View original HTML file with complete header information
agāṃgasaṃgaparicumbanajātamohāṃ BiCaup_47c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511702 (0.050):
adyāpi tāṃ kanakakāntimadālasāṅgīṃ vrīḍotsukāṃ nipatitām iva ceṣṭamānām / / agāṃgasaṃgaparicumbanajātamohāṃ tāṃ jīvanauṣadhim iva pramadāṃ smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605151 (0.050):
ceṣṭamānām & / agāṃga-saṃga-paricumbana-jāta-mohāṃ % tāṃ jīvana-oṣadhim iva pramadāṃ
agāṃgasaṃgaparicumbanajātamohāṃ BiCaup_47c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511702 (0.050):
adyāpi tāṃ kanakakāntimadālasāṅgīṃ vrīḍotsukāṃ nipatitām iva ceṣṭamānām / / agāṃgasaṃgaparicumbanajātamohāṃ tāṃ jīvanauṣadhim iva pramadāṃ smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605151 (0.050):
ceṣṭamānām & / agāṃga-saṃga-paricumbana-jāta-mohāṃ % tāṃ jīvana-oṣadhim iva pramadāṃ
aṅgīkṛtaṃ sukṛtinaḥ paripālayanti BiCaup_50d / aṅgair ahaṃ samupaguhya tato 'tigāḍhaṃ BiCaup_6c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510776 (0.047):
aṅgair ahaṃ samupaguhya tato 'tigāḍhaṃ nonmīlayāmi nayane na ca tāṃ
adyāpi kopavimukhīkṛtagantukāmā BiCaup_36a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511422 (0.0):
udbhinnaromapulakair bahubhiḥ samantāj jāgarti rakṣati vilokayati smarāmi / // BiCaup_35 // / adyāpi kopavimukhīkṛtagantukāmā noktaṃ vacaḥ pratidadāti yadaiva vaktram /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816166 (0.034):
MSS_0870 1 adyāpi kopavimukhīkṛtagantukāmā noktaṃ vacaḥ pratidadāti
adyāpi tat-kanakakuṇḍalaghṛṣṭagaṇḍam BiCaup_12a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510897 (1.192):
jīveti maṅgalavacaḥ parihṛtya kopāt karṇe kṛtaṃ kanakapatram anālapantyā / // BiCaup_11 // / adyāpi tat kanakakuṇḍalaghṛṣṭagaṇḍam āsyaṃ smarāmi viparītaratābhiyoge /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604304 (1.192):
anālapantyā // BiCaup_11 // / adya+api tat-kanaka-kuṇḍala-ghṛṣṭa-gaṇḍam $ āsyaṃ smarāmi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816211 (0.033):
MSS_0872 1 adyāpi tatkanakakuṇḍalaghṛṣṭagaṇḍam āsyaṃ smarāmi
adyāpi tat-kanakagaurakṛtāṅgarāgaṃ BiCaup_10a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510855 (0.0):
kāśmīrapaṅkamṛganābhikṛtāṅgarāgāṃ karpūrapūgaparipūrṇamukhīṃ smarāmi // / BiCaup_9 // / adyāpi tat kanakagaurakṛtāṅgarāgaṃ prasvedabinduvitataṃ vadanaṃ priyāyāḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816234 (0.034):
MSS_0873 1 adyāpi tatkanakagaurakṛtāṅgarāgaṃ prasvedabinduvitataṃ vadnaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604259 (0.040):
smarāmi // BiCaup_9 // / adya+api tat-kanaka-gaura-kṛta-aṅga-rāgaṃ $ prasveda-bindu-vitataṃ vadanaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510896 (0.050):
// BiCaup_11 // / adyāpi tat kanakakuṇḍalaghṛṣṭagaṇḍam āsyaṃ smarāmi viparītaratābhiyoge /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604303 (0.050):
anālapantyā // BiCaup_11 // / adya+api tat-kanaka-kuṇḍala-ghṛṣṭa-gaṇḍam $ āsyaṃ smarāmi
adyāpi tat-kanakareṇughanorudeśe BiCaup_15a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510965 (0.0):
smarāmi // BiCaup_14 // / adyāpi tat kanakareṇughanorudeśe nyastaṃ smarāmi nakharakṣatalakṣma tasyāḥ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604374 (0.0):
vallabha-amala-sa-haṃsa-gatiṃ smarāmi // BiCaup_14 // / adya+api tat-kanaka-reṇu-ghana-ūru-deśe $ nyastaṃ smarāmi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816260 (0.025):
MSS_0874 1 adyāpi tatkanakareṇughanorudeśe nyastaṃ smarāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510854 (0.061):
BiCaup_9 // / adyāpi tat kanakagaurakṛtāṅgarāgaṃ prasvedabinduvitataṃ vadanaṃ priyāyāḥ /
adyāpi tat-kamalareṇusugandhagandhi BiCaup_42a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511554 (1.192):
mano me // BiCaup_41 // / adyāpi tat kamalareṇusugandhagandhi tatpremavāri makaradhvajapātakāri /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604995 (1.192):
pibāmi+aviratam+vyadhate manas+me // BiCaup_41 // / adya+api tat-kamala-reṇu-sugandha-gandhi $ tat-prema-vāri
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816282 (0.034):
MSS_0875 1 adyāpi tatkamalareṇusugandhagandhi tatpremavāri
adyāpi tatpraṇayabhaṅgagurudṛṣṭipātaṃ BiCaup_13a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510920 (0.0):
āndolanaśramajalasphuṭasāndrabindu muktāphalaprakaravicchuritaṃ priyāyāḥ / // BiCaup_12 // / adyāpi tatpraṇayabhaṅgagurudṛṣṭipātaṃ tasyāḥ smarāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604327 (0.021):
priyāyāḥ // BiCaup_12 // / adya+api tat-praṇaya-bhaṅga-guru-dṛṣṭi-pātaṃ $ tasyāḥ smarāmi
adyāpi tatsuratakelinirastrayuddhaṃ BiCaup_48a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511712 (0.0):
BiCaup_47 // / adyāpi tatsuratakelinirastrayuddhaṃ bandhopabandhapatanotthitaśūnyahastam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816400 (0.0):
MSS_0880 1 adyāpi tatsuratakelinirastrayuddhaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605161 (1.192):
smarāmi // BiCaup_47 // / adya+api tat-surata-keli-nirastra-yuddham+ $
adyāpi tadvadanapaṅkajagandhalubdha BiCaup_34a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511377 (0.0):
syāt // BiCaup_33 // / adyāpi tadvadanapaṅkajagandhalubdha bhrāmyaddvirephacayacumbitagaṇḍadeśām
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816449 (0.0):
MSS_0882 1 adyāpi tadvadanapaṅkajagandhalubdha
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604810 (1.192):
gatis+yathā syāt // BiCaup_33 // / adya+api tat-vadana-paṅkaja-gandha-lubdha+ $
adyāpi tannayanakajjalam ujjvalāsyaṃ BiCaup_40a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511509 (1.192):
dhātraiva kiṃ nu jagataḥ parimohanāya sā nirmitā yuvatiratnadidṛkṣayā vā / // BiCaup_39 // / adyāpi tannayanakajjalam ujjvalāsyaṃ viśrāntakarṇayugalaṃ parihāsahetor /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604947 (1.192):
dhātrā+eva kim+nu jagatas+parimohanāya % sā nirmitā yuvati-ratna-didṛkṣayā / vā // BiCaup_39 // / adya+api tat-nayana-kajjalam+ujjvala-āsyam+ $
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816496 (0.033):
MSS_0884 1 adyāpi tannayanakajjalamujjvalāsyaṃ viśrāntakarṇayugalaṃ
adyāpi tanmanasi saṃparivartate me BiCaup_11a / adyāpi tām avahitāṃ manasācalena BiCaup_33a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511355 (0.007):
lāvaṇyanirjitaratikṣatikāmadarpaṃ bhūyaḥ puraḥ pratipadaṃ na vilokyate yat / // BiCaup_32 // / adyāpi tām avahitāṃ manasācalena saṃcintayāmi yuvatīṃ mama jīvitāśām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604788 (0.007):
vilokyate yat // BiCaup_32 // / adya+api tām avahitāṃ manasā+acalena $ saṃcintayāmi yuvatīṃ mama
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510876 (0.041):
ante smarāmi ratikhedavilolanetraṃ rāhūparāgaparimuktam ivendubimbam // / BiCaup_10 // / adyāpi tanmanasi saṃparivartate me rātrau mayi kṣutavati kṣitipālaputryā /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604282 (0.041):
iva+indu-bimbam // BiCaup_10 // / adya+api tat-manasi saṃparivartate me $ rātrau mayi kṣutavati
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818156 (0.048):
cintayāmi // / MSS_0958 1 adyāpi tāmavahitāṃ manasācalena saṃcintayāmi yuvatīṃ mama
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816541 (0.053):
mukhaṃ smarāmi // / MSS_0886 1 adyāpi tanmanasi saṃparivartate me rātrau mayi kṣutavati
adyāpi tāṃ kanakakāntimadālasāṅgīṃ BiCaup_47a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511693 (0.0):
nānāvicitrakṛtamaṇḍamaṇḍitāṅgī suptotthitāṃ niśi divā na hi vismarāmi // / BiCaup_46 // / adyāpi tāṃ kanakakāntimadālasāṅgīṃ vrīḍotsukāṃ nipatitām iva ceṣṭamānām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605142 (0.0):
vismarāmi // BiCaup_46 // / adya+api tāṃ kanaka-kānti-madālasa-aṅgīṃ $ vrīḍā-utsukāṃ nipatitām iva
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816590 (0.0):
madākulalālasāṅgīm // / MSS_0888 1 adyāpi tāṃ kanakakāntimadālasāṅgīṃ vrīḍotsukāṃ nipatitāmiva
adyāpi tāṃ kanakacampakadāmagaurīṃ BiCaup_1a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816611 (0.033):
MSS_0889 1 adyāpi tāṃ kanakacampakadāmagaurīṃ phullāravindavadanāṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510657 (0.059):
adyāpi tāṃ kanakacampakadāmagaurīṃ phullāravindavadanāṃ tanuromarājīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604057 (0.059):
adya+api tāṃ kanaka-campakadāma-gaurīṃ $ phulla-aravinda-vadanāṃ
adyāpi tāṃ kṣaṇaviyogaviṣopameyāṃ BiCaup_30a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511287 (0.0):
saundaryanirjitarati dvijarājakānti kāntām ihātivimalatvamahāguṇena // / BiCaup_29 // / adyāpi tāṃ kṣaṇaviyogaviṣopameyāṃ saṅge punar bahutarām amṛtābhiṣekām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604716 (0.0):
iha+ativimalatva-mahā-guṇena // BiCaup_29 // / adya+api tāṃ kṣaṇa-viyoga-viṣa-upameyāṃ $ saṅge punar bahutarām
adyāpi tāṃ kṣititale varakāminīnāṃ BiCaup_24a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511158 (0.0):
// BiCaup_23 // / adyāpi tāṃ kṣititale varakāminīnāṃ sarvāṅgasundaratayā prathamaikarekhām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604582 (0.0):
tyajāmi // BiCaup_23 // / adya+api tāṃ kṣiti-tale vara-kāminīnāṃ $ sarva-aṅga-sundaratayā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816724 (0.040):
MSS_0894 1 adyāpi tāṃ kṣititale varakāminīnāṃ sarvāṅgasundaratayā
adyāpi tāṃ gamanam ity uditaṃ madīyaṃ BiCaup_28a / adyāpi tāṃ galitabandhanakeśapāśāṃ BiCaup_17a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604419 (1.192):
smarāmi // BiCaup_16 // / adya+api tāṃ galita-bandhana-keśa-pāśāṃ $ srasta-srajaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511242 (0.026):
jānann api pratimuhūrtam ihāntakāle kānteti vallabhatareti mameti dhīrā // / BiCaup_27 // / adyāpi tāṃ gamanam ity uditaṃ madīyaṃ śrutvaiva bhīruhariṇīm iva
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604669 (0.026):
mama+iti dhīrā // BiCaup_27 // / adya+api tāṃ gamanam iti+uditaṃ madīyam+ $ śrutvā+eva bhīru-hariṇīm iva
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511007 (0.055):
sindūrasaṃlulitamauktikadantakāntim ābaddhahemakaṭakāṃ rahasi smarāmi // / BiCaup_16 // / adyāpi tāṃ galitabandhanakeśapāśāṃ srastasrajaṃ
adyāpi tāṃ cāṭuśatadurlalitocitārthaṃ BiCaup_21a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511096 (0.0):
tat kelimandaragirau kusumāyudhasya kāntāṃ smarāmi rucirojjvalapuṣpaketum / // BiCaup_20 // / adyāpi tāṃ cāṭuśatadurlalitocitārthaṃ tasyāḥ smarāmi surataklamavihvalāyāḥ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604517 (0.0):
rucira-ujjvala-puṣpa-ketum // BiCaup_20 // / adya+api tāṃ cāṭu-śata-durlalita-ucita-arthaṃ $ tasyāḥ smarāmi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816192 (0.0):
MSS_0871 1 adyāpi cāṭuśatadurlalitocitārthaṃ tasyāḥ smarāmi
adyāpi tāṃ jagati varṇayituṃ na kaś cic BiCaup_38a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511466 (1.192):
kāntāṅgasaṃgaparihāsavicitranṛtye krīḍābhirāmeti yātu madīyakālaḥ // / BiCaup_37 // / adyāpi tāṃ jagati varṇayituṃ na kaś cic chaknoty adṛṣṭasadṛśīṃ ca
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604901 (0.049):
madīya-kālas+ // BiCaup_37 // / adya+api tāṃ jagati varṇayitum+na kas+cit+ $ śaknoti+adṛṣṭa-sadṛśīṃ ca
adyāpi tāṃ dhavalaveśmani ratnadīpa BiCaup_18a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511031 (0.0):
pīnonnatastanayugoparicārucumban muktāvalīṃ rahasi loladṛśam smarāmi // / BiCaup_17 // / adyāpi tāṃ dhavalaveśmani ratnadīpa mālāmayūkhapaṭalair dalitāndhakāre /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604444 (0.0):
smarāmi // BiCaup_17 // / adya+api tāṃ dhavala-veśmani ratna-dīpa+ $
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816904 (0.039):
MSS_0902 1 adyāpi tāṃ dhavalaveśmani ratnadīpa
adyāpi tāṃ nakhapadaṃ stanamaṇḍale yad dattaṃ BiCaup_35a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511402 (0.0):
// BiCaup_34 // / adyāpi tāṃ nakhapadaṃ stanamaṇḍale yad dattaṃ mayāsyamadhupānavimohitena /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604834 (0.0):
madīyam // BiCaup_34 // / adya+api tāṃ nakha-padaṃ stana-maṇḍale yat+dattam+ $
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816930 (0.0):
MSS_0903 1 adyāpi tāṃ nakhapadaṃ stanamaṇḍale yad dattaṃ
