View original HTML file with complete header information
(Dhs, Vaidya 329) / Dharmasaṃgrahaḥ / (Dhs) / // namo ratnatrayāya //
(Dhs, Vaidya 329) / Dharmasaṃgrahaḥ / (Dhs) / // namo ratnatrayāya //
ratnatrayaṃ namaskṛtya sarvasattvahitodayam /
kathyate mohanāśāya dharmasārasamuccayaḥ // / 1. tatra prathamaṃ tāvat trīṇi ratnāni / tathadyā buddho dharmaḥ
saṃghaśceti // / 2. trīṇi yānāni /[tadyathā ] śrāvakayānam, pratyekabuddhayānam, mahāyānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240450 (0.013):
prajñāpāramitāyāṃ trīṇi yānāni vistareṇopadiṣṭāni śrāvakayānaṃ vā / pratyekabuddhayānaṃ vā mahāyānaṃ vā. na cānyatra dānapāramitāyās tathāgata
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 981959 (0.023):
āryākṣayamatinirdeśasūtre 'pyuktam trīṇi tāvatrairyāṇikayānāni, yaduta / śrāvakayānaṃ pratyekabuddhayānaṃ mahāyānaṃ ceti / evamevānekeṣu sūtreṣvapi
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302343 (0.025):
vadasi vistareṇeha prajñāpāramitāyāṃ trīṇi yānāny upadiṣṭāni śrāvakayānaṃ / pratyekabuddhayānaṃ samyaksaṃbuddhayānaṃ bodhisattvānāṃ ca mahāsattvānāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6569698 (0.027):
sattvānāṃ niṣkāsanahetostrīṇi yānānyupadarśayati yadut śrāvakayānaṃ / pratyekabuddhayānaṃ bodhisattvayānamiti | tribhiśca yānaiḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6569740 (0.027):
yānānyanuprāpsyatha yadidaṃ śrāvakayānaṃ pratyekabuddhayānaṃ
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11327036 (0.028):
trividhaṃ | śrāvakayānaṃ | pratyekabuddhayānaṃ | mahāyānaṃ |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4670840 (0.028):
trividhaṃ | śrāvakayānaṃ | pratyekabuddhayānaṃ | mahāyānaṃ ca |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236801 (0.029):
vadasi vistareṇeha prajñāpāramitāyāṃ trīṇi yānāny upadiṣṭāni yad uta / śrāvakayānaṃ pratyekabuddhayānaṃ mahāyānaṃ, bodhisattvānāṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828638 (0.031):
ratnāni, buddharatnaṃ dharmaratnaṃ saṃgharatnaṃ, śrāvakayānaṃ / pratyekabuddhayānam anuttaraṃ mahāyānam, evaṃ śraddhānusāriṇo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236637 (0.041):
vistareṇopadiśyante yad uta śrāvakayānaṃ pratyekabuddhayānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351674 (0.041):
vistareṇopadiṣṭāni. katamāṇi trīṇi? yad uta śrāvakayānaṃ / pratyekabuddhayānaṃ samyaksaṃbuddhayānaṃ,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302109 (0.049):
śrāvakayānaṃ pratyekabuddhayānaṃ samyaksaṃbuddhayānaṃ, bodhisattvānāṃ ca
3. pañca buddhāḥ / tadyathā vairocanaḥ, akṣobhyaḥ, ratnasaṃbhavaḥ,
amitābhaḥ, amoghasiddhiśceti // / 4. catasro devyaḥ / tadyathā rocanī, māmakī, pāṇḍurā, tārā ceti //
5. pañca rakṣā / tadyathā pratisarā, sāhasrapramardanī, mārīcī,
mantrānusāriṇī, śīlavatī ceti // / 6. sapta tathāgatāḥ / tadyathā vipaśyī, śikhī, viśvabhūḥ, krakucchandaḥ,
kanakamuniḥ, kāśyapaḥ, śākyamuniśceti // / 7. catvāro lokapālāḥ / tadyathā dhṛtarāṣṭraḥ, virūpākṣaḥ, virūḍhakaḥ,
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3699149 (0.052):
viśvambhuḥ śrīkakutsaḥ sa ca kanakamuniḥ kāśyapaḥ śākyasiṃhaḥ /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11923197 (0.052):
kāmaprabhāvito dhātuḥ kāmadhātur iti vakṣyati. catvāro mahārājāno lokapālā / virūḍhako virūpākṣo dhṛtarāṣṭro vaiśravaṇaś ca. teṣu bhavāś
kuberaśceti // / 8. aṣṭau lokapālāḥ / tadyathā indraḥ, yamaḥ, varaṇaḥ, kuberaḥ, īśānaḥ,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11923196 (0.055):
kāmaprabhāvito dhātuḥ kāmadhātur iti vakṣyati. catvāro mahārājāno lokapālā / virūḍhako virūpākṣo dhṛtarāṣṭro vaiśravaṇaś ca. teṣu bhavāś
agniḥ, nairṛtaḥ, vāyuriti // / 9. daśa lokapālāḥ / aṣṭalokapālādhikamūrdhvaṃ brahmā adhaḥ kṛṣṇaḥ //
10. caturdaśa lokapālāḥ / tadyathā daśalokapālasakalam, candraḥ, sūryaḥ,
pṛthvī, asuraḥ // / 11. daśa krodhāḥ / tadyathā yamāntakaḥ, prajñāntakaḥ, padmāntakaḥ,
vighnāntakaḥ, acaraṭarkirājaḥ, nīladaṇḍaḥ, mahābalaḥ, uṣṇīṣaḥ, cakravartī,
Nagarjuna: Pindikrama (transmitted as the first krama of Nagarjuna's (nagpindu.htm.txt) 14385954 (0.037):
paścime tu hayagrīva uttare 'mṛtakuṇḍaliḥ || Pik_32 || / acalaṣṭakkirājaśca nīladaṇḍo mahābalaḥ |
sambharājaśceti // / 12. aṣṭau bodhisattvāḥ / tadyathā maitreyaḥ, gaganagañjaḥ,
samantabhadraḥ, vajrapāṇiḥ, mañjuśrīḥ, sarvanivaraṇaviṣkambhī,
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11355030 (0.054):
kṣitigarbhaḥ gaganagañjaḥ sarvanīvaraṇaviṣkambhī apāyajaha āryavajrapāṇi
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11340355 (0.054):
evaṃ bodhisattvāḥ ṣoḍaśa kāryāḥ / tadyathā samantabhadraḥ, kṣitigarbhaḥ, / gaganagañjaḥ sarvanīvaraṇaviṣkambhī, apāyajaha maitreyaḥ,
kṣitigarbhaḥ, khagarbhaśceti // / 13. ṣaḍyoginyaḥ / tadyathā vajravārāhī, yāminī, saṃcāraṇī, saṃtrāsanī,
cāṇḍikā ceti // / (Dhs, Vaidya 330) / 14. saptavidhā anuttarapūjā / tadyathā vandanā, pūjanā, pāpadeśanā,
anumodanā, adhyeṣaṇā, bodhicittotpādaḥ, pariṇāmanā ceti //
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28799078 (0.054):
/ bodhes trīṇi kuśalasyānutpattir amanasikaraṇaṃ / aparipūrṇasaṃbhāratā ca / / samādānaṃ bodhicittotpādaḥ / tasya trīṇi gotravaidhuryaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3778818 (0.058):
tatra trayaḥ skandhāḥ pāpa deśanā puṇya anumodanā buddha adhyeṣaṇa ākhyāḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3789335 (0.058):
pareṣām ātmano vā + api sāmānyā pāpa deśanā | puṇya anumodanā ca + evaṃ / buddha adhyeṣaṇa yācanaṃ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26973143 (0.058):
tatra trayaḥ skandhāḥ pāpadeśanāpuṇyānumodanābuddhādhyeṣaṇākhyāḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26983041 (0.058):
pareṣām ātmano vāpi sāmānyā pāpadeśanā | puṇyānumodanā caivaṃ / buddhādhyeṣaṇayācanaṃ ||
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4550114 (0.059):
ṣaṭkṛtvā rātridivasaṃ pāpapratideśanā puṇyānumodanā buddhādhyeṣaṇā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24824900 (0.060):
sattvārthālambanaśca / sa ca cittotpādaḥ / sarvabodhipakṣyakuśalamūlasaṃgrahāya pūrvaṅgamatvātkuśalaḥ
15. trīṇi kuśalamūlāni / bodhicittotpādaḥ, āśayaviśuddhiḥ,
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24824900 (0.057):
sattvārthālambanaśca / sa ca cittotpādaḥ / sarvabodhipakṣyakuśalamūlasaṃgrahāya pūrvaṅgamatvātkuśalaḥ
madhyantavibhagatika.html 19095644 (0.057):
athavā satvārthaṃ mahābodhipariṇāmitāni kuśalamūlāni bodhisattvānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28706396 (0.058):
praṇaśyet nedaṃ sthānaṃ vidyate / utsṛṣṭe ca punaḥ sarvajñatācittotpāde / sarvakuśalamūlānyupaśuṣyanti / tadyathā asti sarvaprabhāsasamuccayaṃ nāma
ahaṃkāramamakāraparityāgaśceti // / 16. catvāro brahmavihārāḥ / maitrī, karuṇā, muditā, upekṣā ceti //
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4661299 (0.036):
brāhmyā vihārāścatvāryapramāṇāni | maitrī karuṇā muditopekṣā ca | te
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2027377 (0.046):
159 caturapramāṇasamādhivargaḥ / maitrī karuṇā muditā upekṣā | [tatra] maitrī nāma vyāpādaviruddhaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11336724 (0.048):
svamantramantrākarṣaṇarakṣaṇasādhanakriyākauśalataḥ mahākaruṇā mahāmaitrī / mahopekṣā mahāmuditā pāramitābhāvavataḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251257 (0.057):
[DsP_17] tatra katamāni catvāry apramāṇāni? yaduta maitrī, karuṇā, muditā, / upekṣā. etāny ucyante catvāry apramāṇāni.
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11317724 (0.060):
brāhmyā vihārāś catvāry apramāṇāni | maitrī karuṇā muditopekṣā ca | te / punar bodhisatve caturlakṣaṇā veditavyāḥ | vipakṣahānitaḥ |
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24859174 (0.064):
sattvālambanā dharmālambanā 'nālambanā maitrī evaṃ karuṇā muditopekṣā api / veditavyā / tatra bodhisattvo duḥkhitān sattvānārabhya
17. ṣaṭ pāramitāḥ / dānapāramitā, śīlapāramitā, kṣāntipāramitā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6954393 (0.006):
paripūrayitavyāḥ/ yad uta / 22114 ṣaṭ pāramitā dānapāramitā {{śīlapāramitā kṣāntipāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6957916 (0.006):
23121 evam etat {subhūte} {bodhisattvasya} mahāsattvasya mahāyānam/ yad / imāḥ ṣaḍ pāramitā dāna / 23201 pāramitā {{śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15116470 (0.006):
yad imāḥ ṣaṭ pāramitā, dānapāramitā śīlapāramitā kṣāntipāramitā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104774 (0.016):
gacchati, evaṃ śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253566 (0.016):
kṣāntipāramitā, vīryapāramitā, dhyānapāramitā, prajñāpāramitā. imā ucyante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761585 (0.016):
dānapāramitā evaṃ kṣāntipāramitāyāṃ carataḥ śīlapāramitā kṣāntipāramitā / vīryapāramitā dhyānapāramitā punar aparam āyuṣman śāriputra bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761698 (0.016):
vīryapāramitāyāṃ carataḥ śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā / dhyānapāramitā punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761808 (0.016):
dhyānapāramitāyāṃ carataḥ śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā / dhyānapāramitā punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768026 (0.016):
bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānam katamā ṣaṭpāramitā dānapāramitā / śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 778578 (0.016):
nopalabhyate atyantaviśuddhitām upādāya evaṃ śīlapāramitā kṣāntipāramitā / vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā nopalabhyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 779449 (0.016):
imāḥ ṣaḍ pāramitā dānapāramitā (PSP1: 232) śīlapāramitā kṣāntipāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 785823 (0.016):
pūrvāntāparāntamadhyato bodhisattvo nopaiti evaṃ śīlapāramitā / kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitāsattayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270175 (0.016):
śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā ātmaviśuddhyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1625712 (0.016):
evaṃ dhyānapāramitā vīryapāramitā kṣāntipāramitā śīlapāramitā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1635071 (0.016):
dānapāramitā śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104312 (0.016):
pāramitāḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānam. katamāḥ ṣaṭ? / dānapāramitā śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15129869 (0.016):
evaṃ śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā asti
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905678 (0.016):
dānapāramitā śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23303689 (0.016):
kṣāntipāramitā, vīryapāramitā, dhyānapāramitā, prajñāpāramitā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351275 (0.016):
dānapāramitā vā śīlapāramitā vā kṣāntipāramitā vā vīryapāramitā vā / dhyānapāramitā vā prajñāpāramitā vā.
vīryapāramitā, dhyānapāramitā, prajñāpāramitā ceti // / 18. daśa pāramitāḥ / ṣaṭpāramitāsakalam, upāyam, praṇidhiḥ, balam, jñānaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104775 (0.0):
gacchati, evaṃ śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109042 (0.0):
prajñāyate iyan dānapāramitā iyaṃ śīlapāramitā iyaṃ kṣāntipāramitā iyaṃ / vīryapāramitā iyaṃ dhyānapāramitā iyaṃ prajñāpāramitā. tat kasya hetos?
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121149 (0.0):
śīlapāramitākṣāntipāramitāvīryapāramitādhyānapāramitāprajñāpāramitāvibhāvanābhāvanā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15026207 (0.0):
śīlapāramitākṣāntipāramitāvīryapāramitādhyānapāramitāprajñāpāramitāparipūrir
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15043125 (0.0):
bhagavān āha: dānapāramitā upakaraṇaṃ śīlapāramitā kṣāntipāramitā / vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā upakaraṇaṃ. yāvad
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023527 (0.0):
prajñāpāramitāyām / evaṃ śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā / dhyānapāramitā / prajñāpāramitā sasaṅgāsaṅgeti na carati, carati
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253570 (0.0):
kṣāntipāramitā, vīryapāramitā, dhyānapāramitā, prajñāpāramitā. imā ucyante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761585 (0.0):
dānapāramitā evaṃ kṣāntipāramitāyāṃ carataḥ śīlapāramitā kṣāntipāramitā / vīryapāramitā dhyānapāramitā punar aparam āyuṣman śāriputra bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761698 (0.0):
vīryapāramitāyāṃ carataḥ śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā / dhyānapāramitā punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761808 (0.0):
dhyānapāramitāyāṃ carataḥ śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā / dhyānapāramitā punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768026 (0.0):
śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 778578 (0.0):
nopalabhyate atyantaviśuddhitām upādāya evaṃ śīlapāramitā kṣāntipāramitā / vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā nopalabhyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 779449 (0.0):
imāḥ ṣaḍ pāramitā dānapāramitā (PSP1: 232) śīlapāramitā kṣāntipāramitā / vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā idaṃ subhūte bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 784886 (0.0):
śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 785823 (0.0):
pūrvāntāparāntamadhyato bodhisattvo nopaiti evaṃ śīlapāramitā / kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitāsattayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792790 (0.0):
dānapāramitāyā anutpādo na sā dānapāramitā śīlapāramitā kṣāntipāramitā / vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā śūnyā prajñāpāramitayā yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233748 (0.0):
kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā, prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236665 (0.0):
kṣāntipāramitā vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237344 (0.0):
dānapāramitā, evaṃ śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā / dhyānapāramitā prajñāpāramitā kauśika anirjātā yā cānirjātā na sā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247698 (0.0):
navānupūrvavihārasamāpattayaḥ dānapāramitā śīlapāramitā kṣāntipāramitā / vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā adhyātmaśūnyatā
19. catvāri saṃgrahavastūnī / dānam, priyavacanam, arthacaryā,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1953141 (0.0):
catvāri saṅgrahavastūni dānaṃ priyavacanamarthacaryā samānārthatā iti |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1953199 (0.022):
dharmadānapriyavacanārthacaryāsamānārthatābhiḥ sattvān saṅgṛhṇāti | tadā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3781132 (0.051):
vilokanīyo bhavati mahā janasya | dāna pramodaṃ priyatā artha caryāṃ / samāna arthatāṃ janayati mahā janasya | ākruṣṭaḥ san na + ājanayeta roṣaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26975322 (0.051):
dānapramodaṃ priyatārthacaryāṃ samānārthatāṃ janayati mahājanasya |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9861523 (0.052):
dharmamukhānyāmukhīkaroti sma / katamāni catvāri? yadidaṃ dānaṃ / priyavacanamarthakriyāṃ samānārthatāṃ ca /
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11316721 (0.054):
priyavāditā arthacaryā samānārthatā | tatra |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4660269 (0.054):
sapta ślokāḥ | catvāri saṃgrahavastūni | dānaṃ priyavāditā arthacaryā / samānārthatā | tatra |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11866253 (0.054):
saṃgrahavastūni. dānaṃ priyavāditā arthacaryā samānārthatā ca. catasraḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24868495 (0.061):
saṃgrahavastūni niśritya dānaṃ priyavāditāmarthacaryāṃ samānārthatāñca
samānārthatā ceti // / 20. pañcābhijñāḥ / divyacakṣuḥ, divyaśrotram, paracittajñānam,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1953142 (0.0):
catvāri saṅgrahavastūni dānaṃ priyavacanamarthacaryā samānārthatā iti |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2056419 (0.0):
asti ṣaḍabhijñājñānam | ṣaḍabhijñāḥ kāyarddhiḥ dviyacakṣuḥ divyaśrotraṃ / paracittajñānaṃ pūrvanivāsānusmṛtirāsravakṣaya[jñāna]miti | kāyarddhiriti
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1944367 (0.015):
vākpāruṣyādyasukhadharmeṣu na pratibandhaṃ manyate | anyāsu divyābhijñāsu / divyacakṣurdivyaśrotraparacittajñānapūrvanivāsānusmṛtiṣu apratihato
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6576492 (0.015):
bhaveyurdivyacakṣurdivyaśrotraparacittajñānapūrvanivāsānusmṛtijñānarddhivimokṣakriyākuśalāḥ,
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11316724 (0.034):
priyavāditā arthacaryā samānārthatā | tatra |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4660272 (0.034):
sapta ślokāḥ | catvāri saṃgrahavastūni | dānaṃ priyavāditā arthacaryā / samānārthatā | tatra |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11866256 (0.034):
saṃgrahavastūni. dānaṃ priyavāditā arthacaryā samānārthatā ca. catasraḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7869123 (0.043):
pañcābhijñāḥ / ṛddhividhijñānam / divyaśrotram / paracittajñānam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424824 (0.047):
ṛddhidivyaśrotraparacittajñānapūrvanivāsānusmṛtyabhisaṃskārikadivyacakṣurāsravakṣayajñānābhijñānāṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12027783 (0.048):
tisras tāvan na santīti. ṛddhidivyaśrotradivyacakṣurabhijñā. kasmāt. / rūpālaṃbanatvāt. na hy ārūpyāṇāṃ rūpam ālaṃbanam. vibhūtarūpasaṃjñātvāt.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12029127 (0.052):
ca nāsti. nāpi divyaṃ śrotraṃ cakṣuś cāsti. paracittajñānam api nāsti.
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18715874 (0.052):
priyavadya dānaṃ tatha arthacaryā / samānārthatā ca bahujanasya /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804506 (0.057):
śrotraṃ, paracittajñānaṃ, pūrvanivāsānusmṛtiḥ, āsravakṣayajñānaṃ,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1953199 (0.058):
dharmadānapriyavacanārthacaryāsamānārthatābhiḥ sattvān saṅgṛhṇāti | tadā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12029096 (0.062):
pūrvenivāsānusmṛtiḥ paracittajñānaṃ ca. etad api divyaśrotrādikaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24068411 (0.062):
ṛddhidivyaśrotradivyacakṣurabhijñā ādyaṃ smṛtyupasthānamityarthaḥ /
pūrvanivāsānusmṛtiḥ, ṛddhiśceti // / 21. catvāryāryasatyāni / tadyathā duḥkham, samudayaḥ, nirodhaḥ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22398322 (0.0):
satyaviniścayaḥ katamaḥ / catvāyāryasatyāni duḥkhaṃ samudayo nirodho
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2056421 (1.192):
paracittajñānaṃ pūrvanivāsānusmṛtirāsravakṣaya[jñāna]miti | kāyarddhiriti
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862202 (0.012):
tasmāttānyevāryasatyāni / duḥkha samudayo nirodho mārgaśca / tatra duḥkhaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24828805 (0.017):
tatpunastatvaṃ katamat / catvāryāryaisatyāni duḥkhaṃ samudayo nirodho / mārgaśca / ityetāni catvāryāryasatyāni pravicinvato 'bhisamāgacchato
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13648749 (0.017):
yāsau buddhānāṃ bhagavatāṃ sāmutkarṣikī dharmadeśanā, tadyathā duḥkhaṃ / samudayo nirodho mārgaś catvāry āryasatyāni vistareṇa saṃprakāśayati;
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13649503 (0.017):
bhagavatāṃ sāmutkarṣikī dharmadeśanā, tadyathā duḥkhaṃ samudayo nirodho / mārgaś catvāry āryasatyāni, saṃprakāśayati; tadyathā śuddhaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13651319 (0.017):
bhagavatāṃ sāmutkarṣikī dharmadeśanā tadyathā duḥkhaṃ samudayo nirodho / mārgaś catvāry āryasatyāni vistareṇa saṃprakāśayati; tadyathā śuddhaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654911 (0.017):
sāmutkarṣikī dharmadeśanā tadyathā duḥkhaṃ samudayo nirodho mārgaś catvāry
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802754 (0.017):
sāmutkarṣikī dharmadeśanā tadyathā duḥkhaṃ samudayo nirodho mārgaś catvāry
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804507 (0.020):
śrotraṃ, paracittajñānaṃ, pūrvanivāsānusmṛtiḥ, āsravakṣayajñānaṃ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804090 (0.021):
katamāni ca subhūte catvāry āryasatyāni? duṣkhaṃ samudayo nirodho mārga
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424825 (0.028):
ṛddhidivyaśrotraparacittajñānapūrvanivāsānusmṛtyabhisaṃskārikadivyacakṣurāsravakṣayajñānābhijñānāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6576494 (0.028):
bhaveyurdivyacakṣurdivyaśrotraparacittajñānapūrvanivāsānusmṛtijñānarddhivimokṣakriyākuśalāḥ,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654950 (0.032):
evānāthapiṇḍado gṛhapatis tasminn eva āsane niṣaṇṇaś catvāry āryasatyāny / abhisameti; tadyathā duḥkhaṃ samudayo nirodho mārga iti; anāthapiṇḍado (A
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802769 (0.032):
evāsane niṣaṇṇaś catvaṛy āryasatyāny abhisameti; tadyathā duḥkhaṃ samudayo / nirodho mārgaḥ; tasyathā śuddhaṃ vastram apagatakālakaṃ rañjanopagaṃ raṅge
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802793 (0.032):
tasminn eva āsane niṣaṇṇaś catvāry āryasatyāny abhisameti; tadyathā / duḥkhaṃ samudayo nirodho mārga iti; athānāthapiṇḍado gṛhapatir dṛṣṭadharmā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13650771 (0.034):
sāmutkarṣikī dharmadeśanā tadyathā duḥkhaḥ samudayo nirodho mārgaś catvāry / āryasatyāni vistareṇa saṃprakāśayati; tadyathā śuddhaṃ vastram
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24069470 (0.039):
upapattipratilambhikābhyāṃ tu paracittajñānapūrvanivāsānusmṛtibhyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160349 (0.043):
āryāṣṭāṅgo mārgaḥ, trīṇi vimokṣamukhāni śūnyatānimittāpraṇihitā catvāry / āryasatyāni duḥkhaṃ duḥkhasamudayaṃ duḥkhanirodhā mārgaḥ ṣaḍ abhijñā aṣṭā
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18065503 (0.043):
satyānyuktāni catvāri duḥkhaṃ samudayastathā / / nirodhamārga iti eṣāṃ yathābhisamayaṃ kramaḥ // VAkK_6.2 //
mārgaśceti // / 22. pañca skandhāḥ / rūpam, vedanā, saṃjñā, saṃskārā, vijñānaṃ ceti //
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15030890 (0.004):
dharman deśayati. śūnyaṃ traidhātukam etan, nāsty atra rūpaṃ vā vedanā vā / saṃjñā vā. saṃskārā vā vijñānaṃ vā, skandhā vā dhātavo vā āyatanāni vā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658428 (0.004):
rūpam iti vā vedaneti vā saṃjñeti vā saṃskārā iti vā vijñānam iti vā / skandhā iti vā dhātava iti vā āyatanānīti vā pratītyasamutpādā iti vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801407 (0.004):
deśayati, śūnyam idaṃ traidhātukaṃ nāsty atra rūpaṃ vā vedanā vā saṃjñā vā / saṃskārā vā vijñānaṃ vā skandhā vā dhātavo vāyatanāni vā pratiśrutkaiṣā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643409 (0.015):
yena cābhisaṃbudhyeta yaṃ cābhisaṃbudhyeta rūpaṃ vā vedanā vā saṃjñā vā / saṃskārā vā vijñānaṃ vā, evaṃ skandhadhātvāyatanapratītyasamutpādo vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800851 (0.015):
sarvāṃ bodhisattvacaryāṃ caratā, kaścid dharmopalabdho rūpam iti vā / vedaneti vā saṃjñeti vā saṃskārā iti vā vijñānam iti vā / skandhadhātvāyatanānīti vā pratītyasamutpannā iti vā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801425 (0.015):
pratibhāsa eṣa marīcir eṣā nirmitaka eṣa gandharvanagaram etan nāsty atra / rūpaṃ vā vedanā vā saṃjñā vā saṃskārā vā vijñānaṃ vā skandhadhātavo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814596 (0.015):
paramārthaṃ kaścid asti rūpaṃ vā vedanā vā saṃjñā vā saṃskārā vā, vijñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9815253 (0.015):
iyaṃ śīlapāramitā iyaṃ dānapāramitā, idaṃ rūpam iyaṃ vedanā iyaṃ saṃjñā / ime saṃskārā idaṃ vijñānam ime skandhadhātvāyatanapratītyasamutpādāḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9810237 (0.016):
nāmasaṃketena deśayatīdaṃ rūpam ime vedanāsaṃjñāsaṃskārā, idaṃ vijñānam / ime skandhadhātvāyatanapratītyasamutpādāḥ pratītyasamutpādāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9813953 (0.016):
iti vā. tat kasya hetoḥ? na hi śūnyatā vikopayatīdaṃ rūpam iyaṃ vedanā / iyaṃ saṃjñā ime saṃskārā, idaṃ vijñānam ime / skandhadhātvāyatanapratītyasamutpādā imāni pratītyasamutpādāṅgāni, iyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 789057 (0.016):
śāriputra paryāyeṇa yad anabhinivṛttaṃ na tad rūpaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā / na vijñānam (PSP1: 254) yat punar āyuṣman śāriputra evam āha kena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823776 (0.017):
anuvyavahāro bhavati, yad idaṃ rūpam iti yad idaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518977 (0.022):
'rūpaskandhāḥ-vedanā, saṃjñā, saṃskāro vijñānaṃ ceti | rūpaṃ nāma pitroḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828835 (0.022):
dharmās te katham ekalakṣaṇās? tadyathā rūpaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā / vijñānaṃ, skandhadhātvāyatanapratītyasamutpādāḥ pratītyasamutpādāṅgāni,
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754281 (0.023):
caratīti | nāmamātram idaṃ yad uta rūpam iti | vedanā saṃjñā saṃskārā / vijñānam iti | tadyathāpi nāma śāradvatīputra ātmātmeti vyavahṛyate sa ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1635955 (0.023):
iti, vedanā saṃjñā saṃskārāḥ, idaṃ vijñānam iti yāvad ime skandhā ime
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971383 (0.023):
rūpasyānutpādo na tad rūpam vedanā / 25805 saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ śūnyaṃ vijñānena/ yā c{āyuṣman} {śāriputra}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792737 (0.023):
paryāyeṇa yo rūpasyānutpādo na tad rūpam vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237277 (0.023):
kauśikānirjātaṃ yac cānirjātaṃ na tad rūpam. vedanāsaṃjñāsaṃskārāḥ / vijñānaṃ kauśikānirjātaṃ yac cānirjātaṃ na tad vijñānaṃ. cakṣuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9808389 (0.023):
saṃskārāḥ sarvaṃ vijñānaṃ nirmitopamaṃ nirmitasya ca na bhavati, rūpaṃ / vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ na saṃkleśo na vyavadānaṃ na pañcagatikaḥ
23. lokottarapañcaskandhāḥ / / śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhā iti //
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23111400 (0.0):
dānaśīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanasrotaāpattiphalaṃ yāvad
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019415 (0.0):
bhagavatāṃ śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhāṃsteṣāṃ ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019433 (0.0):
pratyekabuddhānāṃ śīlasamādhiprajñāvimuktijñānadarśanaskandhāṃsteṣāṃ ca / śrāvakāṇāṃ śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019701 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhāṃsteṣāṃ ca śrāvakāṇāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019711 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhāṃsteṣāṃ ca śrāvakāṇāṃ / śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhān sarvasattvānāṃ ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019918 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhāṃsteṣāṃ ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019931 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhāṃsteṣāṃ ca śrāvakāṇāṃ / śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhān (Vaidya 85)
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25841893 (0.0):
rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānākhyaskandhapañcakasvabhāvo vā bhavet | yadi / vā śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanākhyapañcaskandhasvabhāvaḥ,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28707292 (0.0):
sarvaśrāvakapratyekabuddhavārṣikājātisumanānāmanāsravaśīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanānāṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1949157 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhaviśuddham, (SSS_28)
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641012 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaparibhāvitā amī mantrapadāḥ;
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751199 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanam (LPG 9v)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250708 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhaḥ śatatamīm api kalāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643077 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaṃ samanvāharati ārādhayati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643287 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanāni na nimittīkṛtāni, idaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329444 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329454 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhaṃ sarvam ekato
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3782416 (0.0):
bhagavatāṃ śīla samādhi prajñā vimukti vimukti jñāna darśana skandhaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3782428 (0.0):
śīla samādhi prajñā vimukti vimukti jñāna darśana skandhaṃ sarvam ekato *
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26976508 (0.0):
śīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanaskandhaṃ | śrāvakānāṃ
24. dvādaśāyatanāni / cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanaāyatanāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9809548 (5.960):
śūnyam, evaṃ śrotraghrāṇajihvākāyāyatanāni, manaāyatanaṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12562210 (0.008):
caraṃścarati prajñāpāramitāyām, na śrotraghrāṇajihvākāyamanaārambaṇe
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12562945 (0.008):
bodhisattvo na cakṣurārambaṇaviśuddhau carati, na / śrotraghrāṇajihvākāyamanaārambaṇaviśuddhau carati / tatkasmāddhetoḥ?
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1955882 (0.015):
cakṣurāyatanamiti cāturmautikaṃ cakṣurvijñānāśrayaścakṣurdhāturityucyate | / śrotraghrāṇajihvākāyāyatanānyapyevam | mana āyatanamiti yaduta cittam ||
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522091 (0.016):
tatra dharmastu cakṣuḥ-śrotra-ghrāṇa-jihvā-kāya-mana-ādayo dharmāḥ |
madhyantavibhagatika.html 19100034 (0.016):
cakṣuḥ śrotra ghrāṇa jihvā kāya mana āyatanānāṃ ca grahaṇaṃ /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22397768 (0.016):
dhātuśca / yathā cakṣurāyatanaṃ tayā / śrotraghrāṇajihvākāyarūpaśabdagandharasaspraṣṭavyāyatanāni //
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559784 (0.016):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānaṃcakṣuḥsaṃsparśaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15269445 (0.016):
gambhirā. evaṃ cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanoviśuddhatvād gambhīrā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273463 (0.016):
saṃskāralakṣaṇe na vijñānalakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na / cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanolakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126081 (0.016):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayavedanāś cādvayam etad
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19456711 (0.016):
sarvathā, ṣaṭ cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānāni, tānyapi nāhaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23987807 (0.016):
sapta sālambanāścittadhātavaḥ / cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānadhātavo manodhātuśca ete sapta
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23928712 (0.016):
caturdhātvapratiṣṭhitas (tathāgata) ākāśadhātusamaḥ, ṣaḍāyatanānutpannaḥ, / cakṣuḥ śrotraghrāṇajihvākāyamanomārgasamatikrāntaḥ / (tathāgatas-)
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765398 (0.016):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanaḥpathasamatikrāntaḥ, anunnato 'navanataḥ,
Prajnaparamitahrdayasutra (prajnhsu.htm.txt) 15419061 (0.017):
na cakṣuḥ-śrotra-ghrāṇa-jihvā-kāya-manāṃsi,
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12561117 (0.017):
vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānānāṃ nidarśanamupaiti, na / cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanasāṃ nidarśanamupaiti / nāpi dhātvāyatanānāṃ
Jitari: Hetutattvopadesa (= Htu) (jithettu.htm.txt) 2861055 (0.017):
jñānam ity upapannaṃ bhavati // / 91. cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyākhyāni pañcendriyāṇi tadāśritāni pañca
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11862705 (0.021):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyavijñānālambanāny abhisamasya manovijñānaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6299249 (0.024):
vijñānadhātuḥ katamaḥ [|] yaccakṣurvijñānaṃ / śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānaṃ | tat punaścittaṃ manovijñānaṃ ca |
rūpagandhaśabdarasasparśadharmāyatanāni ceti //
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755185 (0.0):
rūpaśabdagandharasasparśadharmaśunyatāyāṃ yukto yukta iti vaktavyaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16520149 (0.0):
rūpa-śabda-gandha-rasa-sparśa-dharmākāravijñaptiviparyaya-vikalpavāsanāvabhāsatvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15269454 (0.0):
rūpaśabdagandharasasparśadharmaviśuddhatvād gambhīrā.
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12565962 (0.0):
nocchedaśāśvatamālambate, nāntaṃ nānantamālambate / na / rūpaśabdagandharasasparśadharmānālambate / na kāmadhātuṃ na rūpadhātuṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089332 (0.0):
dātavyam | na rūpaśabdagandharasasparśadharmapratiṣṭhitena dānaṃ dātavyam
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19362034 (0.0):
pañcarūpaśabdagandharasasparśadharmadhātoścārdhaṃ nendriyasvabhāvaṃ
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11853942 (0.0):
rūpādyālambanā itirūpaśabdagandharasasparśadharmālambanāḥ
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7375075 (0.008):
śabdasparśarasarūpagandhādyavayavasampannaṃ vyaktam | kiṃ ca ---
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2431704 (0.009):
api ca na smṛtayo yuga padutpadyante paricchedakatvād / gandharasarūpasparśaśabdajñānabadityāha paricchedatvācceti /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28575628 (0.012):
parama svarūpa rūpa rasa gandha sparśa śabdatayātmārāmāṇām apy
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28657066 (0.013):
nāmarūpaśabdagandharasasparśasamudācāravinivartanāya pratipannā,
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23892673 (0.013):
* atrārthāntaraṃ nāma śabdasparśarūparasagandhāntaram
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22390716 (0.020):
vijñānam / vijānanālakṣaṇaṃ vijñānam / vijñānaṃ yena / rūpaśabdagandharasasparśadharmān nānā viṣayān vijānāti //
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7380417 (0.021):
viṣayāṇi iti | teṣāṃ(p.37) caturṇām ekaikaṃ pañcaviṣayam | pāṇis tāvat / śabdasparśarasarūpagandhayuktaḥ | evaṃ pañcalakṣaṇam eva pāṇīndriyaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9861038 (0.021):
sārodāravividhavicitrarūpaśabdagandharasasparśaparamaratiramaṇīyaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104733 (0.023):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanāṃsy adhyātmikāni / rūpaśabdagandharasasparśadharmaiḥ śūnyāny akūṭasthāvināśitām upādāya. tat
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22390767 (0.024):
cakṣurdhātorādhipatyaṃ tadrūpadhātu lakṣaṇam / yathā rūpadhātu lakṣaṇaṃ / tathā śabdagandharasasparśadharmadhātūnāmapi lakṣaṇāni /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768503 (0.024):
dharmaiḥ śūnyāḥ rūpaśabdagandharasasparśadharmāś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236878 (0.025):
vedanāyā anupalambhayogena. evaṃ rūpaśabdagandharasasparśadharmāṇām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15125469 (0.025):
evaṃ rūpaśabdagandharasasparśadharmāṇāṃ nāsti sāṃyogikaḥ svabhāvaḥ,
25. aṣṭādaśa dhātavaḥ // / cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanorūpagandhaśabdarasasparśadharmadhātavaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755185 (0.0):
rūpaśabdagandharasasparśadharmaśunyatāyāṃ yukto yukta iti vaktavyaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16520149 (0.0):
rūpa-śabda-gandha-rasa-sparśa-dharmākāravijñaptiviparyaya-vikalpavāsanāvabhāsatvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15269454 (0.0):
rūpaśabdagandharasasparśadharmaviśuddhatvād gambhīrā.
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12565962 (0.0):
nocchedaśāśvatamālambate, nāntaṃ nānantamālambate / na / rūpaśabdagandharasasparśadharmānālambate / na kāmadhātuṃ na rūpadhātuṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089332 (0.0):
dātavyam | na rūpaśabdagandharasasparśadharmapratiṣṭhitena dānaṃ dātavyam
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23987808 (0.0):
sapta sālambanāścittadhātavaḥ / cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānadhātavo manodhātuśca ete sapta
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19362035 (0.0):
pañcarūpaśabdagandharasasparśadharmadhātoścārdhaṃ nendriyasvabhāvaṃ
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11853943 (0.0):
rūpādyālambanā itirūpaśabdagandharasasparśadharmālambanāḥ
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 399841 (5.960):
chrotaghrāṇajihvākāyamanorūpaśabdagandharasaspṛṣṭavyadharmā"
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3422378 (5.960):
cakṣuḥśrotraghrāṇajivhākāyamanorūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmā na
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559784 (1.192):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānaṃcakṣuḥsaṃsparśaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15269445 (1.192):
gambhirā. evaṃ cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanoviśuddhatvād gambhīrā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273463 (1.192):
saṃskāralakṣaṇe na vijñānalakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na / cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanolakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126082 (1.192):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayavedanāś cādvayam etad
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19456710 (1.192):
sarvathā, ṣaṭ cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānāni, tānyapi nāhaṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23928712 (1.192):
cakṣuḥ śrotraghrāṇajihvākāyamanomārgasamatikrāntaḥ / (tathāgatas-)
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765398 (1.192):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanaḥpathasamatikrāntaḥ, anunnato 'navanataḥ,
Prajnaparamitahrdayasutra (prajnhsu.htm.txt) 15419061 (0.007):
na cakṣuḥ-śrotra-ghrāṇa-jihvā-kāya-manāṃsi,
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12561117 (0.007):
vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānānāṃ nidarśanamupaiti, na / cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanasāṃ nidarśanamupaiti / nāpi dhātvāyatanānāṃ
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7375075 (0.008):
śabdasparśarasarūpagandhādyavayavasampannaṃ vyaktam | kiṃ ca ---
cakṣurvijñānaśrotravijñānaghrāṇavijñānajihvāvijñānakāyavijñānamanovijñānaghātavaśceti
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24904552 (0.0):
nopalabhyate, / cakṣurvijñānaśrotravijñānaghrāṇavijñānajihvāvijñānāni kāyavijñāne na
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24904575 (0.0):
kāyavijñānaṃ cakṣurvijñānaśrotravijñānaghrāṇavijñānajihvāvijñāneṣu na
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24904590 (0.0):
saṃvidyate nopalabhyate, / cakṣurvijñānaśrotravijñānaghrāṇavijñānajihvāvijñānakāyavijñānāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24904615 (0.0):
manovijñānaṃ / cakṣurvijñānaśrotravijñānaghrāṇavijñānajihvāvijñānakāyavijñāneṣu na
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24904539 (0.008):
jihvāvijñānaṃ cakṣurvijñānaśrotravijñānaghrāṇavijñāneṣu na saṃvidyate
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24904517 (0.016):
ghrāṇavijñānaṃ cakṣurvijñānaśrotravijñānayo na saṃvidyate nopalabhyate, / cakṣurvijñānaśrotravijñānaghrāṇavijñānāni jihvāvijñāne na saṃvidyante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6955967 (0.024):
na sarvākārajñatāyāṃ sthāsyati/ evaṃ na cakṣurvijñānaśūnyatā na / śrotravijñānaśūnyatā na ghrāṇavijñānaśūnyatā na jihvāvijñānaśūnyatā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 777485 (0.024):
sarvākārajñatāyāṃ sthāsyati evaṃ na cakṣurvijñānaśūnyatā na / śrotravijñānaśūnyatā na ghrāṇavijñānaśūnyatā na jihvāvijñānaśūnyatā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 777497 (0.030):
śrotravijñānaśūnyatā na ghrāṇavijñānaśūnyatā na jihvāvijñānaśūnyatā na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15113953 (0.030):
sarvākārajñatāyāṃ sthāsyati na śrotravijñānaśūnyatā na / ghrāṇavijñānaśūnyatā na jihvāvijñānaśūnyatā na kāyavijñānaśūnyatā na
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19361979 (0.030):
pañcarūpādiguṇākhyā dhātavaścakṣurādivijñānamanovijñānavijñeyāḥ | śeṣā
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8962041 (0.037):
cakṣurvijñānaṃ śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānam || / vijñānapratyayaṃ nāmarūpamiti nāma katamat? catvāra arūpiṇaḥ skandhāḥ |
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755654 (0.044):
tatra skandhā na dhātavo nāyatanāni na tatra cakṣurdhātur na rūpadhātur na / cakṣurvijñānadhātur na śrotradhātur na śabdadhātur na śrotravijñānadhātuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 724203 (0.044):
rūpadhātur na cakṣurvijñānadhātuḥ na śrotradhātur na śabdadhātur na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15064648 (0.044):
rūpadhātur na cakṣurvijñānadhātuḥ, na śrotradhātur na śabdadhātur na
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25719841 (0.044):
cakṣurvijñānavijñeyā, na śrotra, na ghrāṇa, na jihvā, na kāya, na / manovijñānavijñeyā / yan mañjuśrīr na cittamanovijñānavijñeyaṃ tad
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15095571 (0.044):
śrotraśabdaśrotravijñānaghrāṇagandhaghrāṇavijñānajihvārasajihvāvijñānakāyaspraṣṭavyakāyavijñānapadārthaḥ,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15085339 (0.047):
eva śūnyatā śūnyataiva jihvāvijñānaṃ, tathā hi kāyavijñānaṃ / kāyavijñānatvena śūnyaṃ, yā ca kāyavijñānaśūnyatā na tat kāyavijñānaṃ, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23313101 (0.051):
kāyavijñānaśūnyatā kāyavijñānaśūnyatāṃ samanupaśyati, na / manovijñānaśūnyatā manovijñānaśūnyatāṃ samanupaśyati.
madhyantavibhagatika.html 19087444 (0.052):
ucyante cakṣurvijñānadhātvādayo manovijñānadhātuparyantāḥ /
26. tatraikādaśa rūpaskandhāḥ // cakṣuḥ, śrotram, ghrāṇam, jihvā, kāyaḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237295 (0.009):
kauśikānirjātaṃ yac cānirjātaṃ na tac cakṣuḥ, evaṃ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 743339 (0.011):
vedayitaṃ rūpaṃ nāma vedanā nāma saṃjñā nāma saṃskārā nāma vijñānaṃ nāma / cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo mana iti nāma etāni nāmadheyāni na
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559774 (0.012):
12 rūpaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ vijñānam. cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ / jihvā kāyaḥ manaḥ. rūpaṃ śabdaḥ gandhaḥ rasaḥ sparśaḥ dharmāḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768803 (0.012):
rūpaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232971 (0.012):
upadravato manasikaroti tac cānupalambhayogena, vedanā saṃjñā saṃskārā / vijñānam. evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo manaḥ, evaṃ pṛthivīdhātur
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15105052 (0.012):
saṃskārā vijñānaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351185 (0.012):
rūpaṃ vā vedanā vā saṃjñā vā saṃskārā vā vijñānaṃ vā. / cakṣur vā śrotraṃ vā ghrāṇaṃ vā jihvā vā kāyo vā mano vā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6947129 (0.016):
{{vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ}} / 19707 {{cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo mano rūpaṃ śabdo gandho rasaḥ
Asanga: Sarirarthagatha of the Cintamayibhumi, a chapter of his Yogacarabhumi (asycsaru.htm.txt) 16030434 (0.017):
cakṣuḥ śrotraṃ tathā ghrāṇaṃ jihvā kāyo manas tathā /
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557624 (0.017):
3 cakṣuḥ śūnyaṃ cakṣur eva śūnyatā śūnyataiva cakṣur evaṃ śrotraṃ / ghrāṇaṃ jihvā kāyaḥ manaḥśūnyatāyā manaḥ śūnyaṃ mana eva śūnyatā
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111877 (0.017):
utpadyate so 'pi hitasya hetuḥ / cakṣuś ca śrotraṃ ca tathaiva ghrāṇaṃ / jihvā ca kāyaś ca manaś ca ṣaṣṭham 9
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 739992 (0.017):
gandho raso spraṣṭavyam dharmo bodhisattvo bhaviṣyaty evañ cakṣuḥ śrotraṃ / ghrāṇaṃ jihvā kāyo mano bodhisattvo bhaviṣyati tat kutaś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768326 (0.017):
parabhāvaśūnyatā tatra katamā adhyātmaśūnyatā ādhyātmikā dharmā ucyante / cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo manaḥ tatra cakṣuś cakṣuṣā śūnyaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15080022 (0.017):
bhaviṣyati, evaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo mano bodhisattvo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15095164 (0.017):
upalambhayogena, cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo mano 'nityaṃ duḥkham
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104606 (0.017):
tatra katamā adhyātmaśūnyatā? adhyātmikā dharmā ucyante cakṣuḥ śrotraṃ / ghrāṇaṃ jihvā kāyo manaḥ, tatra cakṣuś cakṣuṣā śūnyam akūṭasthāvināśitām
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28041180 (0.017):
cakṣuḥ śrotraṃ ca ghrāṇaṃ ca jihvā kāyo manastathā /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946640 (0.027):
19512 tatra katamā adhyātmaśūnyatā/ ādhyātmikā dharmā ucyante cakṣuḥ / 19513 śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo manaḥ/ tatra cakṣuś cakṣuṣā śūnyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 788927 (0.028):
āyuṣman śāriputra abhisaṃskarttā nāsti evaṃ śrotram ghrāṇaṃ jihvā kāyo
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755622 (0.031):
saṃjñā na saṃskārā na vijñānaṃ na cakṣur na śrotraṃ na ghrāṇaṃ na jihvā / kāyo na manaḥ na rūpaṃ na śabdo na gandho na raso na sparśo na dharmāḥ na
rūpam, śabdaḥ, gandhaḥ, rasaḥ, sparśaḥ vijñaptiśceti //
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559777 (0.022):
12 rūpaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ vijñānam. cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ / jihvā kāyaḥ manaḥ. rūpaṃ śabdaḥ gandhaḥ rasaḥ sparśaḥ dharmāḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6947132 (0.022):
19707 {{cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo mano rūpaṃ śabdo gandho rasaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768806 (0.022):
rūpaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ cakṣuḥ śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo / mano rūpaṃ śabdo gandho rasaḥ spraṣṭavyaṃ dharmaḥ cakṣuḥsaṃsparśaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351189 (0.022):
cakṣur vā śrotraṃ vā ghrāṇaṃ vā jihvā vā kāyo vā mano vā. / rūpaṃ vā śabdo vā gandho vā raso vā sparśo vā dharmā vā.
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19895571 (0.024):
03,201.016c śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca tadguṇāḥ
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14559992 (0.024):
śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca raso gandhaśca tadguṇāḥ // Car_5,1.27
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344150 (0.024):
śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca raso gandhaśca tadguṇāḥ // GarP_2,12.16 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3292535 (0.024):
śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca tadguṇāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700663 (0.025):
mano dyaur antarikṣaṃ ca $ vāyus tejo jalaṃ mahī // HV_App.I,42B.2528 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca $ raso gandhas tathaiva ca / HV_App.I,42B.2529
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186213 (0.025):
mano dyaur antarikṣaṃ ca vāyus tejo jalaṃ mahī // HV_App.I,42B.2528 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhas tathaiva ca / HV_App.I,42B.2529 /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10356479 (0.026):
12,203.029a śabdaḥ sparśo 'tha rūpaṃ ca raso gandhas tathaiva ca
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10390003 (0.026):
12,267.014a rūpaṃ gandho rasaḥ sparśaḥ śabdaś caivātha tadguṇāḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10340602 (0.026):
12,177.026d*0486_01 gandhaḥ sparśo raso rūpaṃ śabdaś cātra guṇāḥ smṛtāḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18424610 (0.029):
BhP_11.22.016/1 śabdaḥ sparśo raso gandho rūpaṃ cety artha-jātayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831969 (0.029):
śabdaḥ sparśo raso gandho rūpaṃ cety artha jātayaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3797399 (0.029):
pāyūpasthaṃ hastapādaṃ % vākka cendriyasaṃgrahaḥ // MatsP_3.19 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca $ raso gandhaś ca pañcamaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8836931 (0.029):
pāyūpasthaṃ hastapādaṃ vākka cendriyasaṃgrahaḥ // MatsP_3.19 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca pañcamaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350879 (0.030):
śabdaḥ sparśo raso gandho $ rūpaṃ caiva manas tathā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244644 (0.030):
śabdaḥ sparśo raso gandho rūpaṃ caiva manas tathā /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3674371 (0.030):
sūkṣmameṣāmeva rūpaṃ , gandho , raso , rūpaṃ , sparśaḥ , śabdaḥ , iti
27. vedanā trividhā / sukhāḥ, duḥkhā, aduḥkhāsukhā ceti //
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1328570 (0.008):
cetasaḥ praspanda iva bhavaty ayaskāntavaśād ayaḥpraspandavat | / vedanā trividhā sukhā duḥkhā aduḥkhāsukhā ca | dharmāś catuḥ prakārāḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954447 (0.025):
manaḥsaṃsparśajā vedanā sukhā duḥkhā aduḥkhāsukhā ca | iyamucyate vedanā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855044 (0.026):
vittirvedanetyucyate | duḥkhā sukhā aduḥkhāsukhā ca trividhā | yathā
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233333 (0.026):
13. tisra imā agnivaiśyāyana vedanāḥ. katamās tisraḥ. sukhā vedanā duḥkhā / vedanā, aduḥkhāsukhā vedanā ca. itīmās tisro vedanāḥ kiṃnidānāḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193680 (0.028):
gardhāśritā, naiṣkramyāśritā vedanā sukhāpi duḥkhāpy aduḥkhāsukhāpi / / saiṣā ekaviṃśatividhā vedanā bhavati, navavidhā vā //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193657 (0.030):
tatra vedanā katamā / tadyathā sukhā duḥkhā aduḥkhāsukhā ca vedanā / tatra
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1980703 (0.031):
(pṛ) vedanā katamā | (u) sukhā duḥkhā aduḥkhāsukhā ca | (pṛ) sukhā katamā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11858988 (0.031):
yathā hi tisro vedanā bhavanti. sukhā duḥkhā aduḥkhāsukhā ceti. evaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19463976 (0.032):
śokādyārtāya mṛṣṭādi sukhaṃ cetkiṃ na rocate // Bca_9.89 // / trividhā hi vedanāsukhā vedanā, duḥkhā vedanā, aduḥkhāsukhā ceti / tatra
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954438 (0.032):
ca | kāyasaṃsparśajā vedanā sukhā duḥkhā aduḥkhāsukhā ca |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1972269 (0.033):
kiñcālambanasthaṃ cittaṃ vedanetyucyate | tā vedanā stistraḥ duḥkhāḥ vā / sukhā vā aduḥkhāsukhā veti | yadi cittaṃ pradeśāntaraṃ prāpnoti | tadā tā
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1983106 (0.033):
vedanā sukhādibhinnā | sūtre tūktam sukhā vedanā duḥkhā vedanā / aduḥkhāsukhā vedanā iti | yadi vedyata iti vedanā | kena tadvedyata iti
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954405 (0.034):
cakṣuḥsaṃsparśajā vedanā sukhā duḥkhā aduḥkhāsukhā ca | śrotrasaṃsparśajā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954413 (0.034):
cakṣuḥsaṃsparśajā vedanā sukhā duḥkhā aduḥkhāsukhā ca | śrotrasaṃsparśajā / vedanā sukhā duḥkhā aduḥkhāsukhā ca | ghrāṇasaṃsparśajā vedanā sukhā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954421 (0.034):
vedanā sukhā duḥkhā aduḥkhāsukhā ca | ghrāṇasaṃsparśajā vedanā sukhā / duḥkhā aduḥkhāsukhā ca | jihvāsaṃsparśajā vedanā sukhā duḥkhā aduḥkhāsukhā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954430 (0.034):
duḥkhā aduḥkhāsukhā ca | jihvāsaṃsparśajā vedanā sukhā duḥkhā aduḥkhāsukhā
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1328451 (0.041):
tridhā bhavati | sukhā | duḥkhā | aduḥkhāsukhā ca |
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22391124 (0.045):
vedanā śrotraghrāṇajivhākāyamanaḥ saṃsparśajā vedanā // evaṃ ṣaḍvedanā / kāyāḥ sukhā vā duḥkhā aduḥkhāsukhā vā // punaḥ sukhā kāyikī vedanā duḥkhā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305776 (0.047):
naivasātaṃ nāsātaṃ veditaṃ [vigatarāgaṃ] | vedanāgatamidamucyate duḥkhā / aduḥkhāsukhā vedanā | sā punaryā pañcavijñānakāyasaṃprayuktā | sā kāyikī |
28. saṃjñāskandhaḥ / nimittodgahaṇātmikā // / 29. saṃskārā dvividhāḥ / tatra cittasaṃprayuktasaṃskārāḥ,
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22393822 (0.053):
cittaviprayuktāḥ saṃskārāḥ citta viprayuktaḥ saṃskāraskandho
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22391371 (0.055):
saṃjñācca sthāpayitvā tadanye caitasikā dharmāścittaviprayuktāśca / saṃskārāḥ saṃskāraskandha ityucyate // te punaḥ katame / manaskāraḥ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1955003 (0.055):
acaitasikadharmāścittasaṃprayukta / dharmāścittaviprayuktadharmāścittasahabhūdharmāścittāsahabhūdharmāścittānucaradharmāścittānanucaradharmā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305776 (0.058):
naivasātaṃ nāsātaṃ veditaṃ [vigatarāgaṃ] | vedanāgatamidamucyate duḥkhā / aduḥkhāsukhā vedanā | sā punaryā pañcavijñānakāyasaṃprayuktā | sā kāyikī |
cittaviprayuktasaṃskārāśceti // / 30. cittasaṃprayuktasaṃskārāścatvāriṃśat / tadyathā vedanā, saṃjñā,
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22393823 (0.023):
saṃjñāskandhaḥ saṃskāraskandho dharmadhātvāyatanaikadeśaśca / / cittaviprayuktāḥ saṃskārāḥ citta viprayuktaḥ saṃskāraskandho
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1987012 (0.050):
94 viprayuktasaṃskāravargaḥ / cittaviprayuktasaṃskārāḥ yaduta prāptiḥ, aprāptiḥ asaṃjñisamāpattiḥ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22391371 (0.056):
saṃjñācca sthāpayitvā tadanye caitasikā dharmāścittaviprayuktāśca / saṃskārāḥ saṃskāraskandha ityucyate // te punaḥ katame / manaskāraḥ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1988101 (0.057):
(SSS_225) (pṛ) sūtra uktaṃ ṣaṭ cetanākāyāḥ saṃskāraskandha iti | na / cittaviprayuktasaṃskārā iti | (u) pratipāditamidaṃ pūrvaṃ yadasti puṇyaṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235468 (0.060):
kuśalāś cittaviprayuktāḥ saṃskārāḥ / yad api tat kuśalasya / kāyakarmavākkarmaṇaḥ kuśalānāṃ cittacaitasikānāṃ kuśalānāṃ
cetanā, chandaḥ, sparśaḥ, matiḥ, smṛtiḥ, manaskāraḥ, adhimokṣaḥ, samādhiḥ,
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18060600 (0.0):
prāptyā vā pañcadhā caittā mahābhūmyādibhedataḥ // VAkK_2.23 // / vedanā cetanā saṃjñā cchandaḥ sparśo matiḥ smṛtiḥ /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23994512 (0.0):
ke punaḥ sarvatra cetasi / / vedanā cetanā saṃjñā cchandaḥ sparśo matiḥ smṛtiḥ /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22391383 (0.036):
saṃskārāḥ saṃskāraskandha ityucyate // te punaḥ katame / manaskāraḥ / sparśaḥ cchando 'dhimokṣaḥ smṛtiḥ samādhiḥ prajñāśraddhā
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470790 (0.037):
te katame / sparśaḥ manaskāraḥ vedanā saṃjñā cetanā chandaḥ adhimokṣaḥ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23995001 (0.052):
prathamā koṭirvedanā cetanā saṃjñā cchandaḥ sparśaśca /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19365090 (0.056):
chandaḥ sparśo 'dhimokṣaśca dhīḥ samādhirmanaskṛtiḥ // Abhidh d_112 //
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa, Karikas only! (vabhdiku.htm.txt) 3630316 (0.056):
chandaḥ sparśo 'dhimokṣaśca dhīḥ samādhirmanaskṛtiḥ // Abhidh-d_112 //
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa, Karikas: 1-383 only! (vabhdilu.htm.txt) 14820753 (0.056):
chandaḥ sparśo 'dhimokṣaśca dhīḥ samādhirmanaskṛtiḥ // [112] //
śraddhā, apramādaḥ, prasrabdhiḥ, upekṣā, hrīḥ, apatrapā, alobhaḥ, adveṣaḥ,
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23994608 (0.010):
ke punasta iti / / śraddhā 'pramādaḥ praśrabdhirupekṣā hrīrapatrapā /
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18060608 (0.017):
manaskāro 'dhimokṣaśca samādhiḥ sarvacetasi // VAkK_2.24 // / śraddhāpramādaḥ praśrabdhirupekṣā hrīrapatrapā /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12032906 (0.036):
śraddhāpramādaḥ praśrabdhir upekṣā hrir apatrapā
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa, Karikas only! (vabhdiku.htm.txt) 3630323 (0.043):
śraddhāpekṣāpramādaśca prasrabdhirhrīrapatrapā /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa, Karikas: 1-383 only! (vabhdilu.htm.txt) 14820753 (0.047):
chandaḥ sparśo 'dhimokṣaśca dhīḥ samādhirmanaskṛtiḥ // [112] // / śraddhāpekṣāpramādaśca prasrabdhirhrīrapatrapā /
ahiṃsā, vīryam, mohaḥ, pramādaḥ, kausīdyam, aśrāddhyam, styānam,
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22391427 (0.026):
vihinsā āhrikyamanapatrāpyaṃ styānamauddhatyaṃ āśraddhyaṃ kausīdyaṃ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22400068 (0.032):
āhrīkyamanapatrāpyaṃ ca sarvatrākuśale sāmānyena saṃprayujyete // / styānamauddhatyamāśraddhyaṃ kausīdyaṃ pramādaśca sarvatra kliṣṭe
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1330738 (0.046):
śāṭhyaṃ mado 'vihiṃsāhrīr atrapā styānam uddhataḥ | / āśraddhyam atha kausīdyaṃ pramādo muṣitā smṛtiḥ || 13
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11889659 (0.048):
tṛtīyāyām. ata evaṃ vaktavyaṃ. prathamā koṭiḥ pūrvavat. dvitīyā āśraddhyaṃ / kausīdyaṃ avidyā auddhatyaṃ pramādo vikṣepaś ca. tṛtīyā smṛtyādayaś
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470831 (0.051):
anapatrāpyam styānam, auddhatyam, āśraddhyam, kauśīddhyam pramādaḥ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216435 (0.056):
pradāśaḥ, īrṣyāḥ, mātsaryam, śāṭhyam, māyā, madaḥ, vihiṃsā, hrīḥ, / anapatrapā, styānam, aśrāddhyam, kausīdyam, pramādaḥ, muṣitasmṛtiḥ,
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23995007 (0.063):
dvitīyā 'śrāddhyaṃ kauśīdyamavidyā auddhatyaṃ pramādaśca / / tṛtīyā muṣitasmṛtyādayaḥ pañca kliṣṭā yaṭhoktāḥ /
auddhatyam, ahrīkatā, anapatrapā, krodhaḥ, upanāhaḥ, śāṭhyam, īrṣyā,
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470818 (0.034):
avihiṃsā rāga pratighaḥ mānaḥ avidyā dṛṣṭiḥ vicikitsā krodha upanāhaḥ / mrakṣaḥ pradāśaḥ īrṣyā mātsaryarm māyā śāṭhyam madaḥ ahiṃsā āhrikyam
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22391418 (0.042):
mithyādṛṣṭi krodha upanāhaḥ mrakṣaḥ pradāśaḥ īrṣyāḥ mātsaryaṃ śāṭhyaṃ mado
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216424 (0.042):
69. catuviṃśatirupakleśāḥ / tadyathā krodhaḥ, upanāhaḥ, mrakṣaḥ, / pradāśaḥ, īrṣyāḥ, mātsaryam, śāṭhyam, māyā, madaḥ, vihiṃsā, hrīḥ,
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22391426 (0.047):
vihinsā āhrikyamanapatrāpyaṃ styānamauddhatyaṃ āśraddhyaṃ kausīdyaṃ
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470829 (0.050):
mrakṣaḥ pradāśaḥ īrṣyā mātsaryarm māyā śāṭhyam madaḥ ahiṃsā āhrikyam / anapatrāpyam styānam, auddhatyam, āśraddhyam, kauśīddhyam pramādaḥ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22400067 (0.055):
āhrīkyamanapatrāpyaṃ ca sarvatrākuśale sāmānyena saṃprayujyete // / styānamauddhatyamāśraddhyaṃ kausīdyaṃ pramādaśca sarvatra kliṣṭe
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18065280 (0.056):
daurmanasyena kaukṛtyamīrṣyā krodho vihiṃsanam / / upanāhaḥ pradāśaśca mātsaryaṃ tu viparyayāt // VAkK_5.57 //
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1330726 (0.058):
krodhopanāhane punaḥ | / mrakṣaḥ pradāśa īrṣyātha mātsaryaṃ saha māyayā || 12bcd
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9839971 (0.062):
dveṣo vā moho vā, īrṣyā vā mātsaryaṃ vā, māno vā mrakṣo vā, mado vā krodho
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898096 (0.062):
dveṣo vā moho vā īrṣyā vā mātsaryaṃ vā māno vā mrakṣo vā mado vā krodho vā
Vasubandhu: Trimsikavijnaptikarika (bsa018_u.htm.txt) 15224277 (0.063):
mānadṛgvicikitsāśca krodhopanahane punaḥ / / mrakṣaḥ pradāśa īrṣyārtha mātsaryaṃ saha māyayā // Tvk_12 //
pradānaḥ, mrakṣaḥ, mātsaryam, māyā, madaḥ, vihiṃsā, vitarkaḥ, vicāraśceti
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22391418 (0.027):
mithyādṛṣṭi krodha upanāhaḥ mrakṣaḥ pradāśaḥ īrṣyāḥ mātsaryaṃ śāṭhyaṃ mado
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216428 (0.027):
69. catuviṃśatirupakleśāḥ / tadyathā krodhaḥ, upanāhaḥ, mrakṣaḥ, / pradāśaḥ, īrṣyāḥ, mātsaryam, śāṭhyam, māyā, madaḥ, vihiṃsā, hrīḥ,
Vasubandhu: Trimsikavijnaptikarika (bsa018_u.htm.txt) 15224278 (0.044):
mānadṛgvicikitsāśca krodhopanahane punaḥ / / mrakṣaḥ pradāśa īrṣyārtha mātsaryaṃ saha māyayā // Tvk_12 //
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1330726 (0.045):
krodhopanāhane punaḥ | / mrakṣaḥ pradāśa īrṣyātha mātsaryaṃ saha māyayā || 12bcd
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617858 (0.047):
bhikṣavo bhaviṣyanti, na teṣāṃ rāgo vyābādhiṣyati, na dveṣo na moho nerṣyā / na mātsaryaṃ na mrakṣo na māno nādhimāno na mithyāmānaḥ |
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470821 (0.050):
avihiṃsā rāga pratighaḥ mānaḥ avidyā dṛṣṭiḥ vicikitsā krodha upanāhaḥ / mrakṣaḥ pradāśaḥ īrṣyā mātsaryarm māyā śāṭhyam madaḥ ahiṃsā āhrikyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937063 (0.052):
krodhopanāhau / 16515 mrakṣaḥ pradāśo vihiṃsā īrṣyā mātsaryaṃ māno mithyāmānaḥ// [ima
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 758916 (0.052):
krodhopanāhau mrakṣaḥ pradāśo vihiṃsā īrṣyā mātsaryaṃ māno mithyāmānaḥ ima
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15096892 (0.052):
karmapathāḥ, krodhopanāhau mrakṣaḥ pradāśo vihiṃsā īrṣyā mātsaryaṃ māno
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898096 (0.054):
dveṣo vā moho vā īrṣyā vā mātsaryaṃ vā māno vā mrakṣo vā mado vā krodho vā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9839971 (0.061):
dveṣo vā moho vā, īrṣyā vā mātsaryaṃ vā, māno vā mrakṣo vā, mado vā krodho
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18065280 (0.064):
daurmanasyena kaukṛtyamīrṣyā krodho vihiṃsanam / / upanāhaḥ pradāśaśca mātsaryaṃ tu viparyayāt // VAkK_5.57 //
31. tatra cittaviprayuktasaṃskārāsrayodaśa / prāptiḥ, aprāptiḥ, sabhāgatā,
asaṃjñikam, samāptiḥ, jīvitam, jātiḥ, jarā, sthitiḥ, anityatā, nāmakāyaḥ,
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2471437 (0.0):
jīvitendriyam, nikāyasabhāgatā, jāti, jarā, sthitiḥ, anityatā, nāmakāyaḥ,
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18060882 (0.011):
lakṣaṇāni punarjātirjarā sthitiranityatā // VAkK_2.45 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23999058 (0.011):
lakṣaṇāni punarjātirjarā sthitiranityatā // VAkK_2.45 //
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11849998 (0.029):
yānīmāni bhagavatā saṃskṛtalakṣaṇānīty uktāni jātir jarāsthitir anityatā ca tāni sattvākhyān eva saṃskārān ādhikṛtya nabāhyān iti jñāpanārtham
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22392523 (0.031):
nikāyasabhāgatā jātirjarā sthitiranityatā nāmakāyāḥ padakāyāḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15202345 (0.039):
rūpam" ity ukte "kasyedaṃ rūpam" iti svāmisaṃbandham apekṣate vādaḥ / / yathā jātir evaṃ jarā sthitir anityataivaṃbhāgīyāś cittaviprayuktāḥ"
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7877187 (0.056):
sarvadharmeṣvabhiniveśāyogāt / trīṇi saṃskṛtalakṣaṇāni / jātirjarānityatā / ca / tadabhāvādalakṣaṇaṃ duḥkham / anabhinivṛttitāmiti yathāpratibhāsaṃ
padakāyaḥ, vyañjanakāyaśceti // / 32. trīṇyasaṃskṛtāni / tadyathā ākāśaḥ, pratisaṃkhyānirodhaḥ,
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23983564 (0.030):
katamau dvau / / pratisaṃkhyānirodho 'pratisaṃkhyānirodhaśca / / ityetadākāśādi trividhamasaṃskṛtaṃ mārgasatyaṃ cānāsravā dharmāḥ /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22393000 (0.033):
kuśaladharmatathatā akuśaladharmatathatā avyākṛtadharmatathatā ākāśam / apratisaṃkhyā nirodhaḥ pratisaṃkhyānirodhaḥ āniṃjyaṃ
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2471825 (0.033):
asaṃskṛtā katame / ākāśam, apratisaṃkhyānirodhaḥ, pratisaṃkhyānirodhaḥ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1987036 (0.035):
anyathātvaṃ jarā maraṇaṃ nāmakāyaḥ padakāyo vyañjanakāyaḥ pṛthagjanatvaṃ
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2471440 (0.037):
jīvitendriyam, nikāyasabhāgatā, jāti, jarā, sthitiḥ, anityatā, nāmakāyaḥ, / padakāyaḥ, vyañjanakāyaḥ, pṛthagjanatvamityevamādibhedasamādānāḥ // 94 //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11859936 (0.039):
aupacārikatvād adoṣaḥ. atha vāpratisaṃkhyānirodha iti na / pratisaṃkhyānirodhaḥ. apratisaṃkhyānirodhaḥ pratisaṃkhyānirodhād
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11865416 (0.041):
saṃskāraskandhaḥ ākāśaṃ pratisaṃkhyānirodho 'pratisaṃkhyānirodhaś ceti.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11860418 (0.050):
aprasaṃgo 'saṃskṛtānām iti bruvate. santi yeṣām ubhayam iti / pratisaṃkhyānirodhaś ca apratisaṃkhyānirodhaś ca. tadyathā sāsravāṇām iti
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11866672 (0.050):
anāgatānām eva cittacaittānām. upapattinirodho 'py eṣām eva. / pratisaṃkhyānirodhaḥ sāsravāṇām eva. apratisaṃkhyānirodho 'py
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11859909 (0.050):
vā paryudāse. pratisaṃkhyāyā yad anyat pratyayavaikalyam. sāpratisaṃkhyā. / tayā prāpyo nirodho 'pratisaṃkhyānirodhaḥ. madhyapadalopāt. ayuktam etat.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12034650 (0.056):
pratisaṃkhyānirodhaḥ. ato 'nāsravasya na pratisaṃkhyanirodhaḥ. kiṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11866645 (0.056):
hi nirodhaṃ. lakṣaṇanirodhaḥ samāpattinirodha upapattinirodhaḥ / pratisaṃkhyānirodho 'pratisaṃkhyānirodhaś ca. tad yady atītaṃ rūpaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23983703 (0.057):
anāgatānāṃ dharmāṇāmutpādasyātyantaṃ vighnabhūto visaṃyogād yo 'nyo / nirodhaḥ so 'pratisaṃkhyānirodhaḥ / / na hyasau pratisaṃkhyayā labhyate /
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11853297 (0.058):
ākāśam apratisaṅkhyānirodhaḥpratisaṅkhyānirodhas tathatā cety
apratisaṃkhyānirodhaśceti // / 33. ṣaḍ viṣayāḥ / tadyathā rūpam, śabdaḥ, gandhaḥ, rasaḥ, sparśaḥ,
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 839762 (0.0):
śabdaḥ sparśo raso rūpaṃ gandhaś ca viṣayā amī /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19895571 (0.019):
03,201.016c śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca tadguṇāḥ
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14559992 (0.019):
śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca raso gandhaśca tadguṇāḥ // Car_5,1.27
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344150 (0.019):
śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca raso gandhaśca tadguṇāḥ // GarP_2,12.16 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3292535 (0.019):
śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca tadguṇāḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10340602 (0.019):
12,177.026d*0486_01 gandhaḥ sparśo raso rūpaṃ śabdaś cātra guṇāḥ smṛtāḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700663 (0.020):
mano dyaur antarikṣaṃ ca $ vāyus tejo jalaṃ mahī // HV_App.I,42B.2528 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca $ raso gandhas tathaiva ca / HV_App.I,42B.2529
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186213 (0.020):
mano dyaur antarikṣaṃ ca vāyus tejo jalaṃ mahī // HV_App.I,42B.2528 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhas tathaiva ca / HV_App.I,42B.2529 /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10356479 (0.021):
12,203.029a śabdaḥ sparśo 'tha rūpaṃ ca raso gandhas tathaiva ca
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10390004 (0.021):
12,267.014a rūpaṃ gandho rasaḥ sparśaḥ śabdaś caivātha tadguṇāḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10409760 (0.023):
12,299.010c pañca kalpasahasrāṇi tāvad evāhar ucyate / 12,299.011a śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca pañcamaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18424610 (0.023):
BhP_11.22.016/1 śabdaḥ sparśo raso gandho rūpaṃ cety artha-jātayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831969 (0.023):
śabdaḥ sparśo raso gandho rūpaṃ cety artha jātayaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3797399 (0.025):
pāyūpasthaṃ hastapādaṃ % vākka cendriyasaṃgrahaḥ // MatsP_3.19 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca $ raso gandhaś ca pañcamaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8836931 (0.025):
pāyūpasthaṃ hastapādaṃ vākka cendriyasaṃgrahaḥ // MatsP_3.19 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca pañcamaḥ /
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559778 (0.026):
jihvā kāyaḥ manaḥ. rūpaṃ śabdaḥ gandhaḥ rasaḥ sparśaḥ dharmāḥ.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351189 (0.026):
cakṣur vā śrotraṃ vā ghrāṇaṃ vā jihvā vā kāyo vā mano vā. / rūpaṃ vā śabdo vā gandho vā raso vā sparśo vā dharmā vā.
