View original HTML file with complete header information
śrībāṇabhaṭṭaviracitā kādambarī (pūrvabhāgaḥ)
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21863088 (0.052):
iti śrībāṇabhaṭṭaviracitaḥ kādambarīpūrvabhāgaḥ /
śrībāṇabhaṭṭaviracitā kādambarī (pūrvabhāgaḥ)
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21863088 (0.052):
iti śrībāṇabhaṭṭaviracitaḥ kādambarīpūrvabhāgaḥ /
mahāsvetā tu tacchrutvā suciraṃvicārya gaccha, svayamevāhamāgatya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732558 (0.059):
svacittaṃ pratilabhasva ihaiva tiṣṭha mā gaccha / sthānam etad vidyate yat / tvayā punar āgatyāham eva kṣamayitavya iti / tasya vacanam avacanīkṛtya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18761990 (0.060):
vayaṃ ca etāye gāthāye arthaṃ na vijānāmatha / tato gaccha rājānaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740839 (0.062):
mahākāruṇikatvād āgatya paritrāsyate | sa ca bhagavān mama bhāgyāparādhena
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12681511 (0.062):
tadāhaṃ svayam āgatya drakṣyāmi maṃdiraṃ tava /
yathārhamācariṣyāmi' ityuktvā keyūrakaṃ prāhiṇot / / gate ca keyūrake candrāpīḍamuvāca-rājaputra! ramaṇīyo hemakūṭaḥ, citrā ca
citraratharājadhānī, bahukutūhalaḥ kimpuruṣaviṣayaḥ, peśalo
gaṃndharvalokaḥ, saralahṛdayā mahānubhāvā ca kādambarī, yadā
nātikhedakaramiva gamanaṃ kalayasi, nāvasīdati vā guruprayojanam,
adṛṣṭacaraviṣayakutūhalivā cetaḥ, madvacanamanurudhyate <3>
<3.asmadvacanam> vā bhavān sukhadāyi <4> <4.bhavanmatiratisukhadāyi,
bhavanmatiḥ sukhadāyi> vā āścaryadarśanam,<1> <1.asmacciradarśanam> arhāmi
vā praṇayami2> <2.arhasi vā praṇayamimam...praṇayam> , / mamapratyākhyānayogyaṃ vā<3> <3.yogyāṃ vā manyase mām> janaṃ manyase,
samārūḍho vā paricayaleśaḥ, anugrāhyo vāyaṃ janaḥ, tato nārhasi niṣphalāṃ
kartumabhyarthanābhimām / / mayaiva<4> <4.kvacit ita' ityadhikaḥ pāṭhaḥ samupalabhyate> saha gatvā
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21292946 (0.062):
ājyene ti paribhāṣāprāptānuvādobhyānayanāvidhānārthaḥ / / abhyānāyamiti ṇamulantor'thapāṭhaḥ / / tataśca svayameva savyena hastena sthāpitayoḥ pravartayorupari
hemakūṭamatiramaṇīyatānidhānam, tatra dṛṣṭvā ca mannirviśeṣāṃ
kādambarīm,apanīya tasyāḥ kumati <5> <5.kumatimimām> manomohavilasitam,
ekamaho viśramya śvobhūte pratyāgamipyasi /
mama hi niṣkāraṇabāndhavaṃ bhavantamālokyaiva duḥkhāndhakārabhārākrāntena
mahataḥ kālāducchvasitamiva cetasā, śrāvayitvā svavṛttāntamimaṃ
sahyatāmiva gataḥ śokaḥ / / duḥkhitamapi janaṃ ramayanti sajjanasamāgamāḥ /
parasukhopapādanaparādhīnaśca bhavādṛśāṃ guṇodayaḥ' ityuktavatīñcaināṃ
candrāpīḍo 'vravīt-bhagavati! darśanātprabhṛti paravānayaṃ janaḥ
karttavyeṣu yatheṣṭamaśaṅkitatayā niyujyatām' ityabhidhāya tayā / sahaivodacalat /
krameṇa ca gatvā hemakūṭamāsādya gandharvarājakulam, samatītya
kāñcanatoraṇāni saptakakṣāntarāṇi kanyāntaḥpuradvāramavāpa /
mahāśvetādarśanapradhāvitena dūrādeva kṛtapraṇāmena kanakavetralatāhastena
<1> <1.dvārapālapratīhārī> pratīhārajanenopadiśaayamānamārgaḥ praviśya
asaṃkhyayanārīśatasahasrasambādham <2> <2....sambādhaḥ> ,
strīmayamaparamiva jīvalokam, iyattāṃ grahītumekatra trailokyastraiṇamiva
saṃgṛhītam <3> <3.saṃhṛtam> , apuruṣamiva sargāntaram, / aṅganādvīpamivāpūrvamutpannam, pañcamamiva nārīyugāvatāram, aparāmava
puruṣadveṣiprajāpatinirmāṇam, aneka-kalapa-kalpanārthamutpādya
sthāpitamivāṅganākoṣam <1> <1....kośam> , ativistāriṇā / yuvatijanalāvaṇyaprabhāpūreṇa plāvitadigantareṇa siñcatevāmṛtarasavisareṇa
divasamārdrīkurvateva bhuvanāntarālaṃ bahula <2> <2.bahala...>
-prabhāvarṣiṇā marakatamaṇimayena <3> <3.kvacidiha bhūṣaṇeneva'
ityadhikaḥ pāṭhaḥ upalabhyate> sarvataḥ parigatatayā tejomayamiva,
candramaṇḍalasahasrairiva nirmitasaṃsthānam, jyotsnayeva
ghaṭitasanniveśam, ābharaṇaprabhābhirivaniṣpāditadigantaram, vibhramairiva
kṛtasarvopakaraṇam, yauvanavilāsairivotpāditāvayavam, rativilasitairiva
racita <4> <4.viracita...> -sañcayam, manmathācaritairiva kalpitāvakāśam,
anurāgeṇevānuliptasakalapradeśam <1> <1....praveśam> śṛṅgāramayamiva,
saundaryamayamiva, suratādhidaivatamayamiva, kusumaśaramayamiva,
kutūhalamayamiva, āścaryamayamiva, saukumāryamayamiva <2>
<2.premamayamiva> , kumāraḥ kumārīpurābhyantaraṃ dadarśa /
atibahalatayā ca tasya kanyakājanasya / samantādānanadyatibhirindubimbavṛṣṭimiva patantīm,
apāṅgavikṣepaiścalitakuvalayavanamayīmiva kriyamāṇāmavanīm, anibhṛta <3>
<3.abhinibhṛta...> -bhrūlatāvibhramaiḥ kāma-kārmuka-vilāsa śatānīva <4>
<4.kāmakārmukabalānīva, śatāni, vilāsatā> pracalitāni,
śarasijakalāpāndhakārairbahulapakṣa <5> <5.keśani> -pradoṣa-sārthāniva
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 4 (bahcar4u.htm.txt) 5739951 (0.054):
tataśca prāpte jyeṣṭhāmūlīye māsi bahulāsu bahulapakṣadvādasyāṃ vyatīte / pradoṣasamaye samārurukṣati kṣapāyauvane sahasaivāntaḥpure samudapādi
sambadhnataḥ, smitaprabhābhirutphullakusumadhavalāniva vasantadivasān
sañcarataḥ, śvasitānilaparimalairmalayamārutāniva paribhramataḥ,
kapolamaṇḍalokairmāṇikyadarpaṇasahasrāṇīva sphuritāni karatalarāgeṇa
raktakamalavanavarṣiṇamiva jīvalokam, kararuhakiraṇasphuraṇena <1>
<1.kararuhasphuraṇena> kusumāyudhaśarasahasrairiva saṃcchāditāni
digantarāṇi <2> <2.saṃcchāditadigantarāṇi, saṃcchāditamaṣṭadigantam> , <3>
<3.kiraṇanikara> ābharaṇakiraṇendrāyudhajālakairuḍḍīyamānānīva <4>
<4.bhuvana> bhavanamayūravṛndāni, yauvanavikārairupādyamānānīva
manmathasahasrāṇyadrākṣīt / / ucitavyāpāravyapadeśena kumārikāṇāṃ sakhīhastāvalambeṣu pāṇigrahaṇāni,
veṇuvādyeṣu cumbanavyatikarān, vīṇāsu kararuhavyāpārān, kandukakrīḍāsu
karatalaprahārān bhavana- <5> <5.bhuvana-> latā-seka-kalasa-kaṇṭheṣu
bhujalatāpariṣvaṅgān, līlādolāsu nitamba-stana <6> <6....sthala...>
-preṅkhitāni, <7> <7.kvacit tāmbūla'-padaṃ na dṛśyate>
tāmbūlavīṭikāvakhaṇḍaneṣu daśanopacārān, bakulaviṭapeṣu
madhugaṇḍūṣapracārān <8> <8.bakulakusumadohadeṣu sīdhugaṇḍūṣapradānāni> ,
aśokatarutāḍaneṣu caraṇābhighātān, upahārakusumaskhalaneṣu sītkārān <9>
<9.śītkārān> atiriktaṃ suratamivābhyasyantīnāmapaśyat / / yatra ca <1> <1.yasya ca> kanyakājanasya kapolatalāloka eva
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10670339 (0.063):
(PB 12.13.10) gaurīvitir vā etac chāktyo brahmaṇo 'tiriktam apaśyat tad
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10667460 (0.064):
(PB 11.5.14) gaurīvitir vā etac chāktyo brāhmaṇo 'tiriktam apaśyat tad
mukhaprakṣālanam, locanānyeva karṇotpalāni, hasitacchavaya evāṅgarāgāḥ,
niśvāsāḥ <2> <2.niḥśvāsāḥ> evādhivāsagandhaprayuktayaḥ, adharadyutireva
kuṅkumānulopanam <3> <3.kuṅkumamukhānulepanam> ālāpā eva tantrīninādāḥ,
bhujalatā eva campakamālāḥ <4> <4.camkaṣaikakṣyamālāḥ> , karatalānyeva
līlākamalāni, stanā evaṃ darpaṇāḥ, nijadehaprabhaivāṃśukāṣaguṇṭhanam,
jananasthalānyeva vilāsamaṇiśilātalāni komalāṅgulirāga eva
caraṇālaktakarasaḥ, nakhamaṇimarīcaya eva kuṭṭimopahārakusumaprakarāḥ /
yatra cālaktakaraso 'pi <5> <5.yatra cālaktaraso 'pi> caraṇātibhāraḥ,
bakulamālikāmekhalākalanamapi gamanavighnakaram,
aṅgarāgagauravamapyadhikaśvāsanimittam, aṃśukabhāro 'pi glānikāraṇam,
maṅgalapratisaravalayavidhṛtirapi karatalavidhutihetuḥ,
avataṃsakusumadhāraṇamapi śramaḥ, karṇapūra-kamala-madhukarapakṣa-pavano
'pyāyāsakaraḥ <1> <1.vāto 'pi> / / tathā ca yatra sakhīdarśaneṣva <2> <2.darśane 'pi>
kṛtahastāvalambanamutthānamatisāhasam <3> <3.abhyutthānam> , prasādhaneṣu
hārabhārasahiṣṇutā stanakārkaśyaprabhāvaḥ, kusumāvacayeṣu dvitīyakusuma
<4> <4....puṣpa...> -grahaṇamapyayuvatijanocitam, kanyakāvijñāneṣu
mālyagrathanam <5> <5.mālyagranthanam> asukumārajanavyāpāraḥ,
devatāpraṇāmeṣu madhyabhāgabhaṅgo nātivismayakaraḥ /
tasya caivaṃvidhasya <1> <1....antaramavakramya> / kiñcidabhyantaramatikramya itaścetaśca paribhramataḥ
kādambarīpratyāsanrasya parijanasya tāṃstānatimanoharānālāpān / / tathāhi-lavalike! kalpaya ketakīdhūlibhirlavalīlatālavālamaṇḍalāni /
<2> <2.sārasike> sāgarike! gandhodaka-kanata-dīrghikāsu <3>
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12721538 (0.059):
tattaddravyāntare caiva bhavecchuddhodakāplapaḥ / / punargandhodakenaiva gandhadvārā' mudīrya ca // BhS_18.128 //"
<3.gandhodakadīrghikāsu, kanakanadikāsu> vikiraratnabālukām /
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10247339 (0.060):
96.17b adhikataraṃ dviguṇe prapacyate tat/ / 96.17c yadi na kanaka^ratna^go^pradānair
mṛṇālike! kṛtrimakamalinīṣu kuṅkumareṇumuṣṭibhiśchuraya <4> <4.kṣoda> <5>
<5.kvacit yantra'padaṃ nāsti> yantracakravākamithunāni <6> <6.yugalāni>
<7> <7.mandārike...> makarike! karpūrapallavarasenādhivāsaya gandhapātrāṇi
rajanike! <8> <8.bhavanatamāla...bhavanadīrghikātamāla>
tamāla-vīthikāndhakāreṣu nighehi <9> <9.maṇidīpān> maṇipradīpān /
kumudike! sthagaya <10> <10.rakṣaṇārtham> śakunikularakṣaṇāya
muktājālairdāḍimīphalānānipuṇike! <11> <11.lekhaya> likha <12>
<12.maṇistambhā...> maṇiśālabhañjikāstaneṣu kuṅkumarasapatrabhaṅgān /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28231377 (0.030):
kāraṇātāpakṣe maṇisattvasamaye dāhānutpattimupapādayati maṇīti/ / taditi/ maṇītyarthaḥ/ kāraṇāntareti/
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 420789 (0.033):
vastutpatte rna bhrānteriti cet nātat pratisiddhastatastadavyavasāyāt | / maṇipra [7] bhāyāṃ maṇiprabhāyāṃ maṇibhrāntidarśanena vyabhicārācca
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1265118 (0.040):
maṇirūpā1pakhañjikā KubjT_17.30d / maṇivad dyotayantaṃ tu KubjT_12.37a
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5570836 (0.041):
KAZ02.11.25/ suvarṇa.sūtra.antaraṃ sopānakam // / KAZ02.11.26/ maṇi.madhyaṃ vā maṇi.sopānakam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052557 (0.042):
prajñāpāramitāmahāmaṇiratnaparibhraṣṭena mahāmaṇiratnaparibhraṣṭeneva / mahāmaṇiratnena ratnasaṃjñinā prajñāpāramitāmanasikārāviprayuktena
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6784678 (0.046):
prayaṃvadā nabhajraiśca maṇimālā tayau tayau // GarP_1,209.16 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20934769 (0.049):
sādhāraṇyāt/ na hi gauḥ kiñcitpratyagaurbhavati/ na ca maṇyādi 4 / vatpratiniyatapratibandhakatvam/
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28711580 (0.054):
kāṃścitpraṇidhānānyabhinirharamāṇān // / tebhyaśca stambhebhyaḥ sarvamaṇirājaprabhājālāni niścaranti vyapaśyat /
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9786818 (0.055):
4 nāma kāśyapa sadevako loko kācamaṇikasya parikarma kuryāt* na jātu sa / kācamaṇiko vaiḍūryamaṇiratno / 5 bhaviṣyati / evam eva kāśyapa sarvaśīlaśikṣādhutaguṇasamādhisamanvāgato
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20194620 (0.062):
07,049.021d@008_0721 tatra sma sūdāḥ krośanti sumṛṣṭamaṇikuṇḍalāḥ / 07,049.021d@008_0722 sūpabhūyiṣṭam aśnīdhvaṃ nādya māṃsaṃ yathāpuram
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22165274 (0.062):
mahatā saptaśīrṣeṇa śobhinā nāgaketunā / HV_App.I,42B.192 / / vaidūryamaṇicitrena pravālāṅkuraśobhinā // HV_App.I,42B.193 //
utpalike! parāmṛśa kanakasammārjanībhiḥ <1> <1.kamalasammārjanībhiḥ,
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115016 (0.018):
kumuda-kamala-vīthyor vaisadṛśye'titathye / bhavati kim-u na kālaḥ kṣobha-śobhā-viśālaḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18118300 (0.019):
bhāīrahie jalaṇihī rāaī joṇhāe puṇṇimācaṃdo / / suttīe kamalahavo kittīe paāvaruddo vi // ViPrud_8.176 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13408341 (0.028):
oṃ kanakāyai kanakanibhāyai ramyāyai eendrajihvāyai svāhā // LiP_2,25.59
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12505240 (0.032):
1. (b) sukhīcakāra; 2. (a) ojanīsucānvatiṣṭhat; 3. (b) atitamaṃ / atha kanakaja-dohanādi-pātrāṇy anuga-janāḥ samam eva te gṛhītvā |
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15590852 (0.035):
Subhv_0013-1 kulaśailadalaṃ pūrṇasuvarṇagirikarṇikam / / Subhv_0013-2 namodhitiṣṭhatenantanālaṃ kamalaviṣṭaram //
saṃmārjanībhiḥ> kadalīgṛhamarakatavedikām <2> <2.vedikāḥ> / / kesarike <3> <3.kusumike!> siñca madirārasena bakulakusumamālāgṛhāṇi /
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 2 (bahcar2u.htm.txt) 20891035 (0.018):
kṣīrodāyamānaṃ kṣaumaiḥ, kadalīvanāyamānaṃ marakatamayūkhaiḥ, / janyamānānyadivasamiva pajharāgabālātapaiḥ,
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18118300 (0.022):
bhāīrahie jalaṇihī rāaī joṇhāe puṇṇimācaṃdo / / suttīe kamalahavo kittīe paāvaruddo vi // ViPrud_8.176 //
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 3 (bahcar3u.htm.txt) 2464228 (0.043):
bhavanamaṇivedikāḥ / / kamalalaubhanilānānyalikulānyeva mukharāṇi padābharaṇakāni
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28858530 (0.063):
pālāśakadalīpatratamālacchadanānyatha // Paus_27.63 // / purānya strāmbuśaddhāni śubhaparṇamayāni ca /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387748 (0.064):
<38. khecarayantram> / susthālyāṃ kadalīpuṣpanibhāṃ sacchidramūṣikām // Āk_1,26.120 //
mālatike! pāṭalaya sindūreṇunā kāmadevagṛhadantabalabhikām /
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_pu.htm.txt) 5904448 (0.048):
gṛhan tat _ loke parigrahavatāṅ gṛhiṇāṅ gṛhāṇi m. /// + + + + + + + + + + / v1 manaso gṛhabhūtam eva ─ duṣṭa ─ haṅgho komudagandha _ dekkha tāva .. +
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28581844 (0.052):
anna pātrāṇi pātrāṇi ratnānāṃ vīkṣya sakṣaṇāḥ | / gṛhāṇi ca gṛhādhīśā na hīśāmāsur ūhitum ||JGc_1,22.36||
nalinike! pāyaya kamalamadhurasaṃ bhavanakalahaṃsān /
kadalike! naya dhārāgṛhaṃ gṛhamayūrān / / kamalinike! prayaccha cakravākaśāvakebhyo <4> <4.cakravākebhyaḥ>
mṛṇālakṣīrarasam / / cūtalatike <5> <5.catūkalike!> dehi
pañjarapuṃskokilebhyaścṛtakalikāṅkurāhāram /
pallavike! bhojaya maricāgrapallavadalāni bhavanahārītān /
lavaṅgike! vikṣipa <6> <6.nikṣipa> cakorapañjareṣu pippalītaṇḍula <7>
<7.dala> -śakalāni / / madhukarike! viracayakusumābharaṇakāni /
mayūrike! saṅgītaśālāyāṃ visarjaya kinnaramithunāni /
kandalike! samārohaya krīḍāparvataśikharaṃ jīvañjīvamithunāni /
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21854809 (0.035):
anatidūraṅgatāyāñca <5> <5.anaticiram> tasyāṃ krīḍāparvatakagatam <6>
harimike! dehi pañjaraśukasārikāṇāmupadeśam' <8> <8....sārikopadeśam>
ityetāni <9> <9.etāni> anyāni ca parihāsajalpitānyaśrauṣīt / / tathāhi-cāmarike! mithyāmugdhatāṃ <1> <1.vṛthā> prakaṭayantī
kamabhisandhātumicchami? ayi yauvanavilāsairumattīkṛte! <2> <2.jñātā>
vijñātāsi, yā tvaṃ / stana-kalasa-bhārāvanamyamānamūrttirmaṇistambhamayūrānālambase <3>
<3....stambhamayūkhānavalambase> / / parihāsakāṅkṣiṇi! ratnabhittipatitamātmapratibimbamālapasi <4>
<4....pratimāmālapayasi> / / pavanahṛtottarīyāṃśuke! hāraprabhāyāsitakaratalā saṅkalayasi <5>
<5.ākalayasi> / / maṇikuṭṭimeṣūpahārakamalaskhalanabhīte! nijamukhapratibimbakāni pariharasi
nijasaukumāryya-kharvita-bisaprasūna-saubhāgye! <6> <6.kvacit
nijasokumārya...ityārabhya jāla' paryantaṃ na vidyate /
kvacicca sampūrṇasambodhanāntameva padaṃ na dṛśyate>
jālavātāyanapatitapadmarāgālokaṃ <1> <1.avalokam> prati bālātapaśaṅkayā
<2> <2.āśaṅkīnī> karatalamātapatrīkaroṣi / / kheda-srasta <4> <4.khedagrasta...> -hastagalita-cāmare <5>
<5.kalitacāmarā, kalitacāmaraiḥ> ! <6> <6.kiraṇa...> / nakhamuṇimayyūkhakalāpamādhunoṣi' ityetānyanyāni ca śṛṇlanneva
kādambarībhavanasamopam upayayau <7> <7.bhavanamupasṛtya yayau,
bhavanamupayayau> / / pulināyamānamupavanalatā-galita-kusuma-reṇu-paṭalaiḥ,
durddināyamānanibhṛta-parabhṛta-nakhakṣatāṅga <8> <8...kṣatāṅgana...>
-sahakāraphala-rasa-varṣaiḥ, / nīhārāyamāṇamalina-viprakīrṇairvakula-seka-sīdhu-dhārā-dhūlibhiḥ,
kāñcanadvīpāyamānaṃ campakadalopahāraiḥ <1> <1.campakopahāraiḥ> , nīlāśoka
<2> <2.līlāśoka...> -vanāyamānaṃ / kusuma-prakara-patita-madhukarabṛndāndhakāraiḥ, tathā ca sañjarataḥ <3>
<3.sañcaran> strījanasya rāgasāgarāyamāṇaṃ caraṇālaktakarasavisaraiḥ,
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850548 (0.058):
avicalita-caraṇarāga-didhitibhiriva nirgatābhiḥ / alaktakarasapāṭalita-lāvaṇyajala-veṇikābhiriva galitābhiḥ <2>
amṛtotpattidivasāyamānamaṅgarāgāmodaiḥ,
candralokāyamānandantapatraprabhāmaṇḍalaiḥ, <4> <4.patramaṇḍalaiḥ>
priyaṅguvanāya mānaṃ kṛṣṇāgurupatrabhaṅgaiḥ <5> <5.priyaṅguvanāyamānaṃ
rocanātilakabhaktibhiḥ, nīlāyamānaṃ kṛṣṇāgurupatrabhaṅgaiḥ> ,
lohitāyamānaṃ karṇapūrāśokapallavaiḥ <6> <6.karṇāśokapallavaiḥ> ,
dhavalāyamānaṃ candanarasavilepanaiḥ, haritāyamānaṃ śirīṣakusumābharaṇaiḥ,
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23087844 (0.061):
anekapadārthatā yathā praṇayisakhīsalīlaparihāsarasādhigatai- / rlalitaśirīṣapuṣpahananairapi tāmyati yat /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11390980 (0.062):
ādau tāvat pūrvamevānāhate paṭe keśāpagate saptahastāyate tṛhastapṛthake / sadaśe kuṅkumacandanarasaparyuṣite buddhaṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ likhayet
atha sevārthamāgatenobhayata ūrdhvasthitena strījanena prākāreṇeva
lāvaṇyamayena kṛtadīrgharathyāmukhākāraṃ mārgamadrākṣīt /
te cāntarnipatantam <7> <7.nipatitam> ābharaṇakiraṇālokaṃ sampiṇḍitaṃ
nadīveṇikājalapravāhamiva vahantamapaśyat /
tanmadhye ca pratisrota iva gatvā pratīhārīmaṇḍalādhiṣṭhitapurobhāgaṃ
śrīmaṇḍapaṃ dadarśa / / tatra ca madhyabhāge paryyantaracitamaṇḍalenādha upaviṣṭena <1>
<1....maṇḍalopaviṣṭena, maṇḍalanordhveṇopaviṣṭena> cānekasahasrasaṃkhyena
parisphuradābharaṇasamūhena kalpalatānivaheneva kanyakājanena parivṛtām,
nīlāṃśukapracchadapaṭaprāvṛtasya nātimahataḥ <2> <2.kvacit nāti' iti
padaṃ na dṛśyante, kvacit atimahataḥ' ityeva dṛśyate> paryyaṅkasyopāśraye
<3> <3.āśraye, apāśraye> / dhavalopadhānanyasta-dviguṇa-bhujalatāvaṣṭambhenāvasthitām,
mahāvarāhadaṃṣṭrāvalambinīmiva mahīm, vistāriṇi dehaprabhājālajale
bhujalatāvikṣepaparibhramaiḥ pratarantībhiriva / cāmaragrāhiṇībhirupavījyamānām, nipatitapratibimbatayādhastānmaṇikuṭṭimeṣu
nāgairivāpahniyamāṇām, upānte ca ratnabhittiṣu dikpālairiva pṛthak pṛthak
<1> <1.kvacit pṛthak pṛthagi'ti nāsti> nīyamānām upari
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16333889 (0.026):
pṛthak pṛthak samarcanti HV_App.I,11.133a / pṛthak pṛthak samāhanyuḥ HV_App.I,12.197a
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7029119 (0.033):
pratinityaṃ pṛthak pṛthak Ang_1.698b / pratipūrṣaṃ pṛthak pṛthak Ang_1.698d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169299 (0.049):
anyathā tu pṛthak pṛthak SvaT_4.305b / anyathā tu pṛthakpṛthak Stk_8.28b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16875973 (0.051):
pṛthak pṛthak phalaṃ teṣu BrP_25.85c / pṛthak pṛthag idaṃ vacaḥ BrP_99.4d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16424041 (0.059):
vikṣipann iva khe vāyur HV_App.I,42B.2020a / vikṣiptantau pṛthak pṛthak *HV_52.6*652:2b
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416785 (0.064):
ghṛtena ca pṛthakprātre śodhitena pṛthakpṛthak / / juhuyādātmanoddhṛtya tattvabhūtāni sarvataḥ // LiP_2,45.13 //
maṇimaṇḍapeṣvamarairivavotkṣipyamāṇām, hṛdayamiva praveśitāṃ
mahāmaṇistambhaiḥ, āpītāmiva bhavanadarpaṇaiḥ, adhomukhena
śrīmaṇḍapamadhyotakīrṇena vidyādharalokena gaganatalamivārotpayamāṇām,
citrakarmmacchalenāvalokanakutūhalasampuñjitena tribhuvaneneva parivṛtām,
bhūṣaṇa-rava-pranṛttaśikhi-śata <2> <2.kvacidiha...vitata' iti
padamadhikaṃ vidyate> citra-candrakeṇa bhavanenāpi
kautukotpāditalocanasahasreṇeva dṛśyamānām, ātmaparijanenāpi
darśanalobhādupārjitadivyacakṣuṣevānimiṣanayanena nirvarṇyamānām,
lakṣaṇairapi rāgāviṣṭairivādhiṣṭhitasarvāṅgīm <1> <1....sarvāṅgām,
sarvāvayavām> , akṛtapuṇyamiva muñcantīṃ bālabhāvam, adattāmapi
manmathāveśa-paravaśeneva gṛhyamāṇāṃ yauvanena,
avicalita-caraṇarāga-didhitibhiriva nirgatābhiḥ / alaktakarasapāṭalita-lāvaṇyajala-veṇikābhiriva galitābhiḥ <2>
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850282 (0.058):
<3.sañcaran> strījanasya rāgasāgarāyamāṇaṃ caraṇālaktakarasavisaraiḥ,
<2.galitābhiḥ, vinatavaraṇa...> , nivasita <3> <3.nirvasita...> / -raktāṃśuka-daśā śikhābhiriva <4> <4.daśābhiriva> avalambitābhiḥ,
pādābharaṇa-raktāṃśulekhā-sandehadāyinībhiḥ, śratikomalalayā nakhavivareṇa
vamantībhiriva <5> <5.varṣantībhiriva> / rudhiradhārāvarṣamaṅgulībhirupetābhyāṃ <6> <6.aṅgulibhiḥ>
kṣititalatārāgaṇamiva nakhamaṇimaṇḍalamudvahadbhyāṃ vidrumarasanadīmiva
caraṇābhyāṃ pravarttayantīm, nūpura-maṇi-kiraṇacakravālena
gurunitamba-bhara-khinnoruyugala <1> <1.sahāyam, sahāyatām> -sahāyatāmiva
karttumudgacchatā spṛśyamānajaghanabhāgām, prajāpatikara-dṛḍha-nipīḍita
<2> <2.prajāpatidṛḍhaniṣpīḍita> -madhyabhāga-galitaṃ
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850713 (0.0):
manmathena romarājimañjarīṃ <2> <2.prajāpatidṛḍhaniṣpīḍita> / -madhyabhāga-galitaṃ jaghana-śilātala-pratighātāllāvaṇyasnota <3>
jaghana-śilātala-pratighātāllāvaṇyasnota <3> <3.kvacidiha jala'
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850720 (0.0):
manmathena romarājimañjarīṃ <2> <2.prajāpatidṛḍhaniṣpīḍita> / -madhyabhāga-galitaṃ jaghana-śilātala-pratighātāllāvaṇyasnota <3>
ityadhikaḥ pāṭhaḥ> iva dvidhāgatamūrudvayaṃ dadhānām, sarvataḥ
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850728 (0.0):
<3.kvacihihajala' ityadhikaḥ pāṭhaḥ> iva dvidhāgatamūrudvayaṃ dadhānām
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850738 (0.0):
<3.kvacihihajala' ityadhikaḥ pāṭhaḥ> iva dvidhāgatamūrudvayaṃ dadhānām
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21965332 (0.062):
kiñcana mahākavayo 'pi deśadvīpāntarakathāpuruṣādidarśanena tatratyāṃ / vyavahṛrti nibadhnantisma /
<4> <4.rundhatā> kutūhalena vistāramiva tanvatā sparśasukhena romāñcamiva
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850744 (0.0):
sarvataḥ prasārita-dīrgha-mayūkha-maṇḍalenerṣyayā parapuruṣadarśanamiva / nirundhatā <4> <4.rundhatā> kutūhalena vistāramiva tanvatā sparśasukhena
muñcatā kāñcīdāmnā nitambabimbasya viracita-pariveṣām,
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850752 (0.0):
nirundhatā <4> <4.rundhatā> kutūhalena vistāramiva tanvatā sparśasukhena / romāñcamiva muñcatā kāñcīdāmnā nitambabimbasya viracita-pariveṣām,
nipatita-sakala-loka-hṛdaya-bhareṇevātigurunitambām,
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850759 (0.0):
romāñcamiva muñcatā kāñcīdāmnā nitambabimbasya viracita-pariveṣām, / nipatita-sakala-loka-hṛdaya-bhareṇevātigurunitambām,
unnatakucāntaritamukha-darśana-duḥkheneva kṣīyamāṇa-madhyabhāgāma,
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850765 (0.0):
nipatita-sakala-loka-hṛdaya-bhareṇevātigurunitambām, / unnatakucāntaritamukha-darśana-duḥkheneva kṣīyamāṇa-madhyabhāgām,
prajāpateḥ spṛśato 'tisaukumāryyat <5> <5.saukumāryāt>. aṅgulīmudrābhiva
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850772 (0.061):
prajāpateḥ spṛśato 'tisaukumāryyāt aṅgulī mudrābhiva nimagnaṃ
nimagnāṃ nābhimaṇḍalīm <1> <1.nābhimaṇḍalam, nābhisthalīm>
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850780 (0.0):
prajāpateḥ spṛśato 'tisaukumāryyāt aṅgulī mudrābhiva nimagnaṃ / nābhimaṇḍalīm <1> <1.nābhimaṇḍalam, nābhisthalīm> āvarttinīmudvahantīm,
āvarttinīmudvahantīm, tribhuvana-vijaya-praśasti-varṇāvalīmiva likhitāṃ
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850789 (0.0):
nābhimaṇḍalīm <1> <1.nābhimaṇḍalam, nābhisthalīm> āvarttinīmudvahantīm, / tribhuvana-vijaya-praśasti-varṇāvalīmiva likhitāṃ manmathena
manmathena romarājimañjarīṃ <2> <2.prajāpatidṛḍhaniṣpīḍita>
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850790 (1.192):
tribhuvana-vijaya-praśasti-varṇāvalīmiva likhitāṃ manmathena / romarājimañjarīṃ <2> <2.romārājī> bibhrāṇām,
-madhyabhāga-galitaṃ jaghana-śilātala-pratighātāllāvaṇyasnota <3>
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850631 (0.0):
karttumudgacchatā spṛśyamānajaghanabhāgām, prajāpatikara-dṛḍha-nipīḍita / <2> <2.prajāpatidṛḍhaniṣpīḍita> -madhyabhāga-galitaṃ
<3.kvacihihajala' ityadhikaḥ pāṭhaḥ> iva dvidhāgatamūrudvayaṃ dadhānām,
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850642 (0.0):
jaghana-śilātala-pratighātāllāvaṇyasnota <3> <3.kvacidiha jala'"
sarvataḥ prasārita-dīrgha-mayūkha-maṇḍalenerṣyayā parapuruṣadarśanamiva
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850651 (0.0):
ityadhikaḥ pāṭhaḥ> iva dvidhāgatamūrudvayaṃ dadhānām, sarvataḥ / prasārita-dīrgha-mayūkha-maṇḍaleneraṣyayā parapuruṣadarśanamiva nirundhatā
nirundhatā <4> <4.rundhatā> kutūhalena vistāramiva tanvatā sparśasukhena
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850658 (0.0):
prasārita-dīrgha-mayūkha-maṇḍaleneraṣyayā parapuruṣadarśanamiva nirundhatā
romāñcamiva muñcatā kāñcīdāmnā nitambabimbasya viracita-pariveṣām,
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850666 (0.0):
<4> <4.rundhatā> kutūhalena vistāramiva tanvatā sparśasukhena romāñcamiva / muñcatā kāñcīdāmnā nitambabimbasya viracita-pariveṣām,
