View original HTML file with complete header information
pariśiṣṭam 1 / namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / Abhisamayālaṅkārāntaḥ pātināṃ padārthānāṃ saṃkṣepato vivaraṇam
pariśiṣṭam 1 / namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / Abhisamayālaṅkārāntaḥ pātināṃ padārthānāṃ saṃkṣepato vivaraṇam
sarvākārajñatādyaṣṭau padārthāḥ; cittotpādādayaḥ saptatiśca padārthā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436685 (0.044):
(sarva) dharmaprajñaptau, sarvatragatvāt sarvākārajñatādidharmāśūnyatve,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859644 (0.045):
buddha iti buddhatvaṃ sarvākārajñatetyarthaḥ / nāmadheyamātramiti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722512 (0.047):
mahākaruṇādisammukhībhāvena yathoktasarvākārajñatāditrisarvajñatādharmāṇāṃ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435029 (0.047):
yathoktasarvākārajñatāditrisarvajñatādharmāṇāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723226 (0.048):
(ka) lakṣaṇam / sarvākārajñatāditrisarvajñatākārān adhigatān anupūrvīkṛtya
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435481 (0.049):
sthānagamanājñāne, mahāyānasarvasaṃgrāhakatvena / sarvākārajñatāsarvanirvāṇapaścādanugamane ca sadoṣatayā grāhyatvena
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250530 (0.050):
evam eva sarvajñatā, mārgākārajñatā, sarvākārajñatā, ṣaṭ pāramitāḥ,
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427782 (0.050):
triyānasarvārthaprāptiḥ, yathoktasarvākārajñatā tadviśiṣṭamārga ityevaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721272 (0.052):
mārgajñatāyāḥ sapta, sarvākārajñatāyā ekamiti ekādaśa kāritrāṇi bhavanti /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433633 (0.052):
trisarvajñatātmakasvabhūmitrayayathāvanniścitāvasthānam, ekāntaniṣṭhatvena / sarvākārajñatādidharmārthaṃ jīvitatyāga iti catvāro mārgākārā bhavanti /
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6153912 (0.053):
mārgākārajñatā bhāvayati na copalabhate prajñāpāramitāsubhāvitatvāt, sa / sarvākārajñatā bhāvayati na copalabhate prajñāpāramitāsubhāvitatvāt. evaṃ
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546956 (0.056):
jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñatānaye // Asa_4.22 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432148 (0.056):
jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñatānaye // Abhis_4.22 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213024 (0.056):
jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñatānaye // Abhs_4.22 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892894 (0.057):
tacca buddhatvaṃ sarvākārajñatālakṣaṇam //
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23332897 (0.057):
sa na sarvākārajñatātathatāyāṃ (ŚsP_II 3_146) saṃyukto na visaṃyuktaḥ, na
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437264 (0.058):
saṃśayarūpāḥ ṣoḍaśa vipratipattīryathānirdiṣṭaviṣayatvena / sarvākārajñatādhiṣṭhānāḥ sarveṣāmeva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245642 (0.059):
asamasamā sarvākārajñatā. / iti svārthādhimuktimṛdumṛddhī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6938144 (0.059):
17104 {bodhisattvasya} mahāsattvasyākampyacittatā yat / sarvākārajñatāpratisaṃyuktam api manasikāran na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759966 (0.059):
mahāsattvasyākampyacittatā yat sarvākārajñatāpratisaṃyuktam api
abhisamayālaṅkārasyābhidheyā santi / teṣāmiha svarūpaṃ saṃkṣepeṇa
prastūyate / / aṣṭau padārthāḥ / sarvākārajñatā, mārgajñatā, sarvajñatā (vastujñatā),
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545017 (5.960):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Asa_1.4 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714996 (5.960):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423831 (5.960):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Abhis_1.4 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430365 (5.960):
iti / yathoktanītyā iyaṃ sarvākārajñatā, iyaṃ mārgajñatā, iyaṃ sarvajñatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114235 (5.960):
ucyate. āha: yat punar bhagavaṃ sarvākārajñatā ca mārgākārajñatā ca
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211178 (5.960):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Abhs_1.3 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265203 (5.960):
tena kāraṇenocyate bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārgajñatā. iti / mārgākārajñatāsaṃmohavikalpaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265350 (5.960):
subhūtir āha: yāḥ punar imā bhagavan sarvākārajñatā ca mārgajñatā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801086 (5.960):
asaṃpramoṣadharmatā vāsanāsamudghāto mahākaruṇā sarvākārajñatā / mārgākārajñatā sarvajñatā ca ime ucyante subhūte anāsravāḥ sarvadharmā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7857662 (5.960):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā [tataḥ] // 1 3 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876604 (5.960):
sarvajñatā mārgajñatā sarvākārajñatā ceti / tatrādau sarvajñatākārāḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7901265 (5.960):
athavā ṣaḍarthāḥ sūtrasya / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā ceti
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7901337 (5.960):
prayogaviṣayo hetuḥ / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā ca / catvāro
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24932261 (5.960):
yo bhagavan mārgākārajñatāyā anutpādo na sā mārgākārajñatā, iti hi / mārgākārajñatā cānutpādaś cādvayam etad advaidhīkāram. tat kasya hetoḥ?
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24935593 (5.960):
yo bhagavan mārgākārajñatāyā vyayo na sā mārgākārajñatā, iti hi / mārgākārajñatā ca vyayaś cādvayam etad advaidhīkāram. tat kasya hetoḥ?
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23326156 (5.960):
hetoḥ? tathā hi mārgākārajñatā mārgākārajñatāsvabhāve na saṃvidyate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22970901 (5.960):
mārgākārajñatā mārgākārajñataivānutpādaḥ, anenāyuṣmañ chāradvatīputra
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24910274 (0.002):
mārgākārajñateti na ca mārgākārajñatāyāṃ nāma na ca nāmni mārgākārajñatā.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715087 (0.004):
buddhabhūmāveva kevalaṃ sarvākārajñatā bhavati / / 2. mārgajñatā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715153 (0.006):
mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiṃ yāvat mārgajñatāyāḥ sīmā bhavati / 3. sarvajñatā (vastujñatā)
sarvākārābhisambodhaḥ, mūrdhābhisamayaḥ, ānupūrvikābhisamayaḥ,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7901353 (0.027):
'rthāḥ prayogaḥ prayogasāmānyāt / sarvākārābhisambodho mūrdhābhisamayo
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7889936 (0.036):
yāvat sarvākārajñateti sarvavastuprajñaptivikalpaḥ / sāpyasya nāstīti
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714997 (0.044):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // / sarvākārābhisambodho mūrdhaprāpto 'nupūrvikaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423832 (0.044):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Abhis_1.4 // / sarvākārābhisambodho mūrdhaprāpto 'nupūrvikaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859644 (0.057):
buddha iti buddhatvaṃ sarvākārajñatetyarthaḥ / nāmadheyamātramiti /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7895551 (0.058):
trayodaśavidho 'pūrvābhisamayaḥ sānuṣaṅgaḥ // / ekakṣaṇābhisamayo vaktavyāḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892894 (0.060):
tacca buddhatvaṃ sarvākārajñatālakṣaṇam //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432188 (0.061):
lakṣyanta iti jñānalakṣaṇaṃ sarvākārajñatāsaṃgṛhītaṃ bhavati /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430403 (0.062):
sarvākāramārgavastujñānasaṅgraheṇa trisarvajñatāṃ bhāvayatīti / sarvākārābhisambodha ityāha / vastujñānaprakārāṇāmākārā iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723226 (0.062):
(ka) lakṣaṇam / sarvākārajñatāditrisarvajñatākārān adhigatān anupūrvīkṛtya
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9572819 (0.062):
pratikṣiptā bhavet / tatpratikṣepāt sarvākārajñatā pratikṣiptā bhavet /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6938144 (0.064):
17104 {bodhisattvasya} mahāsattvasyākampyacittatā yat / sarvākārajñatāpratisaṃyuktam api manasikāran na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759966 (0.064):
mahāsattvasyākampyacittatā yat sarvākārajñatāpratisaṃyuktam api
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097894 (0.064):
bhavitavyaṃ, tatreyaṃ bodhisattvasya mahāsattvasyākampyacittatā yat / sarvākārajñatāpratisaṃyuktam api manasikāran na manyate, iyaṃ subhūte
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6153912 (0.064):
mārgākārajñatā bhāvayati na copalabhate prajñāpāramitāsubhāvitatvāt, sa / sarvākārajñatā bhāvayati na copalabhate prajñāpāramitāsubhāvitatvāt. evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9798327 (0.064):
iti vipākadharmatāvasthānāsravasarvadharmaikalakṣaṇābhisamayalakṣaṇo 'yam / ekacittakṣaṇābhisamayo dvitīyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800395 (0.064):
ity alakṣaṇasarvadharmaikalakṣaṇābhisamayalakṣaṇo 'yam / ekacittakṣaṇābhisamayas tṛtīyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800956 (0.064):
ity advayalakṣaṇasarvadharmaikalakṣaṇābhisamayalakṣaṇo 'yam / ekacittakṣaṇābhisamayaś caturthaḥ
ekakṣaṇābhisambodhaḥ, dharmakāyaścetyaṣṭau padārthā abhisamayālaṅkāre
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7901355 (0.027):
'rthāḥ prayogaḥ prayogasāmānyāt / sarvākārābhisambodho mūrdhābhisamayo / 'nupūrvābhisamaya ekakṣaṇābhisambodhaśceti / (RSt_194) phalaṃ dharmakāyaḥ
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545030 (0.029):
sarvākārābhisambodho mūrdhaprāpto 'nupūrvikaḥ / / ekakṣaṇābhisambodho dharmakāyaśca te 'ṣṭadhā // Asa_1.5 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715007 (0.029):
sarvākārābhisambodho mūrdhaprāpto 'nupūrvikaḥ / / ekakṣaṇābhisambodho dharmakāyaśca te 'ṣṭadhā //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423841 (0.029):
sarvākārābhisambodho mūrdhaprāpto 'nupūrvikaḥ / / ekakṣaṇābhisambodho dharmakāyaśca te 'ṣṭadhā // Abhis_1.5 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7857676 (0.029):
[2] [sarvā]kārābhisambodho mūrddhaprāpto 'nupūrvikaḥ / / ekakṣaṇābhisambodho dharmakāyaśca te 'ṣṭadhā // 1 4 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9798327 (0.055):
iti vipākadharmatāvasthānāsravasarvadharmaikalakṣaṇābhisamayalakṣaṇo 'yam / ekacittakṣaṇābhisamayo dvitīyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800395 (0.055):
ity alakṣaṇasarvadharmaikalakṣaṇābhisamayalakṣaṇo 'yam / ekacittakṣaṇābhisamayas tṛtīyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800956 (0.055):
ity advayalakṣaṇasarvadharmaikalakṣaṇābhisamayalakṣaṇo 'yam / ekacittakṣaṇābhisamayaś caturthaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716524 (0.057):
pratipatterālambanānāṃ lakṣaṇaṃ bhedaḥ avadhiśceti trīṇyatra pratipādyante / / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ ālambanasvarūpaṃ pradarśitam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7895555 (0.058):
trayodaśavidho 'pūrvābhisamayaḥ sānuṣaṅgaḥ // / ekakṣaṇābhisamayo vaktavyāḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723684 (0.063):
samastānāṃ caturlakṣaṇānāmavadhiḥ antimakṣaṇasthabodhisattvīyāvasthāyāmeva / bhavati / / // iti ekakṣaṇābhisambodhābhisamayasya aṣṭau dharmāḥ //
dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pradarśitāḥ / yathā / prajñāpāramitāṣṭābhiḥ padārthaiḥ samudīritā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545010 (0.0):
prajñāpāramitāyāḥ kāyikavyavasthāpanam / prajñāpāramitāṣṭābhiḥ padārthaiḥ samudīritā / / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Asa_1.4 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423822 (0.0):
prajñāpāramitāyāḥ kāyikavyavasthāpanamāha / prajñāpāramitāṣṭābhiḥ padārthaiḥ samudīritā / / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Abhis_1.4 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7857656 (0.0):
praśne śāstram / [1] prajñāpāramitāṣṭābhiḥ padārthaiḥ samudīritā / / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā [tataḥ] // 1 3 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715618 (0.029):
niryāṇapratipattiriti daśa dharmāḥ sarvākārajñatāmupalakṣayantīti / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pradarśitāḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717115 (0.040):
asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyak pradarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716525 (0.044):
pratipatterālambanānāṃ lakṣaṇaṃ bhedaḥ avadhiśceti trīṇyatra pratipādyante / / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ ālambanasvarūpaṃ pradarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719507 (0.048):
sarvākārābhisambodhamupalakṣayantīti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāmupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716974 (0.050):
asthāḥ pratipatterlakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāṃ samyak pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722139 (0.052):
asyopāyakauśalaprayogasya svarūpādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāmupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718522 (0.055):
prayogaḥ, 8. samatā, 9. darśanamārgaśceti nava dharmāḥ sarvajñatopalakṣakā / iti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyaguktāḥ / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716861 (0.056):
asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāmupavarṇitam / tathā
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211170 (0.059):
prajñāpāramitāṣṭābhīḥ padārthaiḥ samudīritā / / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Abhs_1.3 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716330 (0.059):
tasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ varṇitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721207 (0.059):
kāritrāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715846 (0.060):
asya lakṣaṇam, bhedaḥ. avadhi, śravaṇaniyamaśceti sarvo viṣayaḥ / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pratipāditaḥ / tathāhi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717817 (0.063):
adhimuktibhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāṃ spaṣṭamādarśitam / tathā hi
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545017 (0.0):
prajñāpāramitāṣṭābhiḥ padārthaiḥ samudīritā / / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Asa_1.4 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423831 (0.0):
prajñāpāramitāṣṭābhiḥ padārthaiḥ samudīritā / / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Abhis_1.4 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211178 (0.0):
prajñāpāramitāṣṭābhīḥ padārthaiḥ samudīritā / / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Abhs_1.3 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7857662 (0.0):
[1] prajñāpāramitāṣṭābhiḥ padārthaiḥ samudīritā / / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā [tataḥ] // 1 3 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714963 (5.960):
sarvākārajñatā, mārgajñatā, sarvajñatā (vastujñatā),
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430365 (5.960):
iti / yathoktanītyā iyaṃ sarvākārajñatā, iyaṃ mārgajñatā, iyaṃ sarvajñatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114236 (5.960):
ucyate. āha: yat punar bhagavaṃ sarvākārajñatā ca mārgākārajñatā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265203 (5.960):
tena kāraṇenocyate bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārgajñatā. iti / mārgākārajñatāsaṃmohavikalpaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265350 (5.960):
subhūtir āha: yāḥ punar imā bhagavan sarvākārajñatā ca mārgajñatā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801086 (5.960):
asaṃpramoṣadharmatā vāsanāsamudghāto mahākaruṇā sarvākārajñatā / mārgākārajñatā sarvajñatā ca ime ucyante subhūte anāsravāḥ sarvadharmā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876608 (5.960):
sarvajñatā mārgajñatā sarvākārajñatā ceti / tatrādau sarvajñatākārāḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7901265 (5.960):
athavā ṣaḍarthāḥ sūtrasya / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā ceti
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7901337 (5.960):
prayogaviṣayo hetuḥ / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā ca / catvāro
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24932261 (5.960):
yo bhagavan mārgākārajñatāyā anutpādo na sā mārgākārajñatā, iti hi / mārgākārajñatā cānutpādaś cādvayam etad advaidhīkāram. tat kasya hetoḥ?
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24935593 (5.960):
yo bhagavan mārgākārajñatāyā vyayo na sā mārgākārajñatā, iti hi / mārgākārajñatā ca vyayaś cādvayam etad advaidhīkāram. tat kasya hetoḥ?
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23326156 (5.960):
hetoḥ? tathā hi mārgākārajñatā mārgākārajñatāsvabhāve na saṃvidyate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22970901 (5.960):
mārgākārajñatā mārgākārajñataivānutpādaḥ, anenāyuṣmañ chāradvatīputra
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24910274 (0.002):
mārgākārajñateti na ca mārgākārajñatāyāṃ nāma na ca nāmni mārgākārajñatā.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715087 (0.004):
buddhabhūmāveva kevalaṃ sarvākārajñatā bhavati / / 2. mārgajñatā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250526 (0.015):
evam eva sarvajñatā, mārgākārajñatā, sarvākārajñatā, ṣaṭ pāramitāḥ,
sarvākārābhisambodho mūrdhaprāpto 'nupūrvikaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545028 (0.0):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Asa_1.4 // / sarvākārābhisambodho mūrdhaprāpto 'nupūrvikaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423839 (0.0):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Abhis_1.4 // / sarvākārābhisambodho mūrdhaprāpto 'nupūrvikaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7857674 (0.029):
[2] [sarvā]kārābhisambodho mūrddhaprāpto 'nupūrvikaḥ / / ekakṣaṇābhisambodho dharmakāyaśca te 'ṣṭadhā // 1 4 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6440282 (0.033):
trisarvajñatāprayogaḥ sarvākārābhisambodhaḥ / tato 'tyabhyāsāt
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714966 (0.044):
sarvākārajñatā, mārgajñatā, sarvajñatā (vastujñatā), / sarvākārābhisambodhaḥ, mūrdhābhisamayaḥ, ānupūrvikābhisamayaḥ,
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211181 (0.054):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Abhs_1.3 // / sarvākārābhisaṃbodho murdhaprārpto 'nupūrvikaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430403 (0.061):
sarvākāramārgavastujñānasaṅgraheṇa trisarvajñatāṃ bhāvayatīti / sarvākārābhisambodha ityāha / vastujñānaprakārāṇāmākārā iti lakṣaṇam /
ekakṣaṇābhisambodho dharmakāyaśca te 'ṣṭadhā //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545031 (0.0):
sarvākārābhisambodho mūrdhaprāpto 'nupūrvikaḥ / / ekakṣaṇābhisambodho dharmakāyaśca te 'ṣṭadhā // Asa_1.5 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423842 (0.0):
sarvākārābhisambodho mūrdhaprāpto 'nupūrvikaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7857677 (0.0):
[2] [sarvā]kārābhisambodho mūrddhaprāpto 'nupūrvikaḥ / / ekakṣaṇābhisambodho dharmakāyaśca te 'ṣṭadhā // 1 4 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714974 (0.029):
sarvākārābhisambodhaḥ, mūrdhābhisamayaḥ, ānupūrvikābhisamayaḥ, / ekakṣaṇābhisambodhaḥ, dharmakāyaścetyaṣṭau padārthā abhisamayālaṅkāre
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7901355 (0.061):
'nupūrvābhisamaya ekakṣaṇābhisambodhaśceti / (RSt_194) phalaṃ dharmakāyaḥ
1. sarvākārajñatā / (ka) lakṣaṇam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723226 (0.0):
dharmābhāvasvabhāvenetyanupūrvakriyā matā // / (ka) lakṣaṇam / sarvākārajñatāditrisarvajñatākārān adhigatān anupūrvīkṛtya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116134 (0.018):
sarvākārajñatāyāḥ kim āraṃbaṇam iti? sarvākārajñatāyā kim ādhipateyaṃ ka
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892894 (0.035):
tacca buddhatvaṃ sarvākārajñatālakṣaṇam //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546956 (0.046):
jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñatānaye // Asa_4.22 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432148 (0.046):
jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñatānaye // Abhis_4.22 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213024 (0.046):
jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñatānaye // Abhs_4.22 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432188 (0.047):
lakṣyanta iti jñānalakṣaṇaṃ sarvākārajñatāsaṃgṛhītaṃ bhavati /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17267510 (0.048):
kiṃ lakṣaṇam? / bhagavān āha: sarvākārajñatā subhūte
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715156 (0.049):
3. sarvajñatā (vastujñatā) / (ka) lakṣaṇam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715090 (0.051):
buddhabhūmāveva kevalaṃ sarvākārajñatā bhavati / / 2. mārgajñatā / (ka) lakṣaṇam
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16548269 (0.053):
sarvākārajñatā ceti dharmakāyo 'bhidhīyate // Asa_8.6 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437954 (0.053):
sarvākārajñatā ceti dharmakāyo 'bhidhīyate // Abhis_8.6 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15214267 (0.053):
sarvākārajñatā ceti dharmakāyo 'bhidhīyate // Abhs_8.6 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896760 (0.053):
sarvākārajñatā ceti dharmakāyo 'bhidhīyate // 8 6 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436684 (0.056):
(sarva) dharmaprajñaptau, sarvatragatvāt sarvākārajñatādidharmāśūnyatve,
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427743 (0.057):
atyantāya ca niryāṇaṃ niryāṇaṃ prāptilakṣaṇam // Abhis_1.73 // / sarvākārajñatāyāñca niryāṇaṃ mārgagocaram /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717304 (0.058):
viṣayo niyato vyāptiḥ svabhāvastasya karma ca // / (ka) lakṣaṇam / mārgajñatāparipūrakā avayavībhūtā guṇā eva mārgajñatāṅgānīti lakṣaṇam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435481 (0.060):
sthānagamanājñāne, mahāyānasarvasaṃgrāhakatvena / sarvākārajñatāsarvanirvāṇapaścādanugamane ca sadoṣatayā grāhyatvena
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859644 (0.061):
buddha iti buddhatvaṃ sarvākārajñatetyarthaḥ / nāmadheyamātramiti /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433632 (0.061):
sarvākārajñatādidharmārthaṃ jīvitatyāga iti catvāro mārgākārā bhavanti /
ekasminneva kṣaṇe yāvatpadārthākārāṇāṃ yathāvat sākṣātkāri paryantajñānaṃ
sarvākārajñatāyā lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17267535 (0.029):
āha, sarvākārajñatāyāḥ kim ārambaṇaṃ, kim ādhipateyaṃ, kim ākāraṃ, kiṃ / lakṣaṇam iti. sarvākārajñatāyāḥ subhūte abhāva ārambaṇaṃ, smṛtir
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432188 (0.030):
lakṣyanta iti jñānalakṣaṇaṃ sarvākārajñatāsaṃgṛhītaṃ bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715111 (0.032):
āryamāhāyānikābhisamayatvaṃ mārgajñatāyā lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892894 (0.034):
tacca buddhatvaṃ sarvākārajñatālakṣaṇam //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723226 (0.035):
(ka) lakṣaṇam / sarvākārajñatāditrisarvajñatākārān adhigatān anupūrvīkṛtya
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546956 (0.040):
jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñatānaye // Asa_4.22 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432148 (0.040):
jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñatānaye // Abhis_4.22 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213024 (0.040):
jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñatānaye // Abhs_4.22 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17267510 (0.040):
kiṃ lakṣaṇam? / bhagavān āha: sarvākārajñatā subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116134 (0.042):
ākāra kiṃ lakṣaṇam iti? sarvākārajñatāyā subhūte abhāva āraṃbaṇaṃ, (AdSPG
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253550 (0.044):
sarveṣu traikālikākāreṣv avicikitsitaṃ jñānam iyam ucyate sarvākārajñatā.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15112876 (0.045):
tatra katamā bodhisattvasya mahāsattvasya śamathavipaśyanābhūmiḥ? yat / sarvākārajñatājñānam iyaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095459 (0.045):
vyāyacchamāno anuttarasamyaksaṃbuddhajñānaṃ mahājñānaṃ / sarvākārajñatājñānaṃ nānuprāpsyatīti. nedaṃ sthānaṃ vidyate. tat kasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027733 (0.045):
anuprāpnoti. yāvan na sarvākārajñatājñānam anuprāpnoti. so 'tra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17241257 (0.045):
samyaksaṃbodhijñānaṃ mahājñānaṃ sarvākārajñatājñānaṃ nānuprāpnuyād iti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15113476 (0.046):
sarvākārajñatājñānaṃ ca sarvavāsanānusaṃdhikleśaprahāṇaṃ bhavati,
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 999714 (0.047):
ityuktam / sarvākārajñatāparyantaṃ [sarvadharmeṣu] evameva prayoktavyamiti
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22359547 (0.047):
s.)(sākṣāt*)(vā*)(api*)(itarathā*)(jñatāyāḥ, f. 6th / s.)(sarva )(ākāra )(jñeyatā )(ādibhiḥ, m. 3rd pl.)
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116148 (0.048):
I 162) smṛtir ādhipateyaṃ, śāntir ākāro, alakṣaṇaṃ lakṣaṇaṃ. / sarvākārajñatāyāḥ subhūte idam āraṃbaṇam idam ādhipateyam idaṃ lakṣaṇam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17267547 (0.048):
adhipatiḥ, śānta ākāro, 'lakṣaṇaṃ lakṣaṇaṃ, sarvākārajñatāyāḥ subhūte idam
yāvajjñānaṃ yathāvajjñānamiti sarvākārajñatāyā dvau bhedau / yā prajñā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095459 (0.035):
vyāyacchamāno anuttarasamyaksaṃbuddhajñānaṃ mahājñānaṃ / sarvākārajñatājñānaṃ nānuprāpsyatīti. nedaṃ sthānaṃ vidyate. tat kasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17241257 (0.035):
samyaksaṃbodhijñānaṃ mahājñānaṃ sarvākārajñatājñānaṃ nānuprāpnuyād iti
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719100 (0.039):
jinajananyā dūratvam avidūratvamiti vastujñatāyāḥ (sarvajñatāyāḥ) dvau / bhedau / hīnayānāpuraḥsarāyāḥ phalabhūtajinajananyāḥ avidūratā,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027733 (0.052):
anuprāpnoti. yāvan na sarvākārajñatājñānam anuprāpnoti. so 'tra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15113476 (0.053):
sarvākārajñatājñānaṃ ca sarvavāsanānusaṃdhikleśaprahāṇaṃ bhavati,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15112876 (0.055):
tatra katamā bodhisattvasya mahāsattvasya śamathavipaśyanābhūmiḥ? yat / sarvākārajñatājñānam iyaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23317993 (0.058):
na mārgākārajñatāyāḥ parigrahāya śikṣate nāntardhānāya, sa na / sarvākārajñatāyāḥ parigrahāya śikṣate nāntardhānāya.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23317141 (0.058):
śikṣate, yo na mārgākārajñatāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate, yo na / sarvākārajñatāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17271725 (0.058):
svabhāvo nāsti sarvākārajñatāyāḥ svabhāvo, yasya svabhāvaṃ nāsti so
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721383 (0.059):
sarvākārajñatayā sarvadharmadaiśikatvena sarvākārajñatāyā ekameva
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19397148 (0.059):
yathāvatpratijānātīti sarvākārajñatāpyuktā bhavati | tadetat
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6174329 (0.059):
labhate. yad api bhagavan sarvākārajñatājñānaṃ tad api
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116125 (0.062):
sarvākārajñatāyāḥ kim āraṃbaṇam iti? sarvākārajñatāyā kim ādhipateyaṃ ka
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11299844 (0.064):
sarvākārajñatāyāṃ dvau ślokau | tṛtīyas tayor eva nirdeśabhūtaḥ |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4643006 (0.064):
sarvākārajñatāyāṃ dvau ślokau | tṛtīyastayoreva nirdeśabhūtaḥ |
Mahayanasutralamkara (bsa030_u.htm.txt) 6497559 (0.064):
sarvākārajñatāyāṃ dvau ślokau /
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253550 (0.064):
sarveṣu traikālikākāreṣv avicikitsitaṃ jñānam iyam ucyate sarvākārajñatā.
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3749474 (0.064):
bhavitavyaṃ |tatra + iyam a chidra cittatā yad idaṃ sarva ākāra jñatāyāḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26945535 (0.064):
|tatreyam achidracittatā yad idaṃ sarvākārajñatāyāḥ śūnyatāyāḥ paripūrir
aśeṣākārān jānāti sā yāvajjñānam, yā ca yathā padārthānāṃ svarūpaṃ tathā
jānātīti yathāvajjñānam / / athavā cittotpādādihetūnāṃ anāsravaphalānāṃ ca aśeṣākārasākṣātkāri
sarvākārajñānamityeko bhedaḥ / buddhabhūmau jāyamānāni dvāviṃśatiḥ
anāsravajñānānīti dvitīyo bhedaḥ / / (ga) avadhiḥ
buddhabhūmāveva kevalaṃ sarvākārajñatā bhavati /
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24910274 (0.004):
mārgākārajñateti na ca mārgākārajñatāyāṃ nāma na ca nāmni mārgākārajñatā.
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545014 (0.004):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Asa_1.4 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714957 (0.004):
sarvākārajñatā, mārgajñatā, sarvajñatā (vastujñatā),
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714991 (0.004):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423826 (0.004):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Abhis_1.4 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430363 (0.004):
iti / yathoktanītyā iyaṃ sarvākārajñatā, iyaṃ mārgajñatā, iyaṃ sarvajñatā
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211175 (0.004):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Abhs_1.3 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265348 (0.004):
subhūtir āha: yāḥ punar imā bhagavan sarvākārajñatā ca mārgajñatā ca
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7857660 (0.004):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā [tataḥ] // 1 3 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876604 (0.004):
sarvajñatā mārgajñatā sarvākārajñatā ceti / tatrādau sarvajñatākārāḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7901263 (0.004):
athavā ṣaḍarthāḥ sūtrasya / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā ceti
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7901335 (0.004):
prayogaviṣayo hetuḥ / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā ca / catvāro
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23308783 (0.006):
kauśikāniryātā yā cāniryātā na sā mārgākārajñatā, sarvākārajñatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22965293 (0.006):
anutpādo (ŚsP II 2 39) na sā mārgākārajñatā, sarvākārajñatāyuṣmañ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114233 (0.006):
ucyate. āha: yat punar bhagavaṃ sarvākārajñatā ca mārgākārajñatā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265203 (0.006):
tena kāraṇenocyate bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārgajñatā. iti / mārgākārajñatāsaṃmohavikalpaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801084 (0.006):
asaṃpramoṣadharmatā vāsanāsamudghāto mahākaruṇā sarvākārajñatā / mārgākārajñatā sarvajñatā ca ime ucyante subhūte anāsravāḥ sarvadharmā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24932261 (0.006):
yo bhagavan mārgākārajñatāyā anutpādo na sā mārgākārajñatā, iti hi / mārgākārajñatā cānutpādaś cādvayam etad advaidhīkāram. tat kasya hetoḥ?
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24935593 (0.006):
yo bhagavan mārgākārajñatāyā vyayo na sā mārgākārajñatā, iti hi / mārgākārajñatā ca vyayaś cādvayam etad advaidhīkāram. tat kasya hetoḥ?
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23326156 (0.006):
hetoḥ? tathā hi mārgākārajñatā mārgākārajñatāsvabhāve na saṃvidyate
2. mārgajñatā / (ka) lakṣaṇam / mārgatrayaniḥsvabhāvatvasākṣātkāriṇyā prajñayopāttatve sati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717305 (0.013):
viṣayo niyato vyāptiḥ svabhāvastasya karma ca // / (ka) lakṣaṇam / mārgajñatāparipūrakā avayavībhūtā guṇā eva mārgajñatāṅgānīti lakṣaṇam /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545015 (0.015):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Asa_1.4 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714958 (0.015):
sarvākārajñatā, mārgajñatā, sarvajñatā (vastujñatā),
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714992 (0.015):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423827 (0.015):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Abhis_1.4 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430364 (0.015):
iti / yathoktanītyā iyaṃ sarvākārajñatā, iyaṃ mārgajñatā, iyaṃ sarvajñatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114233 (0.015):
ucyate. āha: yat punar bhagavaṃ sarvākārajñatā ca mārgākārajñatā ca
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211176 (0.015):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Abhs_1.3 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265203 (0.015):
tena kāraṇenocyate bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārgajñatā. iti / mārgākārajñatāsaṃmohavikalpaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265349 (0.015):
subhūtir āha: yāḥ punar imā bhagavan sarvākārajñatā ca mārgajñatā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801084 (0.015):
asaṃpramoṣadharmatā vāsanāsamudghāto mahākaruṇā sarvākārajñatā / mārgākārajñatā sarvajñatā ca ime ucyante subhūte anāsravāḥ sarvadharmā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7857661 (0.015):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā [tataḥ] // 1 3 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7901264 (0.015):
athavā ṣaḍarthāḥ sūtrasya / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā ceti
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7901336 (0.015):
prayogaviṣayo hetuḥ / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā ca / catvāro
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24932261 (0.015):
yo bhagavan mārgākārajñatāyā anutpādo na sā mārgākārajñatā, iti hi / mārgākārajñatā cānutpādaś cādvayam etad advaidhīkāram. tat kasya hetoḥ?
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24935593 (0.015):
yo bhagavan mārgākārajñatāyā vyayo na sā mārgākārajñatā, iti hi / mārgākārajñatā ca vyayaś cādvayam etad advaidhīkāram. tat kasya hetoḥ?
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23326156 (0.015):
hetoḥ? tathā hi mārgākārajñatā mārgākārajñatāsvabhāve na saṃvidyate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22970901 (0.015):
mārgākārajñatā mārgākārajñataivānutpādaḥ, anenāyuṣmañ chāradvatīputra
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892570 (0.022):
buddhakṣetraṃ tenocyate bodhisattvasya mārgajñateti / mārgajñatāsammohavikalpaḥ //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715165 (0.023):
samastadharmagatapudgalanairātmyasākṣātkāriṇyā prajñayopāttatvena
āryamāhāyānikābhisamayatvaṃ mārgajñatāyā lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715029 (0.032):
sarvākārajñatāyā lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718699 (0.044):
mahākaruṇā asyāḥ kṛpayā na śame sthitiritimārgajñatāyā upalakṣikā / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717441 (0.044):
vyavasthāpitaḥ śrāvakādhigamajātīyo māhāyānikāryābhisamayaḥ / śrāvakamārgajña mārgajñānamiti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715178 (0.046):
hainayānikajātīyābhisamayasvarūpaṃ āryasantatisthaṃ jñānaṃ mārgajñatāyā / lakṣaṇam / hainayānikāryasantatisthaṃ yajjñānaṃ tacchūnyatāyāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717334 (0.052):
sattvasantatisthaguṇā mārgajñatāṅgānīti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
(kha) bhedaḥ / catvāro 'syā bhedā bhavanti, yathā śrāvakamārgajñatā,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723747 (0.0):
sambhāradvayasaṃcayabalena prāptāḥ paryantaguṇā eva phalabhūto dharmakāya / iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / catvāro 'sya bhedā bhavanti, yathā svabhāvakāyaḥ, jñānadharmakāyaḥ,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718329 (0.032):
vyavasthāpayati, sa abhinirhārākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / asya pañca bhedā bhavanti, tadyathā rūpādisarvadharmāviparītadarśanaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113974 (0.035):
sarvajñatānāṃ. ko viśeṣa kin nānākaraṇaṃ? bhagavān āha: sarvajñatā subhūte / śrāvakapratyekabuddhānāṃ mārgākārajñatā bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717704 (0.038):
dṛṣṭatattvabhāvanābalena prāptānuśaṃsā bhāvanāmārgakāritrasya lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / asya ṣaḍ bhedā bhavanti, yathā ātmotkarṣaniṣedhāt damanakāritram,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715029 (0.039):
sarvākārajñatāyā lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715469 (0.041):
lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / vyāvṛtyā 'sya catvāro bhedā bhavanti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717443 (0.045):
vyavasthāpitaḥ śrāvakādhigamajātīyo māhāyānikāryābhisamayaḥ / śrāvakamārgajña mārgajñānamiti /
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6158837 (0.051):
pratisatkartavyā. tat kasya hetoḥ? etā eva kauśika mārgākārajñatā / sarvaśrāvakapratyekabuddhānāṃ bodhisattvānāṃ ca mahāsattvānāṃ pratiśaraṇaṃ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437015 (0.052):
ānantaryasamādhiḥ sa sarvākārajñatā ca tat // Abhis_5.38 // / iti / śrāvakapratyekabuddhabodhisattvānāṃ nyāme
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272264 (0.054):
sarvamārgān sarvaśrāvakapratyekabuddhānāṃ paripūrya mārgajñatayā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113994 (0.056):
bhagavaṃ sarvajñatā śrāvakapratyekabuddhānāṃ. kena kāraṇena mārgākārajñatā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431338 (0.058):
śrāvakabodhisattvabhedena / mārgajñatākārāḥ sāsravā eva,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027388 (0.058):
pratyekabuddhaprabhāvitā ime mārgākārajñatāprabhāvitā ime
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423469 (0.058):
śrāvakapratyekabuddhayoriti / bhagavan, kimarthaṃ mārgajñatā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423431 (0.060):
yathā madhyamajinajananyāṃ subhūte śrāvakapratyekabuddhayoḥ sarvajñatā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718700 (0.061):
mahākaruṇā asyāḥ kṛpayā na śame sthitiritimārgajñatāyā upalakṣikā / / (kha) bhedaḥ / māhāyānikasyāryasya sattvālambanā dharmālambanā nirālambanā ceti tisro
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6158861 (0.062):
pratisatkartavyā. tat kasya hetoḥ? etā eva kauśika sarvākārajñatā / sarvaśrāvakapratyekabuddhānāṃ bodhisattvānāṃ ca mahāsattvānāṃ pratiśaraṇaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755809 (0.062):
pratyekabodhir na pratyekabuddhaḥ na tatra mārgākārajñatā na bodhisatvaḥ
pratyekabuddhamārgajñatā, mahāyānamārgajñatā,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892570 (0.026):
buddhakṣetraṃ tenocyate bodhisattvasya mārgajñateti / mārgajñatāsammohavikalpaḥ //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545015 (0.028):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Asa_1.4 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714958 (0.028):
sarvākārajñatā, mārgajñatā, sarvajñatā (vastujñatā),
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714992 (0.028):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423827 (0.028):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Abhis_1.4 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430364 (0.028):
iti / yathoktanītyā iyaṃ sarvākārajñatā, iyaṃ mārgajñatā, iyaṃ sarvajñatā
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211176 (0.028):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Abhs_1.3 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265349 (0.028):
subhūtir āha: yāḥ punar imā bhagavan sarvākārajñatā ca mārgajñatā ca
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7857661 (0.028):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā [tataḥ] // 1 3 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7901264 (0.028):
athavā ṣaḍarthāḥ sūtrasya / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā ceti
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7901336 (0.028):
prayogaviṣayo hetuḥ / sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā ca / catvāro
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715088 (0.030):
buddhabhūmāveva kevalaṃ sarvākārajñatā bhavati / / 2. mārgajñatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265203 (0.031):
tena kāraṇenocyate bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārgajñatā. iti / mārgākārajñatāsaṃmohavikalpaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6158836 (0.034):
pratisatkartavyā. tat kasya hetoḥ? etā eva kauśika mārgākārajñatā / sarvaśrāvakapratyekabuddhānāṃ bodhisattvānāṃ ca mahāsattvānāṃ pratiśaraṇaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114233 (0.035):
ucyate. āha: yat punar bhagavaṃ sarvākārajñatā ca mārgākārajñatā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801084 (0.035):
asaṃpramoṣadharmatā vāsanāsamudghāto mahākaruṇā sarvākārajñatā / mārgākārajñatā sarvajñatā ca ime ucyante subhūte anāsravāḥ sarvadharmā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24935593 (0.035):
yo bhagavan mārgākārajñatāyā vyayo na sā mārgākārajñatā, iti hi / mārgākārajñatā ca vyayaś cādvayam etad advaidhīkāram. tat kasya hetoḥ?
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23326156 (0.035):
hetoḥ? tathā hi mārgākārajñatā mārgākārajñatāsvabhāve na saṃvidyate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22970901 (0.035):
kṛtā, tathā hi nānyā mārgākārajñatānyo 'nutpādaḥ, anutpāda eva / mārgākārajñatā mārgākārajñataivānutpādaḥ, anenāyuṣmañ chāradvatīputra
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24910272 (0.038):
mārgākārajñateti na ca mārgākārajñatāyāṃ nāma na ca nāmni mārgākārajñatā.
