View original HTML file with complete header information
aṣṭama ucchvāsaḥ / sahasā saṃpādayatā manorathaprārthitāni vastūni /
aṣṭama ucchvāsaḥ / sahasā saṃpādayatā manorathaprārthitāni vastūni /
daivenāpi kriyate bhavyānāṃ pūrvaseveva // 8.1 // / vidvajjanasaṃparko naṣṭeṣṭajñātidarśanābhyudayaḥ /
kasya na sukhāya bhavane bhavati mahāratnalābhaśca // 8.2 //
athāparedyurutthāya pārthivastasmād grāmakānnirgatya viveśa vindhyāṭavīm /
āṭa ca tasyāmitaścetaśca subahūndivasān /
ekadā tu bhūpaterbhramata evāṭavikasāmantasya śarabhaketoḥ
sūnurvyāghraketurnāma kuto 'pi / kajjalaśyāmalaśyāmalatāvalayenādhilalāṭamuccaiḥ kṛtamaulibandham,
andhakāriṇīmakāraṇabhuvā bhrakuṭibhaṅgena triśākhena triśākhena
triyāmāmiva sāhasasahacāriṇīṃ lalāṭasthalīṃ sadā samudvahantam,
avataṃsitaikaśukapakṣakaprabhāharitāyamānena
pinaddhakācarakācamaṇikarṇikena śravaṇena śobhamānam, kiñciccullasya
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18565907 (0.054):
vyākuruṣva tat kiṃ manyase śāradvatīputra yadi kācamaṇikānāṃ madyai / vaiḍūryaratnaṃ *{madyai for madhye}*
praviralapakṣmaṇaścakṣuṣaḥ sahajena rāgarociṣā rasāyanarasopayuktaṃ
tārakṣavaṃ kṣatajamiva kṣarantam, avanāṭanāsikam cipiṭādharam,
cikinacibukam, / apīnahanūtkaṭakapolakūṭāsthiparyantamīṣadavāgragrīvābandham,
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16900779 (0.062):
mahāsrotaṃ koṭarakaṃ BrP_25.20a / mahāhanukapolāsyāḥ BrP_214.59c
skhannaskandhārdhabhāgam, / anavaratakaṭhinakodaṇḍakuṇḍalīkaraṇakarkaśavyāyāmavistāritenāṃsalenorasā
hasantamiva taṭaśilāprathimānaṃ vindhyagireḥ, ajagaragarīyasā ca
bhujayugalena laghayantaṃ tuhinaśailaśāladrumāṇāṃ drāghimāṇam,
varāhabālavalitabandhanābhirnāgadamanajūṭikāvāṭikābhirjaṭilīkṛtapṛṣṭhe
prakoṣṭhe pratiṣṭhāṃ gataṃ godantamaṇicitraṃ trāpuṣaṃ valayaṃ bibhrāṇam,
atundilamapi tuṇḍibham, / ahīramaṇicarmanirmitapaṭṭikayościtracitrakatvaktārakitaparivārayā
saṃkubjājinajālakitayā śṛṅgamayamasṛṇamuṣṭibhāgabhāsvarayā
pāradarasaleśaliptasamastamastikayā kṛpāṇyā karalitaviśaṅkaṭakaṭipradeśam,
prathamayauvanollikhyamānamadyabhāgabhraṣṭamāṃsabharitāviva
sthavīyasāvūrudamḍau dadhatam, acchabhallacarmamayena
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413755 (0.051):
(2.4.444) markaṭo vānaraḥ kīśo vanaukā atha bhalluke / (2.4.445) ṛkṣācchabhallabhallūkā gaṇḍake khaḍgakhaḍginau
bhallīprāyaprabhūtaśarabhṛtā śabalaśārdūlacarmapaṭapīḍite
nālikulakālakambalalolalomnā pṛṣṭhabhāgabhājā bhasrābharaṇena
pallavitamiva kārśyamupadarśayantam / uttaratribhāgottaṃsitacāṣapicchacāruśikhare khadirajaṭānirmāṇe kharaprāṇe
pracuramayūrapittapatralatācitritatvaci tvacisāraguṇe guruṇi
vāmaskandhādhyāsitadhanuṣi doṣi lambamānenāvākśirasā
śitaśarakṛttaikanalakavivarapraveśitetarajaṅgajanitasvastikabandhena
bandhūkalohitarudhirarājirañjitaghrāṇavartmanā
vapurvitativyaktavibhāvyamānakomalakroḍaromaśuklimnā śaśena
śitāṭanīśikhāgragrathitagrīveṇa cāpāvṛtacañcūttānatāmratālunā tittiriṇā
varṇakamuṣṭimiva mṛgayāyāḥ, darśayantam, viṣamaviṣadūṣitavadanena ca
vikarṇena kṛṣṇāhineva mūlagṛhītena vyagradakṣiṇakarāgram, jaṅgamamiva
giritaṭatamālapādapam, yantrollikhitamaśmasārastambhamiva bhramantama,
añjanaśilācchedamiva calantam, ayaḥsāramiva girervindhyasya galantam,
pākalaṃ karikulānām, kālapāśaṃ kuraṅgayūthānām, dhūmaketuṃ
mṛgarājacakrāṇām, mahānavamīmahaṃ mahīṣamaṇḍalānām, hṛdayamiva hiṃsāyāḥ,
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9541446 (0.064):
14,13: eṣa.hi.ṛṣino.bhavati.viprānām.vyāpana.karmāṇām.āditya.raśmīnām/ / 14,13: mahiso.mṛgānām.iti/ / 14,13: eṣa.hi.mahān.bhavati.mṛgānām.mārgana.karmaṇām.āditya.rasmīnām/
phalamiṃva pāpasya, kāraṇamiva kalikālasya, kāmukamiva kālarātreḥ
śabarayuvānamādāyājagāma / / dūre ca sthāpayitvā vijñāpayāṃbabhūva--deva! sarvasyāsya vindhyasya svāmī
sarvapallīpatīnāṃ prāgraharaḥ śabarasenāpatirbhūkampo nāma /
tasyāyaṃ nirghātanāmā svasrīyaḥ sakalasyāsya vindhyakāntārāraṇyasya
parṇānāmapyabhijñaḥ kimuta pradeśānām / / enaṃ pṛcchatu devo yogyo 'yamājñāṃ kartum' /
iti kathite ca nirgātastu kṣititalanihitamauliḥ praṇāmamakarot /
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 6 (bahcar6u.htm.txt) 15581770 (0.062):
ityabhidhāya kṣititalavinihitamauliḥ pādayorapatat /
upaninye ca tittiriṇā saha śaśopāyanam / / avanipatistu saṃmānayansvayameva tamaprākṣīt--aṅga! abhijñā yūyamasya
sarvasyoddeśasya? vihāraśīlāśca divasaṣveteṣu bhavantaḥ? senāpatervānyasya
vā tadanujīvinaḥ kasyacidudārarūpa nārī na gatā bhaveddarśanagocaram?' iti
nirghātastu bhūpālālāpanaprasādenātmānaṃ bahumanyamānaḥ praṇanāma,
darśitādaraṃ ca vyajñāpayat--deva! prāyeṇātra hiraṇyo 'pi nāparigatāḥ
saṃcaranti senāpateḥ, kuta eva nāryaḥ? nāpyevaṃrūpā kācidabalā /
tathāpi devādeśādidānīmanveṣaṇaṃ prati pratidinamananyakṛtyaiḥ kriyate
yatnaḥ / / itaścārdhagavyūtimātra eva munimahite mahati mahīdharamālāmūlaruhi
mahīruhāṃ ṣaṇḍe 'pi piṇḍapātī prabhūtāntevāsiparivṛtaḥ pārāśarī
divākaramitranāmā girinadīmāśritya prativasati, sa yadi vindedvārtām' iti
tacchru tvā narapatiracintayat--śrūyate hi tatrabhavataḥ sugṛhītanāmnaḥ
svargatasya grahavarmaṇo bālamitraṃ maitrāyaṇīyastrayīṃ vihāya
brāhnaṇāyano vidvānutpannasamādhiḥ saugate mate yuvaiva kāṣāyāṇi
gṛhītavān' iti / / prāyaśaśca janasya janayati suhṛdapi dṛṣṭo bhṛśamāśvāsam /
abhigamanīyāśca guṇāḥ sarvasya / / kasya na pratīkṣyo munibhāvaḥ /
bhagavatī ca vaidheye 'pi dharmagṛhiṇī garimāṇamāpādayati pravrajyā, kiṃ
punaḥ sakalajanamanomuṣi viduṣi jane /
yato naḥ kutūhali hṛdayamabhūtsatatamasya darśanaṃ prati
prāsaṅgikamevedamāpatitamatikalyāṇaṃ paśyāmaḥ prayatnaprārthitadarśanaṃ
janamiti / / prakāśaṃ cābravīt--aṅka! samupadiśa tamuddeśaṃ yatrāste sa piṇḍapātī' iti
evamuktvā ca tenevopadiśyamānavartmā prāvartata gantum / / atha krameṇa gacchata eva tasya anavakeśinaḥ kuḍmalitakarṇikārāḥ,
pracūracampakāḥ sphītaphalegrahayaḥ, phalabharabharitanameravaḥ nīladalana
ladanārikelanikarāḥ, harikesarasaralaparikarāḥ
korakanikurambaromāñcitakurabakarājayaḥ, / raktāśokapallavalāvaṇyalipyamānadaśadiśaḥ,
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1666479 (1.192):
korakanikurumbaromāñcitakurabakarājinā, / raktāśokapallavalāvaṇyavilipyamānadaśadiśā,
pravikasitakesararajovisarabadhyamānacārudhūsarimāṇaḥ svarajaḥ
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1666481 (0.042):
raktāśokapallavalāvaṇyavilipyamānadaśadiśā, / pravikasitakesararajovisaravardhamānavāsaradhūsarimabhāreṇa,
sikatilatilakatālāḥ, pravicalitahiṅgavaḥ, pracurapūgaphalāḥ,
prasavapūgapiṅgalapriyaṅgavaḥ, / parāgapiñjaritamañjarīpuñjāyamānamadhupamañjuśiñjājanitajanamudaḥ,
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1666495 (0.029):
pravikasitakesararajovisaravardhamānavāsaradhūsarimabhāreṇa, / parāgapiñjaramañjarīyujyamānamadhupamañjuśiñjitajanitajanamudā,
madamalamecakitamucukundaskandhakāṇḍakathyamānaniḥśaṅkakarikaraṭakaṇḍūtayaḥ,
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1666506 (0.027):
madajalamecakitamucukundaskandhakāṇḍamathyamānaniḥśaṅkakarikaraṭakaṇḍūtinā,
uḍḍīyamānaniḥśaṅkacaṭulakṛṣṇaśāraśāvasakalaśādvalasubhagabhūmayaḥ, tamaḥ
kālatamatamālamālāmīlitātapāḥ, stabakadanturitadevadāravaḥ,
taralatāmbūlīstambajālakitajambūjambhīravīthayaḥ,
kusumarajodhavaladhūlīkadambacakracumbitavyomānaḥ,
bahalamadhumokṣokṣitakṣitayaḥ, parimalaghaṭitaghanaghrāṇatṛptayaḥ,
katipayadivasasūtakukkuṭīkuṭīkṛtakuṭajakoṭarāḥ,
caṭakāsaṃcāryamāṇavācāṭacāṭakairakriyamāṇacāṭavaḥ, / sahacarocāraṇacañcuracakoracañcavaḥ,
nirbhayabhūribhuruṇḍabhujyamānapākakapilapīlavaḥ,
sadāphalakaṭphalaviśasananiḥśūkaśukaśakuntaśātitaśalāṭavaḥ,
śaileyasukumāraśilātalasukhaśayitaśaśaśiśavaḥ,
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1666534 (0.0):
sahacarīcāraṇacañcuracakoracuñcunā, / śaileyasukumāraśilātalasukhaśayitaśaśaśiśunā,
śephālikāśiphāvivaravisrabdhavivartamānagaudherarāśayaḥ,
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1666541 (0.012):
śaileyasukumāraśilātalasukhaśayitaśaśaśiśunā, / śephālikāśiphāvivaravisrabdhavartamānagaudherarāśinā, nirātaṅkaraṅkuṇā,
nirātaṅkarahgavaḥ, nirākulanakulakulakelayaḥ,
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1666547 (0.056):
