View original HTML file with complete header information
Bāṇa: Harṣacarita, Ucchvāsa V / niyatir vidhāya puṃsāṃ prathamaṃ sukham upari dāruṇaṃ duḥkham /
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288336 (0.0):
Bāṇa: Harṣacarita, Ucchvāsa V / niyatir vidhāya puṃsāṃ prathamaṃ sukham upari dāruṇaṃ duḥkham /
Bāṇa: Harṣacarita, Ucchvāsa V / niyatir vidhāya puṃsāṃ prathamaṃ sukham upari dāruṇaṃ duḥkham /
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288336 (0.0):
Bāṇa: Harṣacarita, Ucchvāsa V / niyatir vidhāya puṃsāṃ prathamaṃ sukham upari dāruṇaṃ duḥkham /
kṛtvā lokaṃ taralā taḍid iva vajraṃ nipātayati // BaHcar_5.1 //
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288343 (0.0):
niyatir vidhāya puṃsāṃ prathamaṃ sukham upari dāruṇaṃ duḥkham / / kṛtvā lokaṃ taralā taḍid iva vajraṃ nipātayati // BaHcar_5.1 //
pātayati mahā-puruṣān samam eva bahūn an-ādareṇâiva /
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288348 (0.054):
kṛtvā lokaṃ taralā taḍid iva vajraṃ nipātayati // BaHcar_5.1 // / pātayati mahāpuruṣān samam eva bahūn anādareṇaiva /
parivartamāna ekaḥ kālaḥ śailān ivân-antaḥ // BaHcar_5.2 //
atha kadā-cid rājā Rājya-vardhanaṃ kavaca-haram āhūya Hūṇān hantuṃ hariṇān
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288365 (0.054):
atha kadācid rājā rājyavardhanaṃ kavacaharam āhūya hūṇān hantuṃ hariṇān
iva harir hariṇêśa-kiśoram a-parimita-balânuyātaṃ ciraṃ-tanair amātyair
anuraktaiś ca mahā-sāmantaiḥ kṛtvā sâbhisaram uttarā-pathaṃ prāhiṇot.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288376 (0.0):
iva harir hariṇeśakiśoram aparimitabalānuyātaṃ ciraṃtanair amātyair / anuraktaiś ca mahāsāmantaiḥ kṛtvā sābhisaram uttarāpathaṃ prāhiṇot.
prayāntaṃ ca taṃ devo Harṣaḥ kati-cit prayāṇakāni turaṅgamair anuvavrāja.
praviṣṭe ca Kailāsa-prabhā-bhāsinīṃ kakubhaṃ bhrātari vartamāno nave
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288396 (0.0):
prayāntaṃ ca taṃ devo harṣaḥ katicit prayāṇakāni turaṅgamair anuvavrāja. / praviṣṭe ca kailāsaprabhābhāsinīṃ kakubhaṃ bhrātari vartamāno nave vayasi
vayasi vikrama-rasânurodhini kesari-śarabha-śārdūla-varāha-bahuleṣu
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288405 (1.192):
praviṣṭe ca kailāsaprabhābhāsinīṃ kakubhaṃ bhrātari vartamāno nave vayasi / vikramarasānurodhini kesariśarabhaśārdūlavarāhabahuleṣu
tuṣāra-śailôpakaṇṭheṣûtkaṇṭhamāna-vana-devatā-kaṭâkṣâṃśu-śārita-śarīra-kāntiḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288417 (0.030):
tuṣāraśailopakaṇṭheṣūtkaṇṭhamānavanadevatākaṭākṣāṃśuśāritaśarīrakāntiḥ / krīḍan mṛgayāṃ mṛgalocanaḥ katipayāny ahāni bahir eva vyalambata.
krīḍan mṛgayāṃ mṛga-locanaḥ katipayāny ahāni bahir eva vyalambata.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288425 (0.0):
tuṣāraśailopakaṇṭheṣūtkaṇṭhamānavanadevatākaṭākṣāṃśuśāritaśarīrakāntiḥ / krīḍan mṛgayāṃ mṛgalocanaḥ katipayāny ahāni bahir eva vyalambata.
cakāra câkarṇântâkṛṣṭa-kārmuka-nirgata-bhāsura-bhalla-varṣī svalpīyobhir
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288435 (0.022):
cakāra cākarṇāntākṛṣṭakārmukanirgatabhāsurabhallavarṣī svalpīyobhir eva
eva divasair niḥ-śvāpadāny araṇyāni. / ekadā tu vāsateyyās turīye yāme pratyuṣasyêva svapne
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288442 (0.0):
divasair niḥśvāpadāny araṇyāni. / ekadā tu vāsateyyās turīye yāme pratyuṣasyeva svapne
caṭula-jvālā-puñja-piñjarī-kṛta-sakala-kukubhā dur-nivāreṇa
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288449 (0.063):
ekadā tu vāsateyyās turīye yāme pratyuṣasyeva svapne / caṭulajvālāpuñjapiñjarīkṛtasakalakukubhā durnivāreṇa davahutabhujā
dava-huta-bhujā dahyamānaṃ kesariṇam adrākṣīt.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288459 (0.024):
caṭulajvālāpuñjapiñjarīkṛtasakalakukubhā durnivāreṇa davahutabhujā / dahyamānaṃ kesariṇam adrākṣīt.
tasminn eva ca dāva-dahane samutsṛjya śāvakān utplutya câtmānaṃ pātayantīṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288465 (0.0):
caṭulajvālāpuñjapiñjarīkṛtasakalakukubhā durnivāreṇa davahutabhujā / dahyamānaṃ kesariṇam adrākṣīt. / tasminn eva ca dāvadahane samutsṛjya śāvakān utplutya cātmānaṃ pātayantīṃ
siṃhīm apaśyat. / āsīc câsya cetasi loke hi lohebhyaḥ kaṭhinatarāḥ khalu sneha-mayā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288476 (0.0):
tasminn eva ca dāvadahane samutsṛjya śāvakān utplutya cātmānaṃ pātayantīṃ / siṃhīm apaśyat. / āsīc cāsya cetasi loke hi lohebhyaḥ kaṭhinatarāḥ khalu snehamayā
bandhana-pāśā yad ākṛṣṭās tiryañco 'py evam ācāranti iti.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288482 (0.0):
āsīc cāsya cetasi loke hi lohebhyaḥ kaṭhinatarāḥ khalu snehamayā / bandhanapāśā yad ākṛṣṭās tiryañco 'py evam ācāranti iti.
prabuddhasya câsya muhur-muhur dakṣiṇêtaram akṣi paspande.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288483 (0.0):
bandhanapāśā yad ākṛṣṭās tiryañco 'py evam ācāranti iti. / prabuddhasya cāsya muhurmuhur dakṣiṇetaram akṣi paspande.
gātreṣu câkasmād eva vepathur vipaprathe. / nir-nimittam evântar-bandhana-sthānāc cacālêva hṛdayam.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288490 (0.044):
prabuddhasya cāsya muhurmuhur dakṣiṇetaram akṣi paspande. / gātreṣu cākasmād eva vepathur vipaprathe.
a-kāraṇād eva câjāyata garīyasī duḥkhâsikā. / kim idam iti ca samutpanna-vividha-vikalpa-vimathita-matir apagata-dhṛtiś
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288509 (0.0):
akāraṇād eva cājāyata garīyasī duḥkhāsikā. / kim idam iti ca samutpannavividhavikalpavimathitamatir apagatadhṛtiś
cintā-vana-mita-vadanaḥ stimita-tārakeṇa cakṣuṣā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288516 (1.192):
cintāvanamitavadanaḥ stimitatārakeṇa cakṣuṣā
samudbhidyamāna-sthalakamalinī-vanām iva cakāra cakorêkṣaṇaḥ kṣanaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288519 (0.0):
cintāvanamitavadanaḥ stimitatārakeṇa cakṣuṣā / samudbhidyamānasthalakamalinīvanām iva cakāra cakorekṣaṇaḥ kṣanaṃ kṣoṇīm.
kṣoṇīm. / ahni ca tasmiñ śūnyenaiva ca cetasā cikrīḍa mṛgayām.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288529 (0.0):
samudbhidyamānasthalakamalinīvanām iva cakāra cakorekṣaṇaḥ kṣanaṃ kṣoṇīm. / ahni ca tasmiñ śūnyenaiva ca cetasā cikrīḍa mṛgayām.
ārohati ca harita-haye madhyam ahno bhavanam āgatyôbhayato manda-mandaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288540 (0.0):
ahni ca tasmiñ śūnyenaiva ca cetasā cikrīḍa mṛgayām. / ārohati ca haritahaye madhyam ahno bhavanam āgatyobhayato mandamandaṃ
saṃvāhyamāna-tanu-tāla-vṛntaḥ kṣiti-tala-vitatām
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288542 (0.048):
ārohati ca haritahaye madhyam ahno bhavanam āgatyobhayato mandamandaṃ / saṃvāhyamānatanutālavṛntaḥ kṣititalavitatām
ati-śiśira-malayaja-rasa-lava-lulita-vapuṣam indu-dhavalôpadhāna-dhāriṇīṃ
vetra-paṭṭikām adhiśayānaḥ sâśaṅka eva tasthau. / atha dūrād eva lekha-garbhayā nīlī-rāga-mecaka-rucā cīra-cīrikayā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288562 (1.192):
atiśiśiramalayajarasalavalulitavapuṣam indudhavalopadhānadhāriṇīṃ / vetrapaṭṭikām adhiśayānaḥ sāśaṅka eva tasthau.
racita-muṇḍa-mālakaṃ śramâtapābhyām āropyamāṇa-kāya-kālimānam antar-gatena
śoka-śikhinâṅgāratām iva nīyamānam / ati-tvarā-gamana-drutatara-padôddhūyamāna-dhūli-rāji-vyājena
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288589 (0.058):
atitvarāgamanadrutatarapadoddhūyamānadhūlirājivyājena / rājavārtāśravaṇakutūhalinyā medinyevānugamyamānam
rāja-vārtā-śravaṇa-kutūhalinyā medinyêvânugamyamānam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288591 (0.0):
atitvarāgamanadrutatarapadoddhūyamānadhūlirājivyājena / rājavārtāśravaṇakutūhalinyā medinyevānugamyamānam
abhimukha-pavana-preṅkhat-pravitatôttarīya-paṭa-prānta-vījyamānôbhaya-pārśvam
atitvarayā kṛta-pakṣam ivâśu parāpatantaṃ preryamāṇam iva pṛṣṭhataḥ
svāmy-ādeśenâkṛṣyamāṇam iva purastād āyataiḥ śrama-śvāsa-mokṣaiḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288616 (0.005):
svāmyādeśenākṛṣyamāṇam iva purastād āyataiḥ śramaśvāsamokṣaiḥ
svidyal-lalāṭa-taṭa-ghaṭamāna-pratibimbakena kārya-kautukād
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288626 (0.0):
svāmyādeśenākṛṣyamāṇam iva purastād āyataiḥ śramaśvāsamokṣaiḥ / svidyallalāṭataṭaghaṭamānapratibimbakena kāryakautukād apahriyamāṇalekham
apahriyamāṇa-lekham iva bhāsvatā saṃbhrama-bhraṣṭair ivêndriyaiḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288630 (0.0):
svidyallalāṭataṭaghaṭamānapratibimbakena kāryakautukād apahriyamāṇalekham
śūnyī-kṛta-śarīraṃ lekhârpita-prayojana-gauravād iva same 'pi vartmani
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288639 (1.192):
iva bhāsvatā saṃbhramabhraṣṭair ivendriyaiḥ śūnyīkṛtaśarīraṃ / lekhārpitaprayojanagauravād iva same 'pi vartmani śūnyahṛdayatayā
śūnya-hṛdayatayā skhalantaṃ kāla-megha-śakalam iva patiṣyato
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288644 (0.0):
lekhārpitaprayojanagauravād iva same 'pi vartmani śūnyahṛdayatayā / skhalantaṃ kālameghaśakalam iva patiṣyato durvārtāvajrasya dhūmapallavam
dur-vārtā-vajrasya dhūma-pallavam iva jvaliṣyataḥ śoka-jvalanasya bījam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288654 (0.0):
skhalantaṃ kālameghaśakalam iva patiṣyato durvārtāvajrasya dhūmapallavam / iva jvaliṣyataḥ śokajvalanasya bījam iva phaliṣyato duṣkṛtaśāler
iva phaliṣyato duṣ-kṛta-śāler a-nimitta-bhūta-dīrghâdhvagaṃ
Kuraṅgaka-nāmānam āyantam adrākṣīt. / dṛṣṭvā ca pūrva-nimitta-paramparâvir-bhāvita-bhītir abhidyata hṛdayena.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288668 (0.0):
animittabhūtadīrghādhvagaṃ kuraṅgakanāmānam āyantam adrākṣīt. / dṛṣṭvā ca pūrvanimittaparamparāvirbhāvitabhītir abhidyata hṛdayena.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288675 (0.057):
dṛṣṭvā ca pūrvanimittaparamparāvirbhāvitabhītir abhidyata hṛdayena. / kuraṅgakas tu kṛtapraṇāmaḥ samupasṛtya prathamam ānanalagnaṃ viṣādam
Kuraṅgakas tu kṛta-praṇāmaḥ samupasṛtya prathamam ānana-lagnaṃ viṣādam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288684 (0.0):
dṛṣṭvā ca pūrvanimittaparamparāvirbhāvitabhītir abhidyata hṛdayena. / kuraṅgakas tu kṛtapraṇāmaḥ samupasṛtya prathamam ānanalagnaṃ viṣādam
upaninye paścāl lekham. / taṃ ca devo Harṣaḥ svayam evâdāyâvācayat.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288687 (0.0):
kuraṅgakas tu kṛtapraṇāmaḥ samupasṛtya prathamam ānanalagnaṃ viṣādam / upaninye paścāl lekham.
lekhârthenaiva ca samaṃ gṛhītvā hṛdayena saṃtāpam avagraha-rūpo 'bhyadhāt.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288698 (0.0):
lekhārthenaiva ca samaṃ gṛhītvā hṛdayena saṃtāpam avagraharūpo 'bhyadhāt.
Kuraṅgaka kiṃ māndyaṃ tātasya iti. / sa cakṣuṣā bāṣpa-jala-bindubhir mukhena ca khañjâkṣaraiḥ kṣaradbhir
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288708 (0.0):
kuraṅgaka kiṃ māndyaṃ tātasya iti. / sa cakṣuṣā bāṣpajalabindubhir mukhena ca khañjākṣaraiḥ kṣaradbhir yugapad
yugapad ācacakṣe deva dāha-jvaro mahān iti.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288718 (0.0):
sa cakṣuṣā bāṣpajalabindubhir mukhena ca khañjākṣaraiḥ kṣaradbhir yugapad / ācacakṣe deva dāhajvaro mahān iti.
tac câkarṇya sahasā sahasradhêvâsya hṛdayaṃ paphāla.
kṛtâcamanaś ca janayitur āyuṣ-kāmo 'parimita-maṇi-kanaka-rajata-jātam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288733 (0.0):
kṛtācamanaś ca janayitur āyuṣkāmo 'parimitamaṇikanakarajatajātam
ātma-paribarham aśeṣaṃ brāhmaṇasād akarot.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288737 (0.0):
kṛtācamanaś ca janayitur āyuṣkāmo 'parimitamaṇikanakarajatajātam / ātmaparibarham aśeṣaṃ brāhmaṇasād akarot.
abhukta evôccacāla. / dāpaya vājinaḥ paryāṇam iti ca puraḥ-sthitaṃ śiraḥ-kṛpāṇaṃ bibhrāṇaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288750 (0.0):
abhukta evoccacāla. / dāpaya vājinaḥ paryāṇam iti ca puraḥsthitaṃ śiraḥkṛpāṇaṃ bibhrāṇaṃ babhāṇa
babhāṇa yuvānam. / vepamāna-hṛdayaś ca sa-saṃbhrama-pradhāvita-parivardhakôpanītam āruhya
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288759 (0.0):
dāpaya vājinaḥ paryāṇam iti ca puraḥsthitaṃ śiraḥkṛpāṇaṃ bibhrāṇaṃ babhāṇa / yuvānam.
turaṅgam ekāky eva prāvartata. / a-kāṇḍa-prayāṇa-saṃjñā-śaṅkha-kṣubhitaṃ tu saṃbhramāt sajjī-bhūtam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288767 (0.0):
vepamānahṛdayaś ca sasaṃbhramapradhāvitaparivardhakopanītam āruhya / turaṅgam ekāky eva prāvartata.
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17957234 (0.050):
tato mṛgayāvyājena hṛtasvāmyaḥ sa bhupatiḥ / / ekākī hayamāruhya jagāma gahanaṃ vanam // MarkP_81.8 //
udbhūta-mukhara-khura-rava-bharita-sakala-bhuvana-vivaram āgatyâgatya
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288777 (0.0):
akāṇḍaprayāṇasaṃjñāśaṅkhakṣubhitaṃ tu saṃbhramāt sajjībhūtam / udbhūtamukharakhuraravabharitasakalabhuvanavivaram āgatyāgatya sarvābhyo
sarvābhyo digbhyo dhāvamānam aśvo 'yam aḍhaukata. / prasthitasya câsya pradakṣiṇêtaraṃ prayānto vināśam upasthitaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288791 (1.192):
udbhūtamukharakhuraravabharitasakalabhuvanavivaram āgatyāgatya sarvābhyo / digbhyo dhāvamānam aśvo 'yam aḍhaukata.
rāja-siṃhasya hariṇāḥ prakaṭayāṃ-babhūvuḥ. / a-śiśira-raśmi-maṇḍalâbhimukhaś ca hṛdayam avadārayann iva dāva-śuṣke
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288795 (0.0):
prasthitasya cāsya pradakṣiṇetaraṃ prayānto vināśam upasthitaṃ / rājasiṃhasya hariṇāḥ prakaṭayāṃbabhūvuḥ.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288803 (0.0):
aśiśiraraśmimaṇḍalābhimukhaś ca hṛdayam avadārayann iva dāvaśuṣke dāruṇi
dāruṇi dāruṇaṃ rarāṇa vāyasaḥ. / kajjala-maya iva bahu-divasam upacita-bahala-mala-paṭala-malinita-tanur
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288807 (0.0):
aśiśiraraśmimaṇḍalābhimukhaś ca hṛdayam avadārayann iva dāvaśuṣke dāruṇi / dāruṇaṃ rarāṇa vāyasaḥ.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288816 (0.0):
dāruṇaṃ rarāṇa vāyasaḥ. / kajjalamaya iva bahudivasam upacitabahalamalapaṭalamalinitatanur
abhimukham ājagāma śikhi-picchālâñchano nagnâṭakaḥ.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288821 (0.0):
kajjalamaya iva bahudivasam upacitabahalamalapaṭalamalinitatanur / abhimukham ājagāma śikhipicchālāñchano nagnāṭakaḥ.
dur-nimittair an-abhinandyamāna-gamanaś ca nitarām aśaṅkata.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288828 (0.0):
durnimittair anabhinandyamānagamanaś ca nitarām aśaṅkata. / hṛdayena pitṛsnehāhitamradimnā ca tat tad upekṣamāṇas
hṛdayena pitṛ-snehâhita-mradimnā ca tat tad upekṣamāṇas
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288834 (0.016):
durnimittair anabhinandyamānagamanaś ca nitarām aśaṅkata. / hṛdayena pitṛsnehāhitamradimnā ca tat tad upekṣamāṇas
turaṅgama-skandha-baddha-lakṣyaṃ cakṣur a-vicalaṃ dadhāno duḥkham
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288837 (0.0):
hṛdayena pitṛsnehāhitamradimnā ca tat tad upekṣamāṇas / turaṅgamaskandhabaddhalakṣyaṃ cakṣur avicalaṃ dadhāno duḥkham
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288844 (0.061):
turaṅgamaskandhabaddhalakṣyaṃ cakṣur avicalaṃ dadhāno duḥkham / avasitahasitasaṃkathas tūṣṇīṃbhūtena bhūpālalokenānugamyamāno
avasita-hasita-saṃkathas tūṣṇīṃ-bhūtena bhūpāla-lokenânugamyamāno
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288849 (1.192):
turaṅgamaskandhabaddhalakṣyaṃ cakṣur avicalaṃ dadhāno duḥkham / avasitahasitasaṃkathas tūṣṇīṃbhūtena bhūpālalokenānugamyamāno
bahu-yojana-saṃpiṇḍitam adhvānam ekenaivâhnā samalaṅghayat.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288854 (0.047):
avasitahasitasaṃkathas tūṣṇīṃbhūtena bhūpālalokenānugamyamāno / bahuyojanasaṃpiṇḍitam adhvānam ekenaivāhnā samalaṅghayat.
Upalabdha-narêndra-māndya-vārtā-viṣaṇṇa iva naṣṭa-tejasy adhomukhī-bhavati
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288862 (0.032):
upalabdhanarendramāndyavārtāviṣaṇṇa iva naṣṭatejasy adhomukhībhavati
bhagavati bhānumati bhaṇḍi-pramukhena praṇayinā rāja-putra-lokena bahuśo
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288874 (0.0):
upalabdhanarendramāndyavārtāviṣaṇṇa iva naṣṭatejasy adhomukhībhavati / bhagavati bhānumati bhaṇḍipramukhena praṇayinā rājaputralokena bahuśo
vijñāpyamāno 'pi nâhāram akarot. / puraḥ-pravṛtta-pratīhāra-gṛhyamāṇa-grāmīṇa-paramparā-prakaṭita-praguṇa-vartmā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288886 (0.0):
vijñāpyamāno 'pi nāhāram akarot. / puraḥpravṛttapratīhāragṛhyamāṇagrāmīṇaparamparāprakaṭitapraguṇavartmā ca
ca vahann eva ninye niśām. / anyasminn ahani madhyaṃdine vigata-jaya-śabdam astam-ita-tūrya-nādam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288894 (0.0):
puraḥpravṛttapratīhāragṛhyamāṇagrāmīṇaparamparāprakaṭitapraguṇavartmā ca / vahann eva ninye niśām.
upasaṃhṛta-gītam utsāritôtsavam a-pragīta-cāraṇam a-prasāritâpaṇa-paṇyaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288907 (0.031):
upasaṃhṛtagītam utsāritotsavam apragītacāraṇam aprasāritāpaṇapaṇyaṃ / sthānasthāneṣu pavanabalakuṭilābhiḥ koṭihomadhūmalekhābhir ullasantībhir
sthāna-sthāneṣu pavana-bala-kuṭilābhiḥ koṭi-homa-dhūma-lekhābhir
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288914 (0.0):
upasaṃhṛtagītam utsāritotsavam apragītacāraṇam aprasāritāpaṇapaṇyaṃ / sthānasthāneṣu pavanabalakuṭilābhiḥ koṭihomadhūmalekhābhir ullasantībhir
ullasantībhir yama-mahiṣa-viṣāṇa-koṭibhir ivôllikhyamānaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288919 (0.0):
sthānasthāneṣu pavanabalakuṭilābhiḥ koṭihomadhūmalekhābhir ullasantībhir / yamamahiṣaviṣāṇakoṭibhir ivollikhyamānaṃ kṛtāntapāśavāgurābhir iva
kṛtânta-pāśa-vāgurābhir iva veṣṭyamānam upari
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288924 (0.038):
yamamahiṣaviṣāṇakoṭibhir ivollikhyamānaṃ kṛtāntapāśavāgurābhir iva / veṣṭyamānam upari kālamahiṣālaṃkārakālāyasakiṅkiṇībhir iva kaṭu
kāla-mahiṣâlaṃkāra-kālāyasa-kiṅkiṇībhir iva kaṭu kvaṇantībhir divasaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288935 (1.192):
veṣṭyamānam upari kālamahiṣālaṃkārakālāyasakiṅkiṇībhir iva kaṭu / kvaṇantībhir divasaṃ vāyasamaṇḍalībhir bhramantībhir
vāyasa-maṇḍalībhir bhramantībhir āvedyamāna-pratyāsannâśubhaṃ kva-cit
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288938 (0.0):
veṣṭyamānam upari kālamahiṣālaṃkārakālāyasakiṅkiṇībhir iva kaṭu / kvaṇantībhir divasaṃ vāyasamaṇḍalībhir bhramantībhir
pratiśāyita-snigdha-bāndhavârādhyamānâhirbudhnaṃ kva-cid
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_au.htm.txt) 9350189 (0.042):
muṇḍôpahāra-haraṇôdyata-draviḍa-prārthyamānâmardakaṃ kva-cid / āndhrôddhriyamāna-bāhu-vaprôpayācyamāna-caṇḍikam anyatra
dīpikā-dahyamāna-kula-putraka-prasādyamāna-mātṛ-maṇḍalaṃ kva-cin
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288956 (0.040):
dīpikādahyamānakulaputrakaprasādyamānamātṛmaṇḍalaṃ kvacin
muṇḍôpahāra-haraṇôdyata-draviḍa-prārthyamānâmardakaṃ kva-cid
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_au.htm.txt) 9350161 (0.031):
vāyasa-maṇḍalībhir bhramantībhir āvedyamāna-pratyāsannâśubhaṃ kva-cit
āndhrôddhriyamāna-bāhu-vaprôpayācyamāna-caṇḍikam anyatra
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098735 (0.0):
ajaha haricaṃdassa bhue jaha rahuṇāhassa bāhuphalaammi / / kāailacchīpaiṇo bāhummi tahā mahī ramadu // ViPrud_3.2.6 //
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288970 (0.023):
āndhroddhriyamānabāhuvapropayācyamānacaṇḍikam anyatra / śirovidhṛtavilīyamānagaladgugguluvikalanavasevakānunīyamānamahākālam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_au.htm.txt) 9350167 (0.042):
vāyasa-maṇḍalībhir bhramantībhir āvedyamāna-pratyāsannâśubhaṃ kva-cit / pratiśāyita-snigdha-bāndhavârādhyamānâhirbudhnaṃ kva-cid
śiro-vidhṛta-vilīyamāna-galad-guggulu-vikala-nava-sevakânunīyamāna-mahā-kālam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288974 (0.029):
āndhroddhriyamānabāhuvapropayācyamānacaṇḍikam anyatra / śirovidhṛtavilīyamānagaladgugguluvikalanavasevakānunīyamānamahākālam
aparatra niśita-śastrī-nikṛttâtma-māṃsa-homa-prasaktâpta-vargam aparatra
prakāśa-nara-pati-kumāraka-kriyamāṇa-mahā-māṃsa-vikraya-prakramam upahatam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23288999 (0.0):
prakāśanarapatikumārakakriyamāṇamahāmāṃsavikrayaprakramam upahatam iva
iva śmaśāna-pāṃśubhir a-maṅgalair iva parigṛhītaṃ yātu-dhānair iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289001 (0.013):
prakāśanarapatikumārakakriyamāṇamahāmāṃsavikrayaprakramam upahatam iva / śmaśānapāṃśubhir amaṅgalair iva parigṛhītaṃ yātudhānair iva vidhvastaṃ
vidhvastaṃ kali-kālenêva kavalitaṃ pāpa-paṭalair iva saṃchāditam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289011 (0.020):
kalikāleneva kavalitaṃ pāpapaṭalair iva saṃchāditam adharmavikṣepair iva
a-dharma-vikṣepair iva luṇṭhitam a-nityatâdhikārair ivâkrāntaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289013 (0.019):
kalikāleneva kavalitaṃ pāpapaṭalair iva saṃchāditam adharmavikṣepair iva / luṇṭhitam anityatādhikārair ivākrāntaṃ niyativilāsair ivātmīkṛtaṃ śūnyam
niyati-vilāsair ivâtmī-kṛtaṃ śūnyam iva suptam iva muṣitam iva vilakṣitam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289026 (0.0):
luṇṭhitam anityatādhikārair ivākrāntaṃ niyativilāsair ivātmīkṛtaṃ śūnyam / iva suptam iva muṣitam iva vilakṣitam iva chalitam iva mūrcchitam iva
iva chalitam iva mūrcchitam iva skandhâvāraṃ samāsasāda. / praviśann eva ca vipaṇi-vartmani kutūhalâkula-bahala-bālaka-parivṛtam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289026 (0.027):
luṇṭhitam anityatādhikārair ivākrāntaṃ niyativilāsair ivātmīkṛtaṃ śūnyam / iva suptam iva muṣitam iva vilakṣitam iva chalitam iva mūrcchitam iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289038 (0.029):
praviśann eva ca vipaṇivartmani kutūhalākulabahalabālakaparivṛtam / ūrdhvayaṣṭiviṣkambhavitate vāmahastavartini
ūrdhva-yaṣṭi-viṣkambha-vitate vāma-hasta-vartini
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289044 (0.0):
praviśann eva ca vipaṇivartmani kutūhalākulabahalabālakaparivṛtam / ūrdhvayaṣṭiviṣkambhavitate vāmahastavartini
bhīṣaṇa-mahiṣâdhirūḍha-preta-nātha-sanāthe citravati paṭe
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289052 (0.0):
bhīṣaṇamahiṣādhirūḍhapretanāthasanāthe citravati paṭe paralokavyatikaram
para-loka-vyatikaram itara-kara-kalitena śarakāṇḍena kathayantaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289061 (0.0):
bhīṣaṇamahiṣādhirūḍhapretanāthasanāthe citravati paṭe paralokavyatikaram / itarakarakalitena śarakāṇḍena kathayantaṃ yamapaṭṭikaṃ dadarśa.