māhāyānikāryasantatisthasarvaprajñopāyajñatā ceti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717327 (0.055):
sattvasantatisthaguṇā mārgajñatāṅgānīti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719072 (0.063):
māhāyānikāryasantatisthā vastujñatā pratipakṣalakṣaṇātmikā /
(ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiṃ yāvat mārgajñatāyāḥ sīmā bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718917 (0.0):
bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717464 (0.026):
'śaikṣamārgabhedena trividhaḥ / / (ga) avadhiḥ / darśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati / keṣāṃcana
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715292 (0.030):
sannāhapratipattirityete paryāyavācinaḥ / / (ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715434 (0.030):
trayodaśāsyānupūrvikābhisamayasya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthātaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716487 (0.030):
prakṛtisthagotrasya trayodaśabhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715228 (0.031):
śrāvakīyadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sarvajñatāyāḥ sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717565 (0.042):
darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārga iti trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārasya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718834 (0.047):
cānityādyākārajñānamiti bhedadvayam / / (ga) avadhiḥ / darśanamārgamārabhya arhattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719592 (0.048):
(gha) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715220 (0.053):
(ga) avadhiḥ / śrāvakīyadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sarvajñatāyāḥ sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717474 (0.055):
matena mahāyānasambhāramārgamārabhya buddhabhūmiparyantamavadhiriti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719306 (0.056):
(ga) avadhiḥ / sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719396 (0.056):
(ga) avadhiḥ / sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248029 (0.058):
buddhadharmāṇāṃ mārgākārajñatāyāḥ sarvajñatāyāḥ sarvākārajñatāyāḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876602 (0.060):
sarvajñatā mārgajñatā sarvākārajñatā ceti / tatrādau sarvajñatākārāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248218 (0.061):
sarvaśūnyatānāṃ sarvasamādhīnāṃ sarvadhāraṇīmukhānāṃ mārgākārajñatāyāḥ / sarvajñatāyāḥ sarvākārajñatāyā loke prādurbhāvo bhavati,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7864473 (0.064):
dānapāramitāyā śīlapāramitāyā yāvat sarvajñatāyāḥ sarvākārajñatāyā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718482 (0.064):
prathamāṃ bhūmimārabhya daśamabhūmiparyantamasya bhāvanāmārgasya sīmā / bhavatīti / / // iti mārgajñatopalakṣakā ekādaśa dharmāḥ //
3. sarvajñatā (vastujñatā) / (ka) lakṣaṇam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714964 (0.006):
sarvākārajñatā, mārgajñatā, sarvajñatā (vastujñatā),
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714996 (0.034):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423831 (0.034):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā tataḥ // Abhis_1.4 // / sarvākārābhisambodho mūrdhaprāpto 'nupūrvikaḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247739 (0.042):
mahākaruṇā mārgākārajñatā sarvajñatā sarvākārajñatā, idaṃ tad buddhānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247865 (0.042):
prajñāpāramitānirjātā hi kauśika mārgākārajñatā sarvajñatā sarvākārajñatā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248609 (0.042):
mārgākārajñatā sarvajñatā sarvākārajñatā loke prajñāyate. dharmadhātur
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859336 (0.042):
atra sarvajñateti sarvākārajñatā / atha khalvityādinā pūrṇasya praśnaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7860841 (0.042):
ityetadārabhya sannihitādevamuktaḥśabdāt prāk / atra sarvajñatāpīti / sarvākārajñatāpi buddhopītyarthaḥ / tataḥ prāptivikalpapratiṣedhārthamāha
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7860860 (0.042):
/ evamukta ityata ārabhya atyaṃtaṃ pratibhātīti yāvat / sarvajñateti / sarvākārajñatā anuprāptaiva bhavatītyādita eva sarveṣāṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7874600 (0.042):
prāk / sarvajñateti sarvākārajñatā / tasyā viśuddhirdvividhā / yā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24907900 (0.042):
sarvākārajñatā sarvajñatāmārgākārajñatayor na saṃvidyate nopalabhyate.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715228 (0.047):
śrāvakīyadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sarvajñatāyāḥ sīmā / bhavati / / 4. sarvākārābhisambodhaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715012 (0.049):
1. sarvākārajñatā / (ka) lakṣaṇam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723225 (0.049):
(ka) lakṣaṇam / sarvākārajñatāditrisarvajñatākārān adhigatān anupūrvīkṛtya
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7857662 (0.050):
sarvākārajñatā mārgajñatā sarvajñatā [tataḥ] // 1 3 //
samastadharmagatapudgalanairātmyasākṣātkāriṇyā prajñayopāttatvena
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715100 (0.023):
mārgatrayaniḥsvabhāvatvasākṣātkāriṇyā prajñayopāttatve sati
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1012888 (0.058):
tattvadarśinaḥ syuḥ / ato yattāvat pudgaladharmanairātmyatattvasākṣātkāri
hainayānikajātīyābhisamayasvarūpaṃ āryasantatisthaṃ jñānaṃ mārgajñatāyā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715109 (0.046):
āryamāhāyānikābhisamayatvaṃ mārgajñatāyā lakṣaṇam /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546915 (0.057):
mārgajñatādhikāreṇa jñānalakṣaṇamiṣyate // Asa_4.19 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720861 (0.057):
mārgajñatādhikāreṇa jñānalakṣaṇamiṣyate //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432063 (0.057):
mārgajñatādhikāreṇa jñānalakṣaṇamiṣyate // Abhis_4.19 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212983 (0.057):
mārgajñatādhikāreṇa jñānalakṣaṇamiṣyate // Abhs_4.19 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432104 (0.062):
jñānākāraprakāraiḥ yathāvat mārgajñatāprayogā lakṣyanta iti jñānalakṣaṇaṃ / mārgajñatāsaṅgṛhītam /
lakṣaṇam / hainayānikāryasantatisthaṃ yajjñānaṃ tacchūnyatāyāḥ
pudgalanairātmyāparaparyāyāḥ sākṣātkāri, tenopāttatvāt sarvajñatāyā
lakṣaṇe hainayānikajātīyeti viśeṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
phalabhūtāyā jinajananyā dūratvam avidūratvaṃ ceti sarvajñatāyā dvau
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719093 (0.013):
viśeṣaḥ / jinajananyā dūratvam avidūratvamiti vastujñatāyāḥ (sarvajñatāyāḥ) dvau
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718504 (0.045):
jinajananyā dūratvam, 4. upāyena avidūratā, 5. vipakṣaḥ, 6. pratipakṣaḥ,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719101 (0.053):
jinajananyā dūratvam avidūratvamiti vastujñatāyāḥ (sarvajñatāyāḥ) dvau
bhedau / / (ga) avadhiḥ / śrāvakīyadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sarvajñatāyāḥ sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717465 (0.0):
'śaikṣamārgabhedena trividhaḥ / / (ga) avadhiḥ / darśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati / keṣāṃcana
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718918 (0.0):
(ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717476 (0.033):
matena mahāyānasambhāramārgamārabhya buddhabhūmiparyantamavadhiriti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718834 (0.039):
cānityādyākārajñānamiti bhedadvayam / / (ga) avadhiḥ / darśanamārgamārabhya arhattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716058 (0.047):
mārgāpraveśamārabhya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715142 (0.048):
(ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiṃ yāvat mārgajñatāyāḥ sīmā bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722717 (0.055):
iti catvāro 'sya prabhedā bhavanti / samāhitaḥ pṛṣṭhalabdhaśceti dvāvapi / bhedau / / (ga) avadhiḥ / māhāyānikasya darśanamārgasya avadhivat asyāpyavadhirbhavatīti /
bhavati / / 4. sarvākārābhisambodhaḥ / (ka) lakṣaṇam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715451 (0.019):
7. ekakṣaṇābhisambodhaḥ / (ka) lakṣaṇam trisarvajñatākārāṇāṃ svabhyastīkaraṇāya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715151 (0.031):
mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiṃ yāvat mārgajñatāyāḥ sīmā bhavati / 3. sarvajñatā (vastujñatā)
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715303 (0.033):
sarvākārābhisambodhasya sīmā bhavati / / 5. mūrdhābhisamayaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715411 (0.038):
6. ānupūrvikābhisamayaḥ / (ka) lakṣaṇam / trisarvajñatākārāṇāṃ sthirīkaraṇāya vibhāvanāvyavasthāpitaḥ sattvayoga
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715487 (0.057):
(ka) lakṣaṇam / trisarvajñatākārāṇāṃ bhāvanāprakarṣabalenotpannaṃ phalaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722256 (0.059):
aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasma sīmā / bhavati / / // iti sarvākārābhisambodhopalakṣakā ekādaśa dharmāḥ //
trisarvajñatākārāṇāṃ bhāvanāmayyā prajñayopāttaḥ sattvayogaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715413 (0.0):
6. ānupūrvikābhisamayaḥ / (ka) lakṣaṇam / trisarvajñatākārāṇāṃ sthirīkaraṇāya vibhāvanāvyavasthāpitaḥ sattvayoga
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715452 (0.0):
7. ekakṣaṇābhisambodhaḥ / (ka) lakṣaṇam trisarvajñatākārāṇāṃ svabhyastīkaraṇāya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715489 (0.0):
8. dharmakāyaḥ / (ka) lakṣaṇam / trisarvajñatākārāṇāṃ bhāvanāprakarṣabalenotpannaṃ phalaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719840 (0.0):
śamathavipaśyanāyuganaddhabhāvanāmayyā prajñayopāttaḥ sattvayoga evātra
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719549 (0.022):
trisarvajñatāsambaddhānāṃ trisaptatyuttaraikaśatākārāṇāṃ bhāvanāmayyā / prajñayopāttatvena vyavasthāpitaḥ satvayogaḥ sarvākārābhisambodha iti
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719625 (0.036):
sarvākāramārgavastujñānasaṃgraheṇa trisarvajñatākārāṇāṃ bhāvanāmayaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722867 (0.040):
ākāraḥ śāntatā cātra // / (ka) lakṣaṇam / trisarvajñatāsaṃgṛhītaprakarṣaprāptaprajñāpāramitābhāvanāyāḥ phalabhūtasya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719538 (0.041):
sarvākārābhisambodha eṣa sopāyakauśalaḥ // / (ka) lakṣaṇam / trisarvajñatāsambaddhānāṃ trisaptatyuttaraikaśatākārāṇāṃ bhāvanāmayyā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715318 (0.057):
śūnyatālambanayā bhāvanāmayyā prajñayopāttānāṃ taddṛṣṭyā vyavasthāpitānāṃ / ca trisarvajñatākārāṇāṃ bhāvanāyāṃ prakarṣaparyantaḥ sattvayogaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722746 (0.057):
abhisamayālaṅkāre navabhiḥ kārikābhiḥ savistaramabhihitam / / (ka) lakṣaṇam / trisarvajñatāparigṛhītayā prakarṣaprāptaprajñayopāttānāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723326 (0.059):
(ka) lakṣaṇam / adhigatatrisarvajñatākāreṣu svabhyastasteṣāmeva kṣaṇenaikenādhigamarūpaḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430432 (0.060):
pratipakṣadharmatāsvabhāvānāmanityādyālambanajñānaprakārāṇāmākāratvena / vyavasthānaṃ lakṣaṇam / te cākārāstrisarvajñatābhedāt triprakārā eva matāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716802 (0.061):
ṣaṭpāramitāsu pratipāramitāṃ ṣaṭpāramitāsaṃgrāhikayā prajñayopāttaḥ / sattvayogaḥ sannāhapratipatterlakṣaṇam / sannāhapratipattiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715311 (0.063):
śūnyatālambanayā bhāvanāmayyā prajñayopāttānāṃ taddṛṣṭyā vyavasthāpitānāṃ
sarvākārābhisambodha iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719558 (1.192):
prajñayopāttatvena vyavasthāpitaḥ satvayogaḥ sarvākārābhisambodha iti
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715466 (0.055):
anupūrvabhāvanayotpannaḥ pāryantikaḥ sattvayogaḥ ekakṣaṇābhisambodha iti / lakṣaṇam /
svarūpeṇa viṃśatiḥ prayogāḥ / ākāreṇa trisarvajñatāsambaddhānāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719541 (0.0):
(ka) lakṣaṇam / trisarvajñatāsambaddhānāṃ trisaptatyuttaraikaśatākārāṇāṃ bhāvanāmayyā
trisaptatyuttaraśatasaṃkhyākānāmākārāṇāmabhinirhārakāḥ sattvayogāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719543 (0.026):
trisarvajñatāsambaddhānāṃ trisaptatyuttaraikaśatākārāṇāṃ bhāvanāmayyā
trisaptatyuttaraśatamasya sarvākārābhisambodhasya bhedā bhavanti /
satvayogaḥ, mārgapāramitā, bodhisattvamārgaḥ, mahāyānapatipattiḥ,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719564 (0.030):
bodhisattvamārgaḥ, pāramitāmārgaḥ, sattvayogaḥ, ākārajñatāprayogaḥ,
sannāhapratipattirityete paryāyavācinaḥ / / (ga) avadhiḥ
mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715403 (0.0):
mahāyānaprayogamārgīyoṣmaprayogamārabhya / antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715440 (0.0):
trayodaśāsyānupūrvikābhisamayasya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthātaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716491 (0.0):
prakṛtisthagotrasya trayodaśabhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719596 (1.788):
ākāradṛṣṭyā trisaptatyuttaraśatam, prayogadṛṣṭyā viṃśatiḥ bhedā bhavanti / / (gha) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721992 (0.011):
prayogamārgīyoṣmābhisamayamārabhya / antimakṣaṇāvasthitabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavatīti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717085 (0.027):
prayogamārgīyāgradharmāvasthāta ārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantaṃ bhavanti / āditaḥ pañcadaśa
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717380 (0.027):
sākṣānnirdiṣṭāṅgānāṃ dṛṣṭyā sambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719310 (0.027):
svapnopamapariṇāmādisaptavidhakhyātijñānamiti daśa bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719401 (0.027):
jñātṛjñeyadharmānupalabdhiścaturvidhoktā vijñeyā / / (ga) avadhiḥ / sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasyāḥ"
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722054 (0.027):
aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722249 (0.027):
aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasma sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715140 (0.030):
māhāyānikāryasantatisthasarvaprajñopāyajñatā ceti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiṃ yāvat mārgajñatāyāḥ sīmā bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718915 (0.030):
(ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716959 (0.038):
adhimukticaryābhūmikaprayogamārgīyoṣmāvasthāta ārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvaparyantamasyāḥ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723281 (0.039):
ānupūrvikābhisamayastrayodaśavidha ityasya trayodaśa bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / sambhāramārgamārabhya ekakṣaṇābhisambodhāt
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716508 (0.042):
upariṣṭāt sākṣānnirdiṣṭaprayogamārgīyoṣmāvasthātaḥ prārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya vyāptirbhavatīti jñeyam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717474 (0.057):
matena mahāyānasambhāramārgamārabhya buddhabhūmiparyantamavadhiriti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716846 (0.061):
(ga) avadhiḥ / sambhāramārgīyabodhisattvamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvaparyantamasyāḥ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717462 (0.061):
(ga) avadhiḥ / darśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati / keṣāṃcana
sarvākārābhisambodhasya sīmā bhavati / / 5. mūrdhābhisamayaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715230 (0.033):
śrāvakīyadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sarvajñatāyāḥ sīmā / bhavati / / 4. sarvākārābhisambodhaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715407 (0.047):
antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati / / 6. ānupūrvikābhisamayaḥ / (ka) lakṣaṇam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722256 (0.063):
aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasma sīmā / bhavati / / // iti sarvākārābhisambodhopalakṣakā ekādaśa dharmāḥ //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715445 (0.064):
pūrvāvasthāparyantamasya sīmā bhavatīti / / 7. ekakṣaṇābhisambodhaḥ
(ka) lakṣaṇam / śūnyatālambanayā bhāvanāmayyā prajñayopāttānāṃ taddṛṣṭyā vyavasthāpitānāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719548 (0.062):
trisarvajñatāsambaddhānāṃ trisaptatyuttaraikaśatākārāṇāṃ bhāvanāmayyā / prajñayopāttatvena vyavasthāpitaḥ satvayogaḥ sarvākārābhisambodha iti
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715239 (0.063):
trisarvajñatākārāṇāṃ bhāvanāmayyā prajñayopāttaḥ sattvayogaḥ
ca trisarvajñatākārāṇāṃ bhāvanāyāṃ prakarṣaparyantaḥ sattvayogaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715490 (0.015):
(ka) lakṣaṇam / trisarvajñatākārāṇāṃ bhāvanāprakarṣabalenotpannaṃ phalaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719624 (0.051):
sarvākāramārgavastujñānasaṃgraheṇa trisarvajñatākārāṇāṃ bhāvanāmayaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715236 (0.057):
(ka) lakṣaṇam / trisarvajñatākārāṇāṃ bhāvanāmayyā prajñayopāttaḥ sattvayogaḥ
mūrdhaprayogaḥ iti mūrdhābhisamayasya lakṣaṇam / bodhisattvasya śrutamayyā
prajñayopāttānāṃ prayogāṇāmapyatraiva saṃgṛhītatvāllakṣaṇe taddṛṣṭyā
vyavasthāpiteti viśeṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / saṃkṣepataḥ prayogamārgīyo mūrdhaprayogaḥ, darśanamārgīyo mūrdhaprayogaḥ,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722290 (0.028):
nirūḍhiḥ (kṣāntiḥ mūrdhaprayogaḥ) , 4. cittasaṃsthitiḥ (agradharmaḥ / mūrdhaprayogaḥ) , 5. darśanamārgaḥ (mūrdhaprayoga), 6. bhāvanāmārgaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722447 (0.039):
ayaṃ mūrdhā mūrdhaprayogaḥ mahāyānaprayogamārgīyo mūrdhaprayogaśceti
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722727 (0.052):
māhāyānikasya darśanamārgasya avadhivat asyāpyavadhirbhavatīti / / 6. bhāvanāmārgaḥ (mūrdhaprayogaḥ) / asya bhāvanāmārgākhyasya mūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436306 (0.054):
pratītyasamutpādaṃ nirūpayati / / 6 bhāvanāmārgaḥ (mūrdhaprayogaḥ) / darśanamārgamevamabhidhāya vipakṣaprahāṇādikam ādhārapratipattipūrvakaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722538 (0.057):
ayaṃ kṣāntyākhyo mūrdhaprayogaḥ māhāyānikaḥ / prayogamārgīyakṣāntiprayogaśceti dvau samānārthakau /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722768 (0.063):
'nvabhisamayaḥ bhāvanāmārgākhyo mūrdhaprayoga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / bhāvanāheyānāṃ navānāṃ vikalpānāṃ sākṣāt pratipakṣabhūtā
bhāvanāmārgīyo mūrdhaprayogaḥ, ānantaryamūrdhaprayogaśceti catvāro bhedā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722297 (0.027):
mūrdhaprayogaḥ) , 5. darśanamārgaḥ (mūrdhaprayoga), 6. bhāvanāmārgaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722446 (0.039):
ayaṃ mūrdhā mūrdhaprayogaḥ mahāyānaprayogamārgīyo mūrdhaprayogaśceti
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722275 (0.054):
1. liṅgam (ūṣmā mūrdhaprayogaḥ), 2. vivṛddhiḥ (mūrdhā mūrdhaprayogaḥ), 3. / nirūḍhiḥ (kṣāntiḥ mūrdhaprayogaḥ) , 4. cittasaṃsthitiḥ (agradharmaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723347 (0.054):
ekakṣaṇaprayogaḥ, antimakṣaṇabodhisattvīyajñānam, ānantaryamūrdhaprayogaḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436984 (0.061):
7 ānantaryasamādhiḥ (mūrdhaprayogaḥ) / bhāvanāmārgānantaramānantaryamārgamāha
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722894 (0.061):
ānantaryasamādhyākhyo mūrdhaprayoga iti lakṣaṇam / / ayaṃ ānantaryasamādhiḥ mūrdhaprayogaḥ, antimakṣaṇasthabodhisattvasya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722730 (0.061):
māhāyānikasya darśanamārgasya avadhivat asyāpyavadhirbhavatīti / / 6. bhāvanāmārgaḥ (mūrdhaprayogaḥ) / asya bhāvanāmārgākhyasya mūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam
bhavanti / / athavā ūṣmamūrdhakṣāntyagradharmākhyāḥ prayogamārgasya catvāraḥ,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716215 (1.192):
mahāyānaprayogamārgabhedāḥ / ūṣma mūrdha kṣāntyagradharmākhyāścaturnirvedhabhāgīyāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716414 (0.032):
mahāyānasambhāramārgasyāpyādhāro bhavati / / ūṣma mūrdha kṣāntyagradharmākhyacaturvidhalaukikanirvedhabhāgīyānāmādhārāścatvāraḥ,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1949625 (0.049):
dharmānusāripratipannaka iti | ayaṃ labdhānātmajñāna / ūṣmamūrdhakṣāntyagradharmeṣusthito dharmamanusṛtya pratipadyate
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716170 (0.064):
pratisvaṃ ūṣma mūrva kṣāntyagradharmākhyāścatvāro bhedā bhavanti / itthaṃ
darśanabhāvanāmārgayo ānantaryamūrdhaprayogāstraya iti sapta mūrdhaprayogā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892745 (0.057):
tasyetyādi vivarjayiṣyatīni yāvat / iti bhāvanāmārgasyānuśaṃsaḥ // / ānantaryasamādhirvaktavyaḥ / tamadhikṛtya śāstram
bhavantīti / / vistareṇa tu trisaptatyuttaraśataṃ mūrdhaprayogā iti jñeyam /
(ga) avadhiḥ / mahāyānaprayogamārgīyoṣmaprayogamārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721987 (0.032):
avaivartikabodhisattvasaṃgha iti trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / prayogamārgīyoṣmābhisamayamārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719929 (0.033):
kṛcchacirābhisambodhaprayogaḥ, prayogamārgīyoṣmābhisamayādārabhya
antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715298 (0.0):
mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721993 (0.011):
prayogamārgīyoṣmābhisamayamārabhya / antimakṣaṇāvasthitabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavatīti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716494 (0.027):
mahāyānasambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati / viśeṣataśca
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717085 (0.027):
prayogamārgīyāgradharmāvasthāta ārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantaṃ bhavanti / āditaḥ pañcadaśa
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717383 (0.027):
sākṣānnirdiṣṭāṅgānāṃ dṛṣṭyā sambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719313 (0.027):
sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719403 (0.027):
sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasyāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719599 (0.027):
mahāyānasambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722057 (0.027):
aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722249 (0.027):
aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasma sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716959 (0.038):
adhimukticaryābhūmikaprayogamārgīyoṣmāvasthāta ārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvaparyantamasyāḥ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715441 (0.040):
mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthātaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716507 (0.042):
upariṣṭāt sākṣānnirdiṣṭaprayogamārgīyoṣmāvasthātaḥ prārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya vyāptirbhavatīti jñeyam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723290 (0.044):
samanantarapūrvakṣaṇaparyantamasya sīmā bhavatīti / / // iti ānupūrvikābhisamayopalakṣakāḥ trayodaśaḥ dharmāḥ //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716851 (0.056):
antimakṣaṇasthabodhisattvaparyantamasyāḥ sīmā bhavati /
6. ānupūrvikābhisamayaḥ / (ka) lakṣaṇam / trisarvajñatākārāṇāṃ sthirīkaraṇāya vibhāvanāvyavasthāpitaḥ sattvayoga
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715236 (0.0):
4. sarvākārābhisambodhaḥ / (ka) lakṣaṇam / trisarvajñatākārāṇāṃ bhāvanāmayyā prajñayopāttaḥ sattvayogaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715452 (0.0):
7. ekakṣaṇābhisambodhaḥ / (ka) lakṣaṇam trisarvajñatākārāṇāṃ svabhyastīkaraṇāya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715488 (0.0):
8. dharmakāyaḥ / (ka) lakṣaṇam / trisarvajñatākārāṇāṃ bhāvanāprakarṣabalenotpannaṃ phalaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719538 (0.041):
sarvākārābhisambodha eṣa sopāyakauśalaḥ // / (ka) lakṣaṇam / trisarvajñatāsambaddhānāṃ trisaptatyuttaraikaśatākārāṇāṃ bhāvanāmayyā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722867 (0.045):
ākāraḥ śāntatā cātra // / (ka) lakṣaṇam / trisarvajñatāsaṃgṛhītaprakarṣaprāptaprajñāpāramitābhāvanāyāḥ phalabhūtasya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723290 (0.046):
samanantarapūrvakṣaṇaparyantamasya sīmā bhavatīti / / // iti ānupūrvikābhisamayopalakṣakāḥ trayodaśaḥ dharmāḥ //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715304 (0.047):
sarvākārābhisambodhasya sīmā bhavati / / 5. mūrdhābhisamayaḥ / (ka) lakṣaṇam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723940 (0.056):
aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ, (21) sarvākārajñatāditrisarvajñatā / / tathā coktam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723326 (0.059):
(ka) lakṣaṇam / adhigatatrisarvajñatākāreṣu svabhyastasteṣāmeva kṣaṇenaikenādhigamarūpaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719624 (0.062):
sarvākāramārgavastujñānasaṃgraheṇa trisarvajñatākārāṇāṃ bhāvanāmayaṃ
ānupūrvikaprayoga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / trayodaśāsyānupūrvikābhisamayasya bhedā bhavanti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723243 (0.022):
prajñābhāvanayopāttaḥ sattvayogaḥ ānupūrvikaprayoga iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719244 (0.047):
upalambhābhiniveśasya pratipakṣabhūto hīnayānajātīyaḥ sattvayogaḥ prayoga / iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / prayogaḥ daśavidho bhavati / tadyathā rūpādiṣu
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723274 (0.055):
ānupūrvikābhisamayastrayodaśavidha ityasya trayodaśa bhedā bhavanti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722461 (0.064):
mṛdumadhyādhimātrabhedena trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / māhāyānikasya prayogamārgīyamūrdhaprayogasya yathāvadhistathaivāsyāpi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722635 (0.064):
mṛdumadhyādhimātrabhedena trayo 'sya prayogasya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / māhāyānikasya prayogamārgīyāgradharmasya yathā avadhistathaivāsyāpi
(ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthātaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715297 (0.0):
sannāhapratipattirityete paryāyavācinaḥ / / (ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716490 (0.0):
prakṛtisthagotrasya trayodaśabhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719595 (1.788):
ākāradṛṣṭyā trisaptatyuttaraśatam, prayogadṛṣṭyā viṃśatiḥ bhedā bhavanti / / (gha) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717379 (0.027):
sākṣānnirdiṣṭāṅgānāṃ dṛṣṭyā sambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719309 (0.027):
svapnopamapariṇāmādisaptavidhakhyātijñānamiti daśa bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719399 (0.027):
jñātṛjñeyadharmānupalabdhiścaturvidhoktā vijñeyā / / (ga) avadhiḥ / sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasyāḥ"
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717564 (0.029):
darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārga iti trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārasya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715140 (0.030):
māhāyānikāryasantatisthasarvaprajñopāyajñatā ceti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiṃ yāvat mārgajñatāyāḥ sīmā bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718915 (0.030):
māhāyāniko darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārgaśceti trayo bhedā / bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717083 (0.039):
prayogamārgīyāgradharmāvasthāta ārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantaṃ bhavanti / āditaḥ pañcadaśa
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723281 (0.039):
ānupūrvikābhisamayastrayodaśavidha ityasya trayodaśa bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / sambhāramārgamārabhya ekakṣaṇābhisambodhāt
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715401 (0.040):
mahāyānaprayogamārgīyoṣmaprayogamārabhya / antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721990 (0.050):
prayogamārgīyoṣmābhisamayamārabhya / antimakṣaṇāvasthitabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavatīti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716506 (0.051):
upariṣṭāt sākṣānnirdiṣṭaprayogamārgīyoṣmāvasthātaḥ prārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya vyāptirbhavatīti jñeyam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716959 (0.054):
adhimukticaryābhūmikaprayogamārgīyoṣmāvasthāta ārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvaparyantamasyāḥ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717474 (0.057):
matena mahāyānasambhāramārgamārabhya buddhabhūmiparyantamavadhiriti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722461 (0.059):
mṛdumadhyādhimātrabhedena trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / māhāyānikasya prayogamārgīyamūrdhaprayogasya yathāvadhistathaivāsyāpi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722635 (0.059):
mṛdumadhyādhimātrabhedena trayo 'sya prayogasya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / māhāyānikasya prayogamārgīyāgradharmasya yathā avadhistathaivāsyāpi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716846 (0.061):
/ evaṃ ṣaṭsu pāramitāsu ṣaṭ ṣaṭkānīti kṛtvā vistareṇa ṣaṭtriṃśad bhedā / bhavanti / / (ga) avadhiḥ / sambhāramārgīyabodhisattvamārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717462 (0.061):
(ga) avadhiḥ / darśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati / keṣāṃcana
pūrvāvasthāparyantamasya sīmā bhavatīti / / 7. ekakṣaṇābhisambodhaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715301 (0.044):
mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721992 (0.046):
antimakṣaṇāvasthitabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavatīti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715403 (0.055):
mahāyānaprayogamārgīyoṣmaprayogamārabhya / antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716493 (0.062):
antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati / viśeṣataśca
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717382 (0.062):
antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719312 (0.062):
sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719598 (0.062):
antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722056 (0.062):
aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723341 (0.064):
paryantayogaḥ ekakṣaṇābhisambodha iti lakṣaṇam / / ekakṣaṇaprayogaḥ, antimakṣaṇabodhisattvīyajñānam, ānantaryamūrdhaprayogaḥ
(ka) lakṣaṇam trisarvajñatākārāṇāṃ svabhyastīkaraṇāya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715236 (0.0):
4. sarvākārābhisambodhaḥ / (ka) lakṣaṇam / trisarvajñatākārāṇāṃ bhāvanāmayyā prajñayopāttaḥ sattvayogaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715412 (0.0):
6. ānupūrvikābhisamayaḥ / (ka) lakṣaṇam / trisarvajñatākārāṇāṃ sthirīkaraṇāya vibhāvanāvyavasthāpitaḥ sattvayoga
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715488 (0.0):
8. dharmakāyaḥ / (ka) lakṣaṇam / trisarvajñatākārāṇāṃ bhāvanāprakarṣabalenotpannaṃ phalaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722867 (0.040):
ākāraḥ śāntatā cātra // / (ka) lakṣaṇam / trisarvajñatāsaṃgṛhītaprakarṣaprāptaprajñāpāramitābhāvanāyāḥ phalabhūtasya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719538 (0.041):
sarvākārābhisambodha eṣa sopāyakauśalaḥ // / (ka) lakṣaṇam / trisarvajñatāsambaddhānāṃ trisaptatyuttaraikaśatākārāṇāṃ bhāvanāmayyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17245107 (0.048):
trisarvajñatāsarvadharmāṇāṃ pripūrir bhavatu, eṣāṃ svayaṃbhūdharmāṇāṃ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430433 (0.054):
pratipakṣadharmatāsvabhāvānāmanityādyālambanajñānaprakārāṇāmākāratvena / vyavasthānaṃ lakṣaṇam / te cākārāstrisarvajñatābhedāt triprakārā eva matāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722746 (0.057):
abhisamayālaṅkāre navabhiḥ kārikābhiḥ savistaramabhihitam / / (ka) lakṣaṇam / trisarvajñatāparigṛhītayā prakarṣaprāptaprajñayopāttānāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723326 (0.059):
(ka) lakṣaṇam / adhigatatrisarvajñatākāreṣu svabhyastasteṣāmeva kṣaṇenaikenādhigamarūpaḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6440325 (0.060):
trisarvajñatāniṣṭhāvasthaḥ samyagekakṣaṇābhisambodhaḥ / tatastasya phalam, / iti trisarvajñatāvipāko dharmakāyaḥ sakāritraḥ / evaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719623 (0.063):
sarvākāramārgavastujñānasaṃgraheṇa trisarvajñatākārāṇāṃ bhāvanāmayaṃ
anupūrvabhāvanayotpannaḥ pāryantikaḥ sattvayogaḥ ekakṣaṇābhisambodha iti
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723340 (0.023):
paryantayogaḥ ekakṣaṇābhisambodha iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715246 (0.056):
trisarvajñatākārāṇāṃ bhāvanāmayyā prajñayopāttaḥ sattvayogaḥ / sarvākārābhisambodha iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719556 (0.056):
prajñayopāttatvena vyavasthāpitaḥ satvayogaḥ sarvākārābhisambodha iti / lakṣaṇam / / (kha) paryāyāḥ
lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / vyāvṛtyā 'sya catvāro bhedā bhavanti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722558 (0.037):
mṛmumadhyādhimātrabhedenāsya kṣāntyākhyamūrdhaprayogasya trayo bhedā / bhavanti / / (ga) avadhiḥ / yathā māhāyānikāyāḥ prayogamārgīyāyāḥ kṣānteravadhistathā asyāpi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715114 (0.041):
āryamāhāyānikābhisamayatvaṃ mārgajñatāyā lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / catvāro 'syā bhedā bhavanti, yathā śrāvakamārgajñatā,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723747 (0.041):
iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / catvāro 'sya bhedā bhavanti, yathā svabhāvakāyaḥ, jñānadharmakāyaḥ,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715516 (0.041):
svabhāvakāyaḥ, jñānadharmakāyaḥ, sāmbhogikakāyaḥ, nairmāṇikakāyaśceti / catvāro 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716714 (0.044):
sarvasattvāgratācittamahattvam, prahāṇamahattvam, adhigamamahattvaṃ ceti / trayo 'syabhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722910 (0.052):
jñānamityanarthāntaram / / (kha) bhedaḥ / ekakṣaṇikāścatvāraḥ prayoga evāsya catvāro bhedā bhavanti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715248 (0.055):
sarvākārābhisambodha iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722460 (0.061):
mṛdumadhyādhimātrabhedena trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717562 (0.063):
darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārga iti trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārasya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722384 (0.064):
(kha) mṛdu madhyādhimātrabhedena trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
(ga) avadhiḥ / caramabhavikabodhisattvāvasthāyāmeva kevalamayaṃ prayogo bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715516 (0.044):
svabhāvakāyaḥ, jñānadharmakāyaḥ, sāmbhogikakāyaḥ, nairmāṇikakāyaśceti / catvāro 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722910 (0.057):
ekakṣaṇikāścatvāraḥ prayoga evāsya catvāro bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722460 (0.057):
mṛdumadhyādhimātrabhedena trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / māhāyānikasya prayogamārgīyamūrdhaprayogasya yathāvadhistathaivāsyāpi
8. dharmakāyaḥ / (ka) lakṣaṇam / trisarvajñatākārāṇāṃ bhāvanāprakarṣabalenotpannaṃ phalaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715237 (0.0):
4. sarvākārābhisambodhaḥ / (ka) lakṣaṇam / trisarvajñatākārāṇāṃ bhāvanāmayyā prajñayopāttaḥ sattvayogaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715413 (0.0):
6. ānupūrvikābhisamayaḥ / (ka) lakṣaṇam / trisarvajñatākārāṇāṃ sthirīkaraṇāya vibhāvanāvyavasthāpitaḥ sattvayoga
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715452 (0.0):
7. ekakṣaṇābhisambodhaḥ / (ka) lakṣaṇam trisarvajñatākārāṇāṃ svabhyastīkaraṇāya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715319 (0.015):
śūnyatālambanayā bhāvanāmayyā prajñayopāttānāṃ taddṛṣṭyā vyavasthāpitānāṃ / ca trisarvajñatākārāṇāṃ bhāvanāyāṃ prakarṣaparyantaḥ sattvayogaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719625 (0.036):
sarvākāramārgavastujñānasaṃgraheṇa trisarvajñatākārāṇāṃ bhāvanāmayaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719538 (0.041):
(ka) lakṣaṇam / trisarvajñatāsambaddhānāṃ trisaptatyuttaraikaśatākārāṇāṃ bhāvanāmayyā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722867 (0.045):
ākāraḥ śāntatā cātra // / (ka) lakṣaṇam / trisarvajñatāsaṃgṛhītaprakarṣaprāptaprajñāpāramitābhāvanāyāḥ phalabhūtasya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723326 (0.059):
(ka) lakṣaṇam / adhigatatrisarvajñatākāreṣu svabhyastasteṣāmeva kṣaṇenaikenādhigamarūpaḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6430432 (0.060):
pratipakṣadharmatāsvabhāvānāmanityādyālambanajñānaprakārāṇāmākāratvena / vyavasthānaṃ lakṣaṇam / te cākārāstrisarvajñatābhedāt triprakārā eva matāḥ
paryantānāsravaguṇā vā dharmakāya iti lakṣaṇam /
(kha) bhedaḥ / svabhāvakāyaḥ, jñānadharmakāyaḥ, sāmbhogikakāyaḥ, nairmāṇikakāyaśceti
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723796 (0.029):
prakṛtyāgantukamalaviśuddhidvayalakṣaṇaḥ paryantadhāturanutpādarūpaḥ / svabhāvakāya iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723756 (0.031):
catvāro 'sya bhedā bhavanti, yathā svabhāvakāyaḥ, jñānadharmakāyaḥ,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724046 (0.042):
sthānakāyaparivāradharmakālākhyaiḥ pañcabhirviniyatairvirśiṣṭaḥ kāyaḥ / sambhogakāya iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723838 (0.044):
jñānadharmakāya iti lakṣaṇam / jñānadharmakāyaḥ sarvajñajñānaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724009 (0.053):
buddhabhūmāveva jñānadharmakāyo bhavati / / 3. sambhogakāyaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516243 (0.057):
tatpūrvaṃ viśiṣṭadharmasya abhāvaḥ, tasmāt tad evānuttaramityuktam | / dharmakāya iti dharmakāya eva dharmakāyaḥ, niśādā-putravat | buddha iti
catvāro 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / buddhabhūmāveva kevalamayaṃ dharmakāyo bhavatīti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716718 (0.0):
trayo 'syabhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / buddhabhūmāveva kevalamayaṃ samuddeśo niṣpanno bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722460 (0.039):
mṛdumadhyādhimātrabhedena trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715472 (0.041):
vyāvṛtyā 'sya catvāro bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717562 (0.042):
darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārga iti trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārasya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722910 (0.043):
ekakṣaṇikāścatvāraḥ prayoga evāsya catvāro bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721981 (0.049):
avaivartikabodhisattvasaṃgha iti trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715081 (0.051):
(ga) avadhiḥ / buddhabhūmāveva kevalaṃ sarvākārajñatā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722385 (0.053):
(kha) mṛdu madhyādhimātrabhedena trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716483 (0.057):
prakṛtisthagotrasya trayodaśabhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719302 (0.062):
svapnopamapariṇāmādisaptavidhakhyātijñānamiti daśa bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
saptatiḥ padārthāḥ / trisarvajñatopalakṣakāstriṃśad dharmāḥ, caturṇāṃ prayogāṇāmupalakṣakāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715556 (1.192):
padārthāstriṣu vibhajya pṛthak nirūpyante / / 1. trisarvajñatopalakṣakāḥ triṃśad dharmāḥ trisarvajñatopalakṣakeṣu
ṣaṭtriṃśad dharmāḥ, dharmakāyopalakṣakāścatvāra iti saptatiḥ
padārthāstriṣu vibhajya pṛthak nirūpyante / / 1. trisarvajñatopalakṣakāḥ triṃśad dharmāḥ trisarvajñatopalakṣakeṣu
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715531 (1.192):
saptatiḥ padārthāḥ / trisarvajñatopalakṣakāstriṃśad dharmāḥ, caturṇāṃ prayogāṇāmupalakṣakāḥ
triṃśaddharmeṣu sarvākārajñatābodhakā daśa, mārgajñatābodhakā ekādaśa,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718485 (0.053):
bhavatīti / / // iti mārgajñatopalakṣakā ekādaśa dharmāḥ //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974676 (0.056):
aṣṭādaśāveṇikeṣu}} buddhadharmeṣu sarvākārajñatāsattayā sarvākārajñatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795956 (0.056):
samādhidhāraṇīmukheṣv abhijñāsu aṣṭādaśāveṇikeṣu buddhadharmeṣu / sarvākārajñatāsattayā sarvākārajñatāśūnyatayā sarvākārajñatāsvabhāvatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240020 (0.056):
pratisaṃvidāveṇikabuddhadharmeṣu sarvākārajñatānantatayā kauśika,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130886 (0.056):
daśabalavaiśāradyapratisaṃvitsu aṣṭādaśāveṇikeṣu buddhadharmeṣu / sarvākārajñatāsattayā sarvākārajñatāśūnyatayā sarvākārajñatāsvabhāvatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814315 (0.057):
daśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmeṣu na sarvākārajñatāyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717199 (0.061):
// iti sarvākārajñatopalakṣakā daśa dharmāḥ //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971348 (0.063):
buddhadharmeṣu yaḥ / 25802 sarvākārajñatāyā anutpādo na sā sarvākārajñateti/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971682 (0.063):
25813 pratisaṃvitsv aṣṭādaśasv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu yaḥ / sarvākārajñatāyā vyayo na sā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792705 (0.063):
abhijñāsu aṣṭādaśāveṇikeṣu buddhadharmeṣu yaḥ sarvākārajñatāyā anutpādo na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 793030 (0.063):
aṣṭādaśasv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu yaḥ sarvākārajñatāyā vyayo na sā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15128200 (0.063):
pratisaṃvitsv aṣṭādaśasv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu yaḥ sarvākārajñatāyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6153900 (0.064):
sa sarvajñatā bhāvayati na copalabhate prajñāpāramitāsubhāvitatvāt, sa / mārgākārajñatā bhāvayati na copalabhate prajñāpāramitāsubhāvitatvāt, sa
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431323 (0.064):
trayaśca / ityekonacatvāriṃśadākārāḥ sarvākārajñatāmārgādhiṣṭhānā bhavanti
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7877247 (0.064):
/ iti mārgajñatākārāḥ / / sarvākārajñatākārāḥ daśottaraṃ śatam / yataḥ śāstram
sarvajñatābodhakā nava ceti triṃśad bhavanti /
(a) sarvākārajñatopalakṣakā daśa dharmāḥ tatra 1. mahāyānacittotpādaḥ, 2.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717202 (0.0):
tisṛṣu śuddhabhūmiṣvevāsyā vyāptirbhavatīti / / // iti sarvākārajñatopalakṣakā daśa dharmāḥ //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715611 (0.037):
niryāṇapratipattiriti daśa dharmāḥ sarvākārajñatāmupalakṣayantīti
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718486 (0.046):
// iti mārgajñatopalakṣakā ekādaśa dharmāḥ //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431188 (0.048):
bodhisattvānāṃ mārgajñatāmārgādhiṣṭhānāścatustriṃśadākārā bhavanti / / sarvākārajñatākārastu niratiśayatvādeka eva kevalamasādhāraṇamārgaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7877251 (0.050):
sarvākārajñatākārāḥ daśottaraṃ śatam / yataḥ śāstram
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6955540 (0.051):
22510 buddhadharmāḥ paripūrṇā bhavanti sarvākārajñatājñānañ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 777052 (0.051):
buddhadharmāḥ paripūrṇā bhavanti sarvākārajñatājñānañ ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15113475 (0.051):
bhavanti, yāvad aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ paripūrṇā bhavanti, / sarvākārajñatājñānaṃ ca sarvavāsanānusaṃdhikleśaprahāṇaṃ bhavati,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723935 (0.056):
aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ, (21) sarvākārajñatāditrisarvajñatā /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1644034 (0.062):
abhijñādaśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmāḥ, yāvat / sarvākārajñatā vivartate 'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6167471 (0.062):
sarvākārajñatāpratiṣṭhitāni daśatathāgatabalāni virohanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803524 (0.062):
(PSP_6 8:55) sarvākārajñatājñānādaya ucyante bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1635883 (0.063):
rūpan tathā sarvadharmās tathā sarvākārajñatā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640456 (0.063):
āveṇikabuddhadharmā eva sarvākārajñatā / sarvākārajñataivāveṇikabuddhadharmāḥ. tat kasya hetoḥ? yā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7894527 (0.063):
yāvatsarvākārajñateti sarvadharmāḥ / teṣāmasaṃbhavata ityasaṃbhavajñānato
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714934 (0.064):
sarvākārajñatādyaṣṭau padārthāḥ; cittotpādādayaḥ saptatiśca padārthā
avavādaḥ, 3. nirvadhāṅgam, 4. mahāyānapratipattyādhāraḥ, 5.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716776 (0.061):
ṣaṭpāramitādhiṣṭhānā ca kriyā, sā mahāyānapratipatterlakṣaṇam / / pratipattibhedaḥ / iyaṃ mahāyānapratipattiścaturvidhā bhavati, yathā sannāhapratipattiḥ,
mahāyānapratipattyālambanam, 6. mahāyānapratipattisamuddeśaḥ, 7.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716776 (0.064):
ṣaṭpāramitādhiṣṭhānā ca kriyā, sā mahāyānapratipatterlakṣaṇam / / pratipattibhedaḥ / iyaṃ mahāyānapratipattiścaturvidhā bhavati, yathā sannāhapratipattiḥ,
sannāhapratipattiḥ, 8. prasthānapratipattiḥ, 9. sambhārapratipattiḥ, 10.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716790 (0.0):
iyaṃ mahāyānapratipattiścaturvidhā bhavati, yathā sannāhapratipattiḥ, / prasthānapratipattiḥ, sambhārapratipattiḥ, niryāṇapratipattiśceti /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859019 (0.051):
śrotaāpattiphalādīnāmanupalambhaḥ / iti pratipakṣasaṃbhāraḥ / samāptā ca / saṃbhārapratipattiḥ // / niryāsyatītyetena niryāṇapratipattiḥ prastāvitā / tāmadhikṛtya śāstram
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426602 (0.057):
samyagvyavasthitilakṣaṇā hi samastamahāyānadharmākramaṇasvabhāvā / prasthānapratipattiḥ navadhā / / 9 sambhārapratipattiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426415 (0.063):
pravṛttatvānmahattvānmahattvatrayayuktatvācca trividhaḥ samuddeśo / jñātavyaḥ / / 7 sannāhapratipattiḥ / ityevaṃ pratipattyādhārādīn abhidhāya kiñca tatsvarūpamiti cet? sā
niryāṇapratipattiriti daśa dharmāḥ sarvākārajñatāmupalakṣayantīti
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716790 (0.020):
iyaṃ mahāyānapratipattiścaturvidhā bhavati, yathā sannāhapratipattiḥ, / prasthānapratipattiḥ, sambhārapratipattiḥ, niryāṇapratipattiśceti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715581 (0.037):
(a) sarvākārajñatopalakṣakā daśa dharmāḥ tatra 1. mahāyānacittotpādaḥ, 2.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717195 (0.037):
// iti sarvākārajñatopalakṣakā daśa dharmāḥ //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859019 (0.049):
śrotaāpattiphalādīnāmanupalambhaḥ / iti pratipakṣasaṃbhāraḥ / samāptā ca / saṃbhārapratipattiḥ // / niryāsyatītyetena niryāṇapratipattiḥ prastāvitā / tāmadhikṛtya śāstram
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719503 (0.050):
samatā, 10. anuttarā kṣetraśuddhiḥ, 11. upāyakauśalamityekādaśa dharmāḥ / sarvākārābhisambodhamupalakṣayantīti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717238 (0.050):
atyantaviśuddhiśceti ekādaśa dharmā mārgajñatāmupalakṣayantīti / abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhirupadarśitāḥ / tathā hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1635883 (0.051):
rūpan tathā sarvadharmās tathā sarvākārajñatā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640456 (0.051):
āveṇikabuddhadharmā eva sarvākārajñatā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7894527 (0.051):
yāvatsarvākārajñateti sarvadharmāḥ / teṣāmasaṃbhavata ityasaṃbhavajñānato
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723935 (0.051):
aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ, (21) sarvākārajñatāditrisarvajñatā /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22410276 (0.058):
asaṃpramoṣadharmatā vāsanāsamuddhātaḥ mahākaruṇā āveṇikā buddhadharmāḥ / sarvākārajñatā ityevamādayo guṇā yathā sūtrāntareṣu nirdiṣṭāḥ //
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 987535 (0.058):
tathāgatasya daśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇīkā buddhadharmāḥ / sarvākārajñatā ceti sarvaṃ duḥkhamanātmakaśucītyupadiśanti / evameva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946141 (0.058):
19313 veṇikabuddhadharmāḥ, sarvākārajñatā, tathatā {{dharmadhātur}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971601 (0.058):
aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ sarvākārajñatā śūnyā sarvākārajñatayā/ yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 767842 (0.058):
vaiśāradyāni yāvad aṣṭādaśāveṇikabuddhadharmāḥ, sarvākārajñatā, tathatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792953 (0.058):
aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ sarvākārajñatā śūnyā sarvākārajñatayā yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15268204 (0.058):
pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ sarvākārajñatā subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1635991 (0.058):
daśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmāḥ, iyaṃ sarvākārajñateti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17274881 (0.058):
āryasatyāpramāṇadhyānārūpyavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhābhijñādaśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikābuddhadharmāḥ / sarvākārajñatā bhāva iti na bhāvayati, rāgadoṣamohā bhāva iti na
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896701 (0.058):
buddhadharmāḥ / sarvākārajñatā ceti // ataḥ śāstram
abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pradarśitāḥ / / cittotpādo 'vavādaśca nirvedhāṅgaṃ caturvidham /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545040 (0.0):
ekakṣaṇābhisambodho dharmakāyaśca te 'ṣṭadhā // Asa_1.5 // / cittotpādo 'vavādaśca nirvedhāṅgaṃ caturvidham /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423850 (0.0):
ekakṣaṇābhisambodho dharmakāyaśca te 'ṣṭadhā // Abhis_1.5 // / cittotpādo 'vavādaśca nirvedhāṅgaṃ caturvidham /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211201 (0.0):
ekakṣaṇabhisaṃbodho dharmakāyaśca te 'ṣṭadhā // Abhs_1.4 // / cittotpādo 'vavādaśca nirvedhāṅgaṃ caturvidhaṃ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719507 (0.019):
sarvākārābhisambodhamupalakṣayantīti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714981 (0.029):
ekakṣaṇābhisambodhaḥ, dharmakāyaścetyaṣṭau padārthā abhisamayālaṅkāre / dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pradarśitāḥ / yathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717115 (0.035):
asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyak pradarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716526 (0.040):
pratipatterālambanānāṃ lakṣaṇaṃ bhedaḥ avadhiśceti trīṇyatra pratipādyante / / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ ālambanasvarūpaṃ pradarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716974 (0.042):
asthāḥ pratipatterlakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāṃ samyak pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716860 (0.047):
asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāmupavarṇitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718522 (0.048):
prayogaḥ, 8. samatā, 9. darśanamārgaśceti nava dharmāḥ sarvajñatopalakṣakā / iti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyaguktāḥ / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715846 (0.049):
asya lakṣaṇam, bhedaḥ. avadhi, śravaṇaniyamaśceti sarvo viṣayaḥ / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pratipāditaḥ / tathāhi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722139 (0.051):
asyopāyakauśalaprayogasya svarūpādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāmupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717817 (0.056):
adhimuktibhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāṃ spaṣṭamādarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721208 (0.056):
kāritrāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716331 (0.058):
tasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ varṇitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717238 (0.059):
atyantaviśuddhiśceti ekādaśa dharmā mārgajñatāmupalakṣayantīti / abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhirupadarśitāḥ / tathā hi
ādhāraḥ pratipatteśca dharmadhātusvabhāvakaḥ // / ālambanaṃ samuddeśaṃ sannāhaprasthitikriye /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545050 (0.0):
cittotpādo 'vavādaśca nirvedhāṅgaṃ caturvidham / / ādhāraḥ pratipatteśca dharmadhātusvabhāvakaḥ // Asa_1.6 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423859 (0.0):
cittotpādo 'vavādaśca nirvedhāṅgaṃ caturvidham / / ādhāraḥ pratipatteśca dharmadhātusvabhāvakaḥ // Abhis_1.6 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211210 (0.0):
cittotpādo 'vavādaśca nirvedhāṅgaṃ caturvidhaṃ / / ādhāraḥ pratipatteśca dharmadhātusvabhāvakaḥ // Abhs_1.5 //
sambhārāśca saniryāṇāḥ sarvākārajñatā muneḥ //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545056 (0.0):
ālambanaṃ samuddeśaḥ sannāhaprasthitikriye / / sambhārāśca saniryāṇāḥ sarvākārajñatā muneḥ // Asa_1.7 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423866 (0.0):
ālambanaṃ samuddeśaḥ sannāhaprasthitikriye / / sambhārāśca saniryāṇāḥ sarvākārajñatā muneḥ // Abhis_1.7 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211217 (0.0):
ālambanaṃ samuddeśaḥ saṃnāhaprasthitikriye / / saṃbhārāśca saniryāṇāḥ sarvākārajñatā muneḥ // Abhs_1.6 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545197 (0.038):
sarvākārajñatā / 1 cittotpādaḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424041 (0.038):
sarvākārajñatā / 1 cittotpādaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 794907 (0.046):
pariśodhayitavyā iti sarvākārajñatāniryāṇam śāriputra āha katham āyuṣman
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6153912 (0.048):
mārgākārajñatā bhāvayati na copalabhate prajñāpāramitāsubhāvitatvāt, sa / sarvākārajñatā bhāvayati na copalabhate prajñāpāramitāsubhāvitatvāt. evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6938143 (0.048):
17104 {bodhisattvasya} mahāsattvasyākampyacittatā yat / sarvākārajñatāpratisaṃyuktam api manasikāran na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759965 (0.048):
mahāsattvasyākampyacittatā yat sarvākārajñatāpratisaṃyuktam api
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097893 (0.048):
bhavitavyaṃ, tatreyaṃ bodhisattvasya mahāsattvasyākampyacittatā yat / sarvākārajñatāpratisaṃyuktam api manasikāran na manyate, iyaṃ subhūte
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3749473 (0.048):
bhavitavyaṃ |tatra + iyam a chidra cittatā yad idaṃ sarva ākāra jñatāyāḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26945534 (0.048):
|tatreyam achidracittatā yad idaṃ sarvākārajñatāyāḥ śūnyatāyāḥ paripūrir
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23332897 (0.049):
sa na sarvākārajñatātathatāyāṃ (ŚsP_II 3_146) saṃyukto na visaṃyuktaḥ, na
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7861277 (0.052):
evameva atyantaṃ pratibhātītyupasaṃhāraḥ / iti sarvākārajñatāniryāṇam // / evamukta ityādinā śāriputraḥ prakṛtameva subhūtervacanaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7860281 (0.052):
asyopapattaye trayodaśaṃ coktam / tatkasya hetorityata ārabhya prāk / sarvākārajñatāniryāṇā(ṇā)t / tatkasya hetoriti praśnaḥ / uttaraṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15129840 (0.052):
yāvat sarvākārajñatā pariśodhayitavyā. / iti sarvākārajñatāniryāṇam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971617 (0.053):
cāyuṣman śāriputra śūnyatā na sā sarvākārajñatā notpādaḥ}}/ anen{āyuṣman}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792968 (0.053):
cāyuṣman śāriputra śūnyatā na sā sarvākārajñatā notpādaḥ anenāyuṣman
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15128140 (0.053):
sarvākārajñatayā śūnyā, yā ca śūnyatā na sā sarvākārajñatā notpādaḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22965312 (0.053):
chāradvatīputra śūnyā sarvākārajñatayā, yā ca śūnyā na sā sarvākārajñatā / notpādaḥ, anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇa yaḥ sarvākārajñatāyā
1. cittotpādaḥ / asya lakṣaṇam, bhedaḥ ālambanam, avadhiśceti catvāri jñātavyāni /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716665 (0.061):
asya lakṣaṇaṃ bhedaḥ avadhiriti trīṇi parijñātavyāni, tāni / abhisamayālaṅkāre kārikayaikayā 'nayā nirdiṣṭāni / tathā hi
abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ sarva pratipāditam / tathāhi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717490 (0.012):
pratyekabuddhādhigamasya lakṣaṇādikaṃ sarvamabhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ / kārikābhiḥ pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722826 (0.022):
ānantaryasamādhiḥ / asya lakṣaṇādikaṃ sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre / tisṛbhiḥ kārikābhiḥ samyak pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719019 (0.031):
asya lakṣaṇabhedādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721408 (0.033):
eteṣāṃ svabhāvalakṣaṇānāṃ svarūpapratipādanam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ / kārikābhiḥ samyag vihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718391 (0.035):
atyantaviśuddhyākhyasya anāsravabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam / abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ suspaṣṭaṃ pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722944 (0.036):
lakṣaṇādikaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ savistaraṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718046 (0.038):
asyāḥ pariṇāmanāyāḥ lakṣaṇabhedādisarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre / tisṛbhiḥ kārikābhiḥ spaṣṭamupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717241 (0.040):
atyantaviśuddhiśceti ekādaśa dharmā mārgajñatāmupalakṣayantīti / abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhirupadarśitāḥ / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719413 (0.041):
asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ / pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719795 (0.048):
prayogāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre catasṛbhiḥ kārikābhiḥ savistaraṃ
cittotpādaḥ parārthāya samyaksambodhikāmatā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545206 (0.0):
1 cittotpādaḥ / cittotpādaḥ parārthāya samyaksambodhikāmatā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424078 (0.0):
cittotpādasvarūpamāha / cittotpādaḥ parārthāya samyaksambodhikāmatā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424223 (0.019):
samāsavyāsataḥ parārthā samyaksambodhiḥ nirdiṣṭā / itthaṃ 'cittotpādaḥ / parārthāya samyaksambodhikāmatā' jñātavyā /
samāsavyāsataḥ sā ca yathāsūtraṃ ca cocyate // / bhūhemacandrajvalanairnidhiratnākarārṇavaiḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545207 (0.0):
cittotpādaḥ parārthāya samyaksambodhikāmatā / / samāsavyāsataḥ sā ca yathāsūtraṃ sa cocyate // Asa_1.19 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545219 (0.0):
cittotpādaḥ parārthāya samyaksambodhikāmatā / / samāsavyāsataḥ sā ca yathāsūtraṃ sa cocyate // Asa_1.19 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424261 (0.0):
dvābhyāmantaraślokābhyāmāha / bhūhemacandrajvalanairnidhiratnākarārṇavaiḥ /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211375 (0.0):
samāsavyāsataḥ sā ca yathāsutraṃ sa cocyate // Abhs_1.18 // / bhūhemacandrajvalanairnidhiratnākarārṇavaiḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424176 (0.055):
iti cet? ucyate / samāsavyāsataḥ sā ca yathāsūtraṃ sa cocyate // Abhis_1.19 //
vajrācalauṣadhīmitraiścintāmaṇyarkagītibhiḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545226 (0.0):
bhūhemacandrajvalanairnidhiratnākarārṇavaiḥ / / vajrācalauṣadhīmitraiścintāmaṇyarkagītibhiḥ // Asa_1.20 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424268 (0.0):
bhūhemacandrajvalanairnidhiratnākarārṇavaiḥ / / vajrācalauṣadhīmitraiścintāmaṇyarkagītibhiḥ // Abhis_1.20 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211381 (0.0):
bhūhemacandrajvalanairnidhiratnākarārṇavaiḥ / / vajrācalauṣadhīmitraiścintāmaṇyarkagītibhiḥ // Abhs_1.19 //
nṛpagañjamahāmārgayānaprasravaṇodakaiḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545233 (0.0):
vajrācalauṣadhīmitraiścintāmaṇyarkagītibhiḥ // Asa_1.20 // / nṛpagañjamahāmārgayānaprasravaṇodakaiḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424274 (0.0):
vajrācalauṣadhīmitraiścintāmaṇyarkagītibhiḥ // Abhis_1.20 // / nṛpagañjamahāmārgayānaprasravaṇodakaiḥ /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211389 (0.0):
vajrācalauṣadhīmitraiścintāmaṇyarkagītibhiḥ // Abhs_1.19 // / nṛpagañjamahāmārgayānaprasravaṇodakaiḥ /
ānandoktinadīmeghairdvāviṃśatividhaḥ sa ca //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424276 (0.0):
nṛpagañjamahāmārgayānaprasravaṇodakaiḥ / / ānandoktinadīmaighairdvāviṃśatividhaḥ sa ca // Abhis_1.21 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211392 (0.0):
nṛpagañjamahāmārgayānaprasravaṇodakaiḥ / / ānandoktinadīmeghairdvāviṃśatividhaḥ sa ca // Abhs_1.20 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545233 (0.028):
nṛpagañjamahāmārgayānaprasravaṇodakaiḥ / / ānandoktinadīmevairdvāviṃśatividhaḥ sa ca // Asa_1.21 //
(ka) lakṣaṇam / parārthāya svahetukena chandena samudānītaṃ bodhikāmatāsamprayuktaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717844 (0.062):
(ka) lakṣaṇam / svārtha svaparārtha parārthākarabhūtāyāṃ jinajananyām
māhāyānika viśiṣṭaṃ manovijñāna cittotpāda iti lakṣaṇam /
(kha) ālambanam / svārthāṃ bodhiṃ parārthaṃ ca parasantatistha nirvāṇamālambya cittotpādaḥ
pravartate / / (ga) bhedaḥ / bodhipraṇidhisvabhāvaḥ bodhiprasthānasvabhāvaśceti svarūpataścittotpādasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406059 (0.061):
yadvadyathā / tayorbhedo viśeṣaḥ pratīyate avagamyate, tadvattathā bhedo / nānātvamanayorbodhipraṇidhiprasthānacetasorjñeyaḥ avaboddhavyaḥ
dvau bhedau bhavataḥ / / samprayuktacaitasikadṛṣṭyā cittotpādasya dvāviṃśatiḥ prabhedā bhavanti,
yathā 1. pṛthivīsamaḥ, 2. suvarṇasamaḥ, 3. candrasamaḥ, 4. jvalanasamaḥ,
5. mahānidhisamaḥ, 6. ratnākarasamaḥ, 7. mahārṇavasamaḥ, 8. vajrasamaḥ, 9.
parvatasamaḥ, 10. auṣadhisamaḥ, 11. kalyāṇamitrasamaḥ, 12. cintāmaṇisamaḥ,
13. ādityasamaḥ, 14. madhuragītisamaḥ, 15. nṛpasamaḥ, 16. koṣṭhāgārasamaḥ,
17. mahāmārgasama, 18. yānasamaḥ, 19. prasravaṇodakasamaḥ, 20.
