View original HTML file with complete header information
Pariccheda 2 / kāvya-śobhā-karān dharmān $ alaṃ-kārān pra-cakṣate &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995235 (1.192):
Pariccheda 2 / kāvyaśobhākarān dharmān alaṃkārān pracakṣate /
Pariccheda 2 / kāvya-śobhā-karān dharmān $ alaṃ-kārān pra-cakṣate &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995235 (1.192):
Pariccheda 2 / kāvyaśobhākarān dharmān alaṃkārān pracakṣate /
te cā7dyā7pi vi-kalpyante % kas tān kārtsnyena vakṣyati // 2.1 // / kiṃ-tu bījaṃ vi-kalpānāṃ $ pūrvā3-cāryaiḥ pra-darsitam &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995247 (0.054):
kiṃtu bījaṃ vikalpānāṃ pūrvācāryaiḥ pradarsitam / / tad eva pratisaṃskartum ayam asmatpariśramaḥ // 2.2 //
tad eva prati-saṃs-kartum % ayam asmat-pari-śramaḥ // 2.2 // / kāś-cin mārga-vi-bhāgā1rtham $ uktāḥ prāg apy alaṃ-kriyāḥ &
sā3-dhāraṇam alaṃ-kāra- % jātam anyat pra-darśyate // 2.3 //
sva-bhāvā3-khyānam upa-mā $ rūpakaṃ dīpakā3vṛttiḥ &
ā-kṣepo 'rthā1ntara-ny-āso % vy-ati-reko vi-bhāvanā // 2.4 //
sam-āsā3ti-śayo3t-pre3kṣā $ hetuḥ sūkṣmo lavaḥ kramaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995281 (0.018):
samāsātiśayotprekṣā hetuḥ sūkṣmo lavaḥ kramaḥ / / preyo rasavad ūrjasvi paryāyoktaṃ samāhitam // 2.5 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13888853 (0.018):
samāsātiśayotprekṣā hetuḥ sūkṣmo lavaḥ kramaḥ & / preyo rasavad ūrjasvi paryāyoktaṃ samāhitam // DKd_2.5 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19154247 (0.062):
(evaṃ) sūkṣmaleśahetavaḥ (nālaṅkārāḥ / / tathā ca) bhāmahaḥ / hetuśca sūkṣmo leśo 'tha nālaṅkāratayā mataḥ /
preyo rasa-vad ūrjas-vi % pary-āyo1ktaṃ sam-ā-hitam // 2.5 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995282 (0.044):
samāsātiśayotprekṣā hetuḥ sūkṣmo lavaḥ kramaḥ / / preyo rasavad ūrjasvi paryāyoktaṃ samāhitam // 2.5 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13888854 (0.044):
samāsātiśayotprekṣā hetuḥ sūkṣmo lavaḥ kramaḥ & / preyo rasavad ūrjasvi paryāyoktaṃ samāhitam // DKd_2.5 //
ud-ā-ttā1pa-hnuti-śleṣa- $ vi-śeṣās tulya-yogitā &
vi-rodhā1-pra-stuta-stotre % vy-āja-stuti-ni-darśane // 2.6 //
saho1ktiḥ pari-vṛttyā3-śiḥ- $ saṃ-kīrṇam atha bhāvikam &
iti vācām alaṃ-kārā % darśitāḥ pūrva-sūribhiḥ // 2.7 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995310 (0.047):
iti vācām alaṃkārā darśitāḥ pūrvasūribhiḥ // 2.7 // / [svabhāvokti (= svabhāvākhyāna = jāti)]
[svabhāvokti (= svabhāvākhyāna = jāti)] / nānā2va-sthaṃ padā1rthānāṃ $ rūpaṃ sā1kṣād vi-vṛṇvatī &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995314 (0.0):
iti vācām alaṃkārā darśitāḥ pūrvasūribhiḥ // 2.7 // / [svabhāvokti (= svabhāvākhyāna = jāti)]
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9623878 (0.012):
atra niśvāsasya svarūpamevotprekṣyaṃ, na tu hetuḥ phalaṃ vā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14245634 (0.012):
svavaidugdhyena svāparādhsya tena pracchādanāditi bhāvaḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28150066 (0.012):
upajīvyopajīvakabhāvamevopapādayati atretyādinā/ / bhāvaḥ pramāṇayorūpajīvyojīvakabhāvo 'tra durvacaḥ/ śabdapramāṇaṃ hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6901393 (0.015):
04417 sattvo mahāsattvo yukta iti vaktavyo 'yukta iti/ tat kasya hetoḥ/ / 04418 hi na sa rūpaṃ na vedanāṃ na saṃjñāṃ na saṃskārān na vijñānaṃ yuktam
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25338656 (0.015):
nanūpekṣāphalamapi pramāṇaṃ bhavatyeva, ata āha na ceti / / na na' kaparamāṇūnāṃ rūpaṃ sthūle vartamānānāṃ tantūnāmiva paṭe pratyakṣaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15266409 (0.015):
yāvan na buddhaṃ mahatkaroti nālpīkaroti. na rūpaṃ vipulīkaroti na / parittīkaroti. na rūpaṃ balavatkaroti na durbalīkaroti. anena bhagavan
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16735595 (0.017):
ŚŚS_14.38.3: viṣvañco.vai.bhūtvā.vinudanti.iti / / ŚŚS_14.38.4: tad.vinutte.rūpam / / atha.abhibhūteḥ.ṣaḷ.ūrdhvāḥ.pṛṣṭhya.stomāḥ.ṣaḷ.āvṛttāḥ.samyañcaḥ.stomāḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890025 (0.017):
01108 m ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā sthalajalajāni puṣpāṇi gṛhītvā yena / tathāgatasyā / 01109 secanaka ātmabhāvas tenopasaṃkrāntāḥ/
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12072868 (0.017):
ṣaḍevottarāṇi havīṃṣi nirvapati | samānabarhīṃṣi tāsāṃ devatānāṃ rūpaṃ / punarāvarteranvārṣikamabhi tatṣaḍṛtūnyuṅkte ta enaṃ ṣaḍṛtavo yuktā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20932676 (0.017):
vaidharmyamiti// vipakṣaśūnyatvasapakṣaśūnyatvatadubhayavatvādirūpaṃ / vaidharmamityarthaḥ//
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8718006 (0.017):
paritrāṇe hetuḥ jīvitasarvasvāyamānamiti / / atipriyātvāditi bhāvaḥ / / sañcaraṇena yo 'ntarāyaḥ cauryasuratasya khalpakālavicchedarūpo vighnaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929282 (0.018):
14807 vikalpaḥ//] te na śraddadhati/ kim iti na śraddadhati/ rūpaṃ rūpeṇa
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5409882 (0.018):
iyaṭiṣati iti etat rūpam yathā syāt . oṇeḥ ca uvaṇiṣati iti . na
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7552739 (0.019):
bhrūṇaghnaḥ bhāvaḥ bhrauṇahatyam / / dhīvnaḥ bhāvaḥ dhaivatyam /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28168667 (0.019):
niścitāvyabhicārakaṃ rūpamiti/ yaddharmāvacchinnai
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28166245 (0.019):
cākṣuṣādirūpatvāsambhavādāha mānaseti/ yattu smṛmirūpaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9390900 (0.020):
akriyamāṇaṃ punardeṣāya bhavatīti bhāvaḥ / / 'udeti raktaḥ savitā rakta evāstameti ca /
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760440 (0.021):
tatas tvayī7daṃ rūpaṃ saṅkrāmayeyam ' iti | / sa tadai9va devy eve7yam no7padhiḥ iti
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28105232 (0.022):
tākābhāvastamaḥ/ / atha vā pauḍhatvaṃ mahāprabhāvattvam/ tenaiva paramāṇūnāṃ hiraṇyādeśca
sva-bhāvo1ktiś ca jātiś ce7ty % ādyā sā9laṃ-kṛtir yathā // 2.8 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28197912 (0.013):
saṃyogasyodbhūtatvarūpajātyanākrāntatvāt/ ataḥ tatpadaṃ / sārthakayitumāha / [70] udtatvaṃ na jātiriti/ [70] śuklanvādinā sāṅkaryāditi/ saṅkara eva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20984990 (0.016):
tatahivākṛtyeti cinmātratve sati cetayitṛtvaṃ yākṛtir jātis tayety arthaḥ / | ākṛtis / tu striyāṃ rūpe sāmānya-vapuṣor api iti medinī | tad-aṃśitvena
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21027821 (0.019):
kṛtyakṛtisādhāraṇavyāpāratvaṃ kṛtimatvādikaṃ vā yathā tathātrāpi / jātirevacchedikā na tūbhayam/ gauravādanatiprasaṅgāccetibhāvaḥ/ na
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4939537 (0.025):
*{1/705: E2: 2,314; E4: 2,180; E5: 2,258; E6: 1,69}* / *{1/706: E2: 2,321; E4: 2,181; E5: 2,261; E6: 1,70}* / jātiḥ // MS_1,4.24 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14245634 (0.026):
svavaidugdhyena svāparādhsya tena pracchādanāditi bhāvaḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28113032 (0.027):
kiñciddharmaviśiṣṭatvaṃ saṅkara iti phalitam/ etādṛśasāṅkaryasya / kathaṃ jātitvabādhakatvamiti cet ucyate/ liṅgavidhayaiva tasya
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28113409 (0.030):
jātitvaviṣayakajñānapratibandhakajñānaviṣayatvarūpaṃ jātibādhakatvamiti / bhāvaḥ/ / 3. tarkavidhayeti/ yadi / jātirjātimatī syāt tarhi uttarottarajātikalpanāyāḥ viśrāntirna
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25770809 (0.048):
ādyā yāṇutarā sā syāccitparā tvādikāraṇam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9623878 (0.055):
atra niśvāsasya svarūpamevotprekṣyaṃ, na tu hetuḥ phalaṃ vā /
Sakyabuddhi: Pramanavarttikatika (sbpramvu.htm.txt) 14627399 (0.056):
darśanam ity ata āha / na cetyādi / caśābdenaitad āha / apekṣitāṃ nāma / vyaktiṃ jātis tathāpi tasyāḥ sarvatra darśanaṃ syād eva tathā hi yatra
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11674923 (0.058):
pravṛttiśaktirūpopādānakāraṇasahakṛto rasahetur avagataḥ svakāryād, rūpaṃ / tu kuto 'avagamyate. pravṛttisāmarthyāt kāraṇād iti cet. nanu nādo rūpasya
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20932675 (0.058):
vaidharmyamiti// vipakṣaśūnyatvasapakṣaśūnyatvatadubhayavatvādirūpaṃ / vaidharmamityarthaḥ//
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16653061 (0.059):
arṇavalaghaṅnādirūpamityarthaḥ / / pūrvaprasiddhīti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14239540 (0.059):
śaraṇaṃ gṛhamakṣayarūpamagṛhaṃ katham / / yo na dhīśaḥ sa kathaṃ dhiyāmīśaḥ /
Sakyabuddhi: Pramanavarttikatika (sbpramvu.htm.txt) 14627578 (0.060):
vyaktyapekṣiṇītyādi vyākhyātum āha / vyaktivyaṃgyatvād ityādi /// / 2 /// .. .. .. .. .. ṣṭādṛṣṭaṃ rūpam astīty ato 'pūrvapakṣa evāyaṃ kevalaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28103443 (0.061):
tasmāt maṅgalaślokasthatarkapadena jñeyatvarūpaṃ sāmānyalakṣaṇaṃ / sūcitam/ tato viśaiṣajijñāsāyāṃ
[svabhāvokti: jāti] / tuṇḍair ā-tāmra-kuṭilaiḥ $ pakṣair harita-komalaiḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995335 (0.0):
[svabhāvokti: jāti] / tuṇḍair ātāmrakuṭilaiḥ pakṣair haritakomalaiḥ /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13888903 (0.0):
svabhāvoktiś ca jātiś cetyādyā sālaṃkṛtir yathā // DKd_2.8 // / tuṇḍair ātāmrakuṭilaiḥ pakṣair haritakomalaiḥ &
tri-varṇa-rājibhiḥ kaṇṭhair % ete mañju-giraḥ śukāḥ // 2.9 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995337 (0.0):
tuṇḍair ātāmrakuṭilaiḥ pakṣair haritakomalaiḥ / / trivarṇarājibhiḥ kaṇṭhair ete mañjugiraḥ śukāḥ // 2.9 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13888905 (0.0):
tuṇḍair ātāmrakuṭilaiḥ pakṣair haritakomalaiḥ & / trivarṇarājibhiḥ kaṇṭhair ete mañjugiraḥ śukāḥ // DKd_2.9 //
[- svabhāvokti: kriyā] / kala-kvaṇita-garbheṇa $ kaṇṭhenā8-ghūrṇite3kṣaṇaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995346 (0.0):
trivarṇarājibhiḥ kaṇṭhair ete mañjugiraḥ śukāḥ // 2.9 // / [- svabhāvokti: kriyā] / kalakvaṇitagarbheṇa kaṇṭhenāghūrṇitekṣaṇaḥ /
pārāvataḥ pari-bhramya % riraṃsuś cumbati priyām // 2.10 // / [- svabhāvokti: guṇa]
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995357 (0.0):
pārāvataḥ paribhramya riraṃsuś cumbati priyām // 2.10 // / [- svabhāvokti: guṇa]
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12972071 (0.061):
MSS_8962 2 pārāvataḥ paribhramya riraṃsuścumbati priyām // / MSS_8963 1 kalakvāṇe vīṇe virama raṇitāt kokila sakhe sakhedo mābhūstvaṃ
badhnann aṅgeṣu romā1ñcam $ kurvan manasi nir-vṛtim &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995358 (0.062):
[- svabhāvokti: guṇa] / badhnann aṅgeṣu romāñcam kurvan manasi nirvṛtim /
netre cā8-mīlayann eṣa % priyā-sparśaḥ pra-vartate // 2.11 //
[- svabhāvokti: dravya] / kaṇṭhe-kālaḥ kara-sthena $ kapālene7ndu-śekharaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995379 (0.034):
netre cāmīlayann eṣa priyāsparśaḥ pravartate // 2.11 // / [- svabhāvokti: dravya]
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13888941 (0.056):
kaṇṭhekālaḥ karasthena kapālenenduśekharaḥ & / jaṭābhiḥ snigdhatāmrābhir āvir āsīd vṛṣadhvajaḥ // DKd_2.12 //
jaṭābhiḥ snigdha-tāmrābhir % āvir-āsīd vṛṣa-dhvajaḥ // 2.12 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13888943 (0.044):
kaṇṭhekālaḥ karasthena kapālenenduśekharaḥ & / jaṭābhiḥ snigdhatāmrābhir āvir āsīd vṛṣadhvajaḥ // DKd_2.12 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995379 (0.054):
kaṇṭhekālaḥ karasthena kapālenenduśekharaḥ / / jaṭābhiḥ snigdhatāmrābhir āvirāsīd vṛṣadhvajaḥ // 2.12 //
jāti-kriyā-guṇa-dravya- $ sva-bhāvā3khyānam īdṛśam &
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26714436 (0.005):
guṇakriyāgocareyaṃ na jātidravyagāminī /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9392312 (0.007):
atra cchāyāvāpīsudhāprakṛtīnāmupamānānāṃ jātiguṇadravyakriyātvam / / chāyāyastu jātirūpatvād guṇatvaṃ nāśaṅkanīyam /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26713929 (0.022):
evamarthaikāvalyubhayaikāvalyau ṭraṣṭavyau / / kriyājātiguṇadravyavācinaikatravartinā /
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25348037 (0.025):
evaṃ jātiguṇadravyakriyāśaktisvadharmata' /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28788643 (0.030):
yasya yallokaśāstrasiddham ucitadravyaguṇakriyādi, tadbhedaḥ/ jātyāder
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22305578 (0.036):
(guṇa )(dravya )(kriyā )(jāti )(samavāya )(ādi )(upādhibhiḥ, 3rd
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22384783 (0.037):
[dīpaka] / jāti-kriyā-guṇa-dravya- $ vācinai9ka-tra vartinā &
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7321486 (0.040):
pratīyamānāyāṃ punarivādyaprayogaḥ / / sā ca jātikriyāguṇadravyatāṇāmaprakṛtānāmadhyavaseyatvena caturthā /
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9682845 (0.042):
yathāhurvārtikakārāḥ --- / bahujātiguṇadravyakarmabhedāvalambinaḥ /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890008 (0.051):
diṅmātraṃ darśitaṃ dhīrair anuktam anumīyatām //iti rūpakacakram// // / DKd_2.96 // / jātikriyāguṇadravyavācinaikatra vartinā &
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9623182 (0.054):
vācyotprekṣāṣaṇṇāvatidhoddiṣṭā / / yathā jātiguṇakriyādravyāṇām utprekṣyatvena catasra utprekṣāḥ /
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp04u.htm.txt) 3728169 (0.055):
tasmātsvarūpasattopādhika eva sacchabdo na punareka ākāraḥ sattā nāma / dravyaguṇakarmaṇām / / 77api ca kāśyapīyānāṃ jātisamavāyaviśeṣeṣu svarūpasattopādhika eva
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21227338 (0.055):
tathāpi maṇyuktaṃ guṇyādinā saha guṇakriyājātiviśiṣṭayathārthabuddhyaḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21226852 (0.057):
paramāṇurityādijātiguṇakriyāviśeṣaṣṭavyavahāra ityarthaḥ / sambandhaniyata
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21976457 (0.057):
sa ca caturddhā jātidravyaguṇakriyārupārthatayā /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21027024 (0.058):
ādya āha guṇakarmādīti// jātisamavāyādirādipadārthaḥ// rūpeti//
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20997929 (0.060):
ityarthaḥ / tavāpīti // jātiguṇakriyāviśiṣṭapratīyatayo viśeṣaṇa 6
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9624793 (0.062):
saṃbhāvanaṃ syādutprekṣā vācyevādyaiḥ parānyathā // / jātikriyāguṇadravyotprekṣaṇa sā caturvidhā /
śāstreṣv asyai8va sām-rājyaṃ % kāvyeṣv apy etad īpsitam // 2.13 //
[upamā] / yathā kathaṃ-cid sā-dṛśyaṃ $ yatro7d-bhūtaṃ pratī1yate &
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24241369 (0.064):
rūpam, tadapi dṛśyaṃ vyavaccidyate | tataḥ dvapracyutivat pracyutimanto
upa-mā nāma sā tasyāḥ % pra-pañco 'yaṃ ni-darśyate // 2.14 // / [- dharmopamā]
ambho-ruham ivā8-tāmraṃ $ mugdhe kara-talaṃ tava &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995410 (0.053):
ambhoruham ivātāmraṃ mugdhe karatalaṃ tava /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13888974 (0.053):
ambhoruham ivātāmraṃ mugdhe karatalaṃ tava &
iti dharmo1pa-mā sā1kṣāt % tulya-dharma-pra-darśanāt // 2.15 //
Damodaragupta: Kuttanimata (damkuttu.htm.txt) 26473101 (0.031):
ātāmratāṃ samupagatamucchūnaṃ karatalaṃ tava Sulalite / / mā punaraticiramevaṃ pravidhāsyasi kandukakrīḍām // DKuṭṭ_362 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995417 (0.056):
iti dharmopamā sākṣāt tulyadharmapradarśanāt // 2.15 // / [- vastūpamā]
[- vastūpamā] / rājīvam iva te vaktraṃ $ netre nīlo1tpale iva &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995421 (0.013):
iti dharmopamā sākṣāt tulyadharmapradarśanāt // 2.15 // / [- vastūpamā] / rājīvam iva te vaktraṃ netre nīlotpale iva /
iyaṃ pratī1yamānai3ka- % dharmā vastū1pa-mai0va sā // 2.16 //
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12551480 (0.032):
na punaryathocyate sarvadharmā hyananubuddhā apratividdhāḥ / na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937676 (0.034):
16902 ca sarvadharmā avaboddhavyāḥ/ avakalpanatām anavakalpanatāṃ / copādāya/ [ity uktaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4062304 (0.037):
kaścidvyavahāraḥ / sarvadharmā avyavahārā avyāhārā avyavahṛtā avyāhṛtā iti
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23918063 (0.037):
sthāpayitvā, sa bodhisattvo 'napacayacittasmṛtiḥ, paryanapacaya / uparivardhate / tathā ca sarvakusahaladharmā yathā yathānyebhyeḥ
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb3u.htm.txt) 15558576 (0.038):
tvatpṛṣṭasya veditavyaṃ yattadvediṣyāvo nirūpayiṣyāvaḥ / / na nāvāvayoretadvastu sajane janasamudāye nirṇetuṃ śakyate /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6967103 (0.045):
25206 punar aparaṃ yad {āyuṣmān} {śāriputra} evam āha/ abhāvasvabhāvāḥ / sarvadharmā iti/ / 25207 evam etat/ tat kasya hetoḥ/ tathā hy {āyuṣman} {śāriputra} nāsti
[- viparyāsopamā] / tavā8nanam ivo7n-nidram $ aravindam abhūd iti &
sā pra-siddhi-vi-pary-āsād % vi-pary-āso3pa-me9ṣyate // 2.17 //
[- anyo'nyopamā] / tavā8nanam ivā7mbho-jam $ ambo-jam iva te mukham &
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6771385 (0.016):
sājyaḥ kvāthaḥ śleṣmajaṃ tu saśuṇṭhiḥ sadurālabhaḥ /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600886 (0.019):
rādhikā (śrī kṛṣṇa mukhendum avalokya): hanta ! hanta ! ṇibbha rūkkaṇḍidā / mama muddhattaṇaṃ, jaṃ goindassa paḍimaṃ jebba goindaṃ maṇṇemi |
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13041411 (0.025):
dāsaṃvṛtrahārujam / RV_10.049.06.2{08} yad vardhayantaṃ prathayantamānuṣag dūrepāre rajaso
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24094203 (0.031):
prādhānyamapi yathāprastutapraśaṃsāyāṃ--- / jaṃ vellihiṇa ma asi jaṃ cāsi paraviraṃ pilaghemaṃ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159792 (0.031):
prādhānyamapi yathāprastutapraśaṃsāyāṃ / jaṃ vellihiṇa ma asi jaṃ cāsi paraviraṃ pilaghemaṃ /"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9407135 (0.032):
'aṅge pulaaṃ aharaṃ savepiaṃ jaṃpiaṃ sasikkāraṃ / / savvaṃ sisireṇa kaaṃ jaṃ kāavvaṃ piaameṇa' //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23088954 (0.034):
udāharaṇam-- kā visamā devvagaī kiṃ laddhaṃ jaṃ jaṇo guṇaggāhī / / kiṃ sokhkhaṃ sukalattaṃ kiṃ dukkhaṃ jaṃ khalo loo // 529 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106279 (0.035):
kassa kie keṇa kiaṃ kāaipuraitthiāṇa suṃderaṃ / / sāhāraṇabhūsāe jaṃ sahi teḷḷokkaramaṇijjaṃ // ViPrud_4.93 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995441 (0.036):
sā prasiddhiviparyāsād viparyāsopameṣyate // 2.17 // / [- anyo'nyopamā] / tavānanam ivāmbhojam ambojam iva te mukham /
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24941266 (0.037):
dagdhaṃ naṣṭaṃ hataṃ bhinnaṃ tat sarvaṃ bhūtajaṃ smṛtam / / oguṇṭhanti niguṇṭhanti paryasyanti sthitanti //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15997283 (0.039):
herambāya tu siṃdūraṃ catirhetre ca patrajam // NarP_1,113.33 //
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4683630 (0.039):
āttanā hi kataṃ pāpaṃ āttajaṃ āttasaṃbhavaṃ | / anumaṃdhati dummedhaṃ vayitaṃ vā ahmamayaṃ maṇiṃ ||
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100290 (0.042):
kāaikulappasavāṇaṃ khamaṃ, jaṃ kuladevadāe saaṃbhūdevassa / ppasattivisesāṇaṃ juttaṃ, taṃ khu kiaṃ juvarāeṇa /
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14160070 (0.043):
jaṭilā - are āhiṇḍiā kīsa mukhaṃ ḍhakesi? jaṃ de bijjā na bikkāidā | [are
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23207699 (0.050):
bhaṇidaṃ | adisaṃkaḍe jaṃ bhavaṃ pavisia aliapaṃḍiccaduvvidaddhadāe ai
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449028 (0.050):
bhaṇidaṃ | adi-saṃkaḍe jaṃ bhavaṃ pavisia alia-paṃḍicca-du-vvidaddhadāe ai
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23989160 (0.055):