śephālikāśiphāvivaravisrabdhavartamānagaudherarāśinā, nirātaṅkaraṅkuṇā, / nirākulanakulakelinā, kalakokilakulakavalitasahakārakalikodgamena,
kalakokilakulakavalitakalikodramāḥ,
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1666551 (0.044):
nirākulanakulakelinā, kalakokilakulakavalitasahakārakalikodgamena,
sahakārārāmaromanthāyamānacamarayūthāḥ,
yathāsukhaniṣaṇṇanīlāṇḍajamaṇḍalāḥ, / nirvikāravṛkavilokyamānapotapītagavayadhenavaḥ,
śravaṇahārisanīḍagirinitambanirjharaninādanidrānandamandāyamānakar
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1666567 (0.0):
śravaṇahārisanīḍagirinitambanirjharaninādanidrānandamandāyamānakarikulakarṇatāladundubhinā,
ikulakarṇatāladundubhyaḥ samāsannakinnarīgītaravarasamānaruravaḥ,
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1666578 (0.028):
śravaṇahārisanīḍagirinitambanirjharaninādanidrānandamandāyamānakarikulakarṇatāladundubhinā, / samāsannakinnarīgītaravaramamāṇaruruvisareṇa,
pramuditataratarakṣavaḥ, / kṣataharitaharidrādravarajyamānanavavarāhapotapotravalayaḥ,
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1666585 (0.045):
samāsannakinnarīgītaravaramamāṇaruruvisareṇa, / kṣataharitaharidrādravarajyamānavarāhapotapotrapālinā,
guñjākuñjaguñjajjāhakāḥ, jātīphalakasuptaśālijātakavalayaḥ,
daśanakupitakapipotapeṭakapāṭitapāṭalamukhakīṭapuṭakāḥ,
lakucalampaṭagolāṅgūlalaṅghyamānalavalayaḥ, baddhavālukālavālavalayāḥ,
kuṭilakuṭāvalivalitavegagirinadikāsrotasaḥ
nibiḍaśākhākāṇḍalambamānakamaṇḍalavaḥ,
sūtraśikyāsaktariktabhikṣākapālapallavitalatāmaṇḍapāḥ,
nikaṭakuṭīkṛtapāṭalamudrācaityakamūrtayaḥ,
covarāmbararāgakaṣāyodakadūṣitoddeśāḥ, meghamayā iva
kṛtaśikhaṇḍikulakolāhalāḥ, vedamayā ivāparimitaśākhābhedagahanāḥ,
māṇikyamayā iva mahānīlatanavaḥ, timiramayā iva sakalajananayanamuṣaḥ,
yāmunā ivordhvīkṛtamahāhradāḥ, marakatamaṇiśyāmalāḥ krīḍāparvatakā iva
vasantasya, añjanācalā iva pallavitāḥ, tanayā ivāṭavījātā vindhyasyādreḥ,
pātālāndhakārarāśaya iva bhittvā bhuvamutthitāḥ, pratipraveśikā iva
varṣāvāsarāṇaām, aṃśāvatārā iva kṛṣṇārdharātrīṇām, indranīlamayāḥ prāsādā
iva vanadevatānām, purastāddarśanapathamavaterustaravaḥ /
tato narapaterabhavanmanasyadūravartinā khalu bhavitavyaṃ bhadanteneti /
avatīrya ca girisariti samupaspṛśya / yugapadviśrāmasamayasamunmuktaheṣāghoṣabadhirīkṛtāṭavīgahanāmasminneva
pradeśe sthāpayitvā vājisenāmavalambya ca tapasvijanadarśanocitaṃ vinayaṃ
hṛdayena dakṣiṇena ca hastena mādhavaguptamaṃse viralaireva
rājabhiranugamyamānascaraṇābyāmeva prāvartata gantum /
atha teṣāṃ tarūṇāṃ madye nānādeśīyaiḥ sthānasthāneṣu sthāṇūnāśritaiḥ
śilātaleṣūpaviṣṭairlatābhavanānyadhyāvasadbhiraraṇyānīnikuñjeṣu
nilīnairviṭapacchāyāsu niṣaṇṇaistarumūlāni
niṣevamāṇairvītarāgairārhatairmaskaribhiḥ śvetapaṭaiḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21600267 (0.059):
257.026. vītarāgaiḥ parivṛto vītarāgao mahāmuniḥ/
pāṇḍurabikṣubhirbhāgavatairvarṇibiḥ keśaluñcanaiḥ
kāpilairjainairlokāyatikaiḥ kāṇādairopaniṣadairaiśvarakāraṇikaiḥ
kārandhamibhirdharmaśāstribhiḥ paurāṇikaiḥ sāptatantavaiḥ śābdikaiḥ
pāñcarātrikairanyaiśca / svānsvānsiddhāntāñśṛṇvadbhirabhiyuktaiścintayadbhisca pratyuccaradbhiśca
saṃśayānaiśca niścinvadbhiśca vyutpādayadbhiśca / vivadamānaiścābhyasadbhiśca vyācakṣāṇaiśca śiṣyatāṃ
pratipannairdūrādevāvedyamānam, ativinītaiḥ kapibhirapi caityakarma
kurvāṇaistrisaraṇaparaiḥ paramopāsakaiḥ śukairapi śākyaśāsanakuśalaiḥ
kośaṃ samupadiśadbhiḥ śikṣāpadopadeśadoṣopaśamaśālinībhiḥ śārikābhirapi
dharmadeśānāṃ darśayantībhiranavarataśravaṇagṛhītālokaiḥ kauśikairapi
bodhisattvajātakāni japadbhirjātasaugataśīlaśītalasvabhāvaiḥ
śārdūlairapyamāṃsāśibhirupāsyamānam, / āsanopāntopaviṣṭavisrabdhānekakesariśāvakatayā muniparameśvaram, akṛtrima
iva siṃhāsane niṣaṇṇam, upasamamiva / pibadbirvanahariṇairjihvālatābhirupalihyamānapādapallavam,
vāmakaratalaniviṣṭena nīvāramaśnatā pārāvatapotakena karṇotpaleneva priyāṃ
maitrīṃ prasādayantam, / itarakarakisalayanakhamayūkhalekhābhirjanitajanavyāmoham, udgrīvaṃ mayūraṃ
marakatamaṇikarakamiva vāridhārābhiḥ pūrayantam, itastataḥ
pipīlakaśreṇīnāṃ śyāmākataṇḍulakaṇānsvayameva kirantam, aruṇena
cīvarapaṭalena mradrīyasā saṃvītam, bahalabālātapānuliptamiva paurandaraṃ
digbhāgam, ullikhitapajharāgaprabhāpratimayā raktāvadātayā dehaprabhayā
pāṭalīkṛtānāṃ kāṣāyagrahaṇamiva diśāmapyupadiśantam,
anauddhatyādadhomukhena mandamukulitakumudākareṇa snigdhadhavalaprasannena
cakṣuṣā janakṣuṇṇakṣudrajantujīvanārthamamṛtamiva varṣantam,
sarvaśāstrākṣaraparamāṇubhiriva nirmitam, / paramasaugatamapyavalokiteśvaram, askhalitamapi tapasi lagnam, ālokamiva
yathāvasthitasakalapadārthaprakāśakaṃ darśanārthinām,
sugatasyāpyabhigamanīyam, avadharmasyāpyārādhanīyamiva, prasādasyāpi / prasādanīyamiva, mānasyāpi mānanīyamiva, vandyatvasyāpi vandanīyamiva,
ātmano 'pi spṛhaṇīyamiva, dhyānasyāpi dhyeyamiva, jñānasyāpi jñeyamiva,
janma japasya, nemiṃ niyamasya, tattvaṃ tapasaḥ, śarīraṃ śaucasya, kośaṃ
kuśalasya, veśma viśvāsasya, sadvṛttaṃ sadvṛttatāyāḥ, sarvasvaṃ
sarvajñatāyāḥ, dākṣyaṃ dākṣiṇyasya, pāraṃ parānukampāyāḥ, nirvṛti
sukhasya, madhyame vayasi vartamānaṃ divākaramitramadrākṣīt /
atipraśāntagambhīrākārāropitabahumānaśva sādaraṃ dūrādeva śirasā vacasā
manasā ca vavande / / divākaramitrastu maitrīmayaḥ prakṛtyā
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 22001741 (0.058):
kaścittamānarca janaḥ karābhyāṃ satkṛtya kaścicchirasā vavande / / snigdhena kaścidvacasābhyanandanainaṃ jagāmāpratipūjya kaścit // Bc_10.5
viśeṣatastenāpareṇādṛṣṭapūrveṇāmānuṣalokocitena sarvābhibhāvinā
mahānubhāvābhogabhājā mrājiṣṇunā bhūpateraprākṛtenākāraviśeṣeṇa tena
cābijātyaprakāśakena garīyasā praśrayeṇa cāhlāditaścakṣuṣi ca cetasi ca
yugapadagrahīta / / dhīrasvabhāvo 'pi ca saṃpāditasasaṃbhramābhyutthānaḥ saṃkalayya
kiñcidudgamanakena vilolaṃ vilambamānaṃ vāmāṃsāccīvarapaṭāntamutkṣipya
cānekābhayadānadīkṣādakṣiṇo dakṣiṇaṃ mahāpuruṣalakṣaṇalekhāpraśastaṃ
snigdhamadhurayā vācā sgauravamārogyadānena rājānamanvagrahīt /
abyanandacca svāgatagirā gurumivābyāgataṃ bahu manyamānaḥ
svenāsanenāsaddvamatreti nimantrayāñcakāra /
pārśvasthitaṃ ca śiṣyamabravīt--āyuṣn! upānaya kamaṇḍalunā pādodakam' iti
rājā tvacintayat--alohaḥ khalu saṃyamanapāśaḥ śaujanyamabhijātānām /
sthāne khalu tatrabhavānguṇānurāgī grahavarmā bahuśo varṇitavānasya guṇān'
prakāśaṃ cābabhāṣe--bhagavan! bhavaddarśanapuṇyānugṛhītasya mama
punarukta ivāyamāryaprayuktaḥ pratibhātyanugrahaḥ / / cakṣuḥpramāṇaprasādasvīkṛtasya ca parakaraṇamivāsanādidānopacāraceṣṭitam /
atibhūmirbhūmirevāsanaṃ bhavādṛśāṃ puraḥ saṃbāṣaṇā
mṛtābhiṣekaprakṣālitasakalavapuṣaśca me pradeśavṛttiḥ /
pādyamapyapārthakam / / āsatāṃ bhavanto yathāsukham / / āsīno 'ham' ityabhidhāya kṣitāvevopāviśat /
alaṅkāro hi paramārthataḥ prabhavatāṃ praśrayātiśayaḥ, ratnādikastu
śilābhāraḥ' ityākalayya punaḥ punarabyarthyamāno 'pi yadā na pratyapadyata
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4622102 (0.062):
apaśyatsa yadā tānvai varddhamānānnṛpastadā // BndP_2,68.70 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19845836 (0.062):
03,113.005c nāsādayām āsa yadā tryaheṇa; tadā sa paryāvavṛte ''śramāya / 03,113.006a yadā punaḥ kāśyapo vai jagāma; phalāny āhartuṃ vidhinā
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4188679 (0.063):
vivakṣitaḥ tadā vyatirekalakṣaṇā ṣaṣṭhī bhavati | yadā punar vyatirekan / eva na vivkṣitaḥ tadā ṣaṣṭhī na utpadyate | tat yathā kaścit kañcana
pārthivo vacanaṃ tadā svamevāsanaṃ punarapi bheje bhadantaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16494339 (0.060):
svamārgavyabhicāriṇī HV_83.43d / svam āsanaṃ tato bheje HV_App.I,29.541a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 576395 (0.063):
āsīne nārade śakro $ labdhānujño 'tha nāradāt / HV_App.I,29.540 / / svam āsanaṃ tato bheje $ tasyaiva sadṛśaṃ vibho // HV_App.I,29.541 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25196955 (0.063):
svabhāvonnatabhāvatvād HV_App.I,20.1029a / svam āsanaṃ tato bheje HV_App.I,29.541a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22061948 (0.063):
āsīne nārade śakro labdhānujño 'tha nāradāt / HV_App.I,29.540 / / svam āsanaṃ tato bheje tasyaiva sadṛśaṃ vibho // HV_App.I,29.541 //
