View original HTML file with complete header information
Ācāryadignāgaviracitaḥ / Prajñāpāramitāpiṇḍārthaḥ (Pppa)
Ācāryadignāgaviracitaḥ / Prajñāpāramitāpiṇḍārthaḥ (Pppa)
prajñāparamitā jñānamadvayaṃ sā tathāgataḥ / / sādhyā tādarthyayogena tācchabdyaṃ granthamārgayoḥ // Pppa_1 //
āśrayaścādhikāraśca karma bhāvanayā saha / / prabhedo liṅgamāpacca sānuśaṃsamudāhṛtam // Pppa_2 //
śradvāvatāṃ pravṛtyaṅgaṃ śāstā parṣacca sākṣiṇī /
deśakālau ca nirdiṣṭau svaprāmāṇyaprasiddhaye // Pppa_3 //
saṅgītikartā loke hi deśakālopalakṣitam /
sasākṣikaṃ vadan vaktā prāmāṇyamadhigacchati // Pppa_4 //
sarvaṃ caitannipātātmaśravaṇādeḥ prakīrtanam /
prāsaṅgikaṃ tu evārthā mukhyā dvātriṃśadeva hi // Pppa_5 //
prabhedaḥ ṣoḍaśākāraḥ śūnyatāyā yathākramam / / nirdiṣṭo 'ṣṭāsahastrayā sa vijñeyo 'nyāpadeśataḥ // Pppa_6 //
itthamaṣṭasahasrīyamanyūnārthairyathoditaiḥ /
granthasaṅkṣepa iṣṭo 'tra ta evārthā yathoditāḥ // Pppa_7 //
bodhisattvaṃ na paśyāmītyuktavāṃstattvato muniḥ /
Dignaga: Prajnaparamitapindartha (bsa011_u.htm.txt) 10719222 (0.063):
bodhisattvasya no nāma paśyāmīti sa uktavān // Pppa_54 //
bhoktādhyātmikavastūnāṃ kathitā tena śūnyatā // Pppa_8 //
rūpaṃ rūpasvabhāvena śūnyamityuktitaḥ punaḥ /
Dignaga: Prajnaparamitapindartha (bsa011_u.htm.txt) 10719112 (0.020):
tatsvabhāvavikalpānāmavakāśaṃ nirasyati // Pppa_45 // / rūpaṃ rūpasvabhāvena śūnyaṃ yatprathamoditam /
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4550312 (0.047):
samanupaśyati / na caratīti na samanupaśyati / tathāhi nāma svabhāvena / śūnyaṃ na śūnyatayā, rūpaṃ svabhāvena śūnyaṃ na śūnyatayā yāvadvijñānaṃ
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9562608 (0.056):
prajñāpāramitāyāṃ coktam rūpaṃ subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753968 (0.060):
śūnyataiva manaḥ na rūpaśūnyatayā rūpaṃ śūnyam, rūpam eva śūnyatā, / śūnyataiva rūpam na śabdaśūnyatayā śabdaḥ śūnyaḥ, śabda eva śūnyatā,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15093144 (0.060):
pratyavekṣate na rūpaśūnyatayā rūpaṃ śūnyaṃ rūpam eva śūnyatā śūnyataiva / rūpam, na vedanāśūnyatayā vedanā śūnyā vedanaiva śūnyatā śūnyataiva
bāhyānyāyatanānīha bhojyāni pratiṣiddhavān // Pppa_9 //
rūpādyabhāve taddehapratiṣṭhālakṣaṇakṣatiḥ /
gatārthā yena taddṛṣṭaṃ tadādhyātmikamityasat // Pppa_10 //
ādhyātmikānāṃ śūnyatve prakṛterapi śūnyatā / / vijñānarūpaṃ gotraṃ hi kṛpāprajñātmakaṃ matam // Pppa_11 //
notpanno na niruddho vā sattva ityādinā sphuṭam /
sattvasaṃsārayoḥ kāmaṃ darśitā tena śūnyatā // Pppa_12 //
buddhadharmāṃstathā bodhisattvadharmānna paśyati /
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12564824 (0.058):
śrāvakadharmān na pratyekabuddhadharmān (na / bodhisattvadharmabuddhadharmān) bhāvayati na vibhāvayati / na śamathaṃ na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12561557 (0.058):
visaṃyojayati / na śrāvakadharmān na pratyekabuddhadharmān na / bodhisattvadharmān na buddhadharmān saṃyojayati na visaṃyojayati /
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12566562 (0.061):
pṛthagjanadharmān na śrāvakadharmān na pratyekabuddhadharmān na / buddhadharmān kalpayati na vikalpayati / (Vaidya 57) na pṛthagjanabhūmiṃ
ityādinā vinirdiṣṭā śūnyā daśabalādayaḥ // Pppa_13 //
prati prati yato dharmāḥ kalpitā iti kīrtitam / / tato na paramārtho 'sti dharmāṇāmiti coktavān // Pppa_14 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7873016 (0.060):
prahāṇasampaduktā / jñānasampadamāha sarvetyādinā / sarvadharmāṇāṃ / svabhāvaḥ paramārthaḥ / tasya vidarśanī tatpratibhāsatvāt / svasya
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7870601 (0.062):
'dhigamaḥ svadharmāṇāṃ yaśca dharmādhigama iti sambandhaḥ / sa katham? / sarvadharmāṇāṃ paramārthasya samyagjñānasyābhinirhāreṇa niṣpādanena /
ātmādidṛṣṭerucchedaṃ mahatyā prakaroti yat /
tataḥ pudgalanairātmyaṃ bhagavān sarvathā jagau // Pppa_15 //
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11315285 (0.059):
pudgaladharmanairātmyaṃ | jñeyaṃ ca yat sarvathety
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4658762 (0.059):
iti | satattvaṃ parmārthasaṃgṛhītaṃ sāmānyalakṣaṇaṃ pudgaladharma / nairātmyaṃ | jñeyaṃ ca yatsarvathetyanantasvasaṃketādilakṣaṇabhedabhinnaṃ
sarvadharmā anutpannā iti kīrtayatā tathā / / kathitaṃ dharmanairātmyaṃ sarvathā tattvavedinā // Pppa_16 //
sāvadyaniravadyānāmavṛddhiparihāṇitaḥ / / saṃskṛtāsaṃskṛtānāṃ ca kuśalānāṃ nirākṛtiḥ // Pppa_17 //
kuśalānāṃ ca śūnyatve tadgatā akṣatā tathā /
kalpitaiveti bhedānāṃ śūnyatāyāḥ sa saṅgrahaḥ // Pppa_18 //
daśabhiścittavikṣepaiścittaṃ vikṣiptamanyataḥ /
yogyaṃ bhavati bālānāṃ nādvayajñānasādhane // Pppa_19 //
tānapākartumanyonyaṃ vipakṣapratipakṣataḥ / / prajñāpāramitāgranthaste ca sampiṇḍaya darśitāḥ // Pppa_20 //
yadāha bodhisattvaḥ sannityabhāvaprakalpanā / / vikṣepaṃ vikṣipan śāstā sāṃvṛtaskandhadarśanāt // Pppa_21 //
etenāṣṭasahasryādāvādivākyātprabhṛtyapi /
ā samāpterniṣeddhavyā vidhinābhāvakalpanā // Pppa_22 //
hetuvākyāni naitāni kṛtyamātraṃ tu sūcyate /
brahmajālādisūtreṣu jñeyāḥ sarvatra yuktayaḥ // Pppa_23 //
bodhisattvaṃ na paśyāmi ahamityādi vistaraiḥ /
nirākaroti bhagavān bhāvasaṅkalpavibhramam // Pppa_24 //
yanna paśyati nāmāpi gocaraṃ[na] kriyāṃ tathā /
skandhāṃśca sarvatastena bodhisattvaṃ na paśyati // Pppa_25 //
kalpitasya niṣedho 'yamiti saṅgrahadarśanam / / sarvo jñeyatayārūḍha ākāraḥ kalpito matau // Pppa_26 //
prajñāpāramitāyāṃ hi trīn samāśritya deśanā / / kalpitaṃ paratantraṃ ca pariniṣpannameva ca // Pppa_27 //
nāstītyādipadaiḥ sarvaṃ kalpitaṃ vinivāryate /
māyopamādidṛṣṭāntaiḥ paratantrasya deśanā // Pppa_28 //
caturdhā vyavadānena pariniṣpannakīrtanam / / prajñāpāramitāyāṃ hi nānyā buddhasya deśanā // Pppa_29 //
daśasaṅkalpavikṣepavipakṣe deśanākrame /
trayāṇāmiha boddhavyaṃ samastavyastakīrtanam // Pppa_30 //
yathādivākye niṣpannaparatantraparikalpitaiḥ / / abhāvakalpanārūpavikṣepavinivāraṇam // Pppa_31 //
tena buddhaṃ tathā bodhiṃ na paśyāmīti vācakaiḥ / / ā samāpteriha jñeyā kalpitānāṃ nirākṛtiḥ // Pppa_32 //
śūnye rūpe svabhāvena samāropaḥ kva kena vā / / ityanyeṣvapi vākyeṣu boddhavyaṃ tannivāraṇam // Pppa_33 //
na hi śūnyatayā śūnyamiti vākyaṃ vinirdiśan / / apavādavikalpānāṃ nirāsaṃ sarvathoktavān // Pppa_34 //
māyopamastathā buddhaḥ sa svapnopama ityapi /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236010 (0.002):
māyopamo. anuttarā samyaksaṃbodhir api svapnopamā māyopamā, buddho 'pi / svapnopamo māyopamaḥ.