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403761 (0.026):
pṛthivyādīni bhūtāni āviśanti ca bhauvane // LiP_2,20.48 // / śabdaḥ sparśastathā rūpaṃ raso gandhaśca bhāvataḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15285611 (0.026):
catvāriṃśat pañcame tu % bhūtamātrātmakaṃ smṛtam // LiP_1,9.26 // / gandho rasas tathā rūpaṃ $ śabdaḥ sparśastathaiva ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350879 (0.026):
yatra kāmāvasāyitvaṃ % trailokye sacarācare // LiP_1,88.22 // / śabdaḥ sparśo raso gandho $ rūpaṃ caiva manas tathā &
dharmaśceti // / (Dhs, Vaidya 331) / 34. tatra rūpaṃ viṣayasvabhāvam / nīlam, pītam, lohitam, avadātam,
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22390941 (0.028):
rūpaṃ katamat / catvāri mahābhūtānyupādāya cakṣurindriyagocaro 'rthaḥ / / yathā nīlaṃ pītaṃ lohitamavadātaṃ dīrghaṃ hrasvaṃ vṛttaṃ parimaṇḍalaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23984123 (0.039):
vimśatidhā / tadyathā nīlaṃ pītaṃ lohitamavadātaṃ dīrghaṃ hrasvaṃ vṛttaṃ parimaṇḍalaṃ
haritam, dīrgham, hrasvam, parimaṇḍalam, unnatam, avanatam, sātam,
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11841790 (0.019):
saṃsthānaṃdīrghaṃ hrasvaṃ vṛttaṃ parimaṇḍalam unnatamavanataṃ sātaṃ visātamiti
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23984130 (0.028):
tadyathā nīlaṃ pītaṃ lohitamavadātaṃ dīrghaṃ hrasvaṃ vṛttaṃ parimaṇḍalaṃ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22390943 (0.029):
rūpaṃ katamat / catvāri mahābhūtānyupādāya cakṣurindriyagocaro 'rthaḥ / / yathā nīlaṃ pītaṃ lohitamavadātaṃ dīrghaṃ hrasvaṃ vṛttaṃ parimaṇḍalaṃ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22390950 (0.057):
yathā nīlaṃ pītaṃ lohitamavadātaṃ dīrghaṃ hrasvaṃ vṛttaṃ parimaṇḍalaṃ
visātam, accham, dhūmaḥ, rajaḥ, mahikā, chāyā, ātapaḥ, ālokaḥ,
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23984137 (0.016):
tadyathā nīlaṃ pītaṃ lohitamavadātaṃ dīrghaṃ hrasvaṃ vṛttaṃ parimaṇḍalaṃ / unnatamavanataṃ sātaṃ visātaṃ abhraṃ dhūmo rajo mahikā cchāyā ātapaḥ
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11841733 (0.023):
abhraṃ dhūmorajo mahikā cchāyātapa āloko 'ndhakāramabhyavakāśaṃnabhaśceti te 'pi kasmād atra noktāḥ
andhakāraśceti // / 35. aṣṭāviṃśatividhaḥ śabdaḥ / sapta puruṣavākśabdāḥ, sapta
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11841734 (0.048):
abhraṃ dhūmorajo mahikā cchāyātapa āloko 'ndhakāramabhyavakāśaṃnabhaśceti te 'pi kasmād atra noktāḥ
puruṣahastādiśabdāḥ / eta eva(manojñā)manojñabhedenāṣṭāviṃśatiḥ //
36. rasaḥ ṣaḍvidhaḥ / tadyathā madhuraḥ, amlaḥ, lavaṇaḥ, kaṭuḥ, tiktaḥ,
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20806972 (5.960):
14,049.043c rasajñānaṃ tu vakṣyāmi rasas tu bahudhā smṛtaḥ / 14,049.044a madhuro 'mlaḥ kaṭus tiktaḥ kaṣāyo lavaṇas tathā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10340664 (5.960):
12,177.030a raso bahuvidhaḥ proktaḥ sūribhiḥ prathitātmabhiḥ / 12,177.030c madhuro lavaṇas tiktaḥ kaṣāyo 'mlaḥ kaṭus tathā
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15868241 (5.960):
raso bahuvidhaḥ prokta ṛṣibhiḥ prathitātmabhiḥ / / madhuro lavaṇastiktaḥ kaṣāyo 'mlaḥ kaṭustathā // NarP_1,42.85 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 843129 (5.960):
carvaṇaṃ pānapītī ca dhayanaṃ cūṣaṇaṃ bhidāḥ // Rajni_20.75 / madhuro lavaṇastiktaḥ kaṣāyo'mlaḥ kaṭustathā /
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19194645 (0.007):
rūpabhedamayā bhāvā ātmā śuddho nirañjanaḥ // NBs_17.23 // / kaṭuḥ kaṣāyo madhuro lavaṇo'mlaśca tiktakaḥ /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22391034 (0.010):
catvāri mahābhūtāmyupādāya jivhendriyabrāhyo 'rthaḥ / tikto 'mlo madhuraḥ / kaṭuko lavaṇaḥ kaṣāyaśca / manojño vā amanojño vā ubhayaviparīto vā sahajo
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413994 (0.021):
BhP_03.26.042/1 kaṣāyo madhuras tiktaḥ kaṭv amla iti naikadhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2662558 (0.021):
kaṣāyo madhuras tiktaḥ kaṭv amla iti naikadhā /
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470672 (0.021):
rasaḥ katamaḥjihvāgocaraḥ / madhuraḥ amalaḥ lavaṇaḥ kaṭuḥ tiktaḥ kaṣāyaśc
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043371 (0.025):
(1.5.334) tuvarastu kaṣāyo 'strī madhuro lavaṇaḥ kaṭuḥ / (1.5.335) tikto 'mlaśca rasāḥ puṃsi tadvatsu ṣaḍamī triṣu
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11821119 (0.045):
atīndriyamarucyādyāstaddhoṣāsphoṭakādayaḥ / / kaṣāyaśca kaṭustiktaḥ lavaṇo madhurāmlakau // PS_1,5.35 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 843387 (0.047):
madhuro'mlaḥ kaṭustiktaḥ paṭustuvara ityamī /
kaṣāyaśceti // / 37. catvāro gandhāḥ / tadyathā sugandhaḥ, durgandhaḥ, samagandhaḥ,
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 843129 (0.053):
madhuro lavaṇastiktaḥ kaṣāyo'mlaḥ kaṭustathā / / santīti rasanīyatvādannādye ṣaḍamī rasāḥ // Rajni_20.76
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11821119 (0.053):
atīndriyamarucyādyāstaddhoṣāsphoṭakādayaḥ / / kaṣāyaśca kaṭustiktaḥ lavaṇo madhurāmlakau // PS_1,5.35 //
viṣamagandhaśceti // / 38. ekādaśa spraṣṭavyāni / pṛthvī, āpaḥ, tejaḥ, vāyuḥ, ślakṣṇatvam,
karkaśatvam, laghutvam, gurutvam, śītam, jighatsā pipāsā ceti //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23984344 (0.0):
catvāri mahābhūtāni ślakṣṇatvaṃ karkaśatvaṃ gurutvaṃ laghutvaṃ śītaṃ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22391060 (1.788):
mahābhūtānyupādāya kāyendriya grāhyo 'rthaḥ / ślakṣṇatvaṃ karkaśatvaṃ / laghutvaṃ gurūtvaṃ picchilatvaṃ mandatvamamandatvaṃ śītatvamuṣṇatvaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11947969 (0.039):
bhavitavyaṃ. na tu yatra ślakṣṇatvaṃ karkaśatvaṃ vā tatra dīrghatvena
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470689 (0.047):
karkasatbam gurutvam laghutvam śītatvam jighatsā pipāsā ca // 18 //
39. pañca mahābhūtāni / pṛthvī, āpaḥ, tejaḥ, vāyuḥ, ākāśceti //
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23176988 (0.044):
nāsti mahābhūteṣvantarbhūtāstrayo lokā iti pṛthivyāpastejovāyurākāśamiti / etāni pañcamahābhūtāni pralayakāle sṛṣṭikrameṇaivāvibhāgaṃ yānti
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24331289 (0.050):
imāni ca pañca mahābhūtāni pṛthivī vāyur ākāśa āpo jyotīṃṣīty etānīmāni
Prasna-Upanisad (Prasnopanisad) (prasupbu.htm.txt) 15573090 (0.054):
evaṃ pṛṣṭavate tasmai sa hovāca ākāśo ha vā eṣa devo vāyuḥ agniḥ āpaḥ / pṛthivītyetāni pañca mahābhūtāni śarīrārambhakāṇi
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6779500 (0.055):
kaśyapāya sumitreṇa viṣahṛdyena gāruḍaḥ // GarP_1,197.1 // / pṛthivyāpastathā tejo vāyurākāśamevaca /
Haribhadrasuri: Nyayapravesapravrtti (bsa066_u.htm.txt) 1709161 (0.058):
tataḥ pṛthvyāpastejovāyurākāśaṃ kālo digātmā mana iti dravyāṇi /
Gautama: Nyayasutra (gaunys_u.htm.txt) 24816006 (0.062):
1.1.13: pṛthivī āpaḥ tejaḥ vāyuḥ ākāśam iti bhūtāni
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2367274 (0.062):
NyS_1,1.13: pṛthivyāpastejo vāyurākāśamiti bhūtāni //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26488221 (0.062):
NyS_1,1.13: pṛthivy āpas tejo vāyur ākāśam iti bhūtāni ||
Garbha-Upanisad (Garbhopanisad) (garbhupu.htm.txt) 26620126 (0.063):
pañcātmakam iti kasmāt pṛthivy āpas tejo vāyur ākāśam ity asmin pañcātmake
40. pañca bhautikāni / rūpam, śabdaḥ, gandhaḥ, rasaḥ, sparśaśceti //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425503 (0.017):
śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca raso gandhastathaiva ca / / trayoviṃśatiretāni tattvāni prākṛtāni tu // KūrmP_2,7.24 //
Goraksanatha: Amaraughasasana (with commentary) (goramaru.htm.txt) 8434803 (0.033):
pañcatattvāni // 16 / śabdaḥ sparśaḥ rasaḥ rūpaṃ gandhaś ceti pañca bhūtaguṇāḥ // 17
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10414194 (0.033):
12,308.098a śabdaḥ sparśo raso rūpaṃ gandhaḥ pañcendriyāṇi ca
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700663 (0.036):
mano dyaur antarikṣaṃ ca $ vāyus tejo jalaṃ mahī // HV_App.I,42B.2528 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca $ raso gandhas tathaiva ca / HV_App.I,42B.2529
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186213 (0.036):
mano dyaur antarikṣaṃ ca vāyus tejo jalaṃ mahī // HV_App.I,42B.2528 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhas tathaiva ca / HV_App.I,42B.2529 /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10340602 (0.036):
12,177.026d*0486_01 gandhaḥ sparśo raso rūpaṃ śabdaś cātra guṇāḥ smṛtāḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10356479 (0.037):
12,203.029a śabdaḥ sparśo 'tha rūpaṃ ca raso gandhas tathaiva ca
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10390003 (0.037):
12,267.014a rūpaṃ gandho rasaḥ sparśaḥ śabdaś caivātha tadguṇāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19895571 (0.037):
03,201.016c śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca tadguṇāḥ
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14559992 (0.037):
śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca raso gandhaśca tadguṇāḥ // Car_5,1.27
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344150 (0.037):
śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca raso gandhaśca tadguṇāḥ // GarP_2,12.16 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3292535 (0.037):
śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca tadguṇāḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10409760 (0.040):
12,299.010c pañca kalpasahasrāṇi tāvad evāhar ucyate / 12,299.011a śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca pañcamaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18424609 (0.040):
BhP_11.22.016/1 śabdaḥ sparśo raso gandho rūpaṃ cety artha-jātayaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403761 (0.041):
pṛthivyādīni bhūtāni āviśanti ca bhauvane // LiP_2,20.48 // / śabdaḥ sparśastathā rūpaṃ raso gandhaśca bhāvataḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15285611 (0.041):
catvāriṃśat pañcame tu % bhūtamātrātmakaṃ smṛtam // LiP_1,9.26 // / gandho rasas tathā rūpaṃ $ śabdaḥ sparśastathaiva ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350878 (0.041):
yatra kāmāvasāyitvaṃ % trailokye sacarācare // LiP_1,88.22 // / śabdaḥ sparśo raso gandho $ rūpaṃ caiva manas tathā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7179641 (0.041):
catvāriṃśat pañcame tu bhūtamātrātmakaṃ smṛtam // LiP_1,9.26 // / gandho rasas tathā rūpaṃ śabdaḥ sparśastathaiva ca /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244644 (0.041):
yatra kāmāvasāyitvaṃ trailokye sacarācare // LiP_1,88.22 // / śabdaḥ sparśo raso gandho rūpaṃ caiva manas tathā /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3674371 (0.042):
sūkṣmameṣāmeva rūpaṃ , gandho , raso , rūpaṃ , sparśaḥ , śabdaḥ , iti
41. viṃśatiḥ śūnyatāḥ / tadyathā adhyātmaśūnyatā, bahirdhāśūnyatā,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252329 (0.0):
[DsP_43] tatra katamā aṣṭādaśa śūnyatāḥ? yadutādhyātmaśūnyatā, / bahirdhāśūnyatā, adhyātmabahirdhāśūnyatā, śūnyatāśūnyatā, mahāśūnyatā,
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559392 (0.0):
mahāsatvasya mahāyānaṃ yaduta adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā / adhyātmabahirdhāśūnyatā śunyātāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937447 (0.0):
adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā / 16718 adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā/ daśabalāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6961335 (0.0):
23814 adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971486 (0.0):
sā adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974372 (0.0):
26704 adhyātma{śūnyatā} bahirdhā{śūnyatā} adhyātmabahirdhā{śūnyatā} yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 767090 (0.0):
tathā hi atyantatayā na vidyante nopalabhyante adhyātmaśūnyatā / bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 787738 (0.0):
uta adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246539 (0.0):
vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā adhyātmaśūnyatā / bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263062 (0.0):
nānāgatā na pratyutpannā, evam adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā / adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā aparyāpannā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633069 (0.0):
adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9830151 (0.0):
śūnyatānimittāpraṇihitāni, adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā / adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā pañcābhijñā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15124836 (0.0):
nāmadheyamātram etad yad utādhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā / adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā na cādhyātmaśūnyatāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905964 (0.0):
saṃskṛtaśūnyatādhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatāsu
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23313412 (0.0):
nādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6184086 (0.0):
adhyātmaśūnyatā, bahirdhāśūnyatā, adhyātmabahirdhāśūnyatā, śūnyatāśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991809 (0.0):
bodhisattvena śūnyaḥ, iti hi kauśikādhyātmaśūnyatā ca bahirdhāśūnyatā / cādhyātmabahirdhāśūnyatā ca śūnyatāśūnyatā ca mahāśūnyatā ca
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28798407 (0.0):
ayam aparaḥ prabhedaḥ ṣoḍaśavidhā śūnyatā / adhyātmaśūnyatā / / bahirdhāśūnyatā / adhyātmabahirdhāśūnyatā / mahāśūnyatā / śūnyatāśūnyatā /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792839 (0.013):
paryāyeṇa yo adhyātmaśūnyatāyā anutpādo na sā adhyātmaśūnyatā / bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15254453 (0.013):
abhāvasvabhāvatā? yā adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā / adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā paramārthaśūnyatā
adhyātmabahirdhāśūnyatā, śūnyatāśūnyatā, mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā,
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500514 (0.0):
vahirdhāśūnyatā adhyātmavahirdhāśūnyatā śūnyatā śūnyatā mahāśūnyatā / paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā asaṃskṛtaśūnyatā atyanta śūnyatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121171 (0.0):
adhyātmabahirddhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatā (AdSPG
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039975 (0.0):
śūnyatāśūnyatā paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā asaṃskṛtaśūnyatā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252339 (0.0):
bahirdhāśūnyatā, adhyātmabahirdhāśūnyatā, śūnyatāśūnyatā, mahāśūnyatā,
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559392 (0.0):
mahāsatvasya mahāyānaṃ yaduta adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā / adhyātmabahirdhāśūnyatā śunyātāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946600 (0.0):
19511 {{bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971495 (0.0):
sā adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 767096 (0.0):
bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768280 (0.0):
mahāyānaṃ yad uta adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā / śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792839 (0.0):
paryāyeṇa yo adhyātmaśūnyatāyā anutpādo na sā adhyātmaśūnyatā / bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792848 (0.0):
bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā / paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā atyantaśūnyatā anavarāgraśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246539 (0.0):
vīryapāramitā dhyānapāramitā prajñāpāramitā adhyātmaśūnyatā / bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15254453 (0.0):
abhāvasvabhāvatā? yā adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā / adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā paramārthaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1629987 (0.0):
ṣaṭpāramitā lokaḥ śūnya iti sūcayati. evam adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā / adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā lokaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254387 (0.0):
kṣīyate kṣaṣyate, adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097278 (0.0):
adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104559 (0.0):
utādhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15124836 (0.0):
nāmadheyamātram etad yad utādhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā / adhyātmabahirdhāśūnyatā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā na cādhyātmaśūnyatāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15124853 (0.0):
nāma na ca nāmni adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatā adhyātmabahirdhāśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905886 (0.0):
adhyātmaśūnyatā bahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatā śūnyatāśūnyatā / mahāśūnyatā paramārthaśūnyatāyāṃ na saṃvidyate nopalabhyate,
saṃskṛtaśūnyatā, asaṃskṛtaśūnyatā, atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā,
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500524 (0.0):
paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā asaṃskṛtaśūnyatā atyanta śūnyatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039978 (0.0):
śūnyatāśūnyatā paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā asaṃskṛtaśūnyatā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252346 (0.0):
paramārthaśūnyatā, saṃskṛtaśūnyatā, asaṃskṛtaśūnyatā, atyantaśūnyatā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6945398 (0.0):
śūnyatāśūnyatā mahāśūnyatā paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā / asaṃskṛtaśūnyatā atyantaśūnyatā anavarāgraśūnyatā anavakāraśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971503 (0.0):
mahāśūnyatā paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā atyantaśūnyatā / anavarāgraśūnyatā anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā sarvadharmaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 767103 (0.0):
paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā asaṃskṛtaśūnyatā atyantaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792855 (0.0):
paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā atyantaśūnyatā anavarāgraśūnyatā / anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15254471 (0.0):
saṃskṛtaśūnyatā asaṃskṛtaśūnyatā atyantaśūnyatā anavarāgraśūnyatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104568 (0.0):
mahāśūnyatā paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā asaṃskṛtaśūnyatā / atyantaśūnyatā anavarāgraśūnyatā anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302160 (0.0):
mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā, saṃskṛtaśūnyatā, asaṃskṛtaśūnyatā, / atyantaśūnyatā, anavarāgrasūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23306605 (0.0):
(ŚsP_II 3_53) atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351295 (0.0):
śūnyatāśūnyatā vā mahāśūnyatā vā paramārthaśūnyatā vā saṃskṛtaśūnyatā vā / asaṃskṛtaśūnyatā vā atyantaśūnyatā vā anavarāgraśūnyatā vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351303 (0.0):
asaṃskṛtaśūnyatā vā atyantaśūnyatā vā anavarāgraśūnyatā vā / anavakāraśūnyatā vā prakṛtiśūnyatā vā sarvadharmaśūnyatā vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157430 (0.0):
mahāśūnyatā paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā asaṃskṛtaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160304 (0.0):
mahāśūnyatā paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā asaṃskṛtaśūnyatā / atyantaśūnyatā anavarāgraśūnyatā anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179064 (0.0):
mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā, saṃskṛtaśūnyatā, asaṃskṛtaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179425 (0.0):
mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā, saṃskṛtaśūnyatā, asaṃskṛtaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6186467 (0.0):
aryantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6190000 (0.0):
śūnyatāśūnyatā, mahāśūnyatā, paramārthaśūnyatā, saṃskṛtaśūnyatā, / asaṃskṛtaśūnyatā, atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991823 (0.0):
paramārthaśūnyatā ca saṃskṛtaśūnyatā cāsaṃskṛtaśūnyatā cātyantaśūnyatā
anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, sarvadharmaśūnyatā, lakṣaṇaśūnyatā,
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500534 (0.0):
anavarāgraśūnyatā anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā sarvadharmaśūnyatā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252356 (0.0):
anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, sarvadharmaśūnyatā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946615 (0.0):
paramārthaśūnyatā saṃskṛtaśūnyatā atyantaśūnyatā anavarāgraśūnyatā / anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971509 (0.0):
anavarāgraśūnyatā anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā sarvadharmaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768301 (0.0):
atyantaśūnyatā anavarāgraśūnyatā anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15254478 (0.0):
saṃskṛtaśūnyatā asaṃskṛtaśūnyatā atyantaśūnyatā anavarāgraśūnyatā / anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104577 (0.0):
atyantaśūnyatā anavarāgraśūnyatā anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā / sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302169 (0.0):
atyantaśūnyatā, anavarāgrasūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, / sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302401 (0.0):
atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, / sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhasūṃyatā, abhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23306613 (0.0):
(ŚsP_II 3_53) atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, / prakṛtiśūnyatā, sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23307057 (0.0):
atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, / sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā abhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351309 (0.0):
asaṃskṛtaśūnyatā vā atyantaśūnyatā vā anavarāgraśūnyatā vā / anavakāraśūnyatā vā prakṛtiśūnyatā vā sarvadharmaśūnyatā vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160311 (0.0):
atyantaśūnyatā anavarāgraśūnyatā anavakāraśūnyatā prakṛtiśūnyatā / sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā abhāvaśūnyatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179074 (0.0):
atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179433 (0.0):
atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6180588 (0.0):
atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, / sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, (ŚsP_II 4_132)
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6185298 (0.0):
atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, / sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhavaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6186474 (0.0):
aryantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6187059 (0.0):
atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, / sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhāśūnyatā, abhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6190012 (0.0):
asaṃskṛtaśūnyatā, atyantaśūnyatā, anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, / prakṛtiśūnyatā, sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā,
alakṣaṇaśūnyatā, bhāvaśūnyatā, abhāvaśūnyatā, svabhāvaśūnyatā,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252364 (0.0):
anavarāgraśūnyatā, anavakāraśūnyatā, prakṛtiśūnyatā, sarvadharmaśūnyatā, / svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhāvaśūnyatā, svabhāvaśūnyatā,
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703413 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā anupalambhaśūnyatā abhāvaśūnyatā svabhāvaśūnyatā / abhāvasvabhāvaśūnyatā iti | ayamucyate saṃkṣiptena prajñāpāramiteti ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6945417 (0.0):
prakṛtiśūnyatā sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā / abhāvasvabhāvaśūnyatā bhāvaśūnyatā abhāvaśūnyatā svabhāvaśūnyatā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946626 (0.0):
anupalambhaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatā bhāvaśūnyatā abhāvaśūnyatā / svabhāvaśūnyatā}} parabhāvaśūnyatā/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971522 (0.0):
svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatā bhāvaśūnyatā / abhāvaśūnyatā svabhāvaśūnyatā parabhāvaśūnyatā śūnyā parabhāvaśūnyatayā/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 763268 (0.0):
abhāvasvabhāvaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatānupalabdhitām upādāya tathatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 767124 (0.0):
svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatā bhāvaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768310 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā / abhāvasvabhāvaśūnyatā bhāvaśūnyatā abhāvaśūnyatā svabhāvaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792874 (0.0):
anupalambhaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatā bhāvaśūnyatā abhāvaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262222 (0.0):
adhyātmabahirdhāśūnyatāsvabhāvena viviktā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā / abhāvasvabhāvaśūnyatāsvabhāvena viviktā, evaṃ saptatriṃśadbodhipakṣyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15101134 (0.0):
abhāvasvabhāvaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatānupalabdhitām upādāya,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126911 (0.0):
abhāvasvabhāvaśūnyatā iti hy abhāvasvabhāvaśūnyatā ca vyayaś cādvayam etad
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24931265 (0.0):
yo bhagavan abhāvasvabhāvaśūnyatāyā anutpādo na sābhāvasvabhāvaśūnyatā, / iti hy abhāvasvabhāvaśūnyatā cānutpādaś cādvayam etad advaidhīkāram. tat
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302411 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhasūṃyatā, abhāvaśūnyatā, / svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23304622 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhāvaśūnyatā, / svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23307063 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā abhāvaśūnyatā, / svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351320 (0.0):
svalakṣaṇaśūnyatā vā anupalambhaśūnyatā vā abhāvaśūnyatā vā / svabhāvaśūnyatā vā abhāvasvabhāvaśūnyatā vā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6180603 (0.0):
abhāvaśūnyatā, svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6182944 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhāvaśūnyatā, / svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6187070 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhāśūnyatā, abhāvaśūnyatā, / svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā.
abhāvasvabhāvaśūnyatā, parabhāvaśūnyatā ceti //
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500541 (0.0):
svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā abhāvaśūnyatā svabhāvaśūnyatā / abhāvasvabhāvaśūnyatā / catvāri smṛutyupasthānāni / catvāri
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559428 (0.0):
7 sarvadharmaśūnyatā anupalaṃbhaśūnyatā abhāvaśūnyatā svabhāvaśūnyatā / abhāvasvabhāvaśūnyatā ceti | tatra katamādhyātmaśūnyatādhyātmikā dharmā
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703414 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā anupalambhaśūnyatā abhāvaśūnyatā svabhāvaśūnyatā / abhāvasvabhāvaśūnyatā iti | ayamucyate saṃkṣiptena prajñāpāramiteti ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15254492 (0.0):
anupalambhaśūnyatā abhāvaśūnyatā svabhāvaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatā / parabhāvaśūnyatā. yat sarvadharmāṇāṃ prakṛtiśūnyatātvam anupalambho yāvad
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302412 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhasūṃyatā, abhāvaśūnyatā, / svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23303955 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhasūṃyatā, abhāvaśūnyatā, / svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351321 (0.0):
svalakṣaṇaśūnyatā vā anupalambhaśūnyatā vā abhāvaśūnyatā vā / svabhāvaśūnyatā vā abhāvasvabhāvaśūnyatā vā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157449 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā abhāvaśūnyatā / svabhāvaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179081 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhāvaśūnyatā, / svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6180604 (0.0):
abhāvaśūnyatā, svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6185895 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhavaśūnyatā, / svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6187071 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhāśūnyatā, abhāvaśūnyatā, / svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6191196 (0.0):
sarvadharmaśūnyatā, svalakṣaṇaśūnyatā, anupalambhaśūnyatā, abhāvaśūnyatā, / svabhāvaśūnyatā, abhāvasvabhāvaśūnyatā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946628 (5.960):
anupalambhaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatā bhāvaśūnyatā abhāvaśūnyatā / svabhāvaśūnyatā}} parabhāvaśūnyatā/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971526 (5.960):
svalakṣaṇaśūnyatā anupalambhaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatā bhāvaśūnyatā / abhāvaśūnyatā svabhāvaśūnyatā parabhāvaśūnyatā śūnyā parabhāvaśūnyatayā/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768313 (5.960):
abhāvasvabhāvaśūnyatā bhāvaśūnyatā abhāvaśūnyatā svabhāvaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792878 (5.960):
anupalambhaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatā bhāvaśūnyatā abhāvaśūnyatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104594 (5.960):
abhāvasvabhāvaśūnyatā bhāvaśūnyatā abhāvaśūnyatā svabhāvaśūnyatā / parabhāvaśūnyatā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6945421 (0.007):
abhāvasvabhāvaśūnyatā bhāvaśūnyatā abhāvaśūnyatā svabhāvaśūnyatā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971150 (0.007):
nābhāvasvabhāvaśūnyatā na bhāvaśūnyatā nābhāvaśūnyatā na svabhāvaśūnyatā / na parabhāvaśūnyatā nityety upaparīkṣate/ nānityeti na sukheti na duḥkheti
42. dvādaśāṅgapratītyasamutpādaḥ / avidyā, saṃskārāḥ, vijñānam, nāmarūpam,
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22396158 (0.0):
kathamaṅgavibhāgataḥ / dvādaśāṅgāni / dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādaḥ / avidyā saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇopadānaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219969 (0.0):
NidSa 14.7 pratītyasamutpannā dharmāḥ katame | avidyā saṃskārā vijñānaṃ / nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇā upādānaṃ bhavo jātir jarāmaraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233671 (0.0):
punar aparaṃ kauśika, avidyāvidyayā śūnyā. evaṃ saṃskārā vijñānaṃ / nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇopādānaṃ bhavo jātir jarāmaraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651216 (0.0):
'vidyā subhūte gambhīrā, evaṃ saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800102 (0.0):
vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātur upalaṃbhaḥ, pratītyasamutpāda / upalaṃbhaḥ, avidyā saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9809686 (0.0):
avidyāvidyāsvabhāvena śunyā. evaṃ saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpam ṣaḍāyatanaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24908628 (0.0):
utāvidyeti saṃskārā iti vijñānam iti nāmarūpam iti ṣaḍāyatanam iti sparśam
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351257 (0.0):
vijñānadhātur vā. / avidyā vā saṃskārā vā vijñānaṃ vā nāmarūpaṃ vā ṣaḍāyatanaṃ vā sparśo vā
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24011913 (0.0):
tatra dvādaśāṅgāni avidyā saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233693 (0.005):
jarāmaraṇena sūnyam. avidyānirodho 'vidyānirodhena śūnyaḥ. evaṃ saṃskārā / vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇopādānaṃ bhavo jātir
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112169 (0.019):
bhavam upādānaṃ tṛṣṇāṃ vedanāṃ sparśaṃ ṣaḍāyatanaṃ nāmarūpaṃ / vijñānaṃ saṃskārān adrākṣīt saṃskārasamudayaṃ saṃskāranirodhaṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435604 (0.019):
jātiṃ bhavam upādānaṃ tṛṣṇāṃ vedanāṃ sparśaṃ ṣaḍāyatanaṃ nāmarūpaṃ / vijñānaṃ saṃskārān adrākṣaṃ saṃskārasamudayaṃ saṃskāranirodhaṃ
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27451920 (0.022):
bhavam upādānaṃ tṛṣṇā vedanā sparśaḥ ṣaḍāyatanaṃ nāmarūpaṃ vijñānaṃ / saṃskārajñāne yathābhūtam abhisaṃbodhāt saṃskārasamudayajñāne
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15617131 (0.022):
bhavam upādānaṃ tṛṣṇā vedanā sparśaḥ ṣaḍāyatanaṃ nāmarūpaṃ vijñānaṃ / saṃskārajñāne yathābhūtam abhisaṃbodhāt* saṃskārasamudayajñāne
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6917876 (0.026):
11216 bodhisattvo bhaviṣyati/ evaṃ saṃskārā vijñānaṃ {{nāmarūpaṃ / ṣaḍāyatanāni sparśo vedanā tṛṣṇā upādānaṃ bhavo jātir}} jarāmaraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 740031 (0.026):
bhaviṣyati evaṃ saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanāni sparśo vedanā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3235404 (0.030):
te cāvidyādayo 'vidyā saṃskāro vijñānaṃ nāma rūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśā
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3420724 (0.030):
skandhotpādarītirapiu / avidyayā saṃskāro vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayavyakhyana (bsa013_u.htm.txt) 1159971 (0.043):
śeṣā[aṅga] viśeṣāḥ sapta ca te duḥkha[saṅgṛhītā] veditavyāḥ / tadyathā / vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā jātijarāmaraṇam / ca śabdaḥ
Nagarjuna: Dharmadhatugarbhavivarana (nagdhdbu.htm.txt) 27724892 (0.045):
atra 'ye dharmā' iti saptabhiḥ prakārairavagantavyāḥ | tadyathā- vijñānaṃ / nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśaḥ vedanā jātirjarāmaraṇamiti | ime dharmāḥ api
ṣaḍāyatanam, sparśaḥ, vedanā, tṛṣṇā, upādānam, bhavaḥ, jātiḥ, jarāmaraṇam,
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4527452 (0.0):
satyeṣvajñānapūrvakeṇa karmaṇā cittavāsanārthena / ākṣiptāṅgaṃ nāmarūpaṃ / ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā ca, tayā cittavāsanayā nāmarūpādīnā māyatyāṃ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22396163 (0.0):
avidyā saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇopadānaṃ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22396192 (0.0):
katamat / nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā ca // abhinrivarttakāṅgaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1954161 (0.0):
kramaśa utpadyante vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā ca |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1956433 (0.0):
pūrvādhvapratyayāḥ | tatpratyayaṃ phalaṃ yaduta vijñānaṃ nāmarūpaṃ / ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā ca | ebhyaḥ pañcabhya utpadyate tṛṣṇopādānaṃ
Nagarjuna: Dharmadhatugarbhavivarana (nagdhdbu.htm.txt) 27724894 (0.0):
atra 'ye dharmā' iti saptabhiḥ prakārairavagantavyāḥ | tadyathā- vijñānaṃ / nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśaḥ vedanā jātirjarāmaraṇamiti | ime dharmāḥ api
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayavyakhyana (bsa013_u.htm.txt) 1159973 (0.0):
vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā jātijarāmaraṇam / ca śabdaḥ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15617130 (0.0):
jarāmaraṇanirodhagāminīpratipajjñāne yathābhūtam abhisaṃbodhāt* evaṃ jātir / bhavam upādānaṃ tṛṣṇā vedanā sparśaḥ ṣaḍāyatanaṃ nāmarūpaṃ vijñānaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217237 (0.0):
NidSa 6.8 evaṃ jātir bhava upādānaṃ tṛṣṇā vedanā sparśaḥ ṣaḍāyatanaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219977 (0.0):
NidSa 14.7 pratītyasamutpannā dharmāḥ katame | avidyā saṃskārā vijñānaṃ / nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇā upādānaṃ bhavo jātir jarāmaraṇaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220253 (0.0):
NidSa 15.6 evaṃ jātir bhava upādānaṃ tṛṣṇā vedanā sparśaḥ ṣaḍāyatanaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220367 (0.0):
NidSa 15.9b tasya ko jātir bhava upādānaṃ tṛṣṇā vedanā sparśaḥ ṣaḍāyatanaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15223094 (0.0):
NidSa 23.16 evaṃ jātir bhava upādānaṃ tṛṣṇā vedanā sparśaḥ ṣadāyatanaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6917885 (0.0):
11216 bodhisattvo bhaviṣyati/ evaṃ saṃskārā vijñānaṃ {{nāmarūpaṃ / ṣaḍāyatanāni sparśo vedanā tṛṣṇā upādānaṃ bhavo jātir}} jarāmaraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 740040 (0.0):
bhaviṣyati evaṃ saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanāni sparśo vedanā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233680 (0.0):
punar aparaṃ kauśika, avidyāvidyayā śūnyā. evaṃ saṃskārā vijñānaṃ / nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇopādānaṃ bhavo jātir jarāmaraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233702 (0.0):
vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇopādānaṃ bhavo jātir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651227 (0.0):
'vidyā subhūte gambhīrā, evaṃ saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ / sparśo vedanā tṛṣṇā upādānaṃ bhavo jātir jarāmaraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800113 (0.0):
upalaṃbhaḥ, avidyā saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9809696 (0.0):
avidyāvidyāsvabhāvena śunyā. evaṃ saṃskārā vijñānaṃ nāmarūpam ṣaḍāyatanaṃ / sparśo vedanā tṛṣṇopādānaṃ bhavo jātir,
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāśceti // / 43. saptatriṃśadbodhipākṣikā dharmāḥ / catvāri smṛtyupasthānāni // 4 //
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954027 (0.010):
jātinirodhājjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688353 (0.010):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evam asya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24838167 (0.010):
yāvajjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / ityayantāvat
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855613 (0.010):
jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 856637 (0.010):
jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ prādurbhavanti /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241725 (0.010):
13. (jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ)
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297287 (0.010):
jātipratyayāj jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297360 (0.010):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante / evam asya
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_au.htm.txt) 26435040 (0.010):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanty evam asya
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887705 (0.010):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / evamasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702237 (0.010):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā bhavanti / evam asya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518503 (0.010):
jarāmaraṇa-śoka-parideva-duḥkha-daurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evamasya
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219699 (0.010):
āyatyāṃ jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233066 (0.010):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti. evam asya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233159 (0.010):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante. evam asya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19444644 (0.010):
vyādhijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāśca prajāyante /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19444710 (0.010):
yāvajjātinirodhājjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāśca
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448990 (0.010):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / evamasya kevalasya mahato
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736107 (0.010):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evamasya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646184 (0.010):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā niruddhyante; evam asya
catvāri samyakprahāṇāni // 8 // catvāra ṛddhipādāḥ // 12 // pañcendriyāṇi
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953748 (0.0):
| catvāri smṛtyupasthānāni | catvāri samyakprahāṇāni | catvāra ṛddhipādāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23118810 (0.0):
prapañcaḥ catasraḥ ārūpyasamāpattayo bhāvayitavyā iti prapañcaḥ. catvāri / smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni bhāvayiṣyāmi iti prapañcaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032870 (0.0):
catvāra ṛddhipādāḥ, (1d) pañcendriyāṇi (1e)pañcabalāni, (1f) sapta
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040296 (0.0):
(AdSPG II 80) ye 'pi te [f. 290a] anāsravā dharmās tadyathā catvāri / smṛtyupasthānāni. catvāri samyakprahāṇāni catvārarddhipādā pañcendriyāṇi
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250420 (0.0):
catvāra ṛddhipādāḥ, pañcendriyāṇi, pañca balāni, sapta bodhyaṅgāny,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254580 (0.0):
ete lokottarā dharmā yaduta catvāri smṛtyupasthānāni, catvāri / samyakprahāṇāni, catvāra ṛddhipādāḥ, pañcendriyāṇi, pañca balāni, sapta
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561792 (0.0):
ṛddhipādāḥ, pañcendriyāṇi, pañca balāni, sapta bodhyaṅgāni, āryāṣṭāṅgo
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1954426 (0.0):
smṛtyupasthānāni catvāri pradhānāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañca / balāni saptabodhyaṅgāni aṣṭāvāryamārgāṅgāni iti | catvāri samyak
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758355 (0.0):
dharmastu evam catvāri smṛtyupasthānāni, catvāri samyakprahāṇāni, catvāra
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758362 (0.0):
ṛddhipādāḥ, pañcendriyāṇi, pañca balāni, sapta bodhyaṅgāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454824 (0.0):
14.13 (tadyathā catvāri smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni catvāra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937165 (0.0):
16610 catvāri smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6963367 (0.0):
24311 bhagavān āha/ tad yathā catvāri smṛtyupasthānāni catvāri / samyakprahāṇāni / 24312 catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañca balāni sapta bodhyaṅgāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974351 (0.0):
26702 mārgaḥ/ catvāri samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759010 (0.0):
smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759355 (0.0):
bhagavan anāsravā dharmāḥ bhagavān āha catvāri smṛtyupasthānāni catvāri / samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañcabalāni sapta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 780878 (0.0):
sadevamānuṣāsuraṃ lokam abhibhūya niryāsyati evaṃ catvāri samyakaprahāṇāni / catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañcabalāni sapta bodhyaṅgāni sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 784852 (0.0):
gacchanti bhagavān āha tad yathā catvāri smṛtyupasthānāni catvāri / samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañca balāni sapta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246556 (0.0):
sarvasamādhayaḥ sarvadhāraṇīmukhāni catvāri smṛtyupasthānāni catvāri / samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañcabalāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1631072 (0.0):
abhāvasvabhāvaśūnyatā samāyuktā, catvāri smṛtyupasthānāni catvāri / samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañcabalāni
// 17 // pañca balāni // 22 // sapta bodhyaṅgāni // 29 // / āryāṣṭāṅgikamārgaśceti // 37 //
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116196 (0.0):
samyakprahāṇāni catvārarddhipādā pañcendriyāṇi pañcabalāni / saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṇgo mārga śūnyatāsamādhiḥ ānimittasamādhiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15024763 (0.0):
caturarddhipādān pañcendriyāṇi pañcabalāni saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṃgaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15025698 (0.0):
caturarddhipādān pañcendriyāṇi pañcabalāni saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15028648 (0.0):
paripūrayati. catvāri samyakprahāṇāni. caturardhipādā pañcendriyāṇi / pañcabalāni saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgaṃ mārgaṃ paripūrayati.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032872 (0.0):
catvāra ṛddhipādāḥ, (1d) pañcendriyāṇi (1e)pañcabalāni, (1f) sapta
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15043807 (0.0):
catvārarddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañcabalāni. saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15047469 (0.0):
pañcabalāni saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgo mārgaḥ trīṇi vimokṣamukhāni.
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821977 (0.0):
paṃca balāni sapta bodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgo mārgaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561793 (0.0):
ṛddhipādāḥ, pañcendriyāṇi, pañca balāni, sapta bodhyaṅgāni, āryāṣṭāṅgo
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750893 (0.0):
samyakprahāṇāni | catvāra ṛddhipādāḥ paṃcendriyāṇi paṃca balāni sapta / bodhyaṅgāny āryāṣṭāṃgo mārgaḥ paripūrayitavyaḥ śunyatāsamādhir ānimittaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894749 (0.0):
01914 catvāri ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañca balāni sapta bodhyaṅgāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919847 (0.0):
11711 pañcendriyāṇi pañca balāni sapta bodhyaṅgāni āryāṣṭāṃgamārgā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937521 (0.0):
16808 pañcabalāni sapta bodhyaṅgāni āryāṣṭāṅgamārgaḥ daśaḥtathāgatabalāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6958004 (0.0):
pañcendriyāṇi pañca balāni sapta bodhyaṅgāni āryāṣṭāṃgamārgā catasraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6959352 (0.0):
samyakaprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi / 23303 pañcabalāni sapta bodhyaṅgāni/ sacet subhūte āryāṣṭāṅgamārgo bhāvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6963373 (0.0):
24312 catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañca balāni sapta bodhyaṅgāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 741929 (0.0):
ṛddhipādān pañcendriyāṇi pañca balāni sapta bodhyaṅgāni āryāṣṭāṃgamārgā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759015 (0.0):
smṛtyupasthānāni catvāri samyakprahāṇāni catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi / pañcabalāni saptabodhyaṅgāni āryāṣṭhāṅgo mārgaḥ śūnyatāvimokṣamukham
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 779531 (0.0):
catvāri samyakprahāṇāni catura ṛddhipādān pañcendriyāṇi pañca balāni sapta / bodhyaṅgāni āryāṣṭāṃgamārgā catasraḥ pratisaṃvidaś catvāri vaiśāradyāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 780881 (0.0):
catvāra ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañcabalāni sapta bodhyaṅgāni sacet
44. tatra katamāni smṛtyupasthānāni? tadyathā kāye / kāyānudarśasmṛtyupasthānam, vedanāyāṃ vedanānudarśasmṛtyupasthānam, citte
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11995077 (0.038):
upatiṣṭhate. kāye yāvad dharmeṣu. kāye smṛtyupasthānaṃ / kāyasmṛtyupasthānaṃ. evaṃ yāvad dharmeṣu smṛtyupasthānaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6306137 (0.051):
śarīraṃ dharmasmṛtyupasthānasya, yathā kāye kāyānupaśyanā / smṛtyupasthānapakṣame (kṣae) vaṃ vedanā[yāṃ] yaccitte (yāvaccite) dharmeṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3769098 (0.051):
punar a paraṃ kula putra bodhi satvaḥ kāye / kāya anudarśana smṛty upasthānaṃ bhāvayan sarva satva kāyāṃs tatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26964009 (0.051):
punar aparaṃ kulaputra bodhisatvaḥ kāye kāyānudarśanasmṛtyupasthānaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250881 (0.057):
kāyānupaśyanāsmṛtyupasthānaṃ, vedanāsu vedanānupaśyanāsmṛtyupasthānaṃ, / citte cittānupaśyanāsmṛtyupasthānaṃ, dharmeṣu
cittānudarśasmṛtyupasthānam, dharme dharmānudarśasmṛtyupasthānam //
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15107662 (0.059):
vedanāsmṛtyupasthānaṃ cittasmṛtyupasthānaṃ dharmasmṛtyupasthānam.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11995084 (0.060):
kāyasmṛtyupasthānaṃ. evaṃ yāvad dharmeṣu smṛtyupasthānaṃ / dharmasmṛtyupasthānam iti. yathā ca svabhāvasmṛtyupasthānasya. evaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990710 (0.062):
pūrvottarahetuphalabhāvato vā. tato vedanāsmṛtyupasthānaṃ. tataś / cittasmṛtyupasthānam ity eṣām upapattyanukūlā deśanā evaṃ dhyānānām.
Santideva: Siksasamuccaya (sanss13u.htm.txt) 15150706 (0.062):
etat samāsato vedanāsmṛtyupasthānam || / cittasmṛtyupasthānaṃ tu yathâryaratnakūṭe |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3769675 (0.062):
etat samāsato vedanā smṛty upasthānam || / citta smṛty upasthānaṃ tu yathā + ārya ratna kūṭe | sa evaṃ cittaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26964560 (0.062):
etat samāsato vedanāsmṛtyupasthānam || / cittasmṛtyupasthānaṃ tu yathāryaratnakūṭe | sa evaṃ cittaṃ parigaveṣate |
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250884 (0.063):
kāyānupaśyanāsmṛtyupasthānaṃ, vedanāsu vedanānupaśyanāsmṛtyupasthānaṃ, / citte cittānupaśyanāsmṛtyupasthānaṃ, dharmeṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15107654 (0.063):
catvāri smṛtyupasthānāni, katamāni catvāri? kāyasmṛtyupasthānaṃ
45. katamāni catvāri samyakprahāṇāni? tadyathā utpannānāṃ kuśalamūlānāṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013410 (0.027):
(VI.70) catvāri smṛtyupasthānāni. kāyavedanācittadharmāsmṛtyupasthānāni / yathoktāni. catvāri samyakprahāṇāni. utpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250899 (0.032):
dharmānupaśyanāsmṛtyupasthānam. etāny ucyante catvāri smṛtyupasthānāni. / [DsP_7] tatra katamāni catvāri samyakprahāṇāni? iha bodhisattvo mahāsattvo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108718 (0.032):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ, yad uta / catvāri samyakprahāṇāni. katamāni catvāri? iha subhūte bodhisattvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032864 (0.037):
catvāri smṛtyupasthānāni (1b) catvāri samyakprahāṇāni, [f. 279b] (1c)
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957142 (0.041):
vinīya loke abhidhyādaurmanasye | itīmāni catvāri smṛtyupasthānāni || / [14] tatra katamāni bhikṣavaścatvāri samyakprahāṇāni? iha bhikṣavo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239577 (0.044):
mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, catvāri smṛtyupasthānāni / samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgāḥ sarvaśūnyatā āryasatyāny
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649030 (0.046):
nirodhasamāpattibhiś ca parijayaṃ karoti, catvāri smṛtyupasthānāni / bhāvayati samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgam āryāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239666 (0.047):
parāyaṇaṃ ṣaṭ pāramitā mātā ṣaṭ pāramitāḥ pitā. catvāri smṛtyupasthānāni / samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgasarvaśūnyatāsarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155520 (0.049):
ato niryātāni catvāri smṛtyupasthānāni, ato niryātāni catvāri / samyakprahāṇāni, ato niryātāś catvāry ṛddhipādāḥ, ato niryātāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658068 (0.050):
adhyātmabahirdhāśūnyatāṃ yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāṃ (PSP_4:197) catvāri / smṛtyupasthānāni samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651018 (0.051):
catvāri smṛtyupasthānāni paripūrayati, / samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān (PSP_4:164) paripūrayati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9798570 (0.051):
paripūrayati, catvāri smṛtyupasthānāni paripūrayati, evaṃ / samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgāni mārgān paripūrayati,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15107654 (0.051):
catvāri smṛtyupasthānāni, katamāni catvāri? kāyasmṛtyupasthānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648995 (0.051):
bodhisattvo mahāsattvaś catvāri smṛtyupasthānāni samāpadyate / samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān samāpadyate, yāvac
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6920608 (0.052):
12109 evaṃ pañcābhijñāḥ pañcacakṣūṃṣi catvāri smṛtyupasthānāni / samyakprahāṇarddhi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 742675 (0.052):
evaṃ pañcābhijñāḥ pañcacakṣūṃṣi catvāri smṛtyupasthānāni / samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgā bhāvayitavyā na ca tair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15082762 (0.052):
ca tābhir mantavyaṃ, evaṃ pañcābhijñāḥ pañca cakṣūṃṣi catvāri / smṛtyupasthānāni samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032980 (0.053):
(1b) katamāni ca subhūte samyakprahāṇāni? (i) anutpannānāṃ pāpakānām
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1954483 (0.053):
vikalpayatīti dharmasmṛtyupasthānam | / catvāri samyak pradhānānīti | utpannānāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15197165 (0.055):
samyagvyāyāmaḥ / / yac catvāri smṛtyupasthānāny adhipatiṃ kṛtvāviparyāsasaṃgṛhītā smṛtir
saṃrakṣaṇam / anutpannānāṃ samutpādaḥ / utpannānāmakuśalānāṃ dharmāṇāṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12014567 (0.024):
caturvidhakāryasaṃpādanāyeti. caturvidhaṃ kāryam utpannānāṃ pāpakānām / akuśalānāṃ dharmāṇāṃ prahāṇam. anutpannānām anutpādaḥ. tathānutpannānāṃ
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2587086 (0.026):
catuḥsamyakpradhāna [prahāṇa]mārgamācarato 'nutpannānāmakuśalānāṃ / dharmāṇāṃ punaranutpādaḥ | utpannānāṃ punarakuśalānāṃ dharmāṇāṃ śīghraṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6306957 (0.030):
viparyāsamapīnaya kuśalākuśaladharmābhijñaḥ | tadanantaramanutpannānāṃ / pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāmanutpādāya | utpannānāṃ prahāṇāya |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195181 (0.030):
tatra parokṣaviṣayālambanānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpannānām / anutpādāya, utpannānāṃ ca prahāṇāya vyāyacchate /
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2587097 (0.034):
samprahāṇam | anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāmupāyena samutpādaḥ | / utpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāṃ paripūraṇaṃ saṃvarddhanaṃ ca | evaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195599 (0.035):
tatraikaṃ saṃvaraṇaprahāṇam, yad utpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ / dharmāṇāṃ prahāṇāya cchandaṃ janayatī"ti vistareṇa /"
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6307171 (0.035):
atīte ālambane evamanāgate [a]pi veditavyam | evamayamanutpannānāṃ / pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāmanutpādāyotpannānāṃ ca prahāṇāya vyāyacchata
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28645856 (0.035):
manasikārānantardhāpayāmi / (Gv 185) anutpannānāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ / dharmāṇāmanutpādāya utpannānāṃ ca pāpakānāṃ saṃkalpānāmantardhānāya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195244 (0.035):
veditavyam / (Śbh II 204) evam ayam anutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ / dharmāṇām anutpādāyotpannānāṃ ca prahāṇāya vyāyacchata" ity ucyate /"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195273 (0.035):
anutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāyotpannānāṃ ca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305305 (0.036):
samyakprahāṇasya(ṇṇāya) | utpannānāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāṃ / prahāṇāya | anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāmutpādāya | utpannānāṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860825 (0.036):
pragṛhṇāti samyakpraṇidadhāti / utpannānāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāṃ / prahāṇāya ... / anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāmutpādāya ... / utpannānāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193338 (0.036):
samyakprahāṇasya, utpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇāṃ prahāṇāya, / anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇām utpādāya, utpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇām
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195001 (0.037):
apanīya kuśalākuśaladharmābhijñaḥ / tadanantaram anutpannānāiḥ pāpakānām / akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6307417 (0.049):
vyāyacchate | adhimātrāṇāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāmanutpannānāmutpādāya, / utpannānāṃ ca yāvad bhāvanāparipūraye vīryamārabhate |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6307444 (0.049):
evaṃ vistareṇa yāvadutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāmanutpannānāmutpādāya |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195491 (0.049):
ca sthitaye 'saṃmoṣāya vyāyacchate / adhimātrāṇāṃ kuśalānāṃ dharmāṇām / anutpannānām utpādāya, utpannānāṃ ca yāvad bhāvanāparipūraye vīryam
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6307408 (0.049):
bhāvanāparipūraye, api ca mṛdumadhyānāṃ kuśalānāṃ / dharmāṇāmanutpannānāmutpādāya, utpannānāṃ ca sthitaye | asaṃmoṣāya
prahāṇam / anutpannānāṃ punaranutpādaśceti // / 46. catvāraḥ ṛddhipādāḥ / tadyathā chandasamādhiprahāṇāya
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12014567 (0.007):
caturvidhakāryasaṃpādanāyeti. caturvidhaṃ kāryam utpannānāṃ pāpakānām / akuśalānāṃ dharmāṇāṃ prahāṇam. anutpannānām anutpādaḥ. tathānutpannānāṃ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758491 (0.015):
vyāyacchate tu pūrvavat] / / catvāro ṛddhipādāḥ "chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgataṃ ṛddhipādaṃ"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803902 (0.015):
katame ca subhūte catvāra ṛddhipādāḥ? / chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaś
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013462 (0.015):
vṛddhivipulatājñānasākṣātkriyāyai chandaṃ janayatīti pūrvavat. catvāra / ṛddhipādāḥ. chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaḥ. evaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195599 (0.018):
tatraikaṃ saṃvaraṇaprahāṇam, yad utpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ / dharmāṇāṃ prahāṇāya cchandaṃ janayatī"ti vistareṇa /"
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6306955 (0.023):
viparyāsamapīnaya kuśalākuśaladharmābhijñaḥ | tadanantaramanutpannānāṃ / pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāmanutpādāya | utpannānāṃ prahāṇāya |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195181 (0.023):
tatra parokṣaviṣayālambanānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpannānām / anutpādāya, utpannānāṃ ca prahāṇāya vyāyacchate /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305302 (0.024):
samyakprahāṇasya(ṇṇāya) | utpannānāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāṃ / prahāṇāya | anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāmutpādāya | utpannānāṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860824 (0.024):
pragṛhṇāti samyakpraṇidadhāti / utpannānāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāṃ / prahāṇāya ... / anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇāmutpādāya ... / utpannānāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193335 (0.024):
samyakprahāṇasya, utpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇāṃ prahāṇāya, / anutpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇām utpādāya, utpannānāṃ kuśalānāṃ dharmāṇām
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033020 (0.024):
(lc) katame ca subhūte ṛddhipādāḥ? / cchandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgataś
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2587087 (0.025):
catuḥsamyakpradhāna [prahāṇa]mārgamācarato 'nutpannānāmakuśalānāṃ / dharmāṇāṃ punaranutpādaḥ | utpannānāṃ punarakuśalānāṃ dharmāṇāṃ śīghraṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6307171 (0.027):
atīte ālambane evamanāgate [a]pi veditavyam | evamayamanutpannānāṃ / pāpakānāmakuśalānāṃ dharmāṇāmanutpādāyotpannānāṃ ca prahāṇāya vyāyacchata
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28645856 (0.027):
manasikārānantardhāpayāmi / (Gv 185) anutpannānāṃ pāpakānāmakuśalānāṃ / dharmāṇāmanutpādāya utpannānāṃ ca pāpakānāṃ saṃkalpānāmantardhānāya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195244 (0.027):
veditavyam / (Śbh II 204) evam ayam anutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ / dharmāṇām anutpādāyotpannānāṃ ca prahāṇāya vyāyacchata" ity ucyate /"
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195273 (0.027):
anutpannānāṃ pāpakānām akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāyotpannānāṃ ca
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195001 (0.028):
apanīya kuśalākuśaladharmābhijñaḥ / tadanantaram anutpannānāiḥ pāpakānām / akuśalānāṃ dharmāṇām anutpādāya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6308223 (0.036):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda ityucyante(te) |
saṃskārasamanvāgata ṛddhipādaḥ / evaṃ cittaṛddhipādaḥ / vīryaṛddhipādaḥ /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6308223 (0.014):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda ityucyante(te) |
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250978 (0.014):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādo,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803904 (0.014):
katame ca subhūte catvāra ṛddhipādāḥ? / chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaś
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196289 (0.014):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda ity ucyate /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013462 (0.014):
ṛddhipādāḥ. chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaḥ. evaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305331 (0.031):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatasya (|) ṛddhipādasya, (Śbh_Sh 291)
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193365 (0.031):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatasya ṛddhipādasya,
madhyantavibhagatika.html 19091390 (0.031):
vīryasamādhiḥ prahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādā cittasamādhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803913 (0.036):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaś / cittavīryamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaḥ, ima ucyate
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196298 (0.036):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda ity ucyate / / vīryacittamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda ity ucyate /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013473 (0.037):
ṛddhipādāḥ. chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaḥ. evaṃ / vīryacittamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaḥ. ṛddhipādā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6308234 (0.038):
vīryacittamīmānsā (māṃsā) samādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda / ityucyate |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950840 (0.041):
chandasamādhiprahāṇaṃ saṃskārasamanvāgata / 20724 m ṛddhipādaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013746 (0.042):
iti. yasmād uktaṃ chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatam ṛddhipādaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860838 (0.043):
bhāvanāya paripūraye ... / chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgataṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1954556 (0.044):
catvāra ṛddhipādā iti | chandasamādhi saṃskārasamanvāgatarddhipādabhāvanā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430932 (0.045):
chandavīryacittamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatarddhipādākārāścatvāraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772419 (0.045):
katame catvāraḥ iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaś chandasamādhiprahāṇaṃ / saṃskārasamanvāgatam ṛddhipādaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957221 (0.045):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatamṛddhipādaṃ bhāvayati
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562108 (0.045):
9 katame catvāraḥ iha subhūte chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatam
mīmāṃsāsamādhiprahāṇāya saṃskārasamanvāgataṛddhipādaśceti //
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250994 (0.016):
mīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaḥ. eta ucyante catvāra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803911 (0.016):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaś
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15196298 (0.016):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda ity ucyate /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013471 (0.016):
ṛddhipādāḥ. chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādaḥ. evaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033029 (0.017):
cittavīryamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatam ṛddhipādaḥ.
