View original HTML file with complete header information
Āryabuddhabalādhānaprātihāryavikurvāṇanirdeśanāma Mahāyānasūtram
Āryabuddhabalādhānaprātihāryavikurvāṇanirdeśanāma Mahāyānasūtram
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān mahānadīnairañjanātīre
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961833 (0.0):
Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśasūtram | / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma
Pratityasamutpadamahayanasutra (bsu026_u.htm.txt) 6216259 (0.0):
Āryapratītyasamutpādo nāma mahāyānasūtram | / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān trāyastriṃśānāṃ devānāṃ madhye
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735928 (0.0):
Śālistambasūtram | / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16511470 (0.0):
vasudhāre sudhādhāre namastubhyaṃ kṛpāmahe || 1 || / evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān kośāmbyāṃ mahānagaryāṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21845379 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān kośāmbyāṃ mahānagaryāṃ viharati
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27453492 (0.005):
AśP 1. evam mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān / sarvatathāgatavajrādhiṣṭhānasamayajñānavividhaviśeṣasamanvāgataḥ
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25300699 (0.005):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān sarvadevottamanandavane viharati
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12472913 (0.011):
mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe mahānagare viharati
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635743 (0.015):
karuṇāpuṇḍarīkākhyaṃ pravakṣye bodhisūtrakaṃ // / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789315 (0.015):
C.1.1.b. evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān vaiśālyṃ viharati sma /
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14250894 (0.015):
namo bhagavatyai āryamahāpratisarāyai / namaḥ samyaksaṃbudhebhyaḥ // / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān vajrameruśikharakuṭāgāre viharati
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305100 (0.015):
[1] evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān / mahāvajrameruśikharakūṭāgāre viharati sma |
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938335 (0.015):
namo bhagavatyai āryamahāsāhasrapramardanyai // / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711379 (0.015):
tv āśu jagat kṛtsnaṃ prajñāpāraparāyaṇam (PSP1: 4) evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā
Dhvajagrakeyura-Dharani [alternative version] (dhvajkdu.htm.txt) 7635240 (0.015):
// siddhaṃ namo bhagavatyai āryadhvajāgrakeyūrāyai // / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān deveṣu trayastriṃśeṣu viharati
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26663835 (0.015):
oṃ namo bhagavatyai āryagrahamātṛkāyai / / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān aḍakavatyāṃ mahānagaryām
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477258 (0.015):
namo bhagavatyai āryamahāśītavatyai / / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / śītavane
Vajravidarana-Dharani (vjviddhu.htm.txt) 17286090 (0.015):
om namo bhagavatyai āryavajravidāraṇāyai | / evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān vajreṣu viharati sma |
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524224 (0.015):
prayāmi tāṃ bahuguṇaratnasaṃcayām. / evaṃ mayā śrutam : ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Adhyardhasatika prajnaparamita (bsu056_u.htm.txt) 6686555 (0.023):
om namo bhagavatyai prajñāpāramitāyai namaḥ | / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān* * * * * * * vajrapāṇinā
sanniṣaṇṇaḥ sārdhamāryāvalokiteśvara vajrapāṇi
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19036124 (0.052):
āryāvalokiteśvaramaṃjuśrīvajrapāṇiprabhṛtayaḥ sarve bodhisattvā
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19034755 (0.064):
namaḥ sarvatathāgatānāṃ sarvabodhisattvānām / āryāvalokiteśvaravajrapāṇiprabhṛtīnām /
maitreyamañjuśrīpūrvaṅgamaiḥ saptabodhisattvasahasraiḥ sārdhaṃ subhūti
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19036124 (0.055):
āryāvalokiteśvaramaṃjuśrīvajrapāṇiprabhṛtayaḥ sarve bodhisattvā
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8359489 (0.061):
sārdham aṣṭabhirbikṣusahasraiḥ ṣaṭtriṃśadbhiś ca bodhisattvasahasraiḥ / sārdhaṃ rājāmātyabrāhmaṇagṛhapatisaṃhatyā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7680758 (0.064):
jyotiraśmiśca sārdhaṃ viṃśatibhirbodhisattvasahasraistasya / vimalaguṇatejarājasya tathāgatasya riddhibalena tataḥ saṃpuṣpitāyā
śāriputramaudgalyāyanapurvaṅgamaiḥ sarvermahāśrāvakaiḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11334365 (0.053):
viṇḍola maudgalyāyana mahāmaudgalyāyana śāriputra mahāsāriputra subhūti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899838 (0.064):
śāriputramaudgalyāyanasadṛśai / 03920 r bhikṣubhiḥ/ sacec chāriputra pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
śakrabrahmalokapālarājāmātyabrāhmaṇagṛhapatibhiḥ sarvaiḥ satkṛtaḥ mānitaḥ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23920850 (0.020):
yāni tairbodhisattvaiśca tairmahāśrāvakaiśca / taiḥśakrabrahmalokapāladevaputrairadṛṣṭapūrvāṇi / tānyuparivihāyasa
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5631960 (0.041):
buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrair
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9771313 (0.044):
darśanīyāni yad apūrvāṇi tair bodhisatvais taiś ca mahāśrāvakais taiś ca / śakrabrahmalokapālair devaputraiś ca / tāny upary antarīkṣeṇāgatya
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28308573 (0.057):
sarvadevamanuṣyarājarājāmātyabrāhmaṇagṛhapatibhiś ca satatasamitaṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23918758 (0.057):
sarvaistairbodhisattvamahāśrāvakaśakrabrahmalokapāladevaputraiḥ parivṛtaḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12487814 (0.060):
mahāsattvāste ca mahāśrāvakāḥ / śakrabrahmalokapāladevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragendrāste
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5196805 (0.060):
mahāsattvās te ca mahāśrāvakāḥ / śakrabrahmalokapāladevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragendrās te
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14257159 (0.060):
rājamahārājāmātyabrāhmaṇagṛhapatibhiś ca / antaśo vadhyārho 'pi
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8359494 (0.064):
sārdhaṃ rājāmātyabrāhmaṇagṛhapatisaṃhatyā / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaparṣadā ca
pūjitaḥ / bhagavān bhaktakṛtyaṃ kṛtvā maṇḍalamālāyāṃ sanniṣaṇṇo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5635331 (0.056):
buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrair
dharmapratisaṃyuktayā kathayā etān santoṣayati sañcodayati samuttejayati
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24839210 (0.044):
coddiśati nānarthopasaṃhitam / saṃdarśayitavyāṃ saṃdarśayati / samādāpayitavyāṃ samādāpayati samuttejayitavyāṃ samuttejayati
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28623108 (0.058):
sarvopakaraṇaviśaiṣaiḥ saṃtarpayati saṃpravārayati saṃtoṣayati / saṃpraharṣayati saṃpramodayati pariprīṇayati, āttamanaskān karoti / uttare
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15500018 (0.059):
05,180.010a āhvayānaḥ sa māṃ yuddhe mano harṣayatīva me / 05,180.010c punaḥ punar abhikrośann abhiyāhīti bhārgavaḥ
saṃharṣayati / maṇḍalamālāyāstathāgato maharddhinagarīṃ vārāṇasīṃ gatvā
tasyāmāmrapālīvane niṣīdati sma / atha tasmin samaye mahāpṛthivī
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21593517 (0.024):
229.022. avanatāśconnamanti, apagatapāṣāṇaśarkarakapālāścāvatiṣṭhante/ / 229.022. iyaṃ ca tasmin samaye pṛthivī ṣaḍanikāraṃ prakampate/
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039404 (0.040):
khalu punastathātagatathatāyāṃ nirdiśyamānāyāmiyaṃ mahāpṛthivī tasyāṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13623939 (0.047):
dīrghāyuṣo dīrgham adhvānaṃ tiṣṭhanti / tena khalu samayeneyaṃ mahāpṛthivī / ekodakā bhavaty ekārṇavā / yaḥ khalu mahāpṛthivyā ekārṇavāyā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20966296 (0.052):
pañcamamapi nirasitumaśaṅkate atheti// vyāpterabhāvāditi// yadā / pṛthivītvaṃ tadā ghaṭīyagandhaprāgabhāvasamānakālīno gandhaḥ ghaṭīya iti
saṅkampitā sampravedhitā / sthitaṃ tatra mahāsiṃhāsanamekaṃ nānāratnamayaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13623939 (0.045):
dīrghāyuṣo dīrgham adhvānaṃ tiṣṭhanti / tena khalu samayeneyaṃ mahāpṛthivī / ekodakā bhavaty ekārṇavā / yaḥ khalu mahāpṛthivyā ekārṇavāyā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21593516 (0.047):
229.022. avanatāśconnamanti, apagatapāṣāṇaśarkarakapālāścāvatiṣṭhante/ / 229.022. iyaṃ ca tasmin samaye pṛthivī ṣaḍanikāraṃ prakampate/
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 564590 (0.061):
cacāla ca balaṃ sarvaṃ $ jarāsaṃdhapriye sthitam // HV_App.I,22A.24 // / pauṇḍo 'pyatha mahābāhur $ vāsudevaḥ pratāpavān / HV_App.I,22A.25 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22050149 (0.061):
cacāla ca balaṃ sarvaṃ jarāsaṃdhapriye sthitam // HV_App.I,22A.24 // / pauṇḍo 'pyatha mahābāhur vāsudevaḥ pratāpavān / HV_App.I,22A.25 /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11354962 (0.064):
jātasphaṭikapadmarāgapuṣpopaśobhitaṃ tatrasthaṃ siṃhāsanaṃ / ratnamayamanekaratnopaśobhitaṃ duṣpayugapraticchannaṃ tatrasthaṃ buddhaṃ
saptakarmakṛtaṃ yojanamātramuccamardhayojanamātravistṛtaṃ
sukhacitamatiharṣaṇīyaṃ manojñaṃ divyabhaktasaṃstṛtaṃ
nānādivyapuṣpaphalapralambitaṃ divyagandhavarṇayuktam /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898738 (0.051):
nānāraṅgaraktadivyavastropaśobhitaṃ divyapuṣpagandhamālyavilepanānuliptaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6589885 (0.056):
divyapuṣpadāmābhipralambitāni divyagandhadhūpanadhūpitāni | sarvāṇi ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6590111 (0.056):
divyapuṣpadāmābhipralambitāni divyagandhadhūpanadhūpitāni
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586024 (0.064):
pāṇitalamiva ca divyaṃ manoramaṃ varṇopetam / / divyapuṣpavṛkṣagandhavṛkṣaphalavṛkṣamahāratnavṛkṣakalpavṛkṣavastravṛkṣādibhiralaṅkataṃ
tathāgatānāmavaropitakuśalamūlamavalokya / sarvasattvānāmanutpattidharmakṣāntipratilambho 'bhūt /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 796107 (0.038):
ayutānāṃ devamānuṣikāyāḥ prajāyā anutpattikadharmakṣāntipratilambho 'bhūt
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15131035 (0.038):
prajāyā anutpattikadharmakṣāntipratilambho 'bhūt, teṣām api buddhānāṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9775990 (0.040):
advayadharmamukhapraveśād anutpattikadharmakṣāntipratilambho 'bhūt // //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4068945 (0.044):
prāṇisahasrāṇāmanutpattikadharmakṣāntipratilambho 'bhūt / aśīteś ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6613337 (0.044):
bodhisattvasahasrāṇāmanutpattikadharmakṣāntipratilambho 'bhūt |
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9777333 (0.044):
bodhisatvasahasrāṇām anutpattikadharmakṣāntipratilambho 'bhūt // //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7674365 (0.044):
mahāsattvānāmanutpattikadharmakṣāntipratilābho 'bhūt /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2912661 (0.045):
vināśaḥ cittamanomanovijñānavikalpasaṃjñāvigamācca / anutpattikadharmakṣāntipratilambho bhavati / na cātra mahāmate paramārthe
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17095667 (0.049):
anutpattikadharmakṣāntipratilābho 'bhūt, 2. sarve ca daśabhūmipratiṣṭhitā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592635 (0.051):
prāṇisahasrāṇāmanutpattikadharmakṣāntipratilābho 'bhūt | trayāṇāṃ ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6608819 (0.060):
prāṇisahasrāṇāmanutpattikadharmakṣāntipratilābho 'bhūt ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974831 (0.061):
anutpattikadharmakṣāntipratilambho / 26903 'bhūt/ teṣām api buddhānāṃ bhagavatāṃ samantād daśasu dikṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1642670 (0.063):
dharmacakṣur viśuddhaṃ, pañcānāṃ bodhisattvasahasrāṇām anutpattikadharmeṣu / kṣāntipratilambho 'bhūt, ṣaṣṭeś ca bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5184685 (0.064):
apareṣām apy aṣṭāviṃśatīnām anutpattikadharmakṣāntipratilābho 'bhūt / / dvinavatīnāṃ ca devamanuṣyabiṃbarāṇāṃ vicitravicitrāṇāṃ ca
atha bhagavān siṃhāsanasthito buddhāvataṃsakanāma samādhiṃ pratileme /
atha samādhervyutthāya bodhisattvāryāvalokiteśvaraṃ vajrapāṇiṃ cedamavocat
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590530 (0.034):
athāyuṣmān śāriputro buddhānubhāvena āryāvalokiteśvaraṃ / bodhisattvametadavocat - yaḥ kaścit kulaputro [vā kuladuhitā vā asyāṃ]
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590755 (0.040):
atha khalu bhagavān tasmātsamādhervyutthāya āryāvalokiteśvarasya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6593219 (0.042):
bhagavan anāgate 'dhvani imaṃ dharmaparyāyaṃ tathāgate parinirvṛte daśasu / dikṣu gatvā sarvasattvāṃllekhayiṣyāmaḥ pāṭhayiṣyāmaścintāpayiṣyāmaḥ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995082 (0.052):
atha khalu bhagavān āryāvalokiteśvaro bodhisattvaṃ mahāsattvam etad
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11339148 (0.053):
mahāparṣanmaṇḍalavalokya sarvasamayasañcodanīṃ nāma samādhiṃ samāpadyate / sma / yatra samādheḥ pratiṣṭhitasya aśeṣasattvanirhāracaryāmanasaḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7103256 (0.057):
atha balistaṃ bhagavantamāryāvalokiteśvaraṃ bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9888446 (0.058):
aprameyāsaṃkhyeyā lokadhātavo 'vabhāsyante / daśasu dikṣu bodhisattvāśca / devāputrāścanandaśabdaṃ niścārayāmāsuḥ utpannaḥ sattvapaṇḍitaḥ / padmo
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582540 (0.058):
samādhervyuttiṣṭhat | vyutthāya ca sa bhagavān / mahābhijñājñānābhibhūstathāgato yena taddharmāsanaṃ tenopasaṃkrāmat |
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5192876 (0.062):
dṛṣṭvā ............ si ratnaketuṃ nāma bodhisattvasamādhiṃ pratilebhe / / yasya samādheḥ samāpra ............. bhavaty asaṃhāryaḥ sarvasamāpattibhiḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28639214 (0.063):
atha khalu sudhanaḥ śreṣṭhidārako yena avalokiteśvaro / bodhisattvastenopasaṃkramya avalokiteśvara bodhisattvasya pādau
