View original HTML file with complete header information
Kṣemendraviracitā / Bodhisattvāvadānakalpalatā /
Kṣemendraviracitā / Bodhisattvāvadānakalpalatā /
namaḥ sarvajñāya / / 1. prabhāsāvadānam / / cittaṃ yasya sphaṭikavimalaṃ naiva gṛhṇāti rāgaṃ
kāruṇyārdre manasi nikhilāḥ śoṣitā yena doṣāḥ /
akrodhena svayamabhihato yena saṃsāraśatruḥ
sarvajño 'sau bhavatu bhavatāṃ śreyase niścalāya // KAvk_1.1 //
sacchāyaḥ sthiradharmamūlavalayaḥ puṇyālavālasthitir
dhīvidyākaruṇāmbhasā hi vilasadvistīrṇaśākhānvitaḥ /
saṃtoṣojjvalapallavaḥ śuciyaśaḥpuṣpaḥ sadāsatphalaḥ
sarvāśāparipūrako vijayate śrībuddhakalpadrumaḥ // KAvk_1.2 //
jāyate jagaduddhartuṃ saṃsāramakarākarāt /
matirmahānubhāvānāmatrānuśrūyate yathā // KAvk_1.3 //
asti prabhāvatī nāma hemaharmyagṛhairvṛtā /
purī prabhāvatīva dyaurvimānaiḥ puṇyakarmaṇām // KAvk_1.4 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191766 (0.064):
spṛhaṇīyaṃ ca yalloke tattatpuṇyasamudbahvam // KAvk_48.87 //
vidyādharavatī siddhagandharvagaṇasevitā / / gāṃ śritā śakranagarī sukṛtena satāmiva // KAvk_1.5 //
sevitā satataṃ satyavratadānadayāmayaiḥ /
rājadhānīva dharmasya puṇyāvasathaśālinī // KAvk_1.6 //
abhūdbhūtilakastasyāṃ prabhāso nāma bhūpatiḥ / / saprabhā sādarairyasya kīrtirabhyarcyate suraiḥ // KAvk_1.7 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138491 (0.057):
svalpaṃ dānakaṇasya tat phalamaho dānaṃ nidānaṃ śriyaḥ // KAvk_4.1 // / abhūdupoṣadho nāma bhūbhṛdhyasya vibhāvataḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185034 (0.064):
dhīrābhidhānaḥ śrāvastyāmabhūd gṛhapatiḥ purāḥ // KAvk_41.2 // / tasya paṇḍitanāmabhūt putraḥ sukṛtapaṇḍitaḥ /
guṇasaurabhasaṃbhārāḥ sarvāsāṃ hariṇīdṛśām /
yadyaśaḥpuṣpamañjaryo yātāḥ karṇavataṃsatām // KAvk_1.8 //
upāyajñasya yasyājñāṃ suvaṇakusumojjvalām /
mālāmiva mahīpālā maulicakreṣu cakrire // KAvk_1.9 //
taṃ kadācitsamāsīnamabhyetya bhuvaneśvaram / / uvāca kṣitivinyastajānurnāgavanādhipaḥ // KAvk_1.10 //
deva divyadyutirdantī gṛhīto 'smābhiradbhutaḥ /
tvatkīrtiśravaṇādbhūmimairāvaṇa ivāgataḥ // KAvk_1.11 //
dvāri sthito 'sau dviradastridaśārhaḥ pradṛśyatām / / bhṛtyānāṃ prabhunāṃ dṛṣṭaḥ saphalo hi pariśramaḥ // KAvk_1.12 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146126 (0.056):
tathāpi yadi nirbandhaḥ kriyate tatpariśramaḥ // KAvk_8.49 // / ityuktvā nṛpatistasya grahaṇe jālajīvinaḥ /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450330 (0.062):
vidūṣakaḥ - (dṛṣṭvā sa-harṣam |) sa-phalo me parissamo | sotthi hodīe | / [sa-phalo me pariśramaḥ | svasti bhavatyai |]
etadākarṇya nṛpatirnirgatyāmātyasaṃmataḥ / / dadarśa dviradaṃ dvāri kailāsamiva jaṅgamam // KAvk_1.13 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146126 (0.062):
tathāpi yadi nirbandhaḥ kriyate tatpariśramaḥ // KAvk_8.49 // / ityuktvā nṛpatistasya grahaṇe jālajīvinaḥ /
uddāmasaurabhāhūtairbhramarairgaṇḍaḍiṇḍimaiḥ /
śṛṅgārābharaṇodāraṃ vasantamiva sevitam // KAvk_1.14 //
dantaparyantaviśrāntakaraṃ mīlitalocanam /
smarantaṃ vindhyakadalīsallakīkānanaśriyaḥ // KAvk_1.15 //
agastyaśāsanād yātaṃ bhuvi kuñjararājatām /
sphuratsaptacchadāmodaṃ vindhyācalamivonnatam // KAvk_1.16 //
taṃ vilokya kṣitipatirdantastambhavibhūṣitam / / lakṣmīvilāsabhavanaṃ vismayādityacintayat // KAvk_1.17 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185702 (0.042):
nirdiṣṭena pathā yāntīṃ vismayādityacintayat // KAvk_41.49 // / aho vihitamārgeṇa gacchatāmapyacetasām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185753 (0.064):
nītāni dṛḍharūpāṇi punaścintāṃ samāyayau // KAvk_41.53 // / aho nu ghaṭanāyogād yānti karmaṇyatāṃ kṣaṇāt /
aho navanavotkarṣā nirmāṇāścaryaśālinām /
karmaṇāmanavacchinnā saṃsārasargasaṃtatiḥ // KAvk_1.18 //
amanthena sudhāmbhodheranāyāsena vāsukeḥ / / anākarṣeṇa śailasya kenāyaṃ janito gajaḥ // KAvk_1.19 //
atha hastimahāmātraṃ saṃyātaṃ nāma bhūpatiḥ /
ādideśārcitādeśaṃ gajo 'yaṃ damyatāmiti // KAvk_1.20 //
tadādiśya mahīpāle yāte 'ntaḥpuramandiram / / nāgaṃ jagrāha saṃyātaḥ sarvaśikṣābharakṣamam // KAvk_1.21 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178718 (0.039):
praviśya sphāṭikaṃ cakre janasaṃghabharakṣamam // KAvk_36.72 // / atha ratnāsanāsīnaḥ sa tatra karuṇānidhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141882 (0.055):
na tadāsādyate vittaṃ yat sarvārthibharakṣamam // KAvk_6.45 //
sa sacchiṣya iva prājñaḥ prāgjanmābhyāsayantritaḥ /
nītastena prayatnena sarvaśikṣāvinītatām // KAvk_1.22 //
bahudānanirudvegaḥ śaktyutsāhayutaḥ kṣamī /
ripupraghātasugatiḥ sa rājñastulyatāṃ yayau // KAvk_1.23 //
damyakriyāsamuttīrṇaṃ tatastaṃ kuñjareśvaram /
nareśvarāya saṃyātaḥ kṛtakṛtyo nyavedayat // KAvk_1.24 //
dṛṣṭvā tamaṅkuśāyattaṃ nirvikārabalodayam /
utsāhaśikharārūḍhaṃ mene rājā jayaśriyam // KAvk_1.25 //
sa saṃjātapraharṣotthadākṣyaśikṣādidṛkṣayā /
tamāruroha sotsāhaḥ sahasrāṃśurivodayam // KAvk_1.26 //
saṃyāto 'tha gajendrasya mantrīva vaśavartinaḥ /
sarvamaṇḍalasaṃcāracāturthaṃ samadarśayat // KAvk_1.27 //
gajaprekṣāprasaṅgena mṛgayākelilālasaḥ /
rājā nijotsāhamiva vyagāhata vanaṃ mahat // KAvk_1.28 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165581 (0.050):
kṛṣṇābhidhāṃ tathā kanyāmādāya sa yayau vanam // KAvk_23.28 //
sa yayau ratnakeyūrakiraṇairdūrasarpībhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18190981 (0.052):
sa hemamayamādāya draṣṭuṃ bhūmipatiṃ yayau // KAvk_48.34 // / sa ratnaruciraṃ prāpya bhavanaṃ pṛthivīpateḥ /
sallakīpallavavarairdignāgānāhvayanniva // KAvk_1.29 //
vrajantaṃ tatra dadṛśustaṃ vane vanadevatāḥ / / praharṣavismayākīrṇakarṇapūrīkṛtekṣaṇāḥ // KAvk_1.30 //
śabarīkabarīpāśapuṣpasaurabhanirbharāḥ /
vaindhyā vasuṃdharādhīśaṃ marutastaṃ siṣevire // KAvk_1.31 //
atha vindhyopakaṇṭheṣu svacchandasukhaśākhiṣu /
smṛtvā vilāsavṛttāntaṃ gajaḥ sotkaṇṭhatāṃ yayau // KAvk_1.32 //
kariṇyāḥ premabaddhāyā gandhamāghrāya sa dvipaḥ /
nītiṃ nṛpa ivotsiktastatyājāṅkuśayantraṇām // KAvk_1.33 //
savegaṃ dhāvatastasya rāgākṛṣṭasya daṇḍinaḥ /
vimūḍhasyeva saṃsāre nābhavadviratiḥ kkacit // KAvk_1.34 //
dṛṣṭvā prabhañjanajavaṃ kuñjaraṃ rājakuñjaraḥ /
vrajantaṃ jātasaṃdehaḥ saṃyātamidamabravīt // KAvk_1.35 //
aho batāyaṃ bhavatā vinayaṃ grāhito gajaḥ / / dṛṣṭaḥ prayāto vaimukhyaṃ gurorasyāṅkuśasya yaḥ // KAvk_1.36 //
bhramatīva diśāṃ cakramanuyāntīva pādapāḥ / / pādanyāsabhareṇāsya kṣībeṇādhūrṇate kṣitiḥ // KAvk_1.37 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18181676 (0.064):
ajñātārthena vailakṣyāt suciraṃ vīkṣitāṃ kṣitiḥ // KAvk_39.83 // / tadgrantheṣvakṝtābhyāsastān vaktuṃ kah pragalbhate /
asmin deva ivākāle prayāte pratikūlatām / / sarvāḥ puruṣakārasya niṣphalā yatnavṛttayaḥ // KAvk_1.38 //
vacaḥ śrutveti saṃyātaḥ prabhorāyātasādhvasaḥ /
śikṣāpavādavailakṣyāduvāca racitāñjaliḥ // KAvk_1.39 //
deva sarvakriyāyattaḥ kuñjaro 'yaṃ mayā kṛtaḥ /
kariṇīgandhamāghrāya yātaḥ kiṃ tvadya vikriyām // KAvk_1.40 //
nopadeśaṃ na niyamaṃ na dākṣiṇyaṃ na sādhutām /
smaranti jantavaḥ kāmaṃ kāmasya vaśamāgatāḥ // KAvk_1.41 //
kena ratirasotsiktā viṣayābhimukhī matiḥ /
adabhraśvabhravibhraṣṭaśaolakulyeva vāryate // KAvk_1.42 //
śarīraśramaśikṣāyāṃ damakāḥ kuśalā vayam /
manoniyamaśikṣāyāṃ munayo 'pi na paṇḍitāḥ // KAvk_1.43 //
rāgādagaṇitāyāsaḥ skhalitākhilasaṃyamaḥ /
eṣa dhāvatyamāreṇa mūrkhaḥ khala iva dvipaḥ // KAvk_1.44 //
vṛkṣaśākhāṃ samālambya tyajemaṃ pṛthivīpate / / vyasanī patitaḥ satyaṃ pātayatyeva durjanaḥ // KAvk_1.45 //
saṃyātasya vacaḥ śrutvā tatkālasadṛśaṃ nṛpaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153618 (5.960):
asmākaṃ tasya vā rājan pūjāḥ santu jagatrtraye // KAvk_13.9 // / iti teṣām vacaḥ śrutvā taddarpavimukho nṛpaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141418 (0.005):
yāte tu tvayi sārthasya vayaṃ sarvārthahāriṇah // KAvk_6.11 // / iti teṣāṃ vacaḥ śrutvā karuṇāpūrṇamānasaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18152814 (0.014):
savrataścintayāmyeva rakṣāṃ vaḥ prasvakṣaye // KAvk_12.15 // / iti rājavacaḥ śrutvā hṛṣṭāḥ pauramahattamāḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18172412 (0.018):
kāyo 'sya yatsadāpāyaḥ kiṃ punaḥ pṛthivībharaḥ // KAvk_29.19 // / iti putravacaḥ śrutvā bhūptirbhṛśamapriyam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133542 (0.028):
samyaksaṃbodhisaṃbuddho bhaviṣyasi mahāmate // KAvk_1.60 // / iti tadvacanaṃ śrutvā rājā virajasāṃ varaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191282 (0.029):
kasyeṣṭaḥ priyasaṃgamāya vapuṣāṃ sevāmayo vikrayaḥ // KAvk_48.52 // / ityapāradhiyastasya vacaḥ śrutvā mahīpatiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182867 (0.037):
icchāmyavāptuṃ pravrajyāmagārādanagārikaḥ // KAvk_40.57 // / iti sakhyurvacaḥ śrutvā tattatheti vicintya ca /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158379 (0.039):
kalyāṇapātratām yātaḥ kalpavallī hi sanmateḥ // KAvk_18.12 // / vākyaṃ bhagavataḥ śrutvā papracchurbhikṣavaḥ punah /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145736 (0.044):
asya rāhoḥ padaṃ prāpte nāndhībhavati kiṃ jagat // KAvk_8.21 // / tacchrutvā bhagavānūce kiṃcit smitasitāṃśubhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191406 (0.045):
vakti yāvanna dehīti tāvadgavati vallabhah // KAvk_48.61 // / iti bhūmipateḥ śrutvāḥ vaco dolāvalambinaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18183898 (0.049):
svecchāhārasukhāḥ putra striyo hi nirapatrpāḥ // KAvk_40.126 // / ityapriyamapi śrutvā rājā tadvacanaṃ rahaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18180116 (0.051):
akāraṇaṃ sattvasudhāsamudrā na lokasāmānyatayām hasanti // KAvk_38.5 // / śrutveti vākyaṃ tridaśeśvarasya tat taṃ sarvadarśī bhagavān babhāṣe /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157756 (0.052):
nirvikalpaphalāvāptyai sevyante kalpapādapāḥ // KAvk_17.24 // / iti rājavacaḥ śrutvā bhagavān samabhāṣata /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19722019 (0.054):
01,215.012b*2108_01 abravīn nṛpaśārdūla tatkālasadṛśaṃ vacaḥ / 01,215.012c didhakṣuṃ khāṇḍavaṃ dāvam akāmasya śatakratoḥ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133906 (0.057):
rakṣāratnaṃ hi jagataḥ prajāyattaṃ vapustava // KAvk_2.23 // / iti mantrireṇoktamākarṇya vasudhādhipaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179135 (0.061):
yaireṣa praśamavratopakaraṇe baddho 'bhimānagrahaḥ // KAvk_37.16 // / ityuktamupasenena śrutvā te śākyabhikṣavaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153752 (0.062):
tīrthyābhidhānāmakhilaṃ prayātu pralayaṃ tamaḥ // KAvk_13.19 // / iti rājavacaḥ śrutvā nirvikāro mahāśayaḥ /
tenaiva sahitaḥ śākhāmālalambe mahātaroḥ // KAvk_1.46 //
avatīrya taroraśvamāruhya nṛpatau gate /
prāpyāliliṅga kariṇīṃ vigāhya gahanaṃ gajaḥ // KAvk_1.47 //
tataḥ śāntasmaro hastī dinairabhyetya saptabhiḥ /
Ksemendra: Bodhisattvavadanakalpalata, no. 93: Sumagadhavadana (kbavk93u.htm.txt) 22883062 (0.046):
samīkṛtāni dṛṣṭāni kudārūṇi ca candanaiḥ // KAvk_93.9l // / kalabhena mahāhastī samāhūtas tathāhave /
svayamālānasaṃbaddhastasthau bhuktvā yathāsukham // KAvk_1.48 //
śikṣāsaṃyamayantritaṃ taṃ dṛṣṭvā svayamāgatam /
saṃyātaḥ kauśalotkarṣaharṣādrājñe nyavedayat // KAvk_1.49 //
rāgavāgurayākṛṣṭaḥ prayayau yaḥ smarāturaḥ /
śikṣāyāmavisaṃvādī so 'yaṃ prāptaḥ svayaṃ gajaḥ // KAvk_1.50 //
saṃketayantrito vaśyo rasajñaḥ sallakībhuvām /
saṃtaptalohakavalaṃ gṛhṇāti vinaye sthitaḥ // KAvk_1.51 //
eṣa kāmarasākṛṣṭaḥ kaṣṭāṃ vikṛtimāyayau /
punaḥ prakṛtimāpannaḥ praśāntamadanajvaraḥ // KAvk_1.52 //
śakyā damayituṃ deva siṃhavyāghragajādayaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13866970 (0.061):
siṃhavyāghragajākīrṇāṃ HV_36.23a / siṃhavyāghragatāś cānye HV_33.24c
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6726672 (0.061):
dvīpivṛkaśarabhakuñjarasiṃhavyāghrādayo hiṃstrāḥ // GarP_1,76.4 //
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13552090 (0.062):
vyāghrasiṃhavarāheṣu__Vdha_028.*(26) / vyāghrasiṃhādisaṃkaṭe__Vdha_040.029
na tu rāgāsavakṣībaviṣayābhimukhaṃ manaḥ // KAvk_1.53 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17730937 (0.046):
arthaḥ | yasmān nāsati paramātma samyag darśane sa rāga viṣayocchedas / tasmāt sa rāga viṣayocchedikāyāḥ samyag darśanātmikāyāḥ prajñāyāḥ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7286642 (0.046):
arthaḥ | yasmān nāsati paramātma-samyag-darśane sa-rāga-viṣayocchedas / tasmāt sa-rāga-viṣayocchedikāyāḥ samyag-darśanātmikāyāḥ prajñāyāḥ
madhyantavibhagatika.html 19080700 (0.055):
parikalpitāḥ pañca dṛṣṭayo vicikitsā'vidayā tadālambanāṣca rāgādayaḥ / sasamprayogāḥ kleṣopakleṣāḥ /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26520085 (0.058):
kāmaviṣayā indriyārthā iti rūpādaya ucyante/ te mithyā saṅkalpyamānā / rāgadveṣamohān pravartayanti, tān pūrvaṃ prasañcakṣīta/ tāṃś ca
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18161681 (0.064):
na karoti manaḥ kasya tatstrīratnamayonijam // KAvk_20.74 // / abhilāṣi manastasyāṃ śrotāya jātaṃme saha cakṣuṣā /
etadākarṇya bhūpālastattatheti vicintayan / / uvāca satyamucitaṃ saṃyāta kathitaṃ tvayā // KAvk_1.54 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179563 (0.052):
pravrajyayā brahmacaryaṃ carāmyeṣa varo mama // KAvk_37.46 // / iti tenoktamākarṇya tamuvāca mahīpatiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133920 (0.058):
tamūce sattvadhavalasmitaghautādharadyutiḥ // KAvk_2.24 // / uktaṃ hitaṃ mhāmātya bhavatā sacivocitam /
apyasti kaścilloke 'smin yena cittamadadvipaḥ /
nītaḥ praśamaśīlena saṃyamālānalīnatām // KAvk_1.55 //
ityukte de vatāviṣṭaḥ saṃyātastamabhāṣata /
deva santi jagatkleśaniḥśeṣonmūlanodyatāḥ // KAvk_1.56 //
vivekālokitā loke vairāgyajanitāgrahāḥ /
śamasaṃtoṣaviśadā buddhā eva prabodhinaḥ // KAvk_1.57 //
iti buddhābhidhāṃ śrutvā samyaksaṃbodhicetasaḥ / / rājñaḥ prāgjanmajābhyāsapraṇidhānamajāyata // KAvk_1.58 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178204 (0.054):
etā bhagavatā gītā gāthā buddhena dhīmatā // KAvk_36.34 // / iti buddhābhidhāmeva śrutvā harṣamavāpa saḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18148478 (0.062):
tyajyatāmeṣa niḥsāragṛhasaṃsāradurgrahaḥ // KAvk_10.27 // / iti śrutvā bhagavataḥ karuṇābahraṇaṃ vacaḥ /
vinimajjajjagadidaṃ saṃsāre makarākare / / saṃtārayeyaṃ saṃbodhimuktaḥ kuśalasetunā // KAvk_1.59 //
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa, Karikas: 1-383 only! (vabhdilu.htm.txt) 14822279 (0.047):
baghnāti bodhisannāhamaṅgīkṛtvā jagaddhitam // [223] //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145735 (0.059):
asya rāhoḥ padaṃ prāpte nāndhībhavati kiṃ jagat // KAvk_8.21 // / tacchrutvā bhagavānūce kiṃcit smitasitāṃśubhiḥ /
athocurdevatā vyonmastaṃ śuddhāvāsakāyikāḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18169626 (0.038):
suvṛttapakṣapātinyastamūcurvyomadevatāḥ // KAvk_25.69 //
samyaksaṃbodhisaṃbuddho bhaviṣyasi mahāmate // KAvk_1.60 //
iti tadvacanaṃ śrutvā rājā virajasāṃ varaḥ / / jātismaro divyacakṣuḥ prayayau bodhisattvatām // KAvk_1.61 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18152814 (0.027):
savrataścintayāmyeva rakṣāṃ vaḥ prasvakṣaye // KAvk_12.15 // / iti rājavacaḥ śrutvā hṛṣṭāḥ pauramahattamāḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133339 (0.028):
vyasanī patitaḥ satyaṃ pātayatyeva durjanaḥ // KAvk_1.45 // / saṃyātasya vacaḥ śrutvā tatkālasadṛśaṃ nṛpaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153618 (0.028):
asmākaṃ tasya vā rājan pūjāḥ santu jagatrtraye // KAvk_13.9 // / iti teṣām vacaḥ śrutvā taddarpavimukho nṛpaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141418 (0.032):
yāte tu tvayi sārthasya vayaṃ sarvārthahāriṇah // KAvk_6.11 // / iti teṣāṃ vacaḥ śrutvā karuṇāpūrṇamānasaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18183899 (0.032):
svecchāhārasukhāḥ putra striyo hi nirapatrpāḥ // KAvk_40.126 // / ityapriyamapi śrutvā rājā tadvacanaṃ rahaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191281 (0.037):
kasyeṣṭaḥ priyasaṃgamāya vapuṣāṃ sevāmayo vikrayaḥ // KAvk_48.52 // / ityapāradhiyastasya vacaḥ śrutvā mahīpatiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18172412 (0.042):
kāyo 'sya yatsadāpāyaḥ kiṃ punaḥ pṛthivībharaḥ // KAvk_29.19 // / iti putravacaḥ śrutvā bhūptirbhṛśamapriyam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18149397 (0.049):
āsanānugrahavyagraḥ prayayau bhagavān punah // KAvk_10.84 // / tacchāsanāt pravṛttasya nandasyāśramaśodhane /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158379 (0.050):
kalyāṇapātratām yātaḥ kalpavallī hi sanmateḥ // KAvk_18.12 // / vākyaṃ bhagavataḥ śrutvā papracchurbhikṣavaḥ punah /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157756 (0.055):
nirvikalpaphalāvāptyai sevyante kalpapādapāḥ // KAvk_17.24 // / iti rājavacaḥ śrutvā bhagavān samabhāṣata /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141047 (0.056):
siddho naivopayogyaṃ tanmameti brāhmaṇo 'bravīt // KAvk_5.63 // / athonmumoca nṛpatirmukuṭaṃ mauktikāṃṣubhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145735 (0.059):
asya rāhoḥ padaṃ prāpte nāndhībhavati kiṃ jagat // KAvk_8.21 // / tacchrutvā bhagavānūce kiṃcit smitasitāṃśubhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191406 (0.060):
vakti yāvanna dehīti tāvadgavati vallabhah // KAvk_48.61 // / iti bhūmipateḥ śrutvāḥ vaco dolāvalambinaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133907 (0.062):
rakṣāratnaṃ hi jagataḥ prajāyattaṃ vapustava // KAvk_2.23 // / iti mantrireṇoktamākarṇya vasudhādhipaḥ /
atha sa vipulasattvastattvanikṣiptacakṣur
bhavajalanidhimajjatsarvabhūtānukampī /
abhavadabhinavodyatsaṃvuditsāhayogād / dalitakuśalasetuḥ sattvasaṃtāraṇāya // KAvk_1.62 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165992 (1.192):
iyati jagati pūjyaṃ janma gṛhṇāti kaścit vipulakuśalasetuḥ / sattvasaṃtāraṇāya // KAvk_24.1 //
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ prabhāsāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135553 (0.0):
upadeśāya bhikṣūṇāmityāha bhagavān jinah // KAvk_2.138 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śrīsenāvadānaṃ nāma
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138443 (0.0):
dānopadeśe bhikṣūṇāṃ samyaksaṃbodhisiddhaye // KAvk_3.191 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ maṇicūḍāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18140133 (0.0):
nijajanmāntarākhyāne bhikṣūṇāmanuśāsane // KAvk_4.120 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ māndhātravadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141227 (0.0):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ candraprabhāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144040 (0.0):
dānavīryopadeśena bhikṣūṇāmanuśāsanam // KAvk_6.194 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146573 (0.0):
yenaite na bhavanti bandhabhavane bhūyo bhavagranthaye // KAvk_8.78 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śrīguptāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18148035 (0.0):
praṇīdhānopadeśāya bhikṣūṇāṃ bhagavān jinaḥ // KAvk_9.96 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ jyotiṣkāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150368 (0.0):
cakāra bhikṣusaṃghasya tāṃ tāṃ sukṛtadeśanām // KAvk_10.151 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ sundarīnandāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18152595 (0.0):
sarvatraiva sthirasukhabhuvaḥ śītalāḥ puṇyabhājām // KAvk_11.156 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ virūḍhakāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153466 (0.0):
śāstā // KAvk_12.60 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18154496 (0.0):
jagāma // KAvk_13.61 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ prātihāryāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18156545 (0.0):
kṛtanarapatirūpānandinaṃ mām vavande // KAvk_14.145 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ devāvatārāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157407 (0.0):
kalyāṇābhiniveśapuṇyataraṇirāḍya hi satsaṃgamaḥ // KAvk_16.29 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158205 (0.0):
nirvyājānandabhūmirbhavati bhavatamaśchedinī sā dinaśrīḥ // KAvk_17.53 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ ādarśamukhāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18160606 (0.0):
pariṇatiriyaṃ puṇyaprāpteḥ sphuratphalaśālinī // KAvk_19.140 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18162081 (0.0):
ityudāracaritā niśamya te bhikṣavaḥ sapadi vismayaṃ yayuḥ // KAvk_20.102 / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ āmrapālyavadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165165 (0.0):
svacchaṃ cittaṃ sukṝtaśaraṇe menire hetumeva // KAvk_22.100 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ pitāputrasamādānam
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165959 (0.0):
āśvāsanaṃ duḥsahaduḥkhakāle dānam narāṇāṃ paralokabandhuḥ // KAvk_23.54 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ viśvaṃtarāvadānam
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18168608 (0.0):
guṇakṛtajanarāgaḥ ślāghyatāṃ tyaktarāgaḥ // KAvk_24.181 // / iti kṣemendraviracitāyām / bodhisattvāvadānakalpalatāyāmabhiniṣkramaṇāvadānaṃ caturviśaḥ pallavaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18169869 (0.0):
sādhusaṅgaḥ // KAvk_25.84 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
nāma prathamaḥ pallavaḥ samāptaḥ // / 2. śrīsenāvadānam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135556 (0.037):
iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śrīsenāvadānaṃ nāma / dvitīyaḥ pallavaḥ //
te jayanti jagatyasjin puṇyacandanapādapāḥ /
chedanirgharṣadāhe 'pi ye parārtheṣu nirvyathāḥ // KAvk_2.1 //
gaṇanīyā guṇagaṇairastyariṣṭābhidhā purī /
spardhayā śakranagarī yasyā na syādgarīyasī // KAvk_2.2 //
tasyāṃ babhūva bhūpālaḥ śrīsena iti viśrutaḥ / / samagraguṇaratnānāṃ ratnākara ivākaraḥ // KAvk_2.3 //
paropakāraśaktasya caturasya prabhāvataḥ / / anuraktā diśaḥ sarvāḥ sūryasyeva prabhāvataḥ // KAvk_2.4 //
yaśobhi śobhitaṃ yena dhanadānasugandhibhiḥ /
gajaiśca bhūtidhavalairjagatkalpadrumairiva // KAvk_2.5 //
kalālayo 'pi saralaḥ saralo 'pi mahāmatiḥ / / yo babhūva prajāpuṇyairmatimānapyavañcakaḥ // KAvk_2.6 //
yāvattapati tigmāṃśuryāvadvahati mārutaḥ /
tāvadājñā ca kīrtiśca yasyāpratihatābhavat // KAvk_2.7 //
śamavyāyāmaviduṣāṃ ṣasṅguṇajñānacakṣuṣām /
yaṃ dvādaśasahasrāṇi mantriṇāṃ paryupāsate // KAvk_2.8 //
tasmindharmapare rājñi babhūva sukṛtī janaḥ /
bhartṛtulyā bhavantyeva guṇaiḥ striya iva prajāḥ // KAvk_2.9 //
tasya puṇyādhivāsena janāstridivagāminah / / vimānaiḥ śakranagarīṃ niḥsaṃcārāḥ pravakrire // KAvk_2.10 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185689 (0.029):
tasyaivānucaro bhūtvā vicacāra yatavfataḥ // KAvk_41.48 // / sa dṛṣṭvā karṣakairdhārāṃ kṣetrāt kṣetrapravartitām /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6474271 (0.044):
tadā tadā manmathamohitāṃ tāṃ dayārdracakṣur bhagavān rarakṣa // KAvk_64.5 / tataḥ kadā cid bhagavān vanānte tatkautukād bhikṣugaṇena pṛṣṭaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146965 (0.047):
bimbisāraḥ sahāmātyaistāmeva bhivamāyayau // KAvk_9.27 // / tataḥ subhadrajāyāyāṃ prakṣiptāyāṃ citānale /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18164401 (0.054):
jñānena yā viṃśatiśṛṅgamasya satkāyadṛgbhūdharamapyabḥāṅkṣīt // KAvk_22.59 / tataḥ sa gatvā kṛtakṛtyajanmā śuklodanaṃ prāpta bhajasva rājyam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18173582 (0.056):
taṭinyā veṇumālinyāḥ pulinaṃ samupāyayau // KAvk_30.11 // / tasya tārataraṃ śrutvā dīrghamākrandaniśvanam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136545 (0.058):
bhakṣyamāṇeṣu māṃseṣu kṣḥaṇaṃ khṣitirakampataḥ // KAvk_3.71 // / tataḥ padmāvatī devī patiṃ dṛṣṭvā tathāgatam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185193 (0.059):
sa tebhyaḥ pratipādyāśu yayau niḥśalyatāmiva // KAvk_41.14 // / te 'pi dṛṣṭvā tadāścaryaṃ puṇyāṃ sugatabhāvanām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18162748 (0.061):
visasarjojjvalāṃ janmarajaḥśuddhyai sudhānadīm // KAvk_21.46 // / athāsya bhagavān bhradrāṃ vidadhe dharmadeśanām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18156473 (0.062):
khalāste viṣamasthānām ye biḍambanapaṇḍitāḥ // KAvk_14.141 // / ityuktvā nagarīṃ gatvā sa nṛpāya nyavedayat /
dṛṣṭvā manujalokena suralokasamāvṛtim /
jātavairaḥ kṣitiopatau śatakraturacintayat // KAvk_2.11 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146965 (0.049):
bimbisāraḥ sahāmātyaistāmeva bhivamāyayau // KAvk_9.27 // / tataḥ subhadrajāyāyāṃ prakṣiptāyāṃ citānale /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185689 (0.053):
tasyaivānucaro bhūtvā vicacāra yatavfataḥ // KAvk_41.48 // / sa dṛṣṭvā karṣakairdhārāṃ kṣetrāt kṣetrapravartitām /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6478922 (0.063):
taṃ vijñāya sahasrākṣaḥ pakṣapātād acintayat // KAvk_64.318 // / kiṃ bhādrakalpiko bodhisattvo 'yaṃ pārthivātmajaḥ /
seneva lakṣmī vasudheṣu cārasyāścaryakartavya ca dattanityam /
kalyāṇaśīlena ca sa rvacetanyapravyahāsāmana asmakāśca (?) // KAvk_2.12 //
tasyākhaṇḍitacetasaḥ daddhidvalyānubhāvapām (?) / / kartavyā dhairyājijñāsā mayā māyāvidhāyinā // KAvk_2.13 //
iti saṃcintya suciraṃ sarvairanugataḥ suraiḥ /
rūpaṃ śakraḥ parāvartya martyalokamavātarat // KAvk_2.14 //
atrāntare prajākāryaparyālocanatatparaḥ /
rājyarakṣāgururmantrī nṛpamūce mahāmatiḥ // KAvk_2.15 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141047 (0.051):
siddho naivopayogyaṃ tanmameti brāhmaṇo 'bravīt // KAvk_5.63 // / athonmumoca nṛpatirmukuṭaṃ mauktikāṃṣubhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18174196 (0.054):
asminneva kathārambhe bhagavān punarabravīt // KAvk_31.2 // / nṛpaḥ pātaliputrākhye pure bhūmipuraṃdaraḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182199 (0.056):
suhṛtpreṣitamādāya provāca saciavān nṛpaḥ // KAvk_40.11 // / idaṃ me prahitaṃ tena saujanyamiva bhūbhujā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146112 (0.058):
premaprayatnaiḥ preyasyā prahasan punarabravīt // KAvk_8.48 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18137445 (0.060):
māraḥ puruṣarūpeṇa sametya nṝpamabravīt // KAvk_3.136 // / rājan rājīvanayanāṃ priyāṃ praṇayiṇīmimām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18175763 (0.063):
iti saṃcintya tadbhaktyā nṛpaṃ prāha puhohitaḥ // KAvk_32.41 // / dūredeśāntarāddeva prāptā kāpi pativratā /
rājan virajasā rājyarājamānena nirjitaḥ / / nirvyājadānairbhavatā lajjate tridaśeśvaraḥ // KAvk_2.16 //
parasya pūrṇaguṇatāmātmanastadvihīnatām /
dṛṣṭvā ko nāma nāyāti mātsaryasya vidheyatām // KAvk_2.17 //
īrṣyālavaḥ parotkarṣasaṃgharṣasya juṣo janāḥ /
prāyeṇodvegamāyānti mahatām sukṛteṣvapi // KAvk_2.18 //
sarvasvadānamaryādādānavyasanino 'stu te /
putradārātmadāne tu saṃkalpo hyatisāhasaḥ // KAvk_2.19 //
dṛśyante dāruṇāste te svapnāḥ sādhvasahetavaḥ / / jagataḥ sūcyate tīvraṃ yaiścūḍāmaṇikhaṇḍanam // KAvk_2.20 //
daivajñānāṃ pravādaśca śrūyate tattvavādinām / / śarīraṃ pṛthivīpālo dāsyatīti suduḥsahaḥ // KAvk_2.21 //
śarīradānaṃ sarvārthisārthanaiṣphalyakāraṇam /
sarvaprado bhavatyeva tiṣṭhan kalpamahīruhaḥ // KAvk_2.22 //
tasmādasmānmahīpāla virama tyāgasāhasāt / / rakṣāratnaṃ hi jagataḥ prajāyattaṃ vapustava // KAvk_2.23 //
iti mantrireṇoktamākarṇya vasudhādhipaḥ / / tamūce sattvadhavalasmitaghautādharadyutiḥ // KAvk_2.24 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18160003 (0.033):
patpiṇḍapātamākarṇya pramidāya mayoditam // KAvk_19.99 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179564 (0.047):
pravrajyayā brahmacaryaṃ carāmyeṣa varo mama // KAvk_37.46 // / iti tenoktamākarṇya tamuvāca mahīpatiḥ /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6477446 (0.056):
āśābandhadhṛtaprāṇā yayau dattvāṅgulīyakam // KAvk_64.220 // / tayā kathitam ākarṇya dūrādhvataraṇādbhutam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133339 (0.057):
vyasanī patitaḥ satyaṃ pātayatyeva durjanaḥ // KAvk_1.45 // / saṃyātasya vacaḥ śrutvā tatkālasadṛśaṃ nṛpaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153618 (0.057):
asmākaṃ tasya vā rājan pūjāḥ santu jagatrtraye // KAvk_13.9 // / iti teṣām vacaḥ śrutvā taddarpavimukho nṛpaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145735 (0.062):
asya rāhoḥ padaṃ prāpte nāndhībhavati kiṃ jagat // KAvk_8.21 // / tacchrutvā bhagavānūce kiṃcit smitasitāṃśubhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133542 (0.062):
samyaksaṃbodhisaṃbuddho bhaviṣyasi mahāmate // KAvk_1.60 // / iti tadvacanaṃ śrutvā rājā virajasāṃ varaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191281 (0.062):
kasyeṣṭaḥ priyasaṃgamāya vapuṣāṃ sevāmayo vikrayaḥ // KAvk_48.52 // / ityapāradhiyastasya vacaḥ śrutvā mahīpatiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141417 (0.063):
yāte tu tvayi sārthasya vayaṃ sarvārthahāriṇah // KAvk_6.11 // / iti teṣāṃ vacaḥ śrutvā karuṇāpūrṇamānasaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18139036 (0.063):
duḥsahā eva munayaḥ prayāntu viṣayānmama // KAvk_4.41 // / ityuktvā prāḥiṇottebhyaḥ saṃdeśaṃ puruṣairnṛpaḥ /
uktaṃ hitaṃ mhāmātya bhavatā sacivocitam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18189032 (0.037):
bheṣajatvama // KAvk_46.16 // / iti yuktaṃ bhagavatā hitamuktaṃ mahīpatiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133461 (0.058):
uvāca satyamucitaṃ saṃyāta kathitaṃ tvayā // KAvk_1.54 //
kiṃ tvarthinavaimukhyasaṃtāpaṃ nāhamutsahe // KAvk_2.25 //
dehīti vādiṣu giro niṣedhaparuṣākṣarāḥ /
sphuranti vadane yeṣāṃ sajīvāste gatāsavaḥ // KAvk_2.26 //
idamasmādavāpsyāmītyādhāya hṛdi yācakaḥ / / prāpyaḥ prayāti vaimukhyaṃ yasmin kiṃ tena jīvatā // KAvk_2.27 //
dhigjanma puṇyahīnasya tasya niṣkaruṇātmanaḥ / / yasyārtajanasaṃtāpaśravaṇe śītalaṃ manaḥ // KAvk_2.28 //
etadarthamayaṃ kāyaḥ sāpāyo 'pi satāṃ priyaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144369 (0.060):
tatrāpyakṣyayalīlayā kṣaṇapadaṃ mugdhaurnibaddhā dhṛtiḥ // KAvk_7.22 // / viṣayaviṣamāpāyaḥ kāyaḥ prapañca(ma)yāśayā
yatkasyacit kkacid yāti kadācidupakāritām // KAvk_2.29 //
śrutveti nṛpatervākyamamātyaḥ sattvaśālinaḥ /
novāca kiṃcidacalāṃ vicintya bhavitasyatām // KAvk_2.30 //
tataḥ kadācidbhūbhartustasya līlāvihāriṇaḥ / / jāyāṃ jayaprabhāṃ nāma ratiṃ ratipateriva // KAvk_2.31 //
dūrād yadṛcchayāyātāṃ cittasāsaṅgavāgurām /
muniradhyāpakaḥ kāntām dadarśa vinimeṣadṛk // KAvk_2.32 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18170448 (0.061):
ravibhakrasya jātyāpi romāñcaḥ samajāyataḥ // KAvk_27.12 // / prāgjanmavāsanāyuktaḥ svabhāvo yasya yaḥ sthitaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18176242 (0.061):
sīṃsrā api dveṣaviṣoṣmataptāḥ śamāmṛtaiḥ śītalatāṃ vrajanti // KAvk_33.20 / tatpūrvajanmavṛttāṇtaṃ bhikṣubhirbhagavān jinaḥ /
prāgjanmābhyāsasaṃbandhasnehātparicitāmiva /
tāṃ dṛṣṭvā sa dhṛteḥ prāpa dhairyarāśiranīśatām // KAvk_2.33 //
tasya vītaspṛhasyāpi vāsanollasitaṃ manaḥ / / utsṛjya bhavavaimukhyamabhilāṣabhuvaṃ yayau // KAvk_2.34 //
iyaṃ hi satatasyūtā saṃtataprītitantubhiḥ / / nāpaiti sarvajantūnāṃ prāgjanmābhyāsavāsanā // KAvk_2.35 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8008466 (0.045):
kiṃ ca deva virodho vā sneho vāpīha dehinām / / prāgjanmavāsanābhyāsavaśāt prāyeṇa jāyate // SoKss_4,3.30 //
tadāśramapadaṃ prāptaḥ samāptādhyayanavrataḥ /
śiṣyo māṇavakaḥ prāha dakṣiṇā gṛhyatāmiti // KAvk_2.36 //
sa tamūce na me vatsa vane vṛttiḥ prayojanam /
tathāpi yadi nirbandhaḥ śrūyatāṃ yadabhīpsitam // KAvk_2.37 //
śrīsenasya kṣitipateyadi devī jayaprabhā /
labhyate bhavatā dātuṃ tadasau mama dakṣiṇā // KAvk_2.38 //
ityuktaṃ guruṇā śrutvā śiṣyaḥ kampitamānasaḥ /
aśakyaprārthanālābhe saṃśayākulito 'bhavat // KAvk_2.39 //
sa gatvā satatasvecchāvivṛtadvāramarthinām /
viveśa svairaviśrambhabhavanaṃ bhūbhṛtāṃ prabhoḥ // KAvk_2.40 //
alabhyārthārthanādainyacintātikliṣṭamānasaḥ /
namrānano 'tivailakṣyād vīkṣamāṇa iva kṣitim // KAvk_2.41 //
taṃ dṛṣṭvārthinamāyātaṃ prahṛṣṭo 'bhūnmahīpatiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18170707 (0.060):
dadau hāraṃ parṇamyāsmai harṣahāsamiva śriyaḥ // KAvk_27.31 // / taṃ dṛṣṭvā svayamāyātaṃ nṛpatiḥ snigdhayā dṛśā /
sudhāpradānasannaddhasamudbhūtirivāmbudhiḥ // KAvk_2.42 //
kiṃ tavepsitamityuktvā pūjitaḥ sa mahībhujā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18142065 (0.062):
satsaṃkalpābhirūḍhasya bhaviṣyati tavepsitam // KAvk_6.58 // / na tadasti jagatyasmin svapnasaṃkalpadurlabham /
uvācānucitākhyānavailajjaskhalitākṣaraḥ // KAvk_2.43 //
anarthitaparaḥ pūrvamarthikalpatarostava /
garvarthamarthitāṃ yātaḥ sudurlabhapade 'pyaham // KAvk_2.44 //
mama vidyāvrate pūrṇe dakṣiṇābhimatā guroḥ /
rājan jayaprabhā devī dīyatā yadi śakyate // KAvk_2.45 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18173019 (0.041):
aho nu mohajananī vane viṣataroriva // KAvk_29.59 // / munikalpasamākalpaścaritaṃ punarīdṛśam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18134928 (0.061):
tadātmapīḍāoparuṣaṃ paraloke 'pi niḥsukham // KAvk_2.97 // / śakyameva sadā dadyādaśakyaṃ dīyate katham /
ityukre muniśiṣyeṇa sahasaiva mahīpateḥ / / snehadānasāviddhaṃ dvidhābhūtamabhūnmanaḥ // KAvk_2.46 //
sa jagād vijaṃ dantajyotiṣāgravisāriṇā /
gṛhyatāṃ dayitā svacchavāsasācchādayanniva // KAvk_2.47 //
avicārya mayā deyamīpsitaṃ tava yadguroḥ /
viyogacakitaṃ cetaḥ satyaṃ na gaṇayāmyaham // KAvk_2.48 //
ityuktvāhūya dayitām rājā rājīvalocanām /
sadā hṛdayasaṃsaktām jīvavṛttimivāparām // KAvk_2.49 //
nivārito 'pi guruṇā viyogavyasanāgninā / / niṣiddho 'pyativṛddhena snehena smarabandhunā // KAvk_2.50 //
pradadau muniśiṣyāya sahasā hariṇīmiva / / kimetaditi sāyāsasaṃtrāsataralekṣaṇām // KAvk_2.51 //
dattāyāṃ tyāgaśīlena priyāyāṃ pṛthivībhujā / / cakampe tyāgabhīteva bhūmirlolābdhimekhalā // KAvk_2.52 //
yatkṛte durdaśāṃ dehe sehire duḥsahāmapi /
indracandrādayo devāstāh priyāḥ kasya na priyāḥ // KAvk_2.53 //
śīlaṃ keciddhanaṃ keciddharmaṃ kecittapaḥ pare /
lajjāṃ kecittanuṃ kecittyajanti yoṣitāṃ kṛte // KAvk_2.54 //
yadeva rāgasarvasvaṃ puṃsāṃ jīvitajīvitam /
tadeva sphīṭasattvānām dāne tṛṇalavāyate // KAvk_2.55 // / tāmādāya gate tasmin virahākulito nṛpaḥ /
Jyotirisvara Kavisekhara: Pancasayaka (jyopancu.htm.txt) 27883092 (0.064):
urvaśyā ca purūravā narapatiḥ santyājito jīvitaṃ tasmājjīvitarakṣaṇāya hi / vinirgamyā parapreyasī // JPanc_4.21 //
viraheṇa sukhadveṣī manobhava ivābhavat // KAvk_2.56 //
śiṣyeṇa munirānītām dṛṣṭvā bhūpativallabhām /
rahitāṃ jīviteneva paralokabhuvaṃ gatām // KAvk_2.57 //
gāḍhānuśayasaṃtaptaḥ paraṃ lajjānimīlitaḥ /
acintayadanaucityamātmanaḥ karmavuplavāt // KAvk_2.58 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150734 (0.020):
dhīrasyāpi dhṛtiryena śaṅkhe saṃgaliteva me // KAvk_11.26 // / aho nu madhumañjaryāḥ prārambhe 'pyadbhuto guṇaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178969 (0.041):
tasyāḥ parikarādānamaho nu bandhaśṛnkhalā // KAvk_37.5 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145193 (0.053):
vicintayantī sugataprabhāvaṃ samabhyadhādvismayaharṣabhūmiḥ // KAvk_7.74 / aho mahāmohatamohareṇa dūrasthitenāmi tathāgatena /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18134433 (0.055):
gaṇitaṃ naiva vairāgyaṃ viveko nāvalokitaḥ // KAvk_2.61 // / aho 'tra nirvicārāṇāṃ sanmārgavimukhaṃ manaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136913 (0.059):
durjanairghoravairāntā bhavanti prāṇahāriṇaḥ // KAvk_3.97 // / aho bibhavalibhena kṣaṇakṣayiṇi jīvite /
aho nu bālakeneva mayā kevalacāpalāt /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150733 (0.042):
dhīrasyāpi dhṛtiryena śaṅkhe saṃgaliteva me // KAvk_11.26 // / aho nu madhumañjaryāḥ prārambhe 'pyadbhuto guṇaḥ /
niḥśankamayaśaḥpaṅke svayamātmā nipatitaḥ // KAvk_2.59 //
iyaṃ prajānāṃ jananī bharmyāṇāṃ dharmakāriṇā / / varṇāśramagurorjāyām mayā duḥkhānale 'rpitā // KAvk_2.60 //
kiṃ tu nākalitaṃ śīlaṃ na smṛtaḥ saṃyamo mayā /
gaṇitaṃ naiva vairāgyaṃ viveko nāvalokitaḥ // KAvk_2.61 //
aho 'tra nirvicārāṇāṃ sanmārgavimukhaṃ manaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145193 (0.048):
vicintayantī sugataprabhāvaṃ samabhyadhādvismayaharṣabhūmiḥ // KAvk_7.74 / aho mahāmohatamohareṇa dūrasthitenāmi tathāgatena /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136913 (0.051):
durjanairghoravairāntā bhavanti prāṇahāriṇaḥ // KAvk_3.97 // / aho bibhavalibhena kṣaṇakṣayiṇi jīvite /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18134387 (0.055):
acintayadanaucityamātmanaḥ karmavuplavāt // KAvk_2.58 // / aho nu bālakeneva mayā kevalacāpalāt /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18149959 (0.058):
guṇapṇyatulāvṛtternāsti snehasya satyatā // KAvk_10.123 // / aho cismṛtasaṃvāsapravāsapariśoṣitā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18155793 (0.060):
śūnyaṃ dṛṣṭvā guhāgehaṃ nirvedādityavintayat // KAvk_14.92 // / aho me vismṛtasnehaḥ sa gataḥ kkāpi durjanaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165076 (0.064):
tatpādapadmacyutamaulimālyaścittaprasādocitamityavecat // KAvk_22.96 // / sa ko 'pi satkarmavipākajanmā vandyo vivekaḥ praśamābhiṣekaḥ /
asaṃyamāsavakṣībamapatheṣveva dhāvati // KAvk_2.62 //
iti saṃcitya sa munirvailakṣyakṣapitadyutiḥ /
abhyetya rājadayitāmuvāca vinatānanaḥ // KAvk_2.63 //
samāśvasihi he mātarna śokaṃ kartukarhasi /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165732 (0.047):
samāśvāsihi kalyāṇi na śokaṃ kartukarhasi /
bhavitavyatayaivāyaṃ kleśaste durnayaśca me // KAvk_2.64 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18143372 (0.061):
parārthe vipulaḥ kleśaḥ kṛtaḥ sukṛtinā tvayā // KAvk_6.151 //
tyaktvā hi śramasaṃtāpamasya tīrataroradhaḥ / / adhunaiva nijaṃ dhāma sahāsmābhirgamiṣyasi // KAvk_2.65 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18183910 (0.061):
pitṛvaiśasapāpograduḥkhasaṃtāpamatyajat // KAvk_40.127 // / prakurvantyastādrerudayagiriṇā kleśakalanāṃ
ityukte muninā devī sīktevāmṛtavṛṣṭibhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18139357 (0.062):
naite bata khagā yeṣāṃ yūyaṃ pakṣakṣayakṣamāḥ // KAvk_4.64 // / ityukte sauntyapatinā śāpastabdhāmanīkinīm /
avāptajīvitadhṛtistatyāja bhayasaṃbhramam // KAvk_2.66 //
śrutvaitat tridivavyāpi dātuścaritamadbhutam / / rājñaḥ sattvadayām jñātuṃ vāsavaḥ samupāyayau // KAvk_2.67 //
bhakṣitādhaḥśarīrārdho vyāghreṇa vijane vane /
putraiścaturbhirākrandairgṛhīto brāḥmaṇākṛtiḥ // KAvk_2.68 //
prasravadbhūrirūdhiro lambamānāntramaṇḍalah /
kṛccheṣvapagataprāṇaḥ pāpairiva dṛḍhīkṛtaḥ // KAvk_2.69 //
pratyagrāmiṣyāgandhena kravyādairbhṛśamanvitaḥ / / lubdhapārthivacaurotthairanarthairarthavāniva // KAvk_2.70 //
nagarāntaramāsādya sa yayau puravāsinām /
kāruṇyadainyaduḥkhārto smayāvismayahetutām // KAvk_2.71 //
sa śoka iva sākāraḥ sa trāsa iva duḥsahaḥ /
vidadhe sādhvasāyāsaṃ sahasā paurayoṣitām // KAvk_2.72 //
so 'rthisaṃdarśanasthānasthitasyātha mahīpateḥ /
putrarūpaiścaturbhistairnyasto 'gre mañcikārpitah // KAvk_2.73 //
taṃ dṛṣṭvā vaiśasāveśaviṣamakleśavihvalam /
niṣkūṇitānanavano jano 'bhūnmīlitekṣaṇah // KAvk_2.74 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18174490 (0.063):
rājaputraṃ vilokyāndhamabhūt saṃkrāntatadvyathah // KAvk_31.23 // / sa taṃ nītvā svanilayaṃ paricaryāparaḥ pārḥ /
sa kampavihvalaṃ vakṣo muktamudyamya dakṣiṇam /
bhujaṃ jagāda bhūpālaṃ vyathāśithilitākṣaraḥ // KAvk_2.75 //
svasti tubhyaṃ mahīpate brāhmaṇo 'hamimāṃ daśām /
tīvrapāpa iva prātaḥ paśya māṃ karuṇānidhe // KAvk_2.76 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18137369 (0.049):
aśrukāṣāyanayanāṃ vilokya karuṇāvanīm // KAvk_3.131 // / saṃsāracaritāścaryavicāreṣvapi karkaśam /
saṃsāreghoragahane vane vyāghreṇa bhakṣitaḥ /
jīvāmyavaśyabhogyatvādduḥkhasyāsya garīyasaḥ // KAvk_2.77 //
asminnapi vipattāpe tīvrakleśasahiṣṇavaḥ / / vimuñcanti na māṃ prāṇāḥ sahṛdaḥ sajjanā iva // KAvk_2.78 //
dadāti yadi te kaścit chittvā dehārdhamātmanaḥ /
tatte jīvitamastīti māmūce vyomadevatā // KAvk_2./ 79 //
ko dadāti jagatyasmin jīvitaṃ karuṇānidhe / / prāyeṇa svasukhānveṣī parārthavimukho janaḥ // KAvk_2.80 //
sarvadā sarvadātāraṃ dīnavyasanabāndhavam /
dehadāne 'pyavimukhaṃ tvāmasmi śaraṇaṃ gataḥ // KAvk_2.81 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26819873 (0.062):
te me sthānaṃ na dāsyanti % tasmāt tvāṃ śaraṇaṃ gataḥ // BrP_115.4 // / tato 'ham abravaṃ nāgaṃ $ gautamīṃ yāhi pannaga &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11091183 (0.062):
te me sthānaṃ na dāsyanti tasmāt tvāṃ śaraṇaṃ gataḥ // BrP_115.4 // / tato 'ham abravaṃ nāgaṃ gautamīṃ yāhi pannaga /
ekastvameva loke 'smin jātaḥ sukṛtapādapaḥ /
nirvyājamādarodāraṃ dānaṃ yasya phalodgatiḥ // KAvk_2.82 //
kimanyairvā vadānyasya kīrtitairbhavato guṇaiḥ / / dānamevāhato yasya loke sukṛtaḍiṇḍimaḥ // KAvk_2.83 //
āpannārtiparitrāṇapavitracaritavratāḥ /
prāyante puṇyapaṇyena vipatkāle bhavadvidhāḥ // KAvk_2.84 //
amandānandasuhṛdo haricandanaśītalāḥ / / haranti santaḥ saṃtāpaṃ dakṣiṇāḥ pavanā iva // KAvk_2.85 //
pūrṇendusundarādasmāduditā vadanāttava /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18190847 (0.040):
nūnaṃ prāpya parājayaṃ vanamahīṃ bimba samālambate // KAvk_48.24 // / iti pūrṇenduvadanāvadanadhyānaniścalah /
jyoptsneva jīvayatyeva vāṇī pīyūṣavarṣiṇī // KAvk_2.86 //
ityuktastena sahasā hṛdi saṃkrāntatadvyathaḥ /
saṃmohamūrcchitaṃ rājā tamūce vācamākulam // KAvk_2.87 //
samāśvasihi muñca tvaṃ bahyaṃ prāṇaviyogajam /
prayacchāmi śarīrārdhamavicāryaiva te dvija // KAvk_2.88 //
dhanyasy ayātyayaṃ kāyaḥ paropakṛtaye kṣatim /
kṣaṇakṣayī hi deho 'yaṃ rakṣyamāṇo 'pi nākṣayaḥ // KAvk_2.89 //
ityuktavati bhūpāle samutkampitamānasaḥ / / vajrāhata ivovāca mahāmātyo mahāmatiḥ // KAvk_2.90 //
aho nu sāhasābhyāsādāyāsavyasanī prabhuḥ /
hitaṃ na gaṇayatyeva prajāpuṇyaparikṣayāt // KAvk_2.91 //
prajānāṃ bhūtaye śaktaḥ ko 'nyastvatsadṛśo guṇī /
yadbhaktimukharo bhṛtyaḥ śrotā kartā ca bhūpatiḥ // KAvk_2.92 //
na karoti hitaṃ svāmī gajalīlānimīlitaḥ /
gaṇanīyāḥ subhṛtyānāmiyatyo bhogasaṃpadaḥ // KAvk_2.93 //
