View original HTML file with complete header information
atha trayoviṃśaṃ pūraṇam / prathama saṅga raṅgaja
atha trayoviṃśaṃ pūraṇam / prathama saṅga raṅgaja
vākovākya bhaṅgī saṅgītam / [1] atha rāsārambhe nija śapatha sambhedaṃ vedayaṃṣtadīdaṃ yācanam ācinomi
nije kāvye sarvaṃ rasa valanam astiti likhatā
mayā dhārstyāt spaṣṭī kṛta mati rahasyaṃ tu yadīha |
tad etad govinda vraja vijana kāntānucaraṇaṃ / dadhadbhir yogyasya śravasi param arpyaṃ na sadasi ||JGc_1,23.1|| iti |
[śikhariṇī] / [2] atha rātri kathāyām grathyamāna prathāyāṃ madhukaṇṭhaḥ snigdhakaṇṭhaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5809813 (0.059):
arjayāmāsuḥ | / [83] atha labdha-prathāyāṃ rātri-kathāyāṃ śrī-rādhā-mādhavayor agrataḥ
snigdhakaṇṭham apy ālambamānaḥ sambabhāṣe, yatra prathamamīdaṃ prāñjali
vyañjayāmāsa / rāsa kelir ajaniṣṭa jāgaraṃ / sa sphuṭaṃ bhavatu tat kathā tathā |
kāraṇaṃ bhavati yasya yad vidhaṃ / tasya tad vidhatayā matā sthitiḥ ||JGc_1,23.2|| [rathoddhatā]
[3] tad etad ākarṇya sānandaṃ nirvarṇya ca sarve' pi procuḥ yukti yuktam
eva cedam uktam, yataḥ / paramā yā rasa dhārā / sā yadi madhye viyuktim āyāti |
pūrvāpara saṃvalanā / bhāvān naiva svarūpam āyāti ||JGc_1,23.3|| [gīti]
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765625 (0.051):
vijñātavyāḥ / yo 'svabhāvo 'parabhāvaś ca tad anujjvalitam / yad / anujjvalitaṃ tan na śāmyati /
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9766408 (0.051):
ātmānātmayor advayatvam ayam anātmārthaḥ / yo 'svabhāvo 'parabhāvas tad / anujjvalitam, yad anujvalitaṃ na tac chāmyati, yo 'tyantopaśamo 'yaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10474607 (0.052):
mithyeti nāstīti bhavituṃ yuktam, adhyāsasāmagryabhāvāt / / na hyatra pūrvapramāhitasaṃskāraḥ sādṛśyamajñānaṃ vāsti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13264772 (0.052):
mithyeti nāstīti bhavituṃ yuktam, adhyāsasāmagryabhāvāt / / na hyatra pūrvapramāhitasaṃskāraḥ sādṛśyamajñānaṃ vāsti /
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 415369 (0.057):
vyavaharaṇakāraṇanīli | bhavati tadvayavaharaṇavat | nīraje / pūrvāparakālayaurapikaraṇākaraṇaviruddhadharmākhyānau bījabhede
tasmād yatheccham avicchedam evedaṃ prastūyatām | / [4]madhukaṇṭha uvāca
mukhaṃ śaśimukhī gaṇa pracura moha saṃrohaṇaṃ
dṛśor yugam amūdṛśāṃ mṛga dṛśāṃ ghūrṇanam |
tanuḥ sutanu maṇḍalī dhṛti vikhaṇḍanī śrī hares
tadājani yadā janiṃ mṛgayate sma rāsotsavaḥ ||JGc_1,23.4|| [pṛthvī]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15784617 (0.0):
ramā ramaṇa rāmaṇīyaka vibhūṣi rāmāvales / tadājani yadā janiṃ mṛgayate sma rāsotsavaḥ ||JGc_1,23.5|| [pṛthvī]
mukhaṃ vidhu vimohanaṃ nayanam abja dṛg lobhanaṃ
rucir ghana rucī hita prathama saṅga raṅga pradā |
ramā ramaṇa rāmaṇīyaka vibhūṣi rāmāvales
tadājani yadā janiṃ mṛgayate sma rāsotsavaḥ ||JGc_1,23.5|| [pṛthvī]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15784584 (0.0):
tanuḥ sutanu maṇḍalī dhṛti vikhaṇḍanī śrī hares / tadājani yadā janiṃ mṛgayate sma rāsotsavaḥ ||JGc_1,23.4|| [pṛthvī]
[5] atha pūrva krameṇa pūrṇimāśrame pūrṇāḥ pulindyaḥ [BhP 10.21.17] ity
ādié vṛtte nirvṛtte satya pūrnaṃ manyatayā rādhikā mātra karṣāya haris
tarṣaṃ dhṛtavān katham aho, nibhṛtamīdaṃ sambhṛtaṃ syāt?iti |
[6] tatra kācit tat kuṅkuma lipta carī vana carī śrī rādhām anu karuṇayā
taruṇāruṇa kamala locanam uvāca / tava muralīm iva nitarāṃ viṣama śaraḥ sa vijito bhavatā |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28574728 (0.059):
sarva eva tan nāthās tathā prathāñcakruḥ | [17] tataś ca / taruṇāruṇa kamala locanaḥ sarva rocanaḥ karuṇayā puraḥ saratām āsādya
ahaha na jāne katham iva śuṣkāṃ biddhāṃ ca tām kurute ||JGc_1,23.6||
[upagīti] / [7] tadā ca vana gīrvāṇibhir ākāśa vāṇīyam udbhāvitā
śuṣkā tapta śalākayā ca parito biddhā suvaṃśodbhavā
seyaṃ te muralī priyeti niyataṃ vijñātavān manmathaḥ| / tāṃ śuṣyad vapuṣaṃ vidhāya kulajāṃ bāṇair nijaiḥ pañcabhir
biddhāṅgīṃ vidadhāti hā bakaripo tvat prītaye samprati ||JGc_1,23.7||
[śārdūla vikrīḍītam] / [8] tarhy eva cādhīratayā bhraman vanamālī kvacana tamāle kuṅkumālekham
imam ālokayāmāsa / ānaṅgārcir bhinnā tvad atiśubhagāṅgāvṛta manā
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22470031 (0.061):
Nar_10.74.2-1 tvatpādaddutivat sarāgasubhagāstvanmūrtivad yoṣitaḥ
muralyāṃ rāga śrī parimala kulaṃ sambhṛtavatī |
sadā śyāmāṃ kāntiṃ diśī vidiśi cābhāvayamato
mayāptaṃ kṛṣṇatvaṃ tad api na hi kṛṣṇa tvam abhitaḥ ||JGc_1,23.8||
[śikhariṇī] / [9] tad etan niśamana pūrvakān niśāmanān muraśamanena tad idaṃ
vicāritam hanta hanta ! rādhāyā eveyam asādhāraṇa vāg arthavatī lipiḥ |
seyaṃ sambhavet | evam api kula janmatayā tayā manmatha vikāram / ācchādayantyā sthīyate | tasmān nikhilāvṛti dhvaṃsanaṃ vaṃśī śaṃsanaṃ
paraṃ mama śaraṇam iti | / [10] tad evaṃ rādhā sudhā durbhikṣāditas titikṣām abhajan sa punar
veṇu śikṣā bhikṣam eva kevalāṃ sevate sma, yatra varṣā api tarṣākaratayā
vyatīyuḥ, samṛddha gardhanatayā śarad apy ardhaṃ vardhate sma |
[11] tatrāha, rahaḥ śikṣā tu yathā / yarhy ākarṣa vidhiṃ harir muralikā śikṣāsu tasyāh kramāc
cakre tarhi gatāś cirāt para para kṣobhās ta ete tayā |
kampo ghūrṇanam āsanād vicalanaṃ dvitra kramā vāstuto
niṣkrāntir vana vartma vartanam upavrajyā ca dūrādhvani ||JGc_1,23.9||
[śārdūla] / rādhākarṣa kṛte kṛtā muralikā śikṣātha yā yā tadā
sā sā tena sadāśayā valayitāpy āsīd alaṃ niṣkalā |
tām etāṃ nata kandharaḥ sa pulakaṃ vande' ham uccaiḥ sadā
yā kṛṣṇasya manorathāvalim aho pūrṇam akārsīn muhuḥ ||JGc_1,23.10||
[śārdūla vikrīḍītam] / [12] tathā hi, tad evaṃ prāvṛṣi veṇu śikṣā parīkṣā tṛṣṇag asau kṛṣṇaḥ
samayaṃ pratīkṣamāṇaḥ śaral lakṣmīm āgatāṃ lakṣitavān | lakṣayann eva ca
vicāritavān / [13] iyaṃ khalu svabhāvataḥ svacchā mal līlā paricchadatāṃ yadi gacchati,
tadā pramadāvalim ṛcchāmaḥ | kintu, samaya mayatayā sarvavaśya kāriṇam api
bhāvaṃ vaśyaṃ kurvatīm enāṃ paśyāmi, yathā mām api rādhā |
[14] tato yady asyāṃ api vaśyatām vyasyan bhāvāntara bhāvitatvaṃ
bhāvayituṃ prabhavāmi, tad ārādhāyām api tad ādhānāya nirbādhatāṃ gatavān
asmīty avadadhāmi | / [15] tad evaṃ vicārayann agrecaraṃ maṅgalaṃ vilocayann uvāca āho !
śvo vasīyasam evādhyavasīyate | yataḥ / khañjana khelā rañjita kañja nayanaṃ nayan vidhiḥ sa mama |
rādhā mañjula netra sphurad ānanam āsu sañjayitā ||JGc_1,23.11|| [upagīti]
[16] tad etacchubha ṣakunamanubhavatā, yāvat paurṇamāsaṃṃā sameva sarvata
eva veṇudhareṇa ve nusvanacaryāsañcāryate sma | tataś ca
vaṃśī kalād udayataḥ śaradi prabhāvān / mallībhir apy atula phulla daśāṃ gatābhiḥ |
rātrīr nibhālya muhur ullasitāh sa ṛāma / bhrātā ratiṃ rati kṛte' kṛta vallavībhiḥ ||JGc_1,23.12|| [vasantatilakā]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265423 (0.028):
abhyāsataḥ sva pulināni cinoti saurī? ||JGc_1,1.12|| [[vasantatilakā]] / [13] bhāṇdīras tu sa no mano vyākulayati | tathā hi
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15788115 (0.049):
prāpnotu sādhakatama sthitim añjasaiva? ||JGc_1,24.7|| [vasantatilakā] / kṛtaṃ ca parirambhanaṃ na parihartum īśāv amū
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28568395 (0.051):
āsīd alaṃ yad asakau guṇa koṭi kalpā ||JGc_1,18.52|| [vasantatilakā] / [36] go parikramaṇas tu śrī kṛṣṇenettham ādiṣṭam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15786176 (0.057):
vallī tatir vilasatīti kila vyaloki ||JGc_1,23.39|| [vasantatilakā] / atha / vaṃśī dūtikayā nimantrya kalitāh saurabhya dhārā sakhī
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28576921 (0.059):
yāsāṃ ca nīrabhṛti cātakarītim āpa ||JGc_1,21.13|| [vasantatilakā] / tataś ca
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28561948 (0.060):
ājīvyatāṃ gatavatīṣu tad āsu yuktam ||JGc_1,15.64|| [vasantatilakā]
[17] tataś ca tūrṇam eva pūrṇa candrā bahu tithī tithir atithir iva tasya
prasannatāṃ vidhātum āsannavatī | tatra cājñāyāhni vana vihāra śālī
vana mālī dhenūr ādāya vrajāgamanaṃ vidhāya sāyaṃ pratyavasāya
nija candra śālikālindaṃ vindamānaḥ sphuṭam āditye' staṅgatya sthite
sa tārā samudayaṃ taṃ sāndra candrikaṃ candram udayantaṃ paśyaṃs
tad vaśya bhāva viśeṣa śleṣatas tad idaṃ cintayāmāsa
jāguḍa piṇḍa sapiṇḍaṃ kiṃ vidhu bimbaṃ tad etad unnamati |
kiṃ vā roṣāruṇa ruci mukham idam udbhāti kāmasya? ||JGc_1,23.13|| [āryā]
punaś ca, / kuṅkuma rasa saṅkulam iva kiṃ vidhu bimbaṃ puraḥ sphurati |
athavā rādhā mukham idam udayati yamunā vanāt purataḥ ? ||JGc_1,23.14||
[upagīti] / [18] tatra yadi vidhu bimbam evedaṃ, tadā tad idaṃ vibhāvyate
pūrṇa candro' yam aindrīṃ haritam anugataḥ preyasīṃ dūradeśād
asyāvaktraṃ vilimpan ghusṛṇa śavaliteneva śaśvat kareṇa | / tad vyājān mām amūdṛk kṛtim upadiśatīvādya sadyaḥ kiśoraṃ
śubhrātmā yas tadīyaṃ bhavati viracanaṃ sarvato bhadram eva
||JGc_1,23.15|| [śārdūla] / [19] kiṃ cāyam idam apy upadiśann iva sambhāvyate / vidhur ahaṃ haritaḥ pratidik pati
praṇayiṇi ramayan jana śarmadaḥ | / tvam iha kiṃ nu vidho sthagitāyase
para ramā ramaṇaṃ prati samprati? ||JGc_1,23.16|| [drutavilambita]
[20] tad evaṃ sarvathaiva daivānukūlyataś candra candrikā sāndrita śubhaṃ
tasya kakubham eva gantuṃ śantur asmi, yataḥ / nikhilam eva vanaṃ vidhunāmunā
diśi diśi pratirañjitam īkṣyate | / mad anukūlam idaṃ śakunaṃ bhaved
iti gatir mama tatra śubhāvahā ||JGc_1,23.17|| [drutavilambita]
[21] atha yadi kāmābhidhānasya kopa dhāmānanam idam, tadā viṣama bāṇasya
tasyānuyānam eva bhaya nirvāṇaṃ viśrāṇayati | yadi ca tasyā eva / kānti sadanaṃ vanam idaṃ vidyate, tadā tu sutarām eva tad diśaṃ praviśatas
tan mama śarma marma praviśatiti | kiṃ ca / rayāṇe vartate cittaṃṇrtyaty akṣīca dakṣiṇam |
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15779296 (0.032):
<12332.23/2> yad bhaviṣyati vṛttaṃ vā !vartate vā śubhā1-śubham / <12332.24/001> [X K6 V1 Bo.6-9 Da3..a4 Dn1.ṇ4 Ds D2.3.5.8 Kumbh..ed.
tasmād vṛttaṃ caṇrtyaṃ ca kānt abhirbhavitāmama ||JGc_1,23.18|| [anuṣṭubh]
[22] tad etad uṭṭaṅkya niṣṭaṅkya ca praṇaya paṇa santuṣṭaṃ / dāmādi kumāra catuṣṭayaṃ saṅgataḥ prasajya, tad dvārā nidrā vyājād anyān
dvāra pālakatayā tatraiva saṃvalayya, nibhṛta kṛta pratīhārataś
caraṇa vihāratas tām eva haritaṃ harir muralī dhara karatayānusaran
dina kara tanayā tīram anvatīrṇavān | āvatīrya ca vicāritavān
na kruddha kāmānanam etad asti / prayāti yac chubra daśām udañcat |
viyogi rādhāsyam idaṃ ca na syād / yataḥ kalaṅkādi bhaved vibhedi ||JGc_1,23.19|| [upajāti 11]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28570962 (0.064):
kiñcic ca nājñāsiṣur artha nāśam ||JGc_1,18.109|| [upajāti 11]
[23] tataś ca mrga lāñchana evāyam iti niścitya punar vicāritavān
śārvaraṃ ṣarvarīśānaḥ saṃhartuṃ siṃhatāṃ gataḥ | / pūrva parvatam ārohan sarvaṃ parvati parvaṇa ||JGc_1,23.20|| [anuṣṭubh]
kintu, / candramā rādhikā vaktram anukurvan virājate |
tadākāram idaṃ cetaḥ kathaṃ mama vidūyate? ||JGc_1,23.21|| [anuṣṭubh]
[24] punar vibhāvya candraṃ prati prāha sma / anupama rucir asmi sarva lokeṣv
iti bhagavann amṛta dyute na dṛpya | / na tu bhavad upamā daśāpi tasyāś
caraṇa nakhā vilasanti rādhikāyāh ||JGc_1,23.22|| [puṣpitāgrā]
[25] tad evaṃ vicintya samucita sthānaṃ vicitya dūrataś caturāṃś caturaḥ
kumāran vartmani vartamānatayā vidhāya, svayam upasaritam
uccatara catvaram ātmanā rūḍhaṃ sandhāya, vraja diśam avadhāya, veṇuṃ
mukhe nidhāya, vādayiṣyamānaś cintayāmāsa prathamaṃ rādhā
gamanam eva sādhayāmaḥ | tām vinā phalasya ca viphalatām kalayāmi |
tad āgamana kamanīyatayā tu ramaṇīnāṃ anyāsām apy āgatir mama manasi
ramaṇīyatām āyāmam ānayati | kintu tad eva bhavyaṃ kathaṃ bhavyam ity eva
pratipattavyam | ām ām, bāṇa vidyā pravīṇenaiva vaiṇavikena mayā tathā
yoktavyam, yathā tena saivāviṣṭākṛṣṭā ca bhavati nāparā iti |
[26] tad evaṃ sampradhāryāvadhārya ca tena, veṇum evaṃ vādayiṣyāmīti yadā / vicāryate sma, tadā ca tābhiḥ sāndra candrika candramasaḥ sandṛṣṭ vaśatayā
sāndṛṣṭikam idaṃ parāmṛṣṭam / hanta ! sa khalv ayam oṣadhīśo' py ādhi vyādhita janān asmān adya sadyaḥ
pratiritsed eva, na tu cikitset iti | / [27] tataś ca tat kṣaṇaṃ kiñcid vilakṣaṇaṃ śaśa lakṣmāṇam ālakṣya vṛndā
cedaṃ cintitavatī / tāsāṃ kṛṣṇa viyogāgni bāṣpair viṣvag viniḥśrtaiḥ |
ādarśa iva paśyāndhaś candramā mandatāṃ gatah ||JGc_1,23.23|| [anuṣṭubh]
[28] atha camūru dṛśām amūṣāṃ muhur api saṃmukhatayā vaśīkṛtim ivāpannaḥ
śaśī svadiśi tadā madād unnatena kṛṣṇasya gabhasti śatena tasya sphūrtiṃ
samānināyeti | / [29] tad avalokanāya vyākulatākulāyamanāsu tāsu
śāradena śaśinā hariṃ prati / prasthitiḥ samam ayoji subhruvām |
pratyayoji kila tena sā tadā / maṅkṣu tasya muralī kalena tu ||JGc_1,23.24|| [rathoddhatā]
[30] yatas tadaiva ca / anurāgeṇa rāgeṇa varṇa bhāgena mādhurīḥ |
kalayantaṃ kalaṃ veṇoḥ kalayāmāsa keśavaḥ ||JGc_1,23.25|| [anuṣṭubh]
[31] tatrānurāgo yathā, / sāśru kaṇṭha nayanaṃ sakaṇṭakaṃ
kampa sampad ayanaṃ sa mādhavaḥ | / rādhikā virahajādhibādhitaḥ
śravya veṇu kalabhavyam ājagau ||JGc_1,23.26|| [rathoddhatā]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28578088 (0.043):
śīrṣabhākkarayugaṃ sa namyatām ||JGc_1,21.31|| [rathoddhatā] / [81] tās tu tatra sāpatrapa cittāś ca parama bhīti bhittās
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28552488 (0.043):
bhidyatāśru miṣam ity abudhyata ||JGc_1,12.24|| [rathoddhatā] / tataś ca / agrimān agrimān kurvann antyān antyān samaiḥ samam |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18286488 (0.056):
yā gatāgami daśā tiraskarī ||JGc_1,6.56|| [rathoddhatā]
[32] rāgo yathā / rāgam īdṛśam asāv acīkpat / prāpa rāgaīva yaḥ priyā hṛdi |
yaḥ sphuṭaṃ na rasitaḥ purā bhuvi
kvāpi nāmṛtavad aṅga viśrutaḥ ||JGc_1,23.27|| [rathoddhatā]
[33] tat praṇāda maya varṇa vibhāgo, yathā / ayi sudhāṃśu sudhā mukhi rādhike
madhura bhāva dhurā madhu mādhavi | / mayi sadā dayite dayite ciraṃ
tava guṇair hṛdayaṃ mama dīryati ||JGc_1,23.28|| [drutavilambita]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15785602 (0.059):
tad udayaṃ sudayaṃ kuruta priyāh ||JGc_1,23.29|| [drutavilambita] / [36] atha yadā pīta vasanena gītam evam udgītam, tadā tāsam eva
[34] atha bāṇaīva veṇu nāde pravīṇaḥ svayamaṣav anena tasyāh siddhāṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15785602 (0.064):
tad udayaṃ sudayaṃ kuruta priyāh ||JGc_1,23.29|| [drutavilambita] / [36] atha yadā pīta vasanena gītam evam udgītam, tadā tāsam eva
biddhatām avabudhya sudhy agraṇīr anyāś ca tan nyāyam ājuhāva | [35] tatra
varṇa vibhāgas tv evam / ahaha gopa sutā mama gīḥ sitā
dharatha hanta manoratha durdharāḥ | / iti bhavāmi bhavaj jita lajjitas
tad udayaṃ sudayaṃ kuruta priyāh ||JGc_1,23.29|| [drutavilambita]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15785562 (0.059):
tava guṇair hṛdayaṃ mama dīryati ||JGc_1,23.28|| [drutavilambita] / [34] atha bāṇaīva veṇu nāde pravīṇaḥ svayamaṣav anena tasyāh siddhāṃ
[36] atha yadā pīta vasanena gītam evam udgītam, tadā tāsam eva
karṇābhyarṇatām āgataṃ tatra ca yathāyatham abhirucitam eva cittī kṛtaṃ
rāgādikam avadhārya nivārtyatātikrama niratāsthiratāh pratasthire | tatra
ca kṛṣṇābhimukhatām evātasthire, nānyat kim api | tathā hi, / yā yatra karmaṇi gatās tad anusthitiṃ tā
vismṛtya tasya muralī śruti divya netrāh | / dṛśya prabhaṃ tam abhivavrajur aśru nīra
srotasvatī mayatayā nija jīvaneśam ||JGc_1,23.30|| [vasantatilakā]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18290239 (0.063):
knopaṃ vavarṣa pathi picchilatā yathāsīt ||JGc_1,8.6|| [vasantatilakā] / [14] tad evam api sa tu nijārthite pratyarthite bhṛśam āvijate sma, yathā
tadā ca / gokula kumudākṣīṇāṃ / kumudvatīnāṃ tadā tathā kumudām |
akuruta kumad ādhīśaḥ / sa tadā śatadhā parām sumudām ||JGc_1,23.31|| [āryā]
tadā ca / śuśrūṣantyaḥ patīn kāścin niruddhāh prasthitiṃ prati |
kṛṣṇaṃ tatraiva tāh prapur ity evaṃ muni jalptam ||JGc_1,23.32|| / [anuṣṭubh]
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10239691 (0.014):
79.06ab/ veṇā^taṭe viśuddhaṃ śirīṣakusuma*prabhaṃ[K.upamaṃ] ca kauśalakam/ / 79.06cd/ saurāṣṭrakam ātāmraṃ kṛṣṇaṃ saurpārakaṃ vajram//
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 548642 (0.018):
smṛtvā yādavasaṃbandhaṃ $ kṛṣṇam evānvavartata // HV_App.I,18.927 // / [k: T1 G3 M1 3 ins. (T2 G1.5 cont. after *103) :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22034199 (0.018):
smṛtvā yādavasaṃbandhaṃ kṛṣṇam evānvavartata // HV_App.I,18.927 // / [k: T1 G3 M1 3 ins. (T2 G1.5 cont. after *103) :k]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15809756 (0.042):
tat pakṣaṃ nirjayaṃs tad bhuja balam alūnād yas tu tatrānyakaḥ kaḥ / ||JGc_1,33.68|| / [161] kṛṣṇa uvāca vismayaḥ khalv ayam | yad vismariṣyāmy eva vraja vārtām
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18291017 (0.055):
dṛśyante sma vaṭās tatra vidūrādrau ghanā iva ||JGc_1,8.32|| [anuṣṭubh] / [34] tad etat paśyantībhiḥ parihasantībhir uktam, vraja devi, niveditam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28569789 (0.059):
tūrṇaṃ varṇitavān kaviḥ svayam asau durbhūya dodūyate ||JGc_1,18.94|| / [śārdūla] / [59] tad evam atra prastāve labdhāvasthāne, tatra śakras tu duṣṭa kramam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28572035 (0.063):
mṛtakaṃ vapur āsajjan yaḥ sadbhyo bhaya dāyakaḥ ||JGc_1,19.5|| [anuṣṭubh] / [19] kiṃ ca vṛṣāhvaya, tava cedam atyavicārata eva | tathā hi / yad ālambāj janaḥ prāṇaṃ yasmād rakṣitum icchati |
[37] ātra ca ṣnigdhakaṇṭhenāntaś cintitam, tā etāh khalu
pādmottarakhaṇḍa dṛṣṭa daṇḍakāraṇya gata muni varyatayā sādhaka caryas
tadānim api lakṣmī varyāṇāṃ rādhikādi nitya tad bhāryāṇāṃ sva kāmyaṃ
sukāmyaṃ sāmyam anavāptā yathā tad avāpya śrī kṛṣṇam avāptās tathā varṇyam
iti sthite / tam eva paramātmānaṃ jāra buddhyāpi saṅgatāh| / jahur guṇa mayaṃ dehaṃ sadyaḥ prakṣīṇa bandhanāh ||[BhP 10.29.11]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376595 (1.192):
BhP_10.29.011/3 jahur guṇa mayaṃ dehaṃ sadyaḥ prakṣīṇa bandhanāḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3413077 (1.192):
tam eva paramātmānaṃ jārabuddhyāpi[*6] saṅgatāḥ / / jahur[*7] guṇamayaṃ dehaṃ sadyaḥ prakṣīṇabandhanāḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775279 (1.192):
tam eva paramātmānaṃ jāra buddhyāpi saṅgatāḥ / / jahur guṇa mayaṃ dehaṃ sadyaḥ prakṣīṇa bandhanāḥ // BhP_10.29.011 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422280 (1.192):
tam eva paramātmānaṃ jāra buddhyāpi saṅgatāḥ | / jahur guṇamayaṃ dehaṃ sadyaḥ prakṣīṇa bandhanāḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14431949 (1.192):
tam eva paramātmānaṃ jāra buddhyāpi saṅgatāḥ / jahur guṇamayaṃ dehaṃ sadyaḥ prakṣīṇa bandhanāḥ || [BhP 10.29.11]
ity eva pratipattaye kalpate | / [38] uktaṃ ca pādmottara khaṇḍa [272.167] eva
te sarve strītvam āpannāh samudbhūtāś ca gokule |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941735 (0.057):
te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtās tu gokule | / hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt || [PadmaP 6.245.164] iti |
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807517 (0.058):
te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule / / hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt // RKK_149 //
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434936 (0.058):
te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule | / hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt ||80||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630100 (0.058):
te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule | / hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123843 (0.058):
te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule | / hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt || RBhrs_1,2.302 ||
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24154436 (0.061):
tanādiśeṣe śabdenduśekhare/ dhātutvaṃ tūttarakhaṇḍa eva/ ata evaekāco"
hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt ||iti |
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807521 (0.0):
te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule / / hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt // RKK_149 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941741 (0.0):
te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtās tu gokule | / hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt || [PadmaP 6.245.164] iti |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434939 (0.0):
te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule | / hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt ||80||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630104 (0.0):
te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule | / hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123847 (0.0):
te sarve strītvam āpannāḥ samudbhūtāś ca gokule | / hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt || RBhrs_1,2.302 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14432072 (0.058):
hariṃ samprāpya kāmena tato muktā bhavārṇavāt || / iti pādmottara khaṇḍa śravaṇād etāḥ khalu tadāpi na siddha dehā iti
[39] kintu, nāsūyan khalu kṛṣṇaya [BhP 10.33.37] ity ukta diśā tadīyās tu
na tad ūhitum īśāmāsur iti jñeyam | yac ca jighāmsayāpi haraye stanaṃ
dattvāpi sad gatim [BhP 10.6.35] ity asya sadṛśena tam eva paramātmānaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14431957 (0.020):
atra jighāṃsayāpi haraye stanaṃ dattvāpa sad gatim [BhP 10.6.35] iti yathā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6361415 (0.025):
BhP_10.06.035/3 jighāṃsayāpi haraye stanaṃ dattvāpa sad gatim / BhP_10.06.036/1 kiṃ punaḥ śraddhayā bhaktyā kṛṣṇāya paramātmane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761193 (0.026):
jighāṃsayāpi haraye stanaṃ dattvāpa sad gatim // BhP_10.06.035 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13940131 (0.026):
jighāṃsayāpi haraye stanaṃ dattvāpa sad gatim ||
jāra buddhyāpi ity ādinā sādhanasya nikarṣa rūpam aper abhidheyaṃ phalasya
tu sarvottama rūpatvaṃ pratipadyate |
[40] tac ca yuktaṃ, yataḥ / tāsāṃ kṛṣṇaḥ parātmā na tu paraiti na prāpnuyāj jāratāṃ tat
prānte prāptaḥ patitvaṃ dadad ucita matiṃ jāram atyāpi vittaḥ|
yadvad bakyāṃ jighāṃsāv api samucitam atyarpaṇāl lālya bhāvaṃ
lebhe dhātrī nibhāyāṃ sthiratamam iha yad yuktitas tat phalaṃ hi
||JGc_1,23.33|| [sragdharā] / uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathāgataḥ |
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3413293 (0.030):
uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ / / dviṣann api hṛṣīkeśaṃ kim utādhokṣajapriyāḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775309 (0.030):
uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ / / dviṣann api hṛṣīkeśaṃ kim utādhokṣaja priyāḥ // BhP_10.29.013 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422306 (0.030):
uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ | / dviṣann api hṛṣīkeśaṃ kim utādhokṣaja priyāḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941313 (0.030):
uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ | / dviṣann api hṛṣīkeśaṃ kim utādhokṣaja priyāḥ || [BhP 10.29.13]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376626 (0.051):
BhP_10.29.013/1 uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ / BhP_10.29.013/3 dviṣann api hṛṣīkeśaṃ kim utādhokṣaja priyāḥ
dviṣann api hṛṣīkeśaṃ kim utādhokṣaja priyāh ||[BhP 10.29.13]
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3413295 (0.033):
uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ / / dviṣann api hṛṣīkeśaṃ kim utādhokṣajapriyāḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775314 (0.033):
uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ / / dviṣann api hṛṣīkeśaṃ kim utādhokṣaja priyāḥ // BhP_10.29.013 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422310 (0.033):
uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ | / dviṣann api hṛṣīkeśaṃ kim utādhokṣaja priyāḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941318 (0.033):
uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ | / dviṣann api hṛṣīkeśaṃ kim utādhokṣaja priyāḥ || [BhP 10.29.13]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376632 (0.040):
BhP_10.29.013/1 uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ / BhP_10.29.013/3 dviṣann api hṛṣīkeśaṃ kim utādhokṣaja priyāḥ
ity anusārātā premāmṣena tu tāsāṃ mahad eva vailakṣaṇyam anugatam |
Bhatti: Ravanavadha (Bhattikavya) (bhattiku.htm.txt) 21837118 (0.030):
Bhk_15.50-2 ākrandiṣuḥ, sakhīnāhvan, prapalāyiṣatā'svidan. / Bhk_15.51-1 raktamaścyotiṣuḥ kṣuṇṇāḥ, kṣatāś ca kapayo'tṛṣan,
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13046576 (0.030):
RV_10.076.03.2{08} goarṇasi tvāṣṭre aśvanirṇiji / premadhvareṣvadhvarānaśiśrayuḥ / RV_10.076.04.1{08} apa hata rakṣaso bhaṅgurāvata skabhāyata
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19341041 (0.041):
kṛṣṇaṃ saṃsmārayan reme hari dāso vrajaukasām || [BhP 10.47.54 56] / saṃsārayan sphorayann ity arthaḥ | ataeva vinudan śuca ity ādikam uktam |
[42] ṇa ca nitya kāntāsv api prakaṭa līlāyāṃ jāra buddhir dṛśyata iti
tasyāh ślāghaiva vācyā | yataḥ / yā nityā eva kāntā danuja kula ripo rādhikādyā na tāsām
ślāghāṃ sā jāratā dhī saciva janir iyāt kintu rāgaḥ sa nityaḥ |
tāṃ bhittvā vighna kartrīṃ druta muditavatā tena taṃ nitya kāntaṃ
prāpus tā nāparāsām iva vapur aparaṃ sa pratīkṣeta tāsām ||JGc_1,23.34||
[sragdharā] iti | / [43] tad etad vicintya sphuṭaṃ proce, tatas tataḥ ?