ānandoktisamaḥ, 21. nadīsamaḥ, 22. meghasamaśceti /
(gha) avadhiḥ / caturvidho bodhisattvānāṃ cittotpādaḥ / tathā hi ādimokṣiko
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11295666 (0.031):
tathāyaṃ viniścayaḥ | kiṃmūla eṣa caturvidho bodhisatvānāṃ cittotpādaḥ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28032852 (0.037):
paśmāmyekasya sattvasya tato bahutarānaham / / adhimukticittotpādo naikakāle prajānitum // SRS_22.28 //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24870710 (0.049):
ityebhiścaturbhirākāraiḥ sa cittotpādo veditavyaḥ / / tatrādhimukticaryāvihāriṇāṃ sarvākārasūpacitakuśalamūlānāṃ samāsataḥ
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4638758 (0.049):
tathāyaṃ viniścayaḥ | kiṃmūla eṣa catuvirdho bodhisattvānāṃ cittotpādaḥ
'dhimukticaryābhūmau, śuddhādhyāśayikaḥ saptasubhūmiṣu, vaipākiko
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4664230 (0.037):
aniṣpanno 'dhimukticaryābhūmau | niṣpannaḥ saptabhūmiṣu | suniṣpannaḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868794 (0.040):
sukhasaṃyogāśayo duḥkhaviyogāśayaḥ sukhāviyogāśayo 'saṃkleśāśayaśca / / adhimukticaryābhūmau catastropi sattvālambanāḥ / pramuditāsu saptasu
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11295600 (0.043):
caturvidho bodhisatvānāṃ cittotpādaḥ | ādhimokṣiko 'dhimukticaryābhūmau | / śuddhādhyāśayikaḥ saptasu bhūmiṣu | vaipākiko 'ṣṭamyādiṣu | anāvaraṇako
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4638691 (0.043):
caturvidho bodhisattvānāṃ cittotpādaḥ | ādhimokṣiko 'dhimukticaryābhūmau | / śuddhādhyāśayikaḥ saptasu bhūmiṣu | vaipākiko 'ṣṭamyādiṣu | anāvaraṇiko
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6526114 (0.047):
tatpratipattaye chanda-praṇidhānābhyāṃ sthātavyamiti deśitam | nāpyatra / punaruktitā | pūrvamadhimukticaryābhūmau rūpakāyāptikāmatākāle
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4642978 (0.048):
prakāro 'dhimukticaryābhūmau bodhisattvasya paramo 'ṣṭāmyādiṣu vimadhyamaḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6529420 (0.058):
subhūte ityādyāha | pūrvaṃ tvadhimukticaryābhūmau bodhisattvasyābhāvo
'ṣṭamyādiṣu, anāvaraṇiko buddhabhūmau / yathoktaṃ mahāyānasūtrālaṅkāre
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4638696 (0.021):
śuddhādhyāśayikaḥ saptasu bhūmiṣu | vaipākiko 'ṣṭamyādiṣu | anāvaraṇiko
cittotpādo 'dhimokṣo 'sau śuddhādhyāśayiko 'paraḥ / / vaipākyo bhūmiṣu matastathāvaraṇavarjitaḥ //
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11295588 (0.0):
cittotpāda ity ucyate | cittotpādabhede ślokaḥ | / cittotpādo 'dhimokṣo 'sau śuddhādhyāśayiko 'paraḥ |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4638679 (0.0):
cittotpādaprabhede ślokaḥ | / cittotpādo 'dhimokṣo 'sau śuddhādhyāśayiko 'paraḥ |
Mahayanasutralamkara (bsa030_u.htm.txt) 6496051 (0.0):
cetanā bodhisattvānāṃ dvayārthā cittasaṃbhavaḥ // MSA_4.1 // / cittotpādo 'dhimokṣo 'sau śuddhādhyāśayiko 'paraḥ /
2. avavādaḥ / asya lakṣaṇam, bhedaḥ. avadhi, śravaṇaniyamaśceti sarvo viṣayaḥ
abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pratipāditaḥ / tathāhi / pratipattau ca satyeṣu buddharatnādiṣu triṣu /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424548 (0.0):
'vavāda ityata āha / pratipattau ca satyeṣu buddharatnādiṣu triṣu /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211402 (0.0):
ānandoktinadīmeghairdvāviṃśatividhaḥ sa ca // Abhs_1.20 // / pratipattau ca satyeṣu buddharatnādiṣu triṣu /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545247 (5.960):
2 avavādaḥ / pratipattau ca satyeṣu buddharatnādiṣu triṣu /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722140 (0.020):
asyopāyakauśalaprayogasya svarūpādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāmupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716974 (0.031):
asthāḥ pratipatterlakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāṃ samyak pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716526 (0.034):
pratipatterālambanānāṃ lakṣaṇaṃ bhedaḥ avadhiśceti trīṇyatra pratipādyante / / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ ālambanasvarūpaṃ pradarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715617 (0.049):
abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pradarśitāḥ / / cittotpādo 'vavādaśca nirvedhāṅgaṃ caturvidham /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716860 (0.052):
8. prasthānapratipattiḥ / asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāmupavarṇitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717115 (0.052):
10. niryāṇapratipattiḥ / asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyak pradarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716331 (0.053):
tasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ varṇitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721208 (0.053):
kāritrāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719507 (0.053):
sarvākārābhisambodhamupalakṣayantīti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāmupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714981 (0.060):
ekakṣaṇābhisambodhaḥ, dharmakāyaścetyaṣṭau padārthā abhisamayālaṅkāre / dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pradarśitāḥ / yathā / prajñāpāramitāṣṭābhiḥ padārthaiḥ samudīritā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717815 (0.062):
adhimuktibhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāṃ spaṣṭamādarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718520 (0.064):
prayogaḥ, 8. samatā, 9. darśanamārgaśceti nava dharmāḥ sarvajñatopalakṣakā / iti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyaguktāḥ / tathā hi
asaktāvapariśrāntau pratipatsamparigrahe // / cakṣuḥṣu pañcasu jñeyaḥ ṣaṭsvabhijñāguṇeṣu ca /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545258 (0.0):
pratipattau ca satyeṣu buddharatnādiṣu triṣu / / asaktāvapariśrānto pratipatsamparigrahe // Asa_1.22 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424555 (0.0):
pratipattau ca satyeṣu buddharatnādiṣu triṣu / / asaktāvapariśrāntau pratipatsamparigrahe // Abhis_1.22 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211413 (0.0):
pratipattau ca satyeṣu buddharatnādiṣu triṣu / / asaktāvapariśrāntau pratipatsaṃparigrahe // Abhs_1.21 //
dṛṅmārge bhāvanākhye cetyavavādo daśātmakaḥ //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545263 (0.0):
cakṣuḥṣu pañcasu jñeyaḥ ṣaṭsvabhijñāguṇeṣu ca / / dṛṅmārge bhāvanākhye cetyavavādo daśātmakaḥ // Asa_1.23 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424564 (0.0):
cakṣuḥṣu pañcasu jñeyaḥ ṣaḍsvabhijñāguṇeṣu ca / / dṛṅmārge bhāvanākhye cetyavavādo daśātmakaḥ // Abhis_1.23 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211418 (0.0):
cakṣuḥṣu pañcasu jñeyaḥ ṣaṭsvabhijñāguṇeṣu ca / / dṛṅmārge bhāvanākhye cetyavavādo daśātmakaḥ // Abhs_1.22 //
(ka) lakṣaṇam / mokṣamārgasya abhrāntopadeśaḥ avavāda iti lakṣaṇaṃ bhavati /
athavā mahāyānacittotpādadvāreṇa prarthitārthaprāptyupāyātmakaḥ
abhrāntaviśuddhopadeśaḥ māhāyānīyāvavādalakṣaṇam
(kha) bhedaḥ / prathamaṃ samprāptaguṇaparipācanārthena aparihāṇimupādāya śikṣaṇāvavādaḥ,
tataḥ paścādaprāptaguṇaprāptimupādāya anuśāsanāvavāda iti dvau bhedau /
viṣayabhedāt punaḥ avavādo daśadhāḥ jñeyaḥ / tathāhi
pratiapattyākāramadhikṛtya satyadvayasvarūpamanatikramya śikṣaṇaṃ
pratipattyavavādaḥ prathamaḥ / pratipatteryadālambanaṃ catvāri
āryasatyāni, tadviṣayakopadeśaḥ satyāvavādaḥ dvitīyaḥ / yaścāśrayastrīṇi
śaraṇāni tadviṣayakopadeśaḥ ratnatrayāvavādastṛtīyaḥ / yo
viśeṣagamanahetuḥ asaktistadviṣaye deśanāvavādaścaturthaḥ / yo
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424959 (0.008):
āśrayastrīṇi śaraṇāni, yo viśeṣagamanaheturasaktiḥ, yo
'vyāvṛttigamanahetuḥ apariśrāntiḥ tadviṣayako deśanāvavādaḥ pañcamaḥ / yo
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424962 (0.018):
āśrayastrīṇi śaraṇāni, yo viśeṣagamanaheturasaktiḥ, yo / 'vyāvṛttigamanahetupariśrāntiḥ, yo 'nanyayānagamanahetuḥ
'nanyayānagamanahetuḥ pratipatsamparigrahastadviṣayakāvavādaḥ ṣaṣṭhaḥ / yo
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424969 (0.0):
'vyāvṛttigamanahetupariśrāntiḥ, yo 'nanyayānagamanahetuḥ
'parapratyayagāmitvahetuḥ pañca cakṣūṃṣi tadviṣayakaḥ pañcacakṣuravavādaḥ
saptamaḥ / yaḥ sava kārajñatāparipūrihetuḥ ṣaḍabhijñāḥ tadviṣayako
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424984 (0.039):
sarvākārajñatāparipūrihetuḥ ṣaḍabhijñāḥ, yau niṣṭhāhetū
'bhijñāvavādaḥ aṣṭamaḥ / parikalpitasvabhāvānāṃ darśanaprahātavyānāṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12003698 (0.050):
tarhi. sarvasya pāpasyātyaṃtamakaraṇasaṃvarapratilaṃbhāt. sarveṣāṃ / cākuśalānāṃ darśanaprahātavyānāṃ kleśānāṃ prahāṇāt. bhāvanāprahātavyānāṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6309986 (0.053):
api ca | śaikṣāśaikṣā mārgajinā ityucyante | darśanabhāvanāprahātavyānāṃ / kleśānāṃ vijayāttatra tathāgato bodhisattvaścāyatyāṃ bodhāya pratipannāḥ |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15198164 (0.053):
api ca śaikṣāśaikṣā mārgajinā ity ucyante, darśanabhāvanāprahātavyānāṃ / kleśānāṃ vijayāt /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6300938 (0.060):
yaścanirodhadhātuḥ | tatra sarvasaṃskārāṇāṃ darśanaprahātavyānāṃ / prahāṇātprahāṇadhātuḥ | sarvasaṃskārāṇāṃ bhāvanāprahātavyānāṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25847262 (0.062):
kleśaprahāṇaṃ tat srotaāpattiphalam | kāmāvacarāṇāṃ bhāvanāprahātavyānāṃ / kleśānāmadhimātramadhyamṛdūnāṃ prakārāṇāṃ
kleśānāṃ sabījānāṃ sarvathā samudghātako yo darśanamārgastadviṣayako
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11909917 (0.029):
bhāvanāmārgo hetūpacayato viśiṣṭo bhavati. darśanamārgo hi / darśanamārgahetūpacito bhāvanāmārgas tu darśanabhāvanāmārgahetūpacitaḥ.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11909365 (0.037):
darśanabhāvanāśaikṣamārgās tridvyekeṣām iti. darśanamārgo / darśanamārgāntarasya bhāvanāmārgasyāśaikṣamārgasya ca sabhāgahetur iti
madhyantavibhagatika.html 19080682 (0.042):
darśanamārgaprabhāvitatvād iti darśanamārgavyavasthāpitatvād ity
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24055902 (0.045):
na hi sarvaṃ satyadarśanaṃ samāptamiti tadantarālatvāttanyappi / darśanamārgaḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17752807 (0.047):
jīvitavyam iti trāso bhayam | sarva viṣayocchedako 'yaṃ jñāna mārgaḥ / kathaṃ hitaḥ syād iti dveṣaḥ krodhaḥ | ta ete rāga bhaya krodhā vītā
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18513265 (0.047):
jīvitavyam iti trāso bhayam | sarva-viṣayocchedako 'yaṃ jñāna-mārgaḥ / kathaṃ hitaḥ syād iti dveṣaḥ krodhaḥ | ta ete rāga-bhaya-krodhā vītā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12003695 (0.051):
tarhi. sarvasya pāpasyātyaṃtamakaraṇasaṃvarapratilaṃbhāt. sarveṣāṃ / cākuśalānāṃ darśanaprahātavyānāṃ kleśānāṃ prahāṇāt. bhāvanāprahātavyānāṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24065705 (0.052):
tatsatyadarśanaheyaḥ sarvaḥ prahīṇno bhavati / / mārgastaddarśanaheyapratipakṣo na sarvaḥ śakyate bhāvayituṃ vahugotratvāt
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12021844 (0.058):
na mārgaḥ. śakyate kṛtsno bhāvayituṃ. darśanamārgaparivāratvād iti. / darśanamārgasya [Tib. 299a] parivāraḥ saṃvṛtijñānam. ataḥ satyatrayāṃte
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717627 (0.058):
jñānadṛṣṭyā trīṇi jñānāni darśanamārgaḥ / prathamaṃ yad darśanamārgabhūtaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11909925 (0.060):
darśanamārgahetūpacito bhāvanāmārgas tu darśanabhāvanāmārgahetūpacitaḥ.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11999152 (0.062):
apūrvadṛṣṭasatyadarśanam iti. na ṣoḍaśakṣaṇo darśanamārga iti / vyavasthāpyate. na hy ekakṣaṇenādṛṣṭena mārgānvayajñānakṣāṃtilakṣaṇena
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11999065 (0.062):
tenāpy adṛṣṭam iva paśyatīti. atha vā adṛṣṭadṛṣṭer aḍṛṣṭadarśanāt. / paṃcadaśakṣaṇā darśanamārgo yāvad asya pudgalasyādṛṣṭadarśanaṃ pravartate.
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14593800 (0.064):
draṣṭavyam iti yathāśabdasyārthaḥ | / bhāvanāmārgavyudāsena[60]darśanamārga [37.12] ity u^8ktam | duḥkhe
darśanamārgāvavādo navamaḥ / bhāvanāprahātavyānāṃ sahajāvaraṇānāṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11909917 (0.061):
bhāvanāmārgo hetūpacayato viśiṣṭo bhavati. darśanamārgo hi / darśanamārgahetūpacito bhāvanāmārgas tu darśanabhāvanāmārgahetūpacitaḥ.
sabījānāṃ sarvathā samudghātako yo bhāvanāmārgastadviṣayako
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11909925 (0.028):
darśanamārgahetūpacito bhāvanāmārgas tu darśanabhāvanāmārgahetūpacitaḥ.
madhyantavibhagatika.html 19080758 (0.040):
bhāvanāmārgaprabhāvitatvād iti bhāvanāmārgavyavasthāpitatvād /
madhyantavibhagatika.html 19094723 (0.043):
utkṛṣṭabhāvanā mārgabhāvanā darśanamārgād / bhāvanāmārgasyotkṛṣṭatvāt /ādibhāvanā pṛthagjanāvasthāyām
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12021571 (0.045):
sabhāgākārabhāvanā ca darśanamārga eva bhavati. na bhāvanāmārga iti.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12019493 (0.049):
vyavacchinnacittacaittālaṃbano bhavati. bhāvanāmārga upalabhyate. / bhāvanāmārgasaṃgṛhītaṃ bhavatīty arthaḥ. śūnyatānimittaviprayuktam iit.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718033 (0.050):
adhimuktibhāvanāmārgavat / / 8. bhāvanāmārgapariṇāmanā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717219 (0.051):
pratyekabuddhamārgaḥ, 4. bodhisattvamārgaḥ, 5. bhāvanāmārgakāritram, 6. / bhāvanāmārgādhimuktiḥ, 7. bhāvanāmārgādhimuktasya stutiḥ stobha praśaṃsā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428802 (0.051):
sāsravo bhāvanāmārgaḥ / 6 bhāvanāmārgādhimuktiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17752807 (0.051):
jīvitavyam iti trāso bhayam | sarva viṣayocchedako 'yaṃ jñāna mārgaḥ / kathaṃ hitaḥ syād iti dveṣaḥ krodhaḥ | ta ete rāga bhaya krodhā vītā
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18513265 (0.051):
jīvitavyam iti trāso bhayam | sarva-viṣayocchedako 'yaṃ jñāna-mārgaḥ / kathaṃ hitaḥ syād iti dveṣaḥ krodhaḥ | ta ete rāga-bhaya-krodhā vītā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121393 (0.053):
ṛddhipādābhāvanā indriyabhāvanā balabhāvanā, na bodhyaṅgabhāvanā na / mārgabhāvanā na śūnyatābhāvanā na animittabhāvanā na apraṇihitabhāvanā,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11909378 (0.053):
darśanamārgāntarasya bhāvanāmārgasyāśaikṣamārgasya ca sabhāgahetur iti / trayāṇāṃ. bhāvanāmārga bhāvanāmārgāntarasyāśaikṣamārgasya ca sabhāgahetuḥ.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717667 (0.053):
prathamāyāmeva bodhisattvabhūmāvasya vyāptirbhavatīti / / 5. bhāvanāmārgakāritram / bhāvanāmārgakāritrāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436762 (0.054):
sattvaprajñaptitadvyavasthāpanapratibhāsamātrahetuviṣayo bhāvanāmārgeṇa / sampraheyatvāt tatsambaddho navaprakāraḥ /
madhyantavibhagatika.html 19092707 (0.054):
niṣevaṇabhāvanayā bhāvyata iti bhāvanāmārgaḥ / / tasmin bhāvanāmārge darśanamārgasya prāptibhāvanābhāvitasya
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14593800 (0.058):
draṣṭavyam iti yathāśabdasyārthaḥ | / bhāvanāmārgavyudāsena[60]darśanamārga [37.12] ity u^8ktam | duḥkhe
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22405562 (0.058):
guṇānabhinirharato vā yo mārgaḥ // / mārgabhāvanā katamā / pratilaṃbhabhāvanā niṣevaṇabhāvanā nirdhāvanabhāvanā
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404477 (0.061):
prayogamārgaḥ darśanamārga bhāvanāmārgaḥ niṣṭhāmārgaśca /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11998351 (0.062):
yathaiva hi pūrvaṃ satyānāṃ darśanaṃ. tathaiva teṣāṃ paścād bhāvanaṃ. / bhāvanāmārgo bhavatīty arthaḥ. śeṣeṣu vaśitvalābhād iti. aṃtareṇa prayogaṃ
bhāvanāmārgāvavādo daśamaḥ / / (ga) avadhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717219 (0.063):
pratyekabuddhamārgaḥ, 4. bodhisattvamārgaḥ, 5. bhāvanāmārgakāritram, 6. / bhāvanāmārgādhimuktiḥ, 7. bhāvanāmārgādhimuktasya stutiḥ stobha praśaṃsā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11909925 (0.063):
darśanamārgahetūpacito bhāvanāmārgas tu darśanabhāvanāmārgahetūpacitaḥ.
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404477 (0.064):
mārgasatyalakṣaṇamityucyate // punaḥ mārgaḥ pañcavidhaḥ / saṃbhāramārgaḥ / prayogamārgaḥ darśanamārga bhāvanāmārgaḥ niṣṭhāmārgaśca /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428802 (0.064):
sāsravo bhāvanāmārgaḥ / 6 bhāvanāmārgādhimuktiḥ
mārgāpraveśamārabhya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717466 (0.0):
(ga) avadhiḥ / darśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati / keṣāṃcana
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718920 (0.0):
mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724294 (0.034):
(ga) avadhiḥ / mārge 'praveśādārabhya buddhabhūmiparyantamasyāvadhirbhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718769 (0.034):
prathamāṃ pramuditābhūmimārabhya buddhabhūmiparyantamubhayoḥ sīmā bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722394 (0.039):
nairātmyālambanāyā vidarśanāyāḥ prāptimārabhya bhūmiprāptiparyantamasya / sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717369 (0.044):
sāmānyato mārgāpraveśamādāya buddhabhūmiparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715223 (0.047):
śrāvakīyadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sarvajñatāyāḥ sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717476 (0.056):
matena mahāyānasambhāramārgamārabhya buddhabhūmiparyantamavadhiriti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717571 (0.062):
mahāyānadarśanamārgamārasya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati / / 4. mahāyānadarśanamārgaḥ
(gha) śravaṇaniyamaḥ / mārge 'praviṣṭo 'pi śuddhādhyāśayikaḥ śuddhakarmikaḥ pudgalo
māhāyānīyāvavādaṃ śrotuṃ bhavyo bhavati / yaśca mārgapraviṣṭo bodhisattvaḥ
sa kalpānāmanekāni buddhebhyo bodhisattvebhyaḥ kalyāṇamitrebhyaḥ avavādaṃ
śṛṇoti / / 3. nirvedhāṅgam / caturvidhanirvedhabhāgīyānāmūṣmādīnāṃ
lakṣaṇa bheda avadhyālambanākārādayaḥ abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kāribhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719505 (0.031):
sarvākārābhisambodhamupalakṣayantīti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718521 (0.044):
prayogaḥ, 8. samatā, 9. darśanamārgaśceti nava dharmāḥ sarvajñatopalakṣakā / iti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyaguktāḥ / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716526 (0.057):
pratipatterālambanānāṃ lakṣaṇaṃ bhedaḥ avadhiśceti trīṇyatra pratipādyante / / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ ālambanasvarūpaṃ pradarśitam /
pratipāditāḥ / tathādi / ālambanata ākārāddhetutvāt samparigrahāt /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545304 (0.0):
3 nirvedhāṅgam / ālambanata ākārāddhetutvāt samparigrahāt /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425154 (0.0):
labdhāvavādasyaivamādikarmikasya nirvedhāṅgabhavanamiti nirvedhāṅgamāha / ālambanata ākārāddhetutvātsamparigrahāt /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211456 (0.010):
dṛṣṭadharmaśamaḥ kāyasākṣī khaṅgaśca viṃśatiḥ // Abhs_1.24 // / ālambanata ākārāddhetutvātsaṃparigrahāt /
caturvikalpasaṃyogaṃ yathāsvaṃ bhajatāṃ satām //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545310 (0.0):
ālambanata ākārāddhetutvāt samparigrahāt / / caturvikalpasaṃyogaṃ yathāsvaṃ bhajatāṃ satām // Asa_1.26 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425160 (0.0):
ālambanata ākārāddhetutvātsamparigrahāt / / caturvikalpasaṃyogaṃ yathāsvaṃ bhajatāṃ satām // Abhis_1.26 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211462 (0.0):
ālambanata ākārāddhetutvātsaṃparigrahāt / / caturvikalpasaṃyogaṃ yathāsvaṃ bhajatāṃ satām // Abhs_1.25 //
śrāvakebhyaḥ sakhaḍgebhyo bodhisattvasya tāyinaḥ / / mṛdumadhyādhimātrāṇāmuṣmādīnāṃ viśiṣṭatā //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545321 (0.0):
caturvikalpasaṃyogaṃ yathāsvaṃ bhajatāṃ satām // Asa_1.26 // / śrāvakebhyaḥ sakhaḍgebhyo bodhisattvasya tāyinaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6425170 (0.0):
caturvikalpasaṃyogaṃ yathāsvaṃ bhajatāṃ satām // Abhis_1.26 // / śrāvakebhyaḥ sakhaḍgebhyo bodhisattvasya tāyinaḥ /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211473 (0.0):
caturvikalpasaṃyogaṃ yathāsvaṃ bhajatāṃ satām // Abhs_1.25 // / śrāvakebhyaḥ sakhaḍgebhyo bodhisattvasya tāyinaḥ /
(ka) lakṣaṇam / svahetumokṣabhāgīyānantaramutpadyamāno 'bhisamayaḥ prayogamārga iti
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404538 (0.029):
prayogamārgaḥ katamaḥ / yaḥ saṃbhāramārgaḥ sa prayogamārgaḥ / yastu
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11885035 (0.059):
cāyaṃ catuḥprakāro varṇyate. prayogamārga ānantaryamārgo vimuktimārgo / viśeṣamārgaś ca. tatra prayogamārgo yata ānantaryamārga utpadyate. sa
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721813 (0.062):
upāyaviśiṣṭasattvasya arthābhisamayo māhāyānikanirvedhabhāgīyasya lakṣaṇam
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28137574 (0.064):
sādhyasāmānādhikaraṇyaviśiṣṭo heturityākārakaṃ sahacārajñānamapi, / hetuviṣayakatāyāḥ viśiṣṭabuddhikāraṇatāvacchedakakoṭāvapraveśāt
(kha) bhedaḥ / śrāvakādiyānatrayasya trayaḥ prayogamārgā bhavanti / prayogamārgeṣu triṣu
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723846 (0.044):
jñānadharmakāya iti lakṣaṇam / jñānadharmakāyaḥ sarvajñajñānaṃ / cetyanarthāntaram / / (kha) bhedaḥ / buddhabhūmau anāsravajñānānāmekaviṃśatiḥ jñānavargā evāsya ekaviṃśatiḥ
pratisvaṃ ūṣma mūrva kṣāntyagradharmākhyāścatvāro bhedā bhavanti / itthaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715367 (0.064):
athavā ūṣmamūrdhakṣāntyagradharmākhyāḥ prayogamārgasya catvāraḥ,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716214 (0.064):
ūṣma mūrdha kṣāntyagradharmākhyāścaturnirvedhabhāgīyāḥ
dvādaśa bhavanti prayogamārgasya bhedāḥ / / mahāyānaprayogamārgaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716239 (0.018):
nirvedhabhāgīyeṣu pratyekaṃ mṛdu madhyādhimātrabhedena tridhā bhavati / / evaṃ mahāyānaprayogamārgasya dvādaśa bhedā jāyante /
svahetormahāyānasambhāramārgādutpadyamāno māhāyānīyo 'rthābhisamayaḥ
mahāyānaprayogamārgaḥ / / mahāyānaprayogamārgaḥ, mahāyānārthābhisamayaḥ, mahāyānanirvedhabhāgīya iti
paryāyāḥ / / mahāyānaprayogamārgabhedāḥ / ūṣma mūrdha kṣāntyagradharmākhyāścaturnirvedhabhāgīyāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715368 (1.192):
bhavanti / / athavā ūṣmamūrdhakṣāntyagradharmākhyāḥ prayogamārgasya catvāraḥ,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716414 (0.032):
mahāyānasambhāramārgasyāpyādhāro bhavati / / ūṣma mūrdha kṣāntyagradharmākhyacaturvidhalaukikanirvedhabhāgīyānāmādhārāścatvāraḥ,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1949625 (0.047):
dharmānusāripratipannaka iti | ayaṃ labdhānātmajñāna / ūṣmamūrdhakṣāntyagradharmeṣusthito dharmamanusṛtya pratipadyate
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716170 (0.064):
pratisvaṃ ūṣma mūrva kṣāntyagradharmākhyāścatvāro bhedā bhavanti / itthaṃ
śrāvakanirvedhabhāgīyebhyaḥ pañcabhirviśeṣairviśiṣṭā bhavanti / eteṣu
nirvedhabhāgīyeṣu pratyekaṃ mṛdu madhyādhimātrabhedena tridhā bhavati /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12012110 (0.016):
tāratamyenāvasthānād eṣāṃ punas tridhābhedaḥ mṛdumadhyādhimātrendriyā iti.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721856 (0.024):
kṣāntiḥ, agradharmaśceti catvāro bhedāḥ / eṣu caturṣu pratyekaṃ / mṛdumadhyādhimātrabhedena trividha iti dvādaśa bhedā bhavati / tathā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11923414 (0.025):
iti. tatra rūpadhātau sarveṣām api dhyānānāṃ mṛdumadhyādhimātrabhedena / pratyekaṃ tribhūmikaṃ. [Tib. 243b] brahmakāyikāḥ brahmapurohitāḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12011952 (0.031):
iti. akopyadharmā mṛdumadhyādhimātrendriyabhedāt tridhā bhidyate. śrāvako
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25847273 (0.035):
punaradhimātramadhyamṛduprakārabhedena pratyekaṃ bhidyamānānāṃ nava
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11885094 (0.040):
pṛthagjanaḥ prajahāti darśanabhāvanāheyān kleśān miśrīkṛtya tena / mṛdumadhyādhimātrādibhedena navadhā kṛtvā prajahāti. mṛdumṛdubhyām
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717884 (0.042):
trividhā 'pi satī mṛdumadhyādhimātrabhedena pratyekaṃ medāt
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433840 (0.044):
pratyekaṃ mṛdumadhyādhimātrabhedāt teṣāṃ mṛdumadhyādhimātrapratipakṣāṇāṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24056294 (0.045):
teṣāṃ punaḥ pratyekaṃ mṛdumadhyādhimātratvena trividhatvāt nava
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433832 (0.047):
sūkṣmeṇālokena hanyate sukṣmañcādhimātreṇeti mṛdumadhyādhimātravikalpānāṃ / pratyekaṃ mṛdumadhyādhimātrabhedāt teṣāṃ mṛdumadhyādhimātrapratipakṣāṇāṃ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22278329 (0.049):
saptaviṃśatir bhedā bhavanti hiṃsāyāḥ. mṛdumadhyādhimātrāḥ punas tridhā / --- mṛdumṛdur madhyamṛdus tīvramṛdur iti. tathā mṛdumadhyo madhyamadhyas
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722455 (0.052):
(kha) bhedaḥ / mṛdumadhyādhimātrabhedena trayo 'sya bhedā bhavanti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722628 (0.052):
(kha) bhedaḥ / mṛdumadhyādhimātrabhedena trayo 'sya prayogasya bhedā bhavanti /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12006098 (0.053):
ṣoḍhābhedaḥ. teṣām (Abhidh k vy 573) api pratyekaṃ / mṛdumadhyādhimātrendriyabhedād bhedaḥ. yathā caiṣāṃ pratyekaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12004769 (0.054):
catuḥṣaṣṭyadhikāni aṣṭau śatāni. indriyabhedāt tu triguṇū / mṛdumadhyādhimātrabhedāt. ity evaṃ kṛtvā. kiṃ dvānavatīni
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11992294 (0.055):
mṛdumadhyādhimātrabhedena mṛdvādiṣu duḥkheṣu mṛdumadhyādhimātreṣu.
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433809 (0.056):
mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // Abhis_4.54 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213433 (0.056):
mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // Abhs_4.54 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884396 (0.056):
mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // 4 54 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18065936 (0.056):
mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // VAkK_6.33 //
evaṃ mahāyānaprayogamārgasya dvādaśa bhedā jāyante /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716183 (0.018):
dvādaśa bhavanti prayogamārgasya bhedāḥ / / mahāyānaprayogamārgaḥ
(ga) avadhiḥ / trividhanairātmyeṣu / (pudgalanairātmya sthūladharmanairātmya sūkṣmadharmanairātmyeṣu)
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2908478 (0.056):
svacittadharmanairātmyadvayāva / bodhāddharmapudgalanairātmyalakṣaṇadarśanādvikalpasyāpravṛttiḥ,
kimapyekaṃ nairātmyamālambya pravartamānāyā vidarśanāyāḥ prāptimārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722392 (0.033):
nairātmyālambanāyā vidarśanāyāḥ prāptimārabhya bhūmiprāptiparyantamasya
bhūmiprāptiparyantaṃ prayogamārgasya vyāptirbhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722393 (0.0):
nairātmyālambanāyā vidarśanāyāḥ prāptimārabhya bhūmiprāptiparyantamasya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718476 (0.062):
prathamāṃ bhūmimārabhya daśamabhūmiparyantamasya bhāvanāmārgasya sīmā
(gha) ālambanākārādayaḥ / hainayānikaprayogamārgānmāhāyānikaprayogamārgaḥ ṣaḍbhirviśeṣerviśiṣṭo
bhavati, yathā ālambanaviśeṣāt, ākāraviśeṣāt, hetutvaviśeṣāt,
Prasastapada: Padarthadharmasamgraha (commentary on Kanada's (paddhs_u.htm.txt) 5915488 (0.055):
aparam.dravyatvaguṇatvakarmatvādi.anuvṛttivyāvṛttihetutvāt.sāmānyam.viśeṣaś.ca.bhavati./
Prasastapada: Padarthadharmasamgraha (commentary on Kanada's (paddhs_u.htm.txt) 5915510 (0.058):
tatra.dravyatvam.parasparaviśiṣṭeṣu.pṛthivyādiṣv.anuvṛttihetutvāt.sāmānyam.guṇakarmabhyo.vyāvṛttihetutvāt.viśeṣaḥ./ / tathā.guṇatvam.parasparaviśiṣṭeṣu.rūpādiṣv.anuvṛttihetutvāt.sāmānyam.dravyakarmabhyo.vyāvṛttihetutvāt.viśeṣaḥ./
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4667485 (0.062):
hetumānaviśeṣādibhiḥ kāraṇairveditavyam | ādyotpāde tāvat hetutvaviśeṣāt | / yadi hi tasya hetutvena viśeṣo na syāt taduttarāyāḥ
samparigrahaviśeṣāt, praheyavikalpasaṃyogaviśeṣāt,
mṛdumadhyādhimātrabhedaviśeṣācca / / idaṃ ca vaiśiṣṭyam abhisamayālaṅkāre ālambanamanityādi ityataḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12003163 (0.031):
ūrdhvaṃsrotā ity evaṃ tāvat teṣāṃ trayāṇāṃ karmaviśeṣād viśeṣaḥ. / mṛdumadhyādhimātrakleśasamudācāratvād yathākramam eṣām eva kleśaviśeṣād
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12003214 (0.059):
kleśendriyaviśeṣāt. mṛdumadhyādhimātrakleśasamudācāratvāt
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22405309 (0.063):
sthānāntarābhāvamupādāyopapattibhedo nāsti / tatra / mṛdumadhyādhimātraparibhāvitatvādārūpyāṇāmupapattāvuccanīcatā
prāramya sarvathā samparigrahaḥ ityantaṃ navabhiḥ kārikābhiḥ suviśadaṃ
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21258548 (0.056):
anupasardanaṃ yaṭṭidādi tadantaṃ yadadantaṃ prātipadikaṃ tataḥ striyāṃ
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21271933 (0.061):
madhye kartavyatvāt / / tathātrāpi 'pariṣecanāntaṃ kṛtvottrābhyāṃ yoktraṃ vimucya'iti
vyākhyātam / / 4. pratipatterādhāraḥ mahāyānapratipatterādhāraḥ prakṛtigotraṃ bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716379 (0.042):
sambodhau pariṇamate, mahāyānapratipatteścādhāro bhavanti, sa / prakṛtigotramiti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716443 (0.052):
iti ṣaṭ prakṛtigotrāṇi / tataḥ pratipakṣapratipatterādhāraḥ, tataḥ / prahāṇapratipatterādhāraḥ, tadanantaraṃ pratipakṣapraheyānupalabdhyā
tasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ varṇitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721208 (0.0):
kāritrāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716974 (0.013):
asthāḥ pratipatterlakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717817 (0.013):
adhimuktibhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722139 (0.018):
asyopāyakauśalaprayogasya svarūpādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716861 (0.030):
8. prasthānapratipattiḥ / asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāmupavarṇitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717115 (0.032):
10. niryāṇapratipattiḥ / asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyak pradarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716526 (0.043):
pratipatterālambanānāṃ lakṣaṇaṃ bhedaḥ avadhiśceti trīṇyatra pratipādyante / / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ ālambanasvarūpaṃ pradarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718778 (0.048):
3. anupāyena dūratvam / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre kārikārdhena spaṣṭamullikhitam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719411 (0.050):
asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719606 (0.050):
ākārāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721800 (0.050):
7. nirvedhabhāgīyam / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre savistaraṃ pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715846 (0.053):
asya lakṣaṇam, bhedaḥ. avadhi, śravaṇaniyamaśceti sarvo viṣayaḥ / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pratipāditaḥ / tathāhi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721654 (0.054):
6. mokṣabhāgīyam / asya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717486 (0.054):
pratyekabuddhādhigamasya lakṣaṇādikaṃ sarvamabhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718387 (0.054):
atyantaviśuddhyākhyasya anāsravabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam / abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ suspaṣṭaṃ pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718926 (0.055):
mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sīmā bhavati / / 5. vipakṣaḥ / asya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayāṃ kārikayā suspaṣṭaṃ pratipāditam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718520 (0.055):
prayogaḥ, 8. samatā, 9. darśanamārgaśceti nava dharmāḥ sarvajñatopalakṣakā / iti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyaguktāḥ / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722940 (0.056):
lakṣaṇādikaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ savistaraṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717980 (0.056):
bhāvanāmārgādhimuktasya bodhisattvasya stutyādīnāṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715617 (0.058):
abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pradarśitāḥ / / cittotpādo 'vavādaśca nirvedhāṅgaṃ caturvidham /
ṣoḍhādhigamadharmasya pratipakṣaprahāṇayoḥ / / tayoḥ paryupayogasya prajñāyāḥ kṛpayā saha //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545466 (0.0):
4 pratipatterādhāraḥ / ṣoḍhādhigamadharmasya pratipakṣaprahāṇayoḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426038 (0.0):
pratipatterādhāramāha / ṣoḍhādhigamadharmasya pratipakṣaprahāṇayoḥ /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211621 (0.0):
tadvipakṣaparityāgaḥ sarvathā saṃparigrahaḥ // Abhs_1.36 // / ṣoḍhādhigamadharmasya pratipakṣaprahāṇayoḥ /
śiṣyāsādhāraṇatvasya parārthānukramasya ca /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545474 (0.0):
tayoḥ paryupayogasya prajñāyāḥ kṛpayā saha // Asa_1.38 // / śiṣyāsādhāraṇatvasya parārthānukramasya ca /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426045 (0.0):
tayoḥ paryupayogasya prajñāyāḥ kṛpayā saha // Abhis_1.38 // / śiṣyāsādhāraṇatvasya parārthānukramasya ca /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211629 (0.0):
tayoḥ paryupayogasya prajñāyāḥ kṛpayā saha // Abhs_1.37 // / śiṣyāsādhāraṇatvasya parārthānukramasya ca /
jñānasyāyatnavṛtteśca pratiṣṭhā gotramucyate //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545478 (0.0):
śiṣyāsādhāraṇatvasya parārthānukramasya ca / / jñānasyāyatnavṛtteśca pratiṣṭhā gotramucyate // Asa_1.39 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426049 (0.0):
śiṣyāsādhāraṇatvasya parārthānukramasya ca / / jñānasyāyatnavṛtteśca pratiṣṭhā gotramucyate // Abhis_1.39 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211633 (0.0):
śiṣyāsādhāraṇatvasya parārthānukramasya ca / / jñānasyāyatnavṛtteśca pratiṣṭhā gotramucyate // Abhs_1.38 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716473 (0.053):
parārthānukramasyādhāraḥ, jñānasyāyatnavṛtteścādhāra iti
(ka) lakṣaṇam / sāmānyato yo dharmadhātuḥ pariśodhitaḥ san bodhau pariṇamate, sa gotramiti
sambodhau pariṇamate, mahāyānapratipatteścādhāro bhavanti, sa
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716324 (0.042):
4. pratipatterādhāraḥ mahāyānapratipatterādhāraḥ prakṛtigotraṃ bhavati /
prakṛtigotramiti / / (kha) bhedaḥ / abhidhānadṛṣṭyā prakṛtigotraṃ paripuṣṭagotraṃ ceti dvau bhedau /
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11295374 (0.064):
atyantāparinirvāṇadharmā tu hetuhīno yasya parinirvāṇagotram eva nāsti | / prakṛtiparipuṣṭagotramāhātmye ślokaḥ |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4638454 (0.064):
yasya parinirvāṇagotrameva nāsti | / prakṛtiparipuṣṭagotramāhātmye ślokaḥ |
mahāyānapratipatterāśrayabhūtaṃ prakṛtisthaṃ gotram āśritadharmadṛṣṭyā
trayodaśavidha bhavati / idameva prakṛtigotraṃ / mahāyānasambhāramārgasyāpyādhāro bhavati /
ūṣma mūrdha kṣāntyagradharmākhyacaturvidhalaukikanirvedhabhāgīyānāmādhārāścatvāraḥ,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1949625 (0.028):
dharmānusāripratipannaka iti | ayaṃ labdhānātmajñāna / ūṣmamūrdhakṣāntyagradharmeṣusthito dharmamanusṛtya pratipadyate
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715367 (0.032):
bhavanti / / athavā ūṣmamūrdhakṣāntyagradharmākhyāḥ prayogamārgasya catvāraḥ,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716214 (0.032):
mahāyānaprayogamārgabhedāḥ / ūṣma mūrdha kṣāntyagradharmākhyāścaturnirvedhabhāgīyāḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426056 (0.052):
tatrādau tāvaccaturvidhalaukikanirvedhabhāgīyānāmutpādādhāraḥ / tato
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433345 (0.057):
buddhānumoditatvamiti eva ākāraḥ / yathākramaṃ / ūṣmamūrdhakṣāntyagradharmeṣvavasthito bodhisattvo 'nuttarabodherna
lokottaradarśanamārgamasyādhāra ekaḥ, lokottarabhāvanāmārgasyādhāra eka
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426061 (0.054):
tatrādau tāvaccaturvidhalaukikanirvedhabhāgīyānāmutpādādhāraḥ / tato / lokottaradarśanabhāvanāmārgayoḥ / tatastadutpattibalena
iti ṣaṭ prakṛtigotrāṇi / tataḥ pratipakṣapratipatterādhāraḥ, tataḥ
prahāṇapratipatterādhāraḥ, tadanantaraṃ pratipakṣapraheyānupalabdhyā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716321 (0.052):
vyākhyātam / / 4. pratipatterādhāraḥ mahāyānapratipatterādhāraḥ prakṛtigotraṃ bhavati /
tadutpādanirodhayuktavikalpāpagamasya vimuktimārgasyādhāraḥ, tataḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426089 (0.0):
samastapratipakṣotpādavipakṣanirodhayoḥ / tatastadanupalabdhyā / tadutpādanirodhayuktavikalpāpagamasya / tataṃ
prajñākaruṇayorādhāraḥ, śrāvakādyasādhāraṇadharmasyādhāraḥ,
parārthānukramasyādhāraḥ, jñānasyāyatnavṛtteścādhāra iti
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426133 (0.032):
nirnimittānābhogaparārthajñānasya cādhāraḥ / ayamevānukramaḥ / anenaiva / sarva puruṣārthāḥ sampadyante /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545475 (0.053):
śiṣyāsādhāraṇatvasya parārthānukramasya ca / / jñānasyāyatnavṛtteśca pratiṣṭhā gotramucyate // Asa_1.39 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716349 (0.053):
śiṣyāsādhāraṇatvasya parārthānukramasya ca / / jñānasyāyatnavṛtteśca pratiṣṭhā gotramucyate //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426046 (0.053):
śiṣyāsādhāraṇatvasya parārthānukramasya ca / / jñānasyāyatnavṛtteśca pratiṣṭhā gotramucyate // Abhis_1.39 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211630 (0.053):
śiṣyāsādhāraṇatvasya parārthānukramasya ca / / jñānasyāyatnavṛtteśca pratiṣṭhā gotramucyate // Abhs_1.38 //
prakṛtisthagotrasya trayodaśabhedā bhavanti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723277 (0.050):
ānupūrvikābhisamayastrayodaśavidha ityasya trayodaśa bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
(ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715294 (0.0):
sannāhapratipattirityete paryāyavācinaḥ / / (ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715436 (0.0):
trayodaśāsyānupūrvikābhisamayasya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthātaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719594 (1.788):
ākāradṛṣṭyā trisaptatyuttaraśatam, prayogadṛṣṭyā viṃśatiḥ bhedā bhavanti / / (gha) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717378 (0.022):
sākṣānnirdiṣṭāṅgānāṃ dṛṣṭyā sambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719308 (0.022):
svapnopamapariṇāmādisaptavidhakhyātijñānamiti daśa bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719398 (0.022):
jñātṛjñeyadharmānupalabdhiścaturvidhoktā vijñeyā / / (ga) avadhiḥ / sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasyāḥ"
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715140 (0.030):
māhāyānikāryasantatisthasarvaprajñopāyajñatā ceti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiṃ yāvat mārgajñatāyāḥ sīmā bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718915 (0.030):
māhāyāniko darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārgaśceti trayo bhedā / bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717564 (0.034):
darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārga iti trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārasya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723281 (0.039):
ānupūrvikābhisamayastrayodaśavidha ityasya trayodaśa bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715516 (0.057):
catvāro 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / buddhabhūmāveva kevalamayaṃ dharmakāyo bhavatīti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716846 (0.061):
/ evaṃ ṣaṭsu pāramitāsu ṣaṭ ṣaṭkānīti kṛtvā vistareṇa ṣaṭtriṃśad bhedā / bhavanti / / (ga) avadhiḥ / sambhāramārgīyabodhisattvamārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717462 (0.061):
(ga) avadhiḥ / darśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati / keṣāṃcana
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718184 (0.063):
mahāpuṇyodayātmako 'dhimātrapariṇāmanāmanaskāra iti dvādaśa bhedā bhavanti / (ga) avadhiḥ
antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati / viśeṣataśca
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717085 (0.0):
prayogamārgīyāgradharmāvasthāta ārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantaṃ bhavanti / āditaḥ pañcadaśa
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717383 (0.0):
sākṣānnirdiṣṭāṅgānāṃ dṛṣṭyā sambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719313 (0.0):
(ga) avadhiḥ / sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719403 (0.0):
(ga) avadhiḥ / sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasyāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719598 (0.0):
(gha) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722057 (0.0):
aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722251 (0.0):
aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasma sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716962 (0.015):
adhimukticaryābhūmikaprayogamārgīyoṣmāvasthāta ārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvaparyantamasyāḥ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716852 (0.022):
sambhāramārgīyabodhisattvamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvaparyantamasyāḥ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715296 (0.027):
(ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715403 (0.027):
mahāyānaprayogamārgīyoṣmaprayogamārabhya / antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715441 (0.027):
(ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthātaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721993 (0.030):
prayogamārgīyoṣmābhisamayamārabhya / antimakṣaṇāvasthitabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavatīti /
upariṣṭāt sākṣānnirdiṣṭaprayogamārgīyoṣmāvasthātaḥ prārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716958 (0.025):
adhimukticaryābhūmikaprayogamārgīyoṣmāvasthāta ārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717080 (0.060):
prayogamārgīyāgradharmāvasthāta ārabhya
antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya vyāptirbhavatīti jñeyam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717085 (0.015):
prayogamārgīyāgradharmāvasthāta ārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantaṃ bhavanti / āditaḥ pañcadaśa
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717381 (0.016):
sākṣānnirdiṣṭāṅgānāṃ dṛṣṭyā sambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719311 (0.016):
sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719401 (0.016):
sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasyāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719597 (0.016):
mahāyānasambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722055 (0.016):
aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722250 (0.016):
aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasma sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716959 (0.030):
adhimukticaryābhūmikaprayogamārgīyoṣmāvasthāta ārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvaparyantamasyāḥ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715297 (0.042):
mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715401 (0.042):
mahāyānaprayogamārgīyoṣmaprayogamārabhya / antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721990 (0.049):
prayogamārgīyoṣmābhisamayamārabhya / antimakṣaṇāvasthitabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavatīti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715439 (0.051):
mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthātaḥ / pūrvāvasthāparyantamasya sīmā bhavatīti /
5. pratipatterālambanam / pratipatterālambanānāṃ lakṣaṇaṃ bhedaḥ avadhiśceti trīṇyatra pratipādyante
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717754 (0.033):
bhāvanāmārgaṃḥ asya lakṣaṇam, bhedaḥ avadhiśceti trīṇyatrocyante /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715846 (0.034):
asya lakṣaṇam, bhedaḥ. avadhi, śravaṇaniyamaśceti sarvo viṣayaḥ / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pratipāditaḥ / tathāhi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722139 (0.034):
asyopāyakauśalaprayogasya svarūpādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāmupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716974 (0.036):
asthāḥ pratipatterlakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāṃ samyak pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716861 (0.037):
8. prasthānapratipattiḥ / asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāmupavarṇitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717115 (0.037):
10. niryāṇapratipattiḥ / asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyak pradarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719508 (0.039):
sarvākārābhisambodhamupalakṣayantīti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāmupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715617 (0.040):
niryāṇapratipattiriti daśa dharmāḥ sarvākārajñatāmupalakṣayantīti / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pradarśitāḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716330 (0.043):
tasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ varṇitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721207 (0.043):
kāritrāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714981 (0.044):
ekakṣaṇābhisambodhaḥ, dharmakāyaścetyaṣṭau padārthā abhisamayālaṅkāre / dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pradarśitāḥ / yathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717817 (0.049):
adhimuktibhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāṃ spaṣṭamādarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718520 (0.050):
prayogaḥ, 8. samatā, 9. darśanamārgaśceti nava dharmāḥ sarvajñatopalakṣakā / iti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyaguktāḥ / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716103 (0.057):
lakṣaṇa bheda avadhyālambanākārādayaḥ abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kāribhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716661 (0.062):
6. pratipattisamuddeśaḥ / asya lakṣaṇaṃ bhedaḥ avadhiriti trīṇi parijñātavyāni, tāni
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717583 (0.063):
mahānuśaṃsasya darśanāmārgasya lakṣaṇam, bhedaḥ, avadhiśceti trīṇi / parijñātavyānyatra saṃkṣepato nirūpyante / abhisamayālaṅkāre tatsvarūpaṃ
ālambanaṃ sarvadharmāste punaḥ kuśalādayaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545503 (0.0):
5 ālambanam / ālambanaṃ sarvadharmāste punaḥ kuśalādayaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426257 (0.0):
yathoktapratipattyādhārasya kimālambanamityāha / ālambanaṃ sarvadharmāste punaḥ kuśalādayaḥ /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211656 (0.0):
ālambanaṃ sarvadharmāste punaḥ kuśalādayaḥ / / laukikādhigamākhyāścaṃ ye ca lokettarā matāḥ // Abhs_1.40 //
laukikādhigamākhyāśca ye ca lokottarā matāḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545508 (0.0):
ālambanaṃ sarvadharmāste punaḥ kuśalādayaḥ / / laukikādhigamākhyāśca ye ca lokottarā matāḥ // Asa_1.41 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426260 (0.0):
ālambanaṃ sarvadharmāste punaḥ kuśalādayaḥ / / laukikādhigamākhyāśca ye ca lokottarā matāḥ // Abhis_1.41 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211658 (0.0):
ālambanaṃ sarvadharmāste punaḥ kuśalādayaḥ / / laukikādhigamākhyāścaṃ ye ca lokettarā matāḥ // Abhs_1.40 //
sāsravānāsravā dharmāḥ saṃskṛtāsaṃskṛtāśca ye /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545517 (0.0):
laukikādhigamākhyāśca ye ca lokottarā matāḥ // Asa_1.41 // / sāsravānāsravā dharmāḥ saṃskṛtāsaṃskṛtāśca ye /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426269 (0.0):
sāsravānasravā dharmāḥ saṃskṛtāsaṃskṛtāśca ye / / śiṣyasādhāraṇā dharmā ye cāsādhāraṇā muneḥ // Abhis_1.42 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211673 (0.0):
laukikādhigamākhyāścaṃ ye ca lokettarā matāḥ // Abhs_1.40 // / sāsravānāsravā dharmāḥ saṃskṛtāsaṃskṛtāśca ye /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032713 (0.022):
laukikalokottarā dharmā sāsravānāsravā saṃskṛtā asaṃskṛtā dharmās tatra
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1954986 (0.031):
apratighadharmāḥ sāsravadharmā anāsravadharmāḥ saṃskṛta dharmā
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18059605 (0.034):
// VAkK_1.3 // / sāsravānāsravā dharmāḥ saṃskṛtā mārgavarjitāḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803516 (0.039):
bodhisattvasya mahāsattvasyāryadharmāḥ, ye 'pi cānye laukikā vā lokottarā / vā dharmāḥ, sāsravā vā anāsravā vā saṃskṛtā vāsaṃskṛtā vā, anyatra
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044134 (0.040):
iti vā ima iti vā, ime dharmā laukikā ime lokottarā. evaṃ sāsravā vā / anāsravā vā. saṃskṛtā vā asaṃskṛtā vā. pṛthagjanadharmā vā yāvad
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15096729 (0.041):
ca laukikāś ca lokottarāś ca sāsravāś cānāsravāś ca saṃskṛtāś cāsaṃskṛtāś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9807503 (0.044):
bhūtakoṭir, evaṃ yāvan nānye laukikā lokottarāḥ sāsravā anāsravāḥ saṃskṛtā / asaṃskṛtā dharmā anyo dharmadhātur anyā tathatā anyā bhūtakoṭiḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9807446 (0.046):
evaṃ yāvad anye sarvadharmā laukikā vā lokottarā vā sāsravā vā anāsravā / vā, saṃskṛtā vā asaṃskṛtā vā dharmāḥ, anyo dharmadhātur anyā tathatā anyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9807575 (0.050):
bhūtakoṭir yāvan nānye sarvadharmā laukikā lokottarāḥ sāsravā anāsravāḥ / (PSP_6 8:72) saṃskṛtā asaṃskṛtā dharmāḥ nanyo dharmadhātur nānyā tathatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9807297 (0.052):
asthānayogena yāvat sarvadharmā laukikā vā lokottarā vā sāsravā vā / anāsravā vā saṃskṛtā vā asaṃskṛtā vā dharmā śūnyā iti asthānayogena, na hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17264727 (0.053):
bāhyādhyātmikā dharmā nirdiṣṭāḥ, evaṃ kuśalā dharmā evam akuśalā dharmāḥ / sāsravā anāsravā laukikā lokottarās sādhāraṇā asādhāraṇāḥ saṃskṛtā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113663 (0.059):
sāsravā anāsravāḥ laukikā lokottarāḥ sādhāraṇā asādhāraṇāḥ saṃskṛta / asaṃskṛtā dharmā nirdiṣṭāḥ, tan mā haiva bhagavatā dharmāṇāṃ dharmatā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254349 (0.061):
dharmā laukikā ime dharmā lokottarā, ime dharmāḥ sāsravā ime dharmā / anāsravā, ime dharmāḥ saṃskṛtā ime dharmā asaṃskṛtā, ime dharmāḥ sādhāraṇā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031230 (0.062):
kuśalā dharmā ime akuśalā dharmā ime sāsravā dharmā ime anāsravā dharmāḥ / yāvad ime saṃskṛtā dharmā ime asaṃskṛtā dharmāḥ.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11940152 (0.063):
sāsravā / na caivam anāsravā dharmā iti. na caivaṃ te bhūtānāṃ sthitaye yāpanāyai
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250952 (0.064):
prajñāpāramitāyāṃ sarvadharmā abhinnā laukikāś ca lokottarāś ca sādhāraṇāś / ca kuśalāś ca saṃskṛtāś cāsaṃskṛtāś ca śrāvakadharmāś ca
śiṣyasādhāraṇā dharmā ye cāsādhāraṇā muneḥ //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545520 (0.0):
sāsravānāsravā dharmāḥ saṃskṛtāsaṃskṛtāśca ye / / śiṣyasādhāraṇā dharmā ye cāsādhāraṇā muneḥ // Asa_1.42 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426272 (0.0):
sāsravānasravā dharmāḥ saṃskṛtāsaṃskṛtāśca ye / / śiṣyasādhāraṇā dharmā ye cāsādhāraṇā muneḥ // Abhis_1.42 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211675 (0.0):
sāsravānāsravā dharmāḥ saṃskṛtāsaṃskṛtāśca ye / / śiṣyasādhāraṇā dharmā ye cāsādhāranā muneḥ // Abhs_1.41 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24067488 (0.036):
ime tāvadaṣṭādaśa buddhānāmāveṇikā dharmā ucyante // / śiṣyasādhāraṇā anye dharmāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113663 (0.059):
sāsravā anāsravāḥ laukikā lokottarāḥ sādhāraṇā asādhāraṇāḥ saṃskṛta / asaṃskṛtā dharmā nirdiṣṭāḥ, tan mā haiva bhagavatā dharmāṇāṃ dharmatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250952 (0.064):
prajñāpāramitāyāṃ sarvadharmā abhinnā laukikāś ca lokottarāś ca sādhāraṇāś / ca kuśalāś ca saṃskṛtāś cāsaṃskṛtāś ca śrāvakadharmāś ca
(ka) lakṣaṇam / pratipatterjñeyatvamevālambanatvamiti lakṣaṇam /
(kha) bhedaḥ / ālambanamekādaśavidhaṃ bhavati / tathā hi kuśalākuśalāvyākṛtāni
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1329388 (0.061):
grahaṇaṃ pratipattir ity arthaḥ | / sā punaḥ kiṃ kuśalākuśalāvyākṛtety ata āha | / kuśalākuśalādvayā || 8d
kāyakarmādīni trīṇi, bālapṛthagjanasambaddhāḥ pañca skandhāḥ,
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426303 (0.0):
laukikādidvividhasyāvaśiṣṭāścattvāro bhedāḥ, yathāsaṃkhyaṃ / bālapṛthagjanasambaddhāḥ pañca skandhāḥ, sarvāryajanasaṃgṛhītāni catvāri
sarvāryajanasaṃgṛhītāni catvāri anāsravadhyānāni,
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426311 (0.0):
bālapṛthagjanasambaddhāḥ pañca skandhāḥ, sarvāryajanasaṃgṛhītāni catvāri
ātmadarśanāpratipakṣatvena pañcopādānaskandhāḥ, ātmadarśanapratipakṣatvena
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426319 (0.0):
bālapṛthagjanasambaddhāḥ pañca skandhāḥ, sarvāryajanasaṃgṛhītāni catvāri / dhyānāni, ātmadarśanāpratipakṣatvena pañcopādānaskandhāḥ /
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4531069 (0.047):
jātirdukhamityevamādi saṃvṛtisatyena dukham, laukikajñānaviṣayatvāt / / pañcopādānaskandhā duḥkhamiti paramārthasatyena dukham,
catvāryanāsravāṇi smṛtyupasthānāni, hetupratyayādhīnakāmādidhātusaṃgṛhītā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426326 (0.032):
taddarśanapratipakṣatvena catvāri smṛtyupasthānāni / hetupratyayādhīnāḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426311 (0.059):
bālapṛthagjanasambaddhāḥ pañca skandhāḥ, sarvāryajanasaṃgṛhītāni catvāri / dhyānāni, ātmadarśanāpratipakṣatvena pañcopādānaskandhāḥ /
bodhipakṣādayaṃ saṃskṛtāḥ (mārgasatyam),
kāraṇānapekṣadhātutrayāparyāpannatathatādayo 'saṃskṛtāḥ (nirodhasatyam),
sarvāryajanasantānaprabhavacaturdhyānādayo guṇāḥ,
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426336 (0.045):
kāmādidhātavaḥ / kāraṇānapekṣāḥ tathatā / sarvāryajanasantānaprabhavāni / caturdhyānāni / samyaksambuddhasantānodayadharmīṇi daśabalāni
samyaksambuddhasantānodayadharmidaśabalānyasādhāraṇānītyekādaśavidhamālambanam
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426344 (0.034):
caturdhyānāni / samyaksambuddhasantānodayadharmīṇi daśabalāni
(ga) avadhiḥ / adhigamānukrameṇa sarvadharmā yathāvadālambyanta iti nāstyālambanānāṃ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426349 (0.063):
ityevamadhigamānukrameṇa sarvadharmā yathāvadālambyanta
bhūmyavadhiriti jñeyam / / 6. pratipattisamuddeśaḥ / asya lakṣaṇaṃ bhedaḥ avadhiriti trīṇi parijñātavyāni, tāni
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715649 (0.061):
asya lakṣaṇam, bhedaḥ ālambanam, avadhiśceti catvāri jñātavyāni / / abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ sarva pratipāditam / tathāhi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716518 (0.062):
pratipatterālambanānāṃ lakṣaṇaṃ bhedaḥ avadhiśceti trīṇyatra pratipādyante
abhisamayālaṅkāre kārikayaikayā 'nayā nirdiṣṭāni / tathā hi / sarvasattvāgratācittaprahāṇādhigamatraye /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545532 (0.0):
sarvasattvāgratācittaprahāṇādhigamatraye /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426368 (0.0):
sarvasattvāgratā cittaprahāṇādhigamatraye /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211687 (0.0):
sarvasattvāgratā cittaprahāṇādhigamatraye / / tribhirmahattvairūddeśo vijñeyo 'ya svayaṃbhuvām // Abhs_1.42 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717290 (0.045):
dhyāmīkaraṇatādīnāṃ mārgajñatāṅgānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723767 (0.045):
asya svābhāvikakāyasyopapādanam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā kṛtam / / sarvākārāṃ viśuddhiṃ ye dharmāḥ prāptā nirāsravāḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718565 (0.045):
ubhayorlakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723501 (0.046):
asya svarūpādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā / suspaṣṭamupavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722337 (0.049):
asyoṣmaṇo mūrdhaprayogasya svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā / kārikayopadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723377 (0.049):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā parīdīpitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723429 (0.049):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā samyagabhihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723581 (0.049):
asyādvayalakṣaṇasya svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724098 (0.049):
kāyasyāsya nairmāṇikasya svarūpam abhisamayālaṅkāre kārikayā ekayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722584 (0.051):
asya agradharmākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayā pratipāditam / tathā hi / caturdvīpakasāhasradvitrisāhasrakopamaḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723701 (0.053):
vipākabhūtasya dharmakāyasya saṃkṣiptanirdeśaḥ abhisamayālaṅkāre ekayā / kārikayā paridīpitaḥ / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722070 (0.055):
prayogastāsya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā / 'bhihitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722483 (0.056):
asya nirūḍhyākhyamūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi / trisarvajñatvadharmāṇāṃ paripūriranuttarā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722409 (0.057):
asya mūrdhākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā / kārikayā paridīpitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716728 (0.057):
asyā lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayetthamupavarṇitam / yathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717674 (0.057):
bhāvanāmārgakāritrāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717981 (0.057):
bhāvanāmārgādhimuktasya bodhisattvasya stutyādīnāṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
tribhirmahattvairuddeśo vijñeyo 'rya svayambhuvām //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545536 (0.0):
sarvasattvāgratācittaprahāṇādhigamatraye / / tribhirmahattvairuddeśo vijñeyo 'yaṃ svayambhuvām // Asa_1.43 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426372 (0.0):
sarvasattvāgratā cittaprahāṇādhigamatraye / / tribhirmahattvairuddeśo vijñeyo 'yaṃ svayambhuvām // Abhis_1.43 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211689 (0.047):
sarvasattvāgratā cittaprahāṇādhigamatraye / / tribhirmahattvairūddeśo vijñeyo 'ya svayaṃbhuvām // Abhs_1.42 //
(ka) lakṣaṇam / pratipattau pratiṣṭhitasya bodhisattvasya svalakṣyameva
pratipattisamuddeśa iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / sarvasattvāgratācittamahattvam, prahāṇamahattvam, adhigamamahattvaṃ ceti
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426397 (0.0):
sarvasattva (rāśi) akhilasattva (nikāya) agratācittamahattvaṃ / prahāṇamahattvamadhigamamahattvañcādhikṛtya pratipattau
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435445 (5.960):
tathāgatādyupadeśasāpekṣatvena parapratyayagāmitve, / sarvasattvāgratācittamahattvādyapravṛttatvena uddeśanivṛtau,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6938376 (5.960):
17204 kārayitavyā/ tenocyate bodhisattvo mahāsattvaḥ// [iti / sarvasattvāgratācitta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 760199 (5.960):
mahāsattvaḥ iti sarvasattvāgratācittamahattvam atha khalv āyuṣmān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15098134 (5.960):
iti sarvasattvāgratācittamahattvam
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859096 (0.047):
sattvarāśeragratāsaṃpādanam / sattvarāśimahattayā prahāṇamahattayā / adhigamamahattayā ca mahat / itīdamuddeśaniryāṇam //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545526 (0.050):
6 samuddeśaḥ / sarvasattvāgratācittaprahāṇādhigamatraye /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426363 (0.063):
tādṛśālambanapratipatteḥ kaḥ samuddeśa iti samuddeśamāha / sarvasattvāgratā cittaprahāṇādhigamatraye /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716674 (0.064):
sarvasattvāgratācittaprahāṇādhigamatraye /
trayo 'syabhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / buddhabhūmāveva kevalamayaṃ samuddeśo niṣpanno bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715520 (0.0):
catvāro 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / buddhabhūmāveva kevalamayaṃ dharmakāyo bhavatīti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722560 (0.038):
mṛmumadhyādhimātrabhedenāsya kṣāntyākhyamūrdhaprayogasya trayo bhedā / bhavanti / / (ga) avadhiḥ / yathā māhāyānikāyāḥ prayogamārgīyāyāḥ kṣānteravadhistathā asyāpi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715471 (0.044):
vyāvṛtyā 'sya catvāro bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724003 (0.049):
sarvākārajñatā ceti dharmākāyo 'bhidhīyate // / (ga) avadhiḥ / buddhabhūmāveva jñānadharmakāyo bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715081 (0.051):
(ga) avadhiḥ / buddhabhūmāveva kevalaṃ sarvākārajñatā bhavati /
7. sannāhapratipattiḥ / asyā lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayetthamupavarṇitam / yathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717676 (0.0):
bhāvanāmārgakāritrāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717983 (0.0):
bhāvanāmārgādhimuktasya bodhisattvasya stutyādīnāṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718213 (0.0):
anumodanāmanaskārasya lakṣaṇabhedādayo 'bhisamayālaṅkāre ekayaiva
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718295 (0.0):
anāsravasya abhinirhārabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayā pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718565 (0.0):
ubhayorlakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721656 (0.0):
asya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722409 (0.0):
asya mūrdhākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722483 (0.0):
asya nirūḍhyākhyamūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722583 (0.0):
asya agradharmākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayā pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717290 (0.018):
dhyāmīkaraṇatādīnāṃ mārgajñatāṅgānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722069 (0.021):
prayogastāsya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723503 (0.021):
asya svarūpādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722006 (0.026):
asya samatāprayogasya lakṣaṇādim abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724098 (0.027):
kāyasyāsya nairmāṇikasya svarūpam abhisamayālaṅkāre kārikayā ekayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722338 (0.031):
asyoṣmaṇo mūrdhaprayogasya svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā / kārikayopadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723377 (0.031):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā parīdīpitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723429 (0.031):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā samyagabhihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723583 (0.031):
asyādvayalakṣaṇasya svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717394 (0.036):
śrāvakamārgādhigamasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre agholikhitayaikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723767 (0.042):
asya svābhāvikakāyasyopapādanam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā kṛtam / / sarvākārāṃ viśuddhiṃ ye dharmāḥ prāptā nirāsravāḥ /
dānādau ṣaḍvidhe teṣāṃ pratyekaṃ saṃgraheṇa yā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545547 (0.0):
7 sannāhapratipattiḥ / dānādau ṣaḍvidhe teṣāṃ pratyekaṃ saṃgraheṇa yā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426468 (0.0):
vīryarūpatayā sannāhapratipattiṃ prathamāmāha / dānādau ṣaḍvidhe teṣāṃ pratyekaṃ saṃgraheṇa yā /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211700 (0.016):
tribhirmahattvairūddeśo vijñeyo 'ya svayaṃbhuvām // Abhs_1.42 // / dānādau ṣaḍvidha teṣāṃ pratyekaṃ saṃgraheṇa yā /
sannāhapratipattiḥ sā ṣaḍbhiḥ ṣaṭkairyathoditāḥ // / pratipatterlakṣaṇam
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545550 (0.0):
dānādau ṣaḍvidhe teṣāṃ pratyekaṃ saṃgraheṇa yā / / sannāhapratipattiḥ sā ṣaḍbhiḥ ṣaṭkairyathoditā // Asa_1.44 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211702 (0.022):
dānādau ṣaḍvidha teṣāṃ pratyekaṃ saṃgraheṇa yā / / saṃnāhapratipattiḥ sā ṣaḍbhiḥ ṣaṭkairyathodithā // Abhs_1.43 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426471 (0.043):
dānādau ṣaḍvidhe teṣāṃ pratyekaṃ saṃgraheṇa yā / / sannāhapratipattiḥ ṣā ṣaḍbhiḥ ṣaṭkairyathoditā // Abhis_1.44 //
mahāyānacittotpādamāśritya anuttarasamyaksaṃmbodhiniṣpattaye yā
trisarvajñatāviṣaye sāmānyena śukladharmādhiṣṭhānā,
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426431 (0.0):
ityevaṃ pratipattyādhārādīn abhidhāya kiñca tatsvarūpamiti cet? sā / trisarvajñatāviṣaye sāmānyena śukladharmādhiṣṭhānā,
sarvākārābhisambodhādau caturvidhe 'bhisamaye pratyabhisamayaṃ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426438 (0.0):
trisarvajñatāviṣaye sāmānyena śukladharmādhiṣṭhānā, / sarvākārābhisambodhādau caturvidhe 'bhisamaye pratyabhisamayaṃ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432960 (0.024):
lokottaradarśanabhāvanāmārgādhigamaḥ / sarvākārābhisambodhādau tu trividhe
ṣaṭpāramitādhiṣṭhānā ca kriyā, sā mahāyānapratipatterlakṣaṇam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426441 (0.0):
sarvākārābhisambodhādau caturvidhe 'bhisamaye pratyabhisamayaṃ / ṣaṭpāramitādhiṣṭhānā ca kriyā paripattiḥ / evaṃ yathāvat
pratipattibhedaḥ / iyaṃ mahāyānapratipattiścaturvidhā bhavati, yathā sannāhapratipattiḥ,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715605 (0.031):
mahāyānapratipattyālambanam, 6. mahāyānapratipattisamuddeśaḥ, 7. / sannāhapratipattiḥ, 8. prasthānapratipattiḥ, 9. sambhārapratipattiḥ, 10.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715593 (0.061):
avavādaḥ, 3. nirvadhāṅgam, 4. mahāyānapratipattyādhāraḥ, 5. / mahāyānapratipattyālambanam, 6. mahāyānapratipattisamuddeśaḥ, 7.
