View original HTML file with complete header information
adyāpi tāṃ kanakacampakadāmagaurīṃ phullāravindavadanāṃ tanuromarājīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604064 (0.0):
adya+api tāṃ kanaka-campakadāma-gaurīṃ $ phulla-aravinda-vadanāṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816618 (0.0):
MSS_0889 1 adyāpi tāṃ kanakacampakadāmagaurīṃ phullāravindavadanāṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382919 (0.037):
prauḍhapratāpamadanānalataptadeham BiCaup_25b / phullāravindavadanāṃ tanuromarājīm BiCaup_1b
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382122 (0.059):
adyāpi tāṃ kanakakāntimadālasāṅgīṃ BiCaup_47a / adyāpi tāṃ kanakacampakadāmagaurīṃ BiCaup_1a
adyāpi tāṃ kanakacampakadāmagaurīṃ phullāravindavadanāṃ tanuromarājīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604064 (0.0):
adya+api tāṃ kanaka-campakadāma-gaurīṃ $ phulla-aravinda-vadanāṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816618 (0.0):
MSS_0889 1 adyāpi tāṃ kanakacampakadāmagaurīṃ phullāravindavadanāṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382919 (0.037):
prauḍhapratāpamadanānalataptadeham BiCaup_25b / phullāravindavadanāṃ tanuromarājīm BiCaup_1b
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382122 (0.059):
adyāpi tāṃ kanakakāntimadālasāṅgīṃ BiCaup_47a / adyāpi tāṃ kanakacampakadāmagaurīṃ BiCaup_1a
suptotthitāṃ madanavihvalalālasāṅgīṃ vidyāṃ pramādaguṇitām iva cintayāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383249 (0.0):
suptotthitāṃ niśi divā na hi vismarāmi BiCaup_46d / suptotthitāṃ madanavihvalalālasāṅgīṃ BiCaup_1c
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604075 (0.0):
adya+api tāṃ kanaka-campakadāma-gaurīṃ $ phulla-aravinda-vadanāṃ / tanu-roma-rājīm & / supta-utthitāṃ madana-vihvala-lālasa-aṅgīṃ % vidyāṃ pramāda-guṇitām iva
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816624 (0.020):
MSS_0889 1 adyāpi tāṃ kanakacampakadāmagaurīṃ phullāravindavadanāṃ / tanuromarājīm / / MSS_0889 2 suptotthitāṃ madanavihvalasālasāṅgīṃ vidyāṃ pramādagalitāmiva
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383104 (0.020):
vācaḥ skhaladvigaladāśrujalākulākṣīṃ BiCaup_28c / vidyāṃ pramādaguṇitām iva cintayāmi BiCaup_1d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817810 (0.049):
MSS_0941 2 svapne'pi lolanayanāṃ kṣaṇadṛṣṭanaṣṭāṃ vidyāṃ pramādaguṇitāmiva / saṃsmarāmi // / MSS_0942 1 adyāpi tāṃ surabhinirbharadantabhājaṃ dhāvantamāsyakamalaṃ
// BiCaup_1 // / adyāpi tāṃ śaśimukhīṃ navayauvanāḍhyāṃ pīnastanīṃ punar ahaṃ yadi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382258 (0.0):
adyāpi tāṃ vihasitāṃ kucabhāranamrāṃ BiCaup_20a / adyāpi tāṃ śaśimukhīṃ navayauvanāḍhyāṃ BiCaup_2a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604085 (0.0):
supta-utthitāṃ madana-vihvala-lālasa-aṅgīṃ % vidyāṃ pramāda-guṇitām iva / cintayāmi // BiCaup_1 // / adya+api tāṃ śaśi-mukhīṃ nava-yauvana-āḍhyāṃ $ pīna-stanīṃ punar ahaṃ yadi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817587 (0.0):
MSS_0932 1 adyāpi tāṃ śaśimukhīṃ navayauvanāḍhyāṃ pīnastanīṃ punarahaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382833 (1.192):
paśye tavātmani navīnapayodharābhyāṃ BiCaup_40c / pīnastanīṃ punar ahaṃ yadi gaurakāntim BiCaup_2b
gaurakāntim / / paśyāmi manmathaśarānalapīḍitāṅgīṃ gātrāṇi saṃprati karomi suśītalāni //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382577 (0.0):
gātraklamaṃ kathayatī priyarājahaṃsī BiCaup_44d / gātrāṇi saṃprati karomi suśītalāni BiCaup_2d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604099 (0.0):
adya+api tāṃ śaśi-mukhīṃ nava-yauvana-āḍhyāṃ $ pīna-stanīṃ punar ahaṃ yadi / gaura-kāntim & / paśyāmi manmatha-śara-anala-pīḍita-aṅgīṃ % gātrāṇi saṃprati karomi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817601 (0.0):
MSS_0932 1 adyāpi tāṃ śaśimukhīṃ navayauvanāḍhyāṃ pīnastanīṃ punarahaṃ / yadi gaurakāntim / / MSS_0932 2 paśyāmi manmathaśarānalapīḍitāṅgīṃ gātrāṇi saṃprati karomi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382814 (1.192):
paśyāmi pīvarapayodharabhārakhinnām BiCaup_3b / paśyāmi manmathaśarānalapīḍitāṅgīṃ BiCaup_2c
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382832 (0.060):
pīnastanīṃ punar ahaṃ yadi gaurakāntim BiCaup_2b
BiCaup_2 // / adyāpi tāṃ yadi punaḥ kamalāyatākṣīṃ paśyāmi pīvarapayodharabhārakhinnām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382233 (0.0):
adyāpi tāṃ masṛṇacandanapaṅkamiśra- BiCaup_8a / adyāpi tāṃ yadi punaḥ kamalāyatākṣīṃ BiCaup_3a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604110 (0.0):
paśyāmi manmatha-śara-anala-pīḍita-aṅgīṃ % gātrāṇi saṃprati karomi / suśītalāni // BiCaup_2 // / adya+api tāṃ yadi punaḥ kamala-āyata-akṣīṃ $ paśyāmi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817434 (0.0):
MSS_0925 1 adyāpi tāṃ punaḥ kamalāyatākṣīṃ paśyāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382807 (0.034):
paśyāmi dīrghavirahajvaritāṅgayaṣṭim BiCaup_6b / paśyāmi pīvarapayodharabhārakhinnām BiCaup_3b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816981 (0.039):
uttuṅgapīvarapayodharabhārakhinnām / / MSS_0905 2 saṃpīḍya bāhuyugalena pibāmi vaktrāṃ pronmattavanmadhukaraḥ
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510765 (0.045):
BiCaup_5 // / adyāpi tāṃ yadi punaḥ śravaṇāyatākṣīṃ paśyāmi dīrghavirahajvaritāṅgayaṣṭim
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604168 (0.045):
smarāmi // BiCaup_5 // / adya+api tāṃ yadi punaḥ śravaṇa-āyata-akṣīṃ $ paśyāmi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817449 (0.048):
MSS_0926 1 adyāpi tāṃ yadi punaḥ śravaṇāyatākṣīṃ paśyāmi
saṃpīḍya bāḥuyugalena pibāmi vaktram unmattavan madhukaraḥ kamalaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382451 (0.0):
udvattakeśanivahāṃ sudatīṃ smarāmi BiCaup_30d / unmattavan madhukaraḥ kamalaṃ yatheṣṭam BiCaup_3d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604118 (0.0):
pīvara-payodhara-bhārakhinnām & / saṃpīḍya bāḥu-yugalena pibāmi vaktram % unmatta-van madhukaraḥ kamalaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817443 (0.0):
pīvarapayodharabhārakhinnām / / MSS_0925 2 saṃpīḍya bāhuyugalena pibāmi vaktram unmattavanmadhukaraḥ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383211 (0.033):
saṃcintayāmi yuvatīṃ mama jīvitāśām BiCaup_33b / saṃpīḍya bāḥuyugalena pibāmi vaktram BiCaup_3c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816990 (0.058):
uttuṅgapīvarapayodharabhārakhinnām / / MSS_0905 2 saṃpīḍya bāhuyugalena pibāmi vaktrāṃ pronmattavanmadhukaraḥ
yatheṣṭam // BiCaup_3 // / adyāpi tāṃ nidhuvanaklamaniḥsahāṅgīm āpāṇḍugaṇḍapatitālakakuntalālim /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382193 (0.0):
adyāpi tāṃ nijavapuḥ kṛśavedimadhyām BiCaup_46a / adyāpi tāṃ nidhuvanaklamaniḥsahāṅgīm BiCaup_4a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604126 (0.0):
saṃpīḍya bāḥu-yugalena pibāmi vaktram % unmatta-van madhukaraḥ kamalaṃ / yathā+iṣṭam // BiCaup_3 // / adya+api tāṃ nidhuvana-klama-niḥsaha-aṅgīm $
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817029 (0.0):
MSS_0907 1 adyāpi tāṃ nidhuvanaklamaniḥsahāṅgīm
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382414 (0.035):
āndolanaśramajalasphuṭasāndrabindu BiCaup_12c / āpāṇḍugaṇḍapatitālakakuntalālim BiCaup_4b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816991 (0.038):
MSS_0905 2 saṃpīḍya bāhuyugalena pibāmi vaktrāṃ pronmattavanmadhukaraḥ / kamalaṃ yatheṣṭam // / MSS_0906 1 adyāpi tāṃ nijavapuḥkṛśavedimadhyām
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817445 (0.038):
MSS_0925 2 saṃpīḍya bāhuyugalena pibāmi vaktram unmattavanmadhukaraḥ / kamalaṃ yatheṣṭam // / MSS_0926 1 adyāpi tāṃ yadi punaḥ śravaṇāyatākṣīṃ paśyāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382452 (0.054):
udvattakeśanivahāṃ sudatīṃ smarāmi BiCaup_30d / unmattavan madhukaraḥ kamalaṃ yatheṣṭam BiCaup_3d
pracchannapāpakṛtamantharam āvahantīṃ kaṇṭhāvasaktabāhulatāṃ smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382458 (0.0):
unmattavan madhukaraḥ kamalaṃ yatheṣṭam BiCaup_3d / kaṇṭhāvasaktabāhulatāṃ smarāmi BiCaup_4d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604142 (0.0):
pracchanna-pāpa-kṛta-mantharam āvahantīṃ % kaṇṭha-avasakta-bāhu-latāṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817030 (0.040):
āpāṇḍugaṇḍapatitālakakuntalālīm / / MSS_0907 2 pracchannapāpakṛtamantarivāvahantīṃ kaṇṭhāvasaktamṛdubāhulatāṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817038 (0.055):
MSS_0907 2 pracchannapāpakṛtamantarivāvahantīṃ kaṇṭhāvasaktamṛdubāhulatāṃ / smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382873 (0.063):
pṛthvīṃ prabhūtakusumākulakeśapāśām BiCaup_16b / pracchannapāpakṛtamantharam āvahantīṃ BiCaup_4c
BiCaup_4 // / adyāpi tāṃ suratajāgaraghūrṇamāna tiryagvalattaralatārakam āyatākṣīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382702 (0.0):
tāṃ vallabhāmalasahaṃsagatiṃ smarāmi BiCaup_14d / tiryagvalattaralatārakam āyatākṣīm BiCaup_5b
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604153 (0.0):
pracchanna-pāpa-kṛta-mantharam āvahantīṃ % kaṇṭha-avasakta-bāhu-latāṃ / smarāmi // BiCaup_4 // / adya+api tāṃ surata-jāgara-ghūrṇamāna- $ tiryak-valat-tarala-tārakam
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382277 (0.021):
adyāpi tāṃ surataghūrṇanimīlitākṣīṃ BiCaup_22a / adyāpi tāṃ suratajāgaraghūrṇamāna BiCaup_5a
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511710 (0.051):
agāṃgasaṃgaparicumbanajātamohāṃ tāṃ jīvanauṣadhim iva pramadāṃ smarāmi // / BiCaup_47 // / adyāpi tatsuratakelinirastrayuddhaṃ bandhopabandhapatanotthitaśūnyahastam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817724 (0.053):
MSS_0938 1 adyāpi tāṃ suratajāgaraghūrṇamāna / tiryagvalattaralatārakdīrghanetrām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605158 (0.063):
agāṃga-saṃga-paricumbana-jāta-mohāṃ % tāṃ jīvana-oṣadhim iva pramadāṃ / smarāmi // BiCaup_47 // / adya+api tat-surata-keli-nirastra-yuddham+ $
śṛṅgārasārakamalākararājahaṃsīṃ vrīḍāvinamravadanām uṣasi smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383123 (0.0):
vyālolakuntalakalāpavatīṃ smarāmi BiCaup_7d / vrīḍāvinamravadanām uṣasi smarāmi BiCaup_5d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604164 (0.0):
adya+api tāṃ surata-jāgara-ghūrṇamāna- $ tiryak-valat-tarala-tārakam / āyatākṣīm & / śṛṅgāra-sāra-kamala-ākara-rāja-haṃsīṃ % vrīḍā-vinamra-vadanām uṣasi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817741 (0.0):
tiryagvalattaralatārakdīrghanetrām / / MSS_0938 2 śṛṅgārasārakamalākararājahaṃsīṃ vrīḍāvinamravadanāmuṣasi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383168 (0.034):
śṛṅgāravāriruhakānanarājahaṃsīṃ BiCaup_22c / śṛṅgārasārakamalākararājahaṃsīṃ BiCaup_5c
BiCaup_5 // / adyāpi tāṃ yadi punaḥ śravaṇāyatākṣīṃ paśyāmi dīrghavirahajvaritāṅgayaṣṭim
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382234 (0.0):
adyāpi tāṃ masṛṇacandanapaṅkamiśra- BiCaup_8a / adyāpi tāṃ yadi punaḥ kamalāyatākṣīṃ BiCaup_3a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382801 (0.0):
'nyānyam uttamaguṇādhikasaṃprapanne BiCaup_43b / paśyāmi dīrghavirahajvaritāṅgayaṣṭim BiCaup_6b
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604176 (0.0):
śṛṅgāra-sāra-kamala-ākara-rāja-haṃsīṃ % vrīḍā-vinamra-vadanām uṣasi / smarāmi // BiCaup_5 // / adya+api tāṃ yadi punaḥ śravaṇa-āyata-akṣīṃ $ paśyāmi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817457 (0.0):
MSS_0926 1 adyāpi tāṃ yadi punaḥ śravaṇāyatākṣīṃ paśyāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510702 (0.045):