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24249045 (0.064):
yad daśasu dikṣvanantāparyyantesu lokadhātuṣu tathāgatānāṃ tiṣṭhatāṃ
vineyasattvānāṃ kaṣāyayuktānām aśrāddhānāṃ pāpacaritānāṃ kleśāvṛtānām
amātṛjñānāmapitṛjñānām aśrāmaṇyānām abrāhmaṇyānāṃ triratnānabhiśrāddhānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28643277 (0.0):
mithyādṛṣṭigatānāmamātṛjñānāmapitṛjñānāmaśrāmaṇyānāmabrāhmaṇyānāmanindyajñānāmapuruṣajñānānāmadharmarāgaraktānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28673147 (5.960):
kṛtaraudrāṇāmakṛtapuṇyānāmakṛtabhayabhīrutrāṇānāmamātṛjñānāmapitṛjñānāmaśrāmaṇyānāmabrāhmaṇyānāmamanāryajñānāmaparādhināmanekāni
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586825 (0.015):
yāvaddevānāṃ ca munuṣyāṇāṃ ca triratnoddayotanāya sphuṭanāya na ca
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23254880 (0.048):
smṛtvā dhyātvā triratnānāṃ bhajeyunemijalyanaiḥ / / evaṃ lokādhipānāṃ ca smṛtvā dhyātvā samāhitāḥ // SvayambhuP_5.121 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24381279 (0.049):
tatsarvaṃ gaṇituṃ śakyaṃ sarvaibuddharmayāpi ca / / natu triratnasatkāre puṇyaskandhaṃ kadācana /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12629298 (0.056):
triratnaśaraṇaṃ kṛtvā prabhajeyuḥ sadādritāḥ // Rm_23.33{33} //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24368456 (0.059):
te śuddhacitāḥ śucigandhitāṃgā ratnopamāḥ śrīīguṇitā bhavanti // / ye paṃcagandhairanupayanti triratnadehe pariśuddhacittāḥ /
teṣāṃ sarveṣāṃ tvaṃ ca vajrapāṇiśca dvau maharddhiṃ samādhibalaṃ
pratipadya asyāṃ maṇḍalamālāyāmabhisaṅkṣipya saṅgrahaṃ kurutam / / athāryāvalokiteśvaro vajrapāṇiśca tathāgatasya vacanaṃ śrutvā
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586081 (0.034):
athāryāvalokiteśvaro bodhisattvo vajrapāṇiśca samādhervyutthāya yena
sarvasattvānavalokya samuttejanaṃ nāma samādhiṃ samāpede / tena
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5192689 (0.057):
atha khalu bhagavāṃs tasmiṃ samaye śūraṃgaman nāma samādhiṃ samāpede / / tena ca samādhinā yathā samāpanna eva mārgaṃ jagāma / tena khalu punas
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25304834 (0.062):
anena mantreṇa śrīśākyasiṃharājaniṣpanno bhavati / sarvanīvāraṇaṃ nāma / samādhisamāpannaḥ / / tatas samādhisamāpanno buddho bhagavān tasya mudrāmantraṃ udāharet /
samādhibalena mahāpṛthivī ṣaḍvikāraṃ kampitā prakampitā samprakampitā /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11455774 (0.023):
mahāsattvena / iyaṃ mahāpṛthivī ṣaḍvikāraṃ prakampitā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634957 (0.041):
yadā ca bhagavatā indrakīle pādo nyastaḥ, tadeyaṃ mahāpṛthivī / ṣaḍvikāraṃ prakampitā | bhagavataḥ purapraveśe evaṃrūpāṇy adbhutāni
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7100229 (0.044):
bodhisattvo mahāsattvaḥ sukhāvatyā lokadhātorniṣkrāntaḥ, tadā sarvapṛthivī / ṣaḍvikāraṃ prakampitā //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14294571 (0.051):
athānantaraṃ mahāpṛthivī ṣaḍvikāraṃ prakampitā, ā rasātalaṃ yāvat sumerum
trisāhasramahāsāhasralokadhātau brahmalokadhātau yāvad rūpalokadhātau
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845503 (0.0):
trisāhasramahāsāhasralokadhātau saṃkusumitāḥ phalitāśca / viśuddhācca
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16528365 (5.960):
sa ākāṃkṣan trisāhasramahāsāhasralokadhātau yāvanti tārārūpāṇi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061924 (0.010):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mārāṃ pāpīyāṃsaḥ te sarve
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094700 (0.010):
prajñāpāramitāpratisaṃyuktaiś ca manasikārair viharet, evaṃ yāvantas / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāṃs te sarve mānuṣyakam ātmabhāvaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751933 (0.010):
punar aparaṃ śāradvatīputra yās trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / bātamaṇḍalyo yā imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ vidhunuyur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036772 (0.010):
yāvanto smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau śuddhāvāsikāyikā (PvSPL
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985014 (0.010):
abhūvan, yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau saṃtuṣitā devaputrās te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4064002 (0.010):
sā kācittrisāhasramahāsāhasre lokadhātau puṣpajātiryā tatra nāsti /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890129 (0.010):
01201 nadīvālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭāvabhāsitāś cābhūvan/ asmiṃś ca / 01202 trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarveṣu cāturdvīpakeṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899073 (0.010):
03509 trisāhasramahāsāhasre lokadhātau bhavanti/ brahmapāriṣadyā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762932 (0.010):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sūryācandramasāṃ vimānāni tārārūpāṇi vā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845290 (0.011):
trisāhasramahāsāhasralokadhātau na kaṃcitsattvamātmatulyaṃ paśyati sma,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646775 (0.012):
/ tadā ca trisāhasramahāsāhasrayāṃ lokadhātau nāsti sa kāścit
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23912333 (0.012):
tasyaiva mahāratnacchatrasya madhye prabhāsitā(abhūvan) / yadasmin / trisāhasramahāsāhasralokadhātau kiṃcij (jala) syāt
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28679344 (0.013):
janmavikurvitasamudrānavatarāmi, tathā sarvāvatyāṃ / trisāhasramahāsāhasrāyāṃ lokadhātau sarvacāturdvīpikāsu
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592299 (0.013):
sraṃsitavān | trisāhasramahāsāhasrāyāṃ lokadhātau nāsti kaścidantaśaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896039 (0.014):
02708 śāriputra trisāhasramahāsāhasralokadhātau yo mahāsamudreṣv apy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 718564 (0.014):
trisāhasramahāsāhasralokadhātau yo mahāsamudreṣv apy apskandho mahānadīṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15058807 (0.014):
punar aparaṃ śāriputra trisāhasramahāsāhasra lokadhātau yo mahāsamudreṣv
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23916052 (0.014):
trisāhasramahāsāhasralokadhātum paśyāmī'ti /
tayoḥ kāyāvabhāsaprādurbhāvo 'bhūt / atha tadavabhāsata imāḥ sañcodanā
gāthā niścaranti sma / / atha tadā kāyāvabhāsaniścaritagāthāvasāne ekaikaṃ pāramparyeṇa
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9879827 (0.045):
kālānusārimeghamaṇḍalamātrādiyaṃ gāthā niścarati sma / dharmāmegha sphuritva sarvatribhave vidyādhimuktaprabhaḥ
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarve sattvā vijñāpitāḥ samuttejivāḥ / te
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098287 (5.960):
bhagavān āha: yāvantaḥ subhūte trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te / sarve anupūrvacaramaṃ mānuṣyakam ātmabhāvaṃ pratilabhya anuttarāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103156 (5.960):
śrāvavakabhūmim ārabhya dharman deśayes tayā ca dharmadeśanayā ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve arhatvaṃ sākṣātkuryuḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103204 (5.960):
paurvikayā dharmadeśanayā ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te / sarve 'nupūrvacaramam arhatvaṃ sākṣātkuryus teṣāṃ ca arhatāṃ yad dānamayaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115733 (5.960):
yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve śrāvakabhūmau
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115896 (5.960):
mahāsattvā. evaṃ saced ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te / sarve śuklavidarśanābhūmau pratiṣṭhitā bhaveyuḥ teṣāṃ yat puṇyaṃ tat
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115926 (5.960):
upaniśām api na kṣamate. sacet punaḥ ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sattvās te sarve gotrabhūmau pratiṣṭhitā bhaveyuḥ, teṣāṃ yat puṇyaṃ tat
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116017 (5.960):
na śrāvakapratyekabuddhaprasūtā bodhisattvā mahāsattvā. sacet punar ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve bodhisattvanyāmam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116044 (5.960):
punar ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014393 (5.960):
puṇyābhisaṃskāraḥ, yāvantaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sattvāḥ, te 'pi sarve 'vinivartanīyā bhaveyuranuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058190 (5.960):
anyato vā / tatkasya hetoḥ? ye subhūte trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sattvāḥ, te sarve mārāḥ pāpīyāṃso bhaveyuḥ / ekaikaś ca māraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263637 (5.960):
sacet subhūte ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve daśānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263727 (5.960):
punar aparaṃ suhbute yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te / sarve srotaāpannā bhaveyuḥ, sakṛdāgāmino vānāgāmino vārhanto vā bhaveyus,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263796 (5.960):
punar aparaṃ subhūte ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240346 (5.960):
vihared, evaṃ yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244626 (5.960):
bhagavān āha: yāvantaḥ subhūte trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te / sarve 'pūrvācaramamānuṣyakam ātmabhāvaṃ pratilabhyānuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253556 (5.960):
dharman deśayes tayā ca dharmadeśanayā ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253601 (5.960):
śrāvakakṛtyaṃ kṛtaṃ syāt, tayā ca pūrvikayā dharmadeśanayā ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve 'pūrvācaramaṃ mānuṣyakam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17267136 (5.960):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve gotrabhūmau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17267250 (5.960):
darśanabhūmau pratiṣṭhāpitāḥ, sacet subhūte ye trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau sattvās te sarve tanubhūmau pratiṣṭhāpitā bhaveyus teṣāṃ yat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17267287 (5.960):
tiṣṭhantu tanubhūmau pratiṣṭhāpitāḥ, sacet subhūte ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve vītarāgabhūmau
sarve sattvā mithyādṛṣṭiṃ parityajya samyagadṛṣṭiyuktā abhūvan / ye
mānamadastambhayuktāste mānamadastambhaviyuktā abhūvan / ye
kāmarāgānucaritāḥ pramattāste prāṇātipātādattādānakāmeṣu
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14289933 (0.022):
prāṇātipātādattādānakāmamithyādi mā kuru /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1992606 (0.022):
daśākuśalakarmapathasaṅgṛhītam | (SSS_243) yathā / prāṇātipātādattādānakāmamithyācārāḥ | aparaṃ tadasaṅgṛhītam | yathā
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2040084 (0.022):
prāṇātipātādattādānakāmamithyācārāṇi trīṇi kāyikakarmāṇi | mṛṣāvāda
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258676 (0.022):
prāṇātipātādattādāna kāmamithyādiṃ mā kuru /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19373251 (0.022):
yastu prāṇātipātādattādānakāmamithyācāraviratyākhyo maulaḥ sa kuśalaḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11919569 (0.022):
dhyānānāsravasaṃvarasaṃgṛhītaṃ trividhaṃ / prāṇātipātādattādānakāmamithyācāraviratibhedena. vākkarmāpi
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11965289 (0.022):
vartate. kliṣṭāvyākṛtacittāvasthāyām api upāsakasaṃvarādiṣu / prāṇātipātādattādānakāmamithyācāramṛṣāvādānām avaśyaṃ sahabhāvāt. na
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11965466 (0.022):
bhavati. upāsakaśrāmaṇerasaṃvarasamādāne ca. / prāṇātipātādattādānakāmamithyācāramṛṣāvādaviratilakṣaṇāś catvāra eva
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12003633 (0.022):
paṃcavidhasya pāpasya / prāṇātipātādattādānakāmamithyācāramṛṣāvādamadyapānalakṣaṇasyākaraṇenākriyayā
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5495895 (0.041):
prāṇātipāta-adattādānakāmamithyācāramṛṣāvādasurāmaireyamadyasthānakebhyo
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19381739 (0.054):
prāṇivadhādattādānakāmamithyācāramṛṣāvādānadhyāpadyetaitadvadhādyaprahīṇamapi
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11959193 (0.057):
caturvidhaṃ karmākṣiped ity arthaḥ. katham ity āha. syāt triṣu / prāṇātipātādattādānamṛṣāvādeṣu paraṃ prayojya kāmamithyācāre svayam ātmanā
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2014600 (0.061):
akuśalākuśalaṃ mahākuśalaṃ akuśalamadhyākuśalamiti | akuśalaṃ / prāṇātipātādattādānādi | mahākuśalaṃ yadātmahananaṃ,
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22402280 (0.061):
adattādānavat kāmamithyācārābhidhyayoḥ karmapathayoḥ / mṛṣāvādasya
mithyācārādyaṣṭākuśaladharmebhyo nivṛttāḥ āryāṣṭāṅgikamārge sthāpitāḥ /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11919569 (0.048):
prāṇātipātādattādānakāmamithyācāraviratibhedena. vākkarmāpi
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11965289 (0.049):
prāṇātipātādattādānakāmamithyācāramṛṣāvādānām avaśyaṃ sahabhāvāt. na
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11965466 (0.049):
prāṇātipātādattādānakāmamithyācāramṛṣāvādaviratilakṣaṇāś catvāra eva
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12003633 (0.049):
prāṇātipātādattādānakāmamithyācāramṛṣāvādamadyapānalakṣaṇasyākaraṇenākriyayā
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19381740 (0.053):
prāṇivadhādattādānakāmamithyācāramṛṣāvādānadhyāpadyetaitadvadhādyaprahīṇamapi
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22402280 (0.055):
adattādānavat kāmamithyācārābhidhyayoḥ karmapathayoḥ / mṛṣāvādasya
sarve te auddhatyahāsyalāsyakrīḍālobhakrodherṣyārāgādi sarvaṃ parityajya
Sarvopakarani, a commentary on the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in 22 (ttssarvu.htm.txt) 25496677 (0.045):
vātapittaśleṣmavaiṣamyanimittaṃ mānasaṃ / kāmakrodhalobhamoherṣyāviṣayaviśeṣadarśanādarśananimittam /
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12782706 (0.047):
kāmakrodhalobhamohamaderṣyādikaṃ priyaviyogādikaṃ tanmānasamityucyate |
Tathagatabimbakarapanasutra (tbimbk_u.htm.txt) 27449360 (0.056):
etaṃ labhati | rāgadveṣamoherṣyāmātsaryalobhatṛṣṇādikleśādibhi| (Tbks 4r4)
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28848066 (0.056):