adyāpi tāṃ na khalu vedmi kim īśapatnī BiCaup_39a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511488 (0.0):
cānyaḥ // BiCaup_38 // / adyāpi tāṃ na khalu vedmi kim īśapatnī śāpaṃ gatā surapater atha
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604925 (0.0):
naras+na ca+anyas+ // BiCaup_38 // / adya+api tāṃ na khalu vedmi kim+īśa-patnī $ śāpaṃ gatā sura-pates+atha
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816951 (0.0):
MSS_0904 1 adyāpi tāṃ na khalu vedmi kimīśapatnī śāpaṃ gatā surapateratha
adyāpi tāṃ nijavapuḥ kṛśavedimadhyām BiCaup_46a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511668 (0.0):
BiCaup_45 // / adyāpi tāṃ nijavapuḥ kṛśavedimadhyām uttuṃgasaṃbhṛtasudhāstanakumbhayugmām
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605117 (0.0):
cintayāmi // BiCaup_45 // / adya+api tāṃ nija-vapuḥ-kṛśa-vedi-madhyām $
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816997 (0.0):
MSS_0906 1 adyāpi tāṃ nijavapuḥkṛśavedimadhyām
adyāpi tāṃ nidhuvanaklamaniḥsahāṅgīm BiCaup_4a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510723 (0.0):
yatheṣṭam // BiCaup_3 // / adyāpi tāṃ nidhuvanaklamaniḥsahāṅgīm āpāṇḍugaṇḍapatitālakakuntalālim /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604124 (0.0):
yathā+iṣṭam // BiCaup_3 // / adya+api tāṃ nidhuvana-klama-niḥsaha-aṅgīm $
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817022 (0.027):
MSS_0907 1 adyāpi tāṃ nidhuvanaklamaniḥsahāṅgīm
adyāpi tāṃ nidhuvane madhupānaraktām BiCaup_9a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510832 (0.0):
anyonyacañcupuṭacumbanalagnapakṣma yugmābhirāmanayanāṃ śayane smarāmi // / BiCaup_8 // / adyāpi tāṃ nidhuvane madhupānaraktām līlādharāṃ kṛśatanuṃ capalāyatākṣīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604235 (0.0):
smarāmi // BiCaup_8 // / adya+api tāṃ nidhuvane madhu-pāna-raktām $ līlā-adharāṃ kṛśa-tanuṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817045 (0.033):
MSS_0908 1 adyāpi tāṃ nidhuvane madhupānaraktāṃ līlādharāṃ kṛśatanuṃ
adyāpi tāṃ nṛpatī śekhararājaputrīṃ BiCaup_45a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511645 (0.0):
matsvāntasārasacaladvirahoccapaṃkāt kiṃcidgamaṃ prathayati priyarājahaṃsī / // BiCaup_44* // / adyāpi tāṃ nṛpatī śekhararājaputrīṃ saṃpūrṇayauvanamadālasaghūrṇanetrīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605094 (0.0):
priya-rāja-haṃsī // BiCaup_44* // / adya+api tāṃ nṛpatī śekhara-rāja-putrīṃ $
adyāpi tāṃ praṇayinīṃ mṛgaśāvakākṣīṃ BiCaup_23a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511135 (0.0):
śṛṅgāravāriruhakānanarājahaṃsīṃ janmāntare 'pi nidhane 'py anucintayāmi // / BiCaup_22 // / adyāpi tāṃ praṇayinīṃ mṛgaśāvakākṣīṃ pīyūṣapurṇakucakumbhayugaṃ vahantīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604559 (0.0):
nidhane+api+anucintayāmi // BiCaup_22 // / adya+api tāṃ praṇayinīṃ mṛga-śāvaka-akṣīṃ $ pīyūṣa-purṇa-kuca-kumbha-yugaṃ
adyāpi tāṃ prathamato varasundarīṇāṃ BiCaup_26a / adyāpi tāṃ masṛṇacandanapaṅkamiśra- BiCaup_8a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510810 (0.0):
tanvīṃ viśālajaghanastanabhāranamrāṃ vyālolakuntalakalāpavatīṃ smarāmi // / BiCaup_7 // / adyāpi tāṃ masṛṇacandanapaṅkamiśra- kastūrikāparimalotthavisarpigandhām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604213 (0.0):
smarāmi // BiCaup_7 // / adya+api tāṃ masṛṇa-candana-paṅka-miśra+ $
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511202 (0.028):
bālām anāthaśaraṇām anukampanīyāṃ prāṇādhikāṃ kṣaṇam ahaṃ na hi vismarāmi / // BiCaup_25 // / adyāpi tāṃ prathamato varasundarīṇāṃ snehaikapātraghaṭitām avanīśaputrīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604627 (0.028):
vismarāmi // BiCaup_25 // / adya+api tāṃ prathamato vara-sundarīṇāṃ $ sneha-eka-pātra-ghaṭitām
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817381 (0.036):
MSS_0923 1 adyāpi tāṃ masṛṇacandanapaṅkamiśra
adyāpi tāṃ yadi punaḥ kamalāyatākṣīṃ BiCaup_3a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510702 (0.0):
BiCaup_2 // / adyāpi tāṃ yadi punaḥ kamalāyatākṣīṃ paśyāmi pīvarapayodharabhārakhinnām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604103 (0.0):
suśītalāni // BiCaup_2 // / adya+api tāṃ yadi punaḥ kamala-āyata-akṣīṃ $ paśyāmi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817427 (0.033):
MSS_0925 1 adyāpi tāṃ punaḥ kamalāyatākṣīṃ paśyāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510764 (0.045):
BiCaup_5 // / adyāpi tāṃ yadi punaḥ śravaṇāyatākṣīṃ paśyāmi dīrghavirahajvaritāṅgayaṣṭim
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604167 (0.045):
smarāmi // BiCaup_5 // / adya+api tāṃ yadi punaḥ śravaṇa-āyata-akṣīṃ $ paśyāmi
adyāpi tāṃ yadi punaḥ śravaṇāyatākṣīṃ BiCaup_6a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510765 (0.0):
śṛṅgārasārakamalākararājahaṃsīṃ vrīḍāvinamravadanām uṣasi smarāmi // / BiCaup_5 // / adyāpi tāṃ yadi punaḥ śravaṇāyatākṣīṃ paśyāmi dīrghavirahajvaritāṅgayaṣṭim
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604168 (0.0):
smarāmi // BiCaup_5 // / adya+api tāṃ yadi punaḥ śravaṇa-āyata-akṣīṃ $ paśyāmi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817449 (0.036):
MSS_0926 1 adyāpi tāṃ yadi punaḥ śravaṇāyatākṣīṃ paśyāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510701 (0.045):
BiCaup_2 // / adyāpi tāṃ yadi punaḥ kamalāyatākṣīṃ paśyāmi pīvarapayodharabhārakhinnām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604102 (0.045):
suśītalāni // BiCaup_2 // / adya+api tāṃ yadi punaḥ kamala-āyata-akṣīṃ $ paśyāmi
adyāpi tāṃ vidhṛtakajjalalolanetrāṃ BiCaup_16a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510987 (0.0):
ākṛṣṭahemarucirāmbaram utthitāyā lajjāvaśāt karaghṛtaṃ ca tato vrajantyāḥ / // BiCaup_15 // / adyāpi tāṃ vidhṛtakajjalalolanetrāṃ pṛthvīṃ prabhūtakusumākulakeśapāśām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604397 (0.0):
vrajantyāḥ // BiCaup_15 // / adya+api tāṃ vidhṛta-kajjala-lola-netrāṃ $ pṛthvīṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817493 (0.031):
MSS_0928 1 adyāpi tāṃ vidhṛtakajjalalolanetrāṃ pṛthvīṃ
adyāpi tāṃ virahavahninipīḍitāṅgīṃ BiCaup_19a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511054 (0.0):
prāptodyame rahasi saṃmukhadarśanārthaṃ lajjābhayārthanayanām anucintayāmi / // BiCaup_18 // / adyāpi tāṃ virahavahninipīḍitāṅgīṃ tanvīṃ kuraṅganayanāṃ surataikapātrīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604469 (0.0):
lajjā-bhaya-artha-nayanām+anucintayāmi // BiCaup_18 // / adya+api tāṃ viraha-vahni-nipīḍita-aṅgīṃ $ tanvīṃ kuraṅga-nayanāṃ
adyāpi tāṃ vihasitāṃ kucabhāranamrāṃ BiCaup_20a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511075 (0.0):
nānāvicitrakṛtamaṇḍanam āvahantīṃ tāṃ rājahaṃsagamanāṃ sudatīṃ smarāmi // / BiCaup_19 // / adyāpi tāṃ vihasitāṃ kucabhāranamrāṃ muktākalāpadhavalīkṛtakaṇṭhadeśām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604492 (0.0):
smarāmi // BiCaup_19 // / adya+api tāṃ vihasitāṃ kuca-bhāra-namrāṃ $
adyāpi tāṃ śaśimukhīṃ navayauvanāḍhyāṃ BiCaup_2a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510679 (0.0):
suptotthitāṃ madanavihvalalālasāṅgīṃ vidyāṃ pramādaguṇitām iva cintayāmi / // BiCaup_1 // / adyāpi tāṃ śaśimukhīṃ navayauvanāḍhyāṃ pīnastanīṃ punar ahaṃ yadi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604080 (0.0):
cintayāmi // BiCaup_1 // / adya+api tāṃ śaśi-mukhīṃ nava-yauvana-āḍhyāṃ $ pīna-stanīṃ punar ahaṃ yadi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817582 (0.0):
MSS_0932 1 adyāpi tāṃ śaśimukhīṃ navayauvanāḍhyāṃ pīnastanīṃ punarahaṃ
adyāpi tāṃ sunipuṇaṃ yatatā mayāpi BiCaup_29a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511265 (1.192):
vācaḥ skhaladvigaladāśrujalākulākṣīṃ saṃcintayāmi guruśokavinamravaktrām / // BiCaup_28 // / adyāpi tāṃ sunipuṇaṃ yatatā mayāpi dṛṣṭaṃ na yat sadṛśatovadanaṃ kadācit /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604692 (1.192):
guru-śoka-vinamra-vaktrām // BiCaup_28 // / adya+api tāṃ sunipuṇaṃ yatatā mayā+api $ dṛṣṭaṃ na yat sadṛśatas-vadanaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817675 (0.045):
MSS_0936 1 adyāpi tāṃ sunipuṇaṃ yatatā mayāpi dṛṣṭaṃ na yatsadṛśato
adyāpi tāṃ surataghūrṇanimīlitākṣīṃ BiCaup_22a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511115 (0.0):
avyaktaniḥsvanitakātarakathyamāna saṃkīrṇavarṇaruciraṃ vacanaṃ priyāyāḥ // / BiCaup_21 // / adyāpi tāṃ surataghūrṇanimīlitākṣīṃ srastāṅgayaṣṭigalitāṃśukakeśapāśām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604536 (0.0):
avyakta-niḥsvanita-kātara-kathyamāna+ % saṃkīrṇa-varṇa-ruciraṃ vacanaṃ / priyāyāḥ // BiCaup_21 // / adya+api tāṃ surata-ghūrṇa-nimīlita-akṣīṃ $
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817700 (0.025):
MSS_0937 1 adyāpi tāṃ surataghūrṇanimīlitākṣīṃ
adyāpi tāṃ suratajāgaraghūrṇamāna BiCaup_5a / adyāpi tāṃ suratatāṇḍavasūtradhārīṃ BiCaup_7a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510787 (2.980):
tyajāmi // BiCaup_6 // / adyāpi tāṃ suratatāṇḍavasūtradhārīṃ pūrṇendusundaramukhīṃ madavihvalāṅgīm
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604190 (2.980):
tyajāmi // BiCaup_6 // / adya+api tāṃ surata-tāṇḍava-sūtra-dhārīṃ $ pūrṇa-indu-sundara-mukhīṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510743 (0.021):
pracchannapāpakṛtamantharam āvahantīṃ kaṇṭhāvasaktabāhulatāṃ smarāmi // / BiCaup_4 // / adyāpi tāṃ suratajāgaraghūrṇamāna tiryagvalattaralatārakam āyatākṣīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604145 (0.021):
pracchanna-pāpa-kṛta-mantharam āvahantīṃ % kaṇṭha-avasakta-bāhu-latāṃ / smarāmi // BiCaup_4 // / adya+api tāṃ surata-jāgara-ghūrṇamāna- $ tiryak-valat-tarala-tārakam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817768 (0.032):
MSS_0940 1 adyāpi tāṃ suratatāṇḍavasūtradhārīṃ pūrṇendusundaramukhīṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511114 (0.041):
BiCaup_21 // / adyāpi tāṃ surataghūrṇanimīlitākṣīṃ srastāṅgayaṣṭigalitāṃśukakeśapāśām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604535 (0.041):
priyāyāḥ // BiCaup_21 // / adya+api tāṃ surata-ghūrṇa-nimīlita-akṣīṃ $
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817720 (0.064):
nidhane'pyanucintayāmi // / MSS_0938 1 adyāpi tāṃ suratajāgaraghūrṇamāna
adyāpi tāṃ stimitavastram ivāṅgalagnāṃ BiCaup_25a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511180 (1.192):
śṛṅgāranāṭakarasottamapānapātrīṃ kāntāṃ smarāmi kusumāyudhabāṇakhinnām // / BiCaup_24 // / adyāpi tāṃ stimitavastram ivāṅgalagnāṃ prauḍhapratāpamadanānalataptadeham
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604605 (1.192):
kusuma-āyudha-bāṇa-khinnām // BiCaup_24 // / adya+api tāṃ stimita-vastram iva+aṅga-lagnāṃ $
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817908 (0.037):
mughabhramadbhramaravibhramalolanetrām // / MSS_0946 1 adyāpi tāṃ stimitavastramivāṅgalagnāṃ
adyāpi dhavati manaḥ kim ahaṃ karomi BiCaup_37a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511445 (0.0):
smarāmi // BiCaup_36 // / adyāpi dhavati manaḥ kim ahaṃ karomi sārdhaṃ sakhībhir api vāsagṛhaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604879 (0.028):
mam+smarāmi // BiCaup_36 // / adya+api dhavati manas+kim+aham+karomi $ sārdhaṃ sakhībhis+api vāsa-gṛhaṃ
adyāpi nirmalaśaracchaśigaurakānti BiCaup_41a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511532 (5.960):
doṣaḥ // BiCaup_40 // / adyāpi nirmalaśaracchaśigaurakānti ceto muner api haret kim utāsmadīyam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818397 (5.960):
MSS_0969 1 adyāpi nirmalaśaracchaśigaurakānti ceto munerapi haret
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604973 (0.024):
na doṣas+ // BiCaup_40 // / adya+api nirmala-śarat-śaśi-gaura-kānti $ cetas+munes+api haret kim
adyāpi nojjhati haraḥ kila kālakūṭaṃ BiCaup_50a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511758 (0.0):
lunīdhvam // BiCaup_49 // / adyāpi nojjhati haraḥ kila kālakūṭaṃ kūrmo bibharti dharaṇīṃ khalu
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605205 (0.049):
bhavatas+tvaritam+lunīdhvam // BiCaup_49 // / adya+api na+ujjhati haras+kila kāla-kūṭam+ $ kūrmas+bibharti
adyāpi me niśi divā hṛdayaṃ dunoti BiCaup_32a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511332 (0.0):