BiCaup_2 // / adyāpi tāṃ yadi punaḥ kamalāyatākṣīṃ paśyāmi pīvarapayodharabhārakhinnām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604103 (0.045):
suśītalāni // BiCaup_2 // / adya+api tāṃ yadi punaḥ kamala-āyata-akṣīṃ $ paśyāmi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817427 (0.048):
MSS_0925 1 adyāpi tāṃ punaḥ kamalāyatākṣīṃ paśyāmi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817741 (0.057):
MSS_0938 2 śṛṅgārasārakamalākararājahaṃsīṃ vrīḍāvinamravadanāmuṣasi / smarāmi // / MSS_0939 1 adyāpi tāṃ suratatāṇḍavasūtradhāraṃ
aṅgair ahaṃ samupaguhya tato 'tigāḍhaṃ nonmīlayāmi nayane na ca tāṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382782 (0.0):
noktaṃ vacaḥ pratidadāti yadaiva vaktram BiCaup_36b / nonmīlayāmi nayane na ca tāṃ tyajāmi BiCaup_6d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604185 (0.0):
aṅgair ahaṃ samupaguhya tatas+atigāḍhaṃ % na+unmīlayāmi nayane na ca tāṃ / tyajāmi // BiCaup_6 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604178 (1.192):
dīrgha-viraha-jvarita-aṅga-yaṣṭim & / aṅgair ahaṃ samupaguhya tatas+atigāḍhaṃ % na+unmīlayāmi nayane na ca tāṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382039 (0.047):
aṅgīkṛtaṃ sukṛtinaḥ paripālayanti BiCaup_50d / aṅgair ahaṃ samupaguhya tato 'tigāḍhaṃ BiCaup_6c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817467 (0.051):
MSS_0926 2 aṅgairahaṃ samupagūhma tato'tigāḍhaṃ nonmīlayāmi nayane na ca / tāṃ tyajāmi // / MSS_0927 1 adyāpi tāṃ rahasi darpaṇamīkṣamāṇām dṛṣṭvā sphuṭaṃ pratinidhiṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817457 (0.051):
dīrghavirahajvaritāṅgayaṣṭim / / MSS_0926 2 aṅgairahaṃ samupagūhma tato'tigāḍhaṃ nonmīlayāmi nayane na ca
tyajāmi // BiCaup_6 // / adyāpi tāṃ suratatāṇḍavasūtradhārīṃ pūrṇendusundaramukhīṃ madavihvalāṅgīm
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382862 (0.0):
pūrṇendusundaramukhaṃ mama vallabhāyāḥ BiCaup_32b / pūrṇendusundaramukhīṃ madavihvalāṅgīm BiCaup_7b
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604199 (0.0):
aṅgair ahaṃ samupaguhya tatas+atigāḍhaṃ % na+unmīlayāmi nayane na ca tāṃ / tyajāmi // BiCaup_6 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817777 (0.0):
MSS_0940 1 adyāpi tāṃ suratatāṇḍavasūtradhārīṃ pūrṇendusundaramukhīṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382282 (2.980):
adyāpi tāṃ suratajāgaraghūrṇamāna BiCaup_5a / adyāpi tāṃ suratatāṇḍavasūtradhārīṃ BiCaup_7a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382782 (0.016):
noktaṃ vacaḥ pratidadāti yadaiva vaktram BiCaup_36b / nonmīlayāmi nayane na ca tāṃ tyajāmi BiCaup_6d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817467 (0.037):
MSS_0926 2 aṅgairahaṃ samupagūhma tato'tigāḍhaṃ nonmīlayāmi nayane na ca / tāṃ tyajāmi // / MSS_0927 1 adyāpi tāṃ rahasi darpaṇamīkṣamāṇām dṛṣṭvā sphuṭaṃ pratinidhiṃ
tanvīṃ viśālajaghanastanabhāranamrāṃ vyālolakuntalakalāpavatīṃ smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604209 (0.0):
adya+api tāṃ surata-tāṇḍava-sūtra-dhārīṃ $ pūrṇa-indu-sundara-mukhīṃ / mada-vihvala-aṅgīm & / tanvīṃ viśāla-jaghana-stana-bhāra-namrāṃ % vyālola-kuntala-kalāpavatīṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817787 (0.0):
madavihvalāṅgīm / / MSS_0940 2 tanvīṃ viśālajaghanastanabhāranamrāṃ vyālolakuntalakalāpavatīṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382661 (5.960):
tanvīṃ kuraṅganayanāṃ surataikapātrīm BiCaup_19b / tanvīṃ viśālajaghanastanabhāranamrāṃ BiCaup_7c
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383115 (0.031):
viśrāntakarṇayugalaṃ parihāsahetor BiCaup_40b / vyālolakuntalakalāpavatīṃ smarāmi BiCaup_7d
BiCaup_7 // / adyāpi tāṃ masṛṇacandanapaṅkamiśra- kastūrikāparimalotthavisarpigandhām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382222 (0.0):
adyāpi tāṃ prathamato varasundarīṇāṃ BiCaup_26a / adyāpi tāṃ masṛṇacandanapaṅkamiśra- BiCaup_8a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604220 (0.0):
tanvīṃ viśāla-jaghana-stana-bhāra-namrāṃ % vyālola-kuntala-kalāpavatīṃ / smarāmi // BiCaup_7 // / adya+api tāṃ masṛṇa-candana-paṅka-miśra+ $
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817385 (0.0):
nitarāṃ smarāmi // / MSS_0923 1 adyāpi tāṃ masṛṇacandanapaṅkamiśra
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382475 (0.050):
karpūrapūgaparipūrṇamukhīṃ smarāmi BiCaup_9d / kastūrikāparimalotthavisarpigandhām BiCaup_8b
anyonyacañcupuṭacumbanalagnapakṣma yugmābhirāmanayanāṃ śayane smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382385 (0.0):
anyābhir apy upamituṃ na mayā ca śakyaṃ BiCaup_43c / anyonyacañcupuṭacumbanalagnapakṣma BiCaup_8c
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383001 (0.0):
muktāvalīṃ rahasi loladṛśam smarāmi BiCaup_17d / yugmābhirāmanayanāṃ śayane smarāmi BiCaup_8d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604231 (0.0):
kastūrikā-parimala-uttha-visarpi-gandhām & / anyonya-cañcu-puṭa-cumbana-lagna-pakṣma+ % yugma-abhirāma-nayanāṃ śayane
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817399 (0.0):
MSS_0923 2 anyonyacañcupuṭacumbanalagnapakṣma yugmābhirāmanayanāṃ śayane
BiCaup_8 // / adyāpi tāṃ nidhuvane madhupānaraktām līlādharāṃ kṛśatanuṃ capalāyatākṣīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382199 (0.0):
adyāpi tāṃ nidhuvanaklamaniḥsahāṅgīm BiCaup_4a / adyāpi tāṃ nidhuvane madhupānaraktām BiCaup_9a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383064 (0.0):
lāvaṇyanirjitaratikṣatikāmadarpaṃ BiCaup_32c / līlādharāṃ kṛśatanuṃ capalāyatākṣīm BiCaup_9b
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604236 (0.0):
anyonya-cañcu-puṭa-cumbana-lagna-pakṣma+ % yugma-abhirāma-nayanāṃ śayane / smarāmi // BiCaup_8 // / adya+api tāṃ nidhuvane madhu-pāna-raktām $ līlā-adharāṃ kṛśa-tanuṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604244 (0.0):
adya+api tāṃ nidhuvane madhu-pāna-raktām $ līlā-adharāṃ kṛśa-tanuṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817054 (0.0):
smarāmi // / MSS_0908 1 adyāpi tāṃ nidhuvane madhupānaraktāṃ līlādharāṃ kṛśatanuṃ
kāśmīrapaṅkamṛganābhikṛtāṅgarāgāṃ karpūrapūgaparipūrṇamukhīṃ smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604256 (0.0):
kāśmīra-paṅka-mṛganābhi-kṛta-aṅga-rāgāṃ % karpūra-pūga-paripūrṇa-mukhīṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817064 (0.0):
capalāyatākṣīm / / MSS_0908 2 kāśmīrapaṅkamṛganābhikṛtāṅgarāgāṃ karpūrapūgaparipūrṇamukhīṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382470 (1.192):
karṇe kṛtaṃ kanakapatram anālapantyā BiCaup_11d / karpūrapūgaparipūrṇamukhīṃ smarāmi BiCaup_9d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604244 (0.029):
adya+api tāṃ nidhuvane madhu-pāna-raktām $ līlā-adharāṃ kṛśa-tanuṃ / capala-āyata-akṣīm & / kāśmīra-paṅka-mṛganābhi-kṛta-aṅga-rāgāṃ % karpūra-pūga-paripūrṇa-mukhīṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382519 (0.041):
kānteti vallabhatareti mameti dhīrā BiCaup_27d / kāśmīrapaṅkamṛganābhikṛtāṅgarāgāṃ BiCaup_9c
BiCaup_9 // / adyāpi tat kanakagaurakṛtāṅgarāgaṃ prasvedabinduvitataṃ vadanaṃ priyāyāḥ /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382060 (0.0):
adyāpi tat-kanakakuṇḍalaghṛṣṭagaṇḍam BiCaup_12a / adyāpi tat-kanakagaurakṛtāṅgarāgaṃ BiCaup_10a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604258 (0.0):
kāśmīra-paṅka-mṛganābhi-kṛta-aṅga-rāgāṃ % karpūra-pūga-paripūrṇa-mukhīṃ / smarāmi // BiCaup_9 // / adya+api tat-kanaka-gaura-kṛta-aṅga-rāgaṃ $ prasveda-bindu-vitataṃ vadanaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604267 (0.0):
smarāmi // BiCaup_9 // / adya+api tat-kanaka-gaura-kṛta-aṅga-rāgaṃ $ prasveda-bindu-vitataṃ vadanaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816239 (0.0):
MSS_0873 1 adyāpi tatkanakagaurakṛtāṅgarāgaṃ prasvedabinduvitataṃ vadnaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382879 (0.037):
pracchannapāpakṛtamantharam āvahantīṃ BiCaup_4c / prasvedabinduvitataṃ vadanaṃ priyāyāḥ BiCaup_10b
ante smarāmi ratikhedavilolanetraṃ rāhūparāgaparimuktam ivendubimbam //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382372 (0.0):
antaḥ smitocchvasitapāṇḍuragaṇḍabhittiṃ BiCaup_14c / ante smarāmi ratikhedavilolanetraṃ BiCaup_10c
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383018 (0.0):
rātrau mayi kṣutavati kṣitipālaputryā BiCaup_11b / rāhūparāgaparimuktam ivendubimbam BiCaup_10d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604279 (0.0):
adya+api tat-kanaka-gaura-kṛta-aṅga-rāgaṃ $ prasveda-bindu-vitataṃ vadanaṃ / priyāyāḥ & / ante smarāmi rati-kheda-vilola-netraṃ % rāhu-uparāga-parimuktam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816253 (0.0):
priyāyāḥ / / MSS_0873 2 ante smarāmi ratikhedavilolanetraṃ
BiCaup_10 // / adyāpi tanmanasi saṃparivartate me rātrau mayi kṣutavati kṣitipālaputryā /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604285 (0.0):
ante smarāmi rati-kheda-vilola-netraṃ % rāhu-uparāga-parimuktam / iva+indu-bimbam // BiCaup_10 // / adya+api tat-manasi saṃparivartate me $ rātrau mayi kṣutavati
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816549 (0.0):
MSS_0886 1 adyāpi tanmanasi saṃparivartate me rātrau mayi kṣutavati
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1731454 (0.013):
adyāpi tan manasi samparivartate me / rātrau mayi kṣutavati kṣiti pāla putryā |
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382104 (0.041):
adyāpi tannayanakajjalam ujjvalāsyaṃ BiCaup_40a / adyāpi tanmanasi saṃparivartate me BiCaup_11a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383011 (0.048):
rājahaṃsagamanāṃ sudatīṃ smarāmi BiCaup_19d / rātrau mayi kṣutavati kṣitipālaputryā BiCaup_11b
jīveti maṅgalavacaḥ parihṛtya kopāt karṇe kṛtaṃ kanakapatram anālapantyā
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382464 (0.0):
kaṇṭhāvasaktabāhulatāṃ smarāmi BiCaup_4d / karṇe kṛtaṃ kanakapatram anālapantyā BiCaup_11d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604301 (0.0):
kṣiti-pāla-putryā & / jīveti maṅgala-vacaḥ parihṛtya kopāt % karṇe kṛtaṃ kanaka-patram
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816559 (0.0):
MSS_0886 1 adyāpi tanmanasi saṃparivartate me rātrau mayi kṣutavati / kṣitipālaputryā / / MSS_0886 2 jīveti maṅgalavacaḥ parihṛtya kopāt karṇe kṛtaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1731462 (0.037):
rātrau mayi kṣutavati kṣiti pāla putryā | / jīveti maṅgala vacaḥ parihṛtya roṣāt
// BiCaup_11 // / adyāpi tat kanakakuṇḍalaghṛṣṭagaṇḍam āsyaṃ smarāmi viparītaratābhiyoge /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604304 (0.0):
jīveti maṅgala-vacaḥ parihṛtya kopāt % karṇe kṛtaṃ kanaka-patram / anālapantyā // BiCaup_11 // / adya+api tat-kanaka-kuṇḍala-ghṛṣṭa-gaṇḍam $ āsyaṃ smarāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604311 (0.0):
adya+api tat-kanaka-kuṇḍala-ghṛṣṭa-gaṇḍam $ āsyaṃ smarāmi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816219 (0.0):
MSS_0872 1 adyāpi tatkanakakuṇḍalaghṛṣṭagaṇḍam āsyaṃ smarāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382054 (1.192):
adyāpi kopavimukhīkṛtagantukāmā BiCaup_36a / adyāpi tat-kanakakuṇḍalaghṛṣṭagaṇḍam BiCaup_12a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816560 (0.030):
kanakapatramanālapantyā // / MSS_0887 1 adyāpi tāṃ kanakakaṅkaṇabhūṣitāgra hastāṃ ca vaktrakamalena
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382426 (0.043):
ābaddhahemakaṭakāṃ rahasi smarāmi BiCaup_16d / āsyaṃ smarāmi viparītaratābhiyoge BiCaup_12b
āndolanaśramajalasphuṭasāndrabindu muktāphalaprakaravicchuritaṃ priyāyāḥ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382408 (0.0):
