View original HTML file with complete header information
ṣaṣṭha ucchvāsaḥ / uccityoccitya bhuvi prahitanigūḍhātmadūtanītānām /
ṣaṣṭha ucchvāsaḥ / uccityoccitya bhuvi prahitanigūḍhātmadūtanītānām /
vijigīṣuriva kṛtāntaḥ śūrāṇāṃ saṃgrahaṃ kurute // 6.1 // / visrabdhaghātadoṣa- svavadhāya khalasya vīralopakaraḥ /
navatarubhaṅgadhvaniriva harinidrātaskaraḥ kariṇaḥ // 6.2 //
atha prathamapretapiṇḍabhuji bhukte dvijanmani,
gateṣūdvejanīyeṣvaśaucadivaseṣu, cakṣurdāhadāyini dīyamāne dvijebhyaḥ
śayanāsanacāmarātapattrāmatrapattraśastrādike nṛpanikaṭopakaraṇakalāpe,
nīteṣu tīrthasthānāni saha janahṛdayaiḥ kīkaseṣu, kalpitaśokaśalye
sudhānicayacite citācaityacihne, vanāya visarjite mahāvijiti rājagajendre,
krameṇa ca mandaṣvākrandeṣu, viralībhavatsu ca vilāpeṣu, viśrāmyatyaśruṇi,
śithilībhavatsu upadeśaśravaṇakṣameṣu śrotreṣu; anurodhāvadhānayogyeṣu
hṛdayeṣu, gaṇanīyeṣu nṛpaguṇeṣu, pradeśavṛttitāmāśrayati śoke, kṛteṣu
kaviruditakeṣu, jāte ca svapnāvaśeṣadarśane hṛdayāvaśeṣāvasthāne
citrāvaśeṣākṛtau kāvyāvaśeṣanāmni naranāthe, devo harṣaḥ
kadācidutsṛṣṭavyāpāraḥ / puñjībhūtavṛddhabandhuvargāgresareṇāvanatamūkamukhena mahājanena
maulenākāla ātmānaṃ veṣṭyamānamadrākṣīt / / dṛṣṭvā cākaronmanasikimanyadāryamāgatamāvedayatyayaṃ śokaparābhūto
lokākaraḥ' iti / / vepamānahṛdayaśca papraccha praviśantamadhikatarapracāramanyatamaṃ puruṣam
aṅga! kathaya / / kimāryaḥ prāptaḥ' iti / / sa mandamabravīt--deva! yathādiśasi dvāri' iti śrutvā ca
sodaryasnehanihitaniratiśayamanyumṛdūkṛtamanāḥ kathamapi na vavāma
bāṣpavāripravāhotpīḍena saha jīvitam /
anantaraṃ ca dvārapālapramuktena prathamapraviṣṭena parijanenevākrandena
kathyamānam, dūradrutāgamanamuṣitabāhulyena vicchinnacchatradhāreṇa
lambitāmbaravāhinā bhraṣṭabhṛṅgāragrāhiṇā cyutācamanadhāriṇā
tāmyattāmbūlikena khañjatkhaṅgagrāhiṇā katipayaprakāśadāserakaprāyeṇa
bahuvāsarāntaritasnānabhojanaśayanaśyāmakṣāmavapuṣā parijanena parivṛtam,
aviratamārgadhūlidhūsaritaśarīratayā śaraṇīkṛtamivāśaraṇayā kramāgatayā
vasuṃdharayā, hūṇanirjayasamaraśaravraṇabaddhapaṭṭakairdīrghadhavalaiḥ
samāsannarājyalakṣmīkaṭākṣapātairiva śabalīkṛtakāyam,
avanipatiprāṇaparitrāṇārthamiva ca śokahutabhuji
hutamāṃsairatikṛśairavayavairāvedyamānaduḥkhabhāram, avagatacūḍāmaṇini
malinākulakuntale śekharaśūnye śirasi śūcamārūḍhāṃ mūrtimatīmiva dadhānam,
ātapagalitasvedarājinā rudateva pitṛpādapatanotkaṇṭhitena lalāṭapaṭṭena
lakṣyamāṇam, prathīyasā bāṣpapayaḥpravāheṇābhimatapatimaraṇamūrcchitāmiva
mahīmanavarataṃ siñcantam, anantasaṃtatāśrupravāhanipatananimnīkṛtāviva
duḥkhakṣāṇau kapolāvudvahantam, atyuṣṇamukhamārutamārgagatena dravateva
galitatāmbūlarāgeṇādharabimbenopalakṣitam,
pavitrikāmātrāvaśeṣendaranīlikāṃśuśyāmāyamānamaciraśrutapitṛmaraṇajanyamahāśokāgnidagdhamiva
śravaṇapradeśamudvahantam, / asphuṭābhivyaktavyañjanenāpyadhomukhastimitanayananīlatārakamayūkhamālākhacitena
śokaprarūḍhaśmaśruśyāmaleneva mukhaśaśinā lakṣyamāṇam, kesariṇamiva
mahābhūbhṛdvinipātavihvalaniravalaṃbanam, divasamiva
tejaḥpatipatanaparimlānaśriyaṃ śyāmībhūtam, nandanamiva bhagnakalpapādapaṃ
vicchāyam, digbhāgamiva proṣitadikkuñjaraśūnyam, girimiva
guruvajrapātadāritaṃ prakampamānam, krītamiva kraśimnā, kiṅkarīkṛtamiva
kāruṇyena, dāsīkṛtamiva daurmanasyena, śiṣyīkṛtamiva śocitavyena, / andhīkṛtamivādhinā, mūkīkṛtamiva maunena, piṣṭamiva piḍayā, svinnamiva
saṃtāpena, uccitamiva cintayā, viluptamiva vilāpena, dhṛtamiva vairāgyeṇa,
pratyākhyātamiva pratisaṃkhyānena, avajñātamiva prajñayā, dūrīkṛtamiva / durabhibhavatvena, abodhyena vṛddhabuddhīnām, asādhyena sādhubhāṣitānām,
agamyena gurugirām, aśakyena śāstraśaktīnām, apathena prajñāprayatnānām,
agocareṇa suhṛdanurodhānām, aviṣayeṇa viṣayopabhogānām, abhūmibhūtena
kālakramopacayānāṃ śokena kavalīkṛtaṃ jyeṣṭhaṃ bhrātaramapaśyat /
āvegodgatakṛtsnasnehotkalikākalāpotkṣipya māṇakāya iva ca paravaśaḥ
samudagāt / / atha taṃ dūrādeva dṛṣṭvā devo rājyavardhanaścirakālakalitaṃ bāṣpāvegaṃ
mumukṣuḥ sudūraprasāritena saṃkalpayanniva sarvaduḥkhāni dīrgheṇa
dardaṇḍadvayena gṛhītvā kaṇṭhe muktakaṇṭhaṃ punaḥ patitakṣaume kṣāme
vakṣasi punaḥ, kaṇṭhe punaḥ skandhabhāge punaḥ kapolodare nidhāya tathā
tathā ruroda yathā saṃbandhanānīvodapāṭyanta hṛdayāni / / aśrusrotaḥśirā ivāmucyata locaneṣu lokenāsmṛtanṛpatinā rājavallabhenāpi
pratiśabdakanibhena nirbharamivārudyata / / sucirācca kathaṃ kathamapi nirvṛṣṭanayanajalaḥ parjanya iva śaradi
svayamevopaśaśāma / / upaviṣṭaśca parijanopanītena toyena taratkaranakhamayūkhapuñjatayā
mahājalaplavajāyamānaphenalekhamiva punaḥ punaḥ pramṛṣṭamapi
pakṣmāgrasaṃgaladbāṣpabinduvṛndamandonmeṣamuṣitadarśanaṃ kathaṃ kathamapi
cakṣurakṣālayat / / tāmbūlikopasthāpitena ca vāsasā candrātapaśakalenevoṣṇoṣṇabāṣpadagdhaṃ
vadanamunmamārja / / tūṣṇīmeva ca ciraṃ sthitvotthāya snānabhūmimagāt /
tasyāṃ ca sthitvā vibhūṣaṃ vitrastavyastakuntalaṃ maulimanādarānniṣpīḍya
sāvaśeṣamanyusphuritena jijīviṣateva jaladhautasubhagamātmānamapi
cucumbiṣatevādhareṇa kṣālitasya cakṣuṣaḥ śvetimnā ca / śāradaśaśikaravikasitaviśadakumudavanadalāvalibalivikṣepairiva
digdevatārcanakarma kurvāṇaścatuḥśālavitardikāviniveśitāyāmapratipādikāyāṃ
cāpāśrayavinihitaikopabarhaṇāyāṃ paryaṅkikāyāṃ nipatya joṣamasthāt /
devo 'pi harṣastathaiva snātvā dharaṇitalanihitakuthāprasāritamūrtiradūra
evāsya tūṣṇīmeva samavātiṣṭhata / / dṛṣṭvā dṛṣṭvā dūyamānasamagrajanmānaṃ samasphuṭadivāsya sahasradhā hṛdayam
aurasadarśanaṃ hi yauvanaṃ śokasya / / lokasya tu narapatimaraṇadivasādapi dāruṇataraḥ sa babhūva divasaḥ /
sarvasminneva ca nagare na kenacidapāci na kenacidasnāyi nābhoji /
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23289228 (0.032):
udbhāvayatā kenacid asādhyavyādhilakṣaṇapadāni paṭhatā kenacid duḥsvapnān / āvedayatā kenacit paśācavārtāṃ vivṛṇvatā kenacit kārtāntikādeśān
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26189236 (0.037):
15626 yajamānam anyaṃ vā / na hy anyaṃ prati svabhāvo atad bhāvo / 15627 bhavati / tasya tena anapakarṣaṇād anyena ca anutkarṣaṇāt / / 15701 kenacit saha kāryakāraṇabhāva ayogāt / pratyāsatti viprakarṣa
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24839546 (0.041):
bodhisattvaḥ tattvārthānna vicalayituṃ na vikampayituṃ kenacit / kathaṃcicchakyate / āditaścintāmanupraviśan bodhisattvaḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16246302 (0.046):
tathaivāhaṃ parāyaṇam HV_App.I,41.284b / tathaivāhvṛtibhīṣmakau HV_96.52d / tathaivaikena kenacit HV_App.I,31.919b
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1389750 (0.046):
śiṣyebhyaś ca pravaktavyaṃ4 samyaṅ nānyena kenacit // iti5 /
Bhatti: Ravanavadha (Bhattikavya) (bhattiku.htm.txt) 21825913 (0.048):
Bhk_8.28-1 kiṃcin nopāvadiṣṭā 'sau, kenacid vyavadiṣṭa na,
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28228505 (0.049):
dravyavibhājakopādhiviśiṣṭānyetyarthaḥ/ / yattu kenaciduktam
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19450450 (0.051):
parasparasamuccaye vāśabdadvayam / buddhiḥ yadā dṛṣṭā na kenacit, na / pratipannā kenacit pratipantrā svayaṃrūpeṇa vā / yadeti padaṃ
Gautama: Nyayasutra 5.1, with Nyayasutrabhasya by Vatsyayana (nysu51au.htm.txt) 27021375 (0.054):
sa hetutvenā7bhidhīyate / sa co7bhayathā bhavati, kenacit samānaḥ kutaścid
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8754653 (0.054):
AbhT_3.108a/. na kenacidupādheyaṃ svasvavipratiṣedhataḥ /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27859228 (0.058):
peyālaṃ | ātmānaṃ hanitvā ti khaṭehi vā pāṣāṇehi vā yāvad anyena vā / kenacit | rodeyā ti aśruṇi vā pravartayet pācattikaṃ | yāvat prajñaptiḥ |
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19145147 (0.059):
tadayamatrārtho ya ddīpitaṃ" yadanyena kenacidutpāditātiśayasaṃ (pannaṃ)"
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23606150 (0.064):
tasmādagnyādyupacāro vāgādiṣu prakāśakatvādinā kenacinnimittena / gamayitatavyo natu svarūpeṇāgnyādidevatānāṃ mukhādyanupraveśa iti prāptam
sarvatra sarveṇārodi / / kevalamanena ca krameṇāticakrāma divasaḥ /
sa ca pratyagratvaṣṭuṭaṅkataṣṭatanuriva
vamadvahalarudhirarasamāṃsacchedalohitacchaviraparapārāvārapayasi mamajja
mañjiṣṭhāruṇo 'ruṇasārathiḥ / / mukulāyamānakamalinīkośavikalaṃ cakāṇa cañcarīkakulaṃ kamalasarasi /
savidhavirahavyādhividhuradhūbādhyamānaṃ babandha bandhāviva
vibuddhabandhūkabhāsi bhāsvati sāsrāṃ dṛśaṃ cakravākacakravālam /
saṃcarantyāḥ samadhukararavaṃ kairavākaraṃ kalahaṃsaramaṇīramaṇīyaṃ
māṇikyakāñjīkiṅkiṇījālamivācakāṇa śriyaḥ /
prakaṭakalaṅkamudayamānaṃ / viśaṅkaṭaviṣāṇotkīrṇapaṅkasaṃkaraśaṅkarabarkuraśavkarakakudakūṭasaṃkāśamakāśatākāśe
śaśāṅkamaṇḍalam / / asyāṃ ca velāyāmanatikramaṇīyavacanairupasṛtya pradhānasāmantairvi
jñāpyamānaḥ kathaṃ kathamapyabhukta / / prabhātāyāṃ ca śarvaryāṃ sarveṣu praviṣṭeṣu rājasu samīpasthitaṃ
hraṣadevamuvāca--tāta! bhūmirasi guruniyogānām /
śaiśava evāgrāhi guṇavatpatākeva bhavatā tātasya cittavṛttiḥ /
yato bhavantamevaṃ vidhaṃ vidheyaṃ vidhighidhānopanatanairghṛṇyamidaṃ
kimapi bibhaṇiṣati me hṛdayam / / nāvalambanīyā bālabhāvasulabhā premavilomā vāmatā /
vaidheya iva mā kṛthāḥ pratyūhamīhite 'smin / / śṛṇu, na khalu na jānāsi lokavṛttam /
lokatrayatrātari māndhātari mṛte kiṃ na kṛtaṃ purukutsena?
