View original HTML file with complete header information
avyapetavyapetātmā vyāvṛttir varṇasaṃhateḥ /
avyapetavyapetātmā vyāvṛttir varṇasaṃhateḥ /
yamakaṃ tac ca pādānām ādimadhyāntagocaram // KDd_3.1 //
ekadvitricatuṣpādayamakānāṃ vikalpanāḥ / / ādimadhyāntamadhyāntamadhyādyādyantasarvataḥ // KDd_3.2 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3451634 (0.054):
anādimadhyāntam ādimadhyāntarahitam / anantavīryam anavadhikātiśayavīryam;
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519755 (0.056):
avyaktā-varaṇam, anavabodham, aparijñātāmisraṃ / pūrvānta-aparānta-madhya-hetu-karma-phala-satya-ratna-duḥkha-samudaya-nirodha-mārgakaṃ
Asvalayana-Grhyasutra (asvgs_u.htm.txt) 4733589 (0.062):
nāma.ca.asmai.dadyur.ghoṣavad.ādy.antar.antastham.abhiniṣṭāna.antam.dvy.akṣaram./
Varahamihira: Brhajjataka (brhajj_u.htm.txt) 9912128 (0.062):
BJ_12.01a/.nava.dig.vasavas.trika.agni.vedair.guṇitā.dvi.tri.catur.vikalpajāḥ.syuḥ/
atyantabahavas teṣāṃ bhedāḥ saṃbhedayonayaḥ / / sukarā duṣkarāś caiva darśyante tatra ke cana // KDd_3.3 //
mānena mānena sakhi praṇayo bhūt priye jane /
khaṇḍitā kaṇṭham āśliṣya tam eva kuru satrapam // KDd_3.4 //
meghanādena haṃsānāṃ madano madanodinā / / nunnamānaṃ manaḥ strīṇāṃ saha ratyā vigāhate // KDd_3.5 //
rājanvatyaḥ prajā jātā bhavantaṃ prāpya sāṃpratam /
caturaṃ caturambhodhiraśanorvīkaragrahe // KDd_3.6 //
araṇyaṃ kaiś cid ākrāntam anyaiḥ sadma divaukasām /
padātirathanāgāśvarahitair ahitais tava // KDd_3.7 //
madhuraṃ madhur ambhojavadane vada netrayoḥ /
vibhramaṃ bhramarabhrāntyā viḍambayati kiṃ nv idam // KDd_3.8 //
vāraṇo vā raṇoddāmo hayo vā smara durdharaḥ /
na yato nayato 'ntaṃ nas tad aho vikramas tava // KDd_3.9 //
rājitair ājitaikṣṇyena jīyate tvādṛśair nṛpaiḥ /
nīyate ca punas tṛptiṃ vasudhā vasudhārayā // KDd_3.10 //
karoti sahakārasya kalikotkalikottaram / / manmano manmano 'py eṣa mattakokilanisvanaḥ // KDd_3.11 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12968396 (0.0):
MSS_8790 1 karoti sahakārasya kalikotkalikottaram /
kathaṃ tvadupalambhāśāvihatāv iha tādṛśī /
avasthā nālam āroḍhum aṅganām aṅganāśinī // KDd_3.12 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12960967 (0.0):
MSS_8447 1 kathaṃ tvadupalambhāśāvihatāviha tādṛśī / / MSS_8447 2 avasthā nālamāroḍhum aṅganāmaṅganāśinī //
nigṛhya netre karṣanti bālapallavaśobhinā /
taruṇā taruṇān kliṣṭān alino nalinonmukhāḥ // KDd_3.13 //
viśadā viśadāmattasārase sārase jale / / kurute kuruteneyaṃ haṃsī mām antakāmiṣam // KDd_3.14 //
viṣamaṃ viṣam anveti madanaṃ madanandanaḥ /
sahendukalayāpoḍhamalayā malayānilaḥ // KDd_3.15 //
māninī mā ninīṣus te niṣaṅgatvam anaṅga me /
hāriṇī hāriṇī śarma tanutāṃ tanutāṃ yataḥ // KDd_3.16 //
jayatā tvanmukhenāsmān akathaṃ na kathaṃ jitam /
kamalaṃ kam alaṃkurvad alimad dali matpriye // KDd_3.17 //
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirxu.htm.txt) 7329923 (0.062):
kurarīgaṇas+kṛtaravas+taravas+kusumānatās+sakamalam+kamalam / / iha sindhavas+ca varaṇāvaraṇās+kariṇām+mude sanaladānalās+ // BhKir_5.25
ramaṇī ramaṇīyā me pāṭalāpāṭalāṃśukā /
vāruṇīvāruṇībhūtasaurabhā saurabhāspadam // KDd_3.18 //
iti pādādiyamakam avyapetaṃ vikalpitam / / vyapetasyāpi varṇyante vikalpās tasya ke cana // KDd_3.19 //
madhur eṇadṛśāṃ mānaṃ madhureṇa sugandhinā /
sahakārodgamenaiva śabdaśeṣaṃ kariṣyati // KDd_3.20 //
karo 'titāmro rāmāṇāṃ tantrītāḍanavibhramam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12968123 (0.0):
MSS_8776 1 karo'titāmro rāmāṇāṃ tantrītāḍanavibhramam /
karoti serṣyaṃ kānte vā śravaṇotpalatāḍanam // KDd_3.21 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12968130 (0.0):
MSS_8776 1 karo'titāmro rāmāṇāṃ tantrītāḍanavibhramam / / MSS_8776 2 karoti serṣyaṃ kānte ca śravaṇotpalatāḍanam //
sakalāpollasanayā kalāpinyānu nṛtyate / / meghālī nartitā vātaiḥ sakalāpo vimuñcati // KDd_3.22 //
svayam eva galanmānakali kāmini te manaḥ /
kalikām atha nīpasya dṛṣṭvā kāṃ nu spṛśed daśām // KDd_3.23 //
āruhyākrīḍaśailasya candrakāntasthalīm imām / / nṛtyaty eṣa lasaccārucandrakāntaḥ śikhāvalaḥ // KDd_3.24 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12896790 (0.052):
MSS_5218 1 āruhyākrīdaśailasya candrakāntasthalīmimām / / MSS_5218 2 nṛtyatyeṣa lasaccārucandrakāntaḥ śikhāvalaḥ //
uddhṛtā rājakād urvī dhriyate 'dya bhujena te /
varāheṇoddhṛtā yāsau varāher uparisthitā // KDd_3.25 //
kareṇa te raṇeṣv antakareṇa dviṣatāṃ hatāḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12967834 (0.0):
MSS_8765 1 kareṇa te raṇeṣvantakareṇa dviṣatāṃ hatāḥ /
kareṇavaḥ kṣaradraktā bhānti saṃdhyāghanā iva // KDd_3.26 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12967839 (1.192):
MSS_8765 1 kareṇa te raṇeṣvantakareṇa dviṣatāṃ hatāḥ / / MSS_8765 2 kareṇavaḥ kṣaradraktā bhānti saṃdhyāghanā iva //
parāgatarurājīva vātair dhvastā bhaṭaiś camūḥ /
parāgatam iva kvāpi parāgatatam ambaram // KDd_3.27 // / pātu vo bhagavān viṣṇuḥ sadā navaghanadyutiḥ /
sa dānavakuladhvaṃsī sadānavaradantihā // KDd_3.28 //
kam aleḥ samakeśaṃ te kamalerṣyākaraṃ mukham /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12965878 (0.0):
MSS_8671 1 kamaleḥ samakeśaṃ te kamalerṣyākaraṃ mukham /
kam alekhyaṃ karoṣi tvaṃ kamalevonmadiṣṇuṣu // KDd_3.29 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12965885 (0.051):
MSS_8671 2 kamalekhyaṃ karoṣi tvaṃ kamalevonmadiṣṇuṣu // / MSS_8672 1 kamale kamalā śete haraḥ śete himālaye /
mudā ramaṇam anvītam udāramaṇibhūṣaṇāḥ /
madabhramaddṛśaḥ kartum adabhrajaghanāḥ kṣamāḥ // KDd_3.30 //
uditair anyapuṣṭānām ārutair me hṛtaṃ manaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12927885 (0.038):
MSS_6763 1 uditairanyapuṣṭānām ārutairme hataṃ manaḥ /
uditair api te dūti mārutair api dakṣiṇaiḥ // KDd_3.31 // / surājitahriyo yūnāṃ tanum adhyāsate striyaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12927890 (0.037):
MSS_6763 1 uditairanyapuṣṭānām ārutairme hataṃ manaḥ / / MSS_6763 2 uditairapi te dūti mārutairapi dakṣiṇaiḥ //
tanumadhyāḥ kṣaratsvedasurājitamukhendavaḥ // KDd_3.32 //
iti vyapetayamakaprabhedo 'py eṣa darśitaḥ / / avyapetavyapetātmā vikalpo 'py asti tadyathā // KDd_3.33 //
sālaṃ sālambakalikāsālaṃ sālaṃ na vīkṣitum /
nālīn ālīnabakulān ālī nālīkinīr api // KDd_3.34 //
kālaṃ kālam anālakṣyatāratārakam īkṣitum /
tāratāramyarasitaṃ kālaṃ kālamahāghanam // KDd_3.35 //
yāma yāmatrayādhīnāyāmayā maraṇaṃ niśā /
yām ayām adhiyāsvārtyā yā mayā mathitaiva sā // KDd_3.36 //
ity ādipādayamakavikalpasyedṛśī gatiḥ /
evam eva vikalpyāni yamakānītarāṇy api // KDd_3.37 // / na prapañcabhayād bhedāḥ kārtsnyenākhyātum īpsitāḥ /
duṣkarābhimatā eva darśyante tatra ke cana // KDd_3.38 // / sthirāyate yatendriyo na hīyate yater bhavān /
amāyateyate 'py abhūt sukhāya te 'yate kṣayam // KDd_3.39 //
sabhāsu rājann asurāhatair mukhair mahīsurāṇāṃ vasurājitaiḥ stutāḥ /
na bhāsurā yānti surān na te guṇāḥ prajāsu rāgātmasu rāśitāṃ gatāḥ //
KDd_3.40 // / tava priyā saccaritāpramatta yā vibhūṣaṇaṃ dhāryam ihāṃśumat tayā /
ratotsavāmodaviśeṣamattayā na me phalaṃ kiṃ cana kāntimattayā // KDd_3.41
bhavādṛśā nātha na jānate nate rasaṃ viruddhe khalu sannatenate /
ya eva dīnāḥ śirasā natena te caranty alaṃ dainyarasena tena te //
KDd_3.42 // / līlāsmitena śucinā mṛdunoditena vyālokitena laghunā guruṇā gatena /
vyājṛmbhitena jaghanena ca darśitena sā hanti tena galitaṃ mama jīvitena
// KDd_3.43 // / śrīmān amān amaravartmasamānamānam ātmānam ānatajagatprathamānamānam /
bhūmānam ānayata yaḥ sthitimān amāna nāmānam ānama tam apratimānamānam //
KDd_3.44 // / sārayantam urasā ramayantī sārabhūtamurusāradharā tam /
sārasānukṛtasārasakāñciḥ sā rasāyanam asāram avaiti // KDd_3.45 //
nayānayālocanayānayānayān ayānayāndhān vinayānayāyate /
na yān ayāsīr jinayānayā nayān ayānayās tāñ janayānayāśritān // KDd_3.46
raveṇa bhaumo dhvajavartivīraver aveji saṃyaty atulāstragaurave /
raver ivograsya puro harer aver aveta tulyaṃ ripum asya bhairave //
KDd_3.47 // / mayāmayālambyakalāmayāmayām ayām ayātavyavirāmayāmayā /
mayāmayārtiṃ niśayāmayāmayā mayāmayāmūṃ karuṇāmayāmayā // KDd_3.48 //
matāṃ dhunānāramatām akāmatām atāpalabdhāgrimatānulomatā /
matāv ayaty uttamatāvilomatām atāmyatas te samatā na vāmatā // KDd_3.49 //
kālakālagalakālakālamukhakālakāla kālakālapanakālakālaghanakāla kāla /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12991003 (0.0):
MSS_9795 1 kālakālagalakālakālamukhakālakāla! kālakāla ghanakālakāla
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12991013 (0.043):
MSS_9795 2 kālakālasitakālakā lalanikālakāla kālakālagatu kālakāla!
Dandin: Kavyadarsa, Pariccheda 3 (dkavy3_u.htm.txt) 2930545 (0.050):
kālakālasi takā lakā lalanikālakālakālakālagatu kālakālakalikālakāla // / KDd_3.50 //
kālakālasi takā lakā lalanikālakālakālakālagatu kālakālakalikālakāla //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12991017 (0.0):
MSS_9795 2 kālakālasitakālakā lalanikālakāla kālakālagatu kālakāla!
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12990997 (0.047):
MSS_9795 1 kālakālagalakālakālamukhakālakāla! kālakāla ghanakālakāla
Dandin: Kavyadarsa, Pariccheda 3 (dkavy3_u.htm.txt) 2930519 (0.050):
matāv ayaty uttamatāvilomatām atāmyatas te samatā na vāmatā // KDd_3.49 // / kālakālagalakālakālamukhakālakāla kālakālapanakālakālaghanakāla kāla /
KDd_3.50 // / saṃdaṣṭayamakasthānam antādī pādayor dvayoḥ /
uktāntargatam apy etat svātantryeṇādya kīrtyate // KDd_3.51 //
upoḍharāgāpy abalā madena sā madenasā manyurasena yojitā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12936291 (0.0):
MSS_7191 1 upoḍharāgāpyabalā madena sā madenasā manyurasena yojitā /
na yojitātmānam anaṅgatāpitāṃ gatāpi tāpāya mamāsa neyate // KDd_3.52 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12936298 (0.0):
MSS_7191 1 upoḍharāgāpyabalā madena sā madenasā manyurasena yojitā / / MSS_7191 2 na yojitātmānamanaṅgatāpitāṃ gatāpi tāpāya mamādya neyate //
ardhābhyāsaḥ samudgaḥ syāt tasya bhedās trayo matāḥ /
pādābhyāso 'py anekātmā vyajyate sa nidarśanaiḥ // KDd_3.53 //
nāsthe yaḥ sa tvayā varjyaḥ paramāyatamānayā /
nā stheyaḥsattvayāvarjyaḥ param āyatamānayā // KDd_3.54 //
narā jitā mānanayāsam etya na rājitā mānanayā sametya /
vināśitā vaibhavatāpanena vināśitā vai bhavatāpanena // KDd_3.55 //
kalāpināṃ cārutayopayanti vṛndāni lāpoḍhaghanāgamānām /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12973093 (0.039):
MSS_9012 1 kalāpināṃ cārutayopayānti vṛndāni lāpoḍhaghanāgamānām /
vṛndānilāpoḍhaghanāgamānāṃ kalāpināṃ cārutayo 'payanti // KDd_3.56 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12973100 (0.0):
MSS_9012 1 kalāpināṃ cārutayopayānti vṛndāni lāpoḍhaghanāgamānām / / MSS_9012 2 vṛndānilāpoḍhaghanāgamānāṃ kalāpināṃ cārutayo'payānti //
naman dayāvarjitamānasātmayā na mandayāvarjitamānasātmayā /
urasy upāstīrṇapayodharadvayaṃ mayā samāliṅgyata jīviteśvaraḥ // KDd_3.57
sabhā surāṇām abalā vibhūṣitā guṇais tavārohi mṛṇālanirmalaiḥ /
sa bhāsurāṇām abalā vibhūṣitā vihārayan nirviśa saṃpadaḥ purām // KDd_3.58
kalaṃ kam uktaṃ tanumaddhyanāmikā stanadvayī ca tvadṛte na hanty ataḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12971971 (0.0):
MSS_8957 1 kalaṃ kamuktaṃ tanumadhyanāmikā stanadvayī ca tvadṛte na
na yāti bhūtaṃ gaṇane bhavanmukhe kalaṅkamuktaṃ tanumad dhy anāmikā //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12971980 (0.0):
hantyataḥ / / MSS_8957 2 na yāti bhūtaṃ gaṇane bhavanmukhe kalaṅkamuktaṃ
KDd_3.59 // / yaśaś ca te dikṣu rajaś ca sainikā vitanvate 'jopama daṃśitā yudhā /
vitanv atejo 'pamadaṃ śitāyudhā dviṣāṃ ca kurvanti kulaṃ tarasvinaḥ //
KDd_3.60 // / bibharti bhūmer valayaṃ bhujena te bhujaṅgamo 'mā smarato mad añcitam /
śṛṇūktam ekaṃ svam avetya bhūdharaṃ bhujaṃ gamo mā sma rato madaṃ citam //
KDd_3.61 // / smarānalo mānavivardhito yaḥ sa nirvṛtiṃ te kim apākaroti /
samantatas tāmarasekṣaṇe na samaṃ tatas tām arase kṣaṇena // KDd_3.62 //
prabhāvato nāmana vāsavasya prabhāvato 'nāma navāsavasya /
prabhāv ato nāma na vā savasya vicchittir āsīt tvayi piṣṭapasya //
KDd_3.63 // / paraṃ parāyā balavā raṇānāṃ dhūlīsthalīr vyoma vidhāya rundhan /
paraṃ parāyā balavāraṇānāṃ paramparāyā balavāraṇānām // KDd_3.64 //
na śraddadhe vācam alajja mithyā bhavadvidhānām asamāhitānām /
bhavadvidhānām asamāhitānāṃ bhavadvidhānām asamāhitānām // KDd_3.65 // / sannāhitomānamarājasena sannā hitomānamarājasena /
sann āhito mānam arājasena saṃnāhito mānama rājase na // KDd_3.66 //
sakṛd dvis triś ca yo 'bhyāsaḥ pādasyaivaṃ pradarśitaḥ /
ślokadvayaṃ tu yuktārthaṃ ślokābhyāsaḥ smṛto yathā // KDd_3.67 //
vināyakena bhavatā vṛttopacitabāhunā / / svamitroddhāriṇābhītā pṛthvīyam atulāśritā // KDd_3.68 //
svamitroddhāriṇābhītā pṛthvī yamatulāśritā // KDd_3.69 //
ekākāracatuṣpādaṃ tan mahāyamakāhvayam /
tasyāpi dṛśyate 'bhyāsaḥ sā parā yamakakriyā // KDd_3.70 // / samānayāsamānayā samānayā sa mānayā /
samānayāsamāna yā samānayāsamānayā // KDd_3.71 // / dharādharākāradharā dharābhujāṃ bhujā mahīṃ pātum ahīnavikramāḥ /
Dandin: Kavyadarsa, Pariccheda 3 (dkavy3_u.htm.txt) 2930947 (0.028):
tāmikā na ca kāmena svādhīnā damanodinā // KDd_3.75 // / yā na mānayamārāvikaśonānajanāsanā /
kramāt sahante sahasā hatārayo rayoddhurā mānadhurāvalambinaḥ // KDd_3.72
āvṛttiḥ prātilomyena pādārdhaślokagocarā /
yamakaṃ pratilomatvāt pratilomam iti smṛtam // KDd_3.73 //
yāmatāśa kṛtāyāsā sā yātā kṛśatā mayā /
ramaṇārakatā te 'stu stutetākaraṇāmara // KDd_3.74 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21004241 (0.045):
'pi tannirapekṣacargrāhyatvamastvityarthaḥ// / yattu rātriñcarādīnāmapi 8 bāhyālokanirapekṣa 9
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20918501 (0.047):
dvayamapyanumitau kāraṇamiti vinigamakābhāvātpakṣatātvamubhayorapyastviti / cenna/ dvavoḥ kāraṇatvāviśeṣepi lāghavātsiddhyabhāva eva
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10474212 (0.061):
caitanyasukhajāḍyaduḥkhādīnāṃ vinimayenadhyāso 'stvityata / āha taddhārmāṇāmapīti / / tayorātmānātmanordharmāstaddharmāsteṣāmapītaretarabhāvānupapattiḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13264376 (0.061):
caitanyasukhajāḍyaduḥkhādīnāṃ vinimayenadhyāso 'stvityata / āha taddhārmāṇāmapīti / / tayorātmānātmanordharmāstaddharmāsteṣāmapītaretarabhāvānupapattiḥ /
nādino 'madanā dhīḥ svā na me kā cana kāmitā /
tāmikā na ca kāmena svādhīnā damanodinā // KDd_3.75 //
yā na mānayamārāvikaśonānajanāsanā /
Dandin: Kavyadarsa, Pariccheda 3 (dkavy3_u.htm.txt) 2930883 (0.028):
samānayāsamānayā samānayā sa mānayā / / samānayāsamāna yā samānayāsamānayā // KDd_3.71 //
yām udāraśatādhīnām āyām āyam anādi sā // KDd_3.76 //
sā dināmayam āyāmā nādhītā śaradāmuyā / / nāsanājananā śokavirāmāya na mānayā // KDd_3.77 //
varṇānām ekarūpatvaṃ yady ekāntaram ardhayoḥ /
gomūtriketi tat prāhur duṣkaraṃ tadvido yathā // KDd_3.78 //
madano madirākṣīṇām apāṅgāstro jayed ayam /
madeno yadi tat kṣīṇam anaṅgāyāñjaliṃ dadhe // KDd_3.79 //
āhur ardhabhramaṃ nāma ślokārdhabhramaṇaṃ yadi /
tad iṣṭaṃ sarvatobhadraṃ bhramaṇaṃ yadi sarvataḥ // KDd_3.80 // / manobhava tavānīkaṃ nodayāya na māninī /
bhayād ameyāmā mā vā vayam enomayā nata // KDd_3.81 //
sāmāyāmā mā yā māsā mārānāyāyānā rāmā /
Dandin: Kavyadarsa, Pariccheda 3 (dkavy3_u.htm.txt) 2931113 (0.0):
edhete dve dve te ye neme deveśe // KDd_3.86 // / sāmāyāmā mā yā māsā mārānāyāyānā rāmā /
yānāvārārāvānāyā māyārāmā mārāyāmā // KDd_3.82 //
Dandin: Kavyadarsa, Pariccheda 3 (dkavy3_u.htm.txt) 2931118 (0.0):
sāmāyāmā mā yā māsā mārānāyāyānā rāmā / / yānāvārārāvānāyā māyārāmā mārāyāmā // KDd_3.87 //
yaḥ svarasthānavarṇānāṃ niyamo duṣkareṣv asau /
iṣṭaś catuḥprabhṛty eṣa darśyate sukaraḥ paraḥ // KDd_3.83 //
āmnāyānām āhāntyā vāg ītīr gītīr bhītīḥ prītīḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12893301 (0.035):
MSS_5053 1 āmnāyānāmāhāntyā vāg gītīrītīḥ prītīrbhītīḥ / / MSS_5053 2 bhogo rogo modo moho dhyeye dhyecche deśe kṣeme //
bhogo rogo modo moho dheye dhecche deśe kṣeme // KDd_3.84 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12893303 (0.038):
MSS_5053 1 āmnāyānāmāhāntyā vāg gītīrītīḥ prītīrbhītīḥ / / MSS_5053 2 bhogo rogo modo moho dhyeye dhyecche deśe kṣeme //
kṣitivijitisthitivihitivrataratayaḥ paragatayaḥ /
uru rurudhur guru dudhuvur yudhi kuravaḥ svam arikulam // KDd_3.85 //
śrīdīptī hrīkīrtī dhīnītī gīḥprītī /
edhete dve dve te ye neme deveśe // KDd_3.86 //
sāmāyāmā mā yā māsā mārānāyāyānā rāmā /
Dandin: Kavyadarsa, Pariccheda 3 (dkavy3_u.htm.txt) 2931036 (0.0):
bhayād ameyāmā mā vā vayam enomayā nata // KDd_3.81 // / sāmāyāmā mā yā māsā mārānāyāyānā rāmā /
yānāvārārāvānāyā māyārāmā mārāyāmā // KDd_3.87 //
Dandin: Kavyadarsa, Pariccheda 3 (dkavy3_u.htm.txt) 2931041 (0.0):
sāmāyāmā mā yā māsā mārānāyāyānā rāmā / / yānāvārārāvānāyā māyārāmā mārāyāmā // KDd_3.82 //
nayanānandajanane nakṣatragaṇaśālini /
aghane gagane dṛṣṭir aṅgane dīyatāṃ sakṛt // KDd_3.88 //
alinīlālakalataṃ kaṃ na hanti ghanastani /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12858125 (1.192):
MSS_3170 1 alinīlālakalataṃ kaṃ na hanti ghanastani /
ānanaṃ nalinacchāyanayanaṃ śaśikānti te // KDd_3.89 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12858129 (0.0):
MSS_3170 1 alinīlālakalataṃ kaṃ na hanti ghanastani / / MSS_3170 2 ānanaṃ nalinacchāyanayanaṃ śaśikānti te //
anaṅgalaṅghanālagnanānātaṅkā sadaṅganā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12822735 (0.0):
MSS_1194 1 anaṅgalaṅghanālagnanānātaṅkā sadaṅganā /
sadānagha sadānanda natāṅgāsaṅgasaṃgata // KDd_3.90 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12822742 (0.0):
MSS_1194 1 anaṅgalaṅghanālagnanānātaṅkā sadaṅganā / / MSS_1194 2 sadānagha sadānanda natāṅgāsaṅgasaṃgata //
agā gāṃ gāṅgakākākagāhakāghakakākahā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12803872 (0.039):
MSS_0181 1 agā gāṅgāṅgakākākagāhakāghakakākahā /
ahāhāṅga khagāṅkāgakaṅkāgakhagakākaka // KDd_3.91 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12803879 (0.0):
MSS_0181 1 agā gāṅgāṅgakākākagāhakāghakakākahā / / MSS_0181 2 ahāhāṅka khagāṅkāgakaṅkāgakhagakākaka //
re re rorūrurūrorugāgogo 'gāṅgago 'gaguḥ /
Kedarabhatta (12th c.): Vrttaratnakara (sutra verses only) (kedvratu.htm.txt) 6652090 (0.033):
asame sajo saguruyuktau ketumatī same bharanagādgaḥ // KedV_4.5 // / ākhyānakīṃ tau jagurū ga oje jatāvanoje jagurū guruścet // KedV_4.6 //
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1359713 (0.034):
navaṃsagastātṛṣāṇo na vaṃsagaḥ | madāya haryataya te tuviṣṭamāya dhāyase
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15908444 (0.046):
tagaṇoṃ'talaghuḥ khyāto madhyago jo bhaādigaḥ / / trilaghurnagaṇaḥ proktastrikā varṇagaṇā mune // NarP_1,57.4 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23708376 (0.047):
svarṇasteyī ca brahmaghnaḥ surāpo gurulalpagaḥ / / tathā gobhūmiharttaro gostrībālahanāśca ye // VamP_12.38 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7475986 (0.047):
niśāyāṃ vyāharati mr̥gaḥ vaiśaḥ, naiśikaḥ / / prādoṣaḥ, prādosikaḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21031140 (0.047):
nādyaḥ / tvanmate sāmānyapratyāsattibhūtena śakyatvavyāpyatvāva 2 / cchedakenaivakena go 3 tveneva manmatepyupadeśavyavahārabhūyodarśanādinā
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15897072 (0.048):
madhyamaḥ pitṛdaivatye dvidaive saimyagaḥ śaśī / / aprāpyapauṣṇabhādrāmadukṣāviśaśī śubhaḥ // NarP_1,56.22 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10529331 (0.050):
meṣe jhaṣe vṛṣe kumbhe yadyatīcārago guruḥ / / na tatra kālalopaḥ syādityāha bhagavānyamaḥ //
Kedarabhatta (12th c.): Vrttaratnakara (sutra verses only) (kedvratu.htm.txt) 6651874 (0.051):
jñeyā saptāśvaṣaḍbhrmarabhanayayutā bhlo gaḥ suvadanā // KedV_3.102 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4895598 (0.060):
ekataḥ samajasānaḥsyurna sau jo go 'tha bhaunajau //AP_331.007cd/ / nogo 'tha sajasā gogastṛtīyacaraṇasya ca /AP_331.008ab/
kiṃ kekākākukaḥ kāko mā mā mām āma māmama // KDd_3.92 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7465600 (0.046):
vākiniḥ / / gāredhiḥ / / vākina / / gāredha / / kārkaṭya / / kāka /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8731138 (0.056):
na bodhakaḥ, yena śiraśśvā kāko vā dgupadatanayo vā / parimṛśe"dityādāvivaikavacanaṃ bhavet
devānāṃ nandano devo nodano vedanindinaḥ /
divaṃ dudāva nādena dāne dānavanandinaḥ // KDd_3.93 //
sūriḥ surāsurāsārisāraḥ sārāsisārasāḥ /
sasāra sarasīḥ sīrī sasūruḥ sa surārasī // KDd_3.94 //
nūnaṃ nunnāni nānena nānanenānanāni naḥ /
nānenā nanu nānūnenainenānān ino ninīḥ // KDd_3.95 //
iti duṣkaramārgo 'pi kiṃcidādarśitakramaḥ / / prahelikāprakārāṇāṃ punar uddiśyate gatiḥ // KDd_3.96 //
krīḍāgoṣṭhīvinodeṣu tajjñair ākīrṇamantraṇe /
paravyāmohane cāpi sopayogāḥ prahelikāḥ // KDd_3.97 //
āhuḥ samāgatāṃ nāma gūḍhārthāṃ padasaṃdhinā /
vañcitānyatra rūḍhena yatra śabdena vañcanā // KDd_3.98 //
vyutkrāntātivyavahitaprayogān mohakāriṇī / / sā syāt pramuṣitā yasyā durbodhārthā padāvalī // KDd_3.99 //
samānarūpā gauṇārthāropitair grathitā padaiḥ /
paruṣā lakṣaṇāstitvamātravyutpāditaśrutiḥ // KDd_3.100 //
saṃkhyātā nāma saṃkhyānaṃ yatra vyāmohakāraṇam / / anyathā bhāsate yatra vākyārthaḥ sā prakalpitā // KDd_3.101 //
sā nāmāntaritā yasyā nāmni nānārthakalpanā /
nibhṛtā nibhṛtānyārthā tulyadharmaspṛśā girā // KDd_3.102 //
samānaśabdopanyastaśabdaparyāyasādhitā /
saṃmūḍhā nāma yā sākṣān nirdiṣṭārthāpi mūḍhaye // KDd_3.103 //
yogamālātmakaṃ nāma yasyāḥ sā pārihārikī /
ekacchannāśritaṃ vyajya yasyām āśrayagopanam // KDd_3.104 //
sā bhaved ubhayacchannā yasyām ubhayagopanam /
saṃkīrṇā nāma sā yasyā nānālakṣaṇasaṃkaraḥ // KDd_3.105 //
etāḥ ṣoḍaśa nirdiṣṭāḥ pūrvācāryaiḥ prahelikāḥ / / duṣṭaprahelikāś cānyās tair adhītāś caturdaśa // KDd_3.106 //
doṣān aparisaṃkhyeyān manyamānā vayaṃ punaḥ / / sādhvīr evābhidhāsyāmas tā duṣṭā yās tv alakṣaṇāḥ // KDd_3.107 //
na may āgorasābhijñaṃ cetaḥ kasmāt prakupyasi /
asthānaruditair ebhir alam ālohitekṣaṇe // KDd_3.108 //
kubjām āsevamānasya yathā te vardhate ratiḥ / / naivaṃ nirviśato nārīr amarastrīviḍambinīḥ // KDd_3.109 //
daṇḍe cumbati padminyā haṃsaḥ karkaśakaṇṭake /
mukhaṃ valgu ravaṃ kurvaṃs tuṇḍenāṅgāni ghaṭayan // KDd_3.110 //
khātayaḥ kani kāle te sphātayaḥ sphītavalgavaḥ /
candre sākṣādbhavanty atra tāyavo mama dhāriṇaḥ // KDd_3.111 //
atrodyāne mayā dṛṣṭā vallarī pañcapallavā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12813877 (0.0):
MSS_0736 1 atrodyāne mayā dṛṣṭā vallarī pañcapallavā /
pallave pallave cārdrā yasyāḥ kusumamañjarī // KDd_3.112 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12813877 (0.038):
MSS_0736 1 atrodyāne mayā dṛṣṭā vallarī pañcapallavā / / MSS_0736 2 pallave pallave tāmrā yasyāṃ kusumamañjarī //
surāḥ surālaye svairaṃ bhramanti daśanārciṣā /
majjanta iva mattās te saure sarasi saṃprati // KDd_3.113 //
nāsikyamadhyā paritaś caturvarṇavibhūṣitā /
asti kā cit purī yasyām aṣṭavarṇāhvayā nṛpāḥ // KDd_3.114 //
girā skhalantyā namreṇa śirasā dīnayā dṛśā /
tiṣṭhantam api sotkampaṃ vṛddhe māṃ nānukampase // KDd_3.115 //
ādau rājety adhīrākṣi pārthivaḥ ko 'pi gīyate /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12887383 (0.042):
MSS_4768 1 ādau rājetyadhīrākṣi pārthivaḥ ko'pi gīyate /
sa nātanaś ca naivāsau rājā nāpi sanātanaḥ // KDd_3.116 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16458093 (0.056):
sa tu lokān sanātanaḥ HV_App.I,41.13b / sa tu vemakaśālāyāṃ HV_114.14a
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22739604 (0.060):
sahasra-mūrdhā viśvātmā mahā-viṣṇuḥ sanātanaḥ ||14|| // BrS_5.18add // / tataś ca teṣu brahmāṇḍeṣu pṛthak pṛthak svarūpaiḥ svarūpāntaraiḥ sa eva
hṛtadravyaṃ naraṃ tyaktvā dhanavantaṃ vrajanti kāḥ /
nānābhaṅgiśatākṛṣṭalokā veśyā na durdharāḥ // KDd_3.117 //
jitaprakṛṣṭakeśākhyo yas tavābhūmisāhvayaḥ /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8018424 (0.058):
ahaṃ vijayadattākhyaḥ sodaryaḥ sa tavānujaḥ /
sa mām adya prabhūtotkaṃ karoti kalabhāṣiṇi // KDd_3.118 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19320904 (0.029):
saty api bhedāpagame nātha tavāhaṃ na māmakīnas tvam |
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16149078 (0.044):
adya madbāṇanihatān HV_App.I,42B.1890a / adya mām anugṛhṇīṣva **HV_App.I,29F.451**9:6a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24981164 (0.044):
adya madbāṇanihatān HV_App.I,42B.1890a / adya mām anugṛhṇīṣva HV_App.I,29F.451**9:6a
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579172 (0.051):
sattvānāmarthāya duṣkarāṇi cīrṇāni, na ca kasyacit sattvasya hitaṃ kṛtam/ / 182.019. kamadyāhamanukampeyam, kasyāhamadya piṇḍapātamāhṛtya
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19721623 (0.057):
01,215.011d@118_0072 ato 'haṃ tvāṃ svayaṃ nādya yājayāmi paraṃtapa
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6852187 (0.058):
kālakhañjā | tasya me tatra na lomacanāmīyata | sa yo māṃ veda na ha vai
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1523941 (0.060):
08,066.021b*1108_02 nihanmi śatruṃ tava muñca māṃ tvam / 08,066.021b*1109_01 tvayā na saṃdhānavatāhaṃ muktas
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9854644 (0.060):
te mayāpanītaṃ yastvaṃ māṃ vimānayasi? / āha nāhaṃ tvāṃ vimānayāmi, api tu khalu punastvamabhipaścādāgateti / sa
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15777919 (0.061):
<12330.64/1> yas tvāṃ vetti sa māṃ vetti !yas tvām anu sa mām anu ! / <12330.64/2> nā8vayor antaraṃ kiṃ-cin !mā te bhūd buddhir anyathā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20277465 (0.062):
07,164.024a yat tvaṃ mām abhisaṃdhatse tvāṃ cāhaṃ śinipuṃgava
% Mahabharata: Adiparvan (mbh_01_u.htm.txt) 22650630 (0.064):
01,096.053e@055_0037 anyasaktāṃ vadhūṃ kanyāṃ vāsayet svagṛhe na hi / 01,096.053e@055_0038 nāham udvāhayiṣye tvāṃ mama bhrātre yavīyase
śayanīye parāvṛtya śayitau kāminau ruṣā / / tathaiva śayitau rāgāt svairaṃ mukham acumbatām // KDd_3.119 //
vijitānnabhavadveṣigurupādahato janaḥ /
himāpahāmitradharair vyāptaṃ vyomābhinandati // KDd_3.120 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15225194 (0.0):
would come under avācaka for Mammaṭa / himāpahāmitradharair $ vyāptaṃ vyometyavācakam &
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4071510 (0.0):
would come under avācaka for Mammaṭa / himāpahāmitradharair vyāptaṃ vyometyavācakam /
na spṛśaty āyudhaṃ jātu na strīṇāṃ stanamaṇḍalam /
amanuṣyasya kasyāpi hasto 'yaṃ na kilāphalaḥ // KDd_3.121 // / kena kaḥ saha saṃbhūya sarvakāryeṣu saṃnidhim /
labdhvā bhojanakāle tu yadi dṛṣṭo nirasyate // KDd_3.122 //
sahayā sagajā senā sabhaṭeyaṃ na cej jitā /
amātṛko 'yaṃ mūḍhaḥ syād akṣarajñas tu naḥ sutaḥ // KDd_3.123 //
sā nāmāntaritāmiśravañcitārūpayoginī / / evam evetarāsām apy unneyaḥ saṃkarakramaḥ // KDd_3.124 //
iti prahelikāmārgo duṣkarātmāpi darśitaḥ / / vidvatprayogato jñeyā mārgāḥ praśnottarādayaḥ // KDd_3.124*1 //
viśadabuddhir anena suvartmanā sukaraduṣkaramārgam evaiti hi /
na hi tadanyanaye 'pi kṛtaśramaḥ prabhur imaṃ nayam etum idaṃ vinā //
KDd_3.124*2 // / kāvye doṣā guṇāś caiva vijñātavyā vicakṣaṇaiḥ /
doṣā vipattaye tatra guṇāḥ sampattaye yathā // KDd_3.124*3 // / apārthaṃ vyartham ekārthaṃ sasaṃśayam apakramam /
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15228106 (0.0):
apārthaṃ vyarthamekārthaṃ $ sasaṃśayamapakramam &
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4074293 (0.0):
apārthaṃ vyarthamekārthaṃ sasaṃśayamapakramam /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26694237 (0.063):
apārthaṃ vyarthamekarthaṃ sasaṃśayamapakramam /
śabdahīnaṃ yatibhraṣṭaṃ bhinnavṛttaṃ visaṃdhikam // KDd_3.125 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15228110 (0.0):
apārthaṃ vyarthamekārthaṃ $ sasaṃśayamapakramam & / śabdahīnaṃ yatibhraṣṭaṃ % bhinnavṛttaṃ visandhi ca // Bh_4.1 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4074297 (0.0):
apārthaṃ vyarthamekārthaṃ sasaṃśayamapakramam / / śabdahīnaṃ yatibhraṣṭaṃ bhinnavṛttaṃ visandhi ca // Bh_4.1 //
deśakālakalālokanyāyāgamavirodhi ca / / iti doṣā daśaivaite varjyāḥ kāvyeṣu sūribhiḥ // KDd_3.126 //
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26696025 (0.050):
deśakāle kalālokanyāyāgamavirodhi yat /
pratijñāhetudṛṣṭāntahānir doṣo na vety asau /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2457095 (0.056):
NyS_5,2.2: pratidṛṣṭāntadharmābhyanujñā svadṛṣṭānte pratijñāhāniḥ // / lakṣaṇaṃ tu / / pratidṛṣṭāntadharmābhyanujñā svadṛṣṭānte pratijñāhāniḥ (sū. 2) //
vicāraḥ karkaśaprāyas tenālīḍhena kiṃ phalam // KDd_3.127 //
samudāyārthaśūnyaṃ yat tad apārtham iheṣyate /
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15228198 (0.038):
samudāyārthaśūnyaṃ yat $ tadapārthakamiṣyate &
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4074385 (0.038):
samudāyārthaśūnyaṃ yat tadapārthakamiṣyate /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26694271 (0.043):
atrāpārthamityādau bhāvapradhānanirdeśānnapuṃsakatvamavagantavyam / / samudāyārthaśūnyaṃ yattadapārthamitīritam // Ckc_3.7 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18109495 (0.060):
[V.4.1 apārtham] / samudāyārthaśūnyaṃ yadapārthaṃ tat prakīrtyate /
tan mattonmattabālānām ukter anyatra duṣyati // KDd_3.128 //
samudraḥ pīyate so 'yam aham adya jarāturaḥ /
amī garjanti jīmūtā harer airāvataḥ priyaḥ // KDd_3.129 //
idam asvasthacittānām abhidhānam aninditam / / itaratra kaviḥ ko vā prayuñjītaivamādikam // KDd_3.130 //
ekavākye prabandhe vā pūrvāparaparāhatam /
viruddhārthatayā vyartham iti doṣeṣu paṭhyate // KDd_3.131 //
jahi śatrukulaṃ kṛtsnaṃ jaya viśvaṃbharām imām /
na ca te ko 'pi vidveṣṭā sarvabhūtānukampinaḥ // KDd_3.132 //
asti kā cid avasthā sā sābhiṣaṅgasya cetasaḥ /
yasyāṃ bhaved abhimatā viruddhārthāpi bhāratī // KDd_3.133 //
paradārābhilāṣo me katham āryasya yujyate /
pibāmi taralaṃ tasyāḥ kadā nu daśanacchadam // KDd_3.134 //
aviśeṣeṇa pūrvoktaṃ yadi bhūyo 'pi kīrtyate / / arthataḥ śabdato vāpi tad ekārthaṃ mataṃ yathā // KDd_3.135 //
utkām unmanayanty ete bālāṃ tadalakatviṣaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12921087 (0.047):
MSS_6421 1 utkāmunmanayantyete bālāṃ tadalakatviṣaḥ / / MSS_6421 2 ambhodharās taḍitvanto gambhīrāḥ stanayitnavaḥ //
ambhodharās taḍitvanto gambhīrāḥ stanayitnavaḥ // KDd_3.136 // / anukampādyatiśayo yadi kaś cid vivakṣyate /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12921091 (0.017):
MSS_6421 1 utkāmunmanayantyete bālāṃ tadalakatviṣaḥ / / MSS_6421 2 ambhodharās taḍitvanto gambhīrāḥ stanayitnavaḥ //
na doṣaḥ punarukte 'pi pratyuteyam alaṃkṛtiḥ // KDd_3.137 //
hanyate sā varārohā smareṇākāṇḍavairiṇā / / hanyate cārusarvāṅgī hanyate mañjubhāṣiṇī // KDd_3.138 //
nirṇayārthaṃ prayuktāni saṃśayaṃ janayanti cet /
vacāṃsi doṣa evāsau sasaṃśaya iti smṛtaḥ // KDd_3.139 //
manorathapriyālokarasalolekṣaṇe sakhi /
ārādvṛttir asau mātā na kṣamā draṣṭum īdṛśam // KDd_3.140 //
īdṛśaṃ saṃśayāyaiva yadi jātu prayujyate / / syād alaṃkāra evāsau na doṣas tatra tadyathā // KDd_3.141 //
paśyāmy anaṅgajātaṅkalaṅghitāṃ tām aninditām / / kālenaiva kaṭhoreṇa grastāṃ kiṃ nas tvadāśayā // KDd_3.142 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm13u.htm.txt) 27684091 (0.062):
śaśāpāśvargago bhūyādbhavāniti sutaṃ svasuḥ // Bhmj_13.159 // / vitīrṇāṃ sṛñjayenātha kanyāṃ kālena nāradaḥ /
kāmārtā gharmataptā vety aniścayakaraṃ vacaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12987840 (0.0):
MSS_9641A 1 kāmārtā gharmataptā vety aniścayakaraṃ vacaḥ /
yuvānam ākulīkartum iti dūty āha narmaṇā // KDd_3.143 // / uddeśānuguṇo 'rthānām anudeśo na cet kṛtaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12987840 (0.041):
MSS_9641A 1 kāmārtā gharmataptā vety aniścayakaraṃ vacaḥ / / MSS_9641A 2 yuvānamākulīkartum iti dūtyāha narmaṇā //
apakramābhidhānaṃ taṃ doṣam ācakṣate yathā // KDd_3.144 // / sthitinirmāṇasaṃhārahetavo jagatām ajāḥ /
śaṃbhunārāyaṇāmbhojayonayaḥ pālayantu vaḥ // KDd_3.145 //
yatnasaṃbandhanirjñānahetuḥ ko 'pi kṛto yadi / / kramalaṅghanam apy āhur na doṣaṃ sūrayo yathā // KDd_3.146 //
bandhutyāgas tanutyāgo deśatyāga iti triṣu /
ādyantāv āyatakleśau madhyamaḥ kṣaṇikajvaraḥ // KDd_3.147 //
śabdahīnam anālakṣyalakṣyalakṣaṇapaddhatiḥ /
padaprayogo 'śiṣṭeṣṭo na śiṣṭeṣṭo hi duṣyati // KDd_3.148 //
avate bhavate bāhur mahīm arṇavaśakvarīm /
mahārājann ajijñāsau nāstīty āsāṃ girāṃ rasaḥ // KDd_3.149 //
dakṣiṇādrer upasaran mārutaś cūtapādapān / / kurute lalitādhūtapravālāṅkuraśobhinaḥ // KDd_3.150 //
ityādi śāstramāhātmyadarśanālasacetasām /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26692175 (0.0):
ityādiśāśtramāhātmyadarśanālasacetasām /"
apabhāṣaṇavad bhāti na ca saubhāgyam ujjhati // KDd_3.151 //
ślokeṣu niyatasthānaṃ padacchedaṃ yatiṃ viduḥ /
tadapetaṃ yatibhraṣṭaṃ śravaṇodvejanaṃ yathā // KDd_3.152 //
strīṇāṃ saṃgītividhim ayam ādityavaṃśyo narendraḥ paśyaty akliṣṭarasam iha
śiṣṭair ametyādi duṣṭam / / kāryākāryāṇy ayam avikalāny āgamenaiva paśyan vaśyām urvīṃ vahati nṛpa ity
asti caivaṃ prayogaḥ // KDd_3.153 // / lupte padānte śiṣṭasya padatvaṃ niścitaṃ yathā /
tathā saṃdhivikārāntaṃ padam eveti varṇyate // KDd_3.154 //
tathāpi kaṭu karṇānāṃ kavayo na prayuñjate / / dhvajinī tasya rājñaḥ ketūdastajaladety adaḥ // KDd_3.155 //
varṇānāṃ nyūnatādhikye gurulaghvayathāsthitiḥ /
yatra tad bhinnavṛttaṃ syād eṣa doṣaḥ suninditaḥ // KDd_3.156 //
indupādāḥ śiśirāḥ spṛśantīty ūnavarṇatā /
sahakārasya kisalayāny ārdrāṇīty adhikākṣaram // KDd_3.157 //
kāmena bāṇā niśitā vimuktā mṛgekṣaṇāsv ity ayathāgurutvam /
madanabāṇā niśitāḥ patanti mṛgekṣaṇāsv ity ayathālaghutvam // KDd_3.158 //
na saṃhitāṃ vivakṣāmīty asaṃdhānaṃ padeṣu yat /
tad visaṃdhīti nirdiṣṭaṃ na pragṛhyādihetukam // KDd_3.159 //
mandānilena caratā aṅganāgaṇḍamaṇḍale /
luptam udbhedi gharmāmbho nabhasy asmanmanasy api // KDd_3.160 //
ādhivyādhiparītāya adya śvo vā vināśine /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4853644 (0.0):
ādhivyādhiparītāya adya śvo vā vināśine //AP_237.012cd/
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12888236 (0.0):
MSS_4805 1 ādhivyādhiparītāya adya śvo vā vināśine /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13487637 (0.0):
dūradarśī brūte-āḥ kim evam ucyate? / ādhi-vyādhi-parītāpād adya śvo vā vināśine |
ko hi nāma śarīrāya dharmāpetaṃ samācaret // DKd_3.160* //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13487639 (0.0):
ādhi-vyādhi-parītāpād adya śvo vā vināśine | / ko hi nāma śarīrāya dharmāpetaṃ samācaret // Hit_4.135 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4853648 (0.023):
ādhivyādhiparītāya adya śvo vā vināśine //AP_237.012cd/ / ko hi rājā śarīrāya dharmāpetaṃ samācaret /AP_237.013ab/
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12888240 (0.040):
MSS_4805 1 ādhivyādhiparītāya adya śvo vā vināśine / / MSS_4805 2 ko hi nāma śarīrāya dharmāpetaṃ samācaret //
luptam udbhedi gharmāmbho nabhasy asmanmanasy api /
āsu rātriṣv iti prājñair ajñātaṃ nyaṅgam īdṛśam // KDd_3.161 //
[For the repetition of 160cd in 161ab, most editions read:
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4382175 (0.029):
[k: K1.4,Ñ2,V2,B2.3,Dn,Ds,D2.3,T3,M4,G(ed.) ins. after 34: D5 after / the repetition of 34cd: :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4335269 (0.030):
[k: D6 T3.4 G1 3.5 ins. after 15a: T2 after the repetition of 15a:
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4378647 (0.032):
[k: Ś1 D2.5 ins. after 57; D6 after the repetition of 57: :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4413974 (0.033):
[k: after 74 Ś1 D2 repeat 73ab. After the repetition of 73ab Ś1 D2
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1032963 (0.033):
lacunae etc.) which are part of the printed edition are enclosed
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13623887 (0.036):
The beings in the region of the Ābhāsvara Devas
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4378562 (0.036):
D2 6 T1.2.4 G1.2.4.5 M4 after the repetition of 54, G3 after the / repetition of 54ab, a passage given in App. I (No. 8). :k]
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12142693 (0.037):
[*21] The 1946 published edition gives the variant reading śānto dānto.
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414801 (0.037):
[Vṛ. reads in the place of the last two sentences: tad etad upalakṣaṇaṃ
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977838 (0.037):
%% the two extra transcripts consulted by Mme Brunner end in the / %% middle of the commentary on \CP\ 130. Only some of them add a colophon.
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4382309 (0.038):
[k: D6,T2,G,M1 3 ins. after 3ab; T1,M4,G(ed.) after the repetition of
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033334 (0.038):
meant to mark star"--passages as e..g. in the criticial edition / of the MBh)."
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12142827 (0.039):
[*25] RV 10.34.13cd Our text differs from the RV in the accentuation of
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143438 (0.039):
following a consonant, are similar. / [*38] The text gives the unintelligible vareḷām, which I have changed to
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556424 (0.039):
in order to be able to add variant readings from the older / edition. (The conventions for inputting variants are described
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24186854 (0.039):
of the verses between the editions and the commentators. The order of the
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190532 (0.039):
of the verses between the editions and the commentators. The order of
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187291 (0.039):
the input conventions / explained in the following paragraphs and be made freely accessible to the
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977512 (0.039):
%% The above bracketed portion is presumably an addition of the editor; / %% what follows below is a fragment transmitted `au début du Yogapāda'
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1032981 (0.039):
Colophons which are part of the printed edition are enclosed by
mānerṣye iha śīryete strīṇāṃ himaṛtau priye]
deśo 'drivanarāṣṭrādiḥ kālo rātriṃdivartavaḥ /
nṛttagītaprabhṛtayaḥ kalāḥ kāmārthasaṃśrayāḥ // KDd_3.162 //
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26696048 (0.049):
gītinītiprabhṛtayaḥ kālāḥ kāmārthasaṃśrayāḥ // Ckc_3.33 // / carācarāṇāṃ bhūtānāṃ pravṛttirloka ucyate /
carācarāṇāṃ bhūtānāṃ pravṛttir lokasaṃjñitā /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26696052 (0.037):
gītinītiprabhṛtayaḥ kālāḥ kāmārthasaṃśrayāḥ // Ckc_3.33 // / carācarāṇāṃ bhūtānāṃ pravṛttirloka ucyate /
hetuvidyātmako nyāyaḥ sasmṛtiḥ śrutir āgamaḥ // KDd_3.163 //
teṣu teṣv ayathārūḍhaṃ yadi kiṃ cit pravartate / / kaveḥ pramādād deśādivirodhīty etad ucyate // KDd_3.164 //
karpūrapādapāmarśasurabhir malayānilaḥ /
kaliṅgavanasaṃbhūtā mṛgaprāyā mataṅgajāḥ // KDd_3.165 //
colāḥ kālāgaruśyāmāḥ kāverītīrabhūmayaḥ /
iti deśavirodhinyā vācaḥ prasthānam īdṛśam // KDd_3.166 //
padminī naktam unnidrā sphuṭaty ahni kumudvatī /
madhur utphullaniculo nidāgho meghadurdinaḥ // KDd_3.167 //
śravyahaṃsagiro varṣāḥ śarad āmattabarhiṇī /
hemanto nirmalādityaḥ śiśiraḥ ślāghyacandanaḥ // KDd_3.168 //
iti kālavirodhasya darśitā gatir īdṛśī / / mārgaḥ kalāvirodhasya manāg uddiśyate yathā // KDd_3.169 //
vīraśṛṅgārayor bhāvau sthāyinau krodhavismayau /
pūrṇasaptasvaraḥ so 'yaṃ bhinnamārgaḥ pravartate // KDd_3.170 //
itthaṃ kalācatuḥṣaṣṭau virodhaḥ sādhu nīyatām /
tasyāḥ kalāparicchede rūpam āvirbhaviṣyati // KDd_3.171 // / ādhūtakesaro hastī tīkṣṇaśṛṅgas turaṅgamaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12888276 (0.033):
MSS_4807 1 ādhūtakesaro hastī tīkṣṇaśṛṅgasturaṅgamaḥ /
gurusāro 'yam eraṇḍo niḥsāraḥ khadiradrumaḥ // KDd_3.172 //
iti laukika evāyaṃ virodhaḥ sarvagarhitaḥ / / virodho hetuvidyāsu nyāyākhyāsu nidarśyate // KDd_3.173 //
satyam evāha sugataḥ saṃskārān avinaśvarān / / tathā hi sā cakorākṣī sthitaivādyāpi me hṛdi // KDd_3.174 //
kāpilair asadudbhūtiḥ sthāna evopavarṇyate / / asatām eva dṛśyante yasmād asmābhir udbhavāḥ // KDd_3.175 //
nītir nyāyavirodhasya saiṣā sarvatra dṛśyatām / / athāgamavirodhasya prasthānaṃ darśayiṣyate // KDd_3.176 //
anāhitāgnayo 'py ete jātaputrā vitanvate / / viprā vaiśvānarīm iṣṭim akliṣṭācārabhūṣaṇāḥ // KDd_3.177 //
asāv anupanīto 'pi vedān adhijage guroḥ / / svabhāvaśuddhaḥ sphaṭiko na saṃskāram apekṣate // KDd_3.178 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12867546 (0.0):
MSS_3749 1 asāvanupanīto'pi vedānadhijage guroḥ / / MSS_3749 2 svabhāvaśuddhaḥ sphaṭiko na saṃskāramapekṣate //
virodhaḥ sakalo 'py eṣa kadā cit kavikauśalāt /
utkramya doṣagaṇanāṃ guṇavīthīṃ vigāhate // KDd_3.179 //
tasya rājñaḥ prabhāveṇa tadudyānāni jajñire / / ārdrāṃśukapravālānām āspadaṃ suraśākhinām // KDd_3.180 //
rājñāṃ vināśapiśunaś cacāra kharamārutaḥ /
dhunvan kadambarajasā saha saptacchadodgamān // KDd_3.181 //
dolātipreraṇātrastavadhūjanamukhodgatam /
kāmināṃ layavaiṣamyād geyaṃ rāgam avardhayat // KDd_3.182 //
aindavād arciṣaḥ kāmī śiśiraṃ havyavāhanam / / abalāvirahakleśavihvalo gaṇayaty ayam // KDd_3.183 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12955875 (0.030):
MSS_8191 1 aindavādarciṣaḥ kāmī śiśiraṃ havyavāhanam /
prameyo 'py aprameyo 'si sakalo 'py asi niṣkalaḥ /
ekas tvam apy aneko 'si namas te viśvamūrtaye // KDd_3.184 //
pañcānāṃ pāṇḍuputrāṇāṃ patnī pañcālakanyakā /
satīnām agraṇīś cāsīd daivo hi vidhir īdṛśaḥ // KDd_3.185 //
śabdārthālaṃkriyāś citrā mārgāḥ sukaraduṣkarāḥ /
guṇā doṣāś ca kāvyānām iti saṃkṣipya darśitāḥ // KDd_3.186 //
vyutpannabuddhir amunā vidhidarśitena mārgeṇa doṣaguṇayor vaśavartinībhiḥ
vāgbhiḥ kṛtābhisaraṇo madirekṣaṇābhir dhanyo yuveva ramate labhate ca