāmāvirbhūtaśabdaprādurbhāvau svalpīyasaiva kālena dvīpāntareṣvapi
prakāśatāṃ jagmatuḥ / / ekadā ca tāvāhūya bhuktavānabhyantaragataḥ pitā sasnehamavādīt--vatsau!
prathamaṃ rājyāṅgaṃ, durlabhāḥ sadbhṛtyāḥ /
prāyeṇa paramāṇava iva samavāyeṣvanuguṇībhūya dravyaṃ kurvanti pārthivaṃ
kṣudrāḥ krīḍārasena nartayantatau mayūratāṃ nayanti bāliśāḥ /
darpaṇamivānupraviśyātmīyāṃ prakṛtiṃ saṃkrāmayanti pallavikāḥ /
svapnā iva mithyādarśanairasadbuddhiṃ janayanti vipralambhakāḥ /
gītanṛtyahasitairunmattatāmāvahantyapekṣitā vikārā iva vātikāḥ, cātakā iva
tṛṣṇāvanto na śakyante grahītumakulīnāḥ mānase mīnamiva
sphurantamevābhiprāyaṃ gṛhṇanti jālikāḥ / / yamapaṭṭikā ivāmbare citramālikhantyudgītakāḥ /
śalyaṃ hṛdaye nikṣipantyatimārgaṇāḥ / / yataḥ sarvairebhirdeṣābhiṣaṅgairasaṃgatau babhudhaipadhābhiḥ parīkṣitau
śucī vinītau vikrāntāvabhirūpau mālavarājaputrau bhrātarau bujāviva me
śarīrādavyatiriktau / kumāraguptamādhavaguptanāmānāvasmābhirbhavatoranucaratvārthamimau
nirdiṣṭau / / anayorupari bhavadbhyāmapi nānyaparijanasamavṛttibhyāṃ bhavitavyam',
ityuktvā tayorāhvānāya pratīhāramādideśa / / na cirād dvāradeśanihitalocanau rājyavardhanaharṣau pratīhāreṇa saha
praviśantam, agrato jyeṣṭhamaṣṭādaśavarṣavayasaṃ nātyuccaṃ
nātikharvamatigurubhiḥ padanyāsairanekanarapatisaṃcaraṇacalāṃ
niścalīkurvāṇamivorvīm, / anavaratābhyastalaṅghanaghanopacayakaṭhinamāṃsamedurādūrudvayānniṣpatatevānulvaṇajānugranthiprasūtena
tanutarajaṅghākāṇḍayugalena bhāsamānam, ullikhitapārśvaprakāśitakraśimnā
mandaramiva surāsurarabhasabhramitavāsukikaṣaṇakṣīṇena madhyena
lakṣyamāṇam ativistīrṇenorasā svāmisaṃbhāvanānāmaparimitānāmavakāśamiva
prayacchantam, pralambamānasya bhujayugalasya / nibhṛtalalitairvikṣepairatidustaraṃ tarantamiva yauvanodadhim,
vāmakarakaṭakamāṇikyamarīcigañjarījālinyā
samudbhidyamānapratāpānalaśikhāpallavayeva
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17013436 (0.044):
ḥsvapratāpānalahutakālayavanaḥ | / ḥvanamālādharavaramaṇikuṇḍalālaṃkṛtaśravaṇaḥ |
cāpaguṇakiṇalekhayāṅkitapīvaraprakoṣṭham,
ālohinīmuccāṃsataṭāvalambinīmastragrahaṇavratavidhṛtāṃ rauravīmiva tvacaṃ
karṇābharaṇamaṇeḥ prabhāṃ bibhrāṇam, / utkoṭikeyūrapatrabhaṅgaputrikāpratibimbagarbhakapolaṃ mukhaṃ
candramasamiva hṛdayasthitarohiṇīkamudvahantam, / acapalāstamitatārakeṇādhomukhena cakṣuṣā śikṣayantamiva