mānasaṃ ca vātapittaśleṣmaṇāṃ vaiṣamyanimittaṃ śārīram / kāmakrodhalobhamoherṣyāviṣādaviṣayaviśeṣādarśanakāraṇakaṃ mānasam /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23399494 (0.061):
dveṣerṣyāmatsarādyair vā % rāgalobhādibhiḥ kṣayam // ViP_1,17.88 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5106159 (0.061):
dveṣerṣyāmatsarādyair vā rāgalobhādibhiḥ kṣayam // ViP_1,17.88 //
tathāgatadarśanasevanaparyupāsanadharmaśravaṇakāmā abhūvan /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24871088 (0.034):
buddhakṣetreṣūpasaṃkramya tathāgatadarśanaparyupāsanasaddharmaśravaṇatāyai
devanāgayakṣagandharvāsurakinnaragaruḍamahoragarājāmātyabhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhiḥ
Ahoratravratakatha (ahovk1_u.htm.txt) 15158158 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060889 (0.0):
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24832075 (0.0):
śramaṇabrāhmaṇaśrāvakabodhisattvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāyāḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24832616 (0.0):
devalokasthānudārān devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragān
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586117 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragarājāmātyagṛhapatayo
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865385 (0.0):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaśakrabrahmalokapālātirekavyūhālaṃkāraviṭhapanāprāptaśca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579953 (0.0):
bhikṣuṇyupāsakopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragādayaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28618746 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālamanuṣyāmanuṣyaiḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28629931 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyabhavaneṣu vā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28630408 (0.0):
acalendrānekadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaparivāro
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28637788 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyāṇāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28677978 (0.0):
rūpāvacarāśca devaputrā nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678952 (0.0):
sarvanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyendrabhavanavyūhaparibhogasamatikrāntāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28685199 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragadevendrabrahmābhāsvarākaniṣṭhadevagaṇapuraskṛtaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28710495 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaparṣadi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28710739 (0.0):
keṣāṃcinnāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālacakravartimeghān
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28711768 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragarūpān
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28711862 (0.0):
kvaciddevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragārdhakāyān
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9891114 (0.0):
gaṇanāsamatikrāntāśca devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāstena
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9902538 (0.0):
sarvarutapratirutaniścāraṇakauśalyaprāptatvāddevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaruta
sarve divyapuṣpamālyagandhacūrṇacīvaracchatradhvajapatākādibhiḥ tathāgataḥ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21407580 (0.011):
sarvagandhapuṣpamālyavilepanadhūpacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāpradīpairvā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 870410 (0.014):
puṣpadhūpagandhadīpamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākātūryatālāvacarasaṃgitivyūhena
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28640302 (0.014):
sarvapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvyūhasarvapūjāmeghairabhipravarṣan
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667862 (0.014):
gandhadhūpamālyavilepanacūrṇa / cīvaracchatradhvajapatākāratnābharaṇāsanaśayanabhavanavimānavihārārāmodyānatapovanāni
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28673683 (0.014):
pānavastrapuṣpamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāratnābharaṇavividhavibhūṣaṇasarvopakaraṇaviṣayastadarthibhyo
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9865745 (0.014):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvarachatradhvajapatākāvataṃsakaratna
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911054 (0.014):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantīr
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733449 (0.014):
divyapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037381 (0.014):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantībhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19039147 (0.014):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākā gṛhītvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247399 (0.014):
divyapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantībhiḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247582 (0.014):
divyapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantībhiḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247637 (0.014):
divyapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantībhiś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247913 (0.014):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantībhiḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253342 (0.014):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhis, tasya na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802021 (0.014):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāśayanāsanaṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526310 (0.014):
vā, sarvapuṣpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatra-
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16529883 (0.014):
ye yathārūpāṇi gandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvaja- / patākātūryāṇy ākāṃkṣanti, teṣāṃ tathārūpair evaṃ taiḥ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16531583 (0.014):
evaṃrūpaiḥ puṣpadīpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇa- / cīvaracchatradhvajapatākāvaijayantītūryasaṃgītivādyaiḥ pūjāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587520 (0.014):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvādyāñjalinamaskāraiḥ
pūjitaḥ / atha sarve te yena mahānagaryayāṃ vārāṇasyām āmrapālīvanaṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23912238 (0.041):
pañcaśatamātrañca saptaratnacchatraṃ samādāya, vaiśālyā mahānagaryā / niśvarya, yenāmrapālīvanaṃca yena bhavavāṃstenopasaṃkrāntāaḥ /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13649964 (0.055):
pūrṇo, vimalo, gavāṃpatis, subāhur, vārāṇasyāṃ niṣkramya yena bhagavāṃs
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9097717 (0.062):
parāhatāḥ / yena sarve jambudvītāḥ prativibuddhāḥ / atha jalavāhanaḥ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23927013 (0.063):
tataḥ āyuṣmānānando bhagavantametadavocat- bhagavan
tenopasaṅkramya tathāgatānāmavaropitakuśalamūlapuṇyatejasā
tathāgatasyopari puṣpavargamabhiprāvarṣan / / atha tadā bhagavān jambudvīpe āmrapālīvanaṃ samantataḥ
niyutaśatasahasrayojanavistīrṇamadhyatiṣṭhat (BuBal 177.18) samaṃ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16442002 (0.061):
śatayojanavistāraṃ HV_App.I,42.205a / śatayojanavistāraṃ HV_App.I,42.210a
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28709695 (0.062):
kūṭāgāraṃ vipulavistīrṇaṃ bahuyojanaśatasahasravistīrṇaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11336326 (0.063):
taṃ śuddhāvāsabhavanaṃ anekayojanaśatasahasravistīrṇaṃ
pāṇitalamiva ca divyaṃ manoramaṃ varṇopetam / / divyapuṣpavṛkṣagandhavṛkṣaphalavṛkṣamahāratnavṛkṣakalpavṛkṣavastravṛkṣādibhiralaṅkataṃ
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9675780 (0.019):
māpitamabhūtsarvapuṣpavṛkṣasarvaphalavṛkṣasarvaratnavṛkṣapratisphuṭaṃ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4589486 (0.062):
vādyādibhistadanubhūṣaṇagandhapuṣpavastrādyalaṅkṛtibhiragryamudaṃ tatāna /
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28585757 (0.064):
nānādivyapuṣpaphalapralambitaṃ divyagandhavarṇayuktam /
divyasaṃhāsanopetaṃ ratnapaṭṭādāmābhiprabhaṃ pītaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14214735 (0.053):
sudhāplāvitabhūpṛṣṭhāṃ devādibhirabhiṣṭutām / / divyaratnaparītāṃ ca diṃvyamālyānulepanām // NarP_2,43.51 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4588664 (0.056):
valabhyalindāṅgapācārutoraṇairadabhraparyantacatuṣkikādibhiḥ / / staṃbheṣu kuḍyeṣu ca divyaratnavicitracitraiḥ pariśobhamānaiḥ //
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6588945 (0.062):
patākāvaijayantīsahasrābhiḥ pralambito ratnadāmasahasrābhiḥ pralambitaḥ / paṭṭaghaṇṭāsahasraiḥ pralambitaḥ tamālapatracandanagandhaṃ pramuñcamānaḥ |
divyakiṅkiṇīdāmaśabdopaśobhitaṃ tad yathā sukhāvatīlokadhātuḥ / tathā
manojñaṃ prahlādanīyaṃ premaṇīyam abhinandanīyaṃ (BuBal 178) / sarvabodhisattvaśrāvakapratyekabuddhadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahorago
Ahoratravratakatha (ahovk1_u.htm.txt) 15158158 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060889 (0.0):
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24832075 (0.0):
śramaṇabrāhmaṇaśrāvakabodhisattvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāyāḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24832616 (0.0):
devalokasthānudārān devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragān
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28585957 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsurakinnaragaruḍamahoragarājāmātyabhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhiḥ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865385 (0.0):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaśakrabrahmalokapālātirekavyūhālaṃkāraviṭhapanāprāptaśca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579953 (0.0):
bhikṣuṇyupāsakopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragādayaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28618746 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālamanuṣyāmanuṣyaiḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28629931 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyabhavaneṣu vā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28630408 (0.0):
acalendrānekadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaparivāro
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28637788 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyāṇāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28677978 (0.0):
rūpāvacarāśca devaputrā nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678952 (0.0):
sarvanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyendrabhavanavyūhaparibhogasamatikrāntāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28685199 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragadevendrabrahmābhāsvarākaniṣṭhadevagaṇapuraskṛtaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28710495 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaparṣadi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28710739 (0.0):
keṣāṃcinnāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālacakravartimeghān
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28711768 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragarūpān
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28711862 (0.0):
kvaciddevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragārdhakāyān
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9891114 (0.0):
gaṇanāsamatikrāntāśca devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāstena
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9902538 (0.0):
sarvarutapratirutaniścāraṇakauśalyaprāptatvāddevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaruta
pāsakopāsikārājāmātyabrāhmaṇagṛhapatyākīrṇamadhyatiṣṭhat /
athāryāvalokiteśvaro bodhisattvo vajrapāṇiśca samādhervyutthāya yena
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28585833 (0.034):
athāryāvalokiteśvaro vajrapāṇiśca tathāgatasya vacanaṃ śrutvā
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21405224 (0.038):
udgṛhītaṃ camayā hṛdayamanumoditam / bhāṣadhvaṃ kulaputra / tataḥ / khalvāryāvalokiteśvaro bodhisattva utthāyasanādekāṃsamuttarāsaṅga kṛtvā
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23141891 (0.040):
atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattva utthāyāsanādekāṃ
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142632 (0.040):
pitṛkāryakariṣyanti / atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994354 (0.040):
atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattva utthāyāsanād ekāṃsam
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995106 (0.040):
atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo 'nimiṣanayano bhūtvā
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21404775 (0.040):
ca / atha khalvāryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460834 (0.040):
atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo bhagavantametadavocat
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7926080 (0.040):
atha khalvāryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo yena
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444410 (0.040):
atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo bhagavantametadavocat
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7104881 (0.042):
sukuṇḍalo nāma devaputro daridro duścittaśceti / atha āryāvalokiteśvaraḥ / sa tena brāhmaṇarūpeṇa tasya devaputrasya sakāśamupasaṃkrāntaḥ /
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1891225 (0.048):
athāryāvalokiteśvaro mahābodhisatva idaṃ sarvajagadvinayaṃnāma
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1891254 (0.048):
athāryāvalokiteśvaro mahābodhisatva idaṃ sarvajagadvinayaṃ nāma
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7099456 (0.048):
athāryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvastaṃ ca sattvanikāyaṃ dṛṣṭvā
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7099869 (0.048):
āryāvalokiteśvarasya kāyāt, athāryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101644 (0.048):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvastasyā rūpamayyā