mano me // BiCaup_31 // / adyāpi me niśi divā hṛdayaṃ dunoti pūrṇendusundaramukhaṃ mama vallabhāyāḥ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604765 (0.0):
vyathate mano me // BiCaup_31 // / adya+api me niśi divā hṛdayaṃ dunoti $ pūrṇa-indu-sundara-mukham+mama
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818483 (0.0):
MSS_0973 1 adyāpi me niśi divā hṛdayaṃ dunoti pūrṇendusundarasukhaṃ mama
adyāpi vāsagṛhato mayi nīyamane BiCaup_31a / adyāpi vismayakarīṃ tridaśān vihāya BiCaup_27a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511222 (0.0):
haṃhojanā mama viyogahutāśano 'yaṃ soḍhuṃ na śakyateti praticintayāmi // / BiCaup_26 // / adyāpi vismayakarīṃ tridaśān vihāya buddhir balāc calati me kim ahaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604649 (0.0):
haṃhojanā mama viyoga-huta-aśanas+ayaṃ % soḍhuṃ na śakyate+iti / praticintayāmi // BiCaup_26 // / adya+api vismaya-karīṃ tridaśān vihāya $ buddhir balāc calati me kim ahaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511308 (0.025):
tāṃ jīvadhāraṇakarīṃ madanātapatrām udvattakeśanivahāṃ sudatīṃ smarāmi // / BiCaup_30 // / adyāpi vāsagṛhato mayi nīyamane durvārabhīṣaṇakarair yamadūtakalpair /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604738 (0.039):
smarāmi // BiCaup_30 // / adya+api vāsa-gṛhatas+mayi nīyamane $
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604488 (0.057):
nānā-vicitra-kṛta-maṇḍanam āvahantīṃ tāṃ % rāja-haṃsa-gamanāṃ su-datīṃ / smarāmi // BiCaup_19 // / adya+api tāṃ vihasitāṃ kuca-bhāra-namrāṃ $
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16149077 (0.062):
adya mām anugṛhṇīṣva **HV_App.I,29F.451**9:6a / adya me saphalaṃ janma HV_App.I,31.2722a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24981163 (0.062):
adya mām anugṛhṇīṣva HV_App.I,29F.451**9:6a / adya me saphalaṃ janma HV_App.I,31.2722a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816816 (0.063):
smarāmi // / MSS_0898 1 adyāpi tāṃ cirayite mayi tannivāsaṃ rātrau samāgatavatīṃ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16148929 (0.063):
adya te nirvapiṣyanti HV_App.I,42B.1892a / adya tvaṃ jananīṃ bhīṣma HV_15.39a
adyāpi sā mama manastaṭinī sadāste BiCaup_44a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511599 (0.0):
vitarkaḥ // BiCaup_43 // / adyāpi sā mama manastaṭinī sadāste romāñcavīcivilasadvipulasvabhāvā% /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818645 (0.0):
MSS_0980 1 adyāpi sā mama manastaṭinī sadāste
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605043 (0.029):
vitarkaḥ // BiCaup_43 // / adya+api sā mama manas-taṭinī sadā+āste $
adyāpi sā hi navayauvanasundarāṅgī BiCaup_44*a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511622 (0.0):
kādambakeśararuciḥ kṣatavīkṣaṇaṃ māṃ gātraklamaṃ kathayatī priyarājahaṃsī / // BiCaup_44 // / adyāpi sā hi navayauvanasundarāṅgī romāñcavīcivilasaccapalāṅgayaṣṭiḥ /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605067 (0.0):
priya-rāja-haṃsī // BiCaup_44 // / adya+api sā hi nava-yauvana-sundara-aṅgī $
adyāpy aśokanavapallavaraktahastāṃ BiCaup_14a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510942 (0.0):
vastrāñcalaskhalatacārupayodharāntaṃ dantacchadaṃ daśanakhaṇḍanamaṇḍanaṃ / ca // BiCaup_13 // / adyāpy aśokanavapallavaraktahastāṃ muktāphalapracayacumbitacūcukāgrām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604350 (0.0):
daśana-khaṇḍana-maṇḍanaṃ ca // BiCaup_13 // / adya+api+aśoka-nava-pallava-rakta-hastāṃ $
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818753 (0.0):
MSS_0985 1 adyāpyaśokanavapallavaraktahastāṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511621 (0.053):
// BiCaup_44 // / adyāpi sā hi navayauvanasundarāṅgī romāñcavīcivilasaccapalāṅgayaṣṭiḥ /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605067 (0.053):
priya-rāja-haṃsī // BiCaup_44 // / adya+api sā hi nava-yauvana-sundara-aṅgī $
adyāpy ahaṃ varavadhūsuratopabhogaṃ BiCaup_49a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511739 (0.0):
ratibandhuraniṣṭhuratvam // BiCaup_48 // / adyāpy ahaṃ varavadhūsuratopabhogaṃ jīvāmi nānyavidhinā kṣaṇam antareṇa /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605187 (0.0):
rati-bandhura-niṣṭhuratvam // BiCaup_48 // / adya+api+aham+vara-vadhū-surata-upabhogam+ $ jīvāmi na+anya-vidhinā kṣaṇam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818802 (0.0):
MSS_0987 1 adyāpyahaṃ varavadhūsuratopabhogaṃ jīvāmi nānyavidhinā
adyāpy aho jagati sundaralakṣapūrṇe BiCaup_43a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511578 (0.0):
tadavāptihetor // BiCaup_42 // / adyāpy aho jagati sundaralakṣapūrṇe 'nyānyam uttamaguṇādhikasaṃprapanne /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818874 (0.0):
MSS_0990 1 adyāpyaho jagati sundaralakṣapūrṇe
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605020 (0.033):
niyatam+tat-avāpti-hetos+ // BiCaup_42 // / adya+api+aho jagati sundara-lakṣa-pūrṇe $ anya-anyam
antaḥ smitocchvasitapāṇḍuragaṇḍabhittiṃ BiCaup_14c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510953 (0.0):
adyāpy aśokanavapallavaraktahastāṃ muktāphalapracayacumbitacūcukāgrām / / antaḥ smitocchvasitapāṇḍuragaṇḍabhittiṃ tāṃ vallabhāmalasahaṃsagatiṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604361 (0.0):
muktāphala-pracaya-cumbita-cūcuka-agrām & / antaḥ smita-ucchvasita-pāṇḍura-gaṇḍa-bhittiṃ % tāṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818765 (0.0):
MSS_0985 2 antaḥsmitocchvasitapāṇḍuragaṇḍabhittiṃ tāṃ
ante smarāmi ratikhedavilolanetraṃ BiCaup_10c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510866 (0.0):
adyāpi tat kanakagaurakṛtāṅgarāgaṃ prasvedabinduvitataṃ vadanaṃ priyāyāḥ / / ante smarāmi ratikhedavilolanetraṃ rāhūparāgaparimuktam ivendubimbam //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604272 (0.0):
priyāyāḥ & / ante smarāmi rati-kheda-vilola-netraṃ % rāhu-uparāga-parimuktam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816247 (0.0):
MSS_0873 2 ante smarāmi ratikhedavilolanetraṃ
anyābhir apy upamituṃ na mayā ca śakyaṃ BiCaup_43c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818885 (0.054):
MSS_0990 2 anyābhirapyupamituṃ na mayā ca śakyaṃ rūpaṃ tadīyamiti me
anyonyacañcupuṭacumbanalagnapakṣma BiCaup_8c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510821 (0.0):
adyāpi tāṃ masṛṇacandanapaṅkamiśra- kastūrikāparimalotthavisarpigandhām / / anyonyacañcupuṭacumbanalagnapakṣma yugmābhirāmanayanāṃ śayane smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604224 (0.0):
kastūrikā-parimala-uttha-visarpi-gandhām & / anyonya-cañcu-puṭa-cumbana-lagna-pakṣma+ % yugma-abhirāma-nayanāṃ śayane
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817393 (0.0):
MSS_0923 2 anyonyacañcupuṭacumbanalagnapakṣma yugmābhirāmanayanāṃ śayane
ambhonidhir vahati duḥsahavaḍavāgnim BiCaup_50c / avyaktaniḥsvanitakātarakathyamāna BiCaup_21c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511104 (0.046):
adyāpi tāṃ cāṭuśatadurlalitocitārthaṃ tasyāḥ smarāmi surataklamavihvalāyāḥ / avyaktaniḥsvanitakātarakathyamāna saṃkīrṇavarṇaruciraṃ vacanaṃ priyāyāḥ //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604525 (0.046):
surata-klama-vihvalāyāḥ & / avyakta-niḥsvanita-kātara-kathyamāna+ % saṃkīrṇa-varṇa-ruciraṃ vacanaṃ
ākṛṣṭahemarucirāmbaram utthitāyā BiCaup_15c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510975 (0.061):
ākṛṣṭahemarucirāmbaram utthitāyā lajjāvaśāt karaghṛtaṃ ca tato vrajantyāḥ
āndolanaśramajalasphuṭasāndrabindu BiCaup_12c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510908 (0.0):
adyāpi tat kanakakuṇḍalaghṛṣṭagaṇḍam āsyaṃ smarāmi viparītaratābhiyoge / / āndolanaśramajalasphuṭasāndrabindu muktāphalaprakaravicchuritaṃ priyāyāḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816224 (0.0):
MSS_0872 2 āndolanaśramajalasphuṭasāndrabindu
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604316 (0.030):
āndolana-śrama-jala-sphuṭa-sāndra-bindu % muktāphala-prakara-vicchuritaṃ
āpāṇḍugaṇḍapatitālakakuntalālim BiCaup_4b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817027 (0.035):
MSS_0907 1 adyāpi tāṃ nidhuvanaklamaniḥsahāṅgīm / āpāṇḍugaṇḍapatitālakakuntalālīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510728 (0.035):
adyāpi tāṃ nidhuvanaklamaniḥsahāṅgīm āpāṇḍugaṇḍapatitālakakuntalālim /
ābaddhahemakaṭakāṃ rahasi smarāmi BiCaup_16d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511003 (0.0):
sindūrasaṃlulitamauktikadantakāntim ābaddhahemakaṭakāṃ rahasi smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604414 (0.0):
sindūra-saṃlulita-mauktika-danta-kāntim % ābaddha-hema-kaṭakāṃ rahasi / smarāmi // BiCaup_16 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817510 (0.028):
MSS_0928 2 sindūrasaṃlulitamauktikadantakāntim ābaddhahemakaṭakāṃ rahasi / smarāmi //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817532 (0.028):
MSS_0929 2 sindūrasaṃlulitamauktikadantakāntim ābaddhahemakaṭakāṃ rahasi / smarāmi //
āsyaṃ smarāmi viparītaratābhiyoge BiCaup_12b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816217 (0.030):
MSS_0872 1 adyāpi tatkanakakuṇḍalaghṛṣṭagaṇḍam āsyaṃ smarāmi / viparītaratābhiyoge /
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510902 (0.043):
adyāpi tat kanakakuṇḍalaghṛṣṭagaṇḍam āsyaṃ smarāmi viparītaratābhiyoge /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604310 (0.043):
adya+api tat-kanaka-kuṇḍala-ghṛṣṭa-gaṇḍam $ āsyaṃ smarāmi / viparīta-rata-abhiyoge &
uttuṃgasaṃbhṛtasudhāstanakumbhayugmām BiCaup_46b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511674 (0.0):
adyāpi tāṃ nijavapuḥ kṛśavedimadhyām uttuṃgasaṃbhṛtasudhāstanakumbhayugmām
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605123 (0.0):
adya+api tāṃ nija-vapuḥ-kṛśa-vedi-madhyām $ / uttuṃga-saṃbhṛta-sudhā-stana-kumbha-yugmām &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817003 (0.018):
MSS_0906 1 adyāpi tāṃ nijavapuḥkṛśavedimadhyām / uttuṅgasaṃbhṛtasudhāstanakumbhayugmām /
udbhinnaromapulakair bahubhiḥ samantāj BiCaup_35c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816941 (0.034):
MSS_0903 2 udbhinnaromapulakairbahubhiḥ samantāj jāgarti rakṣati
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511412 (0.051):
adyāpi tāṃ nakhapadaṃ stanamaṇḍale yad dattaṃ mayāsyamadhupānavimohitena / / udbhinnaromapulakair bahubhiḥ samantāj jāgarti rakṣati vilokayati smarāmi
udvattakeśanivahāṃ sudatīṃ smarāmi BiCaup_30d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511304 (1.192):
tāṃ jīvadhāraṇakarīṃ madanātapatrām udvattakeśanivahāṃ sudatīṃ smarāmi //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816719 (0.064):
MSS_0893 2 tāṃ jīvadhāraṇakarīṃ madanātapatrām uddhṛttakeśanivahāṃ sudatīṃ / smarāmi // / MSS_0894 1 adyāpi tāṃ kṣititale varakāminīnāṃ sarvāṅgasundaratayā
unmattavan madhukaraḥ kamalaṃ yatheṣṭam BiCaup_3d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510718 (0.0):
saṃpīḍya bāḥuyugalena pibāmi vaktram unmattavan madhukaraḥ kamalaṃ / yatheṣṭam // BiCaup_3 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817443 (0.039):
MSS_0925 2 saṃpīḍya bāhuyugalena pibāmi vaktram unmattavanmadhukaraḥ / kamalaṃ yatheṣṭam //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604118 (0.041):
saṃpīḍya bāḥu-yugalena pibāmi vaktram % unmatta-van madhukaraḥ kamalaṃ / yathā+iṣṭam // BiCaup_3 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816990 (0.058):
MSS_0905 2 saṃpīḍya bāhuyugalena pibāmi vaktrāṃ pronmattavanmadhukaraḥ / kamalaṃ yatheṣṭam //
kaṇṭhāvasaktabāhulatāṃ smarāmi BiCaup_4d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510739 (0.0):
pracchannapāpakṛtamantharam āvahantīṃ kaṇṭhāvasaktabāhulatāṃ smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604141 (0.0):
pracchanna-pāpa-kṛta-mantharam āvahantīṃ % kaṇṭha-avasakta-bāhu-latāṃ / smarāmi // BiCaup_4 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817038 (0.057):
MSS_0907 2 pracchannapāpakṛtamantarivāvahantīṃ kaṇṭhāvasaktamṛdubāhulatāṃ / smarāmi //
karṇe kṛtaṃ kanakapatram anālapantyā BiCaup_11d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510892 (0.0):
jīveti maṅgalavacaḥ parihṛtya kopāt karṇe kṛtaṃ kanakapatram anālapantyā
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604299 (0.0):
jīveti maṅgala-vacaḥ parihṛtya kopāt % karṇe kṛtaṃ kanaka-patram / anālapantyā // BiCaup_11 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816558 (0.034):