bhūpatimukhanalinanihitanibhṛtanayanayugalanigaḍaniścalīkṛtahṛdayasca
sthitvā kāñcitkālakalāṃ kalikālakalmaṣakāluṣyamiva
kṣālayannamalābhirdantamayūkhamālābhirmūlaphalābyavahārasaṃbhavamudvamanniva
ca parimalasubagaṃ vikacakusumapaṭalapāṇḍuraṃ
latāvanamavādīt--adyaprabhṛti na kevalamayamanindyo vandyo 'pi
prakāśitasatsāraḥ saṃsāraḥ / / ki nāma nālokyate jīvadbhiradbhutaṃ yena rūpamacintatopanatamidaṃ
dṛkpathamupagatam / / evaṃvidhairanumīyante janmāntarāvasthitasukṛtāni hṛdayotsavaiḥ /
ihāpi janmani dattamevāsmākamamunā tapaḥkleśena phalamasulabhadarśanaṃ
darśayatā devānāṃpriyam / / ā tṛpterāpītamamṛtamīkṣaṇābhyām /
jātaṃ nirutkaṇṭhaṃ mānasaṃ nivṛttisukhasya / / mahadbhiḥ puṇyairvinā na viśrāmyanti sajjane tvādṛsi dṛśaḥ /
sudivasaḥ sa tvaṃ yasmiñjāto 'si /
sā sujātā jananī yā sakalajīvalokajīvitajanakamajanayadāyuṣmantam /
puṇyavanti puṇyānyapi tāni yeṣāmasi pariṇāmaḥ / / sukṛtatapasaste paramāṇavo ye tava parigṛhītasarvāvayavāḥ /
tatsubhagaṃ saubhāgyamāśrito 'si yena /
bhavyaḥ sa puruṣabhāvo bhavatyavasthito yaḥ /
yatsatyaṃ mumukṣorapi me puṇyabhājamālokya punaḥ śraddhā jātā
manujajanmani / / necchadbhirapyasmābhirdṛṣṭaḥ kusumāyudhaḥ /
kṛtārthamadya cakṣurvanadevatānām / / adya saphalaṃ janma pādapānāṃ yeṣāmasi gato gocaram /
amṛtamayasya bhavato vacasāṃ mādhuryaṃ kāryameva /
asyatvīdṛśe śaiśave vinayasyopādhyāyaṃ dhyāyannapi na saṃbhāvayāmi bhuvi /
sarvathā śūnya asīdajāte dīrghāyuṣi guṇagrāmaḥ /
dhanyaḥ sa bhūbhṛdyasya vaṃśe maṇiriva muktāmayaḥ saṃbhūto 'si /
evaṃvidhsva ca puṇyavataḥ kathañcitprāptasya kena priyaṃ samācarāma iti
pāriplavaṃ ceto naḥ / / sakalavanacarasārthadhāraṇasya kandamūlaphalasya girisaridambhaso vā ke
vayam / / aparopakaraṇīkṛtastu kāyakalirayamasmākam /
sarvasvamavaśiṣṭamiṣṭātithyāya / / svāyattasca vidyante vidyābindavaḥ katicit /
upayogaṃ tu na prītirvicārayati / / yadi ca noparuṇaddhi kañcatkāryalavamarakṣaṇīyākṣaraṃ vā kathanīyaṃ
tatkathayatu bhavān sa śrotumabhilaṣati hṛdayaṃ sarvamidaṃ naḥ /
kena kṛtyātibhāreṇa bhavyo bhūṣitavānbhūmimetāmabramaṇayogyām?
kiyadavadhirvāyaṃ śūnyāṭavīparyaṭanavaleśaḥ kalyāṇarāśeḥ? kasmācca
saṃtaptarūpeva te tanuriyamasaṃtāpārhā vibhāvyate?' iti /
rājā tu sādarataramabravīt--ārya! darśitasaṃbhrameṇānena
madhurasavisaramamṛtamiva hṛdayadhṛtikaramanavarataṃ varṣatā vacasaiva te
sarvamanuṣṭhitam / / dhanyo 'smi yadevamabhyarhitamanupacaraṇīyamapi mānyo manyate mām /
asya ca mahāvanabhramaṇaparikleśasya kāraṇamavadhārayatu matimān /
mama hi vinaṣṭanikhileṣṭabandhorjīvitānubandhasya nibandhanamekaiva
yavīyasī svasāvaśeṣā / / sāpi bharturviyogādvairiparibhavabhayād bramantī kathamapi
vindhyavanamidam, aśubhaśabarabalabahulam, agaṇitagajakulakalilam,
aparimitamṛgapatiśarabhabhayam, urumahiṣamuṣitapathikagamanam,
atiniśitaśarakuśaparaṣam, avaṭaśataviṣamamaviśat /
atastāmanveṣṭuṃ vayamaniśaṃ niśi niśi ca satatamimāmaṭavīmaṭāmaḥ /
na caināmāsādayāmaḥ kathayatu ca gururapi yadi kadācitkutaścidvane carataḥ
śrutipathamupagatā tadvārtā' iti / / atha tacchutvā jātodvega iva bhadantaḥ punarabhyadhāt--dhīman! na khalu
kaścidevaṃrūpo vṛttānto 'smānupāgatavān / / abhājanaṃ hi vayamīdṛśānāṃ priyākhyānopāyanānāṃ bhavatām' /
ityevaṃ bhā,māṇa iva tasminnakasmādāgtayāparaḥ śamini vayasi vartamānaḥ
saṃbhrāntarūpa iva purastāduparacitāñjalirjātakaruṇaḥ
prakṣaritacakṣurbikṣurabhāṣata--bhagavanbhadanta! mahatkaruṇaṃ vartate /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24410316 (0.050):
bhagavantaṃ samālokya punarevamabhāṣata // / bhagavan sarvaviccchāsta jānīmahi kathaṃ vayam /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7682670 (0.058):
saṃjanayasvā hai"vaṃ. bhadanta bhagavaṃścaturaśītimahākalpā atikrāmantā / yanmayā bhadanta bhagavan pūrvaṃ praṇidhānena"
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6612360 (0.063):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasaṃsparśavihāratām | evaṃ ca sa / bhagavānavocat kaccitte bhagavan kṣamaṇīyam, kaccid yāpanīyam,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6944670 (0.063):
19106 māyādharmatām upādāya/ / 19107 subhūtir āha/ yathāhaṃ bhagavan bhagavato bhāṣitasyārtham ājānāmi
bālaiva ca balavadvyasanābibhūtā bhūtapūrvāpi kalyāṇarūpā
strośokāveśavivaśā vaiśvānaraṃ viśati /
saṃbhāvayatu tāmaproṣitaprāṇāṃ bhagavān / / abhyupapadyatāṃ samucitaiḥ samāśvāsanaḥ /
anuparatapūrvaṃ kṛmikīṭaprāyamapi duḥkhitaṃ dayārāśerāryasya gocaragatam'
rājā tu jātānujāśahkaḥ sodaryasnehāccāntardruta iva duḥkhena
dodūyamānahṛdayaḥ kathamapi gadgadikāgṛhītakaṇṭho
vikalavāgbāṣpāyamāṇadṛṣṭiḥ papraccha--pārāśarin! kiyaddūre sā
yoṣidevañjātīyā dīvedvā kālametāvantamiti / / pṛṣṭā vā tvayā bhadre! kāsi, kasyāsi, kuto 'si, kimarthaṃ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16196418 (0.052):
kutastyas taskaraḥ śubhe HV_107.73d / kutas tvaṃ ko 'si kasyāsi **HV_App.I,42B.2776**192:21a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 703495 (0.056):
**HV_App.I,42B.2776**192:20 // / kutas tvaṃ ko 'si kasyāsi $ kiṃ cehāsti prayojanam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25010852 (0.056):
kutaścit kāraṇān nṛpāḥ HV_App.I,31.130b / kutas tvaṃ ko 'si kasyāsi HV_App.I,42B.2776**192:21a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22189044 (0.056):
**HV_App.I,42B.2776**192:20 // / kutas tvaṃ ko 'si kasyāsi kiṃ cehāsti prayojanam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16784089 (0.056):
kāsi tvaṃ kasya hetor vā BrP_122.15a / kāsi bhadre prabhuḥ ko vā BrP_219.8a
vanamidamabhyupagatāsi, viśasi ca kiṃnimittamanalam? ityāditaśca prabhṛti
kārtsnyena kathyamānamicchāmi śrotuṃ kathamāryasya gatā
darśanagocaramākārato vā kīdṛśo' iti / / tathābhihitastu bhūbhujā bhikṣurājajakṣe--mahābhāga! śrūyatām--ahaṃ hi
pratyuṣasyevādya vanditvā bhagavantamanenaiva nadīrodhasā
saikatasukumāreṇayaducchayā vihṛtavānatidūram / / ekasmiṃñca vanalatāgahane girinadīsamīpabhāji bhramarīṇāmiva
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1748967 (0.017):
akalia parirambha bibbhamāi / ajaṇia cumbaṇa ḍambarāi dūraṃ | / aghaḍia ghaṇa tāḍaṇāi ṇiccaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531639 (0.037):
phaṇasaṃkrameṇa bhagavantaṃ nadī{dīm} gaṅgāmuttārayema iti/
Manjusrinamasamgiti (manjn1au.htm.txt) 3280451 (0.061):
yāvac chūnyāgaragirikandaranadīvanagahanopagatasya ucchiṣṭasyānucchiṣṭasya
himahatakamalākarakātarāṇāṃ rasitaṃ sāryamāṇānāmatitāratānavartinīnāṃ
vīṇātantrīṇāmiva jhāṅkāramekatānaṃ nārīṇāṃ / ruditamadhṛtikaramatikaruṇamākarṇitavānasmi /
samupajātakṛpaśca gato 'smi taṃ pradeśam / / dṛṣṭavānasmi ca dṛṣtkhaṇḍakhaṇḍitāṅguligalallohitena ca
pārṣṇipraviṣṭaśaraśalākāśalyaśūlasaṃkocitacakṣuṣā
cādhvanīnaśramaśvayathuniścalacaraṇena ca / sthāṇavavraṇavyathitagurphabaddhabhūrjatvacā ca
vātakhuḍakhedakhañjajaṅghājātajvareṇa ca pāṃsupāṇḍurapicchakena ca
kharjūrajūṭajaṭājarjaritajānunā ca śatāvarīvidāritoruṇā ca
vidārīdāritatanudukūlapallavena / cotkaṭavaṃśaviṭapakaṇṭakakoṭipāṭitakañcukakarpaṭena sa
phalalobhāvalambitānamrabadarīlatājālakairutkaṇṭakairullikhitasukumārakarodareṇa
ca kuraṅgaśṛṅgotkhātaiḥ kandamūlaphalaiḥ kadarthitabāhunā
tāmbūlavirahavirasamukhakhaṇḍitakomalāmalakīphalena kuśakusumāhatilohitānā
śvayathumatāmakṣṇāṃ lepīkṛtamanaḥśilena ca kaṇṭakilatālūnālakalatena ca
kenacitkisalayopapāditātapatrakṛtyena kenacitkadalīdalavyajanavāhinā
kenacitkamalinīpalāśapuṭagṛhītāmbhasā kenacitpātheyīkṛtamṛṇālapūlikena
kenaciccīnāṃśukadaśāśikyānihitanālikerakośakalaśīkalitasaralatailena,
katipayāvaśeṣaśokavikalamūkakubjavāmanabadhirabarbarāviralenābalānāṃ
cakravālena parivṛtām, āpatkāle 'pi kulodgatenevāmucyamānāṃ prabhālepinā
lāvaṇyena, pratibimbitairāsannavanalatākisalayaiḥ
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28759821 (0.041):
yatrālayānāṃ pravijṛmbhamāṇāḥ prabhāvirohāḥ sphaṭikācitānām / / āsannabhājāṃ haritāṃ hayānāṃ yāntīva karṇakṣaṇacāmaratvam // 1.20 //
sarasairduḥkhakṣatairivāntaḥpaṭalīkriyamāṇakāyām,
kaṭhoradarbhāhkurakṣatakṣāriṇā kṣatajenānusaraṇālaktakeneva raktacaraṇām,
unnālenānyataranārīdhṛtenāravindinīdalena kṛtacchāyamapi vicchāyaṃ
mukhamudvahantīm, ākāśamapi śūnaytayātiśayānām, mṛnmayīmiva niścetanatayā
