View original HTML file with complete header information
Āpattideśanāvidhiḥ / namo buddhāya / guravo mahāvajradharādajaḥ, daśadigavasthitāśca sarvabuddhabodhisattvāḥ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25779753 (0.011):
daśadigavasthitāḥ sarve buddhabodhisattvāḥ! mām samanvāharata / ācārya!
Āpattideśanāvidhiḥ / namo buddhāya / guravo mahāvajradharādajaḥ, daśadigavasthitāśca sarvabuddhabodhisattvāḥ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25779753 (0.011):
daśadigavasthitāḥ sarve buddhabodhisattvāḥ! mām samanvāharata / ācārya!
mām samanvāharantu / bhadanto māṃ samanvāharatu / ahamevaṃnāmā
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25779757 (0.046):
daśadigavasthitāḥ sarve buddhabodhisattvāḥ! mām samanvāharata / ācārya!
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405909 (0.060):
teṣāmāryāṇāmarhatāṃ śikṣāyāmanuśikṣe anuvidhīye anukaromi / / samanvāhara bhadanta ahamevaṃnāmā bhadantaṃ upādhyāyaṃ yāce / bhadanto me
anādisaṃsārāt prabhṛtipratyutpannaparyantaṃ rāga dveṣa mohavaśāt
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515068 (0.050):
mithyāvāgiti durvacanam | svaparavisaṃvādākārapravṛttā yā vāk sā mithyāvāk / | rāga-dveṣa-mohādyākārasambaddhatvād ātmastuti-parapaṃsana-svabhāvena
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22401355 (0.060):
rāgadveṣamohasanniśrayeṇa kāyasāpekṣatā vittasāpekṣatā bodhyabhāvaḥ
kāyavāṅmanasā daśākuśalāni kṛtavān, pañcānantaryāṇi, pañca tatsabhāgāni,
prātimokṣasaṃvaravirodhaḥ, bodhisattvaśikṣāvirodhaḥ,
guhyamantra samayādi virodhaḥ, samāsato 'bhyudaya niḥśreyasavighnabhūtāḥ,
saṃsārāpāyahetubhūtāśca ye ke 'pi āpattidoṣarāśayaḥ (santi) tān sarvān
guruvajradharādīnāṃ, daśadigavasthitānāṃ sarvabuddhabodhisattvānāṃ,
bhadantasya ca agrato deśayāmi, āviṣkaromi, na praticchādayāmi /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410203 (0.031):
ātmanyeva vipākāt / tadatyayamiti tadāpattim / deśayāmi prakāśayāmi / uttānīkaromi, na pracchādayāmi / paścāttāpeneti akuśalakarmaṇo narakādau
āviṣkṛtena mama sparśavihāro bhavati,anāviṣkṛtena evanna bhavatī ti
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7879129 (0.048):
prāk / māturglānāyā iti mātari glānāyām / sparśavihāra iti sparśapracāraḥ / / amanaāpa iti amanojñaḥ duḥkhahetutvāt / sudhṛtā dhārayeyuriti supuṣṭāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060193 (0.056):
hitaiṣitayā premato vā gauravato vā kalyāṇato vā sparśavihārato vā
trirvadet / / tato darśana saṃvara pṛcchānantaram upāyaṃ, sādhu ceti vadet /
prathamasaṃyojanavidhiḥ evannāmāhaṃ anādisaṃsārāt prabhṛti kleśabāhulyāt
pramādādivaśād vā doṣāpattirāśibahulaḥ, tān saṃghasya agrataḥ
pratideṣṭukāmaḥ, ato 'nugṛhyatām iti / ante āpattita uddhṛto 'smītyatīva
kṛtajño 'smīti dharmānurupakāryam anumodaye iti vadet /
āpattideśanāvidhiḥ ācāryadīpaṅkaraśrījñānaviracitaḥ samāptaḥ /
Dipankarasrijnana (bsa038_u.htm.txt) 28587859 (0.0):
sūtrasamuccayopadeśo mahāvidvadācāryadīpaṅkaraśrījñāna viracitaḥ samāptaḥ
Dipankarasrijnana (bsa043_u.htm.txt) 18130069 (0.023):
samādhisambhāraparivarto mahāpaṇḍitācāryadīpaṅkaraśrījñānapādaviracitaḥ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780547 (0.027):
bodhicittotpāda bodhisattvasaṃvaravidhirmahācāryadīpaṅkaraśrījñāna kṛtaḥ
Dipankarasrijnana (bsa035_u.htm.txt) 15590653 (0.029):
'bodhisattvādikarmikamārgāvatāradeśanā' ācāryadīpaṅkaraśrījñānaviracitā
Garbhasamgraha (bsa008_u.htm.txt) 7937849 (0.040):
garbhasaṅgraho nāma mahācārya dīpaṅkaraśrījñānaviracitaḥ samāptaḥ //
Dipamkara [=Dipankara]: Satyadvayavataranama (bsa024_u.htm.txt) 5050349 (0.040):
tasyāgrahāt satyadvayāvatāro yuktyā sudhībhistviha vīkṣaṇīyaḥ // Sda_30 // / ācāryadīpaṅkaraśrījñānaviracitaḥ satyadvayāvatāraḥ samāptaḥ /
Dipankarasrijnana (bsa037_u.htm.txt) 18541201 (0.040):
'atisaṃkṣiptamahāyānapathasādhanaṃ' mahācāryadīpaṅkaraśrījñānaviracitaṃ / samāptam //
Dipankarasrijnana (bsa042_u.htm.txt) 1858741 (0.040):
saṃkṣiptagurukriyākramaḥ mahāpaṇḍitācāryadīpaṅkaraśrījñānaviracitaḥ