na dṛṣṭiheyamakliṣṭaṃ na rūpaṃ nāpyaḍaḍtḥajaṃ / nāsti kiñcidakliṣṭaṃ darśanaprahātavyaṃ nāpi rūpam /
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1699140 (0.057):
haivaitadbhavannuvāca tvameveto janayitāsi nānyastvaditi / atha nigrābhyābhyo grahānvigṛhṇate | āpo ha vai vṛtraṃ
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17328463 (0.058):
kathaṃ sarvasya tadanyatayā vyāptyasādhanam? anyathāikasyāpi tadanyatvaṃ / na syāt, nimittasya samānatvād iti | yata evaṃ tasmāt kvacid vastuni
ity anyo'nyo1pa-mā sā9yam % anyo-'nyo1t-karṣa-śaṃsinī // 2.18 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4950657 (0.053):
somaḥ syād iti, yad avāntaravākyaṃ tasyānyo 'rthaḥ, anyaś ca sayadikasya, / sayadiko na śaknoti vidhātum, yata avāntaravākyam, tadvidhāsyati. na ca,
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1028601 (0.055):
tatrānyo'nyatpaśyedanyo'nyajjighredanyo'nyadrasayedanyo'nyadabhivadedanyo'nyacṛṇ / uyādanyo'nyanmanvītānyo'nyatspṛśedanyo'nyadvijānīyāt
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1000116 (0.058):
satsiddhireva syāt / yato hi yadi nāstyanyastadā abhūtādanyo bhūto nāsti
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12114452 (0.060):
tadākārotpattyā vidhivikalpotpādanena ca yaḥ tadanyaḥ" tato / 'nyastadvayatiriktastasya sarvasya ya "ātmā" svabhāvastato (Hbṭ 195)"
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25620138 (0.064):
andhavat 21 / anya 66 / anyo.anya 12 / apaghātaka 1 / a-pariśeṣa 64
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5943368 (0.064):
1.34av sāntayitvā tato 'nyo 'nyaṃ 1.34bv saṃvasetāṃ mudānvitau
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10421342 (0.064):
12,308.191d@029D_0163 tv aham evaikaḥ syān nānyaḥ syād iti | yadi hy / eṣāvabudhyetānyo 'sti
[- niyamopamā] / tvan-mukhaṃ kamalenai8va $ tulyaṃ nā7nyena kena-cit &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995458 (0.042):
ity anyo'nyopamā sāyam anyo'nyotkarṣaśaṃsinī // 2.18 // / [- niyamopamā] / tvanmukhaṃ kamalenaiva tulyaṃ nānyena kenacit /
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22383834 (0.046):
[- ācikhyāso1pamā] / candreṇa tvan-mukhaṃ tulyam $ ity ā-cikhyāsu me manaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22383916 (0.061):
candrā1ravindayoḥ kāntim $ ati-kramya mukhaṃ tava & / ātmanai0vā7bhavat tulyam % ity a-sā3-dhāraṇo1pa-mā // 2.37 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995646 (0.063):
[- ācikhyāsopamā] / candreṇa tvanmukhaṃ tulyam ity ācikhyāsu me manaḥ /
ity anya-sāmya-vy-ā-vṛtter % iyaṃ sā ni-yamo3pa-mā // 2.19 //
[- aniyamopamā] / padmaṃ tāvat tavā7nv-eti $ mukham anyac ca tā-dṛśam &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22383897 (0.033):
[- tattvākhyānopamā] / na padmaṃ mukham eve7daṃ $ na bhṛṅgau cakṣuṣī ime &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995472 (0.051):
ity anyasāmyavyāvṛtter iyaṃ sā niyamopamā // 2.19 // / [- aniyamopamā] / padmaṃ tāvat tavānveti mukham anyac ca tādṛśam /
asti ced astu tat-kārī9ty % asāv a-ni-yamo1pa-mā // 2.20 //
[- samuccayopamā] / sam-uc-cayo1pa-mā9py asti $ na kāntyai0va mukhaṃ tava &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12938316 (0.037):
MSS_7294 2 madhyaṃ kṣāmayatā stanau ghanayatā kāntyā mukhaṃ limpatā
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995493 (0.042):
samuccayopamāpy asti na kāntyaiva mukhaṃ tava / / hlādanākhyena cānveti karmaṇendum itīdṛśī // 2.21 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889046 (0.042):
samuccayopamāpy asti na kāntyaiva mukhaṃ tava & / hlādanākhyena cānveti karmaṇendum itīdṛśī // DKd_2.21 //
hlādanā3-khyena cā7nv-eti % karmaṇe9ndum itī8-dṛśī // 2.21 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612617 (0.031):
303.008. tatraibhiḥ kṣudrānukṣudrāṇi śikṣāpadāni khaṇḍitāni/ / 303.008. tena karmaṇā balīvardeṣūpapannāḥ/ / 303.009. yanmamāntike cittamabhiprasāditam, tena deveṣūpapannāḥ/
[- atiśayopamā] / tvayy eva tvan-mukhaṃ dṛṣṭaṃ $ dṛśyate divi candramāḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995509 (0.040):
[- atiśayopamā] / tvayy eva tvanmukhaṃ dṛṣṭaṃ dṛśyate divi candramāḥ /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889061 (0.040):
tvayy eva tvanmukhaṃ dṛṣṭaṃ dṛśyate divi candramāḥ &
iyaty eva bhidā nā7nye9ty % asāv ati-śayo1pa-mā // 2.22 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995510 (0.054):
tvayy eva tvanmukhaṃ dṛṣṭaṃ dṛśyate divi candramāḥ / / iyaty eva bhidā nānyety asāv atiśayopamā // 2.22 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889062 (0.054):
tvayy eva tvanmukhaṃ dṛṣṭaṃ dṛśyate divi candramāḥ & / iyaty eva bhidā nānyety asāv atiśayopamā // DKd_2.22 //
[- utprekṣitopamā] / mayy evā7syā mukha-śrīr ity $ alam indor vi-katthanaiḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995520 (0.052):
iyaty eva bhidā nānyety asāv atiśayopamā // 2.22 // / [- utprekṣitopamā] / mayy evāsyā mukhaśrīr ity alam indor vikatthanaiḥ /
padme 'pi sā yad asty eve7ty % asāv ut-pre3kṣito1pa-mā // 2.23 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889073 (0.058):
mayy evāsyā mukahśrīr ity alam indor vikatthanaiḥ & / padme 'pi sā yad asty evety asāv utprekṣitopamā // DKd_2.23 //
[- adbhutopamā] / yadi kiṃ-cid bhavet padmaṃ $ su-bhru vi-bhrānta-locanam &
tat te mukha-śriyaṃ dhattām % ity asāv adbhuto1pa-mā // 2.24 // / [- mohopamā]
śaśī9ty ut-pre3kṣya tanv-aṅgi $ tvan-mukhaṃ tvan-mukhā3-śayā &
indum apy anu-dhāvāmī7ty % eṣā moho1pa-mā smṛtā // 2.25 // / [- saṃśayopamā]
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995558 (0.047):
indum apy anudhāvāmīty eṣā mohopamā smṛtā // 2.25 // / [- saṃśayopamā] / kiṃ padmam antarbhrāntāli kiṃ te lolekṣaṇaṃ mukham /
kiṃ padmam antar-bhrāntā1li $ kiṃ te lole3kṣaṇaṃ mukham &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995559 (0.0):
indum apy anudhāvāmīty eṣā mohopamā smṛtā // 2.25 // / [- saṃśayopamā] / kiṃ padmam antarbhrāntāli kiṃ te lolekṣaṇaṃ mukham /
mama dolāyate cittam % itī7yaṃ saṃ-śayo1pa-mā // 2.26 //
[- nirṇayopamā] / na padmasye7ndu-ni-grāhyasy- $ -e7ndu-lajjā-karī dyutiḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995580 (0.032):
[- nirṇayopamā] / na padmasyendunigrāhyasy- endulajjākarī dyutiḥ /
atas tvan-mukham eve7dam % ity asau nir-ṇayo1pa-mā // 2.27 // / [- śleṣopamā]
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995580 (0.041):
na padmasyendunigrāhyasy- endulajjākarī dyutiḥ / / atas tvanmukham evedam ity asau nirṇayopamā // 2.27 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14234796 (0.048):
śleṣopametyarthaḥ / / 'nātre'tyādiḥ 'cedi'tyantaḥ śaṅkāgranthaḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3486455 (0.062):
sādhāraṇo dharmaḥ ityupamā / / sacchāyavarṇikā cārukarṇiketi śleṣaḥ / / ambhojinyāṃ hi varṇā rājavartādayaḥ gauryāṃ tu gauratvam /
śiśirā1ṃśu-prati-spardhi $ śrī-mat su-rabhi-gandhi ca &
ambho-jam iva te vaktram % iti śleṣo1pa-mā smṛtā // 2.28 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995596 (0.057):
ambhojam iva te vaktram iti śleṣopamā smṛtā // 2.28 // / [- samānopamā]
[- samānopamā] / sa-rūpa-śabda-vācya-tvāt $ sā samāno1pa-mā yathā &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995603 (0.037):
ambhojam iva te vaktram iti śleṣopamā smṛtā // 2.28 // / [- samānopamā] / sarūpaśabdavācyatvāt sā samānopamā yathā /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889147 (0.037):
sarūpaśabdavācyatvāt sā samānopamā yathā &
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3475011 (0.063):
upameye ityarthaḥ / / tacchabdarūpateti / / upamānaśabdāropa upamānarūpāropaśca /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10743164 (0.063):
strīliṅgāditiśabdavācyasya 'adititvam'; aditiśabdavācyatvaṃ anyathā sa / nirnimittakaḥ syāditi bhāvaḥ / anena viṣṇoḥ sarvāttṛtāyāṃ
bāle9vo7d-yāna-māle9yaṃ % sā(1)la(-)kā(3)nana-śobhinī // 2.29 //
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4652487 (0.063):
tadvyatikramasaṃpanniḥsaraṇopadeśakatvāt | suvinītā / yānatrayanayopadeśikatvāt | karṇasukhā vikṣepapratipakṣatvāt |
[- nindo2pamā] / padmaṃ bahu-rajaś candraḥ $ kṣayī tābhyāṃ tavā8nanam &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995618 (0.0):
[- nindopamā] / padmaṃ bahurajaś candraḥ kṣayī tābhyāṃ tavānanam /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889160 (0.0):
bālevodyānamāleyaṃ sālakānanaśobhinī // DKd_2.29 // / padmaṃ bahurajaś candraḥ kṣayī tābhyāṃ tavānanam &
samānam api so1t-sekam % iti nindo2pa-mā smṛtā // 2.30 //
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2315308 (0.045):
RV_07.063.03.2{05} eṣa me devaḥ savitā cachanda yaḥ samānaṃ na / praminātidhāma
[- praśaṃsopamā] / brahmaṇo 'py ud-bhavaḥ padmaṃ $ candraḥ śaṃbhu-śiro-dhṛtaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995634 (0.033):
samānam api sotsekam iti nindopamā smṛtā // 2.30 // / [- praśaṃsopamā] / brahmaṇo 'py udbhavaḥ padmaṃ candraḥ śaṃbhuśirodhṛtaḥ /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889175 (0.062):
brahmaṇo 'py udbhavaḥ padmaś candraḥ śaṃbhuśirodhṛtaḥ & / tau tulyau tvanmukheneti sā praśaṃsopamocyate // DKd_2.31 //
tau tulyau tvan-mukhene7ti % sā pra-śaṃso1pa-mo9cyate // 2.31 //
[- ācikhyāso1pamā] / candreṇa tvan-mukhaṃ tulyam $ ity ā-cikhyāsu me manaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995650 (0.0):
[- ācikhyāsopamā] / candreṇa tvanmukhaṃ tulyam ity ācikhyāsu me manaḥ /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889190 (0.0):
candreṇa tvanmukhaṃ tulyam ity ācikhyāsu me manaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22383625 (0.046):
[- niyamopamā] / tvan-mukhaṃ kamalenai8va $ tulyaṃ nā7nyena kena-cit &
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1696329 (0.059):
pratiṣṭhemāmevaitatpratiṣṭhāmabhiprajanayati / atha mukhaṃ vimṛṣṭe | mano me hārdi yaceti tatho hopayaṣṭātmānaṃ
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22383916 (0.061):
candrā1ravindayoḥ kāntim $ ati-kramya mukhaṃ tava & / ātmanai0vā7bhavat tulyam % ity a-sā3-dhāraṇo1pa-mā // 2.37 //
sa guṇo vā9stu doṣo ve9ty % ā-cikhyāso1pa-māṃ viduḥ // 2.32 //
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1405843 (0.001):
15. svahaṃ / 16. kadācitadrito^ / 17. ... manuvartate / tataḥ ko doṣa ity āha
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5455962 (0.004):
nirdeśaḥ . atha vā astu asya grahaṇam kaḥ doṣaḥ . iha kārayāñcakāra , / harayāñcakāra , cikīrṣāñcakāra , jihīrṣāñcakāra , hrasvandyāpaḥ nuṭ iti
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20923632 (0.011):
ato yatkiṃñcitvameva vācyam/ tathācoktadoṣa eveti bhāvaḥ// yadi ceti//
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20960292 (0.013):
pratyuta sarvavipakṣavyāvṛttatvaṃ guṇa eva/ na tu doṣaḥ/ na ca
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24144166 (0.014):
yaṇādeśaḥ, na śabdhamāśritya guṇa ityantaraṅgatvād guṇa eva syādityuktam/ / atra kaiyaṭaḥ/ siverbāhulakādauṇādike na pratyaye guṇavalopoṭhāṃ prasaṅge
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9405454 (0.017):
atrocitatvaṃ guṇaḥ / / aprakṛtavostu yathā / 'bhūbhāroddahamavyagre suciraṃ tvayi tiṣṭati /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28169825 (0.018):
sthitasthāpakavṛtti, na tadṛbhinnamiti na doṣa iti bhāvaḥ/ na
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3333048 (0.020):
anenaiva mukhena vidyāgrahaṇatīrthenā'lāpayiṣyathā ālāpayasīti māṃ / bhāṣayasītyarthaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4900413 (0.020):
śabdamāśrayate kāvyaṃ śarīraṃ yaḥ sa tadguṇaḥ /AP_345.005ab/ / śloṣo lālityāgāmbhīryasaukumāryamudāratā //AP_345.005cd/
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 268823 (0.022):
(P_6,1.84.2) KA_III,57.7 58.17 Ro_IV,399 402 {44/59} pūrvavayasaḥ / apratyutthāne doṣaḥ uktaḥ pratyutthāne ca guṇaḥ .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5419775 (0.023):
pūrvavayāḥ brāhmaṇaḥ pratyuttheyaḥ iti . pūrvavayasaḥ apratyutthāne doṣaḥ / uktaḥ pratyutthāne ca guṇaḥ . katham . ūrdhvam prāṇāḥ hi utkrāmanti yūnaḥ
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25785523 (0.024):
tuṅgavidyā vihasya - doṣo'py asti guṇo'py asti tena miśrena miśreta iti
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4950370 (0.024):
*{2/291: E2: 3,141; E4: 3,309; E5: 2,548; E6: 1,115}* / guṇas tu kratusaṃyogāt karmāntaraṃ prayojayet saṃyogasyāśeṣabhūtvāt //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21226482 (0.025):
siddherguṇatve mānābhāvāccetyarthaḥ// / na ca śabdo guṇaḥ sāmānyavatve satyasmadādibāhye 4
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5473152 (0.026):
cicchādayiṣati , cicchardayiṣati . guṇaḥ . cecchidyate , cocchuṣyate . / tuki kṛte anantyatvāt ete vidhayaḥ na prāpnuvanti . vipratiṣedhāt siddham
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21147471 (0.027):
raṇasyeva prayojakatve tu na doṣa iti bhovenoktaṃ prayojakateti // 1 //
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21247458 (0.028):
ūrṇuviṣyati, ūrṇaviṣyati / ūrṇautu, ūrṇotu / ūrṇavāni / ūrṇavai // / guṇo 'pṛkte // VLk_605 = P_7,3.91 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4930349 (0.028):
dadato rodanam āpadyate. tat pratiṣedhasya guṇaḥ, yad arodanam iti. kathaṃ / punar arudaty arodīd iti bhavati? kathaṃ vānaśruprabhave rajate
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4946337 (0.029):
*{2/212: E2,4 (v.l.): tathāpi sa eva doṣaḥ}* / *{2/213: E2,4 (v.l.): om. eva}* / *{2/214: E2: 3,36; E4: 3,72; E5: 2,429; E6: 1,98}*
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28219228 (0.030):
adhikaraṇatābhinnatvaparvatānyatvobhayavatī dhūmādhikaraṇatātvāt / 2ityatrātivyāpteḥ/ / 1. na doṣa iti/
[- virodhopamā] / śata-pattraṃ śarac-candras $ tvad-ānanam iti trayam &
paras-para-vi-rodhī7ti % sā vi-rodho1pa-mā matā // 2.33 //
[- pratiṣedhopamā] / na jātu śaktir indos te $ mukhena prati-garjitum &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995679 (0.0):
parasparavirodhīti sā virodhopamā matā // 2.33 // / [- pratiṣedhopamā] / na jātu śaktir indos te mukhena pratigarjitum /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889217 (0.0):
parasparavirodhīti sā virodhopamā matā // DKd_2.33 // / na jātu śaktir indos te mukhena pratigarjitum &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12972179 (0.0):
MSS_8968 2 na jātu śaktirindos te mukhena pratigarjitum //
kalaṅkino jaḍasye7ti % prati-ṣedho1pa-mai0va sā // 2.34 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995681 (0.046):
na jātu śaktir indos te mukhena pratigarjitum / / kalaṅkino jaḍasyeti pratiṣedhopamaiva sā // 2.34 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889217 (0.046):
na jātu śaktir indos te mukhena pratigarjitum & / kalaṅkino jaḍasyeti pratiṣedhopamaiva sā // DKd_2.34 //
[- caṭūpamā] / mṛge3kṣaṇā1ṅkaṃ te vaktram $ mṛgeṇai8vā7ṅkitaḥ śaśī &
tathā9pi sama evā7sau % no7t-karṣī9ti caṭū1pa-mā // 2.35 //
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2451160 (0.013):
prayatnaviśeṣā hi viśarāravo bahavo 'pi parasparamasahabhavanto na / tattvasākṣātkārāpaya pāryāptā iti tajjanitāḥ saṃskārāḥ kalpyante teṣāṃ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26055707 (0.018):
sūti iti svarūpagrahaṇam / / suṣūtiḥ / / viṣūtiḥ / / niḥṣūtiḥ / / duḥṣūtiḥ / / sama suṣamam /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24172453 (0.019):
yasyāsāvabhidyuḥ, tasmai 'vṛṣṇe'; varṣiṇe atisamarthāyeti vā / / tattvapradīparītyā vṛṣā śreṣṭhastasya caturthī vṛṣṇe iti vā / tasmai
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16243168 (0.044):
tattvārthapariniṣṭitā HV_App.I,42A.536b / tattvārtham anubhāṣitaiḥ *HV_113.44cd*1514:2b
[- tattvākhyānopamā] / na padmaṃ mukham eve7daṃ $ na bhṛṅgau cakṣuṣī ime &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995701 (0.0):
tathāpi sama evāsau notkarṣīti caṭūpamā // 2.35 // / [- tattvākhyānopamā]
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22383639 (0.033):
[- aniyamopamā] / padmaṃ tāvat tavā7nv-eti $ mukham anyac ca tā-dṛśam &
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889237 (0.043):
na padmaṃ mukham evedaṃ na bhṛṅgau cakṣuṣī ime &
iti vi-spaṣṭa-sā-dṛśyāt % tat-tvā3khyāno1pa-mai0va sā // 2.36 //
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24152062 (0.041):
tvaduktajñapakāvambhavācca/ tatra sthānegrahaṇaṃ tu spaṣṭārthameva/
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24153669 (0.041):
antaraṅgādupajīvyādapi balīyāṃsa ityarthaḥ/ / 'caturbhyaḥ' iti tu spaṣṭārthameva/ ata eva tatpratyakhyānaṃ bhāṣyoktaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20967525 (0.050):
anaikāntikadvaye ceti// sādhāraṇarūpe ityarthaḥ/ sādhāraṇāsādhāraṇeti// / sādhāraṇadharmāsādhāraṇadharmavipratipattibhedena trīṇi saṃśayakāraṇāni/
[- asādhāraṇopamā] / candrā1ravindayoḥ kāntim $ ati-kramya mukhaṃ tava &
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20967525 (0.050):
anaikāntikadvaye ceti// sādhāraṇarūpe ityarthaḥ/ sādhāraṇāsādhāraṇeti// / sādhāraṇadharmāsādhāraṇadharmavipratipattibhedena trīṇi saṃśayakāraṇāni/
ātmanai0vā7bhavat tulyam % ity a-sā3-dhāraṇo1pa-mā // 2.37 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22383625 (0.061):
tvan-mukhaṃ kamalenai8va $ tulyaṃ nā7nyena kena-cit &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22383835 (0.061):
candreṇa tvan-mukhaṃ tulyam $ ity ā-cikhyāsu me manaḥ & / sa guṇo vā9stu doṣo ve9ty % ā-cikhyāso1pa-māṃ viduḥ // 2.32 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995649 (0.061):
candreṇa tvanmukhaṃ tulyam ity ācikhyāsu me manaḥ / / sa guṇo vāstu doṣo vety ācikhyāsopamāṃ viduḥ // 2.32 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889189 (0.061):
candreṇa tvanmukhaṃ tulyam ity ācikhyāsu me manaḥ & / sa guṇo vāstu doṣo vety ācikhyāsopamāṃ viduḥ // DKd_2.32 //
[- abhūtopamā] / sarva-padma-pra-bhā-sāraḥ $ sam-ā-hṛta iva kva-cit &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995725 (0.052):
[- abhūtopamā] / sarvapadmaprabhāsāraḥ samāhṛta iva kvacit /
tvad-ānanaṃ vi-bhātī1ti % tām a-bhūto1pa-māṃ viduḥ // 2.38 //
[- asaṃbhāvitopamā] / candra-bimbād iva viṣaṃ $ candanād iva pāvakaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995743 (0.0):
tvadānanaṃ vibhātīti tām abhūtopamāṃ viduḥ // 2.38 // / [- asaṃbhāvitopamā] / candrabimbād iva viṣaṃ candanād iva pāvakaḥ /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889276 (0.0):
tvadānanaṃ vibhātīti tām abhūtopamāṃ viduḥ // DKd_2.38 // / candrabimbād iva viṣaṃ candanād iva pāvakaḥ &
paruṣā vāg ito vaktrād % ity a-saṃ-bhāvito1pa-mā // 2.39 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995744 (0.0):
candrabimbād iva viṣaṃ candanād iva pāvakaḥ / / paruṣā vāg ito vaktrād ity asaṃbhāvitopamā // 2.39 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889277 (0.0):
candrabimbād iva viṣaṃ candanād iva pāvakaḥ & / paruṣā vāg ito vaktrād ity asaṃbhāvitopamā // DKd_2.39 //
[- bahūpamā] / candano1daka-candrā1ṃśu- $ candra-kāntā3di-śītalaḥ &
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18280359 (0.039):
divya vastra saṃvastraṇaṃ vitatya candra candana samālambhaṃ pratatya
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18147967 (0.041):
ratnairnyakṣatacandrasūryabhānarākaṃkīraṇairāvaṇabhair (?) / amlānāmbaragandhamālyaśabalaiḥ kampadrumāṇāṃ phalaiḥ /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9851358 (0.050):
candrāditya prabhaṃkarā prabhakarā khadyotake no name
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6642238 (0.050):
u4.56ab/.kuñjaraṃ vṛṣabhaṃ nāgaṃ candra^ādityau satārakau/ / u4.56cd/.abhivadeta yā nārī patiṃ sā labhate +acirāt//
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9666260 (0.052):
6.2.64/.smaraṇam atītānām/ gamanam īkṣaṇika^upaśrutīnām/ / nakṣatra^candra^sūrya^tārābhyaḥ spṛhaṇam/
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27936872 (0.052):
6.2.64 smaraṇam atītānām. gamanam īkṣaṇikopaśrutīnām. / nakṣatra-candra-sūrya-tārābhyaḥ spṛhaṇam.