bhrūlatādiṣṭāṣṭādaśadvīpe dilīpe vā raghuṇā /
mahāsurasamaramadhyādhyāsitatridaśarathe daśarathe vā rāmeṇa?
goṣpadīkṛtacaturudanvadante duṣyante vā bharatena? tiṣṭhantu tāvatte
tātenaiva śatasamadhikādhigatādhvaradhūmavisaradhūsaritavāsavavayasi
sugṛhītanāmni tatrabhavati parāsutāṃ gate pitari kiṃ nākāri rājyam? yaṃ ca
kila śokaḥ smabhibhavati taṃ kāpuruṣamācakṣate śāstravidaḥ /
striyo hi viṣayaḥ śucām / / tathāpi kiṃ karomi / / svabhāvasya seyaṃ kāpuruṣatā vā straiṇaṃ vā yadevamāspadaṃ
pitṛśokahutabhujo jāto 'smi /
mama hi bhūbhṛti paryaste niravaśeṣataḥ prasravaṇānīva / srutānyaśrūṇyastamite mahati tejasyandhakārībhūtadaśāśasya pranaṣṭaḥ
prajñālokaḥ, prajvalitaṃ hṛdayam, ātmadāhabhīta iva svapne 'pi nopasarpati
vivekaḥ, balīyasā saṃtāpena jātuṣamiva vilīnamakhilaṃ dhairyam, pade pade
digdharopāhateva hariṇī muhyati matiḥ, puruṣadveṣiṇīva dūrata eva bhramati
pariharantī spṛtiḥ, ambeva tātenaiva saha gatā dhṛtiḥ,
vārdhuṣikaprayuktānīva dhanānīva pratidivasaṃ vardhante, duḥkhāni,
śokānaladhūmasaṃbhārasaṃbhūtāmbhodharabaritamiva varṣati
nayanavāridhārāvisaraṃ śarīram / / sarvaḥ pañcajanaḥ pañcatvamupagataḥ prayāti /
vitathametadvadati bālo lokaḥ / / tāto hutāśanatāmeva kevalāmāpanno 'pi naivaṃ dahati mām /
antastadevamidamasāṃparāyikamiva hṛdayamavaṣṭabhya vyutthitaḥ śokau
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876945 (0.056):
kaṇṭhaṃ dagdhvā hṛdayaṃ dahati hṛdayaṃ dagdhvântrāṇi dahati |
durnivāro vāḍava iva vārirāśim, paviriva parvatam, kṣaya iva kṣapākaram,
rāhuriva ravim, dahati dārayati tanūkaroti kavalayati ca mām /
kāmaṃ na śaknoti me hṛdayaṃ tādṛśasya samerukalpasya kalpamahāpuruṣasya
vinipātamaśrubindubhireva kevalairativāhayitum / / rājye viṣa iva cakorasya me viraktaṃ cakṣuḥ /
bahumṛtapaṭāvaguṇṭhanāṃ rañjitaraṅgāṃ janaṅgamānāmiva vaṃśavāhyāmanāryāṃ
śriyaṃ tyaktumabhilaṣati me manaḥ / / kṣaṇamapi dagdhagṛhe śakuniriva na pārayāmi thātum /
so 'hamicchāmi manasi vāsasīva sulagnaṃ snehamalamidamamalaiḥ
śikhariśikharaprasravaṇaiḥ svacchasro tombubhiḥ prakṣālayitumāśramapade /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21610349 (0.064):
labdheti? sa kathayati amuṣmin pradeśe ṛṣiḥ prativasati/ / 294.021. tasyāśramapade brahmasabhā nāma puṣkiriṇī/
yatastvamantaritayauvanasukhāmanabhimatāmapi jarāmiva pururājñayā
gurorgṛhāṇa me rājyacintām / / tyaktasakalabālakrīḍena hariṇeva dīyatāmuro lakṣmyai /
parityaktaṃ mayā śastram' / / ityabhidhāya ca khaḍgagrāhiṇo hastādādāya nijaṃ nistriṃśamutsasarja
dharaṇyām / / atha tacchru tvā niśitaśikhena śūlenevāhataḥ pravidīrṇahṛdayo devo harṣaḥ
samacintayat--kiṃ nu khalu māmantareṇāryaḥ kenacidasahiṣṇunā
kiñcidgrāhitaḥ kupitaḥ syāt / / utānayā diśā parīkṣitukāmo mām /
uta tātaśokajanmā cetasaḥ samākṣepo 'yamasya /
āhosvidārya evāyaṃ na bhavati, kiṃ vāryeṇānyadevābhihitamanyaṭevāśrāvi
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28774466 (0.033):
katamenānvayāvabodhakatvamiti na vidmaḥ1184 / / abhihitānvayavāde tvabhihitenaivānvayabodhakatvaṃ yuktameveti /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21562998 (0.035):
yadvayamājñāpayema? yataḥ paścāddivaukasenābhihitah asti deva pūrvavideho
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550990 (0.043):
094.030. evamahaṃ jāne yathā maharddhikaḥ śramaṇo gautamo mahānubhāva iti/ / 094.031. raktakṣeṇābhihitam tvaṃ tāvaccramaṇasya gautamasya pakṣaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21016829 (0.048):
satītyarthaḥ// mama tviti// abhihitānvayavādinastvityarthaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21587177 (0.049):
206.012. eko 'bhihitah tvaṃ tāvat samyuktakamadhīṣva/ / 206.012. dvitīyo 'bhihitah tvamapi madhyamam/
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4150778 (0.050):
tatrāvidvānṛṇī paśavaddevādikarmakartavyatayā paratantra ityuktam / / kiṃ punardevādikarmavyatvenimittam? varṇā āśramāśca /
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11243914 (0.050):
pradhānāstitvamekatvamarthavattvamathānyatā / / pārārthyañca tathānaikyaṃ viyogo yoga eva ca // 10 //
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14533032 (0.051):
tāvacchāstrasya karturāptatvamavadhāryate āptatvānavadhṛtau ca kutas / tadabhihitaprayojanavattāvadhāraṇam iti cakrakamāpadyate atha manyase mā
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17328463 (0.052):
kathaṃ sarvasya tadanyatayā vyāptyasādhanam? anyathāikasyāpi tadanyatvaṃ / na syāt, nimittasya samānatvād iti | yata evaṃ tasmāt kvacid vastuni
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2356500 (0.052):
athānyasya cedanyat kāryam, kasmāt sarvaṃ sarvasya na bhavati, / anyatvāviśiṣāt / / tataśca sa evātiprasaṅgaḥ /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26501197 (0.053):
yad idam anyad iti manyase tat svārthenānanyatvād anyan na bhavati, evam / anyatāyā abhāvaḥ/ tatra yad uktam anyatve 'py abhyāsopacārād iti etad
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11220858 (0.054):
BP1.2.009a/ na kenacit (kṛto yas tu sas^aprasiddha (udāhṛtaḥ/ / BP1.2.009b/ anyārthaḥ svārthahīnaś ca sadoṣaḥ (parikīrtitaḥ//
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20930559 (0.054):
maṇautviti// ityuktamityanvayaḥ/ tadanyānyatvasyeti// dhūmālokābhyāṃ
Dharmakirti: Hetubindu (bsa071_u.htm.txt) 9464496 (0.057):
vaktavyam, anupalabdhilakṣaṇaprāptānāmapi tatra vyavaccedāt / / (4.11) ekātmapariccedāt tasya tadanyātmavyavaccedo bhavati
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4164734 (0.059):
punarunnītasyaivānyārthatvam, na pūrvasya- iti cet |
mayā śokaśūnyena śravaṇendriyeṇa / / āryasya cānyadvivakṣitamanyadevāpatitaṃ mukhena /
athavā sakalavaṃśavināśāya nipātanopāyo 'yaṃ vidheḥ /
mama vā nikhilapuṇyaparikṣayopakṣepaḥ / / karmaṇāmananukūlasamagragrahacakravālavilasitaṃ vā /
athavā tātavināśaniḥśaṅkakalikālakrīḍitaṃ yenāyaṃ yaḥ kaścidiva
yatkiñcanakāriṇaṃ māmapuṣyabhūtivaṃśasaṃbhūtamiva, atātatanayamiva,
anātmānujamiva, abhaktamiva, adṛṣṭadoṣamapi śrotriyamiva surāpāne,
sadbhṛtyamiva svāmidrohe sajjanamiva nīcopasarpaṇe, sukalatramiva
vyabhicāre, atiduṣkare karmaṇi samādiṣṭavān / / tadetattāvadanurūpaṃ
yacchauryonmādamadironmattasamastasāmantamaṇḍalasamudramathanamandare
tādṛśi pitari mṛte tapovanaṃ vā gamyate valkalāni vā gṛhyante tapāṃsi vā
sevyante / / yā tu mayi rājājñā sā dagdho 'pi dāhakāriṇī mayyavagrahaglapite
dhanvanīvāṅgāravṛṣṭiḥ / / tadasadṛśamidamāryasya / / yadyapi ca vibhuranabhimānaḥ /
dvijātiraneṣaṇaḥ, muniraroṣaṇaḥ, kapiracapalaḥ / / kaviramatsaraḥ, vaṇigataskaraḥ priyajānirakuhanaḥ, sādhuradaridraḥ,
draviṇavānakhalaḥ, kīnāśo 'nakṣigataḥ, mṛgayurahiṃsraḥ, pārāśarī
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17216037 (0.050):