nipatita-sakala-loka-hṛdaya-bhareṇevātigurunitambām,
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850673 (0.0):
muñcatā kāñcīdāmnā nitambabimbasya viracita-pariveṣām, / nipatita-sakala-loka-hṛdaya-bhareṇevātigurunitambām,
unnatakucāntaritamukha-darśana-duḥkheneva kṣīyamāṇa-madhyabhāgām,
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850679 (0.0):
nipatita-sakala-loka-hṛdaya-bhareṇevātigurunitambām, / unnatakucāntaritamukha-darśana-duḥkheneva kṣīyamāṇa-madhyabhāgāma,
prajāpateḥ spṛśato 'tisaukumāryyāt aṅgulī mudrābhiva nimagnaṃ
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850689 (0.019):
unnatakucāntaritamukha-darśana-duḥkheneva kṣīyamāṇa-madhyabhāgāma, / prajāpateḥ spṛśato 'tisaukumāryyat <5> <5.saukumāryāt>. aṅgulīmudrābhiva
nābhimaṇḍalīm <1> <1.nābhimaṇḍalam, nābhisthalīm> āvarttinīmudvahantīm,
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850698 (0.0):
prajāpateḥ spṛśato 'tisaukumāryyat <5> <5.saukumāryāt>. aṅgulīmudrābhiva / nimagnāṃ nābhimaṇḍalīm <1> <1.nābhimaṇḍalam, nābhisthalīm>
tribhuvana-vijaya-praśasti-varṇāvalīmiva likhitāṃ manmathena
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850705 (0.0):
nimagnāṃ nābhimaṇḍalīm <1> <1.nābhimaṇḍalam, nābhisthalīm> / āvarttinīmudvahantīm, tribhuvana-vijaya-praśasti-varṇāvalīmiva likhitāṃ
romarājimañjarīṃ <2> <2.romārājī> bibhrāṇām, / antaḥpraviṣṭa-karṇa-pallava-pratibimbenātibharakhidyamānahṛdaya <3>
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850705 (0.043):
āvarttinīmudvahantīm, tribhuvana-vijaya-praśasti-varṇāvalīmiva likhitāṃ / manmathena romarājimañjarīṃ <2> <2.prajāpatidṛḍhaniṣpīḍita>
<3....bhara...> -karatala-preryyamāṇeneva niṣpatatā makaraketupādapīṭhena
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 4 (bahcar4u.htm.txt) 5743097 (0.038):
ātmarūpanirjitamakaraketukarāpahṛtena nārmukeṇeva kausumena dāmnā
stanabhareṇa bhūṣitām, adhomukha-karṇābharaṇa-mayūkhābhyāmiva
prasṛtābhyāmamala-lāvaṇya-jala-mṛṇāla-kāṇḍābhyāṃ <4>
<4....mṛṇālakābhyāmiva, mṛṇālābhyāṃ> bāhubhyāṃ nakha-kiraṇa-visara-varṣiṇā
ca māṇikyavalayagauravaśramavaśāt <5> <5.vahanaśramāt>
svedajala-dhārājālakamiva muñcatā karayugalena samudbhāsitām,
stanabhārāvanamyamānamānanamivonnamayatā hāreṇoccaiḥ <6> <6.ūrdhvaiḥ>
karaigṛhītacibukadeśām, abhanavayauvanapavanakṣobhitasya rāgasāgarasya
taraṅgābhyāmivodgatābhyāṃ vidrumalatālohitābhyāmadharābhyāṃ
raktāvadātasvacchakāntinā ca madirārasapūrṇamāṇikyaśuktisampuṭacchavinā
kapolayugalena rati-parivādinī-ratnakoṇa-cāruṇā nāsāvaṃśena ca
virājamānām, gatiprasaranirodhiśravaṇakopādiva kiñcidāraktāpāṅgena
mijamukhalakṣmīnivāsadugdhodadhinā locanayugalena locanamayamiva <1>
<1.nayanamayamiva> jīvalokaṃ karttumudyatām,
unmadayauvanakuñjaramadarājibhyāṃ manaḥśilāpaṃṅkalikhitena ca rāgāviṣṭena
<1> <1.rāgāviṣṭa...> manmathahṛdayeneva vadanalagnena tilakabindunā
vidyotitalalāṭapaṭṭām, utkṛṣṭahematālīpaṭṭābharaṇamaya <2>
<2.ekamāśliṣṭahematāṭīpuṭābharaṇamaparam>
māmuktakarṇotpalacyutamadhudhārāsandehakāriṇaṃ karṇapāśaṃ
dolāyamānapatra-makara <3> <3....marakata...> -māṇikyakuṇḍalaṃ dadhatīm,
pāṭalīkṛtalalāṭena sīmantacumbinaścūḍāmaṇeḥ <4> <4....cumbitacūḍāmaṇeḥ>
kṣaratāṃśujālena <5> <5.rāgeṇa> madirāraseneva
prakṣālyamānadīrghakeśakalāpām, / dehārddhapraviṣṭaharagarvita-gaurī-vijigīṣayeva sarvāṅgānupraviṣṭa
manmathadarśitasaubhāgyaviśeṣām, uraḥsamāropitaikalakṣmī <6>
<6.uraḥsamāropitalakṣmī...> -muditanārāyaṇāvalepa-haraṇāya
pratibimbakairnijarūpato <7> <7.ekalakṣmī...> lakṣmīśatānīva sṛjantīm,
uttamāṅganihitaikacandravismitaharābhimānanāśāya
vilāsasmiteścandrasahasrāṇīva dikṣuvikṣipantīm,
nirddayadagdhaikamanmathapramathanātharoṣeṇeva pratihṛdayaṃ
manmathāyutānyutpādayantīm, rajani-jāgarakhinnasya <1> <1.khinnasya>
paricitacakravākamithunasya svaptuṃ krīḍānadikāsu
kamaladhūlibālukābhirbālapulināni kārayantīm,
parijananupūraravaprasthitaṃ valla bhañca <2> <2.durlabhañca>
haṃsamithunaṃ <3> <3.prasthitaṃ ca vallabhahaṃsamithunaṃ> mṛṇālanigaḍena
baddhvānaya' iti haṃsapālīmādiśantīm, ābharaṇamarakatamayūkhān lihate <4>
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21247285 (0.059):
lihate / likṣe / lihāthe / līḍhve / lileha, lilihe / leḍhāsi, leḍhāse /
<4.lihate ca, lihate haritataṇasūcīlobhena> bhavanahariṇa <5> <5.kvacit
bhavana' padaṃ na dṛśyate> -śāvakāya sakhīśravaṇādapanīya
yavāṅkuraprasaraṃ <6> <6.prasavaṃ> prayacchantīm, ātmasaṃvarddhita <7>
<7.ātmavarddhita> / -latā-prathama-kusumanirgama-nivedanāgatāmudyānapālīmaśeṣābharaṇadānena
sammānayatīm, / upanīta-vividha-vana-kusumaphala-pūrṇa-patrapuṭāmavijñāyamānālāpatayā
hāsahetuṃ punaḥ punaḥ krīḍāparvata <1> <1....patra...parvatakaśabarīm,
parvatakapātṛ...> pātṛ-śavarīmālāpayantīm <2> <2.ālāpantīm> ,
karatalavinihataiḥ <3> <3.vinihitaiḥ> muhurmuhurutpatadbhiśca <4>
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16122049 (0.024):
bhūsamparkarajonipātamalinās+svasmāt+gṛhāt+pracyutās+ / sāmānyais+api jantubhis+karatalais+niḥśaṅkam+āliṅgitās+ /
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21860566 (0.033):
<2.āhatidhāvitaiḥ> piśaācagṛhītakaiḥ karatalatāḍana-cipaṭīkṛta <3>
Damodaragupta: Kuttanimata (damkuttu.htm.txt) 26473099 (0.042):
ātāmratāṃ samupagatamucchūnaṃ karatalaṃ tava Sulalite /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6645135 (0.049):
māṃsa^gūḍhapāṇiḥ// / u9.28ab/.sudṛśa[kara^talaiś ca]sādhavaste kuṭilakṛtair vinimīlitaiś ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21645472 (0.052):
443.001. te nirgatakaṇṭake 'nuvarodhya ānayiṣyāmaḥ/ / 443.001. sa teṣāṃ karapratyāyān nānuprayacchati, nāpi taṃ sa udyānaṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6645303 (0.055):
u9.35/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin kara^tala^lekhānām ādhyāyaḥ/ / u9.36/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin vāyasa^rutaṃ nāma^adhyāyaṃ vyākhāsyāmi
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19130301 (0.062):
ṇamaha dasāṇaṇasarahasakaratuliavalantaselabhaavihalaṃ /
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1387689 (0.064):
pīnavṛttāyatabhujaś cārutarātamrakaratalānuraktāṅgulībhir alaṃkṛtas
<4.abhihatairmuhurapasarpadbhirupasarpadbhiśca> / mukhaparimalāndhairnīlakandukairiva <5> <5.nīlakañcukairiva> madhukaraiḥ
krīḍantīm, pañjarahārītaka <6> <6.hārītakalaruta> / -ruta-śravaṇa-kṛta-duṣṭasmitāṃ cāmaragrāhiṇīṃ vihasya līlākamalena śirasi
vighaṭṭayantīm, muktāphala-khacita-candralekhikā-saṃkrāntapratimā <7>
<7.lekhikāpratima> svedajala- <8> <8....jālāñcita> / -bindujālacita-nakha-padābhiprāyeṇa tāmbūlakaraṅkavāhinīṃ payodhare <9>
<9.stanataṭe> paṭavāsamuṣṭinā tāḍayantīm, ratnakuṇḍala <1>
<1.pratibimbamārdradantavraṇamaṇḍala> / pratibimba-sāndra-datta-nava-nakhapada-maṇḍalāśaṅkayā cāmaragrāhiṇīṃ
vihasya kapole prasādavyājena dattena <2> <2.vyājadattena>
ātmakarṇapūrapallavenācchādayantīm, pṛthivīmiva samutsāritamahākulabhū <3>
<3....bhūbhṛdvyatikarāṃ> bhṛdvara-vyatikara-śeṣabhoganiṣaṇṇām <4>
<4.śeṣabhogeṣu niṣaṇṇāṃ ca> , madhumāsalakṣmīmiva <5> <5.sakhīmiva>
ṣaṭpada-paṭalāpahniyamāṇakusuma-rajodhūsara-pādaparāgām,
śaradamivotpāditamānasajanmapakṣiravāpanītanīlakaṇṭhamadām, gaurīmiva
śvetāṃśukaracitottamāṅgābharaṇām <1> <1.viracita> , udadhi-velāvana <2>
<2...ghana...> -lekhāmiva madhukarakulanīlatamālakānanām,
indumūrttimivoddāma-manmathavilāsa-gṛhīta-guru-kalatrām, vanarājimiva
pāṇḍuśyāmalavalīlatālaṅkṛtamadhyāṃ, dinamukhalakṣmīmiva <3>
<3.dinamukhamiva> bhāsvanmuktāṃśu-bhinna-padmarāgaprasādhanām,
ākāśakamalinīmiva svacchāmbaradṛśyamāna mṛṇāla-komalorumūlām,
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21858341 (0.041):
ākāśakamalinīmiva svacchāmbarataladṛśyamānamṛṇālakomalorumūlām,
mayūrāvalīmiva nitamba-cumbiśikhaṇḍabhāra-visphuraccandrakāntām,
kalpatarulatāmiva kāmaphalaprādam, <1> <1.puraḥsamīpe> śayanasamīpe
sammukhopaviṣṭam ko 'sau, kasya vāpatyam, kimabhidhāno vā, kīdṛśamasya / rūpam, kiyadvā vayaḥ, kimabhidhatte, bhavatā <2> <2.bhavatāṃ ca>
kimabhihitaḥ, kiyacciraṃ dṛṣṭastvayā, kathañcāsya mahāśvetayā saha
paricaya upajātaḥ, kimayamatrāgamiṣyati' iti / muhurmuhuścandrāpīḍasambaddhamevālāpaṃ <4> <4....sambaddhālapam,
sambaddhālāparūpa> tadrūpavarṇanāmukharaṃ keyūrakaṃ pṛcchantīṃ kādambarīṃ
dadarśa / / tasya tu <5> <5.kvacit dṛṣṭa' iti padaṃ na dṛśyate>
dṛṣṭakādambarīvadanacandralekhālakṣmīkasya sāgarasyevāmṛtamullalāsa
hṛdayam / / āsīccāsya manasi-śeṣendriyāṇyapi me vedhasā kimiti locanamayānyeva na
kṛtāni / / kiṃ vānena kṛvamavadātaṃ karma cakṣuṣā, yadanivāritamenāṃ paśyati /
aho! citrametadutpāditaṃ vedhasā sarvaramaṇīyānāmekaṃ dhāma /
kuta ete rūpātiśayaparamāṇavaḥ samāsāditāḥ / / tannūname nāmutpādayato vidheḥ karatalaparāmarśakleśena ye vigalitā
locanayugalādaśrubindavastebhya etāni jagati / kumuda-kamala-kuvalaya-saugandhikavanānyutpannāni' ityevaṃ cintayata
evāsya tasyā nayanayugale <1> <1.ānane> nipapāta cakṣuḥ / / tadā tasyā api nūnamayaṃ sa keyūrakaṇāvedita' iti cintayantyā
rūpātiśayavilokanavismayasmeraṃ niścalanibaddhalakṣyaṃ <2> <2....lakṣaṃ>
cakṣustasmin <3> <3.nayanam> suciraṃ papāta / / locanaprabhādhavalitastu kādambarīdarśanavihvalo bala iva <4> <4.acala
iva> tatkṣaṇamarājata <5> <5.kvacit tat' iti padaṃ na dṛśyate>
candrāpīḍaḥ / / dṛṣṭvā ca taṃ <1> <1.kvacit tam' iti padaṃ na vidyate> prathamaṃ
romodgamaḥ, tato bhūṣaṇaravaḥ, tadanu kādambarī samuttasthau /
atha tasyāḥ kusumāyudha eva svedamajanayat, sasambhramotthānaśramo <2>
<2.vyapadeśena> vyapadeśo 'bhavat / / urukampa eva <3> <3.ūrustambha eva'> gatiṃ rurodha,
nūpuraravākṛṣṭahaṃsamaṇḍalamayaśo <4> <4.apayaśo> lebhe /
niśvāsapravṛttireva <5> <5.niśvāsapravṛddhireva niśvāsa eva> aṃśukaṃ calaṃ
cakāra, cāmarānilo nimittatāṃ yayau / / antaḥpraviṣṭa-candrāpīḍa <6> <6....candrāpīḍasya> -sparśa-lobhenaiva
nipapāta hṛdaye hastaḥ, sa eva <7> <7.hastapallavaḥ, sa eva karaḥ>
stanāvaraṇavyājo <8> <8.stanāvaraṇam> babhūva /
ānanda evāśrujalamapātayat, calitakarṇāvataṃsakusumarajo vyāja āsīt <9>
<9.vyājamāsīt, vyapadeśatāmayāsīt> / / laghjaiva vaktuṃ na dadau, mukhakamalaparimalāgatālivṛndaṃ dvāratāmagāt
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8031329 (0.058):
piṇḍīlepādi na tv āsīt sa taṃ ropayituṃ kṣamaḥ // SoKss_6,2.178 //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11992808 (0.059):
vistaraḥ. atha mataṃ pānabhojanādyaṃte kuto duḥkhabuddhiḥ syāt yadi / tasyāditatprāraṃbho nāsīd iti. atra brūmaḥ. kāyapariṇāmaviśeṣāt. [Tib.
<1> <1.dvārapālatām> / / madanaśaraprathamaprahāravedanaiva sītkarām <2> <2.śītkāram> akarot,
kusumaprakaraketatīkaṇṭakakṣatiḥ sādhāraṇatāmavāpa /
vepathureva karatalamakampayat, nivedanodyatapratīhārīnivāraṇaṃ
kapaṭamabhūt / / tadā ca kādambarīṃ viśato manmathasyāpi manmatha ivābhūd dvitīyaḥ, tayā
saha yo viveśacandrāpīḍahṛdayam /
tathāhi, asāvapi tasyā ratnābharaṇadyutimāpa tirodhānamamasta,
hṛdayapraveśamapi parigrahamagāṇayat, bhūṣaṇasvamapi sambhāṣaṇamamanyata,
sarvendriyāharaṇamapi prasādamacintayat, dehaprabhāsamparkamapi
suratasamāgamasukhamakalpayat / / kādambarī tu kṛcchrādiva dattakatipayapadā mahāśvetāṃ snehanirbharaṃ
ciradarśanajātotkaṇṭhā <1> <1....jātotkaṇṭhaṃ> sotkaṇṭhaṃ kaṇṭhe jagrāha /
mahāśvetāpi dṛḍhataradattakaṇṭhagrahā tāmavādīt-sakhi! kādambari! bhārate
varṣe rājā aneka-vara-turaga-khura-mukhollekhadatta-catuḥ-mudra
rakṣitaprajāpījastārāpīḍo nāma, tasyāyaṃ / nija-bhuja-śilāstambha-viśrānta-viśva-viśvambharāpīḍaḥ <2>
<2....viśrāntaviśvambharāpīḍaḥ, viśvabandhuḥ> candrāpīḍo nāma
sūnudigvijayaprasaṅgenāgataḥ <3> <3.anugataḥ> bhūmimimām /
eṣa ca darśanāt prabhṛti prakṛtyā me niṣkāraṇabandhunāṃ gataḥ,
parityaktasakalāsaṅganiṣṭhurāmapi me <4> <4.saviśeṣaiḥ>
saviśeṣasvabhāvasaralairguṇairākuṣya <5> <5.ākramya> cittavṛttiṃ varttate,
durllabho hi dākṣiṇyaparavaśo nirnimittamitramakṛtrimahṛdayo vidagdhajanaḥ
<1> <1.vidagdho janaḥ> yato dṛṣṭavaivemam ahamiva tvamapi nirmāṇakauśalaṃ
prajāpateḥ, niḥsapatnatāñca rūpasya, sthānābhinivaśitvañca lakṣmyāḥ,
sadbharttṛtāsukhañca pṛthivyāḥ, suralokātiriktatāñca marttyalokasya,
saphalatāñca mānuṣīlocanānām, ekasthānasamāgamñca sarvakalānāma,
aiśvaryyañca saubhāgyasya, agrāmyatāñca manuṣyāṇāṃ jñāsyasīti balādānīto
kathitā cāsya mayā bahuprakāraṃ <2> <2.bahukaraṃ> priyasakhī /
tadapūrvadarśano 'yamiti vimucya lajjām, anupajātaparicaya ityutsṛjya
aviśrambhatām, avijñātaśīla ityapahāya śaṅkām, yathā mayi tathātrāpi
varttitavyam <3> <3.pravarttitavyam> / / eṣa te mitrañca bāndhavaśca parijanaśca' ityāvedite tayā, candrāpīḍaḥ
praṇāmamakarot / / kṛtapraṇāmañca taṃ tadā kādambaryyāstiryyagvilokayantyāḥ
sasnehamatidīrghalocanāpāṅgabhāgaṃ gacchatastārakasya <1>
<1.atidīrghalocanāyā apāṅgabhāgaṃ gacchatastārakasya locanasya
atidīrghalocanayorapāṅgabhāgam> śrama-salila lava-visara
ivānandabaṣpajabindunikaro nipapāta / / tvaritamabhiprasthitasya dhūliriva sudhādhavalā smitajyotsnā visasāra /
sammānyatāmayaṃ hṛdayaruciro janaḥ pratipraṇāmeneti śiro vaktumivaikā
bhrūlatā samunnanāma / / aṅgulivivaraviniḥsṛtamarakatāṅgulīyakamayūkhalekho <2>
<2....lekhābibhrama...aṅgulīyakalekhaḥ...> vibhrama-gṛhītatāmbūlavīṭika
iva karo jṛmbhārambhamantharaṃ mukhamutasasarpa /
snavatsvedajaladhautalāvaṇyanirmmaleṣu cāsyāḥsaṃkrānta <1>
<1.stambhasaṃkrānta...> -pratibimbatayā / sañcaranmūrttirmakaraketurivāvayaveṣvadṛśyata candrāpīḍaḥ /
tathāhi, śiñjanmaṇinūpurapuṭena <2> <2....maṇikyanūpura> bhuvam <3>
<3.maṇibhavam> ālikhatāṅguṣṭhenāhūta iva caraṇanakheṣu nipapāta /
darśanātirabhasapradhāvitena gatvā hṛdayenānīta-iva stanābhyantare
sasadṛśyata / / vikacakuvalayadāmadīrghayā dṛṣṭyā ca nipīta iva kapolatale samalakṣyata /
sarvāsāmeva ca tadā tāsāṃ kanyakānāṃ tiryyak, paśyantīnāṃ taṃ / kutūhalādapāṅgacumbinyo nirgantukāmā <4> <4.apāṅgacumbinyā daṣṭyā
nirgantukāmā iva> iva karṇapūramadhukaraiḥ samaṃ babhrumustaralāstārakāḥ /
kādambarī tu savibhrama-kṛta-prati-praṇāmā <5> <5....kṛtapraṇāmā>
mahāśvetayā saha paryaṅke niṣasāda / / sasambhramaṃ <1> <1.sasambhramaparijanopanītāyāñca> parijanotāyāñca
śayanaśirobhāganiveśitāyāṃ dhavalāṃśukapracchadapaṭāyāṃ <2> <2.atra
vividharatnaprabhābhāsitāyām' iti kvacit pāṭho dṛśyate> hemapādāṅkitāyāṃ
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25781430 (0.044):
nāndī -- asyā bhuvaḥ svābhāvikedṛk-prabhāvād eva | yad / vividha-ratna-jananīyaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18137835 (0.053):
vipāṭyamāne śirasi prasahya ratnaprabhāvibhramamādadhānaiḥ / / sa raktapūrairabhikṣiktakāyaḥ sehe vyathāmarthisukhe pravṛttaḥ //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28832293 (0.053):
mukuṭena triśṛṅgeṇa nānāratnāṭṭahāsinā / / vibhūṣitakacābandhā rohiṇādrivatīva bhūḥ // Bhmj_19.514 //
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12558074 (0.055):
evameva prajñāpāramitā sarvadharmaratnasaṃnicayā mahādharmaratnasaṃnicayā
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9307805 (0.059):
tadupaśrutya sa rājā sapramodavismayena manasā / vividharatnaprabhodbhāsurasurucirapādaṃ parārdhyāstaraṇaracanābhirāmaṃ
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21242620 (0.060):
ghṛtaspṛśaḥ // dadhṛk, dadhṛg / dadhṛṣau / dadhṛgbhyām // ratnamuṣau / / ratnamuḍbhyām // ṣaṭ, ṣaḍ / ṣaḍbhiḥ / ṣaṅbhyaḥ / ṣaṇṇām / ṣaṭsu // rutvaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18674062 (0.060):
ratanāmayehi taṭakehi āyuktehi nānāratnavicitrāhi nāvāhi plavantīhi
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15896664 (0.060):
nausthodhvosaṃvibhūṣārntha nānāratnakarāeñcitaḥ /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28711580 (0.061):
kāṃścitpraṇidhānānyabhinirharamāṇān // / tebhyaśca stambhebhyaḥ sarvamaṇirājaprabhājālāni niścaranti vyapaśyat /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19153985 (0.061):
saṃsṛṣṭernānāvidhacchāyamaṇimālāmanoharatā, saṃṅkarālaṅkārasya / vividhakāntiratnavinyāsavictrabahulātulakāntikalpatvamiti sarvameva
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028854 (0.062):
nāvagāheta, ratnāni na nidhyāyet nādhyālambeta / sa ratnahetorgoṣpadaṃ
pīṭhikāyāṃ candrāpīḍaḥ samupāviśat / / mahāśvetānurodhena ca viditakādambarīcittābhiprāyāḥ
saṃvṛta-mukha-nyasta-dattaśabda-nivāraṇa-saṃjñāḥ pratīhāryyo veṇuravān
vīṇāghoṣāṃn gītadhvanīn māgadhījayaśabdāṃśca sarvato nivārayāñcakruḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17420238 (0.018):
(2.8.1459) cāṇḍālikā tu kaṇḍola vīṇā caṇḍālavallakī / (2.8.1460) nārācī syādeṣaṇikā śāṇas tu nikaṣaḥ kaṣaḥ
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5785611 (0.024):
atha kāvyakathāpāna |tantrīgītadurodaraiḥ | / savinodau jagāhāte |tau durgādhaṃ mahodadhim ||22.7|
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15903025 (0.034):
śuklāṃbarairgītavādyaiṃrvighnāśīrvacanaiḥ saha // NarP_1,56.408 //
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027476 (0.038):
yadi vā puṣpavarṣeṇa yadi vā gandhavimuñcanena. yadi vā gītavādyāraṃbheṇa / yadi vā bhūmicālena. yadi vā avabhāsena: yadi vā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905673 (0.046):
samanvitalayastvekatālo vīṇā tu vallakī /AP_359.071āab/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4777296 (0.051):
maṅgalāṅkuraropaistu gītanṛtyādivādyakaiḥ //AP_68.003cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293534 (0.056):
(1.7.413) samanvitalayastvekatālo vīṇā tu vallakī / (1.7.414) tripañcī sā tu tantrībhiḥ saptabhiḥ parivādinī
tvaritaparijanopanītena ca salilena kādambarī svayamutthāya
mahāśvetāyāścaraṇau prakṣālyottarīyāṃśukenāpamṛjya punaḥ paryyaṅkamāruroha
candrāpīḍasyāpi kādambaryyāḥ sakhī rūpānurūpā jīvitanirviśeṣā
sarvaviśrambhabhūmirmadalekheti nāmnā balādanicchato 'pi prakṣālitavatī
caraṇau / / mahāsvetā tu karṇābharaṇaprabhāvaṣiṇyaṃsadeśe <3> <3....apāṅgadeśe>
saprema-pāṇinā spṛśantī, madhukarabhara-paryyastañca
karṇāvataṃsasamutkṣipantī, cāmarapavanavidhuti <4> <4....vidhūti...>
paryyastāñca <5> <5....paryyattālaka...> alakavallarīmanuṣvajamānā
kādambarīmanāmayaṃ papraccha / / sā tu sakhīpremṇā gṛhanivāsena kṛtāparādhevānāmayenaiva lajjamānā
kṛcchrādiva kuśalamācacakṣe / / samupajātaśokāpi ca tasmin kāle <1> <1.iha tasmin kāle' iti kvacitpustake
nāvalokyate> mahāśvetāmukhanirīkṣaṇatatparāpi
muhurmuhurapāṅga-vikṣepa-pracalita-tarala-tara-tāraśārodaraṃ <2>
<2....sārodaraṃ> cakṣurmaṇḍalitacāpena bhagavatā kusumadhanvanā
balānnīyamānaṃ candrāpīḍapīḍanāyeva <3> <3....pīḍanayeva,
candrāpīḍapīḍanādeva, candrāpīḍaṃ prati> na śaśāka nivārayitum /
tenaiva kṣaṇena tenāsannasakhokapolasaṃkrāntenerṣyām <4> <4.irṣyayār
irṣyā> , romāñca-bhidyamāna-kucataṭa <5> <5.kvacit taṭa' iti padaṃ
nopalabhyate> -naśayat-pratibimbena virahavyathām, svedārdra <6>
<6.virahavyathāsvedārdra...> -vakṣaḥsthala ghaṭitaśālabhañjikāpratimena
sapatnīroṣaṃ <1> <1.sapatnīroṣāt> nimiṣatā daurbhāgyaśokam,
ānandajalatirohitenāndhatāduḥkhamabhajata sā /
muhūrttāpagame ca tāmbūladānodyatāṃ mahāśvetā tāmabhāṣata <2> <2.tāṃ
mahāśvetāṃ samabhāṣata> -ṭhasakhi! kādambari! sampratipannameva <3>
<3.kvacideva pāṭho nāsti> sarvābhirevāsmābhiḥ <4> <4.sarvābhirasmābhiḥ,
sarvābhirevāsmābhirabhinava...> ayamabhinavāgataścandrāpīḍa ārādhanīyaḥ,
tadasmai tāvaddoyatāṃ tāmbūlam <5> <5.kvacit tāmbūlam' iti padaṃ na
dṛśyate> ' ityuktā ca kiñcidvivarttitāvanamitamukhī <6>
<6....ānamitamukhī> śanairavyaktamiva priyasakhi! lajje
'hamanupajāparicayā prāgalbhyenānena, gṛhāṇa, tvamevāsmai prayaccha'
ityuvāca <7> <7.sā tām> / / punaḥ <8> <8.kādambarī tu> punarabhidhīyamānā ca tayā kathamapi gramyeva
cirāddānābhimukhaṃ <9> <9.cireṇa> manuścakre /
mahāśvetāmukhādanākṛṣṭadṛṣṭireva <10> <10.anākarṣitadṛṣṭireva>
vepamānāṅgayaṣṭirākulalocanā <11> <11.āmukulitalocanā, ākulitalocanā>
sthūlasthūlaṃ niśvasatī <12> <12.niḥśvasantī> nijaśaraprahāramūcchitā
manmathena snapiteva svedajalavisaraiḥ, svedajalavisaranimajjanabhayena ca
hastāvalambanamiva yācamānā, sādhvasaparavaśā patāmīti lagitumiva <1>
<1.vilagitubhiva, lapitumiva, tāpitumiva> kṛtaprayatnā prasārayāmāsa
tāmbūlagarbha hastapallavam / / candrāpīḍastu jayakuñjarakumbhasthalāsphālana-saṃkrānta siṃdūramiva
svabhāvapāṭalaṃ, dhanurguṇakarṣaṇakṛtakiṇaśyāmalam,
kacagrahākṛṣṭi-ruditārilakṣmī-locana-parāmarśa-lagnāñjanabindumiva,
visarpannakhakiraṇatayā atirabhasena pradhāvitābhirivaṃ vivardhitābhiriva
prahasitābhirivāṅgulībhirupetam, sparśalobhācca tatkālakṛta-sanniveśāḥ
sarāgāḥ pañcāpīndriyavṛttīraparā ivāṅgulīrudvahantam <3>
<3.aparāṅgulīḥ,...vṛttīrivāṅgulīḥ...> prasāritavān pāṇim /
tatra ca sā tatkāla-sulabha <1> <1.kvacit sulabha' iti padaṃ nāsti>
-vilāsa-darśana-kuhūhalibhiriva kuto 'pyāgatya sarvarasairadhiṣṭhitā <2>
<2....adhiṣṭhitenānyanibaddhalākṣyaśūnya...> / / tenānibaddhalakṣyatā śūnyaprasāritena, candrāpīḍahastānveṣaṇāyeva
puraḥpravarttita-nakhāṃśunivahena, vepathucalitavalayāvalīvācālena
sambhāṣaṇamiva kurvatā hastena, svedasalilapātapūrvakaṃ gṛhyatāmayaṃ
manmathena datto dāsajanaḥ' ityātmānamiva pratigrāhayantī, adya prabhṛti
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13223382 (0.057):
N5.38a/ tavāham iti cātmānaṃ yo 'asvatantraḥ prayacchati /
bhavato haste varttate' iti jīvitamiva sthāpayantī, tāmbūlamadāt /
ākarṣantī <3> <3.ākarṣayantī> ca karakisalayaṃ bhujalatānusāreṇa
sparśatṛṣṇāgatamanaṅgaśarabhinnamadhyaṃ hṛdayamiva patitamapi ratnavalayaṃ
nājñāsīt / / gṛhītvā cāparaṃ tāmbūlaṃ mahāśvetāyai prāyacchat /
atha sahasaiva tvaritagatiḥ, trivarṇarāgamindrāyudhamiva kuṇḍalīkṛtaṃ
kaṇṭhena vahatā vidrumāṅkurānukāricañcupuṭena <1> <1....anukāriṇā
cañcupuṭena> marakatadyutipakṣatinā mantharagatena śukenānubadhyamānā, <2>
<2.mandharagamanena śukenānugamyamānā> kumuda-kesarapiñjaratayā
caraṇayugalasya, campakakalikākāratayā ca mukhasya, kuvalayadalanīlatayā
ca pakṣadyutīnām, kusumamayīvāgatya sārikā sakrodhamavādīt-bharttṛdārike!
kādambari! kasmānna nivārayasyenamalīkasubhagābhimāninamatiduvinītaṃ <3>
<3.durvinītaṃ> māmanuvadhnantaṃ vihaṅgāpasadam <4> <4.vihaṅgamāpasadam> /
yadi māmanena paribhūyamānāmupekṣase tato 'haṃ niyatamātmānamutsṛjāmi /
satyaṃ śapāmi te pādapaṅkajasparśena' ityevamabhihitā ca tayā kādambarī
smitamakarot / / aviditavṛttāntā tu mahāśvetākimiyaṃ vadati' iti madalekhāṃ papraccha /
sā <5> <5.tvakaḥ> cākathayat-eṣā bhartṛduhituḥ sakhī <6> <6.kvacit
sakhīti padaṃ na dṛśyate> kādambaryyāḥ kālindīti nāmnā sārikā, etasya <1>
<1.idamasya ca> parihāsanāmnaḥ śuksaya bharttṛdārikayaiva / pāṇigrahaṇapūrvakaṃ jāyāpadaṃ grāhitā /
adya cāyamanayā pratyuṣasi kādambaryyāstāmbūlakaraṅkavāhinīmimāṃ
tamālikāmekākinīṃ <2> <2.taralikā...> kimapi pāṭhayan dṛṣṭo yataḥ, tataḥ
prabhṛti sañjāterṣyā kopaparāṅmukhī nainamupasarpati, nālapati, na
spṛśati, na vilokayati, sarvābhirasmābhiḥ prasādyamānāpi na prasīdatī'ti
<3> <3.kvacit iti' iti padaṃ nāvalokyate> / / etadākarṇya sphuritakapolodaraścandrāpīḍo mandaṃ mandaṃ
vihasyābravīt-astyeṣā kathā, śrūyata evaitadrājakule karṇaparamparayā,
parijano 'pyevaṃ mantrayate, <4> <4.āmantrayate, apyevaṃ mantrayati evam, / api mantrayate> bahirapi janāḥ kathayanti, evaṃ digantareṣvapyayamālāpo
varttata eva <5> <5.evam> , asmābhirapyetadākarṇitameva, yathā kila / devyāḥ kādambaryyāstāgbūladāyinī <6> <6.vāhinīṃ> tamālikāṃ <7>
<7.taralikāṃ> kāmayamānaḥ parityaktanijakalatro nistrapayā <8>
<8.nistrapaḥ> anayā saha, devyāstu kādambaryyāḥ kathametad yuktaṃ yanna
nivārayatīmāṃ capalāṃ duṣṭadāsīm / / athavā devyāpi kathitaiva niḥsnehatā <1> <1.nisnehatā> prathamameva
varākīmimāṃ kālindīmīdṛśāya durvinītāya vihaṅgāya prayacchantyā
kimidānīmiyaṃ <2> <2.kvacidihatapasvino' ityadhika pāṭhaḥ samupalabhyate>
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6858712 (0.027):
yadihāsti tadanyatra yannehāsti na tat kvacit // 6 // / asya satkavivāggumphajīvātoḥ kṛtināṃ mude /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1407706 (0.031):
sarvāṇi iti vacanam idānīṃ siddhaṃ7 bhavati / / anyathā vyatirikteśvarābhāve8 kva karmāṇi sannyaseran / tāny ahaṃ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6458945 (0.035):
kathamiha nivasatha' iti / / sodañjalirudīritavatī bhartṛdāraka
karotu, yadetat sāpatnyakaraṇaṃnīrīṇāṃ pradhānaṃ kopakāraṇam,
agraṇīrvirāgahetuḥ, paraṃ paribhasthānam /
iyameva kevalamatidhīrā, yadanayānena daurbhāgyagārimṇā jātavairāgyayā
viṣaṃ vā nāsvāditam, analo vā nāsāditaḥ anaśanaṃ vā nāṅgīkṛtam /
na hyevaṃvigham <3> <3.na hyekam> aparamasti yoṣitāṃ laghimnaḥ kāraṇam /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5476505 (0.023):
hi asau mattaḥ bhavati atha yat tapati . na etat asti . ekam atra hiyuktam / aparam yadyuktam tataḥ ubhayoḥ api anighātaḥ . idam tarhi . anṛtam hi
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 365713 (0.028):
(P_8,1.35) KA_III,375.10 13 Ro_V,329 {4/8} ekam atra hiyuktam aparam / yadyuktam tataḥ ubhayoḥ api anighātaḥ .
