View original HTML file with complete header information
Pratītyasamutpādahṛdayakārikā (Pshk) / nāgārjunakṛtā
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayakarika (bsa012_u.htm.txt) 28847931 (0.050):
pratītyasamutpādahṛdayakārikā ācārya nāgārjunakṛtā samāptā /
Pratītyasamutpādahṛdayakārikā (Pshk) / nāgārjunakṛtā
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayakarika (bsa012_u.htm.txt) 28847931 (0.050):
pratītyasamutpādahṛdayakārikā ācārya nāgārjunakṛtā samāptā /
dvādaśa ye 'ṅgaviśeṣā muninoddiṣṭāḥ pratītyasambhūtāḥ /
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayavyakhyana (bsa013_u.htm.txt) 1159833 (0.0):
bhagavan atra / dvādaśa ye 'ṅgaviśeṣā muninoddiṣṭāḥ pratītyasambhūtāḥ /
te kleśakarmaduḥkheṣu saṅgṛhītāstriṣu yathāvat // Pshk_1 //
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayavyakhyana (bsa013_u.htm.txt) 1159850 (0.011):
teṃ kleśakarmaduḥkheṣu saṅgṛhītāstriṣu[yathāvan] // Pshk_1 //
ādyāṣṭamanavamāḥ syuḥ kleśāḥ karma dvitīyadaśamau ca /
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayavyakhyana (bsa013_u.htm.txt) 1159923 (0.034):
pratyayaviśeṣāḥ saṅgrahaṃ gacchanti / āha / ādyāṣṭamanavamāḥ syuḥ kleśāḥ / dvādaśāṅgaviśeṣāṇāṃ[madhye] ādyā avidyā,
śeṣāḥ sapta ca duḥkhaṃ trisaṅgrahā dvādaśa tu dharmāḥ // Pshk_2 //
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayavyakhyana (bsa013_u.htm.txt) 1159992 (1.192):
trisaṅgrahā dvādaśa tu dharmāḥ // Pshk_2 //
tribhyo bhavati dvandvaṃ dvandvātprabhavanti sapta saptabhyaḥ /
traya udbhavanti bhūyastadeva[tu] bhramati bhavacakram // Pshk_3 //
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayavyakhyana (bsa013_u.htm.txt) 1160053 (0.055):
dvandvamutpadyate / bhūyastadeva tu bhramati bhavacakram // Pshk_3 // / bhavāḥ kāmarūpārūpyasaṃśabditāḥ / [te ca] anavasthānāccakrabhūtāḥ / teṣu
hetuphalañca[hi]sarvaṃ jagadanyo nāsti kaścidiha sattvaḥ /
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayavyakhyana (bsa013_u.htm.txt) 1160099 (0.0):
hetuphalañca hi jagat prajñaptiṃ vihāya anyo nāsti kaścidiha sattvaḥ /
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7825452 (0.035):
bhagavān āha / yathā sarvaśūra nāsti sa kaścit sattvo yaḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11390455 (0.036):
sacighrītamātreṇa vaśyo bhavati / anyo vā yaḥ kaścit sattvaḥ sa
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28602656 (0.046):
antarāpurṇatāṃ ca anuvicintayan / tasya mama kulaputra evaṃ bhavati asti / na punaranyaḥ kaścidiha loke yo 'smānmanāsāgarādvipulataraśca
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845275 (0.050):
sma asti tvasau kaścitsattvo yo mayā sadṛśaḥ śīlena vā samādhinā vā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24851739 (0.052):
saṃskāramātraṃ dharmamātram / nāstyatra kaścidātmā vā sattvo vā jīvo vā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6314179 (0.054):
sa punaḥ pravicinoti | nāsti kaścidātmā vā, sattvo vā ya eṣa sukhakāmo vā
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561090 (0.058):
tataḥ sattvasamatayā viśeṣamapaśyatānādimati ca saṃsāre na kaścit sattvo / yo na me śataśo bandhurabhūditi paricintayatā vyasteṣu bhāvanīyā / yadā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6313575 (0.058):