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28804874 (0.064):
ānuttaryasya piṇḍārthaḥ / samāsatas trividham ānuttaryaṃ pratipattiḥ (/) / pratipattyādhāraḥ pratipattiphalaṃ caiva / sā ca pratipattir yādṛśī paramā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716906 (0.064):
prasthitikriyā prasthānapratipatterlakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / seyaṃ prasthānapratipattirnavavidhā jñeyā, tathā hi
prasthānapratipattiḥ, sambhārapratipattiḥ, niryāṇapratipattiśceti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715607 (0.0):
mahāyānapratipattyālambanam, 6. mahāyānapratipattisamuddeśaḥ, 7. / sannāhapratipattiḥ, 8. prasthānapratipattiḥ, 9. sambhārapratipattiḥ, 10.
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859019 (0.051):
śrotaāpattiphalādīnāmanupalambhaḥ / iti pratipakṣasaṃbhāraḥ / samāptā ca / saṃbhārapratipattiḥ // / niryāsyatītyetena niryāṇapratipattiḥ prastāvitā / tāmadhikṛtya śāstram
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426606 (0.057):
samyagvyavasthitilakṣaṇā hi samastamahāyānadharmākramaṇasvabhāvā / prasthānapratipattiḥ navadhā / / 9 sambhārapratipattiḥ
(ka) sannāhapratipatterlakṣaṇam / ṣaṭpāramitāsu pratipāramitāṃ ṣaṭpāramitāsaṃgrāhikayā prajñayopāttaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094175 (0.037):
medhā prajñā, ṣaṭpāramitās trāṇaṃ, ṣaṭparamitāḥ śaraṇaṃ, ṣaṭpāramitā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723237 (0.042):
sarvākārajñatāditrisarvajñatākārān adhigatān anupūrvīkṛtya / prajñābhāvanayopāttaḥ sattvayogaḥ ānupūrvikaprayoga iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715606 (0.054):
mahāyānapratipattyālambanam, 6. mahāyānapratipattisamuddeśaḥ, 7. / sannāhapratipattiḥ, 8. prasthānapratipattiḥ, 9. sambhārapratipattiḥ, 10.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109381 (0.056):
mahāsattvasya kuśalamūlaṃ vivardhiṣyante, kuśalamūlair vivardhamānai / ṣaṭpāramitāḥ paripūrayiṣyati ṣaṭpāramitā paripūrya sarvākārajñām
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720438 (0.056):
uddhaṭitajñavipañcitajñatvam, sūtrādidharmābhijñānabhijñatvam, / ṣaṭpāramitāsamanvāgamāsamanvāgamāviti daśa /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28697575 (0.058):
trikṣāntyavatāraparamasaṃjñinā, na ṣaṭpāramitāparipūriprasrabdhena, na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109344 (0.061):
avivardhamānai kathaṃ ṣaṭpāramitā paripūrayiṣyante, ṣaḍbhiḥ pāramitābhir
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715243 (0.064):
trisarvajñatākārāṇāṃ bhāvanāmayyā prajñayopāttaḥ sattvayogaḥ / sarvākārābhisambodha iti lakṣaṇam /
sattvayogaḥ sannāhapratipatterlakṣaṇam / sannāhapratipattiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723237 (0.055):
sarvākārajñatāditrisarvajñatākārān adhigatān anupūrvīkṛtya / prajñābhāvanayopāttaḥ sattvayogaḥ ānupūrvikaprayoga iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715243 (0.061):
trisarvajñatākārāṇāṃ bhāvanāmayyā prajñayopāttaḥ sattvayogaḥ / sarvākārābhisambodha iti lakṣaṇam /
bodhisattvamārga ityanarthāntaram / / (kha) bhedaḥ / dānapāramitāsannāhapratipattimārabhya prajñāpāramitāsannāhapratipattiṃ
yāvat ṣaḍ bhedā bhavanti / dāne 'pi dānaṃ śīlamityādiṣaṭpāramitā bhavanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621869 (0.047):
ṣaṭ pāramitā upapatsyante, te ṣaṭpāramitāsu yathopadiṣṭāsu pravartamānās
(ga) avadhiḥ / sambhāramārgīyabodhisattvamārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716489 (0.043):
prakṛtisthagotrasya trayodaśabhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717378 (0.043):
sākṣānnirdiṣṭāṅgānāṃ dṛṣṭyā sambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719308 (0.043):
svapnopamapariṇāmādisaptavidhakhyātijñānamiti daśa bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719398 (0.043):
sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasyāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719594 (0.043):
(gha) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723278 (0.057):
ānupūrvikābhisamayastrayodaśavidha ityasya trayodaśa bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / sambhāramārgamārabhya ekakṣaṇābhisambodhāt
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715292 (0.061):
(ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715434 (0.061):
trayodaśāsyānupūrvikābhisamayasya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthātaḥ
antimakṣaṇasthabodhisattvaparyantamasyāḥ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716963 (0.0):
adhimukticaryābhūmikaprayogamārgīyoṣmāvasthāta ārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvaparyantamasyāḥ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716493 (0.022):
mahāyānasambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati / viśeṣataśca
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717382 (0.022):
sākṣānnirdiṣṭāṅgānāṃ dṛṣṭyā sambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719312 (0.022):
sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719598 (0.022):
mahāyānasambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722056 (0.022):
aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717084 (0.042):
prayogamārgīyāgradharmāvasthāta ārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantaṃ bhavanti / āditaḥ pañcadaśa
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719402 (0.042):
sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasyāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722251 (0.042):
aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasma sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715402 (0.056):
antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716507 (0.056):
upariṣṭāt sākṣānnirdiṣṭaprayogamārgīyoṣmāvasthātaḥ prārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya vyāptirbhavatīti jñeyam /
8. prasthānapratipattiḥ / asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāmupavarṇitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717115 (0.0):
10. niryāṇapratipattiḥ / asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyak pradarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716331 (0.030):
4. pratipatterādhāraḥ mahāyānapratipatterādhāraḥ prakṛtigotraṃ bhavati / / tasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ varṇitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721208 (0.032):
kāritrāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716526 (0.037):
pratipatterālambanānāṃ lakṣaṇaṃ bhedaḥ avadhiśceti trīṇyatra pratipādyante / / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ ālambanasvarūpaṃ pradarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722139 (0.037):
asyopāyakauśalaprayogasya svarūpādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāmupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716974 (0.041):
asthāḥ pratipatterlakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāṃ samyak pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717817 (0.041):
adhimuktibhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāṃ spaṣṭamādarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718520 (0.043):
prayogaḥ, 8. samatā, 9. darśanamārgaśceti nava dharmāḥ sarvajñatopalakṣakā / iti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyaguktāḥ / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715617 (0.047):
niryāṇapratipattiriti daśa dharmāḥ sarvākārajñatāmupalakṣayantīti / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pradarśitāḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719507 (0.047):
sarvākārābhisambodhamupalakṣayantīti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāmupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715846 (0.052):
asya lakṣaṇam, bhedaḥ. avadhi, śravaṇaniyamaśceti sarvo viṣayaḥ / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pratipāditaḥ / tathāhi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714981 (0.056):
ekakṣaṇābhisambodhaḥ, dharmakāyaścetyaṣṭau padārthā abhisamayālaṅkāre / dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pradarśitāḥ / yathā / prajñāpāramitāṣṭābhiḥ padārthaiḥ samudīritā /
dhyānārūpyeṣu dānādau mārge maitryādikeṣu ca /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545562 (0.0):
8 prasthānapratipattiḥ / dhyānārūpyeṣu dānādau mārge maitryādikeṣu ca /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211714 (0.0):
dyānārūpyeṣu dānādau mārge maitryādikeṣu ca /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426550 (0.038):
dhyānārūpyeṣu dānādau mārgai maitryādikeṣu ca /
gatopalambhayoge ca trimaṇḍalaviśuddhiṣu //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545568 (0.0):
dhyānārūpyeṣu dānādau mārge maitryādikeṣu ca / / gatopalambhayoge ca trimaṇḍalaviśuddhiṣu // Asa_1.45 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426558 (0.0):
dhyānārūpyeṣu dānādau mārgai maitryādikeṣu ca / / gatopalambhayoge ca trimaṇḍalaviśuddhiṣu // Abhis_1.45 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211720 (0.0):
dyānārūpyeṣu dānādau mārge maitryādikeṣu ca / / gatopalambhayoge ca trimaṇḍalaviśuddhiṣu // Abhs_1.44 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716929 (0.062):
āryamārgeṣu prasthānam, caturapramāṇeṣu prasthānam, anupalambhayoge / prasthānam, trimaṇḍalaviśuddhiṣu prasthānam,
uddeśe ṣaṭsvabhijñāsu sarvākārajñatānaye /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545577 (0.0):
gatopalambhayoge ca trimaṇḍalaviśuddhiṣu // Asa_1.45 // / uddeśe ṣaṭsvabhijñāsu sarvākārajñatānaye /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426565 (0.0):
gatopalambhayoge ca trimaṇḍalaviśuddhiṣu // Abhis_1.45 // / uddeśe ṣaṭsvabhijñāsu sarvākārajñatānaye /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211729 (0.0):
gatopalambhayoge ca trimaṇḍalaviśuddhiṣu // Abhs_1.44 // / uddeśe ṣaṭsvabhijñāsu sarvākārajñatānaye /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546957 (0.041):
jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñatānaye // Asa_4.22 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432150 (0.041):
jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñatānaye // Abhis_4.22 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213026 (0.041):
jñānalakṣaṇamityuktaṃ sarvākārajñatānaye // Abhs_4.22 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428532 (0.052):
aprāṇivadhamārabhya sarvākārajñatānaye // Abhis_2.15 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863601 (0.052):
apramāṇi (aprāṇi) vadhamārabhya sarvākārajñatā naye // 2 15 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7864953 (0.052):
'aprāṇivadhamārabhya sarvākārajñatā naye /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546194 (0.052):
aprāṇivadhamārabhya sarvākārajñatānaye // Asa_2.15 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212315 (0.052):
aprāṇivadhamārabhya sarvākārajñatānaye // Abhs_2.15 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909830 (0.055):
08910 mitāyāṃ carantaḥ ṣaṭsu pāramitāsu sthitvā sarvākārajñatāpanthāanaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732164 (0.055):
śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ ṣaṭsu / pāramitāsu sthitvā sarvākārajñatāpanthāanaṃ śodhayanti atyantaśūnyatām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037970 (0.055):
mahāsatvāṣ ṣaṭsu pāramitāsu sthitvā sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072729 (0.055):
ṣaṭsu pāramitāsu sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti,
prasthānapratipajjñeyā mahāyānādhirohiṇī // / (ka) lakṣaṇam
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545580 (0.0):
uddeśe ṣaṭsvabhijñāsu sarvākārajñatānaye / / prasthānapratipajjñeyā mahāyānādhirohiṇī // Asa_1.46 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211732 (0.0):
uddeśe ṣaṭsvabhijñāsu sarvākārajñatānaye / / prasthānapratipajjñeyā mahāyānādhirohiṇī // Abhs_1.45 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426567 (0.021):
uddeśe ṣaṭsvabhijñāsu sarvākārajñatānaye / / prasthānapratipajjñeyā mahāyānādhirohiṇo // Abhis_1.46 //
bhāvanāpradhānayā pratipattyā mahāyāne hetvātmake phalātmake vā dharme
prasthitikriyā prasthānapratipatterlakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717157 (0.038):
niryāṇapratipattiriti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / niryāṇapratipattiḥ seyamaṣṭavidhātmikā bhavati / tadyathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717016 (0.046):
ātmanaḥ phalabhūtāṃ mahābodhiṃ yā sākṣāt pradadāti tādṛśī kriyā / sambhārapratipattiriti lakṣaṇam / / (kha) bhedaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716777 (0.064):
ṣaṭpāramitādhiṣṭhānā ca kriyā, sā mahāyānapratipatterlakṣaṇam / / pratipattibhedaḥ / iyaṃ mahāyānapratipattiścaturvidhā bhavati, yathā sannāhapratipattiḥ,
seyaṃ prasthānapratipattirnavavidhā jñeyā, tathā hi / dhyānārūpyasamāpattiṣu prasthānam, dānādiṣaṭpāramitāsu prasthānam,
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426572 (0.059):
prasthānapratipajjñeyā mahāyānādhirohiṇo // Abhis_1.46 // / dhyānārūpyasamāpatti dānādiṣaṭpāramitā darśanabhāvanāśaikṣaviśeṣamārga caturapramāṇa anupalambhayoga sarvavastutrimaṇḍalaviśuddhi uddeśa ṣaḍabhijñā sarvākārajñatāsu
āryamārgeṣu prasthānam, caturapramāṇeṣu prasthānam, anupalambhayoge
prasthānam, trimaṇḍalaviśuddhiṣu prasthānam, / sarvasattvāgratāditrividhoddeśeṣu prasthānam, ṣaḍbhijñāsu prasthānam,
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211718 (0.060):
gatopalambhayoge ca trimaṇḍalaviśuddhiṣu // Abhs_1.44 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545565 (0.062):
gatopalambhayoge ca trimaṇḍalaviśuddhiṣu // Asa_1.45 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716873 (0.062):
gatopalambhayoge ca trimaṇḍalaviśuddhiṣu //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426554 (0.062):
gatopalambhayoge ca trimaṇḍalaviśuddhiṣu // Abhis_1.45 //
sarvākārajñatāyāṃ prasthānamiti / / (ga) avadhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929378 (0.033):
14815 śikṣamāṇaḥ śāriputra {bodhisattvo} mahāsattvaḥ {prajñāpāramitāyāṃ na / śikṣate/ sarvākārajñatāyāṃ na niryāsyati}/ bhagavān āha/ iha śāiputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929460 (0.033):
{bodhisattvo} mahāsattvaḥ {prajñāpāramitāyāṃ na śikṣate/ sarvākārajñatāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929475 (0.033):
na śikṣate/ sarvākārajñatāyāṃ na niryāsyati}/ bhagavān āha/ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929490 (0.033):
14822 śāriputra {bodhisattvo} mahāsattvaḥ {prajñāpāramitāyāṃ na śikṣate/ / sarvākārajñatāyāṃ na niryāsyati}// [iti tatraiva ṣaṣṭa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6955774 (0.033):
traidhātukāt {{niryāsyati na sarvākārajñatāyāṃ sthāsyati/}} tat kasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6955961 (0.033):
na sarvākārajñatāyāṃ sthāsyati/ evaṃ na cakṣurvijñānaśūnyatā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6955993 (0.033):
kāyavijñānaśūnyatā na manovijñānaśūnyatā traidhātukān niryāsyati na / sarvākārajñatāyāṃ sthāsyati/ evaṃ na cakṣuḥsaṃsparśaśūnyatā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6956025 (0.033):
na sarvākārajñatāyāṃ sthāsyati/ evaṃ na cakṣuḥsaṃsparśavedayitaśūnyatā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6956257 (0.033):
22623 na sarvākārajñatāyāṃ sthāsyati/ evaṃ na marīcyāḥ svabhāvaḥ {{na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6956286 (0.033):
22624 gatanirmitasya svabhāvas traidhātukāt {niryāsyati na / sarvākārajñatāyāṃ sthāsyati/} tat kasya hetoḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6956463 (0.033):
22712 svabhāvo na sa traidhātukān niryāsyati na sarvākārajñatāyāṃ / sthāsyati/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6956584 (0.033):
22723 na sarvākārajñatāyāṃ sthāsyati/ tat kasya hetoḥ/ tathā hi subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6956796 (0.033):
22813 na sarvākārajñatāyāṃ sthāsyati/ tat kasya hetoḥ/ tathā hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6956830 (0.033):
22817 na sarvākārajñatāyāṃ sthāsyati/ acalitaṃ tad yānam// [iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17263914 (0.042):
sarvākārajñatāyām abhiniviṣṭo, rūpaṃ manyate rūpam upalabhate, vedanāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929365 (0.042):
14814 prajñāpāramitāyāṃ śikṣate sarvākārajñatāyāṃ niryāsyati/ bhagavān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929512 (0.042):
14902 yathā śikāamāṇaḥ sarvākārajñatāyāṃ niryāsyati/ bhagavān āha/ yadā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15101399 (0.044):
mahāsattvo mahāyānasamārūḍha ity ucyate. / iti sarvākārajñatāprasthānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6957798 (0.046):
23109 dharmāṇāṃ mahāyānena sarvākārajñatāyāṃ niryāsyati// [iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941638 (0.046):
18509 yāvat sarvākārajñatām anuprāpnoti// [iti abhijñāprasthānam//]
adhimukticaryābhūmikaprayogamārgīyoṣmāvasthāta ārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716505 (0.025):
upariṣṭāt sākṣānnirdiṣṭaprayogamārgīyoṣmāvasthātaḥ prārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717083 (0.047):
prayogamārgīyāgradharmāvasthāta ārabhya
antimakṣaṇasthabodhisattvaparyantamasyāḥ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716853 (0.0):
sambhāramārgīyabodhisattvamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvaparyantamasyāḥ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716493 (0.015):
mahāyānasambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati / viśeṣataśca
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717085 (0.015):
prayogamārgīyāgradharmāvasthāta ārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantaṃ bhavanti / āditaḥ pañcadaśa
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717382 (0.015):
sākṣānnirdiṣṭāṅgānāṃ dṛṣṭyā sambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719312 (0.015):
sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719402 (0.015):
sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasyāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719598 (0.015):
mahāyānasambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722056 (0.015):
aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722251 (0.015):
aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasma sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716507 (0.030):
upariṣṭāt sākṣānnirdiṣṭaprayogamārgīyoṣmāvasthātaḥ prārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya vyāptirbhavatīti jñeyam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715296 (0.038):
mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715402 (0.038):
mahāyānaprayogamārgīyoṣmaprayogamārabhya / antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721990 (0.041):
prayogamārgīyoṣmābhisamayamārabhya / antimakṣaṇāvasthitabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavatīti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715438 (0.054):
mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthātaḥ / pūrvāvasthāparyantamasya sīmā bhavatīti /
9. sambhārapratipattiḥ / asthāḥ pratipatterlakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717817 (0.0):
adhimuktibhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716330 (0.013):
4. pratipatterādhāraḥ mahāyānapratipatterādhāraḥ prakṛtigotraṃ bhavati / / tasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ varṇitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717115 (0.014):
asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyak pradarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721208 (0.019):
kāritrāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722139 (0.022):
asyopāyakauśalaprayogasya svarūpādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāmupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718779 (0.024):
3. anupāyena dūratvam / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre kārikārdhena spaṣṭamullikhitam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721800 (0.025):
7. nirvedhabhāgīyam / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre savistaraṃ pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718523 (0.026):
prayogaḥ, 8. samatā, 9. darśanamārgaśceti nava dharmāḥ sarvajñatopalakṣakā / iti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyaguktāḥ / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722480 (0.026):
asya nirūḍhyākhyamūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722737 (0.026):
asya bhāvanāmārgākhyasya mūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre navabhiḥ kārikābhiḥ savistaramabhihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717486 (0.027):
pratyekabuddhādhigamasya lakṣaṇādikaṃ sarvamabhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719015 (0.027):
asya lakṣaṇabhedādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719184 (0.027):
asya lakṣaṇabhedādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre sārdhadvayena
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719606 (0.032):
ākārāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719411 (0.034):
9. darśanamārgaḥ / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722067 (0.034):
prayogastāsya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718387 (0.035):
atyantaviśuddhyākhyasya anāsravabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam / abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ suspaṣṭaṃ pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722664 (0.036):
asya darśanamārgākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / savistaraṃ aṣṭādaśabhiḥ kārikābhiḥ pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720981 (0.037):
viśeṣalakṣaṇānāṃ ṣoḍaśānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720128 (0.039):
guṇānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre kārikārdhenopadarśitam /
kārikābhyāṃ samyak pratipāditam / tathā hi / dayā dānādikaṃ ṣaṭkaṃ śamathaḥ savidarśanaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545591 (0.0):
9 sambhārapratipattiḥ / dayā dānādikaṃ ṣaṭkaṃ śamathaḥ savidarśanaḥ /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211741 (0.0):
prasthānapratipajjñeyā mahāyānādhirohiṇī // Abhs_1.45 // / dayā dānādikaṃ ṣaṭkaṃ śamathaḥ savidarśanaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426616 (0.015):
dayā dānādhikaṃ ṣaṭkaṃ śamathaḥ savidarśanaṃ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717115 (0.017):
asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyak pradarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721208 (0.020):
kāritrāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718522 (0.030):
prayogaḥ, 8. samatā, 9. darśanamārgaśceti nava dharmāḥ sarvajñatopalakṣakā / iti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyaguktāḥ / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715846 (0.031):
asya lakṣaṇam, bhedaḥ. avadhi, śravaṇaniyamaśceti sarvo viṣayaḥ / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pratipāditaḥ / tathāhi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716525 (0.036):
pratipatterālambanānāṃ lakṣaṇaṃ bhedaḥ avadhiśceti trīṇyatra pratipādyante / / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ ālambanasvarūpaṃ pradarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722139 (0.037):
asyopāyakauśalaprayogasya svarūpādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāmupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716861 (0.042):
asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāmupavarṇitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715617 (0.042):
abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pradarśitāḥ / / cittotpādo 'vavādaśca nirvedhāṅgaṃ caturvidham /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719507 (0.044):
sarvākārābhisambodhamupalakṣayantīti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāmupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716330 (0.045):
tasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ varṇitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717817 (0.048):
adhimuktibhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāṃ spaṣṭamādarśitam / tathā hi
yuganaddhaśca yo mārgaṃ upāye yacca kauśalam //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426623 (0.0):
dayā dānādhikaṃ ṣaṭkaṃ śamathaḥ savidarśanaṃ / / yuganaddhaśca yo mārgaṃ upāye yacca kauśalam // Abhis_1.47 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545595 (0.024):
dayā dānādikaṃ ṣaṭkaṃ śamathaḥ savidarśanaḥ / / yuganaddhaśca yo mārga upāye yacca kauśalam // Asa_1.47 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211745 (0.024):
dayā dānādikaṃ ṣaṭkaṃ śamathaḥ savidarśanaḥ / / yuganaddhaśca yo mārga upāye yacca kauśalam // Abhs_1.46 //
jñānaṃ puṇyaṃ ca mārgaśca dhāraṇī bhūmayo daśa /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545605 (0.0):
yuganaddhaśca yo mārga upāye yacca kauśalam // Asa_1.47 // / jñānaṃ puṇyaṃ ca mārgaśca dhāraṇī bhūmayo daśa /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426629 (0.0):
yuganaddhaśca yo mārgaṃ upāye yacca kauśalam // Abhis_1.47 // / jñānaṃ puṇyaṃ mārgaśca dhāraṇī bhūmayo daśa /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211755 (0.0):
yuganaddhaśca yo mārga upāye yacca kauśalam // Abhs_1.46 // / jñānaṃ puṇyaṃ ca mārgaśca dhāraṇī bhūmayo daśa /
pratipakṣaśca vijñeyaḥ sambhārapratipatkramaḥ // / (ka) lakṣaṇam
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545608 (0.0):
jñānaṃ puṇyaṃ ca mārgaśca dhāraṇī bhūmayo daśa / / pratipakṣaśca vijñeyaḥ sambhārapratipatkramaḥ // Asa_1.48 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426632 (0.0):
jñānaṃ puṇyaṃ mārgaśca dhāraṇī bhūmayo daśa / / pratipakṣaśca vijñeyaḥ sambhārapratipatkramaḥ // Abhis_1.48 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211758 (0.016):
jñānaṃ puṇyaṃ ca mārgaśca dhāraṇī bhūmayo daśa / / pratipakṣaśca vijñeyaḥ saṃbhārapratipatkramaḥ // Abhs_1.47 //
ātmanaḥ phalabhūtāṃ mahābodhiṃ yā sākṣāt pradadāti tādṛśī kriyā
sambhārapratipattiriti lakṣaṇam / / (kha) bhedaṃ / asyāḥ sambhārapratipatteḥ saptadaśa bhedā bhavanti / yathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716906 (0.046):
prasthitikriyā prasthānapratipatterlakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
mahākaruṇāsambhāraḥ, dānasambhāraḥ, śīlasambhāraḥ, kṣāntisambhāraḥ,
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11845333 (0.052):
mahārghatvaṃ punaḥprāptaprakāmaprakarṣāvasthaiḥ puṇyajñānobhayasambhāraiḥprāpyatvāt / tatra puṇyasambhāro dānaśīlakṣāntipāramitāstisraḥ
vīryasambhāraḥ, dhyānasambhāraḥ, prajñāsambhāraḥ, śamathasambhāraḥ,
vidarśanāsambhāraḥ, yuganaddhasambhāraḥ, upāyakauśalasambhāraḥ,
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9572131 (0.051):
tatraiva tattve cittam utpādyate tadābhogaśithilīkaraṇād upekṣaṇiyam / / tadā ca śamathavipaśyanāyuganaddhavāhī mārgoniṣpanno veditavyaḥ /
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9565555 (0.058):
paripūryānuttaraṃ samyaksambodhim abhisambudhyate iti / / ayameva prajñopāyayuganaddhabāhī bodhisattvānāṃ mārgo yat"
jñānasambhāraḥ, puṇyasambhāraḥ, mārgasambhāraḥ, dhāraṇīsambhāraḥ,
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758090 (0.056):
buddhatvahetusambhārau tu dvau staḥ, sa cāsau puṇyasaṃbhāro / jñānasaṃbhāraśca / tatra puṇyasambhārastu tāstistraḥ pāramitāḥ santi,
bhūmisambhāraḥ, pratipakṣasambhāraśceti / / (ga) avadhiḥ
sambhāramātraṃ tvādikarmikabhūmāvapi bhavati / kintu ye
mahābodhiprāpaktvena sākṣānnirdiṣṭāste sambhārāḥ
prayogamārgīyāgradharmāvasthāta ārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716959 (0.047):
adhimukticaryābhūmikaprayogamārgīyoṣmāvasthāta ārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvaparyantamasyāḥ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716505 (0.060):
upariṣṭāt sākṣānnirdiṣṭaprayogamārgīyoṣmāvasthātaḥ prārabhya
antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantaṃ bhavanti / āditaḥ pañcadaśa
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716492 (0.0):
mahāyānasambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati / viśeṣataśca
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717381 (0.0):
sākṣānnirdiṣṭāṅgānāṃ dṛṣṭyā sambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719311 (0.0):
sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719401 (0.0):
sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasyāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719597 (0.0):
mahāyānasambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722055 (0.0):
aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722250 (0.0):
aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasma sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716960 (0.015):
adhimukticaryābhūmikaprayogamārgīyoṣmāvasthāta ārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvaparyantamasyāḥ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716508 (0.015):
upariṣṭāt sākṣānnirdiṣṭaprayogamārgīyoṣmāvasthātaḥ prārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya vyāptirbhavatīti jñeyam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715297 (0.027):
mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715402 (0.027):
mahāyānaprayogamārgīyoṣmaprayogamārabhya / antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721991 (0.030):
prayogamārgīyoṣmābhisamayamārabhya / antimakṣaṇāvasthitabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavatīti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715439 (0.039):
mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthātaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716850 (0.042):
sambhāramārgīyabodhisattvamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvaparyantamasyāḥ sīmā bhavati /
sambhārapratipattayaḥ prayogamārgīyāgradharmāvasthāparyantaṃ bhavanti /
ṣoḍaśo bhūmisambhāraḥ saptadaśaśca pratipakṣasambhāro daśasu bhūmiṣu
bhavataḥ / / 10. niryāṇapratipattiḥ / asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyak pradarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716861 (0.0):
antimakṣaṇasthabodhisattvaparyantamasyāḥ sīmā bhavati / / 8. prasthānapratipattiḥ / asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāmupavarṇitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716974 (0.014):
asthāḥ pratipatterlakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāṃ samyak pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721208 (0.022):
kāritrāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718522 (0.027):
prayogaḥ, 8. samatā, 9. darśanamārgaśceti nava dharmāḥ sarvajñatopalakṣakā / iti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyaguktāḥ / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716331 (0.032):
4. pratipatterādhāraḥ mahāyānapratipatterādhāraḥ prakṛtigotraṃ bhavati / / tasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ varṇitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715617 (0.035):
niryāṇapratipattiriti daśa dharmāḥ sarvākārajñatāmupalakṣayantīti / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pradarśitāḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722139 (0.036):
asyopāyakauśalaprayogasya svarūpādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāmupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716526 (0.037):
pratipatterālambanānāṃ lakṣaṇaṃ bhedaḥ avadhiśceti trīṇyatra pratipādyante / / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ ālambanasvarūpaṃ pradarśitam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427798 (0.040):
ebhiraṣṭābhirniryāṇapratipattiḥ aṣṭadhā bhavati / / iti abhisamayālaṅkāre nāma prajñāpāramitāśāstre prathamādhikāravṛttiḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714981 (0.040):
ekakṣaṇābhisambodhaḥ, dharmakāyaścetyaṣṭau padārthā abhisamayālaṅkāre / dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pradarśitāḥ / yathā / prajñāpāramitāṣṭābhiḥ padārthaiḥ samudīritā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717817 (0.041):
adhimuktibhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāṃ spaṣṭamādarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719507 (0.041):
sarvākārābhisambodhamupalakṣayantīti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāmupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715846 (0.052):
asya lakṣaṇam, bhedaḥ. avadhi, śravaṇaniyamaśceti sarvo viṣayaḥ / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pratipāditaḥ / tathāhi
uddeśe samatāyāṃ ca sattvārthe yatnavarjaṃne /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545954 (0.041):
20 niryāṇapratipattiḥ / uddeśe samatāyāṃ ca sattvārthe yatnavarjane /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427733 (0.042):
sambhṛtasambhārasyaivaṃ niryāṇamiti niryāṇapratipattiṃ caturthīṃmāha / uddeśe samatāyāñca sattvārthe yatnavarjane /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859028 (0.043):
niryāsyatītyetena niryāṇapratipattiḥ prastāvitā / tāmadhikṛtya śāstram / [29] uddeśe samatāyāṃ ca sattvārthe yatnavarjane /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212082 (0.049):
grāhyagrāhakavikalpānāmaṣṭānāmupaśāntaye // Abhs_1.71 // / uddeśe samatāyāṃ ca sattvārthe yatnavarjane /
atyantāya ca niryāṇaṃ niryāṇaṃ prāptilakṣaṇam / / sarvākārajñatāyāṃ ca niryāṇaṃ mārgagocaram /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545971 (0.0):
uddeśe samatāyāṃ ca sattvārthe yatnavarjane / / atyantāya ca niryāṇaṃ niryāṇaṃ prāptilakṣaṇam // Asa_1.73 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427741 (0.0):
uddeśe samatāyāñca sattvārthe yatnavarjane / / atyantāya ca niryāṇaṃ niryāṇaṃ prāptilakṣaṇam // Abhis_1.73 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859042 (0.0):
[29] uddeśe samatāyāṃ ca sattvārthe yatnavarjane / / atyantāya ca niryāṇaṃ niryāṇaṃ prāptilakṣaṇam // 1 72 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427749 (0.016):
atyantāya ca niryāṇaṃ niryāṇaṃ prāptilakṣaṇam // Abhis_1.73 // / sarvākārajñatāyāñca niryāṇaṃ mārgagocaram /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212098 (0.020):
uddeśe samatāyāṃ ca sattvārthe yatnavarjane / / atyantāya ca niryāṇaṃ niryāṇaṃ prāptilakṣaṇam // Abhs_1.72 //
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15092779 (0.028):
na saṃtrāsam āpadyate, veditavyam ayaṃ bhagavan niryāsyati sarvajñatāyāṃ / niryāsyati mārgajñatāyāṃ sarvākārajñatām anuprāpsyati.
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24907841 (0.035):
sarvajñatā mārgākārajñatāyāṃ na saṃvidyate nopalabhyate,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24907853 (0.035):
mārgākārajñatā mārgākārajñatāyāṃ na saṃvidyate nopalabhyate,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24910277 (0.035):
mārgākārajñateti na ca mārgākārajñatāyāṃ nāma na ca nāmni mārgākārajñatā.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027690 (0.038):
samādhipāramitāyāṃ sthitvā mārgākārajñatājñānena yāvan mārgākārajñatāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23328871 (0.039):
mārgākārajñatātathatopalabhyate, na mārgākārajñatādharmatāyāṃ tathāgata
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23332863 (0.039):
mārgākārajñatādharmatāyāṃ saṃyukto na visaṃyuktaḥ, nānyatra
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717179 (0.041):
trividhasamuddeśe niryāṇam, samatāyāṃ niryāṇam, sattvārthe niryāṇam, / anābhoganiryāṇam, atyantaniryāṇam, prāptiniryāṇam, sarvākārajñātāniryāṇam,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23352161 (0.043):
pratyekabodhau śikṣate, mārgākārajñatāyāṃ śikṣate, sarvākārajñatāyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723226 (0.045):
(ka) lakṣaṇam / sarvākārajñatāditrisarvajñatākārān adhigatān anupūrvīkṛtya
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23315243 (0.046):
sarvajñatāyāṃ śikṣate 'dvaidhīkāreṇa, sa mārgākārajñatāyāṃ śikṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17267557 (0.046):
ārambaṇam ayam adhipatir ayam ākāra idaṃ lakṣaṇam. / iti sarvākārajñatāyām ālambanādhipatyākārā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432188 (0.047):
lakṣyanta iti jñānalakṣaṇaṃ sarvākārajñatāsaṃgṛhītaṃ bhavati /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7860473 (0.047):
bhāvaḥ / iti prāptiniryāṇam // / sarvākārajñātāniryāṇamidānīṃ vaktavyam / tatrādau catvāro dharmā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157834 (0.047):
śikṣamāṇāḥ, sarvajñatāyāṃ śikṣamāṇāḥ, mārgākārajñatāyāṃ (ŚsP_II 4_38)
niryāṇapratipajjñeyā seyamaṣṭavidhātmikā //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545975 (0.0):
sarvākārajñatāyāṃ ca niryāṇaṃ mārgagocaram / / niryāṇapratipajjñeyā seyamaṣṭavidhātmikā // Asa_1.74 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427753 (0.0):
sarvākārajñatāyāñca niryāṇaṃ mārgagocaram / / niryāṇapratipajjñeyā seyamaṣṭavidhātmikā // Abhis_1.74 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212102 (0.0):
sarvākārajñatayāṃ ca niryāṇaṃ mārgagocaram / / niryāṇapratipajjñeyā seyamaṣṭavidhātmikā // Abhs_1.73 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859046 (0.0):
[30] sarvākārajñātāyāṃ ca niryāṇaṃ mārgagocaram / / niryāṇapratipajjñeyā seyamaṣṭavidhātmikā // 1 73 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717161 (0.054):
niryāṇapratipattiḥ seyamaṣṭavidhātmikā bhavati / tadyathā
(ka) lakṣaṇam / ekāntena sarvajñatāyāṃ niryāṇakaraḥ śauddhabhūmikaḥ sattvayogaḥ
niryāṇapratipattiriti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / niryāṇapratipattiḥ seyamaṣṭavidhātmikā bhavati / tadyathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716906 (0.038):
prasthitikriyā prasthānapratipatterlakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / seyaṃ prasthānapratipattirnavavidhā jñeyā, tathā hi
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545974 (0.054):
niryāṇapratipajjñeyā seyamaṣṭavidhātmikā // Asa_1.74 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717139 (0.054):
niryāṇapratipajjñeyā seyamaṣṭavidhātmikā //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212101 (0.054):
niryāṇapratipajjñeyā seyamaṣṭavidhātmikā // Abhs_1.73 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859045 (0.054):
niryāṇapratipajjñeyā seyamaṣṭavidhātmikā // 1 73 //
trividhasamuddeśe niryāṇam, samatāyāṃ niryāṇam, sattvārthe niryāṇam,
anābhoganiryāṇam, atyantaniryāṇam, prāptiniryāṇam, sarvākārajñātāniryāṇam,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7860474 (0.0):
bhāvaḥ / iti prāptiniryāṇam // / sarvākārajñātāniryāṇamidānīṃ vaktavyam / tatrādau catvāro dharmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717129 (0.041):
atyantāya ca niryāṇaṃ niryāṇaṃ prāptilakṣaṇam / / sarvākārajñatāyāṃ ca niryāṇaṃ mārgagocaram /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427741 (0.041):
atyantāya ca niryāṇaṃ niryāṇaṃ prāptilakṣaṇam // Abhis_1.73 // / sarvākārajñatāyāñca niryāṇaṃ mārgagocaram /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859040 (0.041):
atyantāya ca niryāṇaṃ niryāṇaṃ prāptilakṣaṇam // 1 72 // / [30] sarvākārajñātāyāṃ ca niryāṇaṃ mārgagocaram /
mārganiryāṇamiti / / (ga) avadhiḥ / tisṛṣu śuddhabhūmiṣvevāsyā vyāptirbhavatīti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722126 (0.039):
dvau bhedau / / (ga) avadhiḥ / tisṛṣu śuddhabhūmiṣvayaṃ prayogo bhavatīti /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7860473 (0.061):
bhāvaḥ / iti prāptiniryāṇam // / sarvākārajñātāniryāṇamidānīṃ vaktavyam / tatrādau catvāro dharmā
// iti sarvākārajñatopalakṣakā daśa dharmāḥ //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715582 (0.0):
sarvajñatābodhakā nava ceti triṃśad bhavanti / / (a) sarvākārajñatopalakṣakā daśa dharmāḥ tatra 1. mahāyānacittotpādaḥ, 2.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718485 (0.025):
bhavatīti / / // iti mārgajñatopalakṣakā ekādaśa dharmāḥ //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715611 (0.037):
niryāṇapratipattiriti daśa dharmāḥ sarvākārajñatāmupalakṣayantīti
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715566 (0.042):
triṃśaddharmeṣu sarvākārajñatābodhakā daśa, mārgajñatābodhakā ekādaśa,
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436685 (0.045):
(sarva) dharmaprajñaptau, sarvatragatvāt sarvākārajñatādidharmāśūnyatve,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6153912 (0.048):
mārgākārajñatā bhāvayati na copalabhate prajñāpāramitāsubhāvitatvāt, sa / sarvākārajñatā bhāvayati na copalabhate prajñāpāramitāsubhāvitatvāt. evaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859644 (0.048):
buddha iti buddhatvaṃ sarvākārajñatetyarthaḥ / nāmadheyamātramiti /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7877251 (0.050):
sarvākārajñatākārāḥ daśottaraṃ śatam / yataḥ śāstram
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6435481 (0.052):
sthānagamanājñāne, mahāyānasarvasaṃgrāhakatvena / sarvākārajñatāsarvanirvāṇapaścādanugamane ca sadoṣatayā grāhyatvena
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723935 (0.052):
aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ, (21) sarvākārajñatāditrisarvajñatā /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099447 (0.055):
sarvākārajñatā na atyantaviviktā syāt na sā syāt prajñāpāramitā yāvan na / sā syāt sarvākārajñatā, tasmāt tarhi subhūte yathā prajñāpāramitā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7899463 (0.055):
yatpunarabhisambudhya dharmā deśitāḥ skandhadhātvādayo vā / yāvatsarvākārajñatā vā tatsarvaṃ lokavyavahāreṇeti
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433632 (0.055):
sarvākārajñatādidharmārthaṃ jīvitatyāga iti catvāro mārgākārā bhavanti /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803523 (0.056):
(PSP_6 8:55) sarvākārajñatājñānādaya ucyante bodhisattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120110 (0.056):
na prativeddhavyāḥ, sarvākārajñatājñānena sarvākāraiḥ sarvadharmā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027391 (0.056):
pratyekabuddhaprabhāvitā ime mārgākārajñatāprabhāvitā ime / sarvākārajñatāprabhāvitā ity evam api na parāmṛśati. tat kasya hetoḥ?
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859337 (0.057):
atra sarvajñateti sarvākārajñatā / atha khalvityādinā pūrṇasya praśnaḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971616 (0.057):
cāyuṣman śāriputra śūnyatā na sā sarvākārajñatā notpādaḥ}}/ anen{āyuṣman}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792967 (0.057):
cāyuṣman śāriputra śūnyatā na sā sarvākārajñatā notpādaḥ anenāyuṣman
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15128139 (0.057):
sarvākārajñatayā śūnyā, yā ca śūnyatā na sā sarvākārajñatā notpādaḥ,
(ā) mārgajñatopalakṣakā ekādaśa dharmāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718487 (0.0):
bhavatīti / / // iti mārgajñatopalakṣakā ekādaśa dharmāḥ //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715582 (0.035):
(a) sarvākārajñatopalakṣakā daśa dharmāḥ tatra 1. mahāyānacittotpādaḥ, 2.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717236 (0.046):
atyantaviśuddhiśceti ekādaśa dharmā mārgajñatāmupalakṣayantīti
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719453 (0.062):
2. Catuḥprayogopalakṣakāḥ ṣaṭtriṃśad dharmāḥ / tatra sarvākārābhisambodhopalakṣakā ekādaśa dharmāḥ,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719476 (0.062):
(a) sarvākārābhisambodhopalakṣakā ekādaśa dharmāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722258 (0.062):
// iti sarvākārābhisambodhopalakṣakā ekādaśa dharmāḥ //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715566 (0.064):
triṃśaddharmeṣu sarvākārajñatābodhakā daśa, mārgajñatābodhakā ekādaśa,
1. dhyāmīkaraṇatādīni mārgajñatāṅgāni, 2. śrāvakamārgaḥ, 3.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717280 (0.021):
vijñānāṃ bodhisattvānāmiti mārgajñatoditā // / 1. dhyāmīkaraṇatādīni
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717339 (0.034):
pañca mārgajñatāṅgāni dhyāmīkaraṇatādīni bhavanti, tadyathā ādhāraḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427814 (0.042):
1 dhyāmīkaraṇatādīni / sarvākārajñatādhigamo na vinā mārgajñatāparijñāneneti mārgajñatāmāha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272313 (0.044):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: ya ime bhagavan mārgā / ākhyātāḥ śrāvakamārgaḥ pratyekabuddhamārgo buddhamārgaḥ, eṣāṃ katamo 'yaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039535 (0.049):
sarvākārajñatayā subhāvitayā sarvamārgā. subhāvitā bhavanti: yadi vā / śrāvakamārgo yadi vā pratyekabuddhamārgo yadi vā bodhisattvamārgaḥ. tasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9812252 (0.049):
bhāvayaty anayā sarvākārajñatayā subhāvitayā sarvamārgāḥ subhāvitā / bhavanti, yadi vā śrāvakamārgo yadi vā pratyekabuddhamārgo yadi vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23119504 (0.052):
ime bhagavan mārgāḥ, śrāvakamārgaḥ pratyekabuddhamārgo buddhamārgas, tat
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7893840 (0.058):
evaṃ śrotaāpannamārgo yāvadarhanmārgaḥ pratyekabuddhamārgo / bodhisattvamārgo buddhamārgaśca jñātavyaḥ sahetuḥ saphalaḥ / ye ca yasmin
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431179 (0.058):
prahāṇamārgaḥ / dānādipāramitākārā daśa buddhatvamārgaḥ / tadevaṃ / bodhisattvānāṃ mārgajñatāmārgādhiṣṭhānāścatustriṃśadākārā bhavanti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715118 (0.063):
catvāro 'syā bhedā bhavanti, yathā śrāvakamārgajñatā, / pratyekabuddhamārgajñatā, mahāyānamārgajñatā,
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427826 (0.064):
sarvākārajñatādhigamo na vinā mārgajñatāparijñāneneti mārgajñatāmāha / dhyāmīkaraṇatā bhābhirdevānāṃ yogyatāṃ prati /
pratyekabuddhamārgaḥ, 4. bodhisattvamārgaḥ, 5. bhāvanāmārgakāritram, 6.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039537 (0.0):
sarvākārajñatayā subhāvitayā sarvamārgā. subhāvitā bhavanti: yadi vā / śrāvakamārgo yadi vā pratyekabuddhamārgo yadi vā bodhisattvamārgaḥ. tasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9812254 (0.0):
bhāvayaty anayā sarvākārajñatayā subhāvitayā sarvamārgāḥ subhāvitā / bhavanti, yadi vā śrāvakamārgo yadi vā pratyekabuddhamārgo yadi vā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7893841 (0.011):
evaṃ śrotaāpannamārgo yāvadarhanmārgaḥ pratyekabuddhamārgo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272314 (0.011):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: ya ime bhagavan mārgā / ākhyātāḥ śrāvakamārgaḥ pratyekabuddhamārgo buddhamārgaḥ, eṣāṃ katamo 'yaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717668 (0.016):
prathamāyāmeva bodhisattvabhūmāvasya vyāptirbhavatīti / / 5. bhāvanāmārgakāritram / bhāvanāmārgakāritrāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23119505 (0.024):
ime bhagavan mārgāḥ, śrāvakamārgaḥ pratyekabuddhamārgo buddhamārgas, tat
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428805 (0.028):
ādhāraviṣayapūjyatākāritrañceti ṣaḍvidhameva kāritram / / sāsravo bhāvanāmārgaḥ / 6 bhāvanāmārgādhimuktiḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11909925 (0.043):
darśanamārgahetūpacito bhāvanāmārgas tu darśanabhāvanāmārgahetūpacitaḥ.