śakraḥ vyāghrabh. .. _ _ _ _ ^ daridro 'tha maṃgalikaḥ + /// ity ā / 3 ryakaumāralātāyāṃ kalpanālaṅkṛtikāyāṃ /// ṣaṣṭhī daśatī samāptā 6 // //
brāhnaṇyaḥ, sevakaḥ sukhī, kitavaḥ kṛtajñaḥ, parivrāḍabubhukṣuḥ, nṛśaṃsaḥ
priyavāk, amātyaḥ satyavādīḥ, rājasūnuradurvinītaśca jagati durlabhaḥ,
tathāpi mamārya evācāryaḥ / / ko hi nāma tadvidhe nipatite rājagandhakuñjare janayitari cedṛśe
viphalīkṛtaviśālaśilāstambhorubhuje bhūbhuji bhrātari tyaktarājye jyāyasi
navavayasi tapovanaṃ gacchati sakalalokalocanajalapātāpavitraṃ mṛdgolakaṃ
vasudhābhidhānaṃ / dhanamadakhelanikhilakhalamukhavikāralakṣaṇākhyāyamānanīcācaraṇāṃ
śrosaṃjñikāṃ subhaṭakuṭumbakarmakumbhadāsīṃ caṇḍālo 'pi kāmayeta /
kathamiva saṃbhāvitamatyantamanucitamidamāryeṇa / / kimupalakṣitamanavadātamidaṃ mayi /
kiṃ vāsya cetasaścyutaḥ saumitrirvismṛtā vā vṛkodaraprabhṛtayaḥ /
anapekṣitabhaktajanā svārthaikaniṣpādananiṣṭhurā nāsīdiyamāryasyedṛśī
prabhaviṣṇutā / / api cārye tapovanaṃ gate jijīvaṣuḥ ko manasāpi mahīṃ dhyāyet /
kuliśaśikharakharanakharapracayapracaṇḍacapeṭāpāṭitamattamātaṅgottamāḍgamadacchaṭācchuritacārukesarabhārabhāsvaramukhe
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1666616 (0.0):
daśanakupitakapipotapuṭakapāṭitapāṭalakīṭapuṭasaṅkaṭena, / kuliśaśikharakharanakharapracayapracaṇḍacapeṭapāṭitamattamātaṅgaraktacchaṭācchuritacārukesarabhāsurakesarikadambakena
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18069822 (0.033):
kuliśaśikharakharanakharapracaṇḍapeṭāpāṭitamattamātaṅgakumbhasthalagalanmadacchaṭāccharitacārukesarabhārabhāsuramukhe
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18069808 (0.043):
viparītamāviddhotapadamutkalilāprāyam / yathā ---- / kuliśaśikharakharanakharapracaṇḍapeṭāpāṭitamattamātaṅgakumbhasthalagalanmadacchaṭāccharitacārukesarabhārabhāsuramukhe
kesariṇi vanavihārāya vinirgate nivāsa giriguhāṃ kaḥ pāti pṛṣṭhataḥ /
pratāpasahāyā hi sattvavantaḥ / / kaścapalāṃ rājalakṣmīṃ pratyanurodho 'yamāryasya yadiyamapi na
cīvarāntaritakucā kuśakusumasamitpalāśapūlikāṃ vahantī tatraiva tapovane
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27734481 (0.063):
mādhavī-mālatīnāṃ ca yūthikānāṃ vane vane / / campakānāṃ palāśānāṃ kundānāṃ vipine tathā // Jss_1
vanamṛgīva nīyate jarājālinī / / kiṃvā mamānena vṛthā bahudhā bikalpitena tūṣṇīmevāryamanugamiṣyāmi /
guruvacanātikramakṛtaṃ ca kilviṣametattapovane tapa evāpāsyati' /
ityavadhārya manasā prathamataraṃ / gatastapovanamadhomukhastūṣṇīmavātiṣṭhata /
atrāntare pūrvādiṣṭenaiva rudatā vastrakarmāntikena samupasthāpiteṣu
valkaleṣu, nirdayakaratalatāḍanabhiyeva vkāpi gate hṛdaye, raṭati
rājastraiṇe, tāramabrahnaṇyamūrdhvadoṣṇi virudati viprajane,
pādapraṇatipare phūtkurvati pauravṛnde, vidrāti vidrutacetasi cirantane
parijane, parijanāvalambite gate varṣīyasi, vepamānavapuṣi,
paryākulavāsasi, śokagadgadavacasi, vigalitanayanapayasi,
nivāraṇodyatamanasi, viśati bandhuvarge, nirāśeṣu
nakhalikhitamaṇikuṭṭimeṣvavāṅmukhena niḥśvasatsu sāmanteṣu, sabālavṛddhāsu
tapovanāya prasthitāsu sarvāsu prajāsu sahasaiva praviśya śokaviklavaḥ
prakṣaritanayanasalilo rājyaśriyaḥ paricārakaḥ saṃvādako nāma prajñātatamo
vimuktākrandaḥ sadasyātmānamapātayat / / atha saṃbhrānto bhrātrā saha svayaṃ devo rājyavardhanastaṃ
paryapṛcchat-bhadra! bhaṇa bhaṇa / kimasmadvyasanavyavasāyavardhanabaddhadhṛtiḥ, avanipatimaraṇamuditamatiḥ,
adhṛtikaramaparamadhikataramito duḥkhātiśayaṃ samupanayati vidhiḥ' iti /
sa kathaṃ kathamapyakathayat--deva! piśācānāmiva nīcātmanāṃ caritāni
chidraprahārīṇi prāyaśo bhavanti / / yato yasminnahanyavaniṃpatiruparata ityabhūdvārtā tasminneva devo
grahavarmā durātmanā mālavarājena jīvalokamātmānaḥ sukṛtena saha tyājitaḥ
bhartṛdārikāpi rājyaśrīḥ kālāyasanigaḍayugalacumbitacaraṇā caurāṅganeva
saṃyatā kānyakubje kārāyāṃ nikṣiptā / / kiṃvadantī ca yathā kilānāyakaṃ sādhanaṃ matvā jighṛkṣuḥ sudurmatiretāmapi
bhuvamājigamiṣati / / iti viñjñāpite prabhuḥ prabhavatīti / / tataśca tādṛśamanupekṣaṇīyamasaṃbhāvitamākasmikamupariṃ
vyatikaramākarṇyāśrutapūrvatvātparibhavasya, parapariṃbhavāsahiṣṇutayā ca
svabhāvasya, darpabahulatayā ca navayauvanasya, vīrakṣetrasaṃbhavatvācca
janmanaḥ, kṛpābhūmibhūtāyāśca svasuḥ snehātsa tādṛśo 'pi baddhamūlo
'pyatyantagururekapada evāsya nanāsya nanāśa śokāvegaḥ /
viveśa ca sahasā kesarīva giriguhāgṛhaṃ gabhīrahṛdayaṃ bhayaṅkaraḥ
kopāvegaḥ / / keśiniṣūdanaśaṅkākulakāliyabhaṅgurabhrūbhaṅgataraṅgiṇī śyāmāyamānā
yamasvaseva prathīyasī lalāṭapaṭṭe bhīṣaṇā bhrukuṭirudabhidyata /
darpātparāmṛśannakhakiraṇasalilanirjharaiḥ
samarabhārasaṃbhāvanābhiṣekamiva cakāra diṅnāgakumbhakūṭavikaṭasya
bāhuśikharakośasya vāmaḥ pāṇipallavaḥ / / saṃgalatsvedasalilapūritodaro nirmūlaṃ mālavonmūlanāya gṛhītakeśa iva
durmadaśrīkacagrahotkaṇṭhayeva ca kampamānaḥ punarapi samutsasarpa
bhīṣaṇaṃ kṛpāṇaṃ pāṇiraparaḥ / / śastragrahaṇamuditarājalakṣmīkriyamāṇadiṣṭavṛddhividhutasindūradhūliri va
kapilaḥ kapolayoradṛsyata roṣarāgaḥ / / samāsannasakalamahīpālacūḍāmaṇicakrākramaṇajātāhaṅkāra iva ca samāruroha
vāmamūrudaṇḍamuttānitaścaraṇo dakṣiṇaḥ /
niṣṭhurāṅguṣṭakaṣaṇaniṣṭhyūtadhūtadhūmalekho nirvīrorvīkaraṇāya
vimuktaśikha iva lilekha maṇikuṭṭimamitaraḥ pādapajhaḥ /
darpasphuṭitasarasavraṇocchalitarudhiracchaṭāvasekaiḥ śokaviṣaprasuptaṃ
prabodhayanniva parākramamanujamavādīt--āyuṣman! idaṃ rājakulam, amī
bāndhavāḥ, parijano 'yam, iyaṃ bhūmiḥ, bhūpatibhujaparighapālitāścaitāḥ
prajāḥ, gato 'hamadyaiva mālavarājakulapralayāya /
idameva tāvadvalkalagrahaṇamidameva tapaḥ śokāpagamopāyaścāyameva
yadatyantāvinītārinigrahaḥ / / so 'yaṃ kuraṅgakaiḥ kacagrahaḥ kesariṇaḥ, bhekaiḥ karapātaḥ kāla sarpasya,
vatsakairbandigraho vyāghrasya, alagardairgalagraho garuḍasya,
dārubhirdāhādeśo dahanasya, timiraistiraskāro raveḥ, yo mālavaiḥ
paribhavaḥ puṣyabhūtivaṃśasya / / antaritastāpo me mahīyasā manyunā /
tiṣṭhantu sarva eva rājānaḥ kariṇaśca tvayaiva sārdham /
ayameko bhaṇḍirayutamātreṇa turaṅgamāṇāmanuyātumām' /
ityabhidhāya cānantarameva prayāṇapaṭahamādideśa / / taṃ ca tathā samādiśantamākarṇya
jāmijāmātṛvṛttāntavijñānaprakopādhānadūyamāne manasi nirvartanādeśena
dūraprarūḍhapraṇayapīḍa iva provāca devo harṣaḥ--kimiva hi doṣaṃ
paśyatyāryo mamānugamanena? yadi bāla iti nitarāṃ tarhi na parityājyo 'smi
rakṣaṇīya iti bhavadbhujapañjaro rakṣāsthānam, aśakta iti vka parīkṣito
'smi, saṃvardhanīya iti viyogastanūkaroti, akleśasaha iti strīpakṣe
nikṣipto 'smi, sukhamanubhavatviti tvayaiva saha tatprayāti, mahānadhvanaḥ
kleśa iti virahāgniviṣahyataraḥ, kalatraṃ rakṣatviti śrīste nistriṃśe
'dhivasati, pṛṣṭhataḥ śūnyamiti tiṣṭhatyeva pratāpaḥ, / rājakamanadhiṣṭhitamiti tatsubaddhamāryaguṇaiḥ, na bāhyaḥ sahāyo mahata
iti vyatiriktameva māṃ gaṇayati, pralaghuparikaraḥ prayāmīti pādarajasi ko
'tibhāraḥ, dvayorgamanamasāṃpratamiti māmanugṛhāṇa gamanājñayā, kātaro
