View original HTML file with complete header information
mahāprajāpatī gautamī bhagavantam idam avocat / saced bhadantāsty avakāśo
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300736 (0.0):
dvir api trir api mahāprajāpatī gautamī bhagavantam idam avocat / saced
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300887 (0.0):
pādau śirasā vanditvaikānte 'sthād ekāntasthita āyuṣmān (BhīKaVā 4a1) / ānando bhagavantam idam avocat / saced bhadantāsty avakāśo mātṛgrāmasya
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254318 (0.057):
[DsP_58] tata āyuṣmān śāradvatīputro bhagavantam etad avocat: saced / bhadanta bhagavan bodhisattvā mahāsattvāḥ sarvadharmeṣv anabhiniviṣṭās,
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336362 (0.058):
niṣaṇṇā / ekāntaniṣaṇṇā mahāprajāpatī gautamī bhagavantam idam avocat* /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831245 (0.061):
asthāsi ekāntasthitā mahāprajāpatī gautamī bhagavantam etad avocat |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831491 (0.061):
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte asthāsi | ekāntasthitā / mahāprajāpatī gautamī bhagavantam etad avocat | durlabho bhagavan
mahāprajāpatī gautamī bhagavantam idam avocat / saced bhadantāsty avakāśo
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300736 (0.0):
dvir api trir api mahāprajāpatī gautamī bhagavantam idam avocat / saced
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300887 (0.0):
pādau śirasā vanditvaikānte 'sthād ekāntasthita āyuṣmān (BhīKaVā 4a1) / ānando bhagavantam idam avocat / saced bhadantāsty avakāśo mātṛgrāmasya
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254318 (0.057):
[DsP_58] tata āyuṣmān śāradvatīputro bhagavantam etad avocat: saced / bhadanta bhagavan bodhisattvā mahāsattvāḥ sarvadharmeṣv anabhiniviṣṭās,
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336362 (0.058):
niṣaṇṇā / ekāntaniṣaṇṇā mahāprajāpatī gautamī bhagavantam idam avocat* /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831245 (0.061):
asthāsi ekāntasthitā mahāprajāpatī gautamī bhagavantam etad avocat |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831491 (0.061):
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte asthāsi | ekāntasthitā / mahāprajāpatī gautamī bhagavantam etad avocat | durlabho bhagavan
(BhīKaVā 3a1) mātṛgrāmasya caturthasya śrāmaṇyaphalasyādhigamāya labhate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300744 (0.0):
dvir api trir api mahāprajāpatī gautamī bhagavantam idam avocat / saced / bhadantāsty avakāśo mātṛgrāmasya caturthasya śrāmaṇyaphalasyādhigamāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300895 (0.0):
ānando bhagavantam idam avocat / saced bhadantāsty avakāśo mātṛgrāmasya
mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvañ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300754 (0.0):
bhadantāsty avakāśo mātṛgrāmasya caturthasya śrāmaṇyaphalasyādhigamāya / labhate mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300855 (0.0):
sā evam āha / tathā hi bhadantānanda na labhate mātṛgrāmaḥ svākhyāte
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300905 (0.0):
caturthasya śrāmaṇyaphalasyādhigamāya labheta mātṛgrāmaḥ svākhyāte
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301374 (0.0):
labdhavān gautami mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673959 (5.960):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvam* |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471025 (5.960):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305471 (5.960):
labheya svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvam iti /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651354 (0.012):
subhadraḥ parivrājaka ākāṅkṣate svākhyāte dharmavinaye pravrajyām / upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* | tatra bhagavān subhadraṃ parivrājakam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690498 (0.012):
labheyāhaṃ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690515 (0.012):
gṛhapatiputraḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699648 (0.012):
praṇamayya bhagavantam idam avocat | lābheyāhaṃ bhadanta svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* | careyam ahaṃ bhagavato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699662 (0.012):
'ntike brahmacaryam* | labdhavān dīrghanakhaparivrājakaḥ svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* | evaṃ pravrajitaḥ sa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505893 (0.012):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407647 (0.012):
yaste abhūt pūīrvamāśākaḥ kaścidahaṃ labheyaṃ svākhyāte dharmavinaye / pravrajyāmupasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ ca / satvametarhi pravrajitaṃ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20884864 (0.012):
labheyāhaṃ bhadanta mahākātyāyana svākhyāte dharmavinaye pravrajyām / upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ careyam ahaṃ bhagavato 'ntike brahmacaryam* / sa
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885372 (0.012):
labeyāham ārya mahākātyāyana svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ / bhikṣubhāvam* / yāvac careyam ahaṃ bhagavato 'ntike brahmacaryam* / sa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22222896 (0.012):
svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ careyam ahaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552129 (0.012):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyāmupasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467166 (0.012):
sul(a)bdh(ā yad va)yaṃ (labhemahi svākhyāte dharmavinaye pravrajyām / upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467185 (0.012):
40.39 aya(ṃ) bhadanta subhadraḥ pari(v)r(ājaka ākāṅkṣate svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam ||)
caret mātṛgrāmo bhagavato 'ntike brahmacaryam ity
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300758 (0.0):
labhate mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ / bhikṣuṇībhāvañ caren mātṛgrāmo bhagavato 'ntike brahmacaryam iti
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300910 (0.0):
dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvañ caren mātṛgrāmo
evam ukte bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm idam avocat / evam eva tvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300768 (0.0):
dvir api trir api bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm idam avocat / evam eva / tvaṃ gautami muṇḍā saṃghāṭīprāvṛtā yāvajjīvaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831537 (0.0):
dharmavinaye pravrajyāmupasampadāṃ bhikṣuṇībhāvaṃ | evam ukte bhagavān / mahāprajāpatīṃ gautamīm etad avocat | mā te gautamī rocatu mātṛgrāmasya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300833 (1.788):
dvārakoṣṭhakasyaikānte sthitāṃ prarudantīm aśrūṇi pravartayamānāṃ dṛṣṭvā / ca punar mahāprajāpatīṃ gautamīm idam avocat / kasmāt tvaṃ gautami bahir
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831829 (0.025):
| bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā yena mahāprajāpati gautamī / tenopasaṃkramitvā mahāprajāpatīṃ gautamīm etad avocat | na khalu gautamī
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832041 (0.025):
| yena mahāprajāpatī gautamī tenopasaṃkramitvā mahāprajāpatīṃ gautamīṃ / etad avocat | na khalu gautamī bhagavān avakāśaṃ karoti mātṛgrāmasya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831646 (0.026):
6. atha khalu āyuṣmān ānando yena mahāprajāpatī gautamī tenopasaṃkramitvā / mahāprajāpatīṃ gautamīm etad avocat | kiṃ gautami rudasi | evam ukte
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301365 (0.030):
mahāprajāpatī gautamī tenopasaṃkrānta upasaṃkramya mahāprajāpatīṃ gautamīm / idam avocat / / labdhavān gautami mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592864 (0.030):
atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāṃ mahāprajāpatīṃ gautamīmāmantrayāmāsa / kiṃ tvaṃ gautami durmanasvinī sthitā tathāgataṃ vyavalokayasi? nāhaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27839778 (0.037):
114. atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati | sannipātaya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27840612 (0.037):
123. atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati | sannipātaya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27842761 (0.037):
atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati | sannipātaya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843890 (0.037):
gautamī bhagavata ārocayati | bhagavān āha | anāpattiḥ glānāyeti | atha / khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati | sannipātaya gautamīti
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27846753 (0.037):
tena hi anāpattiḥ | akāmikāya | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ / gautamīm āmantrayati | sannipātaya gautami bhikṣuṇīyo yāvat paryavadātāni
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27847372 (0.037):
159. atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati | sannipātaya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27848564 (0.037):
peyālaṃ | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849781 (0.037):
kūśaleṣu dharmeṣu atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851505 (0.037):
āha duṣkṛtaṃ te | peyālaṃ | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27852293 (0.037):
| śayyāsanasyārthāya yācayitvā anyañ cetāpayitvā | atha khalu bhagavān / mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati | sannipātaya gautami bhikṣuṇīyo yāvat
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27853023 (0.037):
kartuṃ | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27854960 (0.037):
cīvarasaṃkramaṇaṃ kartuṃ | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm
gautami muṇḍā saṃghāṭīprāvṛtā yāvajjīvaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300776 (0.0):
dvir api trir api bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm idam avocat / evam eva / tvaṃ gautami muṇḍā saṃghāṭīprāvṛtā yāvajjīvaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5648806 (0.031):
pāpasahāyatā na pāpasaṃparkaḥ iti | sakalam idam ānanda kevalaṃ paripūrṇaṃ / pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ yaduta kalyāṇamitratā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5648867 (0.031):
veditavyaṃ yat sakalam idaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ / brahmacaryaṃ yaduta kalyāṇamitratā kalyāṇasahāyatā kalyāṇasaṃparkaḥ, na
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5652235 (0.031):
kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ yaduta
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640028 (0.045):
kalyāṇā madhye kalyāṇāḥ paryavasāne kalyāṇāḥ svarthāḥ suvyañjanāḥ kevalaṃ / paripūrṇaṃ (KpSū 38) pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ abhivadamānā
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18525082 (0.048):
2461-4 /// svārthaṃ suvyaṃjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ / paryavadātaṃ brahmacaryaṃ saṃprakā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6561597 (0.049):
svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ / brahmacaryaṃ saṃprakāśitavān | yaduta śrāvakāṇāṃ caturāryasatyasaṃyuktaṃ
Tathagatabimbakarapanasutra (tbimbk_u.htm.txt) 27448983 (0.050):
kalyāṇaṃ svarthaṃ suvyaṃjanaṃ kevalaṃ paripūrṇam* (Tbks 2r6) pariśuddhaṃ / paryavadātaṃ brahmacaryaṃ prakāśayati sma :
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578393 (0.051):
180.012. svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ / brahmacaryaṃ saṃprakāśayati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613552 (0.051):
307.012. svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ / brahmacaryaṃ saṃprakāśayati sma/
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285699 (0.051):
ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ svartham suvyañjanaṃ / kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ saṃprakāśayati
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9848741 (0.051):
kalyāṇam / svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ / paryavadātaṃ brahmacaryaṃ sattvānāṃ saṃprakāśayiṣyati / asmāttaṃ dharmaṃ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251607 (0.051):
ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ svarthaṃ suvyañjanaṃ / kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ saṃprakāśayati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6953531 (0.051):
21812 kalpāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ / paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ / 21813 brahmacaryaṃ samprakāśayati yad uta sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 775047 (0.051):
kalyāṇaṃ svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ / brahmacaryaṃ samprakāśayati yad uta sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇam itivṛttakaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15111446 (0.051):
kalyāṇaṃ svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ / brahmacaryaṃ saṃprakāśayati, yad uta sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇam itivṛttakaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6561466 (0.051):
svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ / brahmacaryaṃ saṃprakāśayati sma | yaduta śrāvakāṇāṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010822 (0.051):
suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21845433 (0.051):
| ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ svarthaṃ suvyañjanaṃ / kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ saṃprakāśayati
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12026967 (0.051):
madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ / paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ saṃprakāśayiṣyāmiti, atra
paryavadātaṃ brahmacaryañ cara tat tava bhaviṣyati dīrgharātram arthāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300785 (0.0):
tvaṃ gautami muṇḍā saṃghāṭīprāvṛtā yāvajjīvaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ / pariśuddhaṃ (BhīKaVā 3b1) paryavadātaṃ brahmacaryañ cara tat tava
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21848587 (0.012):
ca vistareṇa saṃprakāśayati sma | tato bhaviṣyati dīrgharātram arthāya / hitāya sukhāya bhogāya (Vdh-DH_145) yogasambhārāya kṣemāya subhikṣāya ceti
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440434 (0.014):
rvanti | / tad eṣāṃ bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950792 (0.014):
unmajjanimajjanaṃ kurvanti | tad eṣāṃ bhaviṣyati dīrgharātram arthāya / hitāya sukhāya | sarvaṃ pratigṛhya na svīkaroti | na lobhacittam
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628640 (0.018):
paurāṇaṃ kulavaṃśam ārabhya dharmyāṃ kathāṃ kathaya; tad eṣāṃ bhaviṣyati / dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya; tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629901 (0.019):
tathā tathā pratipatsyāmahe; yathāpitad asmākaṃ bhaviṣyati dīrgharātram / arthāya hitāya sukhāyeti; evam ukto bodhisatvaḥ tuṣitakāyikān devān idam
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2886906 (0.019):
yannvahaṃ gatvā bhagavantamadhyeṣya laṅkāṃ praveśayeyam / tanme / syāddīrgharātramarthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca //
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9850278 (0.020):
bhaviṣyati dīrgharātramarthāya hitāya sukhāya yāvadamṛtādhigamāya /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15043875 (0.020):
yāvat saptabhir ratnai. sattvān anugṛhṇīta, tad yuṣmākaṃ bhaviṣyati / dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya, mā ca evaṃ cintayata, asyai so 'rtho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9817635 (0.020):
anugṛhṇīdhvaṃ, tad bhavatāṃ bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya / sukhāya, mā caiva cintayiṣyatha, asyaiṣo 'rtho nāsmākam iti, yad bhavatā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9849497 (0.021):
tadā tva gatvā tasya śāsane pravrajeḥ / tatte bhaviṣyati / dīrgharātramarthāya hitāya sukhāyeti // / tatredamucyate
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13645290 (0.023):
tatprathamataḥ piṇḍakena pratipādayatam; tad yuvayor bhaviṣyati / dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya; ityuktvā sā devatā tatraivāntarhitā;
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7828282 (0.026):
dharmaśravaṇakuśalamūlahetunā tat pūrvakaṃ kuśalamūlaṃ saṃsmariṣyanti / / teṣāṃ tad bhaviṣyati dīrgharātramarthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17093759 (0.026):
kuśalamūlaṃ saṃsmariṣyanti. 5. teṣāṃ tad bhaviṣyati dīrgharātram arthāya / hitāya sukhāya devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca. 6. evaṃ hi sarvaśūra
Vasudharadharani or Sucandragrhapatipariprccha or Sucandravadana (vadhdhgu.htm.txt) 25797690 (0.027):
ca vistareṇa saṃprakāśaya / tat te bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya / sukhāyeti sādhu bhagavann iti / sucandro gṛhapatir bhagavato 'ntikād imāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5648806 (0.029):
pāpasahāyatā na pāpasaṃparkaḥ iti | sakalam idam ānanda kevalaṃ paripūrṇaṃ / pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ yaduta kalyāṇamitratā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5648867 (0.029):
veditavyaṃ yat sakalam idaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ / brahmacaryaṃ yaduta kalyāṇamitratā kalyāṇasahāyatā kalyāṇasaṃparkaḥ, na
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5652235 (0.029):
kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ yaduta
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441007 (0.033):
kiṃ kuśalaṃ kim akuśalaṃ kiṃ karaṇīyaṃ kiṃ kṛtaṃ dīrgharātram arthāya / hitāya sukhāya bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951331 (0.033):
akuśalaṃ kiṃ karaṇīyaṃ kiṃ kṛtaṃ dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya / bhavati | kiṃ vākṛtaṃ dīrgharātram annarthāyāhitāyāsukhāya bhavatīti |
hitāya sukhāyeti / dvir api trir api mahāprajāpatī gautamī bhagavantam idam avocat / saced
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300674 (0.0):
mahāprajāpatī gautamī bhagavantam idam avocat / saced bhadantāsty avakāśo
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21848587 (0.026):
ca vistareṇa saṃprakāśayati sma | tato bhaviṣyati dīrgharātram arthāya / hitāya sukhāya bhogāya (Vdh-DH_145) yogasambhārāya kṣemāya subhikṣāya ceti
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300785 (0.027):
pariśuddhaṃ (BhīKaVā 3b1) paryavadātaṃ brahmacaryañ cara tat tava / bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya sukhāyety
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9850278 (0.030):
bodhisattvaṃ vandiṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti ca / tatteṣāṃ / bhaviṣyati dīrgharātramarthāya hitāya sukhāya yāvadamṛtādhigamāya /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628640 (0.032):
paurāṇaṃ kulavaṃśam ārabhya dharmyāṃ kathāṃ kathaya; tad eṣāṃ bhaviṣyati / dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya; tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9849497 (0.034):
tadā tva gatvā tasya śāsane pravrajeḥ / tatte bhaviṣyati / dīrgharātramarthāya hitāya sukhāyeti //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440434 (0.034):
rvanti | / tad eṣāṃ bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950792 (0.034):
unmajjanimajjanaṃ kurvanti | tad eṣāṃ bhaviṣyati dīrgharātram arthāya / hitāya sukhāya | sarvaṃ pratigṛhya na svīkaroti | na lobhacittam
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629901 (0.038):
tathā tathā pratipatsyāmahe; yathāpitad asmākaṃ bhaviṣyati dīrgharātram / arthāya hitāya sukhāyeti; evam ukto bodhisatvaḥ tuṣitakāyikān devān idam
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13645290 (0.038):
tatprathamataḥ piṇḍakena pratipādayatam; tad yuvayor bhaviṣyati / dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya; ityuktvā sā devatā tatraivāntarhitā;
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15043875 (0.043):
yāvat saptabhir ratnai. sattvān anugṛhṇīta, tad yuṣmākaṃ bhaviṣyati / dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya, mā ca evaṃ cintayata, asyai so 'rtho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9817635 (0.043):
anugṛhṇīdhvaṃ, tad bhavatāṃ bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya / sukhāya, mā caiva cintayiṣyatha, asyaiṣo 'rtho nāsmākam iti, yad bhavatā
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2886906 (0.046):
yannvahaṃ gatvā bhagavantamadhyeṣya laṅkāṃ praveśayeyam / tanme / syāddīrgharātramarthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca //
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7828282 (0.046):
dharmaśravaṇakuśalamūlahetunā tat pūrvakaṃ kuśalamūlaṃ saṃsmariṣyanti / / teṣāṃ tad bhaviṣyati dīrgharātramarthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17093759 (0.046):
kuśalamūlaṃ saṃsmariṣyanti. 5. teṣāṃ tad bhaviṣyati dīrgharātram arthāya / hitāya sukhāya devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca. 6. evaṃ hi sarvaśūra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300884 (0.047):
pādau śirasā vanditvaikānte 'sthād ekāntasthita āyuṣmān (BhīKaVā 4a1) / ānando bhagavantam idam avocat / saced bhadantāsty avakāśo mātṛgrāmasya
Vasudharadharani or Sucandragrhapatipariprccha or Sucandravadana (vadhdhgu.htm.txt) 25797690 (0.049):
ca vistareṇa saṃprakāśaya / tat te bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya / sukhāyeti sādhu bhagavann iti / sucandro gṛhapatir bhagavato 'ntikād imāṃ
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477438 (0.050):
sarvasatvānāṃ ca dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya yogakṣemāya / bhaviṣyati //
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13658277 (0.052):
śāriputra udāyinam; tadāsya bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya (SBV I / 186) sukhāyeti; evaṃ bhadanta ity āyuṣmān śāriputro bhagavataḥ pratiśrutya
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336362 (0.058):
niṣaṇṇā / ekāntaniṣaṇṇā mahāprajāpatī gautamī bhagavantam idam avocat* /
bhadantāsty avakāśo mātṛgrāmasya caturthasya śrāmaṇyaphalasyādhigamāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300684 (0.0):
mahāprajāpatī gautamī bhagavantam idam avocat / saced bhadantāsty avakāśo
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300893 (0.0):
ānando bhagavantam idam avocat / saced bhadantāsty avakāśo mātṛgrāmasya
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254318 (0.057):
[DsP_58] tata āyuṣmān śāradvatīputro bhagavantam etad avocat: saced / bhadanta bhagavan bodhisattvā mahāsattvāḥ sarvadharmeṣv anabhiniviṣṭās,
labhate mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300692 (0.0):
(BhīKaVā 3a1) mātṛgrāmasya caturthasya śrāmaṇyaphalasyādhigamāya labhate / mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvañ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300853 (0.0):
sā evam āha / tathā hi bhadantānanda na labhate mātṛgrāmaḥ svākhyāte
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300901 (0.0):
caturthasya śrāmaṇyaphalasyādhigamāya labheta mātṛgrāmaḥ svākhyāte
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301373 (0.0):
labdhavān gautami mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673957 (5.960):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvam* |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471023 (5.960):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305469 (5.960):
labheya svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvam iti /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651354 (0.012):
subhadraḥ parivrājaka ākāṅkṣate svākhyāte dharmavinaye pravrajyām / upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* | tatra bhagavān subhadraṃ parivrājakam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690498 (0.012):
labheyāhaṃ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690515 (0.012):
gṛhapatiputraḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699647 (0.012):
praṇamayya bhagavantam idam avocat | lābheyāhaṃ bhadanta svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* | careyam ahaṃ bhagavato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699662 (0.012):
'ntike brahmacaryam* | labdhavān dīrghanakhaparivrājakaḥ svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* | evaṃ pravrajitaḥ sa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505893 (0.012):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407647 (0.012):
yaste abhūt pūīrvamāśākaḥ kaścidahaṃ labheyaṃ svākhyāte dharmavinaye / pravrajyāmupasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ ca / satvametarhi pravrajitaṃ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20884864 (0.012):
labheyāhaṃ bhadanta mahākātyāyana svākhyāte dharmavinaye pravrajyām / upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ careyam ahaṃ bhagavato 'ntike brahmacaryam* / sa
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885372 (0.012):
labeyāham ārya mahākātyāyana svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ / bhikṣubhāvam* / yāvac careyam ahaṃ bhagavato 'ntike brahmacaryam* / sa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22222896 (0.012):
svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ careyam ahaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552129 (0.012):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyāmupasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467166 (0.012):
sul(a)bdh(ā yad va)yaṃ (labhemahi svākhyāte dharmavinaye pravrajyām / upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467185 (0.012):
40.39 aya(ṃ) bhadanta subhadraḥ pari(v)r(ājaka ākāṅkṣate svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam ||)
bhikṣuṇībhāvañ caren mātṛgrāmo bhagavato 'ntike brahmacaryam iti
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300700 (0.0):
mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvañ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300909 (0.0):
dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvañ caren mātṛgrāmo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673959 (0.039):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvam* |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471025 (0.039):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743032 (0.041):
nipatyovāca || labheyāham ārya svākhyāte dharmavinaye pravrajyām / upasampadaṃ bhikṣubhāvañ careyam ahaṃ sthavirasyāntike brahmacaryam iti |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743413 (0.041):
svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasampadaṃ bhikṣubhāvañ careyam ahaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28744673 (0.041):
dharmavinaye pravrajyām upasampadaṃ bhikṣubhāvañ careyam ahaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300855 (0.044):
dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301374 (0.044):
labdhavān gautami mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ / bhikṣuṇībhāvam api (BhīKaVā 6b1) tu gautami bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭau
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305471 (0.044):
labheya svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvam iti /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832080 (0.044):
tathāgatapravedite dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvaṃ |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831868 (0.045):
dharmavinaye pravrajyāṃ upasaṃpadāṃ bhikṣuṇībhāvaṃ | sādhu gautamīti
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832239 (0.045):
bhagavan mātṛgrāmo pi labheya tathāgatapravedite dharmavinaye pravrajyām / upasaṃpadāṃ bhikṣuṇībhāvaṃ | duṣkarakārikā ca bhagavato mahāprajāpatī
Asokavadana (bsa056_u.htm.txt) 13086966 (0.052):
sthaviramuvāca / labheyamahaṃ svākhyāte dharmavinaye pravrajyāmupasaṃpadaṃ / bhikṣubhāvaṃ careyamahaṃ bhavato 'ntike brahmacaryaṃ / sthavira uvāca /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699648 (0.052):
dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* | careyam ahaṃ bhagavato
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505750 (0.052):
bhagavantam etad avocat* / labheyāhaṃ bhadanta svākhyāte dharmavinaye / pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ careyam ahaṃ bhagavato 'ntike
dvir api trir api bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm idam avocat / evam eva
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300708 (0.0):
evam ukte bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm idam avocat / evam eva tvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300833 (1.788):
dvārakoṣṭhakasyaikānte sthitāṃ prarudantīm aśrūṇi pravartayamānāṃ dṛṣṭvā / ca punar mahāprajāpatīṃ gautamīm idam avocat / kasmāt tvaṃ gautami bahir
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831537 (0.018):
dharmavinaye pravrajyāmupasampadāṃ bhikṣuṇībhāvaṃ | evam ukte bhagavān / mahāprajāpatīṃ gautamīm etad avocat | mā te gautamī rocatu mātṛgrāmasya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831829 (0.025):
| bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā yena mahāprajāpati gautamī / tenopasaṃkramitvā mahāprajāpatīṃ gautamīm etad avocat | na khalu gautamī
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832041 (0.025):
| yena mahāprajāpatī gautamī tenopasaṃkramitvā mahāprajāpatīṃ gautamīṃ / etad avocat | na khalu gautamī bhagavān avakāśaṃ karoti mātṛgrāmasya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831646 (0.026):
6. atha khalu āyuṣmān ānando yena mahāprajāpatī gautamī tenopasaṃkramitvā / mahāprajāpatīṃ gautamīm etad avocat | kiṃ gautami rudasi | evam ukte
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301365 (0.030):
mahāprajāpatī gautamī tenopasaṃkrānta upasaṃkramya mahāprajāpatīṃ gautamīm / idam avocat / / labdhavān gautami mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592864 (0.030):
atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāṃ mahāprajāpatīṃ gautamīmāmantrayāmāsa / kiṃ tvaṃ gautami durmanasvinī sthitā tathāgataṃ vyavalokayasi? nāhaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27839778 (0.037):
114. atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati | sannipātaya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27840612 (0.037):
123. atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati | sannipātaya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27842761 (0.037):
atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati | sannipātaya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843890 (0.037):
gautamī bhagavata ārocayati | bhagavān āha | anāpattiḥ glānāyeti | atha / khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati | sannipātaya gautamīti
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27846753 (0.037):
tena hi anāpattiḥ | akāmikāya | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ / gautamīm āmantrayati | sannipātaya gautami bhikṣuṇīyo yāvat paryavadātāni
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27847372 (0.037):
159. atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati | sannipātaya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27848564 (0.037):
peyālaṃ | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849781 (0.037):
kūśaleṣu dharmeṣu atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851505 (0.037):
āha duṣkṛtaṃ te | peyālaṃ | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27852293 (0.037):
| śayyāsanasyārthāya yācayitvā anyañ cetāpayitvā | atha khalu bhagavān / mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati | sannipātaya gautami bhikṣuṇīyo yāvat
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27853023 (0.037):
kartuṃ | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27854960 (0.037):
cīvarasaṃkramaṇaṃ kartuṃ | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm
tvaṃ gautami muṇḍā saṃghāṭīprāvṛtā yāvajjīvaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300715 (0.0):
evam ukte bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm idam avocat / evam eva tvaṃ / gautami muṇḍā saṃghāṭīprāvṛtā yāvajjīvaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300833 (0.035):
ca punar mahāprajāpatīṃ gautamīm idam avocat / kasmāt tvaṃ gautami bahir
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831645 (0.055):
6. atha khalu āyuṣmān ānando yena mahāprajāpatī gautamī tenopasaṃkramitvā / mahāprajāpatīṃ gautamīm etad avocat | kiṃ gautami rudasi | evam ukte
pariśuddhaṃ (BhīKaVā 3b1) paryavadātaṃ brahmacaryañ cara tat tava
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300720 (0.0):
gautami muṇḍā saṃghāṭīprāvṛtā yāvajjīvaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ / paryavadātaṃ brahmacaryañ cara tat tava bhaviṣyati dīrgharātram arthāya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5648806 (0.030):
pāpasahāyatā na pāpasaṃparkaḥ iti | sakalam idam ānanda kevalaṃ paripūrṇaṃ / pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ yaduta kalyāṇamitratā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5648867 (0.030):
veditavyaṃ yat sakalam idaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ / brahmacaryaṃ yaduta kalyāṇamitratā kalyāṇasahāyatā kalyāṇasaṃparkaḥ, na
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5652235 (0.030):
Vaidya, p. 106 / kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ yaduta
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18525082 (0.036):
2461-4 /// svārthaṃ suvyaṃjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ / paryavadātaṃ brahmacaryaṃ saṃprakā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613553 (0.040):
307.012. svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ / brahmacaryaṃ saṃprakāśayati sma/
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251608 (0.040):
kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ saṃprakāśayati
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305778 (0.040):
suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ / saṃprakāśayati sma |
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15111447 (0.040):
kalyāṇaṃ svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ / brahmacaryaṃ saṃprakāśayati, yad uta sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇam itivṛttakaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6561467 (0.040):
svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ / brahmacaryaṃ saṃprakāśayati sma | yaduta śrāvakāṇāṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010823 (0.040):
suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ / saṃprakāśayati sma ||
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640028 (0.042):
kalyāṇā madhye kalyāṇāḥ paryavasāne kalyāṇāḥ svarthāḥ suvyañjanāḥ kevalaṃ / paripūrṇaṃ (KpSū 38) pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ abhivadamānā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6561597 (0.042):
svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ / brahmacaryaṃ saṃprakāśitavān | yaduta śrāvakāṇāṃ caturāryasatyasaṃyuktaṃ
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26664007 (0.043):
paryavasāne kalyāṇaṃ svarthaṃ (Gmdh 172) suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ / pariśuddhaparyavadātaṃ brahmacaryaṃ saṃprakāśayati sma /
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2959517 (0.043):
kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇaṃ svarthaṃ savyañjanam, kevalaṃ paripūrṇaṃ / pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ prakāśayāmi - yaduta arthaviniścayaṃ
Tathagatabimbakarapanasutra (tbimbk_u.htm.txt) 27448983 (0.045):
kalyāṇaṃ svarthaṃ suvyaṃjanaṃ kevalaṃ paripūrṇam* (Tbks 2r6) pariśuddhaṃ / paryavadātaṃ brahmacaryaṃ prakāśayati sma :
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9848742 (0.045):
kalyāṇam / svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ / paryavadātaṃ brahmacaryaṃ sattvānāṃ saṃprakāśayiṣyati / asmāttaṃ dharmaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18742153 (0.046):
svarthaṃ suvyaṃjanaṃ kevalaparipūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ / brahmacaryaṃ saṃprakāśayantaṃ dvātriṃśatīhi mahāpuruṣalakṣaṇehi
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18789713 (0.046):
paryavasāne kalyāṇa svarthaṃ suvyaṃjanaṃ kevalaparipūrṇaṃ pariśuddhaṃ / paryavadātaṃ brahmacaryaṃ saṃprakāśayati //
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28750723 (0.047):
kalyāṇaṃ paryavaśāne kalyāṇaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ pariśuddhaṃ / paryavadātaṃ brahmacaryaṃ samprakāśayati | tena sarva evāsau
bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya sukhāyety / atha mahāprajāpatī gautamī yāvat trir api bhagavatā pratyākhyātā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300724 (0.0):
paryavadātaṃ brahmacaryañ cara tat tava bhaviṣyati dīrgharātram arthāya
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21848588 (0.002):
ca vistareṇa saṃprakāśayati sma | tato bhaviṣyati dīrgharātram arthāya / hitāya sukhāya bhogāya (Vdh-DH_145) yogasambhārāya kṣemāya subhikṣāya ceti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628640 (0.006):
paurāṇaṃ kulavaṃśam ārabhya dharmyāṃ kathāṃ kathaya; tad eṣāṃ bhaviṣyati / dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya; tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9849499 (0.009):
tadā tva gatvā tasya śāsane pravrajeḥ / tatte bhaviṣyati / dīrgharātramarthāya hitāya sukhāyeti // / tatredamucyate
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9850278 (0.010):
bhaviṣyati dīrgharātramarthāya hitāya sukhāya yāvadamṛtādhigamāya /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440434 (0.010):
rvanti | / tad eṣāṃ bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950792 (0.010):
unmajjanimajjanaṃ kurvanti | tad eṣāṃ bhaviṣyati dīrgharātram arthāya / hitāya sukhāya | sarvaṃ pratigṛhya na svīkaroti | na lobhacittam
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13645290 (0.014):
tatprathamataḥ piṇḍakena pratipādayatam; tad yuvayor bhaviṣyati / dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya; ityuktvā sā devatā tatraivāntarhitā;
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6564175 (0.014):
tadbhabhaviṣyati dīrgharātramarthāya hitāya sukhāyeti || / atha khalvāyuṣmān śāriputrastasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15043875 (0.014):
yāvat saptabhir ratnai. sattvān anugṛhṇīta, tad yuṣmākaṃ bhaviṣyati / dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya, mā ca evaṃ cintayata, asyai so 'rtho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9817635 (0.014):
anugṛhṇīdhvaṃ, tad bhavatāṃ bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya / sukhāya, mā caiva cintayiṣyatha, asyaiṣo 'rtho nāsmākam iti, yad bhavatā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629901 (0.014):
tathā tathā pratipatsyāmahe; yathāpitad asmākaṃ bhaviṣyati dīrgharātram / arthāya hitāya sukhāyeti; evam ukto bodhisatvaḥ tuṣitakāyikān devān idam
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2886907 (0.018):
yannvahaṃ gatvā bhagavantamadhyeṣya laṅkāṃ praveśayeyam / tanme / syāddīrgharātramarthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca //
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7828282 (0.019):
dharmaśravaṇakuśalamūlahetunā tat pūrvakaṃ kuśalamūlaṃ saṃsmariṣyanti / / teṣāṃ tad bhaviṣyati dīrgharātramarthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17093759 (0.019):
kuśalamūlaṃ saṃsmariṣyanti. 5. teṣāṃ tad bhaviṣyati dīrgharātram arthāya / hitāya sukhāya devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca. 6. evaṃ hi sarvaśūra
Vasudharadharani or Sucandragrhapatipariprccha or Sucandravadana (vadhdhgu.htm.txt) 25797690 (0.020):
ca vistareṇa saṃprakāśaya / tat te bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya / sukhāyeti sādhu bhagavann iti / sucandro gṛhapatir bhagavato 'ntikād imāṃ
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477438 (0.025):
sarvasatvānāṃ ca dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya yogakṣemāya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13658277 (0.026):
śāriputra udāyinam; tadāsya bhaviṣyati dīrgharātram arthāya hitāya (SBV I / 186) sukhāyeti; evaṃ bhadanta ity āyuṣmān śāriputro bhagavataḥ pratiśrutya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441007 (0.028):
kiṃ kuśalaṃ kim akuśalaṃ kiṃ karaṇīyaṃ kiṃ kṛtaṃ dīrgharātram arthāya / hitāya sukhāya bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951331 (0.028):
akuśalaṃ kiṃ karaṇīyaṃ kiṃ kṛtaṃ dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya / bhavati | kiṃ vākṛtaṃ dīrgharātram annarthāyāhitāyāsukhāya bhavatīti |
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntā / atha
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470994 (0.0):
ity uktvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntā /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475494 (0.0):
atha nando gopālako bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478256 (0.0):
bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499506 (0.0):
gṛhapatir bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau / śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9502887 (0.0):
janakāyo labhīti / tato miṇḍhako gṛhapatir bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ / sa gṛhaṃ gatvā kārṣāpaṇānāṃ rāśiṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301351 (0.0):
athāyuṣmān ānando bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavataḥ pādau / śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrānto athāyuṣmān ānando yena
Devatasutra (GBM 1542.5 - 1545.3) (dvtasutu.htm.txt) 17498960 (0.0):
ity uktvā sā devatā bhagavato bhāṣitam (Ds; GBM 1545.3) abhinandyānumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntā //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536402 (0.0):
bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā / bhagavato 'ntikāt prakrānto yena svaniveśanaṃ tenopasaṃkrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21546372 (0.0):
080.018. tato meṇḍhako gṛhapatirbhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato / 'ntikāt prakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549789 (0.0):
091.016. atha rājā māgadhaḥ śreṇyo bimbisāro bhagavantamabhyānandyānumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556960 (0.0):
bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557929 (0.0):
bhagavatastūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā / bhagavato 'ntikāt prakrāntāḥ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558157 (0.0):
viditvā bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581412 (0.0):
189.008. sa parituṣṭo bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582340 (0.0):
viditvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653150 (0.0):
468.006. bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikātprakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656280 (0.0):
479.013. athāyuṣmān rudrāyaṇo bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato / 'ntikāt prakrāntaḥ/
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628701 (0.0):
360a) śākyā bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntāḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13645644 (0.0):
atha trapuṣabhallikau vaṇijau bhagavato bhāṣitam abhinandya anumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntau (SBV I 125)
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13650871 (0.0):
bhāṣitam abhinandya anumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato
mahāprajāpatī gautamī bahir dvārakoṣṭhakasyaikānte sthitā prārodīd aśrūṇi
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300840 (0.014):
ca punar mahāprajāpatīṃ gautamīm idam avocat / kasmāt tvaṃ gautami bahir / dvārakoṣṭhakasyaikānte sthitā prarodiṣi aśrūṇi pravartayamānā
pravartayamānā / adrākṣīd āyuṣmān ānando mahāprajāpatīṃ gautamīṃ bahir
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6624650 (0.042):
upasaṃkramya vedīm upaniśrityā +asthāt/ ekānta^sthitaḥ sa punar āyuṣmān / ānandaḥ prārodīd/ aśrūṇi pravartayamāna evam āha/ vyasana^prāpto +aham
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21523590 (0.060):
009.024. atha śroṇaḥ koṭikarṇo yenāyuṣmān mahākātyāyanastenopasaṃkrāntaḥ/ / 009.025. adrākṣīdāyuṣmān mahākatyāyanaḥ śroṇaṃ koṭikarṇaṃ dūrādeva/
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18767217 (0.063):
vyutthāya vihārāto nirgamya paryaṃke niṣīdet* // adrākṣīt khalu āyuṣmān / ānando kuṭīpracchadanāyāṃ paryaṃke niṣaṇṇaṃ bhagavantaṃ dṛṣṭvā ca punaḥ
dvārakoṣṭhakasyaikānte sthitāṃ prarudantīm aśrūṇi pravartayamānāṃ dṛṣṭvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579608 (0.048):
183.026. atha rājā kanakavarṇaḥ prārodīt/ / 183.027. aśrūṇi pravartayati/ / 183.027. aśrūṇi saṃparimārjya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21616149 (0.053):
315.005. ekāntasthitaḥ sa punarāyuṣmānāndaḥ prārodīt/ / 315.006. aśrūṇi pravartayamāna evamāha vyasanaprāpto 'hamasmi/
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvau.htm.txt) 26652057 (0.053):
tasyotsaṅge praṇayina iva srastagaṅgādugūlāṃ $ na tvaṃ dṛṣṭvā na punar
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvpu.htm.txt) 2553912 (0.053):
tasyotsaṅge praṇayina iva srastagaṅgādugūlāṃ na tvaṃ dṛṣṭvā na punar
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16239025 (0.054):
tataḥ praveśe saṃruddhau HV_96.62a / tataḥ pravyathitān dṛṣṭvā HV_App.I,29B.432a
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9527960 (0.061):
7,23: ito.asya.arcisas.tayor.bhāṣoḥ.saṃsaṅgam.dṛṣṭvā.evam.avakṣyat/[811] / atha.yāny.etāny.auttamikāni[uttama.sthāna.devatā.viśeṣa.stuti.arthāni].sūktāni.bhāgāni.vā.sāvitrāni.vā.sauryāni.vā.pausnāni.vā.vaisnavāni.vā.[vaiśvadevyāni.vā].teṣu.vaiśvānarīyāḥ.pravādā[expression].abhaviṣyann/
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16147420 (0.062):
atha nandaṃ samāsādya *HV_79.0*876:1a / atha nāṇas tu taṃ dṛṣṭvā *HV_112.51*1407:1a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13741150 (0.062):
atha nandaṃ samāsādya HV_79.0*876:1a / atha nāṇas tu taṃ dṛṣṭvā HV_112.51*1407:1a
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681263 (0.063):
atha khalv āyuṣmān subhūtiḥ dharmapravegenāśrūṇi prāmuṃcat / pravartayaṃ / so 'śrūṇi parimārjya bhagavaṃtam etad avocat / āścaryaṃ bhagavan /
ca punar mahāprajāpatīṃ gautamīm idam avocat / kasmāt tvaṃ gautami bahir
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300708 (1.788):
evam ukte bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm idam avocat / evam eva tvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300767 (1.788):
dvir api trir api bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm idam avocat / evam eva / tvaṃ gautami muṇḍā saṃghāṭīprāvṛtā yāvajjīvaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831829 (0.022):
| bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā yena mahāprajāpati gautamī / tenopasaṃkramitvā mahāprajāpatīṃ gautamīm etad avocat | na khalu gautamī
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832041 (0.022):
| yena mahāprajāpatī gautamī tenopasaṃkramitvā mahāprajāpatīṃ gautamīṃ / etad avocat | na khalu gautamī bhagavān avakāśaṃ karoti mātṛgrāmasya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831646 (0.026):
6. atha khalu āyuṣmān ānando yena mahāprajāpatī gautamī tenopasaṃkramitvā / mahāprajāpatīṃ gautamīm etad avocat | kiṃ gautami rudasi | evam ukte
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831537 (0.027):
dharmavinaye pravrajyāmupasampadāṃ bhikṣuṇībhāvaṃ | evam ukte bhagavān / mahāprajāpatīṃ gautamīm etad avocat | mā te gautamī rocatu mātṛgrāmasya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301365 (0.030):
mahāprajāpatī gautamī tenopasaṃkrānta upasaṃkramya mahāprajāpatīṃ gautamīm / idam avocat / / labdhavān gautami mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592864 (0.030):
atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāṃ mahāprajāpatīṃ gautamīmāmantrayāmāsa / kiṃ tvaṃ gautami durmanasvinī sthitā tathāgataṃ vyavalokayasi? nāhaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832895 (0.038):
gautamī tenopasaṃkramitvā mahāprajāpatīṃ gautamīṃ etad avocat | śṛṇu
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9848060 (0.046):
hi te sarve samagrā bhūtvā mahāprajāpatīṃ gautamīmutsāhayanti sma / iti hi / mahāprajāpatī gautamī kumāraṃ saṃvardhayati sma / tatra bodhisattvasyārthe
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27839778 (0.048):
114. atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati | sannipātaya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27840612 (0.048):
123. atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati | sannipātaya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27842761 (0.048):
atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati | sannipātaya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843890 (0.048):
gautamī bhagavata ārocayati | bhagavān āha | anāpattiḥ glānāyeti | atha / khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati | sannipātaya gautamīti
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27846753 (0.048):
tena hi anāpattiḥ | akāmikāya | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ / gautamīm āmantrayati | sannipātaya gautami bhikṣuṇīyo yāvat paryavadātāni
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27847372 (0.048):
159. atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati | sannipātaya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27848564 (0.048):
peyālaṃ | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849781 (0.048):
kūśaleṣu dharmeṣu atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851505 (0.048):
āha duṣkṛtaṃ te | peyālaṃ | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27852293 (0.048):
| śayyāsanasyārthāya yācayitvā anyañ cetāpayitvā | atha khalu bhagavān / mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati | sannipātaya gautami bhikṣuṇīyo yāvat
dvārakoṣṭhakasyaikānte sthitā prarodiṣi aśrūṇi pravartayamānā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300810 (0.014):
mahāprajāpatī gautamī bahir dvārakoṣṭhakasyaikānte sthitā prārodīd aśrūṇi
sā evam āha / tathā hi bhadantānanda na labhate mātṛgrāmaḥ svākhyāte
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300689 (0.0):
(BhīKaVā 3a1) mātṛgrāmasya caturthasya śrāmaṇyaphalasyādhigamāya labhate / mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvañ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300747 (0.0):
bhadantāsty avakāśo mātṛgrāmasya caturthasya śrāmaṇyaphalasyādhigamāya / labhate mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300898 (0.0):
caturthasya śrāmaṇyaphalasyādhigamāya labheta mātṛgrāmaḥ svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvañ caren mātṛgrāmo
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301370 (0.0):
labdhavān gautami mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300916 (0.034):
mā te ānanda mātṛgrāmasya svākhyāte dharmavinaye pravrajyā rocatāṃ mā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21611907 (0.059):
301.002. tatra bhagavbānāyuṣmantamāmantrayate sma āgamaya ānanda yena / śrāavastīti/ / 301.002. evaṃ bhadantetyāyucmānānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt/
dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673960 (0.0):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvam* |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471026 (0.0):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301377 (0.0):