MSS_0886 2 jīveti maṅgalavacaḥ parihṛtya kopāt karṇe kṛtaṃ / kanakapatramanālapantyā //
karpūrapūgaparipūrṇamukhīṃ smarāmi BiCaup_9d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510850 (1.192):
kāśmīrapaṅkamṛganābhikṛtāṅgarāgāṃ karpūrapūgaparipūrṇamukhīṃ smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604255 (1.192):
kāśmīra-paṅka-mṛganābhi-kṛta-aṅga-rāgāṃ % karpūra-pūga-paripūrṇa-mukhīṃ / smarāmi // BiCaup_9 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817063 (0.029):
MSS_0908 2 kāśmīrapaṅkamṛganābhikṛtāṅgarāgāṃ karpūrapūgaparipūrṇamukhīṃ / smarāmi //
kastūrikāparimalotthavisarpigandhām BiCaup_8b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510815 (0.050):
adyāpi tāṃ masṛṇacandanapaṅkamiśra- kastūrikāparimalotthavisarpigandhām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604218 (0.050):
adya+api tāṃ masṛṇa-candana-paṅka-miśra+ $ / kastūrikā-parimala-uttha-visarpi-gandhām &
kādambakeśararuciḥ kṣatavīkṣaṇaṃ māṃ BiCaup_44c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511611 (1.192):
adyāpi sā mama manastaṭinī sadāste romāñcavīcivilasadvipulasvabhāvā% / / kādambakeśararuciḥ kṣatavīkṣaṇaṃ māṃ gātraklamaṃ kathayatī priyarājahaṃsī
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605056 (1.192):
romāñca-vīci-vilasat-vipula-svabhāvā% & / kādamba-keśara-ruciḥ kṣata-vīkṣaṇaṃ māṃ % gātra-klamaṃ kathayatī
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818658 (1.192):
MSS_0980 2 kādambakeśararuciḥ kṣatavīkṣaṇaṃ māṃ gātraklamaṃ kathayatī
kāntāṅgasaṃgaparihāsavicitranṛtye BiCaup_37c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511456 (1.788):
sukānte / / kāntāṅgasaṃgaparihāsavicitranṛtye krīḍābhirāmeti yātu madīyakālaḥ //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818362 (1.788):
MSS_0967 2 kāntāṅgasaṃgaparihāsavicitranṛtye krīḍābhirāma iti yātu
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604891 (0.025):
kāntā-aṅga-saṃga-parihāsa-vicitra-nṛtye % krīḍā-abhirāmas+iti yātu
kāntām ihātivimalatvamahāguṇena BiCaup_29d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511283 (0.0):
saundaryanirjitarati dvijarājakānti kāntām ihātivimalatvamahāguṇena //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604712 (0.0):
saundarya-nirjita-rati dvija-rāja-kānti % kāntām / iha+ativimalatva-mahā-guṇena // BiCaup_29 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817693 (1.192):
kāntāmihātivimalatvamahāguṇena //
kāntāṃ smarāmi kusumāyudhabāṇakhinnām BiCaup_24d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511176 (0.0):
śṛṅgāranāṭakarasottamapānapātrīṃ kāntāṃ smarāmi kusumāyudhabāṇakhinnām //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816742 (0.023):
MSS_0894 2 śṛṅgāranāṭakarasottamapānapātrīṃ kāntāṃ smarāmi / kusumāyudhabāṇakhinnām //
kāntāṃ smarāmi rucirojjvalapuṣpaketum BiCaup_20d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511090 (0.0):
tat kelimandaragirau kusumāyudhasya kāntāṃ smarāmi rucirojjvalapuṣpaketum
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511175 (0.044):
śṛṅgāranāṭakarasottamapānapātrīṃ kāntāṃ smarāmi kusumāyudhabāṇakhinnām //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816741 (0.063):
MSS_0894 2 śṛṅgāranāṭakarasottamapānapātrīṃ kāntāṃ smarāmi / kusumāyudhabāṇakhinnām //
kānteti vallabhatareti mameti dhīrā BiCaup_27d / kāśmīrapaṅkamṛganābhikṛtāṅgarāgāṃ BiCaup_9c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817058 (0.036):
MSS_0908 2 kāśmīrapaṅkamṛganābhikṛtāṅgarāgāṃ karpūrapūgaparipūrṇamukhīṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511238 (0.039):
jānann api pratimuhūrtam ihāntakāle kānteti vallabhatareti mameti dhīrā // / BiCaup_27 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604665 (0.039):
jānann api pratimuhūrtam iha+anta-kāle % kāntā+iti vallabhatarā+iti / mama+iti dhīrā // BiCaup_27 //
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510844 (0.041):
adyāpi tāṃ nidhuvane madhupānaraktām līlādharāṃ kṛśatanuṃ capalāyatākṣīm / / kāśmīrapaṅkamṛganābhikṛtāṅgarāgāṃ karpūrapūgaparipūrṇamukhīṃ smarāmi //
kim-cidgamaṃ prathayati priyarājahaṃsī BiCaup_44*d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511640 (0.033):
matsvāntasārasacaladvirahoccapaṃkāt kiṃcidgamaṃ prathayati priyarājahaṃsī / // BiCaup_44* //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605088 (0.046):
mat-svānta-sārasa-calat-viraha-ucca-paṃkāt+ % kim-cit-gamam+prathayati / priya-rāja-haṃsī // BiCaup_44* //
kiṃ kiṃ tayā bahuvidhaṃ na kṛtaṃ madarthe BiCaup_31c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818560 (0.058):
MSS_0976 2 kiṃ kiṃ tayā bahuvidhaṃ na kṛtaṃ madarthe vaktuṃ na pāryata iti
kūrmo bibharti dharaṇīṃ khalu pṛṣṭabhāge BiCaup_50b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511764 (1.192):
adyāpi nojjhati haraḥ kila kālakūṭaṃ kūrmo bibharti dharaṇīṃ khalu / pṛṣṭabhāge /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605213 (0.037):
adya+api na+ujjhati haras+kila kāla-kūṭam+ $ kūrmas+bibharti / dharaṇīm+khalu pṛṣṭa-bhāge &
krīḍābhirāmeti yātu madīyakālaḥ BiCaup_37d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511462 (0.0):
kāntāṅgasaṃgaparihāsavicitranṛtye krīḍābhirāmeti yātu madīyakālaḥ //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818367 (0.054):
MSS_0967 2 kāntāṅgasaṃgaparihāsavicitranṛtye krīḍābhirāma iti yātu / madīyakālaḥ // / MSS_0968 1 adyāpi na sphurati kesarabhāralakṣmīr na preṅkhati
kvāṇo vimūrcchati manaḥ sutarāṃ madīyam BiCaup_34d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511395 (0.0):
līlāvadhūtakarapallavakaṅkaṇānāṃ kvāṇo vimūrcchati manaḥ sutarāṃ madīyam / // BiCaup_34 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604826 (0.023):
līlā-avadhūtakara-pallava-kaṅkaṇānāṃ % kvāṇo vimūrcchati manas+sutarāṃ / madīyam // BiCaup_34 //
kṣīṇāṃ vapur yadi vinaśyati no na doṣaḥ BiCaup_40d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511525 (1.192):
paśye tavātmani navīnapayodharābhyāṃ kṣīṇāṃ vapur yadi vinaśyati no na / doṣaḥ // BiCaup_40 //
gandharvayakṣasurakiṃnaranāgakanyāṃ BiCaup_45c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511657 (0.0):
adyāpi tāṃ nṛpatī śekhararājaputrīṃ saṃpūrṇayauvanamadālasaghūrṇanetrīm / / gandharvayakṣasurakiṃnaranāgakanyāṃ svargād aho nipatitām iva cintayāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605106 (0.0):
saṃpūrṇa-yauvana-madālasa-ghūrṇa-netrīm & / gandharva-yakṣa-sura-kiṃnara-nāga-kanyāṃ % svargāt+aho nipatitām+iva
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9779555 (0.047):
devanāgayakṣagandharvāsurādhyuṣitāṃ sacakravāḍaparikhāṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23929256 (0.054):
sacandrasūryatārakāṃ ca sadevanāgayakṣagandharvasthānāṃ ca
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305535 (0.054):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragabhūtapretapiśāconmādāpasmārasādhyamahallakaustārakaiḥ
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305846 (0.054):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ | atha khalu bhagavān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252122 (0.054):
sadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragāḥ ojaḥ kāye prakṣipanti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262725 (0.054):
ca tatra devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ kuśalamūlāny
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262844 (0.054):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237606 (0.054):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ parivṛtaṃ puraskṛtaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6163415 (0.054):
mahāsattvā devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās taiḥ sarvair
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6163479 (0.054):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās taiḥ sarvair iyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171395 (0.054):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te 'sya kāye srota
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088029 (0.054):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragāṇāṃ ca bhavanagatānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251463 (0.058):
ye 'pi cānye devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261910 (0.058):
śrutvā ca yaiś ca tatra devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169562 (0.058):
mahaujaskā mahaujaskā devā nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6173087 (0.058):
daśadiglokadhātuṣu devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās
gātraklamaṃ kathayatī priyarājahaṃsī BiCaup_44d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511617 (0.0):
kādambakeśararuciḥ kṣatavīkṣaṇaṃ māṃ gātraklamaṃ kathayatī priyarājahaṃsī
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818663 (0.035):
MSS_0980 2 kādambakeśararuciḥ kṣatavīkṣaṇaṃ māṃ gātraklamaṃ kathayatī / priyarājahaṃsī //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605062 (0.058):
kādamba-keśara-ruciḥ kṣata-vīkṣaṇaṃ māṃ % gātra-klamaṃ kathayatī / priya-rāja-haṃsī // BiCaup_44 //
gātrāṇi saṃprati karomi suśītalāni BiCaup_2d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510697 (0.0):
paśyāmi manmathaśarānalapīḍitāṅgīṃ gātrāṇi saṃprati karomi suśītalāni //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604098 (0.0):
paśyāmi manmatha-śara-anala-pīḍita-aṅgīṃ % gātrāṇi saṃprati karomi / suśītalāni // BiCaup_2 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817600 (0.040):
MSS_0932 2 paśyāmi manmathaśarānalapīḍitāṅgīṃ gātrāṇi saṃprati karomi / suśītalāni //
cumban pibāmy avirataṃ vyadhate mano me BiCaup_41d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511549 (0.0):
vaktraṃ sudhāmayam ahaṃ yadi tat prapadye cumban pibāmy avirataṃ vyadhate / mano me // BiCaup_41 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604990 (0.027):
vaktraṃ sudhā-mayam ahaṃ yadi tat+prapadye % cumban / pibāmi+aviratam+vyadhate manas+me // BiCaup_41 //
cumbāmi roditi bhṛśaṃ patito 'smi pāde BiCaup_36c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511434 (0.0):
adyāpi kopavimukhīkṛtagantukāmā noktaṃ vacaḥ pratidadāti yadaiva vaktram / / cumbāmi roditi bhṛśaṃ patito 'smi pāde dāsas tava priyatame bhaja maṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604868 (0.0):
yadā+eva vaktram & / cumbāmi roditi bhṛśaṃ patito+asmi pāde % dāsas tava priyatame bhaja
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816178 (0.025):
MSS_0870 2 cumbāmi rodati bhṛśaṃ patito'smi pāde dāsastava priyatame bhaja
ceto muner api haret kim utāsmadīyam BiCaup_41b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818402 (0.043):
MSS_0969 1 adyāpi nirmalaśaracchaśigaurakānti ceto munerapi haret / kimutāsmadīyam /
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511536 (0.060):
adyāpi nirmalaśaracchaśigaurakānti ceto muner api haret kim utāsmadīyam /
janmāntare 'pi nidhane 'py anucintayāmi BiCaup_22d / janmāntare 'pi mama saiva gatir yathā syāt BiCaup_33d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511372 (0.0):
nānyopabhuktanavayauvanabhārasārāṃ janmāntare 'pi mama saiva gatir yathā / syāt // BiCaup_33 //
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511131 (0.012):
śṛṅgāravāriruhakānanarājahaṃsīṃ janmāntare 'pi nidhane 'py anucintayāmi // / BiCaup_22 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604555 (0.012):
śṛṅgāra-vāri-ruha-kānana-rāja-haṃsīṃ % janma-antare+api / nidhane+api+anucintayāmi // BiCaup_22 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604805 (0.030):
na+anya-upabhukta-nava-yauvana-bhāra-sārāṃ % janma-antare+api mama sā+eva / gatis+yathā syāt // BiCaup_33 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817717 (0.042):
MSS_0937 2 śṛṅgāravāriruhakānanarāhahaṃsīṃ janmāntare'pi / nidhane'pyanucintayāmi // / MSS_0938 1 adyāpi tāṃ suratajāgaraghūrṇamāna
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818173 (0.053):
MSS_0958 2 nānyopabhuktanavayauvanabhārasārāṃ janmāntare'pi mama saiva / gatiryathā syāt // / MSS_0959 1 adyāpi tāmavigaṇayya kṛtāparādham āpādamūlapatitaṃ sahasā
jāgarti rakṣati vilokayati smarāmi BiCaup_35d / jānann api pratimuhūrtam ihāntakāle BiCaup_27c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511417 (0.019):
