View original HTML file with complete header information
śrīgaṇeśāya namaḥ / atha brahmāṇḍamahāpurāṇamadhyabhāgaprārambhaḥ /
śrīgaṇeśāya namaḥ / atha brahmāṇḍamahāpurāṇamadhyabhāgaprārambhaḥ /
śāṃśapāyana uvāca / pādaḥ śekto dvitīyastu anuṣaṅgena nastvayā /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723157 (0.052):
pādaḥ krāntastṛtīyo 'yamanuṣaṅgeṇa nastvayā / / caturthaṃ vistarātpādaṃ saṃhāraṃ pārikīrttaya // BndP_3,1.2 //
tṛtīyaṃ vistarātpādaṃ sopoddhātaṃ pravarttaya // BndP_2,1.1 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723159 (0.022):
pādaḥ krāntastṛtīyo 'yamanuṣaṅgeṇa nastvayā / / caturthaṃ vistarātpādaṃ saṃhāraṃ pārikīrttaya // BndP_3,1.2 //
sūta uvāca / kīrttayiṣye tṛtīyaṃ vaḥ sopoddhātaṃ savistaram /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4627560 (0.050):
karmaṇāścaryabhūtasya viṣṇoḥ sattvamihocyate // BndP_2,72.61 // / sūta uvāca / ahaṃ vaḥ kīrttayiṣyāmi prādurbhāvaṃ mahātmanaḥ // BndP_2,72.62 //
pādaṃ samuccayādviprā gadato me nibodhata // BndP_2,1.2 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723235 (0.057):
manvantarāṇi saṃkṣepācchṛṇutā nāgatāni me // BndP_3,1.8 // / sāvarṇasya pravakṣyāmi manorvaivasvatasya ha /
manorvaivasvatasyemaṃ sāṃprataṃ tu mahātmanaḥ / / vistareṇānupūrvyā ca nisargaṃ śṛṇuta dvijāḥ // BndP_2,1.3 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723207 (0.0):
pādaṃ tvimaṃ sasaṃhāraṃ caturthaṃ munisattamāḥ // BndP_3,1.5 // / manorvaivasvatasyemaṃ sāṃpratasya mahātmaṃnaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4613301 (0.051):
yastu jyeṣṭho mahātejāḥ sargo yasyeti sāṃpratam // BndP_2,59.84 // / vistaraṃ tasya vakṣyāmi manorvaivasvatasya ha /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723235 (0.064):
manvantarāṇi saṃkṣepācchṛṇutā nāgatāni me // BndP_3,1.8 // / sāvarṇasya pravakṣyāmi manorvaivasvatasya ha /
caturyugaikasa ptatyā saṃkhyātaṃ pūrvameva tu /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21482946 (0.052):
Manu1.71a/ yad etat parisaṃkhyātam ādāv eva caturyugam | / Manu1.71c/ etad dvādaśasāhasraṃ devānāṃ yugam ucyate) ||
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728782 (0.060):
cakṣuṣā vai prasaṃkhyātumato hyante na ca dvijāḥ // BndP_3,2.198 // / anādhyānādameyatvānnaiva praśno vidhīyate /
maha devagaṇaiścaiva ṛṣibhirdānavaissaha // BndP_2,1.4 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8510483 (0.032):
prajānāṃ vṛttikāmānāṃ devaiścarṣigaṇaiḥ saha // BndP_1,36.114 // / pitṛbhir dānavaiścaiva gandharvaiścāpsarogaṇaiḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25731794 (0.048):
prajānāṃ manubhiḥ sārddhaṃ devānāmṛṣibhiḥ saha // BndP_3,4.1 // / pitṛgandharvabhūtānāṃ piśācoragarakṣasām /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 644687 (0.061):
prajānāṃ patibhiḥ sārdhaṃ $ devānām ṛṣibhiḥ saha / / **HV_App.I,40.1**1:2 / / pitṛgandharvabhūtānāṃ $ piśācoragarakṣasām / **HV_App.I,40.1**1:3 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22130243 (0.061):
prajānāṃ patibhiḥ sārdhaṃ devānām ṛṣibhiḥ saha / **HV_App.I,40.1**1:2 / pitṛgandharvabhūtānāṃ piśācoragarakṣasām / **HV_App.I,40.1**1:3 /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731460 (0.064):
prajānāṃ vṛttikāmena $ devaiḥ sarṣigaṇaiḥ saha & / pitṛbhir dānavaiś caiva % gandharvair apsarogaṇaiḥ // BrP_2.26 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002792 (0.064):
prajānāṃ vṛttikāmena devaiḥ sarṣigaṇaiḥ saha / / pitṛbhir dānavaiś caiva gandharvair apsarogaṇaiḥ // BrP_2.26 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18884149 (0.064):
tiṣṭhanti ṛṣibhiḥ sārddhaṃ pitṛdevagaṇaiḥ saha // RKV_172.64 //
pitṛgandharvayakṣaiśca rakṣobhūtamahoragaiḥ /
mānuṣaiḥ paśubhiścaiva pakṣibhiḥ sthāvaraiḥ saha // BndP_2,1.5 //
manvādikaṃ bhaviṣyāntamākhyānairbahubhiryutam /
vakṣye vaivasvataṃ sargaṃ namaskṛtya vivasvate // BndP_2,1.6 //
ādye manvantare 'tītāḥ sargaprāvarttakāstu ye /
svāyaṃbhuveṃ'tare pūrvaṃ saptāsanye maharṣayaḥ // BndP_2,1.7 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8480277 (0.051):
sasamudrā karavatī prativarṣaṃ niveśitā / / svāyaṃbhuveṃ'tare pūrvamādye tretāyuge tathā // BndP_1,14.5 //
cākṣuṣasyāntare 'tīte prāpte vaivasvate punaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512186 (0.0):
dugdhā mahī purāṇena vatsaṃ kṛtvā tu cākṣuṣam / / cākṣuṣasyāntare 'tīte prāpte vaivasvate punaḥ // BndP_1,37.19 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723750 (0.014):
evaṃ te samayaṃ kṛtvā sarveṣāṃ jagṛhaḥ sutān // BndP_3,1.49 // / cākṣuṣasyāntare 'tīte prāpte vaivasvatasya ha /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16881978 (0.059):
prāpte vai cākṣuṣāntare BrP_34.31d / prāpte vaivasvate 'ntare BrP_34.41b
dakṣasya ca ṛṣīṇāṃ ca bhṛgvādīnāṃ mahaujasām // BndP_2,1.8 //
śāpānmaheśvarasyāsītprādurbhāvo mahātmanām / / bhūyaḥ saptarṣayastvevamutpannāḥ sapta mānasāḥ // BndP_2,1.9 //
putratve kalpitāścaiva svayameva svayaṃbhuvā / / prajāsaṃtānakṛdbhistairutpadadbhirmahātmabhiḥ // BndP_2,1.10 //
punaḥ pravarttitaḥ sargo yathāpūrvaṃ yathākramam / / teṣāṃ prasūtiṃ vakṣyāmi viśuddhajñānakarmaṇām // BndP_2,1.11 //
samāsavyāsayogābhyāṃ yathāvadanupūrvaśaḥ / / yeṣāmanvayasaṃbhūtailar eko 'yaṃ sacarācaraḥ /
punarāpūritaḥ sarvo grahanakṣatramaṇḍitaḥ // BndP_2,1.12 //
ṛṣaya ūcuḥ / kathaṃ saptarṣayaḥ pūrvamutpannāḥ sapta manasāḥ /
putratve kalpitāścaiva tanno nigada sattama // BndP_2,1.13 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489921 (1.192):
etadveditumicchāmastanno nigada sattama // BndP_1,22.4 // / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727396 (1.192):
etadveditumicchāmastanno nigada sattama // BndP_3,2.90 // / sūta uvāca
sūta uvāca / pūrvaṃ saptarṣayaḥ proktā ye vai svāyaṃbhuveṃ'tare /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489921 (0.029):
etadveditumicchāmastanno nigada sattama // BndP_1,22.4 // / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727396 (0.038):
etadveditumicchāmastanno nigada sattama // BndP_3,2.90 // / sūta uvāca
manorantaramāsādya punarvaivasvataṃ kila // BndP_2,1.14 //
bhavābhiśāpa saṃviddhā aprāptāste tadā tapaḥ /
upapannā jane loke sakṛdāgamanāstu ta // BndP_2,1.15 //
ūcuḥ sarve sadānyonyaṃ janaloke mahārṣayaḥ /
eta eva mahābhāgā varuṇe vitate 'dhvare // BndP_2,1.16 // / sarve vayaṃ prasūyāmaścākṣuṣasyāntare manoḥ /
pitāmahātmajāḥ sarve tannaḥ śreyo bhaviṣyati // BndP_2,1.17 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4560422 (0.0):
gacchema putratāmasyāstannaḥ śreyo bhaviṣyati // BndP_2,3.60 // / evamuktvā tu te sarve varttamāneṃ'tare tadā /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559848 (0.036):
manvantare bhaviṣyāmastannaḥ śreyo bhaviṣyati / / evamuktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ // BndP_2,3.13 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333379 (0.040):
manvantare prasūyāmas tan naḥ śreyo bhaviṣyati // HV_3.48 // / evam uktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727198 (0.053):
brahmaloke pravarttāmastannaḥ śreyo bhaviṣyate / / evamuktvā tadā sarve brahmāṇḍādhyavasāyi naḥ // BndP_3,2.75 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117721 (0.064):
manvantare prasūyāmastannaḥ śreyo bhavediti // ViP_1,15.128 // / evamuktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ /
evamuktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559852 (5.960):
manvantare bhaviṣyāmastannaḥ śreyo bhaviṣyati / / evamuktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ // BndP_2,3.13 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333383 (5.960):
manvantare prasūyāmas tan naḥ śreyo bhaviṣyati // HV_3.48 // / evam uktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397583 (5.960):
eva svāmin sa pitā caiva $ mitrāvaruṇa eva ca // ViP_1,15.128*50 // / evam uktvā tu te sarve $ cākṣuṣasyāntare manoḥ &
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117726 (5.960):
manvantare prasūyāmastannaḥ śreyo bhavediti // ViP_1,15.128 // / evamuktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4560422 (1.192):
gacchema putratāmasyāstannaḥ śreyo bhaviṣyati // BndP_2,3.60 // / evamuktvā tu te sarve varttamāneṃ'tare tadā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732585 (0.035):
{lomaharṣaṇa uvāca: } / evam uktvā tu te sarve $ cākṣuṣasyāntare manoḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003917 (0.035):
{lomaharṣaṇa uvāca: } / evam uktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5104250 (0.035):
eva svāmin sa pitā caiva mitrāvaruṇa eva ca // ViP_1,15.128*50 // / evam uktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7055842 (0.039):
tuṣitā nāma te pūrvaṃ cākṣuṣasyāntare manoḥ / / vaivasvate 'ntare proktā ādityāścāditeḥ sutāḥ // KūrmP_1,15.17 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16224101 (0.045):
cākṣuṣasyāntare pūrvam *HV_6.9*116:4a / cākṣuṣasyāntare manoḥ *HV_2.34*42b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13770169 (0.045):
cākṣuṣasyāntare pūrvam HV_6.9*116:4a / cākṣuṣasyāntare manoḥ HV_2.34*42b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16802332 (0.049):
cākṣuṣasyāntare manoḥ BrP_3.54b / cākṣuṣasyāntare manoḥ BrP_3.56b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16802343 (0.049):
cākṣuṣasyāntare manoḥ BrP_5.33b / cākṣuṣasyāntare manoḥ BrP_34.29b
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7751583 (0.050):
cākṣuṣasyāntare manoḥ ViP_1,15.127b / cākṣuṣasyāntare manoḥ ViP_1,15.129b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15318387 (0.051):
tuṣitā nāma ye devāś % cākṣuṣasyāntare manoḥ // LiP_1,63.24 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7212158 (0.051):
tuṣitā nāma ye devāś cākṣuṣasyāntare manoḥ // LiP_1,63.24 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8838612 (0.052):
tuṣitā nāma ye devāś cākṣuṣasyāntare manoḥ / / vaivasvate 'ntare caite ādityā dvādaśa smṛtāḥ // MatsP_6.3 //
svāyaṃbhuventare prāptāḥ sṛṣṭyarthaṃ te bhavena tu // BndP_2,1.18 //
jajñire ha punaste vai janalokādihāgatāḥ /
devasya mahato yajñe vāruṇīṃ bibhratastanum // BndP_2,1.19 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26760412 (0.0):
ādye tretāyuge pūrvaṃ $ manor vaivasvatasya ha & / devasya mahato yajñe % vāruṇīṃ bibhratas tanum // BrP_34.48 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11031741 (0.0):
ādye tretāyuge pūrvaṃ manor vaivasvatasya ha / / devasya mahato yajñe vāruṇīṃ bibhratas tanum // BrP_34.48 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8479318 (0.0):
ādye tretāyuge pūrvaṃ manorvaivasvatasya ca // BndP_1,13.83 // / devasya mahato yajñe vāruṇīṃ bibhratastanum /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25386004 (0.021):
aṃtare brahmaṇo yajñe vāruṇīṃ bibhratastanum // ŚivP_7.1,18.61cd/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20703527 (0.048):
13,085.002a devasya mahatas tāta vāruṇīṃ bibhratas tanum
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9592370 (0.048):
[15.14] devasya mahatas tāta vāruṇīṃ bibhratas tanum /
brahmaṇo juhvataḥ śukramagrau pūrvaṃ prajepsayā /
ṛṣayo jajñire dīrghe dvitīyamiti naḥ śrutam // BndP_2,1.20 //
bhṛgvaṅgirā marīciśca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19616037 (0.0):
01,060.004a marīcir aṅgirā atriḥ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20658107 (0.0):
13,015.020c marīcir aṅgirā atriḥ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10437827 (0.0):
12,327.028c bhūtebhyaś caiva niṣpannā mūrtimanto 'ṣṭa tāñ śṛṇu / 12,327.029a marīcir aṅgirāś cātriḥ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10438257 (0.0):
12,327.061a marīcir aṅgirāś cātriḥ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8469223 (0.0):
devāṃścaiva pitṝṃścaiva yaurimā varddhitāḥ prajāḥ // BndP_1,5.69 // / bhṛgvaṅgirā marīciśca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8479556 (0.0):
bhṛgvaṃ girā marīciśca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / / atriścaiva vasiṣṭhasca sapta svāyaṃbhuve 'tare // BndP_1,13.103 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566286 (0.0):
marīcir aṅgirāś cātriḥ $ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / HV_App.I,24.15 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22051844 (0.0):
marīcir aṅgirāś cātriḥ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / HV_App.I,24.15 /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27008729 (0.0):
<12327.28/2> bhūtebhyaś caiva niṣpannā !mūrtimanto 'ṣṭa tāñ śṛṇu / <12327.29/1> marīcir aṅgirāś cātriḥ !pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27009164 (0.0):
<12327.61/1> marīcir aṅgirāś cātriḥ !pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ !
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23725814 (0.0):
marīciratriḥ pulahaḥ pulastyaḥ kraturvasiṣṭho bhṛguraṅgirāśca /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15537058 (0.005):
atriścaiva vasiṣṭhaśca $ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ & / bhṛgvaṅgirāmarīciśca % ṛṣayaḥ saṃprakīrtitāḥ // SvaT_10.506 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27794273 (0.005):
atriścaiva vasiṣṭhaśca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / / bhṛgvaṅgirāmarīciśca ṛṣayaḥ saṃprakīrtitāḥ // SvaT_10.506 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702287 (0.009):
so 'py atrātrir bhagavān ājagāma || HV_App.I,42B.2662 || / marīcir aṅgirāś caiva $ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / HV_App.I,42B.2663 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187837 (0.009):
so 'py atrātrir bhagavān ājagāma || HV_App.I,42B.2662 || / marīcir aṅgirāś caiva pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / HV_App.I,42B.2663 /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26735072 (0.011):
marīcir atrir bhagavān $ aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ &
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4337376 (0.011):
marīcir atrir bhagavān aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26759976 (0.012):
vasiṣṭho 'triḥ pulastyaś ca $ aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11031305 (0.012):
vasiṣṭho 'triḥ pulastyaś ca aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15330268 (0.013):
rudro bhṛgur marīciś ca % aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ // LiP_1,70.289 // / pulastyo 'trir vasiṣṭhaś ca $ pitaro 'gnistathaiva ca &
atriścaiva vasiṣṭhaśca hyaṣṭau te brahmaṇaḥ sutāḥ // BndP_2,1.21 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8479558 (0.017):
bhṛgvaṃ girā marīciśca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / / atriścaiva vasiṣṭhasca sapta svāyaṃbhuve 'tare // BndP_1,13.103 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15330268 (0.022):
rudro bhṛgur marīciś ca % aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ // LiP_1,70.289 // / pulastyo 'trir vasiṣṭhaś ca $ pitaro 'gnistathaiva ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7224034 (0.022):
rudro bhṛgur marīciś ca aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ // LiP_1,70.289 // / pulastyo 'trir vasiṣṭhaś ca pitaro 'gnistathaiva ca /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15537056 (0.024):
lakṣamātreṇa tu ṛṣīn % kathayāmi samāsataḥ // SvaT_10.505 // / atriścaiva vasiṣṭhaśca $ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27794271 (0.024):
lakṣamātreṇa tu ṛṣīn kathayāmi samāsataḥ // SvaT_10.505 // / atriścaiva vasiṣṭhaśca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10438258 (0.026):
12,327.061a marīcir aṅgirāś cātriḥ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / 12,327.061c vasiṣṭha iti saptaite mānasā nirmitā hi vai
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27009165 (0.026):
<12327.61/1> marīcir aṅgirāś cātriḥ !pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ ! / <12327.61/2> vasiṣṭha iti saptaite !mānasā nirmitā hi vai !!12327.61!
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23725814 (0.027):
marīciratriḥ pulahaḥ pulastyaḥ kraturvasiṣṭho bhṛguraṅgirāśca /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10768077 (0.027):
pulastyaśca vasiṣṭhaśca pulahaśca kratustathā / / bhṛguratrirmarīciśca bhāradvājo 'tha kāśyapaḥ // RKS_2.21 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8475282 (0.027):
rudro bhṛgurmarīciśca aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ // BndP_1,9.53 // / pulastyo 'trirvasiṣṭhaśca pitaro 'gristathaiva ca /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10437827 (0.027):
12,327.029a marīcir aṅgirāś cātriḥ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / 12,327.029c vasiṣṭhaś ca mahātmā vai manuḥ svāyaṃbhuvas tathā
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26759974 (0.027):
vasiṣṭho 'triḥ pulastyaś ca $ aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11031303 (0.027):
vasiṣṭho 'triḥ pulastyaś ca aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8478906 (0.027):
vasiṣṭho 'triḥ pulastyaśca hyaṅgirā pulahaḥ kratuḥ // BndP_1,13.53 //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27008729 (0.027):
<12327.29/1> marīcir aṅgirāś cātriḥ !pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ ! / <12327.29/2> vasiṣṭhaś ca mahātmā vai !manuḥ svāyaṃbhuvas tathā !
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8469227 (0.029):
bhṛgvaṅgirā marīciśca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / / dakṣo 'triśca vasiṣṭhaśca sāsṛjannava mānasān // BndP_1,5.70 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17941299 (0.029):
pulastyaḥ pulahaścaiva kratuśca ṛṣayastathā / / vasiṣṭho 'tristathā vahniḥ pitaraśca yathākramam // MarkP_50.24 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19616039 (0.035):
01,060.004a marīcir aṅgirā atriḥ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / 01,060.004c ṣaḍ ete brahmaṇaḥ putrā vīryavanto maharṣayaḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4344739 (0.043):
aṅgirāś ca vasiṣṭhaś ca saptaite brahmaṇaḥ sutāḥ | *HV_12.13*239:2 | / kratur vasiṣṭhaḥ pulahaḥ pulastyo tris tathāṅgirāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26735077 (0.055):
marīcir atrir bhagavān $ aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ & / pulastyaś ca vasiṣṭhaś ca % saptaite brahmaṇaḥ sutāḥ // BrP_5.8 //
tathāsya vitate yajñe devāḥ sarve samāgatāḥ / / yajñāṅgāni ca sarvāṇi vaṣaṭhkāraśca mūrttimān // BndP_2,1.22 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brsvbh4u.htm.txt) 4093578 (0.034):
tatra yadi sāmadhīradhyasyeta tato na sāmānyupāsyeran api tu lokāḥ
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25725601 (0.041):
gandharvādīni sattvāni piśāyāntāni sarvaśaḥ // BndP_3,1.194 // / kalpādāvaprataptāni janamevāśrayanti vai /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21285339 (0.043):
yathāliṅgaṃtasyā akṣyādīnyaṅgāni samṛśyapratīcīnaṃyathā tathānirasyet / / yathāliṅgavacanāt pratimantraṃ sammarśanaṃ nirasanaṃ ca /
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3319340 (0.045):
īnidhanāni cā'gneyāni sarvāṇi sāmānītyatastatsāmānyāt //1 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4567152 (0.048):
sarvabhūtāni yānīha syāvarāṇi caraṇi ca // BndP_2,7.281 //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555559 (0.053):
Va.28.11 kūṣmāṇḍāni pāvamānyas^durgāsāvitris^eva ca (c)// / Va.28.12 atīṣaṅgās^padastobhās^sāmāni vyāhṛtīs tathā (c)/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21625915 (0.060):
353.029. dhūryāṇi yuktakarmāṇi coṣadhīkarmāṇi ca/ / 353.030. bhaiṣajyāni sarvāṇyatra prayojayet// / 353.031. tatra yajñasamārambhaṃ cāturmāsyaṃ ca kārayet/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4301586 (0.064):
Baudh1.7.15.7/ na mantravatā yajña.aṅgena^ātmānam (abhipariharet // / Baudh1.7.15.8/ abhyantarāṇi yajña.aṅgāni //
mūrttimanti ca sāmāni yajūṃṣi ca sahasraśaḥ / / ṛgvedaścābhavattatra yaśca kramavibhūṣitaḥ // BndP_2,1.23 //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21963579 (0.028):
tatrārthavyavasthitapādā ṛcaḥ / / tāḥ sagīkayaḥ sāmāni / / acchandāṃsyagītāni yajūṃṣi /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brsvbh4u.htm.txt) 4093578 (0.037):
tatra yadi sāmadhīradhyasyeta tato na sāmānyupāsyeran api tu lokāḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4429542 (0.041):
ahaṃ yajūṃṣi sāmāni ṛcaś cātharvaṇāni ca / / [k: T1.2 G1.3 5 M4 ins.: :k]
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4943882 (0.047):
*{2/144: E2: trayīvido, E4: traivido}* / *{2/145: E2,4: ṛcaḥ sāmāni}*
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20703552 (0.050):
13,085.003c yajñāṅgāni ca sarvāṇi vaṣaṭkāraś ca mūrtimān / 13,085.004a mūrtimanti ca sāmāni yajūṃṣi ca sahasraśaḥ / 13,085.004c ṛgvedaś cāgamat tatra padakramavibhūṣitaḥ
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9592397 (0.050):
[15.18] mūrtimanti ca sāmāni yajūṃṣi ca sahasraśaḥ / / [15.19] ṛgvedaś cāgamat tatra padakramavibhūṣitaḥ // [MBh 13.85.4]
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555562 (0.060):
Va.28.11 kūṣmāṇḍāni pāvamānyas^durgāsāvitris^eva ca (c)// / Va.28.12 atīṣaṅgās^padastobhās^sāmāni vyāhṛtīs tathā (c)/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4307804 (0.062):
Baudh2.8.14.5ab/ rākṣoghnāni ca sāmāni svadhāvanti yajūṃṣi ca /
yajurvedaśca vṛttāḍhya oṅkāravadanojjvalaḥ /
sthito yajñārthasaṃpṛktaḥ sūktabrāhmaṇamantravān // BndP_2,1.24 //
sāmavedaśca vṛttāḍhyaḥ sarvageyapuraḥ saraḥ /
viśvāvasvādibhiḥ sārddhaṃ gandharvaiḥ saṃbhṛto 'bhavat // BndP_2,1.25 //
brahmavedastathā ghoraiḥ kṛtvā vidhibhiranvitaḥ /
pratyaṅgirasayogaiśca dviśarīraśiro 'bhavat // BndP_2,1.26 //
lakṣaṇā vistarāḥ stobhā niruktasvara bhaktayaḥ /
āśrayastu vaṣaṭkāro nigrahapragrahāvapi // BndP_2,1.27 //
dīptimūrttirilādevī diśaścasadigīśvarāḥ /
devakanyāśca patnyaśca tathā mātara eva ca // BndP_2,1.28 // / āyayuḥ sarva evaite devasya yajato makhe /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20658141 (0.054):
13,015.023c devānāṃ mātaraḥ sarvā devapatnyaḥ sakanyakāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20703644 (0.063):
13,085.007a devapatnyaś ca kanyāś ca devānāṃ caiva mātaraḥ / 13,085.007c ājagmuḥ sahitās tatra tadā bhṛgukulodvaha
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9592483 (0.063):
[16.7] devapatnyaś ca kanyāś ca devānāṃ caiva mātaraḥ / / [16.8] ājagmuḥ sahitās tatra tadā bhṛgukulodvaha // [MBh 13.85.7]
mūrtimantaḥ surūpākhyā varuṇasya vapurbhṛtaḥ // BndP_2,1.29 //
svayaṃbhu vastu tā dṛṣṭvā retaḥ samapatadbhuvi /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20703659 (0.045):
13,085.008c svayaṃbhuvas tu tā dṛṣṭvā retaḥ samapatad bhuvi
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9592499 (0.045):
[16.10] svayaṃbhuvas tu tā dṛṣṭvā retaḥ samapatad bhuvi / [MBh
brahmarṣibhāvinor'thasya vidhānācca na saṃśayaḥ // BndP_2,1.30 //
dhṛtvā juhāva hastābhyāṃ sruveṇa parigṛhya ca / / āsravajjuhuyāṃ cakre mantravacca pitāmahaḥ // BndP_2,1.31 //
tataḥ sa janayāmāsa bhūtagrāmaṃ prajāpatiḥ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9592537 (0.046):
[16.17] tatas tu janayāmāsa bhūtagrāmaṃ sa vīryavān /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11557104 (0.046):
[16.17] tatas tu janayāmāsa*{184}* bhūtagrāmaṃ sa vīryavān /
tasyārvāktejasaścaiva jajñe lokeṣu taijasam // BndP_2,1.32 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20703702 (0.045):
13,085.012c tatas tu tejasas tasmāj jajñe lokeṣu taijasam
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9592544 (0.058):
[16.18] tatas tu tejasas tasmāj jajñe lokeṣu taijasam // [MB.h
tamasā bhāvi yāpyatvaṃ yathā sattvaṃ tathā rajaḥ /
ājyasthālyāmupādāya svaśukraṃ hutavāṃśca ha // BndP_2,1.33 //
śukre hu te 'tha tasmiṃstu prādurbhūtā maharṣayaḥ /
jvalanto vapuṣā yuktāḥ saprabhāvaiḥ svakairguṇaiḥ // BndP_2,1.34 //
hute cāgnau sakṛcchukre jvālāyā nisṛtaḥ kaviḥ /
hiraṇyagarbhastaṃ dṛṣṭvā jvālāṃ bhittvā vinirgatam // BndP_2,1.35 //
bhṛgustvamiti covāca yasmāttasmātsa vai bhṛguḥ /
mahādevastathodbhūto dṛṣṭvā brahmāṇamabravīt // BndP_2,1.36 //
mamaiṣa putrakāmasya dīkṣitasya tvayā prabho /
vijajñe prathamaṃ deva mama putro bhavatvayam // BndP_2,1.37 //
tatheti samanujñāto mahādevaḥ svayaṃbhuvā / / putratve kalpayāmāsa mahādeva stadā bhṛgum // BndP_2,1.38 //
vāruṇā bhṛgavastasmāttadapatyaṃ ca sa prabhuḥ / / dvitīyaṃ ca tataḥ śukramaṅgāreṣvajuhotprabhuḥ // BndP_2,1.39 //
aṅgāreṣvaṅgiro 'ṅgāni saṃhatāni tatoṅgirāḥ /
saṃbhūtiṃ tasya tāṃ dṛṣṭvā vahnirbrahmāṇamabravīt // BndP_2,1.40 //
retodhāstubhyamevāhaṃ dvitīyo 'yaṃ mamāstviti /
evamastviti so 'pyukto brahmaṇā sadasaspatiḥ // BndP_2,1.41 // / jagrā hāgnistvaṅgirasa āgneyā iti naḥ śrutam /
ṣaṭ kṛtvā tu punaḥ śukre brahmaṇā lokakāriṇā // BndP_2,1.42 //
hute samabhavaṃstasminyad brahmāṇa iti śrutiḥ / / marīciḥ prathamaṃ tatra marīcibhyaḥ samutthitaḥ // BndP_2,1.43 //
kratau tasminkraturjajñe yatastasmātsa vai kratuḥ /
ahaṃ tṛtīya ityatristasmādatriḥ sa kīrtyate // BndP_2,1.44 //
keśaistu nicitairbhūtaḥ pulastyastena sa smṛtaḥ /
keśairlaṃbaiḥ samudbhūtastasmātsa pulahaḥ smṛtaḥ // BndP_2,1.45 //
vasumadhyātsamutpanno vaśī ca vasumān svayam /
vasiṣṭha iti tattvajñaiḥ procyate brahmavādibhiḥ // BndP_2,1.46 //
ityete brahmaṇaḥ putrā mānasāḥ ṣaṇmaharṣayaḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10799046 (0.033):
brahmaṇo mānasāḥ putrāḥ sapta caiva maharṣayaḥ /
lokasya santānakarā yairimā varddhitāḥ prajāḥ // BndP_2,1.47 //
prajāpataya ityevaṃ paṭhyante brahmaṇaḥsutāḥ / / apare pitaro nāma etaireva maharṣibhiḥ // BndP_2,1.48 //
utpāditā devagaṇāḥ sapta lokeṣu viśrutāḥ /
ajeyāśca gaṇāḥ sapta saptalokeṣu viśrutāḥ // BndP_2,1.49 //
mārīyā bhārgavāścaiva tathaivāṅgiraso 'pare / / paulastyāḥ paulahāścaiva vāsiṣṭhāścaiva viśrutāḥ // BndP_2,1.50 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570812 (0.056):
ekārṣeyāstathā cānye vasiṣṭhā nāma viśrutāḥ // BndP_2,8.99 //
ātreyāśca gaṇāḥ proktā pitṝṇāṃ lokavarddhanāḥ /
ete samāsataḥ khyātāḥ punaranye gaṇāstrayaḥ // BndP_2,1.51 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25724045 (0.031):
nirvāṇaratayo devāḥ kāmagā vai manojavāḥ // BndP_3,1.73 // / gaṇāstvete trayaḥ khyātā devātānāṃ mahātmanām /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26689004 (0.056):
guravo laghavastvanye smṛtāste tu trayo gaṇāḥ // Ckc_1.29 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28827174 (0.061):
amūrtāḥ karmasaṃnyāsādete pitṛgaṇāstrayaḥ // Bhmj_19.128 // / somadevānmānavādīnpūjitā bhāvayanti ye /
amarttāścāprakāśāśca jyotiṣmantaśca viśrutāḥ / / teṣāṃ rājāyamo devo yamairvihatakalmaṣaḥ // BndP_2,1.52 //
aparaṃ prajānāṃ yatayastāñchṛmudhvamatandritāḥ / / kaśyapaḥ kardamaḥ śeṣo vikrāntaḥ suśravāstathā // BndP_2,1.53 //
bahuputraḥ kumāraśca vivasvānsa śucivrataḥ /
pracetasoriṣṭanemirbahulaśca prajāpatiḥ // BndP_2,1.54 // / ityevamādayo 'nye 'pi bahavo vai prajeśvarāḥ /
kuśoccayā vālakhilyāḥ sabhūtāḥ paramarṣayaḥ // BndP_2,1.55 //
manojavāḥ sarvagatāḥ sarvabhogāśca te 'bhavan /
jātāśca bhasmano hyanye brahmarṣigaṇasaṃmatāḥ // BndP_2,1.56 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9592629 (0.055):
[17.7] tathāgnes tasya bhasmabhyo brahmarṣigaṇasaṃmatāḥ / / [17.8] vaikhānasāḥ samutpannās tapaḥśrutaguṇepsavaḥ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11557266 (0.055):
[17.7] tathāgnes tasya bhasmabhyo brahmarṣigaṇasaṃmatāḥ /*{193}* / [17.8] vaikhānasāḥ samutpannās tapaḥśrutaguṇepsavaḥ /*{194}*
vaikhānasā munigaṇāstapaḥ śrutaparāyaṇāḥ /
nasto dvāvasya cotpannāvaśvinau rūpasaṃmatau // BndP_2,1.57 //
vidurjanmarkṣarajaso tathā tannetrasaṃcarāt /
anye prajānāṃ patayaḥ śrotobhyastasya jajñire // BndP_2,1.58 //
ṛṣayo romakūpebhyastathā svedamalodbhavāḥ / / ayane ṛtavo māsarddhamāsāḥ pakṣasaṃdhayaḥ // BndP_2,1.59 //
vatsarā ye tvahorātrāḥ pittaṃ jyotiśca dāruṇam /
raudraṃ lohitamityāhurlohitaṃ kanakaṃ smṛtam // BndP_2,1.60 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20703824 (0.022):
13,085.021c ahorātrā muhūrtās tu pittaṃ jyotiś ca vāruṇam / 13,085.022a raudraṃ lohitam ity āhur lohitāt kanakaṃ smṛtam
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9592685 (0.022):
[17.16] raudraṃ lohitam ity āhur lohitāt kanakaṃ smṛtam /
tattaijasamiti proktaṃ dhūmāśca paśavaḥ smṛtāḥ / / ye 'rciṣastasya te rudrāstathādityāḥ samṛdgatāḥ // BndP_2,1.61 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20703834 (0.030):
13,085.022c tan maitram iti vijñeyaṃ dhūmāc ca vasavaḥ smṛtāḥ / 13,085.023a arciṣo yāś ca te rudrās tathādityā mahāprabhāḥ
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9592696 (0.055):
[17.17] tan maitram iti vijñeyaṃ dhūmāc ca vasavaḥ smṛtāḥ // [MB.h / [17.18] arciṣo yāś ca te rudrās tathādityā mahāprabhāḥ /
aṅgārebhyaḥ samutpannā arciṣo divyamānuṣāḥ / / ādibhūto 'sya lokasya brahmā tvaṃ brahmasaṃbhavaḥ // BndP_2,1.62 //
sarvakāmadamityāhustathā vākyamudāharan /
brahmā suragurustatra tridaśaiḥ saṃprasāditaḥ // BndP_2,1.63 // / imevai janayiṣyanti prajāḥ sarvāḥ praceśvarāḥ /
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28081721 (0.045):
sarvāḥ prajā anu sambhuñjate / sa vā aṅkhayannivaivānuvākyāmanubrūyāt | asau hyanuvākyā bṛhaddhyasau
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726090 (0.047):
saptasūryapradagdheṣu tadā lokeṣu teṣu vai / / mahābhūtaṣu līyanta prajāḥ sarvāścaturvidhāḥ // BndP_3,1.231 //
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083256 (0.050):
girermanoravasarpaṇamityaugho ha / tāḥ sarvāḥ prajā niruvāhātheha manurevaikaḥ pariśiśiṣe
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19693330 (0.054):
01,168.015a taṃ prajāḥ pratimodantyaḥ sarvāḥ pratyudyayus tadā / 01,168.015c vipāpmānaṃ mahātmānaṃ divaukasa iveśvaram
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23909057 (0.057):
ityetadacinnapatrāḥ prajā anuvīkṣasvetīmā vai sarvāḥ prajā yā imā
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15865752 (0.059):
vidyāgrahaṇaśūnyatvādadharmo vartate punaḥ / / vyātkrameṇa prajāḥ sarvā mniyante pāpatatparāḥ // NarP_1,41.34 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14183230 (0.061):
anunīya prajāḥ sarvāḥ samāśvātyata punaḥ punaḥ / / na divā na ca śarvaryāṃ śete dharmāṃ gadaḥ sadā // NarP_2,9.36 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27612794 (0.062):
munīśvarāṇsca sarvataḥ samīyuratra ca prajāḥ | 21.6 | / priyāṇsca ye rameśiturhariṃ trirūpametya te |
sarve prajānāṃ patayaḥ sarve cāpi tapasvinaḥ // BndP_2,1.64 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8478168 (0.0):
sanvantareṣu sarveṣu lakṣaṇaṃ jātavedasām // BndP_1,12.49 // / sarve tapasvino hyete sarve brahmabhṛtastathā / / prajānāṃ patayaḥ sarve jyotiṣmantaśca te smṛtāḥ // BndP_1,12.50 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20704125 (0.033):
13,085.046c ime naḥ saṃtariṣyanti prajābhir jagadīśvarāḥ / 13,085.047a sarve prajānāṃ patayaḥ sarve cātitapasvinaḥ
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11557562 (0.047):
[18.20] ete hi prasavās*{209}* sarve prajānāṃ patayas trayaḥ / / [18.21] sarvaṃ saṃtānam eteṣām idam ity avadhāraya //*{210}* [MBh
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726671 (0.048):
bhṛguḥ pulastyaḥ pulahaḥ kraturityevamādayaḥ // BndP_3,2.33 // / prajānāṃ patayaḥ sarve varttaṃnne tatra taiḥ saha /
tvatprasādādimāṃllokāndhārayeyurimāḥ kriyāḥ / / tvadvaṃśavarddhanāḥ śaśvattava tejovivarddhanāḥ // BndP_2,1.65 //
bhaveyurvedavidvāṃsaḥ sarve vākpatayastathā / / vedamantradharāḥ sarve prajāpatisamudbhavāḥ // BndP_2,1.66 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25732122 (0.050):
prāksṛtau ye tvasuvahāḥ sādhakāścāpyasādhakāḥ // BndP_3,4.27 // / asaṃśāntāstu te sarve sthānaprakaraṇaiḥ saha /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8500537 (0.060):
vikriyante samānārthā vedavādā yathāyugam // BndP_1,29.54 // / āraṃbhayajñāḥ kṣatrāśca haviryajñā viśastathā /
śrayantu brahmasatyaṃ tu tapaśca paramaṃ bhuvi /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20704157 (0.015):
13,085.049d*0397_01 anantaṃ brahma satyaṃ ca tapaś ca paramaṃ bhuvi
sarve hi vayamete ca tavaiva prasavaḥ prabho // BndP_2,1.67 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20704160 (0.0):
13,085.049d*0397_01 anantaṃ brahma satyaṃ ca tapaś ca paramaṃ bhuvi / 13,085.050a sarve hi vayam ete ca tavaiva prasavaḥ prabho
brahma ca brahmāṇāścaiva lokaścaiva carācarāḥ / / marīcimāditaḥ kṛtvā devāśca ṛṣibhiḥ saha // BndP_2,1.68 //
apatyānīti saṃcintya te 'patye kāmayāmahe / / tasmin yajñe mahābhāgā devāśca ṛṣayaśca ye // BndP_2,1.69 //
ete tvadvaṃśasaṃbhūtāḥ sthānakālābhimāninaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4558586 (0.049):
bhavatāṃ vaṃśasaṃbhūtāḥ punarete maharṣayaḥ // BndP_2,1.72 //
tava tenaiva rūpeṇa sthāpayeyurimāḥ prajāḥ // BndP_2,1.70 // / yugādinidhanāścāpi sthāpayantu iti dvijāḥ /
tato 'bravīllokaguruḥ paramityabhidhāra yan // BndP_2,1.71 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620249 (0.061):
pradhyānaparaṃ sthitam/ / 330.019. dṛṣṭvā ca punaridamabravīt yadapi te brāhmaṇa evaṃ syādasadṛśena
etadeva viniścitya mayā sṛṣṭā na saṃśayaḥ / / bhavatāṃ vaṃśasaṃbhūtāḥ punarete maharṣayaḥ // BndP_2,1.72 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4558554 (0.049):
tasmin yajñe mahābhāgā devāśca ṛṣayaśca ye // BndP_2,1.69 // / ete tvadvaṃśasaṃbhūtāḥ sthānakālābhimāninaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8501223 (0.059):
adhvaryavaḥ praiṣakāle vyatthitā vai maharṣayaḥ // BndP_1,30.15 // / maharṣayastu tāndṛṣṭvā dīnānpaśugaṇāṃstadā /
teṣāṃ bhṛgoḥ kīrttayiṣye vaṃśaṃ pūrvaṃ mahātmanaḥ / / vistareṇānupūrvyā ca prathamasya prajāpateḥ // BndP_2,1.73 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26741944 (0.045):
śṛṇudhvaṃ muniśārdūlāḥ $ puror vaṃśaṃ mahātmanaḥ & / vistareṇānupūrvyā ca % prathamaṃ vadato mama // BrP_13.2 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013276 (0.045):
śṛṇudhvaṃ muniśārdūlāḥ puror vaṃśaṃ mahātmanaḥ / / vistareṇānupūrvyā ca prathamaṃ vadato mama // BrP_13.2 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4352864 (0.063):
śṛṇu pūror mahārāja vaṃśam agre mahātmanaḥ / / vistareṇānupūrvyā ca yatra jāto 'si pārthiva // HV_23.2 //
bhārye bhṛgorapratime uttamābhijane śubhe /
hiraṇyakaśipo kanyā divyā nāma pariśrutā // BndP_2,1.74 //
pulomnaścava paulomī duhitā varavarṇinī / / bhṛgostvajanayaddivyā putraṃ brahmavidāṃ varam // BndP_2,1.75 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16872049 (0.060):
putraṃ bahuguṇānvitam BrP_124.14b / putraṃ brahmavidāṃ varam BrP_150.3b
devāsurāṇāmācāryaṃ śukraṃ kavivaraṃ graham /
śukra evośanā nityamataḥ kāvyo 'pi nāmataḥ // BndP_2,1.76 //
pitṝṇāṃ mānasī kanyā somapānāṃ yaśasvinī / / śukrasya bhāryā gaurnāma vijajñe caturaḥ sutān // BndP_2,1.77 //
tvaṣṭā caiva varatrī ca śaṇḍāmakārai ca tāvubhau / / tejasādityasaṃkāśā brahmakalpāḥ prabhāvataḥ // BndP_2,1.78 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4625345 (0.061):
indrāddhanañjayaṃ caiva pṛthā putrānajīcanat // BndP_2,71.154 // / mādravatyā tu janitāvaśvināviti viśrutam /
rajataḥ pṛthuraśmiśca vidvānyaśca bṛhaṅgirāḥ / / varatriṇaḥ sutā hyete brahmiṣṭhā daityayājakāḥ // BndP_2,1.79 //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1686107 (0.029):
priyaṃ dviṣatāṃ kurvanti dviṣadbhyo radhyanti tasmānna 'rtīyerantsa yo / vidvānna 'rtīyate 'priyaṃ dviṣatāṃ karoti na dvipadbhyo radhyati tasmānna
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13796528 (0.034):
dhyuṣitāśva iti śrutaḥ HV_10.77*230:1b / dhyuṣitāśvasuto vidvān HV_10.77*230:2a / dhrade vasati dārunaḥ HV_55.48d
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10037967 (0.038):
hi kṛtvā medyati tasmādu sāyamprātarāśyeva syātsa yo haivaṃ / vidvāntsāyamprātarāśī
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13842799 (0.044):
varīdāsātmajo vidvān HV_23.148c / varīvāṃś cāvarīvāṃś ca HV_7.45a
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512768 (0.059):
bhṛgostu bhṛgavo devā hyaṅgirasoṃ'giraḥ sutāḥ /
ijyādharmavināśārthaṃ manumetyābhyayājayan /
nirasyamānaṃ vai dharmaṃ dṛṣṭvendro manumābravīt // BndP_2,1.80 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4628718 (0.064):
asaṃbhrāntena bhṛguṇā patnī saṃjīvitāṃ tataḥ // BndP_2,72.149 // / dṛṣṭvā śakro na lebhe 'tha śarma kāvyabhayāttataḥ /
etaireva tu kāmaṃ tvāṃ prāpayiṣyāmi yājanam / / śrutvendrasya tu tadvākyaṃ tasmāddeśādapākraman // BndP_2,1.81 //
tirobhūteṣu teṣvindro manupatnīmacetanām / / graheṇa mocayitvā ca tataścānusasāra tām // BndP_2,1.82 //
tata indravināśāya yatamānānmunīṃstu tān /
tānāgatānpunardṛṣṭvā duṣṭānindro vihasya tu // BndP_2,1.83 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16281077 (0.062):
dṛṣṭvā tān āgatān sarvān HV_App.I,22.3a / dṛṣṭvā tān āgatān sarvān *HV_87.29*998a
tatastā nadahatkruddho vedyarddhe dakṣiṇe tataḥ /
teṣāṃ tu dhṛṣyamāṇānāṃ tatra śālāvṛkaiḥ saha // BndP_2,1.84 // / śīrṣāṇi nyapataṃstāni kharjūrā hyabhavaṃstataḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8482889 (0.010):
pauleyāśca kirātāśca rūpakāstāpakaiḥ saha // BndP_1,16.60 // / tathā karītayaścaiva sarve caiva karandharāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727046 (0.015):
pūrṇopūrṇo tataḥ kalpesthitvā vairājake punaḥ // BndP_3,2.63 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8469797 (0.020):
pratyāhāraistu bhedānāṃ teṣāṃ hi na tu śuṣmiṇām // BndP_1,5.114 // / taiśva sārdhaṃ pravartante kāryāṇi kāraṇāni ca /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726189 (0.027):
yathā vāyupravegena dīpārcirupaśamyati / / tathaiva pratisargeṇa brahmā samupaśāmyati // BndP_3,1.240 // / tathā svapratisaṃsṛṣṭe mahadādau maheśvare /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8482851 (0.029):
ābhīrāśca sahaiṣīkā āṭavyā sāravāstathā // BndP_1,16.57 // / pulindā vindhyamaulīyā vaidarbhā daṇḍakaiḥ saha /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25763191 (0.029):
gandharvaiḥ saha navyāni kalpavṛkṣama dhūni ca // BndP_3,33.20 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467706 (0.030):
sarge ca pratisarge ca kṣetrajño brahma saṃsitaḥ // BndP_1,3.26 // / karaṇaiḥ saha pṛcchante pratyāhārestyajanti ca /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8477848 (0.030):
acaukapādupastho yaḥ sa vai śālāsukhīyakaḥ // BndP_1,12.25 // / anuheśyo hyahirbudhnyo so 'grirgṛhapatiḥ smṛtaḥ /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12719610 (0.047):
vīralakṣmīriti proktā pṛthagālayasaṃgatā / / alayāddakṣiṇe pārśvekuryāttu pṛthagālayam // BhS_17.65 //
evaṃ varatriṇaḥ putrā indreṇa nihatāḥ purā // BndP_2,1.85 //
jayantyāṃ devayānī tu śukrasya duhitābhavat /
triśirā viśvarūpastu tvaṣṭuḥ putro 'bhavanmahān // BndP_2,1.86 //
yaśodharāyāmutpanno vairocanyāṃ mahāyaśāḥ /
viśvarūpānujaścaiva viśvakarmā ca yaḥ smṛtaḥ // BndP_2,1.87 //
bhṛgostu bhṛgavo devā jajñire dvādaśātmajāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512766 (0.051):
sādhyāśya vasavo viśve dharmaputrāstrayo gaṇāḥ // BndP_1,38.3 // / bhṛgostu bhṛgavo devā hyaṅgirasoṃ'giraḥ sutāḥ /
divyānusuṣuve kanyā kāvyasyaivānujā prabhoḥ // BndP_2,1.88 //
bhuvanobhāvanaścaiva antyaścāntyāyanastathā / / kratuḥ śuciḥ svamūrddhā ca vyājaśca vasudaśca yaḥ // BndP_2,1.89 //
prabhavaścāvyayaścaiva dvādaśo 'dhipatiḥ smṛtaḥ / / ityete bhṛgavo devāḥ smṛtā dvādaśa yajñiyāḥ // BndP_2,1.90 //
paulomyajanayatputraṃ brahmiṣṭhaṃ vaśinaṃ dvijam / / vyāditaḥ so 'ṣṭame māsigarbhaḥ krūreṇa rakṣasā // BndP_2,1.91 //
cyavanāccyavanaḥ so 'tha cetanāttu pracetanaḥ /
pracetāḥ ścyavanaḥ krodhāddagdhavānpuruṣādakān // BndP_2,1.92 //
janayāmāsa putrau dvau sukanyāyāṃ sabhārgavaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4631120 (0.041):
mahāmanāstu dvau putrau janayāmāsa viśrutau // BndP_2,74.16 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562087 (0.053):
mahāmanāstu putrau dvau janayāmāsa sattamaḥ / / uśīnarañca dharmmajñaṃ titikṣuñca mahābalam // Valc_2,12.13 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3826843 (0.064):
saptadvīpeśvaro jajñe % cakravartī mahāmanāḥ // MatsP_48.14 // / mahāmanāstu dvau putrau $ janayāmāsa viśrutau &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8866357 (0.064):
saptadvīpeśvaro jajñe cakravartī mahāmanāḥ // MatsP_48.14 // / mahāmanāstu dvau putrau janayāmāsa viśrutau /
āpravānaṃ dadhīcaṃ ca tāvubhau sādhusaṃmatau // BndP_2,1.93 //
sārasvataḥ sarasvatyāṃ dadhīcasyodapadyata / / ṛcī patnī mahābhāgā apravānasya nāhuṣī // BndP_2,1.94 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8510267 (0.063):
prājīnagarbhaṃ vṛṣabhaṃ vṛkañca vṛkalaṃ dhṛtim // BndP_1,36.98 // / patnī prācīnagarbhasya suvarcā suṣuve nupam /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8477250 (0.064):
kanyāṃ caiva śrutiṃ nāma mātā śaṅkhapadasya sā // BndP_1,11.22 // / kardasasya tu patnī sā paulahasya prajāpateḥ /
tasyāmaurva ṛṣirjajñe ūruṃ bhittavā mahāyaśāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8474875 (0.052):
manasastu rucirnāma jajñe jo 'vyaktajanmanaḥ // BndP_1,9.21 // / bhṛgustu tdṛdayājjajñe ṛṣiḥ sālalayoninaḥ /
aurvasyāsīdṛcīkastu dīpto 'gnisamatejasā // BndP_2,1.95 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 527368 (0.053):
rāmaṃ kṣatriyahantāraṃ $ pradīptam iva pāvakam // HV_App.I,6B.87 // / aurvasyaivam ṛcīkasya $ satyavatyāṃ mahāyaśāḥ / HV_App.I,6B.88 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22012933 (0.053):
rāmaṃ kṣatriyahantāraṃ pradīptam iva pāvakam // HV_App.I,6B.87 // / aurvasyaivam ṛcīkasya satyavatyāṃ mahāyaśāḥ / HV_App.I,6B.88 /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26740262 (0.059):
aurvasyaivam ṛcīkasya % satyavatyāṃ mahāyaśāḥ // BrP_10.53 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11011594 (0.059):
aurvasyaivam ṛcīkasya satyavatyāṃ mahāyaśāḥ // BrP_10.53 //
jamadagnirṛcīkasya satyavatyāmajāyata / / bhṛgoścaruviparyāse raudravaiṣṇavayauḥ purā // BndP_2,1.96 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25738297 (0.042):
yanna kasyacidākhyātaṃ mamaiva tdṛdayesthitam // BndP_3,10.78 // / purā bhaṇḍāsuro nāma sarvadaityaśikhāmaṇiḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4619341 (0.043):
bhṛgoścaruviparyāse raudravaiṣṇavayoḥ purā /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 527292 (0.055):
tapasy abhirataṃ dāntaṃ $ jamadagniṃ śamātmakam // HV_App.I,6B.77 // / bhṛgoś caruviparyāse $ raudravaiṣṇavayoḥ purā / HV_App.I,6B.78 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22012857 (0.055):
tapasy abhirataṃ dāntaṃ jamadagniṃ śamātmakam // HV_App.I,6B.77 // / bhṛgoś caruviparyāse raudravaiṣṇavayoḥ purā / HV_App.I,6B.78 /
jamanādvaiṣmavasyāgnerjamadagnirajāyata / / reṇukājamadagneśca śakratulyaparākramam // BndP_2,1.97 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4619346 (0.062):
jamanādvaiṣṇavasyāgnerjamadagnirajāyata // BndP_2,66.57 //
brahmakṣatramayaṃ rāmaṃ suṣuve 'mitatejasam /
orvasyāsītputraśataṃ jamadagnipurogamam // BndP_2,1.98 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19616619 (0.039):
01,060.048a aurvasyāsīt putraśataṃ jamadagnipurogamam
teṣāṃ putra sahasrāṇi bhārgavāṇāṃ parasparāt / / ṛṣyatareṣu vai bāhyā bahavo bhārgavāḥ smṛtāḥ // BndP_2,1.99 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559074 (0.047):
ṛṣyantareṣu vai bāhyā bahavoṅgirasaḥ smṛtāḥ / / marīcerapi vakṣyāmi bheda muttamapūruṣam // BndP_2,1.113 //
vatsā vidā ārṣṭiṣeṇā yaskā vainyāśca śaunakāḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620951 (0.047):
333.017. kati pravarāh? āha trayaḥ pravarāḥ/ / 333.017. tadyathā vātsyāḥ kautsyā bharadvājāśca/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629583 (0.047):
kāleyamaitrāyaṇīyaḥ/ kati pravarāḥ/ āha trayaḥ pravarāḥ/ tad yathā vātsyāḥ / kautsyā bharadvājāś ca/ ke bhavantaḥ sabrahma^cāriṇaḥ/ chandogāḥ/ kati
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620501 (0.059):
331.014. eṣāmekaikaṃ gotraṃ saptadhā bhinnam/ / 331.014. atra ye gautamāste kauthumāste gagarste bhāradvājāsta
mitreyuḥ saptamā hyete pakṣā jñeyāstu bhārgavāḥ // BndP_2,1.100 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570008 (0.052):
nidhruvāḥ śāṇḍilā raibhyāstrayaḥ pakṣāstu kāśyapāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4355047 (0.056):
maitreyāṇāṃ tataḥ somo maitreyās tu tataḥ smṛtāḥ | *HV_23.99*378:13 | / ete vipañcitāḥ pakṣāḥ kṣatropetās tu bhārgavāḥ | *HV_23.99*378:14 |
śṛṇutāṅgiraso vaṃśamagneḥ putrasya dhīmataḥ /
yasyānvavāye saṃbhūtā bhāradvājāḥ sagautamāḥ // BndP_2,1.101 //
devāścāṅgiraso mukhyāsttviṣimanto mahaujasaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4628239 (0.042):
prahlādasya vacaḥ śrutvā satyānuvyātdṛtaṃ tu tat // BndP_2,72.113 // / tato devā nyavarttanta vijvarā muditāśca ha /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15776428 (0.051):
<12329.39/5> tataḥ svaṃ sthānaṃ prāpsyatī7ti !!12329.39! / <12329.40/1> tato devā ṛṣayaś ce7ndraṃ nā7paśyan yadā tadā śacīm ūcur
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15843481 (0.053):
etactchuvātikupitā viṣṇudūtā mahaujasaḥ / / pratyūcūstānyamabhaṭānadharme dharmamāninaḥ // NarP_1,20.63 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4630113 (0.058):
athopāmannrayandevāḥ śaṇḍāmakārai tu tāvubhau // BndP_2,73.64 //
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25491257 (0.059):
4.057.033c nirdagdhapakṣaṃ saṃpātiṃ vānarāḥ sumahaujasaḥ / 4.057.034a punaḥ pratyānayitvā vai taṃ deśaṃ patageśvaram
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 548255 (0.060):
mattāv iva mahānāgāv $ anyonyaṃ samadhāvatām // HV_App.I,18.898 // / tato devāḥ sagandharvāḥ $ siddhāś ca paramarṣayaḥ / HV_App.I,18.899 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22033812 (0.060):
mattāv iva mahānāgāv anyonyaṃ samadhāvatām // HV_App.I,18.898 // / tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ / HV_App.I,18.899 /
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24811514 (0.063):
arthaḥ / tathā ca suṣuptiṃ prakṛtya śrutiḥ atra pitāpitā bhavati matāmatā / devādevā vedāvedāḥ steno'steno bhavati bhrūṇahābhrūṇahā cāṇḍālo 'cāṇḍālaḥ"
surūpā caiva mārīcī kārdamī ca tathā svarāṭ // BndP_2,1.102 // / pathyā ca mānavī kanyā tisro bhāryā hyatharvaṇaḥ /
atharvaṇastu dāyādāstāsu jātāḥ kulodvahāḥ // BndP_2,1.103 //
utpannā mahatā caiva tapasā bhāvitātmanaḥ / / bṛhaspatiṃ surūpāyāṃ gautamaṃ suṣuve svarāṭ // BndP_2,1.104 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559023 (0.0):
bṛhaspaterbharadvājo viśrutaḥ sumahāyaśāḥ / / bṛhaspatiṃ surūpāyāṃ gautamaṃ suṣuve svarāṭ // BndP_2,1.108 //
ayāsyaṃ vāmadevaṃ ca utathyamuśitiṃ tathā / / dhṛṣṇiḥ putrastu pathyāyāḥ saṃvarttaścaiva mānasaḥ // BndP_2,1.105 //
kitavaścāpyayāsyasya śaradvāṃścapyutathyajaḥ / / athośijo dīrghatamā bṛhaduktho vāmadevajaḥ // BndP_2,1.106 //
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9523584 (0.061):
somānam.sotāram.prakāśanavantam.kuru.brahmaṇaspate.kakṣīvantam.iva.ya.auśijah/ / 6,10: kakṣīvān.kakṣyāvān.auśija.uśijaḥ.putrah/
dhṛṣṇeḥ putraḥ sudhanvā tu ṛṣabhaśca sudhanvanaḥ /
rathakārāḥ smṛtā devā ṛbhavo ye pariśrutāḥ // BndP_2,1.107 //
bṛhaspaterbharadvājo viśrutaḥ sumahāyaśāḥ /
bṛhaspatiṃ surūpāyāṃ gautamaṃ suṣuve svarāṭ // BndP_2,1.108 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4558977 (0.0):
utpannā mahatā caiva tapasā bhāvitātmanaḥ / / bṛhaspatiṃ surūpāyāṃ gautamaṃ suṣuve svarāṭ // BndP_2,1.104 //
aurasāṃgirasaḥ putrāḥ surūpāyāṃ vijajñire / / ādhāryāyurddanurdakṣo damaḥ prāṇasta thaiva ca // BndP_2,1.109 //
haviṣyāṃśca haviṣṇuśca ṛtaḥ satyaśca te daśa / / ayāsyāścapyutathyāśca vāmadevāstathauśijāḥ // BndP_2,1.110 //
bhāradvājāḥ sāṃkṛtayo gargāḥ kaṇvarathītarāḥ / / mudgalā viṣṇuvṛddhāśca haritāḥ kapayastathā // BndP_2,1.111 //
tathā rūkṣabharadvājā ārṣabhāḥ kitavastathā / / ete cāṅgirasāṃ pakṣā vijñeyā daśa pañca ca // BndP_2,1.112 //
ṛṣyantareṣu vai bāhyā bahavoṅgirasaḥ smṛtāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4558915 (0.047):
ṛṣyatareṣu vai bāhyā bahavo bhārgavāḥ smṛtāḥ // BndP_2,1.99 //
marīcerapi vakṣyāmi bheda muttamapūruṣam // BndP_2,1.113 //
yasyānvavāye saṃbhūtaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
marīcirāpaścakame nābhidhyāyanprajepsayā // BndP_2,1.114 //
putraḥ sarvaguṇopetaḥ prajāvānprabhavediti /
saṃyujyātmānamevantu tapasā bhāvitaḥ prabhuḥ // BndP_2,1.115 //
āhatāśca tataḥ sarvā āpaḥ samabhavaṃstadā /
tāsu praṇihitātmānamekaṃ so 'janayatprabhuḥ // BndP_2,1.116 //
putramapratimaṃ nāmnāriṣṭanemiṃ prajāpatim / / putraṃ marīcistapasi nirataḥ so 'psvatītapat // BndP_2,1.117 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4619144 (0.060):
evamuktvā tu tāṃ bhāryāmṛcīko bhṛgunandanaḥ // BndP_2,66.41 // / tapasyabhirato nityamaraṇyaṃ praviśeśa ha /
pradhyāya hi satīṃ vācaṃ putrārthī sarire sthitaḥ /
saptavarṣasahasrāṇi tataḥ so 'pratimo 'bhavat // BndP_2,1.118 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23708413 (0.058):
daśavarṣa sahasrāṇi tāvat tāmisrake sthitāḥ /
kaśyapaḥ saviturvidvāṃstejasā brahmaṇā samaḥ /
manvantareṣu sarveṣu brahmaṇoṃ'śena jāyate // BndP_2,1.119 //
kanyānimittamatyukto dakṣeṇa kupitaḥ prabhuḥ /
apibatsa tadā kaśyaṃ kaśyaṃ madyamihocyate // BndP_2,1.120 //
hāsye kaśirhi vijñeyo vāṅmanaḥ kaśyamucyate /
kaśyaṃ madyaṃ smṛtaṃ vipraiḥ kaśyapānāṃ tu kaśyapaḥ // BndP_2,1.121 //
kaśeti nāma yadvāco vācā krūramudātdṛtam /
dakṣābhiśaptaḥ kupitaḥ kaśyapastena so 'bhavat // BndP_2,1.122 //
tasmācca kaśyapāyokto brahmaṇā parameṣṭhinā / / tasmai prācetaso dakṣaḥ kanyāstāḥ pratyapādayat // BndP_2,1.123 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333030 (0.041):
yā rājan somapatnyas tu dakṣaḥ prācetaso dadau / / sarvā nakṣatranāmnyas tu jyotiṣe parikīrtitāḥ // HV_3.30 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 658097 (0.053):
darśane sarvabhūtānāṃ $ kāntaḥ kāntataro 'bhavat // HV_App.I,41.1119 // / tāḥ kanyāḥ pradadau dakṣaḥ $ svayaṃ prācetasaḥ prabhuḥ / HV_App.I,41.1120
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22143655 (0.053):
darśane sarvabhūtānāṃ kāntaḥ kāntataro 'bhavat // HV_App.I,41.1119 // / tāḥ kanyāḥ pradadau dakṣaḥ svayaṃ prācetasaḥ prabhuḥ / HV_App.I,41.1120 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22153949 (0.058):
rohiṇīpramukhāḥ kanyā dakṣaḥ prācetaso dadau // HV_App.I,42.354 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732312 (0.064):
parā yāḥ somapatnīś ca $ dakṣaḥ prācetaso dadau & / sarvā nakṣatranāmnyas tā % jyotiṣe parikīrtitāḥ // BrP_3.34 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003644 (0.064):
parā yāḥ somapatnīś ca dakṣaḥ prācetaso dadau / / sarvā nakṣatranāmnyas tā jyotiṣe parikīrtitāḥ // BrP_3.34 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559723 (0.064):
dharmasya patnyo daśa tā dakṣaḥ prācetaso dadau // BndP_2,3.3 //
sarvāśca brahmavādinyaḥ sarvā vai lokamātaraḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4572038 (0.026):
sarvāśca brahmavādinyaḥ sarvāścaivordhvaretasaḥ // BndP_2,10.16 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8475222 (0.026):
yogapatnyaśca tāḥ sarvāḥ sarvāstā yogamātaraḥ // BndP_1,9.48 // / sarvāśca brahmavādinyaḥ sarvā viśvasya mātaraḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13862092 (0.030):
sarvāś ca niyatendriyāḥ HV_92.26d / sarvāś ca brahmavādinyaḥ HV_13.20c / sarvāś ca sarito balāt HV_37.55b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15330203 (0.040):
bhogavatyaś ca tāḥ sarvāḥ % sarvāstā yogamātaraḥ // LiP_1,70.284 // / sarvāś ca brahmavādinyaḥ $ sarvā viśvasya mātaraḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7223969 (0.040):
bhogavatyaś ca tāḥ sarvāḥ sarvāstā yogamātaraḥ // LiP_1,70.284 // / sarvāś ca brahmavādinyaḥ sarvā viśvasya mātaraḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4345490 (0.049):
tā lokamātaraś caiva brahmacāriṇya eva ca | *HV_13.20ab*247:2 | / sarvāś ca brahmavādinyaḥ sarvāś caivordhvaretasaḥ // HV_13.20 //
ityetamṛṣisargaṃ tu puṇyaṃ yo veda vāruṇam // BndP_2,1.124 //
āyuṣmānpuṇyavāñchuddhaḥ sukhamāpnoti śāśvatam /
dhāraṇācchravaṇādvāpi sarvapāpaiḥ pramucyate // BndP_2,1.125 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4618603 (0.0):
saumyasya canma śrutvaivaṃ sarvapāpaiḥ pramucyate // BndP_2,65.50 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467356 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca tasya vakṣyāmyanukramam // BndP_1,2.48 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467856 (0.0):
āyuṣmānkīrtimāndhanyaḥ prajñāvāṃśca na saṃśayaḥ // BndP_1,3.38 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8481163 (0.0):
teṣāṃ sṛṣṭiriyaṃ proktā yugaiḥ saha vivarttate // BndP_1,14.75 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8487677 (0.0):
ata ūrddhvaṃ pravakṣyāmi sūryācandramasorgatim // BndP_1,20.58 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489865 (0.0):
dharmadhruvādyāstiṣṭhanti yatra te lokasādhakāḥ // BndP_1,21.176 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8490939 (0.0):
udveṣāṭayansa vegena maṇḍalāni tu gacchati // BndP_1,22.84 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8495960 (0.0):
adhītya sarvaṃ tvakhilaṃ salakṣaṇaṃ prayāti cādityapadaṃ dvijottamaḥ // / BndP_1,25.117 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrva bhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8496883 (0.0):
etadvaḥ sarvamākhyātaṃ mayā māheśvaraṃ balam // BndP_1,26.66 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8501020 (0.0):
saṃdhyāpādaḥ svabhāvastu soṃ'śapadena tiṣṭhati // BndP_1,29.92 // / iti śrī brahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8503302 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca sthitiṃ vakṣye yugeṣviha // BndP_1,31.127 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509075 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca bhūyaḥ kiṃ varṇayāmyaham // BndP_1,35.215 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8511940 (0.0):
carācarasya lokasya pratiṣṭhā yonireva ca // BndP_1,36.227 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅga pāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512710 (0.0):
samāsavyāsataḥ sargaṃ bruvato me nibodhata // BndP_1,37.60 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8513140 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca bhūyaḥ kiṃ kathayāmyaham // BndP_1,38.33 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559687 (0.0):
āyuṣmānkīrttimāndhanyaḥ prajāvāśca bhavatyuta // BndP_2,2.32 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561318 (0.0):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / svayaṃbhūtraiguṇyasvarūpavarṇanaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563197 (0.0):
vāde vijayamāpnoti labdhātmā ca bhavatyuta // BndP_2,5.106 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563681 (0.0):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / danuvaṃśakīrttanaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāya
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4569641 (0.0):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / kāśyapeyavarṇanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570862 (0.0):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / ṛṣivaṃśavarṇanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ // 8//
ṛṣisargavarṇanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561320 (0.008):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / svayaṃbhūtraiguṇyasvarūpavarṇanaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559689 (0.008):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / prajāpativaṃśānukīrttanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467367 (0.011):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde / naimiṣākhyānakathanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25730303 (0.011):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte uttarabhāge caturtha upasaṃhārapāde / śivapuravarṇanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4634476 (0.016):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / vaṃśānuvarṇanaṃ nāma catuḥsaptatitamo 'dhyāyaḥ // 74//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570864 (0.017):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / ṛṣivaṃśavarṇanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ // 8//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4629263 (0.017):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / stavasamāptirnāma dvisaptatitamo 'dhyāyaḥ // 72//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4569645 (0.017):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / kāśyapeyavarṇanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563685 (0.018):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / danuvaṃśakīrttanaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāya
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4630910 (0.019):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / viṣṇumāhātmyavarṇanaṃ nāma trisaptatitamo 'dhyāyaḥ // 73//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4621169 (0.020):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / dhanvantarisaṃbhavādivarṇanaṃ nāma saptaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ // 67//
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820578 (0.020):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde mārkaṇḍeyavarṇanaṃ nāma / pañcamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470161 (0.020):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde / lokakalpanaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8474591 (0.021):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / mānasasṛṣṭivarṇanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4582291 (0.022):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / śrāddhakalpo nāma viṃśatitamo 'dhyāyaḥ // 20//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4605932 (0.022):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / sagaradigvijayo nāmaikonapañcāśattamo 'dhyāyaḥ // 49//