[44] madhukaṇṭha uvāca abhiṣrtavatīnāṃ viśeṣo yathā / śrute murali kākale nija nijāhvaya prāpake
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18275839 (0.023):
tathāpi parameśa parayoḥ kathantarāṃ vā tad āśā ? uttaratas tu viśeṣataḥ / kathantamām ? / [48] madhukaṇṭha uvāca anuṣṭhāpitam api tat tan na pratiṣṭhām āsasāda |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18275664 (0.040):
[42] atha snigdhakaṇṭha uvāca tatas tataḥ ? / [43] madhukaṇṭha uvāca tataḥ śrīmān asau dhanyaḥ parjanyaḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18281896 (0.040):
[40] snigdhakaṇṭha uvāca tatas tataḥ? / [41] madhukaṇṭha uvāca tato vraja trātari taṃ bhrātaram anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15815082 (0.040):
[337] tad evam ākarṇya sarve' pi sabhāsadaḥ procuḥ tatas tataḥ ? / [338] madhukaṇṭha uvāca tataś ca sarva sukhārāmābhyāṃ śrī rohiṇīm ābhyāṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15815121 (0.040):
[339] punaḥ sarve' py ūcuḥ tatas tataḥ ? / [340] madhukaṇṭha uvāca tataś ca sarvataḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15815244 (0.040):
[343] sarve sāścaryam ūcuḥ tatas tataḥ ? / [344] madhukaṇṭha uvāca tato bhagavac caraṇa rājīva lokanataḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18275018 (0.044):
[22] atha sphuṭam ūce tatas tataḥ ? / [23] madhukaṇṭha uvāca sa ca śrīmān parjanyaḥ saujanya varyeṇārjitena
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18284634 (0.050):
mahita mahā śakaṭaś ca yathā sthānaṃ ghaṭayāmāse | / [19] atha madhukaṇṭha uvāca vatsa, bālakena mahā śakaṭa samuccāṭanam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15794792 (0.052):
[11] tatra madhukaṇṭha uvāca tataś ca tad vanasya nirvarṇana pūrvakaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18281870 (0.056):
vismāyita sakale jagad vitta vittā śakale saralāyate sma | / [39] madhukaṇṭha uvāca uktam eva purā yat praguṇatayākhilasamañjasayaśasaḥ
samaṃ vraja nata bhruvaḥ sapadi phulla dehā babhuḥ |
anaṅgam api vardhitaṃ vihitavān aho yas tadā
kathaṃ na kila vardhayen nija kalā balenāṅganāh ? ||JGc_1,23.35|| [pṛthvī]
satvara prasāravattva sattva dhāma hāyinī
sarva gurv ahārya kūṭa vāraṇatiyāyinī |
nātham ekam anv aneka dāra sampad arpiṇī
ogha mogham anv ananta bhakta loka tarpiṇī ||a||
lola keśa śaivalāñci karṇa pūra cakriṇī
puṣpa jāta niṣprapāta śubhra pheṇa cakriṇī |
ucchalan navīna mīna netra nīra gātriṇī
agrimādhva mātra pātra sammukhānuyātriṇī ||b||
manda cāla bāhu nāla pāṇi padma sālinī
accha bāla kacchapāṅga vatsa janma jālinī |
jūti dhūti kṛt kuṭīra tīra dhīra gāminī
ūru bhūruhāli pāta samprapāta kāminī ||c||
kāñci kāñci kaṅkaṇādi śiñjad ambha sañjinī
prāyaśas tu haṃsa saṅgha śṣabditānurañjinī |
tūrṇa tūrṇa ghūrṇanādi saṅkulāṅga nartinī
pūrṇa pūrṇa bhāva gūrṇa jāḍya jāta vartinī ||d||
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26384892 (0.062):
anyathā khaṇḍanāyogān na pūrṇā pūrṇatā bhavet // 1.132 // / tataḥ pūrṇatayā sarvaṃsahabhairavadhāmani
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990004 (0.062):
prabhāvasyaitasya rūpasyādeśa bhede'py abheda bodhanāya jñeyaḥ | na tu / pūrṇāpūrṇatva vivakṣāyai | amīlita dṛg vyadhārayad iti kṛṣṇa evaṃ
veśa vastra sanniveśa cañcalatva bhaṅginī
tat tad artha vaiparītya kāri vega saṅginī |
yan nimittam ātma sarva saṅga bhaṅga bhāvinī
yatra sarva nāma rūpa vismrtiś ca bhāvinī ||e|| / śyāma dhāma suṣṭhu rāmam etam atra sad dhavam
sindhu tulyam uttaraṅgad aṅgam āśu mādhavam |
pūrva pūrva bhinnayātir uttarāpta saṅgatiḥ
āpagāli sammitāpa seyam āli saṃhatiḥ ||f|| ||JGc_1,23.36|| [tūṇaka]
śubhaṃyu vana mañjule savitṛjā rucā saṅkule
prasūna gaṇa rājite bhramara kokila bhrājite |
sugandha marud añcite kumuda bandhu śobhācite
samasta guṇa niścite nidhitayā ciraṃ sañcite ||JGc_1,23.37|| [pṛthvī]
sthale maṇija catvaraṃ samadhiruhya taṃ satvaraṃ
vicitra muralī kalaṃ viracayantam udyat kalam |
ghanāghana ghana śriyaṃ taḍīd abhīṣu vastra priyaṃ
maṇi dyuti vikasvaraṃ dadṛśur aṅgi divya smaram ||JGc_1,23.38|| [pṛthvī]
(yugmakam) / nirmāya kṛṣṇam abhitaḥ sthitim atra gaurī
paṅktis tadā tam avalambitum utka cittā | / madhye tamālam upalabhya suvarṇa varṇa
vallī tatir vilasatīti kila vyaloki ||JGc_1,23.39|| [vasantatilakā]
atha / vaṃśī dūtikayā nimantrya kalitāh saurabhya dhārā sakhī
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265423 (0.034):
abhyāsataḥ sva pulināni cinoti saurī? ||JGc_1,1.12|| [[vasantatilakā]] / [13] bhāṇdīras tu sa no mano vyākulayati | tathā hi
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15784990 (0.057):
bhrātā ratiṃ rati kṛte' kṛta vallavībhiḥ ||JGc_1,23.12|| [vasantatilakā] / [17] tataś ca tūrṇam eva pūrṇa candrā bahu tithī tithir atithir iva tasya
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28568395 (0.062):
āsīd alaṃ yad asakau guṇa koṭi kalpā ||JGc_1,18.52|| [vasantatilakā] / [36] go parikramaṇas tu śrī kṛṣṇenettham ādiṣṭam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28564607 (0.064):
rādhā jayaty uḍuṣu paurṇima rādhikeva ||JGc_1,17.14|| [vasantatilakā] / [16] tatra ca pragetana vana prasthāne
saṅghaiḥ sādrti bhūri dūra saraṇer ānāyitāh subhruvaḥ |
prāptāh svāntikam ātma rocir amṛtāny apy āśitāh preyasā
ṭrptiṃ naiva yayur na vā viramitaṃ tad dāna karmāmunā ||JGc_1,23.40||
[śārdūla] / pratyuta / navyāh kalādharāh śubhrā bhrāji nakṣatra mālikāh |
arāla locanāh kṛṣṇa cakoraṃ ṭrsṇa jaṃ vyadhuḥ ||JGc_1,23.41|| [anuṣṭubh]
[46] atha kṛṣṇas tatra sa tṛṣṇam acintayat aho ! nava tāruṇyasya
puṇya sampada etā, vara lāvaṇyasya mat kretavya navya paṇya śreṇyas
trilokī lakṣmyāś cūḍāmaṇayaḥ, sphuran manmathasya jīvanauṣadhayaḥ
kumudāyamāna madīya locanayor navīnāś candra kalāh sahāvatīrya ruciṃ
vitīrya virājante | / [47] tad evaṃ sthite / kṛṣṇāpāṅga śaraḥ sāṅgaṃ bhittvāpāṅga śaraṃ mama |
manorathinam udbhettuṃ kila prāviśad antaram ||JGc_1,23.42|| [anuṣṭubh]
iti tāh pratyekaṃ pratyetavyaṃ cakruḥ | / [48] vastutas tu hares tāsu sarvāsu latāsv iva dvitra lava sevana pūrvakam
apūrvatayābhraman netra bhramara yugalaṃ kamalinyām iva rādhāyām nirbādhām
sthitim ātasthe | / [49] āsthitavatīti ca tatredaṃ sa tu vicārayāmāsa
śobhāyāh śubhadā śobhā ramāyāh paramā ramā |
seyaṃ mal locanasyāpi rādhikā cāru locanam ||JGc_1,23.43|| [anuṣṭubh]
[50] tad evaṃ sati sā ca tadīya tādṛśa dṛśaḥ sparṣataḥ / kampa sampad unmīlana rasa prasara vaśatayā kṣobhaṃ labhamānāpi taṃ prati
prahita lobhāṃ śobhām uvāha | / [51] ātra ca praśnottara mayaṃ padyam:
smerayoḥ prati vidhūdyad asrayo / rādhikā nayanayos tulāṃvada |
śāradaṃ vikaca mecakotpalaṃ / yan maranda jhara moci tat kim u? ||JGc_1,23.44|| [rathoddhatā]
[52] tad evaṃ sthite tāḥ puraḥ sthitā yadyapy / anavadya saṃvanana pravīṇa veṇu vidyā maditā lajjām ujjahati sma, tathāpy
avitathābhijātyatayā namratā kamrā muni vratam evānuvavṛtire |
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12670279 (0.050):
dhanyo 'si tvaṃ sukalyāṇī yat te samupādeśataḥ / / śrīdevīvratam ādhāya samāpnomi susaṃpadaṃ // Rm_37.460{10} //
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25790787 (0.064):
vivecana-pūrvaka-kathanenāsmān baḍham ānandaya | / tataḥ smitvā muni-vratam ālambitavatyāṃ citrāyāṃ vṛndā sānandam āha -
[53] śrī kṛṣṇas tu yadā viśīṣṭa lalanā madhyam adhyāvasann evam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18268749 (0.024):
purūpari cālaṅkariṣṇutayā śrī kṛṣṇaḥ svayaṃ vartiṣṇur bhavati, tadā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18295071 (0.035):
[19] tataś ca tau vatsāṃs tṛṇair āpyāyya jalam āpāyya sarvān / vilokitavantau | śrī kṛṣṇas tu teṣu kasyacid gaṇḍādi kaṇḍūti khaṇḍanena
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15809061 (0.042):
ārjavān mārjayiṣyasi | / [130] kṛṣṇaḥ svagatm uvāca
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12496279 (0.043):
aho bakīty6 ādikīrtiḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam |7
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28561667 (0.044):
tamālasyāvalocana racanena | / [163] śrīkṛṣṇa uvāca viśeṣeṇa cet kathyatām |
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16275818 (0.045):
dārakau sukumārakau HV_51.11d / dārakhebhyas tadā kṛṣṇo HV_App.I,9.10a
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14425377 (0.048):
he mahā bhāgau śrī vrajeśvarau mā khidyataṃ yataḥ śrī kṛṣṇaṃ / drakṣyathaḥ | kathaṃ yataḥ so'ntika evāste | tasyāntika sthiter
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2504503 (0.050):
bhavad-viraha-vyādhiḥ pavana-vyādhitayābhidhīyata ity urvarita ivāsti | / [26] śrī-kṛṣṇa uvāca-tad etad api jñāyate | sāmpratas tu sapratīkaṃ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 531154 (0.050):
cacāra ca yadā kṛṣṇas $ tadā vṛndāvanevane / **HV_App.I,11.5**1:1 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22016715 (0.050):
cacāra ca yadā kṛṣṇas tadā vṛndāvanevane / **HV_App.I,11.5**1:1 /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5807303 (0.054):
pālanīyā, na tu cālanīyā | / [40] śrī-kṛṣṇa uvāca,- tathāpi vanyānām asmākaṃ na dhanyā tad vidyā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28581064 (0.054):
[30] iti kṛṣṇodyam anu sodyamatayā tatra tan nimeṣata eva jigamiṣatsu teṣu / sa praṇayavatsu kṛṣṇaḥ sa tṛṣṇam uvāca annaṃ ca tatra
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28561656 (0.058):
[160] madumaṅgala uvāca atha kiṃ | / [161] śrī kṛṣṇa uvāca katham iva? / [162] madumaṅgala uvāca tābhir muhur api bhavataḥ savarṇasya
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10122486 (0.059):
iti śriviṣṇupurāme prathamaiṃśa ekaviṃśodhyāyaḥ (21) / śrīparāśara uvāca / yadābhiṣiktaḥ sa pṛthuḥ pūrvaṃ rājye maharṣibhiḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4441738 (0.060):
[k: Some Mss. om. the ref. T1 G3 śrīkṛṣṇaḥ (for bhagavān). After the
adyotiṣṭha, tadā / tāsāṃ parama durlabha parimala mātrāṇām api
vaiṇava madhura gīta madhu maditatayā svayam eva kṛtābhiyātrāṇām āgatiṃ
dṛśoḥ pathi nirmāya, sa narma smitas tad vidhām buddhim upadhayā
labdha śuddhim avadhārayann iva tan mukhād / unmukhānurāga jāgarūka vāg amṛtam āsvādayitum, tāsu ca samutsukatām
āsādayituṃ, nijāntika sthiti yācñā garbheṇa sphurad upekṣā sandarbheṇa
vacasā tāh kṣobhayāmāsa | yathā / mahābhāgā yuṣman milanam abhavan naḥ śubha kṛte
tataḥ pṛcchāmy atrāgamanam idam avyāhatam iti | / tad etāvat kleśād abhigamanataḥ saṅkucita dhīḥ
sa bhūyaḥ sampṛcche bhavad abhimataṃ kiṃ nu karavai? ||JGc_1,23.45||
[śikhariṇī] / [54] tad evam atrādara jñāpanayā jñātvāpy ajñāna vijñāpanayā ca
sveṣūpekṣāpekṣayor ekataratayā tad abhiprāyaṃ prāyaśo boddhum asamarthāsu
tāsu tata evānabhivyakta kiñcid arthāsu punaḥ sa narma ca tathā vācaṃ
prāha / pṛcchato' pi purato mama bhavyaṃ
maunam eva kurutha pratigīr yat | / tad bhavad vraja gṛhe gṛha bhājāṃ
kiṃ nirāmayam atha pratibhāti? ||JGc_1,23.46|| [svāgatā] / [55] tataś ca mithaḥ sa smita nirīkṣitāsu tāsu punar uvāca
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6467141 (0.046):
kumārasevako vihārabhadro nāma smitapūrvaṃ vyajñapayat deva
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1396108 (0.052):
prati tyktotsāhaṃ hṛṣīkeśo14 hasann idaṃ vakṣyamāṇaṃ vākyam / āha15 / / mahātmānaḥ16 kila smitapūrvābhibhāṣiṇo bhavantīti // 10 //
tad idaṃ durabhiprāyaṃ / boddhuṃ bahvadīyam asmi na samarthaḥ |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14218283 (0.056):
daśarathakulodbhavatvakausalyāsnehapātratvabālyacaritajānakīlābhādidharmāntarapariṇatamarthaṃ / kathaṃ na dhvanediti / / asmīti / / sa bālapriyā śīkarima iti śīkarasambandhapratipādanena hetunetyarthaḥ /
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6850359 (0.058):
pitaram āsādya papraccha - itīti māprākṣīt kathaṃ pratibravāṇīti | sa / hovāca - aham apyetan na veda | sadasyeva vayaṃ svādhyāyam adhītya
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16302513 (0.063):
na samarthaḥ pradharṣitum *HV_74.1*827:6b / na sa yogyo bhuvaḥ patiḥ *HV_5.15ab*106:3b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13799555 (0.063):
na samarthaḥ pradharṣitum HV_74.1*827:6b / na sa yogyo bhuvaḥ patiḥ HV_5.15ab*106:3b
svayam iha yūyaṃ tasmāt / kathayata saṅkocam uddhūya ||JGc_1,23.47||
[56] punar atīva saṅkacatīr nirīkṣya yojanāviśeṣa śleṣamayatayāpi tathā
prathayāmāsa / atha na bhavati kāryaṃ brūtha tan neti buddhaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21022023 (0.063):
samādhimāha kiṃ tāvatetyādinā // astu ko doṣa ityata āha tathātva / iti// asāhayasya yatkāryaṃ 4 tatsahāyasyāpyaṅgīkāra ityarthaḥ//
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11851170 (0.064):
na hisamāpatticittāt tasyotpattir yuktā tasya ciraniruddhatvānniruddhasya cāsattvāt asac ca na kāryaṃ na kāraṇaṃpradhānātmādivat
vrajam anu cala cittā yāta nādhvaṃ mayātra |
vanam idam aitghoraṃ rātrir atrātighorā / svayam atiśayi ghora prāṇi vṛndaiḥ parītāḥ ||JGc_1,23.48||
[57] atra nādhvam iti na yāteti vā yojanā | punas tad eva śleṣayituṃ
sopāna viśeṣaṃ cakāra na cedṛśī svairatā bhavādṛśīnāṃ sadṛśī bhavati yataḥ
mātāpitara pramukhāḥ sahajāḥ patayaś ca vaḥ santi iti |
[58] punaḥ sa hāsam āha sma śrūyante' pi tanūjāḥ iti |
[59] atra kathakaś / cintayāmāsa vṛndā paurṇamāsī saṃvāda gata siddhāntānusāri dhiyā
siṣeva ātmany avaruddha saurataḥ / sarvāḥ śarat kāvya kathā rasāśrayāḥ [BhP 10.33.25]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379320 (0.0):
BhP_10.33.025/3 siṣeva ātmany avaruddha saurataḥ sarvāḥ / śarat kāvya kathā rasāśrayāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777804 (0.0):
siṣeva ātmany avaruddha saurataḥ sarvāḥ śarat kāvya kathā rasāśrayāḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14433236 (0.0):
ādau / sarvāḥ śarat kāvya kathā rasāśrayā [BhP 10.33.26] iti ca virudhyate |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346785 (0.0):
sa satya kāmo 'nuratābalā gaṇaḥ | / siṣeva ātmany avaruddha saurataḥ / sarvāḥ śarat kāvya kathā rasāśrayāḥ || [BhP 10.33.26]
ity anena pratipannasya tatrakīya rasasyālambana vairūpyād / vairasyāpannatā bhiyā ca tad idaṃ parihasitam eveti vidvan matatayā
vyaktīkariṣyāmi iti | / [60] atha tad eva spaṣṭam ācaṣṭa [61] tad evaṃ tābhiḥ saha rantuṃ
kṛta vaṃśī dhvaniḥ sa tu sarasānāṃ śiromaṇir yadyapḸ tāsām utpattita eva
sva mātra sātkṛta pati bhāvānām anyatra patir iti pratītir
loka saṃvadana vaśaṃvadatā mātra mayī kevala sva saṅgama kāmanā vrataś
cāparāṅga saṅgama rūpa virūpatā nirjayīti viśadam arthaṃ tāsu
svīya kāntā bhāva samutpatty anyathānupapattyā sambhāvitavān |
[62] yadyapi ca tāsām ajāta putrāṇām api devaraṃ manya putrādiṣu
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27626796 (0.063):
anyathā sarvaputrāṇāṃ nāṇsaṃ dharmātilaṅghanam | 24.38 |
putratā vyavahāraḥ kevalaṃ / sannihita bālaka viṣayaka vatsalatā svabhāvākāras tat sambandhābhimānas tu
bahir evācāra ity āpta vacanān nirdhāritavāṃs tathāpi / tat tad ullekhana karmaṇā narma mātram ācaritavān | tad ācarya ca
tad bandhūnām andhāyamānānām api tad anveṣaṇa nirbandhād bhayaṃ vicārya
sāmarṣam iva vivakṣitam uvāca katham iha tat tad bhayaṃ kurutha iti | atra
ca ṣaṣṭhī pañcamī vā samasyate | / [63] kiṃ cātra khaṇḍam akhaṇḍaṃ ca padyaṃ yathāyatham anūḍhā ūḍhābhāsāś ca
tā dṛṣṭvācaṣṭeti gamyate | tatrānūḍhāḥ prati sahajā ity antam | ūḍhābhāsāḥ
pratiśrūyante' pi tanūjā ity antam | akhaṇḍaṃ tu sarvāḥ pratīti jñeyam |
[64] punaś cārtha dhvani saṃvalanayā cittam āndolayāmāsa
dṛṣṭaṃ yad vanam aty apūrva kusumair divyartunā pūjitaṃ
dyotaiś carcitam indunā yamunayā cātmānilair nartitam |
sāmagrīyam udeti deva nicitāsmākaṃ vihāra krame
tasmād etad abhāvatas tu va iha stavyā na vāstavyatā ||JGc_1,23.49||
kintu / diṣṭenāpte tatra gatvā sva goṣṭhe
kaṣṭenāpi svīya dharmaṃ kurudhvam | / patyur bhaktir bāla vatsādi pālya
vyaktīnāṃ yaḥ pālanādiś ca diṣṭaḥ ||JGc_1,23.50||
[65] tataḥ kaṣṭa sādhyaṃ taṃ dharmaṃ bādhyamānaṃ / vidhāyātrāvikala sarva dharma phale mama sukha vihāra sthale praviśata |
[66] anyathā punar udyad vidhu vanam idaṃ bhavatīnāṃ vidhuvanāya
sampatsyata iti yācñā pakṣābhiprāyaḥ | / [67] punaḥ sa vimarśam iva provāca
aham ahaha na budhye smeti pūrvaṃ pralāpaṃ
cakara tad iha yūyaṃ tad vicārya kṣamadhvam | / rati visara vilāsair yantraṇād āgatā yas
tad ucitam akhilaṃ yat snigdhatā mayy upaiti ||JGc_1,23.51||
tad api na yadvad virahe prītis tadvan na sānnidhye
bhavati tato gṛha yānaṃ bhavatīnām aucitīṃ cinute ||JGc_1,23.52||
[68] atra ca prīti viṣayād dūre sthitir na yukteti virodhi lakṣaṇayā
yācñāpakṣaḥ saṅgamyate | tataś ca / pūrvaṃ yac cirataḥ spṛhāvalanayā saṃkptam āsīt punar
vaṃśyākāraṇayā balād upacitaṃ tad bhagnam uccair yataḥ |
tac chrutvā dayitād vyalīka vacanaṃ bāḍhaṃ na niścikyire
kiṃ na smaḥ kim u vā sma ity aḸ tadā gopāla vāma bhruvaḥ ||JGc_1,23.53||
tad āsāṃ niścalāṅgīnāṃ kāñcīnām api rājayaḥ | / samaṃ samantataḥ kleśāt tūṣṇīkām eva saṅgatāḥ ||JGc_1,23.54||
tataś ca / bāṣpa vyājād āsāṃ priya kṛta parihṛti samūḍha santāpaḥ |
manye hṛdayāmbhoruha nivahaḥ svarasān muhuś ca susrāva ||JGc_1,23.55||
[69] atra caivaṃ vicārayāmāsuḥ / prāṇāṃs tyajāma dayitasya pade luṭhāma
kupyāma tatra vinivṛtya gṛhaṃ vrajāma | / kṛṣṇāṃ viśāma ca na vā kaṭhināyamānam
etaṃ svabhālam abhihatya nicāyayāma ||JGc_1,23.56||
[70] tatra tu / śiraḥ pīḍā bāṣpa vyathita galatā hṛd gata mahā
prakampaḥ pratyaṅga skhalanam iti nānā vikṛtayaḥ | / priye rūkṣe jātā dalayitum amūr āvavṛtire
paraṃ tad vaktrāntaḥ prasadanam agāt pālayitṛtām ||JGc_1,23.57||
masī valita dṛg jala srava tamobhir ārād uraḥ
sthalaṃ valita kuṅkuma praciti sandhyam āvṛṇvatīḥ |
avāṅ mukha vidhur vadhūḥ sapadi paurṇamāsī śaśi
sphuran niśi ca tāmasīr iva cacāya tasmin hariḥ ||JGc_1,23.58||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15809756 (0.053):
tat pakṣaṃ nirjayaṃs tad bhuja balam alūnād yas tu tatrānyakaḥ kaḥ / ||JGc_1,33.68|| / [161] kṛṣṇa uvāca vismayaḥ khalv ayam | yad vismariṣyāmy eva vraja vārtām
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15805696 (0.064):
tad āvrajiṣyan viṣayīṇi nāpy amūny / aṣūyayā dhig vyatidūyamānatām ||JGc_1,33.4|| iti | / [7] kadācic ca / sāṅgāliṅgana laṅgime' ṅga valayā saṅge' pi śārṅgī tadā
[71] tataś ca kiñcid amarṣe sati / śvāsa dīrṇa madhurādhara śriyaḥ
komalāṅghria dala kīrṇa bhūmayaḥ | / hanta kāntam api taṃ nata bhruvo
vivyadhur nayana sāyakāsribhiḥ ||JGc_1,23.59|| / [72] tad evaṃ kṣobhe sati dāḍimād antaḥ sakta rakta bījānām iva nijānāṃ
bhāvānāṃ hṛdayān niṣkulākṛtiḥ svayam eva jātā, tathāpi
vaidagdhī digdhatayā priya gīrvad eva sandigdham ūcuḥ | yad adyāpi
gāyanti / iyam iva mā kuru punar ativādam | / bhakta janān bhaja muhur itarāṃs tyaja
vibhur iva rahita vivādam ||dhruvam|| / pati putrādika bhajanam ihādhikam iti yaṃ vadasi vicāram |
sa tvayy eva hi tiṣṭhatu na tu bahir iti vimṛśāmaḥ sāram ||JGc_1,23.60||
anayor artha śleṣo' yam ubhayam eva pakṣaṃ viśeṣayati |
atha dhava suta mukha gaṇatas tava sukham asti satāṃ hṛdi yātam |
tad api ca na hi bhavad anusaraṇaṃ bhavad icchati yuvatī jātam
||JGc_1,23.61|| / atra sandigdha kāku padaṃ nahīti padaṃ tad icchā nirdhāraṇe, yad vā
niṣedhe / svām āśām anuvardhaya vara tanu tatir iha labhatāṃ śātam |
satatānaśvara vara varadeśvara na vitanu vitanūtpātam ||JGc_1,23.62||
atrānuvardhayeti samedhane chedane vā / gṛha karmāṇy anucittaṃ sukha tanu bhavatā nahy apinaddham |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15801946 (0.048):
praṣṭhaṃ na jānāni na ghātayānīti ||JGc_1,31.21|| / [16] atra gokula janasya gokula jīvanasya ca bhāvam āviśann eva
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15787216 (0.051):
nāśaya yadi na hi mādṛśam api sa hi saṅkramitā sakhideva ||JGc_1,23.64|| / atra svabhaveti kāme svajāte vā | mādṛśam ity asmat sadṛśe vā jane'
caraṇau pracalata iha na ca valataḥ pratigamanaṃ kila baddham
||JGc_1,23.63|| / atra sukha tanv iti bhavatety asya cittam ity asya vā viśeṣaṇam |
apinaddham iti bandhanābhāve bandhane vā na ceti pūrva nahi vat | kileti
niścaye' nṛte vā | / svabhava tāpa bharam amṛta dharādhara rasa jharataḥ svata eva |
nāśaya yadi na hi mādṛśam api sa hi saṅkramitā sakhideva ||JGc_1,23.64||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15801946 (0.012):
praṣṭhaṃ na jānāni na ghātayānīti ||JGc_1,31.21||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28581896 (0.020):
mriyamāṇaś ca mā yasya tasmai tan na pravartate ||JGc_1,22.39|| / sa kiñjīvaḥ sa kubrahmaḥ suparva hatakaś ca saḥ |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15801782 (0.028):
dity apatya ripuṇāpayāpitaḥ ||JGc_1,31.13|| ayam uddhutas tad iha nāsti
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28561617 (0.029):
sidhyed itthaṃ sa tena vyatikathitayā vyaśvasīn nyaśvasīc ca / ||JGc_1,15.58|| [sragdharā]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28579006 (0.035):
ajani vrajatanvīnāṃ dhāyyevāgni samindhanī ||JGc_1,21.53|| [anu] / [107] atra vṛndayā śikṣitaḥ śukaḥ kaścic chrī kṛṣṇa purataḥ prajajalpa
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28557011 (0.038):
kāvyaṃ nija sacitaṃ yat tad idaṃ yuvakāṃ parasparaṃ śṛṇuthaḥ / ||JGc_1,14.15|| [gīti]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15813573 (0.038):
yadvad dṛṣṭā hari virahitā rādhikādyāś ca tadvat ||JGc_1,33.110|| / [289] tad evaṃ tāsāṃ kṛcchrāyamāṇānām amitābhyamita tādṛśvarī / śrī vrajeśvarī tu bāṣpa pūrṇa nayanā paurṇamāsīṃ nirvarṇayiṣyati | sā tu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15809756 (0.045):
tat pakṣaṃ nirjayaṃs tad bhuja balam alūnād yas tu tatrānyakaḥ kaḥ / ||JGc_1,33.68|| / [161] kṛṣṇa uvāca vismayaḥ khalv ayam | yad vismariṣyāmy eva vraja vārtām
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15807919 (0.048):
svaramātrāt tad gānārambhaḥ sujanaṃ pramodayati ||JGc_1,33.42|| / [81] tataś ca tava viśleṣān nava navārtās te tvad vārtām eva vārtām
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28574051 (0.049):
gopībhir vāsanā bījam uptaṃ yatrāṅkurāyitam ||JGc_1,19.52|| [anuṣṭubh] / tūkāraḥ khalu māthureṣu paritas tvaṅkāra bhāṣā matā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15805696 (0.050):
tad āvrajiṣyan viṣayīṇi nāpy amūny / aṣūyayā dhig vyatidūyamānatām ||JGc_1,33.4|| iti | / [7] kadācic ca / sāṅgāliṅgana laṅgime' ṅga valayā saṅge' pi śārṅgī tadā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15787163 (0.051):
satatānaśvara vara varadeśvara na vitanu vitanūtpātam ||JGc_1,23.62|| / atrānuvardhayeti samedhane chedane vā
atra svabhaveti kāme svajāte vā | mādṛśam ity asmat sadṛśe vā jane'
smad arthe vā | / lakṣmī sukha dadam api bhavataḥ padam ahaha pulindī bhavyam |
spṛṣṭaṃ yad avadhi dṛṣṭaṃ tad avadhi sarvaṃ jagad apasavyam
||JGc_1,23.65||atrāpasavyaṃ pratikūlam ity ubhaya pakṣe' pi samañjasam |
ākṣepa pakṣe punlindī bhavyam iti nīca gāmitvaṃ vyajyate
lakṣīr vrajam anu tulasī vanam anu bhavad udaya sphurad udayā |
dṛśyata iti tava pada dhūlyāplavam icchaty api pati hṛdayā
||JGc_1,23.66||yasyā vīkṣaṇam api valita kṣaṇa pārṣada vṛnda nidhānam |
tadvad vayam api hṛdi vāñchām api nahyāmaḥ savitānam ||JGc_1,23.67||
atrāpi śabdaḥ samuccaye pūrvavat kākvā niṣedhe vā |
tattvaṃ sukṛpaya kṛta vṛjinātyaya tava yāś caraṇe raktāḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076493 (0.040):
vadasi sā yanmama tvaṃ kṛtānukarānuvartmāsyahameva tvacreyo 'smīti
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8000125 (0.043):
tanmāṃsaiḥ sādhitaṃ tena bhojanaṃ ca kṛtārcanau / / abhuñjātām ajānantau tattvaṃ rājñī nṛpas tathā // SoKss_3,6.208 //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10747449 (0.050):
kimiti? yadagnibhistubhyamupadiṣṭaṃ tattvayā jñeyameva na tūpāsyaṃ, / tattvamahamupadekṣye ityevaṃ pratijñāyādarajananāya vakṣyamāṇamastaut
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846588 (0.051):
patmannādhūnomi madhuntamānāṃ tvā patmannādhūnomītyetā vai / daivīrāpastadyāścaiva daivīrāpo yāścemā
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8473131 (0.051):
yadā prasṛṣṭā oṣadhyo na prathaṃtīha yāḥ punaḥ / / tatastāsāṃ ca pṛttyarthai vārtopāyaṃ cakāra ha // BndP_1,7.151 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4974676 (0.060):
*{3/392: E2,4: kartur bahutvam}* / *{3/393: E1: niṣedhaḥ, E2,4: niṣedhe, E6: niṣedha}*
tā bhavataḥ smita vīkṣaṇa vismita cittāḥ kuru nija bhaktāḥ ||JGc_1,23.68||
idam ubhayatra ca yogyam | / alakāvṛta mukha kuṇḍala dhṛta sukha hasita vibhūṣita netra |
dattābhaya bhuja vakṣaḥ śrī yuja dāsyo vayam api te' tra ||JGc_1,23.69||
atra cāpiḥ pūrvavat | / tava muralī kalam api ca rūpa balam anubhūyābhavad eva |
druma kulam api pulakāṅkura saṅkulam iha kā nārī deva ||JGc_1,23.70||
atra keti kaumutye niṣedhe vā / vyaktaṃ vraja bhaya hara līlā caya devas tvam asi sa ko' pi |
tan no nija karam api śirasi ca dhara dāsīnāṃ bhramato' pi ||JGc_1,23.71||
[73] tad evaṃ sthite / tathā vilāpa tāpena na tāsāṃ vivyathe hariḥ |
yathā rādhā preṅkhita bhrū dhanur iṅkhi dṛg āśugaiḥ ||JGc_1,23.72||
atha vyathita mānasaḥ prathita bhāva kāruṇyataḥ
prahasya muditānanaḥ svaka rahasyam ullāsayan |
pratisvam anayat priyā druta matiḥ sva pārśvaṃ balī
balād api balānujo valayati sma līlāṃ prati ||JGc_1,23.73||
āmṛśann aṅgulīḥ pāṇiṃ prakoṣṭhaṃ bāhum apy atha |
tāsāṃ hari karas tṛptiṃ nāgāndhanam ivādhanaḥ ||JGc_1,23.74||yad api ca
rādhā tāsu svam abhijugopāyutādi saṅkhyāsu |
tad api ca hariṇā spaṣṭaṃ dṛṣṭā tārāsu candralekheva ||JGc_1,23.75||rādhā
yarhi svakara spṛṣṭā jātā murārāteḥ |
ativismitaye jajñe tarhi ca sā tatra candralekheva ||JGc_1,23.76||
gopyaḥ kṛṣṇaṃ tatra kṛṣṇaś ca rādhām / āśliṣoccair āvrajan narma śarma |
bhāva śreṇyaḥ sthāyi bhāvaṃ svabhāvo / yadvat puṇyād vāsanāṃ pūrva labdhām ||JGc_1,23.77||
[74] tatra kāścid bhūrur iva nibhālya vana mālyaḥ parīhāsataḥ parasparam
ūcuḥ / jalade vilasati vidyud bibhyati hṛdayāni bhīrūṇām |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15797486 (0.064):
jalade vilasati vidyud bibhyati hṛdayāṇi bhīrūṇām | hasasi hariṃ kimu
kiṃ parihasasi sakhi tvaṃ kiṃ na hi paśyasi puraś citram ||JGc_1,23.78||
ātmārāmā apy aho yasya gandhād / brahmānandaṃ bāḍham āccādayanti |
pūrṇānandaḥ sa svayaṃ hanta tābhiḥ / svānandāya krīḍanāya prayete ||JGc_1,23.79||
[75] atha samāpanam / īdṛg apyayi rādhe yas tāsāṃ mukha nirīkṣakaḥ |
tvad utkarṣa rasāyāsīd iva tāsu parīkṣakaḥ ||JGc_1,23.80||
iti śrī śrī gopāla campūm anu / prathama saṅga raṅgaja vāko vākya bhaṅgī saṅgītaṃ nāma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15801262 (0.045):
rādhe kāntas tavāyaṃ tat kṛtavāṃs tvat kṛte dvayam ||JGc_1,30.27|| / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15790812 (0.048):
tvāṃ vinā tu paraḥ koṭīr api nāṅgīcakāra yaḥ ||JGc_1,24.58|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15792325 (0.048):
alambhūṣṇuṃ tatra mene yas tvāṃ tuṣṇīṃ sthitām api ||JGc_1,25.50|| / [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15799063 (0.051):
yaṃ bakāntakaḥ ||JGc_1,29.89|| / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18294446 (0.051):
karburitā nija nijālayaṃ kalayāmāsuḥ | / iti śrī śrī gopāla campūm anu / śrī vṛndāvana deśe praveśo nāma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28564058 (0.055):
premārdraḥ suhṛdāṃ yas tu dāvāgnim api pītavān ||JGc_1,16.35|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28576021 (0.055):
atrābhilāṣaḥ śobhā vā kāntir ity adhigamyatām ||JGc_1,20.24|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15793858 (0.055):
antaraṅgām anyā gopīr vṛtīyati ||JGc_1,26.40|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28580148 (0.056):
nānā manorathaṃ cakre rathavad bhavad āptaye ||JGc_1,21.70|| [anu] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28582196 (0.058):
ākarṣaṇād guṇā yasya sarvān anuguṇān vyadhuḥ ||JGc_1,22.46|| / iti śrī śrī gopāla campūm anv
trayoviṃśaṃ pūraṇam / atha caturviṃśaṃ pūraṇam / śrī rādhā saubhāgya śravaṇa subhāgyaṃ nāma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15790823 (0.0):
iti śrī śrī gopāla campūm anu / śrī rādhā saubhāgya śravaṇa subhāgyaṃ nāma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15792338 (0.036):
vipralambhana stambhana śrī kṛṣṇa lambhanam nāma / pañcaviṃśaṃ pūraṇam / atha ṣaḍviṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18269413 (0.044):
prathamaṃ pūraṇam / atha dvitīyaṃ pūraṇam / śrī rādhā kṛṣṇābhyāṃ namaḥ |||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28574155 (0.044):
gavendratālambhanaṃ nāma / ekonaviṃśaṃ pūraṇam / atha viṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28576032 (0.050):
varuṇalokāloka camatkāra tiraskāraka golokāvalokanaṃ nāma / viṃśaṃ pūraṇam / athaikaviṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15793867 (0.059):
ṣaḍ viṃśaṃ pūraṇam / atha saptaviṃśaṃ pūraṇam
[1] tataḥ snigdhakaṇṭha uvāca / [2] atha saṅkṣepeṇa varṇitaṃ, yathā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18275660 (0.019):
svayam api na bhidāṃ vidāmbabhūva | / [42] atha snigdhakaṇṭha uvāca tatas tataḥ ?