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193371 (0.029):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatasya ṛddhipādasya, / vīryacittamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatasya ṛddhipādasya /
madhyantavibhagatika.html 19091398 (0.033):
prahāṇasaṃskārasamanavāgata ṛddhipādaḥ mīmāṃsāsamādhiḥ / prahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda iti /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430933 (0.038):
chandavīryacittamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatarddhipādākārāścatvāraḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957265 (0.043):
mīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatamṛddhipādaṃ bhāvayati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950860 (0.043):
mīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskāra{{samanvāgatam ṛddhipādaṃ bhāvayati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772439 (0.043):
mīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatam ṛddhipādaṃ bhāvayati
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6308234 (0.043):
vīryacittamīmānsā (māṃsā) samādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758521 (0.044):
ṛddhipādaṃ] bhāvayati mīmāṃsā [samādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgataṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6308224 (0.055):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipāda ityucyante(te) |
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250979 (0.055):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgata ṛddhipādo,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305332 (0.064):
chandasamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatasya (|) ṛddhipādasya, (Śbh_Sh 291)
(Dhs, Vaidya 332) / 47. pañcendriyāṇi / tadyathā śraddhāsamādhivīryasmṛtiprajñendriyaṃ ceti
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013492 (5.960):
ṛddhihetava ity arthaḥ. [Tib. 265b] paṃcendriyāṇi. / śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñendriyāṇi. paṃca balāni.
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4529914 (0.014):
jīvitaśraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñendriyalakṣaṇaḥ / dvādaśa dhātava
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430956 (0.014):
iti ūṣmamūrdhasvabhāvāḥ śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñendriyākārāḥ pañca
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11886754 (0.014):
iti. strīpuruṣadaurmanasyaśraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñendriyavān ity
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193382 (0.016):
vīryacittamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatasya ṛddhipādasya / / śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñendriyasya /
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4529743 (0.017):
śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñendriyāṇām, taiḥ kleśaviṣkambhaṇāt /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7872792 (0.019):
rāgadveṣādau sthitānāṃ dveṣarāgādau ruciḥ / indriyāṇi / śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñāḥ / teṣāṃ parāparatvaṃ vimātratā / ayaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305358 (0.023):
ṛddhipādasya, śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñendriyaśca
madhyantavibhagatika.html 19089180 (0.025):
tatra śraddhādīnām iti / śraddhā vīrya smṛti samādhi prajñā pañcendriyāṇāṃ /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11883681 (0.025):
śraddhādīni / śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñā. gṛhyanta ity adhikṛtam anyad avipākam iti.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777442 (0.026):
mumukṣubhir heya ity arthaḥ | śraddhā vīrya smṛti samādhi prajñā pūrvaka
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27087148 (0.026):
mumukṣubhir heya ity arthaḥ | śraddhā-vīrya-smṛti-samādhi-prajñā-pūrvaka
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11882019 (0.027):
manaḥsukhasaumanasyopekṣāśraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñākhyāni nava
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430978 (0.032):
iti kṣāntyagradharmasvabhāvāḥ śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñābalākārāḥ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272529 (0.033):
kaivalyapadam ivānubhavanti, yāvan na punar āvartate 'dhikāravaśāc cittam / śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñāpūrvaka itareṣām || YS_1.20 ||
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19393703 (0.033):
śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñārūpāṇi khalu pañcendriyāṇi bodhipakṣyeṣu
Dipamkarabhadra: Guhyasamajamandalavidhi (dipguhsu.htm.txt) 17284904 (0.034):
śraddhāvīryasmṛtidhyānaprajñendriyabalātulam |
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14531815 (0.051):
samādhiḥ. tad evam indriyārthābhāvād anindriya svabhāva śraddhā vīrya smṛti / samādhi prajñā svabhāvaṃ pañca prakāraṃ mokṣabhāgīyam. kuśala mūlam
48. pañca balāni / śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñābalaṃ ceti //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013493 (0.0):
ṛddhihetava ity arthaḥ. [Tib. 265b] paṃcendriyāṇi. / śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñendriyāṇi. paṃca balāni.
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430979 (0.015):
iti kṣāntyagradharmasvabhāvāḥ śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñābalākārāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17777442 (0.024):
mumukṣubhir heya ity arthaḥ | śraddhā vīrya smṛti samādhi prajñā pūrvaka
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27087148 (0.024):
mumukṣubhir heya ity arthaḥ | śraddhā-vīrya-smṛti-samādhi-prajñā-pūrvaka
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193383 (0.027):
śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñābalānām /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305358 (0.028):
ṛddhipādasya, śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñendriyaśca
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193376 (0.028):
vīryacittamīmāṃsāsamādhiprahāṇasaṃskārasamanvāgatasya ṛddhipādasya / / śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñendriyasya /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013795 (0.028):
yānīndriyabalasvabhāvāni śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñā dravyāṇi paṃca.
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4529913 (0.029):
jīvitaśraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñendriyalakṣaṇaḥ / dvādaśa dhātava
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430955 (0.029):
iti ūṣmamūrdhasvabhāvāḥ śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñendriyākārāḥ pañca
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11883681 (0.029):
śraddhādīni / śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñā. gṛhyanta ity adhikṛtam anyad avipākam iti.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11882019 (0.030):
manaḥsukhasaumanasyopekṣāśraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñākhyāni nava
madhyantavibhagatika.html 19089180 (0.031):
tatra śraddhādīnām iti / śraddhā vīrya smṛti samādhi prajñā pañcendriyāṇāṃ /
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272529 (0.033):
kaivalyapadam ivānubhavanti, yāvan na punar āvartate 'dhikāravaśāc cittam / śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñāpūrvaka itareṣām || YS_1.20 ||
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4529743 (0.034):
śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñendriyāṇām, taiḥ kleśaviṣkambhaṇāt /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24061746 (0.034):
indriyāṇi tāvadvalāni ca nāmagrāhikayā / śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñādravyāṇi ca smṛtyupasthānāni
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11886753 (0.036):
iti. strīpuruṣadaurmanasyaśraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñendriyavān ity
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19393703 (0.037):
śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñārūpāṇi khalu pañcendriyāṇi bodhipakṣyeṣu
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14531815 (0.037):
samādhiḥ. tad evam indriyārthābhāvād anindriya svabhāva śraddhā vīrya smṛti / samādhi prajñā svabhāvaṃ pañca prakāraṃ mokṣabhāgīyam. kuśala mūlam
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11331086 (0.040):
chandaparihāṇir nāsti vīryasmṛtisamādhiprajñāvimuktiparihāṇir ity
49. sapta bodhyaṅgāni / tadyathā smṛtisaṃbodhyaṅgam,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033074 (0.0):
(1f) katamāni ca subhūte saptabodhyaṅgāni? smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803962 (0.0):
katamāni ca subhūte sapta bodhyaṅgāni? smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758562 (0.005):
sapta bodhyaṅgāni tadyathā (sa) smṛti saṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24061753 (0.038):
śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñādravyāṇi ca smṛtyupasthānāni / dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ samyagṛṣṭiśca prajñaiva /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772533 (0.041):
saptabodhyaṅgāni katamāni sapta smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108922 (0.041):
saptabodhyaṅgāni. katamāni sapta? smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251064 (0.044):
prasrabdhisaṃbodhyaṅgaṃ, samādhisaṃbodhyaṅgam, upekṣāsaṃbodhyaṅgam. etāny / ucyante sapta bodhyaṅgāni.
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22406372 (0.045):
smṛtisaṃbodhyaṅgam / yathā smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ tathā yāvat
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860886 (0.048):
smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati dharmapravicaya ... vīrya ... prīti ...
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15194179 (0.049):
yathā smṛtisaṃbodhyaṅgam evaṃ / dharmapravicayavīryaprītipraśrabdhisamādhyupekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ veditavyam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013495 (0.049):
śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñābalāni. saptabodhyaṃgāni.
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1954796 (0.049):
prathamābhisambuddha ityucyate | tadupādāya saptabodhyaṅgānyanuprāpnoti | / smṛtisambodhyaṅgam śaikṣaḥ puruṣaḥ smṛtipramoṣe kleśā uttiṣṭhantītyataḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251044 (0.050):
[DsP_11] tatra katamāni sapta bodhyaṅgāni? yaduta smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803980 (0.052):
prasrabdhisaṃbodhyaṅgaṃ samādhisaṃbodhyaṅgam upekṣāsaṃbodhyaṅgam, imāny / ucyante sapta saṃbodhyaṅgāni.
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957434 (0.057):
smṛti(saṃ)bodhyaṅgaṃ dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ gāmbhīryasaṃbodhyaṅgaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459626 (0.057):
30.10 (pratibhāntu) ta ānanda bodhyaṅg(ā)ni || / 30.11 smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ bhadanta bhagavatā sv(ayam abhijñātaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950954 (0.058):
uta saptabodhyaṅgāni/ katamāni sapta/ smṛti{saṃbodhyaṅgaṃ} / 20809 dharmapravicaya{saṃbodhyaṅgaṃ} vīrya{saṃbodhyaṅgaṃ}
Stupalaksanakarikavivecanam (stuplaku.htm.txt) 26920551 (0.059):
14. anāgamyacaturthadhyānādibhūmijā upekṣāvedanā-upekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ / harmikā / 15. smṛtidharmapravicayavīryasamādhisaṃbodhyaṅgāni catvāro lokapālāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772551 (0.060):
prasrabdhisaṃbodhyaṅgaṃ samādhisaṃbodhyaṅgaṃ upekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ tatra / katamat smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ yāvad upekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ iha subhūte
dharmavicayasaṃbodhyaṅgam, vīryasaṃbodhyaṅgam, prītisaṃbodhyaṅgam,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033077 (0.0):
(1f) katamāni ca subhūte saptabodhyaṅgāni? smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ / dharmavicayasaṃbodhyaṅgaṃ, vīryasaṃbodhyaṅgaṃ pritisaṃbodhyaṅgaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772537 (0.0):
saptabodhyaṅgāni katamāni sapta smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ / dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ vīryasaṃbodhyaṅgaṃ prītisaṃbodhyaṅgaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772544 (0.0):
dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ vīryasaṃbodhyaṅgaṃ prītisaṃbodhyaṅgaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957445 (5.960):
smṛti(saṃ)bodhyaṅgaṃ dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ gāmbhīryasaṃbodhyaṅgaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803972 (5.960):
katamāni ca subhūte sapta bodhyaṅgāni? smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ / dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ vīryasaṃbodhyaṅgaṃ prītisaṃbodhyaṅgaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108930 (0.007):
saptabodhyaṅgāni. katamāni sapta? smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ / dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ vīryasaṃbodhyaṅgaṃ prītisaṃbodhyaṅgaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108921 (0.007):
saptabodhyaṅgāni. katamāni sapta? smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ / dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ vīryasaṃbodhyaṅgaṃ prītisaṃbodhyaṅgaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251047 (0.020):
[DsP_11] tatra katamāni sapta bodhyaṅgāni? yaduta smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ, / dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ, vīryasaṃbodhyaṅgaṃ, prītisaṃbodhyaṅgaṃ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950957 (0.020):
uta saptabodhyaṅgāni/ katamāni sapta/ smṛti{saṃbodhyaṅgaṃ} / 20809 dharmapravicaya{saṃbodhyaṅgaṃ} vīrya{saṃbodhyaṅgaṃ}
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089160 (0.032):
dharmapravicayasaṃbodhyaṅgena vīryasaṃbodhyaṅgena prītisaṃbodhyaṅgena
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24029580 (0.032):
mārgāṅgaṃ ca / / dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ bodhirvodhyaṅgaṃ samādhirdhyānaṃ dhyānāṅgaṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562246 (0.033):
dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ vīrya prīti prasrabdhi samādhi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15194180 (0.033):
yathā smṛtisaṃbodhyaṅgam evaṃ / dharmapravicayavīryaprītipraśrabdhisamādhyupekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ veditavyam
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089132 (0.035):
dharmapravicayasaṃbodhyaṅgena na vīryasaṃbodhyaṅgena na
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758569 (0.037):
dharmapravicaya [bodhyaṅgaṃ] vīrya [saṃbodhyaṅgaṃ] prīti [saṃbodhyaṅgaṃ]
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22406371 (0.042):
/ vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ nirodhaniśritaṃ vyavasargapariṇataṃ / smṛtisaṃbodhyaṅgam / yathā smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ tathā yāvat
prasrabdhisaṃbodhyaṅgam, samādhisaṃbodhyaṅgam, upekṣāsaṃbodhyaṅgamiti //
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957450 (0.0):
smṛti(saṃ)bodhyaṅgaṃ dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ gāmbhīryasaṃbodhyaṅgaṃ / prītisaṃbodhyaṅgaṃ prasrabdhisaṃbodhyaṅgaṃ samādhisaṃbodhyaṅgaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033088 (0.0):
dharmavicayasaṃbodhyaṅgaṃ, vīryasaṃbodhyaṅgaṃ pritisaṃbodhyaṅgaṃ / praśrabdhisaṃbodhyaṅgaṃ samādhisaṃbodhyaṅgam upekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ, imāny
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251061 (0.0):
prasrabdhisaṃbodhyaṅgaṃ, samādhisaṃbodhyaṅgam, upekṣāsaṃbodhyaṅgam. etāny
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772548 (0.0):
dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ vīryasaṃbodhyaṅgaṃ prītisaṃbodhyaṅgaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803977 (0.0):
dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ vīryasaṃbodhyaṅgaṃ prītisaṃbodhyaṅgaṃ / prasrabdhisaṃbodhyaṅgaṃ samādhisaṃbodhyaṅgam upekṣāsaṃbodhyaṅgam, imāny
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108937 (0.0):
dharmapravicayasaṃbodhyaṅgaṃ vīryasaṃbodhyaṅgaṃ prītisaṃbodhyaṅgaṃ / praśrabdhisaṃbodhyaṅgaṃ samādhisaṃbodhyaṅgam upekṣāsaṃbodhyaṅgam. tatra
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22406375 (0.022):
smṛtisaṃbodhyaṅgam / yathā smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ tathā yāvat / upekṣāsaṃbodhyaṅgam // ebhiḥ catubhiḥ padairyathākramaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772555 (0.022):
katamat smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ yāvad upekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ iha subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772568 (0.022):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ yāvad / upekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108944 (0.022):
katamat smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ yāvad upekṣāsaṃbodhyaṅgam? iha subhūte
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108957 (0.022):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ yāvad / upekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ bhāvayati vivekaniśritaṃ virāganiśritaṃ
50. āryāṣṭāṅgikamārgaḥ // samyagdṛṣṭiḥ, samyaksaṃkalpaḥ, samyagvāk,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954962 (0.0):
(7) tatra bhikṣavaḥ katama āryāṣṭāṅgamārgaḥ? tadyathā - samyagdṛṣṭiḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957556 (0.0):
[19] tatra bhikṣavaḥ katama āryāṣṭāṅga(mārgaḥ)? tadyathā - samyagdṛṣṭiḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562291 (0.0):
katama āryāṣṭāṅgamārgaḥ samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5503316 (0.0):
yadasyāḥ paunarbhavikyāḥ tṛṣṇāyāḥ prahāṇaṃ | mārgasatyaṃ ayamevāryāṣṭāṅgo / mārgaḥ tadyathā samyagdṛṣṭiḥ, samyaksaṃkalpaḥ, samyagvāk, samyakkarmāntaḥ,
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898969 (0.0):
deśayati yaduta samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782929 (0.0):
katamā duḥkhanirodhagāminī pratipadāryasatyā / eṣaiva āryāṣṭāṃgo mārgo / / tadyathā samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvācā samyakkarmāntaḥ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616050 (0.0):
NagSū I.34 yad utāryāṣṭāṅgo mārgaḥ tadyathā samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222709 (0.0):
yadutāryāṣṭāṅgo mārgaḥ | tadyathā samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803995 (0.0):
katamaś ca subhūte āryāṣṭāṅgamārgaḥ? samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435553 (0.0):
pūrvakair ṛṣibhir yātānuyātaṃ yad utāryāṣṭāṅgo mārgaḥ tadyathā / samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk* samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736189 (0.0):
katamo dharmaḥ? āryāṣṭāṅgiko mārgaḥ | tadyathā - samyagdṛṣṭiḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013530 (0.0):
(Abhidh k vy 600) upekṣāsaṃbodhyaṃgam iti. āryāṣṭaṃgo mārgaḥ. / samyagdṛṣṭiḥ. samyaksaṃkalpaḥ. samyagvāk. samyakkarmāntaḥ. samyagājīvaḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108998 (5.960):
āryāṣṭāṅgamārgaḥ. katama āryāṣṭāṅgo mārgaḥ? yad uta samyagdṛṣṭiḥ / samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033109 (0.008):
(lg) katamaś ca subhūte āryāṣṭāṃgo mārgaḥ? tadyathā samyagdṛṣṭiḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251080 (0.010):
[DsP_12] tatra katama āryāṣṭāṅgamārgaḥ? yaduta samyagdṛṣṭiḥ, / samyaksaṃkalpaḥ, samyagvāk, samyakkarmāntaḥ, samyagājīvaḥ, samyagvyāyāmaḥ,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647387 (0.015):
saṃvartate; madhyamā pratipat katamā? āryāṣṭāṅgo mārgaḥ; tasya / samyagdṛṣṭiḥ, samyaksaṅkalpaḥ, samyagvāk, samyakkarmāntaḥ, samyagājīvaḥ;
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13648096 (0.015):
duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyaṃ katamat? āryāṣṭāṅgo mārgaḥ; / tadyathā, samyagdṛṣṭiḥ, samyaksaṅkalpaḥ; samyagvāk, samyakkarmāntaḥ;
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782773 (0.035):
āryāṣṭāṃgikā sayyathīdaṃ samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvyāyāmaḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11889169 (0.035):
prajñāskandhanirdeśa uktaṃ. prajñāskandhaḥ katamaḥ. samyagdṛṣṭiḥ / samyaksaṃkalpaḥ samyagvyāyāma iti. upekṣā [Tib. 118a] cittasamateti.
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9899060 (0.042):
duḥkhanirodhagāminī pratipat? eṣa evāryāṣṭāṅgamārgaḥ / tadyathā / / samyagdṛṣṭiryāvatsamyaksamādhiriti / idamucyate duḥkhanirodhagāminī
samyakkarmāntaḥ, samyagvyāyāmaḥ, samyaksmṛtiḥ, samyaksamādhiśceti / ete
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954969 (0.0):
samyaksaṃkalpaḥ | samyagvāk | samyakkarmāntaḥ | samyagājīvaḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957564 (0.0):
samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22406420 (0.0):
samyakkarmmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiśca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033117 (0.0):
samyaksaṃkalpa samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251089 (0.0):
samyaksaṃkalpaḥ, samyagvāk, samyakkarmāntaḥ, samyagājīvaḥ, samyagvyāyāmaḥ,
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562291 (0.0):
katama āryāṣṭāṅgamārgaḥ samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk / samyakkarmāntaḥ samyājīvaṃ samyagvyāyāmaḥ
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5503323 (0.0):
samyagājīvaḥ, samyagvyāyāmaḥ, samyaksmṛtiḥ, samyaksamādhiśca | tatra
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898976 (0.0):
deśayati yaduta samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782940 (0.0):
samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ iyaṃ bhikṣavaḥ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616057 (0.0):
NagSū I.34 yad utāryāṣṭāṅgo mārgaḥ tadyathā samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ / samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216971 (0.0):
samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ / samyaksamādhiḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222716 (0.0):
yadutāryāṣṭāṅgo mārgaḥ | tadyathā samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk / samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772617 (0.0):
samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ tac
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804003 (0.0):
katamaś ca subhūte āryāṣṭāṅgamārgaḥ? samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ / samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109008 (0.0):
samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ / samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ tac cānupalambhayogena. idam api subhūte
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435560 (0.0):
samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk* samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736199 (0.0):
samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ / samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ | ayamukto bhagavatā āryāṣṭāṅgiko mārgaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647398 (0.0):
samyagdṛṣṭiḥ, samyaksaṅkalpaḥ, samyagvāk, samyakkarmāntaḥ, samyagājīvaḥ; / samyagvyāyāmaḥ, samyaksmṛtiḥ, samyaksamādhiḥ; aśakad bhagavān pañcakān
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13648107 (0.0):
samyagājīvaḥ; samyagvyāyāmaḥ; samyaksmṛtiḥ; samyaksamādhiḥ; so 'pi
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24025862 (0.0):
samyagdṛṣṭirbhāvanāparipūriṃ gacchati samyak saṃkalpaḥ samyak vyāyāmaḥ / samyak smṛtiḥ samyak samādhiḥ /
saptatriṃśabdodhipākṣikā dharmāḥ // / 51. catasraḥ pratisaṃvidaḥ / tadyathā dharmapratisaṃvit,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033556 (0.009):
(10) katamāś ca tathāgatasya catasraḥ pratisaṃvidaḥ? tadyathā / arthapratisaṃvid dharmapratisaṃvin niruktipratisaṃvit
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24067690 (0.009):
dharmārthayorniruktau ca pratibhāne ca saṃvidaḥ // VAkK_7.37 // / catasro hi pratisaṃvidaḥ / / dharmapratisaṃvidarthapratisaṃvinniruktipratisaṃvitpratibhānapratisaṃvicca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6323837 (0.018):
vastupariṇāminī[ṃ] nairmāṇikīmādhimokṣikīṃ | tadyathā araṇā praṇidhijñānaṃ / | catasraḥ pratisamvidaḥ tadyathā dharmapratisaṃvidartha
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28055794 (0.028):
dharmapratisaṃvit niruktipratisaṃvit pratibhānapratisaṃvit | imāścatasraḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253356 (0.029):
dharmapratisaṃvin, niruktipratisaṃvit, pratibhānapratisaṃvit. etā ucyante / catasraḥ pratisaṃvidaḥ.
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22410642 (0.032):
pratisaṃvidaḥ katamāḥ / catasraḥ pratisaṃvidaḥ / dharmapratisaṃvid katamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 773387 (0.034):
subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ yad uta catasraḥ / pratisaṃvidaḥ katamāś catasraḥ dharmapratisaṃvid arthapratisaṃvid
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109786 (0.034):
catasraḥ pratisaṃvidaḥ. katamāś catasraḥ? dharmapratisaṃvid
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28033023 (0.043):
dharmapratisaṃvidaṃ niruktipratisaṃvidaṃ pratibhānapratisaṃvidam | / imāścatasraḥ pratisaṃvidaḥ sākṣātkuryāmiti, tena kumāra bodhisattvena
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958644 (0.052):
[24] katamāstathāgatasya catasraḥ pratisaṃvidaḥ? yaduta arthapratisaṃvit
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253346 (0.052):
[DsP_46] tatra katamāś catasraḥ pratisaṃvidaḥ? yaduta arthapratisaṃvid,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 779018 (0.056):
caturvaiśāradyāni pratisaṃvidanupalabdhyā nopalabhyante catasraḥ / pratisaṃvidaḥ buddhadharmānupalabdhyā aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā
arthapratisaṃvit, niruktipratisaṃvit, pratibhānapratisaṃvicceti //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951820 (0.0):
uta catasraḥ pratisaṃvidaḥ/ katamāś catasraḥ/ dharma{pratisaṃvid} / 21117 artha{pratisaṃvid} nirukti{pratisaṃvit} pratibhāna{pratisaṃvit}/
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109790 (0.001):
catasraḥ pratisaṃvidaḥ. katamāś catasraḥ? dharmapratisaṃvid / arthapratisaṃvid niruktipratisaṃvit pratibhānapratisaṃvit. idam api
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033561 (0.005):
(10) katamāś ca tathāgatasya catasraḥ pratisaṃvidaḥ? tadyathā / arthapratisaṃvid dharmapratisaṃvin niruktipratisaṃvit
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28055794 (0.006):
pratisaṃvidaḥ pratilabhate | katamāścatasraḥ? yaduta arthapratisaṃvit / dharmapratisaṃvit niruktipratisaṃvit pratibhānapratisaṃvit | imāścatasraḥ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 868473 (0.006):
katamāścatasraḥ? yaduta dharmapratisaṃvit arthapratisaṃvit / niruktipratisaṃvit pratibhānapratisaṃvit //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 773390 (0.006):
pratisaṃvidaḥ katamāś catasraḥ dharmapratisaṃvid arthapratisaṃvid / niruktipratisaṃvit pratibhānapratisaṃvit idam api subhūte bodhisattvasya
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24067698 (0.006):
catasro hi pratisaṃvidaḥ / / dharmapratisaṃvidarthapratisaṃvinniruktipratisaṃvitpratibhānapratisaṃvicca
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958651 (0.010):
[24] katamāstathāgatasya catasraḥ pratisaṃvidaḥ? yaduta arthapratisaṃvit / dharmapratisaṃvit niruktipratisaṃvit pratibhānapratisaṃvit | imā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24836560 (0.014):
dharmapratisaṃvidā 'rthapratisaṃvidā / niruktipratisaṃvidapratibhānapratisaṃvidā ca / iyamasya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6323838 (0.017):
| catasraḥ pratisamvidaḥ tadyathā dharmapratisaṃvidartha / pratisaṃvinniruktipratisamvitpratibhānapratisamvit [|]
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253354 (0.022):
dharmapratisaṃvin, niruktipratisaṃvit, pratibhānapratisaṃvit. etā ucyante / catasraḥ pratisaṃvidaḥ.
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28033022 (0.022):
dharmapratisaṃvidaṃ niruktipratisaṃvidaṃ pratibhānapratisaṃvidam | / imāścatasraḥ pratisaṃvidaḥ sākṣātkuryāmiti, tena kumāra bodhisattvena
52. catasro dhāraṇyaḥ / tadyathā ātmadhāraṇī, granthadhāraṇī,
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28055795 (0.033):
dharmapratisaṃvit niruktipratisaṃvit pratibhānapratisaṃvit | imāścatasraḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033562 (0.048):
arthapratisaṃvid dharmapratisaṃvin niruktipratisaṃvit / pratibhānapratisaṃvit. tāḥ punaḥ katamāḥ? arthāraṃbaṇā dharmāraṃbaṇā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253355 (0.049):
dharmapratisaṃvin, niruktipratisaṃvit, pratibhānapratisaṃvit. etā ucyante / catasraḥ pratisaṃvidaḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033555 (0.051):
(10) katamāś ca tathāgatasya catasraḥ pratisaṃvidaḥ? tadyathā / arthapratisaṃvid dharmapratisaṃvin niruktipratisaṃvit
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24067689 (0.051):
catasro hi pratisaṃvidaḥ / / dharmapratisaṃvidarthapratisaṃvinniruktipratisaṃvitpratibhānapratisaṃvicca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6323837 (0.051):
| catasraḥ pratisamvidaḥ tadyathā dharmapratisaṃvidartha / pratisaṃvinniruktipratisamvitpratibhānapratisamvit [|]
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24863540 (0.055):
tatra katamā bodhisattvānāṃ dhāraṇī / samāsataścaturvidhā draṣṭavyā / / dharmadhāraṇī / arthadhāraṇī / mantradhāraṇī / bodhisattvakṣāntilābhāya ca
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28033022 (0.055):
dharmapratisaṃvidaṃ niruktipratisaṃvidaṃ pratibhānapratisaṃvidam | / imāścatasraḥ pratisaṃvidaḥ sākṣātkuryāmiti, tena kumāra bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 773387 (0.056):
pratisaṃvidaḥ katamāś catasraḥ dharmapratisaṃvid arthapratisaṃvid
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109786 (0.056):
catasraḥ pratisaṃvidaḥ. katamāś catasraḥ? dharmapratisaṃvid / arthapratisaṃvid niruktipratisaṃvit pratibhānapratisaṃvit. idam api
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 868474 (0.060):
niruktipratisaṃvit pratibhānapratisaṃvit // / sa dharmapratisaṃvidā svalakṣaṇaṃ dharmāṇāṃ prajānāti / arthapratisaṃvidā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958653 (0.063):
dharmapratisaṃvit niruktipratisaṃvit pratibhānapratisaṃvit | imā / bhikṣavaścatasraḥ pratisaṃvidaḥ ||
dharmadhāraṇī, mantradhāraṇī ceti // / 53. catvāri pratiśaraṇāni / tadyathā arthapratiśaraṇatā na
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9780815 (0.0):
avigrahaḥ, avivādaḥ, amamatvam, mamakāravigamaḥ, arthapratiśaraṇatā na / vyañjanapratiśaraṇatā, jñanapratiśaraṇatā na vijñanapratiśaraṇatā,
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24863540 (0.052):
tatra katamā bodhisattvānāṃ dhāraṇī / samāsataścaturvidhā draṣṭavyā / / dharmadhāraṇī / arthadhāraṇī / mantradhāraṇī / bodhisattvakṣāntilābhāya ca
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216203 (0.055):
nītārthapratiśaraṇatā na neyārthapratiśaraṇatā / dharmapratiśaraṇatā na
vyañjanapratiśaraṇatā / jñānapratiśaraṇatā na vijñānapratiśaraṇatā /
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9780822 (0.0):
avigrahaḥ, avivādaḥ, amamatvam, mamakāravigamaḥ, arthapratiśaraṇatā na / vyañjanapratiśaraṇatā, jñanapratiśaraṇatā na vijñanapratiśaraṇatā,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1953404 (0.017):
tatpratiśaraṇena bhavitavyam | yā jñānapratiśaraṇatā saiva
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216206 (0.063):
nītārthapratiśaraṇatā na neyārthapratiśaraṇatā / dharmapratiśaraṇatā na / pudgalapratiśaraṇatā ceti //
nītārthapratiśaraṇatā na neyārthapratiśaraṇatā / dharmapratiśaraṇatā na
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1953404 (0.026):
tatpratiśaraṇena bhavitavyam | yā jñānapratiśaraṇatā saiva / śūnyatāpratiśaraṇatā | tāmuttamapratiśaraṇatāṃ prativedhitukāmena idaṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9780822 (0.028):
avigrahaḥ, avivādaḥ, amamatvam, mamakāravigamaḥ, arthapratiśaraṇatā na / vyañjanapratiśaraṇatā, jñanapratiśaraṇatā na vijñanapratiśaraṇatā,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1953333 (0.042):
punarucyate nitārthasūtrapratiśaraṇena bhavitavyaṃ na / neyārthasūtrapratiśaraṇeneti | nītārthasūtrameva tṛtīyaṃ pratiśaraṇam |
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216182 (0.055):
53. catvāri pratiśaraṇāni / tadyathā arthapratiśaraṇatā na / vyañjanapratiśaraṇatā / jñānapratiśaraṇatā na vijñānapratiśaraṇatā /
pudgalapratiśaraṇatā ceti // / 54. ṣaḍanusmṛtayaḥ / buddhānusmṛtiḥ, dharmānusmṛtiḥ, saṃghānusmṛtiḥ,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251591 (0.0):
[DsP_22] tatra katamā daśānusmṛtayaḥ? yaduta buddhānusmṛtir, / dharmānusmṛtiḥ, saṃghānusmṛtiḥ, śīlānusmṛtis, tyāgānusmṛtir,
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750948 (0.0):
vikhāditakasaṃjñā : vikṣiptakasaṃjñā : asthikasaṃjñā : vidagdhakasaṃjñā : / buddhānusmṛtir dharmānusmṛtiḥ saṃghānusmṛtiḥ śīlānusmṛtis tyāgānusmṛtir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937008 (0.0):
16509 laukikyaḥ pañcābhijñāḥ laukikyo daśānusmṛtayaḥ/ yad uta / buddhānusmṛtiḥ / 16510 dharmānusmṛtiḥ {{saṃghānusmṛtiḥ śīlānusmṛtiḥ tyāgānusmṛtir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 758865 (0.0):
laukikyo daśānusmṛtayaḥ yad uta buddhānusmṛtiḥ dharmānusmṛtiḥ / saṃghānusmṛtiḥ śīlānusmṛtiḥ tyāgānusmṛtir devatānusmṛtir ānāpānānusmṛtir
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15096840 (0.0):
laukikyo daśānusmṛtayaḥ, yad uta buddhānusmṛtir dharmānusmṛtiḥ / saṃghānusmṛtiḥ śīlānusmṛtiḥ tyāgānusmṛtir devatānusmṛtir ānāpānānusmṛtir
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109443 (0.0):
daśānusmṛtayaḥ. katamā daśa? yad uta buddhānusmṛtir dharmānusmṛtiḥ / saṃghānusmṛtiḥ śīlānusmṛtis tyāgānusmṛtir devatānusmṛtir, udvegānusmṛtir
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254482 (0.004):
buddhānusmṛtir, dharmānusmṛtiḥ, saṃghānusmṛtiḥ, śīlānusmṛtis,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 773043 (0.015):
buddhānusmṛtir dharmānusmṛtir aṃghānusmṛtiḥ śīlānusmṛtiḥ tyāgānusmṛtir
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562705 (0.038):
daśānusmṛtayaḥ katamā daśa tadyathā buddhānusmṛti dharmānusmṛti
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1953404 (0.050):
tatpratiśaraṇena bhavitavyam | yā jñānapratiśaraṇatā saiva / śūnyatāpratiśaraṇatā | tāmuttamapratiśaraṇatāṃ prativedhitukāmena idaṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9780819 (0.059):
avigrahaḥ, avivādaḥ, amamatvam, mamakāravigamaḥ, arthapratiśaraṇatā na / vyañjanapratiśaraṇatā, jñanapratiśaraṇatā na vijñanapratiśaraṇatā,
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3783673 (0.061):
tad ucyate buddha anusmṛtir iti || / atra + eva dharma anusmṛtim āha | iha bodhi satvasya + evaṃ bhavati | yae
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26977700 (0.061):
tad ucyate buddhānusmṛtir iti || / atraiva dharmānusmṛtim āha | iha bodhisatvasyaivaṃ bhavati | yae ete
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216183 (0.063):
53. catvāri pratiśaraṇāni / tadyathā arthapratiśaraṇatā na / vyañjanapratiśaraṇatā / jñānapratiśaraṇatā na vijñānapratiśaraṇatā /
tyāgānusmṛtiḥ, śīlānusmṛtiḥ, devānusmṛtiśceti //
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750950 (0.0):
buddhānusmṛtir dharmānusmṛtiḥ saṃghānusmṛtiḥ śīlānusmṛtis tyāgānusmṛtir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937010 (0.0):
buddhānusmṛtiḥ / 16510 dharmānusmṛtiḥ {{saṃghānusmṛtiḥ śīlānusmṛtiḥ tyāgānusmṛtir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 758867 (0.0):
laukikyo daśānusmṛtayaḥ yad uta buddhānusmṛtiḥ dharmānusmṛtiḥ / saṃghānusmṛtiḥ śīlānusmṛtiḥ tyāgānusmṛtir devatānusmṛtir ānāpānānusmṛtir
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15096840 (0.0):
laukikyo daśānusmṛtayaḥ, yad uta buddhānusmṛtir dharmānusmṛtiḥ / saṃghānusmṛtiḥ śīlānusmṛtiḥ tyāgānusmṛtir devatānusmṛtir ānāpānānusmṛtir
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109445 (0.0):
daśānusmṛtayaḥ. katamā daśa? yad uta buddhānusmṛtir dharmānusmṛtiḥ / saṃghānusmṛtiḥ śīlānusmṛtis tyāgānusmṛtir devatānusmṛtir, udvegānusmṛtir
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254483 (0.003):
buddhānusmṛtir, dharmānusmṛtiḥ, saṃghānusmṛtiḥ, śīlānusmṛtis,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 773049 (0.012):
buddhānusmṛtir dharmānusmṛtir aṃghānusmṛtiḥ śīlānusmṛtiḥ tyāgānusmṛtir
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251591 (0.014):
[DsP_22] tatra katamā daśānusmṛtayaḥ? yaduta buddhānusmṛtir, / dharmānusmṛtiḥ, saṃghānusmṛtiḥ, śīlānusmṛtis, tyāgānusmṛtir,
55. catvāri dharmapadāni / tadyathā anityāḥ sarvasaṃskārāḥ / duḥkhāḥ
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4666601 (1.788):
deśitaṃ bodhisattvebhyaḥ sattvānāṃ hitakāmyayā || Msa_18.80 || / tatra sarvasaṃskārā anityāḥ sarvasaṃskārā duḥkhāḥ ityapraṇihitasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702315 (0.013):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati // sarvasaṃskārā anityāḥ / sarvasaṃskārā duḥkhā sarvadharmā anātmānaḥ // etaṃ śāntaṃ etaṃ praṇītaṃ
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11322894 (0.023):
(Msa 149) / tatra saṃskārā anityāḥ sarvasaṃskārā duḥkhāḥ ity apraṇihitasya
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11850159 (0.027):
anyatrāvartamānaṃ svabhāvaṃviśinaṣṭīti viśeṣaḥ tadyathā anityāḥ sarvasaṃskārāḥsarvadharmā anātmānaḥ śāntaṃ nirvāṇam
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22407645 (0.035):
āryasatyāni ṣoḍaśākārāḥ tathatā sarve anityāḥ saṃskārāḥ sarve duḥkhā / saṃskārāḥ sarve 'nātmāno dharmāḥ nirvāṇaṃ śāntaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25827785 (0.042):
sākṣātkartavyaḥ, mārgo bhāvayitavyaḥ | sa vikalpayati anityāḥ / sarvasaṃskārāḥ, ādīptāḥ sarvasaṃskārāḥ, yannvahaṃ sarvasaṃskārebhyaḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25851234 (0.042):
sākṣātkartavyaḥ, mārgo bhāvayitavyaḥ | sa kalpayati anityāḥ / sarvasaṃskārāḥ, ādīptāḥ sarvasaṃskārāḥ | yannvahaṃ sarvasaṃskārebhyaḥ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2057771 (0.048):
trividhāvalokanajñānaṃ yaduta saṃskārā anityā duḥkhā anātmāna iti |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11921839 (0.052):
tat saṃmukhīkariṣyatīti. sarvasaṃskārā anityā iti vā sarvadharmā anātmāna / iti vā śāntaṃ nirvāṇam iti vāryamārgānantaraṃ saṃmukhīkariṣyatīti. tad
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6324261 (0.053):
tatrāgamastāvadyathoktaṃ bhagavatā sarvasaṃskārā anityāḥ [|] te punaḥ / saṃskārāḥ samāsataḥ sattvalokaśca bhājanalokaśca || uktañca bhagavatā
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2052443 (0.053):
kiñcāha sarve saṃskārā anityā duḥkhā, sarve dharmā anātmāna iti |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660643 (0.054):
tasmāt tarhi bhikṣavaḥ sarvasaṃskārā anityāḥ, sarvadharmā anātmānaḥ, / śāntaṃ nirvāṇam iti nirvāṇe yatnaḥ karaṇīyaḥ | ity evaṃ vo bhikṣavaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665258 (0.054):
sarvasaṃskārā anityāḥ, sarvadharmā anātmānaḥ, śāntaṃ nirvāṇam iti | jātiś
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476447 (0.054):
sarvasaṃskārā anityāḥ / sarvadharmā anātmānaḥ / śāntaṃ nirvāṇam* /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006656 (0.054):
'bhisaṃparāyaḥ iti hi bhadramukha sarvasaṃskārā anityāḥ; sarvadharmāḥ / anātmānaḥ; śāntaṃ nirvāṇaṃ; mamāntike cittam abhiprasādya adyaiva
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020583 (0.054):
bhaginyaḥ (A 516b) sarvasaṃskārā anityāḥ; sarvadharmā anātmānaḥ; śāntaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24000352 (0.055):
padakāyaḥ tadyathā sarvasaṃskārā anityāḥ sarvadharma anātmānaḥ śāntaṃ"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 735046 (0.056):
nityā iti samanupaśyati na saṃskārāḥ sukhā iti samanupaśyati na saṃskārā / duḥkhā iti samanupaśyati na saṃskārā ātmāno iti samanupaśyati na saṃskārā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 725576 (0.056):
yojayati na saṃskārā nityā iti yojayati na saṃskārā anityā iti yojayati na / saṃskārāḥ sukhā iti yojayati na saṃskārā duḥkhā iti yojayati na saṃskārā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15066022 (0.056):
na saṃskārā nityā iti yojayati na saṃskārā anityā iti yojayati, na / saṃskārāḥ sukhā iti yojayati na saṃskārā duḥkhā iti yojayati, na saṃskārā
56. daśākuśalāni / tadyathā prāṇātipātaḥ, adattādānam, kāmamithyācāraḥ,
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22401898 (0.0):
ca / akuśalāni katamāni daśākuśalakarmapathāḥ / prāṇātipātaḥ adattādānam
Dipankarasrijnana (bsa038_u.htm.txt) 28587554 (0.0):
pañcaprāṇātipāto 'dattādānam kāmamithyācāro mṛṣāvādo madyapānaṃ ca /
Dipankarasrijnana (bsa039_u.htm.txt) 6979337 (0.0):
ete pravibhāgaśaḥ vyākhyāyante tatra tāvat kāyikam prāṇātipātaḥ, / adattādānam, kāmamithyācāraśceti / vācikam mṛṣāvādaḥ, paiśunyam,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937044 (0.0):
16512 subhūtir āha/ katame bhagavan laukikā akuśalā dharmāḥ/ bhagavān āha/ / 16513 prāṇātipāto 'dattādānaṃ kāmamithyācāro mṛṣāvādaḥ paiśunyaṃ pāruṣyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 758898 (0.0):
dharmāḥ subhūtir āha katame bhagavan laukikā akuśalā dharmāḥ bhagavān āha / prāṇātipāto 'dattādānaṃ kāmamithyācāro mṛṣāvādaḥ paiśunyaṃ pāruṣyaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15096874 (0.0):
subhūtir āha: katame bhagavan laukikā akuśalā dharmāḥ? / bhagavān āha: prāṇātipāto 'dattādānaṃ kāmamithyācāro mṛṣāvādaḥ paiśunyaṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9776988 (0.0):
ayaṃ manoduścaritasya vipākaḥ, ayaṃ prāṇātipātaḥ, idam adattādānam, ayaṃ / kāmamithyācāraḥ, ayaṃ mṛṣāvādaḥ, iyaṃ piśunā vāk / iyaṃ paruṣā vācā, ayaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11955925 (0.0):
prāṇivadhādivat. caturvidhaṃ hi nandikasūtrādiṣu kāyaduścaritam uktam. / prāṇātipātaḥ adattādānaṃ kāmamithyācāraḥ surāmaireyamadyapramādasthānam
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23926626 (0.009):
idaṃ manoduścaritaṃ, ayaṃ manoduściritasya vipākaḥ / ayaṃ hi / prāṇātipātaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16520224 (0.009):
akuśala-kāyakarmata ātmano jñānasya ca paritrāṇārtha prāṇātipātaḥ / adattādānaṃ, kāmamithyācāraḥ, unmādahetukaṃ madyapānam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11965830 (0.014):
dravyastṛiparigrahābhāvād yathākramaṃ nādattādānaṃ kāmamithyācāraś ca.
Dipankarasrijnana (bsa039_u.htm.txt) 6979392 (0.016):
bhavatyadattādānam / / kāmamithyācārastu caturvidhaḥ / asthānam, akālaḥ, adeśaḥ, agamyaśceti /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9811434 (0.023):
adattādānaṃ kāmamithyācārā mṛṣāvādaḥ paiśūnyaṃ paruṣavacanam
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28628192 (0.030):
yūyaṃ pāpakaṃ karma ārabhetha prāṇivadhaṃ vā adattādānaṃ vā / kāmamithyācāraṃ vā mṛṣāvādaṃ vā paiśunyaṃ vā pāruṣyaṃ vā saṃbhinnapralāpaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254512 (0.030):
'kuśalā dharmā yaduta prāṇātipāto, 'dattādānaṃ, kāmamithyācāro, mṛṣāvādaḥ,
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5495894 (0.030):
prāṇātipāta-adattādānakāmamithyācāramṛṣāvādasurāmaireyamadyasthānakebhyo
mṛṣāvādaḥ, paiśunyam, pāruṣyam, saṃbhinnapralāpaḥ, abhidhyā, vyāpādaḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937046 (0.0):
16513 prāṇātipāto 'dattādānaṃ kāmamithyācāro mṛṣāvādaḥ paiśunyaṃ pāruṣyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 758904 (0.0):
prāṇātipāto 'dattādānaṃ kāmamithyācāro mṛṣāvādaḥ paiśunyaṃ pāruṣyaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15096880 (0.0):
bhagavān āha: prāṇātipāto 'dattādānaṃ kāmamithyācāro mṛṣāvādaḥ paiśunyaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014800 (0.016):
bhavati; adattādānam abrahmacaryaṃ mṛṣāvādaṃ paiśunyaṃ pāruṣyaṃ / saṃbhinnapralāpam abhidhyāvyāpādaṃ mithyādṛṣṭim prahāya mithyādṛṣṭeḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014857 (0.016):
mṛṣāvādaṃ paiśunyaṃ pāruṣyaṃ saṃbhinnapralāpam abhidhyāvyāpādaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015110 (0.016):
adattādānam abrahmacaryaṃ mṛṣāvādaṃ paiśunyaṃ pāruṣyaṃ saṃbhinnapralāpam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044947 (0.020):
vākkarmākuśalaṃ mṛṣāvādaḥ paiśunyaṃ pāruṣyaṃ saṃbhinnapralāpaḥ, idaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015167 (0.020):
adattādānam abrahmacaryaṃ paiśunyaṃ pāruṣyaṃ saṃbhinnapralāpam / abhidhyāvyāpādaṃ mithyādṛṣṭim prahāya mithyādṛṣṭeḥ prativirato bhavati
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015226 (0.020):
abrahmacaryaṃ paiśunyaṃ pāruṣyaṃ saṃbhinnapralāpam abhidhyāvyāpādaṃ
Dipankarasrijnana (bsa039_u.htm.txt) 6979341 (0.023):
adattādānam, kāmamithyācāraśceti / vācikam mṛṣāvādaḥ, paiśunyam,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28628196 (0.025):
yūyaṃ pāpakaṃ karma ārabhetha prāṇivadhaṃ vā adattādānaṃ vā / kāmamithyācāraṃ vā mṛṣāvādaṃ vā paiśunyaṃ vā pāruṣyaṃ vā saṃbhinnapralāpaṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23926635 (0.029):
prāṇātipātaḥ, iyamadattādānaṃ, ayaṃ kāmamithyācāraḥ, ayaṃ mṛṣāvādaḥ, ayaṃ / paiśunyavādaḥ, ayaṃ pāruṣyavādaḥ, ayaṃ saṃbhinnapralāpaḥ, iyaṃ hyabhidhyā,
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9776997 (0.029):
kāmamithyācāraḥ, ayaṃ mṛṣāvādaḥ, iyaṃ piśunā vāk / iyaṃ paruṣā vācā, ayaṃ / saṃbhinnapralāpaḥ, iyam abhidhyā, ayaṃ vyāpādaḥ, iyaṃ mithyādṛṣṭiḥ, ayam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014916 (0.030):
prahāya prāṇātipātaṃ prāṇātipātāt prativirataḥ; adattādānam abrahmacaryaṃ / mṛṣāvādaṃ paiśunyaṃ pāruṣyaṃ saṃbhinnapralāpam abhidhyāvyāpādaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2001045 (0.040):
| yadi mṛṣāvādo 'pi saṃbibhedayiṣayā akaṭuvacanaḥ | tadā tridhā bhavati / mṛṣāvādaḥ paiśunyaṃ sambhinnapralāpa iti | yadi mṛṣāvādaḥ kaṭuvacanaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7654693 (0.045):
na paiśunyaṃ na pāruṣyaṃ nābhidhyā na vyāpādaṃ na mithyādṛṣṭiḥ na
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9776988 (0.051):
ayaṃ manoduścaritasya vipākaḥ, ayaṃ prāṇātipātaḥ, idam adattādānam, ayaṃ / kāmamithyācāraḥ, ayaṃ mṛṣāvādaḥ, iyaṃ piśunā vāk / iyaṃ paruṣā vācā, ayaṃ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22401898 (0.052):
ca / akuśalāni katamāni daśākuśalakarmapathāḥ / prāṇātipātaḥ adattādānam / kāmamithyācāraḥ mṛṣāvādaḥ piśunavāk paruṣavāk saṃbhinnapralāpaḥ abhidyā
Dipankarasrijnana (bsa039_u.htm.txt) 6979465 (0.056):
sambandhinyaḥ, tiraścyaśca / evaṃ svabhāryāsevane 'pi bhavati / kāmamithyācāraḥ / / tatra mṛṣāvādastu avāstavikatvam, vastusthiticyutiḥ, mithyāsaṃjñābhāvaḥ,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7654700 (0.057):
na paiśunyaṃ na pāruṣyaṃ nābhidhyā na vyāpādaṃ na mithyādṛṣṭiḥ na / saṃbhinnapralāpaṃ na mātsaryasahagataṃ na dharme 'gauravacittatā na
mithyādṛṣṭiśceti // / 57. gatayaḥ ṣaṭ / tadyathā narakaḥ, tiryak, pretaḥ, asuraḥ, manuṣyaḥ,
devaśceti // / 58. ṣaḍ dhātavaḥ / pṛthvī, āpaḥ, tejaḥ, vāyuḥ, ākāśaḥ, vijñānaṃ ceti //
Goraksanatha: Amaraughasasana (with commentary) (goramaru.htm.txt) 8434751 (0.035):
ayaṃ prakṛtibhedaḥ pṛthvī āpaḥ tejaḥ vāyuḥ ākāśaś ca iti śarīre pañcaguṇāḥ
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1384324 (0.036):
evocyate / pṛthivyāpas tathā tejo vāyur ākāśa eva ca /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10105751 (0.036):
upasaṃhriyate cānte saṃhartā ca svayaṃ prabhuḥ // ViP_1,2.67 // / pṛthivyāpas tathā tejo vāyurākāśa eva ca /
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23887446 (0.042):
* tatra kāryākhyāḥ pṛthivyāpastejo vāyurākāśaḥ // PSBh_2.24:2
Haribhadrasuri: Nyayapravesapravrtti (bsa066_u.htm.txt) 1709162 (0.043):
tataḥ pṛthvyāpastejovāyurākāśaṃ kālo digātmā mana iti dravyāṇi /
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7389653 (0.047):
pṛthvy āpas tathā tejo $ vāyur ākāśam eva ca & / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca % raso gandhas tathaiva ca // VT_242 //
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7095376 (0.047):
pṛthvy āpas tathā tejo vāyur ākāśam eva ca / / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhas tathaiva ca // VT_242 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10437802 (0.049):
12,327.026e so 'haṃkāra iti proktaḥ sarvatejomayo hi saḥ / 12,327.027a pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27008704 (0.049):
<12327.26/3> so 'haṃkāra iti proktaḥ !sarvatejomayo hi saḥ !!12327.26! / <12327.27/1> pṛthivī vāyur ākāśam !āpo jyotiś ca pañcamam !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15773129 (0.049):
<12327.26/3> so 'haṃ-kāra iti proktaḥ !sarva-tejomayo hi saḥ !!12327.26! / <12327.27/1> pṛthivī vāyur ākāśam !āpo jyotiś ca pañcamam !