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 2 (bahcar2u.htm.txt) 20889212 (0.052):
lalanālalāṭendudyutibhiḥ / / candanadhūsarābhirasūryampaśyābhiḥ kumudinībhiriva divasamasupyata
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21631142 (0.055):
candrasūryaniḥsṛtānyanuvahanti/ / 380.021. tatra sukugṛṣṭyā aṣṭāṅgalapramāṇayā dvādaśākṣagṛṣṭayaḥ svaśarīraṃ
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10213341 (0.059):
21.07ab/ yannakṣatram upagate garbhaś candre bhavet sa candravaśāt/ / 21.07cd/ pañcanavate dinaśate tatra^eva prasavam āyāti//
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15903292 (0.061):
pauṣṇabhatryuttarāmaitramaruñcandrārkapitryabhaiḥ / / samūlabhairaviddhaistaiḥ strīkaragraha iṣyate // NarP_1,56.426 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15891443 (0.064):
vīryāḍhyajñārkisadṛṣṭaiḥ kośasthāvahavoginaḥ / / sitārejyārkacandrārkijñāṅgeśorkendavo 'dhipāḥ // NarP_1,55.58 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10552680 (0.064):
yacca hemādriṇā brahanavaivartte / candrasūryagrahe nādyādādyaṃ yāmacatuṣṭayam /
sparśas tave7ty ati-śayaṃ % bodhayantī bahū1pa-mā // 2.40 //
[- vikriyopamā] / candra-bimbād ivo7t-kīrṇaṃ $ padma-garbhād ivo7d-dhṛtam &
tava tanv-aṅgi vadanam % ity asau vi-kriyo2pa-mā // 2.41 //
[- mālopamā] / pūṣṇy ā-tapa ivā7hnī7va $ pūṣā vyomnī7va vāsaraḥ &
vi-kramas tvayy adhāl lakṣmīm % iti mālo2pa-mā matā // 2.42 //
[- vākyārthopamā; zwei Arten] / vākyā1rtheṇai8va vākyā1rthaḥ $ ko 'pi yady upa-mīyate &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995799 (0.0):
vikramas tvayy adhāl lakṣmīm iti mālopamā matā // 2.42 // / [- vākyārthopamā; zwei Arten]
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4961747 (0.008):
asaṃnihitenaikavākyatā bhavati. dvābhyāṃ hi buddhābhyāṃ{*3/100*} / padārthābhyāṃ vākyārthaḥ saṃjanyate, nānyatareṇa, saṃnidhau
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25525017 (0.010):
siddhāntastu satyaṃ padārthāvagamopapāyo vākyārthavagamaḥ, natu
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28773556 (0.010):
te 'pi1165 nevāsmṛtā yasmādṛ vākyārthaṃ gamayanti naḥ /"
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4959826 (0.011):
*{3/44: E2,4: vākyād, E6 om. ekavākyatvād}*
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28149324 (0.011):
smaran' ityatra vartamānasāmīpye pratyayaḥ/ vākyārthaṃ / smariṣyannityarthaḥ/ evaṃ ca vākyārthasmaraṇasya
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5013733 (0.017):
NOTES: / *{5/159: E2: etat}* / *{5/160: E2: 5,180; E6: 2,106}* / *{5/161: E2,6: vākyabhedaprasaṅgāt}*
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28158910 (0.018):
smṛtyādimūlabhūtā kācit śākhā pāṭhataḥ paribhraṣṭetyanumīyata / ityarthaḥ/ vākyotsādanasya vākyocchedasya/ nanu
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3314931 (0.019):
bhavettaducyata iti vākyaśeṣaḥ / / upasaraṇānyupasartavyānyupagantavyāni dhyeyānītyarthaḥ /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4990748 (0.019):
*{4/21: E2: eva, karmārtham upārjito 'pi vrīhivrīhir eva, tasmān}* / *{4/22: E2: phalavataikavākyabhāvāt}*
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28218883 (0.021):
anumitītyādilakṣaṇavākyārthastvityarthaḥ/ [191] eketi/ svaviṣayaketyarthaḥ
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24150968 (0.024):
'pyakajekavākyatāpannāsyāditi vācyam, antaraṅgāyāṃ / tadekavākyatāpannasaṃjñāyāṃ bahiraṅgaguṇāderasiddhatvāt,
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19118938 (0.024):
yathā padāntarbhūtayoḥ prakṛtipratyayayorvākyāntarbhūtānāṃ padānāṃ ceti / yadyevamasatyabhūto 'pyapoddhārastadupāyatā kriyate tat kiṃ punaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14207221 (0.025):
duḥśīlāṃ dharmasaṃtyaktāṃ tadvākyaparimoṣitām / / svavākyapālanāṃ caṇḍāmucurdevāḥ samāgatāḥ // NarP_2,35.25 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20942614 (0.027):
pūraṇīyam/ pratijñāhetu 4 rūpaivetyādivākyaśeṣāt// viṣṇutatveti// ata
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7321589 (0.028):
sādṛśyābhivānādupakrāntāpyupamāvākyārthatātparyasāmarythābhimantṛvyāpāropārohakrameṇotprekṣāyāṃ
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25351316 (0.029):
tathāvidhasya gamaktavaṃ kalpatum, kiṃ vākyāntarakakalpanayā / / naca tadyuktamityabhiprāyeṇāha tataśceti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11731644 (0.032):
yāvaccābhiṣecanīyākāṅkṣyā tadekavākyatā kalpyate tāvatkḷptayā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9407336 (0.033):
ataścānyairvākyārthayoḥ sāmānādhikaraṇyanidaśācchrautāropasadbhāvena / vākyārtharūpakaṃ yaduktaṃ tattāvadāstām,yatputraḥ
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26494057 (0.038):
viruddhaḥ'' iti/ vākyārtho hy asya siddhāntaḥ/ sa ca vākyārthaḥ
ekā1n-eke1va-śabda-tvāt % sā vākyā1rtho1pa-mā dvi-dhā // 2.43 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4961747 (0.017):
asaṃnihitenaikavākyatā bhavati. dvābhyāṃ hi buddhābhyāṃ{*3/100*} / padārthābhyāṃ vākyārthaḥ saṃjanyate, nānyatareṇa, saṃnidhau
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4959826 (0.017):
*{3/44: E2,4: vākyād, E6 om. ekavākyatvād}* / *{3/45: E2: 4,50; E4: 3,558; E6: 1,149}*
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5000969 (0.018):
*{4/342: E2: 5,80; E6: 2,48}* / na śabdaikatvāt // MS_4,3.33 //
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25525017 (0.018):
siddhāntastu satyaṃ padārthāvagamopapāyo vākyārthavagamaḥ, natu
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783426 (0.018):
tarhi dhvaniguṇībhūtavyaṅgyor īṣadantarayor vibhinnabhedatve durāgrahaḥ/ / śabdārthacamatkṛtyor aikādhikaraṇyaṃ tatra tayor guṇapradhānabhāvaṃ
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28773556 (0.022):
te 'pi1165 nevāsmṛtā yasmādṛ vākyārthaṃ gamayanti naḥ /"
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21028891 (0.023):
śabdavyavahārāsādhāraṇyābhāvānna nimittamā / 2 tram/ dvitīyaṃ tu vyavahārāsādhāraṇyānnimittamiti bhāvaḥ//
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24150969 (0.023):
'pyakajekavākyatāpannāsyāditi vācyam, antaraṅgāyāṃ / tadekavākyatāpannasaṃjñāyāṃ bahiraṅgaguṇāderasiddhatvāt,
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2417600 (0.023):
adhigatatvāditi / / svarūpāgavamapūvarkatvādvākyapratipādanasya svarūpāvagamo 'pi
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1742665 (0.023):
tathā hi uktodāharaṇe mānavatī jalpitasya śabda rūpatvam eva | tathā ca / āarapasārioṭṭhaṃ aghaḍiaṇāsaṃ acuṃbiaṇiḍākaṃ |
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20965920 (0.024):
bādhaśabdārthatvāditi bhāvaḥ/ astītīti// iti 4 iti ca
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5013733 (0.025):
*{5/159: E2: etat}* / *{5/160: E2: 5,180; E6: 2,106}* / *{5/161: E2,6: vākyabhedaprasaṅgāt}*
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28155706 (0.025):
śābdabodhanirvohe kiṃ śabdādhyāhāreṇeti bhāvaḥ/ yathākathañciditi/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28229991 (0.027):
[336] yatheti/ [336] itīti/ uktaśabdasyetayarthaḥ/ [336] arthāntaram
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28149324 (0.027):
smaran' ityatra vartamānasāmīpye pratyayaḥ/ vākyārthaṃ / smariṣyannityarthaḥ/ evaṃ ca vākyārthasmaraṇasya
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21181907 (0.027):
svatastvānumānoktyanantaramuddhariṣyata ityarthaḥ/ / etadapītyuktamevānyathādiśabdārthaviviraṇena vyanakti anvayetyādinā //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28158910 (0.027):
ityarthaḥ/ vākyotsādanasya vākyocchedasya/ nanu
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4990748 (0.027):
*{4/21: E2: eva, karmārtham upārjito 'pi vrīhivrīhir eva, tasmān}* / *{4/22: E2: phalavataikavākyabhāvāt}*
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28218883 (0.027):
anumitītyādilakṣaṇavākyārthastvityarthaḥ/ [191] eketi/ svaviṣayaketyarthaḥ
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26691997 (0.028):
apaprayuktaṃ dussandhi vyutkamaṃ punaruktimat / / duranvayañca vākyāṅgasaṅkīrṇaṃ vākyagarbhitam // Ckc_2.2 //
[- (1.) vākyārthopamā mit einem iva] / tvad-ānanam a-dhīrā1kṣam $ āvir-daśana-dīdhiti &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995815 (0.0):
ekānekevaśabdatvāt sā vākyārthopamā dvidhā // 2.43 // / [- (1.) vākyārthopamā mit einem iva]
bhramad-bhṛṅgam ivā7-lakṣya- % kesaraṃ bhāti paṅka-jam // 2.44 //
[- (2.) vākyārthopamā mit mehreren iva] / nalinyā iva tanv-aṅgyās $ tasyāḥ padmam ivā8nanam &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995831 (0.0):
bhramadbhṛṅgam ivālakṣya- kesaraṃ bhāti paṅkajam // 2.44 // / [- (2.) vākyārthopamā mit mehreren iva]
mayā madhu-vratene7va % pāyaṃ pāyam aramyata // 2.45 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995842 (0.0):
mayā madhuvrateneva pāyaṃ pāyam aramyata // 2.45 // / [- prativastūpamā]
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889360 (0.062):
mayā madhuvrateneva pāyaṃ pāyam aramyata // DKd_2.45 // / vastu kiṃcid upanyasya nyasanāt tatsadharmaṇaḥ &
[- prativastūpamā] / vastu kiṃ-cid upa-ny-asya $ ny-asanāt tat-sa-dharmaṇaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995843 (0.0):
mayā madhuvrateneva pāyaṃ pāyam aramyata // 2.45 // / [- prativastūpamā]
sāmya-pratī1tir astī7ti % prati-vastū1pa-mā yathā // 2.46 //
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2952524 (0.005):
tasmādvai bibhemi, yadvai me sa śiro na chindyāt tadvāmupaneṣya iti / / tau hocaturāvāṃ tvā tasmāt trāsyāvahe iti kathaṃ mā trāsyethe? iti /
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25782735 (0.009):
asmābhi punaḥ punaḥ prayakṣīkṛtāsti | tvaṃ tv aniśaam udghūrṇase tena me
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28165308 (0.009):
jñānānāṃ yathārthatvāt ayathārthajñānameva nāstīti/ na ca 'śuktau / idaṃ rajatamṛ' iti jñānāt pravṛttidarśanāt
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11448079 (0.009):
te tu sarve bhuvirnāsti thadi nākṛṣyāmi corīṇām /
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18944109 (0.023):
(AVŚ_8,1.19a) ut tvā mṛtyor apīparaṃ saṃ dhamantu vayodhasaḥ | / (AVŚ_8,1.19c) mā tvā vyastakeśyo mā tvāgharudo rudan ||19||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18922165 (0.025):
(AVŚ_4,7.3c) kṣudhā kila tvā duṣṭano jakṣivānt sa na rūrupaḥ ||3||
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846575 (0.026):
aṃśūnevādhūnoti vreśīnāṃ tvā patmannādhūnomi kukūnanānāṃ tvā / patmannādhūnomi bhandanānāṃ tvā patmannādhūnomi madintamānāṃ tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9961624 (0.026):
sīda, ambā ca bulā ca nitatnī ca stanayantī cābhrayantī ca meghayantī ca / cupuṇīkā salilāya tvā mṛdīkāya tvā satīkāya tvā ketāya tvā suketāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535206 (0.026):
sīdāmbā ca bulā ca nitatnī ca stanayantī cābhrayantī ca meghayantī ca / cupuṇīkā salilāya tvā mṛdīkāya tvā satīkāya tvā ketāya tvā suketāya tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288701 (0.026):
uvāca yadi tvaitatpunarbruvataḥ sā tvam brūtānna vai susarvāviva stho na
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26711142 (0.027):
dārṣṭāntikaṃ prativastu paścāditi dṛṭāntoktichāyāvatīyaṃ / prativastūktirnāma sāmyabhaktiḥ /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4976544 (0.038):
*{3/441: E2: 4,414; E4: 4,639; E6: 1,227}* / *{3/442: E2,4: ca dhātusāmyārtham}*
nai8ko 'pi tvā-dṛśo 'dyā7pi $ jāyamāneṣu rājasu &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995862 (0.032):
naiko 'pi tvādṛśo 'dyāpi jāyamāneṣu rājasu / / nanu dvitīyo nāsty eva pārijātasya pādapaḥ // 2.47 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889381 (0.032):
naiko 'pi tvādṛśo 'dyāpi jāyamāneṣu rājasu & / nanu dvitīyo nāsty eva pārijātasya pādapaḥ // DKd_2.47 //
nanu dvitīyo nā7sty eva % pāri-jātasya pāda-paḥ // 2.47 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995862 (0.043):
naiko 'pi tvādṛśo 'dyāpi jāyamāneṣu rājasu / / nanu dvitīyo nāsty eva pārijātasya pādapaḥ // 2.47 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889381 (0.043):
naiko 'pi tvādṛśo 'dyāpi jāyamāneṣu rājasu & / nanu dvitīyo nāsty eva pārijātasya pādapaḥ // DKd_2.47 //
[- tulyayogopamā] / adhikena samī-kṛtya $ hīnam eka-kriyā-vidhau &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995875 (1.192):
adhikena samīkṛtya hīnam ekakriyāvidhau / / yad bruvanti smṛtā seyaṃ tulyayogopamā yathā // 2.48 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889392 (1.192):
adhikena samīkṛtya hīnam ekakriyāvidhau & / yad bruvanti smṛtā seyaṃ tulyayogopamā yathā // DKd_2.48 //
yad bruvanti smṛtā se8yaṃ % tulya-yogo1pa-mā yathā // 2.48 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995878 (0.0):
adhikena samīkṛtya hīnam ekakriyāvidhau / / yad bruvanti smṛtā seyaṃ tulyayogopamā yathā // 2.48 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889395 (0.0):
adhikena samīkṛtya hīnam ekakriyāvidhau & / yad bruvanti smṛtā seyaṃ tulyayogopamā yathā // DKd_2.48 //
divo jāgarti rakṣāyai $ pulomā1rir bhuvo bhavān &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995886 (0.0):
yad bruvanti smṛtā seyaṃ tulyayogopamā yathā // 2.48 // / divo jāgarti rakṣāyai pulomārir bhuvo bhavān /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889404 (0.033):
divo jagarti rakṣāyai pulomārir bhuvo bhavān &
asurās tena hanyante % sā1va-lepās tvayā nṛ-pāḥ // 2.49 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995888 (0.0):
divo jāgarti rakṣāyai pulomārir bhuvo bhavān / / asurās tena hanyante sāvalepās tvayā nṛpāḥ // 2.49 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889406 (0.0):
divo jagarti rakṣāyai pulomārir bhuvo bhavān & / asurās tena hanyante sāvalepās tvayā nṛpāḥ // DKd_2.49 //
[- hetūpamā] / kāntyā candramasaṃ dhāmnā $ sūryaṃ dhairyeṇa cā7rṇavam &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995901 (0.0):
asurās tena hanyante sāvalepās tvayā nṛpāḥ // 2.49 // / [- hetūpamā] / kāntyā candramasaṃ dhāmnā sūryaṃ dhairyeṇa cārṇavam /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889418 (0.038):
asurās tena hanyante sāvalepās tvayā nṛpāḥ // DKd_2.49 // / kāntyā candramasaṃ dhāmnā sūryaṃ dhairyeṇa cārṇavam &
rājann anu-karoṣī7ti % sai0ṣā hetū1pa-mā matā // 2.50 //
na liṅga-vacane bhinne $ na hīnā1dhika-tā9pi vā &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995911 (5.960):
rājann anukaroṣīti saiṣā hetūpamā matā // 2.50 // / na liṅgavacane bhinne na hīnādhikatāpi vā /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889429 (1.192):
na liṅgavacane bhinne na hīnādhikatāpi vā &
upa-mā-dūṣanāyā7laṃ % yatro7d-vego na dhīmatām // 2.51 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 676805 (0.036):
vegaś ca vegaleyaś ca $ saiṃhikeyaś ca vīryavān // HV_App.I,42A.509 // / saṃhṛādīyo mahānādī $ mahāvegas tathāparaḥ / HV_App.I,42A.510 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22162354 (0.036):
vegaś ca vegaleyaś ca saiṃhikeyaś ca vīryavān // HV_App.I,42A.509 // / saṃhṛādīyo mahānādī mahāvegas tathāparaḥ / HV_App.I,42A.510 /
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10696195 (0.038):
saritaḥ prakaraṇājjāhṇavyāḥ sāvartamahāṭopasarit| tasyā vego balaṃ
strī9va gacchati ṣaṇḍho 'yaṃ $ vakty eṣā strī pumān iva &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995927 (0.0):
upamādūṣanāyālaṃ yatrodvego na dhīmatām // 2.51 // / strīva gacchati ṣaṇḍho 'yaṃ vakty eṣā strī pumān iva /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889446 (0.0):
upamādūṣaṇāyālaṃ yatrodvego na dhīmatām // DKd_2.51 // / strīva gacchati ṣaṇḍho 'yaṃ vakty eṣā strī pumān iva &
prāṇā iva priyo 'yam me % vidyā dhanam ivā7rjitam // 2.52 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995931 (0.0):
strīva gacchati ṣaṇḍho 'yaṃ vakty eṣā strī pumān iva / / prāṇā iva priyo 'yam me vidyā dhanam ivārjitam // 2.52 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889449 (0.0):
strīva gacchati ṣaṇḍho 'yaṃ vakty eṣā strī pumān iva & / prāṇā iva priyo 'yaṃ me vidyā dhanam ivārjitā // DKd_2.52 //
bhavān iva mahī-pāla $ deva-rājo vi-rājate &
alam aṃśu-mataḥ kakṣām % ā-roḍhuṃ tejasā nṛ-paḥ // 2.53 //
ity evam ādau sau-bhāgyaṃ $ na jahāty eva jātu-cit &
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889470 (0.0):
ityevamādau saubhāgyaṃ na jahāty eva jātu cit & / asty eva kva cid udvegaḥ prayoge vāgvidāṃ yathā // DKd_2.54 //
asty eva kva-cid ud-vegaḥ % pra-yoge vāg-vidāṃ yathā // 2.54 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889470 (0.030):
ityevamādau saubhāgyaṃ na jahāty eva jātu cit & / asty eva kva cid udvegaḥ prayoge vāgvidāṃ yathā // DKd_2.54 //
haṃsī9va dhavalaś candraḥ $ sarāṃsī7vā7-malaṃ nabhaḥ &
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10162835 (0.052):
manāṃsi durvinītānāṃ prāpya lakṣmīṃ navāmiva // ViP_5,6.38 // / na rejentaritaścandro nirmalo malinair ghanaiḥ /
bhartṛ-bhakto bhaṭaḥ śve9va % kha-dyoto bhāti bhānu-vat // 2.55 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995967 (0.030):
bhartṛbhakto bhaṭaḥ śveva khadyoto bhāti bhānuvat // 2.55 // / īdṛśaṃ varjyate sadbhiḥ kāraṇaṃ tatra cintyatām /
īdṛśaṃ varjyate sadbhiḥ $ kāraṇaṃ tatra cintyatām & / guṇa-doṣa-vi-cārāya % svayam eva manīṣibhiḥ // 2.56 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995973 (0.0):
bhartṛbhakto bhaṭaḥ śveva khadyoto bhāti bhānuvat // 2.55 // / īdṛśaṃ varjyate sadbhiḥ kāraṇaṃ tatra cintyatām /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889498 (0.0):
bhartṛbhakto bhaṭaḥ śveva khadyoto bhāti bhānuvat // DKd_2.55 // / īdṛśaṃ varjyate sadbhiḥ kāraṇaṃ tatra cintyatāṃ &
iva-vad-vā-yathā-śabdāḥ $ samāna-nibha-saṃ-nibhāḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995982 (0.0):
guṇadoṣavicārāya svayam eva manīṣibhiḥ // 2.56 // / ivavadvāyathāśabdāḥ samānanibhasaṃnibhāḥ /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889508 (0.038):
guṇadoṣavicārāya svayam eva manīṣibhiḥ // DKd_2.56 // / ivavadvāyathāśabdāḥ samānanibhasaṃnibhāḥ &
tulya-saṃ-kāśa-ni-kāśa- % pra-kāśa-prati-rūpakāḥ // 2.57 //
prati-pakṣa-prati-dvaṃdvi- $ praty-anīka-vi-rodhinaḥ & / sa-dṛk-sa-dṛśa-saṃ-vādi- % sa-jātīyā1nu-vādinaḥ // 2.58 //
prati-bimba-prati-cchanda- $ sa-rūpa-sama-saṃ-mitāḥ &
sa-lakṣaṇa-sa-dṛkṣā3-bha- % sa-pakṣo1pa-mito1pa-māḥ // 2.59 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20961864 (0.048):
vipakṣavyāghātāditarkabaleneti bhāvaḥ/ tadapratibandhāne 'pīti// atra / pakṣatāvacchedakasyākevalānvayitvena
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21260389 (0.051):
kāmyānyupadiṣṭāni asmābhiśca parigṛhītānipārvaṇe nātonyānītyatra / teṣavaparapakṣaprāptyartha ca /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20919726 (0.052):
sādhyatvāttadviśiṣṭānyasya pakṣatvaṃ syāt/ tadarthaṃ dharmagrahaṇam/ na ca
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20918203 (0.052):
nanu tathātve tatranumitatsāyāṃ satyāmapyanumitarna syāt/ anumitsayāpi / hi pakṣataiva saṃpādyā/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20923093 (0.052):
ratnakośakāramatamāha kaściditi// pakṣadharmatābalalabhyatvamiti// / tathāca bādhānunnītapakṣetarepi nātivyāptiḥ/ tasya
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20952735 (0.053):
ghaṭādāveva vā sādhyaprasiddhiḥ/ na ca tathātvenvayitvaṃ. tasya / pakṣaikadeśatvāt/ na caivamanumānaṃ vyartham/ uddeśyasiddhyarthatvāditi
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 5 (udnyku5u.htm.txt) 961784 (0.057):
yaccharīrahetukaṃ na bhavati tad buddhimaddhetukamapi na bhavatīti / viryayaniyamopi syāt / / tathāca pakṣadharmatāpi labhyata iti cenna- gaganādeḥsapakṣabhāgasyāpi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20940282 (0.058):
sādhyābhāvavyāptipakṣadharmatayo ka. 5.kiṇītaracedasā ṭha. 6.