bhānti t e suciraṃ karṇe yaiḥ kṛtā madhumañjarī /
kalyāṇakarṇikākīrṇā vāṇī vinayavādinām // KAvk_2.94 //
rākṣaso 'yaṃ piśāco ca chadmanā brāhmaṇākṛtiḥ / / rakṣāratnasya jagatāṃ śarīrairarthitām gatah // KAvk_2.95 //
yadi nāma na māyeyaṃ kṛtā tena mahīyasī / / tatkathaṃ kṛttadehasya kṣaṇamapyasti jīvitam // KAvk_2.96 //
avicāryaiva sukṛtaṃ kriyate durgraheṇa yat / / tadātmapīḍāoparuṣaṃ paraloke 'pi niḥsukham // KAvk_2.97 //
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1952754 (0.004):
bhagavaddharmasya samyagarthaṃ yo vetti | tasya nātmavyābādhā na / paravyābādhā bhavati | tīrthikāḥśīlamātradhāriṇaḥ svakāyameva vyābādhante
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1405993 (0.008):
4. soyamubhayatasmāśārajrarātmārthaparārthavā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20941040 (0.017):
punarapyanumānaṃ dvividham/ sārthaṃ parārthaṃ ca 1 / tatra / paropadeśānapakṣaṃ svārtham/ tatsāpekṣaṃ parārtham/
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12531778 (0.021):
na saṃbhāvyau tadātmatvād ahaṃkartus tathaiva ca // SamUpad_I,18.24 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11511681 (0.021):
tāvadvaivedibhāgaṃtanmahālokātmaliṃgake // ŚivP_1,17.82cd/
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549889 (0.021):
na dṛṣṭivipannānām, na māragocaracāriṇām, nātmotkarṣakāṇām, na / parapaṃsakānām, na lābhasatkāragurukāṇām, na pātracīvarādhyavasitānām, na
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1331134 (0.022):
uddharṣo harṣaviśeṣaḥ | yena harṣaviśeṣeṇa cittam asvatantrīkriyate tena / tadātmatantrīkaraṇāt paryāttaṃ bhavatīty etad uktañ cetasaḥ paryādānam iti
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3213915 (0.024):
yūpaḥ'ityarthavādārthavanmānāntarayogya eveti dvaitapramāṇerapahriyata / iti samādhatte tathāpīti / / anyaparatvaṃ gauṇārthakatvam /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2435787 (0.024):
prameyamātmādi manontaṃ parīkṣitaṃ, na punaḥ pravṛtteḥ svarūpaṃ vā kāryaṃ
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28799327 (0.024):
trasanāt / saṃpratyāyanāvaraṇam amatsaritve dharmāmatsaritvena / parasaṃpratyāyanāt / prāptyāvaraṇaṃ vaśitve tasya
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4937858 (0.026):
*{1/674: E2: 2,292; E4: 2,95; E5: 2,224; E6: 1,63}* / ekaśabdye parārthavat // MS_1,4.8 //
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9899501 (0.026):
evameṣa sarva iti pratyayato jagasya na ca ātma pudgalu na saṃkramako 'sti
madhyantavibhagatika.html 19073417 (0.027):
kalpayā tṛṣṇayā sarvagatiṣv aviśeṣeṇātmabhāvābhilāṣayā / yadārdrīkṛtaḥ puar bhava utpattāv upayu:nkte utpattiṃ cāvasthāpayati
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1391862 (0.027):
9. ^karatvānpara^ / 10. ^pātadvupadrava^ / 11. nevātranittamātmā
Aryasura: Paramitasamasa (bsa050_u.htm.txt) 12050267 (0.028):
saṃsāradoṣabharanirmathito 'pi naiva prajñāvivecanatayā parikhīdyate yaḥ / / nātmābhikhedapariviklavatāṃ sa yāti yānasya buddhaguṇasaṃjananasya loke //
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26705544 (0.028):
kṛtārthīkaraṇasāmarthye 'pi yatra kutra cit kāryasyānutpādakatve / tadarthilālāṭika durlipiparāhatatvakathanādanyaparāhato 'yamahetuḥ /
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp08u.htm.txt) 26218461 (0.029):
847vaiśeṣikātmaguṇā7nā848 mātmamanassaṃyogenaivotpatteḥ /
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12113277 (0.029):
sakalatrailokyavilakṣaṇaṃ yaccātadrūpaṃ tadrūpaṃ na bhavati pararūpaṃ / tayoḥ avivekād" avivecanād vivekenāvyavasthāpanādasāṅkaryeṇāprasādhanāt |"
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16026890 (0.030):
Yāj3.117c/ ātmanas tu jagat sarvam jagataś ca^ātma.sambhavah // / Yāj3.118a/ katham etad (vimuhyāmah sa.deva.asura.mānavam /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24758847 (0.030):
pratijñānupapannātyantamiti yāvat / parakīyena parātmano jñānavyavahāreṇa
śakyameva sadā dadyādaśakyaṃ dīyate katham /
sarvasvadehadānādipravāda eva śobhanaḥ // KAvk_2.98 //
karṇāmṛtamidaṃ dūrādyanmahārthimaṇipradaḥ /
saṃprāptānāṃ punastatra pānamasyānyato 'rthinām // KAvk_2.99 //
rakṣyaḥ sarvaprayatnena pareṣāmapi jīvitaiḥ / / prajānāṃ jīvitaṃ rājannarthicintāmaṇirbhavān // KAvk_2.100 //
prasīda dayasvāsmāsu deva mā sāhasaṃ kṛthāḥ /
n akācaśakalasyārthe kriyate cātmavikrayaḥ // KAvk_2.101 //
ityuktvā pādayoḥ patyuḥ papātāmātyapuṃgavaḥ /
śarīradānasaṃkalpānnoccacāla ca bhūpatiḥ // KAvk_2.102 //
so 'vadat praṇayasmeracikasaddaśanadyutiḥ /
jīvitasnehasaṃmohatamah pariharanniva // KAvk_2.103 //
kevalaṃ bhaktisaṃyuktamuktaṃ vyaktamidaṃ tvayā /
na sahe 'haṃ mahāmātya viprasya prāṇasaṃśayam // KAvk_2.104 //
hāraistuṣāraiḥ kamalairmṛṇālairinducandanaiḥ /
nivartate 'ntaḥsaṃtāpo nārthivaimukhyaduḥkhajaḥ // KAvk_2.105 //
sarvathā sarvaduḥkhārtiharaṇodyatacetasaḥ /
na bodherantarāyaṃ me sumate kartumarhasi // KAvk_2.106 //
janmāntare 'pi dadato dehaṃ me na vyathābhavat /
smarāmyatītavṛttasya samyaksaṃbodhicetasā // KAvk_2.107 //
purā dṛṣṭvodyatām vyāghrīṃ kṣutkṣāmāṃ potabhakṣaṇe /
tadrakṣāyai mayā dattaṃ śarīramavikṣariṇā // KAvk_2.108 //
śibijanmani cāndhāya dattaṃ netrayugaṃ mayā /
rakṣitaśca svadehena kapotaḥ śyenakādbhayāt // KAvk_2.109 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135578 (0.061):
ko 'pi prakaṭitasugatiḥ puruṣamaṇirjāyate (bhavyaḥ) // KAvk_3.1 // / asti saubhiprabhāpūrakarpūraparipāṇḍuram /
candraprabhāvatāre ca raudrākṣāyārpitaṃ śiraḥ /
sarvasvaputradārādi dattaṃ cānyeṣu janmasu // KAvk_2.110 //
ityukte bodhisattven abhūbhujāmātyapuṃgavaḥ / / na sajīvo n anirjīva ivābhūdvyathitendriyaḥ // KAvk_2.111 //
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6474271 (0.041):
tadā tadā manmathamohitāṃ tāṃ dayārdracakṣur bhagavān rarakṣa // KAvk_64.5 / tataḥ kadā cid bhagavān vanānte tatkautukād bhikṣugaṇena pṛṣṭaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136505 (0.051):
svaśarīrasamutkṛttamasṛṅbhāṃsaṃ dadāmi te // KAvk_3.68 // / ityukte bhūmipatinā babhūvākulitaṃ jagat /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144643 (0.061):
iyaṃ varākī saṃsārāduddhartavyā svayaṃ mayā // KAvk_7.40 // / atha tām karmayogena vrahantīṃ sahasā pathi //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186092 (0.063):
bhiokṣubhojanavaikalyāt sa bhṛdhaṃ vyathito 'bhavat // KAvk_41.77 //
alaṅghyaśāsanenātha rājñā krakacadhārayā /
niyuktau palagaṇḍākhyau śarīracchedakarmaṇi // KAvk_2.112 //
tau tīvraśokavivaśau śakramāyāvimohitau /
kathaṃcidiva bhūbharturdehacchede samudyatau // KAvk_2.113 //
nṛpaternirvikārasya krūrakrakacadhārayā / / vidāryamāṇe dehārdhe pṛthivī samakampata // KAvk_2.114 //
bhraṣṭolkā raktavasanā virghātacyutatārakā /
dyauḥ saśabdaṃ rurodeva kīrṇāśrukaṇasaṃtatiḥ // KAvk_2.115 //
vaiśasālokanedbhūtatīvraduḥkhāsahiṣṇunā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18187252 (0.044):
kṣureṇa gāḍhabaddhasya pādayostadvikartanam // KAvk_44.15 // / sa tīvravaiśasakleśavyathitah pārthivaḥ param /
tūrṇaṃ rajaḥpaṭeneva raviṇā pihitaṃ mukham // KAvk_2.116 //
tasmin prajāh prajānāthe krakacākrāntavigrahe /
cakranduḥ pūritākrandā digvadhūmiḥ pratisvanaiḥ // KAvk_2.117 //
akṣubdhasattvamālokya nṛpaṃ śakro dvihākṛtiḥ /
vismayānuśayākrāntacittaściramacintayat // KAvk_2.118 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178944 (0.059):
prabhūtataramālokya bhagavān samacintayat // KAvk_37.3 // / aho bataiṣāṃ nādyāpi bandhaheturnivartate /
aho mahāmaterasya karuṇākomalaṃ manaḥ / / prāptaṃ parārthapīḍāsu vajrādapi kaṭhoratām // KAvk_2.119 //
sāgarādapi gambhīraṃ merorapi samunnatam / / tridivādapi sāścaryamaho vṛttaṃ mahātmanām // KAvk_2.120 //
ahi prāṇapravāse 'pi sattvaṃ sattvamahodadheḥ /
sādhoriva vipatpāte mahattvaṃ nāvahīyate // KAvk_2.121 //
iti cintayati kṣipraṃ sahasrākṣe kṣitiprabhoḥ / / nābheradhaḥśarīrārdhaṃ nikṛttamapatat kṣitau // KAvk_2.122 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18159269 (0.052):
vinaṣṭavadanacchāyaḥ puruṣaścāpatatkṣitau // KAvk_19.47 // / tatastasyāpatat pṛṣṭhe śunāṃ saṃgho 'tibhīṣaṇaḥ /
sa dvidhābhūtadehoapi harṣotsāhamayo 'bhavat /
sarvabhūtaparitrāṇasattvena dhṛtajīvitaḥ // KAvk_2.123 //
tadājñayā śarīrārdhe śleṣṭe saṃpūrṇavigrahaḥ /
svasthakṣatiḥ samutthāya brāḥmaṇastamabhāṣata // KAvk_2.124 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18154720 (0.060):
ityuktvā virate tasmin bhagavānapyabhāṣata // KAvk_14.16 // / ayuktameva bhikṣukyā darpadṛddhiprakāśanam /
aho virājase rājan pūnjaṃ virajasastava /
nirvyājadehadānena viśeṣaṃ tu bnhavadyaśaḥ // KAvk_2.125 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135629 (0.045):
bhīturyaśaḥśaśāṅasya mehacūḍa iti śrutaḥ // KAvk_3.5 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165260 (0.061):
apūrvatyāginā yena hṛtaṃ kalpatayoryaśaḥ // KAvk_23.5 //
tvanmanomaṇivaimalyatulyaṃ kiṃcidakurvataḥ /
upamānena dāridyramaho mugdhasya vedhasaḥ // KAvk_2.126 //
kṛttaḥ suvṛttaḥ saralaḥ parārthe madhurāśayaḥ /
sahase duḥsahāṃ pīḍāmikṣukāṇḍa ivonnataḥ // KAvk_2.127 //
ityuktvā brāhmaṇākāraḥ śakrasta smṛtijanmabhiḥ /
saṃjīvanaiṣadhijātaiḥ sudhāsyandairapūrayat // KAvk_2.128 //
tataḥ prakaṭitākāraḥ paritoṣātpuraṃdaraḥ / / suśliṣṭanijadehārdhaṃ praśaśaṃsa mahīpatim // KAvk_2.129 //
athābmarānnipatitaḥ sitakusumasaṃcayaḥ /
tatkālollāsitakṣoṇīharṣahāsa ivābabhau // KAvk_2.130 //
atrāntare munistasmau priyāṃ jāyāṃ jayaprabhām /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6477456 (0.040):
aṅgulīyakam ādāya tad evācintayan muniḥ // KAvk_64.221 // / atrāntare rājasūnur jitvā meghaṃ mahīpatim /
ādāyābhyetya tadvṛttaṃ jātāścaryo nyavedayat // KAvk_2.131 //
pūtayā saṃgataḥ patnayā svakīrtyeva viśuddhayā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136545 (0.034):
bhakṣyamāṇeṣu māṃseṣu kṣḥaṇaṃ khṣitirakampataḥ // KAvk_3.71 // / tataḥ padmāvatī devī patiṃ dṛṣṭvā tathāgatam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146965 (0.039):
bimbisāraḥ sahāmātyaistāmeva bhivamāyayau // KAvk_9.27 // / tataḥ subhadrajāyāyāṃ prakṣiptāyāṃ citānale /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18177632 (0.041):
dharmadūtābhidhastasya mantrī dhīmānapasthitaḥ // KAvk_35.61 // / karmavyākṣepatastasya jāte kālavyatikrame /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18188648 (0.048):
satyapratyayasotsāhaṃ kṛtajñastāmabhāṣata // KAvk_45.46 // / bhrātrā tenākṛtajñna pāṭite locanadvaye /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158732 (0.049):
mahāsārthena ratnārthī dūradvīpāntaraṃ yayau // KAvk_19.9 // / makarākaramuttīrya vrajatasyasya nirjane /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138960 (0.050):
tvadvipakṣā iva vane śrāntāśracaraṇacāriṇaḥ // KAvk_4.35 // / mahāmātyena kathitaṃ niśmaitanmahīpatiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18155778 (0.056):
kṛtābhyupagamenāśu janakena yayau saha // KAvk_14.91 // / prayātayostatastūrṇaṃ samabhyetyātha kinnarī /
uvāca pṛṣṭaḥ śakreṇa nikāre nirvikāritah // KAvk_2.132 //
tataḥ siṃhāsane divyae viśvakarmavinirmite / / ratnavarṣasamākīrṇe jambudvīpe sa bhūpatiḥ // KAvk_2.133 //
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6474271 (0.035):
tadā tadā manmathamohitāṃ tāṃ dayārdracakṣur bhagavān rarakṣa // KAvk_64.5 / tataḥ kadā cid bhagavān vanānte tatkautukād bhikṣugaṇena pṛṣṭaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185689 (0.039):
tasyaivānucaro bhūtvā vicacāra yatavfataḥ // KAvk_41.48 // / sa dṛṣṭvā karṣakairdhārāṃ kṣetrāt kṣetrapravartitām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136545 (0.050):
bhakṣyamāṇeṣu māṃseṣu kṣḥaṇaṃ khṣitirakampataḥ // KAvk_3.71 // / tataḥ padmāvatī devī patiṃ dṛṣṭvā tathāgatam /
abhiṣiktaḥ surendreṇa prasādya dayitāsakhaḥ /
dānapuṇyaprabhāvotthakuśalavyāpitaprajaḥ // KAvk_2.134 //
samāptasattvasaṃsārasaṃtāraṇakṛtavratah /
samyaksaṃbodhisaṃbuddhamanāḥ pramudito 'bhavat // KAvk_2.135 //
maitraṃ cetastaruṇakaruṇaṃ sattvasiddhaṃ viśuddhaṃ
āpannārtipraśamanaphalasphūītamātmapradānam /
dṛṣṭvā rājñah pramudasalilakṣālitākṣo vilakṣaḥ
śakraḥ prāyādamaranagarīṃ pūritāṃ tadyaśobhiḥ // KAvk_2.136 //
iti sa vibudhavṛndaiḥ siddhayakṣoragendraiḥ
pulakaruciravarcairarcyamānaprabhāvaḥ / / avanimavanaśaktaḥ kalpayannākakalpāmabahvavibhavaśobhāmāptavān
bodhisattvaḥ // KAvk_2.137 // / pūrvāvatārasaṃvāde dānotkarṣamudāharan /
upadeśāya bhikṣūṇāmityāha bhagavān jinah // KAvk_2.138 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18148028 (0.018):
praṇīdhānopadeśāya bhikṣūṇāṃ bhagavān jinaḥ // KAvk_9.96 //
iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śrīsenāvadānaṃ nāma
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133591 (0.0):
dalitakuśalasetuḥ sattvasaṃtāraṇāya // KAvk_1.62 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ prabhāsāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138443 (0.0):
dānopadeśe bhikṣūṇāṃ samyaksaṃbodhisiddhaye // KAvk_3.191 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ maṇicūḍāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18140130 (0.0):
nijajanmāntarākhyāne bhikṣūṇāmanuśāsane // KAvk_4.120 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ māndhātravadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141227 (0.0):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ candraprabhāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144037 (0.0):
dānavīryopadeśena bhikṣūṇāmanuśāsanam // KAvk_6.194 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146570 (0.0):
yenaite na bhavanti bandhabhavane bhūyo bhavagranthaye // KAvk_8.78 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śrīguptāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18148032 (0.0):
praṇīdhānopadeśāya bhikṣūṇāṃ bhagavān jinaḥ // KAvk_9.96 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ jyotiṣkāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150369 (0.0):
cakāra bhikṣusaṃghasya tāṃ tāṃ sukṛtadeśanām // KAvk_10.151 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ sundarīnandāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18152595 (0.0):
sarvatraiva sthirasukhabhuvaḥ śītalāḥ puṇyabhājām // KAvk_11.156 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ virūḍhakāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153466 (0.0):
śāstā // KAvk_12.60 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18154493 (0.0):
jagāma // KAvk_13.61 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ prātihāryāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18156548 (0.0):
kṛtanarapatirūpānandinaṃ mām vavande // KAvk_14.145 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ devāvatārāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157402 (0.0):
kalyāṇābhiniveśapuṇyataraṇirāḍya hi satsaṃgamaḥ // KAvk_16.29 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158205 (0.0):
nirvyājānandabhūmirbhavati bhavatamaśchedinī sā dinaśrīḥ // KAvk_17.53 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ ādarśamukhāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18160607 (0.0):
pariṇatiriyaṃ puṇyaprāpteḥ sphuratphalaśālinī // KAvk_19.140 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18162081 (0.0):
ityudāracaritā niśamya te bhikṣavaḥ sapadi vismayaṃ yayuḥ // KAvk_20.102 / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ āmrapālyavadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165165 (0.0):
svacchaṃ cittaṃ sukṝtaśaraṇe menire hetumeva // KAvk_22.100 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ pitāputrasamādānam
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165959 (0.0):
āśvāsanaṃ duḥsahaduḥkhakāle dānam narāṇāṃ paralokabandhuḥ // KAvk_23.54 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ viśvaṃtarāvadānam
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18168608 (0.0):
guṇakṛtajanarāgaḥ ślāghyatāṃ tyaktarāgaḥ // KAvk_24.181 // / iti kṣemendraviracitāyām / bodhisattvāvadānakalpalatāyāmabhiniṣkramaṇāvadānaṃ caturviśaḥ pallavaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18169871 (0.0):
sādhusaṅgaḥ // KAvk_25.84 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
dvitīyaḥ pallavaḥ // / 3. maṇicūḍāvadānam / / asminnadbhutasarge makarākarajāyamānamaṇīvarte /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138450 (0.006):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ maṇicūḍāvadānaṃ / nāma tṛtīyaḥ pallavaḥ //
ko 'pi prakaṭitasugatiḥ puruṣamaṇirjāyate (bhavyaḥ) // KAvk_3.1 //
asti saubhiprabhāpūrakarpūraparipāṇḍuram /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135106 (0.061):
rakṣitaśca svadehena kapotaḥ śyenakādbhayāt // KAvk_2.109 // / candraprabhāvatāre ca raudrākṣāyārpitaṃ śiraḥ /
sāketaṃ nāma nagaraṃ saubhāgyatilakaṃ bhuvaḥ // KAvk_3.2 //
sevyaiḥ prabhāsattvamayairgaṅgāvimalamānasaiḥ /
tīrthairiva sthitaṃ yatra pavitraḥ puṇyakartṛbhiḥ // KAvk_3.3 //
yaśaḥkusumite yatra puṇyasaurabhanirbhare / / ramante sukṛtodyāne nandane puravāsinaḥ // KAvk_3.4 //
tatrābhūd bhūpatirbhuriguṇaratnamahodadhiḥ /
bhīturyaśaḥśaśāṅasya mehacūḍa iti śrutaḥ // KAvk_3.5 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135331 (0.045):
nirvyājadehadānena viśeṣaṃ tu bnhavadyaśaḥ // KAvk_2.125 //
Asvaghosa: Saundarananda (asvsau2u.htm.txt) 11496236 (0.048):
kṣemājito nandakanandamātāvupālivāgīśayaśoyaśodāḥ / / mahāvhayo valkalirāṣṭrapālau sudarśanasvāgatamedhikāśca // Saund_16.89 //
sadā sadāśrayārheṇa kalikālāpahāriṇā /
kṛtaḥ kṛtayugeneva yena dharmadharo janaḥ // KAvk_3.6 //
mahīpatiḥ kṣamāśaktaḥ śrīvṛtaḥ karuṇārataḥ /
vallabho 'bhūt prajānāṃ yaḥ prakhyāto vijitendriyaḥ // KAvk_3.7 //
amarāsavasaṃpūrṇamahiṃsāsatradīkṣitaḥ /
dadau yaḥ sarvabhūtānāṃ puṇyāmabhayadakṣiṇam // KAvk_3.8 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136485 (0.058):
datvāhaṃ sarvabhūtebhyaḥ puṇyāmabhayadakṣiṇam /
nirmado yaḥ prabhāve 'pi vibhave 'pi priyaṃvadaḥ / / kṣamāśīlaḥ prabhutve 'pi yauvane 'pi jitendriyaḥ // KAvk_3.9 //
gambhīreṇonnatimatā śūreṇa śaśikāntinā / / satpakṣeṇa kṣitibhṛtā yenātanyata vismayaḥ // KAvk_3.10 //
rājñastasyādvitīyasya babhūvābharaṇadvayam / / tyāgapūrṇaṃ ca kāruṇyaṃ tārūṇyaṃ sukṛtaśriyaḥ // KAvk_3.11 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18161580 (0.050):
bhūpatirbimbasāro 'yaṃ sāraṃ sukṛtasaṃpadām // KAvk_20.67 // / śuaryarūpatulārohe devāḥ ke nākanāyakāḥ /
padmākarasya tasyābhūddevī kāntimatī priyā /
prabhātaśrīriva sadā nirdoṣābhyudayotsavā // KAvk_3.12 //
nītiḥ prabhuguṇevena tyāgena śrīrivojjvalā /
rarāja rājacandreṇa sā śīleneva cārutā // KAvk_3.13 //
sadānandanavikhyātayaśaḥprasarayā tayā / / merūstridivalakṣmyeva babhau bhūmibhṛtāṃ varaḥ // KAvk_3.14 //
kāle kalyāṇanilayaṃ bhartuḥ sā garbhamādadhe /
bhūtyai bhuvanapadmasya divākaramivāditiḥ // KAvk_3.15 //
araṇiḥ pāvakeneva velevābdheḥ sudhāṃśunā / / brahmābjeneva govindanābhirgarbheṇa sā babhau // KAvk_3.16 //
tasyā garbhānubhāvena dohadābhimataṃ nṛpaḥ / / dadau sarvārthisārthebhyo vāñchitābhyadhikaṃ vasu // KAvk_3.17 //
punarbhūmibhujā pṛṣṭā dohadaṃ śubhagarbhiṇī /
sarasvatīva sā cakre svayaṃ saddharmadeśanām // KAvk_3.18 //
pūrṇapuṇyamaṇirdharmanidhirvidhisamuddhṛtaḥ /
vupadvipuladuḥkhebhyaḥ sadā rakṣati rakṣitaḥ // KAvk_3.19 //
kāntāradurgeṣu paricyutānāṃ tāpāturāṇāṃ paralokamārge /
snigdhaḥ pravṛddhaḥ phalapūritāśaḥ chāyātarurdharmasamo 'sti nānyaḥ //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11090939 (0.029):
karoti ko vighnapateḥ samo 'nyaḥ BrP_114.13d / dharmārthakāmādiṣu pūrvapūjyo BrP_114.14a
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10816616 (0.039):
nānyo mama samaḥ kaścid ityahaṃkāravān nṛpaḥ // RKS_60.49 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21479934 (0.042):
nāsti dhūrtataras tvat samo 'nyo yaḥ pānīyam anena vidhinā pibati | tatas
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 642132 (0.046):
tava vegasamo nāsti $ paksiṇāṃ na ca te samaḥ / HV_App.I,36.27 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22127688 (0.046):
tava vegasamo nāsti paksiṇāṃ na ca te samaḥ / HV_App.I,36.27 /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013170 (0.049):
athavā parato 'stu narma nāsyāṃ bhuvi devena samo 'sti pārthivo 'nyaḥ / / apaviddhanayā na yasya dṛṣṭer apasarpanty atha khecarāḥ kim anye //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16855598 (0.052):
navāṣṭadaśavarṣāṇāṃ BrP_230.41c / na vighnarājena samo 'sti kaścid BrP_114.7a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11090802 (0.052):
taṃ vighnarājaṃ śaraṇaṃ vrajāmaḥ BrP_114.6d / na vighnarājena samo 'sti kaścid BrP_114.7a
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1507706 (0.054):
tulyaḥ / 08,052.030c ko vāpy anyo matsamo 'sti kṣamāyāṃ; tathā krodhe sadṛśo 'nyo
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12913885 (0.055):
nānyo'vanilokapāla bhavataḥ kaścit samaḥ syād guṇaiḥ //
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28750039 (0.060):
nāsti buddhasamo boddho nāsti buddhasamo sudhīḥ |2|
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21070682 (0.063):
yo hy aṅkayati cātmānaṃ tat samo nāsti vaiṣṇavaḥ // Hbhv_4.287 //
KAvk_3.20 // / ālokastimire vipadviṣamaṇiḥ pāte karālambanaṃ
yācñākalpatarurjagajjayarathaḥ pātheyamanthe pathi /
duḥkhavyādhimahauṣadhaṃ bhavabhayodbhāntāśayāśvāsanaṃ
tāpe candanakānanaṃ sthirasuhṛddharmaḥ satāṃ bāndhavaḥ // KAvk_3.21 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165753 (0.046):
vilolalokayātrāyāṃ dharmaḥ sthirasuhṛt satām // KAvk_23.41 //
ityādi dharmadhavalaṃ śrutvā nṛpavadhūvacaḥ /
dharmaikaśaraṇaḥ śrīmān babhūva bhuvane janaḥ // KAvk_3.22 //
tataḥ kālena saṃpūrṇaṃ dyaurivāmṛtadīdhitim /
asūta dārakaṃ devī jagattimiradārakam // KAvk_3.23 //
ajāyatāsya sahajaścūḍālaṃkaraṇaṃ maṇiḥ / / prāgjanmāntarasaṃsakto viveka iva nirmalaḥ // KAvk_3.24 //
sa babhau subhagastasya mūrdhni puṇyamayo maṇiḥ /
yasya prabhāprabhāveṇa yāminyo dinatām yayuḥ // KAvk_3.25 //
soṣṇīṣasya maṇestasya pīyūṣasyandibindivaḥ / / nayanti hematām lohaṃ duritaṃ śamayanti ca // KAvk_3.26 //
śiśorjātismarasyātha vacasā tasya bhūpatiḥ / / dadau hema sadārthibhyaḥ sarvaṃ maṇirasodbhavam // KAvk_3.27 //
puṣparatnadhvajacchatrapatākāvyajanāṃśukaiḥ /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28608247 (0.055):
acintyadevakāyameghapuṣpamālyacchatradhvajapatākālaṃkāram,
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4609806 (0.056):
śvetavyajana sacchatrapatākādhvajamālinīm /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667865 (0.058):
cīvaracchatradhvajapatākāratnābharaṇāsanaśayanabhavanavimānavihārārāmodyānatapovanāni
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28622892 (0.061):
chatradhvajapatākārthibhyaśchatradhvajapatākāḥ, dāsīdāsārthibhyo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21658805 (0.063):
487.019. tataḥ sarvaṃ tadadhiṣṭhānaṃ gandhapuṣpośobhitaṃ / chatradhvajapatākāśobhitaṃ ca balimādāya yena devatā tenopasaṃkrāntāḥ/
apūrayan puraṃ vyonmastasya janmani devatāḥ // KAvk_3.28 //
suprakāśoditāśeṣavidyāvidyotitātmanaḥ /
maṇicūḍa iti khyātaṃ nāma tasyākaronnṛpaḥ // KAvk_3.29 //
sa cakārāśayaṃ harṣapīyūṣocchalitaṃ pituḥ /
abhijātaḥ suto jātaḥ pārijāta ivodadheḥ // KAvk_3.30 //
paulomīva jayanteṇa jananī pūjyajanmanā / / babhau tena kumāreṇa kumāreṇeva pārvatī // KAvk_3.31 //
tataḥ kālena sukṛtasopānaiḥ pṛthivīpatau / / divyadhāmasamārūḍhe maṇicūḍo 'bhavannṛpaḥ // KAvk_3.32 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18174196 (0.059):
asminneva kathārambhe bhagavān punarabravīt // KAvk_31.2 // / nṛpaḥ pātaliputrākhye pure bhūmipuraṃdaraḥ /
arthicintāmaṇestasya dānena paripūrite / / loke puṇyasukhāloke nārto 'bhūnna ca yācakaḥ // KAvk_3.33 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18167800 (0.054):
śuddhenduhṛdayasyābhūt prasādaḥ ko 'pyaviplavaḥ // KAvk_24.128 // / athāsminnantare kāntāsaṃtatāntaḥpurodare /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165906 (0.054):
sattvena vardhamānarddhirna kaścid yācako 'bhavat // KAvk_23.51 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18172794 (0.055):
udvega iva bhūtānāṃ bhūpālaḥ kalibhūrabhūt // KAvk_29.43 // / athadabhrabhramadbhṛṅgabhrūbhaṅgamalinānanaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179437 (0.056):
tatra pitrārthyamāno 'pi mūka evābhavat punaḥ // KAvk_37.38 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178805 (0.060):
vihārādhikṛtaḥ pūrṇaḥ saṃghopasthāyako 'bhavat // KAvk_36.78 // / sa kadācidasaṃmṛṣṭāṃ dṛṣṭvā vaihārikīṃ bhuvam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185034 (0.060):
dhīrābhidhānaḥ śrāvastyāmabhūd gṛhapatiḥ purāḥ // KAvk_41.2 // / tasya paṇḍitanāmabhūt putraḥ sukṛtapaṇḍitaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18152322 (0.064):
nidhanollaṅghane śaktirnāsti pakṣavatāmapi // KAvk_11.139 // / yenāgniḥ śamameti tatkila jalaṃ prāpnotyalaṃ vāḍavaḥ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18147935 (0.064):
taṃ dṛṣṭvā pūjitaṃ rājña cintārto 'bhūdanaṅganaḥ // KAvk_9.91 // / tasya sattvāvadātasya pakṣapātī śatakratuḥ /
tasya bhadragirirnāma babhūvaṃ gajapuṃgavaḥ / / prabhorivānukāreṇa dānārdrakarapuṣkaraḥ // KAvk_3.34 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136674 (0.031):
sahitaṃ tridaśārheṇa hariṇā hemamālinā // KAvk_3.80 // / dadaru rājagajaṃ brahmarathākhyāya purodhase /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18184725 (0.051):
ākarṇya bhikṣubhiḥ pṛṣṭaḥ sarvajñastānabhāṣata // KAvk_40.182 // / lubdhakah kālapāśākhyaḥ karvaṭopāntakānane /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18190502 (0.055):
ekībhūta ivāścaryavrajaḥ pravarakuñcaraḥ // KAvk_48.4 // / sa gajendraḥ kumāraśca tatpituśca manorathaḥ /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12351154 (0.059):
tatkṣaṇaṃ cāyayau snātuṃ tatraiko punipuṃgavaḥ // SoKss_12,2.9 // / sa piśaṅgajaṭo nāma tadavasthamavekṣya tam /
taṃ kadācinmahāsthānasthitaṃ bhuvananāyakam /
bhavabhūtiḥ samabhyāyādbhṛguvaṃśabhavo muniḥ // KAvk_3.35 //
divyakānyāṃ samādāya lāvaṇyalalitānanām / / mūrtāmiva prabhālakṣmīmakṣīṇasya kṣapāpateḥ // KAvk_3.36 //
kucayoravivekena rāgeṇa caraṇābjayoḥ / / netrayoścāpaleneva sā jagatyatilajjitā // KAvk_3.37 //
tapaḥśriyeva sahitaṃ taṃ kanyānugataṃ munim /
aoūjayat prajānāthaḥ kṛtāsanaparigraham // KAvk_3.38 //
kanyāpi nṛpamālokya dhīraṃ gambhīrasundaram /
parapīḍāsu kāruṇyānnyastacāpamiva smaram // KAvk_3.39 //
cūḍāratnasya kīraṇairduritakṣayakāribhiḥ /
likhantaṃ kuṅkumeneva dikṣu rakṣākṣarāvalim // KAvk_3.40 //
vikṣepakṣiptamarutā cāmareṇa virājitam / / socchāseneva sattvena jagatsaṃtāraṇaṃ vinā // KAvk_3.41 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8079404 (0.056):
ayaṃ sukhadhano rājannahaṃ cānubalaṃ vinā / / yudhyāvahe svasainyābhyāṃ sattvāsattvamavekṣyatām // SoKss_7,9.119 //
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 1, (jsbh3-1u.htm.txt) 8525190 (0.061):
darśapūrṇamāsāṅgapraṇayanāśrayatvena prakaraṇānuvṛtteḥ sattvena / prakaraṇāvicchedakatvavat ihāpi avicchedakatvopapattirityarthaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145735 (0.062):
asya rāhoḥ padaṃ prāpte nāndhībhavati kiṃ jagat // KAvk_8.21 // / tacchrutvā bhagavānūce kiṃcit smitasitāṃśubhiḥ /
ratnodāreṇa hāreṇa hṛdayagrahakāriṇā /
pātālavipadāṃ śāntyai śaiṣeṇeva niṣevitam // KAvk_3.42 //
vahantaṃ mahatā doṣṇā kṣamāṃ cittena ca kṣamām /
prayayau sābhilāṣasya vismayasya vidheyatām // KAvk_3.43 //
gṛhītvā munirutsaṅge kuraṅgataralekṣaṇām /
jīvanīṃ tāmanaṅgasya jagād jagatīpatim // KAvk_3.44 // / uditena jagannetraśatapatravikāśinā /
bhavatā bhāti loko 'yaṃ devena ca vivasvatā // KAvk_3.45 //
aho nu tava nāstyeva vibhūtisulabhodbhavaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150733 (0.049):
dhīrasyāpi dhṛtiryena śaṅkhe saṃgaliteva me // KAvk_11.26 // / aho nu madhumañjaryāḥ prārambhe 'pyadbhuto guṇaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138150 (0.053):
bhūpālamabhyetya sabāṣpacakṣurmunirmarīciḥ praṇayāduvāca // KAvk_3.176 // / aho nu niṣkāraṇabandhubhāvamālambya rājan dayayā janasya /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144121 (0.056):
dharmopadeśamākarṇya prātaḥ svagṛhamabravīt // KAvk_7.5 // / aho nu bhagavān buddho dharmaḥ saṃghaśca siddhaye /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136576 (0.063):
rakṣorūpaṃ parityajya tamuvāca kṛtāñjaliḥ // KAvk_3.73 // / aho nu karmaṇā rājan duṣkareṇa tavāmunā /
sādhoriva guṇadveṣaḥ saṃmohopacito madaḥ // KAvk_3.46 //
lokanāthasya te lokakāruṇyapūrṇacetasaḥ /
rājan maitrījuṣā kīrtiḥ sthirā pāramitā param // KAvk_3.47 //
akhedasaralo dātā nirvyājasukṛto bhavān /
ata eva viśeṣeṇa mānanīyo manīṣiṇām // KAvk_3.48 // / padmodarasamudbhūtā kanyā kamalalocanā /
homāvaśeṣapayasā vardhiteyaṃ mayāśrame // KAvk_3.49 //
gṛhyatāmagramahiṣī patnītve bhavatā nṛpa /
viṣṇoḥ śrīriva yogyeyaṃ tavaiva puruṣottama // KAvk_3.50 //
yajñapuṇyaphalaṃ pūrṇaṃ kālena mama dāsyasi /
ityuktvā vidhinā rājñe kanyāṃ datvā yayau muniḥ // KAvk_3.51 //
priyāṃ padmāvatīṃ rājā ratiṃ prāpyeva manmathaḥ /
araṃsta rucirodyāne sukṛte puṇyavāniva // KAvk_3.52 //
tataḥ kālena sā putraṃ vaṃśavalliva mauktikam / / asūta padmacūḍākhyaṃ guṇānāṃ darpaṇaṃ pituḥ // KAvk_3.53 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141795 (0.057):
puruṣottamalubdheva yaṃ ślāghyaṃ śrīraśiśriyat // KAvk_6.39 // / kālena sukṛtakrītaṃ pitari tridivaṃ gate /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18151020 (0.061):
tattatheti viniścitya babhūvuḥ śāntisaṃśrayāḥ // KAvk_11.46 // / atha kālena bhūbharturmālikāyāmabhūtsutaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18154020 (0.063):
ānando vidadhe 'ṅgāni tasya satyopayācanāt // KAvk_13.39 // / rājaputrastu saṃjātapāṇipādaḥ prasannadhīḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18170566 (0.064):
nītijñaṃ putramekāṇte śroṇakoṭimabhāṣata // KAvk_27.21 //
śakrādibhirlokapālairanullaṅghyamahodayaḥ /
saṃstūyamānacaritaḥ svayaṃ kamalajanmanā // KAvk_3.54 //
yaśaḥsaurabhasaṃbhārasaṃpūritadigantaraḥ / / sarvārthisārthakalyāṇakalanākalpapādapaḥ // KAvk_3.55 //
smṛtvā munervacaḥ kāle kartuṃ vipuladakṣiṇām /
ahiṃsāvasusaṃpūrṇāmājahāra mahīpatiḥ // KAvk_3.56 //
tasmin yajñe samājagmuḥ sarvakāmairanargale / / munayo bhārgavamukhā nṛpā duṣprasahādayaḥ // KAvk_3.57 //
vartamāne makhe tasmin niḥsaṃkhyavasuvarṣiṇi / / rakṣorūpaḥ samuttasthau vahnimadhyāt sureśvaraḥ // KAvk_3.58 //
upasṛtya sa bhūpālaṃ kṛśo vikṛtavigrahaḥ /
kṣuptipāsārdito 'smīti yayāce pānabhojanam // KAvk_3.59 //
śāsanādatha bhūbhartustasmai vividhabhojanam / / upaninyuḥ paricitāḥ pānaṃ ca paricārakāḥ // KAvk_3.60 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18155297 (0.058):
iti mauhūrtikādiṣṭaṃ rājñe mantrī nyavedayat // KAvk_14.56 // / śāsanādatha bhūbhartuḥ spṛṣṭvā hastena hastinīm /
tataḥ kiṃcidvihasyaiva kṣitipaṃ prāha rākṣasaḥ /
nedamasmatpriyaṃ rājan vayaṃ hi piśitāśanāḥ // KAvk_3.61 //
sadyohatasya māṃsena rudhireṇa ca bhūyasā / / tṛptirutpadyate 'smākaṃ dīyatāṃ yadabhīpsitam // KAvk_3.62 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18177306 (0.058):
saṃpūrṇamasti tadgatvā bhujyatāṃ yadabhīpsitam // KAvk_35.37 //
sarvakāmaprado 'sīti tvamahaṃ samupāgataḥ /
dadāmīti pratiśrutya na niṣedhastavocitaḥ // KAvk_3.63 //
iti rakṣavacaḥ śrutvā karuṇakulito nṛpaḥ /
ahiṃsāniyamenābhūdarthivaimukhyaduḥkhitaḥ // KAvk_3.64 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18188391 (0.047):
lokopakāravihato duḥkhitaḥ so 'pyacintayat // KAvk_45.28 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158927 (0.061):
parityajya nijāmārtimabhūttadduḥkhaduḥkhitaḥ // KAvk_19.23 //
so 'cintayattadā daivājjāto 'yaṃ dharmasaṃśayaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18188390 (0.061):
lokopakāravihato duḥkhitaḥ so 'pyacintayat // KAvk_45.28 //
na sahe duḥsahāṃ hiṃsāṃ naṃ naiṣphalyamarthinaḥ // KAvk_3.65 //
na ca māṃsaṃ śarīrebhyo labhyate vaiśasaṃ vinā /
nāhaṃ pipīlakasyāpi kāyakleśalavaṃ sahe // KAvk_3.66 //
datvāhaṃ sarvabhūtebhyaḥ puṇyāmabhayadakṣiṇam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135674 (0.058):
dadau yaḥ sarvabhūtānāṃ puṇyāmabhayadakṣiṇam // KAvk_3.8 //
kathamasmai prayacchāmi māṃsaṃ prāṇivadhodbhavam // KAvk_3.67 //
iti saṃcitya nṝpatistamūce karuṇākulaḥ / / svaśarīrasamutkṛttamasṛṅbhāṃsaṃ dadāmi te // KAvk_3.68 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135123 (0.051):
sarvasvaputradārādi dattaṃ cānyeṣu janmasu // KAvk_2.110 // / ityukte bodhisattven abhūbhujāmātyapuṃgavaḥ /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3650640 (0.055):
taccharīrāntaranupraveśe tu tasyaiva aham iti śarīrīkaraṇāt
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18161696 (0.055):
tadguṇaśrutidhanyāya śrotrāya spṛhayāmyaham // KAvk_20.75 // / ityukte bhūmipatinā gopastaṃ prayabhāṣata /
ityukte bhūmipatinā babhūvākulitaṃ jagat / / na ca dehavyayotsāhaṃ sacivāstasaya sehire // KAvk_3.69 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18190406 (0.062):
sarvatra dānarasikasya janasya cetaḥ sarvārthisārthaviratākulitaṃ babhūva / // KAvk_47.63 // / sarvārthasiddhaḥ kṣitipālasūnuḥ yo 'bhūtsa evāhamihānyadehaḥ /
praṇayādvāryamāṇo 'pi bhūpālairmunibhistathā / / dadau svadehamutkṛtya tasmai māṃsamasṛgvasām // KAvk_3.70 //
ākaṇṭhaṃ pītaraktena rākṣasena kṣitiprabhoḥ /
bhakṣyamāṇeṣu māṃseṣu kṣḥaṇaṃ khṣitirakampataḥ // KAvk_3.71 //
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6478484 (0.042):
sa hemakumbhe cikṣepa tadabhijñāṅgulīyakam // KAvk_64.288 // / snāntyās tatas tad abhihāri manoharāyāḥ kumbhāt papāta kucakumbhayuge
tataḥ padmāvatī devī patiṃ dṛṣṭvā tathāgatam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136758 (0.060):
bahavo jātu jāyante na loke kalpapādapāḥ // KAvk_3.86 // / devī padmāvatī putrasahitā gurave mama /
vilapantī nipatitā mohamūrcchākulābhavat // KAvk_3.72 //
manujendrasya devendrastaddṛṣṭvā sattvamūrjitam /
rakṣorūpaṃ parityajya tamuvāca kṛtāñjaliḥ // KAvk_3.73 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144121 (0.042):
dharmopadeśamākarṇya prātaḥ svagṛhamabravīt // KAvk_7.5 // / aho nu bhagavān buddho dharmaḥ saṃghaśca siddhaye /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138149 (0.051):
bhūpālamabhyetya sabāṣpacakṣurmunirmarīciḥ praṇayāduvāca // KAvk_3.176 // / aho nu niṣkāraṇabandhubhāvamālambya rājan dayayā janasya /
aho nu karmaṇā rājan duṣkareṇa tavāmunā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136195 (0.063):
bhavatā bhāti loko 'yaṃ devena ca vivasvatā // KAvk_3.45 // / aho nu tava nāstyeva vibhūtisulabhodbhavaḥ /
romāñcakañcukākīrṇaḥ kāyaḥ kasya na jāyate // KAvk_3.74 //
aho puṇyamasāmānyamaho sattvamanuttaram /
aho dhariyamamaryādaṃ rājān virajasastava // KAvk_3.75 //
duḥkhitāḥ paraduḥkheṣu nirlobhā durlabheṣu ca / / vipakṣeṣu kṣamāvantaḥ santaḥ sukṛtasetavaḥ // KAvk_3.76 //
samunmiṣati ko 'pyeṣa sattvotsāho mahātmanām / / trailokyaṃ karuṇārdrāṇāṃ yena yātyanukampyatām // KAvk_3.77 //
uktveti divyauṣadhibhistaṃ kṛtvā svasthavigraham / / prasādya lajjāvanataḥ śakraḥ svanilayaṃ yayau // KAvk_3.78 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18174493 (0.052):
rājaputraṃ vilokyāndhamabhūt saṃkrāntatadvyathah // KAvk_31.23 // / sa taṃ nītvā svanilayaṃ paricaryāparaḥ pārḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191902 (0.058):
mukuṭaspṛṣṭatatpādapadmaḥ svabhavanaṃ yayau // KAvk_48.97 // / yāte savismayaṃ rājñi kumāraḥ saha jāyayā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178609 (0.061):
hṛṣṭastenaiva sahitaḥ śūrpāraṃ svapuraṃ yayau // KAvk_36.64 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18187370 (0.064):
ityuktvā taṃ samāśvasya bhagavān svapadaṃ yayau // KAvk_44.23 //
tataḥ samāpte vidhivadyajñe rājñāṃ mahīpatiḥ /
cakre munivarāṇāṃ ca pūjāṃ tridaśapūjitaḥ // KAvk_3.79 //
sa ratnavarṣairyajñānte kanyāgrāmapurapradaḥ /
sahitaṃ tridaśārheṇa hariṇā hemamālinā // KAvk_3.80 //
dadaru rājagajaṃ brahmarathākhyāya purodhase /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136043 (0.031):
loke puṇyasukhāloke nārto 'bhūnna ca yācakaḥ // KAvk_3.33 // / tasya bhadragirirnāma babhūvaṃ gajapuṃgavaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18166692 (0.043):
devadattaḥ paridveṣāt taṃ jaghāna mahāgajam // KAvk_24.53 // / cyutaṃ cakarṣaṃ dvidataṃ nandaḥ sapta padāni tam /
yojanānāṃ śataṃ tūrṇaṃ ekenāhnā prayāti yaḥ // KAvk_3.81 //
tasmai samarpitaṃ dṛṣṭvā rājñā bnhadragiriṃ gajam / / abhūdduṣprasaho rājā tatspṛhākṛṣṭamānasaḥ // KAvk_3.82 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153370 (0.035):
hāritaṃ sahasā śīlaṃ na viveda pramādinī // KAvk_12.54 // / tatasteṣū prayāteṣu tadā tasyā ratiśramāt /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18184157 (0.054):
mūrtaṃ dhurtāḥ kṣaṇaparicitapratyayaṃ darśayanti // KAvk_40.143 // / niṣpratyayaparo rājā tataḥ saugatadarśane /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18161736 (0.056):
kimasmin viratopāye vadāmyubhayasaṃśaye // KAvk_20.78 // / ityuktastena nṛpatirnotkaṇṭhāgrāhamatyajat /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141047 (0.062):
siddho naivopayogyaṃ tanmameti brāhmaṇo 'bravīt // KAvk_5.63 // / athonmumoca nṛpatirmukuṭaṃ mauktikāṃṣubhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182184 (0.063):
prāhiṇod bimbisārāya sāramudrāyaṇo nṛpaḥ // KAvk_40.10 // / viṣahsastrāgnirakṣārhaṃ vicitraratnakaṃ ca tat /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18174196 (0.063):
asminneva kathārambhe bhagavān punarabravīt // KAvk_31.2 // / nṛpaḥ pātaliputrākhye pure bhūmipuraṃdaraḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18162418 (0.064):
bhūribhakṣyptsavaḥ ko 'yamapi rājā nimantritaḥ // KAvk_21.23 // / sa taṃ babhāṣe bhagavān buddhaḥ saṃghaparigrahaḥ /
prayāteṣvatha bhūpeṣu vismiteṣu makhaśriyā /
samarpite yajñaphale bhārgavāya mahībhujā // KAvk_3.83 //
tamuvāca samabhyetya svastivādapuraḥsaram / / marīciśiṣyo vāhīkaḥ prāptapūjāsano munoḥ // KAvk_3.84 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165465 (0.053):
babhāṣire samabhyetya svastivādapuraḥsarāḥ // KAvk_23.20 //
rājannadhyayanasyānte gururme gurudakṣiṇām /
īhate paricaryārthī sāmānyajanadurlabhām // KAvk_3.85 //
ekastvameva vidhinā nirmito durlabhapradaḥ /
bahavo jātu jāyante na loke kalpapādapāḥ // KAvk_3.86 //
devī padmāvatī putrasahitā gurave mama /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136547 (0.060):
bhakṣyamāṇeṣu māṃseṣu kṣḥaṇaṃ khṣitirakampataḥ // KAvk_3.71 // / tataḥ padmāvatī devī patiṃ dṛṣṭvā tathāgatam /
tapaḥkṛśāya vṛddhāya dīyatām paricārikā // KAvk_3.87 //
ityukte muninā rājā dayitāviprayogajām /
rujaṃ saṃstabhya manasa tamūce dhairyabhūdharaḥ // KAvk_3.88 //
prayacchāmi mune tubhyamīpsītām gurudakṣiṇām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191096 (0.034):
rājñāṃ kośeṣu sīdanti hemaratnāśmasaṃcayāḥ // KAvk_48.42 // / samīhitatamaṃ tubhyaṃ kiṃ prayacchāmi kathyatām /
sahitāṃ yuvajārena jīvitābhyadhikāṃ priyām // KAvk_3.89 //
ityuktvā sasutāṃ tasmai dadau padmāvatīṃ nṛpaḥ /
svajīvite vinisnehastyāgaḥ sattvamayātmanām // KAvk_3.90 //
ādāya rājadayitāṃ virahakleśakātarām /
saputrāmāśramaṃ gatvā pradadau gurave muniḥ // KAvk_3.91 //
atrāntare duṣprasahaḥ kururājaḥ kṣitīśvaram /
dṛpto yayāce dūtena bhūtyai bhadragiriṃ gajam // KAvk_3.92 //
purohitārpitaṃ rājā na dadau d viradaṃ yadā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4748594 (0.021):
aprārthayat kāmadhenuṃ(3) yadā sa na dadau tadā /AP_4.016ab/
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18190190 (0.058):
ityuktvā pyasakṛttena sā ratne na dadau yadā / / sa tadā svaprabhāveṇa śoṣāyābdheḥ samudyayau // KAvk_47.51 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4622102 (0.064):
apaśyatsa yadā tānvai varddhamānānnṛpastadā // BndP_2,68.70 //
tadā vipulasaunyena svayaṃ yoddhuṃ samāyayau // KAvk_3.93 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4748594 (0.031):
aprārthayat kāmadhenuṃ(3) yadā sa na dadau tadā /AP_4.016ab/
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1676233 (0.040):
ityetāvanmātrādupadeśāt tuṣṭo na jñānaṃ paryeṣyati / yadā tu paryeṣyati / tadā 'naṅkuśa ityarthaḥ / ete pratyayasargabhedāḥ pañcāśat padārthāḥ,
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21263324 (0.041):
tayoragnayerapavṛttakarmatvena laukikatvāt ttyāgaḥ / / yadā tu nirūḍhāt tadā tadā tasminneva kṣepaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19845836 (0.041):
03,113.005c nāsādayām āsa yadā tryaheṇa; tadā sa paryāvavṛte ''śramāya / 03,113.006a yadā punaḥ kāśyapo vai jagāma; phalāny āhartuṃ vidhinā
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4188679 (0.041):
vivakṣitaḥ tadā vyatirekalakṣaṇā ṣaṣṭhī bhavati | yadā punar vyatirekan / eva na vivkṣitaḥ tadā ṣaṣṭhī na utpadyate | tat yathā kaścit kañcana
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20909171 (0.043):
samānadeśatvasātreṇeva, yadākṛttikoyastadā rohiṇyudayāsattiriti
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1894798 (0.043):
yadā tu jvālate tattu tadaivordhvagamo bhaved // iti // 4 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12871932 (0.043):
MSS_3957 2 daivād yadā pravitaranti na te tadaiva nedaṃkṛpā
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2952546 (0.044):
pratidhāsyāvaḥ;tena nāvanuvakṣyasi / / yadā nāvanuvakṣyasi, atha te tadindraḥ śiraśchetsyati;atha te svaṃ śira
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25718739 (0.044):
saṃvasati / yadā sarvadharmamanasikāraiḥ sārdhaṃ na saṃvasati tadā / saṃvāśyo na bhavati / yadā saṃvāśyo na bhavati tadā na bhavati na
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18565531 (0.044):
4 idaṃ sarvajñatā pariṇāmanatāyaḥ yadā yadā 'vasiṣyanti | / anuśāsiṣyanti tadā tadā te sarvaśrāvakā abhibhavati | saced
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4379186 (0.044):
ugrasenamate tiṣṭhan yaśodāyai dadau tadā | *HV_48.17*603 | / [k: D6,T2,G1 3.5,M ins. after 17; T1.3.4,G4 cont. after *602: :k]
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11945588 (0.046):
vyāpāda udrekaprāpto bhavati. yadeha rogaḥ. tadā tayor daurbalyaṃ. yadeha / durbhikṣaṃ. tadā tayor jighatsāpipāse.