yama-paṭṭikaṃ dadarśa. / tenaiva ca gīyamānaṃ ślokam aśṛṇot.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289068 (0.0):
itarakarakalitena śarakāṇḍena kathayantaṃ yamapaṭṭikaṃ dadarśa.
mātāpitṛ-sahasrāṇi putra-dāra-śatāni ca /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20768177 (0.0):
13,134.057d@015_3952 saraḥpaṅkārṇave magnā jīrṇā iva mahāgajāḥ / 13,134.057d@015_3953 mātāpitṛsahasrāṇi putradāraśatāni ca
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10425803 (0.0):
12,309.083c na tena kiṃ cin na prāptaṃ tan me bahumataṃ phalam / 12,309.084a mātāpitṛsahasrāṇi putradāraśatāni ca
% Mahabharata: Striparvan (mbh_11_u.htm.txt) 14712436 (0.0):
11,002.011d*0008_08 nādya śokābhibhūtas tvaṃ kāryam utsraṣṭum arhasi / 11,002.012a mātāpitṛsahasrāṇi putradāraśatāni ca
% Mahabharata: Svargarohanaparvan (mbh_18_u.htm.txt) 8446495 (0.0):
18,005.046d*0056_02 ya imāṃ saṃhitāṃ puṇyāṃ putram adhyāpayac chukam / 18,005.047a mātāpitṛsahasrāṇi putradāraśatāni ca
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289074 (0.0):
itarakarakalitena śarakāṇḍena kathayantaṃ yamapaṭṭikaṃ dadarśa. / tenaiva ca gīyamānaṃ ślokam aśṛṇot. / mātāpitṛsahasrāṇi putradāraśatāni ca /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10263049 (0.024):
12,028.038a mātṛpitṛsahasrāṇi putradāraśatāni ca
yuge yuge vyatītāni kasya te kasya vā bhavān // BaHcar_5.3 // / tena câdhikataram avadīryamāṇa-hṛdayaḥ krameṇa rāja-dvāraṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289076 (0.0):
mātāpitṛsahasrāṇi putradāraśatāni ca / / yuge yuge vyatītāni kasya te kasya vā bhavān // BaHcar_5.3 //
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289085 (0.0):
mātāpitṛsahasrāṇi putradāraśatāni ca / / yuge yuge vyatītāni kasya te kasya vā bhavān // BaHcar_5.3 //
pratiṣiddha-sakala-loka-praveśaṃ yayau. / turagād avatīrṇaś câbhyantarān niṣkrāmantam a-prasanna-mukha-rāgam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289091 (0.0):
tena cādhikataram avadīryamāṇahṛdayaḥ krameṇa rājadvāraṃ / pratiṣiddhasakalalokapraveśaṃ yayau.
unmuktam ivêndriyaiḥ Suṣeṇa-nāmānaṃ vaidya-kumārakam adrākṣīt.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289104 (0.0):
ivendriyaiḥ suṣeṇanāmānaṃ vaidyakumārakam adrākṣīt.
kṛta-namaskāraṃ ca tam aprākṣīt. / Suṣeṇa asti tātasya viśeṣo na vā iti.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289112 (0.0):
ivendriyaiḥ suṣeṇanāmānaṃ vaidyakumārakam adrākṣīt. / kṛtanamaskāraṃ ca tam aprākṣīt.
so 'bravīt: nâstîdānīṃ yadi bhavet kumāraṃ dṛṣṭvā iti. / mandaṃ mandaṃ dvāra-pālaiḥ praṇamyamānaś ca dīyamāna-sarvasvaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289122 (0.028):
suṣeṇa asti tātasya viśeṣo na vā iti. / so 'bravīt: nāstīdānīṃ yadi bhavet kumāraṃ dṛṣṭvā iti.
pūjyamāna-kula-devataṃ prārabdhâmṛta-caru-pacana-kriyaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289135 (0.042):
pūjyamānakuladevataṃ prārabdhāmṛtacarupacanakriyaṃ kriyamāṇaṣaḍāhutihomaṃ
kriyamāṇa-ṣaḍ-āhuti-homaṃ / hūyamāna-pṛṣadājya-lava-lipta-pracala-dūrvā-pallavaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289137 (0.0):
pūjyamānakuladevataṃ prārabdhāmṛtacarupacanakriyaṃ kriyamāṇaṣaḍāhutihomaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289146 (0.0):
pūjyamānakuladevataṃ prārabdhāmṛtacarupacanakriyaṃ kriyamāṇaṣaḍāhutihomaṃ / hūyamānapṛṣadājyalavaliptapracaladūrvāpallavaṃ
paṭhyamāna-mahā-māyūrī-pravartyamāna-gṛha-śānti-nirvartyamāna-bhūta-rakṣā-bali-vidhānaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289157 (0.0):
hūyamānapṛṣadājyalavaliptapracaladūrvāpallavaṃ / paṭhyamānamahāmāyūrīpravartyamānagṛhaśāntinirvartyamānabhūtarakṣābalividhānaṃ
prayata-vipra-prastuta-saṃhitā-japaṃ / japyamāna-rudraikādaśī-śabdāyamāna-śiva-gṛham
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289167 (0.0):
paṭhyamānamahāmāyūrīpravartyamānagṛhaśāntinirvartyamānabhūtarakṣābalividhānaṃ / prayatavipraprastutasaṃhitājapaṃ japyamānarudraikādaśīśabdāyamānaśivagṛham
ati-śuci-śaiva-saṃpādyamāna-vi-rūpâkṣa-kṣīra-kalaśa-sahasra-snapanam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289173 (0.0):
prayatavipraprastutasaṃhitājapaṃ japyamānarudraikādaśīśabdāyamānaśivagṛham / atiśuciśaivasaṃpādyamānavirūpākṣakṣīrakalaśasahasrasnapanam ajiropaviṣṭaiś
a-jirôpaviṣṭaiś cânāsādita-svāmi-darśana-dūyamāna-mānasair
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289185 (0.044):
cānāsāditasvāmidarśanadūyamānamānasair / abhyantaraniṣpatitanikaṭavartiparijananivedyamānavārtair
abhyantara-niṣpatita-nikaṭa-varti-parijana-nivedyamāna-vārtair
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289192 (0.0):
cānāsāditasvāmidarśanadūyamānamānasair / abhyantaraniṣpatitanikaṭavartiparijananivedyamānavārtair
vārtī-bhūta-snāna-bhojana-śayanair ujjhitâtma-saṃskāra-malina-veśair
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289195 (0.0):
abhyantaraniṣpatitanikaṭavartiparijananivedyamānavārtair / vārtībhūtasnānabhojanaśayanair ujjhitātmasaṃskāramalinaveśair likhitair
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4827699 (0.053):
pracāre maithune caiva prasrāve dantadhāvane //AP_166.017cd/ / snānabhojanakāle ca paṭsu maunaṃ samācaret /AP_166.018ab/
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6454005 (0.059):
athānītenāmunāmanmocanāya śapathaḥ kṛtaḥ, ahaṃ ca rahasyānirbhedāya / vinigajīkṛtaśca snānabhojanavilopanānyanubhūya
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289202 (0.062):
vārtībhūtasnānabhojanaśayanair ujjhitātmasaṃskāramalinaveśair likhitair / iva niścalair narapatibhir nīyamānanaktaṃdivaṃ duḥkhadīnavadanena ca
likhitair iva niś-calair nara-patibhir nīyamāna-naktaṃ-divaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289202 (0.042):
vārtībhūtasnānabhojanaśayanair ujjhitātmasaṃskāramalinaveśair likhitair / iva niścalair narapatibhir nīyamānanaktaṃdivaṃ duḥkhadīnavadanena ca
duḥkha-dīna-vadanena ca praghaṇeṣu baddha-maṇḍalenôpāṃśu-vyāhṛtaiḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289210 (0.040):
iva niścalair narapatibhir nīyamānanaktaṃdivaṃ duḥkhadīnavadanena ca
kena-cic cikitsaka-doṣān udbhāvayatā kena-cid / a-sādhya-vyādhi-lakṣaṇa-padāni paṭhatā kena-cid duḥ-svapnān āvedayatā
kena-cit paśāca-vārtāṃ vivṛṇvatā kena-cit kārtāntikâdeśān prakāśayatā
kena-cid upaliṅgāni gāyatā anyenânityatāṃ bhāvayatā saṃsāraṃ câpavadatā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289243 (0.031):
prakāśayatā kenacid upaliṅgāni gāyatā anyenānityatāṃ bhāvayatā saṃsāraṃ / cāpavadatā kalikālavilasitāni ca nindatā daivaṃ copālabhamānenāpareṇa
kali-kāla-vilasitāni ca nindatā daivaṃ côpālabhamānenâpareṇa dharmāya
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289250 (0.0):
prakāśayatā kenacid upaliṅgāni gāyatā anyenānityatāṃ bhāvayatā saṃsāraṃ / cāpavadatā kalikālavilasitāni ca nindatā daivaṃ copālabhamānenāpareṇa
kupyatā rāja-kula-devatāś câdhikṣipatā apareṇa
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289258 (0.0):
cāpavadatā kalikālavilasitāni ca nindatā daivaṃ copālabhamānenāpareṇa / dharmāya kupyatā rājakuladevatāś cādhikṣipatā apareṇa
kliṣṭa-kula-putraka-bhāgyāni garhayatā bāhya-parijanena
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289264 (0.0):
dharmāya kupyatā rājakuladevatāś cādhikṣipatā apareṇa / kliṣṭakulaputrakabhāgyāni garhayatā bāhyaparijanena
kathyamāna-kaṣṭa-pārthivâvasthaṃ rāja-kulaṃ viveśa.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289271 (0.052):
kliṣṭakulaputrakabhāgyāni garhayatā bāhyaparijanena / kathyamānakaṣṭapārthivāvasthaṃ rājakulaṃ viveśa.
a-virala-bāṣpa-payaḥ-paripluta-locanena pitṛ-parijanena vīkṣyamāṇo
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289280 (0.0):
kathyamānakaṣṭapārthivāvasthaṃ rājakulaṃ viveśa. / aviralabāṣpapayaḥpariplutalocanena pitṛparijanena vīkṣyamāṇo
vividhauṣadhi-dravya-drava-gandha-garbham utkvathatāṃ kvāthānāṃ sarpiṣāṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289289 (0.0):
aviralabāṣpapayaḥpariplutalocanena pitṛparijanena vīkṣyamāṇo / vividhauṣadhidravyadravagandhagarbham utkvathatāṃ kvāthānāṃ sarpiṣāṃ
tailānāṃ ca prapacyamānānāṃ gandham ājighrann avāpa tṛtīyaṃ kakṣyântaram.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289293 (0.0):
vividhauṣadhidravyadravagandhagarbham utkvathatāṃ kvāthānāṃ sarpiṣāṃ / tailānāṃ ca prapacyamānānāṃ gandham ājighrann avāpa tṛtīyaṃ kakṣyāntaram.
tatra câti-niḥ-śabde gṛhâvagrahaṇī-grāhi-bahu-vetriṇi
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289301 (0.055):
tatra cātiniḥśabde gṛhāvagrahaṇīgrāhibahuvetriṇi / triguṇatiraskariṇītirohitasuvīthīpathe pihitapakṣadvārake
tri-guṇa-tiras-kariṇī-tiro-hita-suvīthī-pathe pihita-pakṣa-dvārake
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289309 (1.788):
triguṇatiraskariṇītirohitasuvīthīpathe pihitapakṣadvārake
parihṛta-kavāṭa-raṭite ghaṭita-gavâkṣa-rakṣita-maruti dūyamāna-paricārake
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289318 (1.192):
triguṇatiraskariṇītirohitasuvīthīpathe pihitapakṣadvārake / parihṛtakavāṭaraṭite ghaṭitagavākṣarakṣitamaruti dūyamānaparicārake
caraṇa-tāḍana-svanat-sopāna-prakupita-pratīhāre
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289324 (0.0):
parihṛtakavāṭaraṭite ghaṭitagavākṣarakṣitamaruti dūyamānaparicārake / caraṇatāḍanasvanatsopānaprakupitapratīhāre
nibhṛta-saṃjñā-nirdiśyamāna-sakala-karmaṇi nâti-nikaṭôpaviṣṭa-kaṅkaṭini
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289328 (0.0):
caraṇatāḍanasvanatsopānaprakupitapratīhāre / nibhṛtasaṃjñānirdiśyamānasakalakarmaṇi nātinikaṭopaviṣṭakaṅkaṭini
koṇa-sthitâhvāna-cakitâcamanaka-vāhini caṃdra-śāli-kālīna-mūka-maula-loke
mahâdhi-vi-dhura-bāndhavâṅganā-varga-gṛhīta-pracchanna-pragrīvake
saṃja-vana-puñjitôdvigna-parijane praviṣṭa-katipaya-praṇayini
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289359 (0.051):
saṃjavanapuñjitodvignaparijane praviṣṭakatipayapraṇayini / gambhīrajvarārambhabhītabhiṣaji durmanāyamānamanttriṇi
gambhīra-jvarârambha-bhīta-bhiṣaji durmanāyamāna-manttriṇi
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289365 (0.063):
gambhīrajvarārambhabhītabhiṣaji durmanāyamānamanttriṇi / mandāyamānapurodhasi sīdatsuhṛdi vidrāṇavipaściti saṃtaptāptasāmante
mandâyamāna-purodhasi sīdat-suhṛdi vidrāṇa-vipaściti saṃtaptâpta-sāmante
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289371 (0.033):
gambhīrajvarārambhabhītabhiṣaji durmanāyamānamanttriṇi / mandāyamānapurodhasi sīdatsuhṛdi vidrāṇavipaściti saṃtaptāptasāmante
vicitta-cāmara-grāhiṇi duḥkha-kṣāma-śiro-rakṣiṇi
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289382 (0.0):
mandāyamānapurodhasi sīdatsuhṛdi vidrāṇavipaściti saṃtaptāptasāmante / vicittacāmaragrāhiṇi duḥkhakṣāmaśirorakṣiṇi
kṣīyamāṇa-prasāda-vittaka-manoratha-saṃpadi / svāmi-bhakti-parityaktâhāra-hīyamāna-bala-vikala-vallabha-bhūbhṛti
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289387 (0.0):
vicittacāmaragrāhiṇi duḥkhakṣāmaśirorakṣiṇi / kṣīyamāṇaprasādavittakamanorathasaṃpadi
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289397 (0.0):
kṣīyamāṇaprasādavittakamanorathasaṃpadi / svāmibhaktiparityaktāhārahīyamānabalavikalavallabhabhūbhṛti
kṣiti-tala-patita-sakala-rajanī-jāgarūka-rāja-putra-kumārake
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289405 (0.0):
svāmibhaktiparityaktāhārahīyamānabalavikalavallabhabhūbhṛti / kṣititalapatitasakalarajanījāgarūkarājaputrakumārake
kula-kramâgata-kula-putra-nivahôhyamāna-śuci śoka-saṃkucita-kañcukini
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289415 (0.0):
kulakramāgatakulaputranivahohyamānaśuci śokasaṃkucitakañcukini
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28627987 (0.056):
vilokitā vicāritā anugaveṣitā paryanviṣṭā vicitritā vipulīkṛtā / so 'haṃ / kulaputra asyāṃ mahāmaitrīdhvajāyāṃ bodhisattvacaryāyāṃ sthitvā dharmeṇa
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6646849 (0.060):
u12.24ab/.atha śabdo bhavet tatra yaṃ dṛṣṭvā tu maharṣibhiḥ/ / u12.24cd/.putraputreti yacchabdo yad gataṃ gatam eva ca/
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652181 (0.061):
nādhitiṣṭhati, nābhiniviśati ātmā me iti; rūpaṃ mahārāja kulaputra / anupāyantam anupādadānam anadhitiṣṭhantam anabhiniviśantam
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652199 (0.061):
saṃskārān vijñānaṃ mahārāja kulaputra anupāyantam anupādadānam
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28619835 (0.062):
vivardhayāmi nimittīkaromi koṭīkaromi viśodhayāmi vimalīkaromi uttāpayāmi / prabhāsvarīkaromi vipulīkaromi / so 'haṃ kulaputra bodhisattvānāṃ
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24377425 (0.062):
mā bhaiṣīḥ kulaputrātra tiṣṭhālaṃ vyasudhīratām / / yanmahāyānakāraṇyūhasūtraṃ tvayā śrutam //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7679234 (0.063):
VI (EPILOGUE) yathāhaṃ kulaputra buddhacakṣuṣā paśyāmi daśasu dikṣu
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28626611 (0.064):
kāyena vācā manasā va / āparāntikāvīcikadukhe saṃbhrāmayeyam / ahaṃ / kulaputra tiryagyonigatasya saṃmūḍhasya antaśaḥ kuntapipīlikasya
nir-ānanda-nandini niḥśvasan-nir-āśâsanna-sevake
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289416 (0.030):
kulakramāgatakulaputranivahohyamānaśuci śokasaṃkucitakañcukini / nirānandanandini niḥśvasannirāśāsannasevake
niḥsṛta-tāmbūla-dhūsarâdhara-vāra-yoṣiti
vilakṣa-vaidyôpadiśyamāna-pathyâharaṇâvahita-paurogave
'nujīvi-pīyamānôcca-caṣaka-dhārā-vāri-vinodyamānâsya-śoṣa-ruji
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289441 (0.039):
vilakṣavaidyopadiśyamānapathyāharaṇāvahitapaurogave / 'nujīvipīyamānoccacaṣakadhārāvārivinodyamānāsyaśoṣaruji
rājâbhilāṣa-bhojyamāna-bahu-bhuji / bheṣaja-sāmagrī-saṃpādana-vyagra-samagra-vyavahāriṇi
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289455 (0.0):
rājābhilāṣabhojyamānabahubhuji / bheṣajasāmagrīsaṃpādanavyagrasamagravyavahāriṇi
muhur-muhur-āhūyamāna-toya-karmântikânumita-ghorâtura-tṛṣi
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289458 (1.192):
bheṣajasāmagrīsaṃpādanavyagrasamagravyavahāriṇi / muhurmuhurāhūyamānatoyakarmāntikānumitaghorāturatṛṣi
tuṣāra-parikarita-karaka-śiśirī-kriyamāṇôdaśviti
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11333012 (0.056):
dīpaṅkara bhūtāntakara sarvārthaṅkara siddhaṅkara dyotiṅkara avabhāsaṅkara
śvetârdra-karpaṭârpita-karpūra-parāga-śītalī-kṛta-śalāke
nâśyāna-paṅki-lipyamāna-nava-bhāṇḍa-gata-gaṇḍūṣa-grahaṇa-mastuni
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289484 (0.0):
nāśyānapaṅkilipyamānanavabhāṇḍagatagaṇḍūṣagrahaṇamastuni
timyat-komala-kamalinī-palāśa-prāvṛta-mṛdu-mṛṇālake
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289491 (0.0):
nāśyānapaṅkilipyamānanavabhāṇḍagatagaṇḍūṣagrahaṇamastuni / timyatkomalakamalinīpalāśaprāvṛtamṛdumṛṇālake
sanāla-nīlôtpala-pūlī-sanātha-salila-pāna-bhājana-bhuvi
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289500 (0.0):
timyatkomalakamalinīpalāśaprāvṛtamṛdumṛṇālake / sanālanīlotpalapūlīsanāthasalilapānabhājanabhuvi
dhārā-nipāta-nirvārpyamāṇa-kvathitâmbhasi paṭu-pāṭala-śarkarā-moda-muci
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289507 (1.192):
sanālanīlotpalapūlīsanāthasalilapānabhājanabhuvi / dhārānipātanirvārpyamāṇakvathitāmbhasi paṭupāṭalaśarkarāmodamuci
mañcakâśrita-sikatila-karkarī-viśrāntântara-cakṣuṣi
sarala-śevāla-valayita-galad-gola-yantrake
galvarka-śālâjirôllāsita-lāja-saktu-nipīta-masāra-pārī-parigṛhīta-karka-śarkare
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289534 (0.0):
galvarkaśālājirollāsitalājasaktunipītamasārapārīparigṛhītakarkaśarkare
śiśirauṣadha-rasa-cūrṇâvakīrṇa-sphaṭika-śukti-śaṅkha-saṃcaye
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289535 (0.0):
galvarkaśālājirollāsitalājasaktunipītamasārapārīparigṛhītakarkaśarkare / śiśirauṣadharasacūrṇāvakīrṇasphaṭikaśuktiśaṅkhasaṃcaye
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289543 (0.0):
śiśirauṣadharasacūrṇāvakīrṇasphaṭikaśuktiśaṅkhasaṃcaye / saṃcitapracuraprācīnāmalakamātuluṅgadrākṣādāḍimādiphale
saṃcita-pracura-prācīnâmalaka-mātuluṅga-drākṣā-dāḍimâdi-phale
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289550 (0.0):
śiśirauṣadharasacūrṇāvakīrṇasphaṭikaśuktiśaṅkhasaṃcaye / saṃcitapracuraprācīnāmalakamātuluṅgadrākṣādāḍimādiphale
pratigrāhita-vipra-viprakīryamāṇa-śānty-udaka-vipruṣi
preṣyâpreṣyamāṇa-lalāṭa-lepôpadigdha-dṛṣadi dhavala-gṛhe sthitaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289562 (0.0):
preṣyāpreṣyamāṇalalāṭalepopadigdhadṛṣadi dhavalagṛhe sthitaṃ
para-loka-vijayāya nīrājyamāṇam iva / jvara-jvalanenânavarata-parivartanais-taraṅgiṇi śayanīye śeṣam iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289565 (0.0):
preṣyāpreṣyamāṇalalāṭalepopadigdhadṛṣadi dhavalagṛhe sthitaṃ / paralokavijayāya nīrājyamāṇam iva
viṣôṣmaṇā kṣīrôdanvati viceṣṭamānaṃ muktāphala-vālukā-dhūli-dhavalitaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289578 (0.062):
jvarajvalanenānavarataparivartanaistaraṅgiṇi śayanīye śeṣam iva viṣoṣmaṇā / kṣīrodanvati viceṣṭamānaṃ muktāphalavālukādhūlidhavalitaṃ jaladhim iva
jaladhim iva kṣaya-kāle śuṣyantaṃ kālena Kailāsam iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289586 (0.023):
kṣīrodanvati viceṣṭamānaṃ muktāphalavālukādhūlidhavalitaṃ jaladhim iva / kṣayakāle śuṣyantaṃ kālena kailāsam iva daśānanenoddhriyamāṇam
daśânanenôddhriyamāṇam a-virata-candana-carcā-parāṇāṃ paricārikāṇām
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289595 (0.012):
kṣayakāle śuṣyantaṃ kālena kailāsam iva daśānanenoddhriyamāṇam / aviratacandanacarcāparāṇāṃ paricārikāṇām
aty-uṣṇâvayava-sparśa-bhasmī-bhūtôdarair iva dhavalaiḥ karaiḥ spṛśyamānaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289597 (0.036):
aviratacandanacarcāparāṇāṃ paricārikāṇām / atyuṣṇāvayavasparśabhasmībhūtodarair iva dhavalaiḥ karaiḥ spṛśyamānaṃ
lokântara-prasthitaṃ sthāsnunā sva-yaśasêva
candanânulepana-cchalenâpṛcchyamānam / a-vicchinna-dīyamāna-kamala-kumudêndīvara-dalaṃ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16055138 (0.030):
vicchinnādhikāriketyarthaḥ // / kathamapīti // / bhāmāsatyabhāmāpadanyāyenāpītyarthaḥ //
kāla-kaṭâkṣa-patana-śabalam iva śarīram udvahantaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289625 (0.0):
avicchinnadīyamānakamalakumudendīvaradalaṃ kālakaṭākṣapatanaśabalam iva / śarīram udvahantaṃ / nibiḍadukūlapaṭṭanipīḍitakeśāntakathyamānakaṣṭavedanānubandhaṃ mūrdhānaṃ
nibiḍa-dukūla-paṭṭa-nipīḍita-keśânta-kathyamāna-kaṣṭa-vedanânubandhaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289628 (0.0):
avicchinnadīyamānakamalakumudendīvaradalaṃ kālakaṭākṣapatanaśabalam iva / śarīram udvahantaṃ / nibiḍadukūlapaṭṭanipīḍitakeśāntakathyamānakaṣṭavedanānubandhaṃ mūrdhānaṃ
mūrdhānaṃ dhārayantaṃ durdhara-vedanônnaman-nīla-śirā-jālaka-karālena ca