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23385190 (0.057):
upasaṃharate cānte % saṃhartā ca svayaṃ prabhuḥ // ViP_1,2.66 // / pṛthivy āpas tathā tejo $ vāyur ākāśam eva ca &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5091851 (0.057):
upasaṃharate cānte saṃhartā ca svayaṃ prabhuḥ // ViP_1,2.66 // / pṛthivy āpas tathā tejo vāyur ākāśam eva ca /
Garbha-Upanisad (Garbhopanisad) (garbhupu.htm.txt) 26620128 (0.058):
pañcātmakam iti kasmāt pṛthivy āpas tejo vāyur ākāśam ity asmin pañcātmake
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1142707 (0.061):
pṛthivy āpas tathā tejo__Vdha_102.074 / vāyur ākāśam eva ca__Vdha_102.074
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23176987 (0.061):
nāsti mahābhūteṣvantarbhūtāstrayo lokā iti pṛthivyāpastejovāyurākāśamiti
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24828946 (0.062):
srotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo mana iti vā / pṛthivīti vā āpastejo vāyuriti vā / / rūpamiti vā śabdo gandho rasaḥ spraṣṭavyamiti vā / kuśalamiti vā
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6779501 (0.062):
kaśyapāya sumitreṇa viṣahṛdyena gāruḍaḥ // GarP_1,197.1 // / pṛthivyāpastathā tejo vāyurākāśamevaca /
Garbha-Upanisad (Garbhopanisad) (garbhupu.htm.txt) 26620136 (0.063):
śarīre kā pṛthivī kā āpaḥ kiṃ tejaḥ ko vāyuḥ kim ākāśam / tatra pañcātmake
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18420682 (0.064):
BhP_11.16.037/1 pṛthivī vāyur ākāśa āpo jyotir ahaṃ mahān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2828305 (0.064):
pṛthivī vāyur ākāśa āpo jyotir ahaṃ mahān /
59. aṣṭau vimokṣāḥ / tadyathā rūpī rūpāṇī paśyati śūnyam /
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4547301 (0.043):
veditavyaḥ / sa ca hitāśayavihāra ityucyate // / aṣṭau vimokṣāḥ / rūpī rūpāṇi paśyatyayaṃ prathamo vimokṣa iti vistaraḥ /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22410350 (0.044):
vimokṣāḥ katame / aṣṭau vimokṣāḥ / kathaṃ rūpī rūpāṇi paśyatīti / dhyānaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24073300 (0.045):
tribhistvapramāṇalābhī nityaṃ samanvāgato bhavati / / aṣṭau vimokṣāḥ / rūpī rūpāṇi paśyatīti prathamo vimokṣaḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804101 (0.052):
katame ca subhūte aṣṭau vimokṣā? rūpī rūpāṇi paśyaty ayaṃ prathamo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033176 (0.053):
(3) katame 'ṣṭau vimokṣā? (i) rūpīrūpāṇi paśyaty ayaṃ prathamo vimokṣaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759055 (0.056):
aṣṭau vimokṣāḥ katame aṣṭau rūpī rūpāṇi paśyati ayaṃ prathamo vimokṣaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097036 (0.056):
vimokṣāḥ katame aṣṭau? rūpī rūpāṇi paśyati, (PvsP1 2: 26) ayaṃ prathamo
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12035630 (0.056):
iti. yathāsūtraṃ. katham. aṣṭau vimokṣāḥ. katame 'ṣṭau. rūpī rūpāṇi / paśyatīty ayaṃ prathamo vimokṣaḥ. adhyātmam arūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi
ādhyātmārūpasaṃjñī bahirdhārūpāṇi paśyati śūnyam / ākāśānantyāyatanaṃ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4547781 (0.0):
vastramavadātamavadātavarṇamavadātanidarśanamavadātanirbhāsamevamevādhyātmamarūpasaṃjñī / bahirdhā rūpāṇi paśyatya
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19402883 (0.018):
dvitīyamabhibhvāyatanam | evamadhyātmamarūpasaṃjñī bahī rūpāṇi paśyati
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22410385 (0.018):
nirmāṇāvaraṇād vimuktiḥ // kathamadhyātmamarūpasaṃjñī vahirddhā rūpāṇi
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2030801 (0.032):
adhyātmamarūpasaṃjñī bahirdhī rūpāṇi paśyati adhimātrāṇi
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12036363 (0.032):
ṣaṣṭham abhibhvāyatanaṃ. adhyātmam arūpasaṃjñī rūpāṇi paśyati lohitāni
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2029749 (0.035):
adhyātmamarūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi iti | adhyātmarūpaparibhedanādāha
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033186 (0.035):
(ii) adhyātmarūpasaṃjñī bahirdhārūpāṇi paśyaty ayaṃ dvitīyo vimokṣaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804364 (0.035):
katamāni ca subhūte aṣṭāv abhibhvāyatanāni? adhyātmarūpasaṃjñī / bahirdhārūpāṇi paśyati parīttāni suvarṇadurvarṇāni, tāni khalu rūpāṇy
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24073309 (0.035):
adhyātmarūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyatīti dvitīyaḥ /
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4547576 (0.042):
aṣṭāvabhibhvāyatanāni tatra adhyātmaṃ rūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4547598 (0.042):
prathamamabhibhvāyatanam / adhyātmaṃ rūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi / paśyatyadhimātrāṇi suvarṇadurvarṇāni vistareṇa yāvattayā ca saṃjñī bhavati
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4547958 (0.042):
/ śiṣṭaṃ yathādhimokṣeṣu / kiṃ śiṣṭam / adhyātmaṃ rūpasaṃjñī bahirdhā / rūpāṇi paśyatītyevamādi / tatpunaryathā rūpī rūpāṇi paśyatītyevamādi
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251933 (0.042):
[DsP_41] tatra katamāny aṣṭāv abhibhvāyatanāni? yadutādhyātmaṃ rūpasaṃjñī / bahirdhā rūpāṇi paśyati parīttāni suvarṇadurvarṇāni, tāni rūpāṇy abhibhūya
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2029731 (0.042):
śāstramāha sūtra uktaṃ aṣṭau vimokṣāḥ adhyātmaṃ rūpasaṃjñī bahirdhā / rūpāṇi paśyati iti prathamo vimokṣaḥ | yogāvacaro 'nena vimokṣeṇa
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2030774 (0.042):
| idaṃ prathamamabhibhvāyatanam | adhyātmaṃ rūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi / paśyati adhimātrāṇi[suvarṇadurvarṇānīti vistaro yāvat] idaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896909 (0.042):
abhinirhriyete / dvitāyādapi dve / tṛtīyāccatvāri / adhyātmaṃ rūpasaṃjñī / bahirdhā rūpāṇi paśyati parīttāni suvarṇadurvarṇāni hīnapraṇītāni / tāni
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896928 (0.042):
prathamam / adhyātmaṃ rūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyatyadhimātrāṇi
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19402869 (0.042):
prathamamabhibhvāyatanam | adhyātmaṃ rūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi / paśyatyapramāṇāni suvarṇadurvarṇānīti vistaro yāvadidaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12036241 (0.042):
(VIII.35) evam adhimātrāṇīti. adhyātmaṃ rūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyaty
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12036445 (0.042):
adhyātmaṃ rūpasaṃjñī bahirdhā rūpāṇi paśyati parīttānīti vistaraḥ.
saṃjñāvedayitanirodhaṃ paśyati śūnyaṃ ceti // / 60. pañcānantaryāṇi / tadyathā mātṛvadhaḥ, pitṛvadhaḥ arhadvadhaḥ,
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24039171 (0.0):
pañcānantaryāṇi karmāvaraṇam / / tadyathā mātṛvadhaḥ pitṛvadho 'rhadvadhaḥ saṃghabhedaḥ tathāgataśrīre
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11968943 (0.0):
ānaṃtaryakarmapāṭhānupūrvī. mātṛvadhaḥ pitṛvadho 'rhadvadhaḥ saṃghabhedas
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1996430 (0.042):
tathāgataśarīre duṣṭacittena lohitotpādanamarhadvadhaḥ | mātṛpitṛvadha / ānantaryamakṛtajñatvāt | tadānantaryaṃ manuṣyagatāveva sambhavati |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2050098 (0.062):
anātmāna iti | na tu nirodhaṃ paśyati | sa saṃjñāpratipannakaḥ | kasmāt |
tathāgataduṣṭacittarudhirotpādaḥ, saṃghabhedaśceti //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11968956 (0.035):
tathāgate duṣṭacittarudhirotpādanam iti. paṃcamaṃ / duṣṭacittarudhirotpādanaṃ. tat saṃgha bhedavarjyebhyo 'vaśiṣṭebhyaś
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11969102 (0.048):
saṃghāyadvārahārikā saṃghabhedānaṃtaryasabhāgaṃ. stūpabhedanaṃ / tathāgataduṣṭacittarudhirotpādānaṃtaryasabhāgaṃ. saṃghāyadvārahārikā punar
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2903292 (0.052):
mātṛpitrarhadvadhasaṃghabhedāstathāgatakāye duṣṭacittarudhirotpādaśca //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11964805 (0.057):
saṃghabhedakatvāt tathāgataduṣṭacittarudhirotpādakatvāc ca. caturthy etān
61. aṣṭau lokadharmāḥ // lābhaḥ, alābhaḥ, sukham, duḥkham, yaśaḥ, ayaśaḥ,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1953984 (0.0):
tiṣṭhati | / aṣṭau lokadharmāḥ lābho 'lābho yaśo 'yaśo nindā praśaṃsā sukhaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1982276 (0.0):
nānukūlaṃ tatrāduḥkhāsukhā vedanā | lokadharmāścāṣṭau lābho 'lābho nindā
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24026477 (0.0):
tadyāthā 'ṣṭau lokadharmāḥ lābho 'lābhaḥ yaśo 'yaśaḥ nindā praśaṃsā sukhaṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090861 (0.022):
yathā lābha alābha evaṃ yaśa ayaśo nindā praśaṃsā sukhaṃ duḥkhaṃ //
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25832806 (0.041):
jñānajñeyavācyavācakakartṛkarmakaraṇakriyāghaṭapaṭamukuṭaratharūpavedanāstrīpuruṣalābhālābhasukhaduḥkhayaśo / 'yaśonindāpraśaṃsādilakṣaṇādvicitrātprapañcādupajāyate | sa cāyaṃ laukikaḥ
nindā, praśaṃsā ceti // / 62. navāṅgapravacanāni / tadyathā sūtram, geyam, vyākaraṇam, gāthā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 719426 (0.024):
bhāṣitaṃ bhāṣyate bhāṣiṣyate ca yad idaṃ sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇaṃ gāthā / udānaṃ nidānam itivṛttakaṃ jātakaṃ vaipulyādbhutā dharmā avadānam upadeśāḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15059686 (0.024):
buddhair bhagavadbhir bhāṣitaṃ bhāṣyate bhāṣiṣyate ca, yad idaṃ sūtraṃ / geyaṃ vyākaraṇaṃ gāthā udānaṃ nidānam itivṛttakaṃ jātakaṃ vaipulyādbhutā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6174103 (0.031):
niryātaṃ sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇaṃ gāthodānaṃ
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14497467 (0.032):
sūtrānto sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇaṃ gāthā udānaṃ itivṛttakaṃ jātakaṃ
Karmavibhangopadesa (bsu060_u.htm.txt) 17673827 (0.036):
paryeṣata bhikṣavaḥ | upasthāpayati dharmaṃ ca me dhārayiṣyati | sūtraṃ / geyaṃ vyākaraṇamitivṛttaṃ gāthodānam | evaṃ navāṅgaśāsanaṃ yo mama
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896887 (0.037):
03105 bhāṣiṣyate ca yad idaṃ sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇaṃ gāthā udānaṃ nidānam
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27752907 (0.038):
punar aparaṃ śāradvatīputra yat kiṃcit tathāgatena bhāṣitaṃ sūtraṃ geyaṃ / vyākaraṇaṃ gāthodānanidānetyuktakajātakavaipulyāvadānopadeśādbhutadharmā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25832806 (0.041):
jñānajñeyavācyavācakakartṛkarmakaraṇakriyāghaṭapaṭamukuṭaratharūpavedanāstrīpuruṣalābhālābhasukhaduḥkhayaśo / 'yaśonindāpraśaṃsādilakṣaṇādvicitrātprapañcādupajāyate | sa cāyaṃ laukikaḥ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1953983 (0.041):
aṣṭau lokadharmāḥ lābho 'lābho yaśo 'yaśo nindā praśaṃsā sukhaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1982274 (0.041):
nānukūlaṃ tatrāduḥkhāsukhā vedanā | lokadharmāścāṣṭau lābho 'lābho nindā / praśaṃsā yaśo 'yaśaḥ sukhaṃ duḥkhamiti | pṛthagjanā alābhādiṣu
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24026477 (0.041):
tadyāthā 'ṣṭau lokadharmāḥ lābho 'lābhaḥ yaśo 'yaśaḥ nindā praśaṃsā sukhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6934080 (0.042):
śrāvakabhūmipratisaṃyuktāni sūtrāṇi geyaṃ / 15813 vyākaraṇaṃ gāthodānaṃ nidānam itivṛttakaṃ jātakāni vaipulyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 755952 (0.042):
māraḥ pāpīyān buddhaveṣeṇa śrāvakabhūmipratisaṃyuktāni sūtrāṇi geyaṃ / vyākaraṇaṃ gāthodānaṃ nidānam itivṛttakaṃ jātakāni vaipulyam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094671 (0.042):
śrāvakabhūmipratisaṃyuktāni sūtrāṇi geyaṃ vyākaraṇaṃ gāthodānaṃ nidānam
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22407121 (0.045):
dvādaśāṅgāni / sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇaṃ gāthā udānaṃ nidānam avadānam
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7857524 (0.045):
(RSt_2) atha kasmādiyaṃ vyākhyāyate? / sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇaṃ gāthā udānaṃ nidānaṃ avadānaṃ itivṛttakaṃ jātakaṃ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22407362 (0.046):
ca / tāni punardvividhāni / śrāvakapiṭakaṃ bodhisattvapiṭakaṃ ca / sūtraṃ / geyaṃ vyākaraṇaṃ gāthā udānaṃ caitāni pañca śrāvakāṇāṃ piṭakasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23117661 (0.047):
buddhā bhagavanto bhāṣante, sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇaṃ / gāthodānanidāna ityuktakajātakavaipulya adbhutadharmāpadānāpadeśas tat
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6291749 (0.048):
tatra yattāvadāha | sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇaṃ / gāthodānāvadānavṛttakajātakavaipulyādbhutadharmā iti | idaṃ tāvatsūtraṃ |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15178531 (0.048):
/ tatra yat tāvad āha, sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇaṃ / gāthodānāvadānavṛttakajātakavaipulyādbhutadharmā iti, idaṃ tāvat sūtram /
udānam, jātakam, vaipulyam, adbhutadharmaḥ, upadeśaśceti //
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14497469 (0.034):
sūtrānto sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇaṃ gāthā udānaṃ itivṛttakaṃ jātakaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6934080 (0.036):
śrāvakabhūmipratisaṃyuktāni sūtrāṇi geyaṃ / 15813 vyākaraṇaṃ gāthodānaṃ nidānam itivṛttakaṃ jātakāni vaipulyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 719428 (0.036):
bhāṣitaṃ bhāṣyate bhāṣiṣyate ca yad idaṃ sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇaṃ gāthā / udānaṃ nidānam itivṛttakaṃ jātakaṃ vaipulyādbhutā dharmā avadānam upadeśāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 755952 (0.036):
māraḥ pāpīyān buddhaveṣeṇa śrāvakabhūmipratisaṃyuktāni sūtrāṇi geyaṃ / vyākaraṇaṃ gāthodānaṃ nidānam itivṛttakaṃ jātakāni vaipulyam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15059688 (0.036):
buddhair bhagavadbhir bhāṣitaṃ bhāṣyate bhāṣiṣyate ca, yad idaṃ sūtraṃ / geyaṃ vyākaraṇaṃ gāthā udānaṃ nidānam itivṛttakaṃ jātakaṃ vaipulyādbhutā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094671 (0.036):
śrāvakabhūmipratisaṃyuktāni sūtrāṇi geyaṃ vyākaraṇaṃ gāthodānaṃ nidānam
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22407129 (0.049):
itivṛtakaṃ jātakaṃ vaipulyam adbhutadharmaḥ upadeśaśca //
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6174103 (0.055):
niryātaṃ sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇaṃ gāthodānaṃ / nidānetyuktakajātakavaipulyādbhutadharmāvadānopadeśāḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896890 (0.056):
03105 bhāṣiṣyate ca yad idaṃ sūtraṃ geyaṃ vyākaraṇaṃ gāthā udānaṃ nidānam / itivṛttakaṃ
(Dhs, Vaidya 333) / 63. dvādaśa dhūtaguṇāḥ / paiṇḍapātikaḥ, traicīvarikaḥ,
khalupaścādbhaktikaḥ, naiṣadyikaḥ, yathāsaṃstarikaḥ, vṛkṣamūlikaḥ,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6293734 (0.048):
sāvadānapiṇḍapātikaḥ | ekāsanikaḥ, khalu paścādbhaktikaḥ | traicīvariko,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15180756 (0.049):
bhavati, sāvadānapiṇḍapātikaḥ / ekāsanikaḥ / khalupaścādbhaktikaḥ / / traicīvarikaḥ / nāmatikaḥ / pāṃsukūlikaḥ / āraṇyakaḥ / vṛkṣamūlikaḥ /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6293866 (0.051):
| evaṃ khalu paścādbhaktiko bhavati | / kathaṃ traicīvariko bhavati | tribhiśca cīvarairyāpayati, sāṃghāṭinā vā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1623931 (0.054):
punar aparaṃ subhūte dharmabhāṇaka āraṇyako bhaviṣyati, paiṇḍapātikaḥ / pāṃśukūlikaḥ khalupaścādbhaktikaḥ ekāsanikaḥ prasthapiṇḍikaḥ śmāśānika
ekāsanikaḥ, ābhyavakāśikaḥ, āraṇyakaḥ, śmāśānikaḥ, pāṃśūkūlikaḥ,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15180764 (0.029):
bhavati, sāvadānapiṇḍapātikaḥ / ekāsanikaḥ / khalupaścādbhaktikaḥ / / traicīvarikaḥ / nāmatikaḥ / pāṃsukūlikaḥ / āraṇyakaḥ / vṛkṣamūlikaḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1623940 (0.059):
pāṃśukūlikaḥ khalupaścādbhaktikaḥ ekāsanikaḥ prasthapiṇḍikaḥ śmāśānika / ābhyavakāśiko vṛkṣamūliko naiṣadyiko yathāsaṃstarikas traicīvarikaḥ,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6293743 (0.060):
nāmatikaḥ, pānsu (pāṃsu)kūlikaḥ | (Śbh_Sh: 158) āraṇyako, vṛkṣamūlikaḥ / ābhyavakāśikaḥ | śmāśāniko, naiṣadyikaḥ | yāthāsaṃstarikaḥ [|] ta ete
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799623 (0.061):
ekāsanikaḥ khalupaścādbhaktiko vṛkṣamūlikaḥ śmāśāniko 'bhyavakāśikaḥ / naiṣadiko yathāsaṃstariko yo lābhī anityasaṃjñāyāḥ pūrvavad yāvad yo
nāmantikaśceti // / 64. daśa bhūmayaḥ / pramuditā, vimalā, prabhākarī, arciṣmatī, sudurjayā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6957254 (5.960):
bhūmir {nopalabhyate atyantaviśuddhitām upādāya}/ evaṃ vimalā prabhākarī / 23001 arciṣmatī sudurjayā abhimukhī duraṅgamā acalā sādhumatī dharmameghā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6957582 (5.960):
23021 bhūmir bhūmyanu{palabdhyā nopalabhyate} {{vimalā prabhākarī / arciṣmatī sudurjayā abhimukhī duraṅgamā acalā sādhumatī}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 778774 (5.960):
bhūmir nopalabhyate atyantaviśuddhitām upādāya evaṃ vimalā prabhākarī / arciṣmatī sudurjayā abhimukhī duraṅgamā acalā sādhumatī dharmameghā bhūmir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 779112 (0.036):
nopalabhyate vimalā prabhākarī (PSP1: 230) arciṣmatī sudurjayā abhimukhī
madhyantavibhagatika.html 19081319 (0.057):
iti vistaraḥ / / tatra bhūmayo daśa / pramuditā vimalā prabhākarī arciṣmatī sudurjayā abhimukhī dūra:ngamā acalā sādhumatī dharmameghā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18617301 (0.063):
aṣṭamā janmanideśo navamī yauvarājyato / / daśamī tv abhiṣekāto iti etā daśa bhūmayaḥ //
abhimukhī, dūraṃgamā, acalā, sādhumatī, dharmameghā ceti //
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15115815 (0.013):
(PvsP1 2: 112) sudurjayā abhimukhī dūraṅgamā acalā sādhumatī dharmameghā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6957258 (0.041):
bhūmir {nopalabhyate atyantaviśuddhitām upādāya}/ evaṃ vimalā prabhākarī / 23001 arciṣmatī sudurjayā abhimukhī duraṅgamā acalā sādhumatī dharmameghā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 779117 (0.041):
nopalabhyate vimalā prabhākarī (PSP1: 230) arciṣmatī sudurjayā abhimukhī / duraṅgamā acalā sādhumatī dharmameghā bhūmir bhūmyanupalabdhyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 778777 (0.041):
bhūmir nopalabhyate atyantaviśuddhitām upādāya evaṃ vimalā prabhākarī / arciṣmatī sudurjayā abhimukhī duraṅgamā acalā sādhumatī dharmameghā bhūmir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6957583 (0.043):
23021 bhūmir bhūmyanu{palabdhyā nopalabhyate} {{vimalā prabhākarī / arciṣmatī sudurjayā abhimukhī duraṅgamā acalā sādhumatī}}
65. samantaprabhā, nirupamā, jñānavatī / etāḥ sahitāsrayodaśa bhūmayaḥ //
66. pañca cakṣūṃṣī / māṃsacakṣuḥ, dharmacakṣuḥ, prajñācakṣuḥ, divyacakṣuḥ,
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18627443 (0.0):
mānsacakṣuḥ divyacakṣuḥ prajñācakṣuḥ dharmacakṣuḥ buddhacakṣuḥ // imāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896603 (0.0):
03004 yad uta māṃsacakṣur divyacakṣuḥ prajñācakṣur dharmacakṣur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 719141 (0.0):
uta māṃsacakṣur divyacakṣuḥ prajñācakṣur dharmacakṣur buddhacakṣur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 730011 (0.0):
katamāni pañca yad uta māṃsacakṣuḥ divyacakṣuḥ prajñācakṣuḥ dharmacakṣuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234454 (0.0):
na sthātavyaṃ māṃsacakṣur divyacakṣuḥ prajñācakṣur dharmacakṣur
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15059399 (0.0):
(PvsP1 1: 39) uta māṃsacakṣur divyacakṣuḥ prajñācakṣur dharmacakṣur
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15070468 (0.0):
pariśodhayanti, katamāni pañca yad uta māṃsacakṣuḥ divyacakṣuḥ / prajñācakṣuḥ dharmacakṣuḥ buddhacakṣuḥ.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23001724 (0.0):
pañca? māṃsacakṣur divyacakṣuḥ prajñācakṣur dharmacakṣur buddhacakṣur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907636 (0.019):
07702 śodhayanti/ katamāni pañca yad uta māṃsacakṣuḥ divyacakṣuḥ / prajñācakṣuḥ / 07703 dharmacakṣuḥ buddhacakṣuḥ/
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27752758 (0.022):
cakṣuṃṣi niṣpādayitukāmena | māṃsacakṣur divyaṃ cakṣuḥ prajñācakṣur / dharmacakṣur buddhacakṣur niṣpādayitukāmena prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam*
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050375 (0.022):
subhūte saṃvidyate tathāgatasya divyaṃ cakṣuḥ prajñācakṣur dharmacakṣur / buddhacakṣuḥ āhaivam etad bhagavan saṃvidyate tathāgatasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050391 (0.022):
1. divyaṃ cakṣuḥ prajñācakṣur dharmacakṣur buddhacakṣuḥ // bhagavān āha |
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253637 (0.055):
[DsP_55] tatra katamāni pañca cakṣūṃṣi? yaduta māṃsacakṣur, divyacakṣuḥ, / prajñācakṣur, dharmacakṣur, buddhacakṣuḥ. imāny ucyante pañca cakṣūṃṣi.
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4665461 (0.060):
tatra darśanaṃ cakṣuḥ pañcavidhaṃ māṃsacakṣuḥ dīvyaṃ cakṣuḥ āryaṃ / prajñācakṣuḥ dharmacakṣuḥ buddhacakṣuśca | avavādaḥ ṣaḍabhijñā yathākramaṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16531861 (0.061):
māṃsacakṣuḥ praticinvanti. divyaṃ cakṣur abhinirharanti. / prajñācakṣurgatiṃgatāḥ, dharmacakṣuḥpāraṃgatāḥ ;
buddhacakṣuśceti // / 67. ṣaṭ kleśāḥ / rāgaḥ, pratighaḥ, mānaḥ, avidyā, kudṛṣṭiḥ, vicikitsā ceti
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22399892 (0.014):
'pi kleśo draṣṭavyaḥ // parisaṃkhyānaṃ katamat // ṣaṭ kleśā daśa vā // ṣaṭ / kleśāḥ katamat / rāgaḥ pratigho māno 'vidyā vicikitsā dṛṣṭiśca // ta eva
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18064524 (0.014):
mūlaṃ bhavasyānuśayāḥ ṣaḍrāgaḥ pratighastathā / / māno 'vidyā ca dṛṣṭiśca vicikitsā ca te punaḥ // VAkK_5.1 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24042493 (0.014):
katame / ṣaḍrāgaḥ pratighastathā / / māno 'vidyā ca dṛṣṭiśca vicikitsā ca
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470813 (0.020):
avihiṃsā rāga pratighaḥ mānaḥ avidyā dṛṣṭiḥ vicikitsā krodha upanāhaḥ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22391398 (0.031):
apristhitā rāgaḥ pratigho māno 'vidyā vicikitsā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11974364 (0.038):
(Abhidh k vy 452) śīlavrataparāmarśaḥ. vicikitsā. rāgaḥ. pratighaḥ. mānaḥ. / avidyā ceti. tathaiveme daśa samudayadarśanaprahātavyāḥ. tathaiva ca daśa
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22401589 (0.045):
manovijñānakāyikaḥ // yathā rāgastathā avidyā // māno dṛṣṭirvicikitsā ca
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22401709 (0.054):
bhāvanā prahātavyāḥ ṣaṭkleśāḥ / sahajā satkāyadṛṣṭiḥ antaprāhadṛṣṭiḥ rāgaḥ / pratigho māno 'vidyā ca / rūpadhātau bhāvanāprahātavyāḥ pañca kleśāḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11974396 (0.062):
satkāyadṛṣṭiḥ. ucchedadṛṣṭiḥ. sahajo rāgaḥ. pratighaḥ. mānaḥ. avidyā ceti. / ṣaṭcatvāriṃśat kāmavācarā anuśayā bhavaṃti. rūpāvacarās tv ekacatvāriṃśad
68. pañca dṛṣṭayaḥ / satkāyadṛṣṭiḥ, antagrāhadṛṣṭiḥ, mithyādṛṣṭiḥ,
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22401503 (0.0):
saṃprayujyate / tadūrdhvamupekṣayaiva saṃprayujyate // yathā mānastathā / satkāyadṛṣṭiḥ antagrāhadṛṣṭiḥ dṛṣṭiparāmarśaḥ śīlavrataparāmarśaśca //
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240369 (0.0):
dṛṣṭyupādānaṃ katamad / āha / catasro dṛṣṭayo dṛṣṭyupādānam ity ucyate / satkāyadṛṣṭir antagrāhadṛṣṭir mithyādṛṣṭir dṛṣṭiparāmarśa itīmāś catasro
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11876584 (0.0):
satkāyadṛṣṭyādiketi. satkāyadṛṣṭir antagrāhadṛṣṭir mithyādṛṣṭir
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11846964 (0.0):
tāsāṃkliṣṭatvāviśeṣe 'py ālambanākārabhedādbhedapradarśanārthaṃ punar apy āha satkāyadṛṣṭirantagrāhadṛṣṭir iti vistaraḥ
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11847946 (0.0):
rāgapratighamānāvidyāḥsatkāyadṛṣṭir antagrāhadṛṣṭiś ca
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4532314 (0.012):
dṛṣṭeḥ prañcākāro bhedaḥ satkāyadṛṣṭirantagrāhadṛṣṭimithyādṛṣṭiḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11976462 (0.017):
gṛhṇāti. ataḥ satkāyadṛṣṭir na bhavati brahmaṇi sattvadṛṣṭiḥ. yasmāc / cāntagrāhadṛṣṭiḥ satkāyadṛṣṭisamutthitā. ato nityadṛṣṭir api tasmin
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11974355 (0.019):
bhavaṃti. satkāyadṛṣṭiḥ. aṃtagrāhadṛṣṭiḥ. mithyādṛṣṭiḥ. dṛṣṭiparāmarśaḥ.
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22400328 (0.024):
satkāyadṛṣṭirantāgrāhadṛṣṭirmithyāḥdṛṣṭiśca / dṛṣṭisaṃyojanena saṃprayukto
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24043352 (0.025):
tasyaivātmābhimatasya vastuno dhruvadṛṣṭirucchedadṛṣṭirvā 'ntagrāhadṛṣṭiḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11985546 (0.025):
sasṃprayuktā. svakṛtapāpavaiphalyadarśanāt. catasro dṛṣṭaya iti. / satkāyadṛṣṭir aṃtagrāhadṛṣṭir dṛṣṭiparāmarśaḥ śīlavrataparāmarsaś ca.
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22391406 (0.027):
satkāyadṛṣṭirantaragrāhadṛṣṭirdṛṣṭiparāmarśaḥ śīlavṛtaparāmarśaḥ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4533167 (0.032):
vipratipanno veditavyaḥ / satkāyāntagrāhamithyādṛṣṭayo jñeye vipratipannāḥ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22401399 (0.032):
satkāyāntagrāhamithyādṛṣṭayo jñeye vipratipannāḥ /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24042888 (0.032):
dṛṣṭayaḥ pañca satkāyamithyāntagrāhadṛṣṭayaḥ /
madhyantavibhagatika.html 19077647 (0.032):
dṛṣṭisaṃyojanaṃ hi tisro dṛṣṭayaḥ satkāyāntagrāhamithyādṛṣṭayaḥ /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2016636 (0.035):
satkāyadṛṣṭirantagrahadṛṣṭirduḥkhadarśanamātraheyāḥ | śīlavrataparāmarśo
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24042913 (0.035):
satkāyadṛṣṭirantagrahadṛṣṭirmithyādṛṣṭirdṛṣṭiparāmarśaḥ
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18064550 (0.040):
dṛṣṭayaḥ pañca satkāyamithyāntagrahadṛṣṭayaḥ /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11984723 (0.044):
eveti śakyate vaktum iti. aṃtagrāhadṛṣṭiḥ satkāyadṛṣṭipravartiteti.
dṛṣṭiparāmarśaḥ, śīlaparāmarśaḥ // / 69. catuviṃśatirupakleśāḥ / tadyathā krodhaḥ, upanāhaḥ, mrakṣaḥ,
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2471145 (0.018):
dṛṣṭiḥ katamā pañcadṛṣṭyaḥ satkāyadṛṣṭiḥ, antargrāhyadṛṣṭiḥ, / mithyādṛṣṭiḥ, dṛṣṭiparāmarśaḥ, śīlavrataparāmarśaśca // 61 //
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22391417 (0.020):
satkāyadṛṣṭirantaragrāhadṛṣṭirdṛṣṭiparāmarśaḥ śīlavṛtaparāmarśaḥ / mithyādṛṣṭi krodha upanāhaḥ mrakṣaḥ pradāśaḥ īrṣyāḥ mātsaryaṃ śāṭhyaṃ mado
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11985549 (0.025):
satkāyadṛṣṭir aṃtagrāhadṛṣṭir dṛṣṭiparāmarśaḥ śīlavrataparāmarsaś ca.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11974357 (0.025):
bhavaṃti. satkāyadṛṣṭiḥ. aṃtagrāhadṛṣṭiḥ. mithyādṛṣṭiḥ. dṛṣṭiparāmarśaḥ.
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22401506 (0.028):
satkāyadṛṣṭiḥ antagrāhadṛṣṭiḥ dṛṣṭiparāmarśaḥ śīlavrataparāmarśaśca //
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240369 (0.029):
satkāyadṛṣṭir antagrāhadṛṣṭir mithyādṛṣṭir dṛṣṭiparāmarśa itīmāś catasro
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22391410 (0.030):
satkāyadṛṣṭirantaragrāhadṛṣṭirdṛṣṭiparāmarśaḥ śīlavṛtaparāmarśaḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11876587 (0.030):
satkāyadṛṣṭyādiketi. satkāyadṛṣṭir antagrāhadṛṣṭir mithyādṛṣṭir / dṛṣṭiparāmarśaḥ śīlavrataparāmarśaś ceti. śaikṣasyānāsraveti prajñety
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24042919 (0.031):
satkāyadṛṣṭirantagrahadṛṣṭirmithyādṛṣṭirdṛṣṭiparāmarśaḥ / śīlavṛtaparāmarśaśca /
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4532317 (0.031):
dṛṣṭeḥ prañcākāro bhedaḥ satkāyadṛṣṭirantagrāhadṛṣṭimithyādṛṣṭiḥ / dṛṣṭiparāmarśaḥ śīlavrataparāmarśa iti //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23995377 (0.031):
tatrākuśalaṃ dṛṣṭiyuktaṃ yatra mithyādṛṣṭirvā dṛṣṭiparāmarśo vā / śīlavrataparāmarśo vā /
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11847922 (0.031):
tāḥ punarmithyādṛṣṭir dṛṣṭiparāmarśaḥ śīlavrataparāmarśaś ca
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470819 (0.031):
avihiṃsā rāga pratighaḥ mānaḥ avidyā dṛṣṭiḥ vicikitsā krodha upanāhaḥ / mrakṣaḥ pradāśaḥ īrṣyā mātsaryarm māyā śāṭhyam madaḥ ahiṃsā āhrikyam
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25847428 (0.042):
kāmāvacaraduḥkhadarśanaprahātavyasatkāyāntagrāhamithyādṛṣṭidṛṣṭiparāmarśaśīlavrataparāmarśavicikitsārāgapratighamānāvidyākhyadaśānuśayapratipakṣaḥ
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1330726 (0.044):
uktāḥ ṣaṭkleśās tadanantaroddiṣṭās tv idānīm upakleśā vaktavyā ity ata āha / krodhopanāhane punaḥ | / mrakṣaḥ pradāśa īrṣyātha mātsaryaṃ saha māyayā || 12bcd
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11976208 (0.044):
yatrāgraśuddhidṛṣṭī. yatra vastuni paṃcopādānaskaṃdhalakaṣaṇe 'gradṛṣṭir / dṛṣṭiparāmarśaḥ. śuddhidṛṣṭiś ca śīlavrataparāmarśaḥ. tatra prārthanā
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18065280 (0.046):
daurmanasyena kaukṛtyamīrṣyā krodho vihiṃsanam / / upanāhaḥ pradāśaśca mātsaryaṃ tu viparyayāt // VAkK_5.57 //
Nagarjuna: Suhrllekha (bsa015_u.htm.txt) 16706268 (0.047):
ātmani mithyādṛṣṭiḥ śīlavrataparāmarśo vicikitsā ca /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24043052 (0.048):
evaṃ dṛṣṭiparāmarśo vicikitsā ca / / śīlavrataparāmaṛśo dviprakāraḥ duḥkhamārgadarśanaheyaḥ /
madhyantavibhagatika.html 19077741 (0.053):
tatra parāmarśasaṃyojanaṃ dṛṣṭiparāmarśaḥ śīlavrataparāmarśaśca / / tatra dṛṣṭiparāmarśo dṛṣṭau dṛṣṭyāśrayeṣu ca pañcasūpādānaskandheṣu
pradāśaḥ, īrṣyāḥ, mātsaryam, śāṭhyam, māyā, madaḥ, vihiṃsā, hrīḥ,
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22391420 (0.0):
mithyādṛṣṭi krodha upanāhaḥ mrakṣaḥ pradāśaḥ īrṣyāḥ mātsaryaṃ śāṭhyaṃ mado
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470825 (0.017):
avihiṃsā rāga pratighaḥ mānaḥ avidyā dṛṣṭiḥ vicikitsā krodha upanāhaḥ / mrakṣaḥ pradāśaḥ īrṣyā mātsaryarm māyā śāṭhyam madaḥ ahiṃsā āhrikyam
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18065281 (0.024):
daurmanasyena kaukṛtyamīrṣyā krodho vihiṃsanam / / upanāhaḥ pradāśaśca mātsaryaṃ tu viparyayāt // VAkK_5.57 //
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215812 (0.027):
auddhatyam, ahrīkatā, anapatrapā, krodhaḥ, upanāhaḥ, śāṭhyam, īrṣyā, / pradānaḥ, mrakṣaḥ, mātsaryam, māyā, madaḥ, vihiṃsā, vitarkaḥ, vicāraśceti
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1330732 (0.039):
krodhopanāhane punaḥ | / mrakṣaḥ pradāśa īrṣyātha mātsaryaṃ saha māyayā || 12bcd
Vasubandhu: Trimsikavijnaptikarika (bsa018_u.htm.txt) 15224278 (0.040):
mānadṛgvicikitsāśca krodhopanahane punaḥ / / mrakṣaḥ pradāśa īrṣyārtha mātsaryaṃ saha māyayā // Tvk_12 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937063 (0.043):
krodhopanāhau / 16515 mrakṣaḥ pradāśo vihiṃsā īrṣyā mātsaryaṃ māno mithyāmānaḥ// [ima
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 758916 (0.043):
krodhopanāhau mrakṣaḥ pradāśo vihiṃsā īrṣyā mātsaryaṃ māno mithyāmānaḥ ima
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15096892 (0.043):
karmapathāḥ, krodhopanāhau mrakṣaḥ pradāśo vihiṃsā īrṣyā mātsaryaṃ māno
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24049527 (0.047):
daurmanasyena kaukṛtyamīrṣyā krodho vihiṃsanam / / upanāhaṃ pradāśaśca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617858 (0.049):
bhikṣavo bhaviṣyanti, na teṣāṃ rāgo vyābādhiṣyati, na dveṣo na moho nerṣyā / na mātsaryaṃ na mrakṣo na māno nādhimāno na mithyāmānaḥ |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9839972 (0.050):
dveṣo vā moho vā, īrṣyā vā mātsaryaṃ vā, māno vā mrakṣo vā, mado vā krodho
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898097 (0.050):
dveṣo vā moho vā īrṣyā vā mātsaryaṃ vā māno vā mrakṣo vā mado vā krodho vā
anapatrapā, styānam, aśrāddhyam, kausīdyam, pramādaḥ, muṣitasmṛtiḥ,
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22391431 (0.011):
mithyādṛṣṭi krodha upanāhaḥ mrakṣaḥ pradāśaḥ īrṣyāḥ mātsaryaṃ śāṭhyaṃ mado / vihinsā āhrikyamanapatrāpyaṃ styānamauddhatyaṃ āśraddhyaṃ kausīdyaṃ
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1330743 (0.026):
śāṭhyaṃ mado 'vihiṃsāhrīr atrapā styānam uddhataḥ | / āśraddhyam atha kausīdyaṃ pramādo muṣitā smṛtiḥ || 13
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470832 (0.032):
mrakṣaḥ pradāśaḥ īrṣyā mātsaryarm māyā śāṭhyam madaḥ ahiṃsā āhrikyam / anapatrāpyam styānam, auddhatyam, āśraddhyam, kauśīddhyam pramādaḥ
Vasubandhu: Trimsikavijnaptikarika (bsa018_u.htm.txt) 15224296 (0.035):
āśraddhamatha kausīdyaṃ pramādo muṣitā smṛtiḥ // Tvk_13 //
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22400067 (0.036):
āhrīkyamanapatrāpyaṃ ca sarvatrākuśale sāmānyena saṃprayujyete // / styānamauddhatyamāśraddhyaṃ kausīdyaṃ pramādaśca sarvatra kliṣṭe
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19365478 (0.043):
mithyādhimokṣaḥ, auddhatyam, pramādaśca iti | / tatra muṣitasmṛtivikṣepāsaṃprajanyāyoniśomanasikāramithyādhimokṣāḥ"
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215799 (0.056):
ahiṃsā, vīryam, mohaḥ, pramādaḥ, kausīdyam, aśrāddhyam, styānam,
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19365466 (0.064):
abhidharme tu daśa paṭhyante āśraddhaym
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22391436 (0.002):
vihinsā āhrikyamanapatrāpyaṃ styānamauddhatyaṃ āśraddhyaṃ kausīdyaṃ / pramādo muṣitasmṛtitāsaṃprajanyaṃ vikṣepo middhaṃ kaukṛtyaṃ vitarko
Vasubandhu: Trimsikavijnaptikarika (bsa018_u.htm.txt) 15224302 (0.006):
āśraddhamatha kausīdyaṃ pramādo muṣitā smṛtiḥ // Tvk_13 // / vikṣepo 'samprajanyaṃ ca kaukṛtyaṃ middhameva ca /
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1330748 (0.031):
āśraddhyam atha kausīdyaṃ pramādo muṣitā smṛtiḥ || 13 / vikṣepo 'saṃprajanyañ ca kaukṛtyaṃ middham eva ca |
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11844475 (0.033):
kaukṛtyādyāś catvāra iti kaukṛtyaṃ middhaṃ vitarko vicāraś ca
70. pañcāhārāḥ / dhyānāhārāḥ, kavalīkārāhārāḥ, pratyāhārāḥ, sparśāhārāḥ,
saṃcetanikāhārāśceti // / 71. pañca bhayāni / ājīvikābhayam, śokabhayam, maraṇabhayam,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11960318 (0.029):
iti. paṃca bhayāni. ājīvikābhayam aślokabhayaṃ pariṣacchāradyabhayaṃ / maraṇabhayaṃ durgatibhayaṃ ca. tatrāślokabhayam akīrtibhayaṃ.
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24870106 (0.034):
ajīvikābhayamaślokabhayaṃ maraṇabhayaṃ durgatibhayaṃ pariṣadśāradyabhayaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 855605 (0.034):
yadidamājīvikābhayaṃ vā aślokabhayaṃ vā maraṇabhayaṃ vā durgatibhayaṃ vā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475596 (0.040):
kathayanti / bhayam* / kasya bhayam* / jātibhayaṃ jarābhayaṃ vyādhibhayaṃ / maraṇabhayam iti / tato 'sau karvaṭakanivāsī janakāyaḥ samāśvastaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475553 (0.044):
bhayam* / jātibhayaṃ jarābhayaṃ vyādhibhayaṃ maraṇabhayam* / śrutvā te 'pi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475519 (0.060):
kathayanti / kasya bhayam iti / jātibhayaṃ jarābhayaṃ vyādhibhayaṃ / maraṇabhayam iti / te 'pi tasya pṛṣṭhataḥ pradhāvitum ārabdhāḥ / tān
durgatibhayam, parṣadasādyabhayaṃ ceti //
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 855608 (0.007):
yadidamājīvikābhayaṃ vā aślokabhayaṃ vā maraṇabhayaṃ vā durgatibhayaṃ vā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24870108 (0.020):
ajīvikābhayamaślokabhayaṃ maraṇabhayaṃ durgatibhayaṃ pariṣadśāradyabhayaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11960318 (0.026):
iti. paṃca bhayāni. ājīvikābhayam aślokabhayaṃ pariṣacchāradyabhayaṃ / maraṇabhayaṃ durgatibhayaṃ ca. tatrāślokabhayam akīrtibhayaṃ.
72. catvāri dhyānāni / tadyathā savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278883 (0.0):
kāmairviviktampāpakairakuśalairdharmaiḥ savitarka savicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati [|] savitarkasavicārāṇāṃ
Asokavadana (bsa056_u.htm.txt) 13089812 (0.0):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhamanāsravasadṛśaṃ prathamadhyānaṃ
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1446954 (0.0):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhamanāsravasadṛśaṃ prathamadhyānaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106592 (0.0):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamadhyānam upasaṃpadya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107843 (0.0):
viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107965 (0.0):
savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamadhyānam upasaṃpadya viharati.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121935 (0.0):
viviktaṃ pāpakair akuśalaiḥ dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23122149 (0.0):
viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ / vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamadhyānam upasaṃpadya vyāharṣaṃ. evaṃ yāvat
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027606 (0.0):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251401 (0.0):
viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ / vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharatīyaṃ prathamā
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240847 (0.0):
pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ (DhskD 14r10)
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21598489 (0.0):
<250>pāpakairakuśalairdharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852766 (0.0):
kāmairviviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9874691 (0.0):
viviktaṃ kāmairviviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ / vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya vyāhārṣaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887021 (0.0):
pāpakairakuśalairdhamaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757256 (0.0):
pāpakairakuśaladharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124269 (0.0):
pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ (GBM 1559.6)
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701797 (0.0):
savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya vihare /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937315 (0.0):
16705 savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam {upasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 762138 (0.0):
viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkasavicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati evaṃ dvitīyaṃ tṛtīyaṃ
prītisukhamiti prathamadhyānam / adhyātmapramodanātprītisukhamiti dvitīyam
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955681 (0.019):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107845 (0.019):
viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. yāvac cathurthaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121938 (0.019):
viviktaṃ pāpakair akuśalaiḥ dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānaṃ yāvad caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027608 (0.019):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251180 (0.019):
pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati;
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562645 (0.019):
akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ / dhyānam ayam ucyate savitarkaḥ savicāraḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852770 (0.019):
kāmairviviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati sma / sa
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887023 (0.019):
pāpakairakuśalairdhamaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757260 (0.019):
pāpakairakuśaladharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ / prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / sa vitarkavicārāṇāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18765284 (0.019):
avitarkam avicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937317 (0.019):
16705 savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam {upasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940364 (0.019):
18004 vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati/ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772974 (0.019):
dharmaiḥ savitarkasavicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257706 (0.019):
pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258179 (0.019):
vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259781 (0.019):
(PSP_5:101) savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17260137 (0.019):
akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17275863 (0.019):
pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya vyahārṣaṃ, yāvac caturthaṃ dhyānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17276085 (0.019):
kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya vyahārṣaṃ, evaṃ yāvac caturthaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097145 (0.019):
pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād
upekṣāsmṛtipariśuddhiraduḥkhāsukhā vedaneti caturthaṃ dhyānamiti //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24070591 (0.0):
tatra catvāryaṅgāni / / aduḥkhāsukhā vedanā upekṣāpariśuddhiḥ smṛtipariśuddhiḥ samādhiśca /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12031663 (0.0):
vitarkavicāraprītisukhāni. dvitīyā aduḥkhāsukhā vedanā upekṣāpariśuddhiḥ.
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22405208 (0.021):
upekṣāpariśuddhiḥ smṛtipariśuddhiḥ aduḥkhāsukhā vedanā cittaikāgratā ca //
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19399862 (0.021):
caturthe khalu dhyāne śubhe catvāryaṅgāni | aduḥkhāsukhāvedanā upekṣā ca / smṛtipariśuddhiḥ samādhiśca | kliṣṭe tu dve vedanā sthitiśca ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804258 (0.032):
prahāṇāt pūrvām eva ca saumanasyadaurmanasyayor astaṅgamād aduḥkhāsukham / upekṣāsmṛtipariśuddhañ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa sarvaśo
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9563926 (0.034):
dhyānam ucyate / yadā tṛtīyadhyānabhūmitṛṣṇayā viviktā bhavati / / aduḥkhāsukhā upekṣāsmṛtyabhisamprayuktā bhavati, tadā caturthaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859845 (0.037):
saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251239 (0.037):
saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. etāny ucyante catvāri dhyānāni.
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241104 (0.037):
pūrvam eva ca saumanasyadaurmanasyayor astagamād aduḥkhāsukhaṃ / upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati / (DhskD
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852833 (0.037):
saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati sma //
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757318 (0.037):
saumanasyadaurmanasyayorastaṃgamādaduḥkhāsukhamupekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / iti
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18636563 (0.037):
saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamāt* aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharesi // so tathā samāhitena cittena
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18678203 (0.037):
astaṃgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937370 (0.037):
16710 pūrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astaṅgamād aduḥkhāsukham / upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759216 (0.037):
saumanasyadaurmanasyayor astaṅgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati sa sarvaśo rūpasaṃjñānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258592 (0.037):
prahāṇāt pūrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduḥkhāsukham / upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, sa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097199 (0.037):
prahāṇāt pūrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astaṅgamād aduḥkhāsukham / upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, sa sarvaśo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018121 (0.037):
saumanasyadaurmanasyayor aṣṭaṃgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati; sa imam eva kāyaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161666 (0.037):
saumanasyadaurmanasyayor astaṃgamād aduḥkhāsukham upekṣāsmṛtipariśuddhaṃ / caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati / ayam ucyate samādhisaṃniśrayaḥ //
73. trayo vimokṣāḥ / śūnyatā, animittaḥ, apraṇihitaśceti // / 74. bodhisattvānāṃ daśa vaśitāḥ / āyurvaśitā, cittavaśitā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804573 (0.0):
katamāś ca subhūte daśa vaśitāḥ? āyurvaśitā, cittavaśitā, pariṣkāravaśitā,
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24072638 (0.059):
śūnyatāśūnyatā apraṇihitāpraṇihitaḥ ānimittānimittaśca /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2026561 (0.059):
(pṛ) sūtra uktaṃ trayaḥ samādhayaḥ śūnyato 'nimitto 'praṇihita iti | eṣāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804586 (0.061):
ṛddhivaśitā, jñānavaśitā, dharmavaśitā, imā ucyante daśa vaśitāḥ.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12034395 (0.061):
śūnyatāpraṇihitānimittālambanatvāt. śūnyatāśūnyateti nāma. / apraṇihitāpraṇihiteti. ānimittānimitta iti ca.
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667160 (0.064):
sarvākāravaropeto mahādharmarājakaroditaḥ sarvapariṣkāravaśitāpratilabdho / dharmavaśitāsuviśuddhaḥ svacittavaśavartī apratihatavacanamaṇḍalaḥ
pariṣkāravaśitā, dharmavaśitā, ṛddhivaśitā, janmavaśitā, adhimuktivaśitā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804584 (0.008):
katamāś ca subhūte daśa vaśitāḥ? āyurvaśitā, cittavaśitā, pariṣkāravaśitā,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7897249 (0.036):
yathecchamupapatteḥ / ṛddhivaśitā yathecchamabhijñāḥ / praṇidhānavaśitā / sarvapraṇidhānasamṛddheḥ / adhimuktivaśitā yadyathādhimucyate tattathaiva
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667161 (0.039):
sarvākāravaropeto mahādharmarājakaroditaḥ sarvapariṣkāravaśitāpratilabdho / dharmavaśitāsuviśuddhaḥ svacittavaśavartī apratihatavacanamaṇḍalaḥ
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28799840 (0.057):
kṣetrapariśuddhivaśitā jñānavaśitā karmavaśitā ca [/] tatra
madhyantavibhagatika.html 19082450 (0.057):
caturthā vaśitā nirvikalpavaśitā kṣetrapariśuddhivaśitā jñānavaśitā / karmavaśitā ca /
praṇidhānavaśitā, karmavaśitā, jñānavaśitā ceti //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804578 (0.014):
katamāś ca subhūte daśa vaśitāḥ? āyurvaśitā, cittavaśitā, pariṣkāravaśitā, / karmavaśitā, upapattivaśitā, adhimuktivaśitā, praṇidhānavaśitā,
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28799841 (0.019):
dharmasya hānivṛddhyadarśanāc [/] caturdhā vaśitā nirvikalpavaśitā / kṣetrapariśuddhivaśitā jñānavaśitā karmavaśitā ca [/] tatra
madhyantavibhagatika.html 19082451 (0.019):
caturthā vaśitā nirvikalpavaśitā kṣetrapariśuddhivaśitā jñānavaśitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804585 (0.021):
karmavaśitā, upapattivaśitā, adhimuktivaśitā, praṇidhānavaśitā, / ṛddhivaśitā, jñānavaśitā, dharmavaśitā, imā ucyante daśa vaśitāḥ.
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7897249 (0.030):
yathecchamupapatteḥ / ṛddhivaśitā yathecchamabhijñāḥ / praṇidhānavaśitā / sarvapraṇidhānasamṛddheḥ / adhimuktivaśitā yadyathādhimucyate tattathaiva
75. bodhisattvānāṃ daśa balāni / tadyathā adhimuktibalam, / pratisaṃkhyānabalam, bhāvabalam, kṣāntibalam, jñānabalam, prahāṇabalam,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957411 (0.047):
[17] tatra bhikṣavaḥ katamāni pañca balāni? yaduta śraddhābalaṃ vīryabalaṃ / smṛtibalaṃ samādhibalaṃ prajñābalam | ime ca bhṛtyārthe
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033058 (0.047):
(le) katamāni ca pañcabalāni? śraddhābalaṃ vīryabalaṃ smṛtibalaṃ / samādhibalaṃ prajñābalaṃ, imāny ucyante pañcabalāni.
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860881 (0.047):
vīryabalaṃ ... smṛtibalaṃ ... samādhibalaṃ ... prajñābalaṃ ... /
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562206 (0.047):
14 pañca balāni. katamāni pañca. śraddhābalaṃ vīryabalaṃ smṛtibalaṃ / samādhibalaṃ prajñābalam idam api subhūte bodhisatvasya mahāsatvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950930 (0.047):
20806 māni pañca/ śraddhābalaṃ vīryabalaṃ smṛtibalaṃ samādhibalaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772507 (0.047):
śraddhābalaṃ vīryabalaṃ smṛtibalaṃ samādhibalaṃ prajñābalam tac
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803945 (0.047):
katamāni ca subhūte pañca balāni? śraddhābalaṃ vīryabalaṃ smṛtibalaṃ / samādhibalaṃ prajñābalam, imāny ucyante pañca balāni.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108896 (0.047):
pañcabalāni. katamāni pañca? śraddhābalaṃ vīryabalaṃ smṛtibalaṃ / samādhibalaṃ prajñābalaṃ tac cānupalambhayogena. idam api subhūte
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858051 (0.058):
pratijanma yatpāramitāścarati / bhāvanābalaṃ pratisaṃkhyānabalaṃ ca / balapāramitā / yayā pratyahaṃ pratikṣaṇaṃ tāścarati /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9878707 (0.061):
kṣāntibalaṃ tatha vīryabalaṃ ca dhyānabalaṃ tatha jñānabalaṃ ca /
samādhibalam, pratibhānabalam, puṇyabalam, pratipattibalaṃ ceti //
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957411 (0.052):
[17] tatra bhikṣavaḥ katamāni pañca balāni? yaduta śraddhābalaṃ vīryabalaṃ / smṛtibalaṃ samādhibalaṃ prajñābalam | ime ca bhṛtyārthe
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033058 (0.052):
(le) katamāni ca pañcabalāni? śraddhābalaṃ vīryabalaṃ smṛtibalaṃ / samādhibalaṃ prajñābalaṃ, imāny ucyante pañcabalāni.
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860881 (0.052):
vīryabalaṃ ... smṛtibalaṃ ... samādhibalaṃ ... prajñābalaṃ ... /
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562206 (0.052):
14 pañca balāni. katamāni pañca. śraddhābalaṃ vīryabalaṃ smṛtibalaṃ / samādhibalaṃ prajñābalam idam api subhūte bodhisatvasya mahāsatvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950929 (0.052):
20806 māni pañca/ śraddhābalaṃ vīryabalaṃ smṛtibalaṃ samādhibalaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772504 (0.052):
śraddhābalaṃ vīryabalaṃ smṛtibalaṃ samādhibalaṃ prajñābalam tac
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803945 (0.052):
katamāni ca subhūte pañca balāni? śraddhābalaṃ vīryabalaṃ smṛtibalaṃ / samādhibalaṃ prajñābalam, imāny ucyante pañca balāni.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108895 (0.052):
pañcabalāni. katamāni pañca? śraddhābalaṃ vīryabalaṃ smṛtibalaṃ / samādhibalaṃ prajñābalaṃ tac cānupalambhayogena. idam api subhūte
76. tathāgatasya daśa balāni / tadyathā sthānāsthānajñānabalam,
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4548400 (0.0):
tadādisarvadharmaparyāyābhilapanasāmarthyapratilambhāyetyarthaḥ // / daśa balāni sthānāsthānajñānabalaṃ karmasvakajñānabalaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7872714 (5.960):
daśa tathāgatabalāni / tatkarā / katamāni daśa? sthānāsthānajñānabalam /"
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12023962 (0.020):
rāgadveṣamohato nānātvasaṃjñā. śeṣaṃ sugamaṃ. daśa balāni. / sthānāsthānajñānabalaṃ. karmavipākajñānabalaṃ.
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24066622 (0.033):
sthānāsthāne daśa jñānāni / sthānāsthānajñānabalaṃ daśa jñānāni /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12024500 (0.033):
evaṃ kṛtvā sthānāsthānajñānabalaṃ daśa jñānāni. kathaṃ punar daśā dharmāḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12025316 (0.033):
sthānāsthānajñānabalam iti vistaraḥ. yathā sthānāsthānajñānabalaṃ daśa
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24879251 (0.040):
tatra daśa tathāgatabalāni katamāni / sthānāsthānajñānabalaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24880506 (0.043):
prajñāyāḥ prādhānyātprajñāsvabhāvānītyucyante / tathā hyucyate / / sthānāsthānajñānabalaṃ na tu śraddhābalaṃ vā tadanyadvā balamityucyate /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22410902 (0.048):
balāni katamāni / baśa tathāgatabalāni / sthānāsthānabalaṃ katamat dhyānaṃ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4548444 (0.051):
cyutyupapādajñānabalamāsravakṣayajñānabalaṃ ca / tatra / sthānāsthānajñānabalaṃ dhyānaṃ niśritya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24880515 (0.055):
sthānāsthānajñānabalaṃ na tu śraddhābalaṃ vā tadanyadvā balamityucyate / / yathā sthānāsthānajñānabalamevamavaśiṣṭāni draṣṭavyāni / tatra ka eṣāṃ
karmavipākajñānabalam, nānādhātujñānabalam, nānadhimuktijñānabalam,
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4548423 (0.0):
dhyānavimokṣasamādhisamāpattijñānabalamindriyaparāparajñānabalaṃ / nānādhimuktijñānabalaṃ nānādhātujñānabalaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24879273 (0.0):
indriyaparāparajñānabalaṃ nānā dhātujñānabalaṃ nānādhimuktijñānabalaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7872723 (0.0):
daśa tathāgatabalāni / tatkarā / katamāni daśa? sthānāsthānajñānabalam / / karmavipākajñānabalam / nānādhātujñānabalam / nānādhimuktijñānabalam /"
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24066667 (0.0):
evamindriyaparāparajñāna balaṃ nānādhimuktijñānabalaṃ nānādhātujñānabalaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12023962 (0.024):
sthānāsthānajñānabalaṃ. karmavipākajñānabalaṃ.
sattvendriyaparāparajñānabalam, sarvatragāminīpratipattijñānabalam,
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19396981 (0.022):
jñānamavyāhataṃ tadindriyaparāparajñānabalaṃ navajñānātmakaṃ nirodhajñānaṃ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4548415 (0.029):
dhyānavimokṣasamādhisamāpattijñānabalamindriyaparāparajñānabalaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24879266 (0.029):
karmasvakajñānabalaṃ dhyānavimokṣasamādhisamāpattijñānabalam / indriyaparāparajñānabalaṃ nānā dhātujñānabalaṃ nānādhimuktijñānabalaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7872735 (0.029):
karmavipākajñānabalam / nānādhātujñānabalam / nānādhimuktijñānabalam / / indriyaparāparajñānabalam / sarvatragāminīpratipajjñānabalam /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19396968 (0.029):
akṣottamāvarajñānabalaṃ tannavadhīmayam // Abhidh d_494 // / indriyaparāparajñānabalam yatsarvasattvānāṃ śreyaḥprāptiśaktitraividhye
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4548428 (0.039):
nānādhimuktijñānabalaṃ nānādhātujñānabalaṃ / sarvatragāminīpratipajjñānabalaṃ pūrvanivāsānusmṛtijñānabalaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24879278 (0.039):
indriyaparāparajñānabalaṃ nānā dhātujñānabalaṃ nānādhimuktijñānabalaṃ / sarvatragāminīpratipajjñānabalaṃ pūrvanivāsānusmṛtijñānabalaṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010596 (0.041):
sarvasattvendriyaparāparajñānakuśalaiḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12023973 (0.048):
dhyānavimokṣasamādhisamāpattijñānabalaṃ. indriyaparāparajñānabalaṃ.
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24066659 (0.050):
evamindriyaparāparajñāna balaṃ nānādhimuktijñānabalaṃ nānādhātujñānabalaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24839936 (0.057):
dhyānavimokṣasamādhisamāpattijñānabalasyendriyaparāparajñānabalasya
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12024811 (0.059):
sarvatragāminī cāsau pratipac ca sarvatragāminīpratipat. tat jñānaṃ tad / eva ca balam iti. sarvatragāminīpratipajjñānabalaṃ. tad daśa jñānāni
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12023986 (0.064):
nānādhimuktijñānabalaṃ. nānādhātujñānabalaṃ. / sarvatragāminīpratipajjñānabalaṃ. pūrvanivāsānusmṛtijñānabalaṃ.
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9770708 (0.064):
sarvasatvendriyaparāparajñānagocaraś ca, ayaṃ bodhisatvasya gocaraḥ / yat
dhyānavimokṣasamādhisamāpattisaṃkleśavyavadānavyutthānajñānabalam,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7872743 (0.0):
indriyaparāparajñānabalam / sarvatragāminīpratipajjñānabalam / / dhyānavimokṣasamādhisamāpattisaṃkleśavyavadānavyutthānajñānabalam /
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4548410 (5.960):
daśa balāni sthānāsthānajñānabalaṃ karmasvakajñānabalaṃ / dhyānavimokṣasamādhisamāpattijñānabalamindriyaparāparajñānabalaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24879261 (5.960):
karmasvakajñānabalaṃ dhyānavimokṣasamādhisamāpattijñānabalam
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24879842 (5.960):
niruttaraṃ tathāgatānāṃ dhyānavimokṣasamādhisamāpattijñānabalamityucyante
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24823003 (5.960):
dhyānavimokṣasamādhisamāpattijñānabalaṃ jñātaṃ dṛṣṭaṃ viditaṃ vijñātaṃ
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24823219 (5.960):
DbSū(4) 7.3 dhyānavimokṣasamādhisamāpattijñānabalam iti bhikṣavaḥ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24066648 (5.960):
dhyānavimokṣasamādhisamāpattijñānabalaṃ nava jñānāni /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19396901 (5.960):
dhyānavimokṣasamādhisamāpatti jñānabalaṃ khalu
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19396940 (5.960):
tadetaddhyānavimokṣasamādhisamāpattijñānabalaṃ navajñānātmakaṃ boddhavyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951585 (0.006):
parapudgalānāṃ dhyānavimokṣa / 21017 samādhisamāpattisaṃkleśavyavadānavyutthānaṃ yathā{bhūtaṃ prajānāti}/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 773162 (0.006):
dhyānavimokṣasamādhisamāpattisaṃkleśavyavadānavyutthānaṃ yathābhūtaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12023969 (0.015):
sthānāsthānajñānabalaṃ. karmavipākajñānabalaṃ. / dhyānavimokṣasamādhisamāpattijñānabalaṃ. indriyaparāparajñānabalaṃ.
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9902114 (0.020):
sarvadhyānavimokṣasamādhisamāpattisaṃkleśavyavadānavyavasthāpanajñānabalopetatvāsarvadhyānavimokṣasamādhisamāpattisaṃkleśavyavadānavyavasthāpanajñānabalopeta
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4549648 (0.021):
dhyānavimokṣasamādhisamāpattijñānabalena sattvānāṃ cittacaritāni cetaḥ
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4674671 (0.021):
dhyānavimokṣasamādhisamāpattijñānabalena tṛtīye |
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24880654 (0.021):
dhyānavimokṣasamādhisamāpattijñānabalena tathāgatasribhiśca
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24881266 (0.021):
dhyānavimokṣasamādhisamāpattijñānabalena laukikavairāgyagamanāya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24881442 (0.021):
dhyānavimokṣa samādhisamāpattijñānabalena pravrajitapakṣaṃ vyavalokayati /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24881560 (0.021):
dhyānavimokṣasamādhisamāpattijñānabalena tāneva sattvān duḥkhavimokṣāya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24839932 (0.021):
dhyānavimokṣasamādhisamāpattijñānabalasyendriyaparāparajñānabalasya
pūrvanivāsānusmṛtijñānabalam, cyutyutpattijñānabalam,
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4548439 (0.0):
sarvatragāminīpratipajjñānabalaṃ pūrvanivāsānusmṛtijñānabalaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24879290 (0.0):
sarvatragāminīpratipajjñānabalaṃ pūrvanivāsānusmṛtijñānabalaṃ / cyutyupapattijñānabalam āsravakṣayajñānabalañca / ityetāni daśa
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1945423 (0.013):
(8) evaṃ tathāgatasya atītakarmaṇāṃ phalajñānaṃ / pūrvanivāsānusmṛtijñānabalamityucyate | tathāgataḥ sattvānāṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12023998 (0.017):
sarvatragāminīpratipajjñānabalaṃ. pūrvanivāsānusmṛtijñānabalaṃ.