bhrātṛsneha iti sadṛśo doṣaḥ / / kā ceyamātmaṃbharitā bhujasya te yadekākī
kṣīrodaphenapaṭalapāṇḍuramamṛtamiva yaśaḥ pipāsati /
avañcitapūrvo 'smi prasādeṣu / / tatprasīdatvāryo nayatu māmapi' --
ityabhidhāya kṣititalavinihitamauliḥ pādayorapatat /
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 8 (bahcar8u.htm.txt) 23136798 (0.062):
iti kathite ca nirgātastu kṣititalanihitamauliḥ praṇāmamakarot /
tamutthāpya punaragrajo jagāda-- / tāta! kimevamatimahārambhaparigrahaṇena garimāṇamāropyate
balādatilaghīyānapyahitaḥ / / hariṇārthamatihrepaṇaḥ siṃhasaṃbhāraḥ /
tṛṇānāmupari kati kavacayantyāśuśukṣaṇayaḥ /
api ca tavāṣṭādaśadvīpāṣṭamaṅgalakamālinī medinyastyeva vikramasya viṣayaḥ
nahi kulaśailanivahavāhino vāyavaḥ saṃnahyantyatitarale tūlarāśau /
na sumeruvaprapraṇayapragalbhā vā divkariṇaḥ pariṇamantyaṇīyasi valmīke /
grahīṣyasi sakalapṛthvīpatipralayotpātamahādhūmaketuṃ māndhāteva
cārucāmīkarapahkapatralatālaṅkārāṅkakāyaṃ kārmukaṃ kakubhāṃ vijaye /
mama tu durnivārāyāmasyāṃ vipakṣakṣapaṇakṣudhi kṣubhitāyāṃ
kṣamyatāmayamekākinaḥ kopakavala ekaḥ / / tiṣṭhatu bhavān' /
ityabhidhāya ca tasminneva vāsare nirjagāmābhyamitram / / atha tathāgate bhrātari, uparate ca pitari, proṣitajīvite ca jāmātari,
mṛtāyāṃ ca mātari, saṃyatāyāṃ ca svasari, svayūthabhraṣṭa iva vanyaḥ karī
devo harṣaḥ kathaṃ kathamapyekākī kālaṃ tamanaiṣīt /
atikrānteṣu bahuṣu vāsareṣu kadācittayaiva bhrātṛgamanaduḥkhāsikayā
dattaprajāgarasibhāgaśeṣāyāṃ triyāmāyāṃ yāmikena sīyamānāmimāmāryāṃ
śuśrāva-- / dvīpopagītaguṇamapi samupārjitaratnarāśisāramapi /
potaṃ pavana iva vidhiḥ puruṣamakāṇḍe nipātayati // 6.3 //
tāṃ ca śrutvā sutarāmanityatābhāvanayā dūyamānahṛdayaḥ
prakṣīṇabhūyiṣṭhāyāṃ kṣapāyāṃ kṣaṇamiva nidrāmalabhata /
svapne cābraṃlihaṃ lohastambhaṃ bhajyamānamapaśyat /
utkampamānahṛdayaśca punaḥ pratyabudhyata / / acintayacca-- / kiṃ nu khalu māmevamamī satatamanubadhnanti duḥsvapnāḥ /
sphurati ca divāniśamakalyāṇākhyānavicakṣaṇamadakṣiṇamakṣi /
sudāruṇāscākṣudrakṣitipakṣayamācakṣāṇāḥ kṣaṇamapi na śāmyanti punarutpātāḥ
pratyahaṃ rāhuravikalakāyabandha iva kabandhavati bradhnabimbe ghaṭamāno
vibhāvyate / / tapaḥkaraṇakālakavalitāniva dhūsaritasamagragrahānudgiranti dhūmodgārān
saptarṣayaḥ / / dine dine dāruṇā diśāṃ dāhā dṛśyante /
digdāhabhasmakaṇanikara iva nipatati nabhastalāttārāgaṇaḥ /
tārāpātaśuceva niṣprabhaḥ śasī / / niśi niśi itastataḥ prajvalitābhirulkābhirugraṃ grahayuddhamiva viyati
vilokayanti vilolatārakāḥ kakubhaḥ / / rājyasaṃcārasūcakaḥ saṃcārayatīva kṣmāṃ vkāpi
vahadbahalarajaḥpaṭalakalilaśarkarāśakalasūtkārī mārutaḥ /
na kuśalamiva paśyāmi lagnasya / / asminnasmadvaṃśe kariṇa iva karīraṃ komalamapi kalayataḥ kṛtāntasya kaḥ
paripanthī? sarvathā svasti bhavatvāryāya' / / iti cintayitvā ca antarbhinnaṃ bhrātṛsnehakātaraṃ dravadiva hṛdayaṃ kathaṃ
kathamapi saṃstabhyotthāya yathākriyamāṇaṃ kriyākalāpamakarot /
āsthānagataśca sahasaiva praviśantam, anupraviśatā viṣaṇṇavadanena
lokenānugamyamānam, asahyaduḥkhoṣṇaniḥśvāsadhūmaraktatantuneva malinena
paṭena prāvṛtavapuṣam, jīvitadhāraṇalajjayevāvanatamukham, nāsāvaṃśasyāgre
grathitadṛṣṭim, duḥkhadūraprarūḍharomṇā mūkenāpi mukhena
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_au.htm.txt) 9350411 (0.064):
a-jirôpaviṣṭaiś cânāsādita-svāmi-darśana-dūyamāna-mānasair
svāmivyasanamavicchinnairaśrubindubhirvijñāpayantaṃ kuntalaṃ nāma
bṛhadaśvavāram, rājyavardhanasya prasādabhūmimabhijñātatamaṃ dadarśa /
dṛṣṭvā ca jātāśaṅkaścakṣuṣi salilena, mukhaśaśini śvasitena, hṛdaye
hutāśanena utsaṅge bhuvā, dāruṇāpriyaśravaṇasamaye samamiva
sarveṣvaṅgaṣvagṛhyata lokapālaiḥ / / tasmācca helānirjitamālavānīkamapi gauḍādhipena mithyopacāropacitaviśvāsaṃ
muktaśastramekākinaṃ viśrabdhaṃ svabhavana eva bhrātaraṃ
vyāpāditamaśrauṣīt / / śrutvā ca mahātejasvī pracaṇḍakopapāvakaprasaraparicīyamānaśokāvegaḥ
sahasaiva prajajvāla / / tataścāmarṣavidhutaśiraḥśīryamāṇaśikhāmaṇiśakalāṅgākitāṅgamiva
roṣāgnimudvamannanavaratasphuritena pibanniva sarvatejasvināmāyūṃṣi
roṣanirbhugnena daśanacchadeva, lohitāyamānalocanālokavikṣepairdigdāhāniva
darśayan, roṣānalenāpyasahyasahajaśauryyoṣmadahanadahyamāneneva
vitanyamānasvedasalilaśīkarāsāradurdinaḥ,
svāvayavairapyadṛṣṭapūrvaprakopabhītairiva kampamānairupetaḥ, hara iva
kṛtabhairavākāraḥ, haririva prakaṭitanarasiṃharūpaḥ, sūryakāntaśaila
ivāparatejaḥprasaradarśanaprajvalitaḥ, kṣayadivasa
ivoditadvādaśadinakaradurnirīkṣyamūrtiḥ, mahotpātamāruta iva
sakalabhūbhṛtprakampakārī, vindhya iva vardhamānavigrahotsedhaḥ,
mahāśīviṣa iva durnarendrābhibhavaropitaḥ, parīkṣita iva
sarvabhogidahanodyataḥ vṛkodara iva ripurudhiratṛṣitaḥ, suragaja iva
pratipakṣavāraṇapradhāvitaḥ, pūrvāgama iva pauruṣasya, unmāda iva madasya,
āvega ivāvalepasya, tāruṇyāvatāra iva tejasaḥ, sarvodyoga iva darpasya,
yugāgama iva yauvanoṣmaṇaḥ, rājyābhiṣeka iva raṇarasasya, nīrājanadivasa
ivāsahiṣṇutāyāḥ parāṃ bhīṣaṇatāmayāsīt /
avādīcca gauḍādhipādhamamapahāya kastādṛśaṃ mahāpuruṣa tatkṣaṇa ve
nirvyājabhūjavīryanirjitasamastarājakaṃ muktaśastraṃ kalaśayonimiva
kṛṣṇavartmaprasūtirīdṛśena sarvavīralokavimarditena mṛtyunā
śamayedevamāryam / / anāryaṃ ca taṃ muktvā bhāgīrathīphenapaṭalapāṇḍurāḥ keṣāṃ manaḥsu saraḥsu
rājahaṃsā iva paraśurāmaparākramasmṛtikṛto na kuryurāryaśauryagṛṇāḥ
pakṣapātam / / kathamivātyugrasyāsyāryajīvitaharaṇe nidāgharaveriva
kamalākarasalilaśoṣaṇe 'napekṣitaprītayaḥ prasṛtāḥ karāḥ /
kāṃ nu gatiṃ gamiṣyati, kāṃ vā yoniṃ pravekṣyati, kasminvā narake
nipatiṣyati / / śvapāko 'pi ka idamācaret / / nāmāpi ca gṛhṇato 'sya pāpakāriṇaḥ pāpamalena lipyata iva me jihvā /
kiṃ vāṅgīkṛtya kāryamāryastena kṣudreṇānupraviśya vigataghṛṇena ghuṇeneva
sakalabhuvanāhlādanacaturaścandanastambhaḥ kṣayamupanītaḥ /
nūnaṃ nānena mūḍhena madhurasāsvādalubdhena madhvivāryajīvitamākarṣatā
bhāvī dṛṣṭaḥ śilīmukhasaṃpātopadravaḥ / / nijagṛhadūṣaṇaṃ jālamārgapradīpakena kajjalamivātimalinaṃ kevalamayaśaḥ
saṃcitaṃ gauḍādhamena / / ntavāśvevāstamupagatavatyapi tribhuvanacūḍāmaṇau savitari vedhasādiṣṭaḥ
satpathaśatrorandhakārasya nigrahāya grahaṣaṇḍavihāraikahariṇādhipaḥ śaśī
vinayavidhāyini bhagne 'pi cāṅkuśe vidyata eva vyālavāraṇasya vinayāya
sakalamattamātaṅgakumbhasthalasthiraśirobhāgabhiduraḥ khalataraḥ
kesarinakharaḥ / / tādṛśāḥ kuvaikaṭikā iva tejasviratnavināśakāḥ kasya na vadhyāḥ /
kvedānīṃ yāsyati dubundbhiḥ?' ityevamabhidadhata evāsya piturapi mitraṃ
senāpatiḥ samagravigrahaprāgraharo haritālaśailāvadātadehaḥ
pariṇatapraguṇasālaprakāṇḍaprakāśaḥ prāṃśuḥ, atiśauryoṣmaṇeva
paripākamāgato gatabhūyiṣṭhe vayasi vartamānaḥ, bahuśaraśayanasuptotthito
'pi hasanniva śāntanavamatidīrghaṇāyuṣā, durabhibhavaśarīratayā jarayāpi
bhītabhītayeva prakaṭitaprakampayā parāmṛṣṭaḥ, kathamapi sāramayeṣu
śiroruheṣu śaśikaranikarasitasaralaśiroruhasaṭālāṃ saiṃhīmiva