ākṛṣṭahemarucirāmbaram utthitāyā BiCaup_15c / āndolanaśramajalasphuṭasāndrabindu BiCaup_12c
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604322 (0.0):
viparīta-rata-abhiyoge & / āndolana-śrama-jala-sphuṭa-sāndra-bindu % muktāphala-prakara-vicchuritaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816230 (0.0):
viparītaratābhiyoge / / MSS_0872 2 āndolanaśramajalasphuṭasāndrabindu
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382983 (0.024):
muktākalāpadhavalīkṛtakaṇṭhadeśām BiCaup_20b / muktāphalaprakaravicchuritaṃ priyāyāḥ BiCaup_12d
// BiCaup_12 // / adyāpi tatpraṇayabhaṅgagurudṛṣṭipātaṃ tasyāḥ smarāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382078 (0.0):
adyāpi tat-kamalareṇusugandhagandhi BiCaup_42a / adyāpi tatpraṇayabhaṅgagurudṛṣṭipātaṃ BiCaup_13a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604330 (0.0):
āndolana-śrama-jala-sphuṭa-sāndra-bindu % muktāphala-prakara-vicchuritaṃ / priyāyāḥ // BiCaup_12 // / adya+api tat-praṇaya-bhaṅga-guru-dṛṣṭi-pātaṃ $ tasyāḥ smarāmi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816230 (0.037):
muktāphalaprakaravicchuritaṃ priyāyāḥ // / MSS_0873 1 adyāpi tatkanakagaurakṛtāṅgarāgaṃ prasvedabinduvitataṃ vadnaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816357 (0.048):
MSS_0878 1 adyāpi tatpraṇayabhaṅguradṛṣṭipātaṃ tasyāḥ smarāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382983 (0.052):
muktākalāpadhavalīkṛtakaṇṭhadeśām BiCaup_20b / muktāphalaprakaravicchuritaṃ priyāyāḥ BiCaup_12d
rativibhramagātrabhaṅgam / / vastrāñcalaskhalatacārupayodharāntaṃ dantacchadaṃ daśanakhaṇḍanamaṇḍanaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604335 (0.0):
adya+api tat-praṇaya-bhaṅga-guru-dṛṣṭi-pātaṃ $ tasyāḥ smarāmi / rati-vibhrama-gātra-bhaṅgam &
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604345 (0.0):
rati-vibhrama-gātra-bhaṅgam & / vastra-añcala-skhalata-cāru-payodhara-antaṃ % danta-cchadaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816361 (0.0):
MSS_0878 1 adyāpi tatpraṇayabhaṅguradṛṣṭipātaṃ tasyāḥ smarāmi / rativibhramagātrabhaṅgam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816372 (0.0):
MSS_0878 2 vastrāñcalaskhalanacārupayodharāntaṃ dantacchadaṃ / daśanakhaṇḍanamaṇḍanaṃ ca //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383090 (1.192):
vaktraṃ sudhāmayam ahaṃ yadi tat prapadye BiCaup_41c / vastrāñcalaskhalatacārupayodharāntaṃ BiCaup_13c
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382708 (0.023):
tiryagvalattaralatārakam āyatākṣīm BiCaup_5b / dantacchadaṃ daśanakhaṇḍanamaṇḍanaṃ ca BiCaup_13d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382674 (0.046):
tasyā smarāmi ratibandhuraniṣṭhuratvam BiCaup_48d / tasyāḥ smarāmi rativibhramagātrabhaṅgam BiCaup_13b
ca // BiCaup_13 // / adyāpy aśokanavapallavaraktahastāṃ muktāphalapracayacumbitacūcukāgrām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382345 (0.0):
adyāpi sā hi navayauvanasundarāṅgī BiCaup_44*a / adyāpy aśokanavapallavaraktahastāṃ BiCaup_14a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604357 (0.0):
vastra-añcala-skhalata-cāru-payodhara-antaṃ % danta-cchadaṃ / daśana-khaṇḍana-maṇḍanaṃ ca // BiCaup_13 // / adya+api+aśoka-nava-pallava-rakta-hastāṃ $
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818760 (0.0):
MSS_0985 1 adyāpyaśokanavapallavaraktahastāṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382988 (0.036):
muktāphalaprakaravicchuritaṃ priyāyāḥ BiCaup_12d / muktāphalapracayacumbitacūcukāgrām BiCaup_14b
antaḥ smitocchvasitapāṇḍuragaṇḍabhittiṃ tāṃ vallabhāmalasahaṃsagatiṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382365 (0.0):
adyāpy aho jagati sundaralakṣapūrṇe BiCaup_43a / antaḥ smitocchvasitapāṇḍuragaṇḍabhittiṃ BiCaup_14c
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382696 (0.0):
tāṃ jīvanauṣadhim iva pramadāṃ smarāmi BiCaup_47d / tāṃ vallabhāmalasahaṃsagatiṃ smarāmi BiCaup_14d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604362 (0.0):
muktāphala-pracaya-cumbita-cūcuka-agrām & / antaḥ smita-ucchvasita-pāṇḍura-gaṇḍa-bhittiṃ % tāṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818770 (0.0):
muktāphalapracayacumbitacūcukāgrām / / MSS_0985 2 antaḥsmitocchvasitapāṇḍuragaṇḍabhittiṃ tāṃ
smarāmi // BiCaup_14 // / adyāpi tat kanakareṇughanorudeśe nyastaṃ smarāmi nakharakṣatalakṣma tasyāḥ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382064 (0.0):
adyāpi tat-kanakagaurakṛtāṅgarāgaṃ BiCaup_10a / adyāpi tat-kanakareṇughanorudeśe BiCaup_15a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604374 (0.0):
vallabha-amala-sa-haṃsa-gatiṃ smarāmi // BiCaup_14 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604381 (0.0):
adya+api tat-kanaka-reṇu-ghana-ūru-deśe $ nyastaṃ smarāmi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816267 (0.0):
MSS_0874 1 adyāpi tatkanakareṇughanorudeśe nyastaṃ smarāmi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818771 (0.033):
vallabhāmalasahaṃsagatiṃ smarāmi // / MSS_0986 1 adyāpyahaṃ calitacārunimīlitākṣam āsyaṃ smarāmi satataṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382696 (0.042):
tāṃ jīvanauṣadhim iva pramadāṃ smarāmi BiCaup_47d / tāṃ vallabhāmalasahaṃsagatiṃ smarāmi BiCaup_14d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382787 (0.059):
nonmīlayāmi nayane na ca tāṃ tyajāmi BiCaup_6d / nyastaṃ smarāmi nakharakṣatalakṣma tasyāḥ BiCaup_15b
ākṛṣṭahemarucirāmbaram utthitāyā lajjāvaśāt karaghṛtaṃ ca tato vrajantyāḥ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383049 (0.0):
lajjāvaśāt karaghṛtaṃ ca tato vrajantyāḥ BiCaup_15d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604383 (0.0):
adya+api tat-kanaka-reṇu-ghana-ūru-deśe $ nyastaṃ smarāmi / nakhara-kṣata-lakṣma tasyāḥ & / ākṛṣṭa-hema-rucira-ambaram utthitāyās+ % lajjā-vaśāt kara-ghṛtaṃ ca tato
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604392 (0.0):
ākṛṣṭa-hema-rucira-ambaram utthitāyās+ % lajjā-vaśāt kara-ghṛtaṃ ca tato
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816268 (0.043):
nakharakṣatalakṣma tasyāḥ / / MSS_0874 2 ākṛṣṭahemarucirāmbarmutthitāyā lajjāvaśāt karadhṛtaṃ ca tato
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816275 (0.057):
MSS_0874 2 ākṛṣṭahemarucirāmbarmutthitāyā lajjāvaśāt karadhṛtaṃ ca tato / vrajantyāḥ //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382401 (0.061):
avyaktaniḥsvanitakātarakathyamāna BiCaup_21c / ākṛṣṭahemarucirāmbaram utthitāyā BiCaup_15c
// BiCaup_15 // / adyāpi tāṃ vidhṛtakajjalalolanetrāṃ pṛthvīṃ prabhūtakusumākulakeśapāśām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382240 (0.0):
adyāpi tāṃ yadi punaḥ śravaṇāyatākṣīṃ BiCaup_6a / adyāpi tāṃ vidhṛtakajjalalolanetrāṃ BiCaup_16a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604404 (0.0):
ākṛṣṭa-hema-rucira-ambaram utthitāyās+ % lajjā-vaśāt kara-ghṛtaṃ ca tato / vrajantyāḥ // BiCaup_15 // / adya+api tāṃ vidhṛta-kajjala-lola-netrāṃ $ pṛthvīṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817500 (0.0):
MSS_0928 1 adyāpi tāṃ vidhṛtakajjalalolanetrāṃ pṛthvīṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817522 (0.0):
MSS_0929 1 adyāpi tāṃ vidhṛtakakajjalalolanetrāṃ pṛthvīṃ / prabhūtakusumākulakeśapāśām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382867 (0.032):
pūrṇendusundaramukhīṃ madavihvalāṅgīm BiCaup_7b / pṛthvīṃ prabhūtakusumākulakeśapāśām BiCaup_16b
sindūrasaṃlulitamauktikadantakāntim ābaddhahemakaṭakāṃ rahasi smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382421 (0.0):
āpāṇḍugaṇḍapatitālakakuntalālim BiCaup_4b / ābaddhahemakaṭakāṃ rahasi smarāmi BiCaup_16d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604415 (0.0):
prabhūta-kusuma-ākula-keśa-pāśām & / sindūra-saṃlulita-mauktika-danta-kāntim % ābaddha-hema-kaṭakāṃ rahasi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817510 (0.0):
prabhūtakusumākulakeśapāśām / / MSS_0928 2 sindūrasaṃlulitamauktikadantakāntim ābaddhahemakaṭakāṃ rahasi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817532 (0.0):
prabhūtakusumākulakeśapāśām / / MSS_0929 2 sindūrasaṃlulitamauktikadantakāntim ābaddhahemakaṭakāṃ rahasi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383234 (0.023):
sārdhaṃ sakhībhir api vāsagṛhaṃ sukānte BiCaup_37b / sindūrasaṃlulitamauktikadantakāntim BiCaup_16c
BiCaup_16 // / adyāpi tāṃ galitabandhanakeśapāśāṃ srastasrajaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604420 (0.0):
sindūra-saṃlulita-mauktika-danta-kāntim % ābaddha-hema-kaṭakāṃ rahasi / smarāmi // BiCaup_16 // / adya+api tāṃ galita-bandhana-keśa-pāśāṃ $ srasta-srajaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816796 (0.0):
guruśokavinamravaktrām // / MSS_0897 1 adyāpi tāṃ galitabandhanakeśapāśāṃ srastasrajaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382145 (0.055):
adyāpi tāṃ gamanam ity uditaṃ madīyaṃ BiCaup_28a / adyāpi tāṃ galitabandhanakeśapāśāṃ BiCaup_17a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817533 (0.062):
MSS_0929 2 sindūrasaṃlulitamauktikadantakāntim ābaddhahemakaṭakāṃ rahasi / smarāmi // / MSS_0930 1 adyāpi tāṃ virahavahri nipoḍitāṅgīṃ tanvīṃ kuraṅganayanāṃ
smitasudhāmadhurādharauṣṭhīm / / pīnonnatastanayugoparicārucumban muktāvalīṃ rahasi loladṛśam smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382839 (0.0):
pīnastanīṃ punar ahaṃ yadi gaurakāntim BiCaup_2b / pīnonnatastanayugoparicārucumban BiCaup_17c
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604430 (0.0):
adya+api tāṃ galita-bandhana-keśa-pāśāṃ $ srasta-srajaṃ / smira-sudhā-madhura-adhara-oṣṭhīm &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816813 (0.0):
smitasudhāmadhurādharauṣṭhīm / / MSS_0897 2 pīnonnatastanayugoparicārucumban muktāvalīṃ rahasi loladṛśaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382995 (5.960):
muktāphalapracayacumbitacūcukāgrām BiCaup_14b / muktāvalīṃ rahasi loladṛśam smarāmi BiCaup_17d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604441 (5.960):
pīna-unnata-stana-yuga-upari-cāru-cumban+ % mukta-āvalīṃ rahasi lola-dṛśam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816802 (5.960):
MSS_0897 1 adyāpi tāṃ galitabandhanakeśapāśāṃ srastasrajaṃ / smitasudhāmadhurādharauṣṭhīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383275 (0.044):
srastasrajaṃ smirasudhāmadhurādharauṣṭhīm BiCaup_17b
BiCaup_17 // / adyāpi tāṃ dhavalaveśmani ratnadīpa mālāmayūkhapaṭalair dalitāndhakāre /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382165 (0.0):
adyāpi tāṃ jagati varṇayituṃ na kaś cic BiCaup_38a / adyāpi tāṃ dhavalaveśmani ratnadīpa BiCaup_18a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604449 (0.0):
pīna-unnata-stana-yuga-upari-cāru-cumban+ % mukta-āvalīṃ rahasi lola-dṛśam / smarāmi // BiCaup_17 // / adya+api tāṃ dhavala-veśmani ratna-dīpa+ $
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816912 (0.0):
MSS_0902 1 adyāpi tāṃ dhavalaveśmani ratnadīpa
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382970 (0.048):
mayāsyamadhupānavimohitena BiCaup_35b / mālāmayūkhapaṭalair dalitāndhakāre BiCaup_18b
prāptodyame rahasi saṃmukhadarśanārthaṃ lajjābhayārthanayanām anucintayāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382900 (0.0):
prāṇāṃs tyajāmī niyataṃ tadavāptihetor BiCaup_42d / prāptodyame rahasi saṃmukhadarśanārthaṃ BiCaup_18c
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604465 (0.0):
mālā-mayūkha-paṭalais+dalita-andha-kāre & / prāpta-udyame rahasi saṃmukha-darśana-artham+ %
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816921 (0.0):