lakṣmīlābhottānitamukhāni paṅkajavanāni vinayam,
svāmyanurāgamivāmlātakamuttaṃsīkṛtaṃ śirasā dhārayantam, nirdayayā
kaṅkaṇabhaṅgabhītasakalakārmukārpitāmiva namratāṃ prakāśayantatam, śaiśava
eva nirjitairindriyairaribhiriva saṃyataiḥ śobhamānam, praṇayinīmiva
viśvāsabhūmiṃ kulaputratāmanuvratamānam, tejasvinamapi śīlenāhlādakena
savitāramiva śaśinātargatena virājamānam, acalānāmapi kāyakārkhasyena
gandhanamivācarantam, darśanakrītamānandaste vikrīṇānamiva jana
saubhāgyena kumāraguptam, pṛṣṭhatastasya kanīyāṃsamatiprāṃśutayā gauratayā
ca manaḥ śilāśelamiva saṃcarantam, anulbaṇamālatīkusumaśekharanibhena
nirjigamiṣatā guruṇa śirasi cumbitamiva yaśasā, / parasparaviruddhayorvinayayauvanayościrāt prathamasaṃgamacihnamiva
bhrūsaṃgatakena kathayantam, atidhīratayā hṛdayanihitā svāmibhaktimiva
niścalāṃ dṛṣṭiṃ dhārayantam, acchācchacandanarasānulepanaśītalaṃ
saṃnihitahāropadhānaṃ vakṣaḥsthalamanantasāmantasaṃkrānti śrāntāyāḥ śriyo
viśālaṃ śaśimaṇiśilāpaṭṭaśayanamiva bibrāṇam, cakṣuḥ
kuraṅgakairghoṇāvaṃśaṃ varāhauḥ skandhapīṭhaṃ mahiṣaiḥ prakoṣṭhabandhaṃ
vyāghraiḥ parākramaṃ kesaribhirgamanaṃ / mataṅgajairmṛgayākṣapitaśeṣairbhītairutkocamiva dattaṃ darśayanta
mādhavaguptaṃ dadṛśatuḥ / / praviśya ca tau dūrādeva caturbhirahgairuttamāṅgena ca gāṃ spṛśantau
namaścakratuḥ / / snigdhanarendradṛṣṭinirdiṣṭāmucitāṃ bhūmiṃ bhejāte /
muhūrtaṃ ca sthitvā bhūpatirādideśa tau--adyaprabhṛti bhavadbhyāṃ
kumārāvanuvartanīyau' iti / / yathājñāpayati devaḥ' iti medinīdo lāyamānamaulibhyāmutthāya
rājyavradhanaharṣau praṇematuḥ / / tau ca pitaram / / tataścārabhya kṣaṇamapi nimeṣonmeṣāviva
cakṣurgocarādanapayāntāvucchvāsaniḥśvāsāviva naktandivamabhimukhasthitau
bhujāviva satatapārśvavartinau kumārayostau babhūvatuḥ /
atha rājyaśrīrapi nṛttagītādiṣu vidagdhāsu sakhīṣu sakalāsu kalāsu ca
pratidivasamupacīyamānaparicayā śanaiḥ śanairavardhata /
parimitaireva divasairyaunavanamāruroha / / nipeturekasyāṃ tasyāṃ śarā iva lakṣyabhuvi bhūbhujāṃ sarveṣāṃ dṛṣaśṭayaḥ /
nūtasaṃpreṣamādibhiśca tāṃ yayācire rājānaḥ / / kadācittu rājāntaḥpuraprasādasthito bāhyakakṣyāvasthitena puruṣeṇa
svaprastāvāgatāṃ gīyamānāmāryāmaśṛṇot--
udvegamahāvarte pātayati payodharonnamanakāle /
saridiva taṭamanuvarṣaṃ vivardhamānā sutā pitaram' // 4.5 //
tāṃ ca śrutvā pārśvasthitāṃ mahādevīmutsāritaparijano jagāda--devi!