niṣkapaṭaparākramarasaracitāṃ saṃkrānto jīvannevajātim,
parasvāmimukhadarśanamahāpātakaparijihīrṣayeva bhrūyugalena
valitaśithilapralambacarmaṇā sthagitadṛṣṭiḥ,
dhavalasthūlaguñjāpicchapracchāditakapolabhāgabhāsvareṇa vamanniva
vikramakālamakāle 'pi vikāśikāśakānanaviśadaṃ śaradārambhaṃ bhīmena
mukhena, mṛtamapi hṛdayasthitaṃ svāminamiva sitacāmareṇa
vījayannābhilambena kūrcakalāpena, pariṇāme 'pi / dhautāsidhārājalapānatṛṣitairiva
vivṛtavadanairbṛhadbhirvraṇavidārairviṣamitaviśālavakṣāḥ,
niśitaśastraṭaṅkakoṭikuṭṭitabahubṛhadvaṇakṣirapaṅktinirantaratayā ca
sakalasamaravijayaparvagaṇanāmiva kurvanpūrvaparvata iva pādacārī,
vividhavīrarasavṛttāntarāmaṇīyakena mahābhāratamapi laghayanniva,
pratipakṣakṣapapaṇātinirbandhena paraśūrāmamapi śikṣayanniva,
abbhrāmaṇenānādaraśrīsamākarṣaṇavibhrameṇa mandaramapi mandayanniva,
vāhinīnāyakamaryādānuvartanenāmbhodhimapyabhibhavanniva,
sthairyakārkasyonnatibhiracalānapi hrepayanniva, / sahajapracaṇḍatejaḥprasaraparisphuraṇena savitāramapi tṛṇīkurvannivar,
iśvarabhārodvahanaghṛṣṭapṛṣṭhatayā haravṛṣabhamapi hasanniva,
araṇiramarṣāgneḥ, aiśvaryaṃ śauryasya, visarpo darpasya, hṛdayaṃ haṭhasya,
jīvitaṃ jigīṣutāyāḥ, samucchvasitamutsāhasya, aṅkuśo durmadānām,
nāgadamano duṣṭabhoginām, virāmo varamanuṣyatāyāḥ, kulagururvīragoṣṭhīnām,
tulā śauyaśālinām, sīmāntadṛśvā śastragrāmasya, nirvoḍhā prauḍhavādānām,
saṃstambhayitā bhagnānām, pāragaḥ pratijñāyāḥ, marmajño mahāvigrahāṇām,
āghoṣaṇāpaṭahaḥ samarārthinām, saṃnidhāvevasamupaviṣṭaḥ siṃhanādanāmā
svareṇaiva dundubhighoṣagambhīreṇa subhaṭānāṃ
samararasamānayanvijñāpitavān-- / deva! na vkacitkṛtāśrayayā malinayā malinatarāḥ kokilayā kākā iva
kāpuruṣā hatalakṣmyā vipralabhyamānamātmānaṃ na cetayante /
śriyo hi doṣā andhatādayaḥ kāmalā vikārāḥ /
chatracchāyāntaritaravayo vismarantyanyaṃ tejasvinaṃ jaḍadhiya /
kiṃ vā karotu varākaḥ yanātibhīrutayā nityaparāṅmukhena natu dṛṣṭānyeva
sarvātiśāyiśauryātiśayaśvayathukapilakapolapulakapallavitakopānalāni
kupitānāṃ tejasvināṃ mukhāni / / nāsau tapasvī jānātyevaṃ yathābhicārā iva viprakṛtāḥ sadyaḥ
sakalakulapralayamupāharanti manasvina iti / / jale 'pi jvalanti tāḍitāstejasvinaḥ /
sakalavīragoṣṭhībāhyasya tasyaivedamucitamanuttāranirayanipātanipuṇaṃ
karma / / manasvināṃ hi pradhanapradhānadhane dhanuṣi dhriyamāṇe sati ca
kamalākalahaṃsīkelikuvalayakānane kṛpāṇe kṛpaṇopāyāḥ
payodhimathanaprabhṛtayo 'pi śrīmamatthānasya kiṃ punarīdṛśāḥ /
yeṣāṃ ca dhātrā dharitrīṃ trātuṃ niyuktāḥ svayamasamarthā iva
kulaśakarkaśabhujaparighapraharaṇahetorudgiranti girayo 'pi lohāni te
kathamiva bāhuśālino manasāpi vimalayaśobhāndhavā dhyāyeyurakāryam /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16427777 (0.047):
vibāṇajyena dhanuṣā HV_54.30c / vibāṇaṃ bāhuśālinā HV_71.52b / vibāṇo hatasārathiḥ HV_App.I,25.119b
sarvagrahābhibhavabhāsvarāṇāṃ hi subhaṭakarāṇāmagrato diggrahaṇe paṅgavaḥ
pataṅgakarāḥ / / mahāmahiṣaśṛṅgataraṅgabhaṅgabhahgurabhīṣaṇāntarālā lokapravādamātreṇa ca
dakṣiṇāśā paramārthato bhaṭamrukuṭiradhivāso yamasya /
citraṃ ca yadunmuktasiṃhanādānāṃ sahasā / sāhasarabhasarasaromāñcakaṇṭakanikareṇa saha na niryānti saṭāḥ śūrāṇāṃ
raṇeṣu / / dvayameva ca catuḥsāgarasaṃbhṛtasya bhūtisaṃbhārasya bājanaṃ
pratipakṣadāhi dāruṇaṃ vaḍavāmukhaṃ vā mahāpuruṣahṛdayaṃ vā /
tejasvinaḥ sakalānanavāpya payorāśisahajasya kuto nivṛttirūṣmaṇaḥ /
vṛthāvitatavipulaphaṇābhāro bhujahgānāṃ bhartā bibharti yo bhogena
mṛtpiṇḍameva kevalam / / apratihataśāsanākrāntyupabhogasukharasaṃ tu rasāyāṃ
dikkuñjarabhārabhāsvaraprakoṣṭhā vīrabāhava eva jānanti /
ravirivonmukhapajhākaragṛhītapādapallavaḥ sukhenākhaṇḍitatejā
divasānnayati śūraḥ / / kātarasya tu śaśina iva hariṇahṛdayasya pāṇḍurapṛṣṭhasya suto dvirātramapi
niścalā lakṣmīḥ / / aparimitayaśaḥprakaravarṣī vikāsī vorarasaḥ /
puraḥpravṛttapratāpaprahatāḥ panthānaḥ pauruṣasya /
śabdavidrutavidviṣanti bhavanti dvārāṇi darpasya /
śastrālokaprakāśitāḥ śūnyā diśaḥ śauryasya /
ripurudhiraśīkarāsāreṇa bhūriva śrīrapyanurajyate /
bahunarapatimukuṭamaṇiśilāśāṇakoṇakaṣaṇena caraṇanakharājiriva
rājatāpyujjvalībhavati / / anavarataśastrābhyāsena karatalānīva ripumukhānyapi śyāmībhavanti /
vividhavraṇabaddhapaṭṭakaśataiḥ śarīramiva yaśo 'pi dhavalībhavati /
kavaciṣu ripūraḥkavāṭeṣu pātyamānāḥ, pāvakaśikhāmiva śriyamapi vamanti
niṣṭhurā nistriṃśaprahārāḥ / / yaschāhitahatasvajano manasvijano dviṣadyoṣidurastāḍanena kathayati
hṛdayaduḥkham paruṣāsilatānipātapavanenocchvasiti
nirucchvasitaśatrudhārāpātena roditi vipakṣavanitācakṣuṣā dadāti jalaṃ sa
śreyānnetaraḥ / / na ca svapnadṛṣṭanaṣṭeṣviva kṣaṇikeṣu śarīreṣu nibadhnanti bandhubuddhiṃ
prabuddhāḥ / / sthāyini yaśasīva śarīradhīrvīrāṇām /
anavarataprajvalitatejaḥprasarabhāsvarasvabhāvaṃ ca maṇipradopamiva
kaluṣaḥ kajjalamalo na spṛśatyevātitejasvinaṃ śokaḥ /
satvaṃ sattvavatāmagraṇīḥ prāgraharaḥ prājñānāṃ prathamaḥ samarthānāṃ
praṣṭho 'bhijātānāmagresarastejasvināmādirasahiṣṇūnām /
etāśca satatasaṃnihitadhūmāyamānakopāgnayaḥ sulabhāsidhārātoyatṛptayo
vikaṭabāhuvanacchāyopagūḍhā dhīratāyā nivāsaśiśirabhūmayaḥ svāyattāḥ
subhaṭānāmuraḥkavāṭabhittayaḥ / / yataḥ kiṃ gauḍādhipādhamaikena /
tathā kuru yathā nānyo 'pi kaścidācaratyevaṃ bhūyaḥ / / sarvorvīśraddhākāmukānāmalīkavijigīṣūṇāṃ saṃcāraya
cāmarāṇyantaḥpurapurandhriniḥśvasitaiḥ / / ucchindhi rudhiragandhāndhagṛdhramaṇḍalacchādanaiścattracchāyāvyasanāni /
apākuru kaduṣṇaśoṇitodakasvaidaiḥ kulakṣmīkulaṭākaṭākṣacakṣūrāgarogān /
upaśamaya niśitaśaraśirāvedhairakāryaśauryaśvayathūn /
unmūlaya lohanigaḍāpīḍamālāmalamahauṣadhaiḥ
pādapīṭhadohadadurlalitapādapaṭumāndyāni /
kṣapaya tīkṣṇājñākṣarakṣārapātairjayaśabdaśravaṇakarṇakaṇḍūḥ /
apanaya / caraṇanakhamarīcicandanacarcālalāṭalepairanamitastimitamastakastambhavikārān
uddhara karadānasaṃdeśasaṃdaṃśairdraviṇadarpoṣmāyamāṇaduḥśīlalīlāśalyāni /
bhindhi maṇipādapīṭhadīdhitidīprapradīpikābhiḥ
śuṣkasubhaṭāṭopabhrukuṭibandhāndhakārān /
jaya / caraṇalaṅghanalāghavagalitaśirogauravāraugyairmithyābhimānamahāsaṃvipātān
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28800745 (0.029):
pravṛttitatvaṃ / lakṣaṇatatvaṃ / vijñaptitatvaṃ sanniveśatatvaṃ / / mithyāpratipattitatvaṃ / viśuddhitatvaṃ samyakpratipattitatvañ ca / (tatra
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8503989 (0.036):
ātmārthaṃ vā parārthaṃ vā cendriyāṇīha yasya vai / / mithyā na saṃpravarttante śāmasyaitattu lakṣamam // BndP_1,32.52 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16063370 (0.039):
pratyakṣaṃ hi dehe chidyamāne dahyamāne vā ahaṃ chidye dahya iti ca mithyā / abhimāno dṛṣṭaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574296 (0.043):
gṛhapate kumāramiti/ / 167.018. sa mithyādarśanavihataḥ/ / 167.018. tathāpi na saṃpratipadyate/