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8471199 (0.023):
kalpamanvantarākhyānavarṇanaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4574786 (0.028):
upoddhātapāde śrāddhakalpe samidvarṇana nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ // 11// / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8477534 (0.028):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / ṛṣisargavarṇanaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8473731 (0.029):
lokajñāna varṇanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca / tatobhidhyāyatastasya mānasyo jajñire prajāḥ /
vinivṛtte prajāsarge ṣaṣṭhe vai cākṣuṣasya ha /
prajāḥ sṛjeti vyadiṣṭaḥ svayaṃ dakṣaḥ svayaṃbhuvā // BndP_2,2.1 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20695590 (0.059):
13,076.011a prajāḥ sṛjeti vyādiṣṭaḥ pūrvaṃ dakṣaḥ svayaṃbhuvā
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332480 (0.059):
prajāḥ sṛjeti vyādiṣṭaḥ pūrvaṃ dakṣaḥ svayaṃbhuvā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23396966 (0.059):
prajāḥ sṛjeti vyādiṣṭaḥ $ pūrvaṃ dakṣaḥ svayaṃbhuvā &
sasarja sarvabhūtāni gatimanti dhruvāṇi ca / / mānasāni ca bhūtāni sa pūrvamasṛjatprabhuḥ // BndP_2,2.2 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731906 (0.006):
yathā sasarja bhūtāni % tathā śṛṇuta bho dvijāḥ // BrP_3.2 // / mānasāny eva bhūtāni $ pūrvam evāsṛjat prabhuḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003238 (0.006):
yathā sasarja bhūtāni tathā śṛṇuta bho dvijāḥ // BrP_3.2 // / mānasāny eva bhūtāni pūrvam evāsṛjat prabhuḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117182 (0.038):
yathā sasarja bhūtāni tathā śṛṇu mahāmune // ViP_1,15.86 // / mānasānyeva bhūtāni pūrvaṃ dakṣo 'sṛjattadā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117174 (0.049):
prajāḥ sṛjeti vyādiṣṭaḥ pūrvaṃ dakṣaḥ svayaṃbhuvā / / yathā sasarja bhūtāni tathā śṛṇu mahāmune // ViP_1,15.86 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332492 (0.053):
manasā tv eva bhūtāni pūrvam evāsṛjat prabhuḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23933557 (0.054):
prajāḥ sṛjeti vyādiṣṭaḥ $ pūrvaṃ dakṣaḥ svayaṃbhuvā & / yathā sasarja bhūtāni % tathā me śṛṇu sattama // NsP_5.36 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16998546 (0.054):
prajāḥ sṛjeti vyādiṣṭaḥ pūrvaṃ dakṣaḥ svayaṃbhuvā / / yathā sasarja bhūtāni tathā me śṛṇu sattama // NsP_5.36 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731896 (0.061):
prajāḥ sṛjeti vyādiṣṭaḥ $ pūrvaṃ dakṣaḥ svayaṃbhuvā & / yathā sasarja bhūtāni % tathā śṛṇuta bho dvijāḥ // BrP_3.2 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003228 (0.061):
prajāḥ sṛjeti vyādiṣṭaḥ pūrvaṃ dakṣaḥ svayaṃbhuvā / / yathā sasarja bhūtāni tathā śṛṇuta bho dvijāḥ // BrP_3.2 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332482 (0.061):
prajāḥ sṛjeti vyādiṣṭaḥ pūrvaṃ dakṣaḥ svayaṃbhuvā / / yathā sasarja bhūtāni tathā śṛṇu mahīpate // HV_3.2 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23396968 (0.061):
prajāḥ sṛjeti vyādiṣṭaḥ $ pūrvaṃ dakṣaḥ svayaṃbhuvā & / yathā sasarja bhūtāni % tathā śṛṇu mahāmate // ViP_1,15.85 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5103635 (0.061):
prajāḥ sṛjeti vyādiṣṭaḥ pūrvaṃ dakṣaḥ svayaṃbhuvā / / yathā sasarja bhūtāni tathā śṛṇu mahāmate // ViP_1,15.85 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4919418 (0.064):
prajāḥ sṛjeti vyādiṣṭaḥ pūrvaṃ dakṣaḥ svayambhuvā /AP_*4.048ab/ / yathā sasarja bhūtāni tathā me śṛṇu sattama //AP_*4.048cd/
ṛṣīndevāṃśca gandharvānmanuṣyoragarākṣasān /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19754043 (0.026):
02,035.029d@021_0631 aghnan devān sagandharvān sayakṣoragacāraṇān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20166660 (0.026):
07,008.037d*0064_01 yaḥ sa devān sagandharvān sayakṣoragarākṣasān
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4364811 (0.026):
ghnanti devān sagandharvān sayakṣoragacāraṇān // HV_32.11 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26780189 (0.036):
sṛṣṭvā devamanuṣyāṃś ca % gandharvoragarākṣasān // BrP_56.38 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11051505 (0.036):
sṛṣṭvā devamanuṣyāṃś ca gandharvoragarākṣasān // BrP_56.38 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18813491 (0.038):
sāsurānsuragandharvān sayakṣoragarākṣasān // RKV_17.7 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455764 (0.044):
gandharvāṃśca piśācāṃśca sayakṣoragarākṣasān /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14194217 (0.052):
tyaktvāmarāndaityagaṇāṃśca sarvāngandharvayakṣoragarākṣasāṃśca /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19976760 (0.055):
04,039.019d@037_0002 devadānavagandharvān piśācoragarākṣasān
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10431116 (0.055):
12,318.058c devadānavagandharvān piśācoragarākṣasān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19884724 (0.056):
03,187.029a sṛṣṭvā devamanuṣyāṃś ca gandharvoragarākṣasān
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385807 (0.058):
piśācoragagandharva yakṣarākṣasamānuṣān /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192222 (0.058):
Viṣṇu 1.17a/ piśāca-uraga-gandharva-yakṣa-rākṣasa-mānuṣān /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19813516 (0.059):
03,050.028a vayaṃ hi devagandharvamanuṣyoragarākṣasān
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15475204 (0.060):
05,122.052a yaḥ sa devān sagandharvān sayakṣāsurapannagān
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15686657 (0.060):
09,061.030d@005_0011 sadevāsuragandharvān sayakṣoragakiṃnarān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19920586 (0.061):
03,256.028d@027_0034 yakṣarākṣasabhūtāni piśācoragamānuṣān
yakṣabhūtapiśācāṃśca vayaḥ paśumṛgāṃstathā // BndP_2,2.3 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332510 (0.0):
[k: After 3, K2.4 Ñ2.3 V B D ins.: :k] / yakṣabhūtapiśācāṃś ca vayaḥpaśumṛgāṃs tathā | *HV_3.3*48 |
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455764 (0.039):
gandharvāṃśca piśācāṃśca sayakṣoragarākṣasān /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13830017 (0.050):
+yakṣapannagarakṣasām HV_112.29ab*1370:9b / yakṣabhūtapiśācāṃś ca HV_3.3*48a / yakṣarākṣasakiṃnarāḥ HV_113.70cd*1535:2b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19920586 (0.055):
03,256.028d@027_0034 yakṣarākṣasabhūtāni piśācoragamānuṣān
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 657422 (0.055):
narakiṃnarayakṣāṃś ca $ piśācoragarākṣasān // HV_App.I,41.1037 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22142980 (0.055):
narakiṃnarayakṣāṃś ca piśācoragarākṣasān // HV_App.I,41.1037 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16384585 (0.059):
+yakṣapannagarakṣasām *HV_112.29ab*1370:9b / yakṣabhūtapiśācāṃś ca *HV_3.3*48a / yakṣarakṣomahoragān HV_App.I,42B.491b
yadāsya manasā sṛṣṭā na vyavarddhanta tāḥ prajāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8474805 (0.032):
yadā prajāstu tāḥ sṛṣṭā na vyavaddhata dhīmataḥ /
apadhyātā bhagavatā mahādevena dhīmatā // BndP_2,2.4 // / sa maithunena bhāvena sisṛkṣurvividhāḥ prajāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332529 (0.024):
[k: After 4ab, Ś1 K V2 Dn D1.2.4(marg.) T2 4 G2.4 ins.: :k] / apadhyātā bhagavatā mahādevena dhīmatā | *HV_3.4ab*49 |
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9604101 (0.041):
[81.24] tatas sañcintya bahuśaḥ sṛṣṭihetoḥ prajāpatiḥ // [ViṣṇuP / [82.1] maithunenaiva dharmeṇa sisṛkṣur vividhāḥ prajāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731935 (0.042):
tadā saṃcintya dharmātmā % prajāhetoḥ prajāpatiḥ // BrP_3.4 // / sa maithunena dharmeṇa $ sisṛkṣur vividhāḥ prajāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003267 (0.042):
tadā saṃcintya dharmātmā prajāhetoḥ prajāpatiḥ // BrP_3.4 // / sa maithunena dharmeṇa sisṛkṣur vividhāḥ prajāḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117208 (0.050):
tataḥ saṃcintya sa punaḥ sṛṣṭihetoḥ prajāpatiḥ // ViP_1,15.88 // / maithunenaiva dharmeṇa sisṛkṣurvividhāḥ prajāḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4919452 (0.050):
tadā sañcintya sa muniḥ sṛṣṭihetoḥ prajāpatiḥ //AP_*4.050cd/ / maithunenaiva dharmeṇa sisṛkṣurvividhāḥ prajāḥ /AP_*4.051ab/
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11573360 (0.050):
!{657}! ViṣṇuP: tataḥ saṃcinty sa punaḥ sṛṣṭihetoḥ prajāpatiḥ. / [82.1] maithunenaiva dharmeṇa sisṛkṣur vividhāḥ prajāḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23933591 (0.052):
tadā saṃcintya sa muniḥ % sṛṣṭihetoḥ prajāpatiḥ // NsP_5.38 // / maithunenaiva dharmeṇa $ sisṛkṣur vividhāḥ prajāḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16998580 (0.052):
tadā saṃcintya sa muniḥ sṛṣṭihetoḥ prajāpatiḥ // NsP_5.38 // / maithunenaiva dharmeṇa sisṛkṣur vividhāḥ prajāḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397003 (0.052):
tataḥ saṃcintya bahuśaḥ % sṛṣṭihetoḥ prajāpatiḥ // ViP_1,15.87 // / maithunenaiva dharmeṇa $ sisṛkṣur vividhāḥ prajāḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5103670 (0.052):
tataḥ saṃcintya bahuśaḥ sṛṣṭihetoḥ prajāpatiḥ // ViP_1,15.87 // / maithunenaiva dharmeṇa sisṛkṣur vividhāḥ prajāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332542 (0.059):
sa maithunena dharmeṇa sisṛkṣur vividhā prajāḥ /
asikrīmāvahadbhāryāṃ vīraṇasya prajāpateḥ // BndP_2,2.5 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695911 (0.0):
maithunena tataḥ sṛṣṭiṃ kartumaicchatprajāpatiḥ / / asikrīmāvahadbhāryāṃ vīraṇasya prajāpateḥ // GarP_1,6.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731942 (0.043):
asiknīm āvahat patnīṃ % vīraṇasya prajāpateḥ // BrP_3.5 // / sutāṃ sutapasā yuktāṃ $ mahatīṃ lokadhāriṇīm &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003274 (0.043):
asiknīm āvahat patnīṃ vīraṇasya prajāpateḥ // BrP_3.5 // / sutāṃ sutapasā yuktāṃ mahatīṃ lokadhāriṇīm /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117215 (0.055):
maithunenaiva dharmeṇa sisṛkṣurvividhāḥ prajāḥ / / asaknīmāvahatkanyāṃ vīraṇasya prajāpateḥ /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5103677 (0.056):
asiknīm āvahat kanyāṃ vīraṇasya prajāpateḥ / / sutāṃ sutapasā yuktāṃ mahatīṃ lokadhāriṇīm // ViP_1,15.88 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332550 (0.057):
asiknīm āvahat patnīṃ vīraṇasya prajāpateḥ / / sutāṃ sutapasā yuktāṃ mahatīṃ lokadhāraṇīm // HV_3.5 //
sutāṃ sumahatā yuktāṃ tapasā loka dhāriṇīm /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731948 (0.047):
asiknīm āvahat patnīṃ % vīraṇasya prajāpateḥ // BrP_3.5 // / sutāṃ sutapasā yuktāṃ $ mahatīṃ lokadhāriṇīm &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003280 (0.047):
asiknīm āvahat patnīṃ vīraṇasya prajāpateḥ // BrP_3.5 // / sutāṃ sutapasā yuktāṃ mahatīṃ lokadhāriṇīm /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5103681 (0.047):
asiknīm āvahat kanyāṃ vīraṇasya prajāpateḥ / / sutāṃ sutapasā yuktāṃ mahatīṃ lokadhāriṇīm // ViP_1,15.88 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117219 (0.047):
asaknīmāvahatkanyāṃ vīraṇasya prajāpateḥ / / sutāṃ sutapasā yuktāṃ mahatīṃ lokadhāriṇīm // ViP_1,15.89 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13867387 (0.048):
sutāṃ bhāryām avindata HV_28.37b / sutāṃ sutapasā yuktāṃ HV_3.5e
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16484271 (0.052):
sutāṃ sutapasā yuktāṃ HV_3.5e / sutīkṣṇaghorāmalatīkṣṇadhāram HV_App.I,42B.528
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332552 (0.059):
asiknīm āvahat patnīṃ vīraṇasya prajāpateḥ / / sutāṃ sutapasā yuktāṃ mahatīṃ lokadhāraṇīm // HV_3.5 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16966598 (0.064):
sutāṃ me yaccha śailarāṭ BrP_35.11d / sutāṃ sutapasā yuktāṃ BrP_3.6a
yayā dhṛtamidaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // BndP_2,2.6 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4562069 (0.008):
so 'pi daityastadā sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // BndP_2,5.19 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300603 (0.031):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ % jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_1,34.6 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194375 (0.031):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_1,34.6 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15424821 (0.033):
05,012.029a tvayā jagad idaṃ sarvaṃ dhṛtaṃ sthāvarajaṅgamam
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547080 (0.035):
akāmātsaṃsṛjetsarvaṃ % jagat sthāvarajaṅgamam // SvaT_11.3 // / svatejasā varārohe $ vyoma saṃkṣobhya līlayā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804282 (0.035):
akāmātsaṃsṛjetsarvaṃ jagat sthāvarajaṅgamam // SvaT_11.3 // / svatejasā varārohe vyoma saṃkṣobhya līlayā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20696797 (0.036):
13,079.014c yajñaṃ vahanti saṃbhūya kim asty abhyadhikaṃ tataḥ / 13,079.015a yayā sarvam idaṃ vyāptaṃ jagat sthāvarajaṅgamam
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15915222 (0.042):
pañcabhūtātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // NarP_1,63.85 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26751651 (0.044):
vṛṣṭyā dhṛtam idaṃ sarvaṃ $ jagat sthāvarajaṅgamam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11022978 (0.044):
vṛṣṭyā dhṛtam idaṃ sarvaṃ jagat sthāvarajaṅgamam /
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2240851 (0.047):
yad idaṃ dṛśyate kiñcij jagat sthāvarajaṅgamam | / / sarvaṃ sarvaprakārāḍhyaṃ sasurāsurakiṃnaram // Mo_3
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 529729 (0.049):
tvayā vyāptam idaṃ sarvaṃ $ jagat sthāvarajaṃgamam // HV_App.I,8.45 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22015292 (0.049):
tvayā vyāptam idaṃ sarvaṃ jagat sthāvarajaṃgamam // HV_App.I,8.45 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13771563 (0.051):
jagatsaṃvartakāmbhodaiḥ HV_36.16c / jagat sthāvarajaṅgamam HV_100.85*1123:4b / jagatsthāvarajaṃgamam HV_42.38b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16227929 (0.052):
jagat sthāvarajaṅgamam HV_App.I,42B.50b / jagat sthāvarajaṅgamam *HV_100.85*1123:4b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25030138 (0.052):
jagat sthāvarajaṅgamam HV_App.I,42B.50b / jagat sthāvarajaṃgamam HV_App.I,8.45b
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13421099 (0.053):
vilināvayavaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_2,55.13 // / śūnyaṃ sarvaṃ nirābhāsaṃ svarūpaṃ yatra cintyate /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400538 (0.053):
pañcabrahmātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam / / śivānandaṃ tadityāhurmunayastattvadarśinaḥ // LiP_2,14.31 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205876 (0.053):
jagatsthāvarajaṅgamam SvaT_1.82b / jagatsthāvarajaṅgamam SvaT_7.158b
atrāpyudāharantīmau ślokau prācetasāṃ prati / / dakṣasyodvahato bhāryāṃmasikrīṃ vairaṇīṃ purā // BndP_2,2.7 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25738297 (0.040):
yanna kasyacidākhyātaṃ mamaiva tdṛdayesthitam // BndP_3,10.78 // / purā bhaṇḍāsuro nāma sarvadaityaśikhāmaṇiḥ /
kṛpānāṃ niyutaṃ dakṣaṃ sarpiṇāṃ sābhimāninām /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559375 (0.044):
athāgacchadyathākālaṃ prahīnāṃ niyutaṃ tu yat / / asikrīṃ vairaṇīṃ tatra dakṣaḥ prācetaso 'vahat // BndP_2,2.10 //
nadīgiriṣbasajjantaṃ pṛṣṭhato 'nuyayau prabhum // BndP_2,2.8 //
taṃ dṛṣṭvā ṛṣibhiḥ proktaṃ pratiṣṭhāsyati vai prajāḥ /
prathamo 'tra dvitīyastu dakṣaḥ sa hi prajāpatiḥ // BndP_2,2.9 //
athāgacchadyathākālaṃ prahīnāṃ niyutaṃ tu yat /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 3 (amark3_u.htm.txt) 949529 (0.027):
(3.5.986) koṭyāḥ śatādisaṃkhyānyā vā lakṣā niyutaṃ ca tat / (3.5.987) dvayaṣkamasisusannantaṃ yadanāntamakartari
asikrīṃ vairaṇīṃ tatra dakṣaḥ prācetaso 'vahat // BndP_2,2.10 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117307 (0.008):
harya śveṣvatha naṣṭoṣu dakṣaḥ prācetasaḥ punaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559345 (0.044):
dakṣasyodvahato bhāryāṃmasikrīṃ vairaṇīṃ purā // BndP_2,2.7 // / kṛpānāṃ niyutaṃ dakṣaṃ sarpiṇāṃ sābhimāninām /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9593122 (0.056):
[20.3] tathā vasiṣṭho dakṣaś ca nava svāyambhuvā dvijāḥ // / [20.4] ete vaikhānasānān tu ṛṣīṇāṃ bhāvitātmanāṃ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11557855 (0.056):
[20.3] tathā vasiṣṭho dakṣaś ca nava svāyambhuvā dvijāḥ //*{216}* / [20.4] ete vaikhānasānān tu ṛṣīṇāṃ bhāvitātmanāṃ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8479119 (0.056):
prācīnabarhiṣaḥ pautraḥ putraścaiva prace tasām // BndP_1,13.69 // / dakṣa eveha nāmnā tu māriṣāyāṃ janiṣyasi /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15776699 (0.063):
<12329.46/2> sa yakṣmaṇā0viṣṭo dakṣam agamat ! / <12329.46/3> dakṣaś cai7nam abravīn na samaṃ vartasae iti !
atha putrasahasraṃ sa vairaṇyāmamitaujasam /
asiknyāṃ janayāmāsa dakṣaḥ prāce tasaḥ prabhuḥ // BndP_2,2.11 //
tāṃstu dṛṣṭvā mahātejāḥ sa vivarddhayiṣuḥ prajāḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13390295 (0.037):
padmākhya iti vikhyātastasmai cānnaṃ dadau tadā // LiP_2,1.13 // / sakuṭuṃbo mahātejā hyuṣṇamannaṃ hi tatra vai /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27062927 (0.051):
6.078.013c uttamaṃ rakṣasāṃ madhye yamadattaṃ mahābalaḥ / 6.078.014a taṃ samīkṣya mahātejā maheṣuṃ tena saṃhitam
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25145242 (0.055):
likhitvā sumahātejāḥ HV_App.I,20.386a / lilāyantyas tathāparāḥ HV_App.I,29D.62b
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15772212 (0.057):
<12326.98/2> etāvad uktvā vacanaṃ !tatrai7vā7ntaradhīyata !!12326.98! / <12326.99/1> nārado 'pi mahā-tejāḥ !prāpyā7nugraham īpsitam !
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20190758 (0.060):
07,049.021d@008_0070 asaṃhṛtaṃ mahātejā dṛṣṭvā jagad idaṃ prabhuḥ
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9576977 (0.062):
Par1.3ab/.tat.śrutvā.ṛṣi.vākyaṃ.tu.saśiṣyo.aṅgy.arka.samnibhaḥ./ / Par1.3cd/.pratyuvāca.mahā.tejāḥ.śruti.smṛti.viśāradaḥ.//
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22267142 (0.063):
7.081.019a tataḥ prītamanā rudraḥ puruṣatvaṃ dadau punaḥ / 7.081.019c ilāyai sumahātejā dattvā cāntaradhīyata
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19743472 (0.063):
02,027.008a tato matsyān mahātejā malayāṃś ca mahābalān / 02,027.008c anavadyān gayāṃś caiva paśubhūmiṃ ca sarvaśaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27042352 (0.064):
6.044.008c samīkṣya hanumāñ jñātīn upatasthe mahābalaḥ / 6.044.009a taṃ mahāplavagaṃ dṛṣṭvā sarve plavagayūthapāḥ
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18534408 (0.064):
tejasvarendraḥ suvighuṣṛtejāḥ || bhīsmaḥ balo bhismamati .. bh. .[m].
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28027193 (0.064):
tejobalastejavatiḥ sutejāḥ tejeśvarastejasamudrataśca /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13782809 (0.064):
tāni dūrāvakṛṣṭāni HV_52.12c / tāni dṛṣṭvā mahātapāḥ HV_10.18b
devarṣipriyasaṃvādo nārado brahmaṇaḥ sutaḥ // BndP_2,2.12 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731969 (0.062):
tāṃs tu dṛṣṭvā mahābhāgān % saṃvivardhayiṣūn prajāḥ // BrP_3.7 // / devarṣiḥ priyasaṃvādo $ nāradaḥ prābravīd idam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003301 (0.062):
tāṃs tu dṛṣṭvā mahābhāgān saṃvivardhayiṣūn prajāḥ // BrP_3.7 // / devarṣiḥ priyasaṃvādo nāradaḥ prābravīd idam /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16283311 (0.062):
devarṣiḥ priyasaṃvādo HV_3.7c / devarṣīṇāṃ ca nāradaḥ HV_App.I,31.1214b
nāśāya vacanaṃ teṣāṃ śāpayaivātmano 'bravīt / / yaḥ kaśyapasutasyātha parameṣṭhī vyajāyata // BndP_2,2.13 //
mānasaḥ kaśyapasyāsīddakṣaśāpavaśātpunaḥ /
tasmātsa kāśyapasyātha dvitīyo mānaso 'bhavat // BndP_2,2.14 //
sa hi pūrvaṃ samutpanno nāradaḥ parameṣṭhinaḥ / / tena vṛkṣasya putrā vai haryaśvā iti viśrutāḥ // BndP_2,2.15 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332601 (0.026):
dakṣasya vai duhitari dakṣaśāpabhayān muniḥ // HV_3.8 // / pūrvaṃ sa hi samutpanno nāradaḥ parameṣṭhinaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731995 (0.027):
dakṣasya vai duhitari % dakṣaśāpabhayān muniḥ // BrP_3.9 // / pūrvaṃ sa hi samutpanno $ nāradaḥ parameṣṭhinaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003327 (0.027):
dakṣasya vai duhitari dakṣaśāpabhayān muniḥ // BrP_3.9 // / pūrvaṃ sa hi samutpanno nāradaḥ parameṣṭhinaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332617 (0.059):
taṃ bhūyo janayām āsa piteva munipuṃgavam // HV_3.9 // / tena dakṣaya putrā vai haryaśvā iti viśrutāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732012 (0.062):
tena dakṣasya vai putrā % haryaśvā iti viśrutāḥ // BrP_3.11 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003344 (0.062):
tena dakṣasya vai putrā haryaśvā iti viśrutāḥ // BrP_3.11 //
dharmārthaṃ nāśitāḥ sarve vidhinā ca na saṃśayaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732021 (0.0):
nirmathya nāśitāḥ sarve $ vidhinā ca na saṃśayaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003353 (0.0):
nirmathya nāśitāḥ sarve vidhinā ca na saṃśayaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332626 (0.008):
nirmathya nāśitāḥ sarve vidhinā ca na saṃśayaḥ // HV_3.10 //
tasyodyatastadā dakṣaḥ kruddhaḥ śāpāya vai prabhuḥ // BndP_2,2.16 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732022 (5.960):
nirmathya nāśitāḥ sarve $ vidhinā ca na saṃśayaḥ & / tasyodyatas tadā dakṣo % nāśāyāmitavikramaḥ // BrP_3.12 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003354 (5.960):
nirmathya nāśitāḥ sarve vidhinā ca na saṃśayaḥ / / tasyodyatas tadā dakṣo nāśāyāmitavikramaḥ // BrP_3.12 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332627 (0.032):
nirmathya nāśitāḥ sarve vidhinā ca na saṃśayaḥ // HV_3.10 // / tasyodyatas tadā dakṣo nāśāyāmitavikramaḥ /
brahmarṣīnvai puraskṛtya yācitaḥ parameṣṭhinā / / tato 'bhisaṃdhiṃ cakre vai dakṣaśca parameṣṭhinā // BndP_2,2.17 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732039 (0.017):
tasyodyatas tadā dakṣo % nāśāyāmitavikramaḥ // BrP_3.12 // / brahmarṣīn purataḥ kṛtvā $ yācitaḥ parameṣṭhinā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003371 (0.017):
tasyodyatas tadā dakṣo nāśāyāmitavikramaḥ // BrP_3.12 // / brahmarṣīn purataḥ kṛtvā yācitaḥ parameṣṭhinā /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332646 (0.020):
tato 'bhnisaṃdhiṃ cakre vai dakṣas tu parameṣṭhinā / / kanyāyāṃ nārado mahyaṃ tava putro bhaved iti // HV_3.12 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332636 (0.058):
brahmarṣīn purataḥ kṛtvā yācitaḥ parameṣṭhinā // HV_3.11 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16812787 (0.064):
tato 'bhivyāhṛto dakṣo BrP_34.39a / tato 'bhisaṃdhiś cakre vai BrP_3.13c
kanyāyāṃ nārado mahyaṃ tava putro bhavediti /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732046 (0.0):
tato 'bhisaṃdhiś cakre vai % dakṣasya parameṣṭhinā // BrP_3.13 // / kanyāyāṃ nārado mahyaṃ $ tava putro bhaved iti &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003378 (0.0):
tato 'bhisaṃdhiś cakre vai dakṣasya parameṣṭhinā // BrP_3.13 // / kanyāyāṃ nārado mahyaṃ tava putro bhaved iti /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332652 (0.0):
tato 'bhnisaṃdhiṃ cakre vai dakṣas tu parameṣṭhinā / / kanyāyāṃ nārado mahyaṃ tava putro bhaved iti // HV_3.12 //
tato dakṣaḥ sutāṃ pradāt priyāṃ vai parameṣṭhine /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732050 (0.0):
kanyāyāṃ nārado mahyaṃ $ tava putro bhaved iti & / tato dakṣaḥ sutāṃ prādāt % priyāṃ vai parameṣṭhine \
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003385 (0.0):
kanyāyāṃ nārado mahyaṃ tava putro bhaved iti / / tato dakṣaḥ sutāṃ prādāt priyāṃ vai parameṣṭhine /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332660 (0.018):
kanyāyāṃ nārado mahyaṃ tava putro bhaved iti // HV_3.12 // / tato dakṣaḥ sutāṃ prādāt priyāṃ vai parameṣṭhine /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397201 (0.055):
tato dakṣasutāṃ prādāt $ priyāṃ vai parame dine // ViP_1,15.101*47:3
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5103868 (0.055):
tato dakṣasutāṃ prādāt priyāṃ vai parame dine // ViP_1,15.101*47:3 //
tasmātsa nārado jajñe bhūyaḥ śāpabhayadṛṣiḥ // BndP_2,2.18 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003387 (0.0):
tato dakṣaḥ sutāṃ prādāt priyāṃ vai parameṣṭhine / / sa tasyāṃ nārado jajñe bhūyaḥ śāpabhayād ṛṣiḥ // BrP_3.14 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332662 (0.0):
tato dakṣaḥ sutāṃ prādāt priyāṃ vai parameṣṭhine / / sa tasyāṃ nārado jajñe bhūyaḥ śāpabhayād ṛṣiḥ // HV_3.13 //
śāṃśapāyana uvāca / kathaṃ vai nāśitāḥ pūrvaṃ nāradena surarṣiṇā /
prajāpatisutāste vai śrotumicchāmi tattvataḥ // BndP_2,2.19 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19605832 (0.023):
01,045.018c ācakṣadhvaṃ yathāvan me śrotum icchāmi tattvataḥ / 01,045.019 sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8499857 (0.034):
teṣāṃ nisargaṃ tattvaṃ ca śrotumicchāmi vistarāt // BndP_1,29.1 // / sūta uvāca
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4426919 (0.053):
yadi śrāvyam idaṃ kṛṣṇa śrotum icchāmi tattvataḥ // HV_100.27 // / tān uvāca tataḥ kṛṣṇaḥ sarvān pārthivapuṃgavān /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25407110 (0.059):
pañcākṣarasya māhātmyaṃ śrotumicchāmi tattvataḥ // ŚivP_7.2,12.1cd/ / upamanyuruvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29005565 (0.061):
śrotavyaṃ ca śivātmabhiḥ LiP_1,96.124b / śrotumicchāmi tattvataḥ LiP_1,85.5d / śrotumicchāmi tatsarvaṃ LiP_1,37.1c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332680 (0.063):
prajāpater dvijaśreṣṭha śrotum icchāmi tattvataḥ // HV_3.14 // / {vaiśaṃpāyana uvāca}
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4337284 (0.063):
manvantarakathāṃ brahmañ chrotum icchāmi tattvataḥ // HV_7.2 // / {vaiśaṃpāyana uvāca}
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4340398 (0.063):
sthitā pṛthivyām adyāpi śrotum icchāmi tattvataḥ // HV_9.30 // / {vaiśaṃpāyana uvāca}
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15345211 (0.064):
pañcākṣarasya māhātmyaṃ % śrotumicchāmi tattvataḥ // LiP_1,85.5 // / śrībhagavānuvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7238977 (0.064):
pañcākṣarasya māhātmyaṃ śrotumicchāmi tattvataḥ // LiP_1,85.5 // / śrībhagavānuvāca
sūta uvāca / dakṣaputrāśca haryaśvā vivardhayiṣavaḥ prajāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732083 (0.0):
{lomaharṣaṇa uvāca: } / dakṣasya putrā haryaśvā $ vivardhayiṣavaḥ prajāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003415 (0.0):
{lomaharṣaṇa uvāca: } / dakṣasya putrā haryaśvā vivardhayiṣavaḥ prajāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332688 (0.0):
{vaiśaṃpāyana uvāca} / dakṣasya putrā haryaśvā vivardhayiṣavaḥ prajāḥ /
samāgatā mahāvīryā nāradastānuvāca ha // BndP_2,2.20 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732086 (0.0):
dakṣasya putrā haryaśvā $ vivardhayiṣavaḥ prajāḥ & / samāgatā mahāvīryā % nāradas tān uvāca ha // BrP_3.16 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003418 (0.0):
dakṣasya putrā haryaśvā vivardhayiṣavaḥ prajāḥ / / samāgatā mahāvīryā nāradas tān uvāca ha // BrP_3.16 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332693 (0.0):
dakṣasya putrā haryaśvā vivardhayiṣavaḥ prajāḥ / / samāgatā mahāvīryā nāradas tān uvāca ha // HV_3.15 //
bāliśā bata yūyaṃ vai na prajānītha bhūtalam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732092 (0.032):
samāgatā mahāvīryā % nāradas tān uvāca ha // BrP_3.16 // / {nārada uvāca: } / bāliśā bata yūyaṃ vai $ nāsyā jānīta vai bhuvaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003424 (0.032):
samāgatā mahāvīryā nāradas tān uvāca ha // BrP_3.16 // / {nārada uvāca: } / bāliśā bata yūyaṃ vai nāsyā jānīta vai bhuvaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332694 (0.050):
samāgatā mahāvīryā nāradas tān uvāca ha // HV_3.15 // / bāliśā bata yūyaṃ ye nāsyā jānīta vai bhuvaḥ /
antarūrdhvamadhaścaiva kathaṃ srakṣyatha vai prajāḥ // BndP_2,2.21 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332741 (0.0):
pramāṇaṃ sraṣṭukāmā vai prajā prācetasātmajāḥ | *HV_3.16ab*50 | / antar ūrdhvam adhaś caiva kathaṃ srakṣyatha vai prajāḥ // HV_3.16 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397071 (0.0):
bāliśā bata yūyaṃ vai $ nāsyā jānīta vai bhuvaḥ & / antar ūrdhvam adhaś caiva % kathaṃ srakṣyatha vai prajāḥ // ViP_1,15.92 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5103738 (0.0):
bāliśā bata yūyaṃ vai nāsyā jānīta vai bhuvaḥ / / antar ūrdhvam adhaś caiva kathaṃ srakṣyatha vai prajāḥ // ViP_1,15.92 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13755428 (0.045):
kathaṃ sa sagaro jāto HV_10.28a / kathaṃ srakṣyatha vai prajāḥ HV_3.16d
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 839131 (0.055):
karasyādhaḥ prapāṇiḥ syādūrdhvaṃ karatalaṃ smṛtam /
te tu tadvacana śrutvā pyātāḥ sarvato diśam /
adhāpi ma nivarttante samudrasthā ivāpagāḥ // BndP_2,2.22 //
atha teṣu praṇaṣṭeṣu dakṣaḥ prāce tasaḥ punaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332780 (0.053):
haryaśveṣv atha naṣṭeṣu dakṣaḥ prācetasaḥ punaḥ / / vairaṇyām eva putrāṇāṃ sahasram asṛjat prabhuḥ // HV_3.18 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732130 (0.058):
haryaśveṣv atha naṣṭeṣu % dakṣaḥ prācetasaḥ punaḥ // BrP_3.19 // / vairaṇyām atha putrāṇāṃ $ sahasram asṛjat prabhuḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003462 (0.058):
haryaśveṣv atha naṣṭeṣu dakṣaḥ prācetasaḥ punaḥ // BrP_3.19 // / vairaṇyām atha putrāṇāṃ sahasram asṛjat prabhuḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397106 (0.063):
haryaśveṣv atha naṣṭeṣu $ dakṣaḥ prācetasaḥ punaḥ & / vairiṇyām atha putrāṇāṃ % sahasram asṛjat prabhuḥ // ViP_1,15.95 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5103773 (0.063):
haryaśveṣv atha naṣṭeṣu dakṣaḥ prācetasaḥ punaḥ / / vairiṇyām atha putrāṇāṃ sahasram asṛjat prabhuḥ // ViP_1,15.95 //
vairaṇyāmeva putrāṇāṃ sahasramasṛjatprabhuḥ // BndP_2,2.23 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332784 (5.960):
haryaśveṣv atha naṣṭeṣu dakṣaḥ prācetasaḥ punaḥ / / vairaṇyām eva putrāṇāṃ sahasram asṛjat prabhuḥ // HV_3.18 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732137 (0.002):
haryaśveṣv atha naṣṭeṣu % dakṣaḥ prācetasaḥ punaḥ // BrP_3.19 // / vairaṇyām atha putrāṇāṃ $ sahasram asṛjat prabhuḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003469 (0.002):
haryaśveṣv atha naṣṭeṣu dakṣaḥ prācetasaḥ punaḥ // BrP_3.19 // / vairaṇyām atha putrāṇāṃ sahasram asṛjat prabhuḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397110 (0.023):
haryaśveṣv atha naṣṭeṣu $ dakṣaḥ prācetasaḥ punaḥ & / vairiṇyām atha putrāṇāṃ % sahasram asṛjat prabhuḥ // ViP_1,15.95 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5103777 (0.023):
haryaśveṣv atha naṣṭeṣu dakṣaḥ prācetasaḥ punaḥ / / vairiṇyām atha putrāṇāṃ sahasram asṛjat prabhuḥ // ViP_1,15.95 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15318186 (0.034):
haryaśveṣu ca naṣṭeṣu % punardakṣaḥ prajāpatiḥ // LiP_1,63.7 // / sūtyāmeva ca putrāṇāṃ $ sahasramasṛjatprabhuḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7211958 (0.034):
haryaśveṣu ca naṣṭeṣu punardakṣaḥ prajāpatiḥ // LiP_1,63.7 // / sūtyāmeva ca putrāṇāṃ sahasramasṛjatprabhuḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117311 (0.037):
vairuṇyāmatha putrāṇāṃ sahasramasṛjatprabhuḥ // ViP_1,15.96 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3798715 (0.037):
haryaśveṣu pranaṣṭeṣu $ punardakṣaḥ prajāpatiḥ & / vairiṇyāmeva putrāṇāṃ % sahasramasṛjatprabhuḥ // MatsP_5.8 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8838247 (0.037):
haryaśveṣu pranaṣṭeṣu punardakṣaḥ prajāpatiḥ / / vairiṇyāmeva putrāṇāṃ sahasramasṛjatprabhuḥ // MatsP_5.8 //
prajā vivarddhayiṣavaḥ śabalāśvāḥ punastu te / / pūrvamuktaṃ vacastadvai śrāvitā nāradena ha // BndP_2,2.24 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8472971 (0.059):
phalairgṛhṇaṃti puṣpaiśca tathā mūlaiśca tāḥ punaḥ // BndP_1,7.138 // / tatastāsu pranaṣṭāsu vibhrāṃtāstāḥ prajāstadā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117318 (0.061):
vivardhayiṣavaste tu śabalāśvāḥ prajāḥ punaḥ / / pūrvoktaṃ vacanaṃ brahmannāradenaiva noditāḥ // ViP_1,15.97 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332790 (0.061):
vivardhayiṣavas te tu śabalāśvāḥ prajās tadā / / pūrvoktaṃ vacanaṃ tāta nāradenaiva coditāḥ // HV_3.19 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732139 (0.063):
vairaṇyām atha putrāṇāṃ $ sahasram asṛjat prabhuḥ & / vivardhayiṣavas te tu % śabalāśvās tathā prajāḥ // BrP_3.20 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003471 (0.063):
vairaṇyām atha putrāṇāṃ sahasram asṛjat prabhuḥ / / vivardhayiṣavas te tu śabalāśvās tathā prajāḥ // BrP_3.20 //
anyonyamūcuste sarve samyagāha ṛṣiḥ svayam /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397130 (0.045):
anyonyam ūcus te sarve $ samyag āha mahāmuniḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5103797 (0.045):
anyonyam ūcus te sarve samyag āha mahāmuniḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117330 (0.045):
anyonyamūcuste sarve samyag āha mahāmuniḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732152 (0.055):
pūrvoktaṃ vacanaṃ te tu $ nāradena pracoditāḥ & / anyonyam ūcus te sarve % samyag āha mahān ṛṣiḥ // BrP_3.21 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003484 (0.055):
pūrvoktaṃ vacanaṃ te tu nāradena pracoditāḥ / / anyonyam ūcus te sarve samyag āha mahān ṛṣiḥ // BrP_3.21 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332802 (0.055):
pūrvoktaṃ vacanaṃ tāta nāradenaiva coditāḥ // HV_3.19 // / anyonyam ūcus te sarve samyag āha mahān ṛṣiḥ /
bhrātṝṇāṃ padavīṃ caiva gantavyā nātra saṃśayaḥ // BndP_2,2.25 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332807 (0.036):
bhrātṝṇāṃ padavī caiva gantavyā nātra saṃśayaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397138 (0.036):
bhrātṝṇāṃ padavī caiva % gantavyā nātra saṃśayaḥ // ViP_1,15.97 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5103805 (0.036):
bhrātṝṇāṃ padavī caiva gantavyā nātra saṃśayaḥ // ViP_1,15.97 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117339 (0.053):
bhratṝṇāṃ padavī caiva gantavyā nātra saṃśayaḥ // ViP_1,15.98 // / jñātvā pramāṇaṃ pṛthvyāś ca prajāḥsṛjyāmahe tataḥ // ViP_1,15.99 //
jñātvā pramāṇaṃ pṛthvyā vai sukhaṃ srakṣyāmahe prajāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332814 (0.007):
bhrātṝṇāṃ padavī caiva gantavyā nātra saṃśayaḥ / / jñātvā pramāṇaṃ pṛthvyāś ca sukhaṃ srakṣyāmahe prajāḥ // HV_3.20 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732167 (0.008):
bhrātṝṇāṃ padavīṃ jñātuṃ $ gantavyaṃ nātra saṃśayaḥ & / jñātvā pramāṇaṃ pṛthvyāś ca % sukhaṃ srakṣyāmahe prajāḥ // BrP_3.22 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003499 (0.008):
bhrātṝṇāṃ padavīṃ jñātuṃ gantavyaṃ nātra saṃśayaḥ / / jñātvā pramāṇaṃ pṛthvyāś ca sukhaṃ srakṣyāmahe prajāḥ // BrP_3.22 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397143 (0.037):
bhrātṝṇāṃ padavī caiva % gantavyā nātra saṃśayaḥ // ViP_1,15.97 // / jñātvā pramāṇaṃ pṛthvyāś ca $ prajāḥ srakṣyāmahe tataḥ // ViP_1,15.98 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5103810 (0.037):
bhrātṝṇāṃ padavī caiva gantavyā nātra saṃśayaḥ // ViP_1,15.97 // / jñātvā pramāṇaṃ pṛthvyāś ca prajāḥ srakṣyāmahe tataḥ // ViP_1,15.98 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117341 (0.037):
bhratṝṇāṃ padavī caiva gantavyā nātra saṃśayaḥ // ViP_1,15.98 // / jñātvā pramāṇaṃ pṛthvyāś ca prajāḥsṛjyāmahe tataḥ // ViP_1,15.99 //
prakāśāḥ svasthamanasā yathāvadanuśāsitāḥ // BndP_2,2.26 //
te 'pi tenaiva mārgeṇa prayātāḥ sarvato diśam / / adyāpi na nivarttante vistārāyamalipsavaḥ // BndP_2,2.27 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732174 (1.192):
jñātvā pramāṇaṃ pṛthvyāś ca % sukhaṃ srakṣyāmahe prajāḥ // BrP_3.22 // / te 'pi tenaiva mārgeṇa $ prayātāḥ sarvato diśam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003506 (1.192):
jñātvā pramāṇaṃ pṛthvyāś ca sukhaṃ srakṣyāmahe prajāḥ // BrP_3.22 // / te 'pi tenaiva mārgeṇa prayātāḥ sarvato diśam /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397150 (1.192):
jñātvā pramāṇaṃ pṛthvyāś ca $ prajāḥ srakṣyāmahe tataḥ // ViP_1,15.98 // / te 'pi tenaiva mārgeṇa $ prayātāḥ sarvato diśam &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5103817 (1.192):
jñātvā pramāṇaṃ pṛthvyāś ca prajāḥ srakṣyāmahe tataḥ // ViP_1,15.98 // / te 'pi tenaiva mārgeṇa prayātāḥ sarvato diśam /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3798700 (0.030):
te tu tadvacanaṃ śrutvā $ prayātāḥ sarvato diśam & / adyāpi na nivartante % samudrādiva sindhavaḥ // MatsP_5.7 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8838232 (0.030):
te tu tadvacanaṃ śrutvā prayātāḥ sarvato diśam / / adyāpi na nivartante samudrādiva sindhavaḥ // MatsP_5.7 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397094 (0.030):
te tu tadvacanaṃ śrutvā $ prayātāḥ sarvato diśam & / adyāpi na nivartante % samudrebhya ivāpagāḥ // ViP_1,15.94 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5103761 (0.030):
te tu tadvacanaṃ śrutvā prayātāḥ sarvato diśam / / adyāpi na nivartante samudrebhya ivāpagāḥ // ViP_1,15.94 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117294 (0.045):
te tu tadvacanaṃ śrutvā prayātāḥ sarvato diśam / / adyāpi no nivartante samudrebhya ivāpagāḥ // ViP_1,15.95 //
tataḥ prabhṛti vai bhrātā bhrāturanveṣaṇe rataḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397160 (0.0):
adyāpi na nivartante % samudrebhya ivāpagāḥ // ViP_1,15.99 // / tataḥ prabhṛti vai bhrātā $ bhrātur anveṣaṇe dvija &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5103827 (0.0):
adyāpi na nivartante samudrebhya ivāpagāḥ // ViP_1,15.99 // / tataḥ prabhṛti vai bhrātā bhrātur anveṣaṇe dvija /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117360 (0.0):
adyāpi na nivartante samudrebhya ivāpagāḥ / / tataḥ prabhṛti vai bhrātā bhrāturanveṣaṇe dvija /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732184 (0.003):
adyāpi na nivartante % samudrebhya ivāpagāḥ // BrP_3.23 // / tadā prabhṛti vai bhrātā $ bhrātur anveṣaṇe dvijāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003516 (0.003):
adyāpi na nivartante samudrebhya ivāpagāḥ // BrP_3.23 // / tadā prabhṛti vai bhrātā bhrātur anveṣaṇe dvijāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332867 (0.003):
nāradaṃ nāśam ehīti garbhavāsaṃ vaseti ca | *HV_3.21*53:2 | / tadāprabhṛti vai bhrātā bhrātur anveṣaṇe nṛpa /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13778819 (0.036):
tadāprabhṛti vai bhrātā HV_3.22a / tadāprabhṛti hāsyante HV_115.43a
prayato naśyati kṣipraṃ tanna kāryaṃ vijānatā // BndP_2,2.28 //
naṣṭeṣu śabalāśveṣu dakṣaḥ kruddho 'śapadvibhuḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332851 (0.040):
naṣṭeṣu śabalāśveṣu dakṣa kruddho 'bravīd vacaḥ | *HV_3.21*53:1 |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695941 (0.063):
dakṣaḥ kruddhaḥ śaśāpātha nāradaṃ janma cāpsyasi /
nāradaṃ nāśamehīti garbhavāsaṃ vaseti ca // BndP_2,2.29 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332861 (0.0):
naṣṭeṣu śabalāśveṣu dakṣa kruddho 'bravīd vacaḥ | *HV_3.21*53:1 | / nāradaṃ nāśam ehīti garbhavāsaṃ vaseti ca | *HV_3.21*53:2 |
tadā teṣvapi naṣṭeṣu mahātmā sa prabhuḥ kila /
ṣaṣṭiṃ dakṣo 'sṛjatkanyā vairaṇyāmeva viśrutāḥ // BndP_2,2.30 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332896 (0.019):
tadbhītyā nāradaṃ śaptvā kanyā evāsṛjat prabhuḥ | *HV_3.23ab*54 | / ṣaṣṭiṃ dakṣo 'sṛjat kanyā vairaṇyām iti na śrutam // HV_3.23 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7055658 (0.030):
teṣu putreṣu naṣṭeṣu māyayā nāradasya saḥ / / ṣaṣṭiṃ dakṣo 'sṛjat kanyā vairaṇyāṃ vai prajāpatiḥ // KūrmP_1,15.4 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8466022 (0.050):
nāśayāmāsa śāpāya mānaso brahmaṇaḥ sutaḥ // BndP_1,1.111 // / tato dakṣo 'sṛjatkanyā vairiṇā nāma viśrutāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13856542 (0.052):
ṣaṣṭis tasyeti naḥ śrutam HV_10.53f / ṣaṣṭiṃ dakṣo 'sṛjat kanyā HV_3.23c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16455132 (0.053):
ṣaṣṭiṃ girisahasrāṇi HV_App.I,42.255a / ṣaṣṭiṃ dakṣo 'sṛjat kanyā HV_3.23c
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10330986 (0.056):
12,160.017a prācetasas tathā dakṣaḥ kanyāḥ ṣaṣṭim ajījanat / 12,160.017c tā vai brahmarṣayaḥ sarvāḥ prajārthaṃ pratipedire
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397224 (0.056):
sargakāmas tato vidvān $ sa maitreya prajāpatiḥ & / ṣaṣṭiṃ dakṣo 'sṛjat kanyā % vairiṇyām iti naḥ śrutam // ViP_1,15.102 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5103891 (0.056):
sargakāmas tato vidvān sa maitreya prajāpatiḥ / / ṣaṣṭiṃ dakṣo 'sṛjat kanyā vairiṇyām iti naḥ śrutam // ViP_1,15.102 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732202 (0.056):
tāṃś caiva naṣṭān vijñāya $ putrān dakṣaḥ prajāpatiḥ & / ṣaṣṭiṃ tato 'sṛjat kanyā % vairaṇyām iti naḥ śrutam // BrP_3.25 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003534 (0.056):
tāṃś caiva naṣṭān vijñāya putrān dakṣaḥ prajāpatiḥ / / ṣaṣṭiṃ tato 'sṛjat kanyā vairaṇyām iti naḥ śrutam // BrP_3.25 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3798770 (0.061):
tatasteṣu vinaṣṭeṣu $ ṣaṣṭiṃ kanyāḥ prajāpatiḥ & / vairiṇyāṃ janayāmāsa % dakṣaḥ prācetasastathā // MatsP_5.12 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8838302 (0.061):
tatasteṣu vinaṣṭeṣu ṣaṣṭiṃ kanyāḥ prajāpatiḥ / / vairiṇyāṃ janayāmāsa dakṣaḥ prācetasastathā // MatsP_5.12 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8927831 (0.064):
mānaso brahmaṇaḥ putro dakṣo nāma prajāpatiḥ / / ṣaṣṭiṃ so 'janayatkanyā vairiṇyāmeva naḥ śrutam // MatsP_146.15 //
tāstadā pratijagrāha patnyarthaṃ kaśyapaḥ sutāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732210 (0.051):
ṣaṣṭiṃ tato 'sṛjat kanyā % vairaṇyām iti naḥ śrutam // BrP_3.25 // / tās tadā pratijagrāha $ bhāryārthaṃ kaśyapaḥ prabhuḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003542 (0.051):
ṣaṣṭiṃ tato 'sṛjat kanyā vairaṇyām iti naḥ śrutam // BrP_3.25 // / tās tadā pratijagrāha bhāryārthaṃ kaśyapaḥ prabhuḥ /
dharmaḥ somaśca bhagavāṃstathā cānye maharṣayaḥ // BndP_2,2.31 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732212 (0.052):
tās tadā pratijagrāha $ bhāryārthaṃ kaśyapaḥ prabhuḥ & / somo dharmaś ca bho viprās % tathaivānye maharṣayaḥ // BrP_3.26 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003544 (0.052):
tās tadā pratijagrāha bhāryārthaṃ kaśyapaḥ prabhuḥ / / somo dharmaś ca bho viprās tathaivānye maharṣayaḥ // BrP_3.26 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332918 (0.062):
somo dharmaś ca kauravya tathaivānye maharṣayaḥ | *HV_3.23*55:2 |
imāṃ visṛṣṭiṃ dakṣasya kṛtsnāṃ yo veda tattvataḥ /
āyuṣmānkīrttimāndhanyaḥ prajāvāśca bhavatyuta // BndP_2,2.32 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4622599 (0.030):
dhanyaḥ prajāvā nāyuṣmānkīrttimāṃśca bhavennaraḥ // BndP_2,68.106 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4582279 (0.045):
provāca pitṛsargaṃ tu yaścaiva samudāhṛta // BndP_2,20.23 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467849 (0.051):
etaddhiraṇyagarbhasya canma yo vetti tattvataḥ / / āyuṣmānkīrtimāndhanyaḥ prajñāvāṃśca na saṃśayaḥ // BndP_1,3.38 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16165861 (0.052):
āyuṣmān kīrtimān dhanyaḥ HV_1.40a / āyuṣmāṃś ca bhavaty uta *HV_10.80*231b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13747800 (0.052):
āyurhārnyā balaglānir HV_117.4a / āyuṣmān kīrtimān dhanyaḥ HV_1.40a
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25731764 (0.053):
vistareṇānupūrvyāca bhūyaḥ kiṃ varttayāmyaham // BndP_3,3.113 // / iti śrī brahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte uttarabhāge caturtha
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563189 (0.054):
vāde vijayamāpnoti labdhātmā ca bhavatyuta // BndP_2,5.106 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467356 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca tasya vakṣyāmyanukramam // BndP_1,2.48 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467856 (0.0):
āyuṣmānkīrtimāndhanyaḥ prajñāvāṃśca na saṃśayaḥ // BndP_1,3.38 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8481163 (0.0):
teṣāṃ sṛṣṭiriyaṃ proktā yugaiḥ saha vivarttate // BndP_1,14.75 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8487677 (0.0):
ata ūrddhvaṃ pravakṣyāmi sūryācandramasorgatim // BndP_1,20.58 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489865 (0.0):
dharmadhruvādyāstiṣṭhanti yatra te lokasādhakāḥ // BndP_1,21.176 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8490939 (0.0):
udveṣāṭayansa vegena maṇḍalāni tu gacchati // BndP_1,22.84 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8495960 (0.0):
BndP_1,25.117 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrva bhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8496883 (0.0):
etadvaḥ sarvamākhyātaṃ mayā māheśvaraṃ balam // BndP_1,26.66 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8501020 (0.0):
saṃdhyāpādaḥ svabhāvastu soṃ'śapadena tiṣṭhati // BndP_1,29.92 // / iti śrī brahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8503302 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca sthitiṃ vakṣye yugeṣviha // BndP_1,31.127 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509075 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca bhūyaḥ kiṃ varṇayāmyaham // BndP_1,35.215 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8511940 (0.0):
carācarasya lokasya pratiṣṭhā yonireva ca // BndP_1,36.227 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅga pāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512710 (0.0):
samāsavyāsataḥ sargaṃ bruvato me nibodhata // BndP_1,37.60 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8513140 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca bhūyaḥ kiṃ kathayāmyaham // BndP_1,38.33 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559248 (0.0):
dhāraṇācchravaṇādvāpi sarvapāpaiḥ pramucyate // BndP_2,1.125 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561318 (0.0):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / svayaṃbhūtraiguṇyasvarūpavarṇanaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563197 (0.0):
vāde vijayamāpnoti labdhātmā ca bhavatyuta // BndP_2,5.106 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563681 (0.0):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / danuvaṃśakīrttanaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāya
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4569641 (0.0):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / kāśyapeyavarṇanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570862 (0.0):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / ṛṣivaṃśavarṇanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ // 8//
prajāpativaṃśānukīrttanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcu /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561319 (0.004):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / svayaṃbhūtraiguṇyasvarūpavarṇanaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559251 (0.008):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / ṛṣisargavarṇanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4634476 (0.011):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / vaṃśānuvarṇanaṃ nāma catuḥsaptatitamo 'dhyāyaḥ // 74//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4629261 (0.013):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / stavasamāptirnāma dvisaptatitamo 'dhyāyaḥ // 72//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4630908 (0.014):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / viṣṇumāhātmyavarṇanaṃ nāma trisaptatitamo 'dhyāyaḥ // 73//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563683 (0.016):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / danuvaṃśakīrttanaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāya
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4569644 (0.016):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / kāśyapeyavarṇanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4582291 (0.016):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / śrāddhakalpo nāma viṃśatitamo 'dhyāyaḥ // 20//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570866 (0.016):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / ṛṣivaṃśavarṇanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ // 8//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4621170 (0.016):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / dhanvantarisaṃbhavādivarṇanaṃ nāma saptaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ // 67//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4605932 (0.017):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / sagaradigvijayo nāmaikonapañcāśattamo 'dhyāyaḥ // 49//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4614400 (0.027):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamābhāge tṛtīya upoddhātapāde / gāndharvamūrchanālakṣaṇavarṇanaṃ nāmaikaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ // 61//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4617974 (0.030):
eti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīye upoddhātapāde / nimivaṃśānukīrtanaṃ nāma catuḥṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ // 64//
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14179237 (0.032):
śrībṛhannāradīyapuraṇottarabhāge tithivicāro nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4609634 (0.035):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / kapilāśramasthāśvānayanaṃ nāma catuṣpañcāśattamo 'dhyāyaḥ // 54//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4618615 (0.035):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / somasaumyayorjanmakathanaṃ nāma pañcaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ // 65//
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392777 (0.037):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge vaiṣṇavagītakathanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393078 (0.038):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇubhaktakathanaṃ nāma caturtho / 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25379335 (0.048):
kālamahimavarṇanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / Chapter 8 / ṛṣaya ūcuḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8483000 (0.051):
iti śrībradṛmahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / bhāratavarmataṃ nāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
devānāṃ dānavānāṃ ca daityānāṃ caiva sarvaśaḥ / / utpattiṃ vistareṇaiva grūhi vaivasvateṃ'tare // BndP_2,3.1 //
sūta uvāca / dharmmasyaiva pravakṣyāmi nisargantaṃ nibodhata /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7559191 (0.042):
iti svarāntā nipuṇaṃ samuccitās tato halantān api sannibodhata / / śakistu kānteṣvaniḍeka iṣyate ghasiśca sāntesu vasiḥ prasāraṇī /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6646136 (0.042):
u11.4cd/.vāstūnāṃ guṇadauṣau ca pravakṣyāmy anupūrvaśaḥ//
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509776 (0.046):
kīrttitāstu vikuṇṭhā vai sumedhāṃstu nibodhata /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19608582 (0.046):
01,052.007a takṣakasya kule jātān pravakṣyāmi nibodha tān / 01,052.007c pucchaṇḍako maṇḍalakaḥ piṇḍabhettā rabheṇakaḥ
arundhatīvasurjāmālaṃbā bhānurmarutvatī // BndP_2,3.2 // / saṃkalpā ca muhūrttā ca sādhyā viśvā tathaiva ca /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509776 (0.046):
kīrttitāstu vikuṇṭhā vai sumedhāṃstu nibodhata /
dharmasya patnyo daśa tā dakṣaḥ prācetaso dadau // BndP_2,3.3 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333030 (0.040):
yā rājan somapatnyas tu dakṣaḥ prācetaso dadau /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332957 (0.059):
saṃkalpā ca muhūrtā ca sādhyā viśvā ca bhārata / / dharmapatnyo daśa tv etās tāsv apatyāni me śṛṇu // HV_3.26 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22153949 (0.060):
rohiṇīpramukhāḥ kanyā dakṣaḥ prācetaso dadau // HV_App.I,42.354 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559209 (0.064):
tasmai prācetaso dakṣaḥ kanyāstāḥ pratyapādayat // BndP_2,1.123 // / sarvāśca brahmavādinyaḥ sarvā vai lokamātaraḥ /
sādhyāputrāstu dharmasya sādhyā dvādaśajajñire /
devebhyastānparāndevāndaivajñāḥ paricakṣate // BndP_2,3.4 //
brāhmaṇā vai mukhātsṛṣṭā jayā devāḥ prajepsayā /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561330 (0.0):
brahmaṇā vai mukhātsṛṣṭā jayā devāḥ prajepsayā /
sarve mantraśarīraste samṛtā manvantareṣviha // BndP_2,3.5 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561337 (0.043):
brahmaṇā vai mukhātsṛṣṭā jayā devāḥ prajepsayā / / sarve mantraśarīrāste smṛtā manvantareṣviha // BndP_2,4.1 //
darśaśca paurṇamāsaśca bṛhadyacca rathantaram / / vittiścaiva vivittiśca ākūtiḥ kūtireva ca // BndP_2,3.6 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561347 (0.0):
darśaśca paurṇamāsaśca bṛhatsāma rathantaram / / citiśca sucitiścaiva hyākūtiḥ kūtireva ca // BndP_2,4.2 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561337 (0.048):
sarve mantraśarīrāste smṛtā manvantareṣviha // BndP_2,4.1 // / darśaśca paurṇamāsaśca bṛhatsāma rathantaram /
vijñātā caiva vijñāto mano yajñastathaiva ca / / nāmānyetāni teṣāṃ vai yajñānāṃ prathitāni ca // BndP_2,3.7 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561348 (0.030):
citiśca sucitiścaiva hyākūtiḥ kūtireva ca // BndP_2,4.2 // / vijñātaścaiva vijñātā manā yajñaśca dvādaśaḥ /
brahmaśāpena tejātāḥ punaḥ svāyaṃbhuve jitāḥ /
svārociṣe vai tuṣitāḥ satyaścaivottame punaḥ // BndP_2,3.8 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4560488 (0.0):
brahmaśāpena saṃbhūtā jayāḥ svāyaṃbhuve jitāḥ // BndP_2,3.65 // / svārociṣe vai tuṣitāḥ satyaścaivottame punaḥ /
tāmase harayo nāma vaikuṇṭhā revatāntare /
te sādhyāścākṣuṣe nāmnā chandajā jajñire surāḥ // BndP_2,3.9 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4560071 (0.055):
dharmaputrāḥ surā ete viśvāyāṃ jajñire śubhāḥ // BndP_2,3.31 //
dharmaputrā mahābhāgāḥ sādhyā ye dvādaśāmarāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4560071 (0.054):
dharmaputrāḥ surā ete viśvāyāṃ jajñire śubhāḥ // BndP_2,3.31 //
pūrvaṃ samanusūyante cākṣuṣasyāntare manoḥ // BndP_2,3.10 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559852 (0.036):
evamuktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ // BndP_2,3.13 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509686 (0.054):
pañcametvatha paryāye manoḥ svārociṣeṃ'tare // BndP_1,36.50 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16224098 (0.056):
cākṣuṣasyāntare pūrvam *HV_6.9*116:4a / cākṣuṣasyāntare manoḥ *HV_2.34*42b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13770166 (0.056):
cākṣuṣasyāntare pūrvam HV_6.9*116:4a / cākṣuṣasyāntare manoḥ HV_2.34*42b
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7751580 (0.059):
cākṣuṣasyāntare pūrvam ViP_1,15.132a / cākṣuṣasyāntare manoḥ ViP_1,15.127b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28936630 (0.059):
cākṣadaṇḍāḥ kṣaṇāś ca vai LiP_1,72.8d / cākṣuṣasyāntare manoḥ LiP_1,63.24d
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117758 (0.061):
aṃśurbhagaścātitejā ādityā dvādaśa smṛtāḥ // ViP_1,15.131 // / cākṣuṣasyāntare pūrvamāsanye tuṣitāḥ surāḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23742902 (0.063):
te tvāsan marutastvādyā manoḥ svāyaṃbhuve 'ntare // VamP_46.23 // / svāreciṣe tu maruto vakṣyāmi śṛṇu nārada /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561772 (0.063):
jajñire dvādaśādityā varttamānentaraṃ surāḥ // BndP_2,4.34 // / yadā caite samutpannāścākṣuṣasyāntare manoḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512313 (0.063):
arakṣyamāṇāmāvabrurbabhūvātha prajākṣayaḥ // BndP_1,37.29 // / pratyāhṛte tadā tasmiñcākṣuṣasyāntare manoḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4557914 (0.064):
evamuktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ / / svāyaṃbhuventare prāptāḥ sṛṣṭyarthaṃ te bhavena tu // BndP_2,1.18 //
svārociṣeṃ'tare 'tītā devā ye vai mahaujasaḥ /
tuṣitā nāma te 'nyonyamūcurvai cākṣuṣeṃ'tare // BndP_2,3.11 //
kiñcicchiṣṭe tadā tasmindevā vai tuṣitābruvan /
etāmeva mahābhāgāṃ vayaṃ sādhyāṃ praviśya vai // BndP_2,3.12 //
manvantare bhaviṣyāmastannaḥ śreyo bhaviṣyati / / evamuktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ // BndP_2,3.13 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4557915 (5.960):