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24066700 (0.036):
saṃvṛtijñānaṃ dvayoḥ / pūrvanivāsānusmṛtijñānabalaṃ ca saṃvṛtijñānam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7872745 (0.047):
dhyānavimokṣasamādhisamāpattisaṃkleśavyavadānavyutthānajñānabalam / / pūrvenivāsānusmṛtijñānabalam / cyutopapādajñānabalam /
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253609 (0.047):
paracittajñānasākṣātkartavyajñānābhijñā; / pūrvanivāsānusmṛtijñānasākṣātkartavyajñānābhijñā;
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6576495 (0.050):
bhaveyurdivyacakṣurdivyaśrotraparacittajñānapūrvanivāsānusmṛtijñānarddhivimokṣakriyākuśalāḥ,
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24881367 (0.056):
vyapadiśati sarvakleśaprahāṇāya pūrvenivāsānusmṛtijñānabalena / cyutyupapattijñānabalena ca / tata evaṃ samyak prayuktaḥ śamathopastabdho
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19398624 (0.058):
pūrvanivāsacyutyupapādāsravakṣayajñānatatsākṣātkriyāstisraḥ khalvaśaikṣyo
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24881147 (0.061):
nivāsānusmṛtijñānabalena tathāgataḥ pūrvānte itivṛttakāṃśca jātakāṃśca
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24839957 (0.062):
jñānabalasya pūrvenivāsānusmṛtijñānabalasya cyutyupapattijñānabalasya ca /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19397443 (0.062):
pūrvenivāsānusmṛticyutyupapattijñānabalamavibhaktākārabalam | dvitīyaṃ tu
āsravakṣayajñānabalaṃ ceti // / (Dhs, Vaidya 334)
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4548441 (0.0):
cyutyupapādajñānabalamāsravakṣayajñānabalaṃ ca / tatra
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12024001 (0.023):
cyutyupapattijñānabalaṃ. āsravakṣayajñānabalaṃ ca. sūtraṃ tu daśāyuṣmantas
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24879292 (0.026):
cyutyupapattijñānabalam āsravakṣayajñānabalañca / ityetāni daśa
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7872754 (0.028):
pūrvenivāsānusmṛtijñānabalam / cyutopapādajñānabalam / / āśravakṣayajñānabalaṃ ca iti / lakṣaṇameṣāṃ yathoktaṃ mahatyo"
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19397490 (0.033):
sarvaviṣayaṃ sthānāsthānabalam | āsravakṣayajñānabalaṃ nirvāṇaviṣayaṃ vā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12027694 (0.041):
iti. yathāsravakṣayajñānabalam. āsravakṣayajñānam āsravakṣayālambanam iti
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1945479 (0.042):
tatrāpratighapratyāyanaṃ balamucyate | / (10) āsravakṣaya[jñāna]balena santānanivṛttiṃ prajānāti | sattvā āyuṣonte
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19397415 (0.054):
tannirmuktairāsravakṣayajñānabalamapi yadi sopāyaṃ kṣayaṃ vivakṣati tadapi
77. catvāri vaiśāradyāni / tadyathā abhisaṃbodhivaiśāradyam, / āsravakṣayajñānavaiśāradyam,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7872905 (0.021):
tasya bhāvo vaiśāradyam / (RSt_68) catvāri vaiśāradyāni / / abhisaṃbodhivaiśāradyam / āśravakṣayavaiśāradyam /
nairvāṇikamārgāvataraṇavaiśāradyam[antarāyikadharmānanyathātvaniścitavyākaraṇavaiśāradyaṃ]
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1945564 (0.033):
sarva[dharmā]bhisambodhi[vaiśāradyam], sarvāsravakṣaya [jñānavaiśāradyaṃ], / mārgāntarāyikavyākaraṇa [vaiśāradyaṃ],
78. pañca mātsaryāṇi / dharmamātsaryam, lābhamātsaryam, āvāsamātsaryam,
kuśalamātsaryam, varṇamātsaryaṃ ceti // / 79. aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ / tadyathā nāsti tathāgatasya skhalitam
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4548878 (0.0):
nirantarasarvaprakāraduḥkhālaṃbana karuṇāvihārasamṛddhau samādhyādayaḥ // / aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāstadyathā nāsti tathāgatasya skhalitam, nāsti
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958673 (0.0):
[25] katame bhikṣavo 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ? nāsti tathāgatasya
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11331052 (0.0):
uttamatvena sarvasatvottamatvaṃ paridīpitaṃ | tatra nāsti tathāgatasya / skhalitaṃ | nāsti ravitaṃ | nāsti muṣitā smṛtiḥ | nāsty asamāhitaṃ cittaṃ
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4674976 (0.0):
sarvasattvottamatvaṃ bhagavataḥ paridīpitaṃ | tatra nāsti tathāgatasya / skhalitaṃ | nāsti ravitaṃ | nāsti muṣitā smṛtiḥ | nāstyasamāhitaṃ cittaṃ |
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033592 (0.0):
nāsti muṣitasmṛtitā, (v) nāsty asamāhitaṃ ciUaṃ, (iv) nāsti nānātvasaṃjñā,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253412 (0.0):
nāsti tathāgatasya skhalitaṃ; nāsti ravitaṃ; nāsti muṣitasmṛtitā; nāsti
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18627796 (0.0):
nāsti prajñāye hāniḥ / nasti vimuktiye hāniḥ / nāsti khalitaṃ / nāsti / ravitaṃ / nāsti muṣitasmṛtitā / nāsti asamāhitaṃ cittaṃ / nāsti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951877 (0.0):
21120 parinirvāsyati etasminn antare subhūte nāsti tathāgatasya skhalitaṃ / nāsti 21121 cavitaṃ nāsti muṣitasmṛtitā nāsti nānātvasaṃjñā nāsty
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 773447 (0.0):
etasminn antare subhūte nāsti tathāgatasya skhalitaṃ nāsti cavitaṃ nāsti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951860 (5.960):
21120 parinirvāsyati etasminn antare subhūte nāsti tathāgatasya skhalitaṃ / nāsti 21121 cavitaṃ nāsti muṣitasmṛtitā nāsti nānātvasaṃjñā nāsty
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 773431 (5.960):
etasminn antare subhūte nāsti tathāgatasya skhalitaṃ nāsti cavitaṃ nāsti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033579 (0.007):
(20) katame ca subhūte [f. 280b] tathāgatasya aṣṭādaśāveṇikā / buddhadharmāḥ? (i) nāsti tathāgatasya skhalitaṃ, (ii) nāsti ravitaṃ, (iii)
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4548888 (0.013):
ravitam, nāsti muṣitā smṛtiḥ, nāstyasamāhitaṃ cittam, nāsti nānātvasaṃjñā,
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11331062 (0.013):
skhalitaṃ | nāsti ravitaṃ | nāsti muṣitā smṛtiḥ | nāsty asamāhitaṃ cittaṃ / | nāsti nānātvasaṃjñā | nāsty apratisaṃkhyāyopekṣeti cārasaṃgṛhītāḥ
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4674986 (0.013):
skhalitaṃ | nāsti ravitaṃ | nāsti muṣitā smṛtiḥ | nāstyasamāhitaṃ cittaṃ | / nāsti nānātvasaṃjñā | nāstyapratisaṃkhyāyopekṣeti cārasaṃgṛhītāḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15124952 (0.020):
nāmadheyaṃ prakṣiptaṃ yad utāṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā iti na ca / buddhadharmeṣu nāma nāmni buddhadharmāḥ. tat kasya hetoḥ? tathā hi yac ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126715 (0.020):
yo bhagavann aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇām anutpādo na te / 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā iti hi buddhadharmāś cānutpādaś cādvayam etad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6966663 (0.021):
aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ/ tat kasya hetoḥ/ tatha hi yac ca nāma ye ca / aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā ubhayaṃ etan na saṃvidyate nopalabhyate}}/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 788122 (0.021):
aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ tat kasya hetoḥ tatha hi yac ca nāma ye ca / aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā ubhayaṃ etan na saṃvidyate nopalabhyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 752768 (0.021):
bodhipakṣā dharmāḥ na bhagavan (PSP1: 153) anyā māyā anye 'ṣṭādaśāveṇikā / buddhadharmāḥ aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā eva bhagavan māyā māyaiva
nānātvasaṃjñā / nāstyapratisaṃkhyāyopekṣā / nāsti chandaparihāṇiḥ / nāsti
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4548903 (0.0):
ravitam, nāsti muṣitā smṛtiḥ, nāstyasamāhitaṃ cittam, nāsti nānātvasaṃjñā,
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4549264 (0.0):
muṣitasmṛtiḥ nāstyasamānitaṃ cittaṃ nāsti nānātvasaṃjñā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958685 (0.0):
skhalitam, nāsti ravitam, nāsti muṣitasmṛtitā, nāsti (a?)samāhitaṃ cittam, / nāsti nānātvasaṃjñā, nāstyapratisaṃkhyāyopekṣā, nāsti chandasya hāniḥ,
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11331065 (0.0):
skhalitaṃ | nāsti ravitaṃ | nāsti muṣitā smṛtiḥ | nāsty asamāhitaṃ cittaṃ / | nāsti nānātvasaṃjñā | nāsty apratisaṃkhyāyopekṣeti cārasaṃgṛhītāḥ
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11331084 (0.0):
ṣaḍāveṇikā buddhadharmā ye buddhasyaiva saṃvidyante nānyeṣāṃ | nāsti / chandaparihāṇir nāsti vīryasmṛtisamādhiprajñāvimuktiparihāṇir ity
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4674989 (0.0):
skhalitaṃ | nāsti ravitaṃ | nāsti muṣitā smṛtiḥ | nāstyasamāhitaṃ cittaṃ | / nāsti nānātvasaṃjñā | nāstyapratisaṃkhyāyopekṣeti cārasaṃgṛhītāḥ
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4675008 (0.0):
ṣaḍāveṇikā buddhadharmā ye buddhasyaiva saṃvidyante nānyeṣāṃ | nāsti / chandaparihāṇirnāsti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033602 (0.0):
nāsti muṣitasmṛtitā, (v) nāsty asamāhitaṃ ciUaṃ, (iv) nāsti nānātvasaṃjñā, / (vi) nāsty apratisaṃkhyāyopekṣā, (vii) nāsti cchandasya hāniḥ, (viii)
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253408 (0.0):
nāsti tathāgatasya skhalitaṃ; nāsti ravitaṃ; nāsti muṣitasmṛtitā; nāsti / nānātvasaṃjñā; nāsty asamāhitacittam; nāsty apratisaṃkhyāyopekṣā; nāsti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951874 (0.0):
nāsti 21121 cavitaṃ nāsti muṣitasmṛtitā nāsti nānātvasaṃjñā nāsty
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951890 (0.0):
asamāhitaṃ cittaṃ nāsty a / 21201 pratisaṃkhyā copekṣā nāsti chandaparihāṇir nāsti vīrya{parihāṇir}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 773445 (0.0):
muṣitasmṛtitā nāsti nānātvasaṃjñā nāsty asamāhitaṃ cittaṃ nāsty
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 773462 (0.0):
apratisaṃkhyā (PSP1: 212) copekṣā nāsti chandaparihāṇir nāsti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804939 (0.0):
nāsti ravitaṃ, nāsti muṣitā smṛtir, nāsti asamāhitaṃ cittaṃ, nāsti / nānātvasaṃjñā, nāsty apratisaṃkhyāyopekṣā, nāsti cchandasya hānir, nāsti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109842 (0.0):
skhalitaṃ, nāsti ravitaṃ, nāsti muṣitasmṛtitā, nāsti nānātvasaṃjñā, nāsty
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12023866 (0.0):
nāsti tathāgatasya skhalitaṃ. nāsti ravitaṃ. nāsti dravatā. nāsti / nānātvasaṃjñā. nāsty avyākṛtaṃ manaḥ. nāsty apratisaṃkhyāyopekṣā. nāsty
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18627801 (0.018):
ravitaṃ / nāsti muṣitasmṛtitā / nāsti asamāhitaṃ cittaṃ / nāsti / apratisaṃkhyāya upekṣā / nāsti nānātvasaṃjñā // yaṃ imeṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109859 (0.020):
skhalitaṃ, nāsti ravitaṃ, nāsti muṣitasmṛtitā, nāsti nānātvasaṃjñā, nāsty / asamāhitaṃ cittaṃ, nāsty apratisaṃkhyāyopekṣā, nāsti cchandaparihāṇir,
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4549276 (0.028):
veditavyam / nāsti chandaparihāṇiryāvannāsti
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253415 (0.037):
nāsti tathāgatasya skhalitaṃ; nāsti ravitaṃ; nāsti muṣitasmṛtitā; nāsti / nānātvasaṃjñā; nāsty asamāhitacittam; nāsty apratisaṃkhyāyopekṣā; nāsti
vīryaparihāṇiḥ / nāsti smṛtiparihāṇiḥ / nāsti samādhiparihāṇiḥ / nāsti
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4548910 (0.0):
nāstya pratisaṃkhyāyopekṣā, nāsti chandaparihāṇiḥ, nāsti vīryaparihāṇiḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951895 (0.0):
21201 pratisaṃkhyā copekṣā nāsti chandaparihāṇir nāsti vīrya{parihāṇir}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 773475 (0.0):
apratisaṃkhyā (PSP1: 212) copekṣā nāsti chandaparihāṇir nāsti / vīryaparihāṇir nāsti smṛtiparihāṇir nāsti samādhiparihāṇir nāsti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951903 (0.007):
nāsti smṛti{parihāṇir} / 21202 nāsti samādhi{parihāṇir} nāsti prajñā{parihāṇir} nāsti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109872 (0.007):
nāsti vīryaparihāṇir, nāsti smṛtiparihāṇir, nāsti samādhiparihāṇir, nāsti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109864 (0.008):
asamāhitaṃ cittaṃ, nāsty apratisaṃkhyāyopekṣā, nāsti cchandaparihāṇir, / nāsti vīryaparihāṇir, nāsti smṛtiparihāṇir, nāsti samādhiparihāṇir, nāsti
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11331085 (0.043):
ṣaḍāveṇikā buddhadharmā ye buddhasyaiva saṃvidyante nānyeṣāṃ | nāsti / chandaparihāṇir nāsti vīryasmṛtisamādhiprajñāvimuktiparihāṇir ity
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4675009 (0.043):
ṣaḍāveṇikā buddhadharmā ye buddhasyaiva saṃvidyante nānyeṣāṃ | nāsti / chandaparihāṇirnāsti / vīryasmṛtisamādhiprajñāvimuktiparihāṇirityadhigamasaṃgṛhītāḥ ṣaṭ | atīte
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12023918 (0.057):
manaskarma jñānānuparivarti. nāsti chaṃdahāniḥ. nāsti vīryahāniḥ. nāsti / smṛtihāniḥ. nāsti samādhihāniḥ. [Tib. 307a] nāsti prajñāhāniḥ. nāsti
prajñāparihāṇiḥ / nāsti vimuktiparihāṇiḥ / nāsti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 773475 (0.0):
apratisaṃkhyā (PSP1: 212) copekṣā nāsti chandaparihāṇir nāsti / vīryaparihāṇir nāsti smṛtiparihāṇir nāsti samādhiparihāṇir nāsti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951903 (0.005):
21201 pratisaṃkhyā copekṣā nāsti chandaparihāṇir nāsti vīrya{parihāṇir} / nāsti smṛti{parihāṇir}
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109872 (0.005):
nāsti vīryaparihāṇir, nāsti smṛtiparihāṇir, nāsti samādhiparihāṇir, nāsti / prajñāparihāṇir, nāsti vimuktiparihāṇiḥ, sarvakāyakarma
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4549281 (0.037):
veditavyam / nāsti chandaparihāṇiryāvannāsti / vimuktijñānadarśanaparihāṇiriti sāśrayāṇāṃ saphalānāṃ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4548910 (0.040):
nāstya pratisaṃkhyāyopekṣā, nāsti chandaparihāṇiḥ, nāsti vīryaparihāṇiḥ, / nāsti smṛtiparihāṇiḥ, nāsti samādhiparihāṇiḥ, nāsti prajñārihāṇiḥ, nāsti
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4548917 (0.047):
nāsti smṛtiparihāṇiḥ, nāsti samādhiparihāṇiḥ, nāsti prajñārihāṇiḥ, nāsti / vimuktiparihāṇiḥ, sarvaṃ tathāgatasya kāyakarma jñānapūrvagamaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12023927 (0.050):
smṛtihāniḥ. nāsti samādhihāniḥ. [Tib. 307a] nāsti prajñāhāniḥ. nāsti / vimuktijñanadarśanahānir iti. tatra ravitaṃ nāma sahasā kriyā. dravatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109856 (0.051):
asamāhitaṃ cittaṃ, nāsty apratisaṃkhyāyopekṣā, nāsti cchandaparihāṇir, / nāsti vīryaparihāṇir, nāsti smṛtiparihāṇir, nāsti samādhiparihāṇir, nāsti
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535644 (0.063):
048.003. tat ko 'sau upāyaḥ syāt yena me karmaparihāṇir na syānnāpi / puṇyaparihāṇiriti/
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11329428 (0.064):
tad anyāsv iti saptamyāṃ yāvad buddhabūmāv abhayor vimuktivimuktijñānayor / viśodhanā | sā punar vimuktiś caturvidhaphalāvaraṇāc ca veditavyā
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4673304 (0.064):
buddhabhūmāvubhayorvimuktivimuktijñānayorviśodhanā | sā / punarvimuktiścaturvidhaphalāvaraṇācca veditavyā | pratighātāvaraṇācca
vimuktijñānadarśanaparihāṇiḥ / / sarvakāyakarmajñānapūrvagamajñānānuparivṛttiḥ /
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4549282 (0.0):
veditavyam / nāsti chandaparihāṇiryāvannāsti / vimuktijñānadarśanaparihāṇiriti sāśrayāṇāṃ saphalānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951907 (0.031):
21202 nāsti samādhi{parihāṇir} nāsti prajñā{parihāṇir} nāsti / vimukti{parihāṇiḥ}/ sarvakāyakarmajñānapūrvaṅgama
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 773479 (0.031):
prajñāparihāṇir nāsti vimuktiparihāṇiḥ / sarvakāyakarmajñānapūrvaṅgamajñānānuparivartti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109876 (0.031):
prajñāparihāṇir, nāsti vimuktiparihāṇiḥ, sarvakāyakarma
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9902431 (0.061):
vimuktyaparihīnatvādaparihīnavimuktirityucyate / / vimuktijñānadarśanāprahīnatvādaparihīnavimuktijñānadarśana ityucyate /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12023930 (0.064):
smṛtihāniḥ. nāsti samādhihāniḥ. [Tib. 307a] nāsti prajñāhāniḥ. nāsti / vimuktijñanadarśanahānir iti. tatra ravitaṃ nāma sahasā kriyā. dravatā
sarvavākkarmajñānapūrvaṃgamajñānānuparivṛttiḥ /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9902457 (0.005):
sarvakāyakarmavākkarmamanaskarmajñānapūrvaṃgamajñānānuparivartisamanvāgatatvātsarvakāyavāṅbhamanaskarmajñānapūrvaṃgamajñānānuparivartijñānasamanvāgata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951914 (0.022):
vimukti{parihāṇiḥ}/ sarvakāyakarmajñānapūrvaṅgama / 21203 jñānānuparivartti/
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753237 (0.035):
śikṣitukāmena tathāgatacaryācāritraviśuddhiṃ tathāgatasya / jñānapūrvaṃgamakāyakarmavakkarmamanaskarmapariśuddhiṃ śikṣitukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804998 (0.042):
jñānapūrvaṃgamaṃ jñānānuparivarti, sarvamanaskarma jñānapūrvaṃgamaṃ / jñānānuparivartīme ucyante 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ.
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958747 (0.043):
sarvakāyakarmajñānapūrvakaṃ saṃjñāparivartaḥ, sarvavākkarmajñāpūrvaṃgamaṃ / jñānānuparivartaḥ, sarvamanaḥkarmajñānapūrvaṃgamaṃ jñānānuparivartaḥ | ime
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951921 (0.054):
sarvavākkarma{{jñānapūrvaṅgamajñānānupari}}vartti/ sarvamanaskarma / 21204 {{jñānapūrvaṅgamajñānānupari}}vartti/ atīte 'dhvany apratihatam
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18627756 (0.055):
sarvaṃ manokarma jñānapūrvaṃgamaṃ jñānānuparivarti / nāsti chandasya hāniḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033652 (0.059):
jñānānuparivartti. (xiv) sarvaṃ vākkarma jñānānupūrvaṃgamaṃ / jñānānuparivartti. (xv) sarvaṃ manaskarma jñānapūrvaṃgamaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804985 (0.064):
sarvakāyakarma jñānapūrvaṃgamaṃ jñānānuparivarti, sarvavākkarma
sarvamanaskarmajñānapūrvaṃgamajñānānuparivṛttiḥ / atīte
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9902457 (0.005):
sarvakāyakarmavākkarmamanaskarmajñānapūrvaṃgamajñānānuparivartisamanvāgatatvātsarvakāyavāṅbhamanaskarmajñānapūrvaṃgamajñānānuparivartijñānasamanvāgata
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753237 (0.035):
śikṣitukāmena tathāgatacaryācāritraviśuddhiṃ tathāgatasya / jñānapūrvaṃgamakāyakarmavakkarmamanaskarmapariśuddhiṃ śikṣitukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951913 (0.038):
vimukti{parihāṇiḥ}/ sarvakāyakarmajñānapūrvaṅgama / 21203 jñānānuparivartti/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804998 (0.042):
jñānapūrvaṃgamaṃ jñānānuparivarti, sarvamanaskarma jñānapūrvaṃgamaṃ / jñānānuparivartīme ucyante 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ.
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958747 (0.043):
sarvakāyakarmajñānapūrvakaṃ saṃjñāparivartaḥ, sarvavākkarmajñāpūrvaṃgamaṃ / jñānānuparivartaḥ, sarvamanaḥkarmajñānapūrvaṃgamaṃ jñānānuparivartaḥ | ime
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951921 (0.054):
sarvavākkarma{{jñānapūrvaṅgamajñānānupari}}vartti/ sarvamanaskarma / 21204 {{jñānapūrvaṅgamajñānānupari}}vartti/ atīte 'dhvany apratihatam
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18627756 (0.055):
sarvaṃ manokarma jñānapūrvaṃgamaṃ jñānānuparivarti / nāsti chandasya hāniḥ
'dhvanyasaṅgamapratihatajñānam / pratyutpanne / 'dhvanyasaṅgamapratihatajñānadarśanaṃ ceti //
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4548955 (0.011):
manaskarma jñānapūrvagamaṃ jñānānuparivarti, atīte / 'dhvanyasaṅgamapratihataṃ jñānam, anāgate 'dhvanyasaṅgamapratihataṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958728 (0.013):
(AvSū, Vaidya 326) jñānadarśanam, anāgate 'dhvanyasaṅgamapratihataṃ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4549325 (0.041):
samādhyādayaḥ / atīte 'dhvanyasaṅgamapratihataṃ jñānaṃ yāvatpratyutpanne
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11331100 (0.054):
adhigamasaṃgṛhītāḥ ṣaḍ | atīte adhvani tathāgatasyāsaṅgam apratihataṃ / jñānaṃ | anāgate pratyutpanne adhvani tathāgatasyāsaṅgam apratihataṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958711 (0.058):
vimukterhāniḥ, trivimuktijñānadarśanāni, atīte 'dhvanyasaṅgamapratihataṃ
80. catvāro mārāḥ / tadyathā skandhamāraḥ, kleśamāraḥ, devaputramāraḥ,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11883095 (0.022):
skandhamaraṇamārayor (Abhidh k vy 106) iti. catvāro mārāḥ devaputramāraḥ / kleśamāraḥ skandhamāraḥ maraṇamāraś ca. tatra prathame yāme devaputramāro
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15198758 (0.041):
tatra catvāro mārāḥ / tadyathā skandhamāraḥ, kleśamāraḥ, maraṇamāraḥ, / devaputramāraś ca / pañcopādānaskandhāḥ skandhamāraḥ / traidhātukāvacarāḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6310473 (0.042):
catvāro mārāḥ | tadyathā skandhamāraḥ, kleśamāraḥ, maraṇamāraḥ |
mṛtyumāraśceti // / 81. catvāri śraddhāṅgāni / tadyathā āryasatyam, triratnam, karma,
karmaphalaṃ ceti // / 82. navānupūrvasamādhisamāpattayaḥ / tadyathā catvāri dhyānāni, catasra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 717322 (0.012):
bhāvayitavyaḥ evaṃ catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra / ārūpyasamāpattayaḥ aṣṭau vimokṣāḥ navānupūrvavihārasamāpattayaḥ navāśubhāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759334 (0.012):
aṣṭādaśa dhātavaś catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra / ārūpyasamāpattayaḥ ima ucyante sāsravā dharmāḥ subhūtir āha katame
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 773080 (0.012):
mahāyānaṃ yad uta catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra / ārūpyasamāpattayo 'ṣṭau vimokṣā navānupūrvavihārasamāpattayaḥ idam api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795683 (0.012):
sarvadhāraṇīmukhāni catvāry apramāṇāni catvāri dhyānāni catasra / ārūpyasamāpattayo daśa tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247976 (0.012):
bhaviṣyanti catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra / ārūpyasamāpattayaḥ, dānapāramitāyāḥ śīlapāramitāyāḥ kṣāntipāramitāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248471 (0.012):
karmapathāḥ prajñāyante, catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra / ārūpyasamāpattayaḥ sarvapāramitāḥ saptatriṃśadbodhipakṣyā dharmā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15265390 (0.012):
karmapathāḥ prabhāvyante. catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra / ārūpyasamāpattayaḥ prabhāvyante. pañcābhijñāḥ, adhyātmaśūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1631093 (0.012):
prajñāpāramitāyāṃ catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra / ārūpyasamāpattayaś catvāry āryasatyāni aṣṭau vimokṣā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097437 (0.012):
bhagavān āha: catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra / ārūpyasamāpattayaḥ pañcābhijñāḥ, ima ucyante sādhāraṇā dharmāḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15124468 (0.012):
āryāṣṭāṅgo mārgaś catvāry apramāṇāni catvāri dhyānāni catasra / ārūpyasamāpattayo daśa tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302210 (0.012):
āryasatyāni, catvāri dhyānāni, catvāry apramāṇāni, catasra / ārūpyasamāpattayaḥ, aṣṭau vimokṣāḥ, navānupūrvavihārasamāpattayaḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160271 (0.012):
karmapathāś catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra / ārūpyasamāpattayaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236686 (0.025):
āryāṣṭāṅgamārgaś catvāry apramāṇāṃ catvāri dhyānāni catasra / ārūpyasamāpattayo 'bhijñāḥ satyāni daśatathāgatabalāni catvāri
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12024584 (0.049):
dhyānavimokṣasamādhisamāpattayaḥ. dhyānāni catvāri. vimokṣā aṣṭau.
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2030943 (0.052):
navānupūrvavihārāḥ catvāri dhyānāni catasra ārūpyasamāpattayaḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11898830 (0.054):
navānupūrvasamāpattaya iti. catvāri dhyānāni catvāra ārūpyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759147 (0.055):
viharati ayam aṣṭamo vimokṣaḥ ima aṣṭau vimokṣāḥ / navānupūrvavihārasamāpattayaḥ catvāri dhyānāni viviktaṃ kāmair viviktaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097129 (0.055):
viharati, ayam aṣṭam vimokṣaḥ, ima aṣṭau vimokṣāḥ. / navānupūrvavihārasamāpattayaḥ, catvāri dhyānāni, viviktaṃ kāmair viviktaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1632328 (0.058):
navānupūrvavihārasamāpattayaḥ sarvasamādhidhāraṇīmukhāni daśa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9799636 (0.058):
catvāry apramāṇāni catvāri dhyānāni catasra ārūpyasamāpattayo 'ṣṭavimokṣā / navānupūrvavihārasamāpattayaś catvāri satyāni pañcābhijñāḥ samādhiḥ
ārūpyasamāpattayaḥ, nirodhasamāpattiśceti // / 83. dvātriṃśallakṣaṇāni / tadyathā cakrāṅkitapāṇipādatalatā /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2030947 (0.004):
navānupūrvavihārāḥ catvāri dhyānāni catasra ārūpyasamāpattayaḥ / nirodhasamāpattiśca | prathamaṃ dhyānam yathoktaṃ sūtre yogāvacaro
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438013 (0.023):
saṃjñāveditanirodha ityekaḥ ityaṣṭau vimokṣāḥ / rūpadhātucaturdhyānāni / caturārūpyasamāpattayo nirodhasamāpattiriti nava samāpattayaḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236686 (0.031):
āryāṣṭāṅgamārgaś catvāry apramāṇāṃ catvāri dhyānāni catasra / ārūpyasamāpattayo 'bhijñāḥ satyāni daśatathāgatabalāni catvāri
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795683 (0.031):
sarvadhāraṇīmukhāni catvāry apramāṇāni catvāri dhyānāni catasra / ārūpyasamāpattayo daśa tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15124468 (0.031):
āryāṣṭāṅgo mārgaś catvāry apramāṇāni catvāri dhyānāni catasra / ārūpyasamāpattayo daśa tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 717322 (0.032):
bhāvayitavyaḥ evaṃ catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra / ārūpyasamāpattayaḥ aṣṭau vimokṣāḥ navānupūrvavihārasamāpattayaḥ navāśubhāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 773080 (0.032):
mahāyānaṃ yad uta catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra / ārūpyasamāpattayo 'ṣṭau vimokṣā navānupūrvavihārasamāpattayaḥ idam api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247976 (0.032):
bhaviṣyanti catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra / ārūpyasamāpattayaḥ, dānapāramitāyāḥ śīlapāramitāyāḥ kṣāntipāramitāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248471 (0.032):
karmapathāḥ prajñāyante, catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra / ārūpyasamāpattayaḥ sarvapāramitāḥ saptatriṃśadbodhipakṣyā dharmā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302210 (0.032):
āryasatyāni, catvāri dhyānāni, catvāry apramāṇāni, catasra / ārūpyasamāpattayaḥ, aṣṭau vimokṣāḥ, navānupūrvavihārasamāpattayaḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160271 (0.032):
karmapathāś catvāri dhyānāni catvāry apramāṇāni catasra / ārūpyasamāpattayaḥ.
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898019 (0.036):
pañcalakṣaṇānyuktāni / cakrāṅkitapāṇipādatā supratiṣṭhitapādatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9805014 (0.040):
katamāni ca subhūte tathāgatasya dvātriṃśad mahāpuruṣalakṣaṇāni? / cakrāṅkitahastapādatā, supratiṣṭhitapādatā, jālahastapādatā,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958773 (0.052):
pādatalayoścakrāṅkitapādatalatā | āyatapārṣṇisaṃgatapādatā | dīrghāṅgulitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940435 (0.057):
18011 caraṃś catvāri dhyānāni samāpadyate catasra ārūpyasamāpattīḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 762212 (0.057):
caraṃś catvāri dhyānāni samāpadyate catasra ārūpyasamāpattīḥ samāpadyate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15100095 (0.057):
catvāri dhyānāni samāpadyate catasra ārūpyasamāpattīḥ samāpadyate, yadā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9799630 (0.058):
catvāry apramāṇāni catvāri dhyānāni catasra ārūpyasamāpattayo 'ṣṭavimokṣā
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19376806 (0.063):
sahasrārasanābhikasanemikasarvākāraparipūrṇacakrāṅkitapāṇipādatvāccakrāṅkahastapādāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24931611 (0.063):
yo bhagavann ārūpyasamāpattīnām anutpādo na tā ārūpyasamāpattaya iti hy / ārūpyasamāpattayaś cānutpādaś cādvayam etad advaidhīkāram. (ŚsP_II 1_181)
supratiṣṭhitapāṇipādatalatā / jālābalabaddhā(vanaddhā?)ṅgulipāṇipādatalatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9805038 (0.028):
cakrāṅkitahastapādatā, supratiṣṭhitapādatā, jālahastapādatā, / mṛdutaruṇahastapādatā, saptocchrayatā, dīrghāṅgulitā, āyatapārṣṇitā,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898408 (0.028):
prāṇātipātavirateścāsevanāddīrghāṅgulitā āyatapārṣṇitā bṛhadṛjugātratā ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033744 (0.036):
jāte sahasrāre sanābhike sanemike sarvākāraparipūrṇe. (3) / mṛdutaruṇahastapādatalaḥ sa bhagavān. mṛdv asya hastapādaṃ yathā na
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958789 (0.036):
| jālahastapādatā | mṛdutaruṇahastapādatā | saptotsadaśarīratā |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9805027 (0.036):
cakrāṅkitahastapādatā, supratiṣṭhitapādatā, jālahastapādatā,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898029 (0.036):
jālapāṇipādatā mṛdutaruṇahastapādatā saptocchrayatā ceti /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898019 (0.040):
pañcalakṣaṇānyuktāni / cakrāṅkitapāṇipādatā supratiṣṭhitapādatā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898110 (0.041):
kośāvadhānamuttama vastiguhyamasyeti tathoktaḥ / anenāṣṭau lakṣaṇāni / / dīrghāṅgulitā / āyatapārṣṇitā / bṛhadujugātratā / ucchaṅkhapādatā /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9805172 (0.043):
tūlapicūpamataruṇasukumāratālakomalapāṇipādatvād mṛdutaruṇahastapādaḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253704 (0.052):
bhagavān mṛdutaruṇahastapādaḥ. tatreyaṃ mṛdutaruṇahastapādatā: tadyathā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9901241 (0.052):
prāṇātipātavairamaṇyaṃguṇavarṇasaṃprakāśanatvānmṛdutaruṇahastapāda / ityucyate / dīrgharātraṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958969 (0.055):
parivārābhedanatayā nirvṛttam | mṛdutaruṇahastapādatātathāgatasyedaṃ
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19376833 (0.056):
tūlapicutaruṇasukumāropamakomalakaracaraṇatvānmṛdutaruṇapāṇipādāḥ || 5 ||
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438794 (0.059):
(4) praṇītakhādyabhojyādidānād mṛdutaruṇahastapādatā / / (5) praṇītataralehyādidānena samucchritahastapādaskandhagrīvāpradeśatvāt
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24878806 (0.060):
sattveṣvavyābādhyaprayogānmṛdutaruṇapāṇipādatā ślakṣṇa sūkṣma tvacatā ca
pralambabāhutā / koṣagatabastiguhyatā / suvarṇavarṇatā / śuklacchavitā /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9805055 (0.053):
paṭūrubāhutā, kośāvahitavastiguhyatā, suvarṇavarṇatā, ślaksṇacchavitā,
pradakṣiṇāvartaikaromatā / ūrṇālaṃkṛtamukhatā / siṃhapūrvāntakāyatā /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9805060 (0.043):
paṭūrubāhutā, kośāvahitavastiguhyatā, suvarṇavarṇatā, ślaksṇacchavitā, / ekaikapradakṣiṇāvartaromatā, ūrṇāṅkitamukhatā, siṃhapūrvārdhakāyatā,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898177 (0.043):
/ ślakṣaṇacchavitā / ekaikapradakṣiṇāvartaromatā / ūrṇāṅkitamukhatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898184 (0.053):
/ ślakṣaṇacchavitā / ekaikapradakṣiṇāvartaromatā / ūrṇāṅkitamukhatā / / siṃhapūrvakāyatā / susaṃvṛtaskandhatā / citāntarāṃsatā ceti /
susaṃvṛttaskandhatā / citāntarāṃsatā / rasarasāgratā /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24878551 (0.0):
pratilabhate siṃhavatsattvārtheṣu parākramaśīlatvāt / anenaiva ca karmaṇā / susaṃvṛttaskandhatā citāntarāṃśatā ca veditavyā / yenaiva ca karmaṇā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9805079 (0.0):
susaṃvṛtaskandhatā, citāntarāṃsatā, rasarasajñatā, nyagrodhaparimaṇḍalatā,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898191 (0.035):
siṃhapūrvakāyatā / susaṃvṛtaskandhatā / citāntarāṃsatā ceti /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898239 (0.051):
anena ślokadvayena dvādaśalakṣaṇānyuktāni / rasarasajñatā / / nyagrodhaparimaṇḍalatā / uṣṇīṣaśiraskatā / pṛthutanujivhatā /
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958809 (0.053):
citāntarāṃsatā | susaṃvṛtaskandhatā | anunnāmatā | pralambabāhutā |
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253933 (0.056):
bhagavān susaṃvṛttaskandhaḥ; / bhagavaṃś citāntarāṃsaḥ;
nyagrodhaparimaṇḍalatā / uṣṇīṣaśiraskatā / prabhūtajivhatā / siṃhahanutā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898243 (0.0):
anena ślokadvayena dvādaśalakṣaṇānyuktāni / rasarasajñatā / / nyagrodhaparimaṇḍalatā / uṣṇīṣaśiraskatā / pṛthutanujivhatā /
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958878 (0.034):
suśuklabhramukhāntarorṇalalāṭatā | uṣṇīṣaśiraskatā | / nyagrodhaparimaṇḍalasamantaprāsādikatā |
śuklahanutā / samadantatā / haṃsavikrāntagāmitā / aviraladantatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898261 (0.021):
brahmasvaratā / siṃhahanutā / suśukladantatā / samadantatā / / aviraladantatā / samacatvāriṃśaddantatā abhinīlanetratā / gopakṣmanetratā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898252 (0.057):
brahmasvaratā / siṃhahanutā / suśukladantatā / samadantatā /
samacatvāriṃśaddantatā / abhinīlanetratā / gopakṣanetratā ceti //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898264 (0.0):
brahmasvaratā / siṃhahanutā / suśukladantatā / samadantatā / / aviraladantatā / samacatvāriṃśaddantatā abhinīlanetratā / gopakṣmanetratā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15034171 (0.042):
abhinīlanetra sa bhagavān. tatreyam abhinīlanetratā. yad asya netrayor
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24878889 (0.062):
samadarśanāt samadantatā abhinīlanetratā gopakṣmamā ca nirvartate /
84. aśītyanuvyañjanāni / tadyathā tāmranakhatā / srigdhanakhatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898467 (0.054):
anenāṣṭāvanuvyañjanānyuktāni / tāmranakhatā snigdhanakhatā tuṅganakhatā ca
tuṅganakhatā / chatrāṅgulitā / citrāṅgulitā / anupūrvāṅgulitā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898475 (0.030):
anenāṣṭāvanuvyañjanānyuktāni / tāmranakhatā snigdhanakhatā tuṅganakhatā ca / / vṛttāṅgulitā citāṅgulitā anupūrvāṅgulitā ca gūḍhaśiratā nirgranthiśiratā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898467 (0.054):
anenāṣṭāvanuvyañjanānyuktāni / tāmranakhatā snigdhanakhatā tuṅganakhatā ca
gūḍhaśiratā / nigranthiśiratā / gūḍhagulphatā / aviṣamapādatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898507 (0.0):
iti ṣaḍakṣarādhikena ślokena dvādaśa / gūḍhagulphatā / aviṣamapādatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898477 (0.046):
/ vṛttāṅgulitā citāṅgulitā anupūrvāṅgulitā ca gūḍhaśiratā nirgranthiśiratā
siṃhavikrāntagāmitā / nāgavikrāntagāmitā / haṃsavikrāntagāmitā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898514 (0.0):
iti ṣaḍakṣarādhikena ślokena dvādaśa / gūḍhagulphatā / aviṣamapādatā / / siṃhavikrāntagāmitā / haṃsavikrāntagāmitā / vṛṣabhavikrāntagāmitā /
vṛṣabhavikrāntagāmitā / pradakṣiṇagāmitā / cārugāmitā / avakragāmitā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898515 (0.0):
iti ṣaḍakṣarādhikena ślokena dvādaśa / gūḍhagulphatā / aviṣamapādatā / / siṃhavikrāntagāmitā / haṃsavikrāntagāmitā / vṛṣabhavikrāntagāmitā /
vṛttagātratā / mṛṣṭagātratā / anupūrvagātratā / śucigātratā / mṛdugātratā
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548523 (0.0):
muṣṭānupūrvate medhyamṛdutve śuddhagātratā / / pūrvavyañjanatā cārupṛthumaṇḍalagātratā // Asa_8.23 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898530 (0.0):
pradakṣiṇāvataṃgāmitā / cārūgāmitā / avakragātratā / vṛttagātratā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898557 (0.0):
iti ṣaḍiṃvaśatyākṣaraiḥ pañcānuvyañjanāni / śucigātratā mṛdugātratā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898566 (0.0):
iti ṣaḍiṃvaśatyākṣaraiḥ pañcānuvyañjanāni / śucigātratā mṛdugātratā / viśuddhagātratā paripūrṇavyañjanatā cārupṛthumaṇḍalagātratā ceti /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214511 (0.021):
mṛṣṭānupūrte medhyamṛdutve śuddhagātratā / / pūrṇavyañjanatā cārupṛthumaṇḍalagāratā // Abhs_8.23 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439101 (0.030):
pūrvavyañjanatā cārūpṛthumaṇḍalagātratā // Abhis_8.23 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898544 (0.030):
medhyamṛdutve śuddhagātratā / / pūrṇavyañjanatā cārūpṛthumaṇḍalagātratā // 8 23 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439383 (0.034):
(25) pṛthucāruguṇākhyānāt pṛthucārumaṇḍalagātratā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439369 (0.034):
(22) karuṇācittatvāt mṛdugātratā / / (23) viśuddhacittatvāt viśuddhagātratā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439350 (0.049):
(20) vineyānurūpadharmadeśakatayā anupūrvagātratā / / (21) kāyādiśucisamudācāratvāt śucigātratā /
samakramatā / viśuddhanetratā / sukumāragātratā / adīnagātratā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898594 (0.0):
anena ṣaṭ / samakramatā viśuddhanetratā sukumāragātratā utsadagātratā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898577 (0.049):
[198] samakramatvaṃ śuddhatvaṃ netrayoḥ sukumāratā / / adīnocchadagātratvaṃ susaṃhatanagātratā // 8 24 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439404 (0.058):
(28) sugamadharmadeśanāt sukumāragātratā / / (29) nityamadīnacittatvād adīnagātratā /
utsāhagātratā / gambhīrakukṣitā / prasannagātratā /
suvibhaktāṅgapratyaṅgatā / vitimiraśuddhālokatā / vṛttakukṣitā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898632 (0.0):
anena sārdhaślokena nava / suvibhaktāṅgapratyaṅgatā vitimiraśuddhālokatā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439430 (0.041):
(32) suvibhaktapratītyasamutpādadeśakatvena suvibhaktāṅgapratyaṅgatā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439438 (0.042):
(32) suvibhaktapratītyasamutpādadeśakatvena suvibhaktāṅgapratyaṅgatā / / (33) suviśuddhapadārthadarśanād vitimiraśuddhālokatā /
mṛṣṭakukṣitā / abhugnakukṣitā / kṣāmakukṣitā / (Dhs, Vaidya 335)
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898634 (0.048):
mṛṣṭakukṣitā abhagnakukṣitā akṣāmakukṣitā gambhīranābhitā
pradakṣiṇāvartanābhitā / samantaprāsādikatā / śucisamudāratā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439478 (0.008):
(39) pradakṣiṇagrāhiśiṣyasaṃvartanīyatvena pradakṣiṇāvartanābhitā / / (40) samantaprāsādikaparivārasaṃvartanīyatvena samantaprāsādikatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898643 (0.030):
mṛṣṭakukṣitā abhagnakukṣitā akṣāmakukṣitā gambhīranābhitā / dakṣiṇāvartanābhitā samantaprāsādikatā ceti //
vyapagatatilakagātratā / tūlasadṛśasukumārapāṇitā / snigdhapāṇilekhatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898688 (0.0):
'bimbapratibimbodayāsyaḥ' / anena sārdhaślokenāṣṭau / śucisamācāratā / vyapagatatilakagātratā tūlasadṛśasukumārapāṇitā snigdhapāṇilekhatā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898696 (0.0):
vyapagatatilakagātratā tūlasadṛśasukumārapāṇitā snigdhapāṇilekhatā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439512 (0.028):
(43) kāyādilāghavaprāpakadharmadeśakatvena tūlasadṛśasukumārapāṇitā / / (44) pratilabdhasnigdhamahāśramaṇatvena snigdhapāṇilekhatā /
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2959390 (0.049):
vyapagatatilakagātrāśca tūlasadṛśasukumārapāṇayaśca snigdhapāṇirekhāśca
gambhīrapāṇilekhatā / āyatapāṇilekhatā / nātyāyatavacanatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898703 (0.0):
vyapagatatilakagātratā tūlasadṛśasukumārapāṇitā snigdhapāṇilekhatā / gambhīrapāṇilekhatā āyatapāṇilekhatā nātyāyatavadanatā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439520 (0.043):
(44) pratilabdhasnigdhamahāśramaṇatvena snigdhapāṇilekhatā / / (45) gambhīradharmasthānatvena gambhīrapāṇilekhatā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439544 (0.043):
(47) pracurataraśikṣādeśakatvena nātyāyatavacanatā / / (48) pratibimbavat viditasarvalokatvena bimbapratibimbopamauṣṭhatā /
bimbapratibimboṣṭhatā / mṛdujivhatā / tanujivhatā / raktajihvatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898738 (0.012):
'paramaṃ' atyantam / anena sārdhaślokena dvādaśa / mṛdujivhatā tanujivhatā / raktajivhatā ca / gajagarjitajīmutaghoṣatā / madhuracārumañjusvaratā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439554 (0.049):
(48) pratibimbavat viditasarvalokatvena bimbapratibimbopamauṣṭhatā / / (49) mṛduvacanavinayatvenamṛdujihvatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898702 (0.059):
gambhīrapāṇilekhatā āyatapāṇilekhatā nātyāyatavadanatā / bimbapratibimbadarśanavadanatā ceti /
meghagarjitaghoṣatā / madhuracārumañjusvaratā / vṛttadaṃṣṭratā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898749 (0.0):
raktajivhatā ca / gajagarjitajīmutaghoṣatā / madhuracārumañjusvaratā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439593 (0.011):
(53) madhurādyālāpatvena madhuracārumañjusvaratā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439585 (0.030):
(52) sarvatrāsāpagatatvena meghagarjitaghoṣatā / / (53) madhurādyālāpatvena madhuracārumañjusvaratā /
tīkṣṇaṃdaṃṣṭratā / śūkladaṃṣṭratā / samadaṃṣṭratā / anupūrvadaṃṣṭratā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898763 (0.0):
vṛttadaṃṣṭratā tīkṣṇadaṃṣṭratā śukladaṃṣṭratā samadaṃṣṭratā
tuṅganāsatā / śucināsatā / viśālanayanatā / citrapakṣmatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898806 (0.044):
samarome iti striyāṃ ḍāp / anena ślokadvayena trayodaśa / viśālanayanatā / citapakṣmatā sitasitakamaladalanayanatā āyatabhrūtā ślakṣṇabhrūtā
sitāsitakamaladalanayanatā / āyatabhrūkatā / śuklabhrūkatā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439667 (0.0):
(63) sarvayuvatijanābhinanditvena sitāsitakamaladalanayanatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898814 (0.0):
citapakṣmatā sitasitakamaladalanayanatā āyatabhrūtā ślakṣṇabhrūtā
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28059160 (0.056):
upapattisaṃtuṣṭiḥ? yadidaṃ sarvopapattiṣvanḥsvḥdanatḥ | / śukladharmḥtṛptatḥ? yadidaṃ śukladharmḥṇḥṃ paryeṣṭiḥ kiṃkuśalamḥrgaṇatḥ ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18665232 (0.060):
aviṣamadāṭhā ca / tuṃganāsā ca / nātyāyatanāsā ca / asitanayanā ca / / asitasitakamalasadṛśanayanā ca / buddhā bhagavanto asitabhramū ca
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28116021 (0.061):
iti sāṃkaryāt udbhūtatvaṃ na jātiḥ/ / na ca śuklatvavyāpyam
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050227 (0.061):
pānīyo bījavṛkṣas tu $ jīvavṛkṣas tu pāśikaḥ & / śuklapuṣpā bhūmilagnā % hrasvāṅgā śaṅkhapuṣpikā // VAnigh_204 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053192 (0.061):
pānīyo bījavṛkṣas tu jīvavṛkṣas tu pāśikaḥ / / śuklapuṣpā bhūmilagnā hrasvāṅgā śaṅkhapuṣpikā // VAnigh_204 //
susnigdhabhrūkatā / pīnāyatabhujalatā / samakarṇatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898829 (0.033):
citapakṣmatā sitasitakamaladalanayanatā āyatabhrūtā ślakṣṇabhrūtā / snigdhabhrūtā samaromabhrūtā pīnāyatabhujatā samakarṇatā anupahatakarṇatā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2959449 (0.058):
samaromabhruvaśca snigdhabhruvaśca pīnāyatakarṇāśca samakarṇāśca
anupahatakarṇendriyatā / avimlānalalāṭatā / pṛthulalāṭatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898839 (0.029):
snigdhabhrūtā samaromabhrūtā pīnāyatabhujatā samakarṇatā anupahatakarṇatā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439739 (0.056):
(72) sarvavādipramathanatvena pṛthulalāṭatā / / (73) paripūrṇottamapraṇidhānatvena pūrṇottamāṅgatā /
suparipūrṇottamāṅgatā / bhramarasadṛśakeśatā / citrakeśatā / guḍākeśatā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439739 (0.059):
(72) sarvavādipramathanatvena pṛthulalāṭatā / / (73) paripūrṇottamapraṇidhānatvena pūrṇottamāṅgatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898839 (0.062):
supariṇāmitalalāṭatā pṛthulalāṭatā paripūrṇottamāṅgatā ceti //
asaṃmuṇitakeśatā / aparuṣakeśatā / surabhikeśatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7898871 (0.061):
anena sārdhaślaukena sapta / bhramarasadṛśakeśatā citakeśatā ślakṣṇakeśatā / asaṃluḍitakeśatā aparuṣakeśatā śrīvatsasvastikanandyāvartalalitapāṇipādatā
śrīvatsamuktikanandyāvartalakṣitapāṇipādatalatā ceti //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439802 (0.040):
śrīvatsasvastikanandyāvartalalitapāṇipādatalatā ceti /
85. cakravartināṃ sapta ratnāni / tadyathā cakraratnam, aśvaratnam,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21532623 (0.0):
036.029. tasyemānyevaṃ rūpāṇi sapta ratnāni bhaviṣyanti/ / 036.030. tadyathā cakraratnaṃ hastiratnamaśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21548481 (0.0):
087.027. tasyemānyevamrūpāṇi sapta ratnāni bhaviṣyanti/ / 087.027. tadyathā cakraratnaṃ hastiratnamaśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21562461 (0.0):
131.005. tasya sapta ratnāni prādurbhūtāni, tadyathā cakraratnaṃ / hastiratnamaśvaratnaṃ maṇiratnaṃ pariṇāyakaratnaṃ strīratnaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21652896 (0.0):
467.013. tasyemānyevamrūpāṇi saptaratnāni bhavanti, tadyathā cakraratnaṃ / hastiratnamaśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ gṛhapatiratnaṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7105799 (0.0):
saptaratnasamanvāgatāḥ / tadyathā - cakraratnam, aśvaratnaṃ hastiratnaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13631587 (0.0):
dharmarājaḥ saptaratnasamanvāgataḥ; tasyemāny evaṃrūpāṇi sapta ratnāni / bhavanti; tadyathā (1) cakraratnam, (2) hastiratnam, (3) aśvaratnam, (4)
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21562869 (0.029):
132.012. santi me sapta ratnāni, tadyathā cakraratnaṃ / hastiratnamaśvaratnaṃ maṇiratnaṃ gṛhapatiratnaṃ strīratnaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563040 (0.029):
132.027. asti me sapta ratnāni tadyathā cakraratnaṃ hastiratnamaśvaratnaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11893229 (0.029):
ratnaiḥ samanvāgataḥ. tasyemāni sapta ratnāni. tadyathā cakraratnaṃ / hastiratnaṃ aśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ gṛhapatiratnaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108605 (0.032):
maṇiratnaṃ tac ca hastiratnaṃ tac ca aśvaratnaṃ caturaṅgasya balakāyasya
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088167 (0.032):
sapta ratnāni abhūvaṃs tadyathā cakraratnaṃ hastiratnam aśvaratnaṃ / maṇiratnaṃ strīratnaṃ gṛhapatiratnaṃ pariṇāyakaratnam eva saptamaṃ pūrṇaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9848234 (0.032):
ratnāni bhavanti / tadyathā cakraratnaṃ hastiratnaṃ aśvaratnaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9853821 (0.032):
tadyathā cakraratnaṃ hastiratnaṃ aśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19108338 (0.032):
tadyathā cakraratnaṃ hastiratnam aśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18614168 (0.032):
idaṃ cakraratnaṃ hastiratnam aśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13667598 (0.032):
bhaviṣyanti tadyathā cakraratnaṃ hastiratnaṃ aśvaratnaṃ maṇiratnaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483895 (0.032):
bhaviṣyanti tadyathā cakraratnaṃ hastiratnaṃ (A 334a) aśvaratnaṃ / maṇiratnaṃ strīratnaṃ ḥgṛhapatiratnaṃḥ pariṇāyakaratnam eva saptamam;
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9832924 (0.050):
dhārmiko dharmarājaḥ saptaratnasamanvāgataḥ / tasyemāni sapta ratnāni / bhavanti / tadyathā cakraratnaṃ hastiratnaṃ aśvaratnaṃ strīratnaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18789547 (0.050):
imāni sapta ratnāni bhavanti tadyathā cakraratnaṃ hastiratnaṃ aśvaratnaṃ
hastiratnam, maṇiratnam, strīratnam, khaṅgaratnam, pariṇāyakaratnaṃ ceti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108605 (0.0):
tac ca pariṇāyakaratnaṃ tac ca gṛhapatiratnaṃ tac ca strīratnaṃ tac ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21532630 (0.0):
036.030. tadyathā cakraratnaṃ hastiratnamaśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21548487 (0.0):
087.027. tadyathā cakraratnaṃ hastiratnamaśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21562467 (0.0):
131.005. tasya sapta ratnāni prādurbhūtāni, tadyathā cakraratnaṃ / hastiratnamaśvaratnaṃ maṇiratnaṃ pariṇāyakaratnaṃ strīratnaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21562877 (0.0):
hastiratnamaśvaratnaṃ maṇiratnaṃ gṛhapatiratnaṃ strīratnaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563044 (0.0):
132.027. asti me sapta ratnāni tadyathā cakraratnaṃ hastiratnamaśvaratnaṃ / maṇiratnaṃ strīratnaṃ gṛhapatiratnaṃ pariṇāyakaratnameva saptamam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21652902 (0.0):
467.013. tasyemānyevamrūpāṇi saptaratnāni bhavanti, tadyathā cakraratnaṃ / hastiratnamaśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ gṛhapatiratnaṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088173 (0.0):
sapta ratnāni abhūvaṃs tadyathā cakraratnaṃ hastiratnam aśvaratnaṃ / maṇiratnaṃ strīratnaṃ gṛhapatiratnaṃ pariṇāyakaratnam eva saptamaṃ pūrṇaṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7105805 (0.0):
saptaratnasamanvāgatāḥ / tadyathā - cakraratnam, aśvaratnaṃ hastiratnaṃ / maṇiratnaṃ strīratnaṃ gṛhapatiratnaṃ pariṇāyakaratnam / evaṃ sapta
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9848240 (0.0):
ratnāni bhavanti / tadyathā cakraratnaṃ hastiratnaṃ aśvaratnaṃ / maṇiratnaṃ strīratnaṃ gṛhapatiratnaṃ pariṇāyakaratnam / evaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9853823 (0.0):
tadyathā cakraratnaṃ hastiratnaṃ aśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19108344 (0.0):
tadyathā cakraratnaṃ hastiratnam aśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18614170 (0.0):
idaṃ cakraratnaṃ hastiratnam aśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18682607 (0.0):
ratnamayāni prādurbhavanti sayyathīdaṃ cakraratnaṃ hastiratnaṃ aśvaratnaṃ / maṇiratnaṃ strīratnaṃ gṛhapatiratnaṃ pariṇāyakaratnaṃ evaṃ saptamaṃ /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18748640 (0.0):
tadyathā / cakraratnaṃ hastiratnaṃ aśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18789556 (0.0):
imāni sapta ratnāni bhavanti tadyathā cakraratnaṃ hastiratnaṃ aśvaratnaṃ / maṇiratnaṃ gṛhapatiratnaṃ strīratnaṃ pariṇāyakaratnaṃ saptamaṃ pūraṃ cāsya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13631589 (0.0):
bhavanti; tadyathā (1) cakraratnam, (2) hastiratnam, (3) aśvaratnam, (4) / maṇiratnam, (5) strīratnam, (6) gṛhapatiratnam, (7) pariṇāyakaratnam eva
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13667600 (0.0):
bhaviṣyanti tadyathā cakraratnaṃ hastiratnaṃ aśvaratnaṃ maṇiratnaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483897 (0.0):
bhaviṣyanti tadyathā cakraratnaṃ hastiratnaṃ (A 334a) aśvaratnaṃ / maṇiratnaṃ strīratnaṃ ḥgṛhapatiratnaṃḥ pariṇāyakaratnam eva saptamam;
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11893235 (0.0):
hastiratnaṃ aśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ gṛhapatiratnaṃ
86. tatra trayo 'dhvānaḥ / tadyathā atīto 'dhvā, anāgato 'dhvā,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25837143 (0.036):
saṃvṛtimātraṃ yaduta atīto 'dhvā anāgato 'dhvā ākāśaṃ nirvāṇaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12028313 (0.054):
prajānāmīti. teṣāṃ vyākhyānakārāṇām abhiprāyaḥ. atītaḥ pratyutpanno / 'nāgato 'dhvety adhvānukramaḥ. tasmād evam arthagatir iti.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15121530 (0.058):
samatāyām atīto 'dhvā upalabhyate nānāgato na pratyutpanno 'dhvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 783824 (0.063):
ucyate tat kasya hetoḥ tathā hi subhūte atīto 'dhvātītenādhvanā śūnyaḥ / anāgato 'dhvā anāgatenādhvanā śūnyaḥ pratyutpanno 'dhvā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15120987 (0.063):
hetoḥ? tathā hi subhūte atīto 'dhvā atītenādhvanā śūnyaḥ, anāgato 'dhvā
pratyutpanno 'dhvā ceti // / 87. catvāraḥ kalpāḥ / tadyathā antarakalpāḥ, mahākalpāḥ, śūnyakalpāḥ,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25837142 (0.060):
saṃvṛtimātraṃ yaduta atīto 'dhvā anāgato 'dhvā ākāśaṃ nirvāṇaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15121530 (0.062):
samatāyām atīto 'dhvā upalabhyate nānāgato na pratyutpanno 'dhvā
sārakalpāśceti // / 88. catvāri yugāni / tadyathā kṛtayugam, tretāyugam, dvāparam, kaliyugaṃ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18815575 (0.044):
tvaṃ kalirdvāparaṃ deva tretā kṛtayugaṃ tathā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20090706 (0.045):
06,011.004a pūrvaṃ kṛtayugaṃ nāma tatas tretāyugaṃ vibho
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4364331 (0.058):
kṣīṇe kaliyuge tasmiṃs tataḥ kṛtayugaṃ punaḥ | *HV_31.148*482:10 |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19543155 (0.059):
BhP_12.02.039/1 kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś ceti catur-yugam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15402423 (0.059):
BhP_03.11.018/1 kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś ceti catur-yugam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2651817 (0.059):
kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś ceti catur yugam /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7068313 (0.063):
ādyaṃ kṛtayugaṃ proktaṃ tatastretāyugaṃ budhaiḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15303244 (0.064):
ādyaṃ kṛtayugaṃ viddhi $ tatastretāyugaṃ mune &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7197014 (0.064):
ādyaṃ kṛtayugaṃ viddhi tatastretāyugaṃ mune /
89. lokadvayam / tadyathā sattvalokaḥ, bhājanalokaśceti //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7897557 (0.035):
lokadhātuḥ sattvaloko bhājanalokaśca / tatra / sattvalokapariśuddhimadhikṛtyāha /
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4530936 (0.040):
jāyate bhājanaloke, tadubhayaṃ duḥkha mityuktaṃ bhavati / yaśca sattvaloko / yaśca bhājanalokaḥ karmakleśajanitaḥ karmakleśādhipateya ityābhyāṃ tayoḥ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22398580 (0.040):
yathā pūrvasyāṃ diśi tathā sarvāsu daśasu dikṣu / yaśca sattvaloko yaśca / bhājanalokaḥ karmakleśaḥ janitaḥ karmakleśādhipateyaśca sarvamucyate
90. catvāro yonayaḥ / tadyathā aṇḍajaḥ, saṃsvedajaḥ, jarāyujaḥ,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2018915 (0.0):
catasro jātayaḥ aṇḍajo jarāyujaḥ saṃsvedaja upapāduka iti |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15348494 (0.015):
vyatimiśreṇa vai jīvaś % caturdhā saṃvyavasthitaḥ // LiP_1,86.18 // / udbhijjaḥ svedajaścaiva $ aṇḍajo vai jarāyujaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7242259 (0.015):
vyatimiśreṇa vai jīvaś caturdhā saṃvyavasthitaḥ // LiP_1,86.18 // / udbhijjaḥ svedajaścaiva aṇḍajo vai jarāyujaḥ /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519389 (0.021):
catvāri-aṇḍajo, jarāyujaḥ, saṃsvedajaḥ, upapādukaśca | yonyāśrayabhedena
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914385 (0.038):
aṇḍajaḥ padmajaścaiva LiP_1,41.13c / aṇḍajo vai jarāyujaḥ LiP_1,86.19b
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1953847 (0.049):
[skandho]pagā vijñānasthitayaḥ iti | santi ca catasro jātayaḥ aṇḍajo / jarāyujaḥ saṃsvedeja aupapāduka iti | devā nārakāḥ sarva aupapādukāḥ |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2018861 (0.058):
śītoṣṇasparśāsaktyā aṇḍajaḥ svedajo vā bhavati | iti sarve na
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11334999 (0.061):
sthāvarajaṅgamāśca jarāyujāṇḍajasaṃsvedaja upapādukasattvasaṅkhyātāḥ, te
upapādukaśceti // / 91. pañca kaṣāyāḥ / tadyathā kleśakaṣāyaḥ, dṛṣṭikaṣāyaḥ, sattvakaṣāyaḥ,
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24022679 (1.788):
tadyathā'yuṣkaṣāyaḥ kalpakaṣāyaḥ kleśakaṣāyaḥ dṛṣṭikaṣāyaḥ sattvakaṣāyaśca
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629533 (0.009):
bhavanti; tadyathā āyuḥkaṣāyaḥ kleśakaṣāyaḥ satvakaṣāyo dṛṣṭikaṣāyaḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11924880 (0.014):
paṃcasu kaṣāyeṣv iti. paṃca kaṣāyāḥ. āyuḥkaṣāyaḥ kleśakaṣāyo dṛṣṭikaṣāyaḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500342 (0.063):
sattvakaṣāye dṛṣṭikaṣāye kleśakaṣāya āyuṣkaṣāye kalpakaṣāye || Sukhs_19 ||
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688608 (0.063):
deśitaḥ sattvakaṣāye dṛṣṭikaṣāye kleśakaṣāya āyuṣkaṣāye kalpakaṣāye
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500317 (0.063):
kalpakaṣāye sattvakaṣāye dṛṣṭikaṣāya āyuṣkaṣāye kleśakaṣāye || Sukhs_18 ||
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688585 (0.063):
kalpakaṣāye sattvakaṣāye dṛṣṭikaṣāya āyuṣkaṣāye kleśakaṣāye //18//
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2018914 (0.064):
catasro jātayaḥ aṇḍajo jarāyujaḥ saṃsvedaja upapāduka iti |
āyuḥkaṣāyaḥ, kalpakaṣāyaśceti // / 92. trayaḥ sattvādhyāḥ / tadyathā pūrvāntakoṭiparijñāyāḥ,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11944770 (0.031):
kaṣāyaḥ. āyur eva kaṣāya āyuḥkaṣāyaḥ. evaṃ kalpakaṣāyādayaḥ. yathākramam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11924877 (0.040):
paṃcasu kaṣāyeṣv iti. paṃca kaṣāyāḥ. āyuḥkaṣāyaḥ kleśakaṣāyo dṛṣṭikaṣāyaḥ / kalpakaṣāyaḥ sattvakaṣāyaś ca. teṣu. kleśadṛṣṭikaṣāyau pṛthag uktau.
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629533 (0.046):
bhavanti; tadyathā āyuḥkaṣāyaḥ kleśakaṣāyaḥ satvakaṣāyo dṛṣṭikaṣāyaḥ
aparāntakoṭiparijñāyāḥ, caturmārakoṭiparijñāyāśceti //
93. daśa jñānāni / tadyathā duḥkhajñānam, samudayajñānam, nirodhajñānam,
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4525357 (0.0):
paracittajñānaṃ dharmajñānam anvayajñānaṃ duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ / nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ kṣayānutpādajñānaṃ mahāyānajñānaṃ ca / ete 'nye
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24854965 (0.0):
caikadhyamabhisaṃkṣipya trayodaśavidhā veditavyā / satyeṣu duḥkhajñānaṃ / samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānam / niṣṭhāyāṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090749 (0.0):
paracittajñānaṃ saṃvṛtijñānaṃ ca / duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ ca / / nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ ca / duḥkhe dharmajñānaṃ duḥkhe 'nvayajñānaṃ ca
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2050644 (0.0):
nirodhasatyamātrama | bhagavānāha catvāri jñānāni duḥkhajñānaṃ / samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānamiti | tāni
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2058692 (0.0):
| kasmāt | dharmajñānamanvayajñānaṃ paracittajñānaṃ duḥkhajñānaṃ / samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānañca sarvaṃ sāsravamanāsravamasti |
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750986 (0.0):
| duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ kṣayajñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951134 (0.0):
uta duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772711 (0.0):
aparam subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ yad uta duḥkhajñānaṃ / samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ kṣayajñānam anutpādajñānaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109105 (0.0):
yad uta duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ kṣayajñānam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12017110 (0.016):
nirodhālaṃbanabhāgo vā. tat samudayajñānaṃ nirodhājñānaṃ ca. mārgajñānaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2053495 (0.041):
darśanañcaikārthakamiti | kiñca bhagavānāha duḥkhajñānaṃ samudaya[jñānaṃ] / nirodha[jñānaṃ] mārgajñānam iti | na tvāha kṣāntiriti | ato jñāyate
mārgajñānam, dharmajñānam, anvayajñānam, saṃvṛtijñānam, paracittajñānam,
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090742 (0.0):
(EĀ.Trip 29.2) dve jñāne śaikṣasya bahukare bhavataḥ / dharmajñānam / anvayajñānaṃ ca / evaṃ / paracittajñānaṃ saṃvṛtijñānaṃ ca / duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ ca /
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562386 (0.0):
9 jñānāni katamāny ekādaśa duḥkhajñānaṃ. peyālaṃ. yāvat kṣayajñānam / anutpādajñānaṃ dharmajñānam anvayajñānaṃ saṃvṛtijñānaṃ paracittajñānaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24063441 (0.0):
saṃvṛtijñānaṃ duḥkhajñānaṃ samudayañṇyānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ / paracittajñānaṃ kṣayajñānamanutpādajñānaṃ ca /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24854983 (5.960):
kṣayajñānamanutpādajñānam / iyaṃ tāvat ṣaḍvidhā prajñā / saptavidhā punaḥ / dharmajñānamanvayajñānaṃ saṃvṛtijñānamabhijñājñānaṃ lakṣaṇajñānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750998 (5.960):
| duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ kṣayajñānam / anutpādajñānaṃ dharmajñānam anvayajñānaṃ saṃvṛtijñānaṃ paricayajñānaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109117 (5.960):
yad uta duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ kṣayajñānam
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24063429 (5.960):
ityetāni daśa jñānāni bhavanti yaduta dharmajñānamanvayajñānaṃ / saṃvṛtijñānaṃ duḥkhajñānaṃ samudayañṇyānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24063885 (5.960):
tajjñānaṃ catvāri jñānāni dharmajñānamanvayajñānaṃ saṃvṛtijñānaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12017502 (0.015):
niḥsaraṇataś ca manasikurvato yad anāsravaṃ jñānam. idam ucyate / nirodhajñānam iti. mārgajñānaṃ katamat. mārgaṃ mārgato nyāyataḥ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4525358 (0.024):
paracittajñānaṃ dharmajñānam anvayajñānaṃ duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24854965 (0.024):
caikadhyamabhisaṃkṣipya trayodaśavidhā veditavyā / satyeṣu duḥkhajñānaṃ / samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānam / niṣṭhāyāṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090749 (0.024):
paracittajñānaṃ saṃvṛtijñānaṃ ca / duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ ca /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2050644 (0.024):
nirodhasatyamātrama | bhagavānāha catvāri jñānāni duḥkhajñānaṃ / samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānamiti | tāni
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2058693 (0.024):
| kasmāt | dharmajñānamanvayajñānaṃ paracittajñānaṃ duḥkhajñānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750988 (0.024):
| duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ kṣayajñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951134 (0.024):
uta duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772713 (0.024):
aparam subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ yad uta duḥkhajñānaṃ / samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ kṣayajñānam anutpādajñānaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109105 (0.024):
yad uta duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ kṣayajñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951144 (0.028):
uta duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ / 20824 kṣayajñānam anutpādajñānaṃ dharmajñānaṃ anvayajñānaṃ saṃvṛttijñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772721 (0.028):
samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ kṣayajñānam anutpādajñānaṃ / dharmajñānaṃ anvayajñānaṃ saṃvṛttijñānaṃ parijayajñānaṃ (PSP1: 209)
kṣayajñānam, anutpādajñānaṃ ceti // / 94. pañca jñānāni / tadyathā ādarśanajñānam, samatājñānam,
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24063443 (0.0):
saṃvṛtijñānaṃ duḥkhajñānaṃ samudayañṇyānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ / paracittajñānaṃ kṣayajñānamanutpādajñānaṃ ca /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2053347 (0.017):
darśanamātraṃ na jñānam | kṣayajñānamanutpādajñānaṃ,
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562377 (0.017):
9 jñānāni katamāny ekādaśa duḥkhajñānaṃ. peyālaṃ. yāvat kṣayajñānam / anutpādajñānaṃ dharmajñānam anvayajñānaṃ saṃvṛtijñānaṃ paracittajñānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750992 (0.017):
| duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ kṣayajñānam / anutpādajñānaṃ dharmajñānam anvayajñānaṃ saṃvṛtijñānaṃ paricayajñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951140 (0.017):
uta duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ / 20824 kṣayajñānam anutpādajñānaṃ dharmajñānaṃ anvayajñānaṃ saṃvṛttijñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772717 (0.017):
samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ kṣayajñānam anutpādajñānaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109111 (0.017):
yad uta duḥkhajñānaṃ samudayajñānaṃ nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ kṣayajñānam / anutpādajñānaṃ dharmajñānam anvayajñānaṃ saṃvṛtijñānaṃ parijayajñānaṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12564790 (0.022):
duḥkhasamudayanirodhamārgān bhāvayati na vibhāvayati / nānutpādajñānaṃ na / kṣayajñānaṃ nābhisaṃskārajñānaṃ bhāvayati na vibhāvayati / na
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12019571 (0.030):
dravyasvalakṣaṇasaṃtīraṇaparimārgaṇāśayaṃ paracittajñānaṃ. na caiva / kṣayajñānam anutpādajñānaṃ ceti tābhyām asaṃgṛhītaṃ. ānantaryamārgaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2058566 (0.033):
catvāri satyajñānāni, kṣayajñānamanutpādajñānamiti |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2053738 (0.033):
bhavatoktavat bhavati | tadā kṣayajñānamanutpādajñānaṃ na sāmīcī bhavati |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12016111 (0.037):
asaṃtīraṇāparimārgaṇāśayaṃ. tadbhāvaḥ. tasmāt. kṣayajñānam anutpādajñānaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24063074 (0.038):
kṣayajñānamanutpādajñānaṃ cocyate / / te punaḥ prathamodite // VAkK_7.4 //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12016351 (0.038):
adṛṣṭisvabhāve satī kṣayajñānam anutpādajñānaṃ cocyate. / te punaḥ prathamodite.