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5694587 (0.047):
sthaviraḥ prāha: katham iti? lekuñcikaḥ kathayati: sthavira, yadāhaṃ / gandhakuṭīṃ na saṃmārjitavāṃs tadā piṇḍapātaṃ nāsādayāmīti | tataḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287320 (0.050):
jijyau tasmai punardadau tena saṃśaśāma tasminpunardaduṣyāsaivātiśiṣṭameno
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27628482 (0.051):
sa vismṛt āstrastu yadā bhavet tadā bhīmo bhagadattaṃ prayāti |
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18565628 (0.051):
1 yadā yadā maṇikaro vaiḍūrya + + + vabhi 'vadeti | tadā tadā / prabhasvaratarai bhavati pariśuddhataraś ca bhavati | evam evāvusa pūṛṇa
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22267141 (0.055):
7.081.019a tataḥ prītamanā rudraḥ puruṣatvaṃ dadau punaḥ / 7.081.019c ilāyai sumahātejā dattvā cāntaradhīyata
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16309120 (0.057):
nidrāyamāṇe bhagavaty upendre HV_App.I,29F.517 / nidrāyai pradadau tadā HV_47.25d
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13390294 (0.058):
padmākhya iti vikhyātastasmai cānnaṃ dadau tadā // LiP_2,1.13 // / sakuṭuṃbo mahātejā hyuṣṇamannaṃ hi tatra vai /
balinā kururājena ruddheṣu puravatmasu / / babhūva bhūmipālasya sainyaṃ raṇarasodbhaṭam // KAvk_3.94 //
sa vīrakuñjarahariḥ śakto 'pyarividāraṇe /
janakṣayabhayodvignaḥ kāruṇyāt samacintayat // KAvk_3.95 //
aho 'nukūlamitram me rājā duṣprasahaḥ param /
mātaṅgalobhamohena sahasā śatrutāṃ gataḥ // KAvk_3.96 //
snehāntāḥ sujanaiḥ snehā niḥsnehāntāśca madhyamaiḥ /
durjanairghoravairāntā bhavanti prāṇahāriṇaḥ // KAvk_3.97 //
aho bibhavalibhena kṣaṇakṣayiṇi jīvite /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145193 (0.031):
vicintayantī sugataprabhāvaṃ samabhyadhādvismayaharṣabhūmiḥ // KAvk_7.74 / aho mahāmohatamohareṇa dūrasthitenāmi tathāgatena /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18134433 (0.051):
gaṇitaṃ naiva vairāgyaṃ viveko nāvalokitaḥ // KAvk_2.61 // / aho 'tra nirvicārāṇāṃ sanmārgavimukhaṃ manaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18134386 (0.059):
acintayadanaucityamātmanaḥ karmavuplavāt // KAvk_2.58 // / aho nu bālakeneva mayā kevalacāpalāt /
samudyamo 'yamasmākaṃ paraprāṇanipātane // KAvk_3.98 //
hiṃsayāpapraśāntānām saktānāṃ kalikarmasu / / raṇaraktābhiṣiktānāṃ bhaktārtho 'yaṃ samudyamaḥ // KAvk_3.99 //
sevāvikrītajīvānāṃ caṇḍapiṇḍārthināmayam /
kalaho duḥsahaḥ kruryapiśunānāṃ śunāmiva // KAvk_3.100 //
aho vibhavalubdhānām parasaṃtāpaśītalāḥ /
svasukhāyaiva dhāvanti nṛśaṃsacaritā dhiyaḥ // KAvk_3.101 //
ye yudhi siddhisaṃnaddhā raktāntām bhuñjate śriyam /
kutaḥ kruratare teṣāṃ hṛdaye karuṇākaṇaḥ // KAvk_3.102 //
eṣa duṣprahaso rājā lubdho vibahvamohitaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18184157 (0.062):
mūrtaṃ dhurtāḥ kṣaṇaparicitapratyayaṃ darśayanti // KAvk_40.143 // / niṣpratyayaparo rājā tataḥ saugatadarśane /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21605336 (0.064):
278.014. kiṃ manyadhve āyuṣmantah? yo 'sau lubdhaḥ sa eṣa vītaśokaḥ/ / 278.014. yatrānena megāḥ praghātitāḥ, tasya karmaṇo vipākena mahān
na vadhyaḥ sāparādho 'pi kāruṇyāyatanaṃ mama // KAvk_3.103 //
iti cintayatastasya kāruṇyāta kānanaiṣiṇaḥ / / pratyekabuddhāścatvāraḥ svayaṃ vyomnā samāyayuḥ // KAvk_3.104 //
prātapūjāsanāḥ śrutvā sarvajñāstatsamīhitam /
rājñaḥ praśamaśīlasya prasannāstattvamūcire // KAvk_3.105 //
saṃmohapaṭalāndheṣu saṃsāriṣu dayālutā / / śobhate tava bhūpāla sattvalokavivekinaḥ // KAvk_3.106 //
kriyatāmīpsitaṃ rājan bodhau buddhirnidhīyatām /
saṃprati pratirodhe 'smin vanameva vigāhyatām // KAvk_3.107 // / svairanirjnarajnaṅkārakīrṇasaṃtoṣaśīkarāḥ /
viviktakānanoddeśāḥ śamināmeva vallabhāḥ // KAvk_3.108 //
ityuktvānugrahadhiyā vidhāyāsya viyadgatim /
prabhāprasādhitadiśaste tena sahitā yayuḥ // KAvk_3.109 //
yāteṣu svapadaṃ teṣu himavattaṭakānanam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18177495 (0.058):
satyadarśanasaṃbuddhā yena te sugatiṃ yayuḥ // KAvk_35.51 // / teṣu yāteṣu sudhanaṃ pakṣapātādrayā dṛśā /
saṃprāpya pṛthivīpālaḥ prayatapraśamo 'bhavat // KAvk_3.110 //
vivekavimalāstasya dhiyaḥ sattvavatāmiva / / babhuḥ priyanivuḥ pūrṇanirvāṇyo (?)vanabhūmayaḥ // KAvk_3.111 //
bhūdharāntarite tasmin sahasā bhūpabhāsvati / / śuśucurmohatimiraprāptaśokaprajāḥ prajāḥ // KAvk_3.112 //
tatastatsacivā jagmurmarīcaṃ munimāśrame /
śaktaṃ rājyasya rakṣāyai rājaputraiṃ yayācire // KAvk_3.113 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145900 (0.064):
vāryamāṇo 'pi yatnena praṇayānmuninā muhyuḥ // KAvk_8.33 // / tasya sattvaprabhāveṇa jvalajjvālākulo 'nalaḥ /
muninā nirvikāreṇa dattamādāya mantriṇaḥ / / rājasūnuṃ svanagare cakruḥ sainyasamudyamam // KAvk_3.114 //
muninā nirvikāreka dattamādāya mantriṇaḥ / / subhaṭāgresarah prāpa kururājaṃ raṇājire // KAvk_3.115 //
sa tena hatavidhvastabhagnasyandnakuñjarah /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21608900 (0.059):
samucchittaye eko daṇḍaḥ preṣitaḥ/ / 289.019. sa hatavihatavidhvastaḥ pratyāgataḥ/
palāyanaparitrāṇaḥ prayayauḥ hastināpuram // KAvk_3.116 //
balinā rājaputreṇa jite duṣprasahe yudhi /
mantribhistadbhujanyastā bhūmiḥ śeṣadhṛtiṃ yayau // KAvk_3.117 //
rājño duṣprasahasyātha kālena kaluṣātmanah /
babhūvāvṛṣṭidurbhikṣamarakopalpavaḥ pure // KAvk_3.118 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18161148 (0.064):
tadviyogāgnisaṃtaptaṃ taṃ vicintya sa buddhimān // KAvk_20.36 // / upacailāṃ sutāṃ bhrātustadvivāhocitā vadhūm /
sa vicintyānutāpārtastībrāṃ janapadāpadam /
na viveda paritrāṇaṃ viphalasvastikakriyaḥ // KAvk_3.119 //
pṛṣṭhā vipatpratīkāraṃ tenāmātyāstamūcire / / duḥsaho 'yaṃ mahārāja prajānāṃ vyasanodbhavaḥ // KAvk_3.120 //
maṇicūḍasya bhūbharturyadi cūḍāmaṇiḥ prabho / / labhyate sa sudhāsyandī teneyaṃ tīryate vipat // KAvk_3.121 //
cārebhyaḥ śrutamasmābhiḥ sa rājā himavattaṭe /
sthitaḥ saṃsāravaimukhyavivekavimalāśayaḥ // KAvk_3.122 //
arthitaḥ sa dadātyeva viśvacintāmaṇirmaṇim / / putradāraśarīrādi nādeyaṃ tasya kiṃcana // KAvk_3.123 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18176638 (0.058):
taṃ draṣṭumāyayurdevā rātrau śakrabrahmādayaḥ // KAvk_34.20 // / sa tairdhanaṃ gṝhāṇeti prārthito nāgrahīdyadā /
iti mantrivacaḥ śrutvā tathetyādhārya cetasi / / sa dvijān maṇiyācñāyau visasarja tadantikam // KAvk_3.124 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182300 (0.041):
citre svapne 'tha saṃkalpe pṛthupuṇyaiḥ sa dṛśyate // KAvk_40.18 // / iti mantrivacaḥ śrutvā tathetyuktvā mahīpatiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185193 (0.064):
sa tebhyaḥ pratipādyāśu yayau niḥśalyatāmiva // KAvk_41.14 // / te 'pi dṛṣṭvā tadāścaryaṃ puṇyāṃ sugatabhāvanām /
asminnavasare rājā maṇicūṣaścaran vane /
marīcerāśramopāntamavāpa vipulaṃ muneḥ // KAvk_3.125 //
devī padmāvatī tatra phalamūladhṛtavratā /
vrajantī vijane bhītā vipune muniśāsanāt // KAvk_3.126 //
śabarairmṛgayāyātairdṛṣṭvā kaṣṭadaśāṃ śritā /
jughṛkṣubhiḥ kampamān ācukrośa karuṇasvaram // KAvk_3.127 //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11448289 (0.042):
ārtasvaraṃ ca krandeyurmahāghoratamā hi te / / cukrutuḥ karuṇāṃ vāṇīṃ paritrāyasva mahātmana // Mmk_53.479 //
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405959 (0.042):
bhavati, evameva ānanda tathāgatānāmarthakāmānāṃ hitaiṣīṇāmanukampakānāṃ / mahākaruṇāpratipannānāṃ sudurlabhaḥ prādurbhāvaḥ | api tu khalvānanda
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18159051 (0.044):
pretān dṛṣṭvānabhipretān karuṇakulito 'bhavat // KAvk_19.31 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9100682 (0.046):
dṛṣṭvā ca putrau bhrātṛnāmāhvānau karuṇāsvaraṃ krandatau āttamānā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12633353 (0.047):
kṣutpipāsāgnidagdhāṃgā pānāhāragaveṣinī // Rm_24.160{60} // / ārtasvaraṃ virāvantī kraṃdantī samupāgatā /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5654387 (0.050):
pradīptāni saṃprajvalitāny ekajvālībhūtāny ārtasvaraṃ pralapamānāni
ākarṇya karuṇākrande kurarūīkūjitopamam /
hā rājan maṇicūḍeti trāyasveti suduḥsaham // KAvk_3.128 //
sahasābhidrutaḥ kāntām dadarśa nṛpatirnijām /
rāhusaṃtrāsitasyendordyutiṃ nipatitāmiva // KAvk_3.129 //
vītarāgāṅgavasanāṃ nirañjanaparigrahām /
vadantīmiva saṃbhogasaṃyogānāmanityatām // KAvk_3.130 //
tāṃ rājahaṃsasugatām vihārastanamaṇḍalām / / aśrukāṣāyanayanāṃ vilokya karuṇāvanīm // KAvk_3.131 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18134639 (0.049):
tīvrapāpa iva prātaḥ paśya māṃ karuṇānidhe // KAvk_2.76 // / saṃsāreghoragahane vane vyāghreṇa bhakṣitaḥ /
saṃsāracaritāścaryavicāreṣvapi karkaśam / / kṛpākṛpāṇīnirlūnamivāsīrbhūpatermanaḥ // KAvk_3.132 //
ekākīnaṃ vane devī vigatacchatracāmaram /
dṛṣṭvā nāthamanāthaiva lokanāthaṃ tathāgatam // KAvk_3.133 //
tadviyogaviṣākrāntā taddarśanarasākulā /
śokaharṣasamākīrṇā babhūva bhṛśavihvalā // KAvk_3.134 //
sā nītā śabarā rājñā śāpabhītāḥ pradurdruvuḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 555851 (0.057):
{vaiśaṃpāyana uvāva} / evaṃ saṃcintyamānās tu $ nṛpāḥ śāpabhayārditāḥ / HV_App.I,20.421 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22041408 (0.057):
{vaiśaṃpāyana uvāva} / evaṃ saṃcintyamānās tu nṛpāḥ śāpabhayārditāḥ / HV_App.I,20.421 /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15761617 (0.061):
evaṃ śāpa-duḥkhā3viṣṭayā tu mayā tadā na
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8331191 (0.064):
kṣaṇāccācintayatkālo vaiklavyasyaiva naiva me / / gṛhītadhair yaḥ śāpāsntahetostasyā na kiṃ yate // SoKss_18,2.153 //
na nāmābhyudaye bhānordṛṣṭaṃ sapratibhaṃ tamah // KAvk_3.135 //
atrāntare śamadveṣī sar vabhūtāśayāśayaḥ /
māraḥ puruṣarūpeṇa sametya nṝpamabravīt // KAvk_3.136 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133800 (0.060):
rājyarakṣāgururmantrī nṛpamūce mahāmatiḥ // KAvk_2.15 // / rājan virajasā rājyarājamānena nirjitaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18170122 (0.060):
ānīyantāṃ kumārāste sacivānityabhāṣata // KAvk_26.17 // / tamūrcurmantriṇaḥ sarve rājan prāptapurottamāḥ /
rājan rājīvanayanāṃ priyāṃ praṇayiṇīmimām / / na tyakrumarhasyajane vane vanajalocana // KAvk_3.137 //
iyaṃ hi te manovṛttiriva niḥsukhatāṃ gatā / / varjitā rājyabhogena rājarāja na rājate // KAvk_3.138 //
etadārkarṇya nṛpatistaṃ vijñāya manobhavam / / antarāyaṃ vivekasya pratyabhāṣata sasmitaḥ // KAvk_3.139 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18173169 (0.055):
cakre nagaryāṃ durbhokṣamarakāvṛṣṭiviplavam // KAvk_29.70 // / naimittikebhyo vijñāya rājāmuniparābhavāt /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141047 (0.058):
siddho naivopayogyaṃ tanmameti brāhmaṇo 'bravīt // KAvk_5.63 // / athonmumoca nṛpatirmukuṭaṃ mauktikāṃṣubhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18161736 (0.059):
kimasmin viratopāye vadāmyubhayasaṃśaye // KAvk_20.78 // / ityuktastena nṛpatirnotkaṇṭhāgrāhamatyajat /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153213 (0.063):
bhūtānukampī bhagavān sasmitastāmabhāṣata // KAvk_12.43 //
jānāmi tvāmahaṃ kāmamakāmaṃ śamasaṃyame /
saṃtoṣavatām ko nāma bhavatā na vimohitaḥ // KAvk_3.140 //
itivādini bhūpāle sahasāntarite smare / / babhūva viklavā devī taptā virahavahninā // KAvk_3.141 //
duḥkhitāṃ tāmārtaduḥkhāṃ patibhogaviyoginīm /
uvācāśvāsayan rājā jāyāṃ jitamanobhavaḥ // KAvk_3.142 //
devi dharmakriyāyuktā na śokaṃ kartumarhasi /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6475522 (0.032):
samāśvasihi kalyāṇi na śokaṃ kartum arhasi / / na nāmānucitāya tvāṃ prayacchāmi nijecchayā // KAvk_64.93 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10262566 (0.058):
12,027.027a ativelaṃ mahārāja na śokaṃ kartum arhasi / 12,027.027c punar uktaṃ pravakṣyāmi diṣṭam etad iti prabho
duḥkhāvasānī virasaḥ sarvo 'yaṃ bhogacibhramaḥ // KAvk_3.143 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18160077 (0.061):
ahaṃ tvāryaprasādena divyabhogopabhoginī // KAvk_19.104 // / tvayā tvāryaśamāptena vaktavyā duhitā mama /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6475522 (0.062):
samāśvasihi kalyāṇi na śokaṃ kartum arhasi / / na nāmānucitāya tvāṃ prayacchāmi nijecchayā // KAvk_64.93 //
dehināṃ yaditāsaṅgāstaraṅgataralāyuṣām /
lolapadmapalāśāgraskhalajjalalavākulāḥ // KAvk_3.144 //
imā muhūrtanartakyaḥ kālameghataḍillatāḥ /
saṃsārasarparasanā vilāsacapalāḥ śriyāḥ // KAvk_3.145 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150530 (0.046):
saṃsārasarparasanāvilāsacapalāḥ śriyaḥ // KAvk_11.11 //
bhogakṣaṇenaiva viyogarogo vibhūtayaḥ svapnavivāhatulyāḥ /
vātāhatā dīpaśikhā sukhaśrīrunmattanṝtyaṃ bhavavṛttametat // KAvk_3.146 //
sarvopajīvyā karuṇā na lakṣmīḥ dharmaḥ prakāśaḥ satataṃ na dīpāḥ /
yaśāṃsi ramyāṇi na yauvanāni sthirāṇi puṇyāni na jīvitāni // KAvk_3.147 //
satyavratastāmiti sāntvayitvā visṛjya jāyāṃ nilaye maharṣeḥ /
cacāra saṃsāraparāṅbhukhānāṃ saṃtoṣapuṇyeṣu tapovaneṣu // KAvk_3.148 //
tadāgatāste tvarayā visṛṣṭāḥ pañca dvijā duṣprasahena rājñā /
tamarthināmakamakālabandhuṃ viśuddhasattvaṃ dadṛśurvanānte // KAvk_3.149
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18154775 (0.045):
patnī dhanavatī nāma tasya prāṇasamābhavat // KAvk_14.20 // / pāṇipallavinī tanvīyaovanodyānamañjarī /
te svastivādaṃ śanakaurvidhāya viśastadhairyā iva sādhvasena / / tamūcire sūcitatīvratapāḥ dīrghoṣṇaniśvāsasamīraṇena // KAvk_3.150 //
rājan pure duṣprasahasya rājñaḥ krūropasargaurhataśāntavargaḥ /
janaḥ kṛtaḥ kṛttasamastakāmaḥ prakāmamārtasvanamātraśeṣaḥ // KAvk_3.151 //
aśoṣadoṣapraśamaikahetuḥ trailokyarakṣāprathitaprabhāvaḥ /
cūḍāmaṇirdeva bhavadvitīrṇaḥ karoti tasyopanipātaśāntim // KAvk_3.152 //
dayāyuṣaścandanapallavārdrāḥ svacchāśayāścandramaṇiprakāśāḥ /
saṃtāpakāle śaraṇaṃ janānāṃ bhavadvidhā eva bhave bhavanti // KAvk_3.153
ityarthitastairaviluptasattvaḥ saṃpūryamāṇaḥ karuṇārasena /
uvāca saṃcintya janopatātaṃ saṃkrāntamantaḥ śrutivartmaneva // KAvk_3.154
aho sa rājā sahate kathaṃ nu devopaghātena nipīḍitānām /
vidāritāntaḥkaraṇaṃ prajānāṃ viyogaḥduḥkhodbhavamārtanādam // KAvk_3.155
ayaṃ maṇirmastakamūlajanmā niṣkṛttya tūrṇaṃ pratigṛhṛtāṃ me /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12670277 (0.064):
dhanyo 'si tvaṃ sukalyāṇī yat te samupādeśataḥ /
dhanyo 'smi yadyarthijanasya duḥkhakṣaye kṣaṇaṃ kāraṇatāṃ vrajāmi //
KAvk_3.156 // / ityuktamātre vasudhādhipena dharādharāmbhodhimahīdharitrī /
ciraṃ cakampe cakiteva tasya śirastaṭotpāṭanatīvraduḥkhāt // KAvk_3.157 //
tataḥ kṛpākomalacittavṛtteḥ sutīkṣṇaśastrairvacasā nṛpasya /
sutīkṣṇaśastrādapi tīkṣṇacittaḥ svayaṃ śiraḥ pāṭayituṃ pravṛttaḥ //
KAvk_3.158 // / tadduṣkaraṃ karma nareśvarasya vyomni vimānairnalināsanādyāḥ /
surāḥ savidyādharasiddhasākhyāḥ samāyayudraṣṭumaluptasattvam // KAvk_3.159
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25771442 (0.055):
yakṣakinnara gandharvasiddhavidyādharoragāḥ // BndP_3,39.56 // / gaṇāgraṇīrmahāśāstā durgādyāścaiva mātaraḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15753918 (0.061):
surasiddhanutāḥsarve SvaT_10.568c / surācāryo 'pi tasyordhve SvaT_10.504a
vipāṭyamāne śirasi prasahya ratnaprabhāvibhramamādadhānaiḥ /
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21852021 (0.053):
śayanaśirobhāganiveśitāyāṃ dhavalāṃśukapracchadapaṭāyāṃ <2> <2.atra / vividharatnaprabhābhāsitāyām' iti kvacit pāṭho dṛśyate> hemapādāṅkitāyāṃ
sa raktapūrairabhikṣiktakāyaḥ sehe vyathāmarthisukhe pravṛttaḥ //
KAvk_3.160 // / vilpkya taṃ sattva nibaddhadhairyaṃ tīvravyathāveganimīlitākṣam /
yayurvirāmaṃ na nṛśaṃsavṛtterviprāḥ kṣaṇaṃ rākṣasatāmavāptāḥ // KAvk_3.161
vicārya rājā śvaśarīraduḥkhaṃ saṃsāriṇāṃ kleśamayaṃ śarīram /
evaṃvidhairduḥkhasahasralakṣairākrāntamityārtataro babhūva // KAvk_3.162
so 'cintayaddehanibaddharatnadānena yatpuṇyphalaṃ mayāptam /
tenograduḥkhaṃ kalayāmi mā bhūdapuṇyapāke narake narāṇam // KAvk_3.163 //
samuddhṛte rakravasavasikte tasminmaṇau niścalatālumūlāt /
mūrcchākulo 'pi prayayau saharṣaṃ saṃpūraṇenārthimanorathasya //
KAvk_3.164 // / sa kampamānāṅgulipallavena datvā svahastena maṇiṃ dvijebhyaḥ /
nimīlayan samtamasena lokaṃ papāta tigmāṃśurivātiraktaḥ // KAvk_3.165 //
aluptasattve patite pṛthivyāṃ tasmin surāṇāṃ saha puṣpavarṣaiḥ /
maṇiṃ samādāya yayurdvijāste tūrṇaṃ puraṃ duṣprasahasya rājñaḥ //
KAvk_3.166 // / sa ten asadyaḥ śamitopasargaḥ svargocitāsāditabhogavargaḥ /
tadbodhisattvasya samastasattvasaṃtāraṇārhaṃ praśaśaṃsa sattvam //
KAvk_3.167 // / atrāntare kiṃcidavāptasaṃjñaṃ nareśvaraṃ viśrutaratnadānam /
samāyayurbhārgavagautamādyā marīcimukhyā munayo vanebhyaḥ // KAvk_3.168 //
marīcimevānugatā ca devī padmāvatī vīkṣya parikṣataṃ tam /
saṃmohavegābhihatā papāta kṣaṇaṃ kṣitau bālalateva lūnā // KAvk_3.169 //
digantasaṃcāriṇī cāraṇānāṃ nabhaścarāṇāṃ nṛpasādhuvāde /
sarājaputrāḥ saha mantrimukhyaiḥ prajāḥ prajānāthamathopajagmuḥ //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819858 (0.053):
kāmāyudhaḥ kāmaphalo rājaputro nṛpātmajaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19775136 (0.059):
vikārṣīḥ / 02,060.030c na marṣayeyus tava rājaputrāḥ; sendrāpi devā yadi te sahāyāḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19567315 (0.062):
bhojakā rājaputrāśca rājarājanyakādayaḥ / / mahāmāṇḍalikāḥ sarvve cāntaraṅgā mahāpadāḥ // Valc_2,21.37 //
KAvk_3.170 // / vīkṣyaḥ kṣitīśaṃ kṣatajokṣitāṅgamakṣīṇasattvaṃ patitaṃ pṛthivyām /
pṛthavyathākleśajuṣaṃ janānāmabhūdabhūtārthavikalpajalpaḥ // KAvk_3.171 //
kuṭhārikaiḥ kaiścidaho dayārdraḥ sarvārthisevyaḥ saralaḥ suvṛttaḥ /
durātmabhiḥ svārthalavābhiyuktaiḥ chāyātaruḥ kaṣṭamayaḥ nikṛttaḥ //
KAvk_3.172 // / aho parārthojjhitajīvito 'yaṃ parāṃ camatkāradaśāṃ prayātaḥ /
sasaurabhacchinnatanurgatātmā bhavatyudāraḥ sahakāra eva // KAvk_3.173 //
lubdhasya na svaḥ svajano 'pi jantoḥ na kāmakāmasya dhane 'nurodhaḥ /
sarvātmanā sattvahitodyatasya deho 'pi na snehapadaṃ dayāloḥ // KAvk_3.174
yeṣāṃ kṛte dainyamayaṃ prayāti sarvātmanā cārthijano 'rthibhāvam /
ta eva dīnoddharaṇavratānāṃ prāṇāḥ paritrāṇapaṇe tṛṇāni // KAvk_3.175 //
iti pravāde vividhānubhāve vijṛmbhamāṇe munimaṇḍalasya /
bhūpālamabhyetya sabāṣpacakṣurmunirmarīciḥ praṇayāduvāca // KAvk_3.176 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144121 (0.046):
dharmopadeśamākarṇya prātaḥ svagṛhamabravīt // KAvk_7.5 // / aho nu bhagavān buddho dharmaḥ saṃghaśca siddhaye /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136574 (0.051):
rakṣorūpaṃ parityajya tamuvāca kṛtāñjaliḥ // KAvk_3.73 // / aho nu karmaṇā rājan duṣkareṇa tavāmunā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136195 (0.053):
bhavatā bhāti loko 'yaṃ devena ca vivasvatā // KAvk_3.45 // / aho nu tava nāstyeva vibhūtisulabhodbhavaḥ /
aho nu niṣkāraṇabandhubhāvamālambya rājan dayayā janasya /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136195 (0.058):
bhavatā bhāti loko 'yaṃ devena ca vivasvatā // KAvk_3.45 // / aho nu tava nāstyeva vibhūtisulabhodbhavaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144121 (0.059):
dharmopadeśamākarṇya prātaḥ svagṛhamabravīt // KAvk_7.5 // / aho nu bhagavān buddho dharmaḥ saṃghaśca siddhaye /
prajāparitrāṇavidhānabhūmistanustaveyaṃ tṛṇavadvitīrṇā // KAvk_3.177 //
kṣayaḥ pravṛtto nirapekṣavṛttestavārthibandhornijajīvite 'pi /
yadeṣa kāmaṃ kamalānikāyaḥ kāyastvayāpāyapade niyuktaḥ // KAvk_3.178 //
apyasti rājan sukṛtavrate 'smin phalaspṛhā prāṇapaṇe 'pi kācit /
asthārthihetostava pālubhedakhedādvikāraṃ bhajate na cetaḥ // KAvk_3.179
ityadbhutāviṣkṛtamānasena munīndramadhye muninā sa pṛṣṭaḥ /
uvāca saṃstabhya rujaṃ prayatnādraktābhiṣiktaṃ vadanaṃ pramṛjya //
KAvk_3.180 // / phalaspṛhā nāsti mune mamānyā kiṃ tveka eva pracuro 'bhilāṣaḥ /
yaddhorasaṃsāranimagnajantusaṃtāraṇāyaiva bhave bhaveyam // KAvk_3.181 //
arthipriye dehavidāraṇe 'smin naivāsti me ko 'pi vikāraleśaḥ /
yadyeṣa satyaḥ samayo mayoktastadastu me svasthamidaṃ śarīram //
KAvk_3.182 // / ityuktamātre sahajānubhāve sattvocite sa tyadhanena rājñā /
abhūdvapuḥ satyabalena tasya rūḍhavraṇaṃ tatkṣaṇajātaratnam // KAvk_3.183
tataḥ suraiḥ śakraviriñcimukhyairnātapraharṣairmunibhiśca sarvaiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157292 (0.060):
dṛṣṭastenārcyāmānāṅghrirbrahmaśakrādibhiḥ suraiḥ // KAvk_16.22 //
abhyarthito 'pi kṣitipālanāya bhogābhilāṣī na babhūva bhūpaḥ // KAvk_3.184
avāptasaṃjñā muninā prayuktā padmāvatī rājasutena sārdham /
patiṃ yayāve virahopaśāntyai siṃhāsanākrāntisukhaṃ prajānām // KAvk_3.185
tatastamabhyetya kṛpākulāste pratyekabuddhā jagato hitāya /
dehaprabhāpūritadigvibhāgā babhāṣire harṣamivodgirantaḥ // KAvk_3.186 //
cirādavāpte virahāvasāne punaḥ parityāgadaśāmasahyām /
na rājaputraḥ sahate na devī duḥkhānubandho hyasamṛnnipātaḥ // KAvk_3.187
svamarthine yaḥ radadāti dehamāpannaduḥkhapraśamaikahetuḥ /
kathaṃ sa kuryāt svajane 'pyupekṣāṃ dharmo 'pyayaṃ yasya parārtha eva //
KAvk_3.188 // / ityuktamākarṇya nareśvarastaistatheti niścitya dhiyā kathaṃcit /
vyomnā vimānaiḥ svapurīmavāpya bheje nijaṃ rājyapadaṃ saputraḥ //
KAvk_3.189 // / iti sa vipulasattvaḥ satyavān bodhisattvaḥ suciravihitarājyaḥ saugataṃ
dhāma bheje / / jinapuramaṇicaityacchatraratnapradīpaprakaṭitavividhaśrīrlakṣaṇābhyastabodhiḥ
// KAvk_3.190 // / ityāha bhagavān buddhaḥ svavṝttāntanidarśane /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144881 (0.007):
ka eṣa bhagavān buddha iti paparcchaḥ tān punaḥ // KAvk_7.55 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150922 (0.051):
āśrame bhikṣubhiḥ pṛṣṭaḥ provāca bhagavān jinaḥ // KAvk_11.40 // / purā śrutavarākhyasya dvijasya gṛhamedhinaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145736 (0.052):
asya rāhoḥ padaṃ prāpte nāndhībhavati kiṃ jagat // KAvk_8.21 // / tacchrutvā bhagavānūce kiṃcit smitasitāṃśubhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191769 (0.056):
spṛhaṇīyaṃ ca yalloke tattatpuṇyasamudbahvam // KAvk_48.87 // / vipaśvī bhagavān pūrvaṃ sugataḥ saha bhikṣubhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182267 (0.059):
tasya saṃpreṣane yatnaḥ kriyatāṃ yadi śakyate // KAvk_40.16 // / ya eṣa bhagavān buddhaḥ sthitastvadviṣayāntike /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6474272 (0.061):
tadā tadā manmathamohitāṃ tāṃ dayārdracakṣur bhagavān rarakṣa // KAvk_64.5 / tataḥ kadā cid bhagavān vanānte tatkautukād bhikṣugaṇena pṛṣṭaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144306 (0.061):
anityataivaṃ bhagavānupadeśaṃ pravakrame // KAvk_7.19 // / mahāmohaprabhāvo 'yaṃ yena nityamanityatām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18147872 (0.061):
abhūdanaṅgano nāma śrīmān gṛhapatiḥ purā // KAvk_9.86 // / śāstātha samyaksaṃbyddho viaśvī nāma tā purīm /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178972 (0.062):
tasyāḥ parikarādānamaho nu bandhaśṛnkhalā // KAvk_37.5 // / iti saṃcintya bhagavān naikāntavihitasthitiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146663 (0.062):
kadācit bhagavāt buddhaḥ prāptaḥ piṇḍāya targṛham // KAvk_9.5 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18151657 (0.063):
moheneva diśāṃ kurvan nirvivekaṃ dhiyāmiva // KAvk_11.90 // / sarvajño bhagavān jñātvā tasya tadduṣṭaceṣṭitam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145541 (0.064):
nītaḥ kiṃ tūnnatiṃ mūrkhairbahgavān bhagavāniti // KAvk_8.7 // / avicāyava satataṃ paroktamanubhāṣate /
dānopadeśe bhikṣūṇāṃ samyaksaṃbodhisiddhaye // KAvk_3.191 //
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ maṇicūḍāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133582 (0.0):
dalitakuśalasetuḥ sattvasaṃtāraṇāya // KAvk_1.62 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ prabhāsāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135550 (0.0):
upadeśāya bhikṣūṇāmityāha bhagavān jinah // KAvk_2.138 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śrīsenāvadānaṃ nāma
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18140130 (0.0):
nijajanmāntarākhyāne bhikṣūṇāmanuśāsane // KAvk_4.120 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ māndhātravadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141227 (0.0):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ candraprabhāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144037 (0.0):
dānavīryopadeśena bhikṣūṇāmanuśāsanam // KAvk_6.194 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146570 (0.0):
yenaite na bhavanti bandhabhavane bhūyo bhavagranthaye // KAvk_8.78 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śrīguptāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18148032 (0.0):
praṇīdhānopadeśāya bhikṣūṇāṃ bhagavān jinaḥ // KAvk_9.96 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ jyotiṣkāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150368 (0.0):
cakāra bhikṣusaṃghasya tāṃ tāṃ sukṛtadeśanām // KAvk_10.151 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ sundarīnandāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18152592 (0.0):
sarvatraiva sthirasukhabhuvaḥ śītalāḥ puṇyabhājām // KAvk_11.156 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ virūḍhakāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153466 (0.0):
śāstā // KAvk_12.60 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18154493 (0.0):
jagāma // KAvk_13.61 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ prātihāryāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18156545 (0.0):
kṛtanarapatirūpānandinaṃ mām vavande // KAvk_14.145 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ devāvatārāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157402 (0.0):
kalyāṇābhiniveśapuṇyataraṇirāḍya hi satsaṃgamaḥ // KAvk_16.29 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158205 (0.0):
nirvyājānandabhūmirbhavati bhavatamaśchedinī sā dinaśrīḥ // KAvk_17.53 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ ādarśamukhāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18160606 (0.0):
pariṇatiriyaṃ puṇyaprāpteḥ sphuratphalaśālinī // KAvk_19.140 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18162081 (0.0):
ityudāracaritā niśamya te bhikṣavaḥ sapadi vismayaṃ yayuḥ // KAvk_20.102 / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ āmrapālyavadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165165 (0.0):
svacchaṃ cittaṃ sukṝtaśaraṇe menire hetumeva // KAvk_22.100 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ pitāputrasamādānam
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165959 (0.0):
āśvāsanaṃ duḥsahaduḥkhakāle dānam narāṇāṃ paralokabandhuḥ // KAvk_23.54 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ viśvaṃtarāvadānam
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18168608 (0.0):
guṇakṛtajanarāgaḥ ślāghyatāṃ tyaktarāgaḥ // KAvk_24.181 // / iti kṣemendraviracitāyām / bodhisattvāvadānakalpalatāyāmabhiniṣkramaṇāvadānaṃ caturviśaḥ pallavaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18169871 (0.0):
sādhusaṅgaḥ // KAvk_25.84 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
nāma tṛtīyaḥ pallavaḥ // / 4. māndhātravadānam / / śobhante bhuvaneṣu bhavyamanasāṃ yannākakāntākara
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135560 (0.006):
iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śrīsenāvadānaṃ nāma / dvitīyaḥ pallavaḥ // / 3. maṇicūḍāvadānam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18140136 (0.049):
iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ māndhātravadānaṃ / nāma caturthaḥ pallavaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150377 (0.057):
iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ sundarīnandāvadānaṃ / nāma daśamaḥ pallavaḥ // / 11. virūḍhakāvadānam /
prauḍhodañcitacārucāmarasitacchatrasmitāḥ saṃpadaḥ /
yaccotsarpati tarpitaśruti yaśaḥ karpūrapūrojjvalaṃ
svalpaṃ dānakaṇasya tat phalamaho dānaṃ nidānaṃ śriyaḥ // KAvk_4.1 //
abhūdupoṣadho nāma bhūbhṛdhyasya vibhāvataḥ / / vibudhābhimatā kīrtiḥ sudhā dugdhodadheriva // KAvk_4.2 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18132807 (0.057):
rājadhānīva dharmasya puṇyāvasathaśālinī // KAvk_1.6 // / abhūdbhūtilakastasyāṃ prabhāso nāma bhūpatiḥ /
vasudhāmavato yasya vasudhāmavataḥ puraḥ / / nanāma praṇatau kasya na nāma nṛpateḥ śiraḥ // KAvk_4.3 //
śuddhā dhīriva dharmeṇa dāneneva dayālutā / / vibhūtirvinayeneva bhūṣitā yena bhūrabhūt // KAvk_4.4 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18173151 (0.055):
purīṃ prayāte rajasā śokamlāneva bhūrabhūt // KAvk_29.69 // / tatastadduḥkhakupitā rājñe tatkṣāntidevatā /
guṇinaḥ prāṃśuvaṃśasya babhūvendudyuteḥ sthitiḥ /
yasya sarvātapatrasya mūrdhni sarvamahībhṛtām // KAvk_4.5 //
yasyeśvaraśiraḥsthāyi śubhaṃ gaṅgājalojjvalam /
bhramatyadabhraṃ lokeṣu bhuvanābharaṇaṃ yaśaḥ // KAvk_4.6 //
kartu kratusahasrāṇāṃ sahasrākṣādhikaśriyaḥ /
yasya ṣaṣṭisahasrāṇi kalatraṃ sudṛśāmabhūt // KAvk_4.7 //
kadācinmunirakṣāyai rakṣaḥkṣayakṛtakṣaṇaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178806 (0.031):
vihārādhikṛtaḥ pūrṇaḥ saṃghopasthāyako 'bhavat // KAvk_36.78 // / sa kadācidasaṃmṛṣṭāṃ dṛṣṭvā vaihārikīṃ bhuvam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146072 (0.061):
ravaṃ mayūrarājasya sā kadācidathāśṛṇot // KAvk_8.45 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18147273 (0.064):
prāpa puṇyapaṇakrītaṃ nijaṃ gṛhamivāmalam // KAvk_9.49 // / kadācidatha tadvastraṃsnānārdraṃ nyastamātape /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150491 (0.064):
praṇidhānaṃ pravidadhe dāsyaduḥkhanivṛttaye // KAvk_11.8 // / tataḥ kadācidāyātaḥ pituastasyāḥ sakhā dvijaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178398 (0.064):
vairāgyalakṣmyā yukto 'bhūnmunīnāṃ spṛhaṇīyayā // KAvk_36.49 // / atha tasyāgrajo bhrātā bhavilaḥ kṣīṇavittatām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18187754 (0.064):
catvāraḥ śreṣṭhitanayā babhūvuḥ śrīviśṛṅkhalāḥ // KAvk_44.50 // / te kadācit sukhakṣībā mithaḥ kalikathāsthitāḥ /
vicacārāśvamāruhya sa taponanabhūmiṣu // KAvk_4.8 //
tatra rājarṣibhiḥ kaiścitputreṣṭikalaśaṃ dhṛtam /
dūrādhvaśramasaṃtaptaḥ sa payaḥpūrṇamāpapau // KAvk_4.9 //
vijanāsāditaṃ pītvā sa mantrakalaśāt payaḥ /
rājadhānīṃ samāsādya garbhaṃ lebhe vibhurbhuvaḥ // KAvk_4.10 //
svapnamāyendrajālādi yasyāḥ kautukavipraṣuḥ /
jayatyadbhutasaṃbhārabhūmiḥ sā bhavitavyatā // KAvk_4.11 //
vidhervividhavaicitryacitrakarmavidhāyinaḥ /
āścaryarekhāvinyāsaṃ kaḥ paricchettumīśvaraḥ // KAvk_4.12 //
kālena tasya mūrdhānaṃ bhittvā bāloṃ 'śumāniva / / rūḍhavraṇasya sahasā divyadyutirajāyata // KAvk_4.13 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144779 (0.047):
candralekheva dugdhābdhau divyadyutirajāyata // KAvk_7.47 //
taṃ rājajāyā jagṛhurjagatsāmrājyalakṣaṇam /
vātsalyaprasrutakṣīrāḥ puṇyaṃmūrtimivāśritam // KAvk_4.14 //
māṃ dhārayiṣyati śiśuḥ ślāghyo 'yaṃ jananīpade /
iti tāsāṃ mitho vākyairmāndhātābhūnnṛpātmajaḥ // KAvk_4.15 //
tasya pravardhamānasya bālakrīḍāvilāsinaḥ / / ṣaḍindraḥ prayayau kālaḥ puṇyakrīḍakṣayāyuṣaḥ // KAvk_4.16 //
navayauvanamārūḍhaḥ sarvavidyāsu pāragaḥ /
sa yāte pitari svargaṃ bheje rājyaṃ kramāgatam // KAvk_4.17 //
yakṣo divaukaso nāma sukṛterdāsatām gataḥ /
abhiṣekopakaraṇaṃ divyaṃ tasyopanītavān // KAvk_4.18 //
sa svarṇairbaddhamukuṭaḥ kalpitoṣṇīṣaśekharaḥ /
śradabhrāvataṃsasya meroḥ śobhāmavāptavān // KAvk_4.19 //
sapta ratnāni tasyātha prādurbhūtāni takṣaṇe / / cakrāśvamaṇihastiśrīgṛhasenāgragāṇyapi // KAvk_4.20 //
babhuva cāsya putrāṇāṃ tulyarūpabalaujasām /
sahasraṃ vijitārāterbhujānāmiva bhūbhujaḥ // KAvk_4.21 //
vasuṃdharāṃ samastābdhuivelākalitamekhalām /
nikhilāṃ vidadhe doṣṇi śeṣaviśrāntirnirvṛtām // KAvk_4.22 //
bhuvanatrāṇasaṃsaddhah pratyagrakamalāśrayaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18180539 (0.063):
jinah samāyayau sarvajanatrāṇakṛtakṣaṇah // KAvk_39.7 //
cakravartī sa sukṛterviṣṇoḥ kara ivābabhau // KAvk_4.23 //
trijagajjāhnavī kīrtiḥ prabhāvābharaṇāḥ śriyaḥ /
so 'yaṃ sukṝtavallīnāṃ prathamaṃ kusumodgamaḥ // KAvk_4.24 //
sa kadāciddvanānteṣu vikāśikusumaśriyaḥ /
ruciraṃ sacivaiḥ sārdhaṃ vicacāra vilokayan // KAvk_4.25 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185688 (0.053):
tasyaivānucaro bhūtvā vicacāra yatavfataḥ // KAvk_41.48 // / sa dṛṣṭvā karṣakairdhārāṃ kṣetrāt kṣetrapravartitām /
dadarśa tatra niṣpakṣān vihagān pādacāriṇaḥ / / vyomamārgagatiṃ smṛtvā prayātān kṛśatāmiva // KAvk_4.26 //
pakṣahīnānagatikān vṛttikṣīṇānnirambarān / / daridrāniva tān vīkṣya provāca kṛpayā nṛpaḥ // KAvk_4.27 //
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6476915 (0.060):
putrapravāsaśokārtā pāpatrastā vyacintayat // KAvk_64.183 // / aho mūrkhataro rājā mohāndhena purodhasā /
aho varākaurvihagaiḥ kimetaiḥ kukṛtaṃ kṛtam / / yadete pakṣavikalāḥ kṛcchracaraṇacāriṇaḥ // KAvk_4.28 //
ityukte bhūmipatinā karuṇākulitātmanā / / puraḥsthito mahāmātyaḥ satyasenastamabravīt // KAvk_4.29 //
śrutametanmayā deva kathyamānaṃ vanecaraiḥ / / kāraṇaṃ pakṣapatane yadabhūt pakṣiṇāmiha // KAvk_4.30 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18173905 (0.062):
hitamuktaṃ mayā pūrvaṃ na śrutaṃ na kṛtaṃ tvayā // KAvk_30.34 //
santi pañca śatānyatra puṇyadhāmni tapovane /
tapaḥsvādhyāyasaktānāṃ munīnāṃ dīptatejasām // KAvk_4.31 //
teṣāmadyayanadhyānajapavighnavidhāyinaḥ / / ete lokāhalaṃ cakruḥ khagāstarūvane sadā // KAvk_4.32 //
tasmai vihagasaṃghāya karṇāpāyakṛte param /
atisaṃvardhamānāya cukopa munimaṇḍalam // KAvk_4.33 //
tadurbhūtamahāśāpatāpalpoṣeṇa sarvataḥ /
kṣaṇena pakṣiṇāṃ pakṣā vyaśīryanta kṛtāgasām // KAvk_4.34 //
ta ete vihagāḥ pakṣarahitāḥ kṛcchravartinaḥ / / tvadvipakṣā iva vane śrāntāśracaraṇacāriṇaḥ // KAvk_4.35 //
mahāmātyena kathitaṃ niśmaitanmahīpatiḥ / / uvāca karuṇākrāntastaptaḥ śāpena pakṣiṇām // KAvk_4.36 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191282 (0.045):
kasyeṣṭaḥ priyasaṃgamāya vapuṣāṃ sevāmayo vikrayaḥ // KAvk_48.52 // / ityapāradhiyastasya vacaḥ śrutvā mahīpatiḥ / / gṝhyatāmaparaṃ kiṃcidityabhāṣata sādaraḥ // KAvk_48.53 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135426 (0.050):
ādāyābhyetya tadvṛttaṃ jātāścaryo nyavedayat // KAvk_2.131 // / pūtayā saṃgataḥ patnayā svakīrtyeva viśuddhayā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182184 (0.057):
prāhiṇod bimbisārāya sāramudrāyaṇo nṛpaḥ // KAvk_40.10 // / viṣahsastrāgnirakṣārhaṃ vicitraratnakaṃ ca tat /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179564 (0.064):
pravrajyayā brahmacaryaṃ carāmyeṣa varo mama // KAvk_37.46 // / iti tenoktamākarṇya tamuvāca mahīpatiḥ / / amūka ityāptadhṛtirvirakta iti duḥkhitaḥ // KAvk_37.47 //
aho tejaḥ pariṇataṃ śāntānāmapi kānane / / aṅgārāṇāṃ munīnāṃ ca dahatyevānivāritam // KAvk_4.37 //
mithyātapasvibhiḥ kiṃ taiḥ svasukhāya na yaiḥ kṛtaḥ /
manasaḥ kopataptasya pariṣekaḥ kṣamāmbubhiḥ // KAvk_4.38 //
prasannā dhīrmaṇo maitraṃ dayā dānaṃ damah kṣamā /
yeṣāṃ teṣāṃ tapaḥ ślādhyaṃ śeṣāṇāṃ kāyaśoṣaṇam // KAvk_4.39 //
kiṃ tapobhiḥ sakopānāṃ vilputānāṃ vanena kim / / vibhavaiḥ kiṃ salobhānāṃ durvṛttānāṃ śrutena kim // KAvk_4.40 //
evaṃ kaluṣacittāste tībramanyuparāyaṇāḥ / / duḥsahā eva munayaḥ prayāntu viṣayānmama // KAvk_4.41 //
ityuktvā prāḥiṇottebhyaḥ saṃdeśaṃ puruṣairnṛpaḥ / / yāvatī madvaśā bhūmistāvatī tyajyatāmiti // KAvk_4.42 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179416 (0.054):
mithyaiva vadhyavasudhāṃ bhayāya vyasṛjatsutam // KAvk_37.36 // / sa bhartsyamānah puruṣaistamuvāca rathasthitam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133906 (0.063):
rakṣāratnaṃ hi jagataḥ prajāyattaṃ vapustava // KAvk_2.23 // / iti mantrireṇoktamākarṇya vasudhādhipaḥ /
vihaṃgapakṣapātena kupitasya mahīpateḥ / / saṃdeśaṃ munayaḥ śrutvā vilakṣāḥ samacintayan // KAvk_4.43 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179926 (0.056):
amātyatanayāḥ sarve vilakṣāḥ samacintayan // KAvk_37.70 //
catuḥsamudraparikhāmekhalāyāḥ kṣiteḥ patiḥ /
narendro 'yaṃ kkva gacchāmaḥ ko deśo 'sya vaśe na yaḥ // KAvk_4.44 //
iti saṃcintyaṃ munayaḥ pārśvaṃ kanakabhūbhṛtaḥ / / surasiddhasamākīrṇaṃ jambūkhaṇḍāntikaṃ yayuḥ // KAvk_4.45 //
atha tasya mahībhartuḥ prabḥāveṇa mahīyasā / / abhūdadṛṣṭaśasyā bhūdyāśca ratnāmbaraprasūḥ // KAvk_4.46 //
pākaśāsanavailakṣyakaraṇāstasya śāsanāt / / saptāhaṃ hema vavṛṣurmeghāḥ saṃgḥātavarṣiṇaḥ // KAvk_4.47 //
sa prabhāveṇa mahatā saha sainyairnabhogatiḥ /
cakre pūrvavidehākhyaṃ dvīpaṃ divyajanaṃ vaśe // KAvk_4.48 //
babhūvuragre saunyāni sphīṭaśauryabalaujasāṃ /
bhaṭānāṃ vyomagamane tasyāṣṭādaśakoṭayaḥ // KAvk_4.49 //
godānīyaṃ tato dvīpamathottarakurūnapi / / pārśvāni sa sumerośca śaśāsāsataśāsanaḥ // KAvk_4.50 //
sukhaṃ viharatastasya meroḥ kanakasānuṣu / / bahuśakro yayau kālaścaturdvīpamahīpateḥ // KAvk_4.51 //
sa kadācit surān draṣṭuṃ vyāmnā gaccan suropamaḥ /
cakāra nīlajaladairvyāptā iva gajairdiśaḥ // KAvk_4.52 //
atha teṣāṃ nirastānāṃ merupārśve tapasyatām / / munīnāmapatan mūrdhni tadgajāśvaśakṛddivaḥ // KAvk_4.53 //
tataste krodhasaṃtaptadṛśā vyomāvalokinaḥ /
cakruḥ piṅgaparbhāvallikalāpakapilā diśaḥ // KAvk_4.54 //
kopātkimetadityuktvā śāpāgnivisisṛkṣatā / / abhyetya devadūtastān praharṣākulito 'vadat // KAvk_4.55 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18155705 (0.059):
ākarṇya śīghragaścintāvismayākulito 'vadat // KAvk_14.86 //
eṣā niḥśeṣabhūpālamauliviśrāntaśāsanaḥ / / pākaśāsanatulyaśrīrmāndhātā pṛthivīpatiḥ // KAvk_4.56 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182791 (0.051):
rājannanantasāmantamauliviśrāntaśāsanaḥ / / pākaśāsanatulyastvaṃ kathamevamupāgataḥ // KAvk_40.52 //
nabhasā naradevi 'yaṃ saha sainyaiḥ prasarpati / / yasya kīrtanadhanyeyaṃ vāṇī puṇyābhimāninī // KAvk_4.57 //
na dṛṣṭo yasya nirdiṣṭasarvalokasukhaśriyaḥ /
mohaḥ saṃbinmayasyeva vibhavaprabhavo madaḥ // KAvk_4.58 //
kauberaṃ dhanadavyaktyā kaumāraṃ śaktimattayā / / aiśvaraṃ vṛṣasaṃyogādvaiṣṇavaṃ śrīsamāgamāt // KAvk_4.59 //
pratāpaprasarāt sauramaindavaṃ jananandanāt / / aindraṃ dṛptabalacchadāddivyaṃ rūpaṃ bibhartyayam // KAvk_4.60 //
baliḥ prayātaḥ pātālaṃ dadhīco 'pyasthiśeṣatām /
asya tyāgena jaladhiḥ kṣobhamadyāpi nojjhati // KAvk_4.61 //
śrutveti devadūtasya vacanaṃ munimadhyagaḥ /
sasarja durmukho nāma muniḥ śāpajalaṃ divi // KAvk_4.62 //
prahasannatha taṃ prāha senānāṃ pariṇāyakaḥ / / maharṣe saṃhara rūṣaṃ mā kṛthāstapasaḥ kṣayam // KAvk_4.63 //
vaiphalyalajjāṃ śāpo 'thaṃ yāsyatyagre mahīpateḥ /
naite bata khagā yeṣāṃ yūyaṃ pakṣakṣayakṣamāḥ // KAvk_4.64 //
ityukte sauntyapatinā śāpastabdhāmanīkinīm / / dṛṣṭvāgre vismayādūce kimetaditi bhūpatiḥ // KAvk_4.65 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18134486 (0.062):
adhunaiva nijaṃ dhāma sahāsmābhirgamiṣyasi // KAvk_2.65 // / ityukte muninā devī sīktevāmṛtavṛṣṭibhiḥ /
saṃrabdho 'tha samabhyetya senāpatiruvāca tam / / teṣāṃ deva maharṣīṇāṃ śāpāt saimyaṃ na sarpati // KAvk_4.66 //
idaṃ ca cakraratnaṃ te vyomni śāpavighūrṇitam / / dhatte jaladasaṃruddhatigmadīdhititulyatām // KAvk_4.67 //
etadākarṇya nṛpatirdṛṣṭā cāgre tathaiva tat / / dṛśaiva divadhe śāpaṃ viphaloccaṇḍavilpavam // KAvk_4.68 //
dehakṣayaṃ maharṣīṇāṃ parirakṣan kṛpākulaḥ /
jaṭā nyapātayad bhūmau sa līlālasaśāsanaḥ // KAvk_4.69 //
ajitakrodhamohānāṃ bhārabhūtā vṛthā vayam /
itīva lajjayā teṣāṃ līnāḥ kṣititale jaṭāh // KAvk_4.70 //
atha meruśiraḥ prāpya nṛpaḥ suraniketanam /
puraṃ sudarśanaṃ nāma dardarśa priyadarśanam // KAvk_4.71 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179105 (0.045):
pātravīcaravargeṣu teṣāṃ nāstīha darśanam // KAvk_37.15 // / pāthobhiḥ prasarattuṣāraśiśiraistṛṣṇāturāste paraṃ
nāgāstatra kṛtārakṣāḥ prakhyātodakaniḥsṛtāḥ /
karoṭapāṇayo yakṣāḥ surā mālādharābhidhāḥ // KAvk_4.72 //
sadāmattāstathā devāḥ krodhottambhitasainikāḥ / / mahārājakāyikākhyāstridaśā balavattarāḥ // KAvk_4.73 //
mahārājāśca catvāraḥ saṃnaddhakavacāyudhāḥ /
jitvā rājñā prabhāveṇa nijasenāgragāh kṛtāḥ // KAvk_4.74 //
tataḥ kalpadrumodārakocidāramanoharam / / dadarśa pārijātākhyaṃ saṃśrayaṃ tridivaukasām // KAvk_4.75 //
merormūrdhni tataḥ śubhraprabhāṃ mālāmivāmalām /
sudharmākhyāṃ sabhāṃ prāpa svabhāsodbhāsitāmbarām // KAvk_4.76 //
hemavidramavaidūryastambhasaṃbḥārabhāsvaraḥ /
prāsādo vaijayāntākhyaḥ prakhyāto yatra rājate // KAvk_4.77 //
yatrābjervadanairbhṛṅgairalakaistulyatāṃ gatāḥ /
padminyaḥ suranārīṇāṃ padminīnāṃ surāṅganāḥ // KAvk_4.78 //
bimbataistridaśairyatra maṇibhūstambhabhittiṣu /
suraloko bibhartyeko 'pyanekasuralokatām // KAvk_4.79 //
ratnatoraṇaharmyāṃnivahairyatra citritāḥ / / vyāptā vibhānti kakubhaḥ śakrāyudhaśatairiva // KAvk_4.80 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18147389 (0.061):
ratnapūrṇaṃ gṛhaṃ tasmai datvā prāyāt paraṃ gṛham // KAvk_9.57 // / sā divyaratnarucirasphītā lokopakāriṇī /
yatra bālānilālolakalpapādapapallavaiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18156147 (0.036):
saṃsāramiva viśrāntipadapuṣpavanaṃ yayau // KAvk_14.118 // / tatra bālānilālolalatāvailakṣyakāriṇīm /
nṛtyaddhastā ivābhānti nandinyo nandanaśriyaḥ // KAvk_4.81 //
yatra caitrarathaṃ nāma devodyānaṃ manoramam / / dhatte nityotsavaṃ premikāmaṃ kāmavasantayoḥ // KAvk_4.82 //
sarvakāmaṃ sarvasukhaṃ sarvartukusumojjvalam /
sarvātiśayitaṃ dṛṣṭvā devānām sadanaṃ nṛpaḥ // KAvk_4.83 //
muhūrtavisamyāspandasānandasnigdhalocanaḥ /
acnitayat sukṛtināmimāstāh phalabhūmayaḥ // KAvk_4.84 //
airāvaṇaṃ surapaterlolāliovalayākulam / / dadarśa tatra sāmodaṃ sākāramiva nandanam // KAvk_4.85 //
puraṃdarastato jñātvā prāptaṃ bhūmipuraṃdaram /
pratyudyayau pramuditaḥ saha sarvairmarudgaṇaiḥ // KAvk_4.86 //
pūjitaḥ surarājena ratnarājivirājitāṃ / / rājarājah sabhābhūmiṃ bheje virajasāṃ varah // KAvk_4.87 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144296 (0.052):