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101906 (0.048):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo rājānaṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7103861 (0.048):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvastasya ca balerasurendrasya
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7104670 (0.048):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattva evaṃ teṣāṃ yakṣarākṣasānāṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7104752 (0.048):
tavādarśanāt kathaṃ tiṣṭhāmaḥ? atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo / mahāsattvastāṃśca yakṣarākṣasānetadavocat - anekāni ca mayā kulaputrāḥ
bhagavāṃstenopasaṅkrāntaḥ / upasaṅkramya triḥ pradakṣiṇīkṛtya / bhagavantametadavocat / asti bhagavan tathāgatānāmupāyakauśalyaṃ
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586135 (0.033):
jinaputrāstathāgatānāmupāyakauśalyaṃ sattvaparipākāya yathāśayānāṃ yathā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6616899 (0.035):
pādau śirasābhivandya saptakṛtvaḥ pradakṣiṇīkṛtya bhagavantametadavocat / ahaṃ bhagavaṃstasya bhagavato ratnatejobhyudgatarājasya tathāgatasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9820476 (0.041):
subhūtir āha: no bhagavan. / bhagavān āha: tathāgatasya tad upāyakauśalyam asti yena tatropapannaḥ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8359538 (0.046):
praṇamya bhagavantam etad avocat - deśayatu bhagavaṃs teṣāṃ tathāgatānāṃ
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25300910 (0.052):
atha devendro bhagavantaṃ śatasahasraṃ pradakṣiṇīkṛtya vanditvā / bhagavantam etad avocat / bhagavan kena kāraṇena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031590 (0.054):
atha khalvāyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat yadbhagavānevamāha / prajñāpāramitā tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāmasya lokasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3997340 (0.057):
atha khalvāyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat yathāhaṃ bhagavan / bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, tathā asaṃnāhasaṃnaddho batāyaṃ bhagavan
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088081 (0.057):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat - yathāhaṃ bhagavan / bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, nāsti sa kaściddharmo yastathāgatena
Dhvajagrakeyura-Dharani [alternative version] (dhvajkdu.htm.txt) 7635273 (0.058):
upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya bhagavantam etad avocat* / / ihāhaṃ bhagavan vemacitriṇāsurendreṇa jitaḥ parājito devās trayastriṃśāś
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7108969 (0.059):
sarvanīvaraṇaviṣkambhī bhagavantametadavocat - yadbhagavan tathāgatā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845809 (0.059):
praṇamya bhagavantametadavocat sarvasattvānāṃ bhagavaṃstathāgata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247536 (0.060):
atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yat punar bhagavaṃs / tathāgatanirmito na kaścid dharmam upalabhate, ko 'yaṃ tathatāyāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7680494 (0.061):
vistīrṇaṃ tasya tathāgatasyopāyakauśalyaṃ sattvaparipākaśca: na śakyaṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9778978 (0.061):
evam ukte vimalakīrtir licchavir bhagavantam etad avocat: yadāhaṃ bhagavan / tathāgatasya darśanakāmo bhavāmi, tadā tathāgatam apaśyanayā paśyāmi /
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19034517 (0.062):
pradakṣiṇīkṛtya pādaryonipatya bhagavantametadavocat / ahamapi / bhagavaṃstathāgatādhiṣṭhānena pratijñāṃ kariṣyāmi
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19032630 (0.064):
atha maṃjuśrīḥ kumārabhūto bhagavantametadavocat / kenārthenāyaṃ bhagavan / sarvatathāgatādhiṣṭhānasattvāvalokanabuddhakṣetrasandarśanavyūho nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656502 (0.064):
pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya (PSP_4:190) / bhagavantam etad avocat: ahaṃ bhagavann ahaṃ sugata ṣaṭsu pāramitāsu
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802976 (0.064):
144) punar yena bhagavāṃs tenopasaṅkrāntaḥ; upasaṅkramya bhagavataḥ pādau
sattvaparipākāya / bahavo bhagavan bodhisattvā mahāśrāvakā
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586135 (0.040):
jinaputrāstathāgatānāmupāyakauśalyaṃ sattvaparipākāya yathāśayānāṃ yathā
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5197275 (0.055):
āha / samanvāharaṃtu māṃ buddhā bhagavanto bodhisattvāś ca mahāsattvā / mahāśrāvakāś ca devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāś cātra
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7821337 (0.059):
[SaSū 17] atha te sarve (yathāsannipatitā bodhisattvā mahāśrāvakā) / devanāgamanuṣyāpsarakanyākoṭyastena kālena tena samayenotthāyāsanebhyaḥ
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragarājāmātyagṛhapatayo
Ahoratravratakatha (ahovk1_u.htm.txt) 15158158 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060889 (0.0):
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24832075 (0.0):
śramaṇabrāhmaṇaśrāvakabodhisattvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāyāḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24832616 (0.0):
devalokasthānudārān devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragān
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28585963 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsurakinnaragaruḍamahoragarājāmātyabhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhiḥ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865385 (0.0):
dṛśyate / lokottaradharmagatisamavasaraṇaśca bhavati / / sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaśakrabrahmalokapālātirekavyūhālaṃkāraviṭhapanāprāptaśca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579953 (0.0):
bhikṣuṇyupāsakopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragādayaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28618746 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālamanuṣyāmanuṣyaiḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28629931 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyabhavaneṣu vā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28630408 (0.0):
acalendrānekadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaparivāro
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28637788 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyāṇāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28677978 (0.0):
rūpāvacarāśca devaputrā nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678952 (0.0):
sarvanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyendrabhavanavyūhaparibhogasamatikrāntāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28685199 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragadevendrabrahmābhāsvarākaniṣṭhadevagaṇapuraskṛtaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28710495 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaparṣadi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28710739 (0.0):
keṣāṃcinnāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālacakravartimeghān
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28711768 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragarūpān
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28711862 (0.0):
kvaciddevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragārdhakāyān
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9891114 (0.0):
gaṇanāsamatikrāntāśca devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāstena
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9902538 (0.0):
sarvarutapratirutaniścāraṇakauśalyaprāptatvāddevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaruta
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ sannipatitāstathāgatatejasā ṛddhyanubhāvena /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001553 (0.034):
saṃniṣaṇṇāścābhūvan, yāś ca bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ saṃnipatitāḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12488994 (0.036):
kuladuhitaraśca saddharmadhārakāśca pudgalā bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikā ye
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061554 (0.038):
āyuṣmāṃścānandaḥ tāścatasraḥ parṣado bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ aneke ca
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28585965 (0.039):
devanāgayakṣagandharvāsurakinnaragaruḍamahoragarājāmātyabhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhiḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051274 (0.042):
avocad bhagavān āttamanā sthavirasubhūtis te ca / bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ sadevamānuṣāsuragandharvaś
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6616986 (0.042):
evametatsugata | atha khalu yāstasyāṃ parṣadi / bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāśca saṃnipatitāḥ, tāsāṃ saddharmapuṇḍarīke
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19031606 (0.043):
kumārabhūtaḥ / ayaṃ ca yathā samāgatā sarvabodhisattvānāṃ parṣad / bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikā parṣad[ete sarve]śrutvā mānanāṃ pūjanāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6606280 (0.047):
saddharmapuṇḍarīkaṃ dharmaparyāyaṃ saṃprakāśitavān | ye ca te 'bhimānikāḥ / sattvā bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ, ye pūrvaṃ nāhaṃ yuṣmākaṃ
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19031466 (0.047):
bhagavan bodhisattvabhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikā devanāgā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235143 (0.048):
samyaksaṃbuddho buddhanirmitaṃ nirmimīyāc catasraś ca pariṣado / bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ so 'bhinirmāya tāsāṃ catasṛṇāṃ pariṣadāṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23912185 (0.048):
tasyāṃ parṣadyeva saṃnipatitā abhūvan / evameva catuṣpariṣad / bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikā api tatra saṃnipatitā āsuḥ /
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8360754 (0.049):
punaraparaṃ mañjuśrīḥ etāś catasraḥ parṣado bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ,
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088792 (0.049):
dhārakān bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikā na satkuryānna gurukuryānna mānayenna
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910338 (0.049):
09303 abhijñātā bhikṣavo bodhisattvāś ca bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāś ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636292 (0.050):
bhāṣante sma sa ca sarvo nikhilena śrūyate sma / ye ca teṣu buddhakṣetreṣu / bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikā yogino yogācārāḥ prāptaphalāścāprāptaphalāśca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6560042 (0.050):
teṣu buddhakṣetreṣu bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikā yogino yogācārāḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087648 (0.051):
suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājadhārakā bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587228 (0.051):
bahudevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyān / bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ śrāvakayānīyān pratyekabuddhayāniyān
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5197948 (0.051):
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikā ya imaṃ mahāsannipātaṃ dharmaparyāyaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7672302 (0.051):
bhaveyurbhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikā ya ekakṣaṇamapi mama sakāśe
sādhu sādhu kulaputrāḥ / evameva bahavo bho
jinaputrāstathāgatānāmupāyakauśalyaṃ sattvaparipākāya yathāśayānāṃ yathā
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586098 (0.033):
bhagavantametadavocat / asti bhagavan tathāgatānāmupāyakauśalyaṃ / sattvaparipākāya / bahavo bhagavan bodhisattvā mahāśrāvakā
vainayikakuśalamūlādhigatānāṃ nānādhimuktānāṃ sattvānāṃ cariṃ jñātvā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6598741 (0.054):
nānāvidhairdharmaparyāyaiḥ | tatra kulaputrāstathāgato nānādhimuktānāṃ / sattvānāmalpakuśalamūlānāṃ bahūpakleśānāmevaṃ vadati daharo 'hamasmi
dharmaṃ deśayanti / kecit sattvā bodhisattvavaineyāḥ kecicchrāvakavaineyāḥ
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586189 (0.056):
kecit samādhivaineyāḥ kecid dharmaśravaṇavaineyāḥ kecit prātihāryavaineyāḥ / kecittathāgataparinirvāṇavaineyāḥ keciddhātuvaineyāḥ kecit
kecit pratyekabuddhavaineyāḥ kecid devavaineyāḥ kecit śakravaineyāḥ kecid
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586189 (0.062):
kecit samādhivaineyāḥ kecid dharmaśravaṇavaineyāḥ kecit prātihāryavaineyāḥ / kecittathāgataparinirvāṇavaineyāḥ keciddhātuvaineyāḥ kecit
brahmavaineyāḥ kecinnāgavaineyāḥ kecinmahardhikavaineyāḥ kecidrājavaineyāḥ
kecit samādhivaineyāḥ kecid dharmaśravaṇavaineyāḥ kecit prātihāryavaineyāḥ
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586154 (0.057):
dharmaṃ deśayanti / kecit sattvā bodhisattvavaineyāḥ kecicchrāvakavaineyāḥ / kecit pratyekabuddhavaineyāḥ kecid devavaineyāḥ kecit śakravaineyāḥ kecid
kecittathāgataparinirvāṇavaineyāḥ keciddhātuvaineyāḥ kecit
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586160 (0.056):
dharmaṃ deśayanti / kecit sattvā bodhisattvavaineyāḥ kecicchrāvakavaineyāḥ / kecit pratyekabuddhavaineyāḥ kecid devavaineyāḥ kecit śakravaineyāḥ kecid
caityakaraṇapraveśavihāracaṅkramodyānakārāpaṇakuśalamūlavaineyotsukāḥ
kecit / prastarapratibimbakārāpaṇālekhyasuvarṇarajataraityapratibimbakārāpaṇakuśalamūlotasukavaineyāḥ
kecid bhikṣusaṅghapūjanasatkaraṇakuśalamūlotsukavaineyāḥ kecit (BuBal 179)
sūtrapṛcchanalikhanapaṭhanapūjanot sukavaineyāḥ
keciddīpapuṣpadhūpagandhamālyāhārābhyalaṅkaraṇotsukā bhavanti / na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245674 (0.023):
na mānayanti na pūjayanti nārcayanti nāpacāyante / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ kiṃ nu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251773 (0.023):
pṛthivīpradeśe 'caukṣasamudācāratā na pracārayitavyā, / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacivaracchatradhvajapatākābhiś ca sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255316 (0.031):
mānayet pājayet / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ, kataras
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255423 (0.031):