marunmayīmiva niḥśvāsasaṃpadā pāvakamayīmiva saṃtāpasaṃtānena
salilamayīmivāśruprasravaṇena viyanmayīmiva niravalambanatayā
taḍinmayīmiva pāriplavatayā śabdamayīmiva paridevitavāṇībāhulyena
muktamuktāṃśukaratnakusumakanakapatrābharaṇāṃ kalpalatāmiva mahāvane
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13686313 (0.061):
haṃsena haṃsīm iva viprayuktāṃ $ tyaktāṃ gajene7va vane kareṇum & / (ārtāṃ Cārttāṃ )sa-nāthām api nātha-hīnāṃ % trātuṃ vadhūm arhasi darśanena
patitām, paramesvarottamāṅgapātadurlalitāṅgāṃ gaṅgāmiva gāṃ gātam,
vanakusumadhūlidhūsaritapādapallavām, prabhātacandramūrtimiva
lokāntaramabilaṣantīm, nijajalamokṣakadarthitadarśitadhavalāyatanetraśomāṃ
mandākinīmṛṇālinīmiva parimlāyamānām, / duḥsaharavikiraṇasaṃsparśakhedanimīlitāṃ kumudinīmiva duḥkhena divasaṃ
nayantīm, dagdhadaśāvisaṃvāditāṃ pratyūṣapdīpaśikhāmiva kṣāmakṣāmāṃ
pāṇḍuvapuṣam, pārśvavartivāraṇābhiyogarakṣyamāṇāṃ vanakariṇīmiva mahāhrade
nimagnām, praviṣṭāṃ vanagahanaṃ dhyānaṃ ca, sthitā tarutale maraṇe ca
patitāṃ dhātryutsa ṅge mahānarthe ca, dūrīkṛtāṃ bhartrā sukhena ca,
virecitāṃ bhramaṇenāyuṣā ca, ākulāṃ keśakalāpena maraṇopāyena ca,
vivarṇitāmadhvadhūlibhiraṅgavedanābhiśca, dagdhāṃ caṇḍātapena vaidhavyena
ca, dhṛtamukhīṃ pāṇinā maunena ca, gṛhītāṃ priyasakhījanena manyunā ca,
tathā ca bhraṣṭairbandhubhirvilāsaiśca, muktena śravaṇayugalenātmanā ca,
parityaktai rbhūṣaṇaiḥ sarvārambhaiśca, bhagnairvalayairmanorathaiśca,
caraṇalagnābhiḥ, paricārikābhirdarbhāṅku rasūcībhiśca, hṛdayavinihitena
cakṣuṣā priyeṇa ca, dīrghaiḥ śokasvasitaiḥ keśeśca, kṣīṇena vapuṣā puṇyena
ca pādayoḥ patantobirvṛddhābhiraśruvārābhiśca, svalpāvaśeṣeṇa parijanena
jovitena ca, alasāmutmeṣe, dakṣāmaśrumokṣe, saṃtatāṃ cintāsu,
vicchinnāmāśāsu, kṛsāṃ kāye, sthūlāṃ śvasite, pūritāṃ duḥkhena, riktā
sattvena, adhyāsitāmāyāsena, śūnyāṃ hṛdayena, niscalāṃ niscayena, calitāṃ
dhairyāt, api ca vasatiṃ vyasanānām, ādhānamādhīnām,
avasthānamanavasthānām, ādhāramadhṛtīnām, āvāsamavasādānām, āspadamāpadām,
abhiyogamabhāgyānām, udvegamudvegānām, kāraṇaṃ karuṇāyāḥ, pāraṃ
parāyattatāyā yoṣitam / / cintitavānasmi ca citramīdṛśīmapyākṛtimupatāpāḥ spṛśantīti /
sā tu samīpagate mayi tadavasthāpi sabahumānamānatamauliḥ praṇatavatī /
ahaṃ tu prabalakaruṇāpreryamāṇastāmālapitukāmaḥ punaḥ
kṛtavānmanasi--kathamiva mahānubhāvāmenāmāmantraye /
vatse' ityatipraṇayaḥ, mātaḥ' iti cāṭu, bhagini' ityātmasaṃbhāvanā,
devi' iti parijanālāpaḥ, rājaputri' ityasphuṭam, upāsike' iti
manorathaḥ, svāmini' iti bhṛtyabhāvābhyupagamaḥ, bhadre'
itītarastrīsamucitam, āyuṣmati' ityavasthāyāmapriyam, kalyāṇini' iti
daśāyāṃ viruddham, candramukhi' ityamunimatam, bāle' ityagauravopetam,
ārye' iti jarāropaṇam puṇyavati' iti phalaviparītam, bhavati' iti
sarvasādhāraṇam / / api ca kāsi' ityanabhijātam, kimarthaṃ rodiṣi' iti
duḥkhakāraṇasmaraṇakāri, mā rodīḥ' iti śokahetumanapanīya na śobhate,
samāsvasihi' iti kimāśritya, svāgatam' iti yātayāmam, sukhamāsyate' iti
ityevaṃ cintayatyeva mayi tasmātstraiṇādutthāyānyatarā yoṣidāryarūpeva
śokaviklavā samupasṛtya katipayapalitaśāraṃ śiro nītvā
mahītalamatulahṛdayasaṃtāpasūcakairaśrubindubhiscaraṇayugalaṃ dahantī
mamātikṛpaṇairakṣaraiśca hṛdayamabhihitavatī--bhagavan!
sarvasattvānukampinī prāyaḥ pravrajyā / / pratipannaduḥkhakṣapaṇadīkṣādakṣāśca bhavanti saugatāḥ /
karuṇākulagṛhaṃ ca bhagavataḥ śākyamuneḥ śāsanam /
sakalajanopakārasajjā sajjanatā jainī /
paralokasādhanaṃ ca dharmo munīnām / / prāṇarakṣaṇācca na paraṃ puṇyajātaṃ jagati gīyate janena /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20934054 (0.052):
tatpramāṇaviruddhamityādisudhāyāmevoktaḥ// / yā tu / svānyāyaiḥ sādhanaṃ paranyāyaiśca 2 dūṣaṇam/ ityanuvyākhyāne
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20952322 (0.057):
tarkeṣvaprasiddhasyaivātmāśrayāderāpādanaṃ tathāpasiddhasya sādhanamapi / kiṃ na syāt/ na hyātmāśrayādikaṃ kvacitpramitam/ na cāprasiddhamāpādyaṃ na
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24222128 (0.058):
atrocyate yaduktaṃ tāvat samānajātīyavikalpodayāt iti, tatsaddhau yat / sādhanaṃ tadanekāntikamḥ vijātīyādapyutpattidarśanādanvayavyatirekābhyām |
anukampābhūmayaḥ prakṛtyaiva yuvatayaḥ kiṃ punarvipadabhibhūtāḥ?
sādhujanaśca siddhakṣetramārtavacasām /
yata iyaṃ naḥ svāminī maraṇena piturabhāvena bhartṛḥ pravāsena ca bhrātuḥ
bhraṃśena ca śeṣasya bāndhavavargasyātimṛduhṛdayatayānapatyatayā ca
niravalambanā, paribhavena ca nīcārātikṛtena, prakṛtimanasvinī amunā ca
mahāṭavīparyaṭanavaleśena kadarthitasaukumāryā,
dagdhadaivadattairevaṃvidhairbahubhiruparyupari
vyasanaivivalavīkṛtahṛdayā, dāruṇaṃ duḥkhamapārayantī soḍhuṃ
nivārayantamānākrāntapūrvaṃ svapne 'pyavagaṇayya / gurujanamanunayantīrakhaṇḍitapraṇayā narmasvapi samavadhīrya
priyasakhīrvijñāpayantamaśaraṇamanāthamaśruvyākulanayanamaparibhūtapūrvaṃ
manasāpi paribhūya bhṛtyavargamagniṃ praviśati /
paritrāyatām / / āryo 'pi tāvadasaṅyaśokāpanayanopāyopaderśānapuṇāṃ vyāpārayatu vāṇīmasyām'
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4852858 (0.046):
saṃhatānāṃ hatānāṃ ca raṇāpanayanakriyā(3) /AP_235.044ab/ / pratiyuddhaṃ gajānāñca toyadānādikañca yat //AP_235.044cd/
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9653598 (0.055):
1.2.18/.saṃprayoga^parādhīnatvāt strīpuṃsayor upāyam apekṣate//(p.16) / 1.2.19/.sā ca^upāya^pratipattiḥ kāmasūtrād iti vātsyāyanaḥ//(p.17) / 1.2.20/.triyag^yoniṣu punar anāvṛtatvāt strījāteś ca, ṛtau yāvad arthaṃ
iti cātikṛpaṇaṃ vyāharantīmahamutthāpyodvignataraḥ / śanairabhihitavān--ārye! yathā kathayasi tathā /
asmadgirāmagocaro 'yamasyāḥ puṇyāśayāyāḥ śokaḥ /
śakyate cenmuhūrtamātramapi trātumupariṣṭānna vyartheyamabhyarthanā
bhaviṣyatīti / / mama hi gururapara iva bhagavānsugataḥ samīpagata eva /
kathite mayāsmannudante niyatamāgamiṣyati paramadayāluḥ /
duḥkhāndhakārapaṭalabhiduraiśca saugataiḥ subhāṣitaiḥ svakīyaiśca
darśitanidarśanairnānāgamagurubhirgirāṃ kauśalaiḥ kuśalaśīlāmenāṃ
prabodhapadavīmāropayiṣṭati' iti / / tacca śrutvā tvaratāmāryaḥ' ityabhidadhānā sā punarapi pādayoḥ patitavatī
so 'hamupagatya tvaramāṇo / vyatikaramimamadhṛtikaramaśaraṇakṛpaṇabahuyuvatimaraṇamatikaruṇamatrabhavate
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13662736 (0.059):
nipateti; sa kathayati; tava kiṃ vidyate? nāham asya pādayor nipatāmīti; / sa na nipatatīti tatra devadattena bhagavatas tatprathamataḥ ājñā
gurave niveditavān' iti / / atha bhūbhṛdbhaikṣavaṃ samavadhārya tadbhāṣitamaśrumiśritamaśrute 'pi
svasurnāmni niṃmnīkṛtamanā manyunā sarvākārasaṃvādinyā daśayaiva
dūrīkṛtasaṃdeho dagdha iva sodaryāvasthāśravaṇena śravaṇayoḥ
śramaṇācāryamuvāca--ārya! niyataṃ saiveyamanāryasyāsya
janasyātikaṭhinahṛdayasyātinṛśaṃsasya mandabhāgyasyabhaginī
bhāgadheyairetāmavasthāṃ nītā niṣkāraṇavairibhirvarākī vidīryamāṇaṃ me
hṛdayamevaṃ nivedayati' ityuktvā tamapi śramaṇamabyadhāt--ārya! uttiṣṭa /
darśaya vkāsau / / yatasva prabhūtaprāṇaparitrāṇapuṇyopārjanāya yāmaḥ, yadi kathañcijjīvantīṃ
saṃbhāvayāmaḥ' iti bhāṣamāṇa evottasthau / / atha samagraśiṣyavarghānugatenācāryeṇa turagebhyaścāvatīrya samastena
sāmantalokena paścādākṛṣyamāṇāśvīyenānugamyamānaḥ purastācca tena
śākyaputrīyeṇa pradiśyamānavartmā padbhyāmeva taṃ pradeśamaviralaiḥ padaiḥ
pibannivaprāvartata / / krameṇa ca samīpamupagataḥ śuśrāva latāvanāntaritasya mumūrṣormahataḥ
straiṇasya tatkālocitānanekaprakārānālāpān--bhagavandharma! dhāva śīghram
bkāsi kuladevate / / devi dharaṇi, dhīrayasi na dukhitāṃ duhitaram /
vka nu khalu proṣitā puṣpabhūtikuṭumbinī lakṣmīḥ /
anāthāṃ nātha mukharavaśyavividhādhividhurāṃ vadhūṃ vidhavāṃ vibodhayasi
kimiti nemām / / bhagavan, bhaktajane saṃjvariṇi sugata supto 'si /
rājadharmapuṣpabhūtibhavanapakṣapātin, udāsīnībhūto 'si katham /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20919726 (0.059):
sādhyatvāttadviśiṣṭānyasya pakṣatvaṃ syāt/ tadarthaṃ dharmagrahaṇam/ na ca
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20950555 (0.059):
caitadaprāmāṇimityāha vandhyāsutasyeti// aprāmāṇikasaṃbandhinaḥ kathaṃ / prāmāṇikaktamityato dṛṣṭāntoktiḥ/ / 1.na pakṣadharmatādigrahani ṭa. 2.vācyam syā ḍa.