taruṇībhūtā vatsā rājyaśrīḥ / / etadīyā guṇavatteva kṣaṇamapi hṛdayānnāpayāti me cintā /
yauvanārambha eva ca kanyakānābhindhanībhavanti pitaraḥ saṃtāpānalasya /
hṛdayamandhakārayati medivasamiva payodharonnatirasyāḥ / / kenāpi kṛtā dharmyā nābhimatā me sthitireyaṃ
yadaṅgasaṃbhūtānyaṅkalālitānyaparityājyānyapatyakānyakāṇḍa
evāgatyāsaṃstutairnīyante / / etāni tāni khalvaṅkanasthānāni saṃsārasya /
seyaṃ sarvābhibhāvinī śokāgnedahiśaktiryadapatyatve samāne 'pi jātāyāṃ
duhitari dūyante santaḥ / / etadrathaṃ janmakāla eva kanyakābhyaḥ prayacchanti salilamaśrubiḥ sādhavaḥ
eta dbhayādakṛtadāraparigrahāḥ parihṛtagṛhavasatayaḥ
śūnyānyaraṇyānyadhiśerate munayaḥ / / ko hi nāma saheta sacetano virahamapatyānām /
yathā yathā samāpatanti dūtā varāṇāṃ varākī lajjamāneva cintā tathā tathā
nitarāṃ praviśati mehṛdayam / / kiṃ kriyate / / tathāpi gṛhagatairanugantavyā eva lokavṛttayaḥ /
prāyeṇa ca satsvapyanyeṣu varaguṇeṣvabhijanamevānurudhyante dhīmantaḥ /
dharaṇīdharāṇāṃ ca mūrdhni sthito māheśvarā pādanyāsa iva
sakalabhuvananamaskṛto maukharo vaṃśaḥ / / tatrāpi tilakabhūtasyāvantivarmaṇaḥ sūnuragrajo grahavarmā nāma
grahapatiriva gāṃ gataḥ pituranyūno guṇairenāṃ prārthayate /
yadi bhavatyā api matiranumanyate tatastasmai dātumicchāmi' ityuktavati
bhartari duhitṛsnehakātaratarahadayā sāśrulocanā mahādevī
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23568045 (0.030):
na cukruśur* na*aśru jahur* na śaśvasur* |
pratyuvāca--āryaputra! saṃvardhanamātropayoginyo dhātrīnirviśeṣā bhavanti
khalu mātaraḥ kanyakānām / / dāne tu pramāṇamāsāṃ pitaraḥ /
kevalaṃ kṛpākaṭataviśeṣaḥ sudūreṇa tanayasnehādatiricyate duhitṛsneha /
yathā neyaṃ yāvajjavīvamāvayorārgitāṃ prati padyate tathāryaputra eva
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13677728 (0.050):
(putrasya Cpautrasya )me putra-gato (mame7va Cmamai7va $ snehaḥ kathaṃ
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10173310 (0.057):
sabhāgyā jananī vatsa sā tvāyā kā vibhīṣitā // ViP_5,27.23 // / atha vā yādṛsaḥ sneho mama yādṛgvapustava /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18175248 (0.057):
tāruṇyamattāste pitrā sapatnīkāḥ pravāsitāh / / savikāranikāreṇa putrasneho 'pi naśyati // KAvk_32.5 //
jānāti' iti / / rājā tu jātaniścayo duhitṛdānaṃ prati samāhūya sutāvapi viditārthāvakārṣīt
śobhate ca divase grahavarmaṇā kanyāṃ prārthayituṃ preṣitasya
pūrvāgatasyaiva pradhānadūtapuruṣasya kare sarvarājakulasamakṣaṃ