pūjayiṣyaty arcayiṣyaty apacāyiṣyate / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ, parasmai
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6601109 (0.031):
likhedvā likhāpayedvā pustakagataṃ vā satkuryāt, gurukuryānmānayet pūjayet / satkārayedvā / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapātakābhistailapradīpairvā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171047 (0.031):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇiacīvaracchattradhvajapatākābhir
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5193165 (0.031):
vyutthitaṃ ........... prītiprāmodyajātā bhagavantaṃ yathālabbdhaiḥ / puṣpadhūpagandhamālyavilepanavastrābharaṇālaṅkārair abhyavakiran /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9816852 (0.031):
hiraṇyasuvarṇamanimuktāvajravaiḍūryaśaṅkhaśilāpravāḍair vā, / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvarair vā,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070726 (0.031):
pūjayiṣyantyarcayiṣyantyapacāyiṣyanti / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajaghaṇṭāpatākābhiḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247798 (0.031):
arcayiṣyanti apacāyiṣyanti / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247908 (0.031):
gurukariṣyati mānayiṣyati pūjayiṣyati arcayiṣyati apacāyiṣyati / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantībhiḥ,
Uddamaresvaratantra (uddamt_u.htm.txt) 24132752 (0.045):
atrāśokatale gatvā matsyamāṃsādyāhāragandhapuṣpādidhūpadīpabaliṃ dattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234417 (0.045):
satkariṣyāmīti gurukariṣyāmīti mānayiṣyāmīti / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāduṣyakoṭīniyutaśatasahasrais
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22837831 (0.045):
gandhadhūpasuvāsite KubjT_24.60b / gandhamālyasupuṣpāḍhyaṃ KubjT_20.9c
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28044988 (0.049):
pratiṣṭhāpayāmāsa | evaṃ vādyānāṃ tūryāṇāṃ / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākānām | ekaikatra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054892 (0.049):
satkurvan gurukurvan manayan pūjayan / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantībhir
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26127913 (0.050):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvarachatradhvajaghaṇṭāpatākābhiśca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004392 (0.050):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajaghaṇṭāpatākābhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890542 (0.050):
pūjayan puṣpa / dhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712643 (0.050):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantīvarṣaiḥ
paramārthakuśalamūladharmopetā na nirvāṇadharmopetāḥ / dharmāṇāmapi ca bho
jinaputrā nāsti tathāgatānāṃ kiñcidajñātaṃ vā adṛṣṭaṃ vā aśrutaṃ vā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28747199 (0.039):
[94] atra cāntare nāsti kiñcid buddhānām bhagavatām ajñātam adṛṣṭam
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28748279 (0.039):
[102] atra cāntare nāsti kiñcidbuddhānāṃ bhagavatām ajñātam adṛṣṭam |
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19031459 (0.044):
tathāgatasya tajjñānaṃ yadaviditam adṛṣṭam aśrutam avijñātameva / bahavo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028077 (0.045):
dharmeṣu nāsti kiṃcidadṛṣṭaṃ vā aśrutaṃ vā aviditaṃ vā avijñātaṃ vā / na
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010941 (0.045):
sarvadharmeṣvajñātaṃ vā adṛṣṭaṃ vā aśrutaṃ vā aviditaṃ vā asākṣātkṛtaṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238091 (0.049):
teṣāṃ tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ nāsti kiṃcid adṛṣṭaṃ / vāśrutaṃ vāviditaṃ vāsākṣātkṛtaṃ vānabhisaṃbuddhaṃ vā yathā te buddhā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049580 (0.051):
samyaksaṃbuddhānāṃ kiṃcidajñātaṃ vā adṛṣṭaṃ vā aviditaṃ vā asākṣātkṛtaṃ vā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17972187 (0.052):
tasmai anuprayaccha iti; atrāntare nāsti kiṃcid buddhānāṃ bhagavatām / ajñātam adṛṣṭam aviditam avijñātaṃ; bhagavān saṃlakṣayati: yaśodharāyā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994490 (0.052):
atrāntare nāsti kiṃcid buddhānāṃ bhagavatām ajñātam adṛṣṭam aviditam / avijñātaṃ; tatra (A 473a) bhagavān āyuṣmantaṃ mahāmaudgalyāyanam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908919 (0.053):
08211 samanvāgataḥ/ yena ca cakṣuṣā {bodhisattvena} mahāsattvena nāsti / kiñcid adṛṣṭaṃ / 08212 vā 'śrutaṃ vā 'mataṃ vā 'vijñātaṃ vā sarvair ākārair evaṃ hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731264 (0.053):
nāsti kiñcid adṛṣṭaṃ vā 'śrutaṃ vā 'mataṃ vā 'vijñātaṃ vā sarvair ākārair
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5632878 (0.053):
atrāntare nāsti kiṃcid buddhānāṃ bhagavatām ajñātam adṛṣṭam aviditam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663163 (0.053):
viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa rājā bimbisāra utkaṇṭhita iti | atrāntare nāsti / kiṃcid buddhānāṃ bhagavatām ajñātam adṛṣṭam aviditam avijñātam* | dharmatā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556578 (0.053):
'pi kroḍamallakāḥ pravrajantīti? atrāntare nāsti kiṃcidbuddhānāṃ / bhagavatāmajñātamadṛṣṭamaviditamavijñātam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21573176 (0.053):
bhaviṣyatīti? atrāntare kiṃcidbuddhānāṃ / bhagavatāmajñātamadṛṣṭamaviditamavijñātam/
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9433508 (0.053):
12v7 (Pravr-v I): /// kiṃcid buddhānāṃ bhagavatām ajñātam adṛṣṭam aviditam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976879 (0.053):
gacchati tadā punaḥ kapilavastu nīyate; atrāntare nāsti kiṃcid buddhānāṃ / bhagavatām ajñātam adṛṣṭam aviditam avijñātaṃ; dharmatā khalu buddhānāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17998800 (0.053):
atrāntare nāsti kiṃcit buddhānāṃ bhagavatām ajñātam adṛṣṭam aviditam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622433 (0.055):
atrāntare nāsti kiṃcid buddhānāṃ bhagavatām ajñātam adṛṣṭam aviditam
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035105 (0.058):
avalokiteśvara āha / bhagavāneva vyākurutāṃ nāsti tathāgatasya adṛṣṭaṃ vā / aśrutaṃ vā avijñātaṃ vā / bhagavānāha / yaśca kulaputra asya
aviditaṃ vā / āgataṃ vā jānāti / anāgataṃ vā jānāti / alpaṃ vā jānāti /
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19031459 (0.051):
tathāgatasya tajjñānaṃ yadaviditam adṛṣṭam aśrutam avijñātameva / bahavo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028077 (0.059):
dharmeṣu nāsti kiṃcidadṛṣṭaṃ vā aśrutaṃ vā aviditaṃ vā avijñātaṃ vā / na / sa kaściddharmo yo na jñāto na sa kāciccaryā sattvānāṃ yā na vijñātā,
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010941 (0.064):
sarvadharmeṣvajñātaṃ vā adṛṣṭaṃ vā aśrutaṃ vā aviditaṃ vā asākṣātkṛtaṃ vā
bahuṃ vā jānāti / atītaṃ jānāti / pratyutpannaṃ jānāti /
sarvasattvānāmīryāpathaṃ jānāti / cariṃ jānāti / dhātuṃ jānāti / utpādaṃ
sarvāṣṭāṅgāyurvedamupagataḥ / sarvadhātukauśalyasarvadravyopakaraṇaprayogābhiyuktaḥ sattvānāṃ
nānāvyādhiśarīraparipīḍitānāṃ dhātuṃ jānāti / balaṃ jānāti / velaṃ jānāti
āmajaṃ gulmikaṃ jalodaraṃ hṛdarogaṃ kuṣṭhaṃ kaṇḍūṃ dadruṃ piṭakādīn
viṣavaisarpādīn jānāti / sa sarvaṃ jñātvā nānāvidhāni dravyauṣadhāni
prayojya / vamanavirecanacūrṇayoganastukarmasīrābandhanadhṛtatailabālacūrṇayogena
pācanavanamaprayogopāyaiḥ sarvasattvānāṃ tān savavyādhīnupaśamayati /
nānāvyādhitaḥ parimokṣyante nānāvyādhibhayebhyaśca / evameva bho
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9096104 (0.059):
tānyanekāni sattvaśatasahasrāṇi nānārogaspṛṣṭāni nānāvyādhiparipīḍitāni / nānāvyādhibhyaḥ parimocayiṣyāmi /
jinaputrāstathāgato / nānāsamādhiṛddhipādabalavaiśāradyadivyacakṣuḥśrotrādibhiraṣṭāṅgāyurvedasamanvāgataḥ
nānādhātvāśayaprayogakuśalaḥ / rāgadveṣamohavyādhikleśopakleśavyādhipīḍītānāṃ (BuBal 180) sattvānāṃ
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19033927 (0.050):
sarvakleśarāgadveṣamohaprahīṇāḥ / na ca jātu priyaviprayogo bhaviṣyati /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3751032 (0.057):
manaḥ prahlādana karī sva para santāna pramodana karī / rāga dveṣa moha sarva kleśa āpraśāmanī tathā rūpāṃ vācaṃ niścārayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26946990 (0.057):
svaparasantānapramodanakarī rāgadveṣamohasarvakleśāpraśāmanī tathārūpāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18624003 (0.058):
aparikhinnāś ca bhavanti / phalanirvṛtyaparikāṃkṣiṇaḥ / rāgadveṣamohavivekakuśalamūlāś ca bhavanti /
mānamadamattatā vṛtānāṃ kāmaśokabhayakrodhāvṛtānāṃ
narakatiryagyoniyamalokabhūmiparimokṣaṇārthaṃ
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586590 (0.051):
mokṣayanti / (BuBal 181) sarvanarakatiryagyoniyamalokākṣaṇāpāyadurgatibhyo
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586923 (0.051):
sarvanarakatiryagyoniyamalokākṣaṇadurgativinipātebhyaḥ sarvaduḥkhebhyaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085879 (0.061):
paramasukhapradāyakaḥ sarvanarakatiryagyoniyamalokaduḥkhasaṃśodhakaḥ
nānopāyakauśalyairnānāprakārayogaiḥ nānāsamādhiṛddhivikrīḍitaiḥ sattvān
parimocayati / yāvadanuttarāyāṃ samyakambodhau pratiṣṭhāpyānupadhiśeṣe
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242404 (0.008):
pravartya sattvān yathāpraṇidhāne pratiṣṭhāpya nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9799132 (0.023):
avasṛjya nirmitam abhinirmāyānupadhiśeṣe nirvāṇadhātau pariniryāyāt. sa
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5193936 (0.031):
sarvamārabalaviṣayapramardanakarīṃ yāvad anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau / parinirvāpaṇīṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukaṃpāyai mahato
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21568814 (0.032):
sakalambuddhakāryaṃ kṛtvā nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvṛtaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21598961 (0.032):
sakalaṃ buddhakāryaṃ kṛtvā nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinivṛtaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653488 (0.032):
469.004. tau jvalanatapanavarṣaṇavidyotanaprātihāryāṇi kṛtvā nirupadhiśeṣe / nirvāṇadhātau parinirvṛtau/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21657632 (0.032):
arhantau jvalanatapanavarṣaṇavidyotanaprātihāryāṇi kṛtvā nirupadhiśeṣe / nirvāṇadhātau nirvātau/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17266840 (0.033):
pratiṣṭhāpyānupadhiśese nirvāṇadhātau parinirvāpayiṣyati. evaṃ khalu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15118458 (0.034):
dharmacakraṃ pravartitaṃ naiva te sattvā anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau / parinirvāsyan yasmāt tarhi subhūte sattvā abhāvo na bhāvo yeṣāṃ kṛtaśas
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583237 (0.036):
śāriputramaudgalyāyanau tatprathamataraṃ nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau / parinirvṛtau, na tveva pitṛmaraṇamāgamitavantau/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583288 (0.036):
buddhapramukhe bhikṣusaṃghe tatprathamataraṃ nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau / parinirvṛtau, na tveva pitṛmaraṇamāgamitavantau/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465798 (0.039):
35.7 (tasya cādya bhagavato rātryā madhyame yāme 'nupadhiśeṣe / nirvāṇadhātau parnirvāṇaṃ bhaviṣyati || ayaṃ ca mahāśakyamahāśakyo bhikṣur
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459442 (0.040):
29.10 yaṃ ca piṇda(pātaṃ bhuktvā tathāgato 'nupadhiśeṣe nirvāṇadhātau / parinirvāsyate ||)
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15038867 (0.040):
prajñām utpādayati. yayā prajñayā sarva anuśayaparyutthanāni cchitvā / anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāti. lokavyavahāreṇa na punaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18567851 (0.042):
dharmacakraṃ pravartitaṃ na hi tāni satvāny anutpādaśeṣe/anupadhiśeṣe / nirvāṇadhātāv aparinirvāpayiṣyat* | / 6 yasmāt tarhi subhūte tāni satvāny abhāvāni na bhāvani yeṣāṃ kṛtena
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149847 (0.043):
sattvānyathāpratiṣṭhāne pratiṣṭhāpyānupadhiśeṣe nirvāṇadhātau
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115655 (0.044):
pratiṣṭhāpayiṣyati, sattvān triṣu yāneṣu pratiṣṭhāpya anupadhiśeṣe / nirvāṇadhātau parinirvāsyati. evaṃ khalu subhūte bodhisattvena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21659907 (0.045):
pratihāryāṇi vidarśya nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvṛtaḥ/
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031075 (0.046):
vivecya anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau pratiṣṭhāpayati. sa tataḥ samādheś ca
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5193767 (0.046):
................. rṇīṃ anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau pratiṣṭhāpanīṃ
nirvāṇadhātau parinirvāpayati / akuśalairdhamaiḥ parimokṣyate / āryāṣṭāṅge
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115655 (0.012):
pratiṣṭhāpayiṣyati, sattvān triṣu yāneṣu pratiṣṭhāpya anupadhiśeṣe / nirvāṇadhātau parinirvāsyati. evaṃ khalu subhūte bodhisattvena
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149847 (0.012):
sattvānyathāpratiṣṭhāne pratiṣṭhāpyānupadhiśeṣe nirvāṇadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242404 (0.019):
pravartya sattvān yathāpraṇidhāne pratiṣṭhāpya nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau / parinirvāpayiṣyanti. ime kauśika bodhisattvasya mahāsattvasya sāmparāyikā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031074 (0.024):
vivecya anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau pratiṣṭhāpayati. sa tataḥ samādheś ca
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089890 (0.031):
mayā anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāpayitavyāḥ | evaṃ sa sattvān
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7676029 (0.037):
kṛtvānupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāsyati / tasya ca parinirvṛtasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1635562 (0.038):
parimocyānupadhiśeṣe nirvāṇadhātau pratiṣṭhāpayanti. evaṃ hi subhūte
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467677 (0.038):
dharmacakraṃ pravartitam || iha bhagavān anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau / parinirvṛ)taḥ ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234604 (0.041):
(PSP_2 3:10) ihaivānupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāyīti na sthātavyam.