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27972372 (0.032):
apaveṣṭitamekaṃ syāt udveṣṭitamathāparam /
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,1 (vnyps31u.htm.txt) 27651890 (0.042):
kathamekaṃ pūrvamaparaṃ ca ? iti cenna, / pratibandhyupādhibhedenobhayopapatteḥ, anyathā kṣaṇasyāpi
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26384823 (0.051):
idaṃ hi prabrūmaḥ svaparam iha nāsty ekam abhidam
yadi ceyamīdṛśe 'pyaparādhe anunīyamānā <4> <4.abhibhavanirāsyām, / abhibhavanirasyā> anena pratyāsattimeṣyati /
tadā dhigimām alamanayā, dūrato varjanīyeyam, abhibhavanirāsyā <5>
<5.abhibhavanirāsyām, abhibhavanirasyā> , / / ka enāṃ punarālāpayiṣyati, ko vāvalokayiṣyati, ko vāsyā nāma grahīṣyati'
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025472 (0.048):
adhimoktuṃ śakyā / ye punaranadhimucya enāmanavabudhyamānāḥ / pratikṣeptavyāṃ maṃsyante, pūrvāntato'pi bhagavaṃstaiḥ kulaputraiḥ
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10153212 (0.049):
tayaiva devyāśaivyayāhamanujñātaḥsamudvahāmīti // ViP_4,12.22 // / athaināṃ rathamāropya svanagaramagacchat // ViP_4,12.23 //
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068501 (0.052):
mama nāma grahīṣyati mama nāma grahīṣyatīti tābhya evaitatsaha satībhyo / 'samadaṃ karoti
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154750 (0.053):
udgṛhīṣyati na svādhyāpayiṣyati na vācayiṣyati na paryavāpsyate na yoniśo
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14313230 (0.058):
kṛtvā dhārayiṣyati vāciṣyati aśuddhakaṃ na kṣamiṣyati / sarvakṛtyakarma na
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18746308 (0.058):
(sarve saṃjaye) netvāna kaṃ su nāma nayiṣyati //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5035169 (0.061):
*{6/353: E1,6; E2: naiṣa}* / *{6/354: E1,6,E2 (v.l.); E2: grahīṣyati}*
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21608530 (0.063):
paramadarśanīyā/ / 288.019. yadyenāṃ drakṣyati, balādgrahīṣyati/
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884265 (0.064):
pratisaṃyuktāni sambaddhāni tadādhārāṇītyarthaḥ / ya imānio cintayiṣyati / tulayiṣyati upanidhāsyatīti sambandhaḥ / kathamityata āha / evaṃ mayetyādi
ityevamabhihitavati tasmin sarvāstāḥ saha kādambaryyāḥ krīḍālāpabhāvitāḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068501 (0.034):
mama nāma grahīṣyati mama nāma grahīṣyatīti tābhya evaitatsaha satībhyo / 'samadaṃ karoti
<6> <6....bhāṣitāḥ> jahasuraṅganāḥ / / parihāsastu tasya narmmabhāṣitamākarṇya jagāda-dhūrtte! rājaputra!
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354027 (0.028):
tenopāyaścinnitaḥ-śambalo śambalīti jagāda / / tatastayā rājabhayānmuktaḥ /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652181 (0.049):
nādhitiṣṭhati, nābhiniviśati ātmā me iti; rūpaṃ mahārāja kulaputra / anupāyantam anupādadānam anadhitiṣṭhantam anabhiniviśantam
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652199 (0.049):
saṃskārān vijñānaṃ mahārāja kulaputra anupāyantam anupādadānam
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24372691 (0.052):
niścārayati kāraṇḍavyūhasūtrasūbhāṣitam // / tatsubhāṣitamākarṇya sarve te saṃpramoditāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16896602 (0.056):
madhucchandā jagādedaṃ BrP_171.27c / madhucchandā vaco 'bravīt BrP_138.12b
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12450554 (0.059):
channasthayaiva jagade padmāvatya sa vignayā // SoKss_17,6.168 // / rājaputra sa eva tvaṃ yadi me pūrvavallabhaḥ /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8324685 (0.060):
% v| v| v % D correct / rājaputra sa eva tvaṃ yadi me pūrvavallabhaḥ /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15493337 (0.062):
05,160.023d@013_0032 suyodhana matir yā te vṛthaiṣā te bhaviṣyati / 05,160.023d@013_0033 śociṣyase mahārāja saputrajñātibāndhavaḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18282433 (0.064):
sravad asra dhārā vārājasra stanya pravāhān vahantī, snehānukāraka dehata / eva te mohitavatī | / [52] punaś cedaṃ sagadgadaṃ jagāda, ayi yaśode
nipuṇeyam, na tvayānyena vā lolāpi pratārayituṃ śakyate /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7647816 (0.024):
samudrareṇurbrāhmaṇo rājānamaraṇeminaṃ prāha anumodatu mahārājemaṃ / yacca tvayā māstrayaṃ bhagavataḥ upasthānaṃ kṛtaṃ sarvopakaraṇaiḥ"
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7832450 (0.024):
(70) asādhuste mahārāja yadbṛkṣa ccheditastvayā /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644086 (0.031):
438.028. sa tathā uktah putra na tava putā na putāmaho dhanikaḥ kṛtaḥ,
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24377426 (0.034):
mā bhaiṣīḥ kulaputrātra tiṣṭhālaṃ vyasudhīratām / / yanmahāyānakāraṇyūhasūtraṃ tvayā śrutam //
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652181 (0.034):
nādhitiṣṭhati, nābhiniviśati ātmā me iti; rūpaṃ mahārāja kulaputra / anupāyantam anupādadānam anadhitiṣṭhantam anabhiniviśantam
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652199 (0.034):
saṃskārān vijñānaṃ mahārāja kulaputra anupāyantam anupādadānam
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6646849 (0.037):
u12.24ab/.atha śabdo bhavet tatra yaṃ dṛṣṭvā tu maharṣibhiḥ/ / u12.24cd/.putraputreti yacchabdo yad gataṃ gatam eva ca/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6646194 (0.041):
u11.8cd/.anāvāsyaṃ ca tat proktaṃ yac ca putrakṣayāvahaṃ// / u11.9ab/.yat tu kañjalakakṣais tat tyaktaṃ varṣodakena ca/(p.181)
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12632400 (0.041):
hā putra katham eva tvaṃ nirdayāsy atiniṣṭhuraḥ / / yad vṛddhāṃ jananīṃ dṛṣṭvā kāruṇyaṃ nāsti te hṛdi // Rm_24.87{87} //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 7978180 (0.042):
ato 'dhikaṃ te kartāsmi na cedadyāpi śāmyasi / / svaputrapoṣiṇī kasmāttvaṃ māṃ kliśnāsi sarvadā // SoKss_2,6.51 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537824 (0.043):
kathayati putra, yadeva prātidaivasikaṃ tadapyadya nāsti/ / 055.023. mayā ātmano 'rthe 'lavaṇikā kulmāṣapiṇḍikā sādhitā/
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9515605 (0.045):
na.hi.grahītavyo.aranah,.susukhatamo.apy.anya.udaryas,.manasā.api.na.mantavyo.mama.ayam.putra.ity/[249] / 3,3: atha.sa.okaḥ.punar.eva.tad.eti.yata.āgato.bhavaty/[249]
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21648080 (0.046):
rājaduhitāsau tvayā pariṇitā/ / 453.006. mā tāmasthāne parityaja, kṣamasveti/
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28627987 (0.047):
vilokitā vicāritā anugaveṣitā paryanviṣṭā vicitritā vipulīkṛtā / so 'haṃ / kulaputra asyāṃ mahāmaitrīdhvajāyāṃ bodhisattvacaryāyāṃ sthitvā dharmeṇa
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12848470 (0.048):
MSS_2647 2 alaṃkariṣyatyatha putrapautrakān mayādhunā puṣpavadeva dhāryate
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12609111 (0.049):
ayi supriya putra tvaṃ snehān mayā nivāryasa / / yady ativāṃchase prāptuṃ nirvṛtiṃ tan samācara // Rm_14.100{100} //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19775134 (0.049):
02,060.030a nṛśaṃsakarmaṃs tvam anāryavṛtta; mā māṃ vivastrāṃ kṛdhi mā / vikārṣīḥ / 02,060.030c na marṣayeyus tava rājaputrāḥ; sendrāpi devā yadi te sahāyāḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15493337 (0.049):
05,160.023d@013_0032 suyodhana matir yā te vṛthaiṣā te bhaviṣyati / 05,160.023d@013_0033 śociṣyase mahārāja saputrajñātibāndhavaḥ
eṣāpi budhyata evaitāvatīrvakroktīḥ, iyamapi jānātyeva parihāsajalpitāni, / asyā api rājakulasamparkacaturāmatiḥ /
viramyatām, abhūmireṣā bhujaṅga-bhaṅgi-bhāṣitānām, iyameva hi vetti
mañjubhāṣiṇī kālañca kāraṇañca pramāṇañca viṣayca prastāvañca
kopaprasādayoḥ iti / / atrāntare cāgatya kañcukī mahāśvetāmavocat-āyuṣmati! devaścitraratho devī
ca madirā tvāṃ draṣṭumāhvayate' / / evamabhihitā ca gantukāmā sakhi! candrāpīḍaḥ kvāstām' iti
kādambarīmapṛcchat / / asau tu na paryyāptamanekastrīhṛdayasahasnāvasthānena <1> <1.nanu
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8284690 (0.064):
kā tvaṃ kimāgatāsīti so 'pṛcchattām upāgatām / / sapīpsitopakramiṇī divyayoṣittam abravīt // SoKss_14,2.36 //
paryyāptamevānekastrīhṛdayasrāvasthānamanena> ?' iti manasā vihasya
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1672608 (0.059):
(kāmenecchayāvaśetuṃ śīlaṃ yasya sa yatrakāmāvaśāyī / tasya bhāvaḥ / yatrakāmāvaśāyitvam) / anekārthatvāddhātūnāṃ 'śī'; tiṣṭhatau varttate /
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3122501 (0.060):
svasvarūpanimagnatvena saṃtamasanimagnānekapuruṣavat vyativedanābhāvāt
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4996111 (0.061):
*{4/166: E2: anekaguṇabhāvaḥ syāt}* / *{4/167: E2: 5,47; E6: 2,27}*
prakāśamavadat-sakhi! mahāśvete! kiṃ tvamevamabhidadhāsi, darśanādārabhya
śarīrasyāpyayameva prabhuḥ, kimuta bhavanasya vibhavasya parijanasya vā,
yatrāsbhai rocate <2> <2....śarīrasyāpyahaṃ na vibhuḥ kimuna bhavanasya
parijanasya vā / / yatrāsau rocate...> priyasakhīhṛdayāya vā, tatrāyamāstām' iti /
tacchutvā mahāśvetāvadat-atraiva <3> <3.mahāśvetā tadatraiva ca>
tvatprāsādasamīpavarttini pramadavane krīḍāparvatakamaṇiveśmanyāstām'
ityabhidhāya gandharvarājaṃ draṣṭuṃ yayau / / candrāpīḍo 'pi tayaiva saha <1> <1.tathā sahaiva> nirgatya vinodanārthaṃ
<2> <2.vinodārthaṃ> vīṇāvādinībhiśca veṇuvādyanipuṇābhiśca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19343854 (0.022):
pradhānāḥ | sakhya maye tu narma gāna nānā bhāṣāṃśana gavāhvāna / veṇu vādyādi kalā bālyādy ucita krīḍādayaḥ | tatra narma, yathā
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25741386 (0.049):
gāthābhirmaṅgalārthābhirvīṇāveṇvādinisvanaiḥ / / tuṣyantī vīvīthivīthīṣu mandamandamathāyayau // BndP_3,15.32 //
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6601322 (0.057):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantībhirvividhamadhuramanojñapaṭupaṭahadundubhimahādundubhibhirvādyatālaninādarnirghoṣaśabdairnānāvidhaiśca / gītanṛtyalāsyaprakārairbahubhiraparimitairbahvaprameyāṇi
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369672 (0.062):
BhP_10.16.027/3 prītyā mṛdaṅga paṇavānaka vādya gīta / BhP_10.16.027/4 puṣpopahāra nutibhiḥ sahasopaseduḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18648232 (0.064):
raṇanti / ye bhavanti nagare parivādinīyo vallakīyo / veṇuvīṇāmṛdaṃgabherīpaṇavā asaṃkhatāny api aghaṭṭitāni saṃpravādyanti /
gītakalākuśalābhiśca durodarakrīḍārāgiṇībhiśca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19343854 (0.022):
pradhānāḥ | sakhya maye tu narma gāna nānā bhāṣāṃśana gavāhvāna / veṇu vādyādi kalā bālyādy ucita krīḍādayaḥ | tatra narma, yathā
aṣṭāpadaparicayacaturābhiśca citrakarmmakṛtaśramābhiśca subhāṣita
pāṭhikābhiśca <3> <3.durodaretyārabhya pāṭhikābhiścetyantaṃ yāvat pāṭhaḥ
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21258548 (0.039):
anupasardanaṃ yaṭṭidādi tadantaṃ yadadantaṃ prātipadikaṃ tataḥ striyāṃ
kvacinna dṛśyate> kādambarīsamādiṣṭa-pratīhārī-preṣitābhiḥ
kanyābhiranugamyamānaḥ pūrvadṛṣṭena keyūrakaṇopadiśyamānamārgaḥ
krīḍāparvatamaṇimandira <4> <4.gṛham> magāt /
gate ca tasmin gandharvarājaputrī visarjya sakalaṃ sakhījanaṃ parijanañca
<5> <5.sakalasakhījanañca> parimita-paricārikābhiranugamyamānā
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21862076 (0.038):
na jāne kenāpi kāraṇenāpahastita <2> <2.aprahastita...> -sakalasakhījanaṃ
prasādamāruroha / / tatra <6> <6.tataḥ> ca śayanīye nipatya dūra <7> <7.adūra...>
-sthitābhirvinayanibhṛtābhiḥ <8> <8.vidhṛtābhiḥ> / paricārikābhirvinodyamānaḥ <9> <9.paricayacaturābhirupāsyamānāpi> kuto 'pi
pratyāgatacetanā caikākinī tasmin kālacapale! kimidamārabdham' iti
nigṛhīteva lajjayā, gandharvarājaputri! kathametad yuktam?'
ityupālabdheva vinayena, ayamasāvavyutpanno bālabhāvaḥ kva gataḥ'
ityupahasiteva mugdhatayā, svairiṇi! mā kuru yatheṣṭamekākinyavinayam'
ityāmantriteva kumārabhāvena, bhīru! nāyaṃ kulakanyakānāṃ kramaḥ' iti
garhiteva mahattvena,durvinīte! rakṣāvinayam' iti tarjitevācāreṇa,
mūḍhe! madanena <1> <1.mūṭha! nigṛhyatāṃ madanena> laghutāṃ nītāsi'
ityanuśāsitevā <2> <2.laghutāṃ nītāsi madaneneti śāpiteva> bhijātyena,
kutastaveyaṃ taralahṛdayatā <3> <3.taralatā> ' iti dhikkateva dhairyyeṇa,
svacchandacāriṇi! apramāṇīkṛtāhaṃ tvayā' iti ninditeva kulasthitvā,
atigurvī lajjāmuvāha / / samacintayaccaivam-agaṇitasarvaśaṅkayā <4> <4.agaṇitasarvaśaṅkāṃ>
taralahṛdayatāṃ darśayantyā adyamayā kiṃ kṛtamidaṃ mohāndhayā <5>
<5.sāhasikatayā> tathāhi, adṛṣṭarvo 'yamiti sāhasikayā <6> / <6.sāhasikatayā> mayā na śaṅkitam /
laghuhṛdayāṃ māṃ lokaḥ <7> <7.ayaṃ> kalayiṣyatīti nirhrikayā nākalitam /
kāsya cittavṛttiriti mūḍhayā <8> <8.mayā> na parīkṣitam /
darśanānukūlāhamasya neti vā taralayā na kṛto vicārakramaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6252635 (0.034):
candrasyaivādhikyamiti mayā vāyakhyāyate, tenātra yatkiñcidāhuḥ tanna / vicārasaham ityāha tenātreti /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4854865 (0.044):
kuloddhataṃ satyamāryamāseveta balotkaṭaṃ(2) //AP_239.031cd/ / taddarśanopāstikatā nityantadbhāvabhāvitā /AP_239.032ab/
pratyākhyānavailakṣyānna bhītam, gurujanānna trastam,
lokāpavādānnodvignam, tathā ca mahāśvetātiduḥkhiteti <1> <1.duḥkhiteti>
nirdākṣiṇyyā <2> <2.dākṣiṇyayā> nāpekṣitam, āsannavarttitasakhījano
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17430104 (0.030):
viśvāsya Sāhakaṃ vīram Uddako 'tha vyapādayat / / āsannavinipātānāṃ drohā dūtā hi durdhiyām // JRt_547 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28564211 (0.058):
evānyatrāvagata tad vitareṣu, tata eva / duḥkhitatayānabhinandita tat sambandhi nikareṣu, samprati tāsām
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18280878 (0.058):
na prastāvyam | sā tu tad duḥkha duḥkhitā śrī devakī sakhī tathā
'pyupalakṣayatīti mandayā na lakṣitam, pārśvasthitaḥ parijanaḥ paśyatīti
naṣṭacetanayā na dṛṣṭam / / sthūlabuddhayo 'pi tādṛśīṃ vinayacyutiṃ vibhāvayeyuḥ,
kimutānubhūtamadanavṛttāntā mahāśvetā kasalakalākuśalāḥ sakhyo vā
rājakulasañcāracaturo vā nityamiṅgitajñaḥ parijanaḥ /
ridṛśeṣvatinipuṇataradṛṣṭayo 'ntaḥpuradāsyaḥ <3> <3.nipuṇadṛṣṭaya> /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24062881 (0.054):
tatpraheyasya vicikitsā 'nuśayasyāgrahīṇatvāt / / dṛṣṭayastu tā santiraṇātmakattvāt yathā ca kṣāntayo dṛṣṭirna jñānamevaṃ
sarvathā hatāsmi mandapuṇyā, maraṇaṃ me 'dya śreyo na lajjākaraṃ jīvitam /
śrutvaitaṃ <4> <4.śrutvaitadvṛttāntaṃ> vṛttāntaṃ kiṃ vakṣyatyambā, tato
vā, gandharvaloko vā / / kiṃ karomi, ko 'tra pratīkāraḥ, kenopāyena skhalitamidaṃ pracchādayāmi,
kasya vā cāpalimidameteṣāṃ durvinītānāmindriyāṇāṃ kathayāmi, kva vānena / dagvahṛdayena pañcabāṇena na khalu jānābhi gṛhītā gacchāmi <5>
<5....dagdhahṛdayena gṛhītā gacchāmi, dagdhahṛdayā pañcabāṇena gacchāmi> /
tathā mahāśvetāvyatikareṇa pratijñā kṛtā priyasakhīnāṃ puro mantritam,
tathā ca keyūrakasya haste <1> <1.keyūrakahaste> sandiṣṭam / / na khalu jānāmi mandabhāginī śaṭhavidhinā vā, utsannamanmathena vā,
pūrvakṛtāpumyasañcayena vā, mṛtyuhatakena vā, anyena vā kenāpyayamānīto
mama vipralambhakaścandrāpīḍaḥ / / ko 'pi vā na kadācid dṛṣṭo nānubhūto na śruto na cintito notprekṣito māṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss13u.htm.txt) 15151713 (0.051):
yo hi svabhāvo nāmno vai na sa dṛṣṭo na ca śrutaḥ | / na côtpanno niruddho vā kasya nāmêha pṛcchasi ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3770685 (0.051):
yo hi sva bhāvo nāmno vai na sa dṛṣṭo na ca śrutaḥ | na ca + utpanno
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26965512 (0.051):
yo hi svabhāvo nāmno vai na sa dṛṣṭo na ca śrutaḥ | na cotpanno niruddho
viḍambayitumupāgataḥ <2> <2.upanyastaḥ, upanataḥ> , yasya / darśanamātreṇaiva <3> <3.darśanamātrakeṇaiva> saṃyamya dattevendriyaiḥ,
śarapañjare nikṣipya samarpitena manmathena, dāsīkṛtyāpanītevānurāgeṇa,
gṛhītagumapaṇena <4> <4.gṛhītamulyena guṇagaṇena, guṇapaṇena> vikrīteva
hṛdayena, upakaraṇībhūtāsmi <5> <5.aśaraṇībhūtāsmi> / / na me kāryaṃ tena capaleneti kṣaṇamiva saṅkalpakarot /
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24431493 (0.016):
* evaṃ tattvābhyāsān nāsmi na me nāham ity apariśeṣāt // MrgTV_1,2.13:23
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6564384 (0.016):
bhūtavādyahamasmi, tathāvādyahamasmi, ananyathāvādyahamasmi | durbodhyaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3307209 (0.023):
na muktirnityasiddhatvāt , na brahmāsmītidhīrapi / / na hi brahmāya(ha)masmīti saṃvitpuṣkalakāraṇam /
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076499 (0.024):
vadasi sā yanmama tvaṃ kṛtānukarānuvartmāsyahameva tvacreyo 'smīti
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083302 (0.025):
tasyaivāhamasmīti tasyāmapitvamīṣāte tadvā jajñau tadvā na jajñāvati
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076484 (0.027):
taddha mana uvāca | ahameva tvacreyo 'smi na vai mayā tvaṃ kiṃ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16459927 (0.030):
sadā saṃpraṇato 'smy aham HV_App.I,4.146b / sadāhaṃ hṛdayaṃ śṛṇu HV_App.I,32.72b
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076507 (0.034):
atha ha vāguvāca | ahameva tvacreyasyasmi yadvai tvaṃ vetthāhaṃ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13154812 (0.036):
svasāsmi tava nirdaye paricinoṣi na tvaṃ kutaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14324988 (0.037):
GautAA_3,7.4 / GautSt_25.4: kāmāvakīrṇo 'smy avakīrṇo 'smi kāmakāmāyasvāhā / | kāmābhidugdho 'smi abhidugdho 'smi kāmakāmāya svāhetisamidham ādhāya
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12871886 (0.037):
MSS_3955 1 asmi vīrajananīti jananyām asmi vīraramaṇīti ramaṇyām /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8643932 (0.040):
pūrṇatvādbrahma / asanānminuterasmi / yadvā sumitatvāt smītyukto jīvaḥ,
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6624658 (0.041):
ānandaḥ prārodīd/ aśrūṇi pravartayamāna evam āha/ vyasana^prāpto +aham / asmi na ca me bhagavān samanvāharati/
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3353299 (0.044):
vidurna jānantīyaṃ gaṅgāhamasmīyaṃ yamunāhamasmītīyaṃ mahyahamasmīti ca
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16482078 (0.044):
sāhañjasya mahiṣmāṃs tu *HV_23.136*391a / sāham adyāvahāsyāsmi HV_App.I,29.246a
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893032 (0.045):
vilokanenaiva tavāmunā mune ? kṛtaḥ kṛtārtho 'smi nibarhitāṃhasā / / tathāpi śuśraṣurahaṃ garīyasīrgiro 'thavā śreyasi kena tṛpyate" //"
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6451205 (0.047):
navagraho balavatībhiryantraṇābhirudvejitaḥ pratyavāmṛśam / / ahamasmi dvijātiḥ / / asvadharmo mamaiṣa pākhāṇḍipathāvatāraḥ /"
kṛtasaṅkalpā ca, antargatena mithyāvinīte! yadi mayā na kṛtyam, eṣa
gacchāmi' iti hṛdayotkampacalitena parihasiteva candrāpīḍena,
tatparityāgasaṅkalpa-samakālaprasthitena kaṇṭhalagnena pṛṣṭeva jīvitena,
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19541590 (0.062):
paraprṛttyanuguṇasaṅkalpaprayannavattvalakṣaṇam /
aviśeṣajñe! punarapi prakṣālitalocanayā dṛśyatāmasau janaḥ
pratyākhyānayogyo na ve'ti tatkālāgatenābhihiteva bāṣpeṇa, apanayāmi te
sāhasubhirdhairyyāvalepa'miti nirbhartsiteva manobhuvā, punarari tathaiva
candrāpīḍābhimukhahṛdayā babhūva / / tadeva mastamitapratisamādhānabalābalāt <1> <1....balātpremāveśena>
premāveśanāsvatantrīkṛtā paravaśevotthāya jālavātāyanena tameva
krīḍāparvatam <2> <2.krīḍāparvatakam> avalokayantyatiṣṭhat /
tatrasthā ca sā tamānandajalavyavadhānodvigneva smṛtyā dadarśa, na cakṣuṣā
aṅgulīgalitasvedaparāmarśabhīteva cintayā lilekha, na citratūlikayā /
romāñcatirodhānaśaṅkiteva hṛdayenāliliṅga, na vakṣasā /
tatsaṅgamakālātipātāsaheva mano gamāgamāya <1> <1.gamāya, gamanāgamane>
niyuktavatī, na parijanam / / candrāpīḍo 'pi praviśaaya svacchandaṃ <2> <2.svacchaṃ> kādambarīhṛdayamiva
dvitīyaṃ maṇigṛham, śilātalāstīrṇāyāmubhayata uparyyupari
niveśita-bahūpadhānāyāṃ kuthāyāṃ nipatya keyūrakeṇotsaṅge <3>
<3.utsaṅgena> gṛhītacaraṇayugalastābhiyathādiṣṭeṣu bhūmibhāgeṣavapiṣṭābhiḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28621742 (0.045):
sabhāgadharmanayāvatīrṇāni sabhāgārthaviniścatāni / sabhāgadharmārthodyotanāni sabhāgarūpaviśuddhāni sabhāgabalāpramāṇāni,
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493191 (0.047):
%aṣṭa-guṇita-guṇya-hīne ca jātam tat eva 1620// iti guṇana-prakāras// atha / bhāga-hāras/ bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛttam/
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11923692 (0.054):
iva. āṭavikakoṭṭa ity apare. na tu bhūmyaṃtaram iti. na tu / bhūmyaṃtarasaṃbaṃdham iti. atītānāgatāvijñaptyarūpiṇo hi dharmā adeśasthā
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12706455 (0.055):
bhāgenakūṭaśālaṃ syādbhāgārdhaṃpañcamaṃbhavet / / caturguṇaṃbhavetkūyaṃ śālāsyādgopurākṛtiḥ // BhS_5.77 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5034413 (0.057):
*{6/328: E1,6,E2 (v.l.); E2: svasvataṃ}* / *{6/329: E1,6,E2 (v.l.); E2: bhūmibhogena}*
kanyakābhiḥ parivṛto dolāyamānena cetasā cintāṃ viveśa /
kiṃ tāvadasyā gandharvarājaduhituḥ kādambaryyāḥ sahabhuva ete vilāsā
evedṛśāḥ sakalalokahṛdayāriṇaḥ, āhosvidanārādhitaprasannena bhagavatā
makaraketunā mayiniyuktāḥ, yena māṃ sāsreṇa sarageṇākūṇitatribhāgeṇa <4>
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27071892 (0.046):
6.099.026c yātudhānasya dauhitrīṃ kiṃ tvaṃ māṃ nābhyudīkṣase / 6.099.027a yena sūdayase śatrūn samare sūryavarcasā
<4.kūṇita> hṛdayāntaḥpatatsmara-śara-kusuma-rajorūṣiteneva cakṣuṣā
tiryyagvilokayati / / madvilokitā ca dhavalena smitālokena dukūleneva lajjayātmānamāvṛṇoti /
mallajjāvivarttamānavadanā ca pratibimbapraveśalobheneva
kapoladarpaṇamarpayati / / madavakāśadāyino hṛdayasya prathamāvinayalekhāmiva kararuheṇa śayanāṅke
likhati / / mattāmbūlavīṭikopanayanakheda-vidhūtena <1> <1....vidhutena>
raktotpala-bhrama-bhramadbhramaravṛndena <2>
<2.raktotpalabhramadbhramaravṛndena> karatalena svinnaṃ <3> <3.khinnaṃ>
mukhamiva <4> <4.mukhamiyaṃ> gṛhītatamālapallaveneva vījayati' /
punaścācintayat-prāyeṇa mānuṣyakasulabhā laghutā
mithyāsaṅkalpasahasrairevamāyāsya mā <5> <5.evaṃ māṃ> vipralabhate,
luptaviveko yauvanamado madayati madano vā /
yatastimiropahateva yūnāṃ dṛṣṭiralpamapi kāluṣyaṃ <1> <1.kaluṣaṃ> mahat
paśyati / / snehalavo 'pi yauvanamadena dūraṃ vistāryyate <2> <2.visāryate>
svayamutpāditānekacintāśatākulā kavimatiriva taralatā na kiñcinnotprekṣate
nipuṇamanmatha <3> <3....sadana...> -gṛhītā citravarttikeva / tarumacittavṛttirna kiñcinnālikhati /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407624 (0.0):
tāḍitena na pratitāḍitavyam bhaṇḍitena na pratibhaṇḍitavyam // / kiñcidevaṃrūpaṃ sthānaṃ adhyāpatsyase / na adhyāpatsye / śṛṇu tvamāyutman
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18070602 (0.004):
kiñcit jugupsādāyi bhavati / yathā ---- kapardakaḥ iti / kiñcit / amaṅgalātaṅgadāyi bhavati / yathā ---- saṃsthitaḥ iti //19//
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12504308 (0.006):
nayanavalayayānvasūci kiñcin niṭilakacālanayā tathānyad atra |
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_pu.htm.txt) 5906533 (0.010):
B1 /// + āvuso na rūpalakkhaṇāni _ anuvattanti + + /// / 2 /// .. ṅ kiñcit kulavyasanam adṛṣṭvā _ manasvijanadurvi ///
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp13u.htm.txt) 12494163 (0.020):
nibandhanamatanirūpaṇam 1455kramasya pāñcamikasya na kiñcidamidhānamasti / / na cānabhihitasya tasya vainiyogikam, aupādānikaṃ vā śeṣatvaṃ ghaṭate, na
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6644629 (0.021):
nivedayati/ / u8.16/.yat kiñcit kāryam ārabhiṣyati tatsarvaṃ nivedayati/ devyai
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6642777 (0.025):
u5.6ab/.dṛṣṭvā jalacarān matsyān evaṃ jānīta buddhimān/ / u5.6cd/.yat kiñcid ārabhiṣyāmi kṣipram eva bhaviṣyati//
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10922699 (0.055):
jñānapratibandhakaśaktimāśritya kiñcijjñamucyeta / / apica nāsākṣikā sattvavṛttirjānātinābhidhīyete /
sañjātarupābhimānā kulaṭevātmasambhāvanā na kvacinnātmānamarpayati /
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940836 (0.029):
((38)). snr.200b kulaṭā- f. femme de mauvaises moeurs, prostituée.