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19447968 (0.016):
syādetat yadi sarvavyāpinī māyopamasvabhāvatā, buddho 'pi tarhi māyopamaḥ / svapnopamaḥ syāt / uktaṃ caitad bhagavatyām
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4000152 (0.036):
api māyopamaṃ svapnopamam / pratyekabuddho 'pi māyopamaḥ svapnopamaḥ /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25843846 (0.036):
arhannapi māyopamaḥ svapnopamaḥ | arhattvaphalamapi māyopamaṃ svapnopamam / | pratyekabuddho 'pi māyopamaḥ svapnopamaḥ | pratyekabuddhatvamapi
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448030 (0.036):
anāgāmyapi anāgāmiphalamapi / arhannapi arhattvamapi māyopamaṃ svapnopamam / / pratyekabuddho 'pi māyopamaḥ svapnopamaḥ / pratyekabuddhatvamapi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235989 (0.036):
svapnopamā māyopamā, pratyekabuddho 'pi svapnopamo māyopamaḥ.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4000163 (0.037):
pratyekabuddhatvam api māyopamaṃ svapnopamam / samyaksaṃbuddho 'pi / māyopamaḥ svapnopamaḥ / samyaksaṃbuddhatvam api māyopamaṃ svapnopamam /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25843857 (0.037):
māyopamaṃ svapnopamam | samyaksaṃbuddho 'pi māyopamaḥ svapnopamaḥ iti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25843876 (0.037):
māyopamaḥ svapnopama iti, samyaksaṃbuddhatvamapi māyopamaṃ svapnopamamiti
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448041 (0.037):
māyopamaṃ svapnopamam / samyaksaṃbuddho 'pi māyopamaḥ svapnopamaḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235975 (0.047):
arhatphalam apy arhann api svapnopamo māyopamaḥ pratyekabodhir api
ayameva kramo jñeyo vijñairvākyāntareṣvapi // Pppa_35 //
sāmānādhikaraṇyena prokto māyopamo jinaḥ / / māyopamādiśabdaiśca paratantro nigadyate // Pppa_36 //
Nagarjuna: Pancakrama (= Pk) (nagpancu.htm.txt) 27743271 (0.052):
tasmādeva jagat sarvaṃ māyopama ihocyate | / māyopamasamādhiṣṭhaḥ sarvaṃ paśyati tādṛśam || Pk_3.20 ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236007 (0.058):
māyopamo. anuttarā samyaksaṃbodhir api svapnopamā māyopamā, buddho 'pi / svapnopamo māyopamaḥ.
pṛthagjanānāṃ yajjñānaṃ prakṛtivyavadānikam / / uktaṃ tadbuddhaśabdena bodhisattvo yathā jinaḥ // Pppa_37 //
nijaṃ svarūpaṃ pracchādya tadavidyāvaśīkṛtam /
māyāvadanyathā bhāti phalaṃ svapnam ivojhati // Pppa_38 //
advayasyānyathākhyātau phale vāpyapavādinām / / apavādavikalpānāmapavādo 'yamucyate // Pppa_39 //
na rūpaṃ śūnyatā yuktā parasparavirodhataḥ /
nīrūpā śūnyatā nāmarūpamākārasaṅgatam // Pppa_40 //
ityekatvavikalpasya bāddhā(dhyā?)nānātvakalpanam(nā?) /
ruṇāddhi nānyattadrūpaṃ śūnyatāyāṃ kathañcana // Pppa_41 //
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040539 (0.052):
hi nāma evaṃ prakṛtiśūnyeṣu sarvadharmeṣu caranti. tāṃ ca prakṛtiśūnyatāṃ / na vikopayanty, anyad rūpam anyā prakṛtiśūnyatā. evam anyā
Prajnaparamitahrdayasutra (prajnhsu.htm.txt) 15419048 (0.062):
Tasmāc Chāriputra śūnyatāyāṃ na rūpaṃ / na vedanā na saṃjñā na saṃskārāḥ na vijñānaṃ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6901650 (0.062):
04608 vijñānam anyā śūnyatā/ nānyā śūnyatā anyad vijñānam/ vijñānam eva / 04609 śūnyatā śūnyataiva vijñānam/ [iti samudayasatyāvavādaḥ//]
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965343 (0.064):
{śāriputra} śūnyatāyāṃ rūpaṃ / 24822 saṃvidyate/ nāpi śūnyatāyāṃ bodhisattvaḥ saṃvidyate/ {vedanā saṃjñā
asadeva yataḥ khyāti tadavidyāvinirmitam / / asatkhyāpanaśaktyaiva sāvidyeti nigadyate // Pppa_42 //
idamevocyate rūpaṃ prajñāpāramiteti ca / / advayaṃ dvayamevaitadvikalpadvayabādhanam // Pppa_43 //
yuktiṃ cāha viśuddhatvāttathā cānupalambhataḥ / / bhāvābhāvavirodhācca nānātvamapi paśyati // Pppa_44 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18371308 (0.062):
svarūpabhedānatiriktayoranyonyābhāvapṛthaktvayorbhāvābhāvadharmatvopalambhātsarvapadārthānāmapi
nāmamātramidaṃ rūpaṃ tattvato hyasvabhāvakam / / tatsvabhāvavikalpānāmavakāśaṃ nirasyati // Pppa_45 //
rūpaṃ rūpasvabhāvena śūnyaṃ yatprathamoditam /
Dignaga: Prajnaparamitapindartha (bsa011_u.htm.txt) 10718675 (0.020):
bhoktādhyātmikavastūnāṃ kathitā tena śūnyatā // Pppa_8 // / rūpaṃ rūpasvabhāvena śūnyamityuktitaḥ punaḥ /
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9562608 (0.044):
prajñāpāramitāyāṃ coktam rūpaṃ subhūte
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4550310 (0.055):
samanupaśyati / na caratīti na samanupaśyati / tathāhi nāma svabhāvena / śūnyaṃ na śūnyatayā, rūpaṃ svabhāvena śūnyaṃ na śūnyatayā yāvadvijñānaṃ
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 984085 (0.056):
āyuṣman śāradvatīputra
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6203341 (0.062):
anityam iti samanupaśya. tat kasya hetoḥ? nāmarūpaṃ svabhāvena śūnyaṃ yo / nāmarūpasya svabhāvaḥ so 'bhāvo yo 'bhāvaḥ sā prajñāpāramitā yā
tatsvabhāvasamāropasaṅkalpapratiṣedhanam // Pppa_46 //
notpādaṃ na nirodhaṃ ca dharmāṇāṃ paśyatīti yat /
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23322518 (0.0):
na dharmāṇām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23326035 (0.019):
nāveṇikabuddhadharmāṇām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23322009 (0.037):
na saṃskārāṇām utpādaṃ paśyati na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23323647 (0.037):
na saṃskārāṇām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15238584 (0.042):
bodhisattvo mahāsattvo notpādaṃ paśyati na nirodhaṃ nodgrahaṃ notsargaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15238646 (0.042):
āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ yāvat sarvajñatāyā notpādaṃ paśyati na nirodhaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325909 (0.044):
na pratisaṃvidām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325705 (0.045):
nābhijñānām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325746 (0.047):
na samādhīnām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325869 (0.048):
na vaiśāradyānām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325284 (0.048):
na balānām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati notsargaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23324858 (0.049):
na sarvadharmaśūnyatāyā utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325488 (0.050):
nāpramāṇānām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325449 (0.050):
na dhyānānām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325164 (0.053):
na samyakprahāṇānām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325529 (0.056):