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7674587 (0.041):
'nupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvṛtaḥ / sa ca kulaputra mahākāruṇiko
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6562050 (0.041):
yāme tathāgato 'nupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāsyatīti || / atha khalvajita sa bhagavāṃścandrasūryapradīpastathāgato 'rhan
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050123 (0.041):
6. sarvasatvā mayā anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāpayitavyāḥ evaṃ ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999626 (0.042):
dakṣiṇīya iti na sthātavyam / arhannihaiva anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau / parinirvāsyatīti na sthātavyam / pratyekabuddho dakṣiṇīya iti na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031086 (0.042):
samādhiphalāc ca anekaparyāyeṇa vivecya anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau / pratiṣṭhāpayati. caturṣu smṛtyupasthāneṣu caturṣu samyakprahāṇeṣu caturṣv
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6279019 (0.043):
catvāryāryasatyānyabhisamāgacchati | vimuktiñca paripūrayati | / nirupadhiśeṣe ca nirvāṇadhātau parinirvāti | tatra yā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161741 (0.043):
āryasatyāny abhisamāgacchati, vimuktiñ ca paripūrayati, nirupadhiśeṣe ca / nirvāṇadhātau parinirvāti / tatra yā samyagdarśanam upādāya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032039 (0.043):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adhaṣṭād upariṣṭād anuvidikṣu yāvad / anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāsyati.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029179 (0.044):
nirmāya anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvṛta, sa khalu punaḥ subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999690 (0.044):
buddhakṛtyaṃ kṛtvā anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau buddhaparinirvāṇena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087647 (0.044):
vā, yāvān kaścitsattvadhātuḥ prajñapyamānaḥ prajñapyate, te ca mayā sarve / 'nupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāpayitavyāḥ | evamaparimāṇānapi sattvān
mārge pratiṣṭhāpayati / tadyathāpi kulaputrāḥ candramaṇḍalamupāyākauśalya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039715 (0.055):
paraṃ ca smṛtyupasthāneṣu samādāpayati. evaṃ yāvad āryāṣṭāṅge mārge.
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7674768 (0.061):
darśayitvā āryāṣṭāṅge mārge pratiṣṭhāpayitvā kālaṃ kṛtavān / evameva ca te
samanvāgataṃ yathādhātukuśalamūlavaineyān sattvānāmarthāya
ātmānamantarhitaṃ darśayati / ardhacandrākṛtimaṇḍalamupadarśayati /
kṛṣṇapakṣaśuklapakṣāṇyupadarśayati / / paripūrṇacandramaṇḍalamupadarśayati / sarvatamo 'ndhakāraṃ vidhamayati /
sarvatṛṇavanagulmauṣadhiphalādīn prahlādayati / evameva bho jinaputrāḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5648642 (0.045):
yena tadāśramapadaṃ punar api tṛṇagulmauṣadhipuṣpaphalasamṛddhaṃ
Kapila (trad. author): Samkhyasutra, [including the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy (appended (samkhsuu.htm.txt) 3411661 (0.051):
na bāhyabuddhiniyamaḥ vṛkṣagulmalatauṣadhivanaspatitṛṇavīrūdhādīnāmapi
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23884945 (0.051):
devamanuṣyatiryagyoni tṛṇauṣadhivṛkṣagulmalatāvanaspatyādikāryam
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28631593 (0.054):
nāma parvatam / tasya śikhare vividhatṛṇagulmauṣadhivanārāmaracite
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28017261 (0.064):
sarvatṛṇagulmauṣadhivanaspatibhyaḥ / sarvaśailaśikharebhyaścābhāvasamudgataśabdo niścarati | yāvati ca tatra
tathāgatānāṃ nānāduḥkhāvṛtānāṃ sattvānāṃ nānādhātuvaineyānāṃ sattvānāṃ
mārgacaryākauśalyaṃ parinirvāṇaṃ darśayati / jātiṃ darśayati /
cakravartirājyaṃ darśayati / krīḍāratistrīhāsyalāsyagandhamālyaratikrīḍāṃ
mārabaladamanadharma cakrapravartanaṃ darśayati /
yāvanmahādharmameghavṛṣṭayā sarvasattvānāṃ santoṣaṇamupadarśayati /
parinirvṛtā api tathāgatā / nānāprayogadhātupūjanastūpavihārapratibimbakārāpaṇapravrajyābhiniṣkramaṇabhikṣusaṅghasatkāravinayadharmalikhanavācanapaṭhanādeva
sarvasattvān mokṣayanti / / śikṣādhāraṇavrataniyamopavāsasaṃvaragrahaṇopāyakuśalaiḥ sarvasattvān
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586928 (0.0):
(BuBal 183) nānālokadhātuvyavasthitā api mokṣayanti / sarvanarakatiryagyoniyamalokākṣaṇadurgativinipātebhyaḥ sarvaduḥkhebhyaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748966 (5.960):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / narakatiryagyoniyamalokākṣaṇāpāyadurgativinipātās te sarve samucchinnā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6612945 (0.040):
deśayati sma | yāvannirayatiryagyoniyamalokākṣaṇopapannānāmapi sattvānāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637621 (0.040):
cittaklamatā na kāyaklamatā na narakatiryagyoniyamalokaśabdaḥ,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7655190 (0.043):
pādatale 'vanamedutkṣipte pādatale punarunnamet / na cātra / narakatiryagyoniyamalokapretaviṣayāṃ (KpSū 166) prajñāyeyuḥ / na ca tatra
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085879 (0.043):
paramasukhapradāyakaḥ sarvanarakatiryagyoniyamalokaduḥkhasaṃśodhakaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591831 (0.050):
dvāraṃ pithitaṃ bhaviṣyati ḥ narakatiryagyoniyamalokopapattiṣu na
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586425 (0.051):
narakatiryagyoniyamalokabhūmiparimokṣaṇārthaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087514 (0.055):
bhagavatāmacintyā mahatī vipulā vistīrṇā pūjā kṛtā bhaviṣyati / adya mama / narakagatitiryagyoniyamalokaduḥkhānyantaśaḥ samucchinnāni bhaviṣyanti /
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28756873 (0.056):
tadantyaphalabhūtaṃ pūrvakṛtaprāṇātipātakarmaṇaḥ prāṇināṃ / narakatiryagyoniyamalokādi paripākaphalaṃ ghoram anubhūyamānaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636414 (0.057):
sarvanarakatiryagyoniyamalokopapannāḥ sattvā vigataduḥkhāḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9839949 (0.057):
brahmaśakralokapālānāṃ tasmin kṣaṇe prabhā prajñāyate sma / / sarvanarakatiryagyoniyamalokopapannāśca sattvāstasmin kṣaṇe vigataduḥkhā
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035158 (0.060):
bhavanti narakatiryagyoniyamalokapretaviṣayeṣu punarapi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655603 (0.061):
buddhaksetre sattvānāṃ gatisaṃbhedo na bhaviṣyati na prajñāsyate, / narakatiryagyoniyamalokadevamanuṣyā anyatra sarvasattvā ekakarmāṇo
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28754858 (0.061):
bodhisattvastu duḥkhamayanarakatiryagyoniyamalokādighoralokāntargataṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090909 (0.062):
sarvanarakatiryagyoniyamalokaduḥkhānyatyantasamucchinnāni bhaveyuriti //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092168 (0.062):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyuḥ / sarvanarakatiryagyoniyamalokaduḥkhāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092555 (0.062):
sarvanarakatiryagyoniyamalokaduḥkhāni cātyantena samucchinnāni bhaveyuriti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17245829 (0.063):
vācā manasā vā, ato nidānaṃ vivartante, chandamūlakarmaparigṛhītā / narakatiryagyoniyamalokadevamanuṣyāḥ, yat punar āyuṣmān śāriputra evam
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898072 (0.064):
śakrabrahmalokapālānāṃ tasmin kṣaṇe prabhāḥ prajñāyante sma / / sarvanarakatiryagyoniyamalokopapannāśca sattvāstasmin kṣaṇe vigataduḥkhā
yāvat prahlādayanti / dharmaśravaṇena anuttarāyāṃ samyaksambodhau
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586928 (0.051):
sarvanarakatiryagyoniyamalokākṣaṇadurgativinipātebhyaḥ sarvaduḥkhebhyaḥ / yāvadanupūrveṇa anuttarāṃ samyaksambodhimabhisambudhyate / kaḥ punarvādo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7643549 (0.064):
varṣaśatāṃ jambūdvīpamanvāhiṇḍya sarvasattvā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / yāvat pratiṣṭhāpiṭāḥ / tad evaṃ mayā sarvajambūdvīpe gatānekāni
sthāpayanti / / atha tasmin samaye keṣāñcidalpabuddhīnāṃ devaputrāṇām etadabhavat /
kimayaṃ tathāgataḥ kṣiprameva parinirvāṇadhātau praveṣṭumicchatīti te
cintayitvā durmanasaḥ abhūvan / ...dyamityarthaṃ parinirvāṇaṃ varṇayati
sūcayati / mahāparṣat sannipātya nānāṛddhivikurvāṇaprātihāryaṃ darśayati /
tadyathā pūrvakaiḥ / tathāgatairarhadbhiḥ samyaksambuddhaistathāgatakṛtyaṃ kṛtaṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5195736 (0.050):
abhiṣekabhūmisamāśvāsāvatārajñānapāraṃgamārthaṃ taiḥ pūrvakais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair ayaṃ / vajradharmasamatāpratītyadharmahṛdayasamucchrayavidhvaṃsanīdhāraṇīmudrāpadaprabhedapraveśavyākaraṇo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238291 (0.055):
vyākṛto 'nuttarāyai samyaksaṃbodhaye taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair ete punar anye na vyākṛtā anuttarāyai samyaksaṃbodhaye.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4066116 (0.055):
dṛḍhasamādānatā / evaṃrūpayā ca dharmārthikatayā pūrvakair api / tathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ caradbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 750444 (0.058):
śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhaiḥ ye 'py etarhi daśadiśi loke tiṣṭhanti dhriyante
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15090224 (0.058):
avocat: vyakṛto 'yam ayuṣman śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvakais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ, ye 'py etarhi daśadiśi loke
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4063790 (0.061):
sādhu kulaputra, yastvamenāṃ vācaṃ bhāṣase / evaṃ hi kulaputra paurvakair / api tathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4069305 (0.061):
śrotum / tair api kulaputra paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhaiḥ pūrvaṃ bodhisattvacaryāṃ caradbhirevaṃrūpa eva tyāge
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650595 (0.061):
vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvaḥ taiḥ pūrvakais tathāgatair / (PSP_4:162) arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau sthito
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238159 (0.064):
vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvas taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye. ebhiḥ subhūte ākārair
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9897824 (0.064):
pūrvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairniṣadya dharmacakraṃ
dīrghataramāyuradhiṣṭhāya sarvasattvān / jātijarāvyādhicyutiśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ parimokṣya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28643513 (0.0):
sarvakleśebhyaḥ parimocayeyam / / jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9848760 (0.0):
jarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ parimokṣante /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965220 (0.014):
jarāmaraṇaśoka / 24811 paridevaduḥkhadaurmanasyopāyāseṣu/ smṛtyupasthānāni
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24838169 (0.016):
yāvajjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / ityayantāvat
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690718 (0.016):
jarāmaroṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ sambhavantyevam asya
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23930520 (0.016):
yāvajjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyanta
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035187 (0.018):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1617146 (0.018):
bhave jātau jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāseṣu na tiṣṭhati,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040751 (0.018):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyo, na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121491 (0.023):
parimucyante jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4037313 (0.023):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsadharmiṇaḥ sattvāḥ tān sarvān / jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ parimocayanti
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644490 (0.023):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ sarvajñaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645125 (0.023):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyo tṛptaḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25824902 (0.023):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyo na parimucyate
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7643184 (0.023):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ, (KpSū 66)
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9868552 (0.023):
yāvajjarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ parimocya
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217996 (0.023):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ | parimucyate
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218094 (0.023):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ | na
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218142 (0.023):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1635555 (0.023):
jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ parimocayanti
tathāyamanena tathāgatena sarve tathāgatakṛtyaṃ nādyāpi kṛtam / tasmāt