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289643 (0.046):
dhārayantaṃ durdharavedanonnamannīlaśirājālakakarālena ca / kālāṅgulilikhyamānalekhākhyātamaraṇāvadhidivasasaṃkhyāneneva
kālâṅguli-likhyamāna-lekhâkhyāta-maraṇâvadhi-divasa-saṃkhyānenêva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289644 (0.044):
dhārayantaṃ durdharavedanonnamannīlaśirājālakakarālena ca / kālāṅgulilikhyamānalekhākhyātamaraṇāvadhidivasasaṃkhyāneneva
lalāṭa-phalakena bhayam upajanayantam āsanna-yama-darśanôdvegād iva ca
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289657 (0.0):
kālāṅgulilikhyamānalekhākhyātamaraṇāvadhidivasasaṃkhyāneneva / lalāṭaphalakena bhayam upajanayantam āsannayamadarśanodvegād iva ca
kiṃ-cid-antaḥ-praviṣṭa-tārakaṃ cakṣur dadhānaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289666 (0.015):
kiṃcidantaḥpraviṣṭatārakaṃ cakṣur dadhānaṃ
śuṣyad-daśana-paṅkti-prasṛta-dhūsara-dīdhiti-taraṅgiṇīṃ mṛga-tṛṣṇikām
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289672 (0.0):
kiṃcidantaḥpraviṣṭatārakaṃ cakṣur dadhānaṃ / śuṣyaddaśanapaṅktiprasṛtadhūsaradīdhititaraṅgiṇīṃ mṛgatṛṣṇikām ivoṣṇāṃ
ivôṣṇāṃ niḥśvāsa-paramparām udvahantam aty-uṣṇa-niḥśvāsa-dagdhayêva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289679 (0.015):
śuṣyaddaśanapaṅktiprasṛtadhūsaradīdhititaraṅgiṇīṃ mṛgatṛṣṇikām ivoṣṇāṃ / niḥśvāsaparamparām udvahantam atyuṣṇaniḥśvāsadagdhayeva śyāmāyamānayā
śyāmāyamānayā rasanayā nivedyamāna-dāruṇa-saṃnipātârambham
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289684 (0.051):
niḥśvāsaparamparām udvahantam atyuṣṇaniḥśvāsadagdhayeva śyāmāyamānayā / rasanayā nivedyamānadāruṇasaṃnipātārambham
uraḥ-sthala-sthāpita-maṇi-mauktika-hāra-candana-candra-kāntaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289694 (0.0):
rasanayā nivedyamānadāruṇasaṃnipātārambham / uraḥsthalasthāpitamaṇimauktikahāracandanacandrakāntaṃ
kṛtânta-dūta-darśana-yogyam ivâtmānaṃ kurvāṇam
aṅga-bhaṅga-valanôtkṣipta-bhuja-yugalaṃ paryasta-hasta-nakha-mayūkhair
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289710 (1.192):
kṛtāntadūtadarśanayogyam ivātmānaṃ kurvāṇam / aṅgabhaṅgavalanotkṣiptabhujayugalaṃ paryastahastanakhamayūkhair dhārāgṛham
dhārā-gṛham iva tāpa-śāntaye racayantaṃ / nediṣṭha-salila-maṇi-kuṭṭimâdarśôdareṣu nipatadbhiḥ pratibimbair api
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289716 (0.0):
aṅgabhaṅgavalanotkṣiptabhujayugalaṃ paryastahastanakhamayūkhair dhārāgṛham / iva tāpaśāntaye racayantaṃ nediṣṭhasalilamaṇikuṭṭimādarśodareṣu
saṃtāpâtiśayam iva kathayantaṃ spṛṣantīṃ praṇayinīm iva viśvāsa-bhūmiṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289729 (0.0):
nipatadbhiḥ pratibimbair api saṃtāpātiśayam iva kathayantaṃ spṛṣantīṃ
mūrcchām api bahu manyamānam antakâhvānâkṣarair iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289730 (0.0):
praṇayinīm iva viśvāsabhūmiṃ mūrcchām api bahu manyamānam
sa-bhaya-bhiṣag-dṛṣṭair ariṣṭair āviṣṭaṃ mahā-prasthāna-kāle
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289741 (1.192):
antakāhvānākṣarair iva sabhayabhiṣagdṛṣṭair ariṣṭair āviṣṭaṃ
sva-saṃtāpa-saṃtānam āpta-hṛdayeṣu saṃcārayantam arati-parigṛhītam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289749 (0.0):
mahāprasthānakāle svasaṃtāpasaṃtānam āptahṛdayeṣu saṃcārayantam
īrṣyayêva chāyayā vimucyamānam udyogam ivôpadravāṇaṃ sarvâstra-mokṣam iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289753 (0.060):
mahāprasthānakāle svasaṃtāpasaṃtānam āptahṛdayeṣu saṃcārayantam / aratiparigṛhītam īrṣyayeva chāyayā vimucyamānam udyogam ivopadravāṇaṃ
kṣāmatāyā hastī-kṛtaṃ vihastatayā viṣayī-kṛtaṃ vaiṣamyeṇa kṣetrī-kṛtaṃ
kṣayeṇa gocarī-kṛtaṃ glānyā daṣṭaṃ duḥkhâsikayā ātmī-kṛtam a-svāsthyena
vidheyī-kṛtaṃ vyādhinā kroḍī-kṛtaṃ kālena lakṣyī-kṛtaṃ dakṣiṇâśayā pītam
iva pīḍābhir jagdham iva jāgareṇa nigīrṇam iva vaivarṇyena grāsī-kṛtam iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289784 (0.0):
dakṣiṇāśayā pītam iva pīḍābhir jagdham iva jāgareṇa nigīrṇam iva
gātra-bhaṅgena hriyamāṇam iva vipadbhir vaṇṭyamānam iva vedanābhir
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289793 (5.960):
vaivarṇyena grāsīkṛtam iva gātrabhaṅgena hriyamāṇam iva vipadbhir
luṇṭhyamānam iva duḥkhair āditsitaṃ daivena nirūpitaṃ niyatyā samāghrātam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289799 (0.0):
vaivarṇyena grāsīkṛtam iva gātrabhaṅgena hriyamāṇam iva vipadbhir / vaṇṭyamānam iva vedanābhir luṇṭhyamānam iva duḥkhair āditsitaṃ daivena
a-nityatvena abhibhūyamānam a-bhāvena parikalitaṃ parāsutayā dattâvakāśaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289805 (0.017):
nirūpitaṃ niyatyā samāghrātam anityatvena abhibhūyamānam abhāvena
kleśasya nivāsaṃ vaimanasyasya samīpe kālasya antike 'ntyôcchvāsasya mukhe
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289812 (0.0):
parikalitaṃ parāsutayā dattāvakāśaṃ kleśasya nivāsaṃ vaimanasyasya samīpe
mahā-pravāsasya dvāri dīrgha-nidrāyāḥ jihvâgre jīvitêśasya vartamānaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289821 (0.0):
kālasya antike 'ntyocchvāsasya mukhe mahāpravāsasya dvāri dīrghanidrāyāḥ
viralaṃ vāci calitaṃ cetasi vihvalaṃ vapuṣi kṣīṇam āyuṣi pracuraṃ pralāpe
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289836 (0.0):
jihvāgre jīviteśasya vartamānaṃ viralaṃ vāci calitaṃ cetasi vihvalaṃ
saṃtataṃ śvasite jitaṃ jṛmbhikābhiḥ parādhīnam ādhibhir anubaddham
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289845 (0.0):
vapuṣi kṣīṇam āyuṣi pracuraṃ pralāpe saṃtataṃ śvasite jitaṃ jṛmbhikābhiḥ
anubandhikābhiḥ pārśvâpaviṣṭayā cânavarata-rodanôcchūna-nayanayā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289845 (0.016):
vapuṣi kṣīṇam āyuṣi pracuraṃ pralāpe saṃtataṃ śvasite jitaṃ jṛmbhikābhiḥ / parādhīnam ādhibhir anubaddham anubandhikābhiḥ pārśvāpaviṣṭayā
gṛhīta-cāmarikayâpi niḥśvasitair eva vījayantyā / vividhauṣadhi-dhūli-dhūsarita-śarīrayā muhur muhur ārya-putra svapiṣi iti
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289858 (0.0):
cānavaratarodanocchūnanayanayā gṛhītacāmarikayāpi niḥśvasitair eva / vījayantyā vividhauṣadhidhūlidhūsaritaśarīrayā muhur muhur āryaputra
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289866 (0.0):
vījayantyā vividhauṣadhidhūlidhūsaritaśarīrayā muhur muhur āryaputra
vyāharantyā devyā Yaśomatyā śirasi vakṣasi ca spṛśyamānaṃ pitaram
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289873 (0.0):
vījayantyā vividhauṣadhidhūlidhūsaritaśarīrayā muhur muhur āryaputra / svapiṣi iti vyāharantyā devyā yaśomatyā śirasi vakṣasi ca spṛśyamānaṃ
adrākṣīt. / dṛṣṭvā ca prathama-duḥkha-saṃpāta-mathyamāna-matir āśaṅkita iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289875 (0.0):
svapiṣi iti vyāharantyā devyā yaśomatyā śirasi vakṣasi ca spṛśyamānaṃ / pitaram adrākṣīt. / dṛṣṭvā ca prathamaduḥkhasaṃpātamathyamānamatir āśaṅkita iva
bhāga-dheyebhyaḥ samabhavat. / antaka-pura-vartinam eva ca pitaram amanyata.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289887 (0.0):
dṛṣṭvā ca prathamaduḥkhasaṃpātamathyamānamatir āśaṅkita iva / bhāgadheyebhyaḥ samabhavat. / antakapuravartinam eva ca pitaram amanyata.
nirākṛta iva cântaḥkaraṇena kṣaṇam āsīt. / avadhūtaś ca dhairyeṇa kṣetrī-kṛtaḥ kṣobheṇa riktī-kṛto ratyā viṣayī-kṛto
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289893 (0.050):
antakapuravartinam eva ca pitaram amanyata. / nirākṛta iva cāntaḥkaraṇena kṣaṇam āsīt.
viṣādena pāvaka-mayam iva hṛdayam udvahan viṣama-vidūṣitānîva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289903 (0.0):
avadhūtaś ca dhairyeṇa kṣetrīkṛtaḥ kṣobheṇa riktīkṛto ratyā viṣayīkṛto / viṣādena pāvakamayam iva hṛdayam udvahan viṣamavidūṣitānīva
muhyantîndriyāṇi bibhrāṇas tamasā rasā-talam api viśeṣayan śūnyatvenâkāśam
apy atiśayāno nâvindata kartavyam. / pasparśa ca hṛdayena bhiyam uttamâṅgena ca gām.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289921 (0.040):
apy atiśayāno nāvindata kartavyam. / pasparśa ca hṛdayena bhiyam uttamāṅgena ca gām.
avani-patis tu dūrād eva dṛṣṭvâtidayitaṃ tanayaṃ tad-avastho 'pi
nirbhara-snehâvarjitaḥ pradhāvamāno manasā prasārya bhujau ehy ehi ity
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289940 (0.0):
avanipatis tu dūrād eva dṛṣṭvātidayitaṃ tanayaṃ tadavastho 'pi / nirbharasnehāvarjitaḥ pradhāvamāno manasā prasārya bhujau ehy ehi ity
āhvayan śarīrârdhena śayanād udagāt. / sa-saṃbhramam upasṛtaṃ cainaṃ vinayâvanamram unnamayya balād urasi niveśya
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289955 (0.0):
nirbharasnehāvarjitaḥ pradhāvamāno manasā prasārya bhujau ehy ehi ity / āhvayan śarīrārdhena śayanād udagāt.
viśann iva premṇā niśā-kara-maṇḍala-madhyaṃ majjann ivâmṛta-maye
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289956 (0.040):
sasaṃbhramam upasṛtaṃ cainaṃ vinayāvanamram unnamayya balād urasi niveśya / viśann iva premṇā niśākaramaṇḍalamadhyaṃ majjann ivāmṛtamaye mahāsarasi
mahā-sarasi snāpayann iva mahati hari-candana-rasa-prasravaṇe
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289969 (0.040):
viśann iva premṇā niśākaramaṇḍalamadhyaṃ majjann ivāmṛtamaye mahāsarasi / snāpayann iva mahati haricandanarasaprasravaṇe 'bhiṣicyamāna iva
'bhiṣicyamāna iva tuṣārâdri-draveṇa pīḍayann aṅgair aṅgāni kapolena
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289978 (0.0):
tuṣārādridraveṇa pīḍayann aṅgair aṅgāni kapolena kapolam avaghaṭṭayan
kapolam avaghaṭṭayan nimīlayan pakṣmâgra-grathitâjasrâsra-visrāviṇī
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289979 (0.0):
tuṣārādridraveṇa pīḍayann aṅgair aṅgāni kapolena kapolam avaghaṭṭayan
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6290625 (0.021):
idaṃpratyayā(yatā)pratītyasamutpādānulomāste satkṛtyodgṛ(dgra)hītavyāḥ | / dṛḍhañca, sthirañca, sūdgṛhītāśca, na nāśayitavyāḥ | pratipattyā[ḥ]
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640718 (0.024):
visāgraḥ daśāvate veśataḥ teraṇa vesalagra śamuśavataḥ vimati vimati
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695072 (0.024):
jātikṣayabhūmir muja vinmujaḥ, malatmajaḥ, visāgraḥ, daśāvate veśataḥ / teraṇa, veśalagra, śamuśavataḥ, vimati vimati yopahira regamata
vilocane vismṛta-jvara-saṃjvaraḥ su-ciram āliliṅga.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289994 (0.0):
nimīlayan pakṣmāgragrathitājasrāsravisrāviṇī vilocane / vismṛtajvarasaṃjvaraḥ suciram āliliṅga.
kathaṃ katham-api cirād vimuktam apasṛtya kṛta-namaskāraṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290001 (0.0):
vismṛtajvarasaṃjvaraḥ suciram āliliṅga. / kathaṃ kathamapi cirād vimuktam apasṛtya kṛtanamaskāraṃ praṇatajananīkam
praṇata-jananīkam upāgatam āsīnaṃ ca śayanântike pibann iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290007 (1.192):
kathaṃ kathamapi cirād vimuktam apasṛtya kṛtanamaskāraṃ praṇatajananīkam
vigata-nimeṣa-niścalena cakṣuṣā vyalokayat. / pasparśa ca punaḥ punar vepathumatā pāṇi-talena kṣaya-kṣāma-kaṇṭhaś ca
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290021 (0.0):
upāgatam āsīnaṃ ca śayanāntike pibann iva vigatanimeṣaniścalena cakṣuṣā
kṛcchrād ivâvadīt: vatsa kṛśo 'si iti.
bhaṇḍis tv akathayat: deva tṛtīyam ahaḥ kṛtâhārasyâsyâdya iti.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290031 (0.0):
kṛcchrād ivāvadīt: vatsa kṛśo 'si iti. / bhaṇḍis tv akathayat: deva tṛtīyam ahaḥ kṛtāhārasyāsyādya iti.
tac chrutvā bāṣpa-vega-gṛhyamāṇâkṣaraṃ kathaṃ katham apy āyataṃ
niḥśvasyôvāca vatsa jānāmi tvāṃ pitṛ-priyam ati-mṛdu-hṛdayam.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290052 (0.0):
niḥśvasyovāca vatsa jānāmi tvāṃ pitṛpriyam atimṛduhṛdayam.
īdṛśeṣu vidhurayati dhīmato 'pi dhiyam. / ati-durdharo bāndhava-snehaḥ sarva-pramāthī.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290061 (0.0):
niḥśvasyovāca vatsa jānāmi tvāṃ pitṛpriyam atimṛduhṛdayam. / īdṛśeṣu vidhurayati dhīmato 'pi dhiyam.
yato nârhasy ātmānaṃ śuce dātum. / uddāma-mahā-dāha-jvara-dagdho 'pi dahye khalv aham adhikataram
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290074 (0.0):
atidurdharo bāndhavasnehaḥ sarvapramāthī. / yato nārhasy ātmānaṃ śuce dātum.
anenâyuṣmad-ādhinā. / niśitam iva śastraṃ takṣṇoti māṃ tvadīyas tanimā.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290083 (0.0):
anenāyuṣmadādhinā. / niśitam iva śastraṃ takṣṇoti māṃ tvadīyas tanimā.
sukhaṃ ca rājyaṃ ca vaṃśaś ca prāṇāś ca paralokaś ca tvayi me sthitāḥ.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290093 (0.0):
niśitam iva śastraṃ takṣṇoti māṃ tvadīyas tanimā. / sukhaṃ ca rājyaṃ ca vaṃśaś ca prāṇāś ca paralokaś ca tvayi me sthitāḥ.
yathā mama tathā sarvāsāṃ prajānām. / tvad-vidhānāṃ pīḍāḥ pīḍayanti sakalam eva bhuvana-talam.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290101 (0.0):
sukhaṃ ca rājyaṃ ca vaṃśaś ca prāṇāś ca paralokaś ca tvayi me sthitāḥ. / yathā mama tathā sarvāsāṃ prajānām.
na ny alpa-puṇya-bhājāṃ vaṃśam alaṃ-kurvanti bhavādṛśāḥ phalam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290104 (0.0):
tvadvidhānāṃ pīḍāḥ pīḍayanti sakalam eva bhuvanatalam. / na ny alpapuṇyabhājāṃ vaṃśam alaṃkurvanti bhavādṛśāḥ phalam
asyâneka-janmântarôpārjitasyâkaluṣasya karmaṇaḥ.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_au.htm.txt) 9352149 (0.064):
janmântarâtītānîva nâsmaryanta lāsyāni.
kara-tala-gatam iva kathayanti caturṇām apy arṇavānām ādhipatyaṃ te
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290122 (0.0):
asyānekajanmāntaropārjitasyākaluṣasya karmaṇaḥ. / karatalagatam iva kathayanti caturṇām apy arṇavānām ādhipatyaṃ te
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16122049 (0.064):
bhūsamparkarajonipātamalinās+svasmāt+gṛhāt+pracyutās+ / sāmānyais+api jantubhis+karatalais+niḥśaṅkam+āliṅgitās+ /
lakṣaṇāni. / tvaj-janmanaiva kṛtârtho 'smi.
nir-abhilāṣo 'smi jīvitavye. / bhiṣag-anurodhaḥ pāyayati mām auṣadham.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290135 (0.0):
tvajjanmanaiva kṛtārtho 'smi. / nirabhilāṣo 'smi jīvitavye. / bhiṣaganurodhaḥ pāyayati mām auṣadham.
api ca vatsa sarva-prajā-puṇyaiḥ sakala-bhuvana-tala-paripālanârtham
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290142 (0.0):
bhiṣaganurodhaḥ pāyayati mām auṣadham. / api ca vatsa sarvaprajāpuṇyaiḥ sakalabhuvanatalaparipālanārtham
utpatsyamānānāṃ bhavādṛśāṃ janma-grahaṇôpāyaḥ pitarau.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290148 (0.063):
utpatsyamānānāṃ bhavādṛśāṃ janmagrahaṇopāyaḥ pitarau.
prajābhis tu bandhumanto rājāno na jñātibhiḥ.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290157 (0.0):
utpatsyamānānāṃ bhavādṛśāṃ janmagrahaṇopāyaḥ pitarau. / prajābhis tu bandhumanto rājāno na jñātibhiḥ.
tad uttiṣṭha. / kuru punar eva sarvāḥ kriyāḥ. / kṛtâhāre ca tvayy aham api svayam upayokṣye pathyam ity evam abhihitasya
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290160 (0.0):
prajābhis tu bandhumanto rājāno na jñātibhiḥ. / tad uttiṣṭha. / kuru punar eva sarvāḥ kriyāḥ.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290168 (1.192):
kṛtāhāre ca tvayy aham api svayam upayokṣye pathyam ity evam abhihitasya
câsya dhakṣyann iva hṛdayam atitarāṃ śokânalaḥ saṃdudhukṣe.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290171 (0.043):
kṛtāhāre ca tvayy aham api svayam upayokṣye pathyam ity evam abhihitasya / cāsya dhakṣyann iva hṛdayam atitarāṃ śokānalaḥ saṃdudhukṣe.
kṣaṇa-mātraṃ ca sthitvā pitrā punar āhārârtham ādiśyamāno dhavala-gṛhād
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290178 (0.0):
cāsya dhakṣyann iva hṛdayam atitarāṃ śokānalaḥ saṃdudhukṣe. / kṣaṇamātraṃ ca sthitvā pitrā punar āhārārtham ādiśyamāno dhavalagṛhād
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290185 (0.028):
kṣaṇamātraṃ ca sthitvā pitrā punar āhārārtham ādiśyamāno dhavalagṛhād / avatatāra. / cakāra ca cetasi akāṇḍe khalv ayaṃ samupasthito mahāpralayo vyabhra iva
avatatāra. / cakāra ca cetasi akāṇḍe khalv ayaṃ samupasthito mahā-pralayo vyabhra iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290192 (0.0):
kṣaṇamātraṃ ca sthitvā pitrā punar āhārārtham ādiśyamāno dhavalagṛhād / avatatāra. / cakāra ca cetasi akāṇḍe khalv ayaṃ samupasthito mahāpralayo vyabhra iva
vajra-pātaḥ. / sāmānyo 'pi tāvac chokaḥ sôcchvāsaṃ maraṇam anupadiṣṭauṣadho mahā-vyādhir
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290196 (0.040):
cakāra ca cetasi akāṇḍe khalv ayaṃ samupasthito mahāpralayo vyabhra iva / vajrapātaḥ. / sāmānyo 'pi tāvac chokaḥ socchvāsaṃ maraṇam anupadiṣṭauṣadho mahāvyādhir
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290203 (0.040):
sāmānyo 'pi tāvac chokaḥ socchvāsaṃ maraṇam anupadiṣṭauṣadho mahāvyādhir / abhasmīkaraṇo 'gnipraveśo 'nuparatasyaiva narakavāso nirjyotiraṅgāravarṣam
a-bhasmī-karaṇo 'gni-praveśo 'nuparatasyaiva naraka-vāso
nir-jyotir-aṅgāra-varṣam a-śakalī-karaṇaṃ krakaca-dāraṇam a-vraṇo
vajra-sūcī-pātaḥ. / kim uta viśeṣa-śritaḥ.
kim atra karavāṇi iti. / rāja-puruṣeṇâdhiṣṭhitaś ca gatvā sva-dhāma dhūma-mayān iva kṛtâśru-pātān
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290229 (0.0):
aśakalīkaraṇaṃ krakacadāraṇam avraṇo vajrasūcīpātaḥ. / kim uta viśeṣaśritaḥ. / kim atra karavāṇi iti.
agni-mayān iva janita-hṛdaya-dāhān viṣa-mayān iva datta-mūrcchā-vegān.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290244 (0.0):
rājapuruṣeṇādhiṣṭhitaś ca gatvā svadhāma dhūmamayān iva kṛtāśrupātān / agnimayān iva janitahṛdayadāhān viṣamayān iva dattamūrcchāvegān.
mahā-pātaka-mayān ivôtpādita-ghṛṇān kṣāra-mayān ivânīta-vedanān kati-cit
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290244 (0.045):
agnimayān iva janitahṛdayadāhān viṣamayān iva dattamūrcchāvegān. / mahāpātakamayān ivotpāditaghṛṇān kṣāramayān ivānītavedanān katicit kavalān
kavalān agṛhṇāt. / ācāmaṃś ca cāmara-grāhiṇam ādideśa.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290258 (0.0):
mahāpātakamayān ivotpāditaghṛṇān kṣāramayān ivānītavedanān katicit kavalān / agṛhṇāt. / ācāmaṃś ca cāmaragrāhiṇam ādideśa.
vijñāyâgaccha katham āste tāta iti. / gatvā ca pratinivṛttya ca deva tathaiva iti vijñāpitas tenâgṛhīta-tāmbūla
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290265 (0.0):
ācāmaṃś ca cāmaragrāhiṇam ādideśa. / vijñāyāgaccha katham āste tāta iti.
evôttāmyatā manasâstâbhilāṣiṇi savitari sarvān āhūyôpahvare vaidyān kim
asminn evaṃvidhe vidheyam adhunā iti viṣaṇṇa-hṛdayaḥ papraccha.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290285 (0.0):
evottāmyatā manasāstābhilāṣiṇi savitari sarvān āhūyopahvare vaidyān kim / asminn evaṃvidhe vidheyam adhunā iti viṣaṇṇahṛdayaḥ papraccha.
te tu vyajñāpayan deva dhairyam avalambasva.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290291 (0.0):
asminn evaṃvidhe vidheyam adhunā iti viṣaṇṇahṛdayaḥ papraccha. / te tu vyajñāpayan deva dhairyam avalambasva.