tvayyapi vipadbāndhava vindhya, vandhyo 'yamañjalibandhaḥ /
mātarmahāṭavi, raṭantīṃ, naśṛṇoṣīmāmāpatpatitām /
pataṅga, prasīda pāhi pativratāmaśaraṇam / / prayatnarakṣita kṛtaghna cāritracaṇḍāla, na rakṣasi rājaputrīm /
kimavadhṛtaṃ lakṣaṇaiḥ / / hā devi duhitṛsnehamayi yaśomati, maṣitāsi dagdhadhavadasyunā /
deva, duhitari dahyamānāyāṃ nāpatasi / / pratāpaśīla, śithilībhūtamapatyapreṇa /
mahārāja rājyavardhana, na dhāvasi mandībhūtā bhaginīprītiḥ /
aho niṣṭhuraḥ pretabāvaḥ / / vyapehi pāpa pāvaka strīghātanirghṛṇa, jvalanna lajjase /
brātarvāta, dāsī tavāsmi / / saṃvādaya drutaṃ devīdāhaṃ devāya duḥkhitajanātiharāya harṣāya /
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13154812 (0.061):
svasāsmi tava nirdaye paricinoṣi na tvaṃ kutaḥ
nitāntaniḥśūka śokaśvapāka, sakāmo 'si /
duḥkhadāyinviyogarākṣasa, saṃtuṣṭī'si /
vijane vane kamākrandāmi kasmai kathayāmi, kamupayāmi śaraṇam, kāṃ diśaṃ
pratipadye, karomi kimabhāgadheyā / / gāndhārike, gṛhīto 'yaṃ latāpāśaḥ /
piśāci mocanike, muñca śākhāgrahaṇakalaham /
kalahaṃsi haṃsi, kimataḥparamuttamāṅgam / / maṅgalike muktagalaṃ kimadyāpi rudyate /
sundari, dūrībhavati sakhīsārthaḥ / / sthāsyasi kathamivāśive śavaśibire śabarike sutanu tanūnapāti patiṣyasi
tvamapi / / mṛṇālakomale mālāvati, malānāsi / / mātarmātaṅgike, aṅgīkṛtastvayāpi mṛtyuḥ /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354424 (0.044):
dūtikāmuddiśya-svāmini! purā tvayā uktaṃ yadi tvaṃ siddheśvarīṃ na / snāpayasi tataḥ pañcānāṃ dinānāṃ madhye tvadbhartṛbharaṇaṃ bhaviṣyati tato"
vatse vatsike, vatsyasi kathamanabhiprete pretanagare /
nāgarike, garimāṇamāgatāsyanayā svāmibhaktyā /
virājike, virājitāsi rājaputrīvipadi jīvitavyayavyavasāyena /
bhṛgupatanābhyudyamabāgābhijñe bhṛṅgāradhāriṇi, dhanyāsi /
ketaki, kutaḥ punarīdṛśī svapne 'pi susvāminī /
menake, janmani janmani devīdāsyameva dadātu devo devaṃ dahandahanaḥ /
vijaye, vījaya kṛśānum / / sānumati, namatīndīvarikā divaṃ gantukāmā /
kāmadāsi, dehi dahanapradakṣiṇāvakāśam /
vicārike, viracaya vahnim / / vikira kirātike, kusumaprakaram /
kurarike, kuru kurubakakorakācitāṃ citām /
cāmaraṃ cāmaragrāhiṇi, gṛhāṇa / / punarapi kaṇṭhe marṣayitavyāninarmade narmanirmitāni nirmaryādahasitāni /
bhadre subhadre, bhadramastu te paralokagamanam /
agrāmīṇaguṇānurāgiṇi grāmeyike, gaccha sugatim /
vasantike, antaraṃ prayaccha / / āpṛcchate chatradhārī devi, dehi dṛṣṭim /
iṣṭā tava jahāti jīvitaṃ vijayasenā /
seyaṃ muktikā muktakaṇṭhamāraṭati nikaṭe nāṭakasūtradhārī /
pādayoḥ patati te tāmbūlavāhinī bahumatā rājaputri, patralatā /
kaliṅgasene, ayaṃ paścimaḥ pariṣvaṅgaḥ / / pīḍaya nirbharamurasā mām /
asavaḥ pravasanti vasantasene / / mañjulike, mārjayasi katikṛtvaḥ suduḥsahaduḥkhasahasrāsradigdhaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18280877 (0.034):
anakṣaram asmāsu śrāvitam? bhavatv, adyāpy avadyam idaṃ madīya saṃstyāye / na prastāvyam | sā tu tad duḥkha duḥkhitā śrī devakī sakhī tathā
cakṣuridaṃ, rodiṣi kiyadāśliṣya ca mām /
nirmāṇamīdṛśaṃ prāyaśo yaśodhane / / dhīrayasyadyāpi kiṃ māṃ mādhavike /
kveyamavasthā saṃsthāpanānām / / gataḥ kālaḥ kālindi, sakhījanānunayāñjalīnām /
unmattike mattapālike, kṛtāḥ pṛṣṭataḥ praṇayinīpraṇipātānurodhāḥ /
śithilayacakoravati, caraṇagrahaṇaṃ grahiṇi / / kamalini, kimanena punaḥ punardaivopālambhena /
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142979 (0.015):
devagaṇebhyarcitacaraṇa / surū 2 curū 2 murū 2 dhurū 2
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7429657 (0.015):
bhiṣṇaj / / iṣudha / / caraṇa / / curaṇa / / bhuraṇa / / turaṇa /
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirxu.htm.txt) 7337187 (0.016):
tasya bhuvi bahutithās+tithayas+pratijagmus+ekacaraṇam+niṣīdatas+ //
na prāptaṃ ciraṃ sakhījanasaṃgamasukham /
ārye mahattarike taraḍgasene, namaskāraḥ / / sakhi saudāmini, dṛṣṭāsi /
samupanaya havyavāhanācanakusumāni kamudike / / dehi citārohaṇāya rohiṇi, hastāvalambanam /
amva, dhātri, dhīrā bhava / / bhavantyevaṃvidhā eva karmaṇāṃ vipākāḥ pāpakāriṇīnām /
āryacaraṇānāmayamañjaliḥ / / paraḥ paralokaprayāṇapraṇāmo 'yaṃ mātaḥ /
maraṇasamaye kasmāllavalike, halahalako balīyānānandamayo hṛdayasya me /
hṛṣyantyuccaromāñcamuñci kimaṅgīkṛtyāṅgāni /
vāmanike, vāmena me sphuritamakṣṇā / / vṛthā virasasi vayasya vāyasa, vṛkṣe kṣīriṇi kṣaṇe kṣaṇe kṣīṇapuṇyāyāḥ
puraḥ / / hariṇi, heṣitamiva hayānāmuttarataḥ / / kasyedamātapatramuccamatra pādapāntareṇa prabhāvati, vibhāvyate /
kuraṅgike, kena sugṛhītanāmno nāma gṛhītamamṛtamayamāryasya /
devi, diṣṭyā vardhase devasya harṣasyāgamanamahotsavena' /
ityetacca śrutvā satvaramupasasarpa / / dadarśa ca muhyantīmagnipraveśāyodyatāṃ rājā rājyaśriyam /
ālalambe ca mūrcchāmīlitalocanāyā lalāṭaṃ hastena tasyāḥ sasaṃbhramam /
atha tena bhrātuḥ preyasaḥ prakoṣṭhabaddhānāmoṣadhīnāṃ rasavirasamiva
pratyujjīvanakṣamaṃ kṣaratā vamateva pārihāryamaṇīnāmacintyaṃ
prabāvamamṛtamiva nakhacandraraśmibhirudgiratā badhnateva
candrodayacyutaśiśiraśīkaraṃ candrakāntacūḍāmaṇiṃ mūrdhani
mṛṇālamayāṅgulinevātiśītalena nirvāpayatā dahyamāma hṛdayapratyānayateva
kuto 'pi jīvitamāhlādakena hastasaṃsparśena sahasaiva samunmimīla
rājyaśrīḥ / / tathā cāsaṃbhāvitāgamanasyācintitadarśanasya sahasā prāptasya bhrātuḥ
svapnadṛṣṭadarśanasyeva kaṇṭhe samāśliṣya / tatkālāvirbhāvanirbhareṇābhibhūtasarvātmanā duḥkhasaṃbhāreṇa nirdayaṃ
nadīmukhapraṇālābyāmivamuktābhyāṃ sthūlapravāhamutsṛjantī bāṣpavāri
vilocanābhyām hā tāta, hā amba hā sakhyaḥ' iti vyāharantī,
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18743098 (0.052):
pratyutkrāntā ekāntaṃ pratyutkramitvā rodensuḥ śocensuḥ paridevensuḥ // hā / ambe hā tāta hā putra hā bhrātā hā bhaginī hā citrajambūdvīpikāho
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12408811 (0.056):
uttāritā hatavidhe kimahaṃ jaladhestvayā // SoKss_12,34.147 // / hā tāta hāmba hā hāryaputra putrālakāpateḥ /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8265868 (0.061):
% v v | v v v % D correct / hā tāta hāmba hā hāryaputra putrālakāpateḥ /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8340793 (0.061):
hā hāryaputra hā tāta hāmbetyatra niśāgame /
muhurmuhuruccaistarāṃ ca samudbhūtabhaginīsnehasadbhāvabhārabhāvitamanyunā
muktakaṇṭhamaticiraṃ vikruśya vatse, sthirā bhava tvam' iti bhrātrā
karasthagitamukhī samāśvāsyamānāpi, kalyāṇini, kuru vacanamagrajasya
guroḥ' ityācāryeṇa yācyamānāpi, devi, na paśyasi devasyāvasthām /
alamatiruditena' iti rājalokenābyarthyamānāpi, svāmini,
bhrātaramavekṣasva' iti parijanena vijñāpyamānāpi, duhitaḥ, viśramya
punarāraṭitavyam' iti nivāryamāṇāpi bāndhavavṛddhābhiḥ, priyasakhi,
kiyadrodiṣi, tūṣṇīmāssva / / dṛḍhaṃ dūyate deva' iti sakhībhiranunīyamānāpi, cira
saṃbhāvitānekaduḥsahaduḥkhanivahanirbavaṇabāṣpotpīḍapīḍyamānakaṇṭhabhāgā,
prabhūtamanyubhārabharitāntaḥkaraṇā karuṇaṃ kāhalena svareṇa
katicitkālamatidīrghaṃ ruroda / / vigate ca manyuvege vahneḥ samīpādākṣipya bhrātā nītā nikaṭavartini
tarutale niṣasāda / / śanairācāryastu tathā harṣa iti vijñāya vivardhitādaraḥ sutarāṃ
muhūrtamivātivāhya nibhṛtasaṃjñājñāpitena śiṣyeṇopanītaṃ nalinīdalaiḥ
svayamevādāya namro mukhaprakṣālanāyodakamupaninye /
narendro 'pi sādaraṃ gṛhītvā prathamamanavaratarodanātāmraṃ
cirapravṛttāśrujalajālaṃ raktapaṅgajamiva
svasuścakṣurakṣālayatpaścādātmanaḥ / / prakṣālitamukhaśaśini ca mahīpāle sarvato niḥśabdaḥ saṃbabhūvasakalo
likhita iva lokaḥ / / tato narendro mandamandamabravītsvasāram--vatse! vandasvātrabhavantaṃ
bhadantam / / eṣa te bharturhṛdayaṃ dvitīyamasmākaṃ ca guruḥ' iti /
rājavacanāttu rājaduhitari patiparicayaśravaṇodghātena
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18691440 (0.046):
hanyanti asmākaṃ punar mahārāja na mansakāryakaṃ na carma na keśā na dantā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645514 (0.053):
yathā tvaṃ brāhmaṇākāṅkṣase / "tena hi tvaṃ mahārāja yākṣān asmākaṃ / vacanenānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpaya / evaṃ ca punaḥ samādāpaya
prayatnarakṣitāgamāgatabāṣpāmbhaḥsaṃbhārabhajyamānadhairyārdralocanaḥ
kiñcitparāvṛttanayano dīrghaṃ niḥśaśvāsa / / smitvā ca kṣaṇamekaṃ pradarśitapraśrayo mṛduvādī madhurayā vācā
vyājahāra--kalyāṇarāśe! alaṃ ruditvāticiram /
rājaloko nādyāpi rodanānnivartate /
kriyatāmavaśyakaraṇīyaḥ snānavidhiḥ / / snātvā ca gamyatā tāmeva bhūyo bhuvam' iti /
atha bhūpatiranuvartamāno laukikamācāramācāryavacanaṃ cotthāya snātvā
girisariti saha svasrā tāmeva bhūmiptayāsīt / / tasyāṃ ca saparijanāṃ prathamamāhitāvadhānaḥ pārśvavartī paravatīṃ śucā
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 7 (bahcar7u.htm.txt) 21667436 (0.061):
viśramyatām' iti pratīhārabhavanaṃ visarjayāṃbabhūva / / svayamapyutthāya snātvā maḍgalākāṅkṣī prāṅmukhaḥ prāviśadābhogasya chāyām
patipiṇḍapradarśitaprayatnapratipannābhyavahārakāraṇāṃ bhaginīmabhojayat /
anantaraṃ ca svayamāhārasthitimakarot / / bhuktavāṃśca bandhanātprabhṛti vistarataḥ svasuḥ kānyakubjād
gauḍasaṃbhramaṃ guptito guptanāmnā kulaputreṇa niṣkāsanaṃ nirgatāyāśca
rājyavardhanamaraṇaśravaṇaṃ śrutvā cāhāranirākaraṇamanāhāraparāhatāyāśca
vindhyāṭavīparyaṭanakhedaṃ jātanirvedāyāḥ pātrakapraveśopakramaṇaṃ
yāvatsarvamaśṛṇodvyatikaraṃ parijanataḥ / / tataḥ sukhāsīnamekatra tarutale viviktabhuvi bhaginīdvitīyaṃ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10386271 (0.049):
12,259.017c sa tāvat procyate dharmo yāvan na pratilaṅghyate / 12,259.018a ahanyamāneṣu punaḥ sarvam eva parābhavet
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21523726 (0.050):
010.004. tena gatvā khanitam/ / 010.004. yāvat tat sarvaṃ tat tathaiva/ / 010.004. tenābhiśraddadhātam/ / 010.005. tataḥ paścāt sa pāradārikāsya sakāśamupasaṃkrāntaḥ/
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10092157 (0.061):
atha+adūre sukha-āsīnas+ / sukha-āsīne mahībhṝti / iti sūnṝtayā vācā
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15778644 (0.063):
<12331.34/2> sukho1paviṣṭaṃ viśrāntaṃ !kṛtā3tithyaṃ sukha-sthitam / <12331.35/1> apī7dānīṃ sa bhagavān !paramā3tmā sanātanaḥ !
dūrasthitānujīvijanaṃ rājānamācāryaḥ samupasṛtya śanairāsāṃcakre /
sthitvā ca kañcitkālāṃśaṃ leśato vaktumupacakrame--śrīman! ākarṇyatām /
ākhyeyamasti naḥ kiñcit-- ayaṃ hi yauvanaunmādātparibhūya bhūyasīrbhāryā
yauvanāvatārataralatarāstārārājo rajanīkarṇapūraḥ purā puruhūtapurodhaso
dhiṣaṇasya purandhrīṃ dharmapatnīṃ patnīyannatitaralastārāṃ nāmāpajahāra /
nākataśca palāyāñcakre / / cakitacakoralocanayā ca tayā sahātikāmayā sarvākārābhirāmayā ramamāṇo
ramaṇīyeṣu deśeṣu cacāra / / cirācca kathañcitsarvagīrvāṇavāṇīgauravād girāṃ patyuḥ punaripa
pratyarpayāmāsa tām / / hṛdaye tvanindhanamadahyata virahādvarārohāyāstasyāḥ satatam /
ekadā tu śailādudayādadayamāno vimale vāriṇi varuṇālayasya
saṃkrāntamātmanaḥ pratibimbaṃ vilokitavān / / dṛṣṭvā ca tattadā sasmaraḥ sasmāra smeragaṇḍasthalasya tārāyā mukhasya /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4837884 (0.059):
amvarasthaṃ tato dhyātvā sūkṣmarūpamathātmanaḥ /AP_201.009ab/ / sitāmṛte nimagnañca(3) candravimvāt srutena ca //AP_201.009cd/
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22230013 (0.059):
kukkuṭakasya purastād ādarśaṃ sthāpayata / kukkuṭaḥ svaṃ pratibimbaṃ / dṛṣṭvā kukkuṭo 'yam iti raviṣyati / kautūhalī jīvajīvakaḥ kukkuṭaśabdaṃ
Aryadeva: Caryamelavanapradipa (bsa048_u.htm.txt) 13671569 (0.061):
nāgakūrmakṛkarāṃśca devadattadhanañjayān // / kṛtvaitadātmano bimbaṃ strītattvaṃ nirmāya te punaḥ // iti /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19896485 (0.062):
03,203.038c dṛṣṭvātmānaṃ nirātmānaṃ tadā sa tu vimucyate
mumoca sa manmathonmādamathyamānamānasaḥ svaḥstho 'pyasvasthaḥ sthavīyasaḥ
pītasakalakumutavanaprabhāpravāhadhavalatārābhyāmiva locanābhyāṃ
bāṣpavāribindūn / / atha patatastānudanvati samastānevācemurmuktāśuktayaḥ /
tāsāṃ ca kukṣikoṣeṣu muktāphalībhūtānavāpa tānkathamapi rasātalanivāsī
vāsukirnāma viṣamucāmīśaḥ / / sa ca tairmuktāphalaiḥ pātālatale 'pi tārāgaṇamiva
darśayadbhirekāvalīmakalpayat / / cakāra ca mandākinīti nāma tasyāḥ /
sā ca bhagavataḥ somasya sarvāsāmoṣadhīnāmadhipateḥ / prabhāvādatyantaviṣaghnī himāmṛtasaṃbhavatvācca sparśena
sarvasattvasaṃtāpahāriṇī babhūva / / yataḥ sa tāṃ sarvadā viṣoṣmaśāntaye vāsukiḥ paryadhatta /
samatikrāmati ca kiyatyapi kāle kadācinnāmaikāvalīṃ
tasmānnāgarājānnāgārjuno nāma nāgairevānītaḥ pātālatalaṃ bhikṣurabhikṣata
lebhe ca / / nirgatya ca rasātalāttrisamudrādhipataye sātavāhananāmne narendrāya suhṛde
sa dadau tām / / sā cāsmākaṃ kālena śiṣyaparamparayā kathamapi hastamupagatā /
yadyapi ca paribhava iva bhavati bhavādṛśāṃ dattrima / upacārastathāpyoṣadhibuddhyā buddhimatā sarvasattvarāśirakṣāpravṛttena
rakṣaṇīyaśarīreṇāyuṣmatā viṣarakṣāpekṣayā gṛhyatām' ityabhidhāya
bhikṣorabhyāśavartinaścīvarapaṭāntasaṃyatāṃ mumoca tāmekāvalīṃ mandākinīm
unmucyamānāyā eva yasyāḥ prabhālepini labdhāvakāśe viśadamahasi mahīyasi
visarpati raśmimaṇḍale yugapaddhavalāyamāneṣu diṅmukeṣu
mukulitalatāvadhūtkaṇṭhitairāmūlādvikasitamiva tarubhiḥ,
abhinavamṛṇālalubdhairdhāvitamiva dhutapakṣapuṭapaṭaladhavalitagaganaṃ
vanasarasīhaṃsayūthaiḥ, sphuṭitamiva / bharavaśaviśīryamāṇadhūlidhavalairgarbhabhedasūcitasūcīsaṃcayaśucibhiḥ
ketakīvāṭeḥ, uddalitadanturābiḥ prabuddhamiva kumudinībhiḥ,
vidyutasitasaṭābhārabharitadikcakraiścalitamiva kesarikulaiḥ,
prahasitamiva sitadaśanāṃśumālālokalipyamānavanaṃ vanadevatābhiḥ,
vikasitamiva śithilitakusumakośakesarāṭṭahasāniraṅkuśaṃ kāśakānanaiḥ,
bhrāntamiva / saṃbramabhramitabālapallavapariveṣaśvetāyamānaiścamarīkadambakaiḥ,
prasṛtamiva sphāyamānaphenilataralataratarahgodgāriṇā girinadīpūreṇa,
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7595560 (0.029):
vāprakaraṇe girinadyādīnām upasaṅkhyānam / / giriṇadī, girinadī / / cakraṇadī, cakranadī /
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19050118 (0.035):
śiripati, tejapati, tejograpati, yaśopati, araḍā, taraḍā, taradā, / tarataraḍā, duttarā, dantājuhā, juhā, johā, jolā, melā, phurā, guhā,
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5600287 (0.048):
KAZ07.10.31/ nadī.parvata.durgīyābhyāṃ nadī.durgīyād bbhūmi.lābhaḥ śreyān
aparatārāgaṇalobhamuditenoditamiva vikacamarīcicakrāntakakubhā
pūrṇacandreṇa, prakṣālita iva dāvānaladhūlidhūsaritadiganto divasaḥ,
punariva dhautānyaśrujalakliṣṭāni nārīṇāṃ mukhāni /
rājā tu māṃsalaistasyāḥ saṃmukhairmayūkhairākulīkriyamāṇaṃ
muhurmuhurunmīlayannimīlayaṃśca cakṣuḥ kathamapi prayatnena dadarśa
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615901 (0.032):
pārśvāpasarpaṇāmubhāvapi bhinnadikkaṃ kṛttvā muhurmuhurapāsaratāṃ salajjau
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4309475 (0.038):
Baudh3.2.3/ prāk prātar.āśāt karṣī (syād asyūta.nāsikābhyāṃsamuṣkābhyām / atudann ārayā muhur.muhur abhyucchandayan // [=
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakiriu.htm.txt) 9752354 (0.039):
muhur anupatatā vidhūyamānaṃ BhKir_10.33a / muhur anusmarayantam anukṣapaṃ BhKir_5.14c
Rasadhyaya, with Rasadhyayatika (comm.), Adhyaya 1. (rasadh_u.htm.txt) 27000363 (0.043):
vallānāṃ pallikāpīṭhī dvau karṣau madhudugdhayoḥ / / yuktaṃ dhānyābhrakenaiva kṣodanīyaṃ muhurmuhuḥ // Radhy_1.410 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16654722 (0.045):
śramasahiṇṇūnamityarthaḥ / / yathoktam vidhnairmuhurmuhurapi pratihanyamānā" ityādi /"
Rasadhyaya, with Rasadhyayatika (comm.), Adhyaya 1. (rasadh_u.htm.txt) 27000492 (0.045):
vallapīṭhīpālī 1 madhukarṣaḥ 1 dugdhakarṣaḥ 1 etatsarvamekatra kṛtvā / dhānyābhrakeṇa saha muhurmuhuḥ kṣodayitvā gadyāṇakadaśakamātrāḥ anekapūpāḥ
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10243981 (0.047):
88.15d niṣedhakṛt sarvarutaiś ca paścāt// / 88.16a *khaṃkha^iti[K.saṅkheti] ca^uccaiś ca muhurmuhur ye
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18733197 (0.047):
kāsano mūrchito cāhaṃ mūrchiyāmi muhur muhuḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612295 (0.050):
kṣatavikṣatagātrā muhurmuhur niśvasanto vahanti/ / 302.007. tadṛśuste kārṣākā buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6315670 (0.051):
manasikārastadālambano muhurmuhurvibhāvayitavyo, muhurmuhuḥ / saṃmukhīkartavyaḥ | / vibhāvanā punaḥ pañcavidhā adhyātmacittābhisaṃkṣepataḥ |
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424487 (0.053):
Śāhmero Haydaraśyenaṃ darśayitvā muhur muhuḥ / / abhāyayattarāṃ rājapakṣiṇaṃ taṃ divāniśam // JRt_246 //
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10232171 (0.053):
59.13ab/ dhūma^ākulo +apasavyo muhur muhur viphuliṅga^kṛn na śubhaḥ/
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1463454 (0.054):
08,014.052a jñātibhiḥ sahitais tatra rodamānair muhur muhuḥ / 08,014.052c vyutkrāntān aparān yodhāṃś chādayitvā tarasvinaḥ
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11519013 (0.055):
sarvopaniṣadāṃsāraṃsamālokyamuhurmuhuḥ // ŚivP_1,24.73ab/
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23019321 (0.059):
Vin_2.1479 / kampika[25b5]yā muhurmuhuratānestrapariśrāvaṇasya parāghātaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5842809 (0.059):
tvam | tyam | indra | martyam | āstra budhnāya | venyam | muhuḥ | śrathnāḥ / | manasyave // RV_10,171.3 // / tvam | tyam | indra | sūryam | paścā | santam | puraḥ | kṛdhi | devānām |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20267940 (0.060):
07,150.013d*1226_02 vipulābhiḥ saṭābhis te heṣamāṇā muhur muhuḥ / 07,150.013d*1227_01 mukhair nānāvidhākārair vegavanto hayottamāḥ
Bhatti: Ravanavadha (Bhattikavya) (bhattiku.htm.txt) 21822208 (0.064):
Bhk_6.25-1 āhvāsta sa muhuḥ śūrān, muhurāhvata rākṣasān,
sarvāśāpūraṇīṃ paṅktīkṛtāmiva diṅnāgakaraśīkarasaṃhatim, ghanamuktāṃ
śāradīmiva lekhīkṛtāṃ jyotsnām, prakaṭapadakacihnāṃ saṃcāravīthīmiva
bālendorniścalībhūtāṃ saptarṣimālāmiva hastamuktām,
abhibhūtasakalabhuvanabhūṣaṇabhūtiprabhāvāmivaiśānīṃ śaśikalām,
dhavalatāguṇaparigṛhītāṃ kāntimiva nirgatāṃ kṣīrarāśeḥ
anekamahāmahībhṛtparamparāgatāṃ gaṅgāmiva durgatiharām,
anavaratasphuritataralāśukāṃ puraḥsarapatākāmiva maheśvarabhāvāgamasya,
anasāraśuklāṃ dantapaṅktimivābhimukhasyeśvarasya,
varamanorathapūraṇasamarthāṃ svayaṃvarasrajamiva bhuvanaśriyaḥ,
nijakarapallavāvaraṇādurlakṣyāṃ cakṣūrāgavihasatikāmiva vasudhāyāḥ,
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 6 (bahcar6u.htm.txt) 15584277 (0.031):
nikhanannīṣaduttaṅgalambenādharabimbenāmṛtarasasvādunā navapallavakomalena / kavaleneva śrīkareṇukāṃ vilobhayannijanṛpavaṃśadīrghaṃ nāsāvaṃśaṃ
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448413 (0.037):
salila-calanta-kara-pallava-ppahā-vitthideṇa ohasia-sohaṃ karedi
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8073082 (0.054):
vyāghrāṇāṃ bhallalūnānāṃ daṃṣtrābhiḥ sāṅkur eva ca / / sapallaveva kṣatajair hariṇānāṃ parisrutaiḥ // SoKss_7,8.4 //
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3389715 (0.058):
nijapāṇipallavatalaskhalanādabhināsikavivaramutpatitaiḥ /
mantrakośasādhanapravṛttasyākṣamālāmiva rājadharmasya,
samudrālaṅgārabhūtāṃ saṃkhyālekhyapaṭṭikāmiva kuberakośasya /
paśyaṃścaitāṃ vismayamājagāma manasā suciram /
ācāryastu tāmuddhṛtya babandha bandhure skandhabhāge bhūpateḥ /
atha narapatirapi pratiprītimupadarśayanpratyavādīt--ārya!
ratnānāmīdṛśānāmanarhāḥ prāyeṇa puruṣāḥ / / tapaḥsiddhiriyamāryasya devatāprasādo vā /
ke ca vayamidānīmātmano 'pi kimuta grahaṇasya pratyākhyānasya vā /
darśanātprabhṛti prabhūtaguruguṇagaṇahṛtena hṛdayena paravanto vayam /
saṃkalpitamidamāmaraṇādāryopayogāya śarīram / / atra kāmacāro vaḥ kartavyānām' iti /
samatikrānte ca kiyatyapi kāle gate caikāvalīvarṇanālāpe lokasyānantaraṃ
labdhaviśrambhā rājyaśrīstāmbūlavāhinīṃ patralatāmāhūyopāṃśukimapi
sarṇamūle śanairādideśa / / darśitavinayā ca patralatā pārthivaṃ vyajñāpayat--deva! devī vijñāpayati
na smarāmyāryasya puraḥ kadāciduccairvacanamapi /
kuto vijñāpanam / / iyaṃ hi śucāmasahyatāṃ vyāpārayantī hatadaivadattā ca daśā śithilayati
vinayam / / abalānāṃ hi prāyaśaḥ patirapatyaṃ vāvalambanam /
ubhayavikalānāṃ tu duḥkhānalendhanāyamānaṃ prāṇitamaśālīnatvameva kevalam
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24539215 (0.058):
tat katham iha nivartyanivarttakayor ity uktam | satyam | kevalam atra / pratibadhaśabadena pratibaddhatvaṃ pratibandhaviṣayatvaṃ ca vivakṣitam |
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9653911 (0.064):
1.3.4/.prayoga^grahaṇaṃ tv āsām/ prayogasya ca śāstra^pūrvakatvād iti / vātsyāyanaḥ//(p.28) / 1.3.5/.tan na kevalam iha^eva/ sarvatra hi loke kati cid eva śāstrajñāḥ/
āryāgamanena ca kṛto 'pi pratihato maraṇaprayatnaḥ /
yataḥ kāṣāyagrahaṇābhyanujñayānugṛhyatāmayamapuṇyabhājanaṃ janaḥ' iti /
janādhipastu tadākarṇya tūṣṇīmevāvatiṣṭhat / / athācāryaḥ sudhīramabhyadhāt--āyuṣmati! śoko hi nāma paryāyaḥ piśācasya,
rūpāntaramākṣepasya, tāruṇyaṃ tamasaḥ, viśeṣaṇaṃ viṣasya, anantakaḥ
pretanagaranāyakaḥ, ayamanirvṛtidharmā dahanaḥ, ayamakṣayo rājayakṣmā,
ayamalakṣmīnivāso janārdanaḥ, ayamapuṇyapravṛttaḥ kṣapaṇakaḥ,
ayamapratibodho nidrāprakāraḥ, ayamanalasadharmā saṃnipātaḥ,
ayamaśivasahacaro vināyakaḥ, ayamabudhasevito grahavargaḥ,
ayamayogasamuttho jyotiḥprakāraḥ, ayaṃ snehādvāyuprakopaḥ,
mānasādagnisaṃbhavaḥ, ārdrabhāvādrajaḥkṣobhaḥ, rasādabhiśoṣaḥ, rāgāt
kālapariṇāmaḥ / / tadasyājasrāsrasrāviṇo hṛdayamahāvraṇasya
bahaladoṣāndhakāralabdhapraveśaprasarasya prāṇataskarasya
śūnyatāhetormahābhūtagrāmaghātakasya sakalavigrahakṣapaṇadakṣasya
doṣacakravartinaḥ kārśyaśvāsapralāpopadravabahalasya
dorgharogasyāsadgrahasya / sakalalokakṣayadhūmaketorjīvitāpahāradakṣasyākṣaṇaruceranabhravajragātasya
sphuradanavadyavidyāvidyudvidyotamānāni / gahanagrandhagūḍhagarbhagrahaṇagambhīrāṇi bhūrikāvyakathākaṭhorāṇi
bahuśākhodvahanabṛhanti viduṣāmapi hṛdayāni nālaṃ soḍhumāpātaṃ kimuta
navamālikākusumakomalānāṃ sarasabisatantudurbalakamabalānāṃ hṛdayam /
evaṃ sati satyavrate! vada kimatra kriyate, katama upālabhyate, kasya pura
uccairākradyante, hṛdayadāhi duḥkhaṃ vā khyāpyate? sarvamakṣiṇo nimolya
soḍhavyamamūḍhena martyadharmaṇā / / puṇyavati! purātanyaḥ sthitaya etāḥkena śakyante 'nyathākartum /
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 985062 (0.043):
sādhyate / ataśca sarve dharmāḥ niḥsvabhāvatvena na sādhyituṃ śakyante / / yadyevamucyeta, tadapi na samucitaṃ kāraṇam, yato hi yathā cittasattā
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11841765 (0.049):
navarṇasaṃsthānābhyāṃ pṛthag vyavasthāpayituṃ śakyanta itīhapṛthag noktāḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7102057 (0.053):
samupatiṣṭhamānāḥ, te 'pi sarve samagrībhūtā na śakyante ekasya