duhitṛdānalalamapātayat / / jātamudi kṛtārthe gate ca tasminnāsanneṣu ca
vivāhadivaseṣūddāmadīyamānatāmbūlapaṭavāsakusumaprasādhitasarvalokam,
sakaladeśādiśyamānaśilpisārthāgamanam,
avanipālapuruṣagṛhītasamagragrāmīṇānīyamānopakaraṇasaṃbhāram,
rājadauvārikopanīyamānānekanṛpopāyanam,
upanimantritāgatabandhuvargasaṃvargaṇvayagrarājavallabham,
labdhamadhumadapracaṇḍacarmakārakarapuṭollālitakoṇapaṭuvighaṭṭanaraṇanmaṅgalapaṭaham,
piṣṭapañcāṅgulamaṇḍyamānolūkhalamukalaśilādyupakaraṇam,
aśeṣāśāmukhāvirbhūtacāraṇaparamparāpūryamāṇaprakoṣṭhapratiṣṭhāpyamānendrāṇīdaivatam,
sitakusumavilepanavasanasatkṛtaiḥ / sūtradhārairādīyamānavivāhavedīsūtrapātam, utkūrcakakaraiśca
sudhākarpūraskandhairadhirohiṇīsamārūḍhairdhavairdhavalīkriyamāṇaprāsādapratolīprākāraśikharam,
kṣuṇṇakṣālyamānakusumbhasaṃbhārāmbhaḥplavapūrarajyamānajanapādapallavam,
nirūpyamāṇayautakayogyamātaṅgaturahgataraṅgitāṅganam,
gaṇanābhiyuktagaṇakagaṇagṛhyamāṇalagnaguṇam,
gandhodakavāhimakaramukhapraṇālīpūryamāṇakrīḍāvāpīsamūham,
hemakāracakraprakrāntahāṭakaghaṭanaṭāṅkāravācālitālindakam,
uttāpitābhinavabhittipātyamānabahalavālukākaṇṭhakālepākulālepakalokam,
caturacitrakaracakravālalikhyamānamāṅgalyālekhyam,
lepyakārakadambakakriyamāṇamṛnmayamīnakūrmamakaranārikelakadalīpūgavṛkṣakam,
kṣitipālaiśca svayamāvaddhakakṣyaiḥ svāmyarpitakarmaśobhāsaṃpādanākulaiḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 2 (bahcar2u.htm.txt) 20891035 (0.041):
kṣīrodāyamānaṃ kṣaumaiḥ, kadalīvanāyamānaṃ marakatamayūkhaiḥ, / janyamānānyadivasamiva pajharāgabālātapaiḥ,
sindūrakuṭṭimabhūmīśca / masṛṇayadbhirvinihitasarasātarpaṇahastānvinyastālaktakapāṭalāṃśca
cūtāśokapallavalāñchitaśikharānudvāhavitardikāstambhānuttambhayadbhiḥ
prārabdhavividhavyāpāram, āsūryodayācca praviṣṭābhiḥ satībhiḥ subhagābhiḥ
surūpābhiḥ suveśābhiravidha vābhiḥ / sindūrarajorājirājitalalāṭābhirvadhūvarago tragrahaṇagarbhāṇi
śrutisubhagāni maṅgalāni / gāyantībhirbahuvidhavarṇakādigdhāṅgulībhirgrīvāsūtrāṇi ca
citrayantībhiscitralatālekhyakuśalābhiḥ kalaśāṃśca
dhavalitāñśītalaśārājiraśreṇīśca / maṇḍayantībhirabhinnapuṭakarpāsatūlapallavāṃśca
vaivāhikakaṅkaṇorṇāsūtrasaṃnāhāṃśca / rañjayantībhirbalāśanāghṛtaghanīkṛtakuṅkumakalkamiśritāṃścāṅgarāgāṃllāvaṇyaviśeṣakṛnti
ca mukhālepanāni kalpayantībhiḥ kakkolamiśrāḥ sjātīphalāḥ
sphuratsphītasphāṭikakarpūraśakalakhacitāntarālā lavaṅgamālā racayantībhiḥ
samantātsāmantasīmantinībhirvyāptam, / bahuvidhabhaktinirmāṇanipuṇapurāṇapaurapurandhribadhyamānairbaddhaiścācāracaturāntaḥ
