View original HTML file with complete header information
śrī śrī rādhā-kṛṣṇāṣṭa-kālīya-līlā-smaraṇa-krama-paddhatiḥ
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807887 (0.0):
iti śrī-dhyāna-candra-gosvāmi-viracitā / śrī śrī rādhā-kṛṣṇāṣṭa-kālīya-līlā-smaraṇa-krama-paddhatiḥ /
śrī śrī rādhā-kṛṣṇāṣṭa-kālīya-līlā-smaraṇa-krama-paddhatiḥ
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807887 (0.0):
iti śrī-dhyāna-candra-gosvāmi-viracitā / śrī śrī rādhā-kṛṣṇāṣṭa-kālīya-līlā-smaraṇa-krama-paddhatiḥ /
evaṃ padmopari dhyātvā rādhā-kṛṣṇau tatas tayoḥ /
aṣṭa-kālocitāṃ sevāṃ vidadhyāt siddha-dehataḥ /
guru-vargājñayā tatra pūjayed rādhikā-harī // RKK_1 //
bāhya-pūjāṃ tataḥ kṛtvā pādyam arghyaṃ krameṇa ca /
vidhi-pūrvaka-śuśrūṣā-nantaraṃ sādhakaḥ kramāt /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807405 (0.0):
aṣṭa-kālokta-śuśrūṣā-nantaraṃ sādhakaḥ kramāt / / dvātriṃśad-akṣara-mukhyān japen mantrān atandritaḥ // RKK_142 //
dvātriṃśad-akṣara-mukhānj apen mantrān atandritaḥ // RKK_2 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807413 (0.038):
dvātriṃśad-akṣara-mukhyān japen mantrān atandritaḥ // RKK_142 // / mahā-mantraṃ japed ādau daśārṇaṃ tad-anantaram /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807406 (0.039):
aṣṭa-kālokta-śuśrūṣā-nantaraṃ sādhakaḥ kramāt / / dvātriṃśad-akṣara-mukhyān japen mantrān atandritaḥ // RKK_142 //
mahā-mantraṃ japed ādau daśārṇaṃ tad-antaram /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807418 (0.0):
dvātriṃśad-akṣara-mukhyān japen mantrān atandritaḥ // RKK_142 //
tataḥ śrī-rādhikā-mantraṃ gāyatrīṃ kāmikīṃ tataḥ // RKK_3 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807424 (0.028):
mahā-mantraṃ japed ādau daśārṇaṃ tad-anantaram / / tataḥ śrī-rādhikā-mantraṃ gāyatrīṃ kāmakīṃ tathā // RKK_143 //
tato yugala-mantraṃ ca japed rāsa-sthalī-pradam /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807434 (0.0):
tataḥ śrī-rādhikā-mantraṃ gāyatrīṃ kāmakīṃ tathā // RKK_143 // / tato yugala-mantraṃ ca japed rāsa-sthalī-pradam /
tato 'ṣṭānāṃ sakhīnāṃ ca japen mantrān yathā-kramam /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807437 (0.0):
tato yugala-mantraṃ ca japed rāsa-sthalī-pradam / / tato 'ṣṭānāṃ sakhīnāṃ ca japen mantrān yathā-kramam /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807804 (0.061):
etān sakhīnām aṣṭānāṃ mantrān yaḥ sādhako japet /
tato 'ṣṭa-mañjarīṇāṃ ca sva-sva-mantrān kramāj japet // RKK_4 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807446 (0.0):
tataḥ ṣaṇ-mañjarīṇāṃ ca sva-sva-mantrān kramāj japet // RKK_144 //
aṣṭa-kālīya-sūtram āha, yathā-- / niśāntaḥ prātaḥ pūrvāhno madhyāhnaś cāparāhnakaḥ /
sāyaṃ pradoṣo rātriś ca kālā aṣṭau yathā-kramam // RKK_5 //
madhyāhno yāminī cobhau ṣaṇ-muhūrta-mitau smṛtau /
tri-muhūrta-mitā jñeyā niśānta-pramukhāḥ pare // RKK_6 //
teṣu siddha-dehena sevanaṃ yathā sanat-kumāra-saṃhitāyām,
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807576 (0.039):
tarhi tat sāmyam eva syāt yathā vai bharate nṛpe // RKK_152 // / yathā sanat-kumāra-saṃhitāyām-- / śrī-nārada uvāca--
śrī-nārada uvāca- / bhagavan sarvam ākhyātaṃ yad yat pṛṣṭhaṃ tvayā guro /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807577 (0.0):
tarhi tat sāmyam eva syāt yathā vai bharate nṛpe // RKK_152 // / yathā sanat-kumāra-saṃhitāyām-- / śrī-nārada uvāca--
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856030 (0.0):
dvātriṃśo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca / bhagavansarvamākhyātaṃ yatpṛṣṭaṃ viduṣā tvayā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15879054 (0.0):
asaṃtuṣṭa iva prāha bhrātaraṃ taṃ sanandanam // NarP_1,50.1 // / nārada uvāca / bhagavansarvamākhyātaṃ yatpṛṣṭaṃ bhavato mayā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15912898 (0.018):
punaḥ papraccha taṃ vipra śukābhipatanaṃ munim // NarP_1,62.1 // / nārada uvāca / bhagavansarvamākhyātaṃ tvayātikaruṇātmanā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23403705 (0.050):
§maitreya uvāca: / bhagavan sarvam ākhyātaṃ $ mamaitad akhilaṃ tvayā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5110369 (0.050):
§maitreya uvāca: / bhagavan sarvam ākhyātaṃ mamaitad akhilaṃ tvayā /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15772638 (0.057):
ins.:: bhīṣma uvāca: etat te sarvam ākhyātaṃ !nārado1ktaṃ maye0ritam !
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23469137 (0.062):
§maitreya uvāca: / bhagavan kathitaṃ sarvaṃ $ yat pṛṣṭo 'si mayā mune &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5175802 (0.062):
§maitreya uvāca: / bhagavan kathitaṃ sarvaṃ yat pṛṣṭo 'si mayā mune /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10437357 (0.062):
12,326.124d*0859_00 bhīṣma uvāca / 12,326.124d*0859_01 etat te sarvam ākhyātaṃ nāradoktaṃ mayeritam
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27008235 (0.062):
ins.:: bhīṣma uvāca: etat te sarvam ākhyātaṃ !nāradoktaṃ mayeritam !
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7785596 (0.063):
bhagavan sarvam ākhyātaṃ ViP_2,1.1a / bhagavaṃs tam ahaṃ yogaṃ ViP_6,6.4a
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10186279 (0.064):
maitreya uvāca / bhagavankathitaṃ sarvaṃ yatpṛṣṭosi mayā mune /
adhunā śrotum icchāmi rāga-mārgam anuttamam // RKK_7 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23417333 (0.054):
yathāvat kathitaṃ sarvaṃ $ yat pṛṣṭo 'si mayā guro & / śrotum icchāmy ahaṃ tv ekaṃ % tad bhavān prabravītu me // ViP_3,7.1 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5123991 (0.054):
yathāvat kathitaṃ sarvaṃ yat pṛṣṭo 'si mayā guro / / śrotum icchāmy ahaṃ tv ekaṃ tad bhavān prabravītu me // ViP_3,7.1 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10137054 (0.054):
yathā vatkathitaṃ sarvaṃ yatpṛṣṭosiṃ mayā guro / / śrotumicchāmyahaṃ tvekaṃ tadbhavānprabravītu me // ViP_3,7.1 //
śrī-sadāśiva uvāca-- / sādhu pṛṣṭhaṃ tvayā vipra sarva-loka-hitaiṣiṇā /
rahasyam api vakṣyāmi tan me nigaditaṃ śṛṇu // RKK_8 //
parakīyābhimāninyas tathāsya ca priyā janāḥ / / pracureṇaiva bhāvena ramayanti nija-priyam // RKK_9 //
ātmānaṃ cintayet tatra tāsāṃ madhye manoramām / / rūpa-yauvana-sampannāṃ kiśorīṃ pramadākṛtim // RKK_10 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15958404 (0.008):
ātmānaṃ cintayedvatsa tāsāṃ madhye manoramām / / rūpayauvanasaṃpannāṃ kiśorīṃ ca svalaṅkṛtām // NarP_1,82.30 //
nānā-śilpa-kalābhijñāṃ kṛṣṇa-bhogānurūpiṇīm /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15958414 (0.0):
rūpayauvanasaṃpannāṃ kiśorīṃ ca svalaṅkṛtām // NarP_1,82.30 // / nānāśilpakalābhijñāṃ kṛṣṇabhogānurūpiṇīm /
prārthitām api kṛṣṇena tato bhoga-parāṅ-mukhīm // RKK_11 //
rādhikānucarīṃ nityaṃ tat-sevana-parāyaṇām / / kṛṣṇād apy adhikaṃ prema rādhikāyāṃ prakurvatīm // RKK_12 //
prītyānudivasaṃ yatnāt tayoḥ saṅgama-kāriṇīm / / tat-sevana-sukhāsvāda-bhareṇātisunirvṛtām // RKK_13 //
ity ātmānaṃ vicintyaiva tatra sevāṃ samācaret / / brāhma-muhūrtam ārabhya yāvat sāntā mahā-niśā // RKK_14 //
śrī-nārada uvāca-- / harer atra gatāṃ līlāṃ śrotum icchāmi tattvataḥ /
līlām ajānatāṃ sevyo manasā tu kathaṃ hariḥ // RKK_15 //
śrī-sadāśiva uvāca-- / nāhaṃ jānāmi tāṃ līlāṃ harer nārada tattvataḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807173 (0.037):
vāsudeve rādhikāyāḥ saṃśayaṃ chindhi me prabho // RKK_129 // / śrī-sadāśiva uvāca--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806915 (0.044):
vṛndāvane rasaṃ divyaṃ rādhayaikāntikaṃ saha // RKK_113 // / śrī-sadāśiva uvāca--
vṛndā-devīṃ samāgaccha sā te līlāṃ pravakṣyati // RKK_16 //
avidūre itaḥ sthānāt keśī-tīrtha-samīpataḥ /
sakhībhiḥ saṃvṛtā sāste govinda-paricārikā // RKK_17 //
śrī-sanat-kumāra uvāca-- / ity uktas taṃ parikramya guruṃ natvā punaḥ punaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807599 (0.023):
harer me naityikī līlā yato me 'dya prakāśitā // RKK_153 // / śrī-sanat-kumāra uvāca--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807665 (0.047):
rahasyātirahasyaṃ yat tvayā mahyaṃ prakāśitam // RKK_158 // / śrī-sanat-kumāra uvāca--
vṛndā-sthānaṃ jagāmāsau nārado muni-sattamaḥ // RKK_18 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807607 (0.062):
antardhānaṃ gato rājan nārado muni-sattamaḥ // RKK_154 // / mayāpy etad ānupūrvyaṃ sarvaṃ tat parikīrtitam /
vṛndāpi nāradaṃ dṛṣṭvā praṇamyāpi punaḥ punaḥ /
uvāca taṃ muni-śreṣṭhaṃ katham atrāgatis tava // RKK_19 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10802703 (0.057):
śāṇḍilyaṃ tu namaskṛtya sāṣṭāṅgaṃ ca punaḥ punaḥ // RKS_42.28 // / abravīt taṃ muniśreṣṭhaṃ bhayatrasto narādhipaḥ /
śrī-nārada uvāca-- / tvatto veditum icchāmi naityikaṃ caritaṃ hareḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10812403 (0.059):
sarvopaskarasaṃyuktā tvatta icchāmi veditum // RKS_55.1 // / mārkaṇḍeya uvāca:
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418400 (0.062):
BhP_11.13.015/3 yogam ādiṣṭavān etad rūpam icchāmi veditum / BhP_11.13.016/0 śrī-bhagavān uvāca
tad ādito mama bruhi yadi yogyo 'smi śobhane // RKK_20 //
śrī-vṛndā-devy uvāca-- / rahasyaṃ tvāṃ pravakṣyāmi kṛṣṇa-bhakto 'si nārada /
na prakāśyaṃ tvayā hy etad guhyād guhyataraṃ mahat // RKK_21 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22414578 (0.013):
aho gūḍhatamaḥ praśno nārada muni-sattama / / na prakāśyas tvayā hy etad guhyād guhyataraṃ mahat // GGS_58 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146916 (0.048):
śṛṇu nārada vakṣyāmi sādhūktaṃ yat tvayādhunā / / guhyādguhyataraṃ caiva na prakāśyaṃ tapodhana // Vis_10.140 //
atha niśānta-sevā-- / madhye vṛndāvane ramye pañcāśat-kuñja-maṇḍite /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413298 (0.0):
madhu-vratāś śruti-hāri-gītāḥ // GGS_17 // / madhye vṛndāvane ramye pañcāśat-kuñja-maṇḍite /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805725 (0.063):
gacchataḥ sva-sva-bhavanaṃ bhīty-utkaṇṭhākulau mithaḥ // RKK_27 // / iti niśānta-sevā / atha prātaḥ-sevā--
kalpa-vṛkṣa-nikuñje tu divya-ratna-maye gṛhe // RKK_22 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413304 (0.0):
madhye vṛndāvane ramye pañcāśat-kuñja-maṇḍite / / kalpa-vṛkṣa-nikuñje tu divya-ratna-maye gṛhe // GGS_18 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806807 (0.032):
kalpa-vṛksa-nikuñje 'smin divya-ratna-maye gṛhe /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806280 (0.058):
tatraiva sarasas tīre divya-ratna-maye gṛhe / / aśnītaḥ phala-mūlāni kalpitāni mayaiva hi // RKK_67 //
nidritau tiṣṭhatas talpe niviḍāliṅgitau mithaḥ /
mad-ājñā-kāribhiḥ paścāt pakṣibhir bodhitāv api // RKK_23 //
gāḍhāliṅgana-nirbhedam āptau tad-bhaṅga-kātarau /
na manas kurutas talpāt samutthātuṃ manāg api // RKK_24 //
tataś ca śārikā-saṃghaiḥ śukādyair api tau muhuḥ /
bodhitau vividhaiḥ padyaiḥ sva-talpād udatiṣṭhatām // RKK_25 //
upaviṣṭau tato dṛṣṭvā sakhyas talpe mudānvitau /
praviśya cakrire sevāṃ tat-kālasyocitāṃ tayoḥ // RKK_26 //
punaś ca śārikā-vākyair utthāya tau sva-talpataḥ /
gacchataḥ sva-sva-bhavanaṃ bhīty-utkaṇṭhākulau mithaḥ // RKK_27 //
iti niśānta-sevā / atha prātaḥ-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805638 (0.063):
na prakāśyaṃ tvayā hy etad guhyād guhyataraṃ mahat // RKK_21 // / atha niśānta-sevā-- / madhye vṛndāvane ramye pañcāśat-kuñja-maṇḍite /
prātaś ca bodhito mātrā talpād utthāya satvaram /
kṛtvā kṛṣṇo danta-kāṣṭhaṃ baladeva-samanvitaḥ // RKK_28 //
mātrānumodito yāti gośālāṃ dohanotsukaḥ /
rādhāpi bodhitā vṛddha-vayasyābhiḥ sva-talpataḥ // RKK_29 //
utthāya danta-kāṣṭhādi kṛtvābhyaṅga samācaret /
snāna-vedīṃ tato gatvā snāpitā lalitādibhiḥ // RKK_30 //
bhūṣā-gṛhaṃ vrajet tatra vayasyā bhūṣayanty api / / bhūṣaṇair vividhair divyair gandha-mālyānulepanaiḥ // RKK_31 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1074614 (0.062):
puṣpagandhānulepanaiḥ__Vdha_002.075 / vāsobhir bhūṣaṇair bhakṣyair__Vdha_002.075
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 556429 (0.063):
divyāmbaravicitraiś ca $ divyamālyānulepanaiḥ / HV_App.I,20.490 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22041987 (0.063):
divyāmbaravicitraiś ca divyamālyānulepanaiḥ / HV_App.I,20.490 /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3843272 (0.063):
śuklavastraiḥ phalairbhakṣyair $ dhūpamālyānulepanaiḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8882781 (0.063):
śuklavastraiḥ phalairbhakṣyair dhūpamālyānulepanaiḥ /
tataś ca sva-janais tasyāḥ śvaśrūṃ samprārthya yatnataḥ /
paktum āhūyate tūrṇaṃ sa-sakhī sā yaśodayā // RKK_32 //
śrī-nārada uvāca-- / katham āhūyate devi pākārthaṃ sā yaśodayā /
satīṣu pāka-kartrīṣu rohiṇī-pramukhāṣv api // RKK_33 //
śrī-vṛndovāca-- / durvāsasā svayaṃ datto varas tasyai maharṣiṇā /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 604716 (0.054):
smṛtvaitān mokṣayātmānaṃ $ vyasanād arimardana // HV_App.I,29F.684 // / durvāsasā varo datto $ muninā mama dhīmatā / HV_App.I,29F.685 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22090266 (0.054):
smṛtvaitān mokṣayātmānaṃ vyasanād arimardana // HV_App.I,29F.684 // / durvāsasā varo datto muninā mama dhīmatā / HV_App.I,29F.685 /
iti kātyāyanī-vaktrāc chrutam āsīn mayā purā // RKK_34 //
tvayā yat pacyate devi tad-annaṃ mad-anugrahāt /
miṣṭaṃ svādv-amṛta-sparddhi bhoktur āyuṣkaraṃ tathā // RKK_35 //
ity āhvayati tāṃ nityaṃ yaśodā putra-vatsalā / / āyuṣmān me bhavet putraḥ svādu-lobhāt tathā satī // RKK_36 //
śvaśrvānumoditā sāpi hṛṣṭā nandālayaṃ vrajet /
sa-sakhī-prakarā tatra gatvā pākaṃ karoti ca // RKK_37 //
kṛṣṇo 'pi dugdhvā gāḥ kāścid dohayitvā janaiḥ parāḥ /
āgacchati pitur vākyāt sva-gṛhaṃ sakhibhir vṛtaḥ // RKK_38 //
abhyaṅga-mardanaṃ kṛtvā dāsaiḥ saṃsnāpito mudā /
dhauta-vastra-dharaḥ sragvī candanākta-kalevaraḥ // RKK_39 //