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11302361 (0.041):
caturvidhaṃ buddhānāṃ jñānam ādarśajñānaṃ samatājñānaṃ pratyavekṣājñānaṃ
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4645569 (0.041):
caturvidhaṃ buddhānāṃ jñānamādarśajñānaṃ samatājñānaṃ pratyavekṣājñānaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12027071 (0.060):
mārgadharmānvayakṣayānutpādaparacittasaṃvṛtijñānasvabhāvety abhisamasya
Vinitadeva: Samtanantarasiddhitika (with mula text; reconstructed) (bsa061_u.htm.txt) 6693032 (0.063):
sarvadharmasvabhāvatathatājñānam, pratyavekṣaṇajñānena ca sarvavastujñānam
pratyavekṣaṇājñānam, kṛtyānuṣṭhānajñānam, suviśuddhadharmadhātujñānaṃ ceti
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11302366 (0.021):
caturvidhaṃ buddhānāṃ jñānam ādarśajñānaṃ samatājñānaṃ pratyavekṣājñānaṃ / kṛtyānuṣṭhānajñānaṃ ca | ādarśajñānam acalaṃ trīṇi jñānāni tadāśritāni
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4645574 (0.021):
caturvidhaṃ buddhānāṃ jñānamādarśajñānaṃ samatājñānaṃ pratyavekṣājñānaṃ / kṛtyānuṣṭhānajñānaṃ ca | ādarśajñānamacalaṃ trīṇī jñānāni tadāśritāni
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896351 (0.052):
samatājñānena pratyavekṣaṇājñānena kṛtyānuṣṭhānajñānena ca iti /"
95. dve satye / tadyathā saṃvṛtisatyam, paramārthasatyaṃ ceti //
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090415 (0.0):
(EĀ.Trip 28.4) dve satye / saṃvṛtisatyaṃ paramārthasatyaṃ ca /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2019561 (0.0):
kiñcāha bhagavān dve satye paramārthasatyaṃ saṃvṛtisatyamiti |
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24052652 (0.0):
catvāryapi satyānyuktāni bhagavatā / / dve api satye saṃvṛtisatyaṃ paramārthasatyaṃ ca /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24866312 (0.019):
satyaṃ na dvitīyamasti / dvividhaṃ satyam / saṃvṛtisatyaṃ paramārthasatyaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1946711 (0.021):
bhagavān nopadiśati yat saṃvṛtisatyaṃ tat paramārthasatyamiti | na ca yat
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11645087 (0.021):
khalv ayaṃ satyabhedo bauddhair āśritaḥ saṃvṛtisatyaṃ paramārthasatyam / iti, nāyam upapadyate. saṃvṛteḥ satyatvābhāvāt. mithyāparyāyo hi
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1946718 (0.026):
bhagavān nopadiśati yat saṃvṛtisatyaṃ tat paramārthasatyamiti | na ca yat / paramārthasatyaṃ tat saṃvṛtisatyamiti | ato vacanadvayaṃ na virudhyate |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19466269 (0.026):
saṃvṛterabhāvāt satyadvayaṃ saṃvṛtisatyaṃ paramārthasatyaṃ ceti yaduktam
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19445959 (0.038):
saṃvṛtisvabhāvatayā saṃvṛtisatye 'ntarbhavanti, nirodhasatyaṃ tu / paramārthasatye, iti na kaścidvirodhaḥ //
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25848679 (0.041):
katamatsatyadvayam? lokasaṃvṛtisatyaṃ ca paramārthasatyaṃ ca | tatra
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090794 (0.050):
(EĀ.Trip 29.4) dve satye śaikṣasya bahukare bhavataḥ / / saṃvṛtisatyaṃ paramārthasatyaṃ ca //
madhyantavibhagatika.html 19084944 (0.053):
uktaṃ saṃvṛtisatyaṃ // / idānīṃ paramārthasatyaṃ vaktavyam ityata āha
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24052764 (0.056):
paramārthasatyam / / yathānyena tathā saṃvṛtisatyam iti pūrvācāryāḥ /
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28800505 (0.057):
audārikasūkṣmatatvaṃ punaḥ saṃvṛtiparamārthasatyaṃ tan mūlatatve kathaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24052719 (0.057):
satyamevāhurna mṛṣetyetatsaṃvṛtisatyam / / atonyathā paramārtha satyam /
96. caturāryasatyeṣu ṣoḍaśa kṣāntijñānalakṣaṇāḥ / tadyathā duḥkhe
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11910942 (0.050):
dharmajñānakṣāntiprāpter duḥkhe dharmajñānaprāptis tasmād eva hetudvayād
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11895661 (0.050):
iti yo doṣa uktaḥ. sa na saṃbhavati. yadā tarhi phalaprāptiḥ. tadā duḥkhe / dharmajñānakṣāntitatsahabhuvāṃ vihānir iti phalaprāptāv anāryaḥ syād iti
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25847455 (0.053):
ānantaryamārgalakṣaṇaḥ duḥkhe dharmajñānakṣāntikṣaṇaḥ ekaḥ |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11917022 (0.053):
kliṣṭāḥ. vipākahetujātā vipākajāḥ. duḥkhe dharmajñānakṣāntitatsahabhuvaḥ
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14594086 (0.056):
(AK 6.28 Bh) darśitam | duḥkhe dharmajñānakṣāntidharmajñāne ca
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14594097 (0.060):
kāmāvacarakleśapratipakṣatayā jñātavye duḥkhe / dharmajñānakṣāntidharmajñānayor udāharaṇā(ṇa)diṅmātratvena anyeṣām api
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14593881 (0.061):
duḥkhākhyaṃ satyam | {p. 291} tasmin duḥkhe dharmajñānakṣāntiḥ [37.13] / svarūpajñānayogyatā | duḥkhasākṣātsaṃkā(kṣātkā)rijñānopajananayogyaḥ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23997030 (0.062):
duḥkhe dharmajñānakṣāntitatsahabhuvāmalābha ityapare /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11895616 (0.062):
ihāpy alābha eveti. duḥkhe dharmajñānakṣāntitatsahabhuvāṃ ity apara iti
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19453709 (0.062):
uṣmagatādicaturnirvedhabhāgīyadvāreṇa duḥkhe / dharmajñānakṣāntyādipañcadaśakṣaṇalakṣaṇasya darśanamārgasya, tataḥ paraṃ
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14593951 (0.063):
'yam āśayaś cittasaṃtatyavasthāviśeṣas tasyo^3tpādanāt | duḥkhe / dharmajñānakṣāntikṣaṇasyārthakriyām upadarśya duḥkhe dharmajñānakṣaṇasya
dharmajñānakṣāntiḥ, duḥkhe dharmajñānam, duḥkhe 'nvayajñānakṣāntiḥ, duḥkhe
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404649 (0.0):
prabhedaśaḥ śunardarśanamārgo laukikāgradharmānantaraṃ duḥkhe / dharmajñānakṣāntiḥ, duḥkhe dharmajñānaṃ duḥkhe 'nvayajñānakṣāntiḥ duḥkhe
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404656 (0.0):
dharmajñānakṣāntiḥ, duḥkhe dharmajñānaṃ duḥkhe 'nvayajñānakṣāntiḥ duḥkhe / 'nvayajñānaṃ samudaye dharmajñānakṣāntiḥ samudaye dharmajñānaṃ samudaye
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404667 (0.0):
'nvayajñānaṃ samudaye dharmajñānakṣāntiḥ samudaye dharmajñānaṃ samudaye
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404752 (0.0):
prajahāti / tasmāducyate duḥkhe dharmajñānakṣāntiriti // duḥkhe
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14593821 (0.0):
dharmajñānakṣāṃtiḥ, duḥkhe dharmajñānam | duḥkhe 'nvayajñānakṣāṃtiḥ, / duḥkhe anvayajñānam | samudaye dharmajñānakṣāntiḥ, samudaye dharmajñānam |
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24055381 (0.0):
yathā ca kāmāvacare duḥkhe dharmajñānakṣāntirdharmajñānaṃ cotpadyate
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11884625 (0.0):
ceti. navabhir iti. tatraivam abhisamayakramaḥ. duḥkhe dharmajñānakṣāntiḥ. / duḥkhe dharmajñānaṃ. duḥkhe 'nvayajñānakṣāntiḥ. duḥkhe 'nvayajñānaṃ.
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2053369 (0.009):
kṣāntayo na jñānam | (pṛ) ājñātamājñāsyāmītyata ājñāsyāmīndriyam | yadi / duḥkhe dharmakṣāntirjñānam | duḥkhe dharmakṣāntirjñātaiva duḥkhe
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090374 (0.010):
(EĀ.Trip 28.25) duḥkhe dharmajñānaṃ duḥkhe 'nvayajñānaṃ ca /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090755 (0.010):
nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ ca / duḥkhe dharmajñānaṃ duḥkhe 'nvayajñānaṃ ca
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11999245 (0.010):
jñānāni bhāvyaṃte. duḥkhe dharmajñānaṃ duḥkhe 'nvayajñānaṃ yāvan
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404794 (0.013):
yaduttaramanvaya eṣa āryadharmāṇām / tasmāducyate duḥkhe / anvayajñānakṣāntiḥ // duḥkhe anvayajñānaṃ katamat / tadanantaramanāsravaṃ
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14593812 (0.014):
bhāvanāmārgavyudāsena[60]darśanamārga [37.12] ity u^8ktam | duḥkhe / dharmajñānakṣāṃtiḥ, duḥkhe dharmajñānam | duḥkhe 'nvayajñānakṣāṃtiḥ,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11884634 (0.014):
duḥkhe dharmajñānaṃ. duḥkhe 'nvayajñānakṣāntiḥ. duḥkhe 'nvayajñānaṃ. / samudaye dharmajñānakṣāntiḥ. samudaye dharmajñānaṃ. samudaye
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12016644 (0.015):
praty evam ucyate. kadācid dhi prayogavaśād duḥkhe 'nvayajñānakṣāntiṃ / duḥkhe 'nvayajñānaṃ ca jñātuṃ saṃbhavati. aṣṭamaṃ ca samudayānvayajñānam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11910904 (0.017):
nyūnatvaṃ tasyāś ca viśiṣṭatvaṃ. duḥkhe dharmajñānakṣānter duḥkhe / dharmajñānaṃ viśiṣṭaṃ tadvadhyakleśaprāpter vimuktatvāt.
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404775 (0.017):
kleśebhyo vimuktiṃ sākṣātkaroti / tasmāducyate duḥkhe dharmajñānamiti / / duḥkhe anvayajñānakṣāntiḥ katamā / duḥkhe dharmajñānakṣāntyāṃ duḥkhe
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11910729 (0.028):
hetuḥ. [Tib. 195a] yasmān na pūrvataraṃ phalaṃ. pūrvataraṃ hi duḥkhe / dharmajñānaṃ duḥkhe dharmajñānakṣāntibhyaḥ. tasyotpannatvāt. tāsāṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24063269 (0.028):
duḥkhe dharmajñānakṣāntiṃ dharmajñānaṃ ca /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12016631 (0.028):
darśanamārgasya. duḥkhe dharmajñānakṣāntiṃ dharmajñānaṃ ceti saṃbhavaṃ
dharmajñānam, samudaye 'nvayajñānakṣāntiḥ, samudaye 'nvayajñānam / nirodhe
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404667 (0.0):
dharmajñānakṣāntiḥ, duḥkhe dharmajñānaṃ duḥkhe 'nvayajñānakṣāntiḥ duḥkhe / 'nvayajñānaṃ samudaye dharmajñānakṣāntiḥ samudaye dharmajñānaṃ samudaye
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14593830 (0.0):
duḥkhe anvayajñānam | samudaye dharmajñānakṣāntiḥ, samudaye dharmajñānam |
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24055459 (5.960):
evaṃ samanantarotpattikrameṇa śeṣe samudaye 'nvayajñānakṣāntiḥ samudaye / 'nvayajñānam kāmāvacaraduḥkhanirodhe dharmajñānakṣāntirnirodhe
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11884641 (0.011):
samudaye dharmajñānakṣāntiḥ. samudaye dharmajñānaṃ. samudaye / 'nvayajñānakṣāntiḥ. samudaye 'nvayajñānaṃ. nirodhe dharmajñānakṣāntiḥ.
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24055476 (0.019):
dharmajñānaṃ śeṣe nirodhe 'nvayajñānakṣāntirnirodhe 'nvayajñānaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11884632 (0.020):
duḥkhe dharmajñānaṃ. duḥkhe 'nvayajñānakṣāntiḥ. duḥkhe 'nvayajñānaṃ. / samudaye dharmajñānakṣāntiḥ. samudaye dharmajñānaṃ. samudaye
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11884651 (0.025):
nirodhe dharmajñānaṃ. nirodhe 'nvayajñānakṣāntiḥ. nirodhe 'nvayajñānaṃ.
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404680 (0.026):
'nvayajñānakṣāntiḥ samudaye 'nvayajñānaṃ nirodhe dharmajñānakṣāntiḥ
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14593843 (0.026):
samudaye 'nvayajñānakṣāntiḥ, samudaye 'nvayajñānam | nirodhe / dharmajñānakṣāntiḥ, nirodhe dharmajñānam | nirodhe 'nvayajñānakṣāntiḥ,
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090374 (0.037):
(EĀ.Trip 28.26) samudaye dharmajñānaṃ samudaya 'nvayajñānaṃ ca /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090381 (0.042):
(EĀ.Trip 28.27) nirodhe dharmajñānaṃ nirodhe 'nvayajñānaṃ ca /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090760 (0.042):
nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ ca / duḥkhe dharmajñānaṃ duḥkhe 'nvayajñānaṃ ca / / nirodhe dharmajñānaṃ nirodhe 'nvayajñānaṃ ca / mārge dharmajñānaṃ mārge
dharmajñānakṣāntiḥ, nirodhe dharmajñānam, nirodhe 'nvayajñānakṣāntiḥ,
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404678 (0.0):
'nvayajñānaṃ samudaye dharmajñānakṣāntiḥ samudaye dharmajñānaṃ samudaye
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404692 (0.0):
nirodhe dharmajñānaṃ nirodhe 'nvayajñānakṣāntiḥ nirodhe 'nvayajñānaṃ mārge
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14593838 (0.0):
samudaye 'nvayajñānakṣāntiḥ, samudaye 'nvayajñānam | nirodhe
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14593849 (0.0):
dharmajñānakṣāntiḥ, nirodhe dharmajñānam | nirodhe 'nvayajñānakṣāntiḥ, / nirodhe 'nvayajñānam | mārge dharmajñānakṣāntiḥ, mārge dharmajñāna[m] |
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24055476 (0.0):
'nvayajñānam kāmāvacaraduḥkhanirodhe dharmajñānakṣāntirnirodhe
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24055493 (0.0):
kāmavacaraduḥkhapratipakṣamārge dharmajñānakṣāntirmārge dharmajñānaṃ śeṣe
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11884647 (0.0):
'nvayajñānakṣāntiḥ. samudaye 'nvayajñānaṃ. nirodhe dharmajñānakṣāntiḥ.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11884656 (0.0):
nirodhe dharmajñānaṃ. nirodhe 'nvayajñānakṣāntiḥ. nirodhe 'nvayajñānaṃ.
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090381 (0.010):
(EĀ.Trip 28.27) nirodhe dharmajñānaṃ nirodhe 'nvayajñānaṃ ca /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090767 (0.010):
nirodhajñānaṃ mārgajñānaṃ ca / duḥkhe dharmajñānaṃ duḥkhe 'nvayajñānaṃ ca / / nirodhe dharmajñānaṃ nirodhe 'nvayajñānaṃ ca / mārge dharmajñānaṃ mārge
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090388 (0.011):
(EĀ.Trip 28.27) nirodhe dharmajñānaṃ nirodhe 'nvayajñānaṃ ca / / (EĀ.Trip 28.28) mārge dharmajñānaṃ mārge 'nvayajñānaṃ ca /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11884665 (0.013):
mārge dharmajñānakṣāntiḥ. mārge dharmajñānaṃ. mārge 'nvayajñānakṣāntiḥ.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11884676 (0.026):
mārge 'nvayajñānam. iti ṣoḍaśa kṣaṇā abhisamaya ity ucyante. tatra duḥkhe / dharmajñānakṣāntir yāvan mārge 'nvayajñānakṣāntir iti pañcadaśa
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12012163 (0.031):
jñānāni. duḥkhe dharmajñānaṃ yāvan mārge dharmajñānaṃ. mārge / 'nvayajñānasya bhāvanāmārgasaṃgṛhītatvāt. aṣṭau ca sapta ca paṃcadaśa
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404653 (0.031):
dharmajñānakṣāntiḥ, duḥkhe dharmajñānaṃ duḥkhe 'nvayajñānakṣāntiḥ duḥkhe / 'nvayajñānaṃ samudaye dharmajñānakṣāntiḥ samudaye dharmajñānaṃ samudaye
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14593820 (0.031):
duḥkhe anvayajñānam | samudaye dharmajñānakṣāntiḥ, samudaye dharmajñānam |
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217257 (0.031):
dharmajñānakṣāntiḥ, duḥkhe dharmajñānam, duḥkhe 'nvayajñānakṣāntiḥ, duḥkhe / 'nvayajñānam / samudaye dharmajñānakṣāntiḥ, (Dhs, Vaidya 336) samudaye
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7883639 (0.038):
mitrakāmāścetyādi dhārayitavyāntaṃ sugamam / iti mārge dharmajñānakṣāntiḥ / / sā dṛṅmārge trayodaśaṃ talliṅgam //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430099 (0.042):
iti / pratisatyaṃ / dharmajñānakṣāntirdharmajñānamanvayajñānakṣāntiranvayajñānamityevaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11976945 (0.045):
dharmajñānaṃ nirodhe yan mārge vā bhāvanāpathe
'nvayajñānakṣāntiḥ, mārge 'nvayajñānaṃ ceti //
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404692 (0.0):
nirodhe dharmajñānaṃ nirodhe 'nvayajñānakṣāntiḥ nirodhe 'nvayajñānaṃ mārge / dharmajñānakṣāntiṃ mārge dharmajñānaṃ mārge 'nvayajñānakṣāntiḥ mārge
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14593849 (0.0):
dharmajñānakṣāntiḥ, nirodhe dharmajñānam | nirodhe 'nvayajñānakṣāntiḥ, / nirodhe 'nvayajñānam | mārge dharmajñānakṣāntiḥ, mārge dharmajñāna[m] |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11884665 (0.0):
nirodhe dharmajñānaṃ. nirodhe 'nvayajñānakṣāntiḥ. nirodhe 'nvayajñānaṃ. / mārge dharmajñānakṣāntiḥ. mārge dharmajñānaṃ. mārge 'nvayajñānakṣāntiḥ.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11884677 (0.026):
dharmajñānakṣāntir yāvan mārge 'nvayajñānakṣāntir iti pañcadaśa
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090388 (0.028):
(EĀ.Trip 28.28) mārge dharmajñānaṃ mārge 'nvayajñānaṃ ca /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090767 (0.028):
/ nirodhe dharmajñānaṃ nirodhe 'nvayajñānaṃ ca / mārge dharmajñānaṃ mārge
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24055486 (0.031):
kāmavacaraduḥkhapratipakṣamārge dharmajñānakṣāntirmārge dharmajñānaṃ śeṣe
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404663 (0.031):
'nvayajñānakṣāntiḥ samudaye 'nvayajñānaṃ nirodhe dharmajñānakṣāntiḥ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404679 (0.032):
nirodhe dharmajñānaṃ nirodhe 'nvayajñānakṣāntiḥ nirodhe 'nvayajñānaṃ mārge
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404653 (0.033):
dharmajñānakṣāntiḥ, duḥkhe dharmajñānaṃ duḥkhe 'nvayajñānakṣāntiḥ duḥkhe
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217253 (0.033):
dharmajñānakṣāntiḥ, duḥkhe dharmajñānam, duḥkhe 'nvayajñānakṣāntiḥ, duḥkhe
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11884623 (0.042):
duḥkhe dharmajñānaṃ. duḥkhe 'nvayajñānakṣāntiḥ. duḥkhe 'nvayajñānaṃ.
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24055493 (0.050):
mārge 'nvayajñānakṣāntirmārge 'nvayajñānam /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919158 (0.054):
samanupaśyati/}}// [iti mārge 'nvayajñānakṣāntiḥ] / 11508 na subhūte saṃskṛtadhātur asaṃskṛtadhātuṃ samanupaśyati/ nāpy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 741245 (0.054):
samanupaśyati iti mārge 'nvayajñānakṣāntiḥ na subhūte saṃskṛtadhātur
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12012163 (0.055):
jñānāni. duḥkhe dharmajñānaṃ yāvan mārge dharmajñānaṃ. mārge / 'nvayajñānasya bhāvanāmārgasaṃgṛhītatvāt. aṣṭau ca sapta ca paṃcadaśa
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12081493 (0.063):
darśanamārge duḥkhe dharmajñānakṣāntirddamānāmanuśayānāṃ vāsanāṃ
97. tatra duḥkhasatye catvāra ākārāḥ / tadyathā anityataḥ, duḥkhataḥ,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696243 (0.047):
jñātvā pañcopādānaskandhā rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato / duḥkhataḥ śūnyato 'nātmataś ca deśitāḥ | sa saṃskārānityatāṃ viditvā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25859466 (0.052):
riktato 'sārato rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato duḥkhataḥ śūnyato / 'nātmataḥ, na sa pūrvāntaṃ pratisarati | kiṃ nvahamabhūvamatīte 'dhvani,
madhyantavibhagatika.html 19091060 (0.055):
tatra kāyasmṛtyupasthānabhāvanā anityato duḥkhataḥ śūnyato'nātmato'pi
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862261 (0.055):
śrāvakapiṭake ca satyanāṃ ṣoḍaśākārāḥ paṭhayante / duḥkhamanityato / duḥkhato 'nātmataḥ śūnyataśca parijñeyam / samadayo hetutaḥ samudayataḥ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4531096 (0.060):
duḥkhasāmānyalakṣaṇe yairākārairyogine duḥkhasatyaṃ vyavacārayanti, / tadyathānityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmataśca //
madhyantavibhagatika.html 19077603 (0.062):
bālajanaparikalpitadharmasvabhāvaśūnyatāyāś ca yad darśanam anityato / duḥkhataḥ śūnyato'nātmataḥ samudāyādito vā yad darśanaṃ tat teṣāṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495674 (0.062):
asatyato 'saktataḥ asārato rogato gaḥḍataḥ śalyato 'nityataḥ duḥkhataḥ / śūnyato 'nātmataḥ samanupaśyati, sa na pūrvāntaṃ pratisarati -
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11991003 (0.062):
nānyathā. āryais tu yathaitāni satyāni. tathā dṛṣṭāni. duḥkhasatyaṃ / duḥkhata anityataḥ śūnyato 'nātmataś ca. evaṃ yāvan mārgo mārgataḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928527 (0.063):
'ghato 'nityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmato manasikaroti. sa tān dharmān
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24054280 (0.063):
caturbhirākāraiḥ paśyati / / anityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmataśca /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24064511 (0.063):
anityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmataḥ hetutaḥ samudayataḥ prabhavataḥ
śūnyataḥ, anātmataśceti // / 98. samudayasatye catvāra ākārāḥ / tadyathā hetutaḥ, samudayataḥ,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11991003 (0.030):
nānyathā. āryais tu yathaitāni satyāni. tathā dṛṣṭāni. duḥkhasatyaṃ / duḥkhata anityataḥ śūnyato 'nātmataś ca. evaṃ yāvan mārgo mārgataḥ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24064511 (0.041):
anityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmataḥ hetutaḥ samudayataḥ prabhavataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233077 (0.041):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati tac cānityato duḥkhato / 'nātmataḥ śāntato rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghataḥ parataḥ pralopadharmataś
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4531095 (0.042):
duḥkhasāmānyalakṣaṇe yairākārairyogine duḥkhasatyaṃ vyavacārayanti, / tadyathānityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmataśca //
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25859466 (0.044):
riktato 'sārato rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato duḥkhataḥ śūnyato / 'nātmataḥ, na sa pūrvāntaṃ pratisarati | kiṃ nvahamabhūvamatīte 'dhvani,
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24054280 (0.048):
caturbhirākāraiḥ paśyati / / anityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmataśca /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696243 (0.049):
jñātvā pañcopādānaskandhā rogato gaṇḍataḥ śalyato 'ghato 'nityato / duḥkhataḥ śūnyato 'nātmataś ca deśitāḥ | sa saṃskārānityatāṃ viditvā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862261 (0.053):
śrāvakapiṭake ca satyanāṃ ṣoḍaśākārāḥ paṭhayante / duḥkhamanityato / duḥkhato 'nātmataḥ śūnyataśca parijñeyam / samadayo hetutaḥ samudayataḥ
madhyantavibhagatika.html 19077604 (0.053):
bālajanaparikalpitadharmasvabhāvaśūnyatāyāś ca yad darśanam anityato / duḥkhataḥ śūnyato'nātmataḥ samudāyādito vā yad darśanaṃ tat teṣāṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928527 (0.053):
'ghato 'nityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmato manasikaroti. sa tān dharmān
madhyantavibhagatika.html 19091060 (0.057):
tatra kāyasmṛtyupasthānabhāvanā anityato duḥkhataḥ śūnyato'nātmato'pi
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19453693 (0.057):
aśubhānāpānasmṛtismṛtyupasthānabhāvanā niṣpattikrameṇa anityato duḥkhata / śūnyato 'nātmataśca ityetaiḥ ṣoḍaśabhirākāraiḥ duḥkhādisatyaṃ paśyataḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738196 (0.057):
riktataḥ asārataḥ rogataḥ gaṇḍataḥ śalyataḥ aghataḥ anityataḥ duḥkhataḥ / śūnyataḥ anātmataḥ samanupaśyati, na sa pūrvāntaṃ pratisarati - kiṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495676 (0.058):
asatyato 'saktataḥ asārato rogato gaḥḍataḥ śalyato 'nityataḥ duḥkhataḥ / śūnyato 'nātmataḥ samanupaśyati, sa na pūrvāntaṃ pratisarati -
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522614 (0.060):
asārataḥ rogataḥ, gaṇḍataḥ, aghataḥ, anityataḥ, duḥkhataḥ, śūnyataḥ, / anātmataḥ | iti | / ya imaṃ pratītyasamutpādamiti ādhyātmikapratītyasamutpādam | yadimaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12017465 (0.062):
samudayajñānaṃ katamat. sāsravaṃ hetukaṃ hetutaḥ samudayataḥ prabhavataḥ / pratyayataś ca manasikurvato yad anāsravaṃ jñānam. idam ucyate
madhyantavibhagatika.html 19090922 (0.062):
sa hi vedanāṃ svarūpataḥ kāraṇataḥ kāryato'nityato / duḥkhataścopaparīkṣamāṇaḥ samudayasatyam avatarati tṛṣṇāṃ tat
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25801635 (0.064):
so 'pakramya tāmeva striyamaśubhato manasikuryāt, anityato duḥkhataḥ / śūnyato 'nātmato manasikuryāt | iti vistaraḥ ||
prabhavataḥ, pratyayataśceti // / 99. nirodhasatye catvāra ākārāḥ / tadyathā nirodhataḥ, śāntataḥ,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6324187 (0.032):
samudayasatyasya tadyathā hetutaḥ, samudayataḥ, prabhavataḥ, pratyayataśca
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862267 (0.046):
duḥkhato 'nātmataḥ śūnyataśca parijñeyam / samadayo hetutaḥ samudayataḥ / prabhavataḥ pratyayataśca / nirodho nirodhataḥ śāntataḥ praṇītato
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24064514 (0.053):
anityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmataḥ hetutaḥ samudayataḥ prabhavataḥ / pratyayataḥ / / astyetasthānamastyetadvastviti /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12017465 (0.055):
samudayajñānaṃ katamat. sāsravaṃ hetukaṃ hetutaḥ samudayataḥ prabhavataḥ / pratyayataś ca manasikurvato yad anāsravaṃ jñānam. idam ucyate
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24054335 (0.057):
samudayaṃ caturbhirhetutaḥ samudayataḥ prabhavataḥ pratyayataśca /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12017495 (0.061):
nirodhajñānaṃ katamat. nirodhaṃ nirodhataḥ śāntataḥ. praṇītato / niḥsaraṇataś ca manasikurvato yad anāsravaṃ jñānam. idam ucyate
praṇītataḥ, niḥsaraṇataśceti // / 100. mārgasatye catvāra ākārāḥ / tadyathā mārgataḥ, nyāyataḥ,
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24054341 (0.051):
nirodhaṃ caturbhiḥ nirodhataḥ śāntataḥ praṇītato niḥsaraṇataśca /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12017495 (0.055):
nirodhajñānaṃ katamat. nirodhaṃ nirodhataḥ śāntataḥ. praṇītato / niḥsaraṇataś ca manasikurvato yad anāsravaṃ jñānam. idam ucyate
pratipattitaḥ, nairyāṇika(ta)śceti // / 101. catvāraḥ samādhayaḥ / tadyathā ālokasamādhiḥ, vṛtāsamādhiḥ,
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24054346 (0.064):
mārgaṃ caturbhirmārgato nyāyataḥ pratipattito nairyāṇikataśca / / eṣāṃ tu viśeṣaṇam paścādvakṣayāmaḥ /
ekādaśapratiṣṭhasamādhiḥ, ānantaryasamādhiśceti // / 102. tatrāṣṭau[puruṣa] pugdalāḥ / tadyathā
srotaāpannaphalapratipannakaḥ, srotaāpannaḥ, sakṛdāgāmiphalapratipannakaḥ,
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22408667 (0.001):
strotāpattiphalapratipakṣakaḥ strotaāpannaḥ sakṛdāgāmiphalapratipannakaḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6295245 (0.011):
tadyathā srota āpattiphalapratipannakaḥ | sakṛdāgāmiphalapratipannakaḥ |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182462 (0.011):
katame catvāraḥ / tadyathā srota āpattiphalapratipannakaḥ, / sakṛdāgāmiphalapratipannakaḥ, anāgāmiphalapratipannakaḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241568 (0.029):
prajñāyante, srotaāpattiphalaṃ srotaāpannaḥ, evaṃ sakṛdāgāmiphalaṃ / sakṛdāgāmī anāgāmiphalam anāgāmī arhattvam arhaś ca loke prajñāyate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248639 (0.029):
dharmaniyāmatā loke prajñāyate. pañca cakṣūṃṣi srotaāpattiphalaṃ / srotaāpannaḥ sakṛdāgāmiphalaṃ sakṛdāgāmī anāgāmiphalam anāgāmī arhattvam
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6296725 (0.030):
āpattiphalapratipannakasya sakṛdāgāmiphalapratipannakasya / anāgāmiphalapratipannakasya, arhatta(arhattva)phalapratipannakasya,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15184158 (0.030):
tadyathā caturṇāṃ pratipannakānāṃ srota āpattiphalapratipannakasya, / sakṛdāgāmiphalapratipannakasya, anāgāmiphalapratipannakasya,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 724359 (0.031):
samudayo na nirodho na mārgo na prāptir nābhisamayo na srotaāpannā na / srotaāpattiphalam na sakṛdāgāmī na sakṛdāgāmiphalam nānāgāmī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235968 (0.032):
sakṛdāgāmiphalam api sakṛdāgāmy apy anāgāmiphalam apy anāgāmy apy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241393 (0.032):
srotaāpannaḥ. prajñāyate. evaṃ sakṛdāgāmiphalaṃ sakṛdāgāmī anāgāmiphalam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12000439 (0.036):
srotaāpannaḥ. aṣṭamako 'pi syāt. srotaāpattiphalapratipannako 'pi syād ity
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4546159 (0.039):
sakṛdāgāmī madhyamṛdoḥ kleśaprakārasya prahāṇa mārga parisamāptau yaḥ / pudgalaḥ / anāgāmiphalapratipannakaḥ sakṛdāgāmiphalādūrdhvaṃ kāmāvacarāṇāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755785 (0.043):
nābhisamayaḥ na srotaāpanno na srotaāpattiphalaṃ na sakṛdāgāmī (LPG 22r)
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4546289 (0.043):
manuṣyeṣu vā niyamena dvau bhavau saṃsṛtya parinirvāti / ekavīcikaḥ / sakṛdāgāmyevānāgāmiphalapratipannako deveṣvevaikaṃ bhavaṃ saṃsṛtyaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15064803 (0.044):
samudayo na nirodho na mārgo na prāptir nābhisamayo na srotaāpanno na / srotaāpattiphalaṃ, na sakṛdāgāmī na sakṛdāgāmiphalaṃ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828243 (0.048):
dvayam asti, ayaṃ bālapṛthagjano 'yaṃ śraddhānusāry ayaṃ dharmānusāry ayam / aṣṭamako 'yaṃ srotaāpanno 'yaṃ sakṛdāgāmy ayam anāgāmy ayam arhann ayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828293 (0.048):
nopalabhyante, 'yaṃ bālapṛthagjano 'yaṃ śraddhānusārī, ayaṃ dharmānusārī, / ayam aṣṭamako 'yaṃ srotaāpanno 'yaṃ sakṛdāgāmy ayam anāgāmy ayam arhann
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828698 (0.048):
tathāiva bālapṛthagjanāpi na calati śraddhānusārī dharmānusārī aṣṭamakaḥ / srotaāpannaḥ sakṛdāgāmy anāgāmy arhan pratyekabuddho bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9830205 (0.048):
pudgalāḥ prajñāpyante, śraddhānusārī dharmānusāry aṣṭamakaḥ srotaāpannaḥ / sakṛdāgāmy anāgāmy arhan pratyekabuddho bodhisattvo mahāsattvaḥ tathāgato
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12004334 (0.050):
srotaāpattiphalasākṣātkriyāyai pratipannakaḥ. srotaāpannaḥ. / sakṛdāgāmiphalasākṣātkriyāyai pratipannakaḥ. sakṛdāgāmī.
sakṛdāgāmī, anāgāmiphalapratipannakaḥ, anāgāmī, arhatphalapratipannakaḥ,
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22408672 (0.0):
strotāpattiphalapratipakṣakaḥ strotaāpannaḥ sakṛdāgāmiphalapratipannakaḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6295249 (0.002):
tadyathā srota āpattiphalapratipannakaḥ | sakṛdāgāmiphalapratipannakaḥ | / anāgāmiphalapratipannakaḥ | arhattvaphalapratipannakaḥ | ayamucyate
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182467 (0.002):
katame catvāraḥ / tadyathā srota āpattiphalapratipannakaḥ, / sakṛdāgāmiphalapratipannakaḥ, anāgāmiphalapratipannakaḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241395 (0.018):
srotaāpannaḥ. prajñāyate. evaṃ sakṛdāgāmiphalaṃ sakṛdāgāmī anāgāmiphalam / anāgāmī arhattvam arhal loke prajñāyate, pratyekabodhiḥ pratyekabuddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241570 (0.018):
prajñāyante, srotaāpattiphalaṃ srotaāpannaḥ, evaṃ sakṛdāgāmiphalaṃ / sakṛdāgāmī anāgāmiphalam anāgāmī arhattvam arhaś ca loke prajñāyate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248642 (0.018):
srotaāpannaḥ sakṛdāgāmiphalaṃ sakṛdāgāmī anāgāmiphalam anāgāmī arhattvam
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6296725 (0.019):
āpattiphalapratipannakasya sakṛdāgāmiphalapratipannakasya / anāgāmiphalapratipannakasya, arhatta(arhattva)phalapratipannakasya,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15184161 (0.019):
tadyathā caturṇāṃ pratipannakānāṃ srota āpattiphalapratipannakasya, / sakṛdāgāmiphalapratipannakasya, anāgāmiphalapratipannakasya,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12006538 (0.029):
śeṣāṇāṃ pratipannakānāṃ sakṛdāgāmyanāgāmyarhattvaphalapratipannakānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272003 (0.030):
pratipannakaḥ sakṛdāgāmī bhaviṣyaty, anāgāmitāyai pratipannako anāgāmī / bhaviṣyati, arhattvapratipannako 'rhan bhaviṣyati, pratyekabuddhamārgam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235970 (0.030):
sakṛdāgāmiphalam api sakṛdāgāmy apy anāgāmiphalam apy anāgāmy apy / arhatphalam apy arhann api svapnopamo māyopamaḥ pratyekabodhir api
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12004345 (0.032):
anāgāmiphalasākṣātkriyāyai pratipannakaḥ. anāgāmī. / arhattvaphalasākṣātkrivāyai pratipannakaḥ. śraddhānusārī. dharmānusārī.
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4546289 (0.034):
manuṣyeṣu vā niyamena dvau bhavau saṃsṛtya parinirvāti / ekavīcikaḥ / sakṛdāgāmyevānāgāmiphalapratipannako deveṣvevaikaṃ bhavaṃ saṃsṛtyaṃ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4546159 (0.038):
sakṛdāgāmī madhyamṛdoḥ kleśaprakārasya prahāṇa mārga parisamāptau yaḥ / pudgalaḥ / anāgāmiphalapratipannakaḥ sakṛdāgāmiphalādūrdhvaṃ kāmāvacarāṇāṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12006624 (0.054):
phalasthā ity arhattvaphalapratipannaka eko 'nāgāmiphalasthān na
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5495768 (0.058):
anāgāmiphalasākṣātkriyāyai pratipannakaḥ anāgāmī, arhatphalasākṣātkriyāyai
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4000140 (0.061):
sakṛdāgāmiphalamapi, anāgāmy api anāgāmiphalamapi, arhann api arhattvam
arhaṃśceti // / 103. tathāṣṭau pratipugdalāḥ / tadyathā śraddhānusārī, dharmānusārī,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234541 (0.022):
sthātavyam upalambhayogena. śraddhānusārī dharmānusāry aṣṭamakaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828241 (0.022):
dvayam asti, ayaṃ bālapṛthagjano 'yaṃ śraddhānusāry ayaṃ dharmānusāry ayam / aṣṭamako 'yaṃ srotaāpanno 'yaṃ sakṛdāgāmy ayam anāgāmy ayam arhann ayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828291 (0.022):
nopalabhyante, 'yaṃ bālapṛthagjano 'yaṃ śraddhānusārī, ayaṃ dharmānusārī, / ayam aṣṭamako 'yaṃ srotaāpanno 'yaṃ sakṛdāgāmy ayam anāgāmy ayam arhann
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828461 (0.022):
bālapṛthagjano 'yaṃ śraddhānusāry ayaṃ dharmānusāry ayam aṣṭamako 'yaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828696 (0.022):
tathāiva bālapṛthagjanāpi na calati śraddhānusārī dharmānusārī aṣṭamakaḥ / srotaāpannaḥ sakṛdāgāmy anāgāmy arhan pratyekabuddho bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9830203 (0.022):
pudgalāḥ prajñāpyante, śraddhānusārī dharmānusāry aṣṭamakaḥ srotaāpannaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828264 (0.036):
bālapṛthagjanāḥ, ayaṃ śraddhānusārī, ayaṃ dharmānusārī, ayam aṣṭamako 'yaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12000460 (0.051):
arhatpratipannakādīnāṃ srotaāpattiphalapratipanno 'ṣṭamako bhavati / śraddhānusārī dharmānusārī vā tasyāpy ādyamārgalābhāt so 'pi srotaāpannaḥ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22408672 (0.052):
sakṛdāgāmī anāgāmiphalapratipannakaḥ anāgāmī arhattvaphalapratipannakaḥ / arhan saptakṛdbhavaparamaḥ kulaṃkulaḥ ekavīcikaḥ antarāparinirvāyī
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12004352 (0.054):
arhattvaphalasākṣātkrivāyai pratipannakaḥ. śraddhānusārī. dharmānusārī.
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24061147 (0.060):
sarva eva tvāryapudgalāḥ sapta bhavanti / / śraddhānusārī dharmānusārī śraddhādhimukto dṛṣṭioprāptaḥ kāyasākṣī
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15071089 (0.061):
jānāti, ayaṃ pudgalaḥ śraddhānusārī, ayaṃ pudgalo dharmānusārī, (PvsP1 1:
srotaāpannaḥ, devakulaṃkulaḥ, manuṣyakulaṃkulaḥ, sakṛdāgāmiphalaḥ,
śraddhavimuktirdṛṣṭiprāpta ekavīcīko 'nāgāmyantarāparinirvāyī
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928804 (0.052):
5. na haivānabhisaṃskāraparinirvāyī bhavati. api tu / sābhisaṃkāraparinirvāyī bhavati. 6. na haiva sābhisaṃskāraparinirvāyī
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12002373 (0.052):
sābhisaṃskāraparinirvāyiṇo 'bhjyogo 'sti. na tv asya vāhī mārgaḥ.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12003053 (0.062):
sābhisaṃskārānabhisaṃskāraparinirvāyiṇāv apy upapadyaparinirvāyyākhyāṃ
upahatyaparinirvāyī abhisaṃskāraparinirvāyī pluto 'rddhaplutaḥ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22408688 (0.044):
upapadyaparinirvāyī anabhisaṃskāraparinirvāyī sābhisaṃskāraparinirvāyī / ūrddvaṃstrotāḥ parihāṇadharmā arhan cetanādharmā arhan anurakṣaṇādharmā
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1950002 (0.044):
upapadyaparinirvāyī tridhā bhidyate upapadyanirvāyī, / sābhisaṃskāraparinirvāyī, anabhisaṃskaraparinirvāyīti |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1949952 (0.057):
'ṣṭaprabhedāḥ yaduta antarā parinirvāyī, upapadyaparinirvāyī, / anabhisaṃskāraparinirvāyī, sābhīsaṃskāraparinirvāyī, ūrdhvasrotaḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928642 (0.058):
haivānabhisaṃskāraparinirvāyī bhavati. api tu sābhisaṃskāraparinirvāyī
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928808 (0.058):
sābhisaṃkāraparinirvāyī bhavati. 6. na haiva sābhisaṃskāraparinirvāyī / bhavati. api tūrdhvaṃsrotā bhavati. 7. na haivordhvaṃsrotā bhavati. api tu
sarvāstānapluto dṛṣṭadharmasamaḥ kāyasākṣī khaṅgaśceti //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211447 (0.054):
dṛṣṭadharmaśamaḥ kāyasākṣī khaṅgaśca viṃśatiḥ // Abhs_1.24 //
104. [tadanu dvādaśākaradharmacakrapravartakaṃ(naṃ) katamat? tadyathā
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217614 (0.041):
tadatra dvādaśākāradharmacakrapravartakaṃ(naṃ?) katamat? idaṃ / duḥkhamāryasatyamiti(me) bhikṣavaḥ pūrvamananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo
idaṃ duḥkhamāryasatyamiti bhikṣavaḥ pūrvamanuśrutya teṣu dharmeṣu yoniśo
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217511 (0.0):
tadanu dvādaśākāradharmacakrapravartakaḥ / katamat / idaṃ / duḥkhamāryasatyamiti bhikṣavaḥ / pūrvamanuśrutya teṣu dharmeṣu yoniśo
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217623 (0.022):
tadatra dvādaśākāradharmacakrapravartakaṃ(naṃ?) katamat? idaṃ / duḥkhamāryasatyamiti(me) bhikṣavaḥ pūrvamananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647460 (0.025):
tatra bhagavān pañcakān bhikṣūn āmantrayate sma: 1) idaṃ duḥkham / āryasatyam iti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007843 (0.025):
paṃcakāṃ bhikṣūn āmaṃtrayate sma. idaṃ duḥkham āryasatyam iti bhikṣavaḥ / pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśomanasikurvataś cakṣur udapādi jñānaṃ
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19356428 (0.050):
tathā coktam idaṃ duḥkhasatyamiti bhikṣavaḥ pūrvamananuśruteṣu dharmeṣu"
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782833 (0.056):
[_Mvu_3.332_] pratipadāryasatyaṃ // tatra bhikṣavaḥ katamaṃ duḥkhaṃ / āryasatyaṃ // tadyathā // jātiḥ duḥkhaṃ jarā duḥkhaṃ vyādhi duḥkhaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782951 (0.061):
duḥkhanirodhagāminī pratipadāryasatyaṃ // / ___idaṃ duḥkham iti bhikṣavaḥ pūrve ananuśrutehi dharmehi yoniso
manasiṃgavataḥ(?) cakṣurudapādi / jñānamutpādi cintotpādi / cutrirudapādi
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217540 (0.025):
parijñātamiti hi bhikṣavaḥ / pūrvamanuśruya teṣu yoniso manasiṅgarvutaḥ // / iti dvitīyaḥ // idamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñātaṃ iti bhikṣavaḥ /
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217519 (0.032):
manasigavataḥ cakṣurudapādi / jñānamutpādi cittotpādi / cutrirutpādi //
bhikṣavaḥ / ityādi pūrvavaditiyaḥ // idaṃ duḥkhasamudayamāryasatvaṃ tava
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217549 (0.004):
iti dvitīyaḥ // idamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñātaṃ iti bhikṣavaḥ / / ityādi pūrvavaditi yaḥ //
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217656 (0.038):
dvitīyam / idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya parijñātamiti / bhikṣavaḥ ityādi pūrvavaditi tṛtīyam //
khalvabhijñāya prahīṇamiti hityādi tṛtīyaḥ / tathā idaṃ duḥkhanirodha
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217571 (0.021):
āryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣāt kartavyamiti hityādi / dvitīyaḥ / / idaṃ duḥkhanirodha āryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣāt kṛtamiti
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217554 (0.056):
idaṃ duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tava khalvabhijñāya prahīṇamiti hītyādi
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217680 (0.059):
idaṃ duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya prahīṇamiti hītyādi / tṛtīyam / / tathedaṃ duḥkhanirodhamāryasatyamiti hi pratyekam / idaṃ
āryasatyamiti hipratyekaḥ // idaṃ duḥkhanirodhaāryyasatyaṃ tatra
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217564 (0.033):
tathā idaṃ duḥkhanirodha āryasatyamiti hi pratyekaḥ // idaṃ duḥkhanirodha / āryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣāt kartavyamiti hityādi / dvitīyaḥ /
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217690 (0.051):
duḥkhanirodhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣātkartavyamiti hītyādi
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217699 (0.051):
dvitīyam / idaṃ duḥkhanirodhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217573 (0.052):
idaṃ duḥkhanirodha āryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣāt kṛtamiti
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783096 (0.064):
udapāsi yāvad ālokaṃ prādurabhūṣi // atha khalu punar ayaṃ duḥkhanirodho / āryasatyo sākṣīkṛto bhikṣavaḥ pūrve ananuśrutehi dharmehi yoniśo
khalvabhijñāya śākṣāt kartavyamiti hitya dvitīyaḥ / idaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217564 (0.062):
tathā idaṃ duḥkhanirodha āryasatyamiti hi pratyekaḥ // idaṃ duḥkhanirodha / āryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣāt kartavyamiti hityādi / dvitīyaḥ /
duḥkhanirodhaāryasatya tatra khalu bhijñāya śākṣāt dvitīya / tadyathā idaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217564 (0.025):
tathā idaṃ duḥkhanirodha āryasatyamiti hi pratyekaḥ // idaṃ duḥkhanirodha / āryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣāt kartavyamiti hityādi / dvitīyaḥ /
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217573 (0.049):
āryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣāt kartavyamiti hityādi / dvitīyaḥ / / idaṃ duḥkhanirodha āryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣāt kṛtamiti
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217690 (0.050):
duḥkhanirodhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣātkartavyamiti hītyādi
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217699 (0.050):
dvitīyam / idaṃ duḥkhanirodhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya
duḥkhamārgagāminī pratipadāryasatyemiti tyeka // idaṃ duḥkhamokṣagāmini
pratipa ityāryyasatyaṃ tatra khalu bhijñāya bhāvayitavyamiti hi bhikṣava
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217719 (0.045):
duḥkhamokṣagāminī pratipadityāryasatyaṃ tatra khalvabhivijñāya / bhāvayitavyamiti hi bhikṣava ityādi dvitīyam /
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217655 (0.051):
dvitīyam / idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya parijñātamiti / bhikṣavaḥ ityādi pūrvavaditi tṛtīyam //
ityādi tṛtīyaḥ / parivarta ityeva dvādaśākāradharmacakrapravarttanamiti //
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217601 (0.025):
bhātavyamiti hi bhikṣavaḥ ityādi tṛtīyaḥ / parivartta ityevaṃ / dvādaśākāradharmacakrapravartanamiti // //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020437 (0.052):
paripūrṇatriparivartadvādaśākāradharmacakrapravartanī bhagavan buddhānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17243858 (0.052):
triparivartadvādaśākāradharmacakrapravartanatāyai śikṣate. evaṃ śikṣamāṇaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23097642 (0.052):
triparivartadvādaśākāradharmacakrapravartanāya śikṣate. evaṃ śikṣamāṇaḥ
(Dhs, Vaidya 337) / Ms. C. / tadanu dvādaśākāradharmacakrapravartakaḥ / katamat / idaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217610 (0.050):
tadatra dvādaśākāradharmacakrapravartakaṃ(naṃ?) katamat? idaṃ
duḥkhamāryasatyamiti bhikṣavaḥ / pūrvamanuśrutya teṣu dharmeṣu yoniśo
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217412 (0.0):
104. [tadanu dvādaśākaradharmacakrapravartakaṃ(naṃ) katamat? tadyathā / idaṃ duḥkhamāryasatyamiti bhikṣavaḥ pūrvamanuśrutya teṣu dharmeṣu yoniśo
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217623 (0.022):
tadatra dvādaśākāradharmacakrapravartakaṃ(naṃ?) katamat? idaṃ / duḥkhamāryasatyamiti(me) bhikṣavaḥ pūrvamananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647460 (0.025):
tatra bhagavān pañcakān bhikṣūn āmantrayate sma: 1) idaṃ duḥkham / āryasatyam iti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007843 (0.025):
paṃcakāṃ bhikṣūn āmaṃtrayate sma. idaṃ duḥkham āryasatyam iti bhikṣavaḥ / pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśomanasikurvataś cakṣur udapādi jñānaṃ
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19356428 (0.050):
tathā coktam idaṃ duḥkhasatyamiti bhikṣavaḥ pūrvamananuśruteṣu dharmeṣu"
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782833 (0.056):
[_Mvu_3.332_] pratipadāryasatyaṃ // tatra bhikṣavaḥ katamaṃ duḥkhaṃ / āryasatyaṃ // tadyathā // jātiḥ duḥkhaṃ jarā duḥkhaṃ vyādhi duḥkhaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782951 (0.061):
duḥkhanirodhagāminī pratipadāryasatyaṃ // / ___idaṃ duḥkham iti bhikṣavaḥ pūrve ananuśrutehi dharmehi yoniso
manasigavataḥ cakṣurudapādi / jñānamutpādi cittotpādi / cutrirutpādi //
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217422 (0.032):
manasiṃgavataḥ(?) cakṣurudapādi / jñānamutpādi cintotpādi / cutrirudapādi
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217627 (0.053):
duḥkhamāryasatyamiti(me) bhikṣavaḥ pūrvamananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo / manasikurvataḥ cakṣurudapādi jñānamudapādi vidyodapādi bhūrirudapādītyekaṃ
ityekaparivartaka idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217641 (0.0):
manasikurvataḥ cakṣurudapādi jñānamudapādi vidyodapādi bhūrirudapādītyekaṃ / parivartakam / idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya parijñātamiti
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217655 (0.0):
dvitīyam / idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya parijñātamiti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647584 (0.021):
tat khalu duḥkham āryasatyam abhijñāyā parijñātaṃ mayeti bhikṣavaḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007933 (0.027):
mayeti pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu pūrvavat. [Tib. 243a] tat khalu / duḥkham āryasatyam abhijñayā parijñātaṃ mayeti pūrvam ananuśruteṣu
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12008475 (0.027):
bhāvanāmārgo darśitaḥ. tat khalu duḥkham āryasatyam abhijñayā parijñātam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007878 (0.037):
khalu duḥkham āryasatyam abhijñayā parijñātavyaṃ mayeti pūrvam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12008454 (0.037):
khalu duḥkham āryasatyam abhijñayā parijñātavyam ity ārabhya yāvat tat
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647497 (0.044):
kurvataś cakṣur udapādi jñānaṃ vidyā buddhir udapādi; tat khalu duḥkham / āryasatyam abhijñayā parijñeyaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783051 (0.050):
yoniśo manasikārāt* jñānaṃ udapāsi yāvad āloko prādurabhūṣi // taṃ khalu / punar imaṃ duḥkham āryasatyaṃ parijñeyaṃ ti me bhikṣavaḥ pūrve
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217669 (0.055):
duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya prahātavyamiti dvitīyam /]
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217677 (0.055):
idaṃ duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya prahīṇamiti hītyādi
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24059491 (0.058):
idaṃ duḥkhamāryasatyam / / tat khalu parijñeyaṃ tat khalu parijñātamityete trayaḥ parivartāḥ /
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217550 (0.058):
idaṃ duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tava khalvabhijñāya prahīṇamiti hītyādi
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217593 (0.062):
duḥkhamokṣagāminī pratipat // ityāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya / bhātavyamiti hi bhikṣavaḥ ityādi tṛtīyaḥ / parivartta ityevaṃ
parijñātamiti hi bhikṣavaḥ / pūrvamanuśruya teṣu yoniso manasiṅgarvutaḥ //
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217643 (0.022):
parivartakam / idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya parijñātamiti / hi (me) bhikṣavaḥ pūrvamananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasikurvata iti
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217655 (0.035):
dvitīyam / idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya parijñātamiti / bhikṣavaḥ ityādi pūrvavaditi tṛtīyam //
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647585 (0.041):
tat khalu duḥkham āryasatyam abhijñāyā parijñātaṃ mayeti bhikṣavaḥ / pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi kurvataś cakṣur udapādi, jñānaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977885 (0.044):
tittirī dvāv ikṣuyaṣṭiś ca; tayor ekaḥ phelāyāṃ, dvitīyo bhūmyāṃ. / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo vārāṇasyāṃ nagaryāṃ anyatamo gṛhapatiḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21647614 (0.063):
451.028. etarhyapyeṣā mayā labhyamānā na pratigṛhītā// / 451.029. punarapi bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ
iti dvitīyaḥ // idamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñātaṃ iti bhikṣavaḥ /
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217431 (0.025):
/ ityekaparicatakaḥ 1 idaṃ duḥkhamārya sa tatra khalvabhijñātaṃ iti
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217656 (0.045):
dvitīyam / idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya parijñātamiti / bhikṣavaḥ ityādi pūrvavaditi tṛtīyam //
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217678 (0.063):
idaṃ duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya prahīṇamiti hītyādi
ityādi pūrvavaditi yaḥ // / idaṃ duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tava khalvabhijñāya prahīṇamiti hītyādi
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217681 (0.0):
duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya prahātavyamiti dvitīyam /] / idaṃ duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya prahīṇamiti hītyādi
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217443 (0.004):
/ ityekaparicatakaḥ 1 idaṃ duḥkhamārya sa tatra khalvabhijñātaṃ iti / bhikṣavaḥ / ityādi pūrvavaditiyaḥ // idaṃ duḥkhasamudayamāryasatvaṃ tava
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007893 (0.031):
ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśomanasikurvataś cakṣur udapādīti pūrvavat. tat / khalu duḥkhasamudaya āryasatyam abhijñayā prahātavyaṃ mayeti pūrvam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007943 (0.031):
dharmeṣu pūrvavat. tat khalu duḥkhasamudaya āryasatyam abhijñayā prahīṇaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217669 (0.032):
bhikṣavaḥ ityādi pūrvavaditi tṛtīyam // / [tathedaṃ duḥkhasamudayamāryasatyamiti pratyekam / idaṃ
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14512755 (0.039):
prasannacittasya catvāry āryasatyāni pradarśitāni duḥkham āryasatyaṃ / duḥkhasamudayam āryasatyaṃ duḥkhani(34a7)rodham āryasatyaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954734 (0.039):
(6) tatra katamāni catvāryāryasatyāni? tadyathā - duḥkhamāryasatyam | / duḥkhasamudayamāryasatyam | duḥkhanirodhamāryasatyam | duḥkhanirodhagāminī
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954789 (0.039):
pañcopādānaskandhā duḥkham | idamucyate duḥkhamāryasatyam || tatra / duḥkhasamudayamāryasatyaṃ katamat? tadyathā - yeyaṃ tṛṣṇā paunarbhavikī
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18679087 (0.039):
punaḥ loke saha dharmeṇa yam idaṃ catvāry āryasatyāni / sayyathīdaṃ dūkhaṃ / āryasatyaṃ duḥkhasamudayam āryasatyaṃ duḥkhanirodha āryasatyaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217640 (0.041):
parivartakam / idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya parijñātamiti
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217656 (0.044):
dvitīyam / idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya parijñātamiti
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782818 (0.044):
sayyathīdaṃ duḥkham āryasatyaṃ duḥkhasamudayo āryasatyaṃ duḥkhanirodho
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647517 (0.046):
udapādi; tat khalu duḥkhasamudayam āryasatyam abhijñayā prahātavyaṃ mayeti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647602 (0.046):
vidyā buddhir udapādi; tat khalu duḥkhasamudayam āryasatyam abhijñayā
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217699 (0.052):
duḥkhanirodhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣātkartavyamiti hītyādi / dvitīyam / idaṃ duḥkhanirodhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217692 (0.057):
duḥkhanirodhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣātkartavyamiti hītyādi
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11975505 (0.057):
upāyapravartanān nāsti tasya sūtrasya virodhaḥ. yad idam uktam idaṃ / duḥkham āryasatyam ayaṃ duḥkhasamudayo 'yaṃ duḥkhanirodhaḥ iyaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007904 (0.058):
ananuśruteṣu dharmeṣu pūrvavat. tat khalu duḥkhanirodha āryasatyam
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217529 (0.058):
ityekaparivartaka idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya / parijñātamiti hi bhikṣavaḥ / pūrvamanuśruya teṣu yoniso manasiṅgarvutaḥ //
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217573 (0.059):
idaṃ duḥkhanirodha āryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣāt kṛtamiti
tṛtīyam // / tathā idaṃ duḥkhanirodha āryasatyamiti hi pratyekaḥ // idaṃ duḥkhanirodha
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217688 (0.016):
idaṃ duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya prahīṇamiti hītyādi / tṛtīyam / / tathedaṃ duḥkhanirodhamāryasatyamiti hi pratyekam / idaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217698 (0.028):
duḥkhanirodhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣātkartavyamiti hītyādi / dvitīyam / idaṃ duḥkhanirodhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18679091 (0.040):
āryasatyaṃ duḥkhasamudayam āryasatyaṃ duḥkhanirodha āryasatyaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782823 (0.049):
sayyathīdaṃ duḥkham āryasatyaṃ duḥkhasamudayo āryasatyaṃ duḥkhanirodho
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11975507 (0.050):
duḥkham āryasatyam ayaṃ duḥkhasamudayo 'yaṃ duḥkhanirodhaḥ iyaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954737 (0.050):
duḥkhasamudayamāryasatyam | duḥkhanirodhamāryasatyam | duḥkhanirodhagāminī
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217666 (0.054):
[tathedaṃ duḥkhasamudayamāryasatyamiti pratyekam / idaṃ / duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya prahātavyamiti dvitīyam /]
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954831 (0.058):
vyayībhāvaḥ kṣayo virāgo nirodho vyupaśamo 'staṃgamaḥ, idamucyate / duḥkhanirodhamāryasatyam || tatra duḥkhanirodhagāminī pratipadā āryasatyaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18793866 (0.060):
uttānīkaroti prakāśayati / duḥkhasamudayam āryasatyaṃ / duḥkhanirodhaṃ / duḥkhanirodhagāminīpratipadāryasatyaṃ ācikṣati
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1953795 (0.060):
duḥkhasatyaṃ, samudayasatyaṃ, nirodhasatyaṃ mārgasatyamiti | / duḥkhasatyamiti yat traidhātukam, kāmadhātuḥ avīcinarakāt
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189787 (0.060):
tadyathā duḥkhasatyaṃ samudayasatyaṃ nirodhasatyaṃ mārgasatyaṃ ca / / tatra duḥkhasatyaṃ katamat / tadyathā jātir duḥkhaṃ jarā duḥkhaṃ vyādhir
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3422283 (0.061):
duḥkhasamudayasatyaṃ nirodhasatyaṃ mārgasatyamityādyāryasatyāni catvāri
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217444 (0.063):
khalvabhijñāya prahīṇamiti hityādi tṛtīyaḥ / tathā idaṃ duḥkhanirodha
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007955 (0.063):
mayeti pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu pūrvavat. tat khalu (Abhidh k vy 580) / duḥkhanirodha āryasatyam abhijñayā sākṣātkṛtaṃ mayeti pūrvam ananuśruteṣu
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954805 (0.064):
duḥkhasamudayamāryasatyam || tatra katamadduḥkhanirodhamāryasatyam?