mālāmayūkhapaṭalairdalitāndhakāre / / MSS_0902 2 prāptodyame rahasi saṃmukhadarśanārthaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383045 (1.192):
romāñcavīcivilasadvipulasvabhāvā% BiCaup_44b / lajjābhayārthanayanām anucintayāmi BiCaup_18d
// BiCaup_18 // / adyāpi tāṃ virahavahninipīḍitāṅgīṃ tanvīṃ kuraṅganayanāṃ surataikapātrīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382246 (0.0):
adyāpi tāṃ vidhṛtakajjalalolanetrāṃ BiCaup_16a / adyāpi tāṃ virahavahninipīḍitāṅgīṃ BiCaup_19a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382655 (0.0):
tad bhrātaro maraṇam eva hi duḥkha BiCaup_49c / tanvīṃ kuraṅganayanāṃ surataikapātrīm BiCaup_19b
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604477 (0.0):
lajjā-bhaya-artha-nayanām+anucintayāmi // BiCaup_18 // / adya+api tāṃ viraha-vahni-nipīḍita-aṅgīṃ $ tanvīṃ kuraṅga-nayanāṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817545 (0.0):
MSS_0930 1 adyāpi tāṃ virahavahri nipoḍitāṅgīṃ tanvīṃ kuraṅganayanāṃ / surataikapātrīm /
nānāvicitrakṛtamaṇḍanam āvahantīṃ tāṃ rājahaṃsagamanāṃ sudatīṃ smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604482 (0.0):
adya+api tāṃ viraha-vahni-nipīḍita-aṅgīṃ $ tanvīṃ kuraṅga-nayanāṃ / surata-eka-pātrīm & / nānā-vicitra-kṛta-maṇḍanam āvahantīṃ tāṃ % rāja-haṃsa-gamanāṃ su-datīṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383006 (0.021):
yugmābhirāmanayanāṃ śayane smarāmi BiCaup_8d / rājahaṃsagamanāṃ sudatīṃ smarāmi BiCaup_19d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817553 (0.023):
surataikapātrīm / / MSS_0930 2 nānāvicitrakutamaṇḍanamāvahantīṃ tāṃ rājahaṃsagamanāṃ sudatīṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382756 (0.045):
dhātraiva kiṃ nu jagataḥ parimohanāya BiCaup_39c / nānāvicitrakṛtamaṇḍanam āvahantīṃ tāṃ BiCaup_19c
BiCaup_19 // / adyāpi tāṃ vihasitāṃ kucabhāranamrāṃ muktākalāpadhavalīkṛtakaṇṭhadeśām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382252 (0.0):
adyāpi tāṃ virahavahninipīḍitāṅgīṃ BiCaup_19a / adyāpi tāṃ vihasitāṃ kucabhāranamrāṃ BiCaup_20a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604493 (0.0):
nānā-vicitra-kṛta-maṇḍanam āvahantīṃ tāṃ % rāja-haṃsa-gamanāṃ su-datīṃ / smarāmi // BiCaup_19 // / adya+api tāṃ vihasitāṃ kuca-bhāra-namrāṃ $
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817563 (0.0):
MSS_0930 2 nānāvicitrakutamaṇḍanamāvahantīṃ tāṃ rājahaṃsagamanāṃ sudatīṃ / smarāmi // / MSS_0931 1 adyāpi tāṃ vihasītāṃ kācabhāranamrāṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382976 (0.035):
mālāmayūkhapaṭalair dalitāndhakāre BiCaup_18b / muktākalāpadhavalīkṛtakaṇṭhadeśām BiCaup_20b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511306 (0.037):
tāṃ jīvadhāraṇakarīṃ madanātapatrām udvattakeśanivahāṃ sudatīṃ smarāmi // / BiCaup_30 // / adyāpi vāsagṛhato mayi nīyamane durvārabhīṣaṇakarair yamadūtakalpair /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604500 (0.061):
muktā-kalāpa-dhavalī-kṛta-kaṇṭha-deśām & / tat-keli-mandara-girau kusuma-āyudhasya % kāntāṃ smarāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604734 (0.063):
tāṃ jīva-dhāraṇa-karīṃ madana-ātapatrām % udvatta-keśa-nivahāṃ su-datīṃ / smarāmi // BiCaup_30 // / adya+api vāsa-gṛhatas+mayi nīyamane $
tat kelimandaragirau kusumāyudhasya kāntāṃ smarāmi rucirojjvalapuṣpaketum
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382509 (0.0):
kāntāṃ smarāmi kusumāyudhabāṇakhinnām BiCaup_24d / kāntāṃ smarāmi rucirojjvalapuṣpaketum BiCaup_20d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817573 (0.0):
muktākalāpadhavalīkṛtakaṇṭhadeśām / / MSS_0931 2 tatkelimandaragirau kusumāyudhasya kāntāṃ smarāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604508 (0.035):
muktā-kalāpa-dhavalī-kṛta-kaṇṭha-deśām & / tat-keli-mandara-girau kusuma-āyudhasya % kāntāṃ smarāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382637 (0.044):
jīveti maṅgalavacaḥ parihṛtya kopāt BiCaup_11c / tat kelimandaragirau kusumāyudhasya BiCaup_20c
// BiCaup_20 // / adyāpi tāṃ cāṭuśatadurlalitocitārthaṃ tasyāḥ smarāmi surataklamavihvalāyāḥ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382152 (0.0):
adyāpi tāṃ galitabandhanakeśapāśāṃ BiCaup_17a / adyāpi tāṃ cāṭuśatadurlalitocitārthaṃ BiCaup_21a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604523 (0.0):
rucira-ujjvala-puṣpa-ketum // BiCaup_20 // / adya+api tāṃ cāṭu-śata-durlalita-ucita-arthaṃ $ tasyāḥ smarāmi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816198 (0.0):
MSS_0871 1 adyāpi cāṭuśatadurlalitocitārthaṃ tasyāḥ smarāmi
avyaktaniḥsvanitakātarakathyamāna saṃkīrṇavarṇaruciraṃ vacanaṃ priyāyāḥ //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383194 (0.0):
sarvāṅgasundaratayā prathamaikarekhām BiCaup_24b / saṃkīrṇavarṇaruciraṃ vacanaṃ priyāyāḥ BiCaup_21d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604532 (0.0):
adya+api tāṃ cāṭu-śata-durlalita-ucita-arthaṃ $ tasyāḥ smarāmi / surata-klama-vihvalāyāḥ & / avyakta-niḥsvanita-kātara-kathyamāna+ % saṃkīrṇa-varṇa-ruciraṃ vacanaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816198 (0.037):
surataklamavihvalāyāḥ / / MSS_0871 2 avyaktaniḥsvanitakātarakthyamāna saṃkīrṇavarṇarucitaṃ vacanaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382394 (0.046):
ambhonidhir vahati duḥsahavaḍavāgnim BiCaup_50c / avyaktaniḥsvanitakātarakathyamāna BiCaup_21c
BiCaup_21 // / adyāpi tāṃ surataghūrṇanimīlitākṣīṃ srastāṅgayaṣṭigalitāṃśukakeśapāśām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382273 (0.0):
adyāpi tāṃ sunipuṇaṃ yatatā mayāpi BiCaup_29a / adyāpi tāṃ surataghūrṇanimīlitākṣīṃ BiCaup_22a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383283 (0.0):
srastasrajaṃ smirasudhāmadhurādharauṣṭhīm BiCaup_17b / srastāṅgayaṣṭigalitāṃśukakeśapāśām BiCaup_22b
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604543 (0.0):
avyakta-niḥsvanita-kātara-kathyamāna+ % saṃkīrṇa-varṇa-ruciraṃ vacanaṃ / priyāyāḥ // BiCaup_21 // / adya+api tāṃ surata-ghūrṇa-nimīlita-akṣīṃ $
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817705 (0.0):
MSS_0937 1 adyāpi tāṃ surataghūrṇanimīlitākṣīṃ
śṛṅgāravāriruhakānanarājahaṃsīṃ janmāntare 'pi nidhane 'py anucintayāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604555 (5.960):
śṛṅgāra-vāri-ruha-kānana-rāja-haṃsīṃ % janma-antare+api / nidhane+api+anucintayāmi // BiCaup_22 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382604 (0.012):
ceto muner api haret kim utāsmadīyam BiCaup_41b / janmāntare 'pi nidhane 'py anucintayāmi BiCaup_22d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817717 (0.032):
MSS_0937 2 śṛṅgāravāriruhakānanarāhahaṃsīṃ janmāntare'pi / nidhane'pyanucintayāmi // / MSS_0938 1 adyāpi tāṃ suratajāgaraghūrṇamāna
BiCaup_22 // / adyāpi tāṃ praṇayinīṃ mṛgaśāvakākṣīṃ pīyūṣapurṇakucakumbhayugaṃ vahantīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382211 (0.0):
adyāpi tāṃ nṛpatī śekhararājaputrīṃ BiCaup_45a / adyāpi tāṃ praṇayinīṃ mṛgaśāvakākṣīṃ BiCaup_23a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604567 (0.0):
śṛṅgāra-vāri-ruha-kānana-rāja-haṃsīṃ % janma-antare+api / nidhane+api+anucintayāmi // BiCaup_22 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382846 (1.192):
pīnonnatastanayugoparicārucumban BiCaup_17c / pīyūṣapurṇakucakumbhayugaṃ vahantīm BiCaup_23b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817121 (0.025):
MSS_0911 1 adyāpi tāṃpraṇayinīṃ mṛgaśāvakākṣīṃ pīyūṣapūrṇakucakumbhayugaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382604 (0.047):
ceto muner api haret kim utāsmadīyam BiCaup_41b / janmāntare 'pi nidhane 'py anucintayāmi BiCaup_22d
paśyāmy ahaṃ yadi punar divasāvasāne svargāpavarganararājasukhaṃ tyajāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383296 (0.0):
svargād aho nipatitām iva cintayāmi BiCaup_45d / svargāpavarganararājasukhaṃ tyajāmi BiCaup_23d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604577 (0.0):
adya+api tāṃ praṇayinīṃ mṛga-śāvaka-akṣīṃ $ pīyūṣa-purṇa-kuca-kumbha-yugaṃ / vahantīm & / paśyāmi+ahaṃ yadi punar divasa-avasāne % svarga-apavarga-nara-rāja-sukhaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817132 (0.0):
MSS_0911 1 adyāpi tāṃpraṇayinīṃ mṛgaśāvakākṣīṃ pīyūṣapūrṇakucakumbhayugaṃ / vahantīm / / MSS_0911 2 paśyāmyahaṃ yadi purnadivasāvasāne svargāpavarganararājasukhaṃ
// BiCaup_23 // / adyāpi tāṃ kṣititale varakāminīnāṃ sarvāṅgasundaratayā prathamaikarekhām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382134 (0.0):
adyāpi tāṃ kṣaṇaviyogaviṣopameyāṃ BiCaup_30a / adyāpi tāṃ kṣititale varakāminīnāṃ BiCaup_24a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604590 (0.0):
paśyāmi+ahaṃ yadi punar divasa-avasāne % svarga-apavarga-nara-rāja-sukhaṃ / tyajāmi // BiCaup_23 // / adya+api tāṃ kṣiti-tale vara-kāminīnāṃ $ sarva-aṅga-sundaratayā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816732 (0.0):
MSS_0894 1 adyāpi tāṃ kṣititale varakāminīnāṃ sarvāṅgasundaratayā
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383187 (1.192):
sarvāṅgasundaratayā prathamaikarekhām BiCaup_24b
śṛṅgāranāṭakarasottamapānapātrīṃ kāntāṃ smarāmi kusumāyudhabāṇakhinnām //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382505 (0.0):
kāntām ihātivimalatvamahāguṇena BiCaup_29d / kāntāṃ smarāmi kusumāyudhabāṇakhinnām BiCaup_24d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604596 (0.0):
adya+api tāṃ kṣiti-tale vara-kāminīnāṃ $ sarva-aṅga-sundaratayā / prathama-eka-rekhām & / śṛṅgāra-nāṭaka-rasa-uttama-pāna-pātrīṃ % kāntāṃ smarāmi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816743 (0.0):
prathamaikarekhām / / MSS_0894 2 śṛṅgāranāṭakarasottamapānapātrīṃ kāntāṃ smarāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383158 (5.960):
śāpaṃ gatā surapater atha kṛṣṇalakṣmī BiCaup_39b / śṛṅgāranāṭakarasottamapānapātrīṃ BiCaup_24c
BiCaup_24 // / adyāpi tāṃ stimitavastram ivāṅgalagnāṃ prauḍhapratāpamadanānalataptadeham
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382913 (0.0):
prāpnomy ahaṃ yadi punaḥ surataikatīrthaṃ BiCaup_42c / prauḍhapratāpamadanānalataptadeham BiCaup_25b
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604614 (0.0):
kusuma-āyudha-bāṇa-khinnām // BiCaup_24 // / adya+api tāṃ stimita-vastram iva+aṅga-lagnāṃ $
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817915 (0.0):
MSS_0946 1 adyāpi tāṃ stimitavastramivāṅgalagnāṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382287 (1.192):
adyāpi tāṃ suratatāṇḍavasūtradhārīṃ BiCaup_7a / adyāpi tāṃ stimitavastram ivāṅgalagnāṃ BiCaup_25a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816743 (0.064):
MSS_0894 2 śṛṅgāranāṭakarasottamapānapātrīṃ kāntāṃ smarāmi / kusumāyudhabāṇakhinnām // / MSS_0895 1 adyāpi tāṃ gatinirākṛtarājahaṃsīṃ
bālām anāthaśaraṇām anukampanīyāṃ prāṇādhikāṃ kṣaṇam ahaṃ na hi vismarāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382887 (0.0):
prasvedabinduvitataṃ vadanaṃ priyāyāḥ BiCaup_10b / prāṇādhikāṃ kṣaṇam ahaṃ na hi vismarāmi BiCaup_25d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604623 (0.0):
prauḍha-pratāpa-madana-anala-tapta-deham & / bālām anātha-śaraṇām anukampanīyāṃ % prāṇādhikāṃ kṣaṇam ahaṃ na hi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817927 (0.0):
MSS_0946 2 bālāmanāthaśaraṇāmanukampanīyāṃ prāṇādhikāṃ kṣaṇamahaṃ na hi
// BiCaup_25 // / adyāpi tāṃ prathamato varasundarīṇāṃ snehaikapātraghaṭitām avanīśaputrīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604634 (0.0):
bālām anātha-śaraṇām anukampanīyāṃ % prāṇādhikāṃ kṣaṇam ahaṃ na hi / vismarāmi // BiCaup_25 // / adya+api tāṃ prathamato vara-sundarīṇāṃ $ sneha-eka-pātra-ghaṭitām