dvi-phāla-baddha-keśaiś ca grīvā-bhālopari sphuran /
candrākāra-sphurad-bhāla-tilakālaka-rañjitaḥ // RKK_40 //
kaṅkaṇāṅgada-keyūra-ratna-mudrālasat-karaḥ /
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22451944 (0.060):
keyūrāṅgadakaṅkaṇottamamahāratnāṅgulīyāṅkitaśrīmadbāhucatuṣkasaṅgatagadāśaṅkhāripaṅkeruhām
muktāhāra-sphurad-vakṣā makarākṛti-kuṇḍalaḥ // RKK_41 //
muhur ākārito mātrā praviśed bhojanālaye /
avalambya karaṃ mātur baladevam anuvrataḥ // RKK_42 //
bhuktvā ca vividhānnāni mātrā ca sakhibhir vṛtaḥ /
hāsayan vividhair vākyaiḥ sakhīṃs tair hāsitaḥ svayam // RKK_43 //
itthaṃ bhuktvā tathācamya divya-khaṭṭopari kṣaṇāt /
viśramet sevakair dattaṃ tāmbūlaṃ vibhajann adan // RKK_44 //
rādhāpi bhojanānandaṃ dṛṣṭvā yaśodayāhūta /
lalitādi-sakhī-vṛtā bhuṅkte 'nnaṃ lajjayānvitā // RKK_45 //
iti prātaḥ-sevā / atha pūrvāhna-sevā-- / gopa-veśa-dharaḥ kṛṣṇo dhenu-vṛnda-puraḥ-saraḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806062 (0.030):
vañcayitvā gurūn yāti priya-saṅgecchayā vanaṃ // RKK_50 // / iti pūrvāhna-sevā / atha madhyāhna-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806566 (0.042):
nītvā gṛhaṃ vajeṣus tāḥ sa ca kṛṣṇo gavāṃ vrajet // RKK_88 // / iti madhyāhna-sevā / athāparāhna-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806699 (0.049):
gavālayaṃ punar yāti dogdhu-kāmo gavāṃ payaḥ // RKK_97 // / ity aparāhna-sevā / atha sāyaṃ-sevā--
vraja-vāsi-janaiḥ prītyā sarvair anugataḥ pathi // RKK_46 //
pitaraṃ mātaraṃ natvā netrāntena priyā-gaṇān /
yathāyogyaṃ tathā cānyān sannivartya vanaṃ vrajet // RKK_47 //
vanaṃ praviśya sakhibhiḥ krīḍitvā ca kṣaṇaṃ tataḥ /
vañcayitvā ca tān sarvān dvi-traiḥ priya-sakhair yutaḥ // RKK_48 //
saṅketakaṃ vrajed dharṣāt priyā-sandarśanotsukaḥ /
sāpi kṛṣṇe vanaṃ yāte dṛṣṭvā taṃ gṛham āgatā // RKK_49 //
sūryādi-pūjā-vyājena kusumādy-āhṛti-cchalāt /
vañcayitvā gurūn yāti priya-saṅgecchayā vanaṃ // RKK_50 //
iti pūrvāhna-sevā / atha madhyāhna-sevā-- / itthaṃ tau bahu-yatnena militvā sva-gaṇair vṛtau /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806567 (0.014):
nītvā gṛhaṃ vajeṣus tāḥ sa ca kṛṣṇo gavāṃ vrajet // RKK_88 // / iti madhyāhna-sevā / athāparāhna-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805986 (0.030):
lalitādi-sakhī-vṛtā bhuṅkte 'nnaṃ lajjayānvitā // RKK_45 // / iti prātaḥ-sevā / atha pūrvāhna-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806699 (0.059):
gavālayaṃ punar yāti dogdhu-kāmo gavāṃ payaḥ // RKK_97 // / ity aparāhna-sevā / atha sāyaṃ-sevā--
vihārair vividhais tatra vane vikrīḍato mudā // RKK_51 //
syandolikā-samārūḍhau sakhībhir dolitau kvacit / / kvacid veṇuṃ kara-srastaṃ priyayā coritaṃ hariḥ // RKK_52 //
anveṣayann upālabdho vipralabdhaḥ priyā-gaṇaiḥ / / hāsito bahudhā tābhir hṛta-sva iva tiṣṭhati // RKK_53 //
vasanta-ṛtunā juṣṭaṃ vana-khaṇḍaṃ kvacin mudā /
praviśya candanāmbhobhiḥ kuṅkumādi-jalair api // RKK_54 //
viṣiñcato yantra-muktais tat-paṅkenāpi tau mithaḥ / / sakhyo 'py evaṃ viṣiñcanti tāś ca tau siñcataḥ punaḥ // RKK_55 //
tathānyartusu juṣṭāsu krīḍato vana-rājiṣu / / tat-tat-kālocitair nānā-vihāraiḥ sa-gaṇau dvija // RKK_56 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806862 (0.059):
militvā tāv ubhāv atra krīḍato vana-rājiṣu / / vihārair vividhair hāsya-lāsya-gīta-puraḥsaraiḥ // RKK_110 //
śrāntau kvacid vṛkṣa-mūlam āsādya muni-sattama /
upaviśyāsane divye madhu-pānaṃ pracakratuḥ // RKK_57 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806418 (0.047):
anubhūya kṣaṇaṃ nidrā-sukhaṃ ca muni-sattama // RKK_77 // / upaviśyāsane divye sa-gaṇau vistṛte mudā /
tato madhu-madonmattau nidrayā mīlitekṣaṇau /
mithaḥ pāṇiṃ samālambya kāma-bāṇa-vaśaṅgatau // RKK_58 //
riraṃsu viśataḥ kuñjaṃ skhalat-pādābjakau pathi /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806880 (0.039):
suṣupsū viśataḥ kuñjaṃ pañca-ṣābhir alakṣitau // RKK_111 //
tato vikrīḍatas tatra kariṇī-yūthapau yathā // RKK_59 // / sakhyo 'pi madhubhir mattā nidrayā pihitekṣaṇāḥ /
abhitaḥ kuñja-puñjeṣu sārvā eva vililyire // RKK_60 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806881 (0.043):
suṣupsū viśataḥ kuñjaṃ pañca-ṣābhir alakṣitau // RKK_111 // / nirvṛnta-kusumaiḥ k pte keli-talpe manorame /
pṛthag ekena vapuṣā kṛṣṇo 'pi yugapad vibhuḥ /
sarvāsāṃ sannidhiṃ gacchet priyāṇāṃ parito muhuḥ // RKK_61 //
ramayitvā ca tāḥ sarvāḥ kariṇī-gajarāḍ iva / / priyayā ca tathā tābhiḥ sarovaram athāvrajet // RKK_62 //
śrī-nārada uvāca-- / vṛnde śrī-nanda-putrasya mādhurya-krīḍane katham /
aiśvaryasya prakāśo 'bhūd iti me chindhi saṃśayam // RKK_63 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807170 (0.051):
vāsudeve rādhikāyāḥ saṃśayaṃ chindhi me prabho // RKK_129 // / śrī-sadāśiva uvāca--
śrī-vṛndovāca-- / mune mādhurya-mayy asti līlā-śaktir harer dṛśā /
tayā pṛthak-kṛtaḥ krīḍed gopikābhiḥ samaṃ hariḥ // RKK_64 //
rādhayā saha rūpeṇa nijena ramate svayam /
iti mādhurya-līlāyāḥ śaktir neśatāyā hareḥ // RKK_65 //
jala-sekair mithas tatra krīḍitvā sa-gaṇau tataḥ /
vāsaḥ-srak-candanair divya-bhūṣaṇair api bhūṣitau // RKK_66 //
tatraiva sarasas tīre divya-ratna-maye gṛhe /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806806 (0.051):
kalpa-vṛksa-nikuñje 'smin divya-ratna-maye gṛhe /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805653 (0.058):
kalpa-vṛkṣa-nikuñje tu divya-ratna-maye gṛhe // RKK_22 // / nidritau tiṣṭhatas talpe niviḍāliṅgitau mithaḥ /
aśnītaḥ phala-mūlāni kalpitāni mayaiva hi // RKK_67 //
haris tu prathamaṃ bhuktvā kāntayā pariveśitam /
dvi-trābhiḥ sevito gacchec chayyāṃ puṣpa-vinirmitām // RKK_68 //
tāmbūlair vyajanais tatra pāda-saṃvāhanādibhiḥ / / sevyamāno bhṛśantābhir moditaḥ preyasīṃ smaran // RKK_69 //
śrī-rādhāpi harau supte sa-gaṇā muditāntarā /
kānta-dattaṃ prīta-manā ucchiṣṭaṃ bubhuje tataḥ // RKK_70 //
kiñcid evo tato bhuktvā vrajec chayyā-niketanam /
draṣṭuṃ kānta-mukhāmbhojaṃ cakorīvan niśā-karam // RKK_71 //
tāmbūla-carvitaṃ tasya tatratyābhir niveditam / / tāmbūlāny api cāśnāti vibhajanti priyāliṣu // RKK_72 //
kṛṣṇo 'pi tāsāṃ śuśrūṣuḥ svacchandaṃ bhāṣitaṃ mithaḥ / / prāpta-nidra ivābhāti vinidro 'pi paṭāvṛtaḥ // RKK_73 //
tāś ca kṣvelīṃ kṣaṇaṃ kṛtvā mithaḥ kānta-kathāśrayāḥ /
vyāja-nidrāṃ harer jñātvā kutaścid anumānataḥ // RKK_74 //
vimṛśya vadanaṃ dṛgbhiḥ paśyantyo 'nyonya-mānanam /
līnā iva lajjayā syuḥ kṣaṇam ucur na kiñcanam // RKK_75 //
kṣaṇād eva tato vastraṃ dūrī-kṛtya tad aṅgataḥ /
sādhu nidrāṃ gato 'sīti hāsayantyo hasanti tam // RKK_76 //
evaṃ tau vividhair hāsai ramamāṇau gaṇaiḥ saha / / anubhūya kṣaṇaṃ nidrā-sukhaṃ ca muni-sattama // RKK_77 //
upaviśyāsane divye sa-gaṇau vistṛte mudā /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806146 (0.047):
śrāntau kvacid vṛkṣa-mūlam āsādya muni-sattama / / upaviśyāsane divye madhu-pānaṃ pracakratuḥ // RKK_57 //
paṇī-kṛtya mitho hāra-cumbāśleṣa-paricchadān // RKK_78 //
akṣair vikrīḍitaḥ premṇā narmālāpa-puraḥsaram /
parājito 'pi priyayā jitam ity avadan mṛṣā // RKK_79 //
hārādi-grahaṇe tasyāḥ pravṛttas tāḍyate tayā / / tayaivaṃ tāḍitaḥ kṛṣṇaḥ karṇotpala-saroruhaiḥ // RKK_80 //
viṣaṇḍa-vadano bhūtvā gata-sva iva nārada /
jito 'smi ca tvayā devi gṛhyatāṃ yat paṇī-kṛtam // RKK_81 //
cumbanādi mayā dattam ity uktvā ca tathācarat /
kauṭilyaṃ tad-bhruvor draṣṭuṃ śrotuṃ tad-bhartsanaṃ vacaḥ // RKK_82 //
tataḥ śārī-śukānāṃ ca śrutvā vāgāhavaṃ mithaḥ /
nirgacchatas tataḥ sthānād gantukāmo gṛhaṃ prati // RKK_83 //
kṛṣṇaḥ kāntām anujñāpya gavām abhimukhaṃ vrajet /
sā tu sūrya-gṛhaṃ gacchet sakhī-maṇḍala-saṃyutā // RKK_84 //
kiyad-dūraṃ tato gatvā parāvṛtya hariḥ punaḥ /
vipra-veśaṃ samāsthāya yāti sūrya-gṛhaṃ prati // RKK_85 //
sūryaṃ ca pūjayet tatra prārthitas tat-sakhī-janaiḥ / / tad eva kalpitair vedaiḥ parihāsyāvagarbhitaiḥ // RKK_86 //
tatas tā api taṃ kāntaṃ parijñāya vicakṣaṇāḥ / / ānanda-sāgare līnā na viduḥ svaṃ na cāparam // RKK_87 //
vihārair vividhair evaṃ sārdha-yāma-dvayaṃ mune /
nītvā gṛhaṃ vajeṣus tāḥ sa ca kṛṣṇo gavāṃ vrajet // RKK_88 //
iti madhyāhna-sevā / athāparāhna-sevā-- / saṅgamya tu sakhīn kṛṣṇo gṛhītvā gāḥ samantataḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806063 (0.014):
vañcayitvā gurūn yāti priya-saṅgecchayā vanaṃ // RKK_50 // / iti pūrvāhna-sevā / atha madhyāhna-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805985 (0.042):
lalitādi-sakhī-vṛtā bhuṅkte 'nnaṃ lajjayānvitā // RKK_45 // / iti prātaḥ-sevā / atha pūrvāhna-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806699 (0.043):
gavālayaṃ punar yāti dogdhu-kāmo gavāṃ payaḥ // RKK_97 // / ity aparāhna-sevā / atha sāyaṃ-sevā--
āgacchati vrajaṃ karṣann uttāna-muralī-ravaiḥ // RKK_89 //
tato nandādayaḥ sarve śrutvā veṇu-ravaṃ hareḥ /
go-dhūli-paṭalair vyāptaṃ dṛṣṭvā cāpi nabhaḥ-sthalam // RKK_90 //
visṛjya sarva-karmāṇi striyo bālādayo 'pi ca /
kṛṣṇasyābhimukhaṃ yānti tad-darśana-samutsukāḥ // RKK_91 //
rādhikāpi samāgatya gṛhaṃ snātvā vibhūṣitā / / sampācya kānta-bhogārthaṃ dravyāṇi vividhāni ca /
sakhī-saṃgha-yutā yānti kāntaṃ draṣṭuṃ samutsukāḥ // RKK_92 //
rāja-mārge vraja-dvāri yatra sarve vrajaukasaḥ /
kṛṣṇo 'py etān samāgamya yathāvad anupūrvaśaḥ // RKK_93 //
darśanaiḥ sparśanair vāpi smita-purvāvalokanaiḥ / / gopa-vṛddhān namaskāraiḥ kāyikair vācikair api // RKK_94 //
sāṣṭāṅga-pātaiḥ pitarau rohiṇīm api nārada /
netrānta-sūcitenaiva vinayena priyās tathā // RKK_95 //
evaṃ taiś ca yathā-yogyaṃ vrajaukobhiḥ prapūjitaḥ / / gavālayaṃ tathā gāś ca sampraveśya samantataḥ // RKK_96 //
pitṛbhyām arthito yāti bhrātrā saha nijālayam /
snātvā pitvā tathā kiñcid bhuktvā mātrānumoditaḥ /
gavālayaṃ punar yāti dogdhu-kāmo gavāṃ payaḥ // RKK_97 //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18694890 (0.057):
[_Mvu_2.243_] tato svayaṃ taṃ paṃjaraṃ praviśati / yadāpi paṃjarakāto / niṣkramitukāmaḥ bhavati tato svayam eva nirdhāvati / taṃ na koci glānako
ity aparāhna-sevā / atha sāyaṃ-sevā-- / tāś ca dugdhvā dohayitvā pāyayitvā ca kāścana /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806728 (0.036):
saṃbhuṅkte vividhānnāni carvya-cūṣyādikāni ca // RKK_99 // / iti sāyaṃ-sevā / atha pradoṣa-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806566 (0.043):
nītvā gṛhaṃ vajeṣus tāḥ sa ca kṛṣṇo gavāṃ vrajet // RKK_88 // / iti madhyāhna-sevā / athāparāhna-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805985 (0.049):
lalitādi-sakhī-vṛtā bhuṅkte 'nnaṃ lajjayānvitā // RKK_45 // / iti prātaḥ-sevā / atha pūrvāhna-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806062 (0.059):
vañcayitvā gurūn yāti priya-saṅgecchayā vanaṃ // RKK_50 // / iti pūrvāhna-sevā / atha madhyāhna-sevā--
pitrā sārdhaṃ gṛhaṃ yāti payo-bhāri-śatānugaḥ // RKK_98 //
tatrāpi mātṛ-vṛndaiś ca tat-putraiś ca balena ca / / saṃbhuṅkte vividhānnāni carvya-cūṣyādikāni ca // RKK_99 //
iti sāyaṃ-sevā / atha pradoṣa-sevā-- / tan-mātuḥ prārthanāt pūrvaṃ rādhayāpi tadaiva hi /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806699 (0.036):
gavālayaṃ punar yāti dogdhu-kāmo gavāṃ payaḥ // RKK_97 // / ity aparāhna-sevā / atha sāyaṃ-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806854 (0.047):
saṅketakaṃ kāntayātra samāgacched alakṣitaḥ // RKK_109 // / iti pradoṣa-sevā / atha rātri-sevā-
prasthāpyante sakhī-dvārā pakvānnāni tad-ālayam // RKK_100 //
ślāghayaṃś ca haris tāni bhuktvā pitrādibhiḥ saha
sabhā-gṛhaṃ vrajet taiś ca juṣṭaṃ vandi-janādibhiḥ // RKK_101 //
pakvānnāni gṛhītvā yāḥ sakhyas tatra samāgatāḥ /
bahūni ca punas tāni pradattāni yaśodayā // RKK_102 // / sakhyā tatra tayā dattaṃ kṛṣṇocchiṣṭaṃ tathā rahaḥ
sarvaṃ tābhiḥ samānīya rādhikāyai nivedyate // RKK_103 // / sāpi bhuktvā sakhī-varga-yutā tad-anupūrvaśaḥ
sakhībhir maṇḍita tiṣṭhed abhisartuṃ mudānvitā // RKK_104 //
prasthāpyate 'nayā kācid ita eva tataḥ sakhī / / tayābhisāritā sā 'tha yamunāyāḥ samīpataḥ // RKK_105 //
kalpa-vṛksa-nikuñje 'smin divya-ratna-maye gṛhe /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413303 (0.032):
kalpa-vṛkṣa-nikuñje tu divya-ratna-maye gṛhe // GGS_18 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805653 (0.032):
kalpa-vṛkṣa-nikuñje tu divya-ratna-maye gṛhe // RKK_22 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806280 (0.051):
tatraiva sarasas tīre divya-ratna-maye gṛhe / / aśnītaḥ phala-mūlāni kalpitāni mayaiva hi // RKK_67 //
sita-kṛṣṇa-niśāyogya-veśa yāti sakhī-yutā // RKK_106 //
kṛṣṇo 'pi vividhaṃ tatra dṛṣṭvā kautuhalaṃ tataḥ / / kavitvāni manojñāni śrutvā ca gītakāny api // RKK_107 //
dhana-dhānyādibhis tāṃś ca prīṇayitvā vidhānataḥ / / janair ākārito mātrā yāti śayyā-niketanam // RKK_108 //
mātari prasthitāyāntu bhojayitvā tato gṛhāt / / saṅketakaṃ kāntayātra samāgacched alakṣitaḥ // RKK_109 //
iti pradoṣa-sevā / atha rātri-sevā- / militvā tāv ubhāv atra krīḍato vana-rājiṣu /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806728 (0.047):
saṃbhuṅkte vividhānnāni carvya-cūṣyādikāni ca // RKK_99 // / iti sāyaṃ-sevā / atha pradoṣa-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806131 (0.059):
tathānyartusu juṣṭāsu krīḍato vana-rājiṣu / / tat-tat-kālocitair nānā-vihāraiḥ sa-gaṇau dvija // RKK_56 //
vihārair vividhair hāsya-lāsya-gīta-puraḥsaraiḥ // RKK_110 //
sārdha-yāma-dvayaṃ nītvā rātrer evaṃ vihārataḥ /
suṣupsū viśataḥ kuñjaṃ pañca-ṣābhir alakṣitau // RKK_111 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806167 (0.039):
mithaḥ pāṇiṃ samālambya kāma-bāṇa-vaśaṅgatau // RKK_58 // / riraṃsu viśataḥ kuñjaṃ skhalat-pādābjakau pathi /
nirvṛnta-kusumaiḥ k pte keli-talpe manorame /
suptāvatiṣṭhatāṃ tatra sevyamānau priyālibhiḥ // RKK_112 //
iti rātri-sevā / śrī-nārada uvāca-- / śrotum icchāmi bho deva vraja-rāja-sutasya ca /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23940006 (0.059):