unmucyābharaṇaṃ sarvaṃ prāḥiṇonnijamadniram // KAvk_7.18 // / upaviṣṭeṣu sarveṣu nirdiṣṭakuśalastataḥ /
tridaśeṣūpaviṣṭeṣu ratnaparyaṅkapaṅktiṣu / / upāviśannṛpaḥ śrīmānāsanārdhe śatakratoḥ // KAvk_4.88 //
ekāsanajuṣostatra surendramanujendrayoḥ /
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19294545 (0.042):
sendrasuramanujapūjyatamas / tva[m]. x x x x x x x va sāmpratam || 51
rūpaṃ guṇagaṇodāram nirviśeṣamadṛśyata // KAvk_4.89 //
tatah sarvasurotsṛṣṭaspaṣṭalocanaṣaṭpadaiḥ /
pīyamānamukhāmbhojaṃ vyājahāra harirnṛpam // KAvk_4.90 //
aho udayaḥ ślādhyaste tejasā tejasāṃ nidhe /
bhavatā bhūṣitā bhūmirdyauśca devena bhāsvatā // KAvk_4.91 //
abhyunnataprabhāvo 'yaṃ lasatsitayaśoṃśukaḥ / / bhrājate te tribhuvane sāmrājyavijayadhvajaḥ // KAvk_4.92 //
tvatkathāmṛtapānasya tvaddarśanarasasya ca /
preryate śrotranetreṇa sukhākhyāne sarasvatī // KAvk_4.93 //
sthirīkṛtastvayaivāyaṃ sukṛtāptavibhūtinā / / karmaṇāṃ phalavādasya niścaraśchinnasaṃśayaḥ // KAvk_4.94 //
ata evendriyagrāme cakṣureva spṛhāspadam / / puṇyaiḥ puṇyocitācārā dṛśyante yadbhavadvidhāḥ // KAvk_4.95 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18140895 (0.057):
durlabhārthapradātāro viralāstu bhavadvidhāḥ // KAvk_5.52 // / ityukte tena nṛpatirniṣkampavipulāśayaḥ /
ityukte tridaśendreṇa māndhātā yaśasāṃ nidhiḥ /
tvatprasādaprabhāvo 'yamityuvāca natānanaḥ // KAvk_4.96 //
ityevaṃ pūjyamānasya tasya nityādaraiḥ suraiḥ / / ṣaḍindraḥ praṇayau kālastridive vasataḥ sataḥ // KAvk_4.97 //
tatparākramavidhvastasamastāsuramaṇḍalaḥ /
babhūva surarājasya nirapāyodayo jayaḥ // KAvk_4.98 //
dīptadānavasaṃgrāme tasya śauryamahātaroḥ /
viśrāntiṃ bhejire devā bhujacchāyopajīvinaḥ // KAvk_4.99 //
tasya puṇyapaṇakrītaṃ bhiñjānasyākṣayaṃ sukham /
kālapravāhe mahati prayayuḥ ṣaṭ puraṃdarāḥ // KAvk_4.100 //
satkarmaphalabhogasya lāñchanaṃ vimalaṃ manaḥ /
kāluṣyājjāyate tasya pratyāsannaḥ parikṣayaḥ // KAvk_4.101 //
atha kālena kāluṣyakalitasya manorathaḥ / / abhūllobhābhibhūtasya bhūtaperabhimāninaḥ // KAvk_4.102 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18160945 (0.059):
kadācidanayāllekhe na parābahvapātratām // KAvk_20.22 // / atha kālena siṃhasya mantrisūnoḥ kanīyasaḥ /
tridaśānāmiyaṃ lakṣmīrmadbāhubalapālitā /
tadimāṃ na sahe tāvadardhāsanaviḍambanām // KAvk_4.103 //
ahamekaḥ surapatiḥ prabhāvānna bhavāmi kim /
ayaṃ mama bhujaḥ sarvajagadbhārabharakṣamaḥ // KAvk_4.104 //
cyāvayitvā surāśīśaṃ svargasāmrājyasaṃpadam /
ekātapatratilakāṃ svayaṃgrāhocitāṃ bahje // KAvk_4.105 //
iti cintayatastasya śakradrohābhilāṣiṇaḥ / / śubhraprabhā prabhāvaśrīrmāleva mlānatām yayau // KAvk_4.106 //
ghanodayasamutsiktā saujanyataṭapātinī /
lolaṃ kaluṣayatyeva mānasaṃ śrītaraṅgiṇī // KAvk_4.107 //
pramādo vipadāṃ dūto duḥsaho mahatāmapi / / kuśalonmūlanāyaiva kilbiṣākulitā matiḥ // KAvk_4.108 //
pāpasaṃkalpamātreṇa kṣitau kṣitipatiḥ kṣaṇāt /
papāta visrastaphalaśchinnamūla iva drumaḥ // KAvk_4.109 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18159375 (0.031):
svaśarīre patatyeva chinnamūla iva drumaḥ // KAvk_19.55 //
hanti vidyāmanabhyāsaḥ śriyaṃ hanti madodayaḥ /
vidveṣaḥ sādhutām hanti lobhaḥ samunnatim // KAvk_4.110 //
aho bata mahotkarṣaśṛṅgāroho mahodayaḥ /
vibhavodbhavamattānāṃ sahasaiva patatyadhaḥ // KAvk_4.111 //
tena sarvavibhurnāma pūjitaḥ pūrvajanmani /
tatphalādāptavān rājyaṃ spṛhaṇīyaṃ marūtpateḥ // KAvk_4.112 //
surādhipādhikaḥ ko 'pi prabhāvo vismayāvahaḥ / / analpapiṇḍastasyābhut pātradānāṃśasaṃbhavah // KAvk_4.113 //
dbandhumatyabhidhānāyāṃ nagaryāmuṣitaḥ śuciḥ / / vaṇigutkariko nāma so 'bhavat pūrvajanmani // KAvk_4.114 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18166274 (0.048):
ityuktvā munirānandād viśrāntisukhito 'bhavat // KAvk_24.22 // / putrajanmani sarvārthasiddhiṃ śuddhodanaḥ param /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5143810 (0.062):
mahāvīryād durukṣayo nāma putro 'bhūt / tasya trayyāruṇapuṣkariṇau kapiś ca putratrayam abhūt |
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4633263 (0.063):
daihitraḥ śiśiko nāma pūrikāyāṃ nṛpo 'bhavat // BndP_2,74.183 //
vipaśyī nāma bhikṣāyai samyaksaṃbuddhāṃ gataḥ / / viveśa ta dgṛhaṃ sarvasattvasaṃtāraṇodyataḥ // KAvk_4.115 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141153 (0.058):
stūpamastu praśāstustu sattvasaṃtāraṇocitam // KAvk_5.71 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157285 (0.060):
tatra ratnaśīkhī nāṃa samyaksaṃbuddhatām gataḥ / / dṛṣṭastenārcyāmānāṅghrirbrahmaśakrādibhiḥ suraiḥ // KAvk_16.22 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186002 (0.060):
uvāsa pūjitah kaṃcit kālaṃ sattvahitodyataḥ // KAvk_41.71 // / bhikṣupūjāpare tatra vartamāne gṛhe gṛhe /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191769 (0.063):
spṛhaṇīyaṃ ca yalloke tattatpuṇyasamudbahvam // KAvk_48.87 // / vipaśvī bhagavān pūrvaṃ sugataḥ saha bhikṣubhiḥ /
pātre tasya ca cikṣepa mudgamuṣṭiṃ prasannadhīḥ /
phalāni tatra catvāri petuḥ śeṣāṇī bhūtale // KAvk_4.116 //
tena dānaprabhāveṇa māndhātā pṛthivīpatiḥ / / sarvadvīpapatirbhūtvā śakrārdhāsanamāptavān // KAvk_4.117 //
mudgaśeṣaścyuto yasmād bhūtau tasyānyacetasaḥ /
tadasau phalaparyante patitastridaśālayāt // KAvk_4.118 //
luṭhati vikalakalpā yatra saṃkalpamālā / sphuranti na ca kadācit svapnamāyāntare yā /
bhavati vibhavabhogābhoginī bhāgyabhājā
matulaphalatatiḥ sā dānakalpadrumāṇām // KAvk_4.119 //
ityāha bhagavān buddhaḥ prītyā dānaphalaśriyam /
nijajanmāntarākhyāne bhikṣūṇāmanuśāsane // KAvk_4.120 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144032 (0.012):
dānavīryopadeśena bhikṣūṇāmanuśāsanam // KAvk_6.194 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ māndhātravadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133585 (0.0):
dalitakuśalasetuḥ sattvasaṃtāraṇāya // KAvk_1.62 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ prabhāsāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135550 (0.0):
upadeśāya bhikṣūṇāmityāha bhagavān jinah // KAvk_2.138 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śrīsenāvadānaṃ nāma
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138443 (0.0):
dānopadeśe bhikṣūṇāṃ samyaksaṃbodhisiddhaye // KAvk_3.191 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ maṇicūḍāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141227 (0.0):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ candraprabhāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144040 (0.0):
dānavīryopadeśena bhikṣūṇāmanuśāsanam // KAvk_6.194 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146573 (0.0):
yenaite na bhavanti bandhabhavane bhūyo bhavagranthaye // KAvk_8.78 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śrīguptāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18148035 (0.0):
praṇīdhānopadeśāya bhikṣūṇāṃ bhagavān jinaḥ // KAvk_9.96 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ jyotiṣkāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150369 (0.0):
cakāra bhikṣusaṃghasya tāṃ tāṃ sukṛtadeśanām // KAvk_10.151 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ sundarīnandāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18152595 (0.0):
sarvatraiva sthirasukhabhuvaḥ śītalāḥ puṇyabhājām // KAvk_11.156 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ virūḍhakāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153466 (0.0):
śāstā // KAvk_12.60 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18154496 (0.0):
jagāma // KAvk_13.61 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ prātihāryāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18156545 (0.0):
kṛtanarapatirūpānandinaṃ mām vavande // KAvk_14.145 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ devāvatārāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157402 (0.0):
kalyāṇābhiniveśapuṇyataraṇirāḍya hi satsaṃgamaḥ // KAvk_16.29 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158205 (0.0):
nirvyājānandabhūmirbhavati bhavatamaśchedinī sā dinaśrīḥ // KAvk_17.53 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ ādarśamukhāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18160607 (0.0):
pariṇatiriyaṃ puṇyaprāpteḥ sphuratphalaśālinī // KAvk_19.140 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18162081 (0.0):
ityudāracaritā niśamya te bhikṣavaḥ sapadi vismayaṃ yayuḥ // KAvk_20.102 / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ āmrapālyavadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165163 (0.0):
svacchaṃ cittaṃ sukṝtaśaraṇe menire hetumeva // KAvk_22.100 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ pitāputrasamādānam
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165961 (0.0):
āśvāsanaṃ duḥsahaduḥkhakāle dānam narāṇāṃ paralokabandhuḥ // KAvk_23.54 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ viśvaṃtarāvadānam
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18168610 (0.0):
guṇakṛtajanarāgaḥ ślāghyatāṃ tyaktarāgaḥ // KAvk_24.181 // / iti kṣemendraviracitāyām / bodhisattvāvadānakalpalatāyāmabhiniṣkramaṇāvadānaṃ caturviśaḥ pallavaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18169869 (0.0):
sādhusaṅgaḥ // KAvk_25.84 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
nāma caturthaḥ pallavaḥ // / 5. candraprabhāvadānam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141233 (0.015):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ candraprabhāvadānaṃ / nāma pañcamaḥ pallavaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138452 (0.049):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ maṇicūḍāvadānaṃ / nāma tṛtīyaḥ pallavaḥ // / 4. māndhātravadānam /
dugdhābdhirvibudhārthanātividhuraḥ kṣubdhaścakampe ciraṃ
kampante ca nisargataḥ kila phalotsargeṣu kalpadrumāḥ /
ekaḥ ko 'pi sa jāyate tanuśatairabhyastadānasthitir
niṣkampaḥ pulalotkaraṃ vahati yaḥ kāyaṃ pradāneṣvati // KAvk_5.1 //
asti kaulāsahāsinyāmuttarasyāmanuttarā / / diśi bhadraśilā nāma bhuvanābharaṇaṃ purī // KAvk_5.2 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141954 (0.038):
nijasaravsvadānena saṃrarakṣānuyānim // KAvk_6.50 //
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6644086 (0.044):
abhīkṣṇaṃ vāśati mahā^meghaṃ nivedayati/ ity āha bhagavāṃs triśaṅkuḥ/ / u8.5/.uttarasyāṃ diśi uttara^abhimukhaṃ sthitvā trivārān vāśati puruṣasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21634343 (0.047):
396.030. abhīkṣṇaṃ vāśati, mahāmeghaṃ nivedayati/ / 396.030. ityāha bhagavāṃstriśaṅkuḥ// / 397.001. <397>uttarasyāṃ diśi uttarābhimukhaṃ sthitvā trivārān vāśati,
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18291632 (0.050):
samantād etaṃ kim api santoṣayāmāsatuḥ | tad uttaram uttarasyāṃ diśi / prāsthiṣātām |
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6583621 (0.060):
evaṃ diśi dakṣiṇiyāṃ pi tatra atha paścimā heṣṭima uttarasyām /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6897814 (0.061):
03215 prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam/ ye dakṣiṇasyāṃ diśi / {{gaṅgādanīvālukopameṣu lokadātuṣu sarvabuddhakṣetreṣu sattvā andhās te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890262 (0.062):
01216 dhātuṃ paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikusaṃghena/ / 01217 atha khalu pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21307912 (0.063):
atha prayogaḥ pariṣecanānte kṛte 'gṛhapopaspṛśa'iti dakṣiṇasyām / / 'gṛhapyupaspṛśe'tyuttarasyām / / 'ghoṣiṇaḥ'iti madye /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21307920 (0.063):
tataśca 'śvāsinaḥ' / iti dakṣiṇasyām / / 'vicinvantaḥ'ityuttarasyām / / 'prapunvantaḥ'iti madhye /
yasyāṃ sitayaśaḥpuṣpāḥ saphalāḥ sarvasaṃpadaḥ /
dānodyānalatāḥ prītyai babhūvuḥ puravāsinām // KAvk_5.3 //
yatra tripurajinnetraśikhitrasto manobhavaḥ /
abalābhiścalakrīḍabhrūbhaṅgaireva rakṣyate // KAvk_5.4 //
muktājālojjvalā yatr abhāti hemagṛhāvalī /
meroḥ śikharamāleva visphutatsphītatārakā // KAvk_5.5 //
tasyāṃ candraprabhaḥ śrīmānabhūd bhūmibhṛtāṃ varaḥ / / kaulāsa iva yaḥ kāntyā cakāra dinacandrikām // KAvk_5.6 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18143150 (0.055):
sa taṃ vicārya suciraṃ citranyasta ivābhavat // KAvk_6.135 // / atha candraprabho nāma yakṣaḥ śailaguhāśayaḥ /
yasya dehaprabhāpūraiḥ pūrṇindudyutihāribhiḥ /
niśāsu dīpakābhāsu nābhūtu snehaguṇakṣayaḥ // KAvk_5.7 //
smarajvaraṃ bhajante 'sya darśanenaiva tārakāḥ / / iti cchatrachalādasya chāditaṃ khamivendunā // KAvk_5.8 //
pradiśatyeṣa satataṃ śriyaṃ satkośasaṃśrayām /
iti taddarśanenaiva saṃkocaṃ prāpa padminī // KAvk_5.9 //
senāhaṃkāramutsṛjya tyāgaśubhraśriyā śriyaḥ /
nirdiṣṭāśchatramukuṭaprakaṭāḥ puravṣinām // KAvk_5.10 //
śuśubhe vibhavastasya puṇyālaṃkāraṇonnateḥ / / ārohati parām koṭīṃ namrasya dhanuṣo guṇaḥ // KAvk_5.11 //
catvāriṃśatsahasrāṇi vatsarāṇāṃ śatāṇi ca / / babhūva dehināmāyustasya kāle kalidviṣaḥ // KAvk_5.12 //
tasya ṣaṣṭisahasrāṇi purīṇāṃ pūrṇasaṃpadām / / babhūvurlokapālasya lokapālādhkāśriyaḥ // KAvk_5.13 //
yajvānaḥ kīrtitilakāstasya puṇyavibhūṣaṇāḥ / / yajñadhūmalatābhaṅgairbabhurlolālakāḥ śriyaḥ // KAvk_5.14 //
tasya saṃpatkumudinīvikāsena sadoditaḥ / / abhūnmantrī mahācandraścadraloka ivojjvalaḥ // KAvk_5.15 //
yena niścalalakṣyeṇa prabhoḥ prajñāpatākayā / / rājyābdhikarṇadhāreṇa pāramuttaritaṃ yaśaḥ // KAvk_5.16 //
mahīdharābhidhaścāsau babhūvāmātyakuñjaraḥ / / bhūmibhārasahastasya diṅgāga iva pañcamah // KAvk_5.17 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18177978 (0.037):
bhinnāt skhalati kalyāṇaṃ kulāt kumbhādivodakam // KAvk_36.18 // / athābhinnendhanasyāgnernaśyante sadṛśāstviṣaḥ /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7625259 (0.050):
vaiṣṇavera ucchiṣṭa tāhe mora ha u nīṣṭhā / kuṭumbitā tā sabhāra sātha
mantraṇābhinnamantrasya yasya nītibṛhaspateḥ /
tyājitāḥ pratisāmantāḥ śauryaṃ viṣamivāhayaḥ // KAvk_5.18 //
tenāmātyena sa nṛpaḥ sa ca rājñā vibhūṣitaḥ /
guṇaḥ satpuruṣeṇeva guṇeneva ca sajjanaḥ // KAvk_5.19 //
kṛtajñaḥ saralaḥ svāmī sadbhṛtyo bhaktinirbharaḥ /
sukṛtaprabhaveṇaiva bhāgyayogena labhyate // KAvk_5.20 //
iyameva cirabhrāntiviśrāntiḥ sarvasaṃpadām / / yadguṇajñatayā vetti svāmisatpuruṣāntaram // KAvk_5.21 //
tau kadaciddadṛśatuḥ svapnamanye ca mantriṇah / / kṣayo yasya phalaṃ dānavyasanena mahīpateḥ // KAvk_5.22 //
tau dṛṣṭvā durnimittāni prādurbhūtāni śaṅkitau / / vyagrao babhūvaturnityaṃ śāntisvastikakarmasu // KAvk_5.23 //
nimittadarśanodvignāstapivanagatā api /
viśvāmitraprabhṛtayaḥ svāmītyūcurmaharṣayaḥ // KAvk_5.24 //
atrāṇtare brahmabandhuḥ prāgjanmabrahmarākṣasaḥ /
raudrākṣo nāma mātsaryakrauryadaurjanyaduḥsahaḥ // KAvk_5.25 //
śrutvā dānodbhavām kīrtiṃ rājñaḥ sarvaguṇojjvalām /
nirguṇaḥ sa guṇadveṣi saṃtaptaḥ samacintayat // KAvk_5.26 //
aho batāsya nṛpatergīyate gagane yaśaḥ / / aniśaṃ siddhagandharvagīrvāṇalalanāgaṇaiḥ // KAvk_5.27 //
sadā viśanti me karṇe tadguṇastutisūcayaḥ /
kiṃ karomi prakṛtyaiva sahe nānyaguṇonnatim // KAvk_5.28 //
tadgatvā dānaśīlasya tasya dānārjitaṃ yaśaḥ /
karomyeṣa śiroyācñāpratiṣedhena khaṇḍitam // KAvk_5.29 //
yaśastyājyate dānotthaṃ śiraścenna pradāsyati /
atha dāsyati vidveṣapraśāntirme bhaviṣyati // KAvk_5.30 //
iti saṃcintya suciraṃ sa kauryakaṭhinaḥ śaṭhaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18147735 (0.041):
parityaktāyāse vijanavanavāse parivayaḥ // KAvk_9.78 // / iti saṃcintya sa ciraṃ paraṃ vairāgyamāyayau /
gandhamādanapādāṇtavāsī bhadraśilāṃ yayau // KAvk_5.31 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158732 (0.045):
mahāsārthena ratnārthī dūradvīpāntaraṃ yayau // KAvk_19.9 // / makarākaramuttīrya vrajatasyasya nirjane /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146965 (0.045):
bimbisāraḥ sahāmātyaistāmeva bhivamāyayau // KAvk_9.27 // / tataḥ subhadrajāyāyāṃ prakṣiptāyāṃ citānale /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158095 (0.046):
kuṭhārapātataḥ patnyā takṣavāsī vivāditaḥ // KAvk_17.47 // / śauṇḍikenātmajavadhāddīkṣitaṃ tulyanigraham /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18155778 (0.053):
kṛtābhyupagamenāśu janakena yayau saha // KAvk_14.91 // / prayātayostatastūrṇaṃ samabhyetyātha kinnarī /
indrajālaprayogajñaḥ sa kṛtvā praśamocitam /
veṣaṃ kaluṣasaṃkalpaḥ purīṃ prāpa mahīpateḥ // KAvk_5.32 //
asmin bhavavane nityaṃ guṇadoṣasamākule /
kalpavṛkṣāḥ prajāyante jāyante ca viṣadrumāḥ // KAvk_5.33 //
aśeṣanāśapiśunairghorasaṃtrāsakāribhiḥ /
durnimittairiva khalaiḥ khedaḥ kasya na dīyate // KAvk_5.34 //
guṇidveṣaḥ prakṛtyaiva prakāśaparipanthinaḥ / / doṣaāśrayasya ko bhedaḥ khalasya timirasya ca // KAvk_5.35 //
svacchandaghātī sādhūnāṃ vidveṣaviṣaduḥsahaḥ /
dīrghapakṣaḥ khalavyālakarālaḥ kena nirmitaḥ // KAvk_5.36 //
tasmin praviṣṭe nagaraṃ rūpiṇī puradevatā / / uvācābhyetya bhūpālaṃ saṃtrāsataralekṣaṇā // KAvk_5.37 //
śiroyācaka eṣa tvāṃ brahmabandhurupāgataḥ /
vadhyo 'sau jīvitocchedī jagato jīvitasya te // KAvk_5.38 //
niruddho nagaradvāri sa mayā malināśayaḥ /
mama taddarśanatrastaṃ dhṛtiṃ na labhate manaḥ // KAvk_5.39 //
iti bruvāṇāṃ bhūpālaḥ provāca puradevatām / / arthisaṃrodhasaṃjātalajjayā namitānanaḥ // KAvk_5.40 //
devi yācñābhiyāto 'sau praviśatvanivāritaḥ / / dirghocchvāsaṃ sahe nāhamāśāvaiphalyamarthinaḥ // KAvk_5.41 //
yācñā praṇayināmarthe puṇyaprāptastanuvyayaḥ /
yugasaṃkhyāmapi sthitvā vipadyante hi dehinaḥ // KAvk_5.42 //
etadeva sujātānāṃ pūjyaṃ jagati jīvitam / / yadeṣāmagrato yāti nārthī bhagnamanorathah // KAvk_5.43 //
kriyatāmānukūlyaṃ me bhavatyā kuśalocitam /
āśāvighāte saṃtāpastasya tūrṇaṃ nivāratām // KAvk_5.44 //
iti bhūmibhṛtaḥ śrutvā vaco niścalaniścayam / / jagāmādarśanaṃ devī cintāsaṃtāpamānasā // KAvk_5.45 //
athāyayau sa kuṭilaḥ khalaḥ krakacaceṣṭitaḥ /
dāruṇaḥ saralasyaiva cchedāya svayamudyataḥ // KAvk_5.46 //
tasminnṛpagṛhaṃ prāpte vivṛtadvāramarthinām /
bhūrbhūpatikṣayabhayāccakampe sadharādharā // KAvk_5.47 //
narendracandramāsādya sa rāhurica durmukhaḥ /
samabhyadhādvidhāya prāgaśivārthāmivāśiṣam // KAvk_5.48 //
svasti rājan dvijanmā hi vijane siddhisādhakaḥ /
prātastvāmīpsitaprāptyai sarvārthisurapādapam // KAvk_5.49 //
dṛṣṭirvṛṣṭirivāmṛtasya mahatī saujanyamitraṃ manaḥ
kṣāntiḥ krodharajaḥpramārjanadī duḥkhārtamātā matiḥ /
lakṣmīrdānajalābhiṣekavimalā satyopayujktaṃ vacaḥ
nityaṃ yasya sa eka eva hi bhavān jāto jagadbāndhavaḥ // KAvk_5.50 //
siddhaye kathitaṃ kaiściccakravartiśiro mama /
dīyatāṃ ta tvadanyo vā dātuṃ śaknoti kaḥ parah // KAvk_5.51 //
santi spaṣṭārthadāścintāmaṇikalpadrumādayaḥ /
durlabhārthapradātāro viralāstu bhavadvidhāḥ // KAvk_5.52 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18139776 (0.057):
puṇyaiḥ puṇyocitācārā dṛśyante yadbhavadvidhāḥ // KAvk_4.95 // / ityukte tridaśendreṇa māndhātā yaśasāṃ nidhiḥ /
ityukte tena nṛpatirniṣkampavipulāśayaḥ / / arthisaṃdarśanānandanirbharastamabhāṣata // KAvk_5.53 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165540 (0.062):
ratharatnaṃ dvipendraṃ ca so 'bhūdānandanirbharaḥ // KAvk_23.25 // / śrutvaiva nṛpatirdattaṃ viśrutaṃ jayakuznjaram /
dhanyo 'haṃ yasya me brahmannarthināmarthasiddhaye /
nirvikalpopakaraṇaṃ vyayaṃ yāti sujīvitam // KAvk_5.54 //
kadā prāṇāḥ parārthe me prayāntīti manorathaḥ /
kimetāni na puṇyāni prārthyante te yadi tvayā // KAvk_5.55 //
āhopakaraṇasiddhyai ślāghyaṃ me gṛhyatāṃ śiraḥ /
tattadeva sthiraṃ loke yadyadarthisamarpitam // KAvk_5.56 //
ityukte harṣayuktena bhūbhujā sattvaśālinā /
tamūcaturmahāmātyau mahācandramahīdharau // KAvk_5.57 //
nijajīvitarakṣaiva dharmaste prathamaḥ prabho /
tvayi jīvati jīvanti sarve jagati jantavaḥ // KAvk_5.58 //
na dātumarhasi śiraḥ sarvādhāraṃ hi te vapuḥ /
dīyatāṃ brāhmaṇāyāsmai hemaratnamayaṃ śiraḥ // KAvk_5.59 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141020 (0.053):
mūlacchedopajīvyo hi na kalpatarurarthinām // KAvk_5.61 // / hemaratnaśiraḥ prāpya yātveṣa śirasāsya kim /
sarvārthairarthisārthānāṃ pūryante yairmanorathāḥ /
teṣāṃ saṃrakṣaṇenaiva sarvaṃ bhavati rakṣitam // KAvk_5.60 //
saṃkalpo 'yaṃ dvijasyāsya krūraḥ kaluṣacetasaḥ / / mūlacchedopajīvyo hi na kalpatarurarthinām // KAvk_5.61 //
hemaratnaśiraḥ prāpya yātveṣa śirasāsya kim /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18140990 (0.053):
dīyatāṃ brāhmaṇāyāsmai hemaratnamayaṃ śiraḥ // KAvk_5.59 //
cintāmaṇirviniṣprekṣyo bhujyate na bubhukṣitaiḥ // KAvk_5.62 //
ityukte mantrimukhyābhyām hemaratnamayaṃ śiraḥ /
siddho naivopayogyaṃ tanmameti brāhmaṇo 'bravīt // KAvk_5.63 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18174196 (0.051):
asminneva kathārambhe bhagavān punarabravīt // KAvk_31.2 // / nṛpaḥ pātaliputrākhye pure bhūmipuraṃdaraḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146112 (0.052):
premaprayatnaiḥ preyasyā prahasan punarabravīt // KAvk_8.48 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18164851 (0.061):
uvāca taṃ tīvrakarārkatāpaḥ ko 'yaṃ sakhe gītarasābhioyogah // KAvk_22.84 / so 'pyabravīdbhūmipate na nāma tapto ravistaptatarastu kāmaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182199 (0.063):
suhṛtpreṣitamādāya provāca saciavān nṛpaḥ // KAvk_40.11 // / idaṃ me prahitaṃ tena saujanyamiva bhūbhujā /
athonmumoca nṛpatirmukuṭaṃ mauktikāṃṣubhiḥ / / śrirovirahaduḥkhena sāśrudhāramivābhitaḥ // KAvk_5.64 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18174197 (0.018):
asminneva kathārambhe bhagavān punarabravīt // KAvk_31.2 // / nṛpaḥ pātaliputrākhye pure bhūmipuraṃdaraḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18161736 (0.031):
kimasmin viratopāye vadāmyubhayasaṃśaye // KAvk_20.78 // / ityuktastena nṛpatirnotkaṇṭhāgrāhamatyajat /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182199 (0.034):
suhṛtpreṣitamādāya provāca saciavān nṛpaḥ // KAvk_40.11 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18164851 (0.048):
uvāca taṃ tīvrakarārkatāpaḥ ko 'yaṃ sakhe gītarasābhioyogah // KAvk_22.84 / so 'pyabravīdbhūmipate na nāma tapto ravistaptatarastu kāmaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146112 (0.049):
premaprayatnaiḥ preyasyā prahasan punarabravīt // KAvk_8.48 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133800 (0.051):
rājyarakṣāgururmantrī nṛpamūce mahāmatiḥ // KAvk_2.15 // / rājan virajasā rājyarājamānena nirjitaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18175763 (0.053):
iti saṃcintya tadbhaktyā nṛpaṃ prāha puhohitaḥ // KAvk_32.41 // / dūredeśāntarāddeva prāptā kāpi pativratā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18170406 (0.054):
tridaśeśaḥ śaśāṅko vā devo vā draviṇeśvaraḥ // KAvk_27.9 // / sa taṃ babhāṣe na suraḥ śiṣyo bhagavatastvaham /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133542 (0.056):
samyaksaṃbodhisaṃbuddho bhaviṣyasi mahāmate // KAvk_1.60 // / iti tadvacanaṃ śrutvā rājā virajasāṃ varaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191281 (0.056):
kasyeṣṭaḥ priyasaṃgamāya vapuṣāṃ sevāmayo vikrayaḥ // KAvk_48.52 // / ityapāradhiyastasya vacaḥ śrutvā mahīpatiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18183168 (0.057):
nijadeśāgataṃ vārtāṃ papraccha nṛparāṣṭrayoḥ // KAvk_40.76 // / so 'vadaddeva kuśalī sutastava mahīpatiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18137473 (0.058):
varjitā rājyabhogena rājarāja na rājate // KAvk_3.138 // / etadārkarṇya nṛpatistaṃ vijñāya manobhavam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18172794 (0.059):
udvega iva bhūtānāṃ bhūpālaḥ kalibhūrabhūt // KAvk_29.43 // / athadabhrabhramadbhṛṅgabhrūbhaṅgamalinānanaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18166845 (0.059):
putraste cakravartī vā munirvā saptame 'hani // KAvk_24.64 // / tacchrutvā nṛpatiḥ sūnoścakrāvrtipadāptaye /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182184 (0.060):
prāhiṇod bimbisārāya sāramudrāyaṇo nṛpaḥ // KAvk_40.10 // / viṣahsastrāgnirakṣārhaṃ vicitraratnakaṃ ca tat /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18171889 (0.060):
dadarśaṃ kāryāṇyutsṛjya jano niścalalocanah // KAvk_28.52 // / taṃ śrutvā bhūpatistatra sthitaṃ taddarśanotsukaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18173169 (0.061):
cakre nagaryāṃ durbhokṣamarakāvṛṣṭiviplavam // KAvk_29.70 // / naimittikebhyo vijñāya rājāmuniparābhavāt /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136698 (0.062):
abhūdduṣprasaho rājā tatspṛhākṛṣṭamānasaḥ // KAvk_3.82 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182349 (0.063):
suvarṇabhāvanābhikhyāṃ te śanaiḥ samapūrayan // KAvk_40.22 // / prāḥiṇodatha bhūpālastaṃ buddhapratimāpaṭam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18159313 (0.064):
catasro 'psarāsastāśca puruṣaḥ sa ca kāntimān // KAvk_19.50 // / taṃ śroṇakoṭikarṇo 'tha papracchātyantavismitaḥ /
mukuṭāni kṣaṇe tasminnipetuḥ puravāsinām / / digdāhonmukhatulyābhirulkābhiḥ saha bhūtale // KAvk_5.65 //
rājñā pradāne śirasaḥ sarvathā parikalpite / / tau cakratustanutyāgaṃ mantriṇau draṣṭumakṣamau // KAvk_5.66 //
ratnagarbhamathodyānaṃ praviśya pṛthivīpatiḥ /
utphullacampakasyādhaḥ śiraśchettuṃ samudyayau // KAvk_5.67 //
udyānadevatā dṛṣṭvā taṃ śiraśchettumudyatam /
mā kṛthāḥ sāhasaṃ rājannityuvāca śucākulā // KAvk_5.68 //
kampamānāḥ pralāpinyastaṃ mattālukulasvanaiḥ /
nyavārayannavalatā lolapallavapāṇibhiḥ // KAvk_5.69 //
so 'pi niścalasaṃkalpaḥ prasādyodyānadevatām / / vimalāṃ bodhimālambya babhūva praṇidhānavān // KAvk_5.70 //
asmin ratnamayodyāne puṇyarāśisamunnatam /
stūpamastu praśāstustu sattvasaṃtāraṇocitam // KAvk_5.71 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18140043 (0.058):
viveśa ta dgṛhaṃ sarvasattvasaṃtāraṇodyataḥ // KAvk_4.115 //
yatkiṃcidarjitaṃ puṇyaṃ saṃkalpena mayāmunā /
bhavantu tena saṃsāre niḥsaṃsārāḥ śarīriṇaḥ // KAvk_5.72 //
dhyātveti campakataroḥ śākhāyāṃ nṛpatiḥ śiraḥ /
baddhvā kacakalāpena chittvā prādāddvijanmane // KAvk_5.73 //
atha narapate sattvotsāhasphuṭapraṇidhānataḥ
kimapi vimalaiḥ puṇyālokairdigantavisāribhiḥ /
vigalitamahāmohaughāntaḥ śritaḥ parinirvṛtiṃ
praviratabhavābhyāsāyāsaḥ kṣaṇādabahvajjanah // KAvk_5.74 //
iti prāgjanmavṛttāntakathayā bhagavān jinaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153294 (0.049):
hiṃsāvirāmāt taṃ gatvā putraṃ prāpa priyaṃkaram // KAvk_12.48 // / tasyāḥ prāgjanmavṛttāntaṃ tasyāḥ karmaphalānvayam /
bhikṣūṇām vidadhe śuddhadānasaddharmadeśanām // KAvk_5.75 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186705 (0.055):
ityudīrya bhagavān jinaḥ satāṃ dhīmatāṃ vyadhita dharmadeśanām // / KAvk_42.24 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ kanakavarṇāvadānaṃ
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ candraprabhāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133582 (0.0):
dalitakuśalasetuḥ sattvasaṃtāraṇāya // KAvk_1.62 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ prabhāsāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135550 (0.0):
iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śrīsenāvadānaṃ nāma
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18140130 (0.0):
nijajanmāntarākhyāne bhikṣūṇāmanuśāsane // KAvk_4.120 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ māndhātravadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144037 (0.0):
dānavīryopadeśena bhikṣūṇāmanuśāsanam // KAvk_6.194 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146570 (0.0):
yenaite na bhavanti bandhabhavane bhūyo bhavagranthaye // KAvk_8.78 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śrīguptāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18148032 (0.0):
praṇīdhānopadeśāya bhikṣūṇāṃ bhagavān jinaḥ // KAvk_9.96 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ jyotiṣkāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18152592 (0.0):
sarvatraiva sthirasukhabhuvaḥ śītalāḥ puṇyabhājām // KAvk_11.156 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ virūḍhakāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153466 (0.0):
śāstā // KAvk_12.60 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18154493 (0.0):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ prātihāryāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18156545 (0.0):
kṛtanarapatirūpānandinaṃ mām vavande // KAvk_14.145 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ devāvatārāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158205 (0.0):
nirvyājānandabhūmirbhavati bhavatamaśchedinī sā dinaśrīḥ // KAvk_17.53 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ ādarśamukhāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18162081 (0.0):
ityudāracaritā niśamya te bhikṣavaḥ sapadi vismayaṃ yayuḥ // KAvk_20.102 / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ āmrapālyavadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18168608 (0.0):
guṇakṛtajanarāgaḥ ślāghyatāṃ tyaktarāgaḥ // KAvk_24.181 // / iti kṣemendraviracitāyām / bodhisattvāvadānakalpalatāyāmabhiniṣkramaṇāvadānaṃ caturviśaḥ pallavaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18170261 (0.0):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śākyotpattīrnāma
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18172134 (0.0):
KAvk_28.69 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ dhanapālāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18176337 (0.0):
śrutavati śamanayamuniparinivahe viṣadharaniyamanaguṇanutirudabhūt // / KAvk_33.26 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ nandopanandāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18177696 (0.0):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ ghoṣilāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178879 (0.0):
KAvk_36.83 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyām pūrṇāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18180015 (0.0):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ mūkapaṅgvavadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182034 (0.0):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ kapilavadānaṃ nāma
nāma pañcamaḥ pallavaḥ // / 6. badaradvīpayātrāvadānam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18140138 (0.015):
nāma caturthaḥ pallavaḥ // / 5. candraprabhāvadānam /
dānodyatānām pṛthuvīryabhājāṃ śuddhātmanāṃ sattvamahodadhīnām /
aho mahotsāhavatām parārthe bhavantyacintyāni samāhitāni // KAvk_6.1 //
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6570279 (0.053):
yadā ca te yakṣa bhavanti tṛptāḥ parasattva khāditva suraudracittāḥ / / parasattvamāṃsaiḥ paritṛptagātrāḥ kalahaṃ tadā tatra karonti tīvram //
harmyārohaṇahelayā yadacalāḥ svabhraiḥ sahābhraṃlihā
yadvā goṣpadalīlayā jalabharakṣobhoddhatāh sindhavaḥ /
laṅghyante bhavanasthalīkalanayā ye cāṭavīnāṃ taṭās
tadvīryasya mahātmanām vilasataḥ sattvorjitaṃ sphūrjitam // KAvk_6.2 //
purā hi bhagavān buddhaḥ śrāvastyāṃ puravāsināṃ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186356 (0.045):
bhavanti // KAvk_42.1 // / bhagavān sugataḥ pūrvaṃ śrāvastyāṃ jetakānane /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12607937 (0.055):
tathā śrūtvānumoditvā śubhe caritum arhasi // Rm_14.4{4} // / purā sa bhagavān buddhaḥ śrāvastyāṃ bahir āśrame /
upadeśaprakāśena jahārājñānajaṃ tamaḥ // KAvk_6.3 //
bhikṣusaṃghaiḥ parivṝtaḥ sa kadācidvaṇigjanaiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185455 (0.060):
// KAvk_41.32 // / tasmād bhavadbhirbhojyāya bhikṣusaṃgho 'dhivāsyatām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18148162 (0.062):
svayaṃ nandasya bhavanaṃ bhikṣusaṃghaiḥ sahāyayau // KAvk_10.8 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146025 (0.064):
dṛṣṭvā babhāṣe bhagavān bhikṣusaṃghasya śṛṇyavataḥ // KAvk_8.42 //
kṛtānuyātro magadhāt svayaṃ cārikayā yayau // KAvk_6.4 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157468 (0.037):
nagaropavanasyāntaṃ janacārikayā yayau // KAvk_17.3 // / tatra sudrugatiryoṣinnagarāśravalambikā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18155778 (0.056):
kṛtābhyupagamenāśu janakena yayau saha // KAvk_14.91 // / prayātayostatastūrṇaṃ samabhyetyātha kinnarī /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157310 (0.062):
viṣayānte vasatyeṣ ayo hi tridaśavanditaḥ // KAvk_16.23 // / tatastasyānubhāvena tatra bhūpālayostayoḥ / / yayau vairarajaḥ śāntyā mithyāmohaparikṣayam // KAvk_16.24 //
mahārthasārthānugataṃ vrajantaṃ vanavartmanā /
taṃ dṛṣṭvā taskaragaṇaḥ sālāṭavyāmacintayat // KAvk_6.5 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18167118 (0.035):
ciraṃ niḥsārasaṃsāraparihāramacintayat // KAvk_24.83 // / eṣa pretavanaṃ yāti saṃsaktāṃ hṛdaye vahan // KAvk_24.84 //
eṣa prayātu bahgavān puraḥ sattvahite rataḥ /
paścāt sārthaṃ grahīṣyāmaḥ pūrṇaṃ draviṇarāśibhiḥ // KAvk_6.6 //
bhagavānatha sarvajñasteṣāṃ jñātvā samīhitam / / kimetaditi tānūce nirvikārasmitānanaḥ // KAvk_6.7 //
Ksemendra: Bodhisattvavadanakalpalata, no. 93: Sumagadhavadana (kbavk93u.htm.txt) 22882286 (0.012):
sā bhaktiśālinī śāstuḥ papāta caraṇābjayoḥ // KAvk_93.42 // / bhagavān api sarvajñaḥ sarvaṃ jñātvā samīhitam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18188982 (0.022):
gamane nigraham teṣāṃ nirvikāra ivābhavat // KAvk_46.13 // / bhagavānapi sarvajñastasya jñātvā ca niścayam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191824 (0.032):
krīḍāgajaṃ nivedyāsmai praṇatau tasthatuḥ puraḥ // KAvk_48.91 // / bhagavānapi sarvajñastayorjñātvā manoratham /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18151659 (0.034):
moheneva diśāṃ kurvan nirvivekaṃ dhiyāmiva // KAvk_11.90 // / sarvajño bhagavān jñātvā tasya tadduṣṭaceṣṭitam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150466 (0.047):
sukṛtaiḥ piṇḍapātaṃ me gṛhṇīyādbhagavānapi // KAvk_11.6 // / vijñāya tasyāh sarvajñaḥ saṃkalpaṃ karuṇākulaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18154692 (0.053):
tāṃ vilokya tathārūpāmavadat sasmitānanaḥ // KAvk_14.14 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185853 (0.057):
dideśa dikṣu rakṣāyai dikpālān sendubhāskarān // KAvk_41.60 // / bhagavānatha sarvajñastasya siddhimupasthitām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144926 (0.060):
praṇamyāvedya tadvṛttaṃ dadurlekhaṃ mahātmane // KAvk_7.58 // / bhagavānapi sarvajñaḥ pūrvameva vibhāvya tat /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18189077 (0.062):
ghoranirghātameghaughagrastalokāḥ samāyayuḥ // KAvk_46.19 // / teṣāṃ vyavasitaṃ jñātvā sarvajñaḥ pakṣapātinām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18163081 (0.063):
anāthapiṇḍadaṃ prāha śāriputraḥ smitānanaḥ // KAvk_21.71 //
te tamūcuḥ parityajya krauryaṃ madhurayā girā / / tatprasādasmitālokairvinaṣṭatimirā iva // KAvk_6.8 //
bhagavan jīvikāsmākaṃ nindyeyaṃ karmanirmitā /
na bhṛtirna kṛṣirnānyarakṣaṇaṃ na pratigrahah // KAvk_6.9 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18174984 (0.060):
sthiteṣu vandhyajanmāndhaḥ kasmādasmi vṛtastvayā // KAvk_31.57 // / anyavakrkrāvalokinyo jāyāścakṣuṣmatāmapi /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18155732 (0.060):
vioulāmapyayatnena śilāmutsārayāmyaham // KAvk_14.88 // / svadeśavirahakleśaṃ dyḥśaṃ sahase katham /
sahajaṃ krauryamasmākaṃ nisargakaluṣātmanām /
kriyate kiṃ svabhāvasya deva tīkṣṇā hi karṇikā // KAvk_6.10 //
tasmānna vṛttilopo naḥ kartumarhasi gamyatām /
yāte tu tvayi sārthasya vayaṃ sarvārthahāriṇah // KAvk_6.11 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133340 (0.005):
vyasanī patitaḥ satyaṃ pātayatyeva durjanaḥ // KAvk_1.45 // / saṃyātasya vacaḥ śrutvā tatkālasadṛśaṃ nṛpaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153618 (0.005):
asmākaṃ tasya vā rājan pūjāḥ santu jagatrtraye // KAvk_13.9 // / iti teṣām vacaḥ śrutvā taddarpavimukho nṛpaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18152814 (0.019):
savrataścintayāmyeva rakṣāṃ vaḥ prasvakṣaye // KAvk_12.15 // / iti rājavacaḥ śrutvā hṛṣṭāḥ pauramahattamāḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18172412 (0.023):
kāyo 'sya yatsadāpāyaḥ kiṃ punaḥ pṛthivībharaḥ // KAvk_29.19 // / iti putravacaḥ śrutvā bhūptirbhṛśamapriyam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133542 (0.032):
samyaksaṃbodhisaṃbuddho bhaviṣyasi mahāmate // KAvk_1.60 // / iti tadvacanaṃ śrutvā rājā virajasāṃ varaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191281 (0.032):
kasyeṣṭaḥ priyasaṃgamāya vapuṣāṃ sevāmayo vikrayaḥ // KAvk_48.52 // / ityapāradhiyastasya vacaḥ śrutvā mahīpatiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158379 (0.043):
kalyāṇapātratām yātaḥ kalpavallī hi sanmateḥ // KAvk_18.12 // / vākyaṃ bhagavataḥ śrutvā papracchurbhikṣavaḥ punah /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145736 (0.044):
asya rāhoḥ padaṃ prāpte nāndhībhavati kiṃ jagat // KAvk_8.21 // / tacchrutvā bhagavānūce kiṃcit smitasitāṃśubhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179159 (0.046):
vicitracīvaracayaprāvārā vayameva yat // KAvk_37.18 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191406 (0.048):
vakti yāvanna dehīti tāvadgavati vallabhah // KAvk_48.61 // / iti bhūmipateḥ śrutvāḥ vaco dolāvalambinaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182867 (0.049):
icchāmyavāptuṃ pravrajyāmagārādanagārikaḥ // KAvk_40.57 // / iti sakhyurvacaḥ śrutvā tattatheti vicintya ca /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18180850 (0.053):
kasmātsarvaguṇāśrayeṇa bhavatā duṣairvayaṃ yojitāḥ // KAvk_39.28 // / yadyācakā api nirantararatnavarṣe nānārthisārthaparipūrakatām prayānti /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18183898 (0.055):
svecchāhārasukhāḥ putra striyo hi nirapatrpāḥ // KAvk_40.126 // / ityapriyamapi śrutvā rājā tadvacanaṃ rahaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18180116 (0.055):
akāraṇaṃ sattvasudhāsamudrā na lokasāmānyatayām hasanti // KAvk_38.5 // / śrutveti vākyaṃ tridaśeśvarasya tat taṃ sarvadarśī bhagavān babhāṣe /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157756 (0.055):
nirvikalpaphalāvāptyai sevyante kalpapādapāḥ // KAvk_17.24 // / iti rājavacaḥ śrutvā bhagavān samabhāṣata /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18163868 (0.057):
saṃbhogalakṣmīkṣapitapramodaḥ karotyakasmāt praṇayāvabhaṅgam // KAvk_22.31 / rūpaṃ vilakṣīkṛtapuṣpacāpaṃ mattebhakumbhoccakucā vibhūtiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18164849 (0.058):
uvāca taṃ tīvrakarārkatāpaḥ ko 'yaṃ sakhe gītarasābhioyogah // KAvk_22.84 / so 'pyabravīdbhūmipate na nāma tapto ravistaptatarastu kāmaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18184724 (0.061):
ākarṇya bhikṣubhiḥ pṛṣṭaḥ sarvajñastānabhāṣata // KAvk_40.182 // / lubdhakah kālapāśākhyaḥ karvaṭopāntakānane /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18188289 (0.063):
ānukūlyena matutāmavāpa dvīpamīpsitam // KAvk_45.20 // / tasmin pratinivṛtte 'tha svadeśaṃ gantumudyate /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133906 (0.063):
rakṣāratnaṃ hi jagataḥ prajāyattaṃ vapustava // KAvk_2.23 // / iti mantrireṇoktamākarṇya vasudhādhipaḥ /
iti teṣāṃ vacaḥ śrutvā karuṇāpūrṇamānasaḥ / / dolālolāyitamatirbabhūva bahgavān kṣaṇam // KAvk_6.12 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133339 (0.028):
vyasanī patitaḥ satyaṃ pātayatyeva durjanaḥ // KAvk_1.45 // / saṃyātasya vacaḥ śrutvā tatkālasadṛśaṃ nṛpaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153618 (0.028):
asmākaṃ tasya vā rājan pūjāḥ santu jagatrtraye // KAvk_13.9 // / iti teṣām vacaḥ śrutvā taddarpavimukho nṛpaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18152814 (0.038):
savrataścintayāmyeva rakṣāṃ vaḥ prasvakṣaye // KAvk_12.15 // / iti rājavacaḥ śrutvā hṛṣṭāḥ pauramahattamāḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18172412 (0.040):
kāyo 'sya yatsadāpāyaḥ kiṃ punaḥ pṛthivībharaḥ // KAvk_29.19 // / iti putravacaḥ śrutvā bhūptirbhṛśamapriyam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18148479 (0.043):
tyajyatāmeṣa niḥsāragṛhasaṃsāradurgrahaḥ // KAvk_10.27 // / iti śrutvā bhagavataḥ karuṇābahraṇaṃ vacaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133542 (0.052):
samyaksaṃbodhisaṃbuddho bhaviṣyasi mahāmate // KAvk_1.60 // / iti tadvacanaṃ śrutvā rājā virajasāṃ varaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185404 (0.058):
tatsaṃkṣayāt kṣaṇenaiva paribhraṣṭo na jīvati // KAvk_41.29 // / iti teṣāṃ vacaḥ śrutvā paṇḍitaḥ karuṇānidhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145735 (0.059):
asya rāhoḥ padaṃ prāpte nāndhībhavati kiṃ jagat // KAvk_8.21 // / tacchrutvā bhagavānūce kiṃcit smitasitāṃśubhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191281 (0.060):
kasyeṣṭaḥ priyasaṃgamāya vapuṣāṃ sevāmayo vikrayaḥ // KAvk_48.52 // / ityapāradhiyastasya vacaḥ śrutvā mahīpatiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18152147 (0.064):
karmānubaddhaṃ vijñāyaṃ babhūva vimanāḥ kṣaṇam // KAvk_11.126 //
tataḥ sārthadhanaṃ sarvaṃ parisaṃkhyāya tatsamam /
sa dadau cauracakrāya tatkṣaṇāptanidhānataḥ // KAvk_6.13 //
tadvidhena krameṇaiva punaḥ pathi gatāgataiḥ / / ṣaṭkṛtvaḥ pradadau tebhyaḥ so 'rthaṃ sārthasya muktaye // KAvk_6.14 //
punaścopagate tasmin vartmanā tena sānuge / / babhūva buddhiścaorāṇāṃ tadbhojananimantraṇe // KAvk_6.15 //
dṛśā diśanti vaimalyaṃ śubhaṃ saṃbhāṣaṇena ca / / vrajanti saṃgamābhyāsaiḥ santaḥ sanmārgasetutām // KAvk_6.16 //
tatrātiryagdṛśā sarvaṃ sarvākuśalasaṃkṣayāt /
teṣāṃ samāhitaṃ śuddhaṃ vidadhe bhagavān jinah // KAvk_6.17 //
yeṣāṃ saṃgrahavastūni vatvāri niyatātmanām /
arthacaryā samānārthabḥāvastyāgaḥ priyaṃ vacaḥ // KAvk_6.18 //
yeṣāṃ brahmavihārāśca catvāraḥ sattvaśālinām /
karuṇā muditopekṣā maitrī ceti parigrahaḥ // KAvk_6.19 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24072877 (0.044):
maitrī karuṇā muditopekṣā ca / / apramāṇasattvālambanatvāt /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19402366 (0.050):
apramāṇāki catvāri maitrī karuṇā muditopekṣā ca | apramāṇāḥ, / sattvādhiṣṭhānapravṛtterapramāṇapuṇyanirvartakatvādaprameyeṣu
yeṣāṃ kuśalamūlāni saktāni trīṇi cetasi /
alobhaścāparidveṣo 'pyamohaśca mahātmanām // KAvk_6.20 //
dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñājuṣāṃ sadā /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427134 (0.0):
6. abhimukhī bhūmiḥ / dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñāprapūraṇāt /
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_au.htm.txt) 26409278 (0.0):
saṃyāta uvāca | / dānaśīlakṣamāvīrya $ dhyānaprajñāsamanvitaiḥ &
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6659202 (0.0):
saṃyāta uvāca | / dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñāsamanvitaiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141759 (0.0):
prayayau yaṃ samāśritya guṇasārthaḥ kṛtārthatām // KAvk_6.36 // / dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñāsamanvitah /
Nagarjuna: Ratnavali (1-2.46, and 4; Sanskrit text of 2.47-95 and 3 lost!) (bsa025_u.htm.txt) 9588976 (0.0):
nindyate 'dya mahāyānaṃ mohāt svaparavairibhiḥ // NRa_4.79 // / dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñākṛpātmakam /
Nagarjuna: Ratnavali, 3 (nrat_4_u.htm.txt) 28818453 (0.0):
nindyate 'dya mahāyānaṃ mohāt svaparavairibhiḥ || RATNA_04.79 / dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñākṛpātmakaṃ [ 18b ] |
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858387 (0.0):
saṃstavādīn / / [14] dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñā prapūrakaḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258855 (0.0):
kasmai samupadekṣyāmi saddharmma bodhisādhanaṃ / / dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñāsamudbhavaṃ // SvayambhuP_7.85 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424287 (0.028):
chanda āśaya adhyāśaya prayoga dāna śīla kṣānti vīrya dhyāna prajñā upāya kauśala praṇidhāna bala jñāna abhijñā puṇyajñāna bodhipakṣānukūladharma karuṇāvipaśyanā dhāraṇīpratibhāna dharmotsava ekayāna dharmakāyaiḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24868984 (0.028):
dānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñāsamudāgamāya yo 'dhyāśayo 'yaṃ pāramitāśaya
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9573978 (0.028):
dāna śīla kṣānti vīrya dhyāna prajñāsamatām ajānatopalambhayati, tena
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9831695 (0.028):
dānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñāmahopāyakauśalyaparamapāramitāprāptasya
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9850151 (0.028):
asaṃkhyeyakalpakoṭiniyutaśatasahasrasukṛtakarmadānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñopāyaśratacaraṇavratatapaḥsucaritacaraṇaḥ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251479 (0.028):
'saṃkhyeyāparimāṇakoṭīniyutaśatasahasradānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñopāyabalapraṇidhānapāramitāduṣkaracaryāvinivartitadvātriṃśatmahāpuruṣalakṣaṇacaturaśītyanuvyañjanagātraśobhaḥ
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305647 (0.028):
'saṃkhyeyāparimāṇakalpakoṭīniyutaśatasahasradānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñopāyabalapraṇidhānajñānapāramitāprāpto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6964380 (0.028):
dānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246021 (0.028):
'lpatarakās te ye dānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñābhāvanā yuktāḥ. tebhyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246255 (0.028):
dānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñābhāvanā yuktāḥ, alpakās te ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795165 (0.028):
subhūte dānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñābhijñānāṃ ca na kiñcin nānākaraṇaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778457 (0.028):
dānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñāsaṃprayuktāṃ bodhisatvasaṃbhārôpacayaṃ vā
upāyapraṇidhijñānabalairāśritacetasām // KAvk_6.21 //
paritrāṇaikavīrāṇāṃ sadaivādvayavādinām /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539220 (0.059):
mahākāruṇikānāmekarakṣāṇāmekavīrāṇāmadvayavādināṃ
vidyātrayapradīptānāṃ caturvaimalyaśālinām // KAvk_6.22 //
pañcaskandhavumiktānāṃ ṣaḍayatanabhedinām / / saptabodhyaṅgayuktānāmaryāṣṭāṅgopadeśinām // KAvk_6.23 //
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9832094 (0.042):
mahāpuruṣacandrasamacatuṣparṣaddvīpānuparītasya / saptabodhyaṅgaratnasamanvāgatasya
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23692227 (0.059):
aśrādvyakausīdyamuṣitasmṛticittavikṣepaasamprajanyatāduṣprajñātācikitsāḥ / sapta bodhyaṅgāni dharmasamūhājñānasya cikitsāḥ āryāṣṭāṅgo mārga
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304291 (0.061):
pañcagatisamatikrāntānāṃ, ṣaḍaṅgasamanvāgatānāṃ ṣaṭpāramitāparipūrṇānāṃ, / saptabodhyaṅgakusumāḍhyānāṃ, aṣṭāṅgamārgadarśānāṃ
navasaṃyogahīnānām teṣāṃ daśabalātmanām /
kiṃ vastvaviditaṃ loke jinānāṃ janaceṣṭitam // KAvk_6.24 //
tatasteṣvatikāruṇyāccaraṇālīnamūrdhasu / / tathetyuvāca bhagavāṃstadbhojyopanimantraṇe // KAvk_6.25 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145966 (0.062):
taddṛṣṭinaṣṭakāluṣyaḥ provācaḥ caraṇānataḥ // KAvk_8.38 //
taistatsaṃdarśanakṣīṇakilbiṣaiḥ samamarpitam /
bhikṣusṃghairvṛto bhojyaṃ vidhivat sarvamādade // KAvk_6.26 //
tatastatpraṇidhānena jñānālokaśalākayā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157729 (0.041):
upaviśya praṇamyāgre praṇayāttaṃ vajijñapat // KAvk_17.22 // / bhagavatpraṇidhānena tattatpuṇyānubhāvataḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150260 (0.062):
mahataḥ puṇyabhogasya bhāgī kārakatām yayau // KAvk_10.144 // / tatpuṇyapraṇidhānena jāto gṝhapateḥ kule /
te samunmīlitadṛśaḥ prakāśaṃ dadṛśuḥ padam // KAvk_6.27 //
te sadyastīvravairāgyaparipakkāḥ prasādinaḥ / / pravrajyāyogamāsajya jagmurjagati pūjyatām // KAvk_6.28 //
tatteṣāṃ kuśalaṃ dṛṣṭvā sahasopanataṃ puraḥ / / babhāṣe bhagavān pṛṣṭaḥ kimetaditi bhikṣubhiḥ // KAvk_6.29 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165206 (0.051):
sattvārthānām bhavati vadanamlānatā dainyadūtī // KAvk_23.1 // / bhagavān bhikṣubhiḥ pṛṣṭaḥ purā śākyapure jinaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18184722 (0.053):
ākarṇya bhikṣubhiḥ pṛṣṭaḥ sarvajñastānabhāṣata // KAvk_40.182 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150920 (0.059):
āśrame bhikṣubhiḥ pṛṣṭaḥ provāca bhagavān jinaḥ // KAvk_11.40 //
etairyamāyaṃ saṃbandhaḥ sārtharakṣaṇaniṣkrayaiḥ / / dvīpayātrāgatasyāsīdanyasminnapi janmani // KAvk_6.30 //
asti vistīrṇamārgasya svargavargāvadhirvidheḥ /
purī vārāṇasī nāma kauśalotkarṣaharṣabhūḥ // KAvk_6.31 //
yasyāmamalakallolavāhinī suravāhinī /
sadā dayeva hṛdayaṃ prasādayati dehinām // KAvk_6.32 //
ahiṃseva satām sevyā vidyeva viduṣāṃ matā /
kṣameva sarvabhūtānāṃ yā viśrambhasukhasthitiḥ // KAvk_6.33 //
brahmakalpe nṛpe tasyā vikasatkamalāśraye /
brahmadattābhidhe lokaṃ trailokyamiva rakṣati // KAvk_6.34 //
priyasenābhidhāno 'bhūt tatra vaiśravaṇopamaḥ / / sārthavāho 'rthasārthānām sthānamabdhirivāmbhasāṃ // KAvk_6.35 //
tasyāsīt supriyo nāma saujanyanilayaḥ sutaḥ /
prayayau yaṃ samāśritya guṇasārthaḥ kṛtārthatām // KAvk_6.36 //
dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñāsamanvitah /
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6427134 (0.0):
6. abhimukhī bhūmiḥ / dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñāprapūraṇāt /
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_au.htm.txt) 26409278 (0.0):
saṃyāta uvāca | / dānaśīlakṣamāvīrya $ dhyānaprajñāsamanvitaiḥ &
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6659202 (0.0):
saṃyāta uvāca | / dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñāsamanvitaiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141545 (0.0):
alobhaścāparidveṣo 'pyamohaśca mahātmanām // KAvk_6.20 // / dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñājuṣāṃ sadā /
Nagarjuna: Ratnavali (1-2.46, and 4; Sanskrit text of 2.47-95 and 3 lost!) (bsa025_u.htm.txt) 9588976 (0.0):
nindyate 'dya mahāyānaṃ mohāt svaparavairibhiḥ // NRa_4.79 // / dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñākṛpātmakam /
Nagarjuna: Ratnavali, 3 (nrat_4_u.htm.txt) 28818453 (0.0):
nindyate 'dya mahāyānaṃ mohāt svaparavairibhiḥ || RATNA_04.79 / dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñākṛpātmakaṃ [ 18b ] |
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858387 (0.0):
saṃstavādīn / / [14] dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñā prapūrakaḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258855 (0.0):
kasmai samupadekṣyāmi saddharmma bodhisādhanaṃ / / dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñāsamudbhavaṃ // SvayambhuP_7.85 //
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6424287 (0.028):
chanda āśaya adhyāśaya prayoga dāna śīla kṣānti vīrya dhyāna prajñā upāya kauśala praṇidhāna bala jñāna abhijñā puṇyajñāna bodhipakṣānukūladharma karuṇāvipaśyanā dhāraṇīpratibhāna dharmotsava ekayāna dharmakāyaiḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24868984 (0.028):
dānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñāsamudāgamāya yo 'dhyāśayo 'yaṃ pāramitāśaya
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9573978 (0.028):
dāna śīla kṣānti vīrya dhyāna prajñāsamatām ajānatopalambhayati, tena
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9831695 (0.028):
dānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñāmahopāyakauśalyaparamapāramitāprāptasya
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9850151 (0.028):
asaṃkhyeyakalpakoṭiniyutaśatasahasrasukṛtakarmadānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñopāyaśratacaraṇavratatapaḥsucaritacaraṇaḥ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251479 (0.028):
'saṃkhyeyāparimāṇakoṭīniyutaśatasahasradānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñopāyabalapraṇidhānapāramitāduṣkaracaryāvinivartitadvātriṃśatmahāpuruṣalakṣaṇacaturaśītyanuvyañjanagātraśobhaḥ
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305647 (0.028):
'saṃkhyeyāparimāṇakalpakoṭīniyutaśatasahasradānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñopāyabalapraṇidhānajñānapāramitāprāpto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6964380 (0.028):
dānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246021 (0.028):
'lpatarakās te ye dānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñābhāvanā yuktāḥ. tebhyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246255 (0.028):
dānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñābhāvanā yuktāḥ, alpakās te ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795165 (0.028):
subhūte dānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñābhijñānāṃ ca na kiñcin nānākaraṇaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778457 (0.028):
kasyacid antikāc catuṣpādikāṃ gāthāṃ śṛṇuyād uddiśed vôdgṛhṇīyād / dānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñāsaṃprayuktāṃ bodhisatvasaṃbhārôpacayaṃ vā
dhātrā vilobhavāyaiva yaḥ kṛtaḥ sukṛtaśriyaḥ // KAvk_6.37 //
taṃ sarvavidyāḥ viśadāḥ kalāśca vipulāśayam /
viviśuḥ sarasodārā mahodadhimivāpagāḥ // KAvk_6.38 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18147239 (0.053):
svayamevāyayurveśma mahodadhimivāpagāḥ // KAvk_9.47 //
guṇālaṃkṛtacāritraṃ lakṣaṇālaṃkṛtākṛtim /
puruṣottamalubdheva yaṃ ślāghyaṃ śrīraśiśriyat // KAvk_6.39 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136293 (0.057):
araṃsta rucirodyāne sukṛte puṇyavāniva // KAvk_3.52 // / tataḥ kālena sā putraṃ vaṃśavalliva mauktikam /
kālena sukṛtakrītaṃ pitari tridivaṃ gate /
cakre skandhataṭe tasya vyavahārabharaḥ sthitim // KAvk_6.40 //
so 'cintayadiyaṃ lakṣmīrvipulātmakramāgatā /
tathāpi manye paryāptā na sarvārthimanorathe // KAvk_6.41 //
kiṃ tayā sumahatyāpi śriyā satpuruṣasthayā /
pūrvāgatārthiubhukteva yā śeṣārthiṣu niṣphalā // KAvk_6.42 //
ratnākarasya vaipulyaṃ niṣphalaṃ vedhasā kṛtam /
adyāpi pūrito yena naiko 'pyarthī sa vāḍavaḥ // KAvk_6.43 //
athavā pṛthusaṃkalpaḥ kenārthī paripūryate / / jagāmābdhiragastyasya culukācamanīyatām // KAvk_6.44 //
kiṃ karomyatitāpo 'yaṃ śrīrekā bahavi 'rthinaḥ /
na tadāsādyate vittaṃ yat sarvārthibharakṣamam // KAvk_6.45 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133003 (0.055):
nāgaṃ jagrāha saṃyātaḥ sarvaśikṣābharakṣamam // KAvk_1.21 // / sa sacchiṣya iva prājñaḥ prāgjanmābhyāsayantritaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178718 (0.063):
praviśya sphāṭikaṃ cakre janasaṃghabharakṣamam // KAvk_36.72 // / atha ratnāsanāsīnaḥ sa tatra karuṇānidhiḥ /
pañca ṣaṭ pūritā evaṃ nānye śrīkaustukādibhiḥ /
itivādyāpi tapto 'ntarjvaladaurvānalo 'mbudhiḥ // KAvk_6.46 //
tasmāt karomi yatnena niṃsaṃkhyadraviṇārjanam / / na sahe duḥkhaniḥśvāsaṃ vimukhasya mukhe 'rthinaḥ // KAvk_6.47 //
iti saṃcintya sa ciraṃ sārthena mahatā vṛtaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18181631 (0.035):
yeṣāṃ saṃdarśanenaiva vaimalyaṃ labhate manaḥ // KAvk_39.80 // / iti saṃcintya sa ciraṃ tadvivādaparāṅmukhaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18187453 (0.042):
anālambasya saṃtrāṇaṃ jinasaṃsmaraṇaṃ mama // KAvk_44.29 // / iti saṃcintya suciraṃ sa gatvā sugatāntikam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191651 (0.042):
na vidmaḥ kasyāyaṃ kuśalapariṇāmasya vibhavaḥ // KAvk_48.78 // / iti saṃcintya suciraṃ sa saṃjātakutūhalaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179330 (0.045):
sarvathā prārthyamāno 'pi na kariṣyāmi pātakam // KAvk_37.30 // / iti saṃcintya sa ciraṃ rājabhogaparāṅmukhaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18147736 (0.050):
parityaktāyāse vijanavanavāse parivayaḥ // KAvk_9.78 // / iti saṃcintya sa ciraṃ paraṃ vairāgyamāyayau /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18189689 (0.062):
yadete mārgaṇodvignā bhikṣitvāpi bubhukṣitāḥ // KAvk_47.13 // / iti saṃcintya suciraṃ viścakleśakṣayodyataḥ /
ratnadvīpapuraṃ gatvā vidadhe ratnasaṃgraham // KAvk_6.48 //
tataḥ pratīpamāyāntaṃ kṛtārthaṃ taṃ vanecarāḥ / / sārthārtharaṇonmuktā dadṛśurdasyavaḥ pathi // KAvk_6.49 //
sārthārthaharaṇe dṛṣṭvā sa teṣāṃ sāhasodyamam /
nijasaravsvadānena saṃrarakṣānuyānim // KAvk_6.50 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186660 (0.020):
dhānyādivṛṣṭistadanantaraṃ ca ratnadivṛṣṭiśca tataḥ krameṇa // KAvk_42.22
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136545 (0.033):
bhakṣyamāṇeṣu māṃseṣu kṣḥaṇaṃ khṣitirakampataḥ // KAvk_3.71 // / tataḥ padmāvatī devī patiṃ dṛṣṭvā tathāgatam /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6474271 (0.035):
tadā tadā manmathamohitāṃ tāṃ dayārdracakṣur bhagavān rarakṣa // KAvk_64.5 / tataḥ kadā cid bhagavān vanānte tatkautukād bhikṣugaṇena pṛṣṭaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191306 (0.037):
kṛpaṇaścāṭukāro 'pi karṇaśūlāya kevalaḥ // KAvk_48.54 // / aurdāryaparituṣṭena sa rājñabhyarthitaḥ param /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18140172 (0.038):
niṣkampaḥ pulalotkaraṃ vahati yaḥ kāyaṃ pradāneṣvati // KAvk_5.1 // / asti kaulāsahāsinyāmuttarasyāmanuttarā /
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28762284 (0.045):
padārthametatpriyadānayogyamadṛṣṭavān sa triṣu viṣṭapeṣu / / sarvasvadānena tathāpi rājā sambhāvayāmāsa tamatyudāraḥ // 3.28 //
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1403644 (0.052):
4. na codbhīthādyupāsanasaṃvandhādapavargahetutvaṃ kiṃ tarhe ... dānena / tetyātma^ / 5. vinayogādipañca
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27648178 (0.059):
tasya sakhā balanāmā jyeṣṭho bhrātā'tha yannijābalanā mā | / cdlxx.yasya ca paryaṅko'yaṃ pūrvatano viṣṇumajasaparyaṃ ko'yam | 11 |
punaḥ krameṇa tenaiva ratnadvīpagatāgatiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186660 (0.003):
dhānyādivṛṣṭistadanantaraṃ ca ratnadivṛṣṭiśca tataḥ krameṇa // KAvk_42.22
sārthatrāṇāya caurāṇāṃ ṣaṭkṛtvaḥ pradadau dhanam // KAvk_6.51 //
tathaiva tvāṃ puṇyavipanvānisaṃprāptastathaiva tān (?) / / dadarśa caurān sārthārthaharaṇe adhikādarān // KAvk_6.52 //
so 'cintayadaho vittairmahadbhiḥ paripūritāḥ / / mayaite na nivartante parārthaharaṇodyamāt // KAvk_6.53 //
jagat saṃpūrayāmyarthairiyuktvāpi mayāsakṛt /
aho nu dasyavo naite varākāḥ paripūritāḥ // KAvk_6.54 //
acitotsāhahīnasya vyāhatottaravādinaḥ /
vikatthanapratijñasya dhiṅme janma kujanmanaḥ // KAvk_6.55 //
iti cintayatastasya taptasyānuśayāgninā / / vijane prayayau rātriḥ saṃvatsaraśatopamā // KAvk_6.56 //
taṃ śokapaṅkasaṃmagnaṃ gajendramiva niścalam /
dīrghocchvāsaṃ maheśākhyā svapne provāca devatā // KAvk_6.57 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18143356 (0.052):
jagāda devatā svapne maheśākhyā sametya tam // KAvk_6.150 //
sumate mā kṛthāḥ śokaṃ śarīrocchoṣaṇaṃ vṛthā /
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm13u.htm.txt) 27683667 (0.040):
viṣādaṃ mā vṛthā rājañśarīrocchoṣaṇaṃ kṛthāḥ /
satsaṃkalpābhirūḍhasya bhaviṣyati tavepsitam // KAvk_6.58 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18134166 (0.062):
sudhāpradānasannaddhasamudbhūtirivāmbudhiḥ // KAvk_2.42 // / kiṃ tavepsitamityuktvā pūjitaḥ sa mahībhujā /
na tadasti jagatyasmin svapnasaṃkalpadurlabham /
yanna sidhyati yatnena dhīrāṇāṃ vyavasāyinām // KAvk_6.59 //
sā kāpyanupamā śaktirekasyāpi dvijanmanaḥ / / yadājñāspanditenaiva vindhyaḥ kṣmāsamatām yayau // KAvk_6.60 //
viṣamaṃ samatāṃ yāti dūramāyāti cāntikam /
salilaṃ sthalatāmeti kāryakāle mahātmanām // KAvk_6.61 //
parārtho 'yaṃ tavārambhaḥ phalatyeva na saṃśayam /
na bhavanti visaṃvādasaṃdigdhāḥ sattvavṛttayaḥ // KAvk_6.62 //
ratnāni badaradvīpe santi tridaśasevite / / yeṣāmekaprabhāvo 'pi trijagatpūraṇakṣamaḥ // KAvk_6.63 //
martyabhūmimatikramya sā hi bhūmirmahīyasī / / āsādyate puṇyamayī nāsattvairnākṛtātmabhiḥ // KAvk_6.64 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153093 (0.061):
krośantī parvatadvīpaṃ samudravalayam yayau // KAvk_12.34 // / martyabhūmimatikramya ghoreṣu nagareṣu sā /
viṣādastyajyatām putra sthirā buddhirvidhīyatām /
badaradvīpayātrāyāmutsāhaḥ parigṛhyatām // KAvk_6.65 // / śrūyatāmeṣa tatprāptyau diṅbhātrānukramakramaḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28235076 (0.047):
ityādivākyasaṅgatirityatrāha ārtheti/ arthasambandhītyarthaḥ/ / krameṇeti/ kramaśca paurvāparyam/ uktaśrutivākya ityādiḥ/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28200650 (0.050):
pratyekapratiyogikaikasaṃyogaghaṭitasamudāyavattvaṃ taditi naiṣa / doṣaḥ/ na ca mūrtatvajātipakṣe
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9950239 (0.056):
bheṣajam atha yad vikṣārayati, evam iva hy eṣa vikṣarati śatakṣaro bhavati
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3523847 (0.056):
kriyate bheṣajam atha yad vikṣārayaty evam iva hy eṣa vikṣarati śatakṣaro
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9541622 (0.057):
14,14: ṛtasya.ādityasya.karmāṇi.brahmaṇo.matāni/ / 14,14: eṣa.eva.etat.sarvam.akṣaram/ / 14,14: ity.adhidaivatam/ / 14,14: atha.adhyātmam/
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6458960 (0.058):
śrūyatām / / yastavamātāmahaścaṇaaḍasihaḥ, tenāsyāṃ devyāṃ līlāvatayāṃ caṇḍaghoṣaḥ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407780 (0.059):
grāhayiṣyanni / samānopādhyāyāḥ samānācāryāḥ āptakāḥ saṃlaptakāḥ saṃsutakā / sapremakāḥ / eṣa tvamupasaṃpanno varaprajñasya śāsane / yathemāṃ na
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27141708 (0.060):
| pra yatāsu | ṛṣṭiṣu // RV_1,166.4 // / yat | tveṣa yāmāḥ | nadayanta | parvatān | divaḥ | vā | pṛṣṭham | naryāḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3573885 (0.060):
praśastāḥ stha kalyāṇyaḥ // itīyaṃ vā eṣemāṃ vā etat sabhāgayaty atrāsukā
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_su.htm.txt) 23481362 (0.060):
eṣa veṇupatho nāma BKSS_18.446a / eṣa vetrapatho nāma BKSS_18.435a
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24145438 (0.062):
jātivyaktiliṅgasaṃkhyākārakāṇāṃ bodhakramaḥ śāśtrakṛtkalpitaḥ/ / tatkrameṇaiva ca tadbodhakaśabdhapradurbhāvaḥ kalpita iti tatkrameṇaiva
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4166387 (0.064):
mantrāṇāṃ karmaṇāṃ cātra krameṇā'mnānamīkṣyate / / prakriyāvatkramo mānaṃ yathāsaṃkhyaṃ tato 'ṅgatā // MJaiNy_3,3.12 //
sphītasattvaprabhāvastvaṃ saṃsārottaraṇakṣamah // KAvk_6.66 //
asti paścimadigbhāge samullaṅghya mahīyasām / / śatāni sapta dvīpānāṃ tathā sapta mahācalān // KAvk_6.67 //
saptāpatāścānulomapratilomābhidho 'mbudhiḥ / / anukūlānilairyasmin pāramāpnoti puṇyavān // KAvk_6.68 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158632 (0.047):
anāthapiṇḍadārāme vihāriṇi tathāgate // KAvk_19.2 // / babhūva vāsavagrāme balasenābhidho gṛhī /
tatastattulyanāmādrirvātaistimiramihakṛt /
yatrākṣṇordiśati svāsthyamamoghākhyā mahauṣadhiḥ // KAvk_6.69 //
athāvartābhidho 'mbhodhirvairambhairyatra vāyubhiḥ /
majjanonmajjanairjantuḥ saptāvarteṣu tāryate // KAvk_6.70 //
āvartākhyastataḥ śailaḥ śaṅkhanābho niśācarah /
ghoraḥ prāṇaharo yatra tridaśatrāsakṛt sthitaḥ // KAvk_6.71 //
kṛṣṇasarpāvṛtā yatra śankhanābhirmahauṣadhiḥ / / trāyate puṇyasaṃpannaṃ netre śirasi cārpitā // KAvk_6.72 //
atha nīlodanāmābdhī raktākṣo yatra rākṣasaḥ /
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2885966 (0.035):
viparītākṣaḥ, militākṣaḥ, śikyākṣaḥ, kaśmīlitākṣaḥ, akṣākṣaḥ / pakṣmākṣo,
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841437 (0.043):
raktekṣaṇo madanamohanavāgvilāsī kaṇṭhīravo gṛhakapotaka eṣa uktaḥ //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550690 (0.048):
094.003. tvamapi tāvat sabrahmacāriṇāṃ pakṣaparyeṣaṇaṃ kuruṣva/ / 094.003. tena tatheti pratijñātam/ / 094.003. atha raktākṣaḥ parivrājako yena
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 19000098 (0.052):
(AVŚ_20,128.6a) yo'nāktākṣo anabhyakto amaṇivo ahiraṇyavaḥ |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21463028 (0.056):
mantrayāṃcakre | tasya ca pañca mantriṇaḥ | tad yathā raktākṣaḥ, / krūrākṣaḥ, dīptākṣaḥ, vakranāsaḥ, prākārakarṇaś ceti | tatrādau raktākṣam
makaryābhibhūtāṃ buddhavidyāvidvān vaśe (?) // KAvk_6.73 //
atha nīlodanāmādrirnīlagrīvaḥ kṣapācaraḥ / / pratīptanetro yatrāste rakṣasāṃ pañcabhiḥ śataiḥ // KAvk_6.74 //
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6474271 (0.038):
tadā tadā manmathamohitāṃ tāṃ dayārdracakṣur bhagavān rarakṣa // KAvk_64.5 / tataḥ kadā cid bhagavān vanānte tatkautukād bhikṣugaṇena pṛṣṭaḥ /
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13184418 (0.047):
aniketo nimigrīvo $ nīlanetro marutpatiḥ & / maṇimālo bṛhannālo % nārado likuco naṭaḥ // Ang_1.519 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4720098 (0.047):
aniketo nimigrīvo nīlanetro marutpatiḥ / / maṇimālo bṛhannālo nārado likuco naṭaḥ // Ang_1.519 //
tatraoṣadhimamoghākhyām rakṣatyāśīviṣaḥ sadā /
dṛṣṭiniḥ śvāsasaṃsparśadaṃṣṭrotsṛjadviṣānalaḥ // KAvk_6.75 //
upoṣadhavratavatā maitreṇa karuṇātmanā / / labhyate sā samutsārya kṛṣṇasarpaṃ mahauṣadhiḥ // KAvk_6.76 //
taṃ rakṣaḥśakaṭaṃ śailaṃ niṣphalaślakṣṇakandaram /
tāmajjane śikhāyāṃ ca kṛtvā tarati puṇyavān // KAvk_6.77 //
atha vairambhanāmādriḥ pāre yasyottarā taṭe /
ghorā tāmrāṭavī nāma mahāśālavanāntarā // KAvk_6.78 //
mahānajagarastatra tāmrākṣo nāma duḥsahaḥ / / āsta yasyogragandhena vāyunaiva na jīvyate // KAvk_6.79 //
ṣaṇmāsān svapato yasya lālā vyāpnoti yojanam /
kṣutsaṃtaptasya ṣaṇmāsānalpībhavati jāgrataḥ // KAvk_6.80 //
veṇugulmaśilābaddhāṃ guhāmutpāṭya medinīm /
prāyauṣadhīṃ divārātraṃ jvalantīmañjanocitām // KAvk_6.81 //
tasmādajagarād ghorādanyato vā mahaujasaḥ / / avairākhyāṃ buddhavidyāṃ japato na bhavedbhayam // KAvk_6.82 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145083 (0.052):
vrajata śaraṇaṃ bauddhaṃ dharmaṃ na cātra bhavādbhayam // KAvk_7.68 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18169641 (0.055):
tenāvalokitasyāpi nāste bhṛtyubhayaṃ kutaḥ // KAvk_25.70 // / iti sāntaḥpurāmātyaḥ śrutvā narapatirvacaḥ /
tataḥ sapta mahāśailā veṇukaṇṭakasaṃkaṭāḥ /
tāmrapaṭāṅkapādena tīryante vīryaśālinā // KAvk_6.83 //
tataśca śālmalīvanaṃ sapta kṣārataraṅgiṇīḥ /
uttīryāsādyate prāṅgustriśaṅkurnāma parvataḥ // KAvk_6.84 //
tatra triśaṅkavo nāma kaṇṭakā vajrabhedinaḥ / / pādayorna viśantyeva tāmrapaṭṭāvanaddhayoḥ // KAvk_6.85 //
triśankurnāma taṭinī tatrāyaḥśaṅkuparvataḥ / / upaskīlanadī tatra tato dvidhā dvidhā sarit // KAvk_6.86 //
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27035183 (0.051):
6.027.010c sa kasmād rāvaṇo yuddhe bhayam āhārayiṣyati / 6.027.011a dvidhā bhajyeyam apy evaṃ na nameyaṃ tu kasya cit
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632779 (0.059):
bhavetsādharmyavaidharmyayogataḥsā punardvidhā / / saṃbhane 'saṃbhavedvaidhe vācyasyātha punastridhā //
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6628760 (0.064):
te +atharvaṇikāḥ/ kratur eko bhūtvā dvidhā bhinnaḥ/ dvidhā bhūtvā caturdhā / bhinnaḥ/caturdhā bhūtvā +aṣṭadhā bhinnaḥ/ aṣṭadhā bhūtvā [nava]daśadhā
athāṣṭādaśavakrākhyaḥ parvato niravagrahaḥ /
tattulyasaṃjñātha nadī ślakṣṇi nāma giristataḥ // KAvk_6.87 //
athādridhūmanetrākhyo dhūmanirdigdhadiktaṭaḥ /
dṛṣṭisparśaviṣairvyāptaḥ krūrāśīviṣamaṇḍalaiḥ // KAvk_6.88 //
tanmūrdhni palvalasyāntaḥ śilābaddhā mahāguhā /
jyotīraso maṇiryasyāṃ jīvanī ca mahauṣadhiḥ // KAvk_6.89 //
bhittvā guhām tadabhyakraśiraḥpādakarodaraḥ /
vajra mantrabalopetaḥ krūrasarpairna bādhyate // KAvk_6.90 //
athograsattvasaṃkīrṇāḥ saptāśīviṣaparvatāḥ /
nadyaśca tadvidhā yāsāmapāravārisaṃpadaḥ // KAvk_6.91 //
etaduttīrya nikhilaṃ puṇyaiḥ parahitodyataḥ /
ārohati sudhāśailaṃ śṛṅgairāliṅgitāmbaram // KAvk_6.92 //
tatastasyāpare pārśve kalpavṛkṣopaśobhitam / / puraṃ rohitakaṃ nāma dṛśyate svargasaṃnibham // KAvk_6.93 //
asti tatra magho nāma maghavāniva viśrutaḥ / / sārthavāho mahāsattvaḥ sarvasattvahite rataḥ // KAvk_6.94 //
badaradvīpayātrāyāmudyatasyānavadyadhīḥ / / mārgopadeśaṃ deśajñaḥ sa te sarvaṃ kariṣyati // KAvk_6.95 //
ityuktvotsāhya bahuśaḥ śubhadrairiva supriyam / / vacobhiricitairdevī sahasāntaradhīyata // KAvk_6.96 //
prabuddhaḥ supriyaḥ sarvaṃ tattatheti vicintayan / / pratasthe sattvamāruhya nijotsāhapuraḥsaraḥ // KAvk_6.97 //
sa vrajan vinitāyāsastena nirdiṣṭavartmanā / / puṇyairdvādaśabhirvarṣaiḥ prāpa rphitakaṃ puram // KAvk_6.98 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178609 (0.048):
hṛṣṭastenaiva sahitaḥ śūrpāraṃ svapuraṃ yayau // KAvk_36.64 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18151071 (0.049):
ayaṃ dāsīsuto 'smākamiti darpapravādinah // KAvk_11.50 // / gatvāsau svapuraṃ teṣāṃ vairaṃ darpyamacintayat /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153383 (0.054):
papāta saha dhairyeṇa garbhaū kopādivāruṇaḥ // KAvk_12.55 // / atrāntare samāyātaṃ tatpuṇyaistena vartamanā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18177860 (0.055):
gaṇanāṃ hemalakṣāṇāṃ kṛtvā svamudire puram // KAvk_36.10 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18184653 (0.060):
babhūvuste janāstatra lambakā iti viśrutāḥ // KAvk_40.177 // / atrāntare divaṃ yāte tatrāputre mahīpatau /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6476114 (0.061):
kāntākucaphalāṅko 'bhūd bhogyaḥ saṃbhogapādapaḥ // KAvk_64.132 // / atrāntare dākṣiṇātyau viprau kapilapuṣkarau /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18161606 (0.061):
sahasaivābhilāṣeṇa navīnābhimukhīkṛtā // KAvk_20.69 // / atrāntare bimbisāraḥ svairaveśmani nijane /
atrāntare karmayogāt tatra sārthapatirmaghaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18151941 (1.192):
dhīrḥ parodyame tasthuravārayitakārmukāḥ // KAvk_11.110 // / atrāntare karmayogānnijadeśānavasthitaḥ /
vyādhinā duścikitsyena babhūvāsvasthavigrahaḥ // KAvk_6.99 //
alabdhāntaḥpraveśo 'tha gṛhe rājagṛhopame /
tasya vyalambata dvāraṃ supriyaḥ kāryasiddhaye // KAvk_6.100 //
tato vaidyāpadeśena sa praveśamavāptavān /
upayogakathāprajñā na kasyādarabhūmayaḥ // KAvk_6.101 //
āyurvedavidhānajñaḥ sa tasyāriṣṭalakṣaṇaiḥ /
ṣaṇmāsaśeṣamevāyurjñātvā cintāntaro 'bhavat // KAvk_6.102 //
tasya priyahitaprāyo bhaiṣajyaparicaryayā / / atyalpenaiva kālena supriyaḥ priyatāṃ yayau // KAvk_6.103 //
bhaiṣajyayuktistatprītyā tasya vallabhatāṃ yayau /
priyopanītaṃ yatkiṃ cit tatsarvaṃ manasaḥ priyam // KAvk_6.104 //
priyopacāraistasyātha vyādhirādrāvamāyayau /
ādhiḥ śāmyati satsaṅgāt tao vyādhirviśīryate // KAvk_6.105 //
tataḥ saṃjātaviśrambhaḥ supriyaḥ praṇayānmagham /
cakre viditavṛttāntaṃ paścānnijakathākṣaṇe // KAvk_6.106 //
badaradvīpayātrāyāṃ tasyotsāhaṃ mahātmanah / / parārthe niścalaṃ jñātvā tamūce vismayānmaghaḥ // KAvk_6.107 //
aho batāsmin saṃsāre viḥsāre sārarūpiṇaḥ / / jāyante maṇayaḥ kecit paracintāparāyaṇāḥ // KAvk_6.108 //
navaṃ vayaḥ priyā mūrtiḥ parārthapravaṇaṃ manaḥ /
puṇyocitastathaivāyaṃ sthāne guṇasamāgamaḥ // KAvk_6.109 //
iyatīṃ bhūmimullaṅghya parārthe tvamupāgataḥ /
karomi tava sāhāyyaṃ kiṃ tvahaṃ bhṛśamāturaḥ // KAvk_6.110 //
nibaddhāvadhayaḥ prāṇāḥ prayāntyeva śarīriṇām / / te vrajantu mamānte 'pi tvatsamāhitahetutām // KAvk_6.111 //
evameva vyayo yastu vyayaḥ sa parigaṇyate /
parārthe jīvitasyāpi vyayo lābhaśataiḥ samaḥ // KAvk_6.112 //
na mayā badaradvīpaṃ dṛṣṭaṃ kiṃ tu śrutaṃ mayā /
mahābdhau diskamuddeśaṃ taistairjānāmi lakṣaṇaiḥ // KAvk_6.113 //
ityuktvā bhūpatiṃ suhṛdbandhuvākye 'pyanādaraḥ /
sa maṅgalapravahaṇaṃ supriyeṇa sahādadhe // KAvk_6.114 //
tataḥ pravahaṇārūḍhau tau yojanśatānyapi / / pavanasyānulomyena jagmaturvipulāśayau // KAvk_6.115 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178178 (0.058):
yayau pravahaṇārūḍhaḥ samudradvīpamāśu saḥ // KAvk_36.32 //
sthāne sthāne jalaṃ dṛṣṭvā nānāvarṇaṃ mahodadheḥ /
kimetaditi prapaccha supriyaḥ kautukānmagham // KAvk_6.116 //
jale lohācalāḥ pañca santyasya payasāṃ nidheḥ /
tāmrarūpyamayāścānye hemaratnamayāḥ pare // KAvk_6.117 //
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1370180 (0.061):
gavākṣatoraṇaniryūhakā [hiraṇya]mayāḥ sphaṭikamayā rūpyamayāḥ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275831 (0.061):
gavākṣatoraṇaniryūhakā hiraṇyamayāḥ sphaṭikamayā rūpyamayāḥ prādurabhūvan
teṣāṃ chāyāviśeṣeṇa nānāvarṇaḥ pade pade /
dṛśyate 'bdhirayaṃ dīptaḥ prāptāntarodgatauṣadhiḥ // KAvk_6.118 //
ityuktvā vyādhinākrāntaḥ prāptakālāvadhirmaghaḥ /
prāṇānmumoca satkītivinyastasthirajīvitaḥ // KAvk_6.119 //
vajralepādapi dṛḍhaṃ yathā sattvaṃ mahātmanām / / tathā yadi bhadedāyuḥ kimasādhyaṃ bhave bahvet // KAvk_6.120 //
kūlāvāptapravahaṇah supriyastadviyogajam /
śucaṃ saṃstabhya vidadhe suhṝdastanusatkriyām // KAvk_6.121 //
Ksemendra: Bodhisattvavadanakalpalata, no. 93: Sumagadhavadana (kbavk93u.htm.txt) 22882894 (0.058):
anugrahālokanasaṃvibhāgaiḥ sarvānvavāyā vidadhe prasādam // KAvk_93.80 //
etadevonnataṃ lakṣma sattvotsāhamahātmanām / / vicchinnālambane kāle yatkartavyadṛḍhaṃ manaḥ // KAvk_6.122 //
punaḥ pravahaṇārūḍhaḥ sa samuttīrya vāridhim /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178415 (0.038):
kālenopagataḥ prāyāt samduraṃ draviṇāśayā // KAvk_36.50 // / tataḥ pravahaṇārūḍhaḥ so 'nukūlaiḥ samīraṇaiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178178 (0.054):
yayau pravahaṇārūḍhaḥ samudradvīpamāśu saḥ // KAvk_36.32 //
ratnaparvatapārśvena viveśa vikaṭāṭavīm // KAvk_6.123 //
na viyogairna codvegairnābhiyogairdviṣāmapi /
na rogaiḥ kleśabhogairvā hīyate mahatāṃ matiḥ // KAvk_6.124 //
sa tatrākrāntagaganaṃ niruddhāśeṣadiktaṭam /
durārohaṃ dadarśāgre mūrtaṃ vighnamivācalam // KAvk_6.125 //
upāyahīnastaṃ dṛṣṭvā giriṃ mūrkhamivoddhatam /
adhaḥ pallavaśayyāyām suptaḥ so 'cintayat kṣasṇam // KAvk_6.126 //
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6476915 (0.051):
putrapravāsaśokārtā pāpatrastā vyacintayat // KAvk_64.183 // / aho mūrkhataro rājā mohāndhena purodhasā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158775 (0.052):
śrāntaḥ praśāntaviśrāntirvāpigāhaṃ vyagāhata // KAvk_19.12 // / so 'cintayadaho vitte pratinittārjanodyamaḥ /
aho bata kiyān kālaḥ prayātaḥ prasthitasya me /
badaradvīpanāmāpi na nāma śrūyate kkacit // KAvk_6.127 //
vyavasāyasahāyo me yo 'bhūtpuṇyapaṇaiḥ param /
bhagnaplava ivākāle so 'pi karmormiviplavaiḥ // KAvk_6.128 //
naṣṭopāye 'pyupāye 'smin vyavasāyānmahīyasaḥ / / na nāma vinivarte 'haṃ siddhirnidhanamastu vā // KAvk_6.129 //
tadekaṃ janmayātrāsu pūjyaṃ janma jagatrtraye /
yasmin paropakrārāya jāyate jīvitavyayaḥ // KAvk_6.130 //
iti cintākulaṃ tatra taṃ jñātvā satyasāgaram / / nīlo nāma samabhyetya yakṣaḥ prāhācalāśrayaḥ // KAvk_6.131 //
pūrveṇa yojanaṃ gatvā trīṇi śṛṅgāṇi bhūbhṛtaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21543073 (0.055):
mahāsārthavāha pūrveṇa yojanaṃ gatvā trīṇi / parvataśṛṅgāṇyanupūrvaniṃnānyanupūrvapravaṇānyanupūrvaprāgbhārāṇi/
vetrasopānaniśreṇyā samāruhyātha gamyatām // KAvk_6.132 //
iti yakṣopadeśena sa vilaṅghya mahācalam /
dadarśāgre samuttuṅgaśrṛṅgaṃ sphaṭīkabhūdharam // KAvk_6.133 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18164400 (0.030):
jñānena yā viṃśatiśṛṅgamasya satkāyadṛgbhūdharamapyabḥāṅkṣīt // KAvk_22.59 / tataḥ sa gatvā kṛtakṛtyajanmā śuklodanaṃ prāpta bhajasva rājyam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18173582 (0.062):
taṭinyā veṇumālinyāḥ pulinaṃ samupāyayau // KAvk_30.11 // / tasya tārataraṃ śrutvā dīrghamākrandaniśvanam /
tasminnekaśilāślakṣṇe durgame pakṣiṇāmapi / / muhūrtamabhavattasya nirvyāpāro manorathaḥ // KAvk_6.134 //
abhyunnatam nirālambaṃ svasaṃkalpamivācalam / / sa taṃ vicārya suciraṃ citranyasta ivābhavat // KAvk_6.135 //
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6475848 (0.022):
abhilāṣapaṭe kṣipraṃ citranyasta ivābhavat // KAvk_64.114 //
atha candraprabho nāma yakṣaḥ śailaguhāśayaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18140231 (0.055):
meroḥ śikharamāleva visphutatsphītatārakā // KAvk_5.5 // / tasyāṃ candraprabhaḥ śrīmānabhūd bhūmibhṛtāṃ varaḥ /
abhyetyaḥ sattvasaṃpannaṃ tamabhāṣaṭa vusmitaḥ // KAvk_6.136 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186603 (0.030):
prayayau nabahsā tasya prasaṃśan sattvaśīaltām // KAvk_42.19 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570137 (0.034):
hrasvabāhuṃ prabāhuṃ ca pigalaṃ sudvibhīṣaṇam / / vaivarttajñānasaṃpannaṃ saṃbuddhaṃ caiva saṃbhavāt // BndP_2,8.43 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144857 (0.041):
svabhāvārhaṃ bhagavataḥ sarvasattvānukampinah // KAvk_7.53 // / buddhāmidhānaṃ śrutviva pulakālaṃkṛtākṛtiḥ /
krośamātramito gatvā pūrveṇāpūrvavibhramam /
dṛśyate candanavanaṃ bālānilacalallatam // KAvk_6.137 //
tatrāste prasarā nāma guhālīnā mahauṣadhiḥ / / labhyate deharakṣāyai samuttolya mahāśilām // KAvk_6.138 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18155731 (0.016):
vioulāmapyayatnena śilāmutsārayāmyaham // KAvk_14.88 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18156724 (0.063):
vinyasya dakṣiṇe pāṇau bhagavān vipulāṃ śilām // KAvk_15.12 // / visṛjya brahamlokāntamaparyantaparākramaḥ /
tatprabhāvakṛtālokaṃ sopānaiḥ sphaṭikācalam /
sahasaiva samāruhya gamyatāmīpsitāptaye // KAvk_6.139 //
tatkṣaṇāt kṛtakārtheva sā prayāti mahāuṣadhiḥ /
na khedastatkṛte kāryastaḍillolāḥ priyāptayaḥ // KAvk_6.140 //
iti yakṣopadiṣṭena vidhānena sa bhūdharam / / samutkramya dadarśāgre nagaraṃ hemamandiram // KAvk_6.141 //
merūkūṭairivākīrṇaṃ prakāśairiva nirmitam / / savāścaryairiva kṛtaṃ tad dṛṣṭvā vismito 'bhavat // KAvk_6.142 //
Ksemendra: Bodhisattvavadanakalpalata, no. 93: Sumagadhavadana (kbavk93u.htm.txt) 22883263 (0.052):
iti śāstur vacaḥ śrutvā vismito 'bhūn mahīpatiḥ // KAvk_93.106 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178334 (0.062):
svayaṃ parīkṣituṃ kṣāntiṃ janena sa samāyayau // KAvk_36.44 // / tato dṛṣṭvā tamāyāntaṃ mṛgayāyāmamaṅgalam /
mahāhemakapāṭābhyāṃ ruddhaddhāram vilokya tat / / nirjanaṃ vārasaṃcāraṃ vanānte niṣasāda saḥ // KAvk_6.143 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157281 (0.031):
cakre garajathānīkairgaṅgātīraṃ nīrantaram // KAvk_16.21 // / tatra ratnaśīkhī nāṃa samyaksaṃbuddhatām gataḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136545 (0.040):
bhakṣyamāṇeṣu māṃseṣu kṣḥaṇaṃ khṣitirakampataḥ // KAvk_3.71 // / tataḥ padmāvatī devī patiṃ dṛṣṭvā tathāgatam /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6476095 (0.061):
vivāda iva sotkampaṃ kaṅkaṇasvanayor abhūt // KAvk_64.131 // / sa rāgapallavas tasya vilāsasmitapuṣpitaḥ /
atrāntare dinasyānte vyomānantapathādhvagaḥ /
avāpāstācalopāntaṃ pariśrānta ivāṃśumān // KAvk_6.144 //
astaṃ gate sahasrāṃśau rajanīramaṇī śanaiḥ /
tārāpatimivānveṣṭuṃ prasasārābhisārikā // KAvk_6.145 //
atha prakāśavibahvaiḥ sarvāśāpūraṇonmukhaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186603 (0.048):
prayayau nabahsā tasya prasaṃśan sattvaśīaltām // KAvk_42.19 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136545 (0.057):
bhakṣyamāṇeṣu māṃseṣu kṣḥaṇaṃ khṣitirakampataḥ // KAvk_3.71 // / tataḥ padmāvatī devī patiṃ dṛṣṭvā tathāgatam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18177978 (0.061):
bhinnāt skhalati kalyāṇaṃ kulāt kumbhādivodakam // KAvk_36.18 // / athābhinnendhanasyāgnernaśyante sadṛśāstviṣaḥ /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6474271 (0.062):
tadā tadā manmathamohitāṃ tāṃ dayārdracakṣur bhagavān rarakṣa // KAvk_64.5 / tataḥ kadā cid bhagavān vanānte tatkautukād bhikṣugaṇena pṛṣṭaḥ /
bodhisattva iva svacchaḥ sudhādīdhitirudyayau // KAvk_6.146 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186606 (0.028):
prayayau nabahsā tasya prasaṃśan sattvaśīaltām // KAvk_42.19 // / athodyayau vyaomamahādvipasya nīlālimāleva sadambulekhā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146979 (0.032):
kukṣiṃ bhittvāmbujāsīnaḥ śiśuḥ sūrya ivodyayau // KAvk_9.28 // / jvālitāṇalamadhyasthaṃ taṃ kaścinnāgrahīdyadā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18170015 (0.055):
tamobhiśca viluptānām kṣetrāga // KAvk_26.9 // / tatasteṣāṃ kṣatatrāṇāt kṣatriyaḥ kṣitipālane /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146965 (0.055):
bimbisāraḥ sahāmātyaistāmeva bhivamāyayau // KAvk_9.27 // / tataḥ subhadrajāyāyāṃ prakṣiptāyāṃ citānale /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18159549 (0.061):
apūryata jagad ghorairduḥkhairiva tamobharaiḥ // KAvk_19.67 // / tataḥ kṣapāpatirjyotsnāṃ vamanneva kṣapājaḍaḥ /
sphīṭā tamaḥ samūhasya niḥśeṣapraśamocitā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18190351 (0.062):
yayau janasya dāridyramayaṃ niḥśeṣatāṃ tamaḥ // KAvk_47.61 // / āśāpāśavatāṃ balāptraviśatāṃ bāhyāṅgaṇaṃ śrīmatāṃ
mānasollāsinī jyotsnā sattvavṛttirivābabhau // KAvk_6.147 //
tamomohaṃ jahārendurdiśāṃ dinaviyogajam /
paropakāre hi paro dūrāroho mahātmanām // KAvk_6.148 //
supriyaścandrakiraṇaiḥ pūryamāṇatanuḥ kṣaṇam /
nidrāṃ kāryasamudrormikṣobhamudrāmavāptavān // KAvk_6.149 //
kṣapāyām kṣīyamāṇāyāṃ guṇadākṣiṇyasādarā / / jagāda devatā svapne maheśākhyā sametya tam // KAvk_6.150 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18142047 (0.052):
dīrghocchvāsaṃ maheśākhyā svapne provāca devatā // KAvk_6.57 //
aho bata mahāsattva sattattvābhiniveśinā /
parārthe vipulaḥ kleśaḥ kṛtaḥ sukṛtinā tvayā // KAvk_6.151 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18134469 (0.061):
bhavitavyatayaivāyaṃ kleśaste durnayaśca me // KAvk_2.64 //
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6477808 (0.061):
parārthasaṃpādanaśītalena kalāvatā kasya kṛto 'nurodhaḥ // KAvk_64.243 // / api tvayā snigdhataḍitprakāśā ghanastanī kvāpi mayūra dṛṣṭā /
alpaśeṣe prayāse 'smin nodvegaṃ kartumarhasi /
aparyuṣitasattvānāṃ svādhīnāḥ sarvasiddhayaḥ // KAvk_6.152 //
haimaṃ yadetannagaraṃ trīṇi cānyānyataḥ param /
santi ratnapurāṇyatra vicitrāṇyuttarottaram // KAvk_6.153 //
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11221102 (0.058):
BP1.2.026a/ aṣṭādaśapado vādo vicāryo (viniveditaḥ/ / BP1.2.026b/ santy anyāni padāny atra tāni rājā (viśet svayam/
tebhyo niryānti kinnaryaścataśro 'ṣṭau ca ṣoḍaśa / / dvātriṃśacca krameṇaiva tvayā dvāri vighaṭṭite // KAvk_6.154 //
jitendriyasya bhavatastatpramādamavedinaḥ /
kimanyadacireṇaiv vāñchitāptirbhaviṣyati // KAvk_6.155 //
ityuktaḥ sādaraṃ devyā pratibuddho 'tha supriyaḥ /
jaghāna nagaradvāraṃ triḥ samabhyetya pāṇinā // KAvk_6.156 //
tataścatasraḥ k innaryo niryayustaralekṣaṇāḥ /
āścaryatarumañjarya iva līlānilākulāḥ // KAvk_6.157 //
mānasillāsakāriṇyo nayanāmṛtavṛṣṭayaḥ / / vadanendusamudyotairdivāpi kṛtacandrikāḥ // KAvk_6.158 //
tāḥ saṃpūjya smarodāraṃ supriyaṃ priyadarśanāḥ /
tasyābhilāṣapraṇayairātithyamiva cakrire // KAvk_6.159 //
candrakāntasamāsīnaṃ kṛtāsanaparigrahāḥ / / jīvanauṣadhayo jātāḥ smarasyeva savigrahāḥ // KAvk_6.160 //
tāstamūcuḥ samunmīladvilāsahasitatviṣaḥ / / dadatya iva karpūraṃ premopāyanatām puraḥ // KAvk_6.161 //
aho dhanyā vayaṃ yāsāṃ sadguṇālakṛtākṛtiḥ /
svayaemvābhigamyo 'pi bhavānadyāgato gṛham // KAvk_6.162 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158732 (0.048):
mahāsārthena ratnārthī dūradvīpāntaraṃ yayau // KAvk_19.9 // / makarākaramuttīrya vrajatasyasya nirjane /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4593053 (0.052):
kastvaṃ vaṭo kasyakule prasūtaḥ kiṃ kāryamuddiśya bhavānihāgataḥ / / vinirddiśāhaṃ tava bhaktibhāvataḥ prītaḥ pradadyāṃ bhavato manogatam //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7066632 (0.059):
ramate 'dya mahāyogīṃ taṃ dṛṣṭvāhamihāgataḥ // KūrmP_1,25.25 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563270 (0.060):
kaścidanyadvīpo nājñāpitah? āgato 'smi pūrvān/ / 133.013. asti deva uttarakurur nāma dvīpaḥ/
vidheṣaḥ kasya pīyūṣe candane kasya vāruciḥ / / indau mandādaraḥ ko vā sādhuḥ kasya na saṃmataḥ // KAvk_6.163 //
strīṇāṃ yadyapi saubhāgyabhaṅgāya praṇayaḥ svayam / / kramastvaddarśanenaiva tathāpi mukharīkṛtāḥ // KAvk_6.164 //
idaṃ ca kinnarapuraṃ vayaṃ ca praṇayārpitāḥ / / ratnaṃ ca saubhāṣaṇikaṃ sādho svādhīnameva te // KAvk_6.165 //
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6477224 (0.062):
tvam eva brūhi bhagavan yadi yuktam idaṃ kṛtam // KAvk_64.204 // / iti tasyā vacaḥ śrutvā kiṃcillajjānatānanaḥ /
iti tāsāṃ vacaḥ śrutvā supriyaḥ praṇayocitam / / uvāca sattvadhavalāṃ diśan daśanacandrikām // KAvk_6.166 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18151387 (0.028):
tamūce tāpaśamanīṃ diśan daśanacandrikām // KAvk_11.73 //
bahumānāspadaṃ kasya nedaṃ saṃbhāṣaṇāmṛtam /
ātmano 'pyādarasthānam bahvatībhiḥ kṛtādaraḥ // KAvk_6.167 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18161580 (0.061):
bhūpatirbimbasāro 'yaṃ sāraṃ sukṛtasaṃpadām // KAvk_20.67 // / śuaryarūpatulārohe devāḥ ke nākanāyakāḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18177432 (0.064):
nirapāyasukhopāye svahite kasya nādaraḥ // KAvk_35.46 // / iti saṃcintayantaste kauśāmbīmabhito gatāḥ /
ślāghyaṃ darśanamevedaṃ tatrāpyayamanugrahaḥ / / muktālatāstāpaharāḥ kiṃ punaścandanokṣitāḥ // KAvk_6.168 //
evaṃ vidhānām svacchānāmaindavīnāmiva tviṣām / / ākṛtīnām samucitā rucirā lokavṛttayaḥ // KAvk_6.169 //
aucityacārucaritaṃ prasādaviśadaṃ manah /
vātsalyapeśalā vāṇī na kasyādarabhūmayaḥ // KAvk_6.170 //
gṛhīto 'smābhirācāraḥ pūjāparikarocitah /
ātmārpaṇaṃ kulāntaṃ vaḥ parāyattā hi yoṣitaḥ // KAvk_6.171 //
kanyābhāvādapakrāntā yūyaṃ paraparigrahāḥ /
viśrambheṇa bhagiṇyo me jananyaḥ snehagauravāt // KAvk_6.172 //
paravittaṃ viṣaṃ yeṣāṃ jananyaścānyayoṣitaḥ /
parahiṃsātmahiṃsauva pakṣāsteṣāṃ niratyayāḥ // KAvk_6.173 //
pauśunyāsatyapāruṣyabhinnavādojjhitaṃ vacaḥ /
sadaiva vadane yeṣām teṣām sarvāśiṣā diśaḥ // KAvk_6.174 //
abhidhyārahitaṃ ceto vyāpāraparivarjitam / / mithyādṛṣṭivihīnaṃ ca yeṣāṃ te satpathaṃ śritāḥ // KAvk_6.175 //
daśākuśalamārgebhyo nirgatānāṃ nisargataḥ / / ete kuśalavargasya mārgāḥ svarge nirargalāḥ // KAvk_6.176 //
dhīreva dhanyaṃ dhanamunnatānāṃ vidyaiva cakṣurvijitendriyāṇām /
dayaiva puṇyaṃ puruṣottamānāṃ ātmaiva tīrthaṃ śucimānasānām // KAvk_6.177
evaṃvidho 'yaṃ guṇasaṃniveśaḥ śīlena vaimalyamupaiti puṃsām /
sadratnamuktānikarātiritaṃ śīlaṃ satāmābharaṇaṃ vadanti // KAvk_6.178 //
ityuktamākarṇya guṇānurūpaṃ sattvārthinā tena jitendriyeṇa /
tuṣṭāstamūcurbhuvi candralokaṃ tāḥ kautukāyaivamukhaiḥ sṛjantyaḥ //
KAvk_6.179 // / maṇerivānarghaguṇojjvalasya dṛṣṭaiva sādhorucitā ruciste /
yayaiva maulau hṛdaye śrutau ca sadbhiḥ sadaivābharaṇīkṛto 'si //
KAvk_6.180 // / maṇirmahārhaḥ prathitaprabhāvaḥ pragṛhyatāmātmasamastvayāyam /
dhvajārpito varṣati yojanānāṃ sahasramevārthisamīhitaṃ yaḥ // KAvk_6.181
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185179 (0.057):
nāgarājaḥ svayaṃ śeṣaḥ prādādarthisamīhitam // KAvk_41.13 //
uktveti ratnapravaraṃ taruṇyastasmei dadurmūrtamiva prasādam /
ādāya taṃ ca praṇayopacāraṃ so 'pi dvitīyaṃ puramāpa raupyam // KAvk_6.182
tatrādarāttaddviguṇābhireva sa pūjitah kinnarakāminībhiḥ /
krameṇa tenaiva viśuddhabuddhirlebhe maṇiṃ taddviguṇaprabhāvam //
KAvk_6.183 // / * * * * * * * * * * * * * * * * // KAvk_6.184 // / prāptaśca taṃ ratnamayaṃ caturthaṃ puraṃ tataḥ sarvapurādhikaści /
so 'bhyarthitastaddviguṇābhiragre guṇādhikaḥ kinnarasundarībhiḥ //
KAvk_6.185 // / tathaiva saddharmakathāprasaṅgaistātoṣitāstena susaṃyatena /
utphullanītpaladāmadīrghakaṭākṣavikṣiptakarāstamūcuḥ // KAvk_6.186 //
bhrātāsti naḥ kinnararājavaṃśaratnākarendurbadarābhidhānaḥ /
tasyāspadaṃ dvīpamidaṃ mahārhaṃ svanāmacihnaṃ prathitaṃ samṛddhyā //
KAvk_6.187 // / ratnaṃ cedam niyamavidhinā poṣadhākhyavratena nyastaṃ bhāsvatkiraṇanikaraṃ
puṇyabhājāṃ prayatnāt varṣatyeva sthiraparahitavyāptaye gṛhyatām tat //
KAvk_6.188 // / ityutpāṭyāmarataruphalaṃ sādaraṃ sundarībhiḥ
premoddāmapraṇayasubhagaṃ dattamāsādya ratnam /
bālāhākhyaṃ vijitapavanaṃ taṃ prakṛṣṭaṃ turaṅgaṃ
so 'pyāruhya svanagaramagāllabdhamārgopadeśaḥ // KAvk_6.189 //
tasmin kāle vipulakuśalaiḥ svargamārgaṃ prayāte
vārāṇasyāṃ viśadayaśasi kṣmāpatau brahmadatte /
śrīmān sarvapraṇayiphaladaḥ supriyaḥ pauramukhyair
lokatrāṇe vinihitamatirdharmarājye 'bhiṣiktaḥ // KAvk_6.190 //
tataḥ śiraḥsnānavidhikrameṇa tatpañcadaśyām dhvajamūrdhni ratnam /
sa poṣadhopoṣita eva dhṛtvā cakāra viśvaṃ paripūrṇakāmam // KAvk_6.191 //
kṛtvā yātrām parahitaphalāṃ vatsarāṇām śatena
sthitvā rājye mahati nikhilaṃ pūrayitvā ca lokam /
putraṃ dhṛtvā narapatipade prāpya sarvopaśāntiṃ
tattvajño 'sau kimapi paramaṃ brahmabhāvaṃ jagāma // KAvk_6.192 //
syurete dasyavaḥ sarve pūrvaṃ ye pūritā mayā /
ratnadrīpābhigamane tasmin supriyajanmani // KAvk_6.193 //
iti śāstā svavṛttāntakathayā vidadhe vibhuḥ /
dānavīryopadeśena bhikṣūṇāmanuśāsanam // KAvk_6.194 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18140125 (0.012):
nijajanmāntarākhyāne bhikṣūṇāmanuśāsane // KAvk_4.120 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ māndhātravadānaṃ
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133584 (0.0):
dalitakuśalasetuḥ sattvasaṃtāraṇāya // KAvk_1.62 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ prabhāsāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135551 (0.0):
upadeśāya bhikṣūṇāmityāha bhagavān jinah // KAvk_2.138 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śrīsenāvadānaṃ nāma
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138443 (0.0):
dānopadeśe bhikṣūṇāṃ samyaksaṃbodhisiddhaye // KAvk_3.191 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ maṇicūḍāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18140130 (0.0):
nijajanmāntarākhyāne bhikṣūṇāmanuśāsane // KAvk_4.120 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ māndhātravadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141227 (0.0):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ candraprabhāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146573 (0.0):
yenaite na bhavanti bandhabhavane bhūyo bhavagranthaye // KAvk_8.78 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śrīguptāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18148032 (0.0):
praṇīdhānopadeśāya bhikṣūṇāṃ bhagavān jinaḥ // KAvk_9.96 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ jyotiṣkāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150368 (0.0):
cakāra bhikṣusaṃghasya tāṃ tāṃ sukṛtadeśanām // KAvk_10.151 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ sundarīnandāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18152594 (0.0):
sarvatraiva sthirasukhabhuvaḥ śītalāḥ puṇyabhājām // KAvk_11.156 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ virūḍhakāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153469 (0.0):
śāstā // KAvk_12.60 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18154493 (0.0):
jagāma // KAvk_13.61 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ prātihāryāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18156546 (0.0):
kṛtanarapatirūpānandinaṃ mām vavande // KAvk_14.145 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ devāvatārāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18156977 (0.0):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157402 (0.0):
kalyāṇābhiniveśapuṇyataraṇirāḍya hi satsaṃgamaḥ // KAvk_16.29 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158205 (0.0):
nirvyājānandabhūmirbhavati bhavatamaśchedinī sā dinaśrīḥ // KAvk_17.53 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ ādarśamukhāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18160610 (0.0):
pariṇatiriyaṃ puṇyaprāpteḥ sphuratphalaśālinī // KAvk_19.140 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18162081 (0.0):
ityudāracaritā niśamya te bhikṣavaḥ sapadi vismayaṃ yayuḥ // KAvk_20.102 / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ āmrapālyavadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18163284 (0.0):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ / jetavanapratigrahāvadānaṃ nāma ekaviṃśaṃ pallavaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165163 (0.0):
svacchaṃ cittaṃ sukṝtaśaraṇe menire hetumeva // KAvk_22.100 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ pitāputrasamādānam
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165958 (0.0):
āśvāsanaṃ duḥsahaduḥkhakāle dānam narāṇāṃ paralokabandhuḥ // KAvk_23.54 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ viśvaṃtarāvadānam
badaradvīpayātrāvadānaṃ nāma ṣaṣṭhaḥ pallavaḥ // / 7. muktālatāvadānam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146575 (0.0):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śrīguptāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18184985 (0.022):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāmudrāyaṇāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18169875 (0.033):
iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ / māracidrāvaṇāvadānam nāma pañcaviṃśaḥ pallavaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145431 (0.033):
iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpatāyāṃ muktālatāvadānaṃ nāma / saptamaḥ pallavaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158592 (0.033):
iti kṣemendraviracitāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ / śāriputraprajajyāvadānam nāmāṣṭādaśaḥ pallavaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153470 (0.036):
iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ / hārītikādamanāvadānaṃ nāma dvādaśaḥ pallavaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18160614 (0.038):
iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ / śroṇakoṭikarṇāvadānaṃ nāmonaviṃśatitamaḥ pallavaḥ //
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6479255 (0.041):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ / sudhanakinnaryavadānaṃ catuḥṣaṣṭitamaḥ pallavaḥ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182037 (0.045):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ kapilavadānaṃ nāma
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18163285 (0.047):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ / jetavanapratigrahāvadānaṃ nāma ekaviṃśaṃ pallavaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133585 (0.048):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ prabhāsāvadānaṃ / nāma prathamaḥ pallavaḥ samāptaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18152595 (0.052):
iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ virūḍhakāvadānaṃ / nāma ekādaśaḥ pallavaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18170264 (0.053):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śākyotpattīrnāma
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18180023 (0.058):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ mūkapaṅgvavadānaṃ / nāma saptatriṃśaḥ pallavaḥ // / 38. kṣānyavadānam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186324 (0.061):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ kapilāvadānaṃ / nāmaikacatvāriṃśaḥ pallavaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18140133 (0.064):
iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ māndhātravadānaṃ / nāma caturthaḥ pallavaḥ //
kuślapraṇidhānaśuddhadhānmāṃ vimalālokavivekabodhakānām /
parikīrtanamātrameva yeṣāṃ bhavamohāpahatesta eva dhanyāḥ // KAvk_7.1 //
purā parṣatsahasrāṇāṃ nyagrodhopavanasthitiḥ /
kapilākhye pure cakre bhagavān dharmadeśanām // KAvk_7.2 //
amandānandasaṃdohasyandi candanaśītalam / / tasya vāgamṛtaṃ dhanyāḥ kṛtāṅjalipuṭāḥ papuḥ // KAvk_7.3 //
rājā śuddhodanastatra dharmaśravaṇasaṃgame / / puṇyopadeśasalilairlebhe vaimalyanirvṛtim // KAvk_7.4 //
atha tatra mahānāmā śākyarājakulodbhavaḥ /
dharmopadeśamākarṇya prātaḥ svagṛhamabravīt // KAvk_7.5 //
aho nu bhagavān buddho dharmaḥ saṃghaśca siddhaye /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136574 (0.042):
rakṣorūpaṃ parityajya tamuvāca kṛtāñjaliḥ // KAvk_3.73 // / aho nu karmaṇā rājan duṣkareṇa tavāmunā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138150 (0.046):
bhūpālamabhyetya sabāṣpacakṣurmunirmarīciḥ praṇayāduvāca // KAvk_3.176 // / aho nu niṣkāraṇabandhubhāvamālambya rājan dayayā janasya /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136195 (0.056):
bhavatā bhāti loko 'yaṃ devena ca vivasvatā // KAvk_3.45 // / aho nu tava nāstyeva vibhūtisulabhodbhavaḥ /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664908 (0.064):
vismayajātaḥ kathayati: aho buddho aho dharmaḥ aho saṃgho yatra nāma
buddhotpādo 'yamasmākaṃ nirvāṇāya mahāphalaḥ // KAvk_7.6 //
upadeśaviśeṣāptānirvṛtestasya tadvacaḥ / / śrutvā śaśiprabhā patnī praṇayāttamabhāṣataḥ // KAvk_7.7 //
anugrāhyā bhagavataḥ puruṣāḥ puṇyabhāginah / / nindyāstadupadeśānāmanarhā yoṣito vayam // KAvk_7.8 //
iti jāyāvacaḥ śrutvā sa jagāda jagadguroḥ /
bhadre bhagavato nāsti bhedaḥ kāruṇyadarśane // KAvk_7.9 //
samā sarvatra bhā bhānoḥ samā vṛṣṭiḥ payomucaḥ /
samā bhagavato dṛṣṭiḥ sarvasattvānukampinaḥ // KAvk_7.10 //
mahāprajāpatervākyādaparāhṇakṣaṇaṃ tapaḥ /
śuddhodanaḥ karotyeva rājā bahgavato 'ntike // KAvk_7.11 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18175748 (0.055):
satīti vanditā sarvairvṛpadvārāntike yayau // KAvk_32.40 // / rājā strīvṛttavidveṣī vandate tu pativratām /
iti patyuḥ priyagirā vṛtā śākyāṅganāgaṇaiḥ /
yācane tadbhagavatah sā puṇyopavanaṃ yayau // KAvk_7.12 //
sā satvakusumaṃ tatra taṃ dadarśa mahāphalam / / praśamāmṛtasaṃsiktaṃ karuṇākalpapādapam // KAvk_7.13 //
lateva pavanānamrā taṃ dūrāt praṇanāma sā / / lobheneva parityakrā cyutakarṇotpalacchalāt // KAvk_7.14 //
vilokya kāñcanaruciṃ ratnabhūṣaṇabhūṣitām /
ānandanāmā bhikṣustāmuvāca prahitodyataḥ // KAvk_7.15 //
veṣaḥ praśamaśūnyo 'yaṃ mātarmunitapovane /
darpotsikto na yuktaste viraktānāmidaṃ padam // KAvk_7.16 //
guṇasaṃyamasiktāni mukharābhraṇānyaho /
nehāstadgrahaṇaṃ yuktamitīvopadiśanti te // KAvk_7.17 //
ityuktā tena sā tanvī vailajyavinatānanā / / unmucyābharaṇaṃ sarvaṃ prāḥiṇonnijamadniram // KAvk_7.18 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144882 (0.049):
ka eṣa bhagavān buddha iti paparcchaḥ tān punaḥ // KAvk_7.55 // / tataste nikhilaṃ tasyai śraddhāsaṃvardhitādarāḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18139668 (0.052):
rājarājah sabhābhūmiṃ bheje virajasāṃ varah // KAvk_4.87 // / tridaśeṣūpaviṣṭeṣu ratnaparyaṅkapaṅktiṣu /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153370 (0.056):
hāritaṃ sahasā śīlaṃ na viveda pramādinī // KAvk_12.54 // / tatasteṣū prayāteṣu tadā tasyā ratiśramāt /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136545 (0.061):
bhakṣyamāṇeṣu māṃseṣu kṣḥaṇaṃ khṣitirakampataḥ // KAvk_3.71 // / tataḥ padmāvatī devī patiṃ dṛṣṭvā tathāgatam /
upaviṣṭeṣu sarveṣu nirdiṣṭakuśalastataḥ / / anityataivaṃ bhagavānupadeśaṃ pravakrame // KAvk_7.19 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18172163 (0.049):
dehadalane 'pi śamayati kopāgniṃ śāntimuccairyaḥ // KAvk_29.1 // / dharmopadeśe bhagavān kauṇḍinyasyāgravartinaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144880 (0.060):
ka eṣa bhagavān buddha iti paparcchaḥ tān punaḥ // KAvk_7.55 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138428 (0.061):
// KAvk_3.190 // / ityāha bhagavān buddhaḥ svavṝttāntanidarśane /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145736 (0.062):
asya rāhoḥ padaṃ prāpte nāndhībhavati kiṃ jagat // KAvk_8.21 // / tacchrutvā bhagavānūce kiṃcit smitasitāṃśubhiḥ /
mahāmohaprabhāvo 'yaṃ yena nityamanityatām /
nityatāmiva manyante mūḍhā jagati jantavaḥ // KAvk_7.20 //
asatye ramate lokaḥ satyapratyayamohitaḥ /
na vetti sarvabhāvānāmabhāvānubhavāṃ sthitim // KAvk_7.21 //
kecid vyākaraṇaiḥ pare śrutipathaistarkapravādaiḥ pare
kecittantraparigrahairbahuvidhairanyaiḥ kalākauśalaiḥ /
saṃsaktāḥ punaruktajanmaśaraṇau yātā sahaiva kṣayaṃ
tatrāpyakṣyayalīlayā kṣaṇapadaṃ mugdhaurnibaddhā dhṛtiḥ // KAvk_7.22 //
viṣayaviṣamāpāyaḥ kāyaḥ prapañca(ma)yāśayā
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133974 (0.060):
yasyārtajanasaṃtāpaśravaṇe śītalaṃ manaḥ // KAvk_2.28 // / etadarthamayaṃ kāyaḥ sāpāyo 'pi satāṃ priyaḥ /
kharataramarusphārākāro mohabhāvo bhavaḥ /
hitabhūmi (?) tathākāryaṃ kāryaṃ vivekināṃ tathā / niravadhirayaṃ dṛṣṭvā vyādhiryathā (hi) nivartate // KAvk_7.23 //
ityādyanityasaṃskārasaṃyuktaṃ yuktamudyate /
dharmopadeśakuśalaṃ vaktuṃ bhagavati svayam // KAvk_7.24 //
ekā śākyavadhūstatra rūpasaubhāgyagarvitā /
sthitā śauśavatāruṇyasaṃghau vayasi duḥsahe // KAvk_7.25 //
muktāhāraṃ stanataṭe lolāpāṅgairmuhurmuhuḥ /
āliloke yaśaḥsphārasāraṃ ratipateriva // KAvk_7.26 //
hārāvalokinīṃ dṛṣṭvā tāmanekāgrahādasau / / acintayādviraktena magatpatnī śaśiprabhā // KAvk_7.27 //
iyaṃ dharmopadeśe 'pi capalā hāramīkṣate / / bhāvānāṃ na śṛṇotyeva mūḍhā kṣaṇikatāmimām // KAvk_7.28 //
svaṃ hāraṃ darśayitvāsyā hārotsāhaṃ harāmyaham /
adhikālokanenaiva darpaḥ śāmyati dehinām // KAvk_7.29 //
iti saṃcintya sā dāsīṃ rohikākhyāmabhāṣata / / rohike gaccha me hāraṃ gṛhāt satvaramāhara // KAvk_7.30 //
ityuktā sā tayā tatra pravṛtte dharmasaṃśrave / / akālagamanodvignā niḥśvasyācintayat kṣaṇam // KAvk_7.31 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18169322 (0.036):
aśikṣitavikāreṇa cetasā sa vyacintayat // KAvk_25.47 // / aho batāntarāyaṃ me māraḥ kartuṃ samudyataḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178945 (0.063):
prabhūtataramālokya bhagavān samacintayat // KAvk_37.3 // / aho bataiṣāṃ nādyāpi bandhaheturnivartate /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146910 (0.064):
sarvaṃ vijñāya tadbuddhaḥ pradadhyau sasmitaḥ kṣaṇam // KAvk_9.23 // / aho mohānubandhena dūrasthairapi dehinām /
aho batāntarāyo 'yaṃ saṃjātaḥ kuśale mama / / nāsmin śrotuṃ labhe dharmaṃ yatparāyattajīvitā // KAvk_7.32 //
puṇyasaurabhasaṃbhārāt kīrṇakāruṇyakesarāt /
mukhapadmād bhagavato dhanyaḥ prāpnoti vāṅbhadhuḥ // KAvk_7.33 //
aho svācchandyavicchedastanubhaṅgaḥ sukhakṣayaḥ /
sevā jagati jantūnāṃ duḥkhe duḥkhaparaṃparā // KAvk_7.34 //
sevāprayāsasaṃprāptaṃ dhanamānakaṇodayam /
tatpamatyuṣṇaniḥśvāsairaho kṛcchreṇa pīyate // KAvk_7.35 //
mānaglānirguṇaglānirojaḥpunaśamaḥ śramah /
prathamaṃ sevakasyaitat phalamīśvaradarśane // KAvk_7.36 //
lauhī bandhanaśṛṅkhalā caraṇayorhelāvamānāvanī
svavyāpāraniṣedhanityaniyatī nidrāsukhadrohiṇī /
āśāsyasya viśālajālasaraṇiḥ satsaṅgabhogāśaniḥ
mugdhānāṃ mṛgatṛṣṭikāmarumahī sevā śarīrakṣayaḥ // KAvk_7.37 //
iti saṃcintya suciraṃ sā jagāma tadājñayā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18187454 (0.035):
anālambasya saṃtrāṇaṃ jinasaṃsmaraṇaṃ mama // KAvk_44.29 // / iti saṃcintya suciraṃ sa gatvā sugatāntikam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191651 (0.035):
na vidmaḥ kasyāyaṃ kuśalapariṇāmasya vibhavaḥ // KAvk_48.78 // / iti saṃcintya suciraṃ sa saṃjātakutūhalaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18181631 (0.045):
yeṣāṃ saṃdarśanenaiva vaimalyaṃ labhate manaḥ // KAvk_39.80 // / iti saṃcintya sa ciraṃ tadvivādaparāṅmukhaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179330 (0.052):
sarvathā prārthyamāno 'pi na kariṣyāmi pātakam // KAvk_37.30 // / iti saṃcintya sa ciraṃ rājabhogaparāṅmukhaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18147736 (0.058):
parityaktāyāse vijanavanavāse parivayaḥ // KAvk_9.78 // / iti saṃcintya sa ciraṃ paraṃ vairāgyamāyayau /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18189690 (0.063):
yadete mārgaṇodvignā bhikṣitvāpi bubhukṣitāḥ // KAvk_47.13 // / iti saṃcintya suciraṃ viścakleśakṣayodyataḥ /
sevāvikrītakāyānāṃ svecchāviharaṇaṃ kutaḥ // KAvk_7.38 //
vrajantīṃ tām parapreṣyāṃ kṛpaṇāṃ karuṇākulaḥ /
nirīkṣya bahgavān divyacakṣuṣācintayat kṣasṇam // KAvk_7.39 //
asmin janmani śeṣo 'syā saṃpūrṇo jīvitāvadhiḥ / / iyaṃ varākī saṃsārāduddhartavyā svayaṃ mayā // KAvk_7.40 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186281 (0.037):
śrīstasyaiva nṛpaspṛhāspadatayāścaryaṃ na kasya svayam // KAvk_41.89 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153802 (0.045):
dharmastenāpraśastena svayameva nighātitaḥ // KAvk_13.23 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18174984 (0.047):
sthiteṣu vandhyajanmāndhaḥ kasmādasmi vṛtastvayā // KAvk_31.57 // / anyavakrkrāvalokinyo jāyāścakṣuṣmatāmapi /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18152322 (0.047):
nidhanollaṅghane śaktirnāsti pakṣavatāmapi // KAvk_11.139 // / yenāgniḥ śamameti tatkila jalaṃ prāpnotyalaṃ vāḍavaḥ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191390 (0.049):
priyo 'pyapriyatāṃ yātaḥ sa me durlabhayecchayā // KAvk_48.60 //
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6474271 (0.049):
tadā tadā manmathamohitāṃ tāṃ dayārdracakṣur bhagavān rarakṣa // KAvk_64.5 / tataḥ kadā cid bhagavān vanānte tatkautukād bhikṣugaṇena pṛṣṭaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18188289 (0.050):
ānukūlyena matutāmavāpa dvīpamīpsitam // KAvk_45.20 // / tasmin pratinivṛtte 'tha svadeśaṃ gantumudyate /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18160078 (0.052):
ahaṃ tvāryaprasādena divyabhogopabhoginī // KAvk_19.104 // / tvayā tvāryaśamāptena vaktavyā duhitā mama /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153861 (0.054):
bhṛśamabhyarthanāṃ rājā cakārāścaryadarśane // KAvk_13.27 // / tataḥ dṛcchrādbhagavatā kṛtābhyupagamo nṛpaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18149480 (0.055):
saṃsaktaḥ ko 'pi hṛdaye yannādyāpi virajyase // KAvk_10.90 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18177647 (0.055):
kadācit kukurasteṣāṃ kālasaṃjñāṃ vyadhātpuraḥ // KAvk_35.62 // / sundhāno 'dya sa evāhaṃ koṣṭhiko 'nāthapiṇḍadaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191306 (0.055):
kṛpaṇaścāṭukāro 'pi karṇaśūlāya kevalaḥ // KAvk_48.54 // / aurdāryaparituṣṭena sa rājñabhyarthitaḥ param /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145735 (0.057):
asya rāhoḥ padaṃ prāpte nāndhībhavati kiṃ jagat // KAvk_8.21 // / tacchrutvā bhagavānūce kiṃcit smitasitāṃśubhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144882 (0.058):
ka eṣa bhagavān buddha iti paparcchaḥ tān punaḥ // KAvk_7.55 // / tataste nikhilaṃ tasyai śraddhāsaṃvardhitādarāḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18164778 (0.059):
sevām vyaghāt sundarakastadāsyai rāgo hi sarvavysanopadeṣṭā // KAvk_22.80 / tayā visṛṣṭaḥ kusumoccayāya punahpunarbhṛṅga ivādhikārthī /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191875 (0.060):
janmacīvarayuktāṃ syāmahametacintayat // KAvk_48.95 // / sa eṣa praṇidhānena jātasteneha hastakaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146207 (0.061):
madbandhane visaṃvādādvarākā jālajīvinah // KAvk_8.55 // / saṃcintya kṛpayā spaṣṭagbhirvisṛjya tān /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135123 (0.061):
sarvasvaputradārādi dattaṃ cānyeṣu janmasu // KAvk_2.110 // / ityukte bodhisattven abhūbhujāmātyapuṃgavaḥ /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6477404 (0.062):
dṛśyate haviṣā paktvā pātavyā sā svayaṃ tvayā // KAvk_64.217 // / tatprabhāvāt samuttīrya kleśaṃ sattvasahāyavān /
atha tām karmayogena vrahantīṃ sahasā pathi //
vatsavātsalyavivaśā śṛṅgābhyāmājaghāna gauḥ // KAvk_7.41 //
sā pradaghyau bhagavataḥ prasādāt tanmayasmṛtiḥ /
janmāntarādhivāsena buddhālambanamānasā // KAvk_7.42 //
aho karmormibhiḥ śīrṇe saṃsāramakarākare /
janmāvarteṣu jantūnāṃ majjanonmajjanakramaḥ // KAvk_7.43 //
puṃso lalāṭavipulopalapaṭṭikāsu niḥśarmakarmaghaṭitaprakaṭāṅkaṭaṅkaiḥ /
nayastāni janmamaraṇaprasarākṣarāṇi naitāni pāṇiparimārjanayā calanti //
KAvk_7.44 // / iyaṃ karmāyattā pracuracitravaicitraracanā
narāṇāṃ māyūracchadapaṭalatulyā pariṇatiḥ / / yayā garbhārambhe kramanipatane vṛddhisamaye
kṣaye vā nānyat prābhajata tanulekhācchavirati // KAvk_7.45 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178972 (0.054):
tasyāḥ parikarādānamaho nu bandhaśṛnkhalā // KAvk_37.5 // / iti saṃcintya bhagavān naikāntavihitasthitiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18167699 (0.062):
munirvā cakravartī vā prātaste bahvitā sutaḥ // KAvk_24.121 // / tataḥ saṃcintya nṛpatiḥ pravrajyām cakitaḥ param /
saṃcintyātha puraḥ pravṛttasudaśāsannāvasannasthitiṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178972 (0.043):
tasyāḥ parikarādānamaho nu bandhaśṛnkhalā // KAvk_37.5 // / iti saṃcintya bhagavān naikāntavihitasthitiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18161108 (0.052):
samīhitaṃ yadekasya datanyasmai na rocate // KAvk_20.33 // / itmānī sa saṃcintya gatvā rājagṛhaṃ puram /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18167699 (0.058):
munirvā cakravartī vā prātaste bahvitā sutaḥ // KAvk_24.121 // / tataḥ saṃcintya nṛpatiḥ pravrajyām cakitaḥ param /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18171276 (0.059):
buddhaprabhāvaṃ saṃcintya nāha kiṃcidavāṅbhukhaḥ // KAvk_28.11 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18147735 (0.064):
parityaktāyāse vijanavanavāse parivayaḥ // KAvk_9.78 // / iti saṃcintya sa ciraṃ paraṃ vairāgyamāyayau /
prāptevāsamadāsabhāvakalanāvailakṣyaniḥ spandatām /
ādhāya praṇidhānadhāmni dhavale saddharmaśuddhāṃ dhiyaṃ
saṃsāre vicikitsya eva malinaṃ tatyāja sā jīvitam // KAvk_7.46 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146423 (0.055):
śanaiḥ śokāmayagrasyā trasyā tatyāja jīvitam // KAvk_8.71 //
tataḥ sā siṃhaladvīpe samīpe svargasaṃpadām /
candralekheva dugdhābdhau divyadyutirajāyata // KAvk_7.47 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138657 (0.047):
rūḍhavraṇasya sahasā divyadyutirajāyata // KAvk_4.13 //
ādhānajanmanastasya muktāvarṣeṃ divaścyute /
sābhūnmuktālatā nāma siṃhalādhipateḥ sutā // KAvk_7.48 //
sā puṇyamiva lāvaṇyaṃ vahantī vṛddhimāgatā / / lebhe vivekenāṅgānāṃ saṃtoṣamiva yaovanam // KAvk_7.49 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178806 (0.050):
vihārādhikṛtaḥ pūrṇaḥ saṃghopasthāyako 'bhavat // KAvk_36.78 // / sa kadācidasaṃmṛṣṭāṃ dṛṣṭvā vaihārikīṃ bhuvam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165292 (0.056):
vibhāti ketakīgarbhapalāśaviśadaṃ yaśah // KAvk_23.7 // / sa kadāciddadau divyaratnālakāramarthine /
tataḥ kadācidvaṇijaḥ śrāvastīpuravāsinaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178806 (0.053):
vihārādhikṛtaḥ pūrṇaḥ saṃghopasthāyako 'bhavat // KAvk_36.78 // / sa kadācidasaṃmṛṣṭāṃ dṛṣṭvā vaihārikīṃ bhuvam /
makarākaramuttīrya siṃhaladvīpamāyayuḥ // KAvk_7.50 //
te tatra rātriparyante viśrāntisukhamājaguḥ / / dharmārthagāthāsaṃnaddhaprabuddhabuddhabhāṣitam // KAvk_7.51 //
tdantaḥpuraharmyasthā śrutvaiva śravaṇāmṛtam /
kimetaditi papraccha tānānāyya nṛpātmajā // KAvk_7.52 //
te tāmūcuḥ pramuditāmidaṃ buddhasya bḥāṣitam / / svabhāvārhaṃ bhagavataḥ sarvasattvānukampinah // KAvk_7.53 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186603 (0.019):
prayayau nabahsā tasya prasaṃśan sattvaśīaltām // KAvk_42.19 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18143161 (0.041):
abhyetyaḥ sattvasaṃpannaṃ tamabhāṣaṭa vusmitaḥ // KAvk_6.136 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18189573 (0.041):
sarvārthasiddhaḥ putratvaṃ prayayau tasya bhūpateḥ // KAvk_47.4 // / sa bhādrakalpiko bodhisattvaḥ sattvojjvalaprabhaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18148478 (0.057):
tyajyatāmeṣa niḥsāragṛhasaṃsāradurgrahaḥ // KAvk_10.27 // / iti śrutvā bhagavataḥ karuṇābahraṇaṃ vacaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157728 (0.063):
upaviśya praṇamyāgre praṇayāttaṃ vajijñapat // KAvk_17.22 // / bhagavatpraṇidhānena tattatpuṇyānubhāvataḥ /
buddhāmidhānaṃ śrutviva pulakālaṃkṛtākṛtiḥ /
sā babhūva samudbhūtasaṃvidbhavyānubhāvabhūḥ // KAvk_7.54 //
unmubhī sāmayūriva śabdaireva payomucaḥ / / ka eṣa bhagavān buddha iti paparcchaḥ tān punaḥ // KAvk_7.55 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138429 (0.007):
// KAvk_3.190 // / ityāha bhagavān buddhaḥ svavṝttāntanidarśane /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18147872 (0.046):
abhūdanaṅgano nāma śrīmān gṛhapatiḥ purā // KAvk_9.86 // / śāstātha samyaksaṃbyddho viaśvī nāma tā purīm /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6474272 (0.048):
tadā tadā manmathamohitāṃ tāṃ dayārdracakṣur bhagavān rarakṣa // KAvk_64.5 / tataḥ kadā cid bhagavān vanānte tatkautukād bhikṣugaṇena pṛṣṭaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144294 (0.049):
unmucyābharaṇaṃ sarvaṃ prāḥiṇonnijamadniram // KAvk_7.18 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150922 (0.051):
āśrame bhikṣubhiḥ pṛṣṭaḥ provāca bhagavān jinaḥ // KAvk_11.40 // / purā śrutavarākhyasya dvijasya gṛhamedhinaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145736 (0.052):
asya rāhoḥ padaṃ prāpte nāndhībhavati kiṃ jagat // KAvk_8.21 // / tacchrutvā bhagavānūce kiṃcit smitasitāṃśubhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191769 (0.053):
spṛhaṇīyaṃ ca yalloke tattatpuṇyasamudbahvam // KAvk_48.87 // / vipaśvī bhagavān pūrvaṃ sugataḥ saha bhikṣubhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182267 (0.057):
tasya saṃpreṣane yatnaḥ kriyatāṃ yadi śakyate // KAvk_40.16 // / ya eṣa bhagavān buddhaḥ sthitastvadviṣayāntike /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18170556 (0.058):
iti niścitya sacivaiḥ sa yātrārambhamādiśat // KAvk_27.20 // / potalaḥ kṣitipaṃ jñātvā svayamāgamanodyatam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178972 (0.058):
tasyāḥ parikarādānamaho nu bandhaśṛnkhalā // KAvk_37.5 // / iti saṃcintya bhagavān naikāntavihitasthitiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144643 (0.058):
iyaṃ varākī saṃsārāduddhartavyā svayaṃ mayā // KAvk_7.40 // / atha tām karmayogena vrahantīṃ sahasā pathi //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559659 (0.059):
puruṣadamyasārithaḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavāniti/ / 122.009. atha bhagavān sāyāhṇe pratisamlayanādvyutthāya
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186281 (0.060):
śrīstasyaiva nṛpaspṛhāspadatayāścaryaṃ na kasya svayam // KAvk_41.89 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144306 (0.060):
anityataivaṃ bhagavānupadeśaṃ pravakrame // KAvk_7.19 // / mahāmohaprabhāvo 'yaṃ yena nityamanityatām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18160474 (0.060):
nirvāṇadhātau niḥśeṣakāryatvāt parinirvṛte // KAvk_19.132 // / kṛkināmanṛpaścaityaṃ tasya ratnairakārayat /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18156789 (0.060):
kṛtā visāriṇī dikṣu paramāṇuparaṃparā // KAvk_15.17 // / punarekīkṛtāmeva bhagavān paramāṇubhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18188827 (0.062):
vijahāra va rodyāne saha bhikṣagaṇairjinaḥ // KAvk_46.2 // / ādimadhyāṇtakalyāṇaṃ bahvābhibhavasādhakam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145541 (0.063):
nītaḥ kiṃ tūnnatiṃ mūrkhairbahgavān bhagavāniti // KAvk_8.7 // / avicāyava satataṃ paroktamanubhāṣate /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146663 (0.063):
kadācit bhagavāt buddhaḥ prāptaḥ piṇḍāya targṛham // KAvk_9.5 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18167952 (0.064):
prasthitaṃ satpatheneva nijaṃ mene manoratham // KAvk_24.137 // / nivṝtterlakṣaṇaṃ dṛṣṭvā sa svapnaṃ kṣaṇanidrayā // KAvk_24.138 //
tataste nikhilaṃ tasyai śraddhāsaṃvardhitādarāḥ / / nyavedayan puṇyamayīṃ bhagavaccaritasthitim // KAvk_7.56 //
atha sā tatkathāvāptaprāgjanmakuśalodayā /
vijñaptilekhaṃ pradadau teṣāṃ bhagavataḥ kṛte // KAvk_7.57 //
kālena sindhumuttīrya saṃrpāptāste nijāṃ pirīm /
praṇamyāvedya tadvṛttaṃ dadurlekhaṃ mahātmane // KAvk_7.58 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18151657 (0.064):
moheneva diśāṃ kurvan nirvivekaṃ dhiyāmiva // KAvk_11.90 // / sarvajño bhagavān jñātvā tasya tadduṣṭaceṣṭitam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18184724 (0.064):
ākarṇya bhikṣubhiḥ pṛṣṭaḥ sarvajñastānabhāṣata // KAvk_40.182 // / lubdhakah kālapāśākhyaḥ karvaṭopāntakānane /
bhagavānapi sarvajñaḥ pūrvameva vibhāvya tat / / muktālatāyāḥ kṛpayā svayaṃ lekhamavācayat // KAvk_7.59 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141348 (0.060):
paścāt sārthaṃ grahīṣyāmaḥ pūrṇaṃ draviṇarāśibhiḥ // KAvk_6.6 // / bhagavānatha sarvajñasteṣāṃ jñātvā samīhitam /
aho smaraṇameva te kimapi puṇyapaṇyaṃ satāṃ / bhavātibahvabhaiṣajaṃ vyasanatāpatṛṣṇāpahat /
bhavanmayakathākramopanatasaṃvidāsvādabhūḥ
sa eṣa bhagavan mahānamṛtasaṃvibhāgo mama // KAvk_7.60 //
iti saṃkṣiptalekhārthaṃ vibhāvya bhagavān svayam /
īṣatsmitviṣā sattvaprakāśamadiśaddiśām // KAvk_7.61 //
tataścitrakarāśakyāṃ prabhāvairanupūritām / / bhagavān prāhiṇot tasyai nyastāṃ svapratimāṃ paṭe // KAvk_7.62 //
punaḥ pravahaṇārūḍhā vaṇijaste tadājñayā /
avāpya siṃhaladvīpaṃ tasyai paṭamadarśayan // KAvk_7.63 //
hemasiṃhāsananyaste paṭe dṛṣṭvā tathāgatam /
janastanmayatādhyānādekībhāvamivāyayau // KAvk_7.64 //
adhastāllikhitaṃ tasmin puṇyaprāptamadṛśyata / / tisraḥ śaraṇyā gatayaḥ pañca śikṣāpadāṇi ca // KAvk_7.65 //
sapratītyasamutpādaḥ sānulomaviparyayaḥ / / āryāṣṭāṅgastathā mārgaḥ paramāmṛtanirbharaḥ // KAvk_7.66 //
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484366 (0.042):
pravṛttiś ca nivṛttiś ca; ayam amṛtādhigama āryāṣṭāṅgo mārgaḥ; idam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454839 (0.049):
ṛddhipādāḥ pañcendriyāṇi pañca balāni sapta bodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgo mārgaḥ / 14.14 (na tatrānanda tathāgatasya dharmeṣv ācāryamu)ṣṭi(r) yaṃ tathāgataḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6181798 (0.050):
pañcendriyāṇi, pañca balāni, sapta bodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgo mārgaś catvary / āryasatyāny aṣṭau vimokṣā navānupūrvavihārasamāpattayaḥ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24026359 (0.050):
yadapyuktamaṣṭāṅga āryamārgo na syāditi /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24029611 (0.053):
āryamārgo nāṣṭāṅgaḥ syāt /
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15117814 (0.054):
āryāṣṭāṅgo mārgo 'bhāvo na bhāvas tasmān mahāyānaṃ sadevamānuṣāsuraṃ lokam
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24925490 (0.054):
yāny anabhisaṃskṛtāni na tāni bodhyaṅgāni, yo 'nabhisaṃskṛto na sa / āryāṣṭāṅgo mārgaḥ, yāny anabhisaṃskṛtāni na tāny āryasatyāni, yāny
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22962483 (0.054):
bodhyaṅgānām anutpādo na tāni bodhyaṅgāni, ya āryāṣṭāṅgasyānutpādo na sa / āryāṣṭāṅgo mārgaḥ, ya āryasatyānām anutpādo na tāny āryasatyāni, yo
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22967634 (0.054):
bodhyaṅgānāṃ vyayo na tāni bodhyaṅgāni, ya āryāṣṭāṅgasya vyayo na sa / āryāṣṭāṅgo mārgaḥ, ya āryasatyānāṃ vyayo na tāny āryasatyāni, yo dhyānānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9813206 (0.054):
pañcabalāni saptabodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgo mārgaḥ so 'pi na tasya yathā na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23308574 (0.055):
kauśikāniryāto yaś cāniryāto na sa āryāṣṭāṅgo mārgaḥ, āryasatyāni / kauśikāṃiryātāni yāni cāniryātāni na tāni āryasatyāni, dhyānāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24936409 (0.058):
kṛtā, yad ucyate āryāṣṭāṅgo mārga ity advayasyāsaṃmoṣasya dharmasyaiṣā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484134 (0.061):
pratītyasamutpādaḥ amulomapratilomaḥ āryāṣṭāṅgaś ca mārgo likhitaḥ,
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11845466 (0.061):
pratipattidharma āryāṣṭāṅgo mārgaḥ sopacāraḥ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4538590 (0.062):
viśuddhinairyāṇiko mārga āryāṣṭāṅgo mārgaḥ, tadūrdhvaṃ tena
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24466975 (0.063):
40.31 yasmin subhadra dharmavinaya āryāṣṭāṅgo mārgo nopalabhy(ate
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24909682 (0.063):
āryāṣṭāṅgo mārgaḥ. tat kasya hetoḥ? tathā hi yac ca nāma yaś cāryāṣṭāṅgo / mārga ubhayam etan na saṃvidyate nopalabhyate, tasmān namadheyamātram etad
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24909664 (0.064):
yad utāryāṣṭāṅgo mārga iti na cāryāṣṭāṅge marge nāma na ca nāmny
svayaṃ bhagavatā vyastaṃ tasyopari subhāṣitam / / śobhate bhāvanālīnaṃ bhrājiṣṇu kanakākṣaram // KAvk_7.67 //
viṣamaviṣayālolavyālāvalīvalayākulāt
taruṇatimirānniṣkramyāsmāt pramohamayādgṛhāt /
jananamaraṇakleśāveśapravṛttapṛthivyathā
vrajata śaraṇaṃ bauddhaṃ dharmaṃ na cātra bhavādbhayam // KAvk_7.68 //
jinapratikṛtiṃ puṇyām paśyantī pārthivātmajā /
anādikālopacitāṃ mumocājñānavāsanām // KAvk_7.69 //
prāṃśuṃ kavata(?) kāñcanakāntakāyaṃ suskandhamājānubhujābhirāmam /
dhyānāvadhānārthanimīlitākṣaṃ lāvaṇyadhārāyitatuṅganāsam // KAvk_7.70 //
svabhāvabhavyaṃ pravibhāsamānaṃ pralambanirbhūṣaṇakarṇapāśam /
bālapravālāruṇavalkalāṅkaṃ saṃsaktasaṃdhyābhramivāmarādrim // KAvk_7.71 //
tviṣā diṣāṃ śīlamivādiśantaṃ ānandadānodyatavaktracandram /
kṣamāguṇaṃ kṣāmiva śikṣayantaṃ puṇyocitā sā subhagaṃ vilokya // KAvk_7.72
praṇāmaparyantakapolacumbikarṇotpalānāṃ parivartanena /
nirasya niḥsāraśarīratṛptiṃ satyānubhāvaṃ paramaṃ prapede // KAvk_7.73 //
srotaḥsamāpattiphalaprakāśaṃ sāsādya tatra kṣaṇalabdhabodhiḥ /
vicintayantī sugataprabhāvaṃ samabhyadhādvismayaharṣabhūmiḥ // KAvk_7.74
aho mahāmohatamohareṇa dūrasthitenāmi tathāgatena /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136913 (0.031):
durjanairghoravairāntā bhavanti prāṇahāriṇaḥ // KAvk_3.97 // / aho bibhavalibhena kṣaṇakṣayiṇi jīvite /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18134433 (0.048):
gaṇitaṃ naiva vairāgyaṃ viveko nāvalokitaḥ // KAvk_2.61 // / aho 'tra nirvicārāṇāṃ sanmārgavimukhaṃ manaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136545 (0.051):
bhakṣyamāṇeṣu māṃseṣu kṣḥaṇaṃ khṣitirakampataḥ // KAvk_3.71 // / tataḥ padmāvatī devī patiṃ dṛṣṭvā tathāgatam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18134386 (0.053):
acintayadanaucityamātmanaḥ karmavuplavāt // KAvk_2.58 // / aho nu bālakeneva mayā kevalacāpalāt /
prasahya bḥāsvadvapuṣārpiteyaṃ vikāsalakṣmīḥ kuśalāmbujasya // KAvk_7.75
tīrṇo bahvaḥ satpraṇidhānamāptaṃ prasannamantaḥkaraṇaṃ kṣaṇena /
aho nu tṛṣṇāparitāpaśāntyai samucchalantīva samāmṛtaughāḥ // KAvk_7.76 //
ityuktvā sā bahgavate muktāratnānyupāyanam / / vitīrya saṃghapūjāyāṃ visasarja vaṇigjanam // KAvk_7.77 //
te mahodadhimuttīrya prāptā bahgavato 'ntikam / / tanmuktāratnanikaraṃ praṇamyāsmai nyavedayan // KAvk_7.78 //
vaṇigbhiḥ kathitāṃ śrutvā tatkathāṃ tatra bhikṣuṇā / / ānandanāmnā pṛṣṭho 'tha babhāṣe bhagavān jinaḥ // KAvk_7.79 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18162421 (0.025):
bhūribhakṣyptsavaḥ ko 'yamapi rājā nimantritaḥ // KAvk_21.23 // / sa taṃ babhāṣe bhagavān buddhaḥ saṃghaparigrahaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150922 (0.039):
āśrame bhikṣubhiḥ pṛṣṭaḥ provāca bhagavān jinaḥ // KAvk_11.40 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18149259 (0.051):
nivāryānugrahadhiyā tamūce bhagavān jinaḥ // KAvk_10.74 // / mā kṛthā viplavaṃ nanda ninditaṃ hi śrutāśrutam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18189531 (0.064):
kleśeṣvabhītā vyasanairanītā vighnairapīḍākarameti siddhiḥ // KAvk_47.1 // / śrāvastyāṃ bhagavān pūrvaṃ jino jetavanasthitaḥ /
yāsau purā rohitākhyā dāsī śākyagṛhe 'bahvat /
saiva muktālatā jātā satkarmapraṇidhānataḥ // KAvk_7.80 //
abhūnmahādhano nāma vārāṇasyāṃ vaṇik purā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18154762 (0.061):
prāgjanmakarmasaṃbaddhāṃ sarvajñastānabhāṣata // KAvk_14.19 // / vārāṇasyāmabhūtpūrvaṃsārthavāho mahādhanaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18177582 (0.063):
sundhānākhyo gṛhapatirvārāṇasyāmabhūtpurā / / nodārakuznjarasyābhūd yasya dānaparikṣayaḥ // KAvk_35.58 //
tasya ratnavatī nāma patnī puṇyocitābhavat // KAvk_7.81 //
sā patyau pañcatāṃ yāte niḥputrā stūpaśekhare /
pūjāṃ kṛtvā mahāhārāṃ bhaktiyuktā nyavedayat // KAvk_7.82 //
tena puṇyavipākena siṃhalādhipateḥ sutā / / jātā muktālatā saiva prātā ca parinirvṛtim // KAvk_7.83 //
saiva janmani cānyasminnairvaryamadamohitā / / pūjādhikṣepadakṣābhūddhāsī tenātivatsaram // KAvk_7.84 //
janmabhūmau janenātpaṃ yadyatkarma śubhāśubham /
Aryadeva: Caryamelavanapradipa (bsa048_u.htm.txt) 13672160 (0.034):
tataḥ śubhāśubhaṃ karma tato janma śubhāśubham // iti /
Nagarjuna: Mahayanavimsika (nagmyv_u.htm.txt) 26688452 (0.034):
tataḥ śubhāśubhaṃ karma tato janma śubhāśubham // 25 //
Nagarjuna: Ratnavali (1-2.46, and 4; Sanskrit text of 2.47-95 and 3 lost!) (bsa025_u.htm.txt) 9587635 (0.034):
tataḥ śubhāśubhaṃ karma tato janma śubhāśubham // NRa_2.24 //
Nagarjuna: Ratnavali, 2 (nrat_2_u.htm.txt) 2306194 (0.034):
tataḥ śubhāśubhaṃ karma tato janma śubhāśubhaṃ || RATNA_02.24
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16780995 (0.037):
karma kṛtvā śubhāśubham BrP_215.142f / karma cāpy āśrameṣu ca BrP_88.13d
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13468088 (0.037):
yasmāc ca yena ca yathā ca yadā ca yac ca / yāvac ca yatra ca śubhāśubham ātma-karma |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21451702 (0.037):
yasmāc ca yena ca yadā ca yathā ca yac ca / yāvac ca yatra ca śubhāśubham ātma karma |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10348633 (0.040):
12,195.022a śubhāśubhaṃ karma kṛtaṃ yad asya; tad eva pratyādadate svadehe
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20757717 (0.041):
13,134.057d@015_2196 yenaiva kāraṇenāpi karma yat tu śubhāśubham
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12623247 (0.041):
abhuktaṃ kṣīyate naiva kvāpi karma śubhāśubhaṃ / / yenaiva yat kṛtaṃ karmaṃ tenaiva bhujyate phalaṃ // Rm_19.199{98} //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12815009 (0.043):
MSS_0801 2 vispaṣṭaceṣṭaṃ śubhalakṣaṇaṃ ca śubhāśubhaṃ prāktanakarmapākam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20758016 (0.044):
13,134.057d@015_2245 kevalaṃ grahanakṣatraṃ na karoti śubhāśubham / 13,134.057d@015_2246 sarvam ātmakṛtaṃ karma lokavādo grahā iti
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20751635 (0.047):
13,134.057d@015_1153 jīvitavye na martavyaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati / 13,134.057d@015_1154 śubhāśubhaṃ karmaphalaṃ na śakyam ativartitum
% Mahabharata: Anusasanaparvan (mbh_13_u.htm.txt) 26339720 (0.047):
13,134.057d@015_1153 jīvitavye na martavyaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati / 13,134.057d@015_1154 śubhāśubhaṃ karmaphalaṃ na śakyam ativartitum
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14347625 (0.054):
trayodaśa pratīhārā dharmarājapure sthitāḥ // GarP_2,16.48 // / śubhāśubhaṃ tu yatkarma te vicārya punaḥ punaḥ /
tasya tasya sa tadrūpaṃ bhuṅkte pariṇataṃ phalam // KAvk_7.85 //
Aryadeva: Caryamelavanapradipa (bsa048_u.htm.txt) 13672160 (0.049):
tataḥ śubhāśubhaṃ karma tato janma śubhāśubham // iti /
Nagarjuna: Mahayanavimsika (nagmyv_u.htm.txt) 26688452 (0.049):
tataḥ śubhāśubhaṃ karma tato janma śubhāśubham // 25 //
Nagarjuna: Ratnavali (1-2.46, and 4; Sanskrit text of 2.47-95 and 3 lost!) (bsa025_u.htm.txt) 9587635 (0.049):
tataḥ śubhāśubhaṃ karma tato janma śubhāśubham // NRa_2.24 //
Nagarjuna: Ratnavali, 2 (nrat_2_u.htm.txt) 2306194 (0.049):
tataḥ śubhāśubhaṃ karma tato janma śubhāśubhaṃ || RATNA_02.24
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13468089 (0.050):
yasmāc ca yena ca yathā ca yadā ca yac ca / yāvac ca yatra ca śubhāśubham ātma-karma |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21451703 (0.050):
yasmāc ca yena ca yadā ca yathā ca yac ca / yāvac ca yatra ca śubhāśubham ātma karma |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12815009 (0.052):
MSS_0801 2 vispaṣṭaceṣṭaṃ śubhalakṣaṇaṃ ca śubhāśubhaṃ prāktanakarmapākam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20758016 (0.055):
13,134.057d@015_2245 kevalaṃ grahanakṣatraṃ na karoti śubhāśubham / 13,134.057d@015_2246 sarvam ātmakṛtaṃ karma lokavādo grahā iti
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20757717 (0.059):
13,134.057d@015_2196 yenaiva kāraṇenāpi karma yat tu śubhāśubham
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16780995 (0.059):
karma kṛtvā śubhāśubham BrP_215.142f / karma cāpy āśrameṣu ca BrP_88.13d
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10348632 (0.061):
svabhāvam / 12,195.022a śubhāśubhaṃ karma kṛtaṃ yad asya; tad eva pratyādadate svadehe
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13553596 (0.062):
śubhāśubhaṃ nijaṃ karma__Vdha_032.053 / śubhāśubhānāṃ daityendra__Vdha_079.100
nikhilakuśalamūlā kīrtipuṣpojjvalaśrīḥ
śubhaphalabharasūrirdharmavallī narāṇām /
bhavati ca viṣavallī kilbiṣakleśamūla / bhramanipatanamohānantasaṃtāpahetuḥ // KAvk_7.86 //
saṃtapte 'smin kharataramaruṣphārasaṃsāramārge / pāpaṃ punyaṃ tyajata janatāḥ saktatīvrānutāpam /
puṇyaṃ puṇyaṃ kuruta satataṃ puṇyapīyūṣasiktāḥ
puṇyacchāyātarutalabhuvaḥ śītalāḥ puṇyabhājām // KAvk_7.87 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18152586 (0.0):
sarvatraiva sthirasukhabhuvaḥ śītalāḥ puṇyabhājām // KAvk_11.156 //
iti satpraṇidhānasya phalaṃ kathayatā svayam / / bhikṣūṇāmupadeśo 'yaṃ bhaktyai bhagavatā kṛtaḥ // KAvk_7.88 //
iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpatāyāṃ muktālatāvadānaṃ nāma
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135549 (0.0):
upadeśāya bhikṣūṇāmityāha bhagavān jinah // KAvk_2.138 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śrīsenāvadānaṃ nāma
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138442 (0.0):
dānopadeśe bhikṣūṇāṃ samyaksaṃbodhisiddhaye // KAvk_3.191 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ maṇicūḍāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18140128 (0.0):
nijajanmāntarākhyāne bhikṣūṇāmanuśāsane // KAvk_4.120 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ māndhātravadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144035 (0.0):
dānavīryopadeśena bhikṣūṇāmanuśāsanam // KAvk_6.194 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18148031 (0.0):
praṇīdhānopadeśāya bhikṣūṇāṃ bhagavān jinaḥ // KAvk_9.96 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ jyotiṣkāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150367 (0.0):
cakāra bhikṣusaṃghasya tāṃ tāṃ sukṛtadeśanām // KAvk_10.151 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ sundarīnandāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18152590 (0.0):
sarvatraiva sthirasukhabhuvaḥ śītalāḥ puṇyabhājām // KAvk_11.156 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ virūḍhakāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18154491 (0.0):
jagāma // KAvk_13.61 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ prātihāryāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18156543 (0.0):
kṛtanarapatirūpānandinaṃ mām vavande // KAvk_14.145 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ devāvatārāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157403 (0.0):
kalyāṇābhiniveśapuṇyataraṇirāḍya hi satsaṃgamaḥ // KAvk_16.29 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18160605 (0.0):
pariṇatiriyaṃ puṇyaprāpteḥ sphuratphalaśālinī // KAvk_19.140 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18162080 (0.0):
ityudāracaritā niśamya te bhikṣavaḥ sapadi vismayaṃ yayuḥ // KAvk_20.102 / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ āmrapālyavadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165164 (0.0):
svacchaṃ cittaṃ sukṝtaśaraṇe menire hetumeva // KAvk_22.100 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ pitāputrasamādānam
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165958 (0.0):
āśvāsanaṃ duḥsahaduḥkhakāle dānam narāṇāṃ paralokabandhuḥ // KAvk_23.54 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ viśvaṃtarāvadānam
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18168606 (0.0):
guṇakṛtajanarāgaḥ ślāghyatāṃ tyaktarāgaḥ // KAvk_24.181 // / iti kṣemendraviracitāyām / bodhisattvāvadānakalpalatāyāmabhiniṣkramaṇāvadānaṃ caturviśaḥ pallavaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18169869 (0.0):
sādhusaṅgaḥ // KAvk_25.84 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18170260 (0.0):
saṃbhāvitotkarṣaviśeṣaśuddhāḥ // KAvk_26.27 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śākyotpattīrnāma
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18174151 (0.0):
kimapi babhūva puṇyaparipākavivekaruciraḥ // KAvk_30.51 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18175170 (0.0):
bhikṣavaḥ khalviceṣṭitaṃ ca tattulyamapratimavismayaṃ yayuḥ // KAvk_31.70 / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18177695 (0.0):
sukṛtasaurabhasārasudhārasaṃ sumanasā śravaṇāñjalibhiḥ papuḥ // KAvk_35.65 / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ ghoṣilāvadānaṃ
saptamaḥ pallavaḥ // / 8. śrīguptāvadānam / / kṛtāpakāre 'pi kṛpākulāni krūre 'pyalaṃ pallavakomalāni /
dveṣoṣmatapte 'pyatiśītalāni bhavanti cittāni sadāśayānām // KAvk_8.1 //
purā surapurodāre pure rājagṛhābhidhe /
śrīguptākhyo gṝhapatirbabhūva dhandopamaḥ // KAvk_8.2 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158632 (0.039):
anāthapiṇḍadārāme vihāriṇi tathāgate // KAvk_19.2 // / babhūva vāsavagrāme balasenābhidho gṛhī /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18162443 (0.044):
indusyandirivālkinnaḥ sahasaiva babhūva saḥ // KAvk_21.25 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27593556 (0.047):
srastāmbareṇa jaghanena suśocyarūpaḥ kaṃ so babhūva narasiṃ hakarāgrasaṃ / sthaḥ | 13.129 |
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18149424 (0.050):
muhuḥ pūrṇasamutkṣiptah śūnya evābhavaddhaṭaḥ // KAvk_10.86 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12236380 (0.055):
yadābhogo 'bdhigambhīraḥ sapakṣakṣmābhṛdāśritaḥ // SoKss_6,1.137 // / tasyāṃ vikramasiṃhākhyo babhūvānvarthayākhyayā /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8026894 (0.058):
% v v v % D correct / tasyāṃ vikramasiṃhākhyo babhūvānvarthayākhyayā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18177875 (0.059):
pūrṇasya svagṛhe paṇyaurbabhūvābhyadhikastataḥ // KAvk_36.11 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25135656 (0.059):
yugāntakopamaḥ śrīmān HV_App.I,42B.1286a / yugāntagnir ivotthitaḥ HV_App.I,42B.2261b
dṛptaḥ sujanavidveṣī guṇeṣu viratādaraḥ /
sadā dhanamadādhmātaḥ sā jahāsa matiṃ satām // KAvk_8.3 //
kaṭhine 'ṣvativakreṣu śūnyeṣu mukhareṣu ca / / śankheṣviva khaleṣveva lakṣmīrdākṣiṇyamāśritā // KAvk_8.4 //
Varahamihira: Brhajjataka (brhajj_u.htm.txt) 9912885 (0.053):
BJ_13.09b/.dvābhyāṃ.samo.alpa.vasumāṃś.ca.tad.ūnatāyām.anyeṣv.asatsv.api.phaleṣv.idam.utkaṭena//(va.ti)E13
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959806 (0.058):
manāpavartini ... | āryeṣv annāryeṣu | śabdeṣu saṃkīrṇeṣv asaṃkīrṇeṣu |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15182517 (0.061):
tūdgṛhīteṣu dharmeṣu paryavāpteṣu cintiteṣu tuliteṣūpaparīkṣiteṣu svayam
taṃ kadācit gururjñātiputraḥ kṣapaṇakaḥ khalah /
mithaḥ svairakathāsaktaḥ puṇyadveṣādabhāṣata // KAvk_8.5 //
ya eṣa gṛdhrakūṭākhye girau bhikṣuśatairvṛtaḥ /
sarvajñakīrtiḥ sugatāstrijagatpūjyatāṃ gataḥ // KAvk_8.6 //
naivāsya pratibhāṃ kāṃcid bhavyāmupalabḥāmahe / / nītaḥ kiṃ tūnnatiṃ mūrkhairbahgavān bhagavāniti // KAvk_8.7 //
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6474271 (0.062):
tadā tadā manmathamohitāṃ tāṃ dayārdracakṣur bhagavān rarakṣa // KAvk_64.5 / tataḥ kadā cid bhagavān vanānte tatkautukād bhikṣugaṇena pṛṣṭaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144880 (0.063):
ka eṣa bhagavān buddha iti paparcchaḥ tān punaḥ // KAvk_7.55 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138428 (0.064):
// KAvk_3.190 // / ityāha bhagavān buddhaḥ svavṝttāntanidarśane /
avicāyava satataṃ paroktamanubhāṣate / / gatānugatikaḥ prāyaḥ prasiddhasaraṇau janaḥ // KAvk_8.8 //
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6474271 (0.049):
tadā tadā manmathamohitāṃ tāṃ dayārdracakṣur bhagavān rarakṣa // KAvk_64.5
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153802 (0.055):
dharmastenāpraśastena svayameva nighātitaḥ // KAvk_13.23 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144643 (0.061):
iyaṃ varākī saṃsārāduddhartavyā svayaṃ mayā // KAvk_7.40 // / atha tām karmayogena vrahantīṃ sahasā pathi //
vratādiniyamastasya dambha eva vibhāvyate / / aśnāti maunakṛt matsyānekapādavrato bakaḥ // KAvk_8.9 //
tasmaāt tasyopahāsāya kriyatām kāpi vajṇcanā / / māyāmohito dhūrtānām paro 'pi parituṣyati // KAvk_8.10 //
iti tenoktamākarṇya śrīguptaḥ karkmamohitaḥ /
patituṃ pāpaśvabhreṣu yuktyā tadupadiṣṭayā // KAvk_8.11 //
pradīptakhadirāṅgārapūrṇāṃ gūḍhāṃ khadāṃ gṛhe /
kṛtvā saviṣamannaṃ ca yayau bhagavato 'ntikam // KAvk_8.12 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153708 (0.031):
ṛddhisaṃdarśanotsāhādyayau bhagavato 'ntikam // KAvk_13.16 //
tena mithyāvihitayā bhaktyā bhoktuṃ nimantritaḥ / / vijñāya sarvaṃ sarvajñastatheti prāha sasmitaḥ // KAvk_8.13 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18175763 (0.056):
iti saṃcintya tadbhaktyā nṛpaṃ prāha puhohitaḥ // KAvk_32.41 // / dūredeśāntarāddeva prāptā kāpi pativratā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153213 (0.058):
bhūtānukampī bhagavān sasmitastāmabhāṣata // KAvk_12.43 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146112 (0.062):
premaprayatnaiḥ preyasyā prahasan punarabravīt // KAvk_8.48 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182199 (0.062):
suhṛtpreṣitamādāya provāca saciavān nṛpaḥ // KAvk_40.11 // / idaṃ me prahitaṃ tena saujanyamiva bhūbhujā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18180750 (0.063):
tatpūrvavṛttaṃ papraccha bhagavantaṃ kṛtāñjaliḥ // KAvk_39.22 // / sa tena pṛṣṭaḥ provāca vimapajñānalocanaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18159390 (0.063):
yadā na virataḥ pāpāt tadā sa prāha māṃ punaḥ // KAvk_19.56 //
viṣagniyogakupitām patnīṃ saddharmavādinīm /
gṛhe babandha śrīguptaḥ śaṅkito mantraviśravāt // KAvk_8.14 //
atha vijñātavṛtto 'pi bhagavān svayamāyayau /
vandyamāno jagadvandyaiścaturmukhamukhaiḥ suraiḥ // KAvk_8.15 //
śrīguptasya tamārambhaṃ vivedaṃ nagare janaḥ /
dikṣu dhāvati pāpānāṃ suguptamapi pātamak // KAvk_8.16 //
tataḥ kaścit samabhyetya bhagavantamupāsakaḥ / / uvāca caraṇālīnāścintayan dahanaṃ viṣam // KAvk_8.17 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150137 (0.051):
śuddhadhīḥ sa samabhyetya bhagavantamabhāṣata // KAvk_10.136 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18155780 (0.058):
kṛtābhyupagamenāśu janakena yayau saha // KAvk_14.91 // / prayātayostatastūrṇaṃ samabhyetyātha kinnarī /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18164401 (0.059):
jñānena yā viṃśatiśṛṅgamasya satkāyadṛgbhūdharamapyabḥāṅkṣīt // KAvk_22.59 / tataḥ sa gatvā kṛtakṛtyajanmā śuklodanaṃ prāpta bhajasva rājyam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178806 (0.061):
vihārādhikṛtaḥ pūrṇaḥ saṃghopasthāyako 'bhavat // KAvk_36.78 // / sa kadācidasaṃmṛṣṭāṃ dṛṣṭvā vaihārikīṃ bhuvam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157331 (0.064):
bhagavantaṃ samabhyetya sarvabhogaurapūjayat // KAvk_16.25 //
mithyānamrah priyālāpī guḍhavahniviṣānnadaḥ /
parihāryaḥ prayatnena bhagavanneṣa durjanah // KAvk_8.18 //
kuryādanārye nāśvāsi kāryaṃ mādhuryamāśriye /
antracchedī vigīrṇo hi madhudigdhamukhaḥ kṣuraḥ // KAvk_8.19 //
nānyastutiṃ guṇadveṣī sahate guṇinām khalaḥ /
santastuṣyanti yenaiva tenakupyanti durjanāḥ // KAvk_8.20 //
tvayi lokatraye netraśatapatravikāśini / / asya rāhoḥ padaṃ prāpte nāndhībhavati kiṃ jagat // KAvk_8.21 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141418 (0.044):
yāte tu tvayi sārthasya vayaṃ sarvārthahāriṇah // KAvk_6.11 // / iti teṣāṃ vacaḥ śrutvā karuṇāpūrṇamānasaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133339 (0.044):
vyasanī patitaḥ satyaṃ pātayatyeva durjanaḥ // KAvk_1.45 // / saṃyātasya vacaḥ śrutvā tatkālasadṛśaṃ nṛpaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153618 (0.044):
asmākaṃ tasya vā rājan pūjāḥ santu jagatrtraye // KAvk_13.9 // / iti teṣām vacaḥ śrutvā taddarpavimukho nṛpaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138428 (0.052):
// KAvk_3.190 // / ityāha bhagavān buddhaḥ svavṝttāntanidarśane /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144882 (0.052):
ka eṣa bhagavān buddha iti paparcchaḥ tān punaḥ // KAvk_7.55 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178972 (0.055):
tasyāḥ parikarādānamaho nu bandhaśṛnkhalā // KAvk_37.5 // / iti saṃcintya bhagavān naikāntavihitasthitiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18152814 (0.057):
savrataścintayāmyeva rakṣāṃ vaḥ prasvakṣaye // KAvk_12.15 // / iti rājavacaḥ śrutvā hṛṣṭāḥ pauramahattamāḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144643 (0.057):
iyaṃ varākī saṃsārāduddhartavyā svayaṃ mayā // KAvk_7.40 // / atha tām karmayogena vrahantīṃ sahasā pathi //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158379 (0.058):
kalyāṇapātratām yātaḥ kalpavallī hi sanmateḥ // KAvk_18.12 // / vākyaṃ bhagavataḥ śrutvā papracchurbhikṣavaḥ punah /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133542 (0.059):
samyaksaṃbodhisaṃbuddho bhaviṣyasi mahāmate // KAvk_1.60 // / iti tadvacanaṃ śrutvā rājā virajasāṃ varaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133519 (0.059):
rājñaḥ prāgjanmajābhyāsapraṇidhānamajāyata // KAvk_1.58 // / vinimajjajjagadidaṃ saṃsāre makarākare /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18148478 (0.061):
tyajyatāmeṣa niḥsāragṛhasaṃsāradurgrahaḥ // KAvk_10.27 // / iti śrutvā bhagavataḥ karuṇābahraṇaṃ vacaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133906 (0.062):
rakṣāratnaṃ hi jagataḥ prajāyattaṃ vapustava // KAvk_2.23 // / iti mantrireṇoktamākarṇya vasudhādhipaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144306 (0.062):
anityataivaṃ bhagavānupadeśaṃ pravakrame // KAvk_7.19 // / mahāmohaprabhāvo 'yaṃ yena nityamanityatām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18172412 (0.062):
kāyo 'sya yatsadāpāyaḥ kiṃ punaḥ pṛthivībharaḥ // KAvk_29.19 // / iti putravacaḥ śrutvā bhūptirbhṛśamapriyam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136145 (0.062):
socchāseneva sattvena jagatsaṃtāraṇaṃ vinā // KAvk_3.41 // / ratnodāreṇa hāreṇa hṛdayagrahakāriṇā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186281 (0.064):
śrīstasyaiva nṛpaspṛhāspadatayāścaryaṃ na kasya svayam // KAvk_41.89 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18154720 (0.064):
ityuktvā virate tasmin bhagavānapyabhāṣata // KAvk_14.16 // / ayuktameva bhikṣukyā darpadṛddhiprakāśanam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18171889 (0.064):
dadarśaṃ kāryāṇyutsṛjya jano niścalalocanah // KAvk_28.52 // / taṃ śrutvā bhūpatistatra sthitaṃ taddarśanotsukaḥ /
tacchrutvā bhagavānūce kiṃcit smitasitāṃśubhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18149259 (0.064):
nivāryānugrahadhiyā tamūce bhagavān jinaḥ // KAvk_10.74 // / mā kṛthā viplavaṃ nanda ninditaṃ hi śrutāśrutam /
tannikārogratimiraṃ dūrāt pariharanniva // KAvk_8.22 //
na mamāṅgaṃ spṛśatyagniḥ prabahvatyapi vā viṣam /
paradveṣadaridrāṇāṃ doṣo 'pi nirupadravaḥ // KAvk_8.23 //
aroṣaśītalaṃ cetaḥ siktaṃ yasya śamāmṛtaiḥ /
kiṃ karotyanalastasya viṣaṃ vā viṣayadviṣaḥ // KAvk_8.24 //
viṣāyate tu pīyūṣaṃ kusumaṃ kuliśāyate / / dveṣadoṣottarasyaiva candanaṃ dahanāyate // KAvk_8.25 //
tiryagyonigatasyāpi bodhisattvapadāsthiteḥ / / kāruṇyamaitrīyuktasya nāgnirdahati vigraham // KAvk_8.26 //
purā kaliṅganṛpatiḥ khaṇḍadvīpābhidhāvanīm /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18175213 (0.060):
kathite 'pi punaḥ prāha bhagavān jñānasāgaraḥ // KAvk_32.2 // / purā kaliṅgaviṣaye nṛpatiḥ śatrubhaṅgakṛt /
dadāha mṛgasaṃghānām saṃkṣepe sa samudyataḥ // KAvk_8.27 //
kānane jvalite tasminnekastittiriśāvakaḥ / / maitryā bodhiṃ samālambya dahanapraśamaṃ vyaghāt // KAvk_8.28 //
tasmādadrohamanasāṃ na bhayaṃ vidyate kkacit /
śrūyatāṃ sattvasaṃpatteridamanyacca kautukam // KAvk_8.29 //
avṛṣṭiviṣame kāle muneḥ kasyacidāśrame /
manuṣyasadṛśālāpaḥ śaśakaḥ suciraṃ sthitaḥ // KAvk_8.30 //
kṣutkṣāmaṃ munimālokya phalamūlaparikṣayāt /
uvācācalasaṃkalpastadvyathāvyathitāśayaḥ // KAvk_8.31 //
bhagavan mam māṃsānāṃ saṃprati prāṇavartanam /
kriyatāṃ rakṣaṇīyaṃ tat śarīraṃ dharmasādhanam // KAvk_8.32 //
ityuktvā dāvaśeṣāgnau vikṣepa śahskastanum /
vāryamāṇo 'pi yatnena praṇayānmuninā muhyuḥ // KAvk_8.33 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157727 (0.059):
upaviśya praṇamyāgre praṇayāttaṃ vajijñapat // KAvk_17.22 // / bhagavatpraṇidhānena tattatpuṇyānubhāvataḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18137123 (0.064):
śaktaṃ rājyasya rakṣāyai rājaputraiṃ yayācire // KAvk_3.113 // / muninā nirvikāreṇa dattamādāya mantriṇaḥ /
tasya sattvaprabhāveṇa jvalajjvālākulo 'nalaḥ /
prayayau majṇjuśiñjānabhramarāmbhojakhaṇḍatām // KAvk_8.34 //
so 'pi divyavapustatra kamale mahati sthitaḥ / / praṇamyamāno munirbhirvidadhe dharmadeśanām // KAvk_8.35 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186364 (0.063):
kuśalānāṃ prapānnānāṃ vidadhe dharmadeśanām // KAvk_42.2 // / pūrvakalpāntarajane vatsarāṣṭāyutāyuṣi /
iti bodhipravṛttānāṃ na vahnerna viṣādbhayam /
bhagavān kathayitveti śrīguptabhavanaṃ yayau // KAvk_8.36 //
tatra tena praviśyaiva nikṣipte dakṣiṇe pade / / babhūvāgnikhadā mañjuguñjadbhṛṅgasarojinī // KAvk_8.37 //
dṛṣṭvopaviṣṭaṃ śrīguptastaṃ sarorihavistare /
taddṛṣṭinaṣṭakāluṣyaḥ provācaḥ caraṇānataḥ // KAvk_8.38 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18187838 (0.038):
bhikṣoḥ kṣureṇa kriyate niścarma caraṇadvayam // KAvk_44.56 // / iti teṣāṃ bruvāṇānāṃ kaluṣo 'bhūnmanorathaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141599 (0.062):
kiṃ vastvaviditaṃ loke jinānāṃ janaceṣṭitam // KAvk_6.24 // / tatasteṣvatikāruṇyāccaraṇālīnamūrdhasu /
bhagavan mama pāpasya kṣantavyo 'yaṃ vyatikramaḥ / / mohāndhapatite rucyaṃ kāruṇyamadhikaṃ satām // KAvk_8.39 //
mamākalyāṇamitreṇa yo 'yaṃ pāpapathe kṛtaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182840 (0.050):
utsṛṣṭamiva saṃtyaktamaiśvaryaṃ bhogabhājanam // KAvk_40.55 // / tvayā kalyāṇamitreṇa sugatapratimāpaṭaḥ /
upadeśaḥ pramoheṇa tatra trāṇaṃ bhavatsmṛtiḥ // KAvk_8.40 //
viṣadigdharasaṃ sarvaṃ bhojyaṃ te kalpitaṃ mayā /
aho mamaiva saṃkrāntaṃ paścāttapamayaṃ viṣam // KAvk_8.41 //
iti bruvāṇaṃ śrīguptaṃ sāśrunetraṃ kṛpānidhiḥ /
dṛṣṭvā babhāṣe bhagavān bhikṣusaṃghasya śṛṇyavataḥ // KAvk_8.42 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185455 (0.051):
// KAvk_41.32 // / tasmād bhavadbhirbhojyāya bhikṣusaṃgho 'dhivāsyatām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141305 (0.064):
upadeśaprakāśena jahārājñānajaṃ tamaḥ // KAvk_6.3 // / bhikṣusaṃghaiḥ parivṝtaḥ sa kadācidvaṇigjanaiḥ /
viṣādaṃ mā kṛthāḥ sādho na vayaṃ vimukhāstvayi /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165813 (0.038):
nijarūpaṃ samādhāya śacīpatiruvāc atām // KAvk_23.44 // / viṣādaṃ mā kṛthāh putri devo 'haṃ tridaśeśvaraḥ /
ghoravairaviṣatyāgānnaivāsmāstapate viṣam // KAvk_8.43 //
vārāṇasyāṃ purā śrīmān brahmadatto 'bhavannṛpaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179219 (0.053):
bhikṣubhiḥ pūrvavṛttāntaṃ pṛṣṭaḥ prāha tathāgataḥ // KAvk_37.22 // / vārāṇasyāmabhūtpūrvaṃ brahmadatto mahīpatiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18176258 (0.059):
prabhāvavismayātpṛṣṭaḥ sarvadarśī jagādā tān // KAvk_33.21 // / kṛkirnāma purā śrīmān vārāṇasyāṃ nareśvaraḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186932 (0.060):
tatpūrvavṛttaṃ papracchurbhagavantaṃ sa cābravīt // KAvk_43.15 // / vārāṇasyāṃ purā rājā kṛkirnāma tathāgate /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 7951307 (0.062):
vārāṇasyāmabhūtpūrvaṃ brahmadattābhidho nṛpaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13820019 (0.062):
brahmadatto 'bhavat prabhuḥ HV_15.24b / brahmadatto 'bhavad rājā HV_15.3a
abhūdanupamā nāṃ atasya prāṇasamāśrayā // KAvk_8.44 //
suvarṇabhāsasaṃjñasya tatpurāntavanasthiteḥ /
ravaṃ mayūrarājasya sā kadācidathāśṛṇot // KAvk_8.45 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178806 (0.047):
vihārādhikṛtaḥ pūrṇaḥ saṃghopasthāyako 'bhavat // KAvk_36.78 // / sa kadācidasaṃmṛṣṭāṃ dṛṣṭvā vaihārikīṃ bhuvam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138573 (0.061):
yasya ṣaṣṭisahasrāṇi kalatraṃ sudṛśāmabhūt // KAvk_4.7 // / kadācinmunirakṣāyai rakṣaḥkṣayakṛtakṣaṇaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165293 (0.062):
vibhāti ketakīgarbhapalāśaviśadaṃ yaśah // KAvk_23.7 // / sa kadāciddadau divyaratnālakāramarthine /
sā tasya śadamākarṇya veṇuvīṇāsvanopamam /
kimetaditi papraccha naranāthaṃ sakautukā // KAvk_8.46 //
rājovāca vanānte 'sminnasti ratnacchadaḥ śikhī /
madhuraṃyojanavyāpi yasyaitat kaṇṭhakūjitam // KAvk_8.47 //
iti bruvāṇo nṛpatistatsaṃdarśanamarthitaḥ / / premaprayatnaiḥ preyasyā prahasan punarabravīt // KAvk_8.48 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141047 (0.049):
siddho naivopayogyaṃ tanmameti brāhmaṇo 'bravīt // KAvk_5.63 // / athonmumoca nṛpatirmukuṭaṃ mauktikāṃṣubhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18174196 (0.051):
asminneva kathārambhe bhagavān punarabravīt // KAvk_31.2 // / nṛpaḥ pātaliputrākhye pure bhūmipuraṃdaraḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133800 (0.058):
rājyarakṣāgururmantrī nṛpamūce mahāmatiḥ // KAvk_2.15 // / rājan virajasā rājyarājamānena nirjitaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18175763 (0.061):
iti saṃcintya tadbhaktyā nṛpaṃ prāha puhohitaḥ // KAvk_32.41 // / dūredeśāntarāddeva prāptā kāpi pativratā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145620 (0.062):
vijñāya sarvaṃ sarvajñastatheti prāha sasmitaḥ // KAvk_8.13 // / viṣagniyogakupitām patnīṃ saddharmavādinīm /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182199 (0.062):
suhṛtpreṣitamādāya provāca saciavān nṛpaḥ // KAvk_40.11 // / idaṃ me prahitaṃ tena saujanyamiva bhūbhujā /
darśanaṃ durlabhaṃ mugdhe tadvidhādbhutarūpiṇaḥ /
tathāpi yadi nirbandhaḥ kriyate tatpariśramaḥ // KAvk_8.49 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18132887 (0.056):
bhṛtyānāṃ prabhunāṃ dṛṣṭaḥ saphalo hi pariśramaḥ // KAvk_1.12 // / etadākarṇya nṛpatirnirgatyāmātyasaṃmataḥ /
ityuktvā nṛpatistasya grahaṇe jālajīvinaḥ / / vyasṛjat tasya saṃrpāptyaiḥ vidhāya vadhasaṃvidam // KAvk_8.50 //
vaśīkṛto na vettyeva mohādakṣiparīkṣayā /
anurāgāhataḥ strībhirakarmāṇyapi kāryate // KAvk_8.51 //
prāptānām praṇayāt patnyāḥ prauḍhāyāḥ pādapīṭhatām /
īrṣyayaiva vinaśyanti dhīdhṛtismṛtikīrtayaḥ // KAvk_8.52 //
tataḥ śākunikairnyastāḥ pāśabandhāḥ pade pade /
prabhāvādbarhirājasy vyaśīryantaiva saṃtatam // KAvk_8.53 //
duḥkhitān yatnavaiphalyādbhītān nṛpatiśāsanāt /
mayūrarājastān dṛṣṭvā karuṇākulatāṃ yayau // KAvk_8.54 //
so 'cintayadaho bhītāḥ kṣmāpateḥ śrūraśāsanāt /
madbandhane visaṃvādādvarākā jālajīvinah // KAvk_8.55 //
saṃcintya kṛpayā spaṣṭagbhirvisṛjya tān / / nṛpamānāyya tadveśma tenaiva sahito yayau // KAvk_8.56 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178972 (0.039):
tasyāḥ parikarādānamaho nu bandhaśṛnkhalā // KAvk_37.5 // / iti saṃcintya bhagavān naikāntavihitasthitiḥ /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6474271 (0.048):
tadā tadā manmathamohitāṃ tāṃ dayārdracakṣur bhagavān rarakṣa // KAvk_64.5 / tataḥ kadā cid bhagavān vanānte tatkautukād bhikṣugaṇena pṛṣṭaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18177632 (0.051):
dharmadūtābhidhastasya mantrī dhīmānapasthitaḥ // KAvk_35.61 // / karmavyākṣepatastasya jāte kālavyatikrame /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18167699 (0.051):
munirvā cakravartī vā prātaste bahvitā sutaḥ // KAvk_24.121 // / tataḥ saṃcintya nṛpatiḥ pravrajyām cakitaḥ param /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179175 (0.052):
tasmādicchāṃ parityajya bhavāmastasya saṃmatāḥ // KAvk_37.19 // / iti saṃcintya te sarve cārucīvarasaṃcayam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18171276 (0.056):
buddhaprabhāvaṃ saṃcintya nāha kiṃcidavāṅbhukhaḥ // KAvk_28.11 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18161108 (0.058):
samīhitaṃ yadekasya datanyasmai na rocate // KAvk_20.33 // / itmānī sa saṃcintya gatvā rājagṛhaṃ puram /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144643 (0.061):
iyaṃ varākī saṃsārāduddhartavyā svayaṃ mayā // KAvk_7.40 // / atha tām karmayogena vrahantīṃ sahasā pathi //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18147735 (0.062):
parityaktāyāse vijanavanavāse parivayaḥ // KAvk_9.78 // / iti saṃcintya sa ciraṃ paraṃ vairāgyamāyayau /
sa tatrāntaḥpure nityaṃ sabhāryeṇa mahībhujā /
pūjyamānaḥ paricayāduvāsa vihitādaraḥ // KAvk_8.57 //
snigdhaśyāmāmbudatviṣā sunīlamaṇiveśmasu /
citrapatrarucā cakre saṃsaktendrāyudhabhamam // KAvk_8.58 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18172243 (0.064):
nistriṃśavṛttisaṃsaktābhirāgaḥ kiṃ vibhūtibhiḥ // KAvk_29.7 // / rājasūnurvicintyeti vivekavimalāśayaḥ /
atha digjayayātrāyām kadācidvasudhādhipaḥ / / yayau tadupacārāya devīmādiśya sādaraḥ // KAvk_8.59 //
tataścānupamā devī patyau yāte pramādinī /
rūpayauvanadarpāndhā nāluloke kulasthitim // KAvk_8.60 //
taruṇaṃ prekṣya rāgiṇyāstasyāḥ kandarpaviplave / / bhūyaḥ pralambhabhīteva lajjā dūrataraṃ yayau // KAvk_8.61 //
malinaḥ kuṭilastīkṣṇaḥ karṇasaṃsparśanocitaḥ /
capalaścapalākṣīṇāṃ sudṛśāṃ sadṛśaḥ kramaḥ // KAvk_8.62 //
vividhonmādakāriṇyaḥ saṃsāramakarākare /
caranti prāṇahāriṇyaḥ kālakūṭacchadāḥ striyaḥ // KAvk_8.63 //
kusumāt sukumārasya krūrasya krakacādapi / / ko jānāti paricchedaṃ strīṇāṃ citrasya cetasaḥ // KAvk_8.64 //
pracarantīṃ priyāṃ kaṇṭhe kṛtvā ye yānti nirvṛtim /
śītalāṃ vimalāṃ snigdhāṃ khaṅgadhārāṃ pibanti te // KAvk_8.65 //
sācintayat sthitaḥ śalyamayamantaḥpure mama /
mayūrarājaḥ śīlajñaḥ puruṣālāpaveṣṭitaḥ // KAvk_8.66 //
kathayiṣyatyavaśyaṃ me vṛttameṣa mahīpateḥ /
nindyaṃ karma kṛtaṃ tāvadadhunā kiṃ karomyaham // KAvk_8.67 //
āstāṃ parijñātatattvo marmajño 'sau vidagdhadhīḥ /
jātā me kṛtapāpāyāḥ śaṅkā niścetaneṣvapi // KAvk_8.68 //
iti saṃcintya sā t asya saviṣaṃ bhojanaṃ dadau / / rāgamattāḥ khalāyattāḥ kiṃ kiṃ kurvanti na striyaḥ // KAvk_8.69 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18175655 (0.041):
pātāyaiva kṣasṇaparicitasyāpi māyāḥ striyaśca // KAvk_32.33 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18183897 (0.054):
svecchāhārasukhāḥ putra striyo hi nirapatrpāḥ // KAvk_40.126 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18168874 (0.060):
na tasya lolanayanāḥ priyāh śriya iva striyaḥ // KAvk_25.19 // / ityanīpsitamākarṇya dīrghaṃ niśvasya kanyake /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178034 (0.064):
mitramekābhilāṣeṇa nayanti dvaidhatāṃ striyaḥ // KAvk_36.22 //
tayopācaryamāṇasya saviṣaiḥ pānabhojanaiḥ / / vivṛddhā barhirājasya ruruce rucirā ruciḥ // KAvk_8.70 //
svasthamālokya taṃ devī rahasyodbhedaśaṅkitā /
śanaiḥ śokāmayagrasyā trasyā tatyāja jīvitam // KAvk_8.71 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144763 (0.055):
saṃsāre vicikitsya eva malinaṃ tatyāja sā jīvitam // KAvk_7.46 //
evaṃ tasya viṣeṇāpi naiva glānirajāyata / / mahatāṃ cittavaimalyaṃ nirviṣaṃ kurute viṣam // KAvk_8.72 //
rāgo viṣaṃ viṣaṃ moho dveṣaśca viṣamaṃ viṣam /
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24944230 (0.063):
nirviṣo bhagavān buddho buddhatejohataṃ viṣam // / rāgo dveṣaś ca mohaś ca ete loke trayo viṣāḥ /
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24944243 (0.063):
nirviṣo bhagavān dharmo dharmatejohataṃ viṣam // / rāgo dveṣaś ca mohaś ca ete loke trayo viṣāḥ /
buddho dharmastathā saṃghaḥ satyaṃ ca paramāmṛtam // KAvk_8.73 //
ghoraṃ viṣaṃ sṛjati mohamahāmburāśiḥ ghoraṃ viṣaṃ sṛjati rāgamahoragaśca /
ghoraṃ viṣaṃ sṛjati vairavanāvaniśca janmakramo 'sti viṣamasya viṣasya
nānyaḥ // KAvk_8.74 // / adharmakāmaḥ kṛtavānevamevānyajanmani /
śrīgupto 'gnikhadāṃ sāpi tasyābhūtsahadharmiṇī // KAvk_8.75 //
ityuktvā bhagavān samyakkaruṇālokanāmbubhiḥ /
cakāra vītarajasaṃ śrīguptaṃ śāsanonmukham // KAvk_8.76 //
kalitakuśalaḥ śrīgupto 'tha prakāśapadāptaye
śaraṇagamanānyeva trīṇi smaran vimalasmṛtiḥ /
jinaparicayāt puṇyaṃ lebhe satām hi vilokanaṃ
bhavati mahate kalyāṇāya pramodasukhāya ca // KAvk_8.77 //
śrīguptasya nikārakilbiṣajuṣo 'pyajñānamohāpahaḥ
kṛtvāvaśyamanugraheṇa bhagavān kāruṇyapuṇyodyataḥ /
bhikṣūṇāṃ bhavasaṃkṣayāya vidadhe nirvairatāśāsanaṃ
yenaite na bhavanti bandhabhavane bhūyo bhavagranthaye // KAvk_8.78 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18176771 (0.049):
vimalamanasāmantevāsī vivekamahānidhim // KAvk_34.28 // / iti kṣemendravicaritāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18187997 (0.054):
cittameva // KAvk_44.65 // / iti kṣemendraviracitāyām / bodhisattvāvadānakalpalatāyāmajātaśatrupitṛdrodāvadānaṃ nāma
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182030 (0.054):
nikhilamatulamūlaṃ kleśamunmūlayanti // KAvk_39.107 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ kapilavadānaṃ nāma
Ksemendra: Bodhisattvavadanakalpalata, no. 93: Sumagadhavadana (kbavk93u.htm.txt) 22883353 (0.054):
saṃsārorusaritpatau kulayugam nāv eva saṃtāryate // KAvk_93.111 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ sumāgadhāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18189493 (0.054):
kleśakṣayārhaṃ śamameva matvā puṇyābhimānaṃ śithilīvakāra // KAvk_46.48 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śālistambāvadānaṃ
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śrīguptāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133585 (0.0):
dalitakuśalasetuḥ sattvasaṃtāraṇāya // KAvk_1.62 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ prabhāsāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135551 (0.0):
upadeśāya bhikṣūṇāmityāha bhagavān jinah // KAvk_2.138 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śrīsenāvadānaṃ nāma
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138443 (0.0):
dānopadeśe bhikṣūṇāṃ samyaksaṃbodhisiddhaye // KAvk_3.191 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ maṇicūḍāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18140133 (0.0):
nijajanmāntarākhyāne bhikṣūṇāmanuśāsane // KAvk_4.120 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ māndhātravadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141227 (0.0):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ candraprabhāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144042 (0.0):
dānavīryopadeśena bhikṣūṇāmanuśāsanam // KAvk_6.194 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18148032 (0.0):
praṇīdhānopadeśāya bhikṣūṇāṃ bhagavān jinaḥ // KAvk_9.96 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ jyotiṣkāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150368 (0.0):
cakāra bhikṣusaṃghasya tāṃ tāṃ sukṛtadeśanām // KAvk_10.151 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ sundarīnandāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18152595 (0.0):
sarvatraiva sthirasukhabhuvaḥ śītalāḥ puṇyabhājām // KAvk_11.156 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ virūḍhakāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153470 (0.0):
śāstā // KAvk_12.60 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18154493 (0.0):
jagāma // KAvk_13.61 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ prātihāryāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18156546 (0.0):
kṛtanarapatirūpānandinaṃ mām vavande // KAvk_14.145 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ devāvatārāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157402 (0.0):
kalyāṇābhiniveśapuṇyataraṇirāḍya hi satsaṃgamaḥ // KAvk_16.29 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158205 (0.0):
nirvyājānandabhūmirbhavati bhavatamaśchedinī sā dinaśrīḥ // KAvk_17.53 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ ādarśamukhāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18160611 (0.0):
pariṇatiriyaṃ puṇyaprāpteḥ sphuratphalaśālinī // KAvk_19.140 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18162081 (0.0):
ityudāracaritā niśamya te bhikṣavaḥ sapadi vismayaṃ yayuḥ // KAvk_20.102 / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ āmrapālyavadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165163 (0.0):
svacchaṃ cittaṃ sukṝtaśaraṇe menire hetumeva // KAvk_22.100 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ pitāputrasamādānam
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165958 (0.0):
āśvāsanaṃ duḥsahaduḥkhakāle dānam narāṇāṃ paralokabandhuḥ // KAvk_23.54 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ viśvaṃtarāvadānam
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18168608 (0.0):
guṇakṛtajanarāgaḥ ślāghyatāṃ tyaktarāgaḥ // KAvk_24.181 // / iti kṣemendraviracitāyām / bodhisattvāvadānakalpalatāyāmabhiniṣkramaṇāvadānaṃ caturviśaḥ pallavaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18169875 (0.0):
sādhusaṅgaḥ // KAvk_25.84 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
nāma aṣṭamaḥ pallavaḥ // / 9. jyotiṣkāvadānam / / dhanyānāmaśivaṃ bibharti śubhatāṃ bhavyasvabhāvodbhavaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144042 (0.013):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ / badaradvīpayātrāvadānaṃ nāma ṣaṣṭhaḥ pallavaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18148038 (0.048):
iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ jyotiṣkāvadānaṃ / nāma navamaḥ pallavaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145431 (0.055):
iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpatāyāṃ muktālatāvadānaṃ nāma / saptamaḥ pallavaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153474 (0.059):
hārītikādamanāvadānaṃ nāma dvādaśaḥ pallavaḥ // / 13. pratihāryāvadānam //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18160614 (0.063):
śroṇakoṭikarṇāvadānaṃ nāmonaviṃśatitamaḥ pallavaḥ // / 20. āmrapālyavadānam /
mūrkhāṇāṃ kuśalaṃ prayātyahitatāmityeṣa lakṣyaḥ kramaḥ /
niśīthatimirāndhyamauṣadhivanasyātyantakāntipradaṃ
etaccaulukakūladṛṣṭahataye sarvatra maitraṃ mahaḥ // KAvk_9.1 //
purā rājagṛhābhikhye bimbisārasya bhūpateḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153508 (0.047):
taṃ nirvyājajanaprabhāvavibhavaṃ manaurameyaṃ numaḥ // KAvk_13.1 // / pure rājagṛhābhikhye bimbirāseṇa bhūbhujā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18187059 (0.047):
ālambanajananaṃ bhavabhayaharaṇaṃ jinasmaraṇam // KAvk_44.1 // / pure rājagṛhābhikhye bhagavān bhūbhṛtaḥ purā /
abhūt pauraḥ subhadrākhyaḥ paripūrṇagṛhasthiteḥ // KAvk_9.2 //
maurkhyānmohaprapannasya sarvadarśanavidviṣaḥ /
tasya kṣapaṇakeṣveva babhūvābhyadhikādaraḥ // KAvk_9.3 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18177875 (0.048):
pūrṇasya svagṛhe paṇyaurbabhūvābhyadhikastataḥ // KAvk_36.11 //
tasya satyavatī nāma jāyābhijanaśālinī / / garbhamādhatta pūrṇendubimbaṃ pauradarīva dik // KAvk_9.4 //
kalandakanivāsākhyo veṇukānanasaṃśrayaḥ /
kadācit bhagavāt buddhaḥ prāptaḥ piṇḍāya targṛham // KAvk_9.5 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138428 (0.062):
// KAvk_3.190 // / ityāha bhagavān buddhaḥ svavṝttāntanidarśane /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144880 (0.063):
ka eṣa bhagavān buddha iti paparcchaḥ tān punaḥ // KAvk_7.55 //
pūjāṃ sabhāryaḥ kṛtvātmai taṃ sa papraccha sādaraḥ /
garbhasthitamapatyaṃ yat kiṃrūpaṃ tadbhaviṣyati // KAvk_9.6 //
so 'vadat saṃpadaṃ bhuktvā putraste divyamānuṣīm /
pravrajyayā śāsane me saṃyukto muktimeṣyati // KAvk_9.7 //
yāte bhagavati spaṣṭamityādiśya nijāśrayam /
abhyāyayau gṛhapaterbhūrikaḥ kṣapaṇo gṛham // KAvk_9.8 //
bhagavadbhāṣitaṃ tattu subhadreṇa niveditam / / śrutvā kṣapaṇakah kṣipramabhūddeṣaviṣākulaḥ // KAvk_9.9 //
gaṇayitvā sa suciraṃ grahajñānakṛtaśramaḥ /
yadevoktaṃ bhagavatā praśne 'paśyattathāvidham // KAvk_9.10 //
so 'cintayadayo satyamuktaṃ tena na saṃśayaḥ /
tatprabhāvopamādāya kiṃ svasatyaṃ vadāmyaham // KAvk_9.11 //
tasya sarvajñatāṃ vetti subhadro yadi madgirā / / tadeṣa kṣapaṇaśraddhāṃ tyakṣyati śramaṇādarāt // KAvk_9.12 //
iti saṃcintya sāmarṣaḥ sa subhadramabhāṣata /
asatyemetat kathitaṃ tena sarvajñamāninā // KAvk_9.13 //
manuṣyaḥ kathamāpnoti devārhāṃ divyasaṃpadam /
pravrajyā kiṃ tu satyeva kathaṃ tenāsya cintitā // KAvk_9.14 //
kṣīṇaḥ kṣudupasaṃtapto yasya nāstyanyato gatiḥ /
tasya tasya subhikṣārhaṃ śaraṇaṃ śramaṇavratam // KAvk_9.15 //
paśyāmyahaṃ gṛhapate pramāṇaṃ yadi madvacaḥ /
pratyutāyaṃ śiśurjātaḥ kulaṃ saṃtāpayiṣyati // KAvk_9.16 //
ityudīrya kṣapaṇake yāte gṛhapatiściram / / vicārya vidadhe tāṃ tām yuktiṃ garbhanipātane // KAvk_9.17 //
yadā dravyaprayoge 'pi naiva garbhah paricyutaḥ /
tadāsya patnīmavadhīdekānte haṭhamardanaiḥ // KAvk_9.18 //
tataḥ śītavanaṃ tasyāṃ śmaśānaṃ tena pāpinā / / prāpitāyām kṣapaṇakāstadvārtānanditā jaguḥ // KAvk_9.19 //
aho batāho sarvajñaḥ śiśoḥ satyaṃ taduktavān /
seyaṃ sūnāvajāte 'sya jananī pañcatāṃ gatā // KAvk_9.20 //
iyaṃ sā śrīḥ śiśordivyā soktā divyamanuṣyatā /
iyaṃ ca sāsya pravrajyā yat kukṣau nidhanaṃ gataḥ // KAvk_9.21 //
iti teṣāṃ pravādena sopahāsena sarvataḥ / / śmaśānadarśanāyaiva babhūva janasaṃgamaḥ // KAvk_9.22 //
atrāntare divyadṛśā bhagavān bhūtabhāvanaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150910 (0.054):
iti pravādaḥ sāścaryastayuorlokeṣu paprathe // KAvk_11.39 // / atrāntare tayordivyarūpasaṃsparśakāraṇam /
sarvaṃ vijñāya tadbuddhaḥ pradadhyau sasmitaḥ kṣaṇam // KAvk_9.23 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178944 (0.061):
prabhūtataramālokya bhagavān samacintayat // KAvk_37.3 // / aho bataiṣāṃ nādyāpi bandhaheturnivartate /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144499 (0.064):
akālagamanodvignā niḥśvasyācintayat kṣaṇam // KAvk_7.31 // / aho batāntarāyo 'yaṃ saṃjātaḥ kuśale mama /
aho mohānubandhena dūrasthairapi dehinām /
ālokaśchādyate mūrkhairmeghairiva vikāribhiḥ // KAvk_9.24 //
śubhaṃ kṣapayatā tena kṣapaṇena sa mugdhadhīḥ /
aho gṛhapatiḥ pāpādakāryamapi kāritaḥ // KAvk_9.25 //
iti saṃcintya bahgavān svayaṃ bhikṣugaṇairvṛtaḥ /
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1439920 (0.050):
paripūrṇaśaśāṅkasaumyavaktrau bhagavān bhikṣugaṇairvṛto jagāma // / yāvad bhagavatā sābhisaṃskāraṃ nagaradvāre pādaṃ pratiṣṭhāpitaṃ / dharmatā
yayau śītavanaṃ kṣipraṃ śmaśānaṃ karuṇākulaḥ // KAvk_9.26 //
śmaśānacārikāṃ jñātvā rājā bhagavataḥ svayam /