svapna ivānanubhūtamapi <4> <4.anubhūtamapi> manoratho darśayati / / indrajālapicchikevāsambhāvyamapi pratyāśā puraḥ stāpayati /
bhūyaśca cintitavān-kimanena vṛthaiva manasā kheditena, yadi satyameveyaṃ / dhavalekṣaṇā mayyevaṃ jātacittavṛttiḥ <1> <1.jātavṛtti> tadā na cirāt sa
evaināmaprārthitānukūlo manmathaḥ prakaṭīkariṣyati, sa evāsya saṃśayasya
cchettā bhaviṣyati' ityavadhāryyotthāyopaviśyaca tābhiḥ kanyakābhiḥ
sahākṣairgeyaiśca <2> <2.layaiśca> vipañjīvādyaiśca pāṇivikaiśca
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26488502 (0.043):
utpannasya sambaddhasya/ sambandhas tu dehendriyamanobuddhivedanābhiḥ/ / punarutpattiḥ punar dehādibhiḥ sambandhaḥ/ punar ity abhyāsābhidhānam/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28995555 (0.054):
vādaḥ kṣupadadhīcayoḥ LiP_1,35.4b / vāditrairvividhaiścānyair LiP_1,92.178c
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10826933 (0.056):
jambhaśumbhaniśumbhādyais tu huṇḍagrahakaiḥ saha / / balibhir bādhitāḥ sarve brahmāṇam upatasthire // RKS_75.4 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14179843 (0.056):
itihāsapurāṇaiśca vedaurvegrahasaṃsthitaiḥ / / mūrtimadbhiḥ samudraiśya nadībhiśca sarovaraiḥ // NarP_2,3.42 //
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10231864 (0.057):
58.08ab/ paramānna^modaka^odana^dadhi^palala^ullopikā^ādibhir bhakṣyaiḥ/ / 58.08cd/ madyaiḥ kusumair dhūpair gandhaiś ca taruṃ samabhyarcya//
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25271867 (0.063):
japaṃs tāraṃ dhūpaiḥ suparimalitaṃ joṅkaṭamayaiḥ | / kabhādyaiḥ kumbhe 'smin ṭha ḍa vasitibhir varṇa yugalaiḥ
svarasandehavivādaiśca subhāṣitagoṣṭhībhiścānyaiśca <3> <3.kvacit
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26488502 (0.035):
utpannasya sambaddhasya/ sambandhas tu dehendriyamanobuddhivedanābhiḥ/ / punarutpattiḥ punar dehādibhiḥ sambandhaḥ/ punar ity abhyāsābhidhānam/
subhāṣitagoṣṭhībhiścanyaiśca' iti pāṭho nāsti> taistairālāpaiḥ sukumāraiḥ
kalāvilāsaiḥ krīḍannāsāñcakre / / muhūrttañca sthitvā nirgamyopavanālokanākutūhalakṣiptacittaḥ <4>
<4.parvata> krīḍāparvatakaśikharamāruroha / / kādambarī tu taṃ <5> <5.tātaṃ> dṛṣṭvā cirayatīti mahāśvetāyāḥ kila
vartmāvalokayituṃ <6> <6.kvacidiha udyatā' ityadhikaḥ pāṭhaḥ> vimucya taṃ
gavākṣam <7> <7.vimucyatāṃ gavākṣamityuktvā> anaṅgakṣiptacittā
saudhasyoparitanaṃ śikharamāruroha <8> <8.talaṃ kailāśaśikharamiva
gauryaruroha> / / tatra ca viralaparijanā sakala <9> <9.kvacit, sakala' padaṃ na dṛśyate>
śaśimaṇḍalapāṇḍureṇātapatreṇa hemadaṇḍena <1> <1.viracitahemadaṇḍena>
nivāryamāṇātapā, caturbhirbālavyajanaiśca / phenaśucibhiruddhūyamānairupavījyamānā, śirasi, kusumagandhalubdhena
bhramatā bhramarakulena divāpi nīlāvaguṇṭhaneneva <2> <2.nīlāvaguṇṭhaneva>
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21573103 (0.049):
prātiveśakānāṃ ca kathayati bhavantaḥ, patnī me kālagateti/ / 163.009. te vikroṣṭamārabdhāḥ/ / 163.009. sā tairvikrośadbhir nīlapītalohitāvadātairvastraiḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21209366 (0.050):
kiñca hetuśarīraghaṭakaṃ dvividham / kiñcitsaṃkocakam / yathā / nīladhūmādityatra nīlatvam / kiñcadvikāsakam / yathā
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11843003 (0.052):
kimarthaṃpunas tan noktam / ābhisaṅkṣepikaṃ paramāṇavaeva nīlādikādvarṇān na bhidyante
candrāpīḍabhisaraṇaveśābhyāsamiva kurvatī <3> / <3....veṣābhyasyantī,...veśābhyāsaṃ kurvatī, kailāsaśikhara iva gaurī
ityapi kvacidadhikaḥ pāṭhaḥ> , muhuścāmaraśikhāṃ samāsajya,
muhuśchatradaṇḍamavalambya, muhustamālikāskandhe karau vinyasya,
muhurmadalekhāṃ pariṣvajya <4> <4....sakhī pariṣvajya> muhuḥ
parijanāntaritasakaladehā netratribhāgeṇa <5>
<5....netratribhāgeṇāvalokya> , muhurāvalitatrivalīvalayā parivṛtya, muhuḥ
pratīhārīvetralatāśikhare kapolaṃ nidhāya,
muhurniścalakaravidhṛtāmadharapallave vīṭikāṃ viniveśya <6> <6.niveśya> ,
muhurudgīrṇotpalaprahāra <7> <7.udgūrṇakarṇotpala...udgīrṇakarṇotpala>
-palāyamāna-parijanānusaraṇa-datta-katipayapadā vihasya, taṃ vilokayantī
tena ca vilokyamānā, mahāntamapi kālamatikrāntaṃ nājñāsīt /
āruhya ca pratīhāryā niveditamahāśvetāpratyāgamanā tasmādavatatāra /
snānādiṣu mandādarāpi mahāśvetānurodhena divasavyāpāramakarot /
candrāpīḍo 'pi tasmādavatīrya prathamavisarjitenaiva kādambarīparijanena
nirvarttitasnānavidhirnirupahata <1> <1.nivarttita...> / -śilātalāccitābhimatadaivataḥ <2> <2....śilārccita...> krīḍāparyataka eva
sarvamāhārādikamahaḥkarma cakre /
krameṇa ca kṛtāhāraḥ krīḍāparvatakaprāgbhāgabhaji, manohāriṇi,
hārītaharite, <3> <3.hariṇa...> hariṇīromanthaphenaśīkarāsāre,
sīrāyudha-hala-bhaya-niścalakālindī-jalatvipi,
taruṇī-caraṇālaktakarasa-śoṇa-śociṣi, sukumarajaḥ-sikatila-tale,
talāmaṇḍapopagūḍhe, śikhaṇiḍi-caraṇālaktakarasa-śoṇa-śociṣi,
sukumarajaḥ-sikatila-tale, latāmaṇḍapopagūḍhe,
śikhaṇḍi-tāṇḍava-saṅgītagṛhe, marakata-śilātale samupaviṣṭaḥ <4>
<4.upaviṣṭaḥ> dṛṣṭavān sahasaivātibahaladhāmnā dhavalenālokena jaleneva
nirvāpyamāṇaṃ divasam, mṛṇālavalayeneva <5> <5.mṛṇāladhavaleneva
mṛṇālavaneneva> pīyamānamātapam, kṣīrodeneva-plāvyamānāṃ mahīm,
candanarasavarṣeṇeva sicyamānān digantān <1> <1.digantarān> sudhayeva
vilipyamānamambaratalam / / āsīñcāsya manasi-kimu khalu-bhagavanoṣadhipatirakāṇḍa <2>
<2.bhagavanauṣadhipatiḥ, ketakīgarbhapatrapāṇḍuro bhaga...> eva
śītāṃśurudito bhavet, uta / yantravikṣepaviśīryamāṇa-pāṇḍura-jala-dhārā-sahasrāṇi <3>
<3.paṇḍuradhārāsahasrāṇi pāradarasadhārāḥ jaladhārāḥ> dhārāgṛhāmi muktāni,
ahosvidanila-vikīryamāṇaśīkara-dhavalita-bhuvanāmbarasindhurdharātalamavatīrṇeti
<4> <4.kutūhalāddharātalam> / / kutūhalācca <5> <5.kvacit kutūhalāt' iti nāsti>
ālokānusāraprahitacakṣuradrākṣīt / / analpakanyakākadambaparivṛtāṃ
dhriyamāṇadhavalātapatrāmuddhūyamānacāmaradvayāṃ kādambarīpratīhāryā <6>
<6.kādambarīṃ pratīhāryā> vāmapāṇinā vetralatāgarbheṇārdra
vastraśakalāvaccannamukhaṃ candanānulepanasanāthaṃ nārikela <1>
<1.nārikera...> -samudrakamudvahantyā dakṣiṇakareṇa dattahastāvalambām,
keyūrakeṇa ca niśvāsahārye <2> <2.niśvāsahārye> nirmokaśucinī dhaute
kalpalatādukūle dadhatā nivedyamānamārgām,
mālatīkusumadāmādhiṣṭhita-karalatayā ca tamālikayānugamyamānāmāgacchantīṃ
madalekhāṃ tasyāśca samīpe taralikām, tayā ca sitāṃśukopacchade paṭalake
gṛhītaṃ dhavalatākāraṇamiva kṣīrodasya, sahabhuvamiva candramasaḥ,
mṛṇāladaṇḍamiva nārāyaṇanābhipuṇḍarīkasya, / mandarakṣobhavikṣiptamivāmṛtaphenapiṇḍanikaram, vāsukinirmmokamipa
manthanaśramojjhitam, hāsamiva śriyaḥ <3> <3.kvacit śriya' iti padaṃ na
dṛśyate> kulagṛhaviyogagalitam, / mandara-mathana-vikhaṇḍitāśeṣa-śaśikalā-khaṇḍasañcayamiva saṃhṛtam,
pratimāgatatārāgaṇamiva <4> <4.pratimātārāgaṇamiva tārāgaṇamiva> jaladhi
<5> <5.jalanidhi...> -jalāduddhṛtam, diggaja-kara-śīkarāsāramiva
puñjībhūtam <1> <1.diggajasīkarāsārapuñjībhūtam> , nakṣatramālābharaṇamiva
madadvipasya, śaranmeghaśakalairiva <2> <2.śaracchakalairiva,
śaranmeṣaśakalaiḥ> kalpitam, / kādambarī-rūpa-vaśīkṛta-kamunijana-hṛdayairiva nirmitam, gurumiva
sarvaratnānām, yaśorāśimivaikatra ghaṭitaṃ sarvasāgarāṇām <3> <3.kvacit
sarvasāgarāṇām', iti nāvalokyate> , pratipakṣābhiva
nalinī-dala-galajjalabindu-vilāsataralam, utkaṇṭhitamiva
mṛṇālavalayadhavalakaram, śaracchaśinamiva
ghana-muktāṃśu-nivaha-dhavalita-diṅmukham, mandākinīpravāhamiva <5>
<5.mandākinīmiva> surayuvatikucaparimalavāhinam, prabhāvarṣiṇamatitāraṃ
dṛṣṭvā cāyamasya candrāpīḍaścandrātapadyutimuṣaḥ <1> <1....mukhaḥ>
dhavalimnaḥ kāraṇamiti manasā niścitya dūrādeva pratyutthānādinā
samucitopacārakrameṇa <2> <2.samucitena...> dhavalimnaḥ kāraṇamiti manasā
niścitya dūrādeva pratyutthānādinā samucitopacārakrameṇa <2>
<2.samucitena...> madalekhāmāpatantī <3> <3.āyāntīm> pratijagrāha <4>
<4.jagrāha> / / sā tu tasminneva marakatagrāvaṇi muhurttamupaviśya svayamutthāya tena
candanāṅgarāgeṇānulipya te ca dve dukūle paridhāpya taiśca
mālatīkusumadāmabhirāracitaśekharaṃ kṛtvā taṃ hāramādāya
candrāpīḍamuvāca-kumāra! taveyamapahastitāhaṅkārakāntā <5> <5.apadvasi
diṅkārakāḥtā> peśalatā prītiparavaśaṃ <6> <6.paravaśaṃ kimiva> janaṃ
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9654585 (0.060):
1.4.20/.tatra ca^eṣāṃ kāvya^samasyā kalāsamasyā vā/ / 1.4.21/.tasyām ujjvalā loka^kāntāḥ pūjyāḥ/ prītisamānāś
kamiva na kārayati? praśraya eva te dadātyavakāśamevaṃvidhānām /
anayā cākṛtyā kasyāsi na jīvitasvāmī? anena cākāraṇāviṣkṛtavātsalyena
caritena kasya na bandhutvamadhyāropayasi? eṣā ca te prakṛtimadhurā
vyavahṛtiḥ kasya na vayasyatāmutpādayati? kaṃ <7> <7.kasya> vā na / sāmāśvāsayantyamī <8> <8.samāvāsayantyamī> svabhāvasukumāravṛttayo
bhavadguṇāḥ? tvanmūrttirevātropālambhamarhati <1> <1.upalambham> , yā
prathamadarśana eva viśramyamupajanayati / / itarathā hi tvadvidhe sakalabhuvanaprathitamahimni prathamadarśana eva
viśrambhamupajanayati / / itarathā hi tvadvidhe sakalabhuvanaprathitamahimni prayujyamānaṃ
sarvamevānucitamivābhāti / / tathāhi, sambhāṣaṇamapyadhaḥkaraṇamivāpatati, ādaro 'pi
prabhutābhimānamivānumāpayati, stutirapyātmotsekamiva sūcayati, upacāropi,
capalatāmiva prakāśayati, pratīrapyanātmajñatāmiva jñāpayati, vijñāpanāpi
prāgalbhyamiva jāyate <2> <2.jñāyate> , sevāpi cāpalamiva dṛśyate,
dānamapi paribhava iti bhavati / / api ca svayaṃ gṛhītahṛdayāya kiṃ dīyate, jīviteśvarāya <3>
<3.āyattajīvitārthāyaḥ> kiṃ pratipādyate prathamakṛtāgamanamahopakārasya
kā te pratyupakriyā, darśanadattajīvitaphalasya saphalamāgamanaṃ kena te
kriyate / / pramayitāñcānena vyapadeśena darśayati kādambarī, na vibhavam /
apratipādya hi parasvatā sajjanavibhavānām / / āstāṃ tāvadvibhavaḥ, bhavādṛśasya dāsyamapyaṅgīkurvāṇā nākāryakāriṇīti
niyujyate <1> <1.gṛhyate> , dattvātmānamapi vañcitā na bhavati,
jīvanamapyarpayitvā na paścāttapyate / / praṇayijanapratyākhyānaparāṅmukhī ca dākṣiṇyaparavatī <2> <2.paravaśā>
mahattā satām <3> <3.mahatām> / / na ca tādṛśī bhavati yācamānānān, yādṛśī dadatāṃ lajjā, yatsatyam <4>
<4.yattu satyam> amunā vyatikareṇa kṛtāparādhamiva tvayyātmānamavagacchati
kādambarī / / tadayamamṛtamathanasamudbhūtānāṃ <1> <1.uddhatānām> sarvaratnānāmekaḥ śeṣa
<2> <2.ekaśeṣa iti> iti śeṣanāmā <3> <3.labdhanāmā> hāro 'munaiva hetunā
bahumato bhagavatā ambhasāmpatyā gṛhamupagantāya pracetase dattaḥ,
pāśabhṛtāpi gandharvarājāya, gandharvarājenāpi kādambarye, tayāpi
tvadvapurasyānurūpamābharaṇasyeti vibhāvayantyā nabhastalamevocitaṃ
sudhāsūterdhāma <4> <4.sudhāsruto dhāmnaḥ> na dharetyavadhāryyānupreṣitaḥ
yadyapi nijaguṇa <5> <5.guṇa...> gaṇābharaṇabhūṣitāṅgayaṣṭayo bhavādṛśāḥ
kleśahetumitarajanabahumatamābharaṇabhāramaṅgeṣu nāropayanti, tathāpi
kādaṃmbarīprītiratra kāraṇam / / kiṃ na kṛtamurasi śilāśakalaṃ kaustubhābhidhānaṃ lakṣmyāḥ sahajamiti
bahumānamāviṣkurvatā bhagavatā śārṅgapāṇinā <6> <6.śārṅgiṇā> ! na ca <7>
<7.nāpi> nārāyaṇo 'trabhavantamatiricyate, nāpi kostubhamaṇiraṇunāpi
guṇalavena śeṣamatiśete na, cāpi kādambarīmākārānukṛtikalayāpyalpīyasyā
lakṣmīranugantumalam / / ator'hatīyamimaṃ bahumānaṃ tvattaḥ /
nacābhūmireṣā prītiprasārasya / / niyatañca bhavatā bhagnapraṇayā <1> <1.lagnapraṇayā>
mahāśvetāmupālambhasaddasraiḥ <2> <2.mahāśvetām> <3> <3.svātmānam>
khedayitvātmānamutsrakṣyati / / ataeva mahāśvetā <4> <4.mahāśvetayā> taralikāmapīmaṃ hāramādāya
tvatsakāśaṃ preṣitavatī <5> <5.anupreṣitā> / / tayāpi kumārasya sandiṣṭameva na khalu mahābhāgena manasāpi kāryaḥ
kādambaryāḥ prathamapraṇayaprasarabhaṅgaḥ' ityuktvā ca tārācakramiva
cāmīkarācalasya taṭe taṃ tasya vakṣaḥsthale babandha /
candrāpīḍastu vismayamānaḥ pratyavādīt-madalekhe! kimucyate <6>
<6.ucyase> , nipuṇāsi, jānāsi grāhayitum <7> <7.kathayitum>
uttarāvakāśamapaharantyā kṛtaṃ vacasi kauśalam /
āye mugdhe! ke vayamātmanaḥ? ke vā vayaṃ grahaṇasyāgrahaṇasya <1>
<1.grahaṇāgrahaṇasya> vā? gatā <2> <2.gatā> khalviyamastaṃ kathā /
saujanyaśālinībhirbhavatībhirupakaramīkṛto 'yaṃ jano yatheṣṭamiṣṭeṣ vā <3>
<3.anabhīṣṭeṣu vā> vyāpāreṣu viniyujyatām / / atidakṣiṇāyāḥ khaludevyāḥ kādambaryāḥ nirdakṣiṇyamapi <4> <4.nirdākṣiṇyā
api> guṇā na kañcinna dāsīkurvanti' ityuktvā ca kādambarīsambaddhābhireva
kathābhiḥ suciraṃ sthitvā visarjayāmbabhūva madalekhām /
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21855638 (0.061):
evaṃvidhābhiścānyabhiḥ kathābhiḥ suciraṃ sthitvotthāya kādambarī keyūrakaṃ
anatidūraṅgatāyāñca <5> <5.anaticiram> tasyāṃ krīḍāparvatakagatam <6>
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850090 (0.035):
kandalike! samārohaya krīḍāparvataśikharaṃ jīvañjīvamithunāni /
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21861130 (0.047):
kādambarīdarśanam, apagatābhimānapeśalāya / nitarāmaspṛhayanmadalekhāparicayāya, tamālikāṃ draṣṭumācakāṅkṣaḥ,
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113232 (0.052):
karmakyaci dugdhārṇavāniva karotīti, gotraśikhareṣu / krīḍādrīyatītyādhārakyaci krīḍādrīṣviva vartata iti, candramātmajadarśaṃ
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21971663 (0.063):
anekatarumūlakalpitāpāśrayavṛkṣavāṭikaṃ, sakrīḍāparvatakaṃ, / sadīrdhikāpuṣkariṇīkaṃ, sasaritsamudrāvarttakaṃ, sakulyāpravāhaṃ,
<6.krīḍāparvatagatam> udayagirarigatamiva <7> <7.udayagatām> candramasaṃ
candanadukūlahāradhavalaṃ candrāpīḍaṃ draṣṭuṃ samutsārita <8>
<8.utsārita...> -vetra-cchatra-cāmara-cihnā niṣiddhāśeṣaparijanānugamanā
<9> <9.kvacit anugamānā' iti padaṃ na dṛśyate> tamālikādvitīyā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6858712 (0.049):
yadihāsti tadanyatra yannehāsti na tat kvacit // 6 // / asya satkavivāggumphajīvātoḥ kṛtināṃ mude /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26563476 (0.049):
yadanyatra tadatrāsti yadatrāsti na tatkvacit / / rasaratnākaraḥ so'yaṃ nityanāthena nirmitaḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20935739 (0.051):
ṭīkākārairdūṣaṇānumānavibhāgaprastāve/ nāyaṃ niragniko 'nirdhūmatvāditi/ / yadvā kvaciduddeśyāyāṃ tasmānna niragnika iti pramāyāṃ sādhyāyāmanugrāhako
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9671427 (0.052):
na strīsaṃstavu naiva cāpi purusaisteṣāṃ kvacidvidyate
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2090457 (0.054):
naca te kvacidvayabhicarantītyuktaṃ bhavati / / pravicārita iti bhāve ktaḥ /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2356413 (0.060):
labdhrapasarā na kvacit nāstīti nāyaṃ kvacit pravarteta /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18326831 (0.063):
anāditvaṃ vinā tata evādikālīnakāyarkāraṇatvaṃ ca vinādṛṣṭaṃ / kvacidadhunātane 'pi kārye kāraṇaṃ kathaṃ syāt /
citrarathasutā punarapi tedava saudhaśikharamāruroha /
tatrasthā ca punastathaiva vividha-vilāsa-taraṅgitairvikārivilākitaiḥ <10>
<10.taraṅgibhiḥ, taraṅgitairvilokitaiḥ, vikāribhirvilokitaiḥ> jahārāsya
manaḥ / / tathāhi, <11> <11.ṭhamuhurmuhuḥ' iti kvacit> / muhurnitambabimbanyastavāmahastapallavā prāvṛtāṃśu kānusāra <1>
<1.aṃsaprāvṛta...> prasārita-dakṣimakarā niścalatārakā likhiteva,
muhurjṛmbhikārambhadattottānakaratalatayā tadgotraskhalanabhiyā
niruddhavadaneva <2> <2.gotraskhalanabhayaniruddhavadaneva> ,
muhuraṃśukapallava-tāḍita-niḥśvāsāmoda <3> <3...niḥśvāsāmodaḥ...>
-lubdha-madhukara-mukharatayā prastutāhvāneva, / muharanilagalitāṃśuka-sambhrama <4>
<4....sambhramadviguṇitabhujalatāvṛtapayodharatayā, saṃvaraṇasambhrama...>
-dviguṇīkṛtabhujayugala-prāvṛta-payodharatayā dattāliṅganasaṃjñeva, muhuḥ
keśapāśākṛṣṭa-kusuma-puritāñjali-samāghrāṇa-līlayā kṛtanamaskāreva,
muhurubhaya-tarjanī-bhramita-tarjanī-bhramita-muktāprālambatayā <5>
<5....pralambatayā> niveditahṛdayotkalikodgameva, / muhurupahārakusumaskhalana-vidhuta-karatalatayā <6> <6.karatayā>
kathitakusumāyudhaśaraprahāravedaneva, muhurgalita-raśanā-nigaḍa <1>
<1....niviḍa...> -niyamitacaraṇatayā <2> <2.....patita...> saṃyamyārpiteva
manmathena, <3> <3.muhurmuhurvicalita> muhuścalitoruvidhṛtadukūlā
kṣititaladolāyamānāṃśukaikadeśācchāditakucā,
cakita-parivarttana-truṭyattrivalīlatā, <4> <4.samasta...>
aṃśasrastacikurakalā-saṅkalanākula-karakamalā <5> <5.karatalā> ,
kaṭākṣa-kṣepa-dhavalīkṛtakarṇotpalaṃ <6> <6....karṇotpala...> <7>
<7.vilakṣyamāṇasmitadhūlidhūsarakapolam; / vilakṣasmitasudhādhūlidhūsaritaikakapolā, vilakṣya cāsmitasudhādhuli...>
vilakṣasmitasudhādhūli-dhūsaritakapolaṃ sācīkṛtya <8> <8.sācī
kṛtavadanam...> , vadanamanekarasa-bhaṅgi-bhaṅguraṃ <9> <9.bhrūbhaṅgi...>
vilokayantī, tāvadavatasthe yāvadupasaṃhṛtā <10> <10....upasaṃhatā...>
loko divaso babhūva / / atha hṛdayasthitakamalinīrāgeṇeva rajyamāne rājīvajīviteśvareḥ
sakala-lokacakravālacakravarttini <1> / <1.sakalacakravākacakravālahṛdayacakravarttini, cakravālacittavarttini>
bhagavati pūṣṇi <2> <2.uṣṇadodhitau> , krameṇa ca / dinaparilambanaroṣaraktabhiḥ kāminīdṛṣṭibhiriva saṃkramitaśoṇimni vyomni,
saṃhṛtaśociṣi jāte jaraṭha-hārīta-haye haritajini, ravi <3>
<3.haritavāji... janita> -viraha mīlitasaroja-saṃhatiṣu haritāyamāneṣu
kamalavaneṣu śvetāyamāneṣu kumudaṣaṇḍeṣu <4> / <4.tatkālaninarttitopāttabhujasahasravistāritasarvapuraskṛtagajavamraṇeva>
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115015 (0.030):
kva ca dayita-viyogaḥ kvāpi kāntasya yogaḥ / kumuda-kamala-vīthyor vaisadṛśye'titathye
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 4 (bahcar4u.htm.txt) 5742987 (0.034):
vadhūvadanalāvaṇyajyotsnāparipītatamasi pradoṣe, vṛthoditamupahasatsviva / rajanikaramuttānitamukhesu kumudavaneṣvājagāma
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3391311 (0.044):
ucchvasatkamalacāruṣu hastainimnanābhisarasīṣu nipete // MSpv_10.58 //
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6668604 (0.046):
śiśirāṃśau pratanupāṃsūpadigdhasphaṭikamaṇinibhāsu praviralībhavantīṣu / tārāsu | / saṃmīlatsu kumudagahaneṣu vinidrībhavatsu kamalākareṣu haritālaraseneva
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18724650 (0.054):
tam udyānaṃ tena rājāntaḥpureṇa // sā dāni sudarśanā devī tāsu vāpīsu / utpalapadmakumudapuṇḍarīkāṃ phullitakāni ramaṇīyā dṛṣṭvā aparāsu devīṣu
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5138178 (0.064):
tayā ca sahāvanīpatir alakāyāṃ caitrarathādivaneṣv amalapadmaṣaṇḍeṣu / saraḥsv abhiramamāṇa ekaṣaṣṭivarṣāṇy anudinapravardhamānapramodo 'nayat ||
lohitāyamāneṣu diṅmukheṣu <5> <5.nijasuhṛdamṛtamūrttisamālokanāśayā
praharṣasandarśitasmiteṣvivonmukheṣu dhavalāyamāneṣu kumudakhaṇḍeṣu> ,
nīlāyamāne śarvarīmukhe, śanaiḥ śanaiśca / punardinaśrī-samāgamāśābhirivānurāgiṇībhiḥ sahaiva
dīdhitibhiradarśanatāmupagate bhagavati gabhastimālini,
tatkālavijṛmbhitena ca kādambarīhṛdayarāsāgareṇeva <1>
<1....rāgarasasāgareṇeva> āpūrite sandhyārāgeṇa jīvaloke,
kusumāyudhānala-dahyamānahṛdaya <2> <2....cakravākahṛdaya....>
-sahasradhūma iva janitamāninīnayanavāriṇi <3> <3....nayanāsāravāriṇi>
vistīryyamāṇe taruṇatamālatviṣi timire, dikkari-karāvakīrṇa-śīkarāsāra <4>
<4....ākīrṇa....> iva śvetāyamānatārāgaṇe gagane <5> <5.gagane jāte> ,
jātāyāñcādarśanakṣamāyāṃ velāyāṃ saudhaśikharādavatatāra kādambarī,
krīḍāparvatakanitambācca candrāpīḍaḥ / / tato 'cirādiva <6> <6.nacirādiva> gṛhītapādaḥ prasādyamāna iva
kumudinībhiḥ, kaluṣamukhīḥ kupitā iva prasādayannāśāḥ, prabodhāśaṅkayeva
pariharan suptāḥ kamalinīḥ, lāñchanacchalena niśāmiva hṛdayena samudvahan,
rohiṇīcaraṇatāḍanalagnamalakta-karasamivodayarāgaṃ dadhānaḥ,
timiranīlāmbarāṃ <1> <1.nīlāmbaravarām> divamabhisārikāmivopasarpan'
ativallabhatayā vikiranniva saubhāgyam, udagādbhagavānīkṣaṇotsavaḥ /
ucchrite <2> <2.udite ca> ca kusumāyudhādhirājyaikātapatre
kumudinīvadhūvare vibhāvarīvilāsadantapatre śvetabhānau dhavalitadiśi, <3>
<3.kvacit danti' padaṃ nopalabhyate> dantidantādivotkīrṇe bhuvane,
candrāpīḍaścandrātapanirantaratayaiva kumudamayyā iva <1> <1.kumuda iva>
gṛhakumudinyāḥ kallola-dhauta <2> <2.dhūta> sudhā-dhavala-sopāne
tanu-taraṅga-tālavṛnta-vātavāhini suptahaṃsamithune, viraha-vācāla <3>
<3....vācālita...> -cakravāka-yugale tīre, kumudadalāvalībhiḥ
paryantalikhitadantapatra-latam <4> <4....latādanturam> ,
avadātasinduvāradāmopahāram, haricandanarasaiḥ prakṣālitam,
kādambarīparijanopadiṣṭam, muktāśilāpaṭṭaṃ candraśītalamadhiśiśye /
tatrasthasya cāsyāgatyākathayat keyūrakaḥ-devī kādambarī devaṃ
draṣṭumāgatā' iti / / atha candrāpīḍaḥ samambhramamutthāyāgacchantīm, alpasakhījanaparivṛtām,
apanītāśeṣarājacihnām, itarāmiva, ekāvalīmātrābharaṇām, acchācchena
candanarasena dhavalīkṛtatanulatām, ekakarṇāvasaktadantapatrām,
indukalākalikākomalaṃ karṇapūrīkṛtaṃ kumudadalaṃ dadhānām, jyotsnāśucinī
kalpadrumahukūle bibhratīm, tatkālaramaṇīyena veśena sākṣādiva
candrodayadevatām, madalekhayā dattahastāvalambāṃ kādambarīmapaśyat /
āgatya ca sā prītipeśalatāṃ darśayantī prākṛteva <1> <1.prākṛte>
parijanocite bhūtale samupāviśat / / candrapīḍo 'pi kumāra! adhyāsyatāṃ śilātalameva' ityasakṛdanubadhyamāno
'pi mahadekhayā bhūmimevābhajata / / atha <2> <2.kvacit atha' iti na vidyate> sarvāsu cāsīnāsu tāsu <3>
<3.kvacicca tāsu' ityapi nopalabhyate> muhurttamiva sthitvā / vaktumupackrame candrāpīḍaḥ-devi! dṛṣṭipātamātraprīte <4>
<4.dṛṣṭimātraprīte> dāsajane sambhāṣaṇādikasyāpi prasādasya nāstyavakāśaḥ,
kimutaitāvate 'nugrahasya / / na khalu cintayannapi nipuṇaṃ tamātmano guṇalavamavalokayāmi,
yasyāyamanurūpo 'nugrahātirekaḥ / / atisaralā taveyamapagatābhimānamadhurā ca sujanatā, yadabhinavasevakajane
'pyevamanurudhyate / / prāyeṇa <5> <5.kvacidiha ca'kāro 'dhiko dṛśyate>
māmupacārahāryamadakṣiṇaṃ devī manyate /
dhanyaḥ khalu parijanaste, yasyopari niyantraṇā syāt /
ājñāsaṃvibhāgakaraṇocite bhṛtyajane ka ivādaraḥ paropakāropakaraṇaṃ
śarīram <1> <1.śarīrakam> , tṛṇa-lava-laghu ca jīvitamapatrepe <2> <2.api
trape tava pratipattāvupāyanīkarttum, atra ye tat (tvat)
pratipattibhirupāyanīkarttumāgatāste> / tvatpratipattibhirupāyanīkarttumāgatāyāste /
vayameteśarīramidametajjīvitametānīndriyāṇi, eteṣāmanyataradāropaya <3> / <3.anyataramāropaya> parigraheṇa garīyastvam' iti /
athaivaṃvādino 'sya vacanamākṣipya madalekhā sasmitamavādīt-kumāra!
bhavatu, atiyantraṇayā khidyate khalu sakhī kādambarī <4> <4.savrīḍā
kādambarī> , kimarthañcaivamucyate, sarvamidamantareṇāpi vacanamanayā
parigṛhītam, kiṃ punaramunopacāraphalgunā vacasā sandehadolāmāropyate'iti
sthitvā ca kañcit kālaṃ kṛtaprastāvā kathaṃ rājā tārāpīḍaḥ, kathaṃ devī
vilāsavatī, kathamāryaḥ śukanāsaḥ, kīdṛśī cojjayinī, kiyatyadhvani sā ca,
kīdṛga bhārataṃ varṣam, ramaṇīyo vā marttyalokaḥ' ityaśeṣaṃ papraccha /
evaṃvidhābhiścānyabhiḥ kathābhiḥ suciraṃ sthitvotthāya kādambarī keyūrakaṃ
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21854799 (0.061):
api> guṇā na kañcinna dāsīkurvanti' ityuktvā ca kādambarīsambaddhābhireva / kathābhiḥ suciraṃ sthitvā visarjayāmbabhūva madalekhām /
candrāpīḍasamīpaśāyinaṃ samādiśya parijanañca, śayanasaudhaśikharamāruhoha
tatra ca sitadukūlavitānatalāstīrṇaṃ śayanīyamalañcakāra /
candrapīḍo 'pi tasminneva śilātale / nirabhimānatāmabhirūpatāmatigabhīratāñca kādambaryāḥ,
niṣkāraṇavatsalatāñca mahāśvetāyāḥsujanatāñca madalekhāyāḥ,
mahānubhāvatāñcaḥ parijanasya, atisamṛddhiñca gandharvarājalokasya
ramyatāñcakimpuruṣadeśasya manasā bhāvayan keyurakeṇa saṃvāhyamānacaraṇaḥ
kṣaṇādiva kṣaṇadāṃ kṣapitavān / / atha krameṇa kādambarīdarśana <1> <1....jāgarakhinnaḥ> -prajāgarakhinnaḥ
svaptumiva tāla-tamāla-tālī-kadalīkandalinīṃ <1> <1.avirala>
pravirala-kallolānila-śītalāṃ velāvanarājimavatatāra tārāpatiḥ /
abhyarṇavirahavidhurasya ca kāminījanasya niśvasitairiva <2>
<2.niḥśvasitairiva> uṣṇairmlānimanīyata candrikā / / candrāpīḍavilokanāruḍhamadaneva kumudadalodaranītaniśā paṅkajeṣu nipapāta
lakṣmīḥ / / kṣaṇadāpagame ca smṛtvā kāminīkarṇotpala-prahārāṇām <3> <3....prahārān,
smṛtakāminīkarṇotpalaprahāreṣu> utkaṇṭhiteṣviva kṣāmatāṃ vrajatsu
pāṇḍutanuṣu <4> <4.kvacid vāsa' iti padanna dṛśyate> vāsagṛhapradīpeṣu,
anavarataśara-kṣepa-khinnānaṅga-niśvāsa <5> <5....niḥśvāsa...> -vibhrameṣu
<6> <6.bhramatsu> vahatsu <7> <7.kvacit taru' itipadaṃ na vidyate>
tarulatā-kusumaparimaleṣu <8> <8.āmodiṣu> prabhātamātariśvasu,
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8717952 (0.060):
dharmikasañcaraṇāntarāyadoṣāttadavalupyamānapallavakusumādivicchāyīkaraṇācca
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15763966 (0.060):
an-eka-varṇa-kusuma-mañjarī-mañjulataras / taru-vanā3bhogaḥ ity a-tṛptatarayā dṛśā bahu bahu
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9884706 (0.061):
vāyusamīhitā kisalayāstaruṇatarulatā / nṛttata lobhayaṃ nṛpasutaṃ drumaviṭapagatam // Lal_21.111 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8718029 (0.063):
tena dhārmikeṇa avalupyamānamapahliyamāṇaṃ pallavakusumādi, tena / yadvicchāyīkaraṇaṃ niśśebhatāpādanaṃ, tasmāt /
mandaragirilatāgṛhagamanāni ca <1> <1.sumandaralatāgṛhanāni ca> bhiyeva
bhajantīṣvaruṇodayopaplavinīṣu tārakāsu, krameṇa ca samudgate <2>
<2.samudgatacakravāka...> cakravāka-hṛdaya-nivāsa-lagnānurāgamivālohitaṃ
<3> <3.lohitaṃ> maṇḍalamudvahani savitari, candrāpīḍaḥ śilātalādutthāya
prakṣālitamukhakamalaḥ kṛtasandhyānamaskṛtirgṛhitāmbūlaḥ <4>
<4.ābaddhaśekharo gṛhītatāmbūlaḥ> ṭhakeyūraka! vilokaya devī kādambarī
prabuddhā na vā, ka vā tiṣṭhiti' <5> <5.avatiṣṭhati> ityavocat / / gatapratinanivṛttena ca tena mandaraprāsādasyādhastādaṅganasodhavedikāyāṃ
mahāśvetayā sahāvatiṣṭhite' ityāvedite / gandharvarājatanayāmālokayitumājagāma /
dadarśa ca <6> <6.dhavalabhasmalalāṭikābhiḥ> dhavalabhasmakṛtalalāṭikābhiḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28231964 (0.053):
sāmānādhikaraṇyasaṃbandhenābhāvakūṭaviśiṣṭetyarthaḥ dhvaṃsaviśeṣaṇam/ / bhasmādītyādi/ tatra / bhasmādisaṃyogādikaraṇe/ yadyapi
<7> <7.akṣamālā...> akṣamālikā-parivarttana-pracala-karatalābhiḥ
pāśupatavratacāriṇībhirdhāturāgāruṇāmbarābhiśca <8> <8.dhāriṇībhiḥ>
parivrājikābhiḥ,-pariṇata-tālaphala-valkala-lohita-vastrābhiśca
raktapaṭavratavāhinībhiḥ sita-vasananibiḍa-nibaddha-stana-parikarābhiśca
śvetapaṭavyajanābhiḥ <1> <1....vyañjanābhiḥ> jaṭājina-mauñjī <2> <2.kvacit
maurñjī' padannāsti> -valkalāṣāḍhadhāriṇībhirvarṇicihnābhistāpasībhiḥ,
sākṣādiva mantradevatābhiḥ paṭhantībhirbhagavata <3> <3.śauddhodaneḥ>
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11731812 (0.057):
tadviśiṣṭatvānyathānupapattyā tu saṃbandhaḥ kāṇḍasyānumīyate na tu / sākṣānmantrabedasya / / taddhāreṇa ca tanmadhyapātino mantrabhedasyāpi tadanumānam /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25595879 (0.057):
tadviśiṣṭatvānyathānupapattyā tava saṃbandhaḥ kāṇḍasyānumīyate na tu / sākṣānmantrabedasya / / taddhāreṇa ca tanmadhyapātino mantrabedasyāpi tadanumānam /
-stryambakasyāmbikāyāḥ kārttikeyasya <4> <4.viśravasya> viṣṭaraśravasaḥ
kṛṣṇasya <5> <5.arjunasya, jinasya> āryāvalokiteśvarasyārhato viriñcasya
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16512485 (0.056):
bhagavatastathāgatasyāryāvalokiteśvarasya ca mantradevatāyāścāgrataḥ
<6> <6.viśravaṇasya, vaiśvadevasya mārttaṇḍasya viriñcasya> puṇyāḥ / stītīrupāsyamānām, antaḥpurābhyarhitāśca sādaraṃ
namaskārairābhāṣaṇairabhyutthānairāsannavetrāsanadānaiśca <7> <7.kvacit
darśanāgate'ti pāṭho na vidyate> darśanāgatagandharvarājabāndhavavṛddhāḥ
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21861578 (0.063):
mayi <6> <6.kvacit āgate mayī'ti pāṭho na vidyate> kathamasi sthitā?"