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817142 (0.0):
MSS_0912 1 adyāpi tāṃ prathamato varasundarīṇāṃ / snehaikapātraghaṭitāmavanīśaputrīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383267 (1.192):
saundaryanirjitarati dvijarājakānti BiCaup_29c / snehaikapātraghaṭitām avanīśaputrīm BiCaup_26b
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382216 (0.028):
adyāpi tāṃ praṇayinīṃ mṛgaśāvakākṣīṃ BiCaup_23a / adyāpi tāṃ prathamato varasundarīṇāṃ BiCaup_26a
haṃhojanā mama viyogahutāśano 'yaṃ soḍhuṃ na śakyateti praticintayāmi //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817151 (0.018):
MSS_0912 2 haṃho janā mama viyogahutāśano'yaṃ soḍhuṃ na śakyata iti
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604644 (0.019):
haṃhojanā mama viyoga-huta-aśanas+ayaṃ % soḍhuṃ na śakyate+iti / praticintayāmi // BiCaup_26 // / adya+api vismaya-karīṃ tridaśān vihāya $ buddhir balāc calati me kim ahaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383255 (0.039):
suptotthitāṃ madanavihvalalālasāṅgīṃ BiCaup_1c / soḍhuṃ na śakyateti praticintayāmi BiCaup_26d
BiCaup_26 // / adyāpi vismayakarīṃ tridaśān vihāya buddhir balāc calati me kim ahaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382326 (0.0):
adyāpi vāsagṛhato mayi nīyamane BiCaup_31a / adyāpi vismayakarīṃ tridaśān vihāya BiCaup_27a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382937 (0.0):
buddhir balāc calati me kim ahaṃ karomi BiCaup_27b
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604655 (0.0):
haṃhojanā mama viyoga-huta-aśanas+ayaṃ % soḍhuṃ na śakyate+iti / praticintayāmi // BiCaup_26 // / adya+api vismaya-karīṃ tridaśān vihāya $ buddhir balāc calati me kim ahaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818580 (0.0):
MSS_0977 1 adyāpi vismayakarī tridaśān vihāya buddhirbalāccalati me
karomi / / jānann api pratimuhūrtam ihāntakāle kānteti vallabhatareti mameti dhīrā //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604665 (0.0):
adya+api vismaya-karīṃ tridaśān vihāya $ buddhir balāc calati me kim ahaṃ / karomi & / jānann api pratimuhūrtam iha+anta-kāle % kāntā+iti vallabhatarā+iti
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818590 (0.0):
MSS_0977 1 adyāpi vismayakarī tridaśān vihāya buddhirbalāccalati me / kimahaṃ karomi / / MSS_0977 2 jānannapi pratimuhūrtamihāntakāle kānteti vallabhatareti mameti
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382513 (0.039):
kāntāṃ smarāmi rucirojjvalapuṣpaketum BiCaup_20d / kānteti vallabhatareti mameti dhīrā BiCaup_27d
BiCaup_27 // / adyāpi tāṃ gamanam ity uditaṃ madīyaṃ śrutvaiva bhīruhariṇīm iva
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604674 (0.0):
jānann api pratimuhūrtam iha+anta-kāle % kāntā+iti vallabhatarā+iti / mama+iti dhīrā // BiCaup_27 // / adya+api tāṃ gamanam iti+uditaṃ madīyam+ $ śrutvā+eva bhīru-hariṇīm iva
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816774 (0.0):
MSS_0896 1 adyāpi tāṃ gamanamityuditaṃ madīyaṃ śrutvaiva bhīruhariṇīmiva
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382140 (0.026):
adyāpi tāṃ kṣititale varakāminīnāṃ BiCaup_24a / adyāpi tāṃ gamanam ity uditaṃ madīyaṃ BiCaup_28a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383174 (0.047):
śṛṅgārasārakamalākararājahaṃsīṃ BiCaup_5c / śrutvaiva bhīruhariṇīm iva cañcalākṣīm BiCaup_28b
cañcalākṣīm / / vācaḥ skhaladvigaladāśrujalākulākṣīṃ saṃcintayāmi guruśokavinamravaktrām
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383098 (0.0):
vastrāñcalaskhalatacārupayodharāntaṃ BiCaup_13c / vācaḥ skhaladvigaladāśrujalākulākṣīṃ BiCaup_28c
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383201 (0.0):
saṃkīrṇavarṇaruciraṃ vacanaṃ priyāyāḥ BiCaup_21d / saṃcintayāmi guruśokavinamravaktrām BiCaup_28d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604688 (0.0):
adya+api tāṃ gamanam iti+uditaṃ madīyam+ $ śrutvā+eva bhīru-hariṇīm iva / cañcala-akṣīm & / vācas+skhalat-vigalat-āśru-jala-ākula-akṣīṃ % saṃcintayāmi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816788 (1.192):
MSS_0896 2 vācaḥ skhaladvigaladaśruhalākulākṣīṃ saṃcintayāmi / guruśokavinamravaktrām //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816776 (0.038):
MSS_0896 1 adyāpi tāṃ gamanamityuditaṃ madīyaṃ śrutvaiva bhīruhariṇīmiva / cañcalākṣīm / / MSS_0896 2 vācaḥ skhaladvigaladaśruhalākulākṣīṃ saṃcintayāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383174 (0.061):
śṛṅgārasārakamalākararājahaṃsīṃ BiCaup_5c / śrutvaiva bhīruhariṇīm iva cañcalākṣīm BiCaup_28b
// BiCaup_28 // / adyāpi tāṃ sunipuṇaṃ yatatā mayāpi dṛṣṭaṃ na yat sadṛśatovadanaṃ kadācit /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382741 (0.0):
dṛṣṭaṃ na yat sadṛśatovadanaṃ kadācit BiCaup_29b
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604697 (0.0):
vācas+skhalat-vigalat-āśru-jala-ākula-akṣīṃ % saṃcintayāmi / guru-śoka-vinamra-vaktrām // BiCaup_28 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817683 (0.0):
MSS_0936 1 adyāpi tāṃ sunipuṇaṃ yatatā mayāpi dṛṣṭaṃ na yatsadṛśato
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382265 (1.192):
adyāpi tāṃ śaśimukhīṃ navayauvanāḍhyāṃ BiCaup_2a / adyāpi tāṃ sunipuṇaṃ yatatā mayāpi BiCaup_29a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383201 (0.059):
saṃkīrṇavarṇaruciraṃ vacanaṃ priyāyāḥ BiCaup_21d / saṃcintayāmi guruśokavinamravaktrām BiCaup_28d
saundaryanirjitarati dvijarājakānti kāntām ihātivimalatvamahāguṇena //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382497 (0.0):
kāntām ihātivimalatvamahāguṇena BiCaup_29d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604712 (0.0):
saundarya-nirjita-rati dvija-rāja-kānti % kāntām
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817695 (1.192):
MSS_0936 2 saundaryanirjitarati dvijarājakānti / kāntāmihātivimalatvamahāguṇena //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817684 (0.045):
MSS_0936 1 adyāpi tāṃ sunipuṇaṃ yatatā mayāpi dṛṣṭaṃ na yatsadṛśato / vadanaṃ kadācit / / MSS_0936 2 saundaryanirjitarati dvijarājakānti
BiCaup_29 // / adyāpi tāṃ kṣaṇaviyogaviṣopameyāṃ saṅge punar bahutarām amṛtābhiṣekām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382129 (0.0):
adyāpi tāṃ kanakacampakadāmagaurīṃ BiCaup_1a / adyāpi tāṃ kṣaṇaviyogaviṣopameyāṃ BiCaup_30a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604724 (0.0):
iha+ativimalatva-mahā-guṇena // BiCaup_29 // / adya+api tāṃ kṣaṇa-viyoga-viṣa-upameyāṃ $ saṅge punar bahutarām
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816709 (0.029):
MSS_0893 1 adyāpi tāṃ kṣaṇaviyogaviṣopame yāṃ saṅge
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383180 (0.054):
śrutvaiva bhīruhariṇīm iva cañcalākṣīm BiCaup_28b / saṅge punar bahutarām amṛtābhiṣekām BiCaup_30b
tāṃ jīvadhāraṇakarīṃ madanātapatrām udvattakeśanivahāṃ sudatīṃ smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604730 (0.0):
adya+api tāṃ kṣaṇa-viyoga-viṣa-upameyāṃ $ saṅge punar bahutarām / amṛta-abhiṣekām & / tāṃ jīva-dhāraṇa-karīṃ madana-ātapatrām % udvatta-keśa-nivahāṃ su-datīṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382446 (1.192):
udbhinnaromapulakair bahubhiḥ samantāj BiCaup_35c / udvattakeśanivahāṃ sudatīṃ smarāmi BiCaup_30d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816719 (0.027):
punarbahutarāmamṛtābhiṣekām / / MSS_0893 2 tāṃ jīvadhāraṇakarīṃ madanātapatrām uddhṛttakeśanivahāṃ sudatīṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382684 (0.048):
tasyāḥ smarāmi surataklamavihvalāyāḥ BiCaup_21b / tāṃ jīvadhāraṇakarīṃ madanātapatrām BiCaup_30c
BiCaup_30 // / adyāpi vāsagṛhato mayi nīyamane durvārabhīṣaṇakarair yamadūtakalpair /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382729 (0.0):
dāsas tava priyatame bhaja maṃ smarāmi BiCaup_36d / durvārabhīṣaṇakarair yamadūtakalpair BiCaup_31b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818557 (0.0):
MSS_0976 1 adyāpi vāsagṛhato mayi nīyamāne / durvārabhīṣaṇakarairyamadūtakalpaiḥ /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604741 (0.024):
tāṃ jīva-dhāraṇa-karīṃ madana-ātapatrām % udvatta-keśa-nivahāṃ su-datīṃ / smarāmi // BiCaup_30 // / adya+api vāsa-gṛhatas+mayi nīyamane $
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382320 (0.025):
adyāpi me niśi divā hṛdayaṃ dunoti BiCaup_32a / adyāpi vāsagṛhato mayi nīyamane BiCaup_31a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604489 (0.030):
nānā-vicitra-kṛta-maṇḍanam āvahantīṃ tāṃ % rāja-haṃsa-gamanāṃ su-datīṃ / smarāmi // BiCaup_19 // / adya+api tāṃ vihasitāṃ kuca-bhāra-namrāṃ $
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511072 (0.037):
nānāvicitrakṛtamaṇḍanam āvahantīṃ tāṃ rājahaṃsagamanāṃ sudatīṃ smarāmi // / BiCaup_19 // / adyāpi tāṃ vihasitāṃ kucabhāranamrāṃ muktākalāpadhavalīkṛtakaṇṭhadeśām /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816816 (0.038):
smarāmi // / MSS_0898 1 adyāpi tāṃ cirayite mayi tannivāsaṃ rātrau samāgatavatīṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817312 (0.056):
MSS_0919 2 rāmāṃ viruddhaghanamanyusabāṣpakaṇṭhāṃ niḥśvāsaśuṣyadadharāṃ / rudatīṃ smarāmi // / MSS_0920 1 adyāpi tāṃ mayi gate cirakopayantīṃ yāntīṃ samāgatavatīṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817331 (0.064):
samāśratavatīmadhikaṃ smarāmi // / MSS_0921 1 adyāpi tāṃ mayi dṛśaṃ tudatīṃ smarāmi smerāṃ smaradvarakarāṃ
kiṃ kiṃ tayā bahuvidhaṃ na kṛtaṃ madarthe vaktuṃ na pāryateti vyathate
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383076 (0.0):
līlāvadhūtakarapallavakaṅkaṇānāṃ BiCaup_34c / vaktuṃ na pāryateti vyathate mano me BiCaup_31d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818566 (0.0):
durvārabhīṣaṇakarairyamadūtakalpaiḥ / / MSS_0976 2 kiṃ kiṃ tayā bahuvidhaṃ na kṛtaṃ madarthe vaktuṃ na pāryata iti
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604757 (0.028):
kiṃ kiṃ tayā bahuvidhaṃ na kṛtaṃ mat-arthe % vaktuṃ na pāryate+iti
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9313571 (0.058):
nālaṃ kartumidaṃ karma madarthe yatkṛtaṃ tvayā // Jm_26.8 //
mano me // BiCaup_31 // / adyāpi me niśi divā hṛdayaṃ dunoti pūrṇendusundaramukhaṃ mama vallabhāyāḥ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382314 (0.0):
adyāpi nojjhati haraḥ kila kālakūṭaṃ BiCaup_50a / adyāpi me niśi divā hṛdayaṃ dunoti BiCaup_32a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383078 (0.0):
līlāvadhūtakarapallavakaṅkaṇānāṃ BiCaup_34c / vaktuṃ na pāryateti vyathate mano me BiCaup_31d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604773 (0.0):
kiṃ kiṃ tayā bahuvidhaṃ na kṛtaṃ mat-arthe % vaktuṃ na pāryate+iti / vyathate mano me // BiCaup_31 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818488 (0.0):
MSS_0973 1 adyāpi me niśi divā hṛdayaṃ dunoti pūrṇendusundarasukhaṃ mama
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382856 (5.960):
pīyūṣapurṇakucakumbhayugaṃ vahantīm BiCaup_23b / pūrṇendusundaramukhaṃ mama vallabhāyāḥ BiCaup_32b
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511687 (0.051):
nānāvicitrakṛtamaṇḍamaṇḍitāṅgī suptotthitāṃ niśi divā na hi vismarāmi // / BiCaup_46 // / adyāpi tāṃ kanakakāntimadālasāṅgīṃ vrīḍotsukāṃ nipatitām iva ceṣṭamānām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605136 (0.051):
nānā-vicitra-kṛta-maṇḍa-maṇḍita-aṅgī % supta-utthitām+niśi divā na hi / vismarāmi // BiCaup_46 // / adya+api tāṃ kanaka-kānti-madālasa-aṅgīṃ $ vrīḍā-utsukāṃ nipatitām iva
lāvaṇyanirjitaratikṣatikāmadarpaṃ bhūyaḥ puraḥ pratipadaṃ na vilokyate yat
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382944 (0.0):