purajaratījanitapūjārājamānarajakarajyamānai
raktaiścobhayapaṭāntalagnaparijanapreṅkholitaiśchāyāsu śoṣyamāṇaiḥ
śuṣkaiśca / kuṭilakramarūpakriyamāṇapallavaparabhāgairaparairārabdhakuṅkumapaṅkasthāsakacchuraṇeraparairudbhujabhujiṣyabhajyamānabhaṅgurottarīyaiḥ
kṣaumaiśca bādaraiśca dukūlaiśca lālātantujaiścāṃśukaiśca netraisca
nirmokanibhairakaṭhorarambhāgarbhakomalairniḥśvāsahāryaiḥ
sparśānumeyairvāsobhiḥ sarvataḥ sphuradbhirindrāyudhasahasrairiva
saṃchāditam, ujjvalanicolakāvaguṇṭhyamānahaṃsakulaiśca
śayanīyaistārāmuktāphalopacīyamānaiśca / kañcukairanekopāyogapāṭyamānaiścāparimitaiḥ
paṭṭapaṭīsahasrairabhinavarāgakaumaladukūlarājamānaiśca paṭavitānaiḥ
stavarakanivahanirantaracchādyamānasamastapaṭalaiśca
maṇḍapairuccitranetrapaṭaveṣṭyamānaiśca stambhairujjvalaṃ ramaṇīyaṃ
cautsukyadaṃ ca maṅgalyaṃ cāsīdrājakulam /
devī tu yaśomatī vivāhotsavaparyākulahṛdayā hṛdayena bhartari, kutūhalena
jāmātari, snehena duhitari, upacāreṇa nimantritastrīṣu, ādeśena parijane,
śarīreṇa saṃcaraṇe, cakṣuṣā kṛtākṛtapratyavekṣaṇeṣu, ānandena mahotsave,
ekāpi bahudhā vibhaktevābhavat / / bhūpatirapyuparyupari visarjitoṣṭravāmījanitajāmātṛjoṣaḥ
satyapyājñāsaṃpādanadakṣe mukhekṣaṇapare parijane samaṃ putrābhyāṃ
duhitṛsnehavivalavaḥ sarvaṃ svayamakarot /
evaṃ ca tasminnavidhavāmaya iva bhavati rājakule, maṅgalamaya iva jāyamāne
jīvaloke, cāraṇamayeṣviva lakṣyamāṇeṣu diṅmukheṣu, paṭaharavamaya iva kṛte
'ntarikṣe, bhūṣaṇamaya iva bhramati parijane, bāndhavamaya iva dṛśyamāne
sarge, nirvṛtimaya ivopalakṣyamāṇe kāle, lakṣmīmaya iva vijṛmbhamāṇe
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8640313 (0.055):
pracurānandatvāddhyānandamayaḥ / / na tu tadvikānatvāt /
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2268455 (0.062):
asyātmanaḥ | paramārthataḥ bandhaḥ nāsti | mokṣo 'pi nāsti | kiṃ tu / āmukhataḥ tanmayaḥ bandhamokṣamayaḥ | lakṣyate | nanu tarhi jagati"
mahotsave nidhāna iva sukhasya, phala iva janmanaḥ pariṇāma iva puṇyasya,
yauvana iva vibhūteḥ, yauvarājya iva prīteḥ, siddhikāla iva manorathasya
vartamāne, gaṇyamāna iva janāṅgulobhiḥ, ālokyamāna iva mārgadhvajaiḥ,
pratyudgamyamāna iva maḍgalyavādyapratiśbadakaiḥ, āhūyamāna iva / mauhūrtikaiḥ, ākṛṣyamāṇa iva manorathaiḥ, pariṣvajyamāna iva
vadhūsakhīhṛdayairājagāma vivāhadivasaḥ /
prātareva pratīhāraiḥ samutsāritanikhilānibaddhalokaṃ viviktamakriyata
rājakulam / / atha mahāpratīhāraḥ praviśya nṛpasamīpam deva!