labdhavān gautami mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305472 (0.0):
labheya svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvam iti /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832081 (0.0):
tathāgatapravedite dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvaṃ |
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300692 (5.960):
mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvañ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300750 (5.960):
labhate mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300901 (5.960):
caturthasya śrāmaṇyaphalasyādhigamāya labheta mātṛgrāmaḥ svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvañ caren mātṛgrāmo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831870 (0.005):
dharmavinaye pravrajyāṃ upasaṃpadāṃ bhikṣuṇībhāvaṃ | sādhu gautamīti
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832239 (0.005):
bhagavan mātṛgrāmo pi labheya tathāgatapravedite dharmavinaye pravrajyām / upasaṃpadāṃ bhikṣuṇībhāvaṃ | duṣkarakārikā ca bhagavato mahāprajāpatī
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651353 (0.012):
subhadraḥ parivrājaka ākāṅkṣate svākhyāte dharmavinaye pravrajyām / upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* | tatra bhagavān subhadraṃ parivrājakam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690498 (0.012):
labheyāhaṃ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690516 (0.012):
gṛhapatiputraḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699647 (0.012):
praṇamayya bhagavantam idam avocat | lābheyāhaṃ bhadanta svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* | careyam ahaṃ bhagavato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699662 (0.012):
'ntike brahmacaryam* | labdhavān dīrghanakhaparivrājakaḥ svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* | evaṃ pravrajitaḥ sa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505893 (0.012):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407646 (0.012):
yaste abhūt pūīrvamāśākaḥ kaścidahaṃ labheyaṃ svākhyāte dharmavinaye / pravrajyāmupasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ ca / satvametarhi pravrajitaṃ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20884864 (0.012):
labheyāhaṃ bhadanta mahākātyāyana svākhyāte dharmavinaye pravrajyām / upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ careyam ahaṃ bhagavato 'ntike brahmacaryam* / sa
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885372 (0.012):
labeyāham ārya mahākātyāyana svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ / bhikṣubhāvam* / yāvac careyam ahaṃ bhagavato 'ntike brahmacaryam* / sa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22222895 (0.012):
svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ careyam ahaṃ
tena hi tvaṃ gautami āgamayasva yāvad ahaṃ bhagavantam avalokayāmi /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301377 (0.049):
labdhavān gautami mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ / bhikṣuṇībhāvam api (BhīKaVā 6b1) tu gautami bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭau
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13656314 (0.056):
āryaśāriputraṃ tāvad avalokayāmi; sa yenāyuṣmān śāriputras
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14804166 (0.056):
deśaparityāgaṃ kūrma iti; anāthapiṇḍadaḥ kathayati: āryaśāriputraṃ tāvad / avalokayāmi; sa yenāyuṣmān śāriputras tenopasaṅkrāntaḥ;
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831286 (0.057):
tathāgatapravedite dharmavinaye pravrajyām upasampadaṃ bhikṣuṇibhāvaṃ | / bhagavān āha | mā te gautami rocatu tathāgatapravedite dharmavinaye
athāyuṣmān ānando yena bhagavāṃs tenopasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5632185 (0.0):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5635432 (0.0):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5641847 (0.0):
atha sa ārāmiko dantakāṣṭham ādāya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650678 (0.0):
mañcaṃ prajñāpya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664325 (0.0):
yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467774 (0.0):
pravārayeyam iti viditvā yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470109 (0.0):
sthālīpākaṃ samudānīya śakaṭe āropya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471981 (0.0):
iti / athāyuṣmān ānando yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9472156 (0.0):
athāyuṣmān ānando yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya etat
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474095 (0.0):
adyāpy āhāraḥ sajjīkṛta eva / athāgnidatto brāhmaṇarājo yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474923 (0.0):
gaṃgāyās tīre / athānyatamo bhikṣur yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt* /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479589 (0.0):
śrāvastyāṃ viharati jetavane asmākam evārāme iti / śrutvā ca punar yena / bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218224 (0.0):
bṛhatikāprāvaraṇaṃ dattam* / sa tam ādāya (MSV II 48) yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22221202 (0.0):
mātaraṃ ghoṣayeyam iti viditvā yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavantam idam avocat* /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22221841 (0.0):
atha rājā prasenajit kosalo rajasāvacūrṇitagātro yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224287 (0.0):
śrāvastyāṃ nidānam* / athānyatamo bhikṣur yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte (MSV II 92) asthāt*
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14298463 (0.0):
athāyuṣmān mahāmaudgalyāyanas taṃ gṛhapatim ādāya yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7112854 (0.0):
atha maheśvaro devaputro yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasābhivandya bhagavantametadavocat - labheyāhaṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040210 (0.0):
svapantaṃ, dṛṣṭvā ca punas tvaritaṃ tvaritaṃ yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977193 (0.0):
yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
pādau śirasā vanditvaikānte 'sthād ekāntasthita āyuṣmān (BhīKaVā 4a1)
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26404816 (0.0):
pratiśamayya pādau prakṣālya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrānta upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt. ekāntasthita āyuṣmān ānando
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5625987 (0.0):
atha rājā prasenajit kauśalyo yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ | ekānte
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5641852 (0.0):
atha sa ārāmiko dantakāṣṭham ādāya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686144 (0.0):
āyuṣmān mahāmaudgalyāyano yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5692975 (0.0):
yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvaikānte 'sthāt* | ekāntasthita āyuṣmān ānando bhagavantam idam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700091 (0.0):
mañcaṃ prajñāpya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvā ekānte 'sthāt* | ekāntasthita āyuṣmān ānando
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467775 (0.0):
pravārayeyam iti viditvā yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470110 (0.0):
sthālīpākaṃ samudānīya śakaṭe āropya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470212 (0.0):
upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt* / ekāntasthita
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474096 (0.0):
tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474929 (0.0):
upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt* /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475370 (0.0):
tenopasaṃkrāntaḥ / upsasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte / 'sthāt* / ekāntasthito nando gopālako bhagavantam idam avocat* / ahaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479590 (0.0):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ / ekāntaniṣaṇṇam anāthapiṇḍadaṃ gṛhapatiṃ bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480289 (0.0):
tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505880 (0.0):
tenopasaṃkrāntāḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20886009 (0.0):
yena bahagvāṃs tenopasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218454 (0.0):
eva me karaṇīyaṃ bhavatv iti / sa yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223056 (0.0):
punar yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntā / (258v1 = GBM 6.829) upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇā / ekāntaniṣaṇṇāṃ viśākhāṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224289 (0.0):
śrāvastyāṃ nidānam* / athānyatamo bhikṣur yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte (MSV II 92) asthāt*
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557727 (0.0):
115.031. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ/
ānando bhagavantam idam avocat / saced bhadantāsty avakāśo mātṛgrāmasya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300680 (0.0):
mahāprajāpatī gautamī bhagavantam idam avocat / saced bhadantāsty avakāśo
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300739 (0.0):
dvir api trir api mahāprajāpatī gautamī bhagavantam idam avocat / saced / bhadantāsty avakāśo mātṛgrāmasya caturthasya śrāmaṇyaphalasyādhigamāya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560972 (0.028):
126.029. ekāntasthita āyuṣmānānando bhagavantamidamavocat ko bhadanta
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26404819 (0.028):
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt. ekāntasthita āyuṣmān ānando / bhagavantam idam avocat. ihāhaṃ bhadanta pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040220 (0.028):
'sthāt. ekāntasthitaś cāyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat. iha
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561492 (0.028):
128.015. athāyuṣmānānando bhagavantamidamavocat yathā khalvahaṃ bhadanta
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456036 (0.028):
18.1 athāyuṣmān ānando bhagavantam idam avocat || / 18.2 yathā khalv ahaṃ bhadanta bhagavato bhāṣitasyārtham ājān(āmi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467851 (0.028):
42.4 athāyuṣmān ānando bhagavantam idam avocat || / 42.5 yathā khalv ahaṃ bhadanta bh(agavato bhāṣitasyārtha)m (ā)j(ān)āmi
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8361356 (0.030):
vā vimatir vā vicikitsā vā atra gambhīre buddhagocare? athāyuṣmān ānando / bhagavantam etad avocat - na me bhadanta bhagavan atra kāṅkṣā vā vimatir
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317040 (0.030):
athâyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat | / na me bhadanta bhagavan kāṅkṣā vā vimatir vā vicikitsā vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3759438 (0.030):
atha + āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat | na me bhadanta bhagavan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26954932 (0.030):
athāyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat | na me bhadanta bhagavan kāṅkṣā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18649766 (0.036):
ekānte sthitaḥ āyuṣmān ānando / [_Mvu_1.318_] bhagavantam etat avocat* // ihāhaṃ bhagavantaṃ addaśāmi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650688 (0.037):
pādau śirasā vanditvāikānte 'sthāt* | ekāntasthita āyuṣmān ānando / bhagavantam idam avocat | prajñapto bhadanta tathāgatasya antareṇa
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700093 (0.037):
pādau śirasā vanditvā ekānte 'sthāt* | ekāntasthita āyuṣmān ānando / bhagavantam idam avocat*: prajñapto bhadanta tathāgatasya antareṇa
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831894 (0.038):
| ekānte sthito āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat | durlabho bhagavan
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651343 (0.039):
bhikṣubhāvam* | athāyuṣmān ānando bhagavantam idam avocat*: ayaṃ bhadanta
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5692975 (0.040):
vanditvaikānte 'sthāt* | ekāntasthita āyuṣmān ānando bhagavantam idam / avocat*: araṇyagatena bhadanta bhikṣuṇā vṛkṣamūlagatena śūnyāgāragatena
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831739 (0.040):
asthāsi | ekāntasthito āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat durlabho
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561654 (0.040):
128.030. ekāntasthita āyuṣmānānando bhagavantamidamavocat yāvanto
caturthasya śrāmaṇyaphalasyādhigamāya labheta mātṛgrāmaḥ svākhyāte
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300689 (0.0):
mahāprajāpatī gautamī bhagavantam idam avocat / saced bhadantāsty avakāśo / (BhīKaVā 3a1) mātṛgrāmasya caturthasya śrāmaṇyaphalasyādhigamāya labhate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300747 (0.0):
bhadantāsty avakāśo mātṛgrāmasya caturthasya śrāmaṇyaphalasyādhigamāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300850 (0.0):
sā evam āha / tathā hi bhadantānanda na labhate mātṛgrāmaḥ svākhyāte
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301370 (0.0):
labdhavān gautami mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ
dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvañ caren mātṛgrāmo
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300699 (0.0):
mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvañ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300757 (0.0):
labhate mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673959 (5.960):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvam* |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471025 (5.960):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300855 (5.960):
sā evam āha / tathā hi bhadantānanda na labhate mātṛgrāmaḥ svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301374 (5.960):
labdhavān gautami mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305471 (5.960):
labheya svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvam iti /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651354 (0.012):
subhadraḥ parivrājaka ākāṅkṣate svākhyāte dharmavinaye pravrajyām / upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* | tatra bhagavān subhadraṃ parivrājakam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690498 (0.012):
labheyāhaṃ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690515 (0.012):
gṛhapatiputraḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699648 (0.012):
praṇamayya bhagavantam idam avocat | lābheyāhaṃ bhadanta svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* | careyam ahaṃ bhagavato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699662 (0.012):
'ntike brahmacaryam* | labdhavān dīrghanakhaparivrājakaḥ svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* | evaṃ pravrajitaḥ sa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505893 (0.012):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407647 (0.012):
yaste abhūt pūīrvamāśākaḥ kaścidahaṃ labheyaṃ svākhyāte dharmavinaye / pravrajyāmupasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ ca / satvametarhi pravrajitaṃ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20884864 (0.012):
labheyāhaṃ bhadanta mahākātyāyana svākhyāte dharmavinaye pravrajyām / upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ careyam ahaṃ bhagavato 'ntike brahmacaryam* / sa
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885372 (0.012):
labeyāham ārya mahākātyāyana svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ / bhikṣubhāvam* / yāvac careyam ahaṃ bhagavato 'ntike brahmacaryam* / sa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22222896 (0.012):
svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ careyam ahaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552129 (0.012):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyāmupasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467166 (0.012):
sul(a)bdh(ā yad va)yaṃ (labhemahi svākhyāte dharmavinaye pravrajyām / upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467185 (0.012):
40.39 aya(ṃ) bhadanta subhadraḥ pari(v)r(ājaka ākāṅkṣate svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam ||)
bhagavato 'ntike brahmacaryam / mā te ānanda mātṛgrāmasya svākhyāte dharmavinaye pravrajyā rocatāṃ mā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300700 (0.0):
mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvañ / caret mātṛgrāmo bhagavato 'ntike brahmacaryam ity
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300758 (0.0):
bhikṣuṇībhāvañ caren mātṛgrāmo bhagavato 'ntike brahmacaryam iti
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300690 (0.034):
mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvañ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300748 (0.034):
labhate mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300851 (0.034):
sā evam āha / tathā hi bhadantānanda na labhate mātṛgrāmaḥ svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301371 (0.034):
labdhavān gautami mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13662407 (0.038):
nīcakulotpannaḥ syām, aham api svākhyāte dharmavinaye pravrajyodyujyeyaṃ,
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303764 (0.042):
pāṃsukūlañ cīvarāṇāṃ kalpikañ ca sulabhañ ca / yan niśritya bhikṣuṇyāḥ / svākhyāte dharmavinaye pravrajyā upasaṃpad bhikṣuṇībhāvaḥ / utsahase tvam
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24852099 (0.053):
catvāraḥ sanniśrayāḥ / yānāśritya svākhyāte dharmavinaye / pravrajyā upasampadbhikṣubhāvaḥ / tadyathā cīvaraṃ piṇḍapātaḥ śayanāsanaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658170 (0.053):
satvānām asmin dharmavinaye pravrajyāsti; labheyaṃ svākhyāte dharmavinaye / pravrajyām iti | tato bhagavān mahākaruṇāparigatahṛdayaḥ satvānām
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7665776 (0.057):
ye sattvāḥ parīttakuśalamūlābhiratacittāstāṃścāpyahaṃ svākhyāte / dharmavinaye upaśleṣayeyaṃ, pravrajyāsaṃvare daśaśikṣāpade brahmacarye
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1444105 (0.058):
sthaviramuvāca / labheyamahaṃ svākhyāte dharmavinaye pravrajyāmupasaṃpadaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5689300 (0.058):
labheyāhaṃ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam*,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690496 (0.058):
labheyāhaṃ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641062 (0.058):
429.015. so 'bhiprasannaḥ kathayati bho bhikṣu, labheyāhaṃ svākhyāte / dharmavinaye pravrajyāmupasampadaṃ bhikṣubhāvam/
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13666925 (0.058):
pariṣat; labheyāhaṃ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ (SBV I
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743409 (0.058):
anujñāpya sthavirānandasya pādayor nipatyovāca | sthavira labheyāhaṃ / svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasampadaṃ bhikṣubhāvañ careyam ahaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303746 (0.058):
bhikṣuṇyāḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyopasaṃpad bhikṣuṇībhāvaḥ /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303829 (0.058):
yan niśritya bhikṣuṇyāḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyopasaṃpad
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303885 (0.058):
niśritya bhikṣuṇyāḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyopasaṃpad bhikṣuṇībhāva
upasaṃpan mā bhikṣuṇībhāvaḥ / tat kasmād dhetor yasminn ānanda
dharmavinaye mātṛgrāmaḥ pravrajati nāsau dharmavinayaś cirasthitiko
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300967 (0.0):
supradharṣakaṃ yad uta caurāṇāṃ bandhusteyānāñ ca evam evānanda yasmin / dharmavinaye mātṛgrāmaḥ pravrajati nāsau dharmavinayaś cirasthitiko
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300993 (0.0):
evānanda yasmin dharmavinaye mātṛgrāmaḥ pravrajati nāsau dharmavinayaś
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301026 (0.0):
evam evānanda yasmin dharmavinaye mātṛgrāmaḥ pravrajati nāsau
bhavati / / tadyathā ānanda kulaṃ bahustrīkam alpapuruṣaṃ svādharṣakaṃ bhavati /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16874065 (0.043):
puruṣālpaṃ bahustrīkaṃ BrP_231.24c / puruṣālvaṃ sapiṇḍāluṃ BrP_220.175a
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300966 (0.055):
dharmavinaye mātṛgrāmaḥ pravrajati nāsau dharmavinayaś cirasthitiko / bhavati / / tadyathā ānanda kārṣakasya gṛhapateḥ saṃpanne śālikṣetre aśanir nipated
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9834578 (0.062):
maheśākhyapuruṣayugasaṃpannaṃ ca tatkulaṃ bhavati / bahustrīkaṃ ca / tatkulaṃ bhavati / bahupuruṣaṃ ca tatkulaṃ bhavati / abhītaṃ ca tatkulaṃ
supradharṣakaṃ yad uta caurāṇāṃ bandhusteyānāñ ca evam evānanda yasmin
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235286 (0.012):
akuśalānāṃ (DhskD 3r3) dharmāṇāṃ samutpattaye 'nūtpātiko bhavati yad uta / āḥrīkyaṃ cānapatrāpyaṃ ca / ahrīmān bhikṣavo bhikṣur anapatrāpī
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_02u.htm.txt) 13463777 (0.018):
na | mā | tamat | na | śramat | na | uta | tandrat | na | vocāma | mā |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13041242 (0.020):
RV_10.048.08.2{06} yat parṇayaghna uta vā karañjahe prāhammahe vṛtrahatye
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15050420 (0.021):
ekalaksaṇā. yaduta alakṣaṇās, tat punar kathaṃ bhagavan eṣām alakṣaṇānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6947420 (0.022):
19811 {punar aparaṃ} {subhūte} {bodhisattvasya} mahāsattvasya mahāyānam/ / yad uta śūarṅgamo nāma samādhiḥ/
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088073 (0.024):
duḥkhasyaitad adhivacanam aniṣṭasyākāntasyāpriyasyāmanaāpasya / yadutāpuṇyānīti //
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9660819 (0.024):
surata^(p.220)vyavasāyinyo rāgavatyaś ca bhavanti/ na ca puruṣaṃ / pratyācakṣate/ tasmāt tatkālaṃ prayojayitavyā iti prāyovādaḥ//(p.221)
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13045382 (0.026):
idaṃjuṣasva / RV_10.069.04.2{19} sa na stipā uta bhavā tanūpā dātraṃ rakṣasvayadidaṃ te
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7301644 (0.027):
RV_08.019.37.1{35} uta me prayiyorvayiyoḥ suvāstvā adhi tugvani
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14067110 (0.027):
RV_8,019.37a uta me prayiyor vayiyoḥ suvāstvā adhi tugvani |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035231 (0.028):
RV_10.017.02.2{23} utāśvināvabharad yat tadasīdajahādu dvāmithunā saraṇyūḥ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394629 (0.028):
6. kimūtairasmābhiḥ / 7. anvagacchadbhiḥ / 8. dṛśayati 31 / 9. bhavatyuta
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11197875 (0.028):
maṃhiṣṭhaḥ | aryaḥ | sat-patiḥ // RV_8,19.36 // / uta | me | prayiyoḥ | vayiyoḥ | su-vāstvāḥ | adhi | tugvani | tisṝṇām |
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6847175 (0.029):
RV_7,104.22a ulūkayātuṃ śuśulūkayātuṃ jahi śvayātum uta kokayātum | / RV_7,104.22c suparṇayātum uta gṛdhrayātuṃ dṛṣadeva pra mṛṇa rakṣa indra ||
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7297912 (0.029):
RV_08.006.24.1{13} uta tyadāśvaśvyaṃ yadindra nāhuṣīṣvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6901004 (0.029):
04306 bodhisattvo mahāsattvo dakṣiṇāṃ śodhayati uta neti/ bhagavān āha/ na
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5038477 (0.029):
*{6/454: E1,6; E2: vratayet, sa preṣitavyaḥ, uta}* / *{6/455: E1,6,E2 (v.l.); E2: vā pādbhir hanyāt}*
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565925 (0.030):
kaparddino dhanurdivyaṃ viśalyo vāṇavānuta / / aneśanniṣavaścāsya cābhurastu niṣaṅgadhīḥ // Valc_2,20.10 //
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10035962 (0.030):
so 'titikṣamāṇaḥ puruṣamevābhyeyāya / sa hovāca | na vā ahamidaṃ titikṣe hanta tvā praviśāni tam mā janayitvā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13042463 (0.031):
deveṣvadadhurapikratum / RV_10.056.04.2{18} samavivyacuruta yānyatviṣuraiṣāṃ tanūṣu niviviśuḥ punaḥ
dharmavinaye mātṛgrāmaḥ pravrajati nāsau dharmavinayaś cirasthitiko
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300939 (0.0):
upasaṃpan mā bhikṣuṇībhāvaḥ / tat kasmād dhetor yasminn ānanda / dharmavinaye mātṛgrāmaḥ pravrajati nāsau dharmavinayaś cirasthitiko
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300993 (0.0):
evānanda yasmin dharmavinaye mātṛgrāmaḥ pravrajati nāsau dharmavinayaś
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301026 (0.0):
evam evānanda yasmin dharmavinaye mātṛgrāmaḥ pravrajati nāsau
bhavati / / tadyathā ānanda kārṣakasya gṛhapateḥ saṃpanne śālikṣetre aśanir nipated
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301003 (0.030):
cirasthitiko (BhīKaVā 4b1) bhavati / / tadyathā ānanda kārṣakasya gṛhapateḥ saṃpanne ikṣukṣetre mañjiṣṭhikā nāma
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300938 (0.039):
dharmavinaye mātṛgrāmaḥ pravrajati nāsau dharmavinayaś cirasthitiko / bhavati / / tadyathā ānanda kulaṃ bahustrīkam alpapuruṣaṃ svādharṣakaṃ bhavati /
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23016075 (0.059):
tadyathā sampanne śālikṣetre 'śanirvicakrā nipated yāvad eva tasyaiva
dvirvakrā yāvad etasyaiva śāler utsādāya vināśāyānayena vyasanāya / evam
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23016083 (0.0):
tadyathā sampanne śālikṣetre 'śanirvicakrā nipated yāvad eva tasyaiva / śāler utsādāya vināśāyānayena vyasanāya saṃpanne vā ikṣukṣetre
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301015 (1.192):
rogajātir nipatet yāvad etasyaivekṣor utsādāya vināśāyānayena vyasanāya
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23016096 (0.047):
mañjiṣṭhi[19a1]kā nāma rogajātir niyate[d] yāvad eva tasyaivekṣor utsādāya / vināśāyānayena vyasanāya mā yūyam āyuṣmanto 'nena bhikṣunānayā bhikṣuṇyā
evānanda yasmin dharmavinaye mātṛgrāmaḥ pravrajati nāsau dharmavinayaś
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300936 (0.0):
upasaṃpan mā bhikṣuṇībhāvaḥ / tat kasmād dhetor yasminn ānanda / dharmavinaye mātṛgrāmaḥ pravrajati nāsau dharmavinayaś cirasthitiko
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300959 (0.0):
supradharṣakaṃ yad uta caurāṇāṃ bandhusteyānāñ ca evam evānanda yasmin / dharmavinaye mātṛgrāmaḥ pravrajati nāsau dharmavinayaś cirasthitiko
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301024 (0.0):
rogajātir nipatet yāvad etasyaivekṣor utsādāya vināśāyānayena vyasanāya / evam evānanda yasmin dharmavinaye mātṛgrāmaḥ pravrajati nāsau
cirasthitiko (BhīKaVā 4b1) bhavati / / tadyathā ānanda kārṣakasya gṛhapateḥ saṃpanne ikṣukṣetre mañjiṣṭhikā nāma
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300971 (0.030):
dharmavinaye mātṛgrāmaḥ pravrajati nāsau dharmavinayaś cirasthitiko / bhavati / / tadyathā ānanda kārṣakasya gṛhapateḥ saṃpanne śālikṣetre aśanir nipated
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23016088 (0.042):
śāler utsādāya vināśāyānayena vyasanāya saṃpanne vā ikṣukṣetre / mañjiṣṭhi[19a1]kā nāma rogajātir niyate[d] yāvad eva tasyaivekṣor utsādāya
rogajātir nipatet yāvad etasyaivekṣor utsādāya vināśāyānayena vyasanāya
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23016097 (0.0):
mañjiṣṭhi[19a1]kā nāma rogajātir niyate[d] yāvad eva tasyaivekṣor utsādāya / vināśāyānayena vyasanāya mā yūyam āyuṣmanto 'nena bhikṣunānayā bhikṣuṇyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300984 (1.192):
dvirvakrā yāvad etasyaiva śāler utsādāya vināśāyānayena vyasanāya / evam
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23016083 (0.047):
tadyathā sampanne śālikṣetre 'śanirvicakrā nipated yāvad eva tasyaiva / śāler utsādāya vināśāyānayena vyasanāya saṃpanne vā ikṣukṣetre
evam evānanda yasmin dharmavinaye mātṛgrāmaḥ pravrajati nāsau
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300934 (0.0):
upasaṃpan mā bhikṣuṇībhāvaḥ / tat kasmād dhetor yasminn ānanda / dharmavinaye mātṛgrāmaḥ pravrajati nāsau dharmavinayaś cirasthitiko
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300959 (0.0):
supradharṣakaṃ yad uta caurāṇāṃ bandhusteyānāñ ca evam evānanda yasmin / dharmavinaye mātṛgrāmaḥ pravrajati nāsau dharmavinayaś cirasthitiko
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300991 (0.0):
dvirvakrā yāvad etasyaiva śāler utsādāya vināśāyānayena vyasanāya / evam / evānanda yasmin dharmavinaye mātṛgrāmaḥ pravrajati nāsau dharmavinayaś
dharmavinayaś cirasthitiko bhavati / / api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301069 (0.0):
kulyāmukhe vā setuṃ badhnīyāt / yāvad evodakasyāvaraṇāyānatikramaṇāya evam / evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300937 (1.192):
dharmavinaye mātṛgrāmaḥ pravrajati nāsau dharmavinayaś cirasthitiko
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300993 (0.026):
evānanda yasmin dharmavinaye mātṛgrāmaḥ pravrajati nāsau dharmavinayaś / cirasthitiko (BhīKaVā 4b1) bhavati /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301090 (0.057):
bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavya imam aham ānanda mātṛgrāmasya prathamaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301386 (0.059):
bhikṣuṇībhāvam api (BhīKaVā 6b1) tu gautami bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭau / gurudharmāḥ prajñaptāḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301253 (0.059):
paribhāṣayituṃ imam aham ānanda mātṛgrāmasya ṣaṣṭaṃ gurudharmaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301312 (0.062):
abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma kartavyam imam aham ānanda / mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301073 (0.0):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301126 (0.0):
paryeṣitavyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya dvitīyaṃ gurudharmaṃ / prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301148 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301175 (0.0):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301232 (0.0):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301323 (0.0):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301391 (0.0):
gurudharmāḥ prajñaptāḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301425 (0.0):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301451 (0.0):
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301476 (0.0):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301505 (0.0):
gautami bhagavatā mātṛgrāmasya caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301564 (0.0):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301597 (0.0):
mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301625 (0.0):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305248 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305275 (0.0):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305327 (0.0):
ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ / prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305354 (0.0):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305411 (0.0):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305227 (0.020):
ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
tadyathā ānanda kārṣako gṛhapatir varṣātyaye śaratkālasamaye nadīmukhe vā
kulyāmukhe vā setuṃ badhnīyāt / yāvad evodakasyāvaraṇāyānatikramaṇāya evam
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301039 (0.0):
api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301123 (0.022):
paryeṣitavyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya dvitīyaṃ gurudharmaṃ / prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301145 (0.022):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301172 (0.022):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301229 (0.022):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301259 (0.022):
paribhāṣayituṃ imam aham ānanda mātṛgrāmasya ṣaṣṭaṃ gurudharmaṃ / prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301319 (0.022):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301098 (0.039):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya (BhīKaVā 5a1) yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīya /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301288 (0.048):
caritavyam imam aham ānanda mātṛgrāmasya saptamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatrānanda mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā (BhīKaVā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301388 (0.052):
bhikṣuṇībhāvam api (BhīKaVā 6b1) tu gautami bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭau / gurudharmāḥ prajñaptāḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301501 (0.061):
gautami bhagavatā mātṛgrāmasya caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301560 (0.064):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305379 (0.064):
caritavyam ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ / prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa (BhīKaVā 31a1)
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301621 (0.064):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305271 (0.064):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305323 (0.064):
ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ / prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305350 (0.064):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305408 (0.064):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā // / katamān aṣṭau / bhikṣubhyaḥ sakāśād ānanda mātṛgrāmeṇa pravrajyopasaṃpad
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301041 (0.0):
api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301126 (0.0):
prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301147 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301175 (0.0):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301232 (0.0):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301322 (0.0):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301391 (0.0):
gurudharmāḥ prajñaptāḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301425 (0.0):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301451 (0.0):
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301476 (0.0):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301564 (0.0):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301597 (0.0):
mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301625 (0.0):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305247 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305275 (0.0):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305327 (0.0):
prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305353 (0.0):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305413 (0.0):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301409 (0.010):
bhagavān gautamy evam āha bhikṣubhyaḥ sakāśād ānanda mātṛgrāmeṇa pravrajyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305184 (0.011):
gurudharmāḥ prajñaptā āvaraṇayānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ / śikṣā karaṇīyā / katame aṣṭau / bhikṣubhyaḥ sakāśād evaṃnāmike mātṛgrāmeṇa pravrajyā upasaṃpad
bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavya imam aham ānanda mātṛgrāmasya prathamaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305186 (0.010):
bhikṣubhyaḥ sakāśād evaṃnāmike mātṛgrāmeṇa pravrajyā upasaṃpad / bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavya (BhīKaVā 30a1) ayam evannāmike bhagavatā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301117 (0.022):
paryeṣitavyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya dvitīyaṃ gurudharmaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301139 (0.026):
na bhikṣuṇyā ānanda abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā / imam aham ānanda / mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301282 (0.030):
caritavyam imam aham ānanda mātṛgrāmasya saptamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301166 (0.030):
dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā vā imam aham ānanda mātṛgrāmasya caturthaṃ / gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301223 (0.032):
dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya / pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301313 (0.035):
abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma kartavyam imam aham ānanda / mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301254 (0.049):
paribhāṣayituṃ imam aham ānanda mātṛgrāmasya ṣaṣṭaṃ gurudharmaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301409 (0.049):
bhagavān gautamy evam āha bhikṣubhyaḥ sakāśād ānanda mātṛgrāmeṇa pravrajyā / upasaṃpad bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavyam ity ayaṃ gautami bhagavatā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301030 (0.057):
dharmavinayaś cirasthitiko bhavati / / api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27836032 (0.061):
śramaṇīsārūpyañ ca | tañ ca niśrāya pravrajyopasaṃpad bhikṣuṇībhāvaḥ | / yatrotsahantīyo śrāddhāyo kuladhītāyo upasaṃpādīyanti | anutsahantīyo
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303834 (0.063):
yan niśritya bhikṣuṇyāḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyopasaṃpad / bhikṣuṇībhāvaḥ / utsahase tvam evannāmike yāvajjīvaṃ piṇḍapātena bhojanena
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya (BhīKaVā 5a1) yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301123 (0.019):
paryeṣitavyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya dvitīyaṃ gurudharmaṃ / prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301561 (0.019):
ājīvavipattyā ity ayaṃ gautami bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ / (BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305380 (0.019):
prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa (BhīKaVā 31a1)
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301145 (0.022):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301172 (0.025):
dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā vā imam aham ānanda mātṛgrāmasya caturthaṃ / gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301288 (0.026):
caritavyam imam aham ānanda mātṛgrāmasya saptamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301229 (0.027):
dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya / pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301319 (0.030):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301039 (0.035):
api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301071 (0.035):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301259 (0.035):
paribhāṣayituṃ imam aham ānanda mātṛgrāmasya ṣaṣṭaṃ gurudharmaṃ / prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301622 (0.056):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305272 (0.056):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305324 (0.056):
prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305351 (0.056):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305409 (0.056):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301502 (0.060):
gautami bhagavatā mātṛgrāmasya caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīya / / bhikṣuṇyā ānanda bhikṣoḥ sakāśād anvardhamāsam avavādānuśāsanī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305382 (0.0):
prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa (BhīKaVā 31a1) / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301292 (0.017):
āvaraṇāyānatikramaṇāya yatrānanda mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā (BhīKaVā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305211 (0.020):
yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhikṣubhyaḥ sakāśād bhikṣuṇyā anvardhamāsam avavādānuśāsanī paryeṣitavyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301437 (0.023):
bhagavān gautamy evam āha / bhikṣubhyaḥ sakāśād ānanda bhikṣuṇyā / anvardhamāsam avavādānuśāsanī paryeṣitavyā ity ayaṃ gautami bhagavatā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301391 (0.028):
gurudharmāḥ prajñaptāḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301043 (0.029):
api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301073 (0.029):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301128 (0.029):
prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301147 (0.029):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301178 (0.029):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301235 (0.029):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301323 (0.029):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301425 (0.030):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301451 (0.030):
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301476 (0.030):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301564 (0.030):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301597 (0.030):
mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301625 (0.030):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305247 (0.030):
mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305277 (0.030):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
paryeṣitavyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya dvitīyaṃ gurudharmaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301142 (0.007):
na bhikṣuṇyā ānanda abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā / imam aham ānanda / mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301169 (0.013):
dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā vā imam aham ānanda mātṛgrāmasya caturthaṃ / gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301094 (0.020):
bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavya imam aham ānanda mātṛgrāmasya prathamaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301225 (0.024):
dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya / pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301284 (0.027):
caritavyam imam aham ānanda mātṛgrāmasya saptamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301315 (0.031):
abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma kartavyam imam aham ānanda / mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301256 (0.037):
paribhāṣayituṃ imam aham ānanda mātṛgrāmasya ṣaṣṭaṃ gurudharmaṃ
prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301042 (0.0):
api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301073 (0.0):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301147 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301175 (0.0):
dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā vā imam aham ānanda mātṛgrāmasya caturthaṃ / gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301232 (0.0):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301263 (0.0):
paribhāṣayituṃ imam aham ānanda mātṛgrāmasya ṣaṣṭaṃ gurudharmaṃ / prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301322 (0.0):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301391 (0.0):
gurudharmāḥ prajñaptāḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301425 (0.0):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301451 (0.0):
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301476 (0.0):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301564 (0.0):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301597 (0.0):
mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301625 (0.0):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305247 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305275 (0.0):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305327 (0.0):
ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ / prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305354 (0.0):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305411 (0.0):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305227 (5.960):
ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
karaṇīyā / / na bhikṣuṇyā ānanda abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā / imam aham ānanda
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301178 (0.0):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣuś codayitavyaḥ smārayitavyaḥ śīlavipattyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301235 (0.0):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣur ākroṣṭavyo na roṣayitavyaḥ / na
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305277 (0.0):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / na bhikṣuṇyā bhikṣuś codayitavyaḥ (BhīKaVā 30b1) smārayitavyaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305329 (0.0):
prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā / karaṇīyā / / na bhikṣuṇyā bhikṣur ākroṣṭavyo na roṣayitavya āvṛtam bhikṣuṇyā bhikṣum
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305234 (0.004):
āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / na bhikṣuṇyā abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā ayam evaṃnāmike bhagavatā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301461 (0.013):
mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhagavān gautamy evam āha / na bhikṣuṇyā ānanda abhikṣuke āvāse varṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301104 (0.036):
mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīya / / bhikṣuṇyā ānanda bhikṣoḥ sakāśād anvardhamāsam avavādānuśāsanī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301293 (0.041):
āvaraṇāyānatikramaṇāya yatrānanda mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā (BhīKaVā / 6a1) karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305383 (0.041):
prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa (BhīKaVā 31a1) / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301324 (0.046):
mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / saced ānanda mahāprajāpatī gautamī imān aṣṭau gurudharmān samādāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305203 (0.049):
yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhikṣubhyaḥ sakāśād bhikṣuṇyā anvardhamāsam avavādānuśāsanī paryeṣitavyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301505 (0.053):
āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhagavān gautamy evam āha / na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣuś codayitavyaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301564 (0.053):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhagavān gautamy evam āha / na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣur ākroṣṭavyo na
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301264 (0.053):
prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā / karaṇīyā / / gurudharmādhyāpannayā ānanda bhikṣuṇyā ubhayasaṃghe anvardhamāsaṃ mānāpyañ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11954481 (0.061):
upasaṃpat bhikṣuṇībhāvaḥ. anvardhamāsam avavādo grāhyo bhikṣor antikāt. / abhikṣuke āvāse varṣā nopagantavyā. pravāraṇāyām ubhayasaṃghas tribhiḥ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224932 (0.062):
āha / na bhikṣuṇā abhikṣuke āvāse akavāṭake varṣā upagantavyam* / na ca
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301123 (0.0):
paryeṣitavyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya dvitīyaṃ gurudharmaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301172 (0.0):
dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā vā imam aham ānanda mātṛgrāmasya caturthaṃ / gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301229 (0.0):
dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya / pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301259 (0.0):
paribhāṣayituṃ imam aham ānanda mātṛgrāmasya ṣaṣṭaṃ gurudharmaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301319 (0.0):
abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma kartavyam imam aham ānanda / mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301039 (0.022):
api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301071 (0.022):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301098 (0.022):
bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavya imam aham ānanda mātṛgrāmasya prathamaṃ / gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya (BhīKaVā 5a1) yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301288 (0.025):
caritavyam imam aham ānanda mātṛgrāmasya saptamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301621 (0.044):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305271 (0.044):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305323 (0.044):
ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ / prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305350 (0.044):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305378 (0.044):
caritavyam ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ / prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa (BhīKaVā 31a1)
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305408 (0.044):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301501 (0.044):
gautami bhagavatā mātṛgrāmasya caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305223 (0.044):
ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301421 (0.048):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301472 (0.048):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301446 (0.054):
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / varṣoṣitayā ānanda bhikṣuṇyā ubhayasaṃghas tribhiḥ sthānaiḥ pravārayitavyo
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301042 (0.0):
api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301073 (0.0):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301126 (0.0):
prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301175 (0.0):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301232 (0.0):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301322 (0.0):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301391 (0.0):
gurudharmāḥ prajñaptāḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301425 (0.0):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301451 (0.0):
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301476 (0.0):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301564 (0.0):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301597 (0.0):
mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301625 (0.0):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305258 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305275 (0.0):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305327 (0.0):
prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305354 (0.0):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305411 (0.0):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301489 (0.011):
bhagavān gautamy evam āha / varṣoṣitayā ānanda bhikṣuṇyā ubhayasaṃghas
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301505 (0.022):
gautami bhagavatā mātṛgrāmasya caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā vā imam aham ānanda mātṛgrāmasya caturthaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301491 (0.0):
bhagavān gautamy evam āha / varṣoṣitayā ānanda bhikṣuṇyā ubhayasaṃghas / tribhiḥ sthānaiḥ pravārayitavyaḥ / dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayety ayaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305259 (0.0):
varṣoṣitayā bhikṣuṇyā ubhayasaṃghas tribhiḥ sthānaiḥ pravārayitavyaḥ / / dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā / ayaṃ evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194772 (0.013):
(Pravā-v 152) tribhiḥ sthānaiḥ pravārayati dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā.
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194379 (0.014):
evaṃnāmno bhikṣoḥ pravāraṇā pāñcadaśikā. so 'ham evaṃnāmā bhikṣur bhadantā / tribhiḥ sthānaiḥ pravārayāmi dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā. avavadantu mām
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194978 (0.014):
'ham evaṃnāmā bhikṣur adya bhadantānāṃ purataḥ pravārayāmi tribhiḥ / sthānair dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā. evaṃ dvir apy evaṃ trir api. (GBM
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301139 (0.014):
na bhikṣuṇyā ānanda abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā / imam aham ānanda / mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301117 (0.014):
paryeṣitavyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya dvitīyaṃ gurudharmaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301223 (0.025):
dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya / pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301282 (0.030):
caritavyam imam aham ānanda mātṛgrāmasya saptamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301092 (0.030):
bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavya imam aham ānanda mātṛgrāmasya prathamaṃ / gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya (BhīKaVā 5a1) yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301313 (0.034):
abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma kartavyam imam aham ānanda / mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301254 (0.042):
paribhāṣayituṃ imam aham ānanda mātṛgrāmasya ṣaṣṭaṃ gurudharmaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27839387 (0.064):
vaktavyaṃ | samagro bhikṣuṇīsaṃgho āryaṃ pravāretīti dṛṣṭena śrutena / pariśaṅkayā yāvat pratikariṣyāmaḥ evaṃ dvitīyam pi tṛtīyam pi |
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301040 (0.0):
api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301072 (0.0):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301124 (0.0):
paryeṣitavyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya dvitīyaṃ gurudharmaṃ / prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301146 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301230 (0.0):
dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya / pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301259 (0.0):
paribhāṣayituṃ imam aham ānanda mātṛgrāmasya ṣaṣṭaṃ gurudharmaṃ / prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301320 (0.0):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301391 (0.0):
gurudharmāḥ prajñaptāḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301423 (0.0):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301449 (0.0):
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301474 (0.0):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301562 (0.0):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301595 (0.0):
mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301623 (0.0):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305246 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305273 (0.0):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305325 (0.0):
ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ / prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305352 (0.0):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305410 (0.0):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301502 (0.022):
gautami bhagavatā mātṛgrāmasya caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣuś codayitavyaḥ smārayitavyaḥ śīlavipattyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301042 (0.0):
āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301073 (0.0):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301129 (0.0):
prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā / karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301147 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301236 (0.0):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301324 (0.0):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301425 (0.0):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301451 (0.0):
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301476 (0.0):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301517 (0.0):
āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301564 (0.0):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301597 (0.0):
mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301625 (0.0):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305247 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305285 (0.0):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305330 (0.0):
prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā / karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305354 (0.0):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305411 (0.0):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730187 (0.0):
pūrvasaṃmatena bhikṣuṇy avavādayitavyā / na bhikṣuś codayitavyaḥ / smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492438 (0.0):
bhikṣuṇyo 'vavaditavyāḥ; nānena bhikṣuś codayitavyaḥ smārayitavyaḥ
dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣuṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301526 (0.0):
smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305291 (0.0):
na bhikṣuṇyā bhikṣuś codayitavyaḥ (BhīKaVā 30b1) smārayitavyaḥ / śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā / āvṛtaṃ bhikṣuṇyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301215 (5.960):
ājīvavipatyā anāvṛtaṃ bhikṣor bhikṣuṇīñ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā / dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301536 (5.960):
āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣuṃ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301547 (5.960):
codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730190 (5.960):
smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765140 (5.960):
codayitavyaḥ (310v1 = GBM 6.933) smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā / ācāravipattyā ājīvavipattyā / nānenāvavādaḥ sthāpayitavyaḥ / na poṣadho na
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619077 (5.960):
amūlikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā poṣadhaṃ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619093 (5.960):
sthāpayaty adhārmikaṃ poṣadhasthāpanam* / (312v1 = GBM 6.937) samūlikayā / śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā poṣadhaṃ sthāpayati
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619234 (5.960):
katamāni / amūlikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619253 (5.960):
adhārmikaṃ poṣadhasthāpanam* / samūlakikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā / ācāravipattyā ājīvavipattyā samūlakena dṛṣṭena śrutena pariśaṃkitena
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492442 (5.960):
bhikṣuṇyo 'vavaditavyāḥ; nānena bhikṣuś codayitavyaḥ smārayitavyaḥ / śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā; nānenāvavādaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305299 (0.018):
bhikṣuñ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ājīvavipattyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305310 (0.018):
anāvṛtaṃ bhikṣor bhikṣuṇīṃ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā / ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ
codayituṃ (BhīKaVā 5b1) smārayituṃ śīlavipatyā dṛṣṭivipatyā ācāravipatyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301531 (0.030):
āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣuṃ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301544 (0.037):
dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā anāvṛtam bhikṣor bhikṣuṇīṃ / codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305308 (0.037):
anāvṛtaṃ bhikṣor bhikṣuṇīṃ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305297 (0.053):
śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā / āvṛtaṃ bhikṣuṇyā / bhikṣuñ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ājīvavipattyā /
ājīvavipatyā anāvṛtaṃ bhikṣor bhikṣuṇīñ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301531 (0.0):
āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣuṃ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā / dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā anāvṛtam bhikṣor bhikṣuṇīṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301544 (0.0):
dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā anāvṛtam bhikṣor bhikṣuṇīṃ / codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305298 (0.0):
śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā / āvṛtaṃ bhikṣuṇyā / bhikṣuñ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ājīvavipattyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305309 (0.0):
anāvṛtaṃ bhikṣor bhikṣuṇīṃ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā
dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301188 (5.960):
na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣuś codayitavyaḥ smārayitavyaḥ śīlavipattyā / dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣuṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301520 (5.960):
smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301534 (5.960):
āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣuṃ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā / dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā anāvṛtam bhikṣor bhikṣuṇīṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301547 (5.960):
codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305288 (5.960):
na bhikṣuṇyā bhikṣuś codayitavyaḥ (BhīKaVā 30b1) smārayitavyaḥ / śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā / āvṛtaṃ bhikṣuṇyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730190 (5.960):
smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765140 (5.960):
codayitavyaḥ (310v1 = GBM 6.933) smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā / ācāravipattyā ājīvavipattyā / nānenāvavādaḥ sthāpayitavyaḥ / na poṣadho na
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619077 (5.960):
amūlikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā poṣadhaṃ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619093 (5.960):
sthāpayaty adhārmikaṃ poṣadhasthāpanam* / (312v1 = GBM 6.937) samūlikayā / śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā poṣadhaṃ sthāpayati
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619233 (5.960):
katamāni / amūlikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619254 (5.960):
adhārmikaṃ poṣadhasthāpanam* / samūlakikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā / ācāravipattyā ājīvavipattyā samūlakena dṛṣṭena śrutena pariśaṃkitena
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492442 (5.960):
bhikṣuṇyo 'vavaditavyāḥ; nānena bhikṣuś codayitavyaḥ smārayitavyaḥ / śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā; nānenāvavādaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305299 (0.018):
bhikṣuñ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ājīvavipattyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305310 (0.018):
anāvṛtaṃ bhikṣor bhikṣuṇīṃ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā / ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301313 (0.025):
abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma kartavyam imam aham ānanda / mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301282 (0.026):
caritavyam imam aham ānanda mātṛgrāmasya saptamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301139 (0.026):
na bhikṣuṇyā ānanda abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā / imam aham ānanda / mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301165 (0.027):
dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā vā imam aham ānanda mātṛgrāmasya caturthaṃ / gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301117 (0.029):
paryeṣitavyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya dvitīyaṃ gurudharmaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301091 (0.035):
bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavya imam aham ānanda mātṛgrāmasya prathamaṃ / gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya (BhīKaVā 5a1) yatra
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301040 (0.0):
api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301072 (0.0):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301124 (0.0):
paryeṣitavyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya dvitīyaṃ gurudharmaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301146 (0.0):
na bhikṣuṇyā ānanda abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā / imam aham ānanda / mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301173 (0.0):
dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā vā imam aham ānanda mātṛgrāmasya caturthaṃ / gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301259 (0.0):
paribhāṣayituṃ imam aham ānanda mātṛgrāmasya ṣaṣṭaṃ gurudharmaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301320 (0.0):
abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma kartavyam imam aham ānanda / mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301391 (0.0):
gurudharmāḥ prajñaptāḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301423 (0.0):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301449 (0.0):
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301474 (0.0):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301562 (0.0):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301595 (0.0):
mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301623 (0.0):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305246 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305273 (0.0):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305325 (0.0):
ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ / prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305352 (0.0):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305410 (0.0):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301288 (0.020):
caritavyam imam aham ānanda mātṛgrāmasya saptamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy
yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣur ākroṣṭavyo na roṣayitavyaḥ / na
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301042 (0.0):
āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301073 (0.0):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301129 (0.0):
prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā / karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301147 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301179 (0.0):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301324 (0.0):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301425 (0.0):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301451 (0.0):
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301476 (0.0):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301574 (0.0):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301581 (0.0):
bhagavān gautamy evam āha / na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣur ākroṣṭavyo na / roṣayitavyo na paribhāṣayitavyaḥ / āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣum
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301597 (0.0):
mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301625 (0.0):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305247 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305278 (0.0):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305334 (0.0):
prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā / karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305354 (0.0):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305411 (0.0):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305229 (5.960):
āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / na bhikṣuṇyā abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā ayam evaṃnāmike bhagavatā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9691757 (0.002):
anyataro vā bhikṣur adhyeṣyo na punaḥ sâraṇyako bhikṣur utpīḍayitavyas
paribhāṣayitavyaḥ / āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣum ākroṣṭuṃ roṣayituṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301583 (0.0):
bhagavān gautamy evam āha / na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣur ākroṣṭavyo na / roṣayitavyo na paribhāṣayitavyaḥ / āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣum
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305340 (0.023):
na bhikṣuṇyā bhikṣur ākroṣṭavyo na roṣayitavya āvṛtam bhikṣuṇyā bhikṣum
paribhāṣayituṃ imam aham ānanda mātṛgrāmasya ṣaṣṭaṃ gurudharmaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301581 (0.032):
roṣayitavyo na paribhāṣayitavyaḥ / āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣum / ākroṣṭuṃ roṣayituṃ paribhāṣayituṃ / ity ayaṃ gautami bhagavatā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301284 (0.032):
caritavyam imam aham ānanda mātṛgrāmasya saptamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301119 (0.037):
paryeṣitavyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya dvitīyaṃ gurudharmaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301225 (0.038):
dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301315 (0.038):
abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma kartavyam imam aham ānanda / mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301168 (0.039):
dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā vā imam aham ānanda mātṛgrāmasya caturthaṃ / gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301141 (0.042):
na bhikṣuṇyā ānanda abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā / imam aham ānanda / mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301094 (0.046):
bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavya imam aham ānanda mātṛgrāmasya prathamaṃ / gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya (BhīKaVā 5a1) yatra
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5693196 (0.048):
kaṃ punas tvam ānanda sthavirakaṃ bhikṣuṃ saṃjānīyāḥ? sthavirako
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575318 (0.049):
yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmasyottaraṃṣaṭpañcikayā vācā dharmaṃ deśayed
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301032 (0.059):
api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy
prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301042 (0.0):
api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301073 (0.0):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301126 (0.0):
paryeṣitavyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya dvitīyaṃ gurudharmaṃ / prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301147 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301175 (0.0):
dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā vā imam aham ānanda mātṛgrāmasya caturthaṃ / gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301232 (0.0):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301321 (0.0):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301391 (0.0):
gurudharmāḥ prajñaptāḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301425 (0.0):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301451 (0.0):
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301476 (0.0):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301564 (0.0):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301597 (0.0):
mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301625 (0.0):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305247 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305275 (0.0):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305327 (0.0):
ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ / prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305355 (0.0):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305411 (0.0):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305227 (0.019):
ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
karaṇīyā / / gurudharmādhyāpannayā ānanda bhikṣuṇyā ubhayasaṃghe anvardhamāsaṃ mānāpyañ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305366 (0.0):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301608 (0.003):
bhagavān gautamy evam āha / gurudharmādhyāpannayā ānanda bhikṣuṇyā / ubhayasaṃghe anvardhamāsaṃ mānāpyaṃ caritavyam ity ayaṃ gautami bhagavatā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301127 (0.044):
prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā / karaṇīyā / / na bhikṣuṇyā ānanda abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā / imam aham ānanda
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301176 (0.044):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣuś codayitavyaḥ smārayitavyaḥ śīlavipattyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301236 (0.044):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣur ākroṣṭavyo na roṣayitavyaḥ / na
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305228 (0.044):
āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / na bhikṣuṇyā abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā ayam evaṃnāmike bhagavatā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305276 (0.044):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / na bhikṣuṇyā bhikṣuś codayitavyaḥ (BhīKaVā 30b1) smārayitavyaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305328 (0.044):
prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā / karaṇīyā / / na bhikṣuṇyā bhikṣur ākroṣṭavyo na roṣayitavya āvṛtam bhikṣuṇyā bhikṣum
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301425 (0.048):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301451 (0.048):
mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhagavān gautamy evam āha / na bhikṣuṇyā ānanda abhikṣuke āvāse varṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301476 (0.048):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhagavān gautamy evam āha / varṣoṣitayā ānanda bhikṣuṇyā ubhayasaṃghas
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301505 (0.048):
āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301564 (0.048):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhagavān gautamy evam āha / na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣur ākroṣṭavyo na
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301597 (0.048):
mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhagavān gautamy evam āha / gurudharmādhyāpannayā ānanda bhikṣuṇyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301625 (0.048):
mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhagavān gautamy evam āha / varṣaśatopasaṃpannayā ānanda bhikṣuṇyā tad
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301073 (0.057):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301321 (0.057):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305247 (0.057):
mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305411 (0.057):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832747 (0.059):
gurudharma 5 / gurudharmāpannāye ānanda bhikṣuṇīye ardhamāsam bhikṣuṇīsaṃghe mānatvaṃ
caritavyam imam aham ānanda mātṛgrāmasya saptamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301317 (0.014):
abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma kartavyam imam aham ānanda / mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301227 (0.020):
dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya / pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301121 (0.025):
paryeṣitavyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya dvitīyaṃ gurudharmaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301143 (0.025):
na bhikṣuṇyā ānanda abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā / imam aham ānanda / mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301170 (0.025):
dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā vā imam aham ānanda mātṛgrāmasya caturthaṃ / gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301096 (0.026):
bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavya imam aham ānanda mātṛgrāmasya prathamaṃ / gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya (BhīKaVā 5a1) yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301258 (0.030):
paribhāṣayituṃ imam aham ānanda mātṛgrāmasya ṣaṣṭaṃ gurudharmaṃ
āvaraṇāyānatikramaṇāya yatrānanda mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā (BhīKaVā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305384 (0.0):
prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa (BhīKaVā 31a1)
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301101 (0.017):
bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavya imam aham ānanda mātṛgrāmasya prathamaṃ / gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya (BhīKaVā 5a1) yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301127 (0.019):
paryeṣitavyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya dvitīyaṃ gurudharmaṃ / prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301176 (0.019):
dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā vā imam aham ānanda mātṛgrāmasya caturthaṃ / gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301233 (0.019):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305228 (0.019):
ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305276 (0.019):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305328 (0.019):
prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301425 (0.025):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301451 (0.025):
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301476 (0.025):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301505 (0.025):
gautami bhagavatā mātṛgrāmasya caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301564 (0.025):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301597 (0.025):
mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301625 (0.025):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301322 (0.029):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301042 (0.032):
api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305203 (0.033):
yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhikṣubhyaḥ sakāśād bhikṣuṇyā anvardhamāsam avavādānuśāsanī paryeṣitavyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301073 (0.035):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301262 (0.035):
paribhāṣayituṃ imam aham ānanda mātṛgrāmasya ṣaṣṭaṃ gurudharmaṃ / prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
6a1) karaṇīyā / / varṣaśatopasaṃpannayā ānanda bhikṣuṇyā tad ahar upasaṃpannasya bhikṣor
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301637 (0.0):
bhagavān gautamy evam āha / varṣaśatopasaṃpannayā ānanda bhikṣuṇyā tad
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305392 (0.0):
prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa (BhīKaVā 31a1) / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / varṣaśatopasaṃpannayā bhikṣuṇyā tad ahar upasaṃpannasya bhikṣor
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305502 (0.062):
ahar upasaṃpannayā yatra tad ahar upasaṃpannayā tatra / varṣaśatopasaṃpannayā iti / yā tu samānaśīlatā samānaśikṣatā samānaprātimokṣasūtroddeśatā sā te
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11954505 (0.064):
nākroṣṭavyaḥ. gurudharmāpattau mānāpyam ardhamāsaṃ caritavyaṃ. / varṣaśatopasaṃpannayāpy bhikṣuṇyā tatkṣaṇopasaṃpanno bhikṣur vandyaḥ. na
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305250 (0.064):
mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / varṣoṣitayā bhikṣuṇyā ubhayasaṃghas tribhiḥ sthānaiḥ pravārayitavyaḥ /
abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma kartavyam imam aham ānanda
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301641 (0.0):
bhagavān gautamy evam āha / varṣaśatopasaṃpannayā ānanda bhikṣuṇyā tad / ahar upasaṃpannasya bhikṣor abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305396 (0.0):
varṣaśatopasaṃpannayā bhikṣuṇyā tad ahar upasaṃpannasya bhikṣor / abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma kartavyam ayam evannāmike
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799735 (0.013):
satkartavyo gurukartavyo mānayitavyaḥ pūjayitavyaḥ; / abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma kartavyam; sa ca yuṣmākam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014954 (0.023):
pūrvam abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma akārṣīt tad aham eva
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015271 (0.023):
me pūrvam abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma akārṣīt tad aham
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24878281 (0.026):
paravihiṃsāmadattādānañca prahāya gurūṇāṃ / cābhivādanavandana pratyutthānāñjali sāmīcī karma kṛtvā pareṣāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183771 (0.026):
nābhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarmaśīlaḥ / ātmapragrāhako
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765029 (0.029):
prakṛtisthakānāṃ bhikṣūṇām antikād / abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma svīkurvanti / etat
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24860943 (0.034):
saṃbhāṣayatyutthāyāsanenopanimantrayati (Dutt 174) / abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma pravartayati / tulyaṃ vā
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799543 (0.037):
cāsmābhir abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma kartavyam? ko
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24823971 (0.037):
kālamabhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarmaṇā pratyupasthito
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27833186 (0.037):
madhyamānām abhivādanavandanapratyutthānāñjalīkarma sāmīcīkarma kartavyaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764554 (0.038):
āpattimūlād avyutthitāḥ prakṛtisthakānāṃ bhikṣūṇām antikād / abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma svīkariṣyāmaḥ / śrāddhānāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765002 (0.038):
bhikṣūṇām antikād abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765058 (0.038):
bhikṣūṇām antikād abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma na
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27833120 (0.047):
bhikṣuṇīye tadahopasampannasya bhikṣusya / abhivādanavandanapratyutthānāñjalīkarma samīcīkarma kartavyaṃ | na dāniṃ
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301123 (0.0):
paryeṣitavyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya dvitīyaṃ gurudharmaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301145 (0.0):
na bhikṣuṇyā ānanda abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā / imam aham ānanda / mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301172 (0.0):
dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā vā imam aham ānanda mātṛgrāmasya caturthaṃ / gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301229 (0.0):
dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya / pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301259 (0.0):
paribhāṣayituṃ imam aham ānanda mātṛgrāmasya ṣaṣṭaṃ gurudharmaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301288 (0.014):
caritavyam imam aham ānanda mātṛgrāmasya saptamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301039 (0.022):
api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301071 (0.022):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301098 (0.030):
bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavya imam aham ānanda mātṛgrāmasya prathamaṃ / gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya (BhīKaVā 5a1) yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301621 (0.044):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305271 (0.044):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305323 (0.044):
ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ / prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305350 (0.044):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305378 (0.044):
caritavyam ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ / prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa (BhīKaVā 31a1)
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305408 (0.044):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301501 (0.044):
gautami bhagavatā mātṛgrāmasya caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305223 (0.044):
ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301421 (0.048):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301472 (0.048):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301446 (0.054):
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / saced ānanda mahāprajāpatī gautamī imān aṣṭau gurudharmān samādāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301043 (0.0):
api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301074 (0.0):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301128 (0.0):
prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301147 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301177 (0.0):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301234 (0.0):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301391 (0.0):
gurudharmāḥ prajñaptāḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301425 (0.0):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301451 (0.0):
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301476 (0.0):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301564 (0.0):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301597 (0.0):
mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301625 (0.0):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305247 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305276 (0.0):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305328 (0.0):
prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305353 (0.0):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305411 (0.0):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301505 (0.022):
gautami bhagavatā mātṛgrāmasya caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305228 (0.022):
ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
vartiṣyate saiva tasyāḥ pravrajyā saivopasaṃpat sa eva bhikṣuṇībhāvaḥ / / athāyuṣmān ānando bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavataḥ pādau
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659690 (0.0):
bimbisāro bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664925 (0.0):
parīttaṃ karma kṛtvā mahān vipāka iti | atha rājā prasenajit kauśalo / bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475245 (0.0):
atha sa bhikṣur bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavataḥ pādau
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478254 (0.0):
kārṣikaḥ śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ sarvarogaparimukta ivāturo bhagavato / bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9508004 (0.0):
tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvotthāyāsanāt prakrāntaḥ / roco
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22222206 (0.0):
atha rājā prasenajit kosalo bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvotthāyāsanāt prakrāntaḥ /
Devatasutra (GBM 1542.5 - 1545.3) (dvtasutu.htm.txt) 17498956 (0.0):
ity uktvā sā devatā bhagavato bhāṣitam (Ds; GBM 1545.3) abhinandyānumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntā //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21528363 (0.0):
024.005. athāyuṣmān pūrṇo bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21534811 (0.0):
044.011. atha sa brāhmaṇo bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvā utthāyāsanāt prakrāntaḥ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536400 (0.0):
051.011. anāthapiṇḍado gṛhapatirbhagavatastūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ viditvā / bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538511 (0.0):
058.011. śrāvastīnivāsino vaṇijo bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakāntāḥ,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550576 (0.0):
093.023. atha rājā prasenajit kauśalo bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556958 (0.0):
bhagavatastūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavato / bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558155 (0.0):
viditvā bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559557 (0.0):
121.022. atha śakro devānāmindro bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavantaṃ triḥ pradakṣiṇīkṛtya
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11353847 (0.0):
parṣat āścaryaprāpto audvilyaprāpto bhagavato bhāṣitamabhinandya anumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā tatraivāntarhitā / bhagavāṃ kāśyapaśca
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628699 (0.0):
360a) śākyā bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13645642 (0.0):
atha trapuṣabhallikau vaṇijau bhagavato bhāṣitam abhinandya anumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntau (SBV I 125)
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13650869 (0.0):
śaraṇāgatān abhiprasannān; atha ṣaṣṭir bhadravargīyāḥ pūgā bhagavato / bhāṣitam abhinandya anumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13657850 (0.0):
atha rājā prasenajit kauśalo bhagavato bhāṣitam abhinandya anumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ
śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrānto athāyuṣmān ānando yena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470991 (0.0):
ity uktvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntā /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475250 (0.0):
atha sa bhikṣur bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavataḥ pādau / śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ / atha sa bhikṣur bhagavatā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475494 (0.0):
atha nando gopālako bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478256 (0.0):
bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499506 (0.0):
gṛhapatir bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau / śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9502887 (0.0):
janakāyo labhīti / tato miṇḍhako gṛhapatir bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ / sa gṛhaṃ gatvā kārṣāpaṇānāṃ rāśiṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300800 (0.0):
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntā / atha
Devatasutra (GBM 1542.5 - 1545.3) (dvtasutu.htm.txt) 17498958 (0.0):
ity uktvā sā devatā bhagavato bhāṣitam (Ds; GBM 1545.3) abhinandyānumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntā //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21528364 (0.0):
024.005. athāyuṣmān pūrṇo bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536405 (0.0):
bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā / bhagavato 'ntikāt prakrānto yena svaniveśanaṃ tenopasaṃkrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538520 (0.0):
058.011. śrāvastīnivāsino vaṇijo bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakāntāḥ,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21546372 (0.0):
080.018. tato meṇḍhako gṛhapatirbhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato / 'ntikāt prakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549789 (0.0):
091.016. atha rājā māgadhaḥ śreṇyo bimbisāro bhagavantamabhyānandyānumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550577 (0.0):
093.023. atha rājā prasenajit kauśalo bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556960 (0.0):
bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557929 (0.0):
bhagavatastūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā / bhagavato 'ntikāt prakrāntāḥ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558157 (0.0):
viditvā bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581412 (0.0):
189.008. sa parituṣṭo bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582340 (0.0):
viditvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612151 (0.0):
bhāṣitamabhyānandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato
mahāprajāpatī gautamī tenopasaṃkrānta upasaṃkramya mahāprajāpatīṃ gautamīm
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831644 (0.0):
6. atha khalu āyuṣmān ānando yena mahāprajāpatī gautamī tenopasaṃkramitvā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831827 (0.032):
| bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā yena mahāprajāpati gautamī / tenopasaṃkramitvā mahāprajāpatīṃ gautamīm etad avocat | na khalu gautamī
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832039 (0.032):
| yena mahāprajāpatī gautamī tenopasaṃkramitvā mahāprajāpatīṃ gautamīṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483041 (0.035):
śākyāyinyāḥ anyāś ca yena mahāprajāvatī gautamī tenopasaṃkrāntāḥ; / upasaṃkramya mahāprajāvatīṃ gautamīm idam avocan: yat khalu gautami
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832893 (0.037):
iti āyuṣmān ānando bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā yena mahāprajāpatī / gautamī tenopasaṃkramitvā mahāprajāpatīṃ gautamīṃ etad avocat | śṛṇu
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483012 (0.042):
manyate; tasyā etam arthaṃ nivedayāmi iti; sa yena mahāprajāvatī gautamī / tenopasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya mahāprajāvatyā (Adhik-v 61) gautamyā etam
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831476 (0.043):
atha khalu mahāprajāpatī gautamī yena bhagavāṃs tenopasaṃkramitvā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27871336 (0.043):
267. bhagavān śrāvastīyam viharati | atha khalu mahāprajāpatī gautamī yena / bhagavāṃs tenopasaṃkramitvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18771495 (0.043):
karohi // atha khalu mahāprajāpatī gautamī yena bhagavāns / tenopasaṃkramitvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300706 (0.055):
evam ukte bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm idam avocat / evam eva tvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300765 (0.055):
dvir api trir api bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm idam avocat / evam eva / tvaṃ gautami muṇḍā saṃghāṭīprāvṛtā yāvajjīvaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831722 (0.056):
7. sādhu gautamīti āyuṣmān ānando mahāprajāpatīye gautamīye pratiśrutvā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300831 (0.057):
dvārakoṣṭhakasyaikānte sthitāṃ prarudantīm aśrūṇi pravartayamānāṃ dṛṣṭvā / ca punar mahāprajāpatīṃ gautamīm idam avocat / kasmāt tvaṃ gautami bahir
idam avocat / / labdhavān gautami mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673958 (0.0):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvam* |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471024 (0.0):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300692 (0.0):
mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvañ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300750 (0.0):
labhate mātṛgrāmaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300855 (0.0):
sā evam āha / tathā hi bhadantānanda na labhate mātṛgrāmaḥ svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300901 (0.0):
caturthasya śrāmaṇyaphalasyādhigamāya labheta mātṛgrāmaḥ svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvañ caren mātṛgrāmo
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305471 (0.0):
labheya svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvam iti /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832080 (0.0):
tathāgatapravedite dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvaṃ |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831868 (0.005):
dharmavinaye pravrajyāṃ upasaṃpadāṃ bhikṣuṇībhāvaṃ | sādhu gautamīti
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832239 (0.005):
bhagavan mātṛgrāmo pi labheya tathāgatapravedite dharmavinaye pravrajyām / upasaṃpadāṃ bhikṣuṇībhāvaṃ | duṣkarakārikā ca bhagavato mahāprajāpatī
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651353 (0.012):
subhadraḥ parivrājaka ākāṅkṣate svākhyāte dharmavinaye pravrajyām / upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* | tatra bhagavān subhadraṃ parivrājakam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690498 (0.012):
labheyāhaṃ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690515 (0.012):
gṛhapatiputraḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699646 (0.012):
praṇamayya bhagavantam idam avocat | lābheyāhaṃ bhadanta svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* | careyam ahaṃ bhagavato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699662 (0.012):
'ntike brahmacaryam* | labdhavān dīrghanakhaparivrājakaḥ svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* | evaṃ pravrajitaḥ sa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505893 (0.012):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407646 (0.012):
yaste abhūt pūīrvamāśākaḥ kaścidahaṃ labheyaṃ svākhyāte dharmavinaye / pravrajyāmupasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ ca / satvametarhi pravrajitaṃ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20884864 (0.012):
labheyāhaṃ bhadanta mahākātyāyana svākhyāte dharmavinaye pravrajyām / upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ careyam ahaṃ bhagavato 'ntike brahmacaryam* / sa
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885372 (0.012):
labeyāham ārya mahākātyāyana svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ / bhikṣubhāvam* / yāvac careyam ahaṃ bhagavato 'ntike brahmacaryam* / sa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22222895 (0.012):
svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ careyam ahaṃ
bhikṣuṇībhāvam api (BhīKaVā 6b1) tu gautami bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭau
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301465 (0.027):
upagantavyā ity ayaṃ gautami bhagavatā (BhīKaVā 7a1) mātṛgrāmasya tṛtīyo
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300857 (0.035):
dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvaṃ
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1444108 (0.037):
sthaviramuvāca / labheyamahaṃ svākhyāte dharmavinaye pravrajyāmupasaṃpadaṃ / bhikṣubhāvaṃ careyamahaṃ bhavato 'ntike brahmacaryaṃ / sthavira uvāca /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651354 (0.037):
subhadraḥ parivrājaka ākāṅkṣate svākhyāte dharmavinaye pravrajyām / upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* | tatra bhagavān subhadraṃ parivrājakam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699647 (0.037):
dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* | careyam ahaṃ bhagavato
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475414 (0.037):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475749 (0.037):
labdhavān nando gopālakaḥ paṃcaśataparivāraḥ svākhyāte dharmavinaye / pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* / evaṃ pravrajitaḥ sa āyuṣmān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478492 (0.037):
avocat* / labhema vayaṃ bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām / upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ carema vayaṃ bhagavato 'ntike brahmacaryam iti /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407647 (0.037):
yaste abhūt pūīrvamāśākaḥ kaścidahaṃ labheyaṃ svākhyāte dharmavinaye / pravrajyāmupasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ ca / satvametarhi pravrajitaṃ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20884864 (0.037):
labheyāhaṃ bhadanta mahākātyāyana svākhyāte dharmavinaye pravrajyām / upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ careyam ahaṃ bhagavato 'ntike brahmacaryam* / sa
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885372 (0.037):
labeyāham ārya mahākātyāyana svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ / bhikṣubhāvam* / yāvac careyam ahaṃ bhagavato 'ntike brahmacaryam* / sa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22222896 (0.037):
svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ careyam ahaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467166 (0.037):
sul(a)bdh(ā yad va)yaṃ (labhemahi svākhyāte dharmavinaye pravrajyām / upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467185 (0.037):
dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467328 (0.037):
dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ tam e(vākāṅkṣa)m(ā)ṇaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467353 (0.037):
dharma)vinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ tata enāṃ bhikṣavaś
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439720 (0.037):
dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ | pravrājayitavyo na
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439771 (0.037):
sa ākāṃkṣet svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ |
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233591 (0.037):
19. labheyāhaṃ bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ / bhikṣubhāvam. careyam ahaṃ bhagavato 'ntike brahmacaryaṃ. labdhavāṃ
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233607 (0.037):
dīrghanakhaḥ parivrājakaḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ / bhikṣubhāvam. evaṃ pravrajitaḥ sa āyuṣmāṃ yasyārthe kulaputrāḥ
gurudharmāḥ prajñaptāḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301040 (0.0):
api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301072 (0.0):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301124 (0.0):
paryeṣitavyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya dvitīyaṃ gurudharmaṃ / prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301146 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301173 (0.0):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301230 (0.0):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301320 (0.0):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301423 (0.0):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301449 (0.0):
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301474 (0.0):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301562 (0.0):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301595 (0.0):
mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301623 (0.0):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305246 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305273 (0.0):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305325 (0.0):
ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ / prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305352 (0.0):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305410 (0.0):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301502 (0.009):
gautami bhagavatā mātṛgrāmasya caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305224 (0.009):
ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / deśayāmo jñāsyasi / bhāśatāṃ bhadantānanda śroṣyāmi /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301041 (0.007):
āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301073 (0.007):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301126 (0.007):
prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā / karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301147 (0.007):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301175 (0.007):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301232 (0.007):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301321 (0.007):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301425 (0.007):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301451 (0.007):
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301476 (0.007):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301564 (0.007):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301597 (0.007):
mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301625 (0.007):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305247 (0.007):
mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305275 (0.007):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305327 (0.007):
prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā / karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305353 (0.007):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305411 (0.007):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301100 (0.028):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya (BhīKaVā 5a1) yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīya /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305382 (0.028):
prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa (BhīKaVā 31a1) / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
bhagavān gautamy evam āha bhikṣubhyaḥ sakāśād ānanda mātṛgrāmeṇa pravrajyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301084 (0.010):
katamān aṣṭau / bhikṣubhyaḥ sakāśād ānanda mātṛgrāmeṇa pravrajyopasaṃpad
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305184 (0.029):
bhikṣubhyaḥ sakāśād evaṃnāmike mātṛgrāmeṇa pravrajyā upasaṃpad
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301430 (0.050):
yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhagavān gautamy evam āha / bhikṣubhyaḥ sakāśād ānanda bhikṣuṇyā
upasaṃpad bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavyam ity ayaṃ gautami bhagavatā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305185 (0.0):
bhikṣubhyaḥ sakāśād evaṃnāmike mātṛgrāmeṇa pravrajyā upasaṃpad
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301085 (0.011):
katamān aṣṭau / bhikṣubhyaḥ sakāśād ānanda mātṛgrāmeṇa pravrajyopasaṃpad / bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavya imam aham ānanda mātṛgrāmasya prathamaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301586 (0.031):
ākroṣṭuṃ roṣayituṃ paribhāṣayituṃ / ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27836032 (0.046):
śramaṇīsārūpyañ ca | tañ ca niśrāya pravrajyopasaṃpad bhikṣuṇībhāvaḥ | / yatrotsahantīyo śrāddhāyo kuladhītāyo upasaṃpādīyanti | anutsahantīyo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835930 (0.050):
śramaṇīsārūpyañ ca | tañ ca niśrāya pravrajyopasaṃpadā bhikṣuṇībhāvaḥ | / yatrotsahantīyo śrāddhāyo kulakuladhītāyo upasaṃpādīyanti | anutsahantīyo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835980 (0.050):
śramaṇīsārūpyañ ca | tañ ca niśrāya pravrajyopasaṃpadā bhikṣuṇībhāvaḥ | / yatrotsahantīyo śraddhāyo kuladhītāyo upasaṃpādīyanti | anutsahantīyo
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439863 (0.056):
svākhyāte dharmavinaye pravrajyopasaṃpad bhikṣubhāvaḥ / yathādarśanāyotkṣiptakaḥ evam apratikarmaṇāyotkṣiptakaḥ || ||
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18792652 (0.058):
upasaṃpādito / eṣā āyuṣmato sabhikasya pravrajyā upasaṃpadā bhikṣubhāvo // / _____sabhikasya vastu praśnā ca āśravakṣayā pravrajyā samāptaṃ //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18789910 (0.059):
maitrāyaṇīputrasya ātmatriṃśasya pravrajyā upasaṃpadā bhikṣubhāvo //
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13667255 (0.061):
bhagavato brahmacaryam; sā evānayor āyuṣmantoḥ pravrajyābhūd upasaṃpad / bhikṣubhāvaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305342 (0.063):
ākroṣṭuṃ roṣayituṃ paribhāṣayitum ayam evaṃnāmike bhagavatā mātṛgrāmasya
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301448 (0.0):
anvardhamāsam avavādānuśāsanī paryeṣitavyā ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301473 (0.0):
upagantavyā ity ayaṃ gautami bhagavatā (BhīKaVā 7a1) mātṛgrāmasya tṛtīyo / gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301594 (0.0):
ākroṣṭuṃ roṣayituṃ paribhāṣayituṃ / ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305200 (0.0):
bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavya (BhīKaVā 30a1) ayam evannāmike bhagavatā / mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305245 (0.0):
na bhikṣuṇyā abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā ayam evaṃnāmike bhagavatā / mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301501 (0.007):
gautami bhagavatā mātṛgrāmasya caturtho gurudharmaḥ prajñapta
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305223 (0.007):
ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñapta
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301621 (0.012):
ubhayasaṃghe anvardhamāsaṃ mānāpyaṃ caritavyam ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305271 (0.012):
dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā / ayaṃ evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya / caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305323 (0.012):
ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305350 (0.012):
ākroṣṭuṃ roṣayituṃ paribhāṣayitum ayam evaṃnāmike bhagavatā mātṛgrāmasya / ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305378 (0.012):
caritavyam ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305408 (0.012):
abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma kartavyam ayam evannāmike / bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301554 (0.021):
ājīvavipattyā ity ayaṃ gautami bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301122 (0.048):
paryeṣitavyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya dvitīyaṃ gurudharmaṃ / prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301144 (0.048):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301171 (0.048):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301228 (0.048):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301259 (0.048):
paribhāṣayituṃ imam aham ānanda mātṛgrāmasya ṣaṣṭaṃ gurudharmaṃ / prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301318 (0.048):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhagavān gautamy evam āha / bhikṣubhyaḥ sakāśād ānanda bhikṣuṇyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301042 (0.0):
api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301073 (0.0):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301127 (0.0):
prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301147 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301176 (0.0):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301233 (0.0):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301322 (0.0):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301391 (0.0):
gurudharmāḥ prajñaptāḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301454 (0.0):
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301478 (0.0):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301510 (0.0):
gautami bhagavatā mātṛgrāmasya caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301569 (0.0):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301599 (0.0):
mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301627 (0.0):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305208 (0.0):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305247 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305276 (0.0):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305328 (0.0):
prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305353 (0.0):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305411 (0.0):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
anvardhamāsam avavādānuśāsanī paryeṣitavyā ity ayaṃ gautami bhagavatā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305211 (0.0):
yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhikṣubhyaḥ sakāśād bhikṣuṇyā anvardhamāsam avavādānuśāsanī paryeṣitavyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301111 (0.023):
bhikṣuṇyā ānanda bhikṣoḥ sakāśād anvardhamāsam avavādānuśāsanī
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301422 (0.0):
upasaṃpad bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavyam ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301473 (0.0):
upagantavyā ity ayaṃ gautami bhagavatā (BhīKaVā 7a1) mātṛgrāmasya tṛtīyo
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301594 (0.0):
ākroṣṭuṃ roṣayituṃ paribhāṣayituṃ / ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305223 (0.0):
ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñapta
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305245 (0.0):
na bhikṣuṇyā abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā ayam evaṃnāmike bhagavatā / mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301501 (0.007):
tribhiḥ sthānaiḥ pravārayitavyaḥ / dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayety ayaṃ / gautami bhagavatā mātṛgrāmasya caturtho gurudharmaḥ prajñapta
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301621 (0.012):
ubhayasaṃghe anvardhamāsaṃ mānāpyaṃ caritavyam ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305271 (0.012):
dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā / ayaṃ evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya / caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305323 (0.012):
ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305350 (0.012):
ākroṣṭuṃ roṣayituṃ paribhāṣayitum ayam evaṃnāmike bhagavatā mātṛgrāmasya / ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305378 (0.012):
caritavyam ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305408 (0.012):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305198 (0.013):
bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavya (BhīKaVā 30a1) ayam evannāmike bhagavatā / mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301554 (0.019):
ājīvavipattyā ity ayaṃ gautami bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301122 (0.048):
paryeṣitavyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya dvitīyaṃ gurudharmaṃ / prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301144 (0.048):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301171 (0.048):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301228 (0.048):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301259 (0.048):
paribhāṣayituṃ imam aham ānanda mātṛgrāmasya ṣaṣṭaṃ gurudharmaṃ / prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301318 (0.048):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhagavān gautamy evam āha / na bhikṣuṇyā ānanda abhikṣuke āvāse varṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301042 (0.0):
api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301073 (0.0):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301134 (0.0):
prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301147 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301176 (0.0):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301233 (0.0):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301322 (0.0):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301391 (0.0):
gurudharmāḥ prajñaptāḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301427 (0.0):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301478 (0.0):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301510 (0.0):
gautami bhagavatā mātṛgrāmasya caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301569 (0.0):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301599 (0.0):
mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301627 (0.0):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305247 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305276 (0.0):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305328 (0.0):
prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305353 (0.0):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305411 (0.0):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305234 (0.006):
ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
upagantavyā ity ayaṃ gautami bhagavatā (BhīKaVā 7a1) mātṛgrāmasya tṛtīyo
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301555 (0.014):
ājīvavipattyā ity ayaṃ gautami bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305240 (0.024):
na bhikṣuṇyā abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā ayam evaṃnāmike bhagavatā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301380 (0.027):
bhikṣuṇībhāvam api (BhīKaVā 6b1) tu gautami bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭau
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305267 (0.033):
dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā / ayaṃ evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya / caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305219 (0.036):
ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñapta
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305319 (0.043):
ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301443 (0.044):
anvardhamāsam avavādānuśāsanī paryeṣitavyā ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301497 (0.044):
tribhiḥ sthānaiḥ pravārayitavyaḥ / dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayety ayaṃ / gautami bhagavatā mātṛgrāmasya caturtho gurudharmaḥ prajñapta
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305372 (0.047):
caritavyam ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305194 (0.047):
bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavya (BhīKaVā 30a1) ayam evannāmike bhagavatā / mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305402 (0.049):
abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma kartavyam ayam evannāmike / bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305344 (0.049):
ākroṣṭuṃ roṣayituṃ paribhāṣayitum ayam evaṃnāmike bhagavatā mātṛgrāmasya / ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301416 (0.050):
upasaṃpad bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavyam ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301615 (0.058):
ubhayasaṃghe anvardhamāsaṃ mānāpyaṃ caritavyam ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301132 (0.064):
na bhikṣuṇyā ānanda abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā / imam aham ānanda
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301040 (0.0):
api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301072 (0.0):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301124 (0.0):
paryeṣitavyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya dvitīyaṃ gurudharmaṃ / prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301146 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301173 (0.0):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301230 (0.0):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301320 (0.0):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301391 (0.0):
gurudharmāḥ prajñaptāḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301423 (0.0):
upasaṃpad bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavyam ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301449 (0.0):
anvardhamāsam avavādānuśāsanī paryeṣitavyā ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301562 (0.0):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301595 (0.0):
ākroṣṭuṃ roṣayituṃ paribhāṣayituṃ / ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301623 (0.0):
ubhayasaṃghe anvardhamāsaṃ mānāpyaṃ caritavyam ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305246 (0.0):
na bhikṣuṇyā abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā ayam evaṃnāmike bhagavatā / mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305273 (0.0):
dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā / ayaṃ evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya / caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305325 (0.0):
ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305352 (0.0):
ākroṣṭuṃ roṣayituṃ paribhāṣayitum ayam evaṃnāmike bhagavatā mātṛgrāmasya / ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305410 (0.0):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301502 (0.006):
gautami bhagavatā mātṛgrāmasya caturtho gurudharmaḥ prajñapta
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305224 (0.006):
ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñapta
yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhagavān gautamy evam āha / varṣoṣitayā ānanda bhikṣuṇyā ubhayasaṃghas
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301042 (0.0):
āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301073 (0.0):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301127 (0.0):
prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā / karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301156 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301176 (0.0):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301233 (0.0):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301322 (0.0):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301427 (0.0):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301453 (0.0):
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301507 (0.0):
āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301566 (0.0):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301599 (0.0):
mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301628 (0.0):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305247 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305276 (0.0):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305328 (0.0):
prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā / karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305353 (0.0):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305411 (0.0):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301391 (0.007):
gurudharmāḥ prajñaptāḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305228 (0.012):
āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / na bhikṣuṇyā abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā ayam evaṃnāmike bhagavatā
tribhiḥ sthānaiḥ pravārayitavyaḥ / dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayety ayaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301161 (0.0):
varṣoṣitayā ānanda bhikṣuṇyā ubhayasaṃghas tribhiḥ sthānaiḥ pravārayitavyo
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305259 (0.0):
varṣoṣitayā bhikṣuṇyā ubhayasaṃghas tribhiḥ sthānaiḥ pravārayitavyaḥ /
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194772 (0.013):
(Pravā-v 152) tribhiḥ sthānaiḥ pravārayati dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā.
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194379 (0.014):
evaṃnāmno bhikṣoḥ pravāraṇā pāñcadaśikā. so 'ham evaṃnāmā bhikṣur bhadantā / tribhiḥ sthānaiḥ pravārayāmi dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā. avavadantu mām
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194978 (0.014):
'ham evaṃnāmā bhikṣur adya bhadantānāṃ purataḥ pravārayāmi tribhiḥ / sthānair dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā. evaṃ dvir apy evaṃ trir api. (GBM
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11954487 (0.035):
abhikṣuke āvāse varṣā nopagantavyā. pravāraṇāyām ubhayasaṃghas tribhiḥ / sthānaiḥ pravārayitavyaḥ. na codayitavyo bhikṣur āpattim āpannaḥ
gautami bhagavatā mātṛgrāmasya caturtho gurudharmaḥ prajñapta
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305269 (1.192):
dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā / ayaṃ evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya / caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305242 (0.007):
na bhikṣuṇyā abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā ayam evaṃnāmike bhagavatā / mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305222 (0.010):
ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñapta
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301445 (0.011):
anvardhamāsam avavādānuśāsanī paryeṣitavyā ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301554 (0.013):
ājīvavipattyā ity ayaṃ gautami bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305321 (0.014):
ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301419 (0.014):
upasaṃpad bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavyam ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301470 (0.016):
upagantavyā ity ayaṃ gautami bhagavatā (BhīKaVā 7a1) mātṛgrāmasya tṛtīyo
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305194 (0.016):
bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavya (BhīKaVā 30a1) ayam evannāmike bhagavatā / mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301619 (0.017):
ubhayasaṃghe anvardhamāsaṃ mānāpyaṃ caritavyam ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305376 (0.019):
caritavyam ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305406 (0.022):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301591 (0.029):
ākroṣṭuṃ roṣayituṃ paribhāṣayituṃ / ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305348 (0.032):
ākroṣṭuṃ roṣayituṃ paribhāṣayitum ayam evaṃnāmike bhagavatā mātṛgrāmasya / ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301382 (0.059):
bhikṣuṇībhāvam api (BhīKaVā 6b1) tu gautami bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭau / gurudharmāḥ prajñaptāḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301042 (0.0):
api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301073 (0.0):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301127 (0.0):
paryeṣitavyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya dvitīyaṃ gurudharmaṃ / prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301147 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301176 (0.0):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301233 (0.0):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301322 (0.0):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301391 (0.0):
gurudharmāḥ prajñaptāḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301427 (0.0):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301453 (0.0):
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301478 (0.0):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301566 (0.0):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301599 (0.0):
mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301627 (0.0):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305228 (0.0):
ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305247 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305276 (0.0):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305328 (0.0):
ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ / prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305353 (0.0):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305411 (0.0):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
bhagavān gautamy evam āha / na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣuś codayitavyaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301182 (0.0):
yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣuś codayitavyaḥ smārayitavyaḥ śīlavipattyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301456 (0.0):
mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhagavān gautamy evam āha / na bhikṣuṇyā ānanda abhikṣuke āvāse varṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301570 (0.0):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhagavān gautamy evam āha / na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣur ākroṣṭavyo na
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301599 (0.026):
mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhagavān gautamy evam āha / gurudharmādhyāpannayā ānanda bhikṣuṇyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301430 (0.026):
yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhagavān gautamy evam āha / bhikṣubhyaḥ sakāśād ānanda bhikṣuṇyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301478 (0.028):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhagavān gautamy evam āha / varṣoṣitayā ānanda bhikṣuṇyā ubhayasaṃghas
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301627 (0.028):
mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhagavān gautamy evam āha / varṣaśatopasaṃpannayā ānanda bhikṣuṇyā tad
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305282 (0.031):
na bhikṣuṇyā bhikṣuś codayitavyaḥ (BhīKaVā 30b1) smārayitavyaḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492434 (0.051):
bhikṣuṇyo 'vavaditavyāḥ; nānena bhikṣuś codayitavyaḥ smārayitavyaḥ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765132 (0.064):
saṃmantavyaḥ / na pūrvasaṃmatena bhikṣuṇyo 'vavaditavyāḥ / na bhikṣuś / codayitavyaḥ (310v1 = GBM 6.933) smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā
smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301191 (0.0):
na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣuś codayitavyaḥ smārayitavyaḥ śīlavipattyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305290 (0.0):
na bhikṣuṇyā bhikṣuś codayitavyaḥ (BhīKaVā 30b1) smārayitavyaḥ / śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā / āvṛtaṃ bhikṣuṇyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730190 (0.0):
pūrvasaṃmatena bhikṣuṇy avavādayitavyā / na bhikṣuś codayitavyaḥ / smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492442 (0.0):
bhikṣuṇyo 'vavaditavyāḥ; nānena bhikṣuś codayitavyaḥ smārayitavyaḥ / śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā; nānenāvavādaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301215 (5.960):
ājīvavipatyā anāvṛtaṃ bhikṣor bhikṣuṇīñ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā / dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301547 (5.960):
codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765140 (5.960):
saṃmantavyaḥ / na pūrvasaṃmatena bhikṣuṇyo 'vavaditavyāḥ / na bhikṣuś / codayitavyaḥ (310v1 = GBM 6.933) smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619077 (5.960):
amūlikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā poṣadhaṃ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619093 (5.960):
sthāpayaty adhārmikaṃ poṣadhasthāpanam* / (312v1 = GBM 6.937) samūlikayā / śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā poṣadhaṃ sthāpayati
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619234 (5.960):
katamāni / amūlikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619253 (5.960):
adhārmikaṃ poṣadhasthāpanam* / samūlakikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā / ācāravipattyā ājīvavipattyā samūlakena dṛṣṭena śrutena pariśaṃkitena
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305299 (0.018):
bhikṣuñ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ājīvavipattyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305310 (0.018):
anāvṛtaṃ bhikṣor bhikṣuṇīṃ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā / ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ
āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣuṃ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301198 (0.0):
dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣuṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301213 (0.0):
ājīvavipatyā anāvṛtaṃ bhikṣor bhikṣuṇīñ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā / dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305298 (0.0):
śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā / āvṛtaṃ bhikṣuṇyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305309 (0.0):
anāvṛtaṃ bhikṣor bhikṣuṇīṃ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā
dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā anāvṛtam bhikṣor bhikṣuṇīṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305310 (0.0):
bhikṣuñ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ājīvavipattyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301190 (5.960):
na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣuś codayitavyaḥ smārayitavyaḥ śīlavipattyā / dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣuṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301215 (5.960):
ājīvavipatyā anāvṛtaṃ bhikṣor bhikṣuṇīñ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā / dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305290 (5.960):
na bhikṣuṇyā bhikṣuś codayitavyaḥ (BhīKaVā 30b1) smārayitavyaḥ / śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā / āvṛtaṃ bhikṣuṇyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730190 (5.960):
smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765141 (5.960):
codayitavyaḥ (310v1 = GBM 6.933) smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā / ācāravipattyā ājīvavipattyā / nānenāvavādaḥ sthāpayitavyaḥ / na poṣadho na
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619078 (5.960):
amūlikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā poṣadhaṃ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619094 (5.960):
sthāpayaty adhārmikaṃ poṣadhasthāpanam* / (312v1 = GBM 6.937) samūlikayā / śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā poṣadhaṃ sthāpayati
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619234 (5.960):
katamāni / amūlikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619253 (5.960):
adhārmikaṃ poṣadhasthāpanam* / samūlakikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā / ācāravipattyā ājīvavipattyā samūlakena dṛṣṭena śrutena pariśaṃkitena
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492443 (5.960):
bhikṣuṇyo 'vavaditavyāḥ; nānena bhikṣuś codayitavyaḥ smārayitavyaḥ / śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā; nānenāvavādaḥ
codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301215 (0.0):
ājīvavipatyā anāvṛtaṃ bhikṣor bhikṣuṇīñ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305299 (0.0):
śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā / āvṛtaṃ bhikṣuṇyā / bhikṣuñ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ājīvavipattyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305310 (0.0):
bhikṣuñ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ājīvavipattyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301188 (5.960):
na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣuś codayitavyaḥ smārayitavyaḥ śīlavipattyā / dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣuṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301520 (5.960):
smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305288 (5.960):
na bhikṣuṇyā bhikṣuś codayitavyaḥ (BhīKaVā 30b1) smārayitavyaḥ / śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā / āvṛtaṃ bhikṣuṇyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730190 (5.960):
smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765140 (5.960):
codayitavyaḥ (310v1 = GBM 6.933) smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā / ācāravipattyā ājīvavipattyā / nānenāvavādaḥ sthāpayitavyaḥ / na poṣadho na
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619077 (5.960):
amūlikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā poṣadhaṃ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619093 (5.960):
sthāpayaty adhārmikaṃ poṣadhasthāpanam* / (312v1 = GBM 6.937) samūlikayā / śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā poṣadhaṃ sthāpayati
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619233 (5.960):
katamāni / amūlikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619252 (5.960):
adhārmikaṃ poṣadhasthāpanam* / samūlakikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā / ācāravipattyā ājīvavipattyā samūlakena dṛṣṭena śrutena pariśaṃkitena
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492442 (5.960):
bhikṣuṇyo 'vavaditavyāḥ; nānena bhikṣuś codayitavyaḥ smārayitavyaḥ / śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā; nānenāvavādaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301198 (0.037):
dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣuṃ / codayituṃ (BhīKaVā 5b1) smārayituṃ śīlavipatyā dṛṣṭivipatyā ācāravipatyā
ājīvavipattyā ity ayaṃ gautami bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305320 (0.0):
ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301497 (0.013):
tribhiḥ sthānaiḥ pravārayitavyaḥ / dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayety ayaṃ / gautami bhagavatā mātṛgrāmasya caturtho gurudharmaḥ prajñapta
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301468 (0.014):
upagantavyā ity ayaṃ gautami bhagavatā (BhīKaVā 7a1) mātṛgrāmasya tṛtīyo
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305267 (0.014):
dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā / ayaṃ evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya / caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301617 (0.015):
ubhayasaṃghe anvardhamāsaṃ mānāpyaṃ caritavyam ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305240 (0.015):
na bhikṣuṇyā abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā ayam evaṃnāmike bhagavatā / mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305374 (0.016):
caritavyam ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305404 (0.018):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301443 (0.019):
anvardhamāsam avavādānuśāsanī paryeṣitavyā ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301417 (0.021):
upasaṃpad bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavyam ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305219 (0.021):
ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñapta
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765141 (0.022):
codayitavyaḥ (310v1 = GBM 6.933) smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā / ācāravipattyā ājīvavipattyā / nānenāvavādaḥ sthāpayitavyaḥ / na poṣadho na
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492443 (0.022):
śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā; nānenāvavādaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305194 (0.023):
bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavya (BhīKaVā 30a1) ayam evannāmike bhagavatā / mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619253 (0.023):
adhārmikaṃ poṣadhasthāpanam* / samūlakikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā / ācāravipattyā ājīvavipattyā samūlakena dṛṣṭena śrutena pariśaṃkitena
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301588 (0.027):
ākroṣṭuṃ roṣayituṃ paribhāṣayituṃ / ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619078 (0.029):
amūlikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā poṣadhaṃ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619094 (0.029):
śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā poṣadhaṃ sthāpayati
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305345 (0.030):
ākroṣṭuṃ roṣayituṃ paribhāṣayitum ayam evaṃnāmike bhagavatā mātṛgrāmasya / ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619234 (0.030):
katamāni / amūlikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā / ājīvavipattyā amūlakena dṛṣṭena śrutena pariśaṃkitena poṣadhaṃ sthāpayaty
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301040 (0.0):
api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301072 (0.0):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301124 (0.0):
prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301146 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301173 (0.0):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301230 (0.0):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301320 (0.0):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301391 (0.0):
gurudharmāḥ prajñaptāḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301423 (0.0):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301449 (0.0):
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301474 (0.0):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301595 (0.0):
mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301623 (0.0):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305246 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305273 (0.0):
dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā / ayaṃ evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya / caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305325 (0.0):
ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ / prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305352 (0.0):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305381 (0.0):
caritavyam ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ / prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa (BhīKaVā 31a1)
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305410 (0.0):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301502 (0.009):
gautami bhagavatā mātṛgrāmasya caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhagavān gautamy evam āha / na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣur ākroṣṭavyo na
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301042 (0.0):
āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301073 (0.0):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301127 (0.0):
prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā / karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301147 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301176 (0.0):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301240 (0.0):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301322 (0.0):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301430 (0.0):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301456 (0.0):
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301478 (0.0):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301511 (0.0):
āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301599 (0.0):
mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301627 (0.0):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305247 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305276 (0.0):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305327 (0.0):
prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā / karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305353 (0.0):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305411 (0.0):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301391 (0.007):
gurudharmāḥ prajñaptāḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305228 (0.012):
āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / na bhikṣuṇyā abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā ayam evaṃnāmike bhagavatā
roṣayitavyo na paribhāṣayitavyaḥ / āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣum
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301247 (0.0):
na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣur ākroṣṭavyo na roṣayitavyaḥ / na / paribhāṣayitavyaḥ / āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣum ākroṣṭuṃ roṣayituṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9691756 (0.002):
anyataro vā bhikṣur adhyeṣyo na punaḥ sâraṇyako bhikṣur utpīḍayitavyas
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21595948 (0.003):
237.021. tatra musalairayodroṇyāmasthyavaśeṣau kṛtau/ / 237.022. tato bhikṣustau dṛṣṭvā saṃvignaḥ prāha
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23017573 (0.010):
Vin_2.1191 / aṣkuñcakaparia[22a2]ṭṭik[a]loṭhakam urūcikānāñ ca / / Vin_2.1192 / gṛhṇītādo bhikṣuḥ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488455 (0.014):
cīvaraparyeṣitavyaṃ arddhamāso avaśiṣṭoti kṛtvā muṣitavyam // tato ca / bhikṣuḥ pratyāṃtareṇa varṣāśāṭikā cīvaraṃ paryepeya kṛtvā vāstāyeya niḥ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175526 (0.016):
(PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā / parivrājakāya vā parivrājikāyai vāstamāstaṃ ? khādanīyabhojanīyaṃ dadyāt
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27863194 (0.022):
bhikṣudarśanam bhaviṣyati | yadā vayaṃ taruṇīyo āsi evam asmābhir aṭitaṃ | / bhikṣur api sārdhaṃ vihāriṃ utkaṇṭhitan na vyapakarṣayati na
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27862600 (0.022):
bāhulikā vā aśikṣākāmā nirddhamitavyā | bhikṣur api sārdhaṃ vihārinaṃ / nāvāvadati nānuśāsati vinayātikramam āsādayati | tena bhagavān āha |
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305338 (0.023):
na bhikṣuṇyā bhikṣur ākroṣṭavyo na roṣayitavya āvṛtam bhikṣuṇyā bhikṣum
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365910 (0.023):
ekenāpi ced ūno viṃśatigaṇo bhikṣusaṃghas taṃ bhikṣum āvarhet sa ca / bhikṣur anāvrīḍas te ca bhikṣavo gārhyāḥ tatra samayaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615633 (0.027):
313.012. kauṇḍinyo bhikṣuḥ sa tena kālena tena samayena dvau vyāghrapotau / babhūvatuḥ/ / 313.015. na haivaṃ draṣavyam/ / 313.015. nando bhikṣū rāhulaśca tena kālena tena samayena vyāghrapotakau
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14516802 (0.029):
opāśrayam vā omayilomayilaṃ vā (II.p.43) paṇḍaraṃ vipāṇḍaraṃ / apāśrayituṃ / atha dāni bhikṣuḥ / jarādurbbalo vā vyādhidurbbalo vā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561906 (0.029):
129.020. parinirvāṇāya gamiṣyati mallānāmupavartanam yamakaśālavanam/ / 129.021. athānyataro bhikṣustasyāṃ velāyāṃ gāthāṃ bhāṣate
ākroṣṭuṃ roṣayituṃ paribhāṣayituṃ / ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301249 (0.0):
paribhāṣayitavyaḥ / āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣum ākroṣṭuṃ roṣayituṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301422 (0.0):
upasaṃpad bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavyam ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301448 (0.0):
anvardhamāsam avavādānuśāsanī paryeṣitavyā ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301473 (0.0):
upagantavyā ity ayaṃ gautami bhagavatā (BhīKaVā 7a1) mātṛgrāmasya tṛtīyo / gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305245 (0.0):
na bhikṣuṇyā abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā ayam evaṃnāmike bhagavatā / mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305350 (0.0):
na bhikṣuṇyā bhikṣur ākroṣṭavyo na roṣayitavya āvṛtam bhikṣuṇyā bhikṣum / ākroṣṭuṃ roṣayituṃ paribhāṣayitum ayam evaṃnāmike bhagavatā mātṛgrāmasya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301501 (0.007):
gautami bhagavatā mātṛgrāmasya caturtho gurudharmaḥ prajñapta
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305223 (0.007):
ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñapta
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301621 (0.012):
ubhayasaṃghe anvardhamāsaṃ mānāpyaṃ caritavyam ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305271 (0.012):
dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā / ayaṃ evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya / caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305323 (0.012):
ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305378 (0.012):
caritavyam ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305408 (0.012):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301554 (0.027):
ājīvavipattyā ity ayaṃ gautami bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305198 (0.035):
bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavya (BhīKaVā 30a1) ayam evannāmike bhagavatā / mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301122 (0.048):
paryeṣitavyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya dvitīyaṃ gurudharmaṃ / prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301144 (0.048):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301171 (0.048):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301228 (0.048):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301259 (0.048):
paribhāṣayituṃ imam aham ānanda mātṛgrāmasya ṣaṣṭaṃ gurudharmaṃ / prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhagavān gautamy evam āha / gurudharmādhyāpannayā ānanda bhikṣuṇyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301042 (0.0):
api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301073 (0.0):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301127 (0.0):
prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301147 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301176 (0.0):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301233 (0.0):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301322 (0.0):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301391 (0.0):
gurudharmāḥ prajñaptāḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301427 (0.0):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301453 (0.0):
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301478 (0.0):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301507 (0.0):
gautami bhagavatā mātṛgrāmasya caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301566 (0.0):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301627 (0.0):
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305247 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305276 (0.0):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305328 (0.0):
prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305352 (0.0):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305360 (0.0):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305411 (0.0):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
ubhayasaṃghe anvardhamāsaṃ mānāpyaṃ caritavyam ity ayaṃ gautami bhagavatā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301272 (0.003):
gurudharmādhyāpannayā ānanda bhikṣuṇyā ubhayasaṃghe anvardhamāsaṃ mānāpyañ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305362 (0.030):
gurudharmādhyāpannayā bhikṣuṇyā ubhayasaṃghe anvardhamāsaṃ mānāpyañ
mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305272 (0.0):
dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayā / ayaṃ evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya / caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305324 (0.0):
ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305351 (0.0):
ākroṣṭuṃ roṣayituṃ paribhāṣayitum ayam evaṃnāmike bhagavatā mātṛgrāmasya / ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305379 (0.0):
caritavyam ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya saptamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305409 (0.0):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301501 (0.010):
tribhiḥ sthānaiḥ pravārayitavyaḥ / dṛṣṭena śrutena pariśaṅkayety ayaṃ / gautami bhagavatā mātṛgrāmasya caturtho gurudharmaḥ prajñapta
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305223 (0.010):
ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñapta
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301421 (0.012):
upasaṃpad bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavyam ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301447 (0.012):
anvardhamāsam avavādānuśāsanī paryeṣitavyā ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301472 (0.012):
upagantavyā ity ayaṃ gautami bhagavatā (BhīKaVā 7a1) mātṛgrāmasya tṛtīyo
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301593 (0.012):
ākroṣṭuṃ roṣayituṃ paribhāṣayituṃ / ity ayaṃ gautami bhagavatā / mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305244 (0.012):
na bhikṣuṇyā abhikṣuke āvāse varṣā upagantavyā ayam evaṃnāmike bhagavatā / mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301561 (0.015):
ājīvavipattyā ity ayaṃ gautami bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305194 (0.026):
bhikṣuṇībhāvaḥ pratikāṃkṣitavya (BhīKaVā 30a1) ayam evannāmike bhagavatā / mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301122 (0.044):
paryeṣitavyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya dvitīyaṃ gurudharmaṃ / prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301144 (0.044):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301171 (0.044):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301228 (0.044):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301259 (0.044):
paribhāṣayituṃ imam aham ānanda mātṛgrāmasya ṣaṣṭaṃ gurudharmaṃ / prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301318 (0.044):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā / / bhagavān gautamy evam āha / varṣaśatopasaṃpannayā ānanda bhikṣuṇyā tad
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301042 (0.0):
api tv aham ānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301073 (0.0):
evānanda mātṛgrāmasyāṣṭau gurudharmān prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301127 (0.0):
prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301147 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301176 (0.0):
gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301233 (0.0):
pañcamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301322 (0.0):
mātṛgrāmasya aṣṭamaṃ gurudharmaṃ prajñapayāmy āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301391 (0.0):
gurudharmāḥ prajñaptāḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301427 (0.0):
mātṛgrāmasya prathamo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301453 (0.0):
mātṛgrāmasya dvitīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301479 (0.0):
gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301507 (0.0):
gautami bhagavatā mātṛgrāmasya caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301566 (0.0):
(BhīKaVā 7b1) prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301599 (0.0):
mātṛgrāmasya ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305247 (0.0):
mātṛgrāmasya tṛtīyo gurudharmaḥ prajñaptaḥ / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra / mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305276 (0.0):
caturtho gurudharmaḥ prajñapta / āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305328 (0.0):
prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305353 (0.0):
ṣaṣṭo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya yatra mātṛgrāmeṇa / yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305411 (0.0):
bhagavatā mātṛgrāmasyāṣṭamo gurudharmaḥ prajñapta āvaraṇāyānatikramaṇāya / yatra mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā karaṇīyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301300 (5.960):
āvaraṇāyānatikramaṇāya yatrānanda mātṛgrāmeṇa yāvajjīvaṃ śikṣā (BhīKaVā / 6a1) karaṇīyā /
ahar upasaṃpannasya bhikṣor abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301308 (0.0):
varṣaśatopasaṃpannayā ānanda bhikṣuṇyā tad ahar upasaṃpannasya bhikṣor
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305396 (0.0):
varṣaśatopasaṃpannayā bhikṣuṇyā tad ahar upasaṃpannasya bhikṣor
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799735 (0.013):
satkartavyo gurukartavyo mānayitavyaḥ pūjayitavyaḥ; / abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma kartavyam; sa ca yuṣmākam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014953 (0.023):
pūrvam abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma akārṣīt tad aham eva
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015270 (0.023):
me pūrvam abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma akārṣīt tad aham
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24878281 (0.026):
paravihiṃsāmadattādānañca prahāya gurūṇāṃ / cābhivādanavandana pratyutthānāñjali sāmīcī karma kṛtvā pareṣāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183771 (0.026):
nābhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarmaśīlaḥ / ātmapragrāhako
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765029 (0.029):
prakṛtisthakānāṃ bhikṣūṇām antikād / abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma svīkurvanti / etat
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24860943 (0.034):
saṃbhāṣayatyutthāyāsanenopanimantrayati (Dutt 174) / abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma pravartayati / tulyaṃ vā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24823971 (0.037):
kālamabhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarmaṇā pratyupasthito
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27833185 (0.037):
madhyamānām abhivādanavandanapratyutthānāñjalīkarma sāmīcīkarma kartavyaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764554 (0.038):
āpattimūlād avyutthitāḥ prakṛtisthakānāṃ bhikṣūṇām antikād / abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma svīkariṣyāmaḥ / śrāddhānāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765002 (0.038):
bhikṣūṇām antikād abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765058 (0.038):
bhikṣūṇām antikād abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma na
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799543 (0.038):
cāsmābhir abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma kartavyam? ko
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27833120 (0.047):
bhikṣuṇīye tadahopasampannasya bhikṣusya / abhivādanavandanapratyutthānāñjalīkarma samīcīkarma kartavyaṃ | na dāniṃ
kartavyam ity ayaṃ gautami bha/// / [lacuna] / (BhīKaVā 9a1) gautamīpramukhānāṃ pañcānāṃ śākyāyanikāśatānāṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27833186 (0.056):
madhyamānām abhivādanavandanapratyutthānāñjalīkarma sāmīcīkarma kartavyaṃ / 21. atha dāni bhikṣuṇī jarādurbalā vā bhavati vyādhidurbalā vā yattakānāṃ
gurudharmābhyupagamena pravrajyā upasaṃpad bhikṣuṇībhāva anyāsāṃ strīṇām
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303766 (0.052):
svākhyāte dharmavinaye pravrajyā upasaṃpad bhikṣuṇībhāvaḥ / utsahase tvam
ānupūrvyā / yasyāḥ kasyāś cid bhikṣuṇyāḥ + + + + + ṇī strī upasaṃkrāmati
sā tayā āntarāyikān dharmān pṛṣṭvā udgrahītavyā udgṛhya trīṇi
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517485 (0.005):
yasya kasyacit pravrajyāpekṣa upasaṃkrāmati sa tenāntarāyikān dharmmān / pṛṣṭvodgrahītavya udgṛhya trīṇi śaraṇagamanāni pañca ca śikṣāpadāny
śaraṇagamanāni dātavyāni / pañca upāsikāśikṣāpadāni ca / śaraṇagamanāni
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517489 (0.016):
pṛṣṭvodgrahītavya udgṛhya trīṇi śaraṇagamanāni pañca ca śikṣāpadāny
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484126 (0.049):
pratimāyā adhastāt trīṇi śaraṇagamanāni pañca śikṣāpadāni dvādaśāṅgaḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484356 (0.052):
idaṃ tasya bhagavato rūpakāyaḥ; idam adhastāt kim? trīṇi śaraṇagamanāni / pañca śikṣāpadāni idam, anulomapratilomaḥ pratītyasamutpādo jagataḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484203 (0.055):
adhastāt kim idam iti vaktavyā: imāni trīṇi śaraṇagamanāni pañca / śikṣāpadāni anulomapratilomaḥ pratītyasamutpādo jagataḥ pravṛttir
katamāni buddho dharmaḥ saṃghaś ca / pañca śikṣāpadāni katamāni /
prāṇātipātāt prativiratir adattādānāt kāmamithyācārān mṛṣāvādāt
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242517 (0.0):
buddhaṃ śaraṇaṃ gato bhavati dharmaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gato bhavati / prāṇātipātād adattādānāt prativirataḥ kāmamithyācārān mṛṣāvādāt
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242633 (0.0):
śaraṇaṃ gato bhavati dharmaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gato bhavati prāṇātipātāt / (DhskD 18r3) prativirataḥ adattādānāt kāmamithyācārān mṛṣāvādāt
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242679 (0.0):
ātmanā adattādānāt326 (DhskD 18r5) kāmamithyācārān mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānāt prativirato bhavati / no tu parān
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242735 (0.0):
parāṃś ca prāṇātipātaviratau samādāpayati / ātmanā adattādānāt / kāmamithyācārān mṛṣāvādāt surāmaireyamadyapramādasthānāt prativirato
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242803 (0.0):
ātmanā (DhskD 18r10) adattādānāt kāmamithyācārān mṛṣāvādāt
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242481 (1.788):
śaraṇaṃ gato bhavati dharmaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gato bhavati prāṇātipātāt / (DhskD 17v7) prativirataḥ adattādānāt kāmamithyācārān mṛṣāvādād
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242593 (1.788):
bhavati prāṇātipātād adattādānāt kāmamithyācārān mṛṣāvādāt prativirataḥ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28243294 (1.788):
ātmanā adattādānāt kāmamithyācārān mṛṣāvādāt paiśunyāt pāruṣyāt (DhskD
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28243509 (1.788):
śikṣāpadaṃ / yāvajjīvam adattādānāt kāmamithyācārān mṛṣāvādāt (DhskD 19v8)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797419 (1.788):
yāvat prāṇātipātāt parimocayati, adattādānāt kāmamithyācārān mṛṣāvādāt
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088536 (0.002):
(EĀ.Trip 23.1c) dhārmikī parṣat katamā / yeyaṃ parṣat prāṇātipātāt / prativiratā adattādānāt kāmamithyācārāt surāmaireyamadyapramādasthānāt
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088764 (0.002):
(EĀ.Trip 24.1c) dhārmikī parṣat katamā / yeyaṃ parṣat prāṇātipātāt / prativiratā adattādānāt kāmamithyācārāt surāmaireyamadyapramādasthānāt
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088961 (0.002):
(EĀ.Trip 25.1c) dhārmikī parṣat katamā / yeyaṃ parṣat prāṇātipātāt / prativiratā adattādānāt kāmamithyācārāt surāmaireyamadyapramādasthānāt
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089228 (0.002):
saṃbhinnapralāpinī / prāṇātipātāt prativiratā adattādānāt kāmamithyācārāt
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089334 (0.003):
saṃbhinnapralāpikā abhidhyālur vyāpannacittā mithyādṛṣṭikā / prāṇātipātāt / prativiratā adattādānāt kāmamithyācārāt surāmaireyamadyapramādasthānān
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242554 (0.011):
śaraṇaṃ gato bhavati dharmaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ (DhskD 17v10) gato bhavati / prāṇātipātād adattādānāt kāmamithyācārāt prativirataḥ mṛṣāvādāt
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24028054 (0.011):
bhavati / / prāṇātipātādadattādānātkāmamithyācārāt mṛṣāvādātsurāmaireyamadyapānācca /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28634520 (0.016):
samucchinadmi / prāṇivadhāt sattvān vinivārayāmi / adattādānāt / kāmamithyācārāt mṛṣāvādāt paiśunyāt pārūṣyāt saṃbhinnapralāpādabhidhyāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646548 (0.016):
evam adattādānāt kāmamithyācārāt mṛṣāvādāt piśunavacanāt paruṣavacanād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259289 (0.016):
varṇavādī bhavati samanujñaḥ. evam adattādānāt kāmamithyācārāt mṛṣāvādāt
surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratiḥ /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242519 (0.0):
prāṇātipātād adattādānāt prativirataḥ kāmamithyācārān mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānād (DhskD 17v9) aprativirataḥ iyatā upāsakaḥ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242638 (0.0):
(DhskD 18r3) prativirataḥ adattādānāt kāmamithyācārān mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānāt prativirataḥ iyatā upāsakaḥ śikṣāsu
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242684 (0.0):
ātmanā adattādānāt326 (DhskD 18r5) kāmamithyācārān mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānāt prativirato bhavati / no tu parān
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242739 (0.0):
kāmamithyācārān mṛṣāvādāt surāmaireyamadyapramādasthānāt prativirato
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242804 (0.0):
ātmanā (DhskD 18r10) adattādānāt kāmamithyācārān mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānaviratau samādāpayati
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21580819 (0.0):
prativiratiḥ saṃrakṣyā, adattādānāt kāmamithyācārāt / surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratiḥ saṃrakṣyā/
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242561 (5.960):
prāṇātipātād adattādānāt kāmamithyācārāt prativirataḥ mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānād aprativirataḥ iyatā upāsakaḥ śikṣāsu
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089234 (5.960):
saṃbhinnapralāpinī / prāṇātipātāt prativiratā adattādānāt kāmamithyācārāt / surāmaireyamadyapramādasthānān mṛṣāvādāt paiśūnyāt pāruṣyāt
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107739 (5.960):
abrahmacaryān mṛṣāvādāt surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratā iyam
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24856382 (0.001):
surāmaireyamadyapramādasthānāt prativirati samādāpanatā /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041375 (0.002):
surāmaireyamadyapramādasthānātprativirato bhavati, parān api
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242596 (0.002):
bhavati prāṇātipātād adattādānāt kāmamithyācārān mṛṣāvādāt prativirataḥ / surāmaireyamadyapramādasthānād (DhskD 18r2) aprativirataḥ iyatā upāsakaḥ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088543 (0.002):
prativiratā adattādānāt kāmamithyācārāt surāmaireyamadyapramādasthānāt
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13630510 (0.002):
prahāya surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratā;
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301820 (0.003):
surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratā evam evāham evannāmikā imaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517599 (0.003):
surāmaireyamadyapramādasthānaṃ prahāya surāmaireyamadyapramādasthānāt / prativiratāḥ evam evāham evaṃnāmā yāvajjīvam adattādānaṃ kāmamithyācāraṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14800510 (0.003):
surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratāḥ; yan nu vayaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418093 (0.003):
tena surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratena bhavitavyam, amattena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3749952 (0.003):
surā maireya madya pramāda sthānāt prativiratena bhavitavyam a mattena +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26945972 (0.003):
surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratena bhavitavyam
evañ ca punaḥ śaraṇagamanaśikṣāpadāni dātavyāni / trimaṇḍalaṃ kṛtvā pūrvaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560945 (0.040):
nāgayakṣagandharvakinnarairmahoragaiḥ śaraṇagamanaśikṣāpadāni gṛhītāni / yāvat svabhavanamanuprāptāḥ//
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700999 (0.042):
udyānaṃ jaṅgamaṃ prāptam* | yat tena śaraṇagamanaśikṣāpadāni upalabdhāni,
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503011 (0.049):
kenacic charaṇagamanaśikṣāpadāni gṛhītāni / bhagavato 'ticiraṃ dharmaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505045 (0.050):
samyaksaṃbuddhasyāntikāc charaṇagamanaśikṣāpadāni gṛhītāni / tau ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690921 (0.052):
saparivāra upasthitaḥ | śaraṇagamanaśikṣāpadāni gṛhītāni | parinirvṛtasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9477067 (0.062):
tena deveṣūpapannāḥ / yat kāśyape samyaksaṃbuddhe śaraṇāgamanaśikṣāpadāni / gṛhītāni tena satyadarśanaṃ kṛtam* / iti hi bhikṣavaḥ ekāntakṛṣṇānāṃ
śāstuḥ praṇāmaṃ kārayitvā añjaliṃ kārayitvā śaraṇagamanaśikṣāpadāni dadāti
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517970 (0.055):
tataḥ paścād bhikṣur adhyeṣṭavyo / yo 'sya śaraṇagamanaśikṣāpadāny / anuprayacchati tena tasya samīcīṃ kṛtvā purata utkuṭukena niṣadyāṃjaliṃ
tasyāḥ praṇāmaṃ kārayitvā añjaliṃ kārayitavyā tatas tayā evaṃ vaktavyaṃ /
samanvāhara āryike aham evannamikā imaṃ divasam upādāya yāvajjīvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302113 (0.034):
nipatyāñjaliṃ pragṛhya vaktavyaṃ / / samanvāhara upādhyāyike 'ham evannāmikā imaṃ divasam upādāya yāvajjīvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301982 (0.042):
kārayitvā purata utkuṭukena niṣādyāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ / / samanvāhara ācāryike 'ham evannāmikā ācāryikām upādhyāyikāṃ yāce ācāryikā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302283 (0.044):
rahasyanuśāsiketi / yā adhīṣṭā tayā vaktavyam aham evannāmiketi /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302190 (0.048):
(BhīKaVā 15a1) + + tataś cīvarāṇy adhiṣṭhātavyāni / samanvāhara / upādhyāyike aham evannāmikā idaṃ cīvaraṃ saṃghāṭīm adhitiṣṭhāmi
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2871990 (0.052):
kurvīta // ko 'sau? pratīpattā, ayamarthaḥ / evaṃ samādātrā vaktavyam - / sāmanvāhara bhadanta ahaṃ evaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi yāvat"
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303330 (0.056):
tvayā kasya cit kiñ cid deyaṃ alpaṃ vā prabhūtaṃ vā kinnāmikā tvaṃ / kinnāmikā te upādhyāyikā aham evannāmikā arthahetor (BhīKaVā 20b1) nāma
(BhīKaVā 9b1) buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405585 (0.0):
[eṣa hi pūrvavidhiḥ /] samanvāhara ahamevaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi / dvipadānāmagryam / dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam / saṃghaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405741 (0.0):
samanvāhara upādhyāya ahamevaṃnāmā [adyāgre yāvajjīvaṃ] buddhaṃ śaraṇaṃ / gacchāmi dvipadānāmagryam / dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405784 (0.0):
[adyāgre yāvajjīvam] buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānāmagryam / dharmaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302120 (0.0):
samanvāhara upādhyāyike 'ham evannāmikā imaṃ divasam upādāya yāvajjīvaṃ / buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ / dharmaṃ śaraṇaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559222 (0.0):
maraṇabhayabhītaśca śakraṃ devānāmindramidamavocat eṣo 'haṃ kauśika / buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559419 (0.0):
121.003. sa evamāha eṣo 'haṃ kauśika buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi / dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam, saṃghaṃ
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19553677 (0.0):
bodher buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryam. dharmaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517512 (0.0):
samanvāhara bhadanta aham evaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517826 (0.0):
upādhyāya aham evaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ dharmaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517991 (0.0):
pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ samanvāhara bhadanta aham evaṃnāmā buddhaṃ / śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇām
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559188 (0.019):
devaputramidamavocat ehi tvaṃ mārṣa, buddhaṃ śaraṇaṃ gaccha / dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gaccha virāgāṇāmagryam, saṃghaṃ śaraṇaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559400 (0.019):
121.001. tamenamevaṃ vadāmi ehi tvaṃ mārṣa buddhaṃ śaraṇaṃ gaccha / dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gaccha virāgāṇāmagryam, saṃghaṃ śaraṇaṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25779679 (0.021):
etatkālaprabhṛti yāvadbodhimaṇḍaṃ dvipadānāṃ śreṣṭhaṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / śaraṇaṃ gacchāmi / samanvāhara ācārya / ahamevaṃnāmā etatkālaprabhṛti
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405749 (0.053):
saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi gaṇānāmagryam / taṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517834 (0.053):
śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇām agryaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi gaṇānām agryam* / / taṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ śākyasiṃhaṃ śākyādhirājaṃ tathāgatam arhantaṃ
dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇām agryaṃ / saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405593 (0.0):
[eṣa hi pūrvavidhiḥ /] samanvāhara ahamevaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi / dvipadānāmagryam / dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam / saṃghaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405749 (0.0):
samanvāhara upādhyāya ahamevaṃnāmā [adyāgre yāvajjīvaṃ] buddhaṃ śaraṇaṃ / gacchāmi dvipadānāmagryam / dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405784 (0.0):
[adyāgre yāvajjīvam] buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānāmagryam / dharmaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405792 (0.0):
[adyāgre yāvajjīvam] buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānāmagryam / dharmaṃ / śaraṇaṃ gacchāmi virāgānāmagryam / saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi gaṇānāmagryam
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302126 (0.0):
buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ / dharmaṃ śaraṇaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559229 (0.0):
buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559426 (0.0):
121.003. sa evamāha eṣo 'haṃ kauśika buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi / dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam, saṃghaṃ
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19553677 (0.0):
bodher buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryam. dharmaṃ / śaraṇaṃ gacchāmi samagraṃ mahāyānam. saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmy
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517520 (0.0):
samanvāhara bhadanta aham evaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām / agryaṃ dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇām agryaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517834 (0.0):
upādhyāya aham evaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ dharmaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517999 (0.0):
pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ samanvāhara bhadanta aham evaṃnāmā buddhaṃ / śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇām
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559196 (0.017):
dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gaccha virāgāṇāmagryam, saṃghaṃ śaraṇaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11367858 (0.030):
vipadānāmagryaṃ dharmaṃ śaraṇaṃ gacched, virāgāṇāmagryaṃ saṅghaṃ śaraṇaṃ
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2871996 (0.042):
sāmanvāhara bhadanta ahaṃ evaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi yāvat / gaṇānāmagryam
gaṇānām agryaṃ / evaṃ dvir api trir api / tataḥ pañca śikṣāpadāni dātavyāni / samanvāhara āryike yathā te āryā
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405593 (0.040):
dvipadānāmagryam / dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam / saṃghaṃ / śaraṇaṃ gacchāmi gaṇānāmagryam / upāsakaṃ māṃ bhadanto dhārayatu
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405749 (0.040):
gacchāmi dvipadānāmagryam / dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam / / saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi gaṇānāmagryam / taṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405792 (0.040):
śaraṇaṃ gacchāmi virāgānāmagryam / saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi gaṇānāmagryam
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517520 (0.040):
agryaṃ dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇām agryaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi / gaṇānām agryam upāsakaṃ māṃ bhadanto dhārayatu yāvajjīvaṃ // evaṃ dvir api
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517834 (0.040):
śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇām agryaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi gaṇānām agryam*
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517999 (0.040):
śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇām / agryam* / saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi gaṇānām agryam* / śrāmaṇerakaṃ mām
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559229 (0.042):
virāgāṇāmagryam, saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi gaṇānāmagryam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559426 (0.042):
dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam, saṃghaṃ / śaraṇaṃ gacchāmi gaṇānāmagryam/
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2871996 (0.050):
sāmanvāhara bhadanta ahaṃ evaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi yāvat / gaṇānāmagryam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559195 (0.056):
dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gaccha virāgāṇāmagryam, saṃghaṃ śaraṇaṃ / gaccha gaṇānāmagryamiti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559408 (0.060):
dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gaccha virāgāṇāmagryam, saṃghaṃ śaraṇaṃ / gaccha gaṇānāmagryamiti/
arhanto yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt prativiratā evam
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405611 (0.0):
yāvajjīvam / samanvāhara ācārya yathā te āryāḥ arhanto yāvajjīvaṃ / prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātātprativiratā evamahamevaṃnāmā yāvajjīvaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405809 (0.0):
samanvāhara ācārya yathā te āryā arhanto yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405819 (0.0):
samanvāhara ācārya yathā te āryā arhanto yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya / prāṇātipātātprativiratā evamevāhaṃ evaṃnāmā yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014790 (0.0):
pravrajati; yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt prativirato
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014847 (0.0):
eva śraddhayā agārād anagārikāṃ pravrajitaḥ; sa yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ / prahāya prāṇātipātāt prativirato bhavati; adattādānam abrahmacaryaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015100 (0.0):
vastrāṇy ācchādya samyag eva śraddhayā agārād anagārikāṃ pravrajati; / yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt prativirato bhavati;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015157 (0.0):
pravrajitaḥ; sa yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt prativirataḥ;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015216 (0.0):
vastrāṇy ācchādya samyag eva śraddhayā agārād anagārikāṃ pravrajitaḥ; sa / yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt prativirataḥ; adattādānam
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517550 (0.0):
samanvāharācārya yathā te āryā arhanto yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517559 (0.0):
samanvāharācārya yathā te āryā arhanto yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya / prāṇātipātāt prativiratāḥ evam evāham evaṃnāmā yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518046 (0.0):
ācārya yathā te āryā arhanto yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518055 (0.0):
ācārya yathā te āryā arhanto yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt / prativiratāḥ evam eva aham evaṃnāmā yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014905 (0.002):
samyag eva śraddhayā (A 507b) agārād anagārikāṃ pravrajitaḥ; sa yāvajjīvaṃ / prahāya prāṇātipātaṃ prāṇātipātāt prativirataḥ; adattādānam abrahmacaryaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015772 (0.002):
bhayadarśī samādāpayati, śikṣate śikṣāpadeṣu; sa prāṇātipātaṃ prahāya / prāṇātipātāt prativirato bhavati; nyastadaṇḍaḥ nyastaśastraḥ lajjī dayāvān
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11955202 (0.002):
iti. iha mahānāmann upāsakaḥ [Tib. 38a] prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt / prativirato bhavati. iyatā mahānāmann upāsakaḥ śikṣāyām ekadeśakārī
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15038791 (0.004):
pratiṣṭhāpayati. ehi tvaṃ kulaputra prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt / prativirama. yāvat mithyādṛṣṭiṃ prahāya: mithyādṛṣṭiṃ prativirama. naiṣāṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11955023 (0.004):
api. ity anena labdhasaṃvaro 'pi punaḥ śikṣāpadāni grāhyate. prāṇātipātaṃ / prahāya prāṇātipātāt prativiramāmīti vistareṇa.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11956157 (0.004):
paṭhyate. kiṃ tarhi. prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt prativiramāmīti.
evāhaṃ evannāmikā imaṃ divasam upādāya yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405809 (0.0):
samanvāhara ācārya yathā te āryā arhanto yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya / prāṇātipātātprativiratā evamevāhaṃ evaṃnāmā yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405818 (0.0):
prāṇātipātātprativiratā evamevāhaṃ evaṃnāmā yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ / prahāya prāṇātipātātprativiramāmi / anenāhaṃ prathamenāṅgena
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301825 (0.0):
surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratā evam evāham evannāmikā imaṃ / divasam upādāya yāvajjīvam adattādānaṃ kāmamithyācāraṃ mṛṣāvādaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014788 (0.0):
pravrajati; yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt prativirato
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014844 (0.0):
eva śraddhayā agārād anagārikāṃ pravrajitaḥ; sa yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ / prahāya prāṇātipātāt prativirato bhavati; adattādānam abrahmacaryaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015098 (0.0):
vastrāṇy ācchādya samyag eva śraddhayā agārād anagārikāṃ pravrajati; / yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt prativirato bhavati;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015157 (0.0):
pravrajitaḥ; sa yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt prativirataḥ;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015215 (0.0):
vastrāṇy ācchādya samyag eva śraddhayā agārād anagārikāṃ pravrajitaḥ; sa / yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt prativirataḥ; adattādānam
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517548 (0.0):
samanvāharācārya yathā te āryā arhanto yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya / prāṇātipātāt prativiratāḥ evam evāham evaṃnāmā yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517558 (0.0):
prāṇātipātāt prativiratāḥ evam evāham evaṃnāmā yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ / prahāya prāṇātipātāt prativiramāmy anenāhaṃ prathamenāṅgena teṣām āryāṇām
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518044 (0.0):
ācārya yathā te āryā arhanto yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518054 (0.0):
prativiratāḥ evam eva aham evaṃnāmā yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya / prāṇātipātāt prativiramāmy anenāhaṃ prathamenāṅgena teṣām āryāṇām arhatāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015770 (0.017):
bhayadarśī samādāpayati, śikṣate śikṣāpadeṣu; sa prāṇātipātaṃ prahāya / prāṇātipātāt prativirato bhavati; nyastadaṇḍaḥ nyastaśastraḥ lajjī dayāvān
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405608 (0.019):
yāvajjīvam / samanvāhara ācārya yathā te āryāḥ arhanto yāvajjīvaṃ / prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātātprativiratā evamahamevaṃnāmā yāvajjīvaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014905 (0.019):
samyag eva śraddhayā (A 507b) agārād anagārikāṃ pravrajitaḥ; sa yāvajjīvaṃ / prahāya prāṇātipātaṃ prāṇātipātāt prativirataḥ; adattādānam abrahmacaryaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11955022 (0.023):
api. ity anena labdhasaṃvaro 'pi punaḥ śikṣāpadāni grāhyate. prāṇātipātaṃ / prahāya prāṇātipātāt prativiramāmīti vistareṇa.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11956157 (0.023):
paṭhyate. kiṃ tarhi. prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt prativiramāmīti.