pitāmahātmajāḥ sarve tannaḥ śreyo bhaviṣyati // BndP_2,1.17 // / evamuktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333383 (5.960):
manvantare prasūyāmas tan naḥ śreyo bhaviṣyati // HV_3.48 // / evam uktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397583 (5.960):
eva svāmin sa pitā caiva $ mitrāvaruṇa eva ca // ViP_1,15.128*50 // / evam uktvā tu te sarve $ cākṣuṣasyāntare manoḥ &
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727198 (0.021):
brahmaloke pravarttāmastannaḥ śreyo bhaviṣyate / / evamuktvā tadā sarve brahmāṇḍādhyavasāyi naḥ // BndP_3,2.75 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732585 (0.030):
{lomaharṣaṇa uvāca: } / evam uktvā tu te sarve $ cākṣuṣasyāntare manoḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003917 (0.030):
{lomaharṣaṇa uvāca: } / evam uktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559811 (0.036):
pūrvaṃ samanusūyante cākṣuṣasyāntare manoḥ // BndP_2,3.10 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5104250 (0.042):
eva svāmin sa pitā caiva mitrāvaruṇa eva ca // ViP_1,15.128*50 // / evam uktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117726 (0.042):
manvantare prasūyāmastannaḥ śreyo bhavediti // ViP_1,15.128 // / evamuktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561772 (0.046):
jajñire dvādaśādityā varttamānentaraṃ surāḥ // BndP_2,4.34 // / yadā caite samutpannāścākṣuṣasyāntare manoḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512313 (0.047):
arakṣyamāṇāmāvabrurbabhūvātha prajākṣayaḥ // BndP_1,37.29 // / pratyāhṛte tadā tasmiñcākṣuṣasyāntare manoḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15318387 (0.053):
tuṣitā nāma ye devāś % cākṣuṣasyāntare manoḥ // LiP_1,63.24 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7212158 (0.053):
tuṣitā nāma ye devāś cākṣuṣasyāntare manoḥ // LiP_1,63.24 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332075 (0.054):
pratyāhṛtāḥ prajāḥ sarvāś cākṣuṣasyāntare manoḥ | *HV_2.34*42 | / nāśakan māruto vātuṃ vṛtaṃ kham abhavad drumaiḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4560422 (0.058):
gacchema putratāmasyāstannaḥ śreyo bhaviṣyati // BndP_2,3.60 // / evamuktvā tu te sarve varttamāneṃ'tare tadā /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8510042 (0.059):
vistareṇānupūrvyā ca cākṣuṣasyāntare manoḥ // BndP_1,36.81 // / ṛṣaya ūcuḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28936629 (0.061):
cākṣadaṇḍāḥ kṣaṇāś ca vai LiP_1,72.8d / cākṣuṣasyāntare manoḥ LiP_1,63.24d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16802327 (0.064):
cākṣuṣasyāntare manoḥ BrP_3.54b / cākṣuṣasyāntare manoḥ BrP_3.56b
tasyāṃ dvādaśa saṃbhūtā dharmātsvāyaṃbhuvātpunaḥ / / naranārāyaṇo tatra jajñāte punareva hi // BndP_2,3.14 //
vipaścidindro yaścābhūttathā satyo hariśca tau /
svārociṣeṃ'tare pūrvamāstāṃ tau tuṣitāsutau // BndP_2,3.15 //
tuṣitānāṃ tu sādhyātve nāmānyetāni cakṣate / / mano 'numantā prāṇaśca naro 'pānaśca vīryavān // BndP_2,3.16 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25745297 (0.062):
sahasraṃ devatāḥ proktāḥ sevamānāḥ kiṭīśvarīm // BndP_3,20.67 // / tāsāṃ nāmāni sarvāsāṃ daṇḍinyāḥ kuṃbhasaṃbhava /
vitirnayo hayaścaiva haṃso nārāyaṇastathā / / vibhuścāpi prabhuścāpi sādhyā dvādaśa jajñire // BndP_2,3.17 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16005785 (1.192):
citirhayo nṛpaścaiva haṃso nārāyaṇastathā / / vibhuścāpi prabhuścaiva sādhyā dvādaśa kīrtitāḥ // NarP_1,121.52 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4560429 (0.059):
evamuktvā tu te sarve varttamāneṃ'tare tadā / / jajñire dvādaśādityā mārīyātkaśyapātpunaḥ // BndP_2,3.61 //
svāyaṃbhuvaiṃ'tare pūrvaṃ tataḥ svāro ciṣe punaḥ /
Kedarabhatta: Vrttaratnakara, with Sulhana's Sukavihrdayanandini (comm.) (kvrtrsuu.htm.txt) 13699285 (0.053):
ayukpādayoḥ caturthādakṣarāccettagaṇo bhavati tadā tatpūrvaṃ / tavipuletyarthaḥ / yathā /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4560427 (0.056):
evamuktvā tu te sarve varttamāneṃ'tare tadā / / jajñire dvādaśādityā mārīyātkaśyapātpunaḥ // BndP_2,3.61 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8478693 (0.059):
dhātuścaivāyatiḥ patnī vidhāturniyatiḥ smṛtā // BndP_1,13.37 // / svāyaṃ bhuveṃ'tare pūrvaṃ yayorvai kīrttitāḥ prajāḥ /
nāmānyāsanpunastāni tuṣitānāṃ nibodhata // BndP_2,3.18 // / prāṇāpānāvudānaśca samāno vyāna eva ca /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4627427 (5.960):
sa pañcadhā śarīrastho vidyate varddhayetpunaḥ // BndP_2,72.51 // / prāṇāpānau samānaśca hyudāno vyāna eva ca /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13566312 (0.016):
(AVParis_1,16.1) prāṇo apāno vyānaḥ samāna udānaś cakṣuḥ śrotraṃ vāṅ manas
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4361586 (0.016):
sa pañcadhā śarīrastho bhidyate vardhate punaḥ / / prāṇāpānau samānaś ca udāno vyāna eva ca // HV_30.47 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26861330 (0.016):
sa pañcadhā śarīrastho % bhidyate vartate punaḥ // BrP_179.56 // / prāṇāpānau samānaś ca $ udāno vyāna eva ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11132642 (0.016):
sa pañcadhā śarīrastho bhidyate vartate punaḥ // BrP_179.56 // / prāṇāpānau samānaś ca udāno vyāna eva ca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357865 (0.020):
piṇḍa madhye sthitā hyetāḥ pradhānā daśa nāḍayaḥ // GarP_2,32.44 // / prāṇāpānau samānaśca udāno vyāna eva ca /
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1au.htm.txt) 17046266 (0.025):
iḍā-piṅgalā-suṣumṇā ca % tisro nāḍya udāhṛtāḥ // GorS(1)_23 // / prāṇāpānau samānaś ca hy $ udāno vyāna eva ca &
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1pu.htm.txt) 13718415 (0.025):
iḍā-piṅgalā-suṣumṇā ca tisro nāḍya udāhṛtāḥ // GorS(1)_23 // / prāṇāpānau samānaś ca hy udāno vyāna eva ca /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20797833 (0.027):
14,023.001c subhage pañcahotṝṇāṃ vidhānam iha yādṛśam / 14,023.002a prāṇāpānāv udānaś ca samāno vyāna eva ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20803402 (0.030):
14,042.008a bahir ātmāna ity ete dīnāḥ kṛpaṇavṛttayaḥ / 14,042.008c prāṇāpānāv udānaś ca samāno vyāna eva ca
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25429668 (0.044):
prāṇasya vijayādeva jīyaṃte deha 1vāyavaḥ // ŚivP_7.2,37.35ab/ / prāṇo 'pānaḥ samānaśca hyudāno vyāna eva ca // ŚivP_7.2,37.35cd/
% Mahabharata: Asvamedhikaparvan (mbh_14_u.htm.txt) 23622166 (0.045):
14,023.015a prālīyata tato vyānaḥ punaś ca pracacāra ha / 14,023.015c prāṇāpānāv udānaś ca samānaś ca tam abruvan
cakṣuḥ śrotraṃ raso ghrāṇaṃ sparśo buddhirmanastathā // BndP_2,3.19 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10340356 (0.038):
12,177.005c śrotraṃ ghrāṇaṃ rasaḥ sparśo dṛṣṭiś cendriyasaṃjñitāḥ
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13566312 (0.039):
(AVParis_1,16.1) prāṇo apāno vyānaḥ samāna udānaś cakṣuḥ śrotraṃ vāṅ manas
nāmānyetāni vai pūrvaṃ tuṣitānāṃ smṛtāni ca / / vasostu vasavaḥ putrāḥ sādhyānāmanujāḥ smṛtāḥ // BndP_2,3.20 //
dharo dhruvaśca somaśca āyuścaivānalo 'nilaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15318330 (0.031):
āpo dhruvaś ca somaś ca % dharaścaivānilo 'nalaḥ // LiP_1,63.19 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7212101 (0.031):
āpo dhruvaś ca somaś ca dharaścaivānilo 'nalaḥ // LiP_1,63.19 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10822077 (0.032):
dhruvo dharaś ca somaś ca sāvitraś cānalo 'nilaḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117492 (0.035):
āpo dhruvaś ca somaś ca dharmaścaivānilo 'nalaḥ / / pratyūṣaś ca prabhāsaś ca vasavo nāmabhiḥ smṛtāḥ // ViP_1,15.110 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19616211 (0.038):
01,060.017a dharo dhruvaś ca somaś ca ahaś caivānilo 'nalaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696109 (0.038):
āpo dhruvaśca somaśca dharaścaivānilo 'nalaḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7055752 (0.038):
āpo dhruvaśca somaśca dharaścaivānilo 'nalaḥ / / pratyūṣaśca prabhāsaśca vasavo 'ṣṭau prakīrtitāḥ // KūrmP_1,15.11 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3798886 (0.038):
āpo dhruvaśca somaśca $ dharaścaivānilo 'nalaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8838417 (0.038):
āpo dhruvaśca somaśca dharaścaivānilo 'nalaḥ / / pratyūṣaśca prabhāsaśca vasavo 'ṣṭau prakīrtitāḥ // MatsP_5.21 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397329 (0.038):
āpo dhruvaś ca somaś ca $ dharaś caivānilo 'nalaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5103996 (0.038):
āpo dhruvaś ca somaś ca dharaś caivānilo 'nalaḥ / / pratyūṣaś ca prabhāsaś ca vasavo nāmabhiḥ smṛtāḥ // ViP_1,15.110 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732338 (0.039):
āpo dhruvaś ca somaś ca $ dhavaś caivānilo 'nalaḥ & / pratyūṣaś ca prabhāsaś ca % vasavo nāmabhiḥ smṛtāḥ // BrP_3.36 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003670 (0.039):
āpo dhruvaś ca somaś ca dhavaś caivānilo 'nalaḥ / / pratyūṣaś ca prabhāsaś ca vasavo nāmabhiḥ smṛtāḥ // BrP_3.36 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333057 (0.040):
āpo dhruvaś ca somaś ca dharaś caivānilo 'nalaḥ /
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhasppu.htm.txt) 9418969 (0.043):
dharoddhruvas tathā soma āpaś caivānilo 'nalaḥ / / pratyūṣaś ca prabhāsaś ca vasavo 'ṣṭau prakīrtitāḥ // Brh_1,8.19 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18906113 (0.043):
dharo dhruvaśca somaśca āpaścaivānilo 'nalaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10352054 (0.045):
12,201.019d*0549_01 dharo dhruvaś ca somaś ca āpaś caivānilo 'nalaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20774782 (0.048):
13,135.026d@018_0036 dharo dhruvaś ca somaś ca sāvitro 'thānilo 'nalaḥ
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10795603 (0.053):
dhruvo dharaś ca somaś ca sāvitro hyanilo 'nala // RKS_34.73 //
pratyūṣaśca prabhāsaśca vasavo 'ṣṭau prakīrtitāḥ // BndP_2,3.21 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19616215 (0.0):
01,060.017a dharo dhruvaś ca somaś ca ahaś caivānilo 'nalaḥ / 01,060.017c pratyūṣaś ca prabhāsaś ca vasavo 'ṣṭāv iti smṛtāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20774785 (0.0):
13,135.026d@018_0036 dharo dhruvaś ca somaś ca sāvitro 'thānilo 'nalaḥ / 13,135.026d@018_0037 pratyūṣaś ca prabhāsaś ca vasavo 'ṣṭau prakīrtitāḥ
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhasppu.htm.txt) 9418973 (0.0):
dharoddhruvas tathā soma āpaś caivānilo 'nalaḥ / / pratyūṣaś ca prabhāsaś ca vasavo 'ṣṭau prakīrtitāḥ // Brh_1,8.19 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7055756 (0.0):
āpo dhruvaśca somaśca dharaścaivānilo 'nalaḥ / / pratyūṣaśca prabhāsaśca vasavo 'ṣṭau prakīrtitāḥ // KūrmP_1,15.11 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3798890 (0.0):
āpo dhruvaśca somaśca $ dharaścaivānilo 'nalaḥ & / pratyūṣaśca prabhāsaśca % vasavo 'ṣṭau prakīrtitāḥ // MatsP_5.21 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8838421 (0.0):
āpo dhruvaśca somaśca dharaścaivānilo 'nalaḥ / / pratyūṣaśca prabhāsaśca vasavo 'ṣṭau prakīrtitāḥ // MatsP_5.21 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18906116 (0.0):
dharo dhruvaśca somaśca āpaścaivānilo 'nalaḥ / / pratyūṣaśca prabhāsaśca vasavo 'ṣṭāvime purā // RKV_223.2 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10822081 (0.0):
dhruvo dharaś ca somaś ca sāvitraś cānalo 'nilaḥ / / pratyūṣaś ca prabhāsaś ca vasavo 'ṣṭau prakīrtitā // RKS_68.26 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15318336 (0.016):
āpo dhruvaś ca somaś ca % dharaścaivānilo 'nalaḥ // LiP_1,63.19 // / pratyūṣaś ca prabhāsaś ca $ vasavo 'ṣṭau prakīrtitāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7212107 (0.016):
āpo dhruvaś ca somaś ca dharaścaivānilo 'nalaḥ // LiP_1,63.19 // / pratyūṣaś ca prabhāsaś ca vasavo 'ṣṭau prakīrtitāḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23933694 (0.023):
āpo dhruvaś ca somaś ca % dharmaś caivānilo 'nalaḥ // NsP_5.46 // / pratyūṣaś ca prabhāsaś ca $ vasavo 'ṣṭau prakīrtitāḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16998683 (0.023):
āpo dhruvaś ca somaś ca dharmaś caivānilo 'nalaḥ // NsP_5.46 // / pratyūṣaś ca prabhāsaś ca vasavo 'ṣṭau prakīrtitāḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17502297 (0.025):
nirdeśādindrasyāprādhānyāvagateḥ dhruvodhvarastathā soma āpaścaivānilo / nalaḥ / / pratyūṣaśca prabhāsaśca vasavo 'ṣṭau prakīrtitāḥ /"
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11225304 (0.030):
BP1.8.019a/ dharoddhruvas tathā soma āpaś ca^ evānilo^analaḥ / / BP1.8.019b/ pratyūṣaś ca prabhāsaś ca vasavo^aṣṭau (prakīrtitāḥ //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117493 (0.034):
āpo dhruvaś ca somaś ca dharmaścaivānilo 'nalaḥ / / pratyūṣaś ca prabhāsaś ca vasavo nāmabhiḥ smṛtāḥ // ViP_1,15.110 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732339 (0.037):
āpo dhruvaś ca somaś ca $ dhavaś caivānilo 'nalaḥ & / pratyūṣaś ca prabhāsaś ca % vasavo nāmabhiḥ smṛtāḥ // BrP_3.36 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003672 (0.037):
āpo dhruvaś ca somaś ca dhavaś caivānilo 'nalaḥ / / pratyūṣaś ca prabhāsaś ca vasavo nāmabhiḥ smṛtāḥ // BrP_3.36 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696110 (0.037):
āpo dhruvaśca somaśca dharaścaivānilo 'nalaḥ / / pratyūṣaśca prabhāsaśca vasavo nāmabhiḥ smṛtāḥ // GarP_1,6.30 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397330 (0.037):
āpo dhruvaś ca somaś ca $ dharaś caivānilo 'nalaḥ & / pratyūṣaś ca prabhāsaś ca % vasavo nāmabhiḥ smṛtāḥ // ViP_1,15.110 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5103997 (0.037):
āpo dhruvaś ca somaś ca dharaś caivānilo 'nalaḥ / / pratyūṣaś ca prabhāsaś ca vasavo nāmabhiḥ smṛtāḥ // ViP_1,15.110 //
dharasya putro draviṇo hutahavyo rajas tathā / / dhruvaputro 'bhavattāta kālo lokāprakālanaḥ // BndP_2,3.22 //
somasya bhagavānvarcā budhaśca grahabaudhanaḥ /
dharormī kalilaścaiva pañca candramasaḥ sutāḥ // BndP_2,3.23 //
āyasya putro vaitaṇḍyaḥ śamaḥ śāntastathaiva ca / / skandaḥ sanatkumāraśca jajñe pādena tejasaḥ // BndP_2,3.24 //
agneḥ putraṃ kumāraṃ tu svāhā jajñe śriyā ṣṛtam /
tasya śākho viśākhaśca naigameyaśca praṣṭajāḥ // BndP_2,3.25 // / anilasya śivā bhāryā tasyāḥ putro manojavaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003710 (0.020):
manoharāyāḥ śiśiraḥ prāṇo 'tha ramaṇas tathā // BrP_3.38 // / anilasya śivā bhāryā tasyāḥ putro manojavaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732378 (0.022):
anilasya śivā bhāryā $ tasyāḥ putro manojavaḥ & / avijñātagatiś caiva % dvau putrāv anilasya ca // BrP_3.39 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117533 (0.022):
manoharāyāṃ śiśiraḥ prāṇotha ravaṇas tathā // ViP_1,15.113 // / anilasya śivā bhāryā tasyāḥ putro manojavaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696149 (0.027):
manoharāyāṃ śiśiraḥ prāṇo 'tha ramaṇastathā / / anilasya śivā bhāryā tasyāḥ putraḥ pulomajaḥ // GarP_1,6.33 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397370 (0.046):
manoharāyāṃ śiśiraḥ % prāṇo 'tha ravaṇas tathā // ViP_1,15.113 // / anilasya śivā bhāryā $ tasyāḥ putraḥ purojavaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5104037 (0.046):
manoharāyāṃ śiśiraḥ prāṇo 'tha ravaṇas tathā // ViP_1,15.113 // / anilasya śivā bhāryā tasyāḥ putraḥ purojavaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19616292 (0.055):
01,060.023c kṛttikābhyupapatteś ca kārttikeya iti smṛtaḥ / 01,060.024a anilasya śivā bhāryā tasyāḥ putraḥ purojavaḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732394 (0.056):
agniputraḥ kumāras tu $ śarastambe śriyā vṛtaḥ & / tasya śākho viśākhaś ca % naigameyaś ca pṛṣṭhajaḥ // BrP_3.40 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003726 (0.056):
agniputraḥ kumāras tu śarastambe śriyā vṛtaḥ / / tasya śākho viśākhaś ca naigameyaś ca pṛṣṭhajaḥ // BrP_3.40 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8476843 (0.056):
tasyāḥ patnī śivā nāma putraścāsyā manojavaḥ // BndP_1,10.79 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696166 (0.064):
agniputraḥ kumārastu śarastambe vyajāyat // GarP_1,6.34 // / tasya śākho viśākhaśca naigameyaśca pṛṣṭajaḥ /
avijñāna gatiścaiva dvau putrāvanilasya ca // BndP_2,3.26 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19616303 (0.020):
01,060.024b*0544_01 viśvakarmā mahābhāgo tasya putro manojavaḥ / 01,060.024c avijñātagatiś caiva dvau putrāv anilasya tu
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732382 (0.021):
anilasya śivā bhāryā $ tasyāḥ putro manojavaḥ & / avijñātagatiś caiva % dvau putrāv anilasya ca // BrP_3.39 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003714 (0.021):
anilasya śivā bhāryā tasyāḥ putro manojavaḥ / / avijñātagatiś caiva dvau putrāv anilasya ca // BrP_3.39 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117538 (0.021):
anilasya śivā bhāryā tasyāḥ putro manojavaḥ / / avijñātagatiścaiva dvau putrāvanilasya tu // ViP_1,15.114 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8476849 (0.026):
tasyāḥ patnī śivā nāma putraścāsyā manojavaḥ // BndP_1,10.79 // / avijñātagatiścaiva dvau putrau cānilasya tu /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333104 (0.045):
anilasya śivā bhāryā yasyāḥ putraḥ purojavaḥ / / avijñātagatiś caiva dvau putrāv anilasya tu // HV_3.35 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397375 (0.045):
anilasya śivā bhāryā $ tasyāḥ putraḥ purojavaḥ & / avijñātagatiś caiva % dvau putrāv anilasya tu // ViP_1,15.114 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5104042 (0.045):
anilasya śivā bhāryā tasyāḥ putraḥ purojavaḥ / / avijñātagatiś caiva dvau putrāv anilasya tu // ViP_1,15.114 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696155 (0.053):
anilasya śivā bhāryā tasyāḥ putraḥ pulomajaḥ // GarP_1,6.33 // / avijñātagatiścaiva dvau putrāvanilasya tu /
pratyūṣasya viduḥ putramṛṣiṃ nāmnātha devalam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19616311 (0.0):
01,060.024c avijñātagatiś caiva dvau putrāv anilasya tu / 01,060.025a pratyūṣasya viduḥ putram ṛṣiṃ nāmnātha devalam
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732410 (0.0):
apatyaṃ kṛttikānāṃ tu $ kārttikeya iti smṛtaḥ & / pratyūṣasya viduḥ putram % ṛṣiṃ nāmnātha devalam // BrP_3.41 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003742 (0.0):
apatyaṃ kṛttikānāṃ tu kārttikeya iti smṛtaḥ / / pratyūṣasya viduḥ putram ṛṣiṃ nāmnātha devalam // BrP_3.41 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333144 (0.0):
skandaḥ sanatkumāraś ca sṛṣṭaḥ pādena tejasaḥ | *HV_3.36*57 | / pratyūṣasya viduḥ putram ṛṣiṃ nāmnātha devalam /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397403 (0.002):
apatyaṃ kṛttikānāṃ tu $ kārttikeya iti smṛtaḥ // ViP_1,15.116 // / pratyūṣasya viduḥ putraṃ $ ṛṣiṃ nāmnā tu devalam &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5104070 (0.002):
apatyaṃ kṛttikānāṃ tu kārttikeya iti smṛtaḥ // ViP_1,15.116 // / pratyūṣasya viduḥ putraṃ ṛṣiṃ nāmnā tu devalam /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696182 (0.002):
apatyaṃ kṛttikānāṃ tu kārtikeya iti smṛtaḥ // GarP_1,6.35 // / pratyuṣasya viduḥ putramṛṣiṃ nāmnā tu devalam /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117566 (0.035):
apatyaṃ kṛttikānāṃ tu kārttikeya iti smṛtaḥ // ViP_1,15.116 // / pratyūṣasya viduḥ putraṃ ṛṣi nāmnātha devalam /
% Mahabharata: Adiparvan (mbh_01_u.htm.txt) 22622052 (0.056):
01,060.024c avijñātagatiś caiva dvau putrāv anilasya tu / 01,060.025a pratyūṣasya viduḥ putram ṛṣiṃ nāmnātha devalam
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13752459 (0.057):
ṛṣivaṃśeṣu bhagavañś HV_35.26c / ṛṣiṃ nāmnātha devalam HV_3.37b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16774148 (0.059):
ṛṣiṃ natvā punaḥ punaḥ BrP_110.14b / ṛṣiṃ nāmnātha devalam BrP_3.41d
dvau putrau devalasyāpi kṣamāvantau manīṣiṇau // BndP_2,3.27 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19616314 (0.0):
01,060.025a pratyūṣasya viduḥ putram ṛṣiṃ nāmnātha devalam / 01,060.025c dvau putrau devalasyāpi kṣamāvantau manīṣiṇau
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333149 (0.0):
pratyūṣasya viduḥ putram ṛṣiṃ nāmnātha devalam / / dvau putrau devalasyāpi kṣamāvantau manīṣiṇau // HV_3.37 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397408 (0.0):
pratyūṣasya viduḥ putraṃ $ ṛṣiṃ nāmnā tu devalam & / dvau putrau devalasyāpi % kṣamāvantau manīṣiṇau // ViP_1,15.117 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5104075 (0.0):
pratyūṣasya viduḥ putraṃ ṛṣiṃ nāmnā tu devalam / / dvau putrau devalasyāpi kṣamāvantau manīṣiṇau // ViP_1,15.117 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117571 (0.0):
pratyūṣasya viduḥ putraṃ ṛṣi nāmnātha devalam / / dvau putrau devalasyāpi kṣamāvantau manīṣiṇau // ViP_1,15.117 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732416 (0.006):
pratyūṣasya viduḥ putram % ṛṣiṃ nāmnātha devalam // BrP_3.41 // / dvau putrau devalasyāpi $ kṣamāvantau manīṣiṇau &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003748 (0.006):
pratyūṣasya viduḥ putram ṛṣiṃ nāmnātha devalam // BrP_3.41 // / dvau putrau devalasyāpi kṣamāvantau manīṣiṇau /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13795191 (0.041):
dvau putrāv anilasya tu HV_3.35d / dvau putrau devalasyāpi HV_3.37c
bṛhaspateśtu bhaginī bhuvanā brahmavādinī /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333150 (0.022):
dvau putrau devalasyāpi kṣamāvantau manīṣiṇau // HV_3.37 // / bṛhaspates tu bhaginī varastrī brahmacāriṇī /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397409 (0.031):
dvau putrau devalasyāpi % kṣamāvantau manīṣiṇau // ViP_1,15.117 // / bṛhaspates tu bhaginī $ varastrī brahmacāriṇī &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5104076 (0.031):
dvau putrau devalasyāpi kṣamāvantau manīṣiṇau // ViP_1,15.117 // / bṛhaspates tu bhaginī varastrī brahmacāriṇī /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117572 (0.031):
dvau putrau devalasyāpi kṣamāvantau manīṣiṇau // ViP_1,15.117 // / bṛhaspatestu bhaginī varastrī brahmacāriṇī /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732417 (0.045):
dvau putrau devalasyāpi $ kṣamāvantau manīṣiṇau & / bṛhaspates tu bhaginī % varastrī brahmavādinī // BrP_3.42 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003749 (0.045):
dvau putrau devalasyāpi kṣamāvantau manīṣiṇau / / bṛhaspates tu bhaginī varastrī brahmavādinī // BrP_3.42 //
yogasiddhā jagatkṛtsnamaśaktā carati sma ha // BndP_2,3.28 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732425 (0.018):
bṛhaspates tu bhaginī % varastrī brahmavādinī // BrP_3.42 // / yogasiddhā jagat kṛtsnam $ asaktā vicacāra ha &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003757 (0.018):
bṛhaspates tu bhaginī varastrī brahmavādinī // BrP_3.42 // / yogasiddhā jagat kṛtsnam asaktā vicacāra ha /
prabhāsasya tu bhāryā sā vasūnāmaṣṭamasya ha / / viśvakarmā sutastasyāḥ prajāpatipatirvibhuḥ // BndP_2,3.29 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4612436 (0.0):
yogasiddhā jagatkṛtsnamasaktā carate sadā / / prabhāsasya tu sā bhāryā vasūnāmaṣṭamasya ca // BndP_2,59.16 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333166 (0.023):
yogasiddhā jagat kṛtsnam asaktā vicacāra ha // HV_3.38 // / prabhāsasya tu bhāryā sā vasūnām aṣṭamasya tu /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732435 (0.024):
yogasiddhā jagat kṛtsnam $ asaktā vicacāra ha & / prabhāsasya tu sā bhāryā % vasūnām aṣṭamasya tu // BrP_3.43 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003767 (0.024):
yogasiddhā jagat kṛtsnam asaktā vicacāra ha / / prabhāsasya tu sā bhāryā vasūnām aṣṭamasya tu // BrP_3.43 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117590 (0.024):
yogasiddhā jagatkṛtsnamasaktā vicaratyuta / / prabhāsasya tu sā bhāryā vasūnāmaṣṭamasya tu // ViP_1,15.118 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5104094 (0.031):
yogasiddhā jagat kṛtsnam asaktā vicaraty uta / / prabhāsasya tu bhāryā sā vasūnām aṣṭamasya ha // ViP_1,15.118 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19616338 (0.048):
01,060.026c yogasiddhā jagat sarvam asaktaṃ vicaraty uta / 01,060.026e prabhāsasya tu bhāryā sā vasūnām aṣṭamasya ha
viśvedevāstu viśvāyā jajñire daśa viśrutāḥ /
kraturdakṣaḥ śravaḥ satyaḥ kālaḥ munistathā // BndP_2,3.30 //
purūravo mārdravaso rocamānaśca te daśa / / dharmaputrāḥ surā ete viśvāyāṃ jajñire śubhāḥ // BndP_2,3.31 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559801 (0.054):
te sādhyāścākṣuṣe nāmnā chandajā jajñire surāḥ // BndP_2,3.9 // / dharmaputrā mahābhāgāḥ sādhyā ye dvādaśāmarāḥ /
marutvatyāṃ marutvanto bhānavo bhānujāḥ smṛtāḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15318295 (0.064):
bhānostu bhānavaḥ proktā $ muhūrtāyā muhūrtakāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7212066 (0.064):
bhānostu bhānavaḥ proktā muhūrtāyā muhūrtakāḥ /
muhūrtāśca muhūrtāyā ghoṣalaṃbā hyajāyata // BndP_2,3.32 // / saṃkalpāyāṃ tu saṃjajñe vidvānsaṃkalpa eva tu /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8472153 (0.054):
tasyāṃ siddhau pranaṣṭāyāmanyā siddhirajāyata // BndP_1,7.73 // / apāṃśau tau pratigatau tadā meghātmānā tu vai /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4569970 (0.055):
vatsāraścāsitaścaiva tāvubhau brahma vādanā // BndP_2,8.29 // / vatsārānnidhruvo jajñe rebhyaśca suhamāyaśāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25736587 (0.058):
adhunā paśyaniḥ śrīkantrailokyaṃ samajāyata // BndP_3,9.32 // / na yajñāḥ saṃpravarttante na dānāni ca vāsava /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4625158 (0.060):
svayaṃbhojaḥ svayaṃbhojāddhṛdikaḥ saṃbabhūva ha // BndP_2,71.139 // / hṛdikasya sutāstvāsandaśa bhīmaparākramāḥ /
nava vīthyastu jāmāyāḥ pathatrayamupāśritāḥ // BndP_2,3.33 //
pṛthivī viṣayaṃ sarvamarundhatyāmajāyata / / eṣa sargaḥ samākhyāto vidvāndharmasya śāśvataḥ // BndP_2,3.34 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397301 (0.034):
lambāyāś caiva ghoṣo 'tha % nāgavīthī tu jāmijā // ViP_1,15.107 // / pṛthivīviṣayaṃ sarvam $ arundhatyām ajāyata &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5103968 (0.034):
lambāyāś caiva ghoṣo 'tha nāgavīthī tu jāmijā // ViP_1,15.107 // / pṛthivīviṣayaṃ sarvam arundhatyām ajāyata /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23933661 (0.034):
lambāyāś caiva ghoṣākhyo $ nāgavīthiś ca jāmijā & / pṛthivīviṣayaṃ sarvam % arundhatyām ajāyata // NsP_5.44 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16998650 (0.034):
lambāyāś caiva ghoṣākhyo nāgavīthiś ca jāmijā / / pṛthivīviṣayaṃ sarvam arundhatyām ajāyata // NsP_5.44 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332995 (0.048):
lambāyāś caiva ghoṣo 'tha nāgavīthī ca jāmijā // HV_3.28 // / pṛthivīviṣayaṃ sarvam arundhatyāṃ vyajāyata /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732294 (0.051):
pṛthivī viṣayaṃ sarvam % arundhatyāṃ vyajāyata // BrP_3.32 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003626 (0.051):
pṛthivī viṣayaṃ sarvam arundhatyāṃ vyajāyata // BrP_3.32 //
muhūrtāścaiva tithyāśca pratibhiḥ saha suvratāḥ / / nāmataḥ saṃpravakṣyāmi bruvato me nibodhata // BndP_2,3.35 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512853 (0.037):
bhūtabhavyabhavannāthā yathā te prabhaviṣṇavaḥ // BndP_1,38.10 // / etatsarvaṃ pravakṣyāmi bruvato me nibodhata /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8485184 (0.056):
yathāśrutaṃ yathānyāyaṃ bruvato me nibodhata // BndP_1,19.51 // / kuśadvīpaṃ pravakṣyāmi caturthaṃ tu samāsataḥ /
ahorātravibhāgaśca nakṣatrāṇi samāśritaḥ / / muhurttāḥ sarvanakṣatrā ahorātrabhidastathā // BndP_2,3.36 //
ahorātrakalānāṃ tu ṣaḍaśītyadhikāḥ smṛtāḥ /
ravergati viśeṣeṇa sarvarttuṣu ca nityaśaḥ // BndP_2,3.37 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521844 (0.054):
ahorātram iti prāhuś $ candrasūryagatiṃ nṛpa / HV_App.I,2.7 / / [k: D3 ins. :k] / raver gativiśeṣeṇa $ sarveṣv eteṣu nityaśaḥ // **HV_App.I,2.7**1:1 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007410 (0.054):
ahorātram iti prāhuś candrasūryagatiṃ nṛpa / HV_App.I,2.7 / / [k: D3 ins. :k] / raver gativiśeṣeṇa sarveṣv eteṣu nityaśaḥ // **HV_App.I,2.7**1:1 //
tato vedavidaścaitāṃ gatimicchanti parvasu /
aviśeṣeṣu kāleṣu jñeyaḥ savitṛmānataḥ // BndP_2,3.38 //
raudraḥ sārpastathā maitraḥ pitryo vāsava eva ca / / āpyo 'tha vaiśvadevaśca brāhmo madhyāhnasaṃśritaḥ // BndP_2,3.39 //
prājāpatyastathaivendra indrāgnī nirṛtistathā / / vāruṇaśca yathāryamṇo bhagaścāpi dinaśritāḥ // BndP_2,3.40 //
ete dinamuhūrtāśca divākaravinirmitāḥ / / śaṅkucchāyā viśeṣeṇa veditavyāḥ pramāṇataḥ // BndP_2,3.41 //
ajaikapādahirbudhnyaḥ pūṣāśviyamadevatāḥ /
āgneyaścāpi vijñeyaḥ prājāpatyastathaiva ca // BndP_2,3.42 // / saumyaścāpi tathādityo bārhaspatyaśca vaiṣmavaḥ /
sāvitraśca tathā tvāṣṭro vāyavyaśceti saṃgrahaḥ // BndP_2,3.43 // / ete rātrermuhūrttāḥ syuḥ kramoktā daśa pañca ca /
indorgatyudayā jñeyā nāḍikā āditastathā // BndP_2,3.44 //
kālāvasthāstvimāstvete muhūrttā devatāḥ smṛtāḥ /
sarvagrahāṇāṃ trīṇyeva sthānāni vihitāni ca // BndP_2,3.45 //
dakṣiṇottaramadhyāni tāni vidyādyathākramam / / sthānaṃ jāradgavaṃ sadhye tathairāvatamuttaram // BndP_2,3.46 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3868475 (0.055):
uttarāyāḥ pramāṇaṃ tu $ kāṣṭhāyā maṇḍalasya tu & / dakṣiṇottaramadhyāni % tāni vindyād yathākramam // MatsP_124.51 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8907976 (0.055):
uttarāyāḥ pramāṇaṃ tu kāṣṭhāyā maṇḍalasya tu / / dakṣiṇottaramadhyāni tāni vindyād yathākramam // MatsP_124.51 //
vaiśvānaraṃ dakṣiṇato nirdiṣṭamiha tattvataḥ / / aśvinī kṛttikā yāmyaṃ nāgavīthīti viśrutā // BndP_2,3.47 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3868487 (0.040):
sthānaṃ jaradgavaṃ madhye $ tathairāvatamuttamam & / vaiśvānaraṃ dakṣiṇato % nirdiṣṭamiha tattvataḥ // MatsP_124.52 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8907988 (0.040):
sthānaṃ jaradgavaṃ madhye tathairāvatamuttamam / / vaiśvānaraṃ dakṣiṇato nirdiṣṭamiha tattvataḥ // MatsP_124.52 //
brāhmaṃ saumyaṃ tathārdrā ca gajavīthīti śabditā /
puṣyāśleṣe tathādityaṃ vīthī cairāvatī matā // BndP_2,3.48 //
tisrastu vithayo hyetā uttaro mārga ucyate /
pūrvottare ca phalgunyau maghā caivārṣabhī smṛtā // BndP_2,3.49 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3868542 (0.035):
tisrastu vīthayo hyetā $ uttaro mārga ucyate & / pūrvottarā ca phalgunyau % maghā caivārṣabhī bhavet // MatsP_124.56 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8908043 (0.035):
tisrastu vīthayo hyetā uttaro mārga ucyate / / pūrvottarā ca phalgunyau maghā caivārṣabhī bhavet // MatsP_124.56 //
hastaścitrā tathā svātī govīthīti tu śabditā /
jyeṣṭhā viśākhānurādhā vīthī jāradgavī matā // BndP_2,3.50 //
etāstu vīthayastisro madhyamo mārga ucyate /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3868563 (1.192):
śravaṇaṃ ca dhaniṣṭhā ca % vāruṇaṃ ca jaradgavam // MatsP_124.57 // / etāstu vīthayas tisro $ madhyamo mārga ucyate &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8908064 (1.192):
śravaṇaṃ ca dhaniṣṭhā ca vāruṇaṃ ca jaradgavam // MatsP_124.57 // / etāstu vīthayas tisro madhyamo mārga ucyate /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3868536 (0.052):
tisrastu vīthayo hyetā $ uttaro mārga ucyate &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8908037 (0.052):
tisrastu vīthayo hyetā uttaro mārga ucyate /
mūlaṃ pūrvottarāṣāḍhe ajavīthyābhiśabdite // BndP_2,3.51 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3868578 (0.0):
jyeṣṭhā viśākhā maitraṃ ca $ mṛgavīthī tathocyate & / mūlaṃ pūrvottarāṣāḍhe % vīthī vaiśvānarī bhavet // MatsP_124.59 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8908079 (0.0):
jyeṣṭhā viśākhā maitraṃ ca mṛgavīthī tathocyate / / mūlaṃ pūrvottarāṣāḍhe vīthī vaiśvānarī bhavet // MatsP_124.59 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15342959 (0.031):
jyeṣṭhā mūlaṃ mahābhāgā % pūrvāṣāḍhā tathaiva ca // LiP_1,82.79 // / uttarāṣāḍhikā caiva $ śravaṇaṃ ca śraviṣṭhikā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7236732 (0.031):
jyeṣṭhā mūlaṃ mahābhāgā pūrvāṣāḍhā tathaiva ca // LiP_1,82.79 // / uttarāṣāḍhikā caiva śravaṇaṃ ca śraviṣṭhikā /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3696950 (0.050):
pūrvāṣāḍhottarāṣāḍhāṃ śravaṇāṃ ca namāmyaham / / dhaniṣṭhāṃ śatabhiṣāṃ ca pūrvottarābhādrapadām // BuSto_28.42 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25763780 (0.058):
rākṣasaṃ lokamāśritya vartate lalitārcakaḥ // BndP_3,33.63 // / tasya cottarabhāge tu dvārayorantasyale /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21623598 (0.059):
342.032. paśūnāṃ manuṣyāṇāṃ cātra garbhāḥ sukhino bhavanti/ / 342.032. uktaṃ pūrvaphalgunyām// / 343.001. <343>uttaraphalgunyāṃ grīṣmāṇāṃ paścime māse yadyatra devaḥ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6632356 (0.059):
paśūnāṃ maṇuṣyāṇāṃ ca^atra garbhāḥ sukhino bhavanti/ uktaṃ / pūrvaphalgunyāṃ/ / p.72.2/.uttaraphalgunyāṃ grīṣmāṇāṃ paścime māse yady atra devaḥ pravarṣati
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10575819 (0.063):
punarvasūttarāphālgunīviśākhottarāṣāḍhāpūrvābhādrapadanakṣatrāṇāṃ / bhānubhaumaśanaiścarāṇāṃ ca melane tripuṣkaraṃ dbimelane dvipuṣkaram /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4614343 (0.064):
tamoduttaramaidroyadevatāsyādruvena ca // BndP_2,61.49 // / apāmaduttaratvāvadhaivatasyottarāyaṇaḥ /
śravaṇaṃ ca dhaniṣṭhā ca mārgī śatabhiṣaktathā / / vaiśvānarī bhādrapade revatī caiva kīrttitā // BndP_2,3.52 //
etāstu vīthayastisro dakṣiṇe mārga ucyate /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3868536 (0.064):
tisrastu vīthayo hyetā $ uttaro mārga ucyate &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8908037 (0.064):
tisrastu vīthayo hyetā uttaro mārga ucyate /
aṣṭāviśati yāḥ kanyā dakṣaḥ somāya tā dadau // BndP_2,3.53 //
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15668173 (0.060):
09,034.040c sa saptaviṃśatiṃ kanyā dakṣaḥ somāya vai dadau / 09,034.041a nakṣatrayoganiratāḥ saṃkhyānārthaṃ ca bhārata
sarvā nakṣatranāmnyastā jyautiṣe parikīrttitāḥ / / tāsāmapatyānyabhavandīptayo 'mitatejasaḥ // BndP_2,3.54 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732624 (0.064):
saptaviṃśati yāḥ proktāḥ $ somapatnyo mahāvratāḥ & / tāsām apatyāny abhavan % dīptāny amitatejasaḥ // BrP_3.59 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003956 (0.064):
saptaviṃśati yāḥ proktāḥ somapatnyo mahāvratāḥ / / tāsām apatyāny abhavan dīptāny amitatejasaḥ // BrP_3.59 //
yāstu śeṣāstadā kanyāḥ pratijagrāha kaśyapaḥ /
caturdaśā mahābhāgāḥ sarvāstā lokamātaraḥ // BndP_2,3.55 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29011621 (0.059):
sarvāstā yogamātaraḥ LiP_1,70.284d / sarvāstāś ca mahābhāgāḥ LiP_1,70.284a / sarvāstrāṇi samantataḥ LiP_1,36.51d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15343186 (0.062):
vārāhī caiva māhendrī % cāmuṇḍāgneyikā tathā // LiP_1,82.96 // / etā vai mātaraḥ sarvāḥ $ sarvalokaprapūjitāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7236953 (0.062):
vārāhī caiva māhendrī cāmuṇḍāgneyikā tathā // LiP_1,82.96 // / etā vai mātaraḥ sarvāḥ sarvalokaprapūjitāḥ /
aditirditirdanuḥ kāṣṭhāriṣṭānāyuḥ khaśā tathā /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566347 (0.059):
aditir ditir danuś caiva $ siṃhikā daityamātaraḥ // HV_App.I,24.22 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22051905 (0.059):
aditir ditir danuś caiva siṃhikā daityamātaraḥ // HV_App.I,24.22 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16754968 (0.062):
aditir ditir danuś caiva BrP_32.3c / aditir devamātā ca BrP_65.37a
surabhirvinatā tāmrā muniḥ krodhavaśā tathā // BndP_2,3.56 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15318370 (0.030):
aditiś ca ditiścaiva $ ariṣṭā surasā muniḥ & / surabhir vinatā tāmrā % tadvat krodhavaśā ilā // LiP_1,63.23 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7212141 (0.030):
aditiś ca ditiścaiva ariṣṭā surasā muniḥ / / surabhir vinatā tāmrā tadvat krodhavaśā ilā // LiP_1,63.23 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732529 (0.051):
aditir ditir danuś caiva % ariṣṭā surasā khasā // BrP_3.51 // / surabhir vinatā caiva $ tāmrā krodhavaśā irā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003861 (0.051):
aditir ditir danuś caiva ariṣṭā surasā khasā // BrP_3.51 // / surabhir vinatā caiva tāmrā krodhavaśā irā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117673 (0.055):
aditirditirdanuścaivāriṣṭā ca surasā khasā // ViP_1,15.124 // / surabhir vinatā caiva tāmrā krodhavaśā irā /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333306 (0.056):
aditir ditir danuś caiva ariṣṭā surasā tathā / / surabhir vinatā caiva tāmrā krodhavaśā irā /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3888383 (0.056):
aditirditirdanurviśvā hy $ ariṣṭā surasā tathā & / surabhirvinatā caiva % tāmrā krodhavaśā irā // MatsP_146.18 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8927875 (0.056):
aditirditirdanurviśvā hy ariṣṭā surasā tathā / / surabhirvinatā caiva tāmrā krodhavaśā irā // MatsP_146.18 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16998713 (0.058):
aditir ditir danuś caiva ariṣṭā surasā khasā // NsP_5.48 // / surabhir vinatā caiva tāmrā krodhavaśā irā /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3918538 (0.059):
aditirditirdanuḥ kālā $ anāyuḥ siṃhikā muniḥ & / tāmrā krodhātha suratā % vinatā kadrureva ca // MatsP_171.29 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23933725 (0.061):
surabhir vinatā caiva $ tāmrā krodhavaśā irā &
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397524 (0.061):
surabhir vinatā caiva % tāmrā krodhavaśā irā \
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3799063 (0.064):
surabhir vinatā tadvat $ tāmrā krodhavaśā irā &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8838594 (0.064):
surabhir vinatā tadvat tāmrā krodhavaśā irā /
kadrūrmātā ca nāgānāṃ prajāstāsāṃ nibodhata / / svāyaṃbhuve 'ntare tāta ye dvādaśa surottamāḥ // BndP_2,3.57 //
vaikuṇṭhā nāma te sādhyā babhūvuścākṣuṣeṃ'tare /
upasthiteṃ'tare hyasminpunarvaivasvatasya ha // BndP_2,3.58 // / ārādhitā ādityā te sametyocuḥ parasparam /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4634358 (0.036):
manorvaivasvatasyāsminvarttamāneṃ'tare tu ye // BndP_2,74.270 //
etāmeva mahābhāgāmaditiṃ saṃpraviśya vai // BndP_2,3.59 //
vaivasvateṃ'tare hyasminyogādarddhena tejasā / / gacchema putratāmasyāstannaḥ śreyo bhaviṣyati // BndP_2,3.60 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4557910 (0.0):
pitāmahātmajāḥ sarve tannaḥ śreyo bhaviṣyati // BndP_2,1.17 // / evamuktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333378 (0.040):
manvantare prasūyāmas tan naḥ śreyo bhaviṣyati // HV_3.48 // / evam uktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727197 (0.043):
brahmaloke pravarttāmastannaḥ śreyo bhaviṣyate / / evamuktvā tadā sarve brahmāṇḍādhyavasāyi naḥ // BndP_3,2.75 //
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802580 (0.044):
gṛhapate mā pratikrāma; abhikrāmatas te śreyo bhavati, na pratikrāmata / iti; athānāthapiṇḍādasya gṛhapater etad abhavat: nāvaro buddho bhaviṣyati,
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802536 (0.044):
abhikrāma gṛhapate, mā pratikrāma; abhikrāmatas te śreyo bhavati; na / pratikrāmataḥ; (A 319a) athānāthapiṇḍado gṛhapatis taṃ devaputram idam
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1395516 (0.047):
16. śreyaścabhunttubhaikṣamapīha / 17. patigghān / hi yataḥ kāraṇāt1 / yasmād (iha loke deśe) gurūn bhīṣmādīn
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559848 (0.058):
manvantare bhaviṣyāmastannaḥ śreyo bhaviṣyati / / evamuktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ // BndP_2,3.13 //
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10731495 (0.059):
te brahmābruvan | tvāmihopadadhāmahā iti kim me tato bhaviṣyatīti tvameva / naḥ
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117721 (0.064):
manvantare prasūyāmastannaḥ śreyo bhavediti // ViP_1,15.128 // / evamuktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ /
evamuktvā tu te sarve varttamāneṃ'tare tadā /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4557910 (1.192):
pitāmahātmajāḥ sarve tannaḥ śreyo bhaviṣyati // BndP_2,1.17 // / evamuktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333379 (0.038):
manvantare prasūyāmas tan naḥ śreyo bhaviṣyati // HV_3.48 // / evam uktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559901 (0.056):
vibhuścāpi prabhuścāpi sādhyā dvādaśa jajñire // BndP_2,3.17 // / svāyaṃbhuvaiṃ'tare pūrvaṃ tataḥ svāro ciṣe punaḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117722 (0.061):
manvantare prasūyāmastannaḥ śreyo bhavediti // ViP_1,15.128 // / evamuktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4612267 (0.064):
sthitiṃ caiṣāṃ prabhāvaṃ ca brūhi naḥ paripṛcchatām // BndP_2,59.2 // / evamuktastatastaistu tadāsau lomaharṣaṇaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559848 (0.064):
manvantare bhaviṣyāmastannaḥ śreyo bhaviṣyati / / evamuktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ // BndP_2,3.13 //
jajñire dvādaśādityā mārīyātkaśyapātpunaḥ // BndP_2,3.61 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561764 (0.050):
aṃśena sādhyāste 'dityāṃ mārīcātkaśyapātpunaḥ / / jajñire dvādaśādityā varttamānentaraṃ surāḥ // BndP_2,4.34 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696226 (0.054):
adityāṃ kaśyapāccaiva sūryā dvādaśa jajñire / / viṣṇuḥ śakror'yyamā dhātā tvaṣṭā pūṣā tathaiva ca // GarP_1,6.40 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559899 (0.059):
vibhuścāpi prabhuścāpi sādhyā dvādaśa jajñire // BndP_2,3.17 // / svāyaṃbhuvaiṃ'tare pūrvaṃ tataḥ svāro ciṣe punaḥ /
śatakratuśca viṣṇuśca jajñāte punareva hi / / vaivasvateṃ'tare hyasminnaranārāyaṇau tadā // BndP_2,3.62 //
teṣāmapi hi devānāṃ nidhanotpattirucyate / / yathā sūryasya loke 'sminnudayāstamayāvubhau // BndP_2,3.63 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25725649 (0.046):
teṣāmapi ca siddhānāṃ nidhanotpattirucyate // BndP_3,1.198 // / yathāsūryasya loke 'sminnudayāstamane smṛte /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732673 (0.054):
teṣām api ca bho viprā $ nirodhotpattir ucyate & / yathā sūryasya gagana % udayāstamayāv iha // BrP_3.63 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004005 (0.054):
teṣām api ca bho viprā nirodhotpattir ucyate / / yathā sūryasya gagana udayāstamayāv iha // BrP_3.63 //
dṛṣṭānuśravike yasmātsaktāḥ śabdādilakṣaṇe /
aṣṭātmake 'ṇimādye ca tasmātte jajñire surāḥ // BndP_2,3.64 //
ityeṣa viṣaye rāgaḥ saṃbhūtyāḥ kāraṇaṃ smṛtam /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25730911 (0.057):
duḥkhalābhe na tāpaśca sukhānusmaraṇaṃ tathā // BndP_3,3.47 // / ityeṣa vaiṣayo rāgaḥ saṃbhūtyāḥ kāraṇaṃ smṛtaḥ /
brahmaśāpena saṃbhūtā jayāḥ svāyaṃbhuve jitāḥ // BndP_2,3.65 //
svārociṣe vai tuṣitāḥ satyaścaivottame punaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559786 (0.0):
brahmaśāpena tejātāḥ punaḥ svāyaṃbhuve jitāḥ / / svārociṣe vai tuṣitāḥ satyaścaivottame punaḥ // BndP_2,3.8 //
tāmase harayo devā jātāścā riṣṭave tu vai // BndP_2,3.66 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559786 (0.050):
svārociṣe vai tuṣitāḥ satyaścaivottame punaḥ // BndP_2,3.8 // / tāmase harayo nāma vaikuṇṭhā revatāntare /
vaikuṇṭhāścāśruṣe sādhyā ādityāḥ saptame punaḥ /
dhātāryamā ca mitraśca varuṇoṃ'śo bhagastathā // BndP_2,3.67 //
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10691118 (0.023):
(PB 24.12.4) etābhir vā ādityā dvandvam ārdhnuvan mitraś ca varūṇaś ca / dhātā cāryamā cāṃśaś ca bhagaś cendraś ca vivasvāś caitāsām eva devatānām
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11225320 (0.039):
BP1.8.020a/ deveśa.īśāanayor madhya ādityānāṃ tathāyanam / / BP1.8.020b/ dhātā^ aryamā ca mitraś ca varuṇo^aṃśo bhagas tathā //
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhaspiu.htm.txt) 12691810 (0.045):
dharmyā sā samayakriyā Brh_1,17.12d / dhātāryamā ca mitraś ca Brh_1,8.20c / dhātena tu pramāpaṇam Brh_1,21.11d
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8492795 (0.047):
indro dhātā bhagaḥ pūṣā mitro 'tha varuṇor'yamā // BndP_1,24.33 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16005827 (0.047):
dhātāmitror'yamā pūṣā śakroṃ'śo varuṇo bhagaḥ // NarP_1,121.55 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7055826 (0.050):
aṃśo dhātā bhagastvaṣṭā mitro 'tha varuṇor'yamā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19657086 (0.051):
01,114.055a dhātāryamā ca mitraś ca varuṇo 'ṃśo bhagas tathā
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhasppu.htm.txt) 9418984 (0.051):
dhātāryamā ca mitraś ca varuṇo 'ṃśo bhagas tathā // Brh_1,8.20 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 678293 (0.051):
dhātāryamā ca mitraś ca $ varuṇo 'ṃśo bhagas tathā // HV_App.I,42B.22 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702560 (0.051):
dhātāryamā ca mitraś ca $ varuṇo 'ṃśo bhagas tathā / HV_App.I,42B.2699 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22163842 (0.051):
dhātāryamā ca mitraś ca varuṇo 'ṃśo bhagas tathā // HV_App.I,42B.22 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22188110 (0.051):
dhātāryamā ca mitraś ca varuṇo 'ṃśo bhagas tathā / HV_App.I,42B.2699 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4339454 (0.051):
dhātāryamā ca mitraś ca varuṇo 'ṃśo bhagas tathā | *HV_8.35*158:5 |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4919601 (0.053):
margo 'ṃśuraryamān caiva mitro 'tha varuṇas tathā /AP_*4.063ab/ / savitā caiva dhātā ca vivasvāṃś ca mahāmate //AP_*4.063cd/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15316156 (0.056):
/ indro dhātā bhagaḥ pūṣā % mitro 'tha varuṇo 'ryamā // LiP_1,59.31 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7209928 (0.056):
/ indro dhātā bhagaḥ pūṣā mitro 'tha varuṇo 'ryamā // LiP_1,59.31 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16291895 (0.061):
dhātāryamā ca mitraś ca *HV_8.35*158:5a / dhātāryamāṃśo 'tha bhago vivasvān HV_App.I,42B.619
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 682944 (0.061):
saṃhṛṣṭaromāṇi kṛtāñjalīni || HV_App.I,42B.618 || / dhātāryamāṃśo 'tha bhago vivasvān @ HV_App.I,42B.619 @
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18085119 (0.063):
RV_02.027.01.2{06} śṛṇotu mitro aryamā bhago nastuvijāto varuṇo dakṣo / aṃśaḥ
indro vivasvānpūṣā ca parjanyo daśamaḥ smṛtaḥ /
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhasppu.htm.txt) 9418994 (0.0):
dhātāryamā ca mitraś ca varuṇo 'ṃśo bhagas tathā // Brh_1,8.20 // / indro vivasvān pūṣā ca parjanyo daśamaḥ smṛtaḥ /
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11225326 (5.960):
BP1.8.020b/ dhātā^ aryamā ca mitraś ca varuṇo^aṃśo bhagas tathā // / BP1.8.021a/ indro vivasvān pūṣā ca parjanyo daśamaḥ (smṛtaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4339464 (0.017):
dhātāryamā ca mitraś ca varuṇo 'ṃśo bhagas tathā | *HV_8.35*158:5 | / indro vivasvān pūṣā ca parjanyo daśamas tathā | *HV_8.35*158:6 |
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 678302 (0.019):
dhātāryamā ca mitraś ca $ varuṇo 'ṃśo bhagas tathā // HV_App.I,42B.22 // / indro vivasvān pūṣā ca $ parjanyo daśamas tathā / HV_App.I,42B.23 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22163851 (0.019):
dhātāryamā ca mitraś ca varuṇo 'ṃśo bhagas tathā // HV_App.I,42B.22 // / indro vivasvān pūṣā ca parjanyo daśamas tathā / HV_App.I,42B.23 /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15314088 (0.032):
dhātāryamātha mitraś ca $ varuṇaścendra eva ca & / vivasvāṃścaiva pūṣā ca % parjanyo 'ṃśur bhagas tathā // LiP_1,55.25 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7207862 (0.032):
dhātāryamātha mitraś ca varuṇaścendra eva ca / / vivasvāṃścaiva pūṣā ca parjanyo 'ṃśur bhagas tathā // LiP_1,55.25 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702565 (0.039):
dhātāryamā ca mitraś ca $ varuṇo 'ṃśo bhagas tathā / HV_App.I,42B.2699 / / indro vivasvān pūṣā ca $ tvaṣṭā ca savitā tathā / HV_App.I,42B.2700 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22188115 (0.039):
dhātāryamā ca mitraś ca varuṇo 'ṃśo bhagas tathā / HV_App.I,42B.2699 / / indro vivasvān pūṣā ca tvaṣṭā ca savitā tathā / HV_App.I,42B.2700 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16171742 (0.049):
indro vivasvān pūṣā ca *HV_8.35*158:6a / indro viṣṇur bhagas tvaṣṭā HV_App.I,41.552a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26756163 (0.054):
indro dhātātha parjanyas $ tvaṣṭā pūṣāryamā bhagaḥ & / vivasvān viṣṇur aṃśaś ca % varuṇo mitra eva ca // BrP_30.26 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11027490 (0.055):
indro dhātātha parjanyas tvaṣṭā pūṣāryamā bhagaḥ / / vivasvān viṣṇur aṃśaś ca varuṇo mitra eva ca // BrP_30.26 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19657092 (0.056):
01,114.055a dhātāryamā ca mitraś ca varuṇo 'ṃśo bhagas tathā / 01,114.055c indro vivasvān pūṣā ca tvaṣṭā ca savitā tathā
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15536914 (0.056):
vivasvāṃścaiva parjanyo $ dhātā vai dvādaśaḥ smṛtaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27794129 (0.056):
vivasvāṃścaiva parjanyo dhātā vai dvādaśaḥ smṛtaḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7075574 (0.058):
dhātār'yamātha mitraśca varuṇaḥ śakra eva ca / / vivasvānatha pūṣā ca parjanyaścāṃśureva ca // KūrmP_1,40.2 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26757223 (0.058):
vivasvān aṃśumāṃs tvaṣṭā % parjanyo dvādaśaḥ smṛtaḥ // BrP_31.17 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11028551 (0.058):
vivasvān aṃśumāṃs tvaṣṭā parjanyo dvādaśaḥ smṛtaḥ // BrP_31.17 //
tatastvaṣṭā tato viṣṇurajaghanyo jaghanyajaḥ // BndP_2,3.68 //
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11225334 (0.0):
BP1.8.021a/ indro vivasvān pūṣā ca parjanyo daśamaḥ (smṛtaḥ / / BP1.8.021b/ tatas tvaṣṭā tato viṣṇur ajaghanyo jaghanyajaḥ //
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhasppu.htm.txt) 9419001 (0.0):
indro vivasvān pūṣā ca parjanyo daśamaḥ smṛtaḥ / / tatas tvaṣṭā tato viṣṇur ajaghanyo jaghanyajaḥ // Brh_1,8.21 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4339470 (0.0):
indro vivasvān pūṣā ca parjanyo daśamas tathā | *HV_8.35*158:6 | / tatas tvaṣṭā tato viṣṇur ajaghanyo jaghanyajaḥ || *HV_8.35*158:7 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26757223 (0.056):
vivasvān aṃśumāṃs tvaṣṭā % parjanyo dvādaśaḥ smṛtaḥ // BrP_31.17 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11028551 (0.056):
vivasvān aṃśumāṃs tvaṣṭā parjanyo dvādaśaḥ smṛtaḥ // BrP_31.17 //
ityete dvādaśādityāḥ kaśyapasya sutā vibhoḥ / / surabhyāṃ kaśyapādrudrā ekādaśa vijajñire // BndP_2,3.69 //
mahādevaprasādena tapasā bhāvitā satī / / aṅgārakaṃ tathā sarpaṃ nirṛtiṃ sadasatpatim // BndP_2,3.70 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333221 (0.017):
surabhiḥ kaśyapād rudrān ekādaśa vinirmame | *HV_3.41*58:1 | / mahādevaprasādena tapasā bhāvitā satī | *HV_3.41*58:2 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732473 (0.018):
surabhī kaśyapād rudrān % ekādaśa vinirmame // BrP_3.46 // / mahādevaprasādena $ tapasā bhāvitā satī &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003805 (0.018):
surabhī kaśyapād rudrān ekādaśa vinirmame // BrP_3.46 // / mahādevaprasādena tapasā bhāvitā satī /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4754073 (0.040):
surabhī(7) kaśyapādrudrānekādaśa vijajñuṣī //AP_18.041cd/ / mahādevaprasādena tapasā bhāvitā satī /AP_18.042ab/
acaikapādahirbudhnyau dvāvekaṃ ca jvaraṃ tathā /
bhuvanaṃ ceśvaraṃ mṛtyuṃ kapālīti ca viśutam // BndP_2,3.71 //
devānekādaśaitāṃstu rudrāṃstribhuvaneśvarān /
tapasogreṇa mahātā surabhistānajījanat // BndP_2,3.72 //
tato duhitarāvanye surabhirdevyajāyata /
rohiṇī caiva subhagāṃ gāndhavī ca yaśasvinīm // BndP_2,3.73 // / rohiṇyā jajñire kanyāścatasro lokaviśrutāḥ /
surūpā haṃsakālī ca bhadrā kāmadughā tathā // BndP_2,3.74 // / suṣuve gāḥ kāmadughā surūpā tanayadvayam /
haṃsakālī tu mahiṣānbhadrāyastvavijātayaḥ // BndP_2,3.75 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4614199 (0.022):
sūryakāntadhareṇyaiva saṃtakokilaviśrutaḥ // BndP_2,61.37 // / tenavānityapavaśapiśācātīvanahyapi /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8481567 (0.035):
ilāvṛtātpiraṃ nīlaṃ samyakaṃ nāma viśrutam // BndP_1,15.33 // / ramyakātparatarḥ śvetaṃ viśrutaṃ taddhiraṇmayam /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509774 (0.037):
nātho vidvānajeyaśca kṛśo gauro dhruvastathā // BndP_1,36.57 // / kīrttitāstu vikuṇṭhā vai sumedhāṃstu nibodhata /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8477304 (0.044):
svamā yavīyasī teṣāṃ sadvatī nāma viśrutā // BndP_1,11.27 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8482485 (0.046):
gomatī dhūtapāpā ca budbudā ca dṛṣadvatī / / kauśakī tridivā caiva niṣṭhīvī geḍakī tathā // BndP_1,16.26 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8482580 (0.049):
godāvarī bhīmarathī kṛṣṇaveṇātha bañjulā // BndP_1,16.34 // / tuṅgabhadrā suprayogā bāhyā kāveryathāpi ca /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8505030 (0.050):
lopāmudrā ca dharmajñā yā ca kośītikā smṛtā // BndP_1,33.19 // / etāśca brahmavādinya apsaro rūpaṃsamatāḥ /
viśrutāstu mahābhāgā gāndharvyā vājinaḥ sutāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4631071 (0.050):
anoścaiva sutā vīrāstrayaḥ paramadhārmikāḥ // BndP_2,74.12 // / sabhānaraḥ kālacakṣuḥ parākṣasceti viśrutāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570808 (0.056):
upamanyuḥ sutastasya yasyeme hyaupamanyavaḥ // BndP_2,8.98 // / mitrāvaruṇayoścaiva kuṇḍineyāḥ pariśrutāḥ / / ekārṣeyāstathā cānye vasiṣṭhā nāma viśrutāḥ // BndP_2,8.99 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8477304 (0.058):
svamā yavīyasī teṣāṃ sadvatī nāma viśrutā // BndP_1,11.27 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16486250 (0.059):
suvṛttā sumukhī tathā HV_App.I,42.389b / suveṇṇā ca mahābhāgā HV_App.I,42A.428a
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8482485 (0.059):
gomatī dhūtapāpā ca budbudā ca dṛṣadvatī / / kauśakī tridivā caiva niṣṭhīvī geḍakī tathā // BndP_1,16.26 //
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10223935 (0.061):
47.62ab/ saritaś ca mahābhāgā nāgāḥ kiṃpuruṣāś tathā/ / 47.62cd/ vaikhānasā mahābhāgā dvijā vaihāyasāś ca ye//
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566604 (0.062):
khyātā vetravatī caiva $ cāpadāsīti viśrutā // HV_App.I,24.55 // / prasthāvatī puṇyanadī $ nadī puṇyā sarasvatī / HV_App.I,24.56 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22052162 (0.062):
khyātā vetravatī caiva cāpadāsīti viśrutā // HV_App.I,24.55 // / prasthāvatī puṇyanadī nadī puṇyā sarasvatī / HV_App.I,24.56 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4416799 (0.063):
yajvānaḥ puṇyakarmāṇo mahābhāgā mahābalāḥ // HV_88.44 // / [k: D6 T G1.3 5 M ins.: :k]
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8478293 (0.064):
ayajvānastathā teṣāmāsanye gṛhamedhinaḥ // BndP_1,13.6 // / agniṣvāttā smṛtāste vai pitaro nāhitāgnayaḥ /
uccaiḥśravādayo jātāḥ khecarāste manojavāḥ // BndP_2,3.76 //
śvetāḥ śoṇāḥ piśaṅgāsca sāraṅgā hari tārjunāḥ /
uktā devopavāhyāste gāndharviyonayo hayāḥ // BndP_2,3.77 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6226657 (0.026):
nahi hariṇaśabdasthale tadarthakendrādiśabdaprayoge hari / naumītyatreva viṣṇivandrau naumītyatrāpi śleṣarūpavaicitryānanubhava
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15886773 (0.037):
parasmaipadinaścaiva te mayoktāḥ syamādayaḥ / / dīdhīṅveṅsmṛtau dhātū ātmanepadinau mune // NarP_1,53.43 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8474649 (0.044):
aṃbikānāṃ mayā proktā yonayaḥ svanaspateḥ /
bhūyo jajñe surabhyāstu śrīmāṃścandraprabho vṛṣaḥ /
sragvī kakudmāndyutimā namṛtālayasaṃbhavaḥ // BndP_2,3.78 //
surabhyanumate datto dhvajo māheśvarastu saḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20698029 (0.031):
13,080.045d@009_0090 sragvī kakudmān dyutimān mṛṇālasadṛśaprabhaḥ / 13,080.045d@009_0091 surabhyanumate datto dhvajo māheśvaras tu saḥ
ityete kaśyapasutā rudrādityāḥ prakīrttitāḥ // BndP_2,3.79 //
dharmapu putrāḥ smṛtāḥ sādhyā viśve ca vasavastathā /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4362852 (0.053):
ādityāś ca tataḥ sādhyā viśve 'tha vasavas tathā / / [k: D6 T G M4 ins.: :k]
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512760 (0.058):
sādhyāśya vasavo viśve dharmaputrāstrayo gaṇāḥ // BndP_1,38.3 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4582016 (0.059):
śeṣāstu varṇiṃnāṃ jñeyā iti sarve prakīrttitāḥ // BndP_2,20.3 // / devāschaitānyajante vai sarvajñāneṣvavasthitān /
yathendhanavaśādvahnirekastu bahudhā bhavet // BndP_2,3.80 //
bhavatyekastathā tadvanmūrttīnāṃ sa pitā mahaḥ /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15779622 (0.028):
<12333.18/2> bhavantu pitaro loke !mayā sṛṣṭāḥ sanātanāḥ !!12333.18! / <12333.19/1> pitā pitā-mahaś cai7va !tathai9va pra-pitā-mahaḥ !