nārūpyasamāpattīnām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325612 (0.056):
nānupūrvavihārasamāpattīnām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23324512 (0.056):
na mahāśūnyatāyā utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23324555 (0.056):
na paramārthaśūnyatāyā utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23324341 (0.057):
nādhyātmaśūnyatāyā utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
bhagavānāha, tadvayastā tadviśeṣasya kalpanā // Pppa_47 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21038719 (0.043):
yāganiṣṭhakaraṇatvasyaivodbhitpadagatatṛtīyār'thatvāditi bhāvaḥ// / tadviśeṣasyeti //sādhakatamaṃ karaṇa"miti"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618468 (0.046):
parvatanimittaṃ vā dṛśyate, kiṃ cāpi sa puruṣaś cakṣuṣā mahāsamudran na / paśyati. atha ca punaḥ sa niṣṭhāṃ gacchati, āsanno 'smi
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284661 (0.048):
tamādīnavaṃ vyapakarṣati | prajahāti | tatra [bhā]vanābalasaṃgṛhīto yena / viṣyeṣvādīnavaṃ paśyati, taṃ ca punarādīnavaṃ vyapakarṣati | prajahāti |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21609646 (0.052):
291.029. manoharayā āgamya punarapi samākhyātam/ / 291.030. tayā api vicāritam/ / 291.030. paśyati bhūtam/ / 291.030. tatastayā sa cūḍāmaṇirvastrāṇi ca manoharāyai dattāni, uktā
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1413090 (0.054):
ekaṃ sāṅkhyaṃ ca yogaṃ ca yaḥ paśyati sa paśyati // BhG_5.5 //) / yad eveti13 / yad eva sāṅkhyāḥ14 paśyanti brahma yogais tad anugamyate15
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 455100 (0.059):
āgamaprāmāṇyābādhyatāyāṃ tu naivamiti cenna / / asya viśeṣasya vyarthatvādityāśayavānāha neti //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537004 (0.059):
pravartate/ / 053.008. sa samanvāhartuṃ pravṛttaḥ/ / 053.009. yāvat paśyati śakraṃ devendram/
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1963115 (0.060):
yathā sparśavatī pṛthivī draṣṭavyā | pṛthivyādisarvāyata nagato 'yaṃ / puruṣaḥ paśyati rūpaṃ na kaṭhinyādi | kiñca puruṣo nirūpayati [idaṃ]
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18008919 (0.061):
biḍālasya viṣṭhāṃ nirīkṣitum ārabdhaḥ; yāvat paśyati sarvalomikāṃ viṣṭhāṃ; / sa saṃlakṣayati: niyatam anena mūṣikāḥ praghātyante; yannv aham enaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896006 (0.064):
dharmāṇāmadvayaṃ tattvaṃ kṣaṇenakena paśyati // 7 5 // / 'snanaṃ taddarśinaṃ caiva' iti kudyoge kathaṃ dvitīyā? kartavyo 'tra
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19360822 (0.064):
na prācīno 'yaskānto maṇirudīcīnamayaḥ samākarṣati tadvaditi || / atra punarvindhyavāsī paśyati sarvagatatvamindriyāṇām | taṃ pratīdamucyate
kṛtrimaṃ nāma vācyāśca dharmāste kalpitā yataḥ / / śabdārthayorna sambandhastena svābhāviko mataḥ // Pppa_48 //
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26182542 (0.029):
12001 tad āśrayaḥ syāt / āśrayanīya ayogāt / anāśrito hy evaṃ syāt / / 12002 tathā ca asambandhaḥ / tasmān na svābhāvikaḥ śabda arthayoḥ
bāhyārthābhiniveśastu bhrāntyā bālasya jṛmbhate /
tathaiva vyavahāro 'yaṃ tvatrārtho 'sti kaścana // Pppa_49 //
atra tena yathā nāma kalpyate na tathāsti tat / / vācyaṃ vastu tato niṣṭhā yathānāmārthakalpanā // Pppa_50 //
prajñāpāramitā buddho bodhisattvo 'pi vā tathā / / nāmamātramiti prāha vyasan satyārthakalpanam // Pppa_51 //
śabdārthapratiṣedho 'yaṃ na vastu vinivāryate /
evamanyeṣvapi jñeyo vākyeṣvarthaviniścayaḥ // Pppa_52 //
naivopalabhate samyak sarvanāmāni tattvavit /
yathārthatvena tenedaṃ na dhvanervinivāraṇam // Pppa_53 //
subhūtistu dvayaṃ vyasan śabdaṃ śabdārthameva ca /
bodhisattvasya no nāma paśyāmīti sa uktavān // Pppa_54 //
Dignaga: Prajnaparamitapindartha (bsa011_u.htm.txt) 10718662 (0.063):
granthasaṅkṣepa iṣṭo 'tra ta evārthā yathoditāḥ // Pppa_7 // / bodhisattvaṃ na paśyāmītyuktavāṃstattvato muniḥ /
prajñāpāramitāvākyaṃ nāsti yanneyatā gatam /
ūhyāstu kevalaṃ te 'rthā[stadevaṃ]sūkṣmayā dhiyā // Pppa_55 //
prakrāntārthatiraskāro yā cārthāntarakalpanā /
prajñāpāramitāyāṃ hi proktā sā prativarṇikā // Pppa_56 // / etāvānarthasaṅkṣepaḥ prajñāpāramitāśrayaḥ /
āvartya(rta?)te sa evārthaḥ punararthāntarāśritaḥ // Pppa_57 //
prajñāpāramitāṃ samyak saṅgṛhyāṣṭasahasrikām / / yatpuṇyamāptaṃ tenāstu prajñāpāramito janaḥ // Pppa_58 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20840725 (0.059):
14,096.015d@004_2535 śapatā yat kṛtaṃ puṇyaṃ śapyamānaṃ tu gacchati
prajñāpāramitāpiṇḍārthasaṅgrahaḥ samāptaḥ / / kṛtirācāryadignāgapādānām //
Kambalapada: Navasloki (= Nś) (knavslou.htm.txt) 13668513 (0.054):
āryāṣṭasāhasrikāyāḥ prajñāpāramitāyāḥ piṇḍārthaḥ samāptaḥ / kṛtir iyaṃ śrīkambalāmbarapādanām
Ācāryadignāgaviracitaḥ / Prajñāpāramitāpiṇḍārthaḥ (Pppa)
prajñāparamitā jñānamadvayaṃ sā tathāgataḥ / / sādhyā tādarthyayogena tācchabdyaṃ granthamārgayoḥ // Pppa_1 //
āśrayaścādhikāraśca karma bhāvanayā saha / / prabhedo liṅgamāpacca sānuśaṃsamudāhṛtam // Pppa_2 //
śradvāvatāṃ pravṛtyaṅgaṃ śāstā parṣacca sākṣiṇī /
deśakālau ca nirdiṣṭau svaprāmāṇyaprasiddhaye // Pppa_3 //
saṅgītikartā loke hi deśakālopalakṣitam /
sasākṣikaṃ vadan vaktā prāmāṇyamadhigacchati // Pppa_4 //
sarvaṃ caitannipātātmaśravaṇādeḥ prakīrtanam /
prāsaṅgikaṃ tu evārthā mukhyā dvātriṃśadeva hi // Pppa_5 //
prabhedaḥ ṣoḍaśākāraḥ śūnyatāyā yathākramam / / nirdiṣṭo 'ṣṭāsahastrayā sa vijñeyo 'nyāpadeśataḥ // Pppa_6 //
itthamaṣṭasahasrīyamanyūnārthairyathoditaiḥ /
granthasaṅkṣepa iṣṭo 'tra ta evārthā yathoditāḥ // Pppa_7 //
bodhisattvaṃ na paśyāmītyuktavāṃstattvato muniḥ /
Dignaga: Prajnaparamitapindartha (bsa011_u.htm.txt) 10719222 (0.063):
bodhisattvasya no nāma paśyāmīti sa uktavān // Pppa_54 //
bhoktādhyātmikavastūnāṃ kathitā tena śūnyatā // Pppa_8 //
rūpaṃ rūpasvabhāvena śūnyamityuktitaḥ punaḥ /
Dignaga: Prajnaparamitapindartha (bsa011_u.htm.txt) 10719112 (0.020):
tatsvabhāvavikalpānāmavakāśaṃ nirasyati // Pppa_45 // / rūpaṃ rūpasvabhāvena śūnyaṃ yatprathamoditam /
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4550312 (0.047):
samanupaśyati / na caratīti na samanupaśyati / tathāhi nāma svabhāvena / śūnyaṃ na śūnyatayā, rūpaṃ svabhāvena śūnyaṃ na śūnyatayā yāvadvijñānaṃ
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9562608 (0.056):
prajñāpāramitāyāṃ coktam rūpaṃ subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753968 (0.060):
śūnyataiva manaḥ na rūpaśūnyatayā rūpaṃ śūnyam, rūpam eva śūnyatā, / śūnyataiva rūpam na śabdaśūnyatayā śabdaḥ śūnyaḥ, śabda eva śūnyatā,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15093144 (0.060):
pratyavekṣate na rūpaśūnyatayā rūpaṃ śūnyaṃ rūpam eva śūnyatā śūnyataiva / rūpam, na vedanāśūnyatayā vedanā śūnyā vedanaiva śūnyatā śūnyataiva
bāhyānyāyatanānīha bhojyāni pratiṣiddhavān // Pppa_9 //
rūpādyabhāve taddehapratiṣṭhālakṣaṇakṣatiḥ /
gatārthā yena taddṛṣṭaṃ tadādhyātmikamityasat // Pppa_10 //
ādhyātmikānāṃ śūnyatve prakṛterapi śūnyatā / / vijñānarūpaṃ gotraṃ hi kṛpāprajñātmakaṃ matam // Pppa_11 //
notpanno na niruddho vā sattva ityādinā sphuṭam /
sattvasaṃsārayoḥ kāmaṃ darśitā tena śūnyatā // Pppa_12 //
buddhadharmāṃstathā bodhisattvadharmānna paśyati /
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12564824 (0.058):
śrāvakadharmān na pratyekabuddhadharmān (na / bodhisattvadharmabuddhadharmān) bhāvayati na vibhāvayati / na śamathaṃ na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12561557 (0.058):
visaṃyojayati / na śrāvakadharmān na pratyekabuddhadharmān na / bodhisattvadharmān na buddhadharmān saṃyojayati na visaṃyojayati /
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12566562 (0.061):
pṛthagjanadharmān na śrāvakadharmān na pratyekabuddhadharmān na / buddhadharmān kalpayati na vikalpayati / (Vaidya 57) na pṛthagjanabhūmiṃ
ityādinā vinirdiṣṭā śūnyā daśabalādayaḥ // Pppa_13 //
prati prati yato dharmāḥ kalpitā iti kīrtitam / / tato na paramārtho 'sti dharmāṇāmiti coktavān // Pppa_14 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7873016 (0.060):
prahāṇasampaduktā / jñānasampadamāha sarvetyādinā / sarvadharmāṇāṃ / svabhāvaḥ paramārthaḥ / tasya vidarśanī tatpratibhāsatvāt / svasya
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7870601 (0.062):
'dhigamaḥ svadharmāṇāṃ yaśca dharmādhigama iti sambandhaḥ / sa katham? / sarvadharmāṇāṃ paramārthasya samyagjñānasyābhinirhāreṇa niṣpādanena /
ātmādidṛṣṭerucchedaṃ mahatyā prakaroti yat /
tataḥ pudgalanairātmyaṃ bhagavān sarvathā jagau // Pppa_15 //
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11315285 (0.059):
pudgaladharmanairātmyaṃ | jñeyaṃ ca yat sarvathety
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4658762 (0.059):
iti | satattvaṃ parmārthasaṃgṛhītaṃ sāmānyalakṣaṇaṃ pudgaladharma / nairātmyaṃ | jñeyaṃ ca yatsarvathetyanantasvasaṃketādilakṣaṇabhedabhinnaṃ
sarvadharmā anutpannā iti kīrtayatā tathā / / kathitaṃ dharmanairātmyaṃ sarvathā tattvavedinā // Pppa_16 //
sāvadyaniravadyānāmavṛddhiparihāṇitaḥ / / saṃskṛtāsaṃskṛtānāṃ ca kuśalānāṃ nirākṛtiḥ // Pppa_17 //
kuśalānāṃ ca śūnyatve tadgatā akṣatā tathā /
kalpitaiveti bhedānāṃ śūnyatāyāḥ sa saṅgrahaḥ // Pppa_18 //
daśabhiścittavikṣepaiścittaṃ vikṣiptamanyataḥ /
yogyaṃ bhavati bālānāṃ nādvayajñānasādhane // Pppa_19 //
tānapākartumanyonyaṃ vipakṣapratipakṣataḥ / / prajñāpāramitāgranthaste ca sampiṇḍaya darśitāḥ // Pppa_20 //
yadāha bodhisattvaḥ sannityabhāvaprakalpanā / / vikṣepaṃ vikṣipan śāstā sāṃvṛtaskandhadarśanāt // Pppa_21 //
etenāṣṭasahasryādāvādivākyātprabhṛtyapi /
ā samāpterniṣeddhavyā vidhinābhāvakalpanā // Pppa_22 //
hetuvākyāni naitāni kṛtyamātraṃ tu sūcyate /
brahmajālādisūtreṣu jñeyāḥ sarvatra yuktayaḥ // Pppa_23 //
bodhisattvaṃ na paśyāmi ahamityādi vistaraiḥ /
nirākaroti bhagavān bhāvasaṅkalpavibhramam // Pppa_24 //
yanna paśyati nāmāpi gocaraṃ[na] kriyāṃ tathā /
skandhāṃśca sarvatastena bodhisattvaṃ na paśyati // Pppa_25 //
kalpitasya niṣedho 'yamiti saṅgrahadarśanam / / sarvo jñeyatayārūḍha ākāraḥ kalpito matau // Pppa_26 //
prajñāpāramitāyāṃ hi trīn samāśritya deśanā / / kalpitaṃ paratantraṃ ca pariniṣpannameva ca // Pppa_27 //
nāstītyādipadaiḥ sarvaṃ kalpitaṃ vinivāryate /
māyopamādidṛṣṭāntaiḥ paratantrasya deśanā // Pppa_28 //
caturdhā vyavadānena pariniṣpannakīrtanam / / prajñāpāramitāyāṃ hi nānyā buddhasya deśanā // Pppa_29 //
daśasaṅkalpavikṣepavipakṣe deśanākrame /
trayāṇāmiha boddhavyaṃ samastavyastakīrtanam // Pppa_30 //
yathādivākye niṣpannaparatantraparikalpitaiḥ / / abhāvakalpanārūpavikṣepavinivāraṇam // Pppa_31 //
tena buddhaṃ tathā bodhiṃ na paśyāmīti vācakaiḥ / / ā samāpteriha jñeyā kalpitānāṃ nirākṛtiḥ // Pppa_32 //
śūnye rūpe svabhāvena samāropaḥ kva kena vā / / ityanyeṣvapi vākyeṣu boddhavyaṃ tannivāraṇam // Pppa_33 //
na hi śūnyatayā śūnyamiti vākyaṃ vinirdiśan / / apavādavikalpānāṃ nirāsaṃ sarvathoktavān // Pppa_34 //
māyopamastathā buddhaḥ sa svapnopama ityapi /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236010 (0.002):
māyopamo. anuttarā samyaksaṃbodhir api svapnopamā māyopamā, buddho 'pi / svapnopamo māyopamaḥ.
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19447968 (0.016):
syādetat yadi sarvavyāpinī māyopamasvabhāvatā, buddho 'pi tarhi māyopamaḥ / svapnopamaḥ syāt / uktaṃ caitad bhagavatyām
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4000152 (0.036):
api māyopamaṃ svapnopamam / pratyekabuddho 'pi māyopamaḥ svapnopamaḥ /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25843846 (0.036):
arhannapi māyopamaḥ svapnopamaḥ | arhattvaphalamapi māyopamaṃ svapnopamam / | pratyekabuddho 'pi māyopamaḥ svapnopamaḥ | pratyekabuddhatvamapi
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448030 (0.036):
anāgāmyapi anāgāmiphalamapi / arhannapi arhattvamapi māyopamaṃ svapnopamam / / pratyekabuddho 'pi māyopamaḥ svapnopamaḥ / pratyekabuddhatvamapi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235989 (0.036):
svapnopamā māyopamā, pratyekabuddho 'pi svapnopamo māyopamaḥ.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4000163 (0.037):
pratyekabuddhatvam api māyopamaṃ svapnopamam / samyaksaṃbuddho 'pi / māyopamaḥ svapnopamaḥ / samyaksaṃbuddhatvam api māyopamaṃ svapnopamam /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25843857 (0.037):
māyopamaṃ svapnopamam | samyaksaṃbuddho 'pi māyopamaḥ svapnopamaḥ iti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25843876 (0.037):
māyopamaḥ svapnopama iti, samyaksaṃbuddhatvamapi māyopamaṃ svapnopamamiti
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448041 (0.037):
māyopamaṃ svapnopamam / samyaksaṃbuddho 'pi māyopamaḥ svapnopamaḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235975 (0.047):
arhatphalam apy arhann api svapnopamo māyopamaḥ pratyekabodhir api
ayameva kramo jñeyo vijñairvākyāntareṣvapi // Pppa_35 //
sāmānādhikaraṇyena prokto māyopamo jinaḥ / / māyopamādiśabdaiśca paratantro nigadyate // Pppa_36 //
Nagarjuna: Pancakrama (= Pk) (nagpancu.htm.txt) 27743271 (0.052):
tasmādeva jagat sarvaṃ māyopama ihocyate | / māyopamasamādhiṣṭhaḥ sarvaṃ paśyati tādṛśam || Pk_3.20 ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236007 (0.058):
māyopamo. anuttarā samyaksaṃbodhir api svapnopamā māyopamā, buddho 'pi / svapnopamo māyopamaḥ.
pṛthagjanānāṃ yajjñānaṃ prakṛtivyavadānikam / / uktaṃ tadbuddhaśabdena bodhisattvo yathā jinaḥ // Pppa_37 //
nijaṃ svarūpaṃ pracchādya tadavidyāvaśīkṛtam /
māyāvadanyathā bhāti phalaṃ svapnam ivojhati // Pppa_38 //
advayasyānyathākhyātau phale vāpyapavādinām / / apavādavikalpānāmapavādo 'yamucyate // Pppa_39 //
na rūpaṃ śūnyatā yuktā parasparavirodhataḥ /
nīrūpā śūnyatā nāmarūpamākārasaṅgatam // Pppa_40 //
ityekatvavikalpasya bāddhā(dhyā?)nānātvakalpanam(nā?) /
ruṇāddhi nānyattadrūpaṃ śūnyatāyāṃ kathañcana // Pppa_41 //
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040539 (0.052):
hi nāma evaṃ prakṛtiśūnyeṣu sarvadharmeṣu caranti. tāṃ ca prakṛtiśūnyatāṃ / na vikopayanty, anyad rūpam anyā prakṛtiśūnyatā. evam anyā
Prajnaparamitahrdayasutra (prajnhsu.htm.txt) 15419048 (0.062):
Tasmāc Chāriputra śūnyatāyāṃ na rūpaṃ / na vedanā na saṃjñā na saṃskārāḥ na vijñānaṃ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6901650 (0.062):
04608 vijñānam anyā śūnyatā/ nānyā śūnyatā anyad vijñānam/ vijñānam eva / 04609 śūnyatā śūnyataiva vijñānam/ [iti samudayasatyāvavādaḥ//]
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965343 (0.064):
{śāriputra} śūnyatāyāṃ rūpaṃ / 24822 saṃvidyate/ nāpi śūnyatāyāṃ bodhisattvaḥ saṃvidyate/ {vedanā saṃjñā
asadeva yataḥ khyāti tadavidyāvinirmitam / / asatkhyāpanaśaktyaiva sāvidyeti nigadyate // Pppa_42 //
idamevocyate rūpaṃ prajñāpāramiteti ca / / advayaṃ dvayamevaitadvikalpadvayabādhanam // Pppa_43 //
yuktiṃ cāha viśuddhatvāttathā cānupalambhataḥ / / bhāvābhāvavirodhācca nānātvamapi paśyati // Pppa_44 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18371308 (0.062):
svarūpabhedānatiriktayoranyonyābhāvapṛthaktvayorbhāvābhāvadharmatvopalambhātsarvapadārthānāmapi
nāmamātramidaṃ rūpaṃ tattvato hyasvabhāvakam / / tatsvabhāvavikalpānāmavakāśaṃ nirasyati // Pppa_45 //
rūpaṃ rūpasvabhāvena śūnyaṃ yatprathamoditam /
Dignaga: Prajnaparamitapindartha (bsa011_u.htm.txt) 10718675 (0.020):
bhoktādhyātmikavastūnāṃ kathitā tena śūnyatā // Pppa_8 // / rūpaṃ rūpasvabhāvena śūnyamityuktitaḥ punaḥ /
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9562608 (0.044):
prajñāpāramitāyāṃ coktam rūpaṃ subhūte
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4550310 (0.055):
samanupaśyati / na caratīti na samanupaśyati / tathāhi nāma svabhāvena / śūnyaṃ na śūnyatayā, rūpaṃ svabhāvena śūnyaṃ na śūnyatayā yāvadvijñānaṃ
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 984085 (0.056):
āyuṣman śāradvatīputra
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6203341 (0.062):
anityam iti samanupaśya. tat kasya hetoḥ? nāmarūpaṃ svabhāvena śūnyaṃ yo / nāmarūpasya svabhāvaḥ so 'bhāvo yo 'bhāvaḥ sā prajñāpāramitā yā
tatsvabhāvasamāropasaṅkalpapratiṣedhanam // Pppa_46 //
notpādaṃ na nirodhaṃ ca dharmāṇāṃ paśyatīti yat /
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23322518 (0.0):
na dharmāṇām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23326035 (0.019):
nāveṇikabuddhadharmāṇām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23322009 (0.037):
na saṃskārāṇām utpādaṃ paśyati na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23323647 (0.037):
na saṃskārāṇām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15238584 (0.042):
bodhisattvo mahāsattvo notpādaṃ paśyati na nirodhaṃ nodgrahaṃ notsargaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15238646 (0.042):
āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ yāvat sarvajñatāyā notpādaṃ paśyati na nirodhaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325909 (0.044):
na pratisaṃvidām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325705 (0.045):
nābhijñānām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325746 (0.047):
na samādhīnām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325869 (0.048):
na vaiśāradyānām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325284 (0.048):
na balānām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati notsargaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23324858 (0.049):
na sarvadharmaśūnyatāyā utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325488 (0.050):
nāpramāṇānām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325449 (0.050):
na dhyānānām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325164 (0.053):
na samyakprahāṇānām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325529 (0.056):
nārūpyasamāpattīnām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325612 (0.056):
nānupūrvavihārasamāpattīnām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23324512 (0.056):
na mahāśūnyatāyā utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23324555 (0.056):
na paramārthaśūnyatāyā utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23324341 (0.057):
nādhyātmaśūnyatāyā utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
bhagavānāha, tadvayastā tadviśeṣasya kalpanā // Pppa_47 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21038719 (0.043):
yāganiṣṭhakaraṇatvasyaivodbhitpadagatatṛtīyār'thatvāditi bhāvaḥ// / tadviśeṣasyeti //sādhakatamaṃ karaṇa"miti"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618468 (0.046):
parvatanimittaṃ vā dṛśyate, kiṃ cāpi sa puruṣaś cakṣuṣā mahāsamudran na / paśyati. atha ca punaḥ sa niṣṭhāṃ gacchati, āsanno 'smi
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284661 (0.048):
tamādīnavaṃ vyapakarṣati | prajahāti | tatra [bhā]vanābalasaṃgṛhīto yena / viṣyeṣvādīnavaṃ paśyati, taṃ ca punarādīnavaṃ vyapakarṣati | prajahāti |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21609646 (0.052):
291.029. manoharayā āgamya punarapi samākhyātam/ / 291.030. tayā api vicāritam/ / 291.030. paśyati bhūtam/ / 291.030. tatastayā sa cūḍāmaṇirvastrāṇi ca manoharāyai dattāni, uktā
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1413090 (0.054):