mradaya satatasevāñjalimukulitakarasaṃpuṭoṣmabiriṣvasanaguṇakiṇakārkaśyāni
yenaiva ca te gataḥ pitā pitāmahaḥ prapitāmaho vā tameva mā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4869336 (0.062):
rājānaṃ rakṣa nistriṃśa sabalaṃ sapurantathā /AP_268.033ab/ / pitā pitāmaho devaḥ sa tvaṃ pālaya sarvadā //AP_268.033cd/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4300706 (0.063):
Baudh1.5.11.8cd/ yathā^uktena^eva kalpena (śudhyanti ca sanābhaya iti // / Baudh1.5.11.9/ api ca prapitāmahaḥ pitāmahaḥ pitā svayaṃ sodaryā
hāsīstribhuvanaspṛhaṇīyaṃ panthānam / / avahāya kupuruṣocitāṃ śucaṃ pratipadyasva kulakramāgatāṃ kesarīva kuraṅgīṃ
rājalakṣmīm / / deva! devabhūyaṃ gate narendre duṣṭagauḍabhujaṅgajagdhajīvite ca
rājyavardhane vṛtte 'sminmahāpralaye dharaṇīdhāraṇāyādhunā tvaṃ śeṣaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16643930 (0.0):
tasyaiva vākyaprakāśatā yatā harṣacarite siṃhanādavākyeṣu 'vṛtte / 'sminmahāpralaye dharaṇīdhāraṇāyādhunā tvaṃ śeṣaḥ' /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9447335 (0.022):
tasyaiva vākya-prakāśatā yathā harṣa-carite siṃha-nāda-vākyeṣu-vṛtte / 'smin mahā-pralaye dharaṇī-dhāraṇāyādhunā tvaṃ śeṣaḥ" / etad dhi vākyam"
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9458525 (0.043):
śabda-śakty-udbhavānuraṇana-rūpa-vyaṅgya-prakāra-samāśrayeṇa navatvam / / yathā-dharaṇī-dhāraṇāyādhunā tvaṃ śeṣaḥ" ity ādeḥ /"
samāśvāsaya aśaraṇāḥ prajāḥ / / kṣmāpatīnāṃ śiraḥsu śaratsaviteva lalāṭantapān prayaccha pādanyāsān /
ahitānāmabhinavasevādīkṣāduḥkhasaṃtaptaśvāsadhūmamaṇḍalairnakhaṃpacaiḥ
pracalitacūḍāmaṇicakravālabālātapaiścāyāhi kalmāṣapādatām /
api ca hate pitaryekākī tapasvī mṛgaiḥ saha saṃvardhitaḥ
sahajabrāhnaṇyamārdavasukumāramanāḥ
kṛtaniścayacaṇḍacāpavanāṭaniṭāṅkāranādanirmadīkṛtadiggajaṃ
guñjajjyājālajanitajagajjvaraṃ samagramudyatamekaviṃśatikṛtvaḥ
kṛtavaṃśamutkhātavān rājanyakaṃ paraśurāmaḥ, kiṃ / punarnaisargikakāyakārkaśyakuliśāyamānamānaso mānināṃ mūrdhanyo devaḥ /
tadadyaiva kṛtapratijño gṛhāṇa gauḍādhipādhamajīvitadhvastaye
jīvitasaṃkalanākulakālākāṇḍadayātrācihnadhvajaṃ dhanuḥ /
na hyayamarātiraktacandanacarcāśiśiropacāramantareṇa sāmyati
paribhavānalapacyamānadehasya devasya duḥkhadāhajvara sudāruṇaḥ /
nikārasaṃtāpaśāntayupāyaparikṣaye hi hiḍimbācumbanāsvāditamiva
ripurudhirāmṛtamamandaropāyamapāyi pavanātmajena /
jāmadagnyena ca śāmyanmanyuśikhiśikhāsaṃjvarasukhāyamānasparśaśītaleṣu
kṣatriyakṣatajahradeṣvasnāyi' / / ityuktvā vyaraṃsīt /
devastu harṣastaṃ pratyavādīt-- / karaṇīyamevedamabhihitaṃ mānyena /
itarathā hi me gṛhītabhuvi bhogināthe 'pi dāyādadṛṣṭirīrṣyālorbhujasya /
upari gacchatīcchati nigrahāya grahagaṇe 'pi dāyādadṛṣṭirīrṣyālorbhujasya
upari gacchatīcchati nigrahāya grahagaṇe 'pi bhrūlatā calitum /
anamatsu śaileṣvapi kacagrahamabhilaṣati dātuṃ karaḥ /
tejodurvidagdhānarkakarānapi cāmarāṇi grāhayitumīhate hṛdayam /
rājaśabdarūpā mṛgarājānāmapi śirāṃśivāñchati pādaḥ pādapīṭhīkartum /
Timirodghāṭana (plus short Nirvāṇakārikā at the end) (timudghu.htm.txt) 5517881 (0.052):
śrīhariṇapāda / / śrīdhavalapāda / / śrīvyāghrapāda / / ākhyāï /
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23693027 (0.060):
grāmanagaranigamarāṣarājadhāniṣva punareva / rūpaśabdagandharasasparśarhannyaṃ saced araṇyagatā kālaṃ kurvanti / teṣāṃ
svacchandalokapālasvecchāgṛhītānāmākṣepādeśāya diśāmapi sphuratyadharaḥ /
kiṃ punarīdṛśe durjāte jāte jātāmarṣanirbhare ca manasi nāstyevāvakāśaḥ
sokakriyākaraṇasya? api ca hṛdayaviṣamaśalye musalye jīvati jālme
jagadvigahite gauḍādhipādhamacaṇḍāle jihremi śuṣkādharapuṭaḥ pījeva
pratikāraśūnyaṃ śucā śūtkartum / / akṛtaripubalābalāvilolalocanodakadurdinasya me kutaḥ karayugalasya
jalāñjalidānam, adṛṣṭagauḍādhamacitādhūmamaṇḍalasya vā cakṣuṣaḥ
svalpamapyaśrusalilam / / śrūyatāṃ me pratijñā--
śapāmyāryasyaiva pādapāṃsusparśena, yadi parigaṇitaireva vāsareḥ
sakalacāpacāpaladurlalitanarapaticaraṇaraṇaraṇāyamānanigaḍāṃ nirgauḍaṃ gāṃ
na karomi tatastanūnapāti pītasarpiṣi pataṅga iva pātakī pātayāmyātmānam'
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17874312 (0.063):
jātā aham eva puṣṇāmi puṣṭimatī rasa svādumatīś ca karomi ||13|| / viśvanāthaḥ : gāṃ pṛthvīm ojasā sva śaktyāviśyādhiṣṭhāyāham eva carācarāṇi
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17669902 (0.063):
jātā aham eva puṣṇāmi puṣṭimatī rasa-svādumatīś ca karomi ||13|| / viśvanāthaḥ : gāṃ pṛthvīm ojasā sva-śaktyāviśyādhiṣṭhāyāham eva carācarāṇi
ityuktvā ca mahāsandhivigrahādhikṛtamavantikamantikasthamādideśa--
likhyatām / / ā ravirathacakracītkārajakitacāraṇamithunamuktasāno rudayācalāt, ā
trikūṭakaṭakakuṭṭākaṭaṅkalikhitakākutsthalaṅkāluṇṭhanavyatikarātsuvelāt, ā
vāruṇīmadaskhalitavaruṇavaranārīnūpuraravamukharakuharakukṣerastag ireḥ, ā
guhyakagehinīparimalasugandhigandhapāṣāṇavāsitaguhāgṛhācca gandhamādanāt
sarveṣāṃ rājñāṃ sajjīkriyantāṃ karāḥ karadānāya śastragrahaṇāya vā,
gṛhyantāṃ diśaścāmarāṇi vā, namantu śirāṃsi dhanūṃṣi vā,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 924133 (0.021):
yathā namayantu śirāṃsi dhanūṃṣi vā karṇapūrīkriyantāmājñā maurvyo vā" /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6270624 (0.021):
namayantu śirāṃsi dhanūṃṣi vā karṇapūrīkriyantāmājñā maurvyo vā" /"
karṇapūrīkriyantāmājñā maurvyo vā, śekharībhavantu pādarajāṃsi śirastrāṇi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 924134 (0.020):
yathā namayantu śirāṃsi dhanūṃṣi vā karṇapūrīkriyantāmājñā maurvyo vā" /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6270625 (0.020):
namayantu śirāṃsi dhanūṃṣi vā karṇapūrīkriyantāmājñā maurvyo vā" /"
vā, ghaṭantāmañjalayaḥ karighaṭābandhā vā, mucyantāṃ bhūmaya iṣavo vā,
samālambyantāṃ vetrayaṣṭayaḥ kuntayaṣṭayo vā, sudṛṣṭaḥ kriyatāmātmā
maccaraṇanakheṣu kṛpāṇadarpaṃṇeṣu vā / / parāgato 'ham /
paṅgoriva mekuto nivṛttistāvadyāvanna kṛtaḥ sarvadvīpāntarasaṃcārī
sakalanarapatimukuṭamaṇiśilālokamayaḥ pādalepaḥ' /
iti kṛtaniścayaśca muktāsthāno visarjitarājalokaḥ snānārambhākāṅkṣī
sabhāmatyākṣīt / / utthāya ca svasthavanniḥśeṣamāhnikamakārṣīt /
agalacca darpaprasara iva śrutapratijñasya śāmyadūṣmā divasastribhuvanasya
tataśca nijādhikārāpahārabhīta iva bhagavatyapi vkāpi gate
gatatejasyahimabhāsi, tāmarasavaneṣvapi nigūḍhaśilīmukhālāpeṣu trāsādiva
saṃkucatsu, vihagagaṇeṣvapi samupasaṃhṛtanijapakṣavikṣepaniścaleṣu
bhiyevāprakaṭībhavatsu, bhuvanavyāpinīṃ sandhyāṃ pratijñāmiva mānayati
nataśirasi ghaṭitāñjalivane jane sakale,
svapadacyuticakitadikpāladīyamānābhralihalohaprākāravalayakalitāsvi va
bahalatimiramālātiraudhīyamānāsu dikṣu pradoṣāsthāne nāticiraṃ tasthau /
namannṛpalokalolāṃśukapavanakampitaśikhairdīpikācakravālairapi
praṇamyamāna iva prāhiṇollokaṃ pratiṣiddhaparijanapraveśaśca śayanagṛhaṃ