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1363990 (0.060):
RV_01.160.02.2{03} sudhṛṣṭame vapuṣye na rodasī pitā yat sīmabhi
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27139370 (0.060):
rakṣataḥ | sudhṛṣṭameitisu dhṛṣṭame | vapuṣye iti | na | rodasī iti | pitā / | yat | sīm | abhi | rūpaiḥ | avāsayat // RV_1,160.2 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13986095 (0.060):
RV_1,160.02c sudhṛṣṭame vapuṣye na rodasī pitā yat sīm abhi rūpair
eko brahmāntakaścaiva puruṣaścaiti tatra yaḥ // BndP_2,3.81 //
ekasyaitāḥ smṛtāstisrastanavastu svayaṃbhuvaḥ /
brāhmī ca pauruṣī caiva kālākhyā ceti tāḥ smṛtāḥ // BndP_2,3.82 //
yā tatra rājasī tasya tanuḥ sā vai prajākarī /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4560748 (0.030):
trailokye tāḥ smṛtāstisrastanavo vai prajākarī / / matā sā yā tu kālākhyā prajākṣayakarī tu sā // BndP_2,3.86 //
matā sā yā tu kālākhyā prajākṣayakarī tu sā // BndP_2,3.83 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4560755 (0.0):
trailokye tāḥ smṛtāstisrastanavo vai prajākarī / / matā sā yā tu kālākhyā prajākṣayakarī tu sā // BndP_2,3.86 //
sāttvikī pauruṣī yā tu sā tanuḥ pālikā smṛtā /
rājasī brahmaṇo yā tu mārīcaḥ kaśyapo 'bhavat // BndP_2,3.84 //
tāmasī cāntakṛdyā tu tadaṃśo viṣṇurucyate // BndP_2,3.85 //
trailokye tāḥ smṛtāstisrastanavo vai prajākarī /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4560706 (0.041):
yā tatra rājasī tasya tanuḥ sā vai prajākarī / / matā sā yā tu kālākhyā prajākṣayakarī tu sā // BndP_2,3.83 //
matā sā yā tu kālākhyā prajākṣayakarī tu sā // BndP_2,3.86 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4560714 (0.0):
yā tatra rājasī tasya tanuḥ sā vai prajākarī / / matā sā yā tu kālākhyā prajākṣayakarī tu sā // BndP_2,3.83 //
sṛjatyathānugṛhṇāti tathā saṃharati prajāḥ / / evametāḥ smṛtāstisrastanavo hi svayaṃbhuvaḥ // BndP_2,3.87 //
prājāpatyā ca raudrā ca vaiṣṇavī ceti tāstridhā / / etāstanvaḥ smṛtā devā dharmaśāstre purātane // BndP_2,3.88 //
sāṃkhyayogaratairdhīraiḥ pṛthagekārthadarśibhiḥ /
abhijātiprabhāvajñairmunibhistattvadarśibhiḥ // BndP_2,3.89 //
ekatvena pṛthaktvena tāsu bhinnāḥ prajāstvimāḥ / / idaṃ paramidaṃ neti bruvate bhinnadarśinaḥ // BndP_2,3.90 //
brahmāṇāṃ kāraṇaṃ ke citkecidāhuḥ prajāpatim /
kecidbhavaṃ paratvena prāhurviṣṇuṃ tathāpare // BndP_2,3.91 //
abhijñānena saṃbhūtāḥ saktāriṣṭavicetasaḥ / / sattvaṃ kālaṃ ca deśaṃ ca kāryaṃ cāvekṣya karma ca // BndP_2,3.92 //
kāraṇaṃ tu smṛtā hyete nānārtheṣviha devatāḥ /
ekaṃ praśaṃsamānastu sarvānevapraśasati // BndP_2,3.93 //
ekaṃ nindati yastveṣāṃ sarvāneva sa nindati /
na pradveṣastataḥ kāryo devatāsu vijānatā // BndP_2,3.94 //
na śakyā īśvarājñātumaiśvaryeṇa vyavasthitāḥ /
ekatvātsa tridhā bhūtvā saṃpramohayati prajāḥ // BndP_2,3.95 //
eteṣāṃ vai trayāṇāṃ tu vicinvantyantaraṃ janāḥ /
jijñāsavaḥ parīhante saktā duṣṭā vicetasaḥ // BndP_2,3.96 //
idaṃ paramidaṃ neti saṃraṃbhādbhinnadarśinaḥ / / yātudhānā viśeṣā ye piśācāścaiva nāntaram // BndP_2,3.97 //
ekaḥ sa tu pṛthaktvena svayaṃ bhūtvā ca tiṣṭhati /
guṇamātrātmikābhistu tanubhirmohayanprajāḥ // BndP_2,3.98 //
teṣvekaṃ yajate yo vai sa tadā yajate trayam /
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28085696 (0.029):
divyaṃ dhāmāśāsta iti | devaloke me 'pyasaditi vai yajate yo yajate / taddevaloka
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293757 (0.029):
'pyasaditi vai yajate yo yajate taddevaloka evainametadapitvinaṃ karoti
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1682841 (0.050):
yajā ityanāgatena ha vai sa somena yajate yo 'krītena yajate
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5076648 (0.057):
(GBr_2,2.6hh) apaśirasā ha vā eṣa yajñena yajate yo 'pravargyeṇa yajate
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23900421 (0.061):
tasmādapyetarhi samānolbāḥ sameva jānate devaiḥ samānolbo 'sānītyu vai / yajate yo / yajate tadyadūṣānnivapati devaireva tatsamānolbo bhavati
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28086816 (0.064):
tasmāddakṣiṇataḥ parītya pūrṇapātraṃ ninayati devaloke me 'pyasaditi vai / yajate yo / yajate so 'syaiṣa yajño devalokamevābhipraiti tadanūcī dakṣiṇā yāṃ dadāti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293400 (0.064):
prabadhyāvadhāya juhoti devaloke me 'pyasaditi vai yajate yo yajate so / 'syaiṣa yajño
tasmāddevāstrayo hyete nairantaryeṇadhiṣṭatāḥ // BndP_2,3.99 // / tasmātpṛthaktvamekatvaṃ saṃkhyā saṃkhye gatāgatam /
alpatvaṃ vā bahutvaṃ vā teṣu ko jñātumarhati // BndP_2,3.100 //
tasmātsṛṣṭvānugṛhṇati grasate caiva sarvaśaḥ / / guṇātmakatvavai kalpaye tasmādekaḥ sa ucyate // BndP_2,3.101 //
rudraṃ brahmāṇamindraṃ ca lokapālānṛṣīnmanūn /
devaṃ tamekaṃ bahudhā prāhurnārāyaṇaṃ dvijāḥ // BndP_2,3.102 //
prājāpatyā ca raudrī ca tanuryā caiva vaiṣṇavī / / manvantareṣu vai tisra āvarttante punaḥ punaḥ // BndP_2,3.103 //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6302815 (0.064):
[|] tata uttarikaraṇīyaṃ punarnāsti | tena etāstisra eva śikṣāḥ |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15190736 (0.064):
kṛtyaṃ (Śbh II 132) yaduta kleśaprahāṇaṃ tata uttarikaraṇīyaṃ punar nāsti / / tenaitās tisra eva śikṣāḥ //
kṣetrajñā api cānye 'sya vibhorjāyantyanugrahāt / / tejasā yaśasā buddhyā śrutena ca balena ca // BndP_2,3.104 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4628830 (0.044):
evaṃ vrataṃ tvayaikena cīrṇaṃ nānyena kena cit // BndP_2,72.157 // / tasmāttvaṃ tapasā buddhyā śrutena ca balena ca /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561188 (0.044):
yasyāṃśenāmarāḥ sarve jāyante tridiveśvarāḥ // BndP_2,3.120 // / varddhante tejasā buddhyā śrutena ca balena ca /
jāyante tatsamāścaiva tānapīmānnibodhata / / rājasyā brahmaṇoṃ'śena mārīcaḥ kaśyapo 'bhavat // BndP_2,3.105 //
tāmasyāstasya cāṃśena kālo rudraḥ sa ucyate / / sāttvikyāśca tathāṃśena yajño viṣṇurajā yata // BndP_2,3.106 //
triṣu kāleṣu tasyaitā brahmamastanavo dvijāḥ / / manvantareṣviha sraṣṭumāvarttante punaḥ punaḥ // BndP_2,3.107 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8474064 (0.039):
pitṝṇāṃ mānuṣāṇāṃ ca atītānā gateṣu vai // BndP_1,8.26 // / manvantareṣu sarveṣu nimittāni bhavanti hi /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25724585 (0.046):
sūta uvāca / niḥśeṣeṣu tu sarveṣu tadā manvantareṣviha // BndP_3,1.117 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8493483 (0.059):
sthānānyetāni tiṣṭhanti yāvadātrūtasaṃplavam // BndP_1,24.85 // / manvantareṣu sarveṣu devasthānāni tāni vai /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723590 (0.060):
punaruktabahutvāttu na vakṣye teṣu vistaram / / manvantareṣu bhāvyeṣu bhūteṣvapi tathaiva ca // BndP_3,1.37 // / kulekule nisargāstu tasmājjñeyā vibhāgaśaḥ /
manvantareṣu sarveṣu prajāḥ sthāvarajaṅgamāḥ / / yugādau sakṛdutpannāstiṣṭhantīhāprasaṃyamāt // BndP_2,3.108 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25724585 (0.054):
niḥśeṣeṣu tu sarveṣu tadā manvantareṣviha // BndP_3,1.117 //
prāpte prāpte tu kalpānte rudraḥ saṃharati prajāḥ /
kālo bhūtvā yugātmāsau rudraḥ saṃharate punaḥ // BndP_2,3.109 //
saṃprāpte caiva kalpānte saptaraśimardivākaraḥ / / bhūtvā saṃvarttakādityastrīṃllokāṃśca dahatyuta // BndP_2,3.110 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8502208 (0.063):
bhṛtyā ete hyasubhṛto yugānte samavasthite // BndP_1,31.43 // / aśīlinyo 'nṛtāścaiva striyo madyāmiṣapriyāḥ /
viṣṇuḥ prajānugrahakṛtsadā pālayati prajāḥ /
tasyāṃ tasyāmavasthāyāṃ tata utpādya kāraṇam // BndP_2,3.111 // / sattvodriktā tu yā proktā brahmaṇaḥ pauruṣī tanuḥ /
tasyāśena ca vijñeyo manoḥ svāyaṃbhuventare // BndP_2,3.112 // / ākṛtyāṃ manasā deva utpannaḥ prathamaṃ vibhuḥ /
tataḥ punaḥ sa vai devaḥ prāpte svārociṣe 'ntare // BndP_2,3.113 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23414815 (0.0):
tataḥ punaḥ sa vai devaḥ $ prāpte svārociṣe 'ntare &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5121472 (0.0):
tataḥ punaḥ sa vai devaḥ prāpte svārociṣe 'ntare /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10134631 (0.0):
tataḥ punaḥ sa vai devaḥ prāpte svārociṣentare /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7080778 (0.014):
ruceḥ prajāpateryajñastadaṃśenābhavad dvijāḥ // KūrmP_1,49.27 // / tataḥ punarasau devaḥ prāpte svārociṣe 'ntare /
tuṣitāyāṃ samutpanno hyajitastuṣitaiḥ saha / / auttame hyantare vāpi hyajitastu punaḥ prabhuḥ // BndP_2,3.114 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23414821 (0.015):
tataḥ punaḥ sa vai devaḥ $ prāpte svārociṣe 'ntare & / tuṣitāyāṃ samutpanno hy % ajitas tuṣitaiḥ saha // ViP_3,1.37 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5121478 (0.015):
tataḥ punaḥ sa vai devaḥ prāpte svārociṣe 'ntare / / tuṣitāyāṃ samutpanno hy ajitas tuṣitaiḥ saha // ViP_3,1.37 //
satyāyāmabhavatsatyaḥ saha satyaiḥ surottamaiḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23414834 (1.788):
auttame hy antare cāpi $ tuṣitas tu punaḥ sa vai & / satyāyām abhavat satyaḥ % satyaiḥ saha surottamaiḥ // ViP_3,1.38 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5121491 (1.788):
auttame hy antare cāpi tuṣitas tu punaḥ sa vai / / satyāyām abhavat satyaḥ satyaiḥ saha surottamaiḥ // ViP_3,1.38 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10134651 (1.788):
auttamapyantare devastuṣitastu punaḥsa vai / / satyāyāmabhavatsatyaḥ satyaiḥ saha surottamaiḥ // ViP_3,1.38 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7080792 (0.043):
auttame 'pyantare viṣṇuḥ satyaiḥ saha surottamaiḥ / / satyāyāmabhavat satyaḥ satyarūpo janārdanaḥ // KūrmP_1,49.29 //
tāmasasyātare cāpi sa devaḥ punareva hi // BndP_2,3.115 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23414834 (0.064):
satyāyām abhavat satyaḥ % satyaiḥ saha surottamaiḥ // ViP_3,1.38 // / tāmasasyāntare caiva $ saṃprāpte punar eva hi &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5121491 (0.064):
satyāyām abhavat satyaḥ satyaiḥ saha surottamaiḥ // ViP_3,1.38 // / tāmasasyāntare caiva saṃprāpte punar eva hi /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10134651 (0.064):
satyāyāmabhavatsatyaḥ satyaiḥ saha surottamaiḥ // ViP_3,1.38 // / tāmasasyāntare caiva saṃprāpto punareva hi /
hariṇyāṃ haribhiḥ sārddhaṃ harireva babhūva ha / / vaivasvatentare cāpi harirdeveḥ punastu saḥ // BndP_2,3.116 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4821893 (0.058):
satyo harirdevadaro vaikuṇṭho vāmanaḥ kramāt /AP_150.011ab/ / chāyājaḥ sūryaputrastu bhavitā cāṣṭamo manuḥ //AP_150.011cd/
vaikuṇṭho nāmato jajñe vidhūtarajasaiḥ saha /
marīcātkaśyapādviṣṇuradityāṃ saṃbabhūva ha // BndP_2,3.117 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7080843 (0.021):
manvantare 'tra saṃprāpte tathā vaivasvate 'ntare / / vāmanaḥ kaśyapād viṣṇuradityāṃ saṃbabhūva ha // KūrmP_1,49.33 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23414881 (0.023):
manvantare tu saṃprāpte $ tathā vaivasvate dvija & / vāmanaḥ kaśyapād viṣṇur % adityāṃ saṃbabhūva ha // ViP_3,1.42 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5121538 (0.023):
manvantare tu saṃprāpte tathā vaivasvate dvija / / vāmanaḥ kaśyapād viṣṇur adityāṃ saṃbabhūva ha // ViP_3,1.42 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10134698 (0.025):
vāmanaḥ kāśyapādviṣṇuradityāṃ saṃbabhūva ha // ViP_3,1.42 // / tribhiḥ kramair imāṃl lokāñ jitvā yena mahātmanā /
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17007192 (0.059):
ḥmarīceḥ kaśyapaḥ kaśyapād ādityaḥ || NsP_21.4 || / ḥādityān manuḥ |
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702070 (0.062):
viśve devā mahātmānaḥ $ kaśyapo 'ditir eva ca // HV_App.I,42B.2644 // / [k: K1 Ñ2 V1.3 B Ds D3.4.5 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187620 (0.062):
viśve devā mahātmānaḥ kaśyapo 'ditir eva ca // HV_App.I,42B.2644 // / [k: K1 Ñ2 V1.3 B Ds D3.4.5 ins. :k]
tribhiḥ kramairimāṃllokañjitvā viṣṇustrivikramaḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7080844 (0.062):
vāmanaḥ kaśyapād viṣṇuradityāṃ saṃbabhūva ha // KūrmP_1,49.33 // / tribhiḥ kramairimāṃllokāñjitvā yena mahātmanā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23414882 (0.064):
vāmanaḥ kaśyapād viṣṇur % adityāṃ saṃbabhūva ha // ViP_3,1.42 // / tribhiḥ kramair imāṃl lokāñ $ jitvā yena mahātmanā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5121539 (0.064):
vāmanaḥ kaśyapād viṣṇur adityāṃ saṃbabhūva ha // ViP_3,1.42 // / tribhiḥ kramair imāṃl lokāñ jitvā yena mahātmanā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10134699 (0.064):
vāmanaḥ kāśyapādviṣṇuradityāṃ saṃbabhūva ha // ViP_3,1.42 // / tribhiḥ kramair imāṃl lokāñ jitvā yena mahātmanā /
pratyapādayadindrāya daivataiścaiva sa prabhuḥ // BndP_2,3.118 //
ityetāstanavo jātā vyatītāḥ saptasaptasu / / manvantareṣvatīteṣu yābhiḥ saṃrakṣitāḥ prajāḥ // BndP_2,3.119 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23414897 (0.061):
ity etās tanavas tasya $ sapta manvantareṣu vai & / saptasv evābhavan vipra % yābhiḥ saṃrakṣitāḥ prajāḥ // ViP_3,1.44 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5121554 (0.061):
ity etās tanavas tasya sapta manvantareṣu vai / / saptasv evābhavan vipra yābhiḥ saṃrakṣitāḥ prajāḥ // ViP_3,1.44 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10134714 (0.061):
ityetāstanavastasya saptamanvantareṣu vai / / saptasvevābhavanvipra yābhiḥ saṃvardhitāḥ prajāḥ // ViP_3,1.44 //
yasmādviśvamidaṃ sarvaṃ jāyate līyate punaḥ /
yasyāṃśenāmarāḥ sarve jāyante tridiveśvarāḥ // BndP_2,3.120 //
varddhante tejasā buddhyā śrutena ca balena ca / / yadyadvibhūtimatsattvaṃ śrīmadūrjitameva vā // BndP_2,3.121 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20101850 (5.960):
06,032.040c eṣa tūddeśataḥ prokto vibhūter vistaro mayā / 06,032.041a yad yad vibhūtimat sattvaṃ śrīmad ūrjitam eva vā
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25625933 (5.960):
eṣa tūddeśataḥ prokto vibhūter vistaro mayā 10.40 / yad yad vibhūtimat sattvaṃ śrīmad ūrjitam eva vā
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15627128 (5.960):
yad yad vibhūtimat sattvaṃ śrīmad ūrjitam eva vā Bhg_10.041a
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12548957 (5.960):
yad yad vibhūtimat sattvaṃ śrīmad ūrjitam eva vā |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15359569 (5.960):
ahaṃ hi sarvaśaktīnāṃ % pravartakanivartakaḥ // LiP_1,96.28 // / yad yad vibhūtimat sattvaṃ $ śrīmadūrjitameva vā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7253330 (5.960):
ahaṃ hi sarvaśaktīnāṃ pravartakanivartakaḥ // LiP_1,96.28 // / yad yad vibhūtimat sattvaṃ śrīmadūrjitameva vā /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555667 (5.960):
yad yad vibhūtimat sattvaṃ śrīmadūrjitam eva ca /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4628830 (0.028):
tasmāttvaṃ tapasā buddhyā śrutena ca balena ca / / tejasā vāpi vibudhānsarvānabhibhaviṣyasi // BndP_2,72.158 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10927096 (0.036):
tacca parameśvaraparigrahe dhaṭate, 'yadyadvibhūtimatsattvaṃ / śrīmadūrjitameva vā /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22925831 (0.036):
yad yad vibhūtimat sattvaṃ śrīmad ūrjitam eva vā | / tat tad evāvagaccha tvaṃ mama tejo 'ṃśa saṃbhavam ||BhG_10.41||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931618 (0.036):
yad yad vibhūtimat sattvaṃ śrīmad ūrjitam eva vā | / tat tad evāvagaccha tvaṃ mama tejo'ṃśasaṃbhavam || [Gītā 10.41] iti |
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4560981 (0.044):
kṣetrajñā api cānye 'sya vibhorjāyantyanugrahāt / / tejasā yaśasā buddhyā śrutena ca balena ca // BndP_2,3.104 //
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25648407 (0.046):
06,032.041a yad yad vibhūtimat sattvaṃ śrīmad ūrjitam eva vā / 06,032.041c tat tad evāvagaccha tvaṃ mama tejoṃśasaṃbhavam
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3450442 (0.060):
yad yad vibhūtimat sattvaṃ śrīmad urjitam eva vā |
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3824726 (0.061):
etadvrataṃ tvayaikena $ cīrṇaṃ nānyena kenacit & / tasmādvai tapasā buddhyā % śrutena ca balena ca // MatsP_47.122 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8864241 (0.061):
etadvrataṃ tvayaikena cīrṇaṃ nānyena kenacit / / tasmādvai tapasā buddhyā śrutena ca balena ca // MatsP_47.122 //
tattadevāvagacchadhvaṃ viṣṇostejoṃ'śasaṃbhavam / / sa eva jāyateṃ'śena kecidicchanti mānavāḥ // BndP_2,3.122 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25729414 (0.011):
śrūyatāṃ devadevasya bhaktiryairanukalpitā // BndP_3,2.248 // / hrīmantasphūrjitā dāntāḥ śauryayuktā hyalolupāḥ /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7585233 (0.023):
kecit tu rāṣṭiḥ, bhrāṣṭiḥ iti kvinnantam icchanti /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7553676 (0.050):
patyā / / atijarasina, atijarasāt iti kecid icchanti / / yathā tu bhāṣye tathā na+etad iṣyate iti lakṣyate //
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1949855 (0.050):
| ya ekaṃ dvau vā prahāya trīn caturaḥ pañca vā yāti | sa sakṛdāgā / mipratipannakaḥ | / kecidāhuḥ ekenānāvaraṇamārgeṇa prajahāti iti | tadayuktam | bhagavatoktam
eke vivadamānāstu dṛṣṭāntācca bruvanti hi / / eṣāṃ na vidyate bhedastrayāṇāṃ dyusadāmiha // BndP_2,3.123 //
jāyante pohayantyaṃ śairīśvarā yogamāyayā // BndP_2,3.124 //
tasmātteṣāṃ pracāre tu yuktāyuktaṃ na vidyate /
bhūtānuvādinā mādyā madhyasthā bhūtavādinām // BndP_2,3.125 //
bhūtānuvādinaḥ saktastrayaścaiva pravādinām / / parīkṣya cānugṛhṇanti nigṛhṇanti khalānsvayam // BndP_2,3.126 //
mattaḥ pūrvve ca te tasmātprabhavaśca tato 'dhikāḥ / / tathādhikaraṇairatairyathā tattvanidarśakāḥ // BndP_2,3.127 //
devānāṃ devabhūtāśca te vai sarvapravarttakāḥ /
karmmaṇāṃ mahatāṃ te hi karttāro jagadīśvarāḥ // BndP_2,3.128 //
śrutijñaiḥ kāraṇairetaiścaturbhiḥ parikīrttitāḥ / / bāliśāste na jānanti daivatāni prabhāgaśaḥ // BndP_2,3.129 //
imaṃ codāharantyatra ślokaṃ yogeśvarānprati / / kuryādyogabalaṃ prāpya taiśca sarvairmahāṃścaret // BndP_2,3.130 //
prāpnuyādviṣayāṃścaiva punaścorddhva tapaścaret /
saṃhareta punaḥ sarvvānsūryyo jyotirgaṇāniva // BndP_2,3.131 //
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467356 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca tasya vakṣyāmyanukramam // BndP_1,2.48 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467856 (0.0):
āyuṣmānkīrtimāndhanyaḥ prajñāvāṃśca na saṃśayaḥ // BndP_1,3.38 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8481163 (0.0):
teṣāṃ sṛṣṭiriyaṃ proktā yugaiḥ saha vivarttate // BndP_1,14.75 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8487677 (0.0):
ata ūrddhvaṃ pravakṣyāmi sūryācandramasorgatim // BndP_1,20.58 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489865 (0.0):
dharmadhruvādyāstiṣṭhanti yatra te lokasādhakāḥ // BndP_1,21.176 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8490939 (0.0):
udveṣāṭayansa vegena maṇḍalāni tu gacchati // BndP_1,22.84 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8495960 (0.0):
adhītya sarvaṃ tvakhilaṃ salakṣaṇaṃ prayāti cādityapadaṃ dvijottamaḥ // / BndP_1,25.117 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrva bhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8496883 (0.0):
etadvaḥ sarvamākhyātaṃ mayā māheśvaraṃ balam // BndP_1,26.66 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8501020 (0.0):
saṃdhyāpādaḥ svabhāvastu soṃ'śapadena tiṣṭhati // BndP_1,29.92 // / iti śrī brahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8503302 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca sthitiṃ vakṣye yugeṣviha // BndP_1,31.127 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509075 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca bhūyaḥ kiṃ varṇayāmyaham // BndP_1,35.215 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8511940 (0.0):
carācarasya lokasya pratiṣṭhā yonireva ca // BndP_1,36.227 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅga pāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512710 (0.0):
samāsavyāsataḥ sargaṃ bruvato me nibodhata // BndP_1,37.60 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8513140 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca bhūyaḥ kiṃ kathayāmyaham // BndP_1,38.33 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559248 (0.0):
dhāraṇācchravaṇādvāpi sarvapāpaiḥ pramucyate // BndP_2,1.125 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559687 (0.0):
āyuṣmānkīrttimāndhanyaḥ prajāvāśca bhavatyuta // BndP_2,2.32 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563197 (0.0):
vāde vijayamāpnoti labdhātmā ca bhavatyuta // BndP_2,5.106 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563681 (0.0):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / danuvaṃśakīrttanaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāya
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4569641 (0.0):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / kāśyapeyavarṇanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570862 (0.0):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / ṛṣivaṃśavarṇanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ // 8//
svayaṃbhūtraiguṇyasvarūpavarṇanaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559689 (0.004):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / prajāpativaṃśānukīrttanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467368 (0.005):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde / naimiṣākhyānakathanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25730303 (0.005):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte uttarabhāge caturtha upasaṃhārapāde / śivapuravarṇanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4634476 (0.007):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / vaṃśānuvarṇanaṃ nāma catuḥsaptatitamo 'dhyāyaḥ // 74//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4629263 (0.008):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / stavasamāptirnāma dvisaptatitamo 'dhyāyaḥ // 72//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559252 (0.008):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / ṛṣisargavarṇanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4630910 (0.009):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / viṣṇumāhātmyavarṇanaṃ nāma trisaptatitamo 'dhyāyaḥ // 73//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4621169 (0.011):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / dhanvantarisaṃbhavādivarṇanaṃ nāma saptaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ // 67//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4605932 (0.012):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / sagaradigvijayo nāmaikonapañcāśattamo 'dhyāyaḥ // 49//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4582291 (0.012):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / śrāddhakalpo nāma viṃśatitamo 'dhyāyaḥ // 20//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4569645 (0.012):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / kāśyapeyavarṇanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563684 (0.012):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / danuvaṃśakīrttanaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāya
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470161 (0.013):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde / lokakalpanaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820578 (0.013):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde mārkaṇḍeyavarṇanaṃ nāma / pañcamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570864 (0.013):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / ṛṣivaṃśavarṇanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ // 8//
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8471199 (0.017):
kalpamanvantarākhyānavarṇanaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8474591 (0.018):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / mānasasṛṣṭivarṇanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4614400 (0.022):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamābhāge tṛtīya upoddhātapāde / gāndharvamūrchanālakṣaṇavarṇanaṃ nāmaikaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ // 61//
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8473731 (0.023):
lokajñāna varṇanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca / tatobhidhyāyatastasya mānasyo jajñire prajāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8468307 (0.023):
lokakalpanaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīsūta uvāca
brahmaṇā vai mukhātsṛṣṭā jayā devāḥ prajepsayā /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559747 (0.0):
brāhmaṇā vai mukhātsṛṣṭā jayā devāḥ prajepsayā /
sarve mantraśarīrāste smṛtā manvantareṣviha // BndP_2,4.1 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559748 (0.043):
brāhmaṇā vai mukhātsṛṣṭā jayā devāḥ prajepsayā / / sarve mantraśarīraste samṛtā manvantareṣviha // BndP_2,3.5 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559756 (0.047):
sarve mantraśarīraste samṛtā manvantareṣviha // BndP_2,3.5 // / darśaśca paurṇamāsaśca bṛhadyacca rathantaram /
darśaśca paurṇamāsaśca bṛhatsāma rathantaram / / citiśca sucitiścaiva hyākūtiḥ kūtireva ca // BndP_2,4.2 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559766 (0.0):
darśaśca paurṇamāsaśca bṛhadyacca rathantaram / / vittiścaiva vivittiśca ākūtiḥ kūtireva ca // BndP_2,3.6 //
vijñātaścaiva vijñātā manā yajñaśca dvādaśaḥ / / dārāgnihotrasaṃbandhaṃ vitatya yajateti ca // BndP_2,4.3 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559766 (0.030):
vittiścaiva vivittiśca ākūtiḥ kūtireva ca // BndP_2,3.6 // / vijñātā caiva vijñāto mano yajñastathaiva ca /
evamuktvā tu tānbrahmā tatraivāntaradhātprabhuḥ / / tataste nābhyanandanta tadvākyaṃ parameṣṭhinaḥ // BndP_2,4.4 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26666584 (0.044):
1.002.037a ity uktvā bhagavān brahmā tatraivāntaradhīyata / 1.002.037c tataḥ saśiṣyo vālmīkir munir vismayam āyayau
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10446846 (0.052):
12,337.026d*0903_01 tathākaroc ca dharmātmā brahmā lokapitāmahaḥ / 12,337.027a evam uktvā sa bhagavāṃs tatraivāntaradhīyata
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27017867 (0.052):
<12337.27/002> [X D7 T1 G3.6 cont.:: tathākaroc ca dharmātmā !brahmā / lokapitāmahaḥ !12337.26903! X] / <12337.27/1> evam uktvā sa bhagavāṃs !tatraivāntaradhīyata !