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15814979 (0.019):
[334] atha snigdhakaṇṭha uvāca tatas tataḥ ?
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18278851 (0.028):
[6] madhukaṇṭha sahāsam uvāca tatas tataḥ ? / [7] snigdhakaṇṭha uvāca tataś ca taj janma vṛttāmṛta nava varṣābhiḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18278886 (0.028):
[8] madhukaṇṭha uvāca tatas tataḥ ? / [9] snigdhakaṇṭha uvāca tataś ca smita sambhramādara bhara karbūritaiḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28567461 (0.033):
[17] atha spaṣṭaṃ cācaṣṭa tatas tataḥ? / [18] snigdhakaṇṭha uvāca tataś ca dīpāvalīnāmānam amāvāsyām anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18290081 (0.050):
[10] madhukaṇṭha uvāca katham iva? / [11] snigdhakaṇṭha uvāca tathā hi, ye geha dehādayas taṃ vināstamita prāyā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28578547 (0.050):
[91] madhukaṇṭha uvāca katham iva? / [92] snigdhakaṇṭha uvāca yadyapi sādhvī śiromaṇi ramaṇīnāṃ rādhādīnāṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28576044 (0.060):
[1] tadānīṃ punaḥ snigdhakaṇṭha uvāca / [2] atha garga kṛta vraja varga bheda maya samayataḥ paścād udbhūtāḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18277966 (0.060):
idaṃ sarvaṃ nānusadadhau iti | / [108] snigdhakaṇṭha uvāca nānusandadhātu nāma | tathāpi yāṃ tanayām
tābhiḥ sametābhir udāraceṣṭitaḥ / priyekṣaṇotphulla mukhībhir acyutaḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377244 (0.0):
BhP_10.29.043/1 tābhiḥ sametābhir udāra ceṣṭitaḥ / priyekṣaṇotphulla mukhībhir acyutaḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3414650 (0.0):
BhP_10,29.43 / tābhiḥ sametābhir udāraceṣṭitaḥ priyekṣaṇotphullamukhībhir acyutaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775871 (0.0):
prahasya sa dayaṃ gopīr ātmārāmo 'py arīramat // BhP_10.29.042 // / tābhiḥ sametābhir udāra ceṣṭitaḥ priyekṣaṇotphulla mukhībhir acyutaḥ /
udāra hāsa dvija kunda dīdhitir / vyorocataiṇāṅka ivoḍubhir vṛtaḥ ||[BhP 10.29.43] iti |
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3414657 (0.0):
tābhiḥ sametābhir udāraceṣṭitaḥ priyekṣaṇotphullamukhībhir acyutaḥ / / udārahāsadvijakundadīdhitir vyarocataiṇāṅka ivoḍubhir vṛtaḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775880 (0.0):
tābhiḥ sametābhir udāra ceṣṭitaḥ priyekṣaṇotphulla mukhībhir acyutaḥ / / udāra hāsa dvija kunda dīdhatir vyarocataiṇāṅka ivoḍubhir vṛtaḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377254 (0.030):
priyekṣaṇotphulla mukhībhir acyutaḥ / BhP_10.29.043/3 udāra hāsa dvija kunda dīdhatir vyarocataiṇāṅka ivoḍubhir
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434275 (0.056):
devakī-sutaḥ ity ādi | cakāśa gopī-pariṣad-gato 'rcita ity ādi | / vyarocataiṇāṅka ivoḍubhir vṛta ity ādi | svarūpa-śaktitvād evādhikaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346582 (0.058):
prahasya iti tābhiḥ sametābhir udāra ceṣṭitaḥ [BhP 10.29.43] iti, / udāra hāsa / dvija kunda dīdhiti [BhP 10.29.46] cābhivyakta bhāvatvodāharaṇam |
[3] tatra prathama caraṇaḥ śloka sātkriyayālaṅkriyayā paricaryate
kāntasya tābhiḥ sva karaṃ spṛśan karaḥ / sarpan paraṃ cāvayavaṃ vitarkitaḥ |
kīrṇaś ca tasyāntaram antaraṃ bhajan[*5] / dṛṣṭaḥ punas taj jitakāśitāṃ gataḥ ||JGc_1,24.1|| [indravaṃśā]
[*5] vrajan (gha) / [4] atha dvitīya caraṇaḥ / priyaṃ niyutaśo' py amūr na hi vilokamānāḥ samaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6366916 (0.048):
BhP_10.13.059/3 vṛndāvanaṃ janājīvya drumākīrṇaṃ samā priyam / BhP_10.13.060/1 yatra naisarga durvairāḥ sahāsan nṛ mṛgādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2766317 (0.054):
vṛndāvanaṃ janājīvya drumākīrṇaṃ samā priyam // BhP_10.13.059 // / yatra naisarga durvairāḥ sahāsan nṛ mṛgādayaḥ /
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158943 (0.061):
vyakasad utkalikā kalikālibhiḥ / samam iha priyayā viyutasya me || (4.21)
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2584923 (0.062):
dvaitadṭaṣṭim | yadyahaṃ nimeṣamapi kṣaṇamapyanuśocandviṣan
nimeṣam upasedire yad iyam eva divyā sthitiḥ | / priyeṇa nijam arpitaṃ yad avaloka śuddhāmṛtaṃ
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2584923 (0.038):
dvaitadṭaṣṭim | yadyahaṃ nimeṣamapi kṣaṇamapyanuśocandviṣan
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8279136 (0.050):
ity uktvā tāṃ visṛjyāham upādhyāyagṛhānagām / / samaṃ vijayasenena samāyātena tatkṣaṇam // SoKss_13,1.50 //
samaṃ bubhujire pṛthak tad adhikaṃ tu kiṃ varṇyatām? ||JGc_1,24.2||
[pṛthvī] / [5] atha siṃhāvaloka nyāyād dvitīya tṛtīya caraṇau ca, yathā
yathā dṛśāṃ diśi diśi tā dadhur muhus / tathā haris tad abhimukhaṃ dadhe dṛśam |
yadānvabhūd arahita cāturakṣyatā
tadāhasīt sphuṭam asakṛt kṛta kramam ||JGc_1,24.3|| [rucirā*]
[6] tadvad uttarārdhaṃ ca / kavibhiḥ kṛṣṇe śaśitā tāsu ca nakṣatratā kavitā |
kintu smita mukha dīvyad vilasita vṛndair amī varitāḥ ||JGc_1,24.4||
[anuṣṭubh] / [7] tataś ca nānā narma karmaṭhatayā haṭhavattayā ca kṛṣṇena kiṃcid
asaṃkoce viracite, prāyaśaḥ sarvāvayave cāvalocite, nicolādi viparyaye ca
paricite sāsraṃ bahu vihasya tad iha sarvam eva yathāvat paryācitam ācere
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1885702 (0.059):
athātra karmamaṇḍale samākarṣaṇādikarma kṛtvā, yathāvad / vajradhārikarmasamayamudrāṃ badhvaivaṃ vadet [na tvayā"
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4581058 (0.061):
tāste 'haṃ kīrttayiṣyāmi yathāvatsannibodha me / / api naḥ sa kule yāyādyo no dadyāt trayodaśīm // BndP_2,19.10 //
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18491810 (0.064):
10 munim upagataḥ suśrutaḥ kāśirājaṃ kinv etat syād atha sa bhagavān āha / tasmai yathāvat* // 9 // purāmṛtaṃ pramathitam asurendraḥ svayaṃ papau /
[8] tad evam ācārya sasukham udaṅ mukha gati caryayā
yamunā tīra vana śreṇīṃ śobhayann eṇīdṛśas tāḥ sva kāntibhir ācakarṣa, [9]
yatra labdha harṣaś candramasam api nija dakṣiṇataḥ samākarṣann iva
saṅgitayāṅgīcakāra | [10] tad anu ca sarvābhir arvācīna yauvanābhis tam
ekam anusarantībhir ata eva parasparaṃ saṅgam apariharantībhir, ata eva / sahasānupalabdhānurahasa kaṇikābhir, ata eva tan milana viśeṣāya
kalita purūtkalikābhiḥ saha, sa haris tādṛśatām eva parāmṛśati sma
[11] athānyathānupapattyā saṅgānasukham evāvalambamānaḥ kevalaṃ
cañcac cañcarīka lulita lalita sukumāra kusumāñcitaṃ vanam evāyaṃ
sarva guṇa śālī vanamālī cañcati sma | kintu,
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18272984 (0.037):
sa tṛṣṇaṃ kṛṣṇaṃ kṣaṇam āliṅgya preṅkholayan prakaṭaṃ jahāsīti sma | / [111] atha sarva guṇa śālī vanamālī bahala kutūhala kalita cittatayā
saṅgānaṃ tad idaṃ paraspara guṇa grāmānubhūtiḥ svataḥ
śarmāpy atra manorathāntara kṛteḥ śaśvad babhūvāspadam |
yatrāliṅgana cumbanādi vidhaye tāsāṃ harer apy adaḥ
saukhyaṃ lakṣyam abhūt parāvṛti vidhāṃ cāveśitā nirmame ||JGc_1,24.5||
[śārdūla] / [12] tad etad varṇitaṃ yathā śrī bādarāyaṇinā / upagīyamāna udgāyan vanitā śata yūthapaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775887 (0.0):
udāra hāsa dvija kunda dīdhatir vyarocataiṇāṅka ivoḍubhir vṛtaḥ // / BhP_10.29.043 // / upagīyamāna udgāyan vanitā śata yūthapaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377261 (0.023):
vṛtaḥ / BhP_10.29.044/1 upagīyamāna udgāyan vanitā śata yūthapaḥ
mālāṃ bibhrad vaijayantīṃ vyacaran maṇḍayan vanam ||[BhP 10.29.44] iti |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377266 (0.0):
BhP_10.29.044/1 upagīyamāna udgāyan vanitā śata yūthapaḥ / BhP_10.29.044/3 mālāṃ bibhrad vaijayantīṃ vyacaran maṇḍayan vanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775891 (0.0):
upagīyamāna udgāyan vanitā śata yūthapaḥ / / mālāṃ bibhrad vaijayantīṃ vyacaran maṇḍayan vanam // BhP_10.29.044 //
[13] gāne viśeṣaś ca śrī parāśareṇa / kṛṣṇaḥ śarac candramasaṃ kaumudīṃ kumudākaram |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23447304 (1.192):
kṛṣṇaḥ śaraccandramasaṃ $ kaumudīṃ kumudākaram &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5153965 (1.192):
kṛṣṇaḥ śaraccandramasaṃ kaumudīṃ kumudākaram /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10166929 (1.192):
kṛṣṇaḥ śaraccandramasaṃ kaumudīṃ kumudākaram / / jagau gopījanastveka kṛṣṇanāma punaḥpunaḥ // ViP_5,13.52 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26867140 (0.051):
kṛṣṇaḥ śaraccandramasaṃ $ kaumudīkumudākaram & / jagau gopījanas tv ekaṃ % kṛṣṇanāma punaḥ punaḥ // BrP_189.35 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11138451 (0.051):
kṛṣṇaḥ śaraccandramasaṃ kaumudīkumudākaram / / jagau gopījanas tv ekaṃ kṛṣṇanāma punaḥ punaḥ // BrP_189.35 //
jagau gopī janas tv ekaṃ kṛṣṇa nāma punaḥ punaḥ ||[ViP 5.13.52]
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26867148 (0.0):
kṛṣṇaḥ śaraccandramasaṃ $ kaumudīkumudākaram & / jagau gopījanas tv ekaṃ % kṛṣṇanāma punaḥ punaḥ // BrP_189.35 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11138459 (0.0):
kṛṣṇaḥ śaraccandramasaṃ kaumudīkumudākaram / / jagau gopījanas tv ekaṃ kṛṣṇanāma punaḥ punaḥ // BrP_189.35 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23447311 (0.0):
kṛṣṇaḥ śaraccandramasaṃ $ kaumudīṃ kumudākaram & / jagau gopījanas tv ekaṃ % kṛṣṇanāma punaḥ punaḥ // ViP_5,13.51 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5153972 (0.0):
kṛṣṇaḥ śaraccandramasaṃ kaumudīṃ kumudākaram / / jagau gopījanas tv ekaṃ kṛṣṇanāma punaḥ punaḥ // ViP_5,13.51 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10166936 (1.192):
kṛṣṇaḥ śaraccandramasaṃ kaumudīṃ kumudākaram / / jagau gopījanastveka kṛṣṇanāma punaḥpunaḥ // ViP_5,13.52 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16804436 (0.043):
jagau gopījanas tv ekaṃ BrP_189.35c
vidhur ayam āgatavān śaradaṃ prati samprati | / itavān vidhur atha nahi bhavatīḥ prati |
mādhava jaya gokula vīra jaya jaya kṛṣṇa hare ||a||
Datta, Kedaranatha (=Bhaktivinoda, 1838-1914): Harinamacintamani (harinc_u.htm.txt) 22789494 (0.052):
pañca-tattva jaya jaya śrī-rādhā-mādhava / / jaya navadvīpa vraja yamunā vaiṣṇava // HNC_6.1 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5809789 (0.055):
jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya | jaya jaya jaya jaya jaya jaya / jaya jaya ||GC_2,5. vīra ||GC_2,5.69||
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22190514 (0.061):
**HV_App.I,42B.2855**199:17 // / jaya deva hare kṛṣṇa jaya vāmana pāvana / **HV_App.I,42B.2855**199:18
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23936802 (0.063):
jaya jaya devadeva $ jaya mādhava keśava &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17001789 (0.063):
jaya jaya devadeva jaya mādhava keśava /
kumudākara calanaṃ na bhaved iti seyaṃ | / kaumudikāgād idam unneyam |
keśava jaya hārda śarīra jaya jaya kṛṣṇa hare ||b||
kusuma vanī madhupair iyam añcati kāntim | / mama bhavatīṣu prathayatu kāntim |
śyāmala jaya hārda samīra jaya jaya kṛṣṇa hare ||c||
puṣpita kuñja caye vṛndācita śobhā | / bhavad anugataye kila kṛta lobhā |
mohana jaya saṃvidi dhīra jaya jaya kṛṣṇa hare ||JGc_1,24.6||
[daśāvatārastotra] / [14] tad evaṃ gāyate priyāya pratigṛṇatīṣu tāsu nava yuvatīṣu punaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319680 (0.062):
atha darśita prabhāvās tad āvirbhāvās tu śrī śuka devādiṣu draṣṭavyāḥ |
śrī śuka vacanāti rahasyaṃ, yathā / nadyāḥ pulinam āviśya gopībhir hima vālukam |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377275 (0.0):
BhP_10.29.045/1 nadyāḥ pulinam āviśya gopībhir hima vālukam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775899 (0.0):
mālāṃ bibhrad vaijayantīṃ vyacaran maṇḍayan vanam // BhP_10.29.044 // / nadyāḥ pulinam āviśya gopībhir hima vālukam /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15812767 (0.063):
tvat kṛte [BhP 10.14.35] iti śrī śuka vacanād api | tathā ca na / vacana marmābhir ācaraṇīyam, yathā sarva sukha sacanam eva syāt |
juṣṭaṃ[*6] tat taralānandi kumudāmoda vāyunā ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377280 (0.014):
BhP_10.29.045/1 nadyāḥ pulinam āviśya gopībhir hima vālukam / BhP_10.29.045/3 juṣṭaṃ tat taralānandi kumudāmoda vāyunā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775904 (0.014):
nadyāḥ pulinam āviśya gopībhir hima vālukam / / juṣṭaṃ tat taralānandi kumudāmoda vāyunā // BhP_10.29.045 //
[*6] reme, vallabha, gītā press / bāhu prasāra parirambha karālakoru
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377288 (0.0):
BhP_10.29.046/1 bāhu prasāra parirambha karālakoru
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775912 (0.0):
juṣṭaṃ tat taralānandi kumudāmoda vāyunā // BhP_10.29.045 // / bāhu prasāra parirambha karālakoru nīvī stanālabhana narma nakhāgra pātaiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19356050 (0.0):
atha samprayogo yathā bāhu prasāra parirambha karālakoru nīvī [BhP
nīvī stanālabhana narma nakhāgra pātaiḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377295 (0.0):
BhP_10.29.046/1 bāhu prasāra parirambha karālakoru / nīvī stanālabhana narma nakhāgra pātaiḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3414693 (0.0):
bāhuprasāraparirambhakarālakorunīvīstanālabhananarmanakhāgrapātaiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775919 (0.0):
bāhu prasāra parirambha karālakoru nīvī stanālabhana narma nakhāgra pātaiḥ
kṣvelyāvaloka hasitair vraja sundarīṇām / uttambhayan rati patiṃ ramayāñcakāra ||[BhP 10.29.45 6] iti |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377302 (0.0):
nīvī stanālabhana narma nakhāgra pātaiḥ / BhP_10.29.046/3 kṣvelyāvaloka hasitair vraja sundarīṇām uttambhayan
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3414697 (0.0):
bāhuprasāraparirambhakarālakorunīvīstanālabhananarmanakhāgrapātaiḥ / / kṣvelyāvalokahasitair vrajasundarīṇām uttambhayan ratipatiṃ ramayāṃ cakāra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775925 (0.0):
bāhu prasāra parirambha karālakoru nīvī stanālabhana narma nakhāgra pātaiḥ / kṣvelyāvaloka hasitair vraja sundarīṇām uttambhayan rati patiṃ ramayāṃ
[15] tad etad, yathā tad evaṃ bhrāmaṃ bhrāmaṃ jāta prasare' py / alabdhāvasare sa tṛṣṇa kṛṣṇa sahita mahita mahilāvisare'
bhilaṣita vilasitāya viralatā na jātā | / [16] ajātāyāṃ ca tasyāṃ kṛṣṇayā taraṅga kara nikara citam aharahar
avakalitaṃ pulina viśeṣam eva tad ucitaṃ prabalam avakalayāmāsa |
[17] balānujanmā yaḥ khalu hima bālukeva bālukā yasmiṃs tādṛśa iti
parama śubhra śubhra guṇatayā vibhrājate sma |
tādṛśa sarva guṇa pūrṇa pūrṇimā nija dvija rāja virājamāna suṣamāsuṣama pratisaṅkrama para bhāga jāgarūka mahā mahasā
sahasā nayanāni nābhyudaya dayanāni bhavanti sma |
[19] yatraiva ca tūlikāvad anukūlikā bālukā vastra mātram āstaraṇam
apekṣate sma; yatraiva ca kalinda tanayā svayaṃ valita sakhīnayā
saugandhika sugandha gandhavāha vahanādinā sevāṃ vahati sma |
[20] tatra cātra śrī keśavaḥ praveśam anubhūya pratipreyasy api yugmībhūya
bāhu prasārādi līlāṃ śīlayāmāsa | / [21] sā ceyaṃ paramarahasyeti rahasy eva kiñcid vyasyate |
[22] yathā mithas tat tan mithunam / bāhu prasāram akarot parirambhaṇāya
bāhū tu tat karaṇatāṃ ciram īyatur na |
yo yasya naiti vaśatāṃ sa kathaṃ nu tasya
prāpnotu sādhakatama sthitim añjasaiva? ||JGc_1,24.7|| [vasantatilakā]
kṛtaṃ ca parirambhanaṃ na parihartum īśāv amū / babhūvatur aghāri tat priya vadhū janāv ātmanā |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18269775 (0.039):
etāṃ kathaṃ katham ahaṃ bata sāntvayāmi? ||JGc_1
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265423 (0.043):
abhyāsataḥ sva pulināni cinoti saurī? ||JGc_1,1.12|| [[vasantatilakā]] / [13] bhāṇdīras tu sa no mano vyākulayati | tathā hi
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15784990 (0.049):
bhrātā ratiṃ rati kṛte' kṛta vallavībhiḥ ||JGc_1,23.12|| [vasantatilakā]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15795708 (0.058):
vraja vāma netrāḥ | nānā vilāsa maya nartana gīta vādyaṃ sākṣād iva / vyadadhatātra ca tat tad eva ||JGc_1,27.56|| [vasantatilakā]
kathañcid api vīrudhā bhavati cet taroḥ saṃgamas
tayoḥ katham apṛktatā svayam anīhayor jāyatām? ||JGc_1,24.8|| [pṛthvī]
sakhīnām apy āsyā rahita samaye yat praṇayinoḥ
parīrambhārambhāt prabala sukha mūrcchā samajani |
tayos tāṃ vicchetuṃ param ahaha nānā vilasita / pratīkṣā supteva svayam atha jajāgāra paritaḥ ||JGc_1,24.9|| [śikhariṇī]
tataś ca / rahasi saṅkucatī punar apy asau / nija kareṇa harer akirat karam |
vyathitatām iva tāṃ tu vivṛṇvatīṃ / tad anumṛṣṭi miṣād ayam aspṛśat ||JGc_1,24.10|| [drutavilambitā]
vadanaṃ tava vṛṇvate bata / bhramarā nānugatāsti kācana |
iti lālayati sma sa cchalād / alakānāṃ tatim apy amūm anu ||JGc_1,24.11|| [viyoginī]
uru sparśe niraste' pi nīvīm aspṛkṣad acyutaḥ |
niḥśaṅkayācakānāṃ hi tathācaritam īkṣyate ||JGc_1,24.12|| [anuṣṭubh] / kalayati saṃvastrayati
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18296094 (0.033):
bakaḥ kiṃ navakaḥ sākṣāt kūṭavat sthitir īkṣyate? ||JGc_1,10.14|| / [anuṣṭubh] / [50] atra tatra jigamiṣann eva samiṣa śliṣṭatāviśiṣṭaṃ kūṭa śabdaṃ
saṃhastayate sma tasya yā rāmā | / praṇayī sa haris tasyāḥ
spṛśati ca colīṃ vitūstanavyājāt ||JGc_1,24.13|| [gīti]
vakṣas te kim api nirīkṣyate praphullaṃ / sparśaṃ cāṇv api sahate calākṣi yan na |
tasmān man nakha nakharañjanī spṛg eva
syān nīruk tad iti harir jahāsa cātra ||JGc_1,24.14|| [praharṣiṇī][*7]
[*7] This verse does not appear in ca, gha.
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12789245 (0.007):
NOTE: {This verse does not seem to be in those editions that follow
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25619987 (0.020):
[This verse is not commented on by G]
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25620013 (0.020):
1 śiṣṭa K [This verse is not commented on by G]
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25620041 (0.020):
[This verse is not commented on by G;
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150100 (0.025):
[*218] This verse is not in AŚ 1.2.1. The accent marks disappear again
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12789189 (0.025):
NOTE: {This verse is not found in Narayana Maharaja's edition of
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1728041 (0.025):
vaidagdhī racanā prapañca rasika vyartho' yam atra śramaḥ ||SRs_1.188|| / [*3] This verse is not found in all editions. Venkatachari has not
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435656 (0.027):
[*NOTE: This is a well-known verse, but is not in any of the Bilvamangala
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12785284 (0.031):
NOTE: {This line does not seem to be in all versions. Prabodhananda does
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21501975 (0.033):
The following three ślokas are found only in M. (Jha's edition does not / count them in its numbering of the text, although Medhātithi gives their
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21500318 (0.035):
K] (Although Medhātithi comments on the above śloka, Jha's edition does / not count it in his numbering of the text. Therefore, Jha ed.'s numbering
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033149 (0.036):
by a comma (no blank) -- which does not occur in this file of
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977856 (0.037):
%% Some quoted fragments not found in the printed editions are gathered
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150340 (0.038):
through 5.1.152.4. / [*227] This verse is found at RV 3.27.1 (VC p. 630)
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1747554 (0.038):
[*15] This verse appeared previously in 1.125. / atra
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7635124 (0.039):
is not / found in the text. The source of these verses is unknown at this time.