udbhinnaromapulakair bahubhiḥ samantāj jāgarti rakṣati vilokayati smarāmi / // BiCaup_35 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604850 (0.019):
udbhinna-roma-pulakais+bahubhis+samantāt+ % jāgarti rakṣati vilokayati / smarāmi // BiCaup_35 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818584 (0.046):
MSS_0977 2 jānannapi pratimuhūrtamihāntakāle kānteti vallabhatareti mameti
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816946 (0.048):
MSS_0903 2 udbhinnaromapulakairbahubhiḥ samantāj jāgarti rakṣati / vilokayati smarāmi // / MSS_0904 1 adyāpi tāṃ na khalu vedmi kimīśapatnī śāpaṃ gatā surapateratha
jīvāmi nānyavidhinā kṣaṇam antareṇa BiCaup_49b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511743 (0.0):
adyāpy ahaṃ varavadhūsuratopabhogaṃ jīvāmi nānyavidhinā kṣaṇam antareṇa /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818808 (0.0):
MSS_0987 1 adyāpyahaṃ varavadhūsuratopabhogaṃ jīvāmi nānyavidhinā / kṣaṇamantareṇa /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605191 (0.043):
adya+api+aham+vara-vadhū-surata-upabhogam+ $ jīvāmi na+anya-vidhinā kṣaṇam / antareṇa &
jīveti maṅgalavacaḥ parihṛtya kopāt BiCaup_11c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816552 (0.043):
MSS_0886 2 jīveti maṅgalavacaḥ parihṛtya kopāt karṇe kṛtaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604292 (0.063):
kṣiti-pāla-putryā & / jīveti maṅgala-vacaḥ parihṛtya kopāt % karṇe kṛtaṃ kanaka-patram
tat kelimandaragirau kusumāyudhasya BiCaup_20c / tatpremavāri makaradhvajapātakāri BiCaup_42b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511560 (0.0):
adyāpi tat kamalareṇusugandhagandhi tatpremavāri makaradhvajapātakāri /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816288 (0.025):
MSS_0875 1 adyāpi tatkamalareṇusugandhagandhi tatpremavāri / makaradhvajapātakāri /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817570 (0.037):
MSS_0931 2 tatkelimandaragirau kusumāyudhasya kāntāṃ smarāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511085 (0.044):
tat kelimandaragirau kusumāyudhasya kāntāṃ smarāmi rucirojjvalapuṣpaketum
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605000 (0.062):
adya+api tat-kamala-reṇu-sugandha-gandhi $ tat-prema-vāri / makara-dhvaja-pāta-kāri &
tad bhrātaro maraṇam eva hi duḥkha BiCaup_49c / tanvīṃ kuraṅganayanāṃ surataikapātrīm BiCaup_19b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511060 (0.0):
adyāpi tāṃ virahavahninipīḍitāṅgīṃ tanvīṃ kuraṅganayanāṃ surataikapātrīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604475 (0.0):
adya+api tāṃ viraha-vahni-nipīḍita-aṅgīṃ $ tanvīṃ kuraṅga-nayanāṃ / surata-eka-pātrīm &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817543 (0.0):
MSS_0930 1 adyāpi tāṃ virahavahri nipoḍitāṅgīṃ tanvīṃ kuraṅganayanāṃ / surataikapātrīm /
tanvīṃ viśālajaghanastanabhāranamrāṃ BiCaup_7c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510800 (5.960):
adyāpi tāṃ suratatāṇḍavasūtradhārīṃ pūrṇendusundaramukhīṃ madavihvalāṅgīm / tanvīṃ viśālajaghanastanabhāranamrāṃ vyālolakuntalakalāpavatīṃ smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604203 (5.960):
mada-vihvala-aṅgīm & / tanvīṃ viśāla-jaghana-stana-bhāra-namrāṃ % vyālola-kuntala-kalāpavatīṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817782 (5.960):
madavihvalāṅgīm / / MSS_0940 2 tanvīṃ viśālajaghanastanabhāranamrāṃ vyālolakuntalakalāpavatīṃ
tasyā smarāmi ratibandhuraniṣṭhuratvam BiCaup_48d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511732 (0.0):
dantauṣṭhapīḍananakhakṣataraktasiktaṃ tasyā smarāmi / ratibandhuraniṣṭhuratvam // BiCaup_48 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605181 (0.0):
danta-oṣṭha-pīḍana-nakha-kṣata-rakta-siktam+ % tasyās+smarāmi / rati-bandhura-niṣṭhuratvam // BiCaup_48 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816420 (0.040):
MSS_0879 2 dantauṣṭhapīḍananakhakṣataraktasiktaṃ tasyāḥ smarāmi / ratibandhuraniṣṭhuratvam // / MSS_0881 1 adyāpi tatsuratakelivimardakheda saṃjātagharmakaṇavisphuritaṃ
tasyāḥ smarāmi rativibhramagātrabhaṅgam BiCaup_13b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816359 (0.028):
MSS_0878 1 adyāpi tatpraṇayabhaṅguradṛṣṭipātaṃ tasyāḥ smarāmi / rativibhramagātrabhaṅgam /
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510925 (0.046):
adyāpi tatpraṇayabhaṅgagurudṛṣṭipātaṃ tasyāḥ smarāmi / rativibhramagātrabhaṅgam /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604332 (0.046):
adya+api tat-praṇaya-bhaṅga-guru-dṛṣṭi-pātaṃ $ tasyāḥ smarāmi / rati-vibhrama-gātra-bhaṅgam &
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511731 (0.063):
dantauṣṭhapīḍananakhakṣataraktasiktaṃ tasyā smarāmi / ratibandhuraniṣṭhuratvam // BiCaup_48 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605180 (0.063):
danta-oṣṭha-pīḍana-nakha-kṣata-rakta-siktam+ % tasyās+smarāmi / rati-bandhura-niṣṭhuratvam // BiCaup_48 //
tasyāḥ smarāmi surataklamavihvalāyāḥ BiCaup_21b / tāṃ jīvadhāraṇakarīṃ madanātapatrām BiCaup_30c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816713 (0.032):
MSS_0893 2 tāṃ jīvadhāraṇakarīṃ madanātapatrām uddhṛttakeśanivahāṃ sudatīṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511298 (0.048):
adyāpi tāṃ kṣaṇaviyogaviṣopameyāṃ saṅge punar bahutarām amṛtābhiṣekām / / tāṃ jīvadhāraṇakarīṃ madanātapatrām udvattakeśanivahāṃ sudatīṃ smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604727 (0.048):
amṛta-abhiṣekām & / tāṃ jīva-dhāraṇa-karīṃ madana-ātapatrām % udvatta-keśa-nivahāṃ su-datīṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816196 (0.064):
MSS_0871 1 adyāpi cāṭuśatadurlalitocitārthaṃ tasyāḥ smarāmi / surataklamavihvalāyāḥ / / MSS_0871 2 avyaktaniḥsvanitakātarakthyamāna saṃkīrṇavarṇarucitaṃ vacanaṃ
tāṃ jīvanauṣadhim iva pramadāṃ smarāmi BiCaup_47d / tāṃ vallabhāmalasahaṃsagatiṃ smarāmi BiCaup_14d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510959 (0.0):
antaḥ smitocchvasitapāṇḍuragaṇḍabhittiṃ tāṃ vallabhāmalasahaṃsagatiṃ / smarāmi // BiCaup_14 //
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511708 (0.024):
agāṃgasaṃgaparicumbanajātamohāṃ tāṃ jīvanauṣadhim iva pramadāṃ smarāmi // / BiCaup_47 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605157 (0.024):
agāṃga-saṃga-paricumbana-jāta-mohāṃ % tāṃ jīvana-oṣadhim iva pramadāṃ / smarāmi // BiCaup_47 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818770 (0.029):
MSS_0985 2 antaḥsmitocchvasitapāṇḍuragaṇḍabhittiṃ tāṃ / vallabhāmalasahaṃsagatiṃ smarāmi //
tiryagvalattaralatārakam āyatākṣīm BiCaup_5b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510749 (0.0):
adyāpi tāṃ suratajāgaraghūrṇamāna tiryagvalattaralatārakam āyatākṣīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604151 (0.0):
adya+api tāṃ surata-jāgara-ghūrṇamāna- $ tiryak-valat-tarala-tārakam / āyatākṣīm &
dantacchadaṃ daśanakhaṇḍanamaṇḍanaṃ ca BiCaup_13d / dantauṣṭhapīḍananakhakṣataraktasiktaṃ BiCaup_48c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511726 (0.0):
adyāpi tatsuratakelinirastrayuddhaṃ bandhopabandhapatanotthitaśūnyahastam / dantauṣṭhapīḍananakhakṣataraktasiktaṃ tasyā smarāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605174 (0.0):
bandha-upabandha-patana-utthita-śūnya-hastam & / danta-oṣṭha-pīḍana-nakha-kṣata-rakta-siktam+ % tasyās+smarāmi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816415 (0.0):
MSS_0879 2 dantauṣṭhapīḍananakhakṣataraktasiktaṃ tasyāḥ smarāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604344 (0.011):
vastra-añcala-skhalata-cāru-payodhara-antaṃ % danta-cchadaṃ / daśana-khaṇḍana-maṇḍanaṃ ca // BiCaup_13 //
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510936 (0.023):
vastrāñcalaskhalatacārupayodharāntaṃ dantacchadaṃ daśanakhaṇḍanamaṇḍanaṃ / ca // BiCaup_13 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816371 (0.054):
MSS_0878 2 vastrāñcalaskhalanacārupayodharāntaṃ dantacchadaṃ / daśanakhaṇḍanamaṇḍanaṃ ca // / MSS_0879 1 adyāpi tatsapariveṣaśaśiprakāśam āsyaṃ smarāmi
dāsas tava priyatame bhaja maṃ smarāmi BiCaup_36d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511442 (0.0):
cumbāmi roditi bhṛśaṃ patito 'smi pāde dāsas tava priyatame bhaja maṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604876 (0.0):
cumbāmi roditi bhṛśaṃ patito+asmi pāde % dāsas tava priyatame bhaja / mam+smarāmi // BiCaup_36 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816184 (0.036):
MSS_0870 2 cumbāmi rodati bhṛśaṃ patito'smi pāde dāsastava priyatame bhaja / māṃ smarāmi //
durvārabhīṣaṇakarair yamadūtakalpair BiCaup_31b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511314 (0.0):
adyāpi vāsagṛhato mayi nīyamane durvārabhīṣaṇakarair yamadūtakalpair /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818555 (0.0):
MSS_0976 1 adyāpi vāsagṛhato mayi nīyamāne / durvārabhīṣaṇakarairyamadūtakalpaiḥ /
dṛṣṭaṃ tayor sadṛśayor khalu yena rūpaṃ BiCaup_38c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511476 (0.049):
parigrahaṃ me / / dṛṣṭaṃ tayor sadṛśayor khalu yena rūpaṃ śakto bhaved yadi saiva naro na
dṛṣṭaṃ na yat sadṛśatovadanaṃ kadācit BiCaup_29b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511270 (0.0):
adyāpi tāṃ sunipuṇaṃ yatatā mayāpi dṛṣṭaṃ na yat sadṛśatovadanaṃ kadācit /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817681 (0.0):
MSS_0936 1 adyāpi tāṃ sunipuṇaṃ yatatā mayāpi dṛṣṭaṃ na yatsadṛśato / vadanaṃ kadācit /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604697 (0.054):
adya+api tāṃ sunipuṇaṃ yatatā mayā+api $ dṛṣṭaṃ na yat sadṛśatas-vadanaṃ
dhātraiva kiṃ nu jagataḥ parimohanāya BiCaup_39c / nānāvicitrakṛtamaṇḍanam āvahantīṃ tāṃ BiCaup_19c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511065 (0.045):
adyāpi tāṃ virahavahninipīḍitāṅgīṃ tanvīṃ kuraṅganayanāṃ surataikapātrīm / / nānāvicitrakṛtamaṇḍanam āvahantīṃ tāṃ rājahaṃsagamanāṃ sudatīṃ smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604480 (0.045):
surata-eka-pātrīm & / nānā-vicitra-kṛta-maṇḍanam āvahantīṃ tāṃ % rāja-haṃsa-gamanāṃ su-datīṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817009 (0.047):
MSS_0906 2 nānāvicitrakṛtamaṇḍanamṇḍitāṅgīṃ suptotthitāṃ niśi divā na hi
nānāvicitrakṛtamaṇḍamaṇḍitāṅgī BiCaup_46c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511680 (0.0):
adyāpi tāṃ nijavapuḥ kṛśavedimadhyām uttuṃgasaṃbhṛtasudhāstanakumbhayugmām / nānāvicitrakṛtamaṇḍamaṇḍitāṅgī suptotthitāṃ niśi divā na hi vismarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605129 (0.0):
uttuṃga-saṃbhṛta-sudhā-stana-kumbha-yugmām & / nānā-vicitra-kṛta-maṇḍa-maṇḍita-aṅgī % supta-utthitām+niśi divā na hi
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511065 (0.045):
adyāpi tāṃ virahavahninipīḍitāṅgīṃ tanvīṃ kuraṅganayanāṃ surataikapātrīm / / nānāvicitrakṛtamaṇḍanam āvahantīṃ tāṃ rājahaṃsagamanāṃ sudatīṃ smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604480 (0.045):
surata-eka-pātrīm & / nānā-vicitra-kṛta-maṇḍanam āvahantīṃ tāṃ % rāja-haṃsa-gamanāṃ su-datīṃ
nānyopabhuktanavayauvanabhārasārāṃ BiCaup_33c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511366 (0.0):
nānyopabhuktanavayauvanabhārasārāṃ janmāntare 'pi mama saiva gatir yathā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818168 (0.0):
MSS_0958 2 nānyopabhuktanavayauvanabhārasārāṃ janmāntare'pi mama saiva
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604799 (0.034):
na+anya-upabhukta-nava-yauvana-bhāra-sārāṃ % janma-antare+api mama sā+eva
noktaṃ vacaḥ pratidadāti yadaiva vaktram BiCaup_36b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511428 (0.0):
adyāpi kopavimukhīkṛtagantukāmā noktaṃ vacaḥ pratidadāti yadaiva vaktram /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816173 (0.0):
MSS_0870 1 adyāpi kopavimukhīkṛtagantukāmā noktaṃ vacaḥ pratidadāti / yadaiva vaktram /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604861 (0.050):
adya+api kopa-vimukhī-kṛta-gantu-kāmā $ na+uktaṃ vacas+pratidadāti / yadā+eva vaktram &
nonmīlayāmi nayane na ca tāṃ tyajāmi BiCaup_6d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510782 (0.0):
aṅgair ahaṃ samupaguhya tato 'tigāḍhaṃ nonmīlayāmi nayane na ca tāṃ / tyajāmi // BiCaup_6 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604185 (0.0):
aṅgair ahaṃ samupaguhya tatas+atigāḍhaṃ % na+unmīlayāmi nayane na ca tāṃ / tyajāmi // BiCaup_6 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817467 (0.051):