saṃnyasyeha ca karmāṇi vāsanāḥ karmajāśca vai /
yameṣvaṃvāvantiṣṭhante doṣaṃ dṛṣṭvā tu karmasu // BndP_2,4.5 //
kṣayāti śayayuktaṃ ca te dṛṣṭvā karmaṇāṃ phalam /
jugupsaṃtaḥ prasūtiṃ ca niḥsattvā nirmamābhavan // BndP_2,4.6 //
ajanma kāṅkṣamāṇāste nirmuktā doṣadarśinaḥ / / arthaṃ dharmaṃ ca kāmaṃ ca hitvā te vai vyavasthitāḥ // BndP_2,4.7 //
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25484291 (0.064):
4.037.021a hitvā dharmaṃ tathārthaṃ ca kāmaṃ yas tu niṣevate
paramaṃ jñānamāsthāya tatsaṃkṣipya susaṃsthitāḥ /
teṣāṃ tu tamabhiprāyaṃ jñātvā brahmā tu kopitaḥ // BndP_2,4.8 //
tānabravīttato brahmā nirutsāhānsurānatha /
prajārthamiha yūyaṃ vai mayā sṛṣṭāḥ stha nānyathā // BndP_2,4.9 //
prasūyadhvaṃ yajadhvaṃ cetyuktavānasmi vaḥ purā /
yasmādvākyamanādṛtya mama vairāgyamāsthitāḥ // BndP_2,4.10 //
jugupsamānāḥ svaṃ janma saṃtatiṃ nābhyanandata /
karmaṇāṃ na kṛto 'bhyāso hyamṛtatvābhikāṅkṣayā // BndP_2,4.11 //
tasmādyūyamihāvṛttiṃ saptakṛtvo hyavāpsyatha /
te śaptā brahmaṇā devā jayāstaṃ vai prasādayan // BndP_2,4.12 //
kṣamāsmākaṃ mahādeva yadajñānātmakaṃ prabho /
praṇatānvai sānunayaṃ brahmā tānabravītpunaḥ // BndP_2,4.13 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8476319 (0.042):
evaṃ yo vartate bhūmau śarvastaṃ na hinasti vai // BndP_1,10.40 // / tato 'bravītpunarbrahmā kumāraṃ nīlalohitam /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8476440 (0.042):
nainaṃ paśupatirdeva evaṃ yuktaṃ hinasti vai // BndP_1,10.49 // / tato 'bravītpunarbrahmā taṃ devaṃ śvetapiṅgalam /
loke 'pyathānubhuñjīta kaḥ svātantryamihārhati /
mayāgataṃ tu sarvaṃ hi kathamacchandato mama // BndP_2,4.14 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4594813 (0.033):
yadasya darśanātte 'dya jātaṃ jñānamatīdriyam // BndP_2,35.6 // / athātaścātmanaḥ sarvaṃ mamāpi vada kāraṇam /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4585931 (0.045):
bhakto hi me tvamatyarthaṃ nātra kāryā vicāraṇā // BndP_2,24.34 // / mayaivāvagataṃ sarvaṃ tdṛdi vatte 'dyavarttate /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723694 (0.047):
te dṛṣṭvā tānsvayaṃbhūtānbrahmavyāhāriṇastadā // BndP_3,1.45 // / saraṃbdhā vai vyakarṣanta mama putro mametyuta /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4588544 (0.050):
ityevamuktaḥ sa munistaṃ prāhasthīyatāṃ kṣaṇam // BndP_2,26.53 // / sarvaṃ saṃpādayithye 'hamātithyaṃ sānugasya te /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4598313 (0.050):
mātaryadi varo deyastvayā me bhaktava tsale // BndP_2,39.47 // / tatsucandraṃ jaye yuddhe tavānugrahabhājanam /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25760559 (0.050):
kena vānirmitaṃ pūrva tatsarvaṃ me nivadaya // BndP_3,31.1 //
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9309026 (0.057):
tatrāgatamabhipradarśayan punaruvāca ayaṃ cātra mahārāja amānuṣaḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8495039 (0.057):
kiṃ duḥśaṃ ko 'nusaṃtāpaḥ kuto vā bhayamāgatam / / etatsarvaṃ yathānyāyaṃ śīghramākhyā tumarhatha // BndP_1,25.52 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4611056 (0.058):
kiṅkarttavyaṃ mayātreti mama ḍolāyate manaḥ // BndP_2,57.22 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2796831 (0.059):
sādhvy etac chrotu kāmais tvaṃ rāja putrī pralambhitā / / mayoditaṃ yad anvāttha sarvaṃ tat satyam eva hi // BhP_10.60.049 //
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22399400 (0.060):
uktaḥ / bahirdhāvastabhisaṃdhāyoktaṃ naitat sarvaṃ mameti / kuta etat /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25731762 (0.061):
ityeṣa pratisargo vastrividaḥ kīrttito mayā / / vistareṇānupūrvyāca bhūyaḥ kiṃ varttayāmyaham // BndP_3,3.113 //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356118 (0.062):
ayaṃ ca madīyaṃ dravyaṃ hṛtvā ihāgataḥ / / tacca tvayā'ptam / / tanmayā jñātam paramadhunā sa samāgacchatu /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20824161 (0.063):
14,093.087c āśayā parayā prāpto na cāhaṃ kāñcanīkṛtaḥ / 14,093.088a tato mayoktaṃ tad vākyaṃ prahasya dvijasattamāḥ
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23692376 (0.063):
/ yadi tāvad atītaṃ cittaṃ tatkṣīṇaṃ / yādanāgataṃ cittaṃ tadasamprāptaḥ / atha pratyutpannasya cittasya sthitirnāsti /
Ahoratravratacaityasevanusamsavadana (ahovcs_u.htm.txt) 9714905 (0.064):
tadāsa devarājendraḥ saṃjñātvāho tam āgatam / / idānīṃ kiṃprakāreṇa vijayiṣyāmi dānavaṃ / / mamāśrameṣu nirghoṣadamano nāmāsau sthitaḥ // Avc_190** //
pratipatsyanti bhūtāni śubhaṃ vā yadi vottaram / / loke yadapi kiñcidvaiśaṃ vā śaṃ vā vyavasthitam // BndP_2,4.15 //
buddhyātmanā mayā vyāptaṃ ko māṃ loke 'tivarttayet /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557672 (0.055):
viheṭhayāmi, api tu tvameva māṃ viheṭhayasi/ / 115.027. yadi mayā evaṃvidhā guṇagaṇā nādhigatā abhaviṣyan, adyāhaṃ tvayā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581300 (0.059):
188.030. tāt, mahātmā tvam, kiṃ māṃ vyaṃsayiṣyasi? api tu ahameva / mandabhāgyaḥ/ / 188.031. mayā pañcānāṃ kārṣāpaṇaśatānāmarthāya bhṛtikayā karma prārabdhaṃ
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 7949992 (0.064):
jijñāsārthamathābhyāṃ me prātiśākhyamapaṭhyata / / tathaiva tanmayā sarvaṃ paṭhitaṃ paśyatostayoḥ // SoKss_1,2.38 //
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243848 (0.064):
nigrahasthānam / tasmādbhavadarthanāhau yadi punarahaṃ kiṃcibdravīmi, / [yanmayā] pūrvamuktaṃ tasmādetanna bhidyate / tadā vacanasya
bhūtānā mīhitaṃ yacca yaccāpyeṣāṃ vicintitam // BndP_2,4.16 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14197644 (0.007):
kāmārtena vimūḍhena tanna yo 'gyaṃ vicintitam /
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10671283 (0.011):
madhunāmuṣmiṃl loka upatiṣṭhate, traiṣṭubham ayanaṃ bhavaty / ojaskāmasyāthakāraṇidhana mājyenāmuṣmiṃl loka upatiṣṭhate, jāgatam ayanaṃ
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26498865 (0.015):
vihitānantarārtho 'pi cānuvādā bhavati/ evam anyad apy utprekṣaṇīyam/ / loke 'pi ca vidhir arthavādo 'nuvāda iti ca trividhaṃ vākyam/ odanaṃ paced
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4608740 (0.018):
ahodāruṇapāpānāṃ vipāko na cirāyitaḥ / / durantaḥ khalu loke 'sminnarāṇāmasadātmanām // BndP_2,53.41 //
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9894982 (0.019):
karuṇa mama ananta sarvaloke paratu na cārthanatāmahaṃ pratīkṣe /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1395458 (0.021):
gurūn ahatvā15 hi mahānubhāvān śreyaś cartuṃ bhaiṣkyam apīha16 loke / / na tv arthakāmas tu gurūn nihatya bhuñjīya bhogān rudhir apradigdhān17 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13366785 (0.033):
vyākulatayā tvayā ghaṭaḥ sphoṭita iti mayā cintitaṃ tatkimiti nāśvasiṣi / tatsamīhitasiddhaye vraja ahaṃ te śvaśrūnikaṭe sarvaṃ samarthayiṣye iti
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23072143 (0.033):
vyākulatayā tvayā ghaṭaḥ sphoṭita iti mayā cintitam tatkimiti nāśvasiṣi / tatsamīhitasiddhaye vraja, ahaṃ te śvaśrūnikaṭe sarvaṃ samarthayiṣye, iti
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12410016 (0.054):
prāṇeśasyālakānāthatanayasya sujanmanaḥ // SoKss_12,34.242 // / api nāma sa eva syāddhigdhigduścintitaṃ mama /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4585930 (0.057):
bhakto hi me tvamatyarthaṃ nātra kāryā vicāraṇā // BndP_2,24.34 // / mayaivāvagataṃ sarvaṃ tdṛdi vatte 'dyavarttate /
tathopacaritaṃ yacca tatsarvaṃ viditaṃ mama / / mayā baddhamidaṃ sarvaṃ cajagatsthāvarajaṅgamam // BndP_2,4.17 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14181640 (0.026):
paśya mūcchānvatanātha jagatsthāvarajaṅgamam // NarP_2,7.31 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15866786 (0.028):
daivādhīnaṃ jagatsarvamidaṃ sthāvarajaṅgamam / / yathāpreritametena tathaiva kuruteṃ dvija // NarP_1,41.107 //
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15670637 (0.035):
09,037.034e sa vi śākarasaṃ dṛṣṭvā harṣāviṣṭaḥ pranṛttavān / 09,037.035a tatas tasmin pranṛtte vai sthāvaraṃ jaṅgamaṃ ca yat
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10932889 (0.036):
carācaraṃ hi sthāvarajaṅgamaṃ mṛtyupasecanamihādyātvena pratīyate,
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26780243 (0.041):
trailokyaṃ nāśayāmy ekaḥ % sarvaṃ sthāvarajaṅgamam // BrP_56.42 // / ahaṃ tridharmā viśvātmā $ sarvalokasukhāvahaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11051559 (0.041):
trailokyaṃ nāśayāmy ekaḥ sarvaṃ sthāvarajaṅgamam // BrP_56.42 // / ahaṃ tridharmā viśvātmā sarvalokasukhāvahaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14419658 (0.045):
yūyaṃ śrīmad ānakadundubhy ādayo vimṛgyāḥ paramārtha rūpatvād / anveṣaṇīyāḥ | tathānyad api dvārakauko jaṅgama sthāvara sahitaṃ yat kiñcit
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19831020 (0.054):
03,081.100a tatas tasmin pranṛtte vai sthāvaraṃ jaṅgamaṃ ca yat
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9540557 (0.054):
14,4: pṛthivī.ā.bhūta.grāma.sthāvara.jaṅgamāh/ / 14,4: tad.etad.aharyuga.sahasram.jāgarti/
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16491366 (0.057):
sthāvaraṃ dehi me sarvam *HV_23.163*401:9a / sthāvaraṃ śoṣayiṣyasi *HV_23.163*401:15b
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8469494 (0.057):
avyayaṃ vā vyayañcaiva dvayaṃ sthāvarajaṅgamam // BndP_1,5.91 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16317236 (0.060):
pañcastabakalambena *HV_62.10ab*721:2a / pañca sthāvarajaṅgamam HV_23.164f
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13805082 (0.060):
pañcastabakalambena HV_62.10ab*721:2a / pañca sthāvarajaṅgamam HV_23.164f
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13870115 (0.061):
sthāvaraṃ dehi me sarvam HV_23.163*401:9a / sthāvaraṃ śoṣayiṣyasi HV_23.163*401:15b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20213677 (0.064):
07,078.015a tathā bhaviṣyad yac caiva tat sarvaṃ viditaṃ tava / 07,078.015c na tv evaṃ veda vai kaś cid yathā tvaṃ madhusūdana
āśāmayena bandhena kastaṃ chettumihotsahet / / yasmādvahati dṛpto vai sarvārthamiha nānyathā // BndP_2,4.18 //
iti karmāṇyanārabhya kāmaṃ chandādvimokṣate / / evaṃ saṃbhāṣya tāndevān jayānadhyātmacetasaḥ // BndP_2,4.19 //
atha vīkṣya punaścāha dhruvaṃ daḍyānprajāpatiḥ /
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300133 (0.058):
rātrimupeyuryadi rātrimatiricyetāharupeyurnettvevātīreko 'sti / prajāpatirvā eṣa yadaṃśuḥ | so 'syaiṣa ātmaivātmā hyayam
yasmānmānabhisaṃdhāya sanyāsādiḥ kṛtaḥ surāḥ // BndP_2,4.20 //
tasmātsa vipulāyatto vyāpārastvatha matkṛtaḥ /
bhavitā ca sukhodarke divyabhāvena jāyatām // BndP_2,4.21 //
ātmacchandena vo janma bhaviṣyati surottamāḥ /
manvantareṣu saṃsiddhāḥ saptasvāvirbhaviṣyatha // BndP_2,4.22 //
vaivasvatānteṣu surāstathā svāyaṃbhuvādiṣu / / evaṃ ca brahmaṇā tatra śloko gītaḥ purātanaḥ // BndP_2,4.23 //
trayī vidyā brahmamayaprasūtiḥ śrāddhaṃ tapo yajñamanupradānam /
etāni nityaiḥ mahasā rajobhirbhūtvā vibhurvasate 'nyatpraśastam //
BndP_2,4.24 // / evaṃ ślokārthamuktvā tu jayāndevānathābravīt /
vaivasvateṃ'taretīte matsamīpamihaiṣyatha // BndP_2,4.25 //
tato devastirobhūta īśvaro ṅyakutobhayaḥ / / prapannādhāraṇāmādyāṃ yuktvā yogabalānvitām // BndP_2,4.26 //
tatastena ruṣā śaptāste 'bhavandvādaśājitāḥ /
jayā iti samākhyātāḥ kṛtā evaṃ visannibhāḥ // BndP_2,4.27 // / tataḥ svāyaṃbhuve tasminsarge 'tīte tu vai surāḥ /
punaste tuṣitā devā jātāḥ svārociṣeṃ'tare // BndP_2,4.28 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15864724 (0.059):
śacīpatiḥ samākhyātasteṣāmindro mahāpatiḥ // NarP_1,40.24 // / pārāvatāśca tuṣitā devāḥ svārociṣeṃ'tare /
uttamasya manoḥ putrāḥ satyāyāṃ jajñire tadā /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509688 (0.060):
pañcametvatha paryāye manoḥ svārociṣeṃ'tare // BndP_1,36.50 // / guṇāstu ye samākhyātā devānāṃ tānnibodhata /
tataḥ satyāḥ smṛtā devā auttame cāntare manoḥ // BndP_2,4.29 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509628 (0.061):
indriyāṇi tathā devā manostasyāntare smṛtāḥ // BndP_1,36.45 // / teṣāṃ babhūva devānāṃ śibirindraḥ pratāpavān /
hariṇyāṃ nāma tuṣitā jajñire dvādaśeva tu /
harayonāma te devā yajñabhājastadābhavan // BndP_2,4.30 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25741114 (0.058):
papāta kaṇṭhadeśe hi tadā kāmeśvarasya tu // BndP_3,15.12 // / tato mumudire devā brahmaviṣṇupurogamāḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10002253 (0.058):
devā vai sarve sahāntarvanto 'bhavan, te sarve saha vyajāyanta tad ekavṛd
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3575676 (0.058):
devā vai sarve sahāntarvanto 'bhavaṃs te sarve saha vyajāyanta tad ekavṛd
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25736932 (0.061):
nirdagdhavapuṣaḥ sarve nistejaskāstadābhavan // BndP_3,9.58 //
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26465601 (0.061):
satyamāpnuvaṃstato 'surā apapupruvire tato devā abhavanparāsurā
tataste harayo devāḥ prāpte cāriṣṭhaventare?//
vikuṇṭhāyāṃ punaste vai variṣṭhā jajñire surāḥ // BndP_2,4.31 //
vaikuṇṭhā nāma te devāḥ pañcamasyāntare mānoḥ /
tataste vai punardevā vaikuṇṭhāḥ prāpya cākṣuṣam // BndP_2,4.32 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27368865 (0.045):
BhP_08.01.028/3 jyotirdhāmādayaḥ sapta ṛṣayastāmase 'ntare / BhP_08.01.029/1 devā vaidhṛtayo nāma vidhṛtestanayā nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729731 (0.057):
jyotirdhāmādayaḥ sapta ṛṣayastāmase 'ntare // BhP_08.01.028 // / devā vaidhṛtayo nāma vidhṛtestanayā nṛpa /
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10033056 (0.057):
smobhaye 'mṛtamupajīvanti sa yaṃ ha smaiṣāṃ ghnanti taddha sma vai sa / bhavati / tato devāḥ | tanīyāṃsa iva pariśiśiṣire tercantaḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13054374 (0.063):
RV_10.109.05.2{07} tena jāyāmanvavindad bṛhaspatiḥ somena nītāṃjuhvaṃ na / devāḥ / RV_10.109.06.1{07} punarvai devā adaduḥ punarmanuṣyā uta
tataste vai punaḥ sādhyāḥ saṃkṣīṇe cākṣuṣentare /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4628239 (0.058):
prahlādasya vacaḥ śrutvā satyānuvyātdṛtaṃ tu tat // BndP_2,72.113 // / tato devā nyavarttanta vijvarā muditāśca ha /
upasthite punaḥ sarge manorvaivasvatasya ha // BndP_2,4.33 //
aṃśena sādhyāste 'dityāṃ mārīcātkaśyapātpunaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696225 (0.061):
adityāṃ kaśyapāccaiva sūryā dvādaśa jajñire / / viṣṇuḥ śakror'yyamā dhātā tvaṣṭā pūṣā tathaiva ca // GarP_1,6.40 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23933739 (0.062):
kadrur muniś ca dharmajña % tadapatyāni me śṛṇu // NsP_5.49 // / adityāṃ kaśyapāj jātāḥ $ putrā dvādaśa śobhanāḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16998728 (0.062):
kadrur muniś ca dharmajña tadapatyāni me śṛṇu // NsP_5.49 // / adityāṃ kaśyapāj jātāḥ putrā dvādaśa śobhanāḥ /
jajñire dvādaśādityā varttamānentaraṃ surāḥ // BndP_2,4.34 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4560431 (0.050):
evamuktvā tu te sarve varttamāneṃ'tare tadā / / jajñire dvādaśādityā mārīyātkaśyapātpunaḥ // BndP_2,3.61 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3799109 (0.055):
ete sahasrakiraṇā $ ādityā dvādaśa smṛtāḥ & / mārīcātkaśyapādāpa % putrānaditiruttamān // MatsP_6.5 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8838640 (0.055):
ete sahasrakiraṇā ādityā dvādaśa smṛtāḥ / / mārīcātkaśyapādāpa putrānaditiruttamān // MatsP_6.5 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 653451 (0.062):
adityāṃ jajñire rājann $ ādityāḥ kaśyapād atha / HV_App.I,41.551 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22139009 (0.062):
adityāṃ jajñire rājann ādityāḥ kaśyapād atha / HV_App.I,41.551 /
yadā caite samutpannāścākṣuṣasyāntare manoḥ / / śaptāḥ svayaṃbhuvā sādhyā jajñire dvādaśāmarāḥ // BndP_2,4.35 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559852 (0.046):
evamuktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ // BndP_2,3.13 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559811 (0.063):
pūrvaṃ samanusūyante cākṣuṣasyāntare manoḥ // BndP_2,3.10 // / svārociṣeṃ'tare 'tītā devā ye vai mahaujasaḥ /
evaṃ śṛṇoti yo martyojayastasya bhavetsadā /
jayānāṃ śraddhayā yuktaḥ pratyadhyāyaṃ tu gacchati // BndP_2,4.36 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11518163 (0.041):
uddhūlanaṃtripuṃḍraṃ ca śraddhayānācarantiye // ŚivP_1,24.16ab/ / temahāpātakairyuktā itiśāstrīyanirṇayaḥ // ŚivP_1,24.16cd/
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23247950 (0.046):
samarpya śraddhayā nityaṃ prasevyante samādarāt / / te valiṣṭhā supuṣṭāṅgāḥ saumyendriyā nirāmayāḥ // SvayambhuP_2.138 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28567752 (0.046):
vismita manasaḥ sarva eva prati parvataṃ tathākurvata | kṛtvā ca śraddhayā / baddhāñjaliṣu tadāvaliṣu sarva sukha vardhanaḥ sa govardhanaḥ punar uvāca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21523954 (0.047):
śraddadhāti, na tu kaścinmama śraddhayā gacchatīti/ / 010.025. tena vaipuṣpitam/
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12650301 (0.049):
etatpuṇyavipākaiḥ sa nirmāṇaratiyo bhavet / / tatrāpi śraddhayā nityaṃ triratnabhajanodyatat // Rm_31.89{82} //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15204809 (0.057):
sarvathā sarvadā yukto bhavet saṃyakprayogavān // iti // / ābhyāṃ gāthābhyārh*
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25331568 (0.058):
sāmānyātsaṃśayo yuktastathā sa pratisādhanāt || iti / / yattvihāsādhāraṇasya saṃśayahetutvamuktaṃ tatparamatam /
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2242217 (0.063):
prakṛṣṭajñānayukta eva | "yaḥ sarvadā eva suptaś" ca | / tatparāmarśarahitatvāt suptiṃ gataś ca bhavati | "yaḥ sarvatraiva""
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15398728 (0.064):
BhP_03.05.041/1 yac chraddhayā śrutavatyā ca bhaktyā sammṛjyamāne hṛdaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2648388 (0.064):
BhP_03.05.040 // / yac chraddhayā śrutavatyā ca bhaktyā sammṛjyamāne hṛdaye 'vadhāya /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 3 (amark3_u.htm.txt) 943572 (0.064):
(3.1.55) āśaṃsurāśaṃsitari gṛhayālur grahītari / (3.1.56) śraddhāluḥ śraddhayā yukte patayālus tu pātuke
ityetā vṛttayaḥ sapta devānāṃ janmalakṣaṇāḥ / / parikrāntā mayā vo 'dyā kiṃ bhūyaḥ śrotumicchatha // BndP_2,4.37 //
iti brahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyāmabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559247 (0.028):
dhāraṇācchravaṇādvāpi sarvapāpaiḥ pramucyate // BndP_2,1.125 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4571830 (0.028):
eti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4573307 (0.028):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīye upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4574774 (0.028):
svāheti caiva devānāṃ yajñakarmaṇyudāhṛtam // BndP_2,11.116 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīye
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4579593 (0.028):
iti śrī brahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4586623 (0.028):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4577182 (0.040):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / śrāddhakalpe puṇyadeśānukīrttanaṃ nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ // 13//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4578666 (0.040):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / śrāddhakalpe 'śaucavidhirnāma caturdaśo 'dhyoyaḥ // 14//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4580395 (0.040):
kṣīṇāyurlabhate cāyuḥ pitṛbhaktaḥ sadā naraḥ // BndP_2,16.59 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4580698 (0.040):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / śrāddhakalpe tithiśrāddhavarṇanaṃ nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ // 17//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4580921 (0.040):
iti śrī brahāmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4581972 (0.040):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / śrāddhakalpe brahmaṇaparīkṣā nāma ekonaviṃśo 'dhyāyaḥ // 19//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4582288 (0.041):
provāca pitṛsargaṃ tu yaścaiva samudāhṛta // BndP_2,20.23 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559686 (0.041):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561315 (0.041):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / svayaṃbhūtraiguṇyasvarūpavarṇanaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4569640 (0.041):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570861 (0.041):
vyāptā yestu trayo lokāḥ sūryasyeva gabhastibhiḥ // BndP_2,8.102 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4585476 (0.042):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / trayoviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8468295 (0.044):
pūrṇe yugasahasre tu paripālyaṃ nareśvaraiḥ // BndP_1,4.34 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpade
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8476972 (0.044):
mahādevasya devasya bhṛgostu śṛṇuta prajāḥ // BndP_1,10.88 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
jayābhivyāhāro nāma caturtho 'dhyāyaḥ / ṛṣiruvāca
daityānāṃ dānavānāṃ ca gandharvoragarakṣasām / / sarpabhūtāpiśā cānāṃ vasūnāṃ pakṣivīrudhām // BndP_2,5.1 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26747426 (0.005):
bhāratānāṃ ca sarveṣāṃ % pārthivānāṃ tathaiva ca // BrP_18.1 // / devānāṃ dānavānāṃ ca $ gandharvoragarakṣasām &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11018753 (0.005):
bhāratānāṃ ca sarveṣāṃ pārthivānāṃ tathaiva ca // BrP_18.1 // / devānāṃ dānavānāṃ ca gandharvoragarakṣasām /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4330804 (0.005):
bhāratānāṃ ca sarveṣāṃ pārthivānāṃ tathaiva ca // HV_1.1 // / devānāṃ dānavānāṃ ca gandharvoragarakṣasām /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332333 (0.023):
{janamejaya uvāca} / devānāṃ dānavānāṃ ca gandharvoragarakṣasām /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23396951 (0.023):
§maitreya uvāca: / devānāṃ dānavānāṃ ca $ gandharvoragarakṣasām &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5103618 (0.023):
§maitreya uvāca: / devānāṃ dānavānāṃ ca gandharvoragarakṣasām /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117154 (0.023):
maitreya uvāca / devānāṃ dānavānāṃ ca gandharvoragarakṣasām /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 649325 (0.023):
devatānāṃ ca sarvāsāṃ $ brāhmaṇānāṃ mahīpate / HV_App.I,41.99 / / daityānāṃ dānavānāṃ ca $ yakṣagandharvarakṣasām // HV_App.I,41.100 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22134882 (0.023):
devatānāṃ ca sarvāsāṃ brāhmaṇānāṃ mahīpate / HV_App.I,41.99 / / daityānāṃ dānavānāṃ ca yakṣagandharvarakṣasām // HV_App.I,41.100 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8466053 (0.026):
devatvamindravāsena vāyuskandheṣu cāśramaḥ // BndP_1,1.113 // / daityānāṃ dānavānāṃ ca yakṣagandharvarakṣasām /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555058 (0.031):
daityānām atha nāgānāṃ gandharvoragarakṣasām /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 644695 (0.032):
pitṛgandharvabhūtānāṃ $ piśācoragarakṣasām / **HV_App.I,40.1**1:3 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22130251 (0.032):
pitṛgandharvabhūtānāṃ piśācoragarakṣasām / **HV_App.I,40.1**1:3 /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25731800 (0.040):
pitṛgandharvabhūtānāṃ piśācoragarakṣasām / / daityānāṃ dānavānāṃ ca yakṣāṇāmeva pakṣiṇām // BndP_3,4.2 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19891408 (0.042):
03,195.003a devadānavayakṣāṇāṃ sarpagandharvarakṣasām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20804212 (0.045):
14,043.013a narakiṃnarayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām / 14,043.013c devadānavanāgānāṃ sarveṣām īśvaro hi saḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26772886 (0.048):
daityadānavasiddhānāṃ % gandharvoragarakṣasām // BrP_45.51 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11044207 (0.048):
daityadānavasiddhānāṃ gandharvoragarakṣasām // BrP_45.51 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13765965 (0.051):
gandharvoragayakṣāṇāṃ HV_44.5c / gandharvoragarakṣasām HV_1.2b
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8495553 (0.051):
yakṣagandharvabhūtānāṃ piśācoragarakṣasām // BndP_1,25.90 //
utpattiṃ nidhanaṃ caiva vistārātkathayasva naḥ / / evamuktastadā sūtaḥ pratyuvācarṣisattamam // BndP_2,5.2 //
sūta uvāca / diteḥ putradvayaṃ jajñe kanyā caikā mahābalā /
kaśyapasyātmajau tau tu sarvebhyaḥ pūrvajau smṛtau // BndP_2,5.3 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333544 (0.029):
[k: After 58ab, K2.4 B1 D1.2.5 ins.: :k] / kaśyapasyātmajāv etau sarvebhyaḥ pūrvajau matau | *HV_3.58ab*66 |
sautye 'hanyatirā trasya kaśyapasyāśvamedhikāḥ /
hiraṇyakaśipurnāma prathitaṃ pṛthagāsanam // BndP_2,5.4 //
dityā garbhādviniḥ sṛtya tatrāsīnaḥ samantataḥ /
hiraṇya kaśipustasmāt karmaṇā tena sa samṛtaḥ // BndP_2,5.5 //
ṛṣaya ūcuḥ / hiraṇyakaśiporjanma nāma caiva mahātmanaḥ /
prabhāvaṃ caiva daityasya vistārādbrūhi naḥ prabho // BndP_2,5.6 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11507304 (0.028):
gurupūjāṃ brahmatṛptiṃ krameṇa brūhi naḥ prabho // ŚivP_1,14.1cd/ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8510561 (0.040):
kuddhairmaharṣibhiḥ pūrvaiḥ kāraṇaṃ brūhi taddhi naḥ // BndP_1,36.121 // / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8510057 (0.042):
tasyānvavāye ye 'pyanyetānno brūhi yathātatham // BndP_1,36.82 // / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723184 (0.050):
vistareṇānupūrvyā ca sarvameva bravīhi naḥ // BndP_3,1.4 // / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8505547 (0.052):
kathaṃ vedāḥ punarvyastāstanno brūhi mahāmate // BndP_1,34.1 // / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4618733 (0.060):
utsṛjya taṃ ca saṃprāptā tanno brūhi ca duṣkṛtam // BndP_2,66.9 // / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4612558 (0.063):
etadveditumicchāmo sarvaṃ no brūhi pṛcchatām // BndP_2,59.26 // / sūta uvāca
sūta uvāca / kaśyapasyāśvamedho 'bhūtpuṇye vai puṣkare tadā /
ṛṣibhideṃvatābhiśca gandharvairupaśobhitaḥ // BndP_2,5.7 // / utsṛṣṭe sve ca vidhinā ākhyānādau yathāvidhi /
āsanānyupakḷptāni sauvarṇāni tu pañca vai // BndP_2,5.8 //
kulaspadāpi? trīṇyatra kūrcaḥ phalakameva ca /
mukhyartvijastu catvārasteṣāṃ tānyupakalpayan // BndP_2,5.9 //
kḷpta tatrāsanaṃ caikaṃ hoturarthe hiraṇyam /
niṣasāda sagarbho 'tra tatrāsīnaḥ śaśaṃsa ca // BndP_2,5.10 //
ākhyānamānupūrvyeṇa maharṣiḥ kaśyapo yathā / / taṃ dṛṣṭvā ṛṣayastasya nāma kurvanti varddhitam // BndP_2,5.11 //
hiraṇyakaśipustasmātkarmaṇā tena sa smṛtaḥ / / hiraṇyakṣo 'nujastasya siṃhikā tasya cānujā // BndP_2,5.12 //
rāhoḥ sā jananī devī vipra citteḥ parigrahaḥ /
hiraṇyakaśipurdaityaścacāra paramaṃ tapaḥ // BndP_2,5.13 //
śataṃ varṣasahasrāṇāṃ nirāhāro hyadhaḥśirāḥ / / varayāmāsa brahmāṇaṃ tuṣṭaṃ daityo vareṇa tu // BndP_2,5.14 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4571959 (0.050):
āśite dve aparṇā tu hyaniketā tapo 'carat // BndP_2,10.9 // / śataṃ varṣasahasrāṇāṃ duścaraṃ devadānavaiḥ /
sarvāmaratvamavadhaṃ sarvabhūtebhya eva hi /
yogaddevān vinirjitya sarvadevatvamāsthitaḥ // BndP_2,5.15 //
kāraye 'hamihaiśvaryaṃ balavīryasamanvitaḥ /
dānavāstvasurāścaiva devāśca saha cāraṇaiḥ // BndP_2,5.16 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26677045 (0.061):
1.038.023a tato devāḥ sagandharvāḥ sāsurāḥ sahapannagāḥ
bhavantu vaśagāḥ sarve matsamīpānubhojanāḥ /
ārdraśuṣkairavadhyaśca divā rātrau tathaiva ca / / evamuktastadā brahmānujajñe sāṃtaraṃ varam // BndP_2,5.17 //
brahmovāca / / mahānayaṃ varastāta vṛto ditisuta tvayā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19887918 (0.048):
03,190.081c śivena cādhyāhi saputrabāndhavaṃ; varo vṛto hy eṣa mayā
ehī dānīṃ pratijñānaṃ bhaviṣyatyevameva tu // BndP_2,5.18 //
dattvā cābhimataṃ tasmai tatrevāntaradhādatha / / so 'pi daityastadā sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // BndP_2,5.19 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559330 (0.008):
yayā dhṛtamidaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // BndP_2,2.6 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300603 (0.030):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ % jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_1,34.6 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194375 (0.030):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_1,34.6 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547080 (0.031):
akāmātsaṃsṛjetsarvaṃ % jagat sthāvarajaṅgamam // SvaT_11.3 // / svatejasā varārohe $ vyoma saṃkṣobhya līlayā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804282 (0.031):
akāmātsaṃsṛjetsarvaṃ jagat sthāvarajaṅgamam // SvaT_11.3 // / svatejasā varārohe vyoma saṃkṣobhya līlayā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15915222 (0.042):
pañcabhūtātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // NarP_1,63.85 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 529729 (0.044):
tvayā vyāptam idaṃ sarvaṃ $ jagat sthāvarajaṃgamam // HV_App.I,8.45 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22015292 (0.044):
tvayā vyāptam idaṃ sarvaṃ jagat sthāvarajaṃgamam // HV_App.I,8.45 //
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2240851 (0.046):
yad idaṃ dṛśyate kiñcij jagat sthāvarajaṅgamam | / / sarvaṃ sarvaprakārāḍhyaṃ sasurāsurakiṃnaram // Mo_3
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13421099 (0.049):
vilināvayavaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_2,55.13 // / śūnyaṃ sarvaṃ nirābhāsaṃ svarūpaṃ yatra cintyate /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28937683 (0.049):
jagatsṛṣṭirdvijottamāḥ LiP_1,99.7b / jagat sthāvarajaṅgamam LiP_1,34.2d / jagatsthāvarajaṅgamam LiP_1,34.6d
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23699250 (0.050):
purā tvekārṇavaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 678570 (0.050):
trailokyam āsīd akhilaṃ $ jagat sthāvarajaṅgamam // HV_App.I,42B.50 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22164119 (0.050):
trailokyam āsīd akhilaṃ jagat sthāvarajaṅgamam // HV_App.I,42B.50 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13771563 (0.051):
jagatsaṃvartakāmbhodaiḥ HV_36.16c / jagat sthāvarajaṅgamam HV_100.85*1123:4b / jagatsthāvarajaṃgamam HV_42.38b
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23741436 (0.051):
tvayā sarvamidaṃ vyāptaṃ jagat sthāvarajaṅgamam // VamP_44.63 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16227929 (0.051):
jagat sṛṣṭvā yo 'tti sarvātiguhyam HV_App.I,29.995 / jagat sthāvarajaṅgamam HV_App.I,42B.50b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25030138 (0.051):
jagat sthāvarajaṅgamam HV_App.I,42B.50b / jagat sthāvarajaṃgamam HV_App.I,8.45b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205876 (0.052):
jagatsthāvarajaṅgamam SvaT_1.82b / jagatsthāvarajaṅgamam SvaT_7.158b
mahimnā vyāpya saṃtasthe bahumūrttiramitrajit /
sa eva tapati vyomni candrasūryatvamāsthitaḥ // BndP_2,5.20 //
sa eva vāyurbhūtvā ca vavau jagati sarvadā / / sa gopālo 'vipālaśca karṣakaśca sa eva ha // BndP_2,5.21 //
sa jñātā sarvalokeṣu mantravyākhyākarastathā /
netā goptā gopayitā dīkṣito yājakaḥ sa tu // BndP_2,5.22 //
tasya devāḥ surāḥ sarve tadāsansomapāyinaḥ /
evaṃprabhāvo daityo 'sāvato bhūyo nibodhata // BndP_2,5.23 // / tasmai sarve namaskāraṃ kurvantījyaḥ sa eva ca /
hiraṇyakaśipordaityaiḥ śloko gītaḥ purā tviha // BndP_2,5.24 //
hiraṇyakaśipū rājā yāṃ yāmāśāṃ niraikṣata /
tasyai tasyai tadā devā namaścakrurmaharṣibhiḥ // BndP_2,5.25 //
tasyāsīnnarasiṃhastu mṛtyurviṣṇuḥ purā kila /
narāttu yasmājjanmāsya naramūrttiśca yatprabhuḥ // BndP_2,5.26 //
tasmātsa narasiṃho vai gīyate vedavādibhiḥ /
sāgarasya ca velāyāmucchrita stapaso vibhuḥ // BndP_2,5.27 //
śarīraṃ tasya devasya hyāsīddevamayaṃ prabho /
nāmnā sudarśanaṃ caiva viśrutaśca mahābalaḥ // BndP_2,5.28 //
tataḥ sa bāhuyuddhena daityendraṃ taṃ mahābalam /
nakhairbibhada saṃkruddho nārdrāḥ śuṣkā nakhā iti // BndP_2,5.29 //
hiraṇyākṣasutāḥ pañca vikrāntāḥ sumahābalāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4562350 (0.051):
teṣāṃ pradhānāścatvāro vikrāntāḥ sumahābalāḥ / / sahasrabāhuḥ śreṣṭho 'bhūdbāṇo rājā pratāpavān // BndP_2,5.42 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 668622 (0.054):
prahrādasya trayaḥ putrā $ vikrāntāḥ sumahābalāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22154175 (0.054):
prahrādasya trayaḥ putrā vikrāntāḥ sumahābalāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 668577 (0.062):
hiraṇyakaśipoḥ putrāḥ $ pañcaiva sumahābalāḥ / HV_App.I,42.363 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22154130 (0.062):
hiraṇyakaśipoḥ putrāḥ pañcaiva sumahābalāḥ / HV_App.I,42.363 /
śaṃbaraḥ śakuniścaiva kālanābhastathaiva ca // BndP_2,5.30 // / mahānābhaḥ suvikrānto suta saṃtāpanastathā /
hiraṇyakṣasutā hyete devairapi durāsadāḥ // BndP_2,5.31 // / teṣāṃ putrāśca pautrāśca daiteyāḥ sagaṇāḥ smṛtāḥ /
sa śatāni sahasrāṇi nihatāstārakāmaye // BndP_2,5.32 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563450 (0.057):
daśa tāni sahasrāṇisaiṃhikeyā gaṇāḥ smṛtāḥ / / nihatā jāmadagnyena bhārgaveṇa balīyasā // BndP_2,6.22 //
hiraṇyakaśipoḥ putrāścatvāraḥ sumahābalāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732708 (0.025):
saiṃhikeyā iti khyātā $ yasyāḥ putrā mahābalāḥ & / hiraṇyakaśipoḥ putrāś % catvāraḥ prathitaujasaḥ // BrP_3.66 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004040 (0.025):
saiṃhikeyā iti khyātā yasyāḥ putrā mahābalāḥ / / hiraṇyakaśipoḥ putrāś catvāraḥ prathitaujasaḥ // BrP_3.66 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 668576 (0.038):
hiraṇyakaśipoḥ putrāḥ $ pañcaiva sumahābalāḥ / HV_App.I,42.363 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22154129 (0.038):
hiraṇyakaśipoḥ putrāḥ pañcaiva sumahābalāḥ / HV_App.I,42.363 /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3822878 (0.064):
śamīkaputrāś catvāro % vikrāntāḥ sumahābalāḥ \
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8862393 (0.064):
śamīkaputrāś catvāro vikrāntāḥ sumahābalāḥ /
prahlādaḥ pūrvajasteṣāmanuhnā dastathāparaḥ // BndP_2,5.33 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4625079 (0.058):
navograsenasya sutāḥ kaṃsasteṣāṃ tu pūrvajaḥ // BndP_2,71.132 // / nyagro daśca sunāmā ca kaṅkaśaṅkusubhūmayaḥ /
saṃhrādaścaiva hrādaśca hrādaputrau nibodhata / / suṃdo nisundaśca tathā hrādaputau babhūvatuḥ // BndP_2,5.34 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 668603 (0.054):
prahrādaḥ pūrvajas teṣām $ anuhrādas tato 'paraḥ // HV_App.I,42.364 // / saṃhrādaś caiva hrādaś ca $ kanīyāṃsau babhūvatuḥ / HV_App.I,42.365 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22154156 (0.054):
prahrādaḥ pūrvajas teṣām anuhrādas tato 'paraḥ // HV_App.I,42.364 // / saṃhrādaś caiva hrādaś ca kanīyāṃsau babhūvatuḥ / HV_App.I,42.365 /
brahyaghnau tau mahāvīrau mūkastu hrādadāyakaḥ /
mārīcaḥ sundaputrastu tāḍakāyāmajāyata // BndP_2,5.35 //
daṇḍake nihataḥ so 'tha rāghaveṇa balīyasā / / mūko vinihataścāpi kairāte savyasācinā // BndP_2,5.36 //
saṃhrādasya tu daityasya nivātakavacāḥ kule /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732981 (0.0):
teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca $ śataśo 'tha sahasraśaḥ & / saṃhrādasya tu daityasya % nivātakavacāḥ kule // BrP_3.90 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004313 (0.0):
teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ / / saṃhrādasya tu daityasya nivātakavacāḥ kule // BrP_3.90 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4334136 (0.0):
teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ // HV_3.79 // / saṃhrādasya tu daityasya nivātakavacāḥ kule /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23402061 (0.028):
eteṣāṃ putrapautrāś ca % śataśo 'tha sahasraśaḥ // ViP_1,21.13 // / prahlādasya tu daityasya $ nivātakavacāḥ kule &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5108726 (0.028):
eteṣāṃ putrapautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ // ViP_1,21.13 // / prahlādasya tu daityasya nivātakavacāḥ kule /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10122133 (0.028):
eteṣāṃ putrapautraś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ // ViP_1,21.13 // / prahlādasya tu daityasya nivāta kavacāḥ kule /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3799397 (0.037):
kālavīyeś ca vikhyāto $ danuvaṃśavivardhanāḥ & / saṃhrādasya tu daityasya % nivātakavacāḥ smṛtāḥ // MatsP_6.28 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8838928 (0.037):
kālavīyeś ca vikhyāto danuvaṃśavivardhanāḥ / / saṃhrādasya tu daityasya nivātakavacāḥ smṛtāḥ // MatsP_6.28 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696398 (0.058):
añja (nta) ko narakaścaiva kāla nābhastathaiva ca / / nivātakavacā daityāḥ prahrādasya kule 'bhavan // GarP_1,6.55 //
utpannā mahatā caiva tapasā bhāvitāḥ svayam // BndP_2,5.37 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4334137 (0.051):
saṃhrādasya tu daityasya nivātakavacāḥ kule / / samutpannāḥ sumahatā tapasā bhāvitātmanaḥ // HV_3.80 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23402062 (0.051):
prahlādasya tu daityasya $ nivātakavacāḥ kule & / samutpannāḥ sumahatā % tapasā bhāvitātmanaḥ // ViP_1,21.14 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5108727 (0.051):
prahlādasya tu daityasya nivātakavacāḥ kule / / samutpannāḥ sumahatā tapasā bhāvitātmanaḥ // ViP_1,21.14 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10122134 (0.051):
prahlādasya tu daityasya nivāta kavacāḥ kule / / samutpannāḥ sumahatā tapasā bhāvitātmanaḥ // ViP_1,21.14 //
arayo devatānāṃ te jaṃbhasya śatadundubhiḥ / / tathā dakṣo suraścaṇḍaścatvāro detyanāyakāḥ // BndP_2,5.38 //
bāṣkalasya sutā hyete kāla nemeḥ sutāñchṛṇu /
brahmajitkratujiccaiva devāntakanarāntakau // BndP_2,5.39 //
kālanemisutā hyete śabhostu śṛṇuta prajāḥ /
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9552717 (0.029):
garbhadhamā tvamajāsi garbhadhamiti prajā vai paśavo garbhaḥ prajāmeva
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10115424 (0.035):
brahmaṇā devadevena samādiṣṭosmyahaṃ sutāḥ / / prajāḥ saṃvardhanīyāste mayā coktaṃ tatheti tat // ViP_1,14.10 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4626521 (0.055):
satyabhāmāsutā ete jāṃbavatyāḥ prajāḥ śruṇu / / bhadraśca bhadraguptaśca bhadracitrastathaiva ca // BndP_2,71.249 //
rājājaścaiva gomaśca śaṃbhoḥ putrau prakīrttitau // BndP_2,5.40 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723694 (0.060):
te dṛṣṭvā tānsvayaṃbhūtānbrahmavyāhāriṇastadā // BndP_3,1.45 // / saraṃbdhā vai vyakarṣanta mama putro mametyuta /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4622268 (0.063):
pratikūlaḥ pituryaśca na sa putraḥ satāṃmataḥ // BndP_2,68.82 // / sa putraḥ putravadyaśca varttate pitṛmātṛṣu /
virojanasya putraśca balirekaḥ pratāpavān / / baleḥ putraśataṃ jajñe rājānaḥ sarva eva te // BndP_2,5.41 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19615593 (0.033):
01,059.020a virocanasya putro 'bhūd balir ekaḥ pratāpavān / 01,059.020c baleś ca prathitaḥ putro bāṇo nāma mahāsuraḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8481091 (0.049):
rajā virajasaḥ putraḥ śatajidrajasastathā // BndP_1,14.70 // / tasya putraśataṃ tvāsīdrājānaḥ sarva eva tu /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4622268 (0.052):
pratikūlaḥ pituryaśca na sa putraḥ satāṃmataḥ // BndP_2,68.82 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4436981 (0.055):
yayau svam eva bhavanaṃ baleḥ putro mahāsuraḥ | *HV_108.98cd*1258 | / [k: K1.3.4 Ñ2 V B D T4 G2 cont., Ñ3 ins. after 98 (T2 G1.3 cont.
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4633075 (0.056):
ṣaḍeva bhavitā tsamādvijayastu samānṛpaḥ // BndP_2,74.168 // / deḍaśrīśātakarṇī ca tasya putraḥ samāstrayaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723694 (0.056):
te dṛṣṭvā tānsvayaṃbhūtānbrahmavyāhāriṇastadā // BndP_3,1.45 // / saraṃbdhā vai vyakarṣanta mama putro mametyuta /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2751487 (0.057):
śrutāyorvasumān putraḥ satyāyośca śrutañjayaḥ / / rayasya suta ekaśca jayasya tanayo 'mitaḥ // BhP_09.15.002 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4617806 (0.057):
pratiṃbakasya dharmātmā rājā kīrttirathaḥ smṛtaḥ // BndP_2,64.11 // / putraḥ kīrttirathasyāpi devamīḍha iti śrutaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 668658 (0.061):
balir virocanasuto $ bāṇa eko baleḥ sutaḥ // HV_App.I,42.368 // / [k: Ñ2 B2.3 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22154211 (0.061):
balir virocanasuto bāṇa eko baleḥ sutaḥ // HV_App.I,42.368 // / [k: Ñ2 B2.3 ins. :k]
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4754267 (0.062):
virovanastu prāhrādirbalirjajñe virocanāt /AP_19.009ab/ / baleḥ putraśataṃ tvāsīdvāṇaśreṣṭhaṃ(2) mahāmune //AP_19.009cd/
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333692 (0.063):
virocanaś ca prāhrādir balir jajñe virocanāt // HV_3.60 // / baleḥ putraśataṃ tv āsīd bāṇajyeṣṭhaṃ narādhipa /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8479119 (0.064):
prācīnabarhiṣaḥ pautraḥ putraścaiva prace tasām // BndP_1,13.69 // / dakṣa eveha nāmnā tu māriṣāyāṃ janiṣyasi /
teṣāṃ pradhānāścatvāro vikrāntāḥ sumahābalāḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3822878 (0.044):
śamīkaputrāś catvāro % vikrāntāḥ sumahābalāḥ \
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8862394 (0.044):
śamīkaputrāś catvāro vikrāntāḥ sumahābalāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4562208 (0.051):
hiraṇyākṣasutāḥ pañca vikrāntāḥ sumahābalāḥ / / śaṃbaraḥ śakuniścaiva kālanābhastathaiva ca // BndP_2,5.30 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 668621 (0.060):
prahrādasya trayaḥ putrā $ vikrāntāḥ sumahābalāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22154174 (0.060):
prahrādasya trayaḥ putrā vikrāntāḥ sumahābalāḥ /
sahasrabāhuḥ śreṣṭho 'bhūdbāṇo rājā pratāpavān // BndP_2,5.42 //
kuṃbhagartto dayo bhojaḥ kuñcirityevamā dayaḥ /
śakunī pūtanā caiva kanye dve tu baleḥ smṛte // BndP_2,5.43 //
baleḥ putrāśca pautrāśca śataśo 'tha sahasraśaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333618 (0.024):
D4.6 ins. after 58; V1 after the first occurrence of 64ab; V3 after 64ab: / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ | *HV_3.58*69:1 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4334127 (0.024):
ete vai dānavāḥ śreṣṭhā danuvaṃśavivardhanāḥ / / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ // HV_3.79 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4334382 (0.024):
ete kaśyapadāyādāḥ kīrtitāḥ sthāṇujaṃgamāḥ // HV_3.93 // / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732974 (0.025):
ete vai dānavāḥ śreṣṭhā % danor vaṃśavivardhanāḥ // BrP_3.89 // / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca $ śataśo 'tha sahasraśaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26733115 (0.025):
nahuṣaḥ śaṅkharomā ca % maṇir ity evamādayaḥ // BrP_3.101 // / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca $ śataśo 'tha sahasraśaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26733177 (0.025):
yeṣāṃ putrāś ca pautrāś ca % śataśo 'tha sahasraśaḥ // BrP_3.106 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004306 (0.025):
ete vai dānavāḥ śreṣṭhā danor vaṃśavivardhanāḥ // BrP_3.89 // / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004447 (0.025):
nahuṣaḥ śaṅkharomā ca maṇir ity evamādayaḥ // BrP_3.101 // / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004509 (0.025):
yeṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ // BrP_3.106 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15319215 (0.031):
trilokadhāraṇe śaktā $ devarṣikulasaṃbhavāḥ & / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca % śataśo 'tha sahasraśaḥ // LiP_1,63.94 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15325905 (0.031):
navograsenasya sutās $ teṣāṃ kaṃsastu pūrvajaḥ & / teṣāṃ putrāśca pautrāś ca % śataśo 'tha sahasraśaḥ // LiP_1,69.42 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7212986 (0.031):
trilokadhāraṇe śaktā devarṣikulasaṃbhavāḥ / / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ // LiP_1,63.94 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7219672 (0.031):
navograsenasya sutās teṣāṃ kaṃsastu pūrvajaḥ / / teṣāṃ putrāśca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ // LiP_1,69.42 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23402230 (0.031):
ete kaśyapadāyādāḥ $ kīrtitāḥ sthāṇujaṅgamāḥ & / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca % śataśo 'tha sahasraśaḥ // ViP_1,21.26 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5108895 (0.031):
ete kaśyapadāyādāḥ kīrtitāḥ sthāṇujaṅgamāḥ / / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ // ViP_1,21.26 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4565286 (0.040):
surupāśca suveṣāśca sragviṇaḥ priyadarśanāḥ // BndP_2,7.131 // / teṣāṃ putrāśca pautrāśca śataśo 'tha sahasraśaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4919556 (0.041):
pratyūṣaś ca prabhāṣaś ca vasavo 'ṣṭau prakīrtitāḥ /AP_*4.059ab/ / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ //AP_*4.059cd/
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4567446 (0.048):
teṣāṃ putrāśca pautrāśca śataśo 'tha sahasraśaḥ // BndP_2,7.304 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570842 (0.048):
trīṃllokāndhārayantīmāndevarṣigaṇasaṃkulān // BndP_2,8.101 // / teṣāṃ putrāśca pautrāśca śataśo 'tha sahasraśaḥ /
bāleyā nāma vikhyātā gaṇā vikrāntapauruṣāḥ // BndP_2,5.44 //
bāṇasya caindradhanvā tu lohinyāmudapadyata / / ditirvihitaputrā vai toṣayāmāsa kaśyapam // BndP_2,5.45 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4754454 (0.060):
ditirvinaṣṭaputrā vai toṣayāmāsa kaśyapaṃ //AP_19.019cd/
tāṃ kaśyapaḥ prasannātmā samyagārādhitastvatha /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26733231 (0.0):
ditir vinaṣṭaputrā vai $ toṣayām āsa kaśyapam & / kaśyapas tu prasannātmā % samyag ārādhitas tayā // BrP_3.110 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004563 (0.0):
ditir vinaṣṭaputrā vai toṣayām āsa kaśyapam / / kaśyapas tu prasannātmā samyag ārādhitas tayā // BrP_3.110 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4334435 (0.002):
ditir vinaṣṭaputrā vai toṣayām āsa kaśyapam // HV_3.97 // / tāṃ kaśyapaḥ prasannātmā samyagārādhitas tayā /
vareṇa chandayāmāsa sā ca vavre varaṃ tata // BndP_2,5.46 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10122350 (0.021):
tayā cārādhitaḥ samyakkāśyapastapatāṃ paraḥ // ViP_1,21.30 // / vareṇa cchandayāmāsa sā ca vavre tato varam /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25738919 (0.028):
tataḥ prasanno bhagavānmahādevo vṛṣadhvajaḥ / / vareṇa cchandayāmāsa varaṃ vavre sa bālakaḥ // BndP_3,11.34 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26738146 (0.040):
tena tasmai varaṃ prādān % muniḥ prītas triśaṅkave // BrP_8.20 // / chandyamāno vareṇātha $ varaṃ vavre nṛpātmajaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11009478 (0.040):
tena tasmai varaṃ prādān muniḥ prītas triśaṅkave // BrP_8.20 // / chandyamāno vareṇātha varaṃ vavre nṛpātmajaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23402287 (0.041):
vareṇa chandayām āsa $ sā ca vavre tato varam &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5108952 (0.041):
vareṇa chandayām āsa sā ca vavre tato varam /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4334439 (0.045):
tāṃ kaśyapaḥ prasannātmā samyagārādhitas tayā / / vareṇa cchandayām āsa sā ca vavre varaṃ tadā // HV_3.98 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26733234 (0.046):
kaśyapas tu prasannātmā % samyag ārādhitas tayā // BrP_3.110 // / vareṇa cchandayām āsa $ sā ca vavre varaṃ tadā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004566 (0.046):
kaśyapas tu prasannātmā samyag ārādhitas tayā // BrP_3.110 // / vareṇa cchandayām āsa sā ca vavre varaṃ tadā /
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15671796 (0.048):
09,039.027c amanyata mahātejā varado varam asya tat / 09,039.028a sa tu vavre varaṃ rājan syām ahaṃ brāhmaṇas tv iti
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20639455 (0.054):
13,005.027a varaṃ vṛṇīṣveti tadā sa ca vavre varaṃ śukaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4622761 (0.063):
pūrvaṃ bāhusahasraṃ tu sa vavre prathamaṃ varam // BndP_2,69.11 //
atha tasyai varaṃ prādātprārthito bhagavānpunaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16417175 (0.035):
varaṃ prādāt tatas tasya HV_App.I,29.1266a / varaṃ prādād adhokṣajaḥ HV_App.I,29.820b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26733248 (0.045):
putram indravadhārthāya % samartham amitaujasam // BrP_3.111 // / sa ca tasmai varaṃ prādāt $ prārthitaḥ sumahātapāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004580 (0.045):
putram indravadhārthāya samartham amitaujasam // BrP_3.111 // / sa ca tasmai varaṃ prādāt prārthitaḥ sumahātapāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13857140 (0.055):
sa ca gopajanaḥ sarvo HV_51.35c / sa ca tasyai varaṃ prādāt HV_3.99c / sa ca tān abhyavartata HV_108.38*1227b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16456582 (0.058):
sa ca cāpaṃ mahāghoraṃ HV_App.I,31.1726a / sa ca tasyai varaṃ prādāt HV_3.99c / sa ca tādṛgvidhaṃ cakre HV_App.I,17.79a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4334453 (0.063):
sa ca tasyai varaṃ prādāt prārthitaṃ sumahātapāḥ // HV_3.99 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26843765 (0.063):
tataḥ prasanno bhagavān % varaṃ prādād yathepsitam // BrP_153.8 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11115076 (0.063):
tataḥ prasanno bhagavān varaṃ prādād yathepsitam // BrP_153.8 //
ukte vare tu mā tuṣṭā ditistaṃ samabhāṣata // BndP_2,5.47 //
mārīcaṃ kaṇyapaṃ devī bharttāraṃ prāñjalistadā /
hataputrāsmi bhagavannādityaistava sūnubhiḥ // BndP_2,5.48 //
śakrahantāramicchami putraṃ dīrghatapo 'rjitam /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26678863 (0.027):
1.045.002c śakrahantāram icchāmi putraṃ dīrghatapo'rjitam
sāhaṃ tapaścariṣyāmi garbhamādhātumarhasi // BndP_2,5.49 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26678867 (0.0):
1.045.002c śakrahantāram icchāmi putraṃ dīrghatapo'rjitam / 1.045.003a sāhaṃ tapaś cariṣyāmi garbhaṃ me dātum arhasi
putramindravadhe yuktaṃ tvaṃ mai vai dātumarhasi /
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15688952 (0.058):
09,064.035e anujñāṃ tu mahārāja bhavān me dātum arhati / 09,064.036a iti śrutvā tu vacanaṃ droṇaputrasya kauravaḥ
tasyāstadvacanaṃ śrutvā mārīcaḥ kaśyapastadā // BndP_2,5.50 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26678880 (0.027):
1.045.003c īdṛśaṃ śakrahantāraṃ tvam anujñātum arhasi / 1.045.004a tasyās tadvacanaṃ śrutvā mārīcaḥ kāśyapas tadā
pratyuvāca mahātejā ditiṃ paramaduḥ khitaḥ /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26678884 (0.034):
1.045.004a tasyās tadvacanaṃ śrutvā mārīcaḥ kāśyapas tadā / 1.045.004c pratyuvāca mahātejā ditiṃ paramaduḥkhitām
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8495133 (0.064):
surāṇāmasurāṇāṃ ca śrutvā vākyaṃ bhayāvaham // BndP_1,25.58 // / pratyuvāca mahātejā brahmā lokapitāmahaḥ /
evaṃ bhavatu garbhe tu śucirbhava tapodhane // BndP_2,5.51 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26678892 (0.027):
1.045.005a evaṃ bhavatu bhadraṃ te śucir bhava tapodhane / 1.045.005c janayiṣyasi putraṃ tvaṃ śakra hantāram āhave
janayiṣyasi putraṃ tvaṃ śakrahantāramāhave /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26678897 (5.960):
1.045.005a evaṃ bhavatu bhadraṃ te śucir bhava tapodhane / 1.045.005c janayiṣyasi putraṃ tvaṃ śakra hantāram āhave
pūrṇaṃ varṣasahasraṃ tu śuciryadi bhaviṣyasi // BndP_2,5.52 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26678898 (0.062):
1.045.005c janayiṣyasi putraṃ tvaṃ śakra hantāram āhave / 1.045.006a pūrṇe varṣasahasre tu śucir yadi bhaviṣyasi
putraṃ trilokapravaraṃ manmathaṃ janayiṣyasi / / evamuktvā mahātejāstathā samabhāvattadā // BndP_2,5.53 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13390295 (0.054):
padmākhya iti vikhyātastasmai cānnaṃ dadau tadā // LiP_2,1.13 // / sakuṭuṃbo mahātejā hyuṣṇamannaṃ hi tatra vai /
tāmālabhya svabhavanaṃ jagāma bhagavānṛṣiḥ /
gate bharttari sā devī ditiḥ paramaharṣitā // BndP_2,5.54 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26678930 (0.059):
1.045.008a gate tasmin naraśreṣṭha ditiḥ paramaharṣitā / 1.045.008c kuśaplavanam āsādya tapas tepe sudāruṇam
kuśaplavanamāsādya tapastepe sudāruṇam /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26678935 (0.0):
1.045.008a gate tasmin naraśreṣṭha ditiḥ paramaharṣitā / 1.045.008c kuśaplavanam āsādya tapas tepe sudāruṇam
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3921372 (0.036):
purā brahmarṣijaḥ śakra $ tapastepe sudāruṇam &
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26683988 (0.043):
1.062.014c kauśikītīram āsādya tapas tepe sudāruṇam
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4411666 (0.046):
lipsuḥ putraṃ tato gatvā tapas tepe sudāruṇam // HV_85.9 // / tato dvādaśa varṣāṇi so 'yaś cūrṇam abhakṣayat /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16249444 (0.047):
tapas tepe sudāruṇam HV_85.9d / tapas tvam akaroḥ prabho HV_App.I,29.1337b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4367049 (0.048):
purā brahmarṣijaḥ śakra tapas tepe sudāruṇam / / aurvaḥ pūrvaṃ sa tejasvī sadṛśo brahmaṇo guṇaiḥ // HV_35.23 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 611616 (0.052):
yatra pūrvaṃ svayaṃ viṣṇus $ tapas tepe sudāruṇam / HV_App.I,31.244 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 617619 (0.052):
yatra viśveśvaro viṣṇus $ tapas tepe sudāruṇam / HV_App.I,31.1018 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22097169 (0.052):
yatra pūrvaṃ svayaṃ viṣṇus tapas tepe sudāruṇam / HV_App.I,31.244 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22103171 (0.052):
yatra viśveśvaro viṣṇus tapas tepe sudāruṇam / HV_App.I,31.1018 /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8960864 (0.054):
purā brahmarṣijaḥ śakra tapastepe sudāruṇam / / ūrvaḥ sapūrvatejasvī sadṛśo brahmaṇo guṇaiḥ // MatsP_175.23 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16249419 (0.057):
tapas tepe mahārāja HV_2.10c / tapas tepe sudāruṇam HV_App.I,31.244b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13779737 (0.057):
tapas tepe mahārāja HV_2.10c / tapas tepe sudāruṇam HV_35.23b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16249437 (0.059):
tapas tepe sudāruṇam HV_App.I,31.1018b / tapas tepe sudāruṇam HV_App.I,41.1588b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25043471 (0.059):
tapas tepe sudāruṇam HV_App.I,31.244b / tapas tepe sudāruṇam HV_App.I,31.1018b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22147452 (0.059):
samāsahasraṃ saṃpūrṇaṃ tapas tepe sudāruṇam // HV_App.I,41.1588 //
śakrastu samupaśrutya saṃvādaṃ taṃ tayoḥ prabhuḥ // BndP_2,5.55 //
kuśaplavanamāgamya ditiṃ vākyamabhāṣata /
śuśrūṣāṃ te kariṣyāmi mānujñāṃ dātumarhasi // BndP_2,5.56 //
samidhaścāhariṣyāmi puṣpāṇi ca phalāni ca / / yathā tvaṃ manyase vatsa suśrūṣābhirato bhava // BndP_2,5.57 //
sarvakarmasu niṣṇāta ātmano hitamācara /
varaṃ śrutvā tu ta dvākyaṃ mātuḥ śakraḥ praharṣitaḥ // BndP_2,5.58 //
śuśrūṣābhirato bhūtvā kaluṣeṇāntarātmanā / / śuśrūṣate tu tāṃ śakraḥ sarvakālamanuvrataḥ // BndP_2,5.59 //
phalapuṣpāṇyupādāya samidhaśca dṛḍhavrataḥ /
gātrasaṃvāhanaṃ kāle śramāpanayane tathā // BndP_2,5.60 //
śakraḥ sarveṣu kāleṣu ditiṃ paricacāra ha / / kiñcicchiṣṭe vrate devī tuṣṭā śakramuvāca ha // BndP_2,5.61 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26678965 (0.026):
1.045.011a gātrasaṃvāhanaiś caiva śramāpanayanais tathā / 1.045.011c śakraḥ sarveṣu kāleṣu ditiṃ paricacāra ha
pratītāhaṃ te suraśreṣṭha daśavarṣāṇi putraka /
avaśiṣṭhāni bhadraṃ te bhrātaraṃ drakṣyase tataḥ // BndP_2,5.62 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26678990 (0.057):
1.045.013c avaśiṣṭāni bhadraṃ te bhrātaraṃ drakṣyase tataḥ / 1.045.014a tam ahaṃ tvatkṛte putra samādhāsye jayotsukam
tamahaṃ tvatkṛte putra saha dhāsye jayaiṣiṇam /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26678992 (0.061):
1.045.013c avaśiṣṭāni bhadraṃ te bhrātaraṃ drakṣyase tataḥ / 1.045.014a tam ahaṃ tvatkṛte putra samādhāsye jayotsukam
trailokyavijayaṃ putra bhokṣyase saha tena vai // BndP_2,5.63 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26679001 (0.039):
1.045.014c trailokyavijayaṃ putra saha bhokṣyasi vijvaraḥ
nāhaṃ putrābhijānāmi madbhaktigatamānasam /
evamuktvā ditiḥ śakraṃ madhyaṃ prāpte divākare // BndP_2,5.64 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26679010 (0.0):
1.045.014c trailokyavijayaṃ putra saha bhokṣyasi vijvaraḥ / 1.045.015a evam uktvā ditiḥ śakraṃ prāpte madhyaṃ divākare
nidrayāpahṛtā davī śiraḥ kṛtvā tu jānuni /
keśānkṛtvā tu pādasthānsā suṣvāpa ca devatā // BndP_2,5.65 //
adhastādyattu nābhervai sarvaṃ tadaśuci smṛtam /
tatastāmaśuciṃ jñātvā soṃtaraṃ tadamanyata // BndP_2,5.66 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4607252 (0.064):
saṃprasūtaṃ tu taṃ tyaktaṃ dṛṣṭvā rājākaronmanaḥ // BndP_2,51.39 // / tajjñātvā bhagavānaurvastatrāgacchadyadṛcchayā /
dṛṣṭvā tu kāraṇaṃ sarvaṃ tasya buddhirajāyata /
garbhaṃ nihantu vai devyā sa hi doṣo 'tra dṛśyate // BndP_2,5.67 //
tato viveśa dityā vai hyupasthenodaraṃ vṛṣā /
praviśya cāpi taṃ dṛṣṭvā gabhamindro mahaujasam // BndP_2,5.68 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10392983 (0.057):
12,273.015a bisān niḥsaramāṇaṃ tu dṛṣṭvā śakraṃ mahaujasam
bhītastaṃ saptadhā gabha bibheda ripumātmanaḥ /
ma garbho bhidyamānastu vajraṇaśataparvaṇā // BndP_2,5.69 //
ruroda susvaraṃ bhīmaṃ vepamānaḥ punaḥ punaḥ /
māroda māroda iti garbhaṃ śakro 'bhyabhāṣata // BndP_2,5.70 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18878800 (0.053):
