View original HTML file with complete header information
Brahma-saṃhitā - Śrī-Jīva-gosvāmi-kṛta-dig-darśanī-ṭīkā-sahitā
Brahma-saṃhitā - Śrī-Jīva-gosvāmi-kṛta-dig-darśanī-ṭīkā-sahitā
īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ saccidānanda-vigrahaḥ | / anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam ||1|| // BrS_5.1 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17844589 (0.0):
1.19] | eko 'pi san bahudhā yo 'vabhāti [GTU 1.19] ity ādi śravaṇāt | / īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ saccidānanda vigrahaḥ |
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14668429 (0.0):
1.19] | eko 'pi san bahudhā yo 'vabhāti [GTU 1.19] ity ādi śravaṇāt | / īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ saccidānanda-vigrahaḥ |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434585 (0.0):
ārādhya-rūpatvaṃ ca tatraiva brahma-saṃhitāyāṃ -- īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ / saccidānanda-vigrahaḥ | anādir ādir ity ādinā (5.1) kvicid durgāyā
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7599713 (0.0):
tathā hi brahma saṃhitāyāṃ (5.1) / īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ saccidānanda vigrahaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628622 (0.0):
śrī kṛṣṇo vrajendra nandano govinda eva | tatra pramāṇam / īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ saccidānanda vigrahaḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856070 (0.0):
īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ | / anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam // Lbh_1,1.13 //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10865972 (0.0):
yathoktaṃ śrī-brahma-saṃhitāyāṃ (5.1, 5.39) / īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ saccidānanda-vigrahaḥ |
śrī-śrī-rādhā-kṛṣṇābhyāṃ namaḥ | / sanātana-samo yasya jyāyān śrīmān sanātanaḥ |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18431533 (0.0):
Rādhā-kṛṣṇārcana-dīpikā / sanātana-samo yasya / jyāyān śrīmān sanātanaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7626251 (0.044):
śrī śrī rādhā kṛṣṇābhyāṃ namaḥ / śrīmad rūpa padāmbhoja dvandvaṃ vande muhur muhuḥ |
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2501085 (0.057):
śrī-śrī-rādhā-kṛṣṇābhyāṃ namaḥ / maṅgalācaraṇam
śrī-vallabho'nujaḥ so'sau śrī-rūpo jīva-sad-gatiḥ ||
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18431538 (0.0):
sanātana-samo yasya / jyāyān śrīmān sanātanaḥ | / śrī-vallabho 'nujaḥ so 'sau
śrī-kṛṣṇa-rūpa-mahimā mama citte mahīyatām |
yasya prasādād vyākartum icchāmi brahma-saṃhitām ||
duryojanāpi yuktārthā suvicārād ṛṣi-smṛtiḥ |
vicāre tu mamātra syād ṛṣīṇāṃ sa ṛṣir gatiḥ ||
yadyapy adhyāya-śata-yuk saṃhitā sā tathāpy asau | / adhyāyaḥ sūtra-rūpatvāt tasyāḥ sarvāṅgatāṃ gataḥ ||
śrīmad-bhāgavatādyeṣu dṛṣṭaḥ yan mṛṣṭa-buddhibhiḥ |
tad evātra parāmṛṣṭaṃ tato hṛṣṭaṃ mano mama ||
yad yac chrī-kṛṣṇa-sandarbhe vistārād vinirūpitam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633774 (0.020):
chedanādikaṃ kṛtam | kṛtvāpi tatra tatrāpi sva doṣa kṣamāpaṇaṃ kṛtam | / śrī kṛṣṇa sandarbhe yad etat tu mayā kṣudratameṇa taralāyitam | śrī laghu
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342907 (0.050):
tattvopadeśasya vāstavam arthāntaraṃ tu śrī kṛṣṇa sandarbhe darśitam asti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19355769 (0.055):
śrī kṛṣṇa sandarbhe kṛtam asti mat kāmā ramaṇaṃ jāram [BhP 11.12.13] ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6987027 (0.058):
ity ādinā tādṛśaṃ mataṃ na matam | tad idaṃ tu śrī kṛṣṇa sandarbhe viśiṣya
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629106 (0.060):
sandarśya ity ādi | / śrī kṛṣṇa sandarbhe (116) śrī vṛndāvane śrī goloka darśanaṃ tu
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14435537 (0.062):
prayujyata ity api dvitīya eva darśitam | tato'smin sandarbhe tu sa ca / bhagavān / śrī kṛṣṇākhya eveti nirdhārite tadīyā svarūpa śaktis tu kim ākhyeti
atra tat punar āmṛśya vyākhyātuṃ spṛśyate mayā ||
atha śrīmad-bhāgavate yad uktaṃ ete cāṃśa-kalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17844605 (0.0):
yatrāvatīrṇaṃ kṛṣṇākhyaṃ paraṃ brahma narākṛti | ete cāṃśa kalāḥ puṃsaḥ / kṛṣṇas tu bhagavān svayaṃ ity ādi smaraṇāc ca |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17876023 (0.0):
vaikuṇṭha nāthādeḥ sakāśād api ete cāṃśa kalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14668445 (0.0):
yatrāvatīrṇaṃ kṛṣṇākhyaṃ paraṃ brahma narākṛti | ete cāṃśa-kalāḥ puṃsaḥ / kṛṣṇas tu bhagavān svayaṃ ity ādi smaraṇāc ca |
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17671613 (0.0):
vaikuṇṭha-nāthādeḥ sakāśād api ete cāṃśa-kalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398643 (0.0):
śrī bhagavantam apy ākāreṇa nirdhārayati / ete cāṃśa kalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam | iti [BhP 1.3.28]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401709 (0.0):
ṭīkā ca nama iti śrī kṛṣṇāvatāratayā nārāyaṇaṃ stauti | ete cāṃśa kalāḥ / puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam ity ukter ity eṣā | ataeva tac
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405137 (0.0):
jagṛhe pauruṣaṃ rūpaṃ bhagavān ity asya ete cāṃśa kalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405322 (0.0):
kalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam [BhP 1.3.28] iti |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163407 (0.012):
BhP_01.03.028/1 ete cāṃśakalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇastu bhagavān svayam
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10862826 (0.023):
ete cāṃśakalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam // Lbh_1,5.180 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628195 (0.041):
ete cāṃśakalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇastu bhagavān svayam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12951253 (0.041):
MSS_7951 1 ete cāṃśakalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇastu bhagavān svayam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12972888 (0.041):
MSS_9003 2 ete tvaṃśakalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17895183 (0.064):
triguṇātītaṃ me karma bhakti yogākhyaṃ triguṇātītā eva kartāraḥ | yad / uktaṃ bhagavataiva śrīmad bhāgavate / kaivalyaṃ sāttvikaṃ jñānaṃ
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6821758 (0.064):
triguṇātītaṃ me karma bhakti-yogākhyaṃ triguṇātītā eva kartāraḥ | yad / uktaṃ bhagavataiva śrīmad-bhāgavate - / kaivalyaṃ sāttvikaṃ jñānaṃ
svayam [BhP 1.3.28] iti tad eva prathamam āha īśvara iti | atra kṛṣṇa ity
viśeṣya tan-nāmaiva | kṛṣṇāvatārotsavety ādau
śrī-śukādi-mahājana-prasiddhyā | kṛṣṇāya vāsudevāya devakī-nandanāya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14431734 (0.047):
anyārthatāṃ nirasyanti kṛṣṇāya vāsudevāya devakī nandanāya ca [BhP 1.8.21] / ity ādivat | āstām aprakaṭa līlāyā vārtā gupta tādṛśatāyāṃ prakaṭa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403387 (0.063):
pratīter udaya iti coktavantaḥ | sāmopaniṣadi ca kṛṣṇāya devakī nandanāya / iti | atra grantha phalatvaṃ tasyaiva vyaktam iti caikenaivānena vacanena
ity ādau sāmopaniṣadi ca | prathama-pratītatvena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403387 (0.035):
pratīter udaya iti coktavantaḥ | sāmopaniṣadi ca kṛṣṇāya devakī nandanāya / iti | atra grantha phalatvaṃ tasyaiva vyaktam iti caikenaivānena vacanena
tan-nāma-vargāvirbhāva-kṛtā gargeṇa prathamam uddiṣṭatvena tathā yaṃ
mantram adhikṛtya so'yam ārambhaḥ tatrāgrataḥ paricitatvena mūla-rūpatvāt
tad uktaṃ padma-purāṇe prabhāsa-khaṇḍe nārada-kuśadhvaja-saṃvāde
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14406105 (1.192):
kiṃ ca śrī kṛṣṇa nāmno māhātmyaṃ nigadenaiva śrūyate prabhāsa purāṇe / śrī nārada kuśadhvaja saṃvāde śrī bhagavad uktau nāmnāṃ mukhyatamaṃ
śrī-bhagavad-uktau - nāmnāṃ mukhyatamaṃ nāma kṛṣṇākhyaṃ me
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14406112 (0.0):
śrī nārada kuśadhvaja saṃvāde śrī bhagavad uktau nāmnāṃ mukhyatamaṃ
parantapa iti | / ataiva brahmāṇḍa-purāṇe śrī-kṛṣṇāṣṭottara-śata-nāma-stotre -
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736043 (0.0):
brahmāṇḍe ca śrī-kṛṣṇāṣṭottara-śata-nāma-stotre nanda-vraja-janānandī
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21118198 (0.0):
atha viśeṣataḥ śrī kṛṣṇāvatāra māhātmyam / brahmāṇḍa purāṇe śrī kṛṣṇāṣṭottara śata nāma māhātmye
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14406004 (0.0):
api mahimādhikyam iti gati sāmānyāntaraṃ ca labhyate | tatra nāmno yathā / brahmāṇḍa purāṇe śrī kṛṣṇāṣṭottara śata nāmāmṛta stotre
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14408613 (0.0):
pratipādya iti purāṇāntareṇaiva ca svayaṃ vyākhyātam | yathā brahmāṇḍa / purāṇe śrī kṛṣṇāṣṭottara śata nāmāmṛta stotre śrī kṛṣṇasya nāma viśeṣa
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18284349 (0.0):
asurāveśa eva brahmāṇḍa purāṇe śrī kṛṣṇāṣṭottara śata nāma stotre
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21117732 (0.047):
pādmottara khaṇḍe śrī rāmāṣṭottara śata nāma stotre śrī śivena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930976 (0.047):
khaṇḍe śrī rāmāṣṭottara śata nāma stotre śrī śiva vākyam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14413535 (0.061):
cāṣṭottara śata nāma stotre narākṛtitvaṃ prakṛtyaivoktam
sahasra-nāmnāṃ puṇyānāṃ trir-āvṛttyā tu yat phalam |
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4595790 (0.0):
śṛṇu devi pravakṣyāmi nāmnāmaṣṭotaraṃ śatam // BndP_2,36.18 // / mahasranāmnāṃ puṇyānāṃ trirāvṛttyā tu yatphalam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21118209 (0.0):
brahmāṇḍa purāṇe śrī kṛṣṇāṣṭottara śata nāma māhātmye / sahasra nāmnāṃ puṇyānāṃ trir āvṛttyā tu yat phalam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14406013 (0.0):
brahmāṇḍa purāṇe śrī kṛṣṇāṣṭottara śata nāmāmṛta stotre / sahasra nāmnāṃ puṇyānāṃ trir āvṛttyā tu yat phalam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14406300 (0.020):
vacanāt tādṛśānāṃ bahūnāṃ sahasra nāma stotrāṇāṃ trir āvṛttyā tu yat
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10865914 (0.027):
sahasra-nāmnāṃ puṇyānāṃ trir āvṛtya tu yat phalam |
ekāvṛttyā tu kṛṣṇasya nāmaikaṃ tat prayacchati ||
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4595795 (0.0):
mahasranāmnāṃ puṇyānāṃ trirāvṛttyā tu yatphalam / / ekāvṛttyā tu kṛṣṇasya nāmaikaṃ tatprayacchati // BndP_2,36.19 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21118213 (0.0):
sahasra nāmnāṃ puṇyānāṃ trir āvṛttyā tu yat phalam | / ekāvṛttyā tu kṛṣṇasya nāmaikaṃ tat prayacchati // Hbhv_11.488 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14406018 (0.0):
sahasra nāmnāṃ puṇyānāṃ trir āvṛttyā tu yat phalam | / ekāvṛttyā tu kṛṣṇasya nāmaikaṃ tat prayacchati || iti |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10865919 (0.0):
sahasra-nāmnāṃ puṇyānāṃ trir āvṛtya tu yat phalam | / ekāvṛttyā tu kṛṣṇasya nāmaikaṃ tat prayacchati // Lbh_1,5.354 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14406300 (0.035):
vacanāt tādṛśānāṃ bahūnāṃ sahasra nāma stotrāṇāṃ trir āvṛttyā tu yat / phalaṃ tad bhavatīti tato'pi mahatī prauḍhiḥ | ataeva tatra
ity atra śrī-kṛṣṇasyety evoktaṃ yat tv agre govinda-nāmnā stoṣyate tat
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10865919 (0.057):
ekāvṛttyā tu kṛṣṇasya nāmaikaṃ tat prayacchati // Lbh_1,5.354 //
khalu / kṛṣṇatve'pi tasya gavendratva-vaiśiṣṭya-darśanārtham eva |
tad evaṃ rūḍhitvena prādhānyāt tasya iśvara ity ādīni viśeṣaṇāni | atha
guṇa-dvārāpi tad dṛśyate | yathāha gargaḥ - / āsan varṇās trayo hy asya gṛhṇato 'nuyugaṃ tanūḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6362369 (0.0):
BhP_10.08.013/1 āsan varṇās trayo hy asya gṛhṇato 'nuyugaṃ tanūḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762085 (0.0):
yadūnām apṛthag bhāvāt saṅkarṣaṇam uśanty api // BhP_10.08.012 // / āsan varṇās trayo hy asya gṛhṇato 'nuyugaṃ tanūḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410332 (0.0):
abhipretyāha / āsan varṇās trayo hy asya gṛhṇato 'nuyugaṃ tanūḥ |
śuklo raktas tathā pīta idānīṃ kṛṣṇatāṃ gataḥ ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6362374 (0.0):
BhP_10.08.013/1 āsan varṇās trayo hy asya gṛhṇato 'nuyugaṃ tanūḥ / BhP_10.08.013/3 śuklo raktas tathā pīta idānīṃ kṛṣṇatāṃ gataḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375516 (0.0):
BhP_10.26.016/1 varṇās trayaḥ kilāsyāsan gṛhṇato 'nu yugaṃ tanūḥ / BhP_10.26.016/3 śuklo raktas tathā pīta idānīṃ kṛṣṇatāṃ gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762089 (0.0):
āsan varṇās trayo hy asya gṛhṇato 'nuyugaṃ tanūḥ / / śuklo raktas tathā pīta idānīṃ kṛṣṇatāṃ gataḥ // BhP_10.08.013 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774272 (0.0):
varṇās trayaḥ kilāsyāsan gṛhṇato 'nu yugaṃ tanūḥ / / śuklo raktas tathā pīta idānīṃ kṛṣṇatāṃ gataḥ // BhP_10.26.016 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20974027 (0.0):
kṛṣṇo varṇo rūpaṃ yasyāntar iti śeṣaḥ | tviṣā kāntyā tv akṛṣṇam | śuklo / raktas tathā pītaḥ idānīṃ kṛṣṇatāṃ gataḥ [BhP 10.8.13] iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410336 (0.0):
āsan varṇās trayo hy asya gṛhṇato 'nuyugaṃ tanūḥ | / śuklo raktas tathā pīta idānīṃ kṛṣṇatāṃ gataḥ || [BhP 10.8.13]
bahūni santi nāmāni rūpāṇi ca sutasya te | / guṇa-karmānurūpāṇi tānya ahaṃ veda no janāḥ || [BhP 10.8.13-14]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762107 (0.0):
vāsudeva iti śrīmān abhijñāḥ sampracakṣate // BhP_10.08.014 // / bahūni santi nāmāni rūpāṇi ca sutasya te /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762114 (5.960):
bahūni santi nāmāni rūpāṇi ca sutasya te / / guṇa karmānurūpāṇi tāny ahaṃ veda no janāḥ // BhP_10.08.015 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774297 (0.017):
vāsudeva iti śrīmān abhijñāḥ sampracakṣate // BhP_10.26.017 // / bahūni santi nāmāni rūpāṇi ca sutasya te /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6362394 (0.022):
BhP_10.08.015/1 bahūni santi nāmāni rūpāṇi ca sutasya te
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375534 (0.022):
BhP_10.26.018/1 bahūni santi nāmāni rūpāṇi ca sutasya te
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2504624 (0.022):
sphurati sma-[BhP 10.8.15,14] bahūni santi rūpāṇi nāmāni ca sutasya te
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18277604 (0.024):
gopāyasveti gargo vyañjitavān | tad evaṃ sati bahūni santi nāmāni rūpāṇi / ca sutasya te [BhP 10.8.15] ity api tad uktir udriktīsyāt |yataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401594 (0.035):
|| 10.14 || brahmā tam || 31 || / tathā, bahūni santi nāmāni rūpāṇi ca sutasya te [BhP 10.8.15] ity ādi |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6362401 (0.045):
BhP_10.08.015/1 bahūni santi nāmāni rūpāṇi ca sutasya te / BhP_10.08.015/3 guṇa karmānurūpāṇi tāny ahaṃ veda no janāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375543 (0.045):
BhP_10.26.018/1 bahūni santi nāmāni rūpāṇi ca sutasya te / BhP_10.26.018/3 guṇa karmānurūpāṇi tāny ahaṃ veda no janāḥ
anayor arthaḥ | asya kṛṣṇatvena dṛśyamānasya prati-yugaṃ tanūr nānāvatārān
gṛhṇataḥ prakāśyataḥ śuklādayas trayo āsan prakāśam avāpuḥ | sa ca sa ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410350 (1.192):
asya tava putrasya prati yugaṃ tanuḥ yugāvatāra līlāvatārān gṛhṇataḥ / prakaṭayato yadyapi śuklādayas trayo'py anye varṇā āsan tathāpi idānīm
śuklādir avatāra idānīṃ sākṣād asyāvatāra-samaye kṛṣṇāṅgataḥ etasminn
evāntarbhūtaḥ | ataiva kṛṣṇe kartṛtvāt sarvotkarṣakatvāt kṛṣṇa iti mukhyaṃ
nāma | tasmād asyaiva tāni rūpāṇīty āha bahūnīti | tad evaṃ guṇa-dvārā / tan-nāmni prādhyānya-sūcakasya kṛṣṇasya tan-nāmnaḥ prādhānye labdhe -
kṛṣir bhū-vācakaḥ śabdo ṇaś ca nirvṛtivācakaḥ |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18264814 (0.0):
kṛṣir bhū vācakaḥ śabdo ṇaś ca nirvṛtivācakaḥ |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789831 (0.0):
kṛṣi bhūr vācakaḥ śabdo ṇaś ca nirvṛti vācakaḥ |
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15455185 (0.049):
05,068.005a kṛṣir bhūvācakaḥ śabdo ṇaś ca nirvṛtivācakaḥ
tayor aikyaṃ paraṃ brahma kṛṣṇa ity abhidhīyate || / iti yoga-vṛttitve tasya tādṛśatvaṃ labhyate | na cedaṃ padyam anya-param |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18264817 (0.0):
kṛṣir bhū vācakaḥ śabdo ṇaś ca nirvṛtivācakaḥ | / tayor aikyaṃ paraṃ brahma kṛṣṇa ity abhidhīyate ||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789833 (0.0):
kṛṣi bhūr vācakaḥ śabdo ṇaś ca nirvṛti vācakaḥ | / tayor aikyaṃ paraṃ brahma kṛṣṇa ity abhidhīyate ||
tad-upāsanā-tantra-gautamīya-tantre aṣṭādaśākṣara-vyākhyāyāṃ tad etat
tulyaṃ padyaṃ dṛśyate - / kṛṣi-śabdaś ca sattārtho ṇaś cānanda-svarūpakaḥ |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735440 (0.0):
evam evoktaṃ bṛhad-gautamīye - / kṛṣi-śabdaś ca sattārtho ṇaś cānanda-svarūpakaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607937 (0.0):
viśiṣṭaḥ | kṛṣṇāyeti sarva cittākarṣakāyeti | athavā / kṛṣi śabdaś ca sattārtho ṇaś cānanda svarūpakaḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25261522 (0.027):
kṛṣ śabdaḥ sattārtho / ṇaś cānandātmakas tataḥ kṛṣṇaḥ |
sukha-rūpo bhaved ātmā bhāvānanda-mayatvataḥ || iti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607943 (0.0):
kṛṣi śabdaś ca sattārtho ṇaś cānanda svarūpakaḥ | / sukha rūpo bhaved ātmā bhāvānanda mayatvataḥ || iti |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10924972 (0.060):
tasya pūrvasya vijñānamayasyaiṣa eva śārīra ātmā ya eṣa ānandamaya / ityarthaḥ / / naca saśarīrasya sataḥ priyāpriyasaṃspārśo vārayituṃ śakyaḥ /
tasmād ayam arthaḥ - bhavanty asmāt sarve'rthā iti bhūḥ dhātv-artha ucyate
bhāva-śadavat sa cātra karṣter evārthas tasyaiva prāptatvāt | gautamīye
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24174509 (0.036):
'nityasiddhatvāt'; niyamena prāptatvādityarthaḥ / yadvā 'vidyānāṃ';
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10548290 (0.039):
upakurvāṇānāmadhyayanārthatvādeva prāptatvāt / / adhyāpyeranvāravdha"ityato 'pyadhyāpakasya gṛhasthasyānuṣṭhānamuktamiti /"
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24157086 (0.047):
rudrādau bhasmadharogratvādereva viṣṇossakāśātprāptatveneti tadarthaḥ / / tasya ca pūrvoktaṃ yuktamiti sādhyenānvayaḥ /
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3101311 (0.049):
deśakālāntaravartitvād vā vyabhicārasya sa(rvaṃ) / pratyupalabdhilakṣaṇaprāptatvābhāvāt / tasmāt satyapi vyabhicāre
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19513618 (0.052):
mātratvaṃ puccher'dheṣṭakāmātratvaṃ ca prāptotītyata āha /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4145625 (0.053):
tasmāttadupāsanamasminpakṣe na vidhātavyam, prāptatvāt / / tiṣṭhasu tāvatpākṣikyātmopāsanaprāptirnityā veti, apūrvavidhiḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20928018 (0.057):
vyabhicārasyaiva 4 vyāptitvena pratipakṣa evopādhidoṣo na tvavyāptariti / prāptatvādvirodha iti śaṅkābhiprāyaḥ//
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5019665 (0.059):
śabdārthaḥ, parisamāptyām arthaprāptatvād ārambhasya. tasmāt parisamāptiḥ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23054095 (0.060):
svaniṣṭhapravartanāyāśrcāprāptatvena liṅādinā ananuvādātṛ vidhāneca / vākyabhedavikalpādyātteḥ /
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23881446 (0.061):
kadā bhavatīti / ucyate jñānākaluṣābhyām / atra yadā prāptajñānaḥ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5024757 (0.062):
*{6/22: E1,6; E2: cūrṇīkṛtena}* / syād vā prāptanimittatvād ataddharmo nityasaṃyogān na hi tasya
bhū-śabdasya sattā-vācakatve'pi tad-dhātv-artha-sattaivocyate | ghaṭatvaṃ
sattā-vācakam ity ukte ghaṭa-sattaiva gamyate na tu paṭa-sattā na vā
sāmānya-satteti | / atha nivṛttir ānandas tayor aikyaṃ sāmānādhikaraṇyena vyaktaṃ yat paraṃ
brahma sarvato'pi sarvasyāpi bṛṃhaṇaṃ vastu tat bṛhattamaṃ kṛṣṇa ity
abhidhīyate kintu kṛṣer ākarṣa-mātrārthatvena ṇa-śabdasya ca
pratipādyenānandena saha sāmānādhikaraṇyāsambhavād dhetu-mator
abhedopacāraḥ kāryaḥ | tac cākarṣa-prācuryārtham āyur ghṛtam itivat |
brahma-śabdasya tat-tad-arthatvaṃ ca bṛhattvād bṛṃhaṇatvāc ca tad brahma
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 619017 (0.010):
śaṃ karoṣi sadā deva $ tataḥ śaṃkaranāmavān / HV_App.I,31.1191 / / bṛhattvād bṛṃhaṇatvāc ca $ tasmād brahmeti śabditaḥ / HV_App.I,31.1192 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22104570 (0.010):
śaṃ karoṣi sadā deva tataḥ śaṃkaranāmavān / HV_App.I,31.1191 / / bṛhattvād bṛṃhaṇatvāc ca tasmād brahmeti śabditaḥ / HV_App.I,31.1192 /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23188826 (0.010):
atha kasmād ucyate brahmā bṛṃhati bṛṃhayati ceti cānyatra | bṛhatvād / bṛṃhaṇatvāc ca yad brahma paramaṃ vidur iti [ViP 1.12.57] śrī-viṣṇu-purāṇe
Bhasarvajna: Ganakarika, 1 (bhgank_u.htm.txt) 24801732 (0.024):
* brahmagrahaṇasyodāharaṇārthatvād aśeṣapativiṣayaprabhutvam adhipatitvaṃ / bṛṃhaṇabṛhattvaṃ brahmatvaṃ paripūrṇaparitṛptatvaṃ śivatvam iti //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16355455 (0.036):
bṛhatkṣatro mahāvīryo *HV_23.52*366:3a / bṛhattvād bṛṃhaṇatvāc ca HV_App.I,31.1192a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284706 (0.037):
bṛhattvād bṛṃhaṇatvācca % brahmā brahmavidāṃvarāḥ // LiP_1,8.71 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178736 (0.037):
bṛhattvād bṛṃhaṇatvācca brahmā brahmavidāṃvarāḥ // LiP_1,8.71 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28974778 (0.038):
bṛhattvād bṛṃhaṇatvācca LiP_1,8.71c / bṛhattvād bṛṃhaṇatvācca LiP_1,70.16a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25109600 (0.042):
bṛhatkīrtir mahāhanuḥ HV_App.I,42B.79b / bṛhattvād bṛṃhaṇatvāc ca HV_App.I,31.1192a
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23392956 (0.050):
prapadye śaraṇaṃ śuddhaṃ % tvadrūpaṃ parameśvara // ViP_1,12.56 // / bṛhattvād bṛṃhaṇatvāc ca $ yad rūpaṃ brahmasaṃjñitam &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5099619 (0.050):
prapadye śaraṇaṃ śuddhaṃ tvadrūpaṃ parameśvara // ViP_1,12.56 // / bṛhattvād bṛṃhaṇatvāc ca yad rūpaṃ brahmasaṃjñitam /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10113369 (0.050):
prapadye śaraṇaṃ śuddhaṃ tvadrūpaṃ parameśvara // ViP_1,12.54 // / bṛhattvādbṛṃhaṇatvācca yadrūpaṃ brahmasaṃjñitam /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11503663 (0.053):
bṛhattvādbṛṃhaṇatvācca brahmāhaṃ brahmakeśavau // ŚivP_1,9.37ab/
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25497853 (0.054):
tathā hi bṛhattvādbṛṃhaṇatvādvātmaiva brahmeti gīyate /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9607767 (0.056):
rudraśabdavācyasya bṛhattvāt bṛṃhaṇatvāc ca tadbrahmeti prakīrtitam" iti"
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3248060 (0.061):
mukhyasya prayogo brahmaśabdavat / / yathaikasyāpi brahmaśabdasya 'tapasā brahma vijijñāsasva, tapo brahma'
paramaṃ vidur [ViP 1.12.57] iti viṣṇu-purāṇāt | / evam evoktaṃ bṛhad-gautamīye -
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23188830 (0.024):
bṛṃhaṇatvāc ca yad brahma paramaṃ vidur iti [ViP 1.12.57] śrī-viṣṇu-purāṇe
kṛṣi-śabdaś ca sattārtho ṇaś cānanda-svarūpakaḥ |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735324 (0.0):
kṛṣi-śabdaś ca sattārtho ṇaś cānanda-svarūpakaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607935 (0.0):
kṛṣi śabdaś ca sattārtho ṇaś cānanda svarūpakaḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25261522 (0.027):
kṛṣ śabdaḥ sattārtho / ṇaś cānandātmakas tataḥ kṛṣṇaḥ |
sattā-svānandayor yogāt cit paraṃ brahma cocyate || iti |
advaya-vādibhir api sattānandayor aikyaṃ tathā mantavyam | śābdikair
bhinnābhidheyatvena pratīteḥ | sattā-śabdena cātra sarveṣāṃ satāṃ
pravṛtti-hetur yat paramaṃ sa tad evocyate | sad eva saumyedam agra āsīd
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888710 (0.025):
paramārtha sattva sādhutva praśastatvādibhiḥ sac chabdo 'pi brahmaṇo nāma / | sad eva saumyedam agra āsīt ity ādi śruteḥ | ayaṃ trividho 'pi nāma
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403147 (0.025):
paramārtha-sattva-sādhutva-praśastatvādibhiḥ sac-chabdo 'pi brahmaṇo nāma / | sad eva saumyedam agra āsīt ity ādi śruteḥ | ayaṃ trividho 'pi nāma
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23195086 (0.029):
eveti vadanti sad eva saumyedam agra āsīt ātmā vā yad idam agra āsīd ity
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1418745 (0.034):
kathaṃ punar gamyate samastasya jagato mūlakāraṇaṃ brahma iti / / śruteḥ sad eva saumyedam agra āsīt iti /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1419903 (0.035):
ātmaivedaṃ sarvam / sad eva saumyedam agra āsīt idaṃ sarvaṃ yad ayam ātmā iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20983901 (0.040):
pratijñātam | sad eva saumyedam agra āsīt (Chā U 6.2.1) ity ādinā nikhila-
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889075 (0.052):
jagat kāraṇatvenātiprasiddher atan nirasanena ca prasiddhes tad iti ca | / sad eva saumyedam agra āsīt iti śruteḥ sad iti ca | yasmāt oṃ tat sat
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403512 (0.059):
jagat-kāraṇatvenātiprasiddher atan-nirasanena ca prasiddhes tad iti ca | / sad eva saumyedam agra āsīt iti śruteḥ sad iti ca | yasmāt oṃ tat sat
[Chā 6.2.1] iti śruteḥ | abhinnābhidheyatve'pi vṛkṣas tarur ityvad
viśeṣaṇa-viśeṣyatvāyogād ekasya vaiyarthyāc ca | gautamīyaṃ padyaṃ caiva
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18354279 (0.046):
yadyanantvaṃ nāmānalpatvaṃ syāt tadā na bahutvasya viśeṣaṇaṃ syāt / / tasyaiva tadviśeṣaṇatvāyogāt /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28200288 (0.052):
tādṛśadharmavattvaprakārakapramāviśeṣyatvābhāvāt, yannaivaṃ tannaivam'
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9681380 (0.056):
asarvagatatvasya rūpādiṣvapi saṃbhavāt, dravyatvena viśeṣaṇe / viśeṣyavaiyarthyāt /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11633082 (0.057):
vikalpāḥ. bhinnaṃ ca viśeṣyād viśeṣaṇam. abhede viśeṣaṇaviśeṣyānupapatteḥ. / ato 'rthāntarabhūtair jātyādibhir viśiṣṭe vastuni gṛhyamāṇe atasmiṃs
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13198137 (0.062):
pūrvanipātena viśeṣaṇatvapratīterviśeṣyatvāyogena vyutpattibhaṅgāpatteḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28164731 (0.063):
ghaṭatvaviśiṣṭatvena ghaṭasya viśeṣyatvābhāvāt
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3647262 (0.063):
ātmanaśca citsvabhāvatvāt idam iti prathanābhāvena viśeṣyatvaṃ nāsti / , viśeṣaṇaviśeṣyabhāvo hi yojakāyattaḥ , na ca svaprakāśe yojakāntaram
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28183320 (0.064):
pravṛttisāmānyaprayojakasya ekasyābhāvāditi bhāvaḥ/ / svaviśeṣaṇavattevyādi/ svaṃ pravartamānapuruṣaḥ, tasya viśeṣaṇaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21000381 (0.064):
dāhahetutvaprasaṅgādityarthaḥ / ayamiti // viśeṣaṇaviśeṣyayoḥ / saṃbandharūpaviśiṣṭasyābhāvo 'pītyarthaḥ / viśeṣaṇadvayeneti //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2131523 (0.064):
ekārthayorviśeṣaṇaviśeṣyabhāvānupapatteḥ /
vyākhyeyam | pūrvārdhe sarvākarṣaṇa-śakti-viśiṣṭa ānandaḥ kṛṣṇa ity
arthaḥ | uttarārdhe yasmād evaṃ sarvākarṣaka-sukha-rūpo'sau tasmād ātmā
jīvaś ca tatra sukha-rūpo bhavet | tatra hetu-bhāvaḥ premā
tanmayānandatvād iti | / tad evaṃ svarūpa-guṇābhyāṃ parama-bṛhattamaḥ sarvākarṣaka ānandaḥ
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735995 (0.015):
nanu sva-mate yoga-vṛttau ca sarvākarṣakaṃ parama-bṛhattamānandaḥ kṛṣṇa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 884980 (0.031):
nāpi bhavipyan sākṣādānandamayasvaprakāśarūpatvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13611430 (0.031):
nāpi bhaviṣyan sākṣād ānanda-maya-svaprakāśa-rūpatvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9124076 (0.031):
nāpi bhaviṣyan sākṣādānandamayasvaprakāśarūpatvāt /
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2278428 (0.039):
| puruṣeṇa manaḥ saṅkalpātmakaṃ cittam | tanmayatām / svātmabhūtānandarūpatām | neyam | adhyātmaśāstropadiṣṭamārgeṇa"
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22739769 (0.040):
svarūpānanda-samādhimayatvād antarbhūta-sarvaiśvaryā saṅgatā śrīr iveti |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 885000 (0.057):
parānandamayatvena saṃvedyatvādapi sphuṭam // VisSd_3.23 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13611450 (0.057):
parānandamayatvena saṃvedyatvād api sphuṭam // VisSd_3.23 //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8639096 (0.062):
pradhānavāyorbrahmaśabdavācyatvaṃ tu parabrahmādhiṣṭhānatvādityuktaṃ / bhavati / anenānandamayādiśabdavācyasya viṣṇoravayava
Ksemaraja: Pratyabhijnahrdaya (pratyabu.htm.txt) 4473196 (0.064):
punaḥ viśvottīrṇaviśvātmakaparamānandamayaprakāśaikaghanasya
kṛṣṇa-śabda-vācya iti jñeyam | sa ca śabdaḥ śrī-devakīnandana eva rūḍhaḥ |
asyaiva sarvānandakatvaṃ vāsudevopaniṣadi dṛṣṭam - devakī-nandano
nikhilam ānandayat iti | āhuś ca nāma-kaumudī-kārāḥ - kṛṣṇa-śabdasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20983211 (0.0):
kalpamānaṃ yasyābhimukhyāya syāt tad-ākāra ity arthaḥ | āhuś ca nāma- / kaumudī-kārāḥ | kṛṣṇa-śabdasya tamāla-śyāmala-tviṣi yaśodāyāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403369 (0.0):
nāma kaumudī kārāś ca kṛṣṇa śabdasya tamāla śyāmala tviṣi yaśodā
tamāla-śyāmala-tviṣi śrī-yaśodā-stanandhaye para-brahmaṇi rūḍhiḥ iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20983213 (0.0):
kaumudī-kārāḥ | kṛṣṇa-śabdasya tamāla-śyāmala-tviṣi yaśodāyāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403371 (0.0):
nāma kaumudī kārāś ca kṛṣṇa śabdasya tamāla śyāmala tviṣi yaśodā
tataś / cāsau śabdo nānyatra saṅkramaṇīyaḥ | yathāha bhaṭṭaḥ -
labdhātmikā satī rūḍhir bhaved yogāpahāriṇī |
kalpanīyā tu labhante nātmānaṃ yoga-bādhataḥ ||
iti para-brahmatvaṃ ca śrīmad-bhāgavate gūḍhaṃ paraṃ brahma
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17815743 (0.027):
kṛṣṇākhyaṃ paraṃ brahma narākṛti iti śrī vaiṣṇave | gūḍhaṃ paraṃ brahma / manuṣya liṅgam iti śrī bhāgavate ca | manuṣya ceṣṭā prācyuryāc ca tasyās
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18458666 (0.027):
narākṛti iti śrī-vaiṣṇave | gūḍhaṃ paraṃ brahma manuṣya-liṅgam iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14412375 (0.033):
ataevoktaṃ gūḍhaṃ paraṃ brahma manuṣya liṅgam [BhP 7.15.75] iti | vaiṣṇave
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14412666 (0.033):
aparasya gūḍhaṃ paraṃ brahma manuṣya liṅgam [BhP 7.15.35] ity ādau
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8392000 (0.034):
BhP_07.10.048/2 yeṣāṃ gṛhān āvasatīti sākṣād gūḍhaṃ paraṃ brahma / manuṣyaliṅgam
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8395893 (0.034):
BhP_07.15.075/2 yeṣāṃ gṛhān āvasatīti sākṣād gūḍhaṃ paraṃ brahma / manuṣyaliṅgam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2725609 (0.034):
yeṣāṃ gṛhān āvasatīti sākṣād gūḍhaṃ paraṃ brahma manuṣyaliṅgam //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729246 (0.034):
yeṣāṃ gṛhān āvasatīti sākṣād gūḍhaṃ paraṃ brahma manuṣyaliṅgam // / BhP_07.15.075 //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10868984 (0.037):
yeṣāṃ gṛhān āvasatīti sākṣād / gūḍhaṃ paraṃ brahma manuṣya-liṅgam // Lbh_2,1.13 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403471 (0.045):
yeṣāṃ gṛhān āvasatīti sākṣād / gūḍhaṃ paraṃ brahma manuṣya liṅgam ||
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432075 (0.063):
yeṣāṃ gṛhān āvasatīti sākṣād / gūḍhaṃ paraṃ brahma manuṣya-liṅgam || (7.10.48)
manuṣya-liṅgam [BhP 7.15.58] iti, yan-mitraṃ paramānandaṃ pūrṇaṃ brahma
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17751135 (0.0):
aho bhāgyam aho bhāgyaṃ nanda gopa vrajaukasām / yan mitraṃ paramānandaṃ pūrṇaṃ brahma sanātanam || [BhP 11.14.32] iti ca |
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18511594 (0.0):
aho bhāgyam aho bhāgyaṃ nanda-gopa-vrajaukasām / yan-mitraṃ paramānandaṃ pūrṇaṃ brahma sanātanam || [BhP 11.14.32] iti ca |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367715 (0.0):
BhP_10.14.032/1 aho bhāgyam aho bhāgyaṃ nanda gopa vrajaukasām / BhP_10.14.032/3 yan mitraṃ paramānandaṃ pūrṇaṃ brahma sanātanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767062 (0.0):
aho bhāgyam aho bhāgyaṃ nanda gopa vrajaukasām / / yan mitraṃ paramānandaṃ pūrṇaṃ brahma sanātanam // BhP_10.14.032 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9345865 (0.0):
aho bhāgyam aho bhāgyaṃ nanda-gopa-vrajaukasām | / yan-mitraṃ paramānandaṃ pūrṇaṃ brahma sanātanam || (10.14.32)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421446 (0.0):
aho bhāgyam aho bhāgyaṃ nanda gopa vrajaukasām | / yan mitraṃ paramānandaṃ pūrṇaṃ brahma sanātanam || [BhP 10.14.32]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628811 (0.0):
aho bhāgyam aho bhāgyaṃ nanda gopa vrajaukasām | / yan mitraṃ paramānandaṃ pūrṇaṃ brahma sanātanam ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13130386 (0.0):
aho bhāgyam aho bhāgyaṃ nanda gopa vrajaukasām | / yan mitraṃ paramānandaṃ pūrṇaṃ brahma sanātanam || RBhrs_2,1.293 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14412375 (1.788):
ataevoktaṃ gūḍhaṃ paraṃ brahma manuṣya liṅgam [BhP 7.15.75] iti | vaiṣṇave
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14412667 (1.788):
aparasya gūḍhaṃ paraṃ brahma manuṣya liṅgam [BhP 7.15.35] ity ādau
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8392000 (0.012):
BhP_07.10.048/2 yeṣāṃ gṛhān āvasatīti sākṣād gūḍhaṃ paraṃ brahma / manuṣyaliṅgam
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8395893 (0.012):
BhP_07.15.075/2 yeṣāṃ gṛhān āvasatīti sākṣād gūḍhaṃ paraṃ brahma / manuṣyaliṅgam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2725609 (0.012):
yeṣāṃ gṛhān āvasatīti sākṣād gūḍhaṃ paraṃ brahma manuṣyaliṅgam //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729246 (0.012):
yeṣāṃ gṛhān āvasatīti sākṣād gūḍhaṃ paraṃ brahma manuṣyaliṅgam // / BhP_07.15.075 //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10868984 (0.022):
yeṣāṃ gṛhān āvasatīti sākṣād / gūḍhaṃ paraṃ brahma manuṣya-liṅgam // Lbh_2,1.13 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28567429 (0.031):
aho bhāgyam aho bhāgyaṃ nanda gopa vrajaukasām | / yan mitraṃ paramānandaṃ pūrṇa brahma sanātanam ||[BhP 10.14.32] ityādi |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17815742 (0.031):
kṛṣṇākhyaṃ paraṃ brahma narākṛti iti śrī vaiṣṇave | gūḍhaṃ paraṃ brahma / manuṣya liṅgam iti śrī bhāgavate ca | manuṣya ceṣṭā prācyuryāc ca tasyās
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18458665 (0.031):
narākṛti iti śrī-vaiṣṇave | gūḍhaṃ paraṃ brahma manuṣya-liṅgam iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403471 (0.042):
yeṣāṃ gṛhān āvasatīti sākṣād / gūḍhaṃ paraṃ brahma manuṣya liṅgam ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13938637 (0.045):
atha sakhyam | tac ca hitāśaṃsana mayaṃ bandhu bhāva lakṣaṇam | yan / mitraṃ paramānandam [BhP 10.14.30] ity atra tathaiva mitra pada nyāsāt |
sanātanam iti [BhP 10.14.32] | śrī-viṣṇu-purāṇe - yatrāvatīrṇaṃ kṛṣṇākhyaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17751135 (0.032):
yan mitraṃ paramānandaṃ pūrṇaṃ brahma sanātanam || [BhP 11.14.32] iti ca |
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18511594 (0.032):
yan-mitraṃ paramānandaṃ pūrṇaṃ brahma sanātanam || [BhP 11.14.32] iti ca |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421446 (0.032):
yan mitraṃ paramānandaṃ pūrṇaṃ brahma sanātanam || [BhP 10.14.32]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767062 (0.033):
yan mitraṃ paramānandaṃ pūrṇaṃ brahma sanātanam // BhP_10.14.032 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367715 (0.039):
BhP_10.14.032/3 yan mitraṃ paramānandaṃ pūrṇaṃ brahma sanātanam / BhP_10.14.033/1 eṣāṃ tu bhāgya mahimācyuta tāvad āstām
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17815733 (0.044):
mānuṣya saṃniveśitvam eva tat tanor manuṣyatvam ity uktam yatrāvatīrṇaṃ / kṛṣṇākhyaṃ paraṃ brahma narākṛti iti śrī vaiṣṇave | gūḍhaṃ paraṃ brahma
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18458656 (0.044):
tat-tanor manuṣyatvam ity uktam yatrāvatīrṇaṃ kṛṣṇākhyaṃ paraṃ brahma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28567429 (0.058):
yan mitraṃ paramānandaṃ pūrṇa brahma sanātanam ||[BhP 10.14.32] ityādi |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17844596 (0.061):
yatrāvatīrṇaṃ kṛṣṇākhyaṃ paraṃ brahma narākṛti | ete cāṃśa kalāḥ puṃsaḥ
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14668436 (0.061):
yatrāvatīrṇaṃ kṛṣṇākhyaṃ paraṃ brahma narākṛti | ete cāṃśa-kalāḥ puṃsaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14412389 (0.061):
yatrāvatīrṇaṃ kṛṣṇākhyaṃ paraṃ brahma narākṛti || [ViP 4.11.2] iti |
paraṃ brahma narākṛti [ViP 4.11.2] iti | śrī-gītāsu ca brahmaṇo hi
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17815736 (0.0):
mānuṣya saṃniveśitvam eva tat tanor manuṣyatvam ity uktam yatrāvatīrṇaṃ / kṛṣṇākhyaṃ paraṃ brahma narākṛti iti śrī vaiṣṇave | gūḍhaṃ paraṃ brahma
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17844598 (0.0):
yatrāvatīrṇaṃ kṛṣṇākhyaṃ paraṃ brahma narākṛti | ete cāṃśa kalāḥ puṃsaḥ
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14668438 (0.0):
yatrāvatīrṇaṃ kṛṣṇākhyaṃ paraṃ brahma narākṛti | ete cāṃśa-kalāḥ puṃsaḥ
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18458659 (0.0):
tat-tanor manuṣyatvam ity uktam yatrāvatīrṇaṃ kṛṣṇākhyaṃ paraṃ brahma
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14412396 (0.0):
yatrāvatīrṇaṃ kṛṣṇākhyaṃ paraṃ brahma narākṛti || [ViP 4.11.2] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14430657 (0.0):
kim ākhyaṃ prāpus tatrāha māṃ kṛṣṇākhyam eva narākṛti paraṃ brahmeti
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736141 (0.046):
brahmādvayaṃ śiṣyate iti | śrī-gītāsu brahmaṇo hi pratiṣṭhāham iti |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10860780 (0.054):
tadā tūjjvalam adrākṣīt paraṃ brahma narākṛti // Lbh_1,5.63 // / tadaiva cakra-ghātena daitya-dehe vināśite |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17702697 (0.063):
bhagavān narākṛti para brahma śrī vasudeva sūnuḥ sākṣāc chrī gopāla puryām
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131740 (0.063):
bhagavān narākṛti-para-brahma-śrī-vasudeva-sūnuḥ sākṣāc-chrī-gopāla-puryām
pratiṣṭhāham [Gītā 14.27] iti | śrī-gopāla-tāpanīṣu ca yo'sau paraṃ brahma
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735701 (0.042):
śrī-gītāsu viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat [Gītā 10.42] / śrī-gopāla-tāpanyām-eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍyaḥ [GTU 1.19] iti | yasmād
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736141 (0.048):
brahmādvayaṃ śiṣyate iti | śrī-gītāsu brahmaṇo hi pratiṣṭhāham iti | / yasmāt kṣaram atīto'ham akṣarād api cottamaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17792510 (0.050):
vetsyasy anugṛhītaṃ me sampraśnair vivṛtaṃ hṛdi || [BhP 8.24.38] iti | / atrāpi brahmaṇo hi pratiṣṭhāham [Gītā 14.27] iti | ato maj jñānam
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6346220 (0.050):
vetsyasy anugṛhītaṃ me sampraśnair vivṛtaṃ hṛdi || [BhP 8.24.38] iti | / atrāpi brahmaṇo hi pratiṣṭhāham [Gītā 14.27] iti | ato maj-jñānam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14430995 (0.055):
brahmaṇo hi pratiṣṭhāham [Gītā 14.27] iti śrī gītopaniṣadbhyaḥ | tad
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17670523 (0.057):
cāham eva | ataḥ sādhūktaṃ brahmaṇo hi pratiṣṭhāham [Gītā 14.27] ity ādi
gopālaḥ iti | / atha mūlam anusarāmaḥ | yasmād eva tādṛk kṛṣṇa-śabda-vācyas tasmād
īśvaraḥ sarva-vaśāyitā | tad idam upalakṣitaṃ bṛhad-gautamīye
kṛṣṇa-śabdasyaivārthāntareṇa | / athavā karṣayet sarvaṃ jagat sthāvara-jaṅgamam |
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547080 (0.052):
akāmātsaṃsṛjetsarvaṃ % jagat sthāvarajaṅgamam // SvaT_11.3 // / svatejasā varārohe $ vyoma saṃkṣobhya līlayā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804282 (0.052):
akāmātsaṃsṛjetsarvaṃ jagat sthāvarajaṅgamam // SvaT_11.3 // / svatejasā varārohe vyoma saṃkṣobhya līlayā /
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2240852 (0.059):
yad idaṃ dṛśyate kiñcij jagat sthāvarajaṅgamam | / / sarvaṃ sarvaprakārāḍhyaṃ sasurāsurakiṃnaram // Mo_3
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300603 (0.061):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ % jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_1,34.6 // / ahamagnirmahātejāḥ $ somaścaiṣā mahāṃbikā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194375 (0.061):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_1,34.6 // / ahamagnirmahātejāḥ somaścaiṣā mahāṃbikā /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400537 (0.064):
pañcabrahmātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
kāla-rūpeṇa bhagavān tenāyaṃ kṛṣṇa ucyate || iti | / kalayati niyamayati sarvam iti kāla-śabdārthaḥ | tathā ca tṛtīye tam
uddiśoddhavasya pūrṇa eva nirṇayaḥ | / svayaṃ tv asāmyātiśayas tryadhīśaḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15396739 (0.0):
BhP_03.02.021/1 svayaṃ tv asāmyātiśayas tryadhīśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2646523 (0.0):
BhP_03.02.020 // / svayaṃ tv asāmyātiśayas tryadhīśaḥ svārājya lakṣmy āpta samasta kāmaḥ /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10864990 (0.0):
svayaṃ tv asāmyātiśayas tryadhīśaḥ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13128263 (0.0):
svayaṃ tv asāmyātiśayas tryadhīśaḥ / svārājya lakṣmy āpta samasta kāmaḥ |
svārājya-lakṣmy-āpta-samasta-kāmaḥ | / baliṃ haradbhiś cira-loka-pālaiḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15396749 (0.0):
BhP_03.02.021/1 svayaṃ tv asāmyātiśayas tryadhīśaḥ / svārājya-lakṣmy-āpta-samasta-kāmaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2646532 (0.0):
svayaṃ tv asāmyātiśayas tryadhīśaḥ svārājya lakṣmy āpta samasta kāmaḥ /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10864999 (0.0):
svayaṃ tv asāmyātiśayas tryadhīśaḥ / svārājya-lakṣmy-āpta-samasta-kāmaḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13128272 (0.0):
svayaṃ tv asāmyātiśayas tryadhīśaḥ / svārājya lakṣmy āpta samasta kāmaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405397 (1.788):
baliṃ haradbhiś cira loka pālaiḥ / kirīṭa koṭīḍita pāda pīṭhaḥ || [BhP 3.2.21]
kirīṭa-koṭy-eḍita-pāda-pīṭhaḥ || [BhP 3.2.21] iti |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15396754 (0.0):
BhP_03.02.021/2 baliṃ haradbhiś cira-loka-pālaiḥ / kirīṭa-koṭy-eḍita-pāda-pīṭhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2646537 (0.0):
baliṃ haradbhiś cira loka pālaiḥ kirīṭa koṭy eḍita pāda pīṭhaḥ //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10865004 (0.0):
baliṃ haradbhiś cira-loka-pālaiḥ / kirīṭa-koṭy-eḍita-pāda-pīṭhaḥ // Lbh_1,5.302 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13128276 (0.0):
baliṃ haradbhiś cira loka pālaiḥ / kirīṭa koṭy eḍita pāda pīṭhaḥ || RBhrs_2,1.178 ||
śrī-gītāsu viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat [Gītā 10.42]
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20101866 (0.0):
06,032.042a atha vā bahunaitena kiṃ jñātena tavārjuna / 06,032.042c viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25625949 (0.0):
athavā bahunaitena kiṃ jñātena tavārjuna / viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17833958 (0.0):
madhusūdanaḥ : pūrvādhyāye nānā vibhūtīr uktvā viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam / ekāṃśena sthito jagat iti viśvātmakaṃ pārameśvaraṃ rūpaṃ bhagavatābhihitaṃ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15627152 (0.0):
atha vā bahunaitena kiṃ jñātena tavārjuna Bhg_10.042a [=MBh_06,032.042a] / viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat Bhg_10.042c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22925885 (0.0):
atha vā bahunaitena kiṃ jñātena tavārjuna | / viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat ||BhG_10.42||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22925973 (0.0):
bhagavato vibhūtaya uktāḥ | tatra ca viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena / sthito jagat [Gītā 10.42] iti bhagavatābhihitaṃ śrutvā yat
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12549112 (0.0):
atha vā bahunaitena kiṃ jñātena tavārjuna | / viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat ||42||
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14657724 (0.0):
pūrvādhyāyānte viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat iti
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14657795 (0.0):
madhusūdanaḥ : pūrvādhyāye nānā-vibhūtīr uktvā viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam / ekāṃśena sthito jagat iti viśvātmakaṃ pārameśvaraṃ rūpaṃ bhagavatābhihitaṃ
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14658373 (0.0):
śrutam | yathā cedānīm ātmānaṃ tvam āttha viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam / ekāṃśena sthito jagat ity evaṃ kathayasi he parameśvara | evam eva tat |
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14658465 (0.0):
viśvanāthaḥ : idānīm ātmānaṃ tvam yathāttha viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam / ekāṃśena sthito jagat iti, tac caivam eva mama nātra ko 'py aviśvāso
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735912 (0.0):
ity anena lakṣito yo nārāyaṇaḥ sa tavāṅgaṃ tvaṃ punar aṅgīty arthaḥ | / śrī-gītāsu viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat iti | tad evaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184043 (0.0):
kṣetrajñaṃ cāpi māṃ viddhīti | tad uktam -- viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam / ekāṃśena sthito jagat [Gītā 10.42] | yatra gaty-antaraṃ nāsti tatraiva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23204544 (0.0):
athavā bahunaitena kiṃ jñātena tavārjuna | / viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat || iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13943695 (0.0):
dūrīkartuṃ svasminn evāntar mukhī kartuṃ ca viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam / ekāṃśena sthito jagat [Gītā 10.42] ity
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3450497 (0.0):
atha vā bahunaitena kiṃ jñānena tavārjuna | / viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat || BhG_1.1042 ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3451308 (0.0):
asti vinā yat syān mayā bhūtaṃ carācaram
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3455898 (0.0):
bhūtaṃ carācaram
śrī-gopāla-tāpanyām-eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍyaḥ [GTU 1.19] iti | yasmād
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14668412 (0.0):
kṛṣṇo vai paramaṃ daivatam [GTU 1.3] | eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍyaḥ [GTU
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735823 (0.0):
tādṛśaḥ | tāpanyāṃ ca -- eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍyaḥ ity uktvāha nityo
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13102603 (0.032):
tataṃ vyāptam | śrutiś caivam āha- / eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741045 (0.032):
gṛheṣu dvy-aṣṭa-sāhasraṃ striya eka udāvahat || [BhP 10.69.2] / eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21055056 (0.032):
eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya / eko 'pi san bahudhā yo vibhāti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607336 (0.032):
kiṃ ca tatraivopāsana vidhi kathanānantaram / eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735622 (0.042):
pratiṣṭhāham [Gītā 14.27] iti | śrī-gopāla-tāpanīṣu ca yo'sau paraṃ brahma
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17809862 (0.059):
tataṃ vyāptam | śrutiś caivam āha / eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya
eva tādṛg-īśvaraḥ, tasmāt paramaḥ | sarvotkṛṣṭā mā lakṣmī-rūpāḥ śaktayo
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735768 (0.063):
5.56] iti | tāpanyāṃ ca -kṛṣṇo vai paramaṃ daivatam [GTU 1.3] iti | yasmād / tādṛk paramas tasmād ādiś ca | tad uktaṃ śrī-daśame -
yasmin | tad uktaṃ śrī-bhāgavate --reme ramābhir nija-kāma-samplutaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332476 (0.001):
tan mātra śarīratvenaivaṃ viśiṣyoktam reme ramābhir nija kāma samplutaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19316160 (0.003):
saṅgamitāsti | ete hi yādavāḥ sarve mad gaṇā eva bhāmini ity ādi, reme / ramābhir nija kāma sampluta [BhP 10.59.43] ity ādi vacana balena | jayati
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6398787 (0.030):
BhP_10.59.043/3 reme ramābhir nija kāma sampluto yathetaro
[BhP 10.59.43] iti | nāyaṃ śriyo'ṅga u nitānta-rateḥ prasādaḥ [BhP
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389415 (0.0):
BhP_10.47.060/1 nāyaṃ śriyo 'ṅga u nitānta rateḥ prasādaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787173 (0.0):
ivopayuktaḥ // BhP_10.47.059 //* / nāyaṃ śriyo 'ṅga u nitānta rateḥ prasādaḥ $ svar yoṣitāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402573 (0.0):
prasiddhārthe nāyaṃ śriyo'ṅga u nitānta rateḥ prasādaḥ svar yoṣitāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19325864 (0.0):
nāyaṃ śriyo 'ṅga u nitānta rateḥ prasādaḥ
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432621 (0.0):
(end page 9) / nāyaṃ śriyo 'ṅga u nitānta-rateḥ prasādaḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28559483 (0.033):
sādhāraṇa lakṣmī caratāṃ ca na pracārayati, nāyaṃ śriyo' ṅga u / nitānta rateḥ prasādaḥ svar yoṣitāṃ nalina gandha rucāṃ kuto' nyāḥ? [BhP
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6532753 (0.033):
nāyaṃ śriyo æṅga u nitānta rateḥ prasādaḥ
ityādi | tatrātiśuśubhe tābhir bhagavān devakī-sutaḥ [BhP 10.33.6] iti |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378939 (0.034):
BhP_10.33.005/3 sa priyāṇām abhūc chabdas tumulo rāsa maṇḍale / BhP_10.33.006/1 tatrātiśuśubhe tābhir bhagavān devakī sutaḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418912 (0.037):
sapriyāṇāṃ kṛṣṇasahitānām | tumulaḥ saṅkīrṇaḥ ||BhPC_10,33.6|| / BhP_10,33.07 / tatrātiśuśubhe tābhir bhagavān devakīsutaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422376 (0.045):
uktaṃ ca tāsāṃ vigraha māhātmyaṃ tatrātiśuśubhe tābhir bhagavān devakī / sutaḥ [BhP 10.33.6] ity ādibhiḥ | śrīmad uddhavena ca tān namasyatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777454 (0.046):
sa priyāṇām abhūc chabdas tumulo rāsa maṇḍale // BhP_10.33.005 // / tatrātiśuśubhe tābhir bhagavān devakī sutaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345430 (0.047):
spaṣṭam | / tatrātiśuśubhe tābhir bhagavān devakī sutaḥ | (page 122)
vidhūta-śokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ | vyarocatādhikam [BhP 10.32.20]
