View original HTML file with complete header information
Śaraṇagamanadeśanā / namo ratnatrayāya / tryapāyapañcayonīnāṃ sarvaduḥkhavighātakam /
Śaraṇagamanadeśanā / namo ratnatrayāya / tryapāyapañcayonīnāṃ sarvaduḥkhavighātakam /
śreyo 'bhyudayasaukhyānāṃ dātāraṃ praṇamāmi tam // 1 // / atra śaraṇagamanamabhidhāsye / samāsataḥ /
adhiṣṭhānasthitī cintā kālaprakṛtimānakam /
nayaḥ śikṣā niruktiśca karmaupamyavibhaktayaḥ /
ādīnavārthaśaṃsāśca proktāḥ pañcadaśa kramāt // 2 //
tatra adhiṣṭhānapudgalastu dvividhaḥ mahāyānagotrīyo hīnayānagotrīyaśca /
sthitirdvividhā mahā hīna yānabhedataḥ / tatraivaṃ hi tāvad
mahāyānaśāstreṣu ratnatrayam tathatāratnatrayam, abhisamayaratnatrayaṃ,
sammukhasthaṃ ca ratnatrayam / / taccaivam jñeyāviparyastajñānam, nirvikalpādvayajñānam,
dharmadhātvavasthitatvaṃ ca / tadeva viśuddha dharmadhātuprajñāpāramitā,
samāhitāvasthāyāṃ gaganatalavat samastadharmasākṣātkāriṇyāṃ mahābhūmau
avasthitāḥ bodhisattvāśca (tathatāratnatrayam) /
atha caivaṃ dvividho rupakāyaḥ , / santānāvasthitāścatuḥsatya saptatriṃśadbodhipākṣikadharma bhūmi pāramitādayo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1617428 (0.061):
saptatriṃśadbodhipakṣyadharmāryasatyāpramāṇadhyānārūpyasamāpattiśūnyatānimittāpraṇihitāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244449 (0.061):
saptatriṃśadbodhipakṣyadharmāryasatyāpramāṇadhyānārūpyasamāpattiśūnyatānimittāpraṇihitābhijñāsarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhadaśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmasahagataṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639146 (0.063):
saptatriṃśatāṃ bodhipākṣikadharmaratnāṇāṃ lābhī bhavati /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1619495 (0.064):
saptatriṃśadbodhipakṣadharmāryasatyāpramāṇadhyānārūpyasamāpattyaṣṭavimokṣanavānupūrvavihārasamāpattiśūnyatānimittāpraṇihitābhijñāsarvaśūnyatāsarvasamādhisarvadhāraṇīmukhadaśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmāḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5195067 (0.064):
kṣāntyavatārālokajñānakauśalyāvatāraṇīṃ yāvat / saptatriṃśadbodhipakṣyadharmahṛdayadhāraṇīṃ ................ yai
dharmāḥ, prayogamārgīyāśca bodhisattvāḥ / / punaścaivam citrāṅkitatotkīrṇaniṣiktamṛṇmayādi (buddhapratimādi)
navāṅgapravacanamayapothīpustakādi, saṃbhāramārgīyāśca bodhisatvāḥ /
hīnayānaśāstraṃ tāvat / buddhasaṃghakarāndharmān aśaikṣānubhayāṃśca saḥ /
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18063174 (5.960):
tatpalanāt kila proktāḥ mṛdvāditvaṃ yathā manaḥ // VAkK_4.31 // / buddhasaṃghakarāndharmānaśaikṣānubhayāṃśca saḥ /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24030004 (5.960):
yo buddhadharmasaṃghāñcharaṇaṃ gacchati kimasau śaraṇaṃ gacchati / / buddhasaṃghakarāndharmānaśaikṣānubhayāṃśca saḥ /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12014987 (0.037):
buddhasaṃghakarāṃ dharmān aśaikṣān ubhayāṃś ca saḥ
nirvāṇaṃ ceti śaraṇaṃ yo yāti śaraṇatrayam // 3 // iti /
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18063177 (0.0):
buddhasaṃghakarāndharmānaśaikṣānubhayāṃśca saḥ / / nirvāṇaṃ ceti śaraṇaṃ yo yāti śaraṇatrayam // VAkK_4.32 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24030007 (0.0):
buddhasaṃghakarāndharmānaśaikṣānubhayāṃśca saḥ / / nirvāṇaṃ ceti śaraṇaṃ yo yāti śāraṇatrayam // VAkK_4.32 //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12014991 (0.0):
buddhasaṃghakarāṃ dharmān aśaikṣān ubhayāṃś ca saḥ / nirvāṇaṃ ceti śaraṇaṃ yo yāti śaraṇatrayam
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19370481 (0.059):
etānyo yāti śaraṇaṃ sa yāti śaraṇatrayam // Abhidh d_163 //
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa, Karikas only! (vabhdiku.htm.txt) 3630993 (0.059):
etānyo yāti śaraṇaṃ sa yāti śaraṇatrayam // Abhidh-d_163 //
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa, Karikas: 1-383 only! (vabhdilu.htm.txt) 14821436 (0.059):
etānyo yāti śaraṇaṃ sa yāti śaraṇatrayam // [163] //
tatra āśayo mahāyānināntu aśeṣasattvārthacintanam / itarasya ca
ātmārthameva cintanam / / tatra avadhirmahāyānināntu bodhimaṇḍaparyantam / itarasya tu yāvajjīvanaṃ
pratijñā / / tatra svabhāvo hrī apatrapāyuktatā avijñaptpādaśca /
tatra mānaṃ tu svīkaraṇam, śaraṇakaraṇaṃ vijñaptyutpādaśca /
tatra nayastu śaraṇagamanavidhiḥ / sa ca guroravagantavyaḥ /
tatra śikṣā sādhāraṇī asādhāraṇī ca gurupādebhyo jñeyā /
tatra niruktistu dāsabhāvaḥ taditarasvāminamananviṣya śaraṇagamanam /
tatra kāritraṃ tu bodhicittamahāvṛkṣotpādasya mūlatvam, mokṣamahānagarasya
praveśadvāratvam, upavāsādisarvasaṃvarāṇām āśrayatvam /
tatraupamyaṃ tāvad rājñaḥ mantriṇo vā prajāgaṇasya tadvacanānatikramaṇam,
tadārādhanamiva ca / / tatra bhedastu sādhāraṇāsādhāraṇatvena viśiṣṭaḥ /
tatra ādīnavau dvau / śaraṇacyutirajñānaṃ vā / cyavanaṃ cyutirvā yathā
candrakīrtipādānām / gṛhītvā sadadhiṣṭhānaṃ punarhīnasamāśraye /
cyutipakṣāśrayatvāt so yāti sajjanahāsyatām // 4 //
ityuktirnidarśanamātram / / tatrārthastu yathoktaṃ bhagavatā
bahavaḥ śaraṇaṃ yānti parvatāṃśca vanāni ca / / ārāmānvṛkṣāṃścaityāṃśca manuṣyā bhayavarjitāḥ // 5 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24030219 (0.0):
tadāśrayeṇa sarvaduḥkhātyantanirmokṣāt / / uktaṃ hi bhagavatā / bahavaḥ śaraṇaṃ yānti parvatāṃśca vanāni ca"
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19370532 (0.0):
sarvaduḥkhātyantavimokṣāt | uktaṃ hi bhagavatā / bahavaḥ śaraṇaṃ yānti parvatāṃśca vanāni ca |"
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4681282 (0.020):
Uv27:31 / bahavaḥ śaraṇaṃ yānti parvatāṃś ca vanāni ca |
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5495584 (0.026):
tatra trāṇārthaḥ śaraṇārthaḥ | ata evāha bhagavān- / bahavaḥ śaraṇaṃ yānti parvatāṃśca vanāni ca |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553104 (0.037):
101.015. atha bhagavāṃstasyāṃ velāyāṃ gāthāṃ bhāṣate / 101.016. bahavaḥ śaraṇam yānti parvatāṃśca vanāni ca/
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405158 (0.043):
+ + + + bhagavāṃs tasyāṃ velāyāṃ gāthāṃ bhāṣate / bahavaḥ śaraṇaṃ yānti / parvatāni vanāni ca / ārāmāṃ vṛkṣacaityāṃś ca manuṣyā bhayatarjitāḥ /"
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4681289 (0.050):
bahavaḥ śaraṇaṃ yānti parvatāṃś ca vanāni ca | / ārāmāṃ vṛkṣacaityāṃś ca manuṣyā bhayatarjitāḥ ||
na tvetaccharaṇaṃ śreṣṭhaṃ naitaccharaṇamuttamam /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24030226 (0.0):
ārāmānvṛkṣāṃścaityāṃśca manuṣyā bhayavarjitāḥ // / na tvetaccharaṇaṃ śreṣṭhaṃ naitaccharaṇamuttamam /
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405165 (5.960):
parvatāni vanāni ca / ārāmāṃ vṛkṣacaityāṃś ca manuṣyā bhayatarjitāḥ / / 6 na hy etac charaṇaṃ śreṣṭhaṃ naitac charaṇam uttamaṃ naitac charaṇam"
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19370539 (5.960):
ārāmāṃścaityavṛkṣāṃśca manuṣyā bhayatarjitāḥ || / na caitaccharaṇaṃ śreṣṭhaṃ naitaccharaṇamuttamam |
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405191 (0.024):
YL 168V1 catvāri cāryasatyāni prajñayā paśyati yadā / etad dhi śaraṇaṃ / śreṣṭhaṃ etac charaṇam uttamaṃ / etac charaṇam āgamya sarvaduḥkhāt"
Dipankarasrijnana (bsa036_u.htm.txt) 14370709 (0.026):
ārya cāṣṭāṅgikaṃ mārga kṣemaṃ nirvāṇagāminam // 8 // / etaddhi śaraṇaṃ śreṣṭhaṃ etaccharaṇamuttamam /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24030262 (0.026):
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam // / etaddhi śaraṇaṃ śreṣṭhametaccharaṇamuttamam / / etaccharaṇamāgamya sarvaduḥkhāt pramucyate //iti /"
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19370574 (0.026):
āryaṃ cāṣṭāṃgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam || / etaddhi śaraṇaṃ śreṣṭhametaccharaṇamuttamam | / etaccharaṇamāgamya sarvaduḥkhātpramucyate || iti |"
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553112 (0.037):
101.018. na hyetaccharaṇaṃ śreṣṭhaṃ naitaccharaṇamuttamam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553150 (0.043):
101.024. eta{dvai} śaraṇaṃ śreṣṭhametaccharaṇamuttamam/ / 101.025. etaccharaṇamāgamya sarvaduḥkhātpramucyate//10//
naitaccharaṇamāgamya sarvaduḥkhātpramucyate // 6 //
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405171 (0.0):
6 na hy etac charaṇaṃ śreṣṭhaṃ naitac charaṇam uttamaṃ naitac charaṇam / āgamya sarvaduḥkhāt pramucyate / yas tu buddhaṃca dharmaṃ ca saṃghaṃ ca"
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4681317 (0.0):
naitad dhi śaraṇaṃ kṣemaṃ naitac charaṇaṃ uttamam | / naitac charaṇam āgamya sarvaduḥkhāt pramucyate ||
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24030232 (0.0):
na tvetaccharaṇaṃ śreṣṭhaṃ naitaccharaṇamuttamam / / naitaccharaṇamāgamya sarvaduḥkhātpramucyate //
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19370545 (0.0):
na caitaccharaṇaṃ śreṣṭhaṃ naitaccharaṇamuttamam | / naitaccharaṇamāgamya sarvaduḥkhātpramucyate ||
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11955684 (0.002):
caityakalpitā vṛkṣāś caityavṛkṣāḥ. tān iti. ata eveti. yasmād / etac charaṇam āgamya sarvaduḥkhāt pramucyate.
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405194 (0.014):
YL 168V1 catvāri cāryasatyāni prajñayā paśyati yadā / etad dhi śaraṇaṃ / śreṣṭhaṃ etac charaṇam uttamaṃ / etac charaṇam āgamya sarvaduḥkhāt"
Dipankarasrijnana (bsa036_u.htm.txt) 14370713 (0.014):
etaddhi śaraṇaṃ śreṣṭhaṃ etaccharaṇamuttamam / / etaccharaṇamāgamya sarvaduḥkhāt pramucyate // 9 // iti /
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4681367 (0.014):
etad dhi śaraṇaṃ kṣemam etac charaṇam uttamam | / etac charaṇam āgamya sarvaduḥkhāt pramucyate ||
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24030265 (0.014):
etaddhi śaraṇaṃ śreṣṭhametaccharaṇamuttamam / / etaccharaṇamāgamya sarvaduḥkhāt pramucyate //iti /"
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19370577 (0.014):
etaddhi śaraṇaṃ śreṣṭhametaccharaṇamuttamam | / etaccharaṇamāgamya sarvaduḥkhātpramucyate || iti |"
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553152 (0.032):
101.024. eta{dvai} śaraṇaṃ śreṣṭhametaccharaṇamuttamam/ / 101.025. etaccharaṇamāgamya sarvaduḥkhātpramucyate//10//
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8457593 (0.037):
Uv_.27.35ab: etadd.hi.śaraṇam.kṣemam.etat.śaraṇam.uttamam / / Uv_.27.35cd: etat.śaraṇam.āgamya.sarva.duhkhāt.pramucyate //
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8457554 (0.040):
Uv_.27.32ab: na.etadd.hi.śaraṇam.kṣemam.na.etat.śaraṇam.uttamam / / Uv_.27.32cd: na.etat.śaraṇam.āgamya.sarva.duhkhāt.pramucyate //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553116 (0.055):
101.018. na hyetaccharaṇaṃ śreṣṭhaṃ naitaccharaṇamuttamam/ / 101.019. naitaccharaṇamāgamya sarvaduḥkhāt pramucyate//7//
yastu buddhaṃ ca dharma ca saṃghaṃ ca śaraṇaṃ gataḥ /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24030240 (1.788):
naitaccharaṇamāgamya sarvaduḥkhātpramucyate // / yastu buddhaṃ ca dharmaṃ ca saṃghaṃ ca śaraṇaṃ gataḥ /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19370553 (1.788):
naitaccharaṇamāgamya sarvaduḥkhātpramucyate || / yastu buddhaṃ ca dharmaṃ ca saṃghaṃ ca śaraṇaṃ gataḥ |
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4681339 (0.013):
yas tu buddhaṃ ca dharmaṃ ca saṃghaṃ ca śaraṇaṃ gataḥ |
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8457565 (0.015):
Uv_.27.33ab: yas.tu.buddham.ca.dharmam.ca.saṃgham.ca.śaraṇam.gataḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553126 (0.017):
101.020. yastu buddhaṃ ca dharmaṃ ca saṃghaṃ ca śaraṇaṃ gataḥ/
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242468 (0.017):
kiyatā upāsakaḥ śikṣāsv ekadeśakārī bhavati / yataś copāsakaḥ buddhaṃ / śaraṇaṃ gato bhavati dharmaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gato bhavati prāṇātipātāt
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242503 (0.017):
buddhaṃ śaraṇaṃ gato bhavati dharmaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gato bhavati
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242541 (0.017):
kiyatā upāsakaḥ śikṣāsu yadbhūyaskārī bhavati / yataś copāsakaḥ buddhaṃ / śaraṇaṃ gato bhavati dharmaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ (DhskD 17v10) gato bhavati
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242580 (0.017):
copāsakaḥ buddhaṃ śaraṇaṃ gato bhavati dharmaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gato
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242617 (0.017):
kiyatā upāsakaḥ śikṣāsu paripūrṇakārī bhavati / yataś copāsakaḥ buddhaṃ / śaraṇaṃ gato bhavati dharmaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gato bhavati prāṇātipātāt
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21575024 (0.020):
169.023. sa buddhe 'bhiprasanno dharme saṃghe 'bhiprasannaḥ/ / 169.024. buddhaṃ śaraṇaṃ gato dharmaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gataḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21575081 (0.020):
169.029. sa buddhe 'bhiprasanno dharme saṃghe 'bhiprasanno buddhaṃ śaraṇaṃ / gato dharmaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gata iti/
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5495790 (0.031):
bhettuṃ na śakyate yasmāt tasmāt saṃgho 'bhidhī(ya)te || iti | / atastaṃ buddhaṃ dharma saṃghaṃ śaraṇaṃ yo ga[ta]vāniti yāvadeṣaḥ śrāmaṇero
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19370333 (0.033):
atha yaduktam buddhaṃ dharmaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchati" iti tatka ete"
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17970117 (0.037):
prativasati; buddhe 'bhiprasanno dharme saṃghe 'bhiprasannaḥ; buddhaṃ / śaraṇaṃ gato dhammaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gataḥ; buddhe ekāntiko dharme saṃghe
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17971028 (0.037):
sa buddhe 'bhiprasanno dharme saṃghe 'bhiprasannaḥ; buddhaṃ śaraṇaṃ gato / dhammaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gataḥ; buddhe ekāntiko dharme saṃghe ekāntikaḥ;
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5631105 (0.039):
buddhaṃ śaraṇaṃ gatāḥ, dharmaṃ saṃghaṃ ca śaraṇaṃ gatāḥ ||
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242441 (0.039):
puruṣendriyeṇa samanvāgataḥ buddhaṃ śaraṇaṃ gacchati dharmaṃ saṃghaṃ / śaraṇaṃ gacchati cittam utpādayati vācaṃ ca bhāṣate upāsakaṃ (DhskD 17v6)
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13017704 (0.039):
buddhaṃ śaraṇaṃ gacchati dharmaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchati yathoktāni ca
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24029655 (0.039):
samanvāgato buddhaṃ śaraṇaṃ gacchati dharmaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchati
catvāri cāryasatyāni paśyati prajñayā yadā // 7 //
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4681343 (0.0):
yas tu buddhaṃ ca dharmaṃ ca saṃghaṃ ca śaraṇaṃ gataḥ | / catvāri cāryasatyāni prajñayā paśyati yadā ||
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24030246 (0.0):
yastu buddhaṃ ca dharmaṃ ca saṃghaṃ ca śaraṇaṃ gataḥ / / catvāri cāryasatyāni paśyati prajñayā yadā //
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19370559 (0.0):
yastu buddhaṃ ca dharmaṃ ca saṃghaṃ ca śaraṇaṃ gataḥ | / catvāri cāryasatyāni paśyati prajñayā yadā ||
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405184 (5.960):
āgamya sarvaduḥkhāt pramucyate / yas tu buddhaṃca dharmaṃ ca saṃghaṃ ca / śaraṇaṃ gataḥ / YL 168V1 catvāri cāryasatyāni prajñayā paśyati yadā / etad dhi śaraṇaṃ"
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553129 (0.033):
101.020. yastu buddhaṃ ca dharmaṃ ca saṃghaṃ ca śaraṇaṃ gataḥ/ / 101.021. āryasatyāni catvāri paśyati prajñayā yadā//8//
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25851053 (0.048):
yo hi sarvadharmapratītyasamutpādalakṣaṇāṃ svabhāvaśūnyatāṃ samyak / paśyati, sa catvāri āryasatyāni paśyati yathābhūtāni tattvataḥ |
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8457569 (0.056):
Uv_.27.33ab: yas.tu.buddham.ca.dharmam.ca.saṃgham.ca.śaraṇam.gataḥ / / Uv_.27.33cd: catvāri.ca.ārya.satyāni.prajñayā.paśyate.yadā //
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8451067 (0.064):
Uv_12.1ab: ārya.satyāni.catvāri.prajñayā.paśyate.yadā /
duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam / / ārya cāṣṭāṅgikaṃ mārga kṣemaṃ nirvāṇagāminam // 8 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237514 (0.0):
deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyK_56 // / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ $ duḥkhasya samatikramam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286395 (0.0):
deśayiṣyati saddharmaṃ sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyK_56 // / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24030258 (0.0):
catvāri cāryasatyāni paśyati prajñayā yadā // / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19370561 (0.0):
catvāri cāryasatyāni paśyati prajñayā yadā || / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam |
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19370570 (0.016):
catvāri cāryasatyāni paśyati prajñayā yadā || / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam |
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235033 (0.017):
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ $ kṣemaṃ nirvāṇagāminam &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236175 (0.017):
deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyC_59 // / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ $ duḥkhasya samatikramam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283916 (0.017):
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285056 (0.017):
deśayiṣyati saddharmaṃ sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyC_59 // / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam /
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045320 (0.017):
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminaṃ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235024 (0.032):
prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā $ satyāni kathayiṣyati & / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ % duḥkhasya samatikramam // MvyG_58 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283907 (0.032):
prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati / / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam // MvyG_58 //
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045312 (0.032):
prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati / / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramaṃ // Mvyā_58 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553141 (0.033):
101.023. āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminām//9//
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741711 (0.034):
prakāśayanti ye dharmaṃ sarvaduḥkhavinodanaṃ(nam) | / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramaṃ (mam) ||
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19303876 (0.039):
duḥkhasya samatikramam MvyK_57b / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ MvyG_58c
etaddhi śaraṇaṃ śreṣṭhaṃ etaccharaṇamuttamam / / etaccharaṇamāgamya sarvaduḥkhāt pramucyate // 9 // iti /
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405193 (0.0):
YL 168V1 catvāri cāryasatyāni prajñayā paśyati yadā / etad dhi śaraṇaṃ / śreṣṭhaṃ etac charaṇam uttamaṃ / etac charaṇam āgamya sarvaduḥkhāt"
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4681367 (0.0):
etad dhi śaraṇaṃ kṣemam etac charaṇam uttamam | / etac charaṇam āgamya sarvaduḥkhāt pramucyate ||
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24030266 (0.0):
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam // / etaddhi śaraṇaṃ śreṣṭhametaccharaṇamuttamam /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19370578 (0.0):
āryaṃ cāṣṭāṃgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam || / etaddhi śaraṇaṃ śreṣṭhametaccharaṇamuttamam |
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4681317 (0.013):
naitad dhi śaraṇaṃ kṣemaṃ naitac charaṇaṃ uttamam | / naitac charaṇam āgamya sarvaduḥkhāt pramucyate ||
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405171 (0.014):
6 na hy etac charaṇaṃ śreṣṭhaṃ naitac charaṇam uttamaṃ naitac charaṇam"
Dipankarasrijnana (bsa036_u.htm.txt) 14370679 (0.014):
na tvetaccharaṇaṃ śreṣṭhaṃ naitaccharaṇamuttamam /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24030232 (0.014):
na tvetaccharaṇaṃ śreṣṭhaṃ naitaccharaṇamuttamam /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19370545 (0.014):
na caitaccharaṇaṃ śreṣṭhaṃ naitaccharaṇamuttamam |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11955684 (0.022):
caityakalpitā vṛkṣāś caityavṛkṣāḥ. tān iti. ata eveti. yasmād / etac charaṇam āgamya sarvaduḥkhāt pramucyate.
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553154 (0.039):
101.024. eta{dvai} śaraṇaṃ śreṣṭhametaccharaṇamuttamam/ / 101.025. etaccharaṇamāgamya sarvaduḥkhātpramucyate//10//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553117 (0.043):
101.018. na hyetaccharaṇaṃ śreṣṭhaṃ naitaccharaṇamuttamam/ / 101.019. naitaccharaṇamāgamya sarvaduḥkhāt pramucyate//7//
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8457554 (0.054):
Uv_.27.32cd: na.etat.śaraṇam.āgamya.sarva.duhkhāt.pramucyate //
śaraṇagamamārthaḥ tādṛśaḥ / / tatrānuśaṃsāstimnaḥ / hetukālānuśaṃsā mārgakālānuśaṃsā phalakālānuśaṃsā ca
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14303802 (0.034):
tathāgatapadaṃ prāptam // tasmād bhikṣavas tathāgate anumodayitavyāḥ / sevayitavyās tathāgatasya guṇānuśaṃsā deśitavyā, tathāgataṃ
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18536847 (0.036):
pratpadyamānasya catvār[o] guṇānuśaṃsāḥ prati .āṃkṣita / 2593-8 cyāḥ tame ca .āvaḥ yadutāna .[i]bhūto bha .iṣyati .. [ṇ]y[a]ḥ
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25588873 (0.047):
ye punarantaryimivyāpārāyā phalotpādanāyā nityatvaṃ sarvasādhāraṇatvamiti
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821797 (0.048):
kṛtāḥ kaccid atyarthaṃ mahāphalā bhaviṣyaṃti mahānuśaṃsā mahādyutayo / mahāvaistārā ity evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyaṃ //
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405172 (0.054):
āgamya sarvaduḥkhāt pramucyate / yas tu buddhaṃca dharmaṃ ca saṃghaṃ ca"
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4681318 (0.054):
naitac charaṇam āgamya sarvaduḥkhāt pramucyate || / 218 Dhp190
anantarāyaḥ, śāsanapriyadevasāhāyyam, maraṇakāle ca cittaharṣādi /
āmuṣmikī tu saṃsāradurgati duḥkhebhya uddharaṇam,
nirvāṇābhyudayasukhapradattvañca / mārgānuśaṃsā tu
catu (rārya )satyāryāṣṭāṅgikamārga saptabodhyaṅgādiyojanam / phalānusaṃsā
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500560 (0.049):
saptabodhyaṅgāni / āryāṣṭāṅgikamārgāḥ // catvāri dhyānāni / catvāri
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121028 (0.054):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgāryāṣṭāṅgamārgavibhāvanābhāvanā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17274445 (0.054):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgāryāṣṭāṅgamārgabhāvanāvibhāvanā
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1007238 (0.060):
prahāṇāni ṛddhipādāḥ, indriyāṇi, balāni, bodhyaṅgāni, āryāṣṭāṅgikamārgāḥ, / satyāni, dhyānāni, aparimāṇāni, arūpāṇi, vimuktidvārāṇi,
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6437965 (0.063):
iti / smṛtyupasthānādyārabhya āryāṣṭāṅgamārgaparyantā bodhipakṣāḥ /