saptame cāṣṭame caiva tvacāvān smṛtivān api // RKV_159.40 // / punargarbhaṃ punar dhātrīm enastasya pradhāvati /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025864 (0.057):
vicikitsiṣyati na dhaṃdhāyiṣyati na vivadiṣyati // / atha khalu śakro devānāmindra āyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7086315 (0.059):
punaḥpunar upādatte garbham eti punaḥpunaḥ / / itthaṃbhāvānyathībhāvaṃ satvānām āgatiṃ gatiṃ //
taṃ garbhaṃ saptadhā kṛtvā hyekaikaṃ saptadhā punaḥ /
kuliśena bibhedendrastato ditirabudhyatā // BndP_2,5.71 //
na hantavyo na hantavya ityevaṃ ditirabravīt /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26679067 (0.0):
1.045.019c bibheda ca mahātejā rudantam api vāsavaḥ / 1.045.020a na hantavyo na hantavya ity evaṃ ditir abravīt
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20243218 (0.052):
07,118.042a na hantavyo na hantavya iti yan māṃ prabhāṣatha
niṣpapāta tato vajrī māturvacanagauravāt // BndP_2,5.72 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26679073 (0.044):
1.045.020a na hantavyo na hantavya ity evaṃ ditir abravīt / 1.045.020c niṣpapāta tataḥ śakro mātur vacanagauravāt
prāñjalirvajrasahito ditiṃ śakro 'bhyabhāṣata /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26679079 (0.0):
1.045.020c niṣpapāta tataḥ śakro mātur vacanagauravāt / 1.045.021a prāñjalir vajrasahito ditiṃ śakro 'bhyabhāṣata
aśucirdevi suptāsi pādayorgatamūrddhajā // BndP_2,5.73 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26679082 (0.0):
1.045.021a prāñjalir vajrasahito ditiṃ śakro 'bhyabhāṣata / 1.045.021c aśucir devi suptāsi pādayoḥ kṛtamūrdhajā
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4334703 (0.030):
tataḥ pārśvagato devyāḥ pādayor nipapāta ha || *HV_3.108d*91:4 | / {indraḥ} / aśucir devi suptāsi pādayoḥ kṛtamūrdhajā | *HV_3.108d*91:5 |
tadaṃ taramanuprāpya garbhaṃ hetāramāhave /
bhinnavānahametaṃ te bahudhā kṣantumarhasi // BndP_2,5.74 //
tasmiṃstu viphale garbhe ditiḥ paramaduḥkhitā /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26679107 (0.0):
1.046.001a saptadhā tu kṛte garbhe ditiḥ paramaduḥkhitā
sahasrākṣaṃ durādharṣaṃ vākyaṃ sānunayābravīt // BndP_2,5.75 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26679112 (0.0):
1.046.001a saptadhā tu kṛte garbhe ditiḥ paramaduḥkhitā / 1.046.001c sahasrākṣaṃ durādharṣaṃ vākyaṃ sānunayābravīt
mamāparādhādgarbho 'yaṃ yadi te viphalīkṛtaḥ / / nāparādho 'sti deveśa tava putra mahābala // BndP_2,5.76 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26679122 (5.960):
1.046.001c sahasrākṣaṃ durādharṣaṃ vākyaṃ sānunayābravīt / 1.046.002a mamāparādhād garbho 'yaṃ saptadhā viphalīkṛtaḥ
śatrorvadhe na doṣo 'sti bhetavyaṃ na ca te vibho /
priyaṃ tu kṛtamicchāmi śreyo garbhasya me kutaḥ // BndP_2,5.77 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26679127 (0.051):
1.046.002c nāparādho 'sti deveśa tavātra balasūdana / 1.046.003a priyaṃ tu kṛtam icchāmi mama garbhaviparyaye
bhavantu mama putrāṇāṃ sapta sthānāni vai divi /
vātaskandhānimānsapta carantu mama putrakāḥ // BndP_2,5.78 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563112 (0.047):
vātaskandhāṃścarantvete bhrataro mama putrakāḥ // BndP_2,5.100 //
marutaste tu vikhyātā gatāste saptasaptakāḥ /
pṛthivyāṃ prathamaskandho dvitīyaścāpi bhāskare // BndP_2,5.79 //
some tṛtīyo vijñeyaścaturtho jyotiṣāṃ gaṇe /
graheṣu pañcamascaiva ṣaṣṭhaḥ saptarṣimaṇḍale // BndP_2,5.80 //
dhruve tu saptamaścaiva vātaskandhāścasapta ye /
tānete vicarantvadya kālekāle mamātmajāḥ // BndP_2,5.81 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4562986 (0.064):
etānsarvāścarantvante kālekāle mamātmajāḥ // BndP_2,5.89 //
vātaskandhādhipā bhūtvā carantu mama putrakāḥ /
pṛthivyāṃ prathamaskandha ā meghebyo ya āvahaḥ // BndP_2,5.82 //
carantu mama putrāste sapta ye prathame gaṇe /
dvitīyaścāpi meghebhya āsūryātpravahastataḥ // BndP_2,5.83 //
vātaskandho hi vijñeyo dvitīyaścaratāṃ gaṇaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4562949 (0.049):
ṛkṣebhyaśca tathaivorddhvamā grahādvivahastu yaḥ // BndP_2,5.86 // / vātaskandhaḥ pañcamastu putrāṇāṃ caratāṃ gaṇaḥ /
sūryādūrdhvamadhaḥ somādudvaho 'tha sa vai smṛtaḥ // BndP_2,5.84 //
vātaskandhastṛtīyaśca putrāṇāṃ caratā gaṇaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4562950 (0.033):
ṛkṣebhyaśca tathaivorddhvamā grahādvivahastu yaḥ // BndP_2,5.86 // / vātaskandhaḥ pañcamastu putrāṇāṃ caratāṃ gaṇaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4562974 (0.063):
ṛṣibhya ūrddhvamādhrauvaṃ saptamo yaḥ prakīrttitaḥ // BndP_2,5.88 // / vātaskandhaḥ parivahastatra tiṣṭhantu me sutāḥ /
somādūrddhvamadharkṣebhyaścaturtha saṃvahastu saḥ // BndP_2,5.85 //
caturtho mama putrāṇāṃ gaṇastu caratāṃ vibho /
ṛkṣebhyaśca tathaivorddhvamā grahādvivahastu yaḥ // BndP_2,5.86 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4562975 (0.056):
ṛṣibhya ūrddhvamādhrauvaṃ saptamo yaḥ prakīrttitaḥ // BndP_2,5.88 // / vātaskandhaḥ parivahastatra tiṣṭhantu me sutāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4562904 (0.059):
dvitīyaścāpi meghebhya āsūryātpravahastataḥ // BndP_2,5.83 // / vātaskandho hi vijñeyo dvitīyaścaratāṃ gaṇaḥ /
vātaskandhaḥ pañcamastu putrāṇāṃ caratāṃ gaṇaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4562922 (0.033):
sūryādūrdhvamadhaḥ somādudvaho 'tha sa vai smṛtaḥ // BndP_2,5.84 // / vātaskandhastṛtīyaśca putrāṇāṃ caratā gaṇaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4562905 (0.049):
dvitīyaścāpi meghebhya āsūryātpravahastataḥ // BndP_2,5.83 // / vātaskandho hi vijñeyo dvitīyaścaratāṃ gaṇaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4562974 (0.061):
ṛṣibhya ūrddhvamādhrauvaṃ saptamo yaḥ prakīrttitaḥ // BndP_2,5.88 // / vātaskandhaḥ parivahastatra tiṣṭhantu me sutāḥ /
grahebhya ūrddhvamārṣibhyaḥ ṣaṣṭho hyanuvahaśca yaḥ // BndP_2,5.87 //
vātaskandhastatra mama purāṇāṃ caratā gaṇaḥ /
ṛṣibhya ūrddhvamādhrauvaṃ saptamo yaḥ prakīrttitaḥ // BndP_2,5.88 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4562949 (0.061):
ṛkṣebhyaśca tathaivorddhvamā grahādvivahastu yaḥ // BndP_2,5.86 // / vātaskandhaḥ pañcamastu putrāṇāṃ caratāṃ gaṇaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4562920 (0.063):
sūryādūrdhvamadhaḥ somādudvaho 'tha sa vai smṛtaḥ // BndP_2,5.84 // / vātaskandhastṛtīyaśca putrāṇāṃ caratā gaṇaḥ /
vātaskandhaḥ parivahastatra tiṣṭhantu me sutāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4562947 (0.056):
ṛkṣebhyaśca tathaivorddhvamā grahādvivahastu yaḥ // BndP_2,5.86 // / vātaskandhaḥ pañcamastu putrāṇāṃ caratāṃ gaṇaḥ /
etānsarvāścarantvante kālekāle mamātmajāḥ // BndP_2,5.89 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4562874 (0.064):
tānete vicarantvadya kālekāle mamātmajāḥ // BndP_2,5.81 //
tvatkṛtena ca nāmnā vai bhavatu marutastvime /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26679177 (0.050):
1.046.006c saṃcariṣyanti bhadraṃ te devabhūtā mamātmajāḥ / 1.046.006e tvatkṛtenaiva nāmnā ca mārutā iti viśrutāḥ
tatasteṣāṃ tu nāmāni matputrāṇāṃ śatakrato // BndP_2,5.90 //
tadvidhaiḥ karmabhiścaiva samavehi pṛthakpṛthak / / śakrajyotistathā satyaḥ satyajyotistathāparaḥ // BndP_2,5.91 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3537678 (0.061):
[Page II,140] / śukrajyotiś ca citrajyotiś ca satyajyotiś ca jyotiṣmāṃś ca satyaś ca
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9955141 (0.064):
citrajyotiś ca satyajyotiś ca jyotiṣmāṃś ca satyaś ca ṛtapāś cātyaṃhās,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9964100 (0.064):
śukrajyotiś ca citrajyotiś ca satyajyotiś ca jyotiṣmāṃś ca satyaś ca / ṛtapāś cātyaṃhās, ṛtajic ca satyajic ca senajic ca suṣeṇaś ca, antimitraś
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3528738 (0.064):
citrajyotiś ca satyajyotiś ca jyotiṣmāṃś ca satyaś ca ṛtapāś cātyaṃhā
citrajyotiśca jyotiṣmān sutapaścaitya eva ca / / prathamo 'yaṃ gaṇaḥ prokto dvitīyaṃ tu nibodhata // BndP_2,5.92 //
ṛtajitsatyajiścaiva suṣeṇaḥ senajittathā / / sutamitro hyamitraśca suramitrastathāparaḥ // BndP_2,5.93 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696545 (0.046):
ṛtajitsatyajiccaiva suṣeṇaḥ senajittathā // GarP_1,6.67 // / atimitro 'pyamitraśca dūramitro 'jitastathā /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3537684 (0.050):
ṛtapāś cātyaṃhā ṛtajic ca satyajic ca senajic ca suṣeṇaś cāntimitraś ca
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4845445 (0.050):
mitaś ca sammitaś caiva amitaś ca mahābalaḥ //AP_219.029cd/ / ṛtajit satyajiccaiva suṣeṇaḥ senajittathā /AP_219.030ab/ / atimitro 'numitraś ca purumitro 'parājitaḥ //AP_219.030cd/
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9964106 (0.050):
ṛtapāś cātyaṃhās, ṛtajic ca satyajic ca senajic ca suṣeṇaś ca, antimitraś
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9955145 (0.057):
citrajyotiś ca satyajyotiś ca jyotiṣmāṃś ca satyaś ca ṛtapāś cātyaṃhās, / ṛtajic ca styajic ca senajic ca suṣeṇaś ca, antimitraś ca dūre'mitraś ca
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3528742 (0.057):
citrajyotiś ca satyajyotiś ca jyotiṣmāṃś ca satyaś ca ṛtapāś cātyaṃhā / ṛtajic ca styajic ca senajic ca suṣeṇaś cāntimitraś ca dūre'mitraś ca gaṇa
gaṇa eṣa dvitīyastu tṛtīyaṃ ca nibodhata /
dhātuśca dhanadaścaiva hyugro bhīmastathaiva ca // BndP_2,5.94 // / varuṇaśca tṛtīyaṃ ca mayā proktaṃ nibodhata /
abhiyuktākṣikaścaiva sāhvāyaśca gaṇaḥ smṛtaḥ // BndP_2,5.95 // / īdṛk caiva tathānyādṛk samariddrumavṛcakṣakāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4614659 (0.046):
ekāntaraṃ ca hyetevaitamevasvarasattamaḥ // BndP_2,62.20 // / sakṣipracchedanāmācacatuṣkalagaṇaḥ smṛtaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696537 (0.051):
īdṛk sadṛk tathānyādṛk tataḥ pratisadṛk tathā // GarP_1,6.66 // / mitaśca samitaścaiva sumitaśca mahābalaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563799 (0.054):
varūtho 'tha vareṇyaśya tato vasuruciḥ smṛtaḥ // BndP_2,7.11 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15908425 (0.059):
sarvago magaṇaḥ prokto mukhalo yagaṇaḥ smṛtaḥ / / madhyalo ragaṇaśvaiva prāntyagaḥ sagaṇo mataḥ // NarP_1,57.3 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723879 (0.060):
sudharmāṇastu vakṣyāmi nāmatastānnibodhata // BndP_3,1.59 // / varṇastathāthagarviśca bhuraṇyo vrajano 'mitaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723857 (0.060):
pārā dvādaśa vijñeyā uttarāṃstu nibodhata // BndP_3,1.57 // / vājipo vājijiccaiva prabhūtiśca kakudyatha /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4569977 (0.061):
rebhyasya raibhyo vijñeyo nidhruvasya nibodhata // BndP_2,8.30 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846610 (0.062):
himaṃ karpūrake prāhur gośīrṣaṃ candanaṃ smṛtam // Rajni_23.47 / brahmadāruḥ smṛtaḥ phañjyāṃ paṇyandhā paṇadhā smṛtā /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8507044 (0.063):
provāca caiva śiṣyebhyo yebhyastāśca nibodhata // BndP_1,35.50 // / rāḍiśca rāḍavīyaśca pañjamau vāhanastathā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10134953 (0.064):
teṣāṃ gaṇāś ca devānāmekaiko viṃśakaḥ smṛtaḥ / / saptarṣinapi vakṣyāmi bhaviṣyānmunisattama // ViP_3,2.16 //
mitaśca samitaścaiva pañcamaśca tathā gaṇaḥ // BndP_2,5.96 // / īdṛk ca puruṣaścaiva nānyādṛk samacetanaḥ /
saṃmitaḥ samavṛttiśca pratihartā ca ṣaḍ gaṇāḥ // BndP_2,5.97 //
yajñaiścitvāstuvansarve tathānye mānuṣā viśaḥ /
daityadevāḥ samākhyātāḥ saptaite saptasaptakāḥ // BndP_2,5.98 //
ete hyekonapañcāśanmaruto nāmataḥ smṛtāḥ / / prasaṃkhyātāstadā tābhyāṃ dityā śakreṇa caiva vai // BndP_2,5.99 //
kṛtvā caitāni nāmāni ditirindramuvāca ha / / vātaskandhāṃścarantvete bhrataro mama putrakāḥ // BndP_2,5.100 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4562837 (0.047):
vātaskandhānimānsapta carantu mama putrakāḥ // BndP_2,5.78 //
vicarantu ca bhadraṃ te devaiḥ saha mamātmajāḥ /
tasyāstadvacanaṃ śrutvā mahasrākṣaḥ purandaraḥ // BndP_2,5.101 // / uvāca prāñjalirbhūtvā mātarbhavatu tattathā /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26683633 (0.060):
1.061.012a munes tu vacanaṃ śrutvā madhuṣyandādayaḥ sutāḥ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12672359 (0.062):
yataś cāsau parāyetāṃ taddiksthān daṇḍayeya hi // Rm_38.138{37} // / iti me vacanaṃ śrutvā sarve yūyaṃ samāhitāḥ /
sarva metadyathoktaṃ te bhaviṣyati na saṃśayaḥ // BndP_2,5.102 //
evaṃbhūtā mahātmānaḥ kumārā lokasaṃmatāḥ / / devaiḥ saha bhaviṣyanti yajñabhājastavātma jāḥ // BndP_2,5.103 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7878805 (0.046):
dharmāntarāyikaḥ / tattayā tabhdāvena na sambhaviṣyanti na bhaviṣyanti /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087116 (0.054):
viṣayāṇi cārakṣitāni bhaviṣyanti / paripācitāni cānutpīḍitāni cākaṇṭakāni / bhaviṣyanti / sarvaparacakrānyavamarditāni cānupasargāṇi cānupāyāsāni ceti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8723199 (0.056):
'rthaḥ tannimittakā ye vikarāḥ / / yadvā bhaviṣyantīti sambhāvyamānā ye vikārāḥ tairākulitatvamityarthaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19887173 (0.057):
03,190.040B yasmāt tvayā rājāno vipralabdhās tasmād abrahmaṇyāni / tavāpatyāni bhaviṣyanty anṛtakatvāt taveti
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089215 (0.062):
anupāyāsāśca / yathā ca sarvaviṣayadharmā anupāyāsāśca / bhaviṣyantyanupadrutāśca / yathā ca tairmanuṣyarājaiḥ sveṣu viṣayeṣu
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091573 (0.064):
bhaviṣyanti / gandhatarāṇi snigdhatarāṇyāsvadanīyāni darśanīyatarāṇi / mahottarāṇi ca bhaviṣyanti / te ca sattvāstāni pānabhojanāni
tasmātte maruto devāḥ sarve cendrānujā varāḥ / / vijñeyāścāmarāḥ sarve ditiputrāstarasvinaḥ // BndP_2,5.104 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16844454 (0.059):
devāḥ sarve nyamantrayan BrP_129.20d / devāḥ sarve 'nvamantrayan BrP_106.13d
evaṃ tau niścayaṃ kṛtvā mātāputrau tapovane /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26679208 (0.0):
1.046.008c vicariṣyanti bhadraṃ te devabhūtās tavātmajāḥ / 1.046.009a evaṃ tau niścayaṃ kṛtvā mātāputrau tapovane
jagmatustridivaṃ tdṛṣṭau śakramābhūdgatajvaraḥ // BndP_2,5.105 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26679208 (0.047):
1.046.009a evaṃ tau niścayaṃ kṛtvā mātāputrau tapovane / 1.046.009c jagmatus tridivaṃ rāma kṛtārthāv iti naḥ śrutam
marutāṃ ca śubhaṃ janma śṛṇuyādyaḥ paṭhecca vā /
vāde vijayamāpnoti labdhātmā ca bhavatyuta // BndP_2,5.106 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559677 (0.054):
āyuṣmānkīrttimāndhanyaḥ prajāvāśca bhavatyuta // BndP_2,2.32 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 599276 (0.064):
imaṃ kṛṣṇasya vijayaṃ $ yaḥ paṭhec chṛṇuyād atha / HV_App.I,29E.157 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22084825 (0.064):
imaṃ kṛṣṇasya vijayaṃ yaḥ paṭhec chṛṇuyād atha / HV_App.I,29E.157 /
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467356 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca tasya vakṣyāmyanukramam // BndP_1,2.48 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467856 (0.0):
āyuṣmānkīrtimāndhanyaḥ prajñāvāṃśca na saṃśayaḥ // BndP_1,3.38 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8481163 (0.0):
teṣāṃ sṛṣṭiriyaṃ proktā yugaiḥ saha vivarttate // BndP_1,14.75 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8487677 (0.0):
ata ūrddhvaṃ pravakṣyāmi sūryācandramasorgatim // BndP_1,20.58 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489865 (0.0):
dharmadhruvādyāstiṣṭhanti yatra te lokasādhakāḥ // BndP_1,21.176 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8490939 (0.0):
udveṣāṭayansa vegena maṇḍalāni tu gacchati // BndP_1,22.84 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8495960 (0.0):
BndP_1,25.117 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrva bhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8496883 (0.0):
etadvaḥ sarvamākhyātaṃ mayā māheśvaraṃ balam // BndP_1,26.66 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8501020 (0.0):
saṃdhyāpādaḥ svabhāvastu soṃ'śapadena tiṣṭhati // BndP_1,29.92 // / iti śrī brahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8503302 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca sthitiṃ vakṣye yugeṣviha // BndP_1,31.127 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509075 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca bhūyaḥ kiṃ varṇayāmyaham // BndP_1,35.215 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8511940 (0.0):
carācarasya lokasya pratiṣṭhā yonireva ca // BndP_1,36.227 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅga pāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512710 (0.0):
samāsavyāsataḥ sargaṃ bruvato me nibodhata // BndP_1,37.60 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8513140 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca bhūyaḥ kiṃ kathayāmyaham // BndP_1,38.33 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559248 (0.0):
dhāraṇācchravaṇādvāpi sarvapāpaiḥ pramucyate // BndP_2,1.125 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559687 (0.0):
āyuṣmānkīrttimāndhanyaḥ prajāvāśca bhavatyuta // BndP_2,2.32 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563681 (0.0):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4577176 (0.0):
na sannāsanna sadasannaiva kiñcidavasthitaḥ // BndP_2,13.143 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4580695 (0.0):
pitṛdavā maghā yasmāttasmāttāsvakṣayaṃ smṛtam // BndP_2,17.22 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4583312 (0.0):
bhaktyā paramayā yuktastato 'bhīṣṭamavāpsyasi // BndP_2,21.81 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
sūta uvāca / abhavandanuputrāstu vaṃśe khyātā mahāsurāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561319 (0.031):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / svayaṃbhūtraiguṇyasvarūpavarṇanaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16420348 (0.035):
vaṃśaḥ somasya pāvanaḥ *HV_20.0*313:1b / vaṃśe khyātā mahāsurāḥ HV_App.I,42.369b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 668698 (0.036):
danoḥ putrās tu bahavo $ vaṃśe khyātā mahāsurāḥ / HV_App.I,42.369 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25150027 (0.036):
vaṃśaṃ vakṣyāmy anenasaḥ HV_App.I,7.1b / vaṃśe khyātā mahāsurāḥ HV_App.I,42.369b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22154251 (0.036):
danoḥ putrās tu bahavo vaṃśe khyātā mahāsurāḥ / HV_App.I,42.369 /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4621169 (0.040):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / dhanvantarisaṃbhavādivarṇanaṃ nāma saptaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ // 67//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4605932 (0.041):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / sagaradigvijayo nāmaikonapañcāśattamo 'dhyāyaḥ // 49//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559251 (0.041):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / ṛṣisargavarṇanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559689 (0.046):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / prajāpativaṃśānukīrttanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4629262 (0.049):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / stavasamāptirnāma dvisaptatitamo 'dhyāyaḥ // 72//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4634475 (0.049):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / vaṃśānuvarṇanaṃ nāma catuḥsaptatitamo 'dhyāyaḥ // 74//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563684 (0.050):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / danuvaṃśakīrttanaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāya
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4569644 (0.050):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / kāśyapeyavarṇanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4622621 (0.052):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / aṣṭaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ // 68// / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4630909 (0.052):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / viṣṇumāhātmyavarṇanaṃ nāma trisaptatitamo 'dhyāyaḥ // 73//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570864 (0.054):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / ṛṣivaṃśavarṇanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ // 8//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4582290 (0.055):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / śrāddhakalpo nāma viṃśatitamo 'dhyāyaḥ // 20//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4617975 (0.056):
eti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīye upoddhātapāde / nimivaṃśānukīrtanaṃ nāma catuḥṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ // 64//
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 668683 (0.058):
**HV_App.I,42.368**23:1 // / anuhlādasya ye putrā $ khyātāḥ sarvatra bhārata /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22154236 (0.058):
bales tu putro balavān bāṇa eva pratāpavān // **HV_App.I,42.368**23:1 / anuhlādasya ye putrā khyātāḥ sarvatra bhārata /
vipracittipradhā nāste 'cintanīyaparākramāḥ // BndP_2,6.1 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 668698 (0.053):
danoḥ putrās tu bahavo $ vaṃśe khyātā mahāsurāḥ / HV_App.I,42.369 / / vipracittiḥ prathamajas $ teṣāṃ rājā babhūva ha // HV_App.I,42.370 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22154251 (0.053):
danoḥ putrās tu bahavo vaṃśe khyātā mahāsurāḥ / HV_App.I,42.369 / / vipracittiḥ prathamajas teṣāṃ rājā babhūva ha // HV_App.I,42.370 //
sarve labdhavarāścaiva te taptatapasastathā / / satyasaṃdhāḥ parākrāntāḥ krūrā māyāvinaśca te // BndP_2,6.2 //
mahābalāste javanā brahmiṣṭhā ye ca sāgnayaḥ /
kīrtyamānānmayā sarvānprādhānyena nibodhata // BndP_2,6.3 //
dvimūrddhā śaṃbaraścaiva tathā śaṅkuratho vibhuḥ / / śaṅkukarṇo vipādaśca gaviṣṭho dundubhistathā // BndP_2,6.4 //
ayomukhastu maghavānkapilo vāmano mayaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333802 (0.042):
śaṅkukarṇo vivādaś ca gaveṣṭhī duṃdubhis tathā | *HV_3.66ab*74 | / ayomukhaḥ śambaraś ca kapilo vāmanas tathā // HV_3.66 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732804 (0.052):
ayomukhaḥ śambaraś ca $ kapilo vāmanas tathā & / mārīcir maghavāṃś caiva % ilvalaḥ svasṛmas tathā // BrP_3.75 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004136 (0.052):
ayomukhaḥ śambaraś ca kapilo vāmanas tathā / / mārīcir maghavāṃś caiva ilvalaḥ svasṛmas tathā // BrP_3.75 //
marīcirasipāścaiva mahā māyo 'śirā bhṛśī // BndP_2,6.5 //
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6449897 (0.032):
tapaḥprabhāvotpannadivyacakṣurmarīcirnāma maharṣiḥ' iti /
vikṣobhaśca suketuśca ketuvīryaśatāhvayau / / indrajidvividaścaiva tathā bhadraśca devajit // BndP_2,6.6 //
ekacakro mahā bāhustārakaśca mahābalaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732827 (0.0):
indrajit sarvajic caiva % vajranābhas tathaiva ca // BrP_3.76 // / ekacakro mahābāhus $ tārakaś ca mahābalaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004159 (0.0):
indrajit sarvajic caiva vajranābhas tathaiva ca // BrP_3.76 // / ekacakro mahābāhus tārakaś ca mahābalaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696326 (0.0):
ayomukhaḥ śaṅkuśirāḥ kapilaḥ śambarastathā // GarP_1,6.48 // / ekacakro mahābāhustārakaśca mahābalaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333836 (0.0):
mahānābhaś ca vikrāntaḥ kālanābhas tathaiva ca | *HV_3.68ab*75 | / ekacakro mahābāhus tārakaś ca mahābalaḥ // HV_3.68 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23401958 (0.0):
ayomukhaḥ śaṅkuśirāḥ % kapilaḥ śambaras tathā // ViP_1,21.4 // / ekacakro mahābāhus $ tārakaś ca mahābalaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5108623 (0.0):
ayomukhaḥ śaṅkuśirāḥ kapilaḥ śambaras tathā // ViP_1,21.4 // / ekacakro mahābāhus tārakaś ca mahābalaḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10122028 (0.0):
ayomukhaḥ śaṅkuśirāḥ kapilaḥ śaṅkaras tathā // ViP_1,21.4 // / ekacakro mahābāhustārakaś ca mahābalaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16179299 (0.052):
ekacakro mahābāhus HV_3.68c / ekacakro mahāsuraḥ HV_App.I,42B.1608b
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3799288 (0.054):
indrajit saptajiccaiva $ vajranābhastathaiva ca & / ekacakro mahābāhur % vajrākṣas tārakas tathā // MatsP_6.19 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8838819 (0.054):
ekacakro mahābāhur vajrākṣas tārakas tathā // MatsP_6.19 //
vaiśvānaraḥ pulomā ca prāpaṇo 'tha mahāśirāḥ // BndP_2,6.7 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333836 (0.038):
ekacakro mahābāhus tārakaś ca mahābalaḥ // HV_3.68 // / vaiśvānaraḥ pulomā ca vidrāvaṇamahāśirau /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732833 (0.051):
ekacakro mahābāhus $ tārakaś ca mahābalaḥ & / vaiśvānaraḥ pulomā ca % vidrāvaṇamahāśirāḥ // BrP_3.77 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004165 (0.051):
ekacakro mahābāhus tārakaś ca mahābalaḥ / / vaiśvānaraḥ pulomā ca vidrāvaṇamahāśirāḥ // BrP_3.77 //
svarbhānurvṛṣaparvā ca puruṇḍaśca mahāsuraḥ / / dhṛtarāṣṭraśca sūryaścacandramā indratāpanaḥ // BndP_2,6.8 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333703 (0.050):
dhṛtarāṣṭraś ca sūryaś ca candramāś cendratāpanaḥ // HV_3.61 //
sūkṣmaścaiva nicandraśca cūrṇanābho mahāgiriḥ / / asilomā sukeśaśca śaṭhaśca mūlakodaraḥ // BndP_2,6.9 //
jambho gaganamūrddhā cakuṃbhamāno mahodakaḥ / / pramado 'dmaśca kupatho hyaśvagrīvaśca vīryavān // BndP_2,6.10 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333874 (0.041):
pramado mayaḥ kupatho hayagrīvaś ca vīryavān || *HV_3.69*76:4 | / vaisṛpaḥ savirūpākṣaḥ supatho 'tha harāharau | *HV_3.69*76:5 |
vaimṛgaḥ savirūpākṣaḥ supathaśca halā halau /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333876 (0.038):
pramado mayaḥ kupatho hayagrīvaś ca vīryavān || *HV_3.69*76:4 | / vaisṛpaḥ savirūpākṣaḥ supatho 'tha harāharau | *HV_3.69*76:5 |
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4617102 (0.046):
ayutāyuḥ sutastasya siṃdhudvīpasya vīryavān // BndP_2,63.172 // / ayutāyostu dāyāda ṛtuparṇo mahāyaśāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25746862 (0.050):
adṛhāsī mahāśī ca mahāśīrṣo madotkaṭaḥ / / kumbhotkacaḥ kumbhanāsaḥ kumbhagrīvo ghaṭodaraḥ // BndP_3,21.88 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509976 (0.052):
dhruvo dhruvakṣitiścaiva atyutaścaiva vīryavān // BndP_1,36.75 // / yuvanā bṛhaspatiścaiva lekhāḥ saṃparikīrttitāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 617389 (0.053):
tasyāgre samapadyanta $ bhūtasaṃghāḥ sahasraśaḥ / HV_App.I,31.987 / / ghaṇṭākarṇo virūpākṣaḥ $ kuṇḍabhānuḥ kumudvahaḥ // HV_App.I,31.988 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22102942 (0.053):
tasyāgre samapadyanta bhūtasaṃghāḥ sahasraśaḥ / HV_App.I,31.987 / / ghaṇṭākarṇo virūpākṣaḥ kuṇḍabhānuḥ kumudvahaḥ // HV_App.I,31.988 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16438027 (0.054):
vaiṣṇavo nātra saṃśayaḥ HV_App.I,45.7b / vaisṛpaḥ savirūpākṣaḥ *HV_3.69*76:5a
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4615010 (0.056):
nabhagasya ca dāyādo nābhādo nāma vīryavān // BndP_2,63.5 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4625367 (0.060):
karūṣādhipaterṃvīro dantavakro mahābalaḥ // BndP_2,71.156 // / kaikayācchrutikīrtyaṃ tu jajñe saṃtardano balī /
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2885966 (0.061):
viparītākṣaḥ, militākṣaḥ, śikyākṣaḥ, kaśmīlitākṣaḥ, akṣākṣaḥ / pakṣmākṣo,
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4624476 (0.062):
yuddhe hatvā tu śatrughnaṃ saha bandhumatā balī // BndP_2,71.86 // / suyajñatanayāyāṃ tu narāyāṃ narasattamau /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25746826 (0.064):
malakaśca kaśūraśca maṅgalo draghaṇastathā / / kollāṭaḥ kujilāśvaśca dāsero babhruvāhanaḥ // BndP_3,21.85 //
akṣo hiraṇmayaścaiva śatagrīvaśca śaṃbaraḥ // BndP_2,6.11 // / śarabhaḥ śvalabhaścaiva sūryācandramasāvubhau /
asurāṇāṃ smṛtāvetau surāṇāṃ ca prabhāviṇau // BndP_2,6.12 // / iti putrā danorvaṃśapradhānāḥ parikīrttitāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563362 (0.042):
sutvānastu smṛtā daityā asutvāno danoḥ sutāḥ // BndP_2,6.14 // / ime ca vaṃśānugatā danoḥ putrānvayāḥ smṛtāḥ /
teṣāmaparisaṃkhyeyaṃ putrapautramanantakam // BndP_2,6.13 // / ityeta asurāḥ takrāntā daiteyā dānavāstathā /
sutvānastu smṛtā daityā asutvāno danoḥ sutāḥ // BndP_2,6.14 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563341 (0.042):
asurāṇāṃ smṛtāvetau surāṇāṃ ca prabhāviṇau // BndP_2,6.12 // / iti putrā danorvaṃśapradhānāḥ parikīrttitāḥ /
ime ca vaṃśānugatā danoḥ putrānvayāḥ smṛtāḥ /
ekākṣeśvaprabhāriṣṭaḥ pralaṃbanarakāvapi // BndP_2,6.15 //
indrabādhanakeśī ca puruṣaḥ śeṣavānuruḥ /
gariṣṭhaśca gavākṣaśca tālaketuśca vīryavān // BndP_2,6.16 // / ete manuṣyā vadhyāstu danuputrānvayāḥ smṛtāḥ /
daityadānavasaṃyoge jātā bhīmaparākramāḥ // BndP_2,6.17 //
siṃhikāyāmathotpannā vipracitteḥ sutā ime / / saiṃhikeyāḥ samākhyātāścaturdaśa mahāsurāḥ // BndP_2,6.18 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4334030 (0.013):
tato 'pare mahāvīryā dānavā atidāruṇāḥ / / siṃhikāyām athotpannā vipracitteḥ sutās tathā // HV_3.75 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732932 (0.018):
tato 'pare mahāvīryā % dānavās tv atidāruṇāḥ // BrP_3.85 // / siṃhikāyām athotpannā $ vipracitteḥ sutās tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004264 (0.018):
tato 'pare mahāvīryā dānavās tv atidāruṇāḥ // BrP_3.85 // / siṃhikāyām athotpannā vipracitteḥ sutās tathā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23402017 (0.025):
tato 'pare mahāvīryā $ dāruṇās tv atinirghṛṇāḥ & / siṃhikāyām athotpannā % vipracitteḥ sutās tathā // ViP_1,21.10 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5108682 (0.025):
tato 'pare mahāvīryā dāruṇās tv atinirghṛṇāḥ / / siṃhikāyām athotpannā vipracitteḥ sutās tathā // ViP_1,21.10 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10122089 (0.030):
tato 'pare mahāvīryā dāruṇā stvatinirghṛṇā / / siṃhikāyāmathotpannā vipracitte sutās tathā // ViP_1,21.10 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696376 (0.049):
paulomāḥ kālakañjāśca mārīcatanayāḥ smṛtāḥ / / siṃhikāyāṃ samutpannā vipracittisutāstathā // GarP_1,6.53 //
śalaśca śalabhaścaiva savyasivyastathaiva ca / / ilvalo namuciścaiva vātāpistu supuñjikaḥ // BndP_2,6.19 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4334054 (0.033):
vyaṅgaḥ śalyaś ca balinau balaś caiva mahābalaḥ / / vātāpir namuciś caiva ilvalaḥ khasṛmas tathā // HV_3.77 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696388 (0.033):
vyaṃśaḥ śalyaśca balavānnabhaścaiva mahābalaḥ / / vātāpirnamuciścaiva ilvalaḥ khasṛmāṃstathā // GarP_1,6.54 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10122102 (0.046):
vātāpī namuciścaiva ilvalaḥ khasṛmas tathā // ViP_1,21.11 // / āndhako narakaścaiva kālanābhastathaiva ca /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23402028 (0.064):
tryaṃśaḥ śalyaś ca balavān $ nabhaś caiva mahābalaḥ & / vātāpir namuciś caiva % ilvalaḥ khasṛmas tathā // ViP_1,21.11 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5108693 (0.064):
tryaṃśaḥ śalyaś ca balavān nabhaś caiva mahābalaḥ / / vātāpir namuciś caiva ilvalaḥ khasṛmas tathā // ViP_1,21.11 //
rahakalpaḥ kālanābho bhaumaśca kanakastathā / / rāhurjyeṣṭhastu teṣāṃ vai sūryacandrapramarddanaḥ // BndP_2,6.20 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4334080 (0.0):
rāhur jyeṣṭhas tu teṣāṃ vai candrasūryapramardanaḥ | *HV_3.78ab*80:1
ityote siṃhikāputrā devairapi durāsadāḥ / / dāruṇābhijanāḥ krūrāḥ sarve brahmahaṇaśca te // BndP_2,6.21 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570302 (0.047):
ityete krūra karmāṇaḥ paulastyā rākṣasā daśa / / dāruṇābhijanāḥ sarve devairapi durāsadāḥ // BndP_2,8.57 //
daśa tāni sahasrāṇisaiṃhikeyā gaṇāḥ smṛtāḥ / / nihatā jāmadagnyena bhārgaveṇa balīyasā // BndP_2,6.22 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4562231 (0.057):
teṣāṃ putrāśca pautrāśca daiteyāḥ sagaṇāḥ smṛtāḥ / / sa śatāni sahasrāṇi nihatāstārakāmaye // BndP_2,5.32 //
svarbhānostu prabhā kanyā pulomnastu śacī sutā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4754303 (0.0):
dvimūrdhā śaṅkurāryaś ca(6) śatamāsan danoḥ sutāḥ //AP_19.011cd/ / svarbhānostu prabhā kanyā pulomnastu śacī smṛtā /AP_19.012ab/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732868 (0.0):
prasaṃkhyātuṃ bahutvāc ca $ putrapautram anantakam & / svarbhānos tu prabhā kanyā % pulomnas tu śacī sutā // BrP_3.80 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004200 (0.0):
prasaṃkhyātuṃ bahutvāc ca putrapautram anantakam / / svarbhānos tu prabhā kanyā pulomnas tu śacī sutā // BrP_3.80 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333938 (0.0):
prasaṃkhyātuṃ mahīpāla putrapautram anantakam | *HV_3.70*77:2 | / svarbhānos tu prabhā kanyā pulomnas tu śacī sutā /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13810494 (0.046):
pulomā kālakā caiva HV_3.72a / pulomnas tu śacī sutā HV_3.71b
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7819175 (0.049):
svarbhānos tu prabhā kanyā ViP_1,21.7a / svarbhānos turagā hy aṣṭau ViP_2,12.21a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16331694 (0.049):
pulomnas tatra pavanaḥ HV_App.I,42B.1093a / pulomnas tu śacī sutā HV_3.71b
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3799309 (0.056):
svarbhānurvṛṣaparvā ca % evamādyā danoḥ sutāḥ // MatsP_6.20 // / svarbhānostu prabhā kanyā $ śacī caiva pulomajā &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8838840 (0.056):
svarbhānurvṛṣaparvā ca evamādyā danoḥ sutāḥ // MatsP_6.20 // / svarbhānostu prabhā kanyā śacī caiva pulomajā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16973921 (0.057):
svarbhānur vṛṣaparvā ca BrP_3.78a / svarbhānos tu prabhā kanyā BrP_3.80c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13871508 (0.063):
svarbhānuś cāmaraprakhyo HV_37.7c / svarbhānos tu prabhā kanyā HV_3.71a
upadānavī sadasyātha śarmiṣṭhā vṛṣaparvaṇaḥ // BndP_2,6.23 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333939 (0.054):
svarbhānos tu prabhā kanyā pulomnas tu śacī sutā / / upadānavī hayaśirāḥ śarmiṣṭhā vārṣaparvaṇī // HV_3.71 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732874 (0.063):
upadīptir hayaśirāḥ $ śarmiṣṭhā vārṣaparvaṇī & / pulomā kālikā caiva % vaiśvānarasute ubhe // BrP_3.81 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004206 (0.063):
upadīptir hayaśirāḥ śarmiṣṭhā vārṣaparvaṇī / / pulomā kālikā caiva vaiśvānarasute ubhe // BrP_3.81 //
pulomā kālikā caiva vaiśvānarasute ubhe / / prabhāyāṃ nahuṣaḥ putro jayantastu śacīsutaḥ // BndP_2,6.24 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732878 (0.022):
upadīptir hayaśirāḥ $ śarmiṣṭhā vārṣaparvaṇī & / pulomā kālikā caiva % vaiśvānarasute ubhe // BrP_3.81 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004210 (0.022):
upadīptir hayaśirāḥ śarmiṣṭhā vārṣaparvaṇī / / pulomā kālikā caiva vaiśvānarasute ubhe // BrP_3.81 //
puruṃ jajñe 'tha śarmiṣṭhā duṣyantasupadānavī /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4334014 (0.045):
prabhāyā nahuṣaḥ putro jayantaś ca sacīsutaḥ | *HV_3.74*79:1 | / pūruṃ jajñe 'tha śarmiṣṭhā duḥṣantam upadānavī | *HV_3.74*79:2 |
vaiśvānarasute ete pulomā kālakā tathā // BndP_2,6.25 // / bahvapatye ubhe kanye mārīcasya parigrahaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333949 (0.047):
pulomā kālakā caiva vaiśvānarasute ubhe / / bahvapatye mahāsattve mārīces tu parigrahaḥ // HV_3.72 //
tayoḥ putrasahasrāṇi ṣaṣṭirdānavapuṅgavāḥ // BndP_2,6.26 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696365 (0.020):
ubhe te tu mahābhāge mārīcestu parigrahaḥ / / tābhyāṃ putrasahasrāṇi ṣaṣṭirdānavasattamāḥ // GarP_1,6.52 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732892 (0.031):
bahvapatye mahāpatye $ marīces tu parigrahaḥ & / tayoḥ putrasahasrāṇi % ṣaṣṭir dānavanandanāḥ // BrP_3.82 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004224 (0.031):
bahvapatye mahāpatye marīces tu parigrahaḥ / / tayoḥ putrasahasrāṇi ṣaṣṭir dānavanandanāḥ // BrP_3.82 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23401998 (0.038):
ubhe te tu mahābhāge % mārīces tu parigrahaḥ // ViP_1,21.8 // / tābhyāṃ putrasahasrāṇi $ ṣaṣṭir dānavasattamāḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5108663 (0.038):
ubhe te tu mahābhāge mārīces tu parigrahaḥ // ViP_1,21.8 // / tābhyāṃ putrasahasrāṇi ṣaṣṭir dānavasattamāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333959 (0.062):
bahvapatye mahāsattve mārīces tu parigrahaḥ // HV_3.72 // / tayoḥ putrasahasrāṇi ṣaṣṭiṃ dānavasattamān /
caturdaśa tathānyāni hiraṇyapuravāsinām / / paulomāḥ kālakeyāśca dānavāḥ sumarā balāḥ // BndP_2,6.27 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732911 (0.032):
marīcir janayām āsa % mahatā tapasānvitaḥ // BrP_3.83 // / paulomāḥ kālakeyāś ca $ dānavās te mahābalāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004243 (0.032):
marīcir janayām āsa mahatā tapasānvitaḥ // BrP_3.83 // / paulomāḥ kālakeyāś ca dānavās te mahābalāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19974697 (0.034):
04,037.010d@036_0010 nivātakavacā rājan dānavānāṃ trikoṭayaḥ / 04,037.010d@036_0011 nirjitāḥ kālakeyāś ca hiraṇyapuravāsinaḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333988 (0.036):
mārīcir janayām āsa mahatā tapasānvitaḥ // HV_3.73 // / paulomāḥ kālakeyāś ca dānavās te mahābalāḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16157741 (0.064):
avadhyā dānavāḥ sarve HV_App.I,43.46a / avadhyā devatānāṃ hi HV_3.74c
avadhyā devatānāṃ te nihatāḥ savyamācinā / / mayasya jātā raṃbhāyāṃ putrāḥ ṣaṭ ca mahābalāḥ // BndP_2,6.28 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333564 (0.064):
saiṃhikeyā iti khyātās tasyāḥ putrā mahābalāḥ | *HV_3.58*67 | / [k: K2.4 V B2 Dn D2.3.5 G3 cont.: :k]
māyāvī dundubhiścaiva putraśca mahiṣastathā / / kālikaścājakarṇaścakanyā mandodarī tathā // BndP_2,6.29 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8487507 (0.040):
tathaiva nāganagarairdyutimadbhiḥ sahasraśaḥ / / daityānāṃ dānavānāṃ ca samudīrṇairmahāpuraiḥ // BndP_1,20.45 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4424734 (0.064):
[k: instead, D2 ins.: :k] / daityānāṃ dānavānāṃ ca rākṣasānāṃ janārdanaḥ | *HV_97.28*1098 |
daityānāṃ dānavānāṃ ca sarga eṣa prakīrttitaḥ / / anāyuṣāyāḥ putrāste smṛtāḥ pañca mahābalāḥ // BndP_2,6.30 //
ararurbalavṛtrau ca vijvaraśca vṛṣastathā /
ararostanayaḥ krūro dhundhurnāma mahāsuraḥ // BndP_2,6.31 //
nihataḥ kuvalāśvena uttaṅkavacanādbile / / balaputrau mahāvīryauṃ tejasāpratimāvubhau // BndP_2,6.32 //
nikuṃbhaścakravarmā ca sa karṇaḥ pūrvajanmani /
vijarasyāpi putrau dvau kālakaśca kharaśca tau // BndP_2,6.33 //
vṛṣasya tu punaḥ putrāścatvāraḥ krūrakarmaṇaḥ /
śrāddhādo yajñahā caiva brahmahā paśuhā tathā // BndP_2,6.34 //
krāntā hyanāyuṣaḥ putrā vṛtra syāpi nibodhata /
jajñire 'sumahāghorā vṛtrasyendreṇa yudhyatā // BndP_2,6.35 //
bakā nāma samākhyātā rākṣasāḥ sumahābalāḥ /
śataṃ tāni sahasrāṇi mahendrānucarāḥ smṛtāḥ // BndP_2,6.36 //
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27031631 (0.046):
6.018.030a ete 'sitamukhā ghorā golāṅgūlā mahābalāḥ / 6.018.030c śataṃ śatasahasrāṇi dṛṣṭvā vai setubandhanam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19998048 (0.063):
04,067.017b*1150_001 upaplāvyaṃ yayuḥ śīghraṃ pāṇḍavārthe mahābalāḥ / 04,067.017b*1150_002 tataḥ śatasahasrāṇi prayutāny arbudāni ca
sarve brahmavidaḥ saumyā dhārmikāḥ sūkṣmamūrttayaḥ /
prajāsvantargatāḥ sarve nivasaṃti krudhāvṛtāḥ // BndP_2,6.37 //
krodhā tvapratimānputrān jajñe vai gāyanottamān /
siddhaḥ pūrṇaśca vahvīca pūrṇāśaścaiva vīryavān // BndP_2,6.38 //
brahmacārī śataguṇaḥ suparṇaścaiva maptamaḥ / / viśvāvasuśca bhānuśca sucandro daśamastathā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19615888 (5.960):
01,059.045c brahmacārī ratiguṇaḥ suparṇaś caiva saptamaḥ / 01,059.046a viśvāvasuś ca bhānuś ca sucandro daśamas tathā
ityete devagandharvāḥ krodhāyāḥ parirīrttitāḥ // BndP_2,6.39 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467356 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca tasya vakṣyāmyanukramam // BndP_1,2.48 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467856 (0.0):
āyuṣmānkīrtimāndhanyaḥ prajñāvāṃśca na saṃśayaḥ // BndP_1,3.38 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8481163 (0.0):
teṣāṃ sṛṣṭiriyaṃ proktā yugaiḥ saha vivarttate // BndP_1,14.75 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8487677 (0.0):
ata ūrddhvaṃ pravakṣyāmi sūryācandramasorgatim // BndP_1,20.58 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489865 (0.0):
dharmadhruvādyāstiṣṭhanti yatra te lokasādhakāḥ // BndP_1,21.176 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8490939 (0.0):
udveṣāṭayansa vegena maṇḍalāni tu gacchati // BndP_1,22.84 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8495960 (0.0):
adhītya sarvaṃ tvakhilaṃ salakṣaṇaṃ prayāti cādityapadaṃ dvijottamaḥ // / BndP_1,25.117 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrva bhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8496883 (0.0):
etadvaḥ sarvamākhyātaṃ mayā māheśvaraṃ balam // BndP_1,26.66 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8501020 (0.0):
saṃdhyāpādaḥ svabhāvastu soṃ'śapadena tiṣṭhati // BndP_1,29.92 // / iti śrī brahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8501666 (0.0):
tataḥ prabhṛti yajño 'yaṃ yugaiḥ saha vivarttitaḥ // BndP_1,30.48 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8503302 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca sthitiṃ vakṣye yugeṣviha // BndP_1,31.127 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509075 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca bhūyaḥ kiṃ varṇayāmyaham // BndP_1,35.215 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8511940 (0.0):
carācarasya lokasya pratiṣṭhā yonireva ca // BndP_1,36.227 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅga pāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512710 (0.0):
samāsavyāsataḥ sargaṃ bruvato me nibodhata // BndP_1,37.60 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8513140 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca bhūyaḥ kiṃ kathayāmyaham // BndP_1,38.33 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559248 (0.0):
dhāraṇācchravaṇādvāpi sarvapāpaiḥ pramucyate // BndP_2,1.125 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559687 (0.0):
āyuṣmānkīrttimāndhanyaḥ prajāvāśca bhavatyuta // BndP_2,2.32 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561318 (0.0):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / svayaṃbhūtraiguṇyasvarūpavarṇanaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563197 (0.0):
vāde vijayamāpnoti labdhātmā ca bhavatyuta // BndP_2,5.106 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4569641 (0.0):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / kāśyapeyavarṇanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ
danuvaṃśakīrttanaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāya / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4569645 (0.009):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / kāśyapeyavarṇanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570864 (0.011):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / ṛṣivaṃśavarṇanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ // 8//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561320 (0.012):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / svayaṃbhūtraiguṇyasvarūpavarṇanaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559689 (0.016):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / prajāpativaṃśānukīrttanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559252 (0.018):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / ṛṣisargavarṇanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8471199 (0.019):
kalpamanvantarākhyānavarṇanaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4629263 (0.021):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / stavasamāptirnāma dvisaptatitamo 'dhyāyaḥ // 72//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4630910 (0.022):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / viṣṇumāhātmyavarṇanaṃ nāma trisaptatitamo 'dhyāyaḥ // 73//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4634476 (0.022):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / vaṃśānuvarṇanaṃ nāma catuḥsaptatitamo 'dhyāyaḥ // 74//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4582291 (0.022):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / śrāddhakalpo nāma viṃśatitamo 'dhyāyaḥ // 20//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4621169 (0.024):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / dhanvantarisaṃbhavādivarṇanaṃ nāma saptaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ // 67//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4605932 (0.024):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde / sagaradigvijayo nāmaikonapañcāśattamo 'dhyāyaḥ // 49//
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820578 (0.033):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde mārkaṇḍeyavarṇanaṃ nāma / pañcamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470161 (0.033):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde / lokakalpanaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8474591 (0.033):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / mānasasṛṣṭivarṇanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512723 (0.034):
cākṣuṣasargavarṇanaṃ nāma saptatriṃśattamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca / saptama tvatha paryāye manorvaivasvatasya ha /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467367 (0.036):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde / naimiṣākhyānakathanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25730303 (0.036):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte uttarabhāge caturtha upasaṃhārapāde / śivapuravarṇanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8468306 (0.038):
lokakalpanaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīsūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8473731 (0.038):
lokajñāna varṇanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca / tatobhidhyāyatastasya mānasyo jajñire prajāḥ /
gandharvāpsarasaḥ putrā mauneyāstānnibodhata / / bhīmasenegrasenau ca suparṇo varuṇastathā // BndP_2,7.1 //
dhṛtarāṣṭraśca gomāṃśca sūryavarcāstathaiva ca// / patravānarkaparṇaśca prayutaśca tathaiva hi // BndP_2,7.2 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19615839 (0.034):
01,059.041d*0538_01 anetro varhaparṇaś ca tathā kāśīpatiś ca saḥ / 01,059.042a patravān arkaparṇaś ca prayutaś caiva viśrutaḥ
bhīmaścitrarathaścaiva vikhyātaḥ sarvajīdvaśī / / trayodaśaḥ śāliśirāḥ parjanyaśca caturdaśaḥ // BndP_2,7.3 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19615841 (0.033):
01,059.042a patravān arkaparṇaś ca prayutaś caiva viśrutaḥ / 01,059.042c bhīmaś citrarathaś caiva vikhyātaḥ sarvavid vaśī
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702412 (0.041):
yugapas tṛṇapaḥ kārṣṇir $ nandiś citrarathas tathā / HV_App.I,42B.2680 / / trayodaśaḥ śāliśirāḥ $ parjanyaś ca caturdaśa // HV_App.I,42B.2681 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187962 (0.041):
yugapas tṛṇapaḥ kārṣṇir nandiś citrarathas tathā / HV_App.I,42B.2680 / / trayodaśaḥ śāliśirāḥ parjanyaś ca caturdaśa // HV_App.I,42B.2681 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19656986 (0.043):
01,114.045a yugapas tṛṇapaḥ kārṣṇir nandiś citrarathas tathā / 01,114.045c trayodaśaḥ śāliśirāḥ parjanyaś ca caturdaśaḥ
kaliḥ pañca daśasteṣāṃ nāradaścaiva ṣoḍaśaḥ / / ityete devagandharvā mauneyāḥ parikīrttitāḥ // BndP_2,7.4 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19615857 (0.009):
01,059.043a tathā śāliśirā rājan pradyumnaś ca caturdaśaḥ / 01,059.043c kaliḥ pañcadaśaś caiva nāradaś caiva ṣoḍaśaḥ / 01,059.043e ity ete devagandharvā mauneyāḥ parikīrtitāḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702419 (0.057):
trayodaśaḥ śāliśirāḥ $ parjanyaś ca caturdaśa // HV_App.I,42B.2681 // / kaliḥ pañcadaśaś cātra $ nāradaś caiva ṣoḍaśaḥ / HV_App.I,42B.2682 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187969 (0.057):
trayodaśaḥ śāliśirāḥ parjanyaś ca caturdaśa // HV_App.I,42B.2681 // / kaliḥ pañcadaśaś cātra nāradaś caiva ṣoḍaśaḥ / HV_App.I,42B.2682 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19656989 (0.062):
01,114.045c trayodaśaḥ śāliśirāḥ parjanyaś ca caturdaśaḥ / 01,114.046a kaliḥ pañcadaśaś cātra nāradaś caiva ṣoḍaśaḥ
caturviṃśāścāvarajāsteṣāmapsarasaḥ śubhāḥ / / aruṇā cānapāyā ca vimanuṣyā varāṃbarā // BndP_2,7.5 //
miśrakeśī tathācāsiparṇinī cāpyaluṃbuṣā / / marīciḥ śucikā caiva vidyutparṇā tilottamā // BndP_2,7.6 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19657041 (0.031):
01,114.050c adrikā ca tathā sācī miśrakeśī alambusā / 01,114.051a marīciḥ śicukā caiva vidyutparṇā tilottamā
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702498 (0.036):
anūkā ca tathā jāmī $ miśrakeśī alaṃbusā / HV_App.I,42B.2690 / / marīciḥ śucikā caiva $ vidyutparṇā tilottamā / HV_App.I,42B.2691 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22188048 (0.036):
anūkā ca tathā jāmī miśrakeśī alaṃbusā / HV_App.I,42B.2690 / / marīciḥ śucikā caiva vidyutparṇā tilottamā / HV_App.I,42B.2691 /
adrikā lakṣmaṇā kṣemā divyā raṃbhā manobhavā /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702498 (0.045):
marīciḥ śucikā caiva $ vidyutparṇā tilottamā / HV_App.I,42B.2691 / / adrikā lakṣmaṇā caiva $ rambhā tadvanmanoramā // HV_App.I,42B.2692 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22188048 (0.045):
marīciḥ śucikā caiva vidyutparṇā tilottamā / HV_App.I,42B.2691 / / adrikā lakṣmaṇā caiva rambhā tadvanmanoramā // HV_App.I,42B.2692 //
asitā ca subāhūśca supriyā subhujā tathā // BndP_2,7.7 //
puṇḍarīkājagandhā ca sudatī surasā tathā / / tathaivāsyāḥ subāhūśca vikhyātau ca hahāhuhū // BndP_2,7.8 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19615931 (0.053):
01,059.049a asitā ca subāhuś ca suvratā subhujā tathā / 01,059.049c supriyā cātibāhuś ca vikhyātau ca hahāhuhū
tuṃburuśceti catvāraḥ smṛtāgandharvasattamāḥ / / gandharvāpsaraso hyete mauneyāḥ parikīrttitāḥ // BndP_2,7.9 //
haṃsā sarasvatī caiva sūtā ca kamalābhayā / / sumukhī haṃsapādī ca laukikyo 'psarasaḥ smṛtāḥ // BndP_2,7.10 //
haṃso jyotiṣṭamo madhya ācārastviha dāruṇaḥ /
varūtho 'tha vareṇyaśya tato vasuruciḥ smṛtaḥ // BndP_2,7.11 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8478665 (0.017):
mainākasyā tmajaḥ kraucaḥ kraiñcadvīpo yataḥ smṛtaḥ // BndP_1,13.35 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25751399 (0.028):
ādyo madanako nāma dīrghajihvo dvitīyakaḥ // BndP_3,25.27 // / hubako hulumuluśca kaklasaḥ kaklivāhanaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4614806 (0.029):
padasyātyayarūpantusaptarūpantukauśikīm // BndP_2,62.33 // / gāndhārasyenakārtsyena cāyaṃ yasyavidhiḥ smṛtaḥ / / eṣacaivakramoddiṣṭomadhyamāṃśasya madhyamaḥ // BndP_2,62.34 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11515175 (0.029):
akhaṃḍaṃ tu caraṃ liṃgaṃdvikhaṃḍamacaraṃ smṛtam // ŚivP_1,19.30ab/ / khaṃḍākhaṃḍavicāroyaṃ sacarācarayoḥ smṛtaḥ // ŚivP_1,19.30cd/
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8468895 (0.032):
navadhātādayaste vai tuṣṭātmāno budhāḥ smṛtāḥ // BndP_1,5.44 // / ūrddhasrota stutīyo yaḥ smṛtaḥ sarvaḥ sadaivikaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727045 (0.036):
pūrṇopūrṇo tataḥ kalpesthitvā vairājake punaḥ // BndP_3,2.63 //
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11228696 (0.036):
BP1.10.122b/ kusīda.kṛṣi.vāṇijye nisṛṣṭa.arthas tu sa smṛtaḥ // / BP1.10.123a/ ujjāma.ādikam ādāya svāmine na (dadāti yaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25764680 (0.036):
avadhavarṣyo 'varṣyaśca medhyo vidyutya eva ca // BndP_3,34.38 // / idhryātapyau tathā vātyau reṣmyaścaiva tathāparaḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208323 (0.037):
tilabhedaḥ khasatilaḥ khākhasaścāpi sa smṛtaḥ / / syāt khākhasaphalādbhūtaṃ valkalaṃ śītalaṃ laghu // 237
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25725836 (0.038):
prasthā sapto dakāścaiva sādhikāktu lavaḥ smṛtaḥ // BndP_3,1.212 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11520575 (0.040):
bhairavonavavaktraśca kapilaścamuniḥsmṛtaḥ // ŚivP_1,25.74ab/ / durgāvātadadhiṣṭhātrī navarūpāmaheśvarī // ŚivP_1,25.74cd/
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8506547 (0.041):
madhyadeśapratiṣṭhātā cāsuriḥ prathamaḥ smṛtaḥ // BndP_1,35.12 // / ālaṃbirādiḥ prācyānāṃ trayodeśyādayastu te /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4617806 (0.042):
pratiṃbakasya dharmātmā rājā kīrttirathaḥ smṛtaḥ // BndP_2,64.11 // / putraḥ kīrttirathasyāpi devamīḍha iti śrutaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3826699 (0.047):
duṣyantasya tu dāyādo $ varūtho nāma pārthivaḥ & / varūthāttu tathāṇḍīraḥ % saṃdhānastasya cātmajaḥ // MatsP_48.4 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8866214 (0.047):
duṣyantasya tu dāyādo varūtho nāma pārthivaḥ / / varūthāttu tathāṇḍīraḥ saṃdhānastasya cātmajaḥ // MatsP_48.4 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4872161 (0.047):
duṣmantasya varūtho 'bhūdgāṇḍīrastu varūthataḥ //AP_276.002cd/ / gāṇḍīrāccaiva gāndhāraḥ pañca jānapadāstataḥ /AP_276.003ab/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6751270 (0.048):
karambhiḥ śakuneḥ putrastasya vai devavānsmṛtaḥ / / devakṣattro devanato devakṣattrānmadhuḥ smṛtaḥ // GarP_1,139.35 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15908428 (0.052):
sarvago magaṇaḥ prokto mukhalo yagaṇaḥ smṛtaḥ / / madhyalo ragaṇaśvaiva prāntyagaḥ sagaṇo mataḥ // NarP_1,57.3 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17431311 (0.057):
pattrāyito Lavanyānām utpiñjo dāruṇo 'bhavat / / Ḍalaco Mleccharājo 'bhūd yasya puṣpāyitas tathā // JRt_599 //
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21905214 (0.057):
pattrāyito lavanyānām utpiñjo dāruṇo 'bhavat / / ḍalaco mleccharājo 'bhūd yasya puṣpāyitas tathā // JRt_599 //
aṣṭamaḥ surucisteṣāṃ tato viśvā vasuḥ smṛtaḥ /
suṣuve sā mahābhāgā riṣṭā devarṣipūjitā // BndP_2,7.12 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 668814 (0.020):
suṣuve 'ṣṭau mahābhāgā $ prādhā devarṣipūjitāḥ // HV_App.I,42.384 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22154367 (0.035):
suṣuve 'ṣṭau mahābhāgā prādhā devarṣipūjitāḥ // HV_App.I,42.384 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16345497 (0.052):
prādhā cāpsarasāṃ śreṣṭhā HV_App.I,41.561a / prādhā devarṣipūjitāḥ HV_App.I,42.384b
arūpāṃ subhagāṃ bhāsīmiti tredhā vyajāyata / / manuvantī sukeśī ca tuṃbarostu sute śubhe // BndP_2,7.13 //
pañcacūḍāstvimā vidyādevamapsaraso daśa /
menakā sahajanyā ca parṇinī puñjikasthalā // BndP_2,7.14 // / kṛtasthalā dyṛtācī ca viśvācī pūrvacittyapi /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 668874 (0.026):
viśvāvasur bharaṇyā ca $ gandharvāś caiva viśrutāḥ // HV_App.I,42.392 // / menakā sahajanyā ca $ parṇinī puñjikasthalā / HV_App.I,42.393 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22154427 (0.026):
viśvāvasur bharaṇyā ca gandharvāś caiva viśrutāḥ // HV_App.I,42.392 // / menakā sahajanyā ca parṇinī puñjikasthalā / HV_App.I,42.393 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702549 (0.033):
nandā sārasvatī caiva $ tathānyās tatra saṃghaśaḥ // HV_App.I,42B.2696 // / menakā sahajanyā ca $ parṇikā puñjikasthalā / HV_App.I,42B.2697 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22188099 (0.033):
nandā sārasvatī caiva tathānyās tatra saṃghaśaḥ // HV_App.I,42B.2696 // / menakā sahajanyā ca parṇikā puñjikasthalā / HV_App.I,42B.2697 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19657070 (0.035):
01,114.053a kāmyā śāradvatī caiva nanṛtus tatra saṃghaśaḥ / 01,114.053c menakā sahajanyā ca parṇikā puñjikasthalā
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25763181 (0.036):
mañjughoṣā sukeśī ca pūrvacittirghṛtācikā / / kṛtasthalā ca viśvācī puñjikasthalayā saha // BndP_3,33.19 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7075719 (0.054):
anumlocā ghṛtīcī ca viśvācī corvaśī tathā / / anyā ca pūrvacittiḥ syādanyā caiva tilottamā // KūrmP_1,40.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26858082 (0.060):
urvaśī menakā rambhā $ ghṛtācī puñjikasthalā & / viśvācī sahajanyā ca % pūrvacittis tilottamā // BrP_178.22 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11129391 (0.060):
urvaśī menakā rambhā ghṛtācī puñjikasthalā / / viśvācī sahajanyā ca pūrvacittis tilottamā // BrP_178.22 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19731885 (0.061):
02,010.010c cārunetrā ghṛtācī ca menakā puñjikasthalā / 02,010.011a viśvācī sahajanyā ca pramlocā urvaśī irā
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15314163 (0.061):
śubhānanā śubhaśroṇir $ divyā vai puñjikasthalā & / menakā sahajanyā ca % pramlocātha śucismitā // LiP_1,55.32 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7207937 (0.061):
śubhānanā śubhaśroṇir divyā vai puñjikasthalā / / menakā sahajanyā ca pramlocātha śucismitā // LiP_1,55.32 //
pramlocetyabhivikhyātānumlocaiva tu tā daśa // BndP_2,7.15 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7075719 (0.051):
menakā sahajanyā ca pramlocā ca dvijottamāḥ // KūrmP_1,40.14 // / anumlocā ghṛtīcī ca viśvācī corvaśī tathā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19657075 (0.055):
01,114.054a kratusthalā ghṛtācī ca viśvācī pūrvacitty api / 01,114.054c umlocety abhivikhyātā pramloceti ca tā daśa
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25744715 (0.064):
niṣṭhuraiḥ siṃhanādaiśca pūrayantyo diśo daśa // BndP_3,20.18 // / dhātunāthā iti proktā aṇimādyaṣṭasiddhidāḥ /
anādinidhanasyātha jajñe nārāyaṇasya yā / / kulocitānavadyāṅgī urvaścekādaśī smṛtā // BndP_2,7.16 //
menasya menakā kanyā jajñe sarvāṅgasuṃdarī /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4626614 (0.055):