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428428 (0.050):
nirvedhabhāgīyo bhavati / / 4 bodhisattvamārgaḥ / pratyekabuddhamārgānantaraṃ bodhisattvamārgamāha
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428739 (0.051):
5 bhāvanāmārgakāritram / darśanamārgānantaraṃ bhāvanāmārgābhidhāne sati svalpavaktatvena
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716049 (0.051):
sabījānāṃ sarvathā samudghātako yo bhāvanāmārgastadviṣayako / bhāvanāmārgāvavādo daśamaḥ /
madhyantavibhagatika.html 19092707 (0.052):
niṣevaṇabhāvanayā bhāvyata iti bhāvanāmārgaḥ / / tasmin bhāvanāmārge darśanamārgasya prāptibhāvanābhāvitasya
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404479 (0.054):
mārgasatyalakṣaṇamityucyate // punaḥ mārgaḥ pañcavidhaḥ / saṃbhāramārgaḥ / prayogamārgaḥ darśanamārga bhāvanāmārgaḥ niṣṭhāmārgaśca /
madhyantavibhagatika.html 19094724 (0.054):
utkṛṣṭabhāvanā mārgabhāvanā darśanamārgād / bhāvanāmārgasyotkṛṣṭatvāt /ādibhāvanā pṛthagjanāvasthāyām
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7861597 (0.054):
'dhyāmīkaraṇatādi' śrāvakamārgaḥ / 'mahānuśaṃso ' bodhisattvasya / darśanamārgaḥ / bhāvanāmārgasya 'kāritram' / 'adhimukti'manaskāraḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428133 (0.055):
3 pratyekabuddhamārgaḥ / śrāvakamārgānantaraṃ pratyekabuddhānāṃ mārgābhidhāne nyāyaprāpte 'pi
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24055903 (0.056):
darśanamārgaḥ / / uktaṃ yathā darśanamārgo bhāvanāmārga ścotpadyate /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035730 (0.059):
punaḥ subhūte bālapṛthagjanānāṃ na mārgo na mārgavyavasthānaṃ na / mārgabhāvanā, tat kuto bālapṛthagjanānāṃ phalavyavasthānaṃ bhaviṣyati?
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110121 (0.060):
katamaḥ amārgaḥ? bhagavān āha: śravakamārgo bodhisattvānāṃ mahāsattvānām / amārgaḥ, pratyekabuddhamārgo bodhisattvānāṃ mahāsattvānām amārgaḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250805 (0.060):
bhagavān āha: śrāvakamārgo bodhisattvānāṃ mahāsattvānām amārgaḥ, / pratyekabuddhamārgo bodhisattvānāṃ mahāsattvānām amārgaḥ,
bhāvanāmārgādhimuktiḥ, 7. bhāvanāmārgādhimuktasya stutiḥ stobha praśaṃsā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428805 (0.013):
sāsravo bhāvanāmārgaḥ / 6 bhāvanāmārgādhimuktiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717809 (0.016):
anāsravaḥ punarabhinirhāraḥ atyantaviśuddhisvabhāvaśceti dvividhaḥ / / 6. bhāvanāmārgādhimuktiḥ / adhimuktibhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717669 (0.019):
prathamāyāmeva bodhisattvabhūmāvasya vyāptirbhavatīti / / 5. bhāvanāmārgakāritram / bhāvanāmārgakāritrāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546233 (0.023):
sāsravo bhāvanāmārgaḥ / 6 bhāvanāmārgādhimuktiḥ / adhimuktistridhā jñeyā svārthā ca svaparārthikā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718033 (0.031):
(ga) avadhiḥ / adhimuktibhāvanāmārgavat / / 8. bhāvanāmārgapariṇāmanā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717974 (0.033):
bhūmimārabhyaṃ daśamabhūmiparyantamiti kecit / / 7. bhāvanāmārgādhimuktasya stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428889 (0.033):
navabhistribhiradhimuktiḥ saptaviṃśatiprakārā bhavati / / 7 bhāvanāmārgādhimuktasya stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca
madhyantavibhagatika.html 19080758 (0.062):
bhāvanāmārgaprabhāvitatvād iti bhāvanāmārgavyavasthāpitatvād /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428739 (0.063):
5 bhāvanāmārgakāritram / darśanamārgānantaraṃ bhāvanāmārgābhidhāne sati svalpavaktatvena
ca, 8. pariṇāmanā, 9. anumodanā, 10. abhinirhāraḥ, 11. / atyantaviśuddhiśceti ekādaśa dharmā mārgajñatāmupalakṣayantīti
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717201 (0.046):
// iti sarvākārajñatopalakṣakā daśa dharmāḥ // / (ā) mārgajñatopalakṣakā ekādaśa dharmāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718484 (0.046):
bhavatīti / / // iti mārgajñatopalakṣakā ekādaśa dharmāḥ //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715613 (0.050):
niryāṇapratipattiriti daśa dharmāḥ sarvākārajñatāmupalakṣayantīti / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pradarśitāḥ /
abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhirupadarśitāḥ / tathā hi / dhyāmīkaraṇatādīni śiṣyakhaḍgapathau ca yau /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545065 (0.0):
sambhārāśca saniryāṇāḥ sarvākārajñatā muneḥ // Asa_1.7 // / dhyāmīkaraṇatādīni śiṣyakhaḍgapathau ca yau /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423873 (0.0):
śyāmīkaraṇatādīni śiṣyakhaḍgapathau ca yau /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211226 (0.025):
dhyāmīkaraṇatādīni śiṣyakhaṅgapathau ca yau /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7861562 (0.025):
[31] dhyāmīkaraṇatādīni śiṣyakhaṅgapathau ca yau /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715653 (0.040):
asya lakṣaṇam, bhedaḥ ālambanam, avadhiśceti catvāri jñātavyāni / / abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ sarva pratipāditam / tathāhi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717489 (0.043):
pratyekabuddhādhigamasya lakṣaṇādikaṃ sarvamabhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ / kārikābhiḥ pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721408 (0.044):
eteṣāṃ svabhāvalakṣaṇānāṃ svarūpapratipādanam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ / kārikābhiḥ samyag vihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722825 (0.044):
ānantaryasamādhiḥ / asya lakṣaṇādikaṃ sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre / tisṛbhiḥ kārikābhiḥ samyak pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718046 (0.050):
asyāḥ pariṇāmanāyāḥ lakṣaṇabhedādisarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre / tisṛbhiḥ kārikābhiḥ spaṣṭamupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722943 (0.053):
lakṣaṇādikaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ savistaraṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719018 (0.056):
asya lakṣaṇabhedādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ / savistaramupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718389 (0.058):
atyantaviśuddhyākhyasya anāsravabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam / abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ suspaṣṭaṃ pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715614 (0.059):
niryāṇapratipattiriti daśa dharmāḥ sarvākārajñatāmupalakṣayantīti / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pradarśitāḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719795 (0.061):
prayogāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre catasṛbhiḥ kārikābhiḥ savistaraṃ
mahānuśaṃso dṛṅmārgaṃ aihikāmutrikairguṇaiḥ //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545067 (0.0):
dhyāmīkaraṇatādīni śiṣyakhaḍgapathau ca yau / / mahānuśaṃso dṛṅmārga ehikāmutrikairguṇaiḥ // Asa_1.8 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423879 (0.0):
śyāmīkaraṇatādīni śiṣyakhaḍgapathau ca yau / / mahānuśaṃso dṛṅmārga aihikāmutrikairguṇaiḥ // Abhis_1.8 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211233 (0.021):
dhyāmīkaraṇatādīni śiṣyakhaṅgapathau ca yau / / mahānuśaṃso dṛṅmārga aihikāmutrikairguṇaiḥ // Abhs_1.7 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7861568 (0.021):
[31] dhyāmīkaraṇatādīni śiṣyakhaṅgapathau ca yau / / mahānuśaṃso dṛṅmārga ehikāmutrikairguṇaiḥ // 1 7 //
kāritramadhimuktiśca stutastobhitaśaṃsitāḥ / / pariṇāme 'numode ca manaskārāvanuttamau //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545082 (0.0):
mahānuśaṃso dṛṅmārga ehikāmutrikairguṇaiḥ // Asa_1.8 // / kāritramadhimuktiśca stutastobhitaśaṃsitāḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423889 (0.0):
mahānuśaṃso dṛṅmārga aihikāmutrikairguṇaiḥ // Abhis_1.8 // / kāritramadhimuktiśca stutastobhitaśaṃsitāḥ /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211243 (0.0):
mahānuśaṃso dṛṅmārga aihikāmutrikairguṇaiḥ // Abhs_1.7 // / kāritramadhimuktiśca stutastobhitaśaṃsitāḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7861578 (0.017):
mahānuśaṃso dṛṅmārga ehikāmutrikairguṇaiḥ // 1 7 // / [32] kāritramadhimuktiśca stutastobhitaśaṃsitaḥ(tāḥ) /
nirhāraḥ śuddhiratyantamityayaṃ bhāvanāpathaḥ / / vijñānāṃ bodhisattvānāmiti mārgajñatoditā //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545090 (0.0):
pariṇāme 'numode ca manaskārāvanuttamau // Asa_1.9 // / nirhāraḥ śuddhiratyantamityayaṃ bhāvanāpathaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423896 (0.0):
pariṇāme 'numode ca manaskārāvanuttamau // Abhis_1.9 // / nirhāraḥ śuddhiratyantamityayaṃ bhāvanāpathaḥ /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211252 (0.0):
pariṇāme 'numode ca manaskārāvanuttamau // Abhs_1.8 // / nirhāraḥ śuddhiratyantāmityayaṃ bhāvanāpathaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7861585 (0.0):
pāriṇāme 'numode ca manaskārāvanuttamau // 1 8 // / [33] nirhāraḥ śuddhiratyantamityayaṃ bhāvanāpathaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423433 (0.056):
yathā madhyamajinajananyāṃ subhūte śrāvakapratyekabuddhayoḥ sarvajñatā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427826 (0.061):
sarvākārajñatādhigamo na vinā mārgajñatāparijñāneneti mārgajñatāmāha / dhyāmīkaraṇatā bhābhirdevānāṃ yogyatāṃ prati /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6431178 (0.061):
prahāṇamārgaḥ / dānādipāramitākārā daśa buddhatvamārgaḥ / tadevaṃ / bodhisattvānāṃ mārgajñatāmārgādhiṣṭhānāścatustriṃśadākārā bhavanti /
1. dhyāmīkaraṇatādīni / dhyāmīkaraṇatādīnāṃ mārgajñatāṅgānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721656 (0.0):
6. mokṣabhāgīyam / asya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722069 (0.0):
prayogastāsya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722482 (0.0):
asya nirūḍhyākhyamūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723500 (1.788):
asya svarūpādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718295 (0.019):
anāsravasya abhinirhārabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayā pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718565 (0.019):
ubhayorlakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722583 (0.019):
asya agradharmākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayā pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716729 (0.021):
7. sannāhapratipattiḥ / asyā lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayetthamupavarṇitam / yathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717207 (0.021):
(ā) mārgajñatopalakṣakā ekādaśa dharmāḥ / 1. dhyāmīkaraṇatādīni mārgajñatāṅgāni, 2. śrāvakamārgaḥ, 3.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722409 (0.022):
asya mūrdhākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717675 (0.023):
bhāvanāmārgakāritrāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717982 (0.023):
bhāvanāmārgādhimuktasya bodhisattvasya stutyādīnāṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717394 (0.025):
śrāvakamārgādhigamasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre agholikhitayaikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717486 (0.026):
pratyekabuddhādhigamasya lakṣaṇādikaṃ sarvamabhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718387 (0.026):
atyantaviśuddhyākhyasya anāsravabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam / abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ suspaṣṭaṃ pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718779 (0.033):
3. anupāyena dūratvam / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre kārikārdhena spaṣṭamullikhitam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721800 (0.033):
7. nirvedhabhāgīyam / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre savistaraṃ pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723767 (0.034):
asya svābhāvikakāyasyopapādanam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā kṛtam / / sarvākārāṃ viśuddhiṃ ye dharmāḥ prāptā nirāsravāḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720981 (0.040):
viśeṣalakṣaṇānāṃ ṣoḍaśānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723376 (0.040):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā parīdīpitam / tathā
ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi / dhyāmīkaraṇatā bhābhirdevānāṃ yogyatāṃ prati /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545998 (0.0):
1 dhyāmīkaraṇatādīni / dhyāmīkaraṇatā bhābhirdevānāṃ yogyatāṃ prati /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427832 (0.0):
sarvākārajñatādhigamo na vinā mārgajñatāparijñāneneti mārgajñatāmāha / dhyāmīkaraṇatā bhābhirdevānāṃ yogyatāṃ prati /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212121 (0.0):
sarvākārajñatādhikāraḥ prathamaḥ // / dhyāmīkaraṇatā bhābhirdevānāṃ yogyatāṃ prati /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7861632 (0.0):
tatrodau dhyāmīkaraṇatādīni yataḥ śāstram / [34] dhyāmīkaraṇatā bhābhirdevānāṃ yogyatāṃ prati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717983 (0.016):
bhāvanāmārgādhimuktasya bodhisattvasya stutyādīnāṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722484 (0.016):
asya nirūḍhyākhyamūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716730 (0.018):
asyā lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayetthamupavarṇitam / yathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718212 (0.018):
anumodanāmanaskārasya lakṣaṇabhedādayo 'bhisamayālaṅkāre ekayaiva / kārikayetthamupavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724098 (0.019):
kāyasyāsya nairmāṇikasya svarūpam abhisamayālaṅkāre kārikayā ekayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722069 (0.024):
prayogastāsya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723503 (0.027):
asya svarūpādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718565 (0.029):
ubhayorlakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723767 (0.029):
asya svābhāvikakāyasyopapādanam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā kṛtam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722338 (0.033):
asyoṣmaṇo mūrdhaprayogasya svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā / kārikayopadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723429 (0.035):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā samyagabhihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718296 (0.038):
anāsravasya abhinirhārabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayā pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721657 (0.038):
asya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722584 (0.038):
asya agradharmākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayā pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722409 (0.038):
asya mūrdhākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā / kārikayā paridīpitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720530 (0.039):
lakṣaṇasya pratipādanam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā kṛtam / tathā hi
viṣayo niyato vyāptiḥ svabhāvastasya karma ca // / (ka) lakṣaṇam
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546001 (0.0):
dhyāmīkaraṇatā bhābhirdevānāṃ yogyatāṃ prati / / viṣayo niyato vyāptiḥ svabhāvastasya karma ca // Asa_2.1 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427835 (0.0):
dhyāmīkaraṇatā bhābhirdevānāṃ yogyatāṃ prati / / viṣayo niyato vyāptiḥ svabhāvastasya karma ca // Abhis_2.1 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212124 (0.0):
dhyāmīkaraṇatā bhābhirdevānāṃ yogyatāṃ prati / / viṣayo niyato vyāptiḥ svabhāvastasya karma ca // Abhs_2.1 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7861636 (0.0):
[34] dhyāmīkaraṇatā bhābhirdevānāṃ yogyatāṃ prati / / viṣayo niyato vyāptiḥ svabhāvastasya karma ca // 2 1 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715090 (0.045):
buddhabhūmāveva kevalaṃ sarvākārajñatā bhavati / / 2. mārgajñatā / (ka) lakṣaṇam
mārgajñatāparipūrakā avayavībhūtā guṇā eva mārgajñatāṅgānīti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715092 (0.013):
buddhabhūmāveva kevalaṃ sarvākārajñatā bhavati / / 2. mārgajñatā / (ka) lakṣaṇam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717411 (0.050):
śrāvakāṇāmayaṃ mārgo jñeyo mārgajñatānaye // / (ka) lakṣaṇam
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6152588 (0.055):
bhaviṣyati samanujñaḥ, ātmanā ca mārgākārajñatāṃ paripūrayiṣyati, parāṃś / mārgākārajñatāparipūryāṃ samādāpayiṣyati, mārgākārajñatāparipūryāś ca
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715012 (0.058):
1. sarvākārajñatā / (ka) lakṣaṇam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723225 (0.058):
(ka) lakṣaṇam / sarvākārajñatāditrisarvajñatākārān adhigatān anupūrvīkṛtya
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6432241 (0.063):
ṣoḍaśabhirdharmānvayajñānakṣāntijñānakṣaṇairmārgajñatādiprayogā lakṣyanta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272352 (0.064):
sarvamārgākārajñatā visuddhir bhavati, te ākārās tāni liṅgāni tāni
athavā mārgajñatāparipūrakāḥ asyāmavasthāyāṃ sākṣānnirdiṣṭāḥ
sattvasantatisthaguṇā mārgajñatāṅgānīti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715109 (0.055):
āryamāhāyānikābhisamayatvaṃ mārgajñatāyā lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715128 (0.055):
pratyekabuddhamārgajñatā, mahāyānamārgajñatā, / māhāyānikāryasantatisthasarvaprajñopāyajñatā ceti /
(kha) bhedaḥ / pañca mārgajñatāṅgāni dhyāmīkaraṇatādīni bhavanti, tadyathā ādhāraḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717208 (0.034):
(ā) mārgajñatopalakṣakā ekādaśa dharmāḥ / 1. dhyāmīkaraṇatādīni mārgajñatāṅgāni, 2. śrāvakamārgaḥ, 3.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717280 (0.049):
vijñānāṃ bodhisattvānāmiti mārgajñatoditā // / 1. dhyāmīkaraṇatādīni
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715110 (0.052):
āryamāhāyānikābhisamayatvaṃ mārgajñatāyā lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718699 (0.056):
mahākaruṇā asyāḥ kṛpayā na śame sthitiritimārgajñatāyā upalakṣikā / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427814 (0.059):
1 dhyāmīkaraṇatādīni / sarvākārajñatādhigamo na vinā mārgajñatāparijñāneneti mārgajñatāmāha
aparokṣāhaṅkārarāhityam, sahakāripratyayaścittotpādaḥ, sahetukā vyāptiḥ,
saṃsārātyajanaṃ svabhāvaḥ, aparigṛhītasattvaparigrahaṇamiti /
(ga) avadhiḥ / sāmānyato mārgāpraveśamādāya buddhabhūmiparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716060 (0.044):
mārgāpraveśamārabhya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717467 (0.051):
darśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati / keṣāṃcana
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718919 (0.059):
mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sīmā bhavati /
sākṣānnirdiṣṭāṅgānāṃ dṛṣṭyā sambhāramārgamārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716489 (0.043):
mahāyānasambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati / viśeṣataśca
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719308 (0.043):
(ga) avadhiḥ / sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719398 (0.043):
(ga) avadhiḥ / sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasyāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719594 (0.043):
mahāyānasambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716494 (0.0):
(ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati / viśeṣataśca
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717085 (0.0):
prayogamārgīyāgradharmāvasthāta ārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantaṃ bhavanti / āditaḥ pañcadaśa
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719313 (0.0):
(ga) avadhiḥ / sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719403 (0.0):
(ga) avadhiḥ / sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasyāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719598 (0.0):
(gha) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722057 (0.0):
aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722251 (0.0):
aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasma sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716962 (0.015):
adhimukticaryābhūmikaprayogamārgīyoṣmāvasthāta ārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvaparyantamasyāḥ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716508 (0.016):
upariṣṭāt sākṣānnirdiṣṭaprayogamārgīyoṣmāvasthātaḥ prārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya vyāptirbhavatīti jñeyam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716852 (0.022):
sambhāramārgīyabodhisattvamārabhya / antimakṣaṇasthabodhisattvaparyantamasyāḥ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715296 (0.027):
(ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715404 (0.027):
mahāyānaprayogamārgīyoṣmaprayogamārabhya / antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715441 (0.027):
(ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthātaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721993 (0.030):
prayogamārgīyoṣmābhisamayamārabhya / antimakṣaṇāvasthitabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavatīti /
2. śrāvakamārgaḥ / śrāvakamārgādhigamasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre agholikhitayaikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723379 (0.020):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā parīdīpitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717289 (0.025):
dhyāmīkaraṇatādīnāṃ mārgajñatāṅgānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722068 (0.025):
prayogastāsya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723501 (0.025):
asya svarūpādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717486 (0.028):
matena mahāyānasambhāramārgamārabhya buddhabhūmiparyantamavadhiriti / / 3. pratyekabuddhamārgaḥ / pratyekabuddhādhigamasya lakṣaṇādikaṃ sarvamabhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718927 (0.028):
5. vipakṣaḥ / asya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayāṃ kārikayā suspaṣṭaṃ pratipāditam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721656 (0.029):
asya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722482 (0.029):
asya nirūḍhyākhyamūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723429 (0.034):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā samyagabhihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724098 (0.034):
kāyasyāsya nairmāṇikasya svarūpam abhisamayālaṅkāre kārikayā ekayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718295 (0.035):
anāsravasya abhinirhārabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718565 (0.035):
ubhayorlakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722583 (0.035):
asya agradharmākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayā pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716729 (0.036):
7. sannāhapratipattiḥ / asyā lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayetthamupavarṇitam / yathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717675 (0.036):
bhāvanāmārgakāritrāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717982 (0.036):
bhāvanāmārgādhimuktasya bodhisattvasya stutyādīnāṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722409 (0.036):
asya mūrdhākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717814 (0.043):
adhimuktibhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718387 (0.043):
atyantaviśuddhyākhyasya anāsravabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam / abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ suspaṣṭaṃ pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428133 (0.052):
3 pratyekabuddhamārgaḥ / śrāvakamārgānantaraṃ pratyekabuddhānāṃ mārgābhidhāne nyāyaprāpte 'pi
kārikayā samyagupadarśitam / tathā hi / caturṇāmāryasatyānāmākārānupalambhataḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546011 (0.0):
2 śrāvakamārgaḥ / caturṇāmāryasatyānāmākārānupalambhataḥ /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212132 (0.0):
viṣayo niyato vyāptiḥ svabhāvastasya karma ca // Abhs_2.1 // / caturṇamāryasatyānāmākārānupalambhataḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862243 (0.0):
eva / tataḥ śāstram / [35] caturṇāmāryasatyānāṃ ākārānupalambhataḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724099 (0.060):
kāyasyāsya nairmāṇikasya svarūpam abhisamayālaṅkāre kārikayā ekayā / samyagupavarṇitam / tathā hi / karoti yena citrāṇi hitāni jagataḥ samam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723430 (0.060):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā samyagabhihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723378 (0.061):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā parīdīpitam / tathā
śrāvakāṇāmayaṃ mārgo jñeyo mārgajñatānaye //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546017 (0.0):
caturṇāmāryasatyānāmākārānupalambhataḥ / / śrāvakāṇāmayaṃ mārgo jñeyo mārgajñatānaye // Asa_2.2 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427945 (0.0):
caturṇāmāyasatyānāmākārānupalambhataḥ / / śrāvakāṇāmayaṃ mārgo jñeyo mārgajñatānaye // Abhis_2.2 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212138 (0.0):
caturṇamāryasatyānāmākārānupalambhataḥ / / śrāvakāṇāmayaṃ mārgo jñeyo mārgajñatānaye // Abhs_2.2 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862249 (0.0):
[35] caturṇāmāryasatyānāṃ ākārānupalambhataḥ / / śrāvakāṇāmayaṃ mārgo jñeyo mārgajñatānaye // 2 2 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715091 (0.046):
buddhabhūmāveva kevalaṃ sarvākārajñatā bhavati / / 2. mārgajñatā / (ka) lakṣaṇam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717304 (0.050):
viṣayo niyato vyāptiḥ svabhāvastasya karma ca // / (ka) lakṣaṇam / mārgajñatāparipūrakā avayavībhūtā guṇā eva mārgajñatāṅgānīti lakṣaṇam /
(ka) lakṣaṇam / śrāvakajātīyavineyajanānugrahārthaṃ duḥkhādicaturāryasatyeṣu
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691134 (0.043):
janapadeṣu vineyajanānugrahārtham*, tadā ye 'dhyāyinas te
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717525 (0.060):
(ka) lakṣaṇam / pratyekabuddhagotrīyavineyajanānugrahārthaṃ dvādaśāyatanānyālambya
kimapyekamālambya anityādiṣoḍaśākāreṣvanyatamasya sākṣātkāradṛṣṭyā
vyavasthāpitaḥ śrāvakādhigamajātīyo māhāyānikāryābhisamayaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717545 (0.003):
bāhyagrāhyārthaśūnyatāsākṣātkārijñānadṛṣṭyā vyavasthāpitaḥ / pratyekabuddhādhigamajātīyo māhāyānikāryābhisamayaḥ
śrāvakamārgajña mārgajñānamiti / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717550 (0.024):
pratyekabuddhādhigamajātīyo māhāyānikāryābhisamayaḥ / pratyekabuddhamārgamārgajñaṃ mārgajñānamiti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715107 (0.044):
āryamāhāyānikābhisamayatvaṃ mārgajñatāyā lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715123 (0.044):
catvāro 'syā bhedā bhavanti, yathā śrāvakamārgajñatā, / pratyekabuddhamārgajñatā, mahāyānamārgajñatā,
ākāradṛṣṭyā ṣoḍaśavidhaḥ, mārgadṛṣṭyā tu darśanabhāvanā
'śaikṣamārgabhedena trividhaḥ / / (ga) avadhiḥ
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19393130 (0.034):
laukikalokottaradarśanabhāvanāśaikṣāśaikṣamārgabhedenānekavidho mārga
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6426579 (0.061):
dhyānārūpyasamāpatti dānādiṣaṭpāramitā darśanabhāvanāśaikṣaviśeṣamārga caturapramāṇa anupalambhayoga sarvavastutrimaṇḍalaviśuddhi uddeśa ṣaḍabhijñā sarvākārajñatāsu
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11909378 (0.061):
trayāṇāṃ. bhāvanāmārga bhāvanāmārgāntarasyāśaikṣamārgasya ca sabhāgahetuḥ.
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428815 (0.061):
kāritrānantaraṃ bhāvanāmārgaḥ / sa ca sāsravānāsravabhedena dvividhaḥ / / ataḥ sāsravabhāvanāmārgādhimuktipariṇāmanānumodanāmanaskāreṣu prathamaṃ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433022 (0.064):
vakṣyamāṇadarśanamārgabhāvanāmārgayoḥ tattadadhigamanayena sthitāḥ, te eva
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11909367 (0.064):
darśanamārgāntarasya bhāvanāmārgasyāśaikṣamārgasya ca sabhāgahetur iti
darśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati / keṣāṃcana
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715223 (0.0):
(ga) avadhiḥ / śrāvakīyadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sarvajñatāyāḥ sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716060 (0.0):
(ga) avadhiḥ / mārgāpraveśamārabhya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718920 (0.0):
(ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715142 (0.026):
māhāyānikāryasantatisthasarvaprajñopāyajñatā ceti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiṃ yāvat mārgajñatāyāḥ sīmā bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718834 (0.033):
cānityādyākārajñānamiti bhedadvayam / / (ga) avadhiḥ / darśanamārgamārabhya arhattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718770 (0.034):
prathamāṃ pramuditābhūmimārabhya buddhabhūmiparyantamubhayoḥ sīmā bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722394 (0.039):
nairātmyālambanāyā vidarśanāyāḥ prāptimārabhya bhūmiprāptiparyantamasya / sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724293 (0.050):
mārge 'praveśādārabhya buddhabhūmiparyantamasyāvadhirbhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717369 (0.051):
sāmānyato mārgāpraveśamādāya buddhabhūmiparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719306 (0.053):
(ga) avadhiḥ / sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719396 (0.053):
jñātṛjñeyadharmānupalabdhiścaturvidhoktā vijñeyā / / (ga) avadhiḥ / sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasyāḥ"
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715291 (0.061):
(ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715433 (0.061):
(ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthātaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716486 (0.061):
(ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717571 (0.062):
mahāyānadarśanamārgamārasya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati / / 4. mahāyānadarśanamārgaḥ
matena mahāyānasambhāramārgamārabhya buddhabhūmiparyantamavadhiriti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724293 (0.026):
mārge 'praveśādārabhya buddhabhūmiparyantamasyāvadhirbhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718918 (0.033):
mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715223 (0.033):
śrāvakīyadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sarvajñatāyāḥ sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715141 (0.055):
mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiṃ yāvat mārgajñatāyāḥ sīmā bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716058 (0.056):
(ga) avadhiḥ / mārgāpraveśamārabhya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715293 (0.057):
mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715435 (0.057):
mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthātaḥ
3. pratyekabuddhamārgaḥ / pratyekabuddhādhigamasya lakṣaṇādikaṃ sarvamabhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718390 (0.0):
atyantaviśuddhyākhyasya anāsravabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam / abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ suspaṣṭaṃ pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719019 (0.0):
asya lakṣaṇabhedādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715654 (0.012):
abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ sarva pratipāditam / tathāhi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722826 (0.020):
ānantaryasamādhiḥ / asya lakṣaṇādikaṃ sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre / tisṛbhiḥ kārikābhiḥ samyak pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722944 (0.026):
lakṣaṇādikaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ savistaraṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717287 (0.026):
dhyāmīkaraṇatādīnāṃ mārgajñatāṅgānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721654 (0.026):
6. mokṣabhāgīyam / asya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722067 (0.026):
prayogastāsya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722480 (0.026):
asya nirūḍhyākhyamūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716971 (0.027):
asthāḥ pratipatterlakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717393 (0.028):
2. śrāvakamārgaḥ / śrāvakamārgādhigamasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre agholikhitayaikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719795 (0.028):
prayogāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre catasṛbhiḥ kārikābhiḥ savistaraṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719413 (0.029):
9. darśanamārgaḥ / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718779 (0.031):
3. anupāyena dūratvam / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre kārikārdhena spaṣṭamullikhitam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721800 (0.031):
7. nirvedhabhāgīyam / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre savistaraṃ pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718046 (0.033):
asyāḥ pariṇāmanāyāḥ lakṣaṇabhedādisarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre / tisṛbhiḥ kārikābhiḥ spaṣṭamupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719608 (0.033):
ākārāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721408 (0.034):
eteṣāṃ svabhāvalakṣaṇānāṃ svarūpapratipādanam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ / kārikābhiḥ samyag vihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717814 (0.035):
adhimuktibhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722739 (0.036):
asya bhāvanāmārgākhyasya mūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre navabhiḥ kārikābhiḥ savistaramabhihitam /
kārikābhiḥ pratipāditam / tathā hi / paropadeśavaiyarthya svayambodhāt svayambhuvām /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546067 (0.006):
3 pratyekabuddhamārgaḥ / paropadeśavaiyarthyaṃ svayambodhāt svayambhuvām /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428155 (0.006):
vaiśiṣṭyapratipādanārthaṃ tāvadāha / paropadeśavaiyarthyaṃ svayambodhāt svayambhuvām /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715654 (0.018):
abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ sarva pratipāditam / tathāhi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722826 (0.025):
ānantaryasamādhiḥ / asya lakṣaṇādikaṃ sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre / tisṛbhiḥ kārikābhiḥ samyak pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718046 (0.030):
asyāḥ pariṇāmanāyāḥ lakṣaṇabhedādisarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre / tisṛbhiḥ kārikābhiḥ spaṣṭamupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722944 (0.030):
lakṣaṇādikaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ savistaraṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721408 (0.034):
eteṣāṃ svabhāvalakṣaṇānāṃ svarūpapratipādanam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ / kārikābhiḥ samyag vihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719019 (0.038):
asya lakṣaṇabhedādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718390 (0.041):
atyantaviśuddhyākhyasya anāsravabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam / abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ suspaṣṭaṃ pratipāditam / tathā hi
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212185 (0.043):
paropadeśavaiyarthyaṃ svayaṃbodhāt svayaṃbhuvām / / gambhīratā ca jñānasya khaḍgānāmabhidhīyate // Abhs_2.6 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862972 (0.043):
[36] paropadeśavaiyarthyaṃ svayaṃbodhātsvayaṃbhuvām / / gambhīratā ca jñānasya khaṅgānāmabhidhīyate // 2 6 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717241 (0.043):
atyantaviśuddhiśceti ekādaśa dharmā mārgajñatāmupalakṣayantīti / abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhirupadarśitāḥ / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719413 (0.045):
asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ / pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719795 (0.054):
prayogāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre catasṛbhiḥ kārikābhiḥ savistaraṃ
gambhīratā ca jñānasya khaḍgānāmabhidhīyate // / suśrūṣā yasya yasyārthe yatra yatra yathā yathā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546070 (0.0):
paropadeśavaiyarthyaṃ svayambodhāt svayambhuvām / / gambhīratā ca jñānasya khaḍgānāmabhidhīyate // Asa_2.6 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428158 (0.0):
paropadeśavaiyarthyaṃ svayambodhāt svayambhuvām / / gambhīratā ca jñānasya khaḍgānāmabhidhīyate // Abhis_2.6 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863319 (0.0):
tebhyaḥ śravaṇam? sūśrūṣāmātreṇa / yataḥ śāstram / [38] suśrūṣā yatra yatrārthe yasya yasya yathā yathā / / sa so 'rthaḥ khyātyaśabdopi tasya tasya tathā tathā //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212195 (0.019):
paropadeśavaiyarthyaṃ svayaṃbodhāt svayaṃbhuvām / / gambhīratā ca jñānasya khaḍgānāmabhidhīyate // Abhs_2.6 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428233 (0.039):
śuśrūṣā yasya yasyārthe yatra yatra yathā yathā / / sa so 'rthaḥ khyātyaśabdo 'pi tasya tasya tathā tathā // Abhis_2.7 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862975 (0.040):
[36] paropadeśavaiyarthyaṃ svayaṃbodhātsvayaṃbhuvām / / gambhīratā ca jñānasya khaṅgānāmabhidhīyate // 2 6 //
sa so 'rthaḥ khyātyaśabdo 'pi tatra tatra tathā tathā // / grāhyārthakalpanāhānād grāhakasyāprahāṇataḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546088 (0.0):
śuśrūṣā yasyā yasyārthe yatra yatra yathā yathā / / sa so 'rthaḥ khyātyaśabdo 'pi tasya tasya tathā tathā // Asa_2.7 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428236 (0.0):
śuśrūṣā yasya yasyārthe yatra yatra yathā yathā / / sa so 'rthaḥ khyātyaśabdo 'pi tasya tasya tathā tathā // Abhis_2.7 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428309 (0.0):
prakṛtapratyekabuddhamārgamāha / grāhyārthakalpanāhānād grāhakasyāprahāṇataḥ /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212207 (0.0):
śuśrūṣā yasya yasyārthe yatra yatra yathā yathā / / sa so 'rthaḥ khyātyaśabdo 'pi tasya tasya tathā tathā // Abhs_2.7 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863296 (0.0):
(RSt_28) / [37] grāhyārthakalpanāhānāt grāhakasyāprahāṇataḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863321 (0.0):
[38] suśrūṣā yatra yatrārthe yasya yasya yathā yathā / / sa so 'rthaḥ khyātyaśabdopi tasya tasya tathā tathā //
ādhārataśca vijñeyaḥ khaḍgamārgasya saṃgrahaḥ // / (ka) lakṣaṇam
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546091 (0.0):
grāhyārthakalpanāhānād grāhakasyāprahāṇataḥ / / ādhārataśca vijñeyaḥ khaḍgamārgasya saṃgrahaḥ // Asa_2.8 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428312 (0.0):
grāhyārthakalpanāhānād grāhakasyāprahāṇataḥ / / ādhārataśca vijñeyaḥ khaḍgamārgasya saṅgrahaḥ // Abhis_2.8 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212210 (0.0):
grahyārthakalpanāhānādgrāhakasyāprahāṇataḥ / / ādhārataśca vijñeyaḥ khaḍgamārgasya saṃgrahaḥ // Abhs_2.8 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863299 (0.0):
[37] grāhyārthakalpanāhānāt grāhakasyāprahāṇataḥ / / ādhārataśca vijñeyaḥ khaḍgamārgasya saṅgrahaḥ // 2 8 //
pratyekabuddhagotrīyavineyajanānugrahārthaṃ dvādaśāyatanānyālambya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691134 (0.056):
janapadeṣu vineyajanānugrahārtham*, tadā ye 'dhyāyinas te
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717417 (0.060):
(ka) lakṣaṇam / śrāvakajātīyavineyajanānugrahārthaṃ duḥkhādicaturāryasatyeṣu
bāhyagrāhyārthaśūnyatāsākṣātkārijñānadṛṣṭyā vyavasthāpitaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717435 (0.062):
kimapyekamālambya anityādiṣoḍaśākāreṣvanyatamasya sākṣātkāradṛṣṭyā / vyavasthāpitaḥ śrāvakādhigamajātīyo māhāyānikāryābhisamayaḥ
pratyekabuddhādhigamajātīyo māhāyānikāryābhisamayaḥ / pratyekabuddhamārgamārgajñaṃ mārgajñānamiti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717444 (0.003):
kimapyekamālambya anityādiṣoḍaśākāreṣvanyatamasya sākṣātkāradṛṣṭyā / vyavasthāpitaḥ śrāvakādhigamajātīyo māhāyānikāryābhisamayaḥ
(kha) bhedaḥ / darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārga iti trayo 'sya bhedā bhavanti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718631 (0.0):
bhavānte sthitā / / (kha) bhedaḥ / darśanamārgaḥ bhāvanāmārgaḥ aśaikṣamārgaśceti trayo bhedā bhavanti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718910 (0.0):
(kha) bhedaḥ / māhāyāniko darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārgaśceti trayo bhedā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11909689 (0.0):
anāgamyabhūmiko yathāyogaṃ darśanamārgo bhāvanāmārgo vā aśaikṣamārgo vā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12008630 (0.022):
arthajñāpanāt. atha vā sarva evāryamārgo darśanabhāvanāśaikṣamārgo
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11958359 (0.027):
daurmanasyendriyam iti. sarvam eveti. kāmarūpārūpyāvacaraṃ. yaḥ / prahāṇamārga iti. darśanamārgo bhāvanāmārgaś ca. laukiko vā lokottaro vā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12021573 (0.031):
sabhāgākārabhāvanā ca darśanamārga eva bhavati. na bhāvanāmārga iti.
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24055903 (0.031):
darśanamārgaḥ / / uktaṃ yathā darśanamārgo bhāvanāmārga ścotpadyate /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718107 (0.033):
mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / ayaṃ bhāvanāmārgo dvādaśavidho bhavati, tadyathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722460 (0.039):
mṛdumadhyādhimātrabhedena trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11909968 (0.041):
samānakṣaṇāpekṣayā samo bhavati. evaṃ bhāvanāmārgasya bhāvanāmārgo / 'śaikṣamārgasyāśaikṣamārga iti. tad evaṃ kaścid indriyataḥ samo bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718450 (0.043):
vyavasthāpayati, sa atyantaviśuddhyākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / (kha) bhedaḥ / bhāvanāmārgaprahātavyānāṃ navānāṃ vipakṣāṇāṃ pratipakṣabhūtā mṛdumṛdvādayo
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721981 (0.043):
avaivartikabodhisattvasaṃgha iti trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404479 (0.044):
mārgasatyalakṣaṇamityucyate // punaḥ mārgaḥ pañcavidhaḥ / saṃbhāramārgaḥ / prayogamārgaḥ darśanamārga bhāvanāmārgaḥ niṣṭhāmārgaśca /
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4551763 (0.044):
dvidhā bhedo darśanamārgo bhāvanāmārgaśca / tatra viparyāsāpagatena
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891626 (0.046):
na punaraṣṭābhiḥ kṣāntibhiraṣṭābhirjñānaiḥ / iti mūrdhābhisamaye / darśanamārgaḥ // / tato bhāvanāmārgaḥ / tamāha / sarvāṇi cetyādinā / upāyau ca kauśalyaṃ ceti
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722633 (0.047):
mṛdumadhyādhimātrabhedena trayo 'sya prayogasya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1955984 (0.047):
pratipadājñānadarśanaviśuddhiriti bhāvanāmārgaḥ | jñānadarśanaviśuddhiriti / aśaikṣamārgaḥ |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11909432 (0.050):
tīkṣṇdriyamārgasyaiva. na mṛdvindriyamārgasya nyūnatvāt. evaṃ bhāvanāmārgo / 'śaikṣamārgaś ca vaktavyaḥ. tad darśayann āha. tadyatheti vistaraḥ.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722385 (0.050):
(kha) mṛdu madhyādhimātrabhedena trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722910 (0.053):
ekakṣaṇikāścatvāraḥ prayoga evāsya catvāro bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
(ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārasya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718920 (0.022):
bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718912 (0.023):
māhāyāniko darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārgaśceti trayo bhedā / bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722461 (0.029):
mṛdumadhyādhimātrabhedena trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715432 (0.029):
trayodaśāsyānupūrvikābhisamayasya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthātaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716485 (0.034):
prakṛtisthagotrasya trayodaśabhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722385 (0.040):
(kha) mṛdu madhyādhimātrabhedena trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715138 (0.042):
māhāyānikāryasantatisthasarvaprajñopāyajñatā ceti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiṃ yāvat mārgajñatāyāḥ sīmā bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715516 (0.042):
catvāro 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / buddhabhūmāveva kevalamayaṃ dharmakāyo bhavatīti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721981 (0.044):
avaivartikabodhisattvasaṃgha iti trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722635 (0.054):
mṛdumadhyādhimātrabhedena trayo 'sya prayogasya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722910 (0.058):
ekakṣaṇikāścatvāraḥ prayoga evāsya catvāro bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716060 (0.062):
mārgāpraveśamārabhya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717466 (0.062):
darśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati / keṣāṃcana
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719589 (0.063):
ākāradṛṣṭyā trisaptatyuttaraśatam, prayogadṛṣṭyā viṃśatiḥ bhedā bhavanti / / (gha) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715471 (0.063):
vyāvṛtyā 'sya catvāro bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
4. mahāyānadarśanamārgaḥ / mahānuśaṃsasya darśanāmārgasya lakṣaṇam, bhedaḥ, avadhiśceti trīṇi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717753 (1.192):
prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvadasya sīmā bhavati / / bhāvanāmārgaṃḥ asya lakṣaṇam, bhedaḥ avadhiśceti trīṇyatrocyante /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428476 (0.034):
aihikāmutrikairguṇairyuktā vimāvanīyā iti darśanamārgo mahānuśaṃsa
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24055901 (0.036):
na hi sarvaṃ satyadarśanaṃ samāptamiti tadantarālatvāttanyappi / darśanamārgaḥ / / uktaṃ yathā darśanamārgo bhāvanāmārga ścotpadyate /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719405 (0.049):
sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasyāḥ / samatāyāḥ sīmā bhavati / / 9. darśanamārgaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716520 (0.063):
pratipatterālambanānāṃ lakṣaṇaṃ bhedaḥ avadhiśceti trīṇyatra pratipādyante
parijñātavyānyatra saṃkṣepato nirūpyante / abhisamayālaṅkāre tatsvarūpaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723822 (0.020):
asya jñānakāyasya svarūpam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ / kārikābhirupadarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719609 (0.029):
ākārāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719414 (0.032):
asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717753 (0.032):
bhāvanāmārgaṃḥ asya lakṣaṇam, bhedaḥ avadhiśceti trīṇyatrocyante /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722739 (0.046):
asya bhāvanāmārgākhyasya mūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre navabhiḥ kārikābhiḥ savistaramabhihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718044 (0.056):
asyāḥ pariṇāmanāyāḥ lakṣaṇabhedādisarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre / tisṛbhiḥ kārikābhiḥ spaṣṭamupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722823 (0.056):
ānantaryasamādhiḥ / asya lakṣaṇādikaṃ sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre / tisṛbhiḥ kārikābhiḥ samyak pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722943 (0.056):
lakṣaṇādikaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ savistaraṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720612 (0.059):
jñanalakṣaṇānāṃ sarveṣāṃ vistareṇa pratipādanam abhisamayālaṅkāre navabhiḥ / kārikābhiḥ suspaṣṭaṃ vihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723196 (0.063):
ānupūrvikābhisamayasya svarūpanirdeśaḥ abhisamayālaṅkāre saṃkṣepataḥ / kārikāśena kṛtaḥ / tathā hi
pañcabhiḥ kārikābhirupadarśitam / / (ka) lakṣaṇam / bhavaśamāntadvayanirodhalakṣaṇaḥ satyābhisamayo mahāyānadarśanamārga iti
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718105 (0.025):
anuttarāyāṃ samyaksambodhau pariṇāmayati, sa pariṇāmanākhyo / mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718243 (0.025):
anumodate, sa anumodanākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718325 (0.025):
vyavasthāpayati, sa abhinirhārākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718447 (0.025):
vyavasthāpayati, sa atyantaviśuddhyākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723825 (0.029):
asya jñānakāyasya svarūpam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ / kārikābhirupadarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719425 (0.042):
dvātriṃśatsamāropaśūnyaḥ satyābhisamayo darśanamārga iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719415 (0.054):
asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ / pratipāditam /
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4546787 (0.055):
tattvābhisamayo darśanamārgaḥ / tatra punaḥ / satyavyavasthāpanānyabhisamayāntikāni saṃvṛtijñānāni pratilambhato
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718902 (0.057):
samyagāsannībhāvo māturiti jñeyam / / (kha) bhedaḥ / māhāyāniko darśanamārgaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722683 (0.060):
darśanaheyāyāḥ sattāgrāhikāyā dṛṣṭeḥ pratipakṣabhāvena vyavasthāpito / māhāyānikaḥ satyābhisamayo darśanamārgākhyo mūrdhaprayoga iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722697 (0.063):
ayaṃ darśanamārgākhyo mūrdhaprayogaḥ māhāyāniko darśanamārgaśca paryāyau / / (kha) bhedaḥ
(kha) bhedaḥ / samāhitajñānaṃ pṛṣṭhalabdhajñānaṃ ceti dvau darśanamārgasya bhedau /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719425 (0.059):
dvātriṃśatsamāropaśūnyaḥ satyābhisamayo darśanamārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
jñānadṛṣṭyā trīṇi jñānāni darśanamārgaḥ / prathamaṃ yad darśanamārgabhūtaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11909917 (0.058):
bhāvanāmārgo hetūpacayato viśiṣṭo bhavati. darśanamārgo hi / darśanamārgahetūpacito bhāvanāmārgas tu darśanabhāvanāmārgahetūpacitaḥ.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716031 (0.058):
kleśānāṃ sabījānāṃ sarvathā samudghātako yo darśanamārgastadviṣayako / darśanamārgāvavādo navamaḥ / bhāvanāprahātavyānāṃ sahajāvaraṇānāṃ
śrāvakamārgaṃ jānāti, dvitīyaṃ yat pratyekabuddhamārgaṃ jānāti / tṛtīyaṃ
yanmahāyānamārgaṃ jānātīti trayo bhedā bhavanti /
ālambanadṛṣṭyā vyāvṛttidṛṣṭyā cāṣṭau kṣāntayaḥ, aṣṭau ca jñānānīti ṣoḍaśa
bhedā avasātavyāḥ / / (ga) avadhiḥ / prathamāyāmeva bodhisattvabhūmāvasya vyāptirbhavatīti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718185 (0.061):
mahāpuṇyodayātmako 'dhimātrapariṇāmanāmanaskāra iti dvādaśa bhedā bhavanti / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ pramuditā bhūmimārabhya yāvad daśamīṃ bhūmimasya
5. bhāvanāmārgakāritram / bhāvanāmārgakāritrāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716729 (0.0):
7. sannāhapratipattiḥ / asyā lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayetthamupavarṇitam / yathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717982 (0.0):
bhāvanāmārgādhimuktasya bodhisattvasya stutyādīnāṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718296 (0.0):
anāsravasya abhinirhārabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718565 (0.0):
ubhayorlakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721656 (0.0):
asya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722409 (0.0):
asya mūrdhākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722482 (0.0):
asya nirūḍhyākhyamūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722584 (0.0):
asya agradharmākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayā pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723584 (0.0):
asyādvayalakṣaṇasya svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717222 (0.016):
pratyekabuddhamārgaḥ, 4. bodhisattvamārgaḥ, 5. bhāvanāmārgakāritram, 6. / bhāvanāmārgādhimuktiḥ, 7. bhāvanāmārgādhimuktasya stutiḥ stobha praśaṃsā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717289 (0.023):
dhyāmīkaraṇatādīnāṃ mārgajñatāṅgānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722069 (0.023):
prayogastāsya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723502 (0.023):
asya svarūpādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722339 (0.026):
asyoṣmaṇo mūrdhaprayogasya svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā / kārikayopadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722006 (0.026):
asya samatāprayogasya lakṣaṇādim abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723377 (0.031):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā parīdīpitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723429 (0.031):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā samyagabhihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724098 (0.031):
kāyasyāsya nairmāṇikasya svarūpam abhisamayālaṅkāre kārikayā ekayā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428805 (0.031):
sāsravo bhāvanāmārgaḥ / 6 bhāvanāmārgādhimuktiḥ / kāritrānantaraṃ bhāvanāmārgaḥ / sa ca sāsravānāsravabhedena dvividhaḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721205 (0.034):
(i) kāritralakṣaṇāni ekādaśa / kāritrāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ
spaṣṭamupadarśitam / tathā hi / sarvato damanaṃ nāma sarvataḥ kleśanirjayaḥ /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212335 (0.0):
danādīnāṃ ca saṃbodhāviti mārgajñatākṣaṇāḥ // Abhs_2.16 // / sarvato damanaṃ nāma sarvataḥ kleśanirjayaḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546221 (1.192):
5 bhāvanāmārgakāritram / sarvato damanaṃ nāma sarvataḥ kleśanirjayaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428763 (0.010):
sarvato damanaṃ nāa sarvataḥ kleśanirjayaḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723584 (0.048):
asyādvayalakṣaṇasya svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā / spaṣṭamupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723503 (0.054):
asya svarūpādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā / suspaṣṭamupavarṇitam / tathā hi
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865128 (0.064):
[47] sarvato damanaṃ nāmaḥ sarvataḥ kleśanirṇayaḥ / / upakramāviṣahyatvaṃ bodhirādhārapūyatā // 2 17 //
upakramāviṣahyatvaṃ bodhirādhārapūjyatā // / (ka) lakṣaṇam
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428765 (0.0):
sarvato damanaṃ nāa sarvataḥ kleśanirjayaḥ / / upakramāviṣahyatvaṃ bodhirādhārapūjyatā // Abhis_2.17 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546223 (5.960):
sarvato damanaṃ nāma sarvataḥ kleśanirjayaḥ / / upakramāviṣahyatvaṃ bodhirādhārapūjyatā // Asa_2.17 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865128 (0.055):
[47] sarvato damanaṃ nāmaḥ sarvataḥ kleśanirṇayaḥ / / upakramāviṣahyatvaṃ bodhirādhārapūyatā // 2 17 //
dṛṣṭatattvabhāvanābalena prāptānuśaṃsā bhāvanāmārgakāritrasya lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718450 (0.046):
vyavasthāpayati, sa atyantaviśuddhyākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / (kha) bhedaḥ / bhāvanāmārgaprahātavyānāṃ navānāṃ vipakṣāṇāṃ pratipakṣabhūtā mṛdumṛdvādayo
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718106 (0.064):
mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / ayaṃ bhāvanāmārgo dvādaśavidho bhavati, tadyathā
(kha) bhedaḥ / asya ṣaḍ bhedā bhavanti, yathā ātmotkarṣaniṣedhāt damanakāritram,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718329 (0.025):
vyavasthāpayati, sa abhinirhārākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / asya pañca bhedā bhavanti, tadyathā rūpādisarvadharmāviparītadarśanaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715113 (0.038):
āryamāhāyānikābhisamayatvaṃ mārgajñatāyā lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / catvāro 'syā bhedā bhavanti, yathā śrāvakamārgajñatā,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723746 (0.038):
iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / catvāro 'sya bhedā bhavanti, yathā svabhāvakāyaḥ, jñānadharmakāyaḥ,
sarvajananamanakāritram, rāgādikleśābhibhavakāritram,
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427107 (0.041):
kuśalākuśalaviparītābhīniveśaḥ, mithyādṛṣṭyādikumatiḥ, / sarvarāgādisarvakleśābhimukhīkaraṇaṃ cetyevaṃlakṣaṇān daśadharmān
parakṛtāghātavirodhopanipātād upakramāviṣahyatvakāritram, samyak
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865281 (0.064):
cittaṃ vyāpārayati / tasmātparopakramairaviṣahyatvamasyāḥ karmeti / / upakramāviṣahyatvakāritram //
saṃbodhipratipattikāritram, prajñāpāramitādhāraviṣayapūjyatākāritramiti /
(ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvadasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717959 (0.0):
parārthādhimukteśca veditavyāḥ / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvad asyāḥ sīmā bhavati / dvitīyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718373 (0.0):
buddhatvamahārthasādhanānmahārthateti / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvadasyābhinirhārasya sīmā bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722799 (0.0):
bhāvanāmārgākhyasya mūrdhaprayogasya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvadasya sīmā bhavatīti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718473 (0.031):
nava bhāvanāmārgā evāsya atyantaviśuddhibhāvanāmārgasya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamabhūmiparyantamasya bhāvanāmārgasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718192 (0.036):
(ga) avadhiḥ / prathamāṃ pramuditā bhūmimārabhya yāvad daśamīṃ bhūmimasya
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7869600 (0.040):
upalambhayogena bhāvayati sa prajñāpāramitāṃ bhāvayati / sa prathamāṃ / bodhisattvabhūmiṃ yāvaddaśamīṃ yāvadanuttarāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722050 (0.047):
tisṛṇāṃ śuddhabhūmīnāṃ trīṇi jñānānyevāsya trayo bhedāḥ / / (ga) avadhiḥ / aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722245 (0.047):
sarvaviṣayajñānatvena apramāṇamiti daśa upāyakauśalaprayogā iti / / (ga) avadhiḥ / aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasma sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718764 (0.055):
(ga) avadhiḥ / prathamāṃ pramuditābhūmimārabhya buddhabhūmiparyantamubhayoḥ sīmā bhavati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800718 (0.055):
(PSP_6 8:40) ṣaṣṭhīṃ bhūmiṃ saptamīṃ bhūmim aṣṭamīṃ bhūmiṃ navamīṃ bhūmiṃ / daśamīṃ bhūmiṃ paripūrayati, tatra cchandarāgaṃ notpādayati. tat kasya
bhāvanāmārgaṃḥ asya lakṣaṇam, bhedaḥ avadhiśceti trīṇyatrocyante /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717584 (1.192):
mahānuśaṃsasya darśanāmārgasya lakṣaṇam, bhedaḥ, avadhiśceti trīṇi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716520 (0.033):
pratipatterālambanānāṃ lakṣaṇaṃ bhedaḥ avadhiśceti trīṇyatra pratipādyante
(ka) lakṣaṇam / māhāyāniko 'nvabhisamayaḥ mahāyānabhāvanāmarga iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718312 (0.056):
nopalambhena dharmāṇāmarpaṇā ca mahārthatā // / (ka) lakṣaṇam / māhāyāniko 'nāsravo 'nvabhisamayaḥ, yaḥ paryaṃntādhigamakṛtyaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718433 (0.063):
(ka) lakṣaṇam / māhāyāniko 'nāsravo 'nvabhisamayaḥ, yo 'ntimaprahāṇasya kṛtyaṃ
anvabhisamayaḥ bhāvanāmārga iti paryāyavācinau / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718106 (0.062):
mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / ayaṃ bhāvanāmārgo dvādaśavidho bhavati, tadyathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718448 (0.062):
vyavasthāpayati, sa atyantaviśuddhyākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / (kha) bhedaḥ / bhāvanāmārgaprahātavyānāṃ navānāṃ vipakṣāṇāṃ pratipakṣabhūtā mṛdumṛdvādayo
sāsravo bhāvanāmārgaḥ, anāsravo bhāvanāmārgaśceti dvau bhedau / tatra
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428801 (0.028):
ādhāraviṣayapūjyatākāritrañceti ṣaḍvidhameva kāritram / / sāsravo bhāvanāmārgaḥ / 6 bhāvanāmārgādhimuktiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429129 (0.036):
anāsravo bhāvanāmārgaḥ / 10 abhinirhāraḥ / sāsravānantaramanāsravo bhāvanāmārgaḥ / sa ca dvividha iti
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428809 (0.041):
kāritrānantaraṃ bhāvanāmārgaḥ / sa ca sāsravānāsravabhedena dvividhaḥ /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11975524 (0.045):
evādhikṛtya. kiṃ tarhi. bhāvanāmārgam apīti. bhāvanāmārgo 'pi hy anāsravaś
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546229 (0.047):
upakramāviṣahyatvaṃ bodhirādhārapūjyatā // Asa_2.17 // / sāsravo bhāvanāmārgaḥ / 6 bhāvanāmārgādhimuktiḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11884712 (0.056):
ṣoḍaśaḥ sa bhāvanāmārgaḥ. tataḥ prabhṛtyā vajropamasamādher yāvān anāsravo / mārgaḥ sarvo 'sau bhāvanāmārgaḥ. tac cājñendriyam ity ucyate. kṣayajñānāt
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717557 (0.060):
darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārga iti trayo 'sya bhedā bhavanti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718628 (0.060):
darśanamārgaḥ bhāvanāmārgaḥ aśaikṣamārgaśceti trayo bhedā bhavanti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718906 (0.060):
māhāyāniko darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārgaśceti trayo bhedā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718107 (0.063):
mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / ayaṃ bhāvanāmārgo dvādaśavidho bhavati, tadyathā
sāsravaḥ savikalpabhāvanāmārgaḥ anāsravaśca nirvikalpa iti /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429129 (0.040):
anāsravo bhāvanāmārgaḥ / 10 abhinirhāraḥ / sāsravānantaramanāsravo bhāvanāmārgaḥ / sa ca dvividha iti
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428809 (0.058):
kāritrānantaraṃ bhāvanāmārgaḥ / sa ca sāsravānāsravabhedena dvividhaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428800 (0.062):
sāsravo bhāvanāmārgaḥ / 6 bhāvanāmārgādhimuktiḥ
tatra sāsravo 'dhimuktipariṇāmanānumodanāmanaskāralakṣaṇastrividhaḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865640 (0.064):
adhimuktimanaskāraḥ pariṇāmanāmanaskāro 'numodanāmanaskāraśca /
anāsravaḥ punarabhinirhāraḥ atyantaviśuddhisvabhāvaśceti dvividhaḥ /
6. bhāvanāmārgādhimuktiḥ / adhimuktibhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716974 (0.0):
asthāḥ pratipatterlakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718387 (0.0):
atyantaviśuddhyākhyasya anāsravabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716330 (0.013):
4. pratipatterādhāraḥ mahāyānapratipatterādhāraḥ prakṛtigotraṃ bhavati / / tasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ varṇitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717224 (0.016):
pratyekabuddhamārgaḥ, 4. bodhisattvamārgaḥ, 5. bhāvanāmārgakāritram, 6. / bhāvanāmārgādhimuktiḥ, 7. bhāvanāmārgādhimuktasya stutiḥ stobha praśaṃsā
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546233 (0.020):
sāsravo bhāvanāmārgaḥ / 6 bhāvanāmārgādhimuktiḥ / adhimuktistridhā jñeyā svārthā ca svaparārthikā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719411 (0.022):
9. darśanamārgaḥ / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721208 (0.022):
kāritrāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722139 (0.022):
asyopāyakauśalaprayogasya svarūpādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāmupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718293 (0.029):
anāsravasya abhinirhārabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721800 (0.033):
7. nirvedhabhāgīyam / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre savistaraṃ pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718779 (0.034):
3. anupāyena dūratvam / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre kārikārdhena spaṣṭamullikhitam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719606 (0.034):
ākārāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717486 (0.035):
pratyekabuddhādhigamasya lakṣaṇādikaṃ sarvamabhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722480 (0.038):
asya nirūḍhyākhyamūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722737 (0.038):
asya bhāvanāmārgākhyasya mūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre navabhiḥ kārikābhiḥ savistaramabhihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718032 (0.039):
(ga) avadhiḥ / adhimuktibhāvanāmārgavat / / 8. bhāvanāmārgapariṇāmanā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717287 (0.040):
dhyāmīkaraṇatādīnāṃ mārgajñatāṅgānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721654 (0.040):
6. mokṣabhāgīyam / asya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722067 (0.040):
prayogastāsya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720981 (0.041):
viśeṣalakṣaṇānāṃ ṣoḍaśānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre
kārikābhyāṃ spaṣṭamādarśitam / tathā hi / adhimuktistridhā jñeyā svārthā ca svaparārthikā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546241 (5.960):
6 bhāvanāmārgādhimuktiḥ / adhimuktistridhā jñeyā svārthā ca svaparārthikā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428835 (5.960):
bhāvanāmārgādhimuktimanaskāramāha / adhimuktistridhā jñeyā svārthā ca svaparārthikā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865652 (5.960):
tatrādhimuktimanaskāramadhikṛtya śāstram / [48] adhimuktistridhā jñeyā svārthā ca svaparārthikā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722139 (0.043):
asyopāyakauśalaprayogasya svarūpādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāmupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716860 (0.045):
asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāmupavarṇitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717115 (0.045):
asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyak pradarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719507 (0.046):
sarvākārābhisambodhamupalakṣayantīti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāmupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716974 (0.050):
asthāḥ pratipatterlakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāṃ samyak pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716330 (0.052):
tasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ varṇitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716524 (0.053):
pratipatterālambanānāṃ lakṣaṇaṃ bhedaḥ avadhiśceti trīṇyatra pratipādyante / / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ ālambanasvarūpaṃ pradarśitam /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212346 (0.053):
adhimuktistridhā jñeyā svārthā ca svaparārthakā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715617 (0.056):
abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pradarśitāḥ / / cittotpādo 'vavādaśca nirvedhāṅgaṃ caturvidham /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721208 (0.058):
kāritrāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714981 (0.063):
ekakṣaṇābhisambodhaḥ, dharmakāyaścetyaṣṭau padārthā abhisamayālaṅkāre / dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pradarśitāḥ / yathā / prajñāpāramitāṣṭābhiḥ padārthaiḥ samudīritā /
parārthikaivetyeṣā ca pratyekaṃ trividheṣyate // / mṛdvī madhyādhimātrā ca mṛdumṛdvādibhedataḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546251 (0.0):
adhimuktistridhā jñeyā svārthā ca svaparārthikā / / parārthikaivetyeṣā ca pratyekaṃ trividheṣyate // Asa_2.18 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428845 (0.0):
adhimuktistridhā jñeyā svārthā ca svaparārthikā / / parārthikaivetyeṣā ca pratyekaṃ trividheṣyate // Abhis_2.18 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212364 (0.0):
adhimuktistridhā jñeyā svārthā ca svaparārthakā / / parārthikaivetyeṣa ca pratyekaṃ trividheṣyate // Abhs_2.18 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865676 (0.0):
yathākramaṃ 'svārthā' 'svaparārthā' parārthaiva' ca / tataḥ śāstram / eṣā ca pratyekaṃ trividheṣyate // 2 28 // / [49] mṛdvī madhyādhimātrā ca
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884399 (0.010):
kathamityāha / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // 4 54 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865705 (0.017):
mṛdvayādīnāṃ pratyekaṃ mṛdvayādibhedāt / tadyathā svārthādimṛdumṛdvī / mṛdumadhyāmṛdvadhimātrā / madhyamṛdvī madhyamadhyā madhyādhimātrā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433809 (0.029):
prābandhikatvādiṣṭo 'sau navadhā ca prakārataḥ / / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // Abhis_4.54 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213433 (0.029):
prābandhakatvādiṣṭo 'sau navadhā ca prakārataḥ / / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // Abhs_4.54 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18065936 (0.029):
mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // VAkK_6.33 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24056284 (0.029):
kathaṃ kṛtvā / / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // VAkK_6.33 //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11992294 (0.032):
mṛdumadhyādhimātrabhedena mṛdvādiṣu duḥkheṣu mṛdumadhyādhimātreṣu.