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302111 (0.040):
samanvāhara upādhyāyike 'ham evannāmikā imaṃ divasam upādāya yāvajjīvaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15038788 (0.045):
pratiṣṭhāpayati. ehi tvaṃ kulaputra prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt
prāṇātipātāt prativiramāmy anenāhaṃ prathamenāṅgena teṣām āryāṇām arhatāṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405624 (0.0):
prāṇānipātātprativiramāmi / anenāhaṃ prathamenāṅgena teṣāmāryāṇāmarhatāṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405826 (0.0):
prāṇātipātātprativiratā evamevāhaṃ evaṃnāmā yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ / prahāya prāṇātipātātprativiramāmi / anenāhaṃ prathamenāṅgena
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517566 (0.0):
prāṇātipātāt prativiratāḥ evam evāham evaṃnāmā yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ / prahāya prāṇātipātāt prativiramāmy anenāhaṃ prathamenāṅgena teṣām āryāṇām
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518062 (0.0):
prativiratāḥ evam eva aham evaṃnāmā yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya / prāṇātipātāt prativiramāmy anenāhaṃ prathamenāṅgena teṣām āryāṇām arhatāṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11955023 (5.960):
api. ity anena labdhasaṃvaro 'pi punaḥ śikṣāpadāni grāhyate. prāṇātipātaṃ / prahāya prāṇātipātāt prativiramāmīti vistareṇa.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11956158 (5.960):
paṭhyate. kiṃ tarhi. prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt prativiramāmīti.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15038790 (0.003):
pratiṣṭhāpayati. ehi tvaṃ kulaputra prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt / prativirama. yāvat mithyādṛṣṭiṃ prahāya: mithyādṛṣṭiṃ prativirama. naiṣāṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405811 (0.004):
samanvāhara ācārya yathā te āryā arhanto yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya / prāṇātipātātprativiratā evamevāhaṃ evaṃnāmā yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405611 (0.004):
prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātātprativiratā evamahamevaṃnāmā yāvajjīvaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517551 (0.004):
samanvāharācārya yathā te āryā arhanto yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya / prāṇātipātāt prativiratāḥ evam evāham evaṃnāmā yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518047 (0.004):
ācārya yathā te āryā arhanto yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt / prativiratāḥ evam eva aham evaṃnāmā yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014789 (0.004):
pravrajati; yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt prativirato
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014846 (0.004):
eva śraddhayā agārād anagārikāṃ pravrajitaḥ; sa yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ / prahāya prāṇātipātāt prativirato bhavati; adattādānam abrahmacaryaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014905 (0.004):
prahāya prāṇātipātaṃ prāṇātipātāt prativirataḥ; adattādānam abrahmacaryaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015099 (0.004):
yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt prativirato bhavati;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015157 (0.004):
pravrajitaḥ; sa yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt prativirataḥ;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015216 (0.004):
yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt prativirataḥ; adattādānam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015772 (0.004):
bhayadarśī samādāpayati, śikṣate śikṣāpadeṣu; sa prāṇātipātaṃ prahāya / prāṇātipātāt prativirato bhavati; nyastadaṇḍaḥ nyastaśastraḥ lajjī dayāvān
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11955202 (0.004):
iti. iha mahānāmann upāsakaḥ [Tib. 38a] prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt / prativirato bhavati. iyatā mahānāmann upāsakaḥ śikṣāyām ekadeśakārī
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405674 (0.010):
surāmaireyamadyapramādasthānātprativiramāmi / anena pañcamenāṅgena / teṣāmāryāṇāmarhatāṃ śikṣāyāmanuśikṣe anuvidhīye anukaromi / bhadantāḥ
śikṣāyām anuśikṣe anuvidhīye anukaromi / / punar aparaṃ yathā te āryā arhanto yāvajjīvam adattādānaṃ kāmamithyācāraṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405626 (0.0):
prāṇānipātātprativiramāmi / anenāhaṃ prathamenāṅgena teṣāmāryāṇāmarhatāṃ / śikṣāyāmanuśikṣe anuvidhīye anukaromi / yathā te āryāḥ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405636 (0.0):
śikṣāyāmanuśikṣe anuvidhīye anukaromi / yathā te āryāḥ / yāvajjīvamadattādānaṃ kāmamithyācāraṃ mṛṣāvādaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405677 (0.0):
surāmaireyamadyapramādasthānātprativiramāmi / anena pañcamenāṅgena / teṣāmāryāṇāmarhatāṃ śikṣāyāmanuśikṣe anuvidhīye anukaromi / bhadantāḥ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405833 (0.0):
prahāya prāṇātipātātprativiramāmi / anenāhaṃ prathamenāṅgena / teṣāmāryāṇāmarhatāṃ śikṣāyāmanuśikṣe anuvidhīye anukaromi / yathā te āryāḥ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405906 (0.0):
jātarūparajatapratigrahātprativiramāmi / anenāhaṃ daśamenāṅgena / teṣāmāryāṇāmarhatāṃ śikṣāyāmanuśikṣe anuvidhīye anukaromi /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301832 (0.0):
divasam upādāya yāvajjīvam adattādānaṃ kāmamithyācāraṃ mṛṣāvādaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301854 (0.0):
(BhīKaVā 10a1) prativiramāmy anenāhaṃ pañcamenāṅgena teṣām āryāṇām arhatāṃ / śikṣāyām anuśikṣe anuvidhīye anukaromi upāsikāñ ca mām āryikā dhārayatu /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28628191 (0.0):
yūyaṃ pāpakaṃ karma ārabhetha prāṇivadhaṃ vā adattādānaṃ vā / kāmamithyācāraṃ vā mṛṣāvādaṃ vā paiśunyaṃ vā pāruṣyaṃ vā saṃbhinnapralāpaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248861 (0.0):
prāṇātipātaṃ kuryām, evam adattādānaṃ kāmamithyācāraṃ mṛṣāvādaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517568 (0.0):
prahāya prāṇātipātāt prativiramāmy anenāhaṃ prathamenāṅgena teṣām āryāṇām / arhatāṃ śikṣāyām anuśikṣe anuvidhīye anukaromi (Upj(J) 17.3-5; 7.2-5; ~
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517587 (0.0):
Uj II.i.3b / yathā te āryā arhanto yāvajjīvam adattādānaṃ kāmamithyācāraṃ mṛṣāvādaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517608 (0.0):
prativiratāḥ evam evāham evaṃnāmā yāvajjīvam adattādānaṃ kāmamithyācāraṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517628 (0.0):
surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiramāmy anenāhaṃ pañcamenāṅgena teṣām / āryāṇām arhatāṃ śikṣāyām anuśikṣe anuvidhīye anukaromi evaṃ dvir api trir
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518064 (0.0):
prāṇātipātāt prativiramāmy anenāhaṃ prathamenāṅgena teṣām āryāṇām arhatāṃ / śikṣāyām anuśikṣe anuvidhīye anukaromi / (Upj(J) 10.9- 13; ~ Skt.C 44
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518147 (0.0):
prativiramāmy anenāhaṃ daśamenāṃgena teṣām āryāṇām arhatāṃ śikṣāyām / anuśikṣe anuvidhīye anukaromi evaṃ dvir api trir api (Upj(J) 10.14-22; ~
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22401897 (0.031):
ca / akuśalāni katamāni daśākuśalakarmapathāḥ / prāṇātipātaḥ adattādānam / kāmamithyācāraḥ mṛṣāvādaḥ piśunavāk paruṣavāk saṃbhinnapralāpaḥ abhidyā
Dipankarasrijnana (bsa038_u.htm.txt) 28587554 (0.031):
pañcaprāṇātipāto 'dattādānam kāmamithyācāro mṛṣāvādo madyapānaṃ ca /
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216245 (0.031):
56. daśākuśalāni / tadyathā prāṇātipātaḥ, adattādānam, kāmamithyācāraḥ, / mṛṣāvādaḥ, paiśunyam, pāruṣyam, saṃbhinnapralāpaḥ, abhidhyā, vyāpādaḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937043 (0.031):
16513 prāṇātipāto 'dattādānaṃ kāmamithyācāro mṛṣāvādaḥ paiśunyaṃ pāruṣyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 758897 (0.031):
prāṇātipāto 'dattādānaṃ kāmamithyācāro mṛṣāvādaḥ paiśunyaṃ pāruṣyaṃ
mṛṣāvādaṃ surāmaireyamadyapramādasthānañ ca prahāya
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405642 (0.0):
yāvajjīvamadattādānaṃ kāmamithyācāraṃ mṛṣāvādaṃ / surāmaireyamadyapramādasthānaṃ prahāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301840 (0.0):
divasam upādāya yāvajjīvam adattādānaṃ kāmamithyācāraṃ mṛṣāvādaṃ / surāmaireyamadyapramādasthānañ ca prahāya surāmaireyamadyapramādasthānāt
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517594 (0.0):
yathā te āryā arhanto yāvajjīvam adattādānaṃ kāmamithyācāraṃ mṛṣāvādaṃ / surāmaireyamadyapramādasthānaṃ prahāya surāmaireyamadyapramādasthānāt
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517616 (0.0):
prativiratāḥ evam evāham evaṃnāmā yāvajjīvam adattādānaṃ kāmamithyācāraṃ / mṛṣāvādaṃ surāmaireyamadyapramādasthānaṃ prahāya
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405840 (0.011):
arhanto yāvajjīvamadattādānaṃ abrahmacaryaṃ mṛṣāvādaṃ / surāmaireyamadyapramādasthānaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405873 (0.011):
evamevāhaṃ evaṃnāmā yāvajjīvamadattādānamabrahmacaryyaṃ mṛṣāvādaṃ / surāmaireyamadyapramādasthānaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518081 (0.011):
yathā te āryā arhanto yāvajjīvam adattādānam abrahmacaryaṃ mṛṣāvādaṃ / surāmaireyamadyapramādasthānaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518115 (0.011):
prativiratāḥ evam evāham evaṃnāmā yāvajjīvam adattādānaṃ abrahmacaryaṃ / mṛṣāvādaṃ surāmaireyamadyapramādasthānaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405665 (0.012):
surāmaireyamadyapramādasthānaṃ prahāya / surāmaireyamadyapramādasthānātprativiramāmi / anena pañcamenāṅgena
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11956121 (0.012):
surāmaireyamadyapramādasthānaṃ prahāya surāmaireyamadyapramādasthānāt
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242805 (0.023):
ātmanā (DhskD 18r10) adattādānāt kāmamithyācārān mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānaviratau samādāpayati
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089340 (0.028):
prativiratā adattādānāt kāmamithyācārāt surāmaireyamadyapramādasthānān / mṛṣāvādāt paiśūnyāt pāruṣyāt saṃbhinnapralāpād anabhidhyālukā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13630503 (0.028):
adattādānam, ahrahmacaryaṃ, mṛṣāvādaṃ surāmaireyamadyapramādasthānāṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301702 (0.030):
prāṇātipātāt prativiratir adattādānāt kāmamithyācārān mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratiḥ /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242519 (0.030):
prāṇātipātād adattādānāt prativirataḥ kāmamithyācārān mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānād (DhskD 17v9) aprativirataḥ iyatā upāsakaḥ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242635 (0.030):
(DhskD 18r3) prativirataḥ adattādānāt kāmamithyācārān mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānāt prativirataḥ iyatā upāsakaḥ śikṣāsu
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242681 (0.030):
ātmanā adattādānāt326 (DhskD 18r5) kāmamithyācārān mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānāt prativirato bhavati / no tu parān
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242736 (0.030):
kāmamithyācārān mṛṣāvādāt surāmaireyamadyapramādasthānāt prativirato
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242558 (0.031):
prāṇātipātād adattādānāt kāmamithyācārāt prativirataḥ mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānād aprativirataḥ iyatā upāsakaḥ śikṣāsu
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089234 (0.031):
surāmaireyamadyapramādasthānān mṛṣāvādāt paiśūnyāt pāruṣyāt
surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratā evam evāham evannāmikā imaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405667 (0.0):
surāmaireyamadyapramādasthānaṃ prahāya / surāmaireyamadyapramādasthānātprativiramāmi / anena pañcamenāṅgena
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301780 (0.0):
arhanto yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt prativiratā evam / evāhaṃ evannāmikā imaṃ divasam upādāya yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301844 (0.0):
surāmaireyamadyapramādasthānañ ca prahāya surāmaireyamadyapramādasthānāt
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107739 (0.0):
abrahmacaryān mṛṣāvādāt surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratā iyam
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13630510 (0.0):
prahāya surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratā;
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517599 (0.0):
surāmaireyamadyapramādasthānaṃ prahāya surāmaireyamadyapramādasthānāt
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517619 (0.0):
mṛṣāvādaṃ surāmaireyamadyapramādasthānaṃ prahāya
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14800510 (0.0):
surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratāḥ; yan nu vayaṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088544 (0.001):
prativiratā adattādānāt kāmamithyācārāt surāmaireyamadyapramādasthānāt / prativiratā / iyam ucyate dhārmikī parṣat /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041375 (0.002):
surāmaireyamadyapramādasthānātprativirato bhavati, parān api
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242596 (0.002):
bhavati prāṇātipātād adattādānāt kāmamithyācārān mṛṣāvādāt prativirataḥ / surāmaireyamadyapramādasthānād (DhskD 18r2) aprativirataḥ iyatā upāsakaḥ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242636 (0.002):
(DhskD 18r3) prativirataḥ adattādānāt kāmamithyācārān mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānāt prativirataḥ iyatā upāsakaḥ śikṣāsu
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242684 (0.002):
ātmanā adattādānāt326 (DhskD 18r5) kāmamithyācārān mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānāt prativirato bhavati / no tu parān
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242739 (0.002):
kāmamithyācārān mṛṣāvādāt surāmaireyamadyapramādasthānāt prativirato
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24856381 (0.003):
surāmaireyamadyapramādasthānāt prativirati samādāpanatā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301705 (0.003):
prāṇātipātāt prativiratir adattādānāt kāmamithyācārān mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratiḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21580819 (0.003):
surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratiḥ saṃrakṣyā/
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418093 (0.003):
tena surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratena bhavitavyam, amattena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3749952 (0.003):
surā maireya madya pramāda sthānāt prativiratena bhavitavyam a mattena +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26945972 (0.003):
surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratena bhavitavyam
divasam upādāya yāvajjīvam adattādānaṃ kāmamithyācāraṃ mṛṣāvādaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405637 (0.0):
yāvajjīvamadattādānaṃ kāmamithyācāraṃ mṛṣāvādaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301781 (0.0):
arhanto yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt prativiratā evam / evāhaṃ evannāmikā imaṃ divasam upādāya yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301809 (0.0):
punar aparaṃ yathā te āryā arhanto yāvajjīvam adattādānaṃ kāmamithyācāraṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28628191 (0.0):
yūyaṃ pāpakaṃ karma ārabhetha prāṇivadhaṃ vā adattādānaṃ vā / kāmamithyācāraṃ vā mṛṣāvādaṃ vā paiśunyaṃ vā pāruṣyaṃ vā saṃbhinnapralāpaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248861 (0.0):
prāṇātipātaṃ kuryām, evam adattādānaṃ kāmamithyācāraṃ mṛṣāvādaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517588 (0.0):
yathā te āryā arhanto yāvajjīvam adattādānaṃ kāmamithyācāraṃ mṛṣāvādaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517609 (0.0):
prativiratāḥ evam evāham evaṃnāmā yāvajjīvam adattādānaṃ kāmamithyācāraṃ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22401897 (0.031):
ca / akuśalāni katamāni daśākuśalakarmapathāḥ / prāṇātipātaḥ adattādānam / kāmamithyācāraḥ mṛṣāvādaḥ piśunavāk paruṣavāk saṃbhinnapralāpaḥ abhidyā
Dipankarasrijnana (bsa038_u.htm.txt) 28587554 (0.031):
pañcaprāṇātipāto 'dattādānam kāmamithyācāro mṛṣāvādo madyapānaṃ ca /
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216245 (0.031):
56. daśākuśalāni / tadyathā prāṇātipātaḥ, adattādānam, kāmamithyācāraḥ, / mṛṣāvādaḥ, paiśunyam, pāruṣyam, saṃbhinnapralāpaḥ, abhidhyā, vyāpādaḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937043 (0.031):
16513 prāṇātipāto 'dattādānaṃ kāmamithyācāro mṛṣāvādaḥ paiśunyaṃ pāruṣyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 758897 (0.031):
prāṇātipāto 'dattādānaṃ kāmamithyācāro mṛṣāvādaḥ paiśunyaṃ pāruṣyaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15096873 (0.031):
bhagavān āha: prāṇātipāto 'dattādānaṃ kāmamithyācāro mṛṣāvādaḥ paiśunyaṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9776987 (0.031):
ayaṃ manoduścaritasya vipākaḥ, ayaṃ prāṇātipātaḥ, idam adattādānam, ayaṃ / kāmamithyācāraḥ, ayaṃ mṛṣāvādaḥ, iyaṃ piśunā vāk / iyaṃ paruṣā vācā, ayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9811434 (0.034):
adattādānaṃ kāmamithyācārā mṛṣāvādaḥ paiśūnyaṃ paruṣavacanam
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301699 (0.036):
prāṇātipātāt prativiratir adattādānāt kāmamithyācārān mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratiḥ /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242517 (0.036):
prāṇātipātād adattādānāt prativirataḥ kāmamithyācārān mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānād (DhskD 17v9) aprativirataḥ iyatā upāsakaḥ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242632 (0.036):
(DhskD 18r3) prativirataḥ adattādānāt kāmamithyācārān mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānāt prativirataḥ iyatā upāsakaḥ śikṣāsu
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242678 (0.036):
ātmanā adattādānāt326 (DhskD 18r5) kāmamithyācārān mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānāt prativirato bhavati / no tu parān
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242735 (0.036):
kāmamithyācārān mṛṣāvādāt surāmaireyamadyapramādasthānāt prativirato
surāmaireyamadyapramādasthānañ ca prahāya surāmaireyamadyapramādasthānāt
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405668 (0.0):
surāmaireyamadyapramādasthānaṃ prahāya / surāmaireyamadyapramādasthānātprativiramāmi / anena pañcamenāṅgena
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301819 (0.0):
punar aparaṃ yathā te āryā arhanto yāvajjīvam adattādānaṃ kāmamithyācāraṃ / mṛṣāvādaṃ surāmaireyamadyapramādasthānañ ca prahāya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13630510 (0.0):
adattādānam, ahrahmacaryaṃ, mṛṣāvādaṃ surāmaireyamadyapramādasthānāṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517598 (0.0):
yathā te āryā arhanto yāvajjīvam adattādānaṃ kāmamithyācāraṃ mṛṣāvādaṃ / surāmaireyamadyapramādasthānaṃ prahāya surāmaireyamadyapramādasthānāt
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517619 (0.0):
prativiratāḥ evam evāham evaṃnāmā yāvajjīvam adattādānaṃ kāmamithyācāraṃ / mṛṣāvādaṃ surāmaireyamadyapramādasthānaṃ prahāya
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405646 (5.960):
yāvajjīvamadattādānaṃ kāmamithyācāraṃ mṛṣāvādaṃ / surāmaireyamadyapramādasthānaṃ prahāya
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405840 (0.011):
arhanto yāvajjīvamadattādānaṃ abrahmacaryaṃ mṛṣāvādaṃ / surāmaireyamadyapramādasthānaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405873 (0.011):
evamevāhaṃ evaṃnāmā yāvajjīvamadattādānamabrahmacaryyaṃ mṛṣāvādaṃ / surāmaireyamadyapramādasthānaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518081 (0.011):
yathā te āryā arhanto yāvajjīvam adattādānam abrahmacaryaṃ mṛṣāvādaṃ / surāmaireyamadyapramādasthānaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518115 (0.011):
prativiratāḥ evam evāham evaṃnāmā yāvajjīvam adattādānaṃ abrahmacaryaṃ / mṛṣāvādaṃ surāmaireyamadyapramādasthānaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11956124 (0.012):
surāmaireyamadyapramādasthānaṃ prahāya surāmaireyamadyapramādasthānāt
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301704 (0.023):
prāṇātipātāt prativiratir adattādānāt kāmamithyācārān mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratiḥ /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242521 (0.023):
prāṇātipātād adattādānāt prativirataḥ kāmamithyācārān mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānād (DhskD 17v9) aprativirataḥ iyatā upāsakaḥ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242560 (0.023):
prāṇātipātād adattādānāt kāmamithyācārāt prativirataḥ mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānād aprativirataḥ iyatā upāsakaḥ śikṣāsu
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242637 (0.023):
(DhskD 18r3) prativirataḥ adattādānāt kāmamithyācārān mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānāt prativirataḥ iyatā upāsakaḥ śikṣāsu
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242683 (0.023):
ātmanā adattādānāt326 (DhskD 18r5) kāmamithyācārān mṛṣāvādāt / surāmaireyamadyapramādasthānāt prativirato bhavati / no tu parān
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242739 (0.023):
kāmamithyācārān mṛṣāvādāt surāmaireyamadyapramādasthānāt prativirato
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089234 (0.023):
surāmaireyamadyapramādasthānān mṛṣāvādāt paiśūnyāt pāruṣyāt
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107738 (0.023):
abrahmacaryān mṛṣāvādāt surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratā iyam
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14800510 (0.023):
teṣām etad abhavat; asti vayaṃ mṛṣāvādāt prativiratāḥ; no tu / surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratāḥ; yan nu vayaṃ
(BhīKaVā 10a1) prativiramāmy anenāhaṃ pañcamenāṅgena teṣām āryāṇām arhatāṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405674 (0.0):
surāmaireyamadyapramādasthānātprativiramāmi / anena pañcamenāṅgena
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517626 (0.0):
surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiramāmy anenāhaṃ pañcamenāṅgena teṣām
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405624 (0.010):
prāṇānipātātprativiramāmi / anenāhaṃ prathamenāṅgena teṣāmāryāṇāmarhatāṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405826 (0.010):
prahāya prāṇātipātātprativiramāmi / anenāhaṃ prathamenāṅgena / teṣāmāryāṇāmarhatāṃ śikṣāyāmanuśikṣe anuvidhīye anukaromi / yathā te āryāḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301794 (0.010):
prāṇātipātāt prativiramāmy anenāhaṃ prathamenāṅgena teṣām āryāṇām arhatāṃ / śikṣāyām anuśikṣe anuvidhīye anukaromi /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517566 (0.010):
prahāya prāṇātipātāt prativiramāmy anenāhaṃ prathamenāṅgena teṣām āryāṇām
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518062 (0.010):
prāṇātipātāt prativiramāmy anenāhaṃ prathamenāṅgena teṣām āryāṇām arhatāṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405903 (0.011):
jātarūparajatapratigrahātprativiramāmi / anenāhaṃ daśamenāṅgena / teṣāmāryāṇāmarhatāṃ śikṣāyāmanuśikṣe anuvidhīye anukaromi /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518145 (0.032):
prativiramāmy anenāhaṃ daśamenāṃgena teṣām āryāṇām arhatāṃ śikṣāyām
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301820 (0.037):
surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratā evam evāham evannāmikā imaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517599 (0.038):
surāmaireyamadyapramādasthānaṃ prahāya surāmaireyamadyapramādasthānāt / prativiratāḥ evam evāham evaṃnāmā yāvajjīvam adattādānaṃ kāmamithyācāraṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11956125 (0.051):
surāmaireyamadyapramādasthānaṃ prahāya surāmaireyamadyapramādasthānāt / prativiramāmīti vacanāt. nānyeṣu śikṣāpadeṣu prāṇātipātaviratyādiṣu
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405647 (0.059):
surāmaireyapramādasthānātprativiratāḥ evamevāhamevaṃnāmā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18773254 (0.061):
prativiramiṣyaṃ yāvajjīvaṃ surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiramiṣyaṃ / upāsakaṃ me dhārehi imehi paṃcahi śikṣāpadehi // ahaṃ rāhulo buddhaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301705 (0.064):
surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratiḥ / / evañ ca punaḥ śaraṇagamanaśikṣāpadāni dātavyāni / trimaṇḍalaṃ kṛtvā pūrvaṃ
śikṣāyām anuśikṣe anuvidhīye anukaromi upāsikāñ ca mām āryikā dhārayatu /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405626 (0.0):
prāṇānipātātprativiramāmi / anenāhaṃ prathamenāṅgena teṣāmāryāṇāmarhatāṃ / śikṣāyāmanuśikṣe anuvidhīye anukaromi / yathā te āryāḥ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405678 (0.0):
surāmaireyamadyapramādasthānātprativiramāmi / anena pañcamenāṅgena / teṣāmāryāṇāmarhatāṃ śikṣāyāmanuśikṣe anuvidhīye anukaromi / bhadantāḥ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405828 (0.0):
prahāya prāṇātipātātprativiramāmi / anenāhaṃ prathamenāṅgena / teṣāmāryāṇāmarhatāṃ śikṣāyāmanuśikṣe anuvidhīye anukaromi / yathā te āryāḥ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405905 (0.0):
jātarūparajatapratigrahātprativiramāmi / anenāhaṃ daśamenāṅgena / teṣāmāryāṇāmarhatāṃ śikṣāyāmanuśikṣe anuvidhīye anukaromi /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301797 (0.0):
prāṇātipātāt prativiramāmy anenāhaṃ prathamenāṅgena teṣām āryāṇām arhatāṃ / śikṣāyām anuśikṣe anuvidhīye anukaromi /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517568 (0.0):
prahāya prāṇātipātāt prativiramāmy anenāhaṃ prathamenāṅgena teṣām āryāṇām / arhatāṃ śikṣāyām anuśikṣe anuvidhīye anukaromi (Upj(J) 17.3-5; 7.2-5; ~
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517628 (0.0):
surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiramāmy anenāhaṃ pañcamenāṅgena teṣām / āryāṇām arhatāṃ śikṣāyām anuśikṣe anuvidhīye anukaromi evaṃ dvir api trir
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518064 (0.0):
prāṇātipātāt prativiramāmy anenāhaṃ prathamenāṅgena teṣām āryāṇām arhatāṃ / śikṣāyām anuśikṣe anuvidhīye anukaromi / (Upj(J) 10.9- 13; ~ Skt.C 44
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518147 (0.0):
prativiramāmy anenāhaṃ daśamenāṃgena teṣām āryāṇām arhatāṃ śikṣāyām / anuśikṣe anuvidhīye anukaromi evaṃ dvir api trir api (Upj(J) 10.14-22; ~
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24029543 (0.061):
akālabhojanādvirati muktvā anenāhamaṣṭamāṅgena teṣāmāryāṇāmarhatāṃ / śikṣāyāmanuśikṣe anuvidhīya" iti /"
iti vaktavyaṃ / evaṃ dvir api trir api // / triśaraṇagamanāt pañcaśikṣāpadadhāriṇyā bhikṣuṇyā vaktavyam aupayikam iti
tataḥ paścād bhikṣuṇī adhyeṣṭavyā yā saṃghamadhye ārocayati / yādhīṣṭā
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10522967 (0.060):
dvau māsau parivāso dattaḥ / sa pārivāsika eva san tām anyāpattiṃ / pratijānāti yā anena saṃghamadhye nārocayati / sa etat prakaraṇaṃ
bhavati tayāsau bhikṣuṇī praṣṭavyā / pṛṣṭā te iyam āntarāyikān dharmān iti
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517665 (0.016):
praṣṭavyaṃ pṛṣṭas te āsamudācārikān dharmān ity apṛṣṭvā ārocayati sātisāro
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302173 (0.056):
dadāti / tayā praṣṭavyaṃ / pṛṣṭā te āntarāyikān dharmān iti / apṛṣṭvā
tatas tayā bhikṣuṇīsaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite anuparigaṇikayā vā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303007 (0.024):
bhikṣūṇāṃ daśavarge maṇḍalake sarvabhikṣuṇīsaṃghe sanniṣaṇṇe (BhīKaVā / 19a1) sannipatite apaścimake vā bhikṣuṇīnāṃ dvādaśavarge maṇḍalake /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302996 (0.038):
tataḥ paścāt sarvabhikṣusaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite apaścimake vā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336853 (0.046):
/ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn / samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite yathāvṛddhikayā sagauraveṇa
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731188 (0.051):
gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite śreyakena bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764718 (0.051):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite / apaścimakena bhikṣuṇā parivāso deyaś caturvargamaṇḍalakena /
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492244 (0.051):
ākoṭya pṛṣṭhavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ḥhastakena bhikṣuṇā ekāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yathāvṛddhikayā
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439106 (0.053):
yāvad apareṇa samayena bhikṣusaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite saṃghasthaviras
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487876 (0.056):
bhikṣūn smanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ḥpūrvaṃ tāvad
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2872306 (0.058):
iva pravṛtteḥ svārthatvamevāsya // kathaṃ avasthite saṃghe ārocayedityāha / - (10) sarvasannipāte vā [sanniṣaṇṇe ']nulayane vā // anuparigaṇikayā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297922 (0.060):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298551 (0.060):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite / āvāsikanaivāsikair bhikṣubhiḥ khuḍḍalikāyāḥ sīmāyāś caturdiśaṃ sthāvarāṇi
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299140 (0.060):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite / āvāsikanaivāsikair bhikṣubhiḥ khuḍḍalikāyāḥ sīmāyāś caturdiśaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325727 (0.061):
pṛṣtavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501277 (0.062):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya / sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326034 (0.062):
bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297403 (0.062):
Poṣ-v 30.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn / samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298213 (0.062):
Poṣ-v 40.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn / samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298395 (0.062):
Poṣ-v 44.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn / samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298951 (0.062):
Poṣ-v 53.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn / samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ubhayataḥsīmāyāṃ saṃghaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982680 (0.062):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn / samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ
pravrajyāpekṣāṃ vṛddhānte sāmīcīṃ kārayitvā utkuṭukaṃ niṣādyāñjaliṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518642 (0.039):
tataḥ paścā raho'nuśāsakena bhikṣuṇā ātmanaḥ samīcīṃ kārayitvā utkuṭukaṃ / niṣādayitvā añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyam* śṛṇu tvam āyuṣmann ayaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301974 (0.059):
tataḥ paścād upādhyāyikā yācitavyā evaṃ punar yācitavyā / sāmīcīṃ / kārayitvā purata utkuṭukena niṣādyāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ /
pragṛhya gaṇābhimukhaṃ sthāpayitvā idaṃ syād ārocayitavyaṃ /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518530 (0.064):
tataḥ paścāc chramaṇopavicāraṃ vihāyya darśanopavicāre añjalim pragṛhya / gaṇābhimukhaḥ sthāpayitavyaḥ tataḥ karmakārakeṇa bhikṣuṇā praṣṭavyaṃ ko
śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā pravrajyāpekṣā gṛhiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302674 (0.023):
tato 'ntar mārge sthitvā rahonuśāsikayā vaktavyaṃ / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / samanuśiṣṭā mayā evannāmikā rahasy āntarāyikān dharmān sā pariśuddham
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302845 (0.025):
tato jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302764 (0.030):
tataḥ karmakārikayā bhikṣuṇyā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / śṛṇotv / āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302717 (0.032):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācitavyā / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / aham / evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upsaṃpatprekṣā sāham evannāmikā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302319 (0.044):
tataḥ karmakārikayā bhikṣuṇyā muktikā jñaptiḥ kartavyā // // / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302904 (0.044):
evañ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303511 (0.049):
śṛṇotu bhadantā ubhayasaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā upādhyāyikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302887 (0.052):
āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate 'nujānīyād āryikāsaṃgho yad / āryikāsaṃgha evaṃnāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519138 (0.058):
tataḥ paścāt karmakārakeṇa bhikṣuṇā muktikā jñaptiḥ kartavyā : śṛṇotu / bhadantāḥ saṃghaḥ ayaṃ evaṃnāmā evaṃnāmna upasaṃpatprekṣaḥ so 'yam
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303502 (0.064):
ubhayasaṃgho yad ubhayasaṃgha evannāmikām upasaṃpādayed evaṃnāmikayā / upādhyāyikayety eṣā jñaptiḥ // evaṃ karma kartavyaṃ //
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2871561 (0.064):
/ pravrajyopasaṃpadau / yācanaṃ punaḥ - śṛṇotu
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194263 (0.064):
tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam. śṛṇotu / bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā pravārako bhikṣur utsahate saṃghasya
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194295 (0.064):
evaṃ ca karma kartavyam. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. evaṃnāmā pravārako
avadātavasanā anavatāritakeśā ākāṃkṣate (BhīKaVā 10b1) svākhyāte
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2871608 (0.046):
bhikṣavaḥ // tathā ca mantraḥśṛṇotu
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517712 (0.050):
avadātavasanaḥ anavatāritakeśaśmaśrur ākāṃkṣate svākhyāte dharmavinaye / pravrajituṃ so 'yam evaṃnāmā evaṃnāmnā upādhyāyena svākhyāte dharmavinaye
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9436135 (0.061):
ākāṃkṣati svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ (Pravr-v III 263)
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17970609 (0.061):
māṇava ākāṃkṣati svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ
dharmavinaye pravrajyāṃ seyam evaṃnāmikā keśān avatārya kāṣāyāṇi vastrāṇy
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1444106 (0.026):
sthaviramuvāca / labheyamahaṃ svākhyāte dharmavinaye pravrajyāmupasaṃpadaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673956 (0.026):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvam* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678113 (0.026):
idam avocat*: labheyāhaṃ bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām / upasaṃpadaṃ bhikṣu{ṇī}bhāvam* | careyam ahaṃ bhagavato 'ntike brahmacaryam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5689301 (0.026):
labheyāhaṃ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam*,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690514 (0.026):
gṛhapatiputraḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699661 (0.026):
'ntike brahmacaryam* | labdhavān dīrghanakhaparivrājakaḥ svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* | evaṃ pravrajitaḥ sa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471022 (0.026):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣuṇībhāvaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471429 (0.026):
athāsau brāhmaṇo bhagavantam idam avocat* / labheyāhaṃ bhadanta svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ pūrvavad yāvat* /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475412 (0.026):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475450 (0.026):
labheyāhaṃ bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ (fol.
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475747 (0.026):
labdhavān nando gopālakaḥ paṃcaśataparivāraḥ svākhyāte dharmavinaye / pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* / evaṃ pravrajitaḥ sa āyuṣmān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505747 (0.026):
bhagavantam etad avocat* / labheyāhaṃ bhadanta svākhyāte dharmavinaye / pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ careyam ahaṃ bhagavato 'ntike
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505766 (0.026):
brahmacaryam iti / labdhavān śaila ṛṣiḥ paṃcaśataparivāraḥ svākhyāte / dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505912 (0.026):
kaineya ṛṣiḥ paṃcaśataparivāraḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyām / upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam* /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407645 (0.026):
yaste abhūt pūīrvamāśākaḥ kaścidahaṃ labheyaṃ svākhyāte dharmavinaye / pravrajyāmupasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ ca / satvametarhi pravrajitaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552128 (0.026):
bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyāmupasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467164 (0.026):
sul(a)bdh(ā yad va)yaṃ (labhemahi svākhyāte dharmavinaye pravrajyām / upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467351 (0.026):
40.54 anyatīrthikaparivrājakā āgaccheyur yady ākāṅkṣey(uḥ svākhyāte / dharma)vinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ tata enāṃ bhikṣavaś
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435729 (0.026):
svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ carema vayaṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9436027 (0.026):
kulaputraśatāny ākāṃkṣanti svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ
ācchādya samyag eva śraddhayā agārād anāgārikāṃ pravrajyāṃ pravrajiṣyaty
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638646 (0.0):
pitrānujñātaḥ keśaśmaśru avatārya kāṣāyāṇi vastrāṇy ācchādya samyag eva / śraddhayā agārād anagārikāṃ pravrajitaḥ | tena vinopadeśena saptatriṃśad
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651399 (0.0):
kulaputrāḥ keśaśmaśru avatārya kāṣāyāṇi vastrāṇy ācchādya samyag eva / śraddhayā agārād anagārikāṃ pravrajanti, tad anuttaraṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475673 (0.0):
āgamiṣyati / sa yad arthaṃ kulaputrāḥ keśaśmaśrv avatārya kāṣāyāṇi / vastrāṇy ācchādya samyag eva śraddhayā agārād anagārikāṃ pravrajanti tad
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505654 (0.0):
keśaśmaśrūṇy avatārya kāṣāyāṇi vastrāṇy ācchādya samyag eva śraddhayāgārād
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505686 (0.0):
avatārya kāṣāyāṇi vastrāṇy ācchādya samyag eva śraddhayāgārād anagārikāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21527924 (0.0):
022.024. yadarthaṃ kulaputrāḥ keśaśmaśrūṇi avatārya kāṣāyāṇi vastrāṇi / ācchādya samyageva śraddhayā agārādanagārikāṃ pravrajanti, tadanuttaraṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21652941 (0.0):
467.016. sacet keśaśmaśrūṇyavatārya kāṣāyāṇi vastrāṇyācchādya samyageva / śraddhayā agārādanagārikāṃ pravrajiṣyati, tathāgato bhaviṣyatyarhan
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654511 (0.0):
472.007. ahaṃ keśaśmaśrūṇyavatārya kāṣāyāṇi vastrāṇyācchādya samyageva / śraddhayā agārādanagārikāṃ pravrajiṣyāmi/
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13631631 (0.0):
samenābhinirjityādhyāvatsyati; sacet keśaśmaśrv avatārya kāṣāyāṇi vastrāṇy / ācchādya samyag eva śraddhayā agārād anagārikāṃ pravrajati tathāgato
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13634721 (0.0):
kumāraḥ keśaśmaśrv avatārya kāṣāyāṇi vastrāṇy ācchādya samyag eva / śraddhayā agārād anagārikāṃ pravrajiṣyati; yanv ahaṃ kumārasya bhūyasyā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13635934 (0.0):
keśaśmaśrv avatārya kāṣāyāṇi vastrāṇy ācchādya samyag eva śraddhayā agārād
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13636162 (0.0):
iti keśaśmaśrv avatārya kāṣāyāṇi vastrāṇy ācchādya samyag eva śraddhayā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13650044 (0.0):
viharanto yadarthaṃ kulaputrāḥ keśaśmaśrv avatārya kāṣāyāṇi vastrāṇy / ācchādya samyag eva (A 395b) śraddhayā agārād anagārikāṃ pravrajanti tad
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13650120 (0.0):
yaśāḥ, pūrṇo, vimalo, gavāṃpatiḥ, subāhuḥ keśaśmaśrv avatārya kāṣāyāṇi / vastrāṇy ācchādya samyag eva śraddhayā agārād anagārikāṃ pravrajitā iti;
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654378 (0.0):
śākyakulāt keśaśmaśrv avatārya kāṣāyāṇi vastrāṇy ācchādya samyag eva / śraddhayā agārād anagārikāṃ pravrajitaḥ; so 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim (A
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13667639 (0.0):
samenābhinirjityādhyavatsyati; sacet keśaśmaśrūṇy avatārya kāṣāyāṇi / vastrāṇy ācchādya samyag eva śraddhayāgārād anagārikāṃ pravrajiṣyati
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13667965 (0.0):
vighuṣṭaśabdo loke; sa keśaśmaśrūṇy avatārya kāṣāyāṇi vastrāṇy ācchādya / samyag eva śraddhayāgārād anagārikāṃ pravrajitaḥ; so 'nuttarāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014781 (0.0):
avatārya kāṣāyāṇi vastrāṇy ācchādya samyag eva śraddhayā agārād anagārikāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014898 (0.0):
nayenakāmaṃgamaḥ sa keśaśmaśrūṇy avatārya kāṣāyāṇi vastrāṇy ācchādya / samyag eva śraddhayā (A 507b) agārād anagārikāṃ pravrajitaḥ; sa yāvajjīvaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015091 (0.0):
pravrajeyam iti sa idaṃ pratisaṅkhyāya keśaśmaśrūṇy avatārya kāṣāyāṇi / vastrāṇy ācchādya samyag eva śraddhayā agārād anagārikāṃ pravrajati;
evaṃnāmikayā upādhyāyikayā kiṃ pravrajatv iti / / sarvābhir vaktavyaṃ sacet pariśuddhā pravrajatu / saced vadantīty evaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519020 (0.042):
sarvair vaktavyaṃ sacet pariśuddhyatīti / saced vadantīty evaṃ kuśalaṃ no
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517751 (0.043):
sarvair vaktavyaṃ sacet pariśuddho bhavatīti sacet vadantīti evaṃ kuśalaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302693 (0.061):
sarvabhikṣuṇībhir vaktavyaṃ sacet pariśuddhā bhavaty āgacchatv iti / saced / vadantīty evaṃ kuśalaṃ no ced vadanti sātisārā bhavanti /
kuśalaṃ no ced vadanti sātisārā bhavanti /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302701 (0.0):
sarvabhikṣuṇībhir vaktavyaṃ sacet pariśuddhā bhavaty āgacchatv iti / saced / vadantīty evaṃ kuśalaṃ no ced vadanti sātisārā bhavanti /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517757 (0.0):
sarvair vaktavyaṃ sacet pariśuddho bhavatīti sacet vadantīti evaṃ kuśalaṃ / no ced vadanti sātisārā bhavanti (Upj(J) 8.8-10; vgl. Kṣudr-v(Bhī) 10 b2)
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519026 (0.005):
sarvair vaktavyaṃ sacet pariśuddhyatīti / saced vadantīty evaṃ kuśalaṃ no / ced vadanti sātisārā bhavanti / (Upj(J) 16.12-13, 17.5-6; vgl.
tataḥ paścād upādhyāyikā yācitavyā evaṃ punar yācitavyā / sāmīcīṃ
kārayitvā purata utkuṭukena niṣādyāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517696 (0.029):
vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302105 (0.038):
nipatyāñjaliṃ pragṛhya vaktavyaṃ / / samanvāhara upādhyāyike 'ham evannāmikā imaṃ divasam upādāya yāvajjīvaṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336863 (0.044):
sāmīcīṃ kṛtvā vṛddhānte utkuṭukena niṣadyāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād / vacanīyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730541 (0.053):
vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736592 (0.053):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyam Ś
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765802 (0.053):
kṛtvā utkuṭukena sthitvāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyam* /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517775 (0.054):
tataḥ paścād upādhyāyo yācitavyaḥ evañ ca punar yācitavyaḥ samīcīṃ kṛtvā / purata utkuṭukena sthitvā idaṃ syād vacanīyam* / samanvāharācārya aham
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765890 (0.059):
kṛtvā utkuṭukena sthitvāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyam* / / samanvāharāyuṣmann aham evaṃnāmā bhikṣur evaṃrūpāṃ caivaṃrūpāṃ ca
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300106 (0.059):
avamucya yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā utkuṇḍakena (Poṣ-v 360) sthitvā / añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ | / samanvāharāyuṣmann adya saṃghasya poṣadhaḥ pāṃcadaśikaḥ mamāpy evaṃnāmo
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301907 (0.059):
pravrajyāpekṣāṃ vṛddhānte sāmīcīṃ kārayitvā utkuṭukaṃ niṣādyāñjaliṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517979 (0.060):
anuprayacchati tena tasya samīcīṃ kṛtvā purata utkuṭukena niṣadyāṃjaliṃ / pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ samanvāhara bhadanta aham evaṃnāmā buddhaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518643 (0.061):
tataḥ paścā raho'nuśāsakena bhikṣuṇā ātmanaḥ samīcīṃ kārayitvā utkuṭukaṃ / niṣādayitvā añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyam* śṛṇu tvam āyuṣmann ayaṃ
samanvāhara ācāryike 'ham evannāmikā ācāryikām upādhyāyikāṃ yāce ācāryikā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302190 (0.016):
(BhīKaVā 15a1) + + tataś cīvarāṇy adhiṣṭhātavyāni / samanvāhara / upādhyāyike aham evannāmikā idaṃ cīvaraṃ saṃghāṭīm adhitiṣṭhāmi
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301735 (0.042):
tasyāḥ praṇāmaṃ kārayitvā añjaliṃ kārayitavyā tatas tayā evaṃ vaktavyaṃ / / samanvāhara āryike aham evannamikā imaṃ divasam upādāya yāvajjīvaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24850329 (0.042):
syādvacanīyam / samanvāharatvāyupmannahamevaṃnāmā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303330 (0.049):
tvayā kasya cit kiñ cid deyaṃ alpaṃ vā prabhūtaṃ vā kinnāmikā tvaṃ / kinnāmikā te upādhyāyikā aham evannāmikā arthahetor (BhīKaVā 20b1) nāma
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302285 (0.052):
rahasyanuśāsiketi / yā adhīṣṭā tayā vaktavyam aham evannāmiketi / / tataḥ karmakārikayā bhikṣuṇyā pūrvan tāvad utsāhayitavyā / utsahase tvam
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302107 (0.053):
nipatyāñjaliṃ pragṛhya vaktavyaṃ / / samanvāhara upādhyāyike 'ham evannāmikā imaṃ divasam upādāya yāvajjīvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302328 (0.058):
evannāmikāyā raho'nuśāsikā 'dhīṣṭā / seyam evannāmikā bhikṣuṇī utsahate
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517697 (0.063):
vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ / bhadantāḥ samanvāhṛyatāṃ / ayam evaṃnāmā evaṃnāmnaḥ pravrajyāpekṣo gṛhī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302576 (0.063):
kinnāmikā tvaṃ evaṃnāmikāhaṃ kiṃnāmikā te upādhyāyikā / arthahetor nāma
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305442 (0.064):
adyāgreṇa evannāmike ākruṣṭayā na pratyākroṣṭavyaṃ / roṣitayā na
me upādhyāyikā bhavatu / ācāryikayā upādhyāyikayā pravrajiṣyāmi / evaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302576 (0.056):
kinnāmikā tvaṃ evaṃnāmikāhaṃ kiṃnāmikā te upādhyāyikā / arthahetor nāma
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2872945 (0.060):
'ahaṃ evaṃnāmā bhadantamupādhyāyaṃ yāce' / '[bhadanto] me upādhyāyo / bhavatu' / 'bhadantenopādhyāyena pravrajiṣya, upasaṃpatsye vā' iti //
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518244 (0.062):
me upādhyāyo bhavatu upādhyāyena upādhyāyenopasaṃpatsye evaṃ dvir api tṛr
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517794 (0.062):
evaṃnāmā ācāryam upādhyāyaṃ yāce ācāryo me upādhyāyo bhavatu / ācāryeṇopādhyāyena pravrajiṣyāmi evaṃ dvir api trir api tṛtīyāyāṃ tu vāci
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303330 (0.064):
tvayā kasya cit kiñ cid deyaṃ alpaṃ vā prabhūtaṃ vā kinnāmikā tvaṃ / kinnāmikā te upādhyāyikā aham evannāmikā arthahetor (BhīKaVā 20b1) nāma
dvir apy evaṃ trir api // // / tata upādhyāyikayā keśāvatārikā bhikṣuṇī adhyeṣṭavyā yā keśān avatārayati
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302159 (0.0):
evannāmikayā upādhyāyikayā / evaṃ dvir apy evaṃ trir api // // / tata upādhyāyikayā bhikṣuṇī adhyeṣṭavyā / yāsyāḥ śrāmaṇerikāśikṣāpadāni
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304424 (0.046):
uktañ ca bhagavatā yā punar bhikṣuṇī anabhijānantī aparijānantī asantam
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27838405 (0.054):
itthannāmaṃ bhikṣuṃ bhikṣuṇītovādakaṃ saṃmutīya saṃmanyeya ovayikā eṣā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27862888 (0.054):
221. bhagavān rājagṛhe viharati | tahiṃ dāni jetā nāma bhikṣuṇī | sā / antevāsinīṃ bhikṣuṇīhi upasaṃpādīyāna sthūlanandāṃ bhikṣuṇīm āha | ārye
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849213 (0.055):
| sā bhikṣuṇī bhikṣuṇībhiḥ ucyamānā etad eva vastuṃ pratigṛhya tiṣtheya na / pratinissaret | sā bhikṣuṇī bhikṣuṇībhir yāvat tṛtīyakaṃ samanugrāhitavyā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27839227 (0.058):
khu ekā pravārāyikā saṃmanyitavyā | bhikṣuṇī pratibalā pravārāyikā | / 107. tato karmakārikāya karma kartavyaṃ | śṛṇotu me āryasaṃgho | iyam
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27842928 (0.058):
pārājiketi pārājikāye āpattīye saṃkāśanā prakāśanā vivaraṇā vibhajanā / uttānīkarmatā prajñaptiḥ | / 137. sā eṣā bhikṣuṇī trikkhatto kuvege samanugrāhiyamāṇā samanubhāṣiyamāṇā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27866657 (0.058):
paribhāṣayitavyāḥ samagrīkartvyāḥ | atha dāni na śaknoti anyā bhikṣuṇī / adhyesitavyā udyojayitavyā upāsakopāsikāyo bhikṣubhikṣuṇīyo | atha tāny
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577256 (0.062):
bhikṣavaḥ punaḥ saṃbahulāḥ kuleṣūpanimantritā bhuṃjīraṃs tatra ced / bhikṣuṇī vyapadiśamānā sthitā syād ihaudanaṃ dehi iha sūpaṃ dehi iha bhūyo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136452 (0.063):
tatrāyaṃ samayo Ō gilānā bhikṣuṇī ovaditavyā anuśāsitavyā bhavati / ayam / atra samayo /
yadi kathayaty avatāryantām ity avatārayitavyāḥ (BhīKaVā 11a1) / atha / kathayati neti vaktavyā ata eva gaccheti /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21523882 (0.036):
kathayati eṣo 'hamāgataḥ/ / 010.018. sā na śraddadhāti/ / 010.018. sa kathayati bhagini, sacennābhiśraddadhāsi, tava paurāṇe
Vinayaviniscaya upalipariprccha (bsu040_u.htm.txt) 2936192 (0.051):
kathayati / gambhīrāmasaṃkliṣṭāṃ sūkṣmāṃ niḥkaukṛtyakathāṃ kathayati / / niḥparyyutthānakathāṃ kathayati / asaṅgāmanāvaraṇāṃ śūnyatākathāṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9440031 (0.053):
kathayati | ārya kena te pravrajitasya hastau cchinnāv iti | sa kathayaty / āgārikasya me cchinnau na pravrajitasya | kena pravrājitaḥ sa kathayaty
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21588379 (0.056):
209.032. āyuṣmān saṃgharakṣitaḥ saṃlakṣayati śobhanaṃ kathayati sacet sa / niṣkāsayiṣyati, <210>gamiṣyāmi/ / 210.001. sa saṃlakṣayati brāhmaṇā hyete/
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517888 (0.056):
kathayati neti vaktavyaḥ ata eva gaccha atha kathayaty avatāryām iti / avatārayitavyā / (Upj(J) 9.5-8; vgl. Kṣudr-v(Bhī) 10 b4-11 a1)
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21658185 (0.057):
nagaraṃ pāṃśunā avaṣṭapsyata iti/ / 485.026. kānupūrvī? kathayati deva, sa evaṃ kathayati, prathame
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582936 (0.061):
193.019. kiṃ tu anena dārakeṇa tasyāntike kharāvāgniścāritā/ / 193.020. sa kathayati bhadre, kiṃ kathayati? tayā vistareṇa samākhyātam/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9485242 (0.062):
hāritāḥ / anuprayaccha me balīvardān* / sa kathayati nāhaṃ hārayiṣye / sa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21526520 (0.064):
018.024. sā kathayati pūrṇa, dārakāṇāṃ pūrvabhakṣikāmanuprayaccheti/ / 018.025. sa kathayati kārṣāpaṇaṃ prayaccha/ / 018.025. sā kathayati tvayā iyatībhiḥ suvarṇalakṣābhirvyavahṛtam,
keśāvatārikāyā ahaṃ bhikṣavo bhikṣuṇyā āsamudācārikān dharmān prajñapayāmi
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224187 (0.024):
kuṣṭharogābhibhūtasyāhaṃ bhikṣavo bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñāpayiṣyāmi / kuṣṭharogābhibhūtena bhikṣuṇā sāṃghikam śayanāsanaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765045 (0.024):
pārivāsikamānāpyacārikāṇām ahaṃ bhikṣavo bhikṣūṇām āsamudācārikān dharmān
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194556 (0.030):
pravāraṇādāyakasyāhaṃ bhikṣava bhikṣor āsamudācārikān dharmān
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194676 (0.030):
pravāraṇāgrāhakasyāhaṃ bhikṣava bhikṣor āsamudācārikān dharmān
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300085 (0.035):
Poṣ-v 66.1. pāriśuddhidāyakasyāhaṃ bhikṣava bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñapayiṣyāmi |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300212 (0.035):
Poṣ-v 67.1. pāriśuddhigrāhakasyāhaṃ bhikṣava bhikṣor āsamudācārikān / dharmān prajñapayiṣyāmi |
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334947 (0.050):
kalaho mā bhaṇḍanaṃ mā vigraho mā vivādaḥ / api tūtkṣiptakasyāhaṃ bhikṣor / āsamudācārikān dharmān prajñapayāmi / utkṣiptakena bhikṣuṇā evaṃ cittam
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337067 (0.050):
osāraṇīyaṃ karma / tasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayāmi /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335060 (0.050):
tūtkṣepakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayiṣyāmi /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731070 (0.054):
Pāṇḍ-v § 2.6 nigarhaṇīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñapayāmi / nigarhaṇīyakarmakṛtena bhikṣuṇā na pravrājayitavyaṃ /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336831 (0.054):
tūtkṣiptakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayiṣyāmi /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732761 (0.056):
Pāṇḍ-v § 4.10 pratisaṃharaṇīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān / dharmān prajñapayāmi / pratisaṃharaṇīyakarmakṛtena bhikṣuṇā na
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14807473 (0.057):
bhikṣavo (Śay-v 39) bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñāpayāmi, (A 327b)
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492399 (0.057):
tatsvabhāvaiṣīyadattakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñāpayāmi; tatsvabhāvaiṣīyadattakena bhikṣuṇā na pravrājayitavyaṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296680 (0.058):
bhagavān āha | prāhāṇikasyāhaṃ bhikṣavo bhikṣor āsamudācārikāṃ dharmāṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297012 (0.059):
Poṣ-v 18. prahāṇapratijāgrakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337243 (0.060):
saṃghasāmagrīdattakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayāmi / / saṃghasāmagrīdattakena bhikṣuṇā poṣadho yācitavyaḥ / evaṃ ca punar
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276444 (0.062):
Var-v § 1.2.6 śayanāsanagrāhakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñapayiṣyāmi. / Var-v § 1.2.6.1 -
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466585 (0.064):
āha / na hi bhikṣuṇopayuktaśeṣā vasā chorayitavyā / vasādhārakasyāhaṃ / bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayiṣyāmi / vasādhārakeṇa
keśāvatārikayā bhikṣuṇyā yadi śītakālo bhavati uṣṇodakena snāpayitavyā /
athoṣṇakālo bhavati śītodakena snāpayitavyā / keśāvatārikā bhikṣuṇī
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11276558 (0.046):
vartamānānūrdhvamevonnayati, ūrdhvamevotkarṣati / sa caiṣo 'trābhivyakto / bhavati śītodakena vā paryukṣitasya prāsamasiṃ vikośaṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1396882 (0.052):
idānīṃ vṛthā te śokaḥ14 samupasthitaḥ katham // 14 // / śītoṣṇādikṛtaiḥ15 sukhaduḥkhaiḥ saṃyogā(t tada)nuparama iti /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18696621 (0.055):
khijjantasya śītakāle śītena dahyantasya uṣṇakāle uṣṇena pacyantasya
yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān asamādāya vartate sātisārā bhavati
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297267 (0.0):
Poṣ-v 23.3. prahāṇapratijāgrako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān / dharmān asamādāya vartate sātisāro bhavati |
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224223 (0.006):
kuṣṭharogābhibhūto bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na / samādāya vartate saṃgho vā sātisāro bhavati /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730215 (0.006):
karma / tarjanīyakarmakṛto bhikṣur yathā prajñaptān āsamudācārikān dharmān / na samādāya vartate sātisāro bhavati /
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14807501 (0.013):
uccāraprasrāvaś chorayitavyaḥ, kukkurapoṣako bhikṣur yathāprajñaptān / āsamudācārikān dharmān asamādāya vartate, sātisāro vartate
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492477 (0.013):
vinayadhareṣu pudgaleṣu; tatsvabhāvaiṣīyadattako bhikṣur yathāprajñaptān / āsamudācārikān dharmān asamādāya vartate, sātisāro bhavati
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765460 (0.034):
pārivāsikamānāpyacārikā (311r1 = GBM 6.934) bhikṣavo yathā prajñaptān / āsamudācārikān dharmān na samādāya vartante sātisārā bhavanti /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466617 (0.035):
vasādhārako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466803 (0.035):
kaṣāyadhārako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731103 (0.035):
bhikṣur yathā prajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194666 (0.035):
pravāraṇādāyako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325845 (0.038):
kaṭhināstārako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikāṃ dharmān na samādāya / vartate sātisāro bhavati
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335004 (0.038):
āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate / sātisāro bhavati /
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296699 (0.038):
prāhāṇiko bhikṣuḥ yathāprajñaptān āsamudācārikāṃ dharmāṃ na samādāya / vartate | sātisāro bhavati |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300202 (0.038):
Poṣ-v 66.6 pāriśuddhidāyako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikāṃ dharmāṃ / na samādāya vartate sātisāro bhavati |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300327 (0.038):
Poṣ-v 67.5. pāriśuddhigrāhako bhikṣur āsamudācārikān dharmān na samādāya / vartate sātisāro bhavati |
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194788 (0.038):
pravāraṇāgrāhako bhikṣur āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate / sātisāro bhavati. (GBM 6.1054.1-2; MSV,Wi 43).