buddhir balāc calati me kim ahaṃ karomi BiCaup_27b / bhūyaḥ puraḥ pratipadaṃ na vilokyate yat BiCaup_32d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604783 (0.0):
adya+api me niśi divā hṛdayaṃ dunoti $ pūrṇa-indu-sundara-mukham+mama / vallabhāyāḥ & / lāvaṇya-nirjita-rati-kṣati-kāma-darpam+ % bhūyas+puras+pratipadam+na
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818502 (0.0):
MSS_0973 1 adyāpi me niśi divā hṛdayaṃ dunoti pūrṇendusundarasukhaṃ mama / vallabhāyāḥ / / MSS_0973 2 lāvaṇyanirjitaratikṣatakāmadarpaṃ bhūyaḥ puraḥ pratipadaṃ na
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383056 (1.192):
lajjāvaśāt karaghṛtaṃ ca tato vrajantyāḥ BiCaup_15d / lāvaṇyanirjitaratikṣatikāmadarpaṃ BiCaup_32c
// BiCaup_32 // / adyāpi tām avahitāṃ manasācalena saṃcintayāmi yuvatīṃ mama jīvitāśām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604793 (0.0):
lāvaṇya-nirjita-rati-kṣati-kāma-darpam+ % bhūyas+puras+pratipadam+na / vilokyate yat // BiCaup_32 // / adya+api tām avahitāṃ manasā+acalena $ saṃcintayāmi yuvatīṃ mama
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818161 (0.0):
cintayāmi // / MSS_0958 1 adyāpi tāmavahitāṃ manasācalena saṃcintayāmi yuvatīṃ mama
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382110 (0.007):
adyāpi tanmanasi saṃparivartate me BiCaup_11a / adyāpi tām avahitāṃ manasācalena BiCaup_33a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383205 (0.025):
saṃcintayāmi guruśokavinamravaktrām BiCaup_28d / saṃcintayāmi yuvatīṃ mama jīvitāśām BiCaup_33b
nānyopabhuktanavayauvanabhārasārāṃ janmāntare 'pi mama saiva gatir yathā
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382607 (0.0):
janmāntare 'pi nidhane 'py anucintayāmi BiCaup_22d / janmāntare 'pi mama saiva gatir yathā syāt BiCaup_33d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382768 (0.0):
nānyopabhuktanavayauvanabhārasārāṃ BiCaup_33c
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604805 (0.0):
adya+api tām avahitāṃ manasā+acalena $ saṃcintayāmi yuvatīṃ mama / jīvita-āśām & / na+anya-upabhukta-nava-yauvana-bhāra-sārāṃ % janma-antare+api mama sā+eva
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818173 (0.0):
jīvitāśām / / MSS_0958 2 nānyopabhuktanavayauvanabhārasārāṃ janmāntare'pi mama saiva
syāt // BiCaup_33 // / adyāpi tadvadanapaṅkajagandhalubdha bhrāmyaddvirephacayacumbitagaṇḍadeśām
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382094 (0.0):
adyāpi tatsuratakelinirastrayuddhaṃ BiCaup_48a / adyāpi tadvadanapaṅkajagandhalubdha BiCaup_34a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382951 (0.0):
bhūyaḥ puraḥ pratipadaṃ na vilokyate yat BiCaup_32d / bhrāmyaddvirephacayacumbitagaṇḍadeśām BiCaup_34b
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604818 (0.0):
na+anya-upabhukta-nava-yauvana-bhāra-sārāṃ % janma-antare+api mama sā+eva / gatis+yathā syāt // BiCaup_33 // / adya+api tat-vadana-paṅkaja-gandha-lubdha+ $
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816455 (0.0):
MSS_0882 1 adyāpi tadvadanapaṅkajagandhalubdha
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382608 (0.045):
janmāntare 'pi nidhane 'py anucintayāmi BiCaup_22d / janmāntare 'pi mama saiva gatir yathā syāt BiCaup_33d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818174 (0.052):
MSS_0958 2 nānyopabhuktanavayauvanabhārasārāṃ janmāntare'pi mama saiva / gatiryathā syāt // / MSS_0959 1 adyāpi tāmavigaṇayya kṛtāparādham āpādamūlapatitaṃ sahasā
līlāvadhūtakarapallavakaṅkaṇānāṃ kvāṇo vimūrcchati manaḥ sutarāṃ madīyam
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382551 (0.0):
krīḍābhirāmeti yātu madīyakālaḥ BiCaup_37d / kvāṇo vimūrcchati manaḥ sutarāṃ madīyam BiCaup_34d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604827 (0.0):
bhrāmyat-dvirepha-caya-cumbita-gaṇḍa-deśām & / līlā-avadhūtakara-pallava-kaṅkaṇānāṃ % kvāṇo vimūrcchati manas+sutarāṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816466 (0.0):
MSS_0882 2 līlāvadhūtakarapallavakaṅkanānāṃ kvāṇo vimūrcchati manaḥ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383070 (0.045):
līlādharāṃ kṛśatanuṃ capalāyatākṣīm BiCaup_9b / līlāvadhūtakarapallavakaṅkaṇānāṃ BiCaup_34c
// BiCaup_34 // / adyāpi tāṃ nakhapadaṃ stanamaṇḍale yad dattaṃ mayāsyamadhupānavimohitena /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382171 (0.0):
adyāpi tāṃ dhavalaveśmani ratnadīpa BiCaup_18a / adyāpi tāṃ nakhapadaṃ stanamaṇḍale yad dattaṃ BiCaup_35a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604841 (0.0):
līlā-avadhūtakara-pallava-kaṅkaṇānāṃ % kvāṇo vimūrcchati manas+sutarāṃ / madīyam // BiCaup_34 // / adya+api tāṃ nakha-padaṃ stana-maṇḍale yat+dattam+ $
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816937 (0.0):
MSS_0903 1 adyāpi tāṃ nakhapadaṃ stanamaṇḍale yad dattaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382964 (0.060):
matsvāntasārasacaladvirahoccapaṃkāt BiCaup_44*c / mayāsyamadhupānavimohitena BiCaup_35b
udbhinnaromapulakair bahubhiḥ samantāj jāgarti rakṣati vilokayati smarāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604851 (0.0):
udbhinna-roma-pulakais+bahubhis+samantāt+ % jāgarti rakṣati vilokayati / smarāmi // BiCaup_35 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816947 (0.0):
mayāsyamadhupānavimohitena / / MSS_0903 2 udbhinnaromapulakairbahubhiḥ samantāj jāgarti rakṣati
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382613 (0.019):
janmāntare 'pi mama saiva gatir yathā syāt BiCaup_33d / jāgarti rakṣati vilokayati smarāmi BiCaup_35d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604841 (0.020):
mayā+āsya-madhu-pāna-vimohitena & / udbhinna-roma-pulakais+bahubhis+samantāt+ % jāgarti rakṣati vilokayati
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382439 (0.051):
uttuṃgasaṃbhṛtasudhāstanakumbhayugmām BiCaup_46b / udbhinnaromapulakair bahubhiḥ samantāj BiCaup_35c
// BiCaup_35 // / adyāpi kopavimukhīkṛtagantukāmā noktaṃ vacaḥ pratidadāti yadaiva vaktram /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382047 (0.0):
aṅgair ahaṃ samupaguhya tato 'tigāḍhaṃ BiCaup_6c / adyāpi kopavimukhīkṛtagantukāmā BiCaup_36a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382776 (0.0):
noktaṃ vacaḥ pratidadāti yadaiva vaktram BiCaup_36b
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604852 (0.0):
udbhinna-roma-pulakais+bahubhis+samantāt+ % jāgarti rakṣati vilokayati / smarāmi // BiCaup_35 // / adya+api kopa-vimukhī-kṛta-gantu-kāmā $ na+uktaṃ vacas+pratidadāti
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816174 (0.0):
MSS_0870 1 adyāpi kopavimukhīkṛtagantukāmā noktaṃ vacaḥ pratidadāti
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604864 (0.029):
adya+api kopa-vimukhī-kṛta-gantu-kāmā $ na+uktaṃ vacas+pratidadāti / yadā+eva vaktram &
cumbāmi roditi bhṛśaṃ patito 'smi pāde dāsas tava priyatame bhaja maṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382590 (0.0):
cumban pibāmy avirataṃ vyadhate mano me BiCaup_41d / cumbāmi roditi bhṛśaṃ patito 'smi pāde BiCaup_36c
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382723 (0.0):
dantauṣṭhapīḍananakhakṣataraktasiktaṃ BiCaup_48c / dāsas tava priyatame bhaja maṃ smarāmi BiCaup_36d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604869 (0.0):
adya+api kopa-vimukhī-kṛta-gantu-kāmā $ na+uktaṃ vacas+pratidadāti / yadā+eva vaktram & / cumbāmi roditi bhṛśaṃ patito+asmi pāde % dāsas tava priyatame bhaja
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604876 (0.0):
cumbāmi roditi bhṛśaṃ patito+asmi pāde % dāsas tava priyatame bhaja
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816184 (0.0):
MSS_0870 1 adyāpi kopavimukhīkṛtagantukāmā noktaṃ vacaḥ pratidadāti / yadaiva vaktram / / MSS_0870 2 cumbāmi rodati bhṛśaṃ patito'smi pāde dāsastava priyatame bhaja
smarāmi // BiCaup_36 // / adyāpi dhavati manaḥ kim ahaṃ karomi sārdhaṃ sakhībhir api vāsagṛhaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382293 (0.0):
adyāpi tāṃ stimitavastram ivāṅgalagnāṃ BiCaup_25a / adyāpi dhavati manaḥ kim ahaṃ karomi BiCaup_37a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604880 (0.0):
cumbāmi roditi bhṛśaṃ patito+asmi pāde % dāsas tava priyatame bhaja / mam+smarāmi // BiCaup_36 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382723 (0.009):
dāsas tava priyatame bhaja maṃ smarāmi BiCaup_36d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818356 (0.013):
MSS_0967 1 adyāpi dhāvati manaḥ kimahaṃ karomi sārdhaṃ sakhībhirapi / vāsagṛhe sukānte /
sukānte / / kāntāṅgasaṃgaparihāsavicitranṛtye krīḍābhirāmeti yātu madīyakālaḥ //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382545 (0.0):
kūrmo bibharti dharaṇīṃ khalu pṛṣṭabhāge BiCaup_50b / krīḍābhirāmeti yātu madīyakālaḥ BiCaup_37d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604894 (0.0):
adya+api dhavati manas+kim+aham+karomi $ sārdhaṃ sakhībhis+api vāsa-gṛhaṃ / sukānte & / kāntā-aṅga-saṃga-parihāsa-vicitra-nṛtye % krīḍā-abhirāmas+iti yātu
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818368 (0.0):
MSS_0967 1 adyāpi dhāvati manaḥ kimahaṃ karomi sārdhaṃ sakhībhirapi / vāsagṛhe sukānte / / MSS_0967 2 kāntāṅgasaṃgaparihāsavicitranṛtye krīḍābhirāma iti yātu
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382489 (1.788):
kādambakeśararuciḥ kṣatavīkṣaṇaṃ māṃ BiCaup_44c / kāntāṅgasaṃgaparihāsavicitranṛtye BiCaup_37c
BiCaup_37 // / adyāpi tāṃ jagati varṇayituṃ na kaś cic chaknoty adṛṣṭasadṛśīṃ ca
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382158 (1.192):
adyāpi tāṃ cāṭuśatadurlalitocitārthaṃ BiCaup_21a / adyāpi tāṃ jagati varṇayituṃ na kaś cic BiCaup_38a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604908 (1.192):
madīya-kālas+ // BiCaup_37 // / adya+api tāṃ jagati varṇayitum+na kas+cit+ $ śaknoti+adṛṣṭa-sadṛśīṃ ca
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604900 (0.023):
kāntā-aṅga-saṃga-parihāsa-vicitra-nṛtye % krīḍā-abhirāmas+iti yātu / madīya-kālas+ // BiCaup_37 // / adya+api tāṃ jagati varṇayitum+na kas+cit+ $ śaknoti+adṛṣṭa-sadṛśīṃ ca
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816841 (0.039):
MSS_0899 1 adyāpi tāṃ jagati varṇayituṃ na kaścic chaknotyadṛṣṭasadṛśīṃ ca
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383137 (0.056):
śakto bhaved yadi saiva naro na cānyaḥ BiCaup_38d / śaknoty adṛṣṭasadṛśīṃ ca parigrahaṃ me BiCaup_38b
parigrahaṃ me / / dṛṣṭaṃ tayor sadṛśayor khalu yena rūpaṃ śakto bhaved yadi saiva naro na
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383137 (0.0):
vrīḍotsukāṃ nipatitām iva ceṣṭamānām BiCaup_47b / śakto bhaved yadi saiva naro na cānyaḥ BiCaup_38d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604909 (0.0):
adya+api tāṃ jagati varṇayitum+na kas+cit+ $ śaknoti+adṛṣṭa-sadṛśīṃ ca / parigrahaṃ me &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816853 (0.0):
MSS_0899 1 adyāpi tāṃ jagati varṇayituṃ na kaścic chaknotyadṛṣṭasadṛśīṃ ca / parigrahaṃ me /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382736 (0.049):
durvārabhīṣaṇakarair yamadūtakalpair BiCaup_31b / dṛṣṭaṃ tayor sadṛśayor khalu yena rūpaṃ BiCaup_38c
cānyaḥ // BiCaup_38 // / adyāpi tāṃ na khalu vedmi kim īśapatnī śāpaṃ gatā surapater atha
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382179 (0.0):
adyāpi tāṃ nakhapadaṃ stanamaṇḍale yad dattaṃ BiCaup_35a / adyāpi tāṃ na khalu vedmi kim īśapatnī BiCaup_39a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383149 (0.0):
śāpaṃ gatā surapater atha kṛṣṇalakṣmī BiCaup_39b
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604929 (0.0):
naras+na ca+anyas+ // BiCaup_38 // / adya+api tāṃ na khalu vedmi kim+īśa-patnī $ śāpaṃ gatā sura-pates+atha
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816957 (0.0):
MSS_0904 1 adyāpi tāṃ na khalu vedmi kimīśapatnī śāpaṃ gatā surapateratha
kṛṣṇalakṣmī / / dhātraiva kiṃ nu jagataḥ parimohanāya sā nirmitā yuvatiratnadidṛkṣayā vā
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604942 (0.0):
adya+api tāṃ na khalu vedmi kim+īśa-patnī $ śāpaṃ gatā sura-pates+atha / kṛṣṇa-lakṣmī & / dhātrā+eva kim+nu jagatas+parimohanāya % sā nirmitā yuvati-ratna-didṛkṣayā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816968 (0.0):
MSS_0904 2 dhatraiva kiṃ nu jagataḥ parimohanāya sā nirmitā / yuvatiratnadidṛkṣayā vā //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383224 (0.042):
saṃpūrṇayauvanamadālasaghūrṇanetrīm BiCaup_45b / sā nirmitā yuvatiratnadidṛkṣayā vā BiCaup_39d
// BiCaup_39 // / adyāpi tannayanakajjalam ujjvalāsyaṃ viśrāntakarṇayugalaṃ parihāsahetor /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604951 (0.0):
dhātrā+eva kim+nu jagatas+parimohanāya % sā nirmitā yuvati-ratna-didṛkṣayā / vā // BiCaup_39 // / adya+api tat-nayana-kajjalam+ujjvala-āsyam+ $
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816503 (0.0):
MSS_0884 1 adyāpi tannayanakajjalamujjvalāsyaṃ viśrāntakarṇayugalaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382100 (1.192):
adyāpi tadvadanapaṅkajagandhalubdha BiCaup_34a / adyāpi tannayanakajjalam ujjvalāsyaṃ BiCaup_40a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383109 (0.063):
viśrāntakarṇayugalaṃ parihāsahetor BiCaup_40b
paśye tavātmani navīnapayodharābhyāṃ kṣīṇāṃ vapur yadi vinaśyati no na
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604959 (0.0):
paśye tava+ātmani navīna-payodharābhyām+ % kṣīṇām+vapus+yadi vinaśyati no
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382557 (1.192):
kṣīṇāṃ vapur yadi vinaśyati no na doṣaḥ BiCaup_40d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816510 (0.049):
MSS_0884 1 adyāpi tannayanakajjalamujjvalāsyaṃ viśrāntakarṇayugalaṃ / parihāsahetoḥ / / MSS_0884 2 paśye tavātmani navīnapayodharābhyāṃ kṣīṇaṃ vapuryadi vinaśyati
doṣaḥ // BiCaup_40 // / adyāpi nirmalaśaracchaśigaurakānti ceto muner api haret kim utāsmadīyam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818403 (0.0):
MSS_0969 1 adyāpi nirmalaśaracchaśigaurakānti ceto munerapi haret
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382300 (5.960):
adyāpi dhavati manaḥ kim ahaṃ karomi BiCaup_37a / adyāpi nirmalaśaracchaśigaurakānti BiCaup_41a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604973 (0.024):
na doṣas+ // BiCaup_40 // / adya+api nirmala-śarat-śaśi-gaura-kānti $ cetas+munes+api haret kim
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604980 (0.036):
adya+api nirmala-śarat-śaśi-gaura-kānti $ cetas+munes+api haret kim / uta+asmadīyam & / vaktraṃ sudhā-mayam ahaṃ yadi tat+prapadye % cumban
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382596 (0.060):
cumbāmi roditi bhṛśaṃ patito 'smi pāde BiCaup_36c / ceto muner api haret kim utāsmadīyam BiCaup_41b
vaktraṃ sudhāmayam ahaṃ yadi tat prapadye cumban pibāmy avirataṃ vyadhate
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382583 (0.0):
gātrāṇi saṃprati karomi suśītalāni BiCaup_2d / cumban pibāmy avirataṃ vyadhate mano me BiCaup_41d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604988 (0.0):
adya+api nirmala-śarat-śaśi-gaura-kānti $ cetas+munes+api haret kim / uta+asmadīyam & / vaktraṃ sudhā-mayam ahaṃ yadi tat+prapadye % cumban
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818410 (0.0):
MSS_0969 1 adyāpi nirmalaśaracchaśigaurakānti ceto munerapi haret / kimutāsmadīyam / / MSS_0969 2 vaktraṃ sudhāmayamahaṃ yadi tat prapadye cumban pibāmyavirataṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383083 (0.057):
vaktuṃ na pāryateti vyathate mano me BiCaup_31d / vaktraṃ sudhāmayam ahaṃ yadi tat prapadye BiCaup_41c
mano me // BiCaup_41 // / adyāpi tat kamalareṇusugandhagandhi tatpremavāri makaradhvajapātakāri /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382584 (0.0):
gātrāṇi saṃprati karomi suśītalāni BiCaup_2d / cumban pibāmy avirataṃ vyadhate mano me BiCaup_41d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382643 (0.0):
tatpremavāri makaradhvajapātakāri BiCaup_42b
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605000 (0.0):
pibāmi+aviratam+vyadhate manas+me // BiCaup_41 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816290 (0.0):
MSS_0875 1 adyāpi tatkamalareṇusugandhagandhi tatpremavāri
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382072 (1.192):
adyāpi tat-kanakareṇughanorudeśe BiCaup_15a / adyāpi tat-kamalareṇusugandhagandhi BiCaup_42a
prāpnomy ahaṃ yadi punaḥ surataikatīrthaṃ prāṇāṃs tyajāmī niyataṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605005 (0.0):
makara-dhvaja-pāta-kāri & / prāpnomi+aham+yadi punas+surata-eka-tīrtham+ % prāṇāṃs tyajāmī
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816295 (0.0):
makaradhvajapātakāri / / MSS_0875 2 prāpnomyahaṃ yadi punaḥ surataikatīrthaṃ prāṇāṃstyajāmi niyataṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382892 (0.048):
prāṇāṃs tyajāmī niyataṃ tadavāptihetor BiCaup_42d
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5783171 (0.052):
tenoktaṃ vāmaśīlatvād |yadeyaṃ pratyavasthitā | / niṣpratyāśas tadā prāṇān |ahaṃ rakṣitavān iti ||20.399|
tadavāptihetor // BiCaup_42 // / adyāpy aho jagati sundaralakṣapūrṇe 'nyānyam uttamaguṇādhikasaṃprapanne /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382358 (0.0):
adyāpy ahaṃ varavadhūsuratopabhogaṃ BiCaup_49a / adyāpy aho jagati sundaralakṣapūrṇe BiCaup_43a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382894 (0.0):
prāṇādhikāṃ kṣaṇam ahaṃ na hi vismarāmi BiCaup_25d / prāṇāṃs tyajāmī niyataṃ tadavāptihetor BiCaup_42d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818874 (0.0):
MSS_0990 1 adyāpyaho jagati sundaralakṣapūrṇe
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605020 (0.033):
niyatam+tat-avāpti-hetos+ // BiCaup_42 // / adya+api+aho jagati sundara-lakṣa-pūrṇe $ anya-anyam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818882 (0.044):
anyānyamuttamaguṇādhikasaṃprapanne / / MSS_0990 2 anyābhirapyupamituṃ na mayā ca śakyaṃ rūpaṃ tadīyamiti me
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816301 (0.050):
MSS_0875 2 prāpnomyahaṃ yadi punaḥ surataikatīrthaṃ prāṇāṃstyajāmi niyataṃ / tadavāptihetoḥ // / MSS_0876 1 adyāpi tatkṛtakacagrahamāgraheṇa dantairmayā daśanavāsasi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382793 (0.054):
nyastaṃ smarāmi nakharakṣatalakṣma tasyāḥ BiCaup_15b / 'nyānyam uttamaguṇādhikasaṃprapanne BiCaup_43b
anyābhir apy upamituṃ na mayā ca śakyaṃ rūpaṃ tadīyam iti me hṛdaye
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383024 (0.0):
rāhūparāgaparimuktam ivendubimbam BiCaup_10d / rūpaṃ tadīyam iti me hṛdaye vitarkaḥ BiCaup_43d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605039 (0.0):
anyābhis+api+upamitum+na mayā ca śakyam+ % rūpaṃ tadīyam iti me hṛdaye
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818891 (0.0):
anyānyamuttamaguṇādhikasaṃprapanne / / MSS_0990 2 anyābhirapyupamituṃ na mayā ca śakyaṃ rūpaṃ tadīyamiti me
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21590556 (0.047):
viṣayābhirataśca/ / 217.026. na mayā śakyaṃ pravrajitum/ / 217.026. api tu yo 'smākaṃ putro bhavati, taṃ vayamāryasya paścācchramaṇaṃ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924717 (0.048):
tavaitatparamaṃ rūpaṃ yanna śakyaṃ mayoditum // MarkP_23.40 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775922 (0.048):
tavaitat paramaṃ rūpaṃ yanna śakyaṃ mayoditum /
vitarkaḥ // BiCaup_43 // / adyāpi sā mama manastaṭinī sadāste romāñcavīcivilasadvipulasvabhāvā% /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382332 (0.0):
adyāpi vismayakarīṃ tridaśān vihāya BiCaup_27a / adyāpi sā mama manastaṭinī sadāste BiCaup_44a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605041 (0.0):
anyābhis+api+upamitum+na mayā ca śakyam+ % rūpaṃ tadīyam iti me hṛdaye / vitarkaḥ // BiCaup_43 //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605052 (0.0):
anyābhis+api+upamitum+na mayā ca śakyam+ % rūpaṃ tadīyam iti me hṛdaye / vitarkaḥ // BiCaup_43 // / adya+api sā mama manas-taṭinī sadā+āste $
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818653 (0.0):
MSS_0980 1 adyāpi sā mama manastaṭinī sadāste
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383024 (0.038):
rāhūparāgaparimuktam ivendubimbam BiCaup_10d / rūpaṃ tadīyam iti me hṛdaye vitarkaḥ BiCaup_43d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818892 (0.043):
MSS_0990 2 anyābhirapyupamituṃ na mayā ca śakyaṃ rūpaṃ tadīyamiti me / hṛdaye vitarkaḥ // / MSS_0991 1 adyāpyunmadayātudhānataruṇīcañ catkarāsphālana
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383036 (0.044):
romāñcavīcivilasaccapalāṅgayaṣṭiḥ BiCaup_44*b / romāñcavīcivilasadvipulasvabhāvā% BiCaup_44b
kādambakeśararuciḥ kṣatavīkṣaṇaṃ māṃ gātraklamaṃ kathayatī priyarājahaṃsī
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382571 (0.0):
gandharvayakṣasurakiṃnaranāgakanyāṃ BiCaup_45c / gātraklamaṃ kathayatī priyarājahaṃsī BiCaup_44d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605062 (0.0):
romāñca-vīci-vilasat-vipula-svabhāvā% & / kādamba-keśara-ruciḥ kṣata-vīkṣaṇaṃ māṃ % gātra-klamaṃ kathayatī
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818664 (0.0):
romāñcavīcivilasadvipulasvabhāvā / / MSS_0980 2 kādambakeśararuciḥ kṣatavīkṣaṇaṃ māṃ gātraklamaṃ kathayatī
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382482 (1.192):
kastūrikāparimalotthavisarpigandhām BiCaup_8b / kādambakeśararuciḥ kṣatavīkṣaṇaṃ māṃ BiCaup_44c
// BiCaup_44 // / adyāpi sā hi navayauvanasundarāṅgī romāñcavīcivilasaccapalāṅgayaṣṭiḥ /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382340 (0.0):
adyāpi sā mama manastaṭinī sadāste BiCaup_44a / adyāpi sā hi navayauvanasundarāṅgī BiCaup_44*a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383033 (0.0):
rūpaṃ tadīyam iti me hṛdaye vitarkaḥ BiCaup_43d / romāñcavīcivilasaccapalāṅgayaṣṭiḥ BiCaup_44*b
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605067 (0.0):
kādamba-keśara-ruciḥ kṣata-vīkṣaṇaṃ māṃ % gātra-klamaṃ kathayatī / priya-rāja-haṃsī // BiCaup_44 // / adya+api sā hi nava-yauvana-sundara-aṅgī $
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605076 (0.019):
adya+api sā hi nava-yauvana-sundara-aṅgī $ / roma-añca-vīci-vilasat-capala-aṅga-yaṣṭiḥ &
matsvāntasārasacaladvirahoccapaṃkāt kiṃcidgamaṃ prathayati priyarājahaṃsī
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382526 (0.033):
kāśmīrapaṅkamṛganābhikṛtāṅgarāgāṃ BiCaup_9c / kim-cidgamaṃ prathayati priyarājahaṃsī BiCaup_44*d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605089 (0.047):
mat-svānta-sārasa-calat-viraha-ucca-paṃkāt+ % kim-cit-gamam+prathayati / priya-rāja-haṃsī // BiCaup_44* //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382957 (0.048):
bhrāmyaddvirephacayacumbitagaṇḍadeśām BiCaup_34b / matsvāntasārasacaladvirahoccapaṃkāt BiCaup_44*c
// BiCaup_44* // / adyāpi tāṃ nṛpatī śekhararājaputrīṃ saṃpūrṇayauvanamadālasaghūrṇanetrīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382205 (0.0):
adyāpi tāṃ nidhuvane madhupānaraktām BiCaup_9a / adyāpi tāṃ nṛpatī śekhararājaputrīṃ BiCaup_45a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383218 (0.0):
saṃpīḍya bāḥuyugalena pibāmi vaktram BiCaup_3c / saṃpūrṇayauvanamadālasaghūrṇanetrīm BiCaup_45b
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605102 (0.0):
mat-svānta-sārasa-calat-viraha-ucca-paṃkāt+ % kim-cit-gamam+prathayati / priya-rāja-haṃsī // BiCaup_44* // / adya+api tāṃ nṛpatī śekhara-rāja-putrīṃ $
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817100 (0.0):
MSS_0910 1 adyāpi tāṃ nṛpatiśekhararājaputrīṃ / saṃpūrṇayauvanamadālasaghūrṇanetrīm /
gandharvayakṣasurakiṃnaranāgakanyāṃ svargād aho nipatitām iva cintayāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382564 (0.0):
kṣīṇāṃ vapur yadi vinaśyati no na doṣaḥ BiCaup_40d / gandharvayakṣasurakiṃnaranāgakanyāṃ BiCaup_45c
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605112 (0.0):
saṃpūrṇa-yauvana-madālasa-ghūrṇa-netrīm & / gandharva-yakṣa-sura-kiṃnara-nāga-kanyāṃ % svargāt+aho nipatitām+iva
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383289 (0.030):
srastāṅgayaṣṭigalitāṃśukakeśapāśām BiCaup_22b / svargād aho nipatitām iva cintayāmi BiCaup_45d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817108 (0.031):
saṃpūrṇayauvanamadālasaghūrṇanetrīm / / MSS_0910 2 gandharvayakṣasurakinnarnāgakanyāṃ svargādaho nipatitāmiva
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9779555 (0.047):
devanāgayakṣagandharvāsurādhyuṣitāṃ sacakravāḍaparikhāṃ
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305535 (0.053):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragabhūtapretapiśāconmādāpasmārasādhyamahallakaustārakaiḥ
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305846 (0.053):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ | atha khalu bhagavān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251463 (0.053):
ye 'pi cānye devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252122 (0.053):
sadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragāḥ ojaḥ kāye prakṣipanti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262725 (0.053):
ca tatra devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ kuśalamūlāny
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262844 (0.053):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237606 (0.053):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ parivṛtaṃ puraskṛtaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6163447 (0.053):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās taiḥ sarvair iyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6163612 (0.053):
(ŚsP_II 4_62) devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās taiḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6163709 (0.053):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās taiḥ sarvair iyam
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169454 (0.053):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te tatrāgamyemāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169562 (0.053):
mahaujaskā mahaujaskā devā nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171395 (0.053):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās te 'sya kāye srota
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6173087 (0.053):
daśadiglokadhātuṣu devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragās
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088029 (0.053):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragāṇāṃ ca bhavanagatānāṃ
BiCaup_45 // / adyāpi tāṃ nijavapuḥ kṛśavedimadhyām uttuṃgasaṃbhṛtasudhāstanakumbhayugmām
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382186 (0.0):
adyāpi tāṃ na khalu vedmi kim īśapatnī BiCaup_39a / adyāpi tāṃ nijavapuḥ kṛśavedimadhyām BiCaup_46a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382433 (0.0):
āsyaṃ smarāmi viparītaratābhiyoge BiCaup_12b / uttuṃgasaṃbhṛtasudhāstanakumbhayugmām BiCaup_46b
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605125 (0.0):
gandharva-yakṣa-sura-kiṃnara-nāga-kanyāṃ % svargāt+aho nipatitām+iva / cintayāmi // BiCaup_45 // / adya+api tāṃ nija-vapuḥ-kṛśa-vedi-madhyām $
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817005 (0.0):
MSS_0906 1 adyāpi tāṃ nijavapuḥkṛśavedimadhyām
nānāvicitrakṛtamaṇḍamaṇḍitāṅgī suptotthitāṃ niśi divā na hi vismarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382760 (0.0):
nānāvicitrakṛtamaṇḍanam āvahantīṃ tāṃ BiCaup_19c / nānāvicitrakṛtamaṇḍamaṇḍitāṅgī BiCaup_46c
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383244 (0.0):
sindūrasaṃlulitamauktikadantakāntim BiCaup_16c / suptotthitāṃ niśi divā na hi vismarāmi BiCaup_46d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605136 (0.0):
uttuṃga-saṃbhṛta-sudhā-stana-kumbha-yugmām & / nānā-vicitra-kṛta-maṇḍa-maṇḍita-aṅgī % supta-utthitām+niśi divā na hi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817017 (0.0):
MSS_0906 2 nānāvicitrakṛtamaṇḍanamṇḍitāṅgīṃ suptotthitāṃ niśi divā na hi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817006 (0.041):
uttuṅgasaṃbhṛtasudhāstanakumbhayugmām / / MSS_0906 2 nānāvicitrakṛtamaṇḍanamṇḍitāṅgīṃ suptotthitāṃ niśi divā na hi
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511329 (0.051):
mano me // BiCaup_31 // / adyāpi me niśi divā hṛdayaṃ dunoti pūrṇendusundaramukhaṃ mama vallabhāyāḥ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604762 (0.051):
vyathate mano me // BiCaup_31 // / adya+api me niśi divā hṛdayaṃ dunoti $ pūrṇa-indu-sundara-mukham+mama
BiCaup_46 // / adyāpi tāṃ kanakakāntimadālasāṅgīṃ vrīḍotsukāṃ nipatitām iva ceṣṭamānām /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382117 (0.0):
adyāpi tām avahitāṃ manasācalena BiCaup_33a / adyāpi tāṃ kanakakāntimadālasāṅgīṃ BiCaup_47a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605149 (0.0):
nānā-vicitra-kṛta-maṇḍa-maṇḍita-aṅgī % supta-utthitām+niśi divā na hi / vismarāmi // BiCaup_46 // / adya+api tāṃ kanaka-kānti-madālasa-aṅgīṃ $ vrīḍā-utsukāṃ nipatitām iva
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816595 (0.0):
madākulalālasāṅgīm // / MSS_0888 1 adyāpi tāṃ kanakakāntimadālasāṅgīṃ vrīḍotsukāṃ nipatitāmiva
agāṃgasaṃgaparicumbanajātamohāṃ tāṃ jīvanauṣadhim iva pramadāṃ smarāmi //
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605157 (0.0):
adya+api tāṃ kanaka-kānti-madālasa-aṅgīṃ $ vrīḍā-utsukāṃ nipatitām iva / ceṣṭamānām & / agāṃga-saṃga-paricumbana-jāta-mohāṃ % tāṃ jīvana-oṣadhim iva pramadāṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816604 (0.019):
MSS_0888 2 aṅgāṅgasaṅgaparicumbanajātamohāṃ tāṃ jīvanauṣadhimiva pramadhāṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382690 (0.024):
tāṃ jīvadhāraṇakarīṃ madanātapatrām BiCaup_30c / tāṃ jīvanauṣadhim iva pramadāṃ smarāmi BiCaup_47d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382029 (0.050):
agāṃgasaṃgaparicumbanajātamohāṃ BiCaup_47c
BiCaup_47 // / adyāpi tatsuratakelinirastrayuddhaṃ bandhopabandhapatanotthitaśūnyahastam
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382087 (0.0):
adyāpi tatpraṇayabhaṅgagurudṛṣṭipātaṃ BiCaup_13a / adyāpi tatsuratakelinirastrayuddhaṃ BiCaup_48a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605169 (0.0):
agāṃga-saṃga-paricumbana-jāta-mohāṃ % tāṃ jīvana-oṣadhim iva pramadāṃ / smarāmi // BiCaup_47 // / adya+api tat-surata-keli-nirastra-yuddham+ $
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816409 (0.0):
MSS_0880 1 adyāpi tatsuratakelinirastrayuddhaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382926 (1.192):
phullāravindavadanāṃ tanuromarājīm BiCaup_1b / bandhopabandhapatanotthitaśūnyahastam BiCaup_48b
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382690 (0.045):
tāṃ jīvadhāraṇakarīṃ madanātapatrām BiCaup_30c / tāṃ jīvanauṣadhim iva pramadāṃ smarāmi BiCaup_47d
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2510742 (0.051):
pracchannapāpakṛtamantharam āvahantīṃ kaṇṭhāvasaktabāhulatāṃ smarāmi // / BiCaup_4 // / adyāpi tāṃ suratajāgaraghūrṇamāna tiryagvalattaralatārakam āyatākṣīm /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18604144 (0.051):
pracchanna-pāpa-kṛta-mantharam āvahantīṃ % kaṇṭha-avasakta-bāhu-latāṃ / smarāmi // BiCaup_4 // / adya+api tāṃ surata-jāgara-ghūrṇamāna- $ tiryak-valat-tarala-tārakam
dantauṣṭhapīḍananakhakṣataraktasiktaṃ tasyā smarāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382715 (0.0):
dantacchadaṃ daśanakhaṇḍanamaṇḍanaṃ ca BiCaup_13d / dantauṣṭhapīḍananakhakṣataraktasiktaṃ BiCaup_48c
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605176 (0.0):
bandha-upabandha-patana-utthita-śūnya-hastam & / danta-oṣṭha-pīḍana-nakha-kṣata-rakta-siktam+ % tasyās+smarāmi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816418 (0.0):
bandhopabandhapatanotthitaśūnyahastam / / MSS_0879 2 dantauṣṭhapīḍananakhakṣataraktasiktaṃ tasyāḥ smarāmi
ratibandhuraniṣṭhuratvam // BiCaup_48 // / adyāpy ahaṃ varavadhūsuratopabhogaṃ jīvāmi nānyavidhinā kṣaṇam antareṇa /
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382352 (0.0):
adyāpy aśokanavapallavaraktahastāṃ BiCaup_14a / adyāpy ahaṃ varavadhūsuratopabhogaṃ BiCaup_49a
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382624 (0.0):
jīvāmi nānyavidhinā kṣaṇam antareṇa BiCaup_49b
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382670 (0.0):
tanvīṃ viśālajaghanastanabhāranamrāṃ BiCaup_7c / tasyā smarāmi ratibandhuraniṣṭhuratvam BiCaup_48d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605191 (0.0):
danta-oṣṭha-pīḍana-nakha-kṣata-rakta-siktam+ % tasyās+smarāmi / rati-bandhura-niṣṭhuratvam // BiCaup_48 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816421 (0.0):
MSS_0879 2 dantauṣṭhapīḍananakhakṣataraktasiktaṃ tasyāḥ smarāmi / ratibandhuraniṣṭhuratvam //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818809 (0.0):
MSS_0987 1 adyāpyahaṃ varavadhūsuratopabhogaṃ jīvāmi nānyavidhinā
tad bhrātaro maraṇam eva hi duḥkha śāntyai vijñāpayāmi bhavatas tvaritaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818817 (0.0):
MSS_0987 2 tadbhrātaro maraṇameva hi duḥkhaśāntyai vijñāpayāmi
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383144 (1.192):
śaknoty adṛṣṭasadṛśīṃ ca parigrahaṃ me BiCaup_38b / śāntyai vijñāpayāmi bhavatas tvaritaṃ lunīdhvam BiCaup_49d
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605200 (0.045):
adya+api+aham+vara-vadhū-surata-upabhogam+ $ jīvāmi na+anya-vidhinā kṣaṇam / antareṇa & / tat+bhrātaras+maraṇam+eva hi duḥkha+ % śāntyai vijñāpayāmi
lunīdhvam // BiCaup_49 // / adyāpi nojjhati haraḥ kila kālakūṭaṃ kūrmo bibharti dharaṇīṃ khalu
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382307 (0.0):
adyāpi nirmalaśaracchaśigaurakānti BiCaup_41a / adyāpi nojjhati haraḥ kila kālakūṭaṃ BiCaup_50a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818441 (0.0):
MSS_0971 1 adyāpi rojjhati haraḥ kila kālakūṭaṃ kūrmo bibharti dharaṇīṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23382537 (1.192):
kūrmo bibharti dharaṇīṃ khalu pṛṣṭabhāge BiCaup_50b
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605205 (0.014):
tat+bhrātaras+maraṇam+eva hi duḥkha+ % śāntyai vijñāpayāmi / bhavatas+tvaritam+lunīdhvam // BiCaup_49 // / adya+api na+ujjhati haras+kila kāla-kūṭam+ $ kūrmas+bibharti
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818819 (0.036):
MSS_0987 2 tadbhrātaro maraṇameva hi duḥkhaśāntyai vijñāpayāmi / bhavatastvaritaṃ lunīdhvam // / MSS_0988 1 adyāpyahaṃ vikacakundasamānadantaṃ
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605213 (0.037):
adya+api na+ujjhati haras+kila kāla-kūṭam+ $ kūrmas+bibharti / dharaṇīm+khalu pṛṣṭa-bhāge &
Bilhana: Caurapancasika (bicaupiu.htm.txt) 23383144 (0.047):
śaknoty adṛṣṭasadṛśīṃ ca parigrahaṃ me BiCaup_38b / śāntyai vijñāpayāmi bhavatas tvaritaṃ lunīdhvam BiCaup_49d