prāviśat / / uttānaśca mumocāṅgāni śayanatale /
dīpadvitīyaṃ ca tamabhisara iva labdhāvasarastarasā bhrātṛśoko jagrāha /
jīvantamiva hṛdaye nimīlitalocanī dadarśāgrajam /
uparyupari bhrātṛjīvitānveṣiṇa iva prasasruḥ śvāsāḥ /
dhavalāṃśukapaṭānteneva cāśrujalaplavena mukhamācchādya niḥśabdamaticiraṃ
ruroda / / cakāra cetasi-- / kathaṃ nāmākṛtestādṛsyā yuktaḥ pariṇāmo 'yamīdṛśaḥ /
pṛthuśilāsaṃghātakarkaśakāyabandhāttātādacalādiva lohadhātuḥ kaṭhinatara
āsīdāryaḥ / / kathaṃ cāsya me hatahṛdayasyāryavirahe sakṛdapi yuktaṃ samacchvasitum /
iyaṃ sā prītirbhaktiranuvṛttirvā / / bāliśo 'pi kaḥ saṃbhāvayedāryamaraṇe majjīvitam /
tattādṛśamaikyamekapada eva vkāpi gatam /
ayatnenaiva hatavidhinā pṛthakkṛto 'smi / / dagdharoṣāntaritaśucā suciraṃ ruditamapi na muktakaṇṭhaṃ gataghṛṇena mayā
sarvathā lūtātantucchaṭācchidurāstucchāḥ prītayaḥ prāṇinām /
lokayātrāmātranibandhanā bāndhavatā yatrāhamapi nāma para ivārye
svargasthe svastha ivāse / / daivahatakena phalamāsāditamīdṛśi parasparaprītibandhanirvṛtahṛdaye
sukhabhāji bhrātṛmithune vighaṭite / / tathā ca candramayā iva jagadāhlādino lokāntarībhūtasya lagnacitāgnaya
ivāryasya ta eva dahanti guṇāḥ ityetāni cānyāni ca hṛdayena paryadevata /
prabhātāyāṃ ca śarvaryāṃ pratīhāramādideśāśeṣagajasādhanādhikṛtaṃ
skandaguptaṃ draṣṭumicchāmīti / / atha yugapatpradhāvitabahupuruṣaparamparāhūyamānaḥ,
svamandirādapratipālitakareṇuścaraṇābhyāmeva saṃbhrāntaḥ,
sasaṃbhramairdaṇḍibhirutsāryamāṇajanapadaḥ, pade pade praṇamataḥ
pratidiśamibhabhiṣagvarānvaravāraṇānāṃ vibhāvarīvārtāḥ
pṛcchannucchritaśikhipicchalāñchitavaṃśalatāvanagahanagṛhītadigāyāmairvindhyavanairiva
vāraṇabandhavimardedyogāgataiḥ, / puraḥpradhāvadbhiranāyattamaṇḍalairādhoraṇagaṇaiśca
marakataharitaghāsamuṣṭīśca darśayadbhirnavagrahagajapatīṃśca
prārthayamānaiśca labdhābhimatamattamātaṅgamuditamānasaiśca
sudūramupasṛtya namasyadbhirātmīyamātaṅgamadāgamāṃśca nivedayadbhiḥ,
ḍiṇḍimādhirohaṇāya ca vijñāpayadbhiḥ, / pramādapatitāparādhāpahṛtadviradaduḥkhadhṛtadīrśaśmaśrubiragrato
gacchadbhiḥ, abhinavopasṛtaiśca karpaṭibhirvāraṇāptisukhapratyāśayā
dhāvamānaiḥ, gaṇikādhikārigaṇaiściralabdhāntarairucchritakaraiḥ,
karmaṇyakareṇukāsaṃkathanākulairullāsitapallavacihnābhiraraṇyapālapaṅktibhiśca,
niṣpāditanavagrahanāganivahanivedanodyatābhiruttambhitatuhgatotravanābhirmahāmātrapeṭakaiśca
prakaṭitakarikarmacarmapuṭaiḥ, / abhinavagajasādhanasaṃcaraṇavārtānivedanavisarjitaiśca
nāgavanavīthīpāladūtavṛndaiḥ, pratikṣaṇapratyavekṣitakarikavalakūṭaiśca,
kaṭabhaṅgasaṃgraṃha grāmanagaranigameṣu nivedayamānaiḥ, kaṭakakadambakaiḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21661781 (0.036):
vividhavihārāyatanaparvatopavanagahvarasarittaḍāgārāmaramaṇīyatarānanekanagaranigamarkaṭagrāmādīnanuvicaran
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6640182 (0.040):
u1.133cd/.sarvaḥ praṇaśyate deśo nagara^grāma^karvaṭaḥ// / u1.134ab/.anagnau jāyate dhūmaḥ sthale padmāni vā yadā/
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6299065 (0.044):
| yattūtpannaṃ grāmamapi dahati | grāmapradeśamapi | nagaramvā, / nagarapradeśamvā, janapadamvā, janapadapradeśamvā, dvīpamvā, kakṣamvā,
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7909632 (0.046):
naraśiraḥkapālāni paryahiṇḍanta śuṣkāḥ / kākamaṇḍalyaḥ śūnyībhūtāni / nagaragrāmakharvaṭapuṭabhedanādīni |
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6462435 (0.046):
paryaluṭhannitastato balākāpāṇḍurāṇi naraśiraḥkapālāni, paryahiṇḍanta / śuṣkāḥ kākamaṇḍalyaḥ, śūnyībhūtāni nagaragrāmakharvaṭapuṭabhedanādīni /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28666724 (0.046):
sarvajanapadapradeśeṣu sthāpayāpāsa / grāmanagaranigamajanapadapradānāni
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23693025 (0.049):
grāmanagaranigamarāṣarājadhāniṣva punareva
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21624090 (0.056):
pravarṣati, pūrṇamāḍhakaśataṃ pravarṣati/ / 344.021. mahāsrotāṃsi pravahanti/ / 344.021. grāmanagaranigamāḥ srotasā uhyante/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6632859 (0.056):
pravarṣati pūrṇam āḍhakaśataṃ pravarṣati/ mahā^srotāṃsi pravahanti/ / grāma^nagara^nigamāḥ srotasā uhyante/ catvāraś ca^atra vyādhayaḥ prabalā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21586302 (0.060):
maṇikanakarajatavaiḍrruyendranīlādidraviṇavasanayānabhojanālāṃkāragrāmanagaranigamaviṣayarājyādayo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583607 (0.063):
196.003. kukkuṭasampātamātrāśca grāmanigamarāṣṭrarājadhānyo babhūvuḥ/ / 196.004. tena khalu samayena catuścatvāriṃśadvarṣasahasrāṇi jambudvīpe
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476814 (0.064):
tvaṃ grāmarāṣṭranagarāṇy anutarpayantī kedāraśālikumudotpalapaṃkajāni /
kriyamāṇakolāhalaḥ, svāmiprasādasaṃbhṛtena mahādhikārāviṣkāreṇa
svābhāvikena cāvaṣṭambābhogenodāsīno 'pyādiśanniva, / asaṃkhyakarikarṇaśaṅkhasampatsampādanāya samudrānājñāpayanniva,
śṛṅgāragairikapahkāṅgarāgarsagrahāya girīn muṣṇanniva, diggajādhikāraṃ
kakubhāmairāvatamivāpaharan harerharapadabharanamitakailāsagirigurubiḥ
pādanyāsairgurubhāragrahaṇagarvamurvyāḥ saṃharanniva, gativaśavilolasya
cājānulambasya bāhudaṇḍadvayasya vikṣepairālānaśilāstambhamālāmivobhayato
nikhanannīṣaduttaṅgalambenādharabimbenāmṛtarasasvādunā navapallavakomalena
kavaleneva śrīkareṇukāṃ vilobhayannijanṛpavaṃśadīrghaṃ nāsāvaṃśaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 8 (bahcar8u.htm.txt) 23140722 (0.031):
nijakarapallavāvaraṇādurlakṣyāṃ cakṣūrāgavihasatikāmiva vasudhāyāḥ,
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28765350 (0.049):
ullāsiteva rasanā kusumadrumāṇām adbhāsate sma navakomalapallavaśrīḥ // / unmocayan pariṇatacchadakañculīkāmudbhāvayan mukulajālakaromaharṣam /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8073083 (0.056):
vyāghrāṇāṃ bhallalūnānāṃ daṃṣtrābhiḥ sāṅkur eva ca / / sapallaveva kṣatajair hariṇānāṃ parisrutaiḥ // SoKss_7,8.4 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6248486 (0.057):
pravālaṃ navapallavam / / atrāropaviṣayāṇāṃ keśapāśādīnāmanupādānādeva niṣedhvyañjanarūpādhaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24085571 (0.058):
anaṅgaśarān kīdṛśān-navapallavapattalān navapallavaiḥ pattalā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9151167 (0.058):
anaṅgaśarān kīdṛśān navapallavapattalān navapallavaiḥ pattalā
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirpu.htm.txt) 18443506 (0.064):
varorubhir vāraṇahastapīvaraiś cirāya khinnān navapallavaśriyaḥ /
dadhānaḥ, atisnigdhamadhuradhavalaviśālatayā pītakṣīrodeneva
pibannīkṣaṇayugmāyāmena diśāmāyāmaṃ merutaṭādapi vikaṭavipulālikaḥ,
satatavicchinnacchatracchāyāprarūḍhivaśādiva
nitāntāyatanīlakomalacchavisubhagena svabhāvabhaṅgureṇa