.śrīśuka uvāca: / śrotum icchāmy ahaṃ tāta $ sāṃprataṃ munibhiḥ saha &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17004994 (0.059):
.śrīśuka uvāca: / śrotum icchāmy ahaṃ tāta sāṃprataṃ munibhiḥ saha /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25400102 (0.062):
śrīkṛṣṇa uvāca / bhagavañchrotumicchāmi devyai devena bhāṣitam // ŚivP_7.2,2.8ab/
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25428161 (0.062):
śrīkṛṣṇa uvāca / bhagavañchrotumicchāmi pratiṣṭhāvidhimuttamam // ŚivP_7.2,36.1ab/
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3845609 (0.062):
Matsya Purāṇa 83 / *nārada uvāca / bhagavañchrotumicchāmi $ dānamāhātmyamuttamam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8885117 (0.062):
Matsya Purāṇa 83 / *nārada uvāca / bhagavañchrotumicchāmi dānamāhātmyamuttamam /
vṛndāvane rasaṃ divyaṃ rādhayaikāntikaṃ saha // RKK_113 //
śrī-sadāśiva uvāca-- / śṛṇu nārada vakṣyāmi rādhā-kṛṣṇa-rasaṃ śuciṃ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15961272 (0.041):
sanatkumāra uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi rādhāṃśānāṃ samudbhavam // NarP_1,83.9 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805545 (0.044):
līlām ajānatāṃ sevyo manasā tu kathaṃ hariḥ // RKK_15 // / śrī-sadāśiva uvāca-- / nāhaṃ jānāmi tāṃ līlāṃ harer nārada tattvataḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807172 (0.054):
vāsudeve rādhikāyāḥ saṃśayaṃ chindhi me prabho // RKK_129 // / śrī-sadāśiva uvāca--
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15994752 (0.055):
yadvidhānaṃ ca pūjādestatsarvaṃ vada sāṃpratam // NarP_1,110.3 // / sanātana uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi tithīnāṃ te vrataṃ pṛthak /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826885 (0.056):
tadutpattiṃ vada bhrātaranugrāhyo 'smi te yadi // NarP_1,10.1 // / sanaka uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi gaṅgotpattiṃ tavānagha /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15867093 (0.056):
asmāllokādamuṃ lokaṃ sarvaṃ śaṃsatu me bhavān // NarP_1,42.4 // / sanandana uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi cetihāsaṃ purātanam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15879168 (0.056):
tanme karma samācakṣva śrotuṃ kautūhalaṃ mama // NarP_1,50.8 // / sanandana uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi hyanūcānasya lakṣaṇam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16009104 (0.056):
sanātana uvāca / atha nārada vakṣyāmi śṛṇu pūrṇāvratāni te /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15914181 (0.058):
sanatkumāro bhagavānuvācārkasamadyutiḥ // NarP_1,63.11 // / sanatkumāra uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi tantraṃ bhāgavataṃ tava /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15940960 (0.058):
samullaṅghya nṛpānanyānetanme nuda saṃśayam // NarP_1,76.2 // / sanatkumāra uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi saṃdehavinivṛttaye /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15995923 (0.058):
dvādaśamāsadvitīyāvratanirūpaṇaṃ nāmaikādaśādhikaśatatamo 'dhyāyaḥ / sanātana uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi tṛtīyāyā vratāni te /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15999743 (0.058):
dvādaśamāsasthitaṣaṣṭhīvratanirūpaṇaṃ nāma pañcadaśādhikaśatatamo 'dhyāyaḥ / sanātana uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi saptamyāste vratānyaham /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16007957 (0.058):
'dhyāyaḥ / sanātana uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi caturdaśyā vratāni te /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3852076 (0.058):
*nandikeśvara uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi $ viṣṇorvratamanuttamam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8891584 (0.058):
*nandikeśvara uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi viṣṇorvratamanuttamam /
su-gopyaṃ paramodāraṃ na vaktavyaṃ hi kasyacit // RKK_114 //
aikāntika-rasāsvādaṃ kartuṃ vṛndāvane mune /
vraja-rāja-kumāraṃ ca bahu-kālam abhāvayam // RKK_115 //
mayi prasannaḥ śrī-kṛṣṇo mantra-yugmam anuttamam /
yugalākhyaṃ dadau mahyaṃ svīyojjvala-rasāplutam // RKK_116 //
samabravīt tadā kṛṣṇaḥ sva-śiṣyaṃ māṃ svakaṃ rasam /
bravīmi tvāṃ śṛṇuṣvādya brahmādīnām agocaram // RKK_117 //
vraja-rāja-suto vṛndā-vane pūrṇatamo vasan /
sampūrṇa-ṣoḍaśa-kalā vihāraṃ kurute sadā // RKK_118 //
vāsudevaḥ pūrṇataro mathurāyāṃ vasan puri / / kalābhiḥ pañca-daśabhir yutaḥ krīḍati sarvadā // RKK_119 //
dvārakādhipatir dvāra-vatyāṃ pūrṇas tv asau vasan /
catur-daśa-kalāyukto viharaty eva sarvadā // RKK_120 //
ekayā kalayā dvābhyāṃ mathurā-dvārakādhipau /
vṛndāvana-pate rūpau pūrṇau sve sve pade rase // RKK_121 //
mathurā-nātho vṛndāvanādhipāpekṣayā svarūpeṇa līlayā ca ekayā kalayā ūnaḥ
mathurā-līlāyāṃ mathurāyāṃ ca sampūrṇa-ṣoḍaśa-kalaḥ /
tathā dvārakā-nātho vṛndāvanādhipāpekṣayā svarūpeṇa līlayā ca /
dvābhyāṃ kalābhyām ūnaḥ / / dvārakāyāṃ dvārakā-līlāyāṃ ca pūrṇa-ṣoḍaśa-kalaḥ /
śrīr bhū-līlā yogamāyā cintyācintyā tathaiva ca /
mohinī kauśalīty aṣṭau bahiraṅgāś ca śaktayaḥ // RKK_122 //
līlā prema-svarūpā casthāpany ākarṣaṇī tathā / / saṃyoginī viyoginyā-hlādinīty antaraṅgikā // RKK_123 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15976784 (0.060):
baṭukebhāsvarūpā ca durgā kṣetreśarūpiṇī / / kāmarājasvarūpā ca tathā manmatharūpiṇī // NarP_1,89.77 //
vraje śrī-kṛṣṇa-candrasya santi ṣoḍaśa-śaktayaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807118 (0.064):
tat-sāra-bhāva-rūpā śrī-rādhikā parikīrtitā // RKK_125 // / tayā śrī-kṛṣṇa-candrasya kriḍāyāḥ samaye mune /
poṣikā madhurasyaiva tasyaitā vai sanātanāḥ // RKK_124 // / hlādinī ya mahā-śaktiḥ sarva-śakti-varīyasī /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416486 (0.0):
hlādinī yā mahā-śaktiḥ sarva-śakti-varīyasī /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533185 (0.0):
hlādinī yā mahā śaktiḥ sarva śakti varīyasī |
tat-sāra-bhāva-rūpā śrī-rādhikā parikīrtitā // RKK_125 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416486 (0.042):
hlādinī yā mahā-śaktiḥ sarva-śakti-varīyasī / / tat-sāra-bhāva-rūpeyam iti tantre pratiṣṭhitā // GGS_151 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533185 (0.042):
hlādinī yā mahā śaktiḥ sarva śakti varīyasī | / tat sāra bhāva rūpeyam iti tantre pratiṣṭhitā // RUnm_4.6 //
tayā śrī-kṛṣṇa-candrasya kriḍāyāḥ samaye mune /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807091 (0.064):
saṃyoginī viyoginyā-hlādinīty antaraṅgikā // RKK_123 // / vraje śrī-kṛṣṇa-candrasya santi ṣoḍaśa-śaktayaḥ /
tad-āviṣṭaṃ vāsudevaṃ saha kṣīrābdhi-nāyakam // RKK_126 //
antarīkṣya-gataṃ kuryāc chaktir ākarṣaṇī hareḥ /
krīḍānte sthāpayet tantu sthāpanī kṛṣṇa-dehataḥ // RKK_127 //
sampūrṇa-ṣoḍaśa-kalaḥ kevalo nanda-nandanaḥ /
vikrīḍan rādhayā sārdhaṃ labhate paramaṃ sukham // RKK_128 //
śrī-nārada uvāca-- / gate madhu-purīṃ kṛṣṇe vipralambha-rasaḥ katham /
vāsudeve rādhikāyāḥ saṃśayaṃ chindhi me prabho // RKK_129 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806229 (0.051):
aiśvaryasya prakāśo 'bhūd iti me chindhi saṃśayam // RKK_63 // / śrī-vṛndovāca--
śrī-sadāśiva uvāca-- / śaktiḥ saṃyoginī kāmā vāmā śaktir viyoginī /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805545 (0.037):
līlām ajānatāṃ sevyo manasā tu kathaṃ hariḥ // RKK_15 // / śrī-sadāśiva uvāca-- / nāhaṃ jānāmi tāṃ līlāṃ harer nārada tattvataḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806915 (0.054):
vṛndāvane rasaṃ divyaṃ rādhayaikāntikaṃ saha // RKK_113 // / śrī-sadāśiva uvāca-- / śṛṇu nārada vakṣyāmi rādhā-kṛṣṇa-rasaṃ śuciṃ /
hlādinī kīrtidā-putrī caivaṃ rādhā-trayaṃ vraje // RKK_130 //
mama prāṇeśvaraḥ kṛṣṇas tyaktvā vṛndāvanaṃ kvacit /
kadācin naiva yātīti jānīte kīrtidā-sutā // RKK_131 //
kāmā-vāme na jānīta iti ca brahma-nandana /
rāsārambha ivāntardhiṃ gatavān nanda-nandanaḥ // RKK_132 //
mathurāṃ mathurā-nātho vāsudevo jagāma ha / / antar-hite nanda-sute śrīmad-vṛndāvane mune // RKK_133 //
pravāsākhyaṃ rasaṃ lebhe rādhā vai kīrtidā-sutā /
tato vadanti munayaḥ pravāsaṃ saṅga-vicyutim // RKK_134 //
mama jīvana-netā ca tyaktvā māṃ mathurāṃ gataḥ /
iti vihvalitā vāmā rādhā yā virahād abhūt // RKK_135 //
yamunāyāṃ nimagnā sā prakāśaṃ gokulasya ca / / golakaṃ prāpya tatrābhūt saṃyoga-rasa-peśalā // RKK_136 //
kāmā rādhā ca mathurā-viraheṇa nipīḍitā / / kurukṣetraṃ gatā tīrtha-yātrā-parama-lālasā // RKK_137 //
nanda-nandana-bhāva-jña uddhavo vrajam āgataḥ /
sāntvayiṣyan kīrtidāyāḥ sutāṃ māsa-dvaye gate // RKK_138 //
rādhām āsvādayāmāsa śrīmad-bhāgavatārthakaṃ / / kathāyāṃ bhāgavatyāntu jātāyāṃ muni-puṅgava // RKK_139 //
vrajendra-nandanaḥ śrīmāṃs tadā pratyakṣatāṃ gataḥ // RKK_140 //
ataeva pādmottara-khaṇḍoktaṃ dvārakādhipater vṛndāvanaṃ prati-gamanaṃ
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863916 (0.063):
śrī-pādmottara-khaṇḍoktam atraivāgre pravakṣyate // Lbh_1,5.241 //
kṣīrābdhiśāyy āviṣṭatvāt kṣīrābdhiśāyino droṇādīnāṃ labdha-vara-tvāt,
teṣāṃ punaḥ sva-sthāna-prāpaṇārtham evety avagantavyam /
śrīmad-bhāgavata-vākyānām evaṃ vicāro 'vagantavyaḥ padmottara-khaṇḍe tu
ôkālindi-puline ramyeö ity atra śrī-dvārakā-nāthasya
śrī-nanda-nandana-madhura-līlā-saṃdarśane sotkaṇṭhatvād vyoma-yānair etya
śrī-vṛndāvane māsa-dvayam uvāsety abhiprāyo jñeyaḥ /
tad yathā śrī-lalita-mādhave (8.34)--ôaparikalita-pūrvaḥö ityādi /
iti te sarvam ākhyātaṃ naityikaṃ caritaṃ hareḥ / / pāpino 'pi vimucyante smaraṇād yasya nārada // RKK_141 //
aṣṭa-kālokta-śuśrūṣā-nantaraṃ sādhakaḥ kramāt /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805338 (0.0):
vidhi-pūrvaka-śuśrūṣā-nantaraṃ sādhakaḥ kramāt / / dvātriṃśad-akṣara-mukhānj apen mantrān atandritaḥ // RKK_2 //
dvātriṃśad-akṣara-mukhyān japen mantrān atandritaḥ // RKK_142 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805346 (0.0):
vidhi-pūrvaka-śuśrūṣā-nantaraṃ sādhakaḥ kramāt / / dvātriṃśad-akṣara-mukhānj apen mantrān atandritaḥ // RKK_2 //
mahā-mantraṃ japed ādau daśārṇaṃ tad-anantaram /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805350 (0.0):
dvātriṃśad-akṣara-mukhānj apen mantrān atandritaḥ // RKK_2 // / mahā-mantraṃ japed ādau daśārṇaṃ tad-antaram /
tataḥ śrī-rādhikā-mantraṃ gāyatrīṃ kāmakīṃ tathā // RKK_143 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805356 (0.028):
mahā-mantraṃ japed ādau daśārṇaṃ tad-antaram / / tataḥ śrī-rādhikā-mantraṃ gāyatrīṃ kāmikīṃ tataḥ // RKK_3 //
tato yugala-mantraṃ ca japed rāsa-sthalī-pradam /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805367 (0.0):
tataḥ śrī-rādhikā-mantraṃ gāyatrīṃ kāmikīṃ tataḥ // RKK_3 // / tato yugala-mantraṃ ca japed rāsa-sthalī-pradam /
tato 'ṣṭānāṃ sakhīnāṃ ca japen mantrān yathā-kramam /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805371 (0.0):
tato yugala-mantraṃ ca japed rāsa-sthalī-pradam / / tato 'ṣṭānāṃ sakhīnāṃ ca japen mantrān yathā-kramam /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807804 (0.061):
etān sakhīnām aṣṭānāṃ mantrān yaḥ sādhako japet /
tataḥ ṣaṇ-mañjarīṇāṃ ca sva-sva-mantrān kramāj japet // RKK_144 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805379 (0.0):
tato 'ṣṭa-mañjarīṇāṃ ca sva-sva-mantrān kramāj japet // RKK_4 //
yathā ādi-purāṇe-- / gopī-bhāvena ye bhaktā mām eva paryupāsate /
teṣu tāsv iva tuṣṭo 'smi satyaṃ satyaṃ dhanañjaya // RKK_145 //
veśa-bhūṣā-vayo-rūpair gopikā-bhāvam āśritāḥ /
bhāvukīyāś ca tad-bhāvaṃ yānti pāda-rajo 'rcanāt // RKK_146 //
yathā ekāmra-purāṇe-- / aho bhajana-māhātmyaṃ vṛndāvana-pater hareḥ /
pumān yoṣid bhaved yatra yoṣid-ātma-samānikā // RKK_147 //
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13528607 (0.064):
pumān yoṣid athāpi vā__Vdha_005.015 / pumān yoṣid athāpi vā__Vdha_083.018
pādme ca (uttara-khaṇḍe)-- / purā maharṣayaḥ sarve daṇḍakāraṇya-vāsinaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941722 (0.0):
purā maharṣayaḥ sarve daṇḍakāraṇya vāsinaḥ | / dṛṣṭvā rāmaṃ hariṃ tatra bhoktum aicchat suvigraham ||
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434922 (0.0):
purā maharṣayaḥ sarve daṇḍakāraṇya-vāsinaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630086 (0.0):
purāṇe śruyate pādme puṃsam api bhaved iyam || / purā maharṣayaḥ sarve daṇḍakāraṇya vāsinaḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123828 (0.0):
purā maharṣayaḥ sarve daṇḍakāraṇya vāsinaḥ | / dṛṣṭvā rāmaṃ hariṃ tatra bhoktum aicchan suvigraham || RBhrs_1,2.301 ||
rāmaṃ dṛṣṭvā hariṃ tatra bhoktum aicchan su-vigraham // RKK_148 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941727 (0.0):
purā maharṣayaḥ sarve daṇḍakāraṇya vāsinaḥ | / dṛṣṭvā rāmaṃ hariṃ tatra bhoktum aicchat suvigraham ||
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434929 (0.0):
purā maharṣayaḥ sarve daṇḍakāraṇya-vāsinaḥ | / dṛṣṭvā rāmaṃ hariṃ tatra bhoktum aicchan suvigraham ||79||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630093 (0.0):
purā maharṣayaḥ sarve daṇḍakāraṇya vāsinaḥ | / dṛṣṭvā rāmaṃ hariṃ tatra bhoktum aicchan suvigraham ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123835 (0.0):
purā maharṣayaḥ sarve daṇḍakāraṇya vāsinaḥ | / dṛṣṭvā rāmaṃ hariṃ tatra bhoktum aicchan suvigraham || RBhrs_1,2.301 ||
te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule /
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434935 (0.0):
dṛṣṭvā rāmaṃ hariṃ tatra bhoktum aicchan suvigraham ||79|| / te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630099 (0.0):
dṛṣṭvā rāmaṃ hariṃ tatra bhoktum aicchan suvigraham || / te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123842 (0.0):