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14808984 (0.038):
āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate, sātisāro bhavati
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466584 (0.052):
āha / na hi bhikṣuṇopayuktaśeṣā vasā chorayitavyā / vasādhārakasyāhaṃ / bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayiṣyāmi / vasādhārakeṇa
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335112 (0.057):
yathāprajñaptānām āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate (MSV II 178)
tato muhūrtaṃ gātrāṇy āvāpayitvā paścāt svayam evopādhyāyikayā kāṣāyāṇi
vastrāṇi dātavyāni / tayāpi pādayor nipatya pratigrahītavyāni / nivāsanaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517929 (0.0):
tataḥ upādhyāyena kāṣāyāṇi vastrāṇi dātavyāni tenāpi pādayor nipatya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21658152 (0.032):
niṣpalāyitavyamiti/ / 485.023. tau tasya pādayor nipatya raurukaṃ praviṣṭau/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651311 (0.046):
uktah ārya, taistatpātraṃ sthāpayeti/ / 462.024. tena tatra sthāpitam/ / 462.024. niṣkampamavasthitam/ / 462.025. tayā pādayor nipatya praṇidhānaṃ kṛtam/
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13662736 (0.056):
nipateti; sa kathayati; tava kiṃ vidyate? nāham asya pādayor nipatāmīti; / sa na nipatatīti tatra devadattena bhagavatas tatprathamataḥ ājñā
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15919821 (0.062):
ṭatavargauṃ pādayostu paphau kuṅkṣidvaye nyaset // NarP_1,66.104 //
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23006101 (0.064):
Vin_1.17 / pādayor nipatya pratigṛhnīt* / / Vin_1.18 / upādhyāyaḥ prāvṛṇuyā[1b4]t* //
nivāsayitavyā / nivāsayantyā vyañjanaṃ pratyavekṣitavyaṃ / mā avyañjanā
ubhayavyañjanā saṃbhinnavyañjanā ceti / / tāś ca vinagnīkṛtya pratyavekṣante tā hriyāpayanti / bhagavān āha / na
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517944 (0.0):
avyañjana ubhayavyañjano veti / uktaṃ bhagavatā pratyavekṣitavyaḥ iti te / vinagnīkṛtya pratyavekṣante bhagavān āha na vinagnīkṛtya pratyavekṣitavya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303209 (0.041):
avyañjanā mā ubhayavyañjanā mā saṃbhinnavyañjanā / mā sadāprasrutalohinī /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302475 (0.041):
mā caṇḍā mā śokahatā mā gurviṇī mā avyaṃñjanā mā ubhayavyañjanā / mā / saṃbhinnavyañjanā mā sadāprasrutalohinī (BhīKaVā 16b1) / mā alohinī / mā
vinagnīkṛtya pratyavekṣitavyaṃ / api tu prāvarayantyā 'pratisaṃviditaṃ / pratyavekṣitavyam iti /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517947 (0.022):
avyañjana ubhayavyañjano veti / uktaṃ bhagavatā pratyavekṣitavyaḥ iti te / vinagnīkṛtya pratyavekṣante bhagavān āha na vinagnīkṛtya pratyavekṣitavya
tad evaṃ yadi pariśudhyati tadā (BhīKaVā 11b1) kāṣāyāṇi vastrāṇi datvā
upādhyāyikayā śaraṇagamanapūrvakaṃ pravrajyā deyā / tayā pādayor
nipatyāñjaliṃ pragṛhya vaktavyaṃ / / samanvāhara upādhyāyike 'ham evannāmikā imaṃ divasam upādāya yāvajjīvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301741 (0.034):
tasyāḥ praṇāmaṃ kārayitvā añjaliṃ kārayitavyā tatas tayā evaṃ vaktavyaṃ / / samanvāhara āryike aham evannamikā imaṃ divasam upādāya yāvajjīvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301982 (0.038):
kārayitvā purata utkuṭukena niṣādyāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ / / samanvāhara ācāryike 'ham evannāmikā ācāryikām upādhyāyikāṃ yāce ācāryikā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301780 (0.040):
arhanto yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya prāṇātipātāt prativiratā evam / evāhaṃ evannāmikā imaṃ divasam upādāya yāvajjīvaṃ prāṇātipātaṃ prahāya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301824 (0.040):
surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratā evam evāham evannāmikā imaṃ / divasam upādāya yāvajjīvam adattādānaṃ kāmamithyācāraṃ mṛṣāvādaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302191 (0.045):
(BhīKaVā 15a1) + + tataś cīvarāṇy adhiṣṭhātavyāni / samanvāhara / upādhyāyike aham evannāmikā idaṃ cīvaraṃ saṃghāṭīm adhitiṣṭhāmi
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302285 (0.046):
rahasyanuśāsiketi / yā adhīṣṭā tayā vaktavyam aham evannāmiketi / / tataḥ karmakārikayā bhikṣuṇyā pūrvan tāvad utsāhayitavyā / utsahase tvam
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303331 (0.062):
tvayā kasya cit kiñ cid deyaṃ alpaṃ vā prabhūtaṃ vā kinnāmikā tvaṃ / kinnāmikā te upādhyāyikā aham evannāmikā arthahetor (BhīKaVā 20b1) nāma
buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ / dharmaṃ śaraṇaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405587 (0.0):
[eṣa hi pūrvavidhiḥ /] samanvāhara ahamevaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi / dvipadānāmagryam / dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam / saṃghaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405742 (0.0):
samanvāhara upādhyāya ahamevaṃnāmā [adyāgre yāvajjīvaṃ] buddhaṃ śaraṇaṃ / gacchāmi dvipadānāmagryam / dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405784 (0.0):
[adyāgre yāvajjīvam] buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānāmagryam / dharmaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301751 (0.0):
samanvāhara āryike aham evannamikā imaṃ divasam upādāya yāvajjīvaṃ / (BhīKaVā 9b1) buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559224 (0.0):
maraṇabhayabhītaśca śakraṃ devānāmindramidamavocat eṣo 'haṃ kauśika / buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559421 (0.0):
121.003. sa evamāha eṣo 'haṃ kauśika buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi / dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam, saṃghaṃ
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19553677 (0.0):
bodher buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryam. dharmaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517514 (0.0):
samanvāhara bhadanta aham evaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517827 (0.0):
upādhyāya aham evaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ dharmaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517993 (0.0):
pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ samanvāhara bhadanta aham evaṃnāmā buddhaṃ / śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇām
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559190 (0.019):
devaputramidamavocat ehi tvaṃ mārṣa, buddhaṃ śaraṇaṃ gaccha / dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gaccha virāgāṇāmagryam, saṃghaṃ śaraṇaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559400 (0.019):
121.001. tamenamevaṃ vadāmi ehi tvaṃ mārṣa buddhaṃ śaraṇaṃ gaccha / dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gaccha virāgāṇāmagryam, saṃghaṃ śaraṇaṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25779679 (0.021):
etatkālaprabhṛti yāvadbodhimaṇḍaṃ dvipadānāṃ śreṣṭhaṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / śaraṇaṃ gacchāmi / samanvāhara ācārya / ahamevaṃnāmā etatkālaprabhṛti
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405749 (0.034):
gacchāmi dvipadānāmagryam / dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517834 (0.034):
upādhyāya aham evaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ dharmaṃ / śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇām agryaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi gaṇānām agryam*
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12483068 (0.054):
/ namastasmai varapudgalāya jarāvyādhiparimocakāya / evamahaṃ tsaṃ buddhaṃ / bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi / evaṃ cāha / / asmānnātha mahābhayāt suviṣamāt kṣipraṃ munerbandhanāt
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582531 (0.059):
192.011. eṣo 'haṃ buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612113 (0.059):
301.020. eṣo 'haṃ bhagavantaṃ buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18021861 (0.064):
eṣo 'ham asthito 'pi buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmīty uktvā (A 518b) / svaśarīreṇāvīcau mahānarakau patitaḥ (SBV II 262)
gacchāmi virāgāṇām śreṣṭhaṃ / saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi gaṇānāṃ pravaraṃ /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405593 (0.018):
dvipadānāmagryam / dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam / saṃghaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405751 (0.018):
gacchāmi dvipadānāmagryam / dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301756 (0.018):
(BhīKaVā 9b1) buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ / / dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇām agryaṃ / saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559229 (0.018):
buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi / virāgāṇāmagryam, saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi gaṇānāmagryam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559426 (0.018):
dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam, saṃghaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517520 (0.018):
samanvāhara bhadanta aham evaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām / agryaṃ dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇām agryaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517836 (0.018):
upādhyāya aham evaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ dharmaṃ / śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇām agryaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi gaṇānām agryam*
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517999 (0.018):
śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇām
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559195 (0.034):
dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gaccha virāgāṇāmagryam, saṃghaṃ śaraṇaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559404 (0.047):
dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gaccha virāgāṇāmagryam, saṃghaṃ śaraṇaṃ
Triskandhasutra (bsu039_u.htm.txt) 13674296 (0.051):
ahamevaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi / dharma śaraṇaṃ gacchāmi / saṃghaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18773204 (0.051):
śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405792 (0.059):
śaraṇaṃ gacchāmi virāgānāmagryam / saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi gaṇānāmagryam
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25779679 (0.063):
etatkālaprabhṛti yāvadbodhimaṇḍaṃ dvipadānāṃ śreṣṭhaṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / śaraṇaṃ gacchāmi / samanvāhara ācārya / ahamevaṃnāmā etatkālaprabhṛti
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2871996 (0.063):
sāmanvāhara bhadanta ahaṃ evaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi yāvat / gaṇānāmagryam
taṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ śākyasiṃhaṃ śākyādhirājaṃ tathāgatam arhantaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405760 (0.0):
saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi gaṇānāmagryam / taṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517845 (0.0):
śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇām agryaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi gaṇānām agryam* / / taṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ śākyasiṃhaṃ śākyādhirājaṃ tathāgatam arhantaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11954987 (0.042):
bhagavantaṃ tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddha śākyamuniṃ śākyādhirājaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6597392 (0.053):
bhagavantaṃ śākyamuniṃ tathāgatamarhantaṃ samyaksaṃbuddhametamarthaṃ
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26664199 (0.060):
sma / atha tatkṣaṇād eva te sarve ādityādayo grahā utthāya bhagavantaṃ / śākyamuniṃ tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ sarvābhir divyapūjābhiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749938 (0.060):
prādāt* imaiḥ kulaputra padmais taṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ tathāgatam / arhantaṃ samyaksaṃbuddham abhyavakira saṃprajānaccārī ca kulaputra tatra
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750491 (0.060):
prādāt* imaiḥ kulaputra padmais taṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ tathāgatam / arhantaṃ samyaksaṃbuddham abhyavakira saṃprajānacārī ca kulaputra tatra
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6590224 (0.060):
gacchata yūyaṃ gṛdhrakūṭaṃ parvatam | gatvā ca punastasmiṃstaṃ bhagavantaṃ / śākyamuniṃ tathāgatamarhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ vanditvā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6590455 (0.060):
prabhūtaratnaṃ tathāgatamarhantaṃ samyaksaṃbuddha taṃ ca bhagavantaṃ / śākyamuniṃ tathāgatamarhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ divyamānuṣyakai
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6596535 (0.060):
añjaliṃ pragṛhya bhagavantaṃ śākyamuniṃ tathāgatamarhantaṃ / samyaksaṃbuddhaṃ bhagavantaṃ ca prabhūtaratnaṃ tathāgatamarhantaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6600238 (0.060):
abhiprakiranti sma | bhagavantaṃ ca śākyamuniṃ tathāgatamarhantaṃ / samyaksaṃbuddhaṃ taṃ ca bhagavantaṃ prabhūtaratnaṃ tathāgatamarhantaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6607365 (0.060):
pṛthak siṃhāsanopaviṣṭāni bhagavantaṃ ca śākyamuniṃ tathāgatamarhantaṃ / samyaksaṃbuddhaṃ taṃ ca bhagavantaṃ prabhūtaratnaṃ tathāgatamarhantaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6607445 (0.060):
saṃprakāśayati | taṃ yūyamadhyāśayena anumodadhvam, taṃ ca bhagavantaṃ / śākyamuniṃ tathāgatamarhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ taṃ ca bhagavantaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611751 (0.060):
sahāṃ lokadhātuṃ taṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ tathāgatamarhantaṃ / samyaksaṃbuddhaṃ darśanāya vandanāya paryupāsanāya, taṃ ca mañjuśriyaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6612003 (0.060):
bhagavantaṃ śākyamuniṃ tathāgatamarhantaṃ samyaksaṃbuddhametadavocat
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6612532 (0.060):
tvaṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ tathāgatamarhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ draṣṭukāmo
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6618267 (0.060):
añjaliṃ pragṛhya sarva ekasvaranirghoṣeṇa bhagavantaṃ śākyamuniṃ / tathāgatamarhantaṃ samyaksaṃbuddhametadūcuḥ tathā bhagavan kariṣyāmo
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2872495 (0.061):
pravrajyāmupanayet śaraṇagamanopakramam // 'ahaṃ evaṃnāmā buddhaṃ yāvad / gaṇānāmagryaṃ, taṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ 'yāvatpravrajyāliṅgaṃ samādade'
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21414052 (0.061):
bodhisattvāḥ śrāvakadevamanuṣyāśca sarve te imāḥ sahālokadhātuṃ śākyamuniṃ / ca tathāgatamarhantaṃ samyaksaṃbuddhamarhatā bhikṣusaṃghena parivṛtaṃ
samyaksaṃbuddhaṃ pravrajitam anupravrajāmi / gṛhiliṅgaṃ parityajāmi / / pravrajyāliṅgaṃ samādade / samādāya vartiṣye / arthahetor nāma gṛhṇāmi
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405764 (0.0):
śākyasiṃhaṃ śākyādhirājaṃ tathāgataṃ arhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ / pravrajitamanupravrajāmi / gṛhaliṅgaṃ samutsṛjāmi / pravrajyāliṅgaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302736 (0.0):
āryikāsaṃghāt / brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yāce / arthahetor nāma gṛhṇāmy / evannāmikayā upādhyāyikayā dadātv āryikāsaṃgho mamaivaṃnāmikāyā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517849 (0.0):
/ taṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ śākyasiṃhaṃ śākyādhirājaṃ tathāgatam arhantaṃ / samyaksaṃbuddhaṃ pravrajitam anupravrajāmi gṛhaliṅgam ucchṛjāmi
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303036 (0.033):
śṛṇotu bhadantā ubhayasaṃghaḥ / aham evannāmikā arthahetor nāma gṛhṇāmi
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302583 (0.036):
kinnāmikā tvaṃ evaṃnāmikāhaṃ kiṃnāmikā te upādhyāyikā / arthahetor nāma / gṛhṇāmi evannāmikā me upādhyāyikā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303338 (0.045):
kinnāmikā te upādhyāyikā aham evannāmikā arthahetor (BhīKaVā 20b1) nāma / gṛhṇāmi evannāmikā me upādhyāyikā /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505703 (0.059):
pravrajitaḥ / santi brāhmaṇakulād api vaiśyakulād api kulaputrāḥ pūrvavat / tam eva bhagavantaṃ tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ pravrajitāḥ / sa
evannāmikayā upādhyāyikayā / evaṃ dvir apy evaṃ trir api // // / tata upādhyāyikayā bhikṣuṇī adhyeṣṭavyā / yāsyāḥ śrāmaṇerikāśikṣāpadāni
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301998 (0.0):
me upādhyāyikā bhavatu / ācāryikayā upādhyāyikayā pravrajiṣyāmi / evaṃ / dvir apy evaṃ trir api // // / tata upādhyāyikayā keśāvatārikā bhikṣuṇī adhyeṣṭavyā yā keśān avatārayati
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302738 (5.960):
āryikāsaṃghāt / brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yāce / arthahetor nāma gṛhṇāmy / evannāmikayā upādhyāyikayā dadātv āryikāsaṃgho mamaivaṃnāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303037 (0.060):
śṛṇotu bhadantā ubhayasaṃghaḥ / aham evannāmikā arthahetor nāma gṛhṇāmi / evannāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī sāham evannāmikā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303338 (0.063):
kinnāmikā te upādhyāyikā aham evannāmikā arthahetor (BhīKaVā 20b1) nāma / gṛhṇāmi evannāmikā me upādhyāyikā /
dadāti / tayā praṣṭavyaṃ / pṛṣṭā te āntarāyikān dharmān iti / apṛṣṭvā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301890 (0.056):
bhavati tayāsau bhikṣuṇī praṣṭavyā / pṛṣṭā te iyam āntarāyikān dharmān iti / / apṛṣṭvā ārocayati sātisārā bhavati /
prayacchati sātisārā bhavati / yā adhīṣṭā tayā śāstuḥ praṇāmaṃ kārayitvā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301891 (0.056):
bhavati tayāsau bhikṣuṇī praṣṭavyā / pṛṣṭā te iyam āntarāyikān dharmān iti / / apṛṣṭvā ārocayati sātisārā bhavati /
ā/// / [lacuna] / (BhīKaVā 15a1) + + tataś cīvarāṇy adhiṣṭhātavyāni / samanvāhara
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441529 (0.049):
mā bhagavān etasya glānasyâśucimraks.itāni cīvarāṇi dhovatu | / ahaṃ bhagavan dhoviṣyaṃ | / bhagavān āha |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756127 (0.049):
etasya glānasya + a śuci mraks.itāni cīvarāṇi dhovatu | ahaṃ bhagavan / dhoviṣyaṃ | bhagavān āha | tena hy ānanda tvam etasya bhikṣusya cīvarāṇi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951824 (0.049):
glānasyāśucimraks.itāni cīvarāṇi dhovatu | ahaṃ bhagavan dhoviṣyaṃ | / bhagavān āha | tena hy ānanda tvam etasya bhikṣusya cīvarāṇi dhova |
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518267 (0.059):
tataś cīvarāṇy adhiṣṭhāpayitavyaḥ yadi tāvac chinnakāni bhavanti evam / adhiṣṭhāpayitavyaḥ samanvāhara upādhyāya aham evaṃnāmā idaṃ cīvaraṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518347 (0.059):
yady acchinnāni bhavanty evam adhiṣṭhātavyāni samanvāhara upādhyāya aham
upādhyāyike aham evannāmikā idaṃ cīvaraṃ saṃghāṭīm adhitiṣṭhāmi
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301985 (0.016):
samanvāhara ācāryike 'ham evannāmikā ācāryikām upādhyāyikāṃ yāce ācāryikā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303332 (0.045):
tvayā kasya cit kiñ cid deyaṃ alpaṃ vā prabhūtaṃ vā kinnāmikā tvaṃ / kinnāmikā te upādhyāyikā aham evannāmikā arthahetor (BhīKaVā 20b1) nāma
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302108 (0.045):
nipatyāñjaliṃ pragṛhya vaktavyaṃ / / samanvāhara upādhyāyike 'ham evannāmikā imaṃ divasam upādāya yāvajjīvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301736 (0.048):
tasyāḥ praṇāmaṃ kārayitvā añjaliṃ kārayitavyā tatas tayā evaṃ vaktavyaṃ / / samanvāhara āryike aham evannamikā imaṃ divasam upādāya yāvajjīvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302576 (0.060):
kinnāmikā tvaṃ evaṃnāmikāhaṃ kiṃnāmikā te upādhyāyikā / arthahetor nāma
kṛtapariniṣṭhitañ cīvaraṃ kalpikaṃ pāribhogikaṃ / evaṃ dvir api trir api
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518278 (0.038):
sāṃghāṭīm adhitiṣṭhāmi kṛtaniṣṭhitaṃ cīvaraṃ kalpikaṃ pāribhogikaṃ evaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518302 (0.038):
samanvāhara upādhyāya aham evaṃnāmā idaṃ cīvaraṃ uttarāsaṃgam adhitiṣṭhāmi / kṛtaniṣṭhitaṃ cīvaraṃ kalpikaṃ pāribhogikam* / evaṃ dvir api tṛr api
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518330 (0.040):
samanvāhara upādhyāya aham evaṃnāmā idaṃ cīvaraṃ antarvāsam adhitiṣṭhāmi / kṛtaniṣṭhitaṃ cīvaraṃ kalpikaṃ pāribhogikaṃ evaṃ dvir api trir api
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518415 (0.040):
āsevakān vātrāropayiṣyāmi yathāpratyayaṃ kariṣyāmi idaṃ cīvaraṃ kalpikaṃ / pāribhogikaṃ evaṃ dvir apy evaṃ trir api vaktavyaṃ // // (Upj(J) 12.6-10;
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518377 (0.043):
yathāpratyayaṃ vā kariṣyāmi idaṃ cīvaraṃ kalpikaṃ pāribhogikaṃ evaṃ dvir / api trir api vācyaṃ // // (Upj(J) 12.1-5; ~ Skt.C 45 v1-3)
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518453 (0.043):
āsevakān vātrāropayiṣyāmi yathāpratyayaṃ kariṣyāmi / idaṃ cīvaraṃ kalpikaṃ / pāribhogikaṃ // evaṃ dvir api trir api vācyam* (Upj(J) 12.11-15; ~ Skt.C
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405929 (0.047):
upādhyāya ahamevaṃnāmā idaṃ cīvaraṃ saṃghāṭīṃ adhitiṣṭhāmi kṛtaniścitaṃ / cīvaraṃ paribhogikam / samanvāhara upādhyāya ahamevaṃnāmā idaṃ cīvaraṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302255 (0.057):
idaṃ pātraṃ ṛṣibhājanaṃ bhikṣābhājanam adhitiṣṭhāmi bhojane kalpikaṃ / pāribhogikaṃ / evaṃ dvir api trir api // / tataḥ paścāc chramaṇopavicāraṃ vijahayya darśanopavicāre kāyam
// evam uttarāsaṅgam antarvāsaḥ kusūlakaṃ saṃkakṣikā cādhiṣṭhātavyā / / tataḥ pātraṃ bhikṣuṇīsaṃghasyopadarśayitavyaṃ / samanvāhara āyuṣmati idam
āyuṣmatyā amukāyāḥ pātraṃ mā ūnaṃ mā adhikaṃ mā pāṇḍu ceti / śobhanañ
caiva sarvābhir bhikṣuṇībhir vaktavyaṃ supātram iti / / tataḥ pātram adhiṣṭhātavyaṃ vāme pāṇau pātraṃ pratiṣṭhāpya dakṣiṇena
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518492 (0.0):
tato 'dhiṣṭhātavyaṃ evañ ca punar adhiṣṭhātavyaṃ / vāme pāṇau pātraṃ / pratiṣṭhāpya dakṣiṇena pāṇinā praticchādya vaktavyaṃ samanvāhara upādhyāya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21532839 (0.031):
bhikṣoravikopitamasthisaṃghātaṃ dakṣiṇena pāṇinā gṛhītvā vāme pāṇau / pratiṣṭhāpya evaṃ śrāvakāṇāṃ dharmaṃ deśayiṣyati yo 'sau bhikṣavo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9472512 (0.036):
pratiṣṭhāpya tac cakraratnam ubhābhyāṃ pāṇibhyāṃ pratigṛhya vāme pāṇau / pratiṣṭhāpya dakṣiṇena pāṇinā anuvartayati / jayasva bho cakraratna
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503185 (0.043):
adhiṣṭhātavyam iti / bhagavān āha / hastau prakṣālya pratigrāhayitvā vāme / pāṇau pratiṣṭhāpya dakṣiṇena pāṇinā praticchādya bhikṣoḥ purataḥ sthitvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674864 (0.064):
tayā bhagavān saśrāvakasaṃgha upaniveśitaḥ | tataḥ pātraṃ vāme pāṇau / pratiṣṭhāpyovāca, pravyāhṛtavatī: yadi puṇyānām asti vipākaḥ, pātram
pāṇinā praticchādya vaktavyaṃ / samanvāhara upādhyāyike aham evaṃnāmikā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518498 (0.0):
tato 'dhiṣṭhātavyaṃ evañ ca punar adhiṣṭhātavyaṃ / vāme pāṇau pātraṃ / pratiṣṭhāpya dakṣiṇena pāṇinā praticchādya vaktavyaṃ samanvāhara upādhyāya
idaṃ pātraṃ ṛṣibhājanaṃ bhikṣābhājanam adhitiṣṭhāmi bhojane kalpikaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406042 (0.006):
samanvāhara upādhyāya ahamevaṃnāmā idaṃ pātraṃ ṛṣibhājanaṃ bhikṣābhājanaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518506 (0.023):
pratiṣṭhāpya dakṣiṇena pāṇinā praticchādya vaktavyaṃ samanvāhara upādhyāya / / aham evaṃnāmā idaṃ pātraṃ ṛṣibhājanaṃ bhaikṣabhājanam adhitiṣṭhāmi
pāribhogikaṃ / evaṃ dvir api trir api // / tataḥ paścāc chramaṇopavicāraṃ vijahayya darśanopavicāre kāyam
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518525 (0.0):
tataḥ paścāc chramaṇopavicāraṃ vihāyya darśanopavicāre añjalim pragṛhya
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518508 (0.044):
/ aham evaṃnāmā idaṃ pātraṃ ṛṣibhājanaṃ bhaikṣabhājanam adhitiṣṭhāmi / bhojane pāribhogikam evaṃ dvir apy evaṃ trir api vācyam* (Upj(J) 12.18-21;
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27865720 (0.053):
śramaṇopavicāro na darśanopivicāro | asti darśanopavicāro ca / śramaṇopavicāro ca | asti naiva darśanopavicāro na śramaṇopavicāraḥ | kin
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302200 (0.057):
kṛtapariniṣṭhitañ cīvaraṃ kalpikaṃ pāribhogikaṃ / evaṃ dvir api trir api
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518377 (0.060):
yathāpratyayaṃ vā kariṣyāmi idaṃ cīvaraṃ kalpikaṃ pāribhogikaṃ evaṃ dvir / api trir api vācyaṃ // // (Upj(J) 12.1-5; ~ Skt.C 45 v1-3)
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518453 (0.060):
āsevakān vātrāropayiṣyāmi yathāpratyayaṃ kariṣyāmi / idaṃ cīvaraṃ kalpikaṃ / pāribhogikaṃ // evaṃ dvir api trir api vācyam* (Upj(J) 12.11-15; ~ Skt.C
avanāmyāñjaliṃ kārayitvā gaṇābhimukhī (BhīKaVā 15b1) sthāpayitavyā / tataḥ
karmakārikayā bhikṣuṇyaivaṃ vaktavyaṃ / kādhīṣṭā evannāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302704 (0.042):
vadantīty evaṃ kuśalaṃ no ced vadanti sātisārā bhavanti / / tataḥ karmakārikayā (BhīKaVā 17b1) bhikṣuṇyā purastān niṣādayitvā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302328 (0.045):
śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā / evannāmikāyā raho'nuśāsikā 'dhīṣṭā / seyam evannāmikā bhikṣuṇī utsahate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302362 (0.062):
rahonuśāsikā evannāmikāṃ rahasy anuśāsiṣyati evaṃnāmikayā (BhīKaVā 16a1)
rahasyanuśāsiketi / yā adhīṣṭā tayā vaktavyam aham evannāmiketi /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302328 (0.040):
śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā / evannāmikāyā raho'nuśāsikā 'dhīṣṭā / seyam evannāmikā bhikṣuṇī utsahate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301735 (0.044):
tasyāḥ praṇāmaṃ kārayitvā añjaliṃ kārayitavyā tatas tayā evaṃ vaktavyaṃ / / samanvāhara āryike aham evannamikā imaṃ divasam upādāya yāvajjīvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302107 (0.046):
nipatyāñjaliṃ pragṛhya vaktavyaṃ / / samanvāhara upādhyāyike 'ham evannāmikā imaṃ divasam upādāya yāvajjīvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301984 (0.052):
samanvāhara ācāryike 'ham evannāmikā ācāryikām upādhyāyikāṃ yāce ācāryikā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303330 (0.059):
tvayā kasya cit kiñ cid deyaṃ alpaṃ vā prabhūtaṃ vā kinnāmikā tvaṃ / kinnāmikā te upādhyāyikā aham evannāmikā arthahetor (BhīKaVā 20b1) nāma
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305453 (0.061):
pratiroṣitavyaṃ / tāḍitayā na pratitāḍitavyaṃ bhaṇḍitayā na / pratibhaṇḍitavyaṃ // / śṛṇu tvam evannāmike yas te bhūd dīrgharātram āśāsakaḥ / aho vatāhaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302362 (0.063):
rahonuśāsikā evannāmikāṃ rahasy anuśāsiṣyati evaṃnāmikayā (BhīKaVā 16a1)
tataḥ karmakārikayā bhikṣuṇyā pūrvan tāvad utsāhayitavyā / utsahase tvam
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303892 (0.042):
niśritya bhikṣuṇyāḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyopasaṃpad bhikṣuṇībhāva / utsahase tvam evannāmike yāvajjīvaṃ pūtimuktena bhaiṣajyena yāpayitum
evannāmike evannāmikāṃ rahasy anuśāsitum evannāmikayā upādhyāyikayeti /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302339 (0.0):
evannāmikāyā raho'nuśāsikā 'dhīṣṭā / seyam evannāmikā bhikṣuṇī utsahate / evannāmikāṃ rahasy anuśāsitum evannāmikayā upādhyāyikayā saced
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303892 (0.034):
niśritya bhikṣuṇyāḥ svākhyāte dharmavinaye pravrajyopasaṃpad bhikṣuṇībhāva / utsahase tvam evannāmike yāvajjīvaṃ pūtimuktena bhaiṣajyena yāpayitum
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303596 (0.049):
āyuṣmatāṃ kṣamate evannāmikām upasaṃpādayitum evannāmikayā upādhyāyikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303586 (0.054):
ubhayasaṃgha evannāmikām upasaṃpādayed evannāmikayā upādhyāyikayā yeṣām
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302324 (0.056):
śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā / evannāmikāyā raho'nuśāsikā 'dhīṣṭā / seyam evannāmikā bhikṣuṇī utsahate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302778 (0.059):
seyam evaṃnāmikā āryikāsaṃghāt brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate / evannāmikayā upādhyāyikayā saced āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302876 (0.059):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate / evannāmikayā upādhyāyikayā saced / āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate 'nujānīyād āryikāsaṃgho yad
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303098 (0.062):
seyam evannāmikā ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate / evannāmikayā / upādhyāyikayā saced ubhayasaṃghasya (BhīKaVā 19b1) prāptakālaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303486 (0.062):
vadati seyam evannāmikā ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā / upādhyāyikayā saced ubhayasaṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyād
saced utsahate tayā vaktavyaṃ / utsahe / / tataḥ karmakārikayā bhikṣuṇyā muktikā jñaptiḥ kartavyā // //
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810176 (0.036):
uddeṣṭum iti; saced utsahate ḥtena vaktavyam utsahe iti; tataḥ paścādḥ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194251 (0.037):
utsāhayitavyaḥ. utsahase tvam evaṃnāmā saṃghasya pravāraṇāṃ pravārayitum / iti. saced utsahate tena vaktavyam utsahe.
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325516 (0.046):
saṃghasya kaṭhinam āstartum iti saced utsahate tena vaktavyaṃ utsahed iti / / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam*
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518586 (0.049):
tataḥ karmakārakeṇa bhikṣuṇā muktikā jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotu bhadantāḥ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519135 (0.049):
tataḥ paścāt karmakārakeṇa bhikṣuṇā muktikā jñaptiḥ kartavyā : śṛṇotu
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302339 (0.052):
evannāmikāṃ rahasy anuśāsitum evannāmikayā upādhyāyikayā saced / āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate 'nujānīyād āryikāsaṃgha evannāmikāṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302842 (0.055):
kāyikā ābādhāḥ saṃvidyante anye vā tayā vaktavyaṃ / neti / / tato jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā
śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302907 (0.0):
evañ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302718 (0.012):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācitavyā / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / aham / evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upsaṃpatprekṣā sāham evannāmikā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303617 (0.013):
upasaṃpāditā ubhayasaṃghena iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302845 (0.015):
kāyikā ābādhāḥ saṃvidyante anye vā tayā vaktavyaṃ / neti / / tato jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302938 (0.019):
āryikāsaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā upādhyāyikayā tad / āryikāsaṃgha evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519137 (0.026):
tataḥ paścāt karmakārakeṇa bhikṣuṇā muktikā jñaptiḥ kartavyā : śṛṇotu / bhadantāḥ saṃghaḥ ayaṃ evaṃnāmā evaṃnāmna upasaṃpatprekṣaḥ so 'yam
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303586 (0.031):
ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā upādhyāyikayā tad / ubhayasaṃgha evannāmikām upasaṃpādayed evannāmikayā upādhyāyikayā yeṣām
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303595 (0.034):
āyuṣmatāṃ kṣamate evannāmikām upasaṃpādayitum evannāmikayā upādhyāyikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303419 (0.034):
tato jñaptikārakeṇa bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / śṛṇotu / bhadantā ubhayasaṃgha iyam evannāmikā evannāmikāyā upādhyāyikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302765 (0.040):
tataḥ karmakārikayā bhikṣuṇyā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / śṛṇotv / āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301918 (0.044):
pragṛhya gaṇābhimukhaṃ sthāpayitvā idaṃ syād ārocayitavyaṃ / / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā pravrajyāpekṣā gṛhiṇī
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518587 (0.048):
tataḥ karmakārakeṇa bhikṣuṇā muktikā jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotu bhadantāḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303087 (0.051):
tataḥ paścāt karmakārakeṇa bhikṣuṇā jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotu bhadantā / ubhayasaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302739 (0.051):
evannāmikayā upādhyāyikayā dadātv āryikāsaṃgho mamaivaṃnāmikāyā
evannāmikāyā raho'nuśāsikā 'dhīṣṭā / seyam evannāmikā bhikṣuṇī utsahate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303586 (0.035):
ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā upādhyāyikayā tad / ubhayasaṃgha evannāmikām upasaṃpādayed evannāmikayā upādhyāyikayā yeṣām
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303617 (0.036):
upasaṃpāditā ubhayasaṃghena iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303596 (0.036):
āyuṣmatāṃ kṣamate evannāmikām upasaṃpādayitum evannāmikayā upādhyāyikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302280 (0.040):
karmakārikayā bhikṣuṇyaivaṃ vaktavyaṃ / kādhīṣṭā evannāmikāyā / rahasyanuśāsiketi / yā adhīṣṭā tayā vaktavyam aham evannāmiketi /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302358 (0.045):
bhikṣuṇīṃ raho'nuśāsikāṃ saṃmanyeta / seyam evannāmikā bhikṣuṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302938 (0.047):
āryikāsaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā upādhyāyikayā tad / āryikāsaṃgha evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302302 (0.052):
tataḥ karmakārikayā bhikṣuṇyā pūrvan tāvad utsāhayitavyā / utsahase tvam / evannāmike evannāmikāṃ rahasy anuśāsitum evannāmikayā upādhyāyikayeti /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302907 (0.052):
evañ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikāyā / (BhīKaVā 18b1) upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303419 (0.056):
bhadantā ubhayasaṃgha iyam evannāmikā evannāmikāyā upādhyāyikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302719 (0.056):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācitavyā / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / aham / evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upsaṃpatprekṣā sāham evannāmikā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301982 (0.058):
samanvāhara ācāryike 'ham evannāmikā ācāryikām upādhyāyikāṃ yāce ācāryikā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302960 (0.061):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dātuṃ evannāmikayā upādhyāyikayā tās tūṣṇī / yāsān na kṣamate tā bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā
evannāmikāṃ rahasy anuśāsitum evannāmikayā upādhyāyikayā saced
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302305 (0.0):
tataḥ karmakārikayā bhikṣuṇyā pūrvan tāvad utsāhayitavyā / utsahase tvam / evannāmike evannāmikāṃ rahasy anuśāsitum evannāmikayā upādhyāyikayeti /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302780 (0.0):
seyam evaṃnāmikā āryikāsaṃghāt brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate / evannāmikayā upādhyāyikayā saced āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302878 (0.0):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate / evannāmikayā upādhyāyikayā saced
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303101 (0.029):
seyam evannāmikā ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate / evannāmikayā / upādhyāyikayā saced ubhayasaṃghasya (BhīKaVā 19b1) prāptakālaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303488 (0.029):
vadati seyam evannāmikā ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā / upādhyāyikayā saced ubhayasaṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyād
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302939 (0.038):
āryikāsaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā upādhyāyikayā tad / āryikāsaṃgha evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303596 (0.049):
āyuṣmatāṃ kṣamate evannāmikām upasaṃpādayitum evannāmikayā upādhyāyikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302739 (0.051):
evannāmikayā upādhyāyikayā dadātv āryikāsaṃgho mamaivaṃnāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303586 (0.054):
ubhayasaṃgha evannāmikām upasaṃpādayed evannāmikayā upādhyāyikayā yeṣām
āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate 'nujānīyād āryikāsaṃgha evannāmikāṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302786 (0.0):
evannāmikayā upādhyāyikayā saced āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302885 (0.0):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate / evannāmikayā upādhyāyikayā saced / āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate 'nujānīyād āryikāsaṃgho yad
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303490 (0.035):
vadati seyam evannāmikā ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā / upādhyāyikayā saced ubhayasaṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyād
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406077 (0.041):
rahasyanuśāsituṃ evaṃnāmnopādhyāyena / sacetsaṃghasya prāptakālaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519151 (0.041):
evaṃnāmā saṃghād upasaṃpadaṃ yācate evaṃnāmnopādhyāyena sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣamate 'nujānīyāt saṃgho yad vayam evaṃnāmānaṃ saṅghamadhye
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303102 (0.053):
seyam evannāmikā ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate / evannāmikayā / upādhyāyikayā saced ubhayasaṃghasya (BhīKaVā 19b1) prāptakālaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406371 (0.053):
'yamevaṃnāmā saṃghādupasaṃpadaṃ yācate evaṃ nāmnopādhyāyena / / sacetsaṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃghaḥ yadvayaṃ evaṃnāmānaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406421 (0.053):
sacetsaṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyātsaṃgho yatsaṃghaḥ evaṃnāmānaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231588 (0.053):
sacīvaracīvarikam ānandasya haste tiṣṭhati / sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃghaḥ / yat saṃgho mūlaphalgunasya bhikṣoḥ pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325541 (0.053):
utsahate saṃghasya kaṭhinam āstartuṃ sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃgho (277r1 = GBM 6.866) yat saṃghaḥ evaṃnāmānaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325640 (0.053):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326062 (0.053):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaś corair
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730036 (0.053):
viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730700 (0.053):
/ kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti vadanti Ś sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731873 (0.053):
śrūyante 'pi prajñāyante 'pi / sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ aśvakapunarvasukayor bhikṣvoḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732683 (0.053):
gṛhapatir avasphaṇḍitaḥ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732890 (0.053):
gṛhapatyavasphaṇḍakatvāc ca prativiramāmīti vadati / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ uttaraṃ bhikṣuṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733548 (0.053):
ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā pūrvavad yāvat saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ ariṣṭasya bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733737 (0.053):
pratiniḥsṛjāmīti vadati / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt / saṃgho yat saṃgha ariṣṭaṃ bhikṣum apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735053 (0.053):
mūlāpakarṣaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho
bhikṣuṇīṃ raho'nuśāsikāṃ saṃmanyeta / seyam evannāmikā bhikṣuṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302329 (0.047):
evannāmikāyā raho'nuśāsikā 'dhīṣṭā / seyam evannāmikā bhikṣuṇī utsahate
rahonuśāsikā evannāmikāṃ rahasy anuśāsiṣyati evaṃnāmikayā (BhīKaVā 16a1)
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302331 (0.045):
evannāmikāyā raho'nuśāsikā 'dhīṣṭā / seyam evannāmikā bhikṣuṇī utsahate / evannāmikāṃ rahasy anuśāsitum evannāmikayā upādhyāyikayā saced
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302280 (0.062):
karmakārikayā bhikṣuṇyaivaṃ vaktavyaṃ / kādhīṣṭā evannāmikāyā / rahasyanuśāsiketi / yā adhīṣṭā tayā vaktavyam aham evannāmiketi /
upādhyāyikayety eṣā jñaptiḥ // / tato rahonuśāsikayā bhikṣuṇyā ekānte prakramya purastād utkuṭukaṃ
niṣādayitvā añjaliṃ kārayitvā vaktavyā / śṛṇu tvam evannāmike ayaṃ te
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303124 (1.192):
āntarāyikān dharmān pṛcchema ity eṣā jñaptiḥ / / śṛṇu tvam evannāmike ayaṃ te satyakālo yaṃ bhūtakālaḥ / yat te 'haṃ kiñ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302800 (0.055):
śṛṇu tvam evannāmike ayan te satyakālo yaṃ bhūtakālo yat te 'haṃ kiñ cit
satyakālo yaṃ te bhūtakālaḥ / yat te 'haṃ kiñ cit pṛcchāmi / sarvan tat
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302811 (0.0):
śṛṇu tvam evannāmike ayan te satyakālo yaṃ bhūtakālo yat te 'haṃ kiñ cit
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303133 (0.0):
śṛṇu tvam evannāmike ayaṃ te satyakālo yaṃ bhūtakālaḥ / yat te 'haṃ kiñ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518652 (0.060):
te satyakālo 'yaṃ bhūtakālaḥ yat tvāhaṃ kiñcit pṛcchāmi sarvaṃ tat tvayā
tvayā viśāradayā bhūtvā bhūtañ ca bhūtato vaktavyaṃ abhūtañ cābhūtato
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302821 (0.0):
(BhīKaVā 18a1) pṛcchāmi sarvan tat tvayā viśāradayā bhūtvā bhūtañ ca
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518665 (0.0):
te satyakālo 'yaṃ bhūtakālaḥ yat tvāhaṃ kiñcit pṛcchāmi sarvaṃ tat tvayā / viśāradena bhūtvā bhūtañ ca bhūtato vaktavyam abhūtañ cābhūtato
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303142 (1.788):
cit pṛcchāmi / sarvaṃ tat tvayā viśāradayā bhūtvā bhūtaṃ ca bhūtato
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406305 (0.044):
prakṣyanti / tatrāpi tvayā lajjitena [mā] bhūtvā bhūtaṃ bhūtato vaktavyam
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406106 (0.048):
ayaṃ te bhūtakālaḥ / ayaṃ satyakālaḥ / yaccāhaṃ kiñcitpṛcchāmi tattvayā / lajjitena [mā] bhūtvā bhūtaṃ ca bhūtato vaktavyaṃ abhūtaṃ ca abhūtato
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518968 (0.049):
prakṣyanti tatrāpi te viśāradena bhūtvā bhūtaṃ ca bhūtato vaktavyam / abhūtaṃ cābhūtato nirveṭhayitavyaṃ tiṣṭha mā aśabdita āgamiṣyasīti (Upj(J)
nirveṭhayitavyaṃ / / strī tvaṃ strī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā paripūrṇaviṃśativarṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302823 (0.0):
bhūtato vaktavyam abhūtañ cābhūtato nirveṭhayitavyaṃ / / strī tvaṃ strī pūrvavad yāvat sarvam etad vaktavyaṃ / mā te evaṃrūpāḥ kāye
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302858 (0.0):
upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302920 (0.0):
(BhīKaVā 18b1) upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā / kumārikā vā paripūrṇaviṃśativarṣā paripūrṇam asyāḥ pañcacīvaraṃ pātrañ ca
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303149 (0.0):
cit pṛcchāmi / sarvaṃ tat tvayā viśāradayā bhūtvā bhūtaṃ ca bhūtato / vaktavyam abhūtañ cābhūtato nirveṭhayitavyaṃ / strī tvaṃ strī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā paripūrṇaviṃśativarṣā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303432 (0.0):
upasaṃpatprekṣiṇī strī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303527 (0.0):
upasaṃpatprekṣiṇī strī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā / paripūrṇaviṃśativarṣā paripūrṇam asyāḥ pañcacīvaraṃ pātrañ ca / dattā 'syā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303157 (1.192):
strī tvaṃ strī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā paripūrṇaviṃśativarṣā /
paripūrṇaṃ te pañcacīvaraṃ pātraṃ ca / paripūrṇaṃ / jīvatas te mātāpitarau
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303164 (0.0):
strī tvaṃ strī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā paripūrṇaviṃśativarṣā / / paripūrṇaviṃśativarṣā / paripūrṇaṃ te pañcacīvaraṃ pātraṃ ca / paripūrṇaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302860 (5.960):
upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā / paripūrṇaviṃśativarṣā paripūrṇam asyāḥ pañcacīvaraṃ pātrañ ca pariśuddham
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302922 (5.960):
kumārikā vā paripūrṇaviṃśativarṣā paripūrṇam asyāḥ pañcacīvaraṃ pātrañ ca
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303433 (5.960):
upasaṃpatprekṣiṇī strī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā / paripūrṇaviṃśativarṣā paripūrṇam asyāḥ pañcacīvaraṃ (BhīKaVā 21a1) pātrañ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303529 (5.960):
upasaṃpatprekṣiṇī strī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā / paripūrṇaviṃśativarṣā paripūrṇam asyāḥ pañcacīvaraṃ pātrañ ca / dattā 'syā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518695 (0.013):
paripūrṇaviṃśativarṣaḥ paripūrṇaviṃśativarṣaḥ paripūrṇaṃ te tricīvaraṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406122 (0.020):
puruṣaḥ puruṣendriyeṇa samanvāgataḥ / paripūrṇaviṃśativarṣaḥ / paripūrṇaṃ / te tricīvaraṃ pātraṃ ca / jīvataste mātāpitarau / anujñātosi mātāpitṛbhyām
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406443 (0.040):
paripūrṇaviṃśativarṣaḥ / paripūrṇamasya tricīvaraṃ pātraṃ ca /
svāmi vā jīvati anujñātāsi mātāpitṛbhyāṃ svāminā vā anujñātā / māsi dāsī /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303174 (0.0):
/ jīvatas te mātāpitarau svāmī vā jīvati / anujñātāsi mātāpitṛbhyāṃ
tayā vaktavyaṃ na hīti / mā āhṛtikā / mā vikrītikā / mā prāptikā / mā
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5383114 (0.015):
(P_4,2.65) KA_II,285.2 Ro_III,655 saṅkhyāprakṛteḥ iti vaktavyam . iha / mā bhūt . māhāvārttikaḥ kālapakaḥ .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5460332 (0.015):
titutreṣu agrahādīnām iti vaktavyam . iha mā bhūt . nigṛhitiḥ , / upasnihitaḥ , nikucitiḥ , nipaṭhitiḥ iti .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5349873 (0.015):
(P_3,1.145) KA_II,92.20 Ro_III,219 nṛtikhanirañjibhyaḥ iti vaktavyam . / iha mā bhūt . hvāyakaḥ iti .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5308690 (0.015):
anavyayībhāvasya . anavyayībhāvasya iti vaktavyam . iha mā bhūt . upāgni
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5440060 (0.015):
prakṛtyā āśiṣi agavādiṣu iti vaktavyam . iha mā bhūt . sagave savatsāya
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5460952 (0.015):
vaktavyam . iha mā bhūt . sañcaskariva , sañcaskarima . tat tarhi
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5348568 (0.029):
supi anupasargagrahaṇam kartavyam . iha mā bhūt . pravādyam apavādyam iti / . tat tarhi vaktavyam . na vaktavyam . anupasarge iti vartate . evam tarhi
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835727 (0.036):
mā bhikṣudūṣikā nahi mā stainyasamvāsikā | nahi | mā tīrthikāpakrāntikā | / nahi | mā dāsī | nahi | mā avapitikā | nahi | mā ṛṇahārikā | nahi | mā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303177 (0.047):
svāminā vā / anujñātā / māsi dāsī / na hi mā āhṛtikā / mā vikrītikā / mā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518711 (0.056):
vaktavyaṃ māsi dāso mā prāptako mā vaktavyako mā āhṛtako mā vikrītako mā
vaktavyikā / mā nirmitikā / mā rājabhaṭī / mā rājakilviṣakāriṇī mā
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406137 (0.0):
/ māsi dāsaḥ / mā āhatakaḥ / mā prāptakaḥ / mā vaktavyakaḥ / mā vikrītakaḥ / / mā rājabhaṭaḥ / mā rājakilviṣī / mā rājatatthyakārī / mā te rājā pathyaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303187 (0.0):
vaktavyikā / mā nirmitikā / mā rājabhaṭī / mā rājakilviṣiṇī / mā tvayā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518723 (0.0):
vaktavyaṃ māsi dāso mā prāptako mā vaktavyako mā āhṛtako mā vikrītako mā / rājabhaṭaḥ mā rājakilviṣī mā rājāpathyakarmakārī mā te rājāpathyaṃ karma
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27834230 (0.007):
ṛṇahārikā | nahi | mā rājabhaṭi | nahi | mā rājñaḥ kilbiṣakāriṇi | nahi |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27834721 (0.007):
| mā avapitikā | nahi | mā ṛṇahārikā | nahi | mā rājabhaṭi | nahi | mā
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406146 (0.059):
/ mā rājabhaṭaḥ / mā rājakilviṣī / mā rājatatthyakārī / mā te rājā pathyaṃ
rājāpathyakarmakāriṇī / mā tvayā rājāpathyaṃ karma kṛtaṃ vā kāritaṃ vā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303195 (0.0):
vaktavyikā / mā nirmitikā / mā rājabhaṭī / mā rājakilviṣiṇī / mā tvayā / rājāpathyaṃ karma kṛtaṃ vā kāritaṃ vā mā caṇḍā mā śokahatā mā gurviṇī mā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518733 (1.192):
rājabhaṭaḥ mā rājakilviṣī mā rājāpathyakarmakārī mā te rājāpathyaṃ karma / kṛtaṃ vā kāritam vā / māsi cauro dhvajabaddhaka mā ṣaṇḍhako mā paṇḍako mā
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406151 (0.040):
/ mā rājabhaṭaḥ / mā rājakilviṣī / mā rājatatthyakārī / mā te rājā pathyaṃ / karma kṛtaṃ vā kāritaṃ vā / māsicauro dhajabandhakaḥ / mā śaṇaṭhakaḥ / mā
mā caṇḍā mā śokahatā mā gurviṇī mā avyaṃñjanā mā ubhayavyañjanā / mā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303210 (0.0):
rājāpathyaṃ karma kṛtaṃ vā kāritaṃ vā mā caṇḍā mā śokahatā mā gurviṇī mā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518746 (0.021):
kṛtaṃ vā kāritam vā / māsi cauro dhvajabaddhaka mā ṣaṇḍhako mā paṇḍako mā / avyañjana mā ubhayavyañjanako mā bhikṣuṇīdūṣako mā mātṛghātako mā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302074 (0.041):
nivāsayitavyā / nivāsayantyā vyañjanaṃ pratyavekṣitavyaṃ / mā avyañjanā / ubhayavyañjanā saṃbhinnavyañjanā ceti /
saṃbhinnavyañjanā mā sadāprasrutalohinī (BhīKaVā 16b1) / mā alohinī / mā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303218 (0.0):
avyañjanā mā ubhayavyañjanā mā saṃbhinnavyañjanā / mā sadāprasrutalohinī /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302074 (0.042):
nivāsayitavyā / nivāsayantyā vyañjanaṃ pratyavekṣitavyaṃ / mā avyañjanā / ubhayavyañjanā saṃbhinnavyañjanā ceti /
naimittikī / mā bhikṣudūṣiṇī / mā mātṛghātikā / mā pitṛghātikā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303225 (0.0):
mā alohinī / mā naimittikī / mā bhikṣudūṣikā / mā mātṛghātikā / mā
mārhadghātikā / mā tathāgatasyāntike duṣṭacittarudhirotpādikā mā tīrthikā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303240 (0.0):
pitṛghātikā (BhīKaVā 20a1) / mā arhadghātikā / mā tathāgatasyāntike
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406187 (1.192):
mā mātṛghātakaḥ / mā pitṛghātakaḥ / mā arhad ghātakaḥ / mā saṃghabhedakaḥ / / mā tathāgatasyāntike duṣṭacittarudhirotpādakaḥ / mā nāgaḥ / [mā paśuḥ /]
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518767 (1.192):
pitṛghātako mārhantaghātako mā saṃghabhedako mā tathāgatasyāntike / duṣṭacittarudhirotpādakaḥ mā tīrthiko mā tīrthikāvakrāntako mā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300385 (0.016):
arhadghātakatvaṃ saṃghabhedakatvaṃ tathāgatasyāntike / duṣṭacittarudhirotpādakatvaṃ tīrthikatvaṃ tīrthikāvakrāntakatvaṃ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194871 (0.016):
saṃghabhedakatvaṃ tathāgatasyāntike duṣṭacittarudhirotpādakatvaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11955540 (0.021):
uktaṃ yady aśaikṣā dharmā eva buddhaḥ kathaṃ tathāgatasyāntike / duṣṭacittarudhirotpādanād ānantaryaṃ bhavatīti. anyathā hīti vistaraḥ.