śokavyatikramaṇaṃ saṃvarṇayatīti cintayitvā te tūṣṇīmabhūvan /
atha mañjuśrīḥ kumārabhūtasteṣāṃ devaputrāṇāṃ cetasaiva cittamājñāya tān
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9775953 (0.036):
atha vimalakīrtir licchavis tūṣṇīm abhūt / / atha mañjuśrīḥ kumārabhūto vimalakīrter licchaveḥ sādhukāram adāt: sādhu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235083 (0.061):
atha khalv āyuṣmān subhūtis teṣāṃ devaputrāṇāṃ cetasaiva / cetaḥiparivitarkam ājñāya tān devaputrān āmantrayāmāsa: na vijñāyate
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11337300 (0.063):
atha mañjuśrīḥ kumārabhūtaḥ punarapi taṃ parṣanmaṇḍalamavalokya śṛṇvantu
devaputrānetadavocat / devaputrā mā evaṃ cintayata mā pravyāharata / mā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100363 (0.019):
ya imān dharmatāṃ na sākṣātkurvanti. athāyuṣmāṃ subhūtis tān devaputrān / etad avocat: nedaṃ devaputrā duṣkaraṃ (AdSPG I 60) bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236578 (0.019):
atha khalv āyuṣmān subhūtis tān devaputrān etad avocat: nāsyā devaputrāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640107 (0.035):
evam ukte bhagavāṃs tān kāmāvacārān rūpāvacārāṃś ca devaputrān etad / avocat: evam etad devaputrā evam etat, rūpam eva devaputrāḥ sarvākārajñatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235357 (0.036):
atha khalv āyuṣmān subhūtis tān devaputrān etad avocat: na hi devaputrā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23005808 (0.045):
athāyuṣmān subhūtis tān devaputrān etad avocat: evam etad devaputrā evam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23003989 (0.045):
athāyuṣmān subhūtis teṣām devaputrāṇām cetasaiva cetaḥparivitarkam ājñāya / tān devaputrān etad avocat: na khalu devaputrā rūpaṃ gambhīraṃ na śūkṣmaṃ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1641484 (0.049):
atha khalv āyuṣmān subhūtis tān kāmāvacarān rūpāvacarāṃś ca devaputrān / āmantrayāmāsa: yad evaṃ devaputrā vadatha, anujāto 'yaṃ bhagavan
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6163954 (0.052):
atha bhagavāñ chakraṃ devānām indrakāṃś cākaniṣṭhaparyato devaputrān etad / avocat: evam etat kauśikaivam etat, evam etad devaputrā evam etat, yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235648 (0.055):
atha khalv āyuṣmān subhūtis tān devaputrān āmantrayāmāsa: evam etad / devaputrā evam etad, anabhilapyā tathāgatānāṃ bodhir apravyāhārā, sā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240397 (0.061):
atha khalu bhagavāṃs tān devaputrān āmantrayāmāsa: evam etad devaputrā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035577 (0.062):
devaputrānāmantrayāmāsa yadi devaputrāḥ kaścideva kulaputro vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264414 (0.062):
devaputrān āmantrayāmāsa: yadi devaputrā ye trisāharamahāsāhasre
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235740 (0.064):
atha khalv āyuṣmān subhūtis teṣāṃ devaputrāṇāṃ cetasaiva cetaḥparivitarkam / ājñāya tān devaputrān etad avocat: māyopamā mama devaputrā dharmaśravaṇikā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23293621 (0.064):
athāyuṣmān subhūtis teṣāṃ devaputrāṇāṃ cetasaiva cetaḥparivitarkam ājñāya / tān devaputrān etad avocat: māyopamā me devaputrā dharmadeśanā māyopamā me
dinamanaso bhavata / / bahūnitathāgatānāmupāyakuśalanānopāyaprajñāsamādhyādikuśalamūlabalapraṇidhānāni
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28708805 (0.046):
sarvakuśalamūlopacayaprajñopāyavidyauṣadhisaṃgṛhītaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 862418 (0.063):
kuśalamūlānyupāyaprajñājñānacittavicāraṇānugatānyasaṃhāryāṇi bhavanti,
Abhisamayalankarantah patinam (bsa033_u.htm.txt) 1722089 (0.063):
praṇidhānādikuśalamūlabalena svabuddhakṣetraṃ sattvabhājanalokātmakaṃ
nānāśayānāṃ sattvānāṃ dharmaṃ deśayanti / yathā mayā devaputrāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802817 (0.060):
tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ dharmaṃ deśayanti te ca / devaputrās teṣāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānām antikād dharmaṃ
tathāgatānāṃ pūrvakāṇāṃ tathāgatopāyakauśalyam ṛddhivikurvāṇaprātihāryaṃ
dṛṣṭaṃ tathāhaṃ jānāmi / mā hi eva tathāgato buddhabalādhānaprātihāryaṃ
nāma mahāsūtrarājaṃ prakāśayitukāmo 'tireka kartukāmaḥ / api ca devaputrā
na tathāgatāḥ parinirvānti / na tathāgatānāṃ parinirvāṇaṃ saṃvidyate / na
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9767588 (0.062):
sarvasatvā api tadā parinirvāsyanti / tat kasmād dhetoḥ / na hy / aparinirvṛtānāṃ sarvasatvānāṃ tathāgatāḥ parinirvānti / parinirvṛtāni te
āyuḥkṣayo bhavati / (BuBal 182) aprameyakalpakoṭīm
anabhilāpyākalpāstathāgatāḥ tiṣṭhanti / / api ca upāyakauśalyena sattvānāṃ parinirvāṇaṃ darśayanti / na cākrāntirna
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586788 (0.049):
tathāgataḥ parinirvāṇaṃ darśayati na cākrāntirna saṅkrāntistathāgatānāṃ
saṅkrāntiḥ tathāgatānāṃ saṃvidyate / saddharmāntardhānaṃ darśayanti /
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586790 (0.0):
tathāgataḥ parinirvāṇaṃ darśayati na cākrāntirna saṅkrāntistathāgatānāṃ / saṃvidyate / sarvasattvāḥ paripakvakuśalamūlā bhavanti / tathāgate
yathā yathā sattvān paśyati parinirvāṇavaineyaḥ dhātuvaineyaḥ
kaṣāyikajātīyaḥ tathāgate aśraddadhānatām aguruśuśrūṣitāṃ gacchati tathā
tathāgataḥ parinirvāṇaṃ darśayati na cākrāntirna saṅkrāntistathāgatānāṃ
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586765 (0.0):
api ca upāyakauśalyena sattvānāṃ parinirvāṇaṃ darśayanti / na cākrāntirna / saṅkrāntiḥ tathāgatānāṃ saṃvidyate / saddharmāntardhānaṃ darśayanti /
saṃvidyate / sarvasattvāḥ paripakvakuśalamūlā bhavanti / tathāgate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1616331 (0.059):
prajñāpāramitāśrotrāvabhāsam āgamiṣyati. tathāgatāvaropitakuśalamūlās te / sattvā bhaviṣyanti, yeṣām iyaṃ prajñāpāramitāśrotrāvabhāsam āgamiṣyati.
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617481 (0.059):
bhagavan sattvā lābhino bhaviṣyanti | bahubuddhāvaropitakuśalamūlāśca te / sattvā bhaviṣyanti | tathāgatapāṇiparimārjitamūrdhānaśca te bhagavan
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12560310 (0.064):
avaropitakuśalamūlāste sattvā bhaviṣyanti kalyāṇāśayāḥ, kṛtādhikārā
darśanābhikāṅkṣiṇaḥ pūjārhāḥ dharmaśravaṇāthikāḥ / candramaṇḍalaṃ yathā
rocate tathā tadā tathāgatā loka utpadyante bahujanahitāya bahujanasukhāya
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142654 (5.960):
sarvabodhisattva namaskṛtamidaṃ vimokṣamukhamaṇḍalaṃ bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24843912 (5.960):
kalyāṇaṃ veditavyamātmahitāya parahitāya bahujanahitāya bahujanasukhāya
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242775 (5.960):
parahitāya ca (DhskD 18r9) bahujanahitāya bahujanasukhāya ca / ātmanā
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28243015 (5.960):
parahitāya bahujanahitāya bahujanasukhāya ca / ātmanā śraddhāsaṃpanno
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28243100 (5.960):
parahitāya bahujanahitāya bahujanasukhāya (DhskD 19r2) ca //
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7087630 (5.960):
(EĀ.Trip 18.12) eko dharmo loka utpadyate bahujanahitāya bahujanasukhāya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467463 (5.960):
yathedaṃ brahmacaryaṃ cira(sthitikaṃ bha)viṣyati bahujanahitāya / bahujanasukhāya (lokānu)kaṃpāyārthāya hitāya sukhāya devamanuṣyāṇām ||
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19110917 (5.960):
śrāvakān udyojayeyaṃ carata bhikṣavaś caryāṃ (MAV 124) bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukaṃpāya arthāya hitāya sukhāya devamanuṣyāṇāṃ yadā
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112835 (5.960):
bhikṣavaś caryāṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyārthāya hitāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18612997 (5.960):
āśvasto āśvāseyaṃ parinirvṛto parinirvāpayeyaṃ taṃ bhaveyaṃ bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya hitāya devānāṃ ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18613119 (5.960):
yathāpi ahaṃ etarahiṃ / taṃ bhaviṣyasi bahujanahitāya bahujanasukhāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18615743 (5.960):
bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukaṃpāya mahato janakāyasyārthāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18615856 (5.960):
bhaveyaṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukaṃpāya mahato
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18636780 (5.960):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhaviṣyati bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukaṃpāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18652635 (5.960):
bhaviṣyasi bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukaṃpāyai mahāto
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18652752 (5.960):
bhagavāṃ kāśyapo etarahiṃ // tad bhaviṣyati bahujanahitāya bahujanasukhāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18697311 (5.960):
dhārayiṣyanti bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya mahato
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18697483 (5.960):
śrutvā tathatvāya dhārayiṣyanti / taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18747286 (5.960):
cārikāṃ care bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukaṃpāye mahato
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18780712 (5.960):
bhaviṣyati bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukaṃpāya mahato
yāvaddevānāṃ ca munuṣyāṇāṃ ca triratnoddayotanāya sphuṭanāya na ca
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28585816 (0.015):
amātṛjñānāmapitṛjñānām aśrāmaṇyānām abrāhmaṇyānāṃ triratnānabhiśrāddhānāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028854 (0.016):
nāvagāheta, ratnāni na nidhyāyet nādhyālambeta / sa ratnahetorgoṣpadaṃ
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21242620 (0.016):
ghṛtaspṛśaḥ // dadhṛk, dadhṛg / dadhṛṣau / dadhṛgbhyām // ratnamuṣau / / ratnamuḍbhyām // ṣaṭ, ṣaḍ / ṣaḍbhiḥ / ṣaṅbhyaḥ / ṣaṇṇām / ṣaṭsu // rutvaṃ
Suryasiddhanta (surysidu.htm.txt) 2962244 (0.019):
3.38a: śaṅkuH sa tribhajīvāghnaH svalambajyāvibhājitaH/
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18537803 (0.022):
nidhyaptikauśalyam adhigacchet* sarvadharmasvabhāvasamatāvipaṃcitāc ca / samadhermalet paṃcaśikhasya taṃ / 2599-5 trisvaragītasvarakauśalyam upadiśeyam* || atha khalu bhagavāṃs
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11404109 (0.023):
maharddhikāmaharddhikāṇāṃ tṛdoṣaśamanānāṃ tripaṅkanimagnānāṃ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7469185 (0.026):
dvyākṣāyaṇa / / tryākṣāyaṇa / / auḍāyana / / jaulāyana / / khāḍāyana /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813674 (0.026):
chidrānto mṛdupattraś ca randhrapattro mṛducchadaḥ / / nālavaṃśaḥ poṭagala ity asyāhvās tripañcadhā // Rajni_8.102
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814200 (0.026):
guṇḍas tu kāṇḍaguṇḍaḥ syād dīrghakāṇḍas trikoṇakaḥ / / chattraguccho 'sipattraś ca nīlapattras tridhārakaḥ // Rajni_8.141
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24381279 (0.051):
tatsarvaṃ gaṇituṃ śakyaṃ sarvaibuddharmayāpi ca / / natu triratnasatkāre puṇyaskandhaṃ kadācana /
Dipankarasrijnana (bsa038_u.htm.txt) 28587085 (0.057):
śrīmadgurorāsyasamudgatārthān duṣprāpaṇīyāṃn vilikhāmi cāham // 1 // / atra bodhisattvānāṃ ratnopamāḥ pañcāśad dharmāḥ prāṇopamādayaḥ / tān
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524582 (0.061):
tvam ānanda pratipanno, bahujanasukhāya, lokānukampāyai,
tathāgatānāṃ jātiḥ saṃvidyate / tad yathāpi nāma kulaputrāḥ ādarśamaṇḍale
sumṛṣṭe nānā rūpāṇi dṛśyante dṛśyaṃ na saṃvidyate na tatrāgamo dṛśyate na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6957858 (0.050):
nāma bhagavann} ākāśasya / 23117 nāpy āgamo dṛśyate na nirgamo na sthānaṃ dṛśyate/ evam {evāsya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 779384 (0.050):
bodhisattvasya mahāyānam tad yathāpi nāma bhagavann ākāśasya nāpy āgamo / dṛśyate na nirgamo na sthānaṃ dṛśyate evam evāsya bhagavan mahāyānasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 779394 (0.050):
nāpy āgamo dṛśyate na nirgamo na sthānam upalabhyate tad yathāpi nāma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15116414 (0.050):
tadyathāpi nāma bhagavan ākāśasya nāpy āgamo dṛśyate na nirgamo na sthānaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3997781 (0.057):
mahāyānamidaṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānām / naivāsyāgamo dṛśyate, / naivāsya nirgamo dṛśyate, nāpyasya sthānaṃ saṃvidyate / evamasya bhagavan
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15116424 (0.061):
dṛśyate, evam evāsya bhagavan mahāyānasya naivāgama upalabhyate na nirgamo / na sthānam upalabhyate, tadyathāpi nāma bhagavann ākāśasya nāpi pūrvānta
nirgamaḥ pratibimbasya evameva devaputrāḥ tathāgatakāyo draṣṭavyaḥ / tad
yathāpi nāma kulaputrā māyakāraḥsuśikṣitaḥ nānānagaratoraṇodyānāṃ
nānārathāṃ cakravartirūpāṃ nānāratikrīḍāṃ darśayitvā antardhāpayati na ca
tasyāḥ krāntirdṛśyate na āgamo na nirgamaḥ evameva
tathāgatānāmutapādaparinirvāṇaṃ draṣṭavyam / api ca devaputrāḥ
pūrvapraṇidhānena tathāgatāḥ parinirvṛtā api kalpaparinirvṛtā api
kalpakoṭīparinirvṛtā api sattvānāṃ / pūjanasatkaraṇadhātustūpakārāpaṇapratibimbakārāpaṇanāmadheyagrahaṇasaddharmadhāraṇapūjanā
(BuBal 183) nānālokadhātuvyavasthitā api mokṣayanti
sarvanarakatiryagyoniyamalokākṣaṇadurgativinipātebhyaḥ sarvaduḥkhebhyaḥ