MSS_0926 2 aṅgairahaṃ samupagūhma tato'tigāḍhaṃ nonmīlayāmi nayane na ca / tāṃ tyajāmi // / MSS_0927 1 adyāpi tāṃ rahasi darpaṇamīkṣamāṇām dṛṣṭvā sphuṭaṃ pratinidhiṃ
nyastaṃ smarāmi nakharakṣatalakṣma tasyāḥ BiCaup_15b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816265 (0.031):
MSS_0874 1 adyāpi tatkanakareṇughanorudeśe nyastaṃ smarāmi / nakharakṣatalakṣma tasyāḥ /
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510970 (0.059):
adyāpi tat kanakareṇughanorudeśe nyastaṃ smarāmi nakharakṣatalakṣma tasyāḥ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604379 (0.059):
adya+api tat-kanaka-reṇu-ghana-ūru-deśe $ nyastaṃ smarāmi / nakhara-kṣata-lakṣma tasyāḥ &
'nyānyam uttamaguṇādhikasaṃprapanne BiCaup_43b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511584 (0.054):
adyāpy aho jagati sundaralakṣapūrṇe 'nyānyam uttamaguṇādhikasaṃprapanne /
paśyāmi dīrghavirahajvaritāṅgayaṣṭim BiCaup_6b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510771 (0.0):
adyāpi tāṃ yadi punaḥ śravaṇāyatākṣīṃ paśyāmi dīrghavirahajvaritāṅgayaṣṭim
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604174 (0.0):
adya+api tāṃ yadi punaḥ śravaṇa-āyata-akṣīṃ $ paśyāmi / dīrgha-viraha-jvarita-aṅga-yaṣṭim &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817455 (0.0):
MSS_0926 1 adyāpi tāṃ yadi punaḥ śravaṇāyatākṣīṃ paśyāmi / dīrghavirahajvaritāṅgayaṣṭim /
paśyāmi pīvarapayodharabhārakhinnām BiCaup_3b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817432 (0.029):
MSS_0925 1 adyāpi tāṃ punaḥ kamalāyatākṣīṃ paśyāmi / pīvarapayodharabhārakhinnām /
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510707 (0.034):
adyāpi tāṃ yadi punaḥ kamalāyatākṣīṃ paśyāmi pīvarapayodharabhārakhinnām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604108 (0.034):
adya+api tāṃ yadi punaḥ kamala-āyata-akṣīṃ $ paśyāmi / pīvara-payodhara-bhārakhinnām &
paśyāmi manmathaśarānalapīḍitāṅgīṃ BiCaup_2c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510691 (1.192):
gaurakāntim / / paśyāmi manmathaśarānalapīḍitāṅgīṃ gātrāṇi saṃprati karomi suśītalāni //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817595 (1.192):
MSS_0932 2 paśyāmi manmathaśarānalapīḍitāṅgīṃ gātrāṇi saṃprati karomi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604091 (0.045):
paśyāmi manmatha-śara-anala-pīḍita-aṅgīṃ % gātrāṇi saṃprati karomi
paśyāmy ahaṃ yadi punar divasāvasāne BiCaup_23c
paśye tavātmani navīnapayodharābhyāṃ BiCaup_40c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816506 (0.038):
MSS_0884 2 paśye tavātmani navīnapayodharābhyāṃ kṣīṇaṃ vapuryadi vinaśyati
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604957 (0.050):
viśrānta-karṇa-yugalam+parihāsa-hetos+ & / paśye tava+ātmani navīna-payodharābhyām+ % kṣīṇām+vapus+yadi vinaśyati no
pīnastanīṃ punar ahaṃ yadi gaurakāntim BiCaup_2b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510685 (1.192):
adyāpi tāṃ śaśimukhīṃ navayauvanāḍhyāṃ pīnastanīṃ punar ahaṃ yadi / gaurakāntim /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604086 (1.192):
adya+api tāṃ śaśi-mukhīṃ nava-yauvana-āḍhyāṃ $ pīna-stanīṃ punar ahaṃ yadi / gaura-kāntim &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817588 (1.192):
MSS_0932 1 adyāpi tāṃ śaśimukhīṃ navayauvanāḍhyāṃ pīnastanīṃ punarahaṃ / yadi gaurakāntim /
pīnonnatastanayugoparicārucumban BiCaup_17c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511020 (0.0):
smitasudhāmadhurādharauṣṭhīm / / pīnonnatastanayugoparicārucumban muktāvalīṃ rahasi loladṛśam smarāmi //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816805 (0.053):
MSS_0897 2 pīnonnatastanayugoparicārucumban muktāvalīṃ rahasi loladṛśaṃ
pīyūṣapurṇakucakumbhayugaṃ vahantīm BiCaup_23b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511141 (1.192):
adyāpi tāṃ praṇayinīṃ mṛgaśāvakākṣīṃ pīyūṣapurṇakucakumbhayugaṃ vahantīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604565 (1.192):
adya+api tāṃ praṇayinīṃ mṛga-śāvaka-akṣīṃ $ pīyūṣa-purṇa-kuca-kumbha-yugaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817119 (0.026):
MSS_0911 1 adyāpi tāṃpraṇayinīṃ mṛgaśāvakākṣīṃ pīyūṣapūrṇakucakumbhayugaṃ
pūrṇendusundaramukhaṃ mama vallabhāyāḥ BiCaup_32b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511338 (5.960):
adyāpi me niśi divā hṛdayaṃ dunoti pūrṇendusundaramukhaṃ mama vallabhāyāḥ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604771 (5.960):
adya+api me niśi divā hṛdayaṃ dunoti $ pūrṇa-indu-sundara-mukham+mama
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818488 (0.043):
MSS_0973 1 adyāpi me niśi divā hṛdayaṃ dunoti pūrṇendusundarasukhaṃ mama / vallabhāyāḥ /
pūrṇendusundaramukhīṃ madavihvalāṅgīm BiCaup_7b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510795 (0.0):
adyāpi tāṃ suratatāṇḍavasūtradhārīṃ pūrṇendusundaramukhīṃ madavihvalāṅgīm
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604198 (0.0):
adya+api tāṃ surata-tāṇḍava-sūtra-dhārīṃ $ pūrṇa-indu-sundara-mukhīṃ / mada-vihvala-aṅgīm &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817776 (0.0):
MSS_0940 1 adyāpi tāṃ suratatāṇḍavasūtradhārīṃ pūrṇendusundaramukhīṃ / madavihvalāṅgīm /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818488 (0.046):
MSS_0973 1 adyāpi me niśi divā hṛdayaṃ dunoti pūrṇendusundarasukhaṃ mama / vallabhāyāḥ /
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511337 (0.053):
adyāpi me niśi divā hṛdayaṃ dunoti pūrṇendusundaramukhaṃ mama vallabhāyāḥ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604770 (0.053):
adya+api me niśi divā hṛdayaṃ dunoti $ pūrṇa-indu-sundara-mukham+mama / vallabhāyāḥ &
pṛthvīṃ prabhūtakusumākulakeśapāśām BiCaup_16b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817498 (0.030):
MSS_0928 1 adyāpi tāṃ vidhṛtakajjalalolanetrāṃ pṛthvīṃ / prabhūtakusumākulakeśapāśām /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817520 (0.030):
MSS_0929 1 adyāpi tāṃ vidhṛtakakajjalalolanetrāṃ pṛthvīṃ / prabhūtakusumākulakeśapāśām /
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510992 (0.032):
adyāpi tāṃ vidhṛtakajjalalolanetrāṃ pṛthvīṃ prabhūtakusumākulakeśapāśām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604402 (0.063):
adya+api tāṃ vidhṛta-kajjala-lola-netrāṃ $ pṛthvīṃ / prabhūta-kusuma-ākula-keśa-pāśām &
pracchannapāpakṛtamantharam āvahantīṃ BiCaup_4c
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604135 (0.052):
ā-pāṇḍu-gaṇḍa-patita-alaka-kuntala-ālim & / pracchanna-pāpa-kṛta-mantharam āvahantīṃ % kaṇṭha-avasakta-bāhu-latāṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510733 (0.063):
pracchannapāpakṛtamantharam āvahantīṃ kaṇṭhāvasaktabāhulatāṃ smarāmi //
prasvedabinduvitataṃ vadanaṃ priyāyāḥ BiCaup_10b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510860 (0.037):
adyāpi tat kanakagaurakṛtāṅgarāgaṃ prasvedabinduvitataṃ vadanaṃ priyāyāḥ /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604266 (0.045):
adya+api tat-kanaka-gaura-kṛta-aṅga-rāgaṃ $ prasveda-bindu-vitataṃ vadanaṃ / priyāyāḥ &
prāṇādhikāṃ kṣaṇam ahaṃ na hi vismarāmi BiCaup_25d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511198 (0.0):
bālām anāthaśaraṇām anukampanīyāṃ prāṇādhikāṃ kṣaṇam ahaṃ na hi vismarāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604623 (0.0):
bālām anātha-śaraṇām anukampanīyāṃ % prāṇādhikāṃ kṣaṇam ahaṃ na hi / vismarāmi // BiCaup_25 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817926 (0.0):
MSS_0946 2 bālāmanāthaśaraṇāmanukampanīyāṃ prāṇādhikāṃ kṣaṇamahaṃ na hi / vismarāmi //
prāṇāṃs tyajāmī niyataṃ tadavāptihetor BiCaup_42d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511572 (0.0):
prāpnomy ahaṃ yadi punaḥ surataikatīrthaṃ prāṇāṃs tyajāmī niyataṃ / tadavāptihetor // BiCaup_42 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816298 (0.058):
MSS_0875 2 prāpnomyahaṃ yadi punaḥ surataikatīrthaṃ prāṇāṃstyajāmi niyataṃ / tadavāptihetoḥ //
prāptodyame rahasi saṃmukhadarśanārthaṃ BiCaup_18c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511043 (0.0):
adyāpi tāṃ dhavalaveśmani ratnadīpa mālāmayūkhapaṭalair dalitāndhakāre / / prāptodyame rahasi saṃmukhadarśanārthaṃ lajjābhayārthanayanām anucintayāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604458 (0.0):
mālā-mayūkha-paṭalais+dalita-andha-kāre & / prāpta-udyame rahasi saṃmukha-darśana-artham+ %
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816917 (0.0):
MSS_0902 2 prāptodyame rahasi saṃmukhadarśanārthaṃ
prāpnomy ahaṃ yadi punaḥ surataikatīrthaṃ BiCaup_42c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816293 (0.044):
MSS_0875 2 prāpnomyahaṃ yadi punaḥ surataikatīrthaṃ prāṇāṃstyajāmi niyataṃ
prauḍhapratāpamadanānalataptadeham BiCaup_25b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511187 (0.0):
adyāpi tāṃ stimitavastram ivāṅgalagnāṃ prauḍhapratāpamadanānalataptadeham
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604612 (0.0):
adya+api tāṃ stimita-vastram iva+aṅga-lagnāṃ $ / prauḍha-pratāpa-madana-anala-tapta-deham &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817915 (0.031):
MSS_0946 1 adyāpi tāṃ stimitavastramivāṅgalagnāṃ / prauḍhapratāpamadanānalataptadehām /
phullāravindavadanāṃ tanuromarājīm BiCaup_1b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816616 (0.026):
MSS_0889 1 adyāpi tāṃ kanakacampakadāmagaurīṃ phullāravindavadanāṃ / tanuromarājīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510662 (0.037):
adyāpi tāṃ kanakacampakadāmagaurīṃ phullāravindavadanāṃ tanuromarājīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604062 (0.053):
adya+api tāṃ kanaka-campakadāma-gaurīṃ $ phulla-aravinda-vadanāṃ / tanu-roma-rājīm &
bandhopabandhapatanotthitaśūnyahastam BiCaup_48b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511719 (1.192):
adyāpi tatsuratakelinirastrayuddhaṃ bandhopabandhapatanotthitaśūnyahastam
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605167 (1.192):
adya+api tat-surata-keli-nirastra-yuddham+ $ / bandha-upabandha-patana-utthita-śūnya-hastam &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816407 (1.192):
MSS_0880 1 adyāpi tatsuratakelinirastrayuddhaṃ / bandhopabandhapatanotthitaśūnyahastam /
bālām anāthaśaraṇām anukampanīyāṃ BiCaup_25c / buddhir balāc calati me kim ahaṃ karomi BiCaup_27b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511227 (0.0):
adyāpi vismayakarīṃ tridaśān vihāya buddhir balāc calati me kim ahaṃ / karomi /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604654 (0.0):
adya+api vismaya-karīṃ tridaśān vihāya $ buddhir balāc calati me kim ahaṃ / karomi &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818579 (0.0):
MSS_0977 1 adyāpi vismayakarī tridaśān vihāya buddhirbalāccalati me / kimahaṃ karomi /
bhūyaḥ puraḥ pratipadaṃ na vilokyate yat BiCaup_32d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511349 (0.0):
lāvaṇyanirjitaratikṣatikāmadarpaṃ bhūyaḥ puraḥ pratipadaṃ na vilokyate yat / // BiCaup_32 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604782 (0.0):
lāvaṇya-nirjita-rati-kṣati-kāma-darpam+ % bhūyas+puras+pratipadam+na / vilokyate yat // BiCaup_32 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818501 (0.061):
MSS_0973 2 lāvaṇyanirjitaratikṣatakāmadarpaṃ bhūyaḥ puraḥ pratipadaṃ na / vilokyate yat // / MSS_0974 1 adyāpi me varatanormadhurāṇi tasyā yānyarthavanti na ca yāni
bhrāmyaddvirephacayacumbitagaṇḍadeśām BiCaup_34b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511384 (0.0):
adyāpi tadvadanapaṅkajagandhalubdha bhrāmyaddvirephacayacumbitagaṇḍadeśām
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604816 (0.0):
adya+api tat-vadana-paṅkaja-gandha-lubdha+ $ / bhrāmyat-dvirepha-caya-cumbita-gaṇḍa-deśām &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816455 (0.048):
MSS_0882 1 adyāpi tadvadanapaṅkajagandhalubdha / bhrāmyaddvirephacayacumbitagaṇḍayugmam /
matsvāntasārasacaladvirahoccapaṃkāt BiCaup_44*c
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143189 (0.033):
siḍhiliamāṇaggahaṇao vāai dāhiṇapavaṇao || 13 || / virahavivaḍḍhiasoao kaṅkhiapiaaṇamelao |
Kusalamisra: Gudharthadipika (ghatgu_u.htm.txt) 7946127 (0.035):
15 tatra gatā|| santa|| pāṃsunivāraṇaṃ, matsandeśai|| taccittāka[=] / 16 rṣaṇaṃ ca, kariṣyatha ity upakāre kṛte bhavatkāya|| prakāśa||