katipayair eva vāsaraiḥ punaḥ svāṃ prakṛtim āpannaṃ svasthaṃ śroṣyasi
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290298 (0.0):
te tu vyajñāpayan deva dhairyam avalambasva. / katipayair eva vāsaraiḥ punaḥ svāṃ prakṛtim āpannaṃ svasthaṃ śroṣyasi
pitaram iti. / teṣāṃ tu bhiṣajāṃ madhye paunarvasavo yuvâṣṭādaśa-varṣa-deśīyas tasminn
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290306 (0.0):
katipayair eva vāsaraiḥ punaḥ svāṃ prakṛtim āpannaṃ svasthaṃ śroṣyasi / pitaram iti. / teṣāṃ tu bhiṣajāṃ madhye paunarvasavo yuvāṣṭādaśavarṣadeśīyas tasminn eva
eva rāja-kule kula-kramâgato gataḥ paramparām aṣṭâṅgasyâyur-vedasya
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290312 (0.009):
teṣāṃ tu bhiṣajāṃ madhye paunarvasavo yuvāṣṭādaśavarṣadeśīyas tasminn eva / rājakule kulakramāgato gataḥ paramparām aṣṭāṅgasyāyurvedasya bhūbhujā
bhūbhujā suta-nir-viśeṣaṃ lālitaḥ prakṛtyaivâti-paṭīyasyā prajñayā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290320 (0.042):
rājakule kulakramāgato gataḥ paramparām aṣṭāṅgasyāyurvedasya bhūbhujā / sutanirviśeṣaṃ lālitaḥ prakṛtyaivātipaṭīyasyā prajñayā yathāvadvijñātā
yathāvad-vijñātā vyādhi-svarūpāṇāṃ Rasāyano nāma vaidya-kumārakaḥ sâsras
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290329 (0.0):
sutanirviśeṣaṃ lālitaḥ prakṛtyaivātipaṭīyasyā prajñayā yathāvadvijñātā / vyādhisvarūpāṇāṃ rasāyano nāma vaidyakumārakaḥ sāsras tuṣṇīm adhomukho
tuṣṇīm adho-mukho 'bhūt. / pṛṣṭaś ca rāja-sūnunā sakhe Rasāyana kathaya tathyaṃ yad a-sādhv iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290345 (0.013):
vyādhisvarūpāṇāṃ rasāyano nāma vaidyakumārakaḥ sāsras tuṣṇīm adhomukho / 'bhūt. / pṛṣṭaś ca rājasūnunā sakhe rasāyana kathaya tathyaṃ yad asādhv iva paśyasi
paśyasi iti. / so 'bravīt: deva śvaḥ prabhāte yathâvasthitam āvedayitâsmi iti.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290349 (0.021):
pṛṣṭaś ca rājasūnunā sakhe rasāyana kathaya tathyaṃ yad asādhv iva paśyasi / so 'bravīt: deva śvaḥ prabhāte yathāvasthitam āvedayitāsmi iti.
atraiva cântare bhavana-kamalinī-pālaḥ kokam āśvāsayann apara-vaktram
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290361 (0.0):
atraiva cāntare bhavanakamalinīpālaḥ kokam āśvāsayann aparavaktram uccair
uccair apaṭhat. / vihaga kuru dṛḍhaṃ manaḥ svayaṃ tyaja śucam āssva viveka-vartmani /
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290373 (0.0):
atraiva cāntare bhavanakamalinīpālaḥ kokam āśvāsayann aparavaktram uccair / apaṭhat. / vihaga kuru dṛḍhaṃ manaḥ svayaṃ tyaja śucam āssva vivekavartmani /
saha kamala-sarojinī-śriyā śrayati sumeru-śiro virocanaḥ //
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290382 (0.0):
vihaga kuru dṛḍhaṃ manaḥ svayaṃ tyaja śucam āssva vivekavartmani / / saha kamalasarojinīśriyā śrayati sumeruśiro virocanaḥ // BaHcar_5.4
BaHcar_5.4 // / tac câkarṇya vāṇ-nimitta-jñaḥ pitari sutarāṃ jīvitâśāṃ śithilī-cakāra.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290382 (0.058):
saha kamalasarojinīśriyā śrayati sumeruśiro virocanaḥ // BaHcar_5.4 / tac cākarṇya vāṇnimittajñaḥ pitari sutarāṃ jīvitāśāṃ śithilīcakāra.
gateṣu ca bhiṣakṣu kṣata-dhṛtiḥ kṣapâmukhe kṣiti-pāla-samīpam eva punar
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290394 (0.050):
tac cākarṇya vāṇnimittajñaḥ pitari sutarāṃ jīvitāśāṃ śithilīcakāra. / gateṣu ca bhiṣakṣu kṣatadhṛtiḥ kṣapāmukhe kṣitipālasamīpam eva punar
āruroha. / tatra ca dāho mahān. / āhara hārān Hariṇi.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290402 (1.192):
gateṣu ca bhiṣakṣu kṣatadhṛtiḥ kṣapāmukhe kṣitipālasamīpam eva punar / āruroha. / tatra ca dāho mahān.
maṇi-darpaṇān me dehe dehi Vaidehi.
hima-lavair limpa lalāṭaṃ Līlāvati. / ghana-sāra-kṣoda-dhūlīr nidhehi Dhavalâkṣi.
nikṣipa cakṣuṣi candra-kāntaṃ Kāntimati. / kapole kalaya kuvalayaṃ Kalāvati.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290430 (0.045):
ghanasārakṣodadhūlīr nidhehi dhavalākṣi. / nikṣipa cakṣuṣi candrakāntaṃ kāntimati. / kapole kalaya kuvalayaṃ kalāvati.
candana-carcāṃ racaya Cārumati. / pāṭaya paṭa-mārutaṃ Pāṭalike.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290438 (0.0):
kapole kalaya kuvalayaṃ kalāvati. / candanacarcāṃ racaya cārumati.
mandaya dāham Indumati aravindair janaya jalârdrayā mudaṃ Madirāvati
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290442 (0.0):
candanacarcāṃ racaya cārumati. / pāṭaya paṭamārutaṃ pāṭalike. / mandaya dāham indumati aravindair janaya jalārdrayā mudaṃ madirāvati
samupanaya mṛṇālāni Mālati taralaya tāla-vṛntam Āvantike mūrdhānaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290451 (0.057):
samupanaya mṛṇālāni mālati taralaya tālavṛntam āvantike mūrdhānaṃ
dhāvamānaṃ badhāna Bandhumati kandharāṃ dhāraya Dhāraṇike urasi sa-śīkaraṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290465 (0.0):
samupanaya mṛṇālāni mālati taralaya tālavṛntam āvantike mūrdhānaṃ / dhāvamānaṃ badhāna bandhumati kandharāṃ dhāraya dhāraṇike urasi saśīkaraṃ
karaṃ kuru Kuraṅgavati saṃvāhaya bāhū Balāhike pīḍaya pādau Padmāvati
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290472 (0.0):
dhāvamānaṃ badhāna bandhumati kandharāṃ dhāraya dhāraṇike urasi saśīkaraṃ / karaṃ kuru kuraṅgavati saṃvāhaya bāhū balāhike pīḍaya pādau padmāvati
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13582326 (0.042):
śarmavarmasvastyayanau bāhū mātṛnāmavāṣṭoṣpatyau pādau....pāyuś ca
gṛhāṇa gāḍham aṅgam Anaṅgasene kā velā vartate Vilāsavati naiti nidrā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290482 (0.0):
gṛhāṇa gāḍham aṅgam anaṅgasene kā velā vartate vilāsavati naiti nidrā
kathā kathaya Kumudvati ity evaṃ prāyān pitur ālāpān anavaratam ākarṇayan
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290491 (0.0):
gṛhāṇa gāḍham aṅgam anaṅgasene kā velā vartate vilāsavati naiti nidrā / kathā kathaya kumudvati ity evaṃ prāyān pitur ālāpān anavaratam ākarṇayan
dūyamāna-hṛdayo duḥkha-dīrghāṃ jāgrad eva niśām anaiṣīt.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290497 (0.0):
kathā kathaya kumudvati ity evaṃ prāyān pitur ālāpān anavaratam ākarṇayan / dūyamānahṛdayo duḥkhadīrghāṃ jāgrad eva niśām anaiṣīt.
uṣasi câvatīrya rāja-dvāra-deśôpasarpiṇā parivardhakenôpasthāpite 'pi
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290503 (0.054):
dūyamānahṛdayo duḥkhadīrghāṃ jāgrad eva niśām anaiṣīt. / uṣasi cāvatīrya rājadvāradeśopasarpiṇā parivardhakenopasthāpite 'pi
turaṅge caraṇābhyām evâjagāma sva-mandiram.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290506 (0.052):
uṣasi cāvatīrya rājadvāradeśopasarpiṇā parivardhakenopasthāpite 'pi / turaṅge caraṇābhyām evājagāma svamandiram.
tatra ca tvaramāṇo bhrātur āgamanârtham upary upari kṣipra-pātino
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290517 (0.041):
turaṅge caraṇābhyām evājagāma svamandiram. / tatra ca tvaramāṇo bhrātur āgamanārtham upary upari kṣiprapātino
dīrghâdhva-gān ati-javinaś côṣṭra-pālān prāhiṇot.
prakṣālita-vadanaś ca parijanenôpanitam api prati-karma nâgrahīt.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290525 (0.035):
dīrghādhvagān atijavinaś coṣṭrapālān prāhiṇot. / prakṣālitavadanaś ca parijanenopanitam api pratikarma nāgrahīt.
Yamuna: Stotraratna (yamsr_au.htm.txt) 27740262 (0.039):
na mṛṣā paramā1rtham eva me śṛnu vijñāpanam ekam agrataḥ | / yadi me na dayiṣyase tato dayanīyas tava nātha durlabhaḥ || YStr_50 ||
Yamuna: Stotraratna (yamsr_pu.htm.txt) 2510339 (0.039):
na mṛṣā paramārtham eva me śṛnu vijñāpanam ekam agrataḥ | / yadi me na dayiṣyase tato dayanīyas tava nātha durlabhaḥ || YStr_50 ||
agrataḥ sthitānāṃ rāja-putra-yūnāṃ vi-manasāṃ Rasâyano Rasâyana iti
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290535 (0.0):
agrataḥ sthitānāṃ rājaputrayūnāṃ vimanasāṃ rasāyano rasāyana iti jalpitam
jalpitam avyaktam aśrauṣīt. / paryapṛcchac ca tān bhadrāḥ kiṃ Rasâyana iti.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290542 (0.055):
agrataḥ sthitānāṃ rājaputrayūnāṃ vimanasāṃ rasāyano rasāyana iti jalpitam / avyaktam aśrauṣīt. / paryapṛcchac ca tān bhadrāḥ kiṃ rasāyana iti.
pṛṣṭāś ca te sarve samam eva tūṣṇīṃ-babhūvuḥ. / bhūyo bhūyaś cânubadhyamānā duḥkhena kathaṃ katham apy ācacakṣire deva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290555 (0.0):
paryapṛcchac ca tān bhadrāḥ kiṃ rasāyana iti. / pṛṣṭāś ca te sarve samam eva tūṣṇīṃbabhūvuḥ.
pāvakaṃ praviṣṭa iti. / tac ca śrutvā pluṣṭa ivântas-tāpena sadyo vivarṇatām agāt.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290563 (0.0):
bhūyo bhūyaś cānubadhyamānā duḥkhena kathaṃ katham apy ācacakṣire deva / pāvakaṃ praviṣṭa iti.
utpāṭyamānam iva ca na śaśāka śokândhaṃ dhārayituṃ hṛdayam.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290565 (0.0):
tac ca śrutvā pluṣṭa ivāntastāpena sadyo vivarṇatām agāt. / utpāṭyamānam iva ca na śaśāka śokāndhaṃ dhārayituṃ hṛdayam.
āsīc câsya cetasi kāmaṃ svayaṃ na bhavati na tu śrāvayaty a-priyaṃ vacanam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290581 (0.0):
utpāṭyamānam iva ca na śaśāka śokāndhaṃ dhārayituṃ hṛdayam. / āsīc cāsya cetasi kāmaṃ svayaṃ na bhavati na tu śrāvayaty apriyaṃ vacanam
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12098094 (0.051):
kāmaṃ bhāvaḥ svayaṃ na bhavet | na tu svata eva svabhāvasyānyathātvaṃ
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17311258 (0.051):
| kāmaṃ bhāvaḥ svayaṃ na bhavet | na tu svata eva svabhāvasyānyathātvaṃ
a-rati-karam itara ivâbhijāto janaḥ.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290582 (0.050):
āsīc cāsya cetasi kāmaṃ svayaṃ na bhavati na tu śrāvayaty apriyaṃ vacanam / aratikaram itara ivābhijāto janaḥ.
kṛcchre ca yathânenânuṣṭhitam ujjvalī-kṛtam adhikataraṃ jvalana-praveśena
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290593 (0.027):
kṛcchre ca yathānenānuṣṭhitam ujjvalīkṛtam adhikataraṃ jvalanapraveśena / kalyāṇaprakṛti kārtasvaram iva kaulaputram asyeti.
kalyāṇa-prakṛti kārtasvaram iva kaula-putram asyêti.
punaś câcintayat samucitam evâthavā snehasyêdam.
kim asya tāto na tātaḥ kiṃ vâmbā na jananī vayaṃ na bhrātaraḥ.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290610 (0.0):
kim asya tāto na tātaḥ kiṃ vāmbā na jananī vayaṃ na bhrātaraḥ. / anyasminn api tāvat svāmini durlabhībhavati bhavanty asavo dhriyamāṇā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257132 (0.060):
nādharmataḥ, na tathatāto nātathatātaḥ, na bhūtakoṭito nābhūtakoṭitaḥ.
anyasminn api tāvat svāmini durlabhī-bhavati bhavanty asavo dhriyamāṇā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290618 (0.0):
kim asya tāto na tātaḥ kiṃ vāmbā na jananī vayaṃ na bhrātaraḥ. / anyasminn api tāvat svāmini durlabhībhavati bhavanty asavo dhriyamāṇā
hrī-hetavo loke kim utâmṛta-maye 'nujīvināṃ nirvyāja-bāndhave
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290619 (0.0):
anyasminn api tāvat svāmini durlabhībhavati bhavanty asavo dhriyamāṇā / hrīhetavo loke kim utāmṛtamaye 'nujīvināṃ nirvyājabāndhave 'vandhyaprasāde
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290627 (0.0):
anyasminn api tāvat svāmini durlabhībhavati bhavanty asavo dhriyamāṇā / hrīhetavo loke kim utāmṛtamaye 'nujīvināṃ nirvyājabāndhave 'vandhyaprasāde
'vandhya-prasāde su-gṛhīta-nāmni tāte.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290633 (0.0):
hrīhetavo loke kim utāmṛtamaye 'nujīvināṃ nirvyājabāndhave 'vandhyaprasāde
saṃprati sāṃpratam ācaritam anenâtmānaṃ dahatā.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290634 (1.192):
sugṛhītanāmni tāte. / saṃprati sāṃpratam ācaritam anenātmānaṃ dahatā.
kiṃ vâsyâkalpam avasthitasya stheyaso yaśo-mayasya dahyate.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290643 (0.029):
kiṃ vāsyākalpam avasthitasya stheyaso yaśomayasya dahyate. / patitaḥ sa kevalaṃ dahane.
patitaḥ sa kevalaṃ dahane. / dagdhās tu vayam.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290650 (0.0):
kiṃ vāsyākalpam avasthitasya stheyaso yaśomayasya dahyate. / patitaḥ sa kevalaṃ dahane.
dhanyaḥ khalv asāv agraṇīḥ puṇya-bhājām. / a-puṇya-bhāk tv idam eva rāja-kulaṃ kula-putreṇa yat tādṛśā viyuktam.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290657 (0.0):
dagdhās tu vayam. / dhanyaḥ khalv asāv agraṇīḥ puṇyabhājām.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290664 (0.0):
dhanyaḥ khalv asāv agraṇīḥ puṇyabhājām. / apuṇyabhāk tv idam eva rājakulaṃ kulaputreṇa yat tādṛśā viyuktam.
api ca mamâpi kaḥ khalv eteṣāṃ prāṇānāṃ kāryâtibhāraḥ kṛtya-śeṣo vā kā vā
vyāpṛtatā yena nâdyâpi niṣṭhurāḥ prāṇāḥ pratiṣṭhante.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290674 (0.033):
api ca mamāpi kaḥ khalv eteṣāṃ prāṇānāṃ kāryātibhāraḥ kṛtyaśeṣo vā kā vā / vyāpṛtatā yena nādyāpi niṣṭhurāḥ prāṇāḥ pratiṣṭhante.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290681 (0.056):
vyāpṛtatā yena nādyāpi niṣṭhurāḥ prāṇāḥ pratiṣṭhante. / ko vāntarāyo hṛdayasya yena sahasradhā na dalatīti.
ko vântarāyo hṛdayasya yena sahasradhā na dalatîti.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290684 (0.006):
vyāpṛtatā yena nādyāpi niṣṭhurāḥ prāṇāḥ pratiṣṭhante. / ko vāntarāyo hṛdayasya yena sahasradhā na dalatīti.
duḥkhârtaś ca na jagāma rāja-sadma.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290693 (1.192):
duḥkhārtaś ca na jagāma rājasadma. / samutsasarja ca sarvakāryāṇi.
samutsasarja ca sarva-kāryāṇi. / śayanīye nipatyôttarīya-vāsasā sôttamâṅgam ātmān avaguṇṭhyâtiṣṭhat.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290694 (0.0):
duḥkhārtaś ca na jagāma rājasadma. / samutsasarja ca sarvakāryāṇi.
itthaṃ-bhūte ca deve harṣe rājani ca tad-avasthe sarvasyaiva lokasya
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290713 (0.022):
itthaṃbhūte ca deve harṣe rājani ca tadavasthe sarvasyaiva lokasya
kapoleṣu kīlitā iva karā locaneṣu lepya-mayya ivâśru-srutayo nāsâgreṣu
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290717 (0.0):
itthaṃbhūte ca deve harṣe rājani ca tadavasthe sarvasyaiva lokasya / kapoleṣu kīlitā iva karā locaneṣu lepyamayya ivāśrusrutayo nāsāgreṣu
grathitā iva dṛṣṭayaḥ karṇeṣûtkīrṇā iva rudita-dhvanayo jihvāsu
saha-jānîva hā kaṣṭāni lapaneṣu pallavitānîva śvasitāni adhareṣu
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290735 (0.043):
grathitā iva dṛṣṭayaḥ karṇeṣūtkīrṇā iva ruditadhvanayo jihvāsu sahajānīva / hā kaṣṭāni lapaneṣu pallavitānīva śvasitāni adhareṣu likhitānīva
likhitānîva paridevita-padāni hṛdayeṣu nidhānī-kṛtānîva duḥkhāny abhavan.
uṣṇâśru-dāha-bhītêva nâbhajata netrôdarāṇi nidrā.
niḥśvāsa-vāta-vidhūtā iva vyalīyanta hāsāḥ. / nir-avaśeṣa-dagdhêva ca saṃtāpena na pravartata vāṇī.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290756 (0.0):
uṣṇāśrudāhabhīteva nābhajata netrodarāṇi nidrā. / niḥśvāsavātavidhūtā iva vyalīyanta hāsāḥ.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290763 (0.040):
niravaśeṣadagdheva ca saṃtāpena na pravartata vāṇī. / kathāsv api nāśrūyanta parihāsāḥ.
kathāsv api nâśrūyanta parihāsāḥ. / kvâpy agamann iti nâjñāyanta gīta-goṣṭhyaḥ.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290765 (0.063):
niravaśeṣadagdheva ca saṃtāpena na pravartata vāṇī. / kathāsv api nāśrūyanta parihāsāḥ.
janmântarâtītānîva nâsmaryanta lāsyāni.
svapne 'pi nâgṛhyanta prasādhanāni. / vārtâpi nâlabhyatôpabhogānām.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290782 (0.039):
janmāntarātītānīva nāsmaryanta lāsyāni. / svapne 'pi nāgṛhyanta prasādhanāni.
nāmâpi nâkīrtyatâhārasya. / kha-puṣpa-pratimāny āsann āpāna-maṇḍalāni.
lokântaram ivânīyanta bandi-vācaḥ.
yugântara ivâvartanta nivṛttayaḥ. / punar ivâdahyata śokâgninā Makara-ketuḥ.
divāpi nâmucyanta śayanāni. / śanaiḥ śanaiś ca mahā-puruṣa-vinipāta-piśunāḥ samaṃ samantāt samudabhavan
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290823 (0.0):
divāpi nāmucyanta śayanāni. / śanaiḥ śanaiś ca mahāpuruṣavinipātapiśunāḥ samaṃ samantāt samudabhavan
bhuvane bhūyāṃso bhū-pater abhāvāya bhayam utpādayanto bhūtānāṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290824 (0.061):
śanaiḥ śanaiś ca mahāpuruṣavinipātapiśunāḥ samaṃ samantāt samudabhavan / bhuvane bhūyāṃso bhūpater abhāvāya bhayam utpādayanto bhūtānāṃ mahotpātāḥ.
mahôtpātāḥ. / tathā hi dolāyamāna-sakala-kulâcala-cakravālā patyā sārdhaṃ gantu-kāmêva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290837 (0.061):
tathā hi dolāyamānasakalakulācalacakravālā patyā sārdhaṃ gantukāmeva
prathamam acalad dharitrī. / dhānvantarer ivântare tasmin smarantaḥ parasparâsphālana-vācāla-vīcayo
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290847 (0.049):
dhānvantarer ivāntare tasmin smarantaḥ parasparāsphālanavācālavīcayo
vijughūrṇire 'rṇavāḥ. / bhūbhṛd-abhāva-bhītānāṃ vitata-śikhi-kalāpa-vikaṭa-kuṭilāḥ keśa-pāśā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290856 (0.0):
dhānvantarer ivāntare tasmin smarantaḥ parasparāsphālanavācālavīcayo / vijughūrṇire 'rṇavāḥ. / bhūbhṛdabhāvabhītānāṃ vitataśikhikalāpavikaṭakuṭilāḥ keśapāśā
ivôrdhvī-babhūvur dhūma-ketavaḥ kakubhām.
dhūma-ketu-karālita-diṅ-mukhaṃ dik-pālârabdhâyuṣ-kāma-homa-dhūma-dhūmram
ivâbhavad bhuvanam. / bhraṣṭa-bhāsi tapta-kālāyasa-kumbha-babhruṇi bhānu-maṇḍale
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290882 (0.0):
dhūmaketukarālitadiṅmukhaṃ dikpālārabdhāyuṣkāmahomadhūmadhūmram ivābhavad / bhuvanam. / bhraṣṭabhāsi taptakālāyasakumbhababhruṇi bhānumaṇḍale
bhayaṃkara-kabandha-kāya-vyājena ko 'pi pārthiva-prāṇitârthī puruṣôpahāram
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290887 (0.051):
bhraṣṭabhāsi taptakālāyasakumbhababhruṇi bhānumaṇḍale / bhayaṃkarakabandhakāyavyājena ko 'pi pārthivaprāṇitārthī puruṣopahāram
ivôpajahāra. / jvalita-pariveṣa-maṇḍalâbhoga-bhāsvaro
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290898 (0.039):
jvalitapariveṣamaṇḍalābhogabhāsvaro jighṛkṣājṛmbhamāṇasvarbhānubhayād
jighṛkṣā-jṛmbhamāṇa-svar-bhānu-bhayād uparacitâgni-prākāra iva
pratyadṛśyata śveta-bhānuḥ. / avani-pati-pratāpa-prasādhitāḥ prathamatara-kṛta-pāvaka-praveśā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290914 (1.192):
uparacitāgniprākāra iva pratyadṛśyata śvetabhānuḥ. / avanipatipratāpaprasādhitāḥ prathamatarakṛtapāvakapraveśā
ivâdahyantânuraktā diśaḥ. / sruta-śoṇita-śīkarâsārâruṇita-tanur anumaraṇāya
prāvṛta-pāṭalâṃśu-kapaṭêvâdṛśyata vasudhā-vadhūḥ.
narâdhipa-vināśa-saṃbhrama-bhītair loka-pālair iva kālāyasa-kavāṭa-puṭair
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290940 (0.030):
narādhipavināśasaṃbhramabhītair lokapālair iva kālāyasakavāṭapuṭair
akāla-kāla-megha-paṭalair arudhyanta dig-dvārāṇi.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290946 (0.0):
narādhipavināśasaṃbhramabhītair lokapālair iva kālāyasakavāṭapuṭair / akālakālameghapaṭalair arudhyanta digdvārāṇi.
preta-pati-prayāṇa-prahatāḥ paṭavaḥ paṭahā ivâraṭanto hṛdaya-sphoṭanāḥ
pasphāyire nipatatāṃ nirghātānāṃ ghorā ghana-nir-ghoṣāḥ.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290960 (5.960):
pretapatiprayāṇaprahatāḥ paṭavaḥ paṭahā ivāraṭanto hṛdayasphoṭanāḥ / pasphāyire nipatatāṃ nirghātānāṃ ghorā ghananirghoṣāḥ.
nikaṭī-bhavad-yama-mahiṣa-khura-puṭôdbhūtā iva dyumaṇi-dhāma
dhūsarī-cakruḥ kramelaka-kaca-kapilāḥ pāṃśu-vṛṣṭayaḥ.
vi-rasa-virāviṇīnām unmukhīnāṃ śikhino jvālāḥ pratīcchantya iva patantīr
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290984 (0.0):
kramelakakacakapilāḥ pāṃśuvṛṣṭayaḥ. / virasavirāviṇīnām unmukhīnāṃ śikhino jvālāḥ pratīcchantya iva patantīr
ulkā nabhaso vavāśire śivānāṃ rājayaḥ. / rāja-dhāmani dhūmāyamāna-kabarī-vibhāga-vibhāvita-vikārāḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290987 (0.0):
virasavirāviṇīnām unmukhīnāṃ śikhino jvālāḥ pratīcchantya iva patantīr / ulkā nabhaso vavāśire śivānāṃ rājayaḥ.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290995 (0.0):
rājadhāmani dhūmāyamānakabarīvibhāgavibhāvitavikārāḥ
prakīrṇa-keśa-pāśa-prakāśita-śokā iva prākāśanta pratimāḥ kula-devatānām.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291003 (0.0):
rājadhāmani dhūmāyamānakabarīvibhāgavibhāvitavikārāḥ / prakīrṇakeśapāśaprakāśitaśokā iva prākāśanta pratimāḥ kuladevatānām.
upasiṃhâsanam ākulaṃ kāla-rātri-vidhūyamāna-vṛjina-veṇī-bandha-vibhramaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291012 (0.0):
prakīrṇakeśapāśaprakāśitaśokā iva prākāśanta pratimāḥ kuladevatānām. / upasiṃhāsanam ākulaṃ kālarātrividhūyamānavṛjinaveṇībandhavibhramaṃ
bibhrāṇaṃ babhrāma bhrāmaraṃ paṭalam. / aṭatām antaḥpurasyôpari kṣaṇam api na śaśāma vyākrośī vāyasānām.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291014 (0.0):
upasiṃhāsanam ākulaṃ kālarātrividhūyamānavṛjinaveṇībandhavibhramaṃ / bibhrāṇaṃ babhrāma bhrāmaraṃ paṭalam.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291022 (0.047):
upasiṃhāsanam ākulaṃ kālarātrividhūyamānavṛjinaveṇībandhavibhramaṃ / bibhrāṇaṃ babhrāma bhrāmaraṃ paṭalam. / aṭatām antaḥpurasyopari kṣaṇam api na śaśāma vyākrośī vāyasānām.