jāmāturantikāttāmbūladāyakaḥ pārijātakanāmā saṃptāptaḥ' ityabhidhāya
svākāraṃ yuvānamadarśayat / / rājā tu taṃ dūrādeva jāmātṛbahumānāddarśitādaraḥ bālaka! kaccitkuśalī
grahavarmā?' iti papraccha / / asau tu samākarmitanarādhipadhvanirdhāvamānaḥ katicitpadānyupasṛtya
prasārya ca bāhū sevācaturaściraṃ vasuṃdharāyāṃ nirdhāya mūrdhānamutthāya
deva! kuśalau yathājñāpayasyarcayati ca devaṃ namaskāreṇa' iti
vyajñāpayat / / āgatajāmātṛnivedanāgataṃ ca taṃ jñātvā kṛtasatkāraṃ rājā yāminyāḥ
prathame yāme vivāhakālātyayakṛto yathā na bhavati doṣaḥ' iti saṃdiśya
pratīpaṃ prāhiṇot / / atha sakalakamalavanalakṣmīṃ vadhūmukha iva saṃcārya samavasite vāsare,
vivāhadivasaśriyaḥ pādapallava iva rajyamāne savitari,
vadhūvarānurāgalaghūkṛtapremalajjiteṣviva vighaṭamāneṣu
cakravākamithuneṣu, saubhāgyadhvaja iva raktāṃ śukasukumāravapuṣi nabhasi
sphurati saṃdhyārāge, kapotakaṇṭhakarvure varayātrāgamanarajasīva
kaluṣayati diṅmukhāni timire, lagnasaṃpādanasajja ivojjihāne jyotirgaṇe
vivāhamahgalakalaśa ivodayaśikhariṇā samutkṣipyamāṇe
vardhamānadhavalacchāye tārādhipamaṇḍale, / vadhūvadanalāvaṇyajyotsnāparipītatamasi pradoṣe, vṛthoditamupahasatsviva
rajanikaramuttānitamukhesu kumudavaneṣvājagāma
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21855127 (0.034):
<3.haritavāji... janita> -viraha mīlitasaroja-saṃhatiṣu haritāyamāneṣu / kamalavaneṣu śvetāyamāneṣu kumudaṣaṇḍeṣu <4>
muhurmuhurullāsitasphārasphuritāruṇacāmaraimanorathairivotthitarāgāgrapallavaiḥ
puraudhāvamānaiḥ pādātairutkarṇakaṭakahayapratiheṣitadīyamānasvāgatairiva
vājināṃ vṛndairāpūritadigvibhāgaḥ, calakarṇacāmarāṇāṃ cāmīkaramaya
sarvopakaraṇānāṃ varṇakalambināṃ balināṃ ghaṇṭāṭāṅkāriṇāṃ kariṇāṃ
ghaṭābhiḥ, ghaṭayanniva punarindūdayavilīnamandhakāram,
nakṣatramālāmaṇḍitamukhīṃ kariṇariṃ niśākara iva paurandarīṃ diśamārūḍhaḥ,
prakaṭitavividhavihagavirutaistālāvacaracāraṇaiḥ puraḥsarairbālo vasanta
ivopavanaiḥ kriyamāgakolāhalaḥ, gandhatailāvasekasugandhinā
tīpikācakravālālokena kuṅkumapaṭavāsadhūlipaṭaleneva piñjarīkurvansakalaṃ
lokam, utphullamallikāmuṇḍamālāmadhyādhyāsitakusumaśekhareṇa śirasā
hasanniva sapariveṣakṣapākara kaumudīpradoṣam,
ātmarūpanirjitamakaraketukarāpahṛtena nārmukeṇeva kausumena dāmnā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 1 (bahcar1u.htm.txt) 1703383 (0.034):
pṛṣṭhapreṅkhadanādarasaṃyamanaśithilajūṭikābandhā nīlacāmarāvakūlinīva, / cūḍāmaṇimakarikāsanāthā makaraketupatākeva kuladevateva candramasaḥ,
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850806 (0.038):
<3....bhara...> -karatala-preryyamāṇeneva niṣpatatā makaraketupādapīṭhena