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5770815 (0.039):
draṣṭuṃ tvadvirahamlānāṃ |mātaraṃ parigamyatām ||18.236| / tasmiṃś ca kṣīṇae evānyā |gantrī te dravyasaṃhatiḥ |
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511633 (0.063):
matsvāntasārasacaladvirahoccapaṃkāt kiṃcidgamaṃ prathayati priyarājahaṃsī
mayāsyamadhupānavimohitena BiCaup_35b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816935 (0.038):
MSS_0903 1 adyāpi tāṃ nakhapadaṃ stanamaṇḍale yad dattaṃ / mayāsyamadhupānavimohitena /
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511407 (0.060):
adyāpi tāṃ nakhapadaṃ stanamaṇḍale yad dattaṃ mayāsyamadhupānavimohitena /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604839 (0.060):
adya+api tāṃ nakha-padaṃ stana-maṇḍale yat+dattam+ $ / mayā+āsya-madhu-pāna-vimohitena &
mālāmayūkhapaṭalair dalitāndhakāre BiCaup_18b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816910 (0.031):
MSS_0902 1 adyāpi tāṃ dhavalaveśmani ratnadīpa / mālāmayūkhapaṭalairdalitāndhakāre /
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511037 (0.048):
adyāpi tāṃ dhavalaveśmani ratnadīpa mālāmayūkhapaṭalair dalitāndhakāre /
muktākalāpadhavalīkṛtakaṇṭhadeśām BiCaup_20b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817564 (0.030):
MSS_0931 1 adyāpi tāṃ vihasītāṃ kācabhāranamrāṃ / muktākalāpadhavalīkṛtakaṇṭhadeśām /
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511080 (0.035):
adyāpi tāṃ vihasitāṃ kucabhāranamrāṃ muktākalāpadhavalīkṛtakaṇṭhadeśām /
muktāphalaprakaravicchuritaṃ priyāyāḥ BiCaup_12d / muktāphalapracayacumbitacūcukāgrām BiCaup_14b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510914 (0.024):
āndolanaśramajalasphuṭasāndrabindu muktāphalaprakaravicchuritaṃ priyāyāḥ / // BiCaup_12 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604321 (0.024):
āndolana-śrama-jala-sphuṭa-sāndra-bindu % muktāphala-prakara-vicchuritaṃ / priyāyāḥ // BiCaup_12 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818758 (0.028):
MSS_0985 1 adyāpyaśokanavapallavaraktahastāṃ / muktāphalapracayacumbitacūcukāgrām /
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510947 (0.036):
adyāpy aśokanavapallavaraktahastāṃ muktāphalapracayacumbitacūcukāgrām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604355 (0.036):
adya+api+aśoka-nava-pallava-rakta-hastāṃ $ / muktāphala-pracaya-cumbita-cūcuka-agrām &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816229 (0.054):
MSS_0872 2 āndolanaśramajalasphuṭasāndrabindu / muktāphalaprakaravicchuritaṃ priyāyāḥ // / MSS_0873 1 adyāpi tatkanakagaurakṛtāṅgarāgaṃ prasvedabinduvitataṃ vadnaṃ
muktāvalīṃ rahasi loladṛśam smarāmi BiCaup_17d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511027 (5.960):
pīnonnatastanayugoparicārucumban muktāvalīṃ rahasi loladṛśam smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604440 (5.960):
pīna-unnata-stana-yuga-upari-cāru-cumban+ % mukta-āvalīṃ rahasi lola-dṛśam / smarāmi // BiCaup_17 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816812 (1.192):
MSS_0897 2 pīnonnatastanayugoparicārucumban muktāvalīṃ rahasi loladṛśaṃ
yugmābhirāmanayanāṃ śayane smarāmi BiCaup_8d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510827 (0.0):
anyonyacañcupuṭacumbanalagnapakṣma yugmābhirāmanayanāṃ śayane smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604230 (0.0):
anyonya-cañcu-puṭa-cumbana-lagna-pakṣma+ % yugma-abhirāma-nayanāṃ śayane / smarāmi // BiCaup_8 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817399 (0.025):
MSS_0923 2 anyonyacañcupuṭacumbanalagnapakṣma yugmābhirāmanayanāṃ śayane / smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511070 (0.059):
nānāvicitrakṛtamaṇḍanam āvahantīṃ tāṃ rājahaṃsagamanāṃ sudatīṃ smarāmi // / BiCaup_19 // / adyāpi tāṃ vihasitāṃ kucabhāranamrāṃ muktākalāpadhavalīkṛtakaṇṭhadeśām /
rājahaṃsagamanāṃ sudatīṃ smarāmi BiCaup_19d / rātrau mayi kṣutavati kṣitipālaputryā BiCaup_11b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511070 (0.021):
nānāvicitrakṛtamaṇḍanam āvahantīṃ tāṃ rājahaṃsagamanāṃ sudatīṃ smarāmi // / BiCaup_19 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816547 (0.043):
MSS_0886 1 adyāpi tanmanasi saṃparivartate me rātrau mayi kṣutavati / kṣitipālaputryā /
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510880 (0.048):
adyāpi tanmanasi saṃparivartate me rātrau mayi kṣutavati kṣitipālaputryā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817553 (0.058):
MSS_0930 2 nānāvicitrakutamaṇḍanamāvahantīṃ tāṃ rājahaṃsagamanāṃ sudatīṃ / smarāmi // / MSS_0931 1 adyāpi tāṃ vihasītāṃ kācabhāranamrāṃ
rāhūparāgaparimuktam ivendubimbam BiCaup_10d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510872 (0.0):
ante smarāmi ratikhedavilolanetraṃ rāhūparāgaparimuktam ivendubimbam //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604278 (0.0):
ante smarāmi rati-kheda-vilola-netraṃ % rāhu-uparāga-parimuktam / iva+indu-bimbam // BiCaup_10 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816253 (0.027):
MSS_0873 2 ante smarāmi ratikhedavilolanetraṃ / rāhūparāgaparimuktamivendubimbam //
rūpaṃ tadīyam iti me hṛdaye vitarkaḥ BiCaup_43d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511594 (0.0):
anyābhir apy upamituṃ na mayā ca śakyaṃ rūpaṃ tadīyam iti me hṛdaye / vitarkaḥ // BiCaup_43 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605039 (0.0):
anyābhis+api+upamitum+na mayā ca śakyam+ % rūpaṃ tadīyam iti me hṛdaye / vitarkaḥ // BiCaup_43 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818891 (0.047):
MSS_0990 2 anyābhirapyupamituṃ na mayā ca śakyaṃ rūpaṃ tadīyamiti me / hṛdaye vitarkaḥ // / MSS_0991 1 adyāpyunmadayātudhānataruṇīcañ catkarāsphālana
romāñcavīcivilasaccapalāṅgayaṣṭiḥ BiCaup_44*b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511628 (0.0):
adyāpi sā hi navayauvanasundarāṅgī romāñcavīcivilasaccapalāṅgayaṣṭiḥ /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605075 (0.046):
roma-añca-vīci-vilasat-capala-aṅga-yaṣṭiḥ &
romāñcavīcivilasadvipulasvabhāvā% BiCaup_44b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818651 (0.028):
MSS_0980 1 adyāpi sā mama manastaṭinī sadāste / romāñcavīcivilasadvipulasvabhāvā /
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511605 (0.044):
adyāpi sā mama manastaṭinī sadāste romāñcavīcivilasadvipulasvabhāvā% /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605050 (0.044):
adya+api sā mama manas-taṭinī sadā+āste $ / romāñca-vīci-vilasat-vipula-svabhāvā% &
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511627 (0.050):
adyāpi sā hi navayauvanasundarāṅgī romāñcavīcivilasaccapalāṅgayaṣṭiḥ /
lajjābhayārthanayanām anucintayāmi BiCaup_18d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511049 (1.192):
prāptodyame rahasi saṃmukhadarśanārthaṃ lajjābhayārthanayanām anucintayāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604464 (1.192):
prāpta-udyame rahasi saṃmukha-darśana-artham+ % / lajjā-bhaya-artha-nayanām+anucintayāmi // BiCaup_18 //
lajjāvaśāt karaghṛtaṃ ca tato vrajantyāḥ BiCaup_15d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510982 (0.0):
ākṛṣṭahemarucirāmbaram utthitāyā lajjāvaśāt karaghṛtaṃ ca tato vrajantyāḥ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604392 (0.0):
ākṛṣṭa-hema-rucira-ambaram utthitāyās+ % lajjā-vaśāt kara-ghṛtaṃ ca tato / vrajantyāḥ // BiCaup_15 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816275 (0.057):
MSS_0874 2 ākṛṣṭahemarucirāmbarmutthitāyā lajjāvaśāt karadhṛtaṃ ca tato / vrajantyāḥ //
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511048 (0.061):
prāptodyame rahasi saṃmukhadarśanārthaṃ lajjābhayārthanayanām anucintayāmi / // BiCaup_18 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604463 (0.061):
lajjā-bhaya-artha-nayanām+anucintayāmi // BiCaup_18 //
lāvaṇyanirjitaratikṣatikāmadarpaṃ BiCaup_32c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511344 (1.192):
adyāpi me niśi divā hṛdayaṃ dunoti pūrṇendusundaramukhaṃ mama vallabhāyāḥ / lāvaṇyanirjitaratikṣatikāmadarpaṃ bhūyaḥ puraḥ pratipadaṃ na vilokyate yat
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604777 (1.192):
vallabhāyāḥ & / lāvaṇya-nirjita-rati-kṣati-kāma-darpam+ % bhūyas+puras+pratipadam+na
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818495 (0.040):
MSS_0973 2 lāvaṇyanirjitaratikṣatakāmadarpaṃ bhūyaḥ puraḥ pratipadaṃ na
līlādharāṃ kṛśatanuṃ capalāyatākṣīm BiCaup_9b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510839 (0.0):
adyāpi tāṃ nidhuvane madhupānaraktām līlādharāṃ kṛśatanuṃ capalāyatākṣīm /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817052 (0.0):
MSS_0908 1 adyāpi tāṃ nidhuvane madhupānaraktāṃ līlādharāṃ kṛśatanuṃ / capalāyatākṣīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604242 (0.019):
adya+api tāṃ nidhuvane madhu-pāna-raktām $ līlā-adharāṃ kṛśa-tanuṃ / capala-āyata-akṣīm &
līlāvadhūtakarapallavakaṅkaṇānāṃ BiCaup_34c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816462 (0.033):
MSS_0882 2 līlāvadhūtakarapallavakaṅkanānāṃ kvāṇo vimūrcchati manaḥ
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511389 (0.045):
adyāpi tadvadanapaṅkajagandhalubdha bhrāmyaddvirephacayacumbitagaṇḍadeśām / līlāvadhūtakarapallavakaṅkaṇānāṃ kvāṇo vimūrcchati manaḥ sutarāṃ madīyam
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604821 (0.045):
bhrāmyat-dvirepha-caya-cumbita-gaṇḍa-deśām & / līlā-avadhūtakara-pallava-kaṅkaṇānāṃ % kvāṇo vimūrcchati manas+sutarāṃ
vaktuṃ na pāryateti vyathate mano me BiCaup_31d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511326 (0.0):
kiṃ kiṃ tayā bahuvidhaṃ na kṛtaṃ madarthe vaktuṃ na pāryateti vyathate / mano me // BiCaup_31 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604759 (0.030):
kiṃ kiṃ tayā bahuvidhaṃ na kṛtaṃ mat-arthe % vaktuṃ na pāryate+iti / vyathate mano me // BiCaup_31 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818566 (0.030):
MSS_0976 2 kiṃ kiṃ tayā bahuvidhaṃ na kṛtaṃ madarthe vaktuṃ na pāryata iti / vyathate mano me //
vaktraṃ sudhāmayam ahaṃ yadi tat prapadye BiCaup_41c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818408 (0.041):
MSS_0969 2 vaktraṃ sudhāmayamahaṃ yadi tat prapadye cumban pibāmyavirataṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511542 (0.057):
adyāpi nirmalaśaracchaśigaurakānti ceto muner api haret kim utāsmadīyam / / vaktraṃ sudhāmayam ahaṃ yadi tat prapadye cumban pibāmy avirataṃ vyadhate
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604983 (0.057):
uta+asmadīyam & / vaktraṃ sudhā-mayam ahaṃ yadi tat+prapadye % cumban
vastrāñcalaskhalatacārupayodharāntaṃ BiCaup_13c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510931 (1.192):
rativibhramagātrabhaṅgam / / vastrāñcalaskhalatacārupayodharāntaṃ dantacchadaṃ daśanakhaṇḍanamaṇḍanaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604338 (1.192):
rati-vibhrama-gātra-bhaṅgam & / vastra-añcala-skhalata-cāru-payodhara-antaṃ % danta-cchadaṃ
vācaḥ skhaladvigaladāśrujalākulākṣīṃ BiCaup_28c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511254 (0.0):
cañcalākṣīm / / vācaḥ skhaladvigaladāśrujalākulākṣīṃ saṃcintayāmi guruśokavinamravaktrām
vidyāṃ pramādaguṇitām iva cintayāmi BiCaup_1d / viśrāntakarṇayugalaṃ parihāsahetor BiCaup_40b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510673 (0.020):
suptotthitāṃ madanavihvalalālasāṅgīṃ vidyāṃ pramādaguṇitām iva cintayāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604074 (0.020):
supta-utthitāṃ madana-vihvala-lālasa-aṅgīṃ % vidyāṃ pramāda-guṇitām iva / cintayāmi // BiCaup_1 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816501 (0.039):
MSS_0884 1 adyāpi tannayanakajjalamujjvalāsyaṃ viśrāntakarṇayugalaṃ / parihāsahetoḥ / / MSS_0884 2 paśye tavātmani navīnapayodharābhyāṃ kṣīṇaṃ vapuryadi vinaśyati
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511514 (0.063):
adyāpi tannayanakajjalam ujjvalāsyaṃ viśrāntakarṇayugalaṃ parihāsahetor / / paśye tavātmani navīnapayodharābhyāṃ kṣīṇāṃ vapur yadi vinaśyati no na
vyālolakuntalakalāpavatīṃ smarāmi BiCaup_7d / vrīḍāvinamravadanām uṣasi smarāmi BiCaup_5d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510760 (0.0):
śṛṅgārasārakamalākararājahaṃsīṃ vrīḍāvinamravadanām uṣasi smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604163 (0.0):
