View original HTML file with complete header information
Ārya Maitreyavyākaraṇaṃ / namaḥ āryamaitreyāya /
Ārya Maitreyavyākaraṇaṃ / namaḥ āryamaitreyāya /
śāriputro mahāprajñaḥ dharmasenāpatibibhuḥ /
lokānāmanukampāya śāstāraṃ paryapṛcchata // Mvyā_1 // / sūtrāntare purā 'khyātaṃ yaṃ lokanāyakasya ca /
buddhasyānāgatasya hi maitreyanāma śāsanaṃ // Mvyā_2 //
vyākhyāhi tadvalaṃ cāpi ṛddhiṃ sarvārthavardhanaṃ /
śrotumicchāma eva ca nāyakasya narottama // Mvyā_3 //
tacchrutvā bhagavānāha śṛṇu naravarasya tvaṃ /
tasya maitreyabuddhasya vibhavaṃ vyākṛtaṃ mayā // Mvyā_4 //
śukṣyanti ca tadārnavāḥ samantāt bahuyojanāḥ /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18642692 (0.064):
okirensu abhyokirensu samantāt ṣaṣṭi yojanāṃ divyehi ca gandhacūrṇehi
pratipādyā bhaviṣyanti mārgāśca cakravartinaḥ // Mvyā_5 // / jambudvīpaṃ samantataḥ āyatanaṃ tadāhi ca /
āvāsaṃ sarvabhūtānāṃ daśasahasrayojanam // Mvyā_6 //
narāstaddeśikāśca hi bhaviṣyanti śubhaṅkarāḥ / / ahiṃsakāśca nirdaṇḍyāḥ susamṛddhāśca subhagāḥ // Mvyā_7 //
% Mahabharata: Sauptikaparvan (mbh_10_u.htm.txt) 15639119 (0.054):
10,010.023c<>tīrtvā samudraṃ vaṇijaḥ samṛddhāḥ; sannāḥ kunadyām iva / helamānāḥ / 10,010.023e<>amarṣitair ye nihatāḥ śayānā; niḥsaṃśayaṃ te tridivaṃ
niṣkaṇṭakaśca bhūsthalaṃ samatalaṃ hi śyāmalaṃ / / unnamāvanamaśritaṃ mṛdutūla 'picopamaṃ // Mvyā_8 //
gandhaśāli janiṣyate kṛṣṭimṛte ca madhuraṃ /
nānāvarṇābhilaṅkṛtā bhaviṣyanti cailadrumāḥ // Mvyā_9 //
drumāśca krośavistṛtā patrapuṣpaphalānatāḥ /
sahasrāśītimātraśca āyustadā bhaviṣyati // Mvyā_10 //
varṇavantaḥ bhaviṣyanti balavanto mahākāyāḥ / / sattvāḥ dakṣāśca niṣkleśā nirdoṣā dirghajīvinaḥ // Mvyā_11 //
rogatrayaṃ bhaviṣyati kāmojarā 'gnimāndyañca / / pañcaśatatame varṣe pariṇītā ca dārikā // Mvyā_12 //
tadā ketumatī nāma purī tatra bhaviṣyati / / sattvānāñca nivāsanaṃ prāṇināṃ hitakāriṇāṃ // Mvyā_13 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236958 (0.054):
pañcavarṣaśatā kanyā % svāminam varayiṣyati // MvyK_12 // / tadā ketumatī nāma $ rājadhānī bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285839 (0.054):
pañcavarṣaśatā kanyā svāminam varayiṣyati // MvyK_12 // / tadā ketumatī nāma rājadhānī bhaviṣyati /
dīrghā dvādaśayaujana sapta vistāraśo hyasau / / nagaraṃ puṇyavacca tat viśuddhañca manoramaṃ // Mvyā_14 //
saptaratnamayāḥ prāṃśuprākārāḥ krośavistṛtāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236980 (0.060):
nagaraṃ kṛtapuṇyānāṃ % bhaviṣyati manoramam // MvyK_14 // / saptaratnamayāś caiva $ prakārāḥ krośam uccitāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285861 (0.060):
nagaraṃ kṛtapuṇyānāṃ bhaviṣyati manoramam // MvyK_14 // / saptaratnamayāś caiva prakārāḥ krośam uccitāḥ /
nānāratnavibhūṣitagopuratoraṇānyapi // Mvyā_15 //
iṣṭakairnimitāśca te ratnamayairbhaviṣyanti / / padmotpalasamācchanāḥ parikhā haṃsaśobhitā // Mvyā_16 //
mālairhi pariveṣṭitaṃ saptatālaismamantataḥ /
catūratnamayāstālāḥ kiṅkinījālaśobhitāḥ // Mvyā_17 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237014 (0.041):
catūratnamayās tālāḥ % kiṃkiṇī jālaśobhitāḥ // MvyK_17 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285895 (0.041):
catūratnamayās tālāḥ kiṃkiṇī jālaśobhitāḥ // MvyK_17 //
tattālebhyonilājjātaḥ śabdaścaiva manoramaḥ /
sumadhuro yathā tūryaṃ tacca pañcāṅgasaṃyutaṃ // Mvyā_18 //
nagare 'smin narāśca ye viśrāmasukhakāminaḥ /
prahṛṣṭābhirabhiṣyante tālaśabdaiśca te tadā // Mvyā_19 //
nagaramapi tatkṛtamutpalakumudākīrṇaṃ / / taḍāgopavanodyānaṃ trayametadbhaviṣyati // Mvyā_20 //
śaṅkhonāma nṛpastatra mahātejā bhaviṣyati /
caturdvīrpādhipeśvaraścakravarttī mahābalaḥ // Mvyā_21 //
saptaratnasamanvitaścaturaṅgabalādhipaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237070 (0.039):
mahābalacakravartī % caturdvīpeśvaraḥ prabhuḥ // MvyK_21 // / caturaṅgabalopetaḥ $ saptaratnasamanvitaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285951 (0.039):
mahābalacakravartī caturdvīpeśvaraḥ prabhuḥ // MvyK_21 // / caturaṅgabalopetaḥ saptaratnasamanvitaḥ /
sahasraṃ hi janiṣyante putrāstadāsya bhūpateḥ // Mvyā_22 //
pṛthivīṃ sāgarāntāñca sa paripālayiṣyati / / yathādharmadaṇḍeṇa narādhipo hi tadyathā // Mvyā_23 //
caturmahānidhistadā śaṅkhākhyasya ca bhūpateḥ /
ratnānāṃ śatakoṭīnāṃ rājñastadā hi lokyate // Mvyā_24 //
piṅgalaśca kaliṅgeṣu mithilāyām ca pāṇḍukaḥ / / elapatraśca gāndhāre śaṃkho vārāṇasīpure // Mvyā_25 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237110 (0.008):
bhaviṣyanti tadā tasya % rājñaḥ śaṃkhasya bhūpateḥ // MvyK_24 // / piṅgalaś ca kaliṅgeṣu $ mithilāyām ca pāṇḍukaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285991 (0.008):
bhaviṣyanti tadā tasya rājñaḥ śaṃkhasya bhūpateḥ // MvyK_24 // / piṅgalaś ca kaliṅgeṣu mithilāyām ca pāṇḍukaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235742 (0.040):
elāpattraś ca gāndhāre $ śaṅkho vārāṇasīpure // MvyC_25 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284625 (0.040):
elāpattraś ca gāndhāre śaṅkho vārāṇasīpure // MvyC_25 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21532708 (0.060):
037.006. piṅgalaśca kaliṅgeṣu mithilāyāṃ ca pāṇḍukaḥ/ / 037.007. elāpatraśca gāndhāre śaṅkho vārāṇasīpure//4//
caturbhirebhinidhibhissa rājā susamanvitaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235750 (0.0):
elāpattraś ca gāndhāre $ śaṅkho vārāṇasīpure // MvyC_25 // / caturbhir ebhir nidhibhiḥ $ sa rājā susamanvitaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237117 (0.0):
elāpatraś ca gāndhāre % śaṃkho vārāṇasīpure // MvyK_25 // / caturbhir ebhir nidhibhiḥ $ sa rājā susamanvitaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284632 (0.0):
elāpattraś ca gāndhāre śaṅkho vārāṇasīpure // MvyC_25 // / caturbhir ebhir nidhibhiḥ sa rājā susamanvitaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285998 (0.0):
elāpatraś ca gāndhāre śaṃkho vārāṇasīpure // MvyK_25 // / caturbhir ebhir nidhibhiḥ sa rājā susamanvitaḥ /
bhaviṣyati mahāvīraḥ śatapuṇyabaloditaḥ // Mvyā_26 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235757 (0.0):
caturbhir ebhir nidhibhiḥ $ sa rājā susamanvitaḥ & / bhaviṣyati mahāvīraś % śatapuṇyabaloditaḥ // MvyC_26 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237120 (0.0):
caturbhir ebhir nidhibhiḥ $ sa rājā susamanvitaḥ & / bhaviṣyati mahāvīraḥ % śatapuṇyaphalārpitaḥ // MvyK_26 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286001 (0.0):
caturbhir ebhir nidhibhiḥ sa rājā susamanvitaḥ / / bhaviṣyati mahāvīraḥ śatapuṇyaphalārpitaḥ // MvyK_26 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284639 (0.010):
caturbhir ebhir nidhibhiḥ sa rājā susamanvitaḥ / / bhaviṣyati mahāvīraś śatapuṇyabaloditaḥ // MvyC_26 //
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19305878 (0.059):
śatapuṇyabaloditaḥ MvyC_26d / śatalakṣasahasrāṇi MvyC_98a
brāhmaṇastasya rājñāśca subrahmaṇaḥ purohitaḥ / / bahuśrutaścaturvedastasyopādhyāyo bhaviṣyati // Mvyā_27 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235768 (0.036):
brāhmaṇas tasya rājñaś ca $ subrāhmaṇaḥ purohitaḥ & / bahuśrutaś caturvedas % tasyopadhyāyo bhaviṣyati // MvyC_27 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284650 (0.036):
brāhmaṇas tasya rājñaś ca subrāhmaṇaḥ purohitaḥ / / bahuśrutaś caturvedas tasyopadhyāyo bhaviṣyati // MvyC_27 //
adhyāpako mantradharaḥ smṛtimān vedapāragaḥ / / kaiṭabhe sanighaṇṭe ca padavyākaraṇe tathā // Mvyā_28 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235773 (0.006):
bahuśrutaś caturvedas % tasyopadhyāyo bhaviṣyati // MvyC_27 // / adhyāpako mantradharaḥ $ smṛtimān vedapāragaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284655 (0.006):
bahuśrutaś caturvedas tasyopadhyāyo bhaviṣyati // MvyC_27 // / adhyāpako mantradharaḥ smṛtimān vedapāragaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237142 (0.034):
bahuśrutaś caturvedī % upadhyāyo bhaviṣyati // MvyK_27 // / adhyāpako mantradharaḥ $ smṛtivān vedapāragaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286023 (0.034):
bahuśrutaś caturvedī upadhyāyo bhaviṣyati // MvyK_27 // / adhyāpako mantradharaḥ smṛtivān vedapāragaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235780 (0.054):
kaiṭābhe sa nirghaṇṭe ca % padavyākaraṇe tathā // MvyC_28 // / tadā brahmāvatī nāma $ tasya bhāryā bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284662 (0.054):
kaiṭābhe sa nirghaṇṭe ca padavyākaraṇe tathā // MvyC_28 // / tadā brahmāvatī nāma tasya bhāryā bhaviṣyati /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9506877 (0.064):
hrīyamāno nīcamanā nyaṣīdad brāhmaṇas tataḥ // / adhyāpako mantradharas traividyo vedapāragaḥ /
tadā brahmāvatī nāma tasya bhāryā bhaviṣyati / / darśanīyā prāsādikā abhirūpā yaśasvinī // Mvyā_29 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235789 (0.0):
kaiṭābhe sa nirghaṇṭe ca % padavyākaraṇe tathā // MvyC_28 // / tadā brahmāvatī nāma $ tasya bhāryā bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284671 (0.0):
kaiṭābhe sa nirghaṇṭe ca padavyākaraṇe tathā // MvyC_28 // / tadā brahmāvatī nāma tasya bhāryā bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237158 (5.960):
kaiṭābhe ca sa nirghaṇṭe % padavyākaraṇe tathā // MvyK_28 // / tasya brahmavatī nāma $ tadā bhāryā bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286039 (5.960):
kaiṭābhe ca sa nirghaṇṭe padavyākaraṇe tathā // MvyK_28 // / tasya brahmavatī nāma tadā bhāryā bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19303468 (0.009):
tadā brahmāvatī nāma MvyC_29a / tadā bhāryā bhaviṣyati MvyK_29b
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678991 (0.049):
paramaśobhana ānitaḥ | tasya ca bhāryā abhirūpā darśanīyā prāsādikā | tena
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28684928 (0.052):
nāma agragaṇikābhūdrājaparibhogyā / tasyāḥ sucalitaratiprabhāsaśrīrnāma / dārikābhūdabhirūpā prāsādikā darśanīyā nātidīrghā nātihrasvā nātisthūlā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310647 (0.053):
tasya rājñaḥ sundarikā nāma devī abhirūpā darśanīyā prāsādikā / sarvāṅgapratyaṅgopetā, sundarakaś ca nāmnā ekaputra istaḥ kāntaḥ priyo
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27678079 (0.053):
tasya rājñaḥ (Dak: 233) sundarikā nāma devī abhirūpā darśanīyā prāsādikā / sarvāṅgapratyaṅgopetā, sundarakaś ca nāmnā ekaputra istaḥ kāntaḥ priyo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613693 (0.054):
307.026. tena khalu samayenotpalāvatyāṃ rājadhānyāṃ rūpāvatī nāma strī / babhūva abhirūpā darśanīyā prāsādikā śubhavarṇapuṣkalanayā samanvāgatā/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21594293 (0.061):
232.023. tena ca samayena campāyāṃ nagaryāmanyatamo brāhmaṇaḥ/ / 232.023. tasya duhitā jātā abhirūpā darśanīyā prāsādikā janapadakalyāṇī/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21646338 (0.061):
446.003. tasya sākalir nāma patnī/ / 446.004. tasya duhitā jātā abhirūpā darśanīyā prāsādikā
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19303796 (0.062):
dattvā saṃghe ca dānāni MvyK_72a / darśanīyā prāsādikā MvyC_29c / darśanīyā prāsādikā MvyK_29c
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5676882 (0.064):
nāma abhirūpā darśanīyā prāsādikā sarvāṅgapratyaṅgopetā | sā
tuṣitebhyaścayavitvā tu maitreyo hyagrapugdalaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235795 (0.040):
tuṣitebhyaś cyavitvā tu $ maitreyo hy agrapudgalaḥ & / tasyāḥ kukṣau sa niyataṃ % pratisandhiṃ grahīṣyati // MvyC_30 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284677 (0.040):
tuṣitebhyaś cyavitvā tu maitreyo hy agrapudgalaḥ / / tasyāḥ kukṣau sa niyataṃ pratisandhiṃ grahīṣyati // MvyC_30 //
tasyāḥ kukṣau sa niyataṃ pratisandhiṃ grahīṣyati // Mvyā_30 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235801 (0.008):
tuṣitebhyaś cyavitvā tu $ maitreyo hy agrapudgalaḥ & / tasyāḥ kukṣau sa niyataṃ % pratisandhiṃ grahīṣyati // MvyC_30 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284683 (0.008):
tuṣitebhyaś cyavitvā tu maitreyo hy agrapudgalaḥ / / tasyāḥ kukṣau sa niyataṃ pratisandhiṃ grahīṣyati // MvyC_30 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237170 (0.029):
tuṣitebhyas tataś cyutvā $ maitreyo hy agrapudgalaḥ & / tasyāḥ kukṣau sa niyataṃ % pratisandhiṃ grahiṣyati // MvyK_30 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286051 (0.029):
tuṣitebhyas tataś cyutvā maitreyo hy agrapudgalaḥ / / tasyāḥ kukṣau sa niyataṃ pratisandhiṃ grahiṣyati // MvyK_30 //
daśamāsāṃśca nikhilāṃ dhārayitvā mahādyūtiṃ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235804 (0.030):
tasyāḥ kukṣau sa niyataṃ % pratisandhiṃ grahīṣyati // MvyC_30 // / daśa māsāṃś ca nikhilān $ dhārayitvā mahādyutiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284686 (0.030):
tasyāḥ kukṣau sa niyataṃ pratisandhiṃ grahīṣyati // MvyC_30 // / daśa māsāṃś ca nikhilān dhārayitvā mahādyutiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237173 (0.041):
tasyāḥ kukṣau sa niyataṃ % pratisandhiṃ grahiṣyati // MvyK_30 // / daśa māsāṃś ca nikhilān $ dhārayitvā mahādyutim &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286054 (0.041):
tasyāḥ kukṣau sa niyataṃ pratisandhiṃ grahiṣyati // MvyK_30 // / daśa māsāṃś ca nikhilān dhārayitvā mahādyutim /
supuṣpitesminnudyāne maitreyajananī tataḥ // Mvyā_31 //
na niṣaṇṇā nipannā vā sthitā sā dharmacāriṇī /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234679 (0.0):
supuṣpite 'smin udyāne % maitreyajananī tataḥ // MvyG_31 // / na niṣaṇṇā nipannā vā $ sthitā sā dharmacāriṇī &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283560 (0.0):
supuṣpite 'smin udyāne maitreyajananī tataḥ // MvyG_31 // / na niṣaṇṇā nipannā vā sthitā sā dharmacāriṇī /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237189 (0.027):
supuṣpite ca udyāne % gatvā maitreyamātaraḥ // MvyK_31 // / na niṣaṇṇā nipannā vā $ sthitā sā brahmacāriṇī &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286070 (0.027):
supuṣpite ca udyāne gatvā maitreyamātaraḥ // MvyK_31 // / na niṣaṇṇā nipannā vā sthitā sā brahmacāriṇī /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235822 (0.034):
na niṣaṇṇā na suptāsau $ sthitā sā dharmacāriṇī &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284704 (0.034):
na niṣaṇṇā na suptāsau sthitā sā dharmacāriṇī /
drumasya śākhāmālamvya maitreyaṃ janayiṣyati // Mvyā_32 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234681 (0.025):
na niṣaṇṇā nipannā vā $ sthitā sā dharmacāriṇī & / drumasya śākhām ālambya % maitreyaṃ janayiṣyati // MvyG_32 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235828 (0.025):
na niṣaṇṇā na suptāsau $ sthitā sā dharmacāriṇī & / drumasya śākhām ālambya % maitreyaṃ janayiṣyati // MvyC_32 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283562 (0.025):
na niṣaṇṇā nipannā vā sthitā sā dharmacāriṇī / / drumasya śākhām ālambya maitreyaṃ janayiṣyati // MvyG_32 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284710 (0.025):
na niṣaṇṇā na suptāsau sthitā sā dharmacāriṇī / / drumasya śākhām ālambya maitreyaṃ janayiṣyati // MvyC_32 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237195 (0.032):
na niṣaṇṇā nipannā vā $ sthitā sā brahmacāriṇī & / drumasya śākhām ālambya % maitreyaṃ janayiṣyati // MvyK_32 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286076 (0.032):
na niṣaṇṇā nipannā vā sthitā sā brahmacāriṇī / / drumasya śākhām ālambya maitreyaṃ janayiṣyati // MvyK_32 //
niṣkramiṣyati pārśvena dakṣiṇena narottamaḥ / / abhrakūṭādyathā sūryo nirgataśca prabhāvyate // Mvyā_32* //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235838 (0.0):
drumasya śākhām ālambya % maitreyaṃ janayiṣyati // MvyC_32 // / niṣkramiṣyati pārśvena $ dakṣiṇena narottamaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284720 (0.0):
drumasya śākhām ālambya maitreyaṃ janayiṣyati // MvyC_32 // / niṣkramiṣyati pārśvena dakṣiṇena narottamaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237204 (1.192):
niṣkramiṣyati pārśvena $ dakṣiṇāṅge narottamaḥ & / abhrakūṭād yathā sūryo % nirgataś ca prabhāyate // MvyK_33 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286085 (1.192):
niṣkramiṣyati pārśvena dakṣiṇāṅge narottamaḥ / / abhrakūṭād yathā sūryo nirgataś ca prabhāyate // MvyK_33 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237195 (0.028):
drumasya śākhām ālambya % maitreyaṃ janayiṣyati // MvyK_32 // / niṣkramiṣyati pārśvena $ dakṣiṇāṅge narottamaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286076 (0.028):
drumasya śākhām ālambya maitreyaṃ janayiṣyati // MvyK_32 // / niṣkramiṣyati pārśvena dakṣiṇāṅge narottamaḥ /
alipto garbhapaṅkena kuśeśayamivāmvunā / / traidhātukamidaṃ sarvaṃ prabhayā pūrayiṣyati // Mvyā_33 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286101 (0.007):
alipto garbhapaṅkena padmaṃ caiva yathāmbhuvā / / traidhātukam idaṃ sarvaṃ prabhayā pūrayiṣyati // MvyK_34 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235849 (0.009):
traidhātukam idaṃ sarvaṃ % prabhayā pūrayiṣyati // MvyC_34 // / atha prītas sahasrākṣo $ devarājaś śacīpatiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284731 (0.009):
traidhātukam idaṃ sarvaṃ prabhayā pūrayiṣyati // MvyC_34 // / atha prītas sahasrākṣo devarājaś śacīpatiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235839 (0.047):
abhrakūṭād yathā sūryo % nirgataś ca prabhāsate // MvyC_33 // / alipto garbhapaṅkena $ padmaṃ caiva yathāmbhasā &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284721 (0.047):
abhrakūṭād yathā sūryo nirgataś ca prabhāsate // MvyC_33 // / alipto garbhapaṅkena padmaṃ caiva yathāmbhasā /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234692 (0.052):
alipto garbhapaṅkena $ kuśeśayam ivāmbunā & / traidhātukam idaṃ sarvaṃ % prabhayā pūrayiṣyati // MvyG_33 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283573 (0.052):
alipto garbhapaṅkena kuśeśayam ivāmbunā / / traidhātukam idaṃ sarvaṃ prabhayā pūrayiṣyati // MvyG_33 //
prīto 'tha taṃ sahasrākṣo devarājā śacīpatiḥ / / jāyamānaṃ grahītā ca maitreyaṃ dvipadottamam // Mvyā_34 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234705 (0.0):
traidhātukam idaṃ sarvaṃ % prabhayā pūrayiṣyati // MvyG_33 // / prīto 'tha taṃ sahasrākṣo $ devarājā śacīpatiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283586 (0.0):
traidhātukam idaṃ sarvaṃ prabhayā pūrayiṣyati // MvyG_33 // / prīto 'tha taṃ sahasrākṣo devarājā śacīpatiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235854 (0.007):
traidhātukam idaṃ sarvaṃ % prabhayā pūrayiṣyati // MvyC_34 // / atha prītas sahasrākṣo $ devarājaś śacīpatiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284736 (0.007):
traidhātukam idaṃ sarvaṃ prabhayā pūrayiṣyati // MvyC_34 // / atha prītas sahasrākṣo devarājaś śacīpatiḥ /
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045715 (0.040):
śubhaiśca tūryanirghoṣaiḥ prasannamanaso narāḥ // Mvyā_90 // / taṃ ca śakraḥ sahasrākṣo devarājaḥ śacīpatiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237266 (0.055):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ % dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyK_37 // / hṛṣṭaś caiva sahasrākṣo $ devarājaḥ śacīpatiḥ & / pragrahīṣyati kumāraṃ % taṃ dvātriṃśalakṣṇānvitam \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286147 (0.055):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyK_37 // / hṛṣṭaś caiva sahasrākṣo devarājaḥ śacīpatiḥ / / pragrahīṣyati kumāraṃ taṃ dvātriṃśalakṣṇānvitam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235459 (0.056):
śubhaiś ca tūryanirghoṣaiḥ % prasannamanaso narāḥ // MvyG_90 // / taṃ ca śakraḥ sahasrākṣo $ devarājaḥ śacīpatiḥ & / prahṛṣṭaḥ prāñjalirbhūtvā % maitreyaṃ stoṣyate jinam // MvyG_91 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284342 (0.056):
śubhaiś ca tūryanirghoṣaiḥ prasannamanaso narāḥ // MvyG_90 // / taṃ ca śakraḥ sahasrākṣo devarājaḥ śacīpatiḥ / / prahṛṣṭaḥ prāñjalirbhūtvā maitreyaṃ stoṣyate jinam // MvyG_91 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235922 (0.057):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ % dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyC_40 // / hṛṣṭaś caiva sahasrākṣo $ devarājo śacīpatiḥ & / grahīṣyati taṃ kumāraṃ % dvātriṃśadvaralakṣaṇam \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284804 (0.057):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyC_40 // / hṛṣṭaś caiva sahasrākṣo devarājo śacīpatiḥ / / grahīṣyati taṃ kumāraṃ dvātriṃśadvaralakṣaṇam /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285402 (0.063):
śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti devaputrā maharddhikāḥ // MvyC_87 // / sa ca śakraḥ sahasrākṣo devarājo mahādyutiḥ /
padāni jātamātraśca saptāsau prakamiṣyati / / pade pade nidhānañca padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati // Mvyā_35 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235885 (0.007):
pade pade nidhanaṃ ca % padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati // MvyC_37 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284767 (0.007):
pade pade nidhanaṃ ca padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati // MvyC_37 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235874 (0.039):
muñca muñca sahasrākṣa % jātamātro vadiṣyati // MvyC_36 // / padāni jātamātras tu $ saptāsau prakramiṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284756 (0.039):
muñca muñca sahasrākṣa jātamātro vadiṣyati // MvyC_36 // / padāni jātamātras tu saptāsau prakramiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19304457 (0.045):
padmaṃ caiva yathāmbhuvā MvyK_34d / padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati MvyG_35d
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237229 (0.053):
pade pade nidhānaṃ ca $ padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286110 (0.053):
pade pade nidhānaṃ ca padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234718 (0.055):
padāni jātamātraś ca $ saptāsau prakramiṣyati & / pade pade nidhanaṃ ca % padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati // MvyG_35 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283599 (0.055):
padāni jātamātraś ca saptāsau prakramiṣyati / / pade pade nidhanaṃ ca padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati // MvyG_35 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16457119 (0.062):
sajjamānaṃ pade pade HV_99.33b / sajjamānā mahāsurāḥ HV_App.I,42B.245b
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552879 (0.064):
100.025. ekapade 'ntardhāsyanti/ / 100.025. yāvadekapade 'ntarhitā/
diśaścatasraścodvīkṣya vācaṃ pravyāhariṣyati / / iyaṃ me paścimā jāti nāsti bhūyaḥ punarbhavaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234731 (0.0):
pade pade nidhanaṃ ca % padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati // MvyG_35 // / diśaś catasraś codvīkṣya $ vācaṃ pravyāhariṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235893 (0.0):
pade pade nidhanaṃ ca % padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati // MvyC_37 // / diśaś catasraś codvīkṣya $ vācaṃ pravyāhariṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283614 (0.0):
pade pade nidhanaṃ ca padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati // MvyG_35 // / diśaś catasraś codvīkṣya vācaṃ pravyāhariṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284775 (0.0):
pade pade nidhanaṃ ca padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati // MvyC_37 // / diśaś catasraś codvīkṣya vācaṃ pravyāhariṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286118 (0.0):
pade pade nidhānaṃ ca padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati / / diśaś catasro udvīkṣya vācaṃ pravyāhariṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237231 (0.021):
pade pade nidhānaṃ ca $ padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati & / diśaś catasro udvīkṣya % vācaṃ pravyāhariṣyati \
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28744334 (0.061):
iyam me paścimā jātir mmama nāsti punarbhavaḥ |
na punarabhā gamiṣyāmi nirvāsyāmi nirāsravaḥ // Mvyā_36 //
saṃsārārṇavamagnānāṃ sattvānāṃ duḥkhabhāgināṃ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234747 (0.0):
saṃsārārṇavamagnānāṃ $ sattvānāṃ duḥkhabhāginām &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283628 (0.0):
na punar abhyāgamiṣyāmi nirvāsyāmi nirāsravaḥ // MvyG_36 // / saṃsārārṇavamagnānāṃ sattvānāṃ duḥkhabhāginām /
tṛṣṇābandhanabaddhānāṃ kariṣyāmi vimocanam // Mvyā_37 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234750 (0.0):
saṃsārārṇavamagnānāṃ $ sattvānāṃ duḥkhabhāginām & / tṛṣṇābandhanabaddhānāṃ % kariṣyāmi vimocanam // MvyG_37 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283631 (0.0):
saṃsārārṇavamagnānāṃ sattvānāṃ duḥkhabhāginām / / tṛṣṇābandhanabaddhānāṃ kariṣyāmi vimocanam // MvyG_37 //
śvetaṃ cāsya surāśchatraṃ dhārayiṣyanti mūrdhani / / śītoṣṇavāridhārābhyāṃ nāgendrau snāpayiṣyataḥ // Mvyā_38 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234764 (0.0):
tṛṣṇābandhanabaddhānāṃ % kariṣyāmi vimocanam // MvyG_37 // / śvetaṃ cāsya surāś chattraṃ $ dhārayiṣyanti mūrdhani &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283645 (0.0):
tṛṣṇābandhanabaddhānāṃ kariṣyāmi vimocanam // MvyG_37 // / śvetaṃ cāsya surāś chattraṃ dhārayiṣyanti mūrdhani /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235917 (0.025):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ % dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyC_40 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284799 (0.025):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyC_40 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237261 (0.026):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ % dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyK_37 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286142 (0.026):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyK_37 //
pratigṛhya ca taṃ dhātrī dvātriṃśadvaralakṣaṇam / / śriyā jvalantaṃ maitreyaṃ mātre samupaneṣyati // Mvyā_39 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234776 (0.0):
śītoṣṇavāridhārābhyāṃ % nāgendrau snāpayiṣyataḥ // MvyG_38 // / pratigṛhya ca taṃ dhātrī $ dvātriṃśadvaralakṣaṇam &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235862 (0.0):
grahīṣyati kumāraṃ taṃ % jāyamānaṃ narottamam // MvyC_35 // / śriyā jvalantaṃ maitreyaṃ $ dvātriṃśadvaralakṣaṇam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283657 (0.0):
śītoṣṇavāridhārābhyāṃ nāgendrau snāpayiṣyataḥ // MvyG_38 // / pratigṛhya ca taṃ dhātrī dvātriṃśadvaralakṣaṇam /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284744 (0.0):
grahīṣyati kumāraṃ taṃ jāyamānaṃ narottamam // MvyC_35 // / śriyā jvalantaṃ maitreyaṃ dvātriṃśadvaralakṣaṇam /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284812 (0.0):
grahīṣyati taṃ kumāraṃ dvātriṃśadvaralakṣaṇam / / śriyā jvalantaṃ maitreyaṃ mātur haste pradāsyati // MvyC_41 //
manoramāṃ ca śivikāṃ nānāratnavibhūṣitāṃ / / ārūḍhāṃ putrasahitāṃ vahiṣyanti ca devatā // Mvyā_40 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237290 (0.007):
manoramāṃ ca śivikāṃ $ nānāratnavibhuṣitām & / ārūḍhāṃ putrasahitāṃ % vahiṣyanti ca devatāḥ // MvyK_39 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286171 (0.007):
śriyā jvalantaṃ maitreyaṃ mātur haste pradāsyati // MvyK_38 // / manoramāṃ ca śivikāṃ nānāratnavibhuṣitām /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234788 (0.013):
śriyā jvalantaṃ maitreyaṃ % mātre samupaneṣyati // MvyG_39 // / manoramāṃ ca śivikāṃ $ nānāratnavibhuṣitām &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283669 (0.013):
śriyā jvalantaṃ maitreyaṃ mātre samupaneṣyati // MvyG_39 // / manoramāṃ ca śivikāṃ nānāratnavibhuṣitām /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284822 (0.022):
śriyā jvalantaṃ maitreyaṃ mātur haste pradāsyati // MvyC_41 // / manoramāṃ ca śivikāṃ nānāratnavibhuṣitām /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235940 (0.026):
manoramāṃ ca śivikāṃ $ nānāratnavibhuṣitām & / ārūḍhā putrasahitā % vahiṣyate ca devavat // MvyC_42 //
tatastūrya sahasreṣu vādyamāneṣu tatpuraṃ / / praviṣṭamātre maitreye puṣpavarṣaṃ patiṣyati // Mvyā_41 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234801 (0.0):
ārūḍhāṃ putrasahitāṃ % vahiṣyanti ca devatā // MvyG_40 // / tatas tūryasahasreṣu $ vādyamāneṣu tatpuram &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235958 (0.0):
ārūḍhā putrasahitā % vahiṣyate ca devavat // MvyC_42 // / tatas tūryasahasreṣu $ vādyamāneṣu tatpuram &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237301 (0.0):
ārūḍhāṃ putrasahitāṃ % vahiṣyanti ca devatāḥ // MvyK_39 // / tatas tūryasahasreṣu $ vādyamāneṣu tatpuram &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283682 (0.0):
ārūḍhāṃ putrasahitāṃ vahiṣyanti ca devatā // MvyG_40 // / tatas tūryasahasreṣu vādyamāneṣu tatpuram /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284840 (0.0):
ārūḍhā putrasahitā vahiṣyate ca devavat // MvyC_42 // / tatas tūryasahasreṣu vādyamāneṣu tatpuram /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286182 (0.0):
ārūḍhāṃ putrasahitāṃ vahiṣyanti ca devatāḥ // MvyK_39 // / tatas tūryasahasreṣu vādyamāneṣu tatpuram /
dṛṣṭaivaṃ putraṃ subrahmā dvātriṃśadvaralakṣaṇam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234811 (0.0):
dṛṣṭvaivaṃ putraṃ subrahmā $ dvātriṃśadvaralakṣaṇam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283692 (0.0):
dṛṣṭvaivaṃ putraṃ subrahmā dvātriṃśadvaralakṣaṇam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235974 (0.035):
sarvās tā janayiṣyanti % putrān kṣemeṇa svastinā // MvyC_44 // / dṛṣṭvā ca putraṃ subrahmā $ dvātriṃśadvaralakṣaṇam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284856 (0.035):
sarvās tā janayiṣyanti putrān kṣemeṇa svastinā // MvyC_44 // / dṛṣṭvā ca putraṃ subrahmā dvātriṃśadvaralakṣaṇam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237317 (0.041):
sarvās tā janayiṣyanti % putrān kṣemeṇa svastinā // MvyK_41 // / dṛṣṭvaivaṃ putraṃ subrahmā $ dvātriṃśadvaralakṣaṇam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286198 (0.041):
sarvās tā janayiṣyanti putrān kṣemeṇa svastinā // MvyK_41 // / dṛṣṭvaivaṃ putraṃ subrahmā dvātriṃśadvaralakṣaṇam /
pratyavīkṣātha mantreṣu tadā prīto bhaviṣyati // Mvyā_42 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234815 (0.0):
dṛṣṭvaivaṃ putraṃ subrahmā $ dvātriṃśadvaralakṣaṇam & / pratyavīkṣātha mantreṣu % tadā prīto bhaviṣyati // MvyG_42 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283696 (0.0):
dṛṣṭvaivaṃ putraṃ subrahmā dvātriṃśadvaralakṣaṇam / / pratyavīkṣātha mantreṣu tadā prīto bhaviṣyati // MvyG_42 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235982 (0.012):
pratyavekṣya ca mantreṣu % tataḥ prīto bhaviṣyati // MvyC_45 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284864 (0.012):
pratyavekṣya ca mantreṣu tataḥ prīto bhaviṣyati // MvyC_45 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237325 (0.013):
pratyavekṣya sumantreṇa % tataḥ prīto bhaviṣyati // MvyK_42 // / gatidvayaṃ kumārasya $ yathā mantreṣu dṛśyate &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286206 (0.013):
pratyavekṣya sumantreṇa tataḥ prīto bhaviṣyati // MvyK_42 // / gatidvayaṃ kumārasya yathā mantreṣu dṛśyate /
gatidvayaṃ kumārasya yathā mantreṣu dṛśyate / / narādhipaścakravarttī buddho vā dvipadottamaḥ // Mvyā_43 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234826 (0.0):
pratyavīkṣātha mantreṣu % tadā prīto bhaviṣyati // MvyG_42 // / gatidvayaṃ kumārasya $ yathā mantreṣu dṛśyate &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235992 (0.0):
pratyavekṣya ca mantreṣu % tataḥ prīto bhaviṣyati // MvyC_45 // / gatidvayaṃ kumārasya $ yathā mantreṣu dṛśyate &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237335 (0.0):
pratyavekṣya sumantreṇa % tataḥ prīto bhaviṣyati // MvyK_42 // / gatidvayaṃ kumārasya $ yathā mantreṣu dṛśyate &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283707 (0.0):
pratyavīkṣātha mantreṣu tadā prīto bhaviṣyati // MvyG_42 // / gatidvayaṃ kumārasya yathā mantreṣu dṛśyate /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284874 (0.0):
pratyavekṣya ca mantreṣu tataḥ prīto bhaviṣyati // MvyC_45 // / gatidvayaṃ kumārasya yathā mantreṣu dṛśyate /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286216 (0.0):
pratyavekṣya sumantreṇa tataḥ prīto bhaviṣyati // MvyK_42 // / gatidvayaṃ kumārasya yathā mantreṣu dṛśyate /
sa ca yauvanasaṃprāpto maitreyaḥ puruṣottamaḥ / / cintayiṣyati dharmātmā duḥkhitā khalviyaṃ prajāḥ // Mvyā_44 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237347 (0.0):
sa ca yauvanasaṃprāpto $ maitreyo hy agrapudgalaḥ & / cintayiṣyati dharmātmā % duḥkhitā khalv iyaṃ prajā // MvyK_44 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286228 (0.0):
sa ca yauvanasaṃprāpto maitreyo hy agrapudgalaḥ / / cintayiṣyati dharmātmā duḥkhitā khalv iyaṃ prajā // MvyK_44 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234838 (5.960):
narādhipaś cakravartī % buddho vā dvīpadottamaḥ // MvyG_43 // / sa ca yauvanasaṃprāpto $ maitreyāḥ puruṣottamaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283719 (5.960):
narādhipaś cakravartī buddho vā dvīpadottamaḥ // MvyG_43 // / sa ca yauvanasaṃprāpto maitreyāḥ puruṣottamaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235995 (0.009):
narādhipaś cakravartī % buddho vā dvīpadottamaḥ // MvyC_46 // / sa ca yauvanasaṃprāpto $ maitreyo hy agrapudgalaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284877 (0.009):
narādhipaś cakravartī buddho vā dvīpadottamaḥ // MvyC_46 // / sa ca yauvanasaṃprāpto maitreyo hy agrapudgalaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237337 (0.009):
narādhipaś cakravartī % buddho vā dvīpadottamaḥ // MvyK_43 // / sa ca yauvanasaṃprāpto $ maitreyo hy agrapudgalaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286218 (0.009):
narādhipaś cakravartī buddho vā dvīpadottamaḥ // MvyK_43 // / sa ca yauvanasaṃprāpto maitreyo hy agrapudgalaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236004 (0.049):
cintayiṣyati dharmātmā % duḥkhitāh khalv imāḥ prajāḥ // MvyC_47 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284886 (0.049):
cintayiṣyati dharmātmā duḥkhitāh khalv imāḥ prajāḥ // MvyC_47 //
brahmakharo mahāghoṣo hemavarṇo mahādyutiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234852 (0.0):
brahmasvaro mahāghoṣo $ hemavarṇo mahādyutiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236013 (0.0):
brahmasvaro mahāghoṣo $ hemavarṇo mahādyutiḥ & / viśālavakṣāḥ pīnāṅgaḥ % padmapattranibhekṣaṇaḥ // MvyC_48 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283733 (0.0):
brahmasvaro mahāghoṣo hemavarṇo mahādyutiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284895 (0.0):
brahmasvaro mahāghoṣo hemavarṇo mahādyutiḥ / / viśālavakṣāḥ pīnāṅgaḥ padmapattranibhekṣaṇaḥ // MvyC_48 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237356 (0.047):
brahmasvaro mahāvego $ hemavarṇo mahādyutiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286237 (0.047):
brahmasvaro mahāvego hemavarṇo mahādyutiḥ /
viśālavakṣaḥ pīnāṃsaḥ padmapatranibhekṣaṇaḥ // Mvyā_45 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234858 (0.026):
brahmasvaro mahāghoṣo $ hemavarṇo mahādyutiḥ & / viśālavakṣāḥ pīnāṅsaḥ % padmapattranibhekṣaṇaḥ // MvyG_45 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236021 (0.026):
brahmasvaro mahāghoṣo $ hemavarṇo mahādyutiḥ & / viśālavakṣāḥ pīnāṅgaḥ % padmapattranibhekṣaṇaḥ // MvyC_48 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283739 (0.026):
brahmasvaro mahāghoṣo hemavarṇo mahādyutiḥ / / viśālavakṣāḥ pīnāṅsaḥ padmapattranibhekṣaṇaḥ // MvyG_45 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284903 (0.026):
brahmasvaro mahāghoṣo hemavarṇo mahādyutiḥ / / viśālavakṣāḥ pīnāṅgaḥ padmapattranibhekṣaṇaḥ // MvyC_48 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19817888 (0.053):
03,061.032f*0262_01 siṃhaskandho mahābāhuḥ padmapatranibhekṣaṇaḥ
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19304446 (0.053):
padmapattranibhekṣaṇaḥ MvyC_48d / padmapattranibhedekṣaṇaḥ MvyK_45d
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237357 (0.055):
brahmasvaro mahāvego $ hemavarṇo mahādyutiḥ & / viśālacakṣuḥ pīnāṅgaḥ % padmapattranibhedekṣaṇaḥ // MvyK_45 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286238 (0.055):
brahmasvaro mahāvego hemavarṇo mahādyutiḥ / / viśālacakṣuḥ pīnāṅgaḥ padmapattranibhedekṣaṇaḥ // MvyK_45 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19591659 (0.057):
01,009.003b*0231_02 yadi pīnāyataśroṇī padmapatranibhekṣaṇā
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16318758 (0.060):
padmapatranibhekṣaṇam *HV_65.100*757:4b / padmapatranibhekṣaṇaḥ HV_App.I,42B.334b
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19304436 (0.061):
pade pade nidhānaṃ ca MvyK_35a / padmapattranibhekṣaṇaḥ MvyG_45d
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 680941 (0.062):
snigdhavaidūryasaṃkāśaḥ $ padmapatranibhekṣaṇaḥ // HV_App.I,42B.334 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25086862 (0.062):
padmanetrāya vai namaḥ HV_App.I,37.71b / padmapatranibhekṣaṇaḥ HV_App.I,42B.334b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22166488 (0.062):
snigdhavaidūryasaṃkāśaḥ padmapatranibhekṣaṇaḥ // HV_App.I,42B.334 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26665339 (0.064):
1.001.011a samaḥ samavibhaktāṅgaḥ snigdhavarṇaḥ pratāpavān / 1.001.011c pīnavakṣā viśālākṣo lakṣmīvāñ śubhalakṣaṇaḥ
hastaḥ pañcāśaducchrāya tasya kāyo bhaviṣyati / / visṛtaśca tato 'rddheṇa śubhavarṇasamucchrayaḥ // Mvyā_46 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283749 (0.0):
viśālavakṣāḥ pīnāṅsaḥ padmapattranibhekṣaṇaḥ // MvyG_45 // / hastaḥ pañcāśad ucchrāya tasya kāyo bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234867 (0.010):
viśālavakṣāḥ pīnāṅsaḥ % padmapattranibhekṣaṇaḥ // MvyG_45 // / hastaḥ pañcāśad ucchrāya $ tasya kāyo bhaviṣyati &
aśītibhiścaturbhiśca sahasraiḥ saṃpuraskṛtaḥ / / mānavānāṃ sa maitreyo mantrānadhyāpayiṣyati // Mvyā_47 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237389 (0.013):
vistāraṃ viṃśatir hastā % tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyK_46 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286270 (0.013):
vistāraṃ viṃśatir hastā tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyK_46 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045252 (0.028):
vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // Mvyā_52 // / aśītibhiḥ sahasraissa caturbhiśca puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237554 (0.032):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_60 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286435 (0.032):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_60 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234882 (0.033):
visṛtaś ca tato 'rddhena % śubhavarṇasamucchrayaḥ // MvyG_46 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ saṃpuraskṛtaḥ & / māṇavānāṃ sa maitreyo % mantrān adhyāpayiṣyati // MvyG_47 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283763 (0.033):
visṛtaś ca tato 'rddhena śubhavarṇasamucchrayaḥ // MvyG_46 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ saṃpuraskṛtaḥ / / māṇavānāṃ sa maitreyo mantrān adhyāpayiṣyati // MvyG_47 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236040 (0.033):
vistāraṃ viṃśahastāni % tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyC_49 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236116 (0.033):
vimocayeyaṃ janatāṃ % vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyC_55 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236216 (0.033):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_63 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284922 (0.033):
vistāraṃ viṃśahastāni tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyC_49 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284998 (0.033):
vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyC_55 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285097 (0.033):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_63 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237455 (0.042):
vimocayeyaṃ janatāṃ % vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyK_52 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ saṃpuraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286336 (0.042):
vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyK_52 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ saṃpuraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283842 (0.055):
vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyG_52 // / aśītibhiḥ sahasraiḥ sa caturbhiś ca puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045353 (0.060):
datvā dānamasaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ niṣkramiṣyati // Mvyā_61 // / aśītibhiścaturbhiśca sahasraiḥ parivāritaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19302579 (0.060):
aśītibhiś caturbhiś ca MvyK_64c / aśītibhiḥ sahasraiḥ sa MvyG_53a
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234961 (0.064):
vimocayeyaṃ janatāṃ % vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyG_52 // / aśītibhiḥ sahasraiḥ sa $ caturbhiś ca puraskṛtaḥ & / niṣkramiṣyati maitreyaḥ % pravrajyām agrapudgalaḥ // MvyG_53 //
atha śaṃkho narapatiḥ yūpamucchrāpayiṣyati / / tiryañca ṣoḍaśavyāmaṃ ūrddhva vyāmasahasrakam // Mvyā_48 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234895 (0.021):
māṇavānāṃ sa maitreyo % mantrān adhyāpayiṣyati // MvyG_47 // / atha śaṅkho narapatiḥ $ yūpam ucchrāpayiṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283776 (0.021):
māṇavānāṃ sa maitreyo mantrān adhyāpayiṣyati // MvyG_47 // / atha śaṅkho narapatiḥ yūpam ucchrāpayiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236058 (0.049):
ṣoḍaśavyāmavistāram % ūrdhvaṃ vyāmasahasrakam // MvyC_51 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284940 (0.049):
ṣoḍaśavyāmavistāram ūrdhvaṃ vyāmasahasrakam // MvyC_51 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237402 (0.051):
ṣoḍaśavyāmavistāram % ūrdhvavyāmasahasrakam // MvyK_48 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286283 (0.051):
ṣoḍaśavyāmavistāram ūrdhvavyāmasahasrakam // MvyK_48 //
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19302862 (0.051):
ūrdhvavyāmasahasrakam MvyK_48d / ūrdhvaṃ vyāmasahasrakam MvyG_48d
sa taṃ yūpaṃ narapatirnānāratnavibhūṣitaṃ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234906 (0.0):
tiryañ ca ṣoḍaśavyāmam % ūrdhvaṃ vyāmasahasrakam // MvyG_48 // / sa taṃ yūpaṃ narapatir $ nānāratnavibhūṣitam &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236065 (0.0):
ṣoḍaśavyāmavistāram % ūrdhvaṃ vyāmasahasrakam // MvyC_51 // / sa taṃ yūpaṃ narapatir $ nānāratnavibhūṣitam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283787 (0.0):
tiryañ ca ṣoḍaśavyāmam ūrdhvaṃ vyāmasahasrakam // MvyG_48 // / sa taṃ yūpaṃ narapatir nānāratnavibhūṣitam /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284947 (0.0):
ṣoḍaśavyāmavistāram ūrdhvaṃ vyāmasahasrakam // MvyC_51 // / sa taṃ yūpaṃ narapatir nānāratnavibhūṣitam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237407 (0.008):
ṣoḍaśavyāmavistāram % ūrdhvavyāmasahasrakam // MvyK_48 // / sa taṃ yūpaṃ narapatir $ nānāratnavibhūṣitam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286288 (0.008):
ṣoḍaśavyāmavistāram ūrdhvavyāmasahasrakam // MvyK_48 // / sa taṃ yūpaṃ narapatir nānāratnavibhūṣitam /
pradāsyati dvijātibhyo yajñaṃ kṛtvā puraḥsaraṃ // Mvyā_49 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234908 (0.0):
sa taṃ yūpaṃ narapatir $ nānāratnavibhūṣitam & / pradāsyati dvijātibhyo % yajñaṃ kṛtvā puraḥsaram \
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236067 (0.0):
sa taṃ yūpaṃ narapatir $ nānāratnavibhūṣitam & / pradāsyati dvijātibhyo % yajñaṃ kṛtvā purassaram \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283790 (0.0):
sa taṃ yūpaṃ narapatir nānāratnavibhūṣitam / / pradāsyati dvijātibhyo yajñaṃ kṛtvā puraḥsaram /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284949 (0.0):
sa taṃ yūpaṃ narapatir nānāratnavibhūṣitam / / pradāsyati dvijātibhyo yajñaṃ kṛtvā purassaram /
tañca ratnamayaṃ yūpaṃ dattamātraṃ manoramaṃ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234924 (1.788):
taṃ ca ratnamayaṃ yūpaṃ $ dattamātraṃ manoramam &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237420 (1.788):
saptaratnasamākīrṇaṃ % brāhmaṇebhyaḥ pradāsyati // MvyK_49 // / tac ca ratnamayaṃ yūpaṃ $ dattamātraṃ manoramam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283805 (1.788):
taṃ ca ratnamayaṃ yūpaṃ dattamātraṃ manoramam /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286301 (1.788):
saptaratnasamākīrṇaṃ brāhmaṇebhyaḥ pradāsyati // MvyK_49 // / tac ca ratnamayaṃ yūpaṃ dattamātraṃ manoramam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236082 (0.052):
taṃ ca ratnamayaṃ yūpaṃ $ dattamātraṃ manoramam & / brāhmaṇānāṃ sahasrāṇi % vikariṣyanti tatkṣaṇāt // MvyC_53 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284964 (0.052):
saptaratnamayaṃ yūpaṃ brāhmaṇebhyaḥ pradāsyati // MvyC_52 // / taṃ ca ratnamayaṃ yūpaṃ dattamātraṃ manoramam /
brāhmaṇāṇāṃ sahasrāṇi vikiriṣyanti tatkṣaṇāt // Mvyā_50 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234927 (0.056):
taṃ ca ratnamayaṃ yūpaṃ $ dattamātraṃ manoramam & / brāhmaṇānāṃ sahasrāṇi % vikiriṣyanti tatkṣaṇāt // MvyG_50 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283808 (0.056):
taṃ ca ratnamayaṃ yūpaṃ dattamātraṃ manoramam / / brāhmaṇānāṃ sahasrāṇi vikiriṣyanti tatkṣaṇāt // MvyG_50 //
yūpasyatasya maitreyo dṛṣṭvā caitāmanityatāṃ / / kṛtasraṃ vicintya saṃsāraṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // Mvyā_51 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237438 (0.006):
tasya yūpasya maitreyo $ dṛṣṭvā cainām anityatām & / kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_51 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286319 (0.006):
tasya yūpasya maitreyo dṛṣṭvā cainām anityatām / / kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_51 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236099 (0.034):
tasya yūpasya maitreyo $ dṛṣṭvā cainām anityatām & / kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_54 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284981 (0.034):
tasya yūpasya maitreyo dṛṣṭvā cainām anityatām / / kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_54 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234939 (0.051):
yūpasya tasya maitreyo $ dṛṣṭvā caitām anityatām & / kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyG_51 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283820 (0.051):
yūpasya tasya maitreyo dṛṣṭvā caitām anityatām / / kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyG_51 //
yatvahaṃ pravrajitveha spṛśeyamamṛtaṃ padaṃ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234951 (0.0):
kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyG_51 // / yatv ahaṃ pravrajitveha $ spṛśeyam amṛtaṃ padam &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236106 (0.0):
kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_54 // / yatrāhaṃ pravrajitveha $ spṛśeyam amṛtaṃ padam &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237445 (0.0):
kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_51 // / yatv ahaṃ pravrajitveha $ spṛśeyam amṛtaṃ padam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283832 (0.0):
kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyG_51 // / yatv ahaṃ pravrajitveha spṛśeyam amṛtaṃ padam /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284988 (0.0):
kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_54 // / yatrāhaṃ pravrajitveha spṛśeyam amṛtaṃ padam /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286326 (0.0):
kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_51 // / yatv ahaṃ pravrajitveha spṛśeyam amṛtaṃ padam /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19305523 (0.034):
yajñaṃ kṛtvā puraḥsaram MvyG_49d / yatrāhaṃ pravrajitveha MvyC_55a / yatv ahaṃ pravrajitveha MvyG_52a
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19305530 (0.061):
yatv ahaṃ pravrajitveha MvyG_52a / yatv ahaṃ pravrajitveha MvyK_52a
vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // Mvyā_52 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234955 (0.0):
yatv ahaṃ pravrajitveha $ spṛśeyam amṛtaṃ padam & / vimocayeyaṃ janatāṃ % vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyG_52 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236113 (0.0):
yatrāhaṃ pravrajitveha $ spṛśeyam amṛtaṃ padam & / vimocayeyaṃ janatāṃ % vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyC_55 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237452 (0.0):
yatv ahaṃ pravrajitveha $ spṛśeyam amṛtaṃ padam & / vimocayeyaṃ janatāṃ % vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyK_52 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283836 (0.0):
yatv ahaṃ pravrajitveha spṛśeyam amṛtaṃ padam / / vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyG_52 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284995 (0.0):
yatrāhaṃ pravrajitveha spṛśeyam amṛtaṃ padam / / vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyC_55 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286333 (0.0):
yatv ahaṃ pravrajitveha spṛśeyam amṛtaṃ padam / / vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyK_52 //
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19305840 (0.044):
vyādhimṛtyujarābhayāt MvyG_52d / vyādhimṛtyujarābhayāt MvyC_55d
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19305827 (0.046):
vyākariṣyāmy ahaṃ tava MvyK_4b / vyādhimṛtyujarābhayāt MvyG_52d
aśītibhiḥ sahasraissa caturbhiśca puraskṛtaḥ / / niṣkramiṣyati maitreyaḥ pravrajyāmagrapugdalaḥ // Mvyā_53 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234966 (0.0):
vimocayeyaṃ janatāṃ % vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyG_52 // / aśītibhiḥ sahasraiḥ sa $ caturbhiś ca puraskṛtaḥ & / niṣkramiṣyati maitreyaḥ % pravrajyām agrapudgalaḥ // MvyG_53 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236123 (0.0):
vimocayeyaṃ janatāṃ % vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyC_55 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283848 (0.0):
vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyG_52 // / aśītibhiḥ sahasraiḥ sa caturbhiś ca puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285005 (0.0):
vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyC_55 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236040 (0.007):
vistāraṃ viṃśahastāni % tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyC_49 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236216 (0.007):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_63 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284922 (0.007):
vistāraṃ viṃśahastāni tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyC_49 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285097 (0.007):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_63 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237381 (0.007):
vistāraṃ viṃśatir hastā % tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyK_46 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237554 (0.007):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_60 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286263 (0.007):
vistāraṃ viṃśatir hastā tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyK_46 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286435 (0.007):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_60 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237455 (0.027):
vimocayeyaṃ janatāṃ % vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyK_52 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ saṃpuraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286336 (0.027):
vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyK_52 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ saṃpuraskṛtaḥ /
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045180 (0.028):
visṛtaśca tato 'rddheṇa śubhavarṇasamucchrayaḥ // Mvyā_46 // / aśītibhiścaturbhiśca sahasraiḥ saṃpuraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19302579 (0.037):
aśītibhiś caturbhiś ca MvyK_64c / aśītibhiḥ sahasraiḥ sa MvyG_53a
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045352 (0.039):
datvā dānamasaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ niṣkramiṣyati // Mvyā_61 // / aśītibhiścaturbhiśca sahasraiḥ parivāritaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234880 (0.051):
aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ saṃpuraskṛtaḥ & / māṇavānāṃ sa maitreyo % mantrān adhyāpayiṣyati // MvyG_47 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283761 (0.051):
aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ saṃpuraskṛtaḥ / / māṇavānāṃ sa maitreyo mantrān adhyāpayiṣyati // MvyG_47 //
nāgavṛkṣastadā tasya bodhivṛkṣo bhaviṣyati / / pañcāśadyojanānyasya śākhā ūrddhaṃ samucchritāḥ // Mvyā_54 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234976 (0.0):
niṣkramiṣyati maitreyaḥ % pravrajyām agrapudgalaḥ // MvyG_53 // / nāgavṛkṣas tadā tasya $ bodhivṛkṣo bhaviṣyati & / pañcāśadyojanāny asya % śākhā ūrdhvaṃ samucchritāḥ // MvyG_54 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283858 (0.0):
niṣkramiṣyati maitreyaḥ pravrajyām agrapudgalaḥ // MvyG_53 // / nāgavṛkṣas tadā tasya bodhivṛkṣo bhaviṣyati / / pañcāśadyojanāny asya śākhā ūrdhvaṃ samucchritāḥ // MvyG_54 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236129 (0.007):
niṣkramiṣyati maitreyaḥ % pravrajyām agrapudgalaḥ // MvyC_56 // / nāgavṛkṣas tadā tasya $ bodhivṛkṣo bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285011 (0.007):
niṣkramiṣyati maitreyaḥ pravrajyām agrapudgalaḥ // MvyC_56 // / nāgavṛkṣas tadā tasya bodhivṛkṣo bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237468 (0.007):
niḥkramiṣyati maitreyaḥ % pravrajyārtham agrapudgalaḥ // MvyK_53 // / nāgavṛkṣas tadā tasya $ bodhivṛkṣo bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286349 (0.007):
niḥkramiṣyati maitreyaḥ pravrajyārtham agrapudgalaḥ // MvyK_53 // / nāgavṛkṣas tadā tasya bodhivṛkṣo bhaviṣyati /
niṣadya tasya cādhastānmaitreyaḥ puruṣottamaḥ / / anuttarāṃ śivāṃ bodhiṃ samavāpsyati nāyakaḥ // Mvyā_55 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234988 (0.0):
pañcāśadyojanāny asya % śākhā ūrdhvaṃ samucchritāḥ // MvyG_54 // / niṣadya tasya cādhastān $ maitreyo puruṣottamaḥ & / anuttarāṃ śivāṃ bodhiṃ % samavāpsyati nāyakaḥ // MvyG_55 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283870 (0.0):
pañcāśadyojanāny asya śākhā ūrdhvaṃ samucchritāḥ // MvyG_54 // / niṣadya tasya cādhastān maitreyo puruṣottamaḥ / / anuttarāṃ śivāṃ bodhiṃ samavāpsyati nāyakaḥ // MvyG_55 //
yasyāmeva ca rātrau sa pravrajyāṃ niṣkramiṣyati / / tasyāṃ eva ca rātrau hi parāṃ bodhimavāpsyati // Mvyā_56 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234998 (0.0):
anuttarāṃ śivāṃ bodhiṃ % samavāpsyati nāyakaḥ // MvyG_55 // / yasyām eva ca rātrau sa $ pravrajyāṃ niṣkramiṣyati & / tasyām eva ca rātrau hi % parāṃ bodhim avāpsyati // MvyG_56 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283881 (0.0):
anuttarāṃ śivāṃ bodhiṃ samavāpsyati nāyakaḥ // MvyG_55 // / yasyām eva ca rātrau sa pravrajyāṃ niṣkramiṣyati /
aṣṭāṅgopetayā vācā tataḥ sa puruṣottamaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235008 (0.0):
tasyām eva ca rātrau hi % parāṃ bodhim avāpsyati // MvyG_56 // / aṣṭāṅgopetayā vācā $ tataḥ sa puruṣottamaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237497 (0.0):
anuttarāṃ ca saṃbodhiṃ % prāpsyate nātra saṃśayaḥ // MvyK_55 // / aṣṭāṅgopetayā vācā $ tataḥ sa puruṣottamaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283891 (0.0):
tasyām eva ca rātrau hi parāṃ bodhim avāpsyati // MvyG_56 // / aṣṭāṅgopetayā vācā tataḥ sa puruṣottamaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286378 (0.0):
anuttarāṃ ca saṃbodhiṃ prāpsyate nātra saṃśayaḥ // MvyK_55 // / aṣṭāṅgopetayā vācā tataḥ sa puruṣottamaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236155 (0.011):
anuttarāṃ ca saṃbodhiṃ % prāpsyati nātra saṃśayaḥ // MvyC_58 // / aṣṭāṅgopetayā vācā $ tataḥ sa munisattamaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285036 (0.011):
anuttarāṃ ca saṃbodhiṃ prāpsyati nātra saṃśayaḥ // MvyC_58 // / aṣṭāṅgopetayā vācā tataḥ sa munisattamaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19302611 (0.038):
aṣṭāṅgopetayā vācā MvyG_57a / aṣṭāṅgopetayā vācā MvyC_59a / aṣṭāṅgopetayā vācā MvyK_56a
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19302601 (0.049):
aṣṭāṅgaṃ susamāhitaḥ MvyK_73d / aṣṭāṅgopetayā vācā MvyG_57a
deśayiṣyati saddharmaṃ sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // Mvyā_57 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235012 (0.0):
aṣṭāṅgopetayā vācā $ tataḥ sa puruṣottamaḥ & / deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyG_57 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236163 (0.0):
aṣṭāṅgopetayā vācā $ tataḥ sa munisattamaḥ & / deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyC_59 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237501 (0.0):
aṣṭāṅgopetayā vācā $ tataḥ sa puruṣottamaḥ & / deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyK_56 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283895 (0.0):
aṣṭāṅgopetayā vācā tataḥ sa puruṣottamaḥ / / deśayiṣyati saddharmaṃ sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyG_57 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285044 (0.0):
aṣṭāṅgopetayā vācā tataḥ sa munisattamaḥ / / deśayiṣyati saddharmaṃ sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyC_59 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286382 (0.0):
aṣṭāṅgopetayā vācā tataḥ sa puruṣottamaḥ / / deśayiṣyati saddharmaṃ sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyK_56 //
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19306367 (0.048):
sarvaduḥkhāpahaṃ śivam MvyC_59d / sarvaduḥkhāpahaṃ śivam MvyK_56d
prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati / / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramaṃ // Mvyā_58 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235024 (0.0):
deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyG_57 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā $ satyāni kathayiṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283907 (0.0):
deśayiṣyati saddharmaṃ sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyG_57 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati /
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045547 (0.0):
gaṇiśreṣṭheṇa muninā parītā bhūrimedhasā // Mvyā_76 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237520 (0.006):
āryāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ % kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyK_57 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā $ satyāni kathayiṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286401 (0.006):
āryāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyK_57 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236171 (0.006):
deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyC_59 // / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ $ duḥkhasya samatikramam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285052 (0.006):
deśayiṣyati saddharmaṃ sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyC_59 // / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237507 (0.006):
deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyK_56 // / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ $ duḥkhasya samatikramam &
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19303876 (0.006):
duḥkhasya samatikramam MvyC_60b / duḥkhasya samatikramam MvyK_57b / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ MvyG_58c
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286388 (0.006):
deśayiṣyati saddharmaṃ sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyK_56 // / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235277 (0.022):
gaṇiśreṣṭheṇa muninā % parītā bhūrimedhasā // MvyG_76 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā $ satyāni kathayiṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284160 (0.022):
gaṇiśreṣṭheṇa muninā parītā bhūrimedhasā // MvyG_76 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236182 (0.023):
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ % kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyC_60 // / prasannān janatāṃ dṛṣṭvā $ satyāni kathayiṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285063 (0.023):
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyC_60 // / prasannān janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati /
Dipankarasrijnana (bsa036_u.htm.txt) 14370696 (0.032):
catvāri cāryasatyāni paśyati prajñayā yadā // 7 // / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24030251 (0.032):
catvāri cāryasatyāni paśyati prajñayā yadā // / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19370563 (0.032):
catvāri cāryasatyāni paśyati prajñayā yadā || / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741705 (0.053):
prakāśayanti ye dharmaṃ sarvaduḥkhavinodanaṃ(nam) | / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramaṃ (mam) ||
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminaṃ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553141 (0.0):
101.022. duḥkhaṃ duḥkhasamutpannaṃ nirodhaṃ samatikramam/ / 101.023. āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminām//9//
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235035 (0.0):
duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ % duḥkhasya samatikramam // MvyG_58 // / āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ $ kṣemaṃ nirvāṇagāminam &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236176 (0.0):
duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ $ duḥkhasya samatikramam & / āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ % kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyC_60 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237514 (0.0):
duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ $ duḥkhasya samatikramam & / āryāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ % kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyK_57 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283918 (0.0):
duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam // MvyG_58 // / āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285057 (0.0):
duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam / / āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyC_60 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286395 (0.0):
duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam / / āryāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyK_57 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24030256 (0.0):
duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam / / āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam //
Dipankarasrijnana (bsa036_u.htm.txt) 14370703 (0.017):
ārya cāṣṭāṅgikaṃ mārga kṣemaṃ nirvāṇagāminam // 8 //
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19302734 (0.044):
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ MvyC_60c / āryāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ MvyK_57c
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19302720 (0.055):
āropitā mokṣamārge MvyK_67e / āryam aṣṭāṅgikaṃ śubham MvyG_74b
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741711 (0.059):
āryāṣṭāṅgikaṃ mārggaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminaṃ(nam) |2|
taṃ cāpi dharmaṃ saṃśrutya pratipatsyanti śāsane // Mvyā_59 // / udyāne puṣpasaṃcchanne sannipāto bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235037 (0.0):
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ $ kṣemaṃ nirvāṇagāminam & / taṃ cāpi dharmaṃ saṃśrutya % pratipatsyanti śāsane // MvyG_59 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235046 (0.0):
taṃ cāpi dharmaṃ saṃśrutya % pratipatsyanti śāsane // MvyG_59 // / udyāne puṣpasaṃcchanne $ sannipāto bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283920 (0.0):
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam / / taṃ cāpi dharmaṃ saṃśrutya pratipatsyanti śāsane // MvyG_59 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283929 (0.0):
taṃ cāpi dharmaṃ saṃśrutya pratipatsyanti śāsane // MvyG_59 // / udyāne puṣpasaṃcchanne sannipāto bhaviṣyati /
pūrṇaṃ ca yojanaśataṃ parṣattasya bhaviṣyati // Mvyā_60 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235048 (1.192):
udyāne puṣpasaṃcchanne $ sannipāto bhaviṣyati & / pūrṇaṃ ca yojanaśataṃ % parṣat tasya bhaviṣyati // MvyG_60 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283931 (1.192):
udyāne puṣpasaṃcchanne sannipāto bhaviṣyati / / pūrṇaṃ ca yojanaśataṃ parṣat tasya bhaviṣyati // MvyG_60 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236197 (0.034):
supuṣpite ca udyāne $ sannipāto bhaviṣyati & / pūrṇaṃ ca yojanaṃ śataṃ % parṣat tasya bhaviṣyati // MvyC_62 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285078 (0.034):
supuṣpite ca udyāne sannipāto bhaviṣyati / / pūrṇaṃ ca yojanaṃ śataṃ parṣat tasya bhaviṣyati // MvyC_62 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237535 (0.051):
supuṣpite ca udyāne $ sannipāto bhaviṣyati & / saṃpūrṇaṃ yojanaśataṃ % parṣat tasya bhaviṣyati // MvyK_59 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286416 (0.051):
supuṣpite ca udyāne sannipāto bhaviṣyati / / saṃpūrṇaṃ yojanaśataṃ parṣat tasya bhaviṣyati // MvyK_59 //
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045413 (0.053):
samantato yojanaśataṃ parṣat tasya bhaviṣyati // Mvyā_67 // / tataḥ kāruṇikaḥ śāstā maitreyaḥ puruṣottamaḥ /
śrutvā narapati rājā śaṅkho nāma mahāyaśāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235059 (1.192):
pūrṇaṃ ca yojanaśataṃ % parṣat tasya bhaviṣyati // MvyG_60 // / śrutvā narapati rājā $ śaṅkho nāma mahāyaśāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283942 (1.192):
pūrṇaṃ ca yojanaśataṃ parṣat tasya bhaviṣyati // MvyG_60 // / śrutvā narapati rājā śaṅkho nāma mahāyaśāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236206 (0.042):
pūrṇaṃ ca yojanaṃ śataṃ % parṣat tasya bhaviṣyati // MvyC_62 // / tataḥ śrutvā narapatiḥ $ śaṅkho rājā mahāyaśāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285087 (0.042):
pūrṇaṃ ca yojanaṃ śataṃ parṣat tasya bhaviṣyati // MvyC_62 // / tataḥ śrutvā narapatiḥ śaṅkho rājā mahāyaśāḥ /
datvā dānamasaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ niṣkramiṣyati // Mvyā_61 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235063 (0.019):
śrutvā narapati rājā $ śaṅkho nāma mahāyaśāḥ & / dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ % pravrajyāṃ niṣkramiṣyati // MvyG_61 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283946 (0.019):
śrutvā narapati rājā śaṅkho nāma mahāyaśāḥ / / dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ niṣkramiṣyati // MvyG_61 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236213 (0.024):
tataḥ śrutvā narapatiḥ $ śaṅkho rājā mahāyaśāḥ & / dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_63 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237551 (0.024):
tataḥ śrutvā narapatiḥ $ śaṃkho nāma mahāyaśāḥ & / dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_60 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285094 (0.024):
tataḥ śrutvā narapatiḥ śaṅkho rājā mahāyaśāḥ / / dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_63 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286432 (0.024):
tataḥ śrutvā narapatiḥ śaṃkho nāma mahāyaśāḥ / / dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_60 //
aśītibhiścaturbhiśca sahasraiḥ parivāritaḥ / / narādhipo viniṣkramya pravrajyāmupayāsyati // Mvyā_62 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235073 (0.0):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ % pravrajyāṃ niṣkramiṣyati // MvyG_61 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ parivāritaḥ & / narādhipo viniṣkramya % pravrajyām upayāsyati // MvyG_62 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283956 (0.0):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ niṣkramiṣyati // MvyG_61 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ parivāritaḥ / / narādhipo viniṣkramya pravrajyām upayāsyati // MvyG_62 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236223 (0.006):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_63 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285104 (0.006):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_63 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237561 (0.016):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_60 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286442 (0.016):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_60 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236116 (0.039):
vimocayeyaṃ janatāṃ % vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyC_55 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283843 (0.039):
aśītibhiḥ sahasraiḥ sa caturbhiś ca puraskṛtaḥ / / niṣkramiṣyati maitreyaḥ pravrajyām agrapudgalaḥ // MvyG_53 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284998 (0.039):
vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyC_55 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045253 (0.039):
vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // Mvyā_52 // / aśītibhiḥ sahasraissa caturbhiśca puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234962 (0.040):
vimocayeyaṃ janatāṃ % vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyG_52 // / aśītibhiḥ sahasraiḥ sa $ caturbhiś ca puraskṛtaḥ & / niṣkramiṣyati maitreyaḥ % pravrajyām agrapudgalaḥ // MvyG_53 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236038 (0.047):
vistāraṃ viṃśahastāni % tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyC_49 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284920 (0.047):
vistāraṃ viṃśahastāni tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyC_49 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237381 (0.051):
vistāraṃ viṃśatir hastā % tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyK_46 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286262 (0.051):
vistāraṃ viṃśatir hastā tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyK_46 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045180 (0.060):
visṛtaśca tato 'rddheṇa śubhavarṇasamucchrayaḥ // Mvyā_46 // / aśītibhiścaturbhiśca sahasraiḥ saṃpuraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19302579 (0.060):
aśītibhiś caturbhiś ca MvyK_64c / aśītibhiḥ sahasraiḥ sa MvyG_53a
anenaiva pramāṇena mānavānāṃ puraskṛtaḥ / / maitreyasya pitā tatra pravrajyāṃ niṣkramiṣyati // Mvyā_63 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235082 (0.0):
narādhipo viniṣkramya % pravrajyām upayāsyati // MvyG_62 // / anenaiva pramāṇena $ mānavānāṃ puraskṛtaḥ & / maitreyasya pitā tatra % pravrajyām niṣkramiṣyati // MvyG_63 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236230 (0.0):
narādhipo viniṣkramya % pravrajyām upayāsyati // MvyC_64 // / tenaiva ca pramāṇena $ mānavānāṃ puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237568 (0.0):
narādhipo 'pi niṣkramya % pravrajyām upayāsyati // MvyK_61 // / tenaiva ca pramāṇena $ mānavānāṃ puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283965 (0.0):
narādhipo viniṣkramya pravrajyām upayāsyati // MvyG_62 // / anenaiva pramāṇena mānavānāṃ puraskṛtaḥ / / maitreyasya pitā tatra pravrajyām niṣkramiṣyati // MvyG_63 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285111 (0.0):
narādhipo viniṣkramya pravrajyām upayāsyati // MvyC_64 // / tenaiva ca pramāṇena mānavānāṃ puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286449 (0.0):
narādhipo 'pi niṣkramya pravrajyām upayāsyati // MvyK_61 // / tenaiva ca pramāṇena mānavānāṃ puraskṛtaḥ /
tato gṛhapatistatra sudhano nāma viśrutaḥ / / pravrajiṣyati śuddhātmā maitreyasyānuśāsane // Mvyā_64 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235093 (0.0):
maitreyasya pitā tatra % pravrajyām niṣkramiṣyati // MvyG_63 // / tato gṛhapatis tatra $ sudhano nāma viśrutaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236236 (0.0):
maitreyasya pitā caiva % pravrajyām upayāsyati // MvyC_65 // / tato gṛhapatiḥ x x $ sudhano nāma viśrutaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237574 (0.0):
maitreyasya pitā caiva % pravrajyām upayāsyati // MvyK_62 // / tato gṛhapatis tatra $ sudhano nāma viśrutaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283976 (0.0):
maitreyasya pitā tatra pravrajyām niṣkramiṣyati // MvyG_63 // / tato gṛhapatis tatra sudhano nāma viśrutaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285117 (0.0):
maitreyasya pitā caiva pravrajyām upayāsyati // MvyC_65 // / tato gṛhapatiḥ x x sudhano nāma viśrutaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286455 (0.0):
maitreyasya pitā caiva pravrajyām upayāsyati // MvyK_62 // / tato gṛhapatis tatra sudhano nāma viśrutaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19306513 (0.064):
sudhano nāma viśrutaḥ MvyC_66b / sudhano nāma viśrutaḥ MvyK_63b
strīratnamatha śaṅkhasya viśākhā nāma viśrutā /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235105 (0.0):
pravrajiṣyati śuddhātmā % maitreyasyānuśasane // MvyG_64 // / strīratnam atha śaṅkhasya $ viśākhā nāma viśrutā &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236249 (0.0):
pravrajiṣyati dharmātmā % sahasraiḥ parivāritaḥ // MvyC_66 // / strīratnam atha śaṅkhasya $ viśākhā nāma viśrutā &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283988 (0.0):
pravrajiṣyati śuddhātmā maitreyasyānuśasane // MvyG_64 // / strīratnam atha śaṅkhasya viśākhā nāma viśrutā /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285130 (0.0):
pravrajiṣyati dharmātmā sahasraiḥ parivāritaḥ // MvyC_66 // / strīratnam atha śaṅkhasya viśākhā nāma viśrutā /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237587 (0.021):
pravrajiṣyati dharmātmā % sahasraiḥ parivāritaḥ // MvyK_63 // / strīratnam atha śaṃkhasya $ viśākhā nāma viśrutā &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286468 (0.021):
pravrajiṣyati dharmātmā sahasraiḥ parivāritaḥ // MvyK_63 // / strīratnam atha śaṃkhasya viśākhā nāma viśrutā /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19306588 (0.063):
strīratnam atha śaṅkhasya MvyC_67a / strīratnam atha śaṃkhasya MvyK_64a
aśītibhiścaturbhiśca sahasraiḥ saṃpuraṣkṛtā // / nārīṇāmabhiniṣkramya pravrajyāṃ rocayiṣyati // Mvyā_65 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235106 (0.0):
strīratnam atha śaṅkhasya $ viśākhā nāma viśrutā & / aśītibhiś caturbhiś ca % sahasraiḥ saṃpuraskṛtā \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283994 (0.0):
strīratnam atha śaṅkhasya viśākhā nāma viśrutā / / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ saṃpuraskṛtā /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236250 (1.192):
strīratnam atha śaṅkhasya $ viśākhā nāma viśrutā & / aśītibhiś caturbhiś ca % sahasraiḥ sā puraskṛtā \
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237588 (1.192):
strīratnam atha śaṃkhasya $ viśākhā nāma viśrutā & / aśītibhiś caturbhiś ca % sahasraiḥ sā puraskṛtā \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285133 (1.192):
strīratnam atha śaṅkhasya viśākhā nāma viśrutā / / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sā puraskṛtā /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286471 (1.192):
strīratnam atha śaṃkhasya viśākhā nāma viśrutā / / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sā puraskṛtā /
prāṇinaḥ tatra samaye sahasrāṇi śatāni ca / / pravrajyāmupayāsyanti maitreyasyānuśāsane // Mvyā_66 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235121 (0.0):
prāṇinaḥ tatra samaye $ sahasrāṇi śatāni ca & / pravrajyām upayāsyanti % maitreyasyānuśāsane // MvyG_66 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236267 (0.0):
prāṇināṃ tatra samaye $ sahasrāṇi śatāni ca & / pravrajyām upayāsyanti % maitreyasyānuśāsane // MvyC_68 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237605 (0.0):
prāṇināṃ tatra samaye $ sahasrāṇi śatāni ca & / pravrajyām upayāsyanti % maitreyasyānuśāsane // MvyK_65 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284004 (0.0):
nārīṇāṃ abhiniṣkramya pravrajyām rocayiṣyati // MvyG_65 // / prāṇinaḥ tatra samaye sahasrāṇi śatāni ca / / pravrajyām upayāsyanti maitreyasyānuśāsane // MvyG_66 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285148 (0.0):
nārīṇāṃ saha niṣkramya pravrajyām upayāsyati // MvyC_67 // / prāṇināṃ tatra samaye sahasrāṇi śatāni ca /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286486 (0.0):
nārīṇāṃ saha niṣkramya pravrajyām upayāsyati // MvyK_64 // / prāṇināṃ tatra samaye sahasrāṇi śatāni ca /
supuṣpite 'sminnudyāne sannipāto bhaviṣyati / / samantato yojanaśataṃ parṣat tasya bhaviṣyati // Mvyā_67 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235133 (0.0):
pravrajyām upayāsyanti % maitreyasyānuśāsane // MvyG_66 // / supuṣpite 'smin udyāne $ sannipāto bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284016 (0.0):
pravrajyām upayāsyanti maitreyasyānuśāsane // MvyG_66 // / supuṣpite 'smin udyāne sannipāto bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236191 (0.009):
taṃ cāsya dharmaṃ saṃśrutya % pratipadyanti śāsane // MvyC_61 // / supuṣpite ca udyāne $ sannipāto bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285072 (0.009):
taṃ cāsya dharmaṃ saṃśrutya pratipadyanti śāsane // MvyC_61 // / supuṣpite ca udyāne sannipāto bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237537 (0.009):
tathāsya dharmaṃ saṃśrutvā % pratipadyanti śāsane // MvyK_58 // / supuṣpite ca udyāne $ sannipāto bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286418 (0.009):
tathāsya dharmaṃ saṃśrutvā pratipadyanti śāsane // MvyK_58 // / supuṣpite ca udyāne sannipāto bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236198 (0.025):
supuṣpite ca udyāne $ sannipāto bhaviṣyati & / pūrṇaṃ ca yojanaṃ śataṃ % parṣat tasya bhaviṣyati // MvyC_62 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285079 (0.025):
supuṣpite ca udyāne sannipāto bhaviṣyati / / pūrṇaṃ ca yojanaṃ śataṃ parṣat tasya bhaviṣyati // MvyC_62 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235048 (0.051):
udyāne puṣpasaṃcchanne $ sannipāto bhaviṣyati & / pūrṇaṃ ca yojanaśataṃ % parṣat tasya bhaviṣyati // MvyG_60 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283931 (0.051):
udyāne puṣpasaṃcchanne sannipāto bhaviṣyati / / pūrṇaṃ ca yojanaśataṃ parṣat tasya bhaviṣyati // MvyG_60 //
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045336 (0.053):
pūrṇaṃ ca yojanaśataṃ parṣattasya bhaviṣyati // Mvyā_60 // / śrutvā narapati rājā śaṅkho nāma mahāyaśāḥ /
tataḥ kāruṇikaḥ śāstā maitreyaḥ puruṣottamaḥ / / samitiṃ vyavalokyātha imamarthaṃ pravakṣayati // Mvyā_68 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235144 (0.0):
samantato yojanaśataṃ % parṣat tasya bhaviṣyati // MvyG_67 // / tataḥ kāruṇikaḥ śāstā $ maitreyaḥ puruṣottamaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284027 (0.0):
samantato yojanaśataṃ parṣat tasya bhaviṣyati // MvyG_67 // / tataḥ kāruṇikaḥ śāstā maitreyaḥ puruṣottamaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237611 (0.046):
pravrajyām upayāsyanti % maitreyasyānuśāsane // MvyK_65 // / tataḥ kāruṇikaḥ śāstā $ maitreyo dvipadottamaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286492 (0.046):
pravrajyām upayāsyanti maitreyasyānuśāsane // MvyK_65 // / tataḥ kāruṇikaḥ śāstā maitreyo dvipadottamaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236273 (0.046):
pravrajyām upayāsyanti % maitreyasyānuśāsane // MvyC_68 // / tataḥ kāruṇikaḥ śāstā $ maitreyo dvipadottamaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285154 (0.046):
pravrajyām upayāsyanti maitreyasyānuśāsane // MvyC_68 // / tataḥ kāruṇikaḥ śāstā maitreyo dvipadottamaḥ /
sarvete śākyasiṃhena guṇiśreṣṭheṇa trāyinā /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235155 (0.006):
samitiṃ vyavalokyātha % idam arthaṃ pravakṣyati // MvyG_68 // / sarve te śākyasiṃhena $ guṇiśreṣṭhena trāyinā &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284038 (0.006):
samitiṃ vyavalokyātha idam arthaṃ pravakṣyati // MvyG_68 // / sarve te śākyasiṃhena guṇiśreṣṭhena trāyinā /
arthato lokanāthena dṛṣṭvā saddharmadhātunā / / ropitā mokṣamārgeṇa vikṣiptā mama śāsane // Mvyā_69 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235157 (0.0):
sarve te śākyasiṃhena $ guṇiśreṣṭhena trāyinā & / arthato lokanāthena % dṛṣṭvā saddharmadhātunā \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284047 (0.0):
sarve te śākyasiṃhena guṇiśreṣṭhena trāyinā / / arthato lokanāthena dṛṣṭvā saddharmadhātunā /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285178 (0.028):
sarve te śākyamuninā muniśreṣṭhena tāyinā / / arthato lokanāthena dṛṣṭāḥ saddharmadhātunā /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286517 (0.032):
āropitā mokṣamārge nikṣiptā mama śāsane // MvyK_67 // / chatradhvajapatākābhir gandhamālyānulepanaiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286509 (0.046):
arthato lokanāthena dṛṣṭāḥ saddharmadhātunā / / āropitā mokṣamārge nikṣiptā mama śāsane // MvyK_67 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236288 (0.062):
sarve te śākyamuninā $ muniśreṣṭhena tāyinā & / arthato lokanāthena % dṛṣṭāḥ saddharmadhātunā \
chatradhvajapatākābhirgandhamālyavilepanaiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235173 (5.960):
chattradhvajapatākābhir $ gandhamālyavilepanaiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284056 (5.960):
ropitā mokṣamārgeṇa vikṣiptā mama śāsane // MvyG_69 // / chattradhvajapatākābhir gandhamālyavilepanaiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286521 (0.005):
āropitā mokṣamārge nikṣiptā mama śāsane // MvyK_67 // / chatradhvajapatākābhir gandhamālyānulepanaiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237640 (0.008):
chatradhvajapatākābhir $ gandhamālyānulepanaiḥ &
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8360955 (0.008):
nānāpuṣpadhūpagandhamālyavilepanachatradhvajapatākābhiḥ, tat
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9889380 (0.008):
divyairnānāprakāraiḥ puṣpadhūpagandhamālyavilepanachatradhvajapatākābhiḥ
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236302 (0.010):
chattradhvajapatākābhir $ gandhamālyānulepanaiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285183 (0.010):
ropitā mokṣamārgaṇe vikṣiptā mama śāsane // MvyC_70 // / chattradhvajapatākābhir gandhamālyānulepanaiḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14305215 (0.012):
tatra stūpe mahotsāho vartate / śraddhā brāhmaṇagṛhapatayo vicitrair / gandhamālyavilepanaiś chattradhvajapatākābhiḥ pūjābhiḥ kurvanti sma //
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19031713 (0.016):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacchatradhvajapatākaiḥ samalaṃkṛtya namo
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237845 (0.021):
vicitraṃ ca tato mālyaṃ % vikariṣyanti te pathi // MvyK_83 // / chattradhvajapatākābhir $ gandhamālyānulepanaiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286726 (0.021):
vicitraṃ ca tato mālyaṃ vikariṣyanti te pathi // MvyK_83 // / chattradhvajapatākābhir gandhamālyānulepanaiḥ /
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035257 (0.030):
sarvasukhopadhānena varṣaśatasahasramupatiṣṭhe / gandhamālyavilepanairdhvajapatākābhirvihāracaṃkramodyānaṃ kārāpaye
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7674604 (0.032):
vādyapuṣpacūrṇāmālyagandhavilepanacchatradhvajapatākāratnaiḥ pūjāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7674638 (0.032):
vādyapuṣpamālyagandhavilepanacchatradhvajapatākāratnaiśca pūjāṃ kṛtvā,
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527866 (0.032):
dhūpagandhamālyavilepanacchatradhvajapatākābhinirhārāḥ,
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409212 (0.032):
sarvapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacchatradhvajapatākābhinirhārāḥ
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236502 (0.044):
vicitraṃ ca śrutaṃ mālyaṃ % vistariṣyanti te pathi // MvyC_86 // / chattradhvajapatākāni $ gandhamālyānulepanaiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285383 (0.044):
vicitraṃ ca śrutaṃ mālyaṃ vistariṣyanti te pathi // MvyC_86 // / chattradhvajapatākāni gandhamālyānulepanaiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19303274 (0.063):
chattradhvajapatākābhir MvyC_71a / chattradhvajapatākābhir MvyK_84a / chatradhvajapatākābhir MvyK_68a
kṛtvā stūpeṣu satkāraṃ āgatā hi mamāntikam // Mvyā_70 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235178 (0.0):
chattradhvajapatākābhir $ gandhamālyavilepanaiḥ & / kṛtvā stūpeṣu satkāram % āgatā hi mamāntikam // MvyG_70 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284061 (0.0):
chattradhvajapatākābhir gandhamālyavilepanaiḥ / / kṛtvā stūpeṣu satkāram āgatā hi mamāntikam // MvyG_70 //
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6485050 (0.045):
tayā kāśyapasya samyaksaṃbuddhasya gandhamālyavilepanaiḥ pūjāṃ kṛtvā
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045481 (0.051):
datvā śākyamuneḥ stūpeṣvāgatā hi mamāntikam // Mvyā_72 //
saṃghe datvā ca dānāni cīvaraṃ pānabhojanaṃ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235188 (1.788):
saṅghe dattvā ca dānāni $ cīvaraṃ pānabhojanam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284071 (1.788):
saṅghe dattvā ca dānāni cīvaraṃ pānabhojanam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237695 (0.016):
pratipādya yathābhūtaṃ hy % āgatā mama śāsane // MvyK_71 // / dattvā saṃghe ca dānāni $ cīvaraṃ pānabhojanam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286576 (0.016):
pratipādya yathābhūtaṃ hy āgatā mama śāsane // MvyK_71 // / dattvā saṃghe ca dānāni cīvaraṃ pānabhojanam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236357 (0.040):
dattvā saṅghe ca dānāni $ cīvarapānabhojanam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285238 (0.040):
dattvā saṅghe ca dānāni cīvarapānabhojanam /
vividhaṃ glānabhaiṣajyaṃ āgatā hi mamāntikam // Mvyā_71 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235192 (0.0):
saṅghe dattvā ca dānāni $ cīvaraṃ pānabhojanam & / vividhaṃ glānabhaiṣajyam % āgatā hi mamāntikam // MvyG_71 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284075 (0.0):
saṅghe dattvā ca dānāni cīvaraṃ pānabhojanam / / vividhaṃ glānabhaiṣajyam āgatā hi mamāntikam // MvyG_71 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237698 (0.021):
dattvā saṃghe ca dānāni $ cīvaraṃ pānabhojanam & / vicitraṃ glānabhaiṣajyaṃ hy % āgatā mama śāsane // MvyK_72 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286579 (0.021):
dattvā saṃghe ca dānāni cīvaraṃ pānabhojanam / / vicitraṃ glānabhaiṣajyaṃ hy āgatā mama śāsane // MvyK_72 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236360 (0.031):
dattvā saṅghe ca dānāni $ cīvarapānabhojanam & / vicitraṃ glānabhaiṣajyaṃ hy % āgatā mama śāsane // MvyC_75 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285241 (0.031):
dattvā saṅghe ca dānāni cīvarapānabhojanam / / vicitraṃ glānabhaiṣajyaṃ hy āgatā mama śāsane // MvyC_75 //
kuṃkumodakasekaṃ ca candanenānulepanaṃ / / datvā śākyamuneḥ stūpeṣvāgatā hi mamāntikam // Mvyā_72 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235206 (0.0):
vividhaṃ glānabhaiṣajyam % āgatā hi mamāntikam // MvyG_71 // / kuṅkumodakasekaṃ ca $ candanenānulepanam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284089 (0.0):
vividhaṃ glānabhaiṣajyam āgatā hi mamāntikam // MvyG_71 // / kuṅkumodakasekaṃ ca candanenānulepanam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236320 (0.038):
kuṅkumodakarasena $ candanenānulepanam & / dattvā śākyamuneḥ stūpe hy % āgatā mama śāsane // MvyC_72 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237658 (0.038):
kṛtvā śākyamuneḥ pūjāṃ hy % āgatā mama śāsane // MvyK_68 // / kuṃkumodakasekena $ candanenānulepanam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285201 (0.038):
kuṅkumodakarasena candanenānulepanam / / dattvā śākyamuneḥ stūpe hy āgatā mama śāsane // MvyC_72 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286539 (0.038):
kṛtvā śākyamuneḥ pūjāṃ hy āgatā mama śāsane // MvyK_68 // / kuṃkumodakasekena candanenānulepanam /
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045454 (0.051):
kṛtvā stūpeṣu satkāraṃ āgatā hi mamāntikam // Mvyā_70 //
śikṣāpadāni cādhāya śākyasiṃhasya śāsane /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235215 (0.041):
śikṣāpadāni cādāya $ śākyasiṃhasya śāsane &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284098 (0.041):
śikṣāpadāni cādāya śākyasiṃhasya śāsane /
paripālaya yathābhūtaṃ āgatā hi mamāntikam // Mvyā_73 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235219 (0.017):
śikṣāpadāni cādāya $ śākyasiṃhasya śāsane & / paripālya yathābhūtam % āgatā hi mamāntikam // MvyG_73 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284102 (0.017):
śikṣāpadāni cādāya śākyasiṃhasya śāsane / / paripālya yathābhūtam āgatā hi mamāntikam // MvyG_73 //
upoṣadhaṃ upoṣyeha āryamaṣṭāṅgikaṃ śubhaṃ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235230 (0.0):
paripālya yathābhūtam % āgatā hi mamāntikam // MvyG_73 // / upoṣadham upoṣyeha $ āryam aṣṭāṅgikaṃ śubham &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284113 (0.0):
paripālya yathābhūtam āgatā hi mamāntikam // MvyG_73 // / upoṣadham upoṣyeha āryam aṣṭāṅgikaṃ śubham /
caturdaśīṃ pañcadaśīṃ pakṣasyehāṣṭamīṃ tathā / / prātihārikapakṣaṃ cāṣyaṣṭāṅgaṃ susamāhitaṃ // Mvyā_74 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235232 (0.0):
upoṣadham upoṣyeha $ āryam aṣṭāṅgikaṃ śubham & / caturdaśīṃ pañcadaśīṃ % pakṣasyehāṣṭamīṃ tathā \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284120 (0.0):
upoṣadham upoṣyeha āryam aṣṭāṅgikaṃ śubham / / caturdaśīṃ pañcadaśīṃ pakṣasyehāṣṭamīṃ tathā /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236370 (0.006):
vicitraṃ glānabhaiṣajyaṃ hy % āgatā mama śāsane // MvyC_75 // / caturdaśīṃ pañcadaśīṃ $ pakṣasyehāṣṭamīṃ tathā &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237708 (0.006):
vicitraṃ glānabhaiṣajyaṃ hy % āgatā mama śāsane // MvyK_72 // / caturdaśīṃ pañcadaśīṃ $ pakṣasyehāṣṭamīṃ tathā &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285251 (0.006):
vicitraṃ glānabhaiṣajyaṃ hy āgatā mama śāsane // MvyC_75 // / caturdaśīṃ pañcadaśīṃ pakṣasyehāṣṭamīṃ tathā /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286589 (0.006):
vicitraṃ glānabhaiṣajyaṃ hy āgatā mama śāsane // MvyK_72 // / caturdaśīṃ pañcadaśīṃ pakṣasyehāṣṭamīṃ tathā /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27844399 (0.040):
caturdaśīm pañcadaśīṃ yā ca pakṣasya aṣṭamī | / prātihārakapakṣañ ca aṣṭāṅgaṃ susamāhitā || [2] ||
śīlāni ca samādāya saṃprāptāni ca śāsanam / / buddhaṃ dharmeṃ ca saṃghaṃ ca sattvāste śāsanaṃ gatāḥ //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284136 (0.021):
prātihārikapakṣaṃ cāpy aṣṭāṅgaṃ susamāhitam // MvyG_74 // / śīlāni ca samādāya saṃprāptāni ca śāsanam / / buddhaṃ dharmaṃ ca saṅghaṃ ca sattvās te śāsanaṃ gatāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235250 (0.021):
śīlāni ca samādāya $ saṃprāptāni ca śāsanam & / buddhaṃ dharmaṃ ca saṅghaṃ ca % sattvās te śāsanaṃ gatāḥ \
kṛtvā ca kuśalaṃ karma macchāsanamupāgatāḥ // Mvyā_75 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284140 (0.0):
buddhaṃ dharmaṃ ca saṅghaṃ ca sattvās te śāsanaṃ gatāḥ / / kṛtvā ca kuśalaṃ karma macchāsanam upāgatāḥ // MvyG_75 //
tenaite preṣitāḥ sattvā pratiṣṭāśca mayāpyamī / / gaṇiśreṣṭheṇa muninā parītā bhūrimedhasā // Mvyā_76 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235269 (0.0):
tenaite preṣitāḥ sattvāḥ $ pratīṣṭāś ca mayāpy amī & / gaṇiśreṣṭheṇa muninā % parītā bhūrimedhasā // MvyG_76 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284152 (0.0):
kṛtvā ca kuśalaṃ karma macchāsanam upāgatāḥ // MvyG_75 // / tenaite preṣitāḥ sattvāḥ pratīṣṭāś ca mayāpy amī / / gaṇiśreṣṭheṇa muninā parītā bhūrimedhasā // MvyG_76 //
prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati / / śrutvā ca te tato dharmaṃ prāpsyanti padamuttamam // Mvyā_77 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235282 (0.0):
gaṇiśreṣṭheṇa muninā % parītā bhūrimedhasā // MvyG_76 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā $ satyāni kathayiṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284165 (0.0):
gaṇiśreṣṭheṇa muninā parītā bhūrimedhasā // MvyG_76 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati /
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045307 (0.0):
deśayiṣyati saddharmaṃ sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // Mvyā_57 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237521 (0.006):
āryāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ % kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyK_57 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā $ satyāni kathayiṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286402 (0.006):
āryāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyK_57 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235019 (0.022):
deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyG_57 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā $ satyāni kathayiṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283902 (0.022):
deśayiṣyati saddharmaṃ sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyG_57 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236184 (0.023):
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ % kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyC_60 // / prasannān janatāṃ dṛṣṭvā $ satyāni kathayiṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285065 (0.023):
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyC_60 // / prasannān janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati /
prātihāryatrayeṇāsau śrāvakānvinayiṣyati / / sarvete āsravāstatra kṣipayiṣyanti suratāḥ // Mvyā_78 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286605 (0.021):
upavāsam upoṣyeha hy āgatā mama śāsane // MvyK_73 // / prātihāryatrayeṇāsau śrāvakān vinayiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285265 (0.032):
upavāsam upoṣitvā hy āgatā mama śāsane // MvyC_76 // / prātihāryatrayeṇāsau śrāvakān vedayiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235291 (0.034):
śrutvā ca te tato dharmaṃ % prāpsyanti padam uttamam // MvyG_77 // / prātihāryatrayeṇāsau $ śrāvakān vinayiṣyati & / sarve te asravās tatra % kṣipayiṣyanti suratāḥ // MvyG_78 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284174 (0.034):
śrutvā ca te tato dharmaṃ prāpsyanti padam uttamam // MvyG_77 // / prātihāryatrayeṇāsau śrāvakān vinayiṣyati / / sarve te asravās tatra kṣipayiṣyanti suratāḥ // MvyG_78 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237724 (0.045):
prātihāryatrayeṇāsau $ śrāvakān vinayiṣyati & / sarve te sāsravān dharmān % kṣayayiṣyanti suratāḥ // MvyK_74 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236384 (0.063):
prātihāryatrayeṇāsau $ śrāvakān vedayiṣyati & / sarve te hy asravān dharmān % kṣapayiṣyanti x x x // MvyC_77 //
prathamaḥ sannipātosya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāḥ ṣaṇṇavatikoṭyaḥ śrāvakāṇāṃ bhavacchidāṃ // Mvyā_79 //
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045590 (0.011):
pūrṇāścaturnavati koṭyaḥ śāntānāṃ bhūrimedhasāṃ // Mvyā_80 // / tṛtīyaḥ sannipātosya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāḥ dvāviṃśati koṭyaḥ śāntānāṃ śāntacetasāṃ // Mvyā_81 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235303 (0.015):
prathamaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāḥ ṣaṇnavatikoṭyaḥ % śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyG_79 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237738 (0.015):
sarve te sāsravān dharmān % kṣayayiṣyanti suratāḥ // MvyK_74 // / prathamaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284186 (0.015):
prathamaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāḥ ṣaṇnavatikoṭyaḥ śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyG_79 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286619 (0.015):
sarve te sāsravān dharmān kṣayayiṣyanti suratāḥ // MvyK_74 // / prathamaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236405 (0.038):
sarve te hy asravān dharmān % kṣapayiṣyanti x x x // MvyC_77 // / prathamaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāḥ ṣaṇnavatiḥ koṭyaḥ % śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyC_78 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285286 (0.038):
sarve te hy asravān dharmān kṣapayiṣyanti x x x // MvyC_77 // / prathamaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāḥ ṣaṇnavatiḥ koṭyaḥ śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyC_78 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237745 (0.060):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāś caturnavati koṭyaḥ % kleśamuktā kṣaṇāṭ // MvyK_76 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286626 (0.060):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāś caturnavati koṭyaḥ kleśamuktā kṣaṇāṭ // MvyK_76 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235312 (0.064):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāś caturnavatiḥ koṭyaḥ % śāntānāṃ bhūrimedhasām // MvyG_80 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284195 (0.064):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāś caturnavatiḥ koṭyaḥ śāntānāṃ bhūrimedhasām // MvyG_80 //
dvitīyaḥ sannipātosya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāścaturnavati koṭyaḥ śāntānāṃ bhūrimedhasāṃ // Mvyā_80 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235316 (0.005):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāś caturnavatiḥ koṭyaḥ % śāntānāṃ bhūrimedhasām // MvyG_80 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284199 (0.005):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāś caturnavatiḥ koṭyaḥ śāntānāṃ bhūrimedhasām // MvyG_80 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236406 (0.030):
pūrṇāḥ ṣaṇnavatiḥ koṭyaḥ % śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyC_78 // / dvitīyaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285287 (0.030):
pūrṇāḥ ṣaṇnavatiḥ koṭyaḥ śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyC_78 // / dvitīyaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237737 (0.038):
prathamaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāḥ ṣaṇnavati koṭyaḥ % śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati // MvyK_75 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286618 (0.038):
prathamaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāḥ ṣaṇnavati koṭyaḥ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati // MvyK_75 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236396 (0.038):
prathamaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāḥ ṣaṇnavatiḥ koṭyaḥ % śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyC_78 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285277 (0.038):
prathamaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāḥ ṣaṇnavatiḥ koṭyaḥ śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyC_78 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237746 (0.042):
pūrṇāḥ ṣaṇnavati koṭyaḥ % śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati // MvyK_75 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286627 (0.042):
prathamaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāḥ ṣaṇnavati koṭyaḥ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati // MvyK_75 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235302 (0.054):
prathamaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāḥ ṣaṇnavatikoṭyaḥ % śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyG_79 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284185 (0.054):
prathamaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāḥ ṣaṇnavatikoṭyaḥ śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyG_79 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237753 (0.056):
pūrṇāś caturnavati koṭyaḥ % kleśamuktā kṣaṇāṭ // MvyK_76 // / tṛtīyaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286634 (0.056):
pūrṇāś caturnavati koṭyaḥ kleśamuktā kṣaṇāṭ // MvyK_76 // / tṛtīyaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235325 (0.058):
tṛtīyaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇā dvāviṃśatiḥ koṭyaḥ % śāntānāṃ śāntacetasām // MvyG_81 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284208 (0.058):
tṛtīyaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇā dvāviṃśatiḥ koṭyaḥ śāntānāṃ śāntacetasām // MvyG_81 //
tṛtīyaḥ sannipātosya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāḥ dvāviṃśati koṭyaḥ śāntānāṃ śāntacetasāṃ // Mvyā_81 //
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045568 (0.011):
sarvete āsravāstatra kṣipayiṣyanti suratāḥ // Mvyā_78 // / prathamaḥ sannipātosya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235328 (0.028):
tṛtīyaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇā dvāviṃśatiḥ koṭyaḥ % śāntānāṃ śāntacetasām // MvyG_81 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284211 (0.028):
tṛtīyaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇā dvāviṃśatiḥ koṭyaḥ śāntānāṃ śāntacetasām // MvyG_81 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235313 (0.029):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāś caturnavatiḥ koṭyaḥ % śāntānāṃ bhūrimedhasām // MvyG_80 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284196 (0.029):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāś caturnavatiḥ koṭyaḥ śāntānāṃ bhūrimedhasām // MvyG_80 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237762 (0.042):
pūrṇā dvānavati koṭyo % muktānāṃ śāntacetasām // MvyK_77 // / dharmacakraṃ pravartyātha $ vinīya suramānuṣān &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286643 (0.042):
pūrṇā dvānavati koṭyo muktānāṃ śāntacetasām // MvyK_77 // / dharmacakraṃ pravartyātha vinīya suramānuṣān /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236422 (0.044):
pūrṇā dvānavatiḥ koṭyo % muktānāṃ śāntacetasām // MvyC_80 // / dharmacakraṃ pravartyātha $ vinīya suramānuṣān &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285303 (0.044):
pūrṇā dvānavatiḥ koṭyo muktānāṃ śāntacetasām // MvyC_80 // / dharmacakraṃ pravartyātha vinīya suramānuṣān /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236396 (0.046):
prathamaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāḥ ṣaṇnavatiḥ koṭyaḥ % śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyC_78 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285277 (0.046):
prathamaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāḥ ṣaṇnavatiḥ koṭyaḥ śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyC_78 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236406 (0.052):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāś caturnavatiḥ koṭyo % muktānāṃ kleśabandhanāt // MvyC_79 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285287 (0.052):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāś caturnavatiḥ koṭyo muktānāṃ kleśabandhanāt // MvyC_79 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237745 (0.062):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāś caturnavati koṭyaḥ % kleśamuktā kṣaṇāṭ // MvyK_76 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286626 (0.062):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāś caturnavati koṭyaḥ kleśamuktā kṣaṇāṭ // MvyK_76 //
dharmacakraṃ pravartyātha vinīya suramānuṣān /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235339 (0.0):
pūrṇā dvāviṃśatiḥ koṭyaḥ % śāntānāṃ śāntacetasām // MvyG_81 // / dharmacakraṃ pravartyātha $ vinīya suramānuṣān &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236430 (0.0):
pūrṇā dvānavatiḥ koṭyo % muktānāṃ śāntacetasām // MvyC_80 // / dharmacakraṃ pravartyātha $ vinīya suramānuṣān &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237770 (0.0):
pūrṇā dvānavati koṭyo % muktānāṃ śāntacetasām // MvyK_77 // / dharmacakraṃ pravartyātha $ vinīya suramānuṣān &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284222 (0.0):
pūrṇā dvāviṃśatiḥ koṭyaḥ śāntānāṃ śāntacetasām // MvyG_81 // / dharmacakraṃ pravartyātha vinīya suramānuṣān /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285311 (0.0):
pūrṇā dvānavatiḥ koṭyo muktānāṃ śāntacetasām // MvyC_80 // / dharmacakraṃ pravartyātha vinīya suramānuṣān /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286651 (0.0):
pūrṇā dvānavati koṭyo muktānāṃ śāntacetasām // MvyK_77 // / dharmacakraṃ pravartyātha vinīya suramānuṣān /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19304094 (0.055):
dharmacakraṃ pravartyātha MvyC_81a / dharmacakraṃ pravartyātha MvyK_78a
sārdhaṃ śrāvakasaṃgheṇa pure piṇḍaṃ cariṣyati // Mvyā_82 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236436 (0.009):
dharmacakraṃ pravartyātha $ vinīya suramānuṣān & / sārdhaṃ śrāvakasaṅghena % pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyC_81 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285317 (0.009):
dharmacakraṃ pravartyātha vinīya suramānuṣān / / sārdhaṃ śrāvakasaṅghena pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyC_81 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235342 (0.025):
dharmacakraṃ pravartyātha $ vinīya suramānuṣān & / sārdhaṃ śrāvakasaṅghena % pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyG_82 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237776 (0.025):
dharmacakraṃ pravartyātha $ vinīya suramānuṣān & / sārdhaṃ śrāvakasaṃghena % pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyK_78 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284225 (0.025):
dharmacakraṃ pravartyātha vinīya suramānuṣān / / sārdhaṃ śrāvakasaṅghena pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyG_82 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286657 (0.025):
dharmacakraṃ pravartyātha vinīya suramānuṣān / / sārdhaṃ śrāvakasaṃghena pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyK_78 //
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19304546 (0.035):
pure piṇḍaṃ cariṣyati MvyC_81d / pure piṇḍaṃ cariṣyati MvyK_78d / puṣkariṇo bhaviṣyanti MvyK_20a
tataḥ praviśatastasyāṃ ramyāṃ ketumatīṃ purīṃ / / māndārakāṇi puṣpāṇi patiṣyanti purottame //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235354 (0.0):
sārdhaṃ śrāvakasaṅghena % pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyG_82 // / tataḥ praviśatas tasyāṃ $ ramyāṃ ketumatīṃ purīm &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284238 (0.0):
sārdhaṃ śrāvakasaṅghena pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyG_82 // / tataḥ praviśatas tasyāṃ ramyāṃ ketumatīṃ purīm /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236442 (0.009):
sārdhaṃ śrāvakasaṅghena % pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyC_81 // / tataḥ praviśatas tasya $ ramyāṃ ketumatīpurīm &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285323 (0.009):
sārdhaṃ śrāvakasaṅghena pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyC_81 // / tataḥ praviśatas tasya ramyāṃ ketumatīpurīm /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237784 (0.026):
sārdhaṃ śrāvakasaṃghena % pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyK_78 // / tataḥ praveśatas tasya $ ramyāṃ ketumatīpurīm &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286666 (0.026):
sārdhaṃ śrāvakasaṃghena pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyK_78 // / tataḥ praveśatas tasya ramyāṃ ketumatīpurīm /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19305596 (0.057):
ramyāṃ ketumatīpurīm MvyK_79b / ramyāṃ ketumatīṃ purīm MvyG_83b
devatāḥ prakiriṣyanti tasmin puragate munau // Mvyā_83 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285332 (0.011):
devatāḥ prakariṣyanti tasmin puragate munau // MvyC_82 //
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045675 (0.023):
devatā prakiriṣyanti tasmin puragate munau // Mvyā_87 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284242 (0.041):
māndārakāṇi puṣpāni patiṣyanti purottame / / devatāḥ prakariṣyanti tasmin puragate munau // MvyG_83 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286673 (0.061):
devatāḥ prakramiṣyanti tasmin pure gate munau // MvyK_79 // / catvāraś ca mahārājānaḥ śakraś ca tridaśādhipaḥ /
catvāraśca mahārājā śakraśca tridaśādhipaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235370 (0.024):
catvāraś ca mahārājāḥ $ śakraś ca tridaśādhipaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284253 (0.024):
devatāḥ prakariṣyanti tasmin puragate munau // MvyG_83 // / catvāraś ca mahārājāḥ śakraś ca tridaśādhipaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237799 (0.028):
catvāraś ca mahārājānaḥ $ śakraś ca tridaśādhipaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286680 (0.028):
devatāḥ prakramiṣyanti tasmin pure gate munau // MvyK_79 // / catvāraś ca mahārājānaḥ śakraś ca tridaśādhipaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285339 (0.037):
devatāḥ prakariṣyanti tasmin puragate munau // MvyC_82 // / catvāraś ca mahārājāḥ śakraś ca tridaśādhipaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236458 (0.044):
catvāraś ca mahārājāḥ $ śakraś ca tridaśādhipaḥ & / brahmadevagaṇaiḥ sārdhaṃ % pūjāṃ tasya kariṣyati // MvyC_83 //
brahmā devagaṇaiḥ sārdhaṃ pūjāṃ tasya kariṣyati // Mvyā_84 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235374 (0.0):
catvāraś ca mahārājāḥ $ śakraś ca tridaśādhipaḥ & / brahmā devagaṇaiḥ sārdhaṃ % pūjāṃ tasya kariṣyati // MvyG_84 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284257 (0.0):
catvāraś ca mahārājāḥ śakraś ca tridaśādhipaḥ / / brahmā devagaṇaiḥ sārdhaṃ pūjāṃ tasya kariṣyati // MvyG_84 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236463 (0.008):
catvāraś ca mahārājāḥ $ śakraś ca tridaśādhipaḥ & / brahmadevagaṇaiḥ sārdhaṃ % pūjāṃ tasya kariṣyati // MvyC_83 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285344 (0.008):
catvāraś ca mahārājāḥ śakraś ca tridaśādhipaḥ / / brahmadevagaṇaiḥ sārdhaṃ pūjāṃ tasya kariṣyati // MvyC_83 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237805 (0.014):
catvāraś ca mahārājānaḥ $ śakraś ca tridaśādhipaḥ & / brahma devagaṇaiḥ sārdhaṃ % pūjāṃ tasya vidhāsyati // MvyK_80 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286686 (0.014):
catvāraś ca mahārājānaḥ śakraś ca tridaśādhipaḥ / / brahma devagaṇaiḥ sārdhaṃ pūjāṃ tasya vidhāsyati // MvyK_80 //
utpalaṃ kumudaṃ padmaṃ puṇḍarīkaṃ sugandhikaṃ / / aguruṃ candanaṃ cāpi divyaṃ mālyaṃ patiṣyati // Mvyā_85 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235386 (0.0):
brahmā devagaṇaiḥ sārdhaṃ % pūjāṃ tasya kariṣyati // MvyG_84 // / utpalaṃ kumudaṃ padmaṃ $ puṇḍarīkaṃ sugandhikam &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237813 (0.0):
brahma devagaṇaiḥ sārdhaṃ % pūjāṃ tasya vidhāsyati // MvyK_80 // / utpalaṃ kumudaṃ padmaṃ $ puṇḍarīkaṃ sugandhikam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284269 (0.0):
brahmā devagaṇaiḥ sārdhaṃ pūjāṃ tasya kariṣyati // MvyG_84 // / utpalaṃ kumudaṃ padmaṃ puṇḍarīkaṃ sugandhikam /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286694 (0.0):
brahma devagaṇaiḥ sārdhaṃ pūjāṃ tasya vidhāsyati // MvyK_80 // / utpalaṃ kumudaṃ padmaṃ puṇḍarīkaṃ sugandhikam /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21569249 (0.035):
151.008. tatra ca vividhāni jalajāni mālyāni ropitāni tadyathā utpalaṃ / padmaṃ kumudaṃ puṇḍarīkaṃ sugandhikaṃ mṛdugandhikam/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463015 (0.045):
34.12 tāsu khalu puṣkariṇīṣu vividhāni jalajāni mālyāni ropitā(ny abh)ūvan / tadyathotpalaṃ padmaṃ kumudaṃ puṇḍarīkaṃ saugandhikaṃ madhugandhikaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464230 (0.045):
(abhūvan tadyathotpalaṃ padmaṃ kumudaṃ puṇḍarīkaṃ saugandhikaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123894 (0.047):
abhūvan tadyathotpalaṃ padmaṃ kumudaṃ puṇḍarīkaṃ saugandhikaṃ
cailakṣepaṃ kariṣyanti devaputrā maharddhikāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235395 (0.0):
aguruṃ candanaṃ cāpi % divyaṃ mālyaṃ patiṣyati // MvyG_85 // / cailakṣepaṃ kariṣyanti $ devaputrā maharddhikāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236480 (0.0):
aguruṃ candanaṃ caiva % divyamālās tathaiva ca // MvyC_84 // / cailakṣepaṃ kariṣyanti $ devaputrā maharddhikāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284278 (0.0):
aguruṃ candanaṃ cāpi divyaṃ mālyaṃ patiṣyati // MvyG_85 // / cailakṣepaṃ kariṣyanti devaputrā maharddhikāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285361 (0.0):
aguruṃ candanaṃ caiva divyamālās tathaiva ca // MvyC_84 // / cailakṣepaṃ kariṣyanti devaputrā maharddhikāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237821 (0.028):
aguruṃ candanaṃ caiva % divyamālyaṃ tathaiva ca // MvyK_81 // / cailakṣepaṃ vidhāsyanti $ devaputrā maharddhikāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286702 (0.028):
aguruṃ candanaṃ caiva divyamālyaṃ tathaiva ca // MvyK_81 // / cailakṣepaṃ vidhāsyanti devaputrā maharddhikāḥ /
taṃ lokanāthamudvīkṣapa praviśantaṃ purottamam // Mvyā_86 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237826 (0.056):
cailakṣepaṃ vidhāsyanti $ devaputrā maharddhikāḥ & / taṃ lokanātham udvīkṣya % praviśantaṃ purottamam // MvyK_82 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286707 (0.056):
cailakṣepaṃ vidhāsyanti devaputrā maharddhikāḥ / / taṃ lokanātham udvīkṣya praviśantaṃ purottamam // MvyK_82 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235395 (0.058):
cailakṣepaṃ kariṣyanti $ devaputrā maharddhikāḥ & / taṃ lokanātham udvīkṣya % praviśantaṃ purottamam // MvyG_86 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236480 (0.058):
cailakṣepaṃ kariṣyanti $ devaputrā maharddhikāḥ & / taṃ lokanātham udvīkṣya % praviśantaṃ purottamam // MvyC_85 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284278 (0.058):
cailakṣepaṃ kariṣyanti devaputrā maharddhikāḥ / / taṃ lokanātham udvīkṣya praviśantaṃ purottamam // MvyG_86 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285361 (0.058):
cailakṣepaṃ kariṣyanti devaputrā maharddhikāḥ / / taṃ lokanātham udvīkṣya praviśantaṃ purottamam // MvyC_85 //
divyaśca tūryanirghoṣo divyaṃ mālyaṃ patiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235409 (0.0):
taṃ lokanātham udvīkṣya % praviśantaṃ purottamam // MvyG_86 // / divyaś ca tūryanirghoṣo $ divyaṃ mālyaṃ patiṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284292 (0.0):
taṃ lokanātham udvīkṣya praviśantaṃ purottamam // MvyG_86 // / divyaś ca tūryanirghoṣo divyaṃ mālyaṃ patiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19303830 (0.033):
divyamālyaṃ tathaiva ca MvyK_81d / divyaś ca tūryanirghoṣo MvyG_87a
devatā prakiriṣyanti tasmin puragate munau // Mvyā_87 //
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045626 (0.023):
devatāḥ prakiriṣyanti tasmin puragate munau // Mvyā_83 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235412 (0.051):
divyaś ca tūryanirghoṣo $ divyaṃ mālyaṃ patiṣyati & / devatā prakariṣyanti % tasmin puragate munau // MvyG_87 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284295 (0.051):
divyaś ca tūryanirghoṣo divyaṃ mālyaṃ patiṣyati / / devatā prakariṣyanti tasmin puragate munau // MvyG_87 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285332 (0.057):
devatāḥ prakariṣyanti tasmin puragate munau // MvyC_82 // / catvāraś ca mahārājāḥ śakraś ca tridaśādhipaḥ /
ye tu ketumatīṃ kecit vāsayaṣyanti mānuṣāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235420 (0.054):
ye tu ketumatīṃ ke cid $ vāsayiṣyanti mānuṣāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284303 (0.054):
ye tu ketumatīṃ ke cid vāsayiṣyanti mānuṣāḥ /
tepi taṃ pūjayiṣyanti praviśantaṃ purottamam // Mvyā_88 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236487 (0.035):
taṃ lokanātham udvīkṣya % praviśantaṃ purottamam // MvyC_85 // / pathi bhūmiḥ sthitā tatra $ mṛdutūlapicūpamā &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285368 (0.035):
taṃ lokanātham udvīkṣya praviśantaṃ purottamam // MvyC_85 // / pathi bhūmiḥ sthitā tatra mṛdutūlapicūpamā /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235425 (0.053):
ye tu ketumatīṃ ke cid $ vāsayiṣyanti mānuṣāḥ & / te pi taṃ pūjayiṣyanti % praviśantaṃ purottamam // MvyG_88 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284308 (0.053):
ye tu ketumatīṃ ke cid vāsayiṣyanti mānuṣāḥ / / te pi taṃ pūjayiṣyanti praviśantaṃ purottamam // MvyG_88 //
pathi bhūmyāstaraṃ tatra mṛdutūlapicopamam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235436 (0.0):
te pi taṃ pūjayiṣyanti % praviśantaṃ purottamam // MvyG_88 // / pathi bhūmyāstaraṃ tatra $ mṛdutūlapicopamam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284319 (0.0):
te pi taṃ pūjayiṣyanti praviśantaṃ purottamam // MvyG_88 // / pathi bhūmyāstaraṃ tatra mṛdutūlapicopamam /
vicitrañca śubhaṃ mālyaṃ vikiriṣyanti te tadā // Mvyā_89 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235439 (0.014):
pathi bhūmyāstaraṃ tatra $ mṛdutūlapicopamam & / vicitraṃ ca śubhaṃ mālyaṃ % vikiriṣyanti te tadā // MvyG_89 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284322 (0.014):
pathi bhūmyāstaraṃ tatra mṛdutūlapicopamam / / vicitraṃ ca śubhaṃ mālyaṃ vikiriṣyanti te tadā // MvyG_89 //
chatradhvajapatākabhirarcayiṣyanti mānuṣāḥ / / śubhaiśca tūryanirghoṣaiḥ prasannamanaso narāḥ // Mvyā_90 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235453 (0.0):
chattradhvajapatākābhir $ arcayiṣyanti mānuṣāḥ & / śubhaiś ca tūryanirghoṣaiḥ % prasannamanaso narāḥ // MvyG_90 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237850 (0.0):
chattradhvajapatākābhir $ gandhamālyānulepanaiḥ & / śubhaiś ca tūryanirghoṣaiḥ % prasannamanaso narāḥ \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284336 (0.0):
chattradhvajapatākābhir arcayiṣyanti mānuṣāḥ / / śubhaiś ca tūryanirghoṣaiḥ prasannamanaso narāḥ // MvyG_90 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286732 (0.0):
chattradhvajapatākābhir gandhamālyānulepanaiḥ / / śubhaiś ca tūryanirghoṣaiḥ prasannamanaso narāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236509 (0.033):
śrutaiś ca tūryanirghoṣaiḥ % prasannamanaso narāḥ \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285391 (0.033):
śrutaiś ca tūryanirghoṣaiḥ prasannamanaso narāḥ /
taṃ ca śakraḥ sahasrākṣo devarājaḥ śacīpatiḥ / / prahṛṣṭaḥ prāñjalirbhūtvā maitreyaṃ stoṣyate jinam // Mvyā_91 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235465 (0.0):
śubhaiś ca tūryanirghoṣaiḥ % prasannamanaso narāḥ // MvyG_90 // / taṃ ca śakraḥ sahasrākṣo $ devarājaḥ śacīpatiḥ & / prahṛṣṭaḥ prāñjalirbhūtvā % maitreyaṃ stoṣyate jinam // MvyG_91 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284348 (0.0):
śubhaiś ca tūryanirghoṣaiḥ prasannamanaso narāḥ // MvyG_90 // / taṃ ca śakraḥ sahasrākṣo devarājaḥ śacīpatiḥ / / prahṛṣṭaḥ prāñjalirbhūtvā maitreyaṃ stoṣyate jinam // MvyG_91 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235852 (0.029):
traidhātukam idaṃ sarvaṃ % prabhayā pūrayiṣyati // MvyC_34 // / atha prītas sahasrākṣo $ devarājaś śacīpatiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284734 (0.029):
traidhātukam idaṃ sarvaṃ prabhayā pūrayiṣyati // MvyC_34 // / atha prītas sahasrākṣo devarājaś śacīpatiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285405 (0.035):
śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti devaputrā maharddhikāḥ // MvyC_87 // / sa ca śakraḥ sahasrākṣo devarājo mahādyutiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286746 (0.038):
śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti devaputrā maharddhikāḥ // MvyK_84 // / sa ca śakraḥ sahasrākṣo devarājo mahādyutiḥ /
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045016 (0.040):
traidhātukamidaṃ sarvaṃ prabhayā pūrayiṣyati // Mvyā_33 // / prīto 'tha taṃ sahasrākṣo devarājā śacīpatiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237266 (0.044):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ % dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyK_37 // / hṛṣṭaś caiva sahasrākṣo $ devarājaḥ śacīpatiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286147 (0.044):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyK_37 // / hṛṣṭaś caiva sahasrākṣo devarājaḥ śacīpatiḥ /
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24945208 (0.045):
athendraś ca sahasrākṣo devarāja śacīpatiḥ / / prāñjalistho namaskṛtvā lokanāthaṃ samabravīt //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235922 (0.045):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ % dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyC_40 // / hṛṣṭaś caiva sahasrākṣo $ devarājo śacīpatiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284804 (0.045):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyC_40 // / hṛṣṭaś caiva sahasrākṣo devarājo śacīpatiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236524 (0.051):
sa ca śakraḥ sahasrākṣo $ devarājo mahādyutiḥ & / prahṛṣṭaḥ prāñjaliṃ kṛtvā % stoṣyate lokanāyakam // MvyC_88 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237865 (0.051):
sa ca śakraḥ sahasrākṣo $ devarājo mahādyutiḥ & / prahṛṣṭaḥ prāñjaliṃ kṛtvā % stoṣyate lokanāyakam // MvyK_85 //
namaste puruṣājanya namaste puruṣottama / / anukampasva janatāṃ bhagavannagrapugdala // Mvyā_92 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235476 (0.0):
prahṛṣṭaḥ prāñjalirbhūtvā % maitreyaṃ stoṣyate jinam // MvyG_91 // / namas te puruṣājanya $ namas te puruṣottama &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236542 (0.0):
prahṛṣṭaḥ prāñjaliṃ kṛtvā % stoṣyate lokanāyakam // MvyC_88 // / namas te puruṣājanya $ namas te puruṣottama &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237883 (0.0):
namas te puruṣasiṃha $ namas te puruṣottama & / anukampasva janatāṃ % bhagavann agrapudgala // MvyK_86 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284359 (0.0):
prahṛṣṭaḥ prāñjalirbhūtvā maitreyaṃ stoṣyate jinam // MvyG_91 // / namas te puruṣājanya namas te puruṣottama /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285423 (0.0):
prahṛṣṭaḥ prāñjaliṃ kṛtvā stoṣyate lokanāyakam // MvyC_88 // / namas te puruṣājanya namas te puruṣottama /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286764 (0.0):
namas te puruṣasiṃha namas te puruṣottama / / anukampasva janatāṃ bhagavann agrapudgala // MvyK_86 //
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19304177 (0.033):
namas te puruṣājanya MvyC_89a / namas te puruṣottama MvyG_92b
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11332142 (0.049):
namaste muktāyājanya namaste puruṣottamaḥ / / namaste puruṣaśreṣṭha sarvacaryārthasādhakaḥ // Mmk_1.1 //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24830695 (0.058):
saprajāpataya ārānnamaṣyanti / / namaste puruṣājanya namaste puruṣottama /
maharddhiko devaputrastasya māro bhaviṣyati / / sa cāpi prāñjalirbhūtvā stoṣyate lokanāyakam // Mvyā_93 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235490 (0.0):
anukampasva janatāṃ % bhagavann agrapudgala // MvyG_92 // / maharddhiko devaputras $ tasya māro bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236552 (0.0):
anukampasva janatāṃ % bhagavann agrapudgala // MvyC_89 // / maharddhiko devaputras $ tasya māro bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237896 (0.0):
anukampasva janatāṃ % bhagavann agrapudgala // MvyK_86 // / maharddhiko devaputras $ tasya māro bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284373 (0.0):
anukampasva janatāṃ bhagavann agrapudgala // MvyG_92 // / maharddhiko devaputras tasya māro bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285433 (0.0):
anukampasva janatāṃ bhagavann agrapudgala // MvyC_89 // / maharddhiko devaputras tasya māro bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286777 (0.0):
anukampasva janatāṃ bhagavann agrapudgala // MvyK_86 // / maharddhiko devaputras tasya māro bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237870 (0.048):
prahṛṣṭaḥ prāñjaliṃ kṛtvā % stoṣyate lokanāyakam // MvyK_85 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286751 (0.048):
prahṛṣṭaḥ prāñjaliṃ kṛtvā stoṣyate lokanāyakam // MvyK_85 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236529 (0.050):
prahṛṣṭaḥ prāñjaliṃ kṛtvā % stoṣyate lokanāyakam // MvyC_88 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285410 (0.050):
prahṛṣṭaḥ prāñjaliṃ kṛtvā stoṣyate lokanāyakam // MvyC_88 //
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12475194 (0.052):
puratastasthuḥ / tasyāṃ ca pariṣadi jayamatirnāma māra putraḥ sa / prāñjalirbhūtvaivamāha /
śuddhāvāsa sahasraiśca bahubhiḥ parivāritaḥ / / pravekṣyate ca maitreyo lokanātho vināyakaḥ // Mvyā_94 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235500 (5.960):
sa cāpi prāñjalirbhūtvā % stoṣyate lokanāyakam // MvyG_93 // / śuddhāvāsasahasraiś ca $ bahubhiḥ parivāritaḥ & / pravekṣyate ca maitreyo % lokanātho vināyakaḥ // MvyG_94 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284383 (5.960):
sa cāpi prāñjalirbhūtvā stoṣyate lokanāyakam // MvyG_93 // / śuddhāvāsasahasraiś ca bahubhiḥ parivāritaḥ / / pravekṣyate ca maitreyo lokanātho vināyakaḥ // MvyG_94 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237898 (0.006):
sa caiva prāñjaliṃ bhūtvā % stoṣyate lokanāyakam // MvyK_87 // / śuddhāvāsasahasraiś ca $ bahubhiḥ parivāritaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286779 (0.006):
sa caiva prāñjaliṃ bhūtvā stoṣyate lokanāyakam // MvyK_87 // / śuddhāvāsasahasraiś ca bahubhiḥ parivāritaḥ /
brāhmaṇaparivāreṇa brahmā cāpi girāsphuṭam / / kathayiṣyati saddharmaṃ brāhmaṃ ghoṣamudīrayan // Mvyā_95 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235512 (0.0):
pravekṣyate ca maitreyo % lokanātho vināyakaḥ // MvyG_94 // / brāhmaṇaparivāreṇa $ brahmā cāpi girāsphuṭam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284395 (0.0):
pravekṣyate ca maitreyo lokanātho vināyakaḥ // MvyG_94 // / brāhmaṇaparivāreṇa brahmā cāpi girāsphuṭam /
ākīrṇā pṛthivī sarvā arhadbhiśca bhaviṣyati / / kṣīṇāśravairvāntadoṣaiḥ prahīṇabhavabandhanaiḥ // Mvyā_96 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235526 (0.0):
kathayiṣyati saddharmaṃ % brahmaṃ ghoṣam udīrayan // MvyG_95 // / ākīrṇā pṛthivī sarvā $ arhadbhiś ca bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236576 (0.0):
kathayiṣyati saddharmaṃ % brahmaghoṣam udīrayan // MvyC_91 // / ākīrṇā pṛthivī sarvā $ arhadbhiś ca bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237926 (0.0):
kathayiṣyati saddharmaṃ % brahmaghoṣam udīrayan // MvyK_89 // / ākīrṇā pṛthivī sarvā $ arhadbhiś ca bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284409 (0.0):
kathayiṣyati saddharmaṃ brahmaṃ ghoṣam udīrayan // MvyG_95 // / ākīrṇā pṛthivī sarvā arhadbhiś ca bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285457 (0.0):
kathayiṣyati saddharmaṃ brahmaghoṣam udīrayan // MvyC_91 // / ākīrṇā pṛthivī sarvā arhadbhiś ca bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286807 (0.0):
kathayiṣyati saddharmaṃ brahmaghoṣam udīrayan // MvyK_89 // / ākīrṇā pṛthivī sarvā arhadbhiś ca bhaviṣyati /
hṛṣṭā devamanuṣyāśca gandharvā yakṣarākṣasāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235537 (0.0):
kṣīṇāsravair vāntadoṣaiḥ % prahīṇabhavabandhanaiḥ // MvyG_96 // / hṛṣṭā devamanuṣyāś ca $ gandharvā yakṣarākṣasāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236584 (0.0):
kṣīṇāsravair vāntadoṣaiḥ % prahīṇabhavabandhanaiḥ // MvyC_92 // / hṛṣṭā devā manuṣyāś ca $ gandharvā yakṣarākṣasāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237934 (0.0):
kṣīṇāsravair vāntadoṣaiḥ % prahīṇabhavabandhanaiḥ // MvyK_90 // / hṛṣṭā devamanuṣyāś ca $ gandharvā yakṣarākṣasāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284420 (0.0):
kṣīṇāsravair vāntadoṣaiḥ prahīṇabhavabandhanaiḥ // MvyG_96 // / hṛṣṭā devamanuṣyāś ca gandharvā yakṣarākṣasāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285465 (0.0):
kṣīṇāsravair vāntadoṣaiḥ prahīṇabhavabandhanaiḥ // MvyC_92 // / hṛṣṭā devā manuṣyāś ca gandharvā yakṣarākṣasāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286815 (0.0):
kṣīṇāsravair vāntadoṣaiḥ prahīṇabhavabandhanaiḥ // MvyK_90 // / hṛṣṭā devamanuṣyāś ca gandharvā yakṣarākṣasāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20807241 (0.043):
14,050.011a devā manuṣyā gandharvāḥ piśācāsurarākṣasāḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12760056 (0.047):
devā manuṣyā gandharvāḥ pitaro yakṣarākṣasāḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16213430 (0.052):
gandharvā yakṣarākṣasāḥ HV_App.I,42.23b / gandharvā varadās tava HV_App.I,6.56b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19996225 (0.053):
04,065.008d*1128_005 na devā nāsurāḥ ke cin na manuṣyā na rākṣasāḥ / 04,065.008d*1128_006 gandharvayakṣapravarāḥ kiṃnarāḥ samahoragāḥ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12585015 (0.054):
devā daityāś ca gandharvā yakṣakinnararākṣasāḥ // Rm_5.9{9} //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10121147 (0.055):
devā yakṣāḥ surāḥ siddhā nāgā gandharvakinnarāḥ / / piśācā rākṣasāścaiva manuṣyāḥ paśavas tathā // ViP_1,19.67 //
% Mahabharata: Virataparvan (mbh_04_u.htm.txt) 28302444 (0.056):
04,065.008d*1128_005 na devā nāsurāḥ ke cin na manuṣyā na rākṣasāḥ / 04,065.008d*1128_006 gandharvayakṣapravarāḥ kiṃnarāḥ samahoragāḥ
śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti nāgāścāpi maharddhikāḥ // Mvyā_97 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235539 (0.0):
hṛṣṭā devamanuṣyāś ca $ gandharvā yakṣarākṣasāḥ & / śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti % nāgāś cāpi maharddhikāḥ // MvyG_97 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236589 (0.0):
hṛṣṭā devā manuṣyāś ca $ gandharvā yakṣarākṣasāḥ & / śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti % nāgāś cāpi maharddhikāḥ // MvyC_93 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237939 (0.0):
hṛṣṭā devamanuṣyāś ca $ gandharvā yakṣarākṣasāḥ & / śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti % nāgāś cāpi maharddhikāḥ // MvyK_91 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284422 (0.0):
hṛṣṭā devamanuṣyāś ca gandharvā yakṣarākṣasāḥ / / śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti nāgāś cāpi maharddhikāḥ // MvyG_97 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285470 (0.0):
hṛṣṭā devā manuṣyāś ca gandharvā yakṣarākṣasāḥ / / śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti nāgāś cāpi maharddhikāḥ // MvyC_93 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286820 (0.0):
hṛṣṭā devamanuṣyāś ca gandharvā yakṣarākṣasāḥ / / śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti nāgāś cāpi maharddhikāḥ // MvyK_91 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286738 (0.058):
śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti devaputrā maharddhikāḥ // MvyK_84 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285397 (0.060):
śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti devaputrā maharddhikāḥ // MvyC_87 //
te vai nūnaṃ bhaviṣyanti cyānaghācchinnasaṃśayāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237939 (0.008):
śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti % nāgāś cāpi maharddhikāḥ // MvyK_91 // / te vai nūnaṃ bhaviṣyanti $ akhilāś chinnasaṃśayāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286820 (0.008):
śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti nāgāś cāpi maharddhikāḥ // MvyK_91 // / te vai nūnaṃ bhaviṣyanti akhilāś chinnasaṃśayāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236589 (0.030):
śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti % nāgāś cāpi maharddhikāḥ // MvyC_93 // / te ca nūnaṃ bhaviṣyanti $ akhilāś chinnasaṃcayāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285470 (0.030):
śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti nāgāś cāpi maharddhikāḥ // MvyC_93 // / te ca nūnaṃ bhaviṣyanti akhilāś chinnasaṃcayāḥ /
utkṣiptaparikhāḥ dhīrā anādānā nirutsakāḥ // / brahmacaryañcariṣyanti maitreyasyānuśāsane // Mvyā_98 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235552 (0.035):
te vai nūnaṃ bhaviṣyanti $ cyānaghāś (?) chinnasaṃcayāḥ & / utkṣiptaparikhāḥ dhīrā % anādānā nirutsakāḥ \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284436 (0.035):
te vai nūnaṃ bhaviṣyanti cyānaghāś (?) chinnasaṃcayāḥ / / utkṣiptaparikhāḥ dhīrā anādānā nirutsakāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286837 (0.064):
brahmacaryaṃ cariṣyanti maitreyasyānuśasane // MvyK_92 // / te vai nūnaṃ bhaviṣyanti amamā aparigrahāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286851 (0.064):
brahmacaryaṃ cariṣyanti maitreyasyānuśasane // MvyK_93 // / te vai nūnaṃ bhaviṣyanti chinnajālam aśaktikāḥ /
te 'pi nūnaṃ bhaviṣyanti amamā aparigrahāḥ / / ajātarūparajatā aniketā asaṃstavāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284451 (0.0):
brahmacaryaṃ cariṣyanti maitreyasyānuśasane // MvyG_98 // / te 'pi nūnaṃ bhaviṣyanti amamā aparigrahāḥ / / ajātarūparajatā aniketā asaṃstavāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285494 (0.0):
brahmacaryaṃ cariṣyanti maitreyasyānuśasane // MvyC_94 // / te vai nūnaṃ bhaviṣyanti amamā aparigrahāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286844 (0.0):
brahmacaryaṃ cariṣyanti maitreyasyānuśasane // MvyK_92 // / te vai nūnaṃ bhaviṣyanti amamā aparigrahāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235566 (0.009):
te 'pi nūnaṃ bhaviṣyanti $ amamā aparigrahāḥ & / ajātarūparajatā % aniketā asaṃstavāḥ \
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236610 (0.009):
te vai nūnaṃ bhaviṣyanti $ amamā aparigrahāḥ & / ajātarūparajatā % aniketā asaṃstavāḥ \
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237962 (0.010):
te vai nūnaṃ bhaviṣyanti $ amamā aparigrahāḥ & / ajātarūparajatā % aniketā asaṃbhavāḥ \
brahmacaryañcariṣyanti ye maitreyānuśāsane // Mvyā_99 // / te vai pāraṃ gamiṣyanti chitvā jālameva bhujāt /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235582 (0.0):
te vai pānaṃ gamiṣyanti $ chitvā jālam eva bhujāt & / dhyānāni copasaṃpadya % prītisaukhyasamanvitāḥ \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284465 (0.0):
te vai pānaṃ gamiṣyanti chitvā jālam eva bhujāt / / dhyānāni copasaṃpadya prītisaukhyasamanvitāḥ /
dhyānāni copasaṃpadya prītisaukhyasamanvitāḥ / / brahmacaryañcariṣyanti maitreyasyānuśāsane // Mvyā_100 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235584 (0.0):
te vai pānaṃ gamiṣyanti $ chitvā jālam eva bhujāt & / dhyānāni copasaṃpadya % prītisaukhyasamanvitāḥ \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284468 (0.0):
te vai pānaṃ gamiṣyanti chitvā jālam eva bhujāt / / dhyānāni copasaṃpadya prītisaukhyasamanvitāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237978 (0.015):
te vai nūnaṃ bhaviṣyanti $ chinnajālam aśaktikāḥ & / dhyānāny upasaṃpādya % prītisaukhyasamanvitāḥ \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286859 (0.015):
te vai nūnaṃ bhaviṣyanti chinnajālam aśaktikāḥ / / dhyānāny upasaṃpādya prītisaukhyasamanvitāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236626 (0.050):
te vai nūnaṃ bhaviṣyanti $ chinnajālaviśaktikāḥ & / dhyānāni copasaṃpadya % prītisaukhyasamanvitāḥ \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285509 (0.050):
te vai nūnaṃ bhaviṣyanti chinnajālaviśaktikāḥ / / dhyānāni copasaṃpadya prītisaukhyasamanvitāḥ /
ṣaṣṭhiṃ varṣa sahasrāṇi maitreyo dvipadottamaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235599 (0.0):
ṣaṣṭiṃ varṣasahasrāṇi $ maitreyo dvipadottamaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236640 (0.0):
ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi $ maitreyo dvipadottamaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237992 (0.0):
ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi $ maitreyo dvipadottamaḥ & / deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvabhūtānukampakaḥ // MvyK_95 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284482 (0.0):
brahmacaryaṃ cariṣyanti maitreyasyānuśasane // MvyG_100 // / ṣaṣṭiṃ varṣasahasrāṇi maitreyo dvipadottamaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285522 (0.0):
brahmacaryaṃ cariṣyanti maitreyasyānuśasane // MvyC_96 // / ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi maitreyo dvipadottamaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286873 (0.0):
brahmacaryaṃ cariṣyanti maitreyasyānuśasane // MvyK_94 // / ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi maitreyo dvipadottamaḥ /
deśayiṣyati saddharmaṃ śāstā lokānukampayā // Mvyā_101 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235602 (0.0):
ṣaṣṭiṃ varṣasahasrāṇi $ maitreyo dvipadottamaḥ & / deśayiṣyati saddharmaṃ % śāstā lokānukampayā // MvyG_101 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284485 (0.0):
ṣaṣṭiṃ varṣasahasrāṇi maitreyo dvipadottamaḥ / / deśayiṣyati saddharmaṃ śāstā lokānukampayā // MvyG_101 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236641 (0.019):
ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi $ maitreyo dvipadottamaḥ & / deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvabhūtānukampakam // MvyC_97 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237993 (0.019):
ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi $ maitreyo dvipadottamaḥ & / deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvabhūtānukampakaḥ // MvyK_95 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285523 (0.019):
ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi maitreyo dvipadottamaḥ / / deśayiṣyati saddharmaṃ sarvabhūtānukampakam // MvyC_97 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286874 (0.019):
ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi maitreyo dvipadottamaḥ / / deśayiṣyati saddharmaṃ sarvabhūtānukampakaḥ // MvyK_95 //
śatāni ca sahasrāṇi prāṇiṇāṃ sa vināyakaḥ / / vinīya dharmakāyena tato nirvāṇameṣyati // Mvyā_102 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235615 (0.0):
śatāni ca sahasrāṇi $ prāṇinaṃ sa vināyakaḥ & / vinīya dharmakāyena % tato nirvāṇam eṣyati // MvyG_102 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284498 (0.0):
śatāni ca sahasrāṇi prāṇinaṃ sa vināyakaḥ / / vinīya dharmakāyena tato nirvāṇam eṣyati // MvyG_102 //
tasmiṃśca nirvṛte dhīre maitreye dvipadottame / / daśavarṣasahasrāṇi saddharmaṃ sthāsyati kṣitau // Mvyā_103 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235628 (0.0):
vinīya dharmakāyena % tato nirvāṇam eṣyati // MvyG_102 // / tasmiṃś ca nirvṛte dhīre $ maitreye dvipadottame &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284511 (0.0):
vinīya dharmakāyena tato nirvāṇam eṣyati // MvyG_102 // / tasmiṃś ca nirvṛte dhīre maitreye dvipadottame /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236664 (0.052):
daśavarṣasahasrāṇi % saddharmaḥ sthāsyate tadā // MvyC_99 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22238017 (0.052):
daśavarṣasahasrāṇi % saddharmaḥ sthāsyate tadā // MvyK_97 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285546 (0.052):
daśavarṣasahasrāṇi saddharmaḥ sthāsyate tadā // MvyC_99 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286898 (0.052):
daśavarṣasahasrāṇi saddharmaḥ sthāsyate tadā // MvyK_97 //
prasādayati cittāni tasmācchākyamunau jine / / tatodṛkṣatha maitreyaṃ saṃbuddhaṃ dvipadottamam // Mvyā_104 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235641 (0.021):
prasādayati cittāni $ tasmāc chākyamunau jine & / tato dṛkṣatha maitreyaṃ % saṃbuddhaṃ dvipadottamam // MvyG_104 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284524 (0.021):
prasādayati cittāni tasmāc chākyamunau jine / / tato dṛkṣatha maitreyaṃ saṃbuddhaṃ dvipadottamam // MvyG_104 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22238030 (0.043):
tato drakṣyatha maitreyaṃ % saṃbuddhaṃ dvipadottamam // MvyK_98 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286911 (0.043):
tato drakṣyatha maitreyaṃ saṃbuddhaṃ dvipadottamam // MvyK_98 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236676 (0.044):
daśavarṣasahasrāṇi % saddharmaḥ sthāsyate tadā // MvyC_99 // / prasādayitvā cittāni $ tasmin śākyamunau jine &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285558 (0.044):
daśavarṣasahasrāṇi saddharmaḥ sthāsyate tadā // MvyC_99 // / prasādayitvā cittāni tasmin śākyamunau jine /
tasmāddharme ca buddhe ca saṃghe cāpi gaṇottame / / prasādayati cittāni bhaviṣyati maharddhikaṃ // Mvyā_105 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235652 (0.0):
tato dṛkṣatha maitreyaṃ % saṃbuddhaṃ dvipadottamam // MvyG_104 // / tasmād dharme ca buddhe ca $ saṅghe cāpi gaṇottame &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284535 (0.0):
tato dṛkṣatha maitreyaṃ saṃbuddhaṃ dvipadottamam // MvyG_104 // / tasmād dharme ca buddhe ca saṅghe cāpi gaṇottame /
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28044249 (0.064):
janetha gauravaṃ buddhe dharme saṃghe guṇottame /
taṃ tādṛśaṃ kāruṇikaṃ maitreyaṃ dvipadottamaṃ / / ārādhayitvā kālena tato nirvāṇameṣyatha // Mvyā_106 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235662 (0.0):
prasādayati cittāni % bhaviṣyati maharddhikam // MvyG_105 // / taṃ tādṛśaṃ kāruṇikaṃ $ maitreyaṃ dvipadottamam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284545 (0.0):
prasādayati cittāni bhaviṣyati maharddhikam // MvyG_105 // / taṃ tādṛśaṃ kāruṇikaṃ maitreyaṃ dvipadottamam /
idamāścaryakaṃ śrutvā dṛṣṭvā ca vibhavānalpikāṃ / / ko vidvānna prasīdeta api kṛṣṇāsu jātiṣu // Mvyā_107 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235676 (0.0):
ārādhayitvā kālena % tato nirvāṇam eṣyatha // MvyG_106 // / idam āścaryakaṃ śrutvā $ dṛṣṭvā ca vibhavānalpikām &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284559 (0.0):
ārādhayitvā kālena tato nirvāṇam eṣyatha // MvyG_106 // / idam āścaryakaṃ śrutvā dṛṣṭvā ca vibhavānalpikām /
tasmādihātmakāmena māhātmayamabhikāṃkṣatāḥ / / saddharmo gurukarttavyaḥ smaratā buddhaśāsanam // Mvyā_108 //
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088366 (0.025):
saddharmo gurukartavyaḥ smaratā buddhaśāsanam // 10 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235688 (0.025):
tasmād ihātmakāmena $ māhātmyam abhikāṅkṣatāḥ & / saddharmo gurukartavyaḥ % smaratā buddhaśāsanam // MvyG_108 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236699 (0.025):
ko vidvān na prasīdeta % atikṛṣṇābhijātikaḥ // MvyC_101 // / tasmād ihātmakāmena $ māhātmyam abhikāṅkṣiṇā &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284571 (0.025):
tasmād ihātmakāmena māhātmyam abhikāṅkṣatāḥ / / saddharmo gurukartavyaḥ smaratā buddhaśāsanam // MvyG_108 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285581 (0.025):
ko vidvān na prasīdeta atikṛṣṇābhijātikaḥ // MvyC_101 // / tasmād ihātmakāmena māhātmyam abhikāṅkṣiṇā /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22238050 (0.051):
ko vidvān na prasīdeta % api kṛṣṇābhijātikaḥ // MvyK_99 // / tasmād ihātmakāmena $ māhātmyam abhikāṃkṣatā &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286931 (0.051):
ko vidvān na prasīdeta api kṛṣṇābhijātikaḥ // MvyK_99 // / tasmād ihātmakāmena māhātmyam abhikāṃkṣatā /
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5197777 (0.055):
yathā na kṣipram ihāyaṃ saddharmaḥ pralujyeta nāntardhāyeta / ye ca
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1748995 (0.062):
namatānaṅga ratyor mohanāni ||) / atra punar ujjīvitenaa kāmena saha ratyā rater bāhyopacārānapekṣayaiva
// maitreyavyākaraṇaṃ samāptaṃ // / oṃ namo ratnatrayāya
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236701 (0.034):
saddharmo gurukartavyaḥ % smaratā buddhaśāsanam // MvyC_102 // / Maitreyavyākaraṇaṃ samāptam // ye dharmā (etc.) // cīnadeśīvinirgataḥ
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285583 (0.034):
saddharmo gurukartavyaḥ smaratā buddhaśāsanam // MvyC_102 // / Maitreyavyākaraṇaṃ samāptam // ye dharmā (etc.) // cīnadeśīvinirgataḥ
Ārya Maitreyavyākaraṇaṃ / namaḥ āryamaitreyāya /
śāriputro mahāprajñaḥ dharmasenāpatibibhuḥ /
lokānāmanukampāya śāstāraṃ paryapṛcchata // Mvyā_1 // / sūtrāntare purā 'khyātaṃ yaṃ lokanāyakasya ca /
buddhasyānāgatasya hi maitreyanāma śāsanaṃ // Mvyā_2 //
vyākhyāhi tadvalaṃ cāpi ṛddhiṃ sarvārthavardhanaṃ /
śrotumicchāma eva ca nāyakasya narottama // Mvyā_3 //
tacchrutvā bhagavānāha śṛṇu naravarasya tvaṃ /
tasya maitreyabuddhasya vibhavaṃ vyākṛtaṃ mayā // Mvyā_4 //
śukṣyanti ca tadārnavāḥ samantāt bahuyojanāḥ /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18642692 (0.064):
okirensu abhyokirensu samantāt ṣaṣṭi yojanāṃ divyehi ca gandhacūrṇehi
pratipādyā bhaviṣyanti mārgāśca cakravartinaḥ // Mvyā_5 // / jambudvīpaṃ samantataḥ āyatanaṃ tadāhi ca /
āvāsaṃ sarvabhūtānāṃ daśasahasrayojanam // Mvyā_6 //
narāstaddeśikāśca hi bhaviṣyanti śubhaṅkarāḥ / / ahiṃsakāśca nirdaṇḍyāḥ susamṛddhāśca subhagāḥ // Mvyā_7 //
% Mahabharata: Sauptikaparvan (mbh_10_u.htm.txt) 15639119 (0.054):
10,010.023c<>tīrtvā samudraṃ vaṇijaḥ samṛddhāḥ; sannāḥ kunadyām iva / helamānāḥ / 10,010.023e<>amarṣitair ye nihatāḥ śayānā; niḥsaṃśayaṃ te tridivaṃ
niṣkaṇṭakaśca bhūsthalaṃ samatalaṃ hi śyāmalaṃ / / unnamāvanamaśritaṃ mṛdutūla 'picopamaṃ // Mvyā_8 //
gandhaśāli janiṣyate kṛṣṭimṛte ca madhuraṃ /
nānāvarṇābhilaṅkṛtā bhaviṣyanti cailadrumāḥ // Mvyā_9 //
drumāśca krośavistṛtā patrapuṣpaphalānatāḥ /
sahasrāśītimātraśca āyustadā bhaviṣyati // Mvyā_10 //
varṇavantaḥ bhaviṣyanti balavanto mahākāyāḥ / / sattvāḥ dakṣāśca niṣkleśā nirdoṣā dirghajīvinaḥ // Mvyā_11 //
rogatrayaṃ bhaviṣyati kāmojarā 'gnimāndyañca / / pañcaśatatame varṣe pariṇītā ca dārikā // Mvyā_12 //
tadā ketumatī nāma purī tatra bhaviṣyati / / sattvānāñca nivāsanaṃ prāṇināṃ hitakāriṇāṃ // Mvyā_13 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236958 (0.054):
pañcavarṣaśatā kanyā % svāminam varayiṣyati // MvyK_12 // / tadā ketumatī nāma $ rājadhānī bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285839 (0.054):
pañcavarṣaśatā kanyā svāminam varayiṣyati // MvyK_12 // / tadā ketumatī nāma rājadhānī bhaviṣyati /
dīrghā dvādaśayaujana sapta vistāraśo hyasau / / nagaraṃ puṇyavacca tat viśuddhañca manoramaṃ // Mvyā_14 //
saptaratnamayāḥ prāṃśuprākārāḥ krośavistṛtāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236980 (0.060):
nagaraṃ kṛtapuṇyānāṃ % bhaviṣyati manoramam // MvyK_14 // / saptaratnamayāś caiva $ prakārāḥ krośam uccitāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285861 (0.060):
nagaraṃ kṛtapuṇyānāṃ bhaviṣyati manoramam // MvyK_14 // / saptaratnamayāś caiva prakārāḥ krośam uccitāḥ /
nānāratnavibhūṣitagopuratoraṇānyapi // Mvyā_15 //
iṣṭakairnimitāśca te ratnamayairbhaviṣyanti / / padmotpalasamācchanāḥ parikhā haṃsaśobhitā // Mvyā_16 //
mālairhi pariveṣṭitaṃ saptatālaismamantataḥ /
catūratnamayāstālāḥ kiṅkinījālaśobhitāḥ // Mvyā_17 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237014 (0.041):
catūratnamayās tālāḥ % kiṃkiṇī jālaśobhitāḥ // MvyK_17 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285895 (0.041):
catūratnamayās tālāḥ kiṃkiṇī jālaśobhitāḥ // MvyK_17 //
tattālebhyonilājjātaḥ śabdaścaiva manoramaḥ /
sumadhuro yathā tūryaṃ tacca pañcāṅgasaṃyutaṃ // Mvyā_18 //
nagare 'smin narāśca ye viśrāmasukhakāminaḥ /
prahṛṣṭābhirabhiṣyante tālaśabdaiśca te tadā // Mvyā_19 //
nagaramapi tatkṛtamutpalakumudākīrṇaṃ / / taḍāgopavanodyānaṃ trayametadbhaviṣyati // Mvyā_20 //
śaṅkhonāma nṛpastatra mahātejā bhaviṣyati /
caturdvīrpādhipeśvaraścakravarttī mahābalaḥ // Mvyā_21 //
saptaratnasamanvitaścaturaṅgabalādhipaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237070 (0.039):
mahābalacakravartī % caturdvīpeśvaraḥ prabhuḥ // MvyK_21 // / caturaṅgabalopetaḥ $ saptaratnasamanvitaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285951 (0.039):
mahābalacakravartī caturdvīpeśvaraḥ prabhuḥ // MvyK_21 // / caturaṅgabalopetaḥ saptaratnasamanvitaḥ /
sahasraṃ hi janiṣyante putrāstadāsya bhūpateḥ // Mvyā_22 //
pṛthivīṃ sāgarāntāñca sa paripālayiṣyati / / yathādharmadaṇḍeṇa narādhipo hi tadyathā // Mvyā_23 //
caturmahānidhistadā śaṅkhākhyasya ca bhūpateḥ /
ratnānāṃ śatakoṭīnāṃ rājñastadā hi lokyate // Mvyā_24 //
piṅgalaśca kaliṅgeṣu mithilāyām ca pāṇḍukaḥ / / elapatraśca gāndhāre śaṃkho vārāṇasīpure // Mvyā_25 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237110 (0.008):
bhaviṣyanti tadā tasya % rājñaḥ śaṃkhasya bhūpateḥ // MvyK_24 // / piṅgalaś ca kaliṅgeṣu $ mithilāyām ca pāṇḍukaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285991 (0.008):
bhaviṣyanti tadā tasya rājñaḥ śaṃkhasya bhūpateḥ // MvyK_24 // / piṅgalaś ca kaliṅgeṣu mithilāyām ca pāṇḍukaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235742 (0.040):
elāpattraś ca gāndhāre $ śaṅkho vārāṇasīpure // MvyC_25 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284625 (0.040):
elāpattraś ca gāndhāre śaṅkho vārāṇasīpure // MvyC_25 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21532708 (0.060):
037.006. piṅgalaśca kaliṅgeṣu mithilāyāṃ ca pāṇḍukaḥ/ / 037.007. elāpatraśca gāndhāre śaṅkho vārāṇasīpure//4//
caturbhirebhinidhibhissa rājā susamanvitaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235750 (0.0):
elāpattraś ca gāndhāre $ śaṅkho vārāṇasīpure // MvyC_25 // / caturbhir ebhir nidhibhiḥ $ sa rājā susamanvitaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237117 (0.0):
elāpatraś ca gāndhāre % śaṃkho vārāṇasīpure // MvyK_25 // / caturbhir ebhir nidhibhiḥ $ sa rājā susamanvitaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284632 (0.0):
elāpattraś ca gāndhāre śaṅkho vārāṇasīpure // MvyC_25 // / caturbhir ebhir nidhibhiḥ sa rājā susamanvitaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285998 (0.0):
elāpatraś ca gāndhāre śaṃkho vārāṇasīpure // MvyK_25 // / caturbhir ebhir nidhibhiḥ sa rājā susamanvitaḥ /
bhaviṣyati mahāvīraḥ śatapuṇyabaloditaḥ // Mvyā_26 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235757 (0.0):
caturbhir ebhir nidhibhiḥ $ sa rājā susamanvitaḥ & / bhaviṣyati mahāvīraś % śatapuṇyabaloditaḥ // MvyC_26 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237120 (0.0):
caturbhir ebhir nidhibhiḥ $ sa rājā susamanvitaḥ & / bhaviṣyati mahāvīraḥ % śatapuṇyaphalārpitaḥ // MvyK_26 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286001 (0.0):
caturbhir ebhir nidhibhiḥ sa rājā susamanvitaḥ / / bhaviṣyati mahāvīraḥ śatapuṇyaphalārpitaḥ // MvyK_26 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284639 (0.010):
caturbhir ebhir nidhibhiḥ sa rājā susamanvitaḥ / / bhaviṣyati mahāvīraś śatapuṇyabaloditaḥ // MvyC_26 //
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19305878 (0.059):
śatapuṇyabaloditaḥ MvyC_26d / śatalakṣasahasrāṇi MvyC_98a
brāhmaṇastasya rājñāśca subrahmaṇaḥ purohitaḥ / / bahuśrutaścaturvedastasyopādhyāyo bhaviṣyati // Mvyā_27 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235768 (0.036):
brāhmaṇas tasya rājñaś ca $ subrāhmaṇaḥ purohitaḥ & / bahuśrutaś caturvedas % tasyopadhyāyo bhaviṣyati // MvyC_27 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284650 (0.036):
brāhmaṇas tasya rājñaś ca subrāhmaṇaḥ purohitaḥ / / bahuśrutaś caturvedas tasyopadhyāyo bhaviṣyati // MvyC_27 //
adhyāpako mantradharaḥ smṛtimān vedapāragaḥ / / kaiṭabhe sanighaṇṭe ca padavyākaraṇe tathā // Mvyā_28 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235773 (0.006):
bahuśrutaś caturvedas % tasyopadhyāyo bhaviṣyati // MvyC_27 // / adhyāpako mantradharaḥ $ smṛtimān vedapāragaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284655 (0.006):
bahuśrutaś caturvedas tasyopadhyāyo bhaviṣyati // MvyC_27 // / adhyāpako mantradharaḥ smṛtimān vedapāragaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237142 (0.034):
bahuśrutaś caturvedī % upadhyāyo bhaviṣyati // MvyK_27 // / adhyāpako mantradharaḥ $ smṛtivān vedapāragaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286023 (0.034):
bahuśrutaś caturvedī upadhyāyo bhaviṣyati // MvyK_27 // / adhyāpako mantradharaḥ smṛtivān vedapāragaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235780 (0.054):
kaiṭābhe sa nirghaṇṭe ca % padavyākaraṇe tathā // MvyC_28 // / tadā brahmāvatī nāma $ tasya bhāryā bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284662 (0.054):
kaiṭābhe sa nirghaṇṭe ca padavyākaraṇe tathā // MvyC_28 // / tadā brahmāvatī nāma tasya bhāryā bhaviṣyati /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9506877 (0.064):
hrīyamāno nīcamanā nyaṣīdad brāhmaṇas tataḥ // / adhyāpako mantradharas traividyo vedapāragaḥ /
tadā brahmāvatī nāma tasya bhāryā bhaviṣyati / / darśanīyā prāsādikā abhirūpā yaśasvinī // Mvyā_29 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235789 (0.0):
kaiṭābhe sa nirghaṇṭe ca % padavyākaraṇe tathā // MvyC_28 // / tadā brahmāvatī nāma $ tasya bhāryā bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284671 (0.0):
kaiṭābhe sa nirghaṇṭe ca padavyākaraṇe tathā // MvyC_28 // / tadā brahmāvatī nāma tasya bhāryā bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237158 (5.960):
kaiṭābhe ca sa nirghaṇṭe % padavyākaraṇe tathā // MvyK_28 // / tasya brahmavatī nāma $ tadā bhāryā bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286039 (5.960):
kaiṭābhe ca sa nirghaṇṭe padavyākaraṇe tathā // MvyK_28 // / tasya brahmavatī nāma tadā bhāryā bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19303468 (0.009):
tadā brahmāvatī nāma MvyC_29a / tadā bhāryā bhaviṣyati MvyK_29b
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678991 (0.049):
paramaśobhana ānitaḥ | tasya ca bhāryā abhirūpā darśanīyā prāsādikā | tena
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28684928 (0.052):
nāma agragaṇikābhūdrājaparibhogyā / tasyāḥ sucalitaratiprabhāsaśrīrnāma / dārikābhūdabhirūpā prāsādikā darśanīyā nātidīrghā nātihrasvā nātisthūlā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310647 (0.053):
tasya rājñaḥ sundarikā nāma devī abhirūpā darśanīyā prāsādikā / sarvāṅgapratyaṅgopetā, sundarakaś ca nāmnā ekaputra istaḥ kāntaḥ priyo
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27678079 (0.053):
tasya rājñaḥ (Dak: 233) sundarikā nāma devī abhirūpā darśanīyā prāsādikā / sarvāṅgapratyaṅgopetā, sundarakaś ca nāmnā ekaputra istaḥ kāntaḥ priyo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613693 (0.054):
307.026. tena khalu samayenotpalāvatyāṃ rājadhānyāṃ rūpāvatī nāma strī / babhūva abhirūpā darśanīyā prāsādikā śubhavarṇapuṣkalanayā samanvāgatā/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21594293 (0.061):
232.023. tena ca samayena campāyāṃ nagaryāmanyatamo brāhmaṇaḥ/ / 232.023. tasya duhitā jātā abhirūpā darśanīyā prāsādikā janapadakalyāṇī/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21646338 (0.061):
446.003. tasya sākalir nāma patnī/ / 446.004. tasya duhitā jātā abhirūpā darśanīyā prāsādikā
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19303796 (0.062):
dattvā saṃghe ca dānāni MvyK_72a / darśanīyā prāsādikā MvyC_29c / darśanīyā prāsādikā MvyK_29c
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5676882 (0.064):
nāma abhirūpā darśanīyā prāsādikā sarvāṅgapratyaṅgopetā | sā
tuṣitebhyaścayavitvā tu maitreyo hyagrapugdalaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235795 (0.040):
tuṣitebhyaś cyavitvā tu $ maitreyo hy agrapudgalaḥ & / tasyāḥ kukṣau sa niyataṃ % pratisandhiṃ grahīṣyati // MvyC_30 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284677 (0.040):
tuṣitebhyaś cyavitvā tu maitreyo hy agrapudgalaḥ / / tasyāḥ kukṣau sa niyataṃ pratisandhiṃ grahīṣyati // MvyC_30 //
tasyāḥ kukṣau sa niyataṃ pratisandhiṃ grahīṣyati // Mvyā_30 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235801 (0.008):
tuṣitebhyaś cyavitvā tu $ maitreyo hy agrapudgalaḥ & / tasyāḥ kukṣau sa niyataṃ % pratisandhiṃ grahīṣyati // MvyC_30 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284683 (0.008):
tuṣitebhyaś cyavitvā tu maitreyo hy agrapudgalaḥ / / tasyāḥ kukṣau sa niyataṃ pratisandhiṃ grahīṣyati // MvyC_30 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237170 (0.029):
tuṣitebhyas tataś cyutvā $ maitreyo hy agrapudgalaḥ & / tasyāḥ kukṣau sa niyataṃ % pratisandhiṃ grahiṣyati // MvyK_30 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286051 (0.029):
tuṣitebhyas tataś cyutvā maitreyo hy agrapudgalaḥ / / tasyāḥ kukṣau sa niyataṃ pratisandhiṃ grahiṣyati // MvyK_30 //
daśamāsāṃśca nikhilāṃ dhārayitvā mahādyūtiṃ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235804 (0.030):
tasyāḥ kukṣau sa niyataṃ % pratisandhiṃ grahīṣyati // MvyC_30 // / daśa māsāṃś ca nikhilān $ dhārayitvā mahādyutiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284686 (0.030):
tasyāḥ kukṣau sa niyataṃ pratisandhiṃ grahīṣyati // MvyC_30 // / daśa māsāṃś ca nikhilān dhārayitvā mahādyutiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237173 (0.041):
tasyāḥ kukṣau sa niyataṃ % pratisandhiṃ grahiṣyati // MvyK_30 // / daśa māsāṃś ca nikhilān $ dhārayitvā mahādyutim &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286054 (0.041):
tasyāḥ kukṣau sa niyataṃ pratisandhiṃ grahiṣyati // MvyK_30 // / daśa māsāṃś ca nikhilān dhārayitvā mahādyutim /
supuṣpitesminnudyāne maitreyajananī tataḥ // Mvyā_31 //
na niṣaṇṇā nipannā vā sthitā sā dharmacāriṇī /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234679 (0.0):
supuṣpite 'smin udyāne % maitreyajananī tataḥ // MvyG_31 // / na niṣaṇṇā nipannā vā $ sthitā sā dharmacāriṇī &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283560 (0.0):
supuṣpite 'smin udyāne maitreyajananī tataḥ // MvyG_31 // / na niṣaṇṇā nipannā vā sthitā sā dharmacāriṇī /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237189 (0.027):
supuṣpite ca udyāne % gatvā maitreyamātaraḥ // MvyK_31 // / na niṣaṇṇā nipannā vā $ sthitā sā brahmacāriṇī &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286070 (0.027):
supuṣpite ca udyāne gatvā maitreyamātaraḥ // MvyK_31 // / na niṣaṇṇā nipannā vā sthitā sā brahmacāriṇī /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235822 (0.034):
na niṣaṇṇā na suptāsau $ sthitā sā dharmacāriṇī &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284704 (0.034):
na niṣaṇṇā na suptāsau sthitā sā dharmacāriṇī /
drumasya śākhāmālamvya maitreyaṃ janayiṣyati // Mvyā_32 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234681 (0.025):
na niṣaṇṇā nipannā vā $ sthitā sā dharmacāriṇī & / drumasya śākhām ālambya % maitreyaṃ janayiṣyati // MvyG_32 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235828 (0.025):
na niṣaṇṇā na suptāsau $ sthitā sā dharmacāriṇī & / drumasya śākhām ālambya % maitreyaṃ janayiṣyati // MvyC_32 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283562 (0.025):
na niṣaṇṇā nipannā vā sthitā sā dharmacāriṇī / / drumasya śākhām ālambya maitreyaṃ janayiṣyati // MvyG_32 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284710 (0.025):
na niṣaṇṇā na suptāsau sthitā sā dharmacāriṇī / / drumasya śākhām ālambya maitreyaṃ janayiṣyati // MvyC_32 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237195 (0.032):
na niṣaṇṇā nipannā vā $ sthitā sā brahmacāriṇī & / drumasya śākhām ālambya % maitreyaṃ janayiṣyati // MvyK_32 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286076 (0.032):
na niṣaṇṇā nipannā vā sthitā sā brahmacāriṇī / / drumasya śākhām ālambya maitreyaṃ janayiṣyati // MvyK_32 //
niṣkramiṣyati pārśvena dakṣiṇena narottamaḥ / / abhrakūṭādyathā sūryo nirgataśca prabhāvyate // Mvyā_32* //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235838 (0.0):
drumasya śākhām ālambya % maitreyaṃ janayiṣyati // MvyC_32 // / niṣkramiṣyati pārśvena $ dakṣiṇena narottamaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284720 (0.0):
drumasya śākhām ālambya maitreyaṃ janayiṣyati // MvyC_32 // / niṣkramiṣyati pārśvena dakṣiṇena narottamaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237204 (1.192):
niṣkramiṣyati pārśvena $ dakṣiṇāṅge narottamaḥ & / abhrakūṭād yathā sūryo % nirgataś ca prabhāyate // MvyK_33 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286085 (1.192):
niṣkramiṣyati pārśvena dakṣiṇāṅge narottamaḥ / / abhrakūṭād yathā sūryo nirgataś ca prabhāyate // MvyK_33 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237195 (0.028):
drumasya śākhām ālambya % maitreyaṃ janayiṣyati // MvyK_32 // / niṣkramiṣyati pārśvena $ dakṣiṇāṅge narottamaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286076 (0.028):
drumasya śākhām ālambya maitreyaṃ janayiṣyati // MvyK_32 // / niṣkramiṣyati pārśvena dakṣiṇāṅge narottamaḥ /
alipto garbhapaṅkena kuśeśayamivāmvunā / / traidhātukamidaṃ sarvaṃ prabhayā pūrayiṣyati // Mvyā_33 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286101 (0.007):
alipto garbhapaṅkena padmaṃ caiva yathāmbhuvā / / traidhātukam idaṃ sarvaṃ prabhayā pūrayiṣyati // MvyK_34 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235849 (0.009):
traidhātukam idaṃ sarvaṃ % prabhayā pūrayiṣyati // MvyC_34 // / atha prītas sahasrākṣo $ devarājaś śacīpatiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284731 (0.009):
traidhātukam idaṃ sarvaṃ prabhayā pūrayiṣyati // MvyC_34 // / atha prītas sahasrākṣo devarājaś śacīpatiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235839 (0.047):
abhrakūṭād yathā sūryo % nirgataś ca prabhāsate // MvyC_33 // / alipto garbhapaṅkena $ padmaṃ caiva yathāmbhasā &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284721 (0.047):
abhrakūṭād yathā sūryo nirgataś ca prabhāsate // MvyC_33 // / alipto garbhapaṅkena padmaṃ caiva yathāmbhasā /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234692 (0.052):
alipto garbhapaṅkena $ kuśeśayam ivāmbunā & / traidhātukam idaṃ sarvaṃ % prabhayā pūrayiṣyati // MvyG_33 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283573 (0.052):
alipto garbhapaṅkena kuśeśayam ivāmbunā / / traidhātukam idaṃ sarvaṃ prabhayā pūrayiṣyati // MvyG_33 //
prīto 'tha taṃ sahasrākṣo devarājā śacīpatiḥ / / jāyamānaṃ grahītā ca maitreyaṃ dvipadottamam // Mvyā_34 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234705 (0.0):
traidhātukam idaṃ sarvaṃ % prabhayā pūrayiṣyati // MvyG_33 // / prīto 'tha taṃ sahasrākṣo $ devarājā śacīpatiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283586 (0.0):
traidhātukam idaṃ sarvaṃ prabhayā pūrayiṣyati // MvyG_33 // / prīto 'tha taṃ sahasrākṣo devarājā śacīpatiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235854 (0.007):
traidhātukam idaṃ sarvaṃ % prabhayā pūrayiṣyati // MvyC_34 // / atha prītas sahasrākṣo $ devarājaś śacīpatiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284736 (0.007):
traidhātukam idaṃ sarvaṃ prabhayā pūrayiṣyati // MvyC_34 // / atha prītas sahasrākṣo devarājaś śacīpatiḥ /
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045715 (0.040):
śubhaiśca tūryanirghoṣaiḥ prasannamanaso narāḥ // Mvyā_90 // / taṃ ca śakraḥ sahasrākṣo devarājaḥ śacīpatiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237266 (0.055):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ % dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyK_37 // / hṛṣṭaś caiva sahasrākṣo $ devarājaḥ śacīpatiḥ & / pragrahīṣyati kumāraṃ % taṃ dvātriṃśalakṣṇānvitam \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286147 (0.055):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyK_37 // / hṛṣṭaś caiva sahasrākṣo devarājaḥ śacīpatiḥ / / pragrahīṣyati kumāraṃ taṃ dvātriṃśalakṣṇānvitam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235459 (0.056):
śubhaiś ca tūryanirghoṣaiḥ % prasannamanaso narāḥ // MvyG_90 // / taṃ ca śakraḥ sahasrākṣo $ devarājaḥ śacīpatiḥ & / prahṛṣṭaḥ prāñjalirbhūtvā % maitreyaṃ stoṣyate jinam // MvyG_91 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284342 (0.056):
śubhaiś ca tūryanirghoṣaiḥ prasannamanaso narāḥ // MvyG_90 // / taṃ ca śakraḥ sahasrākṣo devarājaḥ śacīpatiḥ / / prahṛṣṭaḥ prāñjalirbhūtvā maitreyaṃ stoṣyate jinam // MvyG_91 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235922 (0.057):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ % dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyC_40 // / hṛṣṭaś caiva sahasrākṣo $ devarājo śacīpatiḥ & / grahīṣyati taṃ kumāraṃ % dvātriṃśadvaralakṣaṇam \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284804 (0.057):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyC_40 // / hṛṣṭaś caiva sahasrākṣo devarājo śacīpatiḥ / / grahīṣyati taṃ kumāraṃ dvātriṃśadvaralakṣaṇam /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285402 (0.063):
śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti devaputrā maharddhikāḥ // MvyC_87 // / sa ca śakraḥ sahasrākṣo devarājo mahādyutiḥ /
padāni jātamātraśca saptāsau prakamiṣyati / / pade pade nidhānañca padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati // Mvyā_35 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235885 (0.007):
pade pade nidhanaṃ ca % padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati // MvyC_37 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284767 (0.007):
pade pade nidhanaṃ ca padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati // MvyC_37 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235874 (0.039):
muñca muñca sahasrākṣa % jātamātro vadiṣyati // MvyC_36 // / padāni jātamātras tu $ saptāsau prakramiṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284756 (0.039):
muñca muñca sahasrākṣa jātamātro vadiṣyati // MvyC_36 // / padāni jātamātras tu saptāsau prakramiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19304457 (0.045):
padmaṃ caiva yathāmbhuvā MvyK_34d / padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati MvyG_35d
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237229 (0.053):
pade pade nidhānaṃ ca $ padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286110 (0.053):
pade pade nidhānaṃ ca padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234718 (0.055):
padāni jātamātraś ca $ saptāsau prakramiṣyati & / pade pade nidhanaṃ ca % padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati // MvyG_35 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283599 (0.055):
padāni jātamātraś ca saptāsau prakramiṣyati / / pade pade nidhanaṃ ca padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati // MvyG_35 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16457119 (0.062):
sajjamānaṃ pade pade HV_99.33b / sajjamānā mahāsurāḥ HV_App.I,42B.245b
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552879 (0.064):
100.025. ekapade 'ntardhāsyanti/ / 100.025. yāvadekapade 'ntarhitā/
diśaścatasraścodvīkṣya vācaṃ pravyāhariṣyati / / iyaṃ me paścimā jāti nāsti bhūyaḥ punarbhavaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234731 (0.0):
pade pade nidhanaṃ ca % padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati // MvyG_35 // / diśaś catasraś codvīkṣya $ vācaṃ pravyāhariṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235893 (0.0):
pade pade nidhanaṃ ca % padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati // MvyC_37 // / diśaś catasraś codvīkṣya $ vācaṃ pravyāhariṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283614 (0.0):
pade pade nidhanaṃ ca padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati // MvyG_35 // / diśaś catasraś codvīkṣya vācaṃ pravyāhariṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284775 (0.0):
pade pade nidhanaṃ ca padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati // MvyC_37 // / diśaś catasraś codvīkṣya vācaṃ pravyāhariṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286118 (0.0):
pade pade nidhānaṃ ca padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati / / diśaś catasro udvīkṣya vācaṃ pravyāhariṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237231 (0.021):
pade pade nidhānaṃ ca $ padmaṃ padmaṃ bhaviṣyati & / diśaś catasro udvīkṣya % vācaṃ pravyāhariṣyati \
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28744334 (0.061):
iyam me paścimā jātir mmama nāsti punarbhavaḥ |
na punarabhā gamiṣyāmi nirvāsyāmi nirāsravaḥ // Mvyā_36 //
saṃsārārṇavamagnānāṃ sattvānāṃ duḥkhabhāgināṃ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234747 (0.0):
saṃsārārṇavamagnānāṃ $ sattvānāṃ duḥkhabhāginām &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283628 (0.0):
na punar abhyāgamiṣyāmi nirvāsyāmi nirāsravaḥ // MvyG_36 // / saṃsārārṇavamagnānāṃ sattvānāṃ duḥkhabhāginām /
tṛṣṇābandhanabaddhānāṃ kariṣyāmi vimocanam // Mvyā_37 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234750 (0.0):
saṃsārārṇavamagnānāṃ $ sattvānāṃ duḥkhabhāginām & / tṛṣṇābandhanabaddhānāṃ % kariṣyāmi vimocanam // MvyG_37 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283631 (0.0):
saṃsārārṇavamagnānāṃ sattvānāṃ duḥkhabhāginām / / tṛṣṇābandhanabaddhānāṃ kariṣyāmi vimocanam // MvyG_37 //
śvetaṃ cāsya surāśchatraṃ dhārayiṣyanti mūrdhani / / śītoṣṇavāridhārābhyāṃ nāgendrau snāpayiṣyataḥ // Mvyā_38 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234764 (0.0):
tṛṣṇābandhanabaddhānāṃ % kariṣyāmi vimocanam // MvyG_37 // / śvetaṃ cāsya surāś chattraṃ $ dhārayiṣyanti mūrdhani &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283645 (0.0):
tṛṣṇābandhanabaddhānāṃ kariṣyāmi vimocanam // MvyG_37 // / śvetaṃ cāsya surāś chattraṃ dhārayiṣyanti mūrdhani /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235917 (0.025):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ % dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyC_40 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284799 (0.025):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyC_40 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237261 (0.026):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ % dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyK_37 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286142 (0.026):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyK_37 //
pratigṛhya ca taṃ dhātrī dvātriṃśadvaralakṣaṇam / / śriyā jvalantaṃ maitreyaṃ mātre samupaneṣyati // Mvyā_39 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234776 (0.0):
śītoṣṇavāridhārābhyāṃ % nāgendrau snāpayiṣyataḥ // MvyG_38 // / pratigṛhya ca taṃ dhātrī $ dvātriṃśadvaralakṣaṇam &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235862 (0.0):
grahīṣyati kumāraṃ taṃ % jāyamānaṃ narottamam // MvyC_35 // / śriyā jvalantaṃ maitreyaṃ $ dvātriṃśadvaralakṣaṇam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283657 (0.0):
śītoṣṇavāridhārābhyāṃ nāgendrau snāpayiṣyataḥ // MvyG_38 // / pratigṛhya ca taṃ dhātrī dvātriṃśadvaralakṣaṇam /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284744 (0.0):
grahīṣyati kumāraṃ taṃ jāyamānaṃ narottamam // MvyC_35 // / śriyā jvalantaṃ maitreyaṃ dvātriṃśadvaralakṣaṇam /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284812 (0.0):
grahīṣyati taṃ kumāraṃ dvātriṃśadvaralakṣaṇam / / śriyā jvalantaṃ maitreyaṃ mātur haste pradāsyati // MvyC_41 //
manoramāṃ ca śivikāṃ nānāratnavibhūṣitāṃ / / ārūḍhāṃ putrasahitāṃ vahiṣyanti ca devatā // Mvyā_40 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237290 (0.007):
manoramāṃ ca śivikāṃ $ nānāratnavibhuṣitām & / ārūḍhāṃ putrasahitāṃ % vahiṣyanti ca devatāḥ // MvyK_39 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286171 (0.007):
śriyā jvalantaṃ maitreyaṃ mātur haste pradāsyati // MvyK_38 // / manoramāṃ ca śivikāṃ nānāratnavibhuṣitām /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234788 (0.013):
śriyā jvalantaṃ maitreyaṃ % mātre samupaneṣyati // MvyG_39 // / manoramāṃ ca śivikāṃ $ nānāratnavibhuṣitām &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283669 (0.013):
śriyā jvalantaṃ maitreyaṃ mātre samupaneṣyati // MvyG_39 // / manoramāṃ ca śivikāṃ nānāratnavibhuṣitām /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284822 (0.022):
śriyā jvalantaṃ maitreyaṃ mātur haste pradāsyati // MvyC_41 // / manoramāṃ ca śivikāṃ nānāratnavibhuṣitām /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235940 (0.026):
manoramāṃ ca śivikāṃ $ nānāratnavibhuṣitām & / ārūḍhā putrasahitā % vahiṣyate ca devavat // MvyC_42 //
tatastūrya sahasreṣu vādyamāneṣu tatpuraṃ / / praviṣṭamātre maitreye puṣpavarṣaṃ patiṣyati // Mvyā_41 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234801 (0.0):
ārūḍhāṃ putrasahitāṃ % vahiṣyanti ca devatā // MvyG_40 // / tatas tūryasahasreṣu $ vādyamāneṣu tatpuram &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235958 (0.0):
ārūḍhā putrasahitā % vahiṣyate ca devavat // MvyC_42 // / tatas tūryasahasreṣu $ vādyamāneṣu tatpuram &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237301 (0.0):
ārūḍhāṃ putrasahitāṃ % vahiṣyanti ca devatāḥ // MvyK_39 // / tatas tūryasahasreṣu $ vādyamāneṣu tatpuram &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283682 (0.0):
ārūḍhāṃ putrasahitāṃ vahiṣyanti ca devatā // MvyG_40 // / tatas tūryasahasreṣu vādyamāneṣu tatpuram /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284840 (0.0):
ārūḍhā putrasahitā vahiṣyate ca devavat // MvyC_42 // / tatas tūryasahasreṣu vādyamāneṣu tatpuram /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286182 (0.0):
ārūḍhāṃ putrasahitāṃ vahiṣyanti ca devatāḥ // MvyK_39 // / tatas tūryasahasreṣu vādyamāneṣu tatpuram /
dṛṣṭaivaṃ putraṃ subrahmā dvātriṃśadvaralakṣaṇam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234811 (0.0):
dṛṣṭvaivaṃ putraṃ subrahmā $ dvātriṃśadvaralakṣaṇam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283692 (0.0):
dṛṣṭvaivaṃ putraṃ subrahmā dvātriṃśadvaralakṣaṇam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235974 (0.035):
sarvās tā janayiṣyanti % putrān kṣemeṇa svastinā // MvyC_44 // / dṛṣṭvā ca putraṃ subrahmā $ dvātriṃśadvaralakṣaṇam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284856 (0.035):
sarvās tā janayiṣyanti putrān kṣemeṇa svastinā // MvyC_44 // / dṛṣṭvā ca putraṃ subrahmā dvātriṃśadvaralakṣaṇam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237317 (0.041):
sarvās tā janayiṣyanti % putrān kṣemeṇa svastinā // MvyK_41 // / dṛṣṭvaivaṃ putraṃ subrahmā $ dvātriṃśadvaralakṣaṇam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286198 (0.041):
sarvās tā janayiṣyanti putrān kṣemeṇa svastinā // MvyK_41 // / dṛṣṭvaivaṃ putraṃ subrahmā dvātriṃśadvaralakṣaṇam /
pratyavīkṣātha mantreṣu tadā prīto bhaviṣyati // Mvyā_42 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234815 (0.0):
dṛṣṭvaivaṃ putraṃ subrahmā $ dvātriṃśadvaralakṣaṇam & / pratyavīkṣātha mantreṣu % tadā prīto bhaviṣyati // MvyG_42 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283696 (0.0):
dṛṣṭvaivaṃ putraṃ subrahmā dvātriṃśadvaralakṣaṇam / / pratyavīkṣātha mantreṣu tadā prīto bhaviṣyati // MvyG_42 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235982 (0.012):
pratyavekṣya ca mantreṣu % tataḥ prīto bhaviṣyati // MvyC_45 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284864 (0.012):
pratyavekṣya ca mantreṣu tataḥ prīto bhaviṣyati // MvyC_45 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237325 (0.013):
pratyavekṣya sumantreṇa % tataḥ prīto bhaviṣyati // MvyK_42 // / gatidvayaṃ kumārasya $ yathā mantreṣu dṛśyate &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286206 (0.013):
pratyavekṣya sumantreṇa tataḥ prīto bhaviṣyati // MvyK_42 // / gatidvayaṃ kumārasya yathā mantreṣu dṛśyate /
gatidvayaṃ kumārasya yathā mantreṣu dṛśyate / / narādhipaścakravarttī buddho vā dvipadottamaḥ // Mvyā_43 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234826 (0.0):
pratyavīkṣātha mantreṣu % tadā prīto bhaviṣyati // MvyG_42 // / gatidvayaṃ kumārasya $ yathā mantreṣu dṛśyate &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235992 (0.0):
pratyavekṣya ca mantreṣu % tataḥ prīto bhaviṣyati // MvyC_45 // / gatidvayaṃ kumārasya $ yathā mantreṣu dṛśyate &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237335 (0.0):
pratyavekṣya sumantreṇa % tataḥ prīto bhaviṣyati // MvyK_42 // / gatidvayaṃ kumārasya $ yathā mantreṣu dṛśyate &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283707 (0.0):
pratyavīkṣātha mantreṣu tadā prīto bhaviṣyati // MvyG_42 // / gatidvayaṃ kumārasya yathā mantreṣu dṛśyate /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284874 (0.0):
pratyavekṣya ca mantreṣu tataḥ prīto bhaviṣyati // MvyC_45 // / gatidvayaṃ kumārasya yathā mantreṣu dṛśyate /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286216 (0.0):
pratyavekṣya sumantreṇa tataḥ prīto bhaviṣyati // MvyK_42 // / gatidvayaṃ kumārasya yathā mantreṣu dṛśyate /
sa ca yauvanasaṃprāpto maitreyaḥ puruṣottamaḥ / / cintayiṣyati dharmātmā duḥkhitā khalviyaṃ prajāḥ // Mvyā_44 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237347 (0.0):
sa ca yauvanasaṃprāpto $ maitreyo hy agrapudgalaḥ & / cintayiṣyati dharmātmā % duḥkhitā khalv iyaṃ prajā // MvyK_44 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286228 (0.0):
sa ca yauvanasaṃprāpto maitreyo hy agrapudgalaḥ / / cintayiṣyati dharmātmā duḥkhitā khalv iyaṃ prajā // MvyK_44 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234838 (5.960):
narādhipaś cakravartī % buddho vā dvīpadottamaḥ // MvyG_43 // / sa ca yauvanasaṃprāpto $ maitreyāḥ puruṣottamaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283719 (5.960):
narādhipaś cakravartī buddho vā dvīpadottamaḥ // MvyG_43 // / sa ca yauvanasaṃprāpto maitreyāḥ puruṣottamaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235995 (0.009):
narādhipaś cakravartī % buddho vā dvīpadottamaḥ // MvyC_46 // / sa ca yauvanasaṃprāpto $ maitreyo hy agrapudgalaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284877 (0.009):
narādhipaś cakravartī buddho vā dvīpadottamaḥ // MvyC_46 // / sa ca yauvanasaṃprāpto maitreyo hy agrapudgalaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237337 (0.009):
narādhipaś cakravartī % buddho vā dvīpadottamaḥ // MvyK_43 // / sa ca yauvanasaṃprāpto $ maitreyo hy agrapudgalaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286218 (0.009):
narādhipaś cakravartī buddho vā dvīpadottamaḥ // MvyK_43 // / sa ca yauvanasaṃprāpto maitreyo hy agrapudgalaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236004 (0.049):
cintayiṣyati dharmātmā % duḥkhitāh khalv imāḥ prajāḥ // MvyC_47 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284886 (0.049):
cintayiṣyati dharmātmā duḥkhitāh khalv imāḥ prajāḥ // MvyC_47 //
brahmakharo mahāghoṣo hemavarṇo mahādyutiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234852 (0.0):
brahmasvaro mahāghoṣo $ hemavarṇo mahādyutiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236013 (0.0):
brahmasvaro mahāghoṣo $ hemavarṇo mahādyutiḥ & / viśālavakṣāḥ pīnāṅgaḥ % padmapattranibhekṣaṇaḥ // MvyC_48 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283733 (0.0):
brahmasvaro mahāghoṣo hemavarṇo mahādyutiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284895 (0.0):
brahmasvaro mahāghoṣo hemavarṇo mahādyutiḥ / / viśālavakṣāḥ pīnāṅgaḥ padmapattranibhekṣaṇaḥ // MvyC_48 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237356 (0.047):
brahmasvaro mahāvego $ hemavarṇo mahādyutiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286237 (0.047):
brahmasvaro mahāvego hemavarṇo mahādyutiḥ /
viśālavakṣaḥ pīnāṃsaḥ padmapatranibhekṣaṇaḥ // Mvyā_45 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234858 (0.026):
brahmasvaro mahāghoṣo $ hemavarṇo mahādyutiḥ & / viśālavakṣāḥ pīnāṅsaḥ % padmapattranibhekṣaṇaḥ // MvyG_45 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236021 (0.026):
brahmasvaro mahāghoṣo $ hemavarṇo mahādyutiḥ & / viśālavakṣāḥ pīnāṅgaḥ % padmapattranibhekṣaṇaḥ // MvyC_48 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283739 (0.026):
brahmasvaro mahāghoṣo hemavarṇo mahādyutiḥ / / viśālavakṣāḥ pīnāṅsaḥ padmapattranibhekṣaṇaḥ // MvyG_45 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284903 (0.026):
brahmasvaro mahāghoṣo hemavarṇo mahādyutiḥ / / viśālavakṣāḥ pīnāṅgaḥ padmapattranibhekṣaṇaḥ // MvyC_48 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19817888 (0.053):
03,061.032f*0262_01 siṃhaskandho mahābāhuḥ padmapatranibhekṣaṇaḥ
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19304446 (0.053):
padmapattranibhekṣaṇaḥ MvyC_48d / padmapattranibhedekṣaṇaḥ MvyK_45d
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237357 (0.055):
brahmasvaro mahāvego $ hemavarṇo mahādyutiḥ & / viśālacakṣuḥ pīnāṅgaḥ % padmapattranibhedekṣaṇaḥ // MvyK_45 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286238 (0.055):
brahmasvaro mahāvego hemavarṇo mahādyutiḥ / / viśālacakṣuḥ pīnāṅgaḥ padmapattranibhedekṣaṇaḥ // MvyK_45 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19591659 (0.057):
01,009.003b*0231_02 yadi pīnāyataśroṇī padmapatranibhekṣaṇā
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16318758 (0.060):
padmapatranibhekṣaṇam *HV_65.100*757:4b / padmapatranibhekṣaṇaḥ HV_App.I,42B.334b
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19304436 (0.061):
pade pade nidhānaṃ ca MvyK_35a / padmapattranibhekṣaṇaḥ MvyG_45d
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 680941 (0.062):
snigdhavaidūryasaṃkāśaḥ $ padmapatranibhekṣaṇaḥ // HV_App.I,42B.334 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25086862 (0.062):
padmanetrāya vai namaḥ HV_App.I,37.71b / padmapatranibhekṣaṇaḥ HV_App.I,42B.334b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22166488 (0.062):
snigdhavaidūryasaṃkāśaḥ padmapatranibhekṣaṇaḥ // HV_App.I,42B.334 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26665339 (0.064):
1.001.011a samaḥ samavibhaktāṅgaḥ snigdhavarṇaḥ pratāpavān / 1.001.011c pīnavakṣā viśālākṣo lakṣmīvāñ śubhalakṣaṇaḥ
hastaḥ pañcāśaducchrāya tasya kāyo bhaviṣyati / / visṛtaśca tato 'rddheṇa śubhavarṇasamucchrayaḥ // Mvyā_46 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283749 (0.0):
viśālavakṣāḥ pīnāṅsaḥ padmapattranibhekṣaṇaḥ // MvyG_45 // / hastaḥ pañcāśad ucchrāya tasya kāyo bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234867 (0.010):
viśālavakṣāḥ pīnāṅsaḥ % padmapattranibhekṣaṇaḥ // MvyG_45 // / hastaḥ pañcāśad ucchrāya $ tasya kāyo bhaviṣyati &
aśītibhiścaturbhiśca sahasraiḥ saṃpuraskṛtaḥ / / mānavānāṃ sa maitreyo mantrānadhyāpayiṣyati // Mvyā_47 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237389 (0.013):
vistāraṃ viṃśatir hastā % tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyK_46 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286270 (0.013):
vistāraṃ viṃśatir hastā tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyK_46 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045252 (0.028):
vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // Mvyā_52 // / aśītibhiḥ sahasraissa caturbhiśca puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237554 (0.032):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_60 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286435 (0.032):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_60 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234882 (0.033):
visṛtaś ca tato 'rddhena % śubhavarṇasamucchrayaḥ // MvyG_46 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ saṃpuraskṛtaḥ & / māṇavānāṃ sa maitreyo % mantrān adhyāpayiṣyati // MvyG_47 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283763 (0.033):
visṛtaś ca tato 'rddhena śubhavarṇasamucchrayaḥ // MvyG_46 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ saṃpuraskṛtaḥ / / māṇavānāṃ sa maitreyo mantrān adhyāpayiṣyati // MvyG_47 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236040 (0.033):
vistāraṃ viṃśahastāni % tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyC_49 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236116 (0.033):
vimocayeyaṃ janatāṃ % vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyC_55 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236216 (0.033):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_63 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284922 (0.033):
vistāraṃ viṃśahastāni tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyC_49 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284998 (0.033):
vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyC_55 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285097 (0.033):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_63 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237455 (0.042):
vimocayeyaṃ janatāṃ % vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyK_52 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ saṃpuraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286336 (0.042):
vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyK_52 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ saṃpuraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283842 (0.055):
vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyG_52 // / aśītibhiḥ sahasraiḥ sa caturbhiś ca puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045353 (0.060):
datvā dānamasaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ niṣkramiṣyati // Mvyā_61 // / aśītibhiścaturbhiśca sahasraiḥ parivāritaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19302579 (0.060):
aśītibhiś caturbhiś ca MvyK_64c / aśītibhiḥ sahasraiḥ sa MvyG_53a
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234961 (0.064):
vimocayeyaṃ janatāṃ % vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyG_52 // / aśītibhiḥ sahasraiḥ sa $ caturbhiś ca puraskṛtaḥ & / niṣkramiṣyati maitreyaḥ % pravrajyām agrapudgalaḥ // MvyG_53 //
atha śaṃkho narapatiḥ yūpamucchrāpayiṣyati / / tiryañca ṣoḍaśavyāmaṃ ūrddhva vyāmasahasrakam // Mvyā_48 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234895 (0.021):
māṇavānāṃ sa maitreyo % mantrān adhyāpayiṣyati // MvyG_47 // / atha śaṅkho narapatiḥ $ yūpam ucchrāpayiṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283776 (0.021):
māṇavānāṃ sa maitreyo mantrān adhyāpayiṣyati // MvyG_47 // / atha śaṅkho narapatiḥ yūpam ucchrāpayiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236058 (0.049):
ṣoḍaśavyāmavistāram % ūrdhvaṃ vyāmasahasrakam // MvyC_51 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284940 (0.049):
ṣoḍaśavyāmavistāram ūrdhvaṃ vyāmasahasrakam // MvyC_51 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237402 (0.051):
ṣoḍaśavyāmavistāram % ūrdhvavyāmasahasrakam // MvyK_48 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286283 (0.051):
ṣoḍaśavyāmavistāram ūrdhvavyāmasahasrakam // MvyK_48 //
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19302862 (0.051):
ūrdhvavyāmasahasrakam MvyK_48d / ūrdhvaṃ vyāmasahasrakam MvyG_48d
sa taṃ yūpaṃ narapatirnānāratnavibhūṣitaṃ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234906 (0.0):
tiryañ ca ṣoḍaśavyāmam % ūrdhvaṃ vyāmasahasrakam // MvyG_48 // / sa taṃ yūpaṃ narapatir $ nānāratnavibhūṣitam &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236065 (0.0):
ṣoḍaśavyāmavistāram % ūrdhvaṃ vyāmasahasrakam // MvyC_51 // / sa taṃ yūpaṃ narapatir $ nānāratnavibhūṣitam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283787 (0.0):
tiryañ ca ṣoḍaśavyāmam ūrdhvaṃ vyāmasahasrakam // MvyG_48 // / sa taṃ yūpaṃ narapatir nānāratnavibhūṣitam /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284947 (0.0):
ṣoḍaśavyāmavistāram ūrdhvaṃ vyāmasahasrakam // MvyC_51 // / sa taṃ yūpaṃ narapatir nānāratnavibhūṣitam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237407 (0.008):
ṣoḍaśavyāmavistāram % ūrdhvavyāmasahasrakam // MvyK_48 // / sa taṃ yūpaṃ narapatir $ nānāratnavibhūṣitam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286288 (0.008):
ṣoḍaśavyāmavistāram ūrdhvavyāmasahasrakam // MvyK_48 // / sa taṃ yūpaṃ narapatir nānāratnavibhūṣitam /
pradāsyati dvijātibhyo yajñaṃ kṛtvā puraḥsaraṃ // Mvyā_49 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234908 (0.0):
sa taṃ yūpaṃ narapatir $ nānāratnavibhūṣitam & / pradāsyati dvijātibhyo % yajñaṃ kṛtvā puraḥsaram \
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236067 (0.0):
sa taṃ yūpaṃ narapatir $ nānāratnavibhūṣitam & / pradāsyati dvijātibhyo % yajñaṃ kṛtvā purassaram \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283790 (0.0):
sa taṃ yūpaṃ narapatir nānāratnavibhūṣitam / / pradāsyati dvijātibhyo yajñaṃ kṛtvā puraḥsaram /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284949 (0.0):
sa taṃ yūpaṃ narapatir nānāratnavibhūṣitam / / pradāsyati dvijātibhyo yajñaṃ kṛtvā purassaram /
tañca ratnamayaṃ yūpaṃ dattamātraṃ manoramaṃ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234924 (1.788):
taṃ ca ratnamayaṃ yūpaṃ $ dattamātraṃ manoramam &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237420 (1.788):
saptaratnasamākīrṇaṃ % brāhmaṇebhyaḥ pradāsyati // MvyK_49 // / tac ca ratnamayaṃ yūpaṃ $ dattamātraṃ manoramam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283805 (1.788):
taṃ ca ratnamayaṃ yūpaṃ dattamātraṃ manoramam /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286301 (1.788):
saptaratnasamākīrṇaṃ brāhmaṇebhyaḥ pradāsyati // MvyK_49 // / tac ca ratnamayaṃ yūpaṃ dattamātraṃ manoramam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236082 (0.052):
taṃ ca ratnamayaṃ yūpaṃ $ dattamātraṃ manoramam & / brāhmaṇānāṃ sahasrāṇi % vikariṣyanti tatkṣaṇāt // MvyC_53 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284964 (0.052):
saptaratnamayaṃ yūpaṃ brāhmaṇebhyaḥ pradāsyati // MvyC_52 // / taṃ ca ratnamayaṃ yūpaṃ dattamātraṃ manoramam /
brāhmaṇāṇāṃ sahasrāṇi vikiriṣyanti tatkṣaṇāt // Mvyā_50 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234927 (0.056):
taṃ ca ratnamayaṃ yūpaṃ $ dattamātraṃ manoramam & / brāhmaṇānāṃ sahasrāṇi % vikiriṣyanti tatkṣaṇāt // MvyG_50 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283808 (0.056):
taṃ ca ratnamayaṃ yūpaṃ dattamātraṃ manoramam / / brāhmaṇānāṃ sahasrāṇi vikiriṣyanti tatkṣaṇāt // MvyG_50 //
yūpasyatasya maitreyo dṛṣṭvā caitāmanityatāṃ / / kṛtasraṃ vicintya saṃsāraṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // Mvyā_51 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237438 (0.006):
tasya yūpasya maitreyo $ dṛṣṭvā cainām anityatām & / kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_51 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286319 (0.006):
tasya yūpasya maitreyo dṛṣṭvā cainām anityatām / / kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_51 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236099 (0.034):
tasya yūpasya maitreyo $ dṛṣṭvā cainām anityatām & / kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_54 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284981 (0.034):
tasya yūpasya maitreyo dṛṣṭvā cainām anityatām / / kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_54 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234939 (0.051):
yūpasya tasya maitreyo $ dṛṣṭvā caitām anityatām & / kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyG_51 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283820 (0.051):
yūpasya tasya maitreyo dṛṣṭvā caitām anityatām / / kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyG_51 //
yatvahaṃ pravrajitveha spṛśeyamamṛtaṃ padaṃ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234951 (0.0):
kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyG_51 // / yatv ahaṃ pravrajitveha $ spṛśeyam amṛtaṃ padam &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236106 (0.0):
kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_54 // / yatrāhaṃ pravrajitveha $ spṛśeyam amṛtaṃ padam &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237445 (0.0):
kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_51 // / yatv ahaṃ pravrajitveha $ spṛśeyam amṛtaṃ padam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283832 (0.0):
kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyG_51 // / yatv ahaṃ pravrajitveha spṛśeyam amṛtaṃ padam /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284988 (0.0):
kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_54 // / yatrāhaṃ pravrajitveha spṛśeyam amṛtaṃ padam /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286326 (0.0):
kṛtsnaṃ vicintya saṃsāraṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_51 // / yatv ahaṃ pravrajitveha spṛśeyam amṛtaṃ padam /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19305523 (0.034):
yajñaṃ kṛtvā puraḥsaram MvyG_49d / yatrāhaṃ pravrajitveha MvyC_55a / yatv ahaṃ pravrajitveha MvyG_52a
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19305530 (0.061):
yatv ahaṃ pravrajitveha MvyG_52a / yatv ahaṃ pravrajitveha MvyK_52a
vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // Mvyā_52 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234955 (0.0):
yatv ahaṃ pravrajitveha $ spṛśeyam amṛtaṃ padam & / vimocayeyaṃ janatāṃ % vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyG_52 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236113 (0.0):
yatrāhaṃ pravrajitveha $ spṛśeyam amṛtaṃ padam & / vimocayeyaṃ janatāṃ % vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyC_55 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237452 (0.0):
yatv ahaṃ pravrajitveha $ spṛśeyam amṛtaṃ padam & / vimocayeyaṃ janatāṃ % vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyK_52 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283836 (0.0):
yatv ahaṃ pravrajitveha spṛśeyam amṛtaṃ padam / / vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyG_52 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284995 (0.0):
yatrāhaṃ pravrajitveha spṛśeyam amṛtaṃ padam / / vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyC_55 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286333 (0.0):
yatv ahaṃ pravrajitveha spṛśeyam amṛtaṃ padam / / vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyK_52 //
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19305840 (0.044):
vyādhimṛtyujarābhayāt MvyG_52d / vyādhimṛtyujarābhayāt MvyC_55d
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19305827 (0.046):
vyākariṣyāmy ahaṃ tava MvyK_4b / vyādhimṛtyujarābhayāt MvyG_52d
aśītibhiḥ sahasraissa caturbhiśca puraskṛtaḥ / / niṣkramiṣyati maitreyaḥ pravrajyāmagrapugdalaḥ // Mvyā_53 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234966 (0.0):
vimocayeyaṃ janatāṃ % vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyG_52 // / aśītibhiḥ sahasraiḥ sa $ caturbhiś ca puraskṛtaḥ & / niṣkramiṣyati maitreyaḥ % pravrajyām agrapudgalaḥ // MvyG_53 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236123 (0.0):
vimocayeyaṃ janatāṃ % vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyC_55 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283848 (0.0):
vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyG_52 // / aśītibhiḥ sahasraiḥ sa caturbhiś ca puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285005 (0.0):
vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyC_55 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236040 (0.007):
vistāraṃ viṃśahastāni % tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyC_49 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236216 (0.007):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_63 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284922 (0.007):
vistāraṃ viṃśahastāni tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyC_49 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285097 (0.007):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_63 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237381 (0.007):
vistāraṃ viṃśatir hastā % tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyK_46 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237554 (0.007):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_60 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286263 (0.007):
vistāraṃ viṃśatir hastā tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyK_46 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286435 (0.007):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_60 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237455 (0.027):
vimocayeyaṃ janatāṃ % vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyK_52 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ saṃpuraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286336 (0.027):
vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyK_52 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ saṃpuraskṛtaḥ /
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045180 (0.028):
visṛtaśca tato 'rddheṇa śubhavarṇasamucchrayaḥ // Mvyā_46 // / aśītibhiścaturbhiśca sahasraiḥ saṃpuraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19302579 (0.037):
aśītibhiś caturbhiś ca MvyK_64c / aśītibhiḥ sahasraiḥ sa MvyG_53a
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045352 (0.039):
datvā dānamasaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ niṣkramiṣyati // Mvyā_61 // / aśītibhiścaturbhiśca sahasraiḥ parivāritaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234880 (0.051):
aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ saṃpuraskṛtaḥ & / māṇavānāṃ sa maitreyo % mantrān adhyāpayiṣyati // MvyG_47 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283761 (0.051):
aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ saṃpuraskṛtaḥ / / māṇavānāṃ sa maitreyo mantrān adhyāpayiṣyati // MvyG_47 //
nāgavṛkṣastadā tasya bodhivṛkṣo bhaviṣyati / / pañcāśadyojanānyasya śākhā ūrddhaṃ samucchritāḥ // Mvyā_54 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234976 (0.0):
niṣkramiṣyati maitreyaḥ % pravrajyām agrapudgalaḥ // MvyG_53 // / nāgavṛkṣas tadā tasya $ bodhivṛkṣo bhaviṣyati & / pañcāśadyojanāny asya % śākhā ūrdhvaṃ samucchritāḥ // MvyG_54 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283858 (0.0):
niṣkramiṣyati maitreyaḥ pravrajyām agrapudgalaḥ // MvyG_53 // / nāgavṛkṣas tadā tasya bodhivṛkṣo bhaviṣyati / / pañcāśadyojanāny asya śākhā ūrdhvaṃ samucchritāḥ // MvyG_54 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236129 (0.007):
niṣkramiṣyati maitreyaḥ % pravrajyām agrapudgalaḥ // MvyC_56 // / nāgavṛkṣas tadā tasya $ bodhivṛkṣo bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285011 (0.007):
niṣkramiṣyati maitreyaḥ pravrajyām agrapudgalaḥ // MvyC_56 // / nāgavṛkṣas tadā tasya bodhivṛkṣo bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237468 (0.007):
niḥkramiṣyati maitreyaḥ % pravrajyārtham agrapudgalaḥ // MvyK_53 // / nāgavṛkṣas tadā tasya $ bodhivṛkṣo bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286349 (0.007):
niḥkramiṣyati maitreyaḥ pravrajyārtham agrapudgalaḥ // MvyK_53 // / nāgavṛkṣas tadā tasya bodhivṛkṣo bhaviṣyati /
niṣadya tasya cādhastānmaitreyaḥ puruṣottamaḥ / / anuttarāṃ śivāṃ bodhiṃ samavāpsyati nāyakaḥ // Mvyā_55 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234988 (0.0):
pañcāśadyojanāny asya % śākhā ūrdhvaṃ samucchritāḥ // MvyG_54 // / niṣadya tasya cādhastān $ maitreyo puruṣottamaḥ & / anuttarāṃ śivāṃ bodhiṃ % samavāpsyati nāyakaḥ // MvyG_55 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283870 (0.0):
pañcāśadyojanāny asya śākhā ūrdhvaṃ samucchritāḥ // MvyG_54 // / niṣadya tasya cādhastān maitreyo puruṣottamaḥ / / anuttarāṃ śivāṃ bodhiṃ samavāpsyati nāyakaḥ // MvyG_55 //
yasyāmeva ca rātrau sa pravrajyāṃ niṣkramiṣyati / / tasyāṃ eva ca rātrau hi parāṃ bodhimavāpsyati // Mvyā_56 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234998 (0.0):
anuttarāṃ śivāṃ bodhiṃ % samavāpsyati nāyakaḥ // MvyG_55 // / yasyām eva ca rātrau sa $ pravrajyāṃ niṣkramiṣyati & / tasyām eva ca rātrau hi % parāṃ bodhim avāpsyati // MvyG_56 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283881 (0.0):
anuttarāṃ śivāṃ bodhiṃ samavāpsyati nāyakaḥ // MvyG_55 // / yasyām eva ca rātrau sa pravrajyāṃ niṣkramiṣyati /
aṣṭāṅgopetayā vācā tataḥ sa puruṣottamaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235008 (0.0):
tasyām eva ca rātrau hi % parāṃ bodhim avāpsyati // MvyG_56 // / aṣṭāṅgopetayā vācā $ tataḥ sa puruṣottamaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237497 (0.0):
anuttarāṃ ca saṃbodhiṃ % prāpsyate nātra saṃśayaḥ // MvyK_55 // / aṣṭāṅgopetayā vācā $ tataḥ sa puruṣottamaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283891 (0.0):
tasyām eva ca rātrau hi parāṃ bodhim avāpsyati // MvyG_56 // / aṣṭāṅgopetayā vācā tataḥ sa puruṣottamaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286378 (0.0):
anuttarāṃ ca saṃbodhiṃ prāpsyate nātra saṃśayaḥ // MvyK_55 // / aṣṭāṅgopetayā vācā tataḥ sa puruṣottamaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236155 (0.011):
anuttarāṃ ca saṃbodhiṃ % prāpsyati nātra saṃśayaḥ // MvyC_58 // / aṣṭāṅgopetayā vācā $ tataḥ sa munisattamaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285036 (0.011):
anuttarāṃ ca saṃbodhiṃ prāpsyati nātra saṃśayaḥ // MvyC_58 // / aṣṭāṅgopetayā vācā tataḥ sa munisattamaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19302611 (0.038):
aṣṭāṅgopetayā vācā MvyG_57a / aṣṭāṅgopetayā vācā MvyC_59a / aṣṭāṅgopetayā vācā MvyK_56a
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19302601 (0.049):
aṣṭāṅgaṃ susamāhitaḥ MvyK_73d / aṣṭāṅgopetayā vācā MvyG_57a
deśayiṣyati saddharmaṃ sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // Mvyā_57 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235012 (0.0):
aṣṭāṅgopetayā vācā $ tataḥ sa puruṣottamaḥ & / deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyG_57 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236163 (0.0):
aṣṭāṅgopetayā vācā $ tataḥ sa munisattamaḥ & / deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyC_59 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237501 (0.0):
aṣṭāṅgopetayā vācā $ tataḥ sa puruṣottamaḥ & / deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyK_56 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283895 (0.0):
aṣṭāṅgopetayā vācā tataḥ sa puruṣottamaḥ / / deśayiṣyati saddharmaṃ sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyG_57 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285044 (0.0):
aṣṭāṅgopetayā vācā tataḥ sa munisattamaḥ / / deśayiṣyati saddharmaṃ sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyC_59 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286382 (0.0):
aṣṭāṅgopetayā vācā tataḥ sa puruṣottamaḥ / / deśayiṣyati saddharmaṃ sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyK_56 //
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19306367 (0.048):
sarvaduḥkhāpahaṃ śivam MvyC_59d / sarvaduḥkhāpahaṃ śivam MvyK_56d
prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati / / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramaṃ // Mvyā_58 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235024 (0.0):
deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyG_57 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā $ satyāni kathayiṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283907 (0.0):
deśayiṣyati saddharmaṃ sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyG_57 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati /
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045547 (0.0):
gaṇiśreṣṭheṇa muninā parītā bhūrimedhasā // Mvyā_76 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237520 (0.006):
āryāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ % kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyK_57 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā $ satyāni kathayiṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286401 (0.006):
āryāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyK_57 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236171 (0.006):
deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyC_59 // / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ $ duḥkhasya samatikramam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285052 (0.006):
deśayiṣyati saddharmaṃ sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyC_59 // / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237507 (0.006):
deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyK_56 // / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ $ duḥkhasya samatikramam &
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19303876 (0.006):
duḥkhasya samatikramam MvyC_60b / duḥkhasya samatikramam MvyK_57b / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ MvyG_58c
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286388 (0.006):
deśayiṣyati saddharmaṃ sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyK_56 // / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235277 (0.022):
gaṇiśreṣṭheṇa muninā % parītā bhūrimedhasā // MvyG_76 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā $ satyāni kathayiṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284160 (0.022):
gaṇiśreṣṭheṇa muninā parītā bhūrimedhasā // MvyG_76 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236182 (0.023):
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ % kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyC_60 // / prasannān janatāṃ dṛṣṭvā $ satyāni kathayiṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285063 (0.023):
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyC_60 // / prasannān janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati /
Dipankarasrijnana (bsa036_u.htm.txt) 14370696 (0.032):
catvāri cāryasatyāni paśyati prajñayā yadā // 7 // / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24030251 (0.032):
catvāri cāryasatyāni paśyati prajñayā yadā // / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19370563 (0.032):
catvāri cāryasatyāni paśyati prajñayā yadā || / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam |
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741705 (0.053):
prakāśayanti ye dharmaṃ sarvaduḥkhavinodanaṃ(nam) | / duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramaṃ (mam) ||
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminaṃ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553141 (0.0):
101.022. duḥkhaṃ duḥkhasamutpannaṃ nirodhaṃ samatikramam/ / 101.023. āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminām//9//
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235035 (0.0):
duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ % duḥkhasya samatikramam // MvyG_58 // / āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ $ kṣemaṃ nirvāṇagāminam &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236176 (0.0):
duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ $ duḥkhasya samatikramam & / āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ % kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyC_60 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237514 (0.0):
duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ $ duḥkhasya samatikramam & / āryāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ % kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyK_57 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283918 (0.0):
duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam // MvyG_58 // / āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285057 (0.0):
duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam / / āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyC_60 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286395 (0.0):
duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam / / āryāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyK_57 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24030256 (0.0):
duḥkhaṃ duḥkhasamutpādaṃ duḥkhasya samatikramam / / āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam //
Dipankarasrijnana (bsa036_u.htm.txt) 14370703 (0.017):
ārya cāṣṭāṅgikaṃ mārga kṣemaṃ nirvāṇagāminam // 8 //
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19302734 (0.044):
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ MvyC_60c / āryāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ MvyK_57c
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19302720 (0.055):
āropitā mokṣamārge MvyK_67e / āryam aṣṭāṅgikaṃ śubham MvyG_74b
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741711 (0.059):
āryāṣṭāṅgikaṃ mārggaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminaṃ(nam) |2|
taṃ cāpi dharmaṃ saṃśrutya pratipatsyanti śāsane // Mvyā_59 // / udyāne puṣpasaṃcchanne sannipāto bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235037 (0.0):
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ $ kṣemaṃ nirvāṇagāminam & / taṃ cāpi dharmaṃ saṃśrutya % pratipatsyanti śāsane // MvyG_59 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235046 (0.0):
taṃ cāpi dharmaṃ saṃśrutya % pratipatsyanti śāsane // MvyG_59 // / udyāne puṣpasaṃcchanne $ sannipāto bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283920 (0.0):
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam / / taṃ cāpi dharmaṃ saṃśrutya pratipatsyanti śāsane // MvyG_59 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283929 (0.0):
taṃ cāpi dharmaṃ saṃśrutya pratipatsyanti śāsane // MvyG_59 // / udyāne puṣpasaṃcchanne sannipāto bhaviṣyati /
pūrṇaṃ ca yojanaśataṃ parṣattasya bhaviṣyati // Mvyā_60 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235048 (1.192):
udyāne puṣpasaṃcchanne $ sannipāto bhaviṣyati & / pūrṇaṃ ca yojanaśataṃ % parṣat tasya bhaviṣyati // MvyG_60 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283931 (1.192):
udyāne puṣpasaṃcchanne sannipāto bhaviṣyati / / pūrṇaṃ ca yojanaśataṃ parṣat tasya bhaviṣyati // MvyG_60 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236197 (0.034):
supuṣpite ca udyāne $ sannipāto bhaviṣyati & / pūrṇaṃ ca yojanaṃ śataṃ % parṣat tasya bhaviṣyati // MvyC_62 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285078 (0.034):
supuṣpite ca udyāne sannipāto bhaviṣyati / / pūrṇaṃ ca yojanaṃ śataṃ parṣat tasya bhaviṣyati // MvyC_62 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237535 (0.051):
supuṣpite ca udyāne $ sannipāto bhaviṣyati & / saṃpūrṇaṃ yojanaśataṃ % parṣat tasya bhaviṣyati // MvyK_59 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286416 (0.051):
supuṣpite ca udyāne sannipāto bhaviṣyati / / saṃpūrṇaṃ yojanaśataṃ parṣat tasya bhaviṣyati // MvyK_59 //
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045413 (0.053):
samantato yojanaśataṃ parṣat tasya bhaviṣyati // Mvyā_67 // / tataḥ kāruṇikaḥ śāstā maitreyaḥ puruṣottamaḥ /
śrutvā narapati rājā śaṅkho nāma mahāyaśāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235059 (1.192):
pūrṇaṃ ca yojanaśataṃ % parṣat tasya bhaviṣyati // MvyG_60 // / śrutvā narapati rājā $ śaṅkho nāma mahāyaśāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283942 (1.192):
pūrṇaṃ ca yojanaśataṃ parṣat tasya bhaviṣyati // MvyG_60 // / śrutvā narapati rājā śaṅkho nāma mahāyaśāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236206 (0.042):
pūrṇaṃ ca yojanaṃ śataṃ % parṣat tasya bhaviṣyati // MvyC_62 // / tataḥ śrutvā narapatiḥ $ śaṅkho rājā mahāyaśāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285087 (0.042):
pūrṇaṃ ca yojanaṃ śataṃ parṣat tasya bhaviṣyati // MvyC_62 // / tataḥ śrutvā narapatiḥ śaṅkho rājā mahāyaśāḥ /
datvā dānamasaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ niṣkramiṣyati // Mvyā_61 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235063 (0.019):
śrutvā narapati rājā $ śaṅkho nāma mahāyaśāḥ & / dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ % pravrajyāṃ niṣkramiṣyati // MvyG_61 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283946 (0.019):
śrutvā narapati rājā śaṅkho nāma mahāyaśāḥ / / dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ niṣkramiṣyati // MvyG_61 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236213 (0.024):
tataḥ śrutvā narapatiḥ $ śaṅkho rājā mahāyaśāḥ & / dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_63 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237551 (0.024):
tataḥ śrutvā narapatiḥ $ śaṃkho nāma mahāyaśāḥ & / dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_60 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285094 (0.024):
tataḥ śrutvā narapatiḥ śaṅkho rājā mahāyaśāḥ / / dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_63 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286432 (0.024):
tataḥ śrutvā narapatiḥ śaṃkho nāma mahāyaśāḥ / / dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_60 //
aśītibhiścaturbhiśca sahasraiḥ parivāritaḥ / / narādhipo viniṣkramya pravrajyāmupayāsyati // Mvyā_62 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235073 (0.0):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ % pravrajyāṃ niṣkramiṣyati // MvyG_61 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ parivāritaḥ & / narādhipo viniṣkramya % pravrajyām upayāsyati // MvyG_62 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283956 (0.0):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ niṣkramiṣyati // MvyG_61 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ parivāritaḥ / / narādhipo viniṣkramya pravrajyām upayāsyati // MvyG_62 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236223 (0.006):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_63 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285104 (0.006):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyC_63 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237561 (0.016):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ % pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_60 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286442 (0.016):
dattvā dānam asaṃkhyeyaṃ pravrajyāṃ rocayiṣyati // MvyK_60 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236116 (0.039):
vimocayeyaṃ janatāṃ % vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyC_55 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283843 (0.039):
aśītibhiḥ sahasraiḥ sa caturbhiś ca puraskṛtaḥ / / niṣkramiṣyati maitreyaḥ pravrajyām agrapudgalaḥ // MvyG_53 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284998 (0.039):
vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyC_55 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045253 (0.039):
vimocayeyaṃ janatāṃ vyādhimṛtyujarābhayāt // Mvyā_52 // / aśītibhiḥ sahasraissa caturbhiśca puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234962 (0.040):
vimocayeyaṃ janatāṃ % vyādhimṛtyujarābhayāt // MvyG_52 // / aśītibhiḥ sahasraiḥ sa $ caturbhiś ca puraskṛtaḥ & / niṣkramiṣyati maitreyaḥ % pravrajyām agrapudgalaḥ // MvyG_53 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236038 (0.047):
vistāraṃ viṃśahastāni % tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyC_49 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284920 (0.047):
vistāraṃ viṃśahastāni tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyC_49 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237381 (0.051):
vistāraṃ viṃśatir hastā % tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyK_46 // / aśītibhiś caturbhiś ca $ sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286262 (0.051):
vistāraṃ viṃśatir hastā tato 'rdham mukhamaṇḍalam // MvyK_46 // / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sa puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045180 (0.060):
visṛtaśca tato 'rddheṇa śubhavarṇasamucchrayaḥ // Mvyā_46 // / aśītibhiścaturbhiśca sahasraiḥ saṃpuraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19302579 (0.060):
aśītibhiś caturbhiś ca MvyK_64c / aśītibhiḥ sahasraiḥ sa MvyG_53a
anenaiva pramāṇena mānavānāṃ puraskṛtaḥ / / maitreyasya pitā tatra pravrajyāṃ niṣkramiṣyati // Mvyā_63 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235082 (0.0):
narādhipo viniṣkramya % pravrajyām upayāsyati // MvyG_62 // / anenaiva pramāṇena $ mānavānāṃ puraskṛtaḥ & / maitreyasya pitā tatra % pravrajyām niṣkramiṣyati // MvyG_63 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236230 (0.0):
narādhipo viniṣkramya % pravrajyām upayāsyati // MvyC_64 // / tenaiva ca pramāṇena $ mānavānāṃ puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237568 (0.0):
narādhipo 'pi niṣkramya % pravrajyām upayāsyati // MvyK_61 // / tenaiva ca pramāṇena $ mānavānāṃ puraskṛtaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283965 (0.0):
narādhipo viniṣkramya pravrajyām upayāsyati // MvyG_62 // / anenaiva pramāṇena mānavānāṃ puraskṛtaḥ / / maitreyasya pitā tatra pravrajyām niṣkramiṣyati // MvyG_63 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285111 (0.0):
narādhipo viniṣkramya pravrajyām upayāsyati // MvyC_64 // / tenaiva ca pramāṇena mānavānāṃ puraskṛtaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286449 (0.0):
narādhipo 'pi niṣkramya pravrajyām upayāsyati // MvyK_61 // / tenaiva ca pramāṇena mānavānāṃ puraskṛtaḥ /
tato gṛhapatistatra sudhano nāma viśrutaḥ / / pravrajiṣyati śuddhātmā maitreyasyānuśāsane // Mvyā_64 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235093 (0.0):
maitreyasya pitā tatra % pravrajyām niṣkramiṣyati // MvyG_63 // / tato gṛhapatis tatra $ sudhano nāma viśrutaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236236 (0.0):
maitreyasya pitā caiva % pravrajyām upayāsyati // MvyC_65 // / tato gṛhapatiḥ x x $ sudhano nāma viśrutaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237574 (0.0):
maitreyasya pitā caiva % pravrajyām upayāsyati // MvyK_62 // / tato gṛhapatis tatra $ sudhano nāma viśrutaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283976 (0.0):
maitreyasya pitā tatra pravrajyām niṣkramiṣyati // MvyG_63 // / tato gṛhapatis tatra sudhano nāma viśrutaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285117 (0.0):
maitreyasya pitā caiva pravrajyām upayāsyati // MvyC_65 // / tato gṛhapatiḥ x x sudhano nāma viśrutaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286455 (0.0):
maitreyasya pitā caiva pravrajyām upayāsyati // MvyK_62 // / tato gṛhapatis tatra sudhano nāma viśrutaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19306513 (0.064):
sudhano nāma viśrutaḥ MvyC_66b / sudhano nāma viśrutaḥ MvyK_63b
strīratnamatha śaṅkhasya viśākhā nāma viśrutā /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235105 (0.0):
pravrajiṣyati śuddhātmā % maitreyasyānuśasane // MvyG_64 // / strīratnam atha śaṅkhasya $ viśākhā nāma viśrutā &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236249 (0.0):
pravrajiṣyati dharmātmā % sahasraiḥ parivāritaḥ // MvyC_66 // / strīratnam atha śaṅkhasya $ viśākhā nāma viśrutā &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283988 (0.0):
pravrajiṣyati śuddhātmā maitreyasyānuśasane // MvyG_64 // / strīratnam atha śaṅkhasya viśākhā nāma viśrutā /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285130 (0.0):
pravrajiṣyati dharmātmā sahasraiḥ parivāritaḥ // MvyC_66 // / strīratnam atha śaṅkhasya viśākhā nāma viśrutā /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237587 (0.021):
pravrajiṣyati dharmātmā % sahasraiḥ parivāritaḥ // MvyK_63 // / strīratnam atha śaṃkhasya $ viśākhā nāma viśrutā &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286468 (0.021):
pravrajiṣyati dharmātmā sahasraiḥ parivāritaḥ // MvyK_63 // / strīratnam atha śaṃkhasya viśākhā nāma viśrutā /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19306588 (0.063):
strīratnam atha śaṅkhasya MvyC_67a / strīratnam atha śaṃkhasya MvyK_64a
aśītibhiścaturbhiśca sahasraiḥ saṃpuraṣkṛtā // / nārīṇāmabhiniṣkramya pravrajyāṃ rocayiṣyati // Mvyā_65 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235106 (0.0):
strīratnam atha śaṅkhasya $ viśākhā nāma viśrutā & / aśītibhiś caturbhiś ca % sahasraiḥ saṃpuraskṛtā \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283994 (0.0):
strīratnam atha śaṅkhasya viśākhā nāma viśrutā / / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ saṃpuraskṛtā /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236250 (1.192):
strīratnam atha śaṅkhasya $ viśākhā nāma viśrutā & / aśītibhiś caturbhiś ca % sahasraiḥ sā puraskṛtā \
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237588 (1.192):
strīratnam atha śaṃkhasya $ viśākhā nāma viśrutā & / aśītibhiś caturbhiś ca % sahasraiḥ sā puraskṛtā \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285133 (1.192):
strīratnam atha śaṅkhasya viśākhā nāma viśrutā / / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sā puraskṛtā /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286471 (1.192):
strīratnam atha śaṃkhasya viśākhā nāma viśrutā / / aśītibhiś caturbhiś ca sahasraiḥ sā puraskṛtā /
prāṇinaḥ tatra samaye sahasrāṇi śatāni ca / / pravrajyāmupayāsyanti maitreyasyānuśāsane // Mvyā_66 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235121 (0.0):
prāṇinaḥ tatra samaye $ sahasrāṇi śatāni ca & / pravrajyām upayāsyanti % maitreyasyānuśāsane // MvyG_66 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236267 (0.0):
prāṇināṃ tatra samaye $ sahasrāṇi śatāni ca & / pravrajyām upayāsyanti % maitreyasyānuśāsane // MvyC_68 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237605 (0.0):
prāṇināṃ tatra samaye $ sahasrāṇi śatāni ca & / pravrajyām upayāsyanti % maitreyasyānuśāsane // MvyK_65 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284004 (0.0):
nārīṇāṃ abhiniṣkramya pravrajyām rocayiṣyati // MvyG_65 // / prāṇinaḥ tatra samaye sahasrāṇi śatāni ca / / pravrajyām upayāsyanti maitreyasyānuśāsane // MvyG_66 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285148 (0.0):
nārīṇāṃ saha niṣkramya pravrajyām upayāsyati // MvyC_67 // / prāṇināṃ tatra samaye sahasrāṇi śatāni ca /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286486 (0.0):
nārīṇāṃ saha niṣkramya pravrajyām upayāsyati // MvyK_64 // / prāṇināṃ tatra samaye sahasrāṇi śatāni ca /
supuṣpite 'sminnudyāne sannipāto bhaviṣyati / / samantato yojanaśataṃ parṣat tasya bhaviṣyati // Mvyā_67 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235133 (0.0):
pravrajyām upayāsyanti % maitreyasyānuśāsane // MvyG_66 // / supuṣpite 'smin udyāne $ sannipāto bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284016 (0.0):
pravrajyām upayāsyanti maitreyasyānuśāsane // MvyG_66 // / supuṣpite 'smin udyāne sannipāto bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236191 (0.009):
taṃ cāsya dharmaṃ saṃśrutya % pratipadyanti śāsane // MvyC_61 // / supuṣpite ca udyāne $ sannipāto bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285072 (0.009):
taṃ cāsya dharmaṃ saṃśrutya pratipadyanti śāsane // MvyC_61 // / supuṣpite ca udyāne sannipāto bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237537 (0.009):
tathāsya dharmaṃ saṃśrutvā % pratipadyanti śāsane // MvyK_58 // / supuṣpite ca udyāne $ sannipāto bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286418 (0.009):
tathāsya dharmaṃ saṃśrutvā pratipadyanti śāsane // MvyK_58 // / supuṣpite ca udyāne sannipāto bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236198 (0.025):
supuṣpite ca udyāne $ sannipāto bhaviṣyati & / pūrṇaṃ ca yojanaṃ śataṃ % parṣat tasya bhaviṣyati // MvyC_62 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285079 (0.025):
supuṣpite ca udyāne sannipāto bhaviṣyati / / pūrṇaṃ ca yojanaṃ śataṃ parṣat tasya bhaviṣyati // MvyC_62 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235048 (0.051):
udyāne puṣpasaṃcchanne $ sannipāto bhaviṣyati & / pūrṇaṃ ca yojanaśataṃ % parṣat tasya bhaviṣyati // MvyG_60 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283931 (0.051):
udyāne puṣpasaṃcchanne sannipāto bhaviṣyati / / pūrṇaṃ ca yojanaśataṃ parṣat tasya bhaviṣyati // MvyG_60 //
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045336 (0.053):
pūrṇaṃ ca yojanaśataṃ parṣattasya bhaviṣyati // Mvyā_60 // / śrutvā narapati rājā śaṅkho nāma mahāyaśāḥ /
tataḥ kāruṇikaḥ śāstā maitreyaḥ puruṣottamaḥ / / samitiṃ vyavalokyātha imamarthaṃ pravakṣayati // Mvyā_68 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235144 (0.0):
samantato yojanaśataṃ % parṣat tasya bhaviṣyati // MvyG_67 // / tataḥ kāruṇikaḥ śāstā $ maitreyaḥ puruṣottamaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284027 (0.0):
samantato yojanaśataṃ parṣat tasya bhaviṣyati // MvyG_67 // / tataḥ kāruṇikaḥ śāstā maitreyaḥ puruṣottamaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237611 (0.046):
pravrajyām upayāsyanti % maitreyasyānuśāsane // MvyK_65 // / tataḥ kāruṇikaḥ śāstā $ maitreyo dvipadottamaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286492 (0.046):
pravrajyām upayāsyanti maitreyasyānuśāsane // MvyK_65 // / tataḥ kāruṇikaḥ śāstā maitreyo dvipadottamaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236273 (0.046):
pravrajyām upayāsyanti % maitreyasyānuśāsane // MvyC_68 // / tataḥ kāruṇikaḥ śāstā $ maitreyo dvipadottamaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285154 (0.046):
pravrajyām upayāsyanti maitreyasyānuśāsane // MvyC_68 // / tataḥ kāruṇikaḥ śāstā maitreyo dvipadottamaḥ /
sarvete śākyasiṃhena guṇiśreṣṭheṇa trāyinā /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235155 (0.006):
samitiṃ vyavalokyātha % idam arthaṃ pravakṣyati // MvyG_68 // / sarve te śākyasiṃhena $ guṇiśreṣṭhena trāyinā &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284038 (0.006):
samitiṃ vyavalokyātha idam arthaṃ pravakṣyati // MvyG_68 // / sarve te śākyasiṃhena guṇiśreṣṭhena trāyinā /
arthato lokanāthena dṛṣṭvā saddharmadhātunā / / ropitā mokṣamārgeṇa vikṣiptā mama śāsane // Mvyā_69 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235157 (0.0):
sarve te śākyasiṃhena $ guṇiśreṣṭhena trāyinā & / arthato lokanāthena % dṛṣṭvā saddharmadhātunā \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284047 (0.0):
sarve te śākyasiṃhena guṇiśreṣṭhena trāyinā / / arthato lokanāthena dṛṣṭvā saddharmadhātunā /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285178 (0.028):
sarve te śākyamuninā muniśreṣṭhena tāyinā / / arthato lokanāthena dṛṣṭāḥ saddharmadhātunā /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286517 (0.032):
āropitā mokṣamārge nikṣiptā mama śāsane // MvyK_67 // / chatradhvajapatākābhir gandhamālyānulepanaiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286509 (0.046):
arthato lokanāthena dṛṣṭāḥ saddharmadhātunā / / āropitā mokṣamārge nikṣiptā mama śāsane // MvyK_67 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236288 (0.062):
sarve te śākyamuninā $ muniśreṣṭhena tāyinā & / arthato lokanāthena % dṛṣṭāḥ saddharmadhātunā \
chatradhvajapatākābhirgandhamālyavilepanaiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235173 (5.960):
chattradhvajapatākābhir $ gandhamālyavilepanaiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284056 (5.960):
ropitā mokṣamārgeṇa vikṣiptā mama śāsane // MvyG_69 // / chattradhvajapatākābhir gandhamālyavilepanaiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286521 (0.005):
āropitā mokṣamārge nikṣiptā mama śāsane // MvyK_67 // / chatradhvajapatākābhir gandhamālyānulepanaiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237640 (0.008):
chatradhvajapatākābhir $ gandhamālyānulepanaiḥ &
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8360955 (0.008):
nānāpuṣpadhūpagandhamālyavilepanachatradhvajapatākābhiḥ, tat
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9889380 (0.008):
divyairnānāprakāraiḥ puṣpadhūpagandhamālyavilepanachatradhvajapatākābhiḥ
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236302 (0.010):
chattradhvajapatākābhir $ gandhamālyānulepanaiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285183 (0.010):
ropitā mokṣamārgaṇe vikṣiptā mama śāsane // MvyC_70 // / chattradhvajapatākābhir gandhamālyānulepanaiḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14305215 (0.012):
tatra stūpe mahotsāho vartate / śraddhā brāhmaṇagṛhapatayo vicitrair / gandhamālyavilepanaiś chattradhvajapatākābhiḥ pūjābhiḥ kurvanti sma //
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19031713 (0.016):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacchatradhvajapatākaiḥ samalaṃkṛtya namo
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237845 (0.021):
vicitraṃ ca tato mālyaṃ % vikariṣyanti te pathi // MvyK_83 // / chattradhvajapatākābhir $ gandhamālyānulepanaiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286726 (0.021):
vicitraṃ ca tato mālyaṃ vikariṣyanti te pathi // MvyK_83 // / chattradhvajapatākābhir gandhamālyānulepanaiḥ /
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035257 (0.030):
sarvasukhopadhānena varṣaśatasahasramupatiṣṭhe / gandhamālyavilepanairdhvajapatākābhirvihāracaṃkramodyānaṃ kārāpaye
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7674604 (0.032):
vādyapuṣpacūrṇāmālyagandhavilepanacchatradhvajapatākāratnaiḥ pūjāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7674638 (0.032):
vādyapuṣpamālyagandhavilepanacchatradhvajapatākāratnaiśca pūjāṃ kṛtvā,
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527866 (0.032):
dhūpagandhamālyavilepanacchatradhvajapatākābhinirhārāḥ,
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409212 (0.032):
sarvapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacchatradhvajapatākābhinirhārāḥ
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236502 (0.044):
vicitraṃ ca śrutaṃ mālyaṃ % vistariṣyanti te pathi // MvyC_86 // / chattradhvajapatākāni $ gandhamālyānulepanaiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285383 (0.044):
vicitraṃ ca śrutaṃ mālyaṃ vistariṣyanti te pathi // MvyC_86 // / chattradhvajapatākāni gandhamālyānulepanaiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19303274 (0.063):
chattradhvajapatākābhir MvyC_71a / chattradhvajapatākābhir MvyK_84a / chatradhvajapatākābhir MvyK_68a
kṛtvā stūpeṣu satkāraṃ āgatā hi mamāntikam // Mvyā_70 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235178 (0.0):
chattradhvajapatākābhir $ gandhamālyavilepanaiḥ & / kṛtvā stūpeṣu satkāram % āgatā hi mamāntikam // MvyG_70 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284061 (0.0):
chattradhvajapatākābhir gandhamālyavilepanaiḥ / / kṛtvā stūpeṣu satkāram āgatā hi mamāntikam // MvyG_70 //
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6485050 (0.045):
tayā kāśyapasya samyaksaṃbuddhasya gandhamālyavilepanaiḥ pūjāṃ kṛtvā
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045481 (0.051):
datvā śākyamuneḥ stūpeṣvāgatā hi mamāntikam // Mvyā_72 //
saṃghe datvā ca dānāni cīvaraṃ pānabhojanaṃ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235188 (1.788):
saṅghe dattvā ca dānāni $ cīvaraṃ pānabhojanam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284071 (1.788):
saṅghe dattvā ca dānāni cīvaraṃ pānabhojanam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237695 (0.016):
pratipādya yathābhūtaṃ hy % āgatā mama śāsane // MvyK_71 // / dattvā saṃghe ca dānāni $ cīvaraṃ pānabhojanam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286576 (0.016):
pratipādya yathābhūtaṃ hy āgatā mama śāsane // MvyK_71 // / dattvā saṃghe ca dānāni cīvaraṃ pānabhojanam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236357 (0.040):
dattvā saṅghe ca dānāni $ cīvarapānabhojanam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285238 (0.040):
dattvā saṅghe ca dānāni cīvarapānabhojanam /
vividhaṃ glānabhaiṣajyaṃ āgatā hi mamāntikam // Mvyā_71 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235192 (0.0):
saṅghe dattvā ca dānāni $ cīvaraṃ pānabhojanam & / vividhaṃ glānabhaiṣajyam % āgatā hi mamāntikam // MvyG_71 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284075 (0.0):
saṅghe dattvā ca dānāni cīvaraṃ pānabhojanam / / vividhaṃ glānabhaiṣajyam āgatā hi mamāntikam // MvyG_71 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237698 (0.021):
dattvā saṃghe ca dānāni $ cīvaraṃ pānabhojanam & / vicitraṃ glānabhaiṣajyaṃ hy % āgatā mama śāsane // MvyK_72 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286579 (0.021):
dattvā saṃghe ca dānāni cīvaraṃ pānabhojanam / / vicitraṃ glānabhaiṣajyaṃ hy āgatā mama śāsane // MvyK_72 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236360 (0.031):
dattvā saṅghe ca dānāni $ cīvarapānabhojanam & / vicitraṃ glānabhaiṣajyaṃ hy % āgatā mama śāsane // MvyC_75 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285241 (0.031):
dattvā saṅghe ca dānāni cīvarapānabhojanam / / vicitraṃ glānabhaiṣajyaṃ hy āgatā mama śāsane // MvyC_75 //
kuṃkumodakasekaṃ ca candanenānulepanaṃ / / datvā śākyamuneḥ stūpeṣvāgatā hi mamāntikam // Mvyā_72 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235206 (0.0):
vividhaṃ glānabhaiṣajyam % āgatā hi mamāntikam // MvyG_71 // / kuṅkumodakasekaṃ ca $ candanenānulepanam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284089 (0.0):
vividhaṃ glānabhaiṣajyam āgatā hi mamāntikam // MvyG_71 // / kuṅkumodakasekaṃ ca candanenānulepanam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236320 (0.038):
kuṅkumodakarasena $ candanenānulepanam & / dattvā śākyamuneḥ stūpe hy % āgatā mama śāsane // MvyC_72 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237658 (0.038):
kṛtvā śākyamuneḥ pūjāṃ hy % āgatā mama śāsane // MvyK_68 // / kuṃkumodakasekena $ candanenānulepanam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285201 (0.038):
kuṅkumodakarasena candanenānulepanam / / dattvā śākyamuneḥ stūpe hy āgatā mama śāsane // MvyC_72 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286539 (0.038):
kṛtvā śākyamuneḥ pūjāṃ hy āgatā mama śāsane // MvyK_68 // / kuṃkumodakasekena candanenānulepanam /
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045454 (0.051):
kṛtvā stūpeṣu satkāraṃ āgatā hi mamāntikam // Mvyā_70 //
śikṣāpadāni cādhāya śākyasiṃhasya śāsane /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235215 (0.041):
śikṣāpadāni cādāya $ śākyasiṃhasya śāsane &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284098 (0.041):
śikṣāpadāni cādāya śākyasiṃhasya śāsane /
paripālaya yathābhūtaṃ āgatā hi mamāntikam // Mvyā_73 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235219 (0.017):
śikṣāpadāni cādāya $ śākyasiṃhasya śāsane & / paripālya yathābhūtam % āgatā hi mamāntikam // MvyG_73 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284102 (0.017):
śikṣāpadāni cādāya śākyasiṃhasya śāsane / / paripālya yathābhūtam āgatā hi mamāntikam // MvyG_73 //
upoṣadhaṃ upoṣyeha āryamaṣṭāṅgikaṃ śubhaṃ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235230 (0.0):
paripālya yathābhūtam % āgatā hi mamāntikam // MvyG_73 // / upoṣadham upoṣyeha $ āryam aṣṭāṅgikaṃ śubham &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284113 (0.0):
paripālya yathābhūtam āgatā hi mamāntikam // MvyG_73 // / upoṣadham upoṣyeha āryam aṣṭāṅgikaṃ śubham /
caturdaśīṃ pañcadaśīṃ pakṣasyehāṣṭamīṃ tathā / / prātihārikapakṣaṃ cāṣyaṣṭāṅgaṃ susamāhitaṃ // Mvyā_74 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235232 (0.0):
upoṣadham upoṣyeha $ āryam aṣṭāṅgikaṃ śubham & / caturdaśīṃ pañcadaśīṃ % pakṣasyehāṣṭamīṃ tathā \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284120 (0.0):
upoṣadham upoṣyeha āryam aṣṭāṅgikaṃ śubham / / caturdaśīṃ pañcadaśīṃ pakṣasyehāṣṭamīṃ tathā /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236370 (0.006):
vicitraṃ glānabhaiṣajyaṃ hy % āgatā mama śāsane // MvyC_75 // / caturdaśīṃ pañcadaśīṃ $ pakṣasyehāṣṭamīṃ tathā &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237708 (0.006):
vicitraṃ glānabhaiṣajyaṃ hy % āgatā mama śāsane // MvyK_72 // / caturdaśīṃ pañcadaśīṃ $ pakṣasyehāṣṭamīṃ tathā &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285251 (0.006):
vicitraṃ glānabhaiṣajyaṃ hy āgatā mama śāsane // MvyC_75 // / caturdaśīṃ pañcadaśīṃ pakṣasyehāṣṭamīṃ tathā /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286589 (0.006):
vicitraṃ glānabhaiṣajyaṃ hy āgatā mama śāsane // MvyK_72 // / caturdaśīṃ pañcadaśīṃ pakṣasyehāṣṭamīṃ tathā /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27844399 (0.040):
caturdaśīm pañcadaśīṃ yā ca pakṣasya aṣṭamī | / prātihārakapakṣañ ca aṣṭāṅgaṃ susamāhitā || [2] ||
śīlāni ca samādāya saṃprāptāni ca śāsanam / / buddhaṃ dharmeṃ ca saṃghaṃ ca sattvāste śāsanaṃ gatāḥ //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284136 (0.021):
prātihārikapakṣaṃ cāpy aṣṭāṅgaṃ susamāhitam // MvyG_74 // / śīlāni ca samādāya saṃprāptāni ca śāsanam / / buddhaṃ dharmaṃ ca saṅghaṃ ca sattvās te śāsanaṃ gatāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235250 (0.021):
śīlāni ca samādāya $ saṃprāptāni ca śāsanam & / buddhaṃ dharmaṃ ca saṅghaṃ ca % sattvās te śāsanaṃ gatāḥ \
kṛtvā ca kuśalaṃ karma macchāsanamupāgatāḥ // Mvyā_75 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284140 (0.0):
buddhaṃ dharmaṃ ca saṅghaṃ ca sattvās te śāsanaṃ gatāḥ / / kṛtvā ca kuśalaṃ karma macchāsanam upāgatāḥ // MvyG_75 //
tenaite preṣitāḥ sattvā pratiṣṭāśca mayāpyamī / / gaṇiśreṣṭheṇa muninā parītā bhūrimedhasā // Mvyā_76 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235269 (0.0):
tenaite preṣitāḥ sattvāḥ $ pratīṣṭāś ca mayāpy amī & / gaṇiśreṣṭheṇa muninā % parītā bhūrimedhasā // MvyG_76 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284152 (0.0):
kṛtvā ca kuśalaṃ karma macchāsanam upāgatāḥ // MvyG_75 // / tenaite preṣitāḥ sattvāḥ pratīṣṭāś ca mayāpy amī / / gaṇiśreṣṭheṇa muninā parītā bhūrimedhasā // MvyG_76 //
prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati / / śrutvā ca te tato dharmaṃ prāpsyanti padamuttamam // Mvyā_77 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235282 (0.0):
gaṇiśreṣṭheṇa muninā % parītā bhūrimedhasā // MvyG_76 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā $ satyāni kathayiṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284165 (0.0):
gaṇiśreṣṭheṇa muninā parītā bhūrimedhasā // MvyG_76 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati /
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045307 (0.0):
deśayiṣyati saddharmaṃ sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // Mvyā_57 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237521 (0.006):
āryāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ % kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyK_57 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā $ satyāni kathayiṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286402 (0.006):
āryāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyK_57 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235019 (0.022):
deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyG_57 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā $ satyāni kathayiṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23283902 (0.022):
deśayiṣyati saddharmaṃ sarvaduḥkhāpahaṃ śivam // MvyG_57 // / prasannāṃ janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236184 (0.023):
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ % kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyC_60 // / prasannān janatāṃ dṛṣṭvā $ satyāni kathayiṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285065 (0.023):
āryaṃ cāṣṭāṅgikaṃ mārgaṃ kṣemaṃ nirvāṇagāminam // MvyC_60 // / prasannān janatāṃ dṛṣṭvā satyāni kathayiṣyati /
prātihāryatrayeṇāsau śrāvakānvinayiṣyati / / sarvete āsravāstatra kṣipayiṣyanti suratāḥ // Mvyā_78 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286605 (0.021):
upavāsam upoṣyeha hy āgatā mama śāsane // MvyK_73 // / prātihāryatrayeṇāsau śrāvakān vinayiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285265 (0.032):
upavāsam upoṣitvā hy āgatā mama śāsane // MvyC_76 // / prātihāryatrayeṇāsau śrāvakān vedayiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235291 (0.034):
śrutvā ca te tato dharmaṃ % prāpsyanti padam uttamam // MvyG_77 // / prātihāryatrayeṇāsau $ śrāvakān vinayiṣyati & / sarve te asravās tatra % kṣipayiṣyanti suratāḥ // MvyG_78 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284174 (0.034):
śrutvā ca te tato dharmaṃ prāpsyanti padam uttamam // MvyG_77 // / prātihāryatrayeṇāsau śrāvakān vinayiṣyati / / sarve te asravās tatra kṣipayiṣyanti suratāḥ // MvyG_78 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237724 (0.045):
prātihāryatrayeṇāsau $ śrāvakān vinayiṣyati & / sarve te sāsravān dharmān % kṣayayiṣyanti suratāḥ // MvyK_74 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236384 (0.063):
prātihāryatrayeṇāsau $ śrāvakān vedayiṣyati & / sarve te hy asravān dharmān % kṣapayiṣyanti x x x // MvyC_77 //
prathamaḥ sannipātosya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāḥ ṣaṇṇavatikoṭyaḥ śrāvakāṇāṃ bhavacchidāṃ // Mvyā_79 //
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045590 (0.011):
pūrṇāścaturnavati koṭyaḥ śāntānāṃ bhūrimedhasāṃ // Mvyā_80 // / tṛtīyaḥ sannipātosya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāḥ dvāviṃśati koṭyaḥ śāntānāṃ śāntacetasāṃ // Mvyā_81 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235303 (0.015):
prathamaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāḥ ṣaṇnavatikoṭyaḥ % śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyG_79 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237738 (0.015):
sarve te sāsravān dharmān % kṣayayiṣyanti suratāḥ // MvyK_74 // / prathamaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284186 (0.015):
prathamaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāḥ ṣaṇnavatikoṭyaḥ śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyG_79 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286619 (0.015):
sarve te sāsravān dharmān kṣayayiṣyanti suratāḥ // MvyK_74 // / prathamaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236405 (0.038):
sarve te hy asravān dharmān % kṣapayiṣyanti x x x // MvyC_77 // / prathamaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāḥ ṣaṇnavatiḥ koṭyaḥ % śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyC_78 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285286 (0.038):
sarve te hy asravān dharmān kṣapayiṣyanti x x x // MvyC_77 // / prathamaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāḥ ṣaṇnavatiḥ koṭyaḥ śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyC_78 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237745 (0.060):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāś caturnavati koṭyaḥ % kleśamuktā kṣaṇāṭ // MvyK_76 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286626 (0.060):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāś caturnavati koṭyaḥ kleśamuktā kṣaṇāṭ // MvyK_76 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235312 (0.064):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāś caturnavatiḥ koṭyaḥ % śāntānāṃ bhūrimedhasām // MvyG_80 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284195 (0.064):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāś caturnavatiḥ koṭyaḥ śāntānāṃ bhūrimedhasām // MvyG_80 //
dvitīyaḥ sannipātosya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāścaturnavati koṭyaḥ śāntānāṃ bhūrimedhasāṃ // Mvyā_80 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235316 (0.005):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāś caturnavatiḥ koṭyaḥ % śāntānāṃ bhūrimedhasām // MvyG_80 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284199 (0.005):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāś caturnavatiḥ koṭyaḥ śāntānāṃ bhūrimedhasām // MvyG_80 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236406 (0.030):
pūrṇāḥ ṣaṇnavatiḥ koṭyaḥ % śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyC_78 // / dvitīyaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285287 (0.030):
pūrṇāḥ ṣaṇnavatiḥ koṭyaḥ śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyC_78 // / dvitīyaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237737 (0.038):
prathamaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāḥ ṣaṇnavati koṭyaḥ % śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati // MvyK_75 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286618 (0.038):
prathamaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāḥ ṣaṇnavati koṭyaḥ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati // MvyK_75 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236396 (0.038):
prathamaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāḥ ṣaṇnavatiḥ koṭyaḥ % śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyC_78 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285277 (0.038):
prathamaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāḥ ṣaṇnavatiḥ koṭyaḥ śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyC_78 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237746 (0.042):
pūrṇāḥ ṣaṇnavati koṭyaḥ % śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati // MvyK_75 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286627 (0.042):
prathamaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāḥ ṣaṇnavati koṭyaḥ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati // MvyK_75 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235302 (0.054):
prathamaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāḥ ṣaṇnavatikoṭyaḥ % śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyG_79 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284185 (0.054):
prathamaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāḥ ṣaṇnavatikoṭyaḥ śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyG_79 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237753 (0.056):
pūrṇāś caturnavati koṭyaḥ % kleśamuktā kṣaṇāṭ // MvyK_76 // / tṛtīyaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286634 (0.056):
pūrṇāś caturnavati koṭyaḥ kleśamuktā kṣaṇāṭ // MvyK_76 // / tṛtīyaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235325 (0.058):
tṛtīyaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇā dvāviṃśatiḥ koṭyaḥ % śāntānāṃ śāntacetasām // MvyG_81 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284208 (0.058):
tṛtīyaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇā dvāviṃśatiḥ koṭyaḥ śāntānāṃ śāntacetasām // MvyG_81 //
tṛtīyaḥ sannipātosya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāḥ dvāviṃśati koṭyaḥ śāntānāṃ śāntacetasāṃ // Mvyā_81 //
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045568 (0.011):
sarvete āsravāstatra kṣipayiṣyanti suratāḥ // Mvyā_78 // / prathamaḥ sannipātosya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235328 (0.028):
tṛtīyaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇā dvāviṃśatiḥ koṭyaḥ % śāntānāṃ śāntacetasām // MvyG_81 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284211 (0.028):
tṛtīyaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇā dvāviṃśatiḥ koṭyaḥ śāntānāṃ śāntacetasām // MvyG_81 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235313 (0.029):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāś caturnavatiḥ koṭyaḥ % śāntānāṃ bhūrimedhasām // MvyG_80 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284196 (0.029):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāś caturnavatiḥ koṭyaḥ śāntānāṃ bhūrimedhasām // MvyG_80 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237762 (0.042):
pūrṇā dvānavati koṭyo % muktānāṃ śāntacetasām // MvyK_77 // / dharmacakraṃ pravartyātha $ vinīya suramānuṣān &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286643 (0.042):
pūrṇā dvānavati koṭyo muktānāṃ śāntacetasām // MvyK_77 // / dharmacakraṃ pravartyātha vinīya suramānuṣān /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236422 (0.044):
pūrṇā dvānavatiḥ koṭyo % muktānāṃ śāntacetasām // MvyC_80 // / dharmacakraṃ pravartyātha $ vinīya suramānuṣān &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285303 (0.044):
pūrṇā dvānavatiḥ koṭyo muktānāṃ śāntacetasām // MvyC_80 // / dharmacakraṃ pravartyātha vinīya suramānuṣān /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236396 (0.046):
prathamaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāḥ ṣaṇnavatiḥ koṭyaḥ % śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyC_78 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285277 (0.046):
prathamaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāḥ ṣaṇnavatiḥ koṭyaḥ śrāvakāṇāṃ bhavacchidām // MvyC_78 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236406 (0.052):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāś caturnavatiḥ koṭyo % muktānāṃ kleśabandhanāt // MvyC_79 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285287 (0.052):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāś caturnavatiḥ koṭyo muktānāṃ kleśabandhanāt // MvyC_79 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237745 (0.062):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya $ śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati & / pūrṇāś caturnavati koṭyaḥ % kleśamuktā kṣaṇāṭ // MvyK_76 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286626 (0.062):
dvitīyaḥ sannipāto 'sya śrāvakāṇāṃ bhaviṣyati / / pūrṇāś caturnavati koṭyaḥ kleśamuktā kṣaṇāṭ // MvyK_76 //
dharmacakraṃ pravartyātha vinīya suramānuṣān /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235339 (0.0):
pūrṇā dvāviṃśatiḥ koṭyaḥ % śāntānāṃ śāntacetasām // MvyG_81 // / dharmacakraṃ pravartyātha $ vinīya suramānuṣān &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236430 (0.0):
pūrṇā dvānavatiḥ koṭyo % muktānāṃ śāntacetasām // MvyC_80 // / dharmacakraṃ pravartyātha $ vinīya suramānuṣān &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237770 (0.0):
pūrṇā dvānavati koṭyo % muktānāṃ śāntacetasām // MvyK_77 // / dharmacakraṃ pravartyātha $ vinīya suramānuṣān &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284222 (0.0):
pūrṇā dvāviṃśatiḥ koṭyaḥ śāntānāṃ śāntacetasām // MvyG_81 // / dharmacakraṃ pravartyātha vinīya suramānuṣān /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285311 (0.0):
pūrṇā dvānavatiḥ koṭyo muktānāṃ śāntacetasām // MvyC_80 // / dharmacakraṃ pravartyātha vinīya suramānuṣān /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286651 (0.0):
pūrṇā dvānavati koṭyo muktānāṃ śāntacetasām // MvyK_77 // / dharmacakraṃ pravartyātha vinīya suramānuṣān /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19304094 (0.055):
dharmacakraṃ pravartyātha MvyC_81a / dharmacakraṃ pravartyātha MvyK_78a
sārdhaṃ śrāvakasaṃgheṇa pure piṇḍaṃ cariṣyati // Mvyā_82 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236436 (0.009):
dharmacakraṃ pravartyātha $ vinīya suramānuṣān & / sārdhaṃ śrāvakasaṅghena % pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyC_81 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285317 (0.009):
dharmacakraṃ pravartyātha vinīya suramānuṣān / / sārdhaṃ śrāvakasaṅghena pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyC_81 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235342 (0.025):
dharmacakraṃ pravartyātha $ vinīya suramānuṣān & / sārdhaṃ śrāvakasaṅghena % pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyG_82 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237776 (0.025):
dharmacakraṃ pravartyātha $ vinīya suramānuṣān & / sārdhaṃ śrāvakasaṃghena % pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyK_78 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284225 (0.025):
dharmacakraṃ pravartyātha vinīya suramānuṣān / / sārdhaṃ śrāvakasaṅghena pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyG_82 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286657 (0.025):
dharmacakraṃ pravartyātha vinīya suramānuṣān / / sārdhaṃ śrāvakasaṃghena pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyK_78 //
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19304546 (0.035):
pure piṇḍaṃ cariṣyati MvyC_81d / pure piṇḍaṃ cariṣyati MvyK_78d / puṣkariṇo bhaviṣyanti MvyK_20a
tataḥ praviśatastasyāṃ ramyāṃ ketumatīṃ purīṃ / / māndārakāṇi puṣpāṇi patiṣyanti purottame //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235354 (0.0):
sārdhaṃ śrāvakasaṅghena % pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyG_82 // / tataḥ praviśatas tasyāṃ $ ramyāṃ ketumatīṃ purīm &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284238 (0.0):
sārdhaṃ śrāvakasaṅghena pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyG_82 // / tataḥ praviśatas tasyāṃ ramyāṃ ketumatīṃ purīm /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236442 (0.009):
sārdhaṃ śrāvakasaṅghena % pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyC_81 // / tataḥ praviśatas tasya $ ramyāṃ ketumatīpurīm &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285323 (0.009):
sārdhaṃ śrāvakasaṅghena pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyC_81 // / tataḥ praviśatas tasya ramyāṃ ketumatīpurīm /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237784 (0.026):
sārdhaṃ śrāvakasaṃghena % pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyK_78 // / tataḥ praveśatas tasya $ ramyāṃ ketumatīpurīm &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286666 (0.026):
sārdhaṃ śrāvakasaṃghena pure piṇḍaṃ cariṣyati // MvyK_78 // / tataḥ praveśatas tasya ramyāṃ ketumatīpurīm /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19305596 (0.057):
ramyāṃ ketumatīpurīm MvyK_79b / ramyāṃ ketumatīṃ purīm MvyG_83b
devatāḥ prakiriṣyanti tasmin puragate munau // Mvyā_83 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285332 (0.011):
devatāḥ prakariṣyanti tasmin puragate munau // MvyC_82 //
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045675 (0.023):
devatā prakiriṣyanti tasmin puragate munau // Mvyā_87 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284242 (0.041):
māndārakāṇi puṣpāni patiṣyanti purottame / / devatāḥ prakariṣyanti tasmin puragate munau // MvyG_83 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286673 (0.061):
devatāḥ prakramiṣyanti tasmin pure gate munau // MvyK_79 // / catvāraś ca mahārājānaḥ śakraś ca tridaśādhipaḥ /
catvāraśca mahārājā śakraśca tridaśādhipaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235370 (0.024):
catvāraś ca mahārājāḥ $ śakraś ca tridaśādhipaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284253 (0.024):
devatāḥ prakariṣyanti tasmin puragate munau // MvyG_83 // / catvāraś ca mahārājāḥ śakraś ca tridaśādhipaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237799 (0.028):
catvāraś ca mahārājānaḥ $ śakraś ca tridaśādhipaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286680 (0.028):
devatāḥ prakramiṣyanti tasmin pure gate munau // MvyK_79 // / catvāraś ca mahārājānaḥ śakraś ca tridaśādhipaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285339 (0.037):
devatāḥ prakariṣyanti tasmin puragate munau // MvyC_82 // / catvāraś ca mahārājāḥ śakraś ca tridaśādhipaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236458 (0.044):
catvāraś ca mahārājāḥ $ śakraś ca tridaśādhipaḥ & / brahmadevagaṇaiḥ sārdhaṃ % pūjāṃ tasya kariṣyati // MvyC_83 //
brahmā devagaṇaiḥ sārdhaṃ pūjāṃ tasya kariṣyati // Mvyā_84 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235374 (0.0):
catvāraś ca mahārājāḥ $ śakraś ca tridaśādhipaḥ & / brahmā devagaṇaiḥ sārdhaṃ % pūjāṃ tasya kariṣyati // MvyG_84 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284257 (0.0):
catvāraś ca mahārājāḥ śakraś ca tridaśādhipaḥ / / brahmā devagaṇaiḥ sārdhaṃ pūjāṃ tasya kariṣyati // MvyG_84 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236463 (0.008):
catvāraś ca mahārājāḥ $ śakraś ca tridaśādhipaḥ & / brahmadevagaṇaiḥ sārdhaṃ % pūjāṃ tasya kariṣyati // MvyC_83 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285344 (0.008):
catvāraś ca mahārājāḥ śakraś ca tridaśādhipaḥ / / brahmadevagaṇaiḥ sārdhaṃ pūjāṃ tasya kariṣyati // MvyC_83 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237805 (0.014):
catvāraś ca mahārājānaḥ $ śakraś ca tridaśādhipaḥ & / brahma devagaṇaiḥ sārdhaṃ % pūjāṃ tasya vidhāsyati // MvyK_80 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286686 (0.014):
catvāraś ca mahārājānaḥ śakraś ca tridaśādhipaḥ / / brahma devagaṇaiḥ sārdhaṃ pūjāṃ tasya vidhāsyati // MvyK_80 //
utpalaṃ kumudaṃ padmaṃ puṇḍarīkaṃ sugandhikaṃ / / aguruṃ candanaṃ cāpi divyaṃ mālyaṃ patiṣyati // Mvyā_85 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235386 (0.0):
brahmā devagaṇaiḥ sārdhaṃ % pūjāṃ tasya kariṣyati // MvyG_84 // / utpalaṃ kumudaṃ padmaṃ $ puṇḍarīkaṃ sugandhikam &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237813 (0.0):
brahma devagaṇaiḥ sārdhaṃ % pūjāṃ tasya vidhāsyati // MvyK_80 // / utpalaṃ kumudaṃ padmaṃ $ puṇḍarīkaṃ sugandhikam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284269 (0.0):
brahmā devagaṇaiḥ sārdhaṃ pūjāṃ tasya kariṣyati // MvyG_84 // / utpalaṃ kumudaṃ padmaṃ puṇḍarīkaṃ sugandhikam /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286694 (0.0):
brahma devagaṇaiḥ sārdhaṃ pūjāṃ tasya vidhāsyati // MvyK_80 // / utpalaṃ kumudaṃ padmaṃ puṇḍarīkaṃ sugandhikam /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21569249 (0.035):
151.008. tatra ca vividhāni jalajāni mālyāni ropitāni tadyathā utpalaṃ / padmaṃ kumudaṃ puṇḍarīkaṃ sugandhikaṃ mṛdugandhikam/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463015 (0.045):
34.12 tāsu khalu puṣkariṇīṣu vividhāni jalajāni mālyāni ropitā(ny abh)ūvan / tadyathotpalaṃ padmaṃ kumudaṃ puṇḍarīkaṃ saugandhikaṃ madhugandhikaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464230 (0.045):
(abhūvan tadyathotpalaṃ padmaṃ kumudaṃ puṇḍarīkaṃ saugandhikaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123894 (0.047):
abhūvan tadyathotpalaṃ padmaṃ kumudaṃ puṇḍarīkaṃ saugandhikaṃ
cailakṣepaṃ kariṣyanti devaputrā maharddhikāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235395 (0.0):
aguruṃ candanaṃ cāpi % divyaṃ mālyaṃ patiṣyati // MvyG_85 // / cailakṣepaṃ kariṣyanti $ devaputrā maharddhikāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236480 (0.0):
aguruṃ candanaṃ caiva % divyamālās tathaiva ca // MvyC_84 // / cailakṣepaṃ kariṣyanti $ devaputrā maharddhikāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284278 (0.0):
aguruṃ candanaṃ cāpi divyaṃ mālyaṃ patiṣyati // MvyG_85 // / cailakṣepaṃ kariṣyanti devaputrā maharddhikāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285361 (0.0):
aguruṃ candanaṃ caiva divyamālās tathaiva ca // MvyC_84 // / cailakṣepaṃ kariṣyanti devaputrā maharddhikāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237821 (0.028):
aguruṃ candanaṃ caiva % divyamālyaṃ tathaiva ca // MvyK_81 // / cailakṣepaṃ vidhāsyanti $ devaputrā maharddhikāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286702 (0.028):
aguruṃ candanaṃ caiva divyamālyaṃ tathaiva ca // MvyK_81 // / cailakṣepaṃ vidhāsyanti devaputrā maharddhikāḥ /
taṃ lokanāthamudvīkṣapa praviśantaṃ purottamam // Mvyā_86 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237826 (0.056):
cailakṣepaṃ vidhāsyanti $ devaputrā maharddhikāḥ & / taṃ lokanātham udvīkṣya % praviśantaṃ purottamam // MvyK_82 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286707 (0.056):
cailakṣepaṃ vidhāsyanti devaputrā maharddhikāḥ / / taṃ lokanātham udvīkṣya praviśantaṃ purottamam // MvyK_82 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235395 (0.058):
cailakṣepaṃ kariṣyanti $ devaputrā maharddhikāḥ & / taṃ lokanātham udvīkṣya % praviśantaṃ purottamam // MvyG_86 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236480 (0.058):
cailakṣepaṃ kariṣyanti $ devaputrā maharddhikāḥ & / taṃ lokanātham udvīkṣya % praviśantaṃ purottamam // MvyC_85 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284278 (0.058):
cailakṣepaṃ kariṣyanti devaputrā maharddhikāḥ / / taṃ lokanātham udvīkṣya praviśantaṃ purottamam // MvyG_86 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285361 (0.058):
cailakṣepaṃ kariṣyanti devaputrā maharddhikāḥ / / taṃ lokanātham udvīkṣya praviśantaṃ purottamam // MvyC_85 //
divyaśca tūryanirghoṣo divyaṃ mālyaṃ patiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235409 (0.0):
taṃ lokanātham udvīkṣya % praviśantaṃ purottamam // MvyG_86 // / divyaś ca tūryanirghoṣo $ divyaṃ mālyaṃ patiṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284292 (0.0):
taṃ lokanātham udvīkṣya praviśantaṃ purottamam // MvyG_86 // / divyaś ca tūryanirghoṣo divyaṃ mālyaṃ patiṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19303830 (0.033):
divyamālyaṃ tathaiva ca MvyK_81d / divyaś ca tūryanirghoṣo MvyG_87a
devatā prakiriṣyanti tasmin puragate munau // Mvyā_87 //
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045626 (0.023):
devatāḥ prakiriṣyanti tasmin puragate munau // Mvyā_83 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235412 (0.051):
divyaś ca tūryanirghoṣo $ divyaṃ mālyaṃ patiṣyati & / devatā prakariṣyanti % tasmin puragate munau // MvyG_87 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284295 (0.051):
divyaś ca tūryanirghoṣo divyaṃ mālyaṃ patiṣyati / / devatā prakariṣyanti tasmin puragate munau // MvyG_87 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285332 (0.057):
devatāḥ prakariṣyanti tasmin puragate munau // MvyC_82 // / catvāraś ca mahārājāḥ śakraś ca tridaśādhipaḥ /
ye tu ketumatīṃ kecit vāsayaṣyanti mānuṣāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235420 (0.054):
ye tu ketumatīṃ ke cid $ vāsayiṣyanti mānuṣāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284303 (0.054):
ye tu ketumatīṃ ke cid vāsayiṣyanti mānuṣāḥ /
tepi taṃ pūjayiṣyanti praviśantaṃ purottamam // Mvyā_88 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236487 (0.035):
taṃ lokanātham udvīkṣya % praviśantaṃ purottamam // MvyC_85 // / pathi bhūmiḥ sthitā tatra $ mṛdutūlapicūpamā &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285368 (0.035):
taṃ lokanātham udvīkṣya praviśantaṃ purottamam // MvyC_85 // / pathi bhūmiḥ sthitā tatra mṛdutūlapicūpamā /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235425 (0.053):
ye tu ketumatīṃ ke cid $ vāsayiṣyanti mānuṣāḥ & / te pi taṃ pūjayiṣyanti % praviśantaṃ purottamam // MvyG_88 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284308 (0.053):
ye tu ketumatīṃ ke cid vāsayiṣyanti mānuṣāḥ / / te pi taṃ pūjayiṣyanti praviśantaṃ purottamam // MvyG_88 //
pathi bhūmyāstaraṃ tatra mṛdutūlapicopamam /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235436 (0.0):
te pi taṃ pūjayiṣyanti % praviśantaṃ purottamam // MvyG_88 // / pathi bhūmyāstaraṃ tatra $ mṛdutūlapicopamam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284319 (0.0):
te pi taṃ pūjayiṣyanti praviśantaṃ purottamam // MvyG_88 // / pathi bhūmyāstaraṃ tatra mṛdutūlapicopamam /
vicitrañca śubhaṃ mālyaṃ vikiriṣyanti te tadā // Mvyā_89 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235439 (0.014):
pathi bhūmyāstaraṃ tatra $ mṛdutūlapicopamam & / vicitraṃ ca śubhaṃ mālyaṃ % vikiriṣyanti te tadā // MvyG_89 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284322 (0.014):
pathi bhūmyāstaraṃ tatra mṛdutūlapicopamam / / vicitraṃ ca śubhaṃ mālyaṃ vikiriṣyanti te tadā // MvyG_89 //
chatradhvajapatākabhirarcayiṣyanti mānuṣāḥ / / śubhaiśca tūryanirghoṣaiḥ prasannamanaso narāḥ // Mvyā_90 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235453 (0.0):
chattradhvajapatākābhir $ arcayiṣyanti mānuṣāḥ & / śubhaiś ca tūryanirghoṣaiḥ % prasannamanaso narāḥ // MvyG_90 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237850 (0.0):
chattradhvajapatākābhir $ gandhamālyānulepanaiḥ & / śubhaiś ca tūryanirghoṣaiḥ % prasannamanaso narāḥ \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284336 (0.0):
chattradhvajapatākābhir arcayiṣyanti mānuṣāḥ / / śubhaiś ca tūryanirghoṣaiḥ prasannamanaso narāḥ // MvyG_90 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286732 (0.0):
chattradhvajapatākābhir gandhamālyānulepanaiḥ / / śubhaiś ca tūryanirghoṣaiḥ prasannamanaso narāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236509 (0.033):
śrutaiś ca tūryanirghoṣaiḥ % prasannamanaso narāḥ \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285391 (0.033):
śrutaiś ca tūryanirghoṣaiḥ prasannamanaso narāḥ /
taṃ ca śakraḥ sahasrākṣo devarājaḥ śacīpatiḥ / / prahṛṣṭaḥ prāñjalirbhūtvā maitreyaṃ stoṣyate jinam // Mvyā_91 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235465 (0.0):
śubhaiś ca tūryanirghoṣaiḥ % prasannamanaso narāḥ // MvyG_90 // / taṃ ca śakraḥ sahasrākṣo $ devarājaḥ śacīpatiḥ & / prahṛṣṭaḥ prāñjalirbhūtvā % maitreyaṃ stoṣyate jinam // MvyG_91 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284348 (0.0):
śubhaiś ca tūryanirghoṣaiḥ prasannamanaso narāḥ // MvyG_90 // / taṃ ca śakraḥ sahasrākṣo devarājaḥ śacīpatiḥ / / prahṛṣṭaḥ prāñjalirbhūtvā maitreyaṃ stoṣyate jinam // MvyG_91 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235852 (0.029):
traidhātukam idaṃ sarvaṃ % prabhayā pūrayiṣyati // MvyC_34 // / atha prītas sahasrākṣo $ devarājaś śacīpatiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284734 (0.029):
traidhātukam idaṃ sarvaṃ prabhayā pūrayiṣyati // MvyC_34 // / atha prītas sahasrākṣo devarājaś śacīpatiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285405 (0.035):
śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti devaputrā maharddhikāḥ // MvyC_87 // / sa ca śakraḥ sahasrākṣo devarājo mahādyutiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286746 (0.038):
śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti devaputrā maharddhikāḥ // MvyK_84 // / sa ca śakraḥ sahasrākṣo devarājo mahādyutiḥ /
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045016 (0.040):
traidhātukamidaṃ sarvaṃ prabhayā pūrayiṣyati // Mvyā_33 // / prīto 'tha taṃ sahasrākṣo devarājā śacīpatiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237266 (0.044):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ % dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyK_37 // / hṛṣṭaś caiva sahasrākṣo $ devarājaḥ śacīpatiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286147 (0.044):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyK_37 // / hṛṣṭaś caiva sahasrākṣo devarājaḥ śacīpatiḥ /
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24945208 (0.045):
athendraś ca sahasrākṣo devarāja śacīpatiḥ / / prāñjalistho namaskṛtvā lokanāthaṃ samabravīt //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235922 (0.045):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ % dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyC_40 // / hṛṣṭaś caiva sahasrākṣo $ devarājo śacīpatiḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284804 (0.045):
śvetaṃ tasya surāś chattraṃ dhārayiṣyanti mūrdhani // MvyC_40 // / hṛṣṭaś caiva sahasrākṣo devarājo śacīpatiḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236524 (0.051):
sa ca śakraḥ sahasrākṣo $ devarājo mahādyutiḥ & / prahṛṣṭaḥ prāñjaliṃ kṛtvā % stoṣyate lokanāyakam // MvyC_88 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237865 (0.051):
sa ca śakraḥ sahasrākṣo $ devarājo mahādyutiḥ & / prahṛṣṭaḥ prāñjaliṃ kṛtvā % stoṣyate lokanāyakam // MvyK_85 //
namaste puruṣājanya namaste puruṣottama / / anukampasva janatāṃ bhagavannagrapugdala // Mvyā_92 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235476 (0.0):
prahṛṣṭaḥ prāñjalirbhūtvā % maitreyaṃ stoṣyate jinam // MvyG_91 // / namas te puruṣājanya $ namas te puruṣottama &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236542 (0.0):
prahṛṣṭaḥ prāñjaliṃ kṛtvā % stoṣyate lokanāyakam // MvyC_88 // / namas te puruṣājanya $ namas te puruṣottama &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237883 (0.0):
namas te puruṣasiṃha $ namas te puruṣottama & / anukampasva janatāṃ % bhagavann agrapudgala // MvyK_86 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284359 (0.0):
prahṛṣṭaḥ prāñjalirbhūtvā maitreyaṃ stoṣyate jinam // MvyG_91 // / namas te puruṣājanya namas te puruṣottama /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285423 (0.0):
prahṛṣṭaḥ prāñjaliṃ kṛtvā stoṣyate lokanāyakam // MvyC_88 // / namas te puruṣājanya namas te puruṣottama /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286764 (0.0):
namas te puruṣasiṃha namas te puruṣottama / / anukampasva janatāṃ bhagavann agrapudgala // MvyK_86 //
Maitreyavyakarana (maivy_iu.htm.txt) 19304177 (0.033):
namas te puruṣājanya MvyC_89a / namas te puruṣottama MvyG_92b
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11332142 (0.049):
namaste muktāyājanya namaste puruṣottamaḥ / / namaste puruṣaśreṣṭha sarvacaryārthasādhakaḥ // Mmk_1.1 //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24830695 (0.058):
saprajāpataya ārānnamaṣyanti / / namaste puruṣājanya namaste puruṣottama /
maharddhiko devaputrastasya māro bhaviṣyati / / sa cāpi prāñjalirbhūtvā stoṣyate lokanāyakam // Mvyā_93 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235490 (0.0):
anukampasva janatāṃ % bhagavann agrapudgala // MvyG_92 // / maharddhiko devaputras $ tasya māro bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236552 (0.0):
anukampasva janatāṃ % bhagavann agrapudgala // MvyC_89 // / maharddhiko devaputras $ tasya māro bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237896 (0.0):
anukampasva janatāṃ % bhagavann agrapudgala // MvyK_86 // / maharddhiko devaputras $ tasya māro bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284373 (0.0):
anukampasva janatāṃ bhagavann agrapudgala // MvyG_92 // / maharddhiko devaputras tasya māro bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285433 (0.0):
anukampasva janatāṃ bhagavann agrapudgala // MvyC_89 // / maharddhiko devaputras tasya māro bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286777 (0.0):
anukampasva janatāṃ bhagavann agrapudgala // MvyK_86 // / maharddhiko devaputras tasya māro bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237870 (0.048):
prahṛṣṭaḥ prāñjaliṃ kṛtvā % stoṣyate lokanāyakam // MvyK_85 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286751 (0.048):
prahṛṣṭaḥ prāñjaliṃ kṛtvā stoṣyate lokanāyakam // MvyK_85 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236529 (0.050):
prahṛṣṭaḥ prāñjaliṃ kṛtvā % stoṣyate lokanāyakam // MvyC_88 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285410 (0.050):
prahṛṣṭaḥ prāñjaliṃ kṛtvā stoṣyate lokanāyakam // MvyC_88 //
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12475194 (0.052):
puratastasthuḥ / tasyāṃ ca pariṣadi jayamatirnāma māra putraḥ sa / prāñjalirbhūtvaivamāha /
śuddhāvāsa sahasraiśca bahubhiḥ parivāritaḥ / / pravekṣyate ca maitreyo lokanātho vināyakaḥ // Mvyā_94 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235500 (5.960):
sa cāpi prāñjalirbhūtvā % stoṣyate lokanāyakam // MvyG_93 // / śuddhāvāsasahasraiś ca $ bahubhiḥ parivāritaḥ & / pravekṣyate ca maitreyo % lokanātho vināyakaḥ // MvyG_94 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284383 (5.960):
sa cāpi prāñjalirbhūtvā stoṣyate lokanāyakam // MvyG_93 // / śuddhāvāsasahasraiś ca bahubhiḥ parivāritaḥ / / pravekṣyate ca maitreyo lokanātho vināyakaḥ // MvyG_94 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237898 (0.006):
sa caiva prāñjaliṃ bhūtvā % stoṣyate lokanāyakam // MvyK_87 // / śuddhāvāsasahasraiś ca $ bahubhiḥ parivāritaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286779 (0.006):
sa caiva prāñjaliṃ bhūtvā stoṣyate lokanāyakam // MvyK_87 // / śuddhāvāsasahasraiś ca bahubhiḥ parivāritaḥ /
brāhmaṇaparivāreṇa brahmā cāpi girāsphuṭam / / kathayiṣyati saddharmaṃ brāhmaṃ ghoṣamudīrayan // Mvyā_95 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235512 (0.0):
pravekṣyate ca maitreyo % lokanātho vināyakaḥ // MvyG_94 // / brāhmaṇaparivāreṇa $ brahmā cāpi girāsphuṭam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284395 (0.0):
pravekṣyate ca maitreyo lokanātho vināyakaḥ // MvyG_94 // / brāhmaṇaparivāreṇa brahmā cāpi girāsphuṭam /
ākīrṇā pṛthivī sarvā arhadbhiśca bhaviṣyati / / kṣīṇāśravairvāntadoṣaiḥ prahīṇabhavabandhanaiḥ // Mvyā_96 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235526 (0.0):
kathayiṣyati saddharmaṃ % brahmaṃ ghoṣam udīrayan // MvyG_95 // / ākīrṇā pṛthivī sarvā $ arhadbhiś ca bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236576 (0.0):
kathayiṣyati saddharmaṃ % brahmaghoṣam udīrayan // MvyC_91 // / ākīrṇā pṛthivī sarvā $ arhadbhiś ca bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237926 (0.0):
kathayiṣyati saddharmaṃ % brahmaghoṣam udīrayan // MvyK_89 // / ākīrṇā pṛthivī sarvā $ arhadbhiś ca bhaviṣyati &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284409 (0.0):
kathayiṣyati saddharmaṃ brahmaṃ ghoṣam udīrayan // MvyG_95 // / ākīrṇā pṛthivī sarvā arhadbhiś ca bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285457 (0.0):
kathayiṣyati saddharmaṃ brahmaghoṣam udīrayan // MvyC_91 // / ākīrṇā pṛthivī sarvā arhadbhiś ca bhaviṣyati /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286807 (0.0):
kathayiṣyati saddharmaṃ brahmaghoṣam udīrayan // MvyK_89 // / ākīrṇā pṛthivī sarvā arhadbhiś ca bhaviṣyati /
hṛṣṭā devamanuṣyāśca gandharvā yakṣarākṣasāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235537 (0.0):
kṣīṇāsravair vāntadoṣaiḥ % prahīṇabhavabandhanaiḥ // MvyG_96 // / hṛṣṭā devamanuṣyāś ca $ gandharvā yakṣarākṣasāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236584 (0.0):
kṣīṇāsravair vāntadoṣaiḥ % prahīṇabhavabandhanaiḥ // MvyC_92 // / hṛṣṭā devā manuṣyāś ca $ gandharvā yakṣarākṣasāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237934 (0.0):
kṣīṇāsravair vāntadoṣaiḥ % prahīṇabhavabandhanaiḥ // MvyK_90 // / hṛṣṭā devamanuṣyāś ca $ gandharvā yakṣarākṣasāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284420 (0.0):
kṣīṇāsravair vāntadoṣaiḥ prahīṇabhavabandhanaiḥ // MvyG_96 // / hṛṣṭā devamanuṣyāś ca gandharvā yakṣarākṣasāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285465 (0.0):
kṣīṇāsravair vāntadoṣaiḥ prahīṇabhavabandhanaiḥ // MvyC_92 // / hṛṣṭā devā manuṣyāś ca gandharvā yakṣarākṣasāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286815 (0.0):
kṣīṇāsravair vāntadoṣaiḥ prahīṇabhavabandhanaiḥ // MvyK_90 // / hṛṣṭā devamanuṣyāś ca gandharvā yakṣarākṣasāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20807241 (0.043):
14,050.011a devā manuṣyā gandharvāḥ piśācāsurarākṣasāḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12760056 (0.047):
devā manuṣyā gandharvāḥ pitaro yakṣarākṣasāḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16213430 (0.052):
gandharvā yakṣarākṣasāḥ HV_App.I,42.23b / gandharvā varadās tava HV_App.I,6.56b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19996225 (0.053):
04,065.008d*1128_005 na devā nāsurāḥ ke cin na manuṣyā na rākṣasāḥ / 04,065.008d*1128_006 gandharvayakṣapravarāḥ kiṃnarāḥ samahoragāḥ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12585015 (0.054):
devā daityāś ca gandharvā yakṣakinnararākṣasāḥ // Rm_5.9{9} //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10121147 (0.055):
devā yakṣāḥ surāḥ siddhā nāgā gandharvakinnarāḥ / / piśācā rākṣasāścaiva manuṣyāḥ paśavas tathā // ViP_1,19.67 //
% Mahabharata: Virataparvan (mbh_04_u.htm.txt) 28302444 (0.056):
04,065.008d*1128_005 na devā nāsurāḥ ke cin na manuṣyā na rākṣasāḥ / 04,065.008d*1128_006 gandharvayakṣapravarāḥ kiṃnarāḥ samahoragāḥ
śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti nāgāścāpi maharddhikāḥ // Mvyā_97 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235539 (0.0):
hṛṣṭā devamanuṣyāś ca $ gandharvā yakṣarākṣasāḥ & / śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti % nāgāś cāpi maharddhikāḥ // MvyG_97 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236589 (0.0):
hṛṣṭā devā manuṣyāś ca $ gandharvā yakṣarākṣasāḥ & / śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti % nāgāś cāpi maharddhikāḥ // MvyC_93 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237939 (0.0):
hṛṣṭā devamanuṣyāś ca $ gandharvā yakṣarākṣasāḥ & / śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti % nāgāś cāpi maharddhikāḥ // MvyK_91 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284422 (0.0):
hṛṣṭā devamanuṣyāś ca gandharvā yakṣarākṣasāḥ / / śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti nāgāś cāpi maharddhikāḥ // MvyG_97 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285470 (0.0):
hṛṣṭā devā manuṣyāś ca gandharvā yakṣarākṣasāḥ / / śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti nāgāś cāpi maharddhikāḥ // MvyC_93 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286820 (0.0):
hṛṣṭā devamanuṣyāś ca gandharvā yakṣarākṣasāḥ / / śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti nāgāś cāpi maharddhikāḥ // MvyK_91 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286738 (0.058):
śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti devaputrā maharddhikāḥ // MvyK_84 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285397 (0.060):
śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti devaputrā maharddhikāḥ // MvyC_87 //
te vai nūnaṃ bhaviṣyanti cyānaghācchinnasaṃśayāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237939 (0.008):
śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti % nāgāś cāpi maharddhikāḥ // MvyK_91 // / te vai nūnaṃ bhaviṣyanti $ akhilāś chinnasaṃśayāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286820 (0.008):
śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti nāgāś cāpi maharddhikāḥ // MvyK_91 // / te vai nūnaṃ bhaviṣyanti akhilāś chinnasaṃśayāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236589 (0.030):
śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti % nāgāś cāpi maharddhikāḥ // MvyC_93 // / te ca nūnaṃ bhaviṣyanti $ akhilāś chinnasaṃcayāḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285470 (0.030):
śāstuḥ pūjāṃ kariṣyanti nāgāś cāpi maharddhikāḥ // MvyC_93 // / te ca nūnaṃ bhaviṣyanti akhilāś chinnasaṃcayāḥ /
utkṣiptaparikhāḥ dhīrā anādānā nirutsakāḥ // / brahmacaryañcariṣyanti maitreyasyānuśāsane // Mvyā_98 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235552 (0.035):
te vai nūnaṃ bhaviṣyanti $ cyānaghāś (?) chinnasaṃcayāḥ & / utkṣiptaparikhāḥ dhīrā % anādānā nirutsakāḥ \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284436 (0.035):
te vai nūnaṃ bhaviṣyanti cyānaghāś (?) chinnasaṃcayāḥ / / utkṣiptaparikhāḥ dhīrā anādānā nirutsakāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286837 (0.064):
brahmacaryaṃ cariṣyanti maitreyasyānuśasane // MvyK_92 // / te vai nūnaṃ bhaviṣyanti amamā aparigrahāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286851 (0.064):
brahmacaryaṃ cariṣyanti maitreyasyānuśasane // MvyK_93 // / te vai nūnaṃ bhaviṣyanti chinnajālam aśaktikāḥ /
te 'pi nūnaṃ bhaviṣyanti amamā aparigrahāḥ / / ajātarūparajatā aniketā asaṃstavāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284451 (0.0):
brahmacaryaṃ cariṣyanti maitreyasyānuśasane // MvyG_98 // / te 'pi nūnaṃ bhaviṣyanti amamā aparigrahāḥ / / ajātarūparajatā aniketā asaṃstavāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285494 (0.0):
brahmacaryaṃ cariṣyanti maitreyasyānuśasane // MvyC_94 // / te vai nūnaṃ bhaviṣyanti amamā aparigrahāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286844 (0.0):
brahmacaryaṃ cariṣyanti maitreyasyānuśasane // MvyK_92 // / te vai nūnaṃ bhaviṣyanti amamā aparigrahāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235566 (0.009):
te 'pi nūnaṃ bhaviṣyanti $ amamā aparigrahāḥ & / ajātarūparajatā % aniketā asaṃstavāḥ \
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236610 (0.009):
te vai nūnaṃ bhaviṣyanti $ amamā aparigrahāḥ & / ajātarūparajatā % aniketā asaṃstavāḥ \
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237962 (0.010):
te vai nūnaṃ bhaviṣyanti $ amamā aparigrahāḥ & / ajātarūparajatā % aniketā asaṃbhavāḥ \
brahmacaryañcariṣyanti ye maitreyānuśāsane // Mvyā_99 // / te vai pāraṃ gamiṣyanti chitvā jālameva bhujāt /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235582 (0.0):
te vai pānaṃ gamiṣyanti $ chitvā jālam eva bhujāt & / dhyānāni copasaṃpadya % prītisaukhyasamanvitāḥ \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284465 (0.0):
te vai pānaṃ gamiṣyanti chitvā jālam eva bhujāt / / dhyānāni copasaṃpadya prītisaukhyasamanvitāḥ /
dhyānāni copasaṃpadya prītisaukhyasamanvitāḥ / / brahmacaryañcariṣyanti maitreyasyānuśāsane // Mvyā_100 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235584 (0.0):
te vai pānaṃ gamiṣyanti $ chitvā jālam eva bhujāt & / dhyānāni copasaṃpadya % prītisaukhyasamanvitāḥ \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284468 (0.0):
te vai pānaṃ gamiṣyanti chitvā jālam eva bhujāt / / dhyānāni copasaṃpadya prītisaukhyasamanvitāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237978 (0.015):
te vai nūnaṃ bhaviṣyanti $ chinnajālam aśaktikāḥ & / dhyānāny upasaṃpādya % prītisaukhyasamanvitāḥ \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286859 (0.015):
te vai nūnaṃ bhaviṣyanti chinnajālam aśaktikāḥ / / dhyānāny upasaṃpādya prītisaukhyasamanvitāḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236626 (0.050):
te vai nūnaṃ bhaviṣyanti $ chinnajālaviśaktikāḥ & / dhyānāni copasaṃpadya % prītisaukhyasamanvitāḥ \
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285509 (0.050):
te vai nūnaṃ bhaviṣyanti chinnajālaviśaktikāḥ / / dhyānāni copasaṃpadya prītisaukhyasamanvitāḥ /
ṣaṣṭhiṃ varṣa sahasrāṇi maitreyo dvipadottamaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235599 (0.0):
ṣaṣṭiṃ varṣasahasrāṇi $ maitreyo dvipadottamaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236640 (0.0):
ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi $ maitreyo dvipadottamaḥ &
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237992 (0.0):
ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi $ maitreyo dvipadottamaḥ & / deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvabhūtānukampakaḥ // MvyK_95 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284482 (0.0):
brahmacaryaṃ cariṣyanti maitreyasyānuśasane // MvyG_100 // / ṣaṣṭiṃ varṣasahasrāṇi maitreyo dvipadottamaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285522 (0.0):
brahmacaryaṃ cariṣyanti maitreyasyānuśasane // MvyC_96 // / ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi maitreyo dvipadottamaḥ /
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286873 (0.0):
brahmacaryaṃ cariṣyanti maitreyasyānuśasane // MvyK_94 // / ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi maitreyo dvipadottamaḥ /
deśayiṣyati saddharmaṃ śāstā lokānukampayā // Mvyā_101 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235602 (0.0):
ṣaṣṭiṃ varṣasahasrāṇi $ maitreyo dvipadottamaḥ & / deśayiṣyati saddharmaṃ % śāstā lokānukampayā // MvyG_101 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284485 (0.0):
ṣaṣṭiṃ varṣasahasrāṇi maitreyo dvipadottamaḥ / / deśayiṣyati saddharmaṃ śāstā lokānukampayā // MvyG_101 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236641 (0.019):
ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi $ maitreyo dvipadottamaḥ & / deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvabhūtānukampakam // MvyC_97 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237993 (0.019):
ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi $ maitreyo dvipadottamaḥ & / deśayiṣyati saddharmaṃ % sarvabhūtānukampakaḥ // MvyK_95 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285523 (0.019):
ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi maitreyo dvipadottamaḥ / / deśayiṣyati saddharmaṃ sarvabhūtānukampakam // MvyC_97 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286874 (0.019):
ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi maitreyo dvipadottamaḥ / / deśayiṣyati saddharmaṃ sarvabhūtānukampakaḥ // MvyK_95 //
śatāni ca sahasrāṇi prāṇiṇāṃ sa vināyakaḥ / / vinīya dharmakāyena tato nirvāṇameṣyati // Mvyā_102 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235615 (0.0):
śatāni ca sahasrāṇi $ prāṇinaṃ sa vināyakaḥ & / vinīya dharmakāyena % tato nirvāṇam eṣyati // MvyG_102 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284498 (0.0):
śatāni ca sahasrāṇi prāṇinaṃ sa vināyakaḥ / / vinīya dharmakāyena tato nirvāṇam eṣyati // MvyG_102 //
tasmiṃśca nirvṛte dhīre maitreye dvipadottame / / daśavarṣasahasrāṇi saddharmaṃ sthāsyati kṣitau // Mvyā_103 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235628 (0.0):
vinīya dharmakāyena % tato nirvāṇam eṣyati // MvyG_102 // / tasmiṃś ca nirvṛte dhīre $ maitreye dvipadottame &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284511 (0.0):
vinīya dharmakāyena tato nirvāṇam eṣyati // MvyG_102 // / tasmiṃś ca nirvṛte dhīre maitreye dvipadottame /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236664 (0.052):
daśavarṣasahasrāṇi % saddharmaḥ sthāsyate tadā // MvyC_99 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22238017 (0.052):
daśavarṣasahasrāṇi % saddharmaḥ sthāsyate tadā // MvyK_97 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285546 (0.052):
daśavarṣasahasrāṇi saddharmaḥ sthāsyate tadā // MvyC_99 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286898 (0.052):
daśavarṣasahasrāṇi saddharmaḥ sthāsyate tadā // MvyK_97 //
prasādayati cittāni tasmācchākyamunau jine / / tatodṛkṣatha maitreyaṃ saṃbuddhaṃ dvipadottamam // Mvyā_104 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235641 (0.021):
prasādayati cittāni $ tasmāc chākyamunau jine & / tato dṛkṣatha maitreyaṃ % saṃbuddhaṃ dvipadottamam // MvyG_104 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284524 (0.021):
prasādayati cittāni tasmāc chākyamunau jine / / tato dṛkṣatha maitreyaṃ saṃbuddhaṃ dvipadottamam // MvyG_104 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22238030 (0.043):
tato drakṣyatha maitreyaṃ % saṃbuddhaṃ dvipadottamam // MvyK_98 //
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286911 (0.043):
tato drakṣyatha maitreyaṃ saṃbuddhaṃ dvipadottamam // MvyK_98 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236676 (0.044):
daśavarṣasahasrāṇi % saddharmaḥ sthāsyate tadā // MvyC_99 // / prasādayitvā cittāni $ tasmin śākyamunau jine &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23285558 (0.044):
daśavarṣasahasrāṇi saddharmaḥ sthāsyate tadā // MvyC_99 // / prasādayitvā cittāni tasmin śākyamunau jine /
tasmāddharme ca buddhe ca saṃghe cāpi gaṇottame / / prasādayati cittāni bhaviṣyati maharddhikaṃ // Mvyā_105 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235652 (0.0):
tato dṛkṣatha maitreyaṃ % saṃbuddhaṃ dvipadottamam // MvyG_104 // / tasmād dharme ca buddhe ca $ saṅghe cāpi gaṇottame &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284535 (0.0):
tato dṛkṣatha maitreyaṃ saṃbuddhaṃ dvipadottamam // MvyG_104 // / tasmād dharme ca buddhe ca saṅghe cāpi gaṇottame /
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28044249 (0.064):
janetha gauravaṃ buddhe dharme saṃghe guṇottame /
taṃ tādṛśaṃ kāruṇikaṃ maitreyaṃ dvipadottamaṃ / / ārādhayitvā kālena tato nirvāṇameṣyatha // Mvyā_106 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235662 (0.0):
prasādayati cittāni % bhaviṣyati maharddhikam // MvyG_105 // / taṃ tādṛśaṃ kāruṇikaṃ $ maitreyaṃ dvipadottamam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284545 (0.0):
prasādayati cittāni bhaviṣyati maharddhikam // MvyG_105 // / taṃ tādṛśaṃ kāruṇikaṃ maitreyaṃ dvipadottamam /
idamāścaryakaṃ śrutvā dṛṣṭvā ca vibhavānalpikāṃ / / ko vidvānna prasīdeta api kṛṣṇāsu jātiṣu // Mvyā_107 //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235676 (0.0):
ārādhayitvā kālena % tato nirvāṇam eṣyatha // MvyG_106 // / idam āścaryakaṃ śrutvā $ dṛṣṭvā ca vibhavānalpikām &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284559 (0.0):
ārādhayitvā kālena tato nirvāṇam eṣyatha // MvyG_106 // / idam āścaryakaṃ śrutvā dṛṣṭvā ca vibhavānalpikām /