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3417915 (0.0):
[*58] sauṣuptaṃ suṣuptisākṣiṇam ity arthaḥ | / BhP_10,32.10 / tābhir vidhūtaśokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777141 (0.0):
jahur viraha jaṃ tāpaṃ prājñaṃ prāpya yathā janāḥ // BhP_10.32.009 // / tābhir vidhūta śokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789851 (0.0):
tvayy eva nitya sukha bodha tanāv anante | [BhP 10.14.22], / tābhir vidhūta śokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434254 (0.0):
tābhir vidhuta-śokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ | / vyarocatādhikaṃ tāta puruṣaḥ śaktibhir yathā || iti | (10.32.10)
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378605 (5.960):
BhP_10.32.009/3 jahur viraha jaṃ tāpaṃ prājñaṃ prāpya yathā janāḥ / BhP_10.32.010/1 tābhir vidhūta śokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436607 (0.029):
ittham eva vyākhyeyam / tābhir vidhūta śokābhir bhagavān acyuto vibhuḥ |
ca | atraivāgre vakṣyate - śriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ parama-puruṣaḥ [BrahmaS
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14431690 (0.0):
prāpte nija rūpatayety asya tathaiva sārthakatvāt | / tathaivoktaṃ śriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ parama puruṣaḥ [BrahmaS 5.56] iti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7611577 (0.0):
govindam ādi puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi || [BrahmaS 5.43] iti | / śriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ parama puruṣaḥ kalpa taravo | ity ādi |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10868136 (0.0):
tathā cāgre (BrahmaS 5.56) / śriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ parama-puruṣaḥ kalpa-taravo
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434031 (0.021):
(end page 17) parakīyābhāsatvasya vyavacchedārtham | yata uktaṃ tatraiva / śriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ parama-puruṣaḥ (5.56) iti | śrī-parama-puruṣayor
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22743379 (0.028):
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā ity ādi || 55 || / śriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ parama-puruṣaḥ kalpa-taravo
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28558983 (0.030):
tābhir ity artha jñāpanārtham | / [76] tathā ca tatraiva śriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ parama puruṣaḥ ity atra yuktiṃ
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434305 (0.033):
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānam iti | śriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ / parama-puruṣa iti | śrī-daśame ca --
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436412 (0.044):
lakṣmī sahasra śata sambhrama sevyamānam iti, śriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ / parama puruṣaḥ iti ca | etad abhipretyaiva svāyambhuvāgame'pi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14428015 (0.046):
evaṃ brahma saṃhitāyām api ādi puruṣa govinda stotra eva / śriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ parama puruṣaḥ kalpa taravo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19328511 (0.047):
sarveṣām api svata evālaukikatvam | śrī brahma saṃhitāyām / śriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ parama puruṣaḥ kalpa taravo
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7621419 (0.047):
śrī brahma saṃhitāyām ca / śriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ parama puruṣaḥ kalpa taravo
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265841 (0.053):
vidantas te santaḥ kṣiti virala cārāḥ katipaye | / śriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ parama puruṣaḥ kalpa taravaḥ
5.56] iti | tāpanyāṃ ca -kṛṣṇo vai paramaṃ daivatam [GTU 1.3] iti | yasmād
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14407647 (0.024):
kaḥ paramo devaḥ [GTU 1.2] ity ādy anantaraṃ tad u hovāca brāhmaṇaḥ | / kṛṣṇo vai paramaṃ daivatam [GTU 1.3] ity ādi | upasaṃhāre ca tasmāt
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14668404 (0.035):
namo vedānta-vedyāya gurave buddhi-sākṣiṇe || [GTU 1.1] / kṛṣṇo vai paramaṃ daivatam [GTU 1.3] | eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍyaḥ [GTU
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17844563 (0.041):
namo vedānta vedyāya gurave buddhi sākṣiṇe || [GTU 1.1] / kṛṣṇo vai paramaṃ daivatam [GTU 1.3] | eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍyaḥ [GTU
tādṛk paramas tasmād ādiś ca | tad uktaṃ śrī-daśame -
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735712 (0.063):
śrī-gopāla-tāpanyām-eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍyaḥ [GTU 1.19] iti | yasmād / eva tādṛg-īśvaraḥ, tasmāt paramaḥ | sarvotkṛṣṭā mā lakṣmī-rūpāḥ śaktayo
śrutvājitaṃ jarāsandhaṃ nṛpater dhyāyato hariḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2804266 (0.0):
ajāta śatrave bhūri draviṇaṃ nṛpa yakṣyate // BhP_10.72.014 // / śrutvājitaṃ jarāsandhaṃ nṛpater dhyāyato hariḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401953 (0.0):
sammatyā dṛḍhīkṛtam | punar api tat sammatir abhyasyate yathā / śrutvājitaṃ jarāsandhaṃ nṛpater dhyāyato hariḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407865 (1.192):
BhP_10.72.015/1 śrutvājitaṃ jarāsandhaṃ nṛpater dhyāyato hariḥ
āhopāyaṃ tam evādya uddhavo yam uvāca ha || [BhP 10.72.15] iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2804269 (0.0):
śrutvājitaṃ jarāsandhaṃ nṛpater dhyāyato hariḥ / / āhopāyaṃ tam evādya uddhavo yam uvāca ha // BhP_10.72.015 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401958 (0.0):
śrutvājitaṃ jarāsandhaṃ nṛpater dhyāyato hariḥ | / āhopāyaṃ tam evādya uddhavo yam uvāca ha || [BhP 10.72.15]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407869 (0.010):
BhP_10.72.015/1 śrutvājitaṃ jarāsandhaṃ nṛpater dhyāyato hariḥ / BhP_10.72.015/3 āhopāyaṃ tam evādya uddhavo yam uvāca ha
ṭīkā ca svāmi-pādānām - ādyo hariḥ śrī-kṛṣṇa ity eṣā | ekādaśe tu tasya
śreṣṭhatvam ādyatvaṃ ca yugapad āha | puruṣam ṛṣabham ādyaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401902 (0.038):
śreṣṭhatvam apy āha puruṣam ṛṣabham ādyaṃ kṛṣṇa saṃjñaṃ nato'smi iti |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430244 (0.039):
BhP_11.29.049/4 puruṣam ṛṣabham ādyaṃ kṛṣṇa-saṃjñaṃ nato 'smi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837234 (0.057):
amṛtam udadhitaś cāpāyayad bhṛtya vargān % puruṣam ṛṣabham ādyaṃ / kṛṣṇa saṃjñaṃ nato 'smi // BhP_11.29.049 //*
kṛṣṇa-saṃjñaṃ nato'smi iti | / na caitad āditvaṃ tad-avatārāpekṣaṃ kintu anādi na vidyate ādir yasya
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430248 (1.192):
BhP_11.29.049/4 puruṣam ṛṣabham ādyaṃ kṛṣṇa-saṃjñaṃ nato 'smi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837237 (1.192):
amṛtam udadhitaś cāpāyayad bhṛtya vargān % puruṣam ṛṣabham ādyaṃ / kṛṣṇa saṃjñaṃ nato 'smi // BhP_11.29.049 //*
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401907 (1.192):
śreṣṭhatvam apy āha puruṣam ṛṣabham ādyaṃ kṛṣṇa saṃjñaṃ nato'smi iti |
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7051972 (0.064):
nato 'smi rūpaṃ tava śeṣasaṃjñam // KūrmP_1,11.247 //
tādṛśaḥ | tāpanyāṃ ca -- eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍyaḥ ity uktvāha nityo
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14668410 (0.0):
kṛṣṇo vai paramaṃ daivatam [GTU 1.3] | eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍyaḥ [GTU
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735707 (0.0):
śrī-gopāla-tāpanyām-eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍyaḥ [GTU 1.19] iti | yasmād
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13102603 (0.032):
tataṃ vyāptam | śrutiś caivam āha- / eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741045 (0.032):
gṛheṣu dvy-aṣṭa-sāhasraṃ striya eka udāvahat || [BhP 10.69.2] / eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21055056 (0.032):
eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya / eko 'pi san bahudhā yo vibhāti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607336 (0.032):
eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17809862 (0.063):
tataṃ vyāptam | śrutiś caivam āha / eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya
nityānām iti ca yasmād eva tādṛśatayā ādis tasmāt sarva-kāraṇa-kāraṇam |
tathā ca daśame taṃ prati devakī-vākyam - / yasyāṃśāṃśāṃśa-bhāgena viśvotpatti-layodayāḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417240 (0.0):
BhP_10.85.030/3 bhūmer bhārāyamāṇānām avatīrṇau kilādya me / BhP_10.85.031/1 yasyāṃśāṃśāṃśa bhāgena viśvotpatti layodayāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812977 (0.0):
bhūmer bhārāyamāṇānām avatīrṇau kilādya me // BhP_10.85.030 // / yasyāṃśāṃśāṃśa bhāgena viśvotpatti layodayāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402019 (0.0):
|| 10.2 || śrī bhagavān yogamāyām || 40|| / yasyāṃśāṃśāṃśa bhāgena viśvotpatti layodayāḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10862163 (0.0):
kiṃ ca tatraiva devakyā kṛte stotre nirūpitam // Lbh_1,5.145 // / yasyāṃśāṃśāṃśa-bhāgena
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738973 (0.035):
māyayeti | prākṛta-pralaye'pi tasmiṃs tasyālayāt yasyāṃśāṃśāṃśa-bhāgenety
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184347 (0.061):
tasmād viddhi tad-aṃśāṃśas tān sarvāṃśatvam ajam prabhum || iti |
bhavanti kila viśvātmaṃs taṃ tvādyāhaṃ gatiṃ gatā || [BhP 10.85.31] iti |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417247 (0.0):
BhP_10.85.031/1 yasyāṃśāṃśāṃśa bhāgena viśvotpatti layodayāḥ / BhP_10.85.031/3 bhavanti kila viśvātmaṃs taṃ tvādyāhaṃ gatiṃ gatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812983 (0.0):
yasyāṃśāṃśāṃśa bhāgena viśvotpatti layodayāḥ / / bhavanti kila viśvātmaṃs taṃ tvādyāhaṃ gatiṃ gatā // BhP_10.85.031 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402028 (0.0):
yasyāṃśāṃśāṃśa bhāgena viśvotpatti layodayāḥ | / bhavanti kila viśvātmaṃs taṃ tvādyāhaṃ gatiṃ gatā || [BhP 10.85.31]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10862162 (0.028):
viśvotpatti-layodayāḥ | / bhavanti kila viśvātmaṃs
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923616 (0.034):
bhiṣaktamaṃ tvādya gatiṃ gatāḥ sma || [BhP 4.30.38]
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22540933 (0.049):
BhP_04.30.038/2 suduścikitsyasya bhavasya mṛtyor bhiṣaktamaṃ tvādya gatiṃ / gatāḥ sma / BhP_04.30.039/1 yan naḥ svadhītaṃ guravaḥ prasāditā viprāś ca vṛddhāś ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688628 (0.049):
suduścikitsyasya bhavasya mṛtyor bhiṣaktamaṃ tvādya gatiṃ gatāḥ sma // / BhP_04.30.038 //
ṭīkā ca - yasyāṃśaḥ puruṣas tasyāṃśo māyā tasyā aṃśā guṇās teṣāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402036 (0.0):
bhavanti kila viśvātmaṃs taṃ tvādyāhaṃ gatiṃ gatā || [BhP 10.85.31] / ṭīkā ca yasyāṃśaḥ puruṣas tasyāṃśo māyā tasyā aṃśā guṇās teṣāṃ
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10862181 (0.051):
yasyāṃśaḥ puruṣasya syād aṃśaḥ prakṛtis tu sā | / tasyā aṃśā guṇās teṣāṃ bhāgenāsyodbhavādayaḥ // Lbh_1,5.147 //
bhāgena paramāṇu-mātra-leśena viśvotpatty-ādayo bhavanti | taṃ tvā tvāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402047 (0.0):
ṭīkā ca yasyāṃśaḥ puruṣas tasyāṃśo māyā tasyā aṃśā guṇās teṣāṃ / bhāgena paramāṇu mātra leśena viśvotpatty ādayo bhavanti | taṃ tvā tvāṃ
gatiṃ śaraṇaṃ gatāsmi ity eṣā | tathā ca brahma-stutau - nārāyaṇo'ṅga
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402049 (0.0):
bhāgena paramāṇu mātra leśena viśvotpatty ādayo bhavanti | taṃ tvā tvāṃ / gatiṃ śaraṇaṃ gatāsmi ity eṣā ||
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382905 (0.060):
BhP_08.24.020/3 pṛthu dehi padaṃ mahyaṃ yat tvāhaṃ śaraṇaṃ gatā / BhP_08.24.021/1 tata ādāya sā rājñā kṣiptā rājan sarovare
nara-bhū-jalāyanāt [BhP 10.14.3] iti | / narāj jātāni tattvāni nārāṇīti vidur budhāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6987798 (0.0):
nanu, narāj jātāni tattvāni nārāṇīti vidur budhāḥ | tasya tāny ayanaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410175 (0.0):
yathā vā brahmā nārāyaṇas tvam ity ādau nārāyaṇo'ṅga nara bhū jalāyanāt
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402065 (0.019):
yathā ca nārāyaṇas tvaṃ na hi sarva dehinām ity ādau nārāyaṇo'ṅgaṃ / nara bhū jalāyanāt iti | [BhP 10.14.14]
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20733231 (0.025):
13,124.022d@013_0012 narāj jātāni tattvāni nārāṇīti tato viduḥ
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23978544 (0.025):
sa eva sarvabhūtānāṃ % nara ity abhidhīyate // NsP_64.60 // / narāj jātāni tattvāni $ nārāṇīti tato viduḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17043532 (0.025):
sa eva sarvabhūtānāṃ nara ity abhidhīyate // NsP_64.60 // / narāj jātāni tattvāni nārāṇīti tato viduḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367338 (0.030):
BhP_10.14.014/3 nārāyaṇo 'ṅgaṃ nara bhū jalāyanāt tac cāpi satyaṃ na
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12769734 (0.053):
sa eva sarvabhūtātmā nara ityabhidhīyate // BhS_36.250 // / narājjātāni tattvāni nārāṇīti pracakṣate /
tasya tāny ayanaṃ pūrvaṃ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ || / ity anena lakṣito yo nārāyaṇaḥ sa tavāṅgaṃ tvaṃ punar aṅgīty arthaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6987800 (0.0):
nanu, narāj jātāni tattvāni nārāṇīti vidur budhāḥ | tasya tāny ayanaṃ / pūrvaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402088 (5.960):
nārāyaṇaḥ prasiddhaḥ so'pi tavāṅgaṃ mūrtir ity eṣā | atra sa tavāṅgaṃ tvaṃ / punar aṅgīty asau tu viśado'rthaḥ | na tu stuti mātram idam |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18572245 (0.040):
tā yad asyāyanaṃ pūrvaṃ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ // Mn_1.10 // / yat tat kāraṇam avyaktaṃ nityaṃ sadasadātmakaṃ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26861779 (0.043):
āpo nārā iti proktā % munibhis tattvadarśibhiḥ // BrP_180.16 // / ayanaṃ tasya tāḥ pūrvaṃ $ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ & / sa devo bhagavān sarvaṃ % vyāpya nārāyaṇo vibhuḥ // BrP_180.17 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11133090 (0.043):
āpo nārā iti proktā munibhis tattvadarśibhiḥ // BrP_180.16 // / ayanaṃ tasya tāḥ pūrvaṃ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ / / sa devo bhagavān sarvaṃ vyāpya nārāyaṇo vibhuḥ // BrP_180.17 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26784152 (0.047):
viṣṇos tās tv ayanaṃ pūrvaṃ % tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ // BrP_60.25 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11055467 (0.047):
viṣṇos tās tv ayanaṃ pūrvaṃ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ // BrP_60.25 //
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3640153 (0.057):
tā yadasyāyanaṃ pūrvaṃ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ // / ityādineti |
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28066371 (0.057):
tā yadasyāyanaṃ pūrvaṃ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ // ityādineti /
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13355249 (0.057):
tā yadasyāyanaṃ pūrvaṃ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ // / ityādineti / tata eva cādipuruṣāt vyaṣṭipuruṣāṇāṃ vibhāgādante ca tatraiva
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20733233 (0.058):
13,124.022d@013_0012 narāj jātāni tattvāni nārāṇīti tato viduḥ / 13,124.022d@013_0013 tāny eva cāyanaṃ tasya tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23978547 (0.058):
narāj jātāni tattvāni $ nārāṇīti tato viduḥ & / tāny eva cāyanaṃ tasya % tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ // NsP_64.61 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17043535 (0.058):
narāj jātāni tattvāni nārāṇīti tato viduḥ / / tāny eva cāyanaṃ tasya tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ // NsP_64.61 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21482094 (0.060):
Manu1.10c/ tā yad asyāyanaṃ pūrvaṃ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ ||
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16830380 (0.061):
tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ BrP_180.17b / tena nārāyaṇo 'smy ukto BrP_56.12c
śrī-gītāsu viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat iti | tad evaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20101866 (0.0):
06,032.042a atha vā bahunaitena kiṃ jñātena tavārjuna / 06,032.042c viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25625949 (0.0):
athavā bahunaitena kiṃ jñātena tavārjuna / viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17833958 (0.0):
madhusūdanaḥ : pūrvādhyāye nānā vibhūtīr uktvā viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam / ekāṃśena sthito jagat iti viśvātmakaṃ pārameśvaraṃ rūpaṃ bhagavatābhihitaṃ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15627150 (0.0):
atha vā bahunaitena kiṃ jñātena tavārjuna Bhg_10.042a [=MBh_06,032.042a] / viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat Bhg_10.042c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22925884 (0.0):
atha vā bahunaitena kiṃ jñātena tavārjuna | / viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat ||BhG_10.42||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22925971 (0.0):
bhagavato vibhūtaya uktāḥ | tatra ca viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena / sthito jagat [Gītā 10.42] iti bhagavatābhihitaṃ śrutvā yat
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12549111 (0.0):
atha vā bahunaitena kiṃ jñātena tavārjuna | / viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat ||42||
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14657724 (0.0):
pūrvādhyāyānte viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat iti
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14657795 (0.0):
madhusūdanaḥ : pūrvādhyāye nānā-vibhūtīr uktvā viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam / ekāṃśena sthito jagat iti viśvātmakaṃ pārameśvaraṃ rūpaṃ bhagavatābhihitaṃ
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14658373 (0.0):
śrutam | yathā cedānīm ātmānaṃ tvam āttha viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam / ekāṃśena sthito jagat ity evaṃ kathayasi he parameśvara | evam eva tat |
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14658465 (0.0):
viśvanāthaḥ : idānīm ātmānaṃ tvam yathāttha viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam / ekāṃśena sthito jagat iti, tac caivam eva mama nātra ko 'py aviśvāso
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735695 (0.0):
kirīṭa-koṭy-eḍita-pāda-pīṭhaḥ || [BhP 3.2.21] iti | / śrī-gītāsu viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat [Gītā 10.42]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184041 (0.0):
kṣetrajñaṃ cāpi māṃ viddhīti | tad uktam -- viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam / ekāṃśena sthito jagat [Gītā 10.42] | yatra gaty-antaraṃ nāsti tatraiva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23204544 (0.0):
athavā bahunaitena kiṃ jñātena tavārjuna | / viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat || iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13943692 (0.0):
dūrīkartuṃ svasminn evāntar mukhī kartuṃ ca viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam / ekāṃśena sthito jagat [Gītā 10.42] ity
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3450496 (0.0):
atha vā bahunaitena kiṃ jñānena tavārjuna | / viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat || BhG_1.1042 ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3451308 (0.0):
asti vinā yat syān mayā bhūtaṃ carācaram
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3455898 (0.0):
bhūtaṃ carācaram
kṛṣṇa-śabdasya yaugikārtho'pi sādhitaḥ | / ye ca tac-chabdena kṛṣiṇābhyāṃ paramānanda-mātraṃ vācayanti te'pi
īśvarādi-viśeṣaṇais tatra svābhāvikī śaktiṃ manyeran | tasmin na
dvitīyatvena sarva-kāraṇatvena ca vastv-antara-śaktiṃ manyeran | tasmin na
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10698900 (0.032):
vastu tatkāryāntarakāraṇatvena
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26186517 (0.048):
14216 atiprasaṅgāt / viśeṣa abhāvāt tasya arthāntaratvena vastu bhūtasya
DHARMAKIRTI: VADANYAYA (dhkvadnu.htm.txt) 10597724 (0.058):
01404 atat-kāraṇatvāt, dharmasya dravyād artha-antara-bhūtatvāt. / 01406 arthāntaratve api dharma-kāraṇatve dharma-antarasya
Dharmakirti: Vadanyaya (Vn) (bsa064_u.htm.txt) 27909603 (0.058):
dravyādarthāntarabhūtatvāt / / arthāntaratve 'pi dharmakāraṇatve, arthāntarasya kāryasyotpādanāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9393274 (0.060):
pratibhaṭabhūtavastvantarābhāvaprayojanatvena cāsyāḥ pṛthagalaṅkāratvamiti
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20996757 (0.061):
tadgatarūpakāraṇe mṛtpiṇḍarūpa ityarthaḥ / kāraṇa 5 tveneti // / kāraṇatvarūpatvenetyarthaḥ //
dvitīyatvena sarva-kāraṇatvena ca vastv-antara-śakty-āropāyogāt | tathā ca
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10698900 (0.032):
vastu tatkāryāntarakāraṇatvena
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26186517 (0.048):
14216 atiprasaṅgāt / viśeṣa abhāvāt tasya arthāntaratvena vastu bhūtasya
DHARMAKIRTI: VADANYAYA (dhkvadnu.htm.txt) 10597724 (0.058):
01404 atat-kāraṇatvāt, dharmasya dravyād artha-antara-bhūtatvāt. / 01406 arthāntaratve api dharma-kāraṇatve dharma-antarasya
Dharmakirti: Vadanyaya (Vn) (bsa064_u.htm.txt) 27909603 (0.058):
dravyādarthāntarabhūtatvāt / / arthāntaratve 'pi dharmakāraṇatve, arthāntarasya kāryasyotpādanāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9393274 (0.060):
pratibhaṭabhūtavastvantarābhāvaprayojanatvena cāsyāḥ pṛthagalaṅkāratvamiti
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20996757 (0.061):
tadgatarūpakāraṇe mṛtpiṇḍarūpa ityarthaḥ / kāraṇa 5 tveneti // / kāraṇatvarūpatvenetyarthaḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6271875 (0.063):
kāraṇarūpavastvantaropasthiterityarthaḥ /
śrutiḥ - ānando brahma iti | ko hy evānyāt kaḥ prāṇyād yad eṣa ākāśa
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10926294 (0.0):
rasaṃhyevāyaṃ labdhvānandī bhavati, ko hyevānyātkaḥ prāṇyāt, yadeṣa ākāśa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7003846 (0.0):
sāmarthyaṃ yuktam eveti bhāvaḥ | ko hy evānyāt kaḥ prāṇyād yad eṣa ākāśa / ānando na syād iti [TaittU 2.7.1] śruteḥ | prakaraṇ'sminn etad uktaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10925025 (0.032):
'rasaṃhyevāyaṃ labdhvā'nandī bhavati' iti, 'ko hyevānyātkaḥ prāṇyāt / / yadeṣa ākāśa ānando na syāt /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8647876 (0.032):
'ko hyevānyātkaḥ prāṇyāt / yadeṣa ākāśa ānando na syāt'
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24179042 (0.032):
'ko hyevānyātkaḥ prāṇyāt / yadeṣa ākāśa ānando na syāt'; (tai.2.7.) iti hi
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17852871 (0.032):
saumyedam agra āsīt katham asataḥ saj jāyeta [Chā 6.2.1] iti | tathā ko hy / evānyāt kaḥ prāṇyāt yad eṣa ākāśa ānando na syāt eṣa hy evānandayati
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26720443 (0.032):
asataḥ saj jāyeta [Chā 6.2.1] iti | tathā ko hy evānyāt kaḥ prāṇyāt yad / eṣa ākāśa ānando na syāt eṣa hy evānandayati [TaittU 2.7.1] ity ādi
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2101157 (0.032):
ānandāmayaprakaraṇe ko hyevānyātkaḥ prāṇyādyadeva ākāśa ānando na
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6985017 (0.032):
ko hy evānyāt kaḥ prāṇyāt yad eṣa ākāśa ānando na syāt, cakṣuṣaś
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397461 (0.032):
śakti vṛttitvāt | ūrjitaṃ sarvato balavat paramānanda rūpatvāt ko hy / evānyāt / kaḥ prāṇyāt yad eṣa ākāśa ānando na syāt [TaittU 2.7.1] iti śruteḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397706 (0.032):
ūrjitaṃ sarvato balavat paramānanda rūpatvāt | ko hy evānyāt kaḥ prāṇyāt / yad eṣa ākāśa ānando na syād [TaittU 2.7.1] iti śruteḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19306812 (0.032):
vilakṣaṇatvaṃ ca | ko hy evānyāt kaḥ prāṇyāt yad eṣa ākāśa ānando na syād
ānando na syāt | ānandād dhīmāni bhūtāni jāyante | [TaittU 2.7.1]
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10926294 (5.960):
rasaṃhyevāyaṃ labdhvānandī bhavati, ko hyevānyātkaḥ prāṇyāt, yadeṣa ākāśa / ānando na syāt' /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7003846 (5.960):
sāmarthyaṃ yuktam eveti bhāvaḥ | ko hy evānyāt kaḥ prāṇyād yad eṣa ākāśa / ānando na syād iti [TaittU 2.7.1] śruteḥ | prakaraṇ'sminn etad uktaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10925026 (0.043):
'rasaṃhyevāyaṃ labdhvā'nandī bhavati' iti, 'ko hyevānyātkaḥ prāṇyāt / / yadeṣa ākāśa ānando na syāt /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8641644 (0.043):
'ko hyevānyātmakaḥ prāṇyāt / / yadeṣa ākāśa ānando na syāt'; (tai. 2 7.) iti /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8647877 (0.043):
'ko hyevānyātkaḥ prāṇyāt / yadeṣa ākāśa ānando na syāt'
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24179043 (0.043):
'ko hyevānyātkaḥ prāṇyāt / yadeṣa ākāśa ānando na syāt'; (tai.2.7.) iti hi
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17852872 (0.043):
evānyāt kaḥ prāṇyāt yad eṣa ākāśa ānando na syāt eṣa hy evānandayati
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26720444 (0.043):
asataḥ saj jāyeta [Chā 6.2.1] iti | tathā ko hy evānyāt kaḥ prāṇyāt yad / eṣa ākāśa ānando na syāt eṣa hy evānandayati [TaittU 2.7.1] ity ādi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6985018 (0.043):
ko hy evānyāt kaḥ prāṇyāt yad eṣa ākāśa ānando na syāt, cakṣuṣaś
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397462 (0.043):
kaḥ prāṇyāt yad eṣa ākāśa ānando na syāt [TaittU 2.7.1] iti śruteḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397707 (0.043):
ūrjitaṃ sarvato balavat paramānanda rūpatvāt | ko hy evānyāt kaḥ prāṇyāt / yad eṣa ākāśa ānando na syād [TaittU 2.7.1] iti śruteḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19306813 (0.043):
vilakṣaṇatvaṃ ca | ko hy evānyāt kaḥ prāṇyāt yad eṣa ākāśa ānando na syād
na tasya kāryaṃ karaṇaṃ ca vidyate / na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983847 (0.0):
na tasya kāryaṃ karaṇaṃ ca vidyate / na tat samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate |
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2509036 (0.0):
na tasya kāryaṃ karaṇaṃ ca vidyate $ na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23982808 (0.0):
na tasya kāryaṃ karaṇaṃ ca vidyate na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10922980 (0.002):
'na tasya kāryaṃ karaṇaṃ ca vidyate na tatsamaścābhyadhikaśca dṛśyate /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3220785 (0.002):
śrutiśca bhavati 'na tasya kāryaṃ kāraṇaṃ ca vidyate na / tatsamaścābhyadhikaśca dṛśyate /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9607639 (0.002):
tasya kāryaṃ karaṇañ ca vidyate "na tatsamaścābhyadhikaś ca dṛśyate""
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11578375 (0.002):
utāmṛtatvasyeśānaḥ" ityādyāḥ
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23858465 (0.002):
na tasya kāryaṃ karaṇaṃ ca vidyate $ na tatsamaś cābhyadhikaś ca dṛśyate &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26562818 (0.002):
na tasya kāryaṃ karaṇaṃ ca vidyate na tatsamaś cābhyadhikaś ca dṛśyate /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1419057 (0.029):
na tasya kāryaṃ karaṇaṃ ca vidyate / na5 tatsamaś cābhyadhikaś ca vidyate /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23188815 (0.059):
bhavantīti caturveda-śikhāyām | na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate iti | / atha kasmād ucyate brahmā bṛṃhati bṛṃhayati ceti cānyatra | bṛhatvād
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7008571 (0.060):
na tasya kāryaṃ karaṇaṃ ca vidyate / na tat samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate |
parāsya śaktir vividhaiva śrūyate / svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca || [ŚvetU 6.8] iti |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10922984 (0.0):
'na tasya kāryaṃ karaṇaṃ ca vidyate na tatsamaścābhyadhikaśca dṛśyate / / parāsya śaktirvividhaiva śrūyate svābhāvikī jñānabalakriyā ca' (śvetā.
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3220790 (0.0):
tatsamaścābhyadhikaśca dṛśyate / / parāsya śaktirvividhaiva śrūyate svābhāvikī jñānabalakriyā ca //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17855964 (0.0):
parāsya śaktir vividhaiva śrūyate svābhāvikī jñāna bala kriyā ca ity ādi
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26723535 (0.0):
parāsya śaktir vividhaiva śrūyate svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca ity ādi
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2115390 (0.0):
parāsya śaktirvividhaiva śrūyate svābhāvikī jñānabalakriyā ca'; iti"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980507 (0.0):
śaktir / vividhaiva śrūyate svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca iti (ŚvetU 6.8) | eṣaiva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20982747 (0.0):
śaktir uṣṇateva raver asti | parāsya śaktir vividhaiva śrūyate svābhāvikī / jñāna-bala-kriyā ca (ŚvetU 6.8) iti mantra-varṇāt | viṣṇu-śaktiḥ parā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983853 (0.0):
na tat samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate | / parāsya śaktir vividhaiva śrūyate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7008581 (0.0):
na tat samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate | / parāsya śaktir vividhaiva śrūyate / svābhāvikī jñāna bala kriyā ca || [ŚvetU 6.8] ityādiś ca |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3425051 (0.0):
sarvajñaḥ sarvavit
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3456801 (0.0):
upapannataraḥ / yas sarvajñaḥ sarvavit"
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1375900 (0.0):
śaktir vividhaiva śrūyate svābhāvikī jñānabalakriyā ca / vijñātāram are
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1388070 (0.0):
sakaletaravilakṣaṇaṃ tathā yaḥ sarvajñaḥ sarvavit parāsya śaktir / vividhaiva śrūyate svābhāvikī jñānabalakriyā ca tam eva bhāntam anubhāti
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9607644 (0.0):
tasya kāryaṃ karaṇañ ca vidyate "na tatsamaścābhyadhikaś ca dṛśyate" / "parāsya śaktir vividhaiva śrūyate svābhāvikī jñānabalakriyā ca" ityādyāḥ
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11578380 (,0.0):
tatsamaścābhyadhikaś ca dṛśyate" "parāsya śaktir vividhaiva śrūyate"
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23858470 (0.0):
na tasya kāryaṃ karaṇaṃ ca vidyate $ na tatsamaś cābhyadhikaś ca dṛśyate & / parāsya śaktir vividhaiva śrūyate % svābhāvikī jñānabalakriyā ca //
nanu sva-mate yoga-vṛttau ca sarvākarṣakaṃ parama-bṛhattamānandaḥ kṛṣṇa
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735527 (0.015):
tad evaṃ svarūpa-guṇābhyāṃ parama-bṛhattamaḥ sarvākarṣaka ānandaḥ / kṛṣṇa-śabda-vācya iti jñeyam | sa ca śabdaḥ śrī-devakīnandana eva rūḍhaḥ |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18264863 (0.061):
eveti tad yukta ānandaḥ sarvākarṣakānanda ity artha evāmandaḥ; paraṃ
ity abhidhānāt avigraha eva sa ity avagamyate ānandasya vigrahānavagamāt |
satyam | kintv ayaṃ paramo'pūrvaḥ pūrva-siddhānanda-vigrahaḥ iti |
sac-cid-ānanda-lakṣaṇo yo vigrahas tad-rūpa evety arthaḥ | tathā ca
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736053 (0.033):
brahmāṇḍe ca śrī-kṛṣṇāṣṭottara-śata-nāma-stotre nanda-vraja-janānandī / sac-cid-ānanda-vigrahaḥ iti | / etad uktaṃ bhavati | sattvaṃ khalv avyabhicāritvam ucyate tad-rūpatvaṃ ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7010354 (0.057):
manuṣyākāro narākṛtiḥ paraṃ brahmeti smaraṇāt tad rūpo bhagavad ākhyo / vigraho yena | tam eva punar viśinaṣṭi | yadu vṛṣṭi sātvatāṃ dhuryam |
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24166682 (0.062):
vā, anirdeśyaṃ yatsukhaṃ tadrūpa iti vā vigrahaḥ / atra rūpaśabdo
śrī-daśame brahmaṇaḥ stave tvayy eva nitya-sukha-bodha-tanāv iti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18264924 (0.045):
kṛṣṇāyākliṣṭa karmaṇe iti tāpanīya nāndīni śamanāt | tvayy eva / nitya sukhabodha tanau iti śrī bhāgavatīya brahma stave nigamanāc ca |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10866536 (0.045):
tathā hi, śrī-bhāgavate brahma-stutau (10.14.22) - / tvayy eva nitya-sukha-bodha-tanāv anante
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789842 (0.049):
narākṛti paraṃ brahma | / tvayy eva nitya sukha bodha tanāv anante | [BhP 10.14.22],
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367506 (0.050):
BhP_10.14.022/3 tvayy eva nitya sukha bodha tanāv anante
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995419 (0.055):
ataeva viśuddha vijñāna ghanaṃ [BhP 10.37.20] viśuddha jñāna mūrtaye [BhP / 10.27.21] tvayy eva nitya sukha bodha tanāv [BhP 10.14.22] ity ādi vākyāni
tāpanī-hayaśīrṣayor api - sac-cid-ānanada-rūpāya kṛṣṇāyākliṣṭa-kāriṇe iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17844552 (0.033):
sac cid ānanda rūpāya kṛṣṇāyākliṣṭa kāriṇe |
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14668392 (0.033):
sac-cid-ānanda-rūpāya kṛṣṇāyākliṣṭa-kāriṇe |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18264914 (0.035):
tadrūpatā ca vipaścidbhir avagatā, sac cid ānanda rūpāya / kṛṣṇāyākliṣṭa karmaṇe iti tāpanīya nāndīni śamanāt | tvayy eva
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3206834 (0.042):
atha dvitīyo 'dhyāyaḥ / / saccidānandarūpāya kṛṣṇāyākliṣṭakāriṇe /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brsgor2u.htm.txt) 21918027 (0.060):
saccidānandarūpāya kṛṣṇāyākliṣṭakāriṇe / / namo vedāntavedyāya gurave buddhisākṣiṇe //1//
brahmāṇḍe ca śrī-kṛṣṇāṣṭottara-śata-nāma-stotre nanda-vraja-janānandī
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735161 (0.0):
ataiva brahmāṇḍa-purāṇe śrī-kṛṣṇāṣṭottara-śata-nāma-stotre -
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21118198 (0.0):
brahmāṇḍa purāṇe śrī kṛṣṇāṣṭottara śata nāma māhātmye
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14406001 (0.0):
brahmāṇḍa purāṇe śrī kṛṣṇāṣṭottara śata nāmāmṛta stotre
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14408612 (0.0):
pratipādya iti purāṇāntareṇaiva ca svayaṃ vyākhyātam | yathā brahmāṇḍa / purāṇe śrī kṛṣṇāṣṭottara śata nāmāmṛta stotre śrī kṛṣṇasya nāma viśeṣa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14413546 (0.0):
cāṣṭottara śata nāma stotre narākṛtitvaṃ prakṛtyaivoktam / nanda vraja janānandī sac cid ānanda vigrahaḥ |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18284349 (0.0):
asurāveśa eva brahmāṇḍa purāṇe śrī kṛṣṇāṣṭottara śata nāma stotre
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21117732 (0.043):
pādmottara khaṇḍe śrī rāmāṣṭottara śata nāma stotre śrī śivena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930976 (0.043):
khaṇḍe śrī rāmāṣṭottara śata nāma stotre śrī śiva vākyam
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21116317 (0.060):
pādme ca śrī rāmāṣṭottara śata nāma stotre
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932095 (0.060):
pādme śrī rāmāṣṭottara śata nāma stotre
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ iti | / etad uktaṃ bhavati | sattvaṃ khalv avyabhicāritvam ucyate tad-rūpatvaṃ ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14413548 (0.0):
cāṣṭottara śata nāma stotre narākṛtitvaṃ prakṛtyaivoktam / nanda vraja janānandī sac cid ānanda vigrahaḥ |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736014 (0.033):
satyam | kintv ayaṃ paramo'pūrvaḥ pūrva-siddhānanda-vigrahaḥ iti | / sac-cid-ānanda-lakṣaṇo yo vigrahas tad-rūpa evety arthaḥ | tathā ca
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21146419 (0.055):
tasyatasya jñānasya yattattadarthāvyabhicāritvarūpaṃ pramāṇyaṃ
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22815002 (0.056):
tad yadi jñānasattāmātrataivāvyabhicāritvam ucyate, tadā
śrī-daśame brahmādi-vākye - / satye pratiṣṭhitaḥ kṛṣṇaḥ satyam atra pratiṣṭhitam |
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15455297 (0.0):
05,068.011c sarvasya ca sadā jñānāt sarvam enaṃ pracakṣate / 05,068.012a satye pratiṣṭhitaḥ kṛṣṇaḥ satyam atra pratiṣṭhitam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995756 (0.0):
mukhyā viśrāntir iti bhāvaḥ | tad uktam satya vrataṃ satya param ity ādi / [BhP 10.2.26] | / satye pratiṣṭhitaḥ kṛṣṇaḥ satyam atra pratiṣṭhitam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14408286 (0.0):
satye pratiṣṭhitaḥ kṛṣṇaḥ satyam atra pratiṣṭhitam | / satyāt satyaṃ ca govindas tasmāt satyo hi nāmataḥ || [Mbh 5.68.12]
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20785813 (0.064):
13,150.009d@020_0379 satye pratiṣṭhitā lokā dharmaḥ satye pratiṣṭhitaḥ / 13,150.009d@020_0380 satye pratiṣṭhitaṃ jñānaṃ sarvaṃ satye pratiṣṭhitam
satyāt satyaṃ ca govindas tasmāt satyo hi nāmataḥ || [Mbh 5.68.12] iti |
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15455299 (0.0):
05,068.012a satye pratiṣṭhitaḥ kṛṣṇaḥ satyam atra pratiṣṭhitam / 05,068.012c satyāt satyaṃ ca govindas tasmāt satyo 'pi nāmataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995758 (0.0):
satye pratiṣṭhitaḥ kṛṣṇaḥ satyam atra pratiṣṭhitam | / satyāt satyaṃ ca govindas tasmāt satyo hi nāmataḥ || ity udyama parvaṇi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14408289 (0.0):
satye pratiṣṭhitaḥ kṛṣṇaḥ satyam atra pratiṣṭhitam | / satyāt satyaṃ ca govindas tasmāt satyo hi nāmataḥ || [Mbh 5.68.12]
śrī-devakī-vākye ca -- / naṣṭe loke dvi-parārdhāvasāne
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359108 (0.0):
BhP_10.03.025/1 naṣṭe loke dvi parārdhāvasāne mahā bhūteṣv ādi bhūtaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759048 (0.0):
BhP_10.03.024 //* / naṣṭe loke dvi parārdhāvasāne mahā bhūteṣv ādi bhūtaṃ gateṣu /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986694 (0.0):
siddham eva | prapañcāvatīrṇatve'py āha tribhiḥ / naṣṭe loke dvi parārdhāvasāne
mahā-bhūteṣv ādi-bhūtaṃ gateṣu | / vyakte 'vyaktaṃ kāla-vegena yāte
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359118 (0.0):
BhP_10.03.025/1 naṣṭe loke dvi parārdhāvasāne mahā bhūteṣv ādi bhūtaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759057 (0.0):
naṣṭe loke dvi parārdhāvasāne mahā bhūteṣv ādi bhūtaṃ gateṣu /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986703 (0.0):
naṣṭe loke dvi parārdhāvasāne / mahā bhūteṣv ādi bhūtaṃ gateṣu |
bhavān ekaḥ śiṣyate 'śeṣa-saṃjñaḥ || [BhP 10.3.25]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359123 (0.0):
BhP_10.03.025/3 vyakte 'vyaktaṃ kāla vegena yāte bhavān ekaḥ śiṣyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759062 (0.0):
vyakte 'vyaktaṃ kāla vegena yāte bhavān ekaḥ śiṣyate 'śeṣa saṃjñaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986708 (0.0):
vyakte'vyaktaṃ kāla vegena yāte / bhavān ekaḥ śiṣyate'śeṣa saṃjñaḥ || [BhP 10.3.25]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17820346 (0.027):
bhavān ekaḥ śiṣyate śeṣa saṃjñaḥ [BhP 10.3.25] iti | eko nārāyaṇa evāsīn
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18463270 (0.027):
bhavān ekaḥ śiṣyate śeṣa-saṃjñaḥ [BhP 10.3.25] iti | eko nārāyaṇa evāsīn
martyo mṛtyu-vyāla-bhītaḥ palāyan / lokān sarvān nirbhayaṃ nādyagacchat |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359155 (0.0):
BhP_10.03.026/4 taṃ tveśānaṃ kṣema dhāma prapadye / BhP_10.03.027/1 martyo mṛtyu vyāla bhītaḥ palāyan lokān sarvān nirbhayaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759091 (0.0):
nimeṣādir vatsarānto mahīyāṃs % taṃ tveśānaṃ kṣema dhāma prapadye // / BhP_10.03.026 //* / martyo mṛtyu vyāla bhītaḥ palāyan lokān sarvān nirbhayaṃ nādhyagacchat /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986802 (0.0):
| tathaiva spaṣṭaṃ punar āha / martyo mṛtyu vyāla bhītaḥ palāyan
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926902 (0.054):
prajñayā kathañcid āśritasyānyasya tyājanenaa ca | pūrveṇa yathā / martyo mṛtyu vyāla bhītaḥ palāyan
tat-pādābjaṃ prāpya yadṛcchayādya / svasthaḥ śete mṛtyur asmād apaiti || [BhP 10.3.24] ity ādi |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986815 (0.0):
tvat padābjaṃ prāpya yadṛcchayādya / svasthaḥ śete mṛtyur asmād apaiti || [BhP 10.3.27]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359169 (0.033):
BhP_10.03.027/3 tvat pādābjaṃ prāpya yadṛcchayādya susthaḥ śete mṛtyur
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759104 (0.033):
tvat pādābjaṃ prāpya yadṛcchayādya susthaḥ śete mṛtyur asmād apaiti //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926918 (0.033):
tvat pādābjaṃ prāpya yadṛcchayādya
eko'si prathamam [BhP 10.14.18] ity ādi śrī-brahmaṇo vākye tad amitaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995774 (0.048):
na ca tvayi janmādayo vikārāḥ santīty āha ādyaḥ kāraṇam | eko'si / prathamam ity ādau [BhP 10.14.18] tādṛśatva dṛṣṭeḥ | ato na janma, kintu
brahmādvayaṃ śiṣyate iti | śrī-gītāsu brahmaṇo hi pratiṣṭhāham iti |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735618 (0.046):
paraṃ brahma narākṛti [ViP 4.11.2] iti | śrī-gītāsu ca brahmaṇo hi / pratiṣṭhāham [Gītā 14.27] iti | śrī-gopāla-tāpanīṣu ca yo'sau paraṃ brahma
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14407436 (0.056):
māhātmyam iti tu bāla kolāhalaḥ | narākṛti paraṃ brahma iti, tad amitaṃ / brahmādvayaṃ śiṣyate iti [BhP 10.14.18], yan mitraṃ paramānandam [BhP
yasmāt kṣaram atīto'ham akṣarād api cottamaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104127 (0.0):
06,037.017c yo lokatrayam āviśya bibharty avyaya īśvaraḥ / 06,037.018a yasmāt kṣaram atīto 'ham akṣarād api cottamaḥ
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9368352 (0.0):
parābhaṭṭārikodayo yatrottamatvaṃ puruṣasya / yad uktam / Q: yasmāt kṣaram atīto 'ham akṣarād api cottamaḥ /
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15629925 (0.0):
[=MBh_06,037.017c] / yasmāt kṣaram atīto 'ham akṣarād api cottamaḥ Bhg_15.018a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22941735 (0.0):
īśvara ity ātmānaṃ darśayati bhagavān / yasmāt kṣaram atīto 'ham akṣarād api cottamaḥ |
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17671365 (0.0):
BhG 15.18 / yasmāt kṣaram atīto 'ham akṣarād api cottamaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7004932 (0.0):
sarvam ity ādīti | evaṃ / yasmāt kṣaram atīto 'ham
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27569177 (0.0):
yo lokatrayamāviśya bibhartyavyaya īśvaraḥ | 2.90 | / yasmāt kṣaramatīto'hamakṣarādapi cottamaḥ |
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2578114 (0.0):
tānyahaṃ veda sarvāṇi na tvaṃ vettha parantapa / / yasmātkṣaramatīto 'hamakṣarādapi cottamaḥ /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3463315 (0.0):
BhGR_15.17 // / yasmāt kṣaram atīto 'ham akṣarād api cottamaḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24766217 (0.0):
'yasmāt kṣaramatīto 'hamakṣarādapi cottamaḥ / ato 'smiloke vede ca
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25650682 (0.037):
06,037.018a yasmāt kṣaram atīto 'ham akṣarād api cottamaḥ / 06,037.018c ato 'smi loke vede ca prathitaḥ puruṣottamaḥ
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvpu.htm.txt) 17193911 (0.037):
Q: yasmāt kṣaram atīto 'ham akṣarād api cottamaḥ / / Q: ato 'smi loke vede ca prathitaḥ puruṣottamaḥ // [Bhagavadgītā 15.18]
ato'smi loke vede ca prathitaḥ puruṣottamaḥ || iti | / tāpanyām -
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104131 (1.192):
06,037.018a yasmāt kṣaram atīto 'ham akṣarād api cottamaḥ / 06,037.018c ato 'smi loke vede ca prathitaḥ puruṣottamaḥ
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9368356 (1.192):
Q: yasmāt kṣaram atīto 'ham akṣarād api cottamaḥ / / Q: ato 'smi loke vede ca prathitaḥ puruṣottamaḥ // [Bhagavadgītā 15.18]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22941739 (1.192):
yasmāt kṣaram atīto 'ham akṣarād api cottamaḥ | / ato 'smi loke vede ca prathitaḥ puruṣottamaḥ ||BhG_15.18||
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17671369 (1.192):
yasmāt kṣaram atīto 'ham akṣarād api cottamaḥ | / ato 'smi loke vede ca prathitaḥ puruṣottamaḥ ||18||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7004937 (1.192):
yasmāt kṣaram atīto 'ham / akṣarād api cottamaḥ | / ato 'smi loke vede ca
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27569181 (1.192):
yasmāt kṣaramatīto'hamakṣarādapi cottamaḥ | / ato'smi loke vede ca prathitaḥ puruṣottamaḥ | 2.91 |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3463319 (1.192):
yasmāt kṣaram atīto 'ham akṣarād api cottamaḥ / / ato 'smi loke vede ca prathitaḥ puruṣottamaḥ // BhGR_15.18 //
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24766221 (1.192):
'yasmāt kṣaramatīto 'hamakṣarādapi cottamaḥ / ato 'smiloke vede ca
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3463338 (0.026):
apy uktair hetubhir utkṛṣṭatamaḥ, ato 'haṃ loke vede ca puruṣottama iti / prathito 'smi / vedārthāvalokanāl loka iti smṛtir ihocyate / śrutau smṛtau
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17875902 (0.032):
adhyāsena puruṣa pada vyapadśyābhyām uttamatvād asmi bhavāmi loke vede ca / prathitaḥ prakhyātaḥ puruṣottama iti sa uttamaḥ puruṣa iti veda udāhṛta
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17671492 (0.032):
uttamatvād asmi bhavāmi loke vede ca prathitaḥ prakhyātaḥ puruṣottama iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17875810 (0.036):
akṣarāc cetana vargād apy uttamaś ca niyantṛtvāt | ato loke vede ca / puruṣottama iti prathitaḥ prakhyāto 'smi | tathā ca śrutiḥ sa eva
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22941771 (0.036):
ūrdhvatamo vā | atas tābhyāṃ kṣarākṣarābhyām uttamatvād asmi loke vede ca / prathitaḥ prakhyātaḥ | puruṣottama ity evaṃ māṃ bhakta janā viduḥ |
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17671400 (0.036):
akṣarāc cetana-vargād apy uttamaś ca niyantṛtvāt | ato loke vede ca / puruṣottama iti prathitaḥ prakhyāto 'smi | tathā ca śrutiḥ - sa eva
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15629932 (0.040):
[=MBh_06,037.018a] / ato 'smi loke vede ca prathitaḥ puruṣottamaḥ Bhg_15.018c
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628114 (0.042):
yasmāt kṣaram atītoham akṣarād api cottamaḥ / atosmi loke vede ca prathitaḥ puruṣottamaḥ 15.18
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvpu.htm.txt) 17193913 (0.043):
Q: yasmāt kṣaram atīto 'ham akṣarād api cottamaḥ / / Q: ato 'smi loke vede ca prathitaḥ puruṣottamaḥ // [Bhagavadgītā 15.18]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17875779 (0.043):
yasmāt kṣaram atīto 'ham akṣarād api cottamaḥ | / ato 'smi loke vede ca prathitaḥ puruṣottamaḥ ||18||
janma-jarābhyāṃ bhinnaḥ sthānur ayam acchedyo'yaṃ yo'sau saurye tiṣṭhati |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14412064 (0.0):
vākyam / janma jarābhyāṃ bhinnaḥ sthānur ayam acchedyo'yaṃ yo'sau saurye tiṣṭhati |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14419351 (0.0):
śrī gopāla tāpanyāṃ janma jarābhyāṃ bhinnaḥ sthāṇur ayam acchedyo'yaṃ
yo'sau goṣu tiṣṭhati, yo'sau gāḥ pālayati, yo'sau gopeṣu tiṣṭhati govindān
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14412072 (0.0):
janma jarābhyāṃ bhinnaḥ sthānur ayam acchedyo'yaṃ yo'sau saurye tiṣṭhati | / yo'sau goṣu tiṣṭhati, yo'sau gāḥ pālayati, yo'sau gopeṣu tiṣṭhati sa vo hi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14419359 (0.0):
yo'sau saurye tiṣṭhati yo'sau goṣu tiṣṭhati yo'sau gāḥ pālayati | yo'sau
mṛtyur bibheti || [GTU 2.23] ity ādi ca | tatra pūrvatra saurya iti |
yamunā, tad adūra-deśe vṛndāvane ity arthaḥ | / atha cid-rūpatvaṃ sva-prakāśatvena para-prakāśatvam | tac coktaṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18372889 (0.019):
tānapākaroti svaprakāśatvamapīti // / svaprakāśatvamapi tu yairjñānasya nivāritam /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18373242 (0.019):
ityāśayavānupasaṃharati svaprakāśatvamiti // / svaprakāśatvametasmād durnivāryaṃ samāpatet // MAnuv_2,2.151cd //
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24777952 (0.019):
ātmasaṃbandhāpekṣāpi durvāraiveti bhāvaḥ / svasattāvyāpakaprakāśatvena / svaprakāśatvaṃ syātsaṃvida iti punaḥ śaṅkate satyā iti / pariharati satyā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10476352 (0.020):
svaprakāśatvamityarthaḥ / / ataḥ svaprakāśatvena bhāsamānatvādātmano 'dhyāsādhiṣṭhānatvaṃ saṃbhavatīti
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13266516 (0.020):
svaprakāśatvamityarthaḥ / / ataḥ svaprakāśatvena bhāsamānatvādātmano 'dhyāsādhiṣṭhānatvaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10476335 (0.021):
svaprakāśatvādityarthaḥ / / svaprakāśatvaṃ sādhayati pratyagiti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13266499 (0.021):
svaprakāśatvādityarthaḥ / / svaprakāśatvaṃ sādhayati pratyagiti /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3671991 (0.030):
satyupapadyate / yattu prameyadaśāpatitaṃ na bhavati kiṃ tu cidrūpatayā / prakāśaparamārtharūpaṃ cidekasvabhāvaṃ svaccham , tatra
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6994620 (0.035):
atiriktatvāt pratya rūpatvāt sva prakāśatvāt / sarva śruti samanvaya siddhatvāt
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsgor3u.htm.txt) 4109117 (0.043):
asat parokṣaṃ ca na svaprakāśatvādityarthaḥ / / sarvabhūtaguṇairdivyagandhādibhiryuktaṃ māṃ mūrtimantaṃ paśyasīti yatsā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssgo3u.htm.txt) 8542916 (0.043):
asat parokṣaṃ ca na svaprakāśatvādityarthaḥ / / sarvabhūtaguṇairdivyagandhādibhiryuktaṃ māṃ mūrtimantaṃ paśyasīti yatsā
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24812497 (0.044):
jyotir ākārakatvād iti / svaprakāśajñānarūpatvenāprameyatvāt, prameyatve
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5901987 (0.045):
nahi tadāsya karbhāvo 'sti svaprakāśatvāt / / etaduktaṃ bhavati na saṃjñāmātraṃ mayā vyāsedhi, kintu viśeṣasaṃjñeti /
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8750381 (0.046):
AbhT_1.208a/. tena pūrṇasvabhāvatvaṃ prakāśatvaṃ cidātmatā /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24765244 (0.046):
tadabhivyañjakatvamityāha api ce tyādinā / tatsiddhiḥ saṃvidātmaprakāśaḥ / svaprakāśatvenānyāpekṣūprakāśatvābhāvopagamānna
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2231851 (0.048):
jagajjālasya citprakāśaviṣayatvena citprakāśatānapāyāj jñeyam | acidrūpo"
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2065566 (0.050):
jīvasya cāhamiti svaprakāśatayā svaprakāśajñānāśrayatayā
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24509653 (0.051):
pradīpadṛṣṭāntasāmarthyāt prakāśāntaranirapekṣatayā svaprakāśatā?