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647995 (0.064):
bhikṣava āryasatyāni; katamāni catvāri? duḥkham āryasatyaṃ, duḥkhasamudayo / duḥkhanirodho duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam; 1) duḥkham
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11845220 (0.064):
sahetukaduḥkhopaśamātmakatvāc chāntādyākārāviparītatvāc ca duḥkhanirodho nirodhasatyam / duḥkhanirodhaprāpakatvānnairyāṇikatvādinā 'vitathatvāc cāryāṣṭāṅgamārgo mārgasatyam
āryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣāt kartavyamiti hityādi / dvitīyaḥ /
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217692 (0.016):
tathedaṃ duḥkhanirodhamāryasatyamiti hi pratyekam / idaṃ / duḥkhanirodhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣātkartavyamiti hītyādi
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217700 (0.016):
dvitīyam / idaṃ duḥkhanirodhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217465 (0.025):
duḥkhanirodhaāryasatya tatra khalu bhijñāya śākṣāt dvitīya / tadyathā idaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217668 (0.030):
[tathedaṃ duḥkhasamudayamāryasatyamiti pratyekam / idaṃ / duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya prahātavyamiti dvitīyam /]
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217676 (0.030):
idaṃ duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya prahīṇamiti hītyādi
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217455 (0.033):
āryasatyamiti hipratyekaḥ // idaṃ duḥkhanirodhaāryyasatyaṃ tatra / khalvabhijñāya śākṣāt kartavyamiti hitya dvitīyaḥ / idaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647538 (0.043):
cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir udapādi; tat khalu duḥkhanirodham / āryasatyam abhijñayā sākṣātkartavyaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647623 (0.043):
kurvataś cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir udapādi; tat khalu / duḥkhanirodham āryasatyam abhijñayā sākṣātkṛtaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007905 (0.046):
ananuśruteṣu dharmeṣu pūrvavat. tat khalu duḥkhanirodha āryasatyam / abhijñayā sākṣātkartavyaṃ mayeti pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu pūrvavat.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007893 (0.052):
khalu duḥkhasamudaya āryasatyam abhijñayā prahātavyaṃ mayeti pūrvam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007943 (0.052):
dharmeṣu pūrvavat. tat khalu duḥkhasamudaya āryasatyam abhijñayā prahīṇaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647517 (0.057):
udapādi; tat khalu duḥkhasamudayam āryasatyam abhijñayā prahātavyaṃ mayeti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647602 (0.057):
vidyā buddhir udapādi; tat khalu duḥkhasamudayam āryasatyam abhijñayā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007955 (0.062):
mayeti pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu pūrvavat. tat khalu (Abhidh k vy 580) / duḥkhanirodha āryasatyam abhijñayā sākṣātkṛtaṃ mayeti pūrvam ananuśruteṣu
idaṃ duḥkhanirodha āryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣāt kṛtamiti
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217691 (0.016):
duḥkhanirodhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣātkartavyamiti hītyādi
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217700 (0.016):
dvitīyam / idaṃ duḥkhanirodhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217446 (0.021):
khalvabhijñāya prahīṇamiti hityādi tṛtīyaḥ / tathā idaṃ duḥkhanirodha / āryasatyamiti hipratyekaḥ // idaṃ duḥkhanirodhaāryyasatyaṃ tatra
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007905 (0.030):
ananuśruteṣu dharmeṣu pūrvavat. tat khalu duḥkhanirodha āryasatyam
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217668 (0.033):
duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya prahātavyamiti dvitīyam /]
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217676 (0.033):
idaṃ duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya prahīṇamiti hītyādi
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647538 (0.042):
cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir udapādi; tat khalu duḥkhanirodham / āryasatyam abhijñayā sākṣātkartavyaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647623 (0.042):
kurvataś cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir udapādi; tat khalu / duḥkhanirodham āryasatyam abhijñayā sākṣātkṛtaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217464 (0.049):
khalvabhijñāya śākṣāt kartavyamiti hitya dvitīyaḥ / idaṃ / duḥkhanirodhaāryasatya tatra khalu bhijñāya śākṣāt dvitīya / tadyathā idaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217454 (0.052):
āryasatyamiti hipratyekaḥ // idaṃ duḥkhanirodhaāryyasatyaṃ tatra / khalvabhijñāya śākṣāt kartavyamiti hitya dvitīyaḥ / idaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783095 (0.057):
udapāsi yāvad ālokaṃ prādurabhūṣi // atha khalu punar ayaṃ duḥkhanirodho / āryasatyo sākṣīkṛto bhikṣavaḥ pūrve ananuśrutehi dharmehi yoniśo
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647517 (0.059):
udapādi; tat khalu duḥkhasamudayam āryasatyam abhijñayā prahātavyaṃ mayeti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647602 (0.059):
vidyā buddhir udapādi; tat khalu duḥkhasamudayam āryasatyam abhijñayā
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217549 (0.059):
idaṃ duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tava khalvabhijñāya prahīṇamiti hītyādi
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007957 (0.059):
mayeti pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu pūrvavat. tat khalu (Abhidh k vy 580) / duḥkhanirodha āryasatyam abhijñayā sākṣātkṛtaṃ mayeti pūrvam ananuśruteṣu
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217640 (0.061):
parivartakam / idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya parijñātamiti / hi (me) bhikṣavaḥ pūrvamananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasikurvata iti
dvitīyaḥ / / tathā idaṃ duḥkhamārgagāmini pratipadāryasatyamiti pratyeka / idaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217967 (0.055):
duḥkhanirodha idaṃ duḥkhanirodhagāminīpratipad āryasatyam iti yathābhūtaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 861521 (0.055):
duḥkhanirodhagāminī pratipadāryasatyamiti yathābhūtaṃ prajānāti / sa
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090112 (0.055):
duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti / iyam
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9899070 (0.055):
samyagdṛṣṭiryāvatsamyaksamādhiriti / idamucyate duḥkhanirodhagāminī / pratipadāryasatyamiti / imāni bhikṣavaścatvāryāryasatyāni / iti duḥkhamiti
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18679093 (0.055):
āryasatyaṃ duḥkhasamudayam āryasatyaṃ duḥkhanirodha āryasatyaṃ / duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyaṃ / imāṃ ca punar bhikṣavaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782947 (0.055):
duḥkhanirodhagāminī pratipadāryasatyaṃ //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18793870 (0.055):
duḥkhanirodhagāminīpratipadāryasatyaṃ ācikṣati
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6581974 (0.055):
duḥkhanirodhaḥ, iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipadāryasatyamiti |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644516 (0.055):
duḥkhanirodhaḥ, ayaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647478 (0.055):
duḥkhasamudayaḥ, ayaṃ duḥkhanirodhaḥ; iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipat / āryasatyam iti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647644 (0.055):
udapādi; tat khalu duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam abhijñayā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13648001 (0.055):
duḥkhanirodho duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam; 1) duḥkham
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13648086 (0.055):
duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyaṃ katamat? āryāṣṭāṅgo mārgaḥ;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019694 (0.055):
duḥkhanirodhaḥ; iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019784 (0.055):
ayaṃ duḥkhasamudayo 'yaṃ duḥkhanirodhaḥ iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad / āryasatyaṃ yathābhūtam prajānāti; tasyaivaṃ jānata evaṃ paśyataḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11975513 (0.055):
duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti. tan na darśanamārgam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990942 (0.055):
duḥkhanirodhaḥ. (Abhidh k vy 515) iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad / āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānātīti. pūrvāvedhād iti. pūrvākṣepāt.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12006406 (0.055):
duḥkhanirodhaḥ. iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007860 (0.055):
duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti. pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007918 (0.055):
tat khalu duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam abhijñayā bhāvayitavyaṃ
duḥkhamokṣagāminī pratipat // ityāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217728 (0.026):
[idaṃ duḥkhamokṣagāminī pratipadityāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217716 (0.027):
tatheyaṃ duḥkhamārgagāminī pratipadityāryasatyamiti pratyekam / iyaṃ / duḥkhamokṣagāminī pratipadityāryasatyaṃ tatra khalvabhivijñāya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217967 (0.043):
duḥkhanirodha idaṃ duḥkhanirodhagāminīpratipad āryasatyam iti yathābhūtaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 861521 (0.043):
duḥkhanirodhagāminī pratipadāryasatyamiti yathābhūtaṃ prajānāti / sa
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090087 (0.043):
duḥkhanirodha iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti yathābhūtaṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090112 (0.043):
duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti / iyam
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9899070 (0.043):
samyagdṛṣṭiryāvatsamyaksamādhiriti / idamucyate duḥkhanirodhagāminī / pratipadāryasatyamiti / imāni bhikṣavaścatvāryāryasatyāni / iti duḥkhamiti
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18679096 (0.043):
āryasatyaṃ duḥkhasamudayam āryasatyaṃ duḥkhanirodha āryasatyaṃ / duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyaṃ / imāṃ ca punar bhikṣavaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782949 (0.043):
duḥkhanirodhagāminī pratipadāryasatyaṃ //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18793870 (0.043):
duḥkhanirodhagāminīpratipadāryasatyaṃ ācikṣati
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6581974 (0.043):
duḥkhanirodhaḥ, iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipadāryasatyamiti |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644516 (0.043):
duḥkhanirodhaḥ, ayaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647478 (0.043):
duḥkhasamudayaḥ, ayaṃ duḥkhanirodhaḥ; iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipat / āryasatyam iti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647562 (0.043):
udapādi; tat khalu duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam abhijñayā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13648001 (0.043):
duḥkhanirodho duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam; 1) duḥkham
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019694 (0.043):
duḥkhanirodhaḥ; iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019784 (0.043):
ayaṃ duḥkhasamudayo 'yaṃ duḥkhanirodhaḥ iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad / āryasatyaṃ yathābhūtam prajānāti; tasyaivaṃ jānata evaṃ paśyataḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11975515 (0.043):
duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti. tan na darśanamārgam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11984599 (0.043):
ayaṃ duḥkhasamudayaḥ. ayaṃ duḥkhanirodhaḥ. iyaṃ duḥkhanirodhagāminī / pratipad āryasatyam iti yathabhūtaṃ prajānāti. trīṇi cāsya saṃyojanāni
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990942 (0.043):
duḥkhanirodhaḥ. (Abhidh k vy 515) iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad / āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānātīti. pūrvāvedhād iti. pūrvākṣepāt.
bhātavyamiti hi bhikṣavaḥ ityādi tṛtīyaḥ / parivartta ityevaṃ / dvādaśākāradharmacakrapravartanamiti // //
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217491 (0.025):
pratipa ityāryyasatyaṃ tatra khalu bhijñāya bhāvayitavyamiti hi bhikṣava / ityādi tṛtīyaḥ / parivarta ityeva dvādaśākāradharmacakrapravarttanamiti //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17243858 (0.046):
triparivartadvādaśākāradharmacakrapravartanatāyai śikṣate. evaṃ śikṣamāṇaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23097642 (0.046):
triparivartadvādaśākāradharmacakrapravartanāya śikṣate. evaṃ śikṣamāṇaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020437 (0.051):
paripūrṇatriparivartadvādaśākāradharmacakrapravartanī bhagavan buddhānāṃ
Restored Text. / tadatra dvādaśākāradharmacakrapravartakaṃ(naṃ?) katamat? idaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217404 (0.041):
104. [tadanu dvādaśākaradharmacakrapravartakaṃ(naṃ) katamat? tadyathā / idaṃ duḥkhamāryasatyamiti bhikṣavaḥ pūrvamanuśrutya teṣu dharmeṣu yoniśo
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217501 (0.050):
tadanu dvādaśākāradharmacakrapravartakaḥ / katamat / idaṃ
duḥkhamāryasatyamiti(me) bhikṣavaḥ pūrvamananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19356428 (0.015):
tathā coktam idaṃ duḥkhasatyamiti bhikṣavaḥ pūrvamananuśruteṣu dharmeṣu"
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9899107 (0.016):
duḥkhasamudaya iti me bhikṣavaḥ pūrvamaśruteṣu dharmeṣu
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9899232 (0.016):
peyālam / sā khalviyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipadbhāviteti me bhikṣavaḥ / pūrvamaśruteṣu dharmeṣu yoniśomanasikārādbahulīkārājjñānamutpannaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217411 (0.022):
104. [tadanu dvādaśākaradharmacakrapravartakaṃ(naṃ) katamat? tadyathā / idaṃ duḥkhamāryasatyamiti bhikṣavaḥ pūrvamanuśrutya teṣu dharmeṣu yoniśo
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217513 (0.022):
tadanu dvādaśākāradharmacakrapravartakaḥ / katamat / idaṃ / duḥkhamāryasatyamiti bhikṣavaḥ / pūrvamanuśrutya teṣu dharmeṣu yoniśo
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007843 (0.024):
paṃcakāṃ bhikṣūn āmaṃtrayate sma. idaṃ duḥkham āryasatyam iti bhikṣavaḥ / pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśomanasikurvataś cakṣur udapādi jñānaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647460 (0.030):
tatra bhagavān pañcakān bhikṣūn āmantrayate sma: 1) idaṃ duḥkham / āryasatyam iti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9899082 (0.032):
me bhikṣavaḥ purvamaśruteṣu dharmeṣu / yoniśomanasikārādbahulīkārājjñānamutpannaṃ cakṣurutpannaṃ vidyotpannā
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217645 (0.034):
parivartakam / idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya parijñātamiti / hi (me) bhikṣavaḥ pūrvamananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasikurvata iti
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007868 (0.036):
duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti. pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu / yoniśomanasikurvataś cakṣur udapādi jñānaṃ vidyā buddhir udapādi. tat
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647503 (0.040):
āryasatyam abhijñayā parijñeyaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu / dharmeṣu yoniśo manasi kurvataś cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647524 (0.040):
udapādi; tat khalu duḥkhasamudayam āryasatyam abhijñayā prahātavyaṃ mayeti / bhikṣavaḥ pūrvam (A 391b) ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi kurvataś
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647545 (0.040):
āryasatyam abhijñayā sākṣātkartavyaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu / dharmeṣu yoniśo manasi kurvataś cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647568 (0.040):
bhāvayitavyaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647588 (0.040):
tat khalu duḥkham āryasatyam abhijñāyā parijñātaṃ mayeti bhikṣavaḥ / pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi kurvataś cakṣur udapādi, jñānaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647609 (0.040):
prahīṇaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647652 (0.040):
bhāvitaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782834 (0.042):
[_Mvu_3.332_] pratipadāryasatyaṃ // tatra bhikṣavaḥ katamaṃ duḥkhaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647481 (0.043):
duḥkhasamudayaḥ, ayaṃ duḥkhanirodhaḥ; iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipat / āryasatyam iti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887720 (0.047):
iti hi bhikṣavo bodhisattvasya pūrvamaśruteṣu dharmeṣu / yoniśomanasikārādbahulīkārājjñānamudapādi, cakṣurudapādi, vidyodapādi,
manasikurvataḥ cakṣurudapādi jñānamudapādi vidyodapādi bhūrirudapādītyekaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887729 (0.030):
yoniśomanasikārādbahulīkārājjñānamudapādi, cakṣurudapādi, vidyodapādi,
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887838 (0.031):
yoniśomanasikārādbahulīkārājjñānamudapādi, cakṣurudapādi vidyodapadi,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007871 (0.037):
duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti. pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu / yoniśomanasikurvataś cakṣur udapādi jñānaṃ vidyā buddhir udapādi. tat
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647468 (0.046):
āryasatyam iti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi / kurvataś cakṣur udapādi; jñānaṃ vidyā buddhir udapādi; ayaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647491 (0.046):
āryasatyam iti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi / kurvataś cakṣur udapādi jñānaṃ vidyā buddhir udapādi; tat khalu duḥkham
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647511 (0.046):
dharmeṣu yoniśo manasi kurvataś cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir / udapādi; tat khalu duḥkhasamudayam āryasatyam abhijñayā prahātavyaṃ mayeti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647532 (0.046):
bhikṣavaḥ pūrvam (A 391b) ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi kurvataś / cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir udapādi; tat khalu duḥkhanirodham
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647553 (0.046):
dharmeṣu yoniśo manasi kurvataś cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647576 (0.046):
kurvataś cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir udapādi
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647596 (0.046):
pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi kurvataś cakṣur udapādi, jñānaṃ / vidyā buddhir udapādi; tat khalu duḥkhasamudayam āryasatyam abhijñayā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647617 (0.046):
kurvataś cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir udapādi; tat khalu
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647637 (0.046):
ananuśruteṣu yoniśo manasi kurvataś cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647660 (0.046):
bhāvitaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi / kurvataś cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir udapādi; yāvac ca (SBV I
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647732 (0.046):
dvādaśākāraṃ cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir udapādi, tato 'ham asmāt
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24059501 (0.046):
ekaikasmiṃśca parivarte cakṣurudapādi jñānaṃ vidyā buddhirudapādi ityete
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007850 (0.046):
pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśomanasikurvataś cakṣur udapādi jñānaṃ / vidyā buddhir udapādi. ayaṃ duḥkhasamudayaḥ. ayaṃ duḥkhanirodhaḥ. iyaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647678 (0.052):
na cakṣur udapādi, na jñānaṃ vidyā na buddhir udapādi, na tāvad aham
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007994 (0.052):
cakṣur udapādi. na jñānaṃ na vidyā na buddhir udapādi. na tāvad aham asmāt
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217515 (0.053):
duḥkhamāryasatyamiti bhikṣavaḥ / pūrvamanuśrutya teṣu dharmeṣu yoniśo / manasigavataḥ cakṣurudapādi / jñānamutpādi cittotpādi / cutrirutpādi //
parivartakam / idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya parijñātamiti
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217530 (0.0):
ityekaparivartaka idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647584 (0.021):
tat khalu duḥkham āryasatyam abhijñāyā parijñātaṃ mayeti bhikṣavaḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007933 (0.027):
mayeti pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu pūrvavat. [Tib. 243a] tat khalu / duḥkham āryasatyam abhijñayā parijñātaṃ mayeti pūrvam ananuśruteṣu
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12008475 (0.027):
bhāvanāmārgo darśitaḥ. tat khalu duḥkham āryasatyam abhijñayā parijñātam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007878 (0.037):
khalu duḥkham āryasatyam abhijñayā parijñātavyaṃ mayeti pūrvam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12008454 (0.037):
khalu duḥkham āryasatyam abhijñayā parijñātavyam ity ārabhya yāvat tat
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217550 (0.041):
idaṃ duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tava khalvabhijñāya prahīṇamiti hītyādi
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647497 (0.044):
kurvataś cakṣur udapādi jñānaṃ vidyā buddhir udapādi; tat khalu duḥkham / āryasatyam abhijñayā parijñeyaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783051 (0.050):
yoniśo manasikārāt* jñānaṃ udapāsi yāvad āloko prādurabhūṣi // taṃ khalu / punar imaṃ duḥkham āryasatyaṃ parijñeyaṃ ti me bhikṣavaḥ pūrve
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217669 (0.055):
duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya prahātavyamiti dvitīyam /]
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217677 (0.055):
idaṃ duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya prahīṇamiti hītyādi
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24059491 (0.058):
idaṃ duḥkhamāryasatyam / / tat khalu parijñeyaṃ tat khalu parijñātamityete trayaḥ parivartāḥ /
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217692 (0.060):
duḥkhanirodhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣātkartavyamiti hītyādi
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217575 (0.061):
idaṃ duḥkhanirodha āryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣāt kṛtamiti
hi (me) bhikṣavaḥ pūrvamananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasikurvata iti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647590 (0.009):
tat khalu duḥkham āryasatyam abhijñāyā parijñātaṃ mayeti bhikṣavaḥ / pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi kurvataś cakṣur udapādi, jñānaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647505 (0.009):
āryasatyam abhijñayā parijñeyaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647526 (0.009):
udapādi; tat khalu duḥkhasamudayam āryasatyam abhijñayā prahātavyaṃ mayeti / bhikṣavaḥ pūrvam (A 391b) ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi kurvataś
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647547 (0.009):
āryasatyam abhijñayā sākṣātkartavyaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu / dharmeṣu yoniśo manasi kurvataś cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647570 (0.009):
bhāvayitavyaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647611 (0.009):
vidyā buddhir udapādi; tat khalu duḥkhasamudayam āryasatyam abhijñayā / prahīṇaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647654 (0.009):
bhāvitaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647462 (0.017):
āryasatyam iti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217531 (0.025):
ityekaparivartaka idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya / parijñātamiti hi bhikṣavaḥ / pūrvamanuśruya teṣu yoniso manasiṅgarvutaḥ //
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217621 (0.034):
duḥkhamāryasatyamiti(me) bhikṣavaḥ pūrvamananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007937 (0.042):
duḥkham āryasatyam abhijñayā parijñātaṃ mayeti pūrvam ananuśruteṣu / dharmeṣu pūrvavat. tat khalu duḥkhasamudaya āryasatyam abhijñayā prahīṇaṃ
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19356429 (0.043):
tathā coktam idaṃ duḥkhasatyamiti bhikṣavaḥ pūrvamananuśruteṣu dharmeṣu"
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9899106 (0.044):
duḥkhasamudaya iti me bhikṣavaḥ pūrvamaśruteṣu dharmeṣu
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007881 (0.048):
khalu duḥkham āryasatyam abhijñayā parijñātavyaṃ mayeti pūrvam / ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśomanasikurvataś cakṣur udapādīti pūrvavat. tat
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647630 (0.050):
duḥkhanirodham āryasatyam abhijñayā sākṣātkṛtaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam / ananuśruteṣu yoniśo manasi kurvataś cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647485 (0.052):
āryasatyam iti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi / kurvataś cakṣur udapādi jñānaṃ vidyā buddhir udapādi; tat khalu duḥkham
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007948 (0.059):
dharmeṣu pūrvavat. tat khalu duḥkhasamudaya āryasatyam abhijñayā prahīṇaṃ / mayeti pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu pūrvavat. tat khalu (Abhidh k vy 580)
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007841 (0.062):
paṃcakāṃ bhikṣūn āmaṃtrayate sma. idaṃ duḥkham āryasatyam iti bhikṣavaḥ / pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśomanasikurvataś cakṣur udapādi jñānaṃ
dvitīyam / idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya parijñātamiti
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217530 (0.0):
ityekaparivartaka idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647584 (0.021):
tat khalu duḥkham āryasatyam abhijñāyā parijñātaṃ mayeti bhikṣavaḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007933 (0.027):
mayeti pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu pūrvavat. [Tib. 243a] tat khalu / duḥkham āryasatyam abhijñayā parijñātaṃ mayeti pūrvam ananuśruteṣu
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12008475 (0.027):
bhāvanāmārgo darśitaḥ. tat khalu duḥkham āryasatyam abhijñayā parijñātam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007878 (0.037):
khalu duḥkham āryasatyam abhijñayā parijñātavyaṃ mayeti pūrvam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12008454 (0.037):
khalu duḥkham āryasatyam abhijñayā parijñātavyam ity ārabhya yāvat tat
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647497 (0.044):
kurvataś cakṣur udapādi jñānaṃ vidyā buddhir udapādi; tat khalu duḥkham / āryasatyam abhijñayā parijñeyaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217540 (0.048):
iti dvitīyaḥ // idamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñātaṃ iti bhikṣavaḥ /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783051 (0.050):
yoniśo manasikārāt* jñānaṃ udapāsi yāvad āloko prādurabhūṣi // taṃ khalu / punar imaṃ duḥkham āryasatyaṃ parijñeyaṃ ti me bhikṣavaḥ pūrve
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217484 (0.051):
pratipa ityāryyasatyaṃ tatra khalu bhijñāya bhāvayitavyamiti hi bhikṣava / ityādi tṛtīyaḥ / parivarta ityeva dvādaśākāradharmacakrapravarttanamiti //
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217678 (0.055):
duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya prahātavyamiti dvitīyam /] / idaṃ duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya prahīṇamiti hītyādi
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24059491 (0.058):
idaṃ duḥkhamāryasatyam / / tat khalu parijñeyaṃ tat khalu parijñātamityete trayaḥ parivartāḥ /
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217550 (0.058):
idaṃ duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tava khalvabhijñāya prahīṇamiti hītyādi
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217593 (0.062):
duḥkhamokṣagāminī pratipat // ityāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya / bhātavyamiti hi bhikṣavaḥ ityādi tṛtīyaḥ / parivartta ityevaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217701 (0.062):
dvitīyam / idaṃ duḥkhanirodhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya
bhikṣavaḥ ityādi pūrvavaditi tṛtīyam // / [tathedaṃ duḥkhasamudayamāryasatyamiti pratyekam / idaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217688 (0.027):
tṛtīyam / / tathedaṃ duḥkhanirodhamāryasatyamiti hi pratyekam / idaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217431 (0.038):
/ ityekaparicatakaḥ 1 idaṃ duḥkhamārya sa tatra khalvabhijñātaṃ iti / bhikṣavaḥ / ityādi pūrvavaditiyaḥ // idaṃ duḥkhasamudayamāryasatvaṃ tava
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217546 (0.041):
iti dvitīyaḥ // idamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñātaṃ iti bhikṣavaḥ / / ityādi pūrvavaditi yaḥ //
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14512756 (0.042):
prasannacittasya catvāry āryasatyāni pradarśitāni duḥkham āryasatyaṃ / duḥkhasamudayam āryasatyaṃ duḥkhani(34a7)rodham āryasatyaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954736 (0.042):
(6) tatra katamāni catvāryāryasatyāni? tadyathā - duḥkhamāryasatyam | / duḥkhasamudayamāryasatyam | duḥkhanirodhamāryasatyam | duḥkhanirodhagāminī
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18679086 (0.042):
āryasatyaṃ duḥkhasamudayam āryasatyaṃ duḥkhanirodha āryasatyaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782818 (0.049):
sayyathīdaṃ duḥkham āryasatyaṃ duḥkhasamudayo āryasatyaṃ duḥkhanirodho
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18793865 (0.053):
uttānīkaroti prakāśayati / duḥkhasamudayam āryasatyaṃ / duḥkhanirodhaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954804 (0.054):
duḥkhasamudayamāryasatyam || tatra katamadduḥkhanirodhamāryasatyam?
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11975506 (0.055):
duḥkham āryasatyam ayaṃ duḥkhasamudayo 'yaṃ duḥkhanirodhaḥ iyaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217558 (0.061):
tathā idaṃ duḥkhanirodha āryasatyamiti hi pratyekaḥ // idaṃ duḥkhanirodha
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954786 (0.061):
pañcopādānaskandhā duḥkham | idamucyate duḥkhamāryasatyam || tatra / duḥkhasamudayamāryasatyaṃ katamat? tadyathā - yeyaṃ tṛṣṇā paunarbhavikī
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007892 (0.064):
ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśomanasikurvataś cakṣur udapādīti pūrvavat. tat / khalu duḥkhasamudaya āryasatyam abhijñayā prahātavyaṃ mayeti pūrvam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007942 (0.064):
dharmeṣu pūrvavat. tat khalu duḥkhasamudaya āryasatyam abhijñayā prahīṇaṃ
duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya prahātavyamiti dvitīyam /]
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217692 (0.025):
tathedaṃ duḥkhanirodhamāryasatyamiti hi pratyekam / idaṃ / duḥkhanirodhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣātkartavyamiti hītyādi
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217702 (0.027):
dvitīyam / idaṃ duḥkhanirodhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647519 (0.028):
udapādi; tat khalu duḥkhasamudayam āryasatyam abhijñayā prahātavyaṃ mayeti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647604 (0.028):
vidyā buddhir udapādi; tat khalu duḥkhasamudayam āryasatyam abhijñayā
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217563 (0.030):
tathā idaṃ duḥkhanirodha āryasatyamiti hi pratyekaḥ // idaṃ duḥkhanirodha / āryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣāt kartavyamiti hityādi / dvitīyaḥ /
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217549 (0.032):
ityādi pūrvavaditi yaḥ // / idaṃ duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tava khalvabhijñāya prahīṇamiti hītyādi
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217573 (0.033):
idaṃ duḥkhanirodha āryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣāt kṛtamiti
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14512757 (0.039):
prasannacittasya catvāry āryasatyāni pradarśitāni duḥkham āryasatyaṃ / duḥkhasamudayam āryasatyaṃ duḥkhani(34a7)rodham āryasatyaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954736 (0.039):
(6) tatra katamāni catvāryāryasatyāni? tadyathā - duḥkhamāryasatyam | / duḥkhasamudayamāryasatyam | duḥkhanirodhamāryasatyam | duḥkhanirodhagāminī
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18679089 (0.039):
punaḥ loke saha dharmeṇa yam idaṃ catvāry āryasatyāni / sayyathīdaṃ dūkhaṃ / āryasatyaṃ duḥkhasamudayam āryasatyaṃ duḥkhanirodha āryasatyaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954789 (0.039):
pañcopādānaskandhā duḥkham | idamucyate duḥkhamāryasatyam || tatra / duḥkhasamudayamāryasatyaṃ katamat? tadyathā - yeyaṃ tṛṣṇā paunarbhavikī
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007895 (0.041):
ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśomanasikurvataś cakṣur udapādīti pūrvavat. tat / khalu duḥkhasamudaya āryasatyam abhijñayā prahātavyaṃ mayeti pūrvam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007944 (0.041):
dharmeṣu pūrvavat. tat khalu duḥkhasamudaya āryasatyam abhijñayā prahīṇaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782820 (0.046):
sayyathīdaṃ duḥkham āryasatyaṃ duḥkhasamudayo āryasatyaṃ duḥkhanirodho
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217528 (0.055):
ityekaparivartaka idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya / parijñātamiti hi bhikṣavaḥ / pūrvamanuśruya teṣu yoniso manasiṅgarvutaḥ //
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217639 (0.055):
parivartakam / idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya parijñātamiti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647538 (0.055):
cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir udapādi; tat khalu duḥkhanirodham / āryasatyam abhijñayā sākṣātkartavyaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647623 (0.055):
kurvataś cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir udapādi; tat khalu / duḥkhanirodham āryasatyam abhijñayā sākṣātkṛtaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam
idaṃ duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya prahīṇamiti hītyādi
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217554 (0.0):
idaṃ duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tava khalvabhijñāya prahīṇamiti hītyādi
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217699 (0.027):
duḥkhanirodhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣātkartavyamiti hītyādi / dvitīyam / idaṃ duḥkhanirodhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647518 (0.028):
udapādi; tat khalu duḥkhasamudayam āryasatyam abhijñayā prahātavyaṃ mayeti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647604 (0.028):
vidyā buddhir udapādi; tat khalu duḥkhasamudayam āryasatyam abhijñayā
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217563 (0.030):
tathā idaṃ duḥkhanirodha āryasatyamiti hi pratyekaḥ // idaṃ duḥkhanirodha / āryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣāt kartavyamiti hityādi / dvitīyaḥ /
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217573 (0.033):
idaṃ duḥkhanirodha āryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣāt kṛtamiti
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007894 (0.041):
ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśomanasikurvataś cakṣur udapādīti pūrvavat. tat / khalu duḥkhasamudaya āryasatyam abhijñayā prahātavyaṃ mayeti pūrvam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007945 (0.041):
dharmeṣu pūrvavat. tat khalu duḥkhasamudaya āryasatyam abhijñayā prahīṇaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217529 (0.055):
ityekaparivartaka idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya / parijñātamiti hi bhikṣavaḥ / pūrvamanuśruya teṣu yoniso manasiṅgarvutaḥ //
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217639 (0.055):
parivartakam / idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya parijñātamiti
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217655 (0.055):
hi (me) bhikṣavaḥ pūrvamananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasikurvata iti / dvitīyam / idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya parijñātamiti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647538 (0.055):
cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir udapādi; tat khalu duḥkhanirodham / āryasatyam abhijñayā sākṣātkartavyaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647623 (0.055):
kurvataś cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir udapādi; tat khalu / duḥkhanirodham āryasatyam abhijñayā sākṣātkṛtaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217443 (0.059):
khalvabhijñāya prahīṇamiti hityādi tṛtīyaḥ / tathā idaṃ duḥkhanirodha
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217540 (0.063):
iti dvitīyaḥ // idamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñātaṃ iti bhikṣavaḥ / / ityādi pūrvavaditi yaḥ //
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954786 (0.063):
pañcopādānaskandhā duḥkham | idamucyate duḥkhamāryasatyam || tatra / duḥkhasamudayamāryasatyaṃ katamat? tadyathā - yeyaṃ tṛṣṇā paunarbhavikī
tṛtīyam / / tathedaṃ duḥkhanirodhamāryasatyamiti hi pratyekam / idaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217561 (0.016):
idaṃ duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tava khalvabhijñāya prahīṇamiti hītyādi / tṛtīyam // / tathā idaṃ duḥkhanirodha āryasatyamiti hi pratyekaḥ // idaṃ duḥkhanirodha
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217663 (0.027):
bhikṣavaḥ ityādi pūrvavaditi tṛtīyam // / [tathedaṃ duḥkhasamudayamāryasatyamiti pratyekam / idaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954831 (0.041):
vyayībhāvaḥ kṣayo virāgo nirodho vyupaśamo 'staṃgamaḥ, idamucyate / duḥkhanirodhamāryasatyam || tatra duḥkhanirodhagāminī pratipadā āryasatyaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954737 (0.045):
duḥkhasamudayamāryasatyam | duḥkhanirodhamāryasatyam | duḥkhanirodhagāminī
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18793866 (0.054):
uttānīkaroti prakāśayati / duḥkhasamudayam āryasatyaṃ / duḥkhanirodhaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18679089 (0.060):
āryasatyaṃ duḥkhasamudayam āryasatyaṃ duḥkhanirodha āryasatyaṃ
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14512760 (0.061):
duḥkhasamudayam āryasatyaṃ duḥkhani(34a7)rodham āryasatyaṃ / duḥkhanirodhagāminī pratipadam āryasatyaṃ / tena dāni brāhmaṇena
duḥkhanirodhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣātkartavyamiti hītyādi
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217565 (0.016):
tathā idaṃ duḥkhanirodha āryasatyamiti hi pratyekaḥ // idaṃ duḥkhanirodha / āryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣāt kartavyamiti hityādi / dvitīyaḥ /
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217574 (0.016):
idaṃ duḥkhanirodha āryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣāt kṛtamiti
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217670 (0.025):
[tathedaṃ duḥkhasamudayamāryasatyamiti pratyekam / idaṃ / duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya prahātavyamiti dvitīyam /]
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647540 (0.029):
cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir udapādi; tat khalu duḥkhanirodham / āryasatyam abhijñayā sākṣātkartavyaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647624 (0.029):
kurvataś cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir udapādi; tat khalu / duḥkhanirodham āryasatyam abhijñayā sākṣātkṛtaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954736 (0.041):
duḥkhasamudayamāryasatyam | duḥkhanirodhamāryasatyam | duḥkhanirodhagāminī
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217464 (0.050):
duḥkhanirodhaāryasatya tatra khalu bhijñāya śākṣāt dvitīya / tadyathā idaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007906 (0.050):
ananuśruteṣu dharmeṣu pūrvavat. tat khalu duḥkhanirodha āryasatyam
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217454 (0.051):
āryasatyamiti hipratyekaḥ // idaṃ duḥkhanirodhaāryyasatyaṃ tatra / khalvabhijñāya śākṣāt kartavyamiti hitya dvitīyaḥ / idaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217553 (0.052):
idaṃ duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tava khalvabhijñāya prahīṇamiti hītyādi
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954806 (0.053):
duḥkhasamudayamāryasatyam || tatra katamadduḥkhanirodhamāryasatyam?
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18679089 (0.054):
āryasatyaṃ duḥkhasamudayam āryasatyaṃ duḥkhanirodha āryasatyaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647517 (0.055):
udapādi; tat khalu duḥkhasamudayam āryasatyam abhijñayā prahātavyaṃ mayeti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647602 (0.055):
vidyā buddhir udapādi; tat khalu duḥkhasamudayam āryasatyam abhijñayā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782821 (0.056):
sayyathīdaṃ duḥkham āryasatyaṃ duḥkhasamudayo āryasatyaṃ duḥkhanirodho / āryasatyaṃ dukhanirodhagāminī
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14512759 (0.060):
duḥkhasamudayam āryasatyaṃ duḥkhani(34a7)rodham āryasatyaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217640 (0.060):
parivartakam / idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya parijñātamiti / hi (me) bhikṣavaḥ pūrvamananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasikurvata iti
dvitīyam / idaṃ duḥkhanirodhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217564 (0.016):
tathā idaṃ duḥkhanirodha āryasatyamiti hi pratyekaḥ // idaṃ duḥkhanirodha / āryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣāt kartavyamiti hityādi / dvitīyaḥ /
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217574 (0.016):
āryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣāt kartavyamiti hityādi / dvitīyaḥ / / idaṃ duḥkhanirodha āryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya sākṣāt kṛtamiti
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217676 (0.027):
duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya prahātavyamiti dvitīyam /]
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217556 (0.028):
idaṃ duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tava khalvabhijñāya prahīṇamiti hītyādi / tṛtīyam // / tathā idaṃ duḥkhanirodha āryasatyamiti hi pratyekaḥ // idaṃ duḥkhanirodha
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647538 (0.029):
cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir udapādi; tat khalu duḥkhanirodham / āryasatyam abhijñayā sākṣātkartavyaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647625 (0.029):
kurvataś cakṣur udapādi, jñānaṃ vidyā buddhir udapādi; tat khalu / duḥkhanirodham āryasatyam abhijñayā sākṣātkṛtaṃ mayeti bhikṣavaḥ pūrvam
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217464 (0.050):
duḥkhanirodhaāryasatya tatra khalu bhijñāya śākṣāt dvitīya / tadyathā idaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007905 (0.050):
ananuśruteṣu dharmeṣu pūrvavat. tat khalu duḥkhanirodha āryasatyam / abhijñayā sākṣātkartavyaṃ mayeti pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu pūrvavat.
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217454 (0.051):
āryasatyamiti hipratyekaḥ // idaṃ duḥkhanirodhaāryyasatyaṃ tatra / khalvabhijñāya śākṣāt kartavyamiti hitya dvitīyaḥ / idaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647517 (0.055):
udapādi; tat khalu duḥkhasamudayam āryasatyam abhijñayā prahātavyaṃ mayeti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647602 (0.055):
vidyā buddhir udapādi; tat khalu duḥkhasamudayam āryasatyam abhijñayā
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217549 (0.057):
idaṃ duḥkhasamudayamāryasatyaṃ tava khalvabhijñāya prahīṇamiti hītyādi
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217652 (0.062):
hi (me) bhikṣavaḥ pūrvamananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasikurvata iti / dvitīyam / idaṃ duḥkhamāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya parijñātamiti
sākṣātkṛtamiti tṛtīyam // / tatheyaṃ duḥkhamārgagāminī pratipadityāryasatyamiti pratyekam / iyaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217967 (0.057):
duḥkhanirodha idaṃ duḥkhanirodhagāminīpratipad āryasatyam iti yathābhūtaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 861521 (0.057):
duḥkhanirodhagāminī pratipadāryasatyamiti yathābhūtaṃ prajānāti / sa
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090085 (0.057):
duḥkhanirodha iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti yathābhūtaṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090112 (0.057):
duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti / iyam
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9899070 (0.057):
samyagdṛṣṭiryāvatsamyaksamādhiriti / idamucyate duḥkhanirodhagāminī / pratipadāryasatyamiti / imāni bhikṣavaścatvāryāryasatyāni / iti duḥkhamiti
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18679094 (0.057):
āryasatyaṃ duḥkhasamudayam āryasatyaṃ duḥkhanirodha āryasatyaṃ / duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyaṃ / imāṃ ca punar bhikṣavaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782947 (0.057):
duḥkhanirodhagāminī pratipadāryasatyaṃ //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18793870 (0.057):
duḥkhanirodhagāminīpratipadāryasatyaṃ ācikṣati
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6581974 (0.057):
duḥkhanirodhaḥ, iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipadāryasatyamiti |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644516 (0.057):
duḥkhanirodhaḥ, ayaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647478 (0.057):
duḥkhasamudayaḥ, ayaṃ duḥkhanirodhaḥ; iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipat / āryasatyam iti bhikṣavaḥ pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu yoniśo manasi
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647560 (0.057):
udapādi; tat khalu duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam abhijñayā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13648001 (0.057):
duḥkhanirodho duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam; 1) duḥkham
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019694 (0.057):
duḥkhanirodhaḥ; iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019784 (0.057):
ayaṃ duḥkhasamudayo 'yaṃ duḥkhanirodhaḥ iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad / āryasatyaṃ yathābhūtam prajānāti; tasyaivaṃ jānata evaṃ paśyataḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11975513 (0.057):
duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti. tan na darśanamārgam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11984599 (0.057):
ayaṃ duḥkhasamudayaḥ. ayaṃ duḥkhanirodhaḥ. iyaṃ duḥkhanirodhagāminī / pratipad āryasatyam iti yathabhūtaṃ prajānāti. trīṇi cāsya saṃyojanāni
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990942 (0.057):
duḥkhanirodhaḥ. (Abhidh k vy 515) iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad / āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānātīti. pūrvāvedhād iti. pūrvākṣepāt.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12006406 (0.057):
duḥkhanirodhaḥ. iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007860 (0.057):
duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti. pūrvam ananuśruteṣu dharmeṣu
duḥkhamokṣagāminī pratipadityāryasatyaṃ tatra khalvabhivijñāya
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217591 (0.027):
tathā idaṃ duḥkhamārgagāmini pratipadāryasatyamiti pratyeka / idaṃ / duḥkhamokṣagāminī pratipat // ityāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya
bhāvayitavyamiti hi bhikṣava ityādi dvitīyam / / [idaṃ duḥkhamokṣagāminī pratipadityāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217591 (0.026):
tathā idaṃ duḥkhamārgagāmini pratipadāryasatyamiti pratyeka / idaṃ / duḥkhamokṣagāminī pratipat // ityāryasatyaṃ tatra khalvabhijñāya
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217484 (0.045):
pratipa ityāryyasatyaṃ tatra khalu bhijñāya bhāvayitavyamiti hi bhikṣava / ityādi tṛtīyaḥ / parivarta ityeva dvādaśākāradharmacakrapravarttanamiti //
bhāvitamiti tṛtīyam // ] / 105. tatra dānaṃ trividham / tadyathā dharmadānam, āmiṣadānam,
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4543775 (0.0):
saṃgraho veditavyaḥ / tatra trividhaṃ dānam abhayadānaṃ / dharmadānamāmiṣadānaṃ ca / trividhaṃ śīlam saṃvaraśīlaṃ
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19379425 (0.027):
sūtra uktam dve dāne | dharmadānamāmiṣadānaṃ ca |" tatrāmiṣadānamuktam |"
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24843299 (0.040):
tatra katamadbodhisattvasyehāmutrasukhaṃ dānam / āmiṣadānaṃ / dharmadānamabhayadānañca samāsataḥ ihāmutrasukhaṃ bodhisattvānāṃ dānaṃ
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2585196 (0.054):
yathāprārthitaṃ tarpayati yācakānityāmiṣadānam || / 4 | āmiṣadānaṃ punaḥ pañcavidham | prathamaṃ saralacittadānaṃ dvitīyaṃ
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2585112 (0.060):
3 | dānaṃ trividham | prathamaṃ dharmadānaṃ dvitīyamabhayadānaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24843310 (0.062):
dharmadānamabhayadānañca samāsataḥ ihāmutrasukhaṃ bodhisattvānāṃ dānaṃ / veditavyam / tatpunarāmiṣadānaṃ praṇītaṃ śucikalpikam / vinīya
maitrīdānaṃ ceti // / 106. śīlaṃ trividham / tadyathā saṃbhāraśīlam, kuśalasaṃgrāhaśīlam,
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4658595 (0.011):
trividhaṃ śīlaṃ | saṃgharaśīlaṃ | kuśaladharmasaṃgrāhakaśīlaṃ |
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24843981 (0.011):
tatpunargṛhipakṣāśritaṃ pravrajitapakṣāśritañca śīlaṃ samāsatastrividham / / saṃvaraśīlaṃ kuśaladharmasaṃgrāhakaśīlaṃ sattvārthakriyāśīlañca /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846291 (0.011):
bodhisattvaśikṣāpadāni sarvañca bodhisattvaśīlaṃ saṃvaraśīlaṃ / kuśaladharmasaṃgrāhakaśīlaṃ sattvārthakriyāśīlañca / yāni śikṣāpadāni
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780255 (0.011):
saṃjñakāt sarvāṇi bodhisattvaśikṣāpadāni sarvañca bodhisattvaśīlaṃ / saṃvaraśīlaṃ kuśaladharmasaṃgrāhakaśīlaṃ sattvārthakriyāśīlañca / yāni"
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24850230 (0.014):
vyagrāṇi bhagavatā ākhyātāni saṃvaraśīlaṃ kuśalasaṃgrāhakaṃ śīlaṃ / sattvārthakriyāśīlañcārabhya / tānyasyāṃ bodhisattvapiṭakamātṛkāyāṃ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4543783 (0.016):
saṃgraho veditavyaḥ / tatra trividhaṃ dānam abhayadānaṃ / dharmadānamāmiṣadānaṃ ca / trividhaṃ śīlam saṃvaraśīlaṃ
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11315116 (0.021):
punar loke 'kṣayaṃ sthāpitam || AMsa_16.37 || / trividhaṃ śīlaṃ | saṃvaraśīlaṃ | kuśaladharmasaṃgrāhakaśīlaṃ |
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248449 (0.031):
śīlaskandhā uktāḥ / saṃvara śīlaṃ kuśaladharmmasaṃgrāhakaśīlaṃ / sattvārthakriyāśīlaṃ ca teṣu śikṣitukāmena gṛhiṇā vā pravrajitena vā
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248629 (0.031):
bodhisattvaśīlaṃ saṃvaraśīlaṃ kuśaladharmmasaṃgrāhakaśīlaṃ / sattvārthakriyāśīlaṃ ca yacchīlamatītānāṃ bodhisattvanāmabhūt yāni ca
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780204 (0.044):
śīlaṃsaṃvaraśīlaṃ , kuśaladharmasaṅgrāhakaśīlaṃ, sattvārthakriyāśīlañca
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19379424 (0.047):
sūtra uktam dve dāne | dharmadānamāmiṣadānaṃ ca |" tatrāmiṣadānamuktam |"
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24843297 (0.055):
tatra katamadbodhisattvasyehāmutrasukhaṃ dānam / āmiṣadānaṃ / dharmadānamabhayadānañca samāsataḥ ihāmutrasukhaṃ bodhisattvānāṃ dānaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24844029 (0.063):
sarvaṃ tatsamāsataḥ kuśaladharmasaṃgrāhakaṃ śīlamityucyate / tatpunaḥ
sattvārthakriyāśīlaṃ ceti // / 107. kṣāntistrividhā / tadyathā dharmanidhyānakṣāntiḥ,
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4658598 (0.010):
trividhaṃ śīlaṃ | saṃgharaśīlaṃ | kuśaladharmasaṃgrāhakaśīlaṃ | / sattvārthakriyāśīlaṃ ca | ekātmakam[eṣāmekaṃ] yamasvabhāvaṃ | dve
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248453 (0.010):
śīlaskandhā uktāḥ / saṃvara śīlaṃ kuśaladharmmasaṃgrāhakaśīlaṃ / sattvārthakriyāśīlaṃ ca teṣu śikṣitukāmena gṛhiṇā vā pravrajitena vā
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248634 (0.010):
bodhisattvaśīlaṃ saṃvaraśīlaṃ kuśaladharmmasaṃgrāhakaśīlaṃ / sattvārthakriyāśīlaṃ ca yacchīlamatītānāṃ bodhisattvanāmabhūt yāni ca
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4543789 (0.015):
kuśaladharmasaṃgrāhakaṃ śīlaṃ sattvārthakriyāśīlaṃ ca / trividhā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24850232 (0.017):
vyagrāṇi bhagavatā ākhyātāni saṃvaraśīlaṃ kuśalasaṃgrāhakaṃ śīlaṃ / sattvārthakriyāśīlañcārabhya / tānyasyāṃ bodhisattvapiṭakamātṛkāyāṃ
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11315120 (0.023):
trividhaṃ śīlaṃ | saṃvaraśīlaṃ | kuśaladharmasaṃgrāhakaśīlaṃ | / satvārthakriyāśīlaṃ ca | ekātmakaṃ yamasvabhāvaṃ | dve udyamasvabhāve |
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24843985 (0.029):
saṃvaraśīlaṃ kuśaladharmasaṃgrāhakaśīlaṃ sattvārthakriyāśīlañca /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846293 (0.029):
bodhisattvaśikṣāpadāni sarvañca bodhisattvaśīlaṃ saṃvaraśīlaṃ / kuśaladharmasaṃgrāhakaśīlaṃ sattvārthakriyāśīlañca / yāni śikṣāpadāni
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780257 (0.029):
saṃvaraśīlaṃ kuśaladharmasaṃgrāhakaśīlaṃ sattvārthakriyāśīlañca / yāni
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24851505 (0.035):
trividhā veditavyā / parāpakāramarpaṇā kṣāntiḥ / duḥkhādhivāsanā kṣāntiḥ / / dharmanidhyānādhimokṣa kṣāntiñca /
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4543799 (0.040):
apakāramarṣaṇakṣāntirduḥkhādhivāsanākṣāntirdharmanidhyānakṣāntiśca /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19423113 (0.045):
duḥkhādhivāsanākṣāntiḥ, dharmanidhyānakṣāntiḥ, parāpakāramarṣaṇakṣāntiśca
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24850801 (0.049):
kṛtaṃ bhavati saṃvaraśīlasya kuśalasaṃgrāhaka[śīlasya] / sattvārthakriyāśīlasya ca /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24850437 (0.054):
bodhisattvaśīlaṃ samādade saṃvaraśīlaṃ kuśaladharmaṃsaṃgrāhakaṃ / sattvārthakriyāśīlañca yatrātītāḥ sarvabodhisattvāḥ śikṣitavantaḥ anāgatāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28647802 (0.056):
sarvakarmāvipraṇāśadharmatākṣāntiḥ sarvadharmādhimuktikṣāntiḥ / sarvadharmasvabhāvanidhyānakṣāntiḥ, yat sarvajñatārambhaprayogavīryam, yat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3760336 (0.058):
abhihitā | duṣkha adhivāsana kṣāntiḥ | dharma nidhyāna kṣāntiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26955744 (0.058):
idānīṃ nirdeśa ucyate | tatra kṣāntis trividhā dharmasaṃgītisūtre 'bhihitā / | duṣkhādhivāsanakṣāntiḥ | dharmanidhyānakṣāntiḥ |
duḥkhādhivāsanākṣāntiḥ, paropakāradharmakṣāntiśceti //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19423115 (0.0):
tatra kṣāntistrividhā dharmasaṃgītisūtre 'bhihitā / tadyathā / duḥkhādhivāsanākṣāntiḥ, dharmanidhyānakṣāntiḥ, parāpakāramarṣaṇakṣāntiśca
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24851506 (0.044):
trividhā veditavyā / parāpakāramarpaṇā kṣāntiḥ / duḥkhādhivāsanā kṣāntiḥ / / dharmanidhyānādhimokṣa kṣāntiñca /
madhyantavibhagatika.html 19096249 (0.046):
karuṇāpuraḥsareṇa cetasā sarvākāra duḥkhamarṣaṇādhivāsanātmikā / kṣāntiḥ / / tenānvair hiṃsābandhanatāḍanādikṛtam upaghātaṃ marṣayati
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4543797 (0.051):
apakāramarṣaṇakṣāntirduḥkhādhivāsanākṣāntirdharmanidhyānakṣāntiśca /
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6522287 (0.056):
aṅga-pratyaṅgeti nimittamātrābhidhānena sarvaduḥkhādhivāsanakṣāntiḥ / samudīrītā |
(Dhs, Vaidya 338) / 108. vīryaṃ trividham / tadyathā saṃnāhavīryam, prayogavīryam,
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4543805 (5.960):
apakāramarṣaṇakṣāntirduḥkhādhivāsanākṣāntirdharmanidhyānakṣāntiśca / / trividhaṃ vīryam saṃnāhavīryaṃ prayogavīryaṃ sattvārthakriyāvīryaṃ ca /
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11316331 (0.049):
saṃnāhavīryaṃ prathamaṃ tataś ca prayogavīryaṃ vidhivatprahitaṃ |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4659860 (0.049):
saṃnāhavīryaṃ prathamaṃ tataśca prayogavīryaṃ vidhivatprahitaṃ |
Mahayanasutralamkara (bsa030_u.htm.txt) 6503084 (0.049):
saṃnāhavīryaṃ prathamaṃ tataśca prayogavīryaṃ vidhivatprahitaṃ /
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11315209 (0.055):
(Msa 109) / iti | saṃnāhavīryaṃ prayogavīryaṃ ca | / dhyānaṃ buddhasutaiḥ samādhibahulaṃ saṃpāditaṃ sarvathā śreṣṭhair
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4658686 (0.058):
vīryaṃ jñānaparigraheṇa ca punarloke 'kṣayaṃ sthāpitam || Msa_16.39 || / iti | saṃnāhavīryaṃ prayogavīryaṃ ca | / dhyānaṃ buddhasutaiḥ samādhibahulaṃ saṃpāditaṃ sarvathā
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11316405 (0.059):
svaparārthādhikārāt | saṃnāhavīryaṃ prayogāya saṃnahyataḥ | prayogavīryaṃ
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4659943 (0.059):
saṃnāhavīryaṃ prayogāya saṃnahyataḥ | prayogavīryaṃ tathā prayogataḥ |
para(ri)niṣṭhāvīryaṃ ceti // / 109. dhyānaṃ trividham / tadyathā sadoṣāpakarṣadhyānam,
sukhavaihārikadhyānam, aśeṣavaibhūṣitadhyānaṃ ceti //
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758077 (0.064):
ca vīryaṃ, dhyānaṃ tathā prajñā / na cetaretarāsaṃbhāvanā / / buddhatvahetusambhārau tu dvau staḥ, sa cāsau puṇyasaṃbhāro
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4543814 (0.064):
trividhaṃ dhyānam dṛṣṭadharmasukhāvihārāya dhyānamabhijñānirhārāya
110. prajñā trividhā / tadyathā śrutamayī, cintāmayī, bhāvanāmayī ceti
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24054038 (0.0):
śrutādimayī / śrutamayī cintāmayī bhāvanāmayī ca /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11857783 (0.0):
prajñāyāḥ prāptyarthaṃ sākṣāt pāraṃparyeṇa vā yā śrutamayī cintāmayī ca
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193508 (0.020):
tatrānupaśyanā trividhā / yā kāyam adhipatiṃ kṛtvā śrutamayī vā prajñā / cintāmayī vā bhāvanāmayī vā, yayā prajñayā sarvaṃ kāyaṃ sarvākāraṃ samyag
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15200479 (0.020):
cirasthitikatāyai saṃvartante / śrutamayī prajñā, cintāmayī, bhāvanāmayī
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1954759 (0.020):
audārikī sūkṣmā ceti | audārikīti yā śrutamayī cintāmayī ca prajñā | ayaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11857929 (0.028):
anusarati. tasyāḥ śrutamayī śrutamayyāś cintāmayī cintāmayyāḥ sāsravā
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2057715 (0.028):
jñānam | (u) saptopāyā nāma śrutamayī prajñā cintāmayī prajñā ca | kasmāt
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2587619 (0.028):
klāntirnāpyasyatuptiriti śrutamayī prajñā | / 5 | kā nāma cintāmayī prajñā | cintayati sarve
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23983327 (0.030):
tatprāptaye yāpi ca yacca śāstram / (1 2b) / yāpi ca śrutacintābhāvanāmayī sāsravā prajñā upapattipratilambhikā ca
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2048826 (0.030):
kathaṃ bhavānāha lokottaraṃ jñānamiti | āha ca bhagavān trividhā prajñā / śrutamayī prajñā, cintāmayī prajñā, bhāvanāmayī prajñā | śrutamayī prajñā
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2057752 (0.032):
śrutamayī cintāmayī prajñā tathāpyevaṃ pañcaskandhān vikalpayan ātmamatiṃ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404515 (0.034):
kuśalam śrutamayī prajñā cintāmayī prajñā bhāvanāmayī prajñā //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24854864 (0.034):
/ śrāvakapiṭakaṃ bodhisattvapiṭakaṃ cārabhya śrutamayī prajñā cintāmayī
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2048838 (0.034):
śrutamayī prajñā, cintāmayī prajñā, bhāvanāmayī prajñā | śrutamayī prajñā / cintāmayī prajñā laukikī | bhāvanāmayī ubhayavidhā iti | kiñca bhagavān
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2053965 (0.034):
tisraḥ prajñā, śrutamayī prajñā, cintāmayī prajñā, bhāvanāmayī prajñeti |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2057743 (0.037):
rūpādīnavaḥ idaṃ rūpanissaraṇaṃ iti | (pṛ) yadīyaṃ śrutamayī cintāmayī / prajñā | kasmādāha kṣipramāsravakṣayamanuprāpnotīti | (u) yadyapīyaṃ
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2362371 (0.042):
prasiddhasādharmyādityatra prasiddhirūbhayī śrutamayī pratyakṣamayī ca / / śrutamayī yathā gaurevaṃ gavaya iti /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305471 (0.045):
tatrānupaśyanā trividhā | yā kāyamadhipatiṃ kṛtvā śrutamayī vā / prajñābhāvanāmayī vā [|] yayā prajñayā sarvaṃkāyaṃ sarvākāraṃ
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2587565 (0.046):
3 | dhyānaṃ tribhirdharmairupajāyate | ke vayaḥ | prathamaḥ śrutamayī / prajñā | dvitīyaścintāmayī prajñā | tṛtīyo bhāvanāmayī prajñā |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1948048 (0.050):
yathā śrutamayaprajñātaścintāmayī prajñā bhavati | tato bhāvanāmayī prajñā
111. upāyastrividhaḥ / tadyathā sarvasattvāvabodhakaḥ, / sattvārthābhāvakaḥ, kṣiprasukhābhisaṃbodhiśceti //
112. praṇidhānaṃ trividham / tadyathā susthānaprābandhikam, / sattvārthaprabandhikam, buddhakṣetrapariśodhakaṃ ceti //
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 874422 (0.028):
varacārikāyām // 12 // / paripākasattvapariśodhanabuddhakṣetraṃ te cāsya kṣetra sphuṭikā jina
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28607808 (0.042):
sarvabuddhakṣetrapariśodhanāya sarvasattvaduḥkhaskandhanivartanāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15244051 (0.047):
devamanuṣyopapattir me bhaviṣyati, na sattvaparipāko na / buddhakṣetrapariśodhanaṃ, kuta eva sarvajñatāpratilābhas. tasyaivaṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9777967 (0.047):
satvaparipākena satvavimuktyā kṣetrapariśuddhyā / sarvabuddhadharmaparipūrayā / tenocyate samyaksaṃbuddha iti tathāgata iti
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 871032 (0.047):
paramāṇurajovatārajñānaṃ vā buddhakṣetrakāyābhisaṃbodhyavatārajñānaṃ vā / sattvakāyacittābhisaṃbodhyavatārajñānaṃ vā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28631912 (0.047):
sarvabuddhakṣetrapariśodhanasarvasattvaparipākapraṇidhisaṃjananatāyai /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9878608 (0.049):
daśadiksarvabuddhakṣetraspharaṇī vineyasattvasaṃcodanī adrutā anupahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1645825 (0.054):