samānayantīṃ mahāśvetām, pṛṣṭhataśca samupaviṣṭena kinnaramithunena <8>
<8....mithunakena> madhukara <9> <9.kvacit madhukara' iti padaṃ na
dṛśyate> madhurābhyāṃ vaṃśābhyāṃ datte tāne <10> <10.sthānake, tāle>
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 3 (bahcar3u.htm.txt) 2462596 (0.045):
puronihitaśaraśalākāyantrake nidhāya, pṛṣṭhataḥ sanīḍasaṃniviṣṭābhyāṃ / madhukarapārāvatābhyāṃ vaṃśikābhyāṃ datte sthānake
kalagirā gāyantyā nāradaduhitrā <11> <11....duhitrā ca sāvitryā>
paṭhyamāne ca sarvamaṅgalamahīyasi mahābhārate dattāvadhānām, purodhṛte
<12> <12.puro vidhṛte parijanena> ca maṇidarpaṇe <13> <13.darpaṇe>
tāmbūlarāga <1> <1.bahalatāmbūlarāga....> / -baddhakṛṣṇikāndhakāritābhyantaraṃ daśanajyotsnā-siktamunmṛṣṭa <2>
<2.utsṛṣṭa....> -madhūcchiṣṭa-paṭṭa-pāṭalamadharaṃ <3> / <3....paṭṭapāṇḍuramadharaṃ> vilokayantīm,
śaivalatṛṣṇayā-karṇapūra-śirīṣa-preṣitottāna-vilocanena baddhamaṇḍalaṃ
bhramatābhavanakalahaṃsena prabhātaśaśineva / kriyamāṇa-gamana-praṇāma-pradakṣiṇāṃ kādambarīñca /
samupasṛtya kṛtanamaskārastasyāmeva sudhāvedikāyāṃ <4> <4.kvacit sudhā'
iti padaṃ nāvalokyate> vinyastamāsanaṃ bheje /
sthitvā ca kañcit kālaṃ mahāśvetāyā vadanaṃ vilokya sphuritakapolodaraṃ
mandasmitamakarot / / asau tu tāvataiva viditābhiprāyā kādambarīmabravīt-sakhi! bhavatyā
guṇaiścandrāpīḍaścandrakānta iva candramayūkhairādrīkṛto na śaknoti vaktum
jigamiṣati khalu kumāraḥ, pṛṣṭhato duḥkhamaviditavṛttāntaṃ rājacakramāste
api ca yuvayordūrasthitayorapi sthiteyamidānīṃ / kamalinīkamalabāndhavayoriva kumudinīkumudanāthayoriva prītirāpralayāt /
ato 'bhyanujānātu <1> <1.anujānātu> bhavatī' iti / / atha kādambarī sakhi' <2> <2.sakhi svādhīnaḥ> ! mahāśvete! svādhīno 'yaṃ
saparijano janaḥ kumārasya sva ivāntarātmā, ka ivātrānurodhaḥ'
ityabhidhāya prathamaṃ mahāśvetām, tataḥ kādambarīm, tasyāśca
premasnigdhena cakṣuṣā manasā ca gṛhyamāṇaḥ-devi! kiṃ bravīmi,
bahubhāṣiṇaḥ <3> <3.bahubhāṣime! / / na śraddadhāti lokaḥ, smarttavyo 'smi parijanakathāsu' ityabhidhāya
kanyakāntaḥpurānnirjagāma kādambarīvarjaḥ aśeṣaḥ kanyakājano <4>
<4....varjo 'vaśeṣaḥ varjamaśeṣakanyakājanaḥ, varjamaśeṣastu kanyājanaḥ>
guṇagauravākṛṣṭaḥ paravaśa iva taṃ vrajantamābahistoraṇādanuvavrāja /
nivṛtte ca kanyakājane keyūrakeṇopanītaṃ vājinamāruhya <1> <1.adhiruhya>
gandharvakumārakaistairanugamyamāno hemakūṭāt pravṛtto gantum /
gaccataścāsya citrarathatanayā na kevalamantabahirapi saiva
sarvāśānibandhanamāsīt / / tathāhi, tanmayeva mānasenāsahyavirahaduḥkhānuśayalagnāmiva pṛṣṭhataḥ,
kṛtamārgagamananirodhāmiva purastāt, / viyogākulahṛdayotkalikāveśotkṣiptāmiva <2> <2....āveśakṣiptāmiva
āveśavikṣiptāmiva> nabhasi, samyagālokayituṃ vadanaṃ
virahāturamānasāmivāvasthitāmuraḥsthale, tāmeva mṛgalocanāṃ <3> <3.kvacit
mṛgalocanām' iti padanna vidyate> dadarśa /
krameṇa ca prāpya mahāśvetāśramamacchodasarastīre
sanniviṣṭamindrāyudhakhurapuṭānusāreṇaivāgatamātmaskandhāvāramapaśyat /
nivartitāśeṣagandharvakumāraśca sānandena sakutūhalena savismayena ca
skandhāvāravartinā janena praṇamyamānaḥ svabhavanaṃ viveśa /
sammanitāśeṣarājalokaśca <1> / <1.saṃmānitapratyakṣīkṛtāśeṣaḥ...saṃbhāvitapratyakṣīkṛtarājasaṃmānitarāja...>
vaiśampāyanena patralekhayā ca saha evaṃ mahāśvetā, evaṃ kādambarī, evaṃ
madalekhā, evaṃ tamālikā, evaṃ keyūrakaḥ' ityanayaiva kathayā prāyo
divasamanaiṣīt / / kādambarīrūpadarśanadviṣṭayeva <2> <2....vidviṣṭeva> nāsya purela <3>
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24044742 (0.044):
na tat sakalaṃ pratipakṣo duḥkhasamudayadharmajñānayoratatpratipakṣatvāt / / nāpi sakalayo / rūpārūpyayyordarśanaprahātavyānāmapratipakṣatvādityādyābhāvānna
<3.pure> prītimakarot rājalakṣmīḥ / / tāmeva ca dhavalekṣaṇāmābaddharaṇaraṇakena cetasā cintayato jāgrata evāsya
sā <4> <4.kvacit se'ti na vidyate> jagāma rātriḥ /
aparedyuśca samutthite bhagavati ravau, āsthānamaṇḍapagatastadgateneva
manasā sahasaiva pratīhāreṇa saha praviśantaṃ <5> <5.saṃpraviśantam>
keyūrakaṃ dadarśa / / dūrādeva ca kṣititalaspaśiṃnā maulinā kṛtapādapatanam, ehyehi' ityuktvā
prathamamāṅgavisarpiṇā cakṣuṣā, tato hṛdayena, tato romodgamena,
paścādbhujābhyāṃ pradhāvitaḥ prasṛtam <6> <6.nibhṛtam, prathitam, pathi
tamā...> āliliṅga gāḍham / / <7> <7.samupāveśayat> upāveśayaccainamātmanaḥ samīpa eva, papraccha ca
sbhitasudhādhavalīkṛtākṣaraṃ kṣaratprītidravamayamiva vacanamādṛtaḥ
keyūraka! kathaya kuśalinī devī sasakhījanā saparijanā kādambarī,
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21861510 (0.0):
tvāmarccayati <2> <2.tvāmeva> śekharīkṛtāñjalinā sasakhījanā saparijanā / devī kādambarī' iti /
bhagavatī mahāśvetā ca' iti asau tu tena rājasūnoḥ prītiprakarṣajanmanā
smitenaiva snapita ivānulipta iva sadya evāpagatādhvakhedaḥ
praṇamyādṛtataramavocat <1> <1.ādṛtataramevāvocat> -ṭhaadya kuśalinī,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530388 (0.029):
ṛddhiścābhinirhṛtā/ / 030.012. tato bhagavantamidamavocat labheyāhaṃ bhadanta svākhyāte
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049687 (0.035):
āyuṣmāṃ subhūtir dharmapravegenāsrūṇi prāmuṃcat so 'srūṇi prāmṛjya / bhagavantam etad avocat* āścaryaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6612360 (0.040):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasaṃsparśavihāratām | evaṃ ca sa / bhagavānavocat kaccitte bhagavan kṣamaṇīyam, kaccid yāpanīyam,
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17717573 (0.040):
ātma tattvam upadiśan hariḥ śabdato 'rthataś ca yat punaḥ punar avocat / tasya durbodhasya saubodhyārtham evety adoṣaḥ | nirdhāraṇārthaṃ vā | ayaṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7273282 (0.040):
ātma-tattvam upadiśan hariḥ śabdato 'rthataś ca yat punaḥ punar avocat / tasya durbodhasya saubodhyārtham evety adoṣaḥ | nirdhāraṇārthaṃ vā | ayaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558465 (0.042):
suptamutthāpyedamavocat svāgata, kimidam? asamanvāhāro bhagavan, / asamanvāhāraḥ sugata/
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27453403 (0.042):
udgṛhṇitavyaṃ dhārayitavyaṃ grāhayitavyaṃ vācayitavyaṃ svādhyāyitavyaṃ / paryavāptavyaṃ manasīkartavyaṃ idam avocat // / avocat: The text in the Stein MS ends here but Mac. 9.6 gives the standard
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15618628 (0.042):
udgṛhṇitavyaṃ dhārayitavyaṃ grāhayitavyaṃ vācayitavyaṃ svādhyāyitavyaṃ / paryavāptavyaṃ manasīkartavyaṃ idam avocat* // / avocat*: The text in the Stein MS ends here but Mac. 9.6 gives the
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441522 (0.046):
evam ukte āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat | / mā bhagavān etasya glānasyâśucimraks.itāni cīvarāṇi dhovatu |
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7430690 (0.048):
paryāsthata, paryāsthetām, paryāsthanta / / vakti avocat, avocatām, avocan /
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23930559 (0.048):
prāpnoti sma / sarvavastravibhūṣaṇeṣu tasmai bhagavata upanāmiteṣu, / etadvacanamavocat- 'bhagavati tathāgate parinirvṛte,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21647158 (0.050):
yathānulomam//17// iti/ / 450.009. evamukte bhaganāṃstaṃ mahallamidamavocat apehi puruṣa, mā me
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536277 (0.051):
050.026. tato 'nāthapiṇḍadena gṛhapatinā mahaḥ prajñāpitaḥ/ / 050.027. toyikāmaha iti saṃjñā saṃvṛttā// / 050.028. idamavocadbhagavān/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644688 (0.054):
440.021. ekāntaniṣaṇṇo jīvakaḥ kumārabhūta / āyucmantamānandimadamavocat yatkhalu bhadanta ānanda jānīyāh mayā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21546147 (0.057):
pūrvavadyāvaccharaṇagatāmabhiprasannāmiti/ / 079.030. atha bhagavāṃstāṃ dārikāmidamavocat ehi tvaṃ dārike yena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15090216 (0.057):
atha khalv āyuṣman subhūtir buddhānubhāvena āyuṣmantaṃ sariputram etad / avocat: vyakṛto 'yam ayuṣman śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvakais
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18534158 (0.062):
2575-7 bhate | evam ukte bhagavāṃś candraprabhaṃm ārabhūtam etad avocat*
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552609 (0.064):
bhagavantamidamavocat ahaṃ bhadanta bhagavantamadhyeṣe 'sādhāraṇāyām
yāmevaṃ devaḥ pṛcchati' ityabhidhāyāpanīyārdravastrāvaguṇṭhitaṃ <2>
<2.ārdrakarpaṭāvaguṇṭhitam, ārdravastrakarpaṭāvaguṇṭhitam>
bisasūtrasaṃyatamukhamārdracandana-paṅkanyasta-bāla-mṛṇāla-valaya-mudraṃ
nalinīpatrapuṭamadarśayat / / udghāṭya ca tatra kādambarīprahitānyabhijñānānyadarśayat /
tadyathāmarakataharinti vyapanītatvañci cārumañjarībhāñji kṣīriṇi
pūgīphalāni, śukakāminīkapolapāṇḍūni tāmbūlīdalāni,
haracandrakhaṇḍasthūlaśakalañca karpūram,
atibahala-mṛgamadāmodamanoharañca malayajavilepanam /
abravīcca-cūḍāmaṇicumbinā <1> <1.kvacit vivara' iti padaṃ nopalabhyate>
komalāṅgulivivaravinirgata-lohitāṃśujālenāñjalinā devamarcayati devī
kādambarī, mahāśvetā ca sakaṇṭhagraheṇa kuśalavacasā,
paryasta-śikhaṇḍa-māṇikya-jyetsnā-snapita-lalāṭena ca namaskāreṇa
madalekhā, kṣititalaghaṭitasīmanta-makarikākoṭikoṇena sakalakanyālokaśca,
sacaraṇarajaḥsparśena ca pādapraṇāmena tamālikā' /
sandiṣṭañca tava mahāśvetayā--dhanyāḥ khalu te, yeṣāṃ na gato 'si
cakṣuṣorvipayaṃ <2> <2.avipayaṃ> tathā nāma samakṣaṃ bhavataste
tuhinaśītalāścandramayā iva guṇā virahe vivasvanmayā iva saṃvṛttāḥ <3>
<3.vinivṛtta...> spṛhayanti khalu janāḥ kathamapi / daivopapāditāyāmṛtotpattivāsarāyaivātītadivasāya /
tvayā viyuktaṃ <4> <4.vinivṛtta...> nivṛtta-mahotsavālasamiva <5>
<5.mahotsavānandam> varttate gandharvarājanagaram /
jānāsi ca māṃ kṛtasakalaparityāgam, tathāpyakāraṇapakṣapatinaṃ bhavantaṃ
draṣṭumicchatyanicchatyanicchantyā api me balādiva hṛdayam /
api ca balavadasvasthaśarīrā kādambarī, smarati ca smerānanaṃ
smarahakalpaṃ tvām, ataḥ punarāgamanagauraveṇārhasīmāṃ guṇavadabhimāninīṃ
karttum / / udārajanādaro hi ahumānamāropayati /
avaśyaṃ soḍhavyā ceyamasmadvidhajana-paricakadarthanā kumāreṇa,
bhavatsujanataiva janayatyanucitasandeśaprāgalbhyam /
eṣa devasya śayanīye vismṛtaḥ śeṣo hāraḥ prahitaḥ' <1> <1.kvacit prahita'
iti nāsti> ityuttarīyapaṭāntasaṃyataṃ sūkṣmasūtravivara <2>
<2.sūkṣmavastravivara...> -niḥsṛtairaṃśusantānaiḥ saṃsūcyamānaṃ vimucya
cāmaragrāhiṇyāḥ kare samarpitavān / / atha candrāpīḍaḥ mahāśvetācaraṇārādhanatapaḥphalamidaṃ yadevaṃ parijane
'pyanusmaraṇādikaṃ grasādabāramatimahāntamāropayati devī kādambarī'
ityuktvā tatsarvaṃ śirasi kṛtvā svayameve jagrāha /
tena ca kādambaryāḥ kapolalāvaṇyeneva galitena, smitālokeneva <1>
<1.smitāvalokeneva> rasatāmupanītena, hṛdayeneva druteneva guṇagaṇeneva
nisyanditena <2> <2.vispanditena> sparśavatā hlādinā surabhiṇā ca / vilepanena vilipya tameva kaṇṭhe hāramakarot /
āgṛhītatāmbūlaśca muhūrttādivotthāya vāmabāhunā skandhadeśe samavalambya
<3> <3.avalambya> keyūrakam, ūrdhvasthita eva / kṛtayathākriyamāṇasammānamuditaṃ pradhānarājalokaṃ visṛjya śanaiḥ
śanairgandhamādanaṃ kariṇaṃ draṣṭumayāsīt /
tatra ca sthitvā kṣaṇamiva tasmai svayameva nijanakhāṃśujālajaṭilaṃ
samṛṇālamiva śuṣkaśaṣpakavalamavakīrya vallabhaturaṅga <4>
<4....turaṅgama...> -mandurābhimukhaḥ pratasthe, gacchaṃścobhayataḥ kiñcit
kiñcidiva tiryagvalitavadanaḥ parijanaṃ vilokayām
atha cittajñaiḥ pratīhāraiḥ pratiṣiddhānugamane nikhile samutsārite
parijane keyūrakadvitīya eva mandurāṃ praviveśa / / utsāraṇabhayasabhrāntalocaneṣu praṇamyāpasṛteṣu mandurāpāleṣu,
indrāyudhasya pṛṣṭhāvaguṇṭhanapaṭaṃ kiñcidekapārśve <1>
<1.indrāyudhapṛṣṭhāvaguṇṭhanapaṭaṃ kiñjidekapārśvegalitaṃ kiñcidekapārśve>
galitaṃ samīkurvannutsārayaṃśca kūṇitanetratribhāgasya <2>
<2.kūṇitanetratribhāgāṃ> dṛṣṭinirodhinīṃ kuṅkumakapilāṃ kesarasaṭāṃ
khuradhāriṇī <3> <3.khuradhoraṇī...> -vinyastacaraṇo līlāmandaṃ
mandurādārudattadehabharaḥ sakutūhalamuvāca-keyūraka! kathaya,
mannirgamādārabhya ko vā vṛttānto gandharvarājakule? kena vā vyāpāreṇa
vāsaramatinītavī <4> <4.avasaramatinītavatī> gandharvarājaputrī? kiṃ
vākaronmahāśvetā? kimabhāṣata vā madalekhā? ke vābhavannālāpāḥ
parijanasya? bhavato vā ko vyāpāra āsīt? āsīdvā kācidasmadāśrayiṇī kathā?'
keyūrakastu sarvamācacakṣe-deva! śrūyatām, nirgate tvayi
hṛdaya-sahasra-prayāṇa-paṭahakalakalamiva nūpuracakra <5> <5....nava...>
-kvaṇitena kanyakāntaḥpure <6> <6.kurvantī> kurvati, devī kādambarī
saparijanā saudhaśikharamāruhya turagadhūlirekhādhūsaraṃ devasyaiva
gamanamārgamālokitavatī / / tirohitadarśane ca deve, madalekhāskandhanikṣiptamukhī prītyā taṃ
dugdhodadhidhavalaiḥ plāvayantīva dṛṣṭipātaiḥ, sītātapatrāpadeśena
śaśinerṣyayā nivāryamāṇaravikarasparśā <1> <1....kiraṇasparśā> suciraṃ
tatraiva syitavatī / / tasmācca kathamapi sakhedamavatīrya kṣaṇamivāvasthānamaṇḍape <2>
<2.āsthānamaṇḍape> sthitvotthāya skhalanabhiyeva nivedyamānopahārakusumā
śabdāyamānairmadhukaraiḥ, jaladhārā-dhavala-nakha-mayūkhonmukhānāmanugalaṃ
<3> <3.anupalam> galadbhirvalayaiḥ kaṇṭha bandhānivopapādayantī
kekāravodvignā bhavanaśikhaṇḍinām, pade pade ca kusumadhavalān kareṇa
gṛhalatāpallavān <4> <4.kvacid gṛha' padaṃ nāsti> manasā ca devasya
guṇagaṇānavalambamānā tameva krīḍāparvatakamāgatavatī, yatra sthitavān
tamupetya ca devenātra / marakataśilā-makarikāpraṇāla-prasravaṇa-sicyamānaharita <1> <1.kvacit
harita' iti padaṃ na dṛśyate> -latāmaṇḍape śīkariṇi <2> <2.sīkariṇi>
śilātale sthitam, atra gandhodaka-parimalalīnālijāla-jaṭilaśilāpradeśe
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4751434 (0.041):
kaṃso bāladhvaniṃ śrutvā tāñcikṣepa śilātale //AP_12.008cd/ / vāritopi sa devakyā mṛtyurgarbhoṣṭamo mama /AP_12.009ab/
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27895483 (0.053):
nātiśuṣkaṃ śilātale Ras_9.11b / nātra kāryā vicāraṇā Ras_6.58f
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18148639 (0.063):
acintyacciraṃ tattadupaviṣya śilātale // KAvk_10.39 //
snātam, atra kusumadhūli-sikatile <3> <3.sikatākarddamanīlagiri....>
giri-nadikātaṭe <4> <4.girinadīkānanataṭe> bhagavānaccitaḥ śūlapāṇiḥ, atra
hrepita-śaśadhara-rociṣi sphāṭika <5> <5....sphaṭika...> -śilātale
bhuktam, atra saṃkrānta-candana-rasa-lāñchane muktāśailaśilāpaṭṭe <6>
<6....śilāpaṭṭaśayanīye> suptam' iti parijanena punaruktaṃ nivedyamānāni
devasyaiva sthānacihnāni paśyantī kṣapitavatī divasam /
divasāvasāne ca kathamapi mahāśvetāprayatnādanabhimatamapi tasminneva
sphaṭikamaṇiśilāveśmanyāhāramakarot /
astumupagate bhagavati ravau, uditecandramasi tatraiva kañcitkālaṃ sthitvā
candrakāntamayīva candrodaye / pratyārdrīkṛtatanuścandrabimbapraveśabhayeneva karau kapolayoḥ kṛtvā
kimapi cindatantī, mukulitekṣaṇā kṣaṇamātraṃ sthitvotthāya
vimala-nakhanipatita-śaśipratimābhara-gurūṇīva kṛcchrādudkṣipantī,
līlā-manthara-gamana-paṭūni padāni śayyāgṛhamagāt /
śayana-nikṣipte <1> <1.kṣipta> -gātrayaṣṭiśca, tataḥ prabhṛti prabalayā
śirovedanayā viceṣṭamānā, dāruṇena ca dāharūpiṇā jvareṇābhibhūyamānā
kenāpyādhinā <2> <2.vyādhinā> maṅgalapradīpaiḥ kumudākaraiścakravākaiśca
sārddhamanimīlitalocanā duḥkhaduḥkhena kṣaṇadāmanaiṣīt /
upasi ca māmāhūya devasya vārttāvyatikaropalambhāya3> <3.upālambhāya>
sopālambhamādiṣṭavatī' / / <4> <4.kvacit atha' ityadhikaḥ pāṭha upalabhyate> candrāpīḍastadākarṇya
jigamiṣuḥ aśvo 'śva' ita vadan <5> <5.vadan pūrvavṛttacamatkṛtacetāḥ>
bhavanānniryayau / / āropitaparyāṇañca tvarita-turaga <6> <6.kvacit turaga' iti nopalabhyata>
-paricārakopanītatamandrāyudhamāruhya, paścādāropya patralekhām,
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12600051 (0.046):
sarve te pracaranto vai tīraṃ prāpur mahodadheḥ // Rm_12.23{23} // / tato bhāṃḍāni naukāyām āropyāruhya ca svayaṃ /
skandhāvāra sthāpayitvā <1> <1.saṃtthāpayitvā> vaiśampāyanam, aśeṣaṃ / parijanaṃ <2> <2.aśeṣaparijanam> nivarttya ca anyuragārūḍhenaiva
keyūrakeṇānugamyamāno hemakūṭaṃ yayau / / āsādya ca kādambarībhavanadvāramavatatāra <3> <3.avatatara turagāt> /
avatīrya ca <4> <4.kvacit cakāro nāsti> dvārapālārpitaturaṅgaḥ
kādambarī-prathama-darśana-kutūhalinyā ca patralekhayā cānugamyamānaḥ
praviśya kva devī kādambarī tiṣṭhiti' iti sammukhāgatamanyatamaṃ
varṣavaram <5> <5.varṣadharam> aprākṣīt / / kṛtapraṇāmena ca tena deva! mattamayūrasya <6> <6.nṛtyananmayūrasya>
krīḍāparvatakasyādhastāt kamalavanadīghikātīre virecitaṃ
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22781269 (0.022):
teṇa bhaṇiaṃ ahmehiṃ ṇammadātīre kuyyagummaḷaggā diṭṭhā (BhSv_6.0:14)
himagṛhamadhyāste' ityāvedite keyūrakeṇopadiśyamānavartmā
pramadavanamadhyena gatvā kiñcidadhvānam, marakataharitānāṃ kadalīvānānāṃ
<7> <7.kadaladalānām> prabhayā śaṣpīkṛtaravikiraṇaṃ haritāyamānaṃ divasaṃ
dadarśa / / teṣāñca madhye nirantara-nalinī-dalacchannaṃ himagṛhamapaśyat /
tasmācca niṣpatantamārdrāṃśukacchalenācchodajaleneva saṃvītam,
vāhulatāvidhṛtairmṛṇālavalayairābharaṇakairiva dhavalitāvayavam,
āpāṇḍubhiścaikaśravaṇāśrayestāṭaṅkīkṛtaiḥ <1> <1.tālaṅkīkṛtaiḥ
tāḍaṅkīkṛtaiḥ> ketakīgarbhadalairupahasitadantapatram,
ālikhitacandanalalāṭikāni mukhāravindāni baddhasaubhāgyapadānīva <2>
<2....paṭṭānīva> dadhānam, kṛtacandanabinduviśeṣakāṃśca divāpi
sparśalobhasthitendupratibimbāniva kapolānudvahantam <3>
<3.kapolaphalakām> , apahṛtāśeṣaśirīpasaubhāgyābhiḥ śaibalamañjarībhiḥ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25880290 (0.034):
sampattiḥ anurūpa ātmabhāvaḥ samṛddheranyaḥ sabrahma bābhravāṇām / / sakṣatraṃ śālaṅkāyanānām / / sāklyam aśeṣatā satṛṇam abhyāvaharati /
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10465678 (0.037):
prādeśikatvamahitatvamasukhatvamanairyāṇikatvamiti / dharmadundubhyāḥ / punaraprādeśikatvamaśeṣapramattadevagaṇasaṃcodanatayā ca
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7413193 (0.038):
sampattiḥ anurūpa ātmabhāvaḥ samr̥ddheranyaḥ sabrahma bābhravāṇām / / sakṣatraṃ śālaṅkāyanānām / / sāklyam aśeṣatā satr̥ṇam abhyāvaharati /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24535442 (0.042):
sarvaśabdasyā 'śeṣatā 'rthaḥ | tayaiva pratipāditayā sādhanasya
kṛtakarṇapūram, karpūradhūlidhasareṣu malayaja-rasa-lava-luliteṣu <4>
<4.laliteṣu> vakulāvalīvalayeṣu <5> <5.bakulāvaliṣu, kuvalayāvaliṣu,
lalitakulavalayeṣu> staneṣu <6> <6.prayodhareṣu> / nyastanalinīpatraprāvaraṇam, anavarata-candana-carccā-praṇayana <7>
<7.praṇaya> -pāṇḍuraiḥ santāpa-roṣa-mṛdita-candūkarairiva <1>
<1....āraktacandrakarairiva, santāparoṣaprakaṭita...> karaiḥ
kalpitamṛṇāladaṇḍāni bisatantumayāni cāmarāṇi bibhrāṇam, unnālaiśca
kamalaikumudaiḥ kuvalayaiḥ kisalayaiḥ kadalīdalaiḥ kamalinīpalāśaiḥ
kumumastabakaiścātapatrīkṛtairnivāritātapam, jaladevatānāmiva samūham,
varuṇāśriyāmiva samūham, śaradāmiva samājam, sarasīnāmiva goṣṭhībandhanam,
śiśiropacāranipuṇaṃ kādambaryāḥ śarīraparicārakaṃ <2>
<2.śarīraparicārikāprāyam> śarīraprāyaṃ parijanamadrākṣīt /
tena ca praṇamyamānaḥ padānakhapatanabhayādiva <3> <3.pādatalapatana...,
pādanakhatapanadāhabhayādiva> tvaritāpasṛtena dīyamānamārgaḥ,
candanapaṅkakṛtavedikānāṃ puṇḍarīkakalikāghaṭitaghaṇṭikānāṃ
vikasitasndhuvāra <4> <4....sinduvāra...> -kusumamamñjarīcāmarāṇāṃ
lambitasthūlamallikāmukulahārāṇāmābaddhalavaṅga <1> <1.laviṅga...>
-pallava-candana-mālikānāṃ dolāyamānakumudadāmadhvajānāṃ
mṛṇālavetrahastābhirgṛhītarucirakusumābharaṇābhirmadhulakṣmīpratikṛtibhiriva
<2> <2....prakṛtibhiriva> dvārapālikābhiradhiṣṭhitānāṃ kadalītoraṇānāṃ / talena praviśya sarvanto nisṛṣṭadṛṣṭirdṛṣṭavān /
kvacidubhaya-taṭa-nikhāta <3> <3....antarnikhāta...>
-tamālapallava-kṛta-vanalekhāḥ kumuda <4> <4.kumudavana...>
-dhūli-bālukā-pulina-mālinīścandanarasena pravarttyamānā gṛhanadikāḥ,
kvacinnicula-mañjarī-racita-rakta-cāmarāṇāṃ jalārdra <5> <5.jalārdrīkṛta>
vitānakānāṃ taleṣu sasindūrakuṭṭimeṣu <6> <6.sindūra> astīryamāṇāni
raktapaṅkajaśayanāni, kvacidelārasena sicyamānāni
sparśānumeyaramyabhirttīni <7> <7.sparśānumeyabhittīni,
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28118434 (0.057):
svamataṃ darśaṃyati sparśānumeya iti/ / asya upalabhyamānasparśasya āśrayaḥ pṛthivī na ca ityanvayaḥ/
sparśānumeyaramyasthitipradeśāni> , sphaṭikabhavanāni <8>
<8.abhra(abhraka) bhavanāni> kvacicchirīṣapakṣmakṛtaśādvalānāṃ
mṛṇāladhārāgṛhāṇāṃ śikharamāropyamāṇānāṃ dhārā-kadamba-dhūlidhūsaritānāṃ
<1> <1....dhūsaritāni, ...dhūsarāṇām> yantramayūrakāṇāṃ kadambakāni,
kvacit sahakāra-rasasiktaiḥ <2> <2.sahakāratarusaktaiḥ>
jambūpallavairācchādyamānābhyantarāḥ parṇaśālāḥ, kvacit
krīḍitakṛtrima-kari-kalabha-yūthakākulīkriyamāṇāḥ kāñcanakamalinīkāḥ <3>
<3....kamalinīkāḥ> , kvacid-gandhodakakūpeṣu
baddhakāñcana-sudhā-paṅka-kāmapīṭheṣu-sthūla-visalatā-daṇḍa- <4>
<4....daṇḍārakāṇi> ghaṭitārakāṇikṛtaka <5> <5.kanakaketaka...,
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5471253 (0.061):
vaktavyam . ke punaḥ kāṇyādayaḥ . kāṇirāṇiśrāṇibhāṇiheṭhilopayaḥ .
