View original HTML file with complete header information
govardhanācārya-viracitā / āryā-saptaśatī / || śrīḥ ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560921 (0.047):
kṛtāryā-sapta-śatīm etāṃ govardhanācāryaḥ ||GAss_702|| / iti govardhanācārya-viracitā āryā-saptaśatī samāptā
govardhanācārya-viracitā / āryā-saptaśatī / || śrīḥ ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560921 (0.047):
kṛtāryā-sapta-śatīm etāṃ govardhanācāryaḥ ||GAss_702|| / iti govardhanācārya-viracitā āryā-saptaśatī samāptā
granthārambha-vrajyā / pāṇi-grahe pulakitaṃ vapur aiśaṃ bhūti-bhūṣitaṃ jayati |
aṅkurita iva mano-bhūr yasmin bhasmāvaśeṣo 'pi ||GAss_*1||
mā vama saṃvṛṇu viṣam idam iti sātaṅkaṃ pitāmahenoktaḥ |
prātar jayati salajjaḥ kajjala-malinādharaḥ śambhuḥ ||GAss_*2||
jayati priyā-padānte garala-graiveyakaḥ smarārātiḥ |
viṣama-viśikhe viśann iva śaraṇaṃ gala-baddha-karavālaḥ ||GAss_*3||
jayati lalāṭa-kaṭākṣaḥ śaśi-mauleḥ pakṣmalaḥ priyāgraṇatau |
dhanuṣi smareṇa nihitaḥ sa-kaṇṭakaḥ ketakeṣur iva ||GAss_*4||
jayati jaṭā-kiñjalkaṃ gaṅgā-madhu muṇḍa-valaya-bījam ayam |
gala-garala-paṅka-sambhavam abhoruham ānanaṃ śambhoḥ ||GAss_*5||
sandhyā-salilāñjalim api kaṅkaṇa-phaṇi-pīyamānam avijānan |
gaurī-mukhārpita-manā vijayā-hasitaḥ śivo jayati ||GAss_*6||
pratibimbita-gaurī-mukha-vilokanotkampa-śithila-kara-galitaḥ |
sveda-bhara-pūryamāṇaḥ śambhoḥ salilāj jalir jayati ||GAss_*7||
praṇaya-kupita-priyā-pada-lākṣā-sandhyānubandha-madhurenduḥ |
tad-valaya-kanaka-nikaṣa-grāva-grīvaḥ śivo jayati ||GAss_*8||
pūrṇa-nakhendur dviguṇita-mañjīrā prema-śṛṅkhalā jayati |
hara-śaśi-lekhā gaurī-caraṇāṅguli-madhya-gulpheṣu ||GAss_*9||
śrī-kara-pihitaṃ cakṣuḥ sukhayatu vaḥ puṇḍarīka-nayanasya |
jaghanam ivekṣitum āgatam abja-nibhaṃ nābhi-suṣireṇa ||GAss_*10||
śyāmaṃ śrī-kuca-kuṅkuma-piñjaritam uro muradviṣo jayati |
dina-mukha-nabha iva kaustubha-vibhākaro yad vibhūṣayati ||GAss_*11||
pratibimbita-priyā-tanu sa-kaustubhaṃ jayati madhubhido vakṣaḥ |
puruṣāyitam abhyasyati lakṣmīr yad vīkṣya mukuram iva ||GAss_*12||
keli-calāṅguli-lambhita-lakṣmī-nābhir muradviṣaś caraṇaḥ |
sa jayati yena kṛtā śrīr anurūpā padmanābhasya ||GAss_*13||
romāvalī murāreḥ śrīvatsa-niṣevitāgra-bhāgā vaḥ |
unnāla-nābhi-nalina-cchāyevottāpam apaharatu ||GAss_*14||
ādāya sapta-tantrocitāṃ vipañcīm iva trayīṃ gāyan |
madhuraṃ turaṅga-vadanocitaṃ harir jayati haya-mūrdhā ||GAss_*15||
sa jayati mahābāho jala-nidhi-jaṭhare ciraṃ nimagnāpi |
yenāntrair iva saha phaṇi-gaṇair balād uddhṛtā dharaṇī ||GAss_*16||
brahmāṇḍa-kumbhakāraṃ bhujagākāraṃ janārdanaṃ naumi |
sphāre yat-phaṇa-cakre dharā śarāva-śriyaṃ vahati ||GAss_*17||
caṇḍī-jaṅghā-kāṇḍaḥ śirasā caraṇa-spṛśi priye jayati |
śaṅkara-paryanta-jito vijaya-stambhaḥ smarasyeva ||GAss_*18||
unnāla-nābhi-paṅkeruha iva yenāvabhāti śambhur api |
jayati puruṣāyitāyās tad-ānanaṃ śaila-kanyāyāḥ ||GAss_*19||
aṅka-nilīna-gajānana-śaṅkākula-bāhuleya-hṛta-vasanau |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12805197 (5.960):
MSS_0252 1 aṅkanilīnagajānana śaṅkākulabāhuleyahṛtavasanau /
sa-smita-hara-kara-kalitau hima-giri-tanayā-stanau jayataḥ ||GAss_*20||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12805201 (0.041):
MSS_0252 1 aṅkanilīnagajānana śaṅkākulabāhuleyahṛtavasanau / / MSS_0252 2 sasmitaharakarakalitau himagiritanayāstanau jayataḥ //
kaṇṭhocito 'pi huṅkṛti-mātra-nirastaḥ padāntike patitaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12960270 (0.025):
MSS_8413 1 kaṇṭhocito'pi huṃkṛti mātranirastaḥ padāntike patitaḥ /
yasyāś candra-śikhaḥ smara-bhalla-nibho jayati sā caṇḍī ||GAss_*21||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12960277 (0.020):
MSS_8413 2 yasyāś candraśikhaḥ smara bhallanibho jayati sā caṇḍī // / MSS_8414 1 kaṇḍūyate dakṣiṇapāṇinā cet sa sārameyo vadanaṃ tadānīm /
deve'rpita-varaṇa-sraji bahumāye vahati kaiṭabhī-rūpam |
jayati surāsura-hasitā lajjā-jihmekṣaṇā lakṣmīḥ ||GAss_*22||
tān asurān api harim api taṃ vande kapaṭa-kaiṭabhī-rūpam |
yair yad bimbādhara-madhu-lubdhaiḥ pīyuṣam api mumuce ||GAss_*23||
talpī-kṛtāhir agaṇita-garuḍo hārābhihata-vidhir jayati |
phaṇa-śata-pīta-śvāso rāgāndhāyāḥ śriyaḥ keliḥ ||GAss_*24||
smerān anena hariṇā yat spṛham ākāra-vedinākalitam |
jayati puruṣāyitāyāḥ kamalāyāḥ kaiṭabhī-dhyānam ||GAss_*25||
kṛta-kānta-keli-kutuka-śrī-śīta-śvāsa-seka-nidrāṇaḥ |
ghorita-vitatāli-ruto nābhi-saroje vidhir jayati ||GAss_*26||
eka-rada dvaimātura nistriguṇa caturbhujāpi pañca-kara |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12942649 (0.062):
MSS_7536 1 ekarada dvaimātura nistriguṇa caturbhujo'pi pañcakara / / MSS_7536 2 jaya ṣaṇmukhanuta sapta cchadagandhimadāṣṭatanutanaya //
jaya ṣaṇ-mukha-nuta sapta-cchada-gandhi-madāṣṭa-tanu-tanaya ||GAss_*27||
maṅgala-kalaśa-dvaya-maya-kumbham adambhena bhajata gaja-vadanam |
yad-dāna-toya-taralais tila-tulanālambi rolambaiḥ ||GAss_*28||
yābhir anaṅgaḥ sāṅgī-kṛtaḥ striyo 'strī-kṛtāś ca tā yena |
vāmācaraṇa-pravaṇau praṇamtatau kāminī-kāmau ||GAss_*29||
vihita-ghanālaṅkāraṃ vicitra-varṇāvalī-maya-sphuraṇam |
śakrāyudham iva vakraṃ valmīka-bhuvaṃ kaviṃ naumi ||GAss_*30||
vyāsa-girāṃ niryāsaṃ sāraṃ viśvasya bhārataṃ vande |
bhūṣaṇayaiva sañjñāṃ yad aṅkitāṃ bhāratī vahati ||GAss_*31||
sati kākutstha-kulonnati-kāriṇi rāmāyaṇe kim anyena |
rohati kulyā gaṅgā-pūre kiṃ bahurase vahati ||GAss_*32||
atidīrgha-jīvi-doṣād vyāsena yaśo 'pahāritaṃ hanta |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12810787 (0.022):
MSS_0566 1 atidīrghajīvidoṣād vyāsena yaśo'pahāritaṃ hanta /
kair nocyeta guṇāḍhyaḥ sa eva janmāntarāpannaḥ ||GAss_*33||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12810794 (0.0):
MSS_0566 1 atidīrghajīvidoṣād vyāsena yaśo'pahāritaṃ hanta / / MSS_0566 2 kairnocyeta guṇāḍhyaḥ sa eva janmāntarāpannaḥ //
śrī-rāmāyaṇa-bhārata-bṛhat-kathānāṃ kavīn namaskurmaḥ |
trisrotā iva sarasā sarasvatī sphurati yair bhinnā ||GAss_*34||
sākūta-madhura-komala-vilāsinī-kaṇṭha-kūjita-prāye |
śikṣa-samaye'pi mude rata-līlā-kālidāsoktī ||GAss_*35||
bhavabhūteḥ sambandhād bhūdhara-bhūr eva bhāratī bhāti |
etat-kṛta-kāruṇye kim anyathā roditi grāvā ||GAss_*36|| / jātā śikhaṇḍinī prāg yathā śikhaṇḍī tathāvagacchāmi |
Bana: Harsacarita, Parisista (bahcarpu.htm.txt) 26203645 (1.192):
jātā śikhaṇḍinī prāgyathā śikhaṇḍī tathāvagacchāmi / / prāgalbhyamadhikamāptuṃ vāṇī bāṇo babhūveti // 7 //
prāgalbhyam adhikam āptuṃ vāṇī bāṇo babhūveti ||GAss_*37||
Bana: Harsacarita, Parisista (bahcarpu.htm.txt) 26203650 (0.0):
jātā śikhaṇḍinī prāgyathā śikhaṇḍī tathāvagacchāmi / / prāgalbhyamadhikamāptuṃ vāṇī bāṇo babhūveti // 7 //
yaṃ gaṇayati guror anu yasyās te dharma-karma saṅkucitam |
kavim aham uśanasam iva taṃ tātaṃ nīlāmbaraṃ vande ||GAss_*38||
sakala-kalāḥ kalpayituṃ prabhuḥ prabandhasya kumuda-bandhoś ca |
sena-kula-tila-bhūpatir eko rākā-pradoṣaś ca ||GAss_*39||
kāvyasyākṣara-maitrī-bhājo na ca karkaśā na ca grāmyāḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12993868 (0.0):
MSS_9922 1 kāvyasyākṣaramaitrī bhājo na ca karkaśā na ca grāmyāḥ /
śabdā api puruṣā api sādhava evārtha-bodhāya ||GAss_*40||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12993872 (0.022):
MSS_9922 1 kāvyasyākṣaramaitrī bhājo na ca karkaśā na ca grāmyāḥ / / MSS_9922 2 śabdā api puruṣā api sādhava evārthabodhāya //
vaṃśe ghuṇa iva na viśati doṣo rasa-bhāvite satāṃ manasi |
rasam api tu na pratīcchati bahu-doṣaḥ sannipātīva ||GAss_*41||
viguṇo 'pi kāvya-bandhaḥ sādhūnām ānanaṃ gataḥ svadate |
phūtkāro 'pi suvaṃśair anūdyamānaḥ śrutiṃ harati ||GAss_*42||
svayam api bhūri-cchidraś cāpalam api sarvatomukhaṃ tanvan |
titaus tuṣasya piśuno doṣasya vivecane'dhikṛtaḥ ||GAss_*43||
antar-gūḍhānarthānavyañjayataḥ prasāda-rahitasya |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12829877 (0.049):
MSS_1625 1 antargūḍhānarthān avyañjayataḥ prasādarahitasya / / MSS_1625 2 saṃdarbhasya nadasya ca na rasaḥ prītyai rasajñānām //
sandarbhasya nadasya ca na rasaḥ prītyai rasa-jñānām ||GAss_*44||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12829881 (0.036):
MSS_1625 1 antargūḍhānarthān avyañjayataḥ prasādarahitasya / / MSS_1625 2 saṃdarbhasya nadasya ca na rasaḥ prītyai rasajñānām //
yadasevanīyam asatām amṛta-prāyaṃ suvarṇa-vinyāsam |
surasārthamayaṃ kāvyaṃ triviṣṭapaṃ vā samaṃ vidmaḥ ||GAss_*45||
sat-kavi-rasanā-śūrpī-nistuṣatara-śabda-śāli-pākena |
tṛpto dayitādharam api nādriyate kā sudhā dāsī ||GAss_*46||
akalita-śabdālaṅkṛtir anukūlā skhali-pada-niveśāpi |
abhisārikeva ramayati sūktiḥ sotkarṣa-śṛṅgārā ||GAss_*47||
adhvani pada-graha-paraṃ madayati hṛdayaṃ na vā na vā śravaṇam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12822132 (0.0):
MSS_1164 1 adhvani padagrahaparaṃ madayati hṛdayaṃ na vā na vā śravaṇam /
kāvyam abhijña-sabhāyāṃ mañjīraṃ keli-velāyām ||GAss_*48||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12822140 (0.0):
MSS_1164 1 adhvani padagrahaparaṃ madayati hṛdayaṃ na vā na vā śravaṇam / / MSS_1164 2 kāvyamabhijñasabhāyāṃ mañjīraṃ kelivelāyām //
āsvādita-dayitādhara-sudhā-rasasyaiva sūktayo madhurāḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12906325 (0.0):
MSS_5676 1 āsvāditadayitādhara sudhārasasyeva sūktayo madhurāḥ /
akalita-rasāla-mukulo na kokilaḥ kalam udañcayati ||GAss_*49||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12906331 (5.960):
MSS_5676 1 āsvāditadayitādhara sudhārasasyeva sūktayo madhurāḥ / / MSS_5676 2 akalitarasālamukulo na kokilaḥ kalamudañcayati //
bālā-kaṭākṣa-sūtritam asatī-netra-tribhāga-kṛta-bhāṣyam |
kavi-māṇavakā dūtī-vyākhyātam adhīyate bhāvam ||GAss_*50||
masṛṇa-pada-gīti-gatayaḥ sajjana-hṛdayābhisārikāḥ surasāḥ |
madanādvayopaniṣado viśadā govardhanasyāryāḥ ||GAss_*51||
vāṇī prākṛta-samucita-rasā balenaiva saṃskṛtaṃ nītā |
nimnānurūpa-nīrā kalinda-kanyeva gagana-talam ||GAss_*52||
āryā-saptaśatīyaṃ pragalbha-manasām anādṛtā yeṣām |
dūtī-rahitā iva te na kāminī-manasi niviśante ||GAss_*53||
rata-rīti-vīta-vasanā priyeva śuddhāpi vāṅ-mude sarasā |
arasā sālaṅkṛtir api na rocate śālabhañjīva ||GAss_*54||
iti granthārambha-vrajyā samāptā | / a-kāra-vrajyā
avadhi-dināvadhi-jīvāḥ prasīda jīvantu pathika-janajāyāḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12859290 (0.0):
MSS_3240 1 avadhidināvadhijīvāḥ prasīda jīvantu pathikajanajāyāḥ /
durlaṅghya-vartma-śailau stanau pidhehi prapāpāli ||GAss_1||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12859295 (0.0):
MSS_3240 1 avadhidināvadhijīvāḥ prasīda jīvantu pathikajanajāyāḥ / / MSS_3240 2 durlaṅghyavartmaśailau stanau pidhehi prapāpāli //
ativatsalā suśīlā sevā-caturā mano 'nukūlā ca |
ajani vinītā gṛhiṇī sapadi saptnī-stanodbhede ||GAss_2||
ayi kūla-nicula-mūlocchedana-duḥśīla-vīci-vācāle |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12850045 (0.051):
MSS_2734 1 ayi kulanicūlamūloc chedanaduḥśīlavīcivācāle / / MSS_2734 2 bakavighasapaṅkasārā na cirāt kāveri bhavitāsi //
baka-vighasa-paṅka-sārā na cirāt kāveri bhavitāsi ||GAss_3||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12850054 (0.021):
MSS_2734 1 ayi kulanicūlamūloc chedanaduḥśīlavīcivācāle / / MSS_2734 2 bakavighasapaṅkasārā na cirāt kāveri bhavitāsi //
ayi vividha-vacana-racane dadāsi candraṃ kare samānīya |
vyasana-divaseṣu dūti kva punas tvaṃ darśanīyāsi ||GAss_4||
astu mlānir loko lāñchanam apadiśatu hīyatām ojaḥ |
tad api na muñcati sa tvāṃ vasudhā-chāyām iva sudhāṃśuḥ ||GAss_5||
aticāpalaṃ vitanvann antarniviśan nikāma-kāṭhinyaḥ |
mukharayasi svayam etāṃ sad-vṛttāṃ śaṅkur iva ghaṇṭām ||GAss_6||
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2505487 (0.056):
śaṅkemahi svārtha-vinaṣṭim etām | / bhaved asau yādava-rājadhānyāṃ
aṅgeṣu jīryati paraṃ khañjana-yūnor manobhava-prasaraḥ |
na punar anantar-garbhita-nidhini dharā-maṇḍale keliḥ ||GAss_7||
andhatvam andha-samaye badhiratvaṃ badhira-kāla ālambya |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12831134 (0.0):
MSS_1689 1 andhatvamandhasamaye badhiratvaṃ bahdirakāla ālambya /
śrī-keśavayoḥ praṇayī prajāpatir nābhi-vāstavyaḥ ||GAss_8||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12831144 (0.024):
MSS_1689 2 śrīkeśavayoḥ praṇayī parameṣṭhī nābhivāstavyaḥ //
ayi koṣa-kāra kuruṣe vanecarāṇāṃ puro guṇodgāram |
yan na vidārya vicārita-jaṭharas tvaṃ sa khalu te lābhaḥ ||GAss_9||
agaṇita-mahimā laṅghita-gurur adhanehaḥ stanandhaya-virodhī |
iṣṭākīrtis tasyās tvayi rāgaḥ prāṇa-nirapekṣaḥ ||GAss_10||
aparādhād adhikaṃ māṃ vyathayati tava kapaṭa-vacana-racaneyam |
śastrāghāto na tathā sūcī-vyadha-vedanā yādṛk ||GAss_11||
asatī-locana-mukure kim api pratiphalati yan manovarti |
sārasvatam api cakṣuḥ satimiram iva tan na lakṣayati ||GAss_12||
anya-mukhe durvādo yaḥ priya-vadane sa eva parihāsaḥ |
itarendhana-janmā yo dhūmaḥ so 'gurubhavo dhūpaḥ ||GAss_13||
ayi subhaga kutuka-taralā vicarantī saurabhānusāreṇa |
tvayi mohāya varākī patitā madhupīva viṣa-kusume ||GAss_14||
ayi mugdha-gandha-sindhura-śaṅkā-mātreṇa dantino dalitāḥ |
upabhuñjate kareṇūḥ kevalam iha mat-kuṇāḥ kariṇaḥ ||GAss_15||
ativinaya-vāmana-tanur vilaṅghate geha-dehalīṃ na vadhūḥ |
asyāḥ punar ārabhaṭīṃ kusumbhavāṭī vijānāti ||GAss_16||
antar-gatair guṇaiḥ kiṃ dvitrā api yatra sākṣiṇo viralāḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12829818 (0.042):
MSS_1622 1 antargatairguṇaiḥ kiṃ dvitrā api yatra sākṣiṇo viralāḥ /
sa guṇo gīter yad asau vanecaraṃ hariṇam api harati ||GAss_17||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12829824 (0.0):
MSS_1622 1 antargatairguṇaiḥ kiṃ dvitrā api yatra sākṣiṇo viralāḥ / / MSS_1622 2 sa guṇo gīteryadasau vanecaraṃ hariṇamapi harati //
alulita-sakala-vibhūṣāṃ prātar bālāṃ vilokya muditaṃ prāk |
priya-śirasi vīkṣya yāvakam atha niḥśvasitaṃ sapatnībhiḥ ||GAss_18||
ayi lajjāvati nibhara-niśītha-rata-niḥsahāṅgi sukha-supte |
locana-kokanada-cchadam unmīlaya suprabhātaṃ te ||GAss_19||
amilita-vadanam apīḍita-vakṣoruham atividūra-jaghanoru |
śapatha-śatena bhujābhyāṃ kevalam āliṅgito 'smi tayā ||GAss_20||
atipūjita-tāreyaṃ dṛṣṭiḥ śruti-laṅghana-kṣamā sutanu |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12810977 (0.0):
MSS_0579 1 atipūjitatāreyaṃ dṛṣṭiḥ śrutilaṅghanakṣamā sutanu /
jina-siddhānta-sthitir iva sa-vāsanā kaṃ na mohayati ||GAss_21||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12810984 (0.039):
MSS_0579 2 jinasiddhāntasthitiriva savāsanā kaṃ na mohayati // / MSS_0580 1 atipelavamatiparimita varṇaṃ laghutaramudāharati śaṭhaḥ /
alam aviṣaya-bhaya-lajjā-vañcitam ātmānam iyam iyat samayam |
nava-paricita-dayita-guṇā śocati nālapati śayana-sakhīḥ ||GAss_22||
anurāga-vartinā tava viraheṇogreṇa sā gṛhītāṅgī |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12827751 (0.0):
MSS_1501 1 anurāgavartinā tava viraheṇogreṇa sā gṛhītāṅgī /
tripura-ripuṇeva gaurī vara-tanur ardhāvaśiṣṭaiva ||GAss_23||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12827758 (0.0):
MSS_1501 1 anurāgavartinā tava viraheṇogreṇa sā gṛhītāṅgī / / MSS_1501 2 tripuraripuṇeva gaurī varatanurardhāvaśiṣṭeva //
anya-pravaṇe preyasi viparīte srotasīva vihitāsthāḥ |
tad-gatim icchantyaḥ sakhi bhavanti viphala-śramāḥ hāsyāḥ ||GAss_24||
adhikaḥ sarvebhyo yaḥ priyaḥ priyebhyo hṛdi sthitaḥ satatam |
sa luṭhati virahe jīvaḥ kaṇṭhe'syās tvam iva sambhoge ||GAss_25||
anayana-pathe priye na vyathā yathā dṛśya eva duṣprāpe |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12823584 (0.0):
MSS_1244 1 anayanapathe priye na vyathā yathā dṛśya eva duṣprāpe /
mlānaiva kevalaṃ niśi tapana-śilā vāsare jvalati ||GAss_26||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12823590 (0.0):
MSS_1244 1 anayanapathe priye na vyathā yathā dṛśya eva duṣprāpe / / MSS_1244 2 mlānaiva kevalaṃ niśi tapanaśilā vāsare jvalati //
avibhāvyo mitre'pi sthiti-mātreṇaiva nandayan dayitaḥ |
rahasi vyapadeśād ayam arthaḥ ivārājake bhogyaḥ ||GAss_27||
aśrauṣīr aparādhān mama tathyaṃ kathaya man-mukhaṃ vīkṣya |
abhidhīyate na kiṃ yadi na māna-caurānanaḥ kitavaḥ ||GAss_28||
anyonyam anu srotasam anyad athānyat taṭāt taṭaṃ bhajatoḥ |
udite'rke'pi na māgha-snānaṃ prasamāpyate yūnoḥ ||GAss_29||
ayi cūta-valli phala-bhara-natāṅgi viṣvag-vikāsi-saurabhye |
śvapaca-ghaṭa-karparāṅkā tvaṃ kila phalitāpi viphalaiva ||GAss_30||
añjalir akāri lokair mlānim anāptaiva rañjitā jagatī |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12809283 (0.0):
MSS_0471 1 añjalirakāri lokair mlānimanāptaiva rañjitā jagatī /
sandhyāyā iva vasatiḥ svalpāpi sakhe sukhāyaiva ||GAss_31||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12809288 (0.019):
MSS_0471 2 saṃdhyāyā iva vasatiḥ svalpāpi sakhe sukhāyaiva //
agṛhītānunayāṃ mām upekṣya sakhyo gatā bataikāham |
prasabhaṃ karoṣi mayi cet tvad upari vapur adya mokṣyāmi ||GAss_32||
asthira-rāgaḥ kitavo mānī capalo vidūṣakas tvam asi |
mama sakhyāḥ patasi kare paśyāmi yathā ṛjur bhavasi ||GAss_33||
akaruṇa kātara-manaso darśita-nīrā nirantarāleyam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12801180 (0.023):
MSS_0018 1 akaruṇa kātaramanasā darśitanīrā nirantarāleyam /
tvām anu dhāvati vimukhaṃ gaṅgeva bhagīrathaṃ dṛṣṭiḥ ||GAss_34||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12801187 (0.050):
MSS_0018 2 tvāmanudhāvati vimukhaṃ gaṅgeva bhagīrathaṃ dṛṣṭiḥ // / MSS_0019 1 akaruṇatvamakāraṇavigrahaḥ paradhanāpahṛtiḥ parayoṣitaḥ /
antaḥ-kaluṣa-stambhita-rasayā bhṛṅgāranālayeva mama |
apy unmukhasya vihitā varavarṇini na tvayā tṛptiḥ ||GAss_35||
ayi sarale sarala-taror mada-mudita-dvipa-kapola-pāleś ca |
anyonya-mugdha-gandha-vyatihāraḥ kaṣaṇam ācaṣṭe ||GAss_36||
asyāḥ kara-ruha-khaṇḍita-kāṇḍa-paṭa-prakaṭa-nirgatā dṛṣṭiḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12872202 (0.0):
MSS_3971 1 asyāḥ kararuhakhaṇḍita kāṇḍapaṭaprakaṭanirgatā dṛṣṭiḥ /
paṭa-vigalita-niṣkaluṣā svadate pīyūṣa-dhāreva ||GAss_37||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12872207 (1.788):
MSS_3971 1 asyāḥ kararuhakhaṇḍita kāṇḍapaṭaprakaṭanirgatā dṛṣṭiḥ / / MSS_3971 2 paṭavigalitaniṣkaluṣā svadate pīyūṣadhāreva //
asyāḥ pati-gṛha-gamane karoti mātāśru-picchilāṃ padavīm |
guṇa-garvitā punar asau hasati śanaiḥ śuṣka-rudita-mukhī ||GAss_38||
aṅke niveśya kūṇita-dṛśaḥ śanair akaruṇeti śaṃsantyāḥ |
mokṣyāmi veṇi-bandhaṃ kadā nakhair gandha-tailāktaiḥ ||GAss_39||
alam analaṅkṛti-subhage bhūṣaṇam upahāsa-viṣayam itarāsām |
kuruṣe vanaspati-latā prasūnam iva bandhya-vallīnām ||GAss_40||
abudhā ajaṅgamā api kayāpi gatyā paraṃ padam avāptāḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12840406 (0.052):
MSS_2224 1 abudhā ajaṃgamā api kayāpi gatyā paraṃ padamavāptāḥ /
mantriṇa iti kīrtyante naya-bala-guṭikā iva janena ||GAss_41||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12840412 (0.0):
MSS_2224 1 abudhā ajaṃgamā api kayāpi gatyā paraṃ padamavāptāḥ / / MSS_2224 2 mantriṇa iti kīrtyante nayabalaguṭikā iva janena //
atiśīla-śīta-latayā lokeṣu sakhī mṛdu-pratāpā naḥ |
kṣaṇa-vāmya-dahyamānaḥ pratāpam asyāḥ priyo veda ||GAss_42||
anyāsv api gṛhiṇīti dhyāyann abhilaṣitam āpnoti | / paśyan pāṣāṇamayīḥ pratimā iva devatātvena ||GAss_43||
anupetya nīca-bhāvaṃ bālaka parito gabhīra-madhurasya |
asyāḥ premṇaḥ pātraṃ na bhavasi sarito rasasyeva ||GAss_44||
adhivāsanam ādheyaṃ guṇa-mārgam apekṣate na ca grathanām |
kalayati yuvajana-mauliṃ ketaka-kalikā svarūpeṇa ||GAss_45||
apanīta-nikhila-tāpāṃ subhaga sva-kareṇa vinihitāṃ bhavatā |
patiśayana-vāra-pāli-jvarauṣadhaṃ vahati sā mālām ||GAss_46||
agaṇita-guṇena sundara kṛtvā cāritram apy udāsīnam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12803605 (0.0):
MSS_0165 1 agaṇitaguṇena sundara kṛtvā cāritramapyudāsīnam /
bhavatānanya-gatiḥ sā vihitāvartena taraṇir iva ||GAss_47||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12803610 (0.0):
MSS_0165 1 agaṇitaguṇena sundara kṛtvā cāritramapyudāsīnam / / MSS_0165 2 bhavatānanyagatiḥ sā vihitāvartena taraṇiriva //
anurakta-rāmayā punar āgataye sthāpitottarīyasya |
apy eka-vāsasas tava sarva-yuvabhyo 'dhikā śobhā ||GAss_48||
ardhaḥ prāṇity eko mṛta itaro me vidhuntudasyeva |
sudhayeva priyayā pathi saṅgatyāliṅgitārdhasya ||GAss_49||
avadhīrito 'pi nidrā-miṣeṇa māhātmyam asṛṇayā priyayā |
avabodhito 'smi capalo bāṣpa-sthita-mitena talpena ||GAss_50||
ayi śabda-mātra-sāmyād āsvādita-śarkarasya tava pathika |
svalpo rasanā-cchedaḥ purato jana-hāsyatā mahatī ||GAss_51||
abhinava-yauvana-durjaya-vipakṣa-jana-hanyamānamānāpi |
sūnoḥ pitṛ-priyatvād bibharti subhagā-madaṃ gṛhiṇī ||GAss_52||
apamānitam iva samprati guruṇā grīṣmeṇa durbalaṃ śaityam |
snānotsuka-taruṇī-stana-kalaśa-nibaddhaṃ payo viśati ||GAss_53||
alasayati gātram akhilaṃ kleśaṃ mocayati locanaṃ harati |
svāpa iva preyān mama moktuṃ na dadāti śayanīyam ||GAss_54||
aṃsāvalambi-kara-dhṛta-kacam abhiṣekārdra-dhavala-nakha-rekham |
dhautādhara-nayanaṃ vapur astram anaṅgasya tava niśitam ||GAss_55||
avinihitaṃ vinihitam iva yuvasu svaccheṣu vāra-vāma-dṛśaḥ |
upadarśayanti hṛdayaṃ darpaṇa-bimbeṣu vadanam iva ||GAss_56||
atilajjayā tvayaiva prakaṭaḥ preyān akāri nibhṛto 'pi |
prāsāda-maulir upari prasarantyā vaijayanty eva ||GAss_57||
anyonya-grathanāguṇa-yogād gāvaḥ padārpaṇair bahubhiḥ |
khalam api tudanti meḍhī-bhūtaṃ madhya-stham ālambya ||GAss_58||
ananugraheṇa na tathā vyathayati kaṭu-kūjitair yathā piśunaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12853637 (0.045):
MSS_2916 1 arthagrahaṇe na tathā dunoti kaṭukūjitairyathā piśunaḥ / / MSS_2916 2 rudhirādānādadhikaṃ dunoti karṇe kvaṇan maśakaḥ //
rudhirādānād adhikaṃ dunoti karṇe kvaṇan maśakaḥ ||GAss_59||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12853644 (0.0):
MSS_2916 1 arthagrahaṇe na tathā dunoti kaṭukūjitairyathā piśunaḥ / / MSS_2916 2 rudhirādānādadhikaṃ dunoti karṇe kvaṇan maśakaḥ //
agre laghimā paścān mahatāpi pidhīyate na hi mahimnā |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12804926 (0.0):
MSS_0240 1 agre laghimā paścān mahatāpi pidhīyate na hi mahimnā /
vāmana iti trivikramam abhidadhati daśāvatāra-vidaḥ ||GAss_60||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12804932 (0.0):
MSS_0240 1 agre laghimā paścān mahatāpi pidhīyate na hi mahimnā / / MSS_0240 2 vāmana iti trivikramam abhidadhati daśāvatāravidaḥ //
aṅke stanandhayas tava caraṇe paricārikā priyaḥ pṛṣṭhe |
asti kim u labhyam adhikaṃ gṛhiṇi yadā śaṅkase bālām ||GAss_61||
adhara udastaḥ kūjitam āmīlitam akṣi lolito mauliḥ |
āsāditam iva cumbana-sukham asparśe'pi taruṇābhyām ||GAss_62||
atirabhasena bhujo 'yaṃ vṛti-vivareṇa praveśitaḥ sadanam |
dayitāsparśollasito nāgacchati vartmanā tena ||GAss_63||
ambara-madhya-niviṣṭaṃ tavedam aticapalam alaghu jaghana-taṭam |
cātaka iva navam abhraṃ nirīkṣamāṇo na tṛpyāmi ||GAss_64||
ayam andhakāra-sindhura-bhārākrāntāvanī-bharākrāntaḥ |
unnata-pūrvādri-mukhaḥ kūrmaḥ sandhyāsram udvamati ||GAss_65||
antarbhūto nivasati jaḍe jaḍaḥ śiśira-mahasi hariṇa iva |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12830090 (0.0):
MSS_1636 2 vikārādyanabhijñeyā viṣadigdheva vāruṇī // / MSS_1637 1 antarbhūto nivasati jaḍe jaḍaḥ śiśiramahasi hariṇa iva /
ajaḍe śaśīva tapane sa tu praviṣṭo 'pi niḥsarati ||GAss_66||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12830096 (0.0):
MSS_1637 1 antarbhūto nivasati jaḍe jaḍaḥ śiśiramahasi hariṇa iva / / MSS_1637 2 ajaḍe śaśīva tapane sa tu praviṣṭo'pi niḥsarati //
agaṇita-janāpavādā tvat-pāṇi-sparśa-harṣa-taraleyam |
āyāsyato varākī jvarasya talpaṃ prakalpayati ||GAss_67||
apy eka-vaṃśa-januṣoḥ paśyata pūrṇatva-tucchatā-bhājoḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12839133 (0.0):
MSS_2147 1 apyekavaṃśajanuṣoḥ paśyata pūrṇatvatucchatābhājoḥ /
jyā-kārmukayoḥ kaścid guṇa-bhūtaḥ kaścid api bhartā ||GAss_68||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12839139 (0.0):
MSS_2147 1 apyekavaṃśajanuṣoḥ paśyata pūrṇatvatucchatābhājoḥ / / MSS_2147 2 jyākārmukayoḥ kaścid guṇabhūtaḥ kaścidapi bhartā //
abhinava-keli-klāntā kalayati bālā krameṇa gharmāmbhaḥ |
jyām arpayituṃ namitā kusumāstra-dhanur lateva madhu ||GAss_69||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555857 (0.0):
prārabdha-nidhuvanaiva sveda-jalaṃ komalāṅgi kiṃ vahasi | / jyām arpayituṃ namitā kusumāstra-dhanur-lateva madhu ||GAss_364||
asatī kulajā dhīrā prauḍhā prativeśinī yad āsaktim |
kurute sarasā ca tadā brahmānandaṃ tṛṇaṃ manye ||GAss_70||
avirala-patitāśru vapuḥ pāṇḍu snigdhaṃ tavopanītam idam |
śata-dhautam ājyam iva me smara-śara-dāha-vyathāṃ harati ||GAss_71||
antar nipatita-guñjā-guṇa-ramaṇīyaś cakāsti kedāraḥ |
nija-gopī-vinaya-vyaya-khedena vidīrṇa-hṛdaya iva ||GAss_72||
amunā hatam idam idam iti rudatī prativeśine'ṅgam aṅgam iyam | / roṣa-miṣa-dalita-lajjā gṛhiṇī darśayati pati-purataḥ ||GAss_73||
iti vibhāvyākhyā-sametā a-kāra-vrajyā || / ā-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551856 (0.0):
gāyati mukharita-salilā priya-saṅgama-maṅgalaṃ surasā ||GAss_106|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ā-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551978 (0.0):
devasya kamaṭhamūrteḥ na pṛṣṭhaṃ api nikhilam āpnoti ||GAss_113|| / iti vibhāvyākhyā-sametā i-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552030 (0.0):
nava-yauvaneva tanvī niṣevyate nirbharaṃ vāpī ||GAss_116|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ī-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552370 (0.0):
āskanditoruṇā tvaṃ hastenaiva spṛśan harasi ||GAss_138|| / iti vibhāvyākhyā-sametā u-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552388 (0.0):
sarvaṃsahe kaṭhora-tvacaḥ kim aṅkena kamaṭhasya ||GAss_139|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ū-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552426 (0.0):
ko veda goṣṭham etad go-śāntau vihita-bahu-mānam ||GAss_141|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ṛ-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552561 (0.0):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560778 (0.0):
ullasati roma-rājiḥ stana-śambhor garala-lekheva ||GAss_693|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ha-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553875 (0.008):
kim uṣasi viyoga-kātaram asameṣur ivārdha-nārācam ||GAss_232|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555555 (0.018):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560641 (0.026):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557652 (0.029):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557367 (0.030):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557865 (0.031):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554452 (0.032):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553219 (0.032):
tṛṇa-bāṇas tṛṇa-dhanvā tṛṇa-ghaṭitaḥ kapaṭa-puruṣo 'yam ||GAss_192|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558710 (0.033):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554885 (0.035):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556831 (0.037):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559091 (0.037):
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586|| / iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
āntaram api bahiri va hi vyañjayituṃ rasam aśeṣataḥ satatam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12889712 (0.037):
MSS_4874 1 āntaramapi bahiriva hi vyañjayituṃ rasamaśeṣataḥ satatam / / MSS_4874 2 asatī satkavisūktiḥ kācaghaṭīti trayaṃ veda //
asatī sat-kavi-sūktiḥ kāca-ghaṭīti trayaṃ veda ||GAss_74||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12889719 (0.026):
MSS_4874 2 asatī satkavisūktiḥ kācaghaṭīti trayaṃ veda //
āloka eva vimukhī kvacid api divase na dakṣiṇā bhavasi |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12899251 (0.0):
MSS_5337 1 āloka eva vimukhī kvacidapi divase na dakṣiṇā bhavasi /
chāyeva tad api tāpaṃ tvam eva me harasi mānavati ||GAss_75||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12899257 (0.0):
MSS_5337 1 āloka eva vimukhī kvacidapi divase na dakṣiṇā bhavasi / / MSS_5337 2 chāyeva tadapi tāpaṃ tvameva me harasi mānavati //
ājñā kākur yācñā-kṣepo hasitaṃ ca śuṣka-ruditaṃ ca |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12882607 (0.034):
MSS_4501 1 ājñā kākuryācñā kṣepo hasitaṃ ca śuṣkaruditaṃ ca / / MSS_4501 2 iti nidhuvanapāṇḍityaṃ dhyāyaṃstasyā na tṛpyāmi //
iti nidhuvana-pāṇḍityaṃ dhyāyaṃs tasyā na tṛpyāmi ||GAss_76||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12882611 (0.016):
MSS_4501 1 ājñā kākuryācñā kṣepo hasitaṃ ca śuṣkaruditaṃ ca / / MSS_4501 2 iti nidhuvanapāṇḍityaṃ dhyāyaṃstasyā na tṛpyāmi //
ājñāpayiṣyasi padaṃ dāsyasi dayitasya śirasi kiṃ tvarase |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12882651 (0.0):
MSS_4504 1 ājñāpayiṣyasi padaṃ dāsyasi dayitasya śirasi kiṃ tvarase /
asamaya-mānini mugdhe mā kuru bhagnāṅkuraṃ prema ||GAss_77||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12882658 (0.0):
MSS_4504 1 ājñāpayiṣyasi padaṃ dāsyasi dayitasya śirasi kiṃ tvarase / / MSS_4504 2 asamayamānini mugdhe mā kuru bhagnāṅkuraṃ prema //
āsādya bhaṅgam anayā dyūte vihitābhirucita-keli-paṇe |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12903787 (0.0):
MSS_5570 1 āsādya bhaṅgamanayā dyūte vihitābhirucitakelipaṇe /
niḥsārayatākṣāniti kapaṭa-ruṣotsāritāḥ sakhyaḥ ||GAss_78||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12903792 (0.0):
MSS_5570 1 āsādya bhaṅgamanayā dyūte vihitābhirucitakelipaṇe / / MSS_5570 2 niḥsārayatākṣāniti kapaṭaruṣotsāritāḥ sakhyaḥ //
ādaraṇīya-guṇā sakhi mahatā nihitāsi tena śirasi tvam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12885674 (0.0):
MSS_4684 1 ādaraṇīyaguṇā sakhi mahatā nihitāsi tena śirasi tvam /
tava lāghava-doṣo 'yaṃ saudha-patākeva yac calasi ||GAss_79||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12885682 (0.0):
MSS_4684 1 ādaraṇīyaguṇā sakhi mahatā nihitāsi tena śirasi tvam / / MSS_4684 2 tava lāghavadoṣo'yaṃ saudhapatākeva yaccalasi //
ārdram api stana-jaghanān nirasya sutanu tvayaitad unmuktam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12897757 (0.032):
MSS_5267 1 ārdramapi stanajaghanān nirasya sutanu tvayaitadunmuktam /
kha-stham avāptum iva tvāṃ tapanāṃśūn aṃśukaṃ pibati ||GAss_80||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12897765 (0.0):
MSS_5267 1 ārdramapi stanajaghanān nirasya sutanu tvayaitadunmuktam / / MSS_5267 2 khasthamavāptumiva tvāṃ tapanāṃśūnaṃśukaṃ pibati //
āropitā śilāyām aśmeva tvaṃ bhaveti mantreṇa |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12897263 (0.0):
MSS_5240 1 āropitā śilāyām aśmeva tvaṃ bhaveti mantreṇa /
magnāpi pariṇayāpadi jāra-mukhaṃ vīkṣya hasitaiva ||GAss_81||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12897273 (0.0):
MSS_5240 1 āropitā śilāyām aśmeva tvaṃ bhaveti mantreṇa / / MSS_5240 2 magnāpi pariṇayāpadi jāramukhaṃ vīkṣya hasitaiva //
āyāti yāti khedaṃ karoti madhu harati madhukarīvānyā |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12894128 (0.0):
MSS_5092 1 āyāti yāti khedaṃ karoti madhu harati madhukarīvānyā /
adhidevatā tvam eva śrīr iva kamalasya mama manasaḥ ||GAss_82||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12894133 (0.0):
MSS_5092 1 āyāti yāti khedaṃ karoti madhu harati madhukarīvānyā / / MSS_5092 2 adhidevatā tvameva śrīriva kamalasya mama manasaḥ //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12894246 (0.0):
MSS_5098 1 āyātu yātu khedaṃ karotu madhu haratu cāpyanyā / / MSS_5098 2 adhidevatā tvameva śrīriva kamalasya mama manasaḥ //
āsādya dakṣiṇāṃ diśam avilambaṃ tyajati cottarāṃ taraṇiḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12903773 (0.0):
MSS_5569 1 āsādya dakṣiṇāṃ diśam avilambaṃ tyajati cottarāṃ taraṇiḥ /
puruṣaṃ haranti kāntāḥ prāyeṇa hi dakṣiṇā eva ||GAss_83||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12903777 (0.020):
MSS_5569 1 āsādya dakṣiṇāṃ diśam avilambaṃ tyajati cottarāṃ taraṇiḥ / / MSS_5569 2 puruṣaṃ haranti kāntāḥ prāyeṇa hi dakṣiṇā eva //
ādāna-pāna-lepaiḥ kāścid garalopatāpa-hāriṇyaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12885827 (0.0):
MSS_4692 1 ādānapānalepaiḥ kāścid garalopatāpahāriṇyaḥ /
sadasi sthitaiva siddhauṣadhi-vallī kāpi jīvayati ||GAss_84||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12885827 (0.053):
MSS_4692 1 ādānapānalepaiḥ kāścid garalopatāpahāriṇyaḥ / / MSS_4692 2 sadasi sthitaiva siddhau ṣadhivallī kāpi jīvayati //
āndola-lola-keśīṃ cala-kāñcī-kiṅkiṇī-gaṇa-kvaṇitām |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12889835 (0.0):
MSS_4881 1 āndolalolakeśīṃ calakāñcīkiṅkiṇīgaṇakvaṇitām /
smarasi puruṣāyitāṃ tāṃ smara-cāmara-cihna-yaṣṭim iva ||GAss_85||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12889840 (0.035):
MSS_4881 1 āndolalolakeśīṃ calakāñcīkiṅkiṇīgaṇakvaṇitām / / MSS_4881 2 smarasi puruṣāyitāṃ tāṃ smaracāmaracihnayaṣṭimiva //
ākṣipasi karṇam akṣṇā balir api baddhas tvayā tridhā madhye |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12879561 (0.0):
MSS_4348 1 ākṣipasi karṇamakṣṇā balirapi baddhastvayā tridhā madhye /
iti jita-sakala-vadānye tanu-dāne lajjase sutanu ||GAss_86||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12879570 (0.020):
MSS_4348 2 iti jitasakalavadānye tanudāne lajjase sutanu //
ākṣepa-caraṇa-laṅghana-keśa-graha-keli-kutuka-taralena |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12879660 (0.0):
MSS_4352 1 ākṣepacaraṇalaṅghana keśagrahakelikutukataralena /
strīṇāṃ patir api gurur iti dharmaṃ na śrāvitā sutanuḥ ||GAss_87||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12879667 (0.0):
MSS_4352 1 ākṣepacaraṇalaṅghana keśagrahakelikutukataralena / / MSS_4352 2 strīṇāṃ patirapi gururiti dharmaṃ na śrāvitā sutanuḥ //
āgacchatānavekṣita-pṛṣṭhenārthī varāṭakeneva | / muṣitāsmi tena jaghanāṃ-śukam api voḍhuṃ naśaktena ||GAss_88||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12879912 (0.019):
MSS_4365 1 āgacchatānavekṣita pṛṣṭhenārthī varāṭakeneva /
ākuñcitaika-jaṅghaṃ darāvṛtordhvoru gopitārdhoru |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12878474 (0.0):
MSS_4300 1 ākuñcitaikajaṅghaṃ darāvṛtordhvoru gopitārdhoru /
sutanoḥ śvasita-kramana-mad-udara-sphuṭa-nābhi śayanam idam ||GAss_89||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12878482 (0.037):
MSS_4300 1 ākuñcitaikajaṅghaṃ darāvṛtordhvoru gopitārdhoru / / MSS_4300 2 sutanoḥ śvasitakramanamadṛ udarasphuṭanābhi śayanamidam //
ādāya dhanam analpaṃ dadānayā subhaga tāvakaṃ vāsaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12885900 (0.0):
MSS_4697 1 ādāya dhanamanalpaṃ dadānayā subhaga tāvakaṃ vāsaḥ /
mugdhā rajaka-gṛhiṇyā kṛtā dinaiḥ katipayair niḥsvā ||GAss_90||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12885906 (0.0):
MSS_4697 1 ādāya dhanamanalpaṃ dadānayā subhaga tāvakaṃ vāsaḥ / / MSS_4697 2 mugdhā rajakagṛhiṇyā kṛtā dinaiḥ katipayairniḥsvā //
āstāṃ varam avakeśī mā doha-damasya racaya pūga-taroḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12905417 (0.049):
MSS_5637 1 āstāṃ varamavakeśī mā dohadamasya racaya pūgataroḥ /
etasmāt phalitād api kevalam udvegam adhigaccha ||GAss_91|| / ārabdham abdhi-mathanaṃ svahastayitvā dvi-jihvam amarair yat |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12905419 (0.020):
MSS_5637 1 āstāṃ varamavakeśī mā dohadamasya racaya pūgataroḥ / / MSS_5637 2 etasmāt phalitādapi kevalamudvegamadhigaccha //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12896015 (0.025):
MSS_5178 1 ārabdhamabdhimathanaṃ svahastayitvā dvijihvamamarairyat /
ucitas tat-pariṇāmo viṣamaṃ viṣam eva yaj jātam ||GAss_92||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12896024 (0.026):
MSS_5178 2 ucitas tatpariṇāmo viṣamaṃ viṣameva yajjātam //
āvarjitālakāli śvāsotkampa-stanārpitaika-bhujam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12899886 (0.0):
MSS_5368 2 paryāptapuṣpastabakāvanamrā saṃcāriṇī pallavinī lateva // / MSS_5369 1 āvarjitālakāli śvāsotkampastanārpitaikabhujam /
śayanaṃ rati-vivaśa-tanoḥ smarāmi śithilāṃśukaṃ tasyāḥ ||GAss_93||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12899892 (0.0):
MSS_5369 1 āvarjitālakāli śvāsotkampastanārpitaikabhujam / / MSS_5369 2 śayanaṃ rativivaśatanoḥ smarāmi śithilāṃśukaṃ tasyāḥ //
āmrāṅkuro 'yam aruṇa-śyāmala-rucir asthi-nirgataḥ sutanu |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12893429 (0.0):
MSS_5059 1 āmrāṅkuro'yamaruṇa śyāmalarucirasthinirgataḥ sutanu /
nava-kamaṭha-karpara-puṭān mūrdhevordhvaṃ gataḥ sphurati ||GAss_94||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12893439 (0.0):
MSS_5059 2 navakamaṭhakarparapuṭān mūrdhevordhvaṃ gataḥ sphurati //
ābhaṅgurāgra-bahu-guṇa-dīrghāsvāda-pradā priyā-dṛṣṭiḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12891869 (0.0):
MSS_4988 1 ābhaṅgurāgrabahuguṇa dīrghāsvādapradā priyādṛṣṭiḥ /
karṣati mano madīyaṃ hrada-mīnaṃ baḍiśa-rajjur iva ||GAss_95||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12891875 (0.0):
MSS_4988 1 ābhaṅgurāgrabahuguṇa dīrghāsvādapradā priyādṛṣṭiḥ / / MSS_4988 2 karṣati mano madīyaṃ hradamīnaṃ baḍiśarajjuriva //
ālapa yathā yathecchasi yuktaṃ tava kitava kim apavārayasi |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12898096 (0.0):
MSS_5284 1 ālapa yathā yathecchasi yuktaṃ tava kitava kimapavārayasi /
strī-jāti-lāñchanam asau jīvita-raṅkā sakhī subhaga ||GAss_96||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12898102 (0.0):
MSS_5284 1 ālapa yathā yathecchasi yuktaṃ tava kitava kimapavārayasi / / MSS_5284 2 strījātilāñchanamasau jīvitaraṅkā sakhī subhaga //
āsvādito 'si mohād bata viditā vadana-mādhurī bhavataḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12906379 (0.0):
MSS_5679 1 āsvādito'si mohād bata viditā vadanamādhurī bhavataḥ /
madhu-lipta-kṣura rasanāc chedāya paraṃ vijānāsi ||GAss_97||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12906385 (1.192):
MSS_5679 1 āsvādito'si mohād bata viditā vadanamādhurī bhavataḥ / / MSS_5679 2 madhuliptakṣura rasanāc chedāya paraṃ vijānāsi //
ākṛṣṭi-bhagna-kaṭakaṃ kena tava prakṛti-komalaṃ subhage |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12878783 (0.0):
MSS_4314 1 ākṛṣṭibhagnakaṭakaṃ kena tava prakṛtikomalaṃ subhage /
dhanyena bhuja-mṛṇālaṃ grāhyaṃ madanasya rājyam iva ||GAss_98||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12878788 (0.0):
MSS_4314 1 ākṛṣṭibhagnakaṭakaṃ kena tava prakṛtikomalaṃ subhage / / MSS_4314 2 dhanyena bhujamṛṇālaṃ grāhyaṃ madanasya rājyamiva //
āruhya dūram agaṇita-raudra-kleśā prakāśayantī svam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12896725 (0.0):
MSS_5214 1 āruhya dūramagaṇita raudrakleśā prakāśayantī svam /
vāta-pratīcchana-paṭī vahitram iva harasi māṃ sutanu ||GAss_99||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12896733 (0.0):
MSS_5214 1 āruhya dūramagaṇita raudrakleśā prakāśayantī svam / / MSS_5214 2 vātapratīcchanapaṭī vahitramiva harasi māṃ sutanu //
āyāsaḥ para-hiṃsā vaitaṃsika-sārameya tava sāraḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12894796 (0.0):
MSS_5121 1 āyāsaḥ parahiṃsā vaitaṃsikasārameya tava sāraḥ /
tvām apasārya vibhājyaḥ kuraṅga eṣo 'dhunaivānyaiḥ ||GAss_100||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12894800 (1.192):
MSS_5121 1 āyāsaḥ parahiṃsā vaitaṃsikasārameya tava sāraḥ / / MSS_5121 2 tvāmapasārya vibhājyaḥ kuraṅga eṣo'dhunaivānyaiḥ //
ānayati pathika-taruṇaṃ hariṇa iha prāpayann ivātmānam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12889365 (0.0):
MSS_4857 1 ānayati pathikataruṇaṃ hariṇa iha prāpayannivātmānam /
upakalam ago 'pi komala-kalam āvalika-valanottaralaḥ ||GAss_101||
āsīd eva yad ārdraḥ kim api tadā kim ayam āhato 'py āha | / niṣṭhura-bhāvād adhunā kaṭūni sakhi raṭati paṭaha iva ||GAss_102||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12904362 (0.0):
MSS_5593 1 āsīdeva yadārdraḥ kimapi tadā kimayamāhato'pyāha / / MSS_5593 2 niṣṭhurabhāvādadhunā kaṭūni sakhi raṭati paṭaha iva //
ājñā-karaś ca tāḍana-paribhava-sahanaś ca satyam aham asyāḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12882589 (0.0):
MSS_4500 1 ājñākaraśca tāḍana paribhavasahanaśca satyamahamasyāḥ /
na tu śīla-śītaleyaṃ priyetarad vaktum api veda ||GAss_103||
ādhāya dugdha-kalaśe manthānaṃ śrānta-dor-latā gopī |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12888042 (0.0):
MSS_4796 1 ādhāya dugdhakalaśe manthānaṃ śrāntadorlatā gopī /
aprāpta-pārijātā daive doṣaṃ niveśayati ||GAss_104||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12888046 (0.023):
MSS_4796 1 ādhāya dugdhakalaśe manthānaṃ śrāntadorlatā gopī / / MSS_4796 2 aprāptapārijātā daive doṣaṃ niveśayati //
āstāṃ mānaḥ kathanaṃ sakhīṣu vā mayi nivedya-durvinaye |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12905399 (0.0):
MSS_5636 1 āstāṃ mānaḥ kathanaṃ sakhīṣu vā mayi nivedyadurvinaye /
śithilita-rati-guṇa-garvā mamāpi sā lajjitā sutanuḥ ||GAss_105||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12905406 (0.019):
MSS_5636 1 āstāṃ mānaḥ kathanaṃ sakhīṣu vā mayi nivedyadurvinaye / / MSS_5636 2 śithilitaratiguṇagarvā mamāpi sā lajjitā sutanuḥ //
āvartair ātarpaṇa-śobhāṃ ḍiṇḍīra-pāṇḍurair dadhatī |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12900016 (1.192):
MSS_5376 1 āvartairātarpaṇa śobhāṃ ḍiṇḍīrapāṇḍurairdadhatī /
gāyati mukharita-salilā priya-saṅgama-maṅgalaṃ surasā ||GAss_106||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12900022 (0.024):
MSS_5376 1 āvartairātarpaṇa śobhāṃ ḍiṇḍīrapāṇḍurairdadhatī / / MSS_5376 2 gāyati mukharitasalilā priyasaṃgamamaṅgalaṃ surasā //
iti vibhāvyākhyā-sametā ā-kāra-vrajyā || / i-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551345 (0.0):
roṣa-miṣa-dalita-lajjā gṛhiṇī darśayati pati-purataḥ ||GAss_73|| / iti vibhāvyākhyā-sametā a-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551978 (0.0):
devasya kamaṭhamūrteḥ na pṛṣṭhaṃ api nikhilam āpnoti ||GAss_113|| / iti vibhāvyākhyā-sametā i-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552030 (0.0):
nava-yauvaneva tanvī niṣevyate nirbharaṃ vāpī ||GAss_116|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ī-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552369 (0.0):
āskanditoruṇā tvaṃ hastenaiva spṛśan harasi ||GAss_138|| / iti vibhāvyākhyā-sametā u-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552388 (0.0):
sarvaṃsahe kaṭhora-tvacaḥ kim aṅkena kamaṭhasya ||GAss_139|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ū-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552426 (0.0):
ko veda goṣṭham etad go-śāntau vihita-bahu-mānam ||GAss_141|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ṛ-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552561 (0.0):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560778 (0.0):
ullasati roma-rājiḥ stana-śambhor garala-lekheva ||GAss_693|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ha-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553875 (0.008):
kim uṣasi viyoga-kātaram asameṣur ivārdha-nārācam ||GAss_232|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555555 (0.018):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560641 (0.026):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557652 (0.029):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557367 (0.030):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557865 (0.031):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554452 (0.032):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553219 (0.032):
tṛṇa-bāṇas tṛṇa-dhanvā tṛṇa-ghaṭitaḥ kapaṭa-puruṣo 'yam ||GAss_192|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558710 (0.033):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554885 (0.035):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556831 (0.037):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559091 (0.037):
iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
iyam udgatiṃ harantī-netra-nikocaṃ ca vidadhatī purataḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12915465 (0.0):
MSS_6139 1 iyamudgatiṃ harantī netranikocaṃ ca vidadhatī purataḥ /
na vijānīmaḥ kiṃ tava vadati sapatnīva dina-nidrā ||GAss_107||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12915473 (0.0):
MSS_6139 1 iyamudgatiṃ harantī netranikocaṃ ca vidadhatī purataḥ / / MSS_6139 2 na vijānīmaḥ kiṃ tava vadati sapatnīva dinanidrā //
idam ubhaya-bhitti-santata-hāra-guṇāntar-gataika-kuca-mukulam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12911679 (0.053):
MSS_5955 1 idamubhayabhittisaṃtata hāraguṇāntargataikakucamukulam /
guṭikā-dhanur iva bālā-vapuḥ smaraḥ śrayati kutukena ||GAss_108||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12911691 (0.0):
MSS_5955 1 idamubhayabhittisaṃtata hāraguṇāntargataikakucamukulam / / MSS_5955 2 guṭikādhanuriva bālā vapuḥ smaraḥ śrayati kututena //
iha śikhari-śikharāvalambini vinoda-dara-tarala-vapuṣi taru-hariṇe |
paśyābhilaṣati patituṃ vihagī nija-nīḍa-mohena ||GAss_109||
ikṣur nadī-pravāho dyūtaṃ māna-grahaś ca he sutanu |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12907616 (0.0):
MSS_5741 1 ikṣurnadīpravāho dyūtaṃ mānagrahaśca he sutanu /
bhrū-latikā ca taveyaṃ bhaṅge rasam adhikam āvahati ||GAss_110||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12907622 (0.0):
MSS_5741 1 ikṣurnadīpravāho dyūtaṃ mānagrahaśca he sutanu / / MSS_5741 2 bhrūlatikā ca taveyaṃ bhaṅge rasamadhikamāvahati //
indor ivāsya purato yad vimukhī sāpa-vāraṇā bhramasi |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12912965 (0.028):
MSS_6014 1 indorivāsya purato yad vimukhī sāpavāraṇā bhramasi /
tat kathaya kiṃ nu duritaṃ sakhi tvayā chāyayeva kṛtam ||GAss_111||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12912977 (0.0):
MSS_6014 1 indorivāsya purato yad vimukhī sāpavāraṇā bhramasi / / MSS_6014 2 tat kathaya kiṃ nu duritaṃ sakhi tvayā chāyayeva kṛtam //
iha kapaṭa-kutuka-taralita-dṛśi viśvāsaṃ kuraṅga kiṃ kuruṣe |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12915720 (0.0):
MSS_6154 2 asminnavabhṛthe snātaḥ kathaṃ patnyā mayā vinā // / MSS_6155 1 iha kapaṭakutukataralita dṛśi viśvāsaṃ kuraṅga kiṃ kuruṣe /
tava rabhasa-taraliteyaṃ vyādha-vadhūr vāladhau valate ||GAss_112||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12915727 (0.0):
MSS_6155 1 iha kapaṭakutukataralita dṛśi viśvāsaṃ kuraṅga kiṃ kuruṣe / / MSS_6155 2 tava rabhasataraliteyaṃ vyādhavadhūrvāladhau valate //
iha vahati bahu mahodadhivibhūṣaṇā mānagarvam iyam urvī |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12916518 (0.0):
MSS_6199 1 iha vahati bahumahodadhi vibhūṣaṇā mānagarvamiyamurvī /
devasya kamaṭhamūrteḥ na pṛṣṭhaṃ api nikhilam āpnoti ||GAss_113||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12916525 (0.0):
MSS_6199 1 iha vahati bahumahodadhi vibhūṣaṇā mānagarvamiyamurvī / / MSS_6199 2 devasya kamaṭhamūrter na pṛṣṭhamapi nikhilamāpnoti //
iti vibhāvyākhyā-sametā i-kāra-vrajyā || / ī-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551345 (0.0):
roṣa-miṣa-dalita-lajjā gṛhiṇī darśayati pati-purataḥ ||GAss_73|| / iti vibhāvyākhyā-sametā a-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551856 (0.0):
gāyati mukharita-salilā priya-saṅgama-maṅgalaṃ surasā ||GAss_106|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ā-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552030 (0.0):
nava-yauvaneva tanvī niṣevyate nirbharaṃ vāpī ||GAss_116|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ī-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552369 (0.0):
āskanditoruṇā tvaṃ hastenaiva spṛśan harasi ||GAss_138|| / iti vibhāvyākhyā-sametā u-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552388 (0.0):
sarvaṃsahe kaṭhora-tvacaḥ kim aṅkena kamaṭhasya ||GAss_139|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ū-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552426 (0.0):
ko veda goṣṭham etad go-śāntau vihita-bahu-mānam ||GAss_141|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ṛ-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552561 (0.0):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560778 (0.0):
ullasati roma-rājiḥ stana-śambhor garala-lekheva ||GAss_693|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ha-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553875 (0.008):
kim uṣasi viyoga-kātaram asameṣur ivārdha-nārācam ||GAss_232|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555555 (0.018):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560641 (0.026):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557652 (0.029):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557367 (0.030):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557865 (0.031):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554452 (0.032):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553219 (0.032):
tṛṇa-bāṇas tṛṇa-dhanvā tṛṇa-ghaṭitaḥ kapaṭa-puruṣo 'yam ||GAss_192|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558710 (0.033):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554885 (0.035):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556831 (0.037):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559091 (0.037):
iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
īrṣyā-roṣa-jvalito-nija-pati-saṅgaṃ vicintayaṃs tasyāḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12917390 (0.0):
MSS_6246 1 īrṣyāroṣajvalito nijapatisaṅgaṃ vicintayaṃs tasyāḥ /
cyuta-vasana-jaghana-bhāvana-sāndrānandena nirvāmi ||GAss_114||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12917396 (1.192):
MSS_6246 1 īrṣyāroṣajvalito nijapatisaṅgaṃ vicintayaṃs tasyāḥ / / MSS_6246 2 cyutavasanajaghanabhāvana sāndrānandena nirvāmi //
īśvara-parigrahocita-moho 'syāṃ madhupa kiṃ mudhā patasi |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12917599 (0.0):
MSS_6259 1 īśvaraparigrahocita moho'syāṃ madhupa kiṃ mudhā patasi /
kanakābhidhāna-sārā vīta-rasā kitava-kalikeyam ||GAss_115||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12917605 (0.029):
MSS_6259 1 īśvaraparigrahocita moho'syāṃ madhupa kiṃ mudhā patasi / / MSS_6259 2 kanakābhidhānasārā vītarasā kitavakalikeyam //
īṣad avaśiṣṭa-jaḍimā śiśire gata-mātra eva ciram aṅgaiḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12917837 (0.022):
MSS_6273 2 sa tu tīkṣṇataraḥ śvāsaśoṣitāvayavo'tra yaḥ // / MSS_6274 1 īṣadavaśiṣṭajaḍimā śiśire gatamātra eva ciramaṅgaiḥ /
nava-yauvaneva tanvī niṣevyate nirbharaṃ vāpī ||GAss_116||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12917845 (0.0):
MSS_6274 1 īṣadavaśiṣṭajaḍimā śiśire gatamātra eva ciramaṅgaiḥ / / MSS_6274 2 navayauvaneva tanvī niṣevyate nirbharaṃ vāpī //
iti vibhāvyākhyā-sametā ī-kāra-vrajyā || / u-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551345 (0.0):
roṣa-miṣa-dalita-lajjā gṛhiṇī darśayati pati-purataḥ ||GAss_73|| / iti vibhāvyākhyā-sametā a-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551856 (0.0):
gāyati mukharita-salilā priya-saṅgama-maṅgalaṃ surasā ||GAss_106|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ā-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551978 (0.0):
devasya kamaṭhamūrteḥ na pṛṣṭhaṃ api nikhilam āpnoti ||GAss_113|| / iti vibhāvyākhyā-sametā i-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552369 (0.0):
āskanditoruṇā tvaṃ hastenaiva spṛśan harasi ||GAss_138|| / iti vibhāvyākhyā-sametā u-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552388 (0.0):
sarvaṃsahe kaṭhora-tvacaḥ kim aṅkena kamaṭhasya ||GAss_139|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ū-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552426 (0.0):
ko veda goṣṭham etad go-śāntau vihita-bahu-mānam ||GAss_141|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ṛ-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552561 (0.0):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560778 (0.0):
ullasati roma-rājiḥ stana-śambhor garala-lekheva ||GAss_693|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ha-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553875 (0.008):
kim uṣasi viyoga-kātaram asameṣur ivārdha-nārācam ||GAss_232|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555555 (0.018):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560641 (0.026):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557652 (0.029):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557367 (0.030):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557865 (0.031):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554452 (0.032):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553219 (0.032):
tṛṇa-bāṇas tṛṇa-dhanvā tṛṇa-ghaṭitaḥ kapaṭa-puruṣo 'yam ||GAss_192|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558710 (0.033):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554885 (0.035):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556831 (0.037):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559091 (0.037):
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586|| / iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
ullasita-bhrū-dhanuṣā tava pṛthunā locanena rucirāṅgi |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12937518 (0.0):
MSS_7255 1 ullasitabhrūdhanuṣā tavapṛthunā locanena rucirāṅgi /
acalā api na mahāntaḥ ke cañcala-bhāvam ānītāḥ ||GAss_117||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12937524 (0.0):
MSS_7255 1 ullasitabhrūdhanuṣā tavapṛthunā locanena rucirāṅgi / / MSS_7255 2 acalā api na mahāntaḥ ke cañcalabhāvamānītāḥ //
upanīya yan nitambe bhujaṅgam uccair alambi vibudhaiḥ śrīḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12934430 (0.024):
MSS_7085 1 upanīya yannitambe bhujaṃgamuccairalambi vibudhaiḥ śrīḥ /
ekaḥ sa mandara-giriḥ sakhi garimāṇaṃ samudvahatu ||GAss_118||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12934437 (0.0):
MSS_7085 1 upanīya yannitambe bhujaṃgamuccairalambi vibudhaiḥ śrīḥ / / MSS_7085 2 ekaḥ sa mandaragiriḥ sakhi garimāṇaṃ samudvahatu //
ullasita-lāñchano 'yaṃ jyotsnā-varṣī sudhākaraḥ sphurati |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12937532 (0.0):
MSS_7255 2 acalā api na mahāntaḥ ke cañcalabhāvamānītāḥ // / MSS_7256 1 ullasitalāñchano'yaṃ jyotsnāvarṣī sudhākaraḥ sphurati /
āsakta-kṛṣṇa-caraṇaḥ śakaṭa iva prakaṭita-kṣīraḥ ||GAss_119||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12937537 (0.0):
MSS_7256 1 ullasitalāñchano'yaṃ jyotsnāvarṣī sudhākaraḥ sphurati / / MSS_7256 2 āsaktakṛṣṇacaraṇaḥ śakaṭa iva prakaṭitakṣīraḥ //
upacārānunayās te kitavasyopekṣitāḥ sakhī-vacasā |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12933848 (0.0):
MSS_7051 1 upacārānunayāste kitavasyopekṣitāḥ sakhīvacasā /
adhunā niṣṭhuram api yadi sa vadati kalikaitavād yāmi ||GAss_120||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12933854 (0.0):
MSS_7051 1 upacārānunayāste kitavasyopekṣitāḥ sakhīvacasā / / MSS_7051 2 adhunā niṣṭhuramapi yadi sa vadati kalikaitavād yāmi //
uṣasi parivartayantyā muktā-dāmopavītatāṃ nītam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12937845 (0.0):
MSS_7271 1 uṣasi parivartayantyā muktādāmopavītatāṃ nītam /
puruṣāyita-vaidagdhyaṃ vrīḍāvati kairna kalitaṃ te ||GAss_121||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12937849 (0.018):
MSS_7271 1 uṣasi parivartayantyā muktādāmopavītatāṃ nītam / / MSS_7271 2 puruṣāyitavaidagdhyaṃ vrīḍāvati kairna kalitaṃ te //
uḍḍīnānām eṣāṃ prāsādāt taruṇi pakṣiṇāṃ paṅktiḥ | / visphurati vaijayantī-pavana-cchinnāpaviddheva ||GAss_122||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12920610 (0.043):
MSS_6399 2 visphurati vaijayantī pavanacchinnāpaviddheva //
ujjāgarita-bhrāmita-dantura-dala-ruddha-madhukara-prakare |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12920128 (0.0):
MSS_6377 1 ujjāgaritabhrāmita danturadalaruddhamadhukaraprakare /
kāñcana-ketaki mā tava vikasatu saurabhya-sambhāraḥ ||GAss_123||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12920134 (0.0):
MSS_6377 1 ujjāgaritabhrāmita danturadalaruddhamadhukaraprakare / / MSS_6377 2 kāñcanaketaki mā tava vikasatu saurabhyasaṃbhāraḥ //
ullasita-bhrūḥ kim atikrāntaṃ cintayasi nistaraṅgākṣi |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12937502 (0.032):
MSS_7254 1 ullasitabhrūḥ kimati krāntaṃ cintayasi nistaraṅgākṣi /
kṣudrāpacāra-virasaḥ pākaḥ premṇo guḍasyeva ||GAss_124||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12937507 (0.0):
MSS_7254 1 ullasitabhrūḥ kimati krāntaṃ cintayasi nistaraṅgākṣi / / MSS_7254 2 kṣudrāpacāravirasaḥ pākaḥ premṇo guḍasyeva //
uddiśya niḥsarantīṃ sakhīm iyaṃ kapaṭa-kopa-kuṭila-bhrūḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12928987 (0.042):
kopavipāṭaladyuti mukhaṃ devyāḥ kariṣyāmyaham // / MSS_6812 1 uddiśya niḥsarantīṃ sakhīmiyaṃ kapaṭakopakuṭilabhrūḥ /
evam avataṃsam ākṣipad āhata-dīpo yathā patati ||GAss_125||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12928994 (0.021):
MSS_6812 1 uddiśya niḥsarantīṃ sakhīmiyaṃ kapaṭakopakuṭilabhrūḥ / / MSS_6812 2 evamavataṃsamākṣipad āhatadīpo yathā patati //
udito 'pi tuhina-gahane gagana-prānte na dīpyate tapanaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12927899 (0.0):
MSS_6764 1 udito'pi tuhinagahane gaganaprānte na dīpyate tapanaḥ /
kaṭhina-ghṛta-pūra-pūrṇe śarāva-śirasi pradīpa iva ||GAss_126||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12927908 (0.0):
MSS_6764 1 udito'pi tuhinagahane gaganaprānte na dīpyate tapanaḥ / / MSS_6764 2 kaṭhinaghṛtapūrapūrṇe śarāvaśirasi pradīpa iva //
udgamanopaniveśana-śayana-parāvṛtti-valana-calaneṣu |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12928207 (0.0):
MSS_6781 1 udgamanopaniveśana śayanaparāvṛttivalanacalaneṣu /
aniśaṃ sa mohayati māṃ hṛl-lagnaḥ śvāsa iva dayitaḥ ||GAss_127||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12928212 (0.043):
MSS_6781 1 udgamanopaniveśana śayanaparāvṛttivalanacalaneṣu / / MSS_6781 2 aniśaṃ sa mohayati māṃ hṛllagnaḥ śvāsa iva dayitaḥ //
ujjhita-saubhāgya-mada-sphuṭa-yācñānaṅga-bhītayor yūnoḥ |
akalita-manasor ekā dṛṣṭir dūtī nisṛṣṭārthī ||GAss_128||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12920364 (0.0):
MSS_6389 1 ujjhitasaubhāgyamada sphuṭayācñāna gabhītayoryūnoḥ / / MSS_6389 2 akalitamanasorekā dṛṣṭirdūtī nisṛṣṭārthī //
uttama-bhujaṅga-saṅgama-nispanda-nitamba-cāpalas tasyāḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12922165 (0.037):
MSS_6470 1 uttamabhujaṃgasaṃgama nispandanitambacāpalastasyāḥ /
mandara-girir iva vibudhair itas tataḥ kṛṣyate kāyaḥ ||GAss_129||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12922171 (0.0):
MSS_6470 1 uttamabhujaṃgasaṃgama nispandanitambacāpalastasyāḥ / / MSS_6470 2 mandaragiririva vibudhair itastataḥ kṛṣyate kāyaḥ //
upanīya kalama-kuḍavaṃ kathayati sabhayaś cikitsake halikaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12934397 (0.0):
MSS_7082 2 satpuruṣakarṇadhāras tārayati janān bahūnekaḥ // / MSS_7083 1 upanīya kalamakuḍavaṃ kathayati sabhayaścikitsake halikaḥ /
śoṇaṃ somārdha-nibhaṃ vadhū-stane vyādhim upajātam ||GAss_130||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12934404 (0.0):
MSS_7083 1 upanīya kalamakuḍavaṃ kathayati sabhayaścikitsake halikaḥ / / MSS_7083 2 śoṇaṃ somārdhanibhaṃ vadhūstane vyādhimupajātam //
unmukulitādhara-puṭe-bhūti-kaṇa-trāsa-mīlitārdhākṣi |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12932783 (0.0):
MSS_6987 1 unmukulitādharapuṭe bhūtikaṇatrāsamīlitārdhākṣi /
dhūmo 'pi neha virama-bhramaro 'yaṃ śvasitam anusarati ||GAss_131||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12932791 (0.0):
MSS_6987 1 unmukulitādharapuṭe bhūtikaṇatrāsamīlitārdhākṣi / / MSS_6987 2 dhūmo'pi neha virama bhramaro'yaṃ śvasitamanusarati //
upari pariplavate mama bāleyaṃ gṛhiṇi haṃsa-māleva |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12934932 (0.0):
MSS_7115 1 upari pariplavate mama bāleyaṃ gṛhiṇi haṃsamāleva /
sarasa iva nalina-nālā tvam āśayaṃ prāpya vasasi punaḥ ||GAss_132||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12934939 (0.0):
MSS_7115 1 upari pariplavate mama bāleyaṃ gṛhiṇi haṃsamāleva / / MSS_7115 2 sarasa iva nalinanālā tvamāśayaṃ prāpya vasasi punaḥ //
utkampa-gharma-picchila-doḥ-sādhika-hasta-vicyutaś cauraḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12920837 (0.023):
MSS_6410 1 utkampagharmapicchila doḥsādhikahastavicyutaś cauraḥ /
śivam āśāste sutanu-stanayos tava pañcalāñcalayoḥ ||GAss_133||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12920846 (0.0):
MSS_6410 1 utkampagharmapicchila doḥsādhikahastavicyutaś cauraḥ / / MSS_6410 2 śivamāśāste sutanu stanayostava pañcalāñcalayoḥ //
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554034 (0.053):
tapana-karās tapana-śilāṃ jvalayanti vidhuṃ madhurayanti ||GAss_248|| / tava sutanu sānumatyā bahu-dhātu-janita-nitamba-rāgāyāḥ |
utkṣipta-bāhu-darśita-bhuja-mūlaṃ cūta-mukula mama sakhyā |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12921575 (0.0):
MSS_6442 1 utkṣiptabāhudarśita bhujamūlaṃ cūtamukula mama sakhyā /
ākṛṣyamāṇa rājati bhavataḥ param ucca-pada-lābhaḥ ||GAss_134||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12921577 (0.037):
MSS_6442 1 utkṣiptabāhudarśita bhujamūlaṃ cūtamukula mama sakhyā / / MSS_6442 2 ākṛṣyamāṇa rājati bhavataḥ paramuccapadalābhaḥ //
ucca-kuca-kumbha-nihito hṛdayaṃ cālayati jaghana-lagnāgraḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12918722 (0.0):
MSS_6314 1 uccakucakumbhanihito hṛdayaṃ cālayati jaghanalagnāgraḥ /
atinimna-madhya-saṅkrama-dāru-nibhas taruṇi tava hāraḥ ||GAss_135||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12918729 (0.021):
MSS_6314 1 uccakucakumbhanihito hṛdayaṃ cālayati jaghanalagnāgraḥ / / MSS_6314 2 atinimnamadhyasaṃkrama dārunibhas taruṇi tava hāraḥ //
ullasita-śīta-dīdhiti-kalopakaṇṭhe sphuranti tāraughāḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12937548 (0.046):
MSS_7257 1 ullasitaśītadīdhiti kalopakaṇṭhe sphuranti tāraughāḥ /
kusumāyudha-vidhṛta-dhanur-nirgata-makaranda-bindu-nibhāḥ ||GAss_136||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12937554 (0.026):
MSS_7257 1 ullasitaśītadīdhiti kalopakaṇṭhe sphuranti tāraughāḥ / / MSS_7257 2 kusumāyudhavidhṛtadhanur nirgatamakarandabindunibhāḥ //
upanīya priyam asamaya-vidaṃ ca me dagdha-mānam apanīya |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12934415 (0.0):
MSS_7084 1 upanīya priyamasamaya vidaṃ ca me dagdhamānamapanīya /
narmopakrama eva kṣaṇade dūtīva calitāsi ||GAss_137||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12934420 (1.192):
MSS_7084 1 upanīya priyamasamaya vidaṃ ca me dagdhamānamapanīya / / MSS_7084 2 narmopakrama eva kṣaṇade dūtīva calitāsi //
uttama-vanitaika-gatiḥ karīva sarasī-payaḥ sakhī-dhairyam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12922214 (0.0):
MSS_6473 1 uttamavanitaikagatiḥ karīva sarasīpayaḥ sakhīdhairyam /
āskanditoruṇā tvaṃ hastenaiva spṛśan harasi ||GAss_138||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12922219 (0.0):
MSS_6473 1 uttamavanitaikagatiḥ karīva sarasīpayaḥ sakhīdhairyam / / MSS_6473 2 āskanditoruṇā tvaṃ hastenaiva spṛśan harasi //
iti vibhāvyākhyā-sametā u-kāra-vrajyā || / ū-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551346 (0.0):
roṣa-miṣa-dalita-lajjā gṛhiṇī darśayati pati-purataḥ ||GAss_73|| / iti vibhāvyākhyā-sametā a-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551856 (0.0):
gāyati mukharita-salilā priya-saṅgama-maṅgalaṃ surasā ||GAss_106|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ā-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551978 (0.0):
devasya kamaṭhamūrteḥ na pṛṣṭhaṃ api nikhilam āpnoti ||GAss_113|| / iti vibhāvyākhyā-sametā i-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552030 (0.0):
nava-yauvaneva tanvī niṣevyate nirbharaṃ vāpī ||GAss_116|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ī-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552426 (0.0):
ko veda goṣṭham etad go-śāntau vihita-bahu-mānam ||GAss_141|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ṛ-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552561 (0.0):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560778 (0.0):
ullasati roma-rājiḥ stana-śambhor garala-lekheva ||GAss_693|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ha-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553875 (0.008):
kim uṣasi viyoga-kātaram asameṣur ivārdha-nārācam ||GAss_232|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555555 (0.018):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560641 (0.026):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557652 (0.029):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557367 (0.030):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557865 (0.031):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554452 (0.032):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553219 (0.032):
tṛṇa-bāṇas tṛṇa-dhanvā tṛṇa-ghaṭitaḥ kapaṭa-puruṣo 'yam ||GAss_192|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558710 (0.033):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554885 (0.035):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556831 (0.037):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559091 (0.037):
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586|| / iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553970 (0.038):
ati śarad-anurūpaṃ tava śīlam idaṃ jāti-śālinyāḥ ||GAss_237|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā ||
ūḍhāmunātivāhaya pṛṣṭhe lagnāpi kālam acalāpi |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12938159 (0.0):
MSS_7286 1 ūḍhāmunātivāhaya pṛṣṭhe lagnāpi kālamacalāpi /
sarvaṃsahe kaṭhora-tvacaḥ kim aṅkena kamaṭhasya ||GAss_139||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12938163 (0.019):
MSS_7286 1 ūḍhāmunātivāhaya pṛṣṭhe lagnāpi kālamacalāpi / / MSS_7286 2 sarvaṃsahe kaṭhora tvacaḥ kimaṅkena kamaṭhasya //
iti vibhāvyākhyā-sametā ū-kāra-vrajyā || / ṛ-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551345 (0.0):
roṣa-miṣa-dalita-lajjā gṛhiṇī darśayati pati-purataḥ ||GAss_73|| / iti vibhāvyākhyā-sametā a-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551856 (0.0):
gāyati mukharita-salilā priya-saṅgama-maṅgalaṃ surasā ||GAss_106|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ā-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551978 (0.0):
devasya kamaṭhamūrteḥ na pṛṣṭhaṃ api nikhilam āpnoti ||GAss_113|| / iti vibhāvyākhyā-sametā i-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552030 (0.0):
nava-yauvaneva tanvī niṣevyate nirbharaṃ vāpī ||GAss_116|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ī-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552426 (0.0):
ko veda goṣṭham etad go-śāntau vihita-bahu-mānam ||GAss_141|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ṛ-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552561 (0.0):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560778 (0.0):
ullasati roma-rājiḥ stana-śambhor garala-lekheva ||GAss_693|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ha-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553875 (0.008):
kim uṣasi viyoga-kātaram asameṣur ivārdha-nārācam ||GAss_232|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555555 (0.018):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560641 (0.026):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557652 (0.029):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557367 (0.030):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557865 (0.031):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554452 (0.032):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553219 (0.032):
tṛṇa-bāṇas tṛṇa-dhanvā tṛṇa-ghaṭitaḥ kapaṭa-puruṣo 'yam ||GAss_192|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558710 (0.033):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554885 (0.035):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556831 (0.037):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559091 (0.037):
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586|| / iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553966 (0.038):
ati śarad-anurūpaṃ tava śīlam idaṃ jāti-śālinyāḥ ||GAss_237|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā ||
ṛjunā nidhehi caraṇau parihara sakhi nikhila-nāgarācāram |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12939165 (0.0):
MSS_7339 1 ṛjunā nidhehi caraṇau parihara sakhi nikhilanāgarācāram /
iha ḍākinīti pallī-patiḥ kaṭākṣe'pi daṇḍayati ||GAss_140||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12939170 (0.0):
MSS_7339 1 ṛjunā nidhehi caraṇau parihara sakhi nikhilanāgarācāram / / MSS_7339 2 iha ḍākinīti pallī patiḥ kaṭākṣe'pi daṇḍayati //
ṛṣabho 'tra gīyata iti śrutvā svara-pāragā vayaṃ prāptāḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12939793 (0.0):
MSS_7379 1 ṛṣabho'tra gīyata iti śrutvā svarapāragā vayaṃ prāptāḥ /
ko veda goṣṭham etad go-śāntau vihita-bahu-mānam ||GAss_141||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12939800 (1.192):
MSS_7379 1 ṛṣabho'tra gīyata iti śrutvā svarapāragā vayaṃ prāptāḥ / / MSS_7379 2 ko veda goṣṭhametad gośāntau vihitabahumānam //
iti vibhāvyākhyā-sametā ṛ-kāra-vrajyā || / e-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551345 (0.0):
roṣa-miṣa-dalita-lajjā gṛhiṇī darśayati pati-purataḥ ||GAss_73|| / iti vibhāvyākhyā-sametā a-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551856 (0.0):
gāyati mukharita-salilā priya-saṅgama-maṅgalaṃ surasā ||GAss_106|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ā-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551978 (0.0):
devasya kamaṭhamūrteḥ na pṛṣṭhaṃ api nikhilam āpnoti ||GAss_113|| / iti vibhāvyākhyā-sametā i-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552030 (0.0):
nava-yauvaneva tanvī niṣevyate nirbharaṃ vāpī ||GAss_116|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ī-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552369 (0.0):
āskanditoruṇā tvaṃ hastenaiva spṛśan harasi ||GAss_138|| / iti vibhāvyākhyā-sametā u-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552388 (0.0):
sarvaṃsahe kaṭhora-tvacaḥ kim aṅkena kamaṭhasya ||GAss_139|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ū-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552561 (0.0):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560778 (0.0):
ullasati roma-rājiḥ stana-śambhor garala-lekheva ||GAss_693|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ha-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553875 (0.008):
kim uṣasi viyoga-kātaram asameṣur ivārdha-nārācam ||GAss_232|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555556 (0.018):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560641 (0.026):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557652 (0.029):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557367 (0.030):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557865 (0.031):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554452 (0.032):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553219 (0.032):
tṛṇa-bāṇas tṛṇa-dhanvā tṛṇa-ghaṭitaḥ kapaṭa-puruṣo 'yam ||GAss_192|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558710 (0.033):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554885 (0.035):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556831 (0.037):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559091 (0.037):
iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
eko haraḥ priyādhara-guṇa-vedī diviṣado 'pare mūḍhāḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12946980 (0.0):
MSS_7761 1 eko haraḥ priyādhara guṇavedī diviṣado'pare mūḍhāḥ /
viṣam amṛtaṃ vā samam iti yaḥ paśyan garalam eva papau ||GAss_142||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12946987 (0.0):
MSS_7761 1 eko haraḥ priyādhara guṇavedī diviṣado'pare mūḍhāḥ / / MSS_7761 2 viṣamamṛtaṃ vā samamiti yaḥ paśyan garalameva papau //
eṣyati mā punar ayam iti gamane yad amaṅgalaṃ mayākāri |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12955515 (0.0):
MSS_8173 1 eṣyati mā punarayamiti gamane yadamaṅgalaṃ mayākāri /
adhunā tad eva kāraṇam avasthitau dagdha-geha-pateḥ ||GAss_143||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12955517 (0.033):
MSS_8173 1 eṣyati mā punarayamiti gamane yadamaṅgalaṃ mayākāri / / MSS_8173 2 adhunā tadeva kāraṇam avasthitau dagdhagehapateḥ //
ekaikaśo yuva-janaṃ vilaṅghamānākṣa-nikaram iva taralā |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12945752 (0.0):
MSS_7695 1 ekaikaśo yuvajanaṃ vilaṅghamānākṣanikaramiva taralā /
viśrāmyati subhaga tvām aṅgulir āsādya merum iva ||GAss_144||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12945757 (0.0):
MSS_7695 1 ekaikaśo yuvajanaṃ vilaṅghamānākṣanikaramiva taralā / / MSS_7695 2 viśrāmyati subhaga tvām aṅgulirāsādya merumiva //
ekaḥ sa eva jīvati svahṛdaya-śūnyo 'pi sahṛdayo rāhuḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12940913 (0.0):
MSS_7435 1 ekaḥ sa eva jīvati svahṛdayaśūnyo'pi sahṛdayo rāhuḥ /
yaḥ sakala-laghima-kāraṇam udaraṃ na bibharti duṣpūram ||GAss_145||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12940921 (0.031):
MSS_7435 2 yaḥ sakalalaghimakāraṇam udaraṃ na bibharti duṣpūram // / MSS_7436 1 ekaḥ sa eva tejasvī saihikeyaḥ suradviṣām /
ekena cūrṇa-kuntalam apareṇa kareṇa cibukam unnamayan |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12945023 (0.0):
MSS_7659 1 ekena cūrṇakuntalam apareṇa kareṇa cibukamunnamayan /
paśyāmi bāṣpa-dhauta-śruti nagara-dvāri tad-vadanam ||GAss_146||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12945029 (0.0):
MSS_7659 1 ekena cūrṇakuntalam apareṇa kareṇa cibukamunnamayan / / MSS_7659 2 paśyāmi bāṣpadhauta śruti nagaradvāri tadvadanam //
ekaṃ jīvana-mūlaṃ cañcalam api tāpayantam api satatam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12940031 (0.0):
MSS_7393 1 ekaṃ jīvanamūlaṃ cañcalamapi tāpayantamapi satatam /
antar vahati varākī sā tvāṃ nāseva niḥśvāsam ||GAss_147||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12940038 (0.023):
MSS_7393 2 antarvahati varākī sā tvāṃ nāseva niḥśvāsam // / MSS_7394 1 ekaṃ dantacchadasya sphurati japavaśādardhamanyat prakopād ekaḥ
ekaṃ vadati mano mama yāmi na yāmīti hṛdayam aparaṃ me |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12940318 (0.0):
MSS_7404 1 ekaṃ vadati mano mama yāmi na yāmīti hṛdayamaparaṃ me /
hṛdaya-dvayam ucitaṃ tava sundari hṛta-kānta-cittāyāḥ ||GAss_148||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12940327 (0.0):
MSS_7404 1 ekaṃ vadati mano mama yāmi na yāmīti hṛdayamaparaṃ me / / MSS_7404 2 hṛdayadvayamucitaṃ tava sundari hṛtakāntacittāyāḥ //
eraṇḍa-pattra-śayanā janayantī svedam alaghu-jaghana-taṭā |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12952780 (0.0):
MSS_8018 1 eraṇḍapattraśayanā janayantī svedamalaghujaghanataṭā /
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12952787 (0.0):
MSS_8018 2 dhūlipuṭīva milantī smarajvaraṃ harati halikavadhūḥ //
iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā || / ka-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551345 (0.0):
roṣa-miṣa-dalita-lajjā gṛhiṇī darśayati pati-purataḥ ||GAss_73|| / iti vibhāvyākhyā-sametā a-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551856 (0.0):
gāyati mukharita-salilā priya-saṅgama-maṅgalaṃ surasā ||GAss_106|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ā-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551978 (0.0):
devasya kamaṭhamūrteḥ na pṛṣṭhaṃ api nikhilam āpnoti ||GAss_113|| / iti vibhāvyākhyā-sametā i-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552030 (0.0):
nava-yauvaneva tanvī niṣevyate nirbharaṃ vāpī ||GAss_116|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ī-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552369 (0.0):
āskanditoruṇā tvaṃ hastenaiva spṛśan harasi ||GAss_138|| / iti vibhāvyākhyā-sametā u-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552388 (0.0):
sarvaṃsahe kaṭhora-tvacaḥ kim aṅkena kamaṭhasya ||GAss_139|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ū-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552426 (0.0):
ko veda goṣṭham etad go-śāntau vihita-bahu-mānam ||GAss_141|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ṛ-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560778 (0.0):
ullasati roma-rājiḥ stana-śambhor garala-lekheva ||GAss_693|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ha-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553222 (0.008):
tṛṇa-bāṇas tṛṇa-dhanvā tṛṇa-ghaṭitaḥ kapaṭa-puruṣo 'yam ||GAss_192|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553875 (0.008):
kim uṣasi viyoga-kātaram asameṣur ivārdha-nārācam ||GAss_232|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555557 (0.018):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557655 (0.018):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554455 (0.022):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560641 (0.022):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553621 (0.024):
nayanam idaṃ sphuṭa-nakha-pada-niveś a-kṛta-kopa-kuṭila-bhru ||GAss_217|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557865 (0.025):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558710 (0.026):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557368 (0.027):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556831 (0.029):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553966 (0.029):
ati śarad-anurūpaṃ tava śīlam idaṃ jāti-śālinyāḥ ||GAss_237|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā ||
keli-nilayaṃ sakhīm iva nayati navoḍhāṃ svayaṃ na māṃ bhajate |
itthaṃ gṛhiṇīm arye stuvati prativeśinā hasitam ||GAss_150||
kāla-krama-kamanīya-kroḍeyaṃ ketakīti kāśaṃsā |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12991089 (0.034):
MSS_9800 1 kālakramakamanīya kroḍeyaṃ ketakīti kāśaṃsā /
vṛddhir yathā yathā syās tathā tathā kaṇṭakotkarṣaḥ ||GAss_151|| / kṛtakasvāpa madīya-śvāsa-dhvani-datta-karṇa kiṃ tīvraiḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12991094 (0.021):
MSS_9800 1 kālakramakamanīya kroḍeyaṃ ketakīti kāśaṃsā / / MSS_9800 2 vṛddhiryathā yathā syās tathā tathā kaṇṭakotkarṣaḥ //
vidhyasi māṃ niḥśvāsaiḥ smaraḥ śaraiḥ śabda-vedhīva ||GAss_152||
kva sa nirmoka-dukūlaḥ kvālaṅkaraṇāya phaṇi-maṇi-śreṇī |
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 1 (bahcar1u.htm.txt) 1700148 (0.044):
kva mahāpobhāravaivadhikatā, kva purobhāgitvam? atiroṣaṇaścakṣuṣmānandha
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10207932 (0.055):
9.20cd/ bhūri^dhana^gokula^ākulam analpa^dhānyaṃ kva cit sabhayam// / 9.21ab/ atra^*ārohec[K.ārohe]^śūlika^gāndhāra^avantayaḥ prapīḍyante/
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirxu.htm.txt) 7331206 (0.057):
asat+api+adas+sahitum+arhati nas+kva vanecarās+kva nipuṇās+matayas+ // / BhKir_6.37
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16124941 (0.061):
śiras+raudram+kva+ahes+sphuradurumayūkhas+kva ca maṇis+ / / kalis+kva+ayam+pāpas+kva ca guṇanidhes+janma bhavatas+
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 483105 (0.064):
dhyānaṃ ca yāvadīkṣā syānnekṣarā kva ca na bādhyate'; iti ca /
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9536214 (0.064):
11,32: kva.abhūd.iti.vā/ / 11,32: kva.satī.hūyata.iti.vā/ / 11,32: kva.āhutam.havis.juhoti.iti.vā/
kāliya-bhujaṅga-gamanād yamune viśvasya gamyāsi ||GAss_153||
kiñcin na bālayoktaṃ na saprasādā niveśitā dṛṣṭiḥ |
mayi pada-patite kevalam akāri śuka-pañjaro vimukhaḥ ||GAss_154||
kṛta-hasita-hasta-tālaṃ manmatha-taralair vilokitāṃ yuvabhiḥ |
kṣiptaḥ kṣipto nipatann aṅge nartayati bhṛṅgas tām ||GAss_155||
kamala-mukhi sarvatomukha-nivāraṇaṃ vidadhad eva bhūṣayati |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12965585 (0.063):
dhavalakusumavāsovallabhā padminī syāt // / MSS_8657 1 kamalamukhi sarvatomukha nivāraṇaṃ vidadhadeva bhūṣayati /
rodho 'ruddha-svarasās taraṅgiṇīs tarala-nayanāś ca ||GAss_156||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12965595 (0.019):
MSS_8657 1 kamalamukhi sarvatomukha nivāraṇaṃ vidadhadeva bhūṣayati / / MSS_8657 2 rodhoruddhasvarasās taraṅgiṇīs taralanayanāśca //
kitava prapañcitā sā bhavatā mandākṣa-manda-sañcārā |
bahu-dāyair api samprati pāśakasārīva nāyāti ||GAss_157||
kaḥ ślāghanīya-janmā māgha-niśīthe'pi yasya saubhāgyam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12958025 (0.0):
MSS_8305 2 śaṅkanīyā hi loke'smin niṣpratāpā daridratā // / MSS_8306 1 kaḥ ślāghanīyajanmā māghaniśīthe'pi yasya saubhāgyam /
prāleyānila-dīrghaḥ kathayati kāñcī-ninādo 'yam ||GAss_158||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12958031 (0.0):
MSS_8306 1 kaḥ ślāghanīyajanmā māghaniśīthe'pi yasya saubhāgyam / / MSS_8306 2 prāleyāniladīrghaḥ kathayati kāñcīninādo'yam //
kim aśakanīyaṃ premṇaḥ phaṇinaḥ kathayāpi yā bibheti sma |
sā giriśa-bhuja-bhujaṅgama-pheṇopadhānādya nidrāti ||GAss_159||
kṛtrima-kanakeneva premṇā muṣitasya vāra-vanitābhiḥ |
laghur iva vitta-vināśa-kleśo jana-hāsyatā mahatī ||GAss_160||
kiṃ parva-divasam ārjita-dantoṣṭhi nijaṃ vapur na maṇḍayasi |
sa tvāṃ tyajati na parvasv api madhurām ikṣu-yaṣṭim iva ||GAss_161||
kaṣṭaṃ sāhasa-kāriṇi tava nayanārdhena so 'dhvani spṛṣṭaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12976511 (0.0):
MSS_9165 1 kaṣṭaṃ sāhasakāriṇi tava nayanārdhena so'dhvani spṛṣṭaḥ /
upavītād api vidito na dvija-dehas tapasvī te ||GAss_162||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12976516 (0.0):
MSS_9165 1 kaṣṭaṃ sāhasakāriṇi tava nayanārdhena so'dhvani spṛṣṭaḥ / / MSS_9165 2 upavītādapi vidito na dvijadehas tapasvī te //
kleśe'pi tanyamāne militeyaṃ māṃ pramodayaty eva | / raudre'nabhre'pi nabhaḥ-surāpagā-vāri-vṛṣṭir eva ||GAss_163||
kūpa-prabhavāṇāṃ param ucitam apāṃ paṭṭa-bandhanaṃ manye |
yāḥ śakyante labdhuṃ na pārthivenāpi viguṇena ||GAss_164||
kararuha-śikhā-nikhāta bhrāntvā viśrānta rajani-duravāpa |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12967073 (0.018):
MSS_8727 1 kararuhaśikhānikhāta bhrāntvā viśrānta rajaniduravāpa /
ravir iva yantrollikhitaḥ kṛśo 'pi lokasya harasi dṛśam ||GAss_165||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12967082 (0.0):
MSS_8727 2 raviriva yantrollikhitaḥ kṛśo'pi lokasya harasi dṛśam //
kiṃ karavāṇi divā-niśam api lagnā sahaja-śītala-prakṛtiḥ |
hanta sukhayāmi na priyam ātmānam ivātmanaś chāyā ||GAss_166||
keśaiḥ śiraso garimā maraṇaṃ pīyūṣa-kuṇḍa-pātena |
dayita-vahanena vakṣasi yadi bhāras tad idam acikitsyam ||GAss_167||
kiñcit karkaśatām anu rasaṃ pradāsyan nisarga-madhuraṃ me |
ikṣor iva te sundari mānasya granthir api kāmyaḥ ||GAss_168||
kena giriśasya dattā buddhir bhujagaṃ jaṭāvane'rpayitum |
yena rati-rabhasa-kāntā-kara-cikurākarṣaṇaṃ muṣitam ||GAss_169||
kara-caraṇa-kāñci-hāra-prahāram avacintya bala-gṛhīta-kacaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12966509 (0.0):
MSS_8699 1 karacaraṇakāñcihāra prahāramavacintya balagṛhītakacaḥ /
praṇayī cumbati dayitā-vadanaṃ sphurad-adharam aruṇākṣam ||GAss_170||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12966517 (0.0):
MSS_8699 1 karacaraṇakāñcihāra prahāramavacintya balagṛhītakacaḥ / / MSS_8699 2 praṇayī cumbati dayitā vadanaṃ sphuradadharamaruṇākṣam //
kurutāṃ cāpalam adhunā kalayatu surasāsi yādṛśī tad api |
sundari harītakīm anu paripītā vāridhāreva ||GAss_171||
kajjala-tilaka-kalaṅkita-mukha-candre galita-salila-kaṇa-keśi |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12958692 (0.0):
MSS_8336 1 kajjalatilakakalaṅkita mukhacandre galitasalilakaṇakeśi /
nava-viraha-dahana-tūlo jīvayitavyas tvayā katamaḥ ||GAss_172||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12958698 (0.0):
MSS_8336 1 kajjalatilakakalaṅkita mukhacandre galitasalilakaṇakeśi / / MSS_8336 2 navavirahadahanatūlo jīvayitavyastvayā katamaḥ //
kṛcchrānuvṛttayo 'pi hi paropakāraṃ tyajanti na mahāntaḥ |
tṛṇa-mātra-jīvanā api kariṇo dāna-dravārdra-karāḥ ||GAss_173||
kiṃ hasatha kiṃ pradhāvatha kiṃ janam āhvayatha bālakā viphalam |
tad atha darśayati yathāriṣṭaḥ kaṇṭhe'munā jagṛhe ||GAss_174||
kātaratā-kekarita-smara-lajjā-roṣa-masṛṇa-madhurākṣī |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12981603 (0.020):
MSS_9379 1 kātaratākekarita smaralajjāroṣamasṛṇamadhurākṣī /
yoktuṃ na moktum athavā valate'sāv artha-labdha-ratiḥ ||GAss_175||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12981616 (0.0):
MSS_9379 1 kātaratākekarita smaralajjāroṣamasṛṇamadhurākṣī / / MSS_9379 2 yoktuṃ na moktumathavā valate'sāvarthalabdharatiḥ //
ketaka-garbhe gandhādareṇa dūrād amī drutam upetāḥ |
madana-syandana-vājita iva madhupā dhūlim ādadate ||GAss_176||
ko vakrimā guṇāḥ ke kā kāntiḥ śiśira-kiraṇa-lekhānām |
antaḥ praviśya yāsām ākrāntaṃ paśu-viśeṣeṇa ||GAss_177||
kṛta-vividha-mathana-yatnaḥ parābhāvāya prabhuḥ surāsurayoḥ |
icchati saubhāgyam adāt svayaṃvareṇa śriyaṃ viṣṇuḥ ||GAss_178||
kiṃ putri gaṇḍa-śaila-bhrameṇa nava-nīradeṣu nidrāsi |
anubhava capalāvilasita-garjita-deśāntara-bhrāntīḥ ||GAss_179||
kāntaḥ padena hata iti saralām aparādhya kiṃ prasādayatha |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12982499 (0.0):
MSS_9412 1 kāntaḥ padena hata iti saralāmaparādhya kiṃ prasādayatha /
so 'py evam eva sulabhaḥ pada-prahāraḥ prasādaḥ kim ||GAss_180|| / karṇa-gateyam amoghā dṛṣṭis tava śaktir indra-dattā ca |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12968820 (0.0):
MSS_8810 1 karṇagateyamamoghā dṛṣṭis tava śaktirindradattā ca /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12982501 (0.022):
MSS_9412 1 kāntaḥ padena hata iti saralāmaparādhya kiṃ prasādayatha / / MSS_9412 2 so'pyevameva sulabhaḥ padaprahāraḥ prasādaḥ kim //
sā nāsādita-vijayā kvacid api nāpārtha-patiteyam ||GAss_181||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12968828 (0.026):
MSS_8810 2 sā nāsāditavijayā kvacidapi nāpārthapatiteyam //
kleśayasi kim iti dūtīr yad aśakyaṃ sumukhi tava kaṭākṣeṇa |
kāmo 'pi tatra sāyakam akīrti-śaṅkī na sandhatte ||GAss_182||
ko veda mūlyam akṣa-dyūte prabhuṇā paṇīkṛtasya vidhoḥ |
prativijaye yat pratipaṇam adharaṃ ghara-nandinī vidadhe ||GAss_183||
kupitāṃ caraṇa-praharaṇa-bhayena muñcāmi na khalu caṇḍi tvām |
alir anila-capala-kisalaya-tāḍana-sahano latāṃ bhajate ||GAss_184||
kopākṛṣṭa-bhrū-smara-śarāsane saṃvṛṇu priye patataḥ |
chinna-jyā-madhupān iva kajjala-malināśru-jala-bindūn ||GAss_185||
Damodaragupta: Kuttanimata (damkuttu.htm.txt) 26472150 (0.054):
vāsasitaṃ svedajalaṃ kajjalamalināśruvāriṇā miśram /
kāmenāpi na bhettuṃ kim u hṛdayam apāri bāla-vanitānām |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12988434 (0.035):
MSS_9668 1 kāmenāpi na bhettuṃ kimu hṛdayamapāri bālavanitānām /
mūḍha-viśikha-prahārocchūnam ivābhāti yad-vakṣaḥ ||GAss_186||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12988441 (0.055):
MSS_9668 1 kāmenāpi na bhettuṃ kimu hṛdayamapāri bālavanitānām / / MSS_9668 2 mūḍhaviśikhaprahāro cchūnamivābhāti yadvakṣaḥ //
kiṃ para-jīvair dīvyasi vismaya-madhurākṣi gaccha sakhi dūram |
ahim adhicatvaram uraga-grāhī khelayatu nirvighnaḥ ||GAss_187||
kara-caraṇena praharati yathā yathāṅgeṣu kopa-taralākṣī |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12966568 (0.0):
MSS_8702 1 karacaraṇena praharati yathā yathāṅgeṣu kopataralākṣī /
roṣayati paruṣa-vacanais tathā tathā preyasīṃ rasikaḥ ||GAss_188||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12966572 (0.017):
MSS_8702 1 karacaraṇena praharati yathā yathāṅgeṣu kopataralākṣī / / MSS_8702 2 roṣayati paruṣavacanais tathā tathā preyasīṃ rasikaḥ //
kas tāṃ nindati lumpati kaḥ smara-phalakasya varṇakaṃ mugdhaḥ |
ko bhavati ratna-kaṇṭakam amṛte kasyārucir udeti ||GAss_189||
kopavati pāṇi-līlā-cañcala-cūtāṅkure tvayi bhramati |
kara-kampita-karavāle smara iva sā mūrcchitā sutanuḥ ||GAss_190||
kaulīnyādalamenāṃ bhajāmi nakulaṃ smaraḥ pramāṇayati |
tad-bhāvanena bhajato mama gotra-skhalanam anivāryam ||GAss_191||
kuta iha kuraṅga-śāvaka kedāre kalam amañjarīṃ tyajasi |
tṛṇa-bāṇas tṛṇa-dhanvā tṛṇa-ghaṭitaḥ kapaṭa-puruṣo 'yam ||GAss_192||
iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552561 (0.008):
iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā || / ka-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554454 (0.016):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560640 (0.017):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553248 (0.023):
ekaādi-madhya-pariṇati-ramaṇīyā sādhu-jana-maitrī ||GAss_193|| / iti vibhāvyākhyā-sametā kha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559091 (0.025):
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586|| / iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557654 (0.026):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553875 (0.028):
kim uṣasi viyoga-kātaram asameṣur ivārdha-nārācam ||GAss_232|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553913 (0.028):
tudati mama hṛdaya-nipuṇā rādhā-cakraṃ kirītīva ||GAss_234|| / iti vibhāvyākhyā-sametā cha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555554 (0.028):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556459 (0.029):
artha-grahaṇena vinā jaghanya mukto 'si kulaṭābhiḥ ||GAss_402|| / iti vibhāvyākhyā-sametā pa-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557865 (0.032):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551343 (0.032):
roṣa-miṣa-dalita-lajjā gṛhiṇī darśayati pati-purataḥ ||GAss_73|| / iti vibhāvyākhyā-sametā a-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551854 (0.032):
gāyati mukharita-salilā priya-saṅgama-maṅgalaṃ surasā ||GAss_106|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ā-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551976 (0.032):
devasya kamaṭhamūrteḥ na pṛṣṭhaṃ api nikhilam āpnoti ||GAss_113|| / iti vibhāvyākhyā-sametā i-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552028 (0.032):
nava-yauvaneva tanvī niṣevyate nirbharaṃ vāpī ||GAss_116|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ī-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552367 (0.032):
āskanditoruṇā tvaṃ hastenaiva spṛśan harasi ||GAss_138|| / iti vibhāvyākhyā-sametā u-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552386 (0.032):
sarvaṃsahe kaṭhora-tvacaḥ kim aṅkena kamaṭhasya ||GAss_139|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ū-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552424 (0.032):
ko veda goṣṭham etad go-śāntau vihita-bahu-mānam ||GAss_141|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ṛ-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553621 (0.034):
nayanam idaṃ sphuṭa-nakha-pada-niveś a-kṛta-kopa-kuṭila-bhru ||GAss_217|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556831 (0.036):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
kha-kāra-vrajyā / khala-sakhyaṃ prāṅ madhuraṃ vayo 'natarāle nidāgha-dinam ante |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553249 (0.021):
iti vibhāvyākhyā-sametā kha-kāra-vrajyā || / ga-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552562 (0.039):
iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā || / ka-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557371 (0.046):
iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā || / ya-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555557 (0.046):
iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā || / pa-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553876 (0.047):
iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā || / cha-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554016 (0.047):
iti vibhāvyākhyā-sametā ḍha-kāra-vrajyā || / ta-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557655 (0.049):
iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā || / ra--kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558019 (0.050):
iti vibhāvyākhyā-sametā la-kāra-vrajyā || / va-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553625 (0.050):
iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā || / gha-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554456 (0.050):
iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā || / da-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553914 (0.052):
iti vibhāvyākhyā-sametā cha-kāra-vrajyā || / ja-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557869 (0.052):
iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā || / la-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558714 (0.055):
iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā || / śa-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554963 (0.058):
iti vibhāvyākhyā-sametā dha-kāra-vrajyā || / na-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556834 (0.058):
iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā || / ma-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560641 (0.060):
iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā | / ha-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559121 (0.060):
iti vibhāvyākhyā-sametā ṣa-kāra-vrajyā | / sa-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553970 (0.061):
iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā || / jha-kāra-vrajyā
ekaādi-madhya-pariṇati-ramaṇīyā sādhu-jana-maitrī ||GAss_193||
iti vibhāvyākhyā-sametā kha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560639 (0.019):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553223 (0.021):
tṛṇa-bāṇas tṛṇa-dhanvā tṛṇa-ghaṭitaḥ kapaṭa-puruṣo 'yam ||GAss_192|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553625 (0.022):
nayanam idaṃ sphuṭa-nakha-pada-niveś a-kṛta-kopa-kuṭila-bhru ||GAss_217|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553876 (0.022):
kim uṣasi viyoga-kātaram asameṣur ivārdha-nārācam ||GAss_232|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553914 (0.022):
tudati mama hṛdaya-nipuṇā rādhā-cakraṃ kirītīva ||GAss_234|| / iti vibhāvyākhyā-sametā cha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559091 (0.030):
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586|| / iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554455 (0.030):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556459 (0.031):
artha-grahaṇena vinā jaghanya mukto 'si kulaṭābhiḥ ||GAss_402|| / iti vibhāvyākhyā-sametā pa-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555557 (0.032):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553676 (0.037):
prātaḥ prasthita-pāntha-strī-hṛdayaṃ sphuṭati kamalaṃ ca ||GAss_220|| / iti vibhāvyākhyā-sametā gha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557370 (0.037):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552559 (0.038):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559118 (0.038):
tvāṃ muṣṭimeya-madhyām adhunā śaktiṃ smaro vahati ||GAss_587|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ṣa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556834 (0.039):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557869 (0.039):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553992 (0.040):
śobhayasi śuṣka-ruditair api sundari mandira-dvāram ||GAss_246|| / iti vibhāvyākhyā-sametā jha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557652 (0.041):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553970 (0.042):
ati śarad-anurūpaṃ tava śīlam idaṃ jāti-śālinyāḥ ||GAss_237|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558019 (0.043):
prakaṭīkṛtaḥ prasādo dattvā vātāyane vyajanam ||GAss_512|| / iti vibhāvyākhyā-sametā la-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554016 (0.043):
strīṇāṃ kariṇīnām iva madaḥ punaḥ sva-kula-nāśāya ||GAss_247|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ḍha-kāra-vrajyā ||
guṇam adhigatam api dhanavān na cirān nāśayati rakṣati daridraḥ |
majjayati rajjum ambhasi pūrṇaḥ kumbhaḥ sakhi na tucchaḥ ||GAss_194||
gurur api laghūpanīto na nimajjati niyatam āśaye mahataḥ |
vānakaropanītaḥ śailo makarālayasyeva ||GAss_195||
gaurī-pater garīyo garalaṃ gatvā gale jīrṇam |
jīryati karṇe mahatāṃ durvādo nālpam api viśati ||GAss_196||
gṛhapati-purato jāraṃ kapaṭa-kathā-kathita-manmathāvastham |
prīṇayati pīḍayati ca bālā niḥśvasya niḥśvasya ||GAss_197||
gati-gañjita-vara-yuvatiḥ karī kapolau karotu mada-malinau |
mukha-bandha-mātra-sindhura labodara kiṃ madaṃ vahasi ||GAss_198||
gehinyāḥ śṛṇvantī gotra-skhalitāparādhato mānam |
snigdhāṃ priye sa-garvāṃ sakhīṣu bālā dṛśaṃ diśati ||GAss_199||
grīṣṃa-maye samaye'smin vinirmitaṃ kalaya keli-vana-mūle |
alam ālavāla-valaya-cchalena kuṇḍalitam iva śaityam ||GAss_200||
guṇa-baddha-caraṇa iti mā līlā-vihagaṃ vimuñca sakhi mugdhe |
asmin valayita-śākhe kṣaṇena guṇa-yantraṇaṃ truṭati ||GAss_201||
guru-garji-sāndra-vidyud-bhaya-mudrita-karṇa-cakṣuṣāṃ purataḥ |
bālā cumbati jāraṃ vajrād adhiko hi madaneṣuḥ ||GAss_202||
gṛhiṇī-guṇeṣu gaṇitā vinayaḥ sevā vidheyateti guṇāḥ |
mānaḥ prabhutā vāmyaṃ vibhūṣaṇaṃ vāma-nayanānām ||GAss_203||
guṇam āntaram aguṇaṃ vā lakṣmīr gaṅgā ca veda hari-harayoḥ |
ekā pade'pi ramate na vasati nihitā śirasy aparā ||GAss_204||
gatvā jīvita-saṃśayam abhyastaḥ soḍhum aticirād virahaḥ |
akaruṇaḥ punar api ditsasi surata-durabhyāsam asmākam ||GAss_205||
gotra-skhalita-praśne'py uttaram atiśīla-śītalaṃ dattvā |
niḥśvasya mogha-rūpe sva-vapuṣi nihitaṃ tayā cakṣuḥ ||GAss_206||
gandha-grāhiṇi śālonmīlita-niryāsa-nihita-nikhilāṅgi |
upabhukta-mukta-bhūruha-śate'dhunā bhramari na bhramasi ||GAss_207||
guruṣu militeṣu śirasā praṇamasi laghuṣūnnatā sameṣu samā |
ucitajñāsi tule kiṃ tulayasi guñjā-phalaiḥ kanakam ||GAss_208||
gehinyā hriyamāṇaṃ nirudhyamānaṃ navoḍhayā purataḥ |
mama naukā-dvitayārpita-guṇa iva hṛdayaṃ dvidhā bhavati ||GAss_209||
guṇa ākarṣaṇa-yogyo dhanuṣa ivaiko 'pi lakṣa-lābhāya |
lūtātantubhir iva kiṃ guṇair vimardāsahair bahubhiḥ ||GAss_210||
gāyati gīte vaṃśe vādayati sa vipañcīṣu |
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7931942 (0.031):
gāyati gīte śaṃsati vaṃśe / vādayati sā vipañcīṣu
pāṭhayati pañjara-śukaṃ tava sandeśākṣaraṃ rāmā ||GAss_211||
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7931946 (0.0):
gāyati gīte śaṃsati vaṃśe / vādayati sā vipañcīṣu / pāṭhayati pañjara-śukaṃ tava
gaṇayati na madhu-vyayam ayam aviratam āpibatu madhukaraḥ kumudam |
saubhāgya-mānavān param asūyati dyu-maṇaye candraḥ ||GAss_212||
guṇa-vidhṛtā sakhi tiṣṭhasi tathaiva dehena kiṃ tu hṛdayaṃ te |
hṛtam amunā mālāyāḥ samīraṇeneva saurabhyam ||GAss_213|| / guru-sadane nedīyasi caraṇa-gate mayi ca mūkayāpi tayā |
nūpuram apāsya padayoḥ kiṃ na priyam īritaṃ priyayā ||GAss_214||
granthilatayā kim ikṣoḥ kim apabhraṃśena bhavati gītasya | / kim anārjavena śaśinaḥ kiṃ dāridryeṇa dayitasya ||GAss_215||
gehinyā cikura-graha-samaya-sasītkāra-mīlita-dṛśāpi |
bālā-kapola-pulakaṃ vilokya nihito 'smi śirasi padā ||GAss_216||
guru-pakṣma jāgarāruṇa-ghūrṇat-tāraṃ kathañcid api valate |
nayanam idaṃ sphuṭa-nakha-pada-niveś a-kṛta-kopa-kuṭila-bhru ||GAss_217||
iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553676 (0.022):
prātaḥ prasthita-pāntha-strī-hṛdayaṃ sphuṭati kamalaṃ ca ||GAss_220|| / iti vibhāvyākhyā-sametā gha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552559 (0.024):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553968 (0.025):
ati śarad-anurūpaṃ tava śīlam idaṃ jāti-śālinyāḥ ||GAss_237|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557367 (0.026):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555554 (0.026):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557652 (0.026):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553875 (0.026):
iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā || / cha-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553913 (0.026):
tudati mama hṛdaya-nipuṇā rādhā-cakraṃ kirītīva ||GAss_234|| / iti vibhāvyākhyā-sametā cha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554885 (0.027):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556831 (0.028):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558016 (0.029):
prakaṭīkṛtaḥ prasādo dattvā vātāyane vyajanam ||GAss_512|| / iti vibhāvyākhyā-sametā la-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553991 (0.030):
śobhayasi śuṣka-ruditair api sundari mandira-dvāram ||GAss_246|| / iti vibhāvyākhyā-sametā jha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557865 (0.030):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556459 (0.030):
artha-grahaṇena vinā jaghanya mukto 'si kulaṭābhiḥ ||GAss_402|| / iti vibhāvyākhyā-sametā pa-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554452 (0.030):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558710 (0.031):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553247 (0.032):
ekaādi-madhya-pariṇati-ramaṇīyā sādhu-jana-maitrī ||GAss_193|| / iti vibhāvyākhyā-sametā kha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559091 (0.034):
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586|| / iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553219 (0.034):
tṛṇa-bāṇas tṛṇa-dhanvā tṛṇa-ghaṭitaḥ kapaṭa-puruṣo 'yam ||GAss_192|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554015 (0.035):
strīṇāṃ kariṇīnām iva madaḥ punaḥ sva-kula-nāśāya ||GAss_247|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ḍha-kāra-vrajyā ||
gha-kāra-vrajyā / ghaṭita-jaghanaṃ nipīḍita-pīnoru nyasta-nikhila-kuca-bhāram |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553249 (0.022):
iti vibhāvyākhyā-sametā kha-kāra-vrajyā || / ga-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553914 (0.033):
iti vibhāvyākhyā-sametā cha-kāra-vrajyā || / ja-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553970 (0.040):
iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā || / jha-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553677 (0.043):
iti vibhāvyākhyā-sametā gha-kāra-vrajyā || / ca-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553222 (0.050):
iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā || / kha-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553992 (0.050):
iti vibhāvyākhyā-sametā jha-kāra-vrajyā || / ḍha-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553876 (0.051):
iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā || / cha-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554016 (0.053):
iti vibhāvyākhyā-sametā ḍha-kāra-vrajyā || / ta-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555557 (0.062):
iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā || / pa-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557370 (0.064):
iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā || / ya-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559121 (0.064):
iti vibhāvyākhyā-sametā ṣa-kāra-vrajyā | / sa-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557868 (0.064):
iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā || / la-kāra-vrajyā
āliṅganty api bālā vadaty asau muñca muñceti ||GAss_218||
ghaṭita-palāśa-kapāṭaṃ niśi niśi sukhino hi śerate padmāḥ |
ujjāgareṇa kairava kati śakyā rakṣituṃ lakṣmīḥ ||GAss_219||
ghūrṇanti vipralabdhāḥ snehāpāyāt pradīpa-kalikāś ca |
prātaḥ prasthita-pāntha-strī-hṛdayaṃ sphuṭati kamalaṃ ca ||GAss_220||
iti vibhāvyākhyā-sametā gha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553875 (0.022):
iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā || / cha-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553991 (0.022):
śobhayasi śuṣka-ruditair api sundari mandira-dvāram ||GAss_246|| / iti vibhāvyākhyā-sametā jha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553625 (0.024):
nayanam idaṃ sphuṭa-nakha-pada-niveś a-kṛta-kopa-kuṭila-bhru ||GAss_217|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553914 (0.026):
tudati mama hṛdaya-nipuṇā rādhā-cakraṃ kirītīva ||GAss_234|| / iti vibhāvyākhyā-sametā cha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554015 (0.029):
strīṇāṃ kariṇīnām iva madaḥ punaḥ sva-kula-nāśāya ||GAss_247|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ḍha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553970 (0.030):
ati śarad-anurūpaṃ tava śīlam idaṃ jāti-śālinyāḥ ||GAss_237|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555556 (0.031):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560778 (0.032):
ullasati roma-rājiḥ stana-śambhor garala-lekheva ||GAss_693|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ha-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552561 (0.033):
iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā || / ka-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557368 (0.036):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560641 (0.036):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557864 (0.039):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557651 (0.039):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556830 (0.039):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558015 (0.040):
prakaṭīkṛtaḥ prasādo dattvā vātāyane vyajanam ||GAss_512|| / iti vibhāvyākhyā-sametā la-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553244 (0.040):
ekaādi-madhya-pariṇati-ramaṇīyā sādhu-jana-maitrī ||GAss_193|| / iti vibhāvyākhyā-sametā kha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558709 (0.040):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554884 (0.041):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552426 (0.043):
ko veda goṣṭham etad go-śāntau vihita-bahu-mānam ||GAss_141|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ṛ-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554962 (0.043):
kākānām abhiṣeke'kāraṇatāṃ vṛṣṭir anubhavati ||GAss_307|| / iti vibhāvyākhyā-sametā dha-kāra-vrajyā ||
capalasya palita-lāñchita-cikuraṃ dayitasya maulim avalokya |
khedocite'pi samaye saṃmadam evādade gṛhiṇī ||GAss_221||
caṇḍi prasāritena spṛśan bhujenāpi kopanāṃ bhavatīm |
tṛpyāmi paṅkilām iva piban nadīṃ nalina-nālena ||GAss_222||
capala-bhujaṅgī-bhuktojjhita śītala-gandhavaha niśi bhrānta |
aparāśāṃ pūrayituṃ pratyūṣa-sadāgate gaccha ||GAss_223||
cira-pathika drāghima-milad-alaka-latā-śaivalāvali-grathilā |
kara-toyeva mṛgākṣyā dṛṣṭir idānīṃ sadānīrā ||GAss_224||
caṇḍi dara-capala-cela-vyaktoru-vilokanaika-rasikena |
dhūli-bhayād api na mayā caraṇa-hṛtau kuñcitaṃ cakṣuḥ ||GAss_225||
cala-kuṇḍala-calad-alaka-skhalad-urasija-vasana-sajjad-ūru-yugam |
jaghana-bhara-klama-kūṇita-nayanam idaṃ harati gatam asyāḥ ||GAss_226||
caraṇaiḥ parāga-saikatam aphalam idaṃ likhasi madhupa ketakyāḥ |
iha vasati kānti-sāre nāntaḥ-salilāpi madhu-sindhuḥ ||GAss_227||
cira-kāla-pathika śaṅkā-taraṅgitākṣaḥ kim īkṣase mugdha |
tvan-nistriṃśāśleṣa-vraṇa-kiṇarājīyam etasyāḥ ||GAss_228||
capalāṃ yathā madāndhaś chāyāmayam ātmanaḥ karo hanti |
āsphālayati karaṃ pratigajas tathāyaṃ puro ruddhaḥ ||GAss_229||
cumbana-lolupa-mad-adhara-hṛta-kāśmīraṃ smaran na tṛpyāmi |
hṛdaya-dviradālāna-stambhaṃ tasyās tad-ūru-yugam ||GAss_230||
cikura-visāraṇa-tiryaṅ-nata-kaṇṭhī vimukha-vṛttir api bālā |
tvām iyam aṅguli-kalpita-kacāvakāśā vilokayati ||GAss_231||
cumbana-hṛtāñjanārghaṃ sphuṭa-jāgara-rāgam īkṣaṇaṃ kṣipasi |
kim uṣasi viyoga-kātaram asameṣur ivārdha-nārācam ||GAss_232||
iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā || / cha-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553914 (0.0):
tudati mama hṛdaya-nipuṇā rādhā-cakraṃ kirītīva ||GAss_234|| / iti vibhāvyākhyā-sametā cha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551344 (0.008):
roṣa-miṣa-dalita-lajjā gṛhiṇī darśayati pati-purataḥ ||GAss_73|| / iti vibhāvyākhyā-sametā a-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551855 (0.008):
gāyati mukharita-salilā priya-saṅgama-maṅgalaṃ surasā ||GAss_106|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ā-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551977 (0.008):
devasya kamaṭhamūrteḥ na pṛṣṭhaṃ api nikhilam āpnoti ||GAss_113|| / iti vibhāvyākhyā-sametā i-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552030 (0.008):
nava-yauvaneva tanvī niṣevyate nirbharaṃ vāpī ||GAss_116|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ī-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552369 (0.008):
āskanditoruṇā tvaṃ hastenaiva spṛśan harasi ||GAss_138|| / iti vibhāvyākhyā-sametā u-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552387 (0.008):
sarvaṃsahe kaṭhora-tvacaḥ kim aṅkena kamaṭhasya ||GAss_139|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ū-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552426 (0.008):
ko veda goṣṭham etad go-śāntau vihita-bahu-mānam ||GAss_141|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ṛ-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552561 (0.008):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560778 (0.008):
ullasati roma-rājiḥ stana-śambhor garala-lekheva ||GAss_693|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ha-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553676 (0.022):
iti vibhāvyākhyā-sametā gha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553248 (0.022):
ekaādi-madhya-pariṇati-ramaṇīyā sādhu-jana-maitrī ||GAss_193|| / iti vibhāvyākhyā-sametā kha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556459 (0.025):
artha-grahaṇena vinā jaghanya mukto 'si kulaṭābhiḥ ||GAss_402|| / iti vibhāvyākhyā-sametā pa-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560641 (0.025):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559091 (0.026):
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586|| / iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553624 (0.026):
iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553992 (0.027):
iti vibhāvyākhyā-sametā jha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553222 (0.028):
tṛṇa-bāṇas tṛṇa-dhanvā tṛṇa-ghaṭitaḥ kapaṭa-puruṣo 'yam ||GAss_192|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555557 (0.031):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553970 (0.032):
iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā ||
chāyā-grāhī candraḥ kūṭatvaṃ satatam ambujaṃ vrajati |
hitvobhayaṃ sabhāyāṃ stauti tavaivānanaṃ lokaḥ ||GAss_233||
chāyā-mātraṃ paśyann adhomukho 'py udgatena dhairyeṇa |
tudati mama hṛdaya-nipuṇā rādhā-cakraṃ kirītīva ||GAss_234||
iti vibhāvyākhyā-sametā cha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553876 (0.0):
kim uṣasi viyoga-kātaram asameṣur ivārdha-nārācam ||GAss_232|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553970 (0.017):
ati śarad-anurūpaṃ tava śīlam idaṃ jāti-śālinyāḥ ||GAss_237|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553248 (0.022):
ekaādi-madhya-pariṇati-ramaṇīyā sādhu-jana-maitrī ||GAss_193|| / iti vibhāvyākhyā-sametā kha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553676 (0.024):
prātaḥ prasthita-pāntha-strī-hṛdayaṃ sphuṭati kamalaṃ ca ||GAss_220|| / iti vibhāvyākhyā-sametā gha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556459 (0.025):
artha-grahaṇena vinā jaghanya mukto 'si kulaṭābhiḥ ||GAss_402|| / iti vibhāvyākhyā-sametā pa-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559094 (0.026):
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586|| / iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553625 (0.026):
nayanam idaṃ sphuṭa-nakha-pada-niveś a-kṛta-kopa-kuṭila-bhru ||GAss_217|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553992 (0.027):
śobhayasi śuṣka-ruditair api sundari mandira-dvāram ||GAss_246|| / iti vibhāvyākhyā-sametā jha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560639 (0.028):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553222 (0.028):
tṛṇa-bāṇas tṛṇa-dhanvā tṛṇa-ghaṭitaḥ kapaṭa-puruṣo 'yam ||GAss_192|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554452 (0.034):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554016 (0.035):
strīṇāṃ kariṇīnām iva madaḥ punaḥ sva-kula-nāśāya ||GAss_247|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ḍha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552559 (0.036):
iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā || / ka-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557370 (0.036):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556831 (0.037):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559118 (0.037):
tvāṃ muṣṭimeya-madhyām adhunā śaktiṃ smaro vahati ||GAss_587|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ṣa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555557 (0.037):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557868 (0.038):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558020 (0.039):
prakaṭīkṛtaḥ prasādo dattvā vātāyane vyajanam ||GAss_512|| / iti vibhāvyākhyā-sametā la-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557652 (0.041):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
jala-bindavaḥ katipaye nayanād gamanodyame tava skhalitāḥ |
kānte mama gantavyā bhūr etair eva picchilitā ||GAss_235||
jṛmbhottambhita-dor-yuga-yantrita-tāṭaṅka-pīḍita-kapolam |
tasyāḥ smarāmi jala-kaṇa-lulitāñjanam alasa-dṛṣṭi mukham ||GAss_236||
jāgaritvā puruṣaṃ paraṃ vane sarvato mukhaṃ harasi |
ati śarad-anurūpaṃ tava śīlam idaṃ jāti-śālinyāḥ ||GAss_237||
iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555554 (0.024):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553623 (0.025):
nayanam idaṃ sphuṭa-nakha-pada-niveś a-kṛta-kopa-kuṭila-bhru ||GAss_217|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553914 (0.026):
tudati mama hṛdaya-nipuṇā rādhā-cakraṃ kirītīva ||GAss_234|| / iti vibhāvyākhyā-sametā cha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557652 (0.027):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553676 (0.028):
prātaḥ prasthita-pāntha-strī-hṛdayaṃ sphuṭati kamalaṃ ca ||GAss_220|| / iti vibhāvyākhyā-sametā gha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558710 (0.028):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554885 (0.029):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552559 (0.029):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557865 (0.031):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556831 (0.032):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553875 (0.032):
iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā || / cha-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560639 (0.032):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557367 (0.033):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560776 (0.033):
ullasati roma-rājiḥ stana-śambhor garala-lekheva ||GAss_693|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ha-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553991 (0.033):
śobhayasi śuṣka-ruditair api sundari mandira-dvāram ||GAss_246|| / iti vibhāvyākhyā-sametā jha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559091 (0.034):
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586|| / iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558016 (0.035):
prakaṭīkṛtaḥ prasādo dattvā vātāyane vyajanam ||GAss_512|| / iti vibhāvyākhyā-sametā la-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554452 (0.037):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556459 (0.037):
artha-grahaṇena vinā jaghanya mukto 'si kulaṭābhiḥ ||GAss_402|| / iti vibhāvyākhyā-sametā pa-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553219 (0.037):
tṛṇa-bāṇas tṛṇa-dhanvā tṛṇa-ghaṭitaḥ kapaṭa-puruṣo 'yam ||GAss_192|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā ||
jha-kāra-vrajyā / jhaṅkṛta-kaṅkaṇa-pāṇi-kṣepaiḥ stambhāvalambanair maunaiḥ |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553915 (0.017):
iti vibhāvyākhyā-sametā cha-kāra-vrajyā || / ja-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553993 (0.028):
iti vibhāvyākhyā-sametā jha-kāra-vrajyā || / ḍha-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553625 (0.040):
iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā || / gha-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553876 (0.046):
iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā || / cha-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552370 (0.048):
iti vibhāvyākhyā-sametā u-kāra-vrajyā || / ū-kāra-vrajyā / ūḍhāmunātivāhaya pṛṣṭhe lagnāpi kālam acalāpi |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551346 (0.053):
iti vibhāvyākhyā-sametā a-kāra-vrajyā || / ā-kāra-vrajyā / āntaram api bahiri va hi vyañjayituṃ rasam aśeṣataḥ satatam |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553676 (0.054):
iti vibhāvyākhyā-sametā gha-kāra-vrajyā || / ca-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553248 (0.054):
iti vibhāvyākhyā-sametā kha-kāra-vrajyā || / ga-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555557 (0.060):
iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā || / pa-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559121 (0.061):
iti vibhāvyākhyā-sametā ṣa-kāra-vrajyā | / sa-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553222 (0.061):
iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā || / kha-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559094 (0.061):
iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā | / ṣa-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554016 (0.063):
iti vibhāvyākhyā-sametā ḍha-kāra-vrajyā || / ta-kāra-vrajyā
śobhayasi śuṣka-ruditair api sundari mandira-dvāram ||GAss_246||
iti vibhāvyākhyā-sametā jha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553676 (0.021):
prātaḥ prasthita-pāntha-strī-hṛdayaṃ sphuṭati kamalaṃ ca ||GAss_220|| / iti vibhāvyākhyā-sametā gha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553876 (0.027):
iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā || / cha-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553914 (0.027):
tudati mama hṛdaya-nipuṇā rādhā-cakraṃ kirītīva ||GAss_234|| / iti vibhāvyākhyā-sametā cha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553970 (0.028):
ati śarad-anurūpaṃ tava śīlam idaṃ jāti-śālinyāḥ ||GAss_237|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555557 (0.029):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553625 (0.030):
nayanam idaṃ sphuṭa-nakha-pada-niveś a-kṛta-kopa-kuṭila-bhru ||GAss_217|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554016 (0.030):
strīṇāṃ kariṇīnām iva madaḥ punaḥ sva-kula-nāśāya ||GAss_247|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ḍha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558016 (0.036):
prakaṭīkṛtaḥ prasādo dattvā vātāyane vyajanam ||GAss_512|| / iti vibhāvyākhyā-sametā la-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557367 (0.037):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556831 (0.038):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554885 (0.039):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557865 (0.039):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560776 (0.039):
ullasati roma-rājiḥ stana-śambhor garala-lekheva ||GAss_693|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ha-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553248 (0.040):
ekaādi-madhya-pariṇati-ramaṇīyā sādhu-jana-maitrī ||GAss_193|| / iti vibhāvyākhyā-sametā kha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560639 (0.040):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556459 (0.041):
artha-grahaṇena vinā jaghanya mukto 'si kulaṭābhiḥ ||GAss_402|| / iti vibhāvyākhyā-sametā pa-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556582 (0.041):
saṃmāna-varjitāṃ tāṃ gṛhiṇīm evānuśocāmi ||GAss_410|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ba-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552559 (0.041):
iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā || / ka-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554960 (0.042):
kākānām abhiṣeke'kāraṇatāṃ vṛṣṭir anubhavati ||GAss_307|| / iti vibhāvyākhyā-sametā dha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551346 (0.042):
roṣa-miṣa-dalita-lajjā gṛhiṇī darśayati pati-purataḥ ||GAss_73|| / iti vibhāvyākhyā-sametā a-kāra-vrajyā ||
ḍhakkām āhatya madaṃ vitanvate kariṇa iva ciraṃ puruṣāḥ |
strīṇāṃ kariṇīnām iva madaḥ punaḥ sva-kula-nāśāya ||GAss_247||
iti vibhāvyākhyā-sametā ḍha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553676 (0.027):
prātaḥ prasthita-pāntha-strī-hṛdayaṃ sphuṭati kamalaṃ ca ||GAss_220|| / iti vibhāvyākhyā-sametā gha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555557 (0.028):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553993 (0.030):
śobhayasi śuṣka-ruditair api sundari mandira-dvāram ||GAss_246|| / iti vibhāvyākhyā-sametā jha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557868 (0.031):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554456 (0.032):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556834 (0.034):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553625 (0.035):
nayanam idaṃ sphuṭa-nakha-pada-niveś a-kṛta-kopa-kuṭila-bhru ||GAss_217|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553875 (0.035):
iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā || / cha-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553914 (0.035):
tudati mama hṛdaya-nipuṇā rādhā-cakraṃ kirītīva ||GAss_234|| / iti vibhāvyākhyā-sametā cha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557371 (0.036):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554963 (0.037):
kākānām abhiṣeke'kāraṇatāṃ vṛṣṭir anubhavati ||GAss_307|| / iti vibhāvyākhyā-sametā dha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553969 (0.038):
ati śarad-anurūpaṃ tava śīlam idaṃ jāti-śālinyāḥ ||GAss_237|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558019 (0.038):
prakaṭīkṛtaḥ prasādo dattvā vātāyane vyajanam ||GAss_512|| / iti vibhāvyākhyā-sametā la-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557655 (0.039):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554888 (0.040):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552561 (0.040):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560778 (0.040):
ullasati roma-rājiḥ stana-śambhor garala-lekheva ||GAss_693|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ha-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558713 (0.041):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560639 (0.041):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556585 (0.041):
saṃmāna-varjitāṃ tāṃ gṛhiṇīm evānuśocāmi ||GAss_410|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ba-kāra-vrajyā ||
tāṃ tāpayanti manmatha-bāṇās tvāṃ prīṇayanti bata subhaga |
tapana-karās tapana-śilāṃ jvalayanti vidhuṃ madhurayanti ||GAss_248||
tava sutanu sānumatyā bahu-dhātu-janita-nitamba-rāgāyāḥ |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552279 (0.053):
śivam āśāste sutanu-stanayos tava pañcalāñcalayoḥ ||GAss_133||
giri-vara-bhuva iva lābhenāpnomi dvy-aṅgulena divam ||GAss_249||
tyakto muñcati jīvanam ujjhati nānugrahe'pi lolutvam |
kiṃ prāvṛṣeva padmākarasya karaṇīyam asya mayā ||GAss_250||
tvad-virahāpadi pāṇḍus tanvaṅgī chāyayaiva kevalayā |
haṃsīva jyotsnāyāṃ sā subhaga pratyabhijñeyā ||GAss_251|| / tvayi viniveśita-cittā subhaga gatā kevalena kāyena |
ghana-jāla-ruddha-mīnā nadīva sā nīra-mātreṇa ||GAss_252||
tvayi saṃsaktaṃ tasyāḥ kaṭhoratara hṛdayam asama-śara-taralam |
māruta-calam añcalam iva kaṇṭaka-samparkataḥ sphuṭitam ||GAss_253||
tvam asūryaṃpaśyā sakhi padam api na vināpavāraṇaṃ bhramasi |
chāye kim iha vidheyaṃ muñcanti na mūrtimantas tvām ||GAss_254||
tava virahe vistārita-rajanau janitendu-candana-dveṣe |
visinīva māgha-māse vinā hutāśane sā dagdhā ||GAss_255||
taruṇi tvac-caraṇāhati-kusumita-kaṅkelli-koraka-prakaram |
kuṭila-caritā sapatnī na pibati bata śoka-vikalāpi ||GAss_256||
talpe prabhur iva gurur iva manasija-tantre śrame bhujiṣyeva |
gehe śrīr iva guru-jana-purato mūrteva sā vrīḍā ||GAss_257||
tvam alabhyā mama tāvan moktum aśaktasya saṃmukhaṃ vrajataḥ |
chāyevāpasarantī bhittyā na nivāryase yāvat ||GAss_258||
tapasā kleśita eṣa prauḍha-balo na khalu phālgune'py āsīt |
madhunā pramattam adhunā ko madanaṃ mihiram iva sahate ||GAss_259||
tvad-gamana-divasa-gaṇa-nāvalakṣa-rekhābhir aṅkitā subhaga |
gaṇḍa-sthalīva tasyāḥ pāṇḍuritā bhavana-bhittir api ||GAss_260||
tasyāgrāmyasyāhaṃ sakhi vakra-snigdha-madhurayā dṛṣṭyā |
viddhā tad-eka-neyā potriṇa iva daṃṣṭrayā dharaṇī ||GAss_261||
tvayi kugrāma-vaṭa-druma vaiśravaṇo vasatu vā lakṣmīḥ |
pāmara-kuṭhāra-pātāt kāsara-śirasaiva te rakṣā ||GAss_262||
tava mukhara vadana-doṣaṃ sahamānā moktum akṣamā sutanuḥ |
sā vahati viṭa bhavantaṃ ghuṇamantaḥ śālabhañjīva ||GAss_263||
tṛṇa-mukham iva na khalu tvāṃ tyajanty amī hariṇa vairiṇaḥ śavarāḥ |
yaśasaiva jīvitam idaṃ tyaja yojita-śṛṅga-saṅgrāmaḥ ||GAss_264||
tripura-ripor iva gaṅgā mama mānini janita-madana-dāhasya |
jīvanam arpita-śiraso dadāsi cikura-graheṇaiva ||GAss_265||
tvat-saṅkathāsu mukharaḥ saninda-sānanda-sāvahittha iva |
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525272 (0.014):
praṇidhibalaṃ na punar nivartayiṣye. (10) / atha khalu ānanda sa dharmākaro bhikṣus taṃ bhagavantaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102548 (0.028):
pratyekabuddhatve vā. api tu khalu punar ānanda supratividdhena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252914 (0.028):
śrāvakatvāya vā pratyekabuddhatvāya vā. api tu khalu punar ānanda / supratisaṃviditena bodhisattvena mahāsattvena bhavitavyaṃ, dānapāramitāyāṃ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21412095 (0.040):
parikīrtayanto varṇaṃ ghoṣayantaḥ saṃpraśaṃsāmabhyudīrayanti | tasmin / khalu punarānanda buddhakṣetre daśabhyo digbhya ekaikasyāṃ diśi
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12552985 (0.044):
kvaciduttrasiṣyanti, nāpi kvaciduttrāsamāpsyante / na ca āyuṣmānnānanda / adhimānikānāmarthāya iyaṃ dharmadeśanā pravṛttā / anavakāśo hyatra
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21411422 (0.051):
prātihāryeṇa vā aiśvaryeṇa vā ānanda, sa khalu dharmābhisamayena / dharmaparibhogeṇa vā | tatra ānanda yathā devāḥ parinirmitavaśavartinaḥ,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21548814 (0.051):
samanusmariṣyāmītyevaṃ te ānanda śikṣitavyam// / 088.026. athāyuṣmān ānando bhagavato bhāṣitamabhyānandyānumodya bhikṣūṇāṃ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12159830 (0.051):
sa smerau[*567] smerāyatau[*568] sānandam ānanda dau[*569] svāhā
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527945 (0.054):
āha : na khalu punar ānanda sa tathāgato 'tīto, nānāgataḥ.
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641669 (0.054):
431.012. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma imaṃ pāṭhaya / tvamānanda panthakam/ / 431.012. āyuṣmānānandastaṃ pāṭhayitumārabdhaḥ/
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7887473 (0.061):
24. abhimānaparivarto nāma catarśititamaḥ / / atha khalvityādi kathaṃ cānandetyataḥ prāk / ālīno bhavatīti anulagno
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441530 (0.063):
mā bhagavān etasya glānasyâśucimraks.itāni cīvarāṇi dhovatu | / ahaṃ bhagavan dhoviṣyaṃ | / bhagavān āha | / tena hy ānanda tvam etasya bhikṣusya cīvarāṇi dhova |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756128 (0.063):
etasya glānasya + a śuci mraks.itāni cīvarāṇi dhovatu | ahaṃ bhagavan / dhoviṣyaṃ | bhagavān āha | tena hy ānanda tvam etasya bhikṣusya cīvarāṇi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951825 (0.063):
glānasyāśucimraks.itāni cīvarāṇi dhovatu | ahaṃ bhagavan dhoviṣyaṃ | / bhagavān āha | tena hy ānanda tvam etasya bhikṣusya cīvarāṇi dhova |
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12552965 (0.063):
gaveṣante mānaprahāṇaṃ ca gaveṣante / ye punarāyuṣmānnānanda mānaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28120928 (0.064):
napuṃsaka ānandaśabdaḥ sampadyate/ tathā ca ānandamityasya / ānandavadityartha / eva vaktavyaḥ/ tatsamabhivyāhṛtaḥ vijñānaśabdaḥ vijñānavadarthaka eva
sa khalu sakhīnāṃ nibhṛtaṃ tvayā kṛtārthīkṛtaḥ subhagaḥ ||GAss_266||
tvayi sarpati pathi dṛṣṭiḥ sundara vṛti-vivara-nirgatā tasyāḥ |
dara-tarala-bhinna-śaivala-jālā śapharīva visphurati ||GAss_267||
te sutanu śūnya-hṛdayā ye śaṅkhaṃ śūnya-hṛdayam abhidadhati |
aṅgīkṛta-kara-pattro yas tava hasta-grahaṃ kurute ||GAss_268||
te śreṣṭhinaḥ kva samprati śakra-dhvaja yaiḥ kṛtas tavocchrāyaḥ |
īṣāṃ vā meḍhiṃ vādhunātanās tvāṃ vidhitsanti ||GAss_269||
tānavam etya chinnaḥ paropahita-rāga-madana-saṅghaṭitaḥ |
karṇa iva kāminīnāṃ na śobhate nirbharaḥ premā ||GAss_270||
tasmin gatārdra-bhāve vīta-rase śuṇṭhi-śakala iva puruṣe |
api bhūti-bhāji maline nāgara-śabdo viḍambāya ||GAss_271||
tamasi ghane viṣame pathi jambukam ulkā-mukhaṃ prapannāḥ smaḥ |
kiṃ kurmaḥ so 'pi sakhe sthito mukhaṃ mudrayitvaiva ||GAss_272||
tvām abhilaṣato mānini mama garima-guṇo 'pi doṣatāṃ yātaḥ |
paṅkila-kūlāṃ taṭinīṃ yiyāsataḥ sindhur asy eva ||GAss_273||
timire'pi dūra-dṛśyā kaṭhināśleṣe ca rahasi mukharā ca |
śaṅkha-maya-valaya-rājī gṛha-pati-śirasā saha sphuṭatu ||GAss_274||
tava vṛttena guṇena ca samucita-sampanna-kaṇṭha-luṭhanāyāḥ |
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275||
iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553222 (0.016):
tṛṇa-bāṇas tṛṇa-dhanvā tṛṇa-ghaṭitaḥ kapaṭa-puruṣo 'yam ||GAss_192|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560639 (0.016):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557656 (0.019):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552561 (0.022):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559094 (0.023):
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586|| / iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557868 (0.025):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556459 (0.025):
artha-grahaṇena vinā jaghanya mukto 'si kulaṭābhiḥ ||GAss_402|| / iti vibhāvyākhyā-sametā pa-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555557 (0.026):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554888 (0.027):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557371 (0.030):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553249 (0.030):
ekaādi-madhya-pariṇati-ramaṇīyā sādhu-jana-maitrī ||GAss_193|| / iti vibhāvyākhyā-sametā kha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558714 (0.030):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553621 (0.030):
nayanam idaṃ sphuṭa-nakha-pada-niveś a-kṛta-kopa-kuṭila-bhru ||GAss_217|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556835 (0.031):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554017 (0.032):
strīṇāṃ kariṇīnām iva madaḥ punaḥ sva-kula-nāśāya ||GAss_247|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ḍha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551343 (0.032):
roṣa-miṣa-dalita-lajjā gṛhiṇī darśayati pati-purataḥ ||GAss_73|| / iti vibhāvyākhyā-sametā a-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551854 (0.032):
iti vibhāvyākhyā-sametā ā-kāra-vrajyā || / i-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551976 (0.032):
iti vibhāvyākhyā-sametā i-kāra-vrajyā || / ī-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552028 (0.032):
iti vibhāvyākhyā-sametā ī-kāra-vrajyā || / u-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552367 (0.032):
āskanditoruṇā tvaṃ hastenaiva spṛśan harasi ||GAss_138|| / iti vibhāvyākhyā-sametā u-kāra-vrajyā ||
darśana-vinīta-mānā gṛhiṇī harṣollasat-kapola-talam |
cumbana-niṣedha-miṣato vadanaṃ pidadhāti pāṇibhyām ||GAss_276||
deha-stambhaḥ skhalanaṃ śaithilyaṃ vepathuḥ priya-dhyānam |
pathi pathi gaganāśleṣaḥ kāmini kas te'bhisāra-guṇaḥ ||GAss_277||
drāghayatā divasāni tvadīya-viraheṇa tīvra-tāpena |
grīṣmeṇeva nalinyā jīvanam alpīkṛtaṃ tasyāḥ ||GAss_278|| / durjana-sahavāsād api śīlotkarṣaṃ na sajjanas tyajati |
pratiparva-tapana-vāsī niḥsṛta-mātraḥ śaśī śītaḥ ||GAss_279||
dayita-prahitāṃ dūtīm ālambya kareṇa tamasi gacchantī |
sveda-cyuta-mṛganābhir dūrād gaurāṅgi dṛśyāsi ||GAss_280||
dayitā-guṇaḥ prakāśaṃ nītaḥ svasyaiva vadana-doṣeṇa |
pratidina-vidalita-vāṭī-vṛti-gahṭanaiḥ khidyase kim iti ||GAss_281||
dākṣiṇyān mradimānaṃ dadhataṃ mā bhānum enam avamaṃsthāḥ |
raudrīm upāgate'smin kaḥ kṣamate dṛṣṭim api dātum ||GAss_282||
dṛṣṭyaiva viraha-kātara-tārakayā priya-mukhe samarpitayā |
yānti mṛga-vallabhāyāḥ pulinda-bāṇārditāḥ prāṇāḥ ||GAss_283||
dūra-sthāpita-hṛdayo gūḍha-rahasyo nikāmam āśaṅkaḥ |
āśleṣo bālānāṃ bhavati khalānāṃ ca sambhedaḥ ||GAss_284||
dvāre guravaḥ koṇe śukaḥ sakāśe śiśur gṛhe sakhyaḥ |
kālāsaha kṣamasva priya prasīda prayāta-mahaḥ ||GAss_285||
dadhi-kaṇa-muktā-bharaṇa-śvāsottuṅga-stanārpaṇa-manojñam |
priyam āliṅgati gopī manthana-śrama-mantharair aṅgaiḥ ||GAss_286||
dalitodvegena sakhi priyeṇa lagnena rāgam āvahatā |
mohayatā śayanīyaṃ tāmbūleneva nītāsmi ||GAss_287||
dṛṣṭam adṛṣṭa-prāyaṃ dayitaṃ kṛtvā prakāśitas tanayā |
hṛdayaṃ kareṇa tāḍitam atha mithyā vyañjita-trapayā ||GAss_288||
darśita-yamunocchrāye bhrū-vibhrama-bhāji valati tava nayane |
kṣipta-hale haladhara iva sarvaṃ puramarjitaṃ sutanu ||GAss_289||
dayita-prārthita-durlabha-mukha-madirā-sāraseka-sukumāraḥ |
vyathayati virahe bakulaḥ kva paricayaḥ prakṛti-kaṭhinānām ||GAss_290||
dvitrair eṣyāmi dinair iti kiṃ tad vacasi sakhi tavāśvāsaḥ |
kathayati cira-pathikaṃ taṃ dūra-nikhāto nakhāṅkas te ||GAss_291||
dayita-sparśonmīlita-dharma-jala-skhalita-caraṇa-khalākṣe |
garva-bhara-mukharite sakhi tac-cikurān kim aparādhayasi ||GAss_292||
duṣṭa-graheṇa gehini tena kuputreṇa kiṃ prajātena | / bhaumeneva nijaṃ kulam aṅgāra-kavat-kṛtaṃ yena ||GAss_293||
darśita-cāpocchrāyais tejovadbhiḥ sugotra-sañjātaiḥ |
hīrair apsv api vīrair āpatsv api gamyate nādhaḥ ||GAss_294||
dara-nidrāṇasyāpi smarasya śilpena nirgatāsūn me |
mugdhe tava dṛṣṭir asāv arjuna-yantreṣur iva hanti ||GAss_295||
durgata-gṛhiṇī tanaye karuṇārdrā priyatame ca rāgamayī |
mugdhā ratābhiyogaṃ na manyate na pratikṣipati ||GAss_296||
durgata-gehini jarjara-mandira-suptaiva vandase candram |
vayam indu-vañcita-dṛśo niculita-dolā-vihāriṇyaḥ ||GAss_297||
dīpa-daśā kula-yuvatir vaidagdhyenaiva malinatām eti |
doṣā api bhūṣāyai gaṇikāyāḥ śaśi-kalāyāś ca ||GAss_298||
dīrgha-gavākṣa-mukhāntar-nipātinas taraṇi-raśmayaḥ śoṇāḥ |
nṛhari-nakhā iva dānava-vakṣaḥ praviśanti saudha-talam ||GAss_299||
dara-tarale'kṣaṇi vakṣasi daronnate tava mukhe ca dara-hasite |
āstāṃ kusumaṃ vīraḥ smaro 'dhunā citra-dhanuṣāpi ||GAss_300||
duṣṭa-sakhī-sahiteyaṃ pūrṇendu-mukhī sukhāya nedānīm |
rākeva viṣṭi-yuktā bhavato 'bhimatāya niśi bhavatu ||GAss_301||
dalite palāla-puñje vṛṣabhaṃ paribhavati gṛha-patau kupite |
nibhṛta-nibhālita-vadanau halika-vadhū-devarau hasataḥ ||GAss_302||
dīpyantāṃ ye dīptyai ghaṭitā maṇayaś ca vīra-puruṣāś ca |
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303||
iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554962 (0.021):
kākānām abhiṣeke'kāraṇatāṃ vṛṣṭir anubhavati ||GAss_307|| / iti vibhāvyākhyā-sametā dha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555554 (0.025):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557652 (0.025):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557369 (0.025):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557865 (0.027):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553621 (0.027):
nayanam idaṃ sphuṭa-nakha-pada-niveś a-kṛta-kopa-kuṭila-bhru ||GAss_217|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554454 (0.027):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553966 (0.029):
ati śarad-anurūpaṃ tava śīlam idaṃ jāti-śālinyāḥ ||GAss_237|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556831 (0.030):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552559 (0.030):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559091 (0.030):
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586|| / iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558710 (0.030):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556459 (0.033):
artha-grahaṇena vinā jaghanya mukto 'si kulaṭābhiḥ ||GAss_402|| / iti vibhāvyākhyā-sametā pa-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558016 (0.033):
prakaṭīkṛtaḥ prasādo dattvā vātāyane vyajanam ||GAss_512|| / iti vibhāvyākhyā-sametā la-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560776 (0.035):
ullasati roma-rājiḥ stana-śambhor garala-lekheva ||GAss_693|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ha-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551343 (0.035):
roṣa-miṣa-dalita-lajjā gṛhiṇī darśayati pati-purataḥ ||GAss_73|| / iti vibhāvyākhyā-sametā a-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551854 (0.035):
iti vibhāvyākhyā-sametā ā-kāra-vrajyā || / i-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551976 (0.035):
iti vibhāvyākhyā-sametā i-kāra-vrajyā || / ī-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552028 (0.035):
iti vibhāvyākhyā-sametā ī-kāra-vrajyā || / u-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552367 (0.035):
āskanditoruṇā tvaṃ hastenaiva spṛśan harasi ||GAss_138|| / iti vibhāvyākhyā-sametā u-kāra-vrajyā ||
dha-kāra-vrajyā / dhūmair aśru nipātaya daha śikhayā dahana-malinayāṅgāraiḥ |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554963 (0.019):
iti vibhāvyākhyā-sametā dha-kāra-vrajyā || / na-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554456 (0.029):
iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā || / da-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559094 (0.055):
iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā | / ṣa-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557370 (0.056):
iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā || / ya-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555557 (0.057):
iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā || / pa-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559121 (0.057):
iti vibhāvyākhyā-sametā ṣa-kāra-vrajyā | / sa-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554016 (0.057):
iti vibhāvyākhyā-sametā ḍha-kāra-vrajyā || / ta-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557655 (0.058):
iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā || / ra--kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558714 (0.059):
iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā || / śa-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558019 (0.059):
iti vibhāvyākhyā-sametā la-kāra-vrajyā || / va-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557868 (0.060):
iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā || / la-kāra-vrajyā
jāgarayiṣyati durgata-gṛhiṇī tvāṃ tad api śiśira-niśi ||GAss_304||
dhairyaṃ nidhehi gacchatu rajanī so 'py astu sumukhi sotkaṇṭhaḥ |
praviśa hṛdi tasya dūraṃ kṣaṇa-dhṛta-muktā smareṣur iva ||GAss_305||
dhavala-nakha-lakṣma durbalam akalaita-nepathyam alaka-pihitākṣyāḥ |
drakṣyāmi mad-avaloka-dvi-guṇāśru vapuḥ pura-dvāri ||GAss_306||
dharmārambhe'py asatāṃ para-hiṃsaiva prayojikā bhavati |
kākānām abhiṣeke'kāraṇatāṃ vṛṣṭir anubhavati ||GAss_307||
iti vibhāvyākhyā-sametā dha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554889 (0.019):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555557 (0.030):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558020 (0.034):
prakaṭīkṛtaḥ prasādo dattvā vātāyane vyajanam ||GAss_512|| / iti vibhāvyākhyā-sametā la-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557655 (0.035):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557371 (0.035):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557869 (0.036):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558714 (0.037):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554016 (0.037):
strīṇāṃ kariṇīnām iva madaḥ punaḥ sva-kula-nāśāya ||GAss_247|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ḍha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560641 (0.038):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553621 (0.039):
nayanam idaṃ sphuṭa-nakha-pada-niveś a-kṛta-kopa-kuṭila-bhru ||GAss_217|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553676 (0.039):
prātaḥ prasthita-pāntha-strī-hṛdayaṃ sphuṭati kamalaṃ ca ||GAss_220|| / iti vibhāvyākhyā-sametā gha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556463 (0.040):
artha-grahaṇena vinā jaghanya mukto 'si kulaṭābhiḥ ||GAss_402|| / iti vibhāvyākhyā-sametā pa-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553966 (0.040):
ati śarad-anurūpaṃ tava śīlam idaṃ jāti-śālinyāḥ ||GAss_237|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556835 (0.040):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559094 (0.040):
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586|| / iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556585 (0.040):
saṃmāna-varjitāṃ tāṃ gṛhiṇīm evānuśocāmi ||GAss_410|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ba-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554456 (0.041):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559121 (0.041):
tvāṃ muṣṭimeya-madhyām adhunā śaktiṃ smaro vahati ||GAss_587|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ṣa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553989 (0.042):
śobhayasi śuṣka-ruditair api sundari mandira-dvāram ||GAss_246|| / iti vibhāvyākhyā-sametā jha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560778 (0.042):
ullasati roma-rājiḥ stana-śambhor garala-lekheva ||GAss_693|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ha-kāra-vrajyā |
nīrāvataraṇa-danturasaikata-sambheda-meduraiḥ śiśire |
rājanti tūla-rāśi-sthūla-paṭair iva taṭaiḥ saritaḥ ||GAss_308||
nija-kāya-cchāyāyāṃ viśramya nidāgha-vipadam apanetum |
bata vividhās tanu-bhaṅgīr mugdha-karaṅgīyam ācarati ||GAss_309||
na hasanti jaraṭha iti yad vallava-vanitā namanti nandam api |
sakhi sa yaśodā-tanayo nityaṃ kandalita-kandarpaḥ ||GAss_310||
nītā svabhāvam arpita-vapur api vāmyaṃ na kāminī tyajati |
hara-dehārdha-grathitā nidarśanaṃ pārvatī tatra ||GAss_311||
nāgara-bhogānumita-sva-vadhū-saundarya-garva-taralasya |
nipatati padaṃ na bhūmau jñāti-puras tantu-vāyasya ||GAss_312||
nipatati caraṇe koṇe praviśya niśi yan nirīkṣate kas tat |
sakhi sa khalu loka-purataḥ khalaḥ sva-garimāṇam udgirati ||GAss_313||
na vimocayituṃ śakyaḥ kṣamāṃ mahān mocito yadi kathaṃcit |
mandara-girir iva garalaṃ nivartate nanu samutthāpya ||GAss_314||
niyataiḥ padair niṣevyaṃ skhalite'narthāvahaṃ samāśrayati |
sambhavad anya-gatiḥ kaḥ saṅkrama-kāṣṭhaṃ durīśaṃ ca ||GAss_315||
nija-pada-gati-guṇa-rañjita-jagatāṃ kariṇāṃ ca sat-kavīnāṃ ca |
vahatām api mahimānaṃ śobhāyai sajjanā eva ||GAss_316||
nottapane na snehaṃ harati na nirvāti na malino bhavati |
tasyojjvalo niśi niśi premā ratna-pradīpa iva ||GAss_317||
nihitān nihitān ujjhati niyataṃ mama pārthivān api prema |
bhrāmaṃ bhrāmaṃ tiṣṭhati tatraiva kulāla-cakram iva ||GAss_318||
nirbharam api sambhuktaṃ dṛṣṭyā prātaḥ piban na tṛpyāmi |
jaghanam anaṃśukam asyāḥ koka ivāśiśira-kara-bimbam ||GAss_319||
niviḍa-ghaṭitoru-yugalāṃ śvāsottabdha-stanārpita-vyajanām |
tāṃ snigdha-kupita-dṛṣṭiṃ smarāmi rata-niḥsahāṃ sutanum ||GAss_320||
nirguṇa iti mṛta iti ca dvāv ekārthābhidhāyinau viddhi |
paśya dhanur-guṇa-śūnyaṃ nirjīvaṃ tad iha śaṃsanti ||GAss_321||
nija-sūkṣma-sūtra-lambī vilocanaṃ taruṇa te kṣaṇaṃ haratu |
ayam udgṛhīta-vaḍiśaḥ karkaṭa iva markaṭaḥ purataḥ ||GAss_322||
nāgara gītir ivāsau grāma-sthityāpi bhūṣitā sutanuḥ |
kastūrī na mṛgodara-vāsa-vaśād visratām eti ||GAss_323||
nakha-likhita-stani kura-baka-maya-pṛṣṭhe bhūmi-lulita-virasāṅgi |
hṛdaya-vidāraṇa-niḥsṛta-kusumāsra-śareva harasi manaḥ ||GAss_324||
nītā laghimānam iyaṃ tasyāṃ garimāṇam adhikam arpayasi | / bhāra iva viṣama-bhāryaḥ sudurvaho bhavati gṛha-vāsaḥ ||GAss_325||
na ca dūtī na ca yācñā na cāñjalir na ca kaṭākṣa-vikṣepaḥ |
saubhāgya-mānināṃ sakhi kaca-grahaḥ prathamam abhiyogaḥ ||GAss_326||
niśi viṣama-kusuma-viśikha-preritayor mauna-labdha-rati-rasayoḥ |
mānas tathaiva vilasati dampatyor aśithila-granthiḥ ||GAss_327||
nija-gātra-nirviśeṣa-sthāpitam api sāram akhilam ādāya |
nirmokaṃ ca bhujaṅgī muñcati puruṣaṃ ca vāra-vadhūḥ ||GAss_328||
nṛtya-śrama-gharmārdraṃ muñcasi kṛcchreṇa kañcukaṃ sutanu |
makarandodaka-juṣṭaṃ madana-dhanur-vallir iva colam ||GAss_329||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557598 (0.059):
sa vahatu guṇābhimānaṃ madana-dhanur-valli-cola iva ||GAss_476||
nāhaṃ vadāmi sutanu tvam aśīlā vā pracaṇḍa-caritā vā |
prema-svabhāva-sulabhaṃ bhayam udayati mama tu hṛdayasya ||GAss_330||
na nirūpito 'si sakhyā niyataṃ netra-tribhāga-mātreṇa |
hārayati yena kusumaṃ vimukhe tvayi kaṇṭha iva deve ||GAss_331||
nakha-daśana-muṣṭi-pātair adayair āliṅganaiś ca subhagasya |
aparādhaṃ śaṃsantyaḥ śāntiṃ racayanti rāgiṇyaḥ ||GAss_332||
na guṇe na lakṣaṇe'pi ca vayasi ca rūpe ca nādaro vihitaḥ |
tvayi saurabheyi ghaṇṭā kapilā-putrīti baddheyam ||GAss_333||
niṣkāraṇāparādhaṃ niṣkāraṇa-kalaha-roṣa-paritoṣam |
sāmānya-maraṇa-jīvana-sukha-duḥkhaṃ jayati dāmpatyam ||GAss_334||
na prāpyase karābhyāṃ hṛdayān nāpaiṣi vitanuṣe bādhām |
tvaṃ mama bhagnāvastita-kusumāyudha-viśikha-phalikeva ||GAss_335||
nātheti paruṣam ucitaṃ priyeti dāsety anugraho yatra |
tad-dāmpatyam ito 'nyan nārī rajjuḥ paśuḥ puruṣaḥ ||GAss_336||
nihitāyām asyām api saivaikā manasi me sphurati | / rekhāntaropadhānāt pattrākṣara-rājir iva dayitā ||GAss_337||
nidhi-nikṣepa-sthānasyopari cihnārtham iva latā nihitā |
lobhayati tava tanūdari jaghana-taṭād upari romālī ||GAss_338||
nihitārdha-locanāyās tvaṃ tasyā harasi hṛdaya-paryantam |
na subhaga samucitam īdṛśam aṅguli-dāne bhujaṃ gilasi ||GAss_339||
nītvāgāraṃ rajanī-jāgaram ekaṃ ca sādaraṃ dattvā |
acireṇa kair na taruṇair durgā-pattrīva muktāsi ||GAss_340||
nakṣatre'gnāv indāv udare kanake maṇau dṛśi samudre |
yat khalu tejas tad akhilam ojāyitam abja-mitrasya ||GAss_341||
na savarṇo na ca rūpaṃ na saṃskriyā kāpi naiva sā prakṛtiḥ |
bālā tvad-virahāpadi jātāpabhraṃśa-bhāṣeva ||GAss_342||
na vibhūṣaṇe tavāsthā vapur guṇenaiva jayasi sakhi yūnaḥ |
avadhīritāstra-śastrā kusumeṣor malla-vidyeva ||GAss_343||
netrākṛṣṭo bhrāmaṃ bhrāmaṃ preyān yathā yathāsti tathā |
sakhi manthayati mano mama dadhi-bhāṇḍaṃ mantha-daṇḍa iva ||GAss_344||
nānā-varṇaka-rūpaṃ prakalpayantī manoharaṃ tanvī |
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345||
iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560641 (0.012):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551344 (0.018):
roṣa-miṣa-dalita-lajjā gṛhiṇī darśayati pati-purataḥ ||GAss_73|| / iti vibhāvyākhyā-sametā a-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551855 (0.018):
gāyati mukharita-salilā priya-saṅgama-maṅgalaṃ surasā ||GAss_106|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ā-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551977 (0.018):
devasya kamaṭhamūrteḥ na pṛṣṭhaṃ api nikhilam āpnoti ||GAss_113|| / iti vibhāvyākhyā-sametā i-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552029 (0.018):
nava-yauvaneva tanvī niṣevyate nirbharaṃ vāpī ||GAss_116|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ī-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552368 (0.018):
āskanditoruṇā tvaṃ hastenaiva spṛśan harasi ||GAss_138|| / iti vibhāvyākhyā-sametā u-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552387 (0.018):
sarvaṃsahe kaṭhora-tvacaḥ kim aṅkena kamaṭhasya ||GAss_139|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ū-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552426 (0.018):
ko veda goṣṭham etad go-śāntau vihita-bahu-mānam ||GAss_141|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ṛ-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552561 (0.018):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557869 (0.020):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557370 (0.021):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557655 (0.021):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556463 (0.022):
artha-grahaṇena vinā jaghanya mukto 'si kulaṭābhiḥ ||GAss_402|| / iti vibhāvyākhyā-sametā pa-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558714 (0.022):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553966 (0.024):
ati śarad-anurūpaṃ tava śīlam idaṃ jāti-śālinyāḥ ||GAss_237|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560778 (0.024):
ullasati roma-rājiḥ stana-śambhor garala-lekheva ||GAss_693|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ha-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556835 (0.025):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554885 (0.025):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554456 (0.026):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553621 (0.026):
nayanam idaṃ sphuṭa-nakha-pada-niveś a-kṛta-kopa-kuṭila-bhru ||GAss_217|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā ||
pathikāsaktā kiṃcin na veda ghana-kalam agopitā gopī |
keli-kalā-huṅkāraiḥ kīrāvali mogham apasarasi ||GAss_346||
praṇamati paśyati cumbati saṃśliṣyati pulaka-mukulitair aṅgaiḥ |
priya-saṅgāya sphuritāṃ viyoginī vāma-bāhulatām ||GAss_347||
praviśasi na ca nirgantuṃ jānāsi vyākulatvam ātanuṣe |
bālaka cetasi tasyāś cakra-vyūhe'bhimanyur iva ||GAss_348||
paśyānurūpam indindireṇa mākanda-śekharo mukharaḥ |
api ca picu-manda-mukule maukuli-kulam ākulaṃ milati ||GAss_349||
pratibimba-sambhṛtānanam ādarśaṃ sumukha mama sakhī-hastāt |
ādātum icchasi mudhā kiṃ līlā-kamala-mohena ||GAss_350||
prācīnācala-mauler yathā śaśī gagana-madhyam adhivasati |
tvāṃ sakhi paśyāmi tathā chāyām iva saṅkucan mānām ||GAss_351||
prāṅgaṇa-koṇe'pi niśāpatiḥ sa tāpaṃ sudhāmayo harati |
yadi māṃ rajani-jvara iva sakhi sa na niruṇaddhi geha-patiḥ ||GAss_352||
pati-pulaka-dūna-gātrī svacchāyāvīkṣaṇe'pi yā sabhayā |
abhisarati subhaga sā tvāṃ vidalantī kaṇṭakaṃ tamasi ||GAss_353||
pratibhūḥ śuko vipakṣe daṇḍaḥ śṛṅgāra-saṅkathā guruṣu |
puruṣāyitaṃ paṇas tad-bāle paribhāvyatāṃ dāyaḥ ||GAss_354||
para-mohanāya mukto niṣkaruṇe taruṇi tava kaṭākṣo 'yam |
viśikha iva kalita-karṇaḥ praviśati hṛdayaṃ na niḥsarati ||GAss_355||
prapadālambita-bhūmiś cumbantī prīti-bhīti-madhurākṣī |
prācīrāgra-niveśita-cibukatayā na patitā sutanuḥ ||GAss_356||
prātar upāgatya mrṣā vadataḥ sakhi nāsya vidyate vrīḍā |
mukha-lagnayāpi yo 'yaṃ na lajjate dagdha-kālikayā ||GAss_357||
paśyottaras tanūdari phālgunam āsādya nirjita-vipakṣaḥ |
vairāṭir iva pataṅgaḥ pratyānayanaṃ karoti gavām ||GAss_358||
pramada-vanaṃ tava ca stana-śailaṃ mūlaṃ gabhīra-sarasāṃ ca |
jagati nidāgha-nirastaṃ śaityaṃ durga-trayaṃ śrayati ||GAss_359||
proñchati tavāparādhaṃ mānaṃ mardayati nirvṛtiṃ harati |
svakṛtān nihanti śapathāñ jāgara-dīrghā niśā subhaga ||GAss_360||
priya āyāte dūrād abhūta iva saṅgamo 'bhavat pūrvaḥ |
māna-rudita-prasādāḥ punar āsanna-para-suratādau ||GAss_361||
pūrva-mahī-dhara-śikhare tamaḥ samāsanna-mihira-kara-kalitam |
śūla-protaṃ sarudhiram idam andhaka-vapur ivābhāti ||GAss_362||
parivṛtta-nābhi lupta-trivali śyāma-stanāgram alasākṣi |
bahu-dhavala-jaghana-rekhaṃ vapur na puruṣāyitaṃ sahate ||GAss_363||
prārabdha-nidhuvanaiva sveda-jalaṃ komalāṅgi kiṃ vahasi |
jyām arpayituṃ namitā kusumāstra-dhanur-lateva madhu ||GAss_364||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551274 (0.0):
abhinava-keli-klāntā kalayati bālā krameṇa gharmāmbhaḥ | / jyām arpayituṃ namitā kusumāstra-dhanur lateva madhu ||GAss_69||
puṃsāṃ darśaya sundari mukhendum īṣat trpām apākṛtya |
jāyājita iti rūḍhā jana-śrutir me yaśo bhavatu ||GAss_365||
prasaratu śarat-triyāmā jaganti dhavalayatu dhāma tuhināṃśoḥ |
pañjara-cakorikāṇāṃ kaṇikākalpo 'pi na viśeṣaḥ ||GAss_366||
prathamāgata sotkaṇṭhā cira-caliteyaṃ vilamba-doṣe tu |
vakṣyanti sāṅga-rāgāḥ pathi taravas tava samādhānam ||GAss_367||
patite'ṃśuke stanārpita-hastāṃ tāṃ niviḍa-jaghana-pihitorum |
rada-pada-vikalita-phūtkṛti-śata-dhuta-dīpāṃ manaḥ smarati ||GAss_368||
paritaḥ sphurita-mahauṣadhi-maṇi-nikare keli-talpa iva śaile |
kāñcī-guṇa iva patitaḥ sthitaika-ratnaḥ phaṇī sphurati ||GAss_369||
prāvṛṣi śaila-śreṇī-nitambam uhhan dig-antare bhramasi |
capalāntara ghana kiṃ tava vacanīyaṃ pavana-vaśyo 'si ||GAss_370||
prati-divasa-kṣīṇa-daśas tavaiṣa vasanāñcalo 'tikara-kṛṣṭaḥ |
nija-nāyakam atikṛpaṇaṃ kathayati kugrāma iva viralaḥ ||GAss_371||
pathika kathaṃ capalojjvalam ambuda-jala-bindu-nihvaham aviṣahyam |
mayapura-kanaka-dravam iva śiva-śara-śikhi-bhāvitaṃ sahase ||GAss_372||
pathikaṃ śrameṇa suptaṃ dara-taralā taruṇi sumadhura-cchāyā |
vyālambamāna-veṇiḥ sukhayasi śākheva sārohā ||GAss_373||
pradadāti nāparāsāṃ praveśam api pīna-tuṅga-jaghanorūḥ |
yā lupta-kīla-bhāvaṃ yātā hṛdi bahir adṛśyāsi ||GAss_374||
prātar nidrāti yathā yathātmajā lulita-niḥsahair aṅgaiḥ |
jāmātari mudita-manās tathā tathā sādarā śvaśrūḥ ||GAss_375||
praṇaya-calito 'pi sakapaṭa-kopa-kaṭākṣair mayāhita-stambhaḥ |
trāsa-taralo gṛhītaḥ sahāsa-rabhasaṃ priyaḥ kaṇṭhe ||GAss_376||
priya-durnayena hṛdaya sphuṭasi yadi sphuṭanam api tava ślāghyam |
tat-keli-samara-talpī-kṛtasya vasanāñcalasyeva ||GAss_377||
pavanopanīta-saurabha-dūrodaka-pūra-padminī-lubdhaḥ |
aparīkṣita-svapakṣo gantā hantāpadaṃ madhupaḥ ||GAss_378||
prema-laghū-kṛta-keśava- vakṣo-bhara-vipula-pulaka-kuca-kalaśā |
govardhana-giri-gurutāṃ mugdha-vadhūr nibhṛtam upahasati ||GAss_379||
priya-viraha-niḥsahāyāḥ sahaja-vipakṣābhir api sapatnībhiḥ |
rakṣyante hariṇākṣyāḥ prāṇā gṛha-bhaṅga-bhītābhiḥ ||GAss_380||
prakaṭayasi rāgam adhikaṃ lapanam idaṃ vakrimāṇam āvahati |
prīṇayati ca pratipadaṃ dūti śukasyeva dayitasya ||GAss_381||
praviśantyāḥ priya-hṛdayaṃ bālāyāḥ prabala-yauvata-vyāptam |
nava-niśita-dara-taraṅgita-nayana-mayenāsinā panthāḥ ||GAss_382||
praṇayāparādha-roṣa-prasāda-viśvāsa-keli-pāṇḍityaiḥ |
rūḍha-premā hriyate kiṃ bālā-kutuka-mātreṇa ||GAss_383||
pūrvair eva caritair jarato 'pi pūjyatā bhavataḥ | / muñca madam asya gandhād yuvabhir gaja gaūjanīyo 'si ||GAss_384||
prathamaṃ praveśitā yā vāsāgāraṃ kathañcana sakhībhiḥ |
na śṛṇotīva prātaḥ sā nirgamanasya saṅketam ||GAss_385||
pūjā vinā pratiṣṭhāṃ nāsti na mantraṃ vinā pratiṣṭhā ca |
tad-ubhaya-vipratipannaḥ paśyatu gīr-vāṇa-pāṣāṇam ||GAss_386||
pūrvādhiko gṛhiṇyāṃ bahu-mānaḥ prema-narma-viśvāsaḥ |
bhīr adhikeyaṃ kathayati rāgaṃ bālā-vibhaktam iva ||GAss_387||
pulikata-kaṭhora-pīvara-kuca-kalaśāśleṣa-vedanābhijñaḥ |
śambhor upavīta-phaṇī vāñchati māna-grahaṃ devyāḥ ||GAss_388||
priya āyāto dūrād iti yā prītir babhūva gehinyāḥ |
pathikebhyaḥ pūrvāgata iti garvāt sāpi śata-śikharā ||GAss_389||
pṛṣṭhaṃ prayaccha mā spṛśa dūrād apasarpa vihita-vaimukhya |
tvām anudhāvati taraṇis tad api guṇākarṣa-taraleyam ||GAss_390||
priyayā kuṅkuma-piñjara-pāṇi-dvaya-yojanāṅkitaṃ vāsaḥ |
prahitaṃ māṃ yācñāñjali-sahasra-karaṇāya śikṣayati ||GAss_391||
prācīrāntariteyaṃ priyasya vadane'dharaṃ samarpayati |
prāg-giri-pihitā rātriḥ sandhyā-rāgaṃ dinasyeva ||GAss_392||
para-pati-nirdaya-kulaṭāśoṣita śaṭha neṣyatā na kopena |
dagdha-mamatopataptā rodimi tava tānavaṃ vīkṣya ||GAss_393||
prāṅgaṇa eva kadā māṃ śliṣyantī many-kampi-kuca-kalaśā |
aṃsa-niṣaṇṇa-mukhī sā snapayati bāṣpeṇa mama pṛṣṭham ||GAss_394||
pretaiḥ praśasta-sattvā sāśru vṛkair vīkṣitā skhalad-grāsaiḥ |
cumbati mṛtasya vadanaṃ bhūta-mukholkekṣitaṃ bālā ||GAss_395||
piśunaḥ khalu sujanānāṃ khalam eva puro vidhāya jetavyaḥ |
kṛtvā jvaram ātmīyaṃ jigāya bāṇaṃ raṇe viṣṇuḥ ||GAss_396||
piba madhupa bakula-kalikāṃ dūre rasanāgra-mātram ādhāya |
adhara-vilepa-samāpye madhuni mudhā vadanam arpayasi ||GAss_397||
prāyeṇaiva hi malinā malinānām āśrayatvam upayānti |
kālindī-puṭa-bhedaḥ kāliya-puṭa-bhedanaṃ bhavati ||GAss_398||
paśya priya-tanu-vighaṭana-bhayena śaśi-mauli-deha-saṃlagnā |
subhagaika-daivatam umā śirasā bhāgīrathīṃ vahati ||GAss_399||
pathika-vadhū-jana-locana-nīra-nadī-mātṛka-pradeśeṣu |
dhana-maṇḍalam ākhaṇḍala-dhanuṣā kuṇḍalitam iva vidhinā ||GAss_400||
prativeśi-mitra-bandhuṣu dūrāt kṛcchrāgato 'pi gehinyā |
atikeli-lampaṭayā dinam ekam agopi geha-patiḥ ||GAss_401||
para-paṭa iva rajakībhir malino bhuktvāpi nirdayaṃ tābhiḥ |
artha-grahaṇena vinā jaghanya mukto 'si kulaṭābhiḥ ||GAss_402||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560636 (0.055):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
iti vibhāvyākhyā-sametā pa-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560639 (0.0):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558019 (0.020):
prakaṭīkṛtaḥ prasādo dattvā vātāyane vyajanam ||GAss_512|| / iti vibhāvyākhyā-sametā la-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555558 (0.022):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556585 (0.023):
saṃmāna-varjitāṃ tāṃ gṛhiṇīm evānuśocāmi ||GAss_410|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ba-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559091 (0.024):
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586|| / iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553873 (0.025):
kim uṣasi viyoga-kātaram asameṣur ivārdha-nārācam ||GAss_232|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553911 (0.025):
tudati mama hṛdaya-nipuṇā rādhā-cakraṃ kirītīva ||GAss_234|| / iti vibhāvyākhyā-sametā cha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554452 (0.025):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557370 (0.027):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559121 (0.028):
tvāṃ muṣṭimeya-madhyām adhunā śaktiṃ smaro vahati ||GAss_587|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ṣa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557869 (0.029):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553219 (0.029):
tṛṇa-bāṇas tṛṇa-dhanvā tṛṇa-ghaṭitaḥ kapaṭa-puruṣo 'yam ||GAss_192|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553621 (0.030):
nayanam idaṃ sphuṭa-nakha-pada-niveś a-kṛta-kopa-kuṭila-bhru ||GAss_217|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553245 (0.031):
ekaādi-madhya-pariṇati-ramaṇīyā sādhu-jana-maitrī ||GAss_193|| / iti vibhāvyākhyā-sametā kha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557652 (0.031):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554885 (0.033):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556831 (0.034):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552559 (0.034):
iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā || / ka-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553966 (0.037):
ati śarad-anurūpaṃ tava śīlam idaṃ jāti-śālinyāḥ ||GAss_237|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558710 (0.039):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
bahu-yoṣiti lākṣāruṇa-śirasi vayasyena dayita upahasite |
tat-kāla-kalita-lajjā piśunayati sakhīṣu saubhāgyam ||GAss_403||
bandhana-bhājo 'muṣyāś cikura-kalāpasya muktamānasya |
sindūrita-sīmanta-cchalena hṛdayaṃ vidīrṇam iva ||GAss_404||
balam api vasati mayīti śreṣṭhini guru-garva-gadgadaṃ vadati |
taj-jāyayā janānāṃ mukham īkṣitam āvṛta-smitayā ||GAss_405||
balavad anilopanīta-sphuṭita-navāmbhoja-saurabho madhupaḥ |
ākṛṣyate nalinyā nāsā-nikṣipta-baḍiśa-rajjur iva ||GAss_406||
bāṇaṃ harir iva kurute sujano bahudoṣam apy adoṣam iva |
yāvad doṣaṃ jāgrati malimlucā iva punaḥ piśunāḥ ||GAss_407||
bauddhasyeva kṣaṇiko yadyapi bahu-vallabhasya tava bhāvaḥ |
bhagnā bhagnā bhrūr iva na tu tasyā vighaṭate maitrī ||GAss_408||
bāṣpākulaṃ pralapator gṛhiṇi nivartasva kānta gaccheti |
yātaṃ dampatyor dinam anugamanāvadhi saras-tīre ||GAss_409||
bālā-vilāsa-bandhān aprabhavan manasi cintayan pūrvam |
saṃmāna-varjitāṃ tāṃ gṛhiṇīm evānuśocāmi ||GAss_410|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ba-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558018 (0.016):
prakaṭīkṛtaḥ prasādo dattvā vātāyane vyajanam ||GAss_512|| / iti vibhāvyākhyā-sametā la-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556461 (0.023):
artha-grahaṇena vinā jaghanya mukto 'si kulaṭābhiḥ ||GAss_402|| / iti vibhāvyākhyā-sametā pa-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556834 (0.026):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557369 (0.029):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555556 (0.030):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557867 (0.035):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557654 (0.040):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554960 (0.040):
kākānām abhiṣeke'kāraṇatāṃ vṛṣṭir anubhavati ||GAss_307|| / iti vibhāvyākhyā-sametā dha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553621 (0.041):
nayanam idaṃ sphuṭa-nakha-pada-niveś a-kṛta-kopa-kuṭila-bhru ||GAss_217|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553989 (0.041):
śobhayasi śuṣka-ruditair api sundari mandira-dvāram ||GAss_246|| / iti vibhāvyākhyā-sametā jha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553966 (0.041):
ati śarad-anurūpaṃ tava śīlam idaṃ jāti-śālinyāḥ ||GAss_237|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554013 (0.041):
strīṇāṃ kariṇīnām iva madaḥ punaḥ sva-kula-nāśāya ||GAss_247|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ḍha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558710 (0.043):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552559 (0.043):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560639 (0.043):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554885 (0.043):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553873 (0.043):
iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā || / cha-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553911 (0.043):
tudati mama hṛdaya-nipuṇā rādhā-cakraṃ kirītīva ||GAss_234|| / iti vibhāvyākhyā-sametā cha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553674 (0.043):
prātaḥ prasthita-pāntha-strī-hṛdayaṃ sphuṭati kamalaṃ ca ||GAss_220|| / iti vibhāvyākhyā-sametā gha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559120 (0.045):
tvāṃ muṣṭimeya-madhyām adhunā śaktiṃ smaro vahati ||GAss_587|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ṣa-kāra-vrajyā |
bha-kāra-vrajyā / bhramasi prakaṭayasi radaṃ karaṃ prasārayasi tṛṇam api śrayasi |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556835 (0.023):
iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā || / ma-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556463 (0.027):
iti vibhāvyākhyā-sametā pa-kāra-vrajyā || / ba-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557869 (0.031):
iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā || / la-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555558 (0.034):
iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā || / pa-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557370 (0.042):
iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā || / ya-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558019 (0.043):
iti vibhāvyākhyā-sametā la-kāra-vrajyā || / va-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559121 (0.046):
iti vibhāvyākhyā-sametā ṣa-kāra-vrajyā | / sa-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559094 (0.050):
iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā | / ṣa-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557656 (0.051):
iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā || / ra--kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554963 (0.061):
iti vibhāvyākhyā-sametā dha-kāra-vrajyā || / na-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554016 (0.061):
iti vibhāvyākhyā-sametā ḍha-kāra-vrajyā || / ta-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558713 (0.063):
iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā || / śa-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553914 (0.064):
iti vibhāvyākhyā-sametā cha-kāra-vrajyā || / ja-kāra-vrajyā
dhiṅ mānaṃ tava kuñjara jīvaṃ na juhoṣi jaṭharāgnau ||GAss_411||
bhūtimayaṃ kurute'gnis tṛṇam api saṃlagnam enam api bhajataḥ |
saiva suvarṇa daśā te śaṅke garimoparodhena ||GAss_412||
bhavati nidāghe dīrghe yatheha yamuneva yāminī tanvī |
dvīpā iva divasā api tathā krameṇa prathīyāṃsaḥ ||GAss_413|| / bhavatā mahati snehānale'rpitā pathika hema-guṭikeva |
tanvī hastenāpi spraṣṭum aśuddhair na sā śakyā ||GAss_414||
bhūmi-lulitaika-kuṇḍalam uttaṃsita-kāṇḍa-paṭam iyaṃ mugdhā |
paśyantī niḥśvāsaiḥ kṣipati manoreṇu-pūram api ||GAss_415||
bhavatāliṅgi bhujaṅgī jātaḥ kila bhogi-cakravartī tvam |
kañcuka vanecarī-stanam abhilaṣataḥ sphurati laghimā te ||GAss_416||
bhaikṣa-bhujā pallī-patir iti stutas tad-vadhū-sudṛṣṭena |
rakṣaka jayasi yad ekaḥ śūnye sura-sadasi sukham asmi ||GAss_417||
bhogākṣamasya rakṣāṃ dṛṅ-mātreṇaiva kurvato 'nabhimukhasya |
vṛddhasya pramadāpi śrīr api bhṛtyasya bhogāya ||GAss_418||
bhavitāsi rajani yasyām adhva-śrama-śāntaye padaṃ dadhatīm |
sa balād valayita-jaṅghā-baddhāṃ mām urasi pātayati ||GAss_419||
bhūṣaṇatāṃ bhajataḥ sakhi kaṣaṇa-viśuddhasya jāta-rūpasya |
puruṣasya ca kanakasya ca yukto garimā sarāgasya ||GAss_420||
bhasma-puruṣe'pi giriśe snehamayī tvam ucitena subhagāsi |
moghas tvayi janavādo yad oṣadhi-prastha-duhiteti ||GAss_421||
bhaya-pihitaṃ bālāyāḥ pīvaram ūru-dvayaṃ smaronnidraḥ |
nidrāyāṃ premārdraḥ paśyati niḥśvasya niḥśvasya ||GAss_422||
bhramarīva koṣa-garbhe gandha-hṛtā kusumam anusarantī tvām |
avyaktaṃ kūjantī saṅketaṃ tamasi sā bhramati ||GAss_423||
bhrāmaṃ bhrāmaṃ sthitayā snehe tava payasi tatra tatraiva |
āvarta-patita-naukāyitam anayā vinayam apanīya ||GAss_424||
bhramayasi guṇamayi kaṇṭha-graha-yogyānātma-mandiropānte |
hālika-nandini taruṇān kakudmino meḍhi-rajjur iva ||GAss_425||
bhāla-nayane'gnir indur maulau gātre bhujaṅga-maṇi-dīpāḥ |
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426||
iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557370 (0.015):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557869 (0.018):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556586 (0.023):
saṃmāna-varjitāṃ tāṃ gṛhiṇīm evānuśocāmi ||GAss_410|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ba-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555557 (0.025):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557656 (0.027):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553621 (0.028):
nayanam idaṃ sphuṭa-nakha-pada-niveś a-kṛta-kopa-kuṭila-bhru ||GAss_217|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552559 (0.029):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554885 (0.030):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554455 (0.031):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558713 (0.031):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560641 (0.031):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558019 (0.031):
prakaṭīkṛtaḥ prasādo dattvā vātāyane vyajanam ||GAss_512|| / iti vibhāvyākhyā-sametā la-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553966 (0.032):
ati śarad-anurūpaṃ tava śīlam idaṃ jāti-śālinyāḥ ||GAss_237|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559094 (0.032):
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586|| / iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556459 (0.034):
artha-grahaṇena vinā jaghanya mukto 'si kulaṭābhiḥ ||GAss_402|| / iti vibhāvyākhyā-sametā pa-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554016 (0.034):
strīṇāṃ kariṇīnām iva madaḥ punaḥ sva-kula-nāśāya ||GAss_247|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ḍha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553222 (0.036):
tṛṇa-bāṇas tṛṇa-dhanvā tṛṇa-ghaṭitaḥ kapaṭa-puruṣo 'yam ||GAss_192|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553674 (0.036):
prātaḥ prasthita-pāntha-strī-hṛdayaṃ sphuṭati kamalaṃ ca ||GAss_220|| / iti vibhāvyākhyā-sametā gha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551343 (0.037):
roṣa-miṣa-dalita-lajjā gṛhiṇī darśayati pati-purataḥ ||GAss_73|| / iti vibhāvyākhyā-sametā a-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551854 (0.037):
iti vibhāvyākhyā-sametā ā-kāra-vrajyā || / i-kāra-vrajyā
madhu-mada-vīta-vrīḍā yathā yathā lapati saṃmukhaṃ bālā |
tan-mukham ajāta-tṛptis tathā tathā vallabhaḥ pibati ||GAss_427||
mitrair ālocya samaṃ guru kṛtvā kadanam api samārabdhaḥ |
arthaḥ satām iva hato mukha-vailakṣyeṇa māno 'yam ||GAss_428||
mama rāgiṇo manasvini karam arpayato dadāsi pṛṣṭham api |
yadi tad api kamala-bandhor iva manye svasya saubhāgyam ||GAss_429||
mā spṛśa mām iti sakupitam iva bhaṇitaṃ vyañjitā na ca vrīḍā |
āliṅgitayā sasmitamuktam anācāra kiṃ kuruṣe ||GAss_430||
mūlāni ca niculānāṃ hṛdayāni ca kūla-vasati-kulaṭānām |
mudira-madirā-pramattā godāvari kiṃ vidārayasi ||GAss_431||
malaya-druma-sārāṇām iva dhīrāṇāṃ guṇa-prakarṣo 'pi |
jaḍa-samaya-nipatitānām anādarāyaiva na guṇāya ||GAss_432||
madhumathana-mauli-māle sakhi tulayasi tulasi kiṃ mudhā rādhām |
yat tava padam adasīyaṃ surabhayituṃ saurabhodbhedaḥ ||GAss_433||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6556090 (0.060):
haste drāg atha dāḍimī phalam abhinyaste mayā nistalaṃ / rādhām udbhidura smitāṃ parihasan phullāṅgam āliṅgiṣam // RUnm_15.109 //
mayi yāsyati kṛtvāvadhi-dina-saṅkhyaṃ cumbanaṃ tathāśleṣam |
priyayānuśocitā sā tāvat suratākṣamā rajanī ||GAss_434||
mṛgamada-nidānam aṭavī kuṅkumam api kṛṣaka-vāṭikā vahati |
haṭṭavilāsini bhavatī param ekā paura-sarvasvam ||GAss_435||
madhu-divaseṣu bhrāmyan yathā viśati mānasaṃ bhramaraḥ |
sakhi loha-kaṇṭaka-nibhas tathā madana-viśikho 'pi ||GAss_436||
mayi calite tava muktā dṛśaḥ svabhāvāt priye sa-pānīyāḥ |
satyam amūlyāḥ sadyaḥ prayānti mama hṛdaya-hāratvam ||GAss_437||
mugdhe mama manasi śarāḥ smarasya pañcāpi santataṃ lagnāḥ |
śaṅke stana-guṭikā-dvayam arpitam etena tava hṛdaye ||GAss_438||
madhumathana-vadana-vinihita-vaṃśī-suṣirānusāriṇo rāgāḥ |
hanta haranti mano mama nalikā-viśikhāḥ smarasyeva ||GAss_439||
mahatoḥ suvṛttayoḥ sakhi hṛdaya-graha-yogyayoḥ samucchritayoḥ |
sajjanayoḥ stanayor iva nirantaraṃ saṅgataṃ bhavati ||GAss_440||
mama vāritasya bahubhir bhūyo bhūyaḥ svayaṃ ca bhāvayataḥ | / jāto diśīva tasyāṃ sakhe na vinivartate mohaḥ ||GAss_441||
magno 'si narmadāyā rase hṛto vīci-locana-kṣepaiḥ |
yady ucyase taruvara bhraṣṭo bhraṃśo 'pi te ślāghyaḥ ||GAss_442||
menām ullāsayati smerayati hariṃ giriṃ ca vimukhayati |
kṛta-kara-bandha-vilambaḥ pariṇayane giriśa-kara-kampaḥ ||GAss_443||
madhu-gandhi gharma-timyat-tilakaṃ skhalad-uktiṃ ghūrṇa-daruṇākṣam |
tasyāḥ kadādharāmṛtam ānanam avadhūya pāsyāmi ||GAss_444||
medinyāṃ tava nipatati na padaṃ bahu-vallabheti garveṇa |
āśliṣya kair na taruṇais turīva vasanair vimuktāsi ||GAss_445||
mūle nisarga-madhuraṃ samarpayanto rasaṃ puro virasāḥ |
ikṣava iva para-puruṣā vividheṣu raseṣu vinidheyāḥ ||GAss_446||
mahati snehe nihitaḥ kusumaṃ bahu dattam arcito bahuśaḥ |
vakras tad api śanaiścara iva sakhi duṣṭa-graho dayitaḥ ||GAss_447||
mā śabara-taruṇi pīvara-vakṣoruhayor bhareṇa bhaja garvam |
nirmokair api śobhā yayor bhujaṅgībhir unmuktaiḥ ||GAss_448||
mama kupitāyāś chāyāṃ bhūmāv āliṅgya sakhi milat-pulakaḥ |
snehamayatvam anujjhan karoti kiṃ naiṣa mām aruṣam ||GAss_449||
muṣita iva kṣaṇa-virahe ripur iva kusumeṣu-keli-saṅgrāme |
dāsa iva śrama-samaye bhajan natāṅgīṃ na tṛpyāmi ||GAss_450||
muñcasi kiṃ mānavatīṃ vyavasāyād dviguṇa-manyu-vegeti |
sneha-bhavaḥ payasāgniḥ sāntvena ca roṣa unmiṣati ||GAss_451||
malayajam apasārya ghanaṃ vījana-vighnaṃ vidhāya bāhubhyām |
smara-santāpād agaṇita-nidāgham āliṅgate mithunam ||GAss_452||
mahato 'pi hi viśvāsān mahāśayā dadhati nālpam api laghavaḥ |
saṃvṛṇute'drī-nudadhir nidāgha-nadyo na bhekam api ||GAss_453||
madhu-dhāreva na muñcasi mānini rūkṣāpi mādhurīṃ sahajām |
kṛta-mukha-bhaṅgāpi rasaṃ dadāsi mama sarid ivāmbhodheḥ ||GAss_454||
madanākṛṣṭa-nurjyā-ghātair iva gṛhiṇi pathika-taruṇānām |
vīṇā-tantrī-kvāṇaiḥ keṣāṃ na vikampate cetaḥ ||GAss_455||
mama bhayam asyāḥ kopo nirvedo 'syā mamāpi mandākṣam |
jātaṃ kva cāntarikṣe smita-saṃvṛti-namita-kandharayoḥ ||GAss_456||
muktāmbaraiva dhāvatu nipatatu sahasā trimārgagā vāstu |
iyam eva narmadā mama vaṃśa-prabhavānurūpa-rasā ||GAss_457||
mṛgamada-lepanam enaṃ nīla-nicolaiva niśi niṣeva tvam |
kālindyām indīvaram indindira-sundarīva sakhi ||GAss_458||
mama sakhyā nayana-pathe militaḥ śakto na kaścid api calitum |
patito 'si pathika viṣame ghaṭṭa-kuṭīyaṃ kusuma-ketoḥ ||GAss_459||
mahatā priyeṇa nirmitam apriyam api subhaga sahyatāṃ yāti |
suta-sambhavena yauvana-vināśanaṃ na khalu khedāya ||GAss_460||
māna-graha-guru-kopād anu dayitāty eva rocate mahyam |
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461||
iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557656 (0.014):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556835 (0.015):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557869 (0.018):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555557 (0.021):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558020 (0.022):
prakaṭīkṛtaḥ prasādo dattvā vātāyane vyajanam ||GAss_512|| / iti vibhāvyākhyā-sametā la-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554888 (0.025):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553624 (0.026):
nayanam idaṃ sphuṭa-nakha-pada-niveś a-kṛta-kopa-kuṭila-bhru ||GAss_217|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552560 (0.027):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556463 (0.027):
artha-grahaṇena vinā jaghanya mukto 'si kulaṭābhiḥ ||GAss_402|| / iti vibhāvyākhyā-sametā pa-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558714 (0.027):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556586 (0.029):
saṃmāna-varjitāṃ tāṃ gṛhiṇīm evānuśocāmi ||GAss_410|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ba-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554456 (0.030):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551343 (0.030):
roṣa-miṣa-dalita-lajjā gṛhiṇī darśayati pati-purataḥ ||GAss_73|| / iti vibhāvyākhyā-sametā a-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551854 (0.030):
iti vibhāvyākhyā-sametā ā-kāra-vrajyā || / i-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551976 (0.030):
iti vibhāvyākhyā-sametā i-kāra-vrajyā || / ī-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552028 (0.030):
iti vibhāvyākhyā-sametā ī-kāra-vrajyā || / u-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552367 (0.030):
āskanditoruṇā tvaṃ hastenaiva spṛśan harasi ||GAss_138|| / iti vibhāvyākhyā-sametā u-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552386 (0.030):
sarvaṃsahe kaṭhora-tvacaḥ kim aṅkena kamaṭhasya ||GAss_139|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ū-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552424 (0.030):
iti vibhāvyākhyā-sametā ṛ-kāra-vrajyā || / e-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559094 (0.031):
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586|| / iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
yūnaḥ kaṇṭaka-viṭapāni viāñcala-grāhiṇas tyajantī sā |
vana iva pure'pi vicarati puruṣaṃ tvām eva jānantī ||GAss_462||
yuṣmāsūpagatāḥ smo vibudhā vāṅ-mātra-pāṭavena vayam |
antarbhavati bhavatsv api nābhaktas tan na vijñātam ||GAss_463||
yatra na dūtī yatra snigdhā na dṛśo 'pi nipuṇayā nihitāḥ |
na giro 'dyāpi vyaktīkṛtaḥ sa bhāvo 'nurāgeṇa ||GAss_464||
yā nīyate sapatny praviśya yāvarjitā bhujaṅgena |
yamunāyā iva tasyāḥ sakhi malinaṃ jīvanaṃ manye ||GAss_465||
yasminn ayaśo 'pi yaśo hrīr vighno māna eva dauḥśīlyam |
laghutā guṇajñatā kiṃ navo yuvā sakhi na te dṛṣṭaḥ ||GAss_466||
yad vīkṣyate khalānāṃ māhātmyaṃ kvāpi daiva-yogena |
kākānām iva śauklyaṃ tad api hi na cirād anarthāya ||GAss_467||
yat khalu khala-mukha-huta-vaha-vinihitam api śuddhim eva parameti |
tad anala-śaucam ivāṃśukam iha loke durlabhaṃ prema ||GAss_468||
yan nāvadhim arthayate pātheyārthaṃ dadāti sarvasvam |
tenānayāti-dāruṇa-śaṅkām āropitaṃ cetaḥ ||GAss_469|| / yūnām īrṣyā-vairaṃ vitanvatā taruṇi cakra-rucireṇa |
tava jagahnenākulitā nikhilā pallī khaleneva ||GAss_470||
yāvaj jīvana-bhāvī tulyāśayoyor nitānta-nirbhedaḥ |
nadayor ivaiṣa yuvayoḥ saṅgo rasam adhikam āvahatu ||GAss_471||
yan nihitāṃ śekharayasi mālāṃ sā yātu śaṭha bhavantam iti |
praharantīṃ śirasi padā smarāmi tāṃ garva-guru-kopām ||GAss_472||
yauvana-guptiṃ patyau bandhuṣu mugdhatvam ārjavaṃ guruṣu |
kurvāṇā halika-vadhūḥ praśasyate vyājato yuvabhiḥ ||GAss_473||
yo na gurubhir na mitrair na vivekenāpi naiva ripu-hasitaiḥ |
niyamita-pūrvaḥ sundari sa vinītatvaṃ tvayā nītaḥ ||GAss_474||
yan-mūlam ārdram udakaiḥ kusumaṃ pratiparva phala-bharaḥ paritaḥ |
druma tan mādyasi vīcī-paricaya-pariṇāmam avicintya ||GAss_475||
yasyāṅke smara-saṅgara-viśrānti-prāñjalā sakhī svapiti |
sa vahatu guṇābhimānaṃ madana-dhanur-valli-cola iva ||GAss_476||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555304 (0.059):
makarandodaka-juṣṭaṃ madana-dhanur-vallir iva colam ||GAss_329|| / nāhaṃ vadāmi sutanu tvam aśīlā vā pracaṇḍa-caritā vā |
yadi dāna-gandha-mātrād vasanti sapta-cchade'pi dantinyaḥ |
kim iti mada-paṅka-malināṃ karī kapola-sthalīṃ vahati ||GAss_477||
yad-avadhi vivṛddha-mātrā vikasita-kusumotkarā śaṇa-śreṇī |
pītāṃśuka-priyeyaṃ tadavadhi pallī-pateḥ putrī ||GAss_478||
yamunā-taraṅga-taralaṃ na kuvalayaṃ kusuma-lāvi tava sulabham |
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479||
iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557370 (0.016):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558712 (0.018):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552560 (0.018):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557867 (0.019):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554454 (0.019):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555556 (0.021):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554885 (0.025):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553621 (0.026):
nayanam idaṃ sphuṭa-nakha-pada-niveś a-kṛta-kopa-kuṭila-bhru ||GAss_217|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553221 (0.026):
tṛṇa-bāṇas tṛṇa-dhanvā tṛṇa-ghaṭitaḥ kapaṭa-puruṣo 'yam ||GAss_192|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556833 (0.027):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553966 (0.027):
ati śarad-anurūpaṃ tava śīlam idaṃ jāti-śālinyāḥ ||GAss_237|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560639 (0.027):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551343 (0.029):
roṣa-miṣa-dalita-lajjā gṛhiṇī darśayati pati-purataḥ ||GAss_73|| / iti vibhāvyākhyā-sametā a-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551854 (0.029):
iti vibhāvyākhyā-sametā ā-kāra-vrajyā || / i-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551976 (0.029):
iti vibhāvyākhyā-sametā i-kāra-vrajyā || / ī-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552028 (0.029):
iti vibhāvyākhyā-sametā ī-kāra-vrajyā || / u-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552367 (0.029):
āskanditoruṇā tvaṃ hastenaiva spṛśan harasi ||GAss_138|| / iti vibhāvyākhyā-sametā u-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552386 (0.029):
sarvaṃsahe kaṭhora-tvacaḥ kim aṅkena kamaṭhasya ||GAss_139|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ū-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552424 (0.029):
ko veda goṣṭham etad go-śāntau vihita-bahu-mānam ||GAss_141|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ṛ-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559091 (0.029):
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586|| / iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
ra--kāra-vrajyā / rājyābhiṣeka-salila-kṣālita-mauleḥ kathāsu kṛṣṇasya |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557371 (0.014):
iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā || / ya-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557869 (0.023):
iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā || / la-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558020 (0.036):
iti vibhāvyākhyā-sametā la-kāra-vrajyā || / va-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558714 (0.037):
iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā || / śa-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554456 (0.038):
iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā || / da-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556835 (0.040):
iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā || / ma-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554016 (0.042):
iti vibhāvyākhyā-sametā ḍha-kāra-vrajyā || / ta-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555557 (0.045):
iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā || / pa-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553222 (0.049):
iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā || / kha-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556585 (0.051):
iti vibhāvyākhyā-sametā ba-kāra-vrajyā || / bha-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559121 (0.054):
iti vibhāvyākhyā-sametā ṣa-kāra-vrajyā | / sa-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554963 (0.055):
iti vibhāvyākhyā-sametā dha-kāra-vrajyā || / na-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559094 (0.056):
iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā | / ṣa-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554888 (0.058):
iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā || / dha-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552561 (0.059):
iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā || / ka-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553993 (0.064):
iti vibhāvyākhyā-sametā jha-kāra-vrajyā || / ḍha-kāra-vrajyā / ḍhakkām āhatya madaṃ vitanvate kariṇa iva ciraṃ puruṣāḥ |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560641 (0.064):
iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā | / ha-kāra-vrajyā
garva-bhara-mantharākṣī paśyati pada-paṅkajaṃ rādhā ||GAss_490||
rati-kalaha-kupita-kāntā-kara-cikurākarṣa-mudita-gṛha-nātham |
bhavati bhavanaṃ tad anyat prāg-vaṃśaḥ parṇa-śālā vā ||GAss_491||
rogo rājāyata iti janavādaṃ satyam adya kalayāmi |
ārogya-pūrvakaṃ tvayi talpa-prāntāgate subhaga ||GAss_492||
ruddha-svarasa-prasarasyālibhir agre nataṃ priyaṃ prati me |
srotasa iva nimnaṃ prati rāgasya dviguṇa āvegaḥ ||GAss_493||
rūpam idaṃ kāntir asāv ayam utkarṣaḥ suvarṇa-racaneyam | / durgata-militā lalite bhramasi pratimandira-dvāram ||GAss_494||
racite nikuñja-patrair bhikṣuka-pātre dadāti sāvajñam |
paryuṣitam api sutīkṣṇa-śvāsa-kaduṣṇaṃ vadhūr annam ||GAss_495||
rakṣati na khalu nija-sthitim alaghuḥ sthāpayati nāyakaḥ sa yathā |
tiṣṭhati tathaiva tad-guṇa-viddheyaṃ hāra-yaṣṭhir iva ||GAss_496||
rājasi kṛśāṅgi maṅgala-kalaśī sahakāra-pallaveneva |
tenaiva cumbita-mukhī prathamāvirbhūta-rāgeṇa ||GAss_497||
rūpa-guṇa-hīna-hāryā bhavati laghur dhūlir anila-capaleva |
prathayati pṛghu-guṇa-neyā taruṇī taraṇir iva garimāṇam ||GAss_498||
rāge nave vijṛmbhati viraha-krama-manda-manda-mandākṣe |
sasmita-salajjam īkṣitam idam iṣṭaṃ siddham ācaṣṭe ||GAss_499||
roṣo 'pi rasavatīnāṃ na karkaśo vā cirānubandhī vā |
varṣāṇām upalo 'pi hi susnigdhaḥ kṣaṇika-kalpaś ca ||GAss_500||
rodanam etad dhanyaṃ sakhi kiṃ bahu mṛtyur api mamānarghaḥ |
svapneneva hi vihito nayana-mano-hāriṇā tena ||GAss_501||
roṣeṇaiva mayā sakhi vakro 'pi granthilo 'pi kaṭhino 'pi |
ṛjutām anīyatāyaṃ sadyaḥ svedena vaṃśa iva ||GAss_502||
rajanīm iyam upanetuṃ pitṛ-prasūḥ prathamam upatasthe |
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503||
iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557370 (0.018):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556835 (0.018):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558020 (0.018):
prakaṭīkṛtaḥ prasādo dattvā vātāyane vyajanam ||GAss_512|| / iti vibhāvyākhyā-sametā la-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557656 (0.019):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555558 (0.020):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558714 (0.022):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552559 (0.025):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554455 (0.025):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560641 (0.026):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554888 (0.027):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556463 (0.029):
artha-grahaṇena vinā jaghanya mukto 'si kulaṭābhiḥ ||GAss_402|| / iti vibhāvyākhyā-sametā pa-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559094 (0.029):
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586|| / iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553625 (0.030):
nayanam idaṃ sphuṭa-nakha-pada-niveś a-kṛta-kopa-kuṭila-bhru ||GAss_217|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551343 (0.031):
roṣa-miṣa-dalita-lajjā gṛhiṇī darśayati pati-purataḥ ||GAss_73|| / iti vibhāvyākhyā-sametā a-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551854 (0.031):
gāyati mukharita-salilā priya-saṅgama-maṅgalaṃ surasā ||GAss_106|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ā-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551976 (0.031):
iti vibhāvyākhyā-sametā i-kāra-vrajyā || / ī-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552028 (0.031):
iti vibhāvyākhyā-sametā ī-kāra-vrajyā || / u-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552367 (0.031):
āskanditoruṇā tvaṃ hastenaiva spṛśan harasi ||GAss_138|| / iti vibhāvyākhyā-sametā u-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552386 (0.031):
sarvaṃsahe kaṭhora-tvacaḥ kim aṅkena kamaṭhasya ||GAss_139|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ū-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552424 (0.031):
ko veda goṣṭham etad go-śāntau vihita-bahu-mānam ||GAss_141|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ṛ-kāra-vrajyā ||
lagnāsi kṛṣṇa-vartmani susnigdhe varti hanta dagdhāsi |
ayam akhila-nayana-subhago nu bhukta-muktāṃ punaḥ spṛśati ||GAss_504||
lakṣmīḥ śikṣayati guṇān amūn punar durgatir vidhūnayati |
pūrṇo bhavati suvṛttas tuṣāra-rucir apacaye vakraḥ ||GAss_505||
lūnā-tantu-niruddha-dvāraḥ śūnyālayaḥ patat-patagaḥ |
pathike tasminn añcala-pihita-mukho roditīva sakhi ||GAss_506||
lagnaṃ jaghane tasyāḥ suviśāle kalita-kari-kara-krīḍe |
vapre saktaṃ dvipam iva śṛṅgāras tvāṃ vibhūṣayati ||GAss_507||
liptaṃ na mukhaṃ nāṅgaṃ na pakṣatī na caraṇāḥ parāgeṇa |
aspṛśateva nalinyā vidagdha-madhupena madhu pītam ||GAss_508||
lagnaṃ jaghane tasyāḥ śuṣyati nakha-lakṣma mānasaṃ ca mama |
bhuktam aviśadam avedanam idam adhika-sarāga-sābādham ||GAss_509||
lajjayitum akhila-gopī-nipīta-manasaṃ madhudviṣaṃ rādhā |
ajñeva pṛcchati kathāṃ śambhor dayitārdha-tuṣṭasya ||GAss_510||
lakṣmī-niḥśvāsānala-piṇḍī-kṛta-dugdha-jaladhi-sāra-bhujaḥ |
kṣīra-nidhi-tīra-sudṛśo yaśāṃsi gāyanti rādhāyāḥ ||GAss_511||
līlāgārasya bahiḥ sakhīṣu caraṇātithau mayi priyayā |
prakaṭīkṛtaḥ prasādo dattvā vātāyane vyajanam ||GAss_512||
iti vibhāvyākhyā-sametā la-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556585 (0.016):
saṃmāna-varjitāṃ tāṃ gṛhiṇīm evānuśocāmi ||GAss_410|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ba-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557869 (0.018):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556463 (0.020):
artha-grahaṇena vinā jaghanya mukto 'si kulaṭābhiḥ ||GAss_402|| / iti vibhāvyākhyā-sametā pa-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558714 (0.022):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557371 (0.022):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555558 (0.026):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553621 (0.029):
nayanam idaṃ sphuṭa-nakha-pada-niveś a-kṛta-kopa-kuṭila-bhru ||GAss_217|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557656 (0.029):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552559 (0.030):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556835 (0.031):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554888 (0.033):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560776 (0.034):
iti vibhāvyākhyā-sametā ha-kāra-vrajyā | / kṣa-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554963 (0.034):
kākānām abhiṣeke'kāraṇatāṃ vṛṣṭir anubhavati ||GAss_307|| / iti vibhāvyākhyā-sametā dha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553966 (0.035):
ati śarad-anurūpaṃ tava śīlam idaṃ jāti-śālinyāḥ ||GAss_237|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559094 (0.036):
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586|| / iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553989 (0.036):
śobhayasi śuṣka-ruditair api sundari mandira-dvāram ||GAss_246|| / iti vibhāvyākhyā-sametā jha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553674 (0.036):
prātaḥ prasthita-pāntha-strī-hṛdayaṃ sphuṭati kamalaṃ ca ||GAss_220|| / iti vibhāvyākhyā-sametā gha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554016 (0.038):
strīṇāṃ kariṇīnām iva madaḥ punaḥ sva-kula-nāśāya ||GAss_247|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ḍha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553873 (0.039):
iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā || / cha-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553915 (0.039):
tudati mama hṛdaya-nipuṇā rādhā-cakraṃ kirītīva ||GAss_234|| / iti vibhāvyākhyā-sametā cha-kāra-vrajyā ||
varṇa-hṛtir na lalāṭe na lulitam aṅgaṃ na cādhare daṃśaḥ |
utpalam ahāri vāri ca na spṛṣṭam upāya-catureṇa ||GAss_513||
vividhāyudha-vraṇārbuda-viṣame vakṣaḥ-sthale priyatamasya |
śrīr api vīra-vadhūr api garvotpulakā sukhaṃ svapiti ||GAss_518||
vaimukhye'pi vimuktāḥ śarā ivānyāya-yodhino vitanoḥ |
bhindanti pṛṣṭha-patitāḥ priya hṛdayaṃ mama tava śvāsāḥ ||GAss_519||
vyaktam adhunā sametaḥ khaṇḍo madirākṣi daśana-vasane te |
yan nava-sudhaika-sāre lobhini tat kim api nādrākṣam ||GAss_520||
vījayator anyonyaṃ yūnor viyutāni sakala-gātrāṇi |
san maitrīva śroṇī paraṃ nidāghe'pi na vighaṭitā ||GAss_521||
vyāroṣaṃ māninyās tamo divaḥ kāsaraṃ kalam abhūmeḥ |
baddham aliṃ ca nalinyāḥ prabhāta-sandhyāpasārayati ||GAss_522||
vakṣasi vijṛmbhamāṇe stana-bhinnaṃ truṭati kañcukaṃ tasyāḥ |
pūrva-dayitānurāgas tava hṛdi na manāg api truṭati ||GAss_523||
vyaktim avekṣya tad anyāṃ tasyām eveti viditam adhunā tu |
harmya-hari-mukham iva tvām ubhayoḥ sādhāraṇaṃ vedmi ||GAss_524||
vyajanasyeva samīpe gatāgatais tāpa-hāriṇo bhavataḥ |
añcalam iva cañcalatāṃ mama sakhyāḥ prāpitaṃ cetaḥ ||GAss_525||
vitarantī rasam antar mamārdra-bhāvaṃ tanoṣi tanu-gātri |
antaḥ-salilā sarid iva yan nivasasi bahir adṛśyāpi ||GAss_526||
vihita-vividhānubandho mānonnatayāvadhīrito mānī |
labhate kutaḥ prabodhaṃ sa jāgaritvaiva nidrāṇaḥ ||GAss_527||
vrīḍā-vimukhīṃ vīta-snehām āśaṅkya kāku-vāṅ-madhuraḥ |
premārdra-sāparādhāṃ diśati dṛśaṃ vallabhe bālā ||GAss_528||
vakṣaḥ-praṇayini sāndra-śvāse vāṅ-mātra-subhaṭi ghana-gharme |
sutanu lalāṭa-niveśita-lalāṭike tiṣṭha vijitāsi ||GAss_529||
vicarati paritaḥ kṛṣṇe rādhāyāṃ rāga-capala-nayanāyām |
daśa-dig-vedha-viśuddhaṃ viśikhaṃ vidadhāti viṣameṣuḥ ||GAss_530||
vimukhe caturmukhe śritavati cānīśa-bhāvam īśe'pi |
magna-mahī-nistāre hariḥ paraṃ stabdha-romābhūt ||GAss_532||
vāpī-kacche vāsaḥ kaṇṭaka-vṛtayaḥ sajāgarā bhramarāḥ |
ketaka-viṭapa kim etair nanu vāraya mañjarī-gandham ||GAss_533||
vicalasi mugdhe vidhṛtā yathā tathā viśasi hṛdaya-madaye me |
śaktiḥ prasūna-dhanuṣaḥ prakampa-lakṣyaṃ spṛśantīva ||GAss_534||
vihitaāsama-śara-samaro jita-gāṅgeya-cchaviḥ kṛtāṭopaḥ |
puruṣāyite virājati dehas tava sakhi śikhaṇḍīva ||GAss_535||
vṛti-vivara-nirgatasya pramadā-bimbādharasya madhu pibate |
avadhīrita-pīyūṣaḥ spṛhayati devādhirājo 'pi ||GAss_536||
vāsita-madhuni vadhūnām avataṃse mauli-maṇḍane yūnām |
vilasati sā puru-kusume madhupīva vana-prasūneṣu ||GAss_537||
vrīḍā-prasaraḥ prathamaṃ tad anu ca rasa-bhāva-puṣṭa-ceṣṭeyam |
javanī-vinirgamād anu naṭīva dayitā mano harati ||GAss_538||
vāsasi haridrayeva tvayi gaurāṅgyā niveśito rāgaḥ |
piśunena so 'panītaḥ sahasā patatā jaleneva ||GAss_539||
viṣvag-vikāsi-saurabha-rāgāndha-vyāgha-bādhanīyasya |
kvacid api kuraṅga bhavato nābhīm ādāya na sthānam ||GAss_540||
vaṭa-kuṭaja-śāla-śālmali-rasāla-bahu-sāra-sindhu-vārāṇām |
asti bhidā malayācala-sambhava-saurabhya-sāmye'pi ||GAss_541||
vinihita-kaparda-koṭiṃ cāpala-doṣeṇa śaṅkaraṃ tyaktvā |
vaṭam ekam anusarantī jāhnavi luṭhasi prayāga-taṭe ||GAss_542||
veda caturṇāṃ kṣaṇadā praharāṇāṃ saṅgamaṃ viyogaṃ ca |
caraṇānām iva kūrmī saṅkocam api prasāram api ||GAss_543|| / vṛti-vivareṇa viśantī subhaga tvām īkṣituṃ sakhī dṛṣṭiḥ |
harati yuva-hṛdaya-pañjara-madhyasthā manmatheṣur iva ||GAss_544||
vipaṇitulā-sāmānye mā gaṇayainaṃ nirūpaṇe nipuṇa |
dharma-ghaṭo 'sāv adharīkaroti laghum upari nayati gurum ||GAss_545||
vāsara-gamyam anūror ambaram avanī ca vāmanaika-padam |
jaladhir api potalaṅghyaḥ satāṃ manaḥ kena tulayāmaḥ ||GAss_546||
vitata-tamo-maṣilekhālakṣmotsaṅga-sphuṭāḥ kuraṅgākṣi |
patrākṣara-nikarā iva tārā nabhasi prakāśante ||GAss_547||
vividhāṅga-bhaṅgiṣu gurur nūtana-śiṣyāṃ manobhavācāryaḥ |
vetra-latayeva bālāṃ talpe nartayati rata-rītyā ||GAss_548||
viparītam api rataṃ te sroto nadyā ivānukūlam idam | / taṭa-tarum iva mama hṛdayaṃ samūlam api vegato harati ||GAss_549||
vaibhava-bhājāṃ dūṣaṇam api bhūṣaṇa-pakṣa eva nikṣiptam |
ugṇam ātmanām adharmaṃ dveṣaṃ ca gṛṇanti kāṇādāḥ ||GAss_550||
vakrāḥ kapaṭa-snigdhāḥ malināḥ karṇāntike prasajjantaḥ |
kaṃ vañcayanti na sakhe khalāś ca gaṇikā-kaṭākṣāś ca ||GAss_551||
vidyuj-jvālā-valayita-jaladhara-piṭharodarād viniryānti |
viśadaudana-dyuti-muṣaḥ preyasi payasā samaṃ karakāḥ ||GAss_552||
vyajanādibhir upacāraiḥ kiṃ maru-pathikasya gṛhiṇi vihitair me |
tāpas tvad-ūru-kadalī-dvaya-madhye śānti-mayam eti ||GAss_553||
vaiguṇye'pi hi mahatā vinirmitaṃ bhavati karma śobhāyai |
durvaha-nitamba-mantharam api harati nitambinī-nṛtyam ||GAss_554||
vīkṣya satīnāṃ gaṇane rekhām ekāṃ tayā sva-nāmāṅkām |
santu yuvāno hasituṃ svayam evāpāri nāvaritum ||GAss_555||
vindhyācala iva dehas tava vividhāvarta-narmada-nitambaḥ |
sthagayati gatiṃ muner api sambhāvita-ravi-ratha-stambhaḥ ||GAss_556||
vṛti-bhañjana gañjana-saha nikāmam uddāma durnayārāma |
paravāṭī-śata-lampaṭa duṣṭa-vṛṣa smarasi geham api ||GAss_557||
vaṃśāvalambanaṃ yad yo vistāro guṇasya yāvanatiḥ |
taj jālasya khalasya ca nijāṅka-supta-praṇāśāya ||GAss_558||
vindhya-mahīdhara-śikhare mudira-śreṇī-kṛpāṇa-mayam anilaḥ |
udyad-vidyuj-jyotiḥ pathika-vadhāyaiva śātayati ||GAss_559||
vyālambamāna-veṇī-dhuta-dhūli prathamam aśrubhir dhautam |
āyātasya padaṃ mama gehinyā tad anu salilena ||GAss_560||
vakṣaḥ-sthala-supte mama mukham upadhātuṃ na maulim ālabhase |
pīnottuṅga-stana-bhara-dūrī-bhūtaṃ rata-śrāntau ||GAss_561||
vadana-vyāpārāntarbhāvād anuraktamānayantī tvam |
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562||
iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557656 (0.018):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558020 (0.022):
prakaṭīkṛtaḥ prasādo dattvā vātāyane vyajanam ||GAss_512|| / iti vibhāvyākhyā-sametā la-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555557 (0.022):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557869 (0.022):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552559 (0.026):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557371 (0.027):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553966 (0.028):
ati śarad-anurūpaṃ tava śīlam idaṃ jāti-śālinyāḥ ||GAss_237|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559094 (0.028):
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586|| / iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554456 (0.030):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554888 (0.030):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553621 (0.031):
nayanam idaṃ sphuṭa-nakha-pada-niveś a-kṛta-kopa-kuṭila-bhru ||GAss_217|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556834 (0.031):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560639 (0.033):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551343 (0.033):
roṣa-miṣa-dalita-lajjā gṛhiṇī darśayati pati-purataḥ ||GAss_73|| / iti vibhāvyākhyā-sametā a-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551854 (0.033):
gāyati mukharita-salilā priya-saṅgama-maṅgalaṃ surasā ||GAss_106|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ā-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551976 (0.033):
devasya kamaṭhamūrteḥ na pṛṣṭhaṃ api nikhilam āpnoti ||GAss_113|| / iti vibhāvyākhyā-sametā i-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552028 (0.033):
nava-yauvaneva tanvī niṣevyate nirbharaṃ vāpī ||GAss_116|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ī-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552367 (0.033):
āskanditoruṇā tvaṃ hastenaiva spṛśan harasi ||GAss_138|| / iti vibhāvyākhyā-sametā u-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552386 (0.033):
sarvaṃsahe kaṭhora-tvacaḥ kim aṅkena kamaṭhasya ||GAss_139|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ū-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552424 (0.033):
ko veda goṣṭham etad go-śāntau vihita-bahu-mānam ||GAss_141|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ṛ-kāra-vrajyā ||
śrīr api bhujaṅga-bhoge mohana-vijñena śīlitā yena |
so 'pi hariḥ puruṣo yadi puruṣā itare'pi kiṃ kurmaḥ ||GAss_563||
śaṅke yā sthairyamayī ślathayati bāhū manobhavasyāpi |
darpa-śilām iva bhavatīṃ kataras taruṇo vicālayati ||GAss_564||
śārdūla-nakhara-bhaṅgura kaṭhoratara-jāta-rūpa-racano 'pi |
bālānām api bālāsā yasyās tvam api hṛdi vasasi ||GAss_565||
śruta eva śruti-hāriṇi rāgotkarṣeṇa kaṇṭham adhivasati |
gīta iva tvayi madhure karoti nārtha-grahaṃ sutanuḥ ||GAss_566||
śrīḥ śrī-phalena rājyaṃ tṛṇa-rājenālpa-sāmyato labdham |
kucayoḥ samyak-sāmyād gato ghaṭaś cakravartitvam ||GAss_567||
śroṇī bhūmāv aṅke priyo bhayaṃ manasi pati-bhuje mauliḥ |
gūḍhaśvāso vadane suratam idaṃ cet tṛṇaṃ tridivam ||GAss_568||
śliṣyann iva cumbann iva paśyann iva collikhann ivātṛptaḥ | / dadhad iva hṛdayasyāntaḥ smarāmi tasyā muhur jaghanam ||GAss_569||
śirasi caraṇa-prahāraṃ pradāya niḥsāryatāṃ sa te tad api |
cakrāṅkito bhujaṅgaḥ kāliya iva sumukhi kālindyāḥ ||GAss_570||
śocyaiva sā kṛśāṅgī bhūtimayī bhavatu guṇamayī vāpi |
snehaika-vaśya bhavatā tyaktā dīpena vartir iva ||GAss_571||
śuka iva dāru-śalākā-piñjaram anudivasa-vardhamāno me |
kṛntati dayitā-hṛdayaṃ śokaḥ smara-viśikha-tīkṣṇa-mukhaḥ ||GAss_572||
śrutvākasmika-maraṇaṃ śuka-sūnoḥ sakala-kautukaika-nidheḥ |
jñāto gṛhiṇī-vinaya-vyaya āgatyaiva pathikena ||GAss_573||
śīlita-bhujaṅga-bhogā kroḍenābhuddhṛtāpi kṛṣṇena |
acalaiva kīrtyate bhūḥ kim aśakyaṃ nāma vasumatyāḥ ||GAss_574||
śyāmā vilcana-harī bāleyaṃ manasi hanta sajjantī |
lumpati pūrva-kalatraṃ dhūma-latā bhitti-citram iva ||GAss_575||
śataśo gatir āvṛttiḥ śataśaḥ kaṇṭhāvalambanaṃ śataśaḥ |
śataśo yāmīti vacaḥ smarāmi tasyāḥ pravāsa-dine ||GAss_576||
śruta-para-puṣṭa-ravābhiḥ pṛṣṭo gopībhir abhimataṃ kṛṣṇaḥ |
śaṃsati vaṃśa-stanitaiḥ stana-vinihita-locano 'numatam ||GAss_577||
śaṅkara-śirasi niveśita-padeti mā garvam udvahendu-kale |
phalam etasya bhaviṣyati tava caṇḍī-caraṇa-reṇumṛjā ||GAss_578||
śākhi-śikhare samīraṇa-dolāyita-nīḍa-nirvṛtaṃ vasati |
karmaika-śarāṇam agaṇita-bhayam aśithila-keli khaga-mithunam ||GAss_579||
śuka surata-samara-nārada hṛdaya-rahasyaika-sāra sarvajña |
guru-jana-samakṣa-mūka prasīda jambū-phalaṃ dalaya ||GAss_580||
śirasā vahasi kapardaṃ rudra ruditvāpi rajatam arjayasi |
asyāpy udarasyārdhaṃ bhajatas tava vetti kas tattvam ||GAss_581||
śrotavyaiva sudheva śvetāṃśu-kaleva dūra-dṛśyaiva |
duṣṭa-bhujaṅga-parīte tvaṃ ketaki na khalu naḥ spṛśyā ||GAss_582||
śravaṇopanīta-guṇayā samarpayantyā praṇamya kusumāni |
madana-dhanur-latayeva tvayā vaśaṃ dūti nīto 'smi ||GAss_583||
śākhoṭaka-śākhoṭaja-vaikhānasa-karaṭa-pūjya raṭa suciram |
nādara-padam iha gaṇakāḥ pramāṇa-puruṣo bhavān ekaḥ ||GAss_584||
śaśi-rekhopama-kāntes tavānya-pāṇi-grahaṃ prayātāyāḥ |
madanāsi-putrikāyā ivāṅga-śobhāṃ kadarthayati ||GAss_585||
śaithilyena bhṛtā api bhartuḥ kāryaṃ tyajanti na suvṛttāḥ |
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586||
iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559121 (0.018):
tvāṃ muṣṭimeya-madhyām adhunā śaktiṃ smaro vahati ||GAss_587|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ṣa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560639 (0.022):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554455 (0.023):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556459 (0.024):
artha-grahaṇena vinā jaghanya mukto 'si kulaṭābhiḥ ||GAss_402|| / iti vibhāvyākhyā-sametā pa-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553219 (0.025):
tṛṇa-bāṇas tṛṇa-dhanvā tṛṇa-ghaṭitaḥ kapaṭa-puruṣo 'yam ||GAss_192|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553873 (0.026):
kim uṣasi viyoga-kātaram asameṣur ivārdha-nārācam ||GAss_232|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553914 (0.026):
tudati mama hṛdaya-nipuṇā rādhā-cakraṃ kirītīva ||GAss_234|| / iti vibhāvyākhyā-sametā cha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558714 (0.028):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557868 (0.029):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557655 (0.029):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553245 (0.030):
ekaādi-madhya-pariṇati-ramaṇīyā sādhu-jana-maitrī ||GAss_193|| / iti vibhāvyākhyā-sametā kha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554888 (0.030):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555557 (0.031):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557370 (0.031):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556834 (0.032):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552559 (0.033):
iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā || / ka-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553621 (0.034):
nayanam idaṃ sphuṭa-nakha-pada-niveś a-kṛta-kopa-kuṭila-bhru ||GAss_217|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ga-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553969 (0.034):
ati śarad-anurūpaṃ tava śīlam idaṃ jāti-śālinyāḥ ||GAss_237|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560776 (0.036):
ullasati roma-rājiḥ stana-śambhor garala-lekheva ||GAss_693|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ha-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558020 (0.036):
prakaṭīkṛtaḥ prasādo dattvā vātāyane vyajanam ||GAss_512|| / iti vibhāvyākhyā-sametā la-kāra-vrajyā ||
ṣaṭ-caraṇa-kīṭa-juṣṭaṃ parāga-ghuṇa-pūrṇam āyudhaṃ tyaktvā |
tvāṃ muṣṭimeya-madhyām adhunā śaktiṃ smaro vahati ||GAss_587||
iti vibhāvyākhyā-sametā ṣa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559095 (0.018):
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586|| / iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556463 (0.028):
artha-grahaṇena vinā jaghanya mukto 'si kulaṭābhiḥ ||GAss_402|| / iti vibhāvyākhyā-sametā pa-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560641 (0.030):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555558 (0.032):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554455 (0.035):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553875 (0.037):
kim uṣasi viyoga-kātaram asameṣur ivārdha-nārācam ||GAss_232|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553911 (0.037):
tudati mama hṛdaya-nipuṇā rādhā-cakraṃ kirītīva ||GAss_234|| / iti vibhāvyākhyā-sametā cha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553245 (0.038):
ekaādi-madhya-pariṇati-ramaṇīyā sādhu-jana-maitrī ||GAss_193|| / iti vibhāvyākhyā-sametā kha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556835 (0.039):
tad api tamo-maya eva tvam īśa kaḥ prakṛtim atiśete ||GAss_426|| / iti vibhāvyākhyā-sametā bha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557869 (0.040):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554963 (0.041):
kākānām abhiṣeke'kāraṇatāṃ vṛṣṭir anubhavati ||GAss_307|| / iti vibhāvyākhyā-sametā dha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557370 (0.041):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558020 (0.041):
prakaṭīkṛtaḥ prasādo dattvā vātāyane vyajanam ||GAss_512|| / iti vibhāvyākhyā-sametā la-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554888 (0.042):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553222 (0.043):
tṛṇa-bāṇas tṛṇa-dhanvā tṛṇa-ghaṭitaḥ kapaṭa-puruṣo 'yam ||GAss_192|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553969 (0.045):
ati śarad-anurūpaṃ tava śīlam idaṃ jāti-śālinyāḥ ||GAss_237|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556585 (0.045):
saṃmāna-varjitāṃ tāṃ gṛhiṇīm evānuśocāmi ||GAss_410|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ba-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558714 (0.046):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560778 (0.046):
ullasati roma-rājiḥ stana-śambhor garala-lekheva ||GAss_693|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ha-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553989 (0.047):
śobhayasi śuṣka-ruditair api sundari mandira-dvāram ||GAss_246|| / iti vibhāvyākhyā-sametā jha-kāra-vrajyā ||
sā divasa-yogya-kṛtya-vyapadeśā kevalaṃ gṛhiṇī |
dvitither divasasya parā tithir iva sevyā niśi tvam asi ||GAss_588||
stana-nūtana-nakha-lekhālambī tava gharma-bindu-sandohaḥ |
ābhāti paṭṭa-sūtre praviśann iva mauktika-prasaraḥ ||GAss_589||
saubhāgya-garvam ekā karotu yūthasya bhūṣaṇaṃ kariṇī |
atyāyām avator yā madāndhayor madhyam adhivasati ||GAss_590||
sva-caraṇa-pīḍānumita-tvan-mauli-rujā-vinīta-mātsaryā |
aparāddhā subhaga tvāṃ svayam aham anunetum āyātā ||GAss_591||
snehamayān pīḍayataḥ kiṃ cakreṇāpi tailakārasya |
cālayati pārthivān api yaḥ sa kulālaḥ paraṃ cakrī ||GAss_592||
sarale na veda bhavatī bahu-bhaṅgā bahu-rasā bahu-vivartā |
gatir asatī-netrāṇāṃ premṇāṃ srotasvatīnāṃ ca ||GAss_593||
sakhi madhyāhna-dvi-gu;na-dyumaṇi-kara-śreṇi-pīḍitā chāyā |
majjitum ivāla-vāle paritas taru-mūlam āśrayati ||GAss_594||
sakhi śṛṇu mama priyo 'yaṃ gehaṃ yenaiva vartmanāyātaḥ |
tan-nagara-grāma-nadīḥ pṛcchati samam āgatān anyān ||GAss_595||
sāyaṃ ravir analam asau madana-śaraṃ sa ca viyoginī-cetaḥ |
idam api tamaḥ-samūhaṃ so 'pi nabho nirbharaṃ viśati ||GAss_596||
smara-samara-samaya-pūrita-kambhu-nibho dviguṇa-pīna-gala-nālaḥ |
śīrṇa-prāsādopari jigīṣur iva kala-ravaḥ kvaṇati ||GAss_597||
sphurad-adharam aviratāśru dhvani-rodhotkampa-kucam idaṃ ruditam |
jānūpanihita-hasta-nyasta-mukhaṃ dakṣiṇa-prakṛteḥ ||GAss_598||
svayam upanītair aśanaiḥ puṣṇantī nīḍa-nirvṛtaṃ dayitam |
sahaja-prema-rasajñā subhagā-garvaṃ bakī vahatu ||GAss_599||
sva-rasena badhnatāṃ karam ādāne kaṇṭakotkarais tudatām |
piśunānāṃ panasānāṃ koṣābhogo 'py aviśvāsyaḥ ||GAss_600||
saubhāgyaṃ dākṣiṇyān nety upadiṣṭaṃ hareṇa taruṇīnām |
vāmārdham eva devyāḥ sva-vapuḥ-śilpe niveśayatā ||GAss_601||
subhaga sva-bhavana-bhittau bhavatā saṃmardya pīḍitā sutanuḥ |
sā pīḍayaiva jīvati dadhatī vaidyeṣu vidveṣam ||GAss_602||
sā guṇa-mayī svabhāva-svacchā sutanuḥ kara-grahāyattā |
bhramitā bahu-mantra-vidā bhavatā kāśmīra-māleva ||GAss_603||
sa-vrīḍa-smita-subhage spṛṣṭāspṛṣṭeva kiṃcid apayāntī |
apasarasi sundari yathā yathā tathā spṛśasi mama hṛdayam ||GAss_604||
sakhi sukhayaty avakāśa-prāptaḥ preyān yathā tathā na gṛhī |
vātād avāritād api bhavati gavākṣānilaḥ śītaḥ ||GAss_605||
satatam aruṇita-mukhe sakhi nigirantī garalam iva girāṃ gumpham |
avagaṇitauṣadhi-mantrā bhujaṅgi raktaṃ virañjayasi ||GAss_606||
sthala-kamala-mugdha-vapuṣā sātaṅkāṅka-sthitaika-caraṇena |
āśvāsayati visinyāḥ kūle visa-kaṇṭhikā śapharam ||GAss_607||
sa-nakha-padam adhika-gauraṃ nābhī-mūlaṃ niraṃśukaṃ kṛtvā |
anayā sevita pavana tvaṃ kiṃ kṛta-malaya-bhṛgupātaḥ ||GAss_608||
sarvāṅgam arpayantī lolā suptaṃ śrameṇa śayyāyām |
alasam api bhāgyavantaṃ bhajate puruṣayiteva śrīḥ ||GAss_609||
suditaṃ tad eva yatra smāraṃ smāraṃ viyoga-duḥkhāni | / āliṅgati sā gāḍhaṃ punaḥ punar yāminī-prathame ||GAss_610||
sāntar-bhayaṃ bhujiṣyā yathā yathācarati samadhikāṃ sevām |
sāśaṅka-serṣya-sabhayā tathā tathā gehinī tasya ||GAss_611||
sundari darśayati yathā bhavad-vipakṣasya tat-sakhī kāntim |
patati tathā mama dṛṣṭis tvad-eka-dāsasya sāsūyā ||GAss_612||
svādhīnair adhara-vraṇa-nakhāṅka-patrāvalopa-dina-śayanaiḥ |
subhagā subhagety anayā sakhi nikhilā mukharitā pallī ||GAss_613||
sarita iva yasya gehe śuṣyanti viśāla-gotrajā nāryaḥ |
kṣārāsv eva sa tṛpyati jala-nidhi-laharīṣu jalada iva ||GAss_614||
sakala-kaṭakaika-maṇḍani kaṭhinī-bhūtāśaye śikhara-danti |
giribhuva iva tava manye manaḥ śilā samabhavac caṇḍi ||GAss_615||
sakhi duravagāha-gahano vidadhāno vipriyaṃ priya-jane'pi |
khala iva durlakṣyas tava vinata-mukhasyopari sthitaḥ kopaḥ ||GAss_616||
sveda-sacela-snātā sapta-padī sapta maṇḍalīr yāntī |
sa-madana-dahana-vikārā manoharā vrīḍitā namati ||GAss_617||
surasa-pravartamānaḥ saṅghāṭo 'yaṃ samāna-vṛttānām | / etyaiva bhinna-vṛttair bhaṅguritaḥ kāvya-sarga iva ||GAss_618||
sarvāsām eva sakhe paya iva surataṃ manohāri | / tasyā eva punaḥ punar āvṛttau dugdham iva madhuram ||GAss_619||
svapne'pi yāṃ na muñcasi yā te'nugrāhiṇī hṛdi-sthāpi |
duṣṭāṃ na buddhim iva tāṃ gūḍha-vyabhicāriṇīṃ vetsi ||GAss_620||
saparāvṛti carantī vāty eva tṛṇaṃ mano 'navadyāṅgi |
harasi kṣipasi taralayasi bhramayasi tolayasi pātayasi ||GAss_621||
sā bahu-lakṣaṇa-bhāvā strī-mātraṃ veti kitava tava tulyam |
koṭir varāṭikā vā dyūta-vidheḥ sarva eva paṇaḥ ||GAss_622||
sā viraha-dahana-dūnā mṛtvā mṛtvāpi jīvati varākī |
śārīva kitava bhavatānukūlitā pātitākṣeṇa ||GAss_623||
sparśād eva svedaṃ janayati na ca me dadāti nidrātum |
pirya iva jaghanāṃśukam api na nidāghaḥ kṣaṇam api kṣamate ||GAss_624||
sā bhavato bhāvanayā samaya-viruddhaṃ manobhavaṃ bālā |
nūtana-lateva sundara dohada-śaktyā phalaṃ vahati ||GAss_625||
spṛśati nakhair na ca vilikhati sicayaṃ gṛhṇāti na ca vimocayati |
na ca muñcati na ca madayati nayati niśāṃ sā na nidrāti ||GAss_626||
stana-jaghana-dvayam asyā laṅghita-madhyaḥ sakhe mama kaṭākṣaḥ |
nojjhati rodhasvatyās taṭa-dvayaṃ tīrtha-kāka iva ||GAss_627||
sa-vrīḍa-smita-manda-śvasitaṃ māṃ mā spṛśeti śaṃsantyā |
ākopam etya vātāyanaṃ pidhāya sthitaṃ priyayā ||GAss_628||
sa-kara-grahaṃ sa-ruditaṃ sākṣepaṃ sa-nakha-muṣṭi sa-jigīṣam |
tasyāḥ surataṃ surataṃ prājāpatya-kratur ato 'nyaḥ ||GAss_629||
sakhi na khalu nimalānāṃ vidadhaty abhidhānam api mukhe malināḥ |
kenāśrāvi pikānāṃ kuhūṃ vihāyetaraḥ śabdaḥ ||GAss_630||
svalpā iti rāma-balair ye nyastā nāśaye payo-rāśeḥ |
te śailāḥ sthitimanto hanta laghimnaiva bahu-mānaḥ ||GAss_631||
sā śyāmā tanvaṅgī dahatā śītopacāra-tīvreṇa |
viraheṇa pāṇḍimānaṃ nītā tuhinena dūrvaiva ||GAss_632||
sunirīkṣita-niścala-kara-vallabha-dhārā-jalokṣitā na tathā |
sotkampena mayā sakhi dṛṣṭā sā mādyati sma yathā ||GAss_633||
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14203530 (0.060):
tvadvākyādvismayo jātaḥ kāṣṭhīle sāṃprataṃ mama / / kathaṃ dṛṣṭā mayā tvaṃ ca yāsyantī kutsitāṃ gatim // NarP_2,31.2 //
sakhi moghīkṛta-madane pativrate kas tavādaraṃ kurute |
nāśrauṣīr bhagavān api sa kāma-viddho haraḥ pūjyaḥ ||GAss_634||
sā mayi na dāsa-buddhir na ratir nāpi trapā na viśvāsaḥ |
hanta nirīkṣya navoḍhāṃ manye vayam apiryā jātāḥ ||GAss_635||
sucirāyāte gṛhiṇī niśi bhuktā dina-mukhe vidagdheyam |
dhavala-nakhāṅkaṃ nija-vapur akuṅkumārdraṃ na darśayati ||GAss_636||
stana-jaghanoru-praṇayī gāḍhaṃ lagno niveśita-snehaḥ |
priya kāla-pariṇatir iyaṃ virajyase yan nakhāṅka iva ||GAss_637||
sā vicchāyā niśi niśi sutanur bahu-tuhina-śītale talpe |
jvalati tvadīya-virahād oṣadhir iva himavataḥ pṛṣṭhe ||GAss_638||
sā nīrase tava hṛdi praviśati niryāti na labhate sthairyam |
sundara sakhī divasakara-bimbe tuhināṃśu-rekheva ||GAss_639||
sukumāratvaṃ kāntir nitānta-saraatvam āntarāś ca guṇāḥ |
kiṃ nāma nendulekhe śaśa-graheṇaiva tava kathitam ||GAss_640||
saurabhya-mātra-manasām āstāṃ malaya-drumasya na viśeṣaḥ |
dharmārthināṃ tathāpi sa mṛgyaḥ pūjārtham aśvatthaḥ ||GAss_641||
saṃvāhayati śayānaṃ yathopavījayati gṛhapatiṃ gṛhiṇī | / gṛha-vṛti-vivara-niveśita-dṛśas tathāśvāsanaṃ yūnaḥ ||GAss_642||
satyaṃ svalpa-guṇeṣu stabdhā sadṛśe punar bhujaṅge sā |
arpita-koṭiḥ praṇamati sundara hara-cāpa-yaṣṭir iva ||GAss_643||
sarvaṃsahāṃ mahīm iva vidhāya tāṃ bāṣpa-vāribhiḥ pūrṇām |
bhavanāntara-mayam adhunā saṅkrāntas te guruḥ premā ||GAss_644||
sambhavati na khalu rakṣā sarasānāṃ prakṛti-capala-caritānām |
anubhavati hara-śirasy api bhujaṅga-pariśīlanaṃ gaṅgā ||GAss_645||
sulabheṣu kamala-kesara-ketaka-mākanda-kunda-kusumeṣu |
vāñchati manorathāndhā madhupī smara-dhanuṣi guṇī-bhāvam ||GAss_646||
sā lajjitā sapatnī kupitā bhītaḥ priyaḥ sakhī sukhitā |
bālāyāḥ pīḍāyāṃ nidānite jāgare vaidyaiḥ ||GAss_647||
sucirāgatasya saṃvāhana-cchalenāṅgam aṅgam āliṅgya |
puṣyati ca māna-carcāṃ gṛhiṇī saphalayait cotkalikām ||GAss_648||
sā sarvathaiva raktā rāgaṃ guñjeva na tu mukhe vahati |
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7933361 (0.0):
kṛṣṇaṃ prati rādhā-sakhī-vākyam | / sā sarvathaiva raktā rāgaṃ / guñjeva na tu mukhe vahati |
vacana-paṭos tava rāgaḥ kevalam āsye śukasyeva ||GAss_649||
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7933364 (0.0):
guñjeva na tu mukhe vahati | / vacana-paṭos tava rāgaḥ
sāyaṃ kānta-bhujāntara-patitā rati-nīta-sakala-rajanīkā |
uṣasi dadatī pradīpaṃ sakhībhir upahasyate bālā ||GAss_650||
sā tīkṣṇa-māna-dahanā mahataḥ snehasya durlabhaḥ pākaḥ |
tvāṃ darvīm iva dūti prayāsayann asmi viśvastaḥ ||GAss_651||
sneha-kṣatir jigīṣā samaraḥ prāṇa-vyayāvadhiḥ kariṇām |
na vitanute kam anarthaṃ dantini tava yauvanodbhaṭaḥ ||GAss_652||
sadanād apaiti dayito hasati sakhī viśati gharaṇim iva bālā |
jvalati sapatnī kīre jalpati mugdhe prasīdati ||GAss_653||
saṅkucitāṅgīṃ dviguṇāṃśukāṃ mano-mātra-visphuran-madanām |
dayitāṃ bhajāmi mugdhām iva tuhina tava prasādena ||GAss_654||
sakhi lagnaiva vasantī sadāśaye mahati rasa-maye tasya |
bāḍava-śikheva sindhor na manāg apy ārdratāṃ bhajasi ||GAss_655||
sakhi mihirodgamanādi-pramodam apidhāya so 'yam avasāne |
bandhyo 'vadhi-vāsara iva tuṣāra-divasaḥ kadarthayati ||GAss_656||
sura-bhavane taruṇābhyāṃ parasparākṛṣṭa-dṛṣṭi-hṛdayābhyām |
devārcanārtham udyatam anyonyasyārpitaṃ kusumam ||GAss_657||
sāyaṃ kuśeśayāntar-madhupānāṃ niryatāṃ nādaḥ |
mitra-vyasana-viṣaṇṇaiḥ kamalair ākranda iva muktaḥ ||GAss_658||
sumahati manyu-nimitte mayaiva vihite'pi vepamānoruḥ |
na sakhīnām api rudatī mamaiva vakṣaḥ-sthale patitā ||GAss_659||
subhaga vyajana-vicālana-śithila-bhujābhūd iyaṃ vayasyāpi |
udvartanaṃ na sakhyāḥ samāpyate kiñcid apagaccha ||GAss_660||
sa-vrīḍā nakha-radanārpaṇeṣu kupitā pragāḍham aciroḍhā |
bahu-yācñā-caraṇa-graha-sādhyā roṣeṇa jāteyam ||GAss_661||
sugṛhīta-malina-pakṣā laghavaḥ para-bhedinaḥ paraṃ tīkṣṇāḥ |
puruṣā api viśikhā api guṇa-cyutāḥ kasya na bhayāya ||GAss_662||
sva-kapolena prakaṭīkṛtaṃ pramattatva-kāraṇaṃ kim api |
dviradasya durjanasya ca madaṃ cakāraiva dānam api ||GAss_663||
satyaṃ patir avidagdhaḥ sā tu sva-dhiyaiva nidhuvane nipuṇā |
mārttikam ādhāya guruṃ dhanur adhigatam ekalavyena ||GAss_664||
saubhāgya-mānavān sa tvayāvadhīryāpamānam ānītaḥ |
svaṃ viraha-pāṇḍimānaṃ bhasma-snānopamaṃ tanute ||GAss_665||
sakhi mama karañja-tailaṃ bahu-sandeśaṃ praheṣyasīty uditā |
śvaśura-gṛha-gamana-militaṃ bāṣpa-jalaṃ saṃvṛṇoty asatī ||GAss_666||
sandarśayanti sundari kulaṭānāṃ tamasi vitatam avikalpe |
maulimaṇidīpa-kalikā varti-nibhā bhogino 'dhvānam ||GAss_667||
sarvaṃ vanaṃ tṛṇālyā pihitaṃ pītāḥ sitāṃśu-ravi-tārāḥ |
pradhvaṃsāḥ panthāno malinenodgamya meghena ||GAss_668||
samyag aniṣpannaḥ san yo 'rthas tvarayā svayaṃ sphuṭīkriyate |
sa vyaṅga eva bhavati prathamo vinatā-tanūja iva ||GAss_669||
sajjana eva hi vidyā śobhanāyai bhavati durjane moghā |
na vidūra-darśanatayā kaiścid upādīyate gṛdhraḥ ||GAss_670||
subhagaṃ vadati janas taṃ nija-patir iti naiṣa rocate mahyam |
pīyūṣe'pi hi bheṣaja-bhāvopanate bhavaty aruciḥ ||GAss_671||
saudha-gavākṣa-gatāpi hi dṛṣṭis taṃ sthiti-kṛta-prayatnam api |
hima-giri-śikhara-skhalitā gaṅgevairāvataṃ harati ||GAss_672||
saha-gharma-cāriṇī mama paricchadaḥ sutanu neha sandehaḥ |
na tu sukhayati tuhina-dina-cchatra-cchāyeva sajjantī ||GAss_673||
sakala-guṇaika-niketana dānava-vāsena gharaṇiruharājaḥ |
jāto 'si bhūtale tvaṃ satām anādeya-phala-kusumaḥ ||GAss_674||
sundari tāṭaṅkamayaṃ cakram ivodvahati tāvake karṇe |
nipatati nikāma-tīkṣṇaṃ kaṭākṣa-bāṇo 'rjuna-praṇayī ||GAss_675||
svādhīnaiva phala-rddhir janopajīvyatvam ucchraya-cchāyā |
sat-puṃso maru-bhūruha iva jīvana-mātram āśāsyam ||GAss_676||
santāpa-moha-kampān sampādayituṃ nihantum api jantūn |
sakhi durjanasya bhūtiḥ prasarati dūraṃ jvarasyeva ||GAss_677||
sukhayitatarāṃ na rakṣati paricaya-leśaṃ gaṇāṅganeva śrīḥ |
kuka-kāminīva nojjhati vāg-devī janma-janmāpi ||GAss_678||
sva-sadana-nikaṭe nalinīm abhinava-jāta-cchadāṃ nirīkṣyaiva |
hā gṛhiṇīti pralapaṃś cirāgataḥ sakhi patiḥ patitaḥ ||GAss_679||
saci caturānana-bhāvād vaimukhyaṃ kvāpi naiva darśayati |
ayam eka-hṛdaya eva druhiṇa iva priyatamas tad api ||GAss_680|| / satyaṃ madhuro niyataṃ vakro nūnaṃ kalādharo dayitaḥ |
sa tu veda na dvitīyām akalaṅkaḥ pratipad-indur iva ||GAss_681||
sva-sthānād api vicalati majjati jaladhau ca nīcam api bhajate |
nija-pakṣa-rakṣaṇa-manāḥ sujano maināka-śaila iva ||GAss_682||
saṃvṛṇu bāṣpa-jalaṃ sakhi dṛśam uparajyāñjanena valayainām |
dayitaḥ paśyatu pallava-paṅkajayor yugapad eva rucam ||GAss_683||
sā pāṇḍu-durbalāṅgī nayasi tvaṃ yatra yāti tatraiva |
kaṭhinīva kaitava-vido hasta-graha-mātra-sādhyā te ||GAss_684||
sakhi viśva-gañjanīyā lakṣmīr iva kamala-mukhi kadaryasya |
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556456 (0.055):
artha-grahaṇena vinā jaghanya mukto 'si kulaṭābhiḥ ||GAss_402|| / iti vibhāvyākhyā-sametā pa-kāra-vrajyā ||
iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5556459 (0.0):
artha-grahaṇena vinā jaghanya mukto 'si kulaṭābhiḥ ||GAss_402|| / iti vibhāvyākhyā-sametā pa-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555557 (0.012):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554452 (0.016):
hāra-sraja iva sundari kṛtaḥ punar nāyakas taralaḥ ||GAss_275|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ta-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553222 (0.017):
tṛṇa-bāṇas tṛṇa-dhanvā tṛṇa-ghaṭitaḥ kapaṭa-puruṣo 'yam ||GAss_192|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ka-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553245 (0.019):
ekaādi-madhya-pariṇati-ramaṇīyā sādhu-jana-maitrī ||GAss_193|| / iti vibhāvyākhyā-sametā kha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559091 (0.022):
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586|| / iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552561 (0.022):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553875 (0.025):
kim uṣasi viyoga-kātaram asameṣur ivārdha-nārācam ||GAss_232|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551345 (0.026):
roṣa-miṣa-dalita-lajjā gṛhiṇī darśayati pati-purataḥ ||GAss_73|| / iti vibhāvyākhyā-sametā a-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551856 (0.026):
gāyati mukharita-salilā priya-saṅgama-maṅgalaṃ surasā ||GAss_106|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ā-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551978 (0.026):
devasya kamaṭhamūrteḥ na pṛṣṭhaṃ api nikhilam āpnoti ||GAss_113|| / iti vibhāvyākhyā-sametā i-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552030 (0.026):
nava-yauvaneva tanvī niṣevyate nirbharaṃ vāpī ||GAss_116|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ī-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552369 (0.026):
āskanditoruṇā tvaṃ hastenaiva spṛśan harasi ||GAss_138|| / iti vibhāvyākhyā-sametā u-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552388 (0.026):
sarvaṃsahe kaṭhora-tvacaḥ kim aṅkena kamaṭhasya ||GAss_139|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ū-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552426 (0.026):
ko veda goṣṭham etad go-śāntau vihita-bahu-mānam ||GAss_141|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ṛ-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557865 (0.026):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557652 (0.027):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553911 (0.028):
tudati mama hṛdaya-nipuṇā rādhā-cakraṃ kirītīva ||GAss_234|| / iti vibhāvyākhyā-sametā cha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559122 (0.030):
tvāṃ muṣṭimeya-madhyām adhunā śaktiṃ smaro vahati ||GAss_587|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ṣa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557367 (0.031):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
hṛdayajñayā gavākṣe visadṛkṣaṃ kim api kūjitaṃ sakhyā |
yat kalaha-bhinna-talpā bhaya-kapaṭād eti māṃ sutanu ||GAss_686||
harati hṛdayaṃ śalākā-nihito 'ñjana-tantur eṣa sakhi mugdhe |
locana-bāṇa-mucāntar-bhrūdhanuṣā kiṇa ivollikhitaḥ ||GAss_687||
hasasi caraṇa-prahāre talpād apasārito bhuvi svapiṣi |
nāsadṛśe'pi kṛte priya mama hṛdayāt tvaṃ viniḥsarasi ||GAss_688||
hasati sapatnī śvaśrū roditi vadanaṃ ca pidadhate sakhyaḥ |
svapnāyitena tasyāṃ subhaga tvan-nāma jalpantyām ||GAss_689||
hṛdayaṃ mama pratikṣaṇa-vihitāvṛttiḥ sakhe priyāśokaḥ |
prabalo vidārayiṣyati jala-kalaśaṃ nīra-lekheva ||GAss_690||
hanta virahaḥ samantāj jvalayati durvāra-tīvra-saṃvegaḥ |
aruṇas tapana-śilām iva punar na māṃ bhasmatāṃ nayati ||GAss_691||
hṛtvā taṭini taraṅgair bhramitaś cakreṣu nāśaye nihitaḥ |
phala-dala-valkala-rahitas tvayāntarikṣe tarus tyaktaḥ ||GAss_692||
hṛta-kāñci-valli-bandhottara-jaghanād apara-bhoga-bhuktāyāḥ |
ullasati roma-rājiḥ stana-śambhor garala-lekheva ||GAss_693||
iti vibhāvyākhyā-sametā ha-kāra-vrajyā | / kṣa-kāra-vrajyā
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551345 (0.0):
roṣa-miṣa-dalita-lajjā gṛhiṇī darśayati pati-purataḥ ||GAss_73|| / iti vibhāvyākhyā-sametā a-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551856 (0.0):
gāyati mukharita-salilā priya-saṅgama-maṅgalaṃ surasā ||GAss_106|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ā-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5551978 (0.0):
devasya kamaṭhamūrteḥ na pṛṣṭhaṃ api nikhilam āpnoti ||GAss_113|| / iti vibhāvyākhyā-sametā i-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552030 (0.0):
nava-yauvaneva tanvī niṣevyate nirbharaṃ vāpī ||GAss_116|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ī-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552369 (0.0):
āskanditoruṇā tvaṃ hastenaiva spṛśan harasi ||GAss_138|| / iti vibhāvyākhyā-sametā u-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552388 (0.0):
sarvaṃsahe kaṭhora-tvacaḥ kim aṅkena kamaṭhasya ||GAss_139|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ū-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552426 (0.0):
ko veda goṣṭham etad go-śāntau vihita-bahu-mānam ||GAss_141|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ṛ-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5552561 (0.0):
dhūli-puṭīva milantī smara-jvaraṃ harati halika-vadhūḥ ||GAss_149|| / iti vibhāvyākhyā-sametā e-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553875 (0.008):
kim uṣasi viyoga-kātaram asameṣur ivārdha-nārācam ||GAss_232|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ca-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5555557 (0.024):
citrakara-tūlikeva tvāṃ sā pratibhitti bhāvayati ||GAss_345|| / iti vibhāvyākhyā-sametā na-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553676 (0.032):
iti vibhāvyākhyā-sametā gha-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557652 (0.032):
yadi saurabhānusārī jhaṅkārī bhramati na bhramaraḥ ||GAss_479|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ya-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5560641 (0.032):
tvaṃ pravayaso 'sya rakṣā-vīkṣaṇa-mātropayogyāsi ||GAss_685|| / iti vibhāvyākhyā-sametā sa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5553966 (0.033):
iti vibhāvyākhyā-sametā ja-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558016 (0.034):
prakaṭīkṛtaḥ prasādo dattvā vātāyane vyajanam ||GAss_512|| / iti vibhāvyākhyā-sametā la-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557367 (0.034):
kāñcanamayī vibhūṣā dāhāñcita-śuddha-bhāveva ||GAss_461|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ma-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5554885 (0.035):
tejaḥ sva-vināśāya tu nṛṇāṃ tṛṇānām iva laghūnām ||GAss_303|| / iti vibhāvyākhyā-sametā da-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5559091 (0.036):
balinākṛṣṭe bāhau valayāḥ kūjanti dhāvanti ||GAss_586|| / iti vibhāvyākhyā-sametā śa-kāra-vrajyā |
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5558710 (0.037):
dūti satī-nāśārthaṃ tasya bhujaṅgasya daṃṣṭrāsi ||GAss_562|| / iti vibhāvyākhyā-sametā va-kāra-vrajyā ||
Govardhana (c. 12th cent.): Aryasaptasati (govass_u.htm.txt) 5557865 (0.037):
rañjayati svayam induṃ kunāyakaṃ duṣṭa-dūtīva ||GAss_503|| / iti vibhāvyākhyā-sametā ra-kāra-vrajyā ||
kṣīrasya tu dayitatvaṃ yato 'pi śāntopacāram āsādya |
śailo 'ṅgāny ānamayati premṇaḥ śeṣo jvarasyeva ||GAss_694||
kṣāntam apasārito yac caraṇāv upadhāya supta evāsi |
udghāṭayasi kim ūru niḥśvāsaiḥ pulakayann uṣṇaiḥ ||GAss_695||
kṣudrodbhavasya kaṭutāṃ prakaṭayato yac chataś ca madam uccaiḥ |
madhuno laghu-puruṣasya ca garimā laghimā ca bhedāya ||GAss_696||
pūrvair vibhinna-vṛttāṃ guṇāḍhya-bhava-bhūti-bāṇa-raghukāraiḥ |
vāg-devīṃ bhajato mama santaḥ paśyantu ko doṣaḥ ||GAss_697||
sat-pātropanayocita-sat-pratibimbābhinava-vastu |
kasya na janayati harṣaṃ sat-kāvyaṃ madhura-vacanaṃ ca ||GAss_698||
ekā dhvain-dvitīyā tirbhuvana-sārā sphuṭokti-cāturyā |
pañceṣu-ṣaṭpada-hitā bhūṣā śravaṇasya sapta-śatī ||GAss_699||
kavi-samara-siṃha-nādaḥ svarānuvādaḥ sudhaika-saṃvādaḥ |
vidvad-vinoda-kandaḥ sandarbho 'yaṃ mayā sṛṣṭaḥ ||GAss_700|||
udayana-balabhadrābhyāṃ saptaśatī śiṣya-sodarābhyāṃ me |
dyaur iva ravi-candrābhyāṃ prakāśitā nirmalīkṛtya ||GAss_701||
hari-caraṇāñjalim alaṃ kavi-vara-harṣāya buddhimān satatam |