viracitavaikakṣakavilāsaḥ, / kusumasaurabhagarvabhrāntabhramarakulakalakalapralāpasubhagaḥ pārijāta iva
jātaḥ śriyā saha punaravatārito medinīm,
navavadhūvadanāvalokanakutūhaleneva kṛṣyamāṇahṛdayaḥ patanniva mukhena
pratyāsannalagno grahavarmā / / rājā tu tamupadvāramāgataṃ caraṇābhyāmeva rājacakrānugamyamānaḥ sasutaḥ
pratyujjagāma / / avatīrṇaṃ ca taṃ kṛtanamaskāraṃ manmathamiva mādhavaḥ prasāritabhujo
gāḍhamāliliṅga / / yathākramaṃ pariṣvaktarājyavardhanaharṣaṃ ca haste gṛhītvābhyantaraṃ ninye
svanirviśeṣāsanadānādinā cainamupacāreṇopacacāra /
na cirācca gambhīranāmā nṛpateḥ praṇayī vidvāndvijanamā
grahavarmāṇamuvāca--tāta! tvāṃ prāpya cirātkhalu rājyaśriyā ghaṭitau
tejomayau sakalajagadgoyamānabudhakarṇānandakāriguṇagaṇau
somasūryavaṃśāviva puṣyabhūtimukaravaṃśau /
prathamameva kaustubhamaṇiriva guṇaiḥ sthito 'si hṛdaye devasya /
idānīṃ tu śaśīva sirasā parameśvareṇāsi voḍhavyo jātaḥ' iti /
evaṃ vadatyeva tasminnṛpamupasṛtya mauhūrtikāḥ deva! samāsīdati lagnavelā
vrajatu jāmātā kautukagṛham' ityūcuḥ / / atha narendreṇa uttiṣṭha, gaccha' iti gadito grahavarmā praviśyānta puraṃ
jāmātṛdarśanakutūhalinīnāṃ strīṇāṃ patitāni locanasahasrāṇi
vikacanīlakuvalayavanānīva laṅghayannāsasāda kautukagṛhadvāram /
nivāritaparijanaśca praviveśa / / atha tatra katipayāptapriyasakhīsvajanapramadāprāyaparivārām,
aruṇāṃśukāvaguṇṭhitamukhīṃ prabātasaṃdhyāmiva svaprabhayā
niṣprabhānpradīpakānkurvāṇām atisaukumāryaśaṅkiteneva yauvanena
nātinirbharamupagūḍhām, sādhvasanirudhya / mānahṛdayadeśaduḥkhamuktairnibhṛtāyataiḥ svasitairapayāntaṃ
kumārabhāvamivānuśocantīm, atyutkampinīṃ patanabhiyeva trapayā niṣpandaṃ
dhāryamāṇām, hastatāmarasapratipakṣamāsannagrahaṇaṃ śaśinamiva rohiṇīṃ
bhayavepamānamānasāmavalokayantīm, candanadhavalatanulatām,
jyotsnādānasaṃcitalāvaṇyātkumudinīgarbhādiva prasūtām,
kumumāmodanirhāriṇīṃ vasantahṛdyādiva nirgatām,
niḥśvāsaparimalākṛṣṭamadhurakulā malayamārutādivotpannam,
kṛtakandarpānusaraṇāṃ ratimiva punarjātām,
prabhālāvaṇyamadasaurabhamādhuryaiḥ / kaustubhaśaśimadirāpārijātāmṛtaprabhavaiḥ sarvaratnaguṇairaparāṇiva
surāsurasṣā ratnākareṇa kalpitāṃ śriyam, snigdhena bālikālokena
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12558074 (0.060):
evameva prajñāpāramitā sarvadharmaratnasaṃnicayā mahādharmaratnasaṃnicayā
sitasiraṇamarakataprabhāharitaśādvalena kapolasthalītalena vinodayantīmiva
hāriṇīṃ locanacchāyām, adhomukhaṃ varakautukālokanākulaṃ muhurmuhuḥ
kutamukhannamanaprayatnaṃ sakhījanaṃ hṛdayaṃ ca nirbhartsayantī
vadhūmapaśyat / / praviśantameva taṃ hṛdayacauraṃ vadhvā samarpitaṃ jagrāha kandarpaḥ /