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19207103 (0.039):
4. [sa] at the beginning in the Vivaraṇa edn. sa without brackets at the / beginning in KSS. However,note: pātanikā '-'sa eṣa'-' iti. sūtraṃ
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17335213 (0.041):
[746] This verse is omitted in the T.
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149825 (0.041):
[*207] Text: kāḷim. This verse is omitted in the 1984 edition. (mahā kālī
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23797261 (0.041):
[Cb.@] indicates that the stanza does not exist in Colebrooke's
madhusūdanatāṃ mukhāmbuje / haritāṃ hṛd bhava kumbhi kumbhayoḥ |
gatavān bata nandajaḥ kathaṃ / rati nātha prabhavāya nārhati ||JGc_1,24.15|| [viyoginī]
atha yat kathanīyatocitaṃ / kathitaṃ tat prathitaṃ ca kiñcana |
yad athākathitaṃ dvi karmakaṃ / smṛti rītyā tad avehi pāṇineḥ ||JGc_1,24.16|| [viyoginī]
[23] ity evaṃ sthite / gopyas tāḥ pratipadya sarva viṣaya śreyāṃsam ātma priyaṃ
svādhīnaṃ sapadi pratisvam asakṛt tatrātigarvaṃ dadhuḥ |
lokaś ced bahu rāja rāṣṭra vasatir jaṅganti bhaṅgaṃ tadā
tasyāntar hitatā hiteti kila so' py antardadhe mādhavaḥ ||JGc_1,24.17||
[śārdūla] / [24] tena ca vicāritaṃ khalv idaṃ ahaha, mama paramam uddeśyam eva
vismṛta deśyam abhūt, yataḥ sarvābhir eva nirviśeṣaṃ ramamāṇe mayi
ramā śiromaṇīyamānā rādhāpi sādhāraṇatāṃ gatā | / [25] kiṃ ca, sva manoratha prathanāyāṃ rādhāyāḥ prathamā
prathamānā gamanatā samprati pratipannā, tasmān mahā maha eva mama hitāya
mahīyate | sa ca śāradatā viśāradatāyām asyāṃ paurṇamāsyāṃ rāsa rasa eva
tūrṇaṃ pūrṇatām arhati | eṣa tu sarvāsām aikamatya pratipatty anusārata
eva sāratām prasārayati | aikyamataṃ ca pratyekaṃ sābhimānāntarāsu parāsu
kiñcin mad udāsīnatā paraṃ dāsī kartum āsīdati | tasmād aśeṣa guṇādhikāṃ
rādhikām ādāya tirodhāya sthāsyāmi iti | / [26] tad etad vibhāvya bhāvyam arthaṃ sādhayan, mādhavas tatra
tatrālasa kara caraṇādi kriyāṃ priyāṃ priyāṃ praty uvāca nūnaṃ
vañcita kāñcī dhvanitayā kayācid apy atra sthīyata iti nāsthīyate | tac ca
mama bhavad ekānucāri vihāritayā vicāritīkriyate | tasmād atyāyāsavatyā
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243846 (0.033):
nigrahasthānam / tasmādbhavadarthanāhau yadi punarahaṃ kiṃcibdravīmi,
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22458979 (0.052):
Nar_8.28.1-2 amarastutivādamodanighno niriśastannipapau bhavatpriyārtham
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2407538 (0.056):
satyaṃ bhavanneva na bhavatīti, na tvenāvatā 'syābhāvasaṃbandho
Utpaladeva: Sivastotravali (utsivsau.htm.txt) 11242779 (0.057):
sadāmurttād amūrttādvā bhāvād yad vāpy abhāvataḥ & / uttheyān me praśastasya bhavatpūjāmahotsavaḥ // UtSst_17.46 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12978362 (0.061):
MSS_9234 1 kasmai hanta phalāya sajjana guṇagrāmārjane sajjasi / svātmopaskaraṇāya cen mama vacaḥ pathyaṃ samākarṇaya /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24380814 (0.062):
adya me safalaṃ janma bhavatsaṃdarśanodbhove /
Utpaladeva: Sivastotravali (utsivsau.htm.txt) 11237780 (0.063):
āsatāṃ tāvad anyāni dainyānīha bhavajjuṣām & / tvam eva prakaṭībhūyā ity anenaiva lajjyate // UtSst_3.16 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14727537 (0.064):
tāvūce nṛpatirmānyamānenābhyadhikāraḥ // KDarp_4.49 //* / bhavatsaṃdarśanenāham $ asmyanugrahabhājanam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15694842 (0.064):
tāvūce nṛpatirmānyamānenābhyadhikāraḥ // KDarp_4.49 //* / bhavatsaṃdarśanenāham asmyanugrahabhājanam /
bhavatyā sthīyatām | mayā tu samayā mṛgayamāṇatāṃ nirmāya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653885 (0.063):
tvayā dunṛtyam/ / 470.008. api tu mayā tava nṛtyantyā vināśalakṣaṇaṃ dṛṣṭam saptame divase
nātisamaya virāmam āgamanīyam | / [27] tad etad abhidhāya, tatas tataḥ sarvataś cāntardhāya rādhayā saha
sahasā jagāma | / [28] atha samaya katipaya vyatyayam asahamānā sā sā ca tatas tata utthāya
prasthāya ca tam anvicchantīti bhramaṇāt kramaśaḥ eka dvāditayā paramparaṃ
militāḥ | militāś ca tāḥ paramparam apratītitaḥ śapathaṃ prathamānāḥ
kṛṣṇa patham evānveṣayāmāsuḥ | kintu / anveṣṭuṃ kṛṣṇam iṣṭaṃ nikaṭam abhigataṃ cintayitvā pradūnāḥ
kartuṃ tan naiva śekuḥ param ahaha gatāḥ klāntim etā nipetuḥ |
sthitvā tadvac cirāya sphuraṇa mayam amuṃ prāpya sarvāḥ samantān
matvānyo' nyaṃ tam eva pratihata matayaś cakrur āliṅganādi ||JGc_1,24.18||
[sragdharā] / tataś ca / yās tu tṛṣṇākulatayā kṛṣṇa bhāva vaśaṃ gatāḥ |
kṛṣṇāyante sma tā eva sarva pālakatām itāḥ ||JGc_1,24.19|| [anuṣṭubh]
[29] atha kathañcid anusaṃhita bahirarthāḥ samayaṃ gamayitum asamarthāḥ
pūrvābhyāsa vaśān nija rakṣāyā vaśān nikhila sukhada śīlāṃ
bālyādi katal līlāṃ gātum ārabdhās tad āveśa parirabdhā babhūvuḥ |
[30] tatra ca kṛṣṇam anvicchantyas tata ito gacchantyas taru vallī pallīm
api muhur api pṛcchanti sma, unmāda vṛtter anuvṛtteḥ, yathā
līlā gāyaṃs tat tad āveśa vaśyas / tat tad bhāvaṃ prāpa gopī nikāyaḥ |
citraṃ kṛṣṇāveśitām āpa yā yā
gaurāṅgī sā kṛṣṇa varṇā pratītā ||JGc_1,24.20|| [śālinī]
adyāpi smṛtam uttapaty ahaha mac cittaṃ yad etā muhuḥ
pṛcchanti sma hariṃ viyoga vidhurā hā hā tarūn apy aho |
āstāṃ tan mama hṛdy aruntudam idaṃ gītābhir etat kṛte
ghorād bhītibhir unmadiṣṇu hṛdayā ghorānukāraṃ dadhuḥ ||JGc_1,24.21||
[śārdūla] / [31] tadīdṛśalīlāveśaḥ paraparagacchapṛcchābhiniveśataḥ kramaśaḥ
pracita niṣkramīkṛtim avāpa, yat pṛcchābhiniveśaś caivam apagacchati sma,
kāṃścit vikāsi kusumair upahāsa bhāvān / kāṃścin natāgra valanair vimukhī kṛtāsyān |
kāṃścin madāli virutai rūṣitokti yuktān
matvā tarūṃs tad anuyoga rasād viremuḥ ||JGc_1,24.22|| [vasantatilakā]
[32] tataś ca kṣitim eva praśna lakṣitī kṛtavatyaḥ, yathā / aho kim akaros tapaḥ kiyad ihorvi yac chrī hareḥ
pada spṛg anu vindase pulaka rūpa nānāṅkurān |
trivikramaja vikramāt kim iva tat tvayā sambhṛtaṃ / varāha parirambhataḥ kim athavā kvacit kintu na ||JGc_1,24.23|| [pṛthvī]
pṛthvī kṣamā ca nāmnā tvaṃ tat padāṅkam udaṅkitā |
tasmāt tvām eva taṃ praṣṭuṃ tā vayaṃ gatim āgatāḥ ||JGc_1,24.24||
[anuṣṭubh] / [33] tad evaṃ sarvāsu tarv ādikaṃ pṛcchantīṣu tata itaś ca gacchantīṣu
tadīyaṃ saurabhyaṃ parirabhya, jagat prāṇeṣu sannidhānaṃ prati
praṇīta prayāṇeṣu, tad vaidagdhī digdha snigdha hṛdayā
rādhā sakhī samudayā hariṇīṃ prati kṛta praṇayāḥ sānumodatayā hāri
vyāharanti sma / apy eṇapatny upagataḥ priyayeha gātrais
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415230 (0.0):
BhP_10,30.11 / apy eṇapatny[*27] upagataḥ priyayeha gātrais tanvan dṛśāṃ sakhi sunirvṛtim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776129 (0.0):
parirambhaṇena // BhP_10.30.010 //* / apy eṇa patny upagataḥ priyayeha gātrais $ tanvan dṛśāṃ sakhi su nirvṛtim
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436405 (0.0):
yan no vihāya govindaḥ prīto 'yam anayad rahaḥ ||121|| (BhP 10.30.28) / apy eṇapatny upagataḥ priyayeha gātrais
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377522 (1.192):
BhP_10.30.011/1 apy eṇa patny upagataḥ priyayeha gātrais
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351055 (0.056):
atha sākṣāt tad anumodanātmaka pūrṇa kānta bhāvasyodāharaṇam āha / apy eṇapatny upagataḥ priyayeha gātrais
tanvan dṛśāṃ sakhi sunirvṛtim acyuto vaḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377530 (0.0):
BhP_10.30.011/1 apy eṇa patny upagataḥ priyayeha gātrais / BhP_10.30.011/2 tanvan dṛśāṃ sakhi su nirvṛtim acyuto vaḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415238 (0.0):
apy eṇapatny[*27] upagataḥ priyayeha gātrais tanvan dṛśāṃ sakhi sunirvṛtim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776137 (0.0):
apy eṇa patny upagataḥ priyayeha gātrais $ tanvan dṛśāṃ sakhi su nirvṛtim
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351066 (0.0):
tanvan dṛśāṃ sakhi sunirvṛtim acyuto vaḥ | / kāntāṅga saṅga kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436413 (0.0):
apy eṇapatny upagataḥ priyayeha gātrais / tanvan dṛśāṃ sakhi sunirvṛtim acyuto vaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345791 (0.034):
purato darśanīyā | atra hi tanvan dṛśāṃ sakhi sunirvṛtim iti svīya tad
kāntāṅga saṅga kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377537 (0.0):
BhP_10.30.011/2 tanvan dṛśāṃ sakhi su nirvṛtim acyuto vaḥ / BhP_10.30.011/3 kāntāṅga saṅga kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415244 (0.0):
apy eṇapatny[*27] upagataḥ priyayeha gātrais tanvan dṛśāṃ sakhi sunirvṛtim / acyuto vaḥ / / kāntāṅgasaṅgakucakuṅkumarañjitāyāḥ kundasrajaḥ kulapater iha vāti gandhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776143 (0.0):
apy eṇa patny upagataḥ priyayeha gātrais $ tanvan dṛśāṃ sakhi su nirvṛtim / acyuto vaḥ & / kāntāṅga saṅga kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ % kunda srajaḥ kula pater iha vāti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351072 (0.0):
tanvan dṛśāṃ sakhi sunirvṛtim acyuto vaḥ | / kāntāṅga saṅga kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436419 (0.0):
tanvan dṛśāṃ sakhi sunirvṛtim acyuto vaḥ | / kāntāṅga-saṅga-kuca-kuṅkuma-rañjitāyāḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415300 (0.054):
aṅgasaṅgas tena tatkucakuṅkumena rañjitāyāḥ kundakusumasrajo gandhaḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379235 (0.056):
BhP_10.33.022/2 ghṛṣṭa srajaḥ sa kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ / BhP_10.33.022/3 gandharva pālibhir anudruta āviśad vāḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3419608 (0.060):
tābhir yutaḥ śramam apohitum aṅgasaṅgaghṛṣṭasrajaḥ sa[*82] / kucakuṅkumarañjitāyāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777724 (0.060):
tābhir yutaḥ śramam apohitum aṅga saṅga $ ghṛṣṭa srajaḥ sa / kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ &
kunda srajaḥ kula pater iha vāti gandhaḥ ||[BhP 10.30.11] [vasantatilaka]
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415248 (0.0):
kāntāṅgasaṅgakucakuṅkumarañjitāyāḥ kundasrajaḥ kulapater iha vāti gandhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776150 (0.0):
kāntāṅga saṅga kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ % kunda srajaḥ kula pater iha vāti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351076 (0.0):
kāntāṅga saṅga kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ / kundasrajaḥ kulapater iha vāti gandhaḥ ||
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436424 (0.0):
kāntāṅga-saṅga-kuca-kuṅkuma-rañjitāyāḥ / kundasrajaḥ kulapater iha vāti gandhaḥ ||122|| (BhP 10.30.11)
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377543 (1.192):
BhP_10.30.011/3 kāntāṅga saṅga kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ / BhP_10.30.011/4 kunda srajaḥ kula pater iha vāti gandhaḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415300 (0.045):
aṅgasaṅgas tena tatkucakuṅkumena rañjitāyāḥ kundakusumasrajo gandhaḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379235 (0.062):
BhP_10.33.022/2 ghṛṣṭa srajaḥ sa kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ / BhP_10.33.022/3 gandharva pālibhir anudruta āviśad vāḥ
bāhuṃ priyāṃsa upadhāya gṛhīta padmo / rāmānujas tulasikāli kulair madāndhaiḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377559 (0.0):
BhP_10.30.012/1 bāhuṃ priyāṃsa upadhāya gṛhīta padmo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776162 (0.0):
gandhaḥ // BhP_10.30.011 //* / bāhuṃ priyāṃsa upadhāya gṛhīta padmo $ rāmānujas tulasikāli kulair
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351084 (0.0):
kundasrajaḥ kulapater iha vāti gandhaḥ || / bāhuṃ priyāṃsa upadhāya gṛhītapadmo
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436434 (0.0):
(end page 33) / bāhuṃ priyāṃsa upadhāya gṛhītapadmo
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415316 (0.015):
bāhuṃ priyāṃsa[*28] upadhāya gṛhītapadmo rāmānujas tulasikālikulair
anvīyamāna iha vas taravaḥ praṇāmaṃ / kiṃ vābhinandati caran praṇayāvalokaiḥ? ||[BhP 10.30.12] [vasantatilaka]
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415330 (0.0):
bāhuṃ priyāṃsa[*28] upadhāya gṛhītapadmo rāmānujas tulasikālikulair / madāndhaiḥ / / anvīyamāna iha vas taravaḥ praṇāmaṃ kiṃ vābhinandati caran praṇayāvalokaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776170 (0.0):
bāhuṃ priyāṃsa upadhāya gṛhīta padmo $ rāmānujas tulasikāli kulair / madāndhaiḥ & / anvīyamāna iha vas taravaḥ praṇāmaṃ % kiṃ vābhinandati caran
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351099 (0.0):
rāmānujas tulasikālikulair madāndhaiḥ | / anvīyamāna iha vas taravaḥ praṇāmaṃ
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436449 (0.0):
rāmānujas tulasikālikulair madāndhaiḥ / anvīyamāna iha vas taravaḥ praṇāmaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377568 (0.008):
BhP_10.30.012/2 rāmānujas tulasikāli kulair madāndhaiḥ / BhP_10.30.012/3 anvīyamāna iha vas taravaḥ praṇāmaṃ
[34] atra khalu eṇeti patnīti sakhīti pada trayeṇa he praśasta netre !
mādṛśa mānuṣī sadṛśa vicāra saṃcarita vṛndāvana kṣetre !
tat tad asmadīya sukha prakhyeṇa sukhena labdha mad vidha sakhye ! iti
vyajya sukha rajya māna hṛdayāḥ prāha
[35] priyayā samam acyutaḥ śrī kṛṣṇaḥ śliṣṭatayā tasyāḥ sakāśād aviśliṣṭaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351135 (0.036):
saubhāgya bhareṇa he labdha mad vidha sakhye, priyayā saha acyutaḥ śrī / kṛṣṇaḥ | śleṣeṇa tasyāḥ sakāśād aviśliṣṭaḥ san gātrair ubhayoḥ parasparam
sann adasīya śobhā kṛtāsaṅgair aṅgair yuṣmākaṃ tādṛśāṃ dṛśāṃ
kevala sva darśanajānandād apy atiśayitam ānandam utkarṣayan kiṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351159 (0.033):
netrāṇāṃ sunirvṛtiṃ kevala śrī kṛṣṇa darśanajānandād api atiśayitam / ānandaṃ tanvan vistārayan uttarottaram utkarṣayan api kim upagataḥ yuṣmat
yuṣmat samīpam āpa? tatra tan mithuna ślāghā garbha vacanena hetuṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351180 (0.059):
nanu katham idaṃ bhavatībhir anumitam ity āśaṅkyānumāna liṅgaṃ tan / mithuna ślāghā garbha vacanenāhuḥ kānteti | kula pater vraja nātha vaṃśa
racayanti kānta iti | gokula rāja kula tilakasya yā kunda mālā, tasyāḥ
kutrāpy alabhya saurabhyam iha / tad bhāra milaj java bhaṅga nibha vāyu saṅgataḥ prasarati | kīdṛśyāḥ?
mālāyāḥ kāntā parama puṇyena parama sarva sādguṇyena tasyāpi lālasasya yā
paramāspada rūpā, tasyā aṅga saṅge kuca kuṅkuma paṅka kula saṅkulāyāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351209 (0.027):
prasarati | kathambhūtāyāḥ srajaḥ | kāntā sarva sādguṇyena tasyāpi / lālasāspada rūpā yā syāt tasyā aṅga saṅge kuca kuṅkumena rañjitāyāḥ |
ataḥ santata paricaya viśeṣeṇa tat saurabhya viśeṣaṃ parirabhya sphuṭam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351218 (0.045):
ataḥ santata paricaya viśeṣeṇa tat tat saurabhya viśeṣasyātrāsmābhir
ābhis tathā samupalabhyata ity arthaḥ | / [36] atha tāṃ tad darśana jātena harṣeṇa samprati tad viyoga jātena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351239 (0.0):
ity arthaḥ | / atha tāṃ tad darśana jātena harṣeṇa samprati tad viyoga jātena duḥkhena ca
tarṣeṇa sthagita vacanām āśaṅkya, tena ca tayoḥ saṅgamam eva niṣṭaṅkya,
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351241 (0.064):
atha tāṃ tad darśana jātena harṣeṇa samprati tad viyoga jātena duḥkhena ca / sthagita vacanam āśaṅkya tena ca tayoḥ saṅgamam eva nirdhārya
paramānandatas tadīya vilāsa viśeṣaṃ vandamānās, tatra
pallavādi bhara namrāṇāṃ kamrāṇāṃ purūṇāṃ tarūṇām api
tadīya sauvidallādi bhṛtya viśeṣa bhāvena tad vandanam utprekṣya, priyayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351263 (0.0):
puṣpādi bhara namrāṇāṃ tarūṇām api tadīya sauvidallādi bhṛtya viśeṣa
saha vihāra ratena tena teṣām abhinandanaṃ sandihānās, tayos
tādṛśa vilāsāveśātiśayam āha bāhum iti | / [37] atha tasyām udāsīnā vadanti sma
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351277 (0.031):
saubhāgya viśeṣaṃ tān praty eva pṛcchantyas tayos tādṛśa vilāsāveśātiśayam
latā imāḥ pṛcchata yā na lokitāḥ / purā taru śliṣṭatayāpi puṣpitāḥ |
sampraty amūḥ sparśa vaśād bakī ripoḥ / puṣpānvitās tan nakha citram atra hi ||JGc_1,24.25|| [upajāti 12]
[38] atha tasmāl labdhavismaye, punar akasmād akhilaśubhapadyāni
tadīya padanalinayor amalināni padāni dadhānā, vasudhā sudhām iva
sudhāmāvaliṃ tāsām anyāsām api tadapratītispṛśi dṛśi kirati sma, yāni
prekṣya cāmūbhir utprekṣyate sma / iyaṃ kṣitir muni caritā tad uttaraṃ
dade na hīty avamṛśatī punar dade | / dhvajāmbhjādy upavalitāṅghri lāñchana
pradarśanād iva likhatī tad āgamam ||JGc_1,24.26|| [rucirā*] ||
[39] kiyad dūre tu tābhis tat padāntarāṇy eva padāntarāṇi pratipannāni |
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10624374 (0.058):
anvayabodhe tānyeva padāni samarthāni na tu tadarthakāni padāntarāṇi /
tad anu tasya padaṃ padam antarā / padam anīdṛśam ādadṛśe param |
anatam alpam amadhya kṛśaṃ dhvajādy
upacitiṃ viparītadiśi śritam ||JGc_1,24.27|| [drutavilambitā*]
[40] tatra cedam anumīyate sma / mṛgākṣyā lakṣyaṃ syād iha caraṇa cihnaṃ hari pada
prasaktaṃ vaiśiṣṭyād api tu nahi pūrvatra kim api | / sphuṭaṃ tasmāt kāñcidd hṛdi vidadhad atrārpayad asau
prasiddhā stenānāṃ jagati hi hatāṅka praśamitā ||JGc_1,24.28|| [śārdūla]
asavya savyau yūnor yat / padāṅkau vyatimardinau |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28573262 (0.052):
kintu prītibharaṃ mithaḥ pravalayaṃ hāsas tad āvardhata ||JGc_1,19.35|| / [śārdūla] / tataś ca
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18274123 (0.059):
yugmaṃ tena ca parvaṇā parijanaṃ sarvaṃ sukhācakratuḥ ||JGc_1,3.2|| / [śārdūla] / [3] bjhojanānantaraṃ tu sāsraṃ nibhālayantyāḥ sasmitaṃ cākarṇayantyāḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28569789 (0.062):
tūrṇaṃ varṇitavān kaviḥ svayam asau durbhūya dodūyate ||JGc_1,18.94|| / [śārdūla] / [59] tad evam atra prastāve labdhāvasthāne, tatra śakras tu duṣṭa kramam
tat tarkyate mithaḥ spaṣṭam / aṃsa nyasta prakoṣṭhatā ||JGc_1,24.29|| [anuṣṭubh]
[41] tad evaṃ sādhāraṇīnāṃ varṇanam ākarṇya rādhā sakhyaḥ punar ālapanti
paraspara karagra sphurad amanda khelāspadaṃ
pramatta kari dampati sthiti tayos tu yūnor yugam |
yad atra vijane vane vigata śṛṅkhalaṃ līlayā
vidhāsyati paraṃ mahas tad atisuṣṭhu puṣṇāti naḥ ||JGc_1,24.30|| [pṛthvī]
[42] atha tatra suhṛdāṃ vacanam / anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ |
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415703 (0.0):
BhP_10,30.28 / anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ / yan no vihāya govindaḥ prīto
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776386 (0.0):
aṃsa nyasta prakoṣṭhāyāḥ kareṇoḥ kariṇā yathā // BhP_10.30.027 // / anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327027 (0.0):
saubhāgyātiśayā śrī rādhikaiva bhavet | atas tan nāmnaiva tāḥ sūcayāmāsuḥ / anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19356094 (0.0):
aṃsanyastaprakoṣṭhāyāḥ kareṇoḥ kariṇā yathā || / anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436391 (0.0):
tāsāṃ tām evoddhiśya tad idaṃ vacanaṃ śrūyate yathā - / anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377800 (0.016):
BhP_10.30.028/1 anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616441 (0.031):
śrī bhāgavate ca (10.30.28) / anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ | iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14435471 (0.031):
prakāśātiśaya sīmā darśitā | tataḥ sarvāsv api tāsu anayārādhito nūnaṃ / bhagavān harir īśvaraḥ [BhP 10.30.28] ity ādibhiḥ | prema varīyastvena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345826 (0.034):
priyāṃsā [BhP 10.30.12] ity ādinā | suhṛd yathā / anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ |
yan no vihāya govindaḥ prīto yām anayad rahaḥ ||[BhP 10.30.28] iti |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377809 (0.0):
BhP_10.30.028/1 anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ / BhP_10.30.028/3 yan no vihāya govindaḥ prīto yām anayad rahaḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415710 (0.0):
anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ / yan no vihāya govindaḥ prīto
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776394 (0.0):
anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ / / yan no vihāya govindaḥ prīto yām anayad rahaḥ // BhP_10.30.028 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327034 (0.0):
anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ | / yan no vihāya govindaḥ prīto'yam anayad rahaḥ || [BhP 10.30.28]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19356100 (0.0):
anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ | / yan no vihāya govindaḥ prīto'yam anayad rahaḥ ||
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436398 (0.0):
anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ / yan no vihāya govindaḥ prīto 'yam anayad rahaḥ ||121|| (BhP 10.30.28)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345835 (0.029):
yan no vihāya govindaḥ prīto'yam anayad rahaḥ || [BhP 10.30.28] / asyāś ca tad bhāgya mātra praśaṃsanāt vyaktaṃ sauhṛdyam |
[43] ayam arthaḥ: nūnam anayā param anayayā ko' py anaśvara śaktir
aṅgīkṛta bhakta bhaktir īśvara eva nirbādhitam ārādhitaḥ, na tu
devatā mātram | sa ca sakala harit pati patiḥ śrī harir eva, na ca haraḥ
sṛṣṭi karaś ca | haritāyām api sarvāvatāra vistāravān svayaṃ bhagavān iti
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28059088 (0.041):
yadidaṃ pratiśrutkopamāvatārajñḥnam || prḥmodyapratilḥbhaḥ? / yadidaṃ sarvadharmḥṇḥmanupalabdhiḥ, saṃsḥrḥt duḥkhasya utsargo
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8620547 (0.044):
avatārānantarikaprayojanamāha 'utsannān'; iti / 'svayaṃ'; sākṣāt
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309949 (0.047):
tad bahirmukhā dvividhāḥ labdhe tad darśane'pi viṣayādy abhiniveśavantas / tad avajñātāraś ca | yathā tad avatāra samaye sādhāraṇa deva
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485577 (0.053):
/ nāsti nānāsamvāsiko nāsti asamvāsiko / nāsti kāyakrāntako (?) nāsti / svayaṃ samuddiko / tadevaṃ samanvāharanta bhagavato śrāvakāṇāṃ
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18431633 (0.055):
[*NOTE: Portions of RKAD have been lifted wholesale from the Sandarbhas.] / atra ca nirṇeṣyamāṇā svayaṃ bhagavataḥ śrī-kṛṣṇasya svayaṃ lakṣmī-rūpā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14435323 (0.056):
tādṛśa bhāvas teṣām anādita evānuvartate tathāpi tam eva navanavīkṛtya / samuddīpayituṃ punaḥ punar avatāra iti jñeyam |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503107 (0.057):
grahītavya iti / bhikṣavo na jānate kena grahītavyaḥ kathaṃ ceti / / bhagavān āha / kalpakāreṇa / kalpakāro na bhavati / bhagavān āha /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27863138 (0.057):
jñātikā vā pratyodhāvayitukāmā anyehi vā saṃsṛṣṭā bhavati | na / vyupakarṣatīti svayaṃ na vyupakarṣāpayatīti parehi | antamasato ṣaṭpañca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401071 (0.059):
nivedana rūpam arthaṃ samuccinoti | api śabdas tad udbarhaṇe śrī bhagavat / saṅkarṣaṇau svayam hetu kartṛtvaṃ sūcayati | tau cāpīti ca śabdo'nukta
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 5,2 (vnyps52u.htm.txt) 24082307 (0.059):
antaḥsvāntamanantanandathunidhirmedodṛśāṃ mādṛśā- māvirbhāvayatu svayaṃ sa / bhagavānātmānamātmeśvaraḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13944406 (0.061):
|| 11.14 || śrīmān uddhavaḥ || 336 || / tasya sarvāvatārāvatāriṣv aprakaṭitaṃ parama śubha svabhāvatvaṃ ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26221554 (0.062):
āśaye dṛḍhatale pratiṣṭhito bodhicaryânupūrvôdgataḥ | / sarvadharmaratanâkaro hy ayaṃ jñānasāravaro bhaviṣyati ||
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24540876 (0.062):
svayam ity anena svayaṃśabdaṃ vyākhyeyam upakṣitya tasyārtham āha / svayam iti vādinā
Adhyardhasatika prajnaparamita (bsu056_u.htm.txt) 6687271 (0.064):
sarvadharmāpariniṣṭhatā bhavati || / atha bhagavān vairocanaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401083 (0.064):
samuccayārthatvena bhagavat saṅkarṣaṇau svayam āviviśatuḥ | paścāt tau ca
sambhāvitī bhavati na cānyas tad aṃśatayāpi labdha praśaṃsaḥ |
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2409314 (0.007):
yadi tvayaṃ mandadhvaniprakāśyo gakārastīvradhvaniprakāśyādgakārādanyo / bhavati / / tato madhyadinolkāprakāśaḥ savitṛprakāśena cālpatvādabhibhūyate iti
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22285176 (0.012):
sarvarūpākāranirbhāsaṃ cittam iti. samādhiprajñāyāṃ prajñeyo 'rthaḥ / pratibimbībhūtas tasyālambanībhūtatvād anyaḥ. sa ced arthaś cittamātraṃ
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25764647 (0.013):
prabhṛśāścaiva dūtāśca prahitāśca nipaṅgiṇaḥ / / anyastviṣudhimānanyastakṣṇeṣuśca tathā yudhi // BndP_3,34.36 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19812121 (0.013):
03,048.025c duḥśāsanaṃ saubaleyaṃ yaś cānyaḥ pratiyotsyate / 03,048.026a tatas tvaṃ hāstinapure bhrātṛbhiḥ sahito vasan
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1411894 (0.014):
tāratamyāvasthitaḥ7 / sa ca karmasādhyo8 nānyo 'stīty
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20916339 (0.014):
śe ghaṭatvena 6 saha jñānasya viśeṣyavyāvṛtto 'nya evetyarthaḥ/ tataśca / kimityata āha tena ceti// uktamiti// taittirīyabhāṣye /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27863138 (0.014):
jñātikā vā pratyodhāvayitukāmā anyehi vā saṃsṛṣṭā bhavati | na / vyupakarṣatīti svayaṃ na vyupakarṣāpayatīti parehi | antamasato ṣaṭpañca
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4926635 (0.015):
*{1/291: E1,2,5,6, TA, A; TB: vijñānād anya ātmā; TC: vijñānād anyo 'sti}* / *{1/292: E2: 1,80; E5: 1,232; E6: 1,16}*
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4942967 (0.015):
*{2/75: E2: 2,413; E4: 2,471; E5: 2,358; E6: 1,84}* / anyaś cārthaḥ pratīyate // MS_2,1.27 //
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvau.htm.txt) 3976338 (0.018):
grāhakaṃ jñānam iti lakṣaṇa-nirdeśaḥ. parokṣo 'kṣa-gocarâtītas, tato 'nyo / 'parokṣas, tad-bhāvas tattā tayā, sākṣāt-kṛtatayêti yāvat. aryata ity
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18474107 (0.018):
grāhakaṃ jñānam iti lakṣaṇanirdeśaḥ. parokṣo 'kṣagocarātītas, tato 'nyo / 'parokṣas, tadbhāvas tattā tayā, sākṣātkṛtatayeti yāvat. aryata ity artho
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503108 (0.018):
grahītavya iti / bhikṣavo na jānate kena grahītavyaḥ kathaṃ ceti / / bhagavān āha / kalpakāreṇa / kalpakāro na bhavati / bhagavān āha /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815395 (0.021):
rīṭhākarañjakas tv anyo gucchalo gucchapuṣpakaḥ / / rīṭhā gucchaphalo 'riṣṭo maṅgalyaḥ kumbhabījakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812783 (0.021):
jālabarburakas tv anyaś chattrākaḥ sthūlakaṇṭakaḥ / / sūkṣmaśākhas tanucchāyo randhrakaṇṭaḥ ṣaḍāhvayaḥ // Rajni_8.39
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7541792 (0.021):
upākhyāyate pratyakṣata upalabhyate yaḥ sa upākhyaḥ / / upākhyādanyaḥ anupākhyaḥ anumeyaḥ /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789280 (0.022):
tyāga jāgarūka samayata eva, na tu tad vinimayata iti svayaṃ yan gacchann
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20964165 (0.022):
tadvyāptyādyabhāvānātmakatvādupādhipratikūlatarkādivadavyāptyunnāyakameva/ / na tu svayaṃ hetvābhāsaḥ/ yattu prahataṃ vipakṣamātravṛttitvaṃ 1 rūpaṃ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25880286 (0.022):
sampattiḥ anurūpa ātmabhāvaḥ samṛddheranyaḥ sabrahma bābhravāṇām / / sakṣatraṃ śālaṅkāyanānām /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7413189 (0.022):
sampattiḥ anurūpa ātmabhāvaḥ samr̥ddheranyaḥ sabrahma bābhravāṇām / / sakṣatraṃ śālaṅkāyanānām /
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 5,2 (vnyps52u.htm.txt) 24082307 (0.023):
antaḥsvāntamanantanandathunidhirmedodṛśāṃ mādṛśā- māvirbhāvayatu svayaṃ sa / bhagavānātmānamātmeśvaraḥ //
[44] tādṛśa camatkāra kāraṇam apy avatārayanti, yan naḥ iti | yāṃ khalu
guṇa rūpa mahasā sahasā nikhila hṛdayaṃ vindamānaḥ śrī govindaḥ svayam
ayaṃ nināya, na tu na iva na nināya | tat paripāṭī ca praty urasaṃ vidhāya
prīti rīti parītatayā kṛtā, na tu tad viparītatayā | prītir api
smara mahaḥ pravaha rahaḥ saṃhatatayā, na tu sāmānyatā mānyatayā |
rahaḥ saṃhananam api śarma sampad aṃhati bṛṃhita guṇa baṃhitatayā, na tu
tad asaṃhitatayā | tac ca sarva guṇa vismāyikānām apy asmākaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24882884 (0.060):
naivārthopasaṃhitānānārthopasaṃhitāstānabhinirvarjya ye ca dharmā
tyāga jāgarūka samayata eva, na tu tad vinimayata iti svayaṃ yan gacchann
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20964165 (0.0):
tadvyāptyādyabhāvānātmakatvādupādhipratikūlatarkādivadavyāptyunnāyakameva/ / na tu svayaṃ hetvābhāsaḥ/ yattu prahataṃ vipakṣamātravṛttitvaṃ 1 rūpaṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6648793 (0.007):
u15.49cd/.na^asti kṛṣi^samāvṛttiḥ svayam uktaṃ svayambhuvā// / u15.50ab/.nākṛṣer dharmam āpnoti nākṛṣeḥ sukham āpnuyāt/
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9884347 (0.007):
tvamapi tathaiva hi rāgamajānanako yaḥ svayamāgatikāṃ na hi bhuñjasi
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27620086 (0.008):
rājñaḥ putro'pyakṛtodvāhako yaḥ sa ghātanīyo na svayaṃ vadhya eva |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27863138 (0.008):
jñātikā vā pratyodhāvayitukāmā anyehi vā saṃsṛṣṭā bhavati | na / vyupakarṣatīti svayaṃ na vyupakarṣāpayatīti parehi | antamasato ṣaṭpañca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485576 (0.008):
/ nāsti nānāsamvāsiko nāsti asamvāsiko / nāsti kāyakrāntako (?) nāsti / svayaṃ samuddiko / tadevaṃ samanvāharanta bhagavato śrāvakāṇāṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28193186 (0.011):
gandhādisattvāt vyāpyatāyāṃ tanniveśaḥ/ anyacca svayamūhyam/ [38]
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1948246 (0.012):
pravacanādhimuktikā bhavata | svayameva parīkṣadhvam ayaṃ dharma / ācāritavyaḥ ayamanācaritavya iti | na yathā tīrthikā vadanti svaśiṣyān
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9661676 (0.013):
4.1.26/.nāyakasya vratam upavāsaṃ ca svayam api karaṇena^anuvarteta/ / vāritāyāṃ ca na^aham atra nirbandhanīya^iti tad^vacaso nivartanam//(p.237)
The Khila Verses of the Rgveda (rvkhilau.htm.txt) 16582199 (0.016):
svayam.āyūyās.svayam.abhigūryāḥ./ / svayam.abhigūrtayā.hotrāya.ṛtubhis.somasya.pibatv.acchāvāka.yaja./
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633725 (0.016):
prārthanayā svayam eva kṣamāpitaḥ | tathā hi / yad etat tu mayā kṣudratareṇa taralāyitaṃ |
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 674330 (0.016):
sabhāyāṃ bhajyamānāyāṃ $ hiraṃyakaśipuḥ svayam / HV_App.I,42A.235 / / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22159881 (0.016):
sabhāyāṃ bhajyamānāyāṃ hiraṃyakaśipuḥ svayam / HV_App.I,42A.235 / / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16234544 (0.016):
jihvāṃ sāhasakṛt svayam HV_App.I,31.3587b / jītāni taddeśamanoharāṇi HV_App.I,29D.334
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317218 (0.019):
[ Cambridge MS f10a ---> ] / duktânuvādena svayaṃ vā vaktavyaṃ | / samanvāharâcāryâham evaṃ nāmêty uktvā |
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,2 (vnyps32u.htm.txt) 22482524 (0.020):
"vācāvirūpanityayā""pūrve pūrvebhyo vaca etadūcuḥ" "ajān ha vai / praśnīṃstapasyamānāt brahma svayaṃ bhyabhyānar ṣat ta ṛṣayobhavan"
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27834705 (0.020):
tirthikāpakrāntikā | nahi | mā svayaṃ sannaddhikā | nahi | mā dāsi | nahi
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21862990 (0.020):
sāhakāriṇyastāḥ, yāḥ svayaṃ sandiśanti samupasarpanti vā / / svayaṃ sāhasaṃ sandiśantī <1> <1.sandiśanti, diśantī> bālā jihnemi /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6452271 (0.021):
tataḥ kuberadattastṛṇāyamatvārthapatimarthalubdhaḥ kanyakayā svayameva / tvāmupsatāsyāti / / atha kupitor'thapatirvyavahartumarthagarvādabhiyokṣyate /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27869698 (0.022):
kulāni | sarpīti sarpin nāma gāviya māhiṣīye ajāye eḍakāya uṣṭrīya | / vijñapetvā ti svayaṃ vijñāpetvā | vijñapāyetvā ti pareṇa vijñapāyetvā |
eva nināya iti | / [45] tad evam eva manyāmahe yā khalu dhanyā rādhābhidhā vidhātrā
niḥsādhāraṇa nāma guṇa rūpatayā nirmitā, saiva daiva kṛtānukulyā bhavitum
arhati | tatra yadyapi tādṛśa bhagavad ārādhana sādhanatayā / tan nāma nirvacanaṃ sacita racanaṃ bhaved, athāpi
phala sambandha nirbandha eva śreyān iti rādhayati govindaṃ, govindena vā
rādhyata iti niruktir eva yukti matīti mati gamyam iti |
[46] atha punas tasyām udāsīnāḥ procuḥ / ayi kalayata ete reṇavo' py atra dhanyā
yad ajita pada padma sparśa bhājaḥ sphuranti |
dhruvam agham apahartuṃ brahma bhargābdhi kanyā
dadhati śirasi yāṃs tad darśa bhāgyaṃ stavāma ||JGc_1,24.31|| [mālinī]
[47] atha kācit tasyāṃ pratispardhinī vardhamāna matsarāgnir
dhūma śikhāyamānaṃ vacanam ujjagāra / bhavati sukhadam asmin śrī harer aṅghri cihnaṃ
yadi na sajati tasyā hanta durnīti matyāḥ | / kalayata bata dhārṣṭyaṃ suṣṭhu bhāvatka bhogyaṃ
tad adhara madhu juṣṭaṃ kurvatī sā nililye ||JGc_1,24.32|| [mālinī]
[48] atha tasyāḥ sakhyaḥ punar ūcuḥ / katham ahaha padāni tāni tasyāḥ
subhagatarāṅka padāni na sphuranti |
api hṛdi dadhad eva tāṃ nininye / sakhi dayitāṃ dayitaḥ sujāta gātrīm ||JGc_1,24.33|| [puṣpitāgrā]
[49] atha punaḥ pratispardhinīnāṃ vacanam / paśyotsaṅga kṛtāṅganā valayinaḥ kāmāturasyāsakṛt
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28569400 (0.047):
sa bhajati kintu tad eka tarṣi buddhyā ||JGc_1,18.80|| [puṣpitāgrā]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18296809 (0.054):
kathitam asau kalayan vraje viveśa ||JGc_1,10.28|| [puṣpitāgrā] / [66] atra vyomaṃ diṣṭānta daṣṭaṃ dṛṣṭvā kusuma vṛṣṭi kṛdbhir
Varahamihira: Brhajjataka (brhajj_u.htm.txt) 9915766 (0.055):
BJ_22.06b/.ravi.suta.śaśinau.vinirgamasthau.śaśi.tanayaḥ.phaladas.tu.sarva.kālam//(puṣpitāgrā)E22
tad vastrādika saṃvṛti prathanayā vyagrasya lakṣmāṇy ataḥ |
nimna vyasta padāni mālya ghusṛṇāstīrṇāni gharmāmbhasā
bhūyaḥ siktatamāni velli talatā kṣepānta vartmāni ca ||JGc_1,24.34||
[śārdūla] / [50] tasyāḥ sakhīnāṃ vacanam / nyag jānu dvaya lakṣaṇasya purataḥ sūkṣmaṃ padāṅka dvayaṃ
vaimukhyena dhṛtaṃ vyanakti sudṛśas tasyās tad ūrvoḥ sthitim | iti |
[51] atha spardhinīnām / tasmin garbhaka mālya khaṇḍa patanād uddaṇḍam ālakṣyate
kāminyāḥ kila kāmukena racitā keśasya veśakriyā ||JGc_1,24.35|| [śārdūla]
atrāpraguṇatābaddhā mithaḥ paddhati paddhatiḥ |
rādhā mādhavayoḥ krīḍāṃ nirvrīḍāṃ vedayaty asau ||JGc_1,24.36|| [anuṣṭubh]
[52] atha tāḥ sanijavṛndayā vṛndayā pariṣkṛtasya latāmandiravṛndasya
dvāraṃ tayoḥ praveśadvāraṃ vivikṣanti sma | / [53] tatra tayā samadhutayā madhuraṃ puṣpavṛndaṃ tathā praveśadeśe
niveśitam, yathā tallolubha śubhaṃyumadhukaranikarā eva dauvārikā iva
nivārakā jātāḥ | [54] te hi praveśārambhata eva dhṛtasaṃrambhāḥ praviśatām
abhimukhaṃ dhāvantaḥ svakaśilīmukhatām arthāntareṇāpi prathayanti sma |
[55] atha kathañcana ślathatāṃ cirataḥ prathayamāneṣu teṣu kramaśaḥ sarvās
tarvādipallavavellanapūrvakam āviddhapaddhatitayā praviśya param apūrvaṃ
tad dhāma niśāmayāmāsuḥ, yathā / pika prathita pañcamaṃ bhramara pūrṇa mandra svaraṃ
maruc calita pallava prakaṭa vādyam udyat prabham |
bhujaṅga ripu nartana jñapita cañcalāvāri bhṛd
vibhā valita tad dvayātula sabhāsad aṅgīkṛtam ||JGc_1,24.37|| [pṛthvī]
vicitra kusumaiś cita sthalam analpa talpākulaṃ
bahu vyajana cāmaraṃ surabhi vīṭikā sampuṭam |
sa candra vara candanāguru gurūru pātrānvitaṃ
latā gṛha rahaḥ puraṃ dhvanayati sma tāḥ praty adaḥ ||JGc_1,24.38||
[pṛthvī] / (yugmakam) / ayaṃ kusuma saṃcayaś caraṇa pāta jāta ślathas
tad etad api talpakaṃ vighaṭitāṅga bhaṅgī sthiti | / idaṃ vyajana cāmaraṃ galita yantrajāndolanaṃ
tathā surabhi vīṭikādy api vibhukta muktī kṛtam ||JGc_1,24.39|| [pṛthvī]
tataḥ kim iva pṛcchatha sva vadaveta mām ujjhitaṃ
paraṃ drutam itaḥ paraṃ vrajata tatra taṃ prāpnuta |
amī pika mukhā mama sphuṭam upeyur utpitsutāṃ svayaṃ
bhavati duḥkhite bhavati kasya vāṅgīkṛtiḥ? ||JGc_1,24.40|| [pṛthvī]
(yugmakam) / idaṃ mṛga madāvṛtaṃ ghusṛṇa bindu mandokṣitaṃ
kṣitaṃ śayanakaṃ tataḥ sa parivṛtti lakṣmāpy adaḥ |
paraspara viparyaya prathiti śāli yad bāndhavaṃ
kulaṃ katham amuṣya na sphuratu pāribhāvī daśā ||JGc_1,24.41|| [pṛthvī]
[56] atha tayor vṛttam anuvṛttyatām | [57] yadā tu nikuñja pura dvāri
praveśa kṛtāveśānāṃ tāsāṃ kolāhala vikalatāvakalitā, tadā
sambhrama valitena rādhā lalitena tena tataḥ pracalana kalanāya tasyāḥ
svasya ca cela sambhālanādikam ārabdham, na tu labdham | kintu
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25530611 (0.051):
nātra dyubhvādyāyatanasya setunocyate yena pāravattā syāt / / kintu 'jānatha' iti yajjñānaṃ kīrtitaṃ, yaśca 'vāco vimuñcatha' iti
utkarṇatā samavakarṇana vastra veṣā / dhānāni yā vivaśatā nijagāra tāṃ ca |
tūrṇir yadā nigirati sma tadā murārir
labdha kṣaṇaḥ praṇayinī valitaṃ nililye ||JGc_1,24.42|| [vasantatilakā] ||
[58] athāgrima kathā prathanāya parāmṛśyate | / [59] na caivam api tāsāṃ tasya ca kāmukatā sāmānyaṃ manyatām |
tan nikāma katā nivāraṇasya karaṇasya kāraṇaṃ svarūpaṃ tāvan nirūpyate
preta prāya śarīrāḥ sarve te kāmukāḥ kalitāḥ |
kṛṣṇaḥ sāndrānandas tasya ca rādhā mukhāḥ śobhāḥ ||JGc_1,24.43|| [upagīti]
[60] yathoktam / tvakśmaśru roma nakha keśa pinaddham antar
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6399737 (0.0):
BhP_10.60.045/1 tvak śmaśru roma nakha keśa pinaddham antar
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2796747 (0.0):
gītā // BhP_10.60.044 //* / tvak śmaśru roma nakha keśa pinaddham antar $
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6993976 (0.0):
tasmād vilakṣaṇa pāṇi pādāditvenaivāpāṇi pādāditvam | yathāha / tvak śmaśru roma nakha keśa pinaddham antar
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14412217 (0.017):
vastv atiriktatvam tvak śmaśru roma nakha keśa pinaddham [BhP 10.60.45]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327655 (0.044):
śrī rukmiṇī vākye'pi / tvak śmaśru roma nakha keśa pinaddham antar
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19338998 (0.046):
saṅgatyāpi mukhyasyollāso yathā tvak śmaśru roma nakha keśa [BhP
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13155509 (0.049):
viṣaya bhinnatve, yathā śrī daśame (10.60.45) / tvak śmaśru roma nakha keśa pinaddham antar
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19336009 (0.052):
ca tvak śmaśrū roma nakha keśa pinaddham [BhP 10.60.45] ity ādikam | śrī
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8393204 (0.055):
BhP_07.12.020/2 śrayeta himavāyvagni varṣārkātapaṣāṭ svayam / BhP_07.12.021/1 keśaromanakhaśmaśru malāni jaṭilo dadhat
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18421727 (0.064):
BhP_11.18.003/1 keśa-roma-nakha-śmaśru- malāni bibhṛyād dataḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115290 (0.064):
ūrddhvaṃ pādatalād adhaḥ keśamastakanakharomatvak romaparyantaṃ pūrṇaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766045 (0.064):
ūrddhvaṃ pāda talād adhaḥ keśa mastaka nakha roma tvak roma paryantaṃ
māṃsāsthi rakta kṛmi viṭ kapha pitta vātam |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6399746 (0.0):
BhP_10.60.045/1 tvak śmaśru roma nakha keśa pinaddham antar / BhP_10.60.045/2 māṃsāsthi rakta kṛmi viṭ kapha pitta vātam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2796755 (0.0):
tvak śmaśru roma nakha keśa pinaddham antar $ / māṃsāsthi rakta kṛmi viṭ kapha pitta vātam &
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6993984 (0.0):
tvak śmaśru roma nakha keśa pinaddham antar / māṃsāsthi rakta kṛmi viṭ kapha pitta vātam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327668 (0.0):
māṃsāsthi rakta kṛmi viṭ kapha pitta vātam | / jīvac chavaṃ bhajati kānta matir vimūṭhā
jīvac chavaṃ bhajati kāntam ativimūḍhā / yā te padābja makarandam ajighratī strī ||[BhP 10.60.45]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2796766 (0.0):
māṃsāsthi rakta kṛmi viṭ kapha pitta vātam & / jīvac chavaṃ bhajati kānta matir vimūḍhā % yā te padābja makarandam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6993994 (0.0):
māṃsāsthi rakta kṛmi viṭ kapha pitta vātam | / jīvac chavaṃ bhajati kāntam ati vimūḍhā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327669 (0.0):
māṃsāsthi rakta kṛmi viṭ kapha pitta vātam | / jīvac chavaṃ bhajati kānta matir vimūṭhā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327679 (0.0):
jīvac chavaṃ bhajati kānta matir vimūṭhā / yā te padābja makarandam ajighratī strī || [BhP 10.60.45] iti |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13155531 (0.0):
jīvac chavaṃ bhajati kāntam ati vimūḍhā / yā te padābja makarandam ajighratī strī || RBhrs_4,8.71 ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6399759 (1.192):
BhP_10.60.045/2 māṃsāsthi rakta kṛmi viṭ kapha pitta vātam / BhP_10.60.045/3 jīvac chavaṃ bhajati kānta matir vimūḍhā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6399748 (0.032):
BhP_10.60.045/2 māṃsāsthi rakta kṛmi viṭ kapha pitta vātam / BhP_10.60.045/3 jīvac chavaṃ bhajati kānta matir vimūḍhā
kṛṣi bhūr vācakaḥ śabdo ṇaś ca nirvṛti vācakaḥ |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735293 (0.0):
kṛṣir bhū-vācakaḥ śabdo ṇaś ca nirvṛtivācakaḥ |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18264814 (0.0):
kṛṣir bhū vācakaḥ śabdo ṇaś ca nirvṛtivācakaḥ |
tayor aikyaṃ paraṃ brahma kṛṣṇa ity abhidhīyate || / narākṛti paraṃ brahma |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735295 (0.0):
kṛṣir bhū-vācakaḥ śabdo ṇaś ca nirvṛtivācakaḥ | / tayor aikyaṃ paraṃ brahma kṛṣṇa ity abhidhīyate ||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18264817 (0.0):
kṛṣir bhū vācakaḥ śabdo ṇaś ca nirvṛtivācakaḥ | / tayor aikyaṃ paraṃ brahma kṛṣṇa ity abhidhīyate ||
tvayy eva nitya sukha bodha tanāv anante | [BhP 10.14.22],
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367508 (0.0):
BhP_10.14.022/3 tvayy eva nitya sukha bodha tanāv anante
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2766865 (0.0):
puru duḥkha duḥkham & / tvayy eva nitya sukha bodha tanāv anante % māyāta udyad api yat sad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6989261 (0.0):
svapnābham asta dhiṣaṇaṃ puru duḥkha duḥkham | / tvayy eva nitya sukha bodha tanāv anante
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10866538 (0.0):
tathā hi, śrī-bhāgavate brahma-stutau (10.14.22) - / tvayy eva nitya-sukha-bodha-tanāv anante
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18264924 (0.029):
kṛṣṇāyākliṣṭa karmaṇe iti tāpanīya nāndīni śamanāt | tvayy eva / nitya sukhabodha tanau iti śrī bhāgavatīya brahma stave nigamanāc ca |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995420 (0.041):
ataeva viśuddha vijñāna ghanaṃ [BhP 10.37.20] viśuddha jñāna mūrtaye [BhP / 10.27.21] tvayy eva nitya sukha bodha tanāv [BhP 10.14.22] ity ādi vākyāni
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736027 (0.049):
śrī-daśame brahmaṇaḥ stave tvayy eva nitya-sukha-bodha-tanāv iti |
tābhir vidhūta śokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ | / vyārocatādhikaṃ tāta puruṣaḥ śaktibhir yathā ||[BhP 10.32.10] iti ca |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735747 (0.0):
ityādi | tatrātiśuśubhe tābhir bhagavān devakī-sutaḥ [BhP 10.33.6] iti | / vidhūta-śokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ | vyarocatādhikam [BhP 10.32.20]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777144 (0.005):
jahur viraha jaṃ tāpaṃ prājñaṃ prāpya yathā janāḥ // BhP_10.32.009 // / tābhir vidhūta śokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378602 (0.007):
BhP_10.32.009/3 jahur viraha jaṃ tāpaṃ prājñaṃ prāpya yathā janāḥ / BhP_10.32.010/1 tābhir vidhūta śokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3417916 (0.007):
[*58] sauṣuptaṃ suṣuptisākṣiṇam ity arthaḥ | / BhP_10,32.10 / tābhir vidhūtaśokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378609 (0.034):
BhP_10.32.010/1 tābhir vidhūta śokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ / BhP_10.32.010/3 vyarocatādhikaṃ tāta puruṣaḥ śaktibhir yathā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345452 (0.040):
vyarocatādhikaṃ tāta puruṣaḥ śaktibhir yathā || [BhP 10.32.10] / spaṣṭam |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434255 (0.049):
tābhir vidhuta-śokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ | / vyarocatādhikaṃ tāta puruṣaḥ śaktibhir yathā || iti | (10.32.10)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436612 (0.057):
vyarocatādhikaṃ tāta puruṣaḥ śaktibhir yathā || [BhP 10.32.10]
[61] bhāvaś ca na kāmatāṃ bhāvayate, kintu tan nibha prema viśeṣatām eva,
utkaṇṭhā prāpti yogaḥ pratipada milanāśleṣa cumbādi keliḥ
śrī gopī kṛṣṇayor apy avara taruṇayor apy amī tulya rūpāḥ |
kintu prācor mithaḥ syur nirupādhi hitatāmātra śarma pradhānās
te' rvācor ātma tṛpti pravalana paratāmātra kptāḥ prathante
||JGc_1,24.44|| [sragdharā] / [62] yathaiva svayam eva tās tat prema devatā vadiṣyanti
yat te sujāta caraṇāmbu ruhaṃ staneṣu
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19353885 (0.0):
ādi | vraja vanaukasāṃ [BhP 10.31.18] ity ādi | / yat te sujāta caraṇāmbu ruhaṃ staneṣu
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6552548 (0.0):
yat te sujāta caraṇāmbu ruhaṃ staneṣu;
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19350401 (1.192):
devīṣu, yathā yat te sujāta caraṇāmbu ruhaṃ [BhP 10.31.19] ity ādiṣu |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776987 (0.059):
yat te sujāta caraṇāmburuhaṃ staneṣu $ bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941348 (0.059):
premaika rūpaḥ | yat te sujāta caraṇāmburuhaṃ staneṣu bhītāḥ śanaiḥ priya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321312 (0.059):
siddham | atra tu yat te sujāta caraṇāmburuhaṃ staneṣu bhītāḥ śanaiḥ
bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi karkaśeṣu | [BhP 10.31.19] ity ādinā |
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3417569 (0.0):
yat te sujātacaraṇāmburuhaṃ staneṣu bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776992 (0.0):
yat te sujāta caraṇāmburuhaṃ staneṣu $ bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941354 (0.0):
premaika rūpaḥ | yat te sujāta caraṇāmburuhaṃ staneṣu bhītāḥ śanaiḥ priya / dadhīmahi karkaśeṣu [BhP 10.31.19] ity ādāv atikramyāpi sva sukhaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321318 (0.0):
siddham | atra tu yat te sujāta caraṇāmburuhaṃ staneṣu bhītāḥ śanaiḥ / priya / dadhīmahi karkaśeṣu [BhP 10.31.19] ity ādibhir atikramyāpi svānukūlyaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19353888 (0.0):
yat te sujāta caraṇāmbu ruhaṃ staneṣu / bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi karkaśeṣu |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6552551 (0.0):
yat te sujāta caraṇāmbu ruhaṃ staneṣu; / bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi karkaśeṣu
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378445 (0.008):
BhP_10.31.019/1 yat te sujāta caraṇāmburuhaṃ staneṣu / BhP_10.31.019/2 bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi karkaśeṣu
[63] tasmāl lakṣaṇaviśeṣāt tatpremaviśeṣa evāsau kāmaveśāyata iti
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2069710 (0.060):
pratijīvamavidyābhedāṅgīkārāt / / atra viśeṣaḥsvaguṇācchādikātvekā'; ityāgamādanusandheyaḥ /"
kāmatayo pacaryate na tu vastutas tattayā smaryate | atas
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4679673 (0.001):
vītarāgāttha raṃsanti nāṃñe kāmāgaveṣiṇo || / Uv29:17
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15808585 (0.001):
śubhavantau bhavantau sa dravam apadravantau tad dharṣata iva vastutas tu / tad dharṣataḥ pravarṣaṇākhyaṃ girim ārokṣyathaḥ |
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28197019 (0.002):
tādṛśarūpeṇa saṃbandhatvamapyaprāmāṇikam/ [66] vastutastviti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21646639 (0.002):
447.003. saceddruta samadhikṛtaṃ bhaviṣyati punarapyasau kāmaguṇyeṣu / raṃsyate//2// iti/ / 447.005. sā ānupamāṃ vastrāmlakārairalaṃkṛtya saṃprasthitā/
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17489075 (0.003):
yryauṃ rryauṃ lryauṃ vryauṃ śryauṃ ṣryauṃ sryauṃ hryauṃ kṣryauṃ / kāmākhyasya hsryauṃ pūrṇagiri smryauṃ oḍḍiyāna kṣmryauṃ jālandhara |
Mekhala-Dharani (mekhdh_u.htm.txt) 24325049 (0.003):
(MDh_GBM 3255.2) /// parivāraṃ prayacchati / sayyathīdaṃ kele makela / / kāmakele / ḍare / ḍamare /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7658133 (0.003):
bindu nipate ye vā gandhamājighreyusteṣāṃ pañcanīvaraṇāḥ prahīyantu; / tadyathā kāmacchandanīvaraṇaṃ prahīyatu,
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 940421 (0.009):
(nigadopāṃśutvasya vākyasiddhasyāpi laiṅgikenoccaiṣṭvena bādhanirūpaṇam) / vastutastu ---------- parapratyāyanarūpakāryavaśālliṅgenaiva upāṃśutvasya
Harsadeva: Naganandanataka (harnagau.htm.txt) 6217317 (0.011):
maha de do abi devā baladeo kāmadeo a // Nā_3.1 // / vacchatthalamhi daiā diṇṇuppalavāsiā muhe mairā /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsgor3u.htm.txt) 4121465 (0.015):
phalaśruteḥ stutitvamuktam / / vastutastu pradhānavidhāvapyevaṅkāmapadābhāvādrātrisatranyāyena phale
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssgo3u.htm.txt) 8566923 (0.015):
stutitvamuktam / / vastutastu pradhānavidhāvapyevaṅkāmapadābhāvādrātrisatranyāyena phale
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15812746 (0.022):
durdhara lajjā bhāra sajjanam anumodanīyam | vastutas tu teṣām api na / sukha bhaṅga prasaṅgaḥ yad dhāmārtha suhṛt priyātma tanaya prāṇāśayās
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26390024 (0.029):
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ vicitro 'yaṃ na vastutaḥ / tatrātadrūpasaṃveśād vaicityraṃ paricarcyate // 1.615 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159562 (0.029):
tātparyye 'pina kāvyatm / / kintu guṇībhūtayorvastvalaṅkārarūpayoḥ rapasavattvādeva
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21021967 (0.036):
śaktismaraṇabhāvābhāvābhyāmanyathopapatteriti bhāve nāha vastutastviti// / anyatheti// ananuvyavasīyamānapadārthasmṛtikalpanegauravaṃ kalpane"
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2046979 (0.037):
prajahyuḥ | vastutastu na tathā | ato jñāyata idaṃ / vighnībhūtaprahāṇamātramiti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14425353 (0.038):
vakṣyamāṇa bhagavad abhiprāyānusāreṇa spaṣṭārthatvena ca vastutaḥ / svārasikīm āha / mā khidyataṃ mahā bhāgau drakṣyathaḥ kṛṣṇam antike |
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28139673 (0.040):
viśiṣṭaparāmarśe tatkalpanasyaiva laghīyastvamiti/ / vastutastu / taddharmāvacchinnaviśeṣyakavyāptiprakārakaniścayaviśiṣṭataddharmāvacchi
tatkeliśrutiphalaśrutir api tathā viśrutiḥ
vikrīḍitaṃ vraja vadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ / śraddhānvito' nuśṛṇuyād atha varṇayed yaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17893715 (0.0):
uktam / vikrīḍitaṃ vraja vadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ / śraddhānvito yaḥ śṛṇuyād ity ādau
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6820290 (0.0):
uktam - / vikrīḍitaṃ vraja-vadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ / śraddhānvito yaḥ śṛṇuyād ity ādau
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3420313 (0.0):
BhP_10,33.40 / vikrīḍitaṃ vrajavadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ śraddhānvito 'nuśṛṇuyād atha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2778001 (0.0):
anicchantyo yayur gopyaḥ sva gṛhān bhagavat priyāḥ // BhP_10.33.038 // / vikrīḍitaṃ vraja vadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ $ śraddhānvito 'nuśṛṇuyād atha
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435230 (0.0):
(end page 25) / vikrīḍitaṃ vraja-vadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ / śraddhānvito yaḥ śṛṇuyād atha varṇayed vā
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629886 (0.0):
nyāyato bodha saṃcārābhāvāt | / vikrīḍitaṃ vraja vadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ / śraddhānvito yaḥ śṛṇuyād atha varṇayed vā |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379528 (0.041):
BhP_10.33.039/1 vikrīḍitaṃ vraja vadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ / BhP_10.33.039/2 śraddhānvito 'nuśṛṇuyād atha varṇayed yaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379535 (0.048):
BhP_10.33.039/2 śraddhānvito 'nuśṛṇuyād atha varṇayed yaḥ / BhP_10.33.039/3 bhaktiṃ parāṃ bhagavati pratilabhya kāmaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321369 (0.054):
asiddham | tathā darśitaṃ ca / vikrīḍitaṃ vraja vadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ / śraddhānvito yaḥ śṛṇuyād atha varṇayed vā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13944449 (0.059):
vaiśiṣṭyam āha / vikrīḍitaṃ vraja vadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ / śraddhānvito yaḥ śṛṇuyād atha varṇayed vā |
bhaktiṃ parāṃ bhagavati parilabhya kāmaṃ / hṛd rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ ||[BhP 10.33.39] iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17893731 (0.0):
bhaktiṃ parāṃ bhagavati parilabhya kāmaṃ / hṛd rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ || (BhP 10.33.42) iti |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6820306 (0.0):
śraddhānvito yaḥ śṛṇuyād ity ādau / bhaktiṃ parāṃ bhagavati parilabhya kāmaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379547 (0.0):
BhP_10.33.039/2 śraddhānvito 'nuśṛṇuyād atha varṇayed yaḥ / BhP_10.33.039/3 bhaktiṃ parāṃ bhagavati pratilabhya kāmaṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3420323 (0.0):
vikrīḍitaṃ vrajavadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ śraddhānvito 'nuśṛṇuyād atha / varṇayed yaḥ / / bhaktiṃ parāṃ bhagavati pratilabhya kāmaṃ hṛdrogam āśv apahinoty acireṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2778012 (0.0):
vikrīḍitaṃ vraja vadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ $ śraddhānvito 'nuśṛṇuyād atha / varṇayed yaḥ & / bhaktiṃ parāṃ bhagavati pratilabhya kāmaṃ % hṛd rogam āśv apahinoty
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13944467 (0.0):
bhaktiṃ parāṃ bhagavati parilabhya kāmaṃ / hṛd rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ || [BhP 10.33.39]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321387 (0.0):
bhaktiṃ parāṃ bhagavati parilabhya kāmaṃ / hṛd rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ || [BhP 10.33.40] ity anena |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435242 (0.0):
śraddhānvito yaḥ śṛṇuyād atha varṇayed vā / bhaktiṃ parāṃ bhagavati parilabhya kāmaṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629897 (0.0):
śraddhānvito yaḥ śṛṇuyād atha varṇayed vā | / bhaktiṃ parāṃ bhagavati parilabhya kāmaṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3420343 (0.034):
āha-vikrīḍitam iti | acireṇa dhīraḥ san hṛdrogaṃ kāmam[*92] āśu apahinoti
[64] tāsām eṣa ca bhāva viśeṣataḥ khalu sarveṣām api mahatāṃ mahattarāṇāṃ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16471097 (0.061):
sarveṣāṃ saṃnigacchatām HV_App.I,31.1884b / sarveṣāṃ sainikasya vai HV_App.I,30.149b
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15775059 (0.062):
<12328.51/1> evaṃ hi vara-daṃ nāma !keśave7ti mamā7rjuna ! / <12328.51/2> devānām atha sarveṣām !ṛṣīṇāṃ ca mahā4tmanām !!12328.51!
Isa-Upanisad (Isopanisad or Isavasyopanisad), Kanva recension (isupsb_u.htm.txt) 24585140 (0.064):
kathaṃ punarevamavagabhyate na tu sarveṣām iti / / ucyate--akāminaḥ sādhyasādhanabhedopamardena 'yasmin sarvāṇi
mahattamānām apy anveṣaṇa padavīm anavacchinnatayā navīkaroti | yathā ca / prathayiṣyate śrīmad uddhavena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13943100 (0.047):
janakatvaṃ śrī bhagavatoktaṃ tathāpi tāṃ jñāna yoga caryām aṃśato'py / anaṅgīkurvatā paramaikāntinā śrīmad uddhavena
etāḥ paraṃ tanu bhṛto bhuvi gopa vadhvo
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389363 (0.0):
BhP_10.47.058/1 etāḥ paraṃ tanu bhṛto bhuvi gopa vadhvo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787128 (0.0):
uddhavaḥ parama prītas tā namasyann idaṃ jagau // BhP_10.47.057 // / etāḥ paraṃ tanu bhṛto bhuvi gopa vadhvo $ govinda eva nikhilātmani
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941786 (0.0):
uddhavādīnāṃ parama bhaktānām api ca tac chlāghā śrūyate etāḥ paraṃ / tanu bhṛto bhuvi gopa vadhvaḥ [BhP 10.47.51] ity ādau | kiṃ bahunā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28559276 (0.0):
| śrīmān uddhavas tu, etāḥ paraṃ tanu bhṛto bhuvi gopa vadhvaḥ [BhP
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10869273 (0.0):
tathā hi śrī-daśame (10.47.58) / etāḥ paraṃ tanu-bhṛto bhuvi gopa-vadhvo
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550482 (0.0):
yathā śrī daśame (10.47.58) / etāḥ paraṃ tanu bhṛto bhuvi gopa vadhvo
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417110 (0.021):
yathā śrī-daśame (10.47.58)-- / etāḥ paraṃ tanu-bhṛto bhuvi gopa-vadhvo
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432409 (0.056):
| idaṃ vakṣyamāṇaṃ tad evāha -- / etāḥ paraṃ tanu-bhṛto bhuvi gopa-vadhvo
govinda evam akhilātmani rūḍha bhāvāḥ | / vāñchanti yad bhava bhiyo munayo vayaṃ ca kiṃ brahma janmabhir
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787141 (0.0):
etāḥ paraṃ tanu bhṛto bhuvi gopa vadhvo $ govinda eva nikhilātmani / rūḍha bhāvāḥ & / vāñchanti yad bhava bhiyo munayo vayaṃ ca % kiṃ brahma janmabhir
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417123 (0.0):
govinda eva nikhilātmani rūḍha-bhāvāḥ / / vāñchanti yad bhava-bhiyo munayo vayaṃ ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19325475 (0.0):
vāñchanti yad bhava bhiyo munayo vayaṃ ca / kiṃ brahma janmabhir ananta kathā rasasya || [BhP 10.47.57 58]
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432424 (0.0):
vāñchanti yad bhava-bhiyo munayo vayaṃ ca / kiṃ brahma-janmabhir ananta-kathā-rasasya ||38|| [BhP 10.47.58]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10869284 (0.0):
etāḥ paraṃ tanu-bhṛto bhuvi gopa-vadhvo / govinda evam akhilātmani rūḍha-bhāvāḥ |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550495 (0.0):
govinda eva nikhilātmani rūḍha bhāvāḥ | / vāñchanti yad bhava bhiyo munayo vayaṃ ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389379 (1.192):
BhP_10.47.058/2 govinda eva nikhilātmani rūḍha bhāvāḥ / BhP_10.47.058/3 vāñchanti yad bhava bhiyo munayo vayaṃ ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321494 (1.192):
prema jātiṣu tasya paramtvād eva śrīmad uddhavenāpy evam uktam / vāñchanti yad bhava bhiyo munayo vayaṃ ca [BhP 10.47.58] iti | tasmāt
ananta kathā rasasya ||[BhP 10.47.58] / [65] ataeva tādṛśa tat prema tṛṣṇaḥ śrī kṛṣṇaś ca tena svasya vaśatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787144 (0.0):
vāñchanti yad bhava bhiyo munayo vayaṃ ca % kiṃ brahma janmabhir / ananta kathā rasasya // BhP_10.47.058 //*
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417125 (0.0):
vāñchanti yad bhava-bhiyo munayo vayaṃ ca / kiṃ brahma-janmabhir ananta-kathārasasya // GGS_180 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19325478 (0.0):
vāñchanti yad bhava bhiyo munayo vayaṃ ca / kiṃ brahma janmabhir ananta kathā rasasya || [BhP 10.47.57 58]
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432427 (0.0):
vāñchanti yad bhava-bhiyo munayo vayaṃ ca / kiṃ brahma-janmabhir ananta-kathā-rasasya ||38|| [BhP 10.47.58]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10869287 (0.0):
vāñchanti yad bhava-bhiyo munayo vayaṃ ca / kiṃ brahma-janmabhir ananta-kathā-rasasya // Lbh_2,1.30 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550497 (0.0):
vāñchanti yad bhava bhiyo munayo vayaṃ ca / kiṃ brahma janmabhir ananta kathārasasya // RUnm_14.58 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389382 (0.010):
BhP_10.47.058/3 vāñchanti yad bhava bhiyo munayo vayaṃ ca / BhP_10.47.058/4 kiṃ brahma janmabhir ananta kathā rasasya
urīkariṣyati / na pāraye' haṃ niravadya saṃyujāṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6532557 (0.0):
śrī mukhena tu māhātmyam āsāṃ prāha svayaṃ hariḥ // RUnm_3.28 // / na pāraye æhaṃ niravadya saṃyujāṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378819 (0.031):
BhP_10.32.022/1 na pāraye 'haṃ niravadya saṃyujāṃ sva sādhu kṛtyaṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418539 (0.031):
na pāraye 'haṃ niravadyasaṃyujāṃ svasādhukṛtyaṃ vibudhāyuṣāpi vaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777343 (0.031):
na pāraye 'haṃ niravadya saṃyujāṃ sva sādhu kṛtyaṃ vibudhāyuṣāpi vaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941692 (0.031):
na pāraye'haṃ niravadya saṃyujāṃ / sva sādhu kṛtyaṃ vibudhāyuṣāpi vaḥ [BhP 10.32.22]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19331577 (0.031):
kānta bhāva vaśyatvam āha / na pāraye 'haṃ niravadya saṃyujāṃ
sva sādhu kṛtyaṃ vibudhāyuṣāpi vaḥ | [BhP 10.32.22] ity ādinā |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378825 (0.0):
BhP_10.32.022/1 na pāraye 'haṃ niravadya saṃyujāṃ sva sādhu kṛtyaṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418544 (0.0):
na pāraye 'haṃ niravadyasaṃyujāṃ svasādhukṛtyaṃ vibudhāyuṣāpi vaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777348 (0.0):
na pāraye 'haṃ niravadya saṃyujāṃ sva sādhu kṛtyaṃ vibudhāyuṣāpi vaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941698 (0.0):
na pāraye'haṃ niravadya saṃyujāṃ / sva sādhu kṛtyaṃ vibudhāyuṣāpi vaḥ [BhP 10.32.22]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19331580 (0.0):
na pāraye 'haṃ niravadya saṃyujāṃ / sva sādhu kṛtyaṃ vibudhāyuṣāpi vaḥ |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6532561 (0.0):
na pāraye æhaṃ niravadya saṃyujāṃ / sva sādhu kṛtyaṃ vibudhāyuṣāpi vaḥ |
[66] tad evaṃ sati tāsu sarva evānye' pi guṇāḥ svata evānuguṇā bhavanti
yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā / sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ | [BhP 5.18.12] itivat |
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26555186 (0.0):
BhP_05.18.012/1 yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2699074 (0.0):
// BhP_05.18.011 // / yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894294 (0.0):
tataś ca yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19313807 (0.0):
na ca tādṛśa bhagavat prītyā tat tat puruṣārtha tiraskāro'dbhuta iva | / yasyāsti / bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324191 (0.0):
viśeṣānanubhavāt | mādhuryānubhāvināṃ bhaktānāṃ tu yasyāsti bhakti / bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ [BhP 5.18.12] ity
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18275288 (0.0):
[27] bhavati hi svayaṃ bhagavati tasya bhakti viśeṣa vyaktiḥ yasyāsti / bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ iti hi
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13118671 (0.0):
sad guṇādi pradatvam, yathā pañcame (5.18.12) / yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17850046 (0.017):
viśvanāthaḥ kiṃ ca yasyāsti bhaktir bhagavaty akiṃcanā sarvair guṇais
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16982589 (0.017):
viśvanāthaḥ --- kiṃ ca yasyāsti bhaktir bhagavaty akiṃcanā sarvair guṇais
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19326025 (0.037):
adhikam iti sūcayati | tac ca yuktaṃ yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906035 (0.051):
yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā / sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119495 (0.056):
pañcama skandhe prahlādoktau [BhP 5.18.12] / yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436828 (0.058):
yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcana [BhP 5.18.12] ity ādivat sarvā apy
[67] tataś caivaṃ varṇyate / yad amita rasa śāstre vyañji vaidagdhya vṛndaṃ
tad aṇum api na vettuṃ kalpate kāmi lokaḥ |
tad akhilam api yasya prema sindhau na kiñcin
mithunam ajita gopī rūpam etad vibhāti ||[*8] [mālinī]
[68] tad evaṃ sati ca sarvāsu tāsu śrī rādhā punar asādhāraṇatāṃ dhārayati
| yathoktaṃ, anayārādhito nūnam ity ādinā | [69] tad evam ākalite / nirgalite phalitam avakalitaṃ kriyate |
[*8] This verse is marked as a quote in Puri Das' edition, but I have no
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10713401 (0.029):
Source unknown. More of the verse is quoted in the
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10712679 (0.037):
The same half-verse is quoted there and in 6:8.12.}
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18431600 (0.041):
[*NOTE: This verse is quoted at Gopāla-campū 1.25.]
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615087 (0.041):
close to the original text, we have supposed that the scribe's eye in all
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25780691 (0.042):
nātha mat-kaṅkaṇa-nyastaṃ yāsāṃ muktāphalaṃ phalam || / [* This verse is quoted in UN 11.66 as an example of maugdhya. There the
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150340 (0.043):
word in an RV quote and adding om at the end. This is seen to continue / through 5.1.152.4. / [*227] This verse is found at RV 3.27.1 (VC p. 630)
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 975307 (0.044):
%% This vakṣyamāṇavat indicates that there must have been something in the
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25619986 (0.045):
[This verse is not commented on by G]
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25620012 (0.045):
1 śiṣṭa K [This verse is not commented on by G]
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25620040 (0.045):
[This verse is not commented on by G;
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12789142 (0.046):
NOTE: {This verse is the last in some editions. }
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17335213 (0.048):
[745] {? s. p. xxv, Śuddhipatrakam: iti | ta : iti ta} / [746] This verse is omitted in the T.
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149825 (0.048):
[*207] Text: kāḷim. This verse is omitted in the 1984 edition. (mahā kālī
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556969 (0.048):
sandhi change in the text are marked by *". Similarly
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187745 (0.048):
marked by *. Similarly, final / vowels which have changed due to sandhi are marked by * (e..g. -as-id*
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143489 (0.048):
reading of vareśām gives provides a referent for the four occurrences in / this text of imām. / [*39] I have corrected śvaśrāvaye to śvaḥ śrāvaye. Thus the word śvaḥ,
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214729 (0.049):
Punjab-Jammu area, and that MW, etc. have not understood the nature of the
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6549378 (0.050):
Rasārṇava sudhākara. I don't have the text with me, so I have not been
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1747554 (0.050):
[*15] This verse appeared previously in 1.125. / atra
evidence that it is indeed so.
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433258 (0.037):
[*NOTE: This appears to be evidence that 8 is the original source of the
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215646 (0.037):
grammar. There is frequently no difference in spirit between the mnemonic
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25620052 (0.038):
Paramārtha (T) remarks that it is not original]
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 975307 (0.038):
%% This vakṣyamāṇavat indicates that there must have been something in the
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10707153 (0.043):
Bhatt observes that it is cited in the supposed
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187700 (0.043):
(vigraha). Note that in case / of nouns this pausa form is normally not identical with the declensional
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615087 (0.043):
close to the original text, we have supposed that the scribe's eye in all
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187400 (0.044):
Longer metres (longer than he /sloka, that is) are typed in such a way
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10713414 (0.044):
Bhatt observes that it appears (with some / differences) in the {Śabdakalpadruma}
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087334 (0.045):
quoted in KirV 3, ad Mat VP 3:20, and as Śataratnasaṅgraha 14. And note / that here too it is attributed to humans with deśikaiḥ.]
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190585 (0.046):
interpolations. Those suspect verses have been noted in the footnotes.
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19207134 (0.046):
7. iti not used at the end as it is used in the case of the last sūtras of
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22314154 (0.046):
[Verse 526 is missing in the printed Text; the commentary upon it however / is available.]
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616686 (0.047):
pratyupasthitasya: This reconstruction is tentative since we have no way
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19207281 (0.047):
clearly indicate that sa tu is not a part of the sūtra for them.
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150614 (0.048):
English that appears in the VMP text): agne mahāṅ asīty āha mahān hy eṣa
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557788 (0.048):
every record; this machine reference has been calculated in such / a way that it agrees with the textual reference. In the
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556881 (0.048):
Devan-agar-i) to indicate that fact that a printed (and
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150023 (0.051):
[*212] Beginning with 5.1.149.1 there are no accent marks in the text
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6549378 (0.051):
Rasārṇava sudhākara. I don't have the text with me, so I have not been
evaṃ rādhā prema dhāmā yayā'sāv / ātmārāmo' py āpta kāmo' py adabhram |
reme yasmāt kāmināṃ kāminīnāṃ / nyakkāro' bhūd ātmanaiveti manye ||JGc_1,24.45|| [śālinī]
[70] ātmārāmatā hy atra paramānanda rūpatayā āpta kāmatā ca
parama lakṣmī lakṣaṇa gopī lakṣa vallabhatā vilakṣaṇatayā, [71] adabhratā
ca tāḥ parityajyāpi tasyām akhaṇḍitatāyā vyajyamānatayeti prasajyate | / [72] tatra ca sati
anyo' nyānugatiṃ yadapy anusṛtau premṇaḥ pravāhau tayo
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26501611 (0.044):
anupapādanād avasthānam avasthānāt teṣāṃ nityatvaṃ prasajyata iti/ atha / naivam, na tarhi vināśakāraṇānupalabdheḥ śabdasyāvasthānān nityatvam
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24775925 (0.046):
niraṃśatvaviruddhaṃ ca sāṃśatvamevaṃ sati prasajyata ityarthaḥ / sāṃśatve
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7560593 (0.050):
saṃgrāmayater eva sopasargāṇ ṇijutpattir iṣyate na anyasmāt iti / / tathā sati parivraḍhayati iti tiṅṅatiṅaḥ (*8,2.28) iti nighātaḥ /
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26393592 (0.052):
anuttarām āśrayate so 'haṃbhāva iheṣyate ṝü / atraivāvarṇajaḥ kākhyas tadanyaś ca ivarṇajaḥ // 1.901 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14222037 (0.052):
sahṛdayāsambandhitvamityarthaḥ / / tāṭasthye sati svarasanīyatvaṃ na bhavediti bhāvaḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 521294 (0.054):
yadi prārabdhakamarpratibandhakaṃ nāsti / / tasmiṃstu sati tadavasāna iti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10482263 (0.056):
indriyāgrāhyatve 'pi vyāptigrahaḥ kiṃ na syādataāha sati hīti / / tannāstīti śeṣaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13272921 (0.056):
indriyāgrāhyatve 'pi vyāptigrahaḥ kiṃ na syādataāha sati hīti / / tannāstīti śeṣaḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28183904 (0.056):
idānīntanakṛtisādhyasandhyāvandanakaḥ etatkāle śucitve sati / jīvitvāt yo naivam sa naivam yathā bauddhaḥ', 'aham
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28183919 (0.056):
etatkālikakṛtisādhyasnānakaḥ etatkāle aśucitve sati jīvitvāt / yo naivaṃ sa naivaṃ yathā nāstikaḥ ityanumānaṃ pravartate/ na ca
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24046874 (0.057):
anāgatāvasya iti cet / / sati kathaṃ nāstibuddhiḥ /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26499407 (0.058):
yatrābhidhīyamāne 'rthe yo 'nyo 'rthaḥ prasajyate so 'rthāpattiḥ/ yathā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2975846 (0.058):
ubhayapratiṣedhe tu ko 'nyo bhāvaḥ pariśeṣyāt / / apariśiṣyamāṇe cānyasminya itaraḥ pratiṣeddhumārabhyate
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvau.htm.txt) 3972900 (0.060):
amalam avatarati: tato jñānāt sā vāsanā vyabhaitsīd vā na vā? / vyatyaraikṣīc ced, evaṃ sati tad-grāhaka-pramāṇam abhidhānīyam,
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18470825 (0.060):
jñānāt sā vāsanā vyabhaitsīd vā na vā? vyatyaraikṣīc ced, evaṃ sati / tadgrāhakapramāṇam abhidhānīyam, jñānavyatiriktāyāḥ saṃvedanābhāvāt,
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26499416 (0.060):
megheṣv asatsu vṛṣṭir na bhavatīti/ / % bhavatīti] p.574 / kim atra prasajyate? satsu bhavatīti/ sambhavo nāmāvinābhāvino 'rthasya
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22554935 (0.060):
'rthāpattiḥ yathā 'megheṣv asatsu vṛṣṭirna bhavatīti, kimatra prasajyate / ? 'tatsu bhavatīti|
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20932881 (0.062):
caitramaitrayoranyataratve sati yadyaṃ caitrastarhyanyo maitra
rādhā mādhavayos tadapy anupadaṃ kauṭilyam āsīdataḥ | / yo gāmbhīryam apāṃ javaṃ ca dadhate pūraḥ sa hi prekṣyate
sāvarta pracayas tataḥ parataraḥ sāralya kaivalyavān ||JGc_1,24.46||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28569789 (0.042):
tūrṇaṃ varṇitavān kaviḥ svayam asau durbhūya dodūyate ||JGc_1,18.94|| / [śārdūla] / [59] tad evam atra prastāve labdhāvasthāne, tatra śakras tu duṣṭa kramam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18274125 (0.051):
yugmaṃ tena ca parvaṇā parijanaṃ sarvaṃ sukhācakratuḥ ||JGc_1,3.2|| / [śārdūla] / [3] bjhojanānantaraṃ tu sāsraṃ nibhālayantyāḥ sasmitaṃ cākarṇayantyāḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28573262 (0.064):
kintu prītibharaṃ mithaḥ pravalayaṃ hāsas tad āvardhata ||JGc_1,19.35|| / [śārdūla] / tataś ca
[śārdūla] [73] yathoktam / aher iva gatiḥ premṇaḥ svabhāva kuṭilo bhavet | ato hetor ahetoś ca yūnor
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19352612 (0.0):
atha tad antarāle māna rūpo vipralambhaḥ | tatra yathoktam / aher iva gatiḥ premṇaḥ svabhāva kuṭilā bhavet |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6555910 (0.0):
aher iva gatiḥ premṇaḥ svabhāva kuṭilā bhavet |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28569789 (0.057):
tūrṇaṃ varṇitavān kaviḥ svayam asau durbhūya dodūyate ||JGc_1,18.94|| / [śārdūla] / [59] tad evam atra prastāve labdhāvasthāne, tatra śakras tu duṣṭa kramam
māna udañcati ||[UN 15.102] || / [74] tad evaṃ sthite tan maya vilāsa viśeṣo varṇyate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19352614 (1.192):
aher iva gatiḥ premṇaḥ svabhāva kuṭilā bhavet | / ato hetor ahetoś ca yūnor māna udañcati || [UN 15.102]
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6555910 (0.031):
aher iva gatiḥ premṇaḥ svabhāva kuṭilā bhavet | / ato hetor ahetoś ca yūnor māna udañcati // RUnm_15.102 //
dara mukulita netrā tiryag ālambi kaṇṭhī
śithilita bhuja yugmā stabdha sakthīyam āsīt |
tad api ca madhu hantrā jānatā svaṃ kṛtārthaṃ / muhur api hasitā kiṃ bhrū kuṭiṃ nāpi kuryāt? ||JGc_1,24.47|| [mālinī] ||
[75] tad evaṃ vṛtte vṛtte netari cānunetari mānvat tasyāḥ kiñcid
ahaṃ māna sparśo' pi sadarśo babhūva | yathā ca tayā pūrvaṃ
nātyūhāpoha sāmarthyam āsīd ity adhunā khalv idaṃ bhāvitam
etāvantaṃ diṣṭam ajñāsiṣaṃ na / preyaḥ saṅgāt kintv idānīṃ tad ūhe |
preyān sarvāḥ projjhya mām eva ramyāṃ / saṅgamyāntaḥ kānanaṃ yan nināya ||JGc_1,24.48|| [śālinī]
[76] tataś cāgrima gamanāya vyagreṇa nāthena prārthitāpi sā lālityena
kiñcid ālasyam api vyañjayāmāsa, yathā / tvad gātra spṛṣṭatā mātra
ślathāṅga gatitāṃ gatām | / spandāya cātimandāṃ māṃ
yatra tatra svayaṃ naya ||JGc_1,24.49|| [anuṣṭubh] || / [77] tad anu ca tad udāsīnatādhīna bhāva samūham ūhamānaḥ praṇayavān api
praṇaya mānavān idaṃ sopalambha parīhāsa lambham uvāca kathaṃ bhavatyā
muhyate? mama skandha eva sa nirbandham āruhyatām iti | [78] tadā ca
tajjayā serṣyālajjayādhaḥsajjadānanam asyāḥ paśyann, antarhitavān api
sakautukam antarhitavān | sahasāntarhite ca tasmin vismitā vismitā ca sā
vidhurahitā kumudinīva vidhuritā babhūva | tatra kila sānulāpaṃ vilalāpa
hā nātha ha ramaṇa hā priyatātikānta
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28737921 (0.046):
bahuvidhahambhāravair vilapitā | hā putraka | hā priya | manapa | hā kānta / | hā apratikūla | hā manorathaśatair labdha | hā abhirūpa darśanīya
hā hā kva gacchasi mahābhuja hā kva vāsi? |
dāsyāṃ sadā kṛpaṇatājuṣi nanv amuṣyām
ātmopakaṇṭham api sūcaya jīviteśa ||JGc_1,24.50|| [vasantatilakā]
[79] atrāstu tāvat tava rūpa nirūpaṇaṃ tvan nikaṭa bhūmim
ivodhaghaṭanayāpi dhīratāṃ dhārayāmīti dhvanitam | / [80] tataś ca, yadyapy evam api catura śiromaṇinā tena vicāritam asti sma,
yathā yady etasyāś ca mayā parityāgaḥ parityaktābhiḥ samprati pratīyate, / mayā pṛthag enayā ca saṅgamyate, tadā parasparam āsattyāṃ satyāṃ
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15682450 (0.053):
09,056.020a evaṃ tau vicarantau tu nyaghnatāṃ vai parasparam / 09,056.020c vañcayantau punaś caiva ceratuḥ kurusattamau
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858072 (0.059):
asyātra caritānuktyā nāmānuktyā ca tatra vai | / parasparam apekṣitvād yuktā caikatra saṅgatiḥ // Lbh_1,3.56 //
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21300911 (0.064):
pṛthakpṛthakkṛtvetyarthaḥ // / yathārṣiyāvanta ṛṣayasspravare tāvatīśśikhā nidadhāti /
mahā rāsa mahaḥ sampadyate iti, tathāpi sneha vaśān mūrcchantīṃ tām
āgacchati tasminn accha hṛdaye mṛgayamāṇā mṛgalocanā drutam āgacchanti sma
[81] tataś ca sambhramataḥ pracchannatāṃ gacchati śrī kṛṣṇaḥ
eṣā campaka mālikātra patitā kiṃ candralekhāthavā
kāntīnām adhidevatā bhavati vā vṛndāvana śrīr uta? |
hā kaṣṭaṃ nahi ceṣṭate kim iyam ity udvigna dhī vṛttayas
tām āvavrur amūś camūru nayanā bhṛṅgī nibhāḥ padminīm ||JGc_1,24.51||
[śārdūla] / tatrānyās tu sakhī nibhāḥ samabhavaṃs tasyāṃ dravan mānasāḥ
prāṇa prāṇa samāḥ sa māna manasaḥ sakhyaś citaṃ tatyajuḥ |
yasmin nāsty avalambanaṃ kila kim apy asmin vidhiḥ sad vidhis
tādṛkṣeṣu vilakṣaṇeṣu valayaty anyac ca dhanyaṃ bahu ||JGc_1,24.52||
[śārdūla] / kṛṣṇa prasaṅga parivāsitam aṅganānām / aṅgaṃ yadā tu nasi saṅgatim aṅgati sma |
sāraṅga laṅgima dṛśaḥ param aṅga saṅghāś
cācetiṣuḥ savayaso' pi tadāṅga tulyāḥ ||JGc_1,24.53|| [vasantatilakā]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28566059 (0.060):
mauna vratena śṛṇuyuḥ parito niviṣṭāḥ ||JGc_1,17.53|| [vasantatilakā] / [60] atra tu sa nirvedaṃ dhvanitam
[82] tadā tu / kāśmīrārdraṃ kvāpi sindūra liptaṃ
kvāpi cchinnaṃ kvāpi bhinnaṃ kva cāpi | / antaḥ pītācchādanaṃ tan nicolaṃ
paśyan saṅghaḥ saṅginīnāṃ nananda ||JGc_1,24.54|| [śālinī]
svayam api yadapi tadā sā / hari parimala bhāg athāpi tāsāṃ tu |
āgantuka subahūnāṃ / gātrāt tad bhāg uvāha vailakṣyam ||JGc_1,24.55|| [āryā]
[83] tad evaṃ sarvā eva hṛdya sauhṛdya visrabdhās tām ātmaikadhyam āgatāṃ
madhyam adhyāsya tayā saha paraspara parīrambha baddhāḥ
sudustara duḥkha naddhāḥ puru ruruduḥ |
[84] sudustaraṃ ruditvā ca tām amūs tu papracchuḥ asmākaṃ khalu na duḥkhaṃ
pañcabhiḥ saheti kalpenānalpam api duḥkhaṃ kalpatvāya nākalpata kalpam |
tatas tan nātipraṣṭavyaṃ bhavatīty ananya gatyā bhavatyās tu tat tyāgaḥ
katham iti kathyatām, kathaṃ vā vikalatā hetuḥ kevalatā jātā, tad api ca |
[85] sā punar anutāpa vipad uttaram uttaram uvāca
kutaḥ kathaṃ kutra ca tena nītā / cakāra kiṃ vāham idaṃ na jāne |
anena hīnā tu vicārayāmi / svīyaṃ tu daurātmyam anartha hetuḥ ||JGc_1,24.56|| [upajāti 11]
[86] tataś ca dhairya paryayataḥ punaḥ krandanam anuvindamānā
khinnatā nati bhinna sakhīkābhiḥ kābhiścit kṛta sāntvanā mārjitānanā
veśa niveśa kṛta mānanā sā samam unnamayāmāse |
[87] tayā ca samam unnayanam āyāmase samprati ca kutra sa pratilabhyate?
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26588120 (0.061):
śvetapāṣāṇakaṃ caitat sarvaṃ cūrṇyaṃ samaṃ samam / / sarvatulyaṃ tuṣaṃ dagdhaṃ sarvaṃ toyaiśca mardayet // Rrā_3,3.20 //
iti | [88] sā covāca nātidūram akrūra cetāḥ sa tu kutukitayā vilasati, na
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12937003 (0.037):
yadupari kṛpāto vilasati // / MSS_7230 1 uruguṃ dyuguruṃ yutsu cukuśustuṣṭuvuḥ puru /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12960377 (0.061):
MSS_8418 2 tadapi janamanovinodahetur vilasati keṣvapi ko'pi nābhigandhaḥ
tu kitavatayā / yataḥ gokula rāja kumāraḥ / śuci rati gambhīra dhīr hrīmān |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5809122 (0.060):
bhojeśaṃ tūṣñīkām / eva puṣṇantaṃ śrī-gokula-prema-tṛṣṇaḥ so'yaṃ śrī-kṛṣṇaḥ svayam eva
tad api ca maryādāṃ naḥ / svīkārāyātyajat karuṇaḥ ||JGc_1,24.57|| iti [upagīti]
[89] tasmāt tadīya caraṇa carita vartmānucaraṇam eva naḥ śreyaḥ | tad etad
vacanaṃ racayamānā vana pracayaṃ puṣpāvacaya parā iva vicinvanti sma |
tato dhvajādi padāni pada padma cihnāni kramatas tāvad amūr anvakrāman
yāvat tāni spaṣṭāni dṛṣṭāni | paratas tu parivīrun mahīruha niviḍatam
āraṇya dharaṇy andha tama praviṣṭāni dṛṣṭvā nyavartanta, na ca
tatrāvartanta | / [90] tatra cedaṃ vicārayāmāsuḥ nūnam asmajjayā lajjayā sajjann asāv iha
sahasā na sākṣād bhavitum adhyavasyati, tasmāt tad abodha nidhāya bhūr
iyaṃ dūrataḥ pariharaṇīyā parihṛtya ca sā pulina dharaṇir evānusaraṇīyā |
[91] yatrāham atrāsmi tatra bhavatyas tu kutratyatām itā ity apadeśād
apatrapām apanayann ayam aparokṣatāṃ prapanīpadyate | / [92] tad etad vicārya samācārya ca paryanveṣaṇās tam uddiśya diśyaṃ diśyaṃ
vanaṃ praviśya, svayam anvicchantam iva saṃcarantaṃ dainya sainya mayam
atigāna vitānam ācaranti sma iti | / [93] tad evaṃ teṣāṃ sabhāsadāṃ kathā samādher avadhāya kathakaḥ samāpanam
īdṛg eṣa varaḥ kṛṣṇas tava vṛndāvaneśvari |
tvāṃ vinā tu paraḥ koṭīr api nāṅgīcakāra yaḥ ||JGc_1,24.58|| [anuṣṭubh]
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6531247 (0.063):
rādhe puṇyavatī śikhā maṇir asi kṣāmodari tvāṃ vinā / preṅkhantī na parāsu yan madhuripor dṛṣṭātra dṛṣṭir mayā // RUnm_1.27 //
iti śrī śrī gopāla campūm anu / śrī rādhā saubhāgya śravaṇa subhāgyaṃ nāma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15787556 (0.0):
atha caturviṃśaṃ pūraṇam / śrī rādhā saubhāgya śravaṇa subhāgyaṃ nāma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15792327 (0.0):
alambhūṣṇuṃ tatra mene yas tvāṃ tuṣṇīṃ sthitām api ||JGc_1,25.50|| / [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28564059 (0.009):
premārdraḥ suhṛdāṃ yas tu dāvāgnim api pītavān ||JGc_1,16.35|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28576022 (0.009):
atrābhilāṣaḥ śobhā vā kāntir ity adhigamyatām ||JGc_1,20.24|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15793859 (0.009):
antaraṅgām anyā gopīr vṛtīyati ||JGc_1,26.40|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18294447 (0.019):
karburitā nija nijālayaṃ kalayāmāsuḥ | / iti śrī śrī gopāla campūm anu / śrī vṛndāvana deśe praveśo nāma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18269404 (0.033):
[mandākrāntā] / iti śrī śrī gopāla campūm anu / śrī goloka rūpa nirūpaṇaṃ nāma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28582196 (0.042):
ākarṣaṇād guṇā yasya sarvān anuguṇān vyadhuḥ ||JGc_1,22.46|| / iti śrī śrī gopāla campūm anv
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15801262 (0.044):
rādhe kāntas tavāyaṃ tat kṛtavāṃs tvat kṛte dvayam ||JGc_1,30.27|| / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15787535 (0.048):
tvad utkarṣa rasāyāsīd iva tāsu parīkṣakaḥ ||JGc_1,23.80|| / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15799063 (0.050):
yaṃ bakāntakaḥ ||JGc_1,29.89|| / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18273937 (0.057):
gopāla raghunāthāpta vraja vallabha pāhi mām ||JGc_1,2.52|| / iti śrī gopāla campūm anu / goloka vilāsa vikāsanaṃ dvitīyaṃ pūraṇam |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28580148 (0.057):
nānā manorathaṃ cakre rathavad bhavad āptaye ||JGc_1,21.70|| [anu] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15815743 (0.059):
iti śrī śrī gopāla campūm anu / sarva manoratha pūraṇaṃ nāma
caturviṃśaṃ pūraṇam / atha pañcaviṃśaṃ pūraṇam / vipralambhana stambhana śrī kṛṣṇa lambhanam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15792338 (0.0):
vipralambhana stambhana śrī kṛṣṇa lambhanam nāma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15787549 (0.018):
prathama saṅga raṅgaja vāko vākya bhaṅgī saṅgītaṃ nāma / trayoviṃśaṃ pūraṇam / atha caturviṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28574155 (0.049):
gavendratālambhanaṃ nāma / ekonaviṃśaṃ pūraṇam / atha viṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15793867 (0.056):
ṣaḍ viṃśaṃ pūraṇam / atha saptaviṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28576032 (0.056):
varuṇalokāloka camatkāra tiraskāraka golokāvalokanaṃ nāma / viṃśaṃ pūraṇam / athaikaviṃśaṃ pūraṇam
[1] atha madhukaṇṭha uvāca tac ca gānam avadhīyatām | yathā / vrajavidho daśāsmākam īkṣyatām
vrajavidho daśāsmākam īkṣyatām ||JGc_1,25.1|| / jayati te' dhikaṃ janmanā vrajaḥ
śrayata indirāpy asya bhūrajaḥ | / tad api hā'jahā nas tvam atra bho
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036144 (0.047):
RV_10.022.08.2{07} tvantasyāmitrahan vadhardāsasya dambhaya / RV_10.022.09.1{07} tvaṃ na indra śūra śūrairuta tvotāso barhaṇā
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10658359 (0.048):
ayācaṃs tā abruvan yat punar dadyāma kiṃ nas tataḥ syād iti yat kāmayadhva
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27575043 (0.050):
rājyārthinā yena hi ghātito'grajo hṛt āṇsca dārāḥ sunṛśaṃ sakena | / sa naḥ kathaṃ rakṣati śāsanātigān nirāṇsrayān durbalakān bale sthitaḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287942 (0.052):
te devā vāyumabruvan | vāyavimaṃ no vivāhīmaṃ naḥ svadayeti sa hovāca kim
vayam imaḥ kathaṃ vānyatāṃ prabho ||JGc_1,25.2||
parama jāti bhāg uttamaṃ svataḥ / śaradijaṃ ca yat paṅkajaṃ tataḥ |
dala kulāvṛteḥ kānti devatāṃ / harasi yad dṛśā śaśvad eva tām ||JGc_1,25.3||
katham aho vayaṃ svacchatām itā / bhavitum īśmahe tad bahiḥ sthitāḥ |
api kila tvayā yācñayā sitāḥ / svayam amūr vareṇāpi sanditāḥ ||JGc_1,25.4||
iti gatās tava preṣyatāṃ punaḥ / kim u tayā dṛśā haṃsi tās tu naḥ? |
yad iha śastrataḥ kevalaṃ vadhaḥ / sphurati nākṣitas tan mataṃ tv adhaḥ ||JGc_1,25.5||
bahu vidhād bhayād yat tvayāvitaṃ
sakala gokulaṃ kānanānvitam | / tad api manmahe svāvanaṃ yatas
tvad anurāgataḥ so' pi kiṃ hataḥ? ||JGc_1,25.6|| / kṛpaṇa pālaka śrī vrajeśvarī
tanuja yogya dhīr asti naśvarī | / iti tavātmaval lipti riktatā
paraga pīḍayā bhāti tiktatā ||JGc_1,25.7||
tvam asi nānyavat ko' pi kopanaḥ
sphurasi yat prabho viśva gopanaḥ | / tad iha padmajābhyarthitaḥ sva bhūḥ
parama sātvatād anvayād abhūḥ ||JGc_1,25.8|| / iti taveśituḥ suṣṭhu yaḥ karaḥ
prathita saṃsṛter bhīti bhīkaraḥ | / śirasi naḥ kuru śrī kara grahaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378169 (0.061):
BhP_10.31.005/3 kara saroruhaṃ kānta kāma daṃ śirasi dhehi naḥ / śrī kara graham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776730 (0.061):
kara saroruhaṃ kānta kāma daṃ śirasi dhehi naḥ śrī kara graham //
tam iha nānyathā bhāvayāgraham ||JGc_1,25.9|| / vrajaga bhī hṛtau vīra yoṣitāṃ
śamayasi smitenaiva roṣitām | / tad iha nānyathā daṇḍanaṃ kuru
prakaṭayānana śrī mahaḥ puru ||JGc_1,25.10||
yad api te padaṃ śrī niketanam / vṛjinajin mahā puṇya ketanam |
tad api go gaṇasyānuvartanaṃ / viṣa bhṛtaḥ śiro varti nartanam ||JGc_1,25.11||
yad adhi tat tad apy ātta duḥsthiti / svayam abhūt tataḥ śāntatākṣitiḥ |
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28094433 (0.053):
nāsīditi/ atra svayameva svakīyānupalabdhiṃ kālāntare jñātvā
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4139307 (0.060):
pāpmānaṃ mṛtyum atyamucyatātītyāmucyata mocitā svayameva, / tadāsognirabhavat /
ahaha tan manāg nas tu vakṣasi / sva viraha jvale kiṃ na rakṣasi? ||JGc_1,25.12||
madhura līlayā karṇa ramyayā / viśada vākyayā vyakta gamyayā |
mukha sugandhitāsātmyayā cirāt / tṛṣam itā vayaṃ hanta te girā ||JGc_1,25.13||
tava kathāmṛtaṃ tapta jīvanaṃ / kavibhir īḍitaṃ kalmaṣārdanam |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378242 (0.0):
BhP_10.31.009/1 tava kathāmṛtaṃ tapta jīvanaṃ kavibhir īḍitaṃ kalmaṣāpaham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776800 (0.0):
BhP_10.31.008 // / tava kathāmṛtaṃ tapta jīvanaṃ kavibhir īḍitaṃ kalmaṣāpaham /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110406 (0.0):
gopikābhir api gītam [BhP 10.31.9] / tava kathāmṛtaṃ tapta jīvanaṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3416814 (0.032):
tava kathāmṛtaṃ[*45] taptajīvanaṃ kavibhir īḍitaṃ kalmaṣāpaham /
pravitaranti ye teṣu durjanāḥ / sapadi naḥ kṛte jñapta varjanāḥ ||JGc_1,25.14||
prahasitaṃ tava preṅkhi locanaṃ / viharaṇa kramād bhāva rocanam |
muralikā rutaṃ sarva śocanaṃ / vipinatas tu naḥ prāṇa mocanam ||JGc_1,25.15||
calasi yarhi vā dhenu cāraṇe / dalati dhīs tu nas tatra kāraṇe |
śila tṛṇāṅkurair yāva sannatā
kila bhavat padoḥ sāsmakān gatā ||JGc_1,25.16||
ahaha jājvalaty antarāṇi naḥ / smara nijān janān dīna māninaḥ |
caraṇa paṅkajaṃ hṛdy amūdṛśāṃ / ramaṇa he tvayā dhīyatāṃ bhṛśam ||JGc_1,25.17||
ahaha yarhi yāsy ahni kānanaṃ / kuṭila kuntalaṃ śrīmad ānanam |
muhur apaśyatāṃ tarhi sa kṣaṇaḥ / sphurati sarvadā kalpa lakṣaṇaḥ ||JGc_1,25.18||
kim iha tac ca vā vācyatāṃ vrajen / nimir apīha yac chapyate vraje? |
katham aho vayaṃ tās tu gopikā / na hi bhavāma vā tatra kopikāḥ? ||JGc_1,25.19||vitata gītikā jāla sanditāḥ
svaka janān atikramya cārditāḥ | / karam itā mahāraṇya bhṛd diśi
cchalamayaḥ striyaḥ kas tyajen niśi? ||JGc_1,25.20||
prahasitaṃ priya prema vīkṣaṇaṃ / vihasitādikaṃ valgu lakṣaṇam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346450 (0.051):
viśeṣa mādhuryaṃ vyañjitam | / prahasitaṃ priya premavīkṣaṇaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378260 (0.053):
janāḥ / BhP_10.31.010/1 prahasitaṃ priya prema vīkṣaṇaṃ viharaṇaṃ ca te
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3416970 (0.053):
BhP_10,31.10 / prahasitaṃ priya premavīkṣaṇaṃ viharaṇaṃ ca te dhyānamaṅgalam[*46] /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776817 (0.053):
śravaṇa maṅgalaṃ śrīmad ātataṃ bhuvi gṛṇanti ye bhūri dā janāḥ // / BhP_10.31.009 // / prahasitaṃ priya prema vīkṣaṇaṃ viharaṇaṃ ca te dhyāna maṅgalam /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28564644 (0.064):
[17] idam eva ca tābhir vakṣyate, / prahasitaṃ priya prema vīkṣitaṃ / viharaṇaṃ ca te dhyāna maṅgalam |
bṛhad uraḥ śriyo dhāma vīkṣyate / nija vimūḍhatāsmābhir īkṣyate ||JGc_1,25.21||
dina laye' laka dhvāntam ekataḥ / prasṛta gorajaḥ sandhyam anyataḥ |
mukhatayā mataṃ yāminīśvaraṃ / darśayan muhur yacchasi smaram ||JGc_1,25.22||
sva rati vṛddhito' nanya kāṅkṣiṇī / bhavati vaṃśikā yatra sākṣiṇī |
tam adhara dravaṃ śoka nāśanaṃ / vitara vīra bhoḥ prāṇadāśanam ||JGc_1,25.23||
iti tu yat tvayā kāma kalpanaṃ / kila kalābalāt tac ca kalpanam |
vayam anārataṃ sneha bhāvanāḥ / katham ayāmahe jātu kāmanāḥ? ||JGc_1,25.24||
prakaṭatā tu te goṣṭha vāsināṃ / vṛjina nāśinī prāṇa bhāsinām |
vitara naḥ sakṛt tvat spṛhā yujāṃ
yad iha sūdanaṃ snigdha hṛd rujām ||JGc_1,25.25|| [rājahaṃsī]
[2] tad etad udgāya tad apy etad ity āhuḥ yat te sujāta caraṇāmburuhaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378439 (0.010):
BhP_10.31.019/1 yat te sujāta caraṇāmburuhaṃ staneṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776985 (0.012):
BhP_10.31.018 // / yat te sujāta caraṇāmburuhaṃ staneṣu $ bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321310 (0.044):
siddham | atra tu yat te sujāta caraṇāmburuhaṃ staneṣu bhītāḥ śanaiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19353879 (0.051):
ādi | vraja vanaukasāṃ [BhP 10.31.18] ity ādi | / yat te sujāta caraṇāmbu ruhaṃ staneṣu
[BhP 10.31.19] ity ādi | / [3] atra cedaṃ gadyam yat kila kamalataḥ komalatā yugalaṃ tava
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378439 (0.034):
BhP_10.31.019/1 yat te sujāta caraṇāmburuhaṃ staneṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776985 (0.036):
BhP_10.31.018 // / yat te sujāta caraṇāmburuhaṃ staneṣu $ bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi
caraṇa yugalaṃ stanāv anu snehataḥ saṃhananāyehamānāś ca vayaṃ tāv
atikarkaśāv iti tarkataś ca stambhamānāḥ, śanair eva tayos tad dadhīmahīti / vāñchāmaḥ | tad aho, kaṭhina manastayā duraṭām aṭavīm anughaṭayati tvayi
kūrpādibhis tat kiṃ na vyathate? kintu vyathata eva, yatas
tad bhāvanā juṣāṃ bhavad ekāyuṣām asmākaṃ manasi tan maṅkṣu saṅkrāmati |
tasmāt tad aṭanam evāsmākaṃ hṛt pīḍā, tal lālanam eva tac chamanam iti
tal lālanam eva dehīti bhāvaḥ | / [4] tad evaṃ sati / gīter āsīd vipariṇamanaṃ tarhi tāsāṃ vilāpas
tasyāpy uccai ruditam iti yan nādbhutaṃ tat tu tāsu |
kṛṣṇaṃ draṣṭuṃ prabhavati balād yasya tṛṣṇātidhṛṣṇak
tasyānyasyāpy ahaha śatadhā dṛśyate tat tad atra ||JGc_1,25.26|| / [mandākrāntā]
[5] atha tathā masṛṇam asṛṇikam aśru nudatīṣu rudatīṣu sudatīṣu,
tad anuṣaṅgata eva tamasaḥ saṅgataḥ kramaśas tan niśamayan niśāmayan
mura śamanaḥ svaka nayana salila kalilatayā nayana lakṣeṇāpy alakṣitaḥ
sahasā mahasāvṛtaḥ sarvāsāṃ madhyam adhyāsitavān, ambarāvṛtatayā
sva prathām āvṛtavāṃś ca | / [6] ekā tu tatra tasya manāg āgamanādhigama kamana nayanāpi pūrvavad idam
apūrva sphuraṇa puraskṛtam iti kevalaṃ kṛṣṇa kṛṣṇety alaṃ kala kalatayā
kalaṃ kalayāmāsa | / [7] ākarṇita tad varṇa karṇāś ca vara varṇinyas
tan nirṇāyaka svābhyarṇa tan nirvarṇanās tūrṇam eva pūrṇatām avāpuḥ |
[8] mahāghana ghanāghana ghana saṅgamān / nidāgha drāghīyastayātihrasva doghā hradinya iva | ubhayatra hi
gata prāya jīvanatābhiprāyam āgatā |
[9] tan nirvarṇanaṃ ca, yathā / āvis tāsu babhūva narma tad iti vyañjan viyujyāpi sa
smeraḥ saṅkucad anantaraṃ svam adhiyan pītāmbara prāvṛtaḥ |
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7479255 (0.059):
anantarādiṣv anabhidhānān na bhavati, devadattasya anantaram iti / / saṃvahesturaṇiṭ ca / / saṃvoḍhuḥ svaṃ sāṃvahitram /
kartuṃ sad vinayaṃ srag aṃśu yugalaṃ hasta dvayenāmṛśan
sragvī manmatha manmatha sthitir atiśrīṇām gatiḥ śrīpatiḥ ||JGc_1,25.27||
[śārdūla] / tataś ca / priyas tyāga vrīḍād vidadhad iva tāṭasthyam abhitaḥ
sa tābhiḥ kāntābhis tvaritataram āsādi paritaḥ | / samudraḥ saṅkocaṃ samaya kalitaṃ ced valayate
tadā nadyaḥ sadyaś capala gatitāṃ sannidadhati ||JGc_1,25.28|| [śikhariṇī]
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17959028 (0.064):
śoṇitaughā mahānadyaḥ sadyastatra visustruvuḥ / / madhye cāsurasainyasya vāraṇāsuravājinām // MarkP_82.67 //
[10] tatrāhaṃ prathamikayā samupetāsu tāsu prathamataḥ śrī parāśareṇa
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15801945 (0.059):
praṣṭhaṃ na jānāni na ghātayānīti ||JGc_1,31.21||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28581896 (0.060):
mriyamāṇaś ca mā yasya tasmai tan na pravartate ||JGc_1,22.39|| / sa kiñjīvaḥ sa kubrahmaḥ suparva hatakaś ca saḥ |
kathitā kācit, yathā / kācid ālokya govindam / āyāntaṃ atiharṣitā |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26867034 (0.0):
gopyas trailokyagoptāraṃ % kṛṣṇam akliṣṭakāriṇam // BrP_189.26 // / kācid ālokya govindam $ āyāntam atiharṣitā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11138345 (0.0):
gopyas trailokyagoptāraṃ kṛṣṇam akliṣṭakāriṇam // BrP_189.26 // / kācid ālokya govindam āyāntam atiharṣitā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19350893 (0.0):
purāṇoktā yathā / kācid āyāntam ālokya govindam atiharṣitā |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23447178 (0.0):
gopyas trailokyagoptāraṃ % kṛṣṇam akliṣṭaceṣṭitam // ViP_5,13.42 // / kācid ālokya govindam $ āyāntam atiharṣitā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5153839 (0.0):
gopyas trailokyagoptāraṃ kṛṣṇam akliṣṭaceṣṭitam // ViP_5,13.42 // / kācid ālokya govindam āyāntam atiharṣitā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10166819 (0.021):
gopyas trailokyagoptāraṃ kṛṣṇamakliṣṭaceṣṭitam // ViP_5,13.43 // / kācidālokya govindamāyāntamatiharṣitā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16782488 (0.064):
kācid ālokya govindam BrP_189.27a / kācid ālokya govindaṃ BrP_189.29a
kṛṣṇa kṛṣṇeti kṛṣṇeti / prāha nānyad udairayat ||JGc_1,25.29|| [ViP 5.13.43] iyaṃ bhadrā nāmnī |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26867035 (0.0):
kācid ālokya govindam $ āyāntam atiharṣitā & / kṛṣṇa kṛṣṇeti kṛṣṇeti % prāhotphullavilocanā // BrP_189.27 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11138346 (0.0):
kācid ālokya govindam āyāntam atiharṣitā / / kṛṣṇa kṛṣṇeti kṛṣṇeti prāhotphullavilocanā // BrP_189.27 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19350897 (0.0):
kācid āyāntam ālokya govindam atiharṣitā | / kṛṣṇa kṛṣṇeti kṛṣṇeti prāha nānyad udīritam || [ViP 5.13.44] iti |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23447181 (0.0):
kācid ālokya govindam $ āyāntam atiharṣitā & / kṛṣṇa kṛṣṇeti kṛṣṇeti % prāha nānyad udīrayat // ViP_5,13.43 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5153842 (0.0):
kācid ālokya govindam āyāntam atiharṣitā / / kṛṣṇa kṛṣṇeti kṛṣṇeti prāha nānyad udīrayat // ViP_5,13.43 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10166823 (0.020):
kācidālokya govindamāyāntamatiharṣitā / / kṛṣṇākṛṣṇeti kṛṣṇeti prāha nānyadudīrayat // ViP_5,13.44 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4440114 (0.057):
vainateyagato rāmas tān dṛṣṭvā kṛṣṇam abravīt / / kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho yad etad dṛśyate balam /
[11] atha śrī bādarāyaṇinā varṇitā varṇyate / kācit karaṃ murārāter
ācacāra nijāñjalau | / nava pallava pātrāntar
yathā kamala tallajam ||JGc_1,25.30|| [anuṣṭubh] eṣā candrāvalī | / kācit tad aṅghri kamalaṃ
vyājato kucayor dadhe | / labdha vāñchita niṣpattiḥ
kurvatīva śivārcanam ||JGc_1,25.31|| [anuṣṭubh] eṣā padmā |
kācid añjalināgṛhṇāt / tanvī tāmbula carvitam |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378528 (0.015):
BhP_10.32.005/1 kācid añjalināgṛhṇāt tanvī tāmbūla carvitam
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3417765 (0.015):
BhP_10,32.05 / kācid añjalināgṛhṇāt tanvī tāmbūlacarvitam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777069 (0.015):
kācid dadhāra tad bāhum aṃse candana bhūṣitam // BhP_10.32.004 // / kācid añjalināgṛhṇāt tanvī tāmbūla carvitam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19350492 (0.048):
kācid añjalināgṛhāt tanvī tāmbūla carvitam |
yadā tadīya rāgasya / pātrīvācarati sma sā ||JGc_1,25.32|| [anuṣṭubh] iyaṃ śaivyā |
kācid dadhāra tad bāhuṃ / aṃse candana rūṣitam |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378520 (0.0):
BhP_10.32.004/3 kācid dadhāra tad bāhum aṃse candana bhūṣitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777061 (0.0):
kācit karāmbujaṃ śaurer jagṛhe 'ñjalinā mudā / / kācid dadhāra tad bāhum aṃse candana bhūṣitam // BhP_10.32.004 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19350487 (0.0):
kācit karāmbujaṃ śaurer jagṛhe 'ñjalināṃ mudā | / kācid dadhāra tad bāhum aṃse candana rūṣitam ||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6551508 (0.0):
kācit karāmbujaṃ śaurer jagṛhe'ñjalināṃ mudā | / kācid dadhāra tad bāhum aṃse candana rūṣitam // RUnm_14.112 //
yā dehataḥ snehataś ca / vyānañja sva samarthatām ||JGc_1,25.33|| [anuṣṭubh] seyaṃ śyāmalā vāmataḥ
apagamita nimeṣā yā tu tasyāsyam abjaṃ
nayana yugam alīndra dvandvam uccair apīpyat |
avakalitam akārṣīd rūpakaṃ tat tad eṣā / rasa rasana vibhūter jigyatus te tu yad yat ||JGc_1,25.34|| [mālinī] asau
lalitā | / tasmin kāpy avaloka mātra balaval lajjā prasajjan manā
mīlan netratayā vicitra pulakā citrāyamāṇā sthitā |
tām antar valita priyāṃ prati mamāścaryaṃ viyoga sthiter
madhye yogam ihāpi bhogam itavaty eṣeti yā cintyate ||JGc_1,25.35||
[śārdūla] / eṣā khalu viśākhā | / premā kopaṃ prasavati vṛthāpy astram atrāsti netraṃ
tac ca sthānād acalam api sad vidhyad udbhāti dūram |
vedhaś cāsau vraṇam api vinā śrīhareḥ kleśadaḥ syād
evaṃ yasyāḥ kim api caritaṃ tām imāṃ varṇayet kaḥ? ||JGc_1,25.36|| / [mandākrāntā]
asau tu śrī rādhā, tā etāḥ sammukhataḥ | / kṛṣṇa meghāgamollāsa
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12496195 (0.051):
śrīrādhādāmodarābhyāṃ namaḥ1 / śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-caitanya sa-sanātana-rūpaka |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18269400 (0.062):
dhyāyed vṛttiṃ bata na labhate man mano bambhramīti ||JGc_1,1.72|| / [mandākrāntā] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
pallavad vadana śriyaḥ | / sarvāś ca labdha parvāṇaḥ
sadyaḥ siddhāḥ punar navāḥ ||JGc_1,25.37|| [anuṣṭubh] etāḥ sarvataḥ |
atiparimiti śobhā bhājanaṃ kṛṣṇa rūpaṃ / nayad anupama kāntiṃ yauvataṃ tad vireje |
idam upamiti śūnyaṃ yat tu kāvyaṃ samāptaṃ
sa iha na mama doṣas tadd hi tattvaṃ tathaiva ||JGc_1,25.38|| [mālinī]
[12] tad evaṃ tāsāṃ tasya ca parasparaṃ / parama madana mada prada vadana nayana nilaya līlayā candra cakora śīlatā
latāvad utphullatāṃ gatā | / [13] tathā ca kṣaṇa katipaye labdha kṣaṇa pracaye tāḥ sādaram ādāya,
jala jāta jāta samīraṇa samīra saraṇi taraṇijā taralatara taraṅga raṅga nibha nīra sanīḍa tīra sarasaika saikata pulināntaraṃ
nirvrīḍaṃ krīḍann eva vṛndāvana devaḥ sevayāmāsa | / [14] tad eva khalu praśasta bhaṅga saṅgha lakṣeṇa hasta lakṣeṇa
parama dhanyayā svayam eva ravi deva kanyayā
kañja kiñjalka piñja latā mañjula gandha gandhavāha parirabdha komala sitābhra śubhra bālukābhir
atiniścita citta yācitam, tatra ca / śārada sudhākara kara nikara sudhā liptatayā dūrato' pi tamastoma śamanaṃ,
jala sthala kusuma samudayāmodā moda madita mukhara madhukara madhurī kṛtam
urīkṛtavān | / [15] urīkṛte ca tasmin paramādeye nādeye puline, smita vilasita netraḥ
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13876904 (0.009):
duṣkhârttasya dīnasyâsahāyasyâikākinaḥ svakṛtam
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20916685 (0.015):
pūrvaparicchede/ tathāpi paramatāvaṣṭambhenedaṃ samādhānam// / yadvā sāmānyaṃ tu samānānāṃ sadṛśānāṃ bhāvaḥ sāmānyamiti
sva nāmnā sita śata patra netraḥ sarvāsām arvācīna vayasāṃ savayasāṃ
sva hasta vinyasta praśasta kuṅkuma grasta nava stana vastra vistṛtī kṛta svastikāsanas
tatra stotra bhaṅgī saṅgīta kalā raṅga bhūmitām avāpa sa tāpa nodanaḥ |
ūrdhvaṃ glaur ātapatraṃ talam anu pulinaṃ hīra cūrṇācitāṅgaṃ
śrīmat pīṭhaṃ samantāt kusuma vana śataṃ toraṇānīva yasya |
taṃ divya svarṇa varṇa vraja kulaja ramā rāji vibhrāji dehaṃ
sneha śrī kāmya gehaṃ hari maṇi ruciraṃ prāṇa nāthaṃ smarāmi
||JGc_1,25.39||[sragdharā] / [16] tataś ca vṛndāvana sevikābhir vṛndā pradhāna kānana devikābhiḥ
parama prayatna pālya mālya divya gandha sandha candra candana madhura madhu madānukūla tāmbūlādyaṃ
dadānābhir, muhūrtārdhaṃ vardhamāna parihāsa vilāsaṃ preyasī sahitaḥ
preyān mahita mahattayā śuśubhe | / [17] śobhamānaś ca nigūḍha mānābhir amūbhir vraja camūru dṛgbhiḥ saṃvādam
akpta | / [18] tataś ca tāsāṃ / vṛthā parityāga doṣa labdha poṣa roṣa mayābhiprāyakatayā jātaṃ citta śoṣaṃ
moṣaṃ nayantīnāṃ toṣa prāyaṃ vyañjayantīnām / anunaya garbha nānā vinoda sandarbha vārtāṃ vartayati tasmin,
kācit karaṃ caraṇam asya parā tathorum / anyāvalagnam aparā mṛdu mardayantī |
antar nigūḍha kupitā bahir accha bhāvā
bhrū locana prasṛmara smitam abhyuvāca ||JGc_1,25.40|| [vasantatilakā]
[19] kecid evaṃ ca varṇayanti / nayana valanaiś cillī cālair nigūḍha mṛdu smitair
lalita lapitair antar bhaṅgair bahir valitārjavaiḥ |
catura manasas tasmin kṛṣṇaṃ priyaṃ vaśa vartinaṃ
praṇaya nayataḥ prāhuḥ pṛkta prahelikam aṅganāḥ ||JGc_1,25.41|| [hariṇī]
[20] ayi catura pura purandara! prahelikā kalikām ekāṃ vikāśaya | yathā,
bhajanti bhajataḥ kecin nānye' nyān eva kecana |
ubhayāṃś cāpare ke' pi nobhayān agatīn pare ||JGc_1,25.42|| [anuṣṭubh]
[21] śrī kṛṣṇas tu citte tad avabudhyābhidhatte sma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15794632 (0.063):
sakhīyaṃ māṃ bravīti yam ||JGc_1,27.30|| [anuṣṭubh] / [9] śrī kṛṣṇas tu gūḍha smitam ūcivān tatra śrī rādhāṃ prati, yathā
arthajñāḥ kṛta hantāro dhārmikā dharma gāthinaḥ |
vimūḍha pūrṇa muktāś ca dayāvantaś ca te kramāt ||JGc_1,25.43|| [anuṣṭubh]
[22] tac chrutvā ca parasparam asaraṇa cillibhir amūbhiś / cillī vallī vellanenedaṃ jñāpitam
cāturībhir iha nas tu karṣato / dharma dhāma diśataḥ samujjhataḥ |
nirdayaṃ punar amuṣya śiṣyate / yena nāsmad atiduḥkham īkṣyate ||JGc_1,25.44|| [rathoddhatā]
[23] atra cāturībhiḥ iti tasyānarthajñatā, dharma dhāma diśataḥ ity
adhārmikatā, tad ubhayābhyāṃ tad ubhaya rahitatā, punaḥ cāturībhiḥ iti
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28193019 (0.055):
vacchedakatākapratiyogitākabhedavattvobhayasambandhena/ / 1avacchedakatvaṃ lakṣaṇatāghaṭakasambandhena
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20956695 (0.057):
pakṣadharmatā ca tadubhayarāhityamityarthaḥ// / yattu maṇau parāmarśaviṣayābhāvo nāsiddhaḥ vyarthaviśaṣaṇatvāt kiṃ tu
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7146604 (0.064):
dvitīyastvasiddhaḥ, tasya kāryeṇānuvidhīyamānatāmātronneyatvāt / / etaccomayamapyubhayavādisiddhamityarthaḥ //
vimūḍhatā, tābhir nas tu karṣataḥ iti pūrṇatā muktatā ca | tatra
svakṛtānuddeśena kṛta hantṛtā ca niṣiddhā | tyāge
cāsmad duḥkha vīkṣaṇābhāvena nirdayatā tu śeṣiteti śliṣyati |
[24] sa tu tad evam avabudhya sva śuddhy avagamanāya punar uvāca
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2919907 (0.044):
abhāvātsarvadharmaṇāṃ saṃkleśo nāsti śuddhi ca / / na ca te tathā yathādṛṣṭā na ca te vai na santi ca // Lank_10.137 //
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468655 (0.055):
teṣāṃ dattvā ca bhuktvā ca YS182v_1.14c / teṣāṃ śuddhyartham evātra YS182v_4.33c / te sarve 'pi vigarhitāḥ YS182v_2.8d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468709 (0.063):
trividhaṃ pāpaśuddhyarthaṃ YS182v_4.51a / dakyayā patitena vā YS182v_3.69b
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11513898 (0.063):
guruśeṣaṃtuyatsarvamātmaśuddhikaraṃbhavet // ŚivP_1,18.95cd/
nāhaṃ teṣāṃ sadṛg api tu māṃ lubdham ūhadhvam ṛddhau
premṇas tāṃ tad viṣaya virahaṃ hanta kṛtvāpi vaśmi |
yuṣmān vācyaṃ kim iha mayakā māyitāvat pratīter
etad yan me vyasanam asakṛn māṃ ca duḥkhākaroti ||JGc_1,25.45||
yūyaṃ hitvā nikhilam aniśaṃ kāmayadhve paraṃ māṃ
mat kāmyās tu prayuta niyutaṃ prema bhedena santi |
tasmān na pratyupakṛti kalāleśa kalpaṃ vidhātuṃ
śaknomīti prathayata nijaiḥ sad guṇair eva tuṣṭim ||JGc_1,25.46||
[mandākrāntā] / [25] tad evam anavadyaṃ kṛṣṇa vadyam avadhārya
manojñatvena na paraṃ surūpatvam ihānvabhūt |
budhatvenāpi kṛṣṇasya sa tṛṣṇo' yaṃ priyā gaṇaḥ ||JGc_1,25.47|| [anuṣṭubh]
[26] tatra gīrvāṇīnām ākāśataḥ parihāsavāṇīyam / rucim anu kuṭilākṣīṇāṃ stutim anu jihmaṃ bruvāṇānām |
mādhava gopa vadhūnāṃ guṇataḥ kasmān mudaṃ tanuṣe ||JGc_1,25.48||
[upagīti] / sa eko jayatān māna mātaṅgo vraja subhruvām |
hariṇā nirjitasyāpi yasya vīryād bibhīyate ||JGc_1,25.49|| [anuṣṭubh] ||
[27] atha samāpanam / vaidagdhī digdha buddhīddhaḥ so' yaṃ rādhe sakhā tava |
alambhūṣṇuṃ tatra mene yas tvāṃ tuṣṇīṃ sthitām api ||JGc_1,25.50||
[anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu / vipralambhana stambhana śrī kṛṣṇa lambhanam nāma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15790812 (0.0):
tvāṃ vinā tu paraḥ koṭīr api nāṅgīcakāra yaḥ ||JGc_1,24.58|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15790830 (0.0):
vipralambhana stambhana śrī kṛṣṇa lambhanam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28564059 (0.009):
premārdraḥ suhṛdāṃ yas tu dāvāgnim api pītavān ||JGc_1,16.35|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28576023 (0.009):
atrābhilāṣaḥ śobhā vā kāntir ity adhigamyatām ||JGc_1,20.24|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15793858 (0.009):
antaraṅgām anyā gopīr vṛtīyati ||JGc_1,26.40|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28582196 (0.042):
ākarṣaṇād guṇā yasya sarvān anuguṇān vyadhuḥ ||JGc_1,22.46|| / iti śrī śrī gopāla campūm anv
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15801262 (0.044):
rādhe kāntas tavāyaṃ tat kṛtavāṃs tvat kṛte dvayam ||JGc_1,30.27|| / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15787535 (0.048):
tvad utkarṣa rasāyāsīd iva tāsu parīkṣakaḥ ||JGc_1,23.80|| / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15799063 (0.050):
yaṃ bakāntakaḥ ||JGc_1,29.89|| / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18294446 (0.054):
iti śrī śrī gopāla campūm anu / śrī vṛndāvana deśe praveśo nāma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18273937 (0.057):
gopāla raghunāthāpta vraja vallabha pāhi mām ||JGc_1,2.52|| / iti śrī gopāla campūm anu / goloka vilāsa vikāsanaṃ dvitīyaṃ pūraṇam |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28580148 (0.057):
nānā manorathaṃ cakre rathavad bhavad āptaye ||JGc_1,21.70|| [anu] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18269404 (0.060):
iti śrī śrī gopāla campūm anu / śrī goloka rūpa nirūpaṇaṃ nāma
pañcaviṃśaṃ pūraṇam / atha ṣaḍviṃśaṃ pūraṇam / rāsa vilāsa prasāraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15790823 (0.013):
śrī rādhā saubhāgya śravaṇa subhāgyaṃ nāma / caturviṃśaṃ pūraṇam / atha pañcaviṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15787549 (0.036):
prathama saṅga raṅgaja vāko vākya bhaṅgī saṅgītaṃ nāma / trayoviṃśaṃ pūraṇam / atha caturviṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15793869 (0.042):
ṣaḍ viṃśaṃ pūraṇam / atha saptaviṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28574155 (0.049):
gavendratālambhanaṃ nāma / ekonaviṃśaṃ pūraṇam / atha viṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28576032 (0.063):
varuṇalokāloka camatkāra tiraskāraka golokāvalokanaṃ nāma / viṃśaṃ pūraṇam / athaikaviṃśaṃ pūraṇam
[1] atha snigdhakaṇṭha uvāca / suvacanam aghaśatroḥ śṛṇvatī śreṇir āsāṃ virahajanitaduḥkhaṃ pūrvasiddhaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18275659 (0.049):
svayam api na bhidāṃ vidāmbabhūva | / [42] atha snigdhakaṇṭha uvāca tatas tataḥ ?