śvetâtapatra-maṇḍala-madhyāj jīvitam iva rājyasya
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291030 (2.384):
śvetātapatramaṇḍalamadhyāj jīvitam iva rājyasya sarasapiśitapiṇḍalohitaṃ
sarasa-piśita-piṇḍa-lohitaṃ cañcac-cañcur uccair uccakhāna khaṇḍaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291038 (0.0):
śvetātapatramaṇḍalamadhyāj jīvitam iva rājyasya sarasapiśitapiṇḍalohitaṃ
māṇikyasya kūjaj-jarad-gṛdhro mahôtpāta-dūyamānaś ca katham api nināya
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291047 (0.044):
mahotpātadūyamānaś ca katham api nināya niśām. / anyasminn ahani samīpam asya rājakulād
niśām. / anyasminn ahani samīpam asya rāja-kulād
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291054 (0.0):
mahotpātadūyamānaś ca katham api nināya niśām. / anyasminn ahani samīpam asya rājakulād
druta-gati-viśa-viśīryamāṇâlaṃkāra-jhāṃkāriṇī vijaya-ghoṣeṇêva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291057 (0.063):
anyasminn ahani samīpam asya rājakulād / drutagativiśaviśīryamāṇālaṃkārajhāṃkāriṇī vijayaghoṣeṇeva
viṣādasyâkula-caraṇa-calat-tulā-koṭi-kvaṇita-vācâlitābhir udgrīvābhiḥ kiṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291068 (0.048):
viṣādasyākulacaraṇacalattulākoṭikvaṇitavācālitābhir udgrīvābhiḥ kiṃ kim
kim etad iti pṛcchyamānêva dūrād eva bhavana-haṃsībhiḥ / skhalita-viśāla-śroṇi-śiñjāna-raśanânurāviṇībhiś ca bāṣpândhā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291078 (0.0):
viṣādasyākulacaraṇacalattulākoṭikvaṇitavācālitābhir udgrīvābhiḥ kiṃ kim / etad iti pṛcchyamāneva dūrād eva bhavanahaṃsībhiḥ
samupadiśyamāna-mārgêva gṛha-sārasībhir / a-dṛṣṭa-kavāṭa-paṭṭa-saṃghaṭṭa-sphuṭita-lalāṭa-paṭṭa-rudhira-paṭalena
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291092 (0.030):
samupadiśyamānamārgeva gṛhasārasībhir / adṛṣṭakavāṭapaṭṭasaṃghaṭṭasphuṭitalalāṭapaṭṭarudhirapaṭalena paṭānteneva
paṭântenêva raktâṃśukasya mukham ācchādya prarudatī
saṃtāpa-bala-vilīna-kanaka-valaya-rasa-dhārām iva vetra-latām utsṛjantī
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291112 (0.0):
raktāṃśukasya mukham ācchādya prarudatī / saṃtāpabalavilīnakanakavalayarasadhārām iva vetralatām utsṛjantī
mukha-marut-taraṅgitām uttarīyâṃśuka-paṭīṃ sphurantī phaṇinîva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291113 (1.192):
saṃtāpabalavilīnakanakavalayarasadhārām iva vetralatām utsṛjantī / mukhamaruttaraṅgitām uttarīyāṃśukapaṭīṃ sphurantī phaṇinīva
nirmoka-mañjarīm ākarṣantī namrâṃsa-sraṃsinânila-vilolena nīlatamena
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291129 (0.020):
nirmokamañjarīm ākarṣantī namrāṃsasraṃsinānilavilolena nīlatamena / tamālapallavacīracīvareṇeva śokocitena dhammillaracanārahitena
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291121 (0.040):
mukhamaruttaraṅgitām uttarīyāṃśukapaṭīṃ sphurantī phaṇinīva / nirmokamañjarīm ākarṣantī namrāṃsasraṃsinānilavilolena nīlatamena
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8073081 (0.057):
vyāghrāṇāṃ bhallalūnānāṃ daṃṣtrābhiḥ sāṅkur eva ca / / sapallaveva kṣatajair hariṇānāṃ parisrutaiḥ // SoKss_7,8.4 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8717952 (0.057):
dharmikasañcaraṇāntarāyadoṣāttadavalupyamānapallavakusumādivicchāyīkaraṇācca
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8718029 (0.058):
tena dhārmikeṇa avalupyamānamapahliyamāṇaṃ pallavakusumādi, tena / yadvicchāyīkaraṇaṃ niśśebhatāpādanaṃ, tasmāt /
tamāla-pallava-cīra-cīvareṇêva śokôcitena dhammilla-racanā-rahitena
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291130 (0.024):
nirmokamañjarīm ākarṣantī namrāṃsasraṃsinānilavilolena nīlatamena / tamālapallavacīracīvareṇeva śokocitena dhammillaracanārahitena
śiro-ruha-saṃcayena cañcatā prāvṛta-kucā kuca-tāḍana-pīḍayā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291146 (0.0):
tamālapallavacīracīvareṇeva śokocitena dhammillaracanārahitena / śiroruhasaṃcayena cañcatā prāvṛtakucā kucatāḍanapīḍayā
samucchūnâtāmra-śyāma-talaṃ muhur muhur aty-uṣṇâśru-pramārjana-pradagdham
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291151 (0.0):
śiroruhasaṃcayena cañcatā prāvṛtakucā kucatāḍanapīḍayā / samucchūnātāmraśyāmatalaṃ muhur muhur atyuṣṇāśrupramārjanapradagdham iva
iva kara-kisalayaṃ dhunānā cakṣur-nirjhare śīryati snapayantîva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291160 (0.0):
samucchūnātāmraśyāmatalaṃ muhur muhur atyuṣṇāśrupramārjanapradagdham iva / karakisalayaṃ dhunānā cakṣurnirjhare śīryati snapayantīva śokāgnipraveśāya
śokâgni-praveśāya sva-kapola-tala-pratibimbitam āsanna-lokaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291171 (0.0):
karakisalayaṃ dhunānā cakṣurnirjhare śīryati snapayantīva śokāgnipraveśāya / svakapolatalapratibimbitam āsannalokaṃ lolalocanapravṛttais taralais
lola-locana-pravṛttais taralais tārakâṃśubhiḥ śyāmāyamānam ātma-duḥkhena
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291174 (0.0):
svakapolatalapratibimbitam āsannalokaṃ lolalocanapravṛttais taralais
divasam api dahantîva kva kumāraḥ kva kumāra iti prati-puruṣaṃ pṛcchantī
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291187 (0.0):
tārakāṃśubhiḥ śyāmāyamānam ātmaduḥkhena divasam api dahantīva kva kumāraḥ / kva kumāra iti pratipuruṣaṃ pṛcchantī veleti nāmnā yaśomatyāḥ
Velêti nāmnā Yaśomatyāḥ pratīhāryâjagāma.
viṣaṇṇa-loka-locana-pratyudgatā côpasṛtya kuṭṭima-nyasta-hasta-yugalā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291202 (0.015):
pratīhāryājagāma. / viṣaṇṇalokalocanapratyudgatā copasṛtya kuṭṭimanyastahastayugalā
galantībhiḥ siñcantîva śuṣyantaṃ daśana-dīdhiti-dhārābhir ādhūsaram
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291209 (0.0):
galantībhiḥ siñcantīva śuṣyantaṃ daśanadīdhitidhārābhir ādhūsaram adharam
adharam adho-mukhī vijñāpitavatī deva paritrāyasva paritrāyasva.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291217 (0.0):
galantībhiḥ siñcantīva śuṣyantaṃ daśanadīdhitidhārābhir ādhūsaram adharam / adhomukhī vijñāpitavatī deva paritrāyasva paritrāyasva.
jīvaty eva bhartari kim apy adhyavasitaṃ devyā iti. / tatas tad aparam ākarṇya cyuta iva sattvena druta iva duḥkhena ācānta iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291230 (0.0):
adhomukhī vijñāpitavatī deva paritrāyasva paritrāyasva. / jīvaty eva bhartari kim apy adhyavasitaṃ devyā iti.
cintayā tulita iva tāpena aṅgī-kṛta ivâṅgenâpratipattir āsīt.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291231 (0.0):
tatas tad aparam ākarṇya cyuta iva sattvena druta iva duḥkhena ācānta iva / cintayā tulita iva tāpena aṅgīkṛta ivāṅgenāpratipattir āsīt.
āsīc câsya cetasi pratipanna-saṃjñasya bahuśo 'pi hṛdaye duḥkhâbhiṣaṅgo
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291242 (0.014):
cintayā tulita iva tāpena aṅgīkṛta ivāṅgenāpratipattir āsīt. / āsīc cāsya cetasi pratipannasaṃjñasya bahuśo 'pi hṛdaye duḥkhābhiṣaṅgo
nipatann aśmanîva loha-prahāraḥ kaṭhine huta-bhujam utthāpayati na tu
bhasmasāt-karoti me nir-anukrośasya kāyam iti. / utthāya ca tvaramāṇo 'ntaḥpuram agāt.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291261 (0.0):
bhasmasātkaroti me niranukrośasya kāyam iti. / utthāya ca tvaramāṇo 'ntaḥpuram agāt.
tatra ca martum udyatānāṃ rāja-mahiṣīṇām aśṛṇod durād eva tāta cūta
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291268 (0.0):
utthāya ca tvaramāṇo 'ntaḥpuram agāt. / tatra ca martum udyatānāṃ rājamahiṣīṇām aśṛṇod durād eva tāta cūta
cintayâtmānaṃ pravasati te jananī. / vatsa jātī-guccha gacchāmy āpṛcchasva mām.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291271 (0.063):
tatra ca martum udyatānāṃ rājamahiṣīṇām aśṛṇod durād eva tāta cūta / cintayātmānaṃ pravasati te jananī.
mayā vinâdyânāthā bhavasi bhagini bhavana-dāḍima-late.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291284 (0.041):
mayā vinādyānāthā bhavasi bhagini bhavanadāḍimalate.
raktâśoka marṣaṇīyāḥ pāda-prahārāḥ karṇa-pūra-pallava-bhaṅgâparādhāś ca.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291291 (0.063):
raktāśoka marṣaṇīyāḥ pādaprahārāḥ karṇapūrapallavabhaṅgāparādhāś ca.
putraka antaḥpura-bāla-bakulaka vāruṇī-gaṇḍūṣa-grahaṇa-dur-lalita dṛṣṭo
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291300 (0.0):
raktāśoka marṣaṇīyāḥ pādaprahārāḥ karṇapūrapallavabhaṅgāparādhāś ca. / putraka antaḥpurabālabakulaka vāruṇīgaṇḍūṣagrahaṇadurlalita dṛṣṭo 'si.
'si. / vatse priyaṅgu-latike gāḍham āliṅga māṃ durlabhā bhavāmi te.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291313 (0.0):
putraka antaḥpurabālabakulaka vāruṇīgaṇḍūṣagrahaṇadurlalita dṛṣṭo 'si. / vatse priyaṅgulatike gāḍham āliṅga māṃ durlabhā bhavāmi te.
bhadra bhavana-dvāra-sahakāraka dātavyo nivāpa-toyâñjalir apatyam asi.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291322 (0.0):
vatse priyaṅgulatike gāḍham āliṅga māṃ durlabhā bhavāmi te. / bhadra bhavanadvārasahakāraka dātavyo nivāpatoyāñjalir apatyam asi.
bhrātaḥ pañjara-śuka yathā na vismarasi māṃ kiṃ vyāharasi dūrī-bhūtâsmi te
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291328 (0.0):
bhadra bhavanadvārasahakāraka dātavyo nivāpatoyāñjalir apatyam asi. / bhrātaḥ pañjaraśuka yathā na vismarasi māṃ kiṃ vyāharasi dūrībhūtāsmi te
śārike svapne naḥ samāgamaḥ punar bhūyāt.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291338 (0.0):
bhrātaḥ pañjaraśuka yathā na vismarasi māṃ kiṃ vyāharasi dūrībhūtāsmi te / śārike svapne naḥ samāgamaḥ punar bhūyāt.
mātar mārga-lagnaṃ kasya samarpayāmi gṛha-mayūrakam amba sutaval lālanīyam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291347 (0.0):
śārike svapne naḥ samāgamaḥ punar bhūyāt. / mātar mārgalagnaṃ kasya samarpayāmi gṛhamayūrakam amba sutaval lālanīyam
idaṃ haṃsa-mithunaṃ manda-puṇyayā mayā na saṃbhāvito 'sya
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291354 (0.0):
mātar mārgalagnaṃ kasya samarpayāmi gṛhamayūrakam amba sutaval lālanīyam / idaṃ haṃsamithunaṃ mandapuṇyayā mayā na saṃbhāvito 'sya cakravākayugalasya
cakravāka-yugalasya vibāhôtsavaḥ. / mātṛ-vatsale nivartasva.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291360 (0.0):
idaṃ haṃsamithunaṃ mandapuṇyayā mayā na saṃbhāvito 'sya cakravākayugalasya / vibāhotsavaḥ.
gṛha-hariṇike samupanaya sauvidalla-vallabha-vallakīṃ pariṣvaje tāvad
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291369 (0.0):
vibāhotsavaḥ. / mātṛvatsale nivartasva. / gṛhahariṇike samupanaya sauvidallavallabhavallakīṃ pariṣvaje tāvad enām.
enām. / Candrasene sudṛṣṭaḥ kriyatām ayaṃ janaḥ.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291375 (0.0):
gṛhahariṇike samupanaya sauvidallavallabhavallakīṃ pariṣvaje tāvad enām. / candrasene sudṛṣṭaḥ kriyatām ayaṃ janaḥ.
Bindumati iyaṃ te 'ntyā vandanā. / ceṭi muñca caraṇau.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291380 (0.0):
candrasene sudṛṣṭaḥ kriyatām ayaṃ janaḥ. / bindumati iyaṃ te 'ntyā vandanā.
ārye kātyāyanike kiṃ rodiṣi nītâsmi daivena.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291382 (0.0):
ceṭi muñca caraṇau. / ārye kātyāyanike kiṃ rodiṣi nītāsmi daivena.
tāta kañcukin kiṃ mām a-lakṣaṇāṃ pradakṣiṇī-karoṣi.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291393 (0.011):
ārye kātyāyanike kiṃ rodiṣi nītāsmi daivena. / tāta kañcukin kiṃ mām alakṣaṇāṃ pradakṣiṇīkaroṣi.
dhātreyi dhārayâtmānaṃ kiṃ pādayoḥ patasi. / bhagini gṛhāṇa mām a-paścimāṃ kaṇṭhe kaṣṭaṃ na dṛṣṭā priya-sakhī
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291407 (0.0):
tāta kañcukin kiṃ mām alakṣaṇāṃ pradakṣiṇīkaroṣi. / dhātreyi dhārayātmānaṃ kiṃ pādayoḥ patasi.
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25792258 (0.046):
tataḥ śrī-rādhāyāḥ prakaṭam aṭavīyaṃ priya-sakhī ||13|| / tato'haṃ sāṭopam avadam -
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7933444 (0.047):
vyañjite kapaṭamāna-kuṭmale | / peśala-priya-sakhī-dṛśā harir
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532002 (0.049):
KSak_1.22:>2% anasūyā -- āryaṇ na khalu kim apy atyāhitam / iyaṃ nau / priyasakhī madhukareṇābhibhūyamānā kātarībhūtā / (iti śakuntalāṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451219 (0.054):
vayasya satyam evoktam Manoramayā | yathaiṣā mama priya-sakhī mahā-rājasya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209808 (0.054):
vayasya satyam evoktam Manoramayā | yathaiṣā mama priyasakhī mahārājasya
Kusalamisra: Gudharthadipika (ghatgu_u.htm.txt) 7947779 (0.058):
16 ṛtu|| varṣākāla|| saphala eva iti. [[cakārāt meghāgame ye puṃsa|| / priyasakhī|| samānayaṃti anubhavaṃti, teṣām api ṛtu|| saphala eva iti
Malayavatī. / Kuraṅgavati ayam āmantraṇâñjaliḥ. / Sānumati ayam antyaḥ praṇāmaḥ.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291415 (0.010):
kuraṅgavati ayam āmantraṇāñjaliḥ. / sānumati ayam antyaḥ praṇāmaḥ.
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7933444 (0.034):
vyañjite kapaṭamāna-kuṭmale | / peśala-priya-sakhī-dṛśā harir
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532002 (0.036):
KSak_1.22:>2% anasūyā -- āryaṇ na khalu kim apy atyāhitam / iyaṃ nau / priyasakhī madhukareṇābhibhūyamānā kātarībhūtā / (iti śakuntalāṃ
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25792258 (0.051):
tataḥ śrī-rādhāyāḥ prakaṭam aṭavīyaṃ priya-sakhī ||13|| / tato'haṃ sāṭopam avadam -
Kusalamisra: Gudharthadipika (ghatgu_u.htm.txt) 7947779 (0.055):
16 ṛtu|| varṣākāla|| saphala eva iti. [[cakārāt meghāgame ye puṃsa|| / priyasakhī|| samānayaṃti anubhavaṃti, teṣām api ṛtu|| saphala eva iti
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 851392 (0.056):
2 /// + + ura _ iyaṃ sakhīvi[t](t)ā [m](a)[g](adhavatī) / B1 /// + + + + + .. .ṭ. + + + + + /// / 2 /// .. jjuke diḍhaṅ khu _ appā + .. ///
Kuvalayavati eṣa te 'vasāna-pariṣvaṅgaḥ. / sakhyaḥ kṣantavyāḥ praṇaya-kalahā ity evaṃ-prāyān ālāpān.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291421 (0.0):
kuraṅgavati ayam āmantraṇāñjaliḥ. / sānumati ayam antyaḥ praṇāmaḥ. / kuvalayavati eṣa te 'vasānapariṣvaṅgaḥ.
dahyamāna-śravaṇaś ca taiḥ praviśann eva niryāntīṃ datta-sarva-svāpateyāṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291432 (0.0):
sakhyaḥ kṣantavyāḥ praṇayakalahā ity evaṃprāyān ālāpān. / dahyamānaśravaṇaś ca taiḥ praviśann eva niryāntīṃ dattasarvasvāpateyāṃ
gṛhīta-maraṇa-prasādhanāṃ jānakīm iva jāta-vedasaṃ patyuḥ puraḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291438 (0.0):
dahyamānaśravaṇaś ca taiḥ praviśann eva niryāntīṃ dattasarvasvāpateyāṃ / gṛhītamaraṇaprasādhanāṃ jānakīm iva jātavedasaṃ patyuḥ puraḥ pravekṣyantīṃ
pravekṣyantīṃ pratyagra-snānârdra-dehatayā śriyam iva bhagavatīṃ sadyaḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291446 (0.0):
pratyagrasnānārdradehatayā śriyam iva bhagavatīṃ sadyaḥ samudrād utthitāṃ
samudrād utthitāṃ kusumbha-babhruṇī vāsasī divam iva tejasī sāṃdhye
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291454 (0.0):
pratyagrasnānārdradehatayā śriyam iva bhagavatīṃ sadyaḥ samudrād utthitāṃ
dadhānāṃ tāmbūla-digdha-rāgândhakārâdhara-prabhā-paṭa-pāṭalaṃ paṭṭâṃśukam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291455 (1.192):
kusumbhababhruṇī vāsasī divam iva tejasī sāṃdhye dadhānāṃ / tāmbūladigdharāgāndhakārādharaprabhāpaṭapāṭalaṃ paṭṭāṃśukam iva
iva vidhavā-maraṇa-cihnam aṅga-lagnam udvahantīṃ rakta-kaṇṭha-sūtreṇa
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291472 (0.0):
tāmbūladigdharāgāndhakārādharaprabhāpaṭapāṭalaṃ paṭṭāṃśukam iva / vidhavāmaraṇacihnam aṅgalagnam udvahantīṃ raktakaṇṭhasūtreṇa
kucântarâvalambinā sphuṭita-hṛdaya-vigalita-rudhira-dhārâśaṅkāṃ kurvantīṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291483 (0.037):
kucāntarāvalambinā sphuṭitahṛdayavigalitarudhiradhārāśaṅkāṃ kurvantīṃ
tiryak-kuṭila-kuṇḍala-koṭi-kaṇṭakâkṛṣṭa-tantunā hāreṇa valitena
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291486 (0.0):
kucāntarāvalambinā sphuṭitahṛdayavigalitarudhiradhārāśaṅkāṃ kurvantīṃ / tiryakkuṭilakuṇḍalakoṭikaṇṭakākṛṣṭatantunā hāreṇa valitena
sitâṃśuka-pāśenêva kaṇṭham utpīḍayantīṃ sarasa-kuṅkumâṅga-rāgatayā
kavalitām iva didhakṣatā citârciṣmatā citânalârcana-kusumair iva
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2531761 (0.002):
nāsphoṭayen na ca kṣveḍen Mn_4.64c / nāsya kaś cid vased gehe Mn_4.29c
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9662275 (0.004):
jīyeta/ niṣkāsyamānā tu na kiṃ cid dadyāt//(p.248)
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9669067 (0.004):
bahubhir āmalaka^asthibhiḥ saṃyukta^ity apaviddha^yogāḥ/ / 7.2.14/.na tv *apaviddhasya[ch:aviddhasya] kasya cid vyavahṛtir asti^iti
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2950563 (0.008):
kenatcitkañcitkāścitkathaṃ cinna jivredevetyarthaḥ /
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9531034 (0.009):
``urukaraṃś.ca.etat.tad.ulūkhalam.ity.ācakṣate.parokṣena/''.iti.ca.brāhmaṇam/ / 9,20: tasya.eṣā.bhavati/ / 9,21: ``yaccidd.hi.tvam.gṛhegṛha.ulūkhalaka.yujyase/
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13039457 (0.010):
'nāśościdavitārāpamasya cit / RV_10.039.03.2{15} andhasya cin nāsatyā kṛśasya cid yuvāmidāhurbhiṣajā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14106588 (0.010):
RV_10,039.03a amājuraś cid bhavatho yuvam bhago 'nāśoś cid avitārāpamasya / cit | / RV_10,039.03c andhasya cin nāsatyā kṛśasya cid yuvām id āhur bhiṣajā
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18083305 (0.011):
RV_02.015.09.1{16} svapnenābhyupyā cumuriṃ dhuniṃ ca jaghantha dasyaṃ pra / dabhītimāvaḥ / RV_02.015.09.2{16} rambhī cidatra vivide hiraṇyaṃ so...