parihāsasmeramkhībiśca nārībhiḥ kautukagṛhe yadyatkāryate jāmatātā
tattatsarvamatipeśalaṃ cakāra / / kṛtapariṇayānurūpaveśaparigrahāṃ gṛhītvā kare vadhūṃ nirjagāma jagāma ca
navasudhādhavalā nimantritāgataistuṣāraśailopatyakāmiva
tryambakāmbikāvivāhāhūtairbhūbhṛdbhiḥ parivṛtām,
sekasukumārayavāṅkuradanturaiḥ pañcāsyaiḥ kalaśaiḥ
komalavarṇikāvicitrairamitramukhaiśca / maṅgalyaphalahastābhirañjalikārikābhirūdbhāsitaparyantām,
upādhyāyopadhīyamānendhanadhūmāyamānāgnisaṃdhukṣamākṣaṇikopadraṣṭṛdvijām,
upakṛśānunihitānupahataharitakuśām / saṃnihitadṛṣadajinājyasruvasamitpūlīnivahām,
nūtanaśūrpārpitaśyāmalaśamīpalāśamiśralājahāsinīṃ vedīm /
āruroha ca tāṃ divamiva sajyotsnaḥ śaśī / / samutsasarpa ca vellitāruṇaśikhāpallavasya śikhinaḥ kusumāyudha iva
ratidvitīyo raktāśokasya samīpam / / hute ca hutabhuji
pradakṣiṇāvartapravṛttābhirvadhūvadanavilokanakutūhalinībhiriva
jvālābhireva saha pradakṣiṇaṃ babhrāma / / pātyamāne ca lājāñjalau
nakhamayūkhadhavalitatanuradṛṣṭapūrvavadhūvararūpavismayasmera ivādṛsyata
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25786497 (0.064):
santata-saurabhya-niravadhi-saundarya-nistula-kaumalya-nirbhara-varāruṇyādi-vin
vibhāvasuḥ / / atrāntare svacchakapolodarasaṃkrāntamanalapratibimbamiva nirvāpayantī
sthūlamuktāphalavikalabāṣpabindusaṃdohadaśitadurdinā nirvadanavikāraṃ
ruroda vadhūḥ / / udaśruvilocanānāṃ ca bāndhavavadhūnāmudapādi mahānākrandaḥ /
parisamāpitavaivāhikakriyākalāpastu jāmātā vadhvā smaṃ praṇanāma śvaśurau
praviveśa ca dvārapakṣalikhitaratipratidaivataṃ, praṇayibhiriva
prathamapraviṣṭairalikulaiḥ kṛtakolāhalam, alikulapakṣapavanapreṅkholitaiḥ
karṇotpalaprahārabhayaprakampitairiva maṅgalapradīpaiḥ prakāśitam,
ekadeśalikhitastabakitaraktāśokatarutalabhājādhijyacāpena
tiryakkūṇitanetratribhāgeṇa śaramṛjūkurvatā kāmadevenādhiṣṭhitam,
ekapārśvanyastena kāñcanācāmarukeṇetarapārsvavatinyā ca
dāntaśapharukadhāriṇyā kanakaputrikayā / sākṣāllakṣmyevoddaṇḍapuṇḍarīkahastayā sanāthena sopadhānena svāstīrṇena
śayanena śobhamānam, śayanasirobhāgasthitena ca kṛtakumudaśobhena
kusumāyudhasāhāyakāyāgatena śaśineva nidrākalaśena rājatena virājamānaṃ
vāsagṛham / / tatra ca hrītāyā navavadhūkāyāḥ parāṅmukhaprasuptāyā maṇibhittidarpaṇeṣu
mukhapratibimbāni prathamālāpākarṇanakautukāgatagṛhadevatānanānīva
maṇigavākṣakeṣu vīkṣamāṇaḥ kṣaṇadāṃ ninye / / sthitvā ca śvaśurakule śīlenāmṛtamiva śvaśrūhṛdaye
varṣannabhinavābhinavopacārairapunaruktānyānandamayāni daśa dināni, dattvā
ca rājadauvārikamiva rājakule raṇaraṇakaṃ yautakaniveditānīva
śambalānyādāya hṛdayāni sarvalarokasya kathaṅkathamapi visarjito nṛpeṇa