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27834195 (0.024):
pitṛghātini | nahi | mā arhantaghātinī | nahi | mā saṃghabhedikā | nahi | / mā tathāgatasya duṣṭacittarudhirotpādikā | nahi | cirā parinivṛto kho puna
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27834682 (0.024):
pitṛghātini | nahi | mā arhadghātini | nahi | mā saṃghabhedikā | nahi | mā / tathāgatasya duṣṭacittarudhirotpādikā | nahi |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835700 (0.024):
nahi | mā arhadghātinī | nahi mā saṃghabhedikā | nahi | mā tathāgatasya / duṣṭacittarudhirotpādikā | nahi | ciraparinivṛtto kho puna so bhagavāṃs
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23013346 (0.025):
Vin_2.542 / tathāgatasyāntike duṣṭacittarudhirotpādane saṃghabhede ca
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23009927 (0.027):
tīrthikāvakrāntagaṃ mātṛghātakaṃ pitṛghātakam arhaghātakaṃ saṃghabhedakaṃ / [8a3] tathāgatasyāntike duṣṭacittarudhirotpādakam alaṃ me yusmadvidhaiḥ
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720301 (0.028):
mātṛghātakaḥ pitṛghātakaḥ arhaghātakaḥ saṃghabhedakaḥ tathāgatasyāntike / duṣṭacittarudhirotpādakas tīrthikas tīrthakāvakrāntikaḥ steyāsaṃvāsiko
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439739 (0.028):
pravrajyāpekṣa upasaṃkrāmati sa tena praṣṭavyo māsi tathāgatasyāntike / duṣṭacittarudhirotpādaka ity apṛṣṭvā pravrājayati sātisāro bhavati | ||
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23006907 (0.028):
Vin_1.141 / tathāgatasyāntike duṣṭacitta rudhirotpādakaḥ /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7113796 (0.029):
arhaddhātastūpabhedakāstathāgatasyāntike duṣṭacittarudhirotpādakāḥ,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15160793 (0.029):
mātṛvadhāt pitṛvadhād arhadvadhāt saṃghabhedāt tathāgatasyāntike / duṣṭacittarudhirotpādād anyatamānyatamād ānantaryaṃ karma dṛṣṭa eva dharme
mā tīrthikāvakrāntikā / mā caurī // mā dhvajabaddhikā / mā steyasaṃvāsikā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303255 (0.0):
duṣṭacittarudhirotpādikā mā tīrthikā mā tīrthāvakrāntikā mā caurī mā / dhvajabaddhikā mā steyasaṃvāsikā mā nānāsaṃvāsikā mā asaṃvāsikā /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518779 (0.038):
duṣṭacittarudhirotpādakaḥ mā tīrthiko mā tīrthikāvakrāntako mā / steyasaṃvāsiko mā nānāsaṃvāsiko mā asaṃvāsiko mā nirmitakaḥ mā te kasyacit
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300399 (0.062):
steyasaṃvāsikatvaṃ nānāsaṃvāsikatvam asaṃvāsikatvaṃ pratijānāti | ānītā
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194885 (0.062):
tīrthikatvaṃ tīrthikāvakrāntakatvaṃ steyāsaṃvāsikatvaṃ nānāsaṃvāsikatvam / asaṃvāsikatvaṃ pratijānāti. ānītā pravāraṇā vaktavyā anānītā | anānītā
kaccit tvaṃ pūrvaṃ pravrajitā / yadi vadati pravrajitā vaktavyā ata eva
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303263 (0.0):
dhvajabaddhikā mā steyasaṃvāsikā mā nānāsaṃvāsikā mā asaṃvāsikā / / kaccit tvaṃ pūrvaṃ pravrajiteti yadi kathayati pravrajitā vaktavyā ata eva
gaccheti yadi kathayati na pravrajiteti / vaktavyā kaccit tvam etarhi
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303268 (0.0):
kaccit tvaṃ pūrvaṃ pravrajiteti yadi kathayati pravrajitā vaktavyā ata eva
pravrajitā kaccit tvayā samyag brahmacaryañ caritaṃ / caritaṃ / yācitā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303274 (0.0):
gaccheti yadi kathayati na pravrajiteti vaktavyā kaccid etarhi pravrajitā / / kaccit tvayā samyag brahmacaryañ caritaṃ / caritaṃ / kaccit tvayā
tvayā bhikṣuṇīsaṃghāt dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303283 (0.0):
/ kaccit tvayā samyag brahmacaryañ caritaṃ / caritaṃ / kaccit tvayā / bhikṣuṇīsaṃghe dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣā yācitā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303294 (0.0):
bhikṣuṇīsaṃghe dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣā yācitā / / yācitā / śikṣitā tvaṃ dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāyāṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303454 (0.0):
ca dattāsyā bhikṣuṇīsaṃghena dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303548 (0.0):
bhikṣuṇīsaṃghena (BhīKaVā 21b1) dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277900 (0.0):
chikṣamāṇā dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣitaśikṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277986 (0.0):
aṣṭādaśavarṣā. sā bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati / āgacchantv āryā dve varṣe / ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā
yācitā / śikṣitā tvaṃ dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāyāṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303286 (0.0):
bhikṣuṇīsaṃghe dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣā yācitā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303295 (0.0):
bhikṣuṇīsaṃghe dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣā yācitā / / yācitā / śikṣitā tvaṃ dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāyāṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303327 (0.0):
bhikṣuṇīsaṃghasya cittam ārādhitaṃ / pariśuddhāsi na vā / pariśuddhā / mā / tvayā kasya cit kiñ cid deyaṃ alpaṃ vā prabhūtaṃ vā kinnāmikā tvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303454 (0.0):
ca dattāsyā bhikṣuṇīsaṃghena dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303548 (0.0):
bhikṣuṇīsaṃghena (BhīKaVā 21b1) dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277901 (0.0):
chikṣamāṇā dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣitaśikṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277986 (0.0):
aṣṭādaśavarṣā. sā bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati / āgacchantv āryā dve varṣe / ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā
kinnāmikā tvaṃ evaṃnāmikāhaṃ kiṃnāmikā te upādhyāyikā / arthahetor nāma
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303330 (0.030):
tvayā kasya cit kiñ cid deyaṃ alpaṃ vā prabhūtaṃ vā kinnāmikā tvaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519076 (0.036):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ aham evaṃnāmā arthahetor nāma gṛhṇāmi evaṃnāmna
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303337 (0.047):
kinnāmikā te upādhyāyikā aham evannāmikā arthahetor (BhīKaVā 20b1) nāma
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303037 (0.053):
śṛṇotu bhadantā ubhayasaṃghaḥ / aham evannāmikā arthahetor nāma gṛhṇāmi
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301990 (0.056):
samanvāhara ācāryike 'ham evannāmikā ācāryikām upādhyāyikāṃ yāce ācāryikā / me upādhyāyikā bhavatu / ācāryikayā upādhyāyikayā pravrajiṣyāmi / evaṃ
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2873255 (0.058):
nopapadayitavyaḥ // (36) nānuktvā sahitaṃ arthahetoḥ nāma gṛhaṇāmi / ityupādhyāyanāma gṛhṇīyāt // sahitamiti upādhyāyanāmagrahaṇena /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337126 (0.058):
/ kṛtaṃ mama saṃghenosāraṇīyaṃ karma / so 'ham evaṃnāmā / osāraraṇīyakarmakṛto bhikṣusaṃghāt sāmagrīṃ yāce / dadātu bhadantaḥ saṃgho
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302190 (0.060):
(BhīKaVā 15a1) + + tataś cīvarāṇy adhiṣṭhātavyāni / samanvāhara / upādhyāyike aham evannāmikā idaṃ cīvaraṃ saṃghāṭīm adhitiṣṭhāmi
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405681 (0.061):
teṣāmāryāṇāmarhatāṃ śikṣāyāmanuśikṣe anuvidhīye anukaromi / bhadantāḥ / samanvāhriyaṃtāṃ ayamevaṃnāmā evaṃnāmraḥ [upādhyāyāt] gṛhītāvadātavasanaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301982 (0.063):
samanvāhara ācāryike 'ham evannāmikā ācāryikām upādhyāyikāṃ yāce ācāryikā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27834486 (0.064):
arthahetor nāma gṛhṇāmi itthannāmāye upādhyāyinīya upasampādyā
gṛhṇāmi evannāmikā me upādhyāyikā / / śṛṇu tvam evannāmike bhavanti khalu strīṇām ima evaṃrūpāḥ (BhīKaVā 17a1)
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303347 (0.0):
kinnāmikā te upādhyāyikā aham evannāmikā arthahetor (BhīKaVā 20b1) nāma / gṛhṇāmi evannāmikā me upādhyāyikā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303036 (0.023):
śṛṇotu bhadantā ubhayasaṃghaḥ / aham evannāmikā arthahetor nāma gṛhṇāmi
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302152 (0.036):
pravrajyāliṅgaṃ samādade / samādāya vartiṣye / arthahetor nāma gṛhṇāmi / evannāmikayā upādhyāyikayā / evaṃ dvir apy evaṃ trir api // //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302735 (0.036):
āryikāsaṃghāt / brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yāce / arthahetor nāma gṛhṇāmy / evannāmikayā upādhyāyikayā dadātv āryikāsaṃgho mamaivaṃnāmikāyā
kāye kāyikā ābādhās tadyathā kuṣṭhaṃ gaṇḍaṃ kiṭibhaṃ kilāso dadruḥ kacchūḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303359 (0.0):
śṛṇu tvam evannāmike bhavanti khalu strīṇām ima evaṃvidhāḥ kāye kāyikā / ābādhāḥ / tadyathā gaṇḍaṃ kuṣṭhaṃ kiṭibhaṃ kilāso dadruḥ kacchūḥ / kaṇḍūḥ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518888 (0.024):
śṛṇu tvam āyuṣman bhavanti khalu puruṣāṇām ima evaṃrūpāḥ kāye kāyikā / ābādhā tadyathā kuṣṭhaṃ gaṇḍaṃ kiṭibhaṃ kilāso dardru kaṇḍū kacchū rajataṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518934 (0.035):
dvitīyakaḥ tṛtīyakaś caturthakaḥ sāṃnipātikaḥ satatajvaro viṣamajvaraḥ mā / te ima evaṃrūpāḥ kāye kāyikā ābādhāḥ saṃvidyante anye vā punar evaṃjātīyā
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406237 (0.036):
tvamāyuṣman / bhavanti khalu puruṣāṇāmime evaṃrūpāḥ kāye kāyikāḥ ābādhāḥ / / tadyathā kuṣṭhaṃ / gaṃḍaḥ / kiṭibhaḥ / kilāsaṃ / dadruḥ kaṃḍuḥ / kacchū /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6285010 (0.060):
pittabhagandara itīme cānye bhairaṃbhagaṃyā ([a]pyevaṃbhāgīyāḥ) kāye / kāyikā ābādhā utpadyante | bhuktamvā [a]sya vipadyate | yenāsya kāye
kaṇḍūḥ rajataṃ vicarccikā hikkā ccharddiḥ / arśānsi / jvaraḥ kṣayaḥ klamaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303368 (0.0):
ābādhāḥ / tadyathā gaṇḍaṃ kuṣṭhaṃ kiṭibhaṃ kilāso dadruḥ kacchūḥ / kaṇḍūḥ / / rajataṃ vicarccikā / hikkā / ccharddiḥ / arśānsi / jvaraḥ / prajvaraḥ /
bhramaḥ śvāsaḥ / kāśaḥ śoṣo 'pasmāraḥ / āṭakkaraḥ / pāṇḍurogaḥ / ślīpadaḥ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406271 (0.0):
klamaḥ / aṅgadāhaḥ / pārśvadāhaḥ / asthibhedaḥ / ekāhikaḥ / dvaitīyakaḥ /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303379 (0.0):
/ rajataṃ vicarccikā / hikkā / ccharddiḥ / arśānsi / jvaraḥ / prajvaraḥ / / kṣayaḥ / klamaḥ / bhramaḥ kāśaḥ śvāsaḥ / śoṣo 'pasmāraḥ / āṭakkaraḥ /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303387 (0.0):
pāṇḍurogaḥ / ślīpadaḥ / raktapittaṃ / bhagandaraḥ / aṅgadāhaḥ pārśvadāho
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169963 (0.025):
kaṇḍūḥ, kuṣṭhaḥ, kiṭibhaḥ, kilāsaḥ, jvaraḥ, kāsaḥ, śothaḥ, śoṣaḥ, / apasmāraḥ, āṭakkaraṃ, pāṇḍurogaḥ, rudhiraṃ, pittabhagandara itīme cānye
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6285003 (0.030):
śoṣāpasmāra (śoṣo 'pasmāra), āṭakkaraṃ, pāṇḍurogaḥ, rudhiraṃ,
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518909 (0.030):
kṣayaḥ kāsaḥ śvāsaḥ śoṣo 'pasmāra āṭakkaraḥ pāṇḍurogo 'ṅgabhedāsthibhedaḥ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27834816 (0.059):
| lohitapittaṃ | jvaro | kāso śvāso śoṣo apasmāro | vātodaraṃ dakodaraṃ
ekāhikaḥ / dvaitīyakaḥ / traitīyakaḥ / cāturthakaḥ / sāṃnipātikaḥ / / satatajvaraḥ / mā te evaṃrūpāḥ kāye kāyikā ābādhāḥ saṃvidyante 'nye vā //
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406272 (0.0):
klamaḥ / aṅgadāhaḥ / pārśvadāhaḥ / asthibhedaḥ / ekāhikaḥ / dvaitīyakaḥ /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406285 (0.0):
traitīyakaḥ / cāturthikaḥ / nityajvaraḥ / viṣamajvaraḥ / sannipātaḥ / mā / te evaṃrūpāḥ kāye kāyikā ābādhāḥ saṃvidyante / anye vā evaṃrūpāḥ / yadasi
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302834 (0.0):
strī tvaṃ strī pūrvavad yāvat sarvam etad vaktavyaṃ / mā te evaṃrūpāḥ kāye / kāyikā ābādhāḥ saṃvidyante anye vā tayā vaktavyaṃ / neti /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303399 (0.0):
pāṇḍurogaḥ / ślīpadaḥ / raktapittaṃ / bhagandaraḥ / aṅgadāhaḥ pārśvadāho / 'sthibhedaḥ / ekāhikaḥ dvaitīyakaḥ / traitīyakaḥ / cāturthakaḥ /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518938 (0.0):
dvitīyakaḥ tṛtīyakaś caturthakaḥ sāṃnipātikaḥ satatajvaro viṣamajvaraḥ mā / te ima evaṃrūpāḥ kāye kāyikā ābādhāḥ saṃvidyante anye vā punar evaṃjātīyā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169969 (0.045):
apasmāraḥ, āṭakkaraṃ, pāṇḍurogaḥ, rudhiraṃ, pittabhagandara itīme cānye / 'py evaṃbhāgīyāḥ kāye kāyikā ābādhā utpadyante / bhuktaṃ (Śbh I 120) vāsya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6608622 (0.056):
amanuṣyakṛtyo vā manuṣyakṛtyo vā ekāhiko vā dvaitīyako vā traitīyako vā / caturthako vā nityajvaro vā viṣamajvaro vā | antaśaḥ svapnāntaragatasyāpi
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406229 (0.063):
tvamāyuṣman / bhavanti khalu puruṣāṇāmime evaṃrūpāḥ kāye kāyikāḥ ābādhāḥ /
sacet pariśuddhā bhavati rahonuśāsikayā vaktavyā / yad eva tvaṃ mayā pṛṣṭā
etad eva te saṃghamadhye vaktavyaṃ tiṣṭha mā aśabditā āgamiṣyasīti /
tato 'ntar mārge sthitvā rahonuśāsikayā vaktavyaṃ / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518990 (0.053):
tataḥ paścād raho'nuśāsakena bhikṣuṇā antar mārge sthitvā vaktavyaṃ śṛṇotu
samanuśiṣṭā mayā evannāmikā rahasy āntarāyikān dharmān sā pariśuddham
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302763 (0.022):
tataḥ karmakārikayā bhikṣuṇyā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / śṛṇotv / āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301919 (0.023):
śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā pravrajyāpekṣā gṛhiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302717 (0.053):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācitavyā / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / aham / evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upsaṃpatprekṣā sāham evannāmikā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302902 (0.057):
evañ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikāyā
āntarāyikair dharmair ātmānaṃ vadati kim āgacchatv iti / / sarvabhikṣuṇībhir vaktavyaṃ sacet pariśuddhā bhavaty āgacchatv iti / saced
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406449 (0.026):
paripūrṇaviṃśativarṣaḥ / paripūrṇamasya tricīvaraṃ pātraṃ ca / / pariśuddhamāntarāyikairdharmaiḥ ātmānaṃ vadati / so 'hamevanāmnā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303477 (0.033):
bhikṣuṇīsaṃghasya cittaṃ / pariśuddham āntarāyikair dharmair ātmānaṃ / vadati seyam evannāmikā ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303571 (0.033):
cittaṃ / pariśuddham āntarāyikair dharmair ātmānaṃ vadati seyam evannāmikā
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406408 (0.039):
eripūrṇamasya tricīvaraṃ pātraṃ / pariśuddhaṃ āntarāyikairdharmairātmānaṃ / vadati / soyamevaṃnāmā evaṃnāmnopādhyāyena saṃghādupasaṃpadaṃ yācate /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519240 (0.040):
paripūrṇaviṃśativarṣaḥ paripūrṇam asya tṛcīvaraṃ pātrañ ca / pariśuddham / antarāyikair dharmair ātmānaṃ vadati so 'yam evaṃnāmā evaṃnāmnā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519297 (0.040):
pātrañ ca / pariśuddham antarāyikair dharmair ātmānaṃ vadati / so 'yam
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302865 (0.050):
paripūrṇaviṃśativarṣā paripūrṇam asyāḥ pañcacīvaraṃ pātrañ ca pariśuddham / āntarāyikair dharmair ātmānaṃ vadati seyam evaṃnāmikā āryikāsaṃghād
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302927 (0.050):
kumārikā vā paripūrṇaviṃśativarṣā paripūrṇam asyāḥ pañcacīvaraṃ pātrañ ca / pariśuddham āntarāyikair dharmair ātmānaṃ vadati / seyam evannāmikā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517750 (0.059):
sarvair vaktavyaṃ sacet pariśuddho bhavatīti sacet vadantīti evaṃ kuśalaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301955 (0.061):
sarvābhir vaktavyaṃ sacet pariśuddhā pravrajatu / saced vadantīty evaṃ
vadantīty evaṃ kuśalaṃ no ced vadanti sātisārā bhavanti /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301963 (0.0):
sarvābhir vaktavyaṃ sacet pariśuddhā pravrajatu / saced vadantīty evaṃ / kuśalaṃ no ced vadanti sātisārā bhavanti /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517757 (0.0):
sarvair vaktavyaṃ sacet pariśuddho bhavatīti sacet vadantīti evaṃ kuśalaṃ / no ced vadanti sātisārā bhavanti (Upj(J) 8.8-10; vgl. Kṣudr-v(Bhī) 10 b2)
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519026 (0.005):
sarvair vaktavyaṃ sacet pariśuddhyatīti / saced vadantīty evaṃ kuśalaṃ no / ced vadanti sātisārā bhavanti / (Upj(J) 16.12-13, 17.5-6; vgl.
tataḥ karmakārikayā (BhīKaVā 17b1) bhikṣuṇyā purastān niṣādayitvā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302272 (0.042):
avanāmyāñjaliṃ kārayitvā gaṇābhimukhī (BhīKaVā 15b1) sthāpayitavyā / tataḥ / karmakārikayā bhikṣuṇyaivaṃ vaktavyaṃ / kādhīṣṭā evannāmikāyā
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācitavyā / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / aham
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302320 (0.012):
tataḥ karmakārikayā bhikṣuṇyā muktikā jñaptiḥ kartavyā // // / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302905 (0.012):
evañ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302845 (0.019):
tato jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301918 (0.032):
pragṛhya gaṇābhimukhaṃ sthāpayitvā idaṃ syād ārocayitavyaṃ / / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā pravrajyāpekṣā gṛhiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303084 (0.047):
tataḥ paścāt karmakārakeṇa bhikṣuṇā jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotu bhadantā / ubhayasaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303415 (0.047):
tato jñaptikārakeṇa bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / śṛṇotu / bhadantā ubhayasaṃgha iyam evannāmikā evannāmikāyā upādhyāyikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302764 (0.048):
tataḥ karmakārikayā bhikṣuṇyā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / śṛṇotv / āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302674 (0.053):
tato 'ntar mārge sthitvā rahonuśāsikayā vaktavyaṃ / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / samanuśiṣṭā mayā evannāmikā rahasy āntarāyikān dharmān sā pariśuddham
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302773 (0.055):
seyam evaṃnāmikā āryikāsaṃghāt brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302871 (0.055):
āntarāyikair dharmair ātmānaṃ vadati seyam evaṃnāmikā āryikāsaṃghād / brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate / evannāmikayā upādhyāyikayā saced
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302890 (0.056):
āryikāsaṃgha evaṃnāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303511 (0.062):
śṛṇotu bhadantā ubhayasaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā upādhyāyikāyā
evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upsaṃpatprekṣā sāham evannāmikā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302767 (0.013):
tataḥ karmakārikayā bhikṣuṇyā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / śṛṇotv / āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302847 (0.014):
tato jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303090 (0.018):
tataḥ paścāt karmakārakeṇa bhikṣuṇā jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotu bhadantā / ubhayasaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303515 (0.021):
śṛṇotu bhadantā ubhayasaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā upādhyāyikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303419 (0.021):
bhadantā ubhayasaṃgha iyam evannāmikā evannāmikāyā upādhyāyikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302908 (0.021):
evañ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302325 (0.027):
śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302939 (0.034):
āryikāsaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā upādhyāyikayā tad / āryikāsaṃgha evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301918 (0.050):
pragṛhya gaṇābhimukhaṃ sthāpayitvā idaṃ syād ārocayitavyaṃ / / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā pravrajyāpekṣā gṛhiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303044 (0.055):
evannāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī sāham evannāmikā / ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yāce / upasaṃpādayantu māṃ bhadantā ubhayasaṃgha
āryikāsaṃghāt / brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yāce / arthahetor nāma gṛhṇāmy
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302153 (0.0):
pravrajyāliṅgaṃ samādade / samādāya vartiṣye / arthahetor nāma gṛhṇāmi / evannāmikayā upādhyāyikayā / evaṃ dvir apy evaṃ trir api // //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302774 (0.022):
seyam evaṃnāmikā āryikāsaṃghāt brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302872 (0.022):
āntarāyikair dharmair ātmānaṃ vadati seyam evaṃnāmikā āryikāsaṃghād / brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate / evannāmikayā upādhyāyikayā saced
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303036 (0.033):
śṛṇotu bhadantā ubhayasaṃghaḥ / aham evannāmikā arthahetor nāma gṛhṇāmi
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302583 (0.036):
kinnāmikā tvaṃ evaṃnāmikāhaṃ kiṃnāmikā te upādhyāyikā / arthahetor nāma / gṛhṇāmi evannāmikā me upādhyāyikā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302940 (0.040):
āryikāsaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā upādhyāyikayā tad / āryikāsaṃgha evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519088 (0.041):
upādhyāyasya upasaṃpatprekṣaḥ so 'ham evaṃnāmā saṃghād upasaṃpadaṃ yāce / arthahetor nāma gṛhṇāmi evaṃnāmnopādhyāyena upasaṃpādayatu māṃ bhadantāḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303338 (0.045):
kinnāmikā te upādhyāyikā aham evannāmikā arthahetor (BhīKaVā 20b1) nāma / gṛhṇāmi evannāmikā me upādhyāyikā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302890 (0.047):
āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate 'nujānīyād āryikāsaṃgho yad / āryikāsaṃgha evaṃnāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302977 (0.062):
dattā āryikāsaṃghena evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛttir
evannāmikayā upādhyāyikayā dadātv āryikāsaṃgho mamaivaṃnāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302154 (5.960):
pravrajyāliṅgaṃ samādade / samādāya vartiṣye / arthahetor nāma gṛhṇāmi / evannāmikayā upādhyāyikayā / evaṃ dvir apy evaṃ trir api // //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302891 (0.007):
āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate 'nujānīyād āryikāsaṃgho yad / āryikāsaṃgha evaṃnāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302941 (0.025):
āryikāsaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā upādhyāyikayā tad / āryikāsaṃgha evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302779 (0.049):
seyam evaṃnāmikā āryikāsaṃghāt brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate / evannāmikayā upādhyāyikayā saced āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302877 (0.049):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate / evannāmikayā upādhyāyikayā saced / āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate 'nujānīyād āryikāsaṃgho yad
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302340 (0.051):
evannāmikāṃ rahasy anuśāsitum evannāmikayā upādhyāyikayā saced / āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate 'nujānīyād āryikāsaṃgha evannāmikāṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302321 (0.051):
śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302845 (0.054):
tato jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303581 (0.055):
ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā upādhyāyikayā tad / ubhayasaṃgha evannāmikām upasaṃpādayed evannāmikayā upādhyāyikayā yeṣām
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302764 (0.056):
āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302718 (0.057):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācitavyā / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / aham / evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upsaṃpatprekṣā sāham evannāmikā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303037 (0.060):
śṛṇotu bhadantā ubhayasaṃghaḥ / aham evannāmikā arthahetor nāma gṛhṇāmi / evannāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī sāham evannāmikā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303338 (0.063):
kinnāmikā te upādhyāyikā aham evannāmikā arthahetor (BhīKaVā 20b1) nāma / gṛhṇāmi evannāmikā me upādhyāyikā /
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ / anukampako 'nukampām upādāya evaṃ dvir api
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303073 (0.0):
ubhayasaṃghaḥ / anukampatu māṃ bhadantā ubhayasaṃghaḥ / anukampako / 'nukampām upādāya / evaṃ dvir api trir api //
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336916 (0.021):
/ yathādharmeṇa yathāvinayaṃ pratikariṣye / anukampayānukampām upādāya / / evaṃ dvir api trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337148 (0.021):
mamaivaṃnāmna osāritasya bhikṣoḥ saṃghasāmagrīm* / anukampayānukampām / upādāya / evaṃ dvir api / evaṃ trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302892 (0.024):
āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate 'nujānīyād āryikāsaṃgho yad / āryikāsaṃgha evaṃnāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519111 (0.026):
anukampatu māṃ bhadantāḥ saṃghaḥ anukampako 'nukampām upādāya evaṃ dvir / api trir api // (Upj(J) 17.10-14; ~ Skt.C 47 r7-v2; vgl. Kṣudr-v(Bhī) 17
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302941 (0.036):
āryikāsaṃgha evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734927 (0.054):
mūlāpakarṣam anukaṃpaka anukampām upādāya / evaṃ dvir api trir api /
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490161 (0.056):
yāce; dadātu bhadantāḥ saṃghaḥ mama dravyasya mallaputrasya smṛtivinayam / anukampām upādāya; evaṃ dvir apy evaṃ trir api; tataḥ paścād ekena
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490741 (0.056):
saṃgho me sekatasya bhikṣor amūḍhavinayam anukampām upādāya; evaṃ dvir apy / evaṃ trir api; tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam;
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337279 (0.056):
saṃghaḥ mamaivaṃnāmnaḥ sāmagrīdattakasya bhikṣoḥ sāmagrīpoṣadham anukampām / upādāya / evaṃ dvir api / trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492288 (0.056):
tatsvabhāvaiṣīyam anukampām upādāya; evaṃ dvir apy evaṃ trir api; tataḥ
trir api // // / tataḥ karmakārikayā bhikṣuṇyā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / śṛṇotv
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487899 (0.024):
bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam: śrṇotu bhadantāḥ saṃgha ayam
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490170 (0.024):
bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; śrṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, ayaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303073 (0.035):
ubhayasaṃghaḥ / anukampatu māṃ bhadantā ubhayasaṃghaḥ / anukampako / 'nukampām upādāya / evaṃ dvir api trir api // / tataḥ paścāt karmakārakeṇa bhikṣuṇā jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotu bhadantā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336916 (0.035):
/ yathādharmeṇa yathāvinayaṃ pratikariṣye / anukampayānukampām upādāya / / evaṃ dvir api trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337148 (0.035):
mamaivaṃnāmna osāritasya bhikṣoḥ saṃghasāmagrīm* / anukampayānukampām / upādāya / evaṃ dvir api / evaṃ trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337279 (0.035):
saṃghaḥ mamaivaṃnāmnaḥ sāmagrīdattakasya bhikṣoḥ sāmagrīpoṣadham anukampām / upādāya / evaṃ dvir api / trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490161 (0.035):
yāce; dadātu bhadantāḥ saṃghaḥ mama dravyasya mallaputrasya smṛtivinayam / anukampām upādāya; evaṃ dvir apy evaṃ trir api; tataḥ paścād ekena
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490741 (0.035):
saṃgho me sekatasya bhikṣor amūḍhavinayam anukampām upādāya; evaṃ dvir apy / evaṃ trir api; tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam;
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492288 (0.035):
tatsvabhāvaiṣīyam anukampām upādāya; evaṃ dvir apy evaṃ trir api; tataḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734927 (0.037):
mūlāpakarṣam anukaṃpaka anukampām upādāya / evaṃ dvir api trir api /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764804 (0.049):
ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ parivāsam anukaṃpayānukaṃpām upādāya / / evaṃ dvir api trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123076 (0.050):
devaḥ pratigṛhṇātv anukaṃpām upādāya. dvir api trir api rājā mahāsudarśano
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730634 (0.059):
ādhikaraṇikāṃs tarjanīyakarmakṛtān anukaṃpakaḥ anukaṃpām upādāya / evaṃ / dvir api trir api / / Pāṇḍ-v § 1.12 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731274 (0.059):
'nukaṃpām upādāya / evaṃ dvir api trir api / / Pāṇḍ-v § 2.11 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734370 (0.059):
anukaṃpako 'nukaṃpām upādāya / evaṃ dvir api trir api // / Pāṇḍ-v § 7.2.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735728 (0.059):
anukaṃpām upādāya / evaṃ dvir api trir api / / Pāṇḍ-v § 7.4.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam*
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736886 (0.059):
anukaṃpām upādāyeti Ś evaṃ dvir api trir api / / Pāṇḍ-v 7.5.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519111 (0.062):
anukampatu māṃ bhadantāḥ saṃghaḥ anukampako 'nukampām upādāya evaṃ dvir / api trir api // (Upj(J) 17.10-14; ~ Skt.C 47 r7-v2; vgl. Kṣudr-v(Bhī) 17
āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303091 (0.0):
tataḥ paścāt karmakārakeṇa bhikṣuṇā jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotu bhadantā / ubhayasaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302848 (0.003):
tato jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303516 (0.003):
śṛṇotu bhadantā ubhayasaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā upādhyāyikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303421 (0.009):
bhadantā ubhayasaṃgha iyam evannāmikā evannāmikāyā upādhyāyikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303042 (0.010):
śṛṇotu bhadantā ubhayasaṃghaḥ / aham evannāmikā arthahetor nāma gṛhṇāmi / evannāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī sāham evannāmikā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302721 (0.013):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācitavyā / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / aham / evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upsaṃpatprekṣā sāham evannāmikā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302910 (0.021):
evañ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302674 (0.022):
tato 'ntar mārge sthitvā rahonuśāsikayā vaktavyaṃ / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / samanuśiṣṭā mayā evannāmikā rahasy āntarāyikān dharmān sā pariśuddham
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302939 (0.024):
āryikāsaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā upādhyāyikayā tad / āryikāsaṃgha evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301919 (0.030):
śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā pravrajyāpekṣā gṛhiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302321 (0.040):
tataḥ karmakārikayā bhikṣuṇyā muktikā jñaptiḥ kartavyā // // / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303502 (0.059):
ubhayasaṃgho yad ubhayasaṃgha evannāmikām upasaṃpādayed evaṃnāmikayā / upādhyāyikayety eṣā jñaptiḥ // evaṃ karma kartavyaṃ //
seyam evaṃnāmikā āryikāsaṃghāt brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302874 (0.0):
āntarāyikair dharmair ātmānaṃ vadati seyam evaṃnāmikā āryikāsaṃghād / brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate / evannāmikayā upādhyāyikayā saced
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302730 (0.022):
evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upsaṃpatprekṣā sāham evannāmikā / / āryikāsaṃghāt / brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yāce / arthahetor nāma gṛhṇāmy
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302894 (0.030):
āryikāsaṃgha evaṃnāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302945 (0.030):
āryikāsaṃgha evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302957 (0.032):
upādhyāyikayā yāsām āryikāṇāṃ kṣamate evannāmikāyā / brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dātuṃ evannāmikayā upādhyāyikayā tās tūṣṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302712 (0.055):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācitavyā / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / aham
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302981 (0.062):
dattā āryikāsaṃghena evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛttir / evannāmikayā upādhyāyikayā kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam
evannāmikayā upādhyāyikayā saced āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302345 (0.0):
evannāmikāṃ rahasy anuśāsitum evannāmikayā upādhyāyikayā saced
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302882 (0.0):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate / evannāmikayā upādhyāyikayā saced
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303102 (0.021):
seyam evannāmikā ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate / evannāmikayā / upādhyāyikayā saced ubhayasaṃghasya (BhīKaVā 19b1) prāptakālaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303490 (0.021):
vadati seyam evannāmikā ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā / upādhyāyikayā saced ubhayasaṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyād
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302938 (0.025):
āryikāsaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā upādhyāyikayā tad
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302895 (0.026):
āryikāsaṃgha evaṃnāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā / upādhyāyikayety eṣā jñaptiḥ /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302945 (0.026):
āryikāsaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā upādhyāyikayā tad / āryikāsaṃgha evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302957 (0.028):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dātuṃ evannāmikayā upādhyāyikayā tās tūṣṇī
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406075 (0.041):
rahasyanuśāsituṃ evaṃnāmnopādhyāyena / sacetsaṃghasya prāptakālaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519151 (0.041):
evaṃnāmā saṃghād upasaṃpadaṃ yācate evaṃnāmnopādhyāyena sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣamate 'nujānīyāt saṃgho yad vayam evaṃnāmānaṃ saṅghamadhye
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302739 (0.049):
evannāmikayā upādhyāyikayā dadātv āryikāsaṃgho mamaivaṃnāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303580 (0.052):
ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā upādhyāyikayā tad
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501305 (0.056):
kalpikaśālāṃ saṃmantu / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406370 (0.056):
'yamevaṃnāmā saṃghādupasaṃpadaṃ yācate evaṃ nāmnopādhyāyena / / sacetsaṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃghaḥ yadvayaṃ evaṃnāmānaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231587 (0.056):
sacīvaracīvarikam ānandasya haste tiṣṭhati / sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃghaḥ / yat saṃgho mūlaphalgunasya bhikṣoḥ pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325639 (0.056):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326061 (0.056):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaś corair
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337176 (0.056):
bhaṇḍanaṃ vigraho vivādo yadutāpanna iti pūrvavad yāvat* / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337313 (0.056):
evaṃnāmā saṃghasāmagrīdattakaḥ saṃghāt sāmagrīpoṣadhaṃ yācate / sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730035 (0.056):
viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ
'nujānīyād āryikāsaṃgho yad vayam enāṃ saṃghamadhye āntarāyikān dharmān
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302885 (0.0):
āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate 'nujānīyād āryikāsaṃgho yad
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303118 (0.0):
kṣametānujānīyād ubhayasaṃgho yad vayam enāṃ ubhayasaṃghamadhye
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302347 (0.021):
āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate 'nujānīyād āryikāsaṃgha evannāmikāṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519156 (0.033):
evaṃnāmā saṃghād upasaṃpadaṃ yācate evaṃnāmnopādhyāyena sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣamate 'nujānīyāt saṃgho yad vayam evaṃnāmānaṃ saṅghamadhye
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406380 (0.037):
sacetsaṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃghaḥ yadvayaṃ evaṃnāmānaṃ / saṃghamadhye āntarāyikān dharmān pṛcchema evanāmnopādhyāyena / eṣā jñaptiḥ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405526 (0.038):
sacetsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate anujānīyātsaṃgho yatsaṃgha evaṃnāmānaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27834567 (0.040):
upādhyāyinīya saṃghamadhye antarāyikān dharmān pṛcchemaḥ | pṛcchiṣyati
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835589 (0.040):
yadi saṃghasya prāptakālaṃ itthannāmā itthannāmāya upādhyāyinīya / saṃghamadhye antarāyikān dharmān pṛcchemaḥ | pṛcchiṣyati bhante saṃgho
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518604 (0.052):
upādhyāyena sacet saṅghasya prāptakālaṃ kṣamate 'nujānīyāt saṃgho yat
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519254 (0.052):
upādhyāyena saṃghād upasaṃpadaṃ yācate / sacet saṅghasya prāptakālaṃ / kṣamate 'nujānīyāt saṅghaḥ yat saṃgha evaṃnāmānam upasaṃpādayed evaṃnāmnā
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406077 (0.053):
rahasyanuśāsituṃ evaṃnāmnopādhyāyena / sacetsaṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃghaḥ idamevaṃnāmā bhikṣurevaṃnāmānaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406371 (0.053):
sacetsaṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃghaḥ yadvayaṃ evaṃnāmānaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406421 (0.053):
sacetsaṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyātsaṃgho yatsaṃghaḥ evaṃnāmānaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231588 (0.053):
sacīvaracīvarikam ānandasya haste tiṣṭhati / sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃghaḥ / yat saṃgho mūlaphalgunasya bhikṣoḥ pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325541 (0.053):
utsahate saṃghasya kaṭhinam āstartuṃ sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃgho (277r1 = GBM 6.866) yat saṃghaḥ evaṃnāmānaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325640 (0.053):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326062 (0.053):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaś corair
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730036 (0.053):
viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730700 (0.053):
/ kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti vadanti Ś sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731873 (0.053):
śrūyante 'pi prajñāyante 'pi / sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ aśvakapunarvasukayor bhikṣvoḥ
pṛcchema ity eṣā jñaptiḥ // / śṛṇu tvam evannāmike ayan te satyakālo yaṃ bhūtakālo yat te 'haṃ kiñ cit
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302389 (0.0):
niṣādayitvā añjaliṃ kārayitvā vaktavyā / śṛṇu tvam evannāmike ayaṃ te / satyakālo yaṃ te bhūtakālaḥ / yat te 'haṃ kiñ cit pṛcchāmi / sarvan tat
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303129 (0.0):
kṣametānujānīyād ubhayasaṃgho yad vayam enāṃ ubhayasaṃghamadhye / āntarāyikān dharmān pṛcchema ity eṣā jñaptiḥ /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518652 (0.060):
te satyakālo 'yaṃ bhūtakālaḥ yat tvāhaṃ kiñcit pṛcchāmi sarvaṃ tat tvayā
(BhīKaVā 18a1) pṛcchāmi sarvan tat tvayā viśāradayā bhūtvā bhūtañ ca
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302399 (0.0):
satyakālo yaṃ te bhūtakālaḥ / yat te 'haṃ kiñ cit pṛcchāmi / sarvan tat
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303139 (0.020):
cit pṛcchāmi / sarvaṃ tat tvayā viśāradayā bhūtvā bhūtaṃ ca bhūtato
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518663 (0.030):
te satyakālo 'yaṃ bhūtakālaḥ yat tvāhaṃ kiñcit pṛcchāmi sarvaṃ tat tvayā / viśāradena bhūtvā bhūtañ ca bhūtato vaktavyam abhūtañ cābhūtato
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406301 (0.044):
prakṣyanti / tatrāpi tvayā lajjitena [mā] bhūtvā bhūtaṃ bhūtato vaktavyam
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406102 (0.049):
ayaṃ te bhūtakālaḥ / ayaṃ satyakālaḥ / yaccāhaṃ kiñcitpṛcchāmi tattvayā / lajjitena [mā] bhūtvā bhūtaṃ ca bhūtato vaktavyaṃ abhūtaṃ ca abhūtato
bhūtato vaktavyam abhūtañ cābhūtato nirveṭhayitavyaṃ / / strī tvaṃ strī pūrvavad yāvat sarvam etad vaktavyaṃ / mā te evaṃrūpāḥ kāye
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302404 (0.0):
tvayā viśāradayā bhūtvā bhūtañ ca bhūtato vaktavyaṃ abhūtañ cābhūtato
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303144 (0.0):
cit pṛcchāmi / sarvaṃ tat tvayā viśāradayā bhūtvā bhūtaṃ ca bhūtato / vaktavyam abhūtañ cābhūtato nirveṭhayitavyaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518665 (0.0):
viśāradena bhūtvā bhūtañ ca bhūtato vaktavyam abhūtañ cābhūtato
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406282 (0.041):
traitīyakaḥ / cāturthikaḥ / nityajvaraḥ / viṣamajvaraḥ / sannipātaḥ / mā / te evaṃrūpāḥ kāye kāyikā ābādhāḥ saṃvidyante / anye vā evaṃrūpāḥ / yadasi
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302642 (0.041):
satatajvaraḥ / mā te evaṃrūpāḥ kāye kāyikā ābādhāḥ saṃvidyante 'nye vā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303397 (0.041):
sānnipātikaḥ / satatajvaraḥ mā te evaṃrūpāḥ kāye kāyikā ābādhāḥ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518935 (0.041):
dvitīyakaḥ tṛtīyakaś caturthakaḥ sāṃnipātikaḥ satatajvaro viṣamajvaraḥ mā / te ima evaṃrūpāḥ kāye kāyikā ābādhāḥ saṃvidyante anye vā punar evaṃjātīyā
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406106 (0.048):
lajjitena [mā] bhūtvā bhūtaṃ ca bhūtato vaktavyaṃ abhūtaṃ ca abhūtato
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406305 (0.048):
prakṣyanti / tatrāpi tvayā lajjitena [mā] bhūtvā bhūtaṃ bhūtato vaktavyam
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518968 (0.049):
prakṣyanti tatrāpi te viśāradena bhūtvā bhūtaṃ ca bhūtato vaktavyam / abhūtaṃ cābhūtato nirveṭhayitavyaṃ tiṣṭha mā aśabdita āgamiṣyasīti (Upj(J)
kāyikā ābādhāḥ saṃvidyante anye vā tayā vaktavyaṃ / neti /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406285 (0.0):
traitīyakaḥ / cāturthikaḥ / nityajvaraḥ / viṣamajvaraḥ / sannipātaḥ / mā / te evaṃrūpāḥ kāye kāyikā ābādhāḥ saṃvidyante / anye vā evaṃrūpāḥ / yadasi
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302644 (0.0):
satatajvaraḥ / mā te evaṃrūpāḥ kāye kāyikā ābādhāḥ saṃvidyante 'nye vā //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303401 (0.0):
sānnipātikaḥ / satatajvaraḥ mā te evaṃrūpāḥ kāye kāyikā ābādhāḥ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518938 (0.0):
dvitīyakaḥ tṛtīyakaś caturthakaḥ sāṃnipātikaḥ satatajvaro viṣamajvaraḥ mā / te ima evaṃrūpāḥ kāye kāyikā ābādhāḥ saṃvidyante anye vā punar evaṃjātīyā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15169969 (0.045):
apasmāraḥ, āṭakkaraṃ, pāṇḍurogaḥ, rudhiraṃ, pittabhagandara itīme cānye / 'py evaṃbhāgīyāḥ kāye kāyikā ābādhā utpadyante / bhuktaṃ (Śbh I 120) vāsya
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406229 (0.063):
tvamāyuṣman / bhavanti khalu puruṣāṇāmime evaṃrūpāḥ kāye kāyikāḥ ābādhāḥ /
tato jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303515 (1.788):
śṛṇotu bhadantā ubhayasaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā upādhyāyikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302766 (0.003):
tataḥ karmakārikayā bhikṣuṇyā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / śṛṇotv / āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303090 (0.003):
tataḥ paścāt karmakārakeṇa bhikṣuṇā jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotu bhadantā / ubhayasaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302718 (0.014):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācitavyā / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / aham / evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upsaṃpatprekṣā sāham evannāmikā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302320 (0.015):
tataḥ karmakārikayā bhikṣuṇyā muktikā jñaptiḥ kartavyā // // / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302939 (0.024):
āryikāsaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā upādhyāyikayā tad / āryikāsaṃgha evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302909 (0.024):
evañ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301918 (0.025):
pragṛhya gaṇābhimukhaṃ sthāpayitvā idaṃ syād ārocayitavyaṃ / / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā pravrajyāpekṣā gṛhiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303419 (0.031):