citrasenaḥ smṛtaścāsya kanyā citravatī tathā // BndP_2,71.257 // / tumbaśca tumbaṃvarcāśca jātau tumbasya tāvubhau /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4569197 (0.061):
ṣaṭ kanyāstvabhivikhyātāstā mrāyāśca vijajñire // BndP_2,7.445 //
sarvāśca brahmavādinyo mahābhāgāśca tāḥ smṛtāḥ // BndP_2,7.17 //
gaṇāstvapsarasāṃ khyātāḥ puṇyāste vai caturdaśa /
āhṛtyaḥ śobhavatyaśca vegavatyastathaiva ca // BndP_2,7.18 // / ūrjjāścaiva yuvatyaśca srucastu kuravastathāśca /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563910 (0.063):
vegavatyaśca riṣṭāyā ūrjjāścaivāgnisaṃbhavāḥ / / yuvatyaśca tathā sūryaraśmijātāḥ suśobhanāḥ // BndP_2,7.21 //
varhayaścāmṛtāścaiva mudāśca mṛgavo rucaḥ // BndP_2,7.19 //
bhīravaḥ śobhayantyaśca gāṇā hyete caturdaśa / / brahmaṇo mānasāhṛtyaḥ śobhavatyo marutsutāḥ // BndP_2,7.20 //
vegavatyaśca riṣṭāyā ūrjjāścaivāgnisaṃbhavāḥ / / yuvatyaśca tathā sūryaraśmijātāḥ suśobhanāḥ // BndP_2,7.21 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563883 (0.063):
āhṛtyaḥ śobhavatyaśca vegavatyastathaiva ca // BndP_2,7.18 // / ūrjjāścaiva yuvatyaśca srucastu kuravastathāśca /
gabhastibhiśca somasya jajñire kuravaḥ śubhāḥ / / yajñotpannā sruco nāma kuśavatyāṃ ca barhayaḥ // BndP_2,7.22 //
vārijā hyamṛtotpannā amṛtā nāmataḥ smṛtāḥ /
vāyūtpanānā mudā nāma bhūmijā mṛgavastathā // BndP_2,7.23 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4623523 (0.012):
tasyāmādhatta garbhe sa tejasvinamudā radhīḥ // BndP_2,71.12 // / atha sā navame māsi suṣuve saritā varā /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700385 (0.025):
śreyaskarīm amitraghnīṃ $ dṛṣṭvā saṃjahṛṣur mudā / / **HV_App.I,42B.2501**162:1 / / [k: T1.2 G1.5 M2.4 cont. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185935 (0.025):
śreyaskarīm amitraghnīṃ dṛṣṭvā saṃjahṛṣur mudā / / **HV_App.I,42B.2501**162:1 / / [k: T1.2 G1.5 M2.4 cont. :k]
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727045 (0.027):
pūrṇopūrṇo tataḥ kalpesthitvā vairājake punaḥ // BndP_3,2.63 //
vidyuto 'tra ruco nāma mṛtyoḥ kanyāśca bhīravaḥ /
śobhayantyaśca kāmasya gaṇāḥ proktāścaturdaśa // BndP_2,7.24 //
ityete bahusāhasrā bhāsvarā apsarogaṇāḥ / / devatānāmṛṣīṇāṃ ca patnyaśca mātaraśca ha // BndP_2,7.25 //
sugandhāścātha niṣpandā sarvāścāpsarasaḥ samāḥ /
saṃprayogastu kāmena mādyaṃ divi haraṃ vinā // BndP_2,7.26 //
tāsāṃ devarṣi saṃsparśā jātāḥ sādhāraṇā yataḥ / / parvatastatra saṃbhūto nāradaścaiva tāvubhau // BndP_2,7.27 //
tato yavīyasī caiva tṛtīyārundhatī smṛtā / / devarṣibhyastayorjanma yasmānnāradaparvatau // BndP_2,7.28 //
tasmāttau tatsanāmānau smṛtau nāradaparvatau / / vinatāyāśca putrau dvau aruṇau garuḍaśca ha // BndP_2,7.29 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7060013 (0.042):
vinatāyāśca putrau dvau prakhyātau garuḍāruṇau /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4334210 (0.045):
aśvān uṣṭrān gardabhāṃś ca tāmrāvaṃśaḥ prakīrtitaḥ // HV_3.83 // / vinatāyās tu putrau dvāv aruṇo garuḍas tathā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21872538 (0.045):
dvau putrau vinatāyās tu % garuḍo 'ruṇa eva ca // Ram_3,13.32 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7349964 (0.045):
dvau putrau vinatāyās tu garuḍo 'ruṇa eva ca // Ram_3,13.32 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10056188 (0.045):
3.013.032c dvau putrau vinatāyās tu garuḍo 'ruṇa eva ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19616940 (0.048):
01,060.067d*0553_01 kadrūr nāgam anantaṃ ca prajajñe dharaṇīdharam / 01,060.067e dvau putrau vinatāyās tu vikhyātau garuḍāruṇau
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4919654 (0.053):
vinatāyāntu putrau dvau prakhyātau garuḍāruṇau //AP_*4.067cd/ / garuḍo devadevasya viṣṇoramitatejasaḥ /AP_*4.068ab/
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23933819 (0.053):
vinatāyāṃ tu dvau putrau $ prakhyātau garuḍāruṇau & / garuḍo devadevasya % viṣṇor amitatejasaḥ // NsP_5.56 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16998808 (0.053):
vinatāyāṃ tu dvau putrau prakhyātau garuḍāruṇau / / garuḍo devadevasya viṣṇor amitatejasaḥ // NsP_5.56 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23402111 (0.056):
vinatāyās tu dvau putrau $ vikhyātau garuḍāruṇau &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5108776 (0.056):
vinatāyās tu dvau putrau vikhyātau garuḍāruṇau /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696443 (0.058):
vinatāyāstu putrau dvau vikhyātau garuḍāruṇau /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26733041 (0.058):
vinatāyās tu dvau putrau % vikhyātau garuḍāruṇau // BrP_3.95 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004373 (0.058):
vinatāyās tu dvau putrau vikhyātau garuḍāruṇau // BrP_3.95 //
gāyatryādīni chandāṃsi sauparṇeyāni pakṣiṇāḥ / / vyavahāryāṇi sarvāṇi ṛjusannihitāni ca // BndP_2,7.30 //
kradrūrnāgasahasraṃ vai vijajñe dharaṇīdharam /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10056182 (0.053):
3.013.032a kadrūr nāgasahaskraṃ tu vijajñe dharaṇīdharam
anekaśirasāṃ teṣāṃ khecarāṇāṃ mahātmanām // BndP_2,7.31 // / bahutvānnāmadheyānāṃ pradhānāṃśca nibodhata /
teṣāṃ pradhānā nāgānāṃ śeṣavāsukitakṣakāḥ // BndP_2,7.32 //
akarṇo hastikarṇaśca pijaraścāryakastathā / / airāvato mahāpadmaḥ kaṃbalāśvatarāvubhau // BndP_2,7.33 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4334253 (0.049):
airāvato mahāpadmaḥ kambalāśvatarāv ubhau // HV_3.87 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26733087 (0.051):
yeṣāṃ pradhānāḥ satataṃ % śeṣavāsukitakṣakāḥ // BrP_3.98 // / airāvato mahāpadmaḥ $ kambalāśvatarāv ubhau &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004419 (0.051):
yeṣāṃ pradhānāḥ satataṃ śeṣavāsukitakṣakāḥ // BrP_3.98 // / airāvato mahāpadmaḥ kambalāśvatarāv ubhau /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23402155 (0.055):
śaṅkhaśveto mahāpadmaḥ % kambalāśvatarāv ubhau // ViP_1,21.21 // / elāputras tathā nāgaḥ $ karkoṭakadhanaṃjayau &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5108820 (0.055):
śaṅkhaśveto mahāpadmaḥ kambalāśvatarāv ubhau // ViP_1,21.21 // / elāputras tathā nāgaḥ karkoṭakadhanaṃjayau /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4845629 (0.061):
airāvato mahāpadmaḥ kambalāśvatarāvubhau /AP_219.045ab/ / śaṅkhaḥ karkoṭakaś caiva dhṛtarāṣṭro dhanañjayaḥ //AP_219.045cd/
elāpatraśca śaṅkhaśca karkeṭakadhanañjayau / / mahākarṇamahānīlau dhṛtarāṣṭrabalāhakau // BndP_2,7.34 //
karavīraḥ puṣpadaṃṣṭraḥ sumukho durmukhastathā / / sūnāmukho dadhimukhaḥ kāliyaścālipiṇḍakaḥ // BndP_2,7.35 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26733101 (0.050):
mahānīlamahākarṇau $ dhṛtarāṣṭrabalāhakau & / kuharaḥ puṣpadaṃṣṭraś ca % durmukhaḥ sumukhas tathā // BrP_3.100 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004433 (0.050):
mahānīlamahākarṇau dhṛtarāṣṭrabalāhakau / / kuharaḥ puṣpadaṃṣṭraś ca durmukhaḥ sumukhas tathā // BrP_3.100 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4334267 (0.051):
mahānīlamahākarṇau dhṛtarāṣṭrabalāhakau // HV_3.88 // / kuharaḥ puṣpadaṃṣṭraś ca durmukhaḥ sumukhas tathā /
kapilaścāṃbarīṣaśca akrūraśca kapitthakaḥ / / prahrādastu brahmaṇāśca gandharvo 'tha maṇisthakaḥ // BndP_2,7.36 //
nahuṣaḥ kararomā ca maṇirityevamādayaḥ / / kādraveyāḥ samākhyātāḥ khaśāyāstu nibodhata // BndP_2,7.37 //
khaśā vijajñe dvau putrau vikṛtau paruṣavratau /
śreṣṭhaṃ paścimasaṃdhyāyāṃ pūrvasyāṃ ca kanīyasam // BndP_2,7.38 //
vilohitaikakarṇaṃ ca pūrvaṃ sājanayatsutam /
caturbhujaṃ catuṣpādaṃ kiñcitspandaṃ dvidhāgatim // BndP_2,7.39 //
sarvaṅgakeśaṃ sthūlāṅgaṃ śubhanāsaṃ mahodaram /
svacchaśīrṣaṃ mahākarṇaṃ muñjakeśaṃ mahābalam // BndP_2,7.40 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 550046 (0.021):
jaghāna samare cakraṃ $ jātadarpaṃ mahābalam / HV_App.I,18.1022 / / [k: Ñ2 V2.3 Ds2 D2 (marg.) ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22035604 (0.021):
jaghāna samare cakraṃ jātadarpaṃ mahābalam / HV_App.I,18.1022 / / [k: Ñ2 V2.3 Ds2 D2 (marg.) ins. :k]
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16338167 (0.025):
pratyāśvastaṃ mahābalam HV_App.I,29F.782b / pratyāhate vai kṛṣṇena HV_61.7c
hrasvāsyaṃ dīrghajihvaṃ ca bahudaṃṣṭraṃ mahāhanum /
raktapiṅgākṣapādaṃ ca sthūlabhrūdīrghanāsikam // BndP_2,7.41 //
guhyakaṃ śitikaṇṭhaṃ ca mahāpādaṃ mahāmukham / / evaṃvidhaṃ khaśāputraṃ jajñe 'sāvatibhīṣaṇam // BndP_2,7.42 //
tasyānujaṃ dvitīyaṃ sā hyuṣasyante vyajāyata / / triśīrṣaṃ ca tripādaṃ ca trihastaṃ kṛṣṇalocanam // BndP_2,7.43 //
ūrddhvakeśaṃ haricchmaśruṃ śilāsaṃhananaṃ dṛḍham /
hrasvakāyaṃ prabāhuṃ ca mahākāya mahāravam // BndP_2,7.44 //
ākarṇadāritāsyaṃ ca balavatsathūlanāsikam /
sthūlauṣṭhamaṣṭadaṃṣṭra ca jihmāsyaṃ śaṅkukarṇakam // BndP_2,7.45 //
piṅgalodvattanayanaṃ jaṭilaṃ dvandvapiṇḍakam /
mahāskandhaṃ mahoraskaṃ pṛthughoṇaṃ kṛśodaram // BndP_2,7.46 //
asthūlaṃ lohitaṃ grīvalaṃbameḍhrāṇḍapiḍakam /
evaṃvidhaṃ kumāraṃ sā kaniṣṭhaṃ samasūyata // BndP_2,7.47 // / sadyaḥ prasūtamātrau tau vivṛddhau ca pramādataḥ /
upayaugasamarthābhyāṃ śarīrābhyāṃ vyavasthitau // BndP_2,7.48 // / sadyojātau vivṛddhāṅgau mātaraṃ paryakarṣatām /
tayoḥ pūrvastu yaḥ krūro mātaraṃ so 'bhya karṣata // BndP_2,7.49 //
bruvaṃśca mātarbhakṣāva rakṣārthaṃ kṣudhayārditaḥ /
nyaṣedhayatpunarhyenaṃ svayaṃ sa tu kaniṣṭhakaḥ // BndP_2,7.50 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10008234 (0.032):
sarvāṇy anyāni śrotrāṇy apakrāmanti prāṇāpānau tv enaṃ na jahītas, atha / yat punar ardayati tasmāt suptvā punaḥ prabudhyante prāṇāpānau vā
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7406311 (0.037):
anādhyāne iti kim ? smarati vaṅgulmasya kokilaḥ, samarayatyenaṃ vaṅgulmaḥ / svayam eva /
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8681210 (0.046):
KB_18.4.2: yad.ādityo.rarāṭyām.atisarpet / / KB_18.4.3: yadā.enam.svayam.hotā.nirjānīyāt /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6885150 (0.049):
narakaṃ pratipatsya iti yo 'yaṃ paścātpāpaṃ karma kṛtavataḥ paritāmapaḥ sa / enaṃ neti netyātmabhūtaṃ na tarati /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27046148 (0.050):
6.048.036c abhighnanto nadantaś ca naiva saṃvivide tu saḥ / 6.048.037a yadā cainaṃ na śekus te pratibodhayituṃ tadā
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9532505 (0.050):
``tad.yad.enam.prānaiḥ.samaindhaṃs.tad.indrasya.indratvam/''.iti.vijñāyate/
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24823850 (0.052):
vipralambhaḥ syāt / kutaḥ punaḥ svayamenaṃ vipralambhayiṣyati / prakṛtyā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9936804 (0.053):
vāva so 'mṛteti yan nāśnīto na vyāharatas, anv evainam amrātām, tapasainaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488057 (0.053):
tasya bhikṣusya kiñcidaththamkaronti / yuñjante yaḥ yathainaṃ sakaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9550314 (0.055):
tadāhuḥ pra vā etadaśvo mīyate yatparāṅeti na hyenam pratyāvartayantīti / yatsāyaṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1399715 (0.056):
13. yadenaṃ ... vadatiṃ ... mamūṃrta svasaṃrvadhaṃ ... kaścidonaṃ
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1508740 (0.056):
08,054.025*0826_01 kiṃ bhīma nainaṃ tvam ihāśṛṇoṣi / 08,054.025*0826_02 visphāritaṃ gāṇḍivasyātighoram
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7270753 (0.056):
hanyate kartā karma ca na bahvatīty arthaḥ | / atra ya enaṃ vetti hantāraṃ hataṃ cety etāvati vaktavye padānām āvṛttir
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10171131 (0.057):
ugrasenaṃ tato bandhāmumoca madhusūdanaḥ / / abhyasiṃcattadaivainaṃ nijarājye hatātmajam // ViP_5,21.9 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3518149 (0.057):
'ṣṭākapālaṃ niravapatāṃ tato vā enaṃ na paryavṛñjan yam abhiśaṃseyus tam
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9540112 (0.058):
13,11: esā.ṛc.bhavati.yad.enam.arcanti/ / 13,11: pratyṛcaḥ.sarvāṇi.bhūtāni/
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24795682 (0.059):
Ap2.3.7.13/ [āhita.agniṃ ced atithir [abhyāgacchet svayam enam [abhyudetya
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27620086 (0.060):
rājñaḥ putro'pyakṛtodvāhako yaḥ sa ghātanīyo na svayaṃ vadhya eva |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3587976 (0.061):
saha pratigṛhyā tathā hainaṃ na pravlināti yad ajaṃ dadāty āgneyo vā ajo
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22300047 (0.062):
bodhayatātithimo asminhavyāni juhutetyetadbruddhavatyetpāyai / hyenametadbodhayati / athainamudyacati | udu tvā viśve devā agne bharantu cittibhiriti viśve vā
pūrveṣāṃ kṣemakṛttvaṃ vai rakṣaitāṃ mātaraṃ svakām /
bāhubhyāṃ parigṛhyainaṃ mātaraṃ so 'bhyabhāṣayat // BndP_2,7.51 //
etasminneva kāle tu prādurbhūtastayoḥ pitā / / tau dṛṣṭvā vikṛtā kārau khaśāṃ tāmabhyabhāṣata // BndP_2,7.52 //
tau sutau pitaraṃ dṛṣṭvā hyekabhūtau bhayānvitau /
mātureva punaścāṅge pralīyetāṃ svamāyayā // BndP_2,7.53 //
athābravīdṛṣirbhāryāṃ kimābhyāmuktavatyasi /
sarvamācakṣva tattvena tavaivāyaṃ vyatikramaḥ // BndP_2,7.54 //
mātṛtulyaśca janane putro bhavati kanyakā /
yathāśīlā bhavenmātā tathāśīlo bhavetsutaḥ // BndP_2,7.55 //
yadvarṇā tu bhavedbhūmistadvarṇaṃ salilaṃ dhruvam /
mātṝṇāṃ śīladoṣeṇa tathā rūpaguṇaiḥ punaḥ // BndP_2,7.56 //
vibhinnāstu prajāḥ sarvāstathā khyātivaśena ca /
ityevamuktvā bhagavānkhaśāmapratimastadā // BndP_2,7.57 //
putrāvāhūya sāmnā vai cakre tābhyāṃ tu nāmanī /
putrābhyāṃ yatkṛtaṃ tasyāstadācaṣṭa khaśā tadā // BndP_2,7.58 //
mātā yathā samākhyātā tarmābhyāṃ ca pṛthakpṛthak / / tena dhātvarthayogena tattadarthe cakāra ha // BndP_2,7.59 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8477248 (0.045):
kanyāṃ caiva śrutiṃ nāma mātā śaṅkhapadasya sā // BndP_1,11.22 // / kardasasya tu patnī sā paulahasya prajāpateḥ /
mātarbhakṣetyathokto vai khādane bhakṣaṇe ca saḥ /
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5793629 (0.051):
prayāge saṃnyasiṣyāmi |prasthāpayata mām iti ||27.40| / evamādy uktavān ukto |vismitena sa bhūbhṛtā |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1417861 (0.056):
prāpyeti1 / atheti ca / yad uktavān phaloddeśena2 na karma kṛtam
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24964193 (0.056):
saṃskārātprathamaṃ cāhamaṃ ganābhyaḥ samāvṛṇe / / omityuktaḥ punarvākyamuvāca madhusūdanaḥ // GarP_3,19.66 //
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5750319 (0.063):
tena mā bhaiṣṭa ḍhaukadhvam |iti tān aham uktavān ||5.123| / tais tu saṃjātaviśrambhaiḥ |saṃharan vā muhūrtakam |
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3333020 (0.064):
evaṃ jānannupodgṛhṇannuvācoktavān / / ājahārā'hṛtavānbhavānyadimā gā yaccānyaddhanaṃ tatsādhviti vākyaśeṣaḥ /
bhakṣāvetyuktavāneṣa tasmādyakṣo 'bhavattvayam // BndP_2,7.60 //
rakṣa ityeṣa dhāturyaḥ pālane sa vibhāvyate /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8474154 (0.036):
rakṣeti pālane cāpi dhātureṣa vibhāvyate // BndP_1,8.33 // / ya eṣa kṣītidhāturvai kṣapaṇe sa nirucyate /
uktavāṃścaiṣa yasmāttu rakṣemāṃ mātaraṃ svakām // BndP_2,7.61 //
nāmnā rakṣo 'parastasmādbhaviṣyati tavātmajaḥ /
sa tadā tadvidhāṃ dṛṣṭvā vikriyāṃ ca tayoḥ pitā // BndP_2,7.62 //
tadā bhāvinamarthaṃ ca buddhvā mātrā kṛtaṃ tayoḥ /
tāvṛbhau kṣudhitau dṛṣṭvā vismitaḥ parimṛṣṭadhīḥ // BndP_2,7.63 //
tayoḥ prādiśadāhāraṃ khaśāpatirasṛgvase /
pitā tau kṣudhitau dṛṣṭvā vara metaṃ tayordadau // BndP_2,7.64 //
yuvayorhastasaṃsparśādraktadhārāśca sarvaśaḥ /
sṛṅmāṃsavasābhūtā bhaviṣyantīha kāmataḥ // BndP_2,7.65 //
naktāhāravihārau ca dvijadevādibhojanau /
naktaṃ caiva balīyāṃsau divā vai nirbalau yuvām // BndP_2,7.66 //
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14644430 (0.018):
RV_06.003.06.2{04} naktaṃ ya īmaruṣo yo divā nṝnamartyo aruṣo yo divā nṝn
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9536953 (0.031):
urvaśī.vā.bṛhat.divā.mahad.divā.gṛṇāna.abhyūrṇvānā,.prabhṛthasya.prabhṛtasya.āyor.ayanasya.manuṣyasya.jyotiṣo.vā.udakasya.vā.sevatām.nas.annasya.pusteh/
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9541895 (0.032):
14,18: sadyo.ṃriyate.sa.divā.samuditā/ / 14,18: ity.adhidaivatam/ / 14,18: atha.adhyātmam/
Asvalayana-Grhyasutra (asvgs_u.htm.txt) 4732259 (0.038):
viśvebhyo.devebhyaḥ.sarvebhyo.bhūtebhyo.divā.cāribhya.iti.divā./
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16360392 (0.047):
bhartsitāpi tvayāvyava HV_App.I,18.552b / bhartsyate ca divā rātrau HV_71.4c / bhartsyan kāṣṭhaghātaiś ca HV_App.I,11.272a
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175506 (0.054):
vihāragatenāpi me tebhyaḥ kulebhyaḥ pratyāgatena pratiniṣkrāntena divā vā / rātrau vā prātipaudgalike caṅkrame caṅkramitavyaṃ
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2316389 (0.059):
RV_07.071.02.2{18} yuyutamasmadanirāmamīvāṃ divā naktaṃ mādhvī trāsithāṃ / naḥ
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2308512 (0.064):
RV_07.015.15.1{20} tvaṃ naḥ pāhyaṃhaso doṣāvastaraghāyataḥ / RV_07.015.15.2{20} divā naktamadābhya
mātaraṃ rakṣata imāṃ dharmaścaivānuśiṣyate / / ityuktvā kāśyapaḥ putrau tatraivāntaradhīyata // BndP_2,7.67 //
gate pitari tau krūrau nisargādeva dāruṇau / / viparyayeṣu varttete 'kṛtajñau prāṇihiṃsakau // BndP_2,7.68 //
mahābalau mahāsattvau mahākāyau durāsadau /
māyāvidāvadṛśyau tāvantardhānagatāvubhau // BndP_2,7.69 //
tau kāmarūpiṇau ghorau nīrujau ca svabhāvataḥ / / rūpā nurūpairācāraiḥ pracarantau prabādhakau // BndP_2,7.70 //
devānṛṣīnpitṝṃścaiva gandharvānkinnarānapi / / piśācāṃścamanuṣyāṃścapannagānpakṣiṇaḥ paśūn // BndP_2,7.71 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16812442 (0.039):
tato devā gāḥ samūcus tvarantaḥ BrP_110.53b / tato devān ṛṣīn pitṝn BrP_67.15b
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4918263 (0.044):
etasmin vai sa manasā sṛṣṭvā devāṃs tathā pitṝn //AP_*1.019cd/ / gandharvān dānavān yakṣān rākṣasān guhyakāṃs tathā /AP_*1.020ab/
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13752498 (0.044):
ṛṣīṇāṃ mānuṣāṇāṃ ca HV_91.6c / ṛṣīn devān sagandharvān HV_3.3c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16179131 (0.046):
ṛṣīṇāṃ mokṣakāṅkṣiṇām **HV_App.I,42.8**1:1b / ṛṣīn devān sagandharvān HV_3.3c
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4919432 (0.047):
bhūtāni manasā pūrvaṃ dakṣaX ??? asṛjansune /AP_*4.049ab/ / devānṛṣīn sagandharvānasurān pannagāṃstadā //AP_*4.049cd/
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10356224 (0.052):
12,203.013a pitṝn devān ṛṣīṃś caiva tathā vai yakṣadānavān
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9604082 (0.052):
[81.22] devān ṛṣīṃs tu gandharvān asurān pannagāṃs tathā // [ViṣṇuP
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11573177 (0.052):
[81.22] devān ṛṣīṃs tu gandharvān asurān pannagāṃs tathā //*{656}*
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11573347 (0.052):
!{656}! ViṣṇuP: manasāny eva bhūtāni pūrvaṃ dakṣo 'sṛjattadā / devān ṛṣīn / sagandharvān asurān pannagāṃs tathā //.
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23396984 (0.052):
devān ṛṣīn sagandharvān % asurān pannagāṃs tathā // ViP_1,15.86 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5103651 (0.052):
devān ṛṣīn sagandharvān asurān pannagāṃs tathā // ViP_1,15.86 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117188 (0.052):
devānṛṣīnsagandharvānasurānpannagāṃs tathā // ViP_1,15.87 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8793696 (0.053):
AbhT_15.51a/. sūryaṃ jalena mālinyā tarpayedviśvatarpakam / / AbhT_15.51b/. devānpitṝnmunīnyakṣān rakṣāṃsyanyacca bhautikam // 51
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731911 (0.053):
ṛṣīn devān sagandharvān % asurān yakṣarākṣasān // BrP_3.3 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003243 (0.053):
ṛṣīn devān sagandharvān asurān yakṣarākṣasān // BrP_3.3 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19626994 (0.054):
01,070.025a pitṝn devān ṛṣīn viprān gandharvoragarākṣasān
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16774242 (0.056):
ṛṣīn devān sagandharvān BrP_3.3c / ṛṣīn pitṛgaṇāṃs tathā BrP_152.29d
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23932510 (0.056):
viśvasyādau sumanasā % sṛṣṭvā devāṃs tathā pitṛn // NsP_2.22 // / gandharvān rākṣasān yakṣān $ piśācān guhyakāṃs tathā &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16997499 (0.056):
viśvasyādau sumanasā sṛṣṭvā devāṃs tathā pitṛn // NsP_2.22 // / gandharvān rākṣasān yakṣān piśācān guhyakāṃs tathā /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23959036 (0.061):
devān pitṝn manuṣyāṃś ca $ vidyādharagaṇān api & / yakṣāṃś caiva tataḥ sarve % ghātayanti divāniśam // NsP_47.9 //
bhakṣārthamiha lipsaṃtau ceratustau niśācarau /
indrasyānucarau caiva kṣubdhau dṛṣṭvā hyatiṣṭhatām // BndP_2,7.72 //
rākṣasaṃ taṃ kadācidvai niśīthe hyeka mīśvaram /
āhāraṃ sa parīpsanvai śabdenānusasāra ha // BndP_2,7.73 //
āsasāda piśācau vai tvajaḥ śaṇḍhaśca tābubhau /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723887 (0.053):
amito dravaketuśca jaṃbho 'thājastu śakrakaḥ // BndP_3,1.60 //
kapiputrau mahāvīryauṃ kūṣmāḍau pūrvajāvubhau // BndP_2,7.74 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16825263 (0.039):
tasyāḥ putrau mahārājñau BrP_89.5a / tasyāḥ putrau mahāśreṣṭhau BrP_131.3a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3830722 (0.044):
sa ca vai gārhapatyo 'gniḥ % prathamo brahmaṇaḥ smṛtaḥ // MatsP_51.11 // / tataḥ sabhyāvasathyau ca $ saṃśatyās tau sutāvubhau &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8870239 (0.044):
sa ca vai gārhapatyo 'gniḥ prathamo brahmaṇaḥ smṛtaḥ // MatsP_51.11 // / tataḥ sabhyāvasathyau ca saṃśatyās tau sutāvubhau /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 550856 (0.047):
nagarīṃ mathurāṃ prāptau $ vasudevasutāv ubhau // HV_App.I,18.1074 // / [k: D6 T1.2 G1.3 5 M G(ed.) ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22036413 (0.047):
nagarīṃ mathurāṃ prāptau vasudevasutāv ubhau // HV_App.I,18.1074 // / [k: D6 T1.2 G1.3 5 M G(ed.) ins. :k]
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4626622 (0.052):
citrasenaḥ smṛtaścāsya kanyā citravatī tathā // BndP_2,71.257 // / tumbaśca tumbaṃvarcāśca jātau tumbasya tāvubhau /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4614220 (0.052):
alaṃbuṣeseṣṭamatho viṣṇuvaiṇavarāvubhau // BndP_2,61.39 // / sāgarāvijayaṃ caiva sarvabhūtamanoharaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19698174 (0.053):
01,180.013c pāṇḍuputrau mahāvīryau pratīyatur ariṃdamau / 01,180.014a tataḥ samutpetur udāyudhās te; mahīkṣito baddhatalāṅgulitrāḥ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21519166 (0.056):
Manu12.18c/ vyapeta.kalmaṣo 'abhyeti) tāv eva ubhau mahā.ojasau || / Manu12.19a/ tau dharmaṃ paśyatas) tasya pāpaṃ ca atandritau saha |
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25769656 (0.058):
tebhyo 'pi lalitāmantrā daśabhedavibheditāḥ // BndP_3,38.8 // / teṣu dvau manurājau tu variṣṭhau vindhyamardana /
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10041173 (0.058):
mānuṣaḥ sūktavākāyeti sūktavākaṃ hotā pratipadyate 'thaitā ubhāveva / prastarau / samullumpata ubhāvanupraharata ubhau tṛṇe apagṛhyopāsāte yadā hotā
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11449492 (0.058):
madhyamāt tau bhakārādyau mantrimukhyau ubhau tadā / / dhaninau śrīmatau khyātau śāsane 'smiṃ hite ratau /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11345566 (0.058):
śākyamuniṃ nirīkṣamāṇāḥ / upariṣṭācca śuddhāvāsādeva sannikṛṣṭau aparau / dvau devaputrau samantātpaṭṭavitānadīrghāpāyaśasobhanāgṛhītau
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 547621 (0.059):
vasudevasutau vīrau $ yuyutsū pratyadṛśyatām // HV_App.I,18.834 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22033178 (0.059):
vasudevasutau vīrau yuyutsū pratyadṛśyatām // HV_App.I,18.834 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512223 (0.059):
pṛthostu putrau vikrāntau jajñāte 'ntarddhipāṣanau // BndP_1,37.22 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4569967 (0.059):
vatsāraścāsitaścaiva tāvubhau brahma vādanā // BndP_2,8.29 // / vatsārānnidhruvo jajñe rebhyaśca suhamāyaśāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19921489 (0.060):
03,259.007a puṣpotkaṭāyāṃ jajñāte dvau putrau rākṣaseśvarau / 03,259.007c kumbhakarṇadaśagrīvau balenāpratimau bhuvi
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27037744 (0.060):
6.033.012c rākṣasābhyāṃ sughorābhyāṃ kapimukhyau samāgatau / 6.033.013a vīraḥ pratapano ghoro rākṣaso raṇadurdharaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4630115 (0.060):
athopāmannrayandevāḥ śaṇḍāmakārai tu tāvubhau // BndP_2,73.64 //
piṅgākṣāvūrddhvaromāṇau vṛttākṣau ca sudāruṇau /
kanyābhyāṃ sahitau tau tu tābhyāṃ bhartuścikīrṣayā // BndP_2,7.75 //
te kanye kāmarūpiṇyau tadācāramubhe ca tam / / āhārārthe samīhantau sakanyau tu bubhukṣitau // BndP_2,7.76 //
apaśyatāṃ rakṣasaṃ tau kāmarūpiṇamagrataḥ / / sahasā sannipātena dṛṣṭvā caiva parasparam // BndP_2,7.77 //
īkṣamāṇāḥ sthitānyonyaṃ parasparajighṛkṣavaḥ / / pitarāvūcatuḥ kanye yuvā mānayata drutam // BndP_2,7.78 //
jīvagrāhaṃ nigṛhyainaṃ visphurantaṃ padepade /
tatastamabhisṛtyainaṃ kanye jagṛhatustadā // BndP_2,7.79 //
saṃgṛhītvā tu hastābhyāmānītaḥ pitṛsaṃsadi /
tābhyāṃ kanyāgṛhītaṃ taṃ piśācau vīkṣya rakṣasam // BndP_2,7.80 //
apṛcchatāṃ ca kasya tvaṃ sa ca sarvamabhāṣata / / tasya karmābhijātī ca śrutvā tau rakṣasastadā // BndP_2,7.81 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4920640 (0.064):
kathayāmāsa tatsarvaṃ ādeśī yad uvāca ha //AP_*6.021cd/ / tac chrutvāsau suniścāha mātaraṃ pitaraṃ punaḥ /AP_*6.022ab/
ajaḥ śaṇḍaśca tasmai te kanyake pratyapādayat / / tau tuṣṭau karmaṇā tasya kanye te dadatustu vai // BndP_2,7.82 //
paiśācaina vivāhena rudantyāvudvavāha saḥ / / ajaḥ śaṇḍaḥ sutābhyāṃ tu tadā śrāvayatāṃ dhanam // BndP_2,7.83 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25734466 (0.023):
punaśca tatpuraṃ prāyādvajro 'pi dhanatṛṣmayā // BndP_3,7.14 // / evaṃ bahudhanaṃ tdṛtvā niścikṣepa mahītale /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728220 (0.039):
saptakumbheṣvasau gāmī tathā rājabhaṭaśca yaḥ // BndP_3,2.155 // / saṃtāpyate vāśvaṇiktathāca dhanarakṣitā /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12764817 (0.042):
lobhānmohādathājñānādya ādatter'cako dhanam // BhS_35.478 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723693 (0.047):
te dṛṣṭvā tānsvayaṃbhūtānbrahmavyāhāriṇastadā // BndP_3,1.45 // / saraṃbdhā vai vyakarṣanta mama putro mametyuta /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8506243 (0.048):
vidyādhanaṃ mahāsāraṃ svayaṅgrāhaṃ jighṛkṣasi // BndP_1,34.57 //
iyaṃ brahmadhanā nāma kanyā yā sahitā śubhā /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4626526 (0.051):
bhadraśca bhadraguptaśca bhadracitrastathaiva ca // BndP_2,71.249 // / badhrabāhuśca vikhyātaḥ kanyā bhadravatī tathā /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25734466 (0.062):
punaśca tatpuraṃ prāyādvajro 'pi dhanatṛṣmayā // BndP_3,7.14 // / evaṃ bahudhanaṃ tdṛtvā niścikṣepa mahītale /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4626614 (0.063):
citrasenaḥ smṛtaścāsya kanyā citravatī tathā // BndP_2,71.257 // / tumbaśca tumbaṃvarcāśca jātau tumbasya tāvubhau /
brahma tasyāparāhāra iti śaṇḍo 'bhyabhāṣata // BndP_2,7.84 //
iyaṃ jantudhanā nāma kanyā sarvāṅgajantilā /
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27611241 (0.033):
sa vīrasenastvaṣṭuraṃ śo yamasyāpyāveśayuk sā ca kanyā ṇsacī hi| / t ārādehe sūryajasyāṅgasaṅgāt svargaṃ nāgādantarikṣādihā'sīt | 20.160 |
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6647918 (0.047):
u13.50/.ayaṃ bhoḥ puṣkarasārin kanyā^lakṣaṇaṃ nāma^adhyāyaḥ/ / u13.51/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin vastra^adhyāyaṃ vyākhāsyāmi/ tac
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097936 (0.051):
saṃnipatitāni / tadyathā - vibhūṣaṇadharā nāma nāgakanyā / svātimukhā nāma
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7098024 (0.061):
nāgakanyā / chatramukhā nāma nāgakanyā / dharmapīṭhā nāma nāgakanyā /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097947 (0.061):
nāgakanyā / jayaśrīrnāma nāgakanyā / vijayaśrīrnāma nāgakanyā / mucilindā / nāma nāgakanyā / trijaṭā nāma nāgakanyā / vidyullocanā nāma nāgakanyā /
jantubhāva dhanādānā ityajau'śrāvayaddhanam // BndP_2,7.85 //
sarvāṅgakeśāpāśā ca kanyā jantudhanā tu yā /
yātudhānaprasūtā sā kanyā caiva mahāravā // BndP_2,7.86 //
aruṇā cāpyalomā ca kanyā brahmadhanā tu yā /
brahmadhānaprasūtā sā kanyā caiva mahāravā // BndP_2,7.87 //
evaṃ piśācakanye te mithune dve prasūyatām / / tayoḥ prajānisargaṃ ca kathayiṣye nibodhata // BndP_2,7.88 //
hetiḥ prahetirugraśca pauruṣeyau vadhastathā / / vidyutsphūrjaśca vātaśca āyo pyāghrastathaiva ca // BndP_2,7.89 //
sūryaśca rākṣasā hyete yātudhānātmajā daśa / / mālyavāṃśca sumālī ca prahetitanayau śṛṇu // BndP_2,7.90 //
prahetitanayaḥ śrīmānapulomā nāma viśrutaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4354260 (0.062):
dhanvaṃtares tu tanayaḥ ketumān iti viśrutaḥ // HV_23.56 //
madhuḥ paro mahograstu lavaṇastasya cātmajaḥ // BndP_2,7.91 //
mahāyogabalopeto mahā devamupasthitaḥ /
ugrasya putrau vikrānto vajrahā nāma viśrutaḥ // BndP_2,7.92 //
pauruṣeyasutāḥ pañca puruṣādā mahābalāḥ /
kūraśca vikṛtaścaiva rudhirādastathaiva ca // BndP_2,7.93 // / medāśaścavapāśaśca nāmabhiḥ parikīrttitāḥ /
vadhaputrau durācārau vighnaśca śāmanaśca ha // BndP_2,7.94 //
vidyutputro durācāro rasano nāma rākṣasaḥ / / sphūrjakṣetre nikuṃbhastu jāto vai brahmarākṣasaḥ // BndP_2,7.95 //
vātaputro virodhastu tathā yasya janātakaḥ /
vyāghra putro nirānandaḥ kratūnāṃ vighnakārakaḥ // BndP_2,7.96 //
sarvasya cānvaye jātā pūrāḥ sarpāśca rākṣasāḥ /
yātudhānāḥ parikrāntā brahma dhānānnibodhata // BndP_2,7.97 //
yajñāpeto dhṛtiḥ kṣemo brahmapetaśca yajñahā /
śvātoṃ'bukaḥ kelisarpauṃ brahmadhānātmajā nava // BndP_2,7.98 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1755442 (0.050):
ity upakramya, nepathye biraeha keli ākaḍḍhaṇa pāḍaṇijjaṃ goura duvāraṃ, / boḍheha bibiha ppaharaṇa saṇṇāha daha sahassāi | (vracayata
svasāro brahmarākṣasyasteṣāṃ cemāḥ sudāruṇāḥ / / raktakarṇī mahājihvā kṣamā ceṣṭāpahāriṇī // BndP_2,7.99 //
etāsāmanvaye jātāḥ pṛthivyāṃ brahmarākṣasāḥ / / ityete rākṣasāḥ krāntā yakṣasyavinibodhata // BndP_2,7.100 //
cakame sarasaṃ yakṣaḥ pañcacūḍāṃ kratusthalām /
tallipsuścintayānaḥ sa devodyānāni mārgate // BndP_2,7.101 //
vaibhrājaṃ surabhiṃ caiva tathā caitrarathaṃ ca yat / / viśokaṃ sumanaṃ caiva nandanaṃ ca vanottamam // BndP_2,7.102 //
bahūni ramaṇīyāni mārgate jātalālasaḥ / / dṛṣṭvā tāṃ nandane so 'tha apsarobhiḥ sahāsinīm // BndP_2,7.103 //
nopāyaṃ vindate tatra tasyā lābhāya cintayan / / dūṣitaḥ svena rūpeṇa karmaṇā caiva dūṣitaḥ // BndP_2,7.104 //
mamodvijanti hiṃsrasya tathābhūtāni sarvaśaḥ / / tatkathaṃ nāma cārvagīṃ prāpnuyāmahamaṅganām // BndP_2,7.105 //
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21408726 (0.046):
loke prādurbhāvo bhavati parīttānām | na punaḥ sarvaśo nāsti | sa khalu
dṛṣṭvopāyaṃ tataḥ so 'tha śīghrakārī vyavarttayat /
kṛtvā rūpaṃ vasurucergandharvasya ca guhyakaḥ // BndP_2,7.106 //
tataḥ so 'psarasāṃ madhye tā jacagrāha kratusthalām /
buddhvā vasuruciṃ taṃ sā bhāvenaivābhyāvarttata // BndP_2,7.107 // / saṃbhūtaḥ sa tayā sārddhaṃ dṛśyamāno 'psarogaṇaiḥ /
jagāma maithunaṃ yakṣaḥ putrārthaṃ sa tayā saha // BndP_2,7.108 //
dṛśyamāno 'psaro lipsuḥ śaṅkāṃ naiva cakāra saḥ /
tataḥ saṃsiddhakāraṇaḥ sadyo jātaḥ sutastu vai // BndP_2,7.109 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750739 (0.051):
sanadvājātkulirjāto 'nañjanastu kuleḥ sutaḥ // GarP_1,138.53 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4622211 (0.054):
yadurjyeṣṭhastava suto jātastamanudaturvasuḥ // BndP_2,68.78 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570070 (0.055):
tasya celavilā kanyālaṃbuṣāgarbhasaṃbhavā // BndP_2,8.37 // / tasyāṃ jāto viśravāstu vaulastyakulavarddhanaḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23719608 (0.058):
pitṛnārādhya devaistairdattānenaiva hetunā // VamP_26.57 // / yastvasyāṃ bhūtapatinā putro jāto bhaviṣyati /
uchrayātpariṇāhena sadyo vṛddhaḥ śriyā jvalan /
rājāhamiti nābhirhi pitaraṃ so 'bhyavādayat // BndP_2,7.110 //
bhavān rajatanābheti pitā taṃ pratyuvāca ha / / mātrānurūpo rūpema piturvīryeṇajāyate // BndP_2,7.111 //
jāte tasminkumāre tu svarupaṃ prayapadyata / / svarūpaṃ pratipadyante gūhanto yakṣarākṣasāḥ // BndP_2,7.112 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2970111 (0.064):
tatra saṃśayaḥ kimākāśādisvarūpamevāvārohantaḥ pratipadyante / kiṃvākāśādisāmyamiti /
suptā mriyantaḥ kruddhāśca bhītāste harṣitāstathā / / tato 'bravītso 'psarasaṃ smayamānastu guhyakaḥ // BndP_2,7.113 //
gṛhaṃ me gaccha bhadraṃ te saputrā tvaṃ varānane /
ityuktvā sahasā tatra dṛṣṭvā svaṃ rūpamāsthitam // BndP_2,7.114 //
vibhrāntāḥ pradrutāḥ sarvāḥ sametyāpsarasastadā /
gacchantīmanvagacchattāṃ putrastaptāṃ tvayanśirā // BndP_2,7.115 //
gandharvāpsarasāṃ madhye nayitvā sa nyavarttata /
tāṃ ca dṛṣṭvā samutpattiṃ yakṣasyāpsarasāṃ gaṇāḥ // BndP_2,7.116 //
yakṣāṇāṃ tu janitrī tvaṃ ityūcustāṃ kratusthalām /
jagāma saha putreṇa tato yakṣaḥ svamālayam // BndP_2,7.117 //
nyagrodho rohiṇo nāmnā śerate tatra guhyakāḥ / / tasminnivāso yakṣāṇāṃ nyagrodhe rohiṇe smṛtaḥ // BndP_2,7.118 //
yakṣo rajatanābhaśca guhyakānāṃ pitāmahaḥ / / anuhrādasya daityasya bhadrāṃ maṇivarāṃ sutām // BndP_2,7.119 //
upayeme 'navadyāṅgīṃ tasyāṃ maṇivaro vaśī /
jajñe sā maṇibhadraṃ ca śakratulyaparākramamam // BndP_2,7.120 //
tayoḥ patnyau bhaginyau ca kratusthasyātmaje śubhe /
nāmnā puṇyajanī caiva tathā devajanī ca yā // BndP_2,7.121 //
vijajñe paṇibhadrātu putrānpuṇyajanī śubhā /
siddhārthaṃ sūryatejaśca sumanaṃ nandanaṃ tathā // BndP_2,7.122 //
maṇḍūkaṃ rucakaṃ caiva maṇimantaṃ vasuṃ tathā / / sarvānubhūtaṃ śaṅkhaṃ ca piṅgākṣaṃ bhīrumeva ca // BndP_2,7.123 //
asomaṃ dūrasomaṃ ca padmaṃ candraprabhaṃ tathā /
meghavarṇaṃ subhadraṃ ca pradyotaṃ ca mahādyutim // BndP_2,7.124 //
dyuti mantaṃ ketumantaṃ darśanīyaṃ sudarśanam / / catvāro viṃśatiścaiva putrāḥ puṇyajanībhavāḥ // BndP_2,7.125 //
jajñire maṇibhadrasya sarve te puṇyalakṣaṇāḥ / / teṣāṃ putrāśca pautrāśca yakṣāḥ puṇyajanāḥ śubhāḥ // BndP_2,7.126 //
vijajñe vai devajanī putrānmaṇivarāñchubhā /
pūrṇabhadraṃ haimavantaṃ maṇimantravivarddhanau // BndP_2,7.127 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2805118 (0.063):
rathān sad aśvān āropya maṇi kāñcana bhūṣitān / / prīṇayya sunṛtair vākyaiḥ sva deśān pratyayāpayat // BhP_10.73.028 //
kusuṃ caraṃ piśaṅgaṃ ca sthūlakarṇaṃ mahāmudam /
svetaṃ ca vimalaṃ caiva puṣpadantaṃ cayāvaham // BndP_2,7.128 //
padmavarṇaṃ sucandraṃ ca pakṣañca balakaṃ tathā / / kumudākṣaṃ sukamalaṃ varddhamānaṃ tathā hitam // BndP_2,7.129 //
padmanābhaṃ sugandhaṃ ca suvīraṃ vijayaṃ kṛtam /
pūrmamāsaṃ hiraṇyākṣaṃ sāraṇaṃ caiva mānasam // BndP_2,7.130 //
putrā maṇivarasyaite yakṣā vai guhyakāḥ smṛtāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 568588 (0.050):
khaḍgaiḥ pāśaiḥ samājaghne $ yakṣān devaripus tadā / HV_App.I,25.87 / / yakṣāś ca guhyakāś caiva $ bhītā dudruvur āhavāt / HV_App.I,25.88 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25128440 (0.050):
yakṣān devaripus tadā HV_App.I,25.87b / yakṣāś ca guhyakāś caiva HV_App.I,25.88a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22054143 (0.050):
khaḍgaiḥ pāśaiḥ samājaghne yakṣān devaripus tadā / HV_App.I,25.87 / / yakṣāś ca guhyakāś caiva bhītā dudruvur āhavāt / HV_App.I,25.88 /
surupāśca suveṣāśca sragviṇaḥ priyadarśanāḥ // BndP_2,7.131 //
teṣāṃ putrāśca pautrāśca śataśo 'tha sahasraśaḥ / / khaśāyāstvapare putrā rākṣasāḥ kāmarūpiṇaḥ // BndP_2,7.132 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4567446 (0.0):
teṣāṃ putrāśca pautrāśca śataśo 'tha sahasraśaḥ // BndP_2,7.304 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570842 (0.0):
trīṃllokāndhārayantīmāndevarṣigaṇasaṃkulān // BndP_2,8.101 // / teṣāṃ putrāśca pautrāśca śataśo 'tha sahasraśaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4919294 (0.015):
jātāstatputrapautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ //AP_*4.037cd/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15319215 (0.019):
trilokadhāraṇe śaktā $ devarṣikulasaṃbhavāḥ & / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca % śataśo 'tha sahasraśaḥ // LiP_1,63.94 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15325905 (0.019):
navograsenasya sutās $ teṣāṃ kaṃsastu pūrvajaḥ & / teṣāṃ putrāśca pautrāś ca % śataśo 'tha sahasraśaḥ // LiP_1,69.42 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7212986 (0.019):
trilokadhāraṇe śaktā devarṣikulasaṃbhavāḥ / / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ // LiP_1,63.94 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7219672 (0.019):
navograsenasya sutās teṣāṃ kaṃsastu pūrvajaḥ / / teṣāṃ putrāśca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ // LiP_1,69.42 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333617 (0.022):
teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ | *HV_3.58*69:1 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4334127 (0.022):
ete vai dānavāḥ śreṣṭhā danuvaṃśavivardhanāḥ / / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ // HV_3.79 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4334382 (0.022):
ete kaśyapadāyādāḥ kīrtitāḥ sthāṇujaṃgamāḥ // HV_3.93 // / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732974 (0.022):
ete vai dānavāḥ śreṣṭhā % danor vaṃśavivardhanāḥ // BrP_3.89 // / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca $ śataśo 'tha sahasraśaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26733115 (0.022):
nahuṣaḥ śaṅkharomā ca % maṇir ity evamādayaḥ // BrP_3.101 // / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca $ śataśo 'tha sahasraśaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26733177 (0.022):
yeṣāṃ putrāś ca pautrāś ca % śataśo 'tha sahasraśaḥ // BrP_3.106 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004306 (0.022):
ete vai dānavāḥ śreṣṭhā danor vaṃśavivardhanāḥ // BrP_3.89 // / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004447 (0.022):
nahuṣaḥ śaṅkharomā ca maṇir ity evamādayaḥ // BrP_3.101 // / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004509 (0.022):
yeṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ // BrP_3.106 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21088673 (0.025):
carasya caiva śākaṃ ca madhu koḍḍumbaraṃ tathā | / ete cānye ca bahavah śataśo 'tha sahasraśaḥ |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23402231 (0.028):
teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca % śataśo 'tha sahasraśaḥ // ViP_1,21.26 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5108896 (0.028):
teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ // ViP_1,21.26 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23933699 (0.031):
teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca % śataśo 'tha sahasraśā // NsP_5.47 //
teṣāṃ yathā pradhānānvai varṇyamā nānnibodhata / / lālāviḥ krathano bhīmaḥ sumālī madhureva ca // BndP_2,7.133 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16196710 (0.055):
kundābham ādipuruṣam HV_App.I,31.629a / kupanaḥ kopanaḥ krathaḥ HV_31.72d
visphūrjano bṛhajjihvo mātaṅgo dhūmritastathā / / candrārkabhīkaro budhnaḥ kapilomā prahāsakaḥ // BndP_2,7.134 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15891443 (0.049):
vīryāḍhyajñārkisadṛṣṭaiḥ kośasthāvahavoginaḥ / / sitārejyārkacandrārkijñāṅgeśorkendavo 'dhipāḥ // NarP_1,55.58 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15903292 (0.059):
pauṣṇabhatryuttarāmaitramaruñcandrārkapitryabhaiḥ / / samūlabhairaviddhaistaiḥ strīkaragraha iṣyate // NarP_1,56.426 //
pīḍāparastrinābhaśca vakrākṣaśca niśācaraḥ / / triśirāḥ śatadaṃṣṭraśca tuṇḍakośaśca rākṣasaḥ // BndP_2,7.135 //
aśvaścākaṃpanaścaiva durmukhaśca niśācaraḥ / / ityete rākṣasavārā vikrāntā gaṇarūpimaḥ // BndP_2,7.136 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4565684 (0.061):
anābhibhāvyā vikrāntāḥ sarvalokanamaskṛtāḥ // BndP_2,7.165 //
sarvalokacarāste tu tridaśānāṃ samakramāḥ /
sapta cānyā duhitarastāḥ śṛṇudhvaṃ yathākramam // BndP_2,7.137 //
yāsāṃ ca yaḥ prajāsargo yena cotpāditā gaṇāḥ /
ālaṃbā utkacotkṛṣṭā nirṛtā kapilā śivā // BndP_2,7.138 //
keśinī ca mahābhāgā bhaginyaḥ sapta yāḥ smṛtāḥ /
tābhyo lokanikāyasya hantāro yuddhadurmadāḥ // BndP_2,7.139 //
udīrṇā rākṣasagaṇā ime cotpāditāḥ śubhāḥ / / ālaṃbeyo gaṇaḥ krūra autkaceyo gaṇastathā // BndP_2,7.140 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13856992 (0.032):
sagaṇaṃ nāgavāhanam HV_113.58*1529:2b / sagaṇaḥ sa mahābalaḥ HV_97.23b
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15908431 (0.045):
sarvago magaṇaḥ prokto mukhalo yagaṇaḥ smṛtaḥ / / madhyalo ragaṇaśvaiva prāntyagaḥ sagaṇo mataḥ // NarP_1,57.3 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458558 (0.045):
nīrapippalikā ceti kadalyādigaṇas tvayam / / drāvaṇaḥ sarvalohānāṃ rasādīnāṃ ca niścitam // Rcūm_8.30 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29006563 (0.055):
sagaṇo gaṇasenānīr LiP_1,71.145a / sagaṇo nandinā sārdhaṃ LiP_1,103.71a
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1021511 (0.055):
sa ya etamevamupāste dvitīyavānha bhavati nāsmādgaṇaścidyate / sa hovāca gārgyo ya evāyaṃ yantam paścācabdo'nūdaityetamevāham brahmopāsa
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4565455 (0.062):
utpāditā balāvatā udīrṇā yakṣarākṣasāḥ // BndP_2,7.146 //
Kedarabhatta: Vrttaratnakara, with Sulhana's Sukavihrdayanandini (comm.) (kvrtrsuu.htm.txt) 13699228 (0.063):
ayukpādayoścaturthādakṣarāccennagaṇo bhavatīti tadā navipulā syāt /
tathau tkārṣṭeyaśaiveyau rakṣasāṃ hyuttamā gaṇāḥ /
tathaiva nairṛto nāma tryaṃbakānucareṇa ha // BndP_2,7.141 // / utpāditaḥ prajākarge gaṇeśvaravareṇa tu /
vikrāntāḥ śauryasaṃpannā nairṛtā devarākṣasāḥ // BndP_2,7.142 //
yeṣāmadhipatiryukto nāmnā khyāto virūpakaḥ /
teṣāṃ gaṇaśatānīkā uddhatānāṃ mahātmanām // BndP_2,7.143 // / prāyeṇānucarantyete śaṅkaraṃ jagataḥ prabhum /
daityarājena kumbhena mahākāyā mahātmanā // BndP_2,7.144 //
utpāditā mahāvīryā mahābalaparākramāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19657709 (0.046):
01,115.021f*1242_01 mahāsattvā mahāvīryā mahābalaparākramāḥ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251904 (0.053):
mahāvīryā mahātejā mahābalaparākramāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16900661 (0.056):
mahāvīryaparākramāḥ BrP_5.15b / mahāvīryāḥ parājitāḥ BrP_15.11d
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3707173 (0.058):
vidyādevyo mahāvīryā mahābalaparākramāḥ /
Mahapratisaravidyadharani (mprsvdhu.htm.txt) 4731961 (0.058):
vidyādevyo mahāvīryā mahābalaparākramāḥ ||
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16374824 (0.061):
mahābalaparākramāḥ HV_App.I,20.150b / mahābalasamūhena HV_App.I,30.173a
kāpileyā mahāvīryā udīrṇā daityarākṣasāḥ // BndP_2,7.145 //
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251904 (0.053):
mahāvīryā mahātejā mahābalaparākramāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16900661 (0.058):
mahāvīryaparākramāḥ BrP_5.15b / mahāvīryāḥ parājitāḥ BrP_15.11d
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19657709 (0.059):
01,115.021f*1242_01 mahāsattvā mahāvīryā mahābalaparākramāḥ / 01,115.021f*1242_02 pāṇḍur dṛṣṭvā sutāṃs tāṃs tu devarūpān mahaujasaḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16374824 (0.061):
mahābalaparākramāḥ HV_App.I,20.150b / mahābalasamūhena HV_App.I,30.173a
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3707173 (0.063):
vidyādevyo mahāvīryā mahābalaparākramāḥ /
Mahapratisaravidyadharani (mprsvdhu.htm.txt) 4731961 (0.063):
vidyādevyo mahāvīryā mahābalaparākramāḥ ||
kapilena ca yakṣeṇa keśinyāṃ hyapare janāḥ / / utpāditā balāvatā udīrṇā yakṣarākṣasāḥ // BndP_2,7.146 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4565378 (0.062):
udīrṇā rākṣasagaṇā ime cotpāditāḥ śubhāḥ / / ālaṃbeyo gaṇaḥ krūra autkaceyo gaṇastathā // BndP_2,7.140 //
keśinī duhitā caiva nīlā yā śrudrarākṣasī /
ālaṃbeyena janitā naikāḥ surasikena hi // BndP_2,7.147 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4568941 (0.043):
yathā gharmaditappābhyaścābhdyo vṛṣṭibhya eva // BndP_2,7.424 // / naikā mṛgaśarīrebhyo jāyante jantavastvime /
nailā iti samākhyātā durjayā ghoravikramāḥ /
caranti pṛthivīṃ kṛtsnāṃ tatra te devalaukikāḥ // BndP_2,7.148 //
bahutvāccaivasargasya teṣāṃ vaktuṃ na śakyate /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8499807 (0.062):
vaiśvarūpyaṃ tu sargasya kathitaṃ hyekadaiśikam / / na śakyaṃ parisaṃkhyātuṃ śraddheyaṃ bhūtimicchatā // BndP_1,28.99 //
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28777021 (0.063):
tadatiriktakarotyarthavācakatā'khyātānāṃ na śakyate vaktum / / api ca saprayatnakriyeṣu devattādiṣu vyāpārabhedasambhavāt ghaṭetāṃ
tasyāstvapi ca nīlāyā vikacā nāma rākṣasī // BndP_2,7.149 //
duhitā sutāśca vikayā mahā sattvaparākramāḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7064918 (0.042):
cāruśravāścāruyaśāḥ pradyumnaḥ śaṅkha eva ca // KūrmP_1,23.80 // / rukmiṇya vāsudevasyāṃ mahābalaparākramāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4625160 (0.049):
hṛdikasya sutāstvāsandaśa bhīmaparākramāḥ /
virūpakena tasyāṃ vai nairṛtena iha prajāḥ // BndP_2,7.150 //
utpāditāḥ sughorāśca śṛṇu tāstvanupūrvaśaḥ /
daṃṣṭrākarālā vikṛtā mahākarṇā mahodarāḥ // BndP_2,7.151 //
hārakā bhīṣakāścaiva tathaiva klāmakāḥ pare / / reravākāḥ piśācāśca vāhakāstrāsakāḥ pare // BndP_2,7.152 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25741834 (0.029):
uddhakāścaituhuṇḍāśca niḥsāṇā barbarāḥ pare // BndP_3,16.5 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25741969 (0.033):
ṭaṅkaṇāḥ parvatīyāśca pārasīkāstathā pare // BndP_3,16.16 // / ajāneyā ghaṭṭadharā daradāḥ kāla vandijāḥ /
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24940347 (0.057):
sthūlodarāḥ kumbhakarṇā laṃvakarṇā akarṇakāḥ / / dīrghakarṇā dīrghabāhū dīrghakeśāgrapāṇayaḥ //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4568482 (0.058):
tiryyagaṅgāḥ pāruṣadāḥ piśācāste hyajāmukhāḥ // BndP_2,7.386 //
bhūmirākṣasakā hyete mandāḥ parupavikramāḥ / / carantyadṛṣṭapūrvāstu nānākārā hyanekaśaḥ // BndP_2,7.153 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8496998 (0.063):
dantolūkhalinaścānye tvaśmakuṭṭāstathā pare // BndP_1,27.8 // / sthānavīrāsanāścānye mṛgayaryāratāstathā /
utkṛṣṭabalasattvā ye teṣāṃ vaikhecarāḥ smṛtāḥ /
lakṣamātreṇa cākāśaṃ svalpātsvalpaṃ caranti vai // BndP_2,7.154 //
etairvyāptamidaṃ viśvaṃ śataśo 'tha sahasraśaḥ / / bhūmirākṣasakaiḥ sarvairanekaiḥ kṣudrarākṣasaiḥ // BndP_2,7.155 //
nānāprakārairākrāntā nānā deśāḥ samantataḥ /
samāsābhihitāścaivahyaṣṭau rākṣasamātaraḥ // BndP_2,7.156 //
aṣṭau vibhāgā hyeṣāṃ hi vyākhyātā anupūrvaśaḥ / / bhadrakā nikarāḥ kecidajñaniṣpattihetukāḥ // BndP_2,7.157 //
sahasraśatasaṃkhyātā martya lokavicāriṇaḥ /
pūtarā mātṛsāmānyāstathā bhūtabhayaṅkarāḥ // BndP_2,7.158 //
bālānāṃ mānuṣe loke grahā maraṇahetukāḥ /
skandagrahādayo hāsyā āpakāstrāsakādayaḥ // BndP_2,7.159 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8482889 (0.020):
pauleyāśca kirātāśca rūpakāstāpakaiḥ saha // BndP_1,16.60 // / tathā karītayaścaiva sarve caiva karandharāḥ /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394258 (0.030):
yata ātatāyitve 'pi bhrātrādayaḥ sambhajanīyā vardhanīyā / lāḍanoyā na tu
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17418544 (0.031):
(2.8.1192) droṇāḍhakādi vāpādau drauṇikāḍhakikādayaḥ / (2.8.1193) Kharīvāpas tu khārīka uttma{ṇā}ṛdayas triṣu
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21239565 (0.032):
ākārānto yo dhātustadantasya bhasyāṅgasya lopaḥ / alo 'ntyasya / viśvapaḥ / / viśvapā / viśvapābhyāmityādi / evaṃ śaṅkhadhmādayaḥ / dhātoḥ kim ? hāhān
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11948542 (0.034):
saptaupadhikapuṇyakriyāvastupuṇyavṛddhyabhāvadoṣa ity evam ādayo / 'nuṣaṃgāḥ. anuṣaṃgāṇāṃ punaḥ pratyanuṣaṃgā iti. tatparihārā bhaviṣyantīti
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21248582 (0.034):
adhaviṣyat, adhoṣyat / adhaviṣyatām, adhoṣyatām / adhaviṣyata, adhoṣyata / iti svādayaḥ // 5 // / atha tudādayaḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20910292 (0.035):
sādhyavyāpakā ityarthaḥ/ prameyatvābhidheyatvādaya iti bhāvaḥ/ / tatpratiyogikatetyādestavdyāpyatvamityarthaḥ/ dhūmādihetoriti yojyam/
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3906343 (0.036):
MatsP_154.460 // / visaṃhatāḥ kimiti na ṣāḍgavādayaḥ $ svagītakair lalitapadaprayogajaiḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8945833 (0.036):
MatsP_154.460 // / visaṃhatāḥ kimiti na ṣāḍgavādayaḥ svagītakair lalitapadaprayogajaiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2697300 (0.038):
ya ātma vidyām ākhyāya svayaṃ saṃśuddho mahā puruṣam anusasmāra // / BhP_05.15.004 //_* / pratīhāt suvarcalāyāṃ pratihartrādayas traya āsann ijyā kovidāḥ sūnavaḥ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4934790 (0.038):
*{1/600: E1,5,6; E2,4: holākādiḥ, E4 (Fn.) tasmād holākādayaḥ; tad / dholākādayaḥ}* / *{1/601: E4 (Fn.): āhnīnaibukā dākṣiṇātyair}*
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4792894 (0.050):
yathā devālaye nyasas tathā śatapade hitaḥ /AP_93.034ab/ / grahāḥ skandādayastatra vijñeyāś caiva ṣaṭpadāḥ //AP_93.034cd/
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6002830 (0.055):
taṃ tathā bhinna maryādaṃ pāpam ātmopaghātinam | / devādayo 'py anughnanti grahāś chidra prahāriṇaḥ || 5 ||
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858539 (0.055):
dvitīyāt 'viṃśati' śabdādūrdhvaṃ guṇāḥ......ātmagrahādayo 'viṃśatiḥ' / / 'kalaṅkāḥ' doṣāḥ / yasya 'vicchinnāḥ' prahīṇāḥ /
kaumārāste tu vijñeyā bālānāṃ gṛhavṛttayaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15886613 (0.048):
aṣṭādaśasmiṅādyāstu āmanepadino matāḥ // NarP_1,53.31 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15889600 (0.049):
tadguṇādbhadinairbhaktyā dyugaṇādyadavāpyate // NarP_1,54.136 // / taddosrivnādaśādhnāṃśā vijñeyā ayatānidhāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15919527 (0.050):
seṃduḥ svanāmāgharṇādyā ṅenamoṃtā ime smṛtāḥ // NarP_1,66.84 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15887169 (0.051):
carcādyā ādhṛṣīyāstu pyantā vā parikīrtitāḥ // NarP_1,53.70 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723594 (0.054):
manvantareṣu bhāvyeṣu bhūteṣvapi tathaiva ca // BndP_3,1.37 // / kulekule nisargāstu tasmājjñeyā vibhāgaśaḥ /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6546415 (0.054):
nirvedādyāstrayastriṃśad bhāvā ye parikīrtitāḥ | / augryalasye vinā te'tra vijñeyā vyabhicāriṇaḥ // RUnm_13.1 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728535 (0.057):
bhūmeradhastātsaptaiva narakāḥ parikīrttitāḥ // BndP_3,2.179 // / adharmasūtayaste syurandhatāmisrakādayaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25779240 (0.059):
sarvādyā jṛṃbhiṇī śaktiḥ sarvādyā vaśakāriṇī // BndP_3,44.29 // / sarvādyā rañjinī śaktiḥ sarvādyonmādinī tathā /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512803 (0.060):
atītānāgatā ye ca varttante sāṃprataṃ ca ye // BndP_1,38.6 // / sarve manvantaredrāste vijñeyāstulyalakṣaṇāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8505030 (0.061):
lopāmudrā ca dharmajñā yā ca kośītikā smṛtā // BndP_1,33.19 // / etāśca brahmavādinya apsaro rūpaṃsamatāḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835044 (0.061):
dhānyottamāś ca vijñeyāḥ kaidārāḥ sukumārakāḥ // Rajni_16.5 / rājānnaṣaṣṭikasitatararaktamuṇḍasthūlāṇugandhanirapādikaśālisaṃjñāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8482888 (0.062):
pauleyāśca kirātāśca rūpakāstāpakaiḥ saha // BndP_1,16.60 // / tathā karītayaścaiva sarve caiva karandharāḥ /
skandagrahaviśeṣāṇāṃ māyikānāṃ tathaiva ca // BndP_2,7.160 // / pūtanā nāma bhūtānāṃ ye ca lokavināyakāḥ /
evaṃ gaṇasahasrāṇi caranti pṛthivīmimām // BndP_2,7.161 // / yakṣāḥ puṇyajanā nāmapūrṇabhadrāśca ye smṛtāḥ /
yakṣāṇāṃ rākṣasānāṃ ca paulastyāgastayaśca ye // BndP_2,7.162 //
nairṛtānāṃ ca sarveṣāṃ rājabhūdalakādhipaḥ / / yakṣādṛṣṭyā pibantīha nṝṇāṃ māṃsamasṛgvase // BndP_2,7.163 //
rakṣāṃsyanupraveśena piśācaiḥ paripīḍanaiḥ / / sarvalakṣaṇasaṃpannāḥ samāmaiścāpi daivataiḥ // BndP_2,7.164 //
bhāsvarā balavantaśca īśvarāḥ kāmarūpiṇaḥ / / anābhibhāvyā vikrāntāḥ sarvalokanamaskṛtāḥ // BndP_2,7.165 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4565335 (0.061):
ityete rākṣasavārā vikrāntā gaṇarūpimaḥ // BndP_2,7.136 // / sarvalokacarāste tu tridaśānāṃ samakramāḥ /
sūkṣmāścaujasvinomedhyā varadā yājñikāśca vai /
devānāṃ lakṣaṇaṃ hyetadasurāṇāṃ tathaiva ca // BndP_2,7.166 // / hīnā devaistribhiḥ pādairgandharvāpsarasaḥ smṛtāḥ /
gandharvebhyastribhiḥ pādairhīnā guhyakarākṣasāḥ // BndP_2,7.167 //
aiśvaryahīnā rakṣobhyaḥ piśācāstriguṇāṃ punaḥ /
evandhanena rūpeṇa āyuṣā ca balena ca // BndP_2,7.168 // / dharmaiśvaryeṇa buddhyā ca tapaḥśrutaparākramaiḥ /
devāsurebhyo hīyante trīṃstrīnpādānparasparam // BndP_2,7.169 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15305215 (0.061):
yugeṣvetāni hīyante % trīṃstrīn pādān krameṇa tu // LiP_1,40.84 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7198987 (0.061):
yugeṣvetāni hīyante trīṃstrīn pādān krameṇa tu // LiP_1,40.84 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15304721 (0.064):
yuge yuge ca hīyante % trīṃstrīnpādāṃstu siddhayaḥ // LiP_1,40.48 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7198493 (0.064):
yuge yuge ca hīyante trīṃstrīnpādāṃstu siddhayaḥ // LiP_1,40.48 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3885732 (0.064):
yuge yuge tu hīyante % trīṃstrīnpādāṃśca siddhayaḥ // MatsP_144.48 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8925225 (0.064):
yuge yuge tu hīyante trīṃstrīnpādāṃśca siddhayaḥ // MatsP_144.48 //
gandharvādyāḥ piśācāntāścatasro devayonayaḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25424400 (0.058):
gaṃdharvādyāḥ piśācāṃtāścatasro devayonayaḥ // ŚivP_7.2,31.156ab/
ataḥ śṛṇuta bhadraṃ vaḥ prajāḥ krodhavaśānvayāḥ // BndP_2,7.170 //
krodhāyāḥ kanyakā jajñe dvādaśaivātmasaṃbhavāḥ /
tā bhāryā pulahasyāsannāmato me nibodhata // BndP_2,7.171 //
mṛgī ca mṛgamandā ca haribhadrā tvirāvatī / / bhūtā ca kapiśā daṃṣṭrā ṛṣā tiryā tathaiva ca // BndP_2,7.172 //
śvetā ca saramā caiva surasā ceti viśrutā / / mṛgyāstu harigāḥ putrā mṛgaścānye śaśāstathā // BndP_2,7.173 //
nyaṅkavaḥśarabhā ye ca ruravaḥ pṛṣatāśca ye /
ṛkṣāśca mṛgamandāyā gavayāścāpare tathā // BndP_2,7.174 //
mahiṣoṣṭravarāhaśca khaḍgā gauramukhāstathā / / haryyā stu harayaḥ putrā golāṅgūlāstarakṣavaḥ // BndP_2,7.175 //
vānarāḥ kinnarāścaiva māyuḥ kiṃpuruṣāstathā / / siṃhāvyāghrāśca nīlāścadvīpinaḥ krodhitādharāḥ // BndP_2,7.176 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570480 (0.043):
bhūtāḥ sarppāḥ piśācāśca sṛmarā hastinastathā / / vānarāḥ kinnarāśceva māyuḥ kiṃpuruṣāstathā // BndP_2,8.71 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 680688 (0.050):
vyarājantāntarikṣasthā $ nīlā iva payodharāḥ // HV_App.I,42B.306 // / [k: Ñ2 V2.3 B1.2 Ds ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22166235 (0.050):
vyarājantāntarikṣasthā nīlā iva payodharāḥ // HV_App.I,42B.306 // / [k: Ñ2 V2.3 B1.2 Ds ins. :k]
sarpāścājagarā grāhā mārjārā mūṣikāḥ pare /
maṇḍūkā nakulāścaiva valkakā vanagocarāḥ // BndP_2,7.177 //
haṃsaṃ tu prathamaṃ jajñe pulahasya varaṃ śubhā /
raṇacandraṃ śatamukhaṃ darīmukhamathāpi ca // BndP_2,7.178 //
haritaṃ harivarmāṇaṃ bhīṣaṇaṃ śubhalakṣaṇam / / prathitaṃ mathitaṃ caiva hariṇaṃ lāṅgaliṃ tathā // BndP_2,7.179 //
śvetāyā jajñire vīrā daśa vānarapuṅgavāḥ /
ūrddhvadṛṣṭiḥ kṛtāhāraḥ suvrato vinato budhaḥ // BndP_2,7.180 //
pārijātaḥ sujātaśca haridāso guṇākaraḥ / / kṣemamūrtiśca balavān rājānaḥ sarva eva te // BndP_2,7.181 //
teṣāṃ putrāśca pautrāśca balavantaḥ suduḥsahāḥ / / aśakyāḥ samarejetuṃ devadānavamānavaiḥ // BndP_2,7.182 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19660932 (0.053):
01,119.007d*1305_01 kurūṇām anayāc cāpi pṛthivī na bhaviṣyati / 01,119.007d@070_0001 tataḥ putrāś ca pautrāś ca rājānaḥ sarva eva hi
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4621417 (0.053):
yayātiryudhi durddharṣo devadānavamānavaiḥ // BndP_2,68.19 //
yakṣabhūtapiśācaiśca rākṣasaiḥ subhujaṅgamaiḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8481149 (0.032):
ṛṣibhirdaivataiścāpi pirtṛgandhavarākṣasaiḥ / / yakṣabhūtapiśācaiśca manuṣyamṛgapakṣibhiḥ /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11406136 (0.034):
na cāsya paracakreṇa hanyate / na ḍākinībhūtapiśācaiśca / yakṣarākṣasagandharvai vicitrairvā bhūtagaṇaiḥ ojohāribhiḥ raudracittaiḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11396053 (0.060):
proktā devamanujaiḥ dānavendrairyakṣarākṣasaiḥ / / ṛṣibhirgaruḍaiścāpi piśācairbhūtagaṇairgrahaiḥ // Mmk_32.37 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8473694 (0.064):
devāsurapitṝṃścaiva yakṣairgandharvamānuṣaiḥ // BndP_1,7.194 // / rākṣasaistu piśācaistaiḥ paśupakṣisarīsṛpaiḥ /
nāgniśastraviṣairanyairmṛtyureṣāṃ vidhīyate // BndP_2,7.183 //
asaṃgagatayaḥ sarve pṛthivyāṃ vyomni caiva hi / / pātāle ca jale vāyau hyavināśina eva te // BndP_2,7.184 //
daśakoṭisahasrāṇi daśārbudaśatāni ca / / mahāpadmasahasrāṇi mahāpadmaśatāni ca // BndP_2,7.185 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26887375 (0.051):
yamaloke tu te ghorā $ labhante pariyātanāḥ & / evaṃ śatasahasrāṇi % lakṣakoṭiśatāni ca // BrP_215.137 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11158684 (0.051):
yamaloke tu te ghorā labhante pariyātanāḥ / / evaṃ śatasahasrāṇi lakṣakoṭiśatāni ca // BrP_215.137 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm13u.htm.txt) 27702480 (0.051):
yathocitena mūlyena māṃ gṛhāṇetyacodayat // Bhmj_13.1498 // / dhīvarebhyaḥ sahasrāṇi koṭikoṭiśatāni ca /
Ayuhparyantasutra (ayuhparu.htm.txt) 21816038 (0.052):
gaṇanayā ekaviṃśati varṣakoṭi nava ca varṣakoṭiśatāni ṣaṣtiś ca / varṣaśatasahasrāṇy (GBM 1697.3) āyuṣaḥ pramāṇam, asty antareṇa kālakriyā.