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433832 (0.033):
pratyekaṃ mṛdumadhyādhimātrabhedāt teṣāṃ mṛdumadhyādhimātrapratipakṣāṇāṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865691 (0.035):
mṛdumadhyādi bhedataḥ / / sā punastrividhā
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22278329 (0.042):
saptaviṃśatir bhedā bhavanti hiṃsāyāḥ. mṛdumadhyādhimātrāḥ punas tridhā / --- mṛdumṛdur madhyamṛdus tīvramṛdur iti. tathā mṛdumadhyo madhyamadhyas
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428877 (0.049):
asākṣātkriyārūpādhimuktiḥ trividhā satī pratyekaṃ mṛdvādibhedena trividhā / / evameṣāpi pratyekaṃ mṛdumṛdvādibhedena trividhā / evaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865651 (0.050):
[48] adhimuktistridhā jñeyā svārthā ca svaparārthikā / / parārthikaiveti
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717881 (0.058):
adhimuktiḥ svārthā svaparārthā parārthā ceti mūlabhedena trividhā / / trividhā 'pi satī mṛdumadhyādhimātrabhedena pratyekaṃ medāt
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12001771 (0.061):
sakṛdāgāmībhavatīti. mṛduprakārāvaśeṣatvād iti. mṛdvadhimātro mṛdumadhyo / mṛdumṛdur ity etanmātrāvaśeṣatvāt.
sā punastrividhetyevaṃ saptaviṃśatidhā matā // / (ka) lakṣaṇam
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428847 (5.960):
mṛdvī madhyādhimātrā ca mṛdumṛdvādibhedataḥ / / sā punastrividhetyevaṃ saptaviṃśatidhā matā // Abhis_2.19 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212366 (5.960):
mṛdvī madhyādhimātrā ca mṛdumṛdvādibhedataḥ / / sā punastrividhetyevaṃ saptaviṃśatidhā matā // Abhs_2.19 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546253 (0.052):
mṛdvī madhyādhimātrā ca mṛdumṛdvādibhedataḥ / / sā punastribidhetyevaṃ saptaviṃśatidhā matā // Asa_2.19 //
svārtha svaparārtha parārthākarabhūtāyāṃ jinajananyām
Dharmakirti: Nyayabindu Prakaranakarika. (bsa057_u.htm.txt) 9575075 (0.013):
2/2 svārtha parārtha ca / / 2/3 tatra svārtha trirūpālliṅgād yadanumeye jñānaṃ tadanumānam /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24226088 (0.013):
2 svārtha parārtha ca || / 3 tatra svārtha trirūpāt liṅgād yadanumaye jñānaṃ tadanumānam ||
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24226269 (0.013):
paraṃ pratipādayati tat parārtham || 2 || / tatreti | tatra tayoḥ svārtha parārthānumānayormadhye svārtha jñānaṃ
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10463328 (0.044):
saṃdarśanadeśanāvibhutvadvayapravṛttiriyamucyate parārthasaṃpattiriti / / tasyāṃ svaparārthasaṃpattau karmārthamārabhya trayaḥ ślokāḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24746279 (0.047):
nityatvānityatvabhotakatvābhautikatvasvārthaparārthatvādivitarkāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717944 (0.050):
svārthādhimukternavaprakārāḥ / tathā svaparārthādhimukteḥ / parārthādhimukteśca veditavyāḥ /
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25325878 (0.050):
yadvadati darśanasya parārthatvāditi, na tu tadanumānam,
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11680896 (0.050):
parārthatvād iti, na tu tadanumānam, atrirūpaliṅgajanitatvād anarthadṛk
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18318172 (0.052):
vādalakṣaṇamāha svārthamiti // / svārthaṃ parārthamapi vā tattvanirṇayasādhanī // MAnuv_2,1.39cd //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7867667 (0.053):
prajñāpāramitāyā yo 'dhimokṣaḥ pūrvamuktaḥ svārthobhayārthaparārthabhedena
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717900 (0.054):
svārthādhimuktiḥ; evaṃ svaparārthādhimuktiḥ parārthādhimuktiśceti /
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27542230 (0.057):
viśiṣṭārthaparatayā, na svārthamātrapratipattiparatayā /
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4525417 (0.058):
yojayitavyam / mahārthatvaṃ punaḥ svaparārthatvāt //
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24533618 (0.059):
svārthaparārthānumānyoḥ svārthaṃ vyākhyāya parārthaṃ vyākhyātukāma āha
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715695 (0.062):
ānandoktinadīmeghairdvāviṃśatividhaḥ sa ca // / (ka) lakṣaṇam / parārthāya svahetukena chandena samudānītaṃ bodhikāmatāsamprayuktaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16696345 (0.063):
aprekṣāpūrmakāratvamātmanyāveditaṃ cetkiṃ tataḥ / svārthaparārthāsambhavādityalaṃ bahunā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723223 (0.064):
dharmābhāvasvabhāvenetyanupūrvakriyā matā // / (ka) lakṣaṇam / sarvākārajñatāditrisarvajñatākārān adhigatān anupūrvīkṛtya
abhisampratyayavaśena vyavasthāpito māhāyāniko 'nvabhisamayo / 'dhimuktyākhyabhāvanāmārgaḥ savikalpa iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722762 (0.047):
bhāvanāprahātavyavikalpapratipakṣāṇāṃ dṛṣṭyā vyavasthāpito māhāyāniko / 'nvabhisamayaḥ bhāvanāmārgākhyo mūrdhaprayoga iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718108 (0.047):
mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718449 (0.047):
vyavasthāpayati, sa atyantaviśuddhyākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718326 (0.062):
vyavasthāpayati, sa abhinirhārākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718243 (0.063):
anumodate, sa anumodanākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
(kha) bhedaḥ / adhimuktiḥ svārthā svaparārthā parārthā ceti mūlabhedena trividhā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865724 (0.051):
adhimātramṛdvī adhimātramadhyā adhimātrādhimātrā ca / evaṃ svaparārthā / / evaṃ parārthā ca / tata śāstram
trividhā 'pi satī mṛdumadhyādhimātrabhedena pratyekaṃ medāt
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11923414 (0.039):
iti. tatra rūpadhātau sarveṣām api dhyānānāṃ mṛdumadhyādhimātrabhedena / pratyekaṃ tribhūmikaṃ. [Tib. 243b] brahmakāyikāḥ brahmapurohitāḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25847273 (0.041):
punaradhimātramadhyamṛduprakārabhedena pratyekaṃ bhidyamānānāṃ nava
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716233 (0.042):
nirvedhabhāgīyeṣu pratyekaṃ mṛdu madhyādhimātrabhedena tridhā bhavati /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24056294 (0.042):
teṣāṃ punaḥ pratyekaṃ mṛdumadhyādhimātratvena trividhatvāt nava
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721855 (0.045):
kṣāntiḥ, agradharmaśceti catvāro bhedāḥ / eṣu caturṣu pratyekaṃ / mṛdumadhyādhimātrabhedena trividha iti dvādaśa bhedā bhavati / tathā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433840 (0.048):
sūkṣmeṇālokena hanyate sukṣmañcādhimātreṇeti mṛdumadhyādhimātravikalpānāṃ / pratyekaṃ mṛdumadhyādhimātrabhedāt teṣāṃ mṛdumadhyādhimātrapratipakṣāṇāṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12006098 (0.050):
ṣoḍhābhedaḥ. teṣām (Abhidh k vy 573) api pratyekaṃ / mṛdumadhyādhimātrendriyabhedād bhedaḥ. yathā caiṣāṃ pratyekaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865691 (0.053):
mṛdumadhyādi bhedataḥ / / sā punastrividhā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428870 (0.056):
asākṣātkriyārūpādhimuktiḥ trividhā satī pratyekaṃ mṛdvādibhedena trividhā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11885093 (0.056):
pṛthagjanaḥ prajahāti darśanabhāvanāheyān kleśān miśrīkṛtya tena / mṛdumadhyādhimātrādibhedena navadhā kṛtvā prajahāti. mṛdumṛdubhyām
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722455 (0.057):
(kha) bhedaḥ / mṛdumadhyādhimātrabhedena trayo 'sya bhedā bhavanti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722628 (0.057):
(kha) bhedaḥ / mṛdumadhyādhimātrabhedena trayo 'sya prayogasya bhedā bhavanti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717831 (0.058):
parārthikaivetyeṣā ca pratyekaṃ trividheṣyate // / mṛdvī madhyādhimātrā ca mṛdumṛdvādibhedataḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428839 (0.058):
parārthikaivetyeṣā ca pratyekaṃ trividheṣyate // Abhis_2.18 // / mṛdvī madhyādhimātrā ca mṛdumṛdvādibhedataḥ /
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22278320 (0.064):
bhaviṣyatīti. lobhakrodhamohāḥ punas trividhā mṛdumadhyādhimātrā iti. evaṃ / saptaviṃśatir bhedā bhavanti hiṃsāyāḥ. mṛdumadhyādhimātrāḥ punas tridhā
trikatribhirnavadhā bhavati / tadyathā mṛdvī madhyā 'dhimātrā ca
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865719 (0.046):
adhimātramṛdvī adhimātramadhyā adhimātrādhimātrā ca / evaṃ svaparārthā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868390 (0.056):
sthitvetyarthaḥ / iti yathākramaṃ madhyamṛddhī madhyamadhyā madhyādhimātrā / adhimātramṛdvī adhimātramadhyā ca stutiḥ //
svārthādhimuktiḥ; evaṃ svaparārthādhimuktiḥ parārthādhimuktiśceti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717945 (0.012):
svārthādhimukternavaprakārāḥ / tathā svaparārthādhimukteḥ / parārthādhimukteśca veditavyāḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251598 (0.016):
saṃprasthitāḥ. iti svaparārthādhimuktir adhimātramadhyā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7866959 (0.016):
gṛddhiḥ abhilāṣaḥ / saṃjñā smṛti / iti svaparārthādhimuktiradhimātramadhyā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7866973 (0.023):
punaraparamityādinā āparivartasamāpteraṣṭādaśī / caryātireko yathāsūtram / / iti svaparārthādhimuktiradhimātrādhimātrā //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252156 (0.028):
vācayati yoniśaś ca manasikaroti avirahitaś ca sarvajñatācittena. iti / svaparārthādhimuktir adhimātrādhimātrā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7866879 (0.034):
pratyanuyogaḥ praśnaḥ / iti svaparārthādhimuktirmadhyādhimātrā //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249928 (0.039):
cādvayam etad advaidhīkāram. iti svaparārthādhimuktir mṛdumadhyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250406 (0.045):
svaparārthādhimuktir mṛdvadhimātrā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7866897 (0.045):
sarvadevopasaṃkramaṇaśraddhā tebhyaśca dharmadānacaryātirekaḥ / iti / svaparārthādhimuktiradhimātramṛdvī //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247235 (0.047):
tato bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet. iti svārthādhimuktir adhimātramadhyā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7867548 (0.048):
sarvākāraṃ paśyatītyarthaḥ / sphuṭīkarttu bhagavānāha / evametadityādi / / iti parārthādhimuktiradhimātramadhyā //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7867476 (0.051):
śraddhādikaṃ caryātirekaḥ / iti parārthādhimuktiradhimātramṛdvī // / punaraparamityādinā dvitīyaṃ paśyatiparyantena ṣaḍviṃśatitamī /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7867453 (0.052):
parārthādhimuktirmadhyādhimātrā // / api tvityādinā pūjā kṛtā bhavatītyetadantena pañcaviṃśatitamī /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865721 (0.054):
adhimātramṛdvī adhimātramadhyā adhimātrādhimātrā ca / evaṃ svaparārthā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717847 (0.054):
svārtha svaparārtha parārthākarabhūtāyāṃ jinajananyām
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7866318 (0.056):
sāhasrasahasramityarthaḥ / sa ca madhyamaḥ sāhasramahāsāhasrayormadhyatvāt / / iti svārthadhimuktiradhimātramadhyā //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7867600 (0.060):
parārthādhimuktiradhimātrādhimātrā // / prakṛtatvātprajñāpāramitāyāḥ ye guṇāsteṣāṃ parikīrtanaḥ
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24226269 (0.061):
paraṃ pratipādayati tat parārtham || 2 || / tatreti | tatra tayoḥ svārtha parārthānumānayormadhye svārtha jñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246467 (0.062):
iti svārthādhimuktimṛdumadhyā / tasmāt tarhi kauśika kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā kṣipraṃ ca sukhaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868390 (0.062):
sthitvetyarthaḥ / iti yathākramaṃ madhyamṛddhī madhyamadhyā madhyādhimātrā / adhimātramṛdvī adhimātramadhyā ca stutiḥ //
evameṣā 'pi navaprakārā 'dhimuktiḥ mṛdumṛdvādiprakārabhedena pratyekaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25847274 (0.035):
punaradhimātramadhyamṛduprakārabhedena pratyekaṃ bhidyamānānāṃ nava
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428876 (0.043):
asākṣātkriyārūpādhimuktiḥ trividhā satī pratyekaṃ mṛdvādibhedena trividhā / / evameṣāpi pratyekaṃ mṛdumṛdvādibhedena trividhā / evaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11915787 (0.053):
mithyādṛṣṭir navaprakārā. mṛdumṛdvī yāvad adhimātrādhimātrā. kuśalamūlāny
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721855 (0.061):
kṣāntiḥ, agradharmaśceti catvāro bhedāḥ / eṣu caturṣu pratyekaṃ / mṛdumadhyādhimātrabhedena trividha iti dvādaśa bhedā bhavati / tathā
vibhidyamānā navabhistribhiḥ saptaviṃśatiprakārā bhavati / tadyathā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428882 (0.054):
navabhistribhiradhimuktiḥ saptaviṃśatiprakārā bhavati /
mṛdumṛduḥ, mṛdumadhyaḥ, mṛdvadhimātraḥ, madhyamṛduḥ, madhyamadhyaḥ,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11885082 (5.960):
adhimātrādhimātro 'dhimātramadhyo 'dhimātramṛduḥ madhyādhimātro / madhyamadhyo madhyamṛduḥ mṛdvadhimātro mṛdumadhyo mṛdumṛduś ceti. tad yadi
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12001773 (5.960):
sakṛdāgāmībhavatīti. mṛduprakārāvaśeṣatvād iti. mṛdvadhimātro mṛdumadhyo / mṛdumṛdur ity etanmātrāvaśeṣatvāt.
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24836185 (0.004):
mṛdukasya [mṛdu ]mṛduko mṛdumadhyo mṛdvadhimātraḥ / madhyasya ca / madhyamṛduko madhyamadhyo madhyādhimātraḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884410 (0.013):
kathamityāha / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // 4 54 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24056309 (0.015):
vyavasthāpyante / / tadyathā mṛdumṛduḥ prakāro mṛdumadhyo mṛdvadhimātro
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22405439 (0.017):
mṛdumārgaḥ katamaḥ / mṛdumṛdurmṛdumadhyo mṛdvadhimātraśca yena
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7869404 (0.025):
dvitīyatṛtīyacaturtha pañcamaṣaṣṭhaḥ stobhaḥ / / iti mṛdumadhyo mṛdvadhimātraḥ madhyamṛdu madhyamadhyo madhyādhimātraśca
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884431 (0.028):
kṣīyante / adhimātrādhimātro 'dhimātramadhyo yāvanmṛdumṛduḥ / sa ca
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24056317 (0.036):
tadyathā mṛdumṛduḥ prakāro mṛdumadhyo mṛdvadhimātro / madhyamṛdurmadhyamadhyo madhyādhimātro 'dhimātramṛduradhimātramadhyo
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24836177 (0.038):
mṛdumadhyādhimātrasya paripākasyaikaikasya triprakāranayo veditavyaḥ / / mṛdukasya [mṛdu ]mṛduko mṛdumadhyo mṛdvadhimātraḥ / madhyasya ca
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22405463 (0.039):
madhyo mārgaḥ katamaḥ / madhyamṛdurmadhyamadhyo madhyādhimātraśca yena
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7874658 (0.039):
upalakṣaṇatvāttadgrāhyam / iti mṛdumṛdumārgo mṛdumadhyaśca // / atha khalvityādi / itaḥ prabhṛti prajñāpāramiteti
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22278341 (0.041):
--- mṛdumṛdur madhyamṛdus tīvramṛdur iti. tathā mṛdumadhyo madhyamadhyas
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540271 (0.044):
mṛdumadhyādhimātrāḥ..punas..tridhā..--..mṛdumṛdur..madhyamṛdus..tīvramṛdur..iti.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12003329 (0.048):
kleśas triprakāro mṛdumadhyādhimātra iti. mṛdur aṃtarāparinirvāyiṇāṃ.
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6433808 (0.048):
mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // Abhis_4.54 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15213432 (0.048):
mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // Abhs_4.54 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18065935 (0.048):
mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // VAkK_6.33 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24056280 (0.048):
kathaṃ kṛtvā / / mṛdumadhyādhimātrāṇāṃ punarmṛdvādibhedataḥ // VAkK_6.33 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865713 (0.049):
mṛdumadhyāmṛdvadhimātrā / madhyamṛdvī madhyamadhyā madhyādhimātrā / / adhimātramṛdvī adhimātramadhyā adhimātrādhimātrā ca / evaṃ svaparārthā /
madhyādhimātraḥ; adhimātramṛduḥ, adhimātramadhyaḥ, adhimātrādhimātra iti
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24056318 (5.960):
tadyathā mṛdumṛduḥ prakāro mṛdumadhyo mṛdvadhimātro / madhyamṛdurmadhyamadhyo madhyādhimātro 'dhimātramṛduradhimātramadhyo
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11885077 (5.960):
uccaṃ viśiṣṭo mārgaḥ. tena mārgeṇa navaprakārāḥ kleśāḥ praheyāḥ. / adhimātrādhimātro 'dhimātramadhyo 'dhimātramṛduḥ madhyādhimātro
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22405488 (1.192):
adhimātro mārgaḥ katamaḥ / adhimātramṛduradhimātramadhyo / 'dhimātrādhimātraśca yena traidhātukāvacarāṇāṃ kleśānāṃ bhūmau bhūmau
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22410011 (1.192):
/ sā punastrividhena yoniśo manaskāreṇa prabhāvitā / sa trividhastu / adhimātramṛduḥ adhimātramadhyo 'dhimātrādhimātraśca //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24836191 (1.192):
mṛdukasya [mṛdu ]mṛduko mṛdumadhyo mṛdvadhimātraḥ / madhyasya ca / madhyamṛduko madhyamadhyo madhyādhimātraḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884413 (1.192):
mṛdumṛduḥ / mṛdumadhyaḥ / mṛdvadhimātraḥ / madhyamṛduḥ / madhyamadhyaḥ /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22405463 (0.016):
madhyo mārgaḥ katamaḥ / madhyamṛdurmadhyamadhyo madhyādhimātraśca yena
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884430 (0.020):
kṣīyante / adhimātrādhimātro 'dhimātramadhyo yāvanmṛdumṛduḥ / sa ca
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7869404 (0.028):
iti mṛdumadhyo mṛdvadhimātraḥ madhyamṛdu madhyamadhyo madhyādhimātraśca
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865713 (0.034):
mṛdumadhyāmṛdvadhimātrā / madhyamṛdvī madhyamadhyā madhyādhimātrā / / adhimātramṛdvī adhimātramadhyā adhimātrādhimātrā ca / evaṃ svaparārthā /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11910063 (0.039):
tatra mṛdumṛdoḥ prakārād ūrdhvabhūmikād adharabhūmiko 'pi mṛdumadhyo yāvad / adhimātramadhyād adhimātrādhimātraḥ samānāsamānakṣaṇāpekṣayā hetūpacayataḥ
svārthādhimukternavaprakārāḥ / tathā svaparārthādhimukteḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717901 (0.012):
svārthādhimuktiḥ; evaṃ svaparārthādhimuktiḥ parārthādhimuktiśceti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717847 (0.050):
svārtha svaparārtha parārthākarabhūtāyāṃ jinajananyām
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24226269 (0.054):
paraṃ pratipādayati tat parārtham || 2 || / tatreti | tatra tayoḥ svārtha parārthānumānayormadhye svārtha jñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252157 (0.058):
svaparārthādhimuktir adhimātrādhimātrā
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22410012 (0.059):
adhimātramṛduḥ adhimātramadhyo 'dhimātrādhimātraśca // / tattvābhisamayaḥ katamaḥ / ṣoḍaśe darśanamārgacittakṣaṇe ya āryamārgaṃ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22405488 (0.060):
adhimātro mārgaḥ katamaḥ / adhimātramṛduradhimātramadhyo / 'dhimātrādhimātraśca yena traidhātukāvacarāṇāṃ kleśānāṃ bhūmau bhūmau
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24836192 (0.061):
adhimātrasyādhimātramṛduradhimātramadhyo 'dhimātrādhimātraḥ / ityevaṃ / bhāgīyottarottaraprabhedanayenāpramāṇaḥ paripākaprabhedaḥ sattvānāṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11885068 (0.061):
uccaṃ viśiṣṭo mārgaḥ. tena mārgeṇa navaprakārāḥ kleśāḥ praheyāḥ. / adhimātrādhimātro 'dhimātramadhyo 'dhimātramṛduḥ madhyādhimātro
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25325878 (0.062):
yadvadati darśanasya parārthatvāditi, na tu tadanumānam,
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11680896 (0.062):
parārthatvād iti, na tu tadanumānam, atrirūpaliṅgajanitatvād anarthadṛk
Dharmakirti: Nyayabindu Prakaranakarika. (bsa057_u.htm.txt) 9575075 (0.063):
2/2 svārtha parārtha ca / / 2/3 tatra svārtha trirūpālliṅgād yadanumeye jñānaṃ tadanumānam /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24226088 (0.063):
2 svārtha parārtha ca || / 3 tatra svārtha trirūpāt liṅgād yadanumaye jñānaṃ tadanumānam ||
parārthādhimukteśca veditavyāḥ / / (ga) avadhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717901 (0.037):
svārthādhimuktiḥ; evaṃ svaparārthādhimuktiḥ parārthādhimuktiśceti /
prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvad asyāḥ sīmā bhavati / dvitīyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717747 (0.0):
saṃbodhipratipattikāritram, prajñāpāramitādhāraviṣayapūjyatākāritramiti / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvadasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718373 (0.0):
buddhatvamahārthasādhanānmahārthateti / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvadasyābhinirhārasya sīmā bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722798 (0.0):
bhāvanāmārgākhyasya mūrdhaprayogasya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvadasya sīmā bhavatīti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718473 (0.022):
nava bhāvanāmārgā evāsya atyantaviśuddhibhāvanāmārgasya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamabhūmiparyantamasya bhāvanāmārgasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718192 (0.036):
(ga) avadhiḥ / prathamāṃ pramuditā bhūmimārabhya yāvad daśamīṃ bhūmimasya
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7869600 (0.040):
upalambhayogena bhāvayati sa prajñāpāramitāṃ bhāvayati / sa prathamāṃ / bodhisattvabhūmiṃ yāvaddaśamīṃ yāvadanuttarāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722050 (0.047):
tisṛṇāṃ śuddhabhūmīnāṃ trīṇi jñānānyevāsya trayo bhedāḥ / / (ga) avadhiḥ / aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722245 (0.047):
sarvaviṣayajñānatvena apramāṇamiti daśa upāyakauśalaprayogā iti / / (ga) avadhiḥ / aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasma sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718764 (0.054):
(ga) avadhiḥ / prathamāṃ pramuditābhūmimārabhya buddhabhūmiparyantamubhayoḥ sīmā bhavati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800718 (0.055):
(PSP_6 8:40) ṣaṣṭhīṃ bhūmiṃ saptamīṃ bhūmim aṣṭamīṃ bhūmiṃ navamīṃ bhūmiṃ / daśamīṃ bhūmiṃ paripūrayati, tatra cchandarāgaṃ notpādayati. tat kasya
bhūmimārabhyaṃ daśamabhūmiparyantamiti kecit /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718475 (0.029):
(ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamabhūmiparyantamasya bhāvanāmārgasya sīmā
7. bhāvanāmārgādhimuktasya stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428890 (5.960):
navabhistribhiradhimuktiḥ saptaviṃśatiprakārā bhavati / / 7 bhāvanāmārgādhimuktasya stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546261 (0.030):
sā punastribidhetyevaṃ saptaviṃśatidhā matā // Asa_2.19 // / 7 bhāvanāmārgādhimuktasya stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717226 (0.033):
bhāvanāmārgādhimuktiḥ, 7. bhāvanāmārgādhimuktasya stutiḥ stobha praśaṃsā
bhāvanāmārgādhimuktasya bodhisattvasya stutyādīnāṃ lakṣaṇādikam
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428890 (5.960):
navabhistribhiradhimuktiḥ saptaviṃśatiprakārā bhavati / / 7 bhāvanāmārgādhimuktasya stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546261 (0.030):
sā punastribidhetyevaṃ saptaviṃśatidhā matā // Asa_2.19 // / 7 bhāvanāmārgādhimuktasya stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717226 (0.033):
bhāvanāmārgādhimuktiḥ, 7. bhāvanāmārgādhimuktasya stutiḥ stobha praśaṃsā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718848 (0.056):
4. upāyena avidūratā / asya lakṣaṇādīnāṃ pratipādanam abhisamayālaṅkāre kārikārdhena samyak kṛtam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722664 (0.059):
asya darśanamārgākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / savistaraṃ aṣṭādaśabhiḥ kārikābhiḥ pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717286 (0.064):
dhyāmīkaraṇatādīnāṃ mārgajñatāṅgānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre
abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi / stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca prajñāpāramitāṃ prati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716730 (0.0):
7. sannāhapratipattiḥ / asyā lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayetthamupavarṇitam / yathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717676 (0.0):
bhāvanāmārgakāritrāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718296 (0.0):
anāsravasya abhinirhārabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayā pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718565 (0.0):
ubhayorlakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721657 (0.0):
asya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722409 (0.0):
asya mūrdhākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722483 (0.0):
asya nirūḍhyākhyamūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722584 (0.0):
asya agradharmākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayā pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546267 (5.960):
7 bhāvanāmārgādhimuktasya stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca / stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca prajñāpāramitāṃ prati / / adhimokṣasya mātrāṇāṃ navakaistribhiriṣyate // Asa_2.20 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428911 (5.960):
buddhādibhiḥ kriyanta iti stutiṃ, stobhaṃ praśaṃsāñcāha / stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca prajñāpāramitāṃ prati / / adhimokṣasya mātrāṇāṃ navakaistribhiriṣyate // Abhis_2.20 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7867654 (5.960):
'syāstīti śaṃsī / tabhdāvaḥ 'śaṃsitā' praśaṃsetyarthaḥ / ataḥ śāstram / [50] stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca prajñāpāramitāṃ prati /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212373 (0.005):
sā punastrividhetyevaṃ saptaviṃśatidhā matā // Abhs_2.19 // / stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca prajñāparamitāṃ prati / / adhimokṣasya mātrāṇāṃ navakaistribhiriṣyate // Abhs_2.20 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717291 (0.016):
dhyāmīkaraṇatādīnāṃ mārgajñatāṅgānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722068 (0.023):
prayogastāsya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723500 (0.023):
asya svarūpādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722006 (0.026):
asya samatāprayogasya lakṣaṇādim abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718211 (0.027):
anumodanāmanaskārasya lakṣaṇabhedādayo 'bhisamayālaṅkāre ekayaiva
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724098 (0.030):
kāyasyāsya nairmāṇikasya svarūpam abhisamayālaṅkāre kārikayā ekayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722339 (0.031):
asyoṣmaṇo mūrdhaprayogasya svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā / kārikayopadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723377 (0.031):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā parīdīpitam / tathā
adhimokṣasya mātrāṇāṃ navakaistribhiriṣyate // / (ka) lakṣaṇam
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546270 (0.0):
stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca prajñāpāramitāṃ prati / / adhimokṣasya mātrāṇāṃ navakaistribhiriṣyate // Asa_2.20 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428915 (0.0):
stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca prajñāpāramitāṃ prati / / adhimokṣasya mātrāṇāṃ navakaistribhiriṣyate // Abhis_2.20 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7867659 (0.0):
[50] stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca prajñāpāramitāṃ prati / / adhimokṣasya mātrāṇāṃ navakaistribhiriṣyate // 2 20 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212376 (0.005):
stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca prajñāparamitāṃ prati / / adhimokṣasya mātrāṇāṃ navakaistribhiriṣyate // Abhs_2.20 //
purvoktatrividhādhimuktiprajñāpāramitāṃ prati pravṛttasya
tadbhāvakabodhisattvasyotsāhavardhanārthaṃ tadadhimokṣasya kriyamāṇāḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428895 (0.039):
tadbhāvakabodhisattvasyotsāhavardhanāya tadadhimokṣasya styutyādayo
stutyādayo yathābhūtārthādhigamalakṣaṇā nārthavādarūpā iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428947 (0.020):
navabhiḥ prakārairuttarottarābhinandanaṃ stutiḥ stobhaḥ praśaṃsā ca iṣyate / / ataste stutyādayo yathābhūtārthādhigamamātralakṣaṇā nārthavādarūpāḥ /
(kha) bhedaḥ / pūrvavat saptaviṃśatireva prabhedāḥ / / (ga) avadhiḥ
adhimuktibhāvanāmārgavat / / 8. bhāvanāmārgapariṇāmanā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717223 (0.031):
pratyekabuddhamārgaḥ, 4. bodhisattvamārgaḥ, 5. bhāvanāmārgakāritram, 6. / bhāvanāmārgādhimuktiḥ, 7. bhāvanāmārgādhimuktasya stutiḥ stobha praśaṃsā
madhyantavibhagatika.html 19080758 (0.036):
bhāvanāmārgaprabhāvitatvād iti bhāvanāmārgavyavasthāpitatvād /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717809 (0.039):
anāsravaḥ punarabhinirhāraḥ atyantaviśuddhisvabhāvaśceti dvividhaḥ / / 6. bhāvanāmārgādhimuktiḥ / adhimuktibhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717667 (0.047):
prathamāyāmeva bodhisattvabhūmāvasya vyāptirbhavatīti / / 5. bhāvanāmārgakāritram / bhāvanāmārgakāritrāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716048 (0.050):
sabījānāṃ sarvathā samudghātako yo bhāvanāmārgastadviṣayako / bhāvanāmārgāvavādo daśamaḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428804 (0.052):
sāsravo bhāvanāmārgaḥ / 6 bhāvanāmārgādhimuktiḥ / kāritrānantaraṃ bhāvanāmārgaḥ / sa ca sāsravānāsravabhedena dvividhaḥ /
madhyantavibhagatika.html 19094723 (0.053):
utkṛṣṭabhāvanā mārgabhāvanā darśanamārgād / bhāvanāmārgasyotkṛṣṭatvāt /ādibhāvanā pṛthagjanāvasthāyām
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546232 (0.054):
sāsravo bhāvanāmārgaḥ / 6 bhāvanāmārgādhimuktiḥ / adhimuktistridhā jñeyā svārthā ca svaparārthikā /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11909378 (0.056):
trayāṇāṃ. bhāvanāmārga bhāvanāmārgāntarasyāśaikṣamārgasya ca sabhāgahetuḥ.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11909924 (0.056):
darśanamārgahetūpacito bhāvanāmārgas tu darśanabhāvanāmārgahetūpacitaḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121393 (0.058):
ṛddhipādābhāvanā indriyabhāvanā balabhāvanā, na bodhyaṅgabhāvanā na / mārgabhāvanā na śūnyatābhāvanā na animittabhāvanā na apraṇihitabhāvanā,
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22405562 (0.059):
guṇānabhinirharato vā yo mārgaḥ // / mārgabhāvanā katamā / pratilaṃbhabhāvanā niṣevaṇabhāvanā nirdhāvanabhāvanā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6327951 (0.063):
laukikamārgabhāvanā, lokottaramārgabhāvanā, mṛdumadhyādhimātrabhāvanā,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6327965 (0.063):
prayogamārgabhāvanā, ānantaryavimuktiviśeṣamārgabhāvanā [|] / tatra śamathabhāvanā navākārāyāścittasthityā[ṃ](ñcittasthityāṃ) pūrvavat |
asyāḥ pariṇāmanāyāḥ lakṣaṇabhedādisarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722825 (0.0):
ānantaryasamādhiḥ / asya lakṣaṇādikaṃ sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722944 (0.0):
lakṣaṇādikaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ savistaraṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719019 (0.024):
asya lakṣaṇabhedādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718390 (0.027):
atyantaviśuddhyākhyasya anāsravabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam / abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ suspaṣṭaṃ pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723376 (0.027):
(ya) avipākalakṣaṇaḥ / asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā parīdīpitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723426 (0.027):
(ra) vipākalakṣaṇaḥ / asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā samyagabhihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717489 (0.030):
pratyekabuddhādhigamasya lakṣaṇādikaṃ sarvamabhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715653 (0.038):
abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ sarva pratipāditam / tathāhi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723821 (0.038):
asya jñānakāyasya svarūpam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ / kārikābhirupadarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721800 (0.044):
asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre savistaraṃ pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718779 (0.044):
3. anupāyena dūratvam / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre kārikārdhena spaṣṭamullikhitam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721408 (0.048):
eteṣāṃ svabhāvalakṣaṇānāṃ svarūpapratipādanam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ / kārikābhiḥ samyag vihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719795 (0.048):
prayogāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre catasṛbhiḥ kārikābhiḥ savistaraṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717241 (0.053):
abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhirupadarśitāḥ / tathā hi / dhyāmīkaraṇatādīni śiṣyakhaḍgapathau ca yau /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720128 (0.057):
guṇānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre kārikārdhenopadarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719184 (0.060):
asya lakṣaṇabhedādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre sārdhadvayena
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719605 (0.064):
ākārāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ
tisṛbhiḥ kārikābhiḥ spaṣṭamupadarśitam / tathā hi / viśeṣaḥ pariṇāmastu tasya kāritramuttamam /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546278 (0.0):
8 pariṇāmanā / viśeṣaḥ pariṇāmastu tasya kāritramuttamam /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428961 (0.0):
evamadhimokṣasya pariṇāmanāsambhavād dvitīyaṃ pariṇāmanāmanaskāramāha / viśeṣaḥ pariṇāmastu tasya kāritramuttamam /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212383 (0.0):
adhimokṣasya mātrāṇāṃ navakaistribhiriṣyate // Abhs_2.20 // / viśeṣaḥ pariṇāmastu tasya kāritramuttamam /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7870067 (1.192):
[51] viśeṣapariṇāmastu tasya kāritramuttamam // / nopalambhākṛtiścāsāvaviparyāsalakṣaṇaḥ // 2 21 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718391 (0.017):
atyantaviśuddhyākhyasya anāsravabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam / abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ suspaṣṭaṃ pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722944 (0.026):
lakṣaṇādikaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ savistaraṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722825 (0.028):
ānantaryasamādhiḥ / asya lakṣaṇādikaṃ sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre / tisṛbhiḥ kārikābhiḥ samyak pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717489 (0.037):
pratyekabuddhādhigamasya lakṣaṇādikaṃ sarvamabhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ / kārikābhiḥ pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715653 (0.040):
abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ sarva pratipāditam / tathāhi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719020 (0.045):
asya lakṣaṇabhedādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721408 (0.048):
eteṣāṃ svabhāvalakṣaṇānāṃ svarūpapratipādanam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ / kārikābhiḥ samyag vihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717241 (0.050):
atyantaviśuddhiśceti ekādaśa dharmā mārgajñatāmupalakṣayantīti / abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhirupadarśitāḥ / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720613 (0.056):
jñanalakṣaṇānāṃ sarveṣāṃ vistareṇa pratipādanam abhisamayālaṅkāre navabhiḥ / kārikābhiḥ suspaṣṭaṃ vihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717676 (0.058):
bhāvanāmārgakāritrāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā / spaṣṭamupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723583 (0.058):
asyādvayalakṣaṇasya svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā / spaṣṭamupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723821 (0.059):
asya jñānakāyasya svarūpam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ / kārikābhirupadarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719795 (0.061):
prayogāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre catasṛbhiḥ kārikābhiḥ savistaraṃ
nopalambhākṛtiścāsāvaviparyāsalakṣaṇaḥ // / vivikto buddhapuṇyaughasvabhāvasmṛtigocaraḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546291 (0.0):
viśeṣaḥ pariṇāmastu tasya kāritramuttamam / / nopalambhākṛtiścāsāvaviparyāsalakṣaṇaḥ // Asa_2.21 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428973 (0.0):
viśeṣaḥ pariṇāmastu tasya kāritramuttamam / / nopalambhākṛtiścāsāvaviparyāsalakṣaṇaḥ // Abhis_2.21 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212396 (0.0):
viśeṣaḥ pariṇāmastu tasya kāritramuttamam / / nopalambhākṛtiścāsāvaviparyāsalakṣaṇaḥ // Abhs_2.21 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7870079 (0.0):
[51] viśeṣapariṇāmastu tasya kāritramuttamam // / nopalambhākṛtiścāsāvaviparyāsalakṣaṇaḥ // 2 21 //
sopāyaścānimittaśca buddhairabhyanumoditaḥ // / traidhātukāprapannaśca pariṇāmo 'parastridhā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546303 (0.0):
vivikto buddhapuṇyaughasvabhāvasmṛtigocaraḥ / / sopāyaścānimittaśca buddhairabhyanumoditaḥ // Asa_2.22 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428976 (0.0):
vivikto buddhapuṇyaughasvabhāvasmṛtigocaraḥ / / sopāyaścānimittaśca buddhairabhyanumoditaḥ // Abhis_2.22 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428984 (0.0):
sopāyaścānimittaśca buddhairabhyanumoditaḥ // Abhis_2.22 // / traidhārukāprapannaśca pariṇāmo 'parastridhā /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212408 (0.0):
vivikto buddhapuṇyaughasvabhāvasmṛtigocaraḥ / / sopāyaścānimittaśca buddhairabhyanumoditaḥ // Abhs_2.22 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7870089 (0.0):
[52] vivikto buddhapuṇyaughasvabhāvasmṛtigocaraḥ / / sopāyaścānimittaśca buddhairabhyanumoditaḥ // 2 22 //
mṛdurmadhyo 'dhimātraśca mahāpuṇyodayātmakaḥ //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546308 (0.0):
traidhātukāprapannaśca pariṇāmo 'parastridhā / / mṛdurmadhyo 'dhimātraśca mahāpuṇyodayātmakaḥ // Asa_2.23 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428989 (0.0):
traidhārukāprapannaśca pariṇāmo 'parastridhā / / mṛdurmadhyo 'dhimātraśca mahāpuṇyodayātmakaḥ // Abhis_2.23 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212413 (0.0):
traidhātukāprapannaśca pariṇāmo 'parastridhā / / mṛdurmadhyo 'dhimātraśca mahāpuṇyodayātmakaḥ // Abhs_2.23 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7870095 (0.0):
[53] traidhātukāprapannaśca pariṇāmo 'parastridhā / / mṛdumadhyo 'dhimātraśca mahāpuṇyodayātmakaḥ // 2 23 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718168 (0.053):
mṛdupariṇāmanāmanaskāraḥ, mahāpuṇyodayātmako madhyapariṇāmanāmanaskāraḥ,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718176 (0.054):
mṛdupariṇāmanāmanaskāraḥ, mahāpuṇyodayātmako madhyapariṇāmanāmanaskāraḥ, / mahāpuṇyodayātmako 'dhimātrapariṇāmanāmanaskāra iti dvādaśa bhedā bhavanti
(ka) lakṣaṇam / yo māhāyānikaḥ savikalpo 'nvabhisamayaḥ svaparakuśalapuṇyakriyāvastu
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718234 (0.0):
(ka) lakṣaṇam / yo māhāyānikaḥ savikalpo 'nvabhisamayaḥ sva parakuśalapuṇyakriyāvastūni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017453 (0.028):
tulayitvā niravaśeṣya niravaśeṣamanumodya anumodanāsahagataṃ / puṇyakriyāvastu anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayati / evaṃ sa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018864 (0.028):
anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019473 (0.028):
acintayā anumodanayā anumodate / anumodya anumodanāsahagataṃ / puṇyakriyāvastu anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayati / asya subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019752 (0.028):
anumodate / anumodya anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau pariṇāmayati / asya subhūte anumodanāsahagatasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019974 (0.028):
anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / pariṇāmayati / asya subhūte anumodanāsahagatasya puṇyakriyāvastuno 'sau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260980 (0.028):
katamāni kuśalamūlāni? katamat tad anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu yad / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayati?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015250 (0.030):
anumodeta / evamanumodya anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau pariṇāmayāmīti vācaṃ bhāṣeta anuttarāyāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017180 (0.030):
vadet śakyamanāgamya prajñāpāramitāṃ tatpuṇyakriyāvastu anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau pariṇāmayitumiti, sa maivaṃ vocaditi syādvacanīyaḥ /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015843 (0.031):
niravaśeṣya niravaśeṣamanumodeta / anumodya anumodanāsahagataṃ / puṇyakriyāvastu anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayate, pariṇāmayato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261199 (0.031):
mahāsattvenānumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261324 (0.031):
abhāvo, bodhisattvena mahāsattvenānumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastv / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayitavyaṃ, yady evaṃ pariṇāmayati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718261 (0.035):
anumodanāmanaskārasya dvau bhedau bhavataḥ, / yathā svakuśalapuṇyakriyāvastvanumodanam,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4016180 (0.051):
niravaśeṣamanumoditavyāni / anumodya anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu / anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayato bodhisattvasya mahāsattvasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329488 (0.055):
[[DOUBT]] puṇyakriyāvastv anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4016895 (0.055):
puṇyakriyāvastu anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayāmīti vācaṃ bhāṣeta
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4016552 (0.056):
cittasaṃjñī bhavati / evaṃ bodhisattvena mahāsattvena anumodanāsahagataṃ / puṇyakriyāvastu anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmitaṃ bhavati yathā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015494 (0.064):
taccittamanumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu yatpariṇāmayatyanuttarāyai
anuttarāyāṃ samyaksambodhau pariṇāmayati, sa pariṇāmanākhyo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017456 (0.006):
tulayitvā niravaśeṣya niravaśeṣamanumodya anumodanāsahagataṃ / puṇyakriyāvastu anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayati / evaṃ sa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018865 (0.006):
anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019475 (0.006):
acintayā anumodanayā anumodate / anumodya anumodanāsahagataṃ / puṇyakriyāvastu anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayati / asya subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019754 (0.006):
anumodate / anumodya anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau pariṇāmayati / asya subhūte anumodanāsahagatasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019976 (0.006):
anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / pariṇāmayati / asya subhūte anumodanāsahagatasya puṇyakriyāvastuno 'sau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015845 (0.008):
niravaśeṣya niravaśeṣamanumodeta / anumodya anumodanāsahagataṃ / puṇyakriyāvastu anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayate, pariṇāmayato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260981 (0.011):
katamāni kuśalamūlāni? katamat tad anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu yad / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayati?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015251 (0.013):
anumodeta / evamanumodya anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau pariṇāmayāmīti vācaṃ bhāṣeta anuttarāyāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017181 (0.016):
vadet śakyamanāgamya prajñāpāramitāṃ tatpuṇyakriyāvastu anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau pariṇāmayitumiti, sa maivaṃ vocaditi syādvacanīyaḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261200 (0.018):
mahāsattvenānumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329488 (0.027):
[[DOUBT]] puṇyakriyāvastv anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261330 (0.027):
abhāvo, bodhisattvena mahāsattvenānumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastv / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayitavyaṃ, yady evaṃ pariṇāmayati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4016180 (0.027):
niravaśeṣamanumoditavyāni / anumodya anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu / anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayato bodhisattvasya mahāsattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4016895 (0.031):
puṇyakriyāvastu anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayāmīti vācaṃ bhāṣeta
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015495 (0.035):
taccittamanumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu yatpariṇāmayatyanuttarāyai / samyaksaṃbodhaye? kathaṃ vā śakyaṃ cittena cittaṃ pariṇāmayituṃ yadā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023007 (0.037):
saṃjānīte idaṃ tatprathamaṃ bodhicittamiti, anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / pariṇāmayāmīti pariṇāmayati / na ca cittaprakṛtiḥ śakyā pariṇāmayituṃ tena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015374 (0.038):
anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu kva anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / pariṇāmayati?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9796171 (0.040):
mayā na dātavyam. sa dānaṃ sarvasattveṣu sādhāraṇaṃ kṛtvānuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau pariṇāmayati, sa tathā pariṇāmayati yathā pariṇāmayan
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23105331 (0.041):
sārdhaṃ sādhāraṇaṃ kṛtvā anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayati. tathā / ca pariṇāmayati. yathā pariṇāmo na śrāvakabhūmau vā pratyekabuddhabhūmau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262303 (0.046):
saced evaṃ saṃjānīte pariṇāmitaṃ bhavaty anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, evaṃ / pariṇāmayato na saṃjñāviparyāso bhavati na cittaviparyāso bhavati na
mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718244 (0.0):
anumodate, sa anumodanākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718326 (0.0):
vyavasthāpayati, sa abhinirhārākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718450 (0.0):
vyavasthāpayati, sa atyantaviśuddhyākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717608 (0.025):
bhavaśamāntadvayanirodhalakṣaṇaḥ satyābhisamayo mahāyānadarśanamārga iti / lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717554 (0.033):
pratyekabuddhamārgamārgajñaṃ mārgajñānamiti / / (kha) bhedaḥ / darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārga iti trayo 'sya bhedā bhavanti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718625 (0.033):
(kha) bhedaḥ / darśanamārgaḥ bhāvanāmārgaḥ aśaikṣamārgaśceti trayo bhedā bhavanti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717864 (0.047):
'dhimuktyākhyabhāvanāmārgaḥ savikalpa iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718902 (0.057):
(kha) bhedaḥ / māhāyāniko darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārgaśceti trayo bhedā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717765 (0.062):
māhāyāniko 'nvabhisamayaḥ mahāyānabhāvanāmarga iti lakṣaṇam / / anvabhisamayaḥ bhāvanāmārga iti paryāyavācinau /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717773 (0.063):
(kha) bhedaḥ / sāsravo bhāvanāmārgaḥ, anāsravo bhāvanāmārgaśceti dvau bhedau / tatra
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719425 (0.064):
dvātriṃśatsamāropaśūnyaḥ satyābhisamayo darśanamārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717701 (0.064):
dṛṣṭatattvabhāvanābalena prāptānuśaṃsā bhāvanāmārgakāritrasya lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
ayaṃ bhāvanāmārgo dvādaśavidho bhavati, tadyathā / viśeṣapariṇāmanāmanaskāraḥ, anupalambhākārapariṇāmanāmanaskāraḥ,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718326 (0.034):
vyavasthāpayati, sa abhinirhārākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718449 (0.045):
vyavasthāpayati, sa atyantaviśuddhyākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718244 (0.054):
anumodate, sa anumodanākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717865 (0.063):
'dhimuktyākhyabhāvanāmārgaḥ savikalpa iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
aviparyāsalakṣaṇaḥ pariṇāmanāmanaskāraḥ, viviktapariṇāmanāmanaskāraḥ,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718157 (0.047):
traidhātukāparyāpannapariṇāmanāmanaskāraḥ, mahāpuṇyodayātmako
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865640 (0.047):
laukiko bhāvanāmārgaḥ / ādau vaktavya ādyatvāt / sa ca trividhaḥ / / adhimuktimanaskāraḥ pariṇāmanāmanaskāro 'numodanāmanaskāraśca /
buddhapuṇyaughasvabhāvānusmṛtipariṇāmanāmanaskāraḥ,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7871392 (0.048):
anumodyādīnāmiti bauddhapuṇyaughasvabhāvānusmṛtipariṇāmaḥ pañcamaḥ //
upāyakauśalapariṇāmanāmanaskāraḥ, amimittapariṇāmanāmanaskāraḥ,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865640 (0.048):
adhimuktimanaskāraḥ pariṇāmanāmanaskāro 'numodanāmanaskāraśca /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428957 (0.060):
evamadhimokṣasya pariṇāmanāsambhavād dvitīyaṃ pariṇāmanāmanaskāramāha / viśeṣaḥ pariṇāmastu tasya kāritramuttamam /
buddhānujñāta (anumodita) pariṇāmanāmanaskāraḥ,
traidhātukāparyāpannapariṇāmanāmanaskāraḥ, mahāpuṇyodayātmako
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7870095 (0.040):
mṛdumadhyo 'dhimātraśca mahāpuṇyodayātmakaḥ // 2 23 // / sarvasattvānāṃ dānaśīlabhāvanāmayāt puṇyaugho viśiṣyate prakṛṣyate 'neneti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263716 (0.042):
ākhyāyate iti mṛdumahāpuṇyodayapariṇāmaḥ / punar aparaṃ suhbute yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718129 (0.047):
aviparyāsalakṣaṇaḥ pariṇāmanāmanaskāraḥ, viviktapariṇāmanāmanaskāraḥ, / buddhapuṇyaughasvabhāvānusmṛtipariṇāmanāmanaskāraḥ,
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428991 (0.050):
mṛdurmadhyo 'dhimātraśca mahāpuṇyodayātmakaḥ // Abhis_2.23 // / iti / yathokto viśeṣādhimokṣaḥ, anupalambhaḥ, aviparyāsaḥ, viviktaḥ,
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212413 (0.057):
mṛdurmadhyo 'dhimātraśca mahāpuṇyodayātmakaḥ // Abhs_2.23 //
mṛdupariṇāmanāmanaskāraḥ, mahāpuṇyodayātmako madhyapariṇāmanāmanaskāraḥ,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7870095 (0.038):
mṛdumadhyo 'dhimātraśca mahāpuṇyodayātmakaḥ // 2 23 // / sarvasattvānāṃ dānaśīlabhāvanāmayāt puṇyaugho viśiṣyate prakṛṣyate 'neneti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263857 (0.042):
prasavet, ya evaṃ kuśalamūlaṃ nirupalepapariṇāmanayā pariṇāmayet. / iti madhyamahāpuṇyodayapariṇāmaḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428991 (0.052):
mṛdurmadhyo 'dhimātraśca mahāpuṇyodayātmakaḥ // Abhis_2.23 // / iti / yathokto viśeṣādhimokṣaḥ, anupalambhaḥ, aviparyāsaḥ, viviktaḥ,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718081 (0.053):
mṛdurmadhyo 'dhimātraśca mahāpuṇyodayātmakaḥ // / (ka) lakṣaṇam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263716 (0.055):
ākhyāyate iti mṛdumahāpuṇyodayapariṇāmaḥ / punar aparaṃ suhbute yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te
mahāpuṇyodayātmako 'dhimātrapariṇāmanāmanaskāra iti dvādaśa bhedā bhavanti
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7870095 (0.031):
mṛdumadhyo 'dhimātraśca mahāpuṇyodayātmakaḥ // 2 23 // / sarvasattvānāṃ dānaśīlabhāvanāmayāt puṇyaugho viśiṣyate prakṛṣyate 'neneti
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6428991 (0.045):
mṛdurmadhyo 'dhimātraśca mahāpuṇyodayātmakaḥ // Abhis_2.23 // / iti / yathokto viśeṣādhimokṣaḥ, anupalambhaḥ, aviparyāsaḥ, viviktaḥ,
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212413 (0.051):
mṛdurmadhyo 'dhimātraśca mahāpuṇyodayātmakaḥ // Abhs_2.23 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718081 (0.054):
mṛdurmadhyo 'dhimātraśca mahāpuṇyodayātmakaḥ // / (ka) lakṣaṇam
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546308 (0.062):
mṛdurmadhyo 'dhimātraśca mahāpuṇyodayātmakaḥ // Asa_2.23 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723277 (0.062):
ānupūrvikābhisamayastrayodaśavidha ityasya trayodaśa bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / sambhāramārgamārabhya ekakṣaṇābhisambodhāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264152 (0.062):
adhimātrapuṇyodayapariṇāmaḥ / atha khalu catvāro mahārājānaś cāturmahārājakāyikānāṃ ca devānāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716483 (0.063):
prakṛtisthagotrasya trayodaśabhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7871901 (0.063):
ityadhimātro mahāpuṇyodayapariṇāmo dvādaśaḥ //
(ga) avadhiḥ / prathamāṃ pramuditā bhūmimārabhya yāvad daśamīṃ bhūmimasya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718765 (0.025):
prajñākaruṇayoḥ samyak prativedhena saṃsāranirvāṇobhayopalambhaviyogāt / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ pramuditābhūmimārabhya buddhabhūmiparyantamubhayoḥ sīmā bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718371 (0.030):
buddhatvamahārthasādhanānmahārthateti / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvadasyābhinirhārasya sīmā bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718472 (0.031):
nava bhāvanāmārgā evāsya atyantaviśuddhibhāvanāmārgasya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamabhūmiparyantamasya bhāvanāmārgasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722797 (0.031):
bhāvanāmārgākhyasya mūrdhaprayogasya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvadasya sīmā bhavatīti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717745 (0.036):
saṃbodhipratipattikāritram, prajñāpāramitādhāraviṣayapūjyatākāritramiti / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvadasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717955 (0.036):
parārthādhimukteśca veditavyāḥ / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvad asyāḥ sīmā bhavati / dvitīyāṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7869600 (0.059):
upalambhayogena bhāvayati sa prajñāpāramitāṃ bhāvayati / sa prathamāṃ / bodhisattvabhūmiṃ yāvaddaśamīṃ yāvadanuttarāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717658 (0.061):
ālambanadṛṣṭyā vyāvṛttidṛṣṭyā cāṣṭau kṣāntayaḥ, aṣṭau ca jñānānīti ṣoḍaśa / bhedā avasātavyāḥ / / (ga) avadhiḥ / prathamāyāmeva bodhisattvabhūmāvasya vyāptirbhavatīti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722050 (0.062):
(ga) avadhiḥ / aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722245 (0.062):
(ga) avadhiḥ / aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasma sīmā
pariṇāmanāmanaskārasya sīmā bhavati / / 9. bhāvanāmārgīyānumodanā
anumodanāmanaskārasya lakṣaṇabhedādayo 'bhisamayālaṅkāre ekayaiva
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716730 (0.018):
7. sannāhapratipattiḥ / asyā lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayetthamupavarṇitam / yathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718565 (0.039):
ubhayorlakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717674 (0.044):
bhāvanāmārgakāritrāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717981 (0.044):
bhāvanāmārgādhimuktasya bodhisattvasya stutyādīnāṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718296 (0.044):
anāsravasya abhinirhārabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayā pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721656 (0.044):
asya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722409 (0.044):
asya mūrdhākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722481 (0.044):
asya nirūḍhyākhyamūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722584 (0.044):
asya agradharmākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayā pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723767 (0.044):
asya svābhāvikakāyasyopapādanam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā kṛtam / / sarvākārāṃ viśuddhiṃ ye dharmāḥ prāptā nirāsravāḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717288 (0.045):
dhyāmīkaraṇatādīnāṃ mārgajñatāṅgānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722069 (0.045):
prayogastāsya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723501 (0.045):
asya svarūpādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722337 (0.045):
asyoṣmaṇo mūrdhaprayogasya svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā / kārikayopadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723377 (0.045):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā parīdīpitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723427 (0.045):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā samyagabhihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723581 (0.045):
asyādvayalakṣaṇasya svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724096 (0.045):
kāyasyāsya nairmāṇikasya svarūpam abhisamayālaṅkāre kārikayā ekayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724017 (0.052):
sambhogakāyasya svarūpavarṇanam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā kṛtam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720530 (0.052):
lakṣaṇasya pratipādanam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā kṛtam / tathā hi
kārikayetthamupavarṇitam / tathā hi / upāyānupalambhābhyāṃ śubhamūlānumodanā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546318 (0.0):
mṛdurmadhyo 'dhimātraśca mahāpuṇyodayātmakaḥ // Asa_2.23 // / 9 anumodanā / upāyānupalambhābhyāṃ śubhamūlānumodanā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716731 (0.0):
asyā lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayetthamupavarṇitam / yathā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429080 (0.0):
evaṃ pariṇāmayitavastu abhivardhayitavyamiti tṛtīyamanumodanāmanaskāramāha / upāyānupalambhābhyāṃ śubhamūlānumodanā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7871919 (0.0):
anumodanāmanaskāro vaktavyaḥ / tamadhikṛtya śāstram / [54] upāyānupalambhābhyāṃ śubhamūlānumodanā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717291 (0.018):
dhyāmīkaraṇatādīnāṃ mārgajñatāṅgānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212422 (0.026):
upāyānupalambābhyāṃ śubhamūlānumodanā / / anumode manaskārabhāvaneha vidhīyate // Abhs_2.24 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717983 (0.027):
bhāvanāmārgādhimuktasya bodhisattvasya stutyādīnāṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722483 (0.027):
asya nirūḍhyākhyamūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724098 (0.027):
kāyasyāsya nairmāṇikasya svarūpam abhisamayālaṅkāre kārikayā ekayā / samyagupavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718565 (0.038):
ubhayorlakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723767 (0.042):
asya svābhāvikakāyasyopapādanam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā kṛtam / / sarvākārāṃ viśuddhiṃ ye dharmāḥ prāptā nirāsravāḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722069 (0.043):
prayogastāsya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā / 'bhihitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723429 (0.044):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā samyagabhihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723503 (0.045):
asya svarūpādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā / suspaṣṭamupavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722006 (0.048):
asya samatāprayogasya lakṣaṇādim abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā / pratipāditam / tathā hi / svapnopamatvād dharmāṇāṃ bhavaśāntyorakalpanā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718295 (0.049):
anāsravasya abhinirhārabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayā pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721656 (0.049):
asya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722583 (0.049):
asya agradharmākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayā pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721924 (0.049):
avaivartikabodhisattvasaṃghasya svarūpaṃ ekayā kārikayā abhisamayālaṅkāre / proktam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720530 (0.049):
lakṣaṇasya pratipādanam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā kṛtam / tathā hi
anumode manaskārabhāvaneha vidhīyate // / (ka) lakṣaṇam
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546320 (0.0):
9 anumodanā / upāyānupalambhābhyāṃ śubhamūlānumodanā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429082 (0.0):
upāyānupalambhābhyāṃ śubhamūlānumodanā / / anumode manaskārabhāvaneha vidhīyate // Abhis_2.24 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212424 (0.0):
upāyānupalambābhyāṃ śubhamūlānumodanā / / anumode manaskārabhāvaneha vidhīyate // Abhs_2.24 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7871921 (0.0):
[54] upāyānupalambhābhyāṃ śubhamūlānumodanā / / anumode manaskārabhāvaneha vidhīyate // 2 24 //
yo māhāyānikaḥ savikalpo 'nvabhisamayaḥ sva parakuśalapuṇyakriyāvastūni
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718093 (0.0):
mṛdurmadhyo 'dhimātraśca mahāpuṇyodayātmakaḥ // / (ka) lakṣaṇam / yo māhāyānikaḥ savikalpo 'nvabhisamayaḥ svaparakuśalapuṇyakriyāvastu
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718261 (0.054):
yathā svakuśalapuṇyakriyāvastvanumodanam, / parakuśalapuṇyakriyāvastvanumodanaṃ iti /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261024 (0.056):
bhagavato na tāni kuśalamūlāni na tāny anumodanāsahagatāni / puṇyakriyāvastūni nimittikṛtyānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayiṣyanti.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018860 (0.062):
asamasamayā apratisamayā acintyayā anumodanayā anumodate / anumodya / anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019469 (0.062):
acintayā anumodanayā anumodate / anumodya anumodanāsahagataṃ / puṇyakriyāvastu anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayati / asya subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019748 (0.062):
anumodate / anumodya anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu anuttarāyāṃ
anumodate, sa anumodanākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718108 (0.0):
anuttarāyāṃ samyaksambodhau pariṇāmayati, sa pariṇāmanākhyo / mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718326 (0.0):
vyavasthāpayati, sa abhinirhārākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718449 (0.0):
vyavasthāpayati, sa atyantaviśuddhyākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717608 (0.025):
bhavaśamāntadvayanirodhalakṣaṇaḥ satyābhisamayo mahāyānadarśanamārga iti / lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718902 (0.060):
(kha) bhedaḥ / māhāyāniko darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārgaśceti trayo bhedā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717864 (0.063):
'dhimuktyākhyabhāvanāmārgaḥ savikalpa iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
(kha) bhedaḥ / anumodanāmanaskārasya dvau bhedau bhavataḥ,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718108 (0.041):
mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718449 (0.041):
vyavasthāpayati, sa atyantaviśuddhyākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718326 (0.045):
vyavasthāpayati, sa abhinirhārākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718902 (0.064):
(kha) bhedaḥ / māhāyāniko darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārgaśceti trayo bhedā
yathā svakuśalapuṇyakriyāvastvanumodanam,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718094 (0.035):
yo māhāyānikaḥ savikalpo 'nvabhisamayaḥ svaparakuśalapuṇyakriyāvastu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260377 (0.047):
avocat: yad bhadanta subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyānumodanāsahagataṃ / puṇyakriyāvastu sarvasattvasādhāraṇaṃ kṛtvā anuttarāyai samyaksaṃbodhaye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260425 (0.047):
mahāsattvasyānumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu sarvasattvasādhāraṇaṃ kṛtvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260518 (0.047):
ātmaparinirvāṇāya bhavanti. bodhisattvasya mahāsattvasya punar / anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu sarvasattvānāṃ damanāya śamanāya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015547 (0.048):
subhūte bodhisattvena mahāsattvena tadanumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015492 (0.053):
taccittamanumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu yatpariṇāmayatyanuttarāyai
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017008 (0.053):
puṇyābhisaṃskāro viviktaḥ śāntaḥ, yadapyanumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260394 (0.053):
anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu, yac ca śrāvakayānasaṃprasthitānāṃ, yac
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260978 (0.053):
katamāni kuśalamūlāni? katamat tad anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu yad
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6602446 (0.053):
puruṣasyānumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu, yacca tasya puruṣasya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718235 (0.054):
yo māhāyānikaḥ savikalpo 'nvabhisamayaḥ sva parakuśalapuṇyakriyāvastūni / anumodate, sa anumodanākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015559 (0.055):
anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayitavyam? kathaṃ ca / anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu parigṛhṇatā anumodanāsahagataṃ cittaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261359 (0.055):
pariṇāmitāni bhavanti. kathaṃ cānumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014739 (0.056):
mahāsattvasya anumodanāpariṇāmanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu, yacca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014766 (0.056):
anumodanāpariṇāmanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu agramākhyāyate,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015370 (0.057):
cittamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayati? katamadvā / anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu kva anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015455 (0.060):
bodhisattvena mahāsattvena anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu / sarvajñatāyāṃ pariṇāmayitavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020529 (0.060):
bodhisattvo mahāsattvo 'numodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu sarvajñatāyāṃ
parakuśalapuṇyakriyāvastvanumodanaṃ iti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718094 (0.035):
yo māhāyānikaḥ savikalpo 'nvabhisamayaḥ svaparakuśalapuṇyakriyāvastu
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718235 (0.054):
yo māhāyānikaḥ savikalpo 'nvabhisamayaḥ sva parakuśalapuṇyakriyāvastūni / anumodate, sa anumodanākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260377 (0.056):
avocat: yad bhadanta subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyānumodanāsahagataṃ / puṇyakriyāvastu sarvasattvasādhāraṇaṃ kṛtvā anuttarāyai samyaksaṃbodhaye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260425 (0.056):
mahāsattvasyānumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu sarvasattvasādhāraṇaṃ kṛtvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260518 (0.056):
ātmaparinirvāṇāya bhavanti. bodhisattvasya mahāsattvasya punar / anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu sarvasattvānāṃ damanāya śamanāya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015547 (0.057):
subhūte bodhisattvena mahāsattvena tadanumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015492 (0.063):
taccittamanumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu yatpariṇāmayatyanuttarāyai
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017008 (0.063):
puṇyābhisaṃskāro viviktaḥ śāntaḥ, yadapyanumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260394 (0.063):
anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu, yac ca śrāvakayānasaṃprasthitānāṃ, yac
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260978 (0.063):
katamāni kuśalamūlāni? katamat tad anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu yad
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6602446 (0.063):
puruṣasyānumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu, yacca tasya puruṣasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015559 (0.063):
anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayitavyam? kathaṃ ca / anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu parigṛhṇatā anumodanāsahagataṃ cittaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261359 (0.063):
pariṇāmitāni bhavanti. kathaṃ cānumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015370 (0.063):
cittamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayati? katamadvā / anumodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu kva anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
athavā saṃvṛtiviṣayī anumodanāmanaskāraḥ paramārthaviṣayī
anumodanāmanaskāraśceti / / (ga) avadhiḥ / adhimuktipariṇāmanānumodanāmanaskārāṇāṃ trayāṇāṃ bhūmyavadhiḥ samāna eva /
10. abhinirhāraḥ / anāsravasya abhinirhārabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716728 (0.0):
7. sannāhapratipattiḥ / asyā lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayetthamupavarṇitam / yathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717674 (0.0):
bhāvanāmārgakāritrāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717982 (0.0):
bhāvanāmārgādhimuktasya bodhisattvasya stutyādīnāṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718565 (0.0):
ubhayorlakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721656 (0.0):
asya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722409 (0.0):
asya mūrdhākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722482 (0.0):
asya nirūḍhyākhyamūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722583 (0.0):
asya agradharmākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayā pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717288 (0.023):
dhyāmīkaraṇatādīnāṃ mārgajñatāṅgānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722068 (0.023):
prayogastāsya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723500 (0.023):
asya svarūpādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722004 (0.026):
asya samatāprayogasya lakṣaṇādim abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717813 (0.029):
adhimuktibhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718386 (0.029):
atyantaviśuddhyākhyasya anāsravabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722337 (0.031):
asyoṣmaṇo mūrdhaprayogasya svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723377 (0.031):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā parīdīpitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723427 (0.031):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā samyagabhihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723581 (0.031):
asyādvayalakṣaṇasya svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724096 (0.031):
kāyasyāsya nairmāṇikasya svarūpam abhisamayālaṅkāre kārikayā ekayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717393 (0.039):
śrāvakamārgādhigamasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre agholikhitayaikayā
ekayā kārikayā pratipāditam / tathā hi / svabhāva śreṣṭhatā tasya sarvasyānabhisaṃskṛtiḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546332 (0.0):
10 abhinirhāraḥ / svabhāvaḥ śreṣṭhatā tasya sarvasyānabhisaṃskṛtiḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718565 (0.0):
ubhayorlakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721657 (0.0):
asya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722584 (0.0):
asya agradharmākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayā pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429143 (0.0):
prathamamabhinirhāralakṣaṇaṃ bhāvanāmārgamāha / svabhāvaḥ śreṣṭhatā tasya sarvasyānabhisaṃskṛtiḥ /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212432 (0.0):
anumode manaskārabhāvaneha vidhīyate // Abhs_2.24 // / svabhāvaḥ śreṣṭhatā tasya sarvasyānabhisaṃskṛtiḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7872257 (0.0):
nirhāramadhikṛtya śāstram / [55] svabhāvaḥ śreṣṭhatā tasya sarvasyānabhisaṃskṛtiḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717982 (0.016):
bhāvanāmārgādhimuktasya bodhisattvasya stutyādīnāṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722482 (0.016):
asya nirūḍhyākhyamūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717289 (0.019):
dhyāmīkaraṇatādīnāṃ mārgajñatāṅgānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722068 (0.019):
prayogastāsya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723500 (0.019):
asya svarūpādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722409 (0.020):
asya mūrdhākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā / kārikayā paridīpitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716729 (0.021):
asyā lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayetthamupavarṇitam / yathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717675 (0.021):
bhāvanāmārgakāritrāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722006 (0.023):
asya samatāprayogasya lakṣaṇādim abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā / pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720530 (0.032):
lakṣaṇasya pratipādanam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā kṛtam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722338 (0.033):
asyoṣmaṇo mūrdhaprayogasya svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā / kārikayopadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723377 (0.033):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā parīdīpitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723427 (0.033):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā samyagabhihitam /
nopalambhena dharmāṇāmarpaṇā ca mahārthatā //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546336 (0.0):
svabhāvaḥ śreṣṭhatā tasya sarvasyānabhisaṃskṛtiḥ / / nopalambhena dharmāṇāmarpaṇā ca mahārthatā // Asa_2.25 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429148 (0.0):
svabhāvaḥ śreṣṭhatā tasya sarvasyānabhisaṃskṛtiḥ / / nopalambhena dharmāṇāmarpaṇā ca mahārthatā // Abhis_2.25 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212437 (0.0):
svabhāvaḥ śreṣṭhatā tasya sarvasyānabhisaṃskṛtiḥ / / nopalambhena dharmāṇāmarpaṇā ca mahārthatā // Abhs_2.25 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7872261 (0.0):
[55] svabhāvaḥ śreṣṭhatā tasya sarvasyānabhisaṃskṛtiḥ / / nopalambhena dharmāṇāmarpaṇā ca mahārthatā // 2 25 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718355 (0.062):
sarvadharmaviśeṣānutpādanena adhigamaprayogo 'nabhisaṃskāraḥ, / sarvadharmāṇāṃ paramārthato 'nupalambhatayā arpaṇā,
(ka) lakṣaṇam / māhāyāniko 'nāsravo 'nvabhisamayaḥ, yaḥ paryaṃntādhigamakṛtyaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718434 (0.0):
adhimātrādhimātrādermalasya pratipakṣataḥ // / (ka) lakṣaṇam / māhāyāniko 'nāsravo 'nvabhisamayaḥ, yo 'ntimaprahāṇasya kṛtyaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717760 (0.056):
bhāvanāmārgaṃḥ asya lakṣaṇam, bhedaḥ avadhiśceti trīṇyatrocyante / / (ka) lakṣaṇam / māhāyāniko 'nvabhisamayaḥ mahāyānabhāvanāmarga iti lakṣaṇam /
vyavasthāpayati, sa abhinirhārākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718108 (0.0):
anuttarāyāṃ samyaksambodhau pariṇāmayati, sa pariṇāmanākhyo / mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718244 (0.0):
anumodate, sa anumodanākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718449 (0.0):
vyavasthāpayati, sa atyantaviśuddhyākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717608 (0.025):
bhavaśamāntadvayanirodhalakṣaṇaḥ satyābhisamayo mahāyānadarśanamārga iti / lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718902 (0.060):
(kha) bhedaḥ / māhāyāniko darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārgaśceti trayo bhedā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717864 (0.063):
'dhimuktyākhyabhāvanāmārgaḥ savikalpa iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
(kha) bhedaḥ / asya pañca bhedā bhavanti, tadyathā rūpādisarvadharmāviparītadarśanaṃ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429154 (0.023):
nopalambhena dharmāṇāmarpaṇā ca mahārthatā // Abhis_2.25 // / iti / rūpādyaviparītadarśanaṃ svabhāvaḥ / nānyathā buddhatvasaṃprāptiriti
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717705 (0.025):
dṛṣṭatattvabhāvanābalena prāptānuśaṃsā bhāvanāmārgakāritrasya lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / asya ṣaḍ bhedā bhavanti, yathā ātmotkarṣaniṣedhāt damanakāritram,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715113 (0.032):
āryamāhāyānikābhisamayatvaṃ mārgajñatāyā lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / catvāro 'syā bhedā bhavanti, yathā śrāvakamārgajñatā,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723747 (0.032):
iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / catvāro 'sya bhedā bhavanti, yathā svabhāvakāyaḥ, jñānadharmakāyaḥ,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718109 (0.034):
mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718449 (0.041):
vyavasthāpayati, sa atyantaviśuddhyākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / (kha) bhedaḥ
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11252058 (0.045):
śaktīnāmakavastusanniveśarūpabhedā bhavantīti ? / ucyate sattvādivat / yathā sattvādīnāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718244 (0.052):
anumodate, sa anumodanākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721422 (0.053):
(kha) bhedaḥ / svabhāvānāṃ ṣoḍaśa bhedā bhavanti / tatra sarvajñatāyāḥ svabhāvāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717864 (0.062):
'dhimuktyākhyabhāvanāmārgaḥ savikalpa iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723009 (0.063):
(kha) bhedaḥ / vipratipattīnāṃ ṣoḍaśa bhedā bhavanti / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719862 (0.064):
viṃśatiḥ prayogāṇāṃ bhedā bhavanti / / tatra svarūpataḥ pañca pramedāḥ, yathā rūpādiṣu niḥsvabhāvatayā
svabhāvaḥ, nānyathā buddhatvasamprāptiriti bhāvanāmārgasya śreṣṭhatā,
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429155 (0.0):
nopalambhena dharmāṇāmarpaṇā ca mahārthatā // Abhis_2.25 // / iti / rūpādyaviparītadarśanaṃ svabhāvaḥ / nānyathā buddhatvasaṃprāptiriti
sarvadharmaviśeṣānutpādanena adhigamaprayogo 'nabhisaṃskāraḥ,
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429166 (0.0):
śreṣṭhatā / sarvadharmaviśeṣānutpādanena adhigamaprayogo 'nabhisaṃskāraḥ /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2910234 (0.055):
svapratyātmāryajñānādhigamapratyavasthānāt / sarvadharmanirābhāasasvacittadṛśyamātrāvabodhāddvidhāvikalpasya
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2901021 (0.059):
evamanyatra svapratyātmādhigamaviśeṣagāmitāyāṃ pariṇāmayanti /
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11296172 (0.061):
tasyottarottaraviśeṣādhigamanāt | viśeṣādhigamāśayo hy adhyāśayaḥ |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4639272 (0.061):
indhanākaraviśeṣeṇevāgnistasyottarottaraviśeṣādhigamanāt | / viśeṣādhigamāśayo hyadhyāśayaḥ | dānapāramitāsahagato mahānidhanopama
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28694605 (0.063):
tasya sarvajñatādharmādhigamāntarāyāya suvarṇaprabho nāma māro
sarvadharmāṇāṃ paramārthato 'nupalambhatayā arpaṇā, / buddhatvamahārthasādhanānmahārthateti /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429183 (0.0):
samutpādanamarpaṇā / buddhatvamahārthasādhanānmahārthatā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7873285 (0.058):
yāvatsarvadharmāṇāmanabhisaṃskāro 'nupalambhaḥ so 'sya abhinirhāraḥ
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546334 (0.062):
svabhāvaḥ śreṣṭhatā tasya sarvasyānabhisaṃskṛtiḥ / / nopalambhena dharmāṇāmarpaṇā ca mahārthatā // Asa_2.25 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718305 (0.062):
svabhāva śreṣṭhatā tasya sarvasyānabhisaṃskṛtiḥ / / nopalambhena dharmāṇāmarpaṇā ca mahārthatā //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429145 (0.062):
svabhāvaḥ śreṣṭhatā tasya sarvasyānabhisaṃskṛtiḥ / / nopalambhena dharmāṇāmarpaṇā ca mahārthatā // Abhis_2.25 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212434 (0.062):
svabhāvaḥ śreṣṭhatā tasya sarvasyānabhisaṃskṛtiḥ / / nopalambhena dharmāṇāmarpaṇā ca mahārthatā // Abhs_2.25 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7872259 (0.062):
[55] svabhāvaḥ śreṣṭhatā tasya sarvasyānabhisaṃskṛtiḥ / / nopalambhena dharmāṇāmarpaṇā ca mahārthatā // 2 25 //
(ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvadasyābhinirhārasya sīmā bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717747 (0.0):
saṃbodhipratipattikāritram, prajñāpāramitādhāraviṣayapūjyatākāritramiti / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvadasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717957 (0.0):
parārthādhimukteśca veditavyāḥ / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvad asyāḥ sīmā bhavati / dvitīyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722799 (0.0):
bhāvanāmārgākhyasya mūrdhaprayogasya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvadasya sīmā bhavatīti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718473 (0.021):
nava bhāvanāmārgā evāsya atyantaviśuddhibhāvanāmārgasya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamabhūmiparyantamasya bhāvanāmārgasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718192 (0.030):
(ga) avadhiḥ / prathamāṃ pramuditā bhūmimārabhya yāvad daśamīṃ bhūmimasya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718764 (0.037):
(ga) avadhiḥ / prathamāṃ pramuditābhūmimārabhya buddhabhūmiparyantamubhayoḥ sīmā bhavati
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7869600 (0.040):
upalambhayogena bhāvayati sa prajñāpāramitāṃ bhāvayati / sa prathamāṃ / bodhisattvabhūmiṃ yāvaddaśamīṃ yāvadanuttarāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722050 (0.042):
tisṛṇāṃ śuddhabhūmīnāṃ trīṇi jñānānyevāsya trayo bhedāḥ / / (ga) avadhiḥ / aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722245 (0.042):
sarvaviṣayajñānatvena apramāṇamiti daśa upāyakauśalaprayogā iti / / (ga) avadhiḥ / aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasma sīmā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800718 (0.055):
(PSP_6 8:40) ṣaṣṭhīṃ bhūmiṃ saptamīṃ bhūmim aṣṭamīṃ bhūmiṃ navamīṃ bhūmiṃ / daśamīṃ bhūmiṃ paripūrayati, tatra cchandarāgaṃ notpādayati. tat kasya
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 872703 (0.057):
sarvaśrāvakapratyekabuddhaiḥ prathamāṃ bodhisattvabhūmimupādāya / yāvannavamīṃ bodhisattvabhūmimanuprāptairbodhisattvaiḥ / asyāṃ ca
11. atyantaviśuddhiḥ / atyantaviśuddhyākhyasya anāsravabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717813 (0.0):
adhimuktibhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719410 (0.022):
9. darśanamārgaḥ / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718293 (0.029):
anāsravasya abhinirhārabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718779 (0.035):
3. anupāyena dūratvam / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre kārikārdhena spaṣṭamullikhitam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721800 (0.035):
7. nirvedhabhāgīyam / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre savistaraṃ pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717485 (0.038):
pratyekabuddhādhigamasya lakṣaṇādikaṃ sarvamabhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722479 (0.038):
asya nirūḍhyākhyamūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722736 (0.038):
asya bhāvanāmārgākhyasya mūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre navabhiḥ kārikābhiḥ savistaramabhihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720981 (0.041):
viśeṣalakṣaṇānāṃ ṣoḍaśānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721653 (0.043):
6. mokṣabhāgīyam / asya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717391 (0.043):
śrāvakamārgādhigamasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre agholikhitayaikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717286 (0.045):
dhyāmīkaraṇatādīnāṃ mārgajñatāṅgānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719605 (0.045):
ākārāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716970 (0.046):
asthāḥ pratipatterlakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717672 (0.046):
bhāvanāmārgakāritrāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722066 (0.048):
prayogastāsya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719015 (0.049):
asya lakṣaṇabhedādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719184 (0.049):
asya lakṣaṇabhedādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre sārdhadvayena
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722665 (0.049):
asya darśanamārgākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / savistaraṃ aṣṭādaśabhiḥ kārikābhiḥ pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720128 (0.052):
guṇānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre kārikārdhenopadarśitam /
abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ suspaṣṭaṃ pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717489 (0.0):
pratyekabuddhādhigamasya lakṣaṇādikaṃ sarvamabhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719019 (0.0):
asya lakṣaṇabhedādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718047 (0.017):
asyāḥ pariṇāmanāyāḥ lakṣaṇabhedādisarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre / tisṛbhiḥ kārikābhiḥ spaṣṭamupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722944 (0.021):
lakṣaṇādikaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ savistaraṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717287 (0.026):
dhyāmīkaraṇatādīnāṃ mārgajñatāṅgānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721654 (0.026):
asya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722067 (0.026):
prayogastāsya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722480 (0.026):
asya nirūḍhyākhyamūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722826 (0.027):
ānantaryasamādhiḥ / asya lakṣaṇādikaṃ sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre / tisṛbhiḥ kārikābhiḥ samyak pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719796 (0.028):
prayogāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre catasṛbhiḥ kārikābhiḥ savistaraṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719413 (0.033):
asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719608 (0.033):
ākārāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716971 (0.035):
asthāḥ pratipatterlakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717814 (0.035):
adhimuktibhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715654 (0.035):
asya lakṣaṇam, bhedaḥ ālambanam, avadhiśceti catvāri jñātavyāni / / abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ sarva pratipāditam / tathāhi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720613 (0.036):
jñanalakṣaṇānāṃ sarveṣāṃ vistareṇa pratipādanam abhisamayālaṅkāre navabhiḥ / kārikābhiḥ suspaṣṭaṃ vihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721800 (0.037):
asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre savistaraṃ pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718779 (0.040):
3. anupāyena dūratvam / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre kārikārdhena spaṣṭamullikhitam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722739 (0.040):
asya bhāvanāmārgākhyasya mūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre navabhiḥ kārikābhiḥ savistaramabhihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721408 (0.047):
eteṣāṃ svabhāvalakṣaṇānāṃ svarūpapratipādanam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ / kārikābhiḥ samyag vihitam /
phalaśuddhiśca rūpādiśuddhireva tayordvayoḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546375 (0.0):
skandhādyabhiniveśaśca pāpamitraparigrahaḥ // Asa_2.27 // / phalaśuddhiśca rūpādiśuddhireva tayordvayoḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429264 (0.0):
adhigamānadhigamahetūnevamuktvā prakṛtasya sāmānyena viśuddhimāha / phalaśuddhiśca rūpādiśuddhireva tayordvayoḥ /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212471 (0.0):
phalaśuddhiśca rūpādiśuddhireva tayordvayoḥ / / abhinnācChinnatā yasmāditi śuddhirudīritā // Abhs_2.28 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7874445 (0.0):
śāstre / [58] phalaśuddhiśca rūpādiśuddhireva tayordvayoḥ /
abhinnācchinnatā yasmāditi śuddhirudīritā //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546379 (0.0):
phalaśuddhiśca rūpādiśuddhireva tayordvayoḥ / / abhinnācchinnatā yasmāditi śuddhirudīritā // Asa_2.28 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429265 (0.0):
phalaśuddhiśca rūpādiśuddhireva tayordvayoḥ / / abhinnācchinnatā yasmāditi śuddhirūdīritā // Abhis_2.28 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7874445 (0.0):
[58] phalaśuddhiśca rūpādiśuddhireva tayordvayoḥ / / abhinnācchinnatā yasmāditi śuddhirudiritā // [2 26] //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212477 (0.027):
phalaśuddhiśca rūpādiśuddhireva tayordvayoḥ / / abhinnācChinnatā yasmāditi śuddhirudīritā // Abhs_2.28 //
kleśajñeyatrimārgasya śiṣyakhaḍgajinaurasām /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546387 (0.0):
abhinnācchinnatā yasmāditi śuddhirudīritā // Asa_2.28 // / kleśajñeyatrimārgasya śiṣyakhaḍgajinaurasām /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429318 (0.0):
sāmānyena viśuddhimevamabhidhāya viśeṣeṇāha / kleśajñeyatrimārgasya śiṣyakhaḍgajinaurasām /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212485 (0.0):
abhinnācChinnatā yasmāditi śuddhirudīritā // Abhs_2.28 // / kleśajñeyatrimārgasya śiṣyakhaḍgajinaurasām /
hānād viśuddhirātyantikī tu buddhasya sarvadā //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546390 (0.0):
kleśajñeyatrimārgasya śiṣyakhaḍgajinaurasām / / hānād viśuddhirātyantikī tu buddhasya sarvathā // Asa_2.29 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429322 (0.0):
kleśajñeyatrimārgasya śiṣyakhaḍgajinaurasām / / hānādviśuddhirātyantikī tu buddhasya sarvathā // Abhis_2.29 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212489 (0.0):
kleśajñeyatrimārgasya śiṣyakhaḍgajinaurasām / / hānādviśuddhirātyantikī tu buddhasya sarvathā // Abhs_2.29 //
mṛdumṛdvādiko mārgaḥ śuddhirnavasu bhūmiṣu /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546400 (0.0):
hānād viśuddhirātyantikī tu buddhasya sarvathā // Asa_2.29 // / mṛdumṛdvādiko mārgaḥ śuddhirnavasu bhūmiṣu /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429382 (0.0):
śrāvakādīnāṃ ca yathākramaṃ viśuddhiḥ / saḥ kathamityāha / mṛdumṛdvādiko mārgaḥ śuddhirnavasu bhūmiṣu /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212498 (0.0):
hānādviśuddhirātyantikī tu buddhasya sarvathā // Abhs_2.29 // / mṛdumṛdvādiko mārgaḥ śuddhirnavasu bhūmiṣu /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7874584 (0.0):
nava / kāmadhāturaṣṭau ca rūpārūpyāḥ / ataḥ śāstram / [59] mṛdumṛdvādiko mārgaḥ śuddhirnavasu bhūmiṣu /
adhimātrādhimātrādermalasya pratipakṣataḥ // / (ka) lakṣaṇam
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546403 (0.0):
mṛdumṛdvādiko mārgaḥ śuddhirnavasu bhūmiṣu / / adhimātrādhimātrādermalasya pratipakṣataḥ // Asa_2.30 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429385 (0.0):
mṛdumṛdvādiko mārgaḥ śuddhirnavasu bhūmiṣu / / adhimātrādhimātrādermalasya pratipakṣataḥ // Abhis_2.30 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212501 (0.0):
mṛdumṛdvādiko mārgaḥ śuddhirnavasu bhūmiṣu / / adhimātrādhimātrādermalasya pratipakṣataḥ // Abhs_2.30 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7874585 (0.056):
[59] mṛdumṛdvādiko mārgaḥ śuddhirnavasu bhūmiṣu / / abhimātrādhimātradermalasya pratipakṣataḥ // 2 30 //
māhāyāniko 'nāsravo 'nvabhisamayaḥ, yo 'ntimaprahāṇasya kṛtyaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718313 (0.0):
nopalambhena dharmāṇāmarpaṇā ca mahārthatā // / (ka) lakṣaṇam / māhāyāniko 'nāsravo 'nvabhisamayaḥ, yaḥ paryaṃntādhigamakṛtyaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717758 (0.063):
bhāvanāmārgaṃḥ asya lakṣaṇam, bhedaḥ avadhiśceti trīṇyatrocyante / / (ka) lakṣaṇam / māhāyāniko 'nvabhisamayaḥ mahāyānabhāvanāmarga iti lakṣaṇam /
vyavasthāpayati, sa atyantaviśuddhyākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718108 (0.0):
anuttarāyāṃ samyaksambodhau pariṇāmayati, sa pariṇāmanākhyo / mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718244 (0.0):
anumodate, sa anumodanākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718326 (0.0):
vyavasthāpayati, sa abhinirhārākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717608 (0.025):
bhavaśamāntadvayanirodhalakṣaṇaḥ satyābhisamayo mahāyānadarśanamārga iti / lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718902 (0.060):
(kha) bhedaḥ / māhāyāniko darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārgaśceti trayo bhedā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717864 (0.063):
'dhimuktyākhyabhāvanāmārgaḥ savikalpa iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7874823 (0.064):
jñeyamānasamatā / / yoyaṃ viśuddhilakṣaṇo bhāvanāmārga ukto na sa yuktaḥ / yato 'sminnaṣṭau
(kha) bhedaḥ / bhāvanāmārgaprahātavyānāṃ navānāṃ vipakṣāṇāṃ pratipakṣabhūtā mṛdumṛdvādayo
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718109 (0.0):
mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718326 (0.041):
vyavasthāpayati, sa abhinirhārākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718244 (0.041):
anumodate, sa anumodanākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717554 (0.043):
pratyekabuddhamārgamārgajñaṃ mārgajñānamiti / / (kha) bhedaḥ / darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārga iti trayo 'sya bhedā bhavanti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718625 (0.043):
(kha) bhedaḥ / darśanamārgaḥ bhāvanāmārgaḥ aśaikṣamārgaśceti trayo bhedā bhavanti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717701 (0.046):
dṛṣṭatattvabhāvanābalena prāptānuśaṃsā bhāvanāmārgakāritrasya lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717864 (0.047):
'dhimuktyākhyabhāvanāmārgaḥ savikalpa iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722771 (0.054):
'nvabhisamayaḥ bhāvanāmārgākhyo mūrdhaprayoga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / bhāvanāheyānāṃ navānāṃ vikalpānāṃ sākṣāt pratipakṣabhūtā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718902 (0.057):
(kha) bhedaḥ / māhāyāniko darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārgaśceti trayo bhedā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719425 (0.058):
dvātriṃśatsamāropaśūnyaḥ satyābhisamayo darśanamārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717765 (0.062):
māhāyāniko 'nvabhisamayaḥ mahāyānabhāvanāmarga iti lakṣaṇam / / anvabhisamayaḥ bhāvanāmārga iti paryāyavācinau /
nava bhāvanāmārgā evāsya atyantaviśuddhibhāvanāmārgasya bhedā bhavanti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721982 (0.058):
avaivartikabodhisattvasaṃgha iti trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / prayogamārgīyoṣmābhisamayamārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722461 (0.060):
mṛdumadhyādhimātrabhedena trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / māhāyānikasya prayogamārgīyamūrdhaprayogasya yathāvadhistathaivāsyāpi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722635 (0.060):
mṛdumadhyādhimātrabhedena trayo 'sya prayogasya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / māhāyānikasya prayogamārgīyāgradharmasya yathā avadhistathaivāsyāpi
(ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamabhūmiparyantamasya bhāvanāmārgasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722795 (0.0):
bhāvanāmārgākhyasya mūrdhaprayogasya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvadasya sīmā bhavatīti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718369 (0.021):
buddhatvamahārthasādhanānmahārthateti / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvadasyābhinirhārasya sīmā bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717953 (0.022):
parārthādhimukteśca veditavyāḥ / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvad asyāḥ sīmā bhavati / dvitīyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717963 (0.029):
prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvad asyāḥ sīmā bhavati / dvitīyāṃ / bhūmimārabhyaṃ daśamabhūmiparyantamiti kecit /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718189 (0.031):
mahāpuṇyodayātmako 'dhimātrapariṇāmanāmanaskāra iti dvādaśa bhedā bhavanti / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ pramuditā bhūmimārabhya yāvad daśamīṃ bhūmimasya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717743 (0.031):
saṃbodhipratipattikāritram, prajñāpāramitādhāraviṣayapūjyatākāritramiti / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvadasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718764 (0.047):
(ga) avadhiḥ / prathamāṃ pramuditābhūmimārabhya buddhabhūmiparyantamubhayoḥ sīmā bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722050 (0.051):
tisṛṇāṃ śuddhabhūmīnāṃ trīṇi jñānānyevāsya trayo bhedāḥ / / (ga) avadhiḥ / aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722245 (0.051):
sarvaviṣayajñānatvena apramāṇamiti daśa upāyakauśalaprayogā iti / / (ga) avadhiḥ / aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasma sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716264 (0.062):
kimapyekaṃ nairātmyamālambya pravartamānāyā vidarśanāyāḥ prāptimārabhya / bhūmiprāptiparyantaṃ prayogamārgasya vyāptirbhavati /
bhavatīti / / // iti mārgajñatopalakṣakā ekādaśa dharmāḥ //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717203 (0.0):
// iti sarvākārajñatopalakṣakā daśa dharmāḥ //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717236 (0.046):
atyantaviśuddhiśceti ekādaśa dharmā mārgajñatāmupalakṣayantīti
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715582 (0.046):
(a) sarvākārajñatopalakṣakā daśa dharmāḥ tatra 1. mahāyānacittotpādaḥ, 2.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715570 (0.053):
triṃśaddharmeṣu sarvākārajñatābodhakā daśa, mārgajñatābodhakā ekādaśa,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715147 (0.064):
mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiṃ yāvat mārgajñatāyāḥ sīmā bhavati
(i) sarvajñatopalakṣakā nava dharmāḥ / 1. prajñayā na bhave sthānam, 2. kṛpayā na śame sthitiḥ, 3. anupāyena
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545099 (0.0):
vijñānāṃ bodhisattvānāmiti mārgajñatoditā // Asa_1.10 // / prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718531 (0.0):
iti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyaguktāḥ / tathā hi / prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718556 (0.0):
1. prajñatā na bhave sthānam / 2. kṛpayā na śame sthitiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423904 (0.0):
vijñānāṃ bodhisattvānāmiti mārgajñatoditā // Abhis_1.10 // / prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429488 (0.0):
Sarvajñatādhikāraḥ tṛtīyaḥ / 1 prajñayā na bhave sthānam / 2 kṛpayā na śame sthitiḥ
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211260 (0.0):
vijñānāṃ bodhisattvānāmiti mārgajñatoditā // Abhs_1.9 // / prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875129 (0.0):
vaktavyā / tasya aṣṭau vastūni / yathoktaṃ prāk / [61] prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719443 (0.028):
evāsya ṣoḍaśa bhedā bhavantīti / / // iti sarvajñatopalakṣakā nava dharmāḥ //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546437 (0.034):
3 Sarvajñatādhikāraḥ tṛtīyaḥ / 1 prajñayā na bhave sthānam / 2 kṛpayā na śame sthitiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717203 (0.054):
// iti sarvākārajñatopalakṣakā daśa dharmāḥ // / (ā) mārgajñatopalakṣakā ekādaśa dharmāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719453 (0.062):
2. Catuḥprayogopalakṣakāḥ ṣaṭtriṃśad dharmāḥ / tatra sarvākārābhisambodhopalakṣakā ekādaśa dharmāḥ,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719476 (0.062):
(a) sarvākārābhisambodhopalakṣakā ekādaśa dharmāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722258 (0.062):
// iti sarvākārābhisambodhopalakṣakā ekādaśa dharmāḥ //
jinajananyā dūratvam, 4. upāyena avidūratā, 5. vipakṣaḥ, 6. pratipakṣaḥ,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718541 (0.010):
anupāyena dūratvam upāyenāvidūratā //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875138 (0.010):
anupāyena dūratvamupāyenāvidūratā // 1 10 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423913 (0.033):
anupāyena dūratvapāyenāvidūratā // Abhis_1.11 // / vipakṣapratipakṣau ca prayogaḥ samatāsya ca /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719094 (0.034):
viśeṣaḥ / jinajananyā dūratvam avidūratvamiti vastujñatāyāḥ (sarvajñatāyāḥ) dvau
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715209 (0.045):
phalabhūtāyā jinajananyā dūratvam avidūratvaṃ ceti sarvajñatāyā dvau
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429553 (0.047):
3 anupāyena dūratvam / 4 upāyenāvidūratā
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211269 (0.051):
anupāyena dūratvamupāyenāvidūratā // Abhs_1.10 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545108 (0.052):
anupāyena dūratvam upāyenāvidūratā // Asa_1.11 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546457 (0.054):
3 anupāyena dūratvam / 4 upāyenāvidūratā / anupāyena dūraṃ sā sanimittopalambhataḥ /
prayogaḥ, 8. samatā, 9. darśanamārgaśceti nava dharmāḥ sarvajñatopalakṣakā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718543 (0.032):
anupāyena dūratvam upāyenāvidūratā // / vipakṣapratipakṣau ca prayogaḥ samatā 'sya ca /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875762 (0.059):
/ tasmātsaṅgo vipakṣo 'saṅgaḥ pratipakṣaḥ iti vipakṣapratipakṣau // / prayogastatsamatā ca vaktavyā / ataḥ śāstram
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423914 (0.061):
anupāyena dūratvapāyenāvidūratā // Abhis_1.11 // / vipakṣapratipakṣau ca prayogaḥ samatāsya ca /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875139 (0.061):
anupāyena dūratvamupāyenāvidūratā // 1 10 // / [62] vipakṣapratipakṣau ca prayogaḥ samatāsya ca /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723941 (0.063):
aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ, (21) sarvākārajñatāditrisarvajñatā / / tathā coktam abhisamayālaṅkāre
iti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyaguktāḥ / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716974 (0.026):
asthāḥ pratipatterlakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāṃ samyak pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717115 (0.027):
asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ samyak pradarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719507 (0.028):
sarvākārābhisambodhamupalakṣayantīti abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721208 (0.035):
kāritrāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716859 (0.043):
asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāmupavarṇitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716106 (0.044):
lakṣaṇa bheda avadhyālambanākārādayaḥ abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kāribhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715617 (0.048):
niryāṇapratipattiriti daśa dharmāḥ sarvākārajñatāmupalakṣayantīti / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pradarśitāḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716525 (0.050):
pratipatterālambanānāṃ lakṣaṇaṃ bhedaḥ avadhiśceti trīṇyatra pratipādyante / / abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ ālambanasvarūpaṃ pradarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717816 (0.053):
adhimuktibhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ / kārikābhyāṃ spaṣṭamādarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716329 (0.055):
tasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ varṇitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714981 (0.055):
ekakṣaṇābhisambodhaḥ, dharmakāyaścetyaṣṭau padārthā abhisamayālaṅkāre / dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pradarśitāḥ / yathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715846 (0.064):
abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ kārikābhyāṃ pratipāditaḥ / tathāhi / pratipattau ca satyeṣu buddharatnādiṣu triṣu /
prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545102 (0.0):
vijñānāṃ bodhisattvānāmiti mārgajñatoditā // Asa_1.10 // / prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718498 (0.0):
(i) sarvajñatopalakṣakā nava dharmāḥ / 1. prajñayā na bhave sthānam, 2. kṛpayā na śame sthitiḥ, 3. anupāyena
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718556 (0.0):
1. prajñatā na bhave sthānam / 2. kṛpayā na śame sthitiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423907 (0.0):
vijñānāṃ bodhisattvānāmiti mārgajñatoditā // Abhis_1.10 // / prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429488 (0.0):
Sarvajñatādhikāraḥ tṛtīyaḥ / 1 prajñayā na bhave sthānam / 2 kṛpayā na śame sthitiḥ
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211263 (0.0):
vijñānāṃ bodhisattvānāmiti mārgajñatoditā // Abhs_1.9 // / prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875132 (0.0):
vaktavyā / tasya aṣṭau vastūni / yathoktaṃ prāk / [61] prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546437 (0.034):
3 Sarvajñatādhikāraḥ tṛtīyaḥ / 1 prajñayā na bhave sthānam / 2 kṛpayā na śame sthitiḥ
anupāyena dūratvam upāyenāvidūratā //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545107 (0.0):
prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ / / anupāyena dūratvam upāyenāvidūratā // Asa_1.11 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211268 (0.0):
prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ / / anupāyena dūratvamupāyenāvidūratā // Abhs_1.10 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875137 (0.0):
[61] prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ / / anupāyena dūratvamupāyenāvidūratā // 1 10 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546459 (1.788):
adhvanāṃ samatājñānāt prajñāpāramitā matā // Asa_3.1 // / 3 anupāyena dūratvam / 4 upāyenāvidūratā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429553 (1.788):
saṃsāranirvāṇayoḥ vyavasthitā / / 3 anupāyena dūratvam / 4 upāyenāvidūratā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423912 (0.007):
prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ / / anupāyena dūratvapāyenāvidūratā // Abhis_1.11 //
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718508 (0.010):
jinajananyā dūratvam, 4. upāyena avidūratā, 5. vipakṣaḥ, 6. pratipakṣaḥ,
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429693 (0.042):
tatsamatāparijñānamityatasteṣāṃ samyagāsannībhāvo 'syā māturiti anupāyena / eva dūratā, upāyena tu adūratā bhavati /
vipakṣapratipakṣau ca prayogaḥ samatā 'sya ca / / dṛṅmārgaḥ śrāvakādīnāmiti sarvajñateṣyate //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16545118 (0.0):
anupāyena dūratvam upāyenāvidūratā // Asa_1.11 // / vipakṣapratipakṣau ca prayogaḥ samatāsya ca /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6423922 (0.0):
anupāyena dūratvapāyenāvidūratā // Abhis_1.11 // / vipakṣapratipakṣau ca prayogaḥ samatāsya ca /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15211279 (0.0):
anupāyena dūratvamupāyenāvidūratā // Abhs_1.10 // / vipakṣapratipakṣau ca prayogaḥ samatāsya ca /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875147 (0.0):
anupāyena dūratvamupāyenāvidūratā // 1 10 // / [62] vipakṣapratipakṣau ca prayogaḥ samatāsya ca /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718511 (0.017):
jinajananyā dūratvam, 4. upāyena avidūratā, 5. vipakṣaḥ, 6. pratipakṣaḥ,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875762 (0.050):
/ tasmātsaṅgo vipakṣo 'saṅgaḥ pratipakṣaḥ iti vipakṣapratipakṣau // / prayogastatsamatā ca vaktavyā / ataḥ śāstram
1. prajñatā na bhave sthānam / 2. kṛpayā na śame sthitiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718497 (0.0):
1. prajñayā na bhave sthānam, 2. kṛpayā na śame sthitiḥ, 3. anupāyena
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718530 (0.0):
prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429488 (0.0):
1 prajñayā na bhave sthānam / 2 kṛpayā na śame sthitiḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875128 (0.0):
[61] prajñayā na bhave sthānaṃ kṛpayā na śame sthitiḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546437 (0.039):
1 prajñayā na bhave sthānam / 2 kṛpayā na śame sthitiḥ / nāpare na pare tīre nāntarāle tayoḥ sthitā /
ubhayorlakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716729 (0.0):
7. sannāhapratipattiḥ / asyā lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayetthamupavarṇitam / yathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717675 (0.0):
bhāvanāmārgakāritrāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717982 (0.0):
bhāvanāmārgādhimuktasya bodhisattvasya stutyādīnāṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718296 (0.0):
anāsravasya abhinirhārabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayā pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721657 (0.0):
asya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722409 (0.0):
asya mūrdhākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722482 (0.0):
asya nirūḍhyākhyamūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722584 (0.0):
asya agradharmākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayā pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717289 (0.019):
dhyāmīkaraṇatādīnāṃ mārgajñatāṅgānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722068 (0.019):
prayogastāsya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723501 (0.019):
asya svarūpādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722006 (0.021):
asya samatāprayogasya lakṣaṇādim abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720530 (0.024):
lakṣaṇasya pratipādanam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā kṛtam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722338 (0.025):
asyoṣmaṇo mūrdhaprayogasya svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā / kārikayopadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723767 (0.026):
asya svābhāvikakāyasyopapādanam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā kṛtam / / sarvākārāṃ viśuddhiṃ ye dharmāḥ prāptā nirāsravāḥ /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723377 (0.028):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā parīdīpitam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723427 (0.028):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā samyagabhihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723581 (0.028):
asyādvayalakṣaṇasya svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724096 (0.028):
kāyasyāsya nairmāṇikasya svarūpam abhisamayālaṅkāre kārikayā ekayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717394 (0.035):
śrāvakamārgādhigamasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre agholikhitayaikayā
nāpare na pare tīre nāntarāle tayoḥ sthitā /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546446 (0.0):
nāpare na pare tīre nāntarāle tayoḥ sthitā / / adhvanāṃ samatājñānāt prajñāpāramitā matā // Asa_3.1 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429508 (0.0):
nāpare na pare tīre nāntarāle tayoḥ sthitā /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212529 (0.0):
mārgajñatādhikāro dvitīyaḥ // / nāpare na pare tīre nāntarāle tathoḥ sthitā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875158 (0.0):
[63] nāpare na pare tīre nāntarāle tayoḥ sthitā /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022874 (0.039):
punariyaṃ bhagavan prajñāpāramitā nāpare tīre, na pare tīre,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270521 (0.039):
subhūtir āha: prajñāpāramitā bhagavan bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ nāpare / tīre na pare tīre nobhayam antereṇopalabhyate.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270542 (0.039):
prajñāpāramitā nāpare tīre na pare tīre nobhayam antareṇopalabhyate?
adhvanāṃ samatājñānāt prajñāpāramitā matā // / tatra ubhayoḥ lakṣaṇādīni pṛthak pṛthagatrābhidhīyante /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546450 (0.0):
nāpare na pare tīre nāntarāle tayoḥ sthitā / / adhvanāṃ samatājñānāt prajñāpāramitā matā // Asa_3.1 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429512 (0.0):
nāpare na pare tīre nāntarāle tayoḥ sthitā / / adhvanāṃ samatājñānāt prajñāpāramitā matā // Abhis_3.1 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212537 (0.015):
nāpare na pare tīre nāntarāle tathoḥ sthitā / / adhvanāṃ samatājñānāt prajñāpāramitāmatā // Abhs_3.1 //
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2010419 (0.057):
cakṣurādīni pṛthak pṛthagviśiṣṭalakṣaṇāni | yadyucyate cakṣurātmeti |
prajñayā na bhave sthānam / (ka) lakṣaṇam
anityādiṣoḍaśākārāṇāṃ sākṣātkāriṇī hīnayānajātīyā mahākaruṇāgarbhā
māhāyānikaryasantatisthā prajñā asyāḥ sarvajñatāyā lakṣaṇam / iyaṃ ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001518 (0.061):
paramāścaryaṃ sugata / yāvadiyaṃ prajñāpāramitā bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ sarvajñatāyā āhārikā anuparigrāhikā ceti //
bodhisattvānāṃ prajñāpāramitā prajñayā saṃsārādīnavadarśanāt na saṃsāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718673 (0.057):
mahākaruṇayā saṃvṛtyapekṣaśamāntavyāvartako māhāyāniko 'bhisamayo 'syāḥ / sarvajñatāyā lakṣaṇam / iyaṃ ca prajñāpāramitā kṛpayā sattvārthakaraṇāt na
bhavānte sthitā / / (kha) bhedaḥ / darśanamārgaḥ bhāvanāmārgaḥ aśaikṣamārgaśceti trayo bhedā bhavanti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717560 (0.0):
pratyekabuddhamārgamārgajñaṃ mārgajñānamiti / / (kha) bhedaḥ / darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārga iti trayo 'sya bhedā bhavanti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718908 (0.0):
(kha) bhedaḥ / māhāyāniko darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārgaśceti trayo bhedā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11909689 (0.0):
anāgamyabhūmiko yathāyogaṃ darśanamārgo bhāvanāmārgo vā aśaikṣamārgo vā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12008630 (0.022):
arthajñāpanāt. atha vā sarva evāryamārgo darśanabhāvanāśaikṣamārgo
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11958359 (0.027):
daurmanasyendriyam iti. sarvam eveti. kāmarūpārūpyāvacaraṃ. yaḥ / prahāṇamārga iti. darśanamārgo bhāvanāmārgaś ca. laukiko vā lokottaro vā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12021573 (0.031):
sabhāgākārabhāvanā ca darśanamārga eva bhavati. na bhāvanāmārga iti.
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24055903 (0.031):
darśanamārgaḥ / / uktaṃ yathā darśanamārgo bhāvanāmārga ścotpadyate /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718107 (0.033):
mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / ayaṃ bhāvanāmārgo dvādaśavidho bhavati, tadyathā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11909968 (0.041):
samānakṣaṇāpekṣayā samo bhavati. evaṃ bhāvanāmārgasya bhāvanāmārgo / 'śaikṣamārgasyāśaikṣamārga iti. tad evaṃ kaścid indriyataḥ samo bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718449 (0.043):
vyavasthāpayati, sa atyantaviśuddhyākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / (kha) bhedaḥ / bhāvanāmārgaprahātavyānāṃ navānāṃ vipakṣāṇāṃ pratipakṣabhūtā mṛdumṛdvādayo
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404479 (0.044):
mārgasatyalakṣaṇamityucyate // punaḥ mārgaḥ pañcavidhaḥ / saṃbhāramārgaḥ / prayogamārgaḥ darśanamārga bhāvanāmārgaḥ niṣṭhāmārgaśca /
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4551763 (0.044):
dvidhā bhedo darśanamārgo bhāvanāmārgaśca / tatra viparyāsāpagatena
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891626 (0.046):
na punaraṣṭābhiḥ kṣāntibhiraṣṭābhirjñānaiḥ / iti mūrdhābhisamaye / darśanamārgaḥ // / tato bhāvanāmārgaḥ / tamāha / sarvāṇi cetyādinā / upāyau ca kauśalyaṃ ceti
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1955984 (0.047):
pratipadājñānadarśanaviśuddhiriti bhāvanāmārgaḥ | jñānadarśanaviśuddhiriti / aśaikṣamārgaḥ |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11909432 (0.050):
tīkṣṇdriyamārgasyaiva. na mṛdvindriyamārgasya nyūnatvāt. evaṃ bhāvanāmārgo / 'śaikṣamārgaś ca vaktavyaḥ. tad darśayann āha. tadyatheti vistaraḥ.
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884250 (0.055):
vikalpapāramittaiva prajñā prajñāpāramitā darśanamārgo bhāvanāmārgaśca / / nirvedhabhāgīyāni tu tādarthyātprajñāpāramitā / tasyāṃ trividhāyāṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11909394 (0.059):
na darśanamārgasyeti [Tib. 190b] dvayoḥ. aśaikṣamārgo 'śaikṣamārgāntarasya / na darśanamārgabhāvanāmārgayor ity ekasya sabhāgahetuḥ. tatrāpīti. tatra
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717777 (0.060):
sāsravo bhāvanāmārgaḥ, anāsravo bhāvanāmārgaśceti dvau bhedau / tatra
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12000581 (0.062):
darśanabhāvanāmārgalābhāt. yasmāc ca tena darśanamārgaś ca sa eva / bhāvanāmārgaś ca sa eva labdhaḥ. aṣṭamakena tu darśanamārga eveti.
duḥkhādicaturāryasatyasambaddhānityādiṣoḍaśākārāṇāṃ sākṣātkārī
Tarkabhasa (bsa072_u.htm.txt) 16551379 (0.060):
kalpanāpoḍhabhrāntam / bhūtārthaścaturāryasatya / duḥkhasamudayanirodhamārgasaṃjñakam, pañcaskandhasvabhāvaṃ
mahāyānabhāvanāmārgo 'syāḥ sarvajñatāyāḥ prajñatā na bhave
sthānamitilakṣaṇātmikāyā upalakṣakaḥ / / kṛpayā na śame sthitiḥ
(ka) lakṣaṇam / mahākaruṇayā saṃvṛtyapekṣaśamāntavyāvartako māhāyāniko 'bhisamayo 'syāḥ
sarvajñatāyā lakṣaṇam / iyaṃ ca prajñāpāramitā kṛpayā sattvārthakaraṇāt na
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718611 (0.057):
māhāyānikaryasantatisthā prajñā asyāḥ sarvajñatāyā lakṣaṇam / iyaṃ ca / bodhisattvānāṃ prajñāpāramitā prajñayā saṃsārādīnavadarśanāt na saṃsāre
nirvāṇe śamānte sthitā / māhāyānikabhāvanāmārgīyāryapudgalasantatisthā
mahākaruṇā asyāḥ kṛpayā na śame sthitiritimārgajñatāyā upalakṣikā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715110 (0.044):
āryamāhāyānikābhisamayatvaṃ mārgajñatāyā lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717335 (0.056):
(kha) bhedaḥ / pañca mārgajñatāṅgāni dhyāmīkaraṇatādīni bhavanti, tadyathā ādhāraḥ
(kha) bhedaḥ / māhāyānikasyāryasya sattvālambanā dharmālambanā nirālambanā ceti tisro
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24859170 (0.052):
maitrīṃ bhāvayati / iyamasyānālambanā maitrī veditavyā / yathā / sattvālambanā dharmālambanā 'nālambanā maitrī evaṃ karuṇā muditopekṣā api
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28753026 (0.055):
teṣāṃ yā karuṇā sattvālambanā, dharmālambanā anālambanā ca tāṃ praṇamya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715111 (0.061):
āryamāhāyānikābhisamayatvaṃ mārgajñatāyā lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / catvāro 'syā bhedā bhavanti, yathā śrāvakamārgajñatā,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715029 (0.064):
sarvākārajñatāyā lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / yāvajjñānaṃ yathāvajjñānamiti sarvākārajñatāyā dvau bhedau / yā prajñā
mahākaruṇāḥ, bodhicittotpādādayaśca bhedā bhavanti /
traiyadhvikadharmāṇāmanutpādākāreṇa tulyatāvabodhāt yā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429521 (0.0):
adhvanāṃ samatājñānāt prajñāpāramitā matā // Abhis_3.1 // / iti / traiyadhvikadharmāṇāmanutpādākāreṇa tulyatāvabodhāt
śrāvakādyagocaratvena viprakṛṣṭā bodhisattvānāṃ prajñāpāramitā, sā
punarnāpare tīre saṃsāre, na pare tīre nirvāṇe vyavasthitā / nāpi
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429536 (5.960):
punarnāpare tīre saṃsāre, na pare tīre nirvāṇe ca yathākramaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270542 (0.018):
subhūtir āha: kena kāraṇena bhagavan bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / prajñāpāramitā nāpare tīre na pare tīre nobhayam antareṇopalabhyate?
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875172 (0.030):
'prajñāpāramitā' iti sarvajñatā / 'nāpare tīre ' iti saṃsāre / 'na pare / tīre ' iti nirvāṇe / nāpi tayorantarāle sthitā' / trayaṃ nopalabhyata
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022874 (0.043):
punariyaṃ bhagavan prajñāpāramitā nāpare tīre, na pare tīre,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270521 (0.043):
subhūtir āha: prajñāpāramitā bhagavan bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ nāpare / tīre na pare tīre nobhayam antereṇopalabhyate.
saṃsāranirvāṇamubhayamantareṇa vastuno 'sattvāt madhye 'pi sthitā,
prajñākaruṇayoḥ samyak prativedhena saṃsāranirvāṇobhayopalambhaviyogāt /
(ga) avadhiḥ / prathamāṃ pramuditābhūmimārabhya buddhabhūmiparyantamubhayoḥ sīmā bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718189 (0.025):
(ga) avadhiḥ / prathamāṃ pramuditā bhūmimārabhya yāvad daśamīṃ bhūmimasya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716060 (0.034):
mārgāpraveśamārabhya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717467 (0.034):
darśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati / keṣāṃcana
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718919 (0.034):
mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718368 (0.037):
buddhatvamahārthasādhanānmahārthateti / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvadasyābhinirhārasya sīmā bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718472 (0.047):
nava bhāvanāmārgā evāsya atyantaviśuddhibhāvanāmārgasya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamabhūmiparyantamasya bhāvanāmārgasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722794 (0.047):
bhāvanāmārgākhyasya mūrdhaprayogasya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvadasya sīmā bhavatīti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717952 (0.054):
parārthādhimukteśca veditavyāḥ / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvad asyāḥ sīmā bhavati / dvitīyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717742 (0.055):
saṃbodhipratipattikāritram, prajñāpāramitādhāraviṣayapūjyatākāritramiti / / (ga) avadhiḥ / prathamāṃ bhūmimārabhya daśamīṃ bhūmiṃ yāvadasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722050 (0.061):
(ga) avadhiḥ / aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722245 (0.061):
(ga) avadhiḥ / aṣṭamīṃ bhūmimārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasma sīmā
3. anupāyena dūratvam / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre kārikārdhena spaṣṭamullikhitam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720130 (0.0):
guṇānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre kārikārdhenopadarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721800 (0.003):
7. nirvedhabhāgīyam / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre savistaraṃ pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719015 (0.023):
asya lakṣaṇabhedādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719184 (0.023):
asya lakṣaṇabhedādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre sārdhadvayena
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716971 (0.024):
asthāḥ pratipatterlakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720981 (0.025):
viśeṣalakṣaṇānāṃ ṣoḍaśānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722940 (0.026):
lakṣaṇādikaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ savistaraṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722067 (0.026):
prayogastāsya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722479 (0.027):
asya nirūḍhyākhyamūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722736 (0.027):
asya bhāvanāmārgākhyasya mūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre navabhiḥ kārikābhiḥ savistaramabhihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719606 (0.028):
ākārāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721654 (0.030):
6. mokṣabhāgīyam / asya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717485 (0.031):
pratyekabuddhādhigamasya lakṣaṇādikaṃ sarvamabhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722821 (0.031):
ānantaryasamādhiḥ / asya lakṣaṇādikaṃ sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719410 (0.033):
9. darśanamārgaḥ / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717287 (0.033):
dhyāmīkaraṇatādīnāṃ mārgajñatāṅgānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717814 (0.034):
adhimuktibhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722665 (0.034):
asya darśanamārgākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / savistaraṃ aṣṭādaśabhiḥ kārikābhiḥ pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718386 (0.035):
atyantaviśuddhyākhyasya anāsravabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam / abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ suspaṣṭaṃ pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718926 (0.044):
asya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayāṃ kārikayā suspaṣṭaṃ pratipāditam
anupāyena dūraṃ sā sanimittopalabhbhataḥ / / (ka) lakṣaṇam
śrāvakādīnām adhvasamatājñānābhāvāt anityādyākārāṇāṃ sākṣātkāri jñānaṃ
madhyantavibhagatika.html 19077048 (0.053):
nanvajñānaṃ duḥkhādisatyaviṣaye jñānotpattipratibaṃdhakatvam eva / śrāvakādīnām /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23074364 (0.058):
tadāsādhutvādīnāṃ nityadoṣatvaṃ saṣṭatvādīnāmanityadoṣatvamiti
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21201007 (0.063):
anityajñānādimajjanyatvādirādipādārthaḥ neti // na bhavatītyarthaḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21205758 (0.064):
// samāneti // kāryatvakṛtijanyatvarūpasamānaprakārakatva 4 syaca / jñānatvānityatvarūpasamānaprakārakatva 5 syate 4 tyarthaḥ anyatheti //
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2445102 (0.064):
NyS_4,1.66: prāgutpatterabhāvānityatvavat svābhāvikepyanityatvam //
sanimittopalambhayogena kṛpāprajñāvaikalyāt dūrībhūtaṃ jinajananyā iti
lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ / śrāvakasantatisthaṃ anityādyākārajñānaṃ pratyekabuddhasantatisthaṃ
cānityādyākārajñānamiti bhedadvayam /
(ga) avadhiḥ / darśanamārgamārabhya arhattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717462 (0.033):
'śaikṣamārgabhedena trividhaḥ / / (ga) avadhiḥ / darśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati / keṣāṃcana
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715219 (0.039):
(ga) avadhiḥ / śrāvakīyadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sarvajñatāyāḥ sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715139 (0.047):
(ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiṃ yāvat mārgajñatāyāḥ sīmā bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718914 (0.047):
(ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sīmā bhavati /
4. upāyena avidūratā / asya lakṣaṇādīnāṃ pratipādanam abhisamayālaṅkāre kārikārdhena samyak kṛtam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721405 (0.041):
eteṣāṃ svabhāvalakṣaṇānāṃ svarūpapratipādanam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720131 (0.043):
guṇānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre kārikārdhenopadarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723310 (0.044):
ekakṣaṇābhisambodhasya svarūpanirdeśaḥ abhisamayālaṅkāre kārikārdhena
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720548 (0.046):
vistareṇa tu lakṣaṇānāṃ pratipādanam abhisamayālaṅkāre aṣṭādaśabhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718781 (0.051):
asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre kārikārdhena spaṣṭamullikhitam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719321 (0.051):
8. samatā / asyāḥ svarūpam abhisamayālaṅkāre kārikārdhena samādarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717979 (0.056):
bhāvanāmārgādhimuktasya bodhisattvasya stutyādīnāṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722664 (0.062):
asya darśanamārgākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / savistaraṃ aṣṭādaśabhiḥ kārikābhiḥ pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720609 (0.064):
jñanalakṣaṇānāṃ sarveṣāṃ vistareṇa pratipādanam abhisamayālaṅkāre navabhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720287 (0.064):
prayogāṇāṃ doṣā abhisamayālaṅkāre kārikārdhena upadarśitāḥ / tathā hi
upāyakauśalenāsyāḥ samyagāsannatoditā // / (ka) lakṣaṇam
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546467 (0.035):
anupāyena dūraṃ sā sanimittopalambhataḥ / / upāyakauśalenāsyāḥ samyagāsannatoditā // Asa_3.2 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212549 (0.035):
anupāyena dūraṃ sā sanimittopalambhataḥ / / upāyakauśalenāsyāḥ samyagāsannatoditā // Abhs_3.2 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875289 (0.036):
nāmataḥ / dūrīkariṣyati nimittataḥ / iti dūrībhāvaḥ / / upāyakauśalenāsyāḥ samyagāsannatoditā // 3 2 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429621 (0.049):
anupāyena dūraṃ sā sanimittopalambhataḥ / / upāyakauśalenāsyāḥ samyagāsannatoditā // Abhis_3.2 //
mahākaruṇayā śūnyatāsākṣātkāriṇyā prajñayā copāttaṃ māhāyānikaryāṇāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719065 (0.052):
mahākaruṇopāyena śūnyatāsākṣātkāriṇyā prajñayā copāttā
hīnayānajātīyam anityādyākārajñānam asya lakṣaṇam /
bodhisattvādīnāṃ tu utsāritabhāvābhiniveśabhrāntinimittānāṃ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429679 (0.0):
aviparītasatyadvayāśritaśrutādijñānotpattyupāyakauśalena ca / utsāritabhāvābhiniveśabhrāntinimittānāṃ rūpādisarvadharmaparijñānameva
rūpādisarvadharmaparijñānameva tatsamatāparijñānamityataḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429687 (0.0):
utsāritabhāvābhiniveśabhrāntinimittānāṃ rūpādisarvadharmaparijñānameva
samyagāsannībhāvo māturiti jñeyam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429688 (1.788):
tatsamatāparijñānamityatasteṣāṃ samyagāsannībhāvo 'syā māturiti anupāyena
māhāyāniko darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārgaśceti trayo bhedā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717560 (0.0):
pratyekabuddhamārgamārgajñaṃ mārgajñānamiti / / (kha) bhedaḥ / darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārga iti trayo 'sya bhedā bhavanti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718630 (0.0):
bhavānte sthitā / / (kha) bhedaḥ / darśanamārgaḥ bhāvanāmārgaḥ aśaikṣamārgaśceti trayo bhedā bhavanti /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11909689 (0.0):
anāgamyabhūmiko yathāyogaṃ darśanamārgo bhāvanāmārgo vā aśaikṣamārgo vā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12008630 (0.022):
arthajñāpanāt. atha vā sarva evāryamārgo darśanabhāvanāśaikṣamārgo
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11958359 (0.027):
daurmanasyendriyam iti. sarvam eveti. kāmarūpārūpyāvacaraṃ. yaḥ / prahāṇamārga iti. darśanamārgo bhāvanāmārgaś ca. laukiko vā lokottaro vā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12021573 (0.031):
sabhāgākārabhāvanā ca darśanamārga eva bhavati. na bhāvanāmārga iti.
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24055903 (0.031):
darśanamārgaḥ / / uktaṃ yathā darśanamārgo bhāvanāmārga ścotpadyate /
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4551763 (0.038):
dvidhā bhedo darśanamārgo bhāvanāmārgaśca / tatra viparyāsāpagatena
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11909968 (0.041):
samānakṣaṇāpekṣayā samo bhavati. evaṃ bhāvanāmārgasya bhāvanāmārgo / 'śaikṣamārgasyāśaikṣamārga iti. tad evaṃ kaścid indriyataḥ samo bhavati
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404479 (0.044):
mārgasatyalakṣaṇamityucyate // punaḥ mārgaḥ pañcavidhaḥ / saṃbhāramārgaḥ / prayogamārgaḥ darśanamārga bhāvanāmārgaḥ niṣṭhāmārgaśca /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891626 (0.046):
na punaraṣṭābhiḥ kṣāntibhiraṣṭābhirjñānaiḥ / iti mūrdhābhisamaye / darśanamārgaḥ // / tato bhāvanāmārgaḥ / tamāha / sarvāṇi cetyādinā / upāyau ca kauśalyaṃ ceti
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722697 (0.046):
ayaṃ darśanamārgākhyo mūrdhaprayogaḥ māhāyāniko darśanamārgaśca paryāyau / / (kha) bhedaḥ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1955984 (0.048):
pratipadājñānadarśanaviśuddhiriti bhāvanāmārgaḥ | jñānadarśanaviśuddhiriti / aśaikṣamārgaḥ |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12006638 (0.051):
(VI.47ab) dvividho hi bhāvanāmārga ukta iti. / dvividho bhāvanāmārgo darśanākhyas tv anāsrava
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884250 (0.051):
vikalpapāramittaiva prajñā prajñāpāramitā darśanamārgo bhāvanāmārgaśca / / nirvedhabhāgīyāni tu tādarthyātprajñāpāramitā / tasyāṃ trividhāyāṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11909433 (0.052):
tīkṣṇdriyamārgasyaiva. na mṛdvindriyamārgasya nyūnatvāt. evaṃ bhāvanāmārgo / 'śaikṣamārgaś ca vaktavyaḥ. tad darśayann āha. tadyatheti vistaraḥ.
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718449 (0.057):
vyavasthāpayati, sa atyantaviśuddhyākhyo mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717608 (0.057):
bhavaśamāntadvayanirodhalakṣaṇaḥ satyābhisamayo mahāyānadarśanamārga iti / lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718106 (0.057):
mahāyānabhāvanāmārga iti lakṣaṇam / / (kha) bhedaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717777 (0.060):
sāsravo bhāvanāmārgaḥ, anāsravo bhāvanāmārgaśceti dvau bhedau / tatra
bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715142 (0.0):
māhāyānikāryasantatisthasarvaprajñopāyajñatā ceti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiṃ yāvat mārgajñatāyāḥ sīmā bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715223 (0.0):
(ga) avadhiḥ / śrāvakīyadarśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantaṃ sarvajñatāyāḥ sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716060 (0.0):
mārgāpraveśamārabhya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717466 (0.0):
'śaikṣamārgabhedena trividhaḥ / / (ga) avadhiḥ / darśanamārgamārabhya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati / keṣāṃcana
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717564 (0.022):
darśanamārgaḥ, bhāvanāmārgaḥ, aśaikṣamārga iti trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715292 (0.030):
(ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthāparyantaṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715434 (0.030):
trayodaśāsyānupūrvikābhisamayasya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthitabodhisattvāvasthātaḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716487 (0.030):
prakṛtisthagotrasya trayodaśabhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717476 (0.033):
matena mahāyānasambhāramārgamārabhya buddhabhūmiparyantamavadhiriti /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718769 (0.034):
prathamāṃ pramuditābhūmimārabhya buddhabhūmiparyantamubhayoḥ sīmā bhavati
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722394 (0.039):
nairātmyālambanāyā vidarśanāyāḥ prāptimārabhya bhūmiprāptiparyantamasya / sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718834 (0.047):
cānityādyākārajñānamiti bhedadvayam / / (ga) avadhiḥ / darśanamārgamārabhya arhattvāvasthāparyantamasya sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719592 (0.048):
(gha) avadhiḥ / mahāyānasambhāramārgamārabhya
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722558 (0.050):
mṛmumadhyādhimātrabhedenāsya kṣāntyākhyamūrdhaprayogasya trayo bhedā / bhavanti / / (ga) avadhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1724293 (0.050):
mārge 'praveśādārabhya buddhabhūmiparyantamasyāvadhirbhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722460 (0.054):
mṛdumadhyādhimātrabhedena trayo 'sya bhedā bhavanti / / (ga) avadhiḥ / māhāyānikasya prayogamārgīyamūrdhaprayogasya yathāvadhistathaivāsyāpi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719306 (0.056):
(ga) avadhiḥ / sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasya sīmā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719396 (0.056):
(ga) avadhiḥ / sambhāramārgamārabhya antimakṣaṇasthabodhisattvāvasthāparyantamasyāḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717369 (0.059):
sāmānyato mārgāpraveśamādāya buddhabhūmiparyantaṃ sīmā bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717571 (0.062):
mahāyānadarśanamārgamārasya buddhabhūmiparyantamasya sīmā bhavati / / 4. mahāyānadarśanamārgaḥ
5. vipakṣaḥ / asya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayāṃ kārikayā suspaṣṭaṃ pratipāditam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717395 (0.028):
śrāvakamārgādhigamasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre agholikhitayaikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722665 (0.041):
asya darśanamārgākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / savistaraṃ aṣṭādaśabhiḥ kārikābhiḥ pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722481 (0.043):
asya nirūḍhyākhyamūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722736 (0.043):
asya bhāvanāmārgākhyasya mūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre navabhiḥ kārikābhiḥ savistaramabhihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716971 (0.043):
asthāḥ pratipatterlakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718779 (0.044):
3. anupāyena dūratvam / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre kārikārdhena spaṣṭamullikhitam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720128 (0.044):
guṇānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre kārikārdhenopadarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721800 (0.045):
7. nirvedhabhāgīyam / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre savistaraṃ pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716728 (0.047):
7. sannāhapratipattiḥ / asyā lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayetthamupavarṇitam / yathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717674 (0.047):
bhāvanāmārgakāritrāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717981 (0.047):
bhāvanāmārgādhimuktasya bodhisattvasya stutyādīnāṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718294 (0.047):
anāsravasya abhinirhārabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayā pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718563 (0.047):
ubhayorlakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam / tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721655 (0.047):
6. mokṣabhāgīyam / asya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722408 (0.047):
asya mūrdhākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā / kārikayā paridīpitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722582 (0.047):
asya agradharmākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayā pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719605 (0.052):
ākārāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717287 (0.052):
dhyāmīkaraṇatādīnāṃ mārgajñatāṅgānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre / ekayā kārikayopavarṇitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722067 (0.052):
prayogastāsya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723378 (0.053):
asya sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā parīdīpitam / tathā
rūpādiskandhaśūnyatve dharmeṣu tryadhvageṣu ca /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546479 (0.0):
5 vipakṣaḥ / rupādiskandhaśūnyatve dharmeṣu tryadhvageṣu ca /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429714 (0.0):
śrāvakādīnāmevaṃ māturdūrībhāvenānuṣṭhānaṃ vipakṣamāha / rūpādiskandhaśūnyatve dharmeṣu tryadhvageṣu ca /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212560 (0.0):
rūpādiskandhaśūnyatve dharmeṣu tryadhvageṣu ca / / dānādau bodhipakṣeṣu caryāsaṃjñā vipakṣatā // Abhs_3.3 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875360 (0.0):
te punaḥ saṅgāḥ sāmānyenoktāḥ / viśeṣato vaktavyāḥ / ataḥ śāstram / [65] rūpādiskandhaśūnyatve dharmeṣu tryadhvageṣu ca /
dānādau bodhipakṣeṣu caryāsaṃjñā vipakṣatā //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546484 (0.0):
rupādiskandhaśūnyatve dharmeṣu tryadhvageṣu ca / / dānādau bodhipakṣeṣu caryāsaṃjñā vipakṣatā // Asa_3.3 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429719 (0.0):
rūpādiskandhaśūnyatve dharmeṣu tryadhvageṣu ca / / dānādau bodhipakṣeṣu caryāsaṃjñā vipakṣatā // Abhis_3.3 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212565 (0.0):
rūpādiskandhaśūnyatve dharmeṣu tryadhvageṣu ca / / dānādau bodhipakṣeṣu caryāsaṃjñā vipakṣatā // Abhs_3.3 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875366 (0.0):
[65] rūpādiskandhaśūnyatve dharmeṣu tryadhvageṣu ca / / dānādau bodhipakṣeṣu caryā saṃjñā vipakṣatā // 3 3 //
(ka) lakṣaṇam / mahākaruṇā śūnyatāprajñābhyāṃ viyuktā bhāvolambhasvabhāvā hainayānikī
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26512337 (0.042):
'vadhāraṇe/ katham? jñasvabhāvatvāt/ jña iti asya svabhāvaḥ svo dharmaḥ/
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6529332 (0.048):
anutpannatvāt | tataḥ sa vastusvabhāvādhigatyā samastalokasya jyeṣṭhatvāt
Sakyabuddhi: Pramanavarttikatika (sbpramvu.htm.txt) 14630333 (0.050):
5 ///.. iti / iyaṃ sthānāsthānaka + + + + .. tasyety anyāpohasya / svabhāvānuṣaṃgiṇyo vastvanupātinyaḥ yāpi
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19137572 (0.060):
bhūyasā rūpakādyalaṅkāraupakārāya kalpate, vastusvabhāvasaukumāryasya / rasādiparipoṣaṇasya vā samācchādanaprasaṅgāt /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6927724 (0.060):
14116 śāriptutra prajñāpāramitāyāḥ svabhāvo nopalabhyate/ tat kasya hetoḥ/ / 14117 hy abhāvasvabhāvā prajñāpāramitā, anenāyuṣman śāriputra paryāyeṇa
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14586788 (0.061):
ca syā^8n na ca tasya tatsvabhāvatvaṃ tatkāryatvañ ceti |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6947306 (0.063):
abhāvasvabhāvaśūnyatā/ / 19721 {tatra katamā} bhāvaśūnyatā/ bhāva ucyate pañcopādānaskandhāḥ/ sa ca
vastujñateti lakṣaṇam / / sarveṣāṃ rūpādīnāṃ traiyadhvikānāṃ ca dharmāṇāṃ
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26512337 (0.041):
'vadhāraṇe/ katham? jñasvabhāvatvāt/ jña iti asya svabhāvaḥ svo dharmaḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6956799 (0.058):
22813 na sarvākārajñatāyāṃ sthāsyati/ tat kasya hetoḥ/ tathā hi / prajñaptisvabhāvaḥ prajñapti
Sakyabuddhi: Pramanavarttikatika (sbpramvu.htm.txt) 14630333 (0.060):
svabhāvānuṣaṃgiṇyo vastvanupātinyaḥ yāpi / vikalpabuddhyākāralakṣaṇānyavyāvṛttiḥ / sa upaplavaś ca vibhramaś ca /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8717498 (0.060):
yadūce bhaṭṭanāyakena 'aṃśatvaṃ na rūpatā' iti, / tadvastvalaṅkāradhvanyoreva yadi nāmopālambhaḥ, rasadhvanistu
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6529332 (0.062):
anutpannatvāt | tataḥ sa vastusvabhāvādhigatyā samastalokasya jyeṣṭhatvāt
sāsravānāsravobhayasthānīyānāmanupalambhasvarūpāṇāṃ sarvatra
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429734 (0.0):
iti / sarveṣāṃ rūpādīnāṃ traiyadhvikānāñca dharmāṇāṃ / sāsravānāsravobhayasthānīyānāmanupalambhasvarūpāṇāṃ sarvatra
bhāvopalambhatayā te paraparikalpitātmādiśūnyatvena dṛṣṭāḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429743 (0.0):
sāsravānāsravobhayasthānīyānāmanupalambhasvarūpāṇāṃ sarvatra / bhāvopalambhatayā te paraparikalpitātmādiśūnyatvena dṛṣṭāḥ /
anuṣṭhānasaṃjñā tu eteṣāṃ pratipakṣabhūtāpi viparyāsapravṛttatvena
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429751 (0.0):
bhāvopalambhatayā te paraparikalpitātmādiśūnyatvena dṛṣṭāḥ / / anuṣṭhānasaṃjñā tu eteṣāṃ pratipakṣabhūtāni viparyāsapravṛttatvena
heyatvāt vipakṣo bhavati / / (kha) bhedaḥ (ga) avadhiḥ
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429753 (0.0):
anuṣṭhānasaṃjñā tu eteṣāṃ pratipakṣabhūtāni viparyāsapravṛttatvena / heyatvāt vipakṣo bhavati /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719177 (0.064):
vastūpalambhaviparyāsapravṛttatvena bodhisattvānāṃ tyājyatvād vipakṣa iti" 1719004"
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719082 (0.051):
(kha) bhedo 'vadhiśca / ubhāvapi pūrva 'upāyena avidūratā ' ityasmin prasaṅge yathāvarṇitau tathā
pradarśitau, tadvat jñeyāditi / / 6. pratipakṣaḥ / asya lakṣaṇabhedādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717489 (0.0):
pratyekabuddhādhigamasya lakṣaṇādikaṃ sarvamabhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718390 (0.0):
atyantaviśuddhyākhyasya anāsravabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam / abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ suspaṣṭaṃ pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719185 (0.0):
7. prayogaḥ / asya lakṣaṇabhedādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre sārdhadvayena
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722945 (5.960):
lakṣaṇādikaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ savistaraṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719797 (0.019):
prayogāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre catasṛbhiḥ kārikābhiḥ savistaraṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718779 (0.023):
3. anupāyena dūratvam / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre kārikārdhena spaṣṭamullikhitam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721800 (0.024):
7. nirvedhabhāgīyam / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre savistaraṃ pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718046 (0.024):
asyāḥ pariṇāmanāyāḥ lakṣaṇabhedādisarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre / tisṛbhiḥ kārikābhiḥ spaṣṭamupadarśitam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722825 (0.024):
ānantaryasamādhiḥ / asya lakṣaṇādikaṃ sarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre / tisṛbhiḥ kārikābhiḥ samyak pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716970 (0.027):
asthāḥ pratipatterlakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715653 (0.031):
asya lakṣaṇam, bhedaḥ ālambanam, avadhiśceti catvāri jñātavyāni / / abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ sarva pratipāditam / tathāhi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719413 (0.033):
9. darśanamārgaḥ / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719609 (0.033):
ākārāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722067 (0.034):
prayogastāsya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722740 (0.037):
asya bhāvanāmārgākhyasya mūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre navabhiḥ kārikābhiḥ savistaramabhihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720128 (0.038):
guṇānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre kārikārdhenopadarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721654 (0.038):
6. mokṣabhāgīyam / asya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721408 (0.041):
eteṣāṃ svabhāvalakṣaṇānāṃ svarūpapratipādanam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ / kārikābhiḥ samyag vihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722480 (0.041):
asya nirūḍhyākhyamūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722667 (0.046):
asya darśanamārgākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / savistaraṃ aṣṭādaśabhiḥ kārikābhiḥ pratipāditam /
savistaramupadarśitam / tathā hi / dānādiṣvanahaṃkāraḥ paraṣāṃ tanniyojanam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722946 (0.040):
lakṣaṇādikaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ savistaraṃ
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212576 (0.046):
dānādiṣvanahaṃkāraḥ pareṣāṃ tanniyojanam /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546493 (0.048):
dānādiṣvanahaṃkāraḥ pareṣāṃ tanniyojanam / / saṅgakoṭiniṣedho 'yaṃ sūkṣmaḥ saṅgo jinādiṣu // Asa_3.4 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875497 (0.049):
[66] dānādiṣvanahaṅkāraḥ pareṣāṃ tanniyojanam / / saṅgaḥ koṭī niṣedho 'yaṃ / 'dānādiṣvanahaṃkāraḥ' sāmarthyāt / pūrvamuktaḥ / 'pareṣāṃ tanniyojanaṃ'
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717488 (0.056):
pratyekabuddhādhigamasya lakṣaṇādikaṃ sarvamabhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ / kārikābhiḥ pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719797 (0.060):
prayogāṇāṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre catasṛbhiḥ kārikābhiḥ savistaraṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718046 (0.062):
asyāḥ pariṇāmanāyāḥ lakṣaṇabhedādisarvaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre / tisṛbhiḥ kārikābhiḥ spaṣṭamupadarśitam / tathā hi
saṅgakoṭīniṣedho 'yaṃ sūkṣmaḥ saṅgo jinādiṣu //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429770 (0.0):
dānādiṣvanahaṅkāraḥ pareṣāṃ tanniyojanam / / saṅgakoṭīniṣedho 'yaṃ sūkṣmaḥ saṅgo jinādiṣu // Abhis_3.4 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212578 (0.0):
dānādiṣvanahaṃkāraḥ pareṣāṃ tanniyojanam / / saṅgakoṭīniṣedho 'yaṃ sukṣmaḥ saṅgo jinādiṣu // Abhs_3.4 //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546500 (0.013):
dānādiṣvanahaṃkāraḥ pareṣāṃ tanniyojanam / / saṅgakoṭiniṣedho 'yaṃ sūkṣmaḥ saṅgo jinādiṣu // Asa_3.4 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875497 (0.019):
[66] dānādiṣvanahaṅkāraḥ pareṣāṃ tanniyojanam / / saṅgaḥ koṭī niṣedho 'yaṃ / 'dānādiṣvanahaṃkāraḥ' sāmarthyāt / pūrvamuktaḥ / 'pareṣāṃ tanniyojanaṃ'
tadgāmbhīryaṃ prakṛtyaiva vivekād dharmapaddhateḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546507 (0.0):
saṅgakoṭiniṣedho 'yaṃ sūkṣmaḥ saṅgo jinādiṣu // Asa_3.4 // / tadgāmbhīrya prakṛtyaiva vivekād dharmapaddhateḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429822 (0.0):
kathaṃ punaḥ sukṣmasaktirvipakṣa iti cedāha / tadgāmbhīryaṃ prakṛtyaiva vivekāddharmapaddhateḥ /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212588 (0.0):
tadgāmbīryaṃ prakṛtyaiva vivekāddharmapaddhateḥ *iti* / / ekaprakṛtikaṃ jñānaṃ dharmāṇāṃ saṅgavarjanam // Abhs_3.5 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875683 (0.0):
(RSt_80) / [67] tadgāmbhīrya prakṛtyaiva vivekāddharmapaddhateḥ /
ekaprakṛtikaṃ jñānaṃ dharmāṇāṃ saṅgavarjanam //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546513 (0.0):
tadgāmbhīrya prakṛtyaiva vivekād dharmapaddhateḥ / / ekaprakṛtikaṃ jñānaṃ dharmāṇāṃ saṅgavarjanam // Asa_3.5 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212594 (0.0):
tadgāmbīryaṃ prakṛtyaiva vivekāddharmapaddhateḥ *iti* / / ekaprakṛtikaṃ jñānaṃ dharmāṇāṃ saṅgavarjanam // Abhs_3.5 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875689 (0.0):
[67] tadgāmbhīrya prakṛtyaiva vivekāddharmapaddhateḥ / / ekaprakṛtikaṃ jñānaṃ dharmāṇāṃ saṅgavarjanam // 3 5 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429843 (0.011):
kathaṃ tarhi tasya varjanamityāha / evaprakṛtikaṃ jñānaṃ dharmāṇāṃ saṅgavarjanam // Abhis_3.5 //
dṛṣṭādipratiṣedhena tasyā durbodhatoditā / / rūpādibhiravijñānāt tadacintyatvamiṣyate //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546522 (0.0):
ekaprakṛtikaṃ jñānaṃ dharmāṇāṃ saṅgavarjanam // Asa_3.5 // / dṛṣṭādipratiṣedhena tasyā durbodhatoditā /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212603 (0.0):
ekaprakṛtikaṃ jñānaṃ dharmāṇāṃ saṅgavarjanam // Abhs_3.5 // / dṛṣṭādipratiṣedhena tasyā durbodhatoditā *iti* /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875698 (0.0):
ekaprakṛtikaṃ jñānaṃ dharmāṇāṃ saṅgavarjanam // 3 5 // / [68] dṛṣṭādipratiṣedhena tasyā durbodhatoditā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429867 (0.033):
katha punaḥ prakṛtyā dharmagāmbhīryamityāha / dṛṣṭādipratiṣedhena tasyā durbodhatoditā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429887 (0.044):
rūpādibhiravijñānāt tadacintyatvamiṣyate // Abhis_3.6 //
(ka) lakṣaṇam / mahākaruṇopāyena śūnyatāsākṣātkāriṇyā prajñayā copāttā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718864 (0.052):
mahākaruṇayā śūnyatāsākṣātkāriṇyā prajñayā copāttaṃ māhāyānikaryāṇāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715098 (0.063):
mārgatrayaniḥsvabhāvatvasākṣātkāriṇyā prajñayopāttatve sati
māhāyānikāryasantatisthā vastujñatā pratipakṣalakṣaṇātmikā /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715129 (0.047):
pratyekabuddhamārgajñatā, mahāyānamārgajñatā, / māhāyānikāryasantatisthasarvaprajñopāyajñatā ceti /
(kha) bhedo 'vadhiśca / ubhāvapi pūrva 'upāyena avidūratā ' ityasmin prasaṅge yathāvarṇitau tathā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719004 (0.051):
(kha) bhedaḥ (ga) avadhiḥ / asya bhedo 'vadhiścetyubhau 'anupāyena dūratvam ' ityasmin prakareṇa yathā
jñātavyau / / viśeṣaḥ / jinajananyā dūratvam avidūratvamiti vastujñatāyāḥ (sarvajñatāyāḥ) dvau
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715214 (0.013):
phalabhūtāyā jinajananyā dūratvam avidūratvaṃ ceti sarvajñatāyā dvau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248029 (0.027):
buddhadharmāṇāṃ mārgākārajñatāyāḥ sarvajñatāyāḥ sarvākārajñatāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248218 (0.027):
sarvaśūnyatānāṃ sarvasamādhīnāṃ sarvadhāraṇīmukhānāṃ mārgākārajñatāyāḥ / sarvajñatāyāḥ sarvākārajñatāyā loke prādurbhāvo bhavati,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7864474 (0.027):
dānapāramitāyā śīlapāramitāyā yāvat sarvajñatāyāḥ sarvākārajñatāyā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719672 (0.029):
dvādaśa, mārgasatyasya caturthasya pañcadaśa ceti sarvajñatāyāḥ / (vastujñatāyāḥ) saptaviṃśatirākārāḥ / tathā coktam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718505 (0.034):
jinajananyā dūratvam, 4. upāyena avidūratā, 5. vipakṣaḥ, 6. pratipakṣaḥ,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715039 (0.039):
yāvajjñānaṃ yathāvajjñānamiti sarvākārajñatāyā dvau bhedau / yā prajñā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1628618 (0.043):
tathatā, yāṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ tathatā sā sarvajñatāyās / tathatā, yā sarvajñatāyās tathatā sā kuśalākuśalānāṃ dharmāṇāṃ tathatā, yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 778165 (0.048):
anāgāmiphalasya arhattvasya pratyekabodher mārgajñatāyāḥ sarvākārajñatāyāḥ / sa subhūte niryāṇam icched yo 'lakṣaṇānāṃ dharmāṇāṃ niryāṇam icchet tat
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15115158 (0.048):
pratyekabodher mārgajñatāyāḥ sarvākārajñatāyāḥ sa subhūte niryāṇam icched
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239048 (0.052):
na cānyatra sarvajñatādharmatāyāḥ saṃyukto na visaṃyuktaḥ yo hi kauśika
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239360 (0.052):
sarvajñatādharmatā prajñāpāramitā nānyatra sarvajñatādharmatāyāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23332839 (0.052):
sarvajñatātathatāyāḥ saṃyukto na visaṃyuktaḥ, nānyatra / sarvajñatādharmatāyāḥ saṃyukto na visaṃyuktaḥ, yaḥ kauśika tathāgataḥ sa
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23338509 (0.052):
prajñāpāramitā, na sarvajñatādharmatā prajñāpāramitā nānyatra / sarvajñatādharmatāyāḥ prajñāpāramitā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24932222 (0.053):
yo bhagavan sarvajñatāyā anutpādo na sā sarvajñatā, iti hi sarvajñatā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22962602 (0.053):
kena kāraṇenāyuṣman subhūte evaṃ vadasi? yaḥ sarvajñatāyā anutpādo na sā / sarvajñatā, yo mārgākārajñatāyā anutpādo na sā mārgākārajñatā, yaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22965255 (0.053):
sarvajñatāyā anutpādo na sā sarvajñatā, mārgākārajñatāyuṣmañ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22967747 (0.054):
yaḥ sarvajñatāyā vyayo na sā sarvajñatā, yo mārgākārajñatāyā vyayo na sā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1714963 (0.059):
sarvākārajñatā, mārgajñatā, sarvajñatā (vastujñatā), / sarvākārābhisambodhaḥ, mūrdhābhisamayaḥ, ānupūrvikābhisamayaḥ,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721268 (0.062):
kāritrāṇāṃ ekādaśa bhedā bhavanti / tatra sarvajñatāyāḥ trīṇi, / mārgajñatāyāḥ sapta, sarvākārajñatāyā ekamiti ekādaśa kāritrāṇi bhavanti /
bhedau / hīnayānāpuraḥsarāyāḥ phalabhūtajinajananyāḥ avidūratā,
upāyakauśalena avidūratā, pratipakṣaḥ, māhāyānīyavastujñatā ceti catvāraḥ
paryāyāḥ / / phalabhūtajinajananyā dūratvama, anupāyena dūratvam,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1715207 (0.056):
phalabhūtāyā jinajananyā dūratvam avidūratvaṃ ceti sarvajñatāyā dvau
nimittopalambhagrāhapratibaddhatā, vipakṣaḥ, hīnayānavastujñatā ceti
paryāyavācinaḥ. / yathānirdiṣṭa eva śrāvakabodhisatvādīnāṃ vipakṣapratipakṣayorayaṃ vibhāgo
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429935 (0.039):
iti / sarvajñatādhikāre yathoktanayena yathākramaṃ śrāvakabodhisattvādīnāṃ / vipakṣapratipakṣayorayaṃ prabhedo 'vasātavyaḥ /
'vasātavyaḥ / tathā coktam / evaṃ kṛtvā yathoktau vai jñeyaḥ sarvajñatānaye /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546533 (0.0):
evaṃ kṛtvā yathokto vai jñeyaḥ sarvajñatānaye / / ayaṃ vibhāgo niḥśeṣo vipakṣapratipakṣayoḥ // Asa_3.7 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875732 (0.0):
[69] evaṃ kṛtvā yathokto vai jñeyaḥ sarvajñatānaye /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212613 (1.192):
evaṃ kṛtvā yathokto vai jñeyaḥ sarvajñatānaye /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429917 (0.058):
evaṃ kṛtvā yathokto vai jñeyaḥ sarvajñatānate /
ayaṃ vibhāgo niḥśeṣo vipakṣapratipakṣayoḥ // / śrāvakādīnāmevaṃ māturdūrībhāvenānuṣṭhānaṃ pratipakṣo 'pi san
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546535 (0.0):
evaṃ kṛtvā yathokto vai jñeyaḥ sarvajñatānaye / / ayaṃ vibhāgo niḥśeṣo vipakṣapratipakṣayoḥ // Asa_3.7 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875731 (0.0):
[69] evaṃ kṛtvā yathokto vai jñeyaḥ sarvajñatānaye / / ayaṃ vibhāgo niḥśeṣo vipakṣapratipakṣayoḥ // 3 7 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429702 (0.011):
eva dūratā, upāyena tu adūratā bhavati / / 5 vipakṣaḥ / śrāvakādīnāmevaṃ māturdūrībhāvenānuṣṭhānaṃ vipakṣamāha
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429921 (0.043):
evaṃ kṛtvā yathokto vai jñeyaḥ sarvajñatānate / / ayaṃ vibhāgo niḥśeṣo vipakṣapratipakṣayoḥ // Abhis_3.7 //
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212616 (0.044):
evaṃ kṛtvā yathokto vai jñeyaḥ sarvajñatānaye / / ayaṃ vibhāgo niḥśoṣo vipakṣapratipakṣayoḥ // Abhs_3.7 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875744 (0.059):
vibhāgaḥ 'sarvajñatānaye ' / sarvo 'yaṃ 'vipakṣapratipakṣayoḥ' veditavyaḥ
vastūpalambhaviparyāsapravṛttatvena bodhisattvānāṃ tyājyatvād vipakṣa iti
7. prayogaḥ / asya lakṣaṇabhedādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre sārdhadvayena
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719015 (0.0):
6. pratipakṣaḥ / asya lakṣaṇabhedādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718779 (0.023):
3. anupāyena dūratvam / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre kārikārdhena spaṣṭamullikhitam
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721800 (0.024):
7. nirvedhabhāgīyam / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre savistaraṃ pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1716970 (0.027):
asthāḥ pratipatterlakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722067 (0.034):
prayogastāsya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719605 (0.037):
ākārāṇāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720128 (0.038):
guṇānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre kārikārdhenopadarśitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1721654 (0.038):
6. mokṣabhāgīyam / asya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722940 (0.039):
lakṣaṇādikaṃ svarūpam abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ savistaraṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722479 (0.041):
asya nirūḍhyākhyamūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722736 (0.041):
asya bhāvanāmārgākhyasya mūrdhaprayogasya sarvaṃ lakṣaṇādikam / abhisamayālaṅkāre navabhiḥ kārikābhiḥ savistaramabhihitam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717485 (0.044):
pratyekabuddhādhigamasya lakṣaṇādikaṃ sarvamabhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1720981 (0.046):
viśeṣalakṣaṇānāṃ ṣoḍaśānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1723498 (0.048):
(la) alakṣaṇalakṣaṇaḥ / asya svarūpādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre ekayā kārikayā
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717813 (0.049):
adhimuktibhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre dvābhyāṃ
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1718386 (0.049):
atyantaviśuddhyākhyasya anāsravabhāvanāmārgasya lakṣaṇādikaṃ sarvam / abhisamayālaṅkāre tisṛbhiḥ kārikābhiḥ suspaṣṭaṃ pratipāditam / tathā hi
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1717287 (0.050):
dhyāmīkaraṇatādīnāṃ mārgajñatāṅgānāṃ lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722665 (0.052):
asya darśanamārgākhyasya mūrdhaprayogasya lakṣaṇādikam abhisamayālaṅkāre / savistaraṃ aṣṭādaśabhiḥ kārikābhiḥ pratipāditam /
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1719410 (0.053):
9. darśanamārgaḥ / asya lakṣaṇādikaṃ sarvam abhisamayālaṅkāre pañcabhiḥ kārikābhiḥ
kārikāgranthena savistaraṃ pratipāditam / tathā hi / rūpādau tadanityādau tadapūriprapūrayoḥ /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546545 (0.0):
rupādau tadanityādau tadapūriprapūrayoḥ /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429950 (0.0):
vipakṣādi evamabhidhāya tayorvibhāvanāyāṃ kaḥ prayoga iti cet prayogamāha / rūpādau tadanityādau tadapūriprapūrayoḥ /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7875774 (0.0):
prayogastatsamatā ca vaktavyā / ataḥ śāstram / [70] rūpādau tadanityādau tadapūriprapūrayoḥ /
Maitreyanatha: Abhisamayalamkaranamaprajnaparamitopadesasastram (abhisamu.htm.txt) 15212622 (0.064):
rūpādau tadanityādau tadapuriprapūrayoḥ /
tadasaṅgatve caryāyāḥ prayogaḥ pratiṣedhataḥ //
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16546551 (0.0):
rupādau tadanityādau tadapūriprapūrayoḥ / / tadasaṅgatve caryāyāḥ prayogaḥ pratiṣedhataḥ // Asa_3.8 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6429956