dṛṣṭvā rāmaṃ hariṃ tatra bhoktum aicchan suvigraham || RBhrs_1,2.301 || / te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941735 (0.002):
dṛṣṭvā rāmaṃ hariṃ tatra bhoktum aicchat suvigraham || / te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtās tu gokule |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14432063 (0.055):
kalpanīyatvāc ca | / te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15785748 (0.058):
te sarve strītvam āpannāh samudbhūtāś ca gokule | / hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt ||iti |
hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt // RKK_149 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941741 (0.0):
te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtās tu gokule | / hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt || [PadmaP 6.245.164] iti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15785754 (0.0):
te sarve strītvam āpannāh samudbhūtāś ca gokule | / hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt ||iti |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434939 (0.0):
te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule | / hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt ||80||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630103 (0.0):
te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule | / hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123847 (0.0):
te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule | / hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt || RBhrs_1,2.302 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14432072 (0.055):
hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt || / iti pādmottara khaṇḍa śravaṇād etāḥ khalu tadāpi na siddha dehā iti
bṛhad-vāmana-siddhāś ca śrutayo 'pi yathā purā / / gopī-bhāvena saṃsevya samudbhūtā hi gokule // RKK_150 //
yad-uktaṃ śrī-rūpa-gosvāmi-caraṇaiḥ--
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17800844 (0.011):
bhagavat svarūpa guṇa janma karma līlānām anādy antatvena nityatvaṃ / śrī rūpa gosvāmi caraṇair bhāgavatāmṛta granthe
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6354555 (0.011):
bhagavat-svarūpa-guṇa-janma-karma-līlānām anādy-antatvena nityatvaṃ / śrī-rūpa-gosvāmi-caraṇair bhāgavatāmṛta-granthe pratipāditam | mama paraṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7632973 (0.034):
ataeva śrī mahāprabhoḥ śakti rūpaiḥ śrī rūpa gosvāmi caraṇaiḥ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7603264 (0.053):
tu naivedya samarpaṇe vijñaptir, yathā śrī rūpa gosvāmi pādaiḥ / śrī padyāvalyāṃ
hariṃ su-rāga-mārgeṇa sevate yo narottamaḥ /
kevalenaiva sa tadā gopikātvam iyād vraje // RKK_151 //
bhakti-tattva-kaumudyām-- / ekasmin vāsanā-dehe yadi cānyasya bhāvanā /
tarhi tat sāmyam eva syāt yathā vai bharate nṛpe // RKK_152 //
yathā sanat-kumāra-saṃhitāyām-- / śrī-nārada uvāca--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805420 (0.0):
teṣu siddha-dehena sevanaṃ yathā sanat-kumāra-saṃhitāyām, / śrī-nārada uvāca-
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16991999 (0.051):
viṣṇor nāmasahasraṃ te bhagavatprītikāraṇam / / śrīnārada uvāca / / dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi tvayātikaruṇātmanā /
dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi tvayā devi na saṃśayaḥ /
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16992002 (0.0):
viṣṇor nāmasahasraṃ te bhagavatprītikāraṇam / / śrīnārada uvāca / / dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi tvayātikaruṇātmanā /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4442061 (0.008):
{jvara uvāca} / dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yat tvayā matpriyaṃ krṭaṃ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4367585 (0.012):
{ūrva uvāca} / dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yan me 'dya bhagavāñ śiśoḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3921825 (0.012):
*ūrva uvāca / dhanyo 'smyanugṛhīto 'smi $ yanme 'dya bhagavāñchiśoḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8961317 (0.012):
*ūrva uvāca / dhanyo 'smyanugṛhīto 'smi yanme 'dya bhagavāñchiśoḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19808115 (0.017):
03,042.003a dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yan mayā tryambako haraḥ
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7053905 (0.021):
vavande śirasā pādau prāñjalirvākyamabravīt // KūrmP_1,13.33 // / dhanyo 'smyanugṛhīto 'smi yanme sākṣānmunīśvaraḥ /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26679345 (0.024):
1.046.021c prāñjaliḥ kuśalaṃ pṛṣṭvā viśvāmitram athābravīt / 1.046.022a dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yasya me viṣayaṃ mune
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4367767 (0.026):
{ūrva uvāca} / dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yasya te 'haṃ gurur mataḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3922012 (0.026):
*aurva uvāca / dhanyo 'smyanugṛhīto 'smi $ yasya te 'haṃ guruḥ sthitaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8961504 (0.026):
*aurva uvāca / dhanyo 'smyanugṛhīto 'smi yasya te 'haṃ guruḥ sthitaḥ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9592081 (0.026):
[13.19] śrīvikhānā uvāca: bhavatānugṛhīto 'haṃ dhanyo 'smi puruṣottama
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16290844 (0.028):
dhanyo 'sīti ca mādhava HV_100.26b / dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi HV_App.I,20.896a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13795558 (0.028):
dhanyo 'sīti ca mādhava HV_100.26b / dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi HV_35.55a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20649916 (0.029):
13,013.006d@003A_0073 dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yan māṃ brahmarṣisattamāḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 642233 (0.030):
tvatprasādāt tu vijayaḥ $ sarvatra mama keśava // HV_App.I,36.38 // / dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi $ saṃs tavān madhusūdana / HV_App.I,36.39 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19655555 (0.030):
01,113.038d*1198=06 vaiśaṃpāyanaḥ / 01,113.038d*1198_01 dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi tvaṃ no dhātrī kulasya hi
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19667597 (0.032):
01,125.017 dhṛtarāṣṭra uvāca / 01,125.017a dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi rakṣito 'smi mahāmate
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7058887 (0.035):
nanāmotthāya śirasā prāñjalirvākyamabravīt // KūrmP_1,16.4 // / dhanyo 'smyanugṛhīto 'smi saṃprāpto me purātanaḥ /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26680164 (0.048):
1.049.013c adya yajñaphalaṃ prāptaṃ bhagavaddarśanān mayā / 1.049.014a dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yasya me munipuṃgava
harer me naityikī līlā yato me 'dya prakāśitā // RKK_153 //
śrī-sanat-kumāra uvāca-- / ity uktvā tāṃ parikramya tayā cāpi prapūjitaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805575 (0.023):
sakhībhiḥ saṃvṛtā sāste govinda-paricārikā // RKK_17 // / śrī-sanat-kumāra uvāca--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807665 (0.024):
rahasyātirahasyaṃ yat tvayā mahyaṃ prakāśitam // RKK_158 // / śrī-sanat-kumāra uvāca--
antardhānaṃ gato rājan nārado muni-sattamaḥ // RKK_154 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 584364 (0.058):
pratigṛhya tu tat sarvaṃ $ nārado munisattamaḥ / HV_App.I,29.1528 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22069915 (0.058):
pratigṛhya tu tat sarvaṃ nārado munisattamaḥ / HV_App.I,29.1528 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 562183 (0.060):
etasminn eva kāle tu $ nārado munisattamaḥ / HV_App.I,21.8 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22047742 (0.060):
etasminn eva kāle tu nārado munisattamaḥ / HV_App.I,21.8 /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805587 (0.062):
vṛndā-sthānaṃ jagāmāsau nārado muni-sattamaḥ // RKK_18 // / vṛndāpi nāradaṃ dṛṣṭvā praṇamyāpi punaḥ punaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306204 (0.062):
nārado munisattamaḥ HV_App.I,21.8b / nārado munisattamaḥ HV_App.I,29.830b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306214 (0.062):
nārado munisattamaḥ HV_App.I,29.1528b / nārado munisattamaḥ HV_App.I,29.1549b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306223 (0.062):
nārado munisattamaḥ HV_App.I,29A.6b / nārado munisattamaḥ *HV_73.35*822:1b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25079031 (0.062):
nārado munisattamaḥ HV_App.I,29A.6b / nārado vadatāṃ varaḥ HV_App.I,29.720b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13800965 (0.063):
nārado munipuṃgavaḥ HV_112.75*1422:9b / nārado munisattamaḥ HV_73.35*822:1b / nārado lokanāradaḥ HV_46.2*573:4b
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23954216 (0.063):
praṇamya prāha bhūpāla % nārado munisattamaḥ // NsP_41.10 // / .nārada uvāca:
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17019204 (0.063):
praṇamya prāha bhūpāla nārado munisattamaḥ // NsP_41.10 // / .nārada uvāca:
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 620755 (0.064):
tataḥ kailāsaśikharān $ nirgato munisattamaḥ / HV_App.I,31.1394 / / nāradaḥ sarvalokajñaḥ $ pauṇḍrasya nagaraṃ prati // HV_App.I,31.1395 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22106310 (0.064):
tataḥ kailāsaśikharān nirgato munisattamaḥ / HV_App.I,31.1394 / / nāradaḥ sarvalokajñaḥ pauṇḍrasya nagaraṃ prati // HV_App.I,31.1395 //
mayāpy etad ānupūrvyaṃ sarvaṃ tat parikīrtitam / / japan nityaṃ prayatnena mantra-yugmam anuttamam // RKK_155 //
kṛṣṇa-vaktrād idaṃ labdhaṃ purā rudreṇa yatnataḥ /
tenoktaṃ nāradāyātha nāradena mayoditam // RKK_156 //
saṃsārāgni-vināśāya mayāpy etat tavoditam /
tvayā caitad gopanīyaṃ rahasyaṃ paramādbhutam // RKK_157 //
śrī-ambarīṣa uvāca-- / kṛta-kṛtyo 'bhavaṃ sākṣāt tvat prasādād ahaṃ guro /
rahasyātirahasyaṃ yat tvayā mahyaṃ prakāśitam // RKK_158 //
śrī-sanat-kumāra uvāca-- / dharmān etān upādiṣṭo japan mantram ahar niśam /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807597 (0.024):
harer me naityikī līlā yato me 'dya prakāśitā // RKK_153 // / śrī-sanat-kumāra uvāca--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805573 (0.047):
sakhībhiḥ saṃvṛtā sāste govinda-paricārikā // RKK_17 // / śrī-sanat-kumāra uvāca-- / ity uktas taṃ parikramya guruṃ natvā punaḥ punaḥ /
acirād eva tad-dāsyam avāpsyasi na saṃśayaḥ // RKK_159 //
ôetān dharmān--aṣṭa-kāla-sevā-rūpān; mantram--yugala-mantram;
tad-dāsyam--tayoḥ śrī-rādhā-kṛṣṇayor dāsyaṃ dāsī-bhāvamö iti /
mayāpi gamyate rājan guror āyatanaṃ mama /
vṛndāvane yatra nityaṃ gurur me 'sti sadāśivaḥ // RKK_160 //
dvātriṃśad-akṣarādīnāṃ mantrāṇāṃ krameṇa phalaṃ yathā pādme--
dvātriṃśad-akṣaraṃ mantraṃ nāma-ṣoḍaśakānvitam /
prajapan vaiṣṇavo nityaṃ rādhā-kṛṣṇa-sthalaṃ labhet // RKK_161 //
gautamīya-tantre ca-- / ahar-niśaṃ japen mantraṃ mantrī niyata-mānasaḥ /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742361 (0.0):
tad-darśanādikārī ca darśitas tatraiva sad-ācāra-prasaṅge - / ahar-niśaṃ japen mantraṃ mantrī niyata-mānasaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411049 (0.0):
gautamīye ca sad ācāra prasaṅge / ahar niśaṃ japen mantraṃ mantrī niyata mānasaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410925 (0.024):
ahar niśaṃ japed yas tu mantrī niyata mānasaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7608284 (0.024):
aharniśaṃ japed yas tu mantrī niyata mānasaḥ |
sa paśyati na sandeho gopa-rūpiṇam īśvaram // RKK_162 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742363 (0.0):
ahar-niśaṃ japen mantraṃ mantrī niyata-mānasaḥ | / sa paśyati na sandeho gopa-veśa-dharaṃ harim || iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410927 (0.0):
ahar niśaṃ japed yas tu mantrī niyata mānasaḥ | / sa paśyati na sandeho gopa veśa dharaṃ harim || iti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7608286 (0.0):
aharniśaṃ japed yas tu mantrī niyata mānasaḥ | / sa paśyati na sandeho gopa veśa dharaṃ harim ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411050 (0.033):
ahar niśaṃ japen mantraṃ mantrī niyata mānasaḥ | / sa paśyati (page 41) na sandeho gopa veśa dharaṃ harim || iti |
gaurī-tantre ca-- / śrīmad-aṣṭākṣaraṃ mantraṃ rādhāyāḥ prema-siddhi-dam /
prajapet sādhako yas tu sa rādhāntikam āpnuyāt // RKK_163 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515111 (0.063):
tadaiva prajapenmantraṃ $ siddhidaṃ nātra saṃśayaḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439940 (0.063):
tadaiva prajapenmantraṃ siddhidaṃ nātra saṃśayaḥ /
sanat-kumāra-saṃhitāyām-- / japed yaḥ kāma-gāyatrīṃ kāma-bīja-samanvitām /
tasya siddhir bhavet prema rādhā-kṛṣṇa-sthalaṃ vrajet // RKK_164 //
etāṃ pañca-padīṃ japtvā śraddhayā 'śraddhayāsakṛt /
vṛndāvane tayor dāsyaṃ gacchaty eva na saṃśayaḥ // RKK_165 //
kiśorī-tantre ca-- / etān sakhīnām aṣṭānāṃ mantrān yaḥ sādhako japet /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805368 (0.061):
tato yugala-mantraṃ ca japed rāsa-sthalī-pradam / / tato 'ṣṭānāṃ sakhīnāṃ ca japen mantrān yathā-kramam /
śrī-rādhā-kṛṣṇayoḥ kṣipraṃ vihāra-sthalam āpnuyāt // RKK_166 //
mantrān etān mañjarīṇām aṣṭānāṃ yo japet sadā /
prema-siddhir bhavet tasya śrī-vṛndāvanam āpnuyāt // RKK_167 //
smaraṇānantaraṃ siddha-dehasyaiva ca sādhakaḥ / / aṣṭa-kāloditāṃ līlāṃ saṃsmaret sādhakāṅgakaḥ // RKK_168 //
kālau niśānta-pūrvāhnāv aparāhna-pradoṣakau /
vijñeyau tri-tri-ghaṭikau prātaḥ sāyaṃ dvayaṃ dvayam // RKK_169 //
dvi-dvi-praghaṭikau jñeyau madhyāhna-rātrikāv iti // RKK_170 //