bhadantā ubhayasaṃgha iyam evannāmikā evannāmikāyā upādhyāyikāyā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519138 (0.033):
tataḥ paścāt karmakārakeṇa bhikṣuṇā muktikā jñaptiḥ kartavyā : śṛṇotu / bhadantāḥ saṃghaḥ ayaṃ evaṃnāmā evaṃnāmna upasaṃpatprekṣaḥ so 'yam
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518588 (0.053):
tataḥ karmakārakeṇa bhikṣuṇā muktikā jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotu bhadantāḥ / saṅghaḥ ayam evaṃnāmā bhikṣu utsahate evaṃnāmānaṃ raho'nuśāsituṃ evaṃnāmnā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302739 (0.054):
evannāmikayā upādhyāyikayā dadātv āryikāsaṃgho mamaivaṃnāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303041 (0.059):
śṛṇotu bhadantā ubhayasaṃghaḥ / aham evannāmikā arthahetor nāma gṛhṇāmi / evannāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī sāham evannāmikā
upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302917 (0.0):
evañ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikāyā / (BhīKaVā 18b1) upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303524 (5.960):
śṛṇotu bhadantā ubhayasaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā upādhyāyikāyā / upasaṃpatprekṣiṇī strī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302411 (1.192):
strī tvaṃ strī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā paripūrṇaviṃśativarṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303151 (1.192):
strī tvaṃ strī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā paripūrṇaviṃśativarṣā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303429 (1.192):
bhadantā ubhayasaṃgha iyam evannāmikā evannāmikāyā upādhyāyikāyā / upasaṃpatprekṣiṇī strī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302768 (0.003):
āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303091 (0.003):
ubhayasaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303042 (0.012):
śṛṇotu bhadantā ubhayasaṃghaḥ / aham evannāmikā arthahetor nāma gṛhṇāmi / evannāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī sāham evannāmikā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302718 (0.057):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācitavyā / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / aham / evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upsaṃpatprekṣā sāham evannāmikā /
paripūrṇaviṃśativarṣā paripūrṇam asyāḥ pañcacīvaraṃ pātrañ ca pariśuddham
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302416 (0.0):
strī tvaṃ strī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā paripūrṇaviṃśativarṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302925 (0.0):
(BhīKaVā 18b1) upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā / kumārikā vā paripūrṇaviṃśativarṣā paripūrṇam asyāḥ pañcacīvaraṃ pātrañ ca
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303433 (0.0):
upasaṃpatprekṣiṇī strī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā / paripūrṇaviṃśativarṣā paripūrṇam asyāḥ pañcacīvaraṃ (BhīKaVā 21a1) pātrañ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303529 (0.0):
upasaṃpatprekṣiṇī strī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā / paripūrṇaviṃśativarṣā paripūrṇam asyāḥ pañcacīvaraṃ pātrañ ca / dattā 'syā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303159 (5.960):
strī tvaṃ strī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā paripūrṇaviṃśativarṣā /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406447 (0.023):
paripūrṇaviṃśativarṣaḥ / paripūrṇamasya tricīvaraṃ pātraṃ ca /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406406 (0.027):
eripūrṇamasya tricīvaraṃ pātraṃ / pariśuddhaṃ āntarāyikairdharmairātmānaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406118 (0.040):
puruṣaḥ puruṣendriyeṇa samanvāgataḥ / paripūrṇaviṃśativarṣaḥ / paripūrṇaṃ / te tricīvaraṃ pātraṃ ca / jīvataste mātāpitarau / anujñātosi mātāpitṛbhyām
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518692 (0.040):
paripūrṇaviṃśativarṣaḥ paripūrṇaviṃśativarṣaḥ paripūrṇaṃ te tricīvaraṃ
āntarāyikair dharmair ātmānaṃ vadati seyam evaṃnāmikā āryikāsaṃghād
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302930 (0.0):
kumārikā vā paripūrṇaviṃśativarṣā paripūrṇam asyāḥ pañcacīvaraṃ pātrañ ca / pariśuddham āntarāyikair dharmair ātmānaṃ vadati / seyam evannāmikā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303573 (1.192):
cittaṃ / pariśuddham āntarāyikair dharmair ātmānaṃ vadati seyam evannāmikā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519240 (0.004):
paripūrṇaviṃśativarṣaḥ paripūrṇam asya tṛcīvaraṃ pātrañ ca / pariśuddham / antarāyikair dharmair ātmānaṃ vadati so 'yam evaṃnāmā evaṃnāmnā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519297 (0.004):
upasaṃpatprekṣaḥ puruṣaḥ paripūrṇaviṃśativarṣaḥ paripūrṇam asya tṛcīvaraṃ / pātrañ ca / pariśuddham antarāyikair dharmair ātmānaṃ vadati / so 'yam
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406408 (0.011):
eripūrṇamasya tricīvaraṃ pātraṃ / pariśuddhaṃ āntarāyikairdharmairātmānaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406449 (0.011):
paripūrṇaviṃśativarṣaḥ / paripūrṇamasya tricīvaraṃ pātraṃ ca / / pariśuddhamāntarāyikairdharmaiḥ ātmānaṃ vadati / so 'hamevanāmnā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302772 (0.045):
āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī / seyam evaṃnāmikā āryikāsaṃghāt brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303477 (0.047):
bhikṣuṇīsaṃghasya cittaṃ / pariśuddham āntarāyikair dharmair ātmānaṃ / vadati seyam evannāmikā ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302683 (0.050):
samanuśiṣṭā mayā evannāmikā rahasy āntarāyikān dharmān sā pariśuddham / āntarāyikair dharmair ātmānaṃ vadati kim āgacchatv iti /
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate / evannāmikayā upādhyāyikayā saced
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302341 (0.0):
evannāmikāṃ rahasy anuśāsitum evannāmikayā upādhyāyikayā saced
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302780 (0.0):
āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī / seyam evaṃnāmikā āryikāsaṃghāt brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303101 (0.021):
seyam evannāmikā ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate / evannāmikayā / upādhyāyikayā saced ubhayasaṃghasya (BhīKaVā 19b1) prāptakālaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303488 (0.021):
vadati seyam evannāmikā ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā / upādhyāyikayā saced ubhayasaṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyād
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302730 (0.022):
evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upsaṃpatprekṣā sāham evannāmikā / / āryikāsaṃghāt / brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yāce / arthahetor nāma gṛhṇāmy
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302938 (0.025):
āryikāsaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā upādhyāyikayā tad
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302945 (0.026):
āryikāsaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā upādhyāyikayā tad / āryikāsaṃgha evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302957 (0.028):
upādhyāyikayā yāsām āryikāṇāṃ kṣamate evannāmikāyā / brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dātuṃ evannāmikayā upādhyāyikayā tās tūṣṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302739 (0.049):
evannāmikayā upādhyāyikayā dadātv āryikāsaṃgho mamaivaṃnāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303580 (0.052):
ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā upādhyāyikayā tad
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302894 (0.054):
āryikāsaṃgha evaṃnāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā / upādhyāyikayety eṣā jñaptiḥ /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302712 (0.055):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācitavyā / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / aham
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302303 (0.059):
evannāmike evannāmikāṃ rahasy anuśāsitum evannāmikayā upādhyāyikayeti / / saced utsahate tayā vaktavyaṃ / utsahe /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302981 (0.062):
dattā āryikāsaṃghena evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛttir / evannāmikayā upādhyāyikayā kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam
āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate 'nujānīyād āryikāsaṃgho yad
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302348 (0.0):
evannāmikāṃ rahasy anuśāsitum evannāmikayā upādhyāyikayā saced / āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate 'nujānīyād āryikāsaṃgha evannāmikāṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302787 (0.0):
evannāmikayā upādhyāyikayā saced āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303490 (0.035):
vadati seyam evannāmikā ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā / upādhyāyikayā saced ubhayasaṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyād
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405526 (0.038):
sacetsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate anujānīyātsaṃgho yatsaṃgha evaṃnāmānaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406077 (0.041):
rahasyanuśāsituṃ evaṃnāmnopādhyāyena / sacetsaṃghasya prāptakālaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519155 (0.041):
evaṃnāmā saṃghād upasaṃpadaṃ yācate evaṃnāmnopādhyāyena sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣamate 'nujānīyāt saṃgho yad vayam evaṃnāmānaṃ saṅghamadhye
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518604 (0.052):
saṅghaḥ ayam evaṃnāmā bhikṣu utsahate evaṃnāmānaṃ raho'nuśāsituṃ evaṃnāmnā / upādhyāyena sacet saṅghasya prāptakālaṃ kṣamate 'nujānīyāt saṃgho yat
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519254 (0.052):
upādhyāyena saṃghād upasaṃpadaṃ yācate / sacet saṅghasya prāptakālaṃ / kṣamate 'nujānīyāt saṅghaḥ yat saṃgha evaṃnāmānam upasaṃpādayed evaṃnāmnā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303102 (0.053):
seyam evannāmikā ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate / evannāmikayā / upādhyāyikayā saced ubhayasaṃghasya (BhīKaVā 19b1) prāptakālaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406371 (0.053):
'yamevaṃnāmā saṃghādupasaṃpadaṃ yācate evaṃ nāmnopādhyāyena / / sacetsaṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃghaḥ yadvayaṃ evaṃnāmānaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406421 (0.053):
sacetsaṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyātsaṃgho yatsaṃghaḥ evaṃnāmānaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231588 (0.053):
sacīvaracīvarikam ānandasya haste tiṣṭhati / sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃghaḥ / yat saṃgho mūlaphalgunasya bhikṣoḥ pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325541 (0.053):
utsahate saṃghasya kaṭhinam āstartuṃ sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃgho (277r1 = GBM 6.866) yat saṃghaḥ evaṃnāmānaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325640 (0.053):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326062 (0.053):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaś corair
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730036 (0.053):
viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730700 (0.053):
/ kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti vadanti Ś sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731873 (0.053):
śrūyante 'pi prajñāyante 'pi / sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ aśvakapunarvasukayor bhikṣvoḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732683 (0.053):
gṛhapatir avasphaṇḍitaḥ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732890 (0.053):
gṛhapatyavasphaṇḍakatvāc ca prativiramāmīti vadati / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ uttaraṃ bhikṣuṃ
āryikāsaṃgha evaṃnāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302946 (0.0):
āryikāsaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā upādhyāyikayā tad / āryikāsaṃgha evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302745 (0.007):
evannāmikayā upādhyāyikayā dadātv āryikāsaṃgho mamaivaṃnāmikāyā / brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ / anukampako 'nukampām upādāya evaṃ dvir api
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302957 (0.024):
upādhyāyikayā yāsām āryikāṇāṃ kṣamate evannāmikāyā / brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dātuṃ evannāmikayā upādhyāyikayā tās tūṣṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302777 (0.026):
seyam evaṃnāmikā āryikāsaṃghāt brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302729 (0.047):
evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upsaṃpatprekṣā sāham evannāmikā / / āryikāsaṃghāt / brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yāce / arthahetor nāma gṛhṇāmy
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301917 (0.052):
pragṛhya gaṇābhimukhaṃ sthāpayitvā idaṃ syād ārocayitavyaṃ / / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā pravrajyāpekṣā gṛhiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302873 (0.054):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate / evannāmikayā upādhyāyikayā saced
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302712 (0.056):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācitavyā / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / aham
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302844 (0.060):
tato jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302981 (0.062):
dattā āryikāsaṃghena evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛttir / evannāmikayā upādhyāyikayā kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam
upādhyāyikayety eṣā jñaptiḥ / / evañ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302324 (0.0):
tataḥ karmakārikayā bhikṣuṇyā muktikā jñaptiḥ kartavyā // // / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302719 (0.012):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācitavyā / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / aham / evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upsaṃpatprekṣā sāham evannāmikā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303420 (0.013):
tato jñaptikārakeṇa bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / śṛṇotu / bhadantā ubhayasaṃgha iyam evannāmikā evannāmikāyā upādhyāyikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302847 (0.024):
tato jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302766 (0.025):
tataḥ karmakārikayā bhikṣuṇyā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / śṛṇotv / āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302938 (0.041):
āryikāsaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā upādhyāyikayā tad / āryikāsaṃgha evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303090 (0.041):
tataḥ paścāt karmakārakeṇa bhikṣuṇā jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotu bhadantā / ubhayasaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301918 (0.044):
pragṛhya gaṇābhimukhaṃ sthāpayitvā idaṃ syād ārocayitavyaṃ / / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā pravrajyāpekṣā gṛhiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303507 (0.046):
ubhayasaṃgho yad ubhayasaṃgha evannāmikām upasaṃpādayed evaṃnāmikayā / upādhyāyikayety eṣā jñaptiḥ // evaṃ karma kartavyaṃ // / śṛṇotu bhadantā ubhayasaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā upādhyāyikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303586 (0.050):
ubhayasaṃgha evannāmikām upasaṃpādayed evannāmikayā upādhyāyikayā yeṣām
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303617 (0.051):
upasaṃpāditā ubhayasaṃghena iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303515 (0.052):
śṛṇotu bhadantā ubhayasaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā upādhyāyikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302673 (0.057):
tato 'ntar mārge sthitvā rahonuśāsikayā vaktavyaṃ / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / samanuśiṣṭā mayā evannāmikā rahasy āntarāyikān dharmān sā pariśuddham
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296933 (0.064):
Poṣ-v 17.5. evaṃ ca karma kartavyaṃ | / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ | / a. evaṃnāmā prahāṇapratijāgrako bhikṣur utsahate saṃghasya prahāṇaṃ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194262 (0.064):
tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam. śṛṇotu / bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā pravārako bhikṣur utsahate saṃghasya
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194294 (0.064):
evaṃ ca karma kartavyam. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. evaṃnāmā pravārako
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810187 (0.064):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, / ayaṃ evaṃnāmā vihāroddeśako bhikṣur utsahate saṃghasya vihārān uddeṣṭum;
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810214 (0.064):
evaṃnāmānaṃ vihāroddeśakam saṃmanyeta ity eṣā jñāptiḥ; karma kartavyam; / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, ayam evaṃnāmā vihāroddeśako bhikṣuḥ utsahate
(BhīKaVā 18b1) upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302854 (0.0):
tato jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā / upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302410 (1.192):
strī tvaṃ strī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā paripūrṇaviṃśativarṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303150 (1.192):
strī tvaṃ strī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā paripūrṇaviṃśativarṣā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303428 (1.192):
bhadantā ubhayasaṃgha iyam evannāmikā evannāmikāyā upādhyāyikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303523 (1.192):
śṛṇotu bhadantā ubhayasaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā upādhyāyikāyā / upasaṃpatprekṣiṇī strī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303042 (0.015):
śṛṇotu bhadantā ubhayasaṃghaḥ / aham evannāmikā arthahetor nāma gṛhṇāmi / evannāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī sāham evannāmikā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302768 (0.021):
āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303091 (0.021):
ubhayasaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302718 (0.057):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācitavyā / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / aham / evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upsaṃpatprekṣā sāham evannāmikā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302323 (0.057):
śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā / evannāmikāyā raho'nuśāsikā 'dhīṣṭā / seyam evannāmikā bhikṣuṇī utsahate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302938 (0.063):
āryikāsaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā upādhyāyikayā tad / āryikāsaṃgha evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
kumārikā vā paripūrṇaviṃśativarṣā paripūrṇam asyāḥ pañcacīvaraṃ pātrañ ca
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302416 (0.0):
strī tvaṃ strī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā paripūrṇaviṃśativarṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302862 (0.0):
upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā / paripūrṇaviṃśativarṣā paripūrṇam asyāḥ pañcacīvaraṃ pātrañ ca pariśuddham
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303433 (0.0):
upasaṃpatprekṣiṇī strī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā / paripūrṇaviṃśativarṣā paripūrṇam asyāḥ pañcacīvaraṃ (BhīKaVā 21a1) pātrañ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303529 (0.0):
upasaṃpatprekṣiṇī strī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā / paripūrṇaviṃśativarṣā paripūrṇam asyāḥ pañcacīvaraṃ pātrañ ca / dattā 'syā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303159 (5.960):
strī tvaṃ strī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā paripūrṇaviṃśativarṣā /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406445 (0.023):
paripūrṇaviṃśativarṣaḥ / paripūrṇamasya tricīvaraṃ pātraṃ ca /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406118 (0.040):
puruṣaḥ puruṣendriyeṇa samanvāgataḥ / paripūrṇaviṃśativarṣaḥ / paripūrṇaṃ / te tricīvaraṃ pātraṃ ca / jīvataste mātāpitarau / anujñātosi mātāpitṛbhyām
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518692 (0.040):
paripūrṇaviṃśativarṣaḥ paripūrṇaviṃśativarṣaḥ paripūrṇaṃ te tricīvaraṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406404 (0.042):
eripūrṇamasya tricīvaraṃ pātraṃ / pariśuddhaṃ āntarāyikairdharmairātmānaṃ
pariśuddham āntarāyikair dharmair ātmānaṃ vadati / seyam evannāmikā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302868 (0.0):
paripūrṇaviṃśativarṣā paripūrṇam asyāḥ pañcacīvaraṃ pātrañ ca pariśuddham / āntarāyikair dharmair ātmānaṃ vadati seyam evaṃnāmikā āryikāsaṃghād
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303573 (1.192):
cittaṃ / pariśuddham āntarāyikair dharmair ātmānaṃ vadati seyam evannāmikā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519240 (0.004):
paripūrṇaviṃśativarṣaḥ paripūrṇam asya tṛcīvaraṃ pātrañ ca / pariśuddham / antarāyikair dharmair ātmānaṃ vadati so 'yam evaṃnāmā evaṃnāmnā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519297 (0.004):
upasaṃpatprekṣaḥ puruṣaḥ paripūrṇaviṃśativarṣaḥ paripūrṇam asya tṛcīvaraṃ / pātrañ ca / pariśuddham antarāyikair dharmair ātmānaṃ vadati / so 'yam
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406408 (0.011):
eripūrṇamasya tricīvaraṃ pātraṃ / pariśuddhaṃ āntarāyikairdharmairātmānaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406449 (0.011):
paripūrṇaviṃśativarṣaḥ / paripūrṇamasya tricīvaraṃ pātraṃ ca / / pariśuddhamāntarāyikairdharmaiḥ ātmānaṃ vadati / so 'hamevanāmnā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303477 (0.047):
bhikṣuṇīsaṃghasya cittaṃ / pariśuddham āntarāyikair dharmair ātmānaṃ / vadati seyam evannāmikā ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302683 (0.050):
samanuśiṣṭā mayā evannāmikā rahasy āntarāyikān dharmān sā pariśuddham / āntarāyikair dharmair ātmānaṃ vadati kim āgacchatv iti /
āryikāsaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā upādhyāyikayā tad
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303099 (0.0):
seyam evannāmikā ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate / evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303487 (0.0):
vadati seyam evannāmikā ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303586 (0.0):
cittaṃ / pariśuddham āntarāyikair dharmair ātmānaṃ vadati seyam evannāmikā / ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā upādhyāyikayā tad
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302740 (0.025):
evannāmikayā upādhyāyikayā dadātv āryikāsaṃgho mamaivaṃnāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302779 (0.025):
seyam evaṃnāmikā āryikāsaṃghāt brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate / evannāmikayā upādhyāyikayā saced āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302877 (0.025):
āntarāyikair dharmair ātmānaṃ vadati seyam evaṃnāmikā āryikāsaṃghād
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302764 (0.049):
āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302321 (0.051):
śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302340 (0.051):
evannāmikāṃ rahasy anuśāsitum evannāmikayā upādhyāyikayā saced / āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate 'nujānīyād āryikāsaṃgha evannāmikāṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302845 (0.053):
tato jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā / upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī gṛhoṣitā dvādaśavarṣā kumārikā vā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302717 (0.055):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācitavyā / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / aham / evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upsaṃpatprekṣā sāham evannāmikā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303595 (0.060):
āyuṣmatāṃ kṣamate evannāmikām upasaṃpādayitum evannāmikayā upādhyāyikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303046 (0.061):
evannāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī sāham evannāmikā / ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yāce / upasaṃpādayantu māṃ bhadantā ubhayasaṃgha
āryikāsaṃgha evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302895 (0.0):
āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate 'nujānīyād āryikāsaṃgho yad / āryikāsaṃgha evaṃnāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302324 (0.019):
śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302846 (0.024):
tato jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302765 (0.024):
āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303586 (0.026):
ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yācate evannāmikayā upādhyāyikayā tad / ubhayasaṃgha evannāmikām upasaṃpādayed evannāmikayā upādhyāyikayā yeṣām
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302779 (0.026):
seyam evaṃnāmikā āryikāsaṃghāt brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate / evannāmikayā upādhyāyikayā saced āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302877 (0.026):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate / evannāmikayā upādhyāyikayā saced
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302744 (0.028):
evannāmikayā upādhyāyikayā dadātv āryikāsaṃgho mamaivaṃnāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303617 (0.032):
upasaṃpāditā ubhayasaṃghena iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302718 (0.034):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācitavyā / śṛṇotv āryikāsaṃghaḥ / aham / evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upsaṃpatprekṣā sāham evannāmikā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302340 (0.038):
evannāmikāṃ rahasy anuśāsitum evannāmikayā upādhyāyikayā saced / āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate 'nujānīyād āryikāsaṃgha evannāmikāṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303514 (0.038):
śṛṇotu bhadantā ubhayasaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā upādhyāyikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303087 (0.040):
ubhayasaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302728 (0.040):
evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upsaṃpatprekṣā sāham evannāmikā / / āryikāsaṃghāt / brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yāce / arthahetor nāma gṛhṇāmy
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302906 (0.041):
evañ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303418 (0.041):
bhadantā ubhayasaṃgha iyam evannāmikā evannāmikāyā upādhyāyikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302981 (0.043):
dattā āryikāsaṃghena evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛttir
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303595 (0.047):
āyuṣmatāṃ kṣamate evannāmikām upasaṃpādayitum evannāmikayā upādhyāyikayā
upādhyāyikayā yāsām āryikāṇāṃ kṣamate evannāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302978 (0.036):
dattā āryikāsaṃghena evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛttir
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dātuṃ evannāmikayā upādhyāyikayā tās tūṣṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302894 (0.024):
āryikāsaṃgha evaṃnāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ dadyād evannāmikayā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302777 (0.028):
seyam evaṃnāmikā āryikāsaṃghāt brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate / evannāmikayā upādhyāyikayā saced āryikāsaṃghasya prāptakālaṃ kṣamate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302875 (0.028):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yācate / evannāmikayā upādhyāyikayā saced
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303598 (0.060):
āyuṣmatāṃ kṣamate evannāmikām upasaṃpādayitum evannāmikayā upādhyāyikayā / te tūṣṇīṃ yeṣāṃ na kṣamate te bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302325 (0.061):
śṛṇotv āryikāsaṃgha iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā / evannāmikāyā raho'nuśāsikā 'dhīṣṭā / seyam evannāmikā bhikṣuṇī utsahate
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302981 (0.062):
dattā āryikāsaṃghena evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛttir / evannāmikayā upādhyāyikayā kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam
yāsān na kṣamate tā bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303606 (0.0):
āyuṣmatāṃ kṣamate evannāmikām upasaṃpādayitum evannāmikayā upādhyāyikayā / te tūṣṇīṃ yeṣāṃ na kṣamate te bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835217 (0.0):
upasaṃpādīyamānāṃ saṃghena | sā tūṣṇīm asya | yasyā na kṣamati sā bhāṣatu / | iyaṃ prathamā karmavācanā | evaṃ dvitīyā | tṛtīyā karmavācaneti |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27836203 (0.0):
upasaṃpādīyamānāṃ saṃghena | so tūṣṇīm asya | yasya na kṣamati so bhāṣatu / | iyaṃ prathamā karmavācanā | evam dvitīyā | tṛtīyā karmavācaneti
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27837181 (0.0):
tūṣṇīm asya | yasya na kṣamati so bhāṣatu | iyaṃ prathamā karmavācanā | / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27839289 (0.0):
saṃmanyiyamānāṃ saṃghena | sā tūṣṇīm asya | yasyā na kṣamati sā bhāṣatu | / iyaṃ prathamā karmavācanā | evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācaneti | vaktavyaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27860663 (0.0):
sā bhāṣatu | iyam prathamā karmavācanā | evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācaneti
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27861481 (0.0):
tūṣṇīm asya | yasyā na kṣamati sā bhāṣitu | iyaṃ prathamā karmavācanā | / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācaneti | dinnā āryamiśrikāyo itthannāmāye
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730126 (0.0):
te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731045 (0.0):
kartuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731415 (0.0):
te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732735 (0.0):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma kartuṃ te tūṣṇīṃ / na / kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733798 (0.0):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayituṃ te tūṣṇīṃ / na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā tṛtīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734111 (0.0):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsam dātuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate / bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734592 (0.0):
tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735220 (0.0):
praticchannāyā mūlāpakarṣam dātuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ / prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā kartavyā Ś dattaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736193 (0.0):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyam dātuṃ te tūṣṇīṃ / na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737747 (0.0):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitaṃ ṣaḍrātraṃ caritamānāpyam āvarhituṃ te / tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298468 (0.0):
c. yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate mahatīṃ sīmāṃ moktuṃ te tūṣṇīṃ | na kṣamate / bhāṣantāṃ | / d. iyaṃ prathamā karmavācanā dvitīyā tṛtīyā karmavācanā |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299064 (0.0):
| pratiprasrabdhuṃ maṇḍalakaṃ sa tūṣṇīṃ | na kṣamate bhāṣantāṃ | / d. iyaṃ prathamā karmavācanā dvitīyā tṛtīyā karmavācanā |
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982903 (0.0):
śāsanaṃ dīpayan sukhasparśaṃ viharatu iti te tūṣṇīṃ; na kṣamante bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā; evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā.
tṛtīyā karmavācanā vaktavyā / / dattā āryikāsaṃghena evannāmikāyā brahmacaryopasthānasaṃvṛttir
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303609 (0.0):
te tūṣṇīṃ yeṣāṃ na kṣamate te bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ / dvitīyā tṛtīyā karmavācanā vaktavyā /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27837183 (0.0):
tūṣṇīm asya | yasya na kṣamati so bhāṣatu | iyaṃ prathamā karmavācanā | / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27861482 (0.0):
tūṣṇīm asya | yasyā na kṣamati sā bhāṣitu | iyaṃ prathamā karmavācanā | / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācaneti | dinnā āryamiśrikāyo itthannāmāye
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730128 (0.0):
te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā / tṛtīyā karmavācanā kartavyā // kṛtaṃ saṃghena pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731047 (0.0):
kartuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ / dvitīyā tṛtīyā karmavācanā kartavyā / kṛtaṃ saṃghena śreyakasya bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731417 (0.0):
te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā / tṛtīyā karmavācanā kartavyā // osāritaḥ saṃghena śreyako bhikṣur
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732737 (0.0):
kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā / karmavācanā kartavyā / kṛtaṃ saṃghena uttarasya bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733800 (0.0):
na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā tṛtīyā / karmavācanā pūrvavad yāvat tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734114 (0.0):
bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734595 (0.0):
tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā / tṛtīyā karmavācanā vaktavyā // dattaḥ saṃghena udāyino bhikṣor asyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735223 (0.0):
prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā kartavyā Ś dattaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736196 (0.0):
na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā / karmavācanā vaktavyā // dattaḥ saṃghenodāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737749 (0.0):
tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā / tṛtīyā karmavācanā kartavyā Ś āvarhitaḥ saṃghena udāyī bhikṣur asyāḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298469 (0.0):
d. iyaṃ prathamā karmavācanā dvitīyā tṛtīyā karmavācanā |
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982904 (0.0):
iyaṃ prathamā karmavācanā; evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983831 (0.0):
iyaṃ prathamā karmavācanā; evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā. (SBV II 85)
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490253 (0.0):
bhāśantām; ḥiyam prathamā karmavācanā; evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519328 (0.007):
kṣamate te bhāṣantāṃ iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā tṛtīyā / karmavācanā vaktavyā : (Upj(J) 18.11-19; ~ Skt.C 48 r1-5; vgl.
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835218 (0.014):
| iyaṃ prathamā karmavācanā | evaṃ dvitīyā | tṛtīyā karmavācaneti |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27836204 (0.014):
| iyaṃ prathamā karmavācanā | evam dvitīyā | tṛtīyā karmavācaneti
evannāmikayā upādhyāyikayā kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303623 (0.0):
upasaṃpāditā ubhayasaṃghena iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501347 (5.960):
kalpikasthānaṃ saṃmantuṃ te tūṣṇīm* / na kṣamante bhāṣantām* / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evaitad dhārayāmi /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405571 (5.960):
/] pravrājitaṃ upasaṃpāditamevaṃnāmā saṃghena kṣāntamanujñātaṃ / yasmāttūṣṇīmevametaddhārayāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325407 (5.960):
kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīṃ evam etad dhārayāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326123 (5.960):
arthāya kaṭhinaṃ kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337384 (5.960):
saṃghena evaṃnāmnaḥ sāmagrīdattakasya bhikṣoḥ sāmagrīpoṣadhaḥ / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730144 (5.960):
pūrvavad yāvat tarjanīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730809 (5.960):
kalahakārakās tarjanīyakarmakṛtāḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731061 (5.960):
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731432 (5.960):
abhīkṣṇāpattiko nigarhaṇīyakarmakṛtaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732752 (5.960):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734137 (5.960):
parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734615 (5.960):
mūlaparivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735242 (5.960):
antarāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlāpakarṣaḥ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736237 (5.960):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyaṃ / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi Ś // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737793 (5.960):
mūlāpakarṣaparyuṣitaḥ ṣaḍrātraṃ caritamānāpyaṃ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764980 (5.960):
ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / uktaṃ bhagavatā / parivāso dātavyo
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297524 (5.960):
bahirvyāmopavicāraṃ saṃghasya poṣadhāmukhaṃ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298148 (5.960):
grāmopavicāraṃ ca | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298315 (5.960):
avipravāsasaṃvṛtiḥ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad
etad dhārayāmi / / tataḥ paścāt sarvabhikṣusaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite apaścimake vā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737795 (0.035):
saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // / Pāṇḍ-v 7.5.10 tataḥ paścād utsāhayitavyaḥ / sādhu udāyin kṛtaṃ suṣṭhu
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301898 (0.038):
/ apṛṣṭvā ārocayati sātisārā bhavati / / tatas tayā bhikṣuṇīsaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite anuparigaṇikayā vā
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325410 (0.040):
kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīṃ evam etad dhārayāmi / Kaṭhina-v 7. tataḥ paścāt kaṭhināstārako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ paṃcabhir
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298774 (0.042):
maṇḍalakaḥ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / Poṣ-v 47.1. tataḥ paścān mahatī sīmā baddhavyā |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299377 (0.042):
grāmopavicāraṃ ca | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi | / Poṣ-v 58. tataḥ paścāt khuḍḍalikāyāḥ sīmāyā nirgatya mahatyāḥ sīmāyāḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439105 (0.043):
yāvad apareṇa samayena bhikṣusaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite saṃghasthaviras
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303623 (0.047):
kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / / tataḥ cchāyā māpayitavyā / bhikṣuṇyo dīrghadīrghābhir latābhiś (22a1)
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518188 (0.053):
tataḥ sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite apaścimake vā / daśavarge
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492390 (0.054):
saṃghena hastakasya bhikṣos tatsvabhāvaiṣīyaḥ; kṣāntam anujñātam saṃghena / yasmāt tūṣṇīm; evam etad dhārayāmi / tatsvabhāvaiṣīyadattakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734138 (0.054):
parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / Pāṇḍ-v § 7.2.1 sa pārivāsika eva san* saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734616 (0.054):
mūlaparivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 7.3.1 sa mūlapārivāsika eva saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336853 (0.057):
samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite yathāvṛddhikayā sagauraveṇa
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337061 (0.060):
utkṣiptako bhikṣuḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi / / osāraṇīyaṃ karma / tasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayāmi /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337219 (0.063):
evaṃnāmnaḥ osāraṇīyakarmakṛtasya bhikṣoḥ sāmagrī / kśāntam anujñātam* / / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / ity asya saṃghena
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325727 (0.064):
pṛṣtavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite / vṛddhānte sthāpayitavyaṃ tato vṛddhānte sthivā kaṭhinaṃ gṛhītvā vaktavyaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326125 (0.064):
arthāya kaṭhinaṃ kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi / / Kaṭhina-v 22b. tasmād yo lābhaḥ saṃpannaḥ sa bhājayitavyaḥ bhājite
bhikṣūṇāṃ daśavarge maṇḍalake sarvabhikṣuṇīsaṃghe sanniṣaṇṇe (BhīKaVā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301899 (0.024):
/ apṛṣṭvā ārocayati sātisārā bhavati / / tatas tayā bhikṣuṇīsaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite anuparigaṇikayā vā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518190 (0.042):
tataḥ sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite apaścimake vā / daśavarge
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297922 (0.058):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite / āvāsikanaivāsikair bhikṣubhir mahatyāḥ sīmāyāś caturdiśaṃ sthāvarāṇi
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298551 (0.058):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite / āvāsikanaivāsikair bhikṣubhiḥ khuḍḍalikāyāḥ sīmāyāś caturdiśaṃ sthāvarāṇi
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299140 (0.058):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite / āvāsikanaivāsikair bhikṣubhiḥ khuḍḍalikāyāḥ sīmāyāś caturdiśaṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336853 (0.064):
samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite yathāvṛddhikayā sagauraveṇa
19a1) sannipatite apaścimake vā bhikṣuṇīnāṃ dvādaśavarge maṇḍalake /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301897 (0.049):
/ apṛṣṭvā ārocayati sātisārā bhavati / / tatas tayā bhikṣuṇīsaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite anuparigaṇikayā vā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518190 (0.060):
tataḥ sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite apaścimake vā / daśavarge / maṇḍalake triḥ samīcīṃ kārayitavyaḥ dve samīcyau pañcamaṇḍalakena vā
karmakārakasya bhikṣoḥ purato viṇḍake masūrikāyāṃ vā niṣadyāñjaliṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518223 (0.038):
punar yācitavyaḥ upādhyāyasya samīcīṃ kṛtvā iṣṭake purataḥ pārṣṇibhyān / niṣadyāṃjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ (Upj(J) 11.5-10)
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519048 (0.039):
tataḥ paścāt karmakārakasya bhikṣoḥ samīcīṃ kārayitvā iṣṭakeṣu purastāt / pārṣṇibhyān niṣadyāṃjaliṃ pragṛhyopasaṃpadaṃ yācayitavyaḥ evañ ca punaḥ
pragṛhyobhayasaṃghād upasaṃpad yācayitavyā / / śṛṇotu bhadantā ubhayasaṃghaḥ / aham evannāmikā arthahetor nāma gṛhṇāmi
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303512 (0.019):
upādhyāyikayety eṣā jñaptiḥ // evaṃ karma kartavyaṃ // / śṛṇotu bhadantā ubhayasaṃgha iyam evaṃnāmikā evannāmikāyā upādhyāyikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303417 (0.022):
tato jñaptikārakeṇa bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / śṛṇotu / bhadantā ubhayasaṃgha iyam evannāmikā evannāmikāyā upādhyāyikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302583 (0.023):
kinnāmikā tvaṃ evaṃnāmikāhaṃ kiṃnāmikā te upādhyāyikā / arthahetor nāma / gṛhṇāmi evannāmikā me upādhyāyikā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303085 (0.032):
tataḥ paścāt karmakārakeṇa bhikṣuṇā jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotu bhadantā / ubhayasaṃgha iyam evannāmikā evaṃnāmikāyā upādhyāyikāyā upasaṃpatprekṣiṇī
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302152 (0.033):
pravrajyāliṅgaṃ samādade / samādāya vartiṣye / arthahetor nāma gṛhṇāmi / evannāmikayā upādhyāyikayā / evaṃ dvir apy evaṃ trir api // //
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302735 (0.033):
āryikāsaṃghāt / brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ yāce / arthahetor nāma gṛhṇāmy / evannāmikayā upādhyāyikayā dadātv āryikāsaṃgho mamaivaṃnāmikāyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303338 (0.041):
kinnāmikā te upādhyāyikā aham evannāmikā arthahetor (BhīKaVā 20b1) nāma
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519071 (0.047):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ aham evaṃnāmā arthahetor nāma gṛhṇāmi evaṃnāmna
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2871561 (0.048):
/ pravrajyopasaṃpadau / yācanaṃ punaḥ - śṛṇotu
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303056 (0.052):
ubhayasaṃghād upasaṃpadaṃ yāce / upasaṃpādayantu māṃ bhadantā ubhayasaṃgha / / ulluṃpatu māṃ bhadantā ubhayasaṃghaḥ / anugṛhṇātu / māṃ bhadantā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303499 (0.054):
ubhayasaṃgho yad ubhayasaṃgha evannāmikām upasaṃpādayed evaṃnāmikayā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519283 (0.054):
evaṃ karma kartavyaṃ śṛṇotu bhadantāḥ saṅghaḥ ayam eva