ātmanā ca buddhakṣetraṃ pariśodhayati, parāṃś ca buddhakṣetrapariśodhanāya / samādāpayati, buddhakṣetrapariśuddheś ca varṇaṃ bhāṣate, ye cānye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906051 (0.055):
06703 sahasraiḥ sārdhaṃ buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ / svabuddhakṣetrapariśodhanāya saṃkrāmanti/
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23918350 (0.056):
'lakṣaṇānuvyañjanabuddhakṣetrālaṅkārasattvaparipācananenābhinirhṛtaḥ"
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23913375 (0.057):
:tasmāt, kulaputra, bodhisattvena buddhakṣetrapariśuddhaniśvikīrṣayā / svacittaparyavadāpanāya prayattavyam / tat kasya hetoḥ? yathā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24864009 (0.057):
sarvasattvaparipākāya mahāpraṇidhānam / sarvalokadhātusandarśanāya / mahāpraṇidhānam / buddhakṣetrapariśodhanāya mahāpraṇidhānam /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6584690 (0.058):
bhaviṣyatyātmano buddhakṣetrapariśuddhaye sattvaparipācanāya | sa
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18565022 (0.058):
8 /// prajñāpāramitāniryātā hi kauśika satvaparipācaṃ / buddhakṣetrapariśuddhi / 9 /// śrāvakayānaṃ pratyekabuddhayānaṃ prajñāpāramitāniryātā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427467 (0.059):
ādheyabuddhakṣetrasattvapariśodhanam, sarvatra māyopamatāvasthānam,
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4641582 (0.060):
sphaṭikavaidūryādimayabuddhakṣetrasaṃdarśanataḥ | sattvapariśodhanayā ca / buddhanāmavirahiteṣu lokadhātuṣūpapannānāṃ sattvānāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756948 (0.063):
carati | na satvaparipākahetoḥ na buddhakṣetrapariśodhanārthaṃ na daśānāṃ
Ratnagunasamcayagatha (bsu028iu.htm.txt) 8442576 (0.064):
sattvārtha agravarabodhayi nāmayeyā Rgs_31.16c / sattvārtha kṣetrapariśodhanayuktayogī Rgs_30.1b
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6152748 (0.064):
sattvaparipāko bhaviṣyati na buddhakṣetrapariśodhanaṃ na sarvākārajñatāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6152774 (0.064):
bhaviṣyati, na ca me manuṣyapratilambho bhaviṣyati, na sattvaparipāko na / buddhakṣetrapariśodhanaṃ na sarvākārajñatāṃ pratilapsye, sacen na kṣāntiṃ
113. balaṃ trividham / tadyathā karmavyāvartakam, kleśāpakarṣakam,
mānapramādādivyāvartakaṃ ceti // / 114. jñānaṃ trividham / tadyathā avikalpakam, vikalpasamabhāvabodhakam,
satyārthopāyaparokṣaṃ ceti // / 115. tatrāvaraṇe dve / tadyathā kleśavaraṇam, jñeyāvaraṇaṃ ceti //
madhyantavibhagatika.html 19082924 (0.057):
sa:ngrahāvaraṇaṃ yat samāsato dvividham iti kleśāvaraṇaṃ / jñeyāvaraṇañca etena sarvāvaraṇasa:ngrahāt /
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11329996 (0.064):
dvayaṃ punaḥ kleśāvaraṇaṃ jñeyāvaraṇaṃ cātra veditavyaṃ |
116. nairātmyaṃ dvividham / tadyathā dharmanairātmyam, pugdalanairātmyaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24864736 (0.041):
yathābhūtaṃ prajānāti / pudgalanairātmyaṃ dharmanairātmyaṃ ca / tatredaṃ / pudgalanairātmyam / yannaivate vidyamānā dharmāḥ pudgalāḥ / nāpi
madhyantavibhagatika.html 19084090 (0.056):
trividhaṃ nairātmyaṃ alkṣaṇanairātmyaṃ vilakṣaṇanairātmyaṃ
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28800365 (0.061):
abhāvaśūnyatā atadbhāvaśūnyatā svabhāvaśūnyatā ca trividhaṃ nairātmyaṃ / alakṣaṇanairātmyaṃ / vilakṣaṇanairātmyaṃ svalakṣaṇanairātmyaṃ ca /
117. saṃbhāro dvividhaḥ / tadyathā puṇyasaṃbhāraḥ, jñānasaṃbhāraśceti //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15197910 (0.019):
samāsataḥ punaś caturvidho bhavati / puṇyasaṃbhāro jñānasaṃbhāraḥ pūrvako
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24861605 (0.024):
tatra katamo bodhisattvasya bodhisaṃbhāraḥ / sa dvividho draṣṭavyaḥ / / puṇyasaṃbhāro jñānasaṃbhāraśca / tasya punardvividhasyāpi saṃbhārasya
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758090 (0.025):
buddhatvahetusambhārau tu dvau staḥ, sa cāsau puṇyasaṃbhāro / jñānasaṃbhāraśca / tatra puṇyasambhārastu tāstistraḥ pāramitāḥ santi,
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4664795 (0.035):
yaśca saṃbhāro yadarthaṃ ca tatsaṃdarśitam | dvividhaḥ saṃbhāraḥ | tatra / puṇyasaṃbhāraḥ saṃsāre 'bhyudayāya saṃvartate | jñānasaṃbhāro
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6309762 (0.040):
pūrvameva nirdiṣṭaḥ samāsataḥ | punaścarvidho bhavati | puṇyasaṃbhāro, / jñānasaṃbhāraḥ, pūrvako, dṛṣṭadhārmikaśca |
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11321138 (0.040):
yaś ca saṃbhāro yad arthaṃ ca saṃdarśayati | dvividhaḥ saṃbhāraḥ | tatra / puṇyasaṃbhāraḥ saṃsāre 'bhyudayāya saṃvartate | jñānasaṃbhāro
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12025846 (0.055):
mahāpuṇyasaṃbhārasamudāgamāt. mahājñānasaṃbhārasamudāgamāc cety arthaḥ. / tatra mahāpuṇyasaṃbhāras tisraḥ pāramitāḥ. [Tib. 315a]
Santideva: Siksasamuccaya (sanss10u.htm.txt) 22945905 (0.060):
yaś ca dharmasaṃbhārayogaḥ sâivâsya jñānasaṃbhāro bhavati | / tatra katamo dharmasaṃbhārayogo yêyam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3762446 (0.060):
jñāna saṃbhāro bhavati | tatra katamo dharma saṃbhāra yogo yā + iyam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26957739 (0.060):
punar atraivāha | yaś ca dharmasaṃbhārayogaḥ sa evāsya jñānasaṃbhāro / bhavati | tatra katamo dharmasaṃbhārayogo yeyam
118. tatra ṣaṭ samādhyāvaraṇāni / tadyathā kausīdyam, mānam, śāṭhyam,
auddhatyam, anābhogaḥ, satyābhogaśceti // / 119. tatra pratipattyāṣṭau prahāṇasaṃskārāḥ / tadyathā śraddhā,
buddhaḥ(ddhiḥ), vyāyāmaḥ, prasrabdhiḥ, smṛtiḥ, saṃprajanyam, cetanā,
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9572224 (5.960):
pratipakṣeṇāṣṭau prahāṇasaṃskārā bhāvanīyāḥ / śraddhā, chandaḥ, vyāyāmaḥ, / prasrabdhiḥ, smṛtiḥ, saṃprajanyam, cetanā, upekṣā ceti / tatrādyāścatvāraḥ
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9563719 (0.015):
pratipakṣeṇāṣṭau prahāṇasaṃskārā bhavanīyāḥ / tad yathā śraddhā, chandaḥ, / vyāyāmaḥ praśrabdhiḥ, smṛtiḥ, samprajanyam, cetanā, upekṣā ceti /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22406151 (0.025):
katame aṣṭau / chandaḥ vyāyāmaḥ śraddhā praśrabdhiḥ smṛtiḥ saṃprajanyaṃ / cetanā upekṣā ca / te punaraṣṭau samāsataścaturdhā saṃgṛhyante /
upekṣā ceti // / 120. tatra catvāro dvīpāḥ / tadyathā pūrvavidehaḥ, jambudvīpaḥ,
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9572224 (0.036):
prasrabdhiḥ, smṛtiḥ, saṃprajanyam, cetanā, upekṣā ceti / tatrādyāścatvāraḥ
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9563719 (0.046):
vyāyāmaḥ praśrabdhiḥ, smṛtiḥ, samprajanyam, cetanā, upekṣā ceti / / tatrādyāścatvāraḥ kausīdyasya pratipakṣāḥ / tathā hi
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24007328 (0.050):
catvāro dvīpāḥ / / jambūdvīpaḥ pūrvavideho 'varagodānīyaḥ uttarakuruśca /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18668000 (0.057):
catvāri mahādvīpā dṛśyanti jambudvīpo pūrvavideho aparagodānīyo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21580254 (0.060):
185.029. catvāro dvīpāḥ kartavyāḥ pūrvavideho 'paragodānīya / uttarakururjambudvīpaśca/
aparagodāniḥ(nīyaḥ), uttarakurudvīpaśceti // / 121. aṣṭāvuṣṇanarakāḥ / tadyathā saṃjīvaḥ, kālasūtraḥ, saṃghātaḥ,
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24007321 (0.0):
aṣṭau mahānarakāḥ / / saṃjīvaḥ kālasūtraḥ saṃghāto rauravo mahārauravastapanaḥ pratāpano
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24018713 (0.020):
pratāpanastāpano mahārauravo rauravaḥ saṃghātaḥ kālasūtraḥ saṃjīvaśca /
rauravaḥ, mahārauravaḥ, tapanaḥ, pratāpanaḥ, avīciśceti // / 122. aṣṭau śītanarakāḥ / tadyathā arbudaḥ, nirarbudaḥ, aṭaṭaḥ, apapaḥ,
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24007324 (0.0):
aṣṭau mahānarakāḥ / / saṃjīvaḥ kālasūtraḥ saṃghāto rauravo mahārauravastapanaḥ pratāpano
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24018713 (0.010):
tasmādavīcerūrdhvaṃ sapta narakāḥ uparyupari saṃniviṣṭāḥ / / pratāpanastāpano mahārauravo rauravaḥ saṃghātaḥ kālasūtraḥ saṃjīvaśca /
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954540 (0.032):
mahānarakāḥ | saṃjīvaḥ | kālasūtraḥ | saṃghātaḥ | dvau ca rauravau | / tapanaḥ | pratāpanaḥ | avīciśca | iti || mahānarakāḥ || tadyathā - arbudaḥ
hāhādharaḥ, utpalaḥ, padmaḥ, mahāpadmaśceti // / 123. sapta pātālāni / tadyathā dharaṇītalaḥ, acalaḥ, mahācalaḥ, āpaḥ,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954542 (0.032):
tapanaḥ | pratāpanaḥ | avīciśca | iti || mahānarakāḥ || tadyathā - arbudaḥ / | nirarbudaḥ | aṭaṭaḥ | hahavaḥ | huhuvaḥ | utpalaḥ | padmaḥ | mahāpadmaḥ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24019024 (0.046):
tadyathā arvudo nirarvudaḥ aṭato hahavaḥ huhuvaḥ utpalaḥ padmo / mahāpadmaśca / / teṣāṃ sattvānāṃ tīrvaśītābhihatānāṃ kāyaśabdavikārānurūpāṇyetāni nāmāni /
kāñcanaḥ, saṃjīvaḥ, narakaśceti / / 124. dvau cakravālau / tadyathā cakravālamahācakravālau ceti //
125. aṣṭāṅgaparvatāḥ / tadyathā yugaṃdharaḥ, īśādharaḥ, khadirakaḥ,
sudarśanaḥ, vinatakaḥ, aśvakarṇaḥ, nemiṃdharagiriḥ, sumeruśceti //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18705105 (0.058):
iṣāndharo ca parvatā khadirakāśvakarṇo vinatako sudarśano ca sapta parvatā
126. sapta sāgarāḥ / tadyathā kṣāraḥ, kṣīraḥ, dadhi, udadhiḥ, ghṛtam,
madhuḥ, surā ceti // / (Dhs, Vaidya 339) / 127. tatra ṣaṭ kāmāvacarā devāḥ / tadyathā cāturmahārājakāyikāḥ,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647882 (0.026):
cāturmahārājakāyikā devāḥ trāyastriṃśā yāmās tuṣitā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755064 (0.026):
cāturmahārājakāyikā devās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036784 (0.026):
kā_b) devā brahmakāyikāś ca paranirmitavaśavartinaś ca nirmāṇaratayaś ca / tuṣitāś ca yāmāś ca trāyastriṃśāś ca cāturmahārājakāyikāś ca devās te tan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15274587 (0.026):
cāturmahārājakāyikā devās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇarataḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052622 (0.026):
nirmāṇaratayaś ca tuṣitāś ca yāmāś ca trāyastriṃśāś ca / cāturmahārājakāyikāś ca devās te taṃ tathāgatasyāsecanakam ātmabhāvaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18652778 (0.026):
bhūmyānāṃ devānāṃ ghoṣaṃ śrutvā cāturmahārājakāyikā devāḥ trāyastriṃśā / yāmāḥ tuṣitā nirmāṇaratayaḥ parinirmitavaśavartina iti // tat muhūrtaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6161314 (0.030):
atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau cāturmahārājakāyikā / devās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavasavartinā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904126 (0.032):
pratyekabuddhā ye ca cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 726551 (0.033):
śrāvakā ye ca pratyekabuddhā ye ca cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā / yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino brahmapārṣadyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721268 (0.034):
evam upaparīkṣitavyam kim iti ye cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā / yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino brahmakāyikā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061594 (0.034):
evam upaparīkṣitavyaṃ, kim iti ye cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā / yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino brahmakāyikā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904045 (0.034):
05508 cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712547 (0.034):
ca tuṣitāś ca yāmāś ca trayastriṃśāś ca cāturmahārājakāyikāś ca devās te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 726470 (0.034):
cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169604 (0.036):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau cāturmahārājakāyikā devās trāyastriṃśā / devā yāmā devās tuṣitā devā nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23307586 (0.036):
cāturmahārājakāyikā devāḥ trāyastriṃśā devāḥ yāmā devās tuṣitā devā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23354080 (0.036):
kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau, cāturmahārājakāyikā devāḥ / trāyastriṃśā devā yāmā devās tuṣitā devā nirmāṇaratayo devāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23354294 (0.036):
cāturmahārājakāyikā devā trāyastriṃśā devā yāmā devās tuṣitā devā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954548 (0.058):
|| katame ṣaṭ devāḥ? cāturmahārājikā devāḥ | trāyastriṃśāḥ | yāmāḥ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733378 (0.063):
tūryatāḍāvacara saṃgītyā bhagavantaṃ śākyamunim upasaṃkrāntā abhūvan atha / khalu cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā devāḥ trayastriṃśā devā yāmā
trāyastriṃśāḥ, tuṣitāḥ, yāmāḥ, nirmāṇaratayaḥ, paranirmitavaśavartinaśceti
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755067 (1.192):
cāturmahārājakāyikā devās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036784 (1.192):
kā_b) devā brahmakāyikāś ca paranirmitavaśavartinaś ca nirmāṇaratayaś ca / tuṣitāś ca yāmāś ca trāyastriṃśāś ca cāturmahārājakāyikāś ca devās te tan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15274588 (1.192):
cāturmahārājakāyikā devās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇarataḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052621 (1.192):
devāḥ śubhakṛtsnā ābhāsvarā brahmakāyikā devāḥ paranirmitavaśavartinaś ca / nirmāṇaratayaś ca tuṣitāś ca yāmāś ca trāyastriṃśāś ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18652779 (0.000):
bhūmyānāṃ devānāṃ ghoṣaṃ śrutvā cāturmahārājakāyikā devāḥ trāyastriṃśā / yāmāḥ tuṣitā nirmāṇaratayaḥ parinirmitavaśavartina iti // tat muhūrtaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647885 (0.004):
cāturmahārājakāyikā devāḥ trāyastriṃśā yāmās tuṣitā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749428 (0.004):
lokadhātau śuddhāvāsakāyikā devanikāyāḥ yāvad brahmakāyikā / paranirmitavaśavartinaḥ nirmāṇaratayaḥ tuṣitā yāmās trāyastriṃśāś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889958 (0.005):
01101 kṛtvā ābhāsvarā brahmakāyikā devāḥ paranirmitavaśavartinaś ca / nirmāṇa / 01102 ratayaś ca tuṣitāś ca yāmāś ca trayastriṃśāś ca cāturmahārājakāyikāś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6898746 (0.005):
03310 rmahārājakāyikā devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā {{nirmāṇaratayaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904045 (0.005):
05508 cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712547 (0.005):
11) ābhāsvarā brahmakāyikā devāḥ paranirmitavaśavartinaś ca nirmāṇaratayaś / ca tuṣitāś ca yāmāś ca trayastriṃśāś ca cāturmahārājakāyikāś ca devās te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 726471 (0.005):
cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6161317 (0.005):
atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau cāturmahārājakāyikā / devās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavasavartinā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 726552 (0.005):
śrāvakā ye ca pratyekabuddhā ye ca cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā / yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino brahmapārṣadyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904126 (0.008):
pratyekabuddhā ye ca cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232822 (0.009):
bhadanta subhūte trisāhasramahāsāhasre lokadhātau ye cāturmahārājakāyikā / devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino devā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15066925 (0.009):
teṣāṃ śrāvakā ye ca pratyekabuddhā ye ca cāturmahārājakāyikā devās / trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721268 (0.011):
evam upaparīkṣitavyam kim iti ye cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā / yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino brahmakāyikā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061594 (0.011):
evam upaparīkṣitavyaṃ, kim iti ye cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā / yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino brahmakāyikā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899161 (0.012):
03601 yāmās tuṣitā devā {{nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino
128. aṣṭādaśa rūpāvacarā devāḥ / tadyathā brahmakāyikāḥ, / brahmapurohitāḥ, brahmapārṣadyāḥ, mahābrahmāṇaḥ, parīttābhāḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018597 (0.0):
nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino brahmakāyikā brahmapurohitā / brahmapārṣadyā mahābrahmāṇaḥ parīttābhā apramāṇābhā ābhāsvarāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 726563 (0.0):
yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino brahmapārṣadyā / brahmapurohitā mahābrahmāṇaḥ parīttābhā apramāṇābhā ābhāsvarāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169333 (0.0):
brahmapārṣadyā mahābrahmāṇa ābhāḥ parīttābhā apramāṇābhā ābhāsvarāḥ śubhāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23307601 (0.009):
nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino devā brahmakāyikā devā / brahmapurohitā devā brahmapārṣadyā devā mahābrahmāṇo devā ābhā devāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154885 (0.009):
devaputrāḥ paranirmitavaśavartino devaputrā brahmakāyikā devā / brahmapurohitā devā brahmapārṣadyā devā mahābrahmāṇo devā ābhā devāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23354096 (0.009):
trāyastriṃśā devā yāmā devās tuṣitā devā nirmāṇaratayo devāḥ / paranirmitavaśavartino devāḥ brahmakāyikā devā brahmapārṣadyā devā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241372 (0.010):
nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino brahmakāyikā brahmapurohitā / brahmapārṣadyā mahābrahmāṇo yāvad akaniṣṭhāś ca devaputrā loke
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 726481 (0.010):
cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ / paranirmitavaśavartino brahmapārṣadyā brahmapurohitā mahābrahmāṇaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828508 (0.011):
brahmapurohitā vā mahābrahmāṇo vā parīttābhā vā apramāṇābhā vā ābhāsvarā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273561 (0.011):
paranirmitavaśavartino brahmapārṣadyā brahmapurohitā mahābrahmāṇaḥ, yāvac
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058102 (0.013):
'pi te subhūte brahmakāyikā devā brahmapurohitā brahmapārṣadyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169496 (0.014):
devaputrās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino / devā brahmakāyikā devā brahmapurohitā devā brahmapārṣadyā devā
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410648 (0.014):
paranirmitavaśavartino vā brahmakāyikā vā brahmapurohitā vā mahābrahmāṇo
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936625 (0.016):
8. ye 'pi te bhikṣavo rūpino devāḥ, prathamadhyānalābhino brahmakāyikā / brahmapurohitā brahmapārṣadyā mahābrahmāṇā, dvitīyadhyānalābhinaḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954565 (0.017):
rūpabhavaḥ katamaḥ? tadyathā - bramhakāyikāḥ | brahmapurohitāḥ | / mahābrahmāṇaḥ | parīttābhāḥ | apramāṇābhāḥ | ābhāsvarāḥ | parīttaśubhāḥ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251373 (0.017):
paranirmitavaśavartino brahmapāriṣadyā brahmapurohitā mahābrahmāṇaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264343 (0.017):
tāni kuśalamūlāny abhibhavanti. evaṃ brahmapurohitā mahābrahmāṇaḥ / parīttābhā apramāṇābhā ābhāsvarāḥ parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062012 (0.017):
tuṣitā devā nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino devā brahmapārṣadyā / devā brahmapurohitā devā mahābrahmāṇo (PvsP1 1: 52) devāḥ parīttaśubhā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169412 (0.020):
nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino brahmakāyikā devā brahmapurohitā / brahmapārṣadyā mahābrahmāṇa abhāḥ parīttābhā apramāṇābhā ābhāsvarāḥ śubhāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169620 (0.021):
devā yāmā devās tuṣitā devā nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino / devā brahmakāyikā devā brahmapurohitā devā brahmapārṣadyā devā
apramāṇābhāḥ, ābhāsvarāḥ, parīttaśubhāḥ, śubhakṛtsnāḥ, anabhrakāḥ,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954575 (0.0):
rūpabhavaḥ katamaḥ? tadyathā - bramhakāyikāḥ | brahmapurohitāḥ | / mahābrahmāṇaḥ | parīttābhāḥ | apramāṇābhāḥ | ābhāsvarāḥ | parīttaśubhāḥ |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018601 (0.0):
brahmapārṣadyā mahābrahmāṇaḥ parīttābhā apramāṇābhā ābhāsvarāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058104 (0.0):
'pi te subhūte brahmakāyikā devā brahmapurohitā brahmapārṣadyā / mahābrahmāṇaḥ parīttābhā apramāṇābhā ābhāsvarāḥ parīttaśubhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899095 (0.0):
03510 mahābrahmāṇaḥ āttamanaskā bhavanti/ parīttābhā apramāṇābhāś ca / 03511 ābhāsvarāḥ parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā anabhrakāḥ puṇya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721289 (0.0):
brahmapurohitā brahmapāriṣadyāḥ parīttābhā apramāṇābhā ābhāsvarāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 726490 (0.0):
paranirmitavaśavartino brahmapārṣadyā brahmapurohitā mahābrahmāṇaḥ / parīttābhā apramāṇābhā ābhāsvarāḥ parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 726567 (0.0):
brahmapurohitā mahābrahmāṇaḥ parīttābhā apramāṇābhā ābhāsvarāḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061611 (0.0):
brahmapurohitā brahmapāriṣadyaḥ parīttābhā apramāṇābhā ābhāsvarāḥ / parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā anabhrakāḥ puṇyaprasavā bṛhatphalā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15067111 (5.960):
mahābrahmaṇaḥ parītābhā apramāṇābhā ābhāsvarāḥ parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6163354 (5.960):
brahmapārṣadyā mahābrahmaṇa ābhaḥ parīttābhā apramāṇābhā ābhāsvarāḥ śubhāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169338 (5.960):
brahmapārṣadyā mahābrahmāṇa ābhāḥ parīttābhā apramāṇābhā ābhāsvarāḥ śubhāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169417 (5.960):
brahmapārṣadyā mahābrahmāṇa abhāḥ parīttābhā apramāṇābhā ābhāsvarāḥ śubhāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899181 (1.788):
brahmakāyikā brahmapurohitā mahābrahmāṇā brahmapāriṣadyāḥ parīttābhā / apramāṇābhā ābhāsvarāḥ parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā anabhrakāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721612 (1.788):
ca ābhāsvarāḥ parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā anabhrakāḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061937 (1.788):
ca ābhāsvarāḥ parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā anabhrakāḥ / puṇyaprasavā bṛhatphalā asaṃjñisattvāḥ śuddhābhāsā avṛhā atapāḥ sudṛśāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251373 (0.005):
paranirmitavaśavartino brahmapāriṣadyā brahmapurohitā mahābrahmāṇaḥ / parīttābhā apramāṇābhā ābhāsvarāḥ parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264343 (0.005):
tāni kuśalamūlāny abhibhavanti. evaṃ brahmapurohitā mahābrahmāṇaḥ / parīttābhā apramāṇābhā ābhāsvarāḥ parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6898763 (0.009):
parīttābhā apramāṇābhā ābhāsvarāḥ parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā / anabhrakāḥ puṇyaprasavā bṛhatphalā asaṃjñisattvāḥ śuddhāvāsā aspṛhā atapāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904065 (0.009):
parīttābhā / 05510 apramāṇābhā ābhāsvarāḥ parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251382 (0.009):
parīttābhā apramāṇābhā ābhāsvarāḥ parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā / anabhrakāḥ puṇyaprasavā brhatphalāḥ śuddhāvāsā avṛhā atapāḥ sudṛśāḥ
puṇyaprasavāḥ, bṛhatphalāḥ, asaṃjñisattvāḥ, avṛhāḥ, atapāḥ, sudṛśāḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6898770 (0.0):
parīttābhā apramāṇābhā ābhāsvarāḥ parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā / anabhrakāḥ puṇyaprasavā bṛhatphalā asaṃjñisattvāḥ śuddhāvāsā aspṛhā atapāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899102 (0.0):
03511 ābhāsvarāḥ parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā anabhrakāḥ puṇya / 03512 prasavā bṛhatphalā asaṃjñisattvāḥ śuddhāvāsā avṛhā atapāḥ sadṛśāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899188 (0.0):
apramāṇābhā ābhāsvarāḥ parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā anabhrakāḥ / puṇyaprasavā bṛhatphalā asaṃjñisattvāḥ śuddhāvāsā aspṛhā atapāḥ sadṛśāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904070 (0.0):
05510 apramāṇābhā ābhāsvarāḥ parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā / 05511 anabhrakāḥ puṇyaprasavā bṛhatphalā asaṃjñisattvāḥ śuddhāvāsā avṛhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721619 (0.0):
ca ābhāsvarāḥ parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā anabhrakāḥ / puṇyaprasavā bṛhatphalā asaṃjñisattvāḥ śuddhāvāsā avṛhā atapāḥ sadṛśāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 726501 (0.0):
parīttābhā apramāṇābhā ābhāsvarāḥ parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā / anabhrakāḥ puṇyaprasavā bṛhatphalā asaṃjñisattvāḥ śuddhāvāsā avṛhā atapāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828523 (0.0):
puṇyaprasavā vā bṛhatphalā vā asaṃjñisattvā vā aspṛhā vā atapā vā sudṛśā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061941 (0.0):
ca ābhāsvarāḥ parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā anabhrakāḥ / puṇyaprasavā bṛhatphalā asaṃjñisattvāḥ śuddhābhāsā avṛhā atapāḥ sudṛśāḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15067122 (0.0):
śubhakṛtsnā anabhrakāḥ puṇyaprasavā bṛhatphalā asaṃjñisattvāḥ śuddhāvāsā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721704 (0.004):
ābhāsvarāḥ parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā anabhrakāḥ puṇyaprasavā / bṛhatphalā asaṃjñisattvāḥ śuddhāvāsā aspṛhā atapāḥ sadṛśāḥ sudarśanā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15066955 (0.004):
ābhāsvarāḥ parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā anabhrakāḥ puṇyaprasavā / bṛhatphalā asaṃjñisattvāḥ śuddhāvāsā avṛhā atapāḥ sudṛśāḥ sudarśanā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018614 (0.005):
parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā anabhrakāḥ puṇyaprasavā bṛhatphalā / asaṃjñisattvā abṛhā atapāḥ sudṛśāḥ sudarśanā akaniṣṭhāś ca devāḥ, te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058119 (0.005):
apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā anabhrakāḥ puṇyaprasavā bṛhatphalā / asaṃjñisattvā abṛhā atapāḥ sudṛśāḥ sudarśanā akaniṣṭhāś ca devāḥ, te 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251391 (0.010):
anabhrakāḥ puṇyaprasavā brhatphalāḥ śuddhāvāsā avṛhā atapāḥ sudṛśāḥ / sudarśanā akaniṣṭhāḥ tatra ye kauśika mahābrahmāṇo 'nuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17241934 (0.010):
apramāṇābhā ābhāsvarāḥ, parīttaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnā, / anabhrakāḥ puṇyaprasavā bṛhatphalā, asaṃjñisattvāḥ śuddhāvāsā aspṛhā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15067204 (0.012):
anabhrakāḥ puṇyaprasavā bṛhatphalā asaṃjñisattvāḥ śuddhāvāsā avṛhā atapāḥ / sudṛśāḥ sudarśanā akaniṣṭhā devās te 'pi taṃ (PvsP1 1: 76) bodhisattvaṃ
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936653 (0.012):
'nabhrakāḥ puṇyaprasavā vṛhatphalā asaṃjñisattvā avṛhā (As 33) atapāḥ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24007399 (0.016):
caturthamanabhrakāḥ puṇyaprasavāḥ bṛhatphalā abṛhā atapāḥ sudṛśāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 726580 (0.018):
asaṃjñisattvāḥ śuddhāvāsā avṛhā atapāḥ sudṛśāḥ sudarśanā akaniṣṭhā devās
Aryanityatasutra (bsu001_u.htm.txt) 23607447 (0.019):
caturthadhyāna lābhinonabhrakā puṇyaprasavā bṛhatphalā avṛhā atapā sudṛśāḥ / sudarśanā akaniṣṭhāścadevāsteṣāmapi maraṇāntaṃ hi jīvitaṃ maraṇaṃ
sudarśanāḥ, akaniṣṭhāśceti // / 129. catvāro 'rūpāvacarā devāḥ / ākāśānantyāyatanopagāḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251391 (0.017):
anabhrakāḥ puṇyaprasavā brhatphalāḥ śuddhāvāsā avṛhā atapāḥ sudṛśāḥ
Aryanityatasutra (bsu001_u.htm.txt) 23607447 (0.020):
caturthadhyāna lābhinonabhrakā puṇyaprasavā bṛhatphalā avṛhā atapā sudṛśāḥ / sudarśanā akaniṣṭhāścadevāsteṣāmapi maraṇāntaṃ hi jīvitaṃ maraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 726501 (0.022):
anabhrakāḥ puṇyaprasavā bṛhatphalā asaṃjñisattvāḥ śuddhāvāsā avṛhā atapāḥ / sudṛśāḥ sudarśanā akaniṣṭhā devās te 'pi taṃ bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061950 (0.022):
puṇyaprasavā bṛhatphalā asaṃjñisattvāḥ śuddhābhāsā avṛhā atapāḥ sudṛśāḥ / sudarśanā akaniṣṭhāś ca devās teṣām evaṃ bhavati, vayam enam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15067122 (0.022):
śubhakṛtsnā anabhrakāḥ puṇyaprasavā bṛhatphalā asaṃjñisattvāḥ śuddhāvāsā / avṛhā atapāḥ sudṛśāḥ sudarśanā akaniṣṭhā devās te 'pi taṃ bodhisattvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15067206 (0.022):
anabhrakāḥ puṇyaprasavā bṛhatphalā asaṃjñisattvāḥ śuddhāvāsā avṛhā atapāḥ / sudṛśāḥ sudarśanā akaniṣṭhā devās te 'pi taṃ (PvsP1 1: 76) bodhisattvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038713 (0.025):
akaniṣṭhānāñ cākāśānantyāyatanopagānāṃ vijñānānantyāyatanopagānām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251417 (0.027):
prakramiṣyanti. ye 'pi śuddhāvāsakāyikā avṛhā atapāḥ sudṛśāḥ sudarśanā / akaniṣṭhā devaputrās te 'pi tatrāgatyemāṃ prajñāpāramitām udgrahya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904078 (0.027):
05511 anabhrakāḥ puṇyaprasavā bṛhatphalā asaṃjñisattvāḥ śuddhāvāsā avṛhā / 05512 atapāḥ sudṛśāḥ sudarśanā akaniṣṭhā devās te 'pi taṃ {bodhisattvaṃ}
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15066957 (0.029):
bṛhatphalā asaṃjñisattvāḥ śuddhāvāsā avṛhā atapāḥ sudṛśāḥ sudarśanā / akaniṣṭhā devās te 'pi taṃ bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ rakṣanti, mā khalv
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936678 (0.030):
9. ye 'pi te bhikṣavo 'rūpino devā ākāśānantyāyatanopagā / vijñānānantyāyatanopagā ākiṃcityāyatanopagā naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanopagāś
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6163374 (0.031):
bṛhatphalā anabhrakā abṛhā atapāḥ sudṛśāḥ sudarśanā akaniṣṭhā devāḥ, ye ca
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7861763 (0.032):
dhyānasyāśrayaṃ ca śuddhāvāsāḥ / avṛhā atapāḥ sudṛśāḥ sudarśanā / akaniṣṭhāśceti / kutaḥ śuddhāvāsāḥ? āryāṇāmeva teṣūtpādāt / teṣāṃ pañcānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9825808 (0.032):
akaniṣṭhāḥ, anena karmaṇā ākāśānantyāyatanasamāpattayo / vijñānānantyāyatanasamāpattaya ākiñcanyāyatanasamāpattayo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899107 (0.033):
03512 prasavā bṛhatphalā asaṃjñisattvāḥ śuddhāvāsā avṛhā atapāḥ sadṛśāḥ / 03513 sudarśanā akaniṣṭhāś ca deśās teṣām evaṃ bhavati/ vayam enam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721622 (0.033):
puṇyaprasavā bṛhatphalā asaṃjñisattvāḥ śuddhāvāsā avṛhā atapāḥ sadṛśāḥ / sudarśanā akaniṣṭhāś ca deśās teṣām evaṃ bhavati vayam enam abhisaṃbuddham
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018615 (0.033):
asaṃjñisattvā abṛhā atapāḥ sudṛśāḥ sudarśanā akaniṣṭhāś ca devāḥ, te
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169370 (0.033):
prakramitavyaṃ maṃsyante, ye 'pi te śuddhāvāsakāyikā devā abṛhā atapāḥ / sudṛśāḥ sudarśanā akaniṣṭhāḥ, te 'pi tatrāgamyemāṃ prajñāpāramitāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9808061 (0.036):
karuṇāyāṃ vā muditāyāṃ vā upekṣāyāṃ vā, ākāśānantyāyatanasamāpattau vā / vijñānānantyāyatanasamāpattau vā ākiñcanyāyatanasamāpattau vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9809923 (0.036):
ākāśānantyāyatanasamāpattau vijñānānantyāyatanasamāpattav
vijñānānantyāyatanopagāḥ, ākiṃcanyāyatanopagāḥ, / naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanopagāśceti //
Aryanityatasutra (bsu001_u.htm.txt) 23607478 (0.030):
ākiṃcanyāyatanopagā naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanopagāśca devāsteṣāmapi
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936679 (0.033):
9. ye 'pi te bhikṣavo 'rūpino devā ākāśānantyāyatanopagā / vijñānānantyāyatanopagā ākiṃcityāyatanopagā naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanopagāś
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23986767 (0.042):
dvayorāyatanayorasaṃjñisattvā daśabhirāyatanairgandharsāyatanābhāvāt / / naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanopagā manodharmāyatanābhyām /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23998949 (0.043):
kramate na parasaṃacetanā / / naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanopagāḥ śāriputreti /"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256284 (0.045):
brahmapārṣadyā brahmapurohitā mahābrahmāṇo yāvan / naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanopagā devā prajñāyante, sarvapāramitāḥ
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936687 (0.049):
vijñānānantyāyatanopagā ākiṃcityāyatanopagā naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanopagāś
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11925643 (0.053):
upasaṃpadya viharaṃti. tadyathā devā naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanopagāḥ. ayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038716 (0.055):
akaniṣṭhānāñ cākāśānantyāyatanopagānāṃ vijñānānantyāyatanopagānām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256813 (0.059):
cāturmahārājakāyikā devāḥ prajñāyante yāvan naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanopagā / devāḥ prajñāyante, pāramitāḥ prajñāyante yāvat saptatriṃśadbodhipakṣyā
Aryanityatasutra (bsu001_u.htm.txt) 23607468 (0.062):
yepi te bhikṣavaḥ ārūpiṇodevā ākāśānantaāyatanopagā vijñānantyāyatanopagā / ākiṃcanyāyatanopagā naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanopagāśca devāsteṣāmapi
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11870092 (0.063):
viharanti. tadyathā devā naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanopagāḥ. idaṃ dvitīyam
130. trividhā ālaṅghanāḥ / tadyathā satyālaṅghanā, dharmālaṅghanā,
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16021466 (0.0):
Yāj2.68a/ tapasvino dāna.śīlāh kulīnāh satya.vādinah /(p.180) / Yāj2.68c/ dharma.pradhānā ṛjavah putravanto dhana.anvitāh //
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28059107 (0.004):
avavḥdasaṃtoṣaṇḥnutsargasvayḥnḥnuśaṃsḥpaśyanḥ || ḥrjavatḥ? yadidaṃ / ḥryasatyaprativedhaḥ || rijukatḥ? yadidaṃ īryḥpathasyḥkalpanatḥ ||
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16019590 (0.010):
Yāj1.309c/ vinītah sattva.sampannah kulīnah satya.vāk śucih //
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24793204 (0.010):
Ap1.8.23.6/ akrodho- 'aharṣo- 'aroṣo- 'alobho- 'amoho- 'adambho- 'adrohaḥ / satya.vacanam anatyāśo- 'apaiśunam anasūyā saṃvibhāgas tyāga ārjavaṃ
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16022119 (0.011):
Yāj2.110a/ tvam viṣa brahmaṇah putrah satya.dharme vyavasthitah /(p.211) / Yāj2.110c/ (trāyasva^asmād abhīśāpāt satyena (bhava me^amṛtam //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21217712 (0.012):
guṇatvasya caturthe utkarṣavatve satyapakarṣavatvasya mandratame tāratame
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23998948 (0.061):
kramate na parasaṃacetanā / / naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanopagāḥ śāriputreti /"
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936687 (0.063):
vijñānānantyāyatanopagā ākiṃcityāyatanopagā naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanopagāś
anālaṅghanā ceti // / 131. trividhā mahāmaitrī / tadyathā satyālaṅgha(mba)nā,
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924254 (0.028):
parikramaḥ | evam anya dṛṣṭyādinā mūḍhādibhiḥ kṛtasya vandanasyāpi / jñeyam | / tad evaṃ trividhāpi sā punar akaitavā sakaitavā ceti dvividhā jñeyā |
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12067753 (0.053):
pātraṃ karoti varuṇyā vā eṣā yā paraśuvṛkṇāthaiṣā maitrī yā svayampraśīrṇā / tasmātsvayampraśīrṇāyai śākhāyai maitram pātraṃ karoti
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6319528 (0.056):
samyakpratipanno bhavati | yathā [a]śubhāvineyo [a]śubhāyāṃ, tathā / maitryavineyādayo [a]pi ānāpānasmṛtiparyavasānāya yathāyogaṃ
dharmalaṅgha(rmālamba)nā, anālaṅgha(mba)nā ceti //
132. trividhaṃ karma / tadyathā dṛṣṭadharmavedanīyam, utpadyavedanīyam,
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24032928 (0.037):
dṛṣṭadharmādivedyatvāt / dṛṣṭadharmavedanīyamupapadyavedanīyamaparaparyāyavedanīyaṃ
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19372072 (0.037):
tatra niyatavedanīyaṃ trividham | / dṛṣṭadharmavedanīyamupapadyavedanīyamaparaparyāyavedanīyaṃ ca ityetat
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11959446 (0.037):
aṃtarābhavavedanīyaṃ karma noktam iti. caturvidhaṃ karma. / dṛṣṭadharmavedanīyam upapadyavedanīyam aparaparyāyavedanīyaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11959604 (0.040):
iti. tato bhūmer atyaṃtavairāgyāt tad adṛṣṭadharmavedanīyam api karma / dṛṣṭadharmavedanīyaṃ saṃpadyate. yathānāgāmyarhatām avītarāgāvasthākṛtaṃ.
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22402991 (0.042):
karmaprabhedaḥ punastrividhaḥ / dṛṣṭadharmavedanīyaṃ karma
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22403000 (0.046):
upapadyavedanīyaṃ karma aparaparyāyavedanīyaṃ karma ca // / dṛṣṭadharmavedanīyaṃ karma katamat / tatkarma dṛṣṭe dharme yasya vipāko
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1994124 (0.050):
(pṛ) sūtre bhagavānāha trividhaṃ karma dṛṣṭadharmavedanīyavipākaṃ,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1994257 (0.056):
bhavati | bhavitaśīlo bhāvitacitto bhāvitaprajño bhavati | tasya tatkarma / dṛṣṭadharmavedanīyaṃ bhavati | tasmāttrividhakarmaṇāṃ niyatakālatayā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11959084 (0.056):
vedanīyaṃ vipākalakṣaṇam asyeti dṛṣṭadharmavedanīyaṃ karmeti vistaraḥ.
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24033035 (0.057):
yatkarma dṛṣṭadharmādivedanīyaṃ vipāke 'nīyatam /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11959412 (0.062):
ekādaśavidham uktaṃ. dṛṣṭadharmavedanīyaṃ yat tad iti. kalalavedanīyaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11959182 (0.063):
(IV.52, 53) caturvidhaṃ karmākṣiped iti. dṛṣṭadharmādivedanīyaṃ / caturvidhaṃ karmākṣiped ity arthaḥ. katham ity āha. syāt triṣu
aparavedanīyaṃ ceti // / 133. trividhaṃ prātihāryam / tadyathā ṛddhiprātihāryam,
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24032930 (0.056):
dṛṣṭadharmavedanīyamupapadyavedanīyamaparaparyāyavedanīyaṃ
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19372074 (0.056):
dṛṣṭadharmavedanīyamupapadyavedanīyamaparaparyāyavedanīyaṃ ca ityetat
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11959444 (0.059):
dṛṣṭadharmavedanīyam upapadyavedanīyam aparaparyāyavedanīyaṃ
ādeśanāprātihāryam, anuśāsanīprātihāryaṃ ceti // / 134. aṣṭāvakṣaṇāḥ / tadyathā narakopapattiḥ, tiryagupapattiḥ,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13667304 (0.040):
bhagavāṃs tad bhikṣusahasraṃ tṛbhiḥ prātihāryair avavadati; / ṛddhiprātihāryeṇādeśanāprātihāryeṇānuśāsanīprātihāryeṇa; tatredaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031817 (0.047):
prātihāryais teṣāṃ nārakāṇāṃ sattvānāṃ dharman deśayanti. / ṛddhiprātihāryeṇa ādeśanāprātihāryeṇa anuśāsanīprātihāryeṇa ca. tāni
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18638098 (0.047):
antarīkṣe asthānsu // trīhi prātihāryehi buddhā bhagavanto satvāṃ vinenti / ṛddhiprātihāryeṇa ādeśanāprātihāryeṇa anuśāsanīprātihāryeṇa // bhagavato
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112766 (0.050):
prātihāryair avavadati / ṛddhiprātihāryeṇādeśanāprātihāryeṇānuśāsanāprātihāryeṇa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15177460 (0.050):
/ śakto bhavati pratibalaś ca pareṣāṃ tribhiḥ prātihāryair avavaditum, / ṛddhiprātihāryeṇa, ādeśanāprātihāryeṇa, anuśāsanāprātihāryeṇa / evam
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13667424 (0.050):
sākṣātkṛtvopasaṃpadya viharata; idaṃ tatra bhagavatā ādeśanāprātihāryam; / tatredaṃ bhagavato 'nuśāsanīprātihāryam; sarvaṃ bhikṣavaḥ ādīptaṃ; kiṃ ca
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112500 (0.055):
samyaksaṃbuddhas tribhiḥ prātihāryair avavadati / ṛddhiprātihāryeṇādeśanāprātihāryeṇa ānuśāsanāprātihāryeṇa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15190540 (0.055):
prātihāryair avavadati / ṛddhiprātihāryeṇa, ādeśanāprātihāryeṇa,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6302612 (0.058):
(yat tribhiḥ) prātihāraryaivavadati | ṛddhiprātihāryeṇa, / ādeśanāprātihāryeṇa | anuśāstiprātihāryeṇa | ṛddhiprātihāryeṇa, (Śbh_Sh
yamalokopapattiḥ, pratyantajanapadopapattiḥ, dīrghāyuṣadevopapattiḥ,
Manjusrinamasamgiti (manjn1au.htm.txt) 3280592 (0.050):
durgatyapāyapatanaṃ ca bhaviṣyati | nīcakulopapattir na bhaviṣyati | / pratyantajanapadopapattir na bhaviṣyati | na hīnendriyo bhaviṣyati | na
indriyavikalatā, mithyādṛṣṭiḥ, cittotpādavirāgitatā ceti //
135. trividhā vikalpāḥ / tadyathā anusmaraṇavikalpaḥ, / saṃtirana(tīraṇa)vikalpaḥ, sahajavikalpaśceti //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892685 (0.055):
dharmamanuprāpnotīti dvayābhāvasammohavikalpaḥ // / ityuktāḥ ṣaṭtriṃśabhdāvanāheyāḥ vikalpāḥ // / evaṃ tāvabhdavatu doṣāṇāṃ kṣayo guṇānāṃ punaḥ kathamudaya ityata āha
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28177539 (0.064):
kiñcidakriyaṃ yathā ātmā/ tatra pūrvo vikalpa eva samīcīṃnaḥ ayaṃ tu / vikalpaḥ na samīcīnaḥ ityatra niyāmakaṃ kimapi nāsti/ tathā ca
136. catvāraḥ samādhayaḥ / tadyathā śūraṃgamaḥ, gaganagañjaḥ / vimalaprabhaḥ, siṃhavikrīḍitaśceti /
137. caturdaśāvyākṛtavastūni / tadyathā śāśvato lokaḥ, aśāśvato lokaḥ,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25843369 (0.0):
iha caturdaśa avyākṛtavastūni bhagavatā nirdiṣṭāni | tadyathā śāśvato / lokaḥ, aśāśvato lokaḥ, śāśvataśca aśāśvataśca lokaḥ, naiva śāśvato
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25853498 (0.0):
nānantavāniti pratipadyate | śāśvato lokaḥ, aśāśvato lokaḥ, / śāśvataścāśāśvataśca, naivaśāśvato naivāśāśvāto lokaḥ, ityetāścatasro
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28239840 (0.006):
aśāśvato (DhskD 12v1) lokaḥ / śāśvataś cāśāśvataś ca / naiva śāśvato
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24045662 (0.008):
katamaśca bhikṣavaḥ sthāpanīyaḥ praśnaḥ / / tadyathā śāśvato loko 'śāśvataḥ / / śāśvataścāśāśvataśca /
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232563 (0.024):
cāśāśvataś ca loka. apara evam āha naiva śāśvato nāśāśvataś ca lokaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1628168 (0.024):
etat, aśāśvataḥ, śāśvataś cāśāśvataś ca, naiva śāśvato nāśāśvata ātmā ca / lokaś ca idam eva satyaṃ moham anyad iti rūpagatam etat, evaṃ vedanā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1628193 (0.024):
vijñānagatam etat, aśāśvataḥ, śāśvataś cāśāśvataś ca, naiva śāśvato / nāśāśvata ātmā ca lokaś ca idam eva satyaṃ moham anyad iti vijñānagatam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11977801 (0.025):
caturdaśāvyākṛtavastūnīti vistaraḥ. śāśvato lokaḥ. aśāśvato lokaḥ. ity
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12040347 (0.046):
kathaṃ caturdaśāvyākṛtavastūni bhavaṃti. śāśvato loka ity ekacatuṣkaḥ.
śāśvataścāśāśvataśca, naiva śāśvato nāśāśvataśca / antavāṃllokaḥ,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25843368 (0.0):
iha caturdaśa avyākṛtavastūni bhagavatā nirdiṣṭāni | tadyathā śāśvato / lokaḥ, aśāśvato lokaḥ, śāśvataśca aśāśvataśca lokaḥ, naiva śāśvato
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25853498 (0.0):
paśyaṃśca apaśyaṃśca ubhayathā prātipadyate| dvayapratiṣedhena naivāntavān / nānantavāniti pratipadyate | śāśvato lokaḥ, aśāśvato lokaḥ,
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28239845 (0.0):
aśāśvato (DhskD 12v1) lokaḥ / śāśvataś cāśāśvataś ca / naiva śāśvato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1628168 (0.0):
śāśvataś ca ātmā ca lokaś ca idam eva satyaṃ moham anyad iti rūpagatam / etat, aśāśvataḥ, śāśvataś cāśāśvataś ca, naiva śāśvato nāśāśvata ātmā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1628193 (0.0):
vijñānagatam etat, aśāśvataḥ, śāśvataś cāśāśvataś ca, naiva śāśvato
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232566 (0.0):
cāśāśvataś ca loka. apara evam āha naiva śāśvato nāśāśvataś ca lokaḥ. / antavān lokaḥ. anantavān. antavāṃś cānantavāṃś ca. naivāntavāṃ nānantavāṃ.
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24045664 (1.192):
katamaśca bhikṣavaḥ sthāpanīyaḥ praśnaḥ / / tadyathā śāśvato loko 'śāśvataḥ / / śāśvataścāśāśvataśca /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25843375 (0.007):
lokaḥ, aśāśvato lokaḥ, śāśvataśca aśāśvataśca lokaḥ, naiva śāśvato / nāśāśvataśca lokaḥ, iti catuṣṭayam | antavān lokaḥ, anantavān lokaḥ,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25843382 (0.015):
nāśāśvataśca lokaḥ, iti catuṣṭayam | antavān lokaḥ, anantavān lokaḥ, / antavāṃśca anantavāṃśca lokaḥ, naiva antavān na anantavāṃśca lokaḥ, iti
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12040335 (0.027):
tulyārtho hy eṣa catuṣka iti. śāśvato loko 'śāśvato loka ity anena / catuṣkena antavān loko 'naṃtavān ity ayaṃ catuṣkas tulyārthaḥ. yady evaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25858699 (0.031):
nāsti cecchāśvataḥ kaścit ko bhaviṣyatyaśāśvataḥ | / śāśvato 'śāśvataścāpi dvābhyāmābhyāṃ tiraskṛtaḥ || 20 ||
Nagarjuna: Madhyamakasastra (Karika only!) (bsa027_u.htm.txt) 6624158 (0.031):
nāsti cecchāśvataḥ kaścit ko bhaviṣyatyaśāśvataḥ / / śāśvato 'śāśvataścāpi dvābhyāmābhyāṃ tiraskṛtaḥ // Mś_27.20 //
Nagarjuna: Mulamadhyamakakarika (nagmmk_u.htm.txt) 5512332 (0.031):
nāsti cec chāśvataḥ kaścit ko bhaviṣyaty aśāśvataḥ / / śāśvato 'śāśvataś cāpi dvābhyām ābhyāṃ tiraskṛtaḥ // MMK_27.20 //
anantavāṃllokaḥ, antavāṃścānantavāṃllokaśca, naivāntavānnānantavāṃśca /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25843382 (0.0):
nāśāśvataśca lokaḥ, iti catuṣṭayam | antavān lokaḥ, anantavān lokaḥ,
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28239848 (0.0):
aśāśvato (DhskD 12v1) lokaḥ / śāśvataś cāśāśvataś ca / naiva śāśvato / nāśāśvataḥ / antavān lokaḥ / anantavān lokaḥ / antavāṃś cānantavāṃś ca /
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232568 (0.0):
cāśāśvataś ca loka. apara evam āha naiva śāśvato nāśāśvataś ca lokaḥ. / antavān lokaḥ. anantavān. antavāṃś cānantavāṃś ca. naivāntavāṃ nānantavāṃ.
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24045674 (0.0):
naivāntavānnānantavān / / bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇānna bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāt
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25853450 (0.028):
antādyā api dṛṣṭayaḥ | tadyathā antavān lokaḥ, anantavāṃśca, / antavāṃścānantavāṃśca, naivāntavān nānantavān lokaḥ iti | etāścatasro
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25858961 (0.029):
antavānekadeśaścedekadeśastvanantavān | / syādantavānanantaśca lokastacca na yujyate || 25 ||
Nagarjuna: Madhyamakasastra (Karika only!) (bsa027_u.htm.txt) 6624222 (0.029):
antavānekadeśaścedekadeśastvanantavān / / syādantavānanantaśca lokastacca na yujyate // Mś_27.25 //
Nagarjuna: Mulamadhyamakakarika (nagmmk_u.htm.txt) 5512403 (0.029):
antavān ekadeśaś ced ekadeśas tv anantavān / / syād antavān anantaś ca lokas tac ca na yujyate // MMK_27.25 //
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25859184 (0.039):
antavattve ca anantavattve ca ubhayasminnapratīte kasya pratiṣedhena / naivāntavān nānantavān lokaḥ iti dṛṣṭisaṃbhavaḥ syāditi || 28 ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25853491 (0.051):
paśyaṃśca apaśyaṃśca ubhayathā prātipadyate| dvayapratiṣedhena naivāntavān / nānantavāniti pratipadyate | śāśvato lokaḥ, aśāśvato lokaḥ,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12040336 (0.055):
tulyārtho hy eṣa catuṣka iti. śāśvato loko 'śāśvato loka ity anena / catuṣkena antavān loko 'naṃtavān ity ayaṃ catuṣkas tulyārthaḥ. yady evaṃ
bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāt, na bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāt,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25843399 (0.0):
dvitīyam | bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāt, na bhavati tathāgataḥ paraṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25853420 (0.0):
tadyathā bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāt, na bhavati tathāgataḥ paraṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28239861 (0.0):
charīraṃ bhavati / tathāgataḥ paraṃ maraṇān na bhavati / tathāgataḥ (DhskD
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24045680 (0.0):
naivāntavānnānantavān / / bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇānna bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāt
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11300843 (5.960):
ucyate tathatālakṣaṇabhāvāt | ato buddhasya bhāvābhāvapraśne bhavati / tathāgataḥ paraṃ maraṇān na bhavatīty evamādir avyākṛtanayo mataḥ |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4644020 (5.960):
tathatālakṣaṇabhāvāt | ato buddhasya bhāvābhāvapraśne, bhavati tathāgataḥ / paraṃ maraṇānna bhavatītyevamādiravyākṛtanayomataḥ |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4033509 (5.960):
bhavati ca na bhavati ca tathāgataḥ paraṃ maraṇāditi rūpagatam etat /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4033543 (5.960):
etat / bhavati ca na bhavati ca tathāgataḥ paraṃ maraṇāditi vijñānagatam
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25843406 (5.960):
maraṇāt, bhavati ca na bhavati ca tathāgataḥ paraṃ maraṇāt, naiva bhavati
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25843508 (5.960):
parikalpa utpāditaḥ, saḥ niyataṃ parinirvṛte tathāgate, na bhavati / tathāgataḥ paraṃ maraṇāt, maraṇāduttarakālaṃ na bhavati,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25853435 (5.960):
maraṇāta, bhavati ca na bhavati ca tathāgataḥ paraṃ maraṇāt, naiva bhavati
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232584 (5.960):
yo jīvas tac charīram. anyo jīvo 'nyac charīram. bhavati tathāgataḥ paraṃ / maraṇāt. na bhavati. bhavati ca na bhavati ca. apara evam āha mama dṛṣṭir
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11978326 (5.960):
iti. yāvacchabdena sarvaṃ vaktavyaṃ. na bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇād. / bhavati ca na bhavati ca tathāgataḥ paraṃ maraṇāt. naiva bhavati na na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4033519 (0.020):
naiva bhavati na na bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāditi rūpagatam etat /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4033553 (0.020):
etat / naiva bhavati na na bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāditi
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232294 (0.020):
bhavati naiva bhavati naiva na bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāt. avyākṛtaṃ
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232310 (0.020):
bhagavatā na bhavati bhavati ca na na bhavati naiva bhavati naiva na / bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāt.
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232334 (0.020):
vadasi. na bhavati bhavati ca na na bhavati naiva bhavati naiva na bhavati / tathāgataḥ paraṃ maraṇād iti pṛṣṭaḥ avyākṛtam iti vadasi. kinv āyuṣman na
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232597 (0.020):
naiva bhavati naiva na bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāt. idaṃ satyaṃ moham
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232690 (0.020):
doṣaṃ bhavati. pūrvavad yāvat, naiva bhavati naiva na bhavati tathāgataḥ / paraṃ maraṇāt. idaṃ satyaṃ moham anyat* imā dṛṣṭir bhūtaṃ saṃskṛtaṃ
bhavati na ca bhavati ca tathāgataḥ paraṃ maraṇāt, naiva bhavati na
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28239874 (0.0):
12v2) paraṃ maraṇād bhavati ca na bhavati ca / naiva bhavati na na bhavati
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232585 (0.0):
yo jīvas tac charīram. anyo jīvo 'nyac charīram. bhavati tathāgataḥ paraṃ / maraṇāt. na bhavati. bhavati ca na bhavati ca. apara evam āha mama dṛṣṭir
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11300843 (5.960):
ucyate tathatālakṣaṇabhāvāt | ato buddhasya bhāvābhāvapraśne bhavati / tathāgataḥ paraṃ maraṇān na bhavatīty evamādir avyākṛtanayo mataḥ |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4644020 (5.960):
tathatālakṣaṇabhāvāt | ato buddhasya bhāvābhāvapraśne, bhavati tathāgataḥ / paraṃ maraṇānna bhavatītyevamādiravyākṛtanayomataḥ |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4033509 (5.960):
bhavati ca na bhavati ca tathāgataḥ paraṃ maraṇāditi rūpagatam etat /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4033543 (5.960):
etat / bhavati ca na bhavati ca tathāgataḥ paraṃ maraṇāditi vijñānagatam
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25843396 (5.960):
dvitīyam | bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāt, na bhavati tathāgataḥ paraṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25843406 (5.960):
maraṇāt, bhavati ca na bhavati ca tathāgataḥ paraṃ maraṇāt, naiva bhavati
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25853418 (5.960):
tadyathā bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāt, na bhavati tathāgataḥ paraṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25853435 (5.960):
maraṇāta, bhavati ca na bhavati ca tathāgataḥ paraṃ maraṇāt, naiva bhavati
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28239860 (5.960):
charīraṃ bhavati / tathāgataḥ paraṃ maraṇān na bhavati / tathāgataḥ (DhskD
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24045677 (5.960):
bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇānna bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāt
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11978319 (5.960):
iti. yāvacchabdena sarvaṃ vaktavyaṃ. na bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇād. / bhavati ca na bhavati ca tathāgataḥ paraṃ maraṇāt. naiva bhavati na na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4033519 (1.788):
naiva bhavati na na bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāditi rūpagatam etat /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4033553 (1.788):
etat / naiva bhavati na na bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāditi
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232294 (1.788):
bhavati naiva bhavati naiva na bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāt. avyākṛtaṃ
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232310 (1.788):
bhagavatā na bhavati bhavati ca na na bhavati naiva bhavati naiva na / bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāt.
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232334 (1.788):
vadasi. na bhavati bhavati ca na na bhavati naiva bhavati naiva na bhavati / tathāgataḥ paraṃ maraṇād iti pṛṣṭaḥ avyākṛtam iti vadasi. kinv āyuṣman na
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232597 (1.788):
naiva bhavati naiva na bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāt. idaṃ satyaṃ moham
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232690 (1.788):
doṣaṃ bhavati. pūrvavad yāvat, naiva bhavati naiva na bhavati tathāgataḥ / paraṃ maraṇāt. idaṃ satyaṃ moham anyat* imā dṛṣṭir bhūtaṃ saṃskṛtaṃ
bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāt / sa jīvastaccharīram, anyo jīvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4033519 (0.0):
naiva bhavati na na bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāditi rūpagatam etat /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4033553 (0.0):
etat / naiva bhavati na na bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāditi
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25843406 (0.0):
maraṇāt, bhavati ca na bhavati ca tathāgataḥ paraṃ maraṇāt, naiva bhavati
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25843414 (0.0):
na na bhavati ca tathāgataḥ paraṃ maraṇāt, iti tṛtīyam | sa / jīvastaccharīram, anyo jīvo 'nyaccharīram, iti | tānyetāni caturdaśa
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25853435 (0.0):
maraṇāta, bhavati ca na bhavati ca tathāgataḥ paraṃ maraṇāt, naiva bhavati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1628348 (0.0):
lokaś ca paraṃmaraṇād idam eva satyaṃ moham anyad iti vijñānagatam etat. / sa jīvas tac charīram anyo jīvo 'nyac charīram idam eva satyaṃ moham anyad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1628363 (0.0):
iti rūpagatam etat, vedanā saṃjñā saṃskārāḥ, sa jīvas tac charīram anyo / jīvo 'nyac charīram idam eva satyaṃ moham anyad iti vijñānagatam etat.
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2900457 (0.0):
tathāgataiḥ / tīrthakarā hi mahāmate evaṃvādinaḥ yaduta sa / jīvastaccharīram, anyo jīvo 'nyaccharīram, ityevamādye 'vyākṛtavādaḥ /
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232294 (0.0):
bhavati naiva bhavati naiva na bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāt. avyākṛtaṃ
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232310 (0.0):
bhagavatā na bhavati bhavati ca na na bhavati naiva bhavati naiva na / bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāt.
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232334 (0.0):
vadasi. na bhavati bhavati ca na na bhavati naiva bhavati naiva na bhavati / tathāgataḥ paraṃ maraṇād iti pṛṣṭaḥ avyākṛtam iti vadasi. kinv āyuṣman na
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232597 (0.0):
naiva bhavati naiva na bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāt. idaṃ satyaṃ moham
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232690 (0.0):
doṣaṃ bhavati. pūrvavad yāvat, naiva bhavati naiva na bhavati tathāgataḥ / paraṃ maraṇāt. idaṃ satyaṃ moham anyat* imā dṛṣṭir bhūtaṃ saṃskṛtaṃ
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232725 (0.0):
duḥkham eva pratipannaḥ. ............ evaṃvādī naiva bhavati naiva na / bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāt. idaṃ satyaṃ moham anyat.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11978333 (0.0):
bhavati ca na bhavati ca tathāgataḥ paraṃ maraṇāt. naiva bhavati na na
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12040363 (0.0):
antavān iti dvitīyaś catuṣkaḥ. bhavati tathāgata iti tṛtīyaś catuṣkaḥ. sa / jīvas tac charīram anyo jīvo 'nyac charīram iti dvikaḥ. trayaś catuṣkāḥ
madhyantavibhagatika.html 19099850 (0.0):
rūpādibhya ekatvam ātmana ityantaḥ yat sūtryate sa jīvas taccharīram / anyo jīvo'nyaccharīram iti darśanaṃ tadevātrāntaśabdenoktaṃ /
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11300843 (5.960):
ucyate tathatālakṣaṇabhāvāt | ato buddhasya bhāvābhāvapraśne bhavati / tathāgataḥ paraṃ maraṇān na bhavatīty evamādir avyākṛtanayo mataḥ |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4644020 (5.960):
tathatālakṣaṇabhāvāt | ato buddhasya bhāvābhāvapraśne, bhavati tathāgataḥ / paraṃ maraṇānna bhavatītyevamādiravyākṛtanayomataḥ |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4033509 (5.960):
rūpagatam etat / na bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāditi rūpagatam etat / / bhavati ca na bhavati ca tathāgataḥ paraṃ maraṇāditi rūpagatam etat /
'nyaccharīraṃ ceti // / 138. trīṇi kuśalamūlāni / tadyathā adveṣaḥ, alobhaḥ, amohaśceti //
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222538 (0.032):
NidSa 23.7e kiṃ kuśalamūlaṃ yathābhūtaṃ prajānāti | trīṇi kuśalamūlāni | / alobhaḥ kuśalamūlam | adveṣo 'mohaḥ kuśalamūlam | idaṃ kuśalamūlam | evaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553195 (0.034):
naivāntavānnānantavān, sa jīvastaccharīramanyo jīvo 'nyaccharīramiti/
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232578 (0.036):
yo jīvas tac charīram. anyo jīvo 'nyac charīram. bhavati tathāgataḥ paraṃ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22403210 (0.039):
pradeśataḥ svabhāvataśca dānakarma vikalpyate / nidānam alobho 'dveṣo / 'mohaśca kuśalamūlāni // utthānaṃ tānyeva cetanāsahagatāni // pradeśo
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1986821 (0.039):
dharmāntaram | akuśalānugataṃ cittaṃ pramādaḥ | kuśalānugatantu apramādaḥ / kuśalamūlamiti alobho 'dveṣo 'mohaḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25843415 (0.040):
jīvastaccharīram, anyo jīvo 'nyaccharīram, iti | tānyetāni caturdaśa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1628348 (0.044):
sa jīvas tac charīram anyo jīvo 'nyac charīram idam eva satyaṃ moham anyad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1628363 (0.044):
iti rūpagatam etat, vedanā saṃjñā saṃskārāḥ, sa jīvas tac charīram anyo / jīvo 'nyac charīram idam eva satyaṃ moham anyad iti vijñānagatam etat.
madhyantavibhagatika.html 19099851 (0.048):
rūpādibhya ekatvam ātmana ityantaḥ yat sūtryate sa jīvas taccharīram / anyo jīvo'nyaccharīram iti darśanaṃ tadevātrāntaśabdenoktaṃ /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2900458 (0.048):
jīvastaccharīram, anyo jīvo 'nyaccharīram, ityevamādye 'vyākṛtavādaḥ /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2024703 (0.052):
jarāmaraṇam iti | ya āha sa eva jīvaḥ tadeva śarīram, anyo jīvo 'nyat / śarīram iti | idamekārthakam, vyañjanameva nānā | yeṣāmeṣā dṛṣṭiḥ na te
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12040364 (0.053):
jīvas tac charīram anyo jīvo 'nyac charīram iti dvikaḥ. trayaś catuṣkāḥ
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23182758 (0.055):
nāhameva bhavāmi na me mama śarīraṃ tadyato 'hamanyaḥ / śarīramanyannāhamityapariśeṣamahaṃkārarahitamapariśeṣamaviparyayādviśuddhaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11978333 (0.062):
bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇāt. sa jīvas tac charīram. anyo jīvo 'nyac / charīram iti. / (V.23, 24) sa tena tasmiṃ saṃyukta iti. pudgalas tenānuśayena baddha iti
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28239855 (0.064):
naivāntavān anantavāṃś ca / sa jīvas tac charīraṃ / anyo jīvo 'nyac / charīraṃ bhavati / tathāgataḥ paraṃ maraṇān na bhavati / tathāgataḥ (DhskD
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28804112 (0.064):
mānavapratyavekṣā ātmadarśane hi jīvas tac charīraṃ / anyo jīvo 'nyac / charīram iti bhavati darśanaṃ / nityaṃ rūpam iti tīrthikāntaḥ / anityam
139. etadviparyayāntrīṇyakuśalamūlāni / tadyathā lobhaḥ, mohaḥ, / dveṣaśceti //
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222506 (0.034):
NidSa 23.7c kim akuśalamūlaṃ yathābhūtaṃ prajānāti | trīṇy akuśalamūlāni | / lobho 'kuśalamūlam | dveṣo moho 'kuśalamūlam | idam akuśalamūlam | evam
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24045154 (0.034):
trīṇyakuśalamūlāni / lobho 'kuśalamūlaṃ dveṣo moho 'kuśalamūlam /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222538 (0.040):
NidSa 23.7e kiṃ kuśalamūlaṃ yathābhūtaṃ prajānāti | trīṇi kuśalamūlāni | / alobhaḥ kuśalamūlam | adveṣo 'mohaḥ kuśalamūlam | idaṃ kuśalamūlam | evaṃ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22403210 (0.041):
pradeśataḥ svabhāvataśca dānakarma vikalpyate / nidānam alobho 'dveṣo / 'mohaśca kuśalamūlāni // utthānaṃ tānyeva cetanāsahagatāni // pradeśo
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1986821 (0.048):
dharmāntaram | akuśalānugataṃ cittaṃ pramādaḥ | kuśalānugatantu apramādaḥ / kuśalamūlamiti alobho 'dveṣo 'mohaḥ |