eteṣu samayeṣv evaṃ yā yā līlā puroditā /
tāṃ tām eva yathā-kālaṃ saṃsmaret sādhako janaḥ // RKK_171 // / iti śrī-dhyāna-candra-gosvāmi-viracitā
śrī śrī rādhā-kṛṣṇāṣṭa-kālīya-līlā-smaraṇa-krama-paddhatiḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805303 (0.0):
śrī śrī rādhā-kṛṣṇāṣṭa-kālīya-līlā-smaraṇa-krama-paddhatiḥ
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807887 (0.0):
iti śrī-dhyāna-candra-gosvāmi-viracitā / śrī śrī rādhā-kṛṣṇāṣṭa-kālīya-līlā-smaraṇa-krama-paddhatiḥ /
evaṃ padmopari dhyātvā rādhā-kṛṣṇau tatas tayoḥ /
aṣṭa-kālocitāṃ sevāṃ vidadhyāt siddha-dehataḥ /
guru-vargājñayā tatra pūjayed rādhikā-harī // RKK_1 //
bāhya-pūjāṃ tataḥ kṛtvā pādyam arghyaṃ krameṇa ca /
vidhi-pūrvaka-śuśrūṣā-nantaraṃ sādhakaḥ kramāt /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807405 (0.0):
aṣṭa-kālokta-śuśrūṣā-nantaraṃ sādhakaḥ kramāt / / dvātriṃśad-akṣara-mukhyān japen mantrān atandritaḥ // RKK_142 //
dvātriṃśad-akṣara-mukhānj apen mantrān atandritaḥ // RKK_2 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807413 (0.038):
dvātriṃśad-akṣara-mukhyān japen mantrān atandritaḥ // RKK_142 // / mahā-mantraṃ japed ādau daśārṇaṃ tad-anantaram /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807406 (0.039):
aṣṭa-kālokta-śuśrūṣā-nantaraṃ sādhakaḥ kramāt / / dvātriṃśad-akṣara-mukhyān japen mantrān atandritaḥ // RKK_142 //
mahā-mantraṃ japed ādau daśārṇaṃ tad-antaram /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807418 (0.0):
dvātriṃśad-akṣara-mukhyān japen mantrān atandritaḥ // RKK_142 //
tataḥ śrī-rādhikā-mantraṃ gāyatrīṃ kāmikīṃ tataḥ // RKK_3 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807424 (0.028):
mahā-mantraṃ japed ādau daśārṇaṃ tad-anantaram / / tataḥ śrī-rādhikā-mantraṃ gāyatrīṃ kāmakīṃ tathā // RKK_143 //
tato yugala-mantraṃ ca japed rāsa-sthalī-pradam /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807434 (0.0):
tataḥ śrī-rādhikā-mantraṃ gāyatrīṃ kāmakīṃ tathā // RKK_143 // / tato yugala-mantraṃ ca japed rāsa-sthalī-pradam /
tato 'ṣṭānāṃ sakhīnāṃ ca japen mantrān yathā-kramam /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807437 (0.0):
tato yugala-mantraṃ ca japed rāsa-sthalī-pradam / / tato 'ṣṭānāṃ sakhīnāṃ ca japen mantrān yathā-kramam /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807804 (0.061):
etān sakhīnām aṣṭānāṃ mantrān yaḥ sādhako japet /
tato 'ṣṭa-mañjarīṇāṃ ca sva-sva-mantrān kramāj japet // RKK_4 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807446 (0.0):
tataḥ ṣaṇ-mañjarīṇāṃ ca sva-sva-mantrān kramāj japet // RKK_144 //
aṣṭa-kālīya-sūtram āha, yathā-- / niśāntaḥ prātaḥ pūrvāhno madhyāhnaś cāparāhnakaḥ /
sāyaṃ pradoṣo rātriś ca kālā aṣṭau yathā-kramam // RKK_5 //
madhyāhno yāminī cobhau ṣaṇ-muhūrta-mitau smṛtau /
tri-muhūrta-mitā jñeyā niśānta-pramukhāḥ pare // RKK_6 //
teṣu siddha-dehena sevanaṃ yathā sanat-kumāra-saṃhitāyām,
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807576 (0.039):
tarhi tat sāmyam eva syāt yathā vai bharate nṛpe // RKK_152 // / yathā sanat-kumāra-saṃhitāyām-- / śrī-nārada uvāca--
śrī-nārada uvāca- / bhagavan sarvam ākhyātaṃ yad yat pṛṣṭhaṃ tvayā guro /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807577 (0.0):
tarhi tat sāmyam eva syāt yathā vai bharate nṛpe // RKK_152 // / yathā sanat-kumāra-saṃhitāyām-- / śrī-nārada uvāca--
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856030 (0.0):
dvātriṃśo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca / bhagavansarvamākhyātaṃ yatpṛṣṭaṃ viduṣā tvayā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15879054 (0.0):
asaṃtuṣṭa iva prāha bhrātaraṃ taṃ sanandanam // NarP_1,50.1 // / nārada uvāca / bhagavansarvamākhyātaṃ yatpṛṣṭaṃ bhavato mayā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15912898 (0.018):
punaḥ papraccha taṃ vipra śukābhipatanaṃ munim // NarP_1,62.1 // / nārada uvāca / bhagavansarvamākhyātaṃ tvayātikaruṇātmanā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23403705 (0.050):
§maitreya uvāca: / bhagavan sarvam ākhyātaṃ $ mamaitad akhilaṃ tvayā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5110369 (0.050):
§maitreya uvāca: / bhagavan sarvam ākhyātaṃ mamaitad akhilaṃ tvayā /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15772638 (0.057):
ins.:: bhīṣma uvāca: etat te sarvam ākhyātaṃ !nārado1ktaṃ maye0ritam !
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23469137 (0.062):
§maitreya uvāca: / bhagavan kathitaṃ sarvaṃ $ yat pṛṣṭo 'si mayā mune &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5175802 (0.062):
§maitreya uvāca: / bhagavan kathitaṃ sarvaṃ yat pṛṣṭo 'si mayā mune /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10437357 (0.062):
12,326.124d*0859_00 bhīṣma uvāca / 12,326.124d*0859_01 etat te sarvam ākhyātaṃ nāradoktaṃ mayeritam
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27008235 (0.062):
ins.:: bhīṣma uvāca: etat te sarvam ākhyātaṃ !nāradoktaṃ mayeritam !
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7785596 (0.063):
bhagavan sarvam ākhyātaṃ ViP_2,1.1a / bhagavaṃs tam ahaṃ yogaṃ ViP_6,6.4a
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10186279 (0.064):
maitreya uvāca / bhagavankathitaṃ sarvaṃ yatpṛṣṭosi mayā mune /
adhunā śrotum icchāmi rāga-mārgam anuttamam // RKK_7 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23417333 (0.054):
yathāvat kathitaṃ sarvaṃ $ yat pṛṣṭo 'si mayā guro & / śrotum icchāmy ahaṃ tv ekaṃ % tad bhavān prabravītu me // ViP_3,7.1 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5123991 (0.054):
yathāvat kathitaṃ sarvaṃ yat pṛṣṭo 'si mayā guro / / śrotum icchāmy ahaṃ tv ekaṃ tad bhavān prabravītu me // ViP_3,7.1 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10137054 (0.054):
yathā vatkathitaṃ sarvaṃ yatpṛṣṭosiṃ mayā guro / / śrotumicchāmyahaṃ tvekaṃ tadbhavānprabravītu me // ViP_3,7.1 //
śrī-sadāśiva uvāca-- / sādhu pṛṣṭhaṃ tvayā vipra sarva-loka-hitaiṣiṇā /
rahasyam api vakṣyāmi tan me nigaditaṃ śṛṇu // RKK_8 //
parakīyābhimāninyas tathāsya ca priyā janāḥ / / pracureṇaiva bhāvena ramayanti nija-priyam // RKK_9 //
ātmānaṃ cintayet tatra tāsāṃ madhye manoramām / / rūpa-yauvana-sampannāṃ kiśorīṃ pramadākṛtim // RKK_10 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15958404 (0.008):
ātmānaṃ cintayedvatsa tāsāṃ madhye manoramām / / rūpayauvanasaṃpannāṃ kiśorīṃ ca svalaṅkṛtām // NarP_1,82.30 //
nānā-śilpa-kalābhijñāṃ kṛṣṇa-bhogānurūpiṇīm /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15958414 (0.0):
rūpayauvanasaṃpannāṃ kiśorīṃ ca svalaṅkṛtām // NarP_1,82.30 // / nānāśilpakalābhijñāṃ kṛṣṇabhogānurūpiṇīm /
prārthitām api kṛṣṇena tato bhoga-parāṅ-mukhīm // RKK_11 //
rādhikānucarīṃ nityaṃ tat-sevana-parāyaṇām / / kṛṣṇād apy adhikaṃ prema rādhikāyāṃ prakurvatīm // RKK_12 //
prītyānudivasaṃ yatnāt tayoḥ saṅgama-kāriṇīm / / tat-sevana-sukhāsvāda-bhareṇātisunirvṛtām // RKK_13 //
ity ātmānaṃ vicintyaiva tatra sevāṃ samācaret / / brāhma-muhūrtam ārabhya yāvat sāntā mahā-niśā // RKK_14 //
śrī-nārada uvāca-- / harer atra gatāṃ līlāṃ śrotum icchāmi tattvataḥ /
līlām ajānatāṃ sevyo manasā tu kathaṃ hariḥ // RKK_15 //
śrī-sadāśiva uvāca-- / nāhaṃ jānāmi tāṃ līlāṃ harer nārada tattvataḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807173 (0.037):
vāsudeve rādhikāyāḥ saṃśayaṃ chindhi me prabho // RKK_129 // / śrī-sadāśiva uvāca--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806915 (0.044):
vṛndāvane rasaṃ divyaṃ rādhayaikāntikaṃ saha // RKK_113 // / śrī-sadāśiva uvāca--
vṛndā-devīṃ samāgaccha sā te līlāṃ pravakṣyati // RKK_16 //
avidūre itaḥ sthānāt keśī-tīrtha-samīpataḥ /
sakhībhiḥ saṃvṛtā sāste govinda-paricārikā // RKK_17 //
śrī-sanat-kumāra uvāca-- / ity uktas taṃ parikramya guruṃ natvā punaḥ punaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807599 (0.023):
harer me naityikī līlā yato me 'dya prakāśitā // RKK_153 // / śrī-sanat-kumāra uvāca--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807665 (0.047):
rahasyātirahasyaṃ yat tvayā mahyaṃ prakāśitam // RKK_158 // / śrī-sanat-kumāra uvāca--
vṛndā-sthānaṃ jagāmāsau nārado muni-sattamaḥ // RKK_18 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807607 (0.062):
antardhānaṃ gato rājan nārado muni-sattamaḥ // RKK_154 // / mayāpy etad ānupūrvyaṃ sarvaṃ tat parikīrtitam /
vṛndāpi nāradaṃ dṛṣṭvā praṇamyāpi punaḥ punaḥ /
uvāca taṃ muni-śreṣṭhaṃ katham atrāgatis tava // RKK_19 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10802703 (0.057):
śāṇḍilyaṃ tu namaskṛtya sāṣṭāṅgaṃ ca punaḥ punaḥ // RKS_42.28 // / abravīt taṃ muniśreṣṭhaṃ bhayatrasto narādhipaḥ /
śrī-nārada uvāca-- / tvatto veditum icchāmi naityikaṃ caritaṃ hareḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10812403 (0.059):
sarvopaskarasaṃyuktā tvatta icchāmi veditum // RKS_55.1 // / mārkaṇḍeya uvāca:
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418400 (0.062):
BhP_11.13.015/3 yogam ādiṣṭavān etad rūpam icchāmi veditum / BhP_11.13.016/0 śrī-bhagavān uvāca
tad ādito mama bruhi yadi yogyo 'smi śobhane // RKK_20 //
śrī-vṛndā-devy uvāca-- / rahasyaṃ tvāṃ pravakṣyāmi kṛṣṇa-bhakto 'si nārada /
na prakāśyaṃ tvayā hy etad guhyād guhyataraṃ mahat // RKK_21 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22414578 (0.013):
aho gūḍhatamaḥ praśno nārada muni-sattama / / na prakāśyas tvayā hy etad guhyād guhyataraṃ mahat // GGS_58 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146916 (0.048):
śṛṇu nārada vakṣyāmi sādhūktaṃ yat tvayādhunā / / guhyādguhyataraṃ caiva na prakāśyaṃ tapodhana // Vis_10.140 //
atha niśānta-sevā-- / madhye vṛndāvane ramye pañcāśat-kuñja-maṇḍite /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413298 (0.0):
madhu-vratāś śruti-hāri-gītāḥ // GGS_17 // / madhye vṛndāvane ramye pañcāśat-kuñja-maṇḍite /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805725 (0.063):
gacchataḥ sva-sva-bhavanaṃ bhīty-utkaṇṭhākulau mithaḥ // RKK_27 // / iti niśānta-sevā / atha prātaḥ-sevā--
kalpa-vṛkṣa-nikuñje tu divya-ratna-maye gṛhe // RKK_22 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413304 (0.0):
madhye vṛndāvane ramye pañcāśat-kuñja-maṇḍite / / kalpa-vṛkṣa-nikuñje tu divya-ratna-maye gṛhe // GGS_18 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806807 (0.032):
kalpa-vṛksa-nikuñje 'smin divya-ratna-maye gṛhe /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806280 (0.058):
tatraiva sarasas tīre divya-ratna-maye gṛhe / / aśnītaḥ phala-mūlāni kalpitāni mayaiva hi // RKK_67 //
nidritau tiṣṭhatas talpe niviḍāliṅgitau mithaḥ /
mad-ājñā-kāribhiḥ paścāt pakṣibhir bodhitāv api // RKK_23 //
gāḍhāliṅgana-nirbhedam āptau tad-bhaṅga-kātarau /
na manas kurutas talpāt samutthātuṃ manāg api // RKK_24 //
tataś ca śārikā-saṃghaiḥ śukādyair api tau muhuḥ /
bodhitau vividhaiḥ padyaiḥ sva-talpād udatiṣṭhatām // RKK_25 //
upaviṣṭau tato dṛṣṭvā sakhyas talpe mudānvitau /
praviśya cakrire sevāṃ tat-kālasyocitāṃ tayoḥ // RKK_26 //
punaś ca śārikā-vākyair utthāya tau sva-talpataḥ /
gacchataḥ sva-sva-bhavanaṃ bhīty-utkaṇṭhākulau mithaḥ // RKK_27 //
iti niśānta-sevā / atha prātaḥ-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805638 (0.063):
na prakāśyaṃ tvayā hy etad guhyād guhyataraṃ mahat // RKK_21 // / atha niśānta-sevā-- / madhye vṛndāvane ramye pañcāśat-kuñja-maṇḍite /
prātaś ca bodhito mātrā talpād utthāya satvaram /
kṛtvā kṛṣṇo danta-kāṣṭhaṃ baladeva-samanvitaḥ // RKK_28 //
mātrānumodito yāti gośālāṃ dohanotsukaḥ /
rādhāpi bodhitā vṛddha-vayasyābhiḥ sva-talpataḥ // RKK_29 //
utthāya danta-kāṣṭhādi kṛtvābhyaṅga samācaret /
snāna-vedīṃ tato gatvā snāpitā lalitādibhiḥ // RKK_30 //
bhūṣā-gṛhaṃ vrajet tatra vayasyā bhūṣayanty api / / bhūṣaṇair vividhair divyair gandha-mālyānulepanaiḥ // RKK_31 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1074614 (0.062):
puṣpagandhānulepanaiḥ__Vdha_002.075 / vāsobhir bhūṣaṇair bhakṣyair__Vdha_002.075
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 556429 (0.063):
divyāmbaravicitraiś ca $ divyamālyānulepanaiḥ / HV_App.I,20.490 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22041987 (0.063):
divyāmbaravicitraiś ca divyamālyānulepanaiḥ / HV_App.I,20.490 /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3843272 (0.063):
śuklavastraiḥ phalairbhakṣyair $ dhūpamālyānulepanaiḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8882781 (0.063):
śuklavastraiḥ phalairbhakṣyair dhūpamālyānulepanaiḥ /
tataś ca sva-janais tasyāḥ śvaśrūṃ samprārthya yatnataḥ /
paktum āhūyate tūrṇaṃ sa-sakhī sā yaśodayā // RKK_32 //
śrī-nārada uvāca-- / katham āhūyate devi pākārthaṃ sā yaśodayā /
satīṣu pāka-kartrīṣu rohiṇī-pramukhāṣv api // RKK_33 //
śrī-vṛndovāca-- / durvāsasā svayaṃ datto varas tasyai maharṣiṇā /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 604716 (0.054):
smṛtvaitān mokṣayātmānaṃ $ vyasanād arimardana // HV_App.I,29F.684 // / durvāsasā varo datto $ muninā mama dhīmatā / HV_App.I,29F.685 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22090266 (0.054):
smṛtvaitān mokṣayātmānaṃ vyasanād arimardana // HV_App.I,29F.684 // / durvāsasā varo datto muninā mama dhīmatā / HV_App.I,29F.685 /
iti kātyāyanī-vaktrāc chrutam āsīn mayā purā // RKK_34 //
tvayā yat pacyate devi tad-annaṃ mad-anugrahāt /
miṣṭaṃ svādv-amṛta-sparddhi bhoktur āyuṣkaraṃ tathā // RKK_35 //
ity āhvayati tāṃ nityaṃ yaśodā putra-vatsalā / / āyuṣmān me bhavet putraḥ svādu-lobhāt tathā satī // RKK_36 //
śvaśrvānumoditā sāpi hṛṣṭā nandālayaṃ vrajet /
sa-sakhī-prakarā tatra gatvā pākaṃ karoti ca // RKK_37 //
kṛṣṇo 'pi dugdhvā gāḥ kāścid dohayitvā janaiḥ parāḥ /
āgacchati pitur vākyāt sva-gṛhaṃ sakhibhir vṛtaḥ // RKK_38 //
abhyaṅga-mardanaṃ kṛtvā dāsaiḥ saṃsnāpito mudā /
dhauta-vastra-dharaḥ sragvī candanākta-kalevaraḥ // RKK_39 //
dvi-phāla-baddha-keśaiś ca grīvā-bhālopari sphuran /
candrākāra-sphurad-bhāla-tilakālaka-rañjitaḥ // RKK_40 //
kaṅkaṇāṅgada-keyūra-ratna-mudrālasat-karaḥ /
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22451944 (0.060):
keyūrāṅgadakaṅkaṇottamamahāratnāṅgulīyāṅkitaśrīmadbāhucatuṣkasaṅgatagadāśaṅkhāripaṅkeruhām
muktāhāra-sphurad-vakṣā makarākṛti-kuṇḍalaḥ // RKK_41 //
muhur ākārito mātrā praviśed bhojanālaye /
avalambya karaṃ mātur baladevam anuvrataḥ // RKK_42 //
bhuktvā ca vividhānnāni mātrā ca sakhibhir vṛtaḥ /
hāsayan vividhair vākyaiḥ sakhīṃs tair hāsitaḥ svayam // RKK_43 //
itthaṃ bhuktvā tathācamya divya-khaṭṭopari kṣaṇāt /
viśramet sevakair dattaṃ tāmbūlaṃ vibhajann adan // RKK_44 //
rādhāpi bhojanānandaṃ dṛṣṭvā yaśodayāhūta /
lalitādi-sakhī-vṛtā bhuṅkte 'nnaṃ lajjayānvitā // RKK_45 //
iti prātaḥ-sevā / atha pūrvāhna-sevā-- / gopa-veśa-dharaḥ kṛṣṇo dhenu-vṛnda-puraḥ-saraḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806062 (0.030):
vañcayitvā gurūn yāti priya-saṅgecchayā vanaṃ // RKK_50 // / iti pūrvāhna-sevā / atha madhyāhna-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806566 (0.042):
nītvā gṛhaṃ vajeṣus tāḥ sa ca kṛṣṇo gavāṃ vrajet // RKK_88 // / iti madhyāhna-sevā / athāparāhna-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806699 (0.049):
gavālayaṃ punar yāti dogdhu-kāmo gavāṃ payaḥ // RKK_97 // / ity aparāhna-sevā / atha sāyaṃ-sevā--
vraja-vāsi-janaiḥ prītyā sarvair anugataḥ pathi // RKK_46 //
pitaraṃ mātaraṃ natvā netrāntena priyā-gaṇān /
yathāyogyaṃ tathā cānyān sannivartya vanaṃ vrajet // RKK_47 //
vanaṃ praviśya sakhibhiḥ krīḍitvā ca kṣaṇaṃ tataḥ /
vañcayitvā ca tān sarvān dvi-traiḥ priya-sakhair yutaḥ // RKK_48 //
saṅketakaṃ vrajed dharṣāt priyā-sandarśanotsukaḥ /
sāpi kṛṣṇe vanaṃ yāte dṛṣṭvā taṃ gṛham āgatā // RKK_49 //
sūryādi-pūjā-vyājena kusumādy-āhṛti-cchalāt /
vañcayitvā gurūn yāti priya-saṅgecchayā vanaṃ // RKK_50 //
iti pūrvāhna-sevā / atha madhyāhna-sevā-- / itthaṃ tau bahu-yatnena militvā sva-gaṇair vṛtau /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806567 (0.014):
nītvā gṛhaṃ vajeṣus tāḥ sa ca kṛṣṇo gavāṃ vrajet // RKK_88 // / iti madhyāhna-sevā / athāparāhna-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805986 (0.030):
lalitādi-sakhī-vṛtā bhuṅkte 'nnaṃ lajjayānvitā // RKK_45 // / iti prātaḥ-sevā / atha pūrvāhna-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806699 (0.059):
gavālayaṃ punar yāti dogdhu-kāmo gavāṃ payaḥ // RKK_97 // / ity aparāhna-sevā / atha sāyaṃ-sevā--
vihārair vividhais tatra vane vikrīḍato mudā // RKK_51 //
syandolikā-samārūḍhau sakhībhir dolitau kvacit / / kvacid veṇuṃ kara-srastaṃ priyayā coritaṃ hariḥ // RKK_52 //
anveṣayann upālabdho vipralabdhaḥ priyā-gaṇaiḥ / / hāsito bahudhā tābhir hṛta-sva iva tiṣṭhati // RKK_53 //
vasanta-ṛtunā juṣṭaṃ vana-khaṇḍaṃ kvacin mudā /
praviśya candanāmbhobhiḥ kuṅkumādi-jalair api // RKK_54 //
viṣiñcato yantra-muktais tat-paṅkenāpi tau mithaḥ / / sakhyo 'py evaṃ viṣiñcanti tāś ca tau siñcataḥ punaḥ // RKK_55 //
tathānyartusu juṣṭāsu krīḍato vana-rājiṣu / / tat-tat-kālocitair nānā-vihāraiḥ sa-gaṇau dvija // RKK_56 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806862 (0.059):
militvā tāv ubhāv atra krīḍato vana-rājiṣu / / vihārair vividhair hāsya-lāsya-gīta-puraḥsaraiḥ // RKK_110 //
śrāntau kvacid vṛkṣa-mūlam āsādya muni-sattama /
upaviśyāsane divye madhu-pānaṃ pracakratuḥ // RKK_57 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806418 (0.047):
anubhūya kṣaṇaṃ nidrā-sukhaṃ ca muni-sattama // RKK_77 // / upaviśyāsane divye sa-gaṇau vistṛte mudā /
tato madhu-madonmattau nidrayā mīlitekṣaṇau /
mithaḥ pāṇiṃ samālambya kāma-bāṇa-vaśaṅgatau // RKK_58 //
riraṃsu viśataḥ kuñjaṃ skhalat-pādābjakau pathi /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806880 (0.039):
suṣupsū viśataḥ kuñjaṃ pañca-ṣābhir alakṣitau // RKK_111 //
tato vikrīḍatas tatra kariṇī-yūthapau yathā // RKK_59 // / sakhyo 'pi madhubhir mattā nidrayā pihitekṣaṇāḥ /
abhitaḥ kuñja-puñjeṣu sārvā eva vililyire // RKK_60 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806881 (0.043):
suṣupsū viśataḥ kuñjaṃ pañca-ṣābhir alakṣitau // RKK_111 // / nirvṛnta-kusumaiḥ k pte keli-talpe manorame /
pṛthag ekena vapuṣā kṛṣṇo 'pi yugapad vibhuḥ /
sarvāsāṃ sannidhiṃ gacchet priyāṇāṃ parito muhuḥ // RKK_61 //
ramayitvā ca tāḥ sarvāḥ kariṇī-gajarāḍ iva / / priyayā ca tathā tābhiḥ sarovaram athāvrajet // RKK_62 //
śrī-nārada uvāca-- / vṛnde śrī-nanda-putrasya mādhurya-krīḍane katham /
aiśvaryasya prakāśo 'bhūd iti me chindhi saṃśayam // RKK_63 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807170 (0.051):
vāsudeve rādhikāyāḥ saṃśayaṃ chindhi me prabho // RKK_129 // / śrī-sadāśiva uvāca--
śrī-vṛndovāca-- / mune mādhurya-mayy asti līlā-śaktir harer dṛśā /
tayā pṛthak-kṛtaḥ krīḍed gopikābhiḥ samaṃ hariḥ // RKK_64 //
rādhayā saha rūpeṇa nijena ramate svayam /
iti mādhurya-līlāyāḥ śaktir neśatāyā hareḥ // RKK_65 //
jala-sekair mithas tatra krīḍitvā sa-gaṇau tataḥ /
vāsaḥ-srak-candanair divya-bhūṣaṇair api bhūṣitau // RKK_66 //
tatraiva sarasas tīre divya-ratna-maye gṛhe /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806806 (0.051):
kalpa-vṛksa-nikuñje 'smin divya-ratna-maye gṛhe /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805653 (0.058):
kalpa-vṛkṣa-nikuñje tu divya-ratna-maye gṛhe // RKK_22 // / nidritau tiṣṭhatas talpe niviḍāliṅgitau mithaḥ /
aśnītaḥ phala-mūlāni kalpitāni mayaiva hi // RKK_67 //
haris tu prathamaṃ bhuktvā kāntayā pariveśitam /
dvi-trābhiḥ sevito gacchec chayyāṃ puṣpa-vinirmitām // RKK_68 //
tāmbūlair vyajanais tatra pāda-saṃvāhanādibhiḥ / / sevyamāno bhṛśantābhir moditaḥ preyasīṃ smaran // RKK_69 //
śrī-rādhāpi harau supte sa-gaṇā muditāntarā /
kānta-dattaṃ prīta-manā ucchiṣṭaṃ bubhuje tataḥ // RKK_70 //
kiñcid evo tato bhuktvā vrajec chayyā-niketanam /
draṣṭuṃ kānta-mukhāmbhojaṃ cakorīvan niśā-karam // RKK_71 //
tāmbūla-carvitaṃ tasya tatratyābhir niveditam / / tāmbūlāny api cāśnāti vibhajanti priyāliṣu // RKK_72 //
kṛṣṇo 'pi tāsāṃ śuśrūṣuḥ svacchandaṃ bhāṣitaṃ mithaḥ / / prāpta-nidra ivābhāti vinidro 'pi paṭāvṛtaḥ // RKK_73 //
tāś ca kṣvelīṃ kṣaṇaṃ kṛtvā mithaḥ kānta-kathāśrayāḥ /
vyāja-nidrāṃ harer jñātvā kutaścid anumānataḥ // RKK_74 //
vimṛśya vadanaṃ dṛgbhiḥ paśyantyo 'nyonya-mānanam /
līnā iva lajjayā syuḥ kṣaṇam ucur na kiñcanam // RKK_75 //
kṣaṇād eva tato vastraṃ dūrī-kṛtya tad aṅgataḥ /
sādhu nidrāṃ gato 'sīti hāsayantyo hasanti tam // RKK_76 //
evaṃ tau vividhair hāsai ramamāṇau gaṇaiḥ saha / / anubhūya kṣaṇaṃ nidrā-sukhaṃ ca muni-sattama // RKK_77 //
upaviśyāsane divye sa-gaṇau vistṛte mudā /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806146 (0.047):
śrāntau kvacid vṛkṣa-mūlam āsādya muni-sattama / / upaviśyāsane divye madhu-pānaṃ pracakratuḥ // RKK_57 //
paṇī-kṛtya mitho hāra-cumbāśleṣa-paricchadān // RKK_78 //
akṣair vikrīḍitaḥ premṇā narmālāpa-puraḥsaram /
parājito 'pi priyayā jitam ity avadan mṛṣā // RKK_79 //
hārādi-grahaṇe tasyāḥ pravṛttas tāḍyate tayā / / tayaivaṃ tāḍitaḥ kṛṣṇaḥ karṇotpala-saroruhaiḥ // RKK_80 //
viṣaṇḍa-vadano bhūtvā gata-sva iva nārada /
jito 'smi ca tvayā devi gṛhyatāṃ yat paṇī-kṛtam // RKK_81 //
cumbanādi mayā dattam ity uktvā ca tathācarat /
kauṭilyaṃ tad-bhruvor draṣṭuṃ śrotuṃ tad-bhartsanaṃ vacaḥ // RKK_82 //
tataḥ śārī-śukānāṃ ca śrutvā vāgāhavaṃ mithaḥ /
nirgacchatas tataḥ sthānād gantukāmo gṛhaṃ prati // RKK_83 //
kṛṣṇaḥ kāntām anujñāpya gavām abhimukhaṃ vrajet /
sā tu sūrya-gṛhaṃ gacchet sakhī-maṇḍala-saṃyutā // RKK_84 //
kiyad-dūraṃ tato gatvā parāvṛtya hariḥ punaḥ /
vipra-veśaṃ samāsthāya yāti sūrya-gṛhaṃ prati // RKK_85 //
sūryaṃ ca pūjayet tatra prārthitas tat-sakhī-janaiḥ / / tad eva kalpitair vedaiḥ parihāsyāvagarbhitaiḥ // RKK_86 //
tatas tā api taṃ kāntaṃ parijñāya vicakṣaṇāḥ / / ānanda-sāgare līnā na viduḥ svaṃ na cāparam // RKK_87 //
vihārair vividhair evaṃ sārdha-yāma-dvayaṃ mune /
nītvā gṛhaṃ vajeṣus tāḥ sa ca kṛṣṇo gavāṃ vrajet // RKK_88 //
iti madhyāhna-sevā / athāparāhna-sevā-- / saṅgamya tu sakhīn kṛṣṇo gṛhītvā gāḥ samantataḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806063 (0.014):
vañcayitvā gurūn yāti priya-saṅgecchayā vanaṃ // RKK_50 // / iti pūrvāhna-sevā / atha madhyāhna-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805985 (0.042):
lalitādi-sakhī-vṛtā bhuṅkte 'nnaṃ lajjayānvitā // RKK_45 // / iti prātaḥ-sevā / atha pūrvāhna-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806699 (0.043):
gavālayaṃ punar yāti dogdhu-kāmo gavāṃ payaḥ // RKK_97 // / ity aparāhna-sevā / atha sāyaṃ-sevā--
āgacchati vrajaṃ karṣann uttāna-muralī-ravaiḥ // RKK_89 //
tato nandādayaḥ sarve śrutvā veṇu-ravaṃ hareḥ /
go-dhūli-paṭalair vyāptaṃ dṛṣṭvā cāpi nabhaḥ-sthalam // RKK_90 //
visṛjya sarva-karmāṇi striyo bālādayo 'pi ca /
kṛṣṇasyābhimukhaṃ yānti tad-darśana-samutsukāḥ // RKK_91 //
rādhikāpi samāgatya gṛhaṃ snātvā vibhūṣitā / / sampācya kānta-bhogārthaṃ dravyāṇi vividhāni ca /
sakhī-saṃgha-yutā yānti kāntaṃ draṣṭuṃ samutsukāḥ // RKK_92 //
rāja-mārge vraja-dvāri yatra sarve vrajaukasaḥ /
kṛṣṇo 'py etān samāgamya yathāvad anupūrvaśaḥ // RKK_93 //
darśanaiḥ sparśanair vāpi smita-purvāvalokanaiḥ / / gopa-vṛddhān namaskāraiḥ kāyikair vācikair api // RKK_94 //
sāṣṭāṅga-pātaiḥ pitarau rohiṇīm api nārada /
netrānta-sūcitenaiva vinayena priyās tathā // RKK_95 //
evaṃ taiś ca yathā-yogyaṃ vrajaukobhiḥ prapūjitaḥ / / gavālayaṃ tathā gāś ca sampraveśya samantataḥ // RKK_96 //
pitṛbhyām arthito yāti bhrātrā saha nijālayam /
snātvā pitvā tathā kiñcid bhuktvā mātrānumoditaḥ /
gavālayaṃ punar yāti dogdhu-kāmo gavāṃ payaḥ // RKK_97 //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18694890 (0.057):
[_Mvu_2.243_] tato svayaṃ taṃ paṃjaraṃ praviśati / yadāpi paṃjarakāto / niṣkramitukāmaḥ bhavati tato svayam eva nirdhāvati / taṃ na koci glānako
ity aparāhna-sevā / atha sāyaṃ-sevā-- / tāś ca dugdhvā dohayitvā pāyayitvā ca kāścana /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806728 (0.036):
saṃbhuṅkte vividhānnāni carvya-cūṣyādikāni ca // RKK_99 // / iti sāyaṃ-sevā / atha pradoṣa-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806566 (0.043):
nītvā gṛhaṃ vajeṣus tāḥ sa ca kṛṣṇo gavāṃ vrajet // RKK_88 // / iti madhyāhna-sevā / athāparāhna-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805985 (0.049):
lalitādi-sakhī-vṛtā bhuṅkte 'nnaṃ lajjayānvitā // RKK_45 // / iti prātaḥ-sevā / atha pūrvāhna-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806062 (0.059):
vañcayitvā gurūn yāti priya-saṅgecchayā vanaṃ // RKK_50 // / iti pūrvāhna-sevā / atha madhyāhna-sevā--
pitrā sārdhaṃ gṛhaṃ yāti payo-bhāri-śatānugaḥ // RKK_98 //
tatrāpi mātṛ-vṛndaiś ca tat-putraiś ca balena ca / / saṃbhuṅkte vividhānnāni carvya-cūṣyādikāni ca // RKK_99 //
iti sāyaṃ-sevā / atha pradoṣa-sevā-- / tan-mātuḥ prārthanāt pūrvaṃ rādhayāpi tadaiva hi /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806699 (0.036):
gavālayaṃ punar yāti dogdhu-kāmo gavāṃ payaḥ // RKK_97 // / ity aparāhna-sevā / atha sāyaṃ-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806854 (0.047):
saṅketakaṃ kāntayātra samāgacched alakṣitaḥ // RKK_109 // / iti pradoṣa-sevā / atha rātri-sevā-
prasthāpyante sakhī-dvārā pakvānnāni tad-ālayam // RKK_100 //
ślāghayaṃś ca haris tāni bhuktvā pitrādibhiḥ saha
sabhā-gṛhaṃ vrajet taiś ca juṣṭaṃ vandi-janādibhiḥ // RKK_101 //
pakvānnāni gṛhītvā yāḥ sakhyas tatra samāgatāḥ /
bahūni ca punas tāni pradattāni yaśodayā // RKK_102 // / sakhyā tatra tayā dattaṃ kṛṣṇocchiṣṭaṃ tathā rahaḥ
sarvaṃ tābhiḥ samānīya rādhikāyai nivedyate // RKK_103 // / sāpi bhuktvā sakhī-varga-yutā tad-anupūrvaśaḥ
sakhībhir maṇḍita tiṣṭhed abhisartuṃ mudānvitā // RKK_104 //
prasthāpyate 'nayā kācid ita eva tataḥ sakhī / / tayābhisāritā sā 'tha yamunāyāḥ samīpataḥ // RKK_105 //
kalpa-vṛksa-nikuñje 'smin divya-ratna-maye gṛhe /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413303 (0.032):
kalpa-vṛkṣa-nikuñje tu divya-ratna-maye gṛhe // GGS_18 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805653 (0.032):
kalpa-vṛkṣa-nikuñje tu divya-ratna-maye gṛhe // RKK_22 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806280 (0.051):
tatraiva sarasas tīre divya-ratna-maye gṛhe / / aśnītaḥ phala-mūlāni kalpitāni mayaiva hi // RKK_67 //
sita-kṛṣṇa-niśāyogya-veśa yāti sakhī-yutā // RKK_106 //
kṛṣṇo 'pi vividhaṃ tatra dṛṣṭvā kautuhalaṃ tataḥ / / kavitvāni manojñāni śrutvā ca gītakāny api // RKK_107 //
dhana-dhānyādibhis tāṃś ca prīṇayitvā vidhānataḥ / / janair ākārito mātrā yāti śayyā-niketanam // RKK_108 //
mātari prasthitāyāntu bhojayitvā tato gṛhāt / / saṅketakaṃ kāntayātra samāgacched alakṣitaḥ // RKK_109 //
iti pradoṣa-sevā / atha rātri-sevā- / militvā tāv ubhāv atra krīḍato vana-rājiṣu /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806728 (0.047):
saṃbhuṅkte vividhānnāni carvya-cūṣyādikāni ca // RKK_99 // / iti sāyaṃ-sevā / atha pradoṣa-sevā--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806131 (0.059):
tathānyartusu juṣṭāsu krīḍato vana-rājiṣu / / tat-tat-kālocitair nānā-vihāraiḥ sa-gaṇau dvija // RKK_56 //
vihārair vividhair hāsya-lāsya-gīta-puraḥsaraiḥ // RKK_110 //
sārdha-yāma-dvayaṃ nītvā rātrer evaṃ vihārataḥ /
suṣupsū viśataḥ kuñjaṃ pañca-ṣābhir alakṣitau // RKK_111 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806167 (0.039):
mithaḥ pāṇiṃ samālambya kāma-bāṇa-vaśaṅgatau // RKK_58 // / riraṃsu viśataḥ kuñjaṃ skhalat-pādābjakau pathi /
nirvṛnta-kusumaiḥ k pte keli-talpe manorame /
suptāvatiṣṭhatāṃ tatra sevyamānau priyālibhiḥ // RKK_112 //
iti rātri-sevā / śrī-nārada uvāca-- / śrotum icchāmi bho deva vraja-rāja-sutasya ca /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23940006 (0.059):
.śrīśuka uvāca: / śrotum icchāmy ahaṃ tāta $ sāṃprataṃ munibhiḥ saha &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17004994 (0.059):
.śrīśuka uvāca: / śrotum icchāmy ahaṃ tāta sāṃprataṃ munibhiḥ saha /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25400102 (0.062):
śrīkṛṣṇa uvāca / bhagavañchrotumicchāmi devyai devena bhāṣitam // ŚivP_7.2,2.8ab/
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25428161 (0.062):
śrīkṛṣṇa uvāca / bhagavañchrotumicchāmi pratiṣṭhāvidhimuttamam // ŚivP_7.2,36.1ab/
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3845609 (0.062):
Matsya Purāṇa 83 / *nārada uvāca / bhagavañchrotumicchāmi $ dānamāhātmyamuttamam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8885117 (0.062):
Matsya Purāṇa 83 / *nārada uvāca / bhagavañchrotumicchāmi dānamāhātmyamuttamam /
vṛndāvane rasaṃ divyaṃ rādhayaikāntikaṃ saha // RKK_113 //
śrī-sadāśiva uvāca-- / śṛṇu nārada vakṣyāmi rādhā-kṛṣṇa-rasaṃ śuciṃ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15961272 (0.041):
sanatkumāra uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi rādhāṃśānāṃ samudbhavam // NarP_1,83.9 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805545 (0.044):
līlām ajānatāṃ sevyo manasā tu kathaṃ hariḥ // RKK_15 // / śrī-sadāśiva uvāca-- / nāhaṃ jānāmi tāṃ līlāṃ harer nārada tattvataḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807172 (0.054):
vāsudeve rādhikāyāḥ saṃśayaṃ chindhi me prabho // RKK_129 // / śrī-sadāśiva uvāca--
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15994752 (0.055):
yadvidhānaṃ ca pūjādestatsarvaṃ vada sāṃpratam // NarP_1,110.3 // / sanātana uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi tithīnāṃ te vrataṃ pṛthak /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826885 (0.056):
tadutpattiṃ vada bhrātaranugrāhyo 'smi te yadi // NarP_1,10.1 // / sanaka uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi gaṅgotpattiṃ tavānagha /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15867093 (0.056):
asmāllokādamuṃ lokaṃ sarvaṃ śaṃsatu me bhavān // NarP_1,42.4 // / sanandana uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi cetihāsaṃ purātanam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15879168 (0.056):
tanme karma samācakṣva śrotuṃ kautūhalaṃ mama // NarP_1,50.8 // / sanandana uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi hyanūcānasya lakṣaṇam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16009104 (0.056):
sanātana uvāca / atha nārada vakṣyāmi śṛṇu pūrṇāvratāni te /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15914181 (0.058):
sanatkumāro bhagavānuvācārkasamadyutiḥ // NarP_1,63.11 // / sanatkumāra uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi tantraṃ bhāgavataṃ tava /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15940960 (0.058):
samullaṅghya nṛpānanyānetanme nuda saṃśayam // NarP_1,76.2 // / sanatkumāra uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi saṃdehavinivṛttaye /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15995923 (0.058):
dvādaśamāsadvitīyāvratanirūpaṇaṃ nāmaikādaśādhikaśatatamo 'dhyāyaḥ / sanātana uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi tṛtīyāyā vratāni te /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15999743 (0.058):
dvādaśamāsasthitaṣaṣṭhīvratanirūpaṇaṃ nāma pañcadaśādhikaśatatamo 'dhyāyaḥ / sanātana uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi saptamyāste vratānyaham /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16007957 (0.058):
'dhyāyaḥ / sanātana uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi caturdaśyā vratāni te /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3852076 (0.058):
*nandikeśvara uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi $ viṣṇorvratamanuttamam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8891584 (0.058):
*nandikeśvara uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi viṣṇorvratamanuttamam /
su-gopyaṃ paramodāraṃ na vaktavyaṃ hi kasyacit // RKK_114 //
aikāntika-rasāsvādaṃ kartuṃ vṛndāvane mune /
vraja-rāja-kumāraṃ ca bahu-kālam abhāvayam // RKK_115 //
mayi prasannaḥ śrī-kṛṣṇo mantra-yugmam anuttamam /
yugalākhyaṃ dadau mahyaṃ svīyojjvala-rasāplutam // RKK_116 //
samabravīt tadā kṛṣṇaḥ sva-śiṣyaṃ māṃ svakaṃ rasam /
bravīmi tvāṃ śṛṇuṣvādya brahmādīnām agocaram // RKK_117 //
vraja-rāja-suto vṛndā-vane pūrṇatamo vasan /
sampūrṇa-ṣoḍaśa-kalā vihāraṃ kurute sadā // RKK_118 //
vāsudevaḥ pūrṇataro mathurāyāṃ vasan puri / / kalābhiḥ pañca-daśabhir yutaḥ krīḍati sarvadā // RKK_119 //
dvārakādhipatir dvāra-vatyāṃ pūrṇas tv asau vasan /
catur-daśa-kalāyukto viharaty eva sarvadā // RKK_120 //
ekayā kalayā dvābhyāṃ mathurā-dvārakādhipau /
vṛndāvana-pate rūpau pūrṇau sve sve pade rase // RKK_121 //
mathurā-nātho vṛndāvanādhipāpekṣayā svarūpeṇa līlayā ca ekayā kalayā ūnaḥ
mathurā-līlāyāṃ mathurāyāṃ ca sampūrṇa-ṣoḍaśa-kalaḥ /
tathā dvārakā-nātho vṛndāvanādhipāpekṣayā svarūpeṇa līlayā ca /
dvābhyāṃ kalābhyām ūnaḥ / / dvārakāyāṃ dvārakā-līlāyāṃ ca pūrṇa-ṣoḍaśa-kalaḥ /
śrīr bhū-līlā yogamāyā cintyācintyā tathaiva ca /
mohinī kauśalīty aṣṭau bahiraṅgāś ca śaktayaḥ // RKK_122 //
līlā prema-svarūpā casthāpany ākarṣaṇī tathā / / saṃyoginī viyoginyā-hlādinīty antaraṅgikā // RKK_123 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15976784 (0.060):
baṭukebhāsvarūpā ca durgā kṣetreśarūpiṇī / / kāmarājasvarūpā ca tathā manmatharūpiṇī // NarP_1,89.77 //
vraje śrī-kṛṣṇa-candrasya santi ṣoḍaśa-śaktayaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807118 (0.064):
tat-sāra-bhāva-rūpā śrī-rādhikā parikīrtitā // RKK_125 // / tayā śrī-kṛṣṇa-candrasya kriḍāyāḥ samaye mune /
poṣikā madhurasyaiva tasyaitā vai sanātanāḥ // RKK_124 // / hlādinī ya mahā-śaktiḥ sarva-śakti-varīyasī /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416486 (0.0):
hlādinī yā mahā-śaktiḥ sarva-śakti-varīyasī /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533185 (0.0):
hlādinī yā mahā śaktiḥ sarva śakti varīyasī |
tat-sāra-bhāva-rūpā śrī-rādhikā parikīrtitā // RKK_125 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416486 (0.042):
hlādinī yā mahā-śaktiḥ sarva-śakti-varīyasī / / tat-sāra-bhāva-rūpeyam iti tantre pratiṣṭhitā // GGS_151 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533185 (0.042):
hlādinī yā mahā śaktiḥ sarva śakti varīyasī | / tat sāra bhāva rūpeyam iti tantre pratiṣṭhitā // RUnm_4.6 //
tayā śrī-kṛṣṇa-candrasya kriḍāyāḥ samaye mune /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807091 (0.064):
saṃyoginī viyoginyā-hlādinīty antaraṅgikā // RKK_123 // / vraje śrī-kṛṣṇa-candrasya santi ṣoḍaśa-śaktayaḥ /
tad-āviṣṭaṃ vāsudevaṃ saha kṣīrābdhi-nāyakam // RKK_126 //
antarīkṣya-gataṃ kuryāc chaktir ākarṣaṇī hareḥ /
krīḍānte sthāpayet tantu sthāpanī kṛṣṇa-dehataḥ // RKK_127 //
sampūrṇa-ṣoḍaśa-kalaḥ kevalo nanda-nandanaḥ /
vikrīḍan rādhayā sārdhaṃ labhate paramaṃ sukham // RKK_128 //
śrī-nārada uvāca-- / gate madhu-purīṃ kṛṣṇe vipralambha-rasaḥ katham /
vāsudeve rādhikāyāḥ saṃśayaṃ chindhi me prabho // RKK_129 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806229 (0.051):
aiśvaryasya prakāśo 'bhūd iti me chindhi saṃśayam // RKK_63 // / śrī-vṛndovāca--
śrī-sadāśiva uvāca-- / śaktiḥ saṃyoginī kāmā vāmā śaktir viyoginī /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805545 (0.037):
līlām ajānatāṃ sevyo manasā tu kathaṃ hariḥ // RKK_15 // / śrī-sadāśiva uvāca-- / nāhaṃ jānāmi tāṃ līlāṃ harer nārada tattvataḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24806915 (0.054):
vṛndāvane rasaṃ divyaṃ rādhayaikāntikaṃ saha // RKK_113 // / śrī-sadāśiva uvāca-- / śṛṇu nārada vakṣyāmi rādhā-kṛṣṇa-rasaṃ śuciṃ /
hlādinī kīrtidā-putrī caivaṃ rādhā-trayaṃ vraje // RKK_130 //
mama prāṇeśvaraḥ kṛṣṇas tyaktvā vṛndāvanaṃ kvacit /
kadācin naiva yātīti jānīte kīrtidā-sutā // RKK_131 //
kāmā-vāme na jānīta iti ca brahma-nandana /
rāsārambha ivāntardhiṃ gatavān nanda-nandanaḥ // RKK_132 //
mathurāṃ mathurā-nātho vāsudevo jagāma ha / / antar-hite nanda-sute śrīmad-vṛndāvane mune // RKK_133 //
pravāsākhyaṃ rasaṃ lebhe rādhā vai kīrtidā-sutā /
tato vadanti munayaḥ pravāsaṃ saṅga-vicyutim // RKK_134 //
mama jīvana-netā ca tyaktvā māṃ mathurāṃ gataḥ /
iti vihvalitā vāmā rādhā yā virahād abhūt // RKK_135 //
yamunāyāṃ nimagnā sā prakāśaṃ gokulasya ca / / golakaṃ prāpya tatrābhūt saṃyoga-rasa-peśalā // RKK_136 //
kāmā rādhā ca mathurā-viraheṇa nipīḍitā / / kurukṣetraṃ gatā tīrtha-yātrā-parama-lālasā // RKK_137 //
nanda-nandana-bhāva-jña uddhavo vrajam āgataḥ /
sāntvayiṣyan kīrtidāyāḥ sutāṃ māsa-dvaye gate // RKK_138 //
rādhām āsvādayāmāsa śrīmad-bhāgavatārthakaṃ / / kathāyāṃ bhāgavatyāntu jātāyāṃ muni-puṅgava // RKK_139 //
vrajendra-nandanaḥ śrīmāṃs tadā pratyakṣatāṃ gataḥ // RKK_140 //
ataeva pādmottara-khaṇḍoktaṃ dvārakādhipater vṛndāvanaṃ prati-gamanaṃ
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863916 (0.063):
śrī-pādmottara-khaṇḍoktam atraivāgre pravakṣyate // Lbh_1,5.241 //
kṣīrābdhiśāyy āviṣṭatvāt kṣīrābdhiśāyino droṇādīnāṃ labdha-vara-tvāt,
teṣāṃ punaḥ sva-sthāna-prāpaṇārtham evety avagantavyam /
śrīmad-bhāgavata-vākyānām evaṃ vicāro 'vagantavyaḥ padmottara-khaṇḍe tu
ôkālindi-puline ramyeö ity atra śrī-dvārakā-nāthasya
śrī-nanda-nandana-madhura-līlā-saṃdarśane sotkaṇṭhatvād vyoma-yānair etya
śrī-vṛndāvane māsa-dvayam uvāsety abhiprāyo jñeyaḥ /
tad yathā śrī-lalita-mādhave (8.34)--ôaparikalita-pūrvaḥö ityādi /
iti te sarvam ākhyātaṃ naityikaṃ caritaṃ hareḥ / / pāpino 'pi vimucyante smaraṇād yasya nārada // RKK_141 //
aṣṭa-kālokta-śuśrūṣā-nantaraṃ sādhakaḥ kramāt /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805338 (0.0):
vidhi-pūrvaka-śuśrūṣā-nantaraṃ sādhakaḥ kramāt / / dvātriṃśad-akṣara-mukhānj apen mantrān atandritaḥ // RKK_2 //
dvātriṃśad-akṣara-mukhyān japen mantrān atandritaḥ // RKK_142 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805346 (0.0):
vidhi-pūrvaka-śuśrūṣā-nantaraṃ sādhakaḥ kramāt / / dvātriṃśad-akṣara-mukhānj apen mantrān atandritaḥ // RKK_2 //
mahā-mantraṃ japed ādau daśārṇaṃ tad-anantaram /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805350 (0.0):
dvātriṃśad-akṣara-mukhānj apen mantrān atandritaḥ // RKK_2 // / mahā-mantraṃ japed ādau daśārṇaṃ tad-antaram /
tataḥ śrī-rādhikā-mantraṃ gāyatrīṃ kāmakīṃ tathā // RKK_143 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805356 (0.028):
mahā-mantraṃ japed ādau daśārṇaṃ tad-antaram / / tataḥ śrī-rādhikā-mantraṃ gāyatrīṃ kāmikīṃ tataḥ // RKK_3 //
tato yugala-mantraṃ ca japed rāsa-sthalī-pradam /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805367 (0.0):
tataḥ śrī-rādhikā-mantraṃ gāyatrīṃ kāmikīṃ tataḥ // RKK_3 // / tato yugala-mantraṃ ca japed rāsa-sthalī-pradam /
tato 'ṣṭānāṃ sakhīnāṃ ca japen mantrān yathā-kramam /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805371 (0.0):
tato yugala-mantraṃ ca japed rāsa-sthalī-pradam / / tato 'ṣṭānāṃ sakhīnāṃ ca japen mantrān yathā-kramam /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807804 (0.061):
etān sakhīnām aṣṭānāṃ mantrān yaḥ sādhako japet /
tataḥ ṣaṇ-mañjarīṇāṃ ca sva-sva-mantrān kramāj japet // RKK_144 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805379 (0.0):
tato 'ṣṭa-mañjarīṇāṃ ca sva-sva-mantrān kramāj japet // RKK_4 //
yathā ādi-purāṇe-- / gopī-bhāvena ye bhaktā mām eva paryupāsate /
teṣu tāsv iva tuṣṭo 'smi satyaṃ satyaṃ dhanañjaya // RKK_145 //
veśa-bhūṣā-vayo-rūpair gopikā-bhāvam āśritāḥ /
bhāvukīyāś ca tad-bhāvaṃ yānti pāda-rajo 'rcanāt // RKK_146 //
yathā ekāmra-purāṇe-- / aho bhajana-māhātmyaṃ vṛndāvana-pater hareḥ /
pumān yoṣid bhaved yatra yoṣid-ātma-samānikā // RKK_147 //
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13528607 (0.064):
pumān yoṣid athāpi vā__Vdha_005.015 / pumān yoṣid athāpi vā__Vdha_083.018
pādme ca (uttara-khaṇḍe)-- / purā maharṣayaḥ sarve daṇḍakāraṇya-vāsinaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941722 (0.0):
purā maharṣayaḥ sarve daṇḍakāraṇya vāsinaḥ | / dṛṣṭvā rāmaṃ hariṃ tatra bhoktum aicchat suvigraham ||
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434922 (0.0):
purā maharṣayaḥ sarve daṇḍakāraṇya-vāsinaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630086 (0.0):
purāṇe śruyate pādme puṃsam api bhaved iyam || / purā maharṣayaḥ sarve daṇḍakāraṇya vāsinaḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123828 (0.0):
purā maharṣayaḥ sarve daṇḍakāraṇya vāsinaḥ | / dṛṣṭvā rāmaṃ hariṃ tatra bhoktum aicchan suvigraham || RBhrs_1,2.301 ||
rāmaṃ dṛṣṭvā hariṃ tatra bhoktum aicchan su-vigraham // RKK_148 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941727 (0.0):
purā maharṣayaḥ sarve daṇḍakāraṇya vāsinaḥ | / dṛṣṭvā rāmaṃ hariṃ tatra bhoktum aicchat suvigraham ||
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434929 (0.0):
purā maharṣayaḥ sarve daṇḍakāraṇya-vāsinaḥ | / dṛṣṭvā rāmaṃ hariṃ tatra bhoktum aicchan suvigraham ||79||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630093 (0.0):
purā maharṣayaḥ sarve daṇḍakāraṇya vāsinaḥ | / dṛṣṭvā rāmaṃ hariṃ tatra bhoktum aicchan suvigraham ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123835 (0.0):
purā maharṣayaḥ sarve daṇḍakāraṇya vāsinaḥ | / dṛṣṭvā rāmaṃ hariṃ tatra bhoktum aicchan suvigraham || RBhrs_1,2.301 ||
te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule /
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434935 (0.0):
dṛṣṭvā rāmaṃ hariṃ tatra bhoktum aicchan suvigraham ||79|| / te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630099 (0.0):
dṛṣṭvā rāmaṃ hariṃ tatra bhoktum aicchan suvigraham || / te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123842 (0.0):
dṛṣṭvā rāmaṃ hariṃ tatra bhoktum aicchan suvigraham || RBhrs_1,2.301 || / te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941735 (0.002):
dṛṣṭvā rāmaṃ hariṃ tatra bhoktum aicchat suvigraham || / te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtās tu gokule |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14432063 (0.055):
kalpanīyatvāc ca | / te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15785748 (0.058):
te sarve strītvam āpannāh samudbhūtāś ca gokule | / hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt ||iti |
hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt // RKK_149 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941741 (0.0):
te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtās tu gokule | / hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt || [PadmaP 6.245.164] iti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15785754 (0.0):
te sarve strītvam āpannāh samudbhūtāś ca gokule | / hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt ||iti |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434939 (0.0):
te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule | / hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt ||80||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630103 (0.0):
te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule | / hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123847 (0.0):
te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule | / hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt || RBhrs_1,2.302 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14432072 (0.055):
hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt || / iti pādmottara khaṇḍa śravaṇād etāḥ khalu tadāpi na siddha dehā iti
bṛhad-vāmana-siddhāś ca śrutayo 'pi yathā purā / / gopī-bhāvena saṃsevya samudbhūtā hi gokule // RKK_150 //
yad-uktaṃ śrī-rūpa-gosvāmi-caraṇaiḥ--
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17800844 (0.011):
bhagavat svarūpa guṇa janma karma līlānām anādy antatvena nityatvaṃ / śrī rūpa gosvāmi caraṇair bhāgavatāmṛta granthe
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6354555 (0.011):
bhagavat-svarūpa-guṇa-janma-karma-līlānām anādy-antatvena nityatvaṃ / śrī-rūpa-gosvāmi-caraṇair bhāgavatāmṛta-granthe pratipāditam | mama paraṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7632973 (0.034):
ataeva śrī mahāprabhoḥ śakti rūpaiḥ śrī rūpa gosvāmi caraṇaiḥ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7603264 (0.053):
tu naivedya samarpaṇe vijñaptir, yathā śrī rūpa gosvāmi pādaiḥ / śrī padyāvalyāṃ
hariṃ su-rāga-mārgeṇa sevate yo narottamaḥ /
kevalenaiva sa tadā gopikātvam iyād vraje // RKK_151 //
bhakti-tattva-kaumudyām-- / ekasmin vāsanā-dehe yadi cānyasya bhāvanā /
tarhi tat sāmyam eva syāt yathā vai bharate nṛpe // RKK_152 //
yathā sanat-kumāra-saṃhitāyām-- / śrī-nārada uvāca--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805420 (0.0):
teṣu siddha-dehena sevanaṃ yathā sanat-kumāra-saṃhitāyām, / śrī-nārada uvāca-
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16991999 (0.051):
viṣṇor nāmasahasraṃ te bhagavatprītikāraṇam / / śrīnārada uvāca / / dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi tvayātikaruṇātmanā /
dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi tvayā devi na saṃśayaḥ /
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16992002 (0.0):
viṣṇor nāmasahasraṃ te bhagavatprītikāraṇam / / śrīnārada uvāca / / dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi tvayātikaruṇātmanā /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4442061 (0.008):
{jvara uvāca} / dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yat tvayā matpriyaṃ krṭaṃ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4367585 (0.012):
{ūrva uvāca} / dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yan me 'dya bhagavāñ śiśoḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3921825 (0.012):
*ūrva uvāca / dhanyo 'smyanugṛhīto 'smi $ yanme 'dya bhagavāñchiśoḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8961317 (0.012):
*ūrva uvāca / dhanyo 'smyanugṛhīto 'smi yanme 'dya bhagavāñchiśoḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19808115 (0.017):
03,042.003a dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yan mayā tryambako haraḥ
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7053905 (0.021):
vavande śirasā pādau prāñjalirvākyamabravīt // KūrmP_1,13.33 // / dhanyo 'smyanugṛhīto 'smi yanme sākṣānmunīśvaraḥ /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26679345 (0.024):
1.046.021c prāñjaliḥ kuśalaṃ pṛṣṭvā viśvāmitram athābravīt / 1.046.022a dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yasya me viṣayaṃ mune
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4367767 (0.026):
{ūrva uvāca} / dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yasya te 'haṃ gurur mataḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3922012 (0.026):
*aurva uvāca / dhanyo 'smyanugṛhīto 'smi $ yasya te 'haṃ guruḥ sthitaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8961504 (0.026):
*aurva uvāca / dhanyo 'smyanugṛhīto 'smi yasya te 'haṃ guruḥ sthitaḥ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9592081 (0.026):
[13.19] śrīvikhānā uvāca: bhavatānugṛhīto 'haṃ dhanyo 'smi puruṣottama
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16290844 (0.028):
dhanyo 'sīti ca mādhava HV_100.26b / dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi HV_App.I,20.896a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13795558 (0.028):
dhanyo 'sīti ca mādhava HV_100.26b / dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi HV_35.55a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20649916 (0.029):
13,013.006d@003A_0073 dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yan māṃ brahmarṣisattamāḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 642233 (0.030):
tvatprasādāt tu vijayaḥ $ sarvatra mama keśava // HV_App.I,36.38 // / dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi $ saṃs tavān madhusūdana / HV_App.I,36.39 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19655555 (0.030):
01,113.038d*1198=06 vaiśaṃpāyanaḥ / 01,113.038d*1198_01 dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi tvaṃ no dhātrī kulasya hi
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19667597 (0.032):
01,125.017 dhṛtarāṣṭra uvāca / 01,125.017a dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi rakṣito 'smi mahāmate
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7058887 (0.035):
nanāmotthāya śirasā prāñjalirvākyamabravīt // KūrmP_1,16.4 // / dhanyo 'smyanugṛhīto 'smi saṃprāpto me purātanaḥ /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26680164 (0.048):
1.049.013c adya yajñaphalaṃ prāptaṃ bhagavaddarśanān mayā / 1.049.014a dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yasya me munipuṃgava
harer me naityikī līlā yato me 'dya prakāśitā // RKK_153 //
śrī-sanat-kumāra uvāca-- / ity uktvā tāṃ parikramya tayā cāpi prapūjitaḥ /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805575 (0.023):
sakhībhiḥ saṃvṛtā sāste govinda-paricārikā // RKK_17 // / śrī-sanat-kumāra uvāca--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807665 (0.024):
rahasyātirahasyaṃ yat tvayā mahyaṃ prakāśitam // RKK_158 // / śrī-sanat-kumāra uvāca--
antardhānaṃ gato rājan nārado muni-sattamaḥ // RKK_154 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 584364 (0.058):
pratigṛhya tu tat sarvaṃ $ nārado munisattamaḥ / HV_App.I,29.1528 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22069915 (0.058):
pratigṛhya tu tat sarvaṃ nārado munisattamaḥ / HV_App.I,29.1528 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 562183 (0.060):
etasminn eva kāle tu $ nārado munisattamaḥ / HV_App.I,21.8 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22047742 (0.060):
etasminn eva kāle tu nārado munisattamaḥ / HV_App.I,21.8 /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805587 (0.062):
vṛndā-sthānaṃ jagāmāsau nārado muni-sattamaḥ // RKK_18 // / vṛndāpi nāradaṃ dṛṣṭvā praṇamyāpi punaḥ punaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306204 (0.062):
nārado munisattamaḥ HV_App.I,21.8b / nārado munisattamaḥ HV_App.I,29.830b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306214 (0.062):
nārado munisattamaḥ HV_App.I,29.1528b / nārado munisattamaḥ HV_App.I,29.1549b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306223 (0.062):
nārado munisattamaḥ HV_App.I,29A.6b / nārado munisattamaḥ *HV_73.35*822:1b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25079031 (0.062):
nārado munisattamaḥ HV_App.I,29A.6b / nārado vadatāṃ varaḥ HV_App.I,29.720b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13800965 (0.063):
nārado munipuṃgavaḥ HV_112.75*1422:9b / nārado munisattamaḥ HV_73.35*822:1b / nārado lokanāradaḥ HV_46.2*573:4b
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23954216 (0.063):
praṇamya prāha bhūpāla % nārado munisattamaḥ // NsP_41.10 // / .nārada uvāca:
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17019204 (0.063):
praṇamya prāha bhūpāla nārado munisattamaḥ // NsP_41.10 // / .nārada uvāca:
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 620755 (0.064):
tataḥ kailāsaśikharān $ nirgato munisattamaḥ / HV_App.I,31.1394 / / nāradaḥ sarvalokajñaḥ $ pauṇḍrasya nagaraṃ prati // HV_App.I,31.1395 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22106310 (0.064):
tataḥ kailāsaśikharān nirgato munisattamaḥ / HV_App.I,31.1394 / / nāradaḥ sarvalokajñaḥ pauṇḍrasya nagaraṃ prati // HV_App.I,31.1395 //
mayāpy etad ānupūrvyaṃ sarvaṃ tat parikīrtitam / / japan nityaṃ prayatnena mantra-yugmam anuttamam // RKK_155 //
kṛṣṇa-vaktrād idaṃ labdhaṃ purā rudreṇa yatnataḥ /
tenoktaṃ nāradāyātha nāradena mayoditam // RKK_156 //
saṃsārāgni-vināśāya mayāpy etat tavoditam /
tvayā caitad gopanīyaṃ rahasyaṃ paramādbhutam // RKK_157 //
śrī-ambarīṣa uvāca-- / kṛta-kṛtyo 'bhavaṃ sākṣāt tvat prasādād ahaṃ guro /
rahasyātirahasyaṃ yat tvayā mahyaṃ prakāśitam // RKK_158 //
śrī-sanat-kumāra uvāca-- / dharmān etān upādiṣṭo japan mantram ahar niśam /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807597 (0.024):
harer me naityikī līlā yato me 'dya prakāśitā // RKK_153 // / śrī-sanat-kumāra uvāca--
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805573 (0.047):
sakhībhiḥ saṃvṛtā sāste govinda-paricārikā // RKK_17 // / śrī-sanat-kumāra uvāca-- / ity uktas taṃ parikramya guruṃ natvā punaḥ punaḥ /
acirād eva tad-dāsyam avāpsyasi na saṃśayaḥ // RKK_159 //
ôetān dharmān--aṣṭa-kāla-sevā-rūpān; mantram--yugala-mantram;
tad-dāsyam--tayoḥ śrī-rādhā-kṛṣṇayor dāsyaṃ dāsī-bhāvamö iti /
mayāpi gamyate rājan guror āyatanaṃ mama /
vṛndāvane yatra nityaṃ gurur me 'sti sadāśivaḥ // RKK_160 //
dvātriṃśad-akṣarādīnāṃ mantrāṇāṃ krameṇa phalaṃ yathā pādme--
dvātriṃśad-akṣaraṃ mantraṃ nāma-ṣoḍaśakānvitam /
prajapan vaiṣṇavo nityaṃ rādhā-kṛṣṇa-sthalaṃ labhet // RKK_161 //
gautamīya-tantre ca-- / ahar-niśaṃ japen mantraṃ mantrī niyata-mānasaḥ /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742361 (0.0):
tad-darśanādikārī ca darśitas tatraiva sad-ācāra-prasaṅge - / ahar-niśaṃ japen mantraṃ mantrī niyata-mānasaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411049 (0.0):
gautamīye ca sad ācāra prasaṅge / ahar niśaṃ japen mantraṃ mantrī niyata mānasaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410925 (0.024):
ahar niśaṃ japed yas tu mantrī niyata mānasaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7608284 (0.024):
aharniśaṃ japed yas tu mantrī niyata mānasaḥ |
sa paśyati na sandeho gopa-rūpiṇam īśvaram // RKK_162 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742363 (0.0):
ahar-niśaṃ japen mantraṃ mantrī niyata-mānasaḥ | / sa paśyati na sandeho gopa-veśa-dharaṃ harim || iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410927 (0.0):
ahar niśaṃ japed yas tu mantrī niyata mānasaḥ | / sa paśyati na sandeho gopa veśa dharaṃ harim || iti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7608286 (0.0):
aharniśaṃ japed yas tu mantrī niyata mānasaḥ | / sa paśyati na sandeho gopa veśa dharaṃ harim ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411050 (0.033):
ahar niśaṃ japen mantraṃ mantrī niyata mānasaḥ | / sa paśyati (page 41) na sandeho gopa veśa dharaṃ harim || iti |
gaurī-tantre ca-- / śrīmad-aṣṭākṣaraṃ mantraṃ rādhāyāḥ prema-siddhi-dam /
prajapet sādhako yas tu sa rādhāntikam āpnuyāt // RKK_163 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2515111 (0.063):
tadaiva prajapenmantraṃ $ siddhidaṃ nātra saṃśayaḥ &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439940 (0.063):
tadaiva prajapenmantraṃ siddhidaṃ nātra saṃśayaḥ /
sanat-kumāra-saṃhitāyām-- / japed yaḥ kāma-gāyatrīṃ kāma-bīja-samanvitām /
tasya siddhir bhavet prema rādhā-kṛṣṇa-sthalaṃ vrajet // RKK_164 //
etāṃ pañca-padīṃ japtvā śraddhayā 'śraddhayāsakṛt /
vṛndāvane tayor dāsyaṃ gacchaty eva na saṃśayaḥ // RKK_165 //
kiśorī-tantre ca-- / etān sakhīnām aṣṭānāṃ mantrān yaḥ sādhako japet /
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805368 (0.061):
tato yugala-mantraṃ ca japed rāsa-sthalī-pradam / / tato 'ṣṭānāṃ sakhīnāṃ ca japen mantrān yathā-kramam /
śrī-rādhā-kṛṣṇayoḥ kṣipraṃ vihāra-sthalam āpnuyāt // RKK_166 //
mantrān etān mañjarīṇām aṣṭānāṃ yo japet sadā /
prema-siddhir bhavet tasya śrī-vṛndāvanam āpnuyāt // RKK_167 //
smaraṇānantaraṃ siddha-dehasyaiva ca sādhakaḥ / / aṣṭa-kāloditāṃ līlāṃ saṃsmaret sādhakāṅgakaḥ // RKK_168 //
kālau niśānta-pūrvāhnāv aparāhna-pradoṣakau /
vijñeyau tri-tri-ghaṭikau prātaḥ sāyaṃ dvayaṃ dvayam // RKK_169 //
dvi-dvi-praghaṭikau jñeyau madhyāhna-rātrikāv iti // RKK_170 //
eteṣu samayeṣv evaṃ yā yā līlā puroditā /