kṛtaketaka...> -kena-jala-jala-droṇikāni <6> <6.daladroṇikāni>
kuvalayāvalīrajjubhirgrathyamānāni patra <7> <7.kamalapatra...>
-puṭa-ghaṭī-yantrakāṇi, kvacit sphaṭikabalākāvalī <8> <8.valākāvalīḥ>
vānta-vāridhārā-likhitendrāyudhāḥ sañcāryamāṇā māyāmeghamālāḥ,
kvacidupānta prarūḍha <9> <9....rūḍha...> -pāṇḍu <10> <10.kvacit pāṇḍu'
iti padanna vidyate> yavāṅkurāsu <1> <1.sitarakta, tarattaruṇa>
taruma-mālatī-kuṅmala-danturita-taraṅgāsu haricandana-drava-vāpikāsu
śiśirīkriyamāṇā hārayaṣṭīḥ, kvacinmuktāphalakṣoda-racitālabālakān
anavaratasthūla <2> <2.anavarata-candanasthūla...>
jalabindu-duddinamutsṛjato yantravṛkṣakān, kvacidvidhuta-pakṣa
nikṣipta-śīkarānīta-nīhārā bhramantīryantramayīḥ patraśakuniśreṇīḥ,
kvacinmadhukara-kiṅkiṇī-kaṅktipaṭutara-ravābadhyamānāḥ <3>
<3....paṭutaravādhyamānāḥ, paṭutarāvadhyamānāḥ> kusumadāmadolāḥ
kvacidudarārūḍha-nirgatonnāla <4> <4....nirgatottāla...>
-nalinī-cchada-cchāditamukhān praveśyamānān śātakumbhakumbhān <5>
<5.śātakumbhān> , kvaciddhaṭita-kadalī-garbhastambhadaṇḍāni badhyamānāni
<6> <6....daṇḍanibadhyamānācāru...> cāruvaṃśākṛtīti / kusumastabakātapatrāṇi, kvacit
kara-mṛdita-karpūra-pallava-rasenādhivāsyamānāni bisatantumayānyaṃśukāni,
kvacillavalīphaladraveṇārdrīyamāṇān tṛṇaśūnya <1> <1.tṛṇaśūka...>
-mañjarīkarmapūrān, kvacidambhojinī-dala-vyajanairvojyamānān
ulapabhājanabhājaḥ <2> <2....bhājān> śītauṣadhirasān, anyāṃścaivaṃprakārān
śiśiropacāropakaraṇakalpanāvyāpārān <3> <3....parikalpanāvyāpārān>
parijanena kṛtān kriyamāṇāṃśca vīkṣamāṇaḥ, himagṛhakasya madhyabhāgaṃ
hṛdayāmeva himavataḥ jalakrīḍāgṛhamiva pracetasaḥ, janamabhūmimiva
sarvacandrakalānām, kulagṛhamiva sarvacandanavanadevatānām, prabhavamiva
sarvacandramaṇīnām, nivāsamiva sarvamāghamāsayāminīnām, saṅketasadanamiva
saṃvaprāvṛṣām, grīṣmoṣmāpanodanoddaṃśamiva <4> <4.apanododdeśamiva>
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21007144 (0.027):
syāt / tadā tatrānatiprasaṅgāyānabhibhūtatvaviśeṣaṇamarthavadbhavet/ na ca / tadasti/ anabhivyañjakānāṃ grīṣmoṣmādīnāmanudbhūtarūpavatvāt//
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21004189 (0.055):
yāvadādipadakṛtyaṃ pūrvavat/ paramāṇvāditejasi satyapi tamovyāvahārā 4 / dyogyamityuktam / grīṣmoṣmādau satyapi tamo vyāvaharādudbhūtetyuktam //
sarvanimnagānām, vaḍavānalasantāpāpanodananivāsamiva sarvasāgarāṇām,
vaidyuta-dahana-dāha-pratīkārasthānamiva sarvajaladharāṇām,
indu-viraha-duḥsaha-divasātivāhana-sthānāmeva kumudinīnām,
harahutāśanānervāpaṇakṣetramiva makaradhvajasya <1> <1.makaradhvajasya
sadanamiva vanadevatānām> dinakarakairapi sarvato
jalayantra-dhārāsahasra-samutsāritairatiśītasparśabhayanivṛttairiva
parihṛtam analairapi kadamba-kesarotkaravāhibhiḥ kaṇṭakitairivānugatam,
kadalībanairapi pavanacalitadalairjāḍyajanitavepathubhiriva parivāritam,
alibhirapi kusumāmodamadamukharābaddhadantavīṇairiva vācālitam,
latābhirapi nirantara <2> <2.kvacit nirantara' iti padaṃ na dṛśyate>
-madhukara-paṭala-jaṭilābhirgṛhītanīlaprāvaraṇakābhiriva virājitamāsasāda
krameṇa ca tatrāntarbahiścātibahalena piṇḍahāryeṇevopalipyamāno
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20968640 (0.031):
vyāptirantargataiva/ na tu bahiraṅgā/ anadhyavasitepi
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26704290 (0.036):
antaḥpraśrnaṃ bahiḥpraśrnamubhayapraśrnaṃ ceti tattridhā // Ckc_6.17 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28576308 (0.038):
tad vidhim api sa vidhim abhidhāya mudāntar hitavatī sāntarhitavatī | / tataś ca tās tad upadeśa lagnāḥ parama sukha magnā babhūvuḥ | yataḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1763096 (0.038):
likhite' sminn eva śloke mṛgyatvād antar lāpo nāmeyam | / bahir lāpā, yathā bāla rāmāyaṇe
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27369926 (0.038):
BhP_08.03.025/1 jijīviṣe nāhamihāmuyā kim antarbahiścāvṛtayebhayonyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730729 (0.038):
jijīviṣe nāhamihāmuyā kim antarbahiścāvṛtayebhayonyā /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12157126 (0.039):
6.25.4 sā cāru janmā 'malā kasya jātā bhūtais sumānyā vividhaiś śaṅkaraiṣā / hṛṣādhṛṣyā bahir antar vasūnā(g)ṃ svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12158919 (0.039):
amṛtaṃ[*467] samastam yat paśyamānam ātmābhijuṣāṇam antas / sudhṛtyānabhigamyamānāya[*468] svāhā
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2868323 (0.042):
ubhayaṃ varivasyet | tadbahiḥ mahākṛṣṇāya mṛgarājāya devīvāhanāya namaḥ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5486531 (0.044):
sarpi3ṣṭara . barhī3ṣṭara ni3ṣkula du3ṣpuruṣa . na vā bahiraṅgalakṣaṇatvāt
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13678591 (0.059):
tato nare1ndrā1numataḥ sa bhūyaḥ % krameṇa tenai7va bahir jagāma // 3.39
'tiśītalena sparśenāmanyatātmano manaścandramayam, kumudamayānīndriyāṇi,
jyotsnāmayānyaṅgāni, mṛṇālikāmayīṃ dhiyam /
agaṇayacca hāramayān <1> <1.nīhāramayān> arkakiraṇān, candanamayamātapam,
karpūramayaṃ pavanam, ladakamayaṃ kālam, tuṣāramayaṃ tribhuvanam /
evaṃvidhasya ca tasyaikadeśe sakhīkadambaparivṛtām, aśeṣasaritparivārāmiva
bhagavatīṃ gaṅgāṃ himavato guhātalagatām <2> <2.gṛhācalagatām, mahītale
patitām> kulyābhrami-bhramitena karpūrarasasrotasā kṛtapariveṣāyā
mṛṇāladaṇḍamaṇḍapikāyāstale kusumaśayanamadhiśayānām,
hārāṅgada-valaya-raśānā-nūpurairmṛṇālamayairnigaḍairiva saṃyatāmīrṣyayā
<3> <3.iverṣyayā> manmathena, candanadhavale spṛṣṭāmiva lalāṭe
śaśalāñchanena, bāṣpavārivāhini cumbitāmiva cakṣuṣi varumena,
varddhitaniśvāsa <4> <4.niḥśvāsa...> -maruti daṣṭāmiva <5> <5.dṛṣṭām>
mukhe mātariśvanā, santāpapratapteṣvadhyāsitāmivāṅgeṣu pataṅgana <1>
<1.anaṅgena> , kandarpadāhadīpite gṛhītāmiva hṛdaye hṛtabhujā, svedini
pariṣvaktāmiva vapuṣi jalena <2> <2.jaladeva> , daivatairapi / vilupyamānasaubhāgyamiva sarvaśaḥ, hṛdayena saha
priyatamasapīpamivopagatairaṅgairupajanitadaurbalyām,
āśyāna-candanapāṇḍurañca romāñcamanavaratahārasparśalagnaṃ
muktāphalakiramapuñjam <3> <3....nikarapuñjam> ivodvahantīm,
svedaśīkariṇīñca kapolapālī pakṣapavanena / vījayadbhiranukampyamānāmivāvataṃ sakusumamadhukaraiḥ, avataṃsa-kusuma <4>
<4.kvacit kusuma' padaṃ na vidyate> -madhukara-rava- <5>
<5....ravadava-dahana...> dahanadagdhamiva / śrotramapāṅganirgatenāśrusrotasā siñcantīm, atipravṛttasya cāśrumo
nirvāhapraṇālikāmiva karpūraketakīkalikāṃ karṇe kalayantīm,
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12969540 (0.040):
MSS_8838 1 karṇe tāladalaṃ tanau malayajaṃ karpūravāsoṃ'śuke cūle / gumphitaketakīdalabharaḥ kaṇṭhe navaikāvalī /
āyata-śvāsa-vidhuti-taralitena ca santāpabhaya-palāyamānena
dehaprabhāvitānenevāṃśukena vimucyamānakucakalasām,
āpatat-pracalacāmara-pratibimbaśca <1> <1.āpatat prabalacāmaraḥ....,
kvacittu cakāro nāsti> kucakalasayugalaṃ priyāntikagamanautsukyakṛta
pakṣamiva karatalena nirundhatīm, muhurmuhurbhujalatayā
tuṣāraśilabhañjikāmāliṅgantīm, muhuḥ kapolaphalakena
karpūraputrikāmāśliṣyantīm <2> <2.nirudhantīm> muhuścaraṇāravindena
candanapaṅkapratiyātanāmāmṛśantīm <3> <3.āmṛṣantīm /
āspṛśantīm> , stanasaṃkrāntenātmamukhenāpi kutūhalineva parivṛtya
vilokyamānām, karṇapūrapallavenāpi svapratibimbapallavaśāyinā'
sotkaṇṭheneva cumbyamānakapolaphalakām, hārairapi
muktātmabhirmadanaparavaśairiva prasāritakarairāliṅgyamānām,
maṇidarpaṇamurasi nihitaṃ nodetavyamadya tvayā' iti jīvitasparśamayaṃ <2>
<2.vinoditavyametat tvayādya> śapathaṃ śaśinamiva <3> <3.jīvanasya samayaṃ
śaśinam, jīvanasparśasamayaṃ śaśinam> kārayantīm, karimīmiva
sammukhāgatapramadavanagandhavāraṇaprasāritakarām,
prasthitāmivānabhīṣṭadakṣiṇavātamṛgāgamanām, madanābhiṣekavedikāmiva
kamalāvṛta candanadhavalapayodharakalasāvaṣṭabdhapārśvām,
ākāśakamalinīmiva svacchāmbarataladṛśyamānamṛṇālakomalorumūlām,
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21851324 (0.041):
<3.dinamukhamiva> bhāsvanmuktāṃśu-bhinna-padmarāgaprasādhanām, / ākāśakamalinīmiva svacchāmbaradṛśyamāna mṛṇāla-komalorumūlām,
kusumacāpalekhāmiva <1> <1.kusumacāpacāpalekhāmiva>
madanāropita-guṇakoṭikāntatarām, madhumāsadevatāmiva śiśirahāriṇīm,
madhukarīmiva kusumamārgaṇākulām, candanavilepanāmanaṅgarāgiṇīñca, brālāṃ
<2> <2.kāntām> manmathajananīñca mṛṇālinīmabhyaṃrthitatuṣārasparśāñca
kādambarīṃ vyalokayat / / atha sā yathādarśanamāgatyāgatya candrāpīḍāgamanamāvedayantaṃ
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11233958 (0.057):
BP1.24.015b/ puṃsaḥ kāryas^adhikāyāṃ tu gamane sampramāpaṇam // / BP1.24.016a/ gṛham āgatya yā nārī pralobhya sparśana.ādinā /
parijanamuttaralatārakeṇa <1> <1.kvacit tārakeṇa' ityanantaraṃ kathaya'
ityadhikaḥ pāṭho dṛśyate> cakṣuṣā vilokya <2> <2.kvacit vilokya' iti
padaṃ nopalabhyate> ṭhakathaya kiṃ <3> <3.kathaṃ samyak> satyamāgato
dṛṣṭastvayā, kiyatyadhvani kvāsau' iti pratimukhaṃ nikṣiptanāmākṣaraṃ <4>
<4.nikṣiptenākṣaraṃ, nikṣiptena cakṣuṣānakṣaram> papraccha /
pravarddhamāna <5> <5.varddhamānaḥ> -dhavalimnā cakṣuṣā dṛṣṭvā ca / sammukhamāpatantaṃ taṃ dūrādeva varārohā, navagrahā
kariṇīvorustambhavidhṛtā viceṣṭamānāṅgī, kṛsumaśayanaparimalopagataiḥ
paravaśā mukharairmadhukarakulai <6> <6.jālaiḥ> rivotthāpyamānā <7>
<7.ācchādyamānā> , sasambhramacyutottarīyā <8> <8....uttarīyakā,
uttarīyāṃśukā> hārakiraṇānurasi karttumicchantī, maṇikuṭṭimanihitena
vāmakaratalena hastāvalambanaṃ nijapratimāmiva yācamānā srasta
keśakalāpa-saṃyamanaśramitena galatsvedasalilena dakṣiṇakareṇābhyukṣyeva
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25290459 (0.047):
| ātmānaṃ devaṃ vā dakṣiṇa kareṇa āśliṣyantīm ālliṅgantīm | kīdṛśo hariḥ ?
<1> <1.samabhyukṣyeva> ātmānamarpayantī, calita <2> <2.valita...> / -trikatāmyattrivalī-taraṅgīta <3> <3.tāmratrivalī taraṅgiṇī...>
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25290459 (0.052):
| ātmānaṃ devaṃ vā dakṣiṇa kareṇa āśliṣyantīm ālliṅgantīm | kīdṛśo hariḥ ?
-romarājitayā niṣpīḍyamāneva sarvarasānanaṅgena, antaḥpraviṣṭalalāṭikā
candanarasamiśramiva <4> <4....candanarasāniva, ...rasamiśram, sarān>
cakṣuṣā <5> <5.cakṣurbhyām> kṣarantī śiśiramānandajalam, ānanda <6>
<6.nanda...> -vāribinduveṇikayā calitāvataṃsa <7> <7.ghaṭitāvataṃsa>
-dhūlidhūsaraṃ priyapratimāpraveśalobheneva kapolaphalakaṃ prakṣālayantī,
lalāṭikācandanabhareṇeva kiñcidadhomukhī tatkṣaṇamapāṅga-bhāga-puñjita <8>
<8....yuñjita...> -tārakayā tanmukhalagnayeva dīrghasya dṛṣṭyākṛṣyamāṇā
kusumaśayanāduttasthau / / candrāpīḍastu samupasṛtya pūrvavadeva tāṃ mahāśvetāpraṇāmapuraḥsaraṃ
darśitavinayaḥ praṇanāma / / kṛtapratipraṇāmāyāñca tasyāṃ punastasminneva kusumaśayane samupaviṣṭāyāṃ
<1> <1.upaviṣṭāyāṃ> pratihāryā samupanītāṃ <2> <2.upanītāṃ> / jāmbūnadamayīmāsandikāṃ rociṣṇu-ratna-pratyuptapādāṃ pādenaivotsārya
kṣitāvevopāviśat / / atha keyūrakaḥ devi! devasya candrāpīḍasya prasādabhūmireṣā patralekhā
nāma tāmbūlakaraṅkavāhinī' ityabhidhāya patralekhāmadarśayat /
atha kādambarī dṛṣṭvā tām aho! mānuṣīṣu pakṣapātaḥ prajāpateḥ' iti
cintayāmbabhūva / / kṛtapraṇāmāñca tāṃ sādaram ehyehi' ityabhidhāyātmanaḥ samīpe
sakutūhalaparijanadṛśyamānāṃ <3> <3.sakutūhalaṃ parijanena> pṛṣṭhataḥ
samupāveśayam / / darśanādevopārūḍhaprītyatiśayā ca <4> <4.kvacit dviruktirnāsti>
muhurmuhurenāṃ sopagrahaṃ karakisalayena pasparśa /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25738222 (0.040):
gṛhītvā kathamapyenāmāliliga muhurmuhuḥ /
candrāpīḍastu sapadikṛtasakalāgamanocitopacārastadavasthāṃ
citrarathatanayāmālokyācintayat-atidurvidagdhaṃ hi me hṛdayamadyāpi na
śraddadhāti / / bhavatu, pṛcchāmi tāvadenaṃ nipuṇālāpeneti' /
<1> <1.prakāśaṃ vācam> prakāśamabravīt-devi! jānāmi <2> <2.jānāsi>
kāmaratiṃ nimittīkṛtya pravṛtto 'yamaviralasantāpatīvro vyādhiḥ <3>
<3.avicalasantāpatantro vyādhiḥ> / / sutunu! satyaṃ na tathā tvāmeṣa vyathayati yathāsmān <4> <4.tāmayaṃ
vyathayati yathā mām> / / icchāmi dehadānenāpi <5> <5.anaṅgadevatānubhūte> svasthāmatrabhavatīṃ
karttūm / / utkampinīmanukampamānasya kusumeṣupīḍayā patitāmavekṣamāṇasya patatīva me
hṛdayam / / anaṅgade tanubhūte <6> <6.anaṅgadevatānubhūte> te bhujalate gāḍhasantāpayā
<7> <7.gāḍhasantāpatayā> ca dṛṣṭyā vahasi sthalakamalinīmiva <1>
<1.sthalakamalinīva> raktatāmarasām / / duḥkhitāyāñca <2> <2.duḥkhitāyāmapi> tvayi parijane 'pi
cānavaratakṛtāśrubindupātena varttate muktābharaṇatā /
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21858786 (0.0):
parijano 'pi cānavaratakṛtāśrubindupātena varttate /
gṛhāṇa svayaṃvarārhāṇi <3> <3.kvacit maṅgala' padaṃ na dṛśyate>
maṅgalaprasādhanāni / / sakusumaśilīmukhāhi śobhate navā latā' iti <4> <4.api ca anavarata...,
parijano 'pi cānavaratakṛtāśrubindupātena varttate /
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21858758 (0.0):
cānavaratakṛtāśrubindupātena varttate muktābharaṇatā /
muktābharaṇatāṃ gṛhāṇa / / ....kusumaśilīmukhāntarhitā śobhate yathā latā iti> /
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21858759 (0.042):
cānavaratakṛtāśrubindupātena varttate muktābharaṇatā /
atha kādambarī bālatayā svabhāvamugdhāpi kandarpeṇopadiṣṭayeva prajñayā
tamaśeṣasasyāvyaktavyāhārasūcitam <5> <5.asya vaktrasūcitam> arthaṃ manasā
jagrāha, manorathānāntu tāvatā bhūmimasambhāvayantī śālīnatāñcāvalambamānā
tūṣṇīmevāsīt / / kevalamutpāditānyavyapadeśā tatkṣaṇaṃ
tamānanāmodamadhukarapaṭalāndhakāritaṃ <1> <1....andhakāritaṃ mukhaṃ>
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28786573 (0.063):
prādurbhūtaparapramodavidaladromāñcitas tatkṣaṇaṃ / vyānamrīkṛtakaṃdharo 'suravaro mauliṃ puro nyastavān//" 21858837"
dāruṇo 'yamakathanīyaḥ khalu santāpaḥ / / api ca <3> <3.sukumāra...> kumārabhāvopetāyāḥ kimivāsyā yanna santāpāya /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20950156 (0.006):
bhūtaladhiyobhāvānullekhitvācceti bhāvaḥ/ abhāvasya svarūpamevetyatra
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18531727 (0.006):
dusaṃsthicātmabhāvavigaḍita abhavaṇā anekurūpāḥ bahuca śatasahasra tasmi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20967854 (0.008):
tāvatā hetvābhāsādhikyaṃ kuto netyata āha tacceti// / bhāvapramāvyatirekaṃ prati yadasādhāraṇaṃ kāraṇaṃ tadeveha
madhyantavibhagatika.html 19073417 (0.008):
kalpayā tṛṣṇayā sarvagatiṣv aviśeṣeṇātmabhāvābhilāṣayā / yadārdrīkṛtaḥ puar bhava utpattāv upayu:nkte utpattiṃ cāvasthāpayati
Panditasoka: Samanyadusanadikprasarita (bsa0555u.htm.txt) 16535437 (0.010):
sāmānyaṃ dharmmitayāṅgīkurmmahe / antarmmātrābhiniveśino / bhāvābhāvobhayānubhavāhitavāsanāparipākaprabhavasyādhyastavahirvastuno
tathāhi, mṛṇālinyāḥ śiśirakisalayamapi hutāśanāyate, jyotsnāpyātapāyate,
nanu kisalayatāvṛntavātairmanasi jāyamānaṃ kiṃ na paśyasi <4> <4.paśyati>
khedam? dhīratvameva prāṇasandhāraṇaheturasyāḥ' iti /
kādambarī tu hṛdayena <5> <5.kādambarīhṛdayena> tameva madalekhālāpamasya
pratyuttarīcakāra / / candrāpīḍo 'pyubhayathā dhaṭamānārthatayā sandehadolārūḍhenaiva cetasā
mahāśvetayā saha prītyupacayacaturābhiḥ kathābhiḥ <1>
<1.madhumālāpagarbhābhiḥ kathābhiḥ> mahāntaṃ kālaṃ <2> <2.kālañca> sthitvā
tathaiva mahatā yatnena mocayitvātmānaṃ skandhāvāragamanāya
kādambarībhavanānniryayau / / nirgatañca taṃ turaṅgamamārurukṣantaṃ paścādāgatya keyūrako
'bhihitavān-deva! madalekhā vijñāpayati-devī kādambarī <3> <3.kvacit
khalu' ityadhikaḥ pāṭhaḥ> prathamadarśanajanitaprītiḥ patralekhāṃ
nivarttamānāmicchati, paścādyāsyāti' iti śrutvā devaḥ pramāṇam' /
ityākarṇya candrāpīḍaḥ keyūraka! dhanyā spṛhaṇīyā ca patralekhā,
yāmevamanubadhnāti, durlabho devīprasādaḥ praveśyatām' ityabhidhāya punaḥ
skandhāvāramevājagāma <5> <5.abhijagāma, jagāma> / / praviśanneva pituḥ samīpādāgatamabhijñātataram <6> <6.abhijātataram>
ālokhahārakamadrākṣīt / / dhṛtaturaṅgamaśca prītivimphāritena cakṣuṣā dūrādevāpṛcchat-aṅga! kaccit
kuśalī tātaḥ saha sarveṇa parijanena, ambā ca sarvāntapuraiḥ' iti /
athāsāvupasṛtya praṇāmānantaraṃ-deva! yathājñāpayasi' ityabhidhāya
lekhadvitayamarpayāmbabhūva / / yuvarājastu śirasi kṛtvā svayameva ca tadunmucya kramaśaḥ papāṭha-
svasti, ujjayinītaḥ sakala-rājanya-śikhaṇḍa-śekharīkṛta-caraṇāravindaḥ
paramamāheśvaro mahārājādhirājo devastārāpīḍaḥ sarvasampadāmāyatanaṃ
candrāpīḍamudañcaccāru-cūḍāmaṇi-marīcicakra-cumbinnyuttamāṅge
cumbannandayati / / kuśalinyaḥ prajāḥ, kintu <1> <1.kinnu> kiyānapi kālo bhavato 'dṛṣṭasya <2>
<2.dṛṣṭasya bhavatotkṛṣṭasya> gataḥ <3> <3.kvacit gata' iti na vidyate> ,
baladutkaṇṭhitaṃ <4> <4.kvacit devīsametam' ityadhikaḥ pāṭhaḥ> no
hṛdayam, devī ca sahāntaḥpurairmlānimupanītā, ato lekhavācana-viratireva
<5> <5.yatastato lekhavācanaviratireva> prayāmakālatāṃ <6>
<6.prayāṇakālatā, prayāṇakāraṇatā> netavye'ti <7> <7.kvacit kalyāṇinā'
ityadhikaḥ pāṭhaḥ> / / śukanāsapreṣite dvitīye 'pyamumevārtha likhilamavācayat /
asminnevāvasare samupasṛtya vaiśampāyano 'pi / lekhadvitayamaparamātmīyamasmādabhinnārthamevādarśayat /
atha yathājñāpayati tātaḥ' ityuktvā tathaiva <8> <8.tathaiva ca> / turagādhirūḍhaḥ prayāṇapaṭa8mavādayat <9> <9.adāpayat> /
samīpe sthitañca <10> <10.samīpasthitañca, samīpāvasthitañca>
mahatāśvīyena <11> <11.mahatā śvetīyena> parivṛtaṃ mahābalādhikṛtaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18747897 (0.047):
śreṣṭhipramukhehi nigamehi mahatā rājānubhāvena mahatā rājarddhīye
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18682297 (0.051):
mahatā rājanubhāvena mahatā rāja ṛddhīye mahatā viyūhāye mahatā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18738999 (0.058):
naigamajānapadehi ca taṃ vanaṣaṇḍaṃ gatvā taṃ vaideharājaṃ anukṣamāpetvā / mahatā rājarddhīye mahatā rājānubhāvena punaḥ mithilāyāṃ pratiṣṭhāpito
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2788655 (0.061):
jarā sutas tāv abhisṛtya mādhavau mahā balaughena balīyasāvṛnot / / sa sainya yāna dhvaja vāji sārathī sūryānalau vāyur ivābhra reṇubhiḥ //
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27054775 (0.064):
6.060.016a sa tu dṛṣṭvā viniryāntaṃ balena mahatā vṛtam
balāhakaputraṃ meghanādanāmānamādideśabhavatā patralekhayā sahāgantavyam,
niyatañca keyūrakastānādāyaitāvatīṃ bhūmimāgamiṣyati <1> <1.iti> ,
tanmukhena vijñāpyā praṇamya devī kādambarī nanviyaṃ sā
tribhuvananindanīyā niranurodhā niṣparicayā ca <2> <2.kvacit cakāro nāsti>
durgrahā prakṛtirmarttyānām, yeṣāmakāṇḍavisaṃvādinyaḥ prītayo na gaṇayanti
niṣkāraṇavatsalatām / / evaṃ gacchatā mayātmano nītaḥ snehaḥ kapaṭa-kūṭa-jālikatām, prāpitā
bhaktiralīka-kāku-karaṇa-kuśalatām, pātitamupacāramātramadhura <3>
<3.upacāramadhuraprakāśitamupacārāmā...> -dhūrtatāyāmātmārpaṇam,
prakaṭitaṃ vāṅmanasayorbhinnārthatvam /
āstāṃ tāvadātmā, asthānāhitaprasādā divyayogyā devyapi vaktavyatāṃ nītā /
janayanti hi paścādvailakṣyamabhūmipātitāḥ <4> <4.abhūmipātā> vyarthāḥ
prasādāmṛtadṛṣṭayo <5> <5....vṛṣṭayaḥ> mahatām / / na khalu devīṃ prati prabalalajjātibhāramantharaṃ me hṛdaye yathā
mahāśvetāṃ prati / / niyatamenāmalīkādhyāropamavarṇitāsmadgumasambhārāmaṃsthānapakṣapātinīmasakṛdupālapsyate
devī / / tat kiṃ karomi, garīyasī gurorājñā prabhavati <1> <1.prabhavati hi>
devamātrakasya <2> <2.devamātrasya hi devamātrakasya> , hṛdayena tu
hemakūṭanivāsavyasaninā likhitaṃ janmāntarasahasrasya dāsyapatraṃ <3>
<3.dāsyapaṭṭaṃ> devyāḥ / / na dattamasyāṭavikasya gaulmikeneva <4> <4.āṭavikagaulmikeneva, devyā
haste na dattamasyāṭavikagaulmikeneva> devīprasādena gantum, sarvathā gato
'smi piturādeśādujjayinīm / / prasaṅgato 'sajjanakathā <5> <5.prasaṅgato janakathā...> -kīrttaneṣu
smarttavyaḥ khalu candrāpīḍacaṇḍālaḥ <6> <6.kvacit caṇḍāla' padaṃ na
vidyate> / / mā caivaṃ maṃsthāḥ, yathaā / jīvanpunardevīcaraṇāravinda-vandanānandamanubhūya <7>
<7....caraṇāravindamananubhūya> sthāsyati candrāpīḍa iti /
mahāśvetāyāśca saptadakṣiṇaṃ śirasā pādau vandanīyau /
madalekhāyāśca kathanīyaḥ praṇāmapūrvamaśithilaḥ kaṇṭhagrahaḥ /
gāḍhamāliṅganīyā ca tamālikā / / asmadvacanādaśeṣaḥ praṣṭavyaḥ kuśala kādambarīparijanaḥ, racitāñjalinā ca
bhagavānāmantraṇīyo hemakūṭaḥ' iti / / evamādiśya tam-suhṛdādi <1> <1.suhṛdāpi> -sādhanamakleśayatā śanaiḥ
śanairgantavyam <2> <2.āgantavyam> ityuktvā vaiśampāyanaṃ skandhāvārabhāre
<3> <3....bhare> nyayuṅkta svayamapi ca tathārūḍha eva / gamanahelā-harṣa-heṣāravakampita-kailāsena khura-tāṇḍava-khaṇḍitabhuvā
kānta-kunta-latā-vanavāhinā taruṇa-turagaprāyeṇa <4>
<4.khurapātanatāṇḍava-khaṇḍita-bhūmaṇḍalena turagaprāyeṇa>
aśvasainyenānugamyamānastameva lekhahārakaṃ / paryāṇa-lagnamabhinavakādambarīviyogaśūnyenāpi hṛdayenojjayinīvārttāṃ <1>
<1.ujjayinīmārgaṃ> pṛcchan pratasthe / / krameṇa cātipravṛddhaprakāṇḍa-pādapa-prāyayā, mālinīlatāmaṇḍapaiḥ <2>
<2....maṇḍalaiḥ> maṇḍalitataruṣaṇḍayā, gajapati <3> <3.vanagajapati...>
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23293109 (0.051):
śokākulakatipayakañcukimātrāvaśeṣeṣu śuddhānteṣu patitayūthapa iva / vanagajayūthe kakṣyāntaravartini pitṛparijane viṣādiny uparirudanniṣādini
-pātita-pādapa-parihāra-vakrīkṛtamārgayā <4> <4.pathayā> , jana <5>
<5.ajana...> -janita-tṛṇa-parṇa-kāṣṭha-koṭi-kūṭa-prakaṭitavīrapuruṣa <6>
<6....puruṣahṛdaya....> -ghātasthānayā, / mahāpādapa-bhūtalotkīrṇa-kāntāra-durgayā,
tṛṣita-pathika-khaṇḍita-dalojjhitāmalakīphala-nikarayā,
vikasita-karañja-mañjarī <7> <7.kapikacchūcchuritamañjarī>
-rajo-vicchurita-taṭaistaṭa-taru-baddha-pāṭaccarakarpaṭadhvaja <8>
<8.taṭabaddha...jaratkarpaṭa...> -cihneriṣṭakāsthita <9>
<9.iṣṭakacita....> / -śuṣka-pallava-viṣṭarānumita-pathika-viśrāntairviśrāntakārpaṭika-prasphoṭita
<1> <1....prasphuṭita, sphoṭita...> -caraṇadhūli <2> <2.dhūli...> / -dhūsara-kisalaya-lāñchitopakaṇṭhaiḥ
patrasaṅkarāsurabhīkṛtāśiśirapaṅkilavivarṇāsvādujalairvratati-granthi-grathita-parṇapuṭa-tṛṇa-
<3> <3.tṛṇolupapulāka...> -cihnānume <4> <4.anumitaprameyaḥ>
yairjaratkāntārakūpairasulabha-salilatayā anabhilapitoddeśayā,
madhu-bindu-syandisinduvāra <5> <5....sindhuvāra...> / -vanarāji-rajodhūsarita-tīrābhiśca kuñjakalatājālakairjaṭilīkṛta <6>
<6.kubjaka...> -saikatābhiḥ adhvagotkhāta-bālukā kūpikopalabhyamāna <7>
<7....kṛpakopalabhyamāna...> -kaluṣa-svalpa-salilābhiḥ
śuṣka-girinadikābhirviṣamīkṛtāntarālayā, kukkuṭa <8> <8.kukkuṭakula....>
-kauleyakaraṭitānumīyamāna-gulmagahana-grāmaṭikayā <9> <9.grāmayā> śūnyayā
divasamaṭavyā gatvā, pariṇate ravibimbe <10> <10.pariṇataravibimbe> ,
bimbā <11> <11.sandhyāruṇā> ruṇātapavisare vāsare, niḥśākhīkṛta <1>
<1.niḥśākhīkṛtaiḥ> -kadamba-śālmalī-palāśa-bahulaiḥ / śikhara-śeṣaika-pallava-viḍambitātapatraiḥ pādapaiḥ, ūrdhvasthita <2>
<2.ūrdhvīkṛtaprarohasthūlasthita,...arddheddhṛtaprarohanmūla-sthūlasthāṇugranthi
...> -praroha-sthūla-sthāṇu-mūla-granthi-jaṭilaiśca
haritāla-kapila-pakvaveṇu-viṭapapaṭala-racita <3> <3.viṭapipaṭalaracita,
viṭapidala...viṭapadala..., viṭaparacita>
-vṛtibhirmṛga-bhaya-tṛṇapuruṣakairvipākapāṇḍubhiḥ phalitaiḥ <4>
<4.phalinaiḥ> priyaṅguprāyairaṭavīkṣetrairviralīkṛte vajapradeśe <5>
<5.viralīkṛtavanapradeśe> ciraprarūḍhasya <6> <6.dūrata evācira...>
raktacandanatarorupari baddham, sarasa-piśita-piṇḍanibhairalaktakaiḥ,
abhinavaśoṇitāruṇena raktacandanarasena cārdramā <7>
<7.abhinavaśoṇitāruṇena> jihvā <8> <8.rasena ārdrajihvā...>
-latā-lohinībhi raktapatākābhiḥ, keśakalāpakāntinā ca kṛṣṇa cāmarāvacūlena
pratyagraviśasitānāṃ jīvānāmivāvayavairuparacita-daṇḍa-maṇḍanam,
pariṇaddha-varāṭaka-ghaṭitabudārddhacandra-khaṇḍa-khacitam,
sutamahiṣa-rakṣaṇāvatīrṇa-dinakarāvatārita-śaśineva virājitaśikharam,
dolāyita-śṛṅga-saṅgi-lohaśṛṅkhalāvalambamāna <2>
<2....lohaśṛṅkhalamālā...> -gharghara-rava-ghoraghaṇṭayā ca
ghaṭita-kesāri-saṭā-rucira-cāmarayā kāñcanatriśūlikayā likhatanabhastalam
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16297937 (0.059):
nabhaḥ patiṣyantam ivābhīvīkṣya HV_App.I,29F.530 / nabhaḥ putro nalasya tu HV_10.76b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25073541 (0.059):
nabhaḥ patiṣyantam ivābhīvīkṣya HV_App.I,29F.530 / nabhaḥ prakramamāṇasya HV_App.I,42B.2910a
<3> <3....nabhaḥsthalam> , itastataḥ / pathikapuruṣopahāra-mārgamivāvalokayantaṃ <4> <4.kiñcidadhvānaṃ> mahāntaṃ
raktadhvajaṃ dūrata-eva dadarśa / / tadabhimukhaśca kañcidadhvānaṃ <5> <5.kiñcidadhvānaṃ> gatvā,
ketakī-sūcī-ṣaṇḍa-pāṇḍureṇa <6> <6.ketakīsūcita-khaṇḍapāṇḍunā ca> vana
dvirada-danta-kapāṭena <7> <7.kavāṭena> parivṛtām, lohatoraṇena ca rakta
<1> <1.navarakta...> -cāmarāvaliparikarāṃ kālāyasa-darpaṇamaṇḍalamālāṃ
śabaramukhamālāmiva kapilakeśabhīṣaṇāṃ bibhrāṇena sanāthīkṛtadvāradeśām,
abhumukhapratiṣṭhitena ca vinihitaraktacandanahastakatayā <2> / <2.raktacandananihita> rudhirāruṇa-yama-karatalāsphāliteneva śoṇita-lava-
<3> <3....nava...> -lobhalolaśivālihyamāna <4> <4.śivālihyamāna>
-lohitalocanena <5> i5.lohita> lohamahiṣeṇādhyāsitāñjanaśilāvedikām,
kvacidraktotpalaiḥ śabaranipātitānāṃ vanamahiṣāṇāmiva locanaiḥ
kvacidagastikusumakuṅmalaiḥ <6> <6.agastikuṅmalaiḥ agastyatarukuṅmalaiḥ>
kesariṇāmiva karajaiḥ kvacit kiṃśukakusumakuṅmalaiḥ śārdūlānāmiva
sarudhirairnakharaiḥ, kṛtapuṇyapuṣpaprakarām <7> <7....prakopahārām> ,
anyatrāṅkuritāmiva kuṭilahariṇaviṣāṇakoṭikuṭaiḥ pallavitāmiva
sarasajihvācchodaśataiḥ kusumitāmiva raktanayanasahasraiḥ phalitāmiva
muṇḍamaṇḍalairupahārahiṃsāṃ darśayantīm, śākhāntarālanirantara-nilīna <1>
<1.śākhāntarālanilīna...> -rakta-kukkuṭa-kulaiḥ śvabhayāt <2>
<2.kukkuṭakulaiśca bhayāt...> akāla-daśita-kusumastabakairiva
raktaśokaviṭapairvibhūṣitāṅganām, bali-rudhira-pāna-tṛṣṇayā samāgataiśca
vetālairiva tālairdīyamānaphalamuṇḍopahārām, śaṅkājvarakampitairiva
kadalikāvanairbhayotkaṇṭhitairiva śrīphalataruṣaṇḍaistrāsorddhvakeśairiva
kharjūravanaiḥ <3> <3.kharjūraiḥ> samantādganīkṛtām, / vidalita-vana-kari-kumbha-vigalita-muktāphalāni rudhirāruṇāni bali-sikthaṃ
<1> <1.vanakarikumbhavidalitamuktāphalāni, / vidalitavanakarikumbhavigalitaraktamuktāphalāni navarudhirāruṇāvali>
-lubdha-mugdha-kṛkavāku-grastamuktāni
vikiradbhirambikāparigrahadurlalitaiḥ krīḍadbhiḥ / keśari-kiśorakairaśūnyodadeśām, prabhūta-darśanodbhūta-mṛrcchāpatiteneva
pratibimbitenāstatāmreṇa savitrā tāmratarīkṛtaiḥ <2> <2.antarīkṛtaiḥ>
kṣataja-jala-pravāhaiḥ <3> <3.kṣatajalapravāhaiḥ> picchilīkṛtājirām,
avalambamāna-dīpa-dhūpa <4> <4....dīpadhūma> -raktāṃśukena
grathita-śikhi-gala-valayāvalinā <5> <5.valayāvalamvinā>
piṣṭa-piṇḍa-pāṇḍurita <6> <6.piṣṭāṇḍurita...> -ghana-ghaṇṭāmālabhāriṇā <7>
<7.mālābhāriṇā> trāpuṣa-siṃha-mukha-madhyasthita-sthūla-loha-kaṇṭakaṃ
datta <8> <8....kaṇṭakadatta...> -danta-daṇḍārgalaṃ lasatpītanīla <9>
<9.galatpītalasat...> -lohita-darpaṇa <10> <10.tarpaṇa>
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 399681 (0.061):
nirudhyate / tato niṣṭhānimittam ādityamaṇḍaladvaye 'ntargataṃ paṃcaraṃga / 4 + + + + + + + + + + + + t. / tataḥ nīlapītalohitāvadātāḥ pravāhāḥ + + +"
-sphurita-buddhabudamālaṃ kapāṭapaṭṭadvayaṃ <11> <11.kapāṭapaṭadvayaṃ>
dadhānena garbhagṛhadvāradeśena dīpyamānām, antaḥpiṇḍikāpīṭhapātibhiśca
sarvapaśujīvitairiva śaraṇamupāgatairalaktaka <1> <1....alaktakapuṭaiḥ,
alaktakapaṭaiḥ, alaktakarasaraktapuṭaiḥ>
-rasa-rakta-paṭairavirahitacaraṇamūlām, patitakṛṣṇacāmarapratibimbānāñca
śiraśchedalagna-keśajālakānāmiva <2> <2.kalāpānām> <3> <3.asiparaśu...>
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14255030 (0.054):
jvalitakhaṅgaparaśupāśamudgarāsimusaratriśūrahastānām evaṃ vācaṃ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14256731 (0.063):
/ traidhātukavyavalokani / / vajraparaśupāśamuṅgarāsicakratriśūlacintāmaṇimahāvidyādhāriṇi / rakṣa 2
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1811293 (0.064):
khaḍgam | kunta | kaḍanala | vajra | gadā | paraśu | kuṭhāra | bhiṇḍamālā
paraśupaṭṭiśaprabhṛtīnāṃra jīvaviśasanaśastrāṇāṃ
prabhābhirbaddhabahalāndhakāratayā <4> <4.bahalabaddha...>
pātālagṛhavāsinīm <5> <5.pātālanivāsinīm, pātālaguhāvāsinīm...>
ivopalakṣyamāṇām, raktacandana-khacita-sphuratphala <6> <6.sphuratphalaka>
-pallava-kalitaiśca bilvapatradāmabhi <7> <7.bilvadāmabhirḥ>
-bālakamuṇḍaprālambairiva kṛtamaṇḍanām <8> <8.kṛtamaṇḍalām> , śoṇitatāmra
<9> <9.śoṇitātāmra...> , kadamba-stabaka-kṛtārccanaiśca
paśūpahāra-paṭaha-paṭu-raṭitarasollasita <1>
<1.aviratapaśūpahārapaṭahapaṭuracitarasottambhita...> romāñcaivāṅgaiḥ <2>
<2. ...cāṅgaiḥ> krūratāmudvahantīm, cāru-cāmīkara-paṭṭa <3>
<3....paṭa....> -prāvṛtena ca lalāṭena śabara / sundarī-racita-sindūra-tilaka-bindunā <4> <4.dāḍimī....>
dāḍima-karṇapūra-prabhā-seka-lohitāyamāna-kapolabhittinā
rudhira-tāmbūlāruṇitādharapuṭena bhṛkuṭi-kuṭila-babhru-nayanena <5>
<5.bhrukuṭikuṭilabhrūṇā raktanayanena, bhṛkuṭikuṭilababhruṇā
raktanayanena, bhrakuṭi...> mukhena kusumbha-pāṭalitadukūla <6>
<6.pāṭalitmukhadukūla> -kalitayā ca dehalatayā / mahākālābhisārikāveśavibhramaṃ bibhratīm, sampiṇḍita-nīlaguggulu <7>
<7....guggula....> dhūpadhūmāruṇīkṛtābhiśca / pracalantībhirgarbhagṛhadīpikālatābhiraṅgulībhiriva <8>
<8....viracitāṅgulībhi...> marhiṣāsuraśoṇita-lavālohinībhiḥ
skandhapīṭha-kaṇḍūyana-calita-triśūladaṇḍa-kṛtāparādhaṃ vanamahiṣamiva
tarjayantīm, <9> <9.pravala...> pralamba-kūrccadharaiśchāgairapi
dhṛtavratairiva, sphuradadharapuṭairākhubhirapi japaparairiva,
kṛṣṇājinaprāvṛtāṅgaiḥ kuraṅgairapi pratiśayitairiva <1>
<1.pratiśayanairiva> jvalita-lohita-mṛrddha-ratna-raśmibhiḥ
kṛṣṇasarpairapiśirodhṛtamaṇidīpakairivārādhyamānām, sarvataḥ
kaṭhoravāyasagaṇena ca raṭatā <2> <2.ruvatā> stutipareṇeva stūyamānām,
sthūlasthūlaiḥ śirājālakairgaudhā-godhikā <3>
<3.śirājalairgodhāra-...godhālikāṃ, godhāragṛhagaudhikā godhāragodhikā>
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23031397 (0.007):
na sānikṣepte manonunmattakā tajñātitadgṛhādātuṃ pratigṛhṇīt* /
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295018 (0.018):
(1.10.559) grāho 'vahāro nakrastu kumbhīro 'tha mahīlatā / (1.10.560) gaṇḍūpadaḥ kiñculako nihākā godhikā same
-kṛkalāsakulairiva dagdhasthāṇvāśaṅkayā samārūḍhairgavākṣitena, alakṣmī
<4> <4.lakṣmī> -samutkhāta-lakṣaṇasthānairiva <5> <5.visphoṭaka> / visphoṭavraṇabindubhiḥ kalmāpitasakalaśarīreṇa, karṇāvataṃsasaṃsthāpitayā
ca cūḍayā rudrākṣamālikāmiva <6> <6.kvacit iva' śabdo nāsti> dadhānena,
ambikāpāda-patana-śyāma-lalāṭa-varddhamānārbudena <1> <1...budbudena> ,
kuvādi <2> <2.kuvādika...kuvādī...> -datta siddhāñjanadānasphuṭitaika <3>
<3....sphīṭitaika..., siddhāñjanasphuṭitaika...> -locanatayā
trikālamitaralocanāñjanadānādara <4> <4.ārabdha>
-ślakṣṇīkṛta-dāruśalākena, / pratyahaṅkaṭukālāvu-sveda-prārabdhadanturatāpratikāreṇa,
kathañcidasthāna-dattaṣṭakā-prahāratayā śuṣkaika <5> <5.kathañcicchuṣka>
-bhujopaśānta-mardana-vyasanena, uparyuparyaviśrānta <6>
<6.uparyaviśrānta...> -kaṭukavartti-prayoga-varddhitatimireṇa,
aśmabheda-saṃgṛhīta-varāhadaṃṣṭreṇa, iṅgudīkopakṛtauṣadhāñjanasaṃgraheṇa,
sūcī-syūta-sirā-saṅkocita-vāma-kāraṅgulinā,kauśeyaka-kopāvaraṇa <7>
<7.kauśeyakāstaraṇa...> -kṣativraṇitacaraṇāṅguṣṭakena,
asamyakkṛta-rasāyanānītākālajvareṇa, jarāṃ gatenāpi
dakṣimāpathādhirājyavaraprārthanā-kadarthita durgeṇa,
duḥśikṣita-śramaṇādiṣṭa <1> <1....śravaṇādiṣṭa...> / -tilakābaddhavibhavapratyaśena, harita-patrarasāṅgāra-masī <2>
<2....maṣī....> -malina-śambūkavāhinā, paṭṭikā-likhita-durgastotreṇa,
dhūma-raktālaktakākṣara-tālapatrakuhaka-tantra <3>
<3.kutakuhakatantrayantramantra> -pustikā-saṃgrāhiṇā, jīrṇa-pāśupatopadeśa
<4> <4.jīrṇamahārpāśupatopadeśa> -likhita-mahākālamatena,
āvirbhūta-nidhi-vāda-vyādhinā, sañjāta-dhātuvāda-vāyunā,
lagnāsura-vivara-praveśa-piśācena, / pravṛttayakṣa-kanyakā-kāmitva-manoratha-vyāmohena,
varddhitāntardhāna-mantrasādhanasaṃgraheṇa <1> / <1....antardhānamantrasaṃgraheṇa> , śrīparvatāścaryavārttāsahasrābhijñena,
asakṛdabhimantrita-siddhārthaka-prahati-pradhāvitaiḥ <2> / <2.āhatidhāvitaiḥ> piśaācagṛhītakaiḥ karatalatāḍana-cipaṭīkṛta <3>
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21851147 (0.033):
parvatakapātṛ...> pātṛ-śavarīmālāpayantīm <2> <2.ālāpantīm> , / karatalavinihataiḥ <3> <3.vinihitaiḥ> muhurmuhurutpatadbhiśca <4>
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16122049 (0.034):
bhūsamparkarajonipātamalinās+svasmāt+gṛhāt+pracyutās+ / sāmānyais+api jantubhis+karatalais+niḥśaṅkam+āliṅgitās+ /
Damodaragupta: Kuttanimata (damkuttu.htm.txt) 26473099 (0.050):
ātāmratāṃ samupagatamucchūnaṃ karatalaṃ tava Sulalite /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6645303 (0.050):
u9.35/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin kara^tala^lekhānām ādhyāyaḥ/ / u9.36/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin vāyasa^rutaṃ nāma^adhyāyaṃ vyākhāsyāmi
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26119404 (0.053):
ā-pāda-śīrṣam atha pāṇi-talābhimarśe- / nāvyādajo 'ṅghrim iti mantram udāharantī
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21645472 (0.059):
443.001. te nirgatakaṇṭake 'nuvarodhya ānayiṣyāmaḥ/ / 443.001. sa teṣāṃ karapratyāyān nānuprayacchati, nāpi taṃ sa udyānaṃ
<3....nivaḍīkṛta...> -śravaṇapuṭena <4> <4.śravaṇanāsāpuṭenāpyayukta> ,
avimukta <5> <5.anavamukta,...avamukta...> -śaivābhimānena, / durgṛhatālābuvīṇāvādanodvejitapathika-parihṛtena, divasameva <6>
<6.divasamaśakakvaraṇitānukāriṇā svareṇa> maśakakvaṇitānukāri kimapi
kampitomāṅgaṃ gāyatā, svadeśabhāṣā-nibaddha
bhāgīrathī-bhakti-stotra-narttakena, gṛhīta-turagabrahmacaryatayā
anyadeśāgatoṣitāsu <7> <7....āgatāsu> jaratpravrajitāsu <8>
<8.pravrājikāsu> bahukṛtvaḥ samprayukta-strīvaśīkaraṇacūrṇena,
atiroṣaṇatayā kadācid durnyastāṣṭapuṣpikāpātotpāditakrodhena <9>
<9.ākhupuṣpikā...> caṇḍikāmapi mukhabhaṅgivikārairbhṛśamupahasatā,
kadācinnivāryamāṇā vāsa-ruṣitādhvagārabdha-bahu-bāhuyuddha-pāta-bhagna
pṛṣṭhakena <1> / <1.kadācinnivāryamāṇāsitādhvagaprārabdhabahubāhuyuddhapātabhagnapṛṣṭhena,
kadācidanavaratābhujāśikharalohinā śiraḥkampanavakritabhrūgrīveṇa> ,
kadācit kṛtāparādha-bālaka-palāyanāmarṣa-paścāta
pradhāvita-skhalitādhomukha-pāta-sphuṭita śiraḥkapālabhugna-grīveṇa,
kadācijjanapadakṛta <2> <2....janapadakṛta...> / -navāgatāparadhārmikādaramatsarodvaddhātmanā <3> <3....udvahātmanā> ,
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28833649 (0.056):
bhītaḥ saṃrakṣaṇīyo 'haṃ nasraḥ sarvātmanā tvayā /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27078849 (0.058):
udvahasva / 6.116.079a sarvātmanā paryanunīyamāno; yadā na saumitrir upaiti yogam
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24244680 (0.058):
119 na hi yo yatra nāsti sa taddśamātmanā vyāpnotīti svabhāvahetuprayoga
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192487 (0.059):
eyaṃ cāsya upadekṣyati, na tv eva ya ātmanaikopagṛhīyāt paryavāpnuyād
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28875963 (0.061):
sahayajñāvaśiṣṭena sāmbunā ca phalādinā / / anuyāgaṃ ca taṃ viddhiṃ ātmanātmani yatkṛtam // Paus_31.172 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21571927 (0.061):
saviṣān maṇḍilakān prayacchasva, ātmanā ca nirviṣān bhakṣaya/ / 159.018. tataḥ sa dārakastena lekhavāhikamanuṣyeṇa sārdhaṃ tān maṇḍilakān
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738984 (0.062):
nanu tarhi jīvavat-tal-liptatvena aniīśvaratvaṃ syāt ? tatrāha ātmaneti | / sa tu
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7134776 (0.063):
vyavacchedakānabhibhūtatvaṃ ca tatra nāstītyataḥ sarvātmanā vā
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5435202 (0.064):
(P_6,3.7 8) KA_III.143.11 18 Ro_IV.586 587 ātmanebhāṣaparasmaibhāṣayoḥ / upasaṅkhyānam . ātmanebhāṣaparasmaibhāṣayoḥ upasaṅkhyānam kartavyam .
niḥsaṃskāratayā yatkiñcanakāriṇā, khañjatayā mandamanda-sañcāriṇā <4>
<4.mandaṃ mandaṃ sañcāriṇā> , badhiratayā saṃjñāvyavahāriṇā,
rātryandhatayā divāvihāriṇā, lambodaratayā prabhūtāddāriṇā, anekaśaḥ
phala-pātana kupita-vānara-nakhollekha-cchidritanāsāpuṭena, bahuśaḥ
kusumāvacaya-calita-bhramara-sahasra-daṃśa-śīrṇokṛta-śarīreṇa <1>
<1.asārīkṛta...> , sahasraśaḥ / śayanīkṛtāsaṃrakṛta-śūnyadevakula-kālasarpadaṣṭena, śataśaḥ
śrīphalataru-śikhara-cyuti-cūrṇitottamāṅgena,
asakṛdutsanna-devamātṛ-gṛha-vāsyṛkṣa-nakha <2> <2....vāsiṛkṣanakha...>
jarjarita-kapolena, sarvadā vasantakrīḍinā / janenotkṣipta-khaṇḍa-khaṭvāropita-vṛddhadāsī-vivāha-prāptaviḍambanena,
anekāyatana-pratiśayita-niṣphalotthānena, dauḥsthityamipi <3>
<3.dausthityamapi> vividha-vyādhi-parivṛtaṃ svakuṭumbamivodvahatā,
mūrkhatāmapi bahuvyasanānugatāṃ prasūtānekāpatyāmiva darśayatā,
krodhamapyanekadaṇḍāghāta <4> <4....abhighāta....> / -nirmitabahugātragaṇḍakaṃ <5> <5....gaṇḍūkaṃ> phalitamiva prakāśayatā,
kleśamapi sarvāvayavajvalidīpikā-dāha-vraṇa-vibhāvitaṃ bahumukhamiva
prakaṭayatā, paribhavamapi niṣkāraṇākruṣṭa <1> <1....ākṛṣṭa...> / -janapadadatta-padākṛṣṭi-śata-sampravāhamiva <2> <2....śataṃ pravāhamiva,
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 874634 (0.058):
śodhyanti sattvaśata dharmamukhān viśanti praviśanti kalpaśatakāyaśataṃ / nidarśi / / pūrṇaṃ śataṃ jinasutāna nidarśayanti bhūyottari
...śataṃ sapravāhamiva> dadhānena, / śuṣkavanalatā-vinirmita-bṛhatasusumakaraṇḍakena,
veṇulatā-racita-puṣpa-pātanāṅkuśikena,
kṣaṇamapyamukta-kāla-kambala-khaṇḍakhelena <3>
<3.kṣaṇamapyāmuktakālakambalakhaṇḍalolena> ,
jaraddraviḍadhārmikeṇādhiṣṭhitāṃ caṇḍikāmapaśyat / / tasyāmeva ca vāsamarocayat <4> <4.āvāsam aracayat> /
athāvatīrya turagāt praviśya bhaktipravaṇena cetasā tāṃ praṇanāma /
kṛtapradakṣiṇaśca punaḥ praṇamya <5> <5.praśastadeśadarśana>
praśāntoddeśadarśanakutūhalena paribhramannuccairāraṭantamākrośantañca
kupitaṃ draviḍadhārmmikamekadeśe dadarśa /
dṛṣṭvā ca kādambarīvirahotkaṇṭhodvegadūyamāno 'pi suciraṃ jahāsa /
nyavārayacca tena sārddha prarābdhakalahān <1> <1.saṃrabdhakalahān,
samārabdhaka...> upahasataḥ svasainikān / / upasāntvanaiśca kathamapi priyālāpaśatānunayaiḥ praśamamupanīya kramema
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19379056 (0.053):
yadi vastu varṇagandharasasparśasampannaṃ bhavati tadā viśiṣyate | tataḥ / surupitvaṃ yaśasvitā priyatā sukumāratvaṃ sukhasparśāṅgatā bhavati
janmabhūmiṃ jātiṃ vidyāñca kalatramapatyāni vibhavaṃ vayaḥpramāṇaṃ
pravrajyāyāśca kāraṇaṃ svayameva papraccha / / pṛṣṭaścāsāvavarṇayadātmānam, atīta-svaśauryarūpavibhavavarṇanavācālena
tena <2> <2.atītasvasaundaryarūpavibhavavarmanāvācālena> sutarāmarajyata
rājaputraḥ / / virahāturahṛdayasya vinodanatāmivāgāt <3> <3.taccaritaṃ vinodanatām> /
upajātaparicayaścāsmai tāmbūlamadāpayat / / astamupagate ca bhagavati saptasaptau, āvāsiteṣu
yathāsampanna-pādapataleṣu rājasūnuṣu, śākhāṃvasaktāpanītaparyaṇeṣu <4>
<4.śākhāvasaktatapanīyaparyāṇeṣu> kṣititala-luṇṭhanapāṃśula <5>
<5....luṭhana> -saṭāvadhūnanānumitotsāheṣu gṛhīta-katipaya-śaṣpa-kavaleṣu
pītodakeṣu snānārdrapṛṣṭhatayā vigataśramameṣu puronikhātakuntayaṣṭiṣu
saṃyateṣu vājiṣu, vāji-samīpa-viracita-parṇasaṃstare <1> <1....prastare,
srastare> ca divasa-gamana-khinna <2> <2.khinneṣu> -parivarttitayāmike <3>
<3....parikalpitayāmike> suṣupsati sainikajane, / kṛta-bahu-pāvakaprabhā-pīta-tamasi divasa iva virājamāne senāniveśe
candrāpīḍaḥ parijanenaikadeśe saṃyatasyendrāyudhasya puraḥ parikalpitaṃ
pratīhāra <5> <5....pratihāra...> -niveditaṃ śayanīyamagāt / / niṣaṇṇasya cāsya tatkṣaṇameva pasparśa duḥkhāsikā hṛdayam, aratigṛhītaśca
visarjayāmbabhūva rājalokam, ativallabhānapi nālalāpa pārśvasthān,
nimīlitalocano muhurmuhurmanasā jagāma kimpuruṣaviṣayam, ananyecatāḥ
sasmāra hemakūṭasya <6> <6.utkaṇṭhito 'cintayat> , niṣkāraṇa- <7> / <7.utkaṇṭhito 'cintayat> bāndhavatāmacintayanmahāśvetāpādānām <8>
<8.prasādānām> , jīvitaphalamabhilalāṣa <9> <9.jīvitamiva> punaḥ punaḥ
kādambarīdarśanam, apagatābhimānapeśalāya / nitarāmaspṛhayanmadalekhāparicayāya, tamālikāṃ draṣṭumācakāṅkṣaḥ,
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21854806 (0.047):
kathābhiḥ suciraṃ sthitvā visarjayāmbabhūva madalekhām / / anatidūraṅgatāyāñca <5> <5.anaticiram> tasyāṃ krīḍāparvatakagatam <6>
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118105 (0.049):
mṛdutara-nava-mālikeva dhūtā / mada-madhupena vilakṣyase tvam adya
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12608659 (0.062):
paritatyāja gāṃdharvavidyāmadābhimānatāṃ // Rm_14.65{65} //
keyūrakāgamanamutpraikṣata, himagṛhakamapaśyat, <1> <1....prastare,
srastare> uṣṇamāyataṃ punaruktaṃ <2> <2.muhurniśaśvāsa> niśaśvāsa babandha
cādhikāṃ <3> <3.babandha bāndhavavebhyaścādhikāṃ> prīti śeṣahāre, paścāt
sthitāṃ puṇyabhāginīmamanyata patralekhām, evañcānupajātanidra eva
tāmanayanniśām / / uvasi cotthāya tasya jaraddraviḍadhārmikasyecchayā <4> <4.svecchāvisṛṣṭaḥ>
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8212297 (0.061):
ityādi cintayan patnyā pṛṣṭaḥ suptaprabuddhayā / / padmiṣṭhayā dhīryamāṇaḥ sādhvyā tāṃ so 'nayan niśām // SoKss_12,6.355 //
nisṛṣṭairdhanavisaraiḥ pūrayitvā manoratham, <5> / <5.manorathānabhimateṣvatiramaṇīyeṣu manorathamabhimateṣva...>
abhimatamabhiramaṇīyeṣu pradeśeṣu nivasannalpairevāhobhirujjayanīmājagāma
ākasmikāgamanaprahṛṣṭasambhrāntānāṃ paurāṇāmarghakamalānīva
namaskārāñjalisahasrāṇi pratīcchannatarkita eva viveśa <6> <6.aviveśa>
nagarīm / / ahamahamikayā ca pradhāvitādatiharṣarasavihvalāt parijanāt <7>
<7.pradhāvitānatirabhasaharṣavihvalān parijanān> -ṭhadeva! dvāri
candrāpīḍo varttate' ityupalabhyāsya pitā nirbharānandamandagamano mandara
iva kṣīrodajalamuttarīyāṃśukamamalamāgalitamākarṣan,
praharṣanetrajalabinduvarṣī <8> <8.kvacit muktapadaṃ nāsti>
muktamuktāphalāsāra iva kalpapādapaḥ, / pratyāsannavarttibhirjarāpāṇḍumaulibhiścandanavilepanairanupahatakṣaumadhāribhiḥ
<1> <1.dhārimirhāribhiḥ> keyūribhiruṣṇīṣibhiḥ kirīṭibhiḥ / śekharibhirbahukailāsāmiva bahukṣīrodāmiva kṣitiṃ darśayadbhiḥ
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5756583 (0.015):
bahuballavakacchuptāṃ |chupa ballavikām iti ||10.65| / calayantīṃ kvacit kāṃcid |vipañcīm añcitāṅgulim |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359233 (0.015):
kahiṃ pi selupīluphapūriantaaṃ sarasavorabahutintaḍīchaṇṇaaṃ
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9520255 (0.015):
5,2: asajyamāne.iti.vā.avyudasyantyāv.iti.vā.bahu.dhāra1d.udakavatyau/ / 5,2: vanusyatir.hanti.karmā.anavagata.saṃskāro.bhavati/
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18094274 (0.018):
jāṃ bahu maṇṇai soaṃ ṇaraṇāho guṇavisesaṇṇo // ViPrud_2.68 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7544830 (0.020):
bhavati / / bahudaṇḍīni / / bahucchatrīṇi / / bahuvr̥trahāṇi /
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21239983 (0.021):
āṭo 'ci pare vṛddhirekādeśaḥ / bahuśreyasyai / bahuśreyasyāḥ / / bahuśreyasīnām //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7512267 (0.026):
bahumālakaḥ / / bahuvīṇakaḥ / / bahukhaṭvākaḥ / / bahumālākaḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654747 (0.031):
mithyādṛṣṭikān alpāyuṣkān bahvābādhān bahvāyāsān durvarṇān alpeśākhyān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19592194 (0.035):
01,011.003b@007_0003 tenaiva bahuśokto 'haṃ sarpake tv ātmaṇai (sic) dvija
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7512196 (0.035):
bahavo daṇdinaḥ asyāṃ śālāyāṃ bahudaṇdikā śālā / / bahucchatrikā / / bahusvāmikā nagarī /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4304544 (0.036):
Baudh2.3.5.8/ bahu.pratigrāhyasya^apratigrāhyasya vā (pratigṛhya [K: / bahupratigrāhyasya pratigṛhyāpratigrāhyasya vā]^ayājyaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15845465 (0.036):
tataḥ śriyā pramatto 'haṃ bahvadharmama kāripam / / pāpaṇḍajanasaṃsargātpāpaṇḍacarito 'bhavam // NarP_1,23.56 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 612506 (0.036):
bhakṣayanto 'tha piśitaṃ $ pibanto rudhiraṃ bahu / HV_App.I,31.356 / / [k: D6 T4 G2 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22098059 (0.036):
bhakṣayanto 'tha piśitaṃ pibanto rudhiraṃ bahu / HV_App.I,31.356 / / [k: D6 T4 G2 ins. :k]
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5875497 (0.037):
etadupodbalanāya ca nirastamapi maryādādhārabahutvamupanyastaṃ, iha / tannirāsakāraṇābhāvāt /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25523654 (0.037):
etadupodbalāya ca nirastamapi maryādādhārabahutvamupanyastaṃ, iha / tannirāsakāraṇābhāvāt /
pratipannāsi-vetra-cchatra-ketu-cāmarairanugamyamāno
rājasahasraiścaraṇābhyāmeva pratyujjagāma / / <2> <2.kvacit candrapīḍo 'pī'ti nopalabhyate> candrāpīḍo 'pi <3>
<3.dṛṣṭvā ca> dṛṣṭvā pitaraṃ dūrādevāvatīrya vājinaścūḍāmaṇimarīcimālinā
maulinā mahīmagacchat / / atha prasāritabhujena ehyehi' <4> <4.ādarādāhūya> ityāhūya pitrā <5>
<5.suciraṃ gāḍhamupagūḍhaḥ> gāḍhamupagūḍhaḥ suciraṃ pariṣvajya
tatkālasannihitānāñca <6> <6.mānanīyāmamātyānāṃ mahīpatināṃ ca>
mānanīyānāṃ kṛtanamaskāraḥ kare gṛhītvā vilāsavatībhavanamanīyata rājñā /
tayāpi tathaiva sarvāntaḥpuraparivārayā <7> / <7.pratyudgamābhinanditāgamanaḥ> pratyudgamyābhinanditāgamanaḥ
kṛtāgamanamaṅgalācāro digvijayasambaddhābhireva kathābhiḥ kañcitkālaṃ
sthitvā śukanāsaṃ draṣṭumāyayau / / tatrāpya munaiva krameṇa suciraṃ sthitvā nivedya vaiśampāyanaṃ
skandhāvāravarttanaṃ kuśalinam, ālokya ca manoramām, āgatya
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18469065 (0.060):
dṛṣṭvā deśam aśeṣam ā jalanidher ālokya kautūhalād āsthānīr avanībhṛtāṃ ca / punar apy āgatya deśaṃ nijam /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698473 (0.060):
65. dṛṣṭvā deśam aśeṣam ā jalanidher ālokya kautūhalād / āsthānīr avanībhṛtāṃ ca punar apy āgatya deśaṃ nijam /
vilāsavatībhavana eva sarvāḥ snānādikāḥ paravaśa iva kriyā niravarttayat /
aparāhṇe nijameva bhavanam ayāsīt / / tatra ca raṇaraṇaka-khidyamāna-mānasaḥ kādambaryā vinā na kevalamātmānaṃ
Abhinavagupta: Kramastotra (kramstou.htm.txt) 6213917 (0.050):
anāmṛṣṭaḥ svātmā na hi bhavati bhāvapramitibhāj anāmṛṣṭaḥ / svātmety api hi na vinā 'marśanavidheḥ |
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20952121 (0.053):
saṃpādya sādhyāprasiddhiḥ parihāraṇīyetyata āha na cātrāpīti// kevalaṃ / kāryātavādiprayoge
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25799382 (0.057):
svātmānamevāyaṃ kevalaṃ visaṃvādayan na śaknoti pareṣāṃ niścayamādhātumiti
svabhavanamavantīnagaraṃ vā sakalameva mahīmaṇḍalaṃ śūnyamamanyata /
tato gandharvarājaputrīvārttāśravaṇotsukaśca mahotsavamivar
ipsitavaraprāptikālamiva amṛtotpattisamayamiva patralekhāgamanaṃ
pratyapālayat / / tataḥ katipayadivasāpagame meghanādaḥ patralekhāmādāyāgacchat,
upānayaccainām / / kṛtanamaskārāñca dūrādeva smitena prakāśitaprītiścandrāpīḍaḥ
prakṛtivallabhāmapi kādambarīsakāśāt prasādalabdhāparasaubhāgyāmiva
vallabhataratāmupāgatāmutthāyātiśayadarśitādaramāliliṅga patralekhām,
meghanādañca praṇataṃ pṛṣṭe karakisalayena pasparśa /
samupaviṣṭaśca <1> <1.samapaviṣṭaśca samupaviṣṭāṃ ca, samupaviṣṭāṃ ca tām> / abravīt-patralekhe! kathaya, tatrabhavatyā mahāśvetāyāḥ samadalekhāyā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10260496 (0.055):
12,024.014a evam uktaḥ sa viprarṣiḥ sudyumnam idam abravīt / 12,024.014c pratiśrauṣi kariṣyeti śrutvā tat kartum arhasi
devyāḥ kādambaryāśca kuśalī vā sakalaḥ tamālikā-keyūrakādi <1>
<1.keyūrakādiḥ, keyūrakādikaḥ> parijanaḥ?' iti / / sābravīt-deva! yathājñāpayasi bhadram /
tvāmarccayati <2> <2.tvāmeva> śekharīkṛtāñjalinā sasakhījanā saparijanā
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21856419 (0.0):
keyūraka! kathaya kuśalinī devī sasakhījanā saparijanā kādambarī
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9854647 (,0.055):
te mayāpanītaṃ yastvaṃ māṃ vimānayasi? / āha nāhaṃ tvāṃ vimānayāmi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557671 (0.059):
115.026. kiṃ māṃ viheṭhayasīti? sa kathayati jarādharmā nāhaṃ tvāṃ / viheṭhayāmi, api tu tvameva māṃ viheṭhayasi/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20277465 (0.060):
07,164.024a yat tvaṃ mām abhisaṃdhatse tvāṃ cāhaṃ śinipuṃgava
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5079276 (0.061):
(GBr_2,3.5f) vaṣaṭkāra mā māṃ pramṛkṣo māhaṃ tvāṃ pramṛkṣaṃ bṛhatā mana
devī kādambarī' iti / / evamuktavatīṃ patralekhāmādāya mandirābhyantaraṃ visarjitarājaloko viveśa
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21856418 (0.063):
keyūraka! kathaya kuśalinī devī sasakhījanā saparijanā kādambarī
tatra cottāmyatā manasā dhārayitumapārayan kutūhalam, atiprītyā
dūramutsāritaparijanaḥ praviśyāgāraprarūḍhāyāḥ <3>
<3.agāramaciraprarūḍhāyāḥ> sthalakamalinyāḥ pṛthubhirunnālaiḥ
ṣalāśairuparacitātapatrakṛtyāyāḥ <4> <4.viracitātapatrakṛtyasya> adhyāsya
madhaayabhāgamanyatarasya marakatapatākāyamānasya patramaṇḍapasya <5>
<5.śayanamaṇḍapasya tālasya tale> tale caraṇāravindena samutsārya
sukhaprasuptaṃ haṃsamithunamupaviśyāprākṣīt-patralekhe! kathaya, āgate
mayi <6> <6.kvacit āgate mayī'ti pāṭho na vidyate> kathamasi sthitā?
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21855965 (0.063):
namaskārairābhāṣaṇairabhyutthānairāsannavetrāsanadānaiśca <7> <7.kvacit / darśanāgate'ti pāṭho na vidyate> darśanāgatagandharvarājabāndhavavṛddhāḥ"
kiyanti vā dināni? ko vātiśayenāsmān smarati <7> <7.yo vātiśayena tava
smarati yasya vā tvayi garīyasī prītirastīti> ? kasya vā <8> <8.iha mayī'
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21861629 (0.0):
yādṛśyaśca kathāḥ samajāyanta, yo vātiśayena tava smarati, yasya vā tvayi
ityadhikaḥ pāṭhaḥ> garīyasī prītiḥ' iti / / evaṃ pṛṣṭā ca vyajijñapat-deva! dattāvadhānena śryatām, yathā sthitāsmi,
yāvanti vā dināni, yādṛśo vā devīprasādaḥ, yathā bā goṣṭhyaḥ samabhavan,
yādṛśyaśca kathāḥ samajāyanta, yo vātiśayena tava smarati, yasya vā tvayi
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21861595 (0.0):
kiyanti vā dināni? ko vātiśayenāsmān smarati <7> <7.yo vātiśayena tava / smarati yasya vā tvayi garīyasī prītirastīti> ? kasya vā <8> <8.iha mayī'"
garīyasī prītirastī'ti / / tataḥ khalvāgate deve keyūrakeṇa saha pratinivṛtyāhaṃ <1>
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21861595 (0.032):
kiyanti vā dināni? ko vātiśayenāsmān smarati <7> <7.yo vātiśayena tava / smarati yasya vā tvayi garīyasī prītirastīti> ? kasya vā <8> <8.iha mayī'"
<1.pratinivṛttā> tathaiva kusumaśayanīyasamīpe samupāviśam, atiṣṭhañca
sukhaṃ navanavānanubhavantī devīprasādān /
kiṃ bahunā, prāyeṇa mama cakṣuṣi cakṣuḥ, vapuṣi vapuḥ, kare karapallavaḥ
<2> <2.karapallavam> , nāmākṣareṣu vāṇo, prītauhṛdayaṃ deṭhayāḥ sakalameva
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14340867 (0.061):
prasiddhavibhavo nāmnā gaṇe me 'bhavat / / etatte sakalaṃ mayā nigāditaṃ yaścaitadutkīrtayedyaścedaṃ śṛṇuyānna so 'pi
taṃ divasamabhavat aparāhle ca māmevāvalambya niṣkramya himagṛhakāt
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14340867 (0.037):
prasiddhavibhavo nāmnā gaṇe me 'bhavat / / etatte sakalaṃ mayā nigāditaṃ yaścaitadutkīrtayedyaścedaṃ śṛṇuyānna so 'pi
sañcarantī yadṛcchayā niṣiddhaparijanā vallabhabālodyānaṃ jagāma /
tatra sudhādhavalāṃ kālindījalataraṅgamayyeva marakatasopānamālayā
pramadavanavedikāmadhyārohat <3> <3.āruhoha> / / tasyāñca maṇistambhāvaṣṭambhasthitā <4> <4.ālokayantyeva> sthitvā ca
muhūrttamiva hṛdayena saha dīrghakālamavadhārya kimapi vyāharttumicchantī
niścaladhṛtatārakeṇa niṣpandapakṣmaṇā cakṣuṣā mukhaṃ me suciraṃ vyalokayat
vilokayantyeva <5> <5.ālokayantyeva> ca kṛtasaṅkalpa madanāgniṃ
praveṣṭumicchantī sasnāviva svedāmbhasaḥ snotasi <1> <1.svedāmbhaḥsrotasi>
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16107200 (0.059):
tat+kim+kopanayā tvayā svadaśanais+agrādharas+khaṇḍitas+ / / svedāmbhaḥkaṇadāyi vepanam+idam+tyaktvā bhaja svasthatām+
, srotaseva taralīkṛtā samakampata, kampitāṅgī ca patanamiyevāgṛhyata
viṣādena / / atha mayā viditābhiprāyayā / tanmukha-viniveśita-niṣkampa-nayana-dattāvadhānayā ājñāpaya' iti
vijñāpite nijāvayavairapi vepathumadbhirnivāryamāṇeva,
rahasyaśravaṇalajjayā ātmapratimāmapi <2> <2.matpratimām>
likhita-maṇikuṭṭimena caraṇāṅguṣṭhenāpakramāyevāmṛśantī, bhavanakalahaṃsān
kuṭṭimollekhamukhara-nūpureṇa caraṇāravindena visarjayantī,
karṇotpalamadhukarānapi svidyadvadanavyajanīkṛtena <3>
<3.svidyadvadanabyajanakṣiptena> aṣutarassavenotsārayantī,
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9659701 (0.043):
ca^andhakāre//(p.200) / 3.2.11/.aṅgīkṛta^pariṣvaṅgāyāś ca vadanena tāmbūla^dānam/
tāmbūlavīṭikāśakalamutkocāmiva dantakhaṇḍitaṃ śikhaṇḍine dadatī, <4>
<4.upavanala...> vanadevatāśravaṇaśaṅkiteva muhurmuritastato vilokayantī,
vaktukāmāpi na śaknoti smakiñcidapi lajjākalitagadgadā <1>
<1.lajjākulitagadgadatayā> gaditum / / prayatnato 'pi cāsyā <2> <2.kvacit asyāḥ' iti padaṃ na vidyate> niḥśeṣaṃ
jvalatā madanānaleneva dagdhā <3> <3.dagdhvā> , pravahatā
nayanodakenevoḍhā, praviśadbhirduḥkhairivākrāntā, patadbhiḥ
kusumacāpaśarairiva śakalīkṛtā <4> <4.kīlitā> , niṣpatadbhirniśvasitairiva
<5> <5.niḥśvasitairiva, śvasitairiva> nirvāsitā, / hṛdayavarttibhiścintāśatairiva vidhṛtā <6> <6.āvṛtā> , niśvāsapāyibhiḥ <7>
<7.niḥśvāsapāyibhiḥ, niśvāsapātibhiḥ> madhukarakulairiva nipītā, na
prāvarttata vāṇī / / kevalaṃ duḥkhasahasragaṇanāya muktākṣamālikāmiva kalpayantī
galadbhiraspṛṣṭakapolasthalaiḥ śucibhiradhomukhī
nayanajalabindubhirduddinamadarśayat / / tadā ca tasyāḥ sakāśādaśikṣateva <8> <8.lajjāpi lajjāṃ līlāpi līlāṃ
vinayopadeśam> lajjāpi lajjālīlām, vinayo 'pi vinayātiśayam, mugdhatāpi
mugdhatām, vaidagdhyamapi vaidagdhyam, bhayamapi bhīrutām, vibhramo 'pi
vibhramitām, viṣādo 'pi viṣāditām, vilāso 'pi vilāsam /
tathābhūtā ca devi! kimidam' iti vijñāpitā mayā pramṛjya lohitāyamānodare
locane duḥkhaprakarṣeṇātmanaḥ samudvandhanāyeva mṛṇālakomalayā bāhulatayā
vedikākusumapālikāgrathita-kusumamālāmavalambya samunnataikabhralatā
mṛtyumārgam <1> <1.mṛtyupāśam> ivāvalokayantī dīrghamuṣṇañca niśvasitavato
tadduḥkhamutprekṣamāṇayā ca <2> <2.tadduḥkakāraṇaṃ tato duḥkha> kathanāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6924480 (0.040):
13112 duḥkham iti sthātavyaṃ/ tat kasya hetoḥ/ tathā hi rūpaduḥkhatā
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9313217 (0.046):
26. Rurujātakam / paraduḥkhameva duḥkhaṃ sāghūnām / taddhi na sahante nātmaduḥkham /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19441971 (0.051):
evamātmādeḥ svāminaḥ kasyacidabhāvād yasya saṃbandhi duḥkhaṃ sa nāsti / / ataḥ kasya tadduḥkhaṃ svātmīyaṃ bhaviṣyati? naiva kasyacidityarthaḥ / nanu
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24859355 (0.052):
yena dviśalyāṃ vedanāṃ vedayate kāyikīñcaitasikīñca / trividhaṃ duḥkhaṃ / duḥkhaduḥkhatayā saṃskāraduḥkhatayā vipariṇāmaduḥkhatayā ca / caturvidhaṃ
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232762 (0.058):
duḥkham evādhyupagataḥ. duḥkham evādhiniviṣṭaḥ. duḥkham eva pratipannaḥ. / 11. mama bhavanto dṛṣṭir bhūtaṃ saṃskṛtaṃ cetayitaṃ pratītyasamutpannaṃ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15432911 (0.060):
05,031.015a yan naḥ prāvrājayaḥ saumya ajinaiḥ prativāsitān / 05,031.015c tadduḥkham atitikṣāma mā vadhīṣma kurūn iti
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11991232 (0.062):
vedanā utpādasthitisukhatvāt sukhāpi satī vipariṇāmaduḥkhatayā duḥkhety / eva vidūṣyate vidūṣaṇīyatvenābhiprīyamāṇatvād iti. saṃskāreṇaiva
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13692777 (0.064):
phalaṃ tasye7dam a-vaśair % duḥkham evo7pabhujyate // 14.17 // / sukhā1rtham a-śubhaṃ kṛtvā $ yae ete bhṛśa-duḥkhitāḥ &
punaḥ punaranubadhyamānā mayā vrīḍayā nakhamukha-vilikhitaketakīdalā <3>
<3....vilikhitaikaketakīdalā> likhitveva vaktavyamarpayantī
vivakṣāsphuritādharā niśvāsamadhukarānivopāṃśu sandiśantī
kṣititala-nihita-niścala-nayanā suciramatiṣṭat /
krameṇa ca bhūyo manmukhe nidhāya dṛṣṭiṃ punaḥ <4> <4.puranathāpūryamāṇa>
punarapyāpūryamāṇalocanacyutairmadanānaladhūmadhūsarāṃ vācamiva
prakṣālayantī bāṣpajalabindubhiḥ, bāṣpajalabinduvyājena ca
vilakṣa-smitasphuritairdaśanāṃśubhiḥ sādhvasa-vismṛtān pūrvān <1>
<1.apūrvān> abhidheyavarṇāniva grathnato kathamapi / vyādārābhimukhamātmānamakarot /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6457397 (0.056):
muhurmuhurabhighnanniryāṇabhāge kathamapi madabhimukhamakarot / / athāvocyam apasaratu dvikakīṭa eṣaḥ /"
abravīcca mām-patralekhe! vallabhatayā tasminna sthāne na tāto nāmbā na
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23290605 (0.043):
punaś cācintayat samucitam evāthavā snehasyedam. / kim asya tāto na tātaḥ kiṃ vāmbā na jananī vayaṃ na bhrātaraḥ.
mahāśvetā na madalekhā na jīvitam, yatra me bhavatīdarśanātprabhṛti
priyāsi / / na jāne kenāpi kāraṇenāpahastita <2> <2.aprahastita...> -sakalasakhījanaṃ
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21852999 (0.038):
gate ca tasmin gandharvarājaputrī visarjya sakalaṃ sakhījanaṃ parijanañca / <5> <5.sakalasakhījanañca> parimita-paricārikābhiranugamyamānā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21650752 (0.048):
nāhamevaṃkāriṇī/ / 461.003. kathaṃ jāne? abhiśraddadhasi tvaṃ bhagavatah? abhiśraddadhe
tvayi viśvasiti <3> <3.niḥśvasiti> me hṛdayam / / kamaparamupālabhe, kasya vānyasya kathayāpi paribhavam, kena vānyena
sādhāraṇīkaraṇīkaromi duḥkham / / duḥkhabhāramimamasahyamdya <4> <4.kvacit duḥkhabhāramasahyam' ityeva
pāṭhaḥ> nivedya bhavatyāstyakṣyāmi jīvitam / / jīvitenaiva śapāmi te, svahṛdayenāpi viditavṛttāntenāmunā jihremi,
kimutānyahṛdayena / / kathamiva mādṛśīrajanikara-kiraṇāvadātaṃ kaulīnena <1> <1.kālīnaca>
kalaṅkayiṣyati kulam, kulakramāgatāñca lajjāṃ parityakṣyati, akanyakocite
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 851879 (0.047):
B1 /// .. + + .. + + .. + + + + + + + + + + /// / 2 /// .. [m m]alinayati kulaṃ vṛttan t[u]layate _ tadrā ///
<2> <2.anyakanyakocite, anyakanyakājanocite> vā cāpale cetaḥ
pravarttayiṣyati / / sāhaṃ na saṅkalpitā pitrā, na dattā mātrā <3> <3.sā cāhamasaṃkalpitā mātrā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21655729 (0.011):
477.017. śikhaṇḍī rājā kathayati bhavantaḥ, mamaitau pitrā saṃnyastau/ / 477.017. nāhametau praghātayāmi/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904032 (0.027):
upari vasedupariṣṭād bhavedriṣṭāti ūrdhvakāt //AP_355.025cd/ / uttareṇ ca pitroktaṃ āci ca syācca dakṣiṇā /AP_355.026ab/
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3354049 (0.032):
taṃ hovāca paredyuḥ prātarūpasīdathā upagacchethā iti / / sa ha pitroktamarthaṃ pratyakṣīkartumicchaṃstathā cakāra /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14198289 (0.033):
jananyā bandhuvargasya pituriṣṭatamā hyaham // NarP_2,27.52 // / pitrā dattā tataścāhaṃ kaiṇḍinyāya mahātmane /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15772642 (0.051):
ins.:: bhīṣma uvāca: etat te sarvam ākhyātaṃ !nārado1ktaṃ maye0ritam ! / <12327.1/002> X pāraṃparyā3gataṃ hy etat !pitrā me kathitaṃ purā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21659245 (0.057):
488.032. sā dṛṣṭasatyā trirudānamudānayati sma idamasmākaṃ bhadanata na / mātrā <489>kṛtaṃ na pitrā na rājñā na devatābhir neṣṭena
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6548277 (0.061):
tad vaktraṃ śarad indu nindi nayane te puṇḍarīka śriṇī / tasyeti kṣaṇam apy avismarad idaṃ ceto mamāghūrṇate // RUnm_13.72 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17156807 (0.062):
mātrā te yadi vā mayā Ram_2,58.7b / mātrā pitrā ca yat kṛtam Ram_2,103.9d
pitrā na dattā> , nānumoditā gurubhiḥ, ta kiṃñcit sandiśāmi, na kiñcit
preṣayāmi, nākāraṃ darśayāmi, kātareva <4> <4.kātarā ca itareva> anātheva
nīceva <5> <5.kātarā cānāthena> balādavaliptena <6> <6.avilipteva>
gurugarhaṇīyatāṃ <7> <7.gurvī garhaṇīyatām> nītā kumāreṇa candrāpīḍena /
kathaya, mahatāṃ kimayamācāraḥ, kiṃ paricayasyedaṃ phalam, / yadevamabhinava-bisa-kisalaya-tantu-sukumāraṃ me manaḥ paribhūyate /
aparibhavanīyo <8> <8.anabhibhavanīyaḥ paribhavanīyaḥ> hi kumārikājano / yūnām /
prāyeṇa prathamaṃ madanānalo lajjāṃ dahati, tato-hṛdayam /
ādau vinayādikaṃ kusumeṣuśarāḥ khaṇḍayanti, paścānmarmāṇi /
tadāmantrayebhavatīṃ punarjanmāntarasamāgamāya, nahi me tvatto 'ntā
priyatarā / / prāṇaparityāgaprāyaścittena prakṣālayāmyātmanaḥ kalaṅkam' /
ityabhidhāya tūṣṇīmabhūt / / ahantu yatsatyamaviditabṛttāntatayā hriteva bhīteva vilakṣeva visaṃjñeva
saviṣādaṃ vijñāpitavatī-devi! śrotumicchāmi, ājñāpaya kiṃ kṛtaṃ devena
candrāpīḍena, ko vāparādhaḥ samajani, kena vā khalvavinayeva / kheditamakhedanīyaṃ devyāḥ kumudakomalaṃ manaḥ? /
śrutvā prathamamutsṛṣṭajīvitāyāṃ mayi paścāt samutsrakṣyati devī jīvitam'
<1> <1.samutsrakṣyāmi jīvitam, samutsrakṣyati jīvitam> iti / / evamihitā ca punaravadat-āvedayāmi te, avahitā śṛṇu-svapneṣu pratidivasam
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571919 (0.022):
eṣu dharmeṣu śikṣitukāmā, aśaṭhā ṛjavo 'māyāvinaḥ, ye jīvitamapi / parityajeyuḥ, na punareṣāṃ dharmāṇāṃ pratyarthikā bhaveyuḥ, nāpīmān
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10157895 (0.029):
kāramamānuṣarūpadhārīṇonubhāvātpunarjīvitamavāpya parīkṣijjajñe //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4432252 (0.031):
śreyo hi maraṇaṃ manye na me śreyo 'dya jīvitam // HV_107.28 // / [k: K1.3.4 Ñ2 V B D T4 G1.2.5 G (ed.) ins.: :k]
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4685765 (0.035):
ekāhaṃ jīvitaṃ śreyo praṃñavantassa jhāyato ||
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4685738 (0.036):
ekāhaṃ jīvitaṃ śreyo śīlavantassa jhāyato ||
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18680455 (0.039):
yauvanaṃ jarā nākrameyā / yadi ārogyaṃ vyādhir nākrameyā / yadi me jīvitaṃ / maraṇaṃ na hareyā / yadi me tvayā sārdhaṃ viprayogo na bhave / edṛśam
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4684383 (0.040):
kiccho śraddhapaṭīlābho kicchaṃ māccāna jīvitaṃ || / 335 Dhp38 / anavaṭṭhitacittassa saddhaṃmam avijānato |
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1370574 (0.040):
varaṃ mama maraṇu na cāpi jīvitam* / / kiṃ cāpi me kāryuṣu jīvitena
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15276218 (0.040):
aho bata duḥkhu daridrake gṛhe varaṃ mama maraṇu na cāpi jīvitam / / kiṃ cāpi me kāryuṣu jīvitena yadyaivāhaṃ duḥkhu śarīra pīḍitam //
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9885973 (0.041):
ucchethā hanathā vilumpatha imāṃ mā dāsyathā jīvitam /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394040 (0.043):
na tv eṣa puruṣārthāṃ yad ātmambharitvam / / kiṃ tarhi / sarvaṃ8 (hi) jīvitaṃ rājyādi (vā) gurupitrādyartham
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6624513 (0.043):
jīvitaṃ parityajeyaṃ sa cet pratilipsye jīvāmi/
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27846019 (0.047):
jīvasi | kanyāyo śākiyāyinīyo mama pratyarthikāyo pratrasitāyo | mama / jīvitaṃ necchanti | mama sukhaṃ nābhinandanti | so 'ham
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125063 (0.054):
MSuAv [19] idānīṃ vayaṃ devaṃ (GBM 1564.6) mitravattayā samudacarāmo, na / sapatnavattayā. alpakaṃ deva jīvitaṃ manuṣyāṇāṃ gamanīyaḥ sāṃparāyaḥ,
<2> <2.pratidinam> āgatyāgatyame harasyasandeśeṣu nipumadhūrttaḥ <3>
<3.nipuṇe dhūrtteḥ> pañjaraśukasārikā dūtīḥ karoti <4> <4.pañjaraśukaṃ
sārikāṃ ca dūtīkaroti> / / suptāyāḥ śravaṇadantapatrodareṣu vyarthamanorathamohitamānasaḥ
saṅketasthānāni likhati / / svedaprakṣālitākṣarānapi nipatita <1> <1.aśrubaddha>
-sāñjanāśrubindu-paṅkti-kathitātmāvasthān <2> <2.avasthānān> manoharān
saṃmohāśānuvarttino madanalekhān preṣayati /
nijānurāgeṇeva <3> <3.nijānurāgeṇa...raseneva> / balādrañjayatyalaktarakasena caraṇīṃ /
avinayaniścetano <4> <4.nakheṣu> nakhapratibimbitagātmānaṃ bahu manyate /
upavaneṣvekākinyā grahaṇabhayapalāyamānāyāḥ / pallavalagnāṃśuka-daśāpratihata-gamanāyā gṛhīteva <5> <5.sakhībhiḥ>
latāsakhībhiḥ arpitāyā mithyāpragalbhaḥ parāṅmukhāyā <6>
<6.parāṅmukhapariṣvaṅgam> pariṣvaṅgam ācarati / / stanasthale me likhan <7> <7.patralekhā> patralatāṃ
kuṭilatāmivānṛjuprakṛtiḥ prakṛtimugdhaṃ manaḥ śikṣayati /
hṛdayotkalikātaraṅgavātairiva śītalairmukhamarudbhiḥ
śramajala-śīkara-tārakitāvalīkacāṭukāraḥ kapolau vījayati /
svedasalila-śithilita-grahaṇa-galitotpalaśūnyenāpi kareṇa yavāṅkurāniva
<1> <1.yavāṅkuravikarāniva> nakhakiraṇān śuddhān durvidagdhaḥ
karṇapuṭīkaroti / / vallabhatara-bāla-bakula-seka-kālakavalīkṛtān surāgaṇḍūṣān
sakacagrahamasakṛddhṛṣṭo <2> <2.sakacagrahaṇagaṇitaceṣṭaḥ pātuṃ
prārthayate> māṃ pāyayati / / bhavanāśokatarutāḍanodyatān pādaprahārān durbuddhiviḍambitaḥ śirasā
pratīcchati / / manmatha-mūḍha-mānasañca kathaya he patra lekhe! kena prakāreṇa niścetano
niṣidhyate / / pratyākhyānamapīrṣyāṃ sambhāvayati, ākrośamāpa parihāsamākalayati,
asambhāṣaṇamapi mānaṃ manyate, doṣasaṅkīrttanamapi / smaraṇopāyamavagacchati, avajñānamapyaniyantraṇaṃ praṇayamutprekṣate, <3>
<3.avajñāmapi niryantraṇapraṇayam...> lokāpavādamapi yaśo gaṇayati' iti /
tāmevaṃvādinīmākarṇya praharṣarasanirbharā manasyakaravam-aho!
candrāpīḍamuddiśya sudūramākṛṣṭā khalviyaṃ makaraketunā /
yadi ca satyameva <1> <1.evaṃ tadā> kādambarīvyājena / sākṣānmanobhavacittavṛttiḥ prasannā <2> <2....manobhave cittavṛttiḥ
prasaktā> devasya candrāpīḍasya, tataḥ sahajaiḥ sādaraṃ saṃvarddhitaiḥ
pratyupakṛtamasya guṇaiḥ, yaśasā dhavalitāḥ kakubhaḥ, yauvanena
ratirasasāgarataraṅgaiḥ pātitā ratnavṛṣṭiḥ, <3> <3.vilāsaiḥ>
yauvanavilāsairlikhitaṃ nāma śaśini, saubhāgyena prakāśitā nijaśrīḥ,
lāvaṇyenaindavībhiriva vṛṣṭamamṛtaṃ kalābhiḥ / / tathā ca cirāllabdhaḥ kālo malayānilena, samāsādito 'vasaraścandrodayena,
prāptamanurūpaṃ phalaṃ <4> <4....manurūpaphalaṃ, prāptarūpaṃ phalam>
madhumāsakusumasamṛddhyā, gato madirāmadadoṣo <5> <5.madirārasadoṣaḥ>
guṇatām, darśitaṃ mukhaṃ manmathayugāvatāreṇe'ti /
athāhaṃ prakāśaṃ vihasyābravam-devi! yadyevam, utsṛja kopam, prasīda,
nārhasi kāmāparādhena <1> <1.kāmāparādha> devaṃ dūṣayitum /
etāni khalu kusumacāpasya <2> <2.khalu khalasya kusumacāpasya> cāpalāni
śaṭhasya, na devasya / / ityevamuktavatīṃ māṃ punaḥ sakutūhalā sā pratyabhāṣata-yo 'yaṃ kāmo vā ko
'pi vā <3> <3.kāmaḥ ko 'pi vā> kathaya kāni kānyasya rūpāṇī'ti / / tāmahaṃ vyajijñapam-devi! kuto 'sya rūpam? atanureṣa hutāśanaḥ /
tathāhi, aprakāśayan <4> <4.prakāśayan> jvālāvalīḥ santāpaṃ janayati,
aprakaṭayan dhūmapaṭalamaśru pātayati, adarśayan bhasmarajonikaraṃ
pāṇḍutāmāvirbhāvayati / / na ca tadbhūtametāvati tribhuvane, asya śaraśaravyatāṃ <5> <5.śaravyatāṃ>
yanna yātaṃ yāti yāsyati vā / / ko vāsmānna <6> <6.ko vāsya bhraśyati> trasyati, gṛhītakusumakārmuko
bāṇairbalavantamapi vidhyati / / api cānenādhiṣṭhitānāṃ kāminīnāṃ paśyantīnāṃ cintayā <1> <1.cintāpriya!>
priyamukhacandrasahasrāṇi <2> <2.kvacit canda' padaṃ na vidyate>
saṅkaṭamambaratalam <3> <3.cintāpriyamukhasahasrasaṅkaṭam,
cintāpriyamukhacandrasahasrāṇi> , likhantīnāṃ dayitākārānavistīrṇaṃ
mahīmaṇḍalam, gaṇayantīnāṃ vallabhaguṇānalpīyasī saṃkhyā, <4>
<4.vallabhaguṇānasaṃkhyān> śṛṇvatīnāṃ <5> <5.priyatamakathāmabahubhāṣiṇī
sarasvatī, <6> <6.abahubhāṣiṇīṃ sarasvatīm> dhyāyantīnāṃ / prāṇasamasamāgamasukhāni hrasīyān kālo hṛdayasyāpatati' iti /
etadākarṇya ca kṣaṇaṃ vicintya pratyavādīt-patralekhe! yathā kathayasi,
tathā jano 'yaṃ kāritaḥ kumāre pakṣapātaṃ pañceṣuṇā <7>
<7.kumārapakṣapātinā pañcaśareṇa> / / yānyasyaitāni rūpāṇi samadhikāni vā tāni mayi varttante /
hṛdayādavyatiriktasi, idānīṃ bhavatīmeva pṛcchāmi /
upadiśa <1> <1.kvacit tvamiti nāsti> tvam, yadatra me sāmpratam /
evaṃvidhānāṃ vṛttāntānāmanabhijñāsmi / / api ca me <2> <2.api ca guru...> gurujanavaktavyatāṃ nītāyā nitarāṃ
lajjitāyā jīvitānmaraṇameva śreyaḥ paśyati <3> <3....me hṛdayam> hṛdayam'
evaṃvādinīṃ bhūyastāmahamevamavocam-alamalamidānīṃ devi!
kimanenākāraṇamaraṇānubandhena <4> <4.varīru! anārādhita...> , / anārādhitaprasannena kusumaśarema bhagavatā te varo dattaḥ /
kā cātra gurujanavaktavyatā, yadā khalu kanyakāṃ gururiva pañcaśaraḥ
saṅkalpayati, mātevānumodate, <5> <5.taruṇatāratyupacāram> bhrāteva
dadāti, sakhīvotkaṇṭhāṃ janayati, dhātrīva tarumatāyāṃ <6>
<6.tarumatāratyupacāram> ratyupacāraṃ śikṣayati /
kati vā <7> <7.kimiva, kati ca> kathayāmi te yāḥ svayaṃ vṛtavatyaḥ patīn /
yadi ca naivam, anarthaka eṣa tarhidharmaśāstropadiṣṭaḥ svayaṃvaravidhiḥ /
tat prasīda, devi! alamamunā <1> <1.alaṃ maraṇānu...> maraṇānubandhena,
śape <2> <2.śapāmi> te pādapaṅkajasparsena, sandiśa, preṣaya mām, yāmi,
ānayāmi devi! te <3> <3.sandiśa mām, yāmyānayāmi taṃ devaṃ candrāpīḍaṃ te
dayadayitam> hṛdayadayitam' / / ityevamukte mayā prītidravārdrayā dṛṣṭyā pibandīva māṃ nirudhyamānairapi
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25737250 (0.051):
paśyati sma ca sā devī viṣṇuvakṣathalālayā / / devāndayārdrayā dṛṣṭyā sarvalokamaheśvarī // BndP_3,9.82 //
makarake tuśara-śatajarjaritāṃ <4> <4.jarjaritā> bhittveva lajjāṃ
labdhāntarairnipatadbhiḥ <5> <5.niṣpatadbhiḥ> / anurāgavibhramairākulīkriyamāṇā, priyavacanaśravaṇaṃprītyā ca <6>
<6.svedaśliṣṭam> svedāśliṣṭam, utkṣipya romāñcajālakena
dadhatīvottarīyāṃśukam, preṅkhatkuṇḍalamāṇikya patra makara-koṭi-lagnañca
śaśikiraṇamayaṃ <7> <7.maraṇāya pāśamiva> maraṇapāśamiva makaraketunā
nihitaṃ kaṇṭhehāramunmocayantī, praharṣavihvalāntaḥkaraṇāpi
kanyakājanaśahajāṃ <8> <8.ālambya> lajjāmivālambya śanaiḥ śanairavadat <9>
<9.śanairavadat> -ṭhajanāmi te garīyasīṃ prītim, kevalamakaṭhora-śirīṣa
<10> <10.pakṣma> -puṣpa-mṛduprakṛteḥ kutaḥ prāgalbhyametāvannārījanasya,
viśeṣato vālabhāvabhājaḥ kumārīlokasya / / sāhakāriṇyastāḥ, yāḥ svayaṃ sandiśanti samupasarpanti vā /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789280 (0.020):
tyāga jāgarūka samayata eva, na tu tad vinimayata iti svayaṃ yan gacchann
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20964165 (0.020):
tadvyāptyādyabhāvānātmakatvādupādhipratikūlatarkādivadavyāptyunnāyakameva/ / na tu svayaṃ hetvābhāsaḥ/ yattu prahataṃ vipakṣamātravṛttitvaṃ 1 rūpaṃ
The Khila Verses of the Rgveda (rvkhilau.htm.txt) 16582199 (0.023):
svayam.āyūyās.svayam.abhigūryāḥ./ / svayam.abhigūrtayā.hotrāya.ṛtubhis.somasya.pibatv.acchāvāka.yaja./
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27863138 (0.024):
jñātikā vā pratyodhāvayitukāmā anyehi vā saṃsṛṣṭā bhavati | na / vyupakarṣatīti svayaṃ na vyupakarṣāpayatīti parehi | antamasato ṣaṭpañca
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27620086 (0.024):
rājñaḥ putro'pyakṛtodvāhako yaḥ sa ghātanīyo na svayaṃ vadhya eva |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9884347 (0.026):
tvamapi tathaiva hi rāgamajānanako yaḥ svayamāgatikāṃ na hi bhuñjasi
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6648793 (0.027):
u15.49cd/.na^asti kṛṣi^samāvṛttiḥ svayam uktaṃ svayambhuvā// / u15.50ab/.nākṛṣer dharmam āpnoti nākṛṣeḥ sukham āpnuyāt/
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1948246 (0.029):
pravacanādhimuktikā bhavata | svayameva parīkṣadhvam ayaṃ dharma / ācāritavyaḥ ayamanācaritavya iti | na yathā tīrthikā vadanti svaśiṣyān
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485576 (0.030):
/ nāsti nānāsamvāsiko nāsti asamvāsiko / nāsti kāyakrāntako (?) nāsti / svayaṃ samuddiko / tadevaṃ samanvāharanta bhagavato śrāvakāṇāṃ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16234544 (0.031):
jihvāṃ sāhasakṛt svayam HV_App.I,31.3587b / jītāni taddeśamanoharāṇi HV_App.I,29D.334
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9661676 (0.031):
4.1.26/.nāyakasya vratam upavāsaṃ ca svayam api karaṇena^anuvarteta/ / vāritāyāṃ ca na^aham atra nirbandhanīya^iti tad^vacaso nivartanam//(p.237)
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789204 (0.033):
sṛṣṭi karaś ca | haritāyām api sarvāvatāra vistāravān svayaṃ bhagavān iti / sambhāvitī bhavati na cānyas tad aṃśatayāpi labdha praśaṃsaḥ |
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 674330 (0.034):
sabhāyāṃ bhajyamānāyāṃ $ hiraṃyakaśipuḥ svayam / HV_App.I,42A.235 / / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22159881 (0.034):
sabhāyāṃ bhajyamānāyāṃ hiraṃyakaśipuḥ svayam / HV_App.I,42A.235 / / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27834705 (0.038):
tirthikāpakrāntikā | nahi | mā svayaṃ sannaddhikā | nahi | mā dāsi | nahi
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8473131 (0.038):
yadā prasṛṣṭā oṣadhyo na prathaṃtīha yāḥ punaḥ / / tatastāsāṃ ca pṛttyarthai vārtopāyaṃ cakāra ha // BndP_1,7.151 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16146515 (0.039):
ativṛṣṭiḥ kṛtā kṛṣṇa HV_62.14c / ativṛṣṭena lokasya HV_61.15c / atiśayase svaguṇaiḥ pitāmahaṃ svam HV_App.I,42B.59
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633725 (0.039):
prārthanayā svayam eva kṣamāpitaḥ | tathā hi / yad etat tu mayā kṣudratareṇa taralāyitaṃ |
svayaṃ sāhasaṃ sandiśantī <1> <1.sandiśanti, diśantī> bālā jihnemi /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789280 (0.022):
tyāga jāgarūka samayata eva, na tu tad vinimayata iti svayaṃ yan gacchann
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20964165 (0.022):
tadvyāptyādyabhāvānātmakatvādupādhipratikūlatarkādivadavyāptyunnāyakameva/ / na tu svayaṃ hetvābhāsaḥ/ yattu prahataṃ vipakṣamātravṛttitvaṃ 1 rūpaṃ
The Khila Verses of the Rgveda (rvkhilau.htm.txt) 16582199 (0.023):
svayam.āyūyās.svayam.abhigūryāḥ./ / svayam.abhigūrtayā.hotrāya.ṛtubhis.somasya.pibatv.acchāvāka.yaja./
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27620086 (0.030):
rājñaḥ putro'pyakṛtodvāhako yaḥ sa ghātanīyo na svayaṃ vadhya eva |
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6648793 (0.031):
u15.49cd/.na^asti kṛṣi^samāvṛttiḥ svayam uktaṃ svayambhuvā// / u15.50ab/.nākṛṣer dharmam āpnoti nākṛṣeḥ sukham āpnuyāt/
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27863138 (0.032):
jñātikā vā pratyodhāvayitukāmā anyehi vā saṃsṛṣṭā bhavati | na / vyupakarṣatīti svayaṃ na vyupakarṣāpayatīti parehi | antamasato ṣaṭpañca
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9661676 (0.032):
4.1.26/.nāyakasya vratam upavāsaṃ ca svayam api karaṇena^anuvarteta/ / vāritāyāṃ ca na^aham atra nirbandhanīya^iti tad^vacaso nivartanam//(p.237)
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633725 (0.033):
prārthanayā svayam eva kṣamāpitaḥ | tathā hi / yad etat tu mayā kṣudratareṇa taralāyitaṃ |
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16234544 (0.033):
jihvāṃ sāhasakṛt svayam HV_App.I,31.3587b / jītāni taddeśamanoharāṇi HV_App.I,29D.334
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9884347 (0.034):
tvamapi tathaiva hi rāgamajānanako yaḥ svayamāgatikāṃ na hi bhuñjasi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485576 (0.035):
/ nāsti nānāsamvāsiko nāsti asamvāsiko / nāsti kāyakrāntako (?) nāsti / svayaṃ samuddiko / tadevaṃ samanvāharanta bhagavato śrāvakāṇāṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1948246 (0.038):
pravacanādhimuktikā bhavata | svayameva parīkṣadhvam ayaṃ dharma / ācāritavyaḥ ayamanācaritavya iti | na yathā tīrthikā vadanti svaśiṣyān
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27834706 (0.038):
tirthikāpakrāntikā | nahi | mā svayaṃ sannaddhikā | nahi | mā dāsi | nahi
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 674330 (0.041):
sabhāyāṃ bhajyamānāyāṃ $ hiraṃyakaśipuḥ svayam / HV_App.I,42A.235 / / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22159881 (0.041):
sabhāyāṃ bhajyamānāyāṃ hiraṃyakaśipuḥ svayam / HV_App.I,42A.235 / / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
kiṃ vāsandiśāmi / / atipriyo 'sīti paunaruktyam, tavāhaṃpriyātmeti <2> <2.priyā neti>
jaḍapraśnaḥ, tvayi garīyānanurāga iti veśyālāpaḥ, tvayā vinā na
jīvāmītyanuvavirodhaḥ, paribhavati māmanaṅga ityātmadoṣopālabhyaḥ,
manobhavenāhaṃ bhavate dattetyupasarpaṇopāyaḥ, balāddhṛto 'si mayeti
bandhakīdhārṣṭyam, avaśyamāgantavyamiti saubhāgyagarvaḥ, svayamāgacchāmīti
strīcāpalam, ananyarakto 'yaṃ <1> <1.anurakta parijana iti> <2> <2.svayaṃ
bhakti> svabhaktinivedanalāghavam <3> <3.nivedanāpalāghavam> /
pratyākhyānaśaṅkayā na sandiśāmītyaprabuddhabodhanam <4>
<4.uddhatapratibodhanam> anapekṣitānujīvita <5> <5....anujīvita...> / -duḥkhadāruṇā syāmityati praṇayitā, jñāsyasi maraṇe