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586595 (0.0):
mokṣayanti / (BuBal 181) sarvanarakatiryagyoniyamalokākṣaṇāpāyadurgatibhyo
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748965 (0.021):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / narakatiryagyoniyamalokākṣaṇāpāyadurgativinipātās te sarve samucchinnā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6612945 (0.040):
deśayati sma | yāvannirayatiryagyoniyamalokākṣaṇopapannānāmapi sattvānāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637619 (0.040):
cittaklamatā na kāyaklamatā na narakatiryagyoniyamalokaśabdaḥ,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7655190 (0.043):
pādatale 'vanamedutkṣipte pādatale punarunnamet / na cātra / narakatiryagyoniyamalokapretaviṣayāṃ (KpSū 166) prajñāyeyuḥ / na ca tatra
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085879 (0.043):
paramasukhapradāyakaḥ sarvanarakatiryagyoniyamalokaduḥkhasaṃśodhakaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591831 (0.050):
dvāraṃ pithitaṃ bhaviṣyati ḥ narakatiryagyoniyamalokopapattiṣu na
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586425 (0.051):
narakatiryagyoniyamalokabhūmiparimokṣaṇārthaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636414 (0.053):
sarvanarakatiryagyoniyamalokopapannāḥ sattvā vigataduḥkhāḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9839949 (0.053):
brahmaśakralokapālānāṃ tasmin kṣaṇe prabhā prajñāyate sma / / sarvanarakatiryagyoniyamalokopapannāśca sattvāstasmin kṣaṇe vigataduḥkhā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087514 (0.055):
bhagavatāmacintyā mahatī vipulā vistīrṇā pūjā kṛtā bhaviṣyati / adya mama / narakagatitiryagyoniyamalokaduḥkhānyantaśaḥ samucchinnāni bhaviṣyanti /
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28756873 (0.056):
narakatiryagyoniyamalokādi paripākaphalaṃ ghoram anubhūyamānaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898072 (0.058):
śakrabrahmalokapālānāṃ tasmin kṣaṇe prabhāḥ prajñāyante sma / / sarvanarakatiryagyoniyamalokopapannāśca sattvāstasmin kṣaṇe vigataduḥkhā
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035158 (0.060):
bhavanti narakatiryagyoniyamalokapretaviṣayeṣu punarapi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655603 (0.061):
buddhaksetre sattvānāṃ gatisaṃbhedo na bhaviṣyati na prajñāsyate, / narakatiryagyoniyamalokadevamanuṣyā anyatra sarvasattvā ekakarmāṇo
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092168 (0.061):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyuḥ / sarvanarakatiryagyoniyamalokaduḥkhāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090909 (0.061):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbodhayeyuḥ / / sarvanarakatiryagyoniyamalokaduḥkhānyatyantasamucchinnāni bhaveyuriti //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092555 (0.062):
sarvanarakatiryagyoniyamalokaduḥkhāni cātyantena samucchinnāni bhaveyuriti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052225 (0.062):
śūnyā abhūvan, sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan, ye ca sattvās tābhyo / narakatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyutās te sarve tenaiva prītiprāmodhyena
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28754858 (0.062):
bodhisattvastu duḥkhamayanarakatiryagyoniyamalokādighoralokāntargataṃ
yāvadanupūrveṇa anuttarāṃ samyaksambodhimabhisambudhyate / kaḥ punarvādo
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24851288 (0.058):
(Dutt 129) bodhisattvaḥ śīlapāramitāṃ paripūrayitvā anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisambudhyate / yāvacca nābhisabudhyate
ye tathāgatān pratyakṣapūjayā pūjayiṣyanti / gandhapuṣpamālyavilepanavastrābharaṇaiḥ / ye ca devaputrāḥ kecit sattvā
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19036047 (0.017):
pūjayati sma / divyapuṣpagandhamālyavilepanavastrābharaṇaiḥ kilikili
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250758 (0.020):
satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhis teṣām api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250904 (0.020):
ca likhitvā satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620499 (0.020):
prajñāpāramitāṃ satkariṣyanti gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620734 (0.020):
gurukariṣyanti mānayiṣyanti pūjayiṣyanti / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ. te tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620871 (0.020):
mānayiṣyanti pūjayiṣyanti / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhis, te ca
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9846515 (0.023):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanavastrābharaṇairmāyādevīmabhyavakiranti sma /
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12485744 (0.023):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanavastrābharaṇālaṃkārairabhyavakiran ca imā
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5191889 (0.023):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanavastrābharaṇasuvarṇasūtramuktāhāraduṣyair
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5193169 (0.023):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanavastrābharaṇālaṅkārair abhyavakiran /
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26127913 (0.025):
yāvat pustakagatām api kṛtvā gṛhe dhārayiṣyanti vācayiṣyanti / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvarachatradhvajaghaṇṭāpatākābhiśca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246809 (0.027):
pūjayiṣyati / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246911 (0.027):
pūjayiṣyati / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250822 (0.027):
gurukariṣyati mānayiṣyati pūjayiṣyati / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251060 (0.027):
satkariṣyati mānayiṣyati pūjayiṣyati / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251096 (0.027):
mānayiṣyati pūjayiṣyati / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ sa priyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255228 (0.027):
paryavāpsyati, tāṃ ca satkariṣyati gurukariṣyati mānayiṣyati pūjayiṣyati / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhir
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7826692 (0.027):
satkariṣyati gurukariṣyati mānayiṣyati pūjayiṣyati / / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhirvādyāṃjalikarmapraṇāmaṃ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17092224 (0.027):
saṃghāṭasūtraṃ satkariṣyati gurukariṣyati mānayiṣyati pūjayiṣyati / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhirvādyāṃjalikarmapraṇāmaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591758 (0.029):
catvāriṃśadyojanānyāyāmena | sarve ca tatra devamanuṣyāḥ pūjāṃ kariṣyanti / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhirgāthābhiḥ |
varṣaśatasahasrakalpakoṭīparinirvṛtān prāñjalibhūtān ekavārān nāmadheyaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6590435 (0.045):
bahukalpakoṭīnayutaśatasahasraparinirvṛtaṃ tathā bhāṣamāṇaṃ dṛṣṭvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060291 (0.050):
kalpakoṭīsahasraṃ vā kalpakoṭīśatasahasraṃ vā tato vā upari / saṃkṣepeṇa
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860185 (0.050):
kalpakoṭīmapi kalpakoṭīśatamapi kalpakoṭīsahasramapi / kalpakoṭīśatasahasramapi yāvadanekānyapi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060284 (0.051):
kalpasahasraṃ vā kalpaśatasahasraṃ vā kalpakoṭīṃ vā kalpakoṭīśataṃ vā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667499 (0.051):
bahukalpakoṭīniyutaśatasahasraparyavasānena, na
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28717227 (0.051):
bahukalpakoṭīniyutaśatasahasradurlabhaprādurbhāvāṃ durlabhasaṃdarśanām /
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21413736 (0.053):
sacetkalpakoṭīniyutaśatasahasrasthitikenāpyāyuṣpramāṇena tathāgatā
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405913 (0.053):
tiṣṭhet kalpaśataṃ vā kalpaśatasahasraṃ vā / yāvatkalpakoṭīniyutaśatasahasraṃ vā, tato vottari tiṣṭhet, na ca
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762566 (0.054):
aparimitakalpakoṭīniyutaśatasahasraguṇaparikīrtanāparyantaguṇaughaiḥ /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9835988 (0.056):
aparimitakalpakoṭīniyutaśatasahasrapāramitāsaṃbhārapuṇyavipākaniṣyandasamudgate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927227 (0.056):
cāprameyakalpakoṭīniyutaśatasahasraparamamahāyānaprasthānavicitrabhāvanāsaṃpūrṇa
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21407270 (0.056):
antaśaḥ kalpakoṭīniyutaśatasahasragaṇayāpi, mā tāvadahamanuttarāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086739 (0.056):
asaṃkhyeyakalpakoṭīniyutaśatasahasrasamudānītāyā anuttarāyāḥ
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305642 (0.056):
'saṃkhyeyāparimāṇakalpakoṭīniyutaśatasahasradānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñopāyabalapraṇidhānajñānapāramitāprāpto
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4315949 (0.057):
câprameyakalpakoṭīniyutaśatasahasraparamamahāyānaprasthānavicitrabhāvanāsaṃpūrṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729787 (0.057):
a prameya kalpa koṭī niyuta śata sahasra parama mahā yāna prasthāna vicitra bhāvanā saṃpūrṇa
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524637 (0.057):
kalpaṃ vā tiṣṭhet, kalpaśataṃ vā, kalpasahasraṃ vā, kalpaśatasahasraṃ / vā, yāvat kalpakoṭīnayutaśatasahasraṃ vā, tato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248274 (0.057):
asaṃkhyeyakalpakoṭīniyutaśatasahasrasaṃprasthitāḥ subhūte 'mī bodhisattvā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9781456 (0.057):
tathāgatasyāsaṃkhyeyakalpakoṭīniyutaśatasahasrasamudānītām anuttarāṃ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757678 (0.058):
kalpakoṭīśatamapi kalpakoṭīsahastramapi kalpakoṭīśatasahasramapi
grahīṣyanti 'namo buddhāyeti ' kṛtvā puṣpamākāśe kṣepasyanti te sarve
duḥkhasyāntaṃ kariṣyanti / tiṣṭhatvākāśe puṣpaṃ ye kecit sattvāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113548 (0.034):
duḥkhasyāntaṃ kariṣyanti. tiṣṭhatu subhūte maitrāvān manasikāraḥ tiṣṭhatv
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113524 (0.040):
manasikariṣyanti, sarve te tasya kuśalamūlasya paryantam adhigamya / duḥkhasyāntaṃ kariṣyanti. tiṣṭhatu maitrāvān manasikāraḥ, ye pi kecit
anuśikṣamāṇāstathāgatapūjārthāya ekatathāgataśikṣāmapi dhārayiṣyanti
ekadivasam ekarātrimuhūrtaṃ tathāgatapūjanacintābhiyuktāḥ
sarvaduḥkhasyāntaṃ kṛtvānupūrveṇānuttarāṃ
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28587023 (0.030):
te duḥkhasyāntaṃ kṛtvānuttarāṃ samyaksambodhimabhisambodhiṣyanti kaḥ
samyaksambodhimabhisambodhiṣyanti / ye ca tathāgatapūjāyāṃ / diśyasikanāma....vāpi hāsyalāsyabālaratikrīḍanakameva kārayiṣyanti sarve
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6586316 (0.054):
śāsanaparigrahaṃ ca kṛtvā anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyasi | sa / tvamānanda anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ saṃbuddhaḥ samāno
te duḥkhasyāntaṃ kṛtvānuttarāṃ samyaksambodhimabhisambodhiṣyanti kaḥ
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28587002 (0.030):
sarvaduḥkhasyāntaṃ kṛtvānupūrveṇānuttarāṃ / samyaksambodhimabhisambodhiṣyanti / ye ca tathāgatapūjāyāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6586316 (0.052):
śāsanaparigrahaṃ ca kṛtvā anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyasi | sa / tvamānanda anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ saṃbuddhaḥ samāno
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618529 (0.060):
kalpakoṭīniyutaśatasahasrais tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyasa iti. / atha ca punar bodhisattvena mahāsattvena evaṃ veditavyam, āsannībhūto 'smy
punarvādo ye dhātustūpaṃ dhātupratimāṃ vā kṛtvā sarvasattvadayāparajñāḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24867174 (0.061):
śikṣamāṇā anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhthante / / ke punaste bodhisattvā ya evaṃ śikṣamāṇā anuttarāṃ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14256952 (0.063):
karṇapuṭe vipatite sarve vaivarttikā bhaviṣyanty anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau / kaḥ punar vādo ya imāṃ mahāpratisarāṃ dhāraṇīṃ śrāddhaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618529 (0.063):
kalpakoṭīniyutaśatasahasrais tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyasa iti. / atha ca punar bodhisattvena mahāsattvena evaṃ veditavyam, āsannībhūto 'smy
'sarvasattvān duḥkhebhyaḥ parimocayiṣyāmīti ' anuttarāyāṃ samyaksambodhau
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28639614 (0.030):
yathākālajagatprativijñaptaye / so 'haṃ kulaputra, anenopāyena sattvān / sarvabhayebhyaḥ parimocya anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4013922 (0.064):
tiṣṭhatu khalu punaḥ kauśika jāmbūdvīpakānāṃ sarvasattvānāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādya puṇyābhisaṃskāraḥ, yāvantaḥ kauśika
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4013951 (0.064):
sarvasattvānāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya puṇyābhisaṃskāraḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014015 (0.064):
lokadhātau sarvasattvānāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014051 (0.064):
kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvānāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādya puṇyābhisaṃskāraḥ, yāvantaḥ kauśika