ekaṃ sāṅkhyaṃ ca yogaṃ ca yaḥ paśyati sa paśyati // BhG_5.5 //) / yad eveti13 / yad eva sāṅkhyāḥ14 paśyanti brahma yogais tad anugamyate15
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 455100 (0.059):
āgamaprāmāṇyābādhyatāyāṃ tu naivamiti cenna / / asya viśeṣasya vyarthatvādityāśayavānāha neti //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537004 (0.059):
pravartate/ / 053.008. sa samanvāhartuṃ pravṛttaḥ/ / 053.009. yāvat paśyati śakraṃ devendram/
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1963115 (0.060):
yathā sparśavatī pṛthivī draṣṭavyā | pṛthivyādisarvāyata nagato 'yaṃ / puruṣaḥ paśyati rūpaṃ na kaṭhinyādi | kiñca puruṣo nirūpayati [idaṃ]
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18008919 (0.061):
biḍālasya viṣṭhāṃ nirīkṣitum ārabdhaḥ; yāvat paśyati sarvalomikāṃ viṣṭhāṃ; / sa saṃlakṣayati: niyatam anena mūṣikāḥ praghātyante; yannv aham enaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896006 (0.064):
dharmāṇāmadvayaṃ tattvaṃ kṣaṇenakena paśyati // 7 5 // / 'snanaṃ taddarśinaṃ caiva' iti kudyoge kathaṃ dvitīyā? kartavyo 'tra
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19360822 (0.064):
na prācīno 'yaskānto maṇirudīcīnamayaḥ samākarṣati tadvaditi || / atra punarvindhyavāsī paśyati sarvagatatvamindriyāṇām | taṃ pratīdamucyate
kṛtrimaṃ nāma vācyāśca dharmāste kalpitā yataḥ / / śabdārthayorna sambandhastena svābhāviko mataḥ // Pppa_48 //
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26182542 (0.029):
12001 tad āśrayaḥ syāt / āśrayanīya ayogāt / anāśrito hy evaṃ syāt / / 12002 tathā ca asambandhaḥ / tasmān na svābhāvikaḥ śabda arthayoḥ
bāhyārthābhiniveśastu bhrāntyā bālasya jṛmbhate /
tathaiva vyavahāro 'yaṃ tvatrārtho 'sti kaścana // Pppa_49 //
atra tena yathā nāma kalpyate na tathāsti tat / / vācyaṃ vastu tato niṣṭhā yathānāmārthakalpanā // Pppa_50 //
prajñāpāramitā buddho bodhisattvo 'pi vā tathā / / nāmamātramiti prāha vyasan satyārthakalpanam // Pppa_51 //
śabdārthapratiṣedho 'yaṃ na vastu vinivāryate /
evamanyeṣvapi jñeyo vākyeṣvarthaviniścayaḥ // Pppa_52 //
naivopalabhate samyak sarvanāmāni tattvavit /
yathārthatvena tenedaṃ na dhvanervinivāraṇam // Pppa_53 //
subhūtistu dvayaṃ vyasan śabdaṃ śabdārthameva ca /
bodhisattvasya no nāma paśyāmīti sa uktavān // Pppa_54 //
Dignaga: Prajnaparamitapindartha (bsa011_u.htm.txt) 10718662 (0.063):
granthasaṅkṣepa iṣṭo 'tra ta evārthā yathoditāḥ // Pppa_7 // / bodhisattvaṃ na paśyāmītyuktavāṃstattvato muniḥ /
prajñāpāramitāvākyaṃ nāsti yanneyatā gatam /
ūhyāstu kevalaṃ te 'rthā[stadevaṃ]sūkṣmayā dhiyā // Pppa_55 //
prakrāntārthatiraskāro yā cārthāntarakalpanā /
prajñāpāramitāyāṃ hi proktā sā prativarṇikā // Pppa_56 // / etāvānarthasaṅkṣepaḥ prajñāpāramitāśrayaḥ /
āvartya(rta?)te sa evārthaḥ punararthāntarāśritaḥ // Pppa_57 //
prajñāpāramitāṃ samyak saṅgṛhyāṣṭasahasrikām / / yatpuṇyamāptaṃ tenāstu prajñāpāramito janaḥ // Pppa_58 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20840725 (0.059):
14,096.015d@004_2535 śapatā yat kṛtaṃ puṇyaṃ śapyamānaṃ tu gacchati
prajñāpāramitāpiṇḍārthasaṅgrahaḥ samāptaḥ / / kṛtirācāryadignāgapādānām //
Kambalapada: Navasloki (= Nś) (knavslou.htm.txt) 13668513 (0.054):
āryāṣṭasāhasrikāyāḥ prajñāpāramitāyāḥ piṇḍārthaḥ samāptaḥ / kṛtir iyaṃ śrīkambalāmbarapādanām
Ācāryadignāgaviracitaḥ / Prajñāpāramitāpiṇḍārthaḥ (Pppa)
prajñāparamitā jñānamadvayaṃ sā tathāgataḥ / / sādhyā tādarthyayogena tācchabdyaṃ granthamārgayoḥ // Pppa_1 //
āśrayaścādhikāraśca karma bhāvanayā saha / / prabhedo liṅgamāpacca sānuśaṃsamudāhṛtam // Pppa_2 //
śradvāvatāṃ pravṛtyaṅgaṃ śāstā parṣacca sākṣiṇī /
deśakālau ca nirdiṣṭau svaprāmāṇyaprasiddhaye // Pppa_3 //
saṅgītikartā loke hi deśakālopalakṣitam /
sasākṣikaṃ vadan vaktā prāmāṇyamadhigacchati // Pppa_4 //
sarvaṃ caitannipātātmaśravaṇādeḥ prakīrtanam /
prāsaṅgikaṃ tu evārthā mukhyā dvātriṃśadeva hi // Pppa_5 //
prabhedaḥ ṣoḍaśākāraḥ śūnyatāyā yathākramam / / nirdiṣṭo 'ṣṭāsahastrayā sa vijñeyo 'nyāpadeśataḥ // Pppa_6 //
itthamaṣṭasahasrīyamanyūnārthairyathoditaiḥ /
granthasaṅkṣepa iṣṭo 'tra ta evārthā yathoditāḥ // Pppa_7 //
bodhisattvaṃ na paśyāmītyuktavāṃstattvato muniḥ /
Dignaga: Prajnaparamitapindartha (bsa011_u.htm.txt) 10719222 (0.063):
bodhisattvasya no nāma paśyāmīti sa uktavān // Pppa_54 //
bhoktādhyātmikavastūnāṃ kathitā tena śūnyatā // Pppa_8 //
rūpaṃ rūpasvabhāvena śūnyamityuktitaḥ punaḥ /
Dignaga: Prajnaparamitapindartha (bsa011_u.htm.txt) 10719112 (0.020):
tatsvabhāvavikalpānāmavakāśaṃ nirasyati // Pppa_45 // / rūpaṃ rūpasvabhāvena śūnyaṃ yatprathamoditam /
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4550312 (0.047):
samanupaśyati / na caratīti na samanupaśyati / tathāhi nāma svabhāvena / śūnyaṃ na śūnyatayā, rūpaṃ svabhāvena śūnyaṃ na śūnyatayā yāvadvijñānaṃ
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9562608 (0.056):
prajñāpāramitāyāṃ coktam rūpaṃ subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753968 (0.060):
śūnyataiva manaḥ na rūpaśūnyatayā rūpaṃ śūnyam, rūpam eva śūnyatā, / śūnyataiva rūpam na śabdaśūnyatayā śabdaḥ śūnyaḥ, śabda eva śūnyatā,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15093144 (0.060):
pratyavekṣate na rūpaśūnyatayā rūpaṃ śūnyaṃ rūpam eva śūnyatā śūnyataiva / rūpam, na vedanāśūnyatayā vedanā śūnyā vedanaiva śūnyatā śūnyataiva
bāhyānyāyatanānīha bhojyāni pratiṣiddhavān // Pppa_9 //
rūpādyabhāve taddehapratiṣṭhālakṣaṇakṣatiḥ /
gatārthā yena taddṛṣṭaṃ tadādhyātmikamityasat // Pppa_10 //
ādhyātmikānāṃ śūnyatve prakṛterapi śūnyatā / / vijñānarūpaṃ gotraṃ hi kṛpāprajñātmakaṃ matam // Pppa_11 //
notpanno na niruddho vā sattva ityādinā sphuṭam /
sattvasaṃsārayoḥ kāmaṃ darśitā tena śūnyatā // Pppa_12 //
buddhadharmāṃstathā bodhisattvadharmānna paśyati /
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12564824 (0.058):
śrāvakadharmān na pratyekabuddhadharmān (na / bodhisattvadharmabuddhadharmān) bhāvayati na vibhāvayati / na śamathaṃ na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12561557 (0.058):
visaṃyojayati / na śrāvakadharmān na pratyekabuddhadharmān na / bodhisattvadharmān na buddhadharmān saṃyojayati na visaṃyojayati /
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12566562 (0.061):
pṛthagjanadharmān na śrāvakadharmān na pratyekabuddhadharmān na / buddhadharmān kalpayati na vikalpayati / (Vaidya 57) na pṛthagjanabhūmiṃ
ityādinā vinirdiṣṭā śūnyā daśabalādayaḥ // Pppa_13 //
prati prati yato dharmāḥ kalpitā iti kīrtitam / / tato na paramārtho 'sti dharmāṇāmiti coktavān // Pppa_14 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7873016 (0.060):
prahāṇasampaduktā / jñānasampadamāha sarvetyādinā / sarvadharmāṇāṃ / svabhāvaḥ paramārthaḥ / tasya vidarśanī tatpratibhāsatvāt / svasya
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7870601 (0.062):
'dhigamaḥ svadharmāṇāṃ yaśca dharmādhigama iti sambandhaḥ / sa katham? / sarvadharmāṇāṃ paramārthasya samyagjñānasyābhinirhāreṇa niṣpādanena /
ātmādidṛṣṭerucchedaṃ mahatyā prakaroti yat /
tataḥ pudgalanairātmyaṃ bhagavān sarvathā jagau // Pppa_15 //
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11315285 (0.059):
pudgaladharmanairātmyaṃ | jñeyaṃ ca yat sarvathety
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4658762 (0.059):
iti | satattvaṃ parmārthasaṃgṛhītaṃ sāmānyalakṣaṇaṃ pudgaladharma / nairātmyaṃ | jñeyaṃ ca yatsarvathetyanantasvasaṃketādilakṣaṇabhedabhinnaṃ
sarvadharmā anutpannā iti kīrtayatā tathā / / kathitaṃ dharmanairātmyaṃ sarvathā tattvavedinā // Pppa_16 //
sāvadyaniravadyānāmavṛddhiparihāṇitaḥ / / saṃskṛtāsaṃskṛtānāṃ ca kuśalānāṃ nirākṛtiḥ // Pppa_17 //
kuśalānāṃ ca śūnyatve tadgatā akṣatā tathā /
kalpitaiveti bhedānāṃ śūnyatāyāḥ sa saṅgrahaḥ // Pppa_18 //
daśabhiścittavikṣepaiścittaṃ vikṣiptamanyataḥ /
yogyaṃ bhavati bālānāṃ nādvayajñānasādhane // Pppa_19 //
tānapākartumanyonyaṃ vipakṣapratipakṣataḥ / / prajñāpāramitāgranthaste ca sampiṇḍaya darśitāḥ // Pppa_20 //
yadāha bodhisattvaḥ sannityabhāvaprakalpanā / / vikṣepaṃ vikṣipan śāstā sāṃvṛtaskandhadarśanāt // Pppa_21 //
etenāṣṭasahasryādāvādivākyātprabhṛtyapi /
ā samāpterniṣeddhavyā vidhinābhāvakalpanā // Pppa_22 //
hetuvākyāni naitāni kṛtyamātraṃ tu sūcyate /
brahmajālādisūtreṣu jñeyāḥ sarvatra yuktayaḥ // Pppa_23 //
bodhisattvaṃ na paśyāmi ahamityādi vistaraiḥ /
nirākaroti bhagavān bhāvasaṅkalpavibhramam // Pppa_24 //
yanna paśyati nāmāpi gocaraṃ[na] kriyāṃ tathā /
skandhāṃśca sarvatastena bodhisattvaṃ na paśyati // Pppa_25 //
kalpitasya niṣedho 'yamiti saṅgrahadarśanam / / sarvo jñeyatayārūḍha ākāraḥ kalpito matau // Pppa_26 //
prajñāpāramitāyāṃ hi trīn samāśritya deśanā / / kalpitaṃ paratantraṃ ca pariniṣpannameva ca // Pppa_27 //
nāstītyādipadaiḥ sarvaṃ kalpitaṃ vinivāryate /
māyopamādidṛṣṭāntaiḥ paratantrasya deśanā // Pppa_28 //
caturdhā vyavadānena pariniṣpannakīrtanam / / prajñāpāramitāyāṃ hi nānyā buddhasya deśanā // Pppa_29 //
daśasaṅkalpavikṣepavipakṣe deśanākrame /
trayāṇāmiha boddhavyaṃ samastavyastakīrtanam // Pppa_30 //
yathādivākye niṣpannaparatantraparikalpitaiḥ / / abhāvakalpanārūpavikṣepavinivāraṇam // Pppa_31 //
tena buddhaṃ tathā bodhiṃ na paśyāmīti vācakaiḥ / / ā samāpteriha jñeyā kalpitānāṃ nirākṛtiḥ // Pppa_32 //
śūnye rūpe svabhāvena samāropaḥ kva kena vā / / ityanyeṣvapi vākyeṣu boddhavyaṃ tannivāraṇam // Pppa_33 //
na hi śūnyatayā śūnyamiti vākyaṃ vinirdiśan / / apavādavikalpānāṃ nirāsaṃ sarvathoktavān // Pppa_34 //
māyopamastathā buddhaḥ sa svapnopama ityapi /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236010 (0.002):
māyopamo. anuttarā samyaksaṃbodhir api svapnopamā māyopamā, buddho 'pi / svapnopamo māyopamaḥ.
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19447968 (0.016):
syādetat yadi sarvavyāpinī māyopamasvabhāvatā, buddho 'pi tarhi māyopamaḥ / svapnopamaḥ syāt / uktaṃ caitad bhagavatyām
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4000152 (0.036):
api māyopamaṃ svapnopamam / pratyekabuddho 'pi māyopamaḥ svapnopamaḥ /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25843846 (0.036):
arhannapi māyopamaḥ svapnopamaḥ | arhattvaphalamapi māyopamaṃ svapnopamam / | pratyekabuddho 'pi māyopamaḥ svapnopamaḥ | pratyekabuddhatvamapi
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448030 (0.036):
anāgāmyapi anāgāmiphalamapi / arhannapi arhattvamapi māyopamaṃ svapnopamam / / pratyekabuddho 'pi māyopamaḥ svapnopamaḥ / pratyekabuddhatvamapi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235989 (0.036):
svapnopamā māyopamā, pratyekabuddho 'pi svapnopamo māyopamaḥ.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4000163 (0.037):
pratyekabuddhatvam api māyopamaṃ svapnopamam / samyaksaṃbuddho 'pi / māyopamaḥ svapnopamaḥ / samyaksaṃbuddhatvam api māyopamaṃ svapnopamam /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25843857 (0.037):
māyopamaṃ svapnopamam | samyaksaṃbuddho 'pi māyopamaḥ svapnopamaḥ iti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25843876 (0.037):
māyopamaḥ svapnopama iti, samyaksaṃbuddhatvamapi māyopamaṃ svapnopamamiti
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448041 (0.037):
māyopamaṃ svapnopamam / samyaksaṃbuddho 'pi māyopamaḥ svapnopamaḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235975 (0.047):
arhatphalam apy arhann api svapnopamo māyopamaḥ pratyekabodhir api
ayameva kramo jñeyo vijñairvākyāntareṣvapi // Pppa_35 //
sāmānādhikaraṇyena prokto māyopamo jinaḥ / / māyopamādiśabdaiśca paratantro nigadyate // Pppa_36 //
Nagarjuna: Pancakrama (= Pk) (nagpancu.htm.txt) 27743271 (0.052):
tasmādeva jagat sarvaṃ māyopama ihocyate | / māyopamasamādhiṣṭhaḥ sarvaṃ paśyati tādṛśam || Pk_3.20 ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236007 (0.058):
māyopamo. anuttarā samyaksaṃbodhir api svapnopamā māyopamā, buddho 'pi / svapnopamo māyopamaḥ.