kuntalabālavallarīvellitavilāsinā lunanniva luptālokānarkakarān
barbarakeṇāripakṣayaparityaktakārmukakarmāpi
sakaladigantaśrūyamāṇaguruguṇadhvaniḥ, ātmasthasamastamattamātaṅgasādhano
'pyaspṛṣṭo madena bhūtimānapi snehamayaḥ pārthivo 'pi guṇamayaḥ kariṇāmiva
dānavatāmupari sthitaḥ, svāmitāmiva spṛhaṇīyāṃ / bhṛtyatāmapyaparibhūtāmudvahannekabhartṛbhaktiniścalāṃ
kulāṅganāmivānanyagamyāṃ prabuprasādabhūmimārūḍhaḥ, niṣkāraṇabāndavo
vidagdhānām, abhṛtabhṛtyo bhajatām, akrītadāso viduṣām, skandagupto viveśa
rājakulam / / dūrādeva cobhayakarakamalāvalambitaṃ spṛśanmaulinā mahītalaṃ
namaskāramakarot / / upaviṣṭaṃ ca nātinikaṭe taṃ tadā jagāda devo harṣaḥ--
śruto vistara evāsyāryavyatikarasyāsmaccikīrṣitasya ca /
ataḥ śīghraṃ praveśyantāṃ pracāranirgatāni gajasādhanāni /
na kṣāmyatyatisvalpamapyāryaparibhavapīḍāpāvakaḥ prayāṇavilambam' /
ityevamabhihitaśca pramamya vyajñāpayat--kṛtamavadhārayatu svāmī
samādiṣṭaṃ kitu svalpaṃ vijñapyamasti bhartṛbhakteḥ /
tadākarṇayatu devaḥ / / devena hi puṣyabhūtivaṃśasaṃbhūtasyābhijanasyābijātyasya sahajasya
tejasodikkarikarapralambasya bāhuyugalasyāsādhāraṇasya ca sodarasnehasya
sarvaṃ sadṛśamupakrāntam / / kākodarābidhānāḥ kṛpaṇāḥ kṛmayo 'pi na mṛṣyanti nikāraṃ kimuta
bhavādṛśāstejasāṃ rāśayaḥ / / kevalaṃ devarājyavardhanodantena kiyadapi dṛṣṭameva devena
durjanadaurātmyam / / ridṛśāḥ khalu lokasvabhāvāḥ pratigrāmaṃ pratinagaraṃ pratideśaṃ
pratidvīpaṃ pratidiśaṃ ca bhinnā veśāścākārāścāhārāśca vyāhārāśca
vyavahārāśca janapadānām / / tadiyamātmadeśācārocitā svabhāvasaralahṛdayajā tyajyatāṃ sarvaviśvāsitā /
pramādadoṣābiṣaṅgeṣu śrutabahuvārta eva pratidinaṃ devaḥ /
yathā nāgakulajanmanaḥ sārikāśrāvitamantrasyāsīnnāśo nāgasenasya
pajhāvatyām / / śukaśrutarahasyasya ca śrīraśīryata śrutatavarmaṇaḥ śrāvastyām /
svapnāyamānasya ca mantrabhedo 'bhūnmṛtyave mṛttikāvatyāṃ suvarṇacūḍasya /
cūḍāmaṇilagnalekhapratibimbavācitākṣarā ca cārucāmokaracāmaragrāhiṇī
yamatāṃ yayau yavaneśvarasya / / lobhabahulaṃ ca bahulaniśi nidhānamutkhanantamutkhātakhaḍgapramāthinī
mamantha māthuraṃ bṛhadrathaṃ vidūrathavarūthinī / / nāgavanavihāraśīlaṃ ca māyāmātaṅgāṅgānnirgatā mahāsenasainikā vatsapatiṃ
nyayaṃsiṣuḥ / / atidayitalāsyasya ca śailūṣamadyamadhyāsya mūrdhānamasilatayā
mṛṇālamivālunādagnimitrātmajasya sumitrasya mitradevaḥ /
priyatantrīvādyasyālābuvīṇābhyantaraśuṣiranihitaniśitataravārayo
gāndharvacchātracchajhānaḥ cicchiduraśmakesvarasya śarabhasya śiro
ripupuruṣāḥ / / prajñādurbalaṃ ca baladarśanavyapadeśadarśitāśeṣasainyaḥ, senānīranāryo
mauryaṃ bṛhadrathaṃ pipeṣa puṣyamitraḥ svāminam / / āścaryakutūhalī ca daṇḍopanatayavananirmitena nabhastalayāyinā
yantrayānenānīyata vkāpi kākavarṇaḥ śaiśunāgiśca nagaropakaṇṭhe kaṇṭhe
nicakṛte nistriṃśena / / atistrīsaṅgaratamanaṅgaparavasaṃ śuṅgamamātyo vasudevo
devabhūtidāsīduhitrā devīvyañjanayā vītajīvitamakārayat /
asuravivaravyasaninaṃ, / cāpajahraraparimitaramaṇīmaṇinūpurajhaṇajhaṇāhlādaramyayā māgadha
govardhanagirisuruṅgayā svaviṣayaṃ mekalādhipamantriṇa /
mahākālamahe ca manāmāṃsavikrayavādavātūlaṃ vetālastālajaṅgho jaghāna
jaghanyajaṃ pradyotasya pauṇakiṃ kumāraṃ kumārasenam /
rasāyanarasābiniveśinaśca vaidyavyañjanāḥ / subahupuruṣānataraprakāśitauṣadhiguṇā gaṇapatervideharājasutasya
rājayakṣmāṇamajanayan / / strīviśvāsinasca mahādevīgṛhagūḍhabhittibhāgbhūtvā bhrātā
bhadrasenasyābhavanmṛtyave kāliṅgasya vīrasenaḥ / / mātṛśayanīyatūlikātalaniṣaṇṇaśca tanayo 'nyaṃ tanayamabhiṣektukāmasya
dadhrasya karūṣādhipaterabhavanmṛtyave / / utsārakaruciṃ carahasi sasacivameva dūrīcakāra cakoranāthaṃ
śūdrakadūtaścandraketuṃ jīvitāt / / mṛgayāsaktasya ca mathnato gaṇḍakānuddaṇḍanaḍvalanalavananilīnāsca
campādhipacamūcarabhaṭāscāmuṇḍīpaterācemuḥ prāṇān puṣkarasya /
bandirāgaparaṃ ca paraprayuktā jayaśabdamukharamukhā maṅkhā maukhariṃ
mūrkhaṃ kṣatravarmāṇamudakhanan / / aripure ca parakalatrakāmukaṃ kāminīveśaguptaśca candraguptaḥ
śakapatimaśātayaditi / / pramattānāṃ ca pramadākṛtā api pramādāḥ śrutiviṣayamāgatā eva devasya /
yathā madhumoditaṃ madhurakasaṃliptairlājaiḥ suprabhā putrarājyārthaṃ
mahāsena kāśirājaṃ jaghāna / / vyājajanitakandarpadarpā ca darpaṇena kṣuradhārāparyantenāyodhyādhipatiṃ
parantapaṃ ratnavatī jārūthyam, viṣacūrṇacumbitamakarandena ca
karṇendīvareṇa devakī devarānuruktā devasenaṃ sauhnyam,
yogaparāgavirasavarṣiṇā ca maṇinūpureṇa vallabhā sapatnīruṣā vairantyaṃ
rantidevam, veṇīvinigūḍhena ca śastreṇa bindumatīṃ vṛṣṇiṃ vindūratham,
rasadigdhamadyena ca mekhalāmaṇinā hasavatī sauvīraṃ vorasenam,
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5566161 (0.031):
viṣa.digdhena nūpreṇa vairantyam, mekhalā.maṇinā sauvīram, jālūtham
adṛśyāgadaviliptavadanā ca viṣavāruṇīgaṇḍūṣapāyanena pauravī pauraveśvaraṃ
somakam' / / ityuktvā virarāma svāmyādeśasaṃpādanāya ca nirjagāma /
devo 'pi haṣaḥ sakalarājyasthitīścakāra /
tataśca tathā kṛtapratijñe prayāṇaṃ vijayāya diśāṃ samādiśati deve harṣe
gatāyuṣāṃ pratisāmantānāmudavasiteṣu bahurūpāṇyupaliṅgāni vitenire /
tathā hyaviprakṛṣṭāḥ kāladūtadṛṣṭaya ivetastataścaṭulāḥ kṛṣṇaśāraśreṇayaḥ
pracalitalakṣmīnūpurapraṇādapratimā madhusaraghāsaṃghātajhaṅkārā jahrādire
ciraṃ vivṛtavikṛtavadanaviva raviniḥsṛtavahnivisarā vāsare 'pi virasaṃ
viresuściramaśivārthamaśivāḥ śivāḥ /
śavapiśitaprarūḍhaprasarā iva kapipotakapolakapilapakṣatayaḥ kānanakapotāḥ
petuḥ / / āmantrayamāṇā iva dadhurakālakusumāni samamupavanataravaḥ /
taralakaratalaprahāraprahatapayodharā ruruduḥ prasabhaṃ sabhāśālabhañjikāḥ
dadṛśurāsannakacagrahabhayodbhrāntottamāṅgamivātmānaṃ
kabandhamādarśodareṣu yodhāḥ / / cūḍāmaṇiṣu cakraśahkhakamalalakṣmāṇaḥ prādurabhavanpādanyāsā rājamahiṣīṇām
ceṭīcāmarāṇyakasmādadhāvanta pāṇipallavāt /
praṇayakalahe 'pi dattapṛṣṭhāściramabhavanbhaṭāḥ parāṅmukhā māninīnām /
karikapoleṣu vyaghaṭanta madhulihāṃ madhumadirāpānagoṣṭhyaḥ /
samāghrātayamamahiṣagandhā iva tāmyantaḥ stambakarimapi harayo haritaṃ
navayavasaṃ na ceruḥ / / calavalayāvalīvācālabālikātālikātodyalālitā api na nṛturmandā
mandiramayūrāḥ / / niśi niśi rajanikarahariṇanihitanayana
ivonmukhastāramupatoraṇamakāraṇamakāṇītkauleyakagaṇaḥ /
gaṇayantīvagatāyuṣastarjanataralayā tarjanyā divasamāṭa vāṭakeṣu koṭavī /
kuṭṭimeṣu kuṭilahariṇakhuraveṇītaraṅgiṇyaśca śaṣparājayo 'jāyanta /
janitaveṇībandhāni nirañjanarocanārocīṃṣi caṣakamadhuni
mukhakalapratibimbānyadṛśyanta bhaṭīnām / / samāsannātmāpahāracakitā iva cakampire bhūmayaḥ /
vadhyālaṅkāraraktacandanarasacchaṭā ivālakṣyanta śūrāṇāṃ patitāḥ śarīreṣu
vikasitabandhūkakusumaśoṇitaśociṣaḥ śoṇitavṛṣṭayaḥ /
paryagnīkurvāṇā iva vinaśvarīṃ / śriyamaviralasphuratsphuliṅgāhgārodgāradagdhatārāgaṇā gaṇaśaḥ patantaḥ
prajvalanto na vyaraṃsiṣurulkādaṇḍāḥ / / prathamameva pratihārīvāpaharantī pratibhavanaṃ cāmarātapatravyajanāni