kathaṃ yuktiṃ samanveṣate | tasyaivaṃ bhavati | nāstīti sa kaścidātmā vā, / sattvo vādhyātmaṃ vā, bahirdhāvopalabhya[mānaḥ] yaḥ śubho vā syādaśubho vā
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3352796 (0.059):
etena sadākhyenā'tmanā'tmavatsarvamidaṃ jagat / / nānyo 'styasyā'tmā saṃsārī /
śūnyebhya eva śūnyā dharmāḥ prabhavanti dharmebhyaḥ // Pshk_4 //
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayavyakhyana (bsa013_u.htm.txt) 1160134 (0.0):
asmāllokātparalokaṃ sūkṣmo 'ṇurapi na saṅkrāmati / atha ca śūnyebhya eva / śūnyā dharmāḥ prabhavanti dharmebhyaḥ // Pshk_4 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19445178 (0.016):
iti / [anavataptahradāpasaṃkramaṇasūtram] / iti śūnyebhya eva śūnyā dharmāḥ prabhavanti dharmebhya iti //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19466605 (0.020):
anutpannāniruddhā ityucyante kharaviṣāṇavat / yaduktam / śūnyebhya eva śūnyā dharmāḥ prabhavanti dharmebhyaḥ /
svādhyāyadīpamudrādarpaṇaghoṣa 'rkakāntabījāmlaiḥ /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25841555 (0.0):
ata evoktamāryanāgārjunapādaiḥ / svādhyāyadīpamudrādarpaṇaghoṣārkakāntabījāmraiḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25854818 (0.0):
ata evoktamācāryanāgārjunapādaiḥ / svādhyāyadīpamudrādarpaṇaghoṣārkakāntabījāmlaiḥ |
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayavyakhyana (bsa013_u.htm.txt) 1160194 (0.0):
ityatra ko dṛṣṭāntaḥ / atrocyate / svādhyāyadīpamudrādarpaṇaghoṣārkakāntabījāmlaiḥ / ebhyo dṛṣṭāntebhyaḥ
skandhapratisandhirasaṅkramaśca vidvadbhiravadhāryau // Pshk_5 //
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayavyakhyana (bsa013_u.htm.txt) 1160300 (0.0):
iti na jñātuṃ śakyate / tathā / skandhapratisandhirasaṅkramaśca vidvadbhiravadhāryau // Pshk_5 //
ya ucchedaṃ prakalpayatyatisūkṣme 'pi vastuni / / pratītyasambhavasyārthamavijñaḥ sa na paśyati // Pshk_6 //
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayavyakhyana (bsa013_u.htm.txt) 1160411 (0.0):
ya ucchedaṃ prakalpayatyatisūkṣme 'pi vastuni / / pratītyasambhavasyārthamavijñaḥ sa na paśyati // Pshk_6 //
nāpaneyamataḥ kiñcit prakṣepyaṃ nāpi kiñcana /
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayavyakhyana (bsa013_u.htm.txt) 1160416 (0.0):
pratītyasambhavasyārthamavijñaḥ sa na paśyati // Pshk_6 // / nāpaneyamataḥ kiñcitprakṣepyaṃ nāpi kiñcana /
Asvaghosa: Saundarananda (asvsau2u.htm.txt) 11492933 (0.011):
nāpaneyaṃ tataḥ kiṃcit prakṣepyaṃ nāpi kiñcana /
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6528269 (0.013):
prajñaptaḥ, dharmatāyā yathāvadavabodhāt | ata eva coktam- / nāpaneyamataḥ kiñcit prakṣeptavyaṃ na kiñcana |
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891399 (0.013):
[146] nāpaneyamataḥ kiñcit prakṣeptavyaṃ na kiñcana /
Aryadeva: Caryamelavanapradipa (bsa048_u.htm.txt) 13673861 (0.029):
nāpaneyamataḥ kiñcit prakṣeptavyaṃ na kiñcan /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16547789 (0.036):
nāpaneyamataḥ kiñcit prakṣeptavyaṃ na kiṃcana /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436138 (0.052):
nāpaneyamataḥ kiñcit pakṣeptavyaṃ na kiñcana / / draṣṭavyaṃ bhūtato bhūtaṃ bhūtadarśī vimucyate // Abhis_5.21 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213814 (0.059):
nāpaneyamataḥ kiṃcitprakṣeptavyaṃ na kiṃcana / / draṣṭavyaṃ bhūtato bhūtaṃ bhūtadarśī vimucyate // Abhs_5.21 //