View original HTML file with complete header information
Tattvaratnāvalokaḥ (Tra) / om namaḥ śrīsadgurupādebhyaḥ /
Tattvaratnāvalokaḥ (Tra) / om namaḥ śrīsadgurupādebhyaḥ /
anupamasukharūpī śrīnivāso 'nivāso nirupamadaśadevīrūpavidyaḥ savidyaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25767116 (0.058):
uttare sampadeśī vai kālasaṃkarṣaṇī tathā / / śrīmahāśambhunāthā ca devyāvirbhāvakāraṇam // BndP_3,36.21 //
tribhuvanahitasaukhyaprāptikāro 'vikāro jayati kamalapāṇiryāvadāśāvikāsāḥ
// Tra_1 // / śrīmantranītigatacārucaturthasekarūpaṃ vidanti nahi ye sphuṭaśabdaśūnyam /
nānopadeśagaṇasaṃkulasaptabhedais teṣāṃ sphuṭāvagataye kriyate prayatnaḥ
// Tra_2 // / saṃbhrāntabodhā nikhilā hi tīrthyās tattvasya sādhyasya ca rūpavittau /
tebhyaḥ prakṛṣṭaḥ kila tattvavettā vedāntavādīti[jana] pravādaḥ // Tra_3
ānandarūpaṃ svavidaprakampyaṃ vedāntinaḥ sādhyamuṣanti sāntam /
saśrāvakākhaḍgajināśca sādhyam icchanti rūpādyupadhervirāmam // Tra_4 //
ākāraśūnyaṃ gaganendurūpaṃ pratyātmavedyaṃ karuṇārasaṃ ca /
sallakṣaṇairbhūṣitamarthakāri dānādiniṣyandamapetasaukhyam // Tra_5 //
sānandasallakṣaṇamaṇḍitāṅgaṃ saṃbhujyamānaṃ daśabhūmisaṃsthaiḥ /
sattvārthakāri pravadanti sādhyaṃ dānadiṣaṭpāramitānayasthā // Tra_6 //
saṃpūrya dānādiguṇānaśeṣān saṃbuddhya kṛtyaṃ sakalaṃ ca kṛtvā /
yabhdūtakoṭeḥ karaṇaṃ ca sākṣāt sādhyaṃ tadapyasti nirodharūpam // Tra_7
svābhāṅgaṇā(nā)śleṣi tadarthakāri duḥkhaiḥ sukhaiścaiva vimuktirūpam /
aśītyanuvyañjanabhūṣitāṅgam apetakalpaṃ pravadanti sādhyam // Tra_8 //
svadevatākāraviśeṣaśūnyaṃ prāgeva saṃbhāvya sukhaṃ sphuṭaṃ sat /
mahāsukhākhyaṃ jagadarthakāri cintāmaṇiprakhyamuvāca kaścit // Tra_9 //
kṛtvā sākṣāt svādhipaṃ sātarūpaṃ paścāt tyaktvā sātamātraṃ phalaṃ syāt /
Tattvaratnavaloka (bsa017_u.htm.txt) 22507153 (0.032):
sādhyamucchedaśūnyam // Tra_11 // / kṛtvā sākṣāt svādhipaṃ sātarūpaṃ bhāvopekṣājñānamātraṃ phalaṃ syāt /
śuddhaṃ sākṣācchakyate naiva kartuṃ tenākāro bhāvitaḥ svādhipasya //
Tra_10 // / gagaṇasamaśarīraṃ lakṣaṇairbhūṣitāṅgaṃ nirupamasukhapūrṇaṃ svābhayā
saṃgataṃ ca / / sphuradamitamunīndraḥ sarvasattvārthakāri pravadati punaranyaḥ
sādhyamucchedaśūnyam // Tra_11 // / kṛtvā sākṣāt svādhipaṃ sātarūpaṃ bhāvopekṣājñānamātraṃ phalaṃ syāt /
Tattvaratnavaloka (bsa017_u.htm.txt) 22507105 (0.032):
mahāsukhākhyaṃ jagadarthakāri cintāmaṇiprakhyamuvāca kaścit // Tra_9 // / kṛtvā sākṣāt svādhipaṃ sātarūpaṃ paścāt tyaktvā sātamātraṃ phalaṃ syāt /
āsaṃsārasthāyi sattvārthakāri cintāratnaprakhyamekāntaśāntam // Tra_12 //
kṛtvā sākṣānmaṇḍalaṃ sātarūpaṃ paścāttasya svecchayā nirvṛtiṃ ca /
sattvārthasyāpyastyabhāvo na vāsmin prādurbhāvo nirvṛtādasti yasmāt //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26502778 (0.053):
niyatatvāt niyamo na bhavatīti nātrārthasya tathābhāvaḥ pratiṣidhyate/ kiṃ
madhyantavibhagatika.html 19074779 (0.061):
kathaṃ na bhāvaḥ ? / yasmād dvayasyā'bhāvaḥ /
Tra_13 // / kṛtvā sphuṭaṃ rūpamabhīṣṭameṣāṃ paścānnirodhaṃ phalamāha kaścit /
abhinnarūpaśca yato nirodho na pakṣabhede 'pi tato 'sti bhedaḥ // Tra_14
prajñājñānāduttaraṃ bodhicittāsvādasturyaṃ seṣa(ka)māhāvaraṃ tat /
yasmāt sarvo bhāvanāsu prayāso vyarthaḥ prāptastatphalasya prasiddheḥ //
Tra_15 // / prajñājñānāduttaraṃ prāptarāmāsvādasturyaṃ sekamāhādhamaṃ tat /
yasmāt sarvo bhāvanādau prayatno buddhoddiṣṭo niṣphalaḥ saṃprasaktaḥ //
Tra_16 // / dambholibījaśrutidhautaśuddhapāthojña(ja)bhūtāṅkurabhūtapuṣṭi /
turīyaśasyaṃ paripākameta(ti) sphuṭaṃ caturthaṃ viduṣo 'pi gūḍham //
Tra_17 // / pañcapradīpāmṛtabinducandrabhrūmadhyabindudbhavamaṇḍalāni /
vāyoḥ svarūpaṃ galaśuṇḍikādyam atattvarūpaṃ svayamūhanīyam // Tra_18 //
svapnendrajālapratibimbamāyāmarīcigandharvapurāmbucandraiḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19444666 (0.030):
punastameva nirātmakamasvāmikaṃ / māyāmarīcigandharvanagarasvapnapratibimbādisamānākāratayā paramārthato
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876252 (0.062):
māyāmarīcisvapnapratiśrutkāpratibhāsapratibimbagandharvanagaropamāḥ"
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876332 (0.063):
māyāmarīcisvapnapratibhāsapratiśrutkāpratibimbodakacandranirmitasamānsarvadharmānpaśyati" 22507300"
gambhīraśūnyapratibhāsamātraśāntātisūkṣmānabhilāpyaśabdaiḥ /