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727413 (0.058):
vijñeyamāsahasraṃ tu sahasrāṇi daśāyutam // BndP_3,2.92 //
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27030997 (0.059):
6.017.017c aṣṭau śatasahasrāṇi daśakoṭiśatāni ca
daśārbudāni koṭīnāṃ sahasrāṇāṃ śataṃ śatam /
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4541206 (0.046):
taddaśaśatasaṃkhyā upaniṣado draṣṭavyāḥ / tadyathā daśa śatāni sahasram, / śataṃ sahasrāṇāṃ śatasahasram, śataṃ śatasahasrāṇāṃ koṭirityevaṃ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16442278 (0.050):
śataṃ varṣasahasrāṇāṃ HV_App.I,29B.393a / śataṃ śatasahasrāṇāṃ HV_App.I,42B.241a
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7495229 (0.051):
katham ekādaśam śatasahasram iti ? śatānāṃ sahasraṃ, sahasrāṇām vā śatam
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13552688 (0.059):
śataṃ śatasahasraṃ vā__Vdha_077.049 / śataṃ śatānāṃ gṛṣṭīnām__Vdha_079.072
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4191903 (0.060):
ekam ca daśa ca śatam ca sahasram | eteṣām ekadaśaśatasahasrāṇām
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29012736 (0.061):
sahasrāṇāṃ tu saptatiḥ LiP_1,4.39b / sahasrāṇāṃ śatānyāsaṃś LiP_1,4.26c
niyutānāṃ sahasrāṇi nikharvāṇāṃ tathai va ca // BndP_2,7.186 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16442280 (0.046):
śataṃ varṣasahasrāṇāṃ HV_App.I,29B.393a / śataṃ śatasahasrāṇāṃ HV_App.I,42B.241a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3823202 (0.052):
evamādīni putrāṇāṃ $ sahasrāṇi nibodhata & / śataṃ śatasahasrāṇāṃ % putrāṇāṃ tasya dhīmataḥ // MatsP_47.20 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8862717 (0.052):
evamādīni putrāṇāṃ sahasrāṇi nibodhata / / śataṃ śatasahasrāṇāṃ putrāṇāṃ tasya dhīmataḥ // MatsP_47.20 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16474428 (0.055):
sahasrāṇāṃ śataṃ samāḥ HV_App.I,29B.11b / sahasrāṇi ca sapta ca HV_27.14b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25184286 (0.055):
sahasrāṇāṃ śataṃ samāḥ HV_App.I,29B.11b / sahasrāṇi śatāni ca HV_App.I,24.153b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16211147 (0.059):
gaṇikānāṃ śataṃ śatam HV_App.I,20.1016b / gaṇikānāṃ sahasrāṇi HV_App.I,29D.13a
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646713 (0.060):
dharmaśravaṇāya / evaṃ yāvattrisāhasramahāsāhasrādbuddhakṣetrāt koṭīśataṃ / śakrāṇāṃ koṭiśataṃ suyāmānāṃ koṭīśataṃ saṃtuṣitānāṃ koṭīśataṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9855500 (0.061):
/ śatamayutānāṃ niyuto nāmocyate / śataṃ niyutānāṃ kaṅkaraṃ nāmocyate / / śataṃ kaṅkarāṇāṃ vivaraṃ nāmocyate / śataṃ vivarāṇāmakṣobhyaṃ nāmocyate /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7203562 (0.061):
śatamekaṃ sahasrāṇāṃ yojanānāṃ sa tu smṛtaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18903950 (0.062):
śataṃ śatasahasrāṇām ayutaṃ niyutaṃ param /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13552688 (0.063):
śataṃ śatasahasraṃ vā__Vdha_077.049 / śataṃ śatānāṃ gṛṣṭīnām__Vdha_079.072
daśārbudāni koṭīnāṃ ṣaṣṭikoṭistathaiva ca / / arbudānāṃ ca lakṣaṃ tu koṭīśatamathāparam // BndP_2,7.187 //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646716 (0.038):
śakrāṇāṃ koṭiśataṃ suyāmānāṃ koṭīśataṃ saṃtuṣitānāṃ koṭīśataṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646805 (0.049):
mamānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhāvāśāparipūrirbhavati tadyathaivaṃ koṭīśataṃ / vaiśravaṇānāṃ yāvat koṭīśataṃ mahābrahmaṇāṃ māmanuvartanti tathaivaṃ (KpSū
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25310312 (0.053):
trilakṣaṃ catullakṣaṃ yāval lakṣaśatasahasraṃ pañcānantaryakāriṇo 'pi
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25733761 (0.056):
catuṣpado 'ṇḍajābjāśca tiryaco 'nasthikāstathā // BndP_3,6.38 // / ayutaṃ ca sahasraṃ ca śataṃ daśa tathā daśa /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22871115 (0.063):
sahasraṃ vā śataṃ vātha KubjT_8.36c / sahasraṃ hunate tu saḥ KubjT_8.42b
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25286487 (0.063):
lakṣaṃ vāpy ayutaṃ vāpi sahasraṃ śatam eva ca | / kāryāṇāṃ gaurvān mantrī tat tad dhomaṃ samācaret || KrdC_6.75 76 ||
daśa padmāni cānyāni mahāpadmāni vai nava /
saṃkhyātāni kulīnānāṃ vānarāṇāṃ tarasvinām // BndP_2,7.188 // / sarve tejasvinaḥ śūrāḥ kāmarūpā mahā balāḥ /
divyābharaṇaveṣāśca brahmaṇyāścāhitagnayaḥ // BndP_2,7.189 //
yaṣṭāraḥ sarvayajñānāṃ sahasraśatadakṣiṇāḥ /
mukuṭaiḥ kuṇḍalairhāraiḥ keyūraiḥ samalaṅkṛtāḥ // BndP_2,7.190 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15332665 (0.064):
mukuṭaiḥ kaṭakaiścaiva % kuṇḍalairvalayaiḥ śubhaiḥ // LiP_1,71.122 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7226430 (0.064):
mukuṭaiḥ kaṭakaiścaiva kuṇḍalairvalayaiḥ śubhaiḥ // LiP_1,71.122 //
vedavedāṅgavidvāṃso nītiśāstravicakṣaṇāḥ /
astrāṇāṃ mocane cāpi tathā saṃhārakarmaṇi // BndP_2,7.191 // / divyamaṃ trapuraskārā divyamantrapuraskṛtāḥ /
samarthā balinaḥ śūrāḥ sarvaśastraprahāriṇaḥ // BndP_2,7.192 //
divyarūpadharāḥ saumyā jarāmaraṇavarjitāḥ /
kulānāṃ ca sahasrāṇi daśa teṣāṃ mahātmanām // BndP_2,7.193 // / caturṣu merupārśveṣu hemakūṭe himāhvaye /
nīle śvetanage caiva niṣadhe gandhamādane // BndP_2,7.194 //
dvīpeṣu saptasu tathā yā guhā te ca parvatāḥ / / nilayāsteṣu te proktā viśvakarmakṛtā svayam // BndP_2,7.195 //
puraiśca vividhākāraiḥ prakāraiśca vibhūṣitāḥ / / sarvarturamaṇīyāste hyudyānāni ca sarvaśaḥ // BndP_2,7.196 //
gṛhabhūmiṣu śayyāsu puṣpagandhasukhoditāḥ /
ālepanaiśca vividhairdivyabhaktikṛtaistathā // BndP_2,7.197 //
sarvaratnasamākīrṇā mānasīṃ siddhimāsthitāḥ /
vānarā vānarībhiste divyābharaṇabhūṣitāḥ // BndP_2,7.198 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19630578 (0.058):
01,076.005a dadṛśe devayānīṃ ca śarmiṣṭhāṃ tāś ca yoṣitaḥ / 01,076.005c pibantīr lalamānāś ca divyābharaṇabhūṣitāḥ
pibanto madhu mādhvīkaṃ sudhābhakṣānumiśritam /
kriyāmayāḥ samuditā divi devagaṇā iva // BndP_2,7.199 //
devagandharvamukhyānāṃ putrāste vai sukhe ratāḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16296567 (0.064):
na deyaṃ hi na deyaṃ hi **HV_App.I,42B.2824**196A:10a / na devagandharvagaṇā **HV_App.I,29.452**14:1a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16296575 (0.064):
na devagandharvagaṇā na rākṣasā HV_App.I,29.451 / na devagandharvagaṇā na rākṣasā HV_App.I,29.626
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 575673 (0.064):
paripālyāḥ sthitau sarve $ sa kathaṃ hy anṛtaṃ vadet // HV_App.I,29.450 // / na devagandharvagaṇā na rākṣasā @ HV_App.I,29.451 @
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 577103 (0.064):
prahasya puruṣaśreṣṭhaḥ $ saroṣam iva vāsavaḥ // HV_App.I,29.625 // / na devagandharvagaṇā na rākṣasā @ HV_App.I,29.626 @
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25072716 (0.064):
na deyaṃ hi na deyaṃ hi HV_App.I,42B.2824**196A:10a / na devagandharvagaṇā HV_App.I,29.452**14:1a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22061227 (0.064):
paripālyāḥ sthitau sarve sa kathaṃ hy anṛtaṃ vadet // HV_App.I,29.450 // / na devagandharvagaṇā na rākṣasā @ HV_App.I,29.451 @
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22062656 (0.064):
prahasya puruṣaśreṣṭhaḥ saroṣam iva vāsavaḥ // HV_App.I,29.625 // / na devagandharvagaṇā na rākṣasā @ HV_App.I,29.626 @
dhārmikāśca varotsiktā yuddhaśaiṇḍā mahābalāḥ // BndP_2,7.200 //
akṣudrāḥ sarvasattvānāṃ devadvijaparāyaṇāḥ /
amlāninaḥ satyasaṃdhā nānārthe bahujalpinaḥ // BndP_2,7.201 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10812475 (0.059):
mudgalāś ca dvijāḥ sarve satyadharmaparāyaṇāḥ /
mitabhāṣāḥ kṣamāvanto hyācārapariniṣṭhitāḥ / / vanālaṅkārabhūto hi sṛṣṭā vai brahmaṇā svayam // BndP_2,7.202 //
bhaktyā nimittaṃ lokeṣu rāmasyārthe guṇākaraḥ /
kapīnāmavatāro 'yaṃ sarvapāpavināśanaḥ // BndP_2,7.203 //
dhanyaḥ puṇyo yaśasyaśca ramaṇīyaḥ sukhāvahaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19615972 (0.063):
01,059.053a āyuṣyaś caiva puṇyaś ca dhanyaḥ śrutisukhāvahaḥ
tadeva kīrtayiṣyāmi tacchṛṇudhvamatandritāḥ // BndP_2,7.204 // / ūrddhvadṛṣṭeśca tanayo pyāghro nāmābhavadbhalī /
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26553372 (0.046):
BhP_05.15.002/1 tasmād vṛddhasenāyāṃ devatājin-nāma putro 'bhavat / BhP_05.15.003/1 athāsuryāṃ tat-tanayo devadyumnas tato dhenumatyāṃ sutaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13010290 (0.050):
BhP_09.22.010/2 jayasenastattanayo rādhiko 'to 'yutāyv abhūt / BhP_09.22.011/1 tataścākrodhanastasmāddevātithiramuṣya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2697281 (0.052):
tasmād vṛddhasenāyāṃ devatājin nāma putro 'bhavat // BhP_05.15.002 //_* / athāsuryāṃ tat tanayo devadyumnas tato dhenumatyāṃ sutaḥ parameṣṭhī tasya
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27595675 (0.055):
yaḥ pūrvamāsa ditijo narahelvalākhyo rugmīti nāma ca babhūva sa kuṇḍineśaḥ / bhāgeta eva tanayasya sa eva vahnernāmnā ṇsuceḥ sa tu pitā'sya hi
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10153409 (0.056):
daśarathaḥ tataś ca śakuniḥ tattanayaḥ karaṃbhiḥ karaṃbherdevarāto 'bhavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2754837 (0.056):
śānteḥ suśāntistatputraḥ purujo 'rkastato 'bhavat / / bharmyāśvastanayastasya pañcāsan mudgalādayaḥ // BhP_09.21.031 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2755050 (0.057):
tato vidūrathastasmāt sārvabhaumastato 'bhavat / / jayasenastattanayo rādhiko 'to 'yutāyv abhūt // BhP_09.22.010 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 7961272 (0.057):
taddṛṣṭvā devadattākhyastasyaikastanayastadā / / abhūdrovindadattasya nairghṛṇyenānutāpavān // SoKss_1,7.51 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8221262 (0.060):
% v| v | v % D correct / tasyābhūd vajramukuṭas tanayo rūpaśauryayoḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6422274 (0.062):
BhP_10.90.038/3 subāhoḥ śāntaseno 'bhūc chatasenas tu tat sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817624 (0.062):
subāhoḥ śāntaseno 'bhūc chatasenas tu tat sutaḥ // BhP_10.90.038 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12410015 (0.062):
prāṇeśasyālakānāthatanayasya sujanmanaḥ // SoKss_12,34.242 // / api nāma sa eva syāddhigdhigduścintitaṃ mama /
vyāghrasya bhrātaraḥ pañca svasāraśca tathāsya vai // BndP_2,7.205 //
tāṃstathā svānurūpeṣu vānareṣu kṛtātmasu / / pratipāditā svayaṃ bhrātrā bhātṛdārāstathaiva ca // BndP_2,7.206 //
vyāghrasya tu suto jajñe śarabholokaviśrutaḥ /
śarabhasyāpi viddhāṃso bhrātaro vīryasaṃmatāḥ // BndP_2,7.207 //
rājāno vānarāṇāṃ ca sarvadharmapratiṣṭhitāḥ / / śarabhasya suto dhīmāñśuko nāma mahābalaḥ // BndP_2,7.208 //
tasyāpi putro balavānvyaghrī jaṭharasaṃbhavaḥ / / saṃmataḥ sarvaśūrāṇāṃ cakravarti durāsadaḥ // BndP_2,7.209 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15505786 (0.053):
05,195.019b*0593_01 śaṅkhaś caiva mahābāhur haiḍimbaś ca mahābalaḥ / 05,195.019b*0593_02 putro 'syāñjanaparvā tu mahābalaparākramaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4566476 (0.064):
agniputraśca balavānnalaḥ paramadurjjayaḥ // BndP_2,7.229 //
ṛkṣonāma mahātejāḥ sarvavānarayūthapaḥ /
intā sadaiva śatrūṇāṃ sarvāstravidhipāragaḥ // BndP_2,7.210 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16470032 (0.064):
sarvāstravidhipāragaḥ HV_99.9d / sarvāstrāṇām atha śreṣṭhaṃ HV_App.I,42A.237a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13862155 (0.064):
sarvāstravidhipāragaḥ HV_99.9d / sarvāstreṣu ca tāv ubhau HV_79.22b
tasmai tādṛgviśiṣṭāya sutāṃ guṇagaṇairyutām /
prajāpatirupādāya kanyāṃ hemavibhūṣitām // BndP_2,7.211 //
virajau virajāṃ tasmai pratyapādayadaṃ jasā / / pāṇiṃ jagrāha tasyāstu ṛkṣo vānarayūthapaḥ // BndP_2,7.212 //
darśanīyānavadyāṅgī sā kanyā cāruhāsinī /
cakame tāṃ mahendrastu dṛṣṭvā vai priyadarśanām // BndP_2,7.213 //
tena tasyāṃ suto jāto vālī vikramapauruṣaḥ / / virajāyāṃ mahendreṇa mahendrasamavikramaḥ // BndP_2,7.214 //
tathā svāṃśo bhānunā vai tasyāmeva yadhāvidhi / / rahasyutpāditaḥ putraḥ sugrīvo hariyūthapaḥ // BndP_2,7.215 //
ṛkṣo dṛṣṭvā tu tanayau balarūpaśriyā yutau /
harṣa cakre suvipulaṃ sarvavānarayūthapaḥ // BndP_2,7.216 //
so 'byaṣiñcatsutaṃ jyeṣṭhaṃ vālinaṃ hemamālinam /
abhiṣiktastato vālī sugrīvānugato balī // BndP_2,7.217 //
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25475821 (0.055):
4.016.016c sugrīvo 'pi samuddiśya vālinaṃ hemamālinam / 4.016.017a taṃ vālī krodhatāmrākṣaḥ sugrīvaṃ raṇapaṇḍitam
kārayāmāsa rājyaṃ ca divi deveśvaro yathā / / suṣeṇāsya sutā cāpi bhāryā tasya mahātmanaḥ // BndP_2,7.218 //
tārā nāma mahāprājñā tārādhipanibhānanā /
suṣuve sāpi tanayamaṅgadaṃ kanakāṅgadam // BndP_2,7.219 //
aṅgadasyāpi tanayo jāto bhīmaparā kramaḥ / / maindasya cyeṣṭhakanyāyāṃ dhruvo nāma mahāyaśāḥ // BndP_2,7.220 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509973 (0.064):
manojavaḥ praghāsaśca pracetāśca mahāyaśāḥ / / dhruvo dhruvakṣitiścaiva atyutaścaiva vīryavān // BndP_1,36.75 //
sugrīvasya rumā bhāryā panasasya sutā śubhā /
tasyāpi ca sutā jātāstrayaḥ paramakīrttayaḥ // BndP_2,7.221 //
teṣāṃ dārāṃstathāsādya susvarūpānbalī tataḥ /
vālinaḥ pārśvato 'tiṣṭhatsugrīvaḥ saha vānaraiḥ // BndP_2,7.222 //
bahūnvarṣagaṇānagro bhrātrā saha yathāmaraḥ /
kesarī kuñjarasyātha sutāṃ bhāryāmavindata // BndP_2,7.223 //
añjanā nāma subhāgā gatvā puṃsavane śuciḥ /
paryupāste ca tāṃ vāyuryauṃvanādeva garvitām // BndP_2,7.224 // / tasyāṃ jātastu hanumānvāyunā jagadāyunā /
ye hyanye kesarisutā vikhyātā divi ceha vai // BndP_2,7.225 //
jyeṣṭhastu hanumāṃsteṣāṃ matimāṃstu tataḥ smṛtaḥ /
śrutimānketumāṃścaiva matimāndhṛtimānapi // BndP_2,7.226 // / hanumadbhrātaro ye vai te dāraiḥ supratiṣṭhatāḥ /
svānarūpaiḥ sutāḥ pitrā putrapautrasamanvitāḥ // BndP_2,7.227 //
brahmacārī ca hanumānnāsaudāraiśca yojitaḥ / / sarvalokānapi raṇe yo yoddhuṃ ca samutsahet // BndP_2,7.228 //
jave jave ca vitate vainateya ivāparaḥ / / agniputraśca balavānnalaḥ paramadurjjayaḥ // BndP_2,7.229 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4566210 (0.064):
śarabhasya suto dhīmāñśuko nāma mahābalaḥ // BndP_2,7.208 // / tasyāpi putro balavānvyaghrī jaṭharasaṃbhavaḥ /
kṣetre kanakabindostu jāto vānarapuṅgavaḥ /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16022402 (0.052):
Yāj2.128c/ kṣetrajah kṣetra.jātas tu sa.gotreṇa^itareṇa vā //
tathātvanye mahābhāgā balavantaśca vānarāḥ // BndP_2,7.230 //
sapradhānāstu vijñeyā hariyūthapa yūthapāḥ /
tāraśca kusumaścaiva panaso gandhamādanaḥ // BndP_2,7.231 // / rūpaśrīrvibhavaścaiva gavayo vikaṭaḥ saraḥ /
suṣeṇaḥ sudhanuścaiva subandhuḥ śatadundubhiḥ // BndP_2,7.232 //
vikacaḥ kapilo raudraḥ pariyātraḥ prabhañjanaḥ / / kuñjaraḥ śarabho daṃṣṭrī kālamūrtirmahāsukhaḥ // BndP_2,7.233 //
nandaḥ kandarasenaśca nalo vāruṇireva ca / / ciravaḥ karavastāmraścitrayodhī rathītaraḥ // BndP_2,7.234 //
bhīmaḥ śatabaliścaiva kālacakro 'nalo nalaḥ / / yakṣāsyo gahanaścaiva dhūmraḥ pañcarathastathā // BndP_2,7.235 //
pārijāto mahādīptaḥ sutapā balasāgaraḥ /
śrutāyurvijayākāṅkṣī gurusevī yathār thakaḥ // BndP_2,7.236 //
dharmacetāssuhotraśca śālihotro 'tha sarpagaḥ /
puṇḍraścāvaragātraśca cārurūpaśca śatujit // BndP_2,7.237 //
vikaṭaḥ kavaṭo maindo bindukāro 'surāntakaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25746862 (0.027):
adṛhāsī mahāśī ca mahāśīrṣo madotkaṭaḥ / / kumbhotkacaḥ kumbhanāsaḥ kumbhagrīvo ghaṭodaraḥ // BndP_3,21.88 //
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19043743 (0.046):
yakṣo vṛndakaṭe khyātaḥ tathā vikaṭa ity api, / vemāniko devasarme daradeṣu ca mandaraḥ.
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4625367 (0.056):
karūṣādhipaterṃvīro dantavakro mahābalaḥ // BndP_2,71.156 // / kaikayācchrutikīrtyaṃ tu jajñe saṃtardano balī /
mantrī bhīmarathaḥ saṃgo vibhrāntaścāruhāsavān // BndP_2,7.238 //
kṣaṇakṣaṇāmatāhārī dṛḍhabhaktiḥ pramardanaḥ /
jājaliḥ pañcamukuṭo balabandhuḥ samāhitaḥ // BndP_2,7.239 //
payaḥ kīrttiḥ śubhaḥ kṣetro binduketuḥ sahasrapāt /
navākṣe harinetraśca jīmūto 'tha balāhakaḥ // BndP_2,7.240 //
gajo gavayanāmā ca subāhuśca guṇākaraḥ /
vīrabāhuḥ kṛtī kuṇḍo kṛtakṛtyaḥ śubhekṣaṇaḥ // BndP_2,7.241 //
dvividaḥ kumudo bhāsaḥ sumukhaḥ suruvurvṛkaḥ /
vikaṭaḥ kavakaścaiva javaseno vṛṣākṛtiḥ // BndP_2,7.242 //
gavākṣo naradevaśca suketurvimalānanaḥ / / sahasvāraḥ śubhakṣetraḥ puṣpadhvaṃso vilohitaḥ // BndP_2,7.243 //
navacandro bahuguṇaḥ saptahotro marīcimān /
godhāmā ca dhaneśaśca golāṅgūlaśca netravān // BndP_2,7.244 // / ityete harayaḥ krāntāḥ prādhānyena yathārthataḥ /
bahutvānnāmadheyānāṃ na śakyamabhivarṇitum // BndP_2,7.245 //
nāgakoṭīdaśabale ekaikasya pratiṣṭhitam /
sarvavānarasainyasya saptadvīpasthitasya tu // BndP_2,7.246 //
kiṣkindhāmāśrito vālī rājāsīcchatrutāpanaḥ /
raṇe nigūṅya vāmena bhujena sa mahābalaḥ // BndP_2,7.247 //
viṣṭabhya pārśvesaṃsthāpya rāvaṇandhyānamasthitaḥ / / mauhūrtikīṃ gatiṃ gatvā catuḥ paraśarvānupaspṛśan // BndP_2,7.248 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570200 (0.053):
catuṣpādviṃśatibhujo mahākāyo mahābalaḥ // BndP_2,8.48 // / jātyañja nanibho daṃṣṭrī lohitagrīva eva ca /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4625367 (0.056):
karūṣādhipaterṃvīro dantavakro mahābalaḥ // BndP_2,71.156 // / kaikayācchrutikīrtyaṃ tu jajñe saṃtardano balī /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 674303 (0.059):
siṃhanādaṃ vimucyātha $ narasiṃho mahābalaḥ / HV_App.I,42A.233 / / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 695836 (0.059):
roṣitaḥ śaravarṣeṇa $ dhanadena mahābalaḥ / HV_App.I,42B.2035 / / [k: T1.2 G1.3 4 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699302 (0.059):
āgneyam atha śatrughnaṃ $ cikṣependro mahābalaḥ / HV_App.I,42B.2400 / / [k: K1 Ñ2 V1.3 B Ds D4.6 G3 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702658 (0.059):
kacchapaś cāpahantā ca $ takṣakaś ca mahābalaḥ // HV_App.I,42B.2711 // / [k: T1.2 G1.3.5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22159854 (0.059):
siṃhanādaṃ vimucyātha narasiṃho mahābalaḥ / HV_App.I,42A.233 / / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22181386 (0.059):
roṣitaḥ śaravarṣeṇa dhanadena mahābalaḥ / HV_App.I,42B.2035 / / [k: T1.2 G1.3 4 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22184853 (0.059):
āgneyam atha śatrughnaṃ cikṣependro mahābalaḥ / HV_App.I,42B.2400 / / [k: K1 Ñ2 V1.3 B Ds D4.6 G3 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22188208 (0.059):
kacchapaś cāpahantā ca takṣakaś ca mahābalaḥ // HV_App.I,42B.2711 // / [k: T1.2 G1.3.5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16431512 (0.059):
viṣāṇābhyāṃ mahābalaḥ HV_App.I,43.143b / viṣāṇāvalgitagatir HV_64.5c
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10170755 (0.062):
cakarṣa dehaṃ kaṃsasya raṅgamadhye mahābalaḥ // ViP_5,20.88 // / gauravemātipatatā parighātena kṛṣyatā /
samudraṃ dakṣaṇaṃ pūrvapaścimaṃ ca tathottaram / / manovāyugatirbhūtvā vālī vyapagatakramaḥ // BndP_2,7.249 //
sa nirjitya mahāvīryo rāvaṇaṃ lokarāvaṇam /
vālī bāhuvinirmuktaṃ vihvalaṃ naṣṭacetasam // BndP_2,7.250 //
vṛkṣamūlapradeśe ca sthāpayitvā balotkaṭaḥ /
sicyāṃbhasā suśītena hyāpādatalamastakāt // BndP_2,7.251 //
sa ca taṃ labdhasaṃjñaṃ ca kṛtvā vismayamāsthitaḥ /
uvāca raṇacaṇḍaṃ taṃ rākṣaseṃdraṃ kapīśvaraḥ // BndP_2,7.252 //
bho bho rākṣasājendra mahendrasamavikrama /
asaṃkhyeyaṃ balaṃ jitvā yamaṃ sasacivaṃ raṇe // BndP_2,7.253 //
varuṇaṃ ca kuberaṃ ca śaśinaṃ bhāskaraṃ tathā / / marudgaṇaṃ tathā rudrānādityānaśvinau vasūn // BndP_2,7.254 //
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27511473 (0.062):
RV_03.020.05.2{20} aśvinā mitrāvaruṇā bhagaṃ ca vasūn rudrānādityāniha
daiteyānkālakeyāṃśca dānavānsumahābalān /
siddhāṃstathaiva gandharvānyakṣarakṣobhujaṅgamān // BndP_2,7.255 //
pakṣiṇāṃ pravarāṃścaiva grahanakṣatratārakāḥ / / tathā bhūtapiśācāṃśca vivṛddhabaladarpitān // BndP_2,7.256 //
mānuṣāṇāṃ nṛpāṃścaiva śataśo 'tha sahasraśaḥ / / kathamīdṛgguṇo bhūtvā manovāyusamo jave // BndP_2,7.257 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20240741 (0.049):
07,116.011d*0930_02 jaghāna subahūn yaudhāñ śataśo 'tha sahasraśaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 662873 (0.049):
te śailās tv arciṣā dagdhāḥ $ śataśo 'tha sahasraśaḥ / HV_App.I,41.1708 / / yugante prabhur ādityaḥ $ prajā iva didhakṣivān // HV_App.I,41.1709 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22148430 (0.049):
te śailās tv arciṣā dagdhāḥ śataśo 'tha sahasraśaḥ / HV_App.I,41.1708 / / yugante prabhur ādityaḥ prajā iva didhakṣivān // HV_App.I,41.1709 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19601175 (0.056):
01,033.023a yajñe vā bhujagās tasmiñ śataśo 'tha sahasraśaḥ / 01,033.023c janaṃ daśantu vai sarvam evaṃ trāso bhaviṣyati
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10263661 (0.058):
12,029.025c sahasraśo 'tha śataśas tato 'smayata vaitithiḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 657317 (0.061):
tumburupramukhān sarvāñ $ śataśo 'tha sahasraśaḥ / HV_App.I,41.1024 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22142875 (0.061):
tumburupramukhān sarvāñ śataśo 'tha sahasraśaḥ / HV_App.I,41.1024 /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4565286 (0.063):
teṣāṃ putrāśca pautrāśca śataśo 'tha sahasraśaḥ / / khaśāyāstvapare putrā rākṣasāḥ kāmarūpiṇaḥ // BndP_2,7.132 //
śakto 'si cālani meroḥ kṛtānta iva durjayaḥ /
vidrāvya sarvoṃllokeṣu vīrānparapurañjyaḥ // BndP_2,7.258 //
balairaśanikalpaiśca samīkṛtya ca parvatān / / vikṣobhya sāgarānsapta saptakṛtvo mahārathaḥ // BndP_2,7.259 //
nirvikāro jayaprepsuḥ smayamāno balādbalī /
durbalena mayā krānto vānareṇa viśeṣataḥ // BndP_2,7.260 //
kimarthamīdṛśaṃ śapto balavānapi durjayaḥ / / prabrūhi hetunā kena brahmanrākṣasapuṅgava // BndP_2,7.261 //
abhayaṃ te mayā dattaṃ viśvasto bhava te na bhīḥ /
vayanaṃ vālinaḥ śrutvā daśagrīvaḥ pratāpavān // BndP_2,7.262 //
uvāca bhayasaṃvignaḥ sāṃtvapūrvamidaṃ vacaḥ / / asaṃśayaṃ jitāḥ sarve mayā devāsurā raṇe // BndP_2,7.263 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6801384 (0.058):
tvayā jitā raṇe devāḥ sarve śakrapurogamāḥ /
evaṃ vidhastu balavānna mayāsāditaḥ kvacit /
tadicchāmi tvayā sārddhaṃ sauhṛdaṃ bhayavarjitam // BndP_2,7.264 //
matto bhavenna te vīra kadācidvai raṇājiram /
evamukto 'bravīdvālī bhavatyetadvacastava // BndP_2,7.265 //
samaye sthāpayitvā tu rāvaṇo vālinaṃ purā /
jagāma laṅkāṃ sagaṇaḥ prahṛṣṭenāntarātmanā // BndP_2,7.266 //
vālī vijitya balavān puṣkare rākṣaseśvaram / / ājahāra bahūnyajñānannapānasamāvṛtān // BndP_2,7.267 //
dakṣiṇābhiḥ pravṛddhābhiḥ śataśo 'tha sahasraśaḥ / / agniṣṭomāśvamedhāṃśca rājasūyānnṛmedhakān // BndP_2,7.268 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20789198 (0.056):
14,003.007c tato devāḥ kriyāvanto dānavān abhyadharṣayan / 14,003.008a rājasūyāśvamedhau ca sarvamedhaṃ ca bhārata / 14,003.008c naramedhaṃ ca nṛpate tvam āhara yudhiṣṭhira
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4627099 (0.057):
yajñiyāni ca dravyāṇi yajñiyāṃśca tathānalān // BndP_2,72.27 // / sadasyānyajamānāṃśca hyaśvamedhānkratuttamān /
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14760460 (0.061):
'śvamedharājasūyāptoryāmādiyajñānniḥsaṃkhyānphalakāmanābhimānavirahātkartavyatāmātramidamityevaṃ
sarvamedhānapi bahūnsarvadānasamanvitān / / tarpayitvātha devāṃśca devendraṃbahubhistathā // BndP_2,7.269 //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1685136 (0.062):
devā brahmāṇa āgacateti | taddevāṃśca / brāhmaṇāṃścāhaitairhyatrobhayairartho
brahmāṇaṃ teṣayitvā ca hutvāgriṃ bahuvārṣikam /
sugrīveṇa saha bhrātrā sukhī bhūtvā yavīyasā // BndP_2,7.270 //
rājyaṃ ca pālayitvā sa kapīnāmakutobhayaḥ / / brahmaṇyo brahmaparamo dharmasetuḥ kriyāparaḥ // BndP_2,7.271 //
bahūnvarṣagaṇānreme sarvaśāstraviśāradaḥ /
yasya devamunirgāthāṃ jagau yajñeṣu nāradaḥ // BndP_2,7.272 //
na yajñahavane dānejavenāpi parākrame / / tulyo 'sti triṣu lokeṣu vālinohemamālinaḥ // BndP_2,7.273 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818322 (0.059):
na tasya triṣu lokeṣu sadṛśo 'styajanandana // NarP_1,4.31 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4433316 (0.061):
na hy asya triṣu lokeṣu sadṛśo 'sti parākrame /
śāṃśapāyana uvāca / aho mahāprabhā vastu mahendratanayo balī /
vālī yajñasahasrāṇāṃ yajvā paramadurjayaḥ // BndP_2,7.274 //
cakravarttī mahāprājñe vālī ca kathitastvayā /
mārta ḍasya tu no brūhi kathaṃ mārttaṇḍatā smṛtā /
niruktamasya tu vibho yāthātathyena suvrata // BndP_2,7.275 //
sūta uvāca / sṛtyamāneṣu bhūteṣu prajāpatiratha svayam // BndP_2,7.276 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25725534 (0.049):
sa sraṣṭā sarvabhūtānāṃ kalpādiṣu punaḥ punaḥ / / evameśāyitvā tu hyātmanyeva prajāpatiḥ // BndP_3,1.189 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25724581 (0.061):
bhautyasyaivādhipatye tu tūrṇaṃ kalpastu pūryate // BndP_3,1.116 // / sūta uvāca / niḥśeṣeṣu tu sarveṣu tadā manvantareṣviha // BndP_3,1.117 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11517608 (0.062):
tanmāhātmyaṃviśeṣeṇavaktumarhasisuvrata // ŚivP_1,23.18cd/ / sūta uvāca / ṛṣayohimahāprājñāḥ sacchaivājñānināṃmarāḥ // ŚivP_1,23.19ab/
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22513622 (0.063):
te'rcantaḥ śrāmyantaśceruḥ amṛtatvamavarurutsamānāstānha prajāpatiruvāca / na vai
trailokyādyatparaṃ tejastadāhṛtyāditertdṛdi /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22926891 (0.006):
cakriṇaṃ caktram asyāstīti cakrī taṃ cakriṇaṃ ca, tejo rāśiṃ tejaḥpujaṃ / sarvatodīptimantaṃ sarvatodīptir asyāstīti sarvatodīptimān, taṃ
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12289370 (0.008):
roṣāvaroho 'tibalas tejaḥprabhadhuraṃdharau // SoKss_8,5.17 // / kuberadatto varuṇaśarmā kambalikas tathā /
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736552 (0.030):
evamabdhātorapi naivaṃ bhavati - ahaṃ bḥjaṃ snehayāmḥti | tejodhātorapi
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24175653 (0.034):
dvāvagragāmināvāstām / tatraika ekamuvāca / kimiti? are pautrāyaṇīyaṃ / tejastvaṃ māgamaḥ / tatsambandhe tadīyaṃ tejastvāṃ dahediti / evamuktaḥ
praveśāyāmāsa tadā yogena mahatā vṛtāḥ // BndP_2,7.277 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16241944 (0.048):
tato yogāyamānaṃ ca **HV_App.I,41.533**40:1a / tato yogena dhāvati HV_App.I,41.1644b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25038839 (0.048):
tato yogāyamānaṃ ca HV_App.I,41.533**40:1a / tato yogena dhāvati HV_App.I,41.1644b
pūrvamaṇḍaṃ tu bhagavānasyāścakre tathodare /
tatrāvarttata garbho vai aṇḍasyābhyantare balī // BndP_2,7.278 //
varddhamāno 'timātraṃ vai devā nistejaso 'bhavan /
sarvato nirmitaṃ jñātvā garbhaṃ te tdṛtatejasaḥ // BndP_2,7.279 //
ūcuḥ prajāpatiṃ bhītā kathaṃ no bhavitā tvidam /
balaṃ tejo 'sya bhavitā nirmitasyādhikaṃ vibho // BndP_2,7.280 //
nunaṃ kathaṃ bhaviṣyāmo nūnaṃ naṣṭā hi śāśvata / / sarvabhūtāni yānīha syāvarāṇi caraṇi ca // BndP_2,7.281 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19947646 (0.028):
04,005.024d@003_0015 yānīha bhūtāny anukīrtitāni / 04,005.024d@003_0016 tebhyo namaskṛtya ca suvratebhyaḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101896 (0.034):
punareva bandhanaduḥkhaṃ na pratyanubhavema / na ca punarimāni yāni / sarvabandhanāni cakṣuṣu ābhāsamāgaccheyuḥ //
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvau.htm.txt) 3994436 (0.037):
asti, na ca tena para-loka-gamanâgamanâdikaṃ caitanyasyôpalakṣyate, tena / dṛṣṭāny eva bhūtāni tat-kāraṇatayā kalpanīyānîti cen, na,
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18271480 (0.039):
sva dṛṣṭi niṣṭaṅkitī kṛtāny asmat kṛte punaḥ prathamataḥ sarvāṇy eva / temanāni pariveṣyantām | yāny eva vārṣabhānavy ādi sva hasta prayastatayā
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12769094 (0.043):
sarvabhūtāni caivācau na tadastīha yanna saḥ // BhS_36.202 //
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6643601 (0.045):
u7.1cd/.kucarair dṛśyate saumya^kucarasya mahā^bhayaṃ// / u7.2ab/.yāni tāni nimittāni darśayet khañjarīṭakaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21655423 (0.046):
475.026. kapotavarṇānyasthīni tāni dṛṣṭveha kā ratiḥ//33// / 475.027. imāni yānyupasthānāni alāburiva serabhe/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28919336 (0.047):
aharbhūtāni yāni vai LiP_1,37.10b / aharbhūtāni yāni vai LiP_1,70.109b
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22513629 (0.048):
na vai / me sarvāṇi rūpāṇyupadhatthāti vaiva recayatha na vābhyāpayatha
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4557972 (0.048):
yajñāṅgāni ca sarvāṇi vaṣaṭhkāraśca mūrttimān // BndP_2,1.22 // / mūrttimanti ca sāmāni yajūṃṣi ca sahasraśaḥ /
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22512910 (0.049):
sa hekṣāṃ cakre kathaṃ nvahamināni sarvāṇi bhūtāni punarātmannāvapeya
Agamasastra 1) Agamaprakarana (including Mandukya-Upanisad) (agsas_1u.htm.txt) 27944268 (0.050):
yas tu sarvāṇi bhūtāni"(ī.u.6) ity ādiśrutyarthopasaṃhṛtaś caivaṃ"
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21280987 (0.050):
tānīmāni catvāri vedavratāni yāni pratikāṇḍamupākaraṇāni / / yāni samāpanāni tāni vratavisarjanāni /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26516191 (0.051):
pṛthivyādīni ca bhūtāni pravartayati/ evaṃ ca svakṛtābhyāgamasyālopena
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10662278 (0.054):
pūtīkā abhavan yāni puṣpāṇy avāśīyanta tāny arjjunāni yat prāprothat te
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1022612 (0.054):
imā āpaḥ sarveṣām bhūtānām madhvāsāmapāṃ sarvāṇi bhūtāni madhu / yaścāyamāsvapsu tejomayo'mṛtamayaḥ puruṣo yaścāyamadhyātmaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22513665 (0.054):
śatānyupadhattātha me sarvāṇi rūpāṇyupadhāsyathāthāmṛtā bhaviṣyatheti te
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2586487 (0.054):
tena soḍhavyameca | punarevaṃ vibhāvayedyatvāri bhūtānīmāni / pañcaskaṃghapratyayairabhisaṃhatāni yāni tāḍayante tāḍayanti ca |
Karmavibhangopadesa (bsu060_u.htm.txt) 17672919 (0.055):
idamapyaśraddhānāmaśraddhānīyam | evaṃrūpāṇi karmāṇi, yāni loke na / praśraddadhati | teṣāmaśraddhānāṃ hīnādhimuktikānāṃ bhagavānāha - daśeme
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11758461 (0.055):
5.004.002a lokasya pāpāni vināśayantaṃ; mahodadhiṃ cāpi samedhayantam / 5.004.002c bhūtāni sarvāṇi virājayantaṃ; dadarśa śītāṃśum athābhiyāntam
tāni dagdhāni na cirādbhaviṣyanti na saṃśayaḥ /
yadeḍe sthāpitaṃ tejo balaṃ ca dvijasattama // BndP_2,7.282 //
tatsaṃhara vicintyeha yannaḥ śreya skaraṃ bhavet /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18824230 (0.055):
tathāpi yūyaṃ sahitā upāyaṃ cintayantviti / / yena śreyo bhaven nityam iha loke paratra ca // RKV_33.29 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20163898 (0.056):
07,004.001d@001_0004 yadi māṃ nādhigacchethā na te śreyo bhaved dhruvam
śrutitejaḥ prabhāvaśca dhakṣate sarvatoṃ'jasā // BndP_2,7.283 //
sa cintayitvā bhagavānprajāpatirathākṣipat /
balaṃ cāṇḍe cakārātha tatastvaṇḍāntare śiśuḥ // BndP_2,7.284 //
yadaṇḍaṃ tadbalaṃ prāhuryattejaḥ sa śiśurmataḥ /
tattūdarādviniṣkrāntaṃ mṛtapiṇḍopamaṃ sa tu // BndP_2,7.285 //
prajāpatis tato dṛṣṭvā tadaṇḍaṃ vai dvidhākarot /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4612579 (0.060):
aṇḍe dvidhākṛte tvaṇḍaṃ dṛṣṭvā tvaṣṭedamabravīt /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8996890 (0.063):
tad aṇḍam akarod dvidhā Mn_1.12d / tad aṇḍam abhavad dhaimaṃ Mn_1.9a / tadadhīnakuṭumbinyaḥ K_098a
śakale dve samāsthāya sa ekasminnapaśyata // BndP_2,7.286 //
garbhaṃ durbalabhāvena yuktaṃ tejomayaṃ sakṛt /
tatsamudyamya cotthāyādinyutsaṃge nivedya ca // BndP_2,7.287 // / uvācādityabhāvacca yasmādaṇḍena vai smṛtaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723693 (0.055):
te dṛṣṭvā tānsvayaṃbhūtānbrahmavyāhāriṇastadā // BndP_3,1.45 // / saraṃbdhā vai vyakarṣanta mama putro mametyuta /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21604349 (0.060):
274.027. tasya śrutvā spṛhā jātā pravrajeyaṃ bhagavacchāsane/ / 274.027. tata utthāya kṛtāñjaliḥ sthavitamuvāca labheyāhaṃ svakhyāte
tena mārttaṇḍa iti vai kathyate savitā budhaiḥ // BndP_2,7.288 //
tejaścaivādhikaṃ tasmai nirmame prapitāmahaḥ / / ye te aṇḍakapāle dve tadbalaṃ paramaṃ matam // BndP_2,7.289 //
nābhau pṛthagvya vasthāpya irāvatyai dadau prabhuḥ /
udare praveśayāmāsa tasyāḥ sa jananecchayā // BndP_2,7.290 //
irāvatyāstathā jātāścatvāro lokasaṃmatāḥ / / devopavāhyā rājāno hastino balavattarāḥ // BndP_2,7.291 //
airāvaṇo 'tha kumudau hyañjano vāmanastathā / / uttaratra ca vo bhūyasteṣāṃ vakṣyāmi vistaram // BndP_2,7.292 //
yo 'yaṃ pradhāno loke 'sminnadhikenāmitaujasā /
bhagavānsavitā sākṣātprabhāsayati raśmibhiḥ // BndP_2,7.293 //
nirālokaṃ jagadidaṃ lokālokāntaraṃ dvijāḥ / / bāhyaṃ tamovṛtaṃ sarvaṃ tatpramāṇamaśeṣataḥ // BndP_2,7.294 //
etaduktaṃ mayā sarvaṃ yathāvaddvijasattamāḥ / / śrutaṃ bhagavato vyāsātpārāśaryānmahātmanaḥ // BndP_2,7.295 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26741674 (0.043):
śaśāpa tān atikruddho $ yayātir aparājitaḥ & / yathāvat kathitaṃ sarvaṃ % mayāsya dvijasattamāḥ // BrP_12.33 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013006 (0.043):
śaśāpa tān atikruddho yayātir aparājitaḥ / / yathāvat kathitaṃ sarvaṃ mayāsya dvijasattamāḥ // BrP_12.33 //
sanatkumāreṇa purā proktaṃ vai vāyunā purā /
vimṛśya bahudhā tattu punaranyaiḥ pṛthakpṛthak // BndP_2,7.296 //
purāṇāmṛtakaṃ śrutvā puṇyaṃ sarvārthasādhakam /
abhayo vicaratyeva jātyantaraśataṃ gataḥ // BndP_2,7.297 //
mārtaṇḍajananaṃ hyetadgehe yasya vyavasthitam / / kathyate vā kathā yasya na taṃ viddhi samānakam // BndP_2,7.298 //
na cākāle mriyante 'sya bālā api kadācana / / ṛkṣasya bhaginī rakṣā vānarasya balīyasaḥ // BndP_2,7.299 //
prajāpatisakāśātsā jajñe śūraparigraham / / ṛkṣarājaṃ mahāprājñaṃ jāṃbavantaṃ yaśasvinam // BndP_2,7.300 //
tasya jāṃbavatī nāma sutā vyādhryāmajāyata / / vāsudevasya sā dattā pitrā rājīvalocanā // BndP_2,7.301 //
tathānye ṛkṣarājasya sutā jātā mahābalāḥ /
jayanto 'tha ca sarvajño mṛgarāṭ saṃkṛtirjayaḥ // BndP_2,7.302 //
mārjāro balibāhuśca lakṣaṇajñaḥ śrutārthakṛt /
bhojo rākṣasajiccaiva piśācavanagocarau // BndP_2,7.303 //
śarabhaḥ śalabhaścaiva vyāghraḥ siṃhastathaiva ca / / teṣāṃ putrāśca pautrāśca śataśo 'tha sahasraśaḥ // BndP_2,7.304 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4565285 (0.0):
surupāśca suveṣāśca sragviṇaḥ priyadarśanāḥ // BndP_2,7.131 // / teṣāṃ putrāśca pautrāśca śataśo 'tha sahasraśaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570842 (0.0):
trīṃllokāndhārayantīmāndevarṣigaṇasaṃkulān // BndP_2,8.101 // / teṣāṃ putrāśca pautrāśca śataśo 'tha sahasraśaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15319215 (0.019):
trilokadhāraṇe śaktā $ devarṣikulasaṃbhavāḥ & / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca % śataśo 'tha sahasraśaḥ // LiP_1,63.94 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15325905 (0.019):
navograsenasya sutās $ teṣāṃ kaṃsastu pūrvajaḥ & / teṣāṃ putrāśca pautrāś ca % śataśo 'tha sahasraśaḥ // LiP_1,69.42 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7212986 (0.019):
trilokadhāraṇe śaktā devarṣikulasaṃbhavāḥ / / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ // LiP_1,63.94 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7219672 (0.019):
navograsenasya sutās teṣāṃ kaṃsastu pūrvajaḥ / / teṣāṃ putrāśca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ // LiP_1,69.42 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333617 (0.022):
teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ | *HV_3.58*69:1 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4334127 (0.022):
ete vai dānavāḥ śreṣṭhā danuvaṃśavivardhanāḥ / / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ // HV_3.79 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4334382 (0.022):
ete kaśyapadāyādāḥ kīrtitāḥ sthāṇujaṃgamāḥ // HV_3.93 // / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732974 (0.022):
ete vai dānavāḥ śreṣṭhā % danor vaṃśavivardhanāḥ // BrP_3.89 // / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca $ śataśo 'tha sahasraśaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26733116 (0.022):
nahuṣaḥ śaṅkharomā ca % maṇir ity evamādayaḥ // BrP_3.101 // / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca $ śataśo 'tha sahasraśaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26733176 (0.022):
yeṣāṃ putrāś ca pautrāś ca % śataśo 'tha sahasraśaḥ // BrP_3.106 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004306 (0.022):
ete vai dānavāḥ śreṣṭhā danor vaṃśavivardhanāḥ // BrP_3.89 // / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004448 (0.022):
nahuṣaḥ śaṅkharomā ca maṇir ity evamādayaḥ // BrP_3.101 // / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004508 (0.022):
yeṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ // BrP_3.106 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23402230 (0.028):
ete kaśyapadāyādāḥ $ kīrtitāḥ sthāṇujaṅgamāḥ & / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca % śataśo 'tha sahasraśaḥ // ViP_1,21.26 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5108895 (0.028):
ete kaśyapadāyādāḥ kīrtitāḥ sthāṇujaṅgamāḥ / / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ // ViP_1,21.26 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4919556 (0.034):
pratyūṣaś ca prabhāṣaś ca vasavo 'ṣṭau prakīrtitāḥ /AP_*4.059ab/ / teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ //AP_*4.059cd/
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4562377 (0.055):
baleḥ putrāśca pautrāśca śataśo 'tha sahasraśaḥ / / bāleyā nāma vikhyātā gaṇā vikrāntapauruṣāḥ // BndP_2,5.44 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8502670 (0.061):
pragṛhītāyudhairvipraiḥ śataśo 'tha sahasraśaḥ // BndP_1,31.78 // / sa tadā taiḥ parivṛto mlecchānhanti smasarvaśaḥ /
ṛkṣāṇāmeva tu gaṇo devadānavapūjitaḥ /
mārjārasya tu mārjārā vādyāḥ putrā mahābalāḥ // BndP_2,7.305 //
babhūvuḥ śatasāhasrāḥ sarve vīryasamanvitāḥ /
ācāryāḥ śvāpadādīnāṃ śarabhāṇāṃ mahaujasaḥ // BndP_2,7.306 //
svādakāḥ pṛṣatādīnāṃ mūṣikāṇāṃ ca pakṣiṇām / / lāghave plavane yuktāḥ sarvasattvāvasādakāḥ // BndP_2,7.307 //
grāmeṣu vanaśaṇḍeṣu koṭareṣu guhāsu ca / / gṛheṣu gṛhagarbheṣu gṛhavāsāvalaṃbinaḥ // BndP_2,7.308 //
nānāgatiṣu saṃcārāḥ kuśalā grāmagocarāḥ /
tathā vanacarāścaiva svabhāvātsamavasthitāḥ // BndP_2,7.309 // / rātrau divācarāścaiva saṃdhyāsu ca caranti te /
nīlajīmūtavarṇāśca kapilā kekarāruṇāḥ // BndP_2,7.310 //
kṛṣṇavarṇāstathā piṅgābhakticitrāstathāpare /
nakhadaṃṣṭrāyudhā ghorā mayūrasamabhāṣaṇāḥ // BndP_2,7.311 //
saramāyāḥ sutau jātau śūrau paramaduḥsahau /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4626620 (0.039):
citrasenaḥ smṛtaścāsya kanyā citravatī tathā // BndP_2,71.257 // / tumbaśca tumbaṃvarcāśca jātau tumbasya tāvubhau /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8076661 (0.057):
kambuvatyabhidānāyāṃ devyāṃ tasya sutau kramāt / / jātau dvau padmasenaś ca rūpasenaś ca sadguṇau // SoKss_7,8.199 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 547621 (0.061):
vasudevasutau vīrau $ yuyutsū pratyadṛśyatām // HV_App.I,18.834 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm