View original HTML file with complete header information
Kriyāsaṃgrahakārikā / parīkṣā guruśiṣyāṇāṃ guroradhyeṣaṇā tataḥ /
Kriyāsaṃgrahakārikā / parīkṣā guruśiṣyāṇāṃ guroradhyeṣaṇā tataḥ /
mantrasevāṃ guruḥ kuryāt tato bhūmeḥ parīkṣaṇam // 1 //
devatāyogayuktaḥ san mahīpūjāṃ vidhāya ca /
devatotthāpanaṃ kṛtvā śodhayenmedinīṃ tataḥ // 2 //
yavānāṃ ropaṇaṃ kṛtvā jāṅgulī cāpi pūjayet / / sūtraṃ saṃpātya yatnena vāstunāgaṃ parīkṣayet // 3 //
iṣṭakālakṣaṇaṃ samyag jñātvādigrahaṇaṃ tataḥ /
samyagāyavyayau jñātvā prāsādasya ca lakṣaṇam // 4 //
devadikpālavasudhāḥ sampūjya ca yathāvidhi / / ītikāropaṇaṃ kṛtvā homaṃ kuryāt pramohanam // 5 //
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25311228 (0.041):
prathamaṃ vighnaśāntyarthaṃ tato 'nuhṛdayena ca // / tato 'nuśāntihomaṃ ca kuryāc chāntiṃ vā pāpasya //
vanayātrā tato dvāraṃ samyagutthāpayetsudhīḥ /
saṃsthāpya ca śirodāru juhuyādamṛtānalam // 6 // / vajrācāryapraveśo 'smin samādhitrayabhāvanā /
parikramārthasūtrāṇāṃ pātanaṃ rajasāmapi // 7 // / agnikriyāvidhānaṃ ca piṇḍikāsthāpanaṃ tataḥ /
savyakṣaṇena niṣpādya pratimāṃ sthāpayettataḥ // 8 //
citrakarma valiḥ piṇḍī gaṇḍikālakṣaṇaṃ tataḥ /