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18277966 (0.052):
idaṃ sarvaṃ nānusadadhau iti | / [108] snigdhakaṇṭha uvāca nānusandadhātu nāma | tathāpi yāṃ tanayām
vyadhāvīt | param iha na tad eva vyādhunot kintu śaṅkā ntaram api yad
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25320958 (0.029):
tadevaṃ dhūmamātrānubandhagniriti siddhaṃ bhavati / / tataścānaupādhikasya na vyabhicārāśaṅketi /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11861172 (0.030):
iti. teṣām ity atrāhāryaṃ. kiṃ siddham iti. yad arthāpannaṃ. tad
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18381702 (0.031):
tacchūnyaṃ kutaḥ siddhamityata uktam svayambhātamiti // / svayaṃbhātatvaṃ ca na svakarmakaprakāśatvam /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5808878 (0.032):
eva niśāmitā | katham iva tām anyathayāni ? kintu mama tan nāśanatāyām
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7569823 (0.033):
etat jñāpyate, heracaṅi iti caṅo 'nyatra herṇya dhikasya api kutvaṃ / bhavati iti / / tena prajighāyayiṣati iti siddhaṃ bhavati //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5466412 (0.033):
saudevikaḥ iti . atha atra api ādyajviśeṣaṇatvāt iti eva siddham
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20932467 (0.034):
na cātra nirdhūmatvaṃ sādhyam/ tathātve hi tarhīti syāditi ca na syāt/ / kintu 1 / nirdhūmoyamiti syāt/ na ca nirdhūmoyamiti jñānasya yāvānviṣayastāvāneva
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7582797 (0.034):
ścutvaṃ dhuṭi siddhaṃ vaktavyam / / ścyutir kṣaraṇe ity ayaṃ dhātuḥ sakārādiḥ paṭhyate, tasya ścutvasya
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5479681 (0.034):
dvirvacane parasavarṇatvam siddham vaktavyam . sayṃyantā savṃvatsaraḥ talṃ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 370530 (0.034):
somasu3t .ścutvam dhuṭtve . ścutvam dhuṭtve siddham vaktavyam .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5479624 (0.034):
bhavati . agnici3t somasu3t .ścutvam dhuṭtve . ścutvam dhuṭtve siddham / vaktavyam . aṭ ścyotati . paṭ scyotati . ścutvasya asiddhatvāt ḍaḥsidhuṭ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2977562 (0.035):
sarvagatatvamapyātmanaḥ siddhaṃ bhavati / / anyathā hi tanna siddyet / / setvādivyapadeśeṣu hi mukhyeṣvaṅgīkriyamāṇeṣu pariccheda ātmanaḥ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5379072 (0.037):
prayojanam . mauṇḍāraḥ jāṇḍāraḥ pāṇḍāraḥ iti etat siddham bhavati iti . / (P_4,1.131) KA_II,259.8 Ro_III,604 kṣudrābhyaḥ iti ucyate . kā kṣudrā
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 408943 (0.038):
kintayoravasthayo sthitasya sthairya pratyakṣeṇa siddhamasti | atha tadvā / syāttāddak cāsyānukaścidviśeṣamityabhisandhinā |
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25530611 (0.039):
nātra dyubhvādyāyatanasya setunocyate yena pāravattā syāt / / kintu 'jānatha' iti yajjñānaṃ kīrtitaṃ, yaśca 'vāco vimuñcatha' iti
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16027385 (0.039):
Yāj3.152a/ sa samdigdha.matih karma.phalam (asti na vā^iti vā / / Yāj3.152c/ viplutah siddham ātmānam asiddho^api hi (manyate //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28129252 (0.039):
nāstīti nātivyāptiḥ/ paraṃ tu tadghaṭādanyasmin ghaṭāntare
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2105676 (0.040):
na hyatrānandamayo 'nvākṛṣṭate / / kintu pucchatayoktaṃ brahma svapradhānatayā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9117691 (0.040):
bhujaṅgādipadasācivyāt na panarabhidhāyā ujjīvanaṃ, kintu vyañjanaiva
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12756337 (0.041):
rudrasūktaṃ dhruvasūktaṃ durgāsūktaṃ tataḥ param // BhS_32.133 //
amaṃsta spaṣṭam āyattam etam ||JGc_1,26.1|| [mālinī]
[2] tad evam amūr utphullavadanakañjasadana mañjunayanakhañjarīṭāḥ sa
punar mañjulam ābhāṣate sma / yuṣmatkṛte sma sucirān manasāsmi dūya mānena yūyam api tastha madartham
eva | tasyātha durlabhatamasya manorathasya prāptāv ihānurahasaṃ maham
ācarāma ||JGc_1,26.2|| [vasantatilakā] / [3] sa ca rāsarūpa eva nirūpyate | tathā hi
dīpaḥ śāradabhūripūritaśaśī yatrāsti vṛndāvanaṃ raṅgaḥ śrīvrajanāyikāḥ
svayam imā yūyaṃ kalākovidāḥ | taṃ cemaṃ samayaṃ sametya muditaḥ so' haṃ
hariḥ kiṃ paraṃ kartāsmi kṣaṇam antarā tam api kiṃ rāsaṃ vinā bhoḥ priyāḥ
||JGc_1,26.3|| [śārdūla] / [4] iti kṣīṇatamā vrajajaladhisambhavākṣīṇacandramāḥ sarvā api tāś
cakorākṣīr aṣaḍakṣīṇayugapad liṅganādinā sukhalakṣalakṣitīkṛtya, balavad
ādṛtya, rāsanṛtya vidhaye nirjambālam astambajālam abandhuraṃ bandhuraṃ
kamalabandhujāpulinam āvṛtya, parasparakarasaṃvalanayā valayākārāś cakāra
[5] kṛte ca valaye / kṛṣṇāyāḥ pulinaṃ gatena ramaṇenāpūri kāmas tadā tenāmuṣya manas tathā
pratipadaṃ tena dvayaṃ cakṣuṣoḥ | tenāṅgasphuradaṅganāsamudayas tenātha
pūrvaṃ paraṃ sarvaṃ parva ca tad bruve kim aparaṃ nādyāpi viśrāmyati
||JGc_1,26.4|| [śārdūlavikrīḍitam]|| / [6] tad evaṃ sva kalita caye valaye vanamālī śobhānicayam upalabhamānaś
cintayāmāsa / upari yathojjvalam indor valayaṃ pulinaṃ tathā bhuvi ca | kintu kalaṅkas
tasmin nirmala ramaṇī kulāny atra ||JGc_1,26.5|| [upagīti]
[7] tad aho ! cāmīkara maṇisarākāro' yaṃ ramaṇīya ramaṇī valayaḥ
prati yugma madhyaṃ yadi mahāmara katāyamāna nāyaka sambadhyamānatām
ābadhnāti, tadā hṛdyatām āpadyate | / [8] tac ca tathāveśena mat praveśena paraṃ sidhyatīti nidhāya sthitaḥ
sann, akasmād yathā manorathākāram evāvasthitavān, yathā svayam api katham
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16652322 (0.056):
tattu viṣayāpekṣaṃ kiñjidvaśeṣavadbhavati, na tu sarvākāram / / tathā hi gadyavandhe 'pyatidīrghasamāsā racanā na
iti tu na tat prathanam avāpa | tataś ca / hari hariṇākṣī valitaṃ pulinaṃ tad valgu bhāti sma | sva pratibimbenādād
yad vidhu bimbāya sārūpyam ||JGc_1,26.6|| [upagīti]
suhṛd indoḥ pulinaṃ tat pulinasyābhūn nata bhruvāṃ pracayaḥ |
tat pracayasya ca valanaṃ śrīyuta gopāla mūrtīnām ||JGc_1,26.7|| [āryā]
paraspara karāvali grathita maṇḍalī maṇḍanīr anusvam abalā milann
ubhayatas tadā mādhavaḥ | tadīya bhujapāśyayā kalita mṛṣṭa pṛṣṭhas tathā
tad aṃsa nihitātma dor abhavad eṣa rāsodyame ||JGc_1,26.8|| [pṛthvī]
gaurī kṛṣṇau gaurī kṛṣṇāv itthaṃ lakṣe lakṣe yugme | vṛttākāre vaṃśī śaṃśī
rādhā saṅgī tasthau madhye ||JGc_1,26.9|| [vidyunmālā]
rāsaṃ prārabhata svayaṃ harir asau kaiśorakaṃ mānayann ity evaṃ sa
parāśaro' pi bhagavān prāvocad uccair yataḥ | tasmād gopa vadhūbhir eva
saphalaṃ taj jātam itthaṃ tu me haṃho paśyata vacmi vā kim aparaṃ romṇāṃ
ca jātaṃ mahaḥ ||JGc_1,26.10||[śārdūlavikrīḍitam] / sa vividha vanitā vṛndair yadapi bahu preyasī tadā jajñe | tadapi ca rādhā
jñaptir manye tasyāparāḥ kṛtayaḥ ||JGc_1,26.11|| [āryā]
anaṅgam aṅgena nijena sāṅgaṃ / kṛtvādhi raṅga kṣiti saṅgamayya | aṅgīcakārāṅga tam aṅga hārair
navyāṅganā saṅgama maṅgalāya ||JGc_1,26.12|| [upajāti 11]
kalita kanaka bhāsaḥ smera netrā vidhūti
kṣubhita valaya vīthī śiñjita vyakta tālāḥ |
vividha gati vihārānaṅga sārāṅga hārā hari hari maṇi mūrtīr antarā tā
virejuḥ ||JGc_1,26.13|| [mālinī] / tataś ca / navīna vinata bhruvāṃ nija navīna kānta cchavī juṣāṃ
naṭana cāturī kula dhurīṇa līlā yujām |
calad valaya śṛṅkhalāvalita nūpurāṇāṃ dhvanir naṭādhva nidhi tālatāṃ
dhvanayati sma yāvad divam ||JGc_1,26.14|| [pṛthvī]
rāse śiñjita tāla jālam udabhūt tadvad yathā khecarān apy ākṛkṣad aho
vidūratarataḥ kṛtveva pūrva sthitān | dyo yānābhidha mañca sañcaya gatā
vādyaṃ ca gītaṃ ca ye sabhyatvaṃ ca samaṃ madād vidadhataḥ svaṃ nātra
niścikyire ||JGc_1,26.15||[śārdūlavikrīḍitam] / [9] tatra devīnāṃ sañjalpaḥ paśya, paśya
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28552399 (0.039):
svarṇāmatra dharau sitāsita tanū dhenūr duhāte sma tau ||JGc_1,12.21|| / [śārdūlavikrīḍita] / [52] tataś ca ghaṭodhnīnāṃ tāsāṃ nātidugdhānām api dugdhāni tu pracuraṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15793593 (0.044):
yad bambhramyate sarvadā jyotiś cakram idaṃ ca vismaya karī caskambha yan / mādhurī ||JGc_1,26.33||[śārdūlavikrīḍitam]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28553021 (0.048):
tātaṃ sarva janaṃ ca vacmi mama dhik cāpalyataḥ sāhasam ||JGc_1,13.3|| / [śārdūlavikrīḍitam]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28574667 (0.057):
kalpāntābhra taḍid dhvani bhrama dharān vismāpayante sma tān / ||JGc_1,20.3||[śārdūlavikrīḍita] / [15] tataś ca bilaṃ valamānaḥ sa khalu jambukaḥ kva nu vartate? iti
hariṇā gānam āsādi gānena ramaṇī kulam | ramaṇībhir atho gānaṃ gānena sa
hariḥ punaḥ ||JGc_1,26.16|| [anuṣṭubh] pulinaṃ vilasat kṛṣṇaṃ kṛṣṇaṃ
sāliṅganāṅganaṃ kalaya | āṅganam abhinava gītaṃ gītaṃ
saṅgīta saṅgi saṅgītam ||JGc_1,26_17|| [gīti]
[10] tatra svayam ārambhe lāsya sambheda eva jātaḥ | [11] tad / yathābhinayaṃ yathā
aṅga hāra calad aṅga hāriṣu svāntahāri vilasadvihāriṣu | lāsya kāriṣu ca
lāsyam ācaran bhrū naṭī ghaṭita netrā nartakāḥ ||JGc_1,26.18||
[rathoddhatā] / [12] tauryatrika śaurya varāṇāṃ khecarāṇāṃ vādye tūdbhūte tāṇḍava maṇḍalaṃ
ca sābhinayam, yathā / udyad dundubhi maḍḍu ḍiṇḍima ḍamar vādye mṛdaṅgaṃ gate vādye
dyo pada vidya vedya nadane sadyo' tha vidyotite | te tarhy
udbhaṭa nāṭya nīti ghaṭanā saṅghaṭṭa niṣkuṇṭhatā sūtkaṇṭhāḥ
pada pāṇi kaṇṭha kaṭi sammoṭāli koṭiṃ dadhuḥ ||JGc_1,26.19|| [śārdūla]
[13] tatra ca śastra praśastānām iva teṣāṃ kṛta hastakānāṃ punar lakṣyād
acyava eva lakṣitaḥ | tathā hi / hitvā hitvāpy atra hastāli bandhaṃ tālālambā hastakāni pradarśya |
gaurī śyāmā lāghavāt pūrṇamānā rāsollāse tadvad āsan punaś ca
||JGc_1,26.20|| [śālinī] / puṣpa vṛndam apatan muhur muhuḥ kṛṣṇa gaura tanu maṇḍalīm anu | vṛṣṭir
ūrdhvam adharatra nīra bhṛd vidyud ālir iti yatra citratā ||JGc_1,26.21||
[rathoddhatā] / [14] atra devā devyaś ca bhavya bhāva bhavān navya paribhavāt kamalākṣaṃ
sākṣād iva sambodhayantas tathā yoga māyāyā yogataḥ paraṃ sva sva yogyam
antaḥ samadhigamya ramyam idaṃ vādya kolāhalāvṛtam ujjaguḥ |
[15] tad etad ekīkṛtyānugīyate / jaya jaya sad guṇa sāra | jagati viśiṣṭaṃ kalayitum iṣṭaṃ
gokula lasad avatāra / ||a||dhruvam||kamala bhaveśvara vaikuṇṭheśvara patnī cintita seva | rājasi
rāse valita vilāse nija ramaṇībhir deva ||b|| naṭavat parikara
nikhila kalādhara racita paraspara moda | āliṅgana mukha vitata mahā sukha
vallava vadhu hṛta toda ||c|| vyativīkṣaṇa kṛta sāttvika parivṛta maṇḍalam
anu bahu mūrte | / vraja taruṇī gaṇa racita nayana paṇa sacita vaśīkṛti pūrte ||d||
caraṇa kañja dhṛti kara pallava kṛti cillī valita vihārān |
madhya bhaṅga tati maṇi kuṇḍala gati pulaka sveda vikārān ||e|| kalayati
bhavatā ghana sāmyavatā taḍid iva sarvā lalanā | api vaḥ
parimiti taratamatām iti seyaṃ jñapayati tulanā ||f|| sumadhura kaṇṭhe
nṛtyotkaṇṭhe tava rati mātra prīte |
tvat sparśāmṛta mada caya saṃvṛta citte bhāva krīte ||g||
yuvatī jāte gītaja śātenāvṛta viśva prabhave | yas tvaṃ rājasi
tat sukha bhāg asi nama etasmai prabhave ||h|| yā saha bhavatā vismayam
avatā svara jātīr atiśuddham | gāyati seyaṃ nikhilair geyaṃ kalayati
nija guṇa ruddham ||i|| tata utkarṣaṃ valayita harṣaṃ valayati yeyaṃ gāne
| sā śrī rādhā valitārādhā bhavatā kalitā māne ||j|| yeyaṃ rāse
śramaja vilāse vigalan mallī valayā | sā bhavad aṃse lasad avataṃse
dharati karaṃ vara kalayā ||k|| yā cāṃsaṃ pari bhuja parighaṃ paricumbati
tava sa vinodam | hṛṣyati seyaṃ tan na gaṇeyaṃ yad roma ca sāmodam ||l||
cala kuṇḍala dhara gaṇḍa mukura vara samiṣa sparśa vidhāne |
tāmbūla drava parivartād dravam ayase cumbana dāne ||m|| eṣā
nartana kīrtana vartana śiñjita jāta sutālā | tava rāmānuja karam
atulāmbujam iṣam ādhādd hṛdi bālā ||n||
atha rāsa krama parivalita śrama vanitālambita deha |
parito bhramaṇaka gaṇa viśramaṇaka samudita parama sneha ||o||
kavi kṛta niścaya śubhra yaśaś caya mālā samudaya hārin | jayajayajayajaya
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5809777 (0.0):
vrajataḥ poṣyākhila-nistāraka | punar api ca vraja-sukha-vistāraka / ||GC_2,5. / jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya | jaya jaya jaya jaya jaya jaya
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5809788 (0.0):
jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya | jaya jaya jaya jaya jaya jaya / jaya jaya ||GC_2,5. vīra ||GC_2,5.69||
Utpaladeva: Sivastotravali (utsivsau.htm.txt) 11241395 (0.0):
jaya jayabhājana jaya jitajanmajarāmaraṇa jaya jagajjyeṣṭha & / jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya tryakṣa
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058381 (0.006):
kaiṭabhāre jaya jaya vedavara jaya jaya kūrmarūpa jaya jaya yajñavara jaya / jaya kamalanābha jaya jaya śailacara | BrP_65.49/2 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058411 (0.006):
jaya jaya pītavāso jaya jaya somakānta | BrP_65.49/3 | / jaya jaya yogavāsa jaya jaya dahanavaktra jaya jaya dharmavāsa jaya jaya
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058440 (0.006):
sukhanivāsa jaya jaya dharmaketo jaya jaya mahīnivāsa | BrP_65.49/4 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058510 (0.006):
guṇavihīna jaya jaya mokṣakara jaya jaya bhūśaraṇya | BrP_65.49/6 | / jaya jaya kāntiyuta jaya jaya lokaśaraṇa jaya jaya lakṣmīyuta jaya jaya
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058352 (0.015):
jaya jaya yogivara jaya jaya sūryanetra jaya jaya devarāja jaya jaya
Utpaladeva: Sivastotravali (utsivsau.htm.txt) 11241403 (0.018):
jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya tryakṣa
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058398 (0.033):
cakradhara jaya jaya bhūtanātha jaya jaya dharaṇīdhara jaya jaya śeṣaśāyiñ / jaya jaya pītavāso jaya jaya somakānta | BrP_65.49/3 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26787047 (0.039):
jaya jaya yogivara jaya jaya sūryanetra jaya jaya devarāja jaya jaya / kaiṭabhāre jaya jaya vedavara jaya jaya kūrmarūpa jaya jaya yajñavara jaya
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26787068 (0.039):
jaya jaya yogaśāyiñ jaya jaya vegadhara jaya jaya viśvamūrte jaya jaya
jayajayajayajaya jayajaya rāsa vihārin ||p|| ||JGc_1,26.22|| | iti | [8 x
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5809777 (0.0):
vrajataḥ poṣyākhila-nistāraka | punar api ca vraja-sukha-vistāraka / ||GC_2,5. / jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya | jaya jaya jaya jaya jaya jaya
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5809788 (0.0):
jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya | jaya jaya jaya jaya jaya jaya / jaya jaya ||GC_2,5. vīra ||GC_2,5.69||
Utpaladeva: Sivastotravali (utsivsau.htm.txt) 11241395 (0.0):
jaya jayabhājana jaya jitajanmajarāmaraṇa jaya jagajjyeṣṭha & / jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya tryakṣa
Utpaladeva: Sivastotravali (utsivsau.htm.txt) 11241403 (0.018):
jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya tryakṣa
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058379 (0.027):
kaiṭabhāre jaya jaya vedavara jaya jaya kūrmarūpa jaya jaya yajñavara jaya / jaya kamalanābha jaya jaya śailacara | BrP_65.49/2 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058410 (0.027):
jaya jaya pītavāso jaya jaya somakānta | BrP_65.49/3 | / jaya jaya yogavāsa jaya jaya dahanavaktra jaya jaya dharmavāsa jaya jaya
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058440 (0.027):
sukhanivāsa jaya jaya dharmaketo jaya jaya mahīnivāsa | BrP_65.49/4 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058510 (0.027):
guṇavihīna jaya jaya mokṣakara jaya jaya bhūśaraṇya | BrP_65.49/6 | / jaya jaya kāntiyuta jaya jaya lokaśaraṇa jaya jaya lakṣmīyuta jaya jaya
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058358 (0.032):
jaya jaya yogivara jaya jaya sūryanetra jaya jaya devarāja jaya jaya
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26787111 (0.040):
guṇanidhāna jaya jaya śrīnivāsa jaya jaya garuḍagamana jaya jaya
[16] rājasi rāse valita vilāse ity uktaṃ rūpam evaṃ nirūpayanti
rūpaṃ yan nijanityasaubhagaśiroratnaṃ narākṛty asāv ānīyātra
yadīyaśaktivibhavasyāgryāṃ sthitiṃ praikṣayat | citraṃ vismayate yataḥ
svayam api svāśeṣasaṃveditā tasmin bhūṣaṇabhūṣaṇe' py adhur amūḥ śobhāṃ
svayā śobhayā ||JGc_1,26.23||[śārdūlavikrīḍitam] / [17] tad uktam, yan martya līlaupāyikam [BhP 3.2.12] ity ādi,
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19340565 (0.064):
ataeva ślāghitaṃ yan martya līlaupāyikam [BhP 3.2.12] iti | agre parama
tatrātiśuśubhe [BhP 10.33.6] ity ādi ca | / [18] tad evaṃ sati śrī rādhikāyāṃ tu kaimutyam eva stutyaṃ jātam | [19]
yuvatī jāta ity ādāv evaṃ varṇayanti / tāsāṃ vraja kiśorīṇāṃ nityam aprasavātmanām | guṇaiḥ sa prasavaiḥ pūrṇaṃ
viśvam apy anvayair iva ||JGc_1,26.24|| [anuṣṭubh] / [20] yā saha bhavatā ity ādāv upaślokayanti ca
śarva brahma sureśa mukhya diviṣad vṛndāni yad gānataḥ śaśvan moham ayus
tam eva dayitaṃ kṛtvānugaṃ yā jagau | sārdhaṃ tena parāś camat kṛti parās
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12775207 (0.062):
brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāśśūdrāśca bhagavatparāḥ / / svakarmaniratāssarvebhavanti manujāḥ kṛte // BhS_37.8 //
tāṃ nirmimāṇām api vyarthīkṛtya vivikta rāga valanāṃ vandāmahe rādhikām
||JGc_1,26.25|| [śārdūla] / [21] tām evoddiśya cala kuṇḍala ity ādāv ca kavayanti
tad adhara rasam ācāntaṃ prāg akṛta dvir yad eṣa tad yuktam |
dvija saṃskṛta tāmbūlaṃ katham adyād anyathā tasyāḥ ||JGc_1,26.26|| [āryā]
kṛṣṇaḥ snehasya mūlaṃ kila lasati vapū rūpam ity evam asmiṃs tādṛg
nanda vrajāntar jana sadasi sadaivānu bhūti pracāraḥ |
so' yaṃ yāsām amaṃsta praṇaya maya ṛṇāny ātmani preyasīnāṃ tāsām apy
ūrdhvam ūrdhva prathita nidhi maṇiṃ rādhikām eva naumi ||JGc_1,26.27||
[sragdharā] / rādhā sva kāntaṃ vaśitaṃ vidhāya niḥśeṣam ākrīḍati tena sārdham | nāhaṃ
tathetīva śivā śivāntas tanau nilīnārdha tanu cchalena ||JGc_1,26.28||
[upajāti 11] / athavā / ardhenārdhena tanvā vyatimilanavato rudrayor eṣa bhāvaḥ kāvya jñais
tarkyate yaḥ sa punar iha mayā manyatāṃ bhaṇyamānaḥ |
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8116147 (0.057):
anicchantī haṭhānnītā vivāhy ahamihāmunā / / kiṃ tadā ca mayā noktaṃ nāsiṣye te gṛheṣviti // SoKss_9,2.53 //
premṇā yau pūrṇa rūpau trijagati viditau rādhikā mādhavākhyau pūrṇāṅgatvaṃ
tayor apy ati tad asamayor nāv apīty aucitī na ||JGc_1,26.29|| [sragdharā]