pṛthagjanānāṃ yajjñānaṃ prakṛtivyavadānikam / / uktaṃ tadbuddhaśabdena bodhisattvo yathā jinaḥ // Pppa_37 //
nijaṃ svarūpaṃ pracchādya tadavidyāvaśīkṛtam /
māyāvadanyathā bhāti phalaṃ svapnam ivojhati // Pppa_38 //
advayasyānyathākhyātau phale vāpyapavādinām / / apavādavikalpānāmapavādo 'yamucyate // Pppa_39 //
na rūpaṃ śūnyatā yuktā parasparavirodhataḥ /
nīrūpā śūnyatā nāmarūpamākārasaṅgatam // Pppa_40 //
ityekatvavikalpasya bāddhā(dhyā?)nānātvakalpanam(nā?) /
ruṇāddhi nānyattadrūpaṃ śūnyatāyāṃ kathañcana // Pppa_41 //
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040539 (0.052):
hi nāma evaṃ prakṛtiśūnyeṣu sarvadharmeṣu caranti. tāṃ ca prakṛtiśūnyatāṃ / na vikopayanty, anyad rūpam anyā prakṛtiśūnyatā. evam anyā
Prajnaparamitahrdayasutra (prajnhsu.htm.txt) 15419048 (0.062):
Tasmāc Chāriputra śūnyatāyāṃ na rūpaṃ / na vedanā na saṃjñā na saṃskārāḥ na vijñānaṃ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6901650 (0.062):
04608 vijñānam anyā śūnyatā/ nānyā śūnyatā anyad vijñānam/ vijñānam eva / 04609 śūnyatā śūnyataiva vijñānam/ [iti samudayasatyāvavādaḥ//]
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965343 (0.064):
{śāriputra} śūnyatāyāṃ rūpaṃ / 24822 saṃvidyate/ nāpi śūnyatāyāṃ bodhisattvaḥ saṃvidyate/ {vedanā saṃjñā
asadeva yataḥ khyāti tadavidyāvinirmitam / / asatkhyāpanaśaktyaiva sāvidyeti nigadyate // Pppa_42 //
idamevocyate rūpaṃ prajñāpāramiteti ca / / advayaṃ dvayamevaitadvikalpadvayabādhanam // Pppa_43 //
yuktiṃ cāha viśuddhatvāttathā cānupalambhataḥ / / bhāvābhāvavirodhācca nānātvamapi paśyati // Pppa_44 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18371308 (0.062):
svarūpabhedānatiriktayoranyonyābhāvapṛthaktvayorbhāvābhāvadharmatvopalambhātsarvapadārthānāmapi
nāmamātramidaṃ rūpaṃ tattvato hyasvabhāvakam / / tatsvabhāvavikalpānāmavakāśaṃ nirasyati // Pppa_45 //
rūpaṃ rūpasvabhāvena śūnyaṃ yatprathamoditam /
Dignaga: Prajnaparamitapindartha (bsa011_u.htm.txt) 10718675 (0.020):
bhoktādhyātmikavastūnāṃ kathitā tena śūnyatā // Pppa_8 // / rūpaṃ rūpasvabhāvena śūnyamityuktitaḥ punaḥ /
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9562608 (0.044):
prajñāpāramitāyāṃ coktam rūpaṃ subhūte
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4550310 (0.055):
samanupaśyati / na caratīti na samanupaśyati / tathāhi nāma svabhāvena / śūnyaṃ na śūnyatayā, rūpaṃ svabhāvena śūnyaṃ na śūnyatayā yāvadvijñānaṃ
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 984085 (0.056):
āyuṣman śāradvatīputra
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6203341 (0.062):
anityam iti samanupaśya. tat kasya hetoḥ? nāmarūpaṃ svabhāvena śūnyaṃ yo / nāmarūpasya svabhāvaḥ so 'bhāvo yo 'bhāvaḥ sā prajñāpāramitā yā
tatsvabhāvasamāropasaṅkalpapratiṣedhanam // Pppa_46 //
notpādaṃ na nirodhaṃ ca dharmāṇāṃ paśyatīti yat /
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23322518 (0.0):
na dharmāṇām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23326035 (0.019):
nāveṇikabuddhadharmāṇām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23322009 (0.037):
na saṃskārāṇām utpādaṃ paśyati na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23323647 (0.037):
na saṃskārāṇām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15238584 (0.042):
bodhisattvo mahāsattvo notpādaṃ paśyati na nirodhaṃ nodgrahaṃ notsargaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15238646 (0.042):
āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ yāvat sarvajñatāyā notpādaṃ paśyati na nirodhaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325909 (0.044):
na pratisaṃvidām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325705 (0.045):
nābhijñānām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325746 (0.047):
na samādhīnām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325869 (0.048):
na vaiśāradyānām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325284 (0.048):
na balānām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati notsargaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23324858 (0.049):
na sarvadharmaśūnyatāyā utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325488 (0.050):
nāpramāṇānām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325449 (0.050):
na dhyānānām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325164 (0.053):
na samyakprahāṇānām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325529 (0.056):
nārūpyasamāpattīnām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23325612 (0.056):
nānupūrvavihārasamāpattīnām utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23324512 (0.056):
na mahāśūnyatāyā utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23324555 (0.056):
na paramārthaśūnyatāyā utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23324341 (0.057):
nādhyātmaśūnyatāyā utpādaṃ paśyati, na nirodhaṃ paśyati nāgrahaṃ paśyati
bhagavānāha, tadvayastā tadviśeṣasya kalpanā // Pppa_47 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21038719 (0.043):
yāganiṣṭhakaraṇatvasyaivodbhitpadagatatṛtīyār'thatvāditi bhāvaḥ// / tadviśeṣasyeti //sādhakatamaṃ karaṇa"miti"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618468 (0.046):
parvatanimittaṃ vā dṛśyate, kiṃ cāpi sa puruṣaś cakṣuṣā mahāsamudran na / paśyati. atha ca punaḥ sa niṣṭhāṃ gacchati, āsanno 'smi
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284661 (0.048):
tamādīnavaṃ vyapakarṣati | prajahāti | tatra [bhā]vanābalasaṃgṛhīto yena / viṣyeṣvādīnavaṃ paśyati, taṃ ca punarādīnavaṃ vyapakarṣati | prajahāti |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21609646 (0.052):
291.029. manoharayā āgamya punarapi samākhyātam/ / 291.030. tayā api vicāritam/ / 291.030. paśyati bhūtam/ / 291.030. tatastayā sa cūḍāmaṇirvastrāṇi ca manoharāyai dattāni, uktā
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1413090 (0.054):
ekaṃ sāṅkhyaṃ ca yogaṃ ca yaḥ paśyati sa paśyati // BhG_5.5 //) / yad eveti13 / yad eva sāṅkhyāḥ14 paśyanti brahma yogais tad anugamyate15
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 455100 (0.059):
āgamaprāmāṇyābādhyatāyāṃ tu naivamiti cenna / / asya viśeṣasya vyarthatvādityāśayavānāha neti //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537004 (0.059):
pravartate/ / 053.008. sa samanvāhartuṃ pravṛttaḥ/ / 053.009. yāvat paśyati śakraṃ devendram/
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1963115 (0.060):
yathā sparśavatī pṛthivī draṣṭavyā | pṛthivyādisarvāyata nagato 'yaṃ / puruṣaḥ paśyati rūpaṃ na kaṭhinyādi | kiñca puruṣo nirūpayati [idaṃ]
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18008919 (0.061):
biḍālasya viṣṭhāṃ nirīkṣitum ārabdhaḥ; yāvat paśyati sarvalomikāṃ viṣṭhāṃ; / sa saṃlakṣayati: niyatam anena mūṣikāḥ praghātyante; yannv aham enaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896006 (0.064):
dharmāṇāmadvayaṃ tattvaṃ kṣaṇenakena paśyati // 7 5 // / 'snanaṃ taddarśinaṃ caiva' iti kudyoge kathaṃ dvitīyā? kartavyo 'tra
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19360822 (0.064):
na prācīno 'yaskānto maṇirudīcīnamayaḥ samākarṣati tadvaditi || / atra punarvindhyavāsī paśyati sarvagatatvamindriyāṇām | taṃ pratīdamucyate
kṛtrimaṃ nāma vācyāśca dharmāste kalpitā yataḥ / / śabdārthayorna sambandhastena svābhāviko mataḥ // Pppa_48 //
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26182542 (0.029):
12001 tad āśrayaḥ syāt / āśrayanīya ayogāt / anāśrito hy evaṃ syāt / / 12002 tathā ca asambandhaḥ / tasmān na svābhāvikaḥ śabda arthayoḥ
bāhyārthābhiniveśastu bhrāntyā bālasya jṛmbhate /
tathaiva vyavahāro 'yaṃ tvatrārtho 'sti kaścana // Pppa_49 //
atra tena yathā nāma kalpyate na tathāsti tat / / vācyaṃ vastu tato niṣṭhā yathānāmārthakalpanā // Pppa_50 //
prajñāpāramitā buddho bodhisattvo 'pi vā tathā / / nāmamātramiti prāha vyasan satyārthakalpanam // Pppa_51 //
śabdārthapratiṣedho 'yaṃ na vastu vinivāryate /
evamanyeṣvapi jñeyo vākyeṣvarthaviniścayaḥ // Pppa_52 //
naivopalabhate samyak sarvanāmāni tattvavit /
yathārthatvena tenedaṃ na dhvanervinivāraṇam // Pppa_53 //
subhūtistu dvayaṃ vyasan śabdaṃ śabdārthameva ca /
bodhisattvasya no nāma paśyāmīti sa uktavān // Pppa_54 //
Dignaga: Prajnaparamitapindartha (bsa011_u.htm.txt) 10718662 (0.063):
granthasaṅkṣepa iṣṭo 'tra ta evārthā yathoditāḥ // Pppa_7 // / bodhisattvaṃ na paśyāmītyuktavāṃstattvato muniḥ /
prajñāpāramitāvākyaṃ nāsti yanneyatā gatam /
ūhyāstu kevalaṃ te 'rthā[stadevaṃ]sūkṣmayā dhiyā // Pppa_55 //
prakrāntārthatiraskāro yā cārthāntarakalpanā /
prajñāpāramitāyāṃ hi proktā sā prativarṇikā // Pppa_56 // / etāvānarthasaṅkṣepaḥ prajñāpāramitāśrayaḥ /
āvartya(rta?)te sa evārthaḥ punararthāntarāśritaḥ // Pppa_57 //