bimbisāraḥ sahāmātyaistāmeva bhivamāyayau // KAvk_9.27 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186605 (0.025):
prayayau nabahsā tasya prasaṃśan sattvaśīaltām // KAvk_42.19 // / athodyayau vyaomamahādvipasya nīlālimāleva sadambulekhā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18147413 (0.027):
jyotiṣkamaspṛṣṭanṛpā sādhvī parimivāyayau // KAvk_9.59 // / sarvasvāharaṇodyuktaṃ dasyucaurādiyuktibhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185689 (0.032):
tasyaivānucaro bhūtvā vicacāra yatavfataḥ // KAvk_41.48 // / sa dṛṣṭvā karṣakairdhārāṃ kṣetrāt kṣetrapravartitām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158734 (0.034):
mahāsārthena ratnārthī dūradvīpāntaraṃ yayau // KAvk_19.9 // / makarākaramuttīrya vrajatasyasya nirjane /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6474271 (0.036):
tadā tadā manmathamohitāṃ tāṃ dayārdracakṣur bhagavān rarakṣa // KAvk_64.5 / tataḥ kadā cid bhagavān vanānte tatkautukād bhikṣugaṇena pṛṣṭaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18155778 (0.036):
kṛtābhyupagamenāśu janakena yayau saha // KAvk_14.91 // / prayātayostatastūrṇaṃ samabhyetyātha kinnarī /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135427 (0.039):
ādāyābhyetya tadvṛttaṃ jātāścaryo nyavedayat // KAvk_2.131 // / pūtayā saṃgataḥ patnayā svakīrtyeva viśuddhayā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18159118 (0.040):
sphāratāraṃ jagannitraṃ cakre vitimitaṃ tataḥ // KAvk_19.36 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18173582 (0.044):
taṭinyā veṇumālinyāḥ pulinaṃ samupāyayau // KAvk_30.11 // / tasya tārataraṃ śrutvā dīrghamākrandaniśvanam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136545 (0.045):
bhakṣyamāṇeṣu māṃseṣu kṣḥaṇaṃ khṣitirakampataḥ // KAvk_3.71 // / tataḥ padmāvatī devī patiṃ dṛṣṭvā tathāgatam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18140588 (0.045):
gandhamādanapādāṇtavāsī bhadraśilāṃ yayau // KAvk_5.31 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185193 (0.046):
sa tebhyaḥ pratipādyāśu yayau niḥśalyatāmiva // KAvk_41.14 // / te 'pi dṛṣṭvā tadāścaryaṃ puṇyāṃ sugatabhāvanām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133726 (0.047):
vimānaiḥ śakranagarīṃ niḥsaṃcārāḥ pravakrire // KAvk_2.10 // / dṛṣṭvā manujalokena suralokasamāvṛtim /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133739 (0.049):
jātavairaḥ kṣitiopatau śatakraturacintayat // KAvk_2.11 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18162443 (0.050):
indusyandirivālkinnaḥ sahasaiva babhūva saḥ // KAvk_21.25 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18175308 (0.051):
bhāryāmādāya kṛpayā palāyya prayayau pṛthak // KAvk_32.9 // / sā kalaṅkavatī nāma bhṛśaṃ vaiklavyamāgatā /
tataḥ subhadrajāyāyāṃ prakṣiptāyāṃ citānale / / kukṣiṃ bhittvāmbujāsīnaḥ śiśuḥ sūrya ivodyayau // KAvk_9.28 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186606 (0.025):
prayayau nabahsā tasya prasaṃśan sattvaśīaltām // KAvk_42.19 // / athodyayau vyaomamahādvipasya nīlālimāleva sadambulekhā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18147413 (0.027):
jyotiṣkamaspṛṣṭanṛpā sādhvī parimivāyayau // KAvk_9.59 // / sarvasvāharaṇodyuktaṃ dasyucaurādiyuktibhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185689 (0.032):
tasyaivānucaro bhūtvā vicacāra yatavfataḥ // KAvk_41.48 // / sa dṛṣṭvā karṣakairdhārāṃ kṣetrāt kṣetrapravartitām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18143301 (0.032):
bodhisattva iva svacchaḥ sudhādīdhitirudyayau // KAvk_6.146 // / sphīṭā tamaḥ samūhasya niḥśeṣapraśamocitā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158734 (0.034):
mahāsārthena ratnārthī dūradvīpāntaraṃ yayau // KAvk_19.9 // / makarākaramuttīrya vrajatasyasya nirjane /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6474271 (0.036):
tadā tadā manmathamohitāṃ tāṃ dayārdracakṣur bhagavān rarakṣa // KAvk_64.5 / tataḥ kadā cid bhagavān vanānte tatkautukād bhikṣugaṇena pṛṣṭaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18155778 (0.036):
kṛtābhyupagamenāśu janakena yayau saha // KAvk_14.91 // / prayātayostatastūrṇaṃ samabhyetyātha kinnarī /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135427 (0.039):
ādāyābhyetya tadvṛttaṃ jātāścaryo nyavedayat // KAvk_2.131 // / pūtayā saṃgataḥ patnayā svakīrtyeva viśuddhayā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18159118 (0.040):
sphāratāraṃ jagannitraṃ cakre vitimitaṃ tataḥ // KAvk_19.36 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18173582 (0.044):
taṭinyā veṇumālinyāḥ pulinaṃ samupāyayau // KAvk_30.11 // / tasya tārataraṃ śrutvā dīrghamākrandaniśvanam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136545 (0.045):
bhakṣyamāṇeṣu māṃseṣu kṣḥaṇaṃ khṣitirakampataḥ // KAvk_3.71 // / tataḥ padmāvatī devī patiṃ dṛṣṭvā tathāgatam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18140588 (0.045):
gandhamādanapādāṇtavāsī bhadraśilāṃ yayau // KAvk_5.31 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185193 (0.046):
sa tebhyaḥ pratipādyāśu yayau niḥśalyatāmiva // KAvk_41.14 // / te 'pi dṛṣṭvā tadāścaryaṃ puṇyāṃ sugatabhāvanām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133726 (0.047):
vimānaiḥ śakranagarīṃ niḥsaṃcārāḥ pravakrire // KAvk_2.10 // / dṛṣṭvā manujalokena suralokasamāvṛtim /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133739 (0.049):
jātavairaḥ kṣitiopatau śatakraturacintayat // KAvk_2.11 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18162443 (0.050):
indusyandirivālkinnaḥ sahasaiva babhūva saḥ // KAvk_21.25 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18175308 (0.051):
bhāryāmādāya kṛpayā palāyya prayayau pṛthak // KAvk_32.9 // / sā kalaṅkavatī nāma bhṛśaṃ vaiklavyamāgatā /
jvālitāṇalamadhyasthaṃ taṃ kaścinnāgrahīdyadā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186606 (0.024):
prayayau nabahsā tasya prasaṃśan sattvaśīaltām // KAvk_42.19 // / athodyayau vyaomamahādvipasya nīlālimāleva sadambulekhā /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5002097 (0.036):
bhaveyuḥ, ijyānāṃ phalavatīnāṃ śrūyamānā iti. / madhyasthaṃ yasya tanmadhye // MS_4,4.3 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18143301 (0.041):
bodhisattva iva svacchaḥ sudhādīdhitirudyayau // KAvk_6.146 // / sphīṭā tamaḥ samūhasya niḥśeṣapraśamocitā /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25775173 (0.051):
yuktvā rocanayā nāma kākapakṣeṇa madhyagam / / laṃbamānastadākāro uccāṭanakaraṃ param // BndP_3,41.56 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16858395 (0.054):
nābhyambhoruhamadhyagam BrP_45.29b / nābhyasūyeta tadbhaktān BrP_29.12a
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17908172 (0.058):
kṛṣṇājinottarīyeṣu kuśeṣu ca vṛṣīṣu ca / / sūtañca teṣāṃ madhyasthaṃ kathayānaṃ kathāḥ śubhāḥ // MarkP_6.26 //
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26595282 (0.058):
vālukāhaṇḍimadhyasthaṃ śrāvasaṃpuṭamadhyagam // Rrā_3,7.30 //
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11221766 (0.064):
BP1.3.027b/ caturvidhasya^api^adhunā yat tad grāhyaṃ tad (ucyate// / BP1.3.028a/ prastutād anyan madhyasthaṃ nyūna.adhikam asaṅgatam/
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23249220 (0.064):
tatra te samupāgatya dūrataḥ saṃprabhāsvaraṃ / / mahāhradāvjamadhyasthaṃ dadṛśustaṃ jinālayaṃ // SvayambhuP_3.54 //
tadā janasamūhasya hāhākāro mahānabhūt // KAvk_9.29 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18171381 (0.023):
vidrute sahasā loke hāhākāro mahānabhūt // KAvk_28.19 //
tatastaṃ saṃbhramāvṛddhagatiḥ sugataśāsanāt /
kumārabhṛtyo jagrāha jīvakākhyaḥ kumārakam // KAvk_9.30 //
jināvalokanenaiva bālakagrahaṇakṣaṇe / / abhūccitānalastasya haricandanaśītalaḥ // KAvk_9.31 //
jīvantaṃ jvalanānmuktaṃ ruciram vīkṣya dārakam /
vailakṣyeṇa kṣapaṇakāḥ kṣaṇaṃ tasthurmṛtā iva // KAvk_9.32 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18180512 (0.063):
āścaryaniścaladṛśo na tasthurna yayuḥ kṣaṇam // KAvk_39.5 //
tataḥ subhadraṃ bhagavān sarvabhūtahite rataḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10326826 (0.045):
12,149.110c varaṃ pinākī bhagavān sarvabhūtahite rataḥ / 12,149.111a tataḥ praṇamya taṃ devaṃ śreyoharṣasamanvitāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19914068 (0.057):
03,244.009a tāṃs tathety abravīd rājā sarvabhūtahite rataḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27030626 (0.062):
6.016.016c abravīt prahasan vākyaṃ sarvabhūtahite rataḥ
babhāṣe vismayodbhāntaṃ putro 'yaṃ gṛhyatāmiti // KAvk_9.33 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18154020 (0.054):
ānando vidadhe 'ṅgāni tasya satyopayācanāt // KAvk_13.39 // / rājaputrastu saṃjātapāṇipādaḥ prasannadhīḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18148093 (0.057):
uvāca bhagavān prītyā pravrajyā gṛhyatāmiti // KAvk_10.3 // / prasādyābhinivedyāsya taṃ nandaḥ pratyabhāṣataḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185034 (0.063):
dhīrābhidhānaḥ śrāvastyāmabhūd gṛhapatiḥ purāḥ // KAvk_41.2 // / tasya paṇḍitanāmabhūt putraḥ sukṛtapaṇḍitaḥ /
sa tu dolākulamatiḥ kiṃ karomīti saṃśayāt /
kṣapanānāṃ mukhānyeva śikṣāyai kṣaṇamaikṣata // KAvk_9.34 //
te tamūcurna bālo 'yaṃ grāhyaḥ śmāśānavahnijaḥ /
yatrāyaṃ tiṣṭhati vyaktaṃ na bhavatyeva tadgṛham // KAvk_9.35 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185319 (0.048):
bhaktyā saṃghasya vidadhe yāvajjīvaṃ nimantraṇam // KAvk_41.23 // / tataḥ svagṛhamabhyetya rājārhaibhikṣusaṃmataiḥ /
iti teṣāṃ girā mūrkhaḥ sa jagrāha na taṃ yadā /
tadā kṣitipatirbālamādade jinaśāsanāt // KAvk_9.36 //
jyotirmadhyādavāptasya jyotiṣkasadṛśatviṣaḥ /
jyotiṣka iti nāmāsya cakāra bhagavān svayam // KAvk_9.37 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18148519 (0.040):
kṛṣyamāṇaḥ priyāpremṇā so 'bhūddolākulāśayaḥ // KAvk_10.30 // / punaḥ punaścakārāsya bhagavān vratadeśanām /
tasya pravardhamānasya bhūpālabahvane śiśoḥ / / deśāntaragataḥ kāle mātulaḥ samupāyayau // KAvk_9.38 //
sa viditvā svasurvṛttaṃ nidhanaṃ putrajanmani /
kopāt subhadramabhyetya kampamānaḥ samabhyaghāt // KAvk_9.39 //
mūrkha kṣapaṇabhaktena tadgirā hatayoṣitā /
tvayā tyaktasvaputreṇa kiṃ nāma sukṛtā kṛtam // KAvk_9.40 //
niścetanāḥ svabhāvena paramantrasamutthitāḥ / / sahanto 'pi vinighnanti vetālā iva durjanāḥ // KAvk_9.41 //
adhunaiva na gṛhṇāsi yadi rājagṝhāt sutam /
tatte strīvadhamuddhuṣya kārayāmyarthanigraham // KAvk_9.42 //
ityuktastena tadbhītyā sa bhūpatigṛhāt sutam /
ānināya cirānmuktamakāmena mahībhujā // KAvk_9.43 //
tataḥ subhadre kālena kālasya vaśamāgate /
abhūnnirdirvibhūtīnāṃ jyotiṣko 'rka iva tviṣām // KAvk_9.44 //
arthikalpadrumaḥ prāya saṃpadaṃ divyamānuṣīm /
sa buddhadharmasaṃgheṣu śaraṇyeṣvakaronmatim // KAvk_9.45 //
tadbhaktyupanataṃ divyaratnasaṃcayamadbhutam /
pradadau bhikṣusaṃghebhyaḥ puṇyaratnārjanodyataḥ // KAvk_9.46 //
tasya devanikāyebhyaḥ sāścaryā vividharddhayaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185194 (0.054):
sa tebhyaḥ pratipādyāśu yayau niḥśalyatāmiva // KAvk_41.14 // / te 'pi dṛṣṭvā tadāścaryaṃ puṇyāṃ sugatabhāvanām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186281 (0.057):
śrīstasyaiva nṛpaspṛhāspadatayāścaryaṃ na kasya svayam // KAvk_41.89 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18189262 (0.058):
babhūva sukṛtotkarṣe bhikṣurāścaryaniścalah // KAvk_46.33 // / atha bhaktyā bhagavataḥ kṛtvā rājādhivāsanām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153859 (0.061):
bhṛśamabhyarthanāṃ rājā cakārāścaryadarśane // KAvk_13.27 // / tataḥ dṛcchrādbhagavatā kṛtābhyupagamo nṛpaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186605 (0.063):
prayayau nabahsā tasya prasaṃśan sattvaśīaltām // KAvk_42.19 // / athodyayau vyaomamahādvipasya nīlālimāleva sadambulekhā /
svayamevāyayurveśma mahodadhimivāpagāḥ // KAvk_9.47 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141782 (0.053):
viviśuḥ sarasodārā mahodadhimivāpagāḥ // KAvk_6.38 // / guṇālaṃkṛtacāritraṃ lakṣaṇālaṃkṛtākṛtim /
tṛṇe ratne ca samadhīrbhavagānapi tadgṛhe /
cakre tadanurodhena ratnapātraparigraham // KAvk_9.48 //
sa divyavastrayugalaṃ yaśasāmupamākṣamam /
prāpa puṇyapaṇakrītaṃ nijaṃ gṛhamivāmalam // KAvk_9.49 //
kadācidatha tadvastraṃsnānārdraṃ nyastamātape /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178806 (0.048):
vihārādhikṛtaḥ pūrṇaḥ saṃghopasthāyako 'bhavat // KAvk_36.78 // / sa kadācidasaṃmṛṣṭāṃ dṛṣṭvā vaihārikīṃ bhuvam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150491 (0.064):
praṇidhānaṃ pravidadhe dāsyaduḥkhanivṛttaye // KAvk_11.8 // / tataḥ kadācidāyātaḥ pituastasyāḥ sakhā dvijaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138573 (0.064):
yasya ṣaṣṭisahasrāṇi kalatraṃ sudṛśāmabhūt // KAvk_4.7 // / kadācinmunirakṣāyai rakṣaḥkṣayakṛtakṣaṇaḥ /
samīraṇenāpahṛtaṃ nyapatanmūrdhi bhūpateḥ // KAvk_9.50 //
vilokyāpūrvaruciram jyotiṣkasya tadaṃśukam /
vidyaśrīvismito rājā tṛṇaṃ mene nijaśriyam // KAvk_9.51 //
bhoktuṃ nimantritaḥ prāpya tasya ratnamayaṃ gṛham /
nṛpatiḥ svargamajñāsīt jyotiṣkabhavanasthitaḥ // KAvk_9.52 //
atha kālena bhūpālaḥ putreṇājātaśatruṇā / / chadmanā rājyalubdhena dharmaśīlo nipātitaḥ // KAvk_9.53 //
atīte sadguṇe rājñi tasmin kṛtayugopame /
adharma iva sa prāpa rājyaṃ rājavarātmajaḥ // KAvk_9.54 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18175573 (0.062):
ityuktaḥ praṇayātpatnayā tathetyāha nṛpātmajaḥ // KAvk_32.28 // / tatpāṇidhṛtarajjvātha vihitālambanaḥ śanaiḥ /
sa bhūbhṛddurlabhāṃ dṛṣṭvā jyotiṣkasya gṛhe śriyam /
tamuvāca samabhyetya matpitrā tvaṃ vivardhitaḥ // KAvk_9.55 //
bhrātā tavāhaṃ dharmeṇa vibhavārdhaṃ prayaccha me /
na cedbhāgadhandrohāt kalireva prajāyate // KAvk_9.56 //
ityuktastena kauṭilyāt jyotiṣkaḥ krūrakāriṇā / / ratnapūrṇaṃ gṛhaṃ tasmai datvā prāyāt paraṃ gṛham // KAvk_9.57 //
sā divyaratnarucirasphītā lokopakāriṇī / / hyotiṣkamevānuyayau śrīḥ prabheva divākaram // KAvk_9.58 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186222 (0.029):
durgatasya gṛhaṃ sarvaṃ divyaratnaipūrayat // KAvk_41.86 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18139560 (0.061):
suraloko bibhartyeko 'pyanekasuralokatām // KAvk_4.79 // / ratnatoraṇaharmyāṃnivahairyatra citritāḥ /
punastyaktāpi sā saṃpat saptakṛtvaḥ prabhāvatī /
jyotiṣkamaspṛṣṭanṛpā sādhvī parimivāyayau // KAvk_9.59 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146965 (0.027):
bimbisāraḥ sahāmātyaistāmeva bhivamāyayau // KAvk_9.27 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157620 (0.035):
kṣetrakarmāṇi saṃsaktaḥ kṣutkṣāmaḥ klāntimāyayau // KAvk_17.14 // / svajananyā samānītāṃ niḥsnehalavaṇāṃ cirāt /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18155778 (0.040):
kṛtābhyupagamenāśu janakena yayau saha // KAvk_14.91 // / prayātayostatastūrṇaṃ samabhyetyātha kinnarī /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185193 (0.041):
sa tebhyaḥ pratipādyāśu yayau niḥśalyatāmiva // KAvk_41.14 // / te 'pi dṛṣṭvā tadāścaryaṃ puṇyāṃ sugatabhāvanām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186606 (0.052):
prayayau nabahsā tasya prasaṃśan sattvaśīaltām // KAvk_42.19 // / athodyayau vyaomamahādvipasya nīlālimāleva sadambulekhā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18174492 (0.053):
rājaputraṃ vilokyāndhamabhūt saṃkrāntatadvyathah // KAvk_31.23 // / sa taṃ nītvā svanilayaṃ paricaryāparaḥ pārḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18189706 (0.053):
yadaridraṃ jagatkartuṃ ratnārthī jaladhiṃ yayau // KAvk_47.14 // / kathacidiva saṃsaktaḥ sa pitrā dṛḍhaniścayaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18187264 (0.057):
namo buddhāya buddhāyetyārtasaṃkrandanaṃ vyadhāt // KAvk_44.16 // / bhagavānatha sarvajñaḥ puraḥ pratyakṣatāṃ gataḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18151953 (0.058):
ajñātvā saṃvidaṃ śākyaḥ śaṃpākah samupāyayau // KAvk_11.111 // / sa dṛṣṭvā nagare baddhasaṃnāhaṃ vasudhādhipam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157310 (0.060):
viṣayānte vasatyeṣ ayo hi tridaśavanditaḥ // KAvk_16.23 // / tatastasyānubhāvena tatra bhūpālayostayoḥ / / yayau vairarajaḥ śāntyā mithyāmohaparikṣayam // KAvk_16.24 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18189571 (0.062):
sarvārthasiddhaḥ putratvaṃ prayayau tasya bhūpateḥ // KAvk_47.4 // / sa bhādrakalpiko bodhisattvaḥ sattvojjvalaprabhaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158732 (0.062):
mahāsārthena ratnārthī dūradvīpāntaraṃ yayau // KAvk_19.9 // / makarākaramuttīrya vrajatasyasya nirjane /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18175308 (0.063):
bhāryāmādāya kṛpayā palāyya prayayau pṛthak // KAvk_32.9 // / sā kalaṅkavatī nāma bhṛśaṃ vaiklavyamāgatā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178609 (0.064):
hṛṣṭastenaiva sahitaḥ śūrpāraṃ svapuraṃ yayau // KAvk_36.64 //
sarvasvāharaṇodyuktaṃ dasyucaurādiyuktibhiḥ /
jyotiṣkaḥ kupitaṃ jñātvā nirviṇṇaḥ samacintayat // KAvk_9.60 //
apuṇyaparipākeṇa prajānāṃ janakopamaḥ / / saṃyātaḥ smṛtiśeṣatvaṃ rājā vātsalyapeśalaḥ // KAvk_9.61 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18174270 (0.054):
prāptaḥ pariṇayastāta saṃpratyeṣa na me mataḥ // KAvk_31.7 // / vātsalyapeśalatayā madāttāḥ prakṛtiśriyaḥ /
ko 'nyastatsadṛśo yasmin nirvyājasarale prajāḥ /
pitarīva kṛtāśvāsāḥ sukhaṃ rātriṣu śerate // KAvk_9.62 //
dhaninastṛṇavatprāpyāḥ prāpyante ratnavadbudhāḥ /
amṛtādapi duṣprāpyaḥ saujanyasaralo janah // KAvk_9.63 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18152876 (0.054):
labhyate bhāgyabhogyena saujanyasaralaḥ prabhu // KAvk_12.20 // / pīyūṣādatipeśalaḥ paricayaḥ śrāvyaṃ vacaḥ pañcamam
nirvyājavaidagdhyajuṣāmamugdhasaralātmanām /
anuddhatonnatānāṃ ca viralaṃ janma tādṛśām // KAvk_9.64 //
adhunā dveṣadurvṛttaḥ pravṛttanikṛtirnṛpaḥ /
pāpapākena lokānāmakāle kalirāgataḥ // KAvk_9.65 //
mitre jagati yāte 'staṃ tasmin bhāsvati bhūpatau /
doṣodayaḥ pravṛddho 'yamandhakārāya tatsutaḥ // KAvk_9.66 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191390 (0.058):
priyo 'pyapriyatāṃ yātaḥ sa me durlabhayecchayā // KAvk_48.60 // / nūnaṃ guṇopapanno 'pi prakṛtyaiva śarīriṇām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18167698 (0.058):
munirvā cakravartī vā prātaste bahvitā sutaḥ // KAvk_24.121 // / tataḥ saṃcintya nṛpatiḥ pravrajyām cakitaḥ param /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18174222 (0.064):
akalyāṇābhidhānaścadvitīyo nirguṇaḥ sutaḥ // KAvk_31.4 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18148077 (0.064):
bhagavantaṃ yayau nandaḥ śākyarājasutaḥ purā // KAvk_10.2 // / naiṣkamyadeśanāmantrakathāntesa puraḥsthitam /
nūnaṃ satāmatītānāṃ niṣkāraṇasuhṛt khalaḥ /
yadvṛttaparabhāgeṇa yaśasteṣāṃ prakāśate // KAvk_9.67 //
tasmādiyaṃ parityājyā nṛpatyadhiṣṭhitā mahī / / kāle k alau kṣitīśe ca janānāṃ jīvitaṃ kutaḥ // KAvk_9.68 //
varaparicayodārā dārāh satāṃ guṇinām guṇāḥ
kulamavikalaṃ bhavyā bhūtiryaśaḥ śaśisaṃnibham /
sthitisamucitaṃ vṛttaṃ vittamanimittamanāpadaṃ
guṇavati nṛpe sarvaṃ bhavatyapāṃśulaṃ prajākulam // KAvk_9.69 //
dharmadrumasya dhanamūlasamudgatasya nirdoṣakāmakusumapravarojjvalasya /
lokaḥ sukhāni kila puṇyaphalāni bhuṅkte hato na cet
kunṛpatervinipātavātaiḥ // KAvk_9.70 // / kaliḥ kālaḥ patirbālastatpratāpaścitānalah /
akālaviplavottālakhalavetālasaṃkulaḥ // KAvk_9.71 //
prītirviṣaṇṇā khinnā dhīḥ sukhaśrīrgatayauvanā /
adhunā vibhavābhoge bhogayoge na me ruciḥ // KAvk_9.72 //
dhanaṃ bhūmirgṛhaḥ dārāḥ sutā bhṛtyāḥ paricchadāḥ /
aho niravadhiḥ puṃsāmādhivyādhiparigrahaḥ // KAvk_9.73 //
yathā yathā vivardhante grīṣmoṣmaviṣamāḥ śriyaḥ / / tathā tathā jvalatyeva tṛṣṇātāpaḥ śarīriṇām // KAvk_9.74 //
pravṛddhairapi vittaughe rājanyopārjitairnṛṇām /
lavaṇābdheriva jalairvitṛṣṇā naiva jāyate // KAvk_9.75 //
nāsti nāstītyasaṃtoṣād ya eva dhanināṃ japaḥ /
pubarbhave bhavet ko vā sa eva praśamo yadi // KAvk_9.76 // / kiṃ vittairdurnimittaiḥ kalikalahamohalobhānuvṛttaiḥ kiṃ
bhogairviprayogairvyasanaśatapatanābhyāsasaṃsaktarogaiḥ /
kiṃ vā mithyābhimānairnarapatisadanaprātasevāvamānaiḥ
asmin vairāgyameva kṣayasamayabhaye bhogyamārogyayogyam // KAvk_9.77 //
atikrānte kāle svajanasuhṛdālokavimale
samāpanne mohaprabala (tara) kāluṣyamaline /
sukhāśvāsah puṃsāṃ praśamasalilasnātamanasāṃ
parityaktāyāse vijanavanavāse parivayaḥ // KAvk_9.78 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150749 (0.055):
yena gantuṃ na śaknoti ṣaṭpado 'pi padātpadam // KAvk_11.27 // / iti saṃcintya bhīpālastāṃ matvā vanadevatām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178972 (0.057):
tasyāḥ parikarādānamaho nu bandhaśṛnkhalā // KAvk_37.5 // / iti saṃcintya bhagavān naikāntavihitasthitiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18161108 (0.060):
samīhitaṃ yadekasya datanyasmai na rocate // KAvk_20.33 // / itmānī sa saṃcintya gatvā rājagṛhaṃ puram /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179175 (0.062):
tasmādicchāṃ parityajya bhavāmastasya saṃmatāḥ // KAvk_37.19 // / iti saṃcintya te sarve cārucīvarasaṃcayam /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6476980 (0.062):
bhaviṣyati tayā patyur jīvantyā saṃgamaḥ punaḥ // KAvk_64.188 // / iti saṃcintya sā gatvā sāśrunetrā snuṣāntikam /
iti saṃcintya sa ciraṃ paraṃ vairāgyamāyayau /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18181631 (0.022):
yeṣāṃ saṃdarśanenaiva vaimalyaṃ labhate manaḥ // KAvk_39.80 // / iti saṃcintya sa ciraṃ tadvivādaparāṅmukhaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18187453 (0.031):
anālambasya saṃtrāṇaṃ jinasaṃsmaraṇaṃ mama // KAvk_44.29 // / iti saṃcintya suciraṃ sa gatvā sugatāntikam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191651 (0.031):
na vidmaḥ kasyāyaṃ kuśalapariṇāmasya vibhavaḥ // KAvk_48.78 // / iti saṃcintya suciraṃ sa saṃjātakutūhalaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179330 (0.038):
sarvathā prārthyamāno 'pi na kariṣyāmi pātakam // KAvk_37.30 // / iti saṃcintya sa ciraṃ rājabhogaparāṅmukhaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178972 (0.041):
tasyāḥ parikarādānamaho nu bandhaśṛnkhalā // KAvk_37.5 // / iti saṃcintya bhagavān naikāntavihitasthitiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18140578 (0.041):
atha dāsyati vidveṣapraśāntirme bhaviṣyati // KAvk_5.30 // / iti saṃcintya suciraṃ sa kauryakaṭhinaḥ śaṭhaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141916 (0.050):
na sahe duḥkhaniḥśvāsaṃ vimukhasya mukhe 'rthinaḥ // KAvk_6.47 // / iti saṃcintya sa ciraṃ sārthena mahatā vṛtaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18161108 (0.053):
samīhitaṃ yadekasya datanyasmai na rocate // KAvk_20.33 // / itmānī sa saṃcintya gatvā rājagṛhaṃ puram /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18167699 (0.055):
munirvā cakravartī vā prātaste bahvitā sutaḥ // KAvk_24.121 // / tataḥ saṃcintya nṛpatiḥ pravrajyām cakitaḥ param /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6476980 (0.057):
bhaviṣyati tayā patyur jīvantyā saṃgamaḥ punaḥ // KAvk_64.188 // / iti saṃcintya sā gatvā sāśrunetrā snuṣāntikam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144605 (0.058):
mugdhānāṃ mṛgatṛṣṭikāmarumahī sevā śarīrakṣayaḥ // KAvk_7.37 // / iti saṃcintya suciraṃ sā jagāma tadājñayā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146207 (0.062):
madbandhane visaṃvādādvarākā jālajīvinah // KAvk_8.55 // / saṃcintya kṛpayā spaṣṭagbhirvisṛjya tān /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18189690 (0.064):
yadete mārgaṇodvignā bhikṣitvāpi bubhukṣitāḥ // KAvk_47.13 // / iti saṃcintya suciraṃ viścakleśakṣayodyataḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144735 (0.064):
kṣaye vā nānyat prābhajata tanulekhācchavirati // KAvk_7.45 // / saṃcintyātha puraḥ pravṛttasudaśāsannāvasannasthitiṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18171276 (0.064):
buddhaprabhāvaṃ saṃcintya nāha kiṃcidavāṅbhukhaḥ // KAvk_28.11 //
duḥkhaṃ mohāya mūrkhāṇāṃ vivekāya ca dhīmatām // KAvk_9.79 //
sa datvā sarvamarthibhyaḥ prayayauḥ sugatāśramam /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12682256 (0.064):
tatas tvaṃ śrīsamādhārā datvārthibhyo yathepsitaṃ /
śrīśṛṅkhalākṛṣṭamatirna hi satyasukhonmukhaḥ // KAvk_9.80 //
yadaiva rājhaṃsena smaryate śuci mānasam / / tadaivāsmai vasumatī sarasīva na rocate // KAvk_9.81 //
yāte duḥsahamohadhūmamaline bhogānurāgānale
saṃtoṣāmṛtanirjhareṇa manasi prāte śanaiḥ śītatām /
naitāḥ pānamadottaraṅgavicaladvārāṅgarāṅganābhaṅgura
bhrūbhaṅgakṣaṇasaṃgamāḥ śamavatāṃ kurvanti vighnaṃ śriyaḥ // KAvk_9.82 //
sarvajñaśāsanavinaṣṭabhavādhvakaṣṭaḥ pravrajyayā vimalameva padaṃ
praviṣṭaḥ / / saṃprāpya sarvasamatāmasamaprakāśaḥ nirlakṣyamokṣagamanāya munirbabhūva //
KAvk_9.83 // / tām bodhisiddhimālokya jyotiṣkasya savismayaiḥ /
bhikṣubhirbhagavān pṛṣṭaḥ prāgvṛttāntamabhāṣataḥ // KAvk_9.84 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153305 (0.018):
bhikṣubhirbhagavān pṛṣṭastadvṛttāntamabhāṣataḥ // KAvk_12.49 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18171777 (0.032):
bhagavān bhikṣubhiḥ pṛṣṭastadvṛttāntamabhāṣata // KAvk_28.44 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153294 (0.057):
hiṃsāvirāmāt taṃ gatvā putraṃ prāpa priyaṃkaram // KAvk_12.48 // / tasyāḥ prāgjanmavṛttāntaṃ tasyāḥ karmaphalānvayam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18160459 (0.058):
bhikṣubhirbhagavān pṛṣṭaḥ pūrvavṛttamabhāṣata // KAvk_19.131 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179212 (0.063):
bhikṣubhiḥ pūrvavṛttāntaṃ pṛṣṭaḥ prāha tathāgataḥ // KAvk_37.22 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158289 (0.064):
papracchuḥ pūrvavṛttāntaṃ sa ca tebhyo vyabhāṣata // KAvk_18.5 //
janmakṣetraśatoptānāṃ bījānāmiva karmaṇām /
bhujyate phalasaṃpattiravisaṃvādinī janaiḥ // KAvk_9.85 //
rājño bandhumataḥ puryāṃ bandhumatyām mahāyaśāḥ /
abhūdanaṅgano nāma śrīmān gṛhapatiḥ purā // KAvk_9.86 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18190474 (0.022):
abhavatsuprabuddhākhyaḥ śrīmān gṛhapatiḥ purā // KAvk_48.2 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18176257 (0.039):
prabhāvavismayātpṛṣṭaḥ sarvadarśī jagādā tān // KAvk_33.21 // / kṛkirnāma purā śrīmān vārāṇasyāṃ nareśvaraḥ /
śāstātha samyaksaṃbyddho viaśvī nāma tā purīm /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6474271 (0.025):
tadā tadā manmathamohitāṃ tāṃ dayārdracakṣur bhagavān rarakṣa // KAvk_64.5
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24351444 (0.029):
sa ca ratnāvatīṃ purīṃ gataḥ / / tatra sthagikāṃ nāma veśyāṃ nityaṃ kāmayate /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150922 (0.038):
āśrame bhikṣubhiḥ pṛṣṭaḥ provāca bhagavān jinaḥ // KAvk_11.40 // / purā śrutavarākhyasya dvijasya gṛhamedhinaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 550652 (0.042):
āpṛcchya keśavaṃ rājā $ svāṃ purīṃ pratijagmivān // / **HV_App.I,18.1072**128:2 // / [k: D6 T2 G1.4.5 cont.;; K B Dn Ds D1 5 T3.4 G2 ins. (after line
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22036209 (0.042):
āpṛcchya keśavaṃ rājā svāṃ purīṃ pratijagmivān // / **HV_App.I,18.1072**128:2 // / [k: D6 T2 G1.4.5 cont.;; K B Dn Ds D1 5 T3.4 G2 ins. (after line
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136545 (0.046):
bhakṣyamāṇeṣu māṃseṣu kṣḥaṇaṃ khṣitirakampataḥ // KAvk_3.71 // / tataḥ padmāvatī devī patiṃ dṛṣṭvā tathāgatam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144881 (0.046):
ka eṣa bhagavān buddha iti paparcchaḥ tān punaḥ // KAvk_7.55 // / tataste nikhilaṃ tasyai śraddhāsaṃvardhitādarāḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18184724 (0.047):
ākarṇya bhikṣubhiḥ pṛṣṭaḥ sarvajñastānabhāṣata // KAvk_40.182 // / lubdhakah kālapāśākhyaḥ karvaṭopāntakānane /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19773350 (0.051):
02,057.007c na tvāṃ pṛcchāmi vidura yad dhitaṃ me; svasti kṣattar mā / titikṣūn kṣiṇu tvam / 02,057.008a ekaḥ śāstā na dvitīyo 'sti śāstā; garbhe śayānaṃ puruṣaṃ śāsti
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191769 (0.060):
spṛhaṇīyaṃ ca yalloke tattatpuṇyasamudbahvam // KAvk_48.87 // / vipaśvī bhagavān pūrvaṃ sugataḥ saha bhikṣubhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18176256 (0.062):
prabhāvavismayātpṛṣṭaḥ sarvadarśī jagādā tān // KAvk_33.21 // / kṛkirnāma purā śrīmān vārāṇasyāṃ nareśvaraḥ /
janacārikayā prātaḥ kadācit sukṛtaiḥ satām // KAvk_9.87 //
dvāṣaṣṭibhiḥ sa bhikṣūṇāṃ sahasaiḥ parivāritaḥ / / śraddhayānaṅganenaitya praṇamyopanimantritaḥ // KAvk_9.88 //
sarvopakaraṇaistena traimāsaṃ paricāritaḥ / / yathā tathaiva rājñāpi praṇipatya nimantritaḥ // KAvk_9.89 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18162418 (0.054):
bhūribhakṣyptsavaḥ ko 'yamapi rājā nimantritaḥ // KAvk_21.23 // / sa taṃ babhāṣe bhagavān buddhaḥ saṃghaparigrahaḥ /
bhogaiḥ spardhānubandhena sa tābhyāmadhivāsitaḥ / / anaṅganena paurārhairbhūpālārhaiśca bhūbhujā // KAvk_9.90 //
gajadhvajamaṇicchatracāmarodārayā śriyā /
taṃ dṛṣṭvā pūjitaṃ rājña cintārto 'bhūdanaṅganaḥ // KAvk_9.91 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182238 (0.054):
sarvairbhadbhirityuktvā nṝpaścintākulo 'bhavat // KAvk_40.14 // / atha dhīmān mahāmātyaściraṃ dhyātvā tamabravīt /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136039 (0.064):
loke puṇyasukhāloke nārto 'bhūnna ca yācakaḥ // KAvk_3.33 //
tasya sattvāvadātasya pakṣapātī śatakratuḥ / / cakāra divyayā lakṣmyā sāhāyyāṃ jinapūjane // KAvk_9.92 //
sa tayā divyayā bhūtyā bhagavantamapūjayat / / yadagre cakravartidhrīrlajjābhājanatām yayau // KAvk_9.93 //
ratnairnyakṣatacandrasūryabhānarākaṃkīraṇairāvaṇabhair (?)
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9666260 (0.041):
6.2.64/.smaraṇam atītānām/ gamanam īkṣaṇika^upaśrutīnām/ / nakṣatra^candra^sūrya^tārābhyaḥ spṛhaṇam/
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27936872 (0.041):
6.2.64 smaraṇam atītānām. gamanam īkṣaṇikopaśrutīnām. / nakṣatra-candra-sūrya-tārābhyaḥ spṛhaṇam.
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22383958 (0.041):
candano1daka-candrā1ṃśu- $ candra-kāntā3di-śītalaḥ &
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10221795 (0.043):
45.44cd/ prācyām aparasyāṃ vā tadā bhavet kṣudbhyaṃ sumahat// / 45.45ab/ sūrya^indu^parjanya^samīraṇānāṃ *yāgaḥ[K.yogaḥ] smṛto
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9851358 (0.044):
candrāditya prabhaṃkarā prabhakarā khadyotake no name
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15891443 (0.044):
vīryāḍhyajñārkisadṛṣṭaiḥ kośasthāvahavoginaḥ / / sitārejyārkacandrārkijñāṅgeśorkendavo 'dhipāḥ // NarP_1,55.58 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10552680 (0.048):
yacca hemādriṇā brahanavaivartte / candrasūryagrahe nādyādādyaṃ yāmacatuṣṭayam /
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24570210 (0.055):
tīkṣṇajīrṇo dhaneśatvaṃ sūryatvaṃ cāpi tālake / / rājare tu śaśāṅkatvamamaratvaṃ ca rohaṇe // RCint_1.32 //
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4227539 (0.061):
| sa śaśibinduḥ | arkendubindvoḥ antarāṅgulatulyā bhujā |
amlānāmbaragandhamālyaśabalaiḥ kampadrumāṇāṃ phalaiḥ /
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12474726 (0.053):
divyāpuṣpagandhamālyavilepanābharaṇavibhūṣaṇīkarāṇi yena
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9321103 (0.056):
nidarśayitavyam / evamabhiprāyasaṃpādanātpūjā kṛtā bhavati na / gandhamālyādyabhihāreṇeti / / // iti hastijātakaṃ triṃśattamam //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25278781 (0.064):
divyānulepana piśaṅgitamasarājad / amlāna citra vanamālam anaṅga dīptam // Krd_5.26 //
bhaktiprahvaścīvilāsacanāhelocchasaccāmaraṃ
tenābhyarcitamākalayya sugataṃ lajjānato 'bhūnnṛpaḥ // KAvk_9.94 //
iti bahutaraṃ bhaktyā śāstuḥ phalaṃ tadanaṅganaḥ
śubhapariṇateḥ puṇyodāraḥ purā samavāptavān /
vimalamanasastasyaivāsau kṣaṇapraṇidhānataḥ para / iva ravijyotiṣko 'bhūt sa eva padāśritaḥ // KAvk_9.95 //
ityāha vimalajñānaprakāśitagatrtrayaḥ / / praṇīdhānopadeśāya bhikṣūṇāṃ bhagavān jinaḥ // KAvk_9.96 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135546 (0.018):
upadeśāya bhikṣūṇāmityāha bhagavān jinah // KAvk_2.138 //
iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ jyotiṣkāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133585 (0.0):
dalitakuśalasetuḥ sattvasaṃtāraṇāya // KAvk_1.62 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ prabhāsāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135551 (0.0):
upadeśāya bhikṣūṇāmityāha bhagavān jinah // KAvk_2.138 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śrīsenāvadānaṃ nāma
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138443 (0.0):
dānopadeśe bhikṣūṇāṃ samyaksaṃbodhisiddhaye // KAvk_3.191 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ maṇicūḍāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18140132 (0.0):
nijajanmāntarākhyāne bhikṣūṇāmanuśāsane // KAvk_4.120 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ māndhātravadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141228 (0.0):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ candraprabhāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144037 (0.0):
dānavīryopadeśena bhikṣūṇāmanuśāsanam // KAvk_6.194 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146570 (0.0):
yenaite na bhavanti bandhabhavane bhūyo bhavagranthaye // KAvk_8.78 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śrīguptāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150369 (0.0):
cakāra bhikṣusaṃghasya tāṃ tāṃ sukṛtadeśanām // KAvk_10.151 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ sundarīnandāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18152594 (0.0):
sarvatraiva sthirasukhabhuvaḥ śītalāḥ puṇyabhājām // KAvk_11.156 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ virūḍhakāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153466 (0.0):
śāstā // KAvk_12.60 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18154496 (0.0):
jagāma // KAvk_13.61 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ prātihāryāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18156546 (0.0):
kṛtanarapatirūpānandinaṃ mām vavande // KAvk_14.145 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ devāvatārāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157402 (0.0):
kalyāṇābhiniveśapuṇyataraṇirāḍya hi satsaṃgamaḥ // KAvk_16.29 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158205 (0.0):
nirvyājānandabhūmirbhavati bhavatamaśchedinī sā dinaśrīḥ // KAvk_17.53 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ ādarśamukhāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18160608 (0.0):
pariṇatiriyaṃ puṇyaprāpteḥ sphuratphalaśālinī // KAvk_19.140 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18162081 (0.0):
ityudāracaritā niśamya te bhikṣavaḥ sapadi vismayaṃ yayuḥ // KAvk_20.102 / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ āmrapālyavadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165163 (0.0):
svacchaṃ cittaṃ sukṝtaśaraṇe menire hetumeva // KAvk_22.100 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ pitāputrasamādānam
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165961 (0.0):
āśvāsanaṃ duḥsahaduḥkhakāle dānam narāṇāṃ paralokabandhuḥ // KAvk_23.54 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ viśvaṃtarāvadānam
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18168610 (0.0):
guṇakṛtajanarāgaḥ ślāghyatāṃ tyaktarāgaḥ // KAvk_24.181 // / iti kṣemendraviracitāyām / bodhisattvāvadānakalpalatāyāmabhiniṣkramaṇāvadānaṃ caturviśaḥ pallavaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18169869 (0.0):
sādhusaṅgaḥ // KAvk_25.84 // / iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ
nāma navamaḥ pallavaḥ // / 10. sundarīnandāvadānam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150375 (0.014):
iti kṣemendraviracitāyām bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ sundarīnandāvadānaṃ / nāma daśamaḥ pallavaḥ //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146577 (0.048):
iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śrīguptāvadānaṃ / nāma aṣṭamaḥ pallavaḥ // / 9. jyotiṣkāvadānam /
te ke 'pi sattvahitasaṃnihitānukampā bhavyā bahvanti bhuvane
bahvabhītibhājām / / vātsalyapeśaladhiyaḥ kuśalāya puṃsāṃ kurvanti ye varamanugrahamāgraheṇa //
KAvk_10.1 // / nyagrodhārāmanirataṃ druṣṭuṃ kapilavastuni /
bhagavantaṃ yayau nandaḥ śākyarājasutaḥ purā // KAvk_10.2 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157077 (0.035):
atītānāgatajñānaṃ dantālokaiḥ kirannivaḥ // KAvk_16.6 // / devaputraḥ purā kaścit kāle svargaparicyutaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158249 (0.044):
bhagavān viharan buddhaḥ pure rājagṛhe purā // KAvk_18.2 // / kilitaṃ copayiṣyaṃ ca dvau parivrājakau purā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18154020 (0.056):
ānando vidadhe 'ṅgāni tasya satyopayācanāt // KAvk_13.39 // / rājaputrastu saṃjātapāṇipādaḥ prasannadhīḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18176256 (0.058):
prabhāvavismayātpṛṣṭaḥ sarvadarśī jagādā tān // KAvk_33.21 // / kṛkirnāma purā śrīmān vārāṇasyāṃ nareśvaraḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18175573 (0.064):
ityuktaḥ praṇayātpatnayā tathetyāha nṛpātmajaḥ // KAvk_32.28 // / tatpāṇidhṛtarajjvātha vihitālambanaḥ śanaiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18147512 (0.064):
doṣodayaḥ pravṛddho 'yamandhakārāya tatsutaḥ // KAvk_9.66 // / nūnaṃ satāmatītānāṃ niṣkāraṇasuhṛt khalaḥ /
naiṣkamyadeśanāmantrakathāntesa puraḥsthitam /
uvāca bhagavān prītyā pravrajyā gṛhyatāmiti // KAvk_10.3 //
prasādyābhinivedyāsya taṃ nandaḥ pratyabhāṣataḥ / / bhagavan puṇyalābhāpi pravrajyābhimatā na me // KAvk_10.4 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179617 (0.020):
kathaṃ saṃpadamutsṛjya pravrajyābhimatā tava // KAvk_37.50 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18166693 (0.041):
devadattaḥ paridveṣāt taṃ jaghāna mahāgajam // KAvk_24.53 // / cyutaṃ cakarṣaṃ dvidataṃ nandaḥ sapta padāni tam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18149644 (0.042):
ramyatvaṃ māṃsavarmāsthiyantre samayamātrakam // KAvk_10.102 // / iti pṛṣṭo bahgavatā nandastaṃ pratyabhāsata /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6474271 (0.044):
tadā tadā manmathamohitāṃ tāṃ dayārdracakṣur bhagavān rarakṣa // KAvk_64.5 / tataḥ kadā cid bhagavān vanānte tatkautukād bhikṣugaṇena pṛṣṭaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18147046 (0.057):
babhāṣe vismayodbhāntaṃ putro 'yaṃ gṛhyatāmiti // KAvk_9.33 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12575491 (0.064):
yad ayaṃ sārthabhṛn nando mama dharmābhisaṃrataḥ / / (Rm 19) / asya puṇyavipākena bodhicittaṃ samāpnuyāt // Rm_1.237{27} //
sarvopasthāyako bhūtvā bhikṣusaṃghaṃ yathepsitaiḥ /
sarvopakaraṇaistāvat bhikṣyaṃ paricarāmyaham // KAvk_10.5 //
ityuktvā ratnamukuṭaiḥ spṛṣṭatatpādapaṅkajaḥ /
rājaputraḥ svabhavanaṃ yayau jāyāsamutsukaḥ // KAvk_10.6 //
sa sundarī samāsādya dayitām ratisundarīm /
vijahāra varodyānaṃ muhūrtavirahāsahaḥ // KAvk_10.7 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18148322 (0.030):
vrajāmi svagṛhaṃ tāvadityāha virahāsahaḥ // KAvk_10.19 //
tataḥ kadācid bhagavān prakṛtyaiva guṇipriyaḥ /
svayaṃ nandasya bhavanaṃ bhikṣusaṃghaiḥ sahāyayau // KAvk_10.8 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18180557 (0.059):
dṛṣṭvā tatrākarottīre bhagavānāsanagraham // KAvk_39.8 // / bhikṣusaṃghaiḥ parivṛtaṃ dṛṣṭvā tatra tathāgatam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141305 (0.062):
upadeśaprakāśena jahārājñānajaṃ tamaḥ // KAvk_6.3 // / bhikṣusaṃghaiḥ parivṝtaḥ sa kadācidvaṇigjanaiḥ /
sānandavadanaḥ kṛtvā nandastatpādavandanāṃ /
taṃ mahāharsanāsīnaṃ pūjayitvā vyajijñapat // KAvk_10.9 //
keṣāṃ puṇyaprarohāṇāṃ paripāko 'yamīdṛśaḥ / / kṛto 'yaṃ yadbhagavatā darśanānugrahaḥ svayam // KAvk_10.10 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179065 (0.052):
tānuce n amayā kaścit kṛtaḥ samayaviplavaḥ // KAvk_37.12 // / ahamukto bhagavatā darśanāvasare svayam /
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10713994 (0.060):
sarvātmanā malādivicchedaśivatvavyakyātmako 'nugraho yo bhagavatā na kṛtaḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7105988 (0.064):
pratiṣṭhāpayitavyāḥ / īdṛśo mayā sattvaparipākaḥ kṛtaḥ / atha gaganagañjo
smaraṇaṃ śravaṇaṃ vāpi darśanaṃ vā mahātmanām / / seyaṃ kuśalavallīnāṃ mahatī phalasaṃtatiḥ // KAvk_10.11 //
asya maitrasya mahatastadālokasya darśanāt / / hṛdayasya vikāsaśrīḥ kasya nāma na jāyate // KAvk_10.12 //
dānādapi priyataraṃ puṇyādapi mahāphalam / / sadācārādapi śrlāghyaṃ mahatāṃ kilaṃ darśanam // KAvk_10.13 //
iti tasya bruvāṇasya bhaktipraṇayapeśalam / / abhinandya puraḥ pūjāṃ bhagavān gantumudyayau // KAvk_10.14 //
anuvavrāja taṃ nandaḥ svacche kanakabhājane / / varopacāramādāya madhuraṃ svamivāśayam // KAvk_10.15 //
pahcādvrajantamālokya bhaktyā bhagavataḥ pathi /
niraikṣata kaṭākṣeṇa sundarī virahāsahā // KAvk_10.16 //
gurūṇāmagre sā saralataralāṃ locanagatiṃ
vihāyaiva trāsāñcitamukutitākṣī priyatamā /
nirīkṣyālakṣyaṃ yat kṣaṇamavanatābhūttadadhikaṃ
na gantavyaṃ nāthetyavadadivaṃ maonādavacanam // KAvk_10.17 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18184487 (0.060):
abhyetya bhikṣukīṃ śailāṃ praṇayādidamabravīt // KAvk_40.165 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18148930 (0.064):
kṛtvā puraḥ priyatamāmūce 'darbāṣpagadgadaḥ // KAvk_10.55 // / priyāmālikhyāhaṃ nikhilasukhavṛṣṭiṃ nayanayor