saṃsarantyo naktandivaṃ drāghīyasyo / janmajarāmaraṇaghaṭanaghaṭīyantrarājirajjavaḥ sarvapañcajanānām /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5858339 (0.063):
dyabhedena taddharmajanmajarāmaraṇādiduḥkhayogādityata uktam mukteti /
pañcamahābhūtapañcakulādhiṣṭhitāntaḥkaraṇavyavahāradarśananipuṇāḥ
sarvaṅkaṣā viṣamā dharmarājasthitayaḥ / / kṣaṇamapi kṣamamāṇā galantyāyuṣkalākalanakuśalā nilaye nilaye kālanālikāḥ
jagati sarvajantujīvitopahārapātinī saṃcarati jhaṭiti caṇḍikā yamājñā /
raṭantyanavaratamakhilaprāṇiprayāṇaprakaṭanapaṭavaḥ pretapatipaṭahāḥ /
pratidiśaṃ paryaṭanti peṭakaiḥ prataptalohalohitākṣāḥ
kālakūṭakāntikālakāyāḥ kālapāśapāṇayaḥ kālapuruṣāḥ /
pratibhavanaṃ bhramanti / bhīṣaṇakiṅkarakaraghaṭṭitayamaghaṇṭāpuṭapaṭuṭāṅkārabhayaṅkarāḥ
sarvasattvasaṃghasaṃharaṇāya ghorāghātaghoṣaṇāḥ /
diśi diśi vahanti / bahucitādhūmadhūsaritapretapatipatākāpaṭupatitagṛdhradṛṣṭayaḥ
śokakṛtakolāhalakulakuṭumbinīvikīrṇakeśakalāpaśabalaśavaśibikāsahasrasaṃṅkulāḥ
kilakilāyamānaśmaśānaśiviraśivāśāvakāḥ / paralokāvasathapathikasārthaprasthānaviśikhā vīthayaḥ /
sakalalokakavalāvalehalampaṭā bahalā vahaṃlihā leḍhi lohitācitā
citāṅgārakālī kālarātrijihvā jīvitāni jīvinām /
tṛptamaśikṣitā ca bhagavataḥ sarvabhūtabhujo bubhukṣā mṛtyoḥ /
atidrutavāhinī cānityatānadī / / kṣaṇikāśca mahābhūtagrāmagoṣṭhayaḥ /
rātriṣu bhahgurāṇi pātrayantrapañjaradārūṇi dehinām /
aśūbhaśubhāveśavivaśā viśaravaḥ śarīranirmāṇaparamāṇavaḥ /
chidurā jīvabandhanapāśatantrītantavaḥ /
sarvamātmano 'nīśvaraṃ viśvaṃ naśvaram / / evamavadhṛtya nātyarthamevārhasi medhāvini mṛduni manasi tamasaḥ prasaraṃ
dātum / / eko 'pi pratisaṃkhyānakṣaṇa ādhārībhavati dhṛteḥ /
api ca dūragate 'pi hi śoke nanvidānīmapekṣaṇīya evāyaṃ jyeṣṭhaḥ pitṛkalpo
bhrātā bhavatyā guruḥ / / itarathā ko na bahu manyeta kalyāṇarūpamīdṛsaṃ saṃkalpamatrabhavatyāḥ
kāṣāyagrahaṇakṛtam / / akhilamanojvarapraśamanakāraṇaṃ hi bhagavatī pravrajyā /
jyāyaḥ khalvidaṃ paramātmavatām / / mahābhāgastu bhinatti manorathamadhunā /
yadayamādiśati tadevānuṣṭheyam / / yadi bhrāteti yadi jyeṣṭha iti yadi vatsa iti yadi guṇavāniti yadi rājeti
sarvathā sthātavyamasya niyoge' ityuktvā vyaraṃsīt / / uparatavacasi ca tasminnijagāda narapatiḥ--āryamapahāya ko 'nya
evamabhidadhyāt / / anabhyarthitadaivanirmitā hi viṣamavipadavalambanastambhā bhavanto lokasya
snehārdramūrtayo mohāndhakāradhvaṃsinaśca dharmapradīpāḥ /
kintu praṇayapradānadurlalitā durlabhamapi manorathamatiprītirabhilaṣati /
dhīrasyāpi dhārṣṭyamāropayati hṛdayaṃ laṅghitalaghimātivallabhatvam /
yuktāyuktavicāraśūnyatvācca śālīnamapi śikṣayanti svārthatṛṣṇāḥ
prāgalbhyam / / abhyarthanāyā rakṣanti ca jalanidhaya iva maryādāmāryāḥ /
dattameva ca śarīramidamanabhyarthitena prathamamevātithyāya mānanīyena
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1012662 (0.017):
san paścādadhyeyasya pāṭhayasya prathamam, pūrvamadhyeyasya pāṭhayasya
bhavatā mhayam / / ataḥ kiñcidarthaye bhadantamiyaṃ naḥ svasā bālā ca bahuduḥkhakheditā ca
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243754 (0.040):
vikalpānmayā bhavato dūṣaṇaṃ kṛtam / yadbhavatoktaṃ / dūṣayitavyabhavādastyātmeti / tato dūṣaṇānnāstyātmeti jñātam / bhavata
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25789437 (0.040):
api nirvṛti-lavam alabhamānayā yat kiñcin mayā vijñāpyamānam asti |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1990456 (0.041):
pūrvādhvakṛtapratyayānāmapi sattvānāṃ vadhitā pāpavān syāditi | / yadyupyuktaṃ tvayā pāpiyān na kiñcitsādhayatīti | tadayuktam | caṇḍālādayo
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28579559 (0.051):
[133] kṣaṇaṃ vibhāvya punar uvāca / sātiśrīr bhavatātyāji śrīvakṣā na bhavāṃs tayā |
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23736760 (0.051):
tenājñānena bhavatonādṛtyānuvirodhitāḥ / / yo 'haṃ sa bhagavān viṣṇurviṣṇuryaḥ so 'hamavyayaḥ // VamP_41.27 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7454504 (0.064):
bhāve īṣadāḍhyaṃbhavaṃ bhavatā / / svāḍhyaṃbhavaṃ bhavatā / / bhāvo cākramakebhyaḥ ity anuvr̥tteḥ sakarmakebhyo bhāve na bhavanti //
sarvakāryāvadhīraṇoparodhenāpi yāvallālanīyā nityam /
asmābhiśca bhrātṛvadhāpakāriripukulapralayakaraṇodyatasya
bāhorvidheyairbhūtvā sakalalokapratyakṣaṃ pratijñā kṛtā /
pūrvāvamānanābhibhavamasahamānairarpita ātmā kopasya /
ato niyuṅktāṃ kiyantamapi kālamātmānamāryo 'pi kārye madīye /
dīyatāmatithaye śarīramidam / / adyaprabhṛti yāvadayaṃ jano laghayati pratijñābhāram, āśvāsayati ca
tātavināśaduḥkhaviklavāḥ prajāḥ, tāvadimāmatrabhavataḥ kathābhiśca
dharmyābhiḥ, kuśalapratibodhavidhāyibhirupadeśaiśca dūrāpasāritarajobhiḥ,
śīlopaśamadāyinībhiśca deśanābhiḥ, kleśaprahāṇahetubhūtaiśca
tathāgatairdarśanaiḥ, asmātpārśvopayāyinīmeva pratibodhyamānāmicchāmi /
iyaṃ tu grahīṣyati mayaiva samaṃ samāptakṛtyena kāṣāyāṇi /
arthijane ca kimivanātisṛjanti mahāntaḥ /
suranāthamātmāsthibhirapi yāvatkṛtārthamakaroddhairyodadhirdadhīcaḥ /
muninātho 'pyanapekṣitātmasthitiranukampeti kṛtvā kṛpāvānātmānaṃ
vaṭharasattvebhyaḥ katikṛtvo na dattavān / / ataḥ paraṃ bhavanta eva bahutaraṃ jānanti--ityuktvā tūṣṇīṃ babhūva
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8039989 (0.049):
yathā bhavanto jānantīty uktvā tūṣṇīṃ babhūva sā // SoKss_6,6.21 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12246009 (0.053):
yathā bhavanto jānantīty uktvā tūṣṇīṃ babhūva sā // SoKss_6,6.21 // / tadeva ca vacas tasyā gṛhītvāmantrya tāṃ tataḥ /
bhūpatiḥ / / bhūyastu babhāṣe bhadantaḥ--bhavyā na dviruccārayanti vācam /
cetasā prathamameva pratigrāhitā guṇāstāvakāḥ kāyabalimimām /
amunā janena upayogastu nirupayogasyāsya laghuni guruṇi vā kṛtye
guṇavadāyattaḥ' iti / / atha tathā tasminnabhinanditapraṇaye prīyamāṇaḥ pārthivastatra tāmuṣitvā
vibhāvarīmuṣasi ca vasanālaṅkārādipradānaparitoṣitaṃ visarjya
nirghātamācāryeṇa saha svasāramādāya prayāṇakaiḥ /
katipayaireva kaṭakamanujāhnavi niviṣṭa pratyājagāma /
tatra ca rājyaśrīprāptivyatikarakathāṃ kathayata eva praṇayibhyo ravirapi
tatāra gaganatalam / / bahalamadhupaṅkapiṅgalaḥ paṅgajākara iva saṃcukoca cakravākavallabho
vāsaraḥ prakīrṇaāni navarudhirarasāruṇavarṇāni lokālokajūṃṣi yajūṃṣīva
kupitayājñavalkyavaktravāntāni nijavapuṣi pūṣā pāpamūṣi punarapi saṃjahāra
jālakāni rociṣām / / krameṇa ca / samupohyamānamāṃsalarāgarociṣṇuruṣṇāśuruṣṇīṣabandhasahajacūḍāmaṇiriva
vṛkodarakarapuṭotpāṭitaḥ, pratyagraśoṇitaśoṇāṅgarāgaraudro drauṇāyanasya,
rudrabhikṣādānaśauṇḍapuramathanamuktamuṇḍaśirānāḍirudhirapūraṇaśoṇitakapilaḥ
kapālakarpara iva ca paitāmahaḥ, pitṛvadharuṣitarāmarāgaracitaḥ
pṛthuvikaṭakārtavīryāṃsakūṭakuṭṭākakuṭhāratuṇḍataṣṭaduṣṭakṣatriyakaṇṭhakuhararudhirakulyāpraṇālasahasrapūrito
hrada iva dūrarodhī raudhiro / bhayanigūḍhakaracaraṇamuṇḍamaṇḍalākṛtirgurugaruḍanakhapañjarākṣepakṣapaṇakṣiptakṣatajokṣito
vyasurvibhāvasuḥ kaṇṭha iva ca loṭhyamānaḥ, nabhasyaruṇagarbhamāṃsapiṇḍa
iva ca khaṇjimānamānītaḥ, niyatakālātipātadūyamānadākṣāyaṇīkṣiptaḥ
dhātutaṭa iva ca sumerorasuravadhābhicāracarupacanapiśunaḥ
śoṇitavkāthakaṣāyitakukṣirativisaṃkaṭaḥ kaṭāha iva ca bārhaspatyaḥ,
sadyogalitagajadānavadehalohitopalepabhīṣaṇaḥ mukhamaṇḍalābhoga iva
mahābhairavasya muhūrtamadṛśyata / / jalanidhijalapratibimbitaravibimbārājibhāsvarābhrāvalambinī
gṛhītārdramāṃsabhāreva cābabhāse vāsarāvasānavelā vetālanibhā /
jvalatsaṃdhyārāgarajyamānajalapravāhaḥ punariva
purāṇapuruṣapīvarorusaṃpuṭapiṣṭamadhukaiṭabharudhirapaṭalapāṭalavapurabhavadadhipatirarṇasām
samavasite ca saṃdhyāṃsamaye samanantaramaparimitayaśaḥpānatṛṣitāya
muktāśailaśilācaṣaka iva nijakulakīrtyā,
kṛtayugakaraṇodyatāyādirājarājataśāsanamudrāniveśa iva rājyaśriyā,