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19044832 (0.014):
kṛtyākarmaṇaḥ kākhordakiraṇād havanāto huvanāta unmādāto bhūtāto vetāḍātaś / ciccātaḥ preṣyakāto durbhuktāto duścharditāto duścchāyāto duṣprekṣito
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4680258 (0.014):
mama prativaśāś ca syuḥ kṛtyākṛtyeṣu keṣu cit || / 180 Dhp74ef,75ab / iti bālassa saṃkappo icchāmāno ca vaddhati |
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5405654 (0.023):
sañjñāyām kan yathā syāt . navagrāmakam . navarāṣṭrakam . navanagarakam . / kadā cit dvandvaḥ . kadā cit dvandvaḥ kavidheḥ bhavati pūrvavipratiṣedhena
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13044272 (0.023):
RV_10.064.13.1{08} kuvidaṅga prati yathā cidasya naḥ sajātyasya / marutobubodhatha / RV_10.064.13.2{08} nābhā yatra prathamaṃ saṃnaśāmahe
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2310514 (0.023):
RV_07.028.03.2{12} mahe kṣatrāya śavase hi jajñe 'tūtujiṃ cit / tūtujiraśiśnat / RV_07.028.04.1{12} ebhirna indrāhabhirdaśasya durmitrāso hi kṣitayaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14114086 (0.024):
RV_10,076.05a divaś cid ā vo 'mavattarebhyo vibhvanā cid āśvapastarebhyaḥ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21509625 (0.025):
Manu9.82c/ sā anujñāpya adhivettavyā) na avamānyā) ca karhi cit || / Manu9.83a/ adhivinnā tu yā nārī nirgacched) ruṣitā gṛhāt |
dhavala-dhavalair aśru-bindubhir aṃśukôtsaṅgam āpūrayantīṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291511 (0.049):
iva didhakṣatā citārciṣmatā citānalārcanakusumair iva dhavaladhavalair / aśrubindubhir aṃśukotsaṅgam āpūrayantīṃ gṛhadevatāmantraṇabalim iva
gṛha-devatâmantraṇa-balim iva valayair vigaladbhiḥ pade pade vikirantīm
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291525 (0.0):
aśrubindubhir aṃśukotsaṅgam āpūrayantīṃ gṛhadevatāmantraṇabalim iva
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16457119 (0.034):
sajjagāṇḍīva evātha HV_App.I,29B.382a / sajjamānaṃ pade pade HV_99.33b / sajjamānā mahāsurāḥ HV_App.I,42B.245b
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19505054 (0.043):
sadasoṃ'sādut tarataḥ pādonatripade padonanavapade caśaṅkūḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20918301 (0.046):
saṃśayottarapratyakṣasthale / anumitsā siṣādhayiṣāpade nātrābhimatā/ na tu
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12886966 (0.055):
MSS_4748 1 ādau tanvyo bṛhanmadhyā vistāriṇyaḥ pade pade / / MSS_4748 2 yāyinyo na nivartante satāṃ maitryaḥ saritsamāḥ //
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21270772 (0.057):
sa varassaptame pade nihite 'sakhā saptadā'ityādi 'sūnṛte'ityantaṃ japati,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552879 (0.057):
100.025. ekapade 'ntardhāsyanti/ / 100.025. yāvadekapade 'ntarhitā/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15860971 (0.060):
satsatāmapi ye saṃtasteṣāṃ maitraghī pade pade // NarP_1,36.33 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16702893 (0.061):
'pahiasāmāiesu' ityatra tu pade saṅkīrṇābhyāṃ tābhyāmupamārūpakābhyāṃ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7542410 (0.064):
uttarapade / / saghryaṅ saghryajcau, saghryañcaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426493 (0.064):
tadīyo jayalakṣmībhiḫ praviṣṭābhiḫ pade pade / / na pratāpānalo 'tṛpyat saridbhir iva sāgaraḥ // JRt_364 //
āprapadīnāṃ kaṇṭhe guṇa-kusuma-mālāṃ yama-dolām ivârūḍhām
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291529 (0.0):
valayair vigaladbhiḥ pade pade vikirantīm āprapadīnāṃ kaṇṭhe
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16457119 (0.054):
sajjagāṇḍīva evātha HV_App.I,29B.382a / sajjamānaṃ pade pade HV_99.33b / sajjamānā mahāsurāḥ HV_App.I,42B.245b
antar-guñjan-madhukara-mukhareṇâmantryamāṇa-locanôtpalām iva karṇôtpalena
pradakṣiṇī-kriyamāṇam iva maṇi-nūpura-bandhubhir baddha-maṇḍalaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291549 (0.0):
antarguñjanmadhukaramukhareṇāmantryamāṇalocanotpalām iva karṇotpalena / pradakṣiṇīkriyamāṇam iva maṇinūpurabandhubhir baddhamaṇḍalaṃ bhramadbhir
bhramadbhir bhavana-haṃsaiḥ saṃnihita-prāṇa-samaṃ maraṇāya cittam iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291555 (0.0):
pradakṣiṇīkriyamāṇam iva maṇinūpurabandhubhir baddhamaṇḍalaṃ bhramadbhir / bhavanahaṃsaiḥ saṃnihitaprāṇasamaṃ maraṇāya cittam iva citraphalakam
citra-phalakam a-vicalaṃ dhārayantīm / arcâbaddhôddhūyamāna-dhavala-puṣpa-dāmakāṃ pati-vratā-patākām iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291566 (0.029):
avicalaṃ dhārayantīm arcābaddhoddhūyamānadhavalapuṣpadāmakāṃ / pativratāpatākām iva patiprāsayaṣṭim iṣṭām upagūhamānāṃ bandhor iva
pati-prāsa-yaṣṭim iṣṭām upagūhamānāṃ bandhor iva nija-cāritrasya
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291575 (0.0):
avicalaṃ dhārayantīm arcābaddhoddhūyamānadhavalapuṣpadāmakāṃ / pativratāpatākām iva patiprāsayaṣṭim iṣṭām upagūhamānāṃ bandhor iva
dhavalasya nṛ-pāta-patrasya puro netrôdakam utsṛjantīṃ patyuḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291583 (0.060):
nijacāritrasya dhavalasya nṛpātapatrasya puro netrodakam utsṛjantīṃ patyuḥ / pādapatanasamudvamadabhyadhikabāṣpāmbhaḥpravāhapratiruddhadṛśaḥ katham api
pāda-patana-samudvamad-abhyadhika-bāṣpâmbhaḥ-pravāha-pratiruddha-dṛśaḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291592 (1.788):
nijacāritrasya dhavalasya nṛpātapatrasya puro netrodakam utsṛjantīṃ patyuḥ / pādapatanasamudvamadabhyadhikabāṣpāmbhaḥpravāhapratiruddhadṛśaḥ katham api
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16693725 (0.060):
'navaratapādapatanaprasādanairvinā na patyurjhaṭiti yatheṣṭānuvartinyā
katham api pratipannâdeśān sacivān saṃdiśantīm / anunaya-nivartita-vidhura-vṛddha-bandhu-varga-vardhamāna-dhvanibhir
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291604 (0.0):
pādapatanasamudvamadabhyadhikabāṣpāmbhaḥpravāhapratiruddhadṛśaḥ katham api / pratipannādeśān sacivān saṃdiśantīm
gṛhâkrandair ākṛṣyamāṇa-śravaṇāṃ bhartṛ-bhāṣita-nibhaiḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291613 (0.0):
anunayanivartitavidhuravṛddhabandhuvargavardhamānadhvanibhir gṛhākrandair / ākṛṣyamāṇaśravaṇāṃ bhartṛbhāṣitanibhaiḥ pañjarasiṃhabṛṃhitair
pañjara-siṃha-bṛṃhitair hriyamāṇa-hṛdayāṃ dhātryā bhartṛ-bhaktyā ca nijayā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291622 (0.0):
ākṛṣyamāṇaśravaṇāṃ bhartṛbhāṣitanibhaiḥ pañjarasiṃhabṛṃhitair
prasādhitāṃ mūrcchayā jaratyā ca saṃstutayā dhāryamāṇāṃ sakhyā pīḍayā ca
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291630 (0.0):
hriyamāṇahṛdayāṃ dhātryā bhartṛbhaktyā ca nijayā prasādhitāṃ mūrcchayā
vyasana-saṃgatayā samāliṅgitāṃ parijanena saṃtāpena ca / gṛhīta-sarvâvayavena parītāṃ kula-putrôcchvasitaiś ca mahattarair
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291634 (0.0):
jaratyā ca saṃstutayā dhāryamāṇāṃ sakhyā pīḍayā ca vyasanasaṃgatayā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291641 (0.040):
samāliṅgitāṃ parijanena saṃtāpena ca gṛhītasarvāvayavena parītāṃ / kulaputrocchvasitaiś ca mahattarair adhiṣṭhitāṃ kañcukibhir duḥkhaiś
adhiṣṭhitāṃ kañcukibhir duḥkhaiś câtivṛddhair anugatāṃ bhū-pāla-vallabhān
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291645 (0.039):
kulaputrocchvasitaiś ca mahattarair adhiṣṭhitāṃ kañcukibhir duḥkhaiś
kauleyakān api sāsram ālokayantīṃ sa-patnīnām api pādayoḥ patantīṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291658 (0.014):
cātivṛddhair anugatāṃ bhūpālavallabhān kauleyakān api sāsram ālokayantīṃ
citra-putrikām apy āmantrayamāṇāṃ gṛha-patatriṇām apy añjaliṃ purastād
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291658 (0.050):
cātivṛddhair anugatāṃ bhūpālavallabhān kauleyakān api sāsram ālokayantīṃ / sapatnīnām api pādayoḥ patantīṃ citraputrikām apy āmantrayamāṇāṃ
uparacayantīṃ paśūn apy āpṛcchyamānāṃ bhavana-pādapān api pariṣvajyamānāṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291670 (0.0):
sapatnīnām api pādayoḥ patantīṃ citraputrikām apy āmantrayamāṇāṃ / gṛhapatatriṇām apy añjaliṃ purastād uparacayantīṃ paśūn apy āpṛcchyamānāṃ
mātaraṃ dadarśa. / dūrād eva ca bāṣpāyamāṇa-dṛṣṭir abhyadhāt: amba tvam api māṃ manda-puṇyaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291673 (0.0):
gṛhapatatriṇām apy añjaliṃ purastād uparacayantīṃ paśūn apy āpṛcchyamānāṃ / bhavanapādapān api pariṣvajyamānāṃ mātaraṃ dadarśa.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291680 (0.0):
dūrād eva ca bāṣpāyamāṇadṛṣṭir abhyadhāt: amba tvam api māṃ mandapuṇyaṃ
tyajasi prasīda nivartasva ity abhidadhāna eva ca sa-sneham iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291685 (0.0):
dūrād eva ca bāṣpāyamāṇadṛṣṭir abhyadhāt: amba tvam api māṃ mandapuṇyaṃ / tyajasi prasīda nivartasva ity abhidadhāna eva ca sasneham iva
nūpura-maṇi-marīcibhiś cumbyamāna-cūḍaś caraṇayor nyapatat.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291692 (0.0):
tyajasi prasīda nivartasva ity abhidadhāna eva ca sasneham iva / nūpuramaṇimarīcibhiś cumbyamānacūḍaś caraṇayor nyapatat.
devī tu Yaśomatī tathā tiṣṭhati pāpa-nihita-śirasi vi-manasi kanīyasi
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291701 (0.0):
nūpuramaṇimarīcibhiś cumbyamānacūḍaś caraṇayor nyapatat. / devī tu yaśomatī tathā tiṣṭhati pāpanihitaśirasi vimanasi kanīyasi preyasi
preyasi tanaye guruṇā giriṇêvôdvegâvegenâvaṣṭabhyamānā mūrcchândha-tamasaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291703 (0.046):
devī tu yaśomatī tathā tiṣṭhati pāpanihitaśirasi vimanasi kanīyasi preyasi / tanaye guruṇā giriṇevodvegāvegenāvaṣṭabhyamānā mūrcchāndhatamasaṃ
rasā-talam iva praviśantī bāṣpa-pravāheṇêva cira-nirodha-saṃpiṇḍitena
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291718 (0.050):
rasātalam iva praviśantī bāṣpapravāheṇeva ciranirodhasaṃpiṇḍitena
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 1 (bahcar1u.htm.txt) 1704790 (0.064):
tatra ca ciradarśanādabhinavībhūtasnehasadbhāvaiḥ / sasaṃstavaprakaṭitajñāteyairāptairutsavadivasa ivānanditāgamano
sneha-saṃbhāreṇa nirbharâvir-bhūtenâbhibhūyamānā kṛta-prayatnâpi
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291718 (0.047):
rasātalam iva praviśantī bāṣpapravāheṇeva ciranirodhasaṃpiṇḍitena / snehasaṃbhāreṇa nirbharāvirbhūtenābhibhūyamānā kṛtaprayatnāpi nivārayituṃ
nivārayituṃ na śaśāka bāṣpôtpatanam. / utkaṭa-kucôtkampa-prakaṭitâsahya-śokâkūtā ca
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291728 (0.045):
snehasaṃbhāreṇa nirbharāvirbhūtenābhibhūyamānā kṛtaprayatnāpi nivārayituṃ / na śaśāka bāṣpotpatanam.
gadgadikā-gṛhyamāṇa-gala-vikalā / niḥ-sāmānya-manyu-taralī-kriyamāṇâdharôddeśā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291739 (0.032):
utkaṭakucotkampaprakaṭitāsahyaśokākūtā ca gadgadikāgṛhyamāṇagalavikalā
punar-ukta-sphuraṇa-nibiḍita-nāsā-puṭā nimīlya nayane
nayanâmbhaḥ-seka-plavena plāvayantī vimalau kapolau saṃcchādya
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291761 (1.192):
nimīlya nayane nayanāmbhaḥsekaplavena plāvayantī vimalau kapolau
kara-nakha-mayūkha-mālā-khacita-tanunā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291766 (0.0):
nimīlya nayane nayanāmbhaḥsekaplavena plāvayantī vimalau kapolau / saṃcchādya karanakhamayūkhamālākhacitatanunā
tanv-antara-nirgacchad-acchâsra-srota-sevâṃśuka-paṭântena kiṃ-cid
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291767 (0.061):
saṃcchādya karanakhamayūkhamālākhacitatanunā / tanvantaranirgacchadacchāsrasrotasevāṃśukapaṭāntena kiṃcid uttānitaṃ
uttānitaṃ vadanênduṃ dūyamāna-mānasā smarantī prasnuta-stanī
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291784 (0.0):
vadanenduṃ dūyamānamānasā smarantī prasnutastanī prasavadivasād ārabhya
prasava-divasād ārabhya sakalam aṅka-śāyinaḥ śaiśavam asya
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291791 (0.0):
vadanenduṃ dūyamānamānasā smarantī prasnutastanī prasavadivasād ārabhya
jñāti-gṛha-gata-hṛdayā amba tāta na paśyataṃ pāpāṃ para-loka-prasthitāṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291802 (0.0):
sakalam aṅkaśāyinaḥ śaiśavam asya jñātigṛhagatahṛdayā amba tāta na
mām evam ati-duḥkhitām iti muhur muhur ākrandatī pitarau hā vatsa
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291811 (0.0):
paśyataṃ pāpāṃ paralokaprasthitāṃ mām evam atiduḥkhitām iti muhur muhur
viśrānta-bhāga-dheyayā na dṛṣṭo 'si iti preṣṭhaṃ jyeṣṭhaṃ tanayam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291818 (0.0):
ākrandatī pitarau hā vatsa viśrāntabhāgadheyayā na dṛṣṭo 'si iti preṣṭhaṃ
a-saṃnihitaṃ krośantī a-nāthā jātā iti śvaśura-kula-vartinīṃ duhitaram
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291826 (0.0):
jyeṣṭhaṃ tanayam asaṃnihitaṃ krośantī anāthā jātā iti śvaśurakulavartinīṃ
anuśocantī niṣ-karuṇa kim aparāddhaṃ tavâmunā janena iti daivam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291828 (0.058):
jyeṣṭhaṃ tanayam asaṃnihitaṃ krośantī anāthā jātā iti śvaśurakulavartinīṃ / duhitaram anuśocantī niṣkaruṇa kim aparāddhaṃ tavāmunā janena iti daivam
upālabhamānā nâsti mat-samā sīmantinī duḥkha-bhāginī iti nindantī
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291841 (0.017):
upālabhamānā nāsti matsamā sīmantinī duḥkhabhāginī iti nindantī bahuvidham
bahu-vidham ātmānaṃ muṣitâsmi kṛtânta nṛ-śaṃsa tvayā ity akāṇḍe kṛtântaṃ
garhamāṇā mukta-kaṇṭham ati-ciraṃ prākṛta-pramadêva prārodīt.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291854 (0.056):
ātmānaṃ muṣitāsmi kṛtānta nṛśaṃsa tvayā ity akāṇḍe kṛtāntaṃ garhamāṇā / muktakaṇṭham aticiraṃ prākṛtapramadeva prārodīt.
praśānte ca manyu-vege sa-sneham utthāpayām āsa sutam.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291866 (0.0):
muktakaṇṭham aticiraṃ prākṛtapramadeva prārodīt. / praśānte ca manyuvege sasneham utthāpayām āsa sutam.
hastena câsya praruditasya pakṣma-pālī-puñjyamānâśru-kaṇa-nivahāṃ drutām
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291872 (0.0):
praśānte ca manyuvege sasneham utthāpayām āsa sutam. / hastena cāsya praruditasya pakṣmapālīpuñjyamānāśrukaṇanivahāṃ drutām
ivâdhikataraṃ kṣarantīṃ dṛṣṭim unmamārja. / svayam api kaṭhora-rāga-paripīyamānena dhavalimnā mucyamānôdare
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291881 (0.0):
ivādhikataraṃ kṣarantīṃ dṛṣṭim unmamārja. / svayam api kaṭhorarāgaparipīyamānena dhavalimnā mucyamānodare
kvathad-aśru-sravat-paryante śukla-śīkara-tāra-tārakita-pakṣmaṇī
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291894 (0.0):
svayam api kaṭhorarāgaparipīyamānena dhavalimnā mucyamānodare / kvathadaśrusravatparyante śuklaśīkaratāratārakitapakṣmaṇī
sūkṣmatarâśru-bindu-paripāṭī-patanânubandha-vidhure locane punaḥ punar
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291905 (0.0):
sūkṣmatarāśrubinduparipāṭīpatanānubandhavidhure locane punaḥ punar
āpūryamāṇe pramṛjya bāṣpârdra-gaṇḍa-gṛhītāṃ ca śravaṇa-śikharam āropya
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291915 (0.0):
sūkṣmatarāśrubinduparipāṭīpatanānubandhavidhure locane punaḥ punar / āpūryamāṇe pramṛjya bāṣpārdragaṇḍagṛhītāṃ ca śravaṇaśikharam āropya
śoka-lambām alaka-latām adhaḥ-srasta-vilola-bālikā-vyākulitāṃ ca
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291924 (0.0):
āpūryamāṇe pramṛjya bāṣpārdragaṇḍagṛhītāṃ ca śravaṇaśikharam āropya / śokalambām alakalatām adhaḥsrastavilolabālikāvyākulitāṃ ca samutsārya
samutsārya tiraścīṃ cikura-saṭām aśru-pravāha-pūritam ārdraṃ ca kiṃ-cic
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291930 (0.0):
śokalambām alakalatām adhaḥsrastavilolabālikāvyākulitāṃ ca samutsārya / tiraścīṃ cikurasaṭām aśrupravāhapūritam ārdraṃ ca kiṃcic cyutam utkṣipya
cyutam utkṣipya hastena stanôttarīyaṃ taraṅgitam iva nakhâṃśu-paṭalena
magnâṃśuka-paṭânta-tanu-tāmra-lekhā-lāñchita-lāvaṇya-kuñjikā-varjita-rājata-rāja-haṃsâsya-samudgīrṇena
payasā prakṣālya mukha-kamalaṃ kala-mūka-loka-vidhṛte vāsaḥ-śakale śucini
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291967 (0.0):
magnāṃśukapaṭāntatanutāmralekhālāñchitalāvaṇyakuñjikāvarjitarājatarājahaṃsāsyasamudgīrṇena / payasā prakṣālya mukhakamalaṃ kalamūkalokavidhṛte vāsaḥśakale śucini
samunmṛjjya pāṇī suta-vadana-vinihita-nibhṛta-nayana-yugalā ciraṃ sthitvā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291978 (0.0):
payasā prakṣālya mukhakamalaṃ kalamūkalokavidhṛte vāsaḥśakale śucini / samunmṛjjya pāṇī sutavadanavinihitanibhṛtanayanayugalā ciraṃ sthitvā punaḥ
punaḥ punar āyataṃ niḥśvasyâvādīt: vatsa nâsti na priyo nir-guṇo vā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291978 (0.0):
samunmṛjjya pāṇī sutavadanavinihitanibhṛtanayanayugalā ciraṃ sthitvā punaḥ / punar āyataṃ niḥśvasyāvādīt: vatsa nāsti na priyo nirguṇo vā parityāgārho
parityāgârho vā. / stanyenaiva saha tvayā pītaṃ me hṛdayam.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291997 (0.0):
punar āyataṃ niḥśvasyāvādīt: vatsa nāsti na priyo nirguṇo vā parityāgārho / stanyenaiva saha tvayā pītaṃ me hṛdayam.
asmiṃś ca samaye prabhūta-prabhu-prasādântaritā tvāṃ na paśyati dṛṣṭiḥ.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292005 (1.192):
stanyenaiva saha tvayā pītaṃ me hṛdayam. / asmiṃś ca samaye prabhūtaprabhuprasādāntaritā tvāṃ na paśyati dṛṣṭiḥ.
api ca putraka puruṣântara-viloka-navya-saninī rājyôpakaraṇam a-karuṇā vā
nâsmi lakṣmīḥ kṣamā vā. / kula-kalatram asmi cāritra-mātra-dhanā dharma-dhavale kule jātā.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292028 (0.0):
nāsmi lakṣmīḥ kṣamā vā. / kulakalatram asmi cāritramātradhanā dharmadhavale kule jātā.
kiṃ vismṛto 'si māṃ samara-śata-śauṇḍasya puruṣa-prakāṇḍasya kesariṇa iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292038 (0.0):
kulakalatram asmi cāritramātradhanā dharmadhavale kule jātā. / kiṃ vismṛto 'si māṃ samaraśataśauṇḍasya puruṣaprakāṇḍasya kesariṇa iva
kesariṇīṃ gṛhiṇīm. / vīra-jā vīra-jāyā vīra-jananī ca mā-dṛśī parākrama-kraya-krītā katham
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292041 (0.028):
kiṃ vismṛto 'si māṃ samaraśataśauṇḍasya puruṣaprakāṇḍasya kesariṇa iva / kesariṇīṃ gṛhiṇīm.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292048 (0.035):
vīrajā vīrajāyā vīrajananī ca mādṛśī parākramakrayakrītā katham anyathā
anyathā kuryāt. / evaṃ-vidhena pitrā te Bharata-Bhagīratha-Nābhāga-nibhena
narêndra-vṛndārakeṇa gṛhītaḥ pāṇiḥ. / āsevitaḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292059 (0.035):
evaṃvidhena pitrā te bharatabhagīrathanābhāganibhena narendravṛndārakeṇa / gṛhītaḥ pāṇiḥ. / āsevitaḥ / sevāsaṃbhrāntānantasāmantasīmantinīsamāvarjitajāmbūnadaghaṭābhiṣekaḥ
sevā-saṃbhrāntânanta-sāmanta-sīmantinī-samāvarjita-jāmbū-nada-ghaṭâbhiṣekaḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292059 (0.057):
evaṃvidhena pitrā te bharatabhagīrathanābhāganibhena narendravṛndārakeṇa / gṛhītaḥ pāṇiḥ. / āsevitaḥ / sevāsaṃbhrāntānantasāmantasīmantinīsamāvarjitajāmbūnadaghaṭābhiṣekaḥ
śirasā. / labdho manoratha-durlabho mahā-devī-paṭṭa-bandha-satkāra-lābho lalāṭena.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292078 (1.192):
sevāsaṃbhrāntānantasāmantasīmantinīsamāvarjitajāmbūnadaghaṭābhiṣekaḥ / śirasā. / labdho manorathadurlabho mahādevīpaṭṭabandhasatkāralābho lalāṭena.
āpītau yuṣmad-vidhaiḥ putrair / a-mitra-kalatra-bandi-vṛnda-vidhūyamāna-cāmara-maruc-cala-cīnâṃśuka-dharau
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292087 (0.016):
labdho manorathadurlabho mahādevīpaṭṭabandhasatkāralābho lalāṭena. / āpītau yuṣmadvidhaiḥ putrair
payodharau. / sa-patnīnāṃ śiraḥsu nihitaṃ / naman-nikhila-kaṭaka-kuṭumbinī-kirīṭa-māṇikya-mālârcitaṃ caraṇa-yugalakam.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292104 (0.020):
amitrakalatrabandivṛndavidhūyamānacāmaramaruccalacīnāṃśukadharau / payodharau. / sapatnīnāṃ śiraḥsu nihitaṃ
evaṃ kṛtârtha-sarvâvayavā kim aparam apekṣe kṣīṇa-puṇyā martum
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292114 (0.030):
evaṃ kṛtārthasarvāvayavā kim aparam apekṣe kṣīṇapuṇyā martum avidhavaiva
a-vidhavaiva vāñchāmi. / na ca śaknomi dagdhasya sva-bhartur ārya-putra-virahitā Ratir iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292125 (0.0):
evaṃ kṛtārthasarvāvayavā kim aparam apekṣe kṣīṇapuṇyā martum avidhavaiva / vāñchāmi.
nir-arthakān pralāpān kartum. / pituś ca te pāda-dhūlir iva prathamaṃ gagana-gamanam āvedayantī bahu-matā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292137 (0.0):
na ca śaknomi dagdhasya svabhartur āryaputravirahitā ratir iva nirarthakān / pralāpān kartum.
bhaviṣyāmi śūrânurāgiṇīnāṃ surâṅganānām. / pratyagra-dṛṣṭa-dāruṇa-duḥkha-dagdhāyāś ca me kiṃ dhakṣyati dhūma-dhvajaḥ.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292150 (0.0):
pituś ca te pādadhūlir iva prathamaṃ gaganagamanam āvedayantī bahumatā / bhaviṣyāmi śūrānurāgiṇīnāṃ surāṅganānām.
maraṇāc ca me jīvitam evâsmin samaye sāhasam.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292151 (0.048):
pratyagradṛṣṭadāruṇaduḥkhadagdhāyāś ca me kiṃ dhakṣyati dhūmadhvajaḥ. / maraṇāc ca me jīvitam evāsmin samaye sāhasam.
ati-śīlaḥ pati-śokânalād a-kṣaya-snehêndhanād asmād analaḥ.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292157 (0.057):
maraṇāc ca me jīvitam evāsmin samaye sāhasam. / atiśīlaḥ patiśokānalād akṣayasnehendhanād asmād analaḥ.
Kailāsa-kalpe pravasati jīvêśvare jarat-tṛṇa-kaṇikā-laghīyasi jīvite lobha
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292173 (0.028):
kailāsakalpe pravasati jīveśvare jarattṛṇakaṇikālaghīyasi jīvite lobha iti
iti kva ghaṭate 'pi ca jīvantīm api māṃ / nara-pati-maraṇâvadhīraṇa-mahā-pātakinīṃ na sprakṣyanti putra
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292184 (0.0):
kva ghaṭate 'pi ca jīvantīm api māṃ narapatimaraṇāvadhīraṇamahāpātakinīṃ / na sprakṣyanti putra putrarājyasukhāni.
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615213 (0.026):
ṇiddhasaraṃ parugrantī savibbhamaṃ haṇā i thaṇāvaṭṭham // / atra patimaraṇāmaṇḍanojjvalaveṣāyāḥ taruṇeṣu pārśvamupagateṣu satsu sadyaḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292175 (0.031):
kailāsakalpe pravasati jīveśvare jarattṛṇakaṇikālaghīyasi jīvite lobha iti / kva ghaṭate 'pi ca jīvantīm api māṃ narapatimaraṇāvadhīraṇamahāpātakinīṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21636747 (0.064):
409.005. atha śabdo bhavettatra yaṃ dṛṣṭvā tu maharṣibhiḥ/ / 409.006. putraputreti yacchabdo yadgataṃ gatameva ca/
putra-rājya-sukhāni. / duḥkha-dagdhānāṃ ca bhūtir a-maṅgalā câ-praśastā ca nir-upayogā ca
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292191 (0.0):
na sprakṣyanti putra putrarājyasukhāni.
bhavati. / vatsa viśvastānāṃ yaśasā sthātum icchāmi loke na vapuṣā.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292203 (0.0):
duḥkhadagdhānāṃ ca bhūtir amaṅgalā cāpraśastā ca nirupayogā ca bhavati. / vatsa viśvastānāṃ yaśasā sthātum icchāmi loke na vapuṣā.
tad aham eva tvāṃ tāvat tāta prasādayāmi na punar manoratha-prātikūlyena
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292209 (0.0):
vatsa viśvastānāṃ yaśasā sthātum icchāmi loke na vapuṣā. / tad aham eva tvāṃ tāvat tāta prasādayāmi na punar manorathaprātikūlyena
kad-arthanīyâsmi. / ity uktvā pādayor apatat.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292217 (0.028):
tad aham eva tvāṃ tāvat tāta prasādayāmi na punar manorathaprātikūlyena / kadarthanīyāsmi. / ity uktvā pādayor apatat.
sa tu sa-saṃbhramam apanīya caraṇa-yugalam avanamita-tanur
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292223 (0.0):
kadarthanīyāsmi. / ity uktvā pādayor apatat. / sa tu sasaṃbhramam apanīya caraṇayugalam avanamitatanur
ubhaya-kara-vidhṛta-vapuṣam avani-tala-gata-śirasam udanamayan mātaram.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292235 (0.0):
sa tu sasaṃbhramam apanīya caraṇayugalam avanamitatanur / ubhayakaravidhṛtavapuṣam avanitalagataśirasam udanamayan mātaram.
dur-nivāratāṃ ca śucaḥ samavadhārya kula-yoṣid-ucitāṃ ca tām eva śreyasīṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292244 (0.0):
durnivāratāṃ ca śucaḥ samavadhārya kulayoṣiducitāṃ ca tām eva śreyasīṃ
manyamānaḥ kriyāṃ kṛta-niścayāṃ ca tāṃ jñātvā tūṣṇīm adho-mukho 'bhavat.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292249 (0.0):
durnivāratāṃ ca śucaḥ samavadhārya kulayoṣiducitāṃ ca tām eva śreyasīṃ / manyamānaḥ kriyāṃ kṛtaniścayāṃ ca tāṃ jñātvā tūṣṇīm adhomukho 'bhavat.
abhinandanti hi sneha-kātarâpi kulīnatā deśa-kālânurūpam.
devy api Yaśomatī pariṣvajya samāghrāya ca śirasi nirgatya caraṇābhyām eva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292265 (0.045):
devy api yaśomatī pariṣvajya samāghrāya ca śirasi nirgatya caraṇābhyām eva
cântaḥpurāt paurâkranda-pratiśabda-nirbharābhir uparudhyamānêva digbhiḥ
Sarasvatī-tīraṃ yayau. / tatra ca strī-sva-bhāva-kātarair dṛṣṭi-pātaiḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292282 (0.013):
cāntaḥpurāt paurākrandapratiśabdanirbharābhir uparudhyamāneva digbhiḥ / sarasvatītīraṃ yayau.
pravikasita-rakta-paṅkaja-puñjair ivârcayitvā bhagavantaṃ bhānumantam iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292284 (0.0):
tatra ca strīsvabhāvakātarair dṛṣṭipātaiḥ pravikasitaraktapaṅkajapuñjair
mūrtir aindavī citra-bhānuṃ prāviśat. / itaro 'pi mātṛ-maraṇa-vihvalo bandhu-varga-parivṛtaḥ pituḥ pārśvaṃ prāyāt.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292302 (0.0):
ivārcayitvā bhagavantaṃ bhānumantam iva mūrtir aindavī citrabhānuṃ / prāviśat.
apaśyac ca svalpâvaśeṣa-prāṇa-vṛttiṃ parivartyamāna-tārakaṃ tāraka-rājam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292311 (0.0):
itaro 'pi mātṛmaraṇavihvalo bandhuvargaparivṛtaḥ pituḥ pārśvaṃ prāyāt. / apaśyac ca svalpāvaśeṣaprāṇavṛttiṃ parivartyamānatārakaṃ tārakarājam
ivâstam abhilaṣantaṃ janayitāram. / a-sahya-śokôdrekâbhidrutaś ca tyājitaḥ snehena dhairyam.
āśliṣyâsya sakala-durmada-mahī-pāla-mauli-mālā-lālitau pāda-padmāv
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292330 (0.029):
āśliṣyāsya sakaladurmadamahīpālamaulimālālālitau pādapadmāv antastāpān
antas-tāpān mukha-candram iva dravī-bhavantaṃ daśana-jyotsnā-jālam iva
jalatām āpadyamānaṃ locana-lāvaṇyam iva vilīyamānaṃ mukha-sudhā-rasam iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292348 (0.0):
mukhacandram iva dravībhavantaṃ daśanajyotsnājālam iva jalatām āpadyamānaṃ
syandamānam acchâccham aśru-srotasāṃ saṃtānaṃ mahā-megha-maya-vilocana iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292358 (0.0):
locanalāvaṇyam iva vilīyamānaṃ mukhasudhārasam iva syandamānam acchāccham
varṣan nitaravad-vimuktârāvaś ciraṃ ruroda.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292364 (0.0):
aśrusrotasāṃ saṃtānaṃ mahāmeghamayavilocana iva varṣan / nitaravadvimuktārāvaś ciraṃ ruroda.
rājā tu tam uparudhyamāna-dṛṣṭir a-virata-rudita-śabdâśrita-śravaṇaḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292373 (1.192):
nitaravadvimuktārāvaś ciraṃ ruroda. / rājā tu tam uparudhyamānadṛṣṭir avirataruditaśabdāśritaśravaṇaḥ
pratyabhijñāya śanaiḥ śanair avādīt. / putra nârhasy evaṃ bhavitum.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292378 (0.0):
rājā tu tam uparudhyamānadṛṣṭir avirataruditaśabdāśritaśravaṇaḥ / pratyabhijñāya śanaiḥ śanair avādīt.
bhavad-vidhā na hy a-mahā-sattvāḥ. / mahā-sattvatā hi prathamam avalambanaṃ lokasya paścād rāja-vījitā.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292392 (0.0):
mahāsattvatā hi prathamam avalambanaṃ lokasya paścād rājavījitā.
sattvavatāṃ câgraṇīḥ sarvâtiśayâśritaḥ kva bhavān kva vaiklavyaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292402 (1.788):
sattvavatāṃ cāgraṇīḥ sarvātiśayāśritaḥ kva bhavān kva vaiklavyaṃ / kulapradīpo 'si iti divasakarasadṛśatejasas te laghūkaraṇam iva.
kula-pradīpo 'si iti divasa-kara-sadṛśa-tejasas te laghū-karaṇam iva.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292403 (0.0):
sattvavatāṃ cāgraṇīḥ sarvātiśayāśritaḥ kva bhavān kva vaiklavyaṃ / kulapradīpo 'si iti divasakarasadṛśatejasas te laghūkaraṇam iva.
puruṣa-siṃho 'si iti śaurya-paṭu-prajñôpabṛṃhita-parākramasya nindêva.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292415 (0.025):
kulapradīpo 'si iti divasakarasadṛśatejasas te laghūkaraṇam iva. / puruṣasiṃho 'si iti śauryapaṭuprajñopabṛṃhitaparākramasya nindeva.
kṣitir iyaṃ tava iti lakṣaṇâkhyāta-cakravarti-padasya punar-uktam iva.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292425 (1.788):
kṣitir iyaṃ tava iti lakṣaṇākhyātacakravartipadasya punaruktam iva.
gṛhyatāṃ śrīr iti svayam eva śriyā parigṛhītasya viparītam iva.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292432 (0.0):
kṣitir iyaṃ tava iti lakṣaṇākhyātacakravartipadasya punaruktam iva. / gṛhyatāṃ śrīr iti svayam eva śriyā parigṛhītasya viparītam iva.
adhyāsyatām ayaṃ loka ity ubhaya-loka-vijigīṣor a-puṣkalam iva.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292435 (0.0):
gṛhyatāṃ śrīr iti svayam eva śriyā parigṛhītasya viparītam iva. / adhyāsyatām ayaṃ loka ity ubhayalokavijigīṣor apuṣkalam iva.
svī-kriyatāṃ kośa iti / śaśi-kara-nikara-nir-mala-yaśaḥ-saṃcayaikâbhiniveśino nir-upayogam iva.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292445 (0.025):
adhyāsyatām ayaṃ loka ity ubhayalokavijigīṣor apuṣkalam iva. / svīkriyatāṃ kośa iti śaśikaranikaranirmalayaśaḥsaṃcayaikābhiniveśino
ātmī-kriyatāṃ rājakam iti guṇa-gaṇâtmī-kṛta-jagato gatârtham iva.
uhyatāṃ rājya-bhāra iti bhuvana-traya-bhāra-vahanôcitasyânucita-viyoga
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292459 (0.055):
ātmīkriyatāṃ rājakam iti guṇagaṇātmīkṛtajagato gatārtham iva. / uhyatāṃ rājyabhāra iti bhuvanatrayabhāravahanocitasyānucitaviyoga iva.
prajāḥ parirakṣyantām iti dīrgha-dor-daṇḍârgalita-diṅ-mukhasyânuvāda iva.
parijanaḥ paripālyatām iti loka-pālôpamasyânuṣaṅgikam iva.
sātatyena śastrâbhyāsaḥ kārya iti / dhanur-guṇa-kiṇa-kalaṅka-kālī-kṛta-prakoṣṭhasya kim ādiśyate.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292484 (0.049):
sātatyena śastrābhyāsaḥ kārya iti / dhanurguṇakiṇakalaṅkakālīkṛtaprakoṣṭhasya kim ādiśyate.
nigrāhyatāṃ cāpala-jātam iti nūtanatara-vayasi nigṛhītêndriyasya
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292492 (0.0):
dhanurguṇakiṇakalaṅkakālīkṛtaprakoṣṭhasya kim ādiśyate. / nigrāhyatāṃ cāpalajātam iti nūtanataravayasi nigṛhītendriyasya
nir-avakāśêva me vāṇī. / nir-avaśeṣatāṃ śatravo neyā iti sahajasya tejasa evêyaṃ cintā.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292502 (0.018):
niravakāśeva me vāṇī. / niravaśeṣatāṃ śatravo neyā iti sahajasya tejasa eveyaṃ cintā.
ity evaṃ vadann evâ-punar-unmīlanāya nimimīla rāja-siṃho locane
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292512 (0.0):
ity evaṃ vadann evāpunarunmīlanāya nimimīla rājasiṃho locane pratyapadyata
pratyapadyata ca pūṣâtmajaḥ. / asminn evântare pūṣâpy āyuṣêva tejasā vyayujyata tataś ca lajjamāna iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292511 (0.056):
ity evaṃ vadann evāpunarunmīlanāya nimimīla rājasiṃho locane pratyapadyata
nara-pati-jīvitâpaharaṇa-janitād ātmajâparādhād adho-mukhaḥ samabhavat.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_au.htm.txt) 9353670 (0.055):
nara-pati-maraṇâvadhīraṇa-mahā-pātakinīṃ na sprakṣyanti putra
bhū-pālâbhāva-śoka-śikhinêvântas-tāpyamānas tāmratāṃ prapede.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292539 (0.043):
bhūpālābhāvaśokaśikhinevāntastāpyamānas tāmratāṃ prapede. / mandaṃ mandam apriyapraśnārtham iva laukikīṃ sthitim anuvartamāno 'vātarad
mandaṃ mandam a-priya-praśnârtham iva laukikīṃ sthitim anuvartamāno
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292540 (0.012):
bhūpālābhāvaśokaśikhinevāntastāpyamānas tāmratāṃ prapede. / mandaṃ mandam apriyapraśnārtham iva laukikīṃ sthitim anuvartamāno 'vātarad
'vātarad divaḥ. / ditsur iva janêśāya jalâñjalim apara-jala-nidhi-samīpam upasasarpa.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292558 (0.0):
ditsur iva janeśāya jalāñjalim aparajalanidhisamīpam upasasarpa.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292547 (0.058):
mandaṃ mandam apriyapraśnārtham iva laukikīṃ sthitim anuvartamāno 'vātarad / divaḥ. / ditsur iva janeśāya jalāñjalim aparajalanidhisamīpam upasasarpa.
sadyo-datta-jalâñjalir duḥkha-dahana-dagdham iva kara-sahasram ālohitam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292567 (0.0):
ditsur iva janeśāya jalāñjalim aparajalanidhisamīpam upasasarpa. / sadyodattajalāñjalir duḥkhadahanadagdham iva karasahasram ālohitam
ādhatta. / evaṃ ca mahā-narâdhipa-nidhana-nidhīyamāna-vipula-vairagya iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292575 (1.192):
evaṃ ca mahānarādhipanidhananidhīyamānavipulavairagya iva śāntavapuṣi
śānta-vapuṣi viśati giri-guhā-gahvaraṃ gabhasti-mālini
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292582 (0.0):
evaṃ ca mahānarādhipanidhananidhīyamānavipulavairagya iva śāntavapuṣi
samupôhyamāna-mahā-janâśru-durdinârdrī-kṛta iva nirvārtyâtape
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 1 (dkavy1au.htm.txt) 14216513 (0.042):
vy-ut-pannam iti gauḍīyair $ nā1ti-rūḍham apī7ṣyate & / yathā7n-aty-arjunā3b-janma- % sa-dṛkṣā3ṅko balakṣa-guḥ // 1.46 //
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292583 (0.052):
viśati giriguhāgahvaraṃ gabhastimālini / samupohyamānamahājanāśrudurdinārdrīkṛta iva nirvārtyātape
rodana-tāmra-sakala-loka-locana-rucêva lohitāyati jagati
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292594 (0.032):
samupohyamānamahājanāśrudurdinārdrīkṛta iva nirvārtyātape / rodanatāmrasakalalokalocanaruceva lohitāyati jagati
uṣṇāyamānâneka-nara-niḥśvāsa-saṃtāpa-pluṣṭa iva ca nīlāyamāne divase
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292605 (1.192):
rodanatāmrasakalalokalocanaruceva lohitāyati jagati / uṣṇāyamānānekanaraniḥśvāsasaṃtāpapluṣṭa iva ca nīlāyamāne divase
nṛpânugamana-pracalitayêva lakṣmyā mucyamānāsu kamalinīṣu pati-śucêva
parivṛta-cchāyāyāṃ śyāmāyamānāyāṃ bhuvi kula-patreṣv iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292621 (0.0):
parivṛtacchāyāyāṃ śyāmāyamānāyāṃ bhuvi kulapatreṣv iva parityaktakalatreṣu
parityakta-kalatreṣu kṛta-karuṇa-pralāpeṣu vanântān āśrayatsu duḥkhiteṣu
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292624 (0.0):
parivṛtacchāyāyāṃ śyāmāyamānāyāṃ bhuvi kulapatreṣv iva parityaktakalatreṣu
cakravākeṣu chatra-bhaṅga-bhīteṣv iva nigūḍha-kośeṣu kuśeśayeṣu
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292636 (0.0):
kṛtakaruṇapralāpeṣu vanāntān āśrayatsu duḥkhiteṣu cakravākeṣu / chatrabhaṅgabhīteṣv iva nigūḍhakośeṣu kuśeśayeṣu
sphuṭita-dig-vadhū-hṛdaya-rudhira-paṭala-plava iva galite raktâtape
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292642 (0.0):
chatrabhaṅgabhīteṣv iva nigūḍhakośeṣu kuśeśayeṣu / sphuṭitadigvadhūhṛdayarudhirapaṭalaplava iva galite raktātape krameṇa ca
krameṇa ca lokântaram upagatavaty anurāga-śeṣe jāte tejasām adhīśe.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292654 (0.0):
lokāntaram upagatavaty anurāgaśeṣe jāte tejasām adhīśe.
gagana-tala-vitanyamāna-bahala-rāga-pāṭalāyāṃ preta-patākāyām iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292663 (0.0):
lokāntaram upagatavaty anurāgaśeṣe jāte tejasām adhīśe. / gaganatalavitanyamānabahalarāgapāṭalāyāṃ pretapatākāyām iva pravṛttāyāṃ
pravṛttāyāṃ saṃdhyāyāṃ śava-śibikâlaṃkāra-kṛṣṇa-cāmara-mālāsv iva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292671 (0.0):
gaganatalavitanyamānabahalarāgapāṭalāyāṃ pretapatākāyām iva pravṛttāyāṃ / saṃdhyāyāṃ śavaśibikālaṃkārakṛṣṇacāmaramālāsv iva sphurantīṣu
sphurantīṣu darśana-pratikūlāsu timira-lekhāsu asitâguru-kāla-kāṣṭhāyāṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292674 (0.0):
saṃdhyāyāṃ śavaśibikālaṃkārakṛṣṇacāmaramālāsv iva sphurantīṣu / darśanapratikūlāsu timiralekhāsu asitāgurukālakāṣṭhāyāṃ kenāpi citāyām iva
kenâpi citāyām iva racitāyāṃ rajanyāṃ dantâmala-patra-prasādhita-karṇikāsu
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292688 (0.032):
darśanapratikūlāsu timiralekhāsu asitāgurukālakāṣṭhāyāṃ kenāpi citāyām iva / racitāyāṃ rajanyāṃ dantāmalapatraprasādhitakarṇikāsu
kesara-mālā-kalpita-muṇḍa-mālikāsu anumartum ivôdyatāsu prahasita-mukhīṣu
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292697 (0.0):
racitāyāṃ rajanyāṃ dantāmalapatraprasādhitakarṇikāsu / kesaramālākalpitamuṇḍamālikāsu anumartum ivodyatāsu prahasitamukhīṣu
kumuda-lakṣmīṣu avatarat-tridaśa-vimāna-kiṅkiṇī-kvaṇita iva śrūyamāṇe
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292704 (0.0):
kesaramālākalpitamuṇḍamālikāsu anumartum ivodyatāsu prahasitamukhīṣu / kumudalakṣmīṣu avatarattridaśavimānakiṅkiṇīkvaṇita iva śrūyamāṇe
śākhi-śikhara-kulāya-līyamāna-śakuni-kula-kūjite
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292708 (0.0):
kumudalakṣmīṣu avatarattridaśavimānakiṅkiṇīkvaṇita iva śrūyamāṇe / śākhiśikharakulāyalīyamānaśakunikulakūjite
nāka-patha-prasthita-pārthiva-pratyudgata-puru-hūtâtapatra iva pūrvasyāṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292714 (0.0):
śākhiśikharakulāyalīyamānaśakunikulakūjite / nākapathaprasthitapārthivapratyudgatapuruhūtātapatra iva pūrvasyāṃ diśi
diśi dṛśyamāne candramasi narêndraḥ svayaṃ samarpita-skandhair gṛhītvā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292727 (0.0):
dṛśyamāne candramasi narendraḥ svayaṃ samarpitaskandhair gṛhītvā / śavaśibikāṃ śibisamaḥ sāmantaiḥ pauraiś ca purohitapuraḥsaraiḥ saritaṃ
śava-śibikāṃ Śibi-samaḥ sāmantaiḥ pauraiś ca purohita-puraḥsaraiḥ saritaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292735 (1.192):
dṛśyamāne candramasi narendraḥ svayaṃ samarpitaskandhair gṛhītvā / śavaśibikāṃ śibisamaḥ sāmantaiḥ pauraiś ca purohitapuraḥsaraiḥ saritaṃ
Sarasvatīṃ nītvā nara-pati-samucitāyāṃ citāyāṃ hutâśa-satkriyayā
yaśaḥ-śeṣatām anīyata. / devo 'pi Harṣaḥ puñjī-bhūtena sakalenêva jīva-lokena lokena
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292754 (0.052):
sarasvatīṃ nītvā narapatisamucitāyāṃ citāyāṃ hutāśasatkriyayā yaśaḥśeṣatām / anīyata. / devo 'pi harṣaḥ puñjībhūtena sakaleneva jīvalokena lokena
rāja-kula-saṃbaddhenâ-śeṣeṇa śoka-mūkena parivṛto 'ntar-vartinâpi
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292760 (0.047):
devo 'pi harṣaḥ puñjībhūtena sakaleneva jīvalokena lokena / rājakulasaṃbaddhenāśeṣeṇa śokamūkena parivṛto 'ntarvartināpi
śokânala-taptena sneha-draveṇa bahir iva sicyamāno nirvyavadhānāyāṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292770 (0.0):
śokānalataptena snehadraveṇa bahir iva sicyamāno nirvyavadhānāyāṃ
dharaṇyām upaviṣṭa eva tāṃ niśīthinīṃ Bhīmarathī-bhīmām akhilāṃ sa-rājako
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292777 (0.0):
śokānalataptena snehadraveṇa bahir iva sicyamāno nirvyavadhānāyāṃ / dharaṇyām upaviṣṭa eva tāṃ niśīthinīṃ bhīmarathībhīmām akhilāṃ sarājako
jajāgāra. / ajani câsya cetasi tāte dūrī-bhūte saṃpraty etāvān khalu jīva-loko lokasya
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292789 (0.0):
dharaṇyām upaviṣṭa eva tāṃ niśīthinīṃ bhīmarathībhīmām akhilāṃ sarājako / jajāgāra. / ajani cāsya cetasi tāte dūrībhūte saṃpraty etāvān khalu jīvaloko lokasya
bhagnāḥ panthāno manorathānāṃ khilī-bhūtāni bhūti-sthānāni sthagitāny
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292796 (0.0):
ajani cāsya cetasi tāte dūrībhūte saṃpraty etāvān khalu jīvaloko lokasya / bhagnāḥ panthāno manorathānāṃ khilībhūtāni bhūtisthānāni sthagitāny
ānandasya dvārāṇi suptā satya-vāditā luptā loka-yātrā vilīnā bāhu-śālitā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292800 (0.0):
bhagnāḥ panthāno manorathānāṃ khilībhūtāni bhūtisthānāni sthagitāny / ānandasya dvārāṇi suptā satyavāditā luptā lokayātrā vilīnā bāhuśālitā
pralīnā priyâlāpitā proṣitāḥ puruṣa-kāra-vihāra-vikārāḥ samāptā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292815 (0.033):
pralīnā priyālāpitā proṣitāḥ puruṣakāravihāravikārāḥ samāptā / samaraśauṇḍatā dhvastā paraguṇaprītir viśrāntā viśvāsabhūmayo 'padāny
samara-śauṇḍatā dhvastā para-guṇa-prītir viśrāntā viśvāsa-bhūmayo 'padāny
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292826 (0.0):
pralīnā priyālāpitā proṣitāḥ puruṣakāravihāravikārāḥ samāptā / samaraśauṇḍatā dhvastā paraguṇaprītir viśrāntā viśvāsabhūmayo 'padāny
apadānāni nir-upayogāni śāstrāṇi nir-avalambanā vikramaika-rasatā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292833 (0.0):
samaraśauṇḍatā dhvastā paraguṇaprītir viśrāntā viśvāsabhūmayo 'padāny / apadānāni nirupayogāni śāstrāṇi niravalambanā vikramaikarasatā kathāvaśeṣā
kathâvaśeṣā viśeṣa-jñatā dadātu jano jalâñjalim aurjityāya pratipadyatāṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292843 (0.0):
apadānāni nirupayogāni śāstrāṇi niravalambanā vikramaikarasatā kathāvaśeṣā / viśeṣajñatā dadātu jano jalāñjalim aurjityāya pratipadyatāṃ pravrajyāṃ
pravrajyāṃ prajā-pālatā badhnātu vaidhavya-veṇīṃ vara-manuṣyatā
samāśrayatu rāja-śrīr āśrama-padaṃ paridhattāṃ dhavale vāsasī vasumatī
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292863 (0.0):
prajāpālatā badhnātu vaidhavyaveṇīṃ varamanuṣyatā samāśrayatu rājaśrīr
vahatu valkale vilāsitā tapasyatu tapo-vaneṣu tejasvitā prāvṛṇotu cīvare
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292872 (0.0):
āśramapadaṃ paridhattāṃ dhavale vāsasī vasumatī vahatu valkale vilāsitā
vīratā kva gamyatāṃ punas tasya kṛte kṛta-jñatayā kva punaḥ prāpsyati
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292880 (0.0):
tapasyatu tapovaneṣu tejasvitā prāvṛṇotu cīvare vīratā kva gamyatāṃ punas
tādṛśān mahā-puruṣa-nirmāṇa-paramâṇūn paramêṣṭhī śūnyāḥ saṃvṛttā daśa diśo
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292891 (0.0):
mahāpuruṣanirmāṇaparamāṇūn parameṣṭhī śūnyāḥ saṃvṛttā daśa diśo guṇānāṃ
guṇānāṃ jagaj jātam andhakāraṃ dharmasya niṣ-phalam adhunā janma
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292895 (0.0):
mahāpuruṣanirmāṇaparamāṇūn parameṣṭhī śūnyāḥ saṃvṛttā daśa diśo guṇānāṃ / jagaj jātam andhakāraṃ dharmasya niṣphalam adhunā janma śastropajīvinām.
śastrôpajīvinām. / tātena vinā kutas tyās tādṛśyo divasam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292908 (0.0):
jagaj jātam andhakāraṃ dharmasya niṣphalam adhunā janma śastropajīvinām. / tātena vinā kutas tyās tādṛśyo divasam
asama-samara-rasa-samārabdha-kalaha-kathā-kaṇṭakita-subhaṭa-kapola-bhittayo
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292911 (0.0):
tātena vinā kutas tyās tādṛśyo divasam / asamasamararasasamārabdhakalahakathākaṇṭakitasubhaṭakapolabhittayo
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292919 (0.0):
asamasamararasasamārabdhakalahakathākaṇṭakitasubhaṭakapolabhittayo
vīra-goṣṭhyaḥ. / api nāma svapne 'pi dṛśyeta dīrgha-rakta-nayanaṃ punas tan-mukha-sarojaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292928 (0.0):
asamasamararasasamārabdhakalahakathākaṇṭakitasubhaṭakapolabhittayo / vīragoṣṭhyaḥ.
janmântare 'pi punaḥ pariṣvajyeta tal-loha-stambhâbhyadhika-garima-garbhaṃ
bhuja-yugalam. / lokântare 'pi putrêty ālapataḥ punaḥ punaḥ śrūyeta sā sudhā-rasam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292951 (0.0):
lokāntare 'pi putrety ālapataḥ punaḥ punaḥ śrūyeta sā sudhārasam udgirantī
udgirantī mathyamāna-kṣīra-sāgarôdgāra-gambhīrā bhāratîti.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292954 (0.0):
lokāntare 'pi putrety ālapataḥ punaḥ punaḥ śrūyeta sā sudhārasam udgirantī / mathyamānakṣīrasāgarodgāragambhīrā bhāratīti.
etāni cânyāni ca cintayata evâsya katham api sā kṣayam iyāya yāminī.
tataḥ śucêva mukta-kaṇṭham āraṭatsu kṛkavāka-kuleṣu
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292969 (0.036):
tataḥ śuceva muktakaṇṭham āraṭatsu kṛkavākakuleṣu gṛhagiritaruśikharebhyaḥ
gṛha-giri-taru-śikharebhyaḥ pātayatsv ātmānaṃ mandira-mayūreṣu
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292978 (0.0):
tataḥ śuceva muktakaṇṭham āraṭatsu kṛkavākakuleṣu gṛhagiritaruśikharebhyaḥ / pātayatsv ātmānaṃ mandiramayūreṣu parityaktanijanivāseṣu ca vanāya
parityakta-nija-nivāseṣu ca vanāya prasthiteṣu patra-ratheṣu
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292981 (0.0):
pātayatsv ātmānaṃ mandiramayūreṣu parityaktanijanivāseṣu ca vanāya
sadyas-tanū-bhūte tāmyati tamasi mandī-bhūtâtma-sneheṣv a-bhāvam
abhilaṣatsu pradīpeṣu sphurad-aruṇa-kiraṇa-valkala-prāvṛta-vapuṣi
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23292999 (0.0):
mandībhūtātmasneheṣv abhāvam abhilaṣatsu pradīpeṣu / sphuradaruṇakiraṇavalkalaprāvṛtavapuṣi pravrajyām iva pratipanne nabhasi
pravrajyām iva pratipanne nabhasi prabhāta-samayena samuttīryamāṇāsu
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293003 (0.0):
sphuradaruṇakiraṇavalkalaprāvṛtavapuṣi pravrajyām iva pratipanne nabhasi
pārthivâsthi-śakala-kalāsv iva kalaviṅka-kaṃdharā-dhūsarāsu tārakāsu
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293011 (0.0):
prabhātasamayena samuttīryamāṇāsu pārthivāsthiśakalakalāsv iva / kalaviṅkakaṃdharādhūsarāsu tārakāsu bhūbhṛddhātugarbhakumbhadhāriṣu
bhū-bhṛd-dhātu-garbha-kumbha-dhāriṣu vividha-saraḥ-sarit-tīrthâbhimukheṣu
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293022 (1.192):
kalaviṅkakaṃdharādhūsarāsu tārakāsu bhūbhṛddhātugarbhakumbhadhāriṣu / vividhasaraḥsarittīrthābhimukheṣu prasthiteṣu vanakarikuleṣu
prasthiteṣu vana-kari-kuleṣu śāva-śuci-siktha-paṭala-pāṇḍure piṇḍa
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293030 (0.0):
vividhasaraḥsarittīrthābhimukheṣu prasthiteṣu vanakarikuleṣu
ivâpara-payo-nidhi-pulina-parisare pātyamāne śaśini krameṇa ca
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293039 (1.192):
śāvaśucisikthapaṭalapāṇḍure piṇḍa ivāparapayonidhipulinaparisare pātyamāne / śaśini krameṇa ca nṛpacitānaladhūmavisaradhūsarīkṛtatejasīva
nṛpa-citânala-dhūma-visara-dhūsarī-kṛta-tejasîva
nara-pati-śoka-pāvaka-dāha-kiraṇa-kalaṅka-kālī-kṛta-cetasîva
proṣita-samastântaḥpura-puraṃdhri-mukha-candra-vṛndôdvega-vidrāṇa-vapuṣîva
prathamâstam-ita-rohiṇī-raṇaraṇaka-vimanasîva câstam-upagate rāja-nikare
rājatîva deve divam ārūḍhe savitari parivṛtte rājya iva rajanī-prabandhe
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293082 (0.0):
rājatīva deve divam ārūḍhe savitari parivṛtte rājya iva rajanīprabandhe
prabuddha-rāja-haṃsa-maṇḍala-prabodhyamānaḥ paṅkajâkara iva cacāla snānāya
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293083 (0.062):
rājatīva deve divam ārūḍhe savitari parivṛtte rājya iva rajanīprabandhe / prabuddharājahaṃsamaṇḍalaprabodhyamānaḥ paṅkajākara iva cacāla snānāya
devo Harṣaḥ. / tataś ca nūpura-rava-virāma-mūka-manda-mandira-haṃseṣu
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293099 (0.0):
prabuddharājahaṃsamaṇḍalaprabodhyamānaḥ paṅkajākara iva cacāla snānāya / devo harṣaḥ. / tataś ca nūpuraravavirāmamūkamandamandirahaṃseṣu
śokâkula-katipaya-kañcuki-mātrâvaśeṣeṣu śuddhânteṣu patita-yūthapa iva
vana-gaja-yūthe kakṣyântara-vartini pitṛ-parijane viṣādiny
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293117 (0.028):
śokākulakatipayakañcukimātrāvaśeṣeṣu śuddhānteṣu patitayūthapa iva / vanagajayūthe kakṣyāntaravartini pitṛparijane viṣādiny uparirudanniṣādini
upari-rudan-niṣādini ca stambha-niṣaṇṇe niṣpanda-mande rāja-kuñjare
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293126 (0.0):
vanagajayūthe kakṣyāntaravartini pitṛparijane viṣādiny uparirudanniṣādini
mandurā-pālakâkranda-kathite câjira-bhāji rāja-vājini
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293136 (0.015):
ca stambhaniṣaṇṇe niṣpandamande rājakuñjare mandurāpālakākrandakathite / cājirabhāji rājavājini viśrāntajayaśabdakalakale ca śūnye ca
viśrānta-jaya-śabda-kalakale ca śūnye ca mahā-sthāna-maṇḍape
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293143 (0.0):
cājirabhāji rājavājini viśrāntajayaśabdakalakale ca śūnye ca
dahyamāna-dṛṣṭir nirjagāma rāja-kulāt. / agāc ca Sarasvatī-tīram.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293151 (0.0):
mahāsthānamaṇḍape dahyamānadṛṣṭir nirjagāma rājakulāt.
tasyāṃ snātvā pitre dadāv udakam. / apasnātaś câ-niṣpīḍita-maulir eva paridhāyôdgamanīya-dukūla-vāsasī
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293155 (0.0):
agāc ca sarasvatītīram. / tasyāṃ snātvā pitre dadāv udakam.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293163 (0.026):
tasyāṃ snātvā pitre dadāv udakam. / apasnātaś cāniṣpīḍitamaulir eva paridhāyodgamanīyadukūlavāsasī
niḥśvāsa-paro nir-ātapatro nir-utsāraṇaḥ samupanīte 'pi saptau caraṇābhyām
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293169 (0.022):
apasnātaś cāniṣpīḍitamaulir eva paridhāyodgamanīyadukūlavāsasī / niḥśvāsaparo nirātapatro nirutsāraṇaḥ samupanīte 'pi saptau caraṇābhyām
eva nāsâgrâsaktena rakta-tāmarasa-tāmreṇa cakṣuṣā hṛdayâvaśeṣasyâpi pitur
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293176 (0.027):
eva nāsāgrāsaktena raktatāmarasatāmreṇa cakṣuṣā hṛdayāvaśeṣasyāpi pitur
dāha-śaṅkayā śokâgnim iva udgirann a-tāmbūlasyâpi sucira-prakṣālitasya
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293189 (0.053):
eva nāsāgrāsaktena raktatāmarasatāmreṇa cakṣuṣā hṛdayāvaśeṣasyāpi pitur / dāhaśaṅkayā śokāgnim iva udgirann atāmbūlasyāpi suciraprakṣālitasya
kalpa-taru-kisalaya-komalasyêva / sva-bhāva-pāṭalasyâdharasyâdhara-pallavasya prabhayā māṃsa-rudhira-kavalān
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293191 (0.0):
dāhaśaṅkayā śokāgnim iva udgirann atāmbūlasyāpi suciraprakṣālitasya / kalpatarukisalayakomalasyeva svabhāvapāṭalasyādharasyādharapallavasya
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580518 (0.023):
Par6.38ab/.bhāva.duṣṭaṃ.na.bhuñjīta.na.ucchiṣṭaṃ.kṛmi.dūṣitaṃ./
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293201 (0.023):
kalpatarukisalayakomalasyeva svabhāvapāṭalasyādharasyādharapallavasya / prabhayā māṃsarudhirakavalān iva hṛdayābhighātād udvamann
madhyantavibhagatika.html 19073417 (0.023):
kalpayā tṛṣṇayā sarvagatiṣv aviśeṣeṇātmabhāvābhilāṣayā / yadārdrīkṛtaḥ puar bhava utpattāv upayu:nkte utpattiṃ cāvasthāpayati
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28025057 (0.059):
dharmakoṣadhara sarvaśāstunāṃ snigdhabhāva gira muñca nāyakā // SRS_14.73
iva hṛdayâbhighātād udvamann uṣṇa-niḥśvāsa-mokṣair bhavanam ājagāma.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293211 (0.0):
prabhayā māṃsarudhirakavalān iva hṛdayābhighātād udvamann / uṣṇaniḥśvāsamokṣair bhavanam ājagāma.
rāja-vallabhās tu bhṛtyāḥ suhṛdaḥ sacivāś ca tasminn evâhani nirgatya
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293218 (0.0):
uṣṇaniḥśvāsamokṣair bhavanam ājagāma. / rājavallabhās tu bhṛtyāḥ suhṛdaḥ sacivāś ca tasminn evāhani nirgatya
priyaṃ putra-dāram utsṛjyôdbāṣpair bandhubhir vāryamāṇā api
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293226 (0.049):
rājavallabhās tu bhṛtyāḥ suhṛdaḥ sacivāś ca tasminn evāhani nirgatya / priyaṃ putradāram utsṛjyodbāṣpair bandhubhir vāryamāṇā api
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6458760 (0.059):
subhaṭānāṃ cānekasahasramastyeva samuhṛtputradāram / / ato 'traiva katapayānyahāni sthitvā bāhyabhyantaraṅgānkopānutpādayiṣyāmaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6467279 (0.062):
adhigataśāstreṇa cādāveva putradāramapi na viśvāsyam / / ātmakṛkṣerapi kṛte taṇḍulairiyadbhiriyānodanaḥ saṃpadyate /
bahu-nṛpa-guṇa-gaṇa-hṛta-hṛdayāḥ ke-cid ātmānaṃ bhṛguṣu babandhuḥ ke-cit
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293229 (0.0):
priyaṃ putradāram utsṛjyodbāṣpair bandhubhir vāryamāṇā api / bahunṛpaguṇagaṇahṛtahṛdayāḥ kecid ātmānaṃ bhṛguṣu babandhuḥ kecit tatraiva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293236 (0.044):
bahunṛpaguṇagaṇahṛtahṛdayāḥ kecid ātmānaṃ bhṛguṣu babandhuḥ kecit tatraiva
tatraiva tīrtheṣu tasthuḥ ke-cid anaśanair āstīrṇa-tṛṇa-kuśā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293240 (0.047):
tīrtheṣu tasthuḥ kecid anaśanair āstīrṇatṛṇakuśā vyathamānamānasāḥ śucam
vyathamāna-mānasāḥ śucam asamām aśamayan ke-cic chalabhā iva vaiśvānaraṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293247 (0.041):
tīrtheṣu tasthuḥ kecid anaśanair āstīrṇatṛṇakuśā vyathamānamānasāḥ śucam / asamām aśamayan kecic chalabhā iva vaiśvānaraṃ śokāvegavivaśā viviśuḥ
śokâvega-vivaśā viviśuḥ ke-cid dāruṇa-duḥkha-dahana-dahyamāna-hṛdayā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293261 (0.015):
asamām aśamayan kecic chalabhā iva vaiśvānaraṃ śokāvegavivaśā viviśuḥ / kecid dāruṇaduḥkhadahanadahyamānahṛdayā gṛhītavācas tuṣāraśikhariṇaṃ
gṛhīta-vācas tuṣāra-śikhariṇaṃ śaraṇam upāyayuḥ ke-cid vindhyôpatyakāsu
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293266 (0.0):
kecid dāruṇaduḥkhadahanadahyamānahṛdayā gṛhītavācas tuṣāraśikhariṇaṃ
vana-kari-kula-kara-śīkarâsāra-sicyamāna-tanavaḥ pallava-śayana-śāyinaḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293282 (0.0):
vanakarikulakaraśīkarāsārasicyamānatanavaḥ pallavaśayanaśāyinaḥ saṃtāpam
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293272 (0.056):
śaraṇam upāyayuḥ kecid vindhyopatyakāsu / vanakarikulakaraśīkarāsārasicyamānatanavaḥ pallavaśayanaśāyinaḥ saṃtāpam
saṃtāpam aśamayan ke-cit saṃnihitān api viṣayān utsṛjya sevā-vimukhāḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293289 (0.0):
vanakarikulakaraśīkarāsārasicyamānatanavaḥ pallavaśayanaśāyinaḥ saṃtāpam / aśamayan kecit saṃnihitān api viṣayān utsṛjya sevāvimukhāḥ paricchinnaiḥ
paricchinnaiḥ piṇḍakair aṭavī-bhuvaḥ śūnyā jagṛhuḥ ke-cit pavanâśanā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293298 (0.0):
aśamayan kecit saṃnihitān api viṣayān utsṛjya sevāvimukhāḥ paricchinnaiḥ / piṇḍakair aṭavībhuvaḥ śūnyā jagṛhuḥ kecit pavanāśanā dharmadhanā
dharma-dhanā dhamad-dhamanayo munayo babhūvuḥ ke-cid gṛhīta-kāṣāyāḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293305 (0.048):
dhamaddhamanayo munayo babhūvuḥ kecid gṛhītakāṣāyāḥ kāpilaṃ matam
kāpilaṃ matam adhijagire giriṣu ke-cid ācoṭita-cūḍā-maṇiṣu śiraḥsu
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293309 (0.048):
dhamaddhamanayo munayo babhūvuḥ kecid gṛhītakāṣāyāḥ kāpilaṃ matam / adhijagire giriṣu kecid ācoṭitacūḍāmaṇiṣu śiraḥsu śaraṇīkṛtadhūrjaṭayo
śaraṇī-kṛta-Dhūrjaṭayo jaṭā jaghaṭire. / apare pari-pāṭala-pralamba-cīvarâmbara-saṃvītāḥ svāmy-anurāgam ujjvalaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293319 (0.019):
adhijagire giriṣu kecid ācoṭitacūḍāmaṇiṣu śiraḥsu śaraṇīkṛtadhūrjaṭayo / jaṭā jaghaṭire.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293326 (0.033):
apare paripāṭalapralambacīvarāmbarasaṃvītāḥ svāmyanurāgam ujjvalaṃ cakruḥ. / anye tapovanahariṇajihvāñcalollihyamānamūrtayo jarāṃ yayuḥ.
cakruḥ. / anye tapo-vana-hariṇa-jihvâñcalôllihyamāna-mūrtayo jarāṃ yayuḥ.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293330 (0.024):
apare paripāṭalapralambacīvarāmbarasaṃvītāḥ svāmyanurāgam ujjvalaṃ cakruḥ. / anye tapovanahariṇajihvāñcalollihyamānamūrtayo jarāṃ yayuḥ.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293337 (0.040):
anye tapovanahariṇajihvāñcalollihyamānamūrtayo jarāṃ yayuḥ. / apare punaḥ pāṇipallavapramṛṣṭair ātāmrarāgair nayanapuṭaiḥ kamaṇḍalubhiś
apare punaḥ pāṇi-pallava-pramṛṣṭair ātāmra-rāgair nayana-puṭaiḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293346 (0.0):
anye tapovanahariṇajihvāñcalollihyamānamūrtayo jarāṃ yayuḥ. / apare punaḥ pāṇipallavapramṛṣṭair ātāmrarāgair nayanapuṭaiḥ kamaṇḍalubhiś
kamaṇḍalubhiś ca vāri vahanto gṛhīta-vratā muṇḍā viceruḥ.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293353 (0.0):
apare punaḥ pāṇipallavapramṛṣṭair ātāmrarāgair nayanapuṭaiḥ kamaṇḍalubhiś / ca vāri vahanto gṛhītavratā muṇḍā viceruḥ.
devam api Harṣaṃ tad-avasthaṃ pitṛ-śoka-vihvalī-kṛtaṃ śriyaṃ śāpa iti
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293363 (0.021):
devam api harṣaṃ tadavasthaṃ pitṛśokavihvalīkṛtaṃ śriyaṃ śāpa iti mahīṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9397857 (0.040):
'devamapi harṣaṃ pitṛśokavihnalīkṛtaṃ śriyaṃ śāpa iti mahīṃ mahāpātakamiti
mahīṃ mahā-pātakam iti rājyaṃ roga iti bhogān bhuj-aṅgā iti nilayaṃ niraya
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293366 (0.037):
devam api harṣaṃ tadavasthaṃ pitṛśokavihvalīkṛtaṃ śriyaṃ śāpa iti mahīṃ / mahāpātakam iti rājyaṃ roga iti bhogān bhujaṅgā iti nilayaṃ niraya iti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9397860 (0.037):
'devamapi harṣaṃ pitṛśokavihnalīkṛtaṃ śriyaṃ śāpa iti mahīṃ mahāpātakamiti / rājyaṃ roga iti bhogānbhujagā iti nilayaṃ niraya ityādi manyamānam'
iti bandhuṃ bandhanam iti jīvitam a-yaśa iti dehaṃ droha iti kalyatāṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293375 (0.024):
mahāpātakam iti rājyaṃ roga iti bhogān bhujaṅgā iti nilayaṃ niraya iti / bandhuṃ bandhanam iti jīvitam ayaśa iti dehaṃ droha iti kalyatāṃ kalaṅka
kalaṅka iti āyur a-puṇya-phalam iti āhāraṃ viṣam iti viṣam a-mṛtam iti
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293385 (0.016):
bandhuṃ bandhanam iti jīvitam ayaśa iti dehaṃ droha iti kalyatāṃ kalaṅka / iti āyur apuṇyaphalam iti āhāraṃ viṣam iti viṣam amṛtam iti candanaṃ
candanaṃ dahana iti kāmaṃ krakaca iti hṛdaya-sphoṭanam abhyudaya iti ca
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293392 (0.0):
iti āyur apuṇyaphalam iti āhāraṃ viṣam iti viṣam amṛtam iti candanaṃ / dahana iti kāmaṃ krakaca iti hṛdayasphoṭanam abhyudaya iti ca manyamānaṃ
manyamānaṃ sarvāsu kriyāsu vimukhaṃ pitṛ-pitāmaha-parigrahâgatāś
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293398 (0.0):
dahana iti kāmaṃ krakaca iti hṛdayasphoṭanam abhyudaya iti ca manyamānaṃ / sarvāsu kriyāsu vimukhaṃ pitṛpitāmahaparigrahāgatāś ciraṃtanāḥ kulaputrāḥ
ciraṃ-tanāḥ kula-putrāḥ vaṃśa-kramâhita-gauravāś ca grāhya-giro guravaḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293410 (0.017):
vaṃśakramāhitagauravāś ca grāhyagiro guravaḥ śrutismṛtītihāsaviśāradāś ca
śruti-smṛtîtihāsa-viśāradāś ca jarad-dvijātayaḥ śrutâbhijana-śīla-śālino
mūrdhâbhiṣiktāś câmātyā rājāno yathāvad-adhigatâtma-tattvāś ca saṃstutā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293427 (0.048):
jaraddvijātayaḥ śrutābhijanaśīlaśālino mūrdhābhiṣiktāś cāmātyā rājāno / yathāvadadhigatātmatattvāś ca saṃstutā maskariṇaḥ samaduḥkhasukhāś ca
maskariṇaḥ sama-duḥkha-sukhāś ca munayaḥ saṃsārâsāratva-kathana-kuśalā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293438 (0.059):
yathāvadadhigatātmatattvāś ca saṃstutā maskariṇaḥ samaduḥkhasukhāś ca / munayaḥ saṃsārāsāratvakathanakuśalā brahmavādinaḥ śokāpanayananipuṇāś ca
brahma-vādinaḥ śokâpanayana-nipuṇāś ca paurāṇikāḥ paryavārayan.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293445 (0.055):
munayaḥ saṃsārāsāratvakathanakuśalā brahmavādinaḥ śokāpanayananipuṇāś ca
a-svatantrī-kṛtaś ca tair manasâpi nâlabhata śokânupravaṇam ācaritum.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293446 (0.058):
munayaḥ saṃsārāsāratvakathanakuśalā brahmavādinaḥ śokāpanayananipuṇāś ca / paurāṇikāḥ paryavārayan. / asvatantrīkṛtaś ca tair manasāpi nālabhata śokānupravaṇam ācaritum.
pracura-mitrânunīyamānaś ca sanābhibhiḥ kathaṃ katham apy āhārâdikāsu
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293457 (0.013):
asvatantrīkṛtaś ca tair manasāpi nālabhata śokānupravaṇam ācaritum. / pracuramitrānunīyamānaś ca sanābhibhiḥ kathaṃ katham apy āhārādikāsu
kriyāsv ābhimukhyam abhajata. / bhrātṛ-gata-hṛdayaś câcintayat: api nāma tātasya maraṇaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293471 (0.0):
pracuramitrānunīyamānaś ca sanābhibhiḥ kathaṃ katham apy āhārādikāsu / kriyāsv ābhimukhyam abhajata. / bhrātṛgatahṛdayaś cācintayat: api nāma tātasya maraṇaṃ mahāpralayasadṛśam
mahā-pralaya-sadṛśam idam upaśrutya āryo bāṣpa-jala-snāto na gṛhṇīyād
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293481 (0.0):
bhrātṛgatahṛdayaś cācintayat: api nāma tātasya maraṇaṃ mahāpralayasadṛśam
valkale. / nâśrayed vā rāja-rṣir āśrama-padam.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293484 (0.041):
idam upaśrutya āryo bāṣpajalasnāto na gṛhṇīyād valkale. / nāśrayed vā rājarṣir āśramapadam.
na viśed vā puruṣa-siṃho giri-guhām.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293493 (0.0):
nāśrayed vā rājarṣir āśramapadam. / na viśed vā puruṣasiṃho giriguhām.
aśru-salila-nirbhara-bharita-nayana-nalina-yugalo vā paśyed a-nāthāṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293501 (0.0):
na viśed vā puruṣasiṃho giriguhām. / aśrusalilanirbharabharitanayananalinayugalo vā paśyed anāthāṃ pṛthivīm.
pṛthivīm. / prathama-vyasana-viṣama-vihvalaḥ smared ātmānaṃ vā puruṣôttamaḥ.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293507 (0.0):
aśrusalilanirbharabharitanayananalinayugalo vā paśyed anāthāṃ pṛthivīm. / prathamavyasanaviṣamavihvalaḥ smared ātmānaṃ vā puruṣottamaḥ.
a-nityatayā janita-vairāgyo vā na nirākuryād upasarpantīṃ rājya-lakṣmīm.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293517 (0.0):
prathamavyasanaviṣamavihvalaḥ smared ātmānaṃ vā puruṣottamaḥ. / anityatayā janitavairāgyo vā na nirākuryād upasarpantīṃ rājyalakṣmīm.
dāruṇa-duḥkha-dahana-prajvalita-deho vā pratipadyetâbhiṣekam.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293521 (0.0):
anityatayā janitavairāgyo vā na nirākuryād upasarpantīṃ rājyalakṣmīm. / dāruṇaduḥkhadahanaprajvalitadeho vā pratipadyetābhiṣekam.
ihâgato vā rājabhir abhidhīyamāno na parācīnatām ācared iti.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293531 (0.0):
ihāgato vā rājabhir abhidhīyamāno na parācīnatām ācared iti.
ati-pitṛ-pakṣa-pātī khalv āryaḥ. / sarvadā tāta-ślāghayā mām abhidhatte tāta Harṣa kasya-cid abhūd bhaviṣyati
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293541 (0.0):
ihāgato vā rājabhir abhidhīyamāno na parācīnatām ācared iti. / atipitṛpakṣapātī khalv āryaḥ.
vā punaḥ kāñcana-tāla-taru-prāṃśu kāya-pramāṇam idam īdṛk ca
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293553 (0.0):
sarvadā tātaślāghayā mām abhidhatte tāta harṣa kasyacid abhūd bhaviṣyati / vā punaḥ kāñcanatālataruprāṃśu kāyapramāṇam idam īdṛk ca divasakaraprītyā
divasa-kara-prītyā divasam-unmukha-vikasitaṃ mukha-mahā-kamalam.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293562 (0.0):
vā punaḥ kāñcanatālataruprāṃśu kāyapramāṇam idam īdṛk ca divasakaraprītyā / divasamunmukhavikasitaṃ mukhamahākamalam.
etau ca vajra-stambha-bhāsvarau bhuja-kāṇḍau. / ete ca hasita-madâlasa-Haladhara-vibhramā vilāsāḥ ko 'nyo mānī vikrānto
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293565 (0.0):
divasamunmukhavikasitaṃ mukhamahākamalam. / etau ca vajrastambhabhāsvarau bhujakāṇḍau.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293575 (0.0):
etau ca vajrastambhabhāsvarau bhujakāṇḍau. / ete ca hasitamadālasahaladharavibhramā vilāsāḥ ko 'nyo mānī vikrānto
vadānyo vā iti. / etāni cânyāni ca cintayan darśanôtsuka-hṛdayo bhrātur āgamanam udīkṣamāṇaḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293584 (0.0):
ete ca hasitamadālasahaladharavibhramā vilāsāḥ ko 'nyo mānī vikrānto / vadānyo vā iti. / etāni cānyāni ca cintayan darśanotsukahṛdayo bhrātur āgamanam udīkṣamāṇaḥ