śṛṅgāra-sāra-kamala-ākara-rāja-haṃsīṃ % vrīḍā-vinamra-vadanām uṣasi / smarāmi // BiCaup_5 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817740 (0.025):
MSS_0938 2 śṛṅgārasārakamalākararājahaṃsīṃ vrīḍāvinamravadanāmuṣasi / smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510805 (0.031):
tanvīṃ viśālajaghanastanabhāranamrāṃ vyālolakuntalakalāpavatīṃ smarāmi // / BiCaup_7 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604208 (0.031):
tanvīṃ viśāla-jaghana-stana-bhāra-namrāṃ % vyālola-kuntala-kalāpavatīṃ / smarāmi // BiCaup_7 //
vrīḍotsukāṃ nipatitām iva ceṣṭamānām BiCaup_47b / śakto bhaved yadi saiva naro na cānyaḥ BiCaup_38d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511482 (0.0):
dṛṣṭaṃ tayor sadṛśayor khalu yena rūpaṃ śakto bhaved yadi saiva naro na / cānyaḥ // BiCaup_38 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816594 (0.061):
MSS_0888 1 adyāpi tāṃ kanakakāntimadālasāṅgīṃ vrīḍotsukāṃ nipatitāmiva / ceṣṭamānām / / MSS_0888 2 aṅgāṅgasaṅgaparicumbanajātamohāṃ tāṃ jīvanauṣadhimiva pramadhāṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510759 (0.062):
śṛṅgārasārakamalākararājahaṃsīṃ vrīḍāvinamravadanām uṣasi smarāmi // / BiCaup_5 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604162 (0.062):
śṛṅgāra-sāra-kamala-ākara-rāja-haṃsīṃ % vrīḍā-vinamra-vadanām uṣasi / smarāmi // BiCaup_5 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816853 (0.062):
MSS_0899 2 dṛṣṭaṃ dvayoḥ sadṛśayoḥ khalu yena rūpaṃ śakto bhavedyadi sa / eva naro na cānyaḥ //
śaknoty adṛṣṭasadṛśīṃ ca parigrahaṃ me BiCaup_38b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816841 (0.038):
MSS_0899 1 adyāpi tāṃ jagati varṇayituṃ na kaścic chaknotyadṛṣṭasadṛśīṃ ca / parigrahaṃ me /
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511472 (0.052):
adyāpi tāṃ jagati varṇayituṃ na kaś cic chaknoty adṛṣṭasadṛśīṃ ca / parigrahaṃ me /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604908 (0.052):
adya+api tāṃ jagati varṇayitum+na kas+cit+ $ śaknoti+adṛṣṭa-sadṛśīṃ ca / parigrahaṃ me &
śāntyai vijñāpayāmi bhavatas tvaritaṃ lunīdhvam BiCaup_49d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511753 (1.192):
tad bhrātaro maraṇam eva hi duḥkha śāntyai vijñāpayāmi bhavatas tvaritaṃ / lunīdhvam // BiCaup_49 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818817 (0.036):
MSS_0987 2 tadbhrātaro maraṇameva hi duḥkhaśāntyai vijñāpayāmi / bhavatastvaritaṃ lunīdhvam //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605200 (0.045):
tat+bhrātaras+maraṇam+eva hi duḥkha+ % śāntyai vijñāpayāmi / bhavatas+tvaritam+lunīdhvam // BiCaup_49 //
śāpaṃ gatā surapater atha kṛṣṇalakṣmī BiCaup_39b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511494 (0.0):
adyāpi tāṃ na khalu vedmi kim īśapatnī śāpaṃ gatā surapater atha / kṛṣṇalakṣmī /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816957 (0.032):
MSS_0904 1 adyāpi tāṃ na khalu vedmi kimīśapatnī śāpaṃ gatā surapateratha / kṛṣṇalakṣmīḥ /
śṛṅgāranāṭakarasottamapānapātrīṃ BiCaup_24c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511170 (5.960):
adyāpi tāṃ kṣititale varakāminīnāṃ sarvāṅgasundaratayā prathamaikarekhām / / śṛṅgāranāṭakarasottamapānapātrīṃ kāntāṃ smarāmi kusumāyudhabāṇakhinnām //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604594 (5.960):
prathama-eka-rekhām & / śṛṅgāra-nāṭaka-rasa-uttama-pāna-pātrīṃ % kāntāṃ smarāmi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816737 (5.960):
MSS_0894 2 śṛṅgāranāṭakarasottamapānapātrīṃ kāntāṃ smarāmi
śṛṅgāravāriruhakānanarājahaṃsīṃ BiCaup_22c / śṛṅgārasārakamalākararājahaṃsīṃ BiCaup_5c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817734 (0.029):
tiryagvalattaralatārakdīrghanetrām / / MSS_0938 2 śṛṅgārasārakamalākararājahaṃsīṃ vrīḍāvinamravadanāmuṣasi
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510754 (0.034):
adyāpi tāṃ suratajāgaraghūrṇamāna tiryagvalattaralatārakam āyatākṣīm / / śṛṅgārasārakamalākararājahaṃsīṃ vrīḍāvinamravadanām uṣasi smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604156 (0.059):
śṛṅgāra-sāra-kamala-ākara-rāja-haṃsīṃ % vrīḍā-vinamra-vadanām uṣasi
śrutvaiva bhīruhariṇīm iva cañcalākṣīm BiCaup_28b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816774 (0.030):
MSS_0896 1 adyāpi tāṃ gamanamityuditaṃ madīyaṃ śrutvaiva bhīruhariṇīmiva / cañcalākṣīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604674 (0.045):
adya+api tāṃ gamanam iti+uditaṃ madīyam+ $ śrutvā+eva bhīru-hariṇīm iva / cañcala-akṣīm &
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511247 (0.047):
adyāpi tāṃ gamanam ity uditaṃ madīyaṃ śrutvaiva bhīruhariṇīm iva / cañcalākṣīm /
saṅge punar bahutarām amṛtābhiṣekām BiCaup_30b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816707 (0.039):
MSS_0893 1 adyāpi tāṃ kṣaṇaviyogaviṣopame yāṃ saṅge / punarbahutarāmamṛtābhiṣekām /
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511292 (0.054):
adyāpi tāṃ kṣaṇaviyogaviṣopameyāṃ saṅge punar bahutarām amṛtābhiṣekām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604721 (0.054):
adya+api tāṃ kṣaṇa-viyoga-viṣa-upameyāṃ $ saṅge punar bahutarām / amṛta-abhiṣekām &
sarvāṅgasundaratayā prathamaikarekhām BiCaup_24b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511164 (1.192):
adyāpi tāṃ kṣititale varakāminīnāṃ sarvāṅgasundaratayā prathamaikarekhām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604588 (1.192):
adya+api tāṃ kṣiti-tale vara-kāminīnāṃ $ sarva-aṅga-sundaratayā / prathama-eka-rekhām &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816730 (1.192):
MSS_0894 1 adyāpi tāṃ kṣititale varakāminīnāṃ sarvāṅgasundaratayā / prathamaikarekhām /
saṃkīrṇavarṇaruciraṃ vacanaṃ priyāyāḥ BiCaup_21d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511110 (0.0):
avyaktaniḥsvanitakātarakathyamāna saṃkīrṇavarṇaruciraṃ vacanaṃ priyāyāḥ //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604531 (0.0):
avyakta-niḥsvanita-kātara-kathyamāna+ % saṃkīrṇa-varṇa-ruciraṃ vacanaṃ / priyāyāḥ // BiCaup_21 //
saṃcintayāmi guruśokavinamravaktrām BiCaup_28d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511261 (0.0):
vācaḥ skhaladvigaladāśrujalākulākṣīṃ saṃcintayāmi guruśokavinamravaktrām
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604688 (0.0):
vācas+skhalat-vigalat-āśru-jala-ākula-akṣīṃ % saṃcintayāmi / guru-śoka-vinamra-vaktrām // BiCaup_28 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816787 (0.032):
MSS_0896 2 vācaḥ skhaladvigaladaśruhalākulākṣīṃ saṃcintayāmi / guruśokavinamravaktrām //
saṃcintayāmi yuvatīṃ mama jīvitāśām BiCaup_33b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511359 (0.025):
adyāpi tām avahitāṃ manasācalena saṃcintayāmi yuvatīṃ mama jīvitāśām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604792 (0.025):
adya+api tām avahitāṃ manasā+acalena $ saṃcintayāmi yuvatīṃ mama / jīvita-āśām &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818160 (0.030):
MSS_0958 1 adyāpi tāmavahitāṃ manasācalena saṃcintayāmi yuvatīṃ mama / jīvitāśām /
saṃpīḍya bāḥuyugalena pibāmi vaktram BiCaup_3c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510712 (0.033):
adyāpi tāṃ yadi punaḥ kamalāyatākṣīṃ paśyāmi pīvarapayodharabhārakhinnām / / saṃpīḍya bāḥuyugalena pibāmi vaktram unmattavan madhukaraḥ kamalaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604113 (0.033):
pīvara-payodhara-bhārakhinnām & / saṃpīḍya bāḥu-yugalena pibāmi vaktram % unmatta-van madhukaraḥ kamalaṃ
saṃpūrṇayauvanamadālasaghūrṇanetrīm BiCaup_45b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511651 (0.0):
adyāpi tāṃ nṛpatī śekhararājaputrīṃ saṃpūrṇayauvanamadālasaghūrṇanetrīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605100 (0.0):
adya+api tāṃ nṛpatī śekhara-rāja-putrīṃ $ / saṃpūrṇa-yauvana-madālasa-ghūrṇa-netrīm &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817098 (0.0):
MSS_0910 1 adyāpi tāṃ nṛpatiśekhararājaputrīṃ / saṃpūrṇayauvanamadālasaghūrṇanetrīm /
sā nirmitā yuvatiratnadidṛkṣayā vā BiCaup_39d / sārdhaṃ sakhībhir api vāsagṛhaṃ sukānte BiCaup_37b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511504 (0.042):
dhātraiva kiṃ nu jagataḥ parimohanāya sā nirmitā yuvatiratnadidṛkṣayā vā / // BiCaup_39 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604942 (0.042):
dhātrā+eva kim+nu jagatas+parimohanāya % sā nirmitā yuvati-ratna-didṛkṣayā / vā // BiCaup_39 //
sindūrasaṃlulitamauktikadantakāntim BiCaup_16c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510997 (0.023):
adyāpi tāṃ vidhṛtakajjalalolanetrāṃ pṛthvīṃ prabhūtakusumākulakeśapāśām / / sindūrasaṃlulitamauktikadantakāntim ābaddhahemakaṭakāṃ rahasi smarāmi //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817504 (0.025):
prabhūtakusumākulakeśapāśām / / MSS_0928 2 sindūrasaṃlulitamauktikadantakāntim ābaddhahemakaṭakāṃ rahasi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817526 (0.025):
prabhūtakusumākulakeśapāśām / / MSS_0929 2 sindūrasaṃlulitamauktikadantakāntim ābaddhahemakaṭakāṃ rahasi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604408 (0.031):
prabhūta-kusuma-ākula-keśa-pāśām & / sindūra-saṃlulita-mauktika-danta-kāntim % ābaddha-hema-kaṭakāṃ rahasi
suptotthitāṃ niśi divā na hi vismarāmi BiCaup_46d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511687 (0.0):
nānāvicitrakṛtamaṇḍamaṇḍitāṅgī suptotthitāṃ niśi divā na hi vismarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605136 (0.0):
nānā-vicitra-kṛta-maṇḍa-maṇḍita-aṅgī % supta-utthitām+niśi divā na hi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817016 (0.0):
MSS_0906 2 nānāvicitrakṛtamaṇḍanamṇḍitāṅgīṃ suptotthitāṃ niśi divā na hi
suptotthitāṃ madanavihvalalālasāṅgīṃ BiCaup_1c
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510668 (0.0):
adyāpi tāṃ kanakacampakadāmagaurīṃ phullāravindavadanāṃ tanuromarājīm / / suptotthitāṃ madanavihvalalālasāṅgīṃ vidyāṃ pramādaguṇitām iva cintayāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604069 (0.0):
tanu-roma-rājīm & / supta-utthitāṃ madana-vihvala-lālasa-aṅgīṃ % vidyāṃ pramāda-guṇitām iva
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816623 (0.020):
MSS_0889 2 suptotthitāṃ madanavihvalasālasāṅgīṃ vidyāṃ pramādagalitāmiva
soḍhuṃ na śakyateti praticintayāmi BiCaup_26d / saundaryanirjitarati dvijarājakānti BiCaup_29c
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604705 (0.0):
kadā-cit & / saundarya-nirjita-rati dvija-rāja-kānti % kāntām
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817688 (0.0):
MSS_0936 2 saundaryanirjitarati dvijarājakānti
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511217 (0.039):
haṃhojanā mama viyogahutāśano 'yaṃ soḍhuṃ na śakyateti praticintayāmi // / BiCaup_26 // / adyāpi vismayakarīṃ tridaśān vihāya buddhir balāc calati me kim ahaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604644 (0.061):
haṃhojanā mama viyoga-huta-aśanas+ayaṃ % soḍhuṃ na śakyate+iti / praticintayāmi // BiCaup_26 // / adya+api vismaya-karīṃ tridaśān vihāya $ buddhir balāc calati me kim ahaṃ
snehaikapātraghaṭitām avanīśaputrīm BiCaup_26b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511208 (1.192):
adyāpi tāṃ prathamato varasundarīṇāṃ snehaikapātraghaṭitām avanīśaputrīm /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817142 (1.192):
MSS_0912 1 adyāpi tāṃ prathamato varasundarīṇāṃ / snehaikapātraghaṭitāmavanīśaputrīm /
srastasrajaṃ smirasudhāmadhurādharauṣṭhīm BiCaup_17b
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604426 (0.0):
adya+api tāṃ galita-bandhana-keśa-pāśāṃ $ srasta-srajaṃ / smira-sudhā-madhura-adhara-oṣṭhīm &
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511013 (0.044):
adyāpi tāṃ galitabandhanakeśapāśāṃ srastasrajaṃ / smitasudhāmadhurādharauṣṭhīm /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816799 (0.044):
MSS_0897 1 adyāpi tāṃ galitabandhanakeśapāśāṃ srastasrajaṃ / smitasudhāmadhurādharauṣṭhīm /
srastāṅgayaṣṭigalitāṃśukakeśapāśām BiCaup_22b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511121 (0.0):
adyāpi tāṃ surataghūrṇanimīlitākṣīṃ srastāṅgayaṣṭigalitāṃśukakeśapāśām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604542 (0.025):
adya+api tāṃ surata-ghūrṇa-nimīlita-akṣīṃ $ / srasta-aṅga-yaṣṭi-galita-aṃśuka-keśa-pāśām &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817705 (0.031):
MSS_0937 1 adyāpi tāṃ surataghūrṇanimīlitākṣīṃ / srastāṅgayaṣṭagalitāṃśukakeśapāśām /