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20941515 (0.058):
paścātpakṣadhmatāpra 3 tipādanārthamupanayaḥ/ tataḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20968643 (0.058):
vyāptirantargataiva/ na tu bahiraṅgā/ anadhyavasitepi / sapakṣavipakṣayoyarliṅgā 1 jñānamasādhāraṇaprastāvoktarītyā na svato
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20955615 (0.061):
hetorabhāvena tanniṣṭatvena tavājñānāditi bhāvaḥ// uktatvācceti// / vidhivāde/ ato na pakṣadharmatāvighaṭakatvena doṣatvaṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5038104 (0.061):
*{6/441: E1 (v.l.): etad vā}* / *{6/442: E1,6,E2 (v.l.); E2: pūrvapakṣāhar iti}*
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20944453 (0.061):
vyarthatvāt/ pakṣadharmatā tūpanayabhyetyuktaṃ tannirāha upayanasyeti//
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13253178 (0.062):
evañcāsmin mate prameyabalābalajyāyastvasthāpanasyātra pūrvapakṣākathanaṃ
kalpa-deśīya-deśy-ādiḥ $ pra-khya-prati-nidhī api &
sa-varṇa-tulatau śabdau % ye cā7-nyūnā1rtha-vādinaḥ // 2.60 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996020 (0.046):
kalpadeśīyadeśyādiḥ prakhyapratinidhī api / / savarṇatulatau śabdau ye cānyūnārthavādinaḥ // 2.60 //
sam-āsaś ca bahu-vrīhiḥ $ śaśā1ṅka-vadanā3diṣu &
spardhate jayati dveṣṭi % druhyati prati-garjati // 2.61 // / ā-krośaty ava-jānāti $ kad-arthayati nindati &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996032 (0.033):
samāsaś ca bahuvrīhiḥ śaśāṅkavadanādiṣu / / spardhate jayati dveṣṭi druhyati pratigarjati // 2.61 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889560 (0.053):
samāsaś ca bahuvrīhiḥ śaśāṅkavadanādiṣu & / spardhate jayati dveṣṭi druhyati pratigarjati // DKd_2.61 //
vi-ḍambayati saṃ-dhatte % hasatī8rṣyaty asūyati // 2.62 //
tasya muṣṇāti sau-bhāgyaṃ $ tasya kāntiṃ vi-lumpati & / tena sā1rdhaṃ vi-gṛhṇāti % tulāṃ tenā7dhi-rohati // 2.63 //
tat-pada-vyām padaṃ dhatte $ tasya kakṣāṃ vi-gāhate &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996053 (0.064):
tatpadavyām padaṃ dhatte tasya kakṣāṃ vigāhate /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889585 (0.064):
tatpadavyāṃ padaṃ dhatte tasya kakṣāṃ vigāhate &
tam anv-ety anu-badhnāti % tac-chīlaṃ tan-ni-ṣedhati // 2.64 //
tasya cā7nu-karotī7ti $ śabdāḥ sā-dṛśyam ūcakāḥ & / upa-māyām ime pro1ktāḥ % kavīnāṃ buddhi-saukhya-dāḥ // 2.65 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996070 (1.788):
upamāyām ime proktāḥ kavīnāṃ buddhisaukhyadāḥ // 2.65 // / [rūpaka]
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889602 (0.032):
upamāyām ime proktāḥ kavīnāṃ buddhisaukhyadāḥ //ity upamācakram// //
[rūpaka] / [- samastarūpaka] / upamai0va tiro-bhūta- $ bhedā rūpakam ucyate &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996078 (0.0):
upamāyām ime proktāḥ kavīnāṃ buddhisaukhyadāḥ // 2.65 // / [rūpaka] / [- samastarūpaka]
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889611 (0.051):
upamāyām ime proktāḥ kavīnāṃ buddhisaukhyadāḥ //ity upamācakram// // / DKd_2.65 // / upamaiva tirobhūtabhedā rūpakam ucyate &
yathā bāhu-latā pāṇi- % padmaṃ caraṇa-pallavaḥ // 2.66 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996084 (0.0):
upamaiva tirobhūta- bhedā rūpakam ucyate / / yathā bāhulatā pāṇi- padmaṃ caraṇapallavaḥ // 2.66 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889615 (0.0):
upamaiva tirobhūtabhedā rūpakam ucyate & / yathā bāhulatā pāṇipadmaṃ caraṇapallavaḥ // DKd_2.66 //
[- asamastarūpaka] / aṅgulyaḥ pallavāny āsan $ kusumāni nakhā1rciṣaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996088 (0.0):
yathā bāhulatā pāṇi- padmaṃ caraṇapallavaḥ // 2.66 // / [- asamastarūpaka]
bāhū late vasanta-śrīs % tvaṃ naḥ praty-akṣa-cāriṇī // 2.67 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996095 (1.192):
bāhū late vasantaśrīs tvaṃ naḥ pratyakṣacāriṇī // 2.67 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889627 (1.192):
bāhū late vasantaśrīs tvaṃ naḥ pratyakṣacāriṇī // DKd_2.67 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12806482 (1.192):
MSS_0318 2 bāhū late vasantaśrīs tvaṃ naḥ pratyakṣacāriṇī //
[- samastavyastarūpaka] / ity etad a-sam-astā3-khyaṃ $ sam-astaṃ pūrva-rūpakam &
smitaṃ mukhe1ndor jyotsne9ti % sam-asta-vy-asta-rūpakam // 2.68 //
[- sakalarūpaka] / tāmrā1ṅguli-dala-śreṇi $ nakha-dīdhiti-kesaram &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996123 (1.192):
tāmrāṅgulidalaśreṇi nakhadīdhitikesaram /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889652 (1.192):
tāmrāṅgulidalaśreṇi nakhadīdhitikesaram &
dhriyate mūrdhni bhū-pālair % bhavac-caraṇa-paṅka-jam // 2.69 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996124 (0.052):
tāmrāṅgulidalaśreṇi nakhadīdhitikesaram / / dhriyate mūrdhni bhūpālair bhavaccaraṇapaṅkajam // 2.69 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889653 (0.052):
tāmrāṅgulidalaśreṇi nakhadīdhitikesaram & / dhriyate mūrdhni bhūpālair bhavaccaraṇapaṅkajam // DKd_2.69 //
aṅguly-ādau dalā3di-tvaṃ $ pāde cā8-ropya padma-tām &
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10224591 (0.062):
49.15ab/ jaṅghāmadhye gulphe pārṣṇyāṃ pāde tadaṅgulīṣv api ca/ / 49.15cd/ ṣaḍviṃśatikād yāvat triṃśad iti matena gargasya//
tad-yogya-sthāna-vi-ny-āsād % etat sakala-rūpakam // 2.70 //
[- avayavarūpaka] / akasmād eva te caṇḍi $ sphuritā1dhara-pallavam &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996145 (1.788):
tadyogyasthānavinyāsād etat sakalarūpakam // 2.70 // / [- avayavarūpaka] / akasmād eva te caṇḍi sphuritādharapallavam /
mukhaṃ muktā-ruco dhatte % gharmā1mbhaḥ-kaṇa-mañjarīḥ // 2.71 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996155 (0.052):
mukhaṃ muktāruco dhatte gharmāmbhaḥkaṇamañjarīḥ // 2.71 // / mañjarīkṛtya gharmāmbhaḥ pallavīkṛtya cādharam /
mañjarī-kṛtya gharmā1mbhaḥ $ pallavī-kṛtya cā7dharam &
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25877962 (0.028):
phalī kṛtya / / viklī kṛtya / / ālooṣṭī / / karalī /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12884643 (0.044):
MSS_4621 1 ātmānaṃ kupathena nirgamayituṃ yaḥ sūkalāśvāyate / kṛtyākṛtyavivekajīvitahatau yaḥ kṛṣṇasarpāyate /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26058623 (0.063):
halaḥ iti kim ? prehaṇam / / prohaṇam / / ijupadhāt iti kim ? pravapaṇam / / parivapaṇam / / kṛtyacaḥ iti nitye prāpte vikalpaḥ /
nā7nyathā kṛtam atrā8syam % ato 'va-yava-rūpakam // 2.72 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23750576 (0.001):
tatra snātvār'cya deveśaṃ bālakhilyairmarīciṣaiḥ / / ārādhyāmānaṃ yadyatra kṛtaṃ pāpapraṇāśanam // VamP_55.12 //
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876904 (0.008):
duṣkhârttasya dīnasyâsahāyasyâikākinaḥ svakṛtam
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28824527 (0.010):
śmaśānakṛtaṃ svakṛtamaniriṇamapasalavakrodakaṃ kṛtvā yatra vauṣadhayo
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28141081 (0.014):
gandhavat yathā jalam/ na ceyaṃ tathā/ tasmāt na tathā iti/ atra yat
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25877962 (0.021):
phalī kṛtya / / viklī kṛtya / / ālooṣṭī / / karalī / / kevālī /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26058623 (0.024):
halaḥ iti kim ? prehaṇam / / prohaṇam / / ijupadhāt iti kim ? pravapaṇam / / parivapaṇam / / kṛtyacaḥ iti nitye prāpte vikalpaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12884643 (0.027):
MSS_4621 1 ātmānaṃ kupathena nirgamayituṃ yaḥ sūkalāśvāyate / kṛtyākṛtyavivekajīvitahatau yaḥ kṛṣṇasarpāyate /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1391280 (0.029):
nādhyetavyam12 iti / / na cānadhikṛtena13 kṛtaṃ karma śāstrapratyayaṃ phalaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1984424 (0.050):
āgaccheyuḥ | [vyābhaṅgihastāste tāṃ yavakalapī / ṣaḍibharvyābhāṅgabhi]rhanyuḥ | atha saptamaḥ puruṣa āgacchet |
[- avayavirūpakam] / valgita-bhru galad-gharma- $ jalam ā-lohite3kṣaṇam &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996171 (0.021):
nānyathā kṛtam atrāsyam ato 'vayavarūpakam // 2.72 // / [- avayavirūpakam] / valgitabhru galadgharma- jalam ālohitekṣaṇam /
vi-vṛṇāti (!) madā1va-sthām % idam vadana-paṅka-jam // 2.73 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5807647 (0.039):
kruddhaṃ śatrum abhidravann api hariḥ smerān anābje rasol- / lāsād gharma-jalaṃ dadhad vilasati svāṃ saumyatām atyajan |
a-vi-kṛtya mukhā1ṅgāni $ mukham evā7ravinda-tām & / āsīd gamitam atre7dam % ato 'va-yavi-rūpakam // 2.74 //
Kedarabhatta: Vrttaratnakara, with Sulhana's Sukavihrdayanandini (comm.) (kvrtrsuu.htm.txt) 13696212 (0.048):
asmin chandaḥśāstre sarve guravo yasyāsau sarvagurmo magaṇo yathā ( _ _ _ / ) / mukhāntarlau yarau mukhamādi aṃtarmadhyaṃ ādau madhye laghū yayostau
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996187 (0.058):
avikṛtya mukhāṅgāni mukham evāravindatām / / āsīd gamitam atredam ato 'vayavirūpakam // 2.74 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889719 (0.058):
avikṛtya mukhāṅgāni mukham evāravindatām & / āsīd gamitam atredam ato 'vayavirūpakam // DKd_2.74 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6001648 (0.063):
3.3av mukha maṇḍanikā tad vad 3.3av mukha maṇḍinikā tad vad
[- ekāṅgarūpaka] / mada-pāṭala-gaṇḍena $ rakta-netro1t-palena te &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996197 (0.0):
[- ekāṅgarūpaka] / madapāṭalagaṇḍena raktanetrotpalena te /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889727 (0.040):
āsīd gamitam atredam ato 'vayavirūpakam // DKd_2.74 // / madapāṭalagaṇḍena raktanetrotpalena te &
mukhena mugdhaḥ so 'py eṣa % jano rāga-mayaḥ kṛtaḥ // 2.75 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996204 (1.192):
madapāṭalagaṇḍena raktanetrotpalena te / / mukhena mugdhaḥ so 'py eṣa jano rāgamayaḥ kṛtaḥ // 2.75 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889733 (1.788):
madapāṭalagaṇḍena raktanetrotpalena te & / mukhena mugdhaḥ so 'py eṣa jano rāgamayaḥ krtaḥ // DKd_2.75 //
ekā1ṅga-rūpakaṃ cai8tad $ evaṃ dvi-pra-bhṛtīny api & / aṅgāni rūpayanty atra % yogā1-yogau bhidā-karau // 2.76 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996214 (0.029):
aṅgāni rūpayanty atra yogāyogau bhidākarau // 2.76 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889745 (0.029):
aṅgāni rūpayanty atra yogāyogau bhidākarau // DKd_2.76 //
[- yuktarūpaka] / smita-puṣpo1j-jvalaṃ lola- $ netra-bhṛṅgam idaṃ mukham &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996225 (0.029):
smitapuṣpojjvalaṃ lola- netrabhṛṅgam idaṃ mukham /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889755 (0.029):
smitapuṣpojjvalaṃ lolanetrabhṛṅgam idaṃ mukham &
iti puṣpa-dvi-rephāṇāṃ % saṃ-gatyā yukta-rūpakam // 2.77 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996226 (0.059):
smitapuṣpojjvalaṃ lola- netrabhṛṅgam idaṃ mukham / / iti puṣpadvirephāṇāṃ saṃgatyā yuktarūpakam // 2.77 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889756 (0.059):
smitapuṣpojjvalaṃ lolanetrabhṛṅgam idaṃ mukham & / iti puṣpadvirephāṇāṃ saṃgatyā yuktarūpakam // DKd_2.77 //
[- ayuktarūpaka] / idam ārdra-smita-jyotsnaṃ $ snigdha-netro1t-palaṃ mukham &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996236 (0.0):
iti puṣpadvirephāṇāṃ saṃgatyā yuktarūpakam // 2.77 // / [- ayuktarūpaka] / idam ārdrasmitajyotsnaṃ snigdhanetrotpalaṃ mukham /
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24139319 (0.033):
nanvevamapi 'avadātaṃ mukham' ityatra palopottaramātve kṛte 'dābiti
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889765 (0.037):
iti puṣpadvirephāṇāṃ saṃgatyā yuktarūpakam // DKd_2.77 // / idam ārdrasmitajyotsnaṃ snigdhanetrotpalaṃ mukham &
iti jyotsno1t-palā1-yogād % a-yuktaṃ nāma rūpakam // 2.78 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6265952 (0.060):
sphurttikatvād atrāpi na rūpakam / / dinādipaścaika eva sūryo nāpare ekādeśā iti na jātivirodhaḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23065448 (0.063):
tatra ṛgakṣarābhivyaktirūpadvārasya adṛṣṭatvābhāvādato nedaṃ lakṣaṇaṃ / yuktam // / eteṣāñcopādhīnāṃ kvacidudāharaṇe sāṅkarye 'pi na doṣa iti na
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24145315 (0.063):
na cārthakṛtabahiraṅgatvasyānāśrayaṇādidamayuktam, ekadeśyuktitvenādoṣāt/ / ata evāstigrahaṇaṃ nopādyartham, kintvastiśabdānmatubarthamiti
[- viṣamarūpaka] / rūpaṇād aṅgino 'ṅgānāṃ $ rūpaṇā1-rūpaṇā3-śrayāt &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996252 (0.0):
iti jyotsnotpalāyogād ayuktaṃ nāma rūpakam // 2.78 // / [- viṣamarūpaka]
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889780 (0.048):
iti jyotsnotpalāyogād ayuktaṃ nāma rūpakam // DKd_2.78 // / rūpaṇād aṅgino 'ṅgānāṃ rūpaṇārūpaṇāśrayāt &
rūpakaṃ vi-ṣamaṃ nāma % lalitaṃ jāyate yathā // 2.79 // / mada-rakta-kapolena $ manmathas tvan-mukhe1ndunā &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996261 (0.0):
rūpakaṃ viṣamaṃ nāma lalitaṃ jāyate yathā // 2.79 // / madaraktakapolena manmathas tvanmukhendunā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6251585 (0.038):
tad grāhayati atra manmatyeti / / naca titīrṣupuruṣarūpakameva kathaṃ nātreti vācyam;
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6265952 (0.040):
sphurttikatvād atrāpi na rūpakam / / dinādipaścaika eva sūryo nāpare ekādeśā iti na jātivirodhaḥ /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889789 (0.042):
rūpakaṃ viṣamaṃ nāma lalitaṃ jāyate yathā // DKd_2.79 // / madaraktakapolena manmathas tvan mukhendunā &
nartita-bhrū-latenā7laṃ % mardituṃ bhuvana-trayam // 2.80 //
[- saviśeṣaṇarūpaka] / hari-pādaḥ śiro-lagna- $ jahnu-kanyā-jalā1ṃśukaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996280 (0.030):
haripādaḥ śirolagna- jahnukanyājalāṃśukaḥ /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889807 (0.030):
haripādaḥ śirolagnajahnukanyājalāṃśukaḥ &
jayaty asura-niḥ-śaṅka- % surā3nando1t-sava-dhvajaḥ // 2.81 //
vi-śeṣaṇa-sam-agrasya $ rūpaṃ ketor yadī8-dṛśam &
pāde tad-arpaṇād etat % sa-vi-śeṣaṇa-rūpakam // 2.82 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996299 (0.021):
pāde tadarpaṇād etat saviśeṣaṇarūpakam // 2.82 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889826 (0.032):
pāde tadarpaṇād etat saviśeṣaṇarūpakam // DKd_2.82 //
[- viruddharūpaka] / na mīlayati padmāni $ na nabho 'py ava-gāhate &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996305 (0.0):
pāde tadarpaṇād etat saviśeṣaṇarūpakam // 2.82 // / [- viruddharūpaka]
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889833 (0.045):
na mīlayati padmāni na nabho 'py avagāhate &
tvan-mukhe1ndur mamā7sūnāṃ % haraṇāyai8va kalpate // 2.83 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21507452 (0.054):
Manu8.353c/ yena mūlaharo 'adharmaḥ sarvanāśāya kalpate) || / Manu8.354a/ parasya patnyā puruṣaḥ saṃbhāṣāṃ yojayan) rahaḥ |
a-kriyā candra-kāryāṇām $ anya-kāryasya ca kriyā &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996320 (0.0):
tvanmukhendur mamāsūnāṃ haraṇāyaiva kalpate // 2.83 // / akriyā candrakāryāṇām anyakāryasya ca kriyā /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889849 (0.0):
tvanmukhendur mamāsūnāṃ haraṇāyaiva kalpate // DKd_2.83 // / akriyā candrakāryāṇām anyakāryasya ca kriyā &
atra saṃ-darśyate yasmād % vi-ruddhaṃ nāma rūpakam // 2.84 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996326 (0.046):
atra saṃdarśyate yasmād viruddhaṃ nāma rūpakam // 2.84 // / [- heturūpaka] / gāmbhīryeṇa samudro 'si gauraveṇāsi parvataḥ /
[- heturūpaka] / gāmbhīryeṇa sam-udro 'si $ gauraveṇā7si parvataḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996334 (0.028):
atra saṃdarśyate yasmād viruddhaṃ nāma rūpakam // 2.84 // / [- heturūpaka] / gāmbhīryeṇa samudro 'si gauraveṇāsi parvataḥ /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889863 (0.036):
gāmbhīryeṇa samudro 'si gauraveṇāsi parvataḥ & / kāmadatvāc ca lokānām asi tvaṃ kalpapādapaḥ // DKd_2.85 //
kāma-da-tvāc ca lokānām % asi tvaṃ kalpa-pāda-paḥ // 2.85 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996338 (0.0):
gāmbhīryeṇa samudro 'si gauraveṇāsi parvataḥ / / kāmadatvāc ca lokānām asi tvaṃ kalpapādapaḥ // 2.85 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889867 (0.0):
gāmbhīryeṇa samudro 'si gauraveṇāsi parvataḥ & / kāmadatvāc ca lokānām asi tvaṃ kalpapādapaḥ // DKd_2.85 //
gāmbhīrya-pra-mukhair atra $ hetubhiḥ sāgaro giriḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996345 (0.030):
gāmbhīryapramukhair atra hetubhiḥ sāgaro giriḥ /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889875 (0.030):
gāmbhīryapramukhair atra hetubhiḥ sāgaro giriḥ &
kalpa-drumaś ca kriyate % tad idaṃ hetu-rūpakam // 2.86 // / [- śiṣṭarūpaka]
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996347 (0.051):
gāmbhīryapramukhair atra hetubhiḥ sāgaro giriḥ / / kalpadrumaś ca kriyate tad idaṃ heturūpakam // 2.86 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889877 (0.051):
gāmbhīryapramukhair atra hetubhiḥ sāgaro giriḥ & / kalpadrumaś ca kriyate tad idaṃ heturūpakam // DKd_2.86 //
rāja-haṃso1pa-bhogā1rthaṃ $ bhramara-prā1rthya-sau-rabham &
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21976559 (0.043):
helāndolitahaṃsasārasakularkrekārasaṃmūrccitair ityāghoṣayatīva / tannavanadī yacceṣṭitaṃ vāribhiḥ //"
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15885477 (0.051):
satyānāgyāstathā puṃso matabhramaradīrghapāt / / dhanākṛsomau cāgarhastavirgrathāsvarṇanbahū // NarP_1,52.46 //
sakhi vaktrā1mbu-jam idaṃ % tave7ti śliṣṭa-rūpakam // 2.87 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9166316 (0.064):
(vi, ca) daśavidhaṃ rūpakamuttkīrtyāṣṭādaśavidharūpakamutkīrttayati /
iṣṭaṃ sā-dharmya-vai-dharmya- $ darśanād gauṇa-mukhyayoḥ &
upa-mā-vy-ati-rekā3-khyaṃ % rūpaka-dvitayaṃ yathā // 2.88 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996374 (0.052):
upamāvyatirekākhyaṃ rūpakadvitayaṃ yathā // 2.88 // / [- upamārūpaka] / ayam ālohitacchāyo madane mukhacandramāḥ /
[- upamārūpaka] / ayam ā-lohita-cchāyo $ madane mukha-candramāḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996378 (0.051):
upamāvyatirekākhyaṃ rūpakadvitayaṃ yathā // 2.88 // / [- upamārūpaka] / ayam ālohitacchāyo madane mukhacandramāḥ /
saṃ-naddho1daya-rāgasya % candrasya prati-garjati // 2.89 //
[- vyatirekarūpaka] / candramāḥ pīyate devair $ mayā tvan-mukha-candramāḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996392 (0.0):
saṃnaddhodayarāgasya candrasya pratigarjati // 2.89 // / [- vyatirekarūpaka]
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889921 (0.050):
candramāḥ pīyate devair mayā tvanmukhacandramāḥ &
a-sam-agro 'py asau śaśvad % ayam ā-pūrṇa-maṇḍalaḥ // 2.90 // / [- ākṣeparūpaka] / mukha-candrasya candra-tvam $ ittham anyo1pa-tāpinaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996406 (0.0):
candramāḥ pīyate devair mayā tvanmukhacandramāḥ / / asamagro 'py asau śaśvad ayam āpūrṇamaṇḍalaḥ // 2.90 // / [- ākṣeparūpaka]
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889934 (0.025):
asamagro 'py asau śaśvadāpūrṇamaṇḍalaḥ // DKd_2.90 // / mukhacandrasya candratvam ittham anyopatāpinaḥ &
na te sundari saṃ-vādī7ty % etad ā-kṣepa-rūpakam // 2.91 //
[- samādhānarūpaka] / mukhe1ndur api te caṇḍi $ māṃ nir-dahati nir-dayam &
bhāgya-doṣān mamai8ve7ti % tat sam-ā-dhāna-rūpakam // 2.92 //
[- rūpakarūpaka] / mukha-paṅka-ja-raṅge 'smin $ bhrū-latā-nartakī tava &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996434 (0.0):
mukhapaṅkajaraṅge 'smin bhrūlatānartakī tava /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889960 (0.0):
mukhapaṅkajaraṅge 'smin bhrūlatānartakī tava &
līlā-nṛtyaṃ karotī7ti % ramyaṃ rūpaka-rūpakam // 2.93 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996440 (0.025):
mukhapaṅkajaraṅge 'smin bhrūlatānartakī tava / / līlānṛtyaṃ karotīti ramyaṃ rūpakarūpakam // 2.93 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889963 (0.047):
mukhapaṅkajaraṅge 'smin bhrūlatānartakī tava & / līlānṛtyaṃ karotīti ramyaṃ rūpakarūpakam // DKd_2.93 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6237225 (0.060):
mukhapaṅkajaraṅge 'smin bhrūlatānarttakī tava / / līlānṛtyaṃ karotīti ramyaṃ rūpitarūpaṇam" //"
[- āpahnavarūpaka] / nai8tan mukham idaṃ padmaṃ $ na netre bhramarāv imau &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996447 (0.0):
līlānṛtyaṃ karotīti ramyaṃ rūpakarūpakam // 2.93 // / [- āpahnavarūpaka]
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889972 (0.0):
naitan mukham idaṃ padmaṃ ta netre bhramarāv imau & / etāni kesarāṇy eva naitā dantārciṣas tava // DKd_2.94 //
etāni kesarāṇy eva % nai8tā dantā1rciṣas tava // 2.94 // / mukhā3di-tvaṃ ni-vartyai8va $ padmā3di-tvena rūpaṇāt &
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18118257 (0.002):
bhāi ṇaleṇa kiajuaṃ rahuuladīveṇa soriṇā tetā / / dāvāro tavajaṇiṇā kalījuaṃ vīruddeṇa // ViPrud_8.175 //
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7843893 (0.003):
taṃ hetarā pratyuvāca kimetā vācā kṛṇavā tavāham prākramiṣamuṣasāmagriyeva
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19127292 (0.003):
ekor'thastu mahānayaṃ jalalavasvāmyasmayodgarjinaḥ saṃnahyanti na / yattavopakṛtaye dhārādharāḥ prākṛtāḥ // VjivC_1.98 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10016772 (0.005):
yathā tvaṃ dhrājyā dhrājasa evam ahaṃ dhrājyā dhrājiṣīya taveva me / dhrājamānasya dhrājo bhūyāsus, bhrājir asi bhrājo 'si sa yathā tvaṃ
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9522600 (0.012):
6,1: ``tvam.agne.dyubhis.tvam.āśuśukṣaṇis.tvam.adbhyas.tvam.aśmanas.pari/ / tvam.vanebhyas.tvam.oṣadhībhyas.tvam.nṅṇām.nṛpate.jāyase.śucih/(ṛV.2,1,1)''
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14596732 (0.014):
abhāvayitṛtvam anutpādayitṛtvaṃ yat tallakṣaṇaḥ sujñāno bhavatīty
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21011167 (0.014):
asiddhinirāsāyātyantetyādi/ 6 uktatarketi// jalatve naimittakadravatvaṃ na / syāt/ snehavatvaṃ na syāt/ pṛthivītve ca lākṣādāviva dravatvocchedaḥ syāt
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23917055 (0.014):
maitreya, tavāpi tathātā / tvañcedevaṃvyākṛtaḥ, sarvasattvā apy-(evaṃ-)
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28793868 (0.018):
evānubhāvā na tv asya, anidaṃjanyatvāt/ yat tu prācīnaiḥ asyānubhāvā"
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 928499 (0.019):
tiptvādikameva vā, na tu sthānilatvam, tadupasthāpakādeśaviśeṣāṇāṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20914831 (0.019):
anumānasyeva tarkasyāpi vyāptiniścayaṃ vinaiva sādhakhatvasaṃbhāditi / bhāvaḥ/ yadvā tatprāmāṇyanirvāhakopāyāntarābhāvāt asmaduktanirvāhasyaiva
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brsgor2u.htm.txt) 21945757 (0.020):
nanu satyapi kāragrisaṃyoge dāhakādācitkatvavadupalabdhikādācitkatvamastu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23101631 (0.020):
gaṃbhīreṣu dharmeṣu na bhavati kāṃkṣayitatvaṃ vā dhaṃdhāyitatvaṃ veti.
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20916507 (0.021):
natvanumiterataḥ kathaṃ viṣayakṛtaviśeṣābhāvaḥ/ maivam/ yadviyaṣayakatvena
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24495627 (0.022):
pradarśanavyāpārād anyo vyāpāro nāstīti na pravarttayitṛtvaṃ pāpayitṛtvaṃ
madhyantavibhagatika.html 19072568 (0.026):
na prasajyate tad vedanāyā durupalakṣYatvāt / / na tadaupabhogikatvena lakṣyate pravṛttivijñānavat /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20911241 (0.027):
gotvarūpeti// ayamaśvatvavān gotvavatvāt ityādihetāvatyarthaḥ/
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2603736 (0.030):
yayasiyaṣṭyā strīliṅgaśabdārthatvena upastrītvenādhyāsitayā arikaṇṭha
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8591600 (0.030):
RV_04.018.02.2 bahūni me akṛtā kartvāni yudhyai tvena saṃ tvena pṛchai / RV_04.018.03.1 parāyatīm mātaram anv acaṣṭa na nānu gāny anu nū gamāni
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4081061 (0.030):
RV_4,018.02c bahūni me akṛtā kartvāni yudhyai tvena saṃ tvena pṛcchai || / RV_4,018.03a parāyatīm mātaram anv acaṣṭa na nānu gāny anu nū gamāni |
ud-bhāvita-guṇo1t-karṣaṃ % tat tv āpa-hnava-rūpakam // 2.95 //
na pary-anto vi-kalpānāṃ $ rūpako1pa-mayor ataḥ &
diṅ-mātraṃ darśitaṃ dhīrair % an-uktam anu-mīyatām // 2.96 //
[dīpaka] / jāti-kriyā-guṇa-dravya- $ vācinai9ka-tra vartinā &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996481 (0.028):
diṅmātraṃ darśitaṃ dhīrair anuktam anumīyatām // 2.96 // / [dīpaka] / jātikriyāguṇadravya- vācinaikatra vartinā /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26714436 (0.034):
guṇakriyāgocareyaṃ na jātidravyagāminī /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9392312 (0.035):
atra cchāyāvāpīsudhāprakṛtīnāmupamānānāṃ jātiguṇadravyakriyātvam / / chāyāyastu jātirūpatvād guṇatvaṃ nāśaṅkanīyam /
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22383536 (0.037):
jāti-kriyā-guṇa-dravya- $ sva-bhāvā3khyānam īdṛśam &
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7321486 (0.047):
pratīyamānāyāṃ punarivādyaprayogaḥ / / sā ca jātikriyāguṇadravyatāṇāmaprakṛtānāmadhyavaseyatvena caturthā /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26713929 (0.050):
evamarthaikāvalyubhayaikāvalyau ṭraṣṭavyau / / kriyājātiguṇadravyavācinaikatravartinā /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890008 (0.051):
diṅmātraṃ darśitaṃ dhīrair anuktam anumīyatām //iti rūpakacakram// // / DKd_2.96 // / jātikriyāguṇadravyavācinaikatra vartinā &
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28788643 (0.056):
yasya yallokaśāstrasiddham ucitadravyaguṇakriyādi, tadbhedaḥ/ jātyāder
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25348036 (0.056):
evaṃ jātiguṇadravyakriyāśaktisvadharmata' /
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9682845 (0.060):
yathāhurvārtikakārāḥ --- / bahujātiguṇadravyakarmabhedāvalambinaḥ /
sarva-vākyo1pa-kāraś cet % tad āhur dīpakaṃ yathā // 2.97 //
[- ādi-dīpaka: jāti] / pavano dakṣiṇaḥ parṇaṃ $ jīrṇaṃ harati vī-rudhāṃ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996497 (1.192):
sarvavākyopakāraś cet tad āhur dīpakaṃ yathā // 2.97 // / [- ādidīpaka: jāti] / pavano dakṣiṇaḥ parṇaṃ jīrṇaṃ harati vīrudhāṃ /
sa evā7va-natā1ṅgīnāṃ % māna-bhaṅgāya kalpate // 2.98 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28166244 (0.033):
cākṣuṣādirūpatvāsambhavādāha mānaseti/ yattu smṛmirūpaṃ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25946913 (0.034):
tena mukte prakṛtaḥ ṭhag bhavati / / vivadhena harati vivadhikaḥ / / vivadhikī / / vīvadhikaḥ /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7481746 (0.034):
tena mukte prakr̥taḥ ṭhag bhavati / / vivadhena harati vivadhikaḥ / / vivadhikī / / vīvadhikaḥ /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 121470 (0.036):
yātānuyātam puṭāpuṭikā krayākrayikā phalāphalikā mānonmānikā . / (P_2,1.67) KA_I,402.2 5 Ro_II,639 {1/6} ayuktaḥ ayam nirdeśaḥ .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5313699 (0.036):
gatapratyāgatam yātānuyātam puṭāpuṭikā krayākrayikā phalāphalikā / mānonmānikā . / (P_2,1.67) KA_I,402.2 5 Ro_II,639 ayuktaḥ ayam nirdeśaḥ .
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996504 (0.036):
sa evāvanatāṅgīnāṃ mānabhaṅgāya kalpate // 2.98 // / [- ādidīpaka: kriyā]
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9530529 (0.037):
9,10: atūrtas.rājā/ / 9,10: atūrṇa.iti.vā/ / 9,10: atvaramāna.iti.vā/
RGVEDA 9 (rv_09_u.htm.txt) 3199405 (0.038):
RV_09.073.06.1{30} pratnān mānādadhyā ye samasvarañchlokayantrāso
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113716 (0.045):
mālārūpeṇāpyayamalaṃkāro dṛśyate / yathā / kundati kumudati haṃsati hārati harati kṣapākarati /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7416171 (0.046):
krayākrayikā / / puṭāpuṭikā / / phalāphalikā / / mānonmānikā /
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4676488 (0.047):
sa khu so khiṇasaṃyogo khīṇamānapunabbhavo | / saṃghāvasevī dhammaṭṭho saṃghaṃ na upeti vedagū ||
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28215849 (0.050):
paro 'pītyartho labhyate/ sa ca na ghaṭate/ / jñānamānaliṅgasyānumitihetutāyā asambhavāt/ anyathā
[- ādi-dīpaka: kriyā] / caranti catur-ambho-dhi- $ velo1d-yāneṣu dantinaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996506 (0.049):
sa evāvanatāṅgīnāṃ mānabhaṅgāya kalpate // 2.98 // / [- ādidīpaka: kriyā]
cakra-vālā1dri-kuñjeṣu % kunda-bhāso guṇāś ca te // 2.99 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996518 (0.030):
cakravālādrikuñjeṣu kundabhāso guṇāś ca te // 2.99 // / [- ādidīpaka: guṇa]
[- ādi-dīpaka: guṇa] / śyāmalāḥ prā-vṛṣeṇyābhir $ diśo jīmūta-paṅktibhiḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996526 (0.021):
cakravālādrikuñjeṣu kundabhāso guṇāś ca te // 2.99 // / [- ādidīpaka: guṇa]
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890051 (0.021):
śyāmalāḥ prāvṛṣeṇyābhir diśo jīmūtapaṅktibhiḥ & / bhuvaś ca sukumārābhir navaśādvalarājibhiḥ // DKd_2.100 //
bhuvaś ca su-kumārābhir % nava-śādvala-rājibhiḥ // 2.100 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996530 (0.021):
śyāmalāḥ prāvṛṣeṇyābhir diśo jīmūtapaṅktibhiḥ / / bhuvaś ca sukumārābhir navaśādvalarājibhiḥ // 2.100 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890054 (0.021):
śyāmalāḥ prāvṛṣeṇyābhir diśo jīmūtapaṅktibhiḥ & / bhuvaś ca sukumārābhir navaśādvalarājibhiḥ // DKd_2.100 //
[- ādi-dīpaka: dravya] / viṣṇunā vi-krama-sthena $ dānavānāṃ vi-bhūtayaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996535 (0.055):
bhuvaś ca sukumārābhir navaśādvalarājibhiḥ // 2.100 // / [- ādidīpaka: dravya]
kvā7pi nītāḥ kuto 'py āsann % ā-nītā daivata-rddhayaḥ // 2.101 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996543 (0.020):
kvāpi nītāḥ kuto 'py āsann ānītā daivatarddhayaḥ // 2.101 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890065 (0.052):
kvāpi nītāḥ kuto 'py āsann ānītā devetarddhayaḥ // DKd_2.101 //
ity ādi-dīpakāny uktāny $ evaṃ madhyā1ntayor api & / vākyayor darśayiṣyāmaḥ % kāni cittāni tad-yathā // 2.102 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996550 (0.045):
ity ādidīpakāny uktāny evaṃ madhyāntayor api / / vākyayor darśayiṣyāmaḥ kāni cittāni tadyathā // 2.102 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890074 (0.060):
ityādidīpakāny uktāny evaṃ madhyāntayor api & / vākyayor darśayiṣyāmaḥ kāni cit tāni tad yathā // DKd_2.102 //
[- madhya-dīpaka: jāti] / nṛtyanti ni-culo1t-saṅge $ gāyanti ca kalāpinaḥ &
badhnanti ca payo-deṣu % dṛśo harṣā1śru-garbhiṇīḥ // 2.103 //
[- madhya-dīpaka: kriyā] / mando gandha-vahaḥ kṣāro $ vahnir induś ca jāyate &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996573 (1.192):
[- madhyadīpaka: kriyā] / mando gandhavahaḥ kṣāro vahnir induś ca jāyate /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890097 (1.192):
mando gandhavahaḥ kṣāro vahnir induś ca jāyate &
carcā-candana-pātaś ca % śastra-pātaḥ pra-vāsinām // 2.104 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996577 (0.0):
mando gandhavahaḥ kṣāro vahnir induś ca jāyate / / carcācandanapātaś ca śastrapātaḥ pravāsinām // 2.104 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890100 (0.0):
mando gandhavahaḥ kṣāro vahnir induś ca jāyate & / carcācandanapātaś ca śastrapātaḥ pravāsinām // DKd_2.104 //
[- anta-dīpaka: dravya (Komm.: jāti)] / jalaṃ jala-dharo1d-gīrṇaṃ $ kulaṃ gṛha-śikhaṇḍinām &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996588 (0.021):
jalaṃ jaladharodgīrṇaṃ kulaṃ gṛhaśikhaṇḍinām / / calaṃ ca taḍitāṃ dāma balaṃ kusumadhanvanaḥ // 2.105 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890109 (0.021):
jalaṃ jaladharodgīrṇaṃ kulaṃ gṛhaśikhaṇḍinām & / calaṃ ca taḍitāṃ dāma balaṃ kusumadhanvanaḥ // DKd_2.105 //
calaṃ ca taḍitāṃ dāma % balaṃ kusuma-dhanvanaḥ // 2.105 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996592 (0.0):
jalaṃ jaladharodgīrṇaṃ kulaṃ gṛhaśikhaṇḍinām / / calaṃ ca taḍitāṃ dāma balaṃ kusumadhanvanaḥ // 2.105 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890112 (0.0):
jalaṃ jaladharodgīrṇaṃ kulaṃ gṛhaśikhaṇḍinām & / calaṃ ca taḍitāṃ dāma balaṃ kusumadhanvanaḥ // DKd_2.105 //
[- anta-dīpaka: kriyā] / tvayā nīlo1t-palaṃ karṇe $ smareṇā7straṃ śarā1sane &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996597 (0.057):
[- antadīpaka: kriyā] / tvayā nīlotpalaṃ karṇe smareṇāstraṃ śarāsane /
mayā9pi maraṇe cetas % trayam etat samaṃ kṛtam // 2.106 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996607 (0.0):
mayāpi maraṇe cetas trayam etat samaṃ kṛtam // 2.106 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890126 (0.017):
mayāpi maraṇe cetas trayam etat samaṃ kṛtam // DKd_2.106 //
[- (ādi-dīpaka): mālā-dīpaka] / śuklaḥ śvetā1rciṣo vṛddhyai $ pakṣaḥ pañca-śarasya saḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996614 (0.029):
mayāpi maraṇe cetas trayam etat samaṃ kṛtam // 2.106 // / [- (ādidīpaka): mālādīpaka]
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890132 (0.035):
śuklaḥ śvetārciṣo vṛddhyai pakṣaḥ pañcaśarasya saḥ & / sa ca rāgasya rāgo 'pi yūnāṃ ratyutsavaśriyaḥ // DKd_2.107 //
sa ca rāgasya rāgo 'pi % yūnāṃ raty-ut-sava-śriyaḥ // 2.107 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996618 (0.025):
śuklaḥ śvetārciṣo vṛddhyai pakṣaḥ pañcaśarasya saḥ / / sa ca rāgasya rāgo 'pi yūnāṃ ratyutsavaśriyaḥ // 2.107 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890136 (0.025):
śuklaḥ śvetārciṣo vṛddhyai pakṣaḥ pañcaśarasya saḥ & / sa ca rāgasya rāgo 'pi yūnāṃ ratyutsavaśriyaḥ // DKd_2.107 //
ity ādi-dīpaka-tve 'pi $ pūrva-pūrva-vy-ape3kṣiṇī &
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890145 (0.053):
ityādidīpakatve 'pi pūrvapūrvavyapekṣiṇī &
vākya-mālā pra-yukte9ti % tan mālā-dīpakaṃ matam // 2.108 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996630 (0.062):
ity ādidīpakatve 'pi pūrvapūrvavyapekṣiṇī / / vākyamālā prayukteti tan mālādīpakaṃ matam // 2.108 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890150 (0.062):
ityādidīpakatve 'pi pūrvapūrvavyapekṣiṇī & / vākyamālā prayukteti tan mālādīpakaṃ matam // DKd_2.108 //
[- viruddhārtha-dīpaka] / ava-lepam an-aṅgasya $ vardhayanti balāhakāḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996634 (0.061):
vākyamālā prayukteti tan mālādīpakaṃ matam // 2.108 // / [- viruddhārthadīpaka]
karśayanti tu gharmasya % māruto1d-dhūta-śīkarāḥ // 2.109 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996641 (0.023):
avalepam anaṅgasya vardhayanti balāhakāḥ / / karśayanti tu gharmasya mārutoddhūtaśīkarāḥ // 2.109 //
ava-lepa-padenā7tra $ balāhaka-padena ca & / kriye vi-ruddhe saṃ-yukte % tad vi-ruddhā1rthaṃ dīpakam // 2.110 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996650 (0.059):
avalepapadenātra balāhakapadena ca / / kriye viruddhe saṃyukte tad viruddhārthaṃ dīpakam // 2.110 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890169 (0.059):
avalepapadenātra balāhakapadena ca & / kriye viruddhe saṃyukte tadviruddhārthadīpakam // DKd_2.110 //
[- ekārthadīpaka] / haraty ā-bhogam āśānāṃ $ gṛhṇāti jyotiṣāṃ gaṇam &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996663 (0.039):
kriye viruddhe saṃyukte tad viruddhārthaṃ dīpakam // 2.110 // / [- ekārthadīpaka] / haraty ābhogam āśānāṃ gṛhṇāti jyotiṣāṃ gaṇam /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890181 (0.039):
haraty ābhogam āśānāṃ gṛhṇāti jyotiṣāṃ gaṇam &
ā-datte cā7dya me prā1ṇān % asau jala-dharā3valī // 2.111 //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23258392 (0.029):
atrāhaṃ jalasāṃkrānto 'nu nasyāṃ jirṇṇitendriyaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615201 (0.031):
hāsyo yathā paimaraṇāmaṇḍaṇājjalavesā pāsaṃga esu taruṇesu /
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12487774 (0.033):
khagasuratṛṇe snavasuratṛṇe bhūtakoṭe paricchede / jalakha jalakhavaye / / jalanāmaśakha kakakha / haha haha / huhu huhu / sparśavedanapariccheda /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28116975 (0.034):
atyantānalasaṃyoge sati anucchidyamānadravatvādhikaraṇatvāt yannaivaṃ / tannaivam/ yathā pṛthivī/ jalamadhyasthaghṛtādau vyabhicāravāraṇāya asati
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10227864 (0.038):
53.01ab/ dharmyaṃ yaśasyaṃ ca vadāmy ato +ahaṃ dakārgalaṃ[K.dagārgalaṃ] / yena jala^upalabdhiḥ/
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5185727 (0.063):
varame / vavave / vavave / vahave / vaṃgave / vajave / vāra vāraśe / / jalamekha / parakha / alajahili / jana tule / jana tubhukhe / vahara
an-eka-śabdo1pā3-dānāt $ kriyai9kai9vā7tra dīpyate &
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13369633 (0.024):
guṇībhūtavyaṅgyetātparybhūto 'pyarthaḥ svaśabdānabhidheyaḥ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5000969 (0.026):
*{4/342: E2: 5,80; E6: 2,48}* / na śabdaikatvāt // MS_4,3.33 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1742664 (0.030):
tathā hi uktodāharaṇe mānavatī jalpitasya śabda rūpatvam eva | tathā ca / āarapasārioṭṭhaṃ aghaḍiaṇāsaṃ acuṃbiaṇiḍākaṃ |
yato jala-dharā3valyā % tasmād ekā1rtha-dīpakam // 2.112 // / [- śliṣṭārthadīpaka]
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996686 (0.027):
yato jaladharāvalyā tasmād ekārthadīpakam // 2.112 // / [- śliṣṭārthadīpaka] / hṛdyagandhavahās tuṅgās tamālaśyāmalatviṣaḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19144334 (0.038):
tacca prācīnācāryairādidīpakaṃ madhyadīpakam antadīpakamiti / dīpyamānapadāpekṣayā vākyasyādau madhye 'nte ca vyavasthitaṃ, dīpayatīti
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22385048 (0.064):
bhramaṇenai8va saṃ-bandha % iti śliṣṭā1rtha-dīpakam // 2.114 // / anenai8va pra-kāreṇa $ śeṣāṇām api dīpake &
hṛdya-gandha-vahās tuṅgās $ tamāla-śyāmala-tviṣaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996693 (0.0):
[- śliṣṭārthadīpaka] / hṛdyagandhavahās tuṅgās tamālaśyāmalatviṣaḥ /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890210 (0.0):
hṛdyagandhavahās tuṅgās tamālaśyāmalatviṣaḥ &
divi bhramanti jīmūtā % bhuvi cai8te mataṃ-gajāḥ // 2.113 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996696 (0.0):
hṛdyagandhavahās tuṅgās tamālaśyāmalatviṣaḥ / / divi bhramanti jīmūtā bhuvi caite mataṃgajāḥ // 2.113 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890212 (0.0):
hṛdyagandhavahās tuṅgās tamālaśyāmalatviṣaḥ & / divi bhramanti jīmūtā bhuvi caite mataṅgajāḥ // DKd_2.113 //
atra dharmair a-bhinnānām $ abhrāṇāṃ dantināṃ tathā & / bhramaṇenai8va saṃ-bandha % iti śliṣṭā1rtha-dīpakam // 2.114 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996702 (0.004):
divi bhramanti jīmūtā bhuvi caite mataṃgajāḥ // 2.113 // / atra dharmair abhinnānām abhrāṇāṃ dantināṃ tathā /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890221 (0.004):
atra dharmair abhinnānām abhrāṇāṃ dantināṃ tathā & / bhramaṇenaiva saṃbandha iti śliṣṭārthadīpakam // DKd_2.114 //
anenai8va pra-kāreṇa $ śeṣāṇām api dīpake & / vi-kalpānām ava-gatir % vi-dhātavyā vi-cakṣaṇaiḥ // 2.115 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22385017 (0.064):
yato jala-dharā3valyā % tasmād ekā1rtha-dīpakam // 2.112 // / [- śliṣṭārthadīpaka]
[āvṛtti] / arthā3-vṛttiḥ padā3-vṛttir $ ubhayā3-vṛttir eva ca &
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14592440 (0.018):
tathābhūtabuddhyutpāde bādhakapramāṇam uktaṃ pareṇa | asāv eva vandīkṛtam / arthaṃ pratikurvann āha na tv iti [31.27] | vṛttir niyateti prakaraṇāt
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22824779 (0.020):
vyavasthitā samyagrūpāpi vṛttir apoditā bhavati / tataś ca saṅgrāhyā na
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2517500 (0.028):
ajñau dātṛpratīcchakau Mn_4.194d / ajyeṣṭhavṛttir yas tu syāt Mn_9.110c
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24149700 (0.028):
'dhikaraṇe dravye kāryaṃ vijñāyate/ hi yataḥ tathārthagatirasti/ na hi / 'abrahmaṇamānaya' ityukte loṣṭamānīya kṛtī bhavati/ ataścavyantabhinne
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7883263 (0.033):
iti / 'yogaḥ' sābhiniveśā vṛttiḥ / 'anuyogo ' nirabhiniveśā vṛttiḥ /
Chandoviciti (chandovu.htm.txt) 20898085 (0.034):
_ .y. vṛttir yyad ojayoḥ prācyavṛttir atha śe ^ _ ^ _ /
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22824790 (0.037):
atha samyagrūpā vṛttir iha saṅgrāhyā, tadāpohyā nalabhyate vṛttīnāṃ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10584684 (0.040):
śiṣyasya gurudāreṣu guruvadvṛttiśīlitā / / āpadvṛttirdvijāgṣāṇāmaśvastanikatā tathā //
Hastavalaprakaranavrtti (bsa009_u.htm.txt) 7391813 (0.040):
Hastavālaprakaraṇavṛttiḥ (Hvpv) / mañjuśrīye jñānasattvāya
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28189799 (0.040):
sāmānādhikaraṇyaghaṭakadvitīyavṛttirviṃṣayatayā/ / 1. tadavacchedaketi/
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8712165 (0.041):
tairupāyairvṛttirarthontare yasya, tairupāyervṛttirvā śabdasya yatra sa
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21012633 (0.041):
vivakṣitam/ kintvabhidhārūpavṛttirāhitya 4 mātramiti cet// / ucyate/ na tāvadanye śaktivareva nāstīti yuktam /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21510031 (0.042):
Manu9.110c/ a.jyeṣṭhavṛttir yas tu syāt) sa saṃpūjyas) tu bandhuvat ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18595227 (0.042):
ajyeṣṭhavṛttir yas tu syāt sa saṃpūjyas tu bandhuvat // Mn_9.110 //
Dharmakirti: Hetubindu (bsa071_u.htm.txt) 9464555 (0.042):
bhavati nānyasyeti anyathābhūtāttathābhūtaṃ vyavaccindatyeva tat / pariccinati / evamekapramāṇavṛttiḥ sarvabhāvān dvairāśye vyavasthāpayati /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8708594 (0.042):
vyatirekavyāpterguṇālaṅkāravyatiriktāsu cārutvahetutyā sampratipannāsu / vṛttirītiṣu vyabhicārādasiddhirityarthaḥ /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28786417 (0.043):
svakīyalokottarapitṛjanyatvādismṛtiś ca saṃcāriṇau/ vṛttir apy atra / tattadarthānurūpodgamavirāmaśālitayā sahṛdayaikacamatkāriṇī/ tathā
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14207713 (0.044):
hatyāyutā bhartṛsutopaghātinī vihinavṛttiśca marāśirūpā / / nāsmā hi loke bhavatīha śuddhiḥ samiddhavahnau patane 'pi devāḥ //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21222187 (0.044):
pṛthivīvṛttī rūpādiḥ / ātmavṛttirjñnādiḥ / taduchabhayāvṛttitve sati
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4309211 (0.045):
Baudh3.1.2/ teṣāṃ tad.vartanād vṛttir ity (ucyate // / Baudh3.1.3/ śālā.āśrayatvāt^śālīnatvam //
dīpaka-sthāna eve7ṣṭam % alaṃ-kāra-trayaṃ yathā // 2.116 //
[- arthāvṛtti] / vi-kasanti kadambāni $ sphuṭanti kuṭaja-drumāḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996731 (0.054):
[- arthāvṛtti] / vikasanti kadambāni sphuṭanti kuṭajadrumāḥ /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890252 (0.054):
vikasanti kadambāni sphuṭanti kuṭajadrumāḥ & / unmīlanti ca kandalyo dalanti kakubhāni ca // DKd_2.117 //
un-mīlanti ca kandalyo % dalanti kakubhāni ca // 2.117 // / [- padāvṛtti]
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996736 (0.050):
vikasanti kadambāni sphuṭanti kuṭajadrumāḥ / / unmīlanti ca kandalyo dalanti kakubhāni ca // 2.117 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890254 (0.053):
vikasanti kadambāni sphuṭanti kuṭajadrumāḥ & / unmīlanti ca kandalyo dalanti kakubhāni ca // DKd_2.117 //
ut-kaṇṭhayati meghānāṃ $ mālā vṛndaṃ kalāpinām &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12920706 (0.043):
MSS_6404 1 utkaṇṭhayati meghānāṃ mālā vṛndaṃ kalāpinām / / MSS_6404 2 yūnāṃ cotkaṇṭhayatyeṣa mānasaṃ makaradhvajaḥ //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996742 (0.048):
utkaṇṭhayati meghānāṃ mālā vṛndaṃ kalāpinām / / yūnāṃ cotkaṇṭhayaty eva mānasaṃ makaradhvajaḥ // 2.118 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890262 (0.048):
utkaṇṭhayati meghānāṃ mālā vṛndaṃ kalāpinām & / yūnāṃ cotkaṇṭhayaty eṣa mānasaṃ makaradhvajaḥ // DKd_2.118 //
yūnāṃ co7t-kaṇṭhayaty eva % mānasaṃ makara-dhvajaḥ // 2.118 //
[- ubhayāvṛtti (artha u. pada)] / jitvā viśvaṃ bhavān atra $ vi-haraty ava-rodhanaiḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996752 (0.0):
yūnāṃ cotkaṇṭhayaty eva mānasaṃ makaradhvajaḥ // 2.118 // / [- ubhayāvṛtti (artha u. pada)] / jitvā viśvaṃ bhavān atra viharaty avarodhanaiḥ /
vi-haraty ap-sarobhis te % ripu-vargo divaṃ gataḥ // 2.119 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996761 (0.043):
viharaty apsarobhis te ripuvargo divaṃ gataḥ // 2.119 // / [ākṣepa] / pratiṣedhoktir ākṣepas traikālyāpekṣayā tridhā /
[ākṣepa] / prati-ṣedho1ktir ā-kṣepas $ trai-kālyā1pe3kṣayā tri-dhā &
athā3sya punar ā-kṣepya- % bhedā1n-antyād an-antatā // 2.120 //
[- vṛttākṣepa] / an-aṅgaḥ pañcabhiḥ puṣpair $ viśvaṃ vy-ajayate7ṣubhiḥ &
ity a-saṃ-bhāvyam atha vā % vi-citrā vastu-śaktayaḥ // 2.121 //
ity an-aṅga-jayā1yoga- $ buddhir hetu-balād iha &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996794 (0.064):
ity anaṅgajayāyoga- buddhir hetubalād iha / / pravṛttaiva yad ākṣiptā vṛttākṣepaḥ sa īdṛśaḥ // 2.122 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890315 (0.064):
ityanaṅgajayāyogabuddhir hetubalād iha & / pravṛttaiva yad ākṣiptā vṛttākṣepaḥ sa īdṛśaḥ // DKd_2.122 //
pra-vṛttai9va yad ā-kṣiptā % vṛttā3kṣepaḥ sa īdṛśaḥ // 2.122 // / [- vartamānākṣepa]
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24764152 (0.055):
prakāśamātrasyātmano 'nupalambhabādhamuktvā / pratyaktvabalādevāhamarthatvamātmana eṣitavyamityāha dehendriye ti /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19691724 (0.055):
01,165.024a śṛṇomi te ravaṃ bhadre vinadantyāḥ punaḥ punaḥ / 01,165.024c balād dhriyasi me nandi kṣamāvān brāhmaṇo hy aham
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591687 (0.058):
vandībhūtāyām iti, balāt vandīkṛtaśatrunāryāmityarthaḥ / / atra vandīvandyāśabdayoḥ sandehaḥ /
kutaḥ kuvalayaṃ karṇe $ karoṣi kala-bhāṣiṇi &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996808 (0.0):
pravṛttaiva yad ākṣiptā vṛttākṣepaḥ sa īdṛśaḥ // 2.122 // / [- vartamānākṣepa] / kutaḥ kuvalayaṃ karṇe karoṣi kalabhāṣiṇi /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890328 (0.0):
kutaḥ kuvalayaṃ karṇe karoṣi kalabhāṣiṇi &
kim apā1ṅgam a-pary-āptam % asmin karmaṇi manyase // 2.123 // / sa vartamānā3-kṣepo 'yaṃ $ kurvaty evā7sito1tpala &
karṇe kā-cit priyeṇai8vaṃ % cāṭu-kāreṇa rudhyate // 2.124 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996825 (0.046):
karṇe kācit priyeṇaivaṃ cāṭukāreṇa rudhyate // 2.124 // / [- bhaviṣyadākṣepa]
[- bhaviṣyadākṣepa] / satyaṃ bravīmi na tvaṃ māṃ $ draṣṭuṃ vallabha lapsyase &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996835 (0.0):
karṇe kācit priyeṇaivaṃ cāṭukāreṇa rudhyate // 2.124 // / [- bhaviṣyadākṣepa]
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890355 (0.0):
satyaṃ bravīmi na tvaṃ māṃ draṣṭuṃ vallabha lapsyase &
anya-cumbana-saṃ-krānta- % lākṣā-raktena cakṣuṣā // 2.125 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996840 (0.049):
satyaṃ bravīmi na tvaṃ māṃ draṣṭuṃ vallabha lapsyase / / anyacumbanasaṃkrānta- lākṣāraktena cakṣuṣā // 2.125 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890355 (0.049):
satyaṃ bravīmi na tvaṃ māṃ draṣṭuṃ vallabha lapsyase & / anyacumbanasaṃkrāntalākṣāraktena cakṣuṣa // DKd_2.125 //
so 'yaṃ bhaviṣyad-ā-kṣepaḥ $ prāg evā7ti-manasvinī & / kadā-cid apa-rādho 'sya % bhāvī9ty evam arunddhayat // 2.126 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996841 (0.026):
anyacumbanasaṃkrānta- lākṣāraktena cakṣuṣā // 2.125 // / so 'yaṃ bhaviṣyadākṣepaḥ prāg evātimanasvinī /
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22385286 (0.037):
svā1pa-rādho ni-ṣiddho 'tra % yat priyeṇa paṭīyasā // 2.132 //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5405654 (0.044):
sañjñāyām kan yathā syāt . navagrāmakam . navarāṣṭrakam . navanagarakam . / kadā cit dvandvaḥ . kadā cit dvandvaḥ kavidheḥ bhavati pūrvavipratiṣedhena
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4694898 (0.044):
1 4 2 0604a yadindra citra ma iha nāsti tvādātamadrivaḥ . / 1 4 2 0604c rādhastanno vidadvasa ubhayāhastyā bhara .. 345
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704292 (0.044):
4 4 2 13 04a yadindra citra ma iha nāsti tvādātamadrivaḥ . / 4 4 2 13 04c rādhastanno vidadvasa ubhayāhastyā bhara .. 1172
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4300759 (0.045):
traividya.vṛddhebhyaḥ(saṃprayacchet // / Baudh1.5.11.15/ na tv eva kadā cit svayaṃ rājā brāhmaṇa.svam (ādadīta //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15777302 (0.048):
<12330.25/001> [X K7 D4.9 ins.:: nā8dimantaṃ na cā7ntaṃ ca !kadā-cid
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15777313 (0.062):
<12330.25/1> na cā8diṃ na madhyaṃ tathā nai7va cā7ntaṃ ! / <12330.25/2> kadā-cid vidante surāś cā7surāś ca !
[- dharmākṣepa] / tava tanv-aṅgi mithyai9va $ rūḍham aṅgeṣu mārdavam &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996855 (0.055):
tava tanvaṅgi mithyaiva rūḍham aṅgeṣu mārdavam / / yadi satyaṃ mṛdūny eva kim akāṇḍe rujanti mām // 2.127 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890377 (0.055):
tava tanvaṅgi mithyaiva rūḍham aṅgeṣu mārdavam & / yadi satyaṃ mṛdūny eva kim akāṇḍe rujanti mām // DKd_2.127 //
yadi satyaṃ mṛdūny eva % kim a-kāṇḍe rujanti mām // 2.127 // / dharmā3-kṣepo 'yam ā-kṣiptam $ aṅganā-gātra-mārdavam &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996866 (0.020):
dharmākṣepo 'yam ākṣiptam aṅganāgātramārdavam / / kāmukena yad atraivaṃ karmaṇā tadvirodhinā // 2.128 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890389 (0.020):
dharmākṣepo 'yam ākṣiptam aṅganāgātramārdavam & / kāmukena yad atraivaṃ karmaṇā tadvirodhinā // DKd_2.128 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996859 (0.040):
tava tanvaṅgi mithyaiva rūḍham aṅgeṣu mārdavam / / yadi satyaṃ mṛdūny eva kim akāṇḍe rujanti mām // 2.127 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890380 (0.040):
tava tanvaṅgi mithyaiva rūḍham aṅgeṣu mārdavam & / yadi satyaṃ mṛdūny eva kim akāṇḍe rujanti mām // DKd_2.127 //
kāmukena yad atrai7vaṃ % karmaṇā tad-vi-rodhinā // 2.128 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996872 (0.028):
yadi satyaṃ mṛdūny eva kim akāṇḍe rujanti mām // 2.127 // / dharmākṣepo 'yam ākṣiptam aṅganāgātramārdavam /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890392 (0.028):
dharmākṣepo 'yam ākṣiptam aṅganāgātramārdavam & / kāmukena yad atraivaṃ karmaṇā tadvirodhinā // DKd_2.128 //
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1402866 (0.043):
1. viśeṣotra samuśca naghātra smātena karmaṇā srotena vā samuścaya iti / 2. upayojyate / 3. yathā prāptena karmaṇā samuścayopāpateḥ na catraśramavilpa
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21491556 (0.044):
Manu4.15a/ na īheta) arthān prasaṅgena na viruddhena karmaṇā | / Manu4.15c/ na vidyamāneṣv) artheṣu na ārtyām api yatas tataḥ || [M.na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9826112 (0.046):
ity abhiniveśenābhiniviśya bhūtaṃ bhavyaṃ tathatāvitathatā / karmābhisaṃkurvanti yena karmaṇā pañcagatikān saṃsārān na parimucyante.
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4346840 (0.055):
brāhmaṇyaṃ pratilapsyanti tato bhūyaḥ svakarmaṇā // HV_14.7 // / tataś ca yogaṃ prāpsyanti pūrvajātikṛtaṃ punaḥ /
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23013403 (0.056):
Vin_2.551 / naiṣu na nājñapayeyur methakena karmaṇā ca /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26203096 (0.056):
yenai7tad yojitaṃ garbhe $ yena cai7va vivardhitam & / tenai7va nirgatṃ bhūyaḥ % karmaṇā svena pālyate // 7.108 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4345241 (0.062):
yajanti tān devagaṇā vidhidṛṣṭena karmanā // HV_13.8 // / [k: Ś1 K1.3 Ds1 D4.5 ins.: :k]
[- dharmyākṣepa] / sundarī sā bhavaty evaṃ $ vi-vekaḥ kena jāyate & / pra-bhā-mātraṃ hi taralaṃ % dṛśyate na tad-ā-śrayaḥ // 2.129 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996872 (0.022):
kāmukena yad atraivaṃ karmaṇā tadvirodhinā // 2.128 // / [- dharmyākṣepa] / sundarī sā bhavaty evaṃ vivekaḥ kena jāyate /
Jnanasrimitra: Vrttamalastuti (jvrtmsau.htm.txt) 6509729 (0.062):
sphāravibhramaprapañcapañcapañcabāṇajiṣṇubhir daśātmanā % sundarījanena / cātanoṣi kām api prakāmavismayāṃ śriyam // JVms_110 //
Jnanasrimitra: Vrttamalastuti (jvrtmspu.htm.txt) 17407832 (0.062):
sphāravibhramaprapañcapañcapañcabāṇajiṣṇubhir daśātmanā sundarījanena / cātanoṣi kām api prakāmavismayāṃ śriyam // JVms_110 //
dharmyā3-kṣepo 'yam ā-kṣipto $ dharmī dharmaṃ pra-bhā4-hvayam &
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17289131 (0.061):
tacchabdena dharmavacanākṣipto dharmī sambhantsyata iti / tatsambhandhanārtham api dharmigrahaṇaṃ nāśaṅkanīyam | yatra
anu-jñāyai8va yad rūpam % aty-āścaryaṃ vi-vakṣatā // 2.130 //
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111897 (0.059):
anāśvāsikaṃ vipariṇāmadharmam 10 / nāma ca rūpaṃ ca kutonidānaṃ / kiṃpratyayaṃkaḥ punar asya hetuḥ
[- kāraṇākṣepa] / cakṣuṣī tava rajyete $ sphuraty adhara-pallavaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996903 (0.0):
anujñāyaiva yad rūpam atyāścaryaṃ vivakṣatā // 2.130 // / [- kāraṇākṣepa] / cakṣuṣī tava rajyete sphuraty adharapallavaḥ /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890427 (0.0):
cakṣuṣī tava rajyete sphuraty adharapallavaḥ &
bhruvau ca bhugne na tathā9py % a-duṣṭasyā7sti me bhayam // 2.131 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996909 (0.0):
cakṣuṣī tava rajyete sphuraty adharapallavaḥ / / bhruvau ca bhugne na tathāpy aduṣṭasyāsti me bhayam // 2.131 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890429 (0.0):
cakṣuṣī tava rajyete sphuraty adharapallavaḥ & / bhruvau ca bhugne na tathāpy aduṣṭasyāsti me bhayam // DKd_2.131 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10791753 (0.060):
tāpaso 'yaṃ durācāro daityaḥ parapuraṃ jayaḥ / / vināśāyā 'sya duṣṭasya kaṃcāhaṃ preṣaye śaram // RKS_29.61 //
sa eṣa kāraṇā3-kṣepaḥ $ pra-dhānaṃ kāraṇaṃ bhiyaḥ &
svā1pa-rādho ni-ṣiddho 'tra % yat priyeṇa paṭīyasā // 2.132 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996923 (1.192):
svāparādho niṣiddho 'tra yat priyeṇa paṭīyasā // 2.132 // / [- kāryākṣepa]
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4694899 (0.022):
1 4 2 0604a yadindra citra ma iha nāsti tvādātamadrivaḥ . / 1 4 2 0604c rādhastanno vidadvasa ubhayāhastyā bhara .. 345
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4704293 (0.022):
4 4 2 13 04a yadindra citra ma iha nāsti tvādātamadrivaḥ . / 4 4 2 13 04c rādhastanno vidadvasa ubhayāhastyā bhara .. 1172
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1357698 (0.030):
RV_01.121.05.1{24} tubhyaṃ payo yat pitarāvanītāṃ rādhaḥ suretasturaṇe / bhuraṇyū / RV_01.121.05.2{24} śuci yat te rekṇa āyajanta sabardughāyāḥ payausriyāyāḥ
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22385207 (0.037):
kadā-cid apa-rādho 'sya % bhāvī9ty evam arunddhayat // 2.126 // / [- dharmākṣepa] / tava tanv-aṅgi mithyai9va $ rūḍham aṅgeṣu mārdavam &
[- kāryākṣepa] / dūre priyatamaḥ so 'yam $ ā-gato jala-dā3-gamaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996924 (0.0):
svāparādho niṣiddho 'tra yat priyeṇa paṭīyasā // 2.132 // / [- kāryākṣepa] / dūre priyatamaḥ so 'yam āgato jaladāgamaḥ /
dṛṣṭāś ca phullā ni-culā % na mṛtā cā7smi kiṃ nv idam // 2.133 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996931 (0.059):
dūre priyatamaḥ so 'yam āgato jaladāgamaḥ / / dṛṣṭāś ca phullā niculā na mṛtā cāsmi kiṃ nv idam // 2.133 //
kāryā3-kṣepaḥ sa kāryasya $ maraṇasya ni-vartanāt &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996939 (0.062):
kāryākṣepaḥ sa kāryasya maraṇasya nivartanāt / / tatkāraṇam upanyasya dāruṇaṃ jaladāgamam // 2.134 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890465 (0.062):
kāryākṣepaḥ sa kāryasya maraṇasya nivartanāt & / tatkāraṇam upanyasya dāruṇaṃ jaladāgamam // DKd_2.134 //
tat-kāraṇam upa-ny-asya % dāruṇaṃ jala-dā3-gamam // 2.134 //
[- anujñākṣepa] / na ciraṃ mama tāpāya $ tava yātrā bhaviṣyati &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996953 (0.0):
tatkāraṇam upanyasya dāruṇaṃ jaladāgamam // 2.134 // / [- anujñākṣepa] / na ciraṃ mama tāpāya tava yātrā bhaviṣyati /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890479 (0.0):
na ciraṃ mama tāpāya tava yātrā bhaviṣyati &
yadi yāsyasi yātavyam % alam ā-śaṅkayā9tra te // 2.135 // / ity anu-jñā-mukhenai9va $ kāntasyā8-kṣipyate gatiḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996956 (0.0):
na ciraṃ mama tāpāya tava yātrā bhaviṣyati / / yadi yāsyasi yātavyam alam āśaṅkayātra te // 2.135 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890482 (0.0):
na ciraṃ mama tāpāya tava yātrā bhaviṣyati & / yadi yāsyasi yātavyam alam āśaṅkayātra te // DKd_2.135 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996964 (0.018):
ity anujñāmukhenaiva kāntasyākṣipyate gatiḥ / / maraṇaṃ sūcayantyaiva so 'nujñākṣepa ucyate // 2.136 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890491 (0.061):
ity anujñāmukhenaiva kantasyākṣipyate gatiḥ & / maraṇaṃ sūcayantyaiva so 'nujñākṣepa ucyate // DKd_2.136 //
maraṇaṃ sūcayantyai9va % so 'nu-jñā4-kṣepa ucyate // 2.136 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890492 (0.016):
ity anujñāmukhenaiva kantasyākṣipyate gatiḥ & / maraṇaṃ sūcayantyaiva so 'nujñākṣepa ucyate // DKd_2.136 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996968 (0.046):
ity anujñāmukhenaiva kāntasyākṣipyate gatiḥ / / maraṇaṃ sūcayantyaiva so 'nujñākṣepa ucyate // 2.136 //
[- prabhutvākṣepa] / dhanaṃ ca bahu labhyaṃ te $ sukhaṃ kṣemaṃ ca vartmani &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996975 (0.0):
maraṇaṃ sūcayantyaiva so 'nujñākṣepa ucyate // 2.136 // / [- prabhutvākṣepa] / dhanaṃ ca bahu labhyaṃ te sukhaṃ kṣemaṃ ca vartmani /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890501 (0.0):
dhanaṃ ca bahu labhyaṃ te sukhaṃ kṣemaṃ ca vartmani &
na ca me prāṇa-saṃ-dehas % tathā8pi priya mā sma gāḥ // 2.137 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996985 (0.0):
dhanaṃ ca bahu labhyaṃ te sukhaṃ kṣemaṃ ca vartmani / / na ca me prāṇasaṃdehas tathāpi priya mā sma gāḥ // 2.137 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890502 (1.192):
dhanaṃ ca bahu labhyaṃ te sukhaṃ kṣemaṃ ca vartmani & / na ca me prāṇasaṃdehas tathāpi priya mā sma gāḥ // DKd_2.137 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890511 (0.058):
na ca me prāṇasaṃdehas tathāpi priya mā sma gāḥ // DKd_2.137 // / ity ācakṣāṇayā hetūn priyayātrānubandhinaḥ &
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 7986060 (0.063):
huṃ jñātametadartho 'yaṃ veṣastatra ca mā sma gāḥ / / kiṃ tayā māmuṣehi tvamahaṃ hi tava gehinī // SoKss_3,3.129 //
ity ā-cakṣāṇayā hetūn $ priya-yātrā2nu-bandhinaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12996986 (0.0):
na ca me prāṇasaṃdehas tathāpi priya mā sma gāḥ // 2.137 // / ity ācakṣāṇayā hetūn priyayātrānubandhinaḥ /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890512 (0.057):
na ca me prāṇasaṃdehas tathāpi priya mā sma gāḥ // DKd_2.137 // / ity ācakṣāṇayā hetūn priyayātrānubandhinaḥ &
pra-bhu-tvenai7va ruddhas tat % pra-bhu-tvā3-kṣepa ucyate // 2.138 //
[- anādarākṣepa] / jīvitā3śā balavatī $ dhanā3śā dur-balā mama &
gaccha vā tiṣṭha vā kānta % sva1va-sthā tu ni-veditā // 2.139 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997006 (0.064):
jīvitāśā balavatī dhanāśā durbalā mama / / gaccha vā tiṣṭha vā kānta sva1vasthā tu niveditā // 2.139 //
asāv an-ādarā3-kṣepo $ yad an-ādaravad vacaḥ &
priya-pra-ṇāyaṃ rundhatyā % pra-yuktam iha raktayā // 2.140 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997020 (0.022):
asāv anādarākṣepo yad anādaravad vacaḥ / / priyapraṇāyaṃ rundhatyā prayuktam iha raktayā // 2.140 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13687175 (0.043):
an-ūnam a-vyastam a-saktam a-drutaṃ % dhṛtau sthito rāja-suto 'bravīd / vacaḥ // 9.72 // / ihā7sti nā7stī7ti ya eṣa saṃśayaḥ $ parasya vākyair na mamā7tra niścayaḥ &
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11221483 (0.044):
BP1.3.007b/ pratyakṣī dāpanīyaḥ (syāt sāmādibhir upakramaiḥ// / BP1.3.008a/ priyapūrvaṃ vacaḥ sāma bhedas tu bhayadarśanam/
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25548440 (0.048):
kāmāya' ityādivākyasaṃdarbhamuvāca / / ātmaipādhikaṃ hi priyatvameṣāṃ na tu sākṣāt priyāṇyetāni /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18671574 (0.048):
karontu bhūtā vacanaṃ mameha / tathā bhaṇeyaṃ na tathā bhaṇeyaṃ /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27072536 (0.051):
6.101.016c matpriyākhyānakasyeha tava pratyabhinandanam / 6.101.017a na ca paśyāmi tat saumya pṛthivyām api vānara
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19379056 (0.056):
yadi vastu varṇagandharasasparśasampannaṃ bhavati tadā viśiṣyate | tataḥ / surupitvaṃ yaśasvitā priyatā sukumāratvaṃ sukhasparśāṅgatā bhavati
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21662166 (0.058):
501.026. māturhitāyaiva sadodyatāyāḥ prollaṅghya vākyaṃ mama duṣkṛtasya/
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591347 (0.059):
vānarebhyaḥ bhoḥ kiṃ ca tāvad asya ḍiṇḍikeṣu priyatvam ḍiṇḍino hi nāma
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1953155 (0.059):
dānam annavastrādīnām | dhanadānena saṃgṛhītāḥ sattvāḥ punarvikampyā / bhavanti | priyavacanam yathāpriprāyaṃ bhāṣaṇam | idamapi duṣṭameva |
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20915503 (0.059):
ceti saṃbhavati/ tasmātvadvacanaṃ mūkohamitivatsvakriyā
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4677428 (0.060):
granthās teṣāṃ na vidyante yeṣāṃ nāsti priyāpriyam || / 75 Dhp213 / chudhā parama rogāṇaṃ saṃkhāraparamaṃ dukhaṃ |
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22385474 (0.060):
śliṣṭam iṣṭam an-ekā1rtham $ eka-rūpā1nv-itaṃ vacaḥ &
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524745 (0.060):
mṛga-vadhūr yadā+anagha-prasavā bhavati tadā mahyaṃ kam api / priya-nivedayitṛkaṃ visarjayiṣyatha /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15458115 (0.061):
05,075.017a te ced abhinivekṣyanti nābhyupaiṣyanti me vacaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 674189 (0.063):
prahrādasya tataḥ śrūtvā $ hiraṇyakaśipur vacaḥ / HV_App.I,42A.227 / / [k: D6 T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
[- āśīrvacanākṣepa] / gaccha gacchasi cet kānta $ panthānaḥ santu te śivāḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997029 (0.0):
priyapraṇāyaṃ rundhatyā prayuktam iha raktayā // 2.140 // / [- āśīrvacanākṣepa] / gaccha gacchasi cet kānta panthānaḥ santu te śivāḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 922702 (0.0):
tatheti pūrvavadviśeṣapratipattaye / / gaccha gacchasi cet kānta ! panthānaḥ santu te śivāḥ /"
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28154543 (0.027):
gaccha gacchasi cetkānta panthānaḥ santu te"
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890556 (0.027):
gaccha gacchasi cet kānta panthānaḥ santu te śivāḥ &
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 5 (udnyku5u.htm.txt) 964680 (0.027):
tad yathā- gaccha gacchasi cet kānta panthānaḥsantu te śivāḥ /"
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15614885 (0.027):
Subhv_1040-1 gaccha gacchasi cetkānta panthānaḥ santu te śivāḥ /
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10647307 (0.030):
tathā gaccha gacchati cet kānta panthānaḥ santu te śivāḥ /
mamā7pi janma tatrai7va % bhūyād yatra gato bhavān // 2.141 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28154549 (0.024):
gaccha gacchasi cetkānta panthānaḥ santu te / śivāḥ/ / mamāpi janma tatraiva / bhūyāt yatra gato bhavān//""
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997034 (0.050):
gaccha gacchasi cet kānta panthānaḥ santu te śivāḥ / / mamāpi janma tatraiva bhūyād yatra gato bhavān // 2.141 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8168986 (0.054):
yadi nākhaṇḍayiṣyaṃ tadidaṃ syānme na janma tat // SoKss_10,7.62 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890558 (0.056):
gaccha gacchasi cet kānta panthānaḥ santu te śivāḥ & / mamāpi janma tatraiva bhūyād yatra gato bhavān // DKd_2.141 //
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10647309 (0.056):
tathā gaccha gacchati cet kānta panthānaḥ santu te śivāḥ / / mamāpi janma tatraiva bhūyādyatra gato bhavān iti /
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 5 (udnyku5u.htm.txt) 964682 (0.056):
tad yathā- gaccha gacchasi cet kānta panthānaḥsantu te śivāḥ / / mamāpi janma tatraiva bhūyād yatra gato bhavān" iti mukhyārthābādhane 'pi"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 922703 (0.056):
gaccha gacchasi cet kānta ! panthānaḥ santu te śivāḥ / / mamāpi. janma tatraiva bhūyādyatra gato bhavān" //"
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15767242 (0.062):
<12322.2/1> yad-artham ātma-prabhave7ha janma ! / <12322.2/2> tavo7ttamaṃ dharma-gṛhe caturdhā !
ity āśīr-vacanā3-kṣepo $ yad āśīr-vāda-vartmanā &
svā1va-sthāṃ sūcayantyai9va % kānta-yātrā ni-ṣidhyate // 2.142 //
[- paruṣākṣepa] / yadi satyai9va yātrā te $ kā9py anyā mṛgyatāṃ tvayā &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997052 (0.037):
[- paruṣākṣepa] / yadi satyaiva yātrā te kāpy anyā mṛgyatāṃ tvayā /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10337704 (0.046):
12,171.032c yathā mā tvaṃ punar naivaṃ duḥkheṣu praṇidhāsyasi / 12,171.033a tvayā hi me praṇunnasya gatir anyā na vidyate
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13890580 (0.055):
yadi satyaiva yātrā te kāpy anyā mṛgyatāṃ tvayā & / aham adyaiva ruddhāsmi randhrāpekṣeṇa mṛtyunā // DKd_2.143 //
aham adyai7va ruddhā9smi % randhrā1pe3kṣeṇa mṛtyunā // 2.143 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10337704 (0.046):
12,171.032c yathā mā tvaṃ punar naivaṃ duḥkheṣu praṇidhāsyasi / 12,171.033a tvayā hi me praṇunnasya gatir anyā na vidyate
ity eṣa paruṣā3-kṣepaḥ $ paruṣā1kṣara-pūrvakam &
kāntasyā8-kṣipyate yasmāt % pra-sthānaṃ prema-ni-ghnayā // 2.144 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997070 (0.039):
kāntasyākṣipyate yasmāt prasthānaṃ premanighnayā // 2.144 // / [- sācivyākṣepa]
[- sācivyākṣepa] / [śleṣa (= śliṣṭa)] / śliṣṭam iṣṭam an-ekā1rtham $ eka-rūpā1nv-itaṃ vacaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997075 (0.0):
kāntasyākṣipyate yasmāt prasthānaṃ premanighnayā // 2.144 // / [- sācivyākṣepa] / [śleṣa (= śliṣṭa)]
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997082 (0.028):
[- sācivyākṣepa] / [śleṣa (= śliṣṭa)] / śliṣṭam iṣṭam anekārtham ekarūpānvitaṃ vacaḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28229282 (0.060):
dhvaṃsaprāgabhāvayorekapratiyogikayorapi ekarūpatvameva/ tadvadiha
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22385402 (0.060):
asāv an-ādarā3-kṣepo $ yad an-ādaravad vacaḥ & / priya-pra-ṇāyaṃ rundhatyā % pra-yuktam iha raktayā // 2.140 //
tad a-bhinna-padaṃ bhinna- % pada-prā1yam iti dvi-dhā // 2.310 //
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28790873 (0.061):
bhinnapadagatatve/ yathā-- atha tasya vacaḥ śrutvā" ity ādau/ asakṛd"
[- abhinnapada-śleṣa] / asāv ud-ayam ā-rūḍhaḥ $ kānti-mān rakta-maṇḍalaḥ &
rājā harati lokasya % hṛdayaṃ mṛdubhiḥ karaiḥ // 2.311 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997098 (0.0):
asāv udayam ārūḍhaḥ kāntimān raktamaṇḍalaḥ / / rājā harati lokasya hṛdayaṃ mṛdubhiḥ karaiḥ // 2.311 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13892766 (0.0):
asāv udayam ārūḍhaḥ kāntimān raktamaṇḍalaḥ & / rājā harati lokasya hṛdayaṃ mṛdubhiḥ karaiḥ // DKd_2.311 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12867605 (0.0):
MSS_3752 1 asāvudayamārūḍhaḥ kāntimān raktamaṇḍalaḥ / / MSS_3752 2 rājā harati lokasya hṛdayaṃ mṛdubhiḥ karaiḥ //
[- bhinnapada-śleṣa] / doṣā(3)-kareṇa saṃ-badhnan[n / $ n]a[-]kṣatra-patha-vartinā &
rajñā pra-doṣo mām ittham % a-priyaṃ kiṃ na bādhate // 2.312 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997111 (0.037):
doṣā(3)kareṇa saṃbadhnan[n / n]a[]kṣatrapathavartinā / / rajñā pradoṣo mām ittham apriyaṃ kiṃ na bādhate // 2.312 //
upa-mā-rūpakā3-kṣepa- $ vy-ati-rekā3di-go-carāḥ &
prāg eva darśitāḥ śleṣā % darśyante ke-canā7pare // 2.313 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997123 (0.054):
upamārūpakākṣepa- vyatirekādigocarāḥ / / prāg eva darśitāḥ śleṣā darśyante kecanāpare // 2.313 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13892792 (0.054):
upamārūpakākṣepavyatirekādigocarāḥ & / prāg eva darśitāḥ śleṣā darśyante ke canāpare // DKd_2.313 //
asty a-bhinna-kriyaḥ kaś-cid $ a-vi-ruddha-kriyo 'paraḥ &
vi-ruddha-karmā cā7sty anyaḥ % śleṣo ni-yama-vān api // 2.314 //
ni-yamā3-kṣepa-rūpo1ktir $ a-vi-rodhī vi-rodhy api & / teṣāṃ ni-darśaneṣv eva % rūpam āvir bhaviṣyati // 2.315 //
[- abhinnakriya-śleṣa] / vakrāḥ sva-bhāva-madhurāḥ $ śaṃsantyo rāgam ulbaṇam &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997160 (0.0):
teṣāṃ nidarśaneṣv eva rūpam āvir bhaviṣyati // 2.315 // / [- abhinnakriyaśleṣa]
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13892826 (0.0):
teṣāṃ nidarśaneṣv eva rūpam āvirbhaviṣyati // DKd_2.315 // / vakrāḥ svabhāvamadhurāḥ śaṃsantyo rāgam ulbaṇam &
dṛśo dūtyaś ca karṣanti % kāntābhiḥ pre3ṣitāḥ priyān // 2.316 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997165 (0.0):
vakrāḥ svabhāvamadhurāḥ śaṃsantyo rāgam ulbaṇam / / dṛśo dūtyaś ca karṣanti kāntābhiḥ preṣitāḥ priyān // 2.316 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13892829 (0.0):
vakrāḥ svabhāvamadhurāḥ śaṃsantyo rāgam ulbaṇam & / dṛśo dūtyaś ca karṣanti kāntābhiḥ preṣitāḥ priyān // DKd_2.316 //
[- aviruddhakriya-śleṣa] / madhurā rāga-vardhinyaḥ $ komalāḥ kokilā-giraḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997175 (0.0):
dṛśo dūtyaś ca karṣanti kāntābhiḥ preṣitāḥ priyān // 2.316 // / [- aviruddhakriyaśleṣa]
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13892840 (0.021):
madhurā rāgavardhinyaḥ komalāḥ kokilāgiraḥ &
ā-karṇyante mada-kalāḥ % śliṣyante cā7site3kṣaṇāḥ // 2.317 // / [- viruddhakarma-śleṣa]
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997177 (0.039):
madhurā rāgavardhinyaḥ komalāḥ kokilāgiraḥ / / ākarṇyante madakalāḥ śliṣyante cāsitekṣaṇāḥ // 2.317 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997185 (0.053):
[- viruddhakarmaśleṣa] / rāgam ādarśayann eṣa vāruṇīyogavardhitam /
rāgam ā-darśayann eṣa $ vāruṇī-yoga-vardhitam &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997189 (0.013):
[- viruddhakarmaśleṣa] / rāgam ādarśayann eṣa vāruṇīyogavardhitam /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13892852 (0.014):
rāgam ādarśayann eṣa vāruṇīyogavardhitam &
tiro-bhavati gharmā1ṃśur % aṅga-jas tu vi-jṛmbhate // 2.318 //
[- niyamavac-chleṣa] / nis-triṃśa-tvam asāv eva $ dhanuṣy evā7sya vakra-tā &
śareṣv eva nare7ndrasya % mārgaṇa-tvaṃ ca vartate // 2.319 // / [- niyamākṣeparūpokti-śleṣa]
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997212 (0.0):
śareṣv eva narendrasya mārgaṇatvaṃ ca vartate // 2.319 // / [- niyamākṣeparūpoktiśleṣa]
padmānām eva daṇḍeṣu $ kaṇṭakas tvayi rakṣati & / atha-vā dṛśyate rāgi- % mithunā3-liṅganeṣv api // 2.320 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997222 (0.0):
[- niyamākṣeparūpoktiśleṣa] / padmānām eva daṇḍeṣu kaṇṭakas tvayi rakṣati /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13892876 (0.028):
śareṣv eva narendrasya mārgaṇatvaṃ ca vartate // DKd_2.319 // / padmānām eva daṇḍeṣu kaṇṭakas tvayi rakṣati &
[- avirodhi-śleṣa] / mahī-bhṛd bhūri-kaṭakas $ tejas-vī niyato1d-ayaḥ &
dakṣaḥ pra-jā-patiś cā8sīt % svāmī śakti-dharaś ca saḥ // 2.321 //
[- virodhi-śleṣa] / acyuto 'py a-vṛṣa-cchedī $ rājā9py a-vidita-kṣayaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997243 (0.020):
[- virodhiśleṣa] / acyuto 'py avṛṣacchedī rājāpy aviditakṣayaḥ /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13892899 (0.020):
acyuto 'py avṛṣacchedī rājāpy aviditakṣayaḥ &
devo 'py a-vi-budho jajñe % śaṃ-karo 'py a-bhujaṃ-ga-vān // 2.322 //
[viśeṣokti] / guṇa-jāti-kriyā4dīnāṃ $ yatra vai-kalya-darśanam &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997251 (0.028):
devo 'py avibudho jajñe śaṃkaro 'py abhujaṃgavān // 2.322 // / [viśeṣokti] / guṇajātikriyādīnāṃ yatra vaikalyadarśanam /
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22385813 (0.063):
viruddhānāṃ padā1rthānāṃ $ yatra saṃ-sarga-darśanam & / vi-śeṣa-darśanāyai1va % sa vi-rodhaḥ smṛto yathā // 2.333 //
vi-śeṣa-darśanāyai7va % sā viśeṣo1ktir iṣyate // 2.323 // / [- viśeṣokti: guṇa]
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997265 (1.788):
viśeṣadarśanāyaiva sā viśeṣoktir iṣyate // 2.323 // / [- viśeṣokti: guṇa]
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4900039 (0.049):
guṇajātikriyādīnāṃ yatra vaikalyardarśanaṃ //AP_343.026cd/ / viśeṣadarśanāyaiva sā viśeṣoktirucyate /AP_343.027ab/
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6242055 (0.059):
syāttadātiśayoktiprakāraviśeṣa eva syāt naca tathā, alaṅkārantare 'pi
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22385813 (0.063):
viruddhānāṃ padā1rthānāṃ $ yatra saṃ-sarga-darśanam & / vi-śeṣa-darśanāyai1va % sa vi-rodhaḥ smṛto yathā // 2.333 //
na kaṭhoraṃ na vā tīkṣṇam $ ā-yudhaṃ puṣpa-dhanvanaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997268 (0.0):
viśeṣadarśanāyaiva sā viśeṣoktir iṣyate // 2.323 // / [- viśeṣokti: guṇa] / na kaṭhoraṃ na vā tīkṣṇam āyudhaṃ puṣpadhanvanaḥ /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13892925 (0.063):
na kaṭhoraṃ na vā tīkṣṇam āyudhaṃ puṣpadhanvanaḥ &
tathā9pi jitam evā8sīd % amunā bhuvana-trayam // 2.324 // / [- viśeṣokti: jāti]
na deva-kanyakā nā7pi $ gandharva-kula-saṃ-bhavā &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997281 (0.0):
[- viśeṣokti: jāti] / na devakanyakā nāpi gandharvakulasaṃbhavā /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13892936 (0.043):
na devakanyakā nāpi gandharvakulasaṃbhavā &
tathā9py eṣā tapo-bhaṅgaṃ % vi-dhātuṃ vedhaso 'py alam // 2.325 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997288 (0.046):
tathāpy eṣā tapobhaṅgaṃ vidhātuṃ vedhaso 'py alam // 2.325 // / [- viśeṣokti: kriyā]
[- viśeṣokti: kriyā] / na baddhā bhru-kuṭir nā7pi $ sphurito daśana-cchadaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997292 (0.0):
tathāpy eṣā tapobhaṅgaṃ vidhātuṃ vedhaso 'py alam // 2.325 // / [- viśeṣokti: kriyā]
na ca raktā9bhavad dṛṣṭir % jitaṃ ca dviṣatāṃ balam // 2.326 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997304 (0.0):
na ca raktābhavad dṛṣṭir jitaṃ ca dviṣatāṃ balam // 2.326 // / [- viśeṣokti: dravya]
[- viśeṣokti: dravya] / na rathā na ca mātaṃ-gā $ na hayā na ca pattayaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997308 (0.0):
na ca raktābhavad dṛṣṭir jitaṃ ca dviṣatāṃ balam // 2.326 // / [- viśeṣokti: dravya]
strīṇām apā1ṅga-dṛṣṭyai9va % jīyate jagatāṃ trayam // 2.327 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997322 (0.051):
strīṇām apāṅgadṛṣṭyaiva jīyate jagatāṃ trayam // 2.327 // / [- viśeṣokti: hetu]
[- viśeṣokti: hetu] / eka-cakro ratho yantā $ vikalo viṣamā hayāḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997330 (0.0):
strīṇām apāṅgadṛṣṭyaiva jīyate jagatāṃ trayam // 2.327 // / [- viśeṣokti: hetu]
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13892979 (0.016):
ekacakro ratho yantā vikalo viṣamā hayāḥ &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12941373 (0.027):
MSS_7464 1 ekacakro ratho yantā vikalo viṣamā hayāḥ /
ā-krāmaty eva tejasvī % tathā9py arko nabhas-talam // 2.328 //
sai9ṣā hetu-vi-śeṣoktis $ tejasvī9ti vi-śeṣaṇāt & / ayaṃ eva kramo 'nyeṣāṃ % bhedānām api kalpate // 2.329 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997344 (0.0):
saiṣā hetuviśeṣoktis tejasvīti viśeṣaṇāt / / ayaṃ eva kramo 'nyeṣāṃ bhedānām api kalpate // 2.329 // / [tulyayogitā]
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1050805 (0.047):
abhūtāharaṇaṃ mārgā rūpodāharaṇe kramaḥ / / saṅgahaścānumānaṃ ca toṭakādhivale tathā // DhDaś_1.34 //"
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103084 (0.056):
tayorghaṭayitā devaḥ svayaṃbhūḥ sadṛśaḥ kramaḥ // ViPrud_3.5.19 // / etat svayaṃbhūdevasya svayaṃ saṃdhātṛtvādadbhutaprāpterupagūhanam /
[tulyayogitā] / vi-vakṣita-guṇo1tkṛṣṭair $ yat samī-kṛtya kasyacit &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997344 (0.048):
ayaṃ eva kramo 'nyeṣāṃ bhedānām api kalpate // 2.329 // / [tulyayogitā]
kīrtanaṃ stuti-nindā2rthaṃ % sā matā tulya-yogitā // 2.330 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997357 (0.027):
vivakṣitaguṇotkṛṣṭair yat samīkṛtya kasyacit / / kīrtanaṃ stutinindārthaṃ sā matā tulyayogitā // 2.330 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893007 (0.031):
kīrtanaṃ stutinindārthaṃ sā matā tulyayogitā // DKd_2.330 //
yamaḥ kubero varuṇaḥ $ sahasrā1kṣo bhavān api & / bibhṛty ananya-viṣayāṃ % loka-pāla iti śrutim // 2.331 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997365 (0.032):
kīrtanaṃ stutinindārthaṃ sā matā tulyayogitā // 2.330 // / yamaḥ kubero varuṇaḥ sahasrākṣo bhavān api /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21499157 (0.038):
Manu7.07a/ so 'agnir bhavati vāyuś ca so 'arkaḥ somaḥ sa dharmarāṭ | / Manu7.07c/ sa kuberaḥ sa varuṇaḥ sa mahendraḥ prabhāvataḥ || [M.sa
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16927117 (0.039):
varuṇo yādasāṃ yadvad BrP_69.36a / varuṇo vāsavo yamaḥ BrP_213.57d / varumāṃ canapattrikām BrP_220.173b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12884509 (0.048):
MSS_4613 2 dhanadas tu kuberaḥ syād yamaḥ syāc ca sudaṇḍakṛt //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893011 (0.052):
kīrtanaṃ stutinindārthaṃ sā matā tulyayogitā // DKd_2.330 // / yamaḥ kubero varuṇaḥ sahasrākṣo bhavān api &
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19732806 (0.054):
02,011.031d*0134_02 puraṃdaraś ca devendro varuṇo dhanado yamaḥ / 02,011.031d*0134_03 mahādevaḥ sahomo 'tra sadāgacchati sarvaśaḥ
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26503246 (0.055):
kaṭārtheṣu vīraṇeṣu vyuhyamāneṣu kaṭaṃ karotīti bhavati/ vṛtāt / yamo rājā kubero rājeti tadvadvartata iti/ mānāt āḍhakena mitāḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16417806 (0.059):
varuṇo vāsavo yamaḥ HV_31.45b / varuṇo hy abravīd būyaḥ *HV_113.41*1505:2a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13842930 (0.059):
varuṇo vāsavo yamaḥ HV_31.45b / varuṇo hy abravīd būyaḥ HV_113.41*1505:2a
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12768538 (0.059):
indro 'gniśṭa yamaścaiva nirṛtirvaruṇas tathā / / vāyussomastatheśāno brahmānantaścate daśa // BhS_36.158 //
saṃ-gatāni mṛgā1kṣīṇāṃ $ taḍid-vi-lasitāni ca &
kṣaṇa-dvayaṃ na tiṣṭhanti % ghanā3rabdhāny api svayam // 2.332 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997376 (0.030):
saṃgatāni mṛgākṣīṇāṃ taḍidvilasitāni ca / / kṣaṇadvayaṃ na tiṣṭhanti ghanārabdhāny api svayam // 2.332 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893030 (0.030):
saṃgatāni mṛgākṣīṇāṃ taḍidvilasitāni ca & / kṣaṇadvayaṃ na tiṣṭhanti ghanārabdhāny api svayam //iti tulyayogitā// //
[virodhacakra] / viruddhānāṃ padā1rthānāṃ $ yatra saṃ-sarga-darśanam &
vi-śeṣa-darśanāyai1va % sa vi-rodhaḥ smṛto yathā // 2.333 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22385668 (0.063):
guṇa-jāti-kriyā4dīnāṃ $ yatra vai-kalya-darśanam & / vi-śeṣa-darśanāyai7va % sā viśeṣo1ktir iṣyate // 2.323 //
kūjitaṃ rāja-haṃsānāṃ $ vardhate mada-mañjulam &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997396 (0.012):
viśeṣadarśanāyaiva sa virodhaḥ smṛto yathā // 2.333 // / kūjitaṃ rājahaṃsānāṃ vardhate madamañjulam /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893052 (0.012):
viśeṣadarśanāyaiva sa virodhaḥ smṛto yathā // DKd_2.333 // / kūjitaṃ rājahaṃsānāṃ vardhate madamañjulam &
kṣīyate ca mayūrāṇāṃ % rutam ut-krānta-sauṣṭhavam // 2.334 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997396 (0.0):
kūjitaṃ rājahaṃsānāṃ vardhate madamañjulam / / kṣīyate ca mayūrāṇāṃ rutam utkrāntasauṣṭhavam // 2.334 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893052 (0.0):
kūjitaṃ rājahaṃsānāṃ vardhate madamañjulam & / kṣīyate ca mayūrāṇāṃ rutam utkrāntasauṣṭhavam // DKd_2.334 //
prā-vṛṣeṇyair jala-dharair $ ambaraṃ dur-dināyate &
rāgeṇa punar ā-krāntaṃ % jāyate jagatām manaḥ // 2.335 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997410 (0.029):
rāgeṇa punar ākrāntaṃ jāyate jagatām manaḥ // 2.335 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893065 (0.035):
rāgeṇa punar ākrāntaṃ jāyate jagatāṃ manaḥ // DKd_2.335 //
tanu-madhyaṃ pṛthu-śroṇi $ raktau1ṣṭham asite3kṣaṇam &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997413 (0.0):
rāgeṇa punar ākrāntaṃ jāyate jagatām manaḥ // 2.335 // / tanumadhyaṃ pṛthuśroṇi raktauṣṭham asitekṣaṇam /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893070 (0.063):
rāgeṇa punar ākrāntaṃ jāyate jagatāṃ manaḥ // DKd_2.335 // / tanumadhyaṃ pṛthuśroṇi raktauṣṭham asitekṣaṇam &
nata-nābhi vapuḥ strīṇāṃ % kaṃ na hanty un-nata-stanam // 2.336 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997423 (0.0):
natanābhi vapuḥ strīṇāṃ kaṃ na hanty unnatastanam // 2.336 //
mṛṇāla-bāhu rambho4ru $ padmo1t-pala-mukhe3kṣaṇam &
api te rūpam asmākam % tanvi tāpāya kalpate // 2.337 // / udyāna-māruto1d-dhūtāś $ cūta-campaka-reṇavaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997443 (1.192):
mṛṇālabāhu rambhoru padmotpalamukhekṣaṇam / / api te rūpam asmākam tanvi tāpāya kalpate // 2.337 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893103 (0.049):
mṛṇālabāhu rambhoru padmotpalamukhekṣaṇam & / api te rūpam asmākaṃ tanvi tāpāya kalpate // DKd_2.337 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12930844 (0.061):
MSS_6897 1 udyānamārutoddhūtāś cūtacampakareṇavaḥ /
ud-aśrayanti pānthānām % a-spṛśanto 'pi locane // 2.338 // / kṛṣṇā1rjunā1nu-raktā9pi $ dṛṣṭiḥ karṇā1va-lambinī &
yāti vi-śvasanīya-tvaṃ % kasya te kala-bhāṣiṇī // 2.339 // / ity aneka-prakāro 'yam $ alaṃkāraḥ pratīyate &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997465 (0.0):
yāti viśvasanīyatvaṃ kasya te kalabhāṣiṇī // 2.339 // / ity anekaprakāro 'yam alaṃkāraḥ pratīyate /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893127 (0.063):
ity anekaprakāro 'yam alaṃkāraḥ pratīyate //iti virodhacakram// & / aprastutapraśaṃsā syād aprakrānteṣu yā stutiḥ // DKd_2.340 //
[aprastutapraśaṃsā] / a-pra-stuta-praśaṃsā syād % a-pra-kānteṣu yā stutiḥ // 2.340 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997468 (0.025):
ity anekaprakāro 'yam alaṃkāraḥ pratīyate / / [aprastutapraśaṃsā]
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632763 (0.047):
sarvatraiva prastutasya gamyatve aprastutābhidhānādaprastutapraśaṃsaiva / / aprastutapraśaṃsā tu prastutāvagamo 'nyataḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3485455 (0.056):
adhikārādapetasya vastuno 'nyasya yā stutiḥ / / aprastutapraśaṃseyaṃ prastutārthanubandhinī // UKss_5.8 //
sukhaṃ jīvanti hariṇā $ vaneṣv a-para-sevinaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997478 (1.192):
aprastutapraśaṃsā syād aprakānteṣu yā stutiḥ // 2.340 // / sukhaṃ jīvanti hariṇā vaneṣv aparasevinaḥ /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893139 (0.029):
aprastutapraśaṃsā syād aprakrānteṣu yā stutiḥ // DKd_2.340 // / sukhaṃ jīvanti hariṇā vaneṣv aparasevinaḥ &
arthair a-yatna-su-labhair % jala-darbhā1ṅkurā3dibhiḥ // 2.341 //
se9yam a-pra-stutai9vā7tra $ mṛga-vṛttiḥ praśasyate &
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21287292 (0.0):
athācāryaḥuttareṇāgniṃ darbhārntsastīrya teṣvenaṃkumāraṃuttarayā'āgantrā / samaganmahī'tyetayāvasthāpayati /
rājā1nu-vartana-kleśa- % nir-viṇṇena manasvinā // 2.342 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997495 (0.019):
seyam aprastutaivātra mṛgavṛttiḥ praśasyate / / rājānuvartanakleśa- nirviṇṇena manasvinā // 2.342 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893159 (0.036):
seyam aprastutaivātra mṛgavṛttiḥ praśasyate & / rājānuvartanakleśanirviṇṇena manasvinā //ity aprastutapraśaṃsā// //
[vyājastuti] / yadi nindann iva stauti $ vyāja-stutir asau stutā &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997500 (0.0):
rājānuvartanakleśa- nirviṇṇena manasvinā // 2.342 // / [vyājastuti] / yadi nindann iva stauti vyājastutir asau stutā /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893166 (0.046):
rājānuvartanakleśanirviṇṇena manasvinā //ity aprastutapraśaṃsā// // / DKd_2.342 // / yadi nindann iva stauti vyājastutir asau smrtā &
doṣā3bhāsā guṇā eva % labhante yatra saṃ-nidhim // 2.343 // / tāpasenā7pi rāmeṇa $ jite9yaṃ bhūta-dhāriṇī &
tvayā rājñā9pi se9ve7yaṃ % jitā mā bhūn madas tava // 2.344 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997520 (0.0):
tvayā rājñāpi seveyaṃ jitā mā bhūn madas tava // 2.344 // / puṃsaḥ purāṇād ācchidya śrīs tvayā paribhujyate /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893187 (0.060):
tvayā rājñāpi saiveyaṃ jitā mā bhūn madas tava // DKd_2.344 // / puṃsaḥ purāṇād ācchidya śrīs tvayā paribhujyate &
puṃsaḥ purāṇād ā-cchidya $ śrīs tvayā pari-bhujyate &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997521 (0.054):
tvayā rājñāpi seveyaṃ jitā mā bhūn madas tava // 2.344 // / puṃsaḥ purāṇād ācchidya śrīs tvayā paribhujyate /
rājann ikṣvāku-vaṃśasya % kim idaṃ tava yujyate // 2.345 // / bhuj-aṅga-bhoga-saṃ-saktā $ kalatraṃ tava medinī &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997528 (0.029):
puṃsaḥ purāṇād ācchidya śrīs tvayā paribhujyate / / rājann ikṣvākuvaṃśasya kim idaṃ tava yujyate // 2.345 //
ahaṃ-kāraḥ parāṃ koṭim % ā-rohati kutas tava // 2.346 //
iti śleṣā1nu-viddhānām $ anyeṣāṃ co7palakṣyatāṃ & / vyāja-stuti-prakārāṇām % a-pary-antaḥ pra-vi-staraḥ // 2.347 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997547 (0.046):
iti śleṣānuviddhānām anyeṣāṃ copalakṣyatāṃ / / vyājastutiprakārāṇām aparyantaḥ pravistaraḥ // 2.347 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893217 (0.046):
iti śleṣānuviddhānām anyeṣāṃ copalakṣyatām & / vyājastutiprakārāṇām aparyantas tu vistaraḥ //iti vyājastutiḥ// //
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4676852 (0.051):
svalābhaṃ nāvamanyeta nānyeṣāṃ spṛhako bhavet | / anyeṣāṃ spṛhako bhikṣuḥ samādhiṃ nādhigacchati ||
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25321697 (0.057):
anyatra bhavato 'daraśanamanupapannamiti cet / / na / / viprakṛṣṭānāmanyeṣāmapyasannikarṣādadaraśanopapatte' /
[nidarśana] / arthā1ntara-pra-vṛttena $ kiṃcit tat-sa-dṛśaṃ phalam &
sad asad vā ni-darśyeta % yadi tat syān ni-darśanam // .íF.H // / ud-ayann eva savitā $ padmeṣv arpayati śriyam &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997570 (0.006):
udayann eva savitā padmeṣv arpayati śriyam / / vibhāvayitum ṛddhīnāṃ phalaṃ suhṛdanugraham // 2.349 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893245 (0.006):
udayann eṣa savitā padmeṣv arpayati śriyam & / vibhāvayitum ṛddhīnāṃ phalaṃ suhṛdanugraham // DKd_2.349 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12927170 (0.052):
MSS_6724 1 udayanneṣa savitā padmeṣvarpayati śriyam / / MSS_6724 2 vibhāvayitumṛddhīnāṃ phalaṃ suhṛdanugraham //
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2442502 (0.059):
idamidānīṃ cintyate kimetatphalamutpatteḥ prāyasadvā sadvā sadasadvā
vi-bhāvayitum ṛddhīnāṃ % phalaṃ su-hṛd-anu-graham // 2.349 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997571 (0.007):
udayann eva savitā padmeṣv arpayati śriyam / / vibhāvayitum ṛddhīnāṃ phalaṃ suhṛdanugraham // 2.349 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893246 (0.007):
udayann eṣa savitā padmeṣv arpayati śriyam & / vibhāvayitum ṛddhīnāṃ phalaṃ suhṛdanugraham // DKd_2.349 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12927171 (0.039):
MSS_6724 1 udayanneṣa savitā padmeṣvarpayati śriyam / / MSS_6724 2 vibhāvayitumṛddhīnāṃ phalaṃ suhṛdanugraham //
yāti candrā1ṃśubhiḥ spṛṣṭā $ dhvānta-rājī parā-bhavam &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997581 (0.057):
yāti candrāṃśubhiḥ spṛṣṭā dhvāntarājī parābhavam /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893257 (0.057):
yāti candrāṃśubhiḥ spṛṣṭā dhvāntarājī parābhavam &
sadyo rāja-vi-ruddhānāṃ % sūcayanti dur-antatām // 2.350 //
[sahokti] / saho1ktiḥ saha-bhāvasya $ kathanaṃ guṇa-karmaṇām &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997593 (0.021):
sahoktiḥ sahabhāvasya kathanaṃ guṇakarmaṇām / / arthānāṃ yo vinimayaḥ parivṛttis tu sā yathā // 2.351 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893270 (0.033):
sahoktiḥ sahabhāvena kathanaṃ guṇakarmaṇām & / arthānāṃ yo vinimayaḥ parivṛttis tu sā smṛtā // DKd_2.351 //
arthānāṃ yo vi-ni-mayaḥ % pari-vṛttis tu sā yathā // 2.351 // / saha dīrghā mama śvāsair $ imāḥ saṃ-prati rātrayaḥ &
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893282 (0.052):
saha dīrghā mama śvāsair imāḥ samprati rātrayaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997603 (0.054):
sahoktiḥ sahabhāvasya kathanaṃ guṇakarmaṇām / / arthānāṃ yo vinimayaḥ parivṛttis tu sā yathā // 2.351 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893270 (0.059):
sahoktiḥ sahabhāvena kathanaṃ guṇakarmaṇām & / arthānāṃ yo vinimayaḥ parivṛttis tu sā smṛtā // DKd_2.351 //
pāṇḍurāś ca mamai7vā7ṅgaiḥ % saha tāś candra-bhūṣaṇāḥ // 2.352 //
vardhate saga pānthānāṃ $ mūrchayā cūta-mañjarī &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997615 (0.0):
pāṇḍurāś ca mamaivāṅgaiḥ saha tāś candrabhūṣaṇāḥ // 2.352 // / vardhate saga pānthānāṃ mūrchayā cūtamañjarī /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893295 (0.024):
vardhate saha pānthānāṃ mūrcchayā cūtamañjarī &
patanti ca samaṃ teṣām % asubhir malayā1nilāḥ // 2.353 // / kokilā3-lāpa-su-bhagāḥ $ su-gandhi-vana-vāyavaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997618 (0.0):
vardhate saga pānthānāṃ mūrchayā cūtamañjarī / / patanti ca samaṃ teṣām asubhir malayānilāḥ // 2.353 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893298 (0.0):
vardhate saha pānthānāṃ mūrcchayā cūtamañjarī & / patanti ca samaṃ teṣām asubhir malayānilāḥ // DKd_2.353 //
yānti sā1rdhaṃ janā3nandair % vṛddhiṃ surabhi-vāsarāḥ // 2.354 //
ity ud-ā-hṛtayo dattāḥ $ saho1kter atra kāścana & / [parivṛtti]
kriyate pari-vṛtteś ca $ kiṃcid rūpa-ni-rūpaṇam // 2.355 // / śastra-pra-hāraṃ dadatā $ bhujena tava bhū-bhujām &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997644 (0.029):
ity udāhṛtayo dattāḥ sahokter atra kāścana / / [parivṛtti] / kriyate parivṛtteś ca kiṃcid rūpanirūpaṇam // 2.355 //
cirā1rjitaṃ hṛtaṃ teṣāṃ % yaśaḥ kumuda-pāṇḍuram // 2.356 // / [āśīs]
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997658 (0.0):
cirārjitaṃ hṛtaṃ teṣāṃ yaśaḥ kumudapāṇḍuram // 2.356 // / [āśīs]
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893340 (0.053):
cirārjitaṃ hṛtaṃ teṣāṃ yaśaḥ kumudapāṇḍuram //iti parivṛttiḥ// //
āśīr nāmā7bhilaṣite $ vastuny ā-śaṃsanaṃ yathā & / pātu vaḥ paramaṃ jyotir % a-vāṅ-manasa-go-caram // 2.357 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997665 (0.018):
cirārjitaṃ hṛtaṃ teṣāṃ yaśaḥ kumudapāṇḍuram // 2.356 // / [āśīs] / āśīr nāmābhilaṣite vastuny āśaṃsanaṃ yathā /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893349 (0.018):
āśīrnāmābhilaṣite vastuny āśaṃsanaṃ yathā & / pātu vaḥ paramaṃ jyotir avāṅmanasagocaram //ity āśīḥ// // DKd_2.357 //
[saṃsṛṣṭi] / ananvayasa-saṃ-dehāv $ upa-māsv eva darśitau &
upa-mā-rūpakaṃ cā7pi % rūpakeṣv eva darśitam // 2.358 // / ut-pre3kṣā-bheda evā7sāv $ utpre3kṣā2va-yavo 'pi ca &
Svatmarama: Hathayogapradipika (hathyopu.htm.txt) 3375401 (0.020):
atha sahajoliḥ- / sahajoliś cāmarolir vajrolyā bheda ekataḥ /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14549487 (0.021):
cuccuparṇikā nāḍīcabhedaḥ // 9 / kumārajīvaḥ jīvaśākam // 10 / loṭṭākaḥ loṭṭāmāriṣaḥ // 11
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2137773 (0.023):
(prapañco) atra tu bāhyaṣavaṣaya iti bhedaḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28121279 (0.027):
'pratiśarīraṃ bhinna' iti mūle jīvasya pratiśarīraṃ bheda evocyate na / lakṣaṇam/ tathā ca tasya mlasya 'jīvasya lakṣaṇamāha' ityavataraṇaṃ na
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6243033 (0.028):
vakroktau parokteranyathākāraḥ, iha tu svauktereveti bhedaḥ /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24560747 (0.044):
vaktṛdoṣād eva duṣyatīti tulyanbyāyatayā prasaṅgana darśitam | yad vā / yathaivaṃviddho hetur vaktṛdoṣād duṣṭo bhavati tadvad dṛṣṭānto 'pīti
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997675 (0.046):
ananvayasasaṃdehāv upamāsv eva darśitau / / upamārūpakaṃ cāpi rūpakeṣv eva darśitam // 2.358 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893360 (0.046):
ananvayasasaṃdehāv upamāsv eva darśitau & / upamārūpakaṃ cāpi rūpakeṣv eva darśitam // DKd_2.358 //
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2398001 (0.050):
sattvarajastamāsāṃ na saṃyogaḥ kiṃ tu teṣāṃ svābhāvikaḥ sa ko 'pi / paṃriṇatibhedo yataḥ saṃbhūyakāritvamityarthaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25772711 (0.062):
loke tvamapi rakṣārthaṃ mamājñāma nuvartaya / / ahaṃ tvamiti ko bhedastvamevāhaṃ na saṃśayaḥ // BndP_3,40.28 //
nānā2laṃ-kāra-saṃ-sṛṣṭiḥ $ saṃ-sṛṣṭis tu ni-gadyate // 2.359 //
aṅgā1ṅgi-bhāvā1va-sthānaṃ $ sarveṣāṃ sama-kakṣatā &
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24516614 (0.044):
sādhyavyāptiś ca tadākhyānād vākyam upacārataḥ parārthānumānam ucyate | / na tu tatra karthañcid aṅgabhāvamātreṇa, svāsthyāder api tathā prasaṅgāt |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16665726 (0.056):
atha tu yuktyā ṅgini raso 'ṅgabhāvatānayenopapattirghaṭate tadviruddho 'pi
ity alaṃ-kāra-saṃ-sṛṣṭer % lakṣaṇīyā dvayī gatiḥ // 2.360 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997700 (0.054):
ity alaṃkārasaṃsṛṣṭer lakṣaṇīyā dvayī gatiḥ // 2.360 // / ākṣipanty aravindāni tava mugdhe mukhaśriyam /
ā-kṣipanty aravindāni $ tava mugdhe mukha-śriyam &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997705 (0.0):
ity alaṃkārasaṃsṛṣṭer lakṣaṇīyā dvayī gatiḥ // 2.360 // / ākṣipanty aravindāni tava mugdhe mukhaśriyam /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893393 (0.0):
ākṣipanty aravindāni mugdhe tava mukhaśriyam &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12879545 (0.016):
MSS_4347 1 ākṣipantyaravindāni mugdhe tava mukhaśriyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 903367 (0.016):
yathā ākṣipantyaravindāni mugdhe ! tava mukhaśriyam /
kośa-daṇḍa-sam-agrāṇāṃ % kim eṣām asti duṣ-karam // 2.361 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997707 (0.040):
ākṣipanty aravindāni tava mugdhe mukhaśriyam / / kośadaṇḍasamagrāṇāṃ kim eṣām asti duṣkaram // 2.361 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893395 (0.045):
ākṣipanty aravindāni mugdhe tava mukhaśriyam & / kośadaṇḍasamagrāṇāṃ kim eṣām asti duṣkaram // DKd_2.361 //
(limpatī7va tamo 'ṅgāni $ varṣatī7vā7ñjanaṃ nabhaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 1 (dkavy1au.htm.txt) 14216803 (0.063):
pada-saṃ-dhāna-vṛttyā vā $ vākyā1rtha-tvena vā punaḥ & / duṣ-pratī1ti-karaṃ grāmyaṃ % yathā yā bhavataḥ priyā // 1.66 //
a-sat-puruṣa-seve9va % dṛṣṭir niṣ-phalatāṃ gatā // v.v //)
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23918902 (0.030):
punarapi draṣṭavyannāsti / / kaccitte
śleṣaḥ sarvāsu puṣṇāti $ priyo vakro1ktiṣu śriyam &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997724 (0.060):
asatpuruṣaseveva dṛṣṭir niṣphalatāṃ gatā // v. v //) / śleṣaḥ sarvāsu puṣṇāti priyo vakroktiṣu śriyam /
bhinnaṃ dvidhā sva-bhāvo1ktir % vakro1ktiś ce7ti vāṅ-mayam // 2.363 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brsgor2u.htm.txt) 21931321 (0.036):
dravyābhinnāḥ, dravyādhīnatvāt, yadyasmādbhinnaṃ tanna tadadhīnaṃ, yathā / śaśabhinnaḥ kuśa ityarthaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3233916 (0.036):
dravyābhinnāḥ, dravyādhīnatvāt, yadyasmādbhinnaṃ tanna tadadhīnaṃ, yathā / śaśabhinnaḥ kuśa ityarthaḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18332367 (0.046):
kāraṇātkāyarsya / / nahi yadyato bhinnaṃ tattadbhāva evopalabhyate /
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24815625 (0.052):
advaitakatvād iti / dvidhā itaṃ dvītaṃ tasya bhāvo dvaitam / tad uktaṃ
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14751823 (0.053):
tatkathametatsyādyāvatā paratattvāpekṣayā na kiñcidbhedena bhātuṃ / pragalbheta / tato bhinnaṃ cejjagadbhāsate tadādvayavādakhaṇḍanābhinnaṃ
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21967150 (0.059):
karttā harttā kumbhakāro nagarakāra iti kṛdantāḥ / / tiṅvṛttirdaśadhā daśalakārībhedena / / dvidhā ca sā dhātusubdhātuviṣayatvena /
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11843726 (0.061):
eṣa tu trividho 'nubhavaḥ pratyekam āśrayabhedāt punaḥṣaḍvidho bhavaticakṣuḥśrotraghrāṇarasanakāyamanaḥsaṃsparśajatvāt / punarādheyasaṅkalanato dvidhā bhidyatekāyikaś caitasikaśceti
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18305849 (0.063):
tasadaṅgatam / / vastuto yallakṣyādbhinnaṃ tato vyavacchedāvagamārthatvāllakṣaṇasya
[bhāvika] / bhāvikatvam iti prā3huḥ $ pra-bandha-viṣayaṃ guṇam &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997738 (0.056):
bhinnaṃ dvidhā svabhāvoktir vakroktiś ceti vāṅmayam // 2.363 // / [bhāvika] / bhāvikatvam iti prāhuḥ prabandhaviṣayaṃ guṇam /
bhāvaḥ kaver abhi-prā1yaḥ % kāvyeṣv ā-siddhi yaḥ sthitaḥ // 2.364 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997748 (0.038):
bhāvikatvam iti prāhuḥ prabandhaviṣayaṃ guṇam / / bhāvaḥ kaver abhiprāyaḥ kāvyeṣv āsiddhi yaḥ sthitaḥ // 2.364 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893436 (0.038):
tad bhāvikam iti prāhuḥ prabandhaviṣayaṃ guṇam & / bhāvaḥ kaver abhiprāyaḥ kāvyeṣv āsiddhi saṃsthitaḥ // DKd_2.364 //
paras-paro1pa-kāritvaṃ $ sarveṣāṃ vastu-parvaṇām &
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893446 (0.049):
parasparopakāritvaṃ sarveṣāṃ vastuparvaṇām & / viśeṣāṇāṃ vyarthānām akriyā sthānavarṇanā // DKd_2.365 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997756 (0.061):
parasparopakāritvaṃ sarveṣāṃ vastuparvaṇām / / viśeṣaṇānāṃ vyarthānām akriyā sthānavarṇanā // 2.365 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8787561 (0.063):
AbhT_13.48a/. na vāvastvarthakāritvānna cittatsaṃvṛtitvataḥ /
vi-śeṣaṇānāṃ vy-arthānām % a-kriyā sthāna-varṇanā // 2.365 //
vy-aktir ukti-krama-balād $ gambhīrasyā7pi vastunaḥ &
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997766 (0.041):
vyaktir uktikramabalād gambhīrasyāpi vastunaḥ /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13893457 (0.041):
vyaktir uktikramabalād gambhīrasyāpi vastunaḥ &
bhāvā3yattam idaṃ sarvam % iti tad bhāvikaṃ viduḥ // 2.366 // / yac ca saṃ-dhy-aṅga-vṛtty-aṅga- $ lakṣaṇā3dyā-gamā1ntare &
vy-ā-varṇitam idaṃ ceṣṭam % alaṃ-kāratayai9va naḥ // 2.367 //
panthā sa eṣa vivṛtaḥ pari-māṇa-vṛttyā $ saṃ-kṣipya vi-staram an-antam
alaṃ-kriyāṇāṃ & / vācām atī3tya viṣayaṃ pari-vartamānān % abhyāsa eva vi-varītum alaṃ
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12997801 (0.046):
vācām atītya viṣayaṃ parivartamānān abhyāsa eva vivarītum alaṃ viśeṣān //