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24815325 (0.052):
prakāśata iti na vyañjakāpekṣā / nanu, sukhasya svaprakāśajñānarūpatve 'pi / nātmarūpatā, jñānasya dhātvartharūpatayā kriyātvena sāśrayatvāt jānāmīti
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24317671 (0.053):
siddhāntetu someṣṭyaṅgalopaprāyaścittaṃ samuccayeneti spaṣṭatvānnoktam // / yattu prakāśakāraiḥ ------ siddhānte someṣṭyaṅgalopaprāyaścittadvayasya
śrī-daśame / brahmaṇā ekas tvam ātmā ity ādau svayaṃ jyotīr iti | tāpanyāṃ -
yo brahmāṇaṃ vidadhāti pūrvaṃ / yo vidyāstasmai gopāyati sma kṛṣṇaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404035 (0.0):
yo brahmāṇaṃ vidadhāti pūrvaṃ / yo vidyāstasmai gopāyati sma kṛṣṇaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14408538 (0.0):
yo brahmāṇaṃ vidadhāti pūrvaṃ / yo vidyās tasmai gāpayati sma kṛṣṇaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607395 (0.0):
yo brahmāṇaṃ vidadhāti pūrvaṃ / yo vidyās tasmai gopāyati sma kṛṣṇaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23203346 (0.063):
anena tasyāpi śikṣā-nidānatvāc chāstra-yonitvaṃ ceti | śrutiś cātra / yo brahmāṇaṃ vidadhāti pūrvaṃ / yo vai vedāṃś ca prahiṇoti tasmai |
taṃ ha daivamātmabuddhiprakāśaṃ / mumukṣurvai śaraṇamanuvrajeta || [GTU 1.26] iti |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10946634 (0.0):
taṃ ha devamātmabuddhiprakāśaṃ mumukṣurvai śaraṇamahaṃ prapadye' (śve,
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17857605 (0.0):
| jñānaṃ mumukṣoḥ śaraṇatvena jñātum arham ucyate taṃ ha devam / ātma buddhi prakāśaṃ mumukṣur vai śaraṇam ahaṃ prapadye [GTU 1.25] iti
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26725176 (0.0):
ātma-buddhi-prakāśaṃ mumukṣur vai śaraṇam ahaṃ prapadye [GTU 1.25] iti
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21055125 (0.0):
yo vidyās tasmai gopāyati sma kṛṣṇaḥ | / taṃ ha daivam ātma buddhi prakāśaṃ / mumukṣur vai śaraṇam anuvrajeta // Hbhv_1.166 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982833 (0.0):
taṃ ha devam ātma buddhi prakāśaṃ / mumukṣur vai śaraṇam amuṃ vrajet || iti [GTU 1.22]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23203357 (0.0):
taṃ ha devam ātma-buddhi-prakāśaṃ / mumukṣur vai śaraṇam ahaṃ prapadye || [ŚvetU 6.18] |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404043 (0.0):
yo vidyāstasmai gopāyati sma kṛṣṇaḥ | / taṃ ha daivamātmabuddhiprakāśaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14408547 (0.0):
yo vidyās tasmai gāpayati sma kṛṣṇaḥ | / taṃ hi devam ātma buddhi prakāśaṃ / mumukṣur vai śaraṇam amuṃ vrajet || [GTU 1.26]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607402 (0.0):
yo vidyās tasmai gopāyati sma kṛṣṇaḥ | / taṃ ha daivam ātma buddhi prakāśaṃ
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23858663 (0.0):
taṃ ha devam ātmabuddhiprakāśaṃ % mumukṣur vai śaraṇam ahaṃ prapadye //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26563015 (0.0):
taṃ ha devam ātmabuddhiprakāśaṃ mumukṣur vai śaraṇam ahaṃ prapadye //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2509238 (0.0):
taṃ ha devaṃ ātma-buddhi-prakāśaṃ % mumukṣur vai śaraṇam ahaṃ prapadye //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23983010 (0.0):
taṃ ha devaṃ ātma-buddhi-prakāśaṃ mumukṣur vai śaraṇam ahaṃ prapadye //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13330720 (0.046):
taṃ ha devamātmabuddhiprakāśaṃ mumukṣurvai śaraṇamahaṃ prapadye' (śve,
na cakṣuṣā paśyati rūpam asya / yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990638 (0.0):
tādṛśa śakter apy ullāse tat kṛpaiva kāraṇam | tad uktaṃ śrutau / na cakṣuṣā paśyati rūpam asya / yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19338422 (0.015):
cakṣuṣā paśyanta rūpam asya [KaṭhU 2.39], yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3440712 (0.015):
labhyo na medhayā na bahunā śrutena / yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas / tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṃ svām iti viśeṣaṇāt pareṇātmanā"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3453884 (0.015):
labhyo na medhayā na bahunā śrutena / yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas / tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṃ svām iti // BhGR_11.53
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013136 (0.029):
bhaktir eva bhūyasī || [Māṭhara śruti] / yam evaiṣa vṛṇute tena labhyaḥ / tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṃ svām [KaṭhaU 1.2.23]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309654 (0.029):
śrutau ca yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanuṃ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27566969 (0.029):
yamevaiṣa vṛṇute tena labhyastasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanuṃ svām20 | 1.77 |"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3429612 (0.029):
na śocati
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1382016 (0.029):
api viśinaṣṭi nāyam ātmā pravacanena labhyo na medhayā na bahudhā śrutena / / yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṃ svām iti /
Katha-Upanisad (kathop_u.htm.txt) 22381391 (0.051):
nāyam ātmā pravacanena labhyo na medhayā na bahunā śrutena / / yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṃ svām //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16393966 (0.057):
yaṃ natvā kṛtakṛtyāḥ syus *HV_1.0*18:2a / yaṃ na paśyati cakṣuṣā **HV_App.I,42B.2824**196B:15b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 704508 (0.060):
brahmadevo bhavaś caiva $ yaṃ na paśyati cakṣuṣā // / **HV_App.I,42B.2824**196B:15 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25133885 (0.060):
yaṃ dhyāsyasi sa te patiḥ HV_App.I,29F.445b / yaṃ na paśyati cakṣuṣā HV_App.I,42B.2824**196B:15b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22190057 (0.060):
brahmadevo bhavaś caiva yaṃ na paśyati cakṣuṣā // / **HV_App.I,42B.2824**196B:15 //
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1389248 (0.063):
ityuktam / yam evaiṣa vṛṇute tena labhya iti viśeṣaṇād yam evaiṣa vṛṇuta
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19308246 (0.064):
yam evaiṣa vṛṇute tena labhya [KaṭhU 1.2.23] ity ādi śruteḥ |
tasyaiṣa ātmā vṛṇute tanuṃ svām || ity śruty-antaravat |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990641 (0.014):
yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas / tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanuṃ svām || [KaṭhaU 1.2.23]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19338425 (0.014):
cakṣuṣā paśyanta rūpam asya [KaṭhU 2.39], yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas / tasyaiṣā ātmā vivṛṇute tanuṃ svām [KaṭhU 1.2.23] iti śruteḥ | tat kutaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309656 (0.026):
śrutau ca yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanuṃ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27566971 (0.026):
yamevaiṣa vṛṇute tena labhyastasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanuṃ svām20 | 1.77 |"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3440714 (0.049):
labhyo na medhayā na bahunā śrutena / yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas / tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṃ svām iti viśeṣaṇāt pareṇātmanā"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3453886 (0.049):
labhyo na medhayā na bahunā śrutena / yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas / tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṃ svām iti // BhGR_11.53
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013138 (0.064):
yam evaiṣa vṛṇute tena labhyaḥ / tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṃ svām [KaṭhaU 1.2.23]
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3429614 (0.064):
yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṃ svām //
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1382018 (0.064):
/ yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṃ svām iti /
yathānanda-svarūpatvaṃ sarvāṃśena nirupādhi-parama-premāspadatvam | tac
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980931 (0.028):
ātmatnāṃ mūlam | ātmā hi sva prakāśa rūpatayā nirupādhi parama / premāspadatayā ca tat tad rūpeṇa pratīyata ity arthaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23188034 (0.050):
ānandatvaṃ nirupādhipremāspadatvena sādhayati |
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23823812 (0.051):
svasyātiviśadānādisāvarjñapradaṃ nirupādhikaparamapremāspadaguṇagaṇaṃ
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24809506 (0.060):
svaprakāśānabhyupagame ca jagadāndhyaprasaṅgāt, paramapremāspadatvena ca / tasyānandarūpatvāt, nirdharmakanityasvaprakāśasukhātmaka evātmā ityādayaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324252 (0.060):
ca | tatra nirupādhi parama premāspadatā svabhāve tasmin virodha liṅgena
ca śrī-daśame brahma-stavānte - brahman parodbhave kṛṣṇe [BhP 10.14.49]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368041 (0.033):
BhP_10.14.049/0 śrī rājovāca / BhP_10.14.049/1 brahman parodbhave kṛṣṇe iyān premā kathaṃ bhavet
ity-ādi-praśnottarayor vyaktam | tathā cānubhūtam ānakadundubhinā --
vidito 'si bhavān sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358880 (0.0):
BhP_10.03.013/1 vidito 'si bhavān sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758841 (0.0):
BhP_10.03.013/0 śrī vasudeva uvāca / vidito 'si bhavān sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815491 (0.048):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ / / sa sarva dṛg upadraṣṭā taṃ bhajan nirguṇo bhavet // BhP_10.88.005 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742560 (0.048):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ / sa sarva-dṛg upadraṣṭā taṃ bhajan nirguṇo bhavet || [BhP 10.88.5] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982023 (0.048):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt / puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ | / sa sarva dṛg upadraṣṭā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7011063 (0.048):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt / puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ | / sa sarva dṛg upadraṣṭā taṃ
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433165 (0.048):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt / puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ | / sa sarva-dṛg upadraṣṭā
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857041 (0.048):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ | / sa sarva-dṛg upadraṣṭā taṃ bhajan nirguṇo bhavet ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6419967 (0.054):
BhP_10.88.005/1 harir hi nirguṇaḥ sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ / BhP_10.88.005/3 sa sarva dṛg upadraṣṭā taṃ bhajan nirguṇo bhavet
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165776 (0.062):
BhP_01.07.023/1 tvam ādyaḥ puruṣaḥ sākṣādīśvaraḥ prakṛteḥ paraḥ / BhP_01.07.023/3 māyāṃ vyudasya cicchaktyā kaivalye sthita ātmani
kevalānubhavānanda- svarūpaḥ sarva-buddhi-dṛk || [BhP 10.3.13] iti |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358887 (0.0):
BhP_10.03.013/1 vidito 'si bhavān sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ / BhP_10.03.013/3 kevalānubhavānanda svarūpaḥ sarva buddhi dṛk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758847 (0.0):
vidito 'si bhavān sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ / / kevalānubhavānanda svarūpaḥ sarva buddhi dṛk // BhP_10.03.013 //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8387703 (0.051):
BhP_07.06.022/2 vyāpyavyāpakanirdeśyo hyanirdeśyo 'vikalpitaḥ / BhP_07.06.023/1 kevalānubhavānanda svarūpaḥ parameśvaraḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986271 (0.059):
ataeva daitya bālakān prati śrī prahlāda vākyam / kevalānubhavānanda svarūpaḥ parameśvaraḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2721636 (0.060):
vyāpyavyāpakanirdeśyo hyanirdeśyo 'vikalpitaḥ // BhP_07.06.022 // / kevalānubhavānanda svarūpaḥ parameśvaraḥ /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737668 (0.060):
śrutvaitad darśayāmāsa svaṃ lokaṃ prakṛteḥ param | / kevalānubhavānanda-mātram akṣaram avyayam ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414930 (0.060):
śrutvaitad darśayāmāsa sva lokaṃ prakṛteḥ param | / kevalānubhavānanda mātram akṣaram avyayam ||
ānandaṃ brahmaṇo rūpaṃ iti śruty-antaravat |
tad evaṃ tasya sac-cid-ānanda-vigraha-rūpatve siddhe, vigraha evātmā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13940895 (0.027):
prāpta śuddhatvāt | tādṛśa nindādy agamya śuddha sac cidānanda / vigrahāditvād ity arthaḥ | tasya tad agamyatvaṃ ca (page 167) nāhaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330119 (0.053):
sarva siddhi niṣevitatvam | sac cid ānanda ghana vigrahatvādayo jñeyāḥ |
tathātmaiva vigraha iti siddham | tato jīvavad dehitvaṃ tasya nety api
siddhāntitam | yathoktaṃ śrī-śukena - / kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17751115 (0.0):
tad rūpeṇa pratītir māyā mātram ity arthaḥ | tad uktam / kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām |
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18511574 (0.0):
tad-rūpeṇa pratītir māyā-mātram ity arthaḥ | tad uktam - / kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368139 (0.0):
BhP_10.14.055/1 kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767453 (0.0):
tad artham eva sakalaṃ jagad etac carācaram // BhP_10.14.054 // / kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995495 (0.0):
kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995722 (0.0):
eko'si prathamam iti [BhP 10.14.18] iti ca | kṛṣṇam enam avehi tvam / ātmānam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897980 (0.0):
tad artham eva sakalaṃ jagac caitac carācaram | / kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām || [BhP 10.14.54] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307099 (0.0):
darśitam | tasmāt priyatamaḥ svātmety uktvā [BhP 10.14.54] / kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19313967 (0.0):
paramātmāham | kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām [BhP
jagad-dhitāya so'py atra dehīvābhāti māyayā || [BhP 10.14.55] iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17751118 (0.0):
kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām | / jagad dhitāya so 'py atra dehīvābhāti māyayā || iti [BhP 10.14.55]
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18511577 (0.0):
kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām | / jagad-dhitāya so 'py atra dehīvābhāti māyayā || iti [BhP 10.14.55]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368143 (0.0):
BhP_10.14.055/1 kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām / BhP_10.14.055/3 jagad dhitāya so 'py atra dehīvābhāti māyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767456 (0.0):
kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām / / jagad dhitāya so 'py atra dehīvābhāti māyayā // BhP_10.14.055 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995499 (0.0):
kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām | / jagad dhitāya so'py atra dehīvābhāti māyayā || [BhP 10.14.55]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307103 (0.0):
kṛṣṇam enam avehi tvam ātmānam akhilātmanām | / jagad dhitāya so'py atra dehīvābhāti māyayā || ity anena [BhP 10.14.55],
tathāpi tasya dehival-līlā-kṛpā-paravaśatayaivety arthaḥ | māyā dambhe
kṛpāyāṃ ca iti viśva-prakāśaḥ | tad evam asya tathā / tathā-lakṣaṇa-śrī-kṛṣṇa-rūptave siddhe cobhaya-līlābhiniviṣṭatvena kvacid
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6985915 (0.049):
māyā dambhe kṛpāyāṃ ceti viśva prakāśe | vyākhyātaṃ ca ṭīkā kṛdbhir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6987859 (0.050):
pratāraṇa śaktiḥ, māyā dambhe kṛpāyāṃ ceti viśva prakāśāt | durvitarka
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17751637 (0.051):
ātma māyayeti | bhajaj jīvānukampayā hetunā tad uddhārāyety arthaḥ | māyā / dambhe kṛpāyāṃ / ca iti viśvaḥ | ātma māyayā sva sārvajñena sva saṅkalpeneti kecit | māyā
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18512096 (0.051):
ātma-māyayeti | bhajaj-jīvānukampayā hetunā tad-uddhārāyety arthaḥ | māyā / dambhe kṛpāyāṃ ca iti viśvaḥ | ātma-māyayā sva-sārvajñena sva-saṅkalpeneti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19315482 (0.052):
tad darśanotthitā yā māyā kṛpā putra bhāvas tena mohitaḥ | māyā dambhe / kṛpāyāṃ ca iti viśva prakāśāt | kileti sūtī gṛhe śrī kṛṣṇa vākyam api
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421291 (0.056):
darśanāt | tādṛśa sneha janikayā mama kṛpayeti vā | māyā dambhe kṛpāyāṃ / ca iti viśva prakāśāt | tat premṇaiva hy apavargasya tiraskāraḥ sarvatra
vṛṣṇīndratvaṃ kvacid govindatvaṃ ca dṛśyate | tathāha dvādaśe śrī-sūtaḥ --
śrī-kṛṣṇa-kṛṣṇa-sakha-vṛṣṇy-ṛṣabhāvani-dhrug-
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405258 (0.0):
sarvānte | dvādaśe ca śrī kṛṣṇa kṛṣṇa sakha vṛṣṇy ṛṣabhāvani dhrug
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411513 (0.031):
|| 10.26 || śrī śukaḥ || 94 || / śrī kṛṣṇa kṛṣṇa sakha vṛṣṇy ṛṣabhāvani dhrug
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19549096 (0.032):
BhP_12.11.025/1 śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-sakha vṛṣṇy-ṛṣabhāvani-dhrug-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631525 (0.032):
ratim udvahatādaddhā gaṅgevaugham udanvati // BhP_01.08.042 // / śrīkṛṣṇa kṛṣṇasakha vṛṣṇyṛṣabhāvanidhrug rājanyavaṃśadahanānapavargavīrya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2845013 (0.032):
ātma labhyaḥ // BhP_12.11.024 //* / śrī kṛṣṇa kṛṣṇa sakha vṛṣṇy ṛṣabhāvani dhrug $
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166964 (0.036):
BhP_01.08.043/1 śrīkṛṣṇa kṛṣṇasakha vṛṣṇyṛṣabhāvanidhrug
rājanya-vaṃśa-dahanānapavargya-vīrya | / govinda gopa-vanitā-vraja-bhṛtya-gīta-
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19549112 (0.0):
BhP_12.11.025/2 rājanya-vaṃśa-dahanānapavarga-vīrya / BhP_12.11.025/3 govinda gopa-vanitā-vraja-bhṛtya-gīta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2845025 (0.0):
rājanya vaṃśa dahanānapavarga vīrya & / govinda gopa vanitā vraja bhṛtya gīta % tīrtha śravaḥ śravaṇa maṅgala pāhi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411525 (0.0):
rājanya vaṃśa dahanānapavarga vīrya | / govinda gopa vanitā vraja bhṛtya gīta
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405261 (0.033):
sarvānte | dvādaśe ca śrī kṛṣṇa kṛṣṇa sakha vṛṣṇy ṛṣabhāvani dhrug / rājanya vaṃśa dahanānapavargya vīrya [BhP 12.11.25] ity ādau |
tīrtha-śravaḥ śravaṇa-maṅgala pāhi bhṛtyān || [BhP 12.11.25] iti |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19549118 (0.0):
BhP_12.11.025/3 govinda gopa-vanitā-vraja-bhṛtya-gīta / BhP_12.11.025/4 tīrtha-śravaḥ śravaṇa-maṅgala pāhi bhṛtyān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2845030 (0.0):
govinda gopa vanitā vraja bhṛtya gīta % tīrtha śravaḥ śravaṇa maṅgala pāhi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411530 (0.0):
govinda gopa vanitā vraja bhṛtya gīta / tīrtha śravaḥ śravaṇa maṅgala pāhi bhṛtyān || [BhP 12.11.25]
tad evam api svābhīṣṭa-rūpa-līlā-parikara-viśiṣṭatayā govindatvam eva
svārādhyatvena yojayati govinda iti | yathā atraivāgre stoṣyate
cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa iti | abhiṣekānte govinda iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424844 (0.047):
mathurā tattva pratipādaka śrī gopāla tāpany ādau cintāmaṇi prakara / sadmasu kalpa vṛkṣa [BhP 5.40] ity ādi
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600448 (0.047):
mathurā tattva pratipādaka śrī gopāla tāpany ādau / cintāmaṇi prakara sadmasu / kalpa vṛkṣa [BhP 5.40] ity ādi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405636 (0.055):
brahma saṃhitāyām [5.29] cintāmaṇi prakara sadmasu kalpa vṛkṣa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14425205 (0.055):
svecchāmayī svārasikī | evaṃ brahma saṃhitāyām / cintāmaṇi prakara sadmasu kalpa vṛkṣa
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600767 (0.055):
evaṃ brahma saṃhitāyām / cintāmaṇi prakara sadmasu kalpa vṛkṣa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14428155 (0.058):
saṃhitāyām eva tat stavādau cintāmaṇi prakara sadmasu kalpa vṛkṣa
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740317 (0.059):
iti sahasra-nāma-bhāṣyotthāpita-keśava-niruktau bhārata-vacanāt || 28 || / cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414472 (0.060):
tathāgre brahma stave / cintāmaṇi prakara sadmasu kalpa vṛkṣa
cābhyadhāt [BhP 10.27.23] ity uktvā tat prakaraṇārambhe śrī-śuka-prārthanā
prīyān na indro gavām [BhP 10.26.25] iti gavāṃ sarvāśrayatvād
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375670 (0.047):
BhP_10.26.025/4 bibhrad goṣṭham apān mahendra mada bhit prīyān na indro / gavām / BhP_10.27.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774415 (0.063):
apān mahendra mada bhit prīyān na indro gavām // BhP_10.26.025 //* / BhP_10.27.001/0 śrī śuka uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411501 (0.064):
tathā deve varṣati yajña viplava ruṣā ity ādau prīyān na indro gavām / [BhP
gavendratvenaiva sarvendratva-siddheḥ | na cedaṃ nyūnaṃ mantavyam | tathā
hi go-sūktam - / gobhyo yajñāḥ pravartante gobhyo devāḥ samutthitāḥ |
gobhir vedāḥ samudgīrṇāḥ ṣaḍ-aṅga-padaka-kramāḥ || iti |
astu tāvat parama-golokāvatīrṇānāṃ tāsāṃ gavām indratvam iti tāpanīṣu ca
brahmaṇā tadīyam eva svenārādhanaṃ prakāśitam -- govindaṃ
sac-cid-ānanda-vigrahaṃ vṛndāvana-sura-bhūruha-talāsīnaṃ satataṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17815466 (0.0):
tam ekaṃ govindaṃ sac cid ānanda vigrahaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17824226 (0.0):
[*ENDNOTE] tam ekaṃ govindaṃ sac cid ānanda vigraham pañca padaṃ
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18458389 (0.0):
tam ekaṃ govindaṃ sac-cid-ānanda-vigrahaṃ
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18467146 (0.0):
[*ENDNOTE] tam ekaṃ govindaṃ sac-cid-ānanda-vigraham pañca-padaṃ / vṛndāvana-sura-bhūruha-talāsīnaṃ satataṃ sa-marud-gaṇo 'haṃ paramayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411242 (0.0):
spaṣṭaṃ ca tathātvaṃ śrī gopāla tāpanyāṃ govindaṃ sac cid ānanda / vigrahaṃ vṛndāvana sura bhūruha talāsīnaṃ satataṃ sa marud gaṇo'haṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14412036 (0.0):
kaṣṭatāpatteḥ | śrī bhagavati tādṛśatvāsambhavāc ca | tathā ca śrutau / govindaṃ sac cid ānanda vigrahaṃ vṛndāvana sura bhū ruha talāsīnaṃ satataṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14416411 (0.0):
śrutiś ca darśitā / govindaṃ sac cid ānanda vigrahaṃ vṛndāvana sura bhūruha talāsīnaṃ satataṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607666 (0.0):
tam ekaṃ govindaṃ sac cid ānanda vigraham pañca padaṃ / vṛndāvana sura bhūruha / talāsīnaṃ satataṃ sa marud gaṇo'haṃ paramayā stutyā toṣayāmi ||176|| iti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600273 (0.026):
ity anena govindasyaiva viśeṣaṇam iti vivecanīyam | tāpanī ca tam ekaṃ / govindaṃ / sac cid ānanda vigraham iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17898871 (0.027):
evaṃ ca bhagavat tanoḥ saccidānandamayatve k ptaṃ sac cid ānanda vigraham / śrī vṛndāvana sura bhūruha talāsīnam iti (GTU 1.33) | śābdaṃ brahma vapur
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825445 (0.027):
evaṃ ca bhagavat-tanoḥ saccidānandamayatve k ptaṃ sac-cid-ānanda-vigraham / śrī-vṛndāvana-sura-bhūruha-talāsīnam iti (GTU 1.33) | śābdaṃ brahma vapur
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7599575 (0.028):
tam ekaṃ govindaṃ sac cid ānanda vigraham ity ādi |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14413585 (0.028):
tam ekaṃ govindaṃ sac cid ānanda vigraham [GTU 1.33] ity ādi ca | tasmāc
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21055361 (0.034):
tam ekaṃ govindaṃ sac cid ānanda vigraham pañca padaṃ / vṛndāvana sura bhūruha talāsīnaṃ satataṃ sa marud gaṇo 'haṃ paramayā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17815631 (0.045):
kṛṣṇāya iti, tam ekaṃ govindaṃ sac cid ānanda vigraham iti śravaṇāt |
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18458554 (0.045):
bhagavat-tanus tādṛk sac-cid-ānanda-rūpāya kṛṣṇāya iti, tam ekaṃ govindaṃ / sac-cid-ānanda-vigraham iti śravaṇāt | tathātve tad-avajñātṝṇāṃ
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18467137 (0.045):
[*ENDNOTE] tam ekaṃ govindaṃ sac-cid-ānanda-vigraham pañca-padaṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607657 (0.045):
tam ekaṃ govindaṃ sac cid ānanda vigraham pañca padaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14425098 (0.064):
iti śrī gopāla tāpanyām [1.11 15] govindaṃ gokulānandaṃ sac cid ānanda / vigraham [GTU 1.37] ity ādi ca |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600701 (0.064):
iti śrī gopāla tāpanyām [1.11 15] govindaṃ gokulānandaṃ / sac cid ānanda vigraham
samarud-gaṇo'haṃ toṣayāmi | [GTU 1.37] iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17815468 (0.0):
vṛndāvana sura bhūruha bhāvanāsīnaṃ satataṃ sa marud gaṇo 'haṃ paramayā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17824228 (0.0):
vṛndāvana sura bhūruha talāsīnaṃ satataṃ sa marud gaṇo 'haṃ paramayā
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18458391 (0.0):
vṛndāvana-sura-bhūruha-bhāvanāsīnaṃ satataṃ sa-marud-gaṇo 'haṃ paramayā
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18467148 (0.0):
vṛndāvana-sura-bhūruha-talāsīnaṃ satataṃ sa-marud-gaṇo 'haṃ paramayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14412041 (0.0):
govindaṃ sac cid ānanda vigrahaṃ vṛndāvana sura bhū ruha talāsīnaṃ satataṃ / sa marud gaṇo'haṃ toṣayāmi [GTU 1.37] iti brahma vākyam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14416413 (0.0):
govindaṃ sac cid ānanda vigrahaṃ vṛndāvana sura bhūruha talāsīnaṃ satataṃ / sa marud gaṇo'haṃ paritoṣayāmi | [GTU 1.37] iti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607668 (0.0):
talāsīnaṃ satataṃ sa marud gaṇo'haṃ paramayā stutyā toṣayāmi ||176|| iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411246 (0.027):
vigrahaṃ vṛndāvana sura bhūruha talāsīnaṃ satataṃ sa marud gaṇo'haṃ
tathaiva daśame -- tad bhūri bhāgyam iha janma kim apy aṭavyām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767088 (0.007):
'ṅghry udaja madhv amṛtāsavaṃ te // BhP_10.14.033 //* / tad bhūri bhāgyam iha janma kim apy aṭavyāṃ $ yad gokule 'pi
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367746 (0.010):
BhP_10.14.034/1 tad bhūri bhāgyam iha janma kim apy aṭavyāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403929 (0.010):
sarvādbhutatā varṇanābhiniveśa prapañco brahmaṇi spaṣṭa eva | astu tāvat / tad bhūri bhāgyam iha janma kim apy aṭavyām [BhP 10.14.34] ity ādi ||
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738486 (0.037):
yad vā tad bhūri-bhāgyam iha janma kim apy aṭavyāṃ yad gokule'pi
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9345819 (0.037):
[120] vṛndāha-tad api śrūyatām- / tad bhūri-bhāgyam iha janma kim apy aṭavyāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415321 (0.037):
yad vā tad bhūri bhāgyam iha janma kim apy aṭavyāṃ yad gokule'pi [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424007 (0.037):
vakṣyate ca tat prasādāpti rāhityātiśayaḥ | tad bhūri bhāgyam iha janma / apy aṭavyāṃ yad gokule'pi katamāṅghri rajo'bhiṣekam [BhP 10.14.34] ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19325058 (0.037):
ataeva śrī brahmaṇāpi prārthitam / tad bhūri bhāgyam iha janma kim apy aṭavyāṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18298700 (0.037):
nijānumatim ātatāna | yathā cāha sma / tad bhūri bhāgyam iha janma kimapy aṭavyāṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612500 (0.037):
punas tatraiva brahma stave (10.14.34) / tad bhūri bhāgyam iha janma kim apy aṭavyāṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628951 (0.037):
tad bhūri bhāgyam iha janma kim apy aṭavyāṃ / yad gokule'pi katamāṅghri rajo'bhiṣekam | ity ādi |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421719 (0.053):
prārthitaṃ tad etad evety āha / tad bhūri bhāgyam iha janma kim apy aṭavyāṃ
[BhP 10.14.34] ity ādi, śrī-nanda-nandanatvenaiva ca taṃ labdhuṃ prārthanā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403931 (0.055):
tad bhūri bhāgyam iha janma kim apy aṭavyām [BhP 10.14.34] ity ādi || / || 2.7 || brahmā śrī nāradam || 63 ||
naumīḍya te'bhra-vapuṣe taḍid-ambarāya ity ādi paśupāṅgajāya [BhP 10.14.1]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2766419 (0.012):
BhP_10.14.001/0 śrī brahmovāca / naumīḍya te 'bhra vapuṣe taḍid ambarāya $
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367027 (0.012):
BhP_10.14.001/0 śrī brahmovāca / BhP_10.14.001/1 naumīḍya te 'bhra vapuṣe taḍid ambarāya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14412562 (0.018):
stutyatvaṃ pratijānīte | naumīḍya te'bhra vapuṣe taḍid ambarāya [BhP
tad evaṃ govinda-śabdasya nānā-pāramaiśvarya-mayy anyārthatāpi tena
nābhimatā | tathā coktaṃ - īśvaratve / parameśvaratvānuvāda-pūrvaka-tātparyāvasānatayā gautamīya-tantre
śrīmad-daśākṣara-mantrārtha-kathane -
gopīti prakṛtiṃ vidyāj janas tattva-samūhakaḥ |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434375 (0.0):
tathā ca gautamīya-tantre daśārṇa-vyākhyāyām (20-21) -- / gopīti prakṛtiṃ vidyāj janas tattvasamūhakaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607970 (0.0):
vallabhāyeti / gopīti prakṛtiṃ vidyāj janas tattva samūhakaḥ |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28558820 (0.063):
pūrva pūrva pakṣasya tūttara pakṣatvaṃ vyañjitam | yathā gautamīya tantre, / gopīti prakṛtiṃ vidyāj janas tattva samūhakaḥ |
anayor āśrayo vyāptyā kāraṇatvena ceśvaraḥ | / sāndrānandaṃ paraṃ jyotir vallabhatvena kathyate ||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28558835 (0.0):
anayor āśrayo vyāptyā kāraṇatvena ceśvaraḥ | / sāndrānandaṃ paraṃ jyotir vallabhatvena kathyate ||
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434386 (0.0):
gopīti prakṛtiṃ vidyāj janas tattvasamūhakaḥ | / anayor āśrayo vyāptyā kāraṇatvena ceśvaraḥ ||67||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607973 (0.0):
gopīti prakṛtiṃ vidyāj janas tattva samūhakaḥ | / anayor āśrayo vyāptyā kāraṇatvena ceśvaraḥ |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736593 (0.045):
mahad-ādi-rūpaḥ | anayor āśrayaḥ sāndrānandaṃ paraṃ jyotir īśvarao / vallabha-śabdena kathyate | īśvaratve hetur vyāptyā kāraṇatvena ceti |
athavā gopī prakṛtir janas tad-aṃśa-maṇḍalam |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28558843 (0.0):
sāndrānandaṃ paraṃ jyotir vallabhatvena kathyate || / athavā gopī prakṛtir janas tad aṃśa maṇḍalam |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434394 (0.0):
sāndrānandaṃ paraṃ jyotir vallabhatvena kathyate | / athavā gopī prakṛtir janas tadaṃśamaṇḍalam ||68||
anayor vallabhaḥ proktaḥ svāmī kṛṣṇākhya īśvaraḥ ||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28558849 (0.0):
athavā gopī prakṛtir janas tad aṃśa maṇḍalam | / anayor vallabhaḥ proktaḥ svāmī kṛṣṇākhya īśvaraḥ ||
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434400 (0.0):
athavā gopī prakṛtir janas tadaṃśamaṇḍalam ||68|| / anayor vallabhaḥ proktaḥ svāmī kṛṣṇākhya īśvaraḥ|
kārya-kāraṇayor īśaḥ śrutibhis tena gīyate || / aneka-janma-siddhānāṃ gopīnāṃ patir eva vā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14431565 (0.0):
dvitīyādhyāye daśārṇa vyākhyāyāṃ / aneka janma siddhānāṃ gopīnāṃ patir eva vā |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28558859 (0.0):
anayor vallabhaḥ proktaḥ svāmī kṛṣṇākhya īśvaraḥ || / kārya kāraṇayor īśaḥ śrutibhis tena gīyate ||
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434410 (0.0):
anayor vallabhaḥ proktaḥ svāmī kṛṣṇākhya īśvaraḥ| / kāryakāraṇayor īśaḥ śrutibhis tena gīyate||69||
nanda-nandana ity uktas trailokyānanda-vardhanaḥ || iti.
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14431569 (0.0):
aneka janma siddhānāṃ gopīnāṃ patir eva vā | / nanda nandana ity uktas trailokyānanda vardhanaḥ || iti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28558863 (0.0):
aneka janma siddhānāṃ gopīnāṃ patir eva vā | / nanda nandana ity uktas trailokyānanda vardhanaḥ ||iti |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434414 (0.0):
anekajanmasiddhānāṃ gopīnāṃ patir eva vā| / nandanandana ity uktas trailokyānandavardhanaḥ||70|| iti.
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12496214 (0.0):
gopāla raghunāthāpta vraja-vallabha pāhi mām ||1||2 / nanda-nandana ity uktas trailokyānanda-vardhanaḥ |
prakṛtim iti māyākhyāṃ jagat-kāraṇa-śaktim ity arthaḥ tattva-samūhako
mahad-ādi-rūpaḥ | anayor āśrayaḥ sāndrānandaṃ paraṃ jyotir īśvarao
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736544 (0.045):
anayor āśrayo vyāptyā kāraṇatvena ceśvaraḥ | / sāndrānandaṃ paraṃ jyotir vallabhatvena kathyate ||
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434383 (0.045):
anayor āśrayo vyāptyā kāraṇatvena ceśvaraḥ ||67|| / sāndrānandaṃ paraṃ jyotir vallabhatvena kathyate |
vallabha-śabdena kathyate | īśvaratve hetur vyāptyā kāraṇatvena ceti |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22935822 (0.059):
tasmin kārya karaṇa kartṛtve hetuḥ kāraṇam ārambhakatvena prakṛtir ucyate
prakṛtir iti svarūpa-bhūtā māyātītā vaikuṇṭhādau prakāśamānā
mahā-lakṣmy-ākhyā śaktir ity arthaḥ | aṃśa-maṇḍalaṃ saṅkarṣaṇādi-rūpam |
aneka-janma-siddhānām ity atra | bahūni me vyatītāni janmāni tava cārjuna
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434450 (0.0):
iti viṣṇu-purāṇoktāḥ (ViP 6.5.79) | / atra anekajanmasiddhānāṃ iti, bahūni me vyatītāni (end page 20) janmāni
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20098549 (5.960):
06,026.005 śrībhagavān uvāca / 06,026.005a bahūni me vyatītāni janmāni tava cārjuna
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25622750 (5.960):
śrībhagavānuvāca / bahūni me vyatītāni janmāni tava cārjuna
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15622957 (5.960):
śrībhagavān uvāca Bhg_04.005 [=MBh_06,026.005] / bahūni me vyatītāni janmāni tava cārjuna Bhg_04.005a [=MBh_06,026.005a]
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3433589 (0.006):
svasaṅkalpenoktaprakriyayā jāyata ityarthaḥ / bahūni me vyatītāni janmāni / tava cārjuna / tāny ahaṃ veda sarvāṇi"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14431587 (0.012):
atrāneka janma siddhatvam anādi kalpa paramparā prādurbhūtatvam / evocyate bahūni me vyatītāni janmāni tava cārjuna [Gītā 4.5] itivat |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17750072 (0.012):
śrī bhagavān uvāca / bahūni me vyatītāni janmāni tava cārjuna |
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18510530 (0.012):
śrī-bhagavān uvāca / bahūni me vyatītāni janmāni tava cārjuna |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3433399 (0.012):
śrībhagavān uvāca / bahūni me vyatītāni janmāni tava cārjuna |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28558902 (0.014):
iti viṣṇu purāṇoktāḥ [ViP 6.5.79] | aneka janma siddhānāṃ iti, bahūni me
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1407683 (0.019):
amarajīvavyatirikteśvarapratipādanadvāreṇottaraṃ4 dīyate / (bahūni me vyatītāni janmāni tava cārjuna /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11610044 (0.019):
{1,137} bahūni me vyatītāni janmāni tava cārjuna |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3433416 (0.023):
anena janmanas satyatvam uktam, bahūni me vyatītāni janmānīti vacanāt,
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22906274 (0.035):
uvāca padartho hy arjunasya praśnaḥ / bahūni me vyatītāni janmāni tava cārjuna |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22906287 (0.039):
bahūni me mama vyatītāni atikrāntāni janmāni tava ca he arjuna tāny ahaṃ
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25645103 (0.042):
06,026.005a bahūni me vyatītāni janmāni tava cārjuna
[Gītā 4.5] iti śrī-bhagavad-gītā-vacanām anādi-janma-paramparāyām eva
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28558905 (0.021):
vyatītāni janmāni tava cārjuna [Gītā 4.5] iti / śrī bhagavad gītā vadanāditvam eva bodhayati, patir eva iti kadācid
tātparyam | / tad evam atrāpi nanda-nandanatvam evābhimataṃ śrī-gargeṇa ca yathoktam |
prāg ayaṃ vāsudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ [BhP 10.8.14] iti |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6362382 (0.015):
BhP_10.08.014/1 prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762096 (0.015):
prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ /
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2504630 (0.015):
sphurati sma-[BhP 10.8.15,14] bahūni santi rūpāṇi nāmāni ca sutasya te / iti, prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ iti ca vrajāvitāraṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423413 (0.015):
[Vṛ. adds here: prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19354531 (0.015):
atra devakī jaṭhara bhūr iti saṅketa nāma grahaṇam | saṅketa mūlaṃ tu / prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ [BhP 10.8.14] iti jñeyam |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5810824 (0.015):
tasmān nūnaṃ æprāg ayaṃ vasudevasyakvacij jātas tavātmajaḥ' [bhā 10.8.14]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18276242 (0.015):
śrī bhagavatā prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ [10.8.14] iti
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18277680 (0.015):
tataḥ prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ [BhP 10.8.14] iti
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15807131 (0.015):
[45] ṛṣiḥ sa hāsam uvāca / prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375524 (0.016):
BhP_10.26.017/1 prāgayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774279 (0.035):
prāgayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18276357 (0.061):
eva sāmprataṃ parāvasthām anu kṛtāsaktau hi bhaktau tad udayaḥ syāt | / tasmāt tavaivātmajas tasya vasudevasya tu kvacit kārye nimitte jātaḥ
ātmajatvaṃ / hi tasya śrī-vasudevasyāpi manasy āvirbhūtatvam evābhimatam |
āviveśāṃśa-bhāgena mana ānakadundubheḥ [BhP 10.2.16] iti | śrī-devakyām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758133 (0.008):
bhagavān api viśvātmā bhaktānām abhayaṅkaraḥ / / āviveśāṃśa bhāgena mana ānakadundubheḥ // BhP_10.02.016 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18276317 (0.008):
munibhir mana eva manyate | āviveśāṃśa bhāgena mana ānakadundubheḥ [BhP
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358112 (0.010):
BhP_10.02.016/3 āviveśāṃśa bhāgena mana ānakadundubheḥ
api dadhāra sarvātmakam ātma-bhūtaṃ kāṣṭhā yathānanda-karaṃ manastaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758163 (0.0):
tato jagan maṅgalam acyutāṃśaṃ samāhitaṃ śūra sutena devī / / dadhāra sarvātmakam ātma bhūtaṃ kāṣṭhā yathānanda karaṃ manastaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423318 (0.0):
samāhitaṃ śūra sutena devī | / dadhāra sarvātmakam ātma bhūtaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358143 (0.020):
BhP_10.02.018/3 dadhāra sarvātmakam ātma bhūtaṃ kāṣṭhā yathānanda karaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18276329 (0.020):
10.2.26] ity ādeḥ | dadhāra sarvātmakam ātma bhūtaṃ kāṣṭhā
[BhP 10.2.18] ity ādeḥ | śrī-vrajeśvarayo'pi tathāsīd eva phalena
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18276331 (1.192):
10.2.26] ity ādeḥ | dadhāra sarvātmakam ātma bhūtaṃ kāṣṭhā / yathānanda karaṃ manastaḥ [BhP 10.2.18] ity ādeś ca | śrī vraja rājābhyām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423319 (0.032):
kāṣṭhā yathānanda karaṃ manastaḥ || [BhP 10.2.18] iti | / tataḥ śrī nārada prahlāda dhruvādiṣu darśanāt sarva sammatatvāt tādṛśa
phala-kāraṇam anumīyate | śrī-bhagavat-prādurbhāvasya
pūrvāvyavahita-kālaṃ vyāpya tathā tathā sarvatra darśanāt | kintv ātmani
tasyāvirbhāve saty apy ātmajatvāya pitṛ-bhāva-maya-śuddha-mahā-premaiva
prayojakam | brahmaṇaḥ sakāśād varāha-devasyāvirbhāve'pi parasparaṃ tathā
bhāva-darśanābhāvāt | tathā nṛsiṃha-devaḥ stambhayor api | na ca vaktavyam
udara-praveśe sati putratvaṃ syāt | parīkṣid-rakṣaṇārthaṃ tan-mātur
udara-praviṣṭe ca tayos tādṛśa-vyavahārābhāvāt | tasmāt / vātsalyābhidha-premaiva putratve kāraṇam | tādṛśa-śuddha-premā tu
śrī-vrajeśvarayor eva śrī-vasudeva-devakyos tu paramaiśvarya-jñānaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19337329 (0.045):
itthaṃ tad viyogaja mahā duḥkha vyañjanāprakāreṇa | atra śrī vrajeśvarayoḥ / śrī kṛṣṇa viyoga duḥkhānubhava mayī śrīmad uddhavasya bhaktis tad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342924 (0.047):
prabhṛtiṣu vikhyāyamāne'pi śrī vasudeva putratve śrī vrajeśvarayos tad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324549 (0.053):
ata uttama vṛṣṇitayā sāmānyato labdham aiśvarya jñānam uttamam eva śrī / vasudeva devakyoḥ sammatam | tataḥ tat saṃsṛṣṭatve'pi līlā viśeṣād eva
pratibandhakaṃ iti sādhūktaṃ prāg ayaṃ vasudevasya iti | / atha śrī-śukadevena tathaiva nirṇītaṃ nāyaṃ sukhāpo bhagavān dehināṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363448 (0.0):
BhP_10.09.021/1 nāyaṃ sukhāpo bhagavān dehināṃ gopikā sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763088 (0.0):
nāyaṃ sukhāpo bhagavān dehināṃ gopikā sutaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424112 (0.0):
nāyaṃ sukhāpo bhagavān dehināṃ gopikā sutaḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867626 (0.0):
nāyaṃ sukhāpo bhagavān dehināṃ gopikā-sutaḥ // Lbh_1,5.459 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424125 (0.036):
sukhenāpyata iti sukhāpaḥ | ayaṃ śrī gopikā sutaḥ bhagavān dehināṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104386 (0.053):
nāyaṃ sukhāpo bhagavān dehināṃ gopikā sutaḥ | / jñānināṃ cātma bhūtānāṃ yathā bhaktimatām iha // Hbhv_10.202 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18276237 (0.062):
praśnānām uttārāṇi | tatra ca bhavator eveti yuktam evoktaṃ / śrī bhagavatā prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ [10.8.14] iti
gopikā-sutaḥ [BhP 10.9.21] iti | āgama-vidbhir api sakala-loka-maṅgalo
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363448 (0.009):
BhP_10.09.021/1 nāyaṃ sukhāpo bhagavān dehināṃ gopikā sutaḥ
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867626 (0.019):
nāyaṃ sukhāpo bhagavān dehināṃ gopikā-sutaḥ // Lbh_1,5.459 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424125 (0.026):
sukhenāpyata iti sukhāpaḥ | ayaṃ śrī gopikā sutaḥ bhagavān dehināṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763088 (0.048):
nāyaṃ sukhāpo bhagavān dehināṃ gopikā sutaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424112 (0.048):
nāyaṃ sukhāpo bhagavān dehināṃ gopikā sutaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14435284 (0.052):
nandanandanatvam anugacched evaṃ śrūyate sakala loka maṅgalo nanda / gopa tanayo devatā ity atra gautamīya tantre dvitīyādhyāye nandanandana
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25260564 (0.052):
devatā sakala loka maṅgalo / nanda gopa tanayaḥ samīritah // Krd_2.8 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104386 (0.054):
nāyaṃ sukhāpo bhagavān dehināṃ gopikā sutaḥ | / jñānināṃ cātma bhūtānāṃ yathā bhaktimatām iha // Hbhv_10.202 //
nanda-gopa-tanayo devatā iti | ataḥ śrīmad-daśākṣara-viniyoge'pi tan-maya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14435287 (0.0):
nandanandanatvam anugacched evaṃ śrūyate sakala loka maṅgalo nanda / gopa tanayo devatā ity atra gautamīya tantre dvitīyādhyāye nandanandana
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25260565 (0.0):
devatā sakala loka maṅgalo / nanda gopa tanayaḥ samīritah // Krd_2.8 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423272 (0.018):
ātmaja utpanna [BhP 10.5.1] ity ādau, tathopāsanā ca yathā sakala loka / maṅgalo nanda gopa tanayaḥ ity ādau | na tv evaṃ stambhādeḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074977 (0.055):
oṃ aṣṭādaśākṣara mantrasya śrī nārada ṛṣir gāyatrī cchandaḥ, / sakala loka maṅgalo nanda tanayo devatā, hrīṃ bījaṃ, svāhā śaktiḥ, kṛṣṇaḥ
eva dṛśyate iti | atha viśeṣaḥ śrī-vaiṣṇava-toṣaṇyāṃ nandas tv ātmaja
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342150 (0.047):
jātis tu pūrvoktā | kriyāś ca janma bālya krīḍādayaḥ | tatra nandas tv / ātmaja / utpannaḥ [BhP 10.5.1] ity ādinā janma darśitam | bālya krīḍām āha
utpannaḥ [BhP 10.5.1] ity ādau draṣṭavyaḥ | / sahasra-patra-kamalaṃ gokulākhyaṃ mahat padam |
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415758 (0.0):
sahasra-patraṃ kamalaṃ gokulākhyaṃ mahat padam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414380 (0.0):
upakramya / sahasra patra kamalaṃ gokulākhyaṃ mahat padam |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265890 (0.0):
ṣahasra patra kamalaṃ gokulākhyaṃ mahat padam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613743 (0.0):
nāga vistāra viṣṭambhaṃ rahasya drumam īritam | / sahasra patra kamalaṃ gokulākhyaṃ mahat padam ||23||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342150 (0.026):
jātis tu pūrvoktā | kriyāś ca janma bālya krīḍādayaḥ | tatra nandas tv / ātmaja / utpannaḥ [BhP 10.5.1] ity ādinā janma darśitam | bālya krīḍām āha
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423265 (0.048):
praveśādikaṃ vināpi tayoḥ putratayā tasya prasiddhiḥ | yathā nandas tv / ātmaja utpanna [BhP 10.5.1] ity ādau, tathopāsanā ca yathā sakala loka
tat-karṇikāraṃ tad-dhāma tad-anantāṃśa-sambhavam ||2|| // BrS_5.2 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414384 (0.0):
sahasra patra kamalaṃ gokulākhyaṃ mahat padam | / tat karṇikāraṃ tad dhāma tad anantāṃśa sambhavam ||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265894 (0.0):
ṣahasra patra kamalaṃ gokulākhyaṃ mahat padam | / tat karṇikāraṃ tad dhāma tad anantāṃśa sambhavam |
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415761 (0.026):
sahasra-patraṃ kamalaṃ gokulākhyaṃ mahat padam / / tat-karṇikāraṃ tad-dhāma tad-anantāṃśa-sambhavam // GGS_114 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613745 (0.057):
sahasra patra kamalaṃ gokulākhyaṃ mahat padam ||23|| / karṇikā tan mahad dhāma govinda sthānam uttamam |
atha tasya tad-rūpatā-sādhakaṃ nityaṃ dhāma pratipādayati sahasra-patraṃ
kamalam ity ādinā | sahasrāṇi patrāṇi yatra tat kamalam | bhūmiś
cintāmaṇi-gaṇamayīti vakṣyamāṇānusāreṇa cintāmaṇi-mayaṃ padmaṃ
tad-rūpaṃ mahat sarvotkṛṣṭaṃ padaṃ sthānam | mahataḥ śrī-kṛṣṇasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414500 (0.003):
vyākhyām āha sahasrāṇi patrāṇi yatra tat kamalaṃ cintāmaṇi mayaṃ / padmaṃ tad rūpam | tac ca mahat sarvotkṛṣṭaṃ padaṃ mahato mahābhagavato
mahā-bhagavato vā padaṃ mahā-vaikuṇṭhādi-rūpaṃ ity arthaḥ | rūḍhir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414506 (0.051):
padmaṃ tad rūpam | tac ca mahat sarvotkṛṣṭaṃ padaṃ mahato mahābhagavato / vā padaṃ śrī mahā vaikuṇṭham ity arthaḥ | tat tu nānā prakāram ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414528 (0.057):
prasiddhir yasya tat go gopāla sarūpam ity arthaḥ | rūḍhir yogam apaharati / nyāyena tasyaiva pratīteḥ | tata etad anuguṇatvenaivottara grantho'pi
yogam apaharatīti nyāyena tasyaiva pratīteḥ | etad abhipretyoktaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414531 (0.0):
prasiddhir yasya tat go gopāla sarūpam ity arthaḥ | rūḍhir yogam apaharati / nyāyena tasyaiva pratīteḥ | tata etad anuguṇatvenaivottara grantho'pi
śrī-daśame / bhagavān gokuleśvaraḥ iti śīlārthe tv atra varac-pratyayaḥ |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18266591 (0.049):
gokuleśvaraḥ iti | varaṭ pratyayaḥ khalv atra śīlārthatā paraḥ | tad eva
ataiva tad-anukūlatvenottara-grantho'pi vyākhyeyaḥ | tad eva cāmnātaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414536 (0.033):
nyāyena tasyaiva pratīteḥ | tata etad anuguṇatvenaivottara grantho'pi / vyākhyeyaḥ | tasya śrī kṛṣṇasya dhāma nanda yaśodādibhiḥ saha vāsa
gokulaṃ vana-vaikuṇṭham iti | tasya śrī-kṛṣṇasya dhāma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18266599 (0.052):
cāmnātaṃ gokulaṃ vana vaikuṇṭham iti | / [44] atha śrīmad vraja rāja tanūjatā śīla līlasya mahā bhagavatas
śrī-nanda-yaśodādibhiḥ saha vāsa-yogyaṃ mahāntaḥ-puraṃ taiḥ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7631985 (0.048):
līlā gūḍha līlā tayor bheda vyañjikā | ataeva śrī nanda yaśodādīnāṃ / parikaraiḥ
sahavāsitātvagre samuddekṣyate | tasya svarūpam āha tad iti | anantasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414550 (0.045):
yogyaṃ mahāntaḥpuram | tasya svarūpam āha tad iti | anantasya śrī / baladevasyāṃśāt | sambhavo nityāvirbhāvo yasya tat | tathā tantreṇaitad
śrī-baladevasyāṃśena jyotir-vibhāga-viśeṣeṇa sambhavaḥ sadāvirbhāvo yasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414556 (0.027):
yogyaṃ mahāntaḥpuram | tasya svarūpam āha tad iti | anantasya śrī / baladevasyāṃśāt | sambhavo nityāvirbhāvo yasya tat | tathā tantreṇaitad
tat tathā tantreṇaitad api bodhyate | ananto'ṃśo yasya tasya / śrī-baladevasyāpi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414564 (0.0):
baladevasyāṃśāt | sambhavo nityāvirbhāvo yasya tat | tathā tantreṇaitad / bodhyate | ananto'ṃśo yasya tasya śrī baladevasyāpi sambhavo nivāso yatra
sambhavo nivāso yatra tad iti | / karṇikāraṃ mahad yantraṃ ṣaṭ-koṇaṃ vajra-kīlakam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414392 (0.0):
tat karṇikāraṃ tad dhāma tad anantāṃśa sambhavam || / karṇikāraṃ mahad yantraṃ ṣaṭ koṇaṃ vajra kīlakam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414564 (0.052):
bodhyate | ananto'ṃśo yasya tasya śrī baladevasyāpi sambhavo nivāso yatra / sarva mantra gaṇa sevitasya śrīmad aṣṭādaśākṣara mahā mantra rājasya
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415770 (0.062):
karṇikāraṃ mahad yantraṃ ṣaṭ-kośaṃ vajra-kīlakam / / ṣaḍ-aṅgaṃ ṣaṭ-padī-sthānaṃ prakṛtyā puruṣeṇa ca // GGS_115 //
ṣaḍ-aṅga-ṣaṭ-padī-sthānaṃ prakṛtyā puruṣeṇa ca || // BrS_5.3 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414399 (0.0):
karṇikāraṃ mahad yantraṃ ṣaṭ koṇaṃ vajra kīlakam / ṣaḍ aṅga ṣaṭ padī sthānaṃ prakṛtyā puruṣeṇa ca ||
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415779 (0.022):
karṇikāraṃ mahad yantraṃ ṣaṭ-kośaṃ vajra-kīlakam / / ṣaḍ-aṅgaṃ ṣaṭ-padī-sthānaṃ prakṛtyā puruṣeṇa ca // GGS_115 //
premānanda-mahānanda-rasenāvasthitaṃ hi yat |
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415786 (0.0):
ṣaḍ-aṅgaṃ ṣaṭ-padī-sthānaṃ prakṛtyā puruṣeṇa ca // GGS_115 // / premānanda-mahānanda-rasenāvasthitaṃ hi yat /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414405 (0.0):
ṣaḍ aṅga ṣaṭ padī sthānaṃ prakṛtyā puruṣeṇa ca || / premānanda mahānanda rasenāvasthitaṃ hi yat
jyotī-rūpeṇa manunā kāma-bījena saṅgatam ||3|| // BrS_5.4 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415791 (0.0):
premānanda-mahānanda-rasenāvasthitaṃ hi yat / / jyotī-rūpeṇa manunā kāma-bījena saṅgatam // GGS_116 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414410 (0.0):
premānanda mahānanda rasenāvasthitaṃ hi yat / jyotī rūpeṇa manunā kāma bījena saṅgatam ||
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737296 (0.055):
tad-ātmakena tathā jyotī-rūpeṇa sva-prakāśakena manunā mantra-rūpeṇa / kāma-bījena saṅgatam iti mūlāntargatatve'pi kāma-bījasya pṛthag-uktiḥ
sarva-gaṇa-sevitasya śrīmad-aṣṭadaśākṣara-mantra-rājasya bahu-pīṭhasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414577 (0.018):
sarva mantra gaṇa sevitasya śrīmad aṣṭādaśākṣara mahā mantra rājasya
mukhya-pīṭham idam ity āha karṇikāram iti dvayena | mahad-yantram iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414583 (0.0):
sarva mantra gaṇa sevitasya śrīmad aṣṭādaśākṣara mahā mantra rājasya / bahu pīṭhasya mukhyaṃ pīṭham ity āha karṇikāram iti dvayena | mahad
yat prakṛtir eva sarvatra mantratvena pūjārthaṃ likhyate ity arthaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414593 (0.056):
yantram iti | yat pratikṛtir eva sarvatra yantratvena pūjārthaṃ likhyate
eva darśayati ṣaṭ-koṇā abhyantare yasya tat | vajra-kīlakaṃ karṇikāre
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414602 (0.0):
arthaḥ | yantratvam eva darśayati | ṣaṭkoṇā abhyantare yasya tad vajra
bīja-rūpa-hīra-kakolaka-śobhitam || yantre ca-kāropalakṣitā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414603 (0.033):
arthaḥ | yantratvam eva darśayati | ṣaṭkoṇā abhyantare yasya tad vajra / kīlakaṃ karṇikāre (bīja rūpa )hīraka kīlaka śobhitam | ṣaṭ koṇatve
caturthy-antā / catur-akṣarī kīla-rūpā jñeyā | ṣaṭ-koṇatve prayojanam āha ṣaḍ-aṅgāni
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414614 (0.022):
kīlakaṃ karṇikāre (bīja rūpa )hīraka kīlaka śobhitam | ṣaṭ koṇatve / prayojanam āha | ṣaṭ aṅgāni yasyāḥ sā yā ṣaṭ padī śrīmad aṣṭādaśākṣarī
yasyāḥ sā ṣaṭ-padī śrīmad-aṣṭādaśākṣarī tasyāḥ sthānam | prakṛtir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414623 (0.0):
prayojanam āha | ṣaṭ aṅgāni yasyāḥ sā yā ṣaṭ padī śrīmad aṣṭādaśākṣarī
mantrasya svarūpaṃ svayam eva śrī-kṛṣṇaḥ, kāraṇa-rūpatvāt | tac coktam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414629 (0.0):
prayojanam āha | ṣaṭ aṅgāni yasyāḥ sā yā ṣaṭ padī śrīmad aṣṭādaśākṣarī / tasyāḥ sthānaṃ prakṛtir mantrasya svarūpaṃ svayam eva śrī kṛṣṇaḥ kāraṇa
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434541 (5.960):
ca iti (5.3) | prakṛtir mantrasya svarūpas trayam eva śrī-kṛṣṇaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19329142 (0.056):
ālambano dvividhaḥ | prīti viṣayatvena svayaṃ bhagavān śrī kṛṣṇaḥ | tat
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737166 (0.064):
anayor antarādarśī saṃsārān no vimucyate || ity ādi | / ataḥ svayam eva śrī-kṛṣṇas tatra svarūpa-śakti-rūpeṇa durgā nāmeti |
ṛṣy-ādi-smaraṇe - kṛṣṇaḥ prakṛtir iti | / puruṣaś ca sa eva tad-adhiṣṭhātṛ-devatā-rūpaḥ | tābhyām avasthitam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414636 (0.036):
svarūpatvāt | puruṣaś ca sa eva tad devatā rūpaḥ | tābhyām avasthitam
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434548 (0.055):
kāraṇa-rūpatvāt | tad evoktam ṛṣy-ādi-smaraṇe kṛṣṇaḥ prakṛtir iti | sa eva
adhiṣṭhitam | sa hi mantre caturdhā pratīyate | mantrasya
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434506 (0.0):
siddham | tac-chṛtīnāṃ tad-ārādhānāṃ cānāghananatabhāvitvāt | sa hi mantre / caturdhā pratīyate | mantrasya kāraṇa-rūpatvena varṇa-samudāya-rūpatvena,
kāraṇa-rūpatvena, / adhiṣṭhātṛ-devatā-rūpatvena, varṇa-samudāya-rūpatvena, ārādhya-rūpatvena
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434516 (0.0):
siddham | tac-chṛtīnāṃ tad-ārādhānāṃ cānāghananatabhāvitvāt | sa hi mantre / caturdhā pratīyate | mantrasya kāraṇa-rūpatvena varṇa-samudāya-rūpatvena,
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434527 (0.013):
adhiṣṭhātṛ-devatā-rūpatvena ārādhya-rūpatvena ca | atra kāraṇa-rūpatvaṃ
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434552 (0.041):
kāraṇa-rūpatvāt | tad evoktam ṛṣy-ādi-smaraṇe kṛṣṇaḥ prakṛtir iti | sa eva / adhiṣṭhātṛ-devatā-rūpaḥ | varṇa-samudāya-rūpaṃ coktaṃ tatraiva - kāmaḥ
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8636062 (0.064):
puruṣārtho aneneti vā kāryakāraṇasaṅkhātarūpatvādvā / bhūtasamudāyarūpatvādvā sandohanāmake madhyadehe sthite 'gahane'; gambhīre
ca | tatra kāraṇa-rūpatvena adhiṣṭhātṛ-devatā-rūpatvenātrocyate |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434528 (0.0):
caturdhā pratīyate | mantrasya kāraṇa-rūpatvena varṇa-samudāya-rūpatvena, / adhiṣṭhātṛ-devatā-rūpatvena ārādhya-rūpatvena ca | atra kāraṇa-rūpatvaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20996758 (0.049):
tadgatarūpakāraṇe mṛtpiṇḍarūpa ityarthaḥ / kāraṇa 5 tveneti // / kāraṇatvarūpatvenetyarthaḥ //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3271355 (0.059):
agneścāyaṃ vāgbhāvo mukhapraveśaśca devatātmanādhiṣṭhātṛtvamaṅgīkṛtyocyate / nahi devatāsaṃbandhaṃ pratyākhyāyāgnervāci mukhe vā kaścidviśeṣasaṃbandho
ārādhya-rūpatvena prāg uktaḥ | īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇa iti |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434520 (0.027):
adhiṣṭhātṛ-devatā-rūpatvena ārādhya-rūpatvena ca | atra kāraṇa-rūpatvaṃ
varṇa-rūpatvenāgre uddhariṣyate kāmaḥ kṛṣṇāya iti | yathoktaṃ
hāyaśīrṣa-pañcarātre - / vācyatvaṃ vācakatvaṃ devatā-mantrayor iha |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434570 (0.0):
kṛṣṇāyety (BrahmaS 5.24) ādinā | uktaṃ ca hayaśīrṣa-pañcarātre / vācyatvaṃ vācakatvaṃ ca devatā-mantrayor hi |
abhedenocyate brahma tattva-vidbhir vicārataḥ || iti |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434572 (0.037):
vācyatvaṃ vācakatvaṃ ca devatā-mantrayor hi | / abhedenocyate grahma tattvavidbhir vicārataḥ || iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13921131 (0.038):
vācyatvaṃ vācakatvaṃ ca deva tan mantrayor iha | / abhedenocyate brahmaṃs tattvavidbhir vicāritaḥ || ity ādi |
gopāla-tāpanī-śrutiṣu - / vāyur yathaiko bhuvanaṃ praviṣṭo
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607313 (1.192):
svāhāśrito jagad ejayjat sva retāḥ ||161|| (GTU 1.14 15) / vāyur yathaiko bhuvanaṃ praviṣṭo / janye janye pañca rūpo babhūva |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21055030 (0.043):
(GTU 1.14 15) / vāyur yathaiko bhuvanaṃ praviṣṭo / janye janye pañca rūpo babhūva |
janye janye pañca-rūpo babhūva | / kṛṣṇas tathaiko'pi jagad-dhitārthaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21055040 (0.0):
janye janye pañca rūpo babhūva | / kṛṣṇas tathaiko 'pi jagad dhitārthaṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607321 (0.0):
vāyur yathaiko bhuvanaṃ praviṣṭo / janye janye pañca rūpo babhūva |
śabdenāsau pañca-pado vibhāti || iti | / kvacid durgāyā adhiṣṭhātṛtvaṃ śakti-śaktimator abheda-vivakṣayā yathā ca
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21055043 (0.0):
kṛṣṇas tathaiko 'pi jagad dhitārthaṃ / śabdenāsau pañca pado vibhāti // Hbhv_1.162 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607324 (0.0):
kṛṣṇas tathaiko'pi jagad dhitārthaṃ / śabdenāsau pañca pado vibhāti ||162|| iti | (GTU 1.16)
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434596 (0.021):
saccidānanda-vigrahaḥ | anādir ādir ity ādinā (5.1) kvicid durgāyā / adhiṣṭhātṛtvaṃ tu śakti-śaktimator abheda-vivakṣayā | ata uktaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25261394 (0.050):
śakti samūhasya svānanyasya svābhinnasya śakti śaktimator abheda vivakṣayā
bṛhad-gautamīye - / rādhā durgā śivā durgā lakṣmī durgā prakīrtitā |
gopāla-viṣṇu-pūjāyām ādy-antā na tu madhyamā ||
ataivoktaṃ gautamīya-kalpe -- / yaḥ kṛṣṇaḥ saiva durgā syād yā durgā kṛṣṇa eva saḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13935087 (0.0):
ataeva śrī bhagavad abhedenoktaṃ gautamīya kalpe yaḥ kṛṣṇaḥ saiva durgā
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434606 (0.0):
adhiṣṭhātṛtvaṃ tu śakti-śaktimator abheda-vivakṣayā | ata uktaṃ / gautamīya-kalpe - yaḥ kṛṣṇaḥ saiva durgā syād yā durgā kṛṣṇa eva sa iti |
anayor antarādarśī saṃsārān no vimucyate || ity ādi | / ataḥ svayam eva śrī-kṛṣṇas tatra svarūpa-śakti-rūpeṇa durgā nāmeti |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434614 (0.0):
gautamīya-kalpe - yaḥ kṛṣṇaḥ saiva durgā syād yā durgā kṛṣṇa eva sa iti | / yataḥ śrī-kṛṣṇas tatra svarūpa-śakti-rūpeṇa durgā nāma | tasmān neyaṃ
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737026 (0.064):
mantrasya svarūpaṃ svayam eva śrī-kṛṣṇaḥ, kāraṇa-rūpatvāt | tac coktam
neyaṃ māyāṃśa-bhūtā durgātigamyate | niruktiś cātra kṛcchreṇa
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434615 (0.0):
yataḥ śrī-kṛṣṇas tatra svarūpa-śakti-rūpeṇa durgā nāma | tasmān neyaṃ / māyāṃśa-bhūtā durgā iti gamyate | niruktiś cātra duḥkhena (end page 21)
durgārādhanādi bahu-prayāsena gamyate jñāyate iti | tathā ca
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434631 (0.018):
gurv-ārādhanādi-prayāsena gamyate jñāyate iti | tathā ca nārada-pañcarātre
nārada-pañcarātre śruti-vidyā-saṃvāde - / jānāty ekā parā-kāntaṃ saiva durgā tad-ātmikā |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434641 (0.0):
gurv-ārādhanādi-prayāsena gamyate jñāyate iti | tathā ca nārada-pañcarātre
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14428165 (0.028):
lakṣāvṛteṣu [BrahmaS 5.29] ity ādi | / evaṃ nārada pañcarātre ca śruti vidyā saṃvāde
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13935056 (0.029):
śakti vṛtti viśeṣasyādhiṣṭhātṛtvaṃ śrūti tantrādiṣv ādiṣv api dṛśyate | / nārada pañcarātre śruti vidyā saṃvāde
yā parā paramā śaktir mahā-viṣṇu-svarūpiṇī ||
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434648 (0.0):
jānāty ekā parā kāntaṃ saiva durgā tad-ātmikā | / yā parā parayā śaktir mahāviṣṇu-svarūpiṇī |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436805 (5.960):
ataiva -- / yā parā paramā śaktir mahāviṣṇu-svarūpiṇī |
yasyā vijñāna-mātreṇa parāṇāṃ paramātmanaḥ | / muhūrtād eva devasya prāptir bhavati nānyathā ||
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434657 (0.0):
yā parā parayā śaktir mahāviṣṇu-svarūpiṇī | / yasyā vijñāna-mātreṇa parāṇāṃ paramātmanaḥ |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436814 (0.0):
yā parā paramā śaktir mahāviṣṇu-svarūpiṇī | / tasyā vijñāna-mātreṇa parāṇāṃ paramātmanaḥ ||
ekeyaṃ prema-sarvasva-svabhāvā śrī-kuleśvarī |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434661 (0.0):
muhūrtād eva devasya prāptir bhavati nānyathā || / ekeyaṃ prema-sarvasva-svabhāvā śrī-gokuleśvarī |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436818 (0.0):
muhūrtād eva devasya prāptir bhavati nānyathā | / ekeyaṃ prema-sarvasva-svabhāvā śrī-gokuleśvarī ||
anayā sulabho jñeya ādi devo'khileśvaraḥ ||
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434671 (0.0):
ekeyaṃ prema-sarvasva-svabhāvā śrī-gokuleśvarī | / anayā sulabho jñeya ādi-devo 'khileśvaraḥ ||
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436825 (0.045):
ekeyaṃ prema-sarvasva-svabhāvā śrī-gokuleśvarī || / anayā sulabho jñeya ādidevo 'khileśvaraḥ ||
bhaktir bhajana-sampattir bhajate prakṛtiḥ priyam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13935063 (0.0):
nārada pañcarātre śruti vidyā saṃvāde / bhaktir bhajana sampattir bhajate prakṛtiḥ priyam |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434676 (0.0):
anayā sulabho jñeya ādi-devo 'khileśvaraḥ || / bhaktir bhajana-sampattir bhajate prakṛtiḥ priyam |
jñāyate'tyanta duḥkhena seyaṃ prakṛtir ātmanaḥ || / durgeti gīyate sadbhir akhaṇḍa-rasa-vallabhā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13935073 (0.0):
bhaktir bhajana sampattir bhajate prakṛtiḥ priyam | / jñāyate'tyanta duḥkhena seyaṃ prakṛtir ātmanaḥ ||
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434687 (0.0):
bhaktir bhajana-sampattir bhajate prakṛtiḥ priyam | / jñāyate 'tyanta-duḥkhena seyaṃ prakṛtir ātmanaḥ |
asyā āvarikā śaktir mahā-māyākhileśvarī |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434689 (0.030):
durgeti gīyate sarvair akhaṇḍa-rasa-vallabhā || / asyā āvarikā śaktir mahāmāyā 'khileśvarī |
yayā mugdhaṃ jagat sarvaṃ sarva-dehābhimānataḥ || iti ca |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434696 (1.192):
yayā mugdhaṃ jagat sarvaṃ sarva-dehābhimāninaḥ || iti |
tathā ca sammohana-tantre jayāṃ prati śrī-durgā-vacanaṃ -
yan nāmnā nāmnī durgāhaṃ guṇair guṇavatī hy aham |
yad-vaibhavā mahā-lakṣmī rādhā nityāparā dvayā || iti |
kiṃ ca prema-rūpā ye ānanda-mahānanda-rasās tat paripāka-bhedās
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414649 (0.0):
adhiṣṭhitam | dvayor api viśeṣaṇaṃ premeti | prema rūpā ye ānanda / mahānanda rasās tat paripāka bhedās tad ātmakena, tathā jyotī rūpeṇa sva
tad-ātmakena tathā jyotī-rūpeṇa sva-prakāśakena manunā mantra-rūpeṇa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414657 (0.0):
mahānanda rasās tat paripāka bhedās tad ātmakena, tathā jyotī rūpeṇa sva
kāma-bījena saṅgatam iti mūlāntargatatve'pi kāma-bījasya pṛthag-uktiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414659 (0.047):
prakāśena manunā mantra rūpeṇa ca kāma bījena avasthitam iti mūla
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736954 (0.055):
jyotī-rūpeṇa manunā kāma-bījena saṅgatam ||3|| // BrS_5.4 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415791 (0.055):
jyotī-rūpeṇa manunā kāma-bījena saṅgatam // GGS_116 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414410 (0.055):
jyotī rūpeṇa manunā kāma bījena saṅgatam ||
kutracana svātantryāpekṣayā ||3|| / tat-kiñjalkaṃ tad-aṃśānāṃ tat-patrāṇi śriyām api ||4|| // BrS_5.5 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414415 (0.035):
jyotī rūpeṇa manunā kāma bījena saṅgatam || / tat kiñjalkaṃ tad aṃśānāṃ tat patrāṇi śriyām api ||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265898 (0.035):
tat karṇikāraṃ tad dhāma tad anantāṃśa sambhavam | / tat kiñjalkaṃ tad aṃśānāṃ tat patrāṇi śriyām api ||
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415797 (0.041):
jyotī-rūpeṇa manunā kāma-bījena saṅgatam // GGS_116 // / tat-kiñjalkaṃ tad-aṃśānām tat-patrāṇi śriyām api // GGS_117 //
tad evaṃ tad-dhāmoktvā tad-āvaraṇāny āha tad ity ardhena | tasya / karṇikā-rūpa-dhāmnaḥ kiñjalkāḥ śikharāvali-valita-prācīra-paṅktya ity
arthaḥ | tac ca tad-aṃśānāṃ tasminn aṃśodāyo vidyate yeṣāṃ
parama-prema-bhājāṃ sajātīyānāṃ dhāmety arthaḥ | gokulākhyam ity uktir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414689 (0.034):
dāyo vidyate yeṣāṃ teṣāṃ sajātīyānāṃ dhāmety arthaḥ | gokulākhyam ity
eva | teṣāṃ sajātīyatvaṃ coktaṃ śrī-bādarāyaṇinā - / evaṃ kakudminaṃ hatvā stūyamānaḥ dvijātibhiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414702 (0.0):
ukter eva | teṣāṃ taj jātīyatvaṃ śrī śukadevena ca uktam / evaṃ kakudminaṃ hatvā stūyamānaḥ dvijātibhiḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2779156 (0.025):
evaṃ kukudminaṃ hatvā stūyamānaḥ dvijātibhiḥ / / viveśa goṣṭhaṃ sa balo gopīnāṃ nayanotsavaḥ // BhP_10.36.015 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6380766 (0.036):
BhP_10.36.015/1 evaṃ kukudminaṃ hatvā stūyamānaḥ dvijātibhiḥ / BhP_10.36.015/3 viveśa goṣṭhaṃ sa balo gopīnāṃ nayanotsavaḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18266688 (0.040):
[46] tad evam eṣāṃ tajjātitvam evoktaṃ śrī śukena / evaṃ kakudminaṃ hatvā stūyamānaḥ svajātibhiḥ |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15801965 (0.055):
evaṃ kukudminaṃ hatvā / stūyamānaṃ svajātibhiḥ | viveśa goṣṭhaṃ sabalo
viveśa goṣṭhaṃ sa-balo gopīnāṃ nayanotsavaḥ || [BhP 10.36.15] iti |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6380773 (0.0):
BhP_10.36.015/1 evaṃ kukudminaṃ hatvā stūyamānaḥ dvijātibhiḥ / BhP_10.36.015/3 viveśa goṣṭhaṃ sa balo gopīnāṃ nayanotsavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2779162 (0.0):
evaṃ kukudminaṃ hatvā stūyamānaḥ dvijātibhiḥ / / viveśa goṣṭhaṃ sa balo gopīnāṃ nayanotsavaḥ // BhP_10.36.015 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414708 (0.0):
ukter eva | teṣāṃ taj jātīyatvaṃ śrī śukadevena ca uktam / evaṃ kakudminaṃ hatvā stūyamānaḥ dvijātibhiḥ | / viveśa goṣṭhaṃ sa balo gopīnāṃ nayanotsavaḥ || [BhP 10.36.15] iti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18266695 (0.0):
evaṃ kakudminaṃ hatvā stūyamānaḥ svajātibhiḥ | / viveśa goṣṭhaṃ sabalo gopīnāṃ nayanotsavaḥ ||iti | (BhP 10.36.15)
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15801972 (0.0):
evaṃ kukudminaṃ hatvā / stūyamānaṃ svajātibhiḥ | viveśa goṣṭhaṃ sabalo
kaṃsa-vadhānte śrī-vraja-rājaṃ prati svayaṃ bhagavatā - jñātīn vo draṣṭum
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6387095 (0.031):
BhP_10.45.023/3 jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4405445 (0.033):
yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca snehaduḥkhitān | *HV_79.0*876:7 | / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham || *HV_79.0*876:8 |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14429689 (0.043):
tad etad āgamanaṃ dantavaktra vadhānantaram eva śrī bhāgavata sammataṃ, / yataḥ jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham [BhP 10.45.23] iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14435183 (0.053):
tathoktaṃ kaṃsa vadhānantaraṃ śrī kṛṣṇena śrī vrajeśvaraṃ prati jñātīn vo / draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham [BhP 10.45.23] iti | atra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2785028 (0.056):
yāta yūyaṃ vrajaṃn tāta vayaṃ ca sneha duḥkhitān / / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham // BhP_10.45.023 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9343032 (0.056):
yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha-duḥkhitān | / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham || [BhP 10.45.23]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423624 (0.056):
yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha duḥkhitān | / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham || [BhP 10.45.23] iti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5811294 (0.056):
yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha-duḥkhitān | / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham || [bhā 10.45.23] iti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15807290 (0.056):
yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha duḥkhitān | / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham ||[BhP 10.45.23] iti |
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12498526 (0.056):
yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha-duḥkhitān | / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham ||166||5
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867727 (0.056):
yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha-duḥkhitān | / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham // Lbh_1,5.475 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15807773 (0.057):
svayam api nayāsyati | jñātīn vo draṣṭum eṣyāmaḥ [BhP 10.45.13] iti
eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham [BhP 10.45.23] iti | ataiva kamalasya
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9343034 (0.0):
yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha-duḥkhitān | / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham || [BhP 10.45.23]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423629 (0.0):
yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha duḥkhitān | / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham || [BhP 10.45.23] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14429691 (0.0):
yataḥ jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham [BhP 10.45.23] iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14435186 (0.0):
tathoktaṃ kaṃsa vadhānantaraṃ śrī kṛṣṇena śrī vrajeśvaraṃ prati jñātīn vo / draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham [BhP 10.45.23] iti | atra
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15807293 (0.0):
yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha duḥkhitān | / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham ||[BhP 10.45.23] iti |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6387097 (1.192):
BhP_10.45.023/3 jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2785030 (1.192):
yāta yūyaṃ vrajaṃn tāta vayaṃ ca sneha duḥkhitān / / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham // BhP_10.45.023 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4405447 (1.192):
yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca snehaduḥkhitān | *HV_79.0*876:7 | / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham || *HV_79.0*876:8 |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5811295 (1.192):
yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha-duḥkhitān | / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham || [bhā 10.45.23] iti |
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12498528 (1.192):
yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha-duḥkhitān | / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham ||166||5
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867729 (1.192):
yāta yūyaṃ vrajaṃ tāta vayaṃ ca sneha-duḥkhitān | / jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham // Lbh_1,5.475 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14429561 (0.054):
jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṃ sukham || [BhP 10.45.23] iti | / hatvā kaṃsaṃ raṅga madhye pratīpaṃ sarva sātvatām |
patrāṇi / śriyāṃ tat-preyasīnāṃ gopī-rūpāṇāṃ śrī-rādhādīnām upavana-rūpāṇi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414719 (0.0):
viveśa goṣṭhaṃ sa balo gopīnāṃ nayanotsavaḥ || [BhP 10.36.15] iti | / tasya kamalasya patrāṇi śriyāṃ tat preyasīnāṃ śrī rādhādīnām upavana
dhāmānīty arthaḥ | gopī-rūpatvaṃ cāsāṃ mantrasya tan-nāmnāliṅgitatvāt
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414719 (0.053):
tasya kamalasya patrāṇi śriyāṃ tat preyasīnāṃ śrī rādhādīnām upavana / rūpāṇi dhāmānīty arthaḥ | atra patrāṇām ucchrita prāntānāṃ mūla
rādhāditvaṃ ca - / devī kṛṣṇamayī proktā rādhikā para-devatā |
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416423 (0.0):
devī kṛṣṇa-mayi proktā rādhikā para-devatā /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28557561 (0.0):
[14] bṛhad gautamīye' py eṣā sarvato labdha viśeṣā prastūyate / devī kṛṣṇamayī proktā rādhikā para devatā |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435857 (0.0):
śrī-rādhāṃ vāma-bhāge tu pūjayed bhakti-tat-paraḥ | / devī kṛṣṇamayī proktā rādhikā para-devatā ||97||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7615029 (0.0):
yathā bṛhad gautamīye / devī kṛṣṇamayī proktā rādhikā para devatā |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616369 (0.0):
rādhikaiva śrī vṛndāvaneśvarī mahārājñī, yathā bṛhad gautamīye / devī kṛṣṇa mayī proktā rādhikā para devatā |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7621402 (0.026):
tat tu mūla lakṣmy abhiprāyeṇa, yathā bṛhad gautamīye / devī kṛṣṇa mayī proktā rādhikā para devatā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14437172 (0.030):
aham ity arthaḥ | ataeva śrī rādhikā prasaṅge tat purato'pi / devī kṛṣṇa mayī proktā rādhikā para devatā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19326836 (0.061):
tathā devī kṛṣṇamayī proktā rādhikā ity ādi bṛhad gautamīyānusāreṇa,
sarva-lakṣmī-mayī sarva-kāntiḥ sammohinī parā || iti bṛhad-gautamīyāt |
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416427 (0.0):
devī kṛṣṇa-mayi proktā rādhikā para-devatā / / sarva-lakṣmī-mayī sarva-kāntiḥ sammohinī parā // GGS_146 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28557566 (0.0):
devī kṛṣṇamayī proktā rādhikā para devatā | / sarva lakṣmī mayī sarva kāntiḥ sammohinī parā ||iti |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435870 (0.0):
varābhaya-karā dhyeyā sevitā sarva-devataiḥ | / sarva-lakṣmī-mayī sarva-kāntiḥ sammohinī parā ||98||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7615036 (0.0):
devī kṛṣṇamayī proktā rādhikā para devatā | / sarva lakṣmī mayī sarva kāntiḥ sammohinī parā || iti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616373 (0.0):
devī kṛṣṇa mayī proktā rādhikā para devatā | / sarva lakṣmī mayī sarva kāntiḥ saṃmohinī parā || iti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7621411 (0.025):
sarva lakṣmī mayī sarva kāntiḥ saṃmohinī parā || iti | / śrī brahma saṃhitāyām ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14437181 (0.054):
sarva lakṣmī mayī sarva kāntiḥ saṃmohinī parā || iti | / ṛk pariśiṣṭa śrutiś ca tathaivāha rādhayā mādhavo devo mādhavenaiva
vārāṇasyāṃ viśālākṣī vimalā puruṣottame | / rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane || iti matsya-purāṇāt |
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416450 (0.0):
mātsye ca-- / vārāṇasyāṃ viśālākṣī vimalā puruṣottame /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14437001 (0.0):
yat tu mātsye devyā dakṣaṃ prati / rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19326799 (0.0):
śriyo'ṅga [BhP 10.47.60] ity ādinā tato'pi paramādhikya śravaṇāt | tasmād / rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane iti mātsyānusāreṇa
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436624 (0.0):
'pi paramādhikya-śravaṇāt | tasmād rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12508759 (0.0):
rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane |5 iti.
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3804112 (0.0):
śivakuṇḍe śivānandā $ nandinī devikātaṭe & / rukmiṇī dvāravatyāṃ tu % rādhā vṛndāvane vane // MatsP_13.37 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8843637 (0.0):
śivakuṇḍe śivānandā nandinī devikātaṭe / / rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane // MatsP_13.37 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7615046 (0.0):
sarva lakṣmī mayī sarva kāntiḥ sammohinī parā || iti | / tathā mātsya skāndābhyām / vārāṇasyāṃ viśālākṣī vimalā puruṣottame |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616386 (0.0):
yathā mātsya skāndābhyām / vārāṇasyāṃ viśālākṣī vimalā puruṣottame |
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18897984 (0.0):
śivacaṇḍe sabhānandā nandinī devikātaṭe // RKV_198.75 // / rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436899 (0.022):
śrī rādhikaivety arthaḥ | evaṃ skānde / vārāṇasyāṃ viśālākṣī vimalā puruṣottame |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435686 (0.040):
yathoktaṃ matsya-purāṇe dakṣaṃ prati devī-vacanam - / rukmiṇī dvāravatyāṃ tu rādhā vṛndāvane vane |
rādhayā mādhavo devo mādhavenaiva rādhikā | vibhrājante janeṣv ā iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14437191 (0.0):
ṛk pariśiṣṭa śrutiś ca tathaivāha rādhayā mādhavo devo mādhavenaiva / rādhikā | vibhrājante janeṣv ā | vibhrājante vibhrājate | ā sarvata iti
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416437 (0.008):
ṛk-pariśiṣṭe ca-- / rādhayā mādhavo devo / mādhavenaiva rādhikā
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435757 (0.008):
api ṛk-pariśiṣṭe śrutyā varṇitam rādhayā mādhavo devo mādhavenaiva rādhikā
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436877 (0.008):
darśiteṣu ca śāstreṣu tad-yugmaṃ tat tad-īśituḥ || / rādhayā mādhavo devo mādhavenaiva rādhikā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19326845 (0.024):
tathā devī kṛṣṇamayī proktā rādhikā ity ādi bṛhad gautamīyānusāreṇa, / rādhayā mādhavo devo mādhavenaiva rādhikā ity ādi ṛk pariśiṣṭānusāreṇa
ṛk-pariśiṣṭa-śrutau ca | / atra viśeṣa-jijñāsāyāṃ kṛṣṇārcana-dīpikā draṣṭavyā | tatra patrāṇām
ucchrita-prāntānāṃ vartmāṇy agrima-sandhiṣu tu goṣṭhāni jñeyāni |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414732 (0.028):
rūpāṇi dhāmānīty arthaḥ | atra patrāṇām ucchrita prāntānāṃ mūla / sandhiṣu vartmāni agrima sandhiṣugoṣṭhāni jñeyāni | akhaṇḍa kamalasya
akhaṇḍa-kamalasya gokulatvāt tathaiva gokula-samāveśāc ca goṣṭhaṃ tathaiva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414733 (0.062):
sandhiṣu vartmāni agrima sandhiṣugoṣṭhāni jñeyāni | akhaṇḍa kamalasya / gokulākhyatvāt tathaiva samāveśāc ca |
yat tu sthānāntare vacanam asti -
sahasrāraṃ padmaṃ dala-tatiṣu devībhir abhitaḥ
parīto go-saṅghair api nikhila-kiñjalka-militaiḥ |
varāṭe yasyāsti svayam akhila-śaktyā prakaṭita-
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737521 (0.049):
gopāla-gosaṅkhya-godhug-ābhīra-vallabhā ity amaraḥ | akhila-śaktyā / prakaṭitaḥ prabhāvaḥ yena saḥ parama-puruṣaḥ śrī-kṛṣṇa ity arthaḥ ||4||
prabhāvaḥ satyaḥ śrī-parama-puruṣas taṃ kila bhaje || iti padma-bīja-koṣe
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737523 (0.063):
prakaṭitaḥ prabhāvaḥ yena saḥ parama-puruṣaḥ śrī-kṛṣṇa ity arthaḥ ||4||
arthaḥ | / tatra go-saṅkhyair iti tu pāṭhaḥ samañjasaḥ | go-saṅkhyāś ca gopāḥ iti |
gopāla-gosaṅkhya-godhug-ābhīra-vallabhā ity amaraḥ | akhila-śaktyā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17419161 (0.025):
(2.8.1288) gope gopāla gosaṃkhya godhugābhīra vallavāḥ
prakaṭitaḥ prabhāvaḥ yena saḥ parama-puruṣaḥ śrī-kṛṣṇa ity arthaḥ ||4||
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737493 (0.049):
varāṭe yasyāsti svayam akhila-śaktyā prakaṭita- / prabhāvaḥ satyaḥ śrī-parama-puruṣas taṃ kila bhaje || iti padma-bīja-koṣe
catur-asraṃ tat-paritaḥ śvetadvīpākhyam adbhutam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414423 (0.0):
tat kiñjalkaṃ tad aṃśānāṃ tat patrāṇi śriyām api || / catur asraṃ tat paritaḥ śvetadvīpākhyam adbhutam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265906 (0.0):
tat kiñjalkaṃ tad aṃśānāṃ tat patrāṇi śriyām api || / catur asraṃ tat paritaḥ śvetadvīpākhyam adbhutam |
catur-asraṃ catur-mūrteś catur-dhāma catuṣ-kṛtam || // BrS_5.6 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414431 (0.0):
catur asraṃ tat paritaḥ śvetadvīpākhyam adbhutam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265914 (0.0):
catur asraṃ tat paritaḥ śvetadvīpākhyam adbhutam |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737690 (0.032):
manorama-nikuñjāḍhyaṃ sarvartu-sukha-saṃyutam || ity ādi tac ca caturasram / catur-mūrteś catur-vyūhasya vāsudevādi-catuṣṭayasya | catuṣkṛtaṃ caturdhā
caturbhiḥ puruṣārthaiś ca caturbhir hetubhir vṛtam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414437 (0.0):
catur asraṃ catur mūrteś catur dhāma catuṣ kṛtam || / caturbhiḥ puruṣārthaiś ca caturbhir hetubhir vṛtam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265920 (0.0):
catur asraṃ catur mūrteś catur dhāma catuṣ kṛtam || / caturbhiḥ puruṣārthaiś ca caturbhir hetubhir vṛtam |
śūlair daśabhir ānaddham ūrdhvādho dig-vidikṣv api || // BrS_5.7 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414444 (0.0):
caturbhiḥ puruṣārthaiś ca caturbhir hetubhir vṛtam / śūlair daśabhir ānaddham ūrdhvādho dig vidikṣv api ||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265927 (0.0):
caturbhiḥ puruṣārthaiś ca caturbhir hetubhir vṛtam | / śūlair daśabhir ānaddham ūrdhvādho dig vidikṣu ca ||
aṣṭabhir nidhibhir juṣṭam aṣṭabhiḥ siddhibhis tathā / manu-rūpaiś ca daśabhir dik-pālaiḥ parito vṛtam || // BrS_5.8 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414457 (0.0):
śūlair daśabhir ānaddham ūrdhvādho dig vidikṣv api || / aṣṭabhir nidhibhir juṣṭam aṣṭabhiḥ siddhibhis tathā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265932 (0.0):
śūlair daśabhir ānaddham ūrdhvādho dig vidikṣu ca || / aṣṭabhiḥ nidhibhir juṣṭam aṣṭabhiḥ siddhibhis tathā |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265940 (0.0):
aṣṭabhiḥ nidhibhir juṣṭam aṣṭabhiḥ siddhibhis tathā | / manu rūpaiś ca daśabhir dik pālaiḥ parito vṛtam ||
śyāmair gauraiś ca raktaiś ca śuklaiś ca pārṣadarṣabhaiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414462 (0.0):
manu rūpaiś ca daśabhir dik pālaiḥ parito vṛtam || / śyāmair gauraiś ca raktaiś ca śuklaiś ca pārṣadarṣabhaiḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265945 (0.0):
manu rūpaiś ca daśabhir dik pālaiḥ parito vṛtam || / śyāmair gauraiś ca raktaiś ca śuklaiś ca pārṣada rṣabhaiḥ |
śobhitaṃ śaktibhis tābhir adbhutābhiḥ samantataḥ ||5|| // BrS_5.9 // / atha gokulāvaraṇāny āha caturasram iti caturbhiḥ | tasya gokulasya bahiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414464 (0.0):
śyāmair gauraiś ca raktaiś ca śuklaiś ca pārṣadarṣabhaiḥ / śobhitaṃ śaktibhis tābhir adbhutābhiḥ samantataḥ || iti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265947 (0.0):
śyāmair gauraiś ca raktaiś ca śuklaiś ca pārṣada rṣabhaiḥ | / śobhitaṃ śaktibhis tābhir adbhutābhiḥ samantataḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414749 (0.045):
atha gokulāvaraṇāny āha caturasram iti | tad bahiś caturasraṃ tasya
sarvataś caturasraṃ catuṣkoṇātmakaṃ sthānaṃ śvetadvīpākhyam | tad etad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414754 (0.0):
atha gokulāvaraṇāny āha caturasram iti | tad bahiś caturasraṃ tasya / gokulasya
upalakṣaṇaṃ golokākhyaṃ cety arthaḥ | yadyapi gokule śvetadvīpatvam asty
eva tad-avāntara-bhūmimayatvāt | tathāpi viśeṣa-nāmnoktatvāt tenaiva tat
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414824 (0.0):
gokokākhyaṃ cety arthaḥ | yadyaḸ gokule'pi śvetadvīpatvam asty eva, tad / avāntara bhūmi mayatvāt tathāpi viśeṣa nāmnāmnātatvāt enaiva tat
pratīyate iti tathoktam | kintu caturasre'py antar-maṇḍalaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414834 (0.0):
avāntara bhūmi mayatvāt tathāpi viśeṣa nāmnāmnātatvāt enaiva tat / pratīyate iti tathoktam | kintu caturasre'py antar maṇḍalaṃ śrī
śrī-vṛndāvanākhyaṃ jñeyam | tathā ca svāyambhuvāgame - dhyāyet
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414837 (0.0):
pratīyate iti tathoktam | kintu caturasre'py antar maṇḍalaṃ śrī / vṛndāvanākhyaṃ jñeyaṃ bṛhad vāmana svāyambhuvāgamayos tathā
tatra-viśuddhātmā idaṃ sarvaṃ krameṇa ca ity ādikam uktvā tan-madhye
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14413726 (0.026):
īśvara devī saṃvāde caturdaśākṣara dhyāna prasaṅge pañcāśītitame paṭale / dhyāyet tatra viśuddhātmā idaṃ sarvaṃ krameṇa tu |
vṛndāvanaṃ kusumitaṃ nānā-vṛkṣa-vihaṅgamaṃ saṃsmaret ity uktam | tathā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14413892 (0.018):
kālindī jala saṃsarga vāyunā kampitaṃ muhuḥ | / vṛndāvanaṃ kusumitaṃ nānā vṛkṣa vihaṅgamaiḥ ||
ca bṛhad-vāmane śrutīnāṃ prārthanā pūrvakāṇi padyāni
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414910 (0.052):
prasiddhiḥ | yathā śrī bhagavati śruti prārthanā pūrvakāṇi padyāni / ānanda rūpam iti yad vidanti hi purāvidaḥ |
ānanda-mātram iti yad vadanti hi purāvidaḥ | / tad-rūpe darśayāsmākaṃ yadi deyo varo hi naḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414923 (0.0):
tad rūpaṃ darśyāsmākaṃ yadi deyo varo hi naḥ || / śrutvaitad darśayāmāsa sva lokaṃ prakṛteḥ param |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414911 (0.030):
prasiddhiḥ | yathā śrī bhagavati śruti prārthanā pūrvakāṇi padyāni / ānanda rūpam iti yad vidanti hi purāvidaḥ |
śrutvaitad darśayāmāsa svaṃ lokaṃ prakṛteḥ param |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414929 (0.021):
tad rūpaṃ darśyāsmākaṃ yadi deyo varo hi naḥ || / śrutvaitad darśayāmāsa sva lokaṃ prakṛteḥ param |
kevalānubhavānanda-mātram akṣaram avyayam ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414934 (0.0):
śrutvaitad darśayāmāsa sva lokaṃ prakṛteḥ param | / kevalānubhavānanda mātram akṣaram avyayam ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358881 (0.058):
BhP_10.03.013/1 vidito 'si bhavān sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ / BhP_10.03.013/3 kevalānubhavānanda svarūpaḥ sarva buddhi dṛk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758842 (0.060):
vidito 'si bhavān sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ / / kevalānubhavānanda svarūpaḥ sarva buddhi dṛk // BhP_10.03.013 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736273 (0.060):
vidito 'si bhavān sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ / kevalānubhavānanda- svarūpaḥ sarva-buddhi-dṛk || [BhP 10.3.13] iti |
yatra vṛndāvanaṃ nāma vanaṃ kāma-dughair drumaiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414942 (0.0):
kevalānubhavānanda mātram akṣaram avyayam || / yatra vṛndāvanaṃ nāma vanaṃ kāma dughair drumaiḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2654770 (0.032):
yatra naiḥśreyasaṃ nāma vanaṃ kāma dughair drumaiḥ / / sarvartu śrībhir vibhrājat kaivalyam iva mūrtimat // BhP_03.15.016 //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15405579 (0.042):
BhP_03.15.016/1 yatra naiḥśreyasaṃ nāma vanaṃ kāma-dughair drumaiḥ / BhP_03.15.016/2 sarvartu-śrībhir vibhrājat kaivalyam iva mūrtimat
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22521546 (0.063):
BhP_04.06.028/1 hitvā yakṣeśvara-purīṃ vanaṃ saugandhikaṃ ca tat / BhP_04.06.028/2 drumaiḥ kāma-dughair hṛdyaṃ citra-mālya-phala-cchadaiḥ
manorama-nikuñjāḍhyaṃ sarvartu-sukha-saṃyutam || ity ādi tac ca caturasram
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414946 (0.0):
yatra vṛndāvanaṃ nāma vanaṃ kāma dughair drumaiḥ | / manorama nikuñjāḍhyaṃ sarvartu sukha saṃyutam ||
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737536 (0.060):
catur-asraṃ tat-paritaḥ śvetadvīpākhyam adbhutam | / catur-asraṃ catur-mūrteś catur-dhāma catuṣ-kṛtam || // BrS_5.6 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414425 (0.060):
catur asraṃ tat paritaḥ śvetadvīpākhyam adbhutam / catur asraṃ catur mūrteś catur dhāma catuṣ kṛtam ||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265908 (0.060):
catur asraṃ tat paritaḥ śvetadvīpākhyam adbhutam | / catur asraṃ catur mūrteś catur dhāma catuṣ kṛtam ||
catur-mūrteś catur-vyūhasya vāsudevādi-catuṣṭayasya | catuṣkṛtaṃ caturdhā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414857 (0.0):
catur mūrteś caturvyūhasya śrī vāsudevādi catuṣṭayasya catuṣkṛtaṃ caturdhā
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737538 (0.032):
catur-asraṃ tat-paritaḥ śvetadvīpākhyam adbhutam | / catur-asraṃ catur-mūrteś catur-dhāma catuṣ-kṛtam || // BrS_5.6 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414427 (0.032):
catur asraṃ tat paritaḥ śvetadvīpākhyam adbhutam / catur asraṃ catur mūrteś catur dhāma catuṣ kṛtam ||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265908 (0.032):
catur asraṃ tat paritaḥ śvetadvīpākhyam adbhutam | / catur asraṃ catur mūrteś catur dhāma catuṣ kṛtam ||
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25307204 (0.064):
tathaiṣāṃ maṇḍalaṃ bhavati / / caturasraṃ caturdvāraṃ catuḥpārśve samanvitam //
vibhaktam catur-dhāma | kintu deva-līlatvāt tad-upari-vyoma-yāna-sthā eva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414869 (0.0):
catur mūrteś caturvyūhasya śrī vāsudevādi catuṣṭayasya catuṣkṛtaṃ caturdhā / vibhaktaṃ catur dhāma | kintu deva līlatvāt tad upari vyoma yāna sthā eva
jñeyā hetubhiḥ | tat-puruṣārtha-sādhanaiḥ | manu-rūpaiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414876 (0.0):
vibhaktaṃ catur dhāma | kintu deva līlatvāt tad upari vyoma yāna sthā eva / te jñeyā | hetubhiḥ puruṣārtha sādhanair manu rūpaiḥ sva sva mantrātmakair
sva-sva-mantrātmakaiḥ | dik-pālaiḥ indrādibhiḥ | śyāmādayaḥ catvāro vedāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414878 (0.0):
te jñeyā | hetubhiḥ puruṣārtha sādhanair manu rūpaiḥ sva sva mantrātmakair
tair ity arthaḥ | kṛṣṇaṃ ca tatra chandobhiḥ stūyamānaṃ suvismitāḥ iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414891 (0.0):
indrādibhiḥ | śyāmair ity ādibhir iti caturbhir vedair ity arthaḥ | kṛṣṇaṃ / tatra chandobhiḥ stūyamānam suvismitāḥ [BhP 10.28.18] iti śrī daśamokteḥ |
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344596 (0.015):
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda-nirvṛtāḥ | / kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ suvismitāḥ || [10.28.10-17]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376417 (0.020):
BhP_10.28.017/3 kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ su vismitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775114 (0.031):
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda nivṛtāḥ / / kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ su vismitāḥ // BhP_10.28.017 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737842 (0.034):
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda-nirvṛtāḥ | / kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ suvismitāḥ || [BhP 10.28.10-17] iti
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740694 (0.034):
paramānanda-nirvṛtāḥ | / kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ / stūyamānaṃ suvismitāḥ || [BhP 10.28.17] iti śrī-śuka-vākyāc ca |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418288 (0.034):
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda nirvṛtāḥ | / kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ suvismitāḥ || [BhP 10.28.10 17]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324996 (0.034):
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda nirvṛtāḥ | / kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ suvismitāḥ || [BhP 10.28.17] ity
daśamāt | śaktibhiḥ vimalādibhiḥ | / tad evaṃ goloka-nāmā ayaṃ lokaḥ śrī-bhāgavate sādhitaḥ |
nandas tv atīndriyaṃ dṛṣṭvā loka-pāla-mahodayam |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376312 (0.0):
BhP_10.28.010/1 nandas tv atīndriyaṃ dṛṣṭvā loka pāla mahodayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775017 (0.0):
nandas tv atīndriyaṃ dṛṣṭvā loka pāla mahodayam /
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344507 (0.0):
[80] atha vṛndā punar vācitavatī śrī-bhāgavate- / nandas tv atīndriyaṃ dṛṣṭvā loka-pāla-mahodayam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418199 (0.0):
nandas tv atīndriyaṃ dṛṣṭvā loka pāla mahodayam |
kṛṣṇe ca sannatiṃ teṣāṃ jñātibhyo vismito 'bravīt || / te cautsukya-dhiyo rājan matvā gopās tam īśvaram |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376325 (0.0):
BhP_10.28.010/1 nandas tv atīndriyaṃ dṛṣṭvā loka pāla mahodayam / BhP_10.28.010/3 kṛṣṇe ca sannatiṃ teṣāṃ jñātibhyo vismito 'bravīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775029 (0.0):
nandas tv atīndriyaṃ dṛṣṭvā loka pāla mahodayam / / kṛṣṇe ca sannatiṃ teṣāṃ jñātibhyo vismito 'bravīt // BhP_10.28.010 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344518 (0.0):
nandas tv atīndriyaṃ dṛṣṭvā loka-pāla-mahodayam | / kṛṣṇe ca sannatiṃ teṣāṃ jñātibhyo vismito'bravīt ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418210 (0.0):
nandas tv atīndriyaṃ dṛṣṭvā loka pāla mahodayam | / kṛṣṇe ca sannatiṃ teṣāṃ jñātibhyo vismito 'bravīt ||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7611937 (0.0):
nandas tv atīndriyaṃ dṛṣṭvā lokapālamahodayam | / kṛṣṇe ca sannatiṃ teṣāṃ jñātibhyo vismito'bravīt ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14428366 (0.021):
tad etan mūla pramāṇe'py aprakaṭa līlānugataḥ prakāśaḥ śrī vṛndāvanasya / te cautsukya dhiyo rājan matvā gopās tam īśvaraḥ [BhP 10.28.11] ity ādau
api naḥ svagatiṃ sūkṣmām upādhāsyad adhīśvaram ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775034 (0.0):
te cautsukya dhiyo rājan matvā gopās tam īśvaram / / api naḥ sva gatiṃ sūkṣmām upādhāsyad adhīśvaraḥ // BhP_10.28.011 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344524 (0.0):
te cautsukya-dhiyo rājan matvā gopās tam īśvaram | / api naḥ svagatiṃ sūkṣmām upādhāsyad adhīśvaram ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418216 (0.0):
te cautsukya dhiyo rājan matvā gopās tam īśvaram | / api naḥ svagatiṃ sūkṣmām upādhāsyad adhīśvaram ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376332 (0.020):
BhP_10.28.011/1 te cautsukya dhiyo rājan matvā gopās tam īśvaram / BhP_10.28.011/3 api naḥ sva gatiṃ sūkṣmām upādhāsyad adhīśvaraḥ
iti svānāṃ sa bhagavān vijñāyākhila-dṛk svayam |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376340 (0.0):
BhP_10.28.011/3 api naḥ sva gatiṃ sūkṣmām upādhāsyad adhīśvaraḥ / BhP_10.28.012/1 iti svānāṃ sa bhagavān vijñāyākhila dṛk svayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775043 (0.0):
api naḥ sva gatiṃ sūkṣmām upādhāsyad adhīśvaraḥ // BhP_10.28.011 // / iti svānāṃ sa bhagavān vijñāyākhila dṛk svayam /
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344531 (0.0):
api naḥ svagatiṃ sūkṣmām upādhāsyad adhīśvaram || / iti svānāṃ sa bhagavān vijñāyākhila-dṛk svayam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418223 (0.0):
api naḥ svagatiṃ sūkṣmām upādhāsyad adhīśvaram || / iti svānāṃ sa bhagavān vijñāyākhila dṛk svayam |
saṅkalpa-siddhaye teṣāṃ kṛpayaitad acintayat || / jano vai loka etasminn avidyā-kāma-karmabhiḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376352 (0.0):
BhP_10.28.012/1 iti svānāṃ sa bhagavān vijñāyākhila dṛk svayam / BhP_10.28.012/3 saṅkalpa siddhaye teṣāṃ kṛpayaitad acintayat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775054 (0.0):
iti svānāṃ sa bhagavān vijñāyākhila dṛk svayam / / saṅkalpa siddhaye teṣāṃ kṛpayaitad acintayat // BhP_10.28.012 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344541 (0.0):
iti svānāṃ sa bhagavān vijñāyākhila-dṛk svayam | / saṅkalpa-siddhaye teṣāṃ kṛpayaitad acintayat ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418233 (0.0):
iti svānāṃ sa bhagavān vijñāyākhila dṛk svayam | / saṅkalpa siddhaye teṣāṃ kṛpayaitad acintayat ||
uccāvacāsu gatiṣu na veda svāṃ gatiṃ bhraman ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376360 (0.0):
BhP_10.28.013/1 jano vai loka etasminn avidyā kāma karmabhiḥ / BhP_10.28.013/3 uccāvacāsu gatiṣu na veda svāṃ gatiṃ bhraman
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775061 (0.0):
jano vai loka etasminn avidyā kāma karmabhiḥ / / uccāvacāsu gatiṣu na veda svāṃ gatiṃ bhraman // BhP_10.28.013 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344548 (0.0):
jano vai loka etasminn avidyā-kāma-karmabhiḥ | / uccāvacāsu gatiṣu na veda svāṃ gatiṃ bhraman ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418240 (0.0):
jano vai loka etasminn avidyā kāma karmabhiḥ | / uccāvacāsu gatiṣu na veda svāṃ gatiṃ bhraman ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418846 (0.043):
sampādayatīti gamyate | udāhariṣyate cāgre | ataevoktaṃ na veda svāṃ gatiṃ / bhraman iti | tathā ca satīdānīṃ śrī vraja vāsināṃ kathañcij jātayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418973 (0.043):
ataevoktaṃ na veda svāṃ gatiṃ bhraman iti | tathā ca satīdānīṃ śrī vraja
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15810887 (0.049):
svagatiṃ sūkṣmām [BhP 10.28.12] iti, na veda svāṃ gatiṃ bhraman [BhP
iti sañcintya bhagavān mahā-kāruṇiko hariḥ | / darśayāmāsa lokaṃ svaṃ gopānāṃ tamasaḥ param ||
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740680 (0.0):
śrīmad-uddhava-vākyam | / darśayāmāsa lokaṃ svaṃ gopānāṃ tamasaḥ param [BhP 10.28.14] ity uktvā,
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22743534 (0.0):
tathā tad eva teṣām āsvādyaṃ bhogyam api ca cic-chaktimayatvād iti bhāvaḥ / darśayāmāsa lokaṃ svaṃ gopānāṃ tamasaḥ param [BhP 10.28.14] iti
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344559 (0.0):
uccāvacāsu gatiṣu na veda svāṃ gatiṃ bhraman || / iti sañcintya bhagavān mahā-kāruṇiko hariḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997414 (0.0):
vidur jānanti ittham evodāhariṣyate ca iti sañcintya bhagavān / mahā kāruṇiko / vibhuḥ | / darśayāmāsa lokaṃ svaṃ gopānāṃ tamasaḥ param |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418251 (0.0):
uccāvacāsu gatiṣu na veda svāṃ gatiṃ bhraman || / iti sañcintya bhagavān mahā kāruṇiko hariḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775065 (0.016):
uccāvacāsu gatiṣu na veda svāṃ gatiṃ bhraman // BhP_10.28.013 // / iti sañcintya bhagavān mahā kāruṇiko hariḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376364 (0.024):
BhP_10.28.013/3 uccāvacāsu gatiṣu na veda svāṃ gatiṃ bhraman / BhP_10.28.014/1 iti sañcintya bhagavān mahā kāruṇiko hariḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376374 (0.028):
BhP_10.28.014/1 iti sañcintya bhagavān mahā kāruṇiko hariḥ / BhP_10.28.014/3 darśayām āsa lokaṃ svaṃ gopānāṃ tamasaḥ param
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775074 (0.031):
iti sañcintya bhagavān mahā kāruṇiko hariḥ / / darśayām āsa lokaṃ svaṃ gopānāṃ tamasaḥ param // BhP_10.28.014 //
satyaṃ jñānam anantaṃ yat brahma jyotiḥ sanātanam |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775082 (0.0):
darśayām āsa lokaṃ svaṃ gopānāṃ tamasaḥ param // BhP_10.28.014 // / satyaṃ jñānam anantaṃ yad brahma jyotiḥ sanātanam /
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344566 (0.0):
darśayāmāsa lokaṃ svaṃ gopānāṃ tamasaḥ param || / satyaṃ jñānam anantaṃ yad brahma-jyotiḥ sanātanam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997421 (0.0):
darśayāmāsa lokaṃ svaṃ gopānāṃ tamasaḥ param | / satyaṃ jñānam anantaṃ yad brahma jyotiḥ sanātanam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418258 (0.0):
darśayāmāsa lokaṃ svaṃ gopānāṃ tamasaḥ param || / satyaṃ jñānam anantaṃ yad brahma jyotiḥ sanātanam |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376382 (1.788):
BhP_10.28.014/3 darśayām āsa lokaṃ svaṃ gopānāṃ tamasaḥ param / BhP_10.28.015/1 satyaṃ jñānam anantaṃ yad brahma jyotiḥ sanātanam
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2103016 (0.014):
brahmavidāpnoti paraṃ satyaṃ jñānamanantaṃ brahmeti brahmaśabdodite
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12543604 (0.032):
uvāca param iti | bhavān eva satyaṃ jñānam anantaṃ brahma iti śrūyamāṇaṃ
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11249682 (0.032):
jñānānmokṣa iti, na yādṛcchikaḥ / katham ? evaṃ hyāha satyaṃ / jñānamanantaṃ brahma yo veda nihitaṃ guhāyāṃ parame vyoman so 'śnute"
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 472391 (0.033):
etaduktaṃ bhavati / / satyaṃ jñānamanantaṃ brahma yaḥ sarvajñaḥ
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1388044 (0.038):
etaduktaṃ bhavati yathā satyaṃ jñānaṃ anantaṃ brahmeti nirdeśāt
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2105584 (0.044):
tadabhāvādbrahmatvamiti cenna / / tatrāpi satyaṃ jñānamanantaṃ brahmeti prakṛtasya brahmaṇo brahma pucchaṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2101840 (0.045):
eṣā ṛguktocyata ityarthaḥ / / tatra satyaṃ jñānamanantaṃ brahmeti lakṣaṇaśaṅkāyā uttaram /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23810894 (0.046):
atha matam / / satyaṃ jñānamanantaṃ brahma vijñānamānandaṃ brahmaiveti śrutyaiva
Agamasastra 3) Advaitaprakarana (agsas_3u.htm.txt) 26451822 (0.046):
ko 'sāvityāha-para evātmā yaḥ pūrvamsatyaṃ jñānamanantaṃ brahma"(tai.u.2"
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4825917 (0.047):
ayamātmā paraṃ brahma satyaṃ jñānamanantakaṃ //AP_161.025cd/ / vijñānamānandaṃ brahma tattvamasya.ahamasmi tat /AP_161.026ab/
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201721 (0.047):
sattādātravyabhichāri-sattākam ity arthaḥ | param ity anenānvayāt satyaṃ / jñānam anantaṃ brahmety atra [Taitt 2.1.3] śrutau ca brahmety anena |
yad dhi paśyanti munayo guṇāpāye samāhitāḥ ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775088 (0.0):
satyaṃ jñānam anantaṃ yad brahma jyotiḥ sanātanam / / yad dhi paśyanti munayo guṇāpāye samāhitāḥ // BhP_10.28.015 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344572 (0.0):
satyaṃ jñānam anantaṃ yad brahma-jyotiḥ sanātanam | / yad dhi paśyanti munayo guṇāpāye samāhitāḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997425 (0.0):
satyaṃ jñānam anantaṃ yad brahma jyotiḥ sanātanam | / yad dhi paśyanti munayo guṇāpāyo samāhitā || [BhP 10.28.14 15] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418264 (0.0):
satyaṃ jñānam anantaṃ yad brahma jyotiḥ sanātanam | / yad dhi paśyanti munayo guṇāpāye samāhitāḥ ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376390 (1.192):
BhP_10.28.015/1 satyaṃ jñānam anantaṃ yad brahma jyotiḥ sanātanam / BhP_10.28.015/3 yad dhi paśyanti munayo guṇāpāye samāhitāḥ
te tu brahma-hradaṃ nītā magnāḥ kṛṣṇena coddhṛtāḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376398 (0.0):
BhP_10.28.015/3 yad dhi paśyanti munayo guṇāpāye samāhitāḥ / BhP_10.28.016/1 te tu brahma hradam nītā magnāḥ kṛṣṇena coddhṛtāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775097 (0.0):
yad dhi paśyanti munayo guṇāpāye samāhitāḥ // BhP_10.28.015 // / te tu brahma hradam nītā magnāḥ kṛṣṇena coddhṛtāḥ /
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344580 (0.0):
yad dhi paśyanti munayo guṇāpāye samāhitāḥ || / te tu brahma-hradaṃ nītā magnāḥ kṛṣṇena coddhṛtāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418272 (0.0):
yad dhi paśyanti munayo guṇāpāye samāhitāḥ || / te tu brahma hradaṃ nītā magnāḥ kṛṣṇena coddhṛtāḥ |
dadṛśur brahmaṇo lokaṃ yatrākrūro 'dhyagāt purā ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376405 (0.0):
BhP_10.28.016/1 te tu brahma hradam nītā magnāḥ kṛṣṇena coddhṛtāḥ / BhP_10.28.016/3 dadṛśur brahmaṇo lokaṃ yatrākrūro 'dhyagāt purā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775103 (0.0):
te tu brahma hradam nītā magnāḥ kṛṣṇena coddhṛtāḥ / / dadṛśur brahmaṇo lokaṃ yatrākrūro 'dhyagāt purā // BhP_10.28.016 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344586 (0.0):
te tu brahma-hradaṃ nītā magnāḥ kṛṣṇena coddhṛtāḥ | / dadṛśur brahmaṇo lokaṃ yatrākrūro'dhyagāt purā ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418278 (0.0):
te tu brahma hradaṃ nītā magnāḥ kṛṣṇena coddhṛtāḥ | / dadṛśur brahmaṇo lokaṃ yatrākrūro 'dhyagāt purā ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415113 (0.014):
dadṛśur brahma lokaṃ te yatrākrūro'dhyagāt purā [BhP 10.28.17] iti daśamāt
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda-nirvṛtāḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376410 (0.0):
BhP_10.28.016/3 dadṛśur brahmaṇo lokaṃ yatrākrūro 'dhyagāt purā / BhP_10.28.017/1 nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda nivṛtāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775110 (0.0):
dadṛśur brahmaṇo lokaṃ yatrākrūro 'dhyagāt purā // BhP_10.28.016 // / nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda nivṛtāḥ /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740692 (0.0):
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā / paramānanda-nirvṛtāḥ |
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344594 (0.0):
dadṛśur brahmaṇo lokaṃ yatrākrūro'dhyagāt purā || / nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda-nirvṛtāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418286 (0.0):
dadṛśur brahmaṇo lokaṃ yatrākrūro 'dhyagāt purā || / nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda nirvṛtāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324993 (0.0):
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda nirvṛtāḥ | / kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ suvismitāḥ || [BhP 10.28.17] ity
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7604595 (0.064):
brahmādi devatāḥ sarve paramānanda nirvṛtāḥ | / indrādibhir militvātra vasanti vraja maṇḍale ||
kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ suvismitāḥ || [BhP 10.28.10-17] iti
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740695 (0.0):
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā / paramānanda-nirvṛtāḥ | / kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344596 (0.0):
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda-nirvṛtāḥ | / kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ suvismitāḥ || [10.28.10-17]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418291 (0.0):
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda nirvṛtāḥ | / kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ suvismitāḥ || [BhP 10.28.10 17]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324996 (0.0):
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda nirvṛtāḥ | / kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ suvismitāḥ || [BhP 10.28.17] ity
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376418 (0.006):
BhP_10.28.017/1 nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda nivṛtāḥ / BhP_10.28.017/3 kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ su vismitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775115 (0.006):
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda nivṛtāḥ / / kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ su vismitāḥ // BhP_10.28.017 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414891 (0.014):
indrādibhiḥ | śyāmair ity ādibhir iti caturbhir vedair ity arthaḥ | kṛṣṇaṃ / tatra chandobhiḥ stūyamānam suvismitāḥ [BhP 10.28.18] iti śrī daśamokteḥ |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737733 (0.034):
tair ity arthaḥ | kṛṣṇaṃ ca tatra chandobhiḥ stūyamānaṃ suvismitāḥ iti
atīndriyam adṛṣṭa-pūrvam | sva-gatiṃ sva-dhāma | sūkṣmāṃ durjñeyām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418292 (0.0):
kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ suvismitāḥ || [BhP 10.28.10 17] / atīndriyam adṛṣṭa pūrvam | loka pālaḥ varuṇaḥ | sva gatiṃ sva dhāma |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418303 (0.031):
atīndriyam adṛṣṭa pūrvam | loka pālaḥ varuṇaḥ | sva gatiṃ sva dhāma | / (page / 61) sūkṣmāṃ durjñeyām | upādhāsyan upadhāsyati no'smān prati
upādhāsyan upadhāsyati | asmān prāpayiṣyatīty arthaḥ | iti saṅkalpitavanta
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418309 (0.014):
atīndriyam adṛṣṭa pūrvam | loka pālaḥ varuṇaḥ | sva gatiṃ sva dhāma | / (page / 61) sūkṣmāṃ durjñeyām | upādhāsyan upadhāsyati no'smān prati
iti śeṣaḥ | jano'sau vraja-vāsī mama svajanaḥ | sālokya-sārṣṭi- [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418453 (0.0):
[jano'sau vraja vāsī mama svajanaḥ |] etasmin prāpañcika loke |
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344764 (0.030):
[84] sva-lokatāyām apy avatārāvasare teṣāṃ tasyādarśane kāraṇaṃ jano vai / iti | sālokya-sārṣṭi ity ādi-padye janā itivaj-jana-śabdo'yaṃ
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344826 (0.038):
svāṃ gatim ity api na samagaṃsyata | tataś ca parama-svajano'yaṃ mama / vraja-vāsi-janaḥ prāpañcike loke yāḥ svāvidyādibhir deva-tiryag-ādi-rūpā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418322 (0.040):
[Vṛ. reads here:] jana śabdena tadīya svajana evocyate | sālokya sārṣṭi / ity ādi
ity ādi padye janā itivad ubhayatrāpy anya-janatvam aprastutatam iti |
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344766 (0.029):
[84] sva-lokatāyām apy avatārāvasare teṣāṃ tasyādarśane kāraṇaṃ jano vai / iti | sālokya-sārṣṭi ity ādi-padye janā itivaj-jana-śabdo'yaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418325 (0.035):
[Vṛ. reads here:] jana śabdena tadīya svajana evocyate | sālokya sārṣṭi / ity ādi / padye janā itivat | atraite mat sevanaṃ vinā prāpyamāṇā sālokyādi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418028 (0.049):
nivāsaḥ | jana śabdo'tra svajana vācakaḥ | sālokyety [BhP 3.29.13] / ādi padye / janā itivat | svajana hṛdaye tat tad vihāratvena sarva devāvabhāsamāna ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19335725 (0.063):
prītimayaḥ krodhaḥ | vṛddhayās tat prītimayatvaṃ vraja janatvāt tadāpi / svābhāvikyāḥ prīter antarbhāva mātreṇa anveṣāṃ tad vikāratvena | tac ca
vraja-janasya tu tadīya-svajanatamatvaṃ tena svayam eva vibhāvitam -
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19335725 (0.054):
prītimayaḥ krodhaḥ | vṛddhayās tat prītimayatvaṃ vraja janatvāt tadāpi / svābhāvikyāḥ prīter antarbhāva mātreṇa anveṣāṃ tad vikāratvena | tac ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401083 (0.059):
samuccayārthatvena bhagavat saṅkarṣaṇau svayam āviviśatuḥ | paścāt tau ca
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28580605 (0.061):
[13] atha te' pi ke' pi saṃvalitāś calitāḥ | svayam ayaṃ tu / tadīya gatyāgati dṛṣṭy artham upanadaṃ mahā kuṭṭimam adhitaṣṭhau | tataś
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307191 (0.064):
utkrāntasyopādhy abhāve'pi tadīya svaprakāśatā lakṣaṇa
tasmān mac-charaṇaṃ goṣṭhaṃ man-nāthaṃ mat-parigraham |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375022 (0.0):
BhP_10.25.018/1 tasmān mac charaṇaṃ goṣṭhaṃ man nāthaṃ mat parigraham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2773812 (0.0):
matto 'satāṃ māna bhaṅgaḥ praśamāyopakalpate // BhP_10.25.017 // / tasmān mac charaṇaṃ goṣṭhaṃ man nāthaṃ mat parigraham /
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344782 (0.0):
tadīya-svajana-paraḥ | / tasmān mac-charaṇaṃ goṣṭhaṃ man-nāthaṃ mat-parigraham |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418369 (0.0):
anena svābheda eva pratipādita iti parama evāsau tadīya svajanaḥ | ataeva / tasmān mac charaṇaṃ goṣṭhaṃ man nāthaṃ mat parigraham |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421333 (0.0):
eva vyaktam | ataevāha / tasmān mac charaṇaṃ goṣṭhaṃ man nāthaṃ mat parigraham |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15808376 (0.0):
govardhana dharaṇataḥ / tasmān mac charaṇaṃ goṣṭhaṃ man nāthaṃ mat parigraham |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612418 (0.0):
| ataḥ śrī kṛṣṇa vākyaṃ śrī bhāgavate (10.25.18) / tasmān mac charaṇaṃ goṣṭhaṃ man nāthaṃ mat parigraham |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612437 (0.043):
tasmād yuktam eva yasya vāsaḥ purāṇādau khyātaḥ sthāna catuṣṭaye iti | kiṃ / mac charaṇaṃ man nāthaṃ mat parigraham iti viśeṣaṇād atra brahmādīnām apy
gopāye svātma-yogena so'yaṃ me vrata āhitaḥ || [BhP 10.25.18] ity anena |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375029 (0.0):
BhP_10.25.018/1 tasmān mac charaṇaṃ goṣṭhaṃ man nāthaṃ mat parigraham / BhP_10.25.018/3 gopāye svātma yogena so 'yaṃ me vrata āhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2773818 (0.0):
tasmān mac charaṇaṃ goṣṭhaṃ man nāthaṃ mat parigraham / / gopāye svātma yogena so 'yaṃ me vrata āhitaḥ // BhP_10.25.018 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344788 (0.0):
tasmān mac-charaṇaṃ goṣṭhaṃ man-nāthaṃ mat-parigraham | / gopāye svātma-yogena so'yaṃ me vrata āhitaḥ || [BhP 10.25.18]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418375 (0.0):
tasmān mac charaṇaṃ goṣṭhaṃ man nāthaṃ mat parigraham | / gopāye svātma yogena so'yaṃ me vrata āhitaḥ || [BhP 10.25.18]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421339 (0.0):
tasmān mac charaṇaṃ goṣṭhaṃ man nāthaṃ mat parigraham | / gopāye svātma yogena so 'yaṃ me vrata āhitaḥ || [BhP 10.25.18]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15808382 (0.0):
tasmān mac charaṇaṃ goṣṭhaṃ man nāthaṃ mat parigraham | / gopāye svātma yogena so æyaṃ me vrata āhitaḥ ||[BhP 10.25.18]
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12498284 (0.0):
tasmān maccharaṇaṃ goṣṭaṃ mannāthaṃ matparigraham | / gopāye svātmayogena so 'yaṃ me vrata āhitaḥ ||149*fn
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612423 (0.0):
tasmān mac charaṇaṃ goṣṭhaṃ man nāthaṃ mat parigraham | / gopāye svātma yogena so'yaṃ me vrata āhitaḥ || iti |
sa etasmin prāpañcike loke avidyābhir yā uccāvacā deva-tiryag-ādi-rūpā
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10671283 (0.025):
madhunāmuṣmiṃl loka upatiṣṭhate, traiṣṭubham ayanaṃ bhavaty / ojaskāmasyāthakāraṇidhana mājyenāmuṣmiṃl loka upatiṣṭhate, jāgatam ayanaṃ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561524 (0.025):
buddhyātmanā mayā vyāptaṃ ko māṃ loke 'tivarttayet / / bhūtānā mīhitaṃ yacca yaccāpyeṣāṃ vicintitam // BndP_2,4.16 //
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1395458 (0.028):
gurūn ahatvā15 hi mahānubhāvān śreyaś cartuṃ bhaiṣkyam apīha16 loke / / na tv arthakāmas tu gurūn nihatya bhuñjīya bhogān rudhir apradigdhān17 //
Bhatti: Ravanavadha (Bhattikavya) (bhattiku.htm.txt) 21837118 (0.028):
Bhk_15.50-2 ākrandiṣuḥ, sakhīnāhvan, prapalāyiṣatā'svidan. / Bhk_15.51-1 raktamaścyotiṣuḥ kṣuṇṇāḥ, kṣatāś ca kapayo'tṛṣan,
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9894982 (0.031):
karuṇa mama ananta sarvaloke paratu na cārthanatāmahaṃ pratīkṣe /
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344836 (0.050):
vraja-vāsi-janaḥ prāpañcike loke yāḥ svāvidyādibhir deva-tiryag-ādi-rūpā / tgatayas tāsu bhramaṃs
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19527470 (0.053):
kimuktaṃ bhavati? yāvatprajambhitena tasyāḥsaptamī tiryagbhavati / tāvatprajambhayoditi /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13661538 (0.055):
gṛhāvāse ko 'nuśaṃsaḥ? ka ādīnavaḥ? putra pravrajyā saṃpadyamānā / nirvāṇāvāhikā bhavati; vipadyamānā devamanuṣyāvāhikā bhavati; gṛhāvāsaḥ
gatayas tāsu svāṃ gatiṃ bhraman tan-miśratayābhivyakteḥ tan-nirviśeṣatayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418465 (0.058):
kṛtā yā uccāvacā gatayo deva tiryag ādayaḥ | tāsu svāṃ gatiṃ bhraman
jānan, tām eva svāṃ gatiṃ bhaved ity arthaḥ madīya-laukika-līlāveśena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418472 (0.050):
kṛtā yā uccāvacā gatayo deva tiryag ādayaḥ | tāsu svāṃ gatiṃ bhraman / nirviśeṣatayā jānan tām eva svāṃ gatiṃ na vedety arthaḥ |
jñānāṃśa-tirodhānād iti bhāvaḥ | / iti nandādayo gopāḥ kṛṣṇa-rāma-kathāṃ mudā |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365041 (0.0):
BhP_10.11.058/1 iti nandādayo gopāḥ kṛṣṇa rāma kathāṃ mudā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2764571 (0.0):
gargo yad āha bhagavān anvabhāvi tathaiva tat // BhP_10.11.057 // / iti nandādayo gopāḥ kṛṣṇa rāma kathāṃ mudā /
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344861 (0.0):
arthaḥ | atra kāraṇaṃ tu-- / iti nandādayo gopāḥ kṛṣṇa-rāma-kathāṃ mudā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418511 (0.0):
śaktyaiva bhramādikaṃ kalpitam | na punar avidyādibhiḥ | / iti nandādayo gopāḥ kṛṣṇa rāma kathāṃ mudā |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18296452 (0.0):
śrī bādarāyaṇi caraṇāḥ / iti nandādayo gopāḥ kṛṣṇa rāma kathāṃ mudā |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28575417 (0.0):
jagati viracitam avatāram anu sarva sādhāraṇaṃ manyatayā buddhi bādhāta / iti nandādayo gopāḥ kṛṣṇa rāma kathāṃ mudā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421996 (0.018):
priyatvena satāṃ śrī gokula vāsinām evam iti | ittham evoktam / iti nandādayo gopāḥ kṛṣṇa rāma kathāṃ mudā |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6371335 (0.057):
BhP_10.19.003/1 te 'paśyantaḥ paśūn gopāḥ kṛṣṇa rāmādayas tadā / BhP_10.19.003/3 jātānutāpā na vidur vicinvanto gavāṃ gatim
kurvanto ramamāṇāś ca nāvindan bhava-vedanām || [BhP 10.11.28]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365046 (0.0):
BhP_10.11.058/1 iti nandādayo gopāḥ kṛṣṇa rāma kathāṃ mudā / BhP_10.11.058/3 kurvanto ramamāṇāś ca nāvindan bhava vedanām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2764575 (0.0):
iti nandādayo gopāḥ kṛṣṇa rāma kathāṃ mudā / / kurvanto ramamāṇāś ca nāvindan bhava vedanām // BhP_10.11.058 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344866 (0.0):
iti nandādayo gopāḥ kṛṣṇa-rāma-kathāṃ mudā | / kurvanto ramamāṇāś ca nāvindan bhava-vedanām || [BhP 10.11.58] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418516 (0.0):
iti nandādayo gopāḥ kṛṣṇa rāma kathāṃ mudā | / kurvanto ramamāṇāś ca nāvindan bhava vedanām || [BhP 10.11.58] iti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28575422 (0.0):
iti nandādayo gopāḥ kṛṣṇa rāma kathāṃ mudā | / kurvanto ramamāṇāś ca nāvindan bhava vedanām ||[BhP 10.11.58]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422006 (0.057):
kurvanto ramamāṇāś ca nāvindan bhava vedanām || [BhP 10.11.58] iti | / bhavanty asminn iti bhavaḥ prapañcaḥ | yadyapi prapañca janeṣv abhivyaktās
iti śrī-daśamokter avidyā-kāma-karmaṇāṃ tatrāsāmarthyāt | gopīnāṃ svāṃ
lokaṃ golokam iti | arthāt tān praty eva sandarśayāmāsa | tamasaḥ prakṛteḥ
param svarūpa-śaktyābhivyaktatvāt | ataiva saccidānanda-rūpa evāsau loka
āha satyam iti | / atha śrī-vṛndāvane tādṛśa-darśanaṃ katama-deśa-sthitānāṃ teṣām ity ata
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418677 (0.0):
pādmādi vacanaṃ brahmābhinnatā vācitvena darśitaṃ tadvat | / atha śrī vṛndāvane ca tādṛśa darśanaṃ katama deśa sthitānāṃ teṣāṃ jātam
āha te tv iti | brahma-hradaṃ akrūra-tīrthaṃ kṛṣṇena nītā punaś ca tenaiva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418685 (0.024):
ity apekṣāyām āha brahma hradam akrūra tīrthaṃ kṛṣṇena nītāḥ punaś ca
magnāḥ majjitāḥ punaś ca tasmāt tenaivoddhṛtāḥ | uddhṛtya punaḥ
sva-sthāna-prāpitāḥ santo, brahmaṇaḥ parama-bṛhattamasya tasyaiva lokaṃ
golokākhyaṃ dadṛśuḥ | mūrdhabhiḥ satya-lokas tu brahma-lokaḥ sanātanaṃ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940648 (0.0):
BhP_02.05.039/3 mūrdhabhiḥ satyalokastu brahmalokaḥ sanātanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641727 (0.0):
mūrdhabhiḥ satyalokastu brahmalokaḥ sanātanaḥ // BhP_02.05.039 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738286 (0.0):
sac-cid-ānanda-rūpatvāt | brahmaṇo bhagavato loka iti vā | mūrdhabhiḥ / satya-lokas tu brahma-lokaḥ sanātanaḥ [BhP 2.5.38] iti dvitīyāt | tathā ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415126 (0.0):
evaṃ dvitīye mūrdhabhiḥ satya lokas tu brahma lokaḥ sanātanaḥ [BhP 2.5.38]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997214 (0.064):
brahmalokaḥ sanātanaḥ [BhP 2.5.39] / ṭīkā ca brahma lokaḥ vaikuṇṭhākhyaḥ sanātano nityaḥ | na tu
[BhP 2.5.38] iti dvitīye | vaikuṇṭhāntarasyāpi tat tayākhyāteḥ | / ko'sau brahma-hradaḥ ? tatrāha yatreti | purety etat-prasaṅgād bhāvi-kāla
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344657 (0.019):
jala-madhya iti na cānyatheti ca gamyate | purā ity etat-prasaṅgād / bhāvi-kāla ity arthaḥ | purā purāṇe nikaṭe prabandhātīta-bhāviṣu iti hi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418718 (0.019):
[V edition adds:] ko'sau brahma hradaḥ ? tatrāha yatreti | purety etat / prasaṅgād bhāvi kāla ity arthaḥ | purā purāṇe nikaṭe prabandhātīta
arthaḥ | purā purāṇe nikaṭe prabandhātīta-bhāviṣu iti koṣa-kārāḥ | seyaṃ
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344662 (0.0):
jala-madhya iti na cānyatheti ca gamyate | purā ity etat-prasaṅgād / bhāvi-kāla ity arthaḥ | purā purāṇe nikaṭe prabandhātīta-bhāviṣu iti hi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418719 (0.020):
prasaṅgād bhāvi kāla ity arthaḥ | purā purāṇe nikaṭe prabandhātīta
ca paripāṭī tat tīrthaṃ mahimānaṃ lakṣyam eva vidhātum iti bhāvaḥ | tatra
svāṃ gatim iti tadīyatā-nirdeśo gopānāṃ svaṃ lokam iti ṣaṣṭhī-sva-śabdayor
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418899 (0.0):
atra svāṃ gatim iti tadīyatā nirdeśo gopānāṃ svaṃ lokam iti ṣaṣṭhī sva
nirdeśaḥ | kṛṣṇam iti sākṣān-nirdeśaś ca vaikuṇṭhāntaraṃ vyavacchidya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418907 (1.192):
atra svāṃ gatim iti tadīyatā nirdeśo gopānāṃ svaṃ lokam iti ṣaṣṭhī sva / śabdayor nirdeśaḥ | kṛṣṇam iti sākṣāt tan nirdeśaś ca vaikuṇṭhāntaraṃ
śrī-golokam eva sthāpitavān iti | / tathā ca harivaṃśe śakra-vacanam -
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418907 (0.044):
śabdayor nirdeśaḥ | kṛṣṇam iti sākṣāt tan nirdeśaś ca vaikuṇṭhāntaraṃ / vyavacchidya śrī golokam eva pratipādayati | ataeva teṣāṃ tad darśanāt
svargād ūrdhvaṃ brahma-loko brahmarṣi-gaṇa-sevitaḥ |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4390502 (0.0):
tvayā hi lokanāthena viṣṇunā prabhaviṣṇunā | *HV_62.26*722 | / svargād ūrdhvaṃ brahmaloko brahmarṣigaṇasevitaḥ /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612312 (0.0):
goloka iti nāma para vyomoparīti śāstra prasiddhaṃ, yathā hari vaṃśe / śakra / vacanam / svargād ūrdhvaṃ brahma loko brahmarṣi gaṇa sevitaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414996 (0.043):
etad anusāreṇa śrī hari vaṃśa vacanam apy eva vyākhyeyam | tad yad āha / śakraḥ / svargād ūrdhvaṃ brahma loko brahmarṣi gaṇa sevitaḥ |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738311 (0.049):
prapañcāntarvartī | ity eṣā | śrutiś ca eṣa brahma-lokaḥ | eṣa ātma-lokaḥ / sa ca brahmarṣi-gaṇa-sevitaḥ | brahmāṇi mūrtimanto vedāḥ | ṛṣayaś ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19751463 (0.054):
02,035.029d@021_0203 rarāja brahmaloke sa brahmarṣigaṇasevitaḥ
tatra soma-gatiś caiva jyotiṣāṃ ca mahātmanām || / tasyopari gavāṃ lokaḥ sādhyās taṃ pālayanti hi |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4390511 (0.0):
svargād ūrdhvaṃ brahmaloko brahmarṣigaṇasevitaḥ / / tatra somagatiś caiva jyotiṣāṃ ca mahātmanām // HV_62.27 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344418 (0.0):
tasya sarvagatatām api śaṃsad dṛśyate, yathā- / tasyopari gavāṃ lokaḥ sādhyās taṃ pālayanti hi |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612320 (0.0):
svargād ūrdhvaṃ brahma loko brahmarṣi gaṇa sevitaḥ | / tatra soma gatiś caiva jyotiṣāṃ ca mahātmanām ||
sa hi sarva-gataḥ kṛṣṇa mahākāśa-gato mahān ||
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4390517 (0.0):
tasyopari gavāṃ lokaḥ sādhyās taṃ pālayanti hi / / sa hi sarvagataḥ kṛṣṇa mahākāśagato mahān // HV_62.28 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344426 (0.0):
tasyopari gavāṃ lokaḥ sādhyās taṃ pālayanti hi | / sa hi sarva-gataḥ kṛṣṇa mahākāśa-gato mahān ||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612328 (0.0):
tasyopari gavāṃ lokaḥ sādhyās taṃ pālayanti hi | / sa hi sarva gataḥ kṛṣṇa mahākāśa gato mahān ||
upary upari tatrāpi gatis tava tapomayī |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4390526 (0.0):
sa hi sarvagataḥ kṛṣṇa mahākāśagato mahān // HV_62.28 // / uparyupari tatrāpi gatis tava tapomayī /
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344431 (0.0):
sa hi sarva-gataḥ kṛṣṇa mahākāśa-gato mahān || / upary upari tatrāpi gatis tava tapomayī |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612333 (0.0):
sa hi sarva gataḥ kṛṣṇa mahākāśa gato mahān || / upary upari tatrāpi gatis tava tapomayī |
yāṃ na vidmo vayaṃ sarve pṛcchanto'pi pitāmaham |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22743641 (0.0):
uktaṃ yaṃ na vidmo vayaṃ sarve pṛcchanto'pi pitāmaham [HV 62.29] iti || 56
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4390532 (0.0):
uparyupari tatrāpi gatis tava tapomayī / / yāṃ na vidmo vayaṃ sarve pṛcchanto 'pi pitāmaham // HV_62.29 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344437 (0.0):
upary upari tatrāpi gatis tava tapomayī | / yāṃ na vidmo vayaṃ sarve pṛcchanto'pi pitāmaham || [HV 2.19.31-2| iti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612341 (0.0):
upary upari tatrāpi gatis tava tapomayī | / yāṃ na vidmo vayaṃ sarve pṛcchanto'pi pitāmaham |
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16396238 (0.043):
yāṃ na vidmo vayaṃ sarve HV_62.29c / yāṃ puṇyāṃ munisattamāḥ HV_App.I,31.259b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13834701 (0.043):
yā hy eṣā gahvarī māyā HV_40.26a / yāṃ na vidmo vayaṃ sarve HV_62.29c
gatiḥ śama-damāḍhyānāṃ svargaḥ sukṛta-karmaṇām ||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612348 (0.0):
yāṃ na vidmo vayaṃ sarve pṛcchanto'pi pitāmaham | / gatiḥ śama damāḍhyānāṃ svargaḥ sukṛta karmaṇām ||
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4390582 (0.061):
gatiḥ śamadamāḍhyānāṃ svargaḥ sukṛtakarmaṇām // HV_62.31 // / brāhme tapasi yuktānāṃ brahmalokaḥ parā gatiḥ /
brāhmye tapasi yuktānāṃ brahma-lokaḥ parā gatiḥ |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4390589 (0.0):
gatiḥ śamadamāḍhyānāṃ svargaḥ sukṛtakarmaṇām // HV_62.31 // / brāhme tapasi yuktānāṃ brahmalokaḥ parā gatiḥ /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612355 (0.0):
gatiḥ śama damāḍhyānāṃ svargaḥ sukṛta karmaṇām || / brāhmye tapasi yuktānāṃ brahma lokaḥ parā gatiḥ |
gavām eva tu yo loko durāroho hi sā gatiḥ ||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612362 (0.0):
brāhmye tapasi yuktānāṃ brahma lokaḥ parā gatiḥ | / gavām eva tu yo loko durāroho hi sā gatiḥ ||
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4390589 (0.061):
brāhme tapasi yuktānāṃ brahmalokaḥ parā gatiḥ / / gavām eva hi goloko durārohā hi sā gatiḥ // HV_62.32 //
sa tu lokas tvayā kṛṣṇa sīdamānaḥ kṛtātmanā |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742047 (0.0):
sa tu lokas tvayā kṛṣṇa sīdamānaḥ kṛtātmanā | / dhṛto dhṛtimatā vīra nighantopdadravān gavām || [HV 62.33] iti |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4390602 (0.0):
gavām eva hi goloko durārohā hi sā gatiḥ // HV_62.32 // / sa tu lokas tvayā kṛṣṇa sīdamānaḥ kṛtātmanā /
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9345288 (0.0):
sa tu lokas tvayā kṛṣṇa sīdamānaḥ kṛtātmanā | / dhṛto dhṛtimatā vīra nighantopdadravān gavām || [HV 2.19.35]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14416801 (0.0):
sa tu lokas tvayā kṛṣṇa sīdamānaḥ kṛtātmanā | / dhṛto dhṛtimatā vīra nighnatopadravān gavām || [HV 2.19.35] iti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612368 (0.0):
gavām eva tu yo loko durāroho hi sā gatiḥ || / sa tu lokas tvayā kṛṣṇa sīdamānaḥ kṛtātmanā |
dhṛto dhṛtimatā vīra nighantopdadravān gavām || [HV 2.19.29-35] iti |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742053 (0.0):
sa tu lokas tvayā kṛṣṇa sīdamānaḥ kṛtātmanā | / dhṛto dhṛtimatā vīra nighantopdadravān gavām || [HV 62.33] iti |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4390603 (0.0):
sa tu lokas tvayā kṛṣṇa sīdamānaḥ kṛtātmanā / / dhṛto dhṛtimatā vīra nighnatopadravaṃ gavām // HV_62.33 //
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9345294 (0.0):
sa tu lokas tvayā kṛṣṇa sīdamānaḥ kṛtātmanā | / dhṛto dhṛtimatā vīra nighantopdadravān gavām || [HV 2.19.35]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14416802 (0.0):
sa tu lokas tvayā kṛṣṇa sīdamānaḥ kṛtātmanā | / dhṛto dhṛtimatā vīra nighnatopadravān gavām || [HV 2.19.35] iti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612369 (0.0):
sa tu lokas tvayā kṛṣṇa sīdamānaḥ kṛtātmanā | / dhṛto dhṛtimatā vīra nighnatopadravān gavām || [HV 2.19.29 35] iti |
tatrāpāta-pratītārthāntare svargād ūrdhvaṃ brahmaṇo loka ity ayuktaṃ syāt
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415569 (0.054):
atra śabda sāmya bhrama pratītārthāntare svargād ūrdhvaṃ, brahma loka ity
loka-trayam atikramyokteḥ | tatra soma-gatiś caivety api na sambhavati
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415579 (1.192):
atra śabda sāmya bhrama pratītārthāntare svargād ūrdhvaṃ, brahma loka ity / ayuktaṃ loka trayam atikramyokteḥ | tathā somagatir ity ādikaṃ na
candrasyānyeṣām api jyotiṣāṃ dhruva-lokādhastād eva gateḥ | tatra sādhyās
taṃ pālayantīty api nopapadyate | deva-yoni-rūpāṇāṃ teṣāṃ svarga-lokasyāpi
pālanam asambhavyam | kim uta tad-upari golokasya | tathā tasya lokasya
surabhi-lokatve sati sarva-gata ity anupapannaṃ syāt |
śrī-bhagavad-vigraha-lokayor acintya-śaktitvena vibhutvaṃ ghaṭate na punar
asyeti | ataiva sarvātītatvāt tatrāpi tava gatir ity api śabdo vismaye
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415620 (0.052):
tathā sarvagatatvaṃ cāsambhāvyaṃ syāt | ataeva tatrāpi eva gatir ity āpi / śabdo / vismaye prayuktaḥ | yāṃ na vidma ity ādikaṃ ca | anyathā yathoktir na
prayuktaḥ | / yāṃ na vidmo vayaṃ sarve ity-ādikaṃ coktam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415623 (0.0):
tathā sarvagatatvaṃ cāsambhāvyaṃ syāt | ataeva tatrāpi eva gatir ity āpi / śabdo / vismaye prayuktaḥ | yāṃ na vidma ity ādikaṃ ca | anyathā yathoktir na
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16396238 (0.047):
yāṃ na vidmo vayaṃ sarve HV_62.29c / yāṃ puṇyāṃ munisattamāḥ HV_App.I,31.259b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13834701 (0.047):
yā hy eṣā gahvarī māyā HV_40.26a / yāṃ na vidmo vayaṃ sarve HV_62.29c
tasmāt prākṛta-golokād anya evāsau goloka iti siddham | tathā ca
mokṣa-dharme nārāyaṇīyopākhyāne śrī-bhagavad-vākyaṃ -
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738719 (0.0):
mokṣa-dharma-śrī-nārāyaṇīyopākhyāne śrī-bhagavad-vākyam -
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7004668 (0.040):
mukhyārtha bhūtaṃ mūlaṃ tattvam iti paryavasānam | tad uktaṃ mokṣa / dharme śrī nārāyaṇopākhyāne
evaṃ bahu-vidhai rūpaiś carāmīha vasundharām |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738725 (0.0):
mokṣa-dharma-śrī-nārāyaṇīyopākhyāne śrī-bhagavad-vākyam - / evaṃ bahu-vidhai rūpaiś carāmīha vasundharām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415675 (0.0):
evaṃ coktaṃ mokṣa dharme nārāyaṇīye tathā skānde ca / evaṃ bahu vidhai rūpaiś carāmīha vasundharām |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10442320 (0.024):
12,330.068a evaṃ bahuvidhai rūpaiś carāmīha vasuṃdharām / 12,330.068c brahmalokaṃ ca kaunteya golokaṃ ca sanātanam
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27013294 (0.024):
<12330.68/1> evaṃ bahuvidhai rūpaiś !carāmīha vasuṃdharām ! / <12330.68/2> brahmalokaṃ ca kaunteya !golokaṃ ca sanātanam !
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344388 (0.050):
evaṃ bahu-vidhai rūpaiś / carāmīha vasundharām |
brahma-lokaṃ ca kaunteya golokaṃ ca sanātanam || [Mbh 12.330.68] iti |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738730 (0.0):
evaṃ bahu-vidhai rūpaiś carāmīha vasundharām | / brahma-lokaṃ ca kaunteya golokaṃ ca sanātanam || [Mbh 12.330.68] iti |
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344394 (0.0):
carāmīha vasundharām | / brahma-lokaṃ ca kaunteya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415681 (0.0):
evaṃ bahu vidhai rūpaiś carāmīha vasundharām | / brahma lokaṃ ca kaunteya golokaṃ ca sanātanam || [Mbh 12.330.68] iti |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10442325 (0.017):
12,330.068a evaṃ bahuvidhai rūpaiś carāmīha vasuṃdharām / 12,330.068c brahmalokaṃ ca kaunteya golokaṃ ca sanātanam
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27013299 (0.017):
<12330.68/1> evaṃ bahuvidhai rūpaiś !carāmīha vasuṃdharām ! / <12330.68/2> brahmalokaṃ ca kaunteya !golokaṃ ca sanātanam !
tasmād ayam arthaḥ svarga-śabdena -- / bhūr-lokaḥ kalpitaḥ padbhyāṃ bhuvar-loko 'sya nābhitaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415075 (0.0):
dhṛto dhṛtimatā vīra nighnatopadravān gavām || [HV 2.19.29 35] iti | / asyārthaḥ | svarga śabdena / bhūr lokaḥ kalpitaḥ padbhyāṃ bhuvar loko 'sya nābhitaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641709 (0.031):
bhūrlokaḥ kalpitaḥ padbhyāṃ bhuvarloko 'sya nābhitaḥ / / hṛdā svarloka urasā maharloko mahātmanaḥ // BhP_02.05.038 //
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940628 (0.041):
BhP_02.05.038/1 bhūrlokaḥ kalpitaḥ padbhyāṃ bhuvarloko 'sya nābhitaḥ / BhP_02.05.038/3 hṛdā svarloka urasā maharloko mahātmanaḥ
hṛdā svar-loka urasā mahar-loko mahātmanaḥ || [BhP 2.5.42]
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940634 (0.0):
BhP_02.05.038/1 bhūrlokaḥ kalpitaḥ padbhyāṃ bhuvarloko 'sya nābhitaḥ / BhP_02.05.038/3 hṛdā svarloka urasā maharloko mahātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641714 (0.0):
bhūrlokaḥ kalpitaḥ padbhyāṃ bhuvarloko 'sya nābhitaḥ / / hṛdā svarloka urasā maharloko mahātmanaḥ // BhP_02.05.038 //
iti dvitīyānusāreṇa svar-lokam ārabhya satya-loka-paryantaṃ loka-pañcakam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415091 (0.0):
svar lokaḥ kalpito mūrdhnā iti vā loka kalpanā || [BhP 2.5.42] / iti dvitīyoktānusāreṇa svar lokam ārabhya satya loka paryantaṃ loka
ucyate | tasmād ūrdhvam upari brahma-loko brahmātmako loko brahma-lokaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415096 (0.0):
iti dvitīyoktānusāreṇa svar lokam ārabhya satya loka paryantaṃ loka / pañcakam ucyate | tasmād ūrdhvam upari brahma loko brahmātmako
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6876355 (0.037):
etadamṛtamabhayameṣa bhmaloko brahmaiva loko brahmalokaḥ para
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738307 (0.037):
prapañcāntarvartī | ity eṣā | śrutiś ca eṣa brahma-lokaḥ | eṣa ātma-lokaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997231 (0.047):
sṛjāprapañcāntarvarti ity eṣa | brahma bhūto loko brahma lokaḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997678 (0.053):
tamaḥ prakṛtir ajñānaṃ vā | ātmaloke sva svarūpe loke | eṣa ātma loka eṣa / brahma loka iti | divye brahma pure hy eṣa paramātmā pratiṣṭhita ity ādi
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16356866 (0.056):
brahmaloka ivāparaḥ HV_App.I,41.1196b / brahmaloka ivābhāti HV_App.I,41.1220a
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10941967 (0.057):
sāmānādhikaraṇavṛttyā tu vyutpādyamāno brahmaiva loko brahmaloka iti / parameva brahma gamayiṣyati /
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3363919 (0.057):
brahmalokaṃ brahmaiva loko brahmalokastamaharahaḥ pratyahaṃ gacchantyo 'pi
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5885781 (0.057):
vyāvartayaddaharākāśaprāptāvevāvatiṣṭhate, naca daharākāśo brahmaṇo lokaḥ / kintu tadbrahmeti brahma ca tallokaśceti karmadhārayaḥ siddho bhavati /
sac-cid-ānanda-rūpatvāt | brahmaṇo bhagavato loka iti vā | mūrdhabhiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415106 (0.0):
vaikuṇṭhākhyaḥ sac cid ānanda rūpatvāt | brahmaṇo bhagavato loka iti vā
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940646 (0.052):
BhP_02.05.039/3 mūrdhabhiḥ satyalokastu brahmalokaḥ sanātanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641725 (0.052):
mūrdhabhiḥ satyalokastu brahmalokaḥ sanātanaḥ // BhP_02.05.039 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738010 (0.052):
golokākhyaṃ dadṛśuḥ | mūrdhabhiḥ satya-lokas tu brahma-lokaḥ sanātanaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415121 (0.052):
evaṃ dvitīye mūrdhabhiḥ satya lokas tu brahma lokaḥ sanātanaḥ [BhP 2.5.38]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17703475 (0.055):
jñānatvaṃ tu sac cid ānandaika rase bhakti yoge tiṣṭhati" iti śruteḥ"
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132519 (0.055):
jñānatvaṃ tu sac-cid-ānandaika-rase bhakti-yoge tiṣṭhati" iti śruteḥ"
satya-lokas tu brahma-lokaḥ sanātanaḥ [BhP 2.5.38] iti dvitīyāt | tathā ca
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940649 (0.0):
BhP_02.05.039/3 mūrdhabhiḥ satyalokastu brahmalokaḥ sanātanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641728 (0.0):
mūrdhabhiḥ satyalokastu brahmalokaḥ sanātanaḥ // BhP_02.05.039 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738012 (0.0):
golokākhyaṃ dadṛśuḥ | mūrdhabhiḥ satya-lokas tu brahma-lokaḥ sanātanaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415126 (0.0):
evaṃ dvitīye mūrdhabhiḥ satya lokas tu brahma lokaḥ sanātanaḥ [BhP 2.5.38]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997214 (0.053):
mūrdhabhiḥ satyalokas tu / brahmalokaḥ sanātanaḥ [BhP 2.5.39]
ṭīkā / -brahma-loko vaikuṇṭhākhyaḥ | sanātano nityaḥ | na tu sṛjyaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997222 (0.0):
mūrdhabhiḥ satyalokas tu / brahmalokaḥ sanātanaḥ [BhP 2.5.39] / ṭīkā ca brahma lokaḥ vaikuṇṭhākhyaḥ sanātano nityaḥ | na tu
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415133 (0.0):
evaṃ dvitīye mūrdhabhiḥ satya lokas tu brahma lokaḥ sanātanaḥ [BhP 2.5.38] / iti | ṭīkā ca brahma loko vaikuṇṭhākhyaḥ | sanātano nityaḥ | na
prapañcāntarvartī | ity eṣā | śrutiś ca eṣa brahma-lokaḥ | eṣa ātma-lokaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997679 (0.022):
tamaḥ prakṛtir ajñānaṃ vā | ātmaloke sva svarūpe loke | eṣa ātma loka eṣa / brahma loka iti | divye brahma pure hy eṣa paramātmā pratiṣṭhita ity ādi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997230 (0.032):
sṛjāprapañcāntarvarti ity eṣa | brahma bhūto loko brahma lokaḥ ||
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738270 (0.037):
ucyate | tasmād ūrdhvam upari brahma-loko brahmātmako loko brahma-lokaḥ
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6876355 (0.051):
etadamṛtamabhayameṣa bhmaloko brahmaiva loko brahmalokaḥ para
sa ca brahmarṣi-gaṇa-sevitaḥ | brahmāṇi mūrtimanto vedāḥ | ṛṣayaś ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415142 (0.0):
sṛjyāntarvartīty arthaḥ | ity eṣā | / brahmāṇi mūrtimanto vedāḥ | ṛṣayaś ca śrī nāradādayaḥ | gaṇāś ca śrī
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738067 (0.049):
svargād ūrdhvaṃ brahma-loko brahmarṣi-gaṇa-sevitaḥ |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4390500 (0.049):
svargād ūrdhvaṃ brahmaloko brahmarṣigaṇasevitaḥ /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612310 (0.049):
svargād ūrdhvaṃ brahma loko brahmarṣi gaṇa sevitaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19751464 (0.062):
02,035.029d@021_0203 rarāja brahmaloke sa brahmarṣigaṇasevitaḥ
śrī-nāradādayaḥ | gaṇāś ca śrī-garuḍa-viṣvaksenādayaḥ | taiḥ sevitaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415147 (0.0):
brahmāṇi mūrtimanto vedāḥ | ṛṣayaś ca śrī nāradādayaḥ | gaṇāś ca śrī
nityāśritān uktvā tad-gamanādhikāriṇa āha | tatra brahma-loke umayā saha
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415160 (0.0):
garuḍa viṣvaksenādayaḥ | tair niṣevitaḥ | evaṃ nityāśritān uktvā tad / gamanādhikāriṇa āha | tatra brahma loke umayā saha vartata iti somaḥ śrī
vartata iti somaḥ śrī-śivas tasya gatiḥ | / sva-dharma-niṣṭhaḥ śata-janmabhiḥ pumān
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22535298 (0.0):
BhP_04.24.029/1 sva-dharma-niṣṭhaḥ śata-janmabhiḥ pumān viriñcatām eti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2683367 (0.0):
bhagavantaṃ vāsudevaṃ prapannaḥ sa priyo hi me // BhP_04.24.028 // / sva dharma niṣṭhaḥ śata janmabhiḥ pumān viriñcatām eti tataḥ paraṃ hi mām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6996707 (0.0):
prapañcātītatvam / sva dharma niṣṭhaḥ śata janmabhiḥ pumān
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415163 (0.0):
gamanādhikāriṇa āha | tatra brahma loke umayā saha vartata iti somaḥ śrī
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 507743 (0.017):
tathāca smṛtiḥsvadharmaniṣṭhaḥ śatajanmabhiḥ pumānviriñcatāmeti';"
viriñcatām eti tataḥ paraṃ hi mām | / avyākṛtaṃ bhāgavato 'tha vaiṣṇavaṃ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22535307 (0.0):
BhP_04.24.029/1 sva-dharma-niṣṭhaḥ śata-janmabhiḥ pumān viriñcatām eti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2683375 (0.0):
sva dharma niṣṭhaḥ śata janmabhiḥ pumān viriñcatām eti tataḥ paraṃ hi mām
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104085 (0.0):
viriñcatām eti tataḥ paraṃ hi mām | / avyākṛtaṃ bhāgavato 'tha vaiṣṇavaṃ / padaṃ yathāhaṃ vibudhāḥ kalātyaye // Hbhv_10.185 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6996715 (0.0):
sva dharma niṣṭhaḥ śata janmabhiḥ pumān / viriñcatām eti tataḥ paraṃ hi mām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415182 (0.0):
viriñcatām eti tataḥ paraṃ hi mām | / avyākṛtaṃ bhāgavato 'tha vaiṣṇavaṃ / padaṃ yathāhaṃ vibudhāḥ kalātyaye || [BhP 4.24.29] iti caturthe śrī rudra
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 507743 (0.058):
tathāca smṛtiḥsvadharmaniṣṭhaḥ śatajanmabhiḥ pumānviriñcatāmeti';"
padaṃ yathāhaṃ vibudhāḥ kalātyaye || [BhP 4.24.29] iti caturthe
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22535312 (0.0):
BhP_04.24.029/2 avyākṛtaṃ bhāgavato 'tha vaiṣṇavaṃ padaṃ yathāhaṃ vibudhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2683380 (0.0):
avyākṛtaṃ bhāgavato 'tha vaiṣṇavaṃ padaṃ yathāhaṃ vibudhāḥ kalātyaye //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104091 (0.0):
avyākṛtaṃ bhāgavato 'tha vaiṣṇavaṃ / padaṃ yathāhaṃ vibudhāḥ kalātyaye // Hbhv_10.185 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6996720 (0.0):
avyākṛtaṃ bhāgavato 'tha vaiṣṇavaṃ / padaṃ yathāhaṃ vibudhāḥ kalātyaye || [BhP 4.14.39]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415189 (0.0):
avyākṛtaṃ bhāgavato 'tha vaiṣṇavaṃ / padaṃ yathāhaṃ vibudhāḥ kalātyaye || [BhP 4.24.29] iti caturthe śrī rudra
śrī-rudra-gītam | / someti supāṃ sulug ity ādinā ṣaṣṭhyā luk chāndasaḥ | tata uttaratrāpi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415190 (0.0):
padaṃ yathāhaṃ vibudhāḥ kalātyaye || [BhP 4.24.29] iti caturthe śrī rudra / gītam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415205 (0.030):
someti supāṃ sulug ity ādinā (page 52) ṣaṣṭhyā luk chāndasaḥ | tata
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14416338 (0.064):
dvādaśīti dvādaśyām ity arthaḥ | supāṃ sulug ity ādinaiva pūrva savarṇaḥ |
gatir / ity asyānvayaḥ | jyotir brahma tad-aikātmya-bhāvānāṃ muktānām ity arthaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415216 (0.0):
uttaratrāpi gati padānvayaḥ | jyotir brahma tad aikātmya bhāvānāṃ
nanu tādṛśām api sarveṣāṃ kintu mahātmanāṃ mahāśayānāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415223 (0.046):
uttaratrāpi gati padānvayaḥ | jyotir brahma tad aikātmya bhāvānāṃ / muktānām ity arthaḥ | na tu tādṛśānām api sarveṣām ity āha mahātmanāṃ
mokṣānādaratayā bhajatāṃ śrī-sanakādi-tulyānām ity arthaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415232 (0.0):
muktānām ity arthaḥ | na tu tādṛśānām api sarveṣām ity āha mahātmanāṃ / mahāśayānāṃ mokṣa nirādaratayā bhajatāṃ śrī sanakādi tulyānām ity
muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa-parāyaṇaḥ / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahā-mune || [BhP 6.14.5] iti ṣaṣṭhāt |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17791375 (0.0):
tu yogitama ity arthaḥ | yad uktaṃ śrī bhāgavate / muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ | / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17821769 (0.0):
upaiṣyasi sākṣāt paricarituṃ man nikaṭam eṣyasi / muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || [BhP 6.14.5] iti smṛteḥ |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27101083 (0.0):
yogitama ity arthaḥ | yad uktaṃ śrī-bhāgavate- / muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa-parāyaṇaḥ | / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || iti |
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18464688 (0.0):
upaiṣyasi sākṣāt paricarituṃ man-nikaṭam eṣyasi - / muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa-parāyaṇaḥ / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || [BhP 6.14.5] iti smṛteḥ |
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173501 (0.0):
BhP_06.14.004/2 mumukṣūṇāṃ sahasreṣu kaścin mucyeta sidhyati / BhP_06.14.005/1 muktānāmapi siddhānāṃ nārāyaṇaparāyaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2713341 (0.0):
mumukṣūṇāṃ sahasreṣu kaścin mucyeta sidhyati // BhP_06.14.004 // / muktānāmapi siddhānāṃ nārāyaṇaparāyaṇaḥ / / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣvapi mahāmune // BhP_06.14.005 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104155 (0.0):
mumukṣūṇāṃ sahasreṣu kaścin mucyeta sidhyati // Hbhv_10.188 // / muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ | / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune // Hbhv_10.189 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 503084 (0.0):
ata eva madanya iti brahmādīnvineti vyākhyeyam / / muktānāmapi siddhānāṃ nārāyaṇaparāyaṇaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415244 (0.0):
mahāśayānāṃ mokṣa nirādaratayā bhajatāṃ śrī sanakādi tulyānām ity / arthaḥ / muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909625 (0.0):
bhaktir mukunda caraṇe na prāyeṇopajāyate || [BhP 6.14.2] / muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || [BhP 6.14.5]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932971 (0.0):
ity anena kārya dvārā vyañjitaṃ muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa / parāyaṇaḥ sudurlabhaḥ praśāntātmā [BhP 6.14.5] ity atra yadvat |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314035 (0.0):
mumukṣūṇāṃ sahasreṣu kaścin mucyeta sidhyati || / muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ | / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || [BhP 6.14.3 5]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119886 (0.0):
muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ | / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahā mune || RBhrs_1,2.52 ||
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 503106 (5.960):
jñānināṃ koṭiṣvapi nārāyaṇaparāyaṇaḥ praśāntātmā sudurlabhaḥ kaścideva /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314132 (5.960):
ādeḥ | muktiṃ dadāti karhicit sma na bhakti yogam [BhP 5.6.18] ity ataś ca / nārāyaṇa parāyaṇaḥ sudurlabha eva yataḥ sa eva praśāntātmā prakṛṣṭa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19325142 (0.031):
gatānāṃ / muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ | / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣv api mahāmune || [BhP 6.14.3 5]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919239 (0.036):
sāmyābhiprāyeṇa | muktānām api siddhānāṃ nārāyaṇa parāyaṇaḥ [BhP
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17695652 (0.037):
brahmaiva kiñcijjānāti na tadanyo hi kaścana // MAnuv_3,4.50 // / muktānāmapi siddhānāṃ nārāyaṇaparāyaṇaḥ / / sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭiṣvapi mahāmate // MAnuv_3,4.51 //
yoginām api sarveṣāṃ madgatenāntarātmanā | / śraddhāvān bhajate yo māṃ sa me yuktatamo mataḥ || [Gītā 6.47] iti
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20100029 (0.0):
06,028.047a yoginām api sarveṣāṃ madgatenāntarātmanā / 06,028.047c śraddhāvān bhajate yo māṃ sa me yuktatamo mataḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25624214 (0.0):
karmibhyaś cādhiko yogī tasmād yogī bhavārjuna 6.46 / yoginām api sarveṣāṃ madgatenāntarātmanā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17791051 (0.0):
BhG 6.47 / yoginām api sarveṣāṃ mad gatenāntarātmanā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17845392 (0.0):
bhakti prakaraṇasyopakrame / yoginām api sarveṣāṃ mad gatenāntarātmanā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17876001 (0.0):
uttamaḥ | / yoginām api sarveṣāṃ / mad gatenāntarātmanā |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15624883 (0.0):
śraddhāvān bhajate yo māṃ sa me yuktatamo mataḥ Bhg_06.047c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22917125 (0.0):
yoginām api sarveṣāṃ mad gatenāntarātmanā | / śraddhāvān bhajate yo māṃ sa me yuktatamo mataḥ ||BhG_6.47||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22917199 (0.0):
(śaṅkara bhāṣyaḥ) / yoginām api sarveṣāṃ mad gatenāntarātmanā |
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16977935 (0.0):
bhakti-prakaraṇasyopakrame - / yoginām api sarveṣāṃ mad-gatenāntarātmanā |
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17671595 (0.0):
uttamaḥ | / yoginām api sarveṣāṃ / mad-gatenāntarātmanā |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27100762 (0.0):
BhG 6.47 / yoginām api sarveṣāṃ mad-gatenāntarātmanā |
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6345614 (0.0):
yoginām api sarveṣāṃ madgatenāntarātmanā | / śraddhāvān bhajate yo māṃ sa me yuktatamo mataḥ || [Gītā 6.47]
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1418235 (0.0):
(yoginām api sarveṣāṃ madgatenāntarātmanā / / śraddhāvān bhajate yo māṃ sa me yuktatamo mataḥ // BhG_6.48 //)
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1418265 (0.0):
madāsaktacetasā śraddhāvān āstikyabuddhir bhajate9 yo māṃ sa me / yuktatamo mata iti // 48 //10
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21103960 (0.0):
kiṃ ca tatraiva [Gītā 6.47] / yoginām api sarveṣāṃ mad gatenāntarātmanā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906274 (0.0):
karmibhyaś cādhiko yogī tasmād yogī bhavārjuna || / yoginām api sarveṣāṃ madgatenāntarātmanā |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3440331 (0.0):
atha paravidyāṃ prastauti / yoginām api sarveṣāṃ madgatenāntarātmanā |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3454113 (0.0):
śraiṣṭhyaṃ tu, yoginām api sarveṣāṃ madgatenāntarātmanā / śraddhāvān"
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17791804 (5.960):
pūrvādhyāyānte mad gatenāntarātmanā yo māṃ bhajate sa me yuktatamo mataḥ
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6345514 (5.960):
pūrvādhyāyānte mad-gatenāntarātmanā yo māṃ bhajate sa me yuktatamo mataḥ
gītābhyaś ca | / teṣv eva mahattva-paryavasanāt | tasya ca brahma-lokasyopari
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415264 (0.0):
śraddhāvān bhajate yo māṃ sa me yuktatamo mataḥ || [Gītā 6.47] / ity ādāv api teṣv eva mahattva paryavasanāt | tasya ca brahma lokasyopari
sarvordhva-pradeśe gavāṃ lokaḥ śrī-goloka ity arthaḥ | taṃ ca golokaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415275 (0.0):
ity ādāv api teṣv eva mahattva paryavasanāt | tasya ca brahma lokasyopari / sarvordhva pradeśe gavāṃ lokaḥ śrī goloka ity arthaḥ | taṃ ca śrī golokaṃ
sādhyāḥ prāpañcika-devānāṃ prasādhanīyā mūla-rūpā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415282 (0.0):
sarvordhva pradeśe gavāṃ lokaḥ śrī goloka ity arthaḥ | taṃ ca śrī golokaṃ / sādhyā asmākaṃ prāpañcika devānāṃ prasādanīyā mūla rūpā nitya tadīya
nitya-tadīya-deva-gaṇāḥ pālayanti dik-pālatayā vartante te ha nākaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415287 (0.0):
sādhyā asmākaṃ prāpañcika devānāṃ prasādanīyā mūla rūpā nitya tadīya
mahimānaḥ sacantaḥ yatra pūrve sādhyāḥ santi devāḥ [Rk 10.90.16] iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415302 (0.0):
deva gaṇāḥ pālayanti | tatra tatra dik pālatvenāvaraṇa rūpā vartante, te / nākaṃ mahimānaḥ sacantaḥ yatra pūrve sādhyāḥ santi devāḥ [Rk 10.90.16] iti
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27141317 (0.0):
| te | ha | nākam | mahimānaḥ | sacanta | yatra | pūrve | sādhyāḥ | santi / | devāḥ // RV_1,164.50 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5831218 (0.0):
yajñena | yajñam | ayajanta | devāḥ | tāni | dharmāṇi | prathamāni | āsan / | te | ha | nākam | mahimānaḥ | sacanta | yatra | pūrve | sādhyāḥ | santi
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18939324 (0.004):
(AVŚ_7,5.1c) te ha nākaṃ mahimānaḥ sacanta yatra pūrve sādhyāḥ santi devāḥ
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1365890 (0.004):
RV_01.164.50.2{23} te ha nākaṃ mahimānaḥ sacanta yatra pūrve sādhyāḥ santi
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13050139 (0.004):
RV_10.090.16.2{19} te ha nākaṃ mahimānaḥ sacanta yatra pūrve sādhyāḥsanti
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13988014 (0.004):
RV_1,164.50c te ha nākam mahimānaḥ sacanta yatra pūrve sādhyāḥ santi devāḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14117727 (0.004):
RV_10,090.16c te ha nākam mahimānaḥ sacanta yatra pūrve sādhyāḥ santi
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3471254 (0.006):
sadā paśyanti sūrayaḥ, te ha nākaṃ mahimānaḥ sacante yatra pūrve sādhyāḥ"
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168067 (0.006):
8.1.94.2 yajñena yajñam ayajanta devāḥ tāni dharmāṇi prathamāny āsan / te ha nākaṃ mahimānas sacante yatra pūrve sādhyās santi devāḥ
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9539160 (0.036):
12,41: te.ha.nākam.mahimānaḥ.sacanta.yatra.pūrve.sādhyāḥ.santi.devāh/''.
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3592495 (0.055):
te ha nākaṃ mihimānaḥ sacanta yatra pūrve sādhyāḥ santi devāḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10019141 (0.061):
te ha nākaṃ mihimānaḥ sacanta yatra pūrve sādhyāḥ santi devāḥ // / samidho agnā ājyasya vyantu tanūnapād agnā ājyasya vetu, iḍo agnā ājyasya
śruteḥ | / tatra pūrve ye ca sādhyā viśve devāḥ sanātanāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415308 (0.0):
nākaṃ mahimānaḥ sacantaḥ yatra pūrve sādhyāḥ santi devāḥ [Rk 10.90.16] iti / śruteḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998288 (0.030):
atra pūrve ye ca sādhyā viśva devāḥ sanātanāḥ ||
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 644947 (0.063):
vasurudrās tathā sādhyā $ viśve devāś ca śāśvatāḥ / HV_App.I,40.11 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22130503 (0.063):
vasurudrās tathā sādhyā viśve devāś ca śāśvatāḥ / HV_App.I,40.11 /
te ha nākaṃ mahimānaḥ sacantaḥ śubha-darśanāḥ || iti / mahā-vaikuṇṭha-varṇane pādmottara-khaṇḍāc ca |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998292 (0.0):
atra pūrve ye ca sādhyā viśva devāḥ sanātanāḥ || / te ha nākaṃ mahimānaḥ sacantaḥ śubha darśanāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415316 (0.005):
tatra pūrve ye ca sādhyā / viśve devāḥ sanātanāḥ | / te ha nākaṃ mahimānaḥ
yad vā tad bhūri-bhāgyam iha janma kim apy aṭavyāṃ yad gokule'pi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767089 (0.0):
'ṅghry udaja madhv amṛtāsavaṃ te // BhP_10.14.033 //* / tad bhūri bhāgyam iha janma kim apy aṭavyāṃ $ yad gokule 'pi
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9345822 (0.0):
[120] vṛndāha-tad api śrūyatām- / tad bhūri-bhāgyam iha janma kim apy aṭavyāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415325 (0.0):
sacante śubha darśanāḥ || [PadmaP 6.227.76] iti pādmottara khaṇḍāc ca | / yad vā tad bhūri bhāgyam iha janma kim apy aṭavyāṃ yad gokule'pi [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424010 (0.0):
vakṣyate ca tat prasādāpti rāhityātiśayaḥ | tad bhūri bhāgyam iha janma / apy aṭavyāṃ yad gokule'pi katamāṅghri rajo'bhiṣekam [BhP 10.14.34] ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19325061 (0.0):
ataeva śrī brahmaṇāpi prārthitam / tad bhūri bhāgyam iha janma kim apy aṭavyāṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18298701 (0.0):
nijānumatim ātatāna | yathā cāha sma / tad bhūri bhāgyam iha janma kimapy aṭavyāṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612503 (0.0):
punas tatraiva brahma stave (10.14.34) / tad bhūri bhāgyam iha janma kim apy aṭavyāṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628954 (0.0):
brahma stutiḥ (10.14.34) / tad bhūri bhāgyam iha janma kim apy aṭavyāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403928 (0.016):
sarvādbhutatā varṇanābhiniveśa prapañco brahmaṇi spaṣṭa eva | astu tāvat / tad bhūri bhāgyam iha janma kim apy aṭavyām [BhP 10.14.34] ity ādi ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367746 (0.019):
BhP_10.14.034/1 tad bhūri bhāgyam iha janma kim apy aṭavyāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421719 (0.028):
prārthitaṃ tad etad evety āha / tad bhūri bhāgyam iha janma kim apy aṭavyāṃ
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736482 (0.037):
tathaiva daśame -- tad bhūri bhāgyam iha janma kim apy aṭavyām
[BhP 10.14.34] iti śrī-brahma-stavānusāreṇa tad-vidha-parama-bhaktānām api
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415334 (0.031):
10.14.34] ity ādy uktyānusāreṇa tad vidha parama bhaktānām api sādhyās
sādhyās tādṛśa-siddhi-prāptaye prāsādhanīyāḥ śrī-gopī-prabhṛtayas taṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415341 (0.019):
10.14.34] ity ādy uktyānusāreṇa tad vidha parama bhaktānām api sādhyās / tādṛśa siddhi prāptaye prāsādanīyāḥ śrī gopa gopī prabhṛtayaḥ | taṃ
pālayanti | / tad evaṃ sarvopari-gatatve'pi | hi prasiddhau | sa śrī-golokaḥ sarva-gataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415351 (0.0):
pālayanti adhikṛtya bhuñjanti | hi prasiddhau | sa golokaḥ sarva gataḥ / śrī
śrī-nārāyaṇa iva prāpañcikāprāpañcika-vastu-vyāpakaḥ | kaiścit
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415358 (0.047):
kṛṣṇavat sarva prāpañcikāprāpañcika vastu vyāpakaḥ | ataeva mahān
krama-mukti-vyavasthayā tathā prāpyamāno'py asau / dvitīya-skandha-varṇita-kamalāsana-dṛṣṭa-vaikuṇṭhavat śrī-vraja-vāsinbhir
atrāpi yasmād dṛṣṭa iti bhāvaḥ | / ataiva mahān bhagavad-rūpa eva | mahāntaṃ vibhum ātmānam [KaṭhU 2.22]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415367 (0.0):
kṛṣṇavat sarva prāpañcikāprāpañcika vastu vyāpakaḥ | ataeva mahān / bhagavad rūpa eva | mahāntaṃ vibhum ātmānam [KaṭhU 2.22] iti śruteḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410270 (0.020):
mahataḥ svasyaivāṃśair yuktaḥ | mahāntaṃ vibhum ātmānam [KaṭhU 1.2.22] / ity ādi śruteḥ, mahac ceti [Vs 1.4.8] nyāya prasiddheś ca | mahānto ye
iti śruteḥ | tatra hetuḥ | mahākāśaḥ parama-vyomākhyaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415375 (0.0):
bhagavad rūpa eva | mahāntaṃ vibhum ātmānam [KaṭhU 2.22] iti śruteḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415405 (0.016):
vaikuṇṭha gamanam | yad vā mahākāśaḥ parama vyomākhyo mahā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410270 (0.050):
mahataḥ svasyaivāṃśair yuktaḥ | mahāntaṃ vibhum ātmānam [KaṭhU 1.2.22] / ity ādi śruteḥ, mahac ceti [Vs 1.4.8] nyāya prasiddheś ca | mahānto ye
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410077 (0.063):
brahmatvaṃ parama vyomākhyo vaikuṇṭhas tvaṃ prakṛteḥ paraḥ puruṣo'pi
brahma-viśeṣaṇa-lābhād ākāśas tal-liṅgād [Vs 1.1.22] iti nyāya-prasiddheś
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415382 (0.0):
tatra hetuḥ | mahākāśaḥ parama vyomākhyaḥ brahma viśeṣaṇa lābhād
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344471 (0.050):
mahākāśo brahma ākāśas tal-liṅgāt [Vs 1.1.22] iti nyāyāt | tad-gataḥ iti
ca | tad-gata-brahmākārodayāntaram eva vaikuṇṭha-prāpteḥ yathājāmilasya |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415389 (0.0):
ākāśas tal liṅgād [Vs 1.1.22] iti nyāya prasiddheś ca | tad gataḥ | / brahmākārodayāntaram eva vaikuṇṭha prāpteḥ | yathā śrī gopānāṃ
tad evam upary upari sarvopary api virājamāne tatra śrī-goloke'pi tava
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415421 (0.041):
vaikuṇṭhas tad gatas tad ūrdhva bhāga sthitaḥ | evam upary upari sarvopary / api virājamāne tatra śrī goloke'pi tava gatiḥ | nānā rūpeṇa vaikuṇṭhādau
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10001860 (0.046):
rayyaivaināṃ puṣṭyānumārṣṭi tasyā vrataṃ na riktā syāt, noparyupari / saṃcareyus, nābhivarṣen nābhitapet, etad vai basto rāmakāyano vidāṃcakāra
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3557048 (0.052):
taṃ vayāṃsy uparyupari nātyayataṃs tam indra uparyupary atyakrāmat tam
gatiḥ | / śrī-govinda-rūpeṇa krīḍā vartata ity arthaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415432 (0.042):
krīḍatas tava tatrāpi śrī govinda rūpeṇa krīḍā vidyata ity arthaḥ |
ataiva sā ca gatiḥ sādhāraṇī na bhavati kintu tapomayī |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415440 (0.0):
ataeva sā ca gatiḥ sādhāraṇī na bhavati kintu tapomayī
tapo'trānavacchinnaiśvaryaṃ sahasra-nāma-bhāṣye'pi paramaṃ yo mahat tapaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415441 (0.039):
ataeva sā ca gatiḥ sādhāraṇī na bhavati kintu tapomayī / anavacchinnaiśvaryamayī paramaṃ yo mahat tapaḥ ity atra sahara nāma
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415449 (0.059):
anavacchinnaiśvaryamayī paramaṃ yo mahat tapaḥ ity atra sahara nāma
ity atra tatra vyākhyātam | sa tapo'tapyata iti / parameśvara-viṣayaka-śruteḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7011131 (0.062):
viśeṣaṇa dvayena | dhvasta rajas tamaskaṃ tapo mayam iti ca | tapo'tra / jñānaṃ / sa tapo'tapyata iti śruteḥ | tapomayaṃ pracura jñāna svarūpam jāḍyāṃśenāpi
aiśvaryaṃ prākāśayad iti tatrārthaḥ | ataiva brahmādi-durvitarkyatvam apy
āha yām iti | adhunā tasya śrī-goloka ity ākhyā bījam abhivyañjayati gatir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415470 (0.044):
durvitarkyatvam apy āha yām iti | adhunā tasya śrī golokety ākhyā bījam / abhivyañjayati gatir iti | brāhme brahmaṇo loka prāpake tapasi viṣṇu
iti | brāhmye brahma-loka-prāpake tapasi viṣṇu-viṣayaka-manaḥ-praṇidhāne
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415480 (0.0):
durvitarkyatvam apy āha yām iti | adhunā tasya śrī golokety ākhyā bījam / abhivyañjayati gatir iti | brāhme brahmaṇo loka prāpake tapasi viṣṇu
yuktānāṃ yata-cittānāṃ tat-prema-bhaktānām ity arthaḥ | yasya jñāna-mayaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415484 (0.038):
viṣayaka manaḥ praṇidhāne yuktānāṃ rata cittānāṃ prema bhaktānām ity
tapaḥ iti śruteḥ | brahma-loko vaikuṇṭha-lokaḥ | parā prakṛtyatītā | gavāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415492 (0.0):
arthaḥ | brahma loko vaikuṇṭha lokaḥ | parā prakṛtyatītā | gavāṃ mocayan
vraja-vāsi-mātrāṇāṃ mocayan vraja-gavāṃ dina-tāpam [BhP 10.35.25]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2778920 (0.0):
mudita vaktra upayāti durantaṃ mocayan vraja gavāṃ dina tāpam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415500 (0.0):
arthaḥ | brahma loko vaikuṇṭha lokaḥ | parā prakṛtyatītā | gavāṃ mocayan / vraja gavāṃ dina tāpam [BhP 10.35.25] ity uktānusāreṇa atraiva
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6380514 (0.037):
BhP_10.35.025/3 mudita vaktra upayāti durantaṃ mocayan vraja gavāṃ / dina tāpam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19340191 (0.056):
dvirada rāja vihāraḥ [BhP 10.35.25] ity ādau mocayan vraja gavāṃ / dina tāpam
ity-uktānusāreṇa atraiva nighnatopadravān gavām ity uktyā ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415506 (0.0):
vraja gavāṃ dina tāpam [BhP 10.35.25] ity uktānusāreṇa atraiva
goloka-vāsi-mātrāṇāṃ svatas tad-bhāva-bhāvitānāṃ ca sādhana-vaśād ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415514 (0.0):
nighnatopadravān gavām ity uktyā ca goloka vāsi mātrāṇāṃ svatas tad
arthaḥ | atas tad-bhāvasya durlabhatvād durārohā | tad evaṃ golokaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415522 (0.033):
bhāvasyāsulabhatvād durārohā | / tad evaṃ golokaṃ varṇayitvā tasya gokulena sahābhedam āha sa tv iti | sa
varṇayitvā tasya gokulena sahābhedam āha sa tv iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415528 (0.0):
bhāvasyāsulabhatvād durārohā | / tad evaṃ golokaṃ varṇayitvā tasya gokulena sahābhedam āha sa tv iti | sa
sa eva tu sa loko dhṛto rakṣitaḥ śrī-govardhanoddharaṇeneti | evam eva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415535 (0.0):
tad evaṃ golokaṃ varṇayitvā tasya gokulena sahābhedam āha sa tv iti | sa / tu sa loko dhṛto rakṣitaḥ | śrī govardhanoddharaṇeneti | yathā
mokṣa-dharma-śrī-nārāyaṇīyopākhyāne śrī-bhagavad-vākyam -
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738222 (0.0):
tasmāt prākṛta-golokād anya evāsau goloka iti siddham | tathā ca / mokṣa-dharme nārāyaṇīyopākhyāne śrī-bhagavad-vākyaṃ -
evaṃ bahu-vidhai rūpaiś carāmīha vasundharām |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738228 (0.0):
mokṣa-dharme nārāyaṇīyopākhyāne śrī-bhagavad-vākyaṃ - / evaṃ bahu-vidhai rūpaiś carāmīha vasundharām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415675 (0.0):
evaṃ coktaṃ mokṣa dharme nārāyaṇīye tathā skānde ca / evaṃ bahu vidhai rūpaiś carāmīha vasundharām |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10442320 (0.024):
12,330.068a evaṃ bahuvidhai rūpaiś carāmīha vasuṃdharām / 12,330.068c brahmalokaṃ ca kaunteya golokaṃ ca sanātanam
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27013294 (0.024):
<12330.68/1> evaṃ bahuvidhai rūpaiś !carāmīha vasuṃdharām ! / <12330.68/2> brahmalokaṃ ca kaunteya !golokaṃ ca sanātanam !
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344388 (0.050):
evaṃ bahu-vidhai rūpaiś / carāmīha vasundharām |
brahma-lokaṃ ca kaunteya golokaṃ ca sanātanam || [Mbh 12.330.68] iti |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738234 (0.0):
evaṃ bahu-vidhai rūpaiś carāmīha vasundharām | / brahma-lokaṃ ca kaunteya golokaṃ ca sanātanam || [Mbh 12.330.68] iti |
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344394 (0.0):
carāmīha vasundharām | / brahma-lokaṃ ca kaunteya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415680 (0.0):
evaṃ bahu vidhai rūpaiś carāmīha vasundharām | / brahma lokaṃ ca kaunteya golokaṃ ca sanātanam || [Mbh 12.330.68] iti |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10442325 (0.017):
12,330.068a evaṃ bahuvidhai rūpaiś carāmīha vasuṃdharām / 12,330.068c brahmalokaṃ ca kaunteya golokaṃ ca sanātanam
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27013299 (0.017):
<12330.68/1> evaṃ bahuvidhai rūpaiś !carāmīha vasuṃdharām ! / <12330.68/2> brahmalokaṃ ca kaunteya !golokaṃ ca sanātanam !
tathā ca mṛtyu-sañjaya-tantre -- / ekadā sāntarīkṣāc ca vaikuṇṭhaṃ svecchayā bhuvi |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415547 (0.0):
mṛtyu sañjaya / tantre | / ekadā sāntarīkṣāc ca vaikuṇṭhaṃ svecchayā bhuvi |
gokulatvena saṃsthāpya gopīmaya-mahotsavā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415555 (0.0):
ekadā sāntarīkṣāc ca vaikuṇṭhaṃ svecchayā bhuvi | / gokulatvena saṃsthāpya (page 53) gopīmaya mahotsavā |
bhakti-rūpāṃ satāṃ bhaktim utpāditavatī bhṛśam || iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415561 (0.0):
gokulatvena saṃsthāpya (page 53) gopīmaya mahotsavā | / bhakti rūpāṃ satāṃ bhaktim utpāditavatī bhṛśam || iti |
evaṃ nārada-pañcarātre vijayākhyāne - / tat sarvopari goloke śrī-govindaḥ sadā svayam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415659 (0.0):
parokṣa vādena nirūpitaḥ | / evaṃ ca nārada pañcarātre vijayākhyāne / tat sarvopari goloke śrī govindaḥ sadā svayam |
viharet paramānandī gopī-gokula-nāyakaḥ || iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415663 (0.0):
tat sarvopari goloke śrī govindaḥ sadā svayam | / viharet paramānandī gopī gokula nāyakaḥ || iti |
tathā ṛkṣu cāyam eva pradiṣṭaḥ - / tāṃ vāṃ vāstūny uśmasi gamadhyai
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14419206 (0.0):
atas tān evoddiśya śrutau ca tatra ṛkṣu / tāṃ vāṃ vāstūny uśmasi gamadhyai
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13985509 (0.0):
utsaḥ || / RV_1,154.06a tā vāṃ vāstūny uśmasi gamadhyai yatra gāvo bhūriśṛṅgā ayāsaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27138742 (0.0):
parame | madhvaḥ | utsaḥ // RV_1,154.5 // / tā | vām | vāstūni | uśmasi | gamadhyai | yatra | gāvaḥ | bhūri śṛṅgāḥ |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1363415 (0.040):
RV_01.154.06.1{24} tā vaṃ vāstūnyuśmasi gamadhyai yatra gāvo / bhūriśṛṅgāayāsaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495664 (0.059):
tā te dhāmāny uśmasi gamadhyai gāvo yatra bhūriśṛṅgā ayāsaḥ /
yatra gāvo bhūri-śṛṅgā ayāsaḥ | / atrāha tad urugāyasya vṛṣṇaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14419214 (0.0):
tāṃ vāṃ vāstūny uśmasi gamadhyai / yatra gāvo bhūri śṛṅgā ayāsaḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495672 (0.0):
tā te dhāmāny uśmasi gamadhyai gāvo yatra bhūriśṛṅgā ayāsaḥ /
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13985518 (0.0):
RV_1,154.06a tā vāṃ vāstūny uśmasi gamadhyai yatra gāvo bhūriśṛṅgā ayāsaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27138750 (0.0):
tā | vām | vāstūni | uśmasi | gamadhyai | yatra | gāvaḥ | bhūri śṛṅgāḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692588 (5.960):
atha minoti | yā te dhāmānyuśmasi gamadhyai yatra gāvo bhūriśṛṅgā ayāsaḥ
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1363415 (0.046):
RV_01.154.06.1{24} tā vaṃ vāstūnyuśmasi gamadhyai yatra gāvo / bhūriśṛṅgāayāsaḥ
paramaṃ padam avabhāti bhūri || iti | / vyākhyātaṃ ca - tāṃ tāni vāṃ yuvayoḥ kṛṣṇa-rāmayor vāstūni līlā-sthānāni
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14419225 (0.0):
atrāha tad urugāyasya vṛṣṇaḥ / paramaṃ padam avabhāti bhūri || iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14427808 (0.022):
vigrahavat | tad uktam vṛṣṇaḥ paramaṃ padam avabhāti bhūri iti śrutyā |
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13985520 (0.024):
RV_1,154.06c atrāha tad urugāyasya vṛṣṇaḥ paramam padam ava bhāti bhūri ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27138752 (0.024):
ayāsaḥ | atra | aha | tat | uru gāyasya | vṛṣṇaḥ | paramam | padam | ava |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495674 (0.044):
atrāha tad urugāyasya viṣṇoḥ paramaṃ padam avabhāti bhūri //
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1363425 (0.060):
RV_01.154.06.2{24} atrāha tadurugāyasya vṛṣṇaḥ paramaṃ padamava bhāti / bhūri / RV_01.155.01.1{25} pra vaḥ pāntamandhaso dhiyāyate mahe śūrāya viṣṇave
gamadhyai prāptuṃ uśmasi kāmayāmahe | tāni kiṃ viśiṣṭāni ? yatra yeṣu
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14419232 (0.049):
vyākhyātaṃ ca tāṃ tāni vāṃ yuvayoḥ kṛṣṇa rāmayor vāstūni līlā sthānāni / gamadhyai gantuṃ prāptuṃ uśmasi kāmayāmahe | tāni kiṃ viśiṣṭāni ? yatra
bhūri-śṛṅgā mahā-śṛṅgyo gāvo bahu-śubha-lakṣaṇā iti vā | ayāsaḥ śubhāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14419237 (0.0):
gamadhyai gantuṃ prāptuṃ uśmasi kāmayāmahe | tāni kiṃ viśiṣṭāni ? yatra / yeṣu bhūri śṛṅgā mahā śṛṅgyo gāvo vasanti | yathopaniṣadi bhūma vākye
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14419262 (0.034):
yūtha dṛṣṭyaiva vā bhūri śṛṅgā bahu śṛṅgyo bahu śubha lakṣaṇā iti vā |
ayaḥ śubhāvaho vidhir ity amaraḥ | devāsa itivat jasantaṃ padam | atra
bhūmau tal-loke vede ca prasiddhaṃ śrī-golokākhyaṃ urugāyasya svayaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14419273 (0.0):
ayāsaḥ śubhāḥ | atra bhūmau tal loka veda prasiddhaṃ śrī golokākhyaṃ
bhagavato tac-caraṇāravindasya paramaṃ prapañcātītaṃ padaṃ sthānaṃ bhūri
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14419288 (0.0):
urugāyasya svayaṃ bhagavato vṛṣṇaḥ sarva kāma dugha caraṇāravindasya / paramaṃ prapañcātītaṃ padaṃ sthānaṃ bhūri bahudhā avabhātīty āha veda
bahudhā avabhātīty āha veda iti | / yajuḥsu - mādhyandinīyā stūyate dhāmāny uśmasi ity ādau | viṣṇoḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14419291 (0.015):
paramaṃ prapañcātītaṃ padaṃ sthānaṃ bhūri bahudhā avabhātīty āha veda
paramaṃ padam avabhātīti bhūrīti cātra prakārāntaraṃ paṭhanti śeṣaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495676 (0.024):
atrāha tad urugāyasya viṣṇoḥ paramaṃ padam avabhāti bhūri //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14427807 (0.062):
vigrahavat | tad uktam vṛṣṇaḥ paramaṃ padam avabhāti bhūri iti śrutyā |
samānam ||5|| / evaṃ jyotir-mayo devaḥ sad-ānandaṃ parāt paraḥ |
ātmārāmasya tasyāsti prakṛtyā na samāgamaḥ ||6|| // BrS_5.10 //
atha mūla-vyākhyām anusarāmaḥ | virāṭ-tad-antaryāminor abheda-vivakṣayā
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2338963 (0.063):
so 'to veda iti aṅgāḍiganoḥ abhedavivakṣayā / / itikartavyatātvaṃ cāsya sākṣad darśitam /
puruṣa-sūktādāv eka-puruṣatvaṃ yathā nirūpitaṃ, tathā
goloka-tad-adhiṣṭhātror apy āha evam iti | devo golokas / tad-adhiṣṭhātṛ-śrī-govinda-rūpaḥ | sadānandam iti tat-svarūpam ity arthaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006745 (0.061):
garbhodaśāyi puruṣatvam | / ataevāsya mahāpurāṇasyāpi śrī bhāgavatam ity eva vyākhyā | tathaivoktam
napuṃsakatvaṃ vijñānam ānandaṃ brahma iti śruteḥ | ātmārāmasya
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2580072 (0.022):
nanu nātmano 'nyadvijñānamānando vā kintvātmaiva jñānamānandaśca vijñānaṃ / brahma ānandaṃ brahma iti śruteḥ, ātmā ca suṣuptiturīyayorapi bhavatīti
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28120881 (0.044):
vijñānamānandaṃ brahma' iti śrutyā ātmanaḥ jñānasvarūpatvamātrāvagamāt
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2370009 (0.052):
asyārthaḥ / vijñānamānandaṃ brahma / iti sāmānādhikaraṇyaśruteḥ brahmasvabhāvaṃ sukham, tayā ca brahmaṇo
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 513234 (0.062):
vijñānamānandaṃ brahmetyādiśrutyā brahmalakṣaṇatvenoktena cinmātratvādinā
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22909407 (0.063):
anantaṃ brahma [TaittU 2.1] vijñānam ānandaṃ brahma [BAU 3.9.28], yat / sākṣād aparokṣād brahma ya ātmā sarvāntaraḥ [BAU 3.4.1], ity ādi
anya-nirapekṣasya prakṛtyā māyayā na samāgamaḥ | yathoktaṃ dvitīye - na
yatra māyā kim utāpare harer anuvratā yatra surāsurārcitāḥ [BhP 2.9.10]
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943319 (0.0):
BhP_02.09.010/3 na yatra māyā kim utāpare harer anuvratā yatra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644160 (0.0):
na yatra māyā kim utāpare harer anuvratā yatra surāsurārcitāḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981113 (0.0):
na yatra māyā kim utāpare harer / anuvratā yatra surāsurārcitāḥ ||10||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986017 (0.0):
na yatra māyā kim utāpare harer / anuvratā yatra surāsurārcitāḥ || [BhP 2.9.10] iti |
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17701283 (0.0):
na yatra māyā kimutāpare hareranuvratā yatra surāsurārcitāḥ //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863638 (0.0):
na yatra māyā kim utāpare harer / anuvratā yatra surāsurārcitāḥ // Lbh_1,5.230 //
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434712 (0.035):
na yatra māyā kim utāpare harer iti dvitīyokteḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13935028 (0.056):
na yatra māyā kim utāpare hareḥ [BhP 2.9.10] iti dvitīyokteḥ | tato
māyayāramamāṇasya na viyogas tayā saha | / ātmanā ramayā reme tyakta-kālaṃ sisṛkṣayā | // BrS_5.11 //
niyatiḥ sā ramā devi tat-priyā tad-vaśaṃ tadā ||7|| // BrS_5.12ab //
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433493 (0.0):
brahma-saṃhitāyāṃ (5.8) niyatiḥ sā ramā devi tat-priyā tad-vaśaṃ tadā iti
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856788 (0.0):
tathā ca brahma-saṃhitāyām ādi-śiva-kathane (5.8) - / niyatiḥ sā ramā devi tat-priyā tad-vaśaṃ tadā |
atha prapañcātmanas tad-aṃśasya puruṣasya tu na tādṛśatvam ity āha
māyayeti | prākṛta-pralaye'pi tasmiṃs tasyālayāt yasyāṃśāṃśāṃśa-bhāgenety
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417235 (0.025):
BhP_10.85.030/3 bhūmer bhārāyamāṇānām avatīrṇau kilādya me / BhP_10.85.031/1 yasyāṃśāṃśāṃśa bhāgena viśvotpatti layodayāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812972 (0.031):
bhūmer bhārāyamāṇānām avatīrṇau kilādya me // BhP_10.85.030 // / yasyāṃśāṃśāṃśa bhāgena viśvotpatti layodayāḥ /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10862158 (0.034):
kiṃ ca tatraiva devakyā kṛte stotre nirūpitam // Lbh_1,5.145 // / yasyāṃśāṃśāṃśa-bhāgena
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735841 (0.035):
tathā ca daśame taṃ prati devakī-vākyam - / yasyāṃśāṃśāṃśa-bhāgena viśvotpatti-layodayāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402014 (0.041):
|| 10.2 || śrī bhagavān yogamāyām || 40|| / yasyāṃśāṃśāṃśa bhāgena viśvotpatti layodayāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184347 (0.061):
tasmād viddhi tad-aṃśāṃśas tān sarvāṃśatvam ajam prabhum || iti |
ādeḥ | / nanu tarhi jīvavat-tal-liptatvena aniīśvaratvaṃ syāt ? tatrāha ātmaneti |
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24244680 (0.021):
119 na hi yo yatra nāsti sa taddśamātmanā vyāpnotīti svabhāvahetuprayoga
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7134776 (0.021):
vyavacchedakānabhibhūtatvaṃ ca tatra nāstītyataḥ sarvātmanā vā
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27628478 (0.029):
yadā svaputreṇa jito bhavet sa kimvātmanetyeva tadā pravettum | 25.71 |
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192487 (0.032):
eyaṃ cāsya upadekṣyati, na tv eva ya ātmanaikopagṛhīyāt paryavāpnuyād
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21571927 (0.039):
saviṣān maṇḍilakān prayacchasva, ātmanā ca nirviṣān bhakṣaya/ / 159.018. tataḥ sa dārakastena lekhavāhikamanuṣyeṇa sārdhaṃ tān maṇḍilakān
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18078532 (0.040):
iti prayogaḥ / sa cāyuktaḥ / yudherātmanepaditvāt / tat kathaṃ
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2556309 (0.042):
adhyāpanāṅgatve hi kartrabhiprāyatvātkriyāphalasya tritvādevātmanepadaṃ / sidhyet / / 'upanīya tu yaḥ śiṣyam' iti ktvāpratyayo hi kathañcit
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 993420 (0.042):
api ca, yadi jñānasādṛśayaṃ sarvātmanā bhavati, tadā arthānusāriṇo 'pi
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3261063 (0.044):
svātmanā tvakartaiveti / / natvātmanasthakṣṇa ivāvayavāḥ santi yairhastādibhiriva vāsyādīni takṣā
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5435202 (0.044):
(P_6,3.7 8) KA_III.143.11 18 Ro_IV.586 587 ātmanebhāṣaparasmaibhāṣayoḥ / upasaṅkhyānam . ātmanebhāṣaparasmaibhāṣayoḥ upasaṅkhyānam kartavyam .
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25343106 (0.045):
nanvarthātmanā tāvadalliṅgenānanumitapūrvamarthaṃ vedo bodhayatīti
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28833649 (0.045):
bhītaḥ saṃrakṣaṇīyo 'haṃ nasraḥ sarvātmanā tvayā /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11340080 (0.046):
tato maṇḍalācāryeṇa baddhoṣṇīṣakṛtaparikaraḥ ātmanā citrakarāṃśca / nipuṇatarānātmanā kārayet / tato maṇḍalācāryeṇa buddhabodhisattvāṃ manasi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21008893 (0.046):
yāvatsāmyaṃ bhavedrājannātmanobhyadhikaṃ tu vā//
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28875964 (0.047):
anuyāgaṃ ca taṃ viddhiṃ ātmanātmani yatkṛtam // Paus_31.172 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17860137 (0.048):
agrimokter ātmani mansy ātmanā svayam eva na tv anyena kenāpy
Apohasiddhi (bsa0551u.htm.txt) 18524165 (0.049):
rbhrāntirevāsau keśapratibhāsavat / tasmādvāsanāvaśādduḍvereva tadātmanā / vivarttoyamastu, asadeva vā tadrūpaṃ khyātu; vyaktaya eva vā
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12095832 (0.049):
paryāyo dravyamityetad yadi bhedastadātmanā || 40 || / bheda eva tathā ca syānnaivekasya dvirūpatā |
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9517831 (0.049):
katarā.pūrvā.katarā.aparā.anayoh,.katham.jāte.kavi8p,.ka.ene.vjānāti/[345] / sarvam.ātmanā.bibhṛto.yadd.ha.enayoḥ.karma.vivartete.ca.enayor.ahanī.ahorātra2d.cakra.yukta2d.iva.iti.dyāvā.pṛthivī.or.mahimānam.ācaṣṭa.ācaṣṭe/[345]
Utpaladeva: Ajadapramatrsiddhi (utajp_au.htm.txt) 27447335 (0.050):
grahaṇenāṇubhāvābhyupagamāt || / tadātmanaiva tasya syāt $ kathaṃ prāṇena yantraṇā &
sa tu / ātmanā antarvṛtyā tu ramayā svarūpa-śaktyaiva reme ratiṃ prāpnoti | bahir
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6515093 (0.053):
anyacca, sārūpyaṃ tāvadekadeśena bhavet sarvātmanā vā | tatra na tāvat / sarvātmanā- arthajjñānasyāpi jaḍasvabhāvaprasaṅgāt | na caikadeśena-
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24432375 (0.055):
tatkāryaṃ kuryāt na ca karoty ataḥ paṭātmanā nāsti yadi svātmanāpi / parātmavan na syāt tadā svakāryam api na kuryāt tasmād asti ca nāsti cety
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19142037 (0.057):
ātmānamātmanā vetsi sṛjasyātmānamātmanā / / ātmanā kṛtinā ca tvamātmanyeva pralīyase // VjivC_3.47 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23823575 (0.061):
yadi vā(cā)munā rūpeṇātmanā, anena rūpeṇātmaneti padaṃ syāt / / tadā pratīmo 'yamarthaḥ śrutyabhipreta iti /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25814039 (0.063):
utpādasya yathotpādo nātmanā na parātmanā || 25 || / 'anutpanno 'yamutpādaḥ svātmānaṃ janayetkatham |'; ityādinā yathā utpāda
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25821307 (0.064):
karotīti parikalpyate, sa eva tāvannātmanā kṛto nātmanā niṣpannaḥ tasyāpi
eva māyayā sevya ity arthaḥ | / eṣa prapanna-varado ramayātma-śaktyā
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15401326 (0.0):
BhP_03.09.022/4 srakṣyāmi pūrvavad idaṃ praṇata-priyo 'sau / BhP_03.09.023/1 eṣa prapanna-varado ramayātma-śaktyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2650797 (0.0):
praṇata priyo 'sau // BhP_03.09.022 //* / eṣa prapanna varado ramayātma śaktyā $ yad yat kariṣyati
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198020 (0.0):
svarūpa-śaktyaivāviṣkāraś ca śrī-brahmaṇaiva darśitaḥ - / eṣa prapanna-varado ramayātma-śaktyā yad yat kariṣyati gṛhīta-guṇāvatāra
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012437 (0.041):
eṣa prapanna varade ramayātma śaktyā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19333171 (0.059):
svarūpānandaika rūpatvāt | ramayātma śaktyā yad yat kariṣyati [BhP 3.9.23]
yad yat kariṣyati gṛhīta-guṇāvatāraḥ || [BhP 3.9.23] iti tṛtīye
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15401333 (0.0):
BhP_03.09.023/1 eṣa prapanna-varado ramayātma-śaktyā / BhP_03.09.023/2 yad yat kariṣyati gṛhīta-guṇāvatāraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2650802 (0.0):
eṣa prapanna varado ramayātma śaktyā $ yad yat kariṣyati
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012443 (0.0):
eṣa prapanna varade ramayātma śaktyā / yad yat kariṣyati gṛhīta guṇāvatāraḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198026 (0.0):
eṣa prapanna-varado ramayātma-śaktyā yad yat kariṣyati gṛhīta-guṇāvatāra
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19333172 (0.0):
svarūpānandaika rūpatvāt | ramayātma śaktyā yad yat kariṣyati [BhP 3.9.23]
brahma-stavāt | / atra -māyāṃ vyudasya cic-chaktyā kaivalye sthita ātmani [BhP 1.7.23] iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980392 (0.0):
īśvaraḥ prakṛteḥ paraḥ / māyāṃ vyudasya cic-chaktyā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6985487 (0.0):
īśvaraḥ prakṛteḥ paraḥ | / māyāṃ vyudasya cic chaktyā
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432778 (0.0):
īśvaraḥ (end page 9) prakṛteḥ paraḥ | / māyāṃ vyudasya cic-chaktyā
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434706 (0.0):
ataiva māyāṃ vyudasya cic-chaktyā kaivalye sthita ātmanīti prathamokteḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201810 (0.052):
nirastaṃ kuhakaṃ māyā-vaibhavaṃ yasmāt tam | tad uktaṃ māyāṃ vyudasya / cic-chaktyeti | tasyā api śakter āgantukatvena svenety asya vaiyaarthyaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23197549 (0.053):
eva bhagavato darśitam | tvam ādyaḥ puruṣaḥ sākṣād ity ādau māyāṃ / vyudasya cic-chaktyā ity [BhP 1.7.23] anena ca tathā jñāpitam | māyā
prathame śrīmad-arjuna-vacanāt | tarhi tat-preraṇaṃ vinā kathaṃ sṛṣṭis
tatrāha | sisṛkṣayā sraṣṭum icchayā tyaktaḥ sṛṣṭy-arthaṃ prahitaḥ kālaḥ
yasmāt ramaṇāt tādṛśaṃ yathā syāt tathā reme | prathamānta-pāṭhas tu
sugamaḥ | tat prabhāva-rūpeṇa tenaiva sā sidhyatīti bhāvaḥ | / prabhāvaṃ pauruṣaṃ prāhuḥ kālam eke yato bhayam [BhP 3.26.16]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23200184 (0.0):
- yaḥ kālaḥ pañca-viṃśaka iti [BhP 3.26.15] | prabhāvaṃ pauruṣaṃ prāhuḥ / kālam eke yato bhayam iti [BhP 3.26.16] ca | tatra māyāvyaṅgatva-puruṣa-
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413616 (1.192):
BhP_03.26.016/1 prabhāvaṃ pauruṣaṃ prāhuḥ kālam eke yato bhayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2662204 (1.192):
sanniveśo mayā prokto yaḥ kālaḥ pañca viṃśakaḥ // BhP_03.26.015 // / prabhāvaṃ pauruṣaṃ prāhuḥ kālam eke yato bhayam /
kāla-vṛttyā tu māyāyāṃ guṇa-mayyām adhokṣajaḥ |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15398480 (0.0):
BhP_03.05.026/1 kāla-vṛttyā tu māyāyāṃ guṇa-mayyām adhokṣajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2648157 (0.0):
māyā nāma mahā bhāga yayedaṃ nirmame vibhuḥ // BhP_03.05.025 // / kāla vṛttyā tu māyāyāṃ guṇa mayyām adhokṣajaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23190511 (0.0):
kāla-vṛttyā tu māyāyāṃ / guṇa-mayyām adhokṣajaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396856 (0.0):
kāla vṛttyā tu māyāyāṃ guṇa mayyām adhokṣajaḥ |
puruṣeṇātma-bhūtena vīryam ādhatta vīryavān || [BhP 3.5.26] iti ca tṛtīyāt
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15398486 (0.0):
BhP_03.05.026/1 kāla-vṛttyā tu māyāyāṃ guṇa-mayyām adhokṣajaḥ / BhP_03.05.026/2 puruṣeṇātma-bhūtena vīryam ādhatta vīryavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2648162 (0.0):
kāla vṛttyā tu māyāyāṃ guṇa mayyām adhokṣajaḥ / / puruṣeṇātma bhūtena vīryam ādhatta vīryavān // BhP_03.05.026 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23190516 (0.0):
kāla-vṛttyā tu māyāyāṃ / guṇa-mayyām adhokṣajaḥ | / puruṣeṇātma-bhūtena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396861 (0.0):
kāla vṛttyā tu māyāyāṃ guṇa mayyām adhokṣajaḥ | / puruṣeṇātma bhūtena vīryam ādhatta vīryavān || [BhP 3.5.26] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23192763 (0.012):
puruṣeṇātma-bhūtena / vīryam ādhatta vīryavān || [BhP 3.5.26] / tato 'bhavan mahat-tattvam
nanu ramaiva sā kā tatrāha niyatir ity ardhena | niyamyate svayaṃ
bhagavatyeva nityatā bhavatīti niyatiḥ svarūpa-bhūtā tac-chaktiḥ | devī
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433504 (0.042):
| niyamyate svayaṃ bhagavaty eva niyatābhavatīti svarūpa-bhūtā śaktiḥ | / devī dyotamānā prakāśa-rūpety arthaḥ | cid-rūpam iti skānde -
dyotamānā sva-prakāśa-rūpā ity arthaḥ | tad-uktaṃ dvādaśe - anapāyinī
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433506 (0.031):
| niyamyate svayaṃ bhagavaty eva niyatābhavatīti svarūpa-bhūtā śaktiḥ | / devī dyotamānā prakāśa-rūpety arthaḥ | cid-rūpam iti skānde -
bhagavatī śrīḥ śākṣād ātmano hareḥ [BhP 12.11.20] iti | ṭīkā ca --
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433389 (0.0):
bhagavad-vāmāṃśa-vartino mūrtimato lakṣmīr evety āha anapāyinī bhagavatī / śrīḥ sākṣād ātmano hareḥ | [BhP 12.11.20] iti | ṭīkā ca - anapāyinī hareḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012220 (0.005):
dhāmāṃśa vartinī mūrtimatī lakṣmīr evety āha / anapāyinī bhagavatī śrīḥ / sākṣād ātmano hareḥ || iti || [BhP 12.11.20]
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19549002 (0.059):
BhP_12.11.020/1 anapāyinī bhagavatī śṛīḥ sākṣād ātmano hareḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844925 (0.059):
anapāyinī bhagavatī śṛīḥ sākṣād ātmano hareḥ /
anapāyinī hareḥ śaktiḥ | tatra hetuḥ sākṣād ātmana iti svarūpasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012228 (0.0):
sākṣād ātmano hareḥ || iti || [BhP 12.11.20] / ṭīkā ca anapāyinī hareḥ śaktiḥ tatra hetuḥ sākṣād ātmanaḥ sva svarūpasya
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433397 (0.0):
śrīḥ sākṣād ātmano hareḥ | [BhP 12.11.20] iti | ṭīkā ca - anapāyinī hareḥ
cid-rūpatvāt tasyās tad-abhedād ity arthaḥ | ity eṣā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012233 (0.0):
ṭīkā ca anapāyinī hareḥ śaktiḥ tatra hetuḥ sākṣād ātmanaḥ sva svarūpasya / cid rūpatvāt tasyās tad abhedād ity arthaḥ | ity eṣā |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433404 (0.005):
śaktiḥ | tatra hetuḥ sākṣād ātmanaḥ sva-svarūpasya cid-rūpatvāt tasyās
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433397 (0.010):
śaktiḥ | tatra hetuḥ sākṣād ātmanaḥ sva-svarūpasya cid-rūpatvāt tasyās
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,2 (nvtp1_2u.htm.txt) 1429248 (0.042):
lakṣaṇābhedādekatvamityarthaḥ // 1.5 // / na tadarthāntarabhāvāt // 1.6 //
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11268663 (0.059):
vaktavyamidamamuṣyaiva rūpaṃ nāmuṣyeti / / ucyate ya evamāha rūpābhedādarthābheda iti sa tāvadidaṃ praṣṭavyaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397674 (0.060):
sattvābhivyaktatvāc chakti svarūpayor abhedāc ca tad rūpam evety arthaḥ | / uktaṃ ca svarūpatvaṃ tad rūpasya nātaḥ paraṃ parama yad bhavataḥ svarūpam
atra sākṣāt-śabdena vilajjamānayā yasya sthātum īkṣā-pathe'muyā ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012240 (0.0):
cid rūpatvāt tasyās tad abhedād ity arthaḥ | ity eṣā | / atra sākṣāc chabdena vilajjamānayā yasya sthātum īkṣā pathe'muyā ity [BhP
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433405 (0.0):
tad-abhedād ity arthaḥ ity eṣā | / atra sākṣāt-śabdena māyā paraity abhimukhe ca vilajjamānā iti [BhP 2.7.47]
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940245 (0.037):
BhP_02.05.013/1 vilajjamānayā yasya sthātum īkṣāpathe 'muyā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980670 (0.039):
tatrodāsīnatvaṃ matam | vakṣyate ca -- / vilajjamānayā yasya sthātum īkṣā-pathe'muyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641353 (0.050):
yanmāyayā durjayayā māṃ vadanti jagadgurum // BhP_02.05.012 // / vilajjamānayā yasya sthātum īkṣāpathe 'muyā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986621 (0.054):
vilajjamānayā yasya sthātum īkṣā pathe'muyā | / vimohitā vikatthante mamāham iti durdhiyaḥ || [BhP 2.5.12 13]
ā̆dy-uktyā māyā neti dhvanitam | tatrānapāyitvaṃ yathā viṣṇu-purāṇe
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433422 (0.046):
vimohitā vikatthante mamāham iti durdhiyaḥ | [BhP 2.5.13] ity uktvā māyā / neti dhvanitam | atra anapāyitvaṃ yathā hayaśīrṣa-pañcarātre -
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012248 (0.051):
2.5.13] ādy uktā māyā neti dhvanitam | tatrānapāyitvaṃ yathā |
nityaiva sā jagan-mātā viṣṇoḥ śrīr anapāyinī
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012285 (0.0):
śrī viṣṇu purāṇe / nityaiva sā jagan mātā
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433458 (0.019):
viṣṇu-purāṇe (ViP 1.9.143) - / nityaiva sā jagan-mātā viṣṇuḥ śrīr anapāyinī |
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1387557 (0.043):
mūrtaṃ brahma mahābhāga sarvabrahmamayo hariḥ // / nityaivaiṣā jaganmātā viṣṇoḥ śrīr anapāyinī /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23388785 (0.043):
§parāśara uvāca: / nityaivaiṣā jaganmātā $ viṣṇoḥ śrīr anapāyinī &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5095448 (0.043):
§parāśara uvāca: / nityaivaiṣā jaganmātā viṣṇoḥ śrīr anapāyinī /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10109230 (0.059):
nityaivaiṣā jaganmātā viṣṇoḥ śrīranapāyini / / yathā sarvagato viṣṇustathaiveyaṃ dvijottama // ViP_1,8.17 //
yathā sarva-gato viṣṇus tathaiveyaṃ dvijottamaḥ || [ViP 1.8.17] iti | / evaṃ yathā jagat-svāmī deva-devo janārdanaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012285 (0.0):
nityaiva sā jagan mātā / viṣṇoḥ śrīr anapāyinī | / yathā sarva gato viṣṇus
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012298 (0.0):
tatrānyatra / evaṃ yathā jagat svāmī / deva devo janārdanaḥ |
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1387559 (0.0):
nityaivaiṣā jaganmātā viṣṇoḥ śrīr anapāyinī / / yathā sarvagato viṣṇus tathaiveyaṃ dvijottama //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23388789 (0.0):
nityaivaiṣā jaganmātā $ viṣṇoḥ śrīr anapāyinī & / yathā sarvagato viṣṇus % tathaiveyaṃ dvijottama // ViP_1,8.16 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5095452 (0.0):
nityaivaiṣā jaganmātā viṣṇoḥ śrīr anapāyinī / / yathā sarvagato viṣṇus tathaiveyaṃ dvijottama // ViP_1,8.16 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10109236 (0.017):
nityaivaiṣā jaganmātā viṣṇoḥ śrīranapāyini / / yathā sarvagato viṣṇustathaiveyaṃ dvijottama // ViP_1,8.17 //
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433461 (0.032):
nityaiva sā jagan-mātā viṣṇuḥ śrīr anapāyinī | / yathā sarva-gato viṣṇus tathā śrīs tat-sahāyinī ||52||
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26862141 (0.048):
dharmaś ca hrāsam abhyeti % tadā devo janārdanaḥ // BrP_181.2 // / avatāraṃ karoty atra $ dvidhā kṛtvātmanas tanum &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11133451 (0.048):
dharmaś ca hrāsam abhyeti tadā devo janārdanaḥ // BrP_181.2 // / avatāraṃ karoty atra dvidhā kṛtvātmanas tanum /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7794379 (0.049):
yathā sarvagataṃ viṣṇuṃ ViP_1,18.38a / yathā sarvagato viṣṇus ViP_1,8.16c / yathā sarvam idaṃ jagat ViP_3,3.1b
avatāraṃ karoty eṣā tathā śrīs tat-sahāyinī || [ViP 1.9.142] iti ca | / devatve deva-dehā sā mānuṣatve ca mānuṣī |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012301 (0.0):
evaṃ yathā jagat svāmī / deva devo janārdanaḥ | / avatāraṃ karoty eṣā
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433479 (0.0):
(end page 13) / devatve deva-dehā sā mānuṣatve ca mānuṣī |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23391049 (0.0):
anyeṣu cāvatāreṣu % viṣṇor eṣā sahāyinī // ViP_1,9.141 // / devatve devadeheyaṃ $ manuṣyatve ca mānuṣī &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5097712 (0.0):
anyeṣu cāvatāreṣu viṣṇor eṣā sahāyinī // ViP_1,9.141 // / devatve devadeheyaṃ manuṣyatve ca mānuṣī /
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1387567 (0.033):
devatve devadeheyaṃ manuṣyatve ca mānuṣī /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7767068 (0.033):
devatūryāṇy anekaśaḥ ViP_5,20.60d / devatve devadeheyaṃ ViP_1,9.142a
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23391012 (0.041):
evaṃ yadā jagatsvāmī $ devadevo janārdanaḥ & / avatāraṃ karoty eṣā % tadā śrīs tatsahāyinī // ViP_1,9.139 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5097675 (0.041):
evaṃ yadā jagatsvāmī devadevo janārdanaḥ / / avatāraṃ karoty eṣā tadā śrīs tatsahāyinī // ViP_1,9.139 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10111442 (0.041):
evaṃ yadā jagatsvāmī devadevo janārdanaḥ / / avatāraṃ karotyeṣā tadā śrīstatmahāyini // ViP_1,9.142 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10111482 (0.041):
anyeṣu cāvatāreṣu viṣṇoreṣānapāyini // ViP_1,9.144 // / devatve devadeheyaṃ manuṣyatve ca mānuṣī /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26862141 (0.060):
dharmaś ca hrāsam abhyeti % tadā devo janārdanaḥ // BrP_181.2 // / avatāraṃ karoty atra $ dvidhā kṛtvātmanas tanum &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11133451 (0.060):
dharmaś ca hrāsam abhyeti tadā devo janārdanaḥ // BrP_181.2 // / avatāraṃ karoty atra dvidhā kṛtvātmanas tanum /
harer dehānṛ-rūpāṃ vai karoty eṣātmanas tanum || [ViP 1.9.145] iti ca |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23391056 (0.032):
viṣṇor dehānurūpāṃ vai % karoty eṣātmanas tanum // ViP_1,9.142 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5097719 (0.032):
viṣṇor dehānurūpāṃ vai karoty eṣātmanas tanum // ViP_1,9.142 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10111489 (0.032):
viṣṇordehānurūpāṃ vai karotyeṣātmanastanum // ViP_1,9.145 //
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433485 (0.058):
devatve deva-dehā sā mānuṣatve ca mānuṣī | / harer dehānurūpāṃ vai karoty eṣātmanas tanum ||53|| iti ca |
hayaśīrṣa-pañcarātre - na viṣṇunā vinā devī na hariḥ padmajāṃ vinā iti ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012274 (0.0):
na viṣṇunā vinā devī / na hariḥ padmajāṃ vinā || iti |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433448 (0.0):
na viṣṇunā vinā devī na hariḥ padmajāṃ vinā ||51|| iti |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436887 (0.0):
na viṣṇunā vinā devī na hariḥ padmajāṃ vinā |
tal-liṅgaṃ bhagavān śambhur jyoti-rūpaḥ sanātanaḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856797 (0.0):
niyatiḥ sā ramā devi tat-priyā tad-vaśaṃ tadā | / tal-liṅgaṃ bhagavān śambhur jyoti-rūpaḥ sanātanaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23187051 (0.020):
tal-liṅge bhagavān śambhur jyotī rūpaḥ sanātanaḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184675 (0.050):
tal-liṅgaṃ bhagavān śambhur jyotī-rūpaṃ sanātanam |
yā yoniḥ sāparā śaktiḥ kāmo bījaṃ mahad dhareḥ ||8|| // BrS_5.12 //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856799 (0.0):
tal-liṅgaṃ bhagavān śambhur jyoti-rūpaḥ sanātanaḥ | / yā yoniḥ sāparā śaktiḥ ity ādi // Lbh_1,2.32 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23187053 (0.028):
tal-liṅge bhagavān śambhur jyotī rūpaḥ sanātanaḥ || / yā yoniḥ sā parā śaktir ity ādi
nanu kutrāpi śiva-śaktyoḥ kāraṇatā śrūyate, tatra virāḍ-varṇanavat
kalpanayeti tad-aṅga-viśeṣatvenāha - tal-liṅgam iti | yasyāyutāyutāṃśāṃśe
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184732 (0.0):
haimāny aṇḍāni jātāni mahā-bhūtāvṛtāni tu || īty ādi [BrahmaS 5.13] / liṅgam iti yasyāyutāyutāṃśāṃśe viśva-śaktir iyaṃ sthitety [ViP 1.9.53]
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3450540 (0.0):
bhagavatā parāśareṇa, yasyāyutāyutāṃśāṃśe viśvaśaktir iyaṃ sthitā" iti //"
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23389739 (0.0):
tat padaṃ paramaṃ viṣṇoḥ % praṇamāmi sadāmalam // ViP_1,9.51 // / yasyāyutāyutāṃśāṃśe $ viśvaśaktir iyaṃ sthitā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5096401 (0.0):
tat padaṃ paramaṃ viṣṇoḥ praṇamāmi sadāmalam // ViP_1,9.51 // / yasyāyutāyutāṃśāṃśe viśvaśaktir iyaṃ sthitā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10110196 (0.028):
yasyā yutāyutāṃśāṃśe viśvaśaktiriyaṃ sthitā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184197 (0.040):
yasyāyutāṃśāṃśe viśva-śaktir iyaṃ sthitā |
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7796283 (0.042):
yasyām iṣṭvā mahāyajñair ViP_2,8.118a / yasyāyutāyutāṃśāṃśe ViP_1,9.52a
viśva-śaktir iyaṃ sthitā iti viṣṇu-purāṇānusāreṇa prapañcātmanas
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184198 (0.017):
yasyāyutāṃśāṃśe viśva-śaktir iyaṃ sthitā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184733 (0.017):
liṅgam iti yasyāyutāyutāṃśāṃśe viśva-śaktir iyaṃ sthitety [ViP 1.9.53]
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3450540 (0.017):
bhagavatā parāśareṇa, yasyāyutāyutāṃśāṃśe viśvaśaktir iyaṃ sthitā" iti //"
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23389740 (0.017):
yasyāyutāyutāṃśāṃśe $ viśvaśaktir iyaṃ sthitā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5096402 (0.017):
yasyāyutāyutāṃśāṃśe viśvaśaktir iyaṃ sthitā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10110197 (0.017):
yasyā yutāyutāṃśāṃśe viśvaśaktiriyaṃ sthitā /
tasyamahā-bhagavad-aṃśasya svāṃśa-jyotir-ācchannatvād aprakaṭa-rūpasya
puruṣasya liṅgaṃ liṅga-sthānīyaḥ yaḥ prapañcotpādako'ṃśaḥ sa eva
śambhuḥ | anyas tu tad-āvirbhāva-viśeṣatvād eva śambhur ucyate ity arthaḥ
vakṣyate ca kṣīraṃ yathā dadhi-vikāra-viśeṣa-yogād sañjāyate na tu tataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185811 (0.0):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi || [BrahmaS 5.48] / kṣīraṃ yathā dadhi-vikāra-viśeṣa-yogāt
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856731 (0.0):
yathā brahma-saṃhitāyāṃ (5.45) - / kṣīraṃ yathā dadhi vikāra-viśeṣa-yogāt
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742466 (0.064):
akhila-kāraka-śakti-dharas tava balim udvahanti samadantyajayā nimiṣā iti / kṣīraṃ yathā dadhi vikāra-viśeṣa-yogāt
pṛthag asti hetor ity ādi | / tathā tasya vīryāvadhāna-sthāna-rūpāyā māyāyā apy aprakaṭa-rūpāyā yā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185813 (5.960):
sañjāyate na tu tataḥ pṛthag asti hetoḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856733 (0.013):
sañjāyate na hi tataḥ pṛthag asti hetoḥ | / yaḥ śambhutām api tathā samupaiti kāryād
yonir yoni-sthānīyo'ṃśaḥ saivāparā pradhānākhyā śaktir iti pūrvavat |
ca hares tasya puruṣākhya-hary-aṃśasya kāmo bhavati sṛṣṭy-arthaṃ
tad-didiṛkṣā jāyate ity arthaḥ | tataś ca mahad iti
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3670230 (0.039):
ghaṭādi jāyate tattatsthirasvārthakriyākaram // Ipk_2,4.10 //
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11843617 (0.042):
yat tarhyanicchopagatarāgaparyavasthānānāṃ yatīnāṃ rāgaje sukha utpanne viyogecchā jāyate nirodhe cāsaṃyogacchandaḥ tatkatham / nāsau tata eva jāyate tadvidūṣaṇāt
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15843743 (0.043):
avaśenāpi yatkarma kṛtaṃ syātsumahatphalam / / jāyate bhūmidevendra kiṃ punaḥ śraddhayā kṛtam // NarP_1,20.82 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926544 (0.056):
na / tu tad artham evety arthaḥ | sārṣṭiḥ samānaiśvaryam | ekatvaṃ bhagavat
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24494101 (0.058):
jāyate yenāpiśrutiḥ samgacchet | / nanu pravṛttiphalam ādivākyaṃ, pravṛttiś cen nāsti kiṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11936816 (0.059):
tatsabhāgāv ity arthaḥ. na tu punar vijñānam anindriyārthakaṃ. avaśyaṃ hi
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1699107 (0.060):
sa tāyamāno jāyate sa yanjāyate tasmādyañjo yañjo havai nāmaitadyadyajña
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1398351 (0.062):
bhāvavikārāṇām ātmany abhāvād iti hetum ācaṣṭe13 / na jāyate mriyate14 vā kadācin nāyaṃ bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24499157 (0.063):
na tu prakārakārtsnye. tato na ayam arthaḥ dviprakārā api siddhiḥ
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28066483 (0.064):
coktam | / tatra yadyasmājjāyate tasya tadā '; 'pūraṇenaiva sthitiḥ tatastasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9617624 (0.064):
nanu yatra prakṛtimatraṃ tadarthaśca punarucyate, na pratyayatadarthau,
sa-jīva-mahat-tattva-rūpaṃ / tu māyāyām iti tṛtīyāc ca || 8 ||
liṅga-yony-ātmikā jātā imā māheśvarī-prajāḥ ||9|| // BrS_5.13 //
vastutas tu pūrvābhiprāyatvam evety āha liṅgety ardhena | māheśvarīḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21039156 (0.051):
tatpratipādanaṃ liṅgāderastyeveti dhyeyam / vaktrabhiprāya eva / liṅgādyartha ityujayanamatamācāryāstvityādinā vidhivādānte
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28789940 (0.057):
prauḍhir vyāsasamāsau ca sābhiprāyatvam asya ca// iti/ / pūrvārdhapratipādyaṃ dvayaṃ vyāsasamāsau ceti catuṣprakārā prauḍhiḥ,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6257804 (0.064):
sābhiprāyatvaṃ pratīpādanīyārthapuṣṭyār'thapuṣṭikāritvam /
māheśvaryaḥ || 9 || / śaktimān puruṣaḥ so 'yaṃ liṅga-rūpī maheśvaraḥ |
tasminnāvirabhūlliṅge mahā-viṣṇur jagat-patiḥ ||10|| // BrS_5.14 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184683 (0.0):
tal-liṅgaṃ bhagavān śambhur jyotī-rūpaṃ sanātanam | / tasminn āvirabhūl liṅge mahā-viṣṇur jagat-patiḥ || [BrahmaS 5.8]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856412 (0.0):
tasminn āvirabhūl liṅge mahā-viṣṇur jagat-patiḥ ||
śaktimān ity ardhena tad evānūdya tasmin pūrvoktāprakaṭa-rūpasya
prakaṭa-rūpatayāpunar abhivyaktir ity āha tasminn ity ardhena | tasmāl
liṅga-rūpī prapañcotpādakas tad-aṃśo'pi śaktimān puruṣocyate |
maheśvaro'py ucyate tataś ca tasmin bhūta-sūkṣma-paryantatāṃ prāpte liṅge
svayaṃ tad-aṃśī mahā-viṣṇur āvirabhūt prakaṭa-rūpeṇāvirbhavati | yato
jagatāṃ sarveṣāṃ parāvareṣāṃ jīvānāṃ sa eva patir iti || 10 || / sahasra-śīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasra-pāt |
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2508076 (0.0):
[*11] manvīśo / sahasra-śīrṣā puruṣaḥ $ sahasrākṣaḥ sahasra-pāt &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23981852 (0.0):
[*11] manvīśo / sahasra-śīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasra-pāt /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12154999 (0.0):
6.2.1[*328] sahasra śīrṣā puruṣas sahasrākṣas sahasra pāt
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182764 (0.010):
sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣāḥ sahasrapāt(?) /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560562 (0.024):
sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt / / sa bhūmiṃ viśvato vṛttvā atyatiṣṭhadaśāṅgulam // Valc_2,9.1 //
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4698283 (0.024):
2 0 0 0403a sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt . / 2 0 0 0403c sa bhūmiṃ sarvato vṛtvātyatiṣṭhaddaśāṅgulam .. 617
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23857537 (0.024):
sahasraśīrṣā puruṣaḥ $ sahasrākṣaḥ sahasrapāt & / sa bhūmiṃ viśvato vṛtvā % atyatiṣṭhad daśāṅgulam // SvetUp_3.14 //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26561896 (0.024):
sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt / / sa bhūmiṃ viśvato vṛtvā atyatiṣṭhad daśāṅgulam // SvetUp_3.14 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23392972 (0.025):
sahasraśīrṣā puruṣaḥ $ sahasrākṣaḥ sahasrapāt & / sarvavyāpī bhuvaḥ sparśād % atyatiṣṭhad daśāṅgulam // ViP_1,12.58 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5099635 (0.025):
sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt / / sarvavyāpī bhuvaḥ sparśād atyatiṣṭhad daśāṅgulam // ViP_1,12.58 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10113384 (0.025):
sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt / / sarvavyāpī bhuvaḥ sparśādatyatiṣṭhaddaśāṅgulam // ViP_1,12.56 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19920482 (0.025):
03,256.028d@027_0016 tato nārāyaṇākhyas tu sahasrākṣaḥ sahasrapāt / 03,256.028d@027_0017 sahasraśīrṣā puruṣaḥ svaptukāmas tv atīndriyaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 618800 (0.027):
etāḥ prakṛtayo deva $ bhinnāḥ sarvatra te hare // HV_App.I,31.1164 // / sahasraśīrṣā puruṣaḥ $ sahasrākṣaḥ sahasrapāt / HV_App.I,31.1165 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699462 (0.027):
**HV_App.I,42B.2414**149:1 / / sahasraśīrṣā puruṣaḥ $ sahasrākṣaḥ sahasrapāt / HV_App.I,42B.2415 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22104353 (0.027):
etāḥ prakṛtayo deva bhinnāḥ sarvatra te hare // HV_App.I,31.1164 // / sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt / HV_App.I,31.1165 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185013 (0.027):
**HV_App.I,42B.2414**149:1 / / sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt / HV_App.I,42B.2415 /
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5831013 (0.028):
sahasra śīrṣā | puruṣaḥ | sahasra akṣaḥ | sahasra pāt | saḥ | bhūmim |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26772736 (0.030):
tasmin kṣaṇe samutpannaḥ % sahasrākṣaḥ sahasrapāt // BrP_45.40 // / sahasraśīrṣā puruṣaḥ $ puṇḍarīkanibhekṣaṇaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11044057 (0.030):
tasmin kṣaṇe samutpannaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt // BrP_45.40 // / sahasraśīrṣā puruṣaḥ puṇḍarīkanibhekṣaṇaḥ /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13049927 (0.031):
RV_10.090.01.1{17} sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt
sahasra-bāhur viśvātmā sahasrāṃśaḥ sahasra-sūḥ ||11|| // BrS_5.14 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16474290 (0.055):
sahasraśīrṣo devādiś HV_31.29c / sahasraśīrṣo viśvātmā *HV_58.39ab*686a / sahasraśubhanāmānam *HV_70.26ab*791a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13863891 (0.055):
sahasraśīrṣo devādiś HV_31.29c / sahasraśīrṣo viśvātmā HV_58.39ab*686a / sahasraśubhanāmānam HV_70.26ab*791a
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15770323 (0.056):
<12326.6/2> sahasra-nayanaḥ śrīmāñ !śata-śīrṣaḥ sahasra-pāt !!12326.6! / <12326.7/1> sahasro1dara-bāhuś ca !a-vyakta iti ca kva-cit !
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15288635 (0.062):
sahasraśīrṣā viśvātmā $ sahasrākṣaḥ sahasrapāt & / sahasrabāhuḥ sarvajñaḥ % sarvadevabhavodbhavaḥ // LiP_1,17.11 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7182664 (0.062):
sahasraśīrṣā viśvātmā sahasrākṣaḥ sahasrapāt / / sahasrabāhuḥ sarvajñaḥ sarvadevabhavodbhavaḥ // LiP_1,17.11 //
tad evaṃ rūpaṃ vivṛṇoti sahasra-śīrṣeti | sahasram aṃśā avatārā yasya sa
sahasrāṃśaḥ | sahasraṃ sūte sṛjati yaḥ sa sahasra-sūḥ |
sahasra-śabda-sarvatrāsaṅkhyatā-paraḥ | dvitīye ca tasyaiva rūpam idam
uktam -- ādyo'vatāraḥ puruṣaḥ parasya [BhP 2.6.42] iti | asya ṭīkāyāṃ -
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397354 (0.008):
padye ṭīkā sa eṣa ādyo bhagavān yaḥ puruṣāvatāraḥ san sṛṣṭy ādikaṃ / karoti ity eṣā | evam ādyo'vatāraḥ puruṣaḥ parasya [BhP 2.6.42] ity atra
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930237 (0.011):
anukramiṣye ta imān supeśān || [BhP 2.6.46] / yadyapi pūrvam ādyo'vatāraḥ puruṣaḥ parasya [BhP 2.6.40] ity ādi granthena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23183416 (0.023):
suṣuptau tirohitāś ceti | yas tu purāṇo jagat-kāraṇa-bhūtaḥ puruṣaḥ / ādyo'vatāraḥ puruṣaḥ parasyety ādi [BhP 2.6.41] dvitīyādau prasiddhaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23202710 (0.027):
eva ṣaṣṭhī | tathā ādyo'vatāraḥ puruṣaḥ parasyety ādi | yad-aṃśato'sya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23204181 (0.035):
anuttamam iti sahasra-nāma-stotrāt para-śabdena ca śrī-bhagavān evocyate | / ādyo'vatāraḥ puruṣaḥ parasyeti dvitīyāt | brahmādīnāṃ buddhi-vṛddhi-
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397578 (0.035):
bhagavān yaḥ puruṣāvatāraḥ san sṛṣṭy ādikaṃ karoti ity eṣā | evam / ādyo'vatāraḥ puruṣaḥ parasya [BhP 2.6.42] ity asya ṭīkā ca darśitaiva |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7941293 (0.040):
BhP_02.06.040/3 yadā tadevāsattarkaistirodhīyeta viplutam / BhP_02.06.041/1 ādyo 'vatāraḥ puruṣaḥ parasya kālaḥ svabhāvaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184830 (0.041):
tatra prathamasyāvirbhāvo yathā ādyo'vatāraḥ puruṣaḥ parasyeti [BhP
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642328 (0.046):
yadā tadevāsattarkaistirodhīyeta viplutam // BhP_02.06.040 // / ādyo 'vatāraḥ puruṣaḥ parasya kālaḥ svabhāvaḥ sadasanmanaśca /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006773 (0.059):
atra para śabdena bhagac vaktṛtvam | ādyo'vatāraḥ puruṣaḥ parasyeti / dvitīye
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856358 (0.064):
ādyo'vatāraḥ puruṣaḥ parasya // Lbh_1,2.8 // / iti (BhP 2.6.40)
sahasra-śīrṣety ukto līlā-vigrahaḥ parasya bhūmnaḥ ādyo'vatāraḥ iti ||11||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184842 (0.022):
ṭīkā ca parasya bhūmnaḥ puruṣaḥ prakṛti-pravartakaḥ | yasya / sahasra-śīrṣety / ādy ukto līlā-vigrahaḥ sa ādyovatāraḥ | ity eṣā || atra cānyatra
nārāyaṇaḥ sa bhagavān āpas tasmāt sanātanāt | / āvirāsīt kāraṇārṇo nidhiḥ saṅkarṣaṇātmakaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184701 (0.027):
āvirāsan kāraṇārṇonidhiṃ saṅkarṣaṇātmakaḥ | / yoga-nidrāṃ gatas tasmin sahasrāṃśaḥ svayaṃ mahān || [BrahmaS 5.12]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856428 (0.027):
āvirāsan kāraṇārṇonidhiṃ saṅkarṣaṇātmakaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184693 (0.050):
sahasra-śīrṣā puruṣa ity ārabhya [BrahmaS 5.11] / nārāyaṇaḥ sa bhagavān āpas tasmāt sanātanāt |
yoga-nidrāṃ gatas tasmin sahasrāṃśaḥ svayaṃ mahān ||12|| // BrS_5.16 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184708 (0.0):
āvirāsan kāraṇārṇonidhiṃ saṅkarṣaṇātmakaḥ | / yoga-nidrāṃ gatas tasmin sahasrāṃśaḥ svayaṃ mahān || [BrahmaS 5.12]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856434 (0.0):
āvirāsan kāraṇārṇonidhiṃ saṅkarṣaṇātmakaḥ | / yoga-nidrāṃ gatas tasmin sahasrāṃśaḥ svayaṃ mahān ||
ayam eva kāraṇārṇavaśāyīty āha nārāyaṇa iti sārdhena | tāḥ āpa eva
kāraṇārṇo-nidhir āvirāsīt sa tu nārāyaṇaḥ saṅkarṣaṇātmakaḥ iti | pūrvaṃ
golokāvaraṇatayā yaś caturvyūha-madhye saṅkarṣaṇaḥ sammataḥ
tasyaivāṃśo'yam ity arthaḥ | tad uktaṃ - / āpo nārā iti proktā āpo vai nara-sūnavaḥ |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10439405 (0.0):
12,328.035a narāṇām ayanaṃ khyātam aham ekaḥ sanātanaḥ / 12,328.035c āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4753283 (0.0):
āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ //AP_17.007cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4918511 (0.0):
brahmasvarūpinaṃ devaṃ jagataḥ prabhavāvyayaṃ //AP_*2.013cd/ / āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ /AP_*2.014ab/
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8647284 (0.0):
āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ / / ayanaṃ tasya tāḥ pūrvaṃ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ / iti vyāsasmṛteḥ /
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3640149 (0.0):
ādikartā sa bhūtānāṃ brahmāgre samavartata // / āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26730913 (0.0):
āpo nārā iti proktā % āpo vai narasūnavaḥ // BrP_1.38 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002245 (0.0):
āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ // BrP_1.38 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6987808 (0.0):
tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ iti | tathā, / āpo nārā iti proktā āpo vai nara sūnavaḥ |
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23932776 (0.0):
brahmasvarūpiṇaṃ devaṃ % jagataḥ prabhavātmakam // NsP_3.13 // / āpo nārā iti proktā $ āpo vai narasūnavaḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16997765 (0.0):
brahmasvarūpiṇaṃ devaṃ jagataḥ prabhavātmakam // NsP_3.13 // / āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27010339 (0.0):
<12328.35/1> narāṇām ayanaṃ khyātam !aham ekaḥ sanātanaḥ ! / <12328.35/2> āpo nārā iti proktā !āpo vai narasūnavaḥ !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15774842 (0.0):
<12328.35/1> narāṇām ayanaṃ khyātam !aham ekaḥ sanātanaḥ ! / <12328.35/2> āpo nārā iti proktā !āpo vai nara-sūnavaḥ !
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25380983 (0.0):
taṃ śṛṇudhvaṃ muniśreṣṭhāstadarthaṃ cākṣarāśrayam // ŚivP_7.1,11.14cd/ / āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ // ŚivP_7.1,11.15ab/
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13355245 (0.0):
āpe nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23385747 (0.0):
brahmasvarūpiṇaṃ devaṃ % jagataḥ prabhavāpyayam // ViP_1,4.5 // / āpo nārā iti proktā $ āpo vai narasūnavaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5092408 (0.0):
brahmasvarūpiṇaṃ devaṃ jagataḥ prabhavāpyayam // ViP_1,4.5 // / āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18572242 (0.018):
āpo narā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ /
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28066367 (0.018):
ādikarttā sa bhūtānāṃ brahmāgre samavarttata // / āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16165340 (0.019):
āpo dhruvaś ca somaś ca HV_3.32a / āpo nārā iti proktā HV_1.24a / āpo bhūḥ khaṃ sarṣigaṇā **HV_App.I,42B.2824**196A:6a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13747614 (0.019):
āpo dhruvaś ca somaś ca HV_3.32a / āpo nārā iti proktā HV_1.24a / āpo mūrtir ayasmayaḥ HV_7.12d
tasya tā ayanaṃ pūrvaṃ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ ||12|| / tad-roma-bila jāleṣu bījaṃ saṅkarṣaṇasya ca |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4918514 (0.0):
āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ /AP_*2.014ab/ / ayanaṃ tasya tat pūrvaṃ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ //AP_*2.014cd/
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8647287 (0.0):
āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ / / ayanaṃ tasya tāḥ pūrvaṃ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ / iti vyāsasmṛteḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6987811 (0.0):
āpo nārā iti proktā āpo vai nara sūnavaḥ | / ayanaṃ tasya tāḥ pūrvaṃ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184716 (0.0):
tad-roma-bila-jāleṣu bījaṃ saṅkarṣaṇasya ca | / haimāny aṇḍāni jātāni mahā-bhūtāvṛtāni tu || īty ādi [BrahmaS 5.13]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856442 (0.0):
tad-roma-bila-jāleṣu bījaṃ saṅkarṣaṇasya ca |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23385750 (0.0):
āpo nārā iti proktā $ āpo vai narasūnavaḥ & / ayanaṃ tasya tāḥ pūrvaṃ % tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ // ViP_1,4.6 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5092411 (0.0):
āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ / / ayanaṃ tasya tāḥ pūrvaṃ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ // ViP_1,4.6 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26730916 (0.007):
āpo nārā iti proktā % āpo vai narasūnavaḥ // BrP_1.38 // / ayanaṃ tasya tāḥ pūrvaṃ $ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002248 (0.007):
āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ // BrP_1.38 // / ayanaṃ tasya tāḥ pūrvaṃ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ /
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3640151 (0.008):
āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ / / tā yadasyāyanaṃ pūrvaṃ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18572244 (0.008):
āpo narā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ / / tā yad asyāyanaṃ pūrvaṃ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ // Mn_1.10 //
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28066369 (0.008):
āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ / / tā yadasyāyanaṃ pūrvaṃ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ // ityādineti /
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13355247 (0.008):
āpe nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ / / tā yadasyāyanaṃ pūrvaṃ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10439407 (0.013):
12,328.035c āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ / 12,328.035e ayanaṃ mama tat pūrvam ato nārāyaṇo hy aham
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23932779 (0.019):
āpo nārā iti proktā $ āpo vai narasūnavaḥ & / ayanaṃ tasya tāḥ pūrvaṃ % tena nārāyaṇa smṛtaḥ // NsP_3.14 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16997768 (0.019):
āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ / / ayanaṃ tasya tāḥ pūrvaṃ tena nārāyaṇa smṛtaḥ // NsP_3.14 //
haimāny aṇḍāni jātāni mahā-bhūtāvṛtāni tu ||13|| // BrS_5.17 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184720 (0.0):
tad-roma-bila-jāleṣu bījaṃ saṅkarṣaṇasya ca | / haimāny aṇḍāni jātāni mahā-bhūtāvṛtāni tu || īty ādi [BrahmaS 5.13]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856446 (0.0):
tad-roma-bila-jāleṣu bījaṃ saṅkarṣaṇasya ca | / haimāny aṇḍāni jātāni mahā-bhūtāvṛtāni tu || īty etad antam // Lbh_1,2.11
tasmād eva brahmāṇḍānām utpattim āha tad rometi | tad iti tasyety arthaḥ / tasya saṅkarṣaṇātmakasya yad bījaṃ yoni-śaktāvadhyas taṃ tad eva pūrvaṃ
bhūta-sūkṣma-paryantatāṃ prāptaṃ sat paścāt tasya loma-bila-jāleṣu
vivareṣu / antarbhūtaṃ ca sat haimāni aṇḍāni jātāni tāni cāpañcī-kṛtāṃśaiḥ
mahābhūtair jātānīty arthaḥ | tad uktaṃ daśame brahmaṇā -
kvedṛg-vidhāvigaṇitāṇḍa-parāṇu-caryā-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2766648 (0.0):
saṃveṣṭitāṇḍa ghaṭa sapta vitasti kāyaḥ & / kvedṛg vidhāvigaṇitāṇḍa parāṇu caryā % vātādhva roma vivarasya ca te
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6987552 (0.0):
saṃveṣṭitāṇḍa ghaṭa sapta vitasti kāyaḥ | / kvedṛg vidhāvigaṇitāṇḍa parāṇu caryā
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13128743 (0.0):
kvedṛg vidhāvigaṇitāṇḍa parāṇu caryā / vātādhva roma vivarasya ca te mahitvam || RBhrs_2,1.200 ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367274 (5.960):
BhP_10.14.011/3 kvedṛg vidhāvigaṇitāṇḍa parāṇu caryā
vātādhva-roma-vivarasya ca te mahitvam || [BhP 10.14.11] iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2766651 (0.0):
kvedṛg vidhāvigaṇitāṇḍa parāṇu caryā % vātādhva roma vivarasya ca te
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6987556 (0.0):
kvedṛg vidhāvigaṇitāṇḍa parāṇu caryā / vātādhva roma vivarasya ca te mahitvam || [BhP 10.14.11]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13128746 (0.0):
kvedṛg vidhāvigaṇitāṇḍa parāṇu caryā / vātādhva roma vivarasya ca te mahitvam || RBhrs_2,1.200 ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367278 (0.010):
BhP_10.14.011/3 kvedṛg vidhāvigaṇitāṇḍa parāṇu caryā / BhP_10.14.011/4 vātādhva roma vivarasya ca te mahitvam
tṛtīye ca - / vikāraiḥ sahito yuktair viśeṣādibhir āvṛtaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2652107 (0.0):
naiveśituṃ prabhur bhūmna īśvaro dhāma māninām // BhP_03.11.038 // / vikāraiḥ sahito yuktair viśeṣādibhir āvṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15402737 (5.960):
BhP_03.11.039/1 vikāraiḥ sahito yuktair viśeṣādibhir āvṛtaḥ
āṇḍakośo bahir ayaṃ pañcāśat-koṭi-vistṛtaḥ || / daśottarādhikair yatra praviṣṭaḥ paramāṇuvat |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15402750 (0.0):
BhP_03.11.039/1 vikāraiḥ sahito yuktair viśeṣādibhir āvṛtaḥ / BhP_03.11.039/2 āṇḍakośo bahir ayaṃ pañcāśat-koṭi-vistṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2652120 (0.0):
vikāraiḥ sahito yuktair viśeṣādibhir āvṛtaḥ / / āṇḍakośo bahir ayaṃ pañcāśat koṭi vistṛtaḥ // BhP_03.11.039 //
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16984136 (0.013):
tasya cāntargataṃ chidraṃ pañcāśatkoṭivistṛtam / / daśottarādhikair etaiḥ saptabhir bahir āvṛtam // SatvT_1.32
lakṣyate 'ntar-gatāś cānye koṭiśo hy aṇḍa-rāśayaḥ || [BhP 3.11.39-40] iti
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15402756 (0.0):
BhP_03.11.040/1 daśottarādhikair yatra praviṣṭaḥ paramāṇuvat / BhP_03.11.040/2 lakṣyate 'ntar-gatāś cānye koṭiśo hy aṇḍa-rāśayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2652126 (0.0):
daśottarādhikair yatra praviṣṭaḥ paramāṇuvat / / lakṣyate 'ntar gatāś cānye koṭiśo hy aṇḍa rāśayaḥ // BhP_03.11.040 //
praty-aṇḍam evam ekāṃśād ekāṃśād viśati svayam | // BrS_5.18 //
sahasra-mūrdhā viśvātmā mahā-viṣṇuḥ sanātanaḥ ||14|| // BrS_5.18add //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16458093 (0.031):
sa tu lokān sanātanaḥ HV_App.I,41.13b / sa tu vemakaśālāyāṃ HV_114.14a
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13394947 (0.037):
provāca bhagavān viṣṇuḥ śṛṇutāṃ ma idaṃvacaḥ // LiP_2,5.144 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28867108 (0.041):
parupacaryate / / viśvātmā bhagavān vipra vāsudevaḥ sanātanaḥ // Paus_27.682 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842359 (0.042):
hūyate ca punardvātārthaṃbhyāṃ sa me viṣṇuḥ pratīdatu // NarP_1,19.35 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10003988 (0.043):
tad yajñasyaivaiṣa ārambhas, atha yad vaiṣṇavas, viṣṇur vai yajñas, yajña
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10744140 (0.044):
bhakṣayituṃ 'vyādadāt'; vyāvṛtat viṣṇuḥ / tadā brahmā 'virurāva';
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 649881 (0.046):
pracchādya salilaṃ sarvaṃ $ harir nārāyaṇaḥ prabhuḥ // HV_App.I,41.163 // / [k: T1.2 G4.5 M2.4 subst. for line 163 :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22135439 (0.046):
pracchādya salilaṃ sarvaṃ harir nārāyaṇaḥ prabhuḥ // HV_App.I,41.163 // / [k: T1.2 G4.5 M2.4 subst. for line 163 :k]
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621572 (0.047):
nityaḥ sarvagataḥ sthāṇur acaloyaṃ sanātanaḥ 2.24 / avyaktoyam acintyoyam avikaryoyam ucyate
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24162469 (0.048):
śrutebhyo guṇebhyo 'dahare'; vijijñāsyatayoktaḥ 'tattu'; viṣṇureva na
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12768477 (0.048):
catasra eva vijñeyā vedavarṇa yugāśrayāḥ // BhS_36.152 // / viṣṇuśca puruṣassatyo hyacyutaśchāniruddhakaḥ /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18765652 (0.049):
tato haṃmi prādurahu brahmā loke sanātano /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12769235 (0.050):
nārāyaṇo naroddhānāmayanatvādapāñca saḥ / / mādhavo madhuṣūtpattyā dhavatvādvā śriyaḥsmṛtaḥ // BhS_36.213 //
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365680 (0.050):
ādyaḥ sanātanaḥ paramātmā viṣṇur yo 'yaṃ sa evādikeśavapadābhidheyaḥ |
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15778645 (0.050):
<12331.34/2> sukho1paviṣṭaṃ viśrāntaṃ !kṛtā3tithyaṃ sukha-sthitam / <12331.35/1> apī7dānīṃ sa bhagavān !paramā3tmā sanātanaḥ !
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 678170 (0.051):
anādimadhyanidhanas $ trailokyādiḥ sanātanaḥ / HV_App.I,42B.11 / / [k: Ñ2 V1.3 B Dn2 Ds D3.5.6 ins. :k]
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182894 (0.053):
yacca vācāmaviṣayaṃ tatsarvaṃ viṣṇuravyayaḥ // ViP_6,4.44 // / vyaktaḥsa eva cāvyaktaḥsa eva puruṣottamaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1080599 (0.053):
bhagavān ujjagau viṣṇuḥ__Vdha_018.022 / purā gārgyāya pṛcchate__Vdha_018.022
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25624872 (0.053):
paras tasmāt tu bhāvonyovyaktovyaktāt sanātanaḥ / yaḥ sa sarveṣu bhūteṣu naśyatsu na vinaśyati 8.20
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775938 (0.053):
sa viṣṇuḥ sa vṛṣo brahma candrākrajyotireva ca / / viśvāvāsaṃ viśvarūpaṃ viśvātmānamanīśvaram // VamPSm_11.16 //
tataś ca teṣu brahmāṇḍeṣu pṛthak pṛthak svarūpaiḥ svarūpāntaraiḥ sa eva
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16010273 (0.030):
pakṣānte dve pṛthagvaive tato 'māvratamucyate / / pṛthakchṛṇuṣva me vipra pitṝṇāmativallabham // NarP_1,124.82 //
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10246987 (0.036):
95.ṝ31a kendrāṇi vā kendra^gata^aṃśakaiḥ svaiḥ / 95.ṝ31b pṛthak pṛthak saṃguṇitāni kṛtvā/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20944019 (0.036):
samayasya bandhanīyatvāt/ ata eva brahmatarke// / pṛthakpṛthakpramāṇatvaṃ yāti yuktitayaiva tu"/"
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16021658 (0.037):
Yāj2.80c/ dvi.guṇā vā^anyathā (brūyuh kūṭāh (syuh pūrva.sākṣiṇah // / Yāj2.81a/ pṛthak pṛthag (daṇḍanīyāh kūṭakṛt sākṣiṇas tathā /(p.187)
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18643450 (0.038):
puṭake bandhiya otārehi yathā na vipadyante // tena puruṣeṇa puṭakasmiṃ / pṛthak pṛthag bandhiya otāritā avipannāḥ // amātyā pṛcchīyanti //
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11836848 (0.041):
garbhachidrānvite ṣaṭtriṃśatsahasraprabhedinī // PS_2,3.42 // / pṛthak pṛthak savyanāḍyo mahattatvātmikā matāḥ /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21300911 (0.042):
pṛthakpṛthakkṛtvetyarthaḥ // / yathārṣiyāvanta ṛṣayasspravare tāvatīśśikhā nidadhāti /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21510042 (0.044):
Manu9.111a/ evaṃ saha vaseyur) vā pṛthag vā dharmakāmyayā | / Manu9.111c/ pṛthag vivardhate) dharmas tasmād dharmyā pṛthakkriyā ||
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12733855 (0.044):
maṅgalānyāyudhaṃ ratnaṃ pratikuṃbhaṃ pṛthak pṛthak // BhS_25.56 // / gāyatṣā caiva nikṣivya madhyakuṃbhe viśeṣataḥ /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26577334 (0.046):
atra tasyaiva vakṣyāmi dehavedhakramaṃ yathā // Rrā_2,3.183 // / jāritair bandhitais tais tai rasarājaiḥ pṛthakpṛthak /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357344 (0.047):
grāmaṇīrvaṇiksūnustalāraśca balādhipaśca pratyekaṃ te te pṛthakpṛthak / ākāritāḥ parasparamajānantaḥ-madīyaṃ bhavanaṃ prati prāgeva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19308556 (0.047):
tatraiva kāreṇa na tu tad eva bhavati na tu vā tad asādharmyeṇa pṛthag
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16458093 (0.048):
sa tu lokān sanātanaḥ HV_App.I,41.13b / sa tu vemakaśālāyāṃ HV_114.14a
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14570695 (0.049):
śatāvaryā vidāryāśca tathā māṣātmaguptayoḥ / / śvadaṃṣṭrāyāśca niṣkvāthāñjaleṣu ca pṛthak pṛthak // Car_6,2.4.28
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21963397 (0.050):
tataste pṛthak pṛthak svaśāstrāṇi viracayāñcakruḥ / / itthaṅkārañca prakīrṇatvātvāt sā kiñciduccicacchide /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18643441 (0.051):
aṇḍakāni // so āha // deva trīṇi aṇḍakāni // rājā āha // pṛthak pṛthak / puṭake bandhiya otārehi yathā na vipadyante // tena puruṣeṇa puṭakasmiṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842358 (0.053):
hūyate ca punardvātārthaṃbhyāṃ sa me viṣṇuḥ pratīdatu // NarP_1,19.35 //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26486014 (0.053):
asty ayam ity anujñāyamāno 'rthaḥ siddhāntaḥ/ sa ca prameyam/ tasya / pṛthagvacanaṃ satsu siddhāntabhedeṣu vādajalpavitaṇḍāḥ pravartante, nāto
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416784 (0.053):
ādau kṛtvā samiddhomaṃ caruṇā ca pṛthakpṛthak // LiP_2,45.12 // / ghṛtena ca pṛthakprātre śodhitena pṛthakpṛthak /
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11225568 (0.053):
BP1.8.038a/ varṇānurūpaiḥ śapathaiḥ śapanīyaṃ pṛthak pṛthak // / BP1.8.039a/ kāminīṣu vivāheṣu gavāṃ (bhukte tathā^indhane /
praviveśety āha pratyaṇḍam iti | ekāṃśād ekāṃśād ekenaikenāṃśenety
arthaḥ || 14 || / vāmāṅgād asṛjad viṣṇuṃ dakṣiṇāṅgāt prajāpatim |
jyotir-liṅga-mayaṃ śambhuṃ kūrca-deśād avāsṛjat ||15|| // BrS_5.19 //
punaḥ kiṃ cakāra tatrāha - vāmāṅgād iti | viṣṇv-ādaya ime sarveṣām eva
brahmāṇḍānāṃ pālakādayaḥ prati brahmāṇḍāntaḥ sthitānāṃ viṣṇv-ādīnāṃ
svāṃśānāṃ prayoktāraḥ | yathā prati-brahmāṇḍe tathā adhi / brahmāṇḍa-maṇḍalam abhyupagantavyam iti bhāvaḥ | yeṣu prajāpatir ayaṃ
hiraṇyagarbha-rūpa eva na tu vakṣyamāṇa-caturmukha-rūpa eva, so'yaṃ
tat-tad-āvaraṇa-gata-tat-tad-devānāṃ sraṣṭeti | viṣṇu-śambhū api
tat-tat-pālana-saṃhāra-kartārau jñeyau | kūrca-deśāt bhruvor madhyāt |
jalāvaraṇa eva sthānāni jñeyāni || 15 || / ahaṅkārātmakaṃ viśvaṃ tasmād etad vyajāyata ||16|| // BrS_5.20 //
tatra śambhoḥ kāryāntaram apy āha ahaṅkārātmakam ity ardhena | etad
viśvaṃ tasmād evāhaṅkārātmakaṃ vyajāyata babhūva | / viśvasyāhaṅkārātmakatā tasmāj jātety arthaḥ sarvāhaṅkārādhiṣṭhātṛtvāt
atha tais tri-vidhair veśair līlām udvahataḥ kila |
yoga-nidrā bhagavatī tasya śrīr iva saṅgatā ||17|| // BrS_5.21 //
brahmāṇḍa-praviṣṭasya tu tat-tad-rūpasya līlām āha atha tair ity ādi |
sadṛśais trividhaiḥ prati-brahmāṇḍa-gata-viṣṇv-ādibhir veśai rūpair līlāṃ
brahmāṇḍāntargata-pālanādi-rūpām udvahato
brahmāṇḍāntargata-puruṣasyeti tām udvahati | tasminn ity arthaḥ | / yoga-nidrā - pūrvokta-mahā-yoga-nidrāṃśa-bhūtā bhagavatī
svarūpānanda-samādhimayatvād antarbhūta-sarvaiśvaryā saṅgatā śrīr iveti |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735519 (0.040):
tanmayānandatvād iti | / tad evaṃ svarūpa-guṇābhyāṃ parama-bṛhattamaḥ sarvākarṣaka ānandaḥ
tatra yathā śrīr apy aṃśena saṅgatā tathā sāpīty arthaḥ ||17|| / sisṛkṣāyāṃ tato nābhes tasya padmaṃ viniryayau |
tan-nālaṃ hema-nalinaṃ brahmaṇo lokam adbhutam ||18|| // BrS_5.22 //
tataś ca sisṛkṣāyām iti | nālaṃ nāla-yuktaṃ tad-dhema-nalinaṃ brahmaṇo
janma-śayanayoḥ sthānatvāt loka ity arthaḥ ||18||
tattvāni pūrva-rūḍhāni kāraṇāni parasparam | / samavāyāprayogāc ca vibhinnāni pṛthak pṛthak || // BrS_5.23 //
cic-chaktyā sajjamāno 'tha bhagavān ādi-pūruṣaḥ |
yojayan māyayā devo yoga-nidrām akalpayat ||19|| // BrS_5.24 //
tathā asaṅkhya-jīvātmakasya samaṣṭi-jīvasya prabodhaṃ vaktuṃ punaḥ
kāraṇārṇonidhi-śāyinas tṛtīya-skandhoktānusāriṇīṃ sṛṣṭi-prakriyāṃ
vivṛtyāha - tattvānīti trayeṇa | tatra dvayam āha - māyayā sva-śaktyā
parasparaṃ tattvāni yojayann iti yojanānantaram eva nirīhatayā yoga-nidrām
eva svīkṛtavān ity arthaḥ || 19 || / yojayitvā tu tāny eva praviveśa svayaṃ guhām |
guhāṃ praviṣṭe tasmiṃs tu jīvātmā pratibudhyate ||20|| // BrS_5.25 //
atha tṛtīyam āha yojayitveti | yojayitvā tad yojanā-yoga-nidrayor antarāle
arthaḥ | guhāḥ virāḍ-vigraham | pratibudhyate pralaya-svāpāj jāgarti || 20
sa nityo nitya-sambandhaḥ prakṛtiś ca paraiva sā ||21|| // BrS_5.26 //
jīvasya svābhāvikī sthitim āha sa nity ity ardheneti |
nityo'nādy-ananta-kāla-bhāvī nitya-sambandho bhagavatā saha samavāyo
yasya saḥ | sūryeṇa tad-raśmi-jālasyeveti bhāvaḥ |
yat-taṭasthaṃ tu cid-rūpaṃ sva-saṃvedyād vinirgatam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23189252 (0.0):
yat taṭasthaṃ tu cid-rūpaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13921238 (0.0):
yat taṭasthaṃ tu cid rūpaṃ
rañjitaṃ guṇa-rāgeṇa sa jīva iti kathyate || iti nārada-pañcarātrāt |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23189255 (0.0):
yat taṭasthaṃ tu cid-rūpaṃ / sva-saṃvedyād vinirgatam | / rañjitaṃ guṇa-rāgeṇa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13921243 (0.0):
yat taṭasthaṃ tu cid rūpaṃ / sva saṃvedyād vinirgatam | / rañjitaṃ guṇa rāgeṇa
mamaivāṃśo jīva-loke jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ || iti śrī-gītopaniṣadbhyaś ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103991 (0.0):
06,037.006c yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṃ mama / 06,037.007a mamaivāṃśo jīvaloke jīvabhūtaḥ sanātanaḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3263672 (0.0):
īśvaragītāsvapi ceśvaraṃśatvaṃ jīvasya smaryate 'mamaivāṃśo jīvaloke / jīvabhūtaḥ sanātanaḥ' (15.7) iti /
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627980 (0.0):
yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṃ mama / mamaivāṃśo jīvaloke jīvabhūtaḥ sanātanaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17796457 (0.0):
mamaivāṃśo jīva loke jīva bhūtaḥ sanātanaḥ [Gītā 15.7] ity ādi | śrutau ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17872593 (0.0):
BhG 15.7 / mamaivāṃśo jīva loke jīva bhūtaḥ sanātanaḥ |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15629747 (0.0):
mamaivāṃśo jīvaloke jīvabhūtaḥ sanātanaḥ Bhg_15.007a [=MBh_06,037.007a]
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17668183 (0.0):
BhG 15.7 / mamaivāṃśo jīva-loke jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ |
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6350168 (0.0):
mamaivāṃśo jīva-loke jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ [Gītā 15.7] ity ādi | śrutau ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23189535 (0.0):
darśitam mamaivāṃśo jīva-loke jīva-bhūtaḥ sanātana iti | tad evaṃ aṃśatvaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13921226 (0.0):
mamaivāṃśo jīva loke jīva bhūtaḥ sanātanaḥ [Gītā 15.7] iti ca gītānusāreṇa
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2575672 (0.0):
yattu mamaivāṃśo jīvaloke jīvabhūtaḥ sanātanaḥ iti bhagavadvacanaṃ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3462410 (0.0):
mamaivāṃśo jīvaloke jīvabhūtaḥ sanātanaḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3462715 (0.0):
jīvāvasthaś ca bhagavadvibhūtir ity uktam, tad dhāma pramaṃ mama"
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22940749 (0.029):
sṛṇu tatra kāraṇam / mamaivāṃśo jīva loke jīva bhūtaḥ sanātanaḥ |
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25650548 (0.029):
06,037.007a mamaivāṃśo jīvaloke jīvabhūtaḥ sanātanaḥ
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2575689 (0.035):
jīvopīśvarāṃśa ityucyate / / anyathā jīvatvanāśātsanātanatvānupapattiḥ //*//
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1396482 (0.037):
tathā ca vakṣyati mamaivāṃśo jīvaloke14 jīvabhūtaḥ sanātana iti
ataiva prakṛtiḥ sākṣi-rūpeṇa svarūpa-sthita eva | sva-pratibimba-rūpeṇa
pramātṛ-rūpeṇa prakṛtim iva prāptaś cety arthaḥ | prakṛtiṃ viddhi me parām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20100103 (0.0):
06,029.005a apareyam itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām / 06,029.005c jīvabhūtāṃ mahābāho yayedaṃ dhāryate jagat
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25624283 (0.0):
apareyam itas tvanyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām / jīvabhūtāṃ mahābāho yayedaṃ dhāryate jagat 7.5
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17793644 (0.0):
apareyam itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām | / jīva bhūtāṃ mahā bāho yayedaṃ dhāryate jagat ||5||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17858301 (0.0):
apareyam itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām | / jīva bhūtāṃ mahābāho yayedaṃ dhāryate jagat || [Gītā 7.4 5]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17863676 (0.0):
tasminn ahaṃ garbhaṃ dadhāmy ādadhāmi | itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me / parāṃ jīva bhūtām ity anena cetana puñja rūpā yā jīva prakṛtis
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17873219 (0.0):
ekaṃ vastu brahma śaktiḥ, itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parāṃ / jīva bhūtām [Gītā 7.5] iti pūrvokter atas tad eka deśāt tad aṃśo jīvaḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22917507 (0.0):
apareyam itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām | / jīva bhūtāṃ mahābāho yayedaṃ dhāryate jagat ||BhG_7.5||
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26725872 (0.0):
apareyam itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām | / jīva-bhūtāṃ mahābāho yayedaṃ dhāryate jagat || [Gītā 7.4-5]
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16032289 (0.0):
tasminn ahaṃ garbhaṃ dadhāmy ādadhāmi | itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me / parāṃ jīva-bhūtām ity anena cetana-puñja-rūpā yā jīva-prakṛtis
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17668810 (0.0):
| brahma khalu śaktimad ekaṃ vastu brahma-śaktiḥ, itas tv anyāṃ prakṛtiṃ / viddhi me parāṃ jīva-bhūtām [Gītā 7.5] iti pūrvokter atas tad eka-deśāt
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6347355 (0.0):
apareyam itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām | / jīva-bhūtāṃ mahā-bāho yayedaṃ dhāryate jagat ||5||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1418583 (0.0):
(apareyam itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām / / jīvabhūtāṃ mahābāho yayedaṃ dhāryate jagat // BhG_7.5 //)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23189137 (0.0):
prakṛtiṃ viddhi me parām | / jīva-bhūtāṃ mahābāho
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13921211 (0.0):
apareyam itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām | / jīvabhūtāṃ mahābāho yayedaṃ dhāryate jagat || [Gītā 7.5] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13921880 (0.0):
apareyam itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām | / jīvabhūtāṃ mahābāho yayedaṃ dhāryate jagat ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3441062 (0.0):
apareyam itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām | / jīvabhūtāṃ mahābāho yayedaṃ dhāryate jagat || BhG_7.5 ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3442279 (0.0):
tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām / jīvabhūtām iti hi"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3457822 (0.0):
anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām, jīvabhūtām iti hy uktam /"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3459953 (0.0):
itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām / jīvabhūtām" iti cetanapuñjarūpā"
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1379868 (0.0):
apareyam itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām / / jīvabhūtāṃ mahābāho yayedaṃ dhāryate jagat //
jīva-bhūtām iti śrī-gītāsv eva | dvā suparṇā sayujā sakhāyā iti śrutiś ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17804494 (0.008):
jīva vailakṣaṇyena dehāntarvartitvasya prasiddhatvāt | tathā ca śrutiḥ / dvā suparṇā sayujā sakhāyā
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13097231 (0.008):
jīva-vailakṣaṇyena dehāntarvartitvasya prasiddhatvāt | tathā ca śrutiḥ- / dvā suparṇā sayujā sakhāyā
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3457823 (0.020):
anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām, jīvabhūtām iti hy uktam /"
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20100104 (0.020):
06,029.005a apareyam itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām / 06,029.005c jīvabhūtāṃ mahābāho yayedaṃ dhāryate jagat
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25624284 (0.020):
apareyam itas tvanyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām / jīvabhūtāṃ mahābāho yayedaṃ dhāryate jagat 7.5
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17793645 (0.020):
apareyam itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām | / jīva bhūtāṃ mahā bāho yayedaṃ dhāryate jagat ||5||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17858302 (0.020):
apareyam itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām | / jīva bhūtāṃ mahābāho yayedaṃ dhāryate jagat || [Gītā 7.4 5]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22917507 (0.020):
apareyam itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām | / jīva bhūtāṃ mahābāho yayedaṃ dhāryate jagat ||BhG_7.5||
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26725873 (0.020):
apareyam itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām | / jīva-bhūtāṃ mahābāho yayedaṃ dhāryate jagat || [Gītā 7.4-5]
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6347355 (0.020):
apareyam itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām | / jīva-bhūtāṃ mahā-bāho yayedaṃ dhāryate jagat ||5||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1418583 (0.020):
(apareyam itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām / / jīvabhūtāṃ mahābāho yayedaṃ dhāryate jagat // BhG_7.5 //)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23189138 (0.020):
prakṛtiṃ viddhi me parām | / jīva-bhūtāṃ mahābāho
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13921211 (0.020):
apareyam itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām | / jīvabhūtāṃ mahābāho yayedaṃ dhāryate jagat || [Gītā 7.5] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13921881 (0.020):
apareyam itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām | / jīvabhūtāṃ mahābāho yayedaṃ dhāryate jagat ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3441063 (0.020):
apareyam itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām | / jīvabhūtāṃ mahābāho yayedaṃ dhāryate jagat || BhG_7.5 ||
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1379868 (0.020):
apareyam itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām / / jīvabhūtāṃ mahābāho yayedaṃ dhāryate jagat //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17873220 (0.037):
ekaṃ vastu brahma śaktiḥ, itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parāṃ / jīva bhūtām [Gītā 7.5] iti pūrvokter atas tad eka deśāt tad aṃśo jīvaḥ
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17668811 (0.037):
| brahma khalu śaktimad ekaṃ vastu brahma-śaktiḥ, itas tv anyāṃ prakṛtiṃ / viddhi me parāṃ jīva-bhūtām [Gītā 7.5] iti pūrvokter atas tad eka-deśāt
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16032289 (0.044):
tasminn ahaṃ garbhaṃ dadhāmy ādadhāmi | itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me / parāṃ jīva-bhūtām ity anena cetana-puñja-rūpā yā jīva-prakṛtis
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1365331 (0.044):
RV_01.164.20.1{17} dvā suparṇā sayujā sakhāyā samānaṃ vṛkṣaṃ pari
nitya-svarūpaṃ darśayati || 21 || / evaṃ sarvātma-sambandhaṃ nābhyāṃ padmaṃ harer abhūt |
tatra brahmābhavad bhūyaś catur-vedi catur-mukhaḥ ||22|| // BrS_5.27 //
atha tasya samaṣṭi-jīvāsthānaṃ guhā-praviṣṭāt puruṣād udbhūtam ity āha
evam iti | tataḥ samaṣṭi-dehābhimāninas tasya hiraṇya-garbha-brahmaṇas
tasmāt bhoga-vigrahotpattim āha tatreti || 22 || / sa jāto bhagavac-chaktyā tat-kālaṃ kila coditaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983201 (0.0):
sa jāto bhagavac chaktyā tat kālaṃ kila coditaḥ ||
sisṛkṣāyāṃ matiṃ cakre pūrva-saṃskāra-saṃskṛtaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983207 (0.0):
sa jāto bhagavac chaktyā tat kālaṃ kila coditaḥ || / sisṛkṣāyāṃ matiṃ cakre pūrva saṃskāra saṃskṛtām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404098 (0.0):
ca | tathā ca brahma saṃhitāyām / sisṛkṣāyāṃ matiṃ cakre pūrva saṃskāra saṃskṛtaḥ |
dadarśa kevalaṃ dhvāntaṃ nānyat kim api sarvataḥ ||23|| // BrS_5.28 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983212 (0.0):
sisṛkṣāyāṃ matiṃ cakre pūrva saṃskāra saṃskṛtām | / dadarśa kevalaṃ dhvāntaṃ nānyat kim api sarvataḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404103 (0.0):
sisṛkṣāyāṃ matiṃ cakre pūrva saṃskāra saṃskṛtaḥ | / dadarśa kevalaṃ dhvāntaṃ nānyat kim api sarvataḥ ||
atha tasya caturmukhasya ceṣṭām āha sa jāta ity sārdhena | spaṣṭam || 23
uvāca puratas tasmai tasya divya sarasvatī | / kāmaḥ kṛṣṇāya govinda he gopī-jana ity api |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404115 (0.0):
uvāca puratas tasmai tasya divya sarasvatī | / kāmaḥ kṛṣṇāya govinda he gopī jana ity api |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607903 (0.037):
kāmaḥ kṛṣṇāya govinda ṅe gopī jana ity api |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983222 (0.038):
uvāca puratas tasmai tasya divyā sarasvatī | / kāmaḥ kṛṣṇāya govindāya gopī jana ity api ||
vallabhāya priyā vahner mantram te dāsyati priyam ||24|| // BrS_5.29 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404119 (0.0):
kāmaḥ kṛṣṇāya govinda he gopī jana ity api | / vallabhāya priyā vahner mantram te dāsyati priyam ||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607908 (0.0):
kāmaḥ kṛṣṇāya govinda ṅe gopī jana ity api | / vallabhāya priyā vahner mantram te dāsyati priyam ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983225 (0.046):
kāmaḥ kṛṣṇāya govindāya gopī jana ity api || / vallabhāya priyā vahner ayaṃ te dāsyati priyam |
atha tasmin pūrvopāsanā-bhāgya-labdhāṃ bhagavat-kṛpām āhovāceti
sārdhena | spaṣṭam || 24 || / tapas tvaṃ tapa etena tava siddhir bhaviṣyati ||25|| // BrS_5.30 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404126 (0.0):
tapas tvaṃ tapa etena tava siddhir bhaviṣyati |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983233 (0.032):
tapa tvaṃ tapa etena tava siddhir bhaviṣyati ||
etad eva sparśeṣu yat ṣoḍaśam ekaviṃśam iti tṛtīya-skandhānusāreṇa
yojayati / tapa tvaṃ ity ardhena | spaṣṭam || 25 || / atha tepe sa suciraṃ prīṇan govindam avyayam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983241 (0.0):
atha tepe sa suciraṃ prīṇan govindam avyayam || ity ādi ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404134 (0.0):
atha tepe sa suciraṃ prīṇan govindam avyayam || [BrahmaS 5.22 25] ity ādi
śvetadvīpa-patiṃ kṛṣṇaṃ goloka-sthaṃ parāt param || // BrS_5.31 //
prakṛtyā guṇa-rūpiṇyā rūpiṇyā paryupāsitam | / sahasra-dala-sampanne koṭi-kiñjalka-bṛṃhite || // BrS_5.32 //
bhūmiś cintāmaṇis tatra karṇikāre mahāsane | / samāsīnaṃ cid-ānandaṃ jyoti-rūpaṃ sanātanam || // BrS_5.33 //
śabda-brahma-mayaṃ veṇuṃ vādayantaṃ mukhāmbuje |
vilāsinī-gaṇa-vṛtaṃ svaiḥ svair aṃśair abhiṣṭutam ||26|| // BrS_5.34 //
sa tu tena mantreṇa sva-kāmanā-viśeṣānusārāt sṛṣṭikṛt-śakti-viśiṣṭatayā
vakṣyamāṇas tavānusārāt gokulākhya-pīṭha-gatatayā śrī-govindam
upāsitavān ity āha -- atha tepe ity ādi caturbhiḥ | guṇa-rūpiṇyā
sattva-rajas-tamo-guṇa-mayyā rūpiṇyā mūrtimatyā paryupāsitaṃ paritas tad
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17796252 (0.051):
bhramopādānatvād arthāpatti siddhā ca | guṇa mayī / sattva rajas tamo guṇa trayātmikā | triguṇa rajjur
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6349963 (0.051):
bhramopādānatvād arthāpatti-siddhā ca | guṇa-mayī / sattva-rajas-tamo-guṇa-trayātmikā | triguṇa-rajjur ivātidṛdhatvena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17856379 (0.056):
sattva rajas tamo guṇa rahitam eva | guṇa bhoktṛ ca guṇānāṃ
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26723950 (0.056):
sattva-rajas-tamo-guṇa-rahitam eva | guṇa-bhoktṛ ca guṇānāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17858898 (0.063):
tāmasam aniṣṭaṃ phalaṃ bhujyate | atas tan nāsya puruṣasya guṇa saṅgaḥ / sattva rajas tamo guṇātmaka prakṛti tādātmyābhimāna eva kāraṇam | na tv
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26726469 (0.063):
tāmasam aniṣṭaṃ phalaṃ bhujyate | atas tan nāsya puruṣasya guṇa-saṅgaḥ / sattva-rajas-tamo-guṇātmaka-prakṛti-tādātmyābhimāna eva kāraṇam | na tv
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17795956 (0.064):
iti | ebhiḥ prāg uktais tribhis trividhair guṇa mayaiḥ / sattva rajas tamo guṇa vikārair bhāvaiḥ sarvair api bhavana dharmabhir
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6349667 (0.064):
iti | ebhiḥ prāg-uktais tribhis trividhair guṇa-mayaiḥ / sattva-rajas-tamo-guṇa-vikārair bhāvaiḥ sarvair api bhavana-dharmabhir
gokulād bahiḥ-sthitayopāsitam dhyānādinā arcitam | māyā parety abhimukhe
ca vilajjamānā [BhP 2.7.47] iti | balim udvahanty ajayā nimiṣā iti ca
śrī-bhāgavatāt | aṃśais tad-āvaraṇa-sthaiḥ parikaraiḥ || 26 ||
atha veṇu-ninādasya trayī-mūrti-mayī gatiḥ |
sphurantī praviveśāśu mukhābjāni svayambhuvaḥ || // BrS_5.35 //
gāyatrīṃ gāyatas tasmād adhigatya sarojajaḥ | / saṃskṛtaś cādi-gunuṇā dvijatām agamat tataḥ ||27|| // BrS_5.36 //
tad evaṃ dīkṣātaḥ parastād eva tasya dhruvasyeva dvijatva-saṃskāras
tad-ārādhitāt tan-mantrādhidevāj jātaḥ ity āha atha veṇv iti dvayena |
trayī-mūrtir gāyatrī veda-mātṛtvāt | dvitīya padye tasya eva
vyaktibhāvitvāc / ca | tan-mayī gatiḥ paripāṭī | mukhābjāni praviveśety aṣṭa-karṇaiḥ
praviveśety arthaḥ | ādi-guruṇā śrī-kṛṣṇena ||27||
trayyā prabuddho 'tha vidhir vījñāta-tattva-sāgaraḥ |
tuṣṭāva veda-sāreṇa stotreṇānena keśavam ||28|| // BrS_5.37 //
tataś ca trayīm api tasmāt prāpya tam eva tuṣṭāvety āha trayyeti | keśān
aṃśūna vayati vistārayatīti keśavas tam | / aṃśavo ye prakāśante mam te keśa-saṃjñitāḥ |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10439505 (0.036):
12,328.043c aṃśavo ye prakāśante mama te keśasaṃjñitāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14400931 (0.036):
aṃśavo ye prakāśante mama te keśa saṃjñitāḥ |
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27010440 (0.036):
<12328.43/2> aṃśavo ye prakāśante !mama te keśasaṃjñitāḥ !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15774949 (0.036):
<12328.43/2> aṃśavo ye prakāśante !mama te keśa-saṃjñitāḥ !
sarvajñāḥ keśavaṃ tasmān mām āhur muni-sattamāḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14400936 (0.0):
aṃśavo ye prakāśante mama te keśa saṃjñitāḥ | / sarvajñāḥ keśavaṃ tasmān mām āhur muni sattama || [MBh 12.328.43]
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15774952 (0.0):
<12328.43/2> aṃśavo ye prakāśante !mama te keśa-saṃjñitāḥ ! / <12328.43/3> sarva-jñāḥ keśavaṃ tasmān !mām āhur dvi-ja-sattamāḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10439509 (0.050):
12,328.043c aṃśavo ye prakāśante mama te keśasaṃjñitāḥ / 12,328.043e sarvajñāḥ keśavaṃ tasmān mām āhur dvijasattamāḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27010444 (0.050):
<12328.43/2> aṃśavo ye prakāśante !mama te keśasaṃjñitāḥ ! / <12328.43/3> sarvajñāḥ keśavaṃ tasmān !mām āhur dvijasattamāḥ !!12328.43!
iti sahasra-nāma-bhāṣyotthāpita-keśava-niruktau bhārata-vacanāt || 28 ||
cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa- / lakṣāvṛteṣu surabhir abhipālayantam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405640 (0.0):
brahma saṃhitāyām [5.29] cintāmaṇi prakara sadmasu kalpa vṛkṣa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414479 (0.0):
tathāgre brahma stave / cintāmaṇi prakara sadmasu kalpa vṛkṣa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421395 (0.0):
tatas taṃ śrī kṛṣṇa prādurbhāvaṃ ārabhya tu ramākrīḍāṃ / cintāmaṇi prakara sadmasu kalpa vṛkṣa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14428158 (0.0):
saṃhitāyām eva tat stavādau cintāmaṇi prakara sadmasu kalpa vṛkṣa
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265958 (0.0):
śobhitaṃ śaktibhis tābhir adbhutābhiḥ samantataḥ || / cintāmaṇi prakara sadmasu kalpa vṛkṣa
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18266711 (0.0):
aṃśena keli vipināni bhavanti yeṣu | / cintāmaṇi prakara sadmasu kalpa vṛkṣa
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600774 (0.0):
evaṃ brahma saṃhitāyām / cintāmaṇi prakara sadmasu kalpa vṛkṣa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14425205 (0.042):
svecchāmayī svārasikī | evaṃ brahma saṃhitāyām / cintāmaṇi prakara sadmasu kalpa vṛkṣa
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736397 (0.059):
cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa iti | abhiṣekānte govinda iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424843 (0.063):
mathurā tattva pratipādaka śrī gopāla tāpany ādau cintāmaṇi prakara / sadmasu kalpa vṛkṣa [BhP 5.40] ity ādi
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600447 (0.063):
mathurā tattva pratipādaka śrī gopāla tāpany ādau / cintāmaṇi prakara sadmasu / kalpa vṛkṣa [BhP 5.40] ity ādi
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṃ / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||29|| // BrS_5.38 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414486 (0.0):
lakṣāvṛteṣu surabhir abhipālayantam | / lakṣmī sahasra śata sambhrama sevyamānaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421398 (0.0):
lakṣāvṛteṣu surabhir abhipālayantam | / lakṣmī sahasra śata sambhrama sevyamānam ity atra prasiddhyā |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265966 (0.0):
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam | / lakṣmī sahasra śata sambhrama sevyamānaṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600781 (0.0):
lakṣāvṛteṣu surabhir abhipālayantam / lakṣmī sahasra śata sambhrama sevyamānaṃ
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740413 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||30|| // BrS_5.39 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740473 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||31|| // BrS_5.40 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740512 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||32|| // BrS_5.41 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740580 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||33|| // BrS_5.42 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741017 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||34|| // BrS_5.43 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741119 (5.960):
aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham- / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||35|| // BrS_5.44 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741212 (5.960):
sūktair yam eva nigama-prathitaiḥ stuvanti / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||36|| // BrS_5.45 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741281 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||37|| // BrS_5.46 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741469 (5.960):
yaṃ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṃ / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||38|| // BrS_5.47 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741533 (5.960):
kṛṣṇaḥ svayaṃ samabhavat paramaḥ pumān yo / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||39|| // BrS_5.48 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741624 (5.960):
tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṃ / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||40|| // BrS_5.49 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741820 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||41|| // BrS_5.50 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741921 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||42|| // BrS_5.51 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741993 (5.960):
te te prabhāva-nicayā vihitāś ca yena / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||43|| // BrS_5.52 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742425 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||44|| // BrS_5.53 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742484 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||45|| // BrS_5.54 //
stutim āha cintāmaṇīty ādibhiḥ | tatra goloke'smin mantra-bhedena
tad-eka-deśeṣu bṛhad-dhyāna-mayādiṣv ekasyāpi mantrasya rāsa-mayādiṣu
ca pīṭheṣu satsv api madhyasthatvena mukhyatayā prathamaṃ
golokākhya-pīṭha-nivāsa-yogya-līlayā stauti cintāmṇīty ekena |
abhi sarvato-bhāvena / vana-nayana-cāraṇa-go-sthānānayana-sambhālana-prakāreṇa pālayantaṃ
sa-snehaṃ rakṣantam | kadācid rahasi tu vailakṣaṇyam ity āha lakṣmīti
lakṣmyo'tra gopa-sundarya eveti vyākhyātam eva ||29|| / veṇuṃ kvaṇantam aravinda-dalāyatākṣam-
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600567 (0.0):
pītāmbara dharaṃ kṛṣṇaṃ puṇḍarīka nibhekṣaṇam || ity ādi gautamīya tantre / veṇuṃ kvaṇantam aravinda dalāyatākṣam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424960 (0.043):
tantre | / veṇuṃ kvaṇantam aravinda dalāyatākṣam
barhāvataṃsam asitāmbuda-sundarāṅgam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600573 (0.0):
veṇuṃ kvaṇantam aravinda dalāyatākṣam / barhāvataṃsam asitāmbuda sundarāṅgam |
kandarpa-koṭi-kamanīya-viśeṣa-śobhaṃ / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||30|| // BrS_5.39 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600580 (0.0):
barhāvataṃsam asitāmbuda sundarāṅgam | / kandarpa koṭi kamanīya viśeṣa śobhaṃ
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740334 (5.960):
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṃ / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||29|| // BrS_5.38 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740473 (5.960):
śyāmaṃ tri-bhaṅga-lalitaṃ niyata-prakāśaṃ / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||31|| // BrS_5.40 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740512 (5.960):
ānanda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||32|| // BrS_5.41 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740580 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||33|| // BrS_5.42 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741017 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||34|| // BrS_5.43 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741120 (5.960):
aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham- / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||35|| // BrS_5.44 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741212 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||36|| // BrS_5.45 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741281 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||37|| // BrS_5.46 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741469 (5.960):
yaṃ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṃ / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||38|| // BrS_5.47 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741533 (5.960):
kṛṣṇaḥ svayaṃ samabhavat paramaḥ pumān yo / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||39|| // BrS_5.48 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741624 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||40|| // BrS_5.49 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741821 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||41|| // BrS_5.50 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741921 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||42|| // BrS_5.51 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741993 (5.960):
te te prabhāva-nicayā vihitāś ca yena / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||43|| // BrS_5.52 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742425 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||44|| // BrS_5.53 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742484 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||45|| // BrS_5.54 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742663 (5.960):
yas tādṛg eva hi ca viṣṇutayā vibhāti / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||46|| // BrS_5.55 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742768 (5.960):
ādhāra-śaktim avalambya parāṃ sva-mūrtiṃ / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||47|| // BrS_5.56 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742818 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||48|| // BrS_5.57 //
tad evaṃ cintāmaṇi-prakara-sadma-mayīṃ kathā-gānaṃ nāṭyaṃ gamanam
apīti vakṣyamāṇānusāreṇa golokhākhya-vilakṣaṇa-pīṭha-gatāṃ līlām uktvā
eka-sthāna-sthitikāṃ kathā-gānādi-rahitāṃ bṛhad-dhyānādi-dṛṣṭāṃ
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14567544 (0.062):
Carakasaṃhitā, Cikitsāsthāna, 2 [Vājīkaraṇādhyāya], 1 [Saṃyogaśaramūlīya] / athātaḥ saṃyogaśaramūlīyaṃ vājīkaraṇapādaṃ vyākhyāsyāmaḥ // Car_6,2.1.1
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14568758 (0.062):
Carakasaṃhitā, Cikitsāsthāna, 2 [Vājīkaraṇādhyāya], 2 [Āsiktakṣīrika] / athāta āsiktakṣīrikaṃ vājīkaraṇapādaṃ vyākhyāsyāmaḥ // Car_6,2.2.1
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14569392 (0.062):
Carakasaṃhitā, Cikitsāsthāna, 2 [Vājīkaraṇādhyāya], 3 [Māṣaparṇabhṛtīya] / athāto māṣaparṇabhṛtīyaṃ vājīkaraṇapādaṃ vyākhyāsyāmaḥ // Car_6,2.3.1
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8281950 (0.063):
gacchatoścāvayostasyāṃ svakathaikavinodayoḥ / / nirmānuṣāyāṃ śanakair madhyāhnaḥ samavartata // SoKss_13,1.201 //
dvitīya-pīṭha-gatāṃ līlām āha veṇum iti dvayena | veṇum iti tatra
spaṣṭam ||30|| / ālola-candraka-lasad-vanamālya-vaṃśī-
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600590 (0.0):
govindam ādi puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi || / ālola candraka lasad vanamālya vaṃśī
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7606414 (0.048):
(brahma saṃhitāyāṃ 5.31) / ālola candraka lasad vanamālya vaṃśī
ratnāṅgadaṃ praṇaya-keli-kalā-vilāsam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600596 (0.0):
ālola candraka lasad vanamālya vaṃśī / ratnāṅgadaṃ praṇaya keli kalā vilāsam |
śyāmaṃ tri-bhaṅga-lalitaṃ niyata-prakāśaṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600601 (0.0):
ratnāṅgadaṃ praṇaya keli kalā vilāsam | / śyāmaṃ tri bhaṅga lalitaṃ niyata prakāśaṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7606430 (0.0):
śyāmaṃ tri bhaṅga lalitaṃ niyata prakāśaṃ / govindam ādi puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||31|| // BrS_5.40 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600605 (0.0):
śyāmaṃ tri bhaṅga lalitaṃ niyata prakāśaṃ / govindam ādi puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi || iti brahma saṃhitāyām [5.39 40] |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7606434 (0.0):
śyāmaṃ tri bhaṅga lalitaṃ niyata prakāśaṃ / govindam ādi puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740332 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||29|| // BrS_5.38 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740412 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||30|| // BrS_5.39 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740513 (5.960):
ānanda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||32|| // BrS_5.41 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740580 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||33|| // BrS_5.42 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741017 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||34|| // BrS_5.43 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741119 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||35|| // BrS_5.44 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741212 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||36|| // BrS_5.45 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741281 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||37|| // BrS_5.46 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741469 (5.960):
yaṃ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṃ / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||38|| // BrS_5.47 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741533 (5.960):
kṛṣṇaḥ svayaṃ samabhavat paramaḥ pumān yo / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||39|| // BrS_5.48 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741624 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||40|| // BrS_5.49 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741820 (5.960):
sattvāvalambi-para-sattvaṃ viśuddha-sattvam- / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||41|| // BrS_5.50 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741921 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||42|| // BrS_5.51 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741993 (5.960):
te te prabhāva-nicayā vihitāś ca yena / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||43|| // BrS_5.52 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742425 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||44|| // BrS_5.53 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742484 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||45|| // BrS_5.54 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742663 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||46|| // BrS_5.55 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742768 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||47|| // BrS_5.56 //
ālolety ādi | praṇaya-pūrvako yaḥ keli-parihāsas tatra yā vaidagdhī saiva
vilāso yasya taṃ, drava-keli-parīhāsā ity amaraḥ ||31||
aṅgāni yasya sakalendriya-vṛtti-manti
paśyanti pānti kalayanti ciraṃ jaganti | / ānanda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||32|| // BrS_5.41 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740332 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||29|| // BrS_5.38 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740412 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||30|| // BrS_5.39 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740473 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||31|| // BrS_5.40 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740580 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||33|| // BrS_5.42 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741017 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||34|| // BrS_5.43 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741119 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||35|| // BrS_5.44 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741212 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||36|| // BrS_5.45 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741281 (5.960):
goloka eva nivasaty akhilātma-bhūto / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||37|| // BrS_5.46 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741469 (5.960):
yaṃ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṃ / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||38|| // BrS_5.47 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741533 (5.960):
kṛṣṇaḥ svayaṃ samabhavat paramaḥ pumān yo / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||39|| // BrS_5.48 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741624 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||40|| // BrS_5.49 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741820 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||41|| // BrS_5.50 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741921 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||42|| // BrS_5.51 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741993 (5.960):
te te prabhāva-nicayā vihitāś ca yena / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||43|| // BrS_5.52 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742425 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||44|| // BrS_5.53 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742484 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||45|| // BrS_5.54 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742663 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||46|| // BrS_5.55 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742768 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||47|| // BrS_5.56 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742818 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||48|| // BrS_5.57 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742873 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||49|| // BrS_5.58 //
tad evaṃ līlā-dvayam uktvā paramācintya-śaktyā vaibhava-viśeṣān āha
aṅgānīti caturbhiḥ | tatra śrī-vigrahasya aṅgāni hasto'pi draṣṭuṃ śaknoti,
cakṣur api pālayituṃ pārayati, tathā anyad anyad apy aṅgam anyad anyat
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25823090 (0.058):
vinā anyat, anyadanyanna bhavati | yacca paṭākhyaṃ vastu anyad ghaṭākhyaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25823281 (0.060):
na saṃbhavati vaktum yasmādanyatpratītya anyadanyadbhavatīti, tasmādeva / tadanyadanyanna bhavatīti | ucyate | yata eva hi parasparāpekṣikī
kalayituṃ prabhavatīti | evam evoktaṃ - sarvataḥ pāṇi-pādaṃ tat
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22934873 (0.009):
tad āśaṅkā nivṛtty artham āha / sarvataḥ pāṇi pādaṃ tat sarvato 'kṣi śiro mukham |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17855931 (0.015):
asad ity arthaḥ ||12|| / BhG 13.13 / sarvataḥ pāṇi pādaṃ tat sarvato 'kṣi śiro mukham |
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26723503 (0.015):
asad ity arthaḥ ||12|| / BhG 13.13 / sarvataḥ pāṇi-pādaṃ tat sarvato 'kṣi-śiro-mukham |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15351170 (0.018):
prakṛtiṃ sarvabhūtānāṃ % yuktāḥ paśyanti yoginaḥ // LiP_1,88.42 // / sarvataḥ pāṇipādaṃ tat $ sarvato 'kṣiśiromukham &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244935 (0.018):
prakṛtiṃ sarvabhūtānāṃ yuktāḥ paśyanti yoginaḥ // LiP_1,88.42 // / sarvataḥ pāṇipādaṃ tat sarvato 'kṣiśiromukham /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22934980 (0.019):
jñeyasyeti upacārata ucyante | tathā vyākhyeyam anyat | sarvataḥ / pāṇi pādaṃ taj jñeyam | sarvato 'kṣi śiro mukhaṃ sarvato 'kṣīṇi śirāṃsi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23183580 (0.020):
ādau / sarvataḥ pāṇi-pādaṃ tad sarvato'kṣi-śiro-mukham ity [Gītā 13.13] ādinā
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12768939 (0.022):
niṣkalassakalaścaivaṃ jñeyo viṣṇussanātanaḥ / / sarvataḥpāṇipādaṃ tatsarvato 'kṣiśiromukham // BhS_36.190 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15332453 (0.025):
sarvataḥ pāṇipādaṃ tvāṃ $ sarvato 'kṣiśiromukham &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7226218 (0.025):
sarvataḥ pāṇipādaṃ tvāṃ sarvato 'kṣiśiromukham /
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24439081 (0.027):
* sādhakasya tu lakṣyārthaṃ tasya rūpamidaṃ smṛtam / / * sarvataḥ pāṇipādaṃ tatsarvato 'kṣiśiromukham // MrgTV_1,5.16:7
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3458050 (0.027):
sadasacchabdanirdeśyam // BhGR_13.12 // / sarvataḥpāṇipādaṃ tat sarvato'kṣiśiromukham |
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28063177 (0.027):
vṛkṣa iva stambho divi tiṣṭhatyekaḥ tenedaṃ pūrṇaṃ puruṣeṇa / / sarvataḥ pāṇipādaṃ tat sarvato 'kṣiśiromukham //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23857564 (0.027):
sarvataḥpāṇipādaṃ tat $ sarvato'kṣiśiromukhaṃ &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26561923 (0.027):
sarvataḥpāṇipādaṃ tat sarvato'kṣiśiromukhaṃ /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404779 (0.027):
sarvataḥpāṇipādaṃ sarvato 'kṣiśiromukhaṃ sarvataḥ sarvendriyaśaktim //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422962 (0.030):
tebhyaḥ sarvamidaṃ jātaṃ tasmād brahmamayaṃ jagat // KūrmP_2,3.1 // / sarvataḥ pāṇipādaṃ tat sarvato 'kṣiśiromukham /
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2508107 (0.032):
[*12] Yajurveda 31.1-2, Rigveda 10.90.1-2. Atharva-veda 19.6.1,4. / sarvataḥ pāṇi-pādaṃ tat $ sarvato 'kṣi-śiro-mukham &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23981883 (0.032):
[*12] Yajurveda 31.1-2, Rigveda 10.90.1-2. Atharva-veda 19.6.1,4. / sarvataḥ pāṇi-pādaṃ tat sarvato 'kṣi-śiro-mukham /
sarvato'kṣi-śiro-mukham ity ādi | jagantīti | līlā-parikareṣu
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17855934 (0.0):
BhG 13.13 / sarvataḥ pāṇi pādaṃ tat sarvato 'kṣi śiro mukham |
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26723505 (0.0):
BhG 13.13 / sarvataḥ pāṇi-pādaṃ tat sarvato 'kṣi-śiro-mukham |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23183583 (0.0):
sarvataḥ pāṇi-pādaṃ tad sarvato'kṣi-śiro-mukham ity [Gītā 13.13] ādinā
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2508110 (0.0):
sarvataḥ pāṇi-pādaṃ tat $ sarvato 'kṣi-śiro-mukham &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23981886 (0.0):
sarvataḥ pāṇi-pādaṃ tat sarvato 'kṣi-śiro-mukham /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18212477 (0.0):
Viṣṇu 97.04 sarvataḥ-pāṇi-pādaṃ sarvato^akṣi-śiro-mukhaṃ sarvataḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22934875 (0.019):
sarvataḥ pāṇi pādaṃ tat sarvato 'kṣi śiro mukham | / sarvataḥ śrutimal loke sarvam āvṛtya tiṣṭhati ||BhG_13.13||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22934982 (0.024):
pāṇi pādaṃ taj jñeyam | sarvato 'kṣi śiro mukhaṃ sarvato 'kṣīṇi śirāṃsi
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12768940 (0.024):
sarvataḥpāṇipādaṃ tatsarvato 'kṣiśiromukham // BhS_36.190 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15351172 (0.024):
sarvataḥ pāṇipādaṃ tat $ sarvato 'kṣiśiromukham &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244937 (0.024):
prakṛtiṃ sarvabhūtānāṃ yuktāḥ paśyanti yoginaḥ // LiP_1,88.42 // / sarvataḥ pāṇipādaṃ tat sarvato 'kṣiśiromukham /
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24439082 (0.024):
* sarvataḥ pāṇipādaṃ tatsarvato 'kṣiśiromukham // MrgTV_1,5.16:7
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3458052 (0.024):
sarvataḥpāṇipādaṃ tat sarvato'kṣiśiromukham |
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28063179 (0.024):
sarvataḥ pāṇipādaṃ tat sarvato 'kṣiśiromukham //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23857566 (0.024):
sarvataḥpāṇipādaṃ tat $ sarvato'kṣiśiromukhaṃ &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26561925 (0.024):
sarvataḥpāṇipādaṃ tat sarvato'kṣiśiromukhaṃ /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404781 (0.024):
sarvataḥpāṇipādaṃ sarvato 'kṣiśiromukhaṃ sarvataḥ sarvendriyaśaktim //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422965 (0.054):
sarvataḥ pāṇipādaṃ tat sarvato 'kṣiśiromukham /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22934991 (0.062):
mukhāni ca yasya tat sarvato 'kṣi śiro mukham | sarvataḥ śrutimat | śrutiḥ
tat-tad-aṅgaṃ / yathā-svam eva vyavaharatīti bhāvaḥ | tatra ca tasya vigrahasya
vailakṣaṇyam / eva hetur ity āha ānandeti ||32|| / advaitam acyutam anādim ananta-rūpam
ādyaṃ purāṇa-puruṣaṃ nava-yauvanaṃ ca | / vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||33|| // BrS_5.42 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740332 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||29|| // BrS_5.38 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740412 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||30|| // BrS_5.39 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740473 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||31|| // BrS_5.40 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740512 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||32|| // BrS_5.41 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741017 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||34|| // BrS_5.43 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741119 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||35|| // BrS_5.44 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741212 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||36|| // BrS_5.45 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741281 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||37|| // BrS_5.46 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741469 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||38|| // BrS_5.47 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741534 (5.960):
kṛṣṇaḥ svayaṃ samabhavat paramaḥ pumān yo / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||39|| // BrS_5.48 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741624 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||40|| // BrS_5.49 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741821 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||41|| // BrS_5.50 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741921 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||42|| // BrS_5.51 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741994 (5.960):
te te prabhāva-nicayā vihitāś ca yena / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||43|| // BrS_5.52 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742426 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||44|| // BrS_5.53 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742484 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||45|| // BrS_5.54 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742663 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||46|| // BrS_5.55 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742769 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||47|| // BrS_5.56 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742818 (5.960):
viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||48|| // BrS_5.57 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742873 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||49|| // BrS_5.58 //
vailakṣaṇyam eva puṣṇāti advaitam iti tribhiḥ | advaitaṃ pṛthivyā mayam
advaito rājetvad atulyam ity arthaḥ | vismāpanaṃ svasya ca
tṛtīya-sthasyoddhava-vākyāt | acyutaṃ / na cyavante hi yad bhaktāḥ mahatyāṃ pralayāpadi |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005856 (0.018):
na cyavante hi mad bhaktā / mahatyāṃ pralayāpadi |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102727 (0.031):
na cyavante hi yad bhaktyā mahatyāṃ pralayāpadi |
ato'cyuto'khile loke sa ekaḥ sarvago'vyayaḥ || iti kāśī-kāṇḍa-vacanāt |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005861 (0.0):
na cyavante hi mad bhaktā / mahatyāṃ pralayāpadi | / ato'cyuto'khile loke
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102731 (1.192):
na cyavante hi yad bhaktyā mahatyāṃ pralayāpadi | / ato 'cyuto 'khile loke sa ekaḥ sarvago 'vyayaḥ // Hbhv_10.104 //
kaṃso batādyākṛtam ety anugrahaṃ / drakṣye'ṅghri-padmaṃ prahito'munā hareḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6381789 (0.0):
BhP_10.38.007/1 kaṃso batādyākṛta me 'ty anugrahaṃ drakṣye 'ṅghri padmaṃ / prahito 'munā hareḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2780100 (0.0):
kaṃso batādyākṛta me 'ty anugrahaṃ drakṣye 'ṅghri padmaṃ prahito 'munā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411928 (0.0):
kaṃso batādyākṛta me 'ty anugrahaṃ / drakṣye 'ṅghri padmaṃ prahito 'munā hareḥ |
kṛtāvatārasya duratyayaṃ tamaḥ / pūrve'taran yan nakha-maṇḍala-tviṣā ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6381793 (0.0):
BhP_10.38.007/1 kaṃso batādyākṛta me 'ty anugrahaṃ drakṣye 'ṅghri padmaṃ / prahito 'munā hareḥ / BhP_10.38.007/3 kṛtāvatārasya duratyayaṃ tamaḥ pūrve 'taran
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2780103 (0.0):
kaṃso batādyākṛta me 'ty anugrahaṃ drakṣye 'ṅghri padmaṃ prahito 'munā / hareḥ / / kṛtāvatārasya duratyayaṃ tamaḥ pūrve 'taran yan nakha maṇḍala tviṣā //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411931 (0.0):
drakṣye 'ṅghri padmaṃ prahito 'munā hareḥ | / kṛtāvatārasya duratyayaṃ tamaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411938 (0.019):
kṛtāvatārasya duratyayaṃ tamaḥ / pūrve 'taran yan nakha maṇḍala tviṣā ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6381800 (0.023):
BhP_10.38.007/3 kṛtāvatārasya duratyayaṃ tamaḥ pūrve 'taran
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2780110 (0.023):
kṛtāvatārasya duratyayaṃ tamaḥ pūrve 'taran yan nakha maṇḍala tviṣā //
yad-arcitaṃ brahma-bhavādibhiḥ suraiḥ śriyā ca ity ādi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2780116 (0.0):
kṛtāvatārasya duratyayaṃ tamaḥ pūrve 'taran yan nakha maṇḍala tviṣā // / BhP_10.38.007 // / yad arcitaṃ brahma bhavādibhiḥ suraiḥ $ śriyā ca devyā munibhiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411943 (0.0):
pūrve 'taran yan nakha maṇḍala tviṣā || / yad arcitaṃ brahma bhavādibhiḥ suraiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6381806 (1.192):
yan nakha maṇḍala tviṣā / BhP_10.38.008/1 yad arcitaṃ brahma bhavādibhiḥ suraiḥ
daśama-sthākrūra-vākyān | / yā vai śriyārcitam ajādibhir āpta-kāmair
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389473 (0.0):
BhP_10.47.062/1 yā vai śriyārcitam ajādibhir āpta kāmair
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787225 (0.0):
śrutibhir vimṛgyām // BhP_10.47.061 //* / yā vai śriyārcitam ajādibhir āpta kāmair $ yogeśvarair api yad ātmani
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411986 (0.0):
yā vai śriyārcitam ajādibhir āpta kāmair
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436589 (0.0):
10.16.36] nāgapatnīnām | yā vai śriyārcitam ajādibhir āpta-kāmair ity ādi
yogeśvarair api yad ātmani rāsa-goṣṭhyām |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389480 (0.0):
BhP_10.47.062/1 yā vai śriyārcitam ajādibhir āpta kāmair / BhP_10.47.062/2 yogeśvarair api yad ātmani rāsa goṣṭhyām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787231 (0.0):
yā vai śriyārcitam ajādibhir āpta kāmair $ yogeśvarair api yad ātmani / rāsa goṣṭhyām & / kṛṣṇasya tad bhagavataḥ caraṇāravindaṃ % nyastaṃ staneṣu vijahuḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411992 (0.0):
yā vai śriyārcitam ajādibhir āpta kāmair / yogeśvarair api yad ātmani rāsa goṣṭhyām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19326240 (0.060):
yā rāsa goṣṭhyāṃ virājamānasya śrī kṛṣṇasya bhagavataḥ parama
kṛṣṇasya tad bhagavataś caraṇāravindaṃ / nyastaṃ staneṣu vijahuḥ parirabhya tāpam || [BhP 10.47.62] iti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787239 (0.0):
yā vai śriyārcitam ajādibhir āpta kāmair $ yogeśvarair api yad ātmani / rāsa goṣṭhyām & / kṛṣṇasya tad bhagavataḥ caraṇāravindaṃ % nyastaṃ staneṣu vijahuḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14412000 (0.0):
yogeśvarair api yad ātmani rāsa goṣṭhyām | / kṛṣṇasya tad bhagavataś caraṇāravindaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389490 (0.006):
BhP_10.47.062/2 yogeśvarair api yad ātmani rāsa goṣṭhyām / BhP_10.47.062/3 kṛṣṇasya tad bhagavataḥ caraṇāravindaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19326234 (0.040):
nyastaṃ staneṣu vijahuḥ parirabhya tāpam || [BhP 10.47.62] / yā rāsa goṣṭhyāṃ virājamānasya śrī kṛṣṇasya bhagavataḥ parama
śrīmad-uddhava-vākyam | / darśayāmāsa lokaṃ svaṃ gopānāṃ tamasaḥ param [BhP 10.28.14] ity uktvā,
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22743535 (0.0):
tathā tad eva teṣām āsvādyaṃ bhogyam api ca cic-chaktimayatvād iti bhāvaḥ / darśayāmāsa lokaṃ svaṃ gopānāṃ tamasaḥ param [BhP 10.28.14] iti
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344557 (0.0):
iti sañcintya bhagavān mahā-kāruṇiko hariḥ | / darśayāmāsa lokaṃ svaṃ gopānāṃ tamasaḥ param ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997412 (0.0):
vibhuḥ | / darśayāmāsa lokaṃ svaṃ gopānāṃ tamasaḥ param |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775073 (0.007):
darśayām āsa lokaṃ svaṃ gopānāṃ tamasaḥ param // BhP_10.28.014 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376373 (0.010):
BhP_10.28.014/3 darśayām āsa lokaṃ svaṃ gopānāṃ tamasaḥ param
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418249 (0.036):
iti sañcintya bhagavān mahā kāruṇiko hariḥ | / darśayāmāsa lokaṃ svaṃ gopānāṃ tamasaḥ param ||
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737803 (0.054):
darśayāmāsa lokaṃ svaṃ gopānāṃ tamasaḥ param || / satyaṃ jñānam anantaṃ yat brahma jyotiḥ sanātanam |
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā / paramānanda-nirvṛtāḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376410 (0.0):
BhP_10.28.017/1 nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda nivṛtāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775110 (0.0):
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda nivṛtāḥ /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737840 (0.0):
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda-nirvṛtāḥ | / kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ suvismitāḥ || [BhP 10.28.10-17] iti
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344594 (0.0):
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda-nirvṛtāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418286 (0.0):
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda nirvṛtāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324993 (0.0):
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda nirvṛtāḥ | / kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ suvismitāḥ || [BhP 10.28.17] ity
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7604595 (0.064):
brahmādi devatāḥ sarve paramānanda nirvṛtāḥ | / indrādibhir militvātra vasanti vraja maṇḍale ||
kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ / stūyamānaṃ suvismitāḥ || [BhP 10.28.17] iti śrī-śuka-vākyāc ca |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737843 (0.0):
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda-nirvṛtāḥ | / kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ suvismitāḥ || [BhP 10.28.10-17] iti
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344596 (0.0):
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda-nirvṛtāḥ | / kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ suvismitāḥ || [10.28.10-17]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14418289 (0.0):
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda nirvṛtāḥ | / kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ suvismitāḥ || [BhP 10.28.10 17]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324996 (0.0):
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda nirvṛtāḥ | / kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ suvismitāḥ || [BhP 10.28.17] ity
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376419 (0.006):
BhP_10.28.017/1 nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda nivṛtāḥ / BhP_10.28.017/3 kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ su vismitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775116 (0.006):
nandādayas tu taṃ dṛṣṭvā paramānanda nivṛtāḥ / / kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ su vismitāḥ // BhP_10.28.017 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414891 (0.014):
indrādibhiḥ | śyāmair ity ādibhir iti caturbhir vedair ity arthaḥ | kṛṣṇaṃ / tatra chandobhiḥ stūyamānam suvismitāḥ [BhP 10.28.18] iti śrī daśamokteḥ |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737733 (0.034):
tair ity arthaḥ | kṛṣṇaṃ ca tatra chandobhiḥ stūyamānaṃ suvismitāḥ iti
anādim ity ādi-trayaṃ yathaikādaśa-sāṅkhya-kathane, kālo māyā-maye jīvaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7004022 (0.034):
tathā śrī bhagavatā sāṅkhya kathane | kālo māyā maye jīve [BhP 11.24.27]
[BhP 11.24.27] ity ādau mahā-pralaye sarvāvaśiṣṭatvena brahmopadiśya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7004032 (0.0):
tathā śrī bhagavatā sāṅkhya kathane | kālo māyā maye jīve [BhP 11.24.27] / ity ādau mahā pralaye sarvāvaśiṣṭatvena brahmopadiśya tadāpi tasya
tadāpi / tasya draṣṭṛtvaṃ svayaṃ bhagavān svasminn āha --
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7004035 (5.960):
ity ādau mahā pralaye sarvāvaśiṣṭatvena brahmopadiśya tadāpi tasya / draṣṭṛtvaṃ svasminn uktam |
eṣa sāṅkhya-vidhiḥ proktaḥ saṃśaya-granthi-bhedanaḥ |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426714 (0.0):
BhP_11.24.029/1 eṣa sāṅkhya-vidhiḥ proktaḥ saṃśaya-granthi-bhedanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2833936 (0.0):
manaso hṛdi tiṣṭheta vyomnīvārkodaye tamaḥ // BhP_11.24.028 // / eṣa sāṅkhya vidhiḥ proktaḥ saṃśaya granthi bhedanaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7004044 (0.0):
draṣṭṛtvaṃ svasminn uktam | / eṣa sāṅkhya vidhiḥ proktaḥ
pratilomānulomābhyāṃ parāvara-dṛśā mayā || [BhP 11.24.29] iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2833939 (0.0):
eṣa sāṅkhya vidhiḥ proktaḥ saṃśaya granthi bhedanaḥ / / pratilomānulomābhyāṃ parāvara dṛśa mayā // BhP_11.24.029 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7004048 (0.0):
eṣa sāṅkhya vidhiḥ proktaḥ / saṃśaya granthi bhedanaḥ | / pratilomānulomābhyāṃ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426717 (0.038):
BhP_11.24.029/1 eṣa sāṅkhya-vidhiḥ proktaḥ saṃśaya-granthi-bhedanaḥ / BhP_11.24.029/3 pratilomānulomābhyāṃ parāvara-dṛśa mayā
purāṇa puruṣaḥ -- ekas tvam ātmā puruṣaḥ purāṇaḥ [BhP 10.14.20] iti
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367521 (0.009):
BhP_10.14.023/1 ekas tvam ātmā puruṣaḥ purāṇaḥ satyaḥ svayaṃ jyotir ananta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2766877 (0.009):
ivāvabhāti // BhP_10.14.022 //* / ekas tvam ātmā puruṣaḥ purāṇaḥ satyaḥ svayaṃ jyotir ananta ādyaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23183305 (0.048):
śuddho vicaṣṭe hy aviśuddha-kartuḥ || [BhP 5.11.12] / kṣetrajña ātmā puruṣaḥ purāṇaḥ / sākṣāt svayaṃ jyotir ajaḥ pareśaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995677 (0.052):
svarūpatvam abhupagacchati | / ekas tvam ātmā puruṣaḥ purāṇaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17869076 (0.056):
saṃsārān mucyata iti bhāvaḥ | tathā coktaṃ brahmaṇā bhagavantaṃ śrī kṛṣṇaṃ / ekas tvam ātmā puruṣaḥ purāṇaḥ
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16037688 (0.056):
saṃsārān mucyata iti bhāvaḥ | tathā coktaṃ brahmaṇā bhagavantaṃ śrī-kṛṣṇaṃ / ekas tvam ātmā puruṣaḥ purāṇaḥ
brahma-vākyāt gūḍhaḥ purāṇa-puruṣo vana-citra-mālyaḥ [BhP 7.15.58] iti
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6386150 (1.192):
BhP_10.44.013/2 gūḍhaḥ purāṇa puruṣo vana citra mālyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2784147 (1.192):
puṇyā bata vraja bhuvo yad ayaṃ nṛ liṅga $ gūḍhaḥ purāṇa puruṣo / vana citra mālyaḥ &
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14417590 (1.192):
puṇyā bata vraja bhuvo yad ayaṃ nṛ liṅga / gūḍhaḥ purāṇa puruṣo vana citra mālyaḥ |
māthura-vākyāc ca | / tathāpi nava-yauvanaṃ -- purāpi navaḥ purāṇa iti nirukteḥ | gopyas tapaḥ
acaran yad amuṣya rūpam [BhP 10.44.14] ity ādau | anusavābhinavaṃ iti
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6386169 (0.0):
BhP_10.44.014/1 gopyas tapaḥ kim acaran yad amuṣya rūpaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2784164 (0.007):
giritra ramārcitāṅghriḥ // BhP_10.44.013 //* / gopyas tapaḥ kim acaran yad amuṣya rūpaṃ $ lāvaṇya sāram asamordhvam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19329169 (0.007):
tatra śrī kṛṣṇo yathā pūrvam udāhṛtaḥ yasyānanaṃ makara kuṇḍalaṃ [BhP / 9.24.65] ity ādinā | gopyas tapaḥ kim acaran yad amuṣya rūpam [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345075 (0.011):
labdhāśiṣāṃ ya udagād vraja vallabhīnām || [BhP 10.47.30] ity ādiṣu | / gopyas tapaḥ kim acaran yad amuṣya rūpaṃ [BhP 10.44.14] ity ādau yā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14412144 (0.022):
ataeva svabhāva siddhatvaṃ pūrṇaiśvaryādy āśrayatvaṃ ca / gopyas tapaḥ kim acaran yad amuṣya rūpaṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628882 (0.037):
tad bhāvecchāmayīti dvayor bhedaḥ | yathā śrī bhāgavate (10.44.14) / gopyas tapaḥ kim acaran yad amuṣya rūpaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15804075 (0.041):
[77] yathā ca pura strī janoditam anumoditaṃ śrī bādarāyaṇinā / gopyas tapaḥ kim acaran yad amuṣya rūpaṃ
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10865717 (0.061):
kiṃ ca śrī-daśame śrī-pura-strīṇām uktau (10.44.14) - / gopyas tapaḥ kim acaran yad amuṣya rūpaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14435454 (0.063):
param [BhP 10.47.51] ity ādau, gopyas tapaḥ kim acaran [BhP 10.44.14] ity
daśamāt | yasyānanaṃ makara-kuṇḍalādi nityotsavam [BhP 9.24.65] iti
navamāt | satyaṃ śaucam ity ādau saubhaga-kānty-ādīn paṭhitvā,
ete cānye ca bhagavan nityā yatra mahā-guṇāḥ | / prārthyā mahattvam icchadbhir na viyanti sma karhicit || [BhP 1.16.3] iti
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13172676 (0.0):
BhP_01.16.031/1 ete cānye ca bhagavan nityā yatra mahāguṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2636873 (0.0):
gāmbhīryaṃ sthairyam āstikyaṃ kīrtirmāno 'nahaṅkṛtiḥ // BhP_01.16.030 // / ete cānye ca bhagavan nityā yatra mahāguṇāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986500 (0.0):
ete cānye ca bhagavan / nityā yatra mahā guṇāḥ | / prārthyā mahattvam icchadbhir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19329865 (0.0):
ete cānye ca bhagavan nityā yatra mahā guṇāḥ | / prārthyā mahattvam icchadbhir na viyanti sma karhicit || [BhP 1.16.28 31]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863354 (0.0):
ete cānye ca bhagavan nityā yatra mahā-guṇāḥ | / prārthyā mahattvam icchadbhir na viyanti sma karhicit // Lbh_1,5.214 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13125858 (0.0):
gāmbhīryaṃ sthairyam āstikyaṃ kīrtir māno 'nahaṅkṛtiḥ || RBhrs_2,1.35 || / ime cānye ca bhagavan nityā yatra mahā guṇāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330129 (5.960):
sarva siddhi niṣevitatvam | sac cid ānanda ghana vigrahatvādayo jñeyāḥ | / mahattvam icchadbhiḥ prārthyā iti mahā guṇā iti ca | varīyastvam api
prathamāt | / bṛhad-dhyānādau tathā śravaṇāt -- gopa-veśam abhrābhaṃ taruṇaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21054991 (0.0):
vividiṣatām ākhyāhīti | tad u hovāca hairaṇyaḥ gopa veśam abhrābhaṃ / taruṇaṃ kalpa drumāśritam // Hbhv_1.160 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600647 (0.0):
tad u hovāca hairaṇyo gopa veśam abhrābhaṃ taruṇaṃ kalpa drumāśritam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607274 (0.0):
sarvaṃ vividiṣatām ākhyāhīti | tad u hovāca hairaṇyaḥ gopa veśam / abhrābhaṃ / taruṇaṃ kalpa drumāśritam || (GTU 1.2 8)
kalpa-drumāśritam [GTU 1.8] iti tāpanī-śrutau | tad-dhyāne taruṇa-śabdasya
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21054994 (0.0):
vividiṣatām ākhyāhīti | tad u hovāca hairaṇyaḥ gopa veśam abhrābhaṃ / taruṇaṃ kalpa drumāśritam // Hbhv_1.160 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600649 (0.0):
tad u hovāca hairaṇyo gopa veśam abhrābhaṃ taruṇaṃ kalpa drumāśritam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607277 (0.0):
abhrābhaṃ / taruṇaṃ kalpa drumāśritam || (GTU 1.2 8)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14425046 (0.042):
tad u hovāca hairaṇyo gopa veśam abhrābhaṃ taruṇaṃ kalpa drumāśritam | / tadiha ślokā bhavanti
nava-yauvana eva śobhā vidhānatvena tātparyāt |
vedeṣu durlabhaṃ -- bhejur mukunda-padavīṃ śrutibhir vimṛgyām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19326100 (0.0):
yā dustyajaṃ sva janam ārya pathaṃ ca hitvā / bhejur mukunda padavīṃ śrutibhir vimṛgyām || [BhP 10.47.61]
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432488 (0.0):
yā dustyajaṃ sva-janam ārya-pathaṃ ca hitvā / bhejur mukunda-padavīṃ śrutibhir vimṛgyām ||40|| [BhP 10.47.61]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389463 (0.004):
BhP_10.47.061/3 yā dustyajaṃ sva janam ārya pathaṃ ca hitvā / BhP_10.47.061/4 bhejur mukunda padavīṃ śrutibhir vimṛgyām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787216 (0.004):
yā dustyajaṃ sva janam ārya pathaṃ ca hitvā % bhejur mukunda padavīṃ / śrutibhir vimṛgyām // BhP_10.47.061 //*
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422440 (0.004):
ādinā svīya parama puruṣārtha caraṇa reṇutvaṃ darśitam | yatra bhejur / mukunda padavīṃ śrutibhir vimṛgyām [BhP 10.47.61] ity anena yad eva
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10869514 (0.012):
yā dustyajaṃ sva-janam ārya-pathaṃ ca hitvā / bhejur mukunda-padavīṃ śrutibhir vimṛgyām // Lbh_2,1.42 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628944 (0.024):
yā dustyajaṃ sva janam ārya pathaṃ ca hitvā / bhejur mukunda padavīṃ śrutibhir vimṛgyām ||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6532601 (0.025):
yā dustyajaṃ sva janam ārya pathaṃ ca hitvā / bhejur mukunda padavīṃ śrutibhir vimṛgyām // RUnm_3.31 //
[BhP 10.47.61] iti | adyāpi yat-pada-rajaḥ śruti-mṛgyam eva [BhP 10.14.34]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367766 (0.0):
BhP_10.14.034/4 tv adyāpi yat pada rajaḥ śruti mṛgyam eva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767106 (0.0):
yaj jīvitaṃ tu nikhilaṃ bhagavān mukundas % tv adyāpi yat pada rajaḥ / śruti mṛgyam eva // BhP_10.14.034 //*
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9345837 (0.0):
tv adyāpi yat-pada-rajaḥ śruti-mṛgyam eva || (10.14.34)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421741 (0.0):
tv adyāpi yat pada rajaḥ śruti mṛgyam eva || [BhP 10.14.34]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18298720 (0.0):
tv adyāpi yat pada rajaḥ śruti mṛgyam eva ||[BhP 10.14.34] iti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612520 (0.0):
tv adyāpi yat pada rajaḥ śruti mṛgyam eva ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19326101 (0.042):
bhejur mukunda padavīṃ śrutibhir vimṛgyām || [BhP 10.47.61] / ayam arthaḥ mayy āsāṃ śrī kṛṣṇa prema viśeṣa cchavi sparśo'pi na
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422441 (0.044):
mukunda padavīṃ śrutibhir vimṛgyām [BhP 10.47.61] ity anena yad eva
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432488 (0.052):
bhejur mukunda-padavīṃ śrutibhir vimṛgyām ||40|| [BhP 10.47.61] / tasyā mṛgyatvaṃ śrutibhir evoktaṃ, yathā tatraiva --
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787217 (0.057):
yā dustyajaṃ sva janam ārya pathaṃ ca hitvā % bhejur mukunda padavīṃ / śrutibhir vimṛgyām // BhP_10.47.061 //* / yā vai śriyārcitam ajādibhir āpta kāmair $ yogeśvarair api yad ātmani
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389464 (0.058):
BhP_10.47.061/4 bhejur mukunda padavīṃ śrutibhir vimṛgyām / BhP_10.47.062/1 yā vai śriyārcitam ajādibhir āpta kāmair
ca śrī-daśamāt | / adurlabham ātma-bhaktau -- bhaktyāham ekayā grāhyaḥ [BhP 11.14.11] ity
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17826252 (0.050):
viśvanāthaḥ : kintu bhaktyāham ekayā grāhyaḥ [BhP 11.14.11] iti mad ukter
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12541862 (0.050):
viśvanāthaḥ : kintu bhaktyāham ekayā grāhyaḥ [BhP 11.14.11] iti mad-ukter
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17792191 (0.050):
dehādy atiriktātma jñānena sāttvikena | bhaktyāham ekayā grāhyaḥ [BhP
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6345901 (0.050):
dehādy-atiriktātma-jñānena sāttvikena | bhaktyāham ekayā grāhyaḥ [BhP
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419197 (0.056):
BhP_11.14.020/3 na svādhyāyas tapas tyāgo yathā bhaktir mamorjitā / BhP_11.14.021/1 bhaktyāham ekayā grāhyaḥ śraddhayātmā priyaḥ satām
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17860194 (0.056):
bhagavad ukter jñānādi sannyāsānantaram eva bhaktyāham ekayā grāhyaḥ [BhP
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26727767 (0.056):
bhagavad-ukter jñānādi-sannyāsānantaram eva bhaktyāham ekayā grāhyaḥ [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13928715 (0.057):
yathā [BhP 9.4.48] ity ādeḥ | bhaktyāham ekayā grāhyaḥ [BhP 11.14.20] ity
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17767914 (0.059):
paramātma jñānaṃ bhaktyāham ekayā grāhyaḥ iti bhagavad ukteḥ | tasmāt
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9733980 (0.059):
paramātma-jñānaṃ bhaktyāham ekayā grāhyaḥ iti bhagavad-ukteḥ | tasmāt
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18276267 (0.061):
kevala prema nibandhanaḥ bhaktyāham ekayā grāhyaḥ [BhP 11.14.11] ity ādeḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826917 (0.062):
na svādhyāyas tapas tyāgo yathā bhaktir mamorjitā // BhP_11.14.020 // / bhaktyāham ekayā grāhyaḥ śraddhayātmā priyaḥ satām /
ekādaśāt | pureha bhūman [BhP 10.14.5] ity ādi śrī-daśamāc ca |
yad vā, nanu tasyātulyatve kim iti svārthaḥ | kathaṃ vātulyatvaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2981363 (0.044):
tatra saṃśayaḥ tulyārthatvaṃ kimanayorāmnānayoḥ syādatulyārthatvaṃ veti / atulyārthatvamiti tāvatprāptamatulyatvādāmnānayoḥ /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4967094 (0.061):
atulyatvāt tu naivaṃ syāt // MS_3,2.35 // / naitad evam, śabdapramāṇakā vayam, yac chabda āha, tad asmākaṃ pramāṇam,
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3299572 (0.064):
saṅkhyā pṛthaksatī tatra saṅkhyeyānyapadārthavat // 25 // / nanvatulyatve 'pi sahagaṇaneṣyatāmityatrāhaka iti /
nija-bhaktebhyaḥ ātmano dehasyāpi pradānāt | kiṃ vāvaśiṣyata ity āha
acyutam iti | nija-bhaktebhya ātma-pradānādināpi na vidyate cyutir yasya
sadaiva eka-rasam ity arthaḥ | tarhi kiṃ nārāyaṇaṃ stauṣi
tasyaivācyutatvād / anādeś ca nety āha anādim iti na vidyate ādir yasya yasmād vā sarveṣāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17824919 (0.023):
eva na vidyata ādiḥ kāraṇaṃ yasya tam anādim | ataevājaṃ janma śūnyaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17824956 (0.023):
āha yo mām iti | sarva kāraṇatvān na vidyata ādiḥ kāraṇaṃ yasya tam anādim
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12540530 (0.023):
eva na vidyata ādiḥ kāraṇaṃ yasya tam anādim | ataevājaṃ janma-śūnyaṃ
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12540567 (0.023):
āha yo mām iti | sarva-kāraṇatvān na vidyata ādiḥ kāraṇaṃ yasya tam anādim
Agamasastra 4) Alatasantiprakarana (agsas_4u.htm.txt) 10721676 (0.045):
yasmādādiḥ kāraṇaṃ na vidyate yasya loke tasya hyādiḥ pūrvoktā jātirna
parama-kāraṇaṃ svayaṃ tu sva-prakāśaṃ kāraṇa-śūnyam ity arthaḥ | nanv
ekena kathaṃ sarveṣāṃ paripālanaṃ ghaṭate ity ata āha ananteti | anantaṃ
rūpaṃ yasya | athavā prapañca-gatatvena nāsty anto yasya | athavā
anantasya / rūpaṃ svarūpaṃ yasya | yasmād evāṃśenānantādīnām utpattiḥ |
nanu nārāyaṇād evānantādi prākāṭya-prasiddhir ity āha ādyaṃ yasya
vilāsa-rūpo nārāyaṇas tam | nanu jñātaṃ tasyaiva puruṣākhyānaṃ, nety āha
purāṇeti yasya vilāsa-vapuḥ puruṣākhyas taṃ nanv āyātaṃ tasya vṛddhatvam
ity āha nava-yauvanam iti kaiśoram ity arthaḥ | ca-kārāt ya eva purātanaḥ
sa eva kiśora-vayā ity anirvacanatvaṃ nityatvaṃ ca | nanu vedeṣu nārāyaṇa
gīyate ity āha | vedeṣv iti vedais tattvaṃ jñāyate cet teṣu sulabham ity
arthaḥ | / bhaktiṃ vinā na jñāyate ity āha adurlabham iti || 33 ||
panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6987381 (0.0):
panthās tu koṭi śata vatsara saṃpragamyo
vāyor athāpi manaso muni-puṅgavānām | / so 'py asti yat-prapada-sīmny avicintya-tattve
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6987392 (0.0):
panthās tu koṭi śata vatsara saṃpragamyo / vāyor athāpi manaso muni puṅgavānām |
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||34|| // BrS_5.43 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6987395 (0.0):
so'py asti yat prapada sīmny avicintya tattve / govindam ādi puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi || iti [BrahmaS 5.40] ||
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740332 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||29|| // BrS_5.38 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740412 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||30|| // BrS_5.39 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740473 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||31|| // BrS_5.40 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740512 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||32|| // BrS_5.41 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740580 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||33|| // BrS_5.42 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741119 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||35|| // BrS_5.44 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741212 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||36|| // BrS_5.45 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741281 (5.960):
goloka eva nivasaty akhilātma-bhūto / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||37|| // BrS_5.46 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741469 (5.960):
yaṃ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṃ / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||38|| // BrS_5.47 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741533 (5.960):
kṛṣṇaḥ svayaṃ samabhavat paramaḥ pumān yo / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||39|| // BrS_5.48 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741624 (5.960):
tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṃ / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||40|| // BrS_5.49 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741820 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||41|| // BrS_5.50 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741921 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||42|| // BrS_5.51 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741993 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||43|| // BrS_5.52 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742425 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||44|| // BrS_5.53 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742484 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||45|| // BrS_5.54 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742663 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||46|| // BrS_5.55 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742768 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||47|| // BrS_5.56 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742818 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||48|| // BrS_5.57 //
panthās tv iti prapada-sīmni caraṇāravindayor agre |
citraṃ bataid ekena vapuṣā yugapat pṛthak |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2801853 (0.0):
kṛṣṇenaikena bahvīnāṃ tad didṛkṣuḥ sma nāradaḥ // BhP_10.69.001 // / citraṃ bataitad ekena vapuṣā yugapat pṛthak /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6989432 (0.0):
sarvagatatvād api sādhyate / citraṃ bataitad ekena / vapuṣā yugapat pṛthak |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14416716 (0.0):
śrī vigrahasya bahutra prakāśaś ca dvitīya sandarbhe darśitaḥ | / citraṃ bataitad ekena vapuṣā yugapat pṛthak
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19334917 (0.0):
udāharaṇaṃ ca / citraṃ bataitad ekena vapuṣā yugapat pṛthak |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861280 (0.0):
tatraikatve'pi pṛthak prakāśitā, yathā śrī-daśame (10.69.2)-- / citraṃ bataitad ekena vapuṣā yugapat pṛthak |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13151441 (0.0):
yathoktaṃ śrī daśame (10.69.2) / citraṃ bataitad ekena vapuṣā yugapat pṛthak |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405243 (0.037):
BhP_10.69.002/1 citraṃ bataitad ekena vapuṣā yugapat pṛthak
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14425650 (0.047):
evābhipretya śrī nāradena citraṃ bataitad ekena vapuṣā yugapat pṛthak [BhP
gṛheṣu dvy-aṣṭa-sāhasraṃ striya eka udāvahat || [BhP 10.69.2]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405250 (0.0):
BhP_10.69.002/1 citraṃ bataitad ekena vapuṣā yugapat pṛthak / BhP_10.69.002/3 gṛheṣu dvy aṣṭa sāhasraṃ striya eka udāvahat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2801859 (0.0):
citraṃ bataitad ekena vapuṣā yugapat pṛthak / / gṛheṣu dvy aṣṭa sāhasraṃ striya eka udāvahat // BhP_10.69.002 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6989438 (0.0):
citraṃ bataitad ekena / vapuṣā yugapat pṛthak | / gṛheṣu dvy aṣṭa sāhasraṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14416722 (0.0):
citraṃ bataitad ekena vapuṣā yugapat pṛthak / gṛheṣu dvy aṣṭa sāhasraṃ striya eka udāvahat || [BhP 10.69.1] ity ādinā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19334923 (0.0):
citraṃ bataitad ekena vapuṣā yugapat pṛthak | / gṛheṣu dvy aṣṭa sāhasraṃ striya eka udāvahat || [BhP 10.69.2] ity ādikaṃ
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861286 (0.0):
citraṃ bataitad ekena vapuṣā yugapat pṛthak | / gṛheṣu dvy-aṣṭa-sāhasraṃ striya eka udāvahat // Lbh_1,5.94 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13151446 (0.0):
citraṃ bataitad ekena vapuṣā yugapat pṛthak | / gṛheṣu dvy aṣṭa sāhasraṃ striya eka udāvahat || RBhrs_4,2.7 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6989448 (0.048):
etad bata aho citraṃ kiṃ tat | eka eva śrī kṛṣṇo dvyaṣṭa sāhasraṃ strīr / yad / udāvahat pariṇītavān | nanu kim atrāścaryaṃ tatrāha | gṛheṣv iti tat
eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13102605 (0.0):
eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya / eko 'pi san bahudhā yo 'vabhāti |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21055058 (0.0):
eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya / eko 'pi san bahudhā yo vibhāti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607338 (0.0):
eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14668412 (0.032):
kṛṣṇo vai paramaṃ daivatam [GTU 1.3] | eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍyaḥ [GTU
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735706 (0.032):
śrī-gopāla-tāpanyām-eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍyaḥ [GTU 1.19] iti | yasmād
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735822 (0.032):
tādṛśaḥ | tāpanyāṃ ca -- eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍyaḥ ity uktvāha nityo
eko'pi san bahudhā yo'vabhāti | [GTU 1.19] iti gopāla-tāpanyām |
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14668417 (0.0):
kṛṣṇo vai paramaṃ daivatam [GTU 1.3] | eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍyaḥ [GTU / 1.19] | eko 'pi san bahudhā yo 'vabhāti [GTU 1.19] ity ādi śravaṇāt |
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13102608 (0.0):
eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya / eko 'pi san bahudhā yo 'vabhāti |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21055060 (0.0):
eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya / eko 'pi san bahudhā yo vibhāti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607340 (0.0):
eko vaśī sarvagaḥ kṛṣṇa īḍya / eko'pi san bahudhā yo vibhāti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17750257 (0.036):
baladevaḥ : eka evāhaṃ eko 'pi san bahudhā yo 'vabhāti ity ādi
tatra siddhāntam āha avicintya-tattve iti | / ātmeśvaro'tarkya-sahasra-śaktiḥ iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983406 (0.040):
tāsām acintyatvam āha | / ātmeśvaro'tarkya sahasra śaktir iti || [BhP 3.33.3]
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15418457 (0.052):
BhP_03.33.003/2 sargādy anīho 'vitathābhisandhir ātmeśvaro / 'tarkya-sahasra-śaktiḥ / BhP_03.33.004/1 sa tvaṃ bhṛto me jaṭhareṇa nātha kathaṃ nu yasyodara etad
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2666683 (0.052):
sargādy anīho 'vitathābhisandhir ātmeśvaro 'tarkya sahasra śaktiḥ // / BhP_03.33.003 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23192132 (0.056):
ity ādikāḥ śvetāśvataropaniṣad-ādau | ātmeśvaro'tarkya-sahasra-śaktir ity
tṛtīyāt | / acintyāḥ khalu ye bhāvā na tāṃs tarkena yojayet |
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3858984 (0.045):
teṣāṃ manuṣyatarkeṇa % pramāṇāni pracakṣate // MatsP_113.5 // / acintyāḥ khalu ye bhāvās $ tāṃstu tarkeṇa sādhayet &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8898490 (0.045):
teṣāṃ manuṣyatarkeṇa pramāṇāni pracakṣate // MatsP_113.5 // / acintyāḥ khalu ye bhāvās tāṃstu tarkeṇa sādhayet /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3210701 (0.053):
smṛtirapi bhavati 'acintyāḥ khalu ye bhāvā na tāṃstarkeṇa yojayet' iti /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20975233 (0.062):
tac cānugataṃ tarkāpratiṣṭhānāt (Vs. 2.1.11) ity ādau, acintyāḥ khalu ye / bhāvā na tāṃs tarkeṇa yojayet [Mbh 6.5.12] ity ādau śāstra-yonitvāt (Vs.
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861604 (0.064):
śrutes tu śabda-mūlatvād iti ca brahma-sūtra-kṛt | / acintyāḥ khalu ye bhāvā na tāṃs tarkeṇa yojayet |
prakṛtibhyaḥ paraṃ yac ca tad acintyasya lakṣaṇam || [Mbh 6.6.11] iti
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3221859 (0.0):
tathācāhuḥ paurāṇikāḥ 'acintyāḥ khalu ye bhāvā na tāṃstarkeṇa yojayet / / prakṛtibhyaḥ paraṃ yacca tadacintyasya lakṣaṇam //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13140763 (0.0):
acintyāḥ khalu ye bhāvā na tāṃs tarkeṇa yojayet / prakṛtibhyaḥ paraṃ yac ca tad acintyasya lakṣaṇam || RBhrs_2,5.93 ||
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3858992 (0.041):
acintyāḥ khalu ye bhāvās $ tāṃstu tarkeṇa sādhayet & / prakṛtibhyaḥ paraṃ yacca % tadacintyasya lakṣaṇam // MatsP_113.6 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8898498 (0.041):
acintyāḥ khalu ye bhāvās tāṃstu tarkeṇa sādhayet / / prakṛtibhyaḥ paraṃ yacca tadacintyasya lakṣaṇam // MatsP_113.6 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20088393 (0.045):
06,006.011c prakṛtibhyaḥ paraṃ yat tu tad acintyasya lakṣaṇam
skāndād / bhāratāc ca | / śrutes tu śabda-mūlatvāt [Vs 2.1.27] iti brahma-sūtrāt | acintyo hi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983418 (0.0):
spaṣṭam || uktaṃ cācintyatvaṃ śrutes tu śabda mūlatvād ity [Vs 2.1.27]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23192208 (0.0):
aṅgīkṛtaṃ śrī-bādarāyaṇena śrutes tu śabda-mūlatvād iti [Vs 2.1.27] |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14416739 (0.0):
cācintya śaktitvam śrutes tu śabda mūlatvāt [Vs 2.1.27] ity ādau | tad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19308105 (0.0):
paramasyācintya śaktimayatvād aviruddham iti pūrvaṃ dṛḍhīkṛtam asti śrutes / tu śabda mūlatvāt [Vs 2.1.17] iti nyāyena, ekadeśa sthitasyāgner ity ādinā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330322 (0.0):
śrutes tu śabda mūlatvāt [Vs 2.1.27] iti nyāyena | mallānām aśaniḥ [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20975248 (0.051):
ity ādau | śrutes tu śabda-mūlatvāt (Vs. 2.1.27) ity ādau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6989321 (0.051):
āha | māyāto māyayā tvadīyācintya śakti viśeṣeṇa vikārāditasyaiva śrutes / tu śabda mūlatvād ity [Vs. 2.1.17] ādau pariṇāma svīkārāt | muhur udbhava
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6993752 (0.051):
uktam ity anena śrutes tu śabda mūlatvād ity [Vs. 2.1.27] ukta rītyaiva
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18335066 (0.054):
tasya tātparyamāha tasya tviti // / śrutes tu śabdamūlatvāt | BBs_2,1.27 |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861597 (0.055):
śrutes tu śabda-mūlatvād iti ca brahma-sūtra-kṛt |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14425498 (0.056):
āsambhavaṃ śrutes tu śabda mūlatvād ity etan nyāyena ity evaṃ bhagavat
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18335903 (0.056):
punaruktatvāt / / śrutestu śabdamūlatvāt, tātmani caivaṃ vicitrāśca hi, sarvopetā ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7008731 (0.056):
| avikṛtāt | śrutes tu śabda mūlatvād iti nyāyenācintya śaktyā tathāpy
maṇi-mantra-mahauṣadhīnāṃ prabhāvaḥ iti bhāṣya-yukteś ceti bhāvaḥ || 34 ||
eko 'py asau racayituṃ jagad-aṇḍa-koṭiṃ / yac-chaktir asti jagad-aṇḍa-cayā yad-antaḥ |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741153 (0.018):
evānanta-brahmāṇḍa-sāmagrī-yuta-tat-tadhi-puruṣāṇāṃ tenāvirbhāvanāt | / jagad-aṇḍa-cayā iti na cāntar na bahir yasya [BhP 10.9.13] ity ādeḥ | aṇor
aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham-
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||35|| // BrS_5.44 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740332 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||29|| // BrS_5.38 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740413 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||30|| // BrS_5.39 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740473 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||31|| // BrS_5.40 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740513 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||32|| // BrS_5.41 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740580 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||33|| // BrS_5.42 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741017 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||34|| // BrS_5.43 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741212 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||36|| // BrS_5.45 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741281 (5.960):
goloka eva nivasaty akhilātma-bhūto / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||37|| // BrS_5.46 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741469 (5.960):
yaṃ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṃ / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||38|| // BrS_5.47 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741534 (5.960):
kṛṣṇaḥ svayaṃ samabhavat paramaḥ pumān yo / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||39|| // BrS_5.48 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741625 (5.960):
tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṃ / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||40|| // BrS_5.49 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741821 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||41|| // BrS_5.50 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741921 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||42|| // BrS_5.51 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741994 (5.960):
te te prabhāva-nicayā vihitāś ca yena / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||43|| // BrS_5.52 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742425 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||44|| // BrS_5.53 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742484 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||45|| // BrS_5.54 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742663 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||46|| // BrS_5.55 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742769 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||47|| // BrS_5.56 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742818 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||48|| // BrS_5.57 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742873 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||49|| // BrS_5.58 //
acintya-śaktim āha - eko'py asāv iti | / tāvat sarve vatsa-pālāḥ paśyato'jasya tat-kṣaṇāt |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6366697 (0.0):
BhP_10.13.046/1 tāvat sarve vatsa pālāḥ paśyato 'jasya tat kṣaṇāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2766114 (0.0):
mahatītara māyaiśyaṃ nihanty ātmani yuñjataḥ // BhP_10.13.045 // / tāvat sarve vatsa pālāḥ paśyato 'jasya tat kṣaṇāt /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404901 (0.0):
ity atra | atha śruti sāmarthya rūpaṃ liṅgaṃ ca | / tāvat sarve vatsa pālāḥ paśyato'jasya tat kṣaṇāt |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402156 (0.042):
sambhāvanā mātram | / tāvat sarve vatsa pālāḥ paśyato ñjasya tat kṣaṇāt |
vyadṛśyanta ghana-śyāmāḥ pīta-kauśeya-vāsasaḥ || [BhP 10.13.46]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2766119 (0.0):
tāvat sarve vatsa pālāḥ paśyato 'jasya tat kṣaṇāt / / vyadṛśyanta ghana śyāmāḥ pīta kauśeya vāsasaḥ // BhP_10.13.046 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402162 (0.0):
tāvat sarve vatsa pālāḥ paśyato ñjasya tat kṣaṇāt | / vyadṛśyanta ghana śyāmāḥ pīta kauśeya vāsasaḥ || [BhP 10.13.46]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404906 (0.0):
tāvat sarve vatsa pālāḥ paśyato'jasya tat kṣaṇāt | / vyadṛśyanta ghana śyāmāḥ pīta kauśeya vāsasaḥ || [BhP 10.13.46] ity ādau
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6366703 (5.960):
BhP_10.13.046/1 tāvat sarve vatsa pālāḥ paśyato 'jasya tat kṣaṇāt / BhP_10.13.046/3 vyadṛśyanta ghana śyāmāḥ pīta kauśeya vāsasaḥ
ity ārabhya taiḥ vatsa-pālādibhir / evānanta-brahmāṇḍa-sāmagrī-yuta-tat-tadhi-puruṣāṇāṃ tenāvirbhāvanāt |
jagad-aṇḍa-cayā iti na cāntar na bahir yasya [BhP 10.9.13] ity ādeḥ | aṇor
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363323 (1.788):
BhP_10.09.013/1 na cāntar na bahir yasya na pūrvaṃ nāpi cāparam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14412206 (1.788):
atha vibhutvaṃ na cāntar na bahir yasya [BhP 10.9.13] ity ādau |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762971 (0.012):
iyeṣa kila taṃ baddhuṃ dāmnātad vīrya kovidā // BhP_10.09.012 // / na cāntar na bahir yasya na pūrvaṃ nāpi cāparam /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741106 (0.018):
yac-chaktir asti jagad-aṇḍa-cayā yad-antaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19355489 (0.021):
uktaṃ ca dāmodara līlāyāṃ na cāntar na bahir yasya [BhP 10.9.13] ity ādi |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6987075 (0.035):
vibhutvam āha / na cāntar na bahir yasya na pūrvaṃ nāpi cāparam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14425464 (0.036):
arthaḥ | atraitad uktaṃ bhavati na cāntar na bahir yasya ity ādi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6989663 (0.060):
bahu rūpam | ekaṃ santaṃ bahudhā dṛśyamānam iti śruteḥ | na cāntar na / bahir yasyety ādinā [BhP 10.9.11] vibhutva siddheś ca ha sphuṭam eva
aṇīyān mahato mahīyān [ŚvetU 3.20] ity ādi śruteḥ | yo'sau sarveṣu bhūteṣu
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2508171 (0.036):
SvetUp_3.19 // / aṇor aṇīyān mahato mahīyān $ ātmā guhāyāṃ nihito 'sya jantoḥ &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23981947 (0.036):
SvetUp_3.19 // / aṇor aṇīyān mahato mahīyān ātmā guhāyāṃ nihito 'sya jantoḥ /
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugiu.htm.txt) 7014010 (0.038):
ajo hy eko juṣamāṇo 'nuśete SvetUp_4.5c / aṇor aṇīyān mahato mahīyān SvetUp_3.20 a
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147855 (0.049):
5.1.121.1[*105] aṇor aṇīyān mahato mahīyān ātmā guhāyāṃ nihito 'sya jantoḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12160713 (0.049):
tasmai variṣṭhāya vara pravṛddhyai svāhā / 7.1.17.3 [9.3] aṇor aṇīyān mahato mahīyān ātmā guhāyāṃ nihito 'sya jantoḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12162827 (0.049):
tasmai variṣṭhāya vara pravṛddhyai svāhā / 7.2.17.3 [9.3] aṇor aṇīyān mahato mahīyān ātmā guhāyāṃ nihito 'sya jantoḥ
Katha-Upanisad (kathop_u.htm.txt) 22381340 (0.051):
ubhau tau na vijānīto nāyaṃ hanti na hanyate // KaU_2.19 // / aṇor aṇīyān mahato mahīyān ātmāsya jantor nihito guhāyām /
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_iu.htm.txt) 17209412 (0.051):
ajo hy eko juṣamāṇo 'nuśete SvetUp_4.5c / aṇor aṇīyān mahato mahīyān SvetUp_3.20a
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18354489 (0.051):
paryavasānātkathaṃ tayoḥ anavadhikatvamityata āha aṇīyāniti // / aṇīyānmahīyānityuktayorapyaṇormahataśceti śabdaviṣayatvāditi /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2115199 (0.052):
paramamahattve 'pi tathā vaktuṃ śakyatvāt / / aṇoraṇīyānmahato mahīyān iti dvayorapi śrautatvāt /"
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23828613 (0.052):
śrutiprāmāṇyānnyāyāccadharmādharmādyanupapatteḥ // KaUBh_2.19/1,2.19 // / aṇor aṇīyān mahato mahīyān ātmāsya jantor nihito guhāyām /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12809621 (0.064):
MSS_0492 1 aṇoraṇīyān mahato mahīyān ātmāsya jantor nihito guhāyām /
āviśya bhūtāni vidadhāti sa vo hi svāmī bhavati [GTU 2.22] | yo'sau
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14412076 (0.049):
yo'sau goṣu tiṣṭhati, yo'sau gāḥ pālayati, yo'sau gopeṣu tiṣṭhati sa vo hi / svāmī bhavati || [GTU 2.23] iti | [end Vṛ. addition.]
sarva-bhūtātmā gopālaḥ [GTU 2.94] | eko devaḥ sarva-bhūteṣu gūḍhaḥ [GTU
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23188840 (0.035):
ataḥ paramātmana eva sarva-vyāpakatvam | eko devaḥ sarva-bhūteṣu gūḍhaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17714013 (0.035):
eko devaḥ sarva bhūteṣu gūḍhaḥ / sarva vyāpī sarva bhūtāntarātmā |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6826686 (0.035):
eko devaḥ sarvabhūteṣu gūḍhaḥ / sarvavyāpī sarvabhūtāntarātmā |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7269722 (0.035):
eko devaḥ sarva-bhūteṣu gūḍhaḥ / sarva-vyāpī sarva-bhūtāntarātmā |
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4144614 (0.035):
eko devaḥ sarvabhūteṣu gūḍhaḥ sarvavyāpī sarvabhūtāntarātmā"(śve.u.6 /"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184568 (0.035):
eko devo sarva-bhūteṣu gūḍhaḥ / sarva-vyāpī sarva-bhūtāntarātmā |
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426153 (0.035):
brahmānandī bhagavānīśa eṣaḥ // KūrmP_2,9.17 // / eko devaḥ sarvabhūteṣu gūḍhaḥ
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23858513 (0.035):
eko devaḥ sarvabhūteṣu gūḍhaḥ $ sarvavyāpī sarvabhūtāntarātmā &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26562866 (0.035):
eko devaḥ sarvabhūteṣu gūḍhaḥ sarvavyāpī sarvabhūtāntarātmā /
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2509085 (0.035):
eko devaḥ sarva-bhūteṣu gūḍhaḥ $ sarva-vyāpī sarva-bhūtāntarātmā &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23982857 (0.035):
eko devaḥ sarva-bhūteṣu gūḍhaḥ sarva-vyāpī sarva-bhūtāntarātmā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23188468 (0.037):
para-pakṣatvaṃ spaṣṭam eva | ataeva eko devaḥ sarva-bhūteṣu gūḍha ity
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17796208 (0.043):
daivīti | daivī eko devo sarva bhūteṣu gūḍhaḥ [ŚvetU 6.11]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17796475 (0.043):
sarvam abhavat [BAU 1.4.10], eko devaḥ sarva bhūteṣu gūḍhaḥ [ŚvetU 6.11],
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6349919 (0.043):
daivīti | daivī eko devo sarva-bhūteṣu gūḍhaḥ [ŚvetU 6.11]
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6350186 (0.043):
sarvam abhavat [BAU 1.4.10], eko devaḥ sarva-bhūteṣu gūḍhaḥ [ŚvetU 6.11],
Agamasastra 1) Agamaprakarana (including Mandukya-Upanisad) (agsas_1u.htm.txt) 27944882 (0.045):
eko devaḥ sarvabhūteṣu gūḍhaḥ"(śve.u.6 / 11) iti śruteḥ /"
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13451965 (0.048):
māyāmathāruhya sa devadevaḥ // KūrmP_2,37.160 // / eko devaḥ sarvabhūteṣu gūḍho
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13343002 (0.049):
'eko devaḥ sarvabhūteṣu gūḍhaḥ sarvavyāpī sarvabhūtāntarātmā'
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssbh2u.htm.txt) 24117551 (0.049):
'eko devaḥ sarvabhūteṣu gūḍhaḥ sarvavyāpī sarvabhūtāntarātmā' (śve. 6.11)
2.96] ity ādi tāpanībhyaḥ ||35|| / yad-bhāva-bhāvita-dhiyo manujās tathaiva
samprāpya rūpa-mahimāsana-yāna-bhūṣāḥ |
sūktair yam eva nigama-prathitaiḥ stuvanti / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||36|| // BrS_5.45 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740332 (5.960):
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṃ / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||29|| // BrS_5.38 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740412 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||30|| // BrS_5.39 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740473 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||31|| // BrS_5.40 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740512 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||32|| // BrS_5.41 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740580 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||33|| // BrS_5.42 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741017 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||34|| // BrS_5.43 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741119 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||35|| // BrS_5.44 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741281 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||37|| // BrS_5.46 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741469 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||38|| // BrS_5.47 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741533 (5.960):
kṛṣṇaḥ svayaṃ samabhavat paramaḥ pumān yo / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||39|| // BrS_5.48 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741624 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||40|| // BrS_5.49 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741821 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||41|| // BrS_5.50 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741921 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||42|| // BrS_5.51 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741993 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||43|| // BrS_5.52 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742425 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||44|| // BrS_5.53 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742484 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||45|| // BrS_5.54 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742663 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||46|| // BrS_5.55 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742769 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||47|| // BrS_5.56 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742818 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||48|| // BrS_5.57 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742873 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||49|| // BrS_5.58 //
atha tasya sādhaka-cayeṣv api bhakteṣu vadānyatvaṃ vadann ity eṣu
kaimutyam āha yad-bhāveti | yathā samāna-guṇa-śīla-vayo-vilāsa-veśaiś cety
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075914 (0.028):
gopaiḥ samāna guṇa śīla vayo vilāsa / veśaiś ca mūrcchita kala svana veṇu vīṇaiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19343589 (0.029):
gopaiḥ samāna guṇa śīla vayo vilāsa veṣaiś ca ity ādau darśitam |
āgama-rītyā nitya-tat-saṅgināṃ tat sāmyaṃ śrūyate tathaiva sambhāvyety
arthaḥ - / vaireṇa yaṃ nṛpatayaḥ śiśupāla-pauṇḍra-
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13942330 (0.0):
evābhidheyatvam āha / vaireṇa yaṃ nṛpatayaḥ śiśupāla pauṇḍra
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18412981 (0.013):
BhP_11.05.047/3 ātmā vāṃ pāvitaḥ kṛṣṇe putra-snehaṃ prakurvatoḥ / BhP_11.05.048/1 vaireṇa yaṃ nṛpatayaḥ śiśupāla-pauṇḍra-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821143 (0.021):
ātmā vāṃ pāvitaḥ kṛṣṇe putra snehaṃ prakurvatoḥ // BhP_11.05.047 // / vaireṇa yaṃ nṛpatayaḥ śiśupāla pauṇḍra $ śālvādayo
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062477 (0.025):
ekādaśa skandhe [BhP 11.5.48] / vaireṇa yaṃ nṛpatayaḥ śiśupāla pauṇḍra
śālvādayo gati-vilāsa-vilokanādyaiḥ |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18412988 (0.0):
BhP_11.05.048/1 vaireṇa yaṃ nṛpatayaḥ śiśupāla-pauṇḍra- / BhP_11.05.048/2 śālvādayo gati-vilāsa-vilokanādyaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821150 (0.0):
vaireṇa yaṃ nṛpatayaḥ śiśupāla pauṇḍra $ śālvādayo / gati vilāsa vilokanādyaiḥ & / dhyāyanta ākṛta dhiyaḥ śayanāsanādau % tat sāmyam āpur anurakta dhiyāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13942336 (0.0):
vaireṇa yaṃ nṛpatayaḥ śiśupāla pauṇḍra / śālvādayo gati vilāsa vilokanādyaiḥ |
dhyāyanta ākṛta-dhiyaḥ śayanāsanādau
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18412995 (0.0):
BhP_11.05.048/2 śālvādayo gati-vilāsa-vilokanādyaiḥ / BhP_11.05.048/3 dhyāyanta ākṛta-dhiyaḥ śayanāsanādau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821155 (0.0):
gati vilāsa vilokanādyaiḥ & / dhyāyanta ākṛta dhiyaḥ śayanāsanādau % tat sāmyam āpur anurakta dhiyāṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062491 (0.0):
dhyāyanta ākṛta dhiyaḥ śayanāsanādau / tat sāmyam āpur anurakta dhiyāṃ punaḥ kim // Hbhv_3.125 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13942341 (0.0):
śālvādayo gati vilāsa vilokanādyaiḥ | / dhyāyanta ākṛta dhiyaḥ śayanāsanādau
tat-sāmyam āpur anurakta-dhiyāṃ punaḥ kim || [BhP 11.5.48] ity ekādaśāt ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821159 (0.0):
dhyāyanta ākṛta dhiyaḥ śayanāsanādau % tat sāmyam āpur anurakta dhiyāṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062495 (0.0):
dhyāyanta ākṛta dhiyaḥ śayanāsanādau / tat sāmyam āpur anurakta dhiyāṃ punaḥ kim // Hbhv_3.125 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13942345 (0.0):
dhyāyanta ākṛta dhiyaḥ śayanāsanādau / tat sāmyam āpur anurakta dhiyāṃ punaḥ kim || [BhP 11.5.48]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18412999 (0.009):
BhP_11.05.048/3 dhyāyanta ākṛta-dhiyaḥ śayanāsanādau / BhP_11.05.048/4 tat-sāmyam āpur anurakta-dhiyāṃ punaḥ kim
ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhis
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14431638 (0.0):
ānanda cin maya rasa pratibhāvitābhis
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433971 (0.0):
brahma-saṃhitāyāṃ (5.37) -- / ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhis
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6532983 (0.0):
tathā ca brahma saṃhitāyāṃ (5.48) / ānanda cinmaya rasa pratibhāvitābhis
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006380 (0.058):
tathā ca brahma saṃhitāyām / ānanda cinmaya rasa pratibhāvitābhis
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436361 (0.058):
yathā brahma saṃhitāyām / ānanda cinmaya rasa pratibhāvitābhis
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7599116 (0.058):
saha virājamānatvenāsyaiva prasiddheḥ, yathā brahma saṃhitāyām (5.37) / ānanda cinmaya rasa pratibhāvitābhis
tābhir ya eva nija-rūpatayā kalābhiḥ | / goloka eva nivasaty akhilātma-bhūto
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006392 (0.0):
tābhir ya eva nija rūpatayā kalābhiḥ | / goloka eva nivasaty akhilātma bhūto
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14431646 (0.0):
ānanda cin maya rasa pratibhāvitābhis / tābhir ya eva nija rūpatayā kalābhiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436373 (0.0):
goloka eva nivasaty akhilātma bhūto / govindam ādi puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi || [BrahmaS 5.30] iti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28558948 (0.0):
ānanda cin maya rasa pratibhāvitābhis / tābhir ya eva nija rūpatayā kalābhiḥ | / goloka eva nivasaty akhilātma bhūto
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433979 (0.0):
ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhis / tābhir ya eva nija-rūpatayā kalābhiḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7599128 (0.0):
goloka eva nivasaty akhilātma bhūto / govindam ādi puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6532991 (0.0):
ānanda cinmaya rasa pratibhāvitābhis / tābhir ya eva nija rūpatayā kalābhiḥ |
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||37|| // BrS_5.46 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006395 (0.0):
goloka eva nivasaty akhilātma bhūto / govindam ādi puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi || [BrahmaS 5.29]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14431649 (0.0):
goloka eva nivasaty akhilātmabhūto / govindam ādi puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi || [BrahmaS 5.48] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436376 (0.0):
goloka eva nivasaty akhilātma bhūto / govindam ādi puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi || [BrahmaS 5.30] iti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28558952 (0.0):
goloka eva nivasaty akhilātma bhūto / govindam ādi puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||iti||[5.48] |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433982 (0.0):
goloka eva nivasaty akhilātma-bhūto / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||65|| iti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7599131 (0.0):
goloka eva nivasaty akhilātma bhūto / govindam ādi puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6532994 (0.0):
goloka eva nivasaty akhilātma bhūto / govindam ādi puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi // RUnm_3.55 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740332 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||29|| // BrS_5.38 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740412 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||30|| // BrS_5.39 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740473 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||31|| // BrS_5.40 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740513 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||32|| // BrS_5.41 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22740580 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||33|| // BrS_5.42 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741017 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||34|| // BrS_5.43 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741119 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||35|| // BrS_5.44 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741212 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||36|| // BrS_5.45 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741469 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||38|| // BrS_5.47 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741533 (5.960):
kṛṣṇaḥ svayaṃ samabhavat paramaḥ pumān yo / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||39|| // BrS_5.48 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741624 (5.960):
tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṃ / govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||40|| // BrS_5.49 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741821 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||41|| // BrS_5.50 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741922 (5.960):
govindam ādi-puruṣaṃ tam ahaṃ bhajāmi ||42|| // BrS_5.51 //
tat-preyasīnāṃ tu kiṃ vaktavyam, yataḥ parama-śrīṇāṃ tāsāṃ sāhityenaiva
tasya tal-loke vāsa ity āha ānandeti | akhilānāṃ goloka-vāsināṃ anyeṣām
priya-vargānāṃ ātma-bhūtaḥ parama-preṣṭhatayātmavad avyabhicāry api
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12531778 (0.046):
saṃbhāvyo gocare śabdaḥ pratyayo vā na cānyathā / / na saṃbhāvyau tadātmatvād ahaṃkartus tathaiva ca // SamUpad_I,18.24 //
madhyantavibhagatika.html 19090445 (0.048):
ātmagrāhavastusarvābhisandhipraveśadṛśyatattvañceti kauśalayatattvaṃ / / tena hy ātmagrāhavastu sarvābhiprāyamukhena praviśatīti yathā pūrvam
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9543142 (0.048):
14,37: ``na.asad.āsīn.na.u.sad.āsīt.tadānīm''.iti.ca/ / 14,37: sā.eṣā.ātmajijñāsā/ / 14,37: saiṣā.sarvabhūtajijñāsā/
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11847361 (0.050):
yo hi yena vināpi bhavati na sa tasyātmabhūtoyujyate
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10400422 (0.051):
12,283.029a dharmaśīlo naro vidvān īhako 'nīhako 'pi vā / 12,283.029c ātmabhūtaḥ sadā loke cared bhūtāny ahiṃsayan
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14226975 (0.052):
kathamātmālaṅkriyata ityatrāha tattaditi / / tattadātmagatā rāgitvādayo ye cittavṛttiviśeṣāḥ, teṣāṃ yadaucityaṃ
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10133050 (0.053):
paramārthabhūtaḥ sonyasya paramārtho hi tatpitā // ViP_2,14.18 //
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9375556 (0.054):
pārthivarūpasatattvaniścalatātmakalakāraśrutyanugame ḷ ḷ3 iti / tathā ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754289 (0.054):
vijñānam iti | tadyathāpi nāma śāradvatīputra ātmātmeti vyavahṛyate sa ca / parigaveṣyamāṇo nopalabhyate | evaṃ satvo jīvaḥ poṣaḥ pudgalo manujo
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6876748 (0.055):
tatrā'nandānditorabhedanirdeśānnārthāntarabhūtatvamityetat / / paramānandarasyaiveyaṃ viṣayāviṣayyākareṇa mātrā prasṛteti hayuktaṃ yatra
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21150951 (0.056):
siddhasādhanatvavāraṇāya / dvitīyaṃ tu vyāpāranubandhitayā / tajjñānaviṣayakairātmādibhiḥ prāmāṇyajñānajananadvāra
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18134922 (0.056):
avicāryaiva sukṛtaṃ kriyate durgraheṇa yat / / tadātmapīḍāoparuṣaṃ paraloke 'pi niḥsukham // KAvk_2.97 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14219275 (0.056):
hahāhetyanena gabhyo yassaṃrambhaḥ tasyārthaḥ kāryabhūta ityarthaḥ /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28674234 (0.057):
yaśaskīrtināmānabhinandinā ātmānamanutkarṣayatā paramapaṃsayatā / sarvavastvanabhiniviṣṭena bhavasaṃjñoccalitena traidhātukānabhinandinā
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26511076 (0.058):
saṃyujyatām iti manaḥ prerayati tadā smṛta evāsāv artho bhavati na / smartavyaḥ/ na cātmapratyakṣa ātmapradeśaḥ saṃskāro vā,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1952753 (0.058):
bhagavaddharmasya samyagarthaṃ yo vetti | tasya nātmavyābādhā na / paravyābādhā bhavati | tīrthikāḥśīlamātradhāriṇaḥ svakāyameva vyābādhante
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19379056 (0.058):
yadi vastu varṇagandharasasparśasampannaṃ bhavati tadā viśiṣyate | tataḥ / surupitvaṃ yaśasvitā priyatā sukumāratvaṃ sukhasparśāṅgatā bhavati
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2445967 (0.058):
so 'yamīdṛśo 'bhiniveśaḥ śarīrādīnāmātmatvenādhyavasyato bhavati / nātmatattvaviduṣaḥ sa khalvahinirlvayanīmivāhistato vyatiriktaṃ śarīrādi
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13001310 (0.058):
BhP_09.06.022/1 yaḥ priyārthamutaṅkasya dhundhunāmāsuraṃ balī
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16685049 (0.059):
yastu pratipipādayiṣāyāṃ karmabhūto 'rthasyatra śabdaḥ karaṇatvena
tābhir eva saha nivasatīti tāsām atiśayitvaṃ darśitam | atra hetuḥ -
kalābhiḥ / hlādinī-śakti-vṛtti-rūpābhiḥ | atrāpi vaiśiṣṭyam āha - ānanda-cinmayo yo
rasaḥ, parama-prema-maya ujvvala-nāmā, tena prati bhāvitābhiḥ | pūrvaṃ
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12264297 (0.058):
parasya rakṣitāvadyaṃ na rakṣasyātmanaḥ katham // SoKss_7,5.26 // / yaḥ surakṣitanāmāyamantaḥpurapatiryuvā /
tāvat tāsāṃ tan-nāmnā rasena so'yaṃ bhāvito vāsito jātaḥ | tataś ca tena
pratibhāvitā jātāḥ, tābhiḥ saha ity arthaḥ | pratiśabdāl labhyate | yathā
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1516020 (0.035):
08,061.016f*0951_01 yā cāpatiḥ sā sapatir hi jātā / 08,061.016f*0951_02 yās tāḥ sapatayo 'patayas tu jātāḥ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10584192 (0.046):
yatra saṅkīrttanenaiva sarvaḥ svārtho 'pi labhyate // / saṅkīrttanenauharisahkīrttanena /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28132313 (0.047):
prasañjitatvaṃ labhyate, na tvāpādyāyā upalabdheḥ/ ataḥ tātparyārthamāha
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22887963 (0.048):
tarhyevaṃśabda eva vaktavya iti cet na, ubhayasakāśa evāyamartho labhyate / kathaṃ ? evaṃśabde caśabde vā vaktavye ubhayapāṭhasya prayojanāntaraṃ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27636744 (0.049):
yāḥ sapatayastā apatayo hi jātā yāsā'patiḥ sā sapatiśca jātā | 27.142 |
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22824780 (0.049):
vyavasthitā samyagrūpāpi vṛttir apoditā bhavati / tataś ca saṅgrāhyā na / labhyate vṛttiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533308 (0.049):
yadā tu sammukhyāparāhṇikī na labhyate tadottaraivapratipat sadvitīyā"
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21482327 (0.050):
Manu1.27a/ aṇvyo mātrā vināśinyo daśārdhānāṃ tu yāḥ smṛtāḥ | / Manu1.27c/ tābhiḥ sārdham idaṃ sarvaṃ saṃbhavaty) anupūrvaśaḥ ||
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2380772 (0.055):
sā ca bahuvrīhiṇai labhyata iti kṛtamatreninetyarthaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8473131 (0.056):
yadā prasṛṣṭā oṣadhyo na prathaṃtīha yāḥ punaḥ / / tatastāsāṃ ca pṛttyarthai vārtopāyaṃ cakāra ha // BndP_1,7.151 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28208901 (0.057):
taccaikakriyānvayaḥ/ kriyā ca dhātuta eva labhyata ityanvaya eva / sahaśabdārthaḥ/ 'ananyalabhyaśabdārthaḥ' iti nyāyāt/ sa cātra
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846589 (0.059):
patmannādhūnomi madhuntamānāṃ tvā patmannādhūnomītyetā vai / daivīrāpastadyāścaiva daivīrāpo yāścemā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2655055 (0.063):
dvāry etayor niviviśur miṣator apṛṣṭvā $ pūrvā yathā puraṭa vajra kapāṭikā / yāḥ & / sarvatra te 'viṣamayā munayaḥ sva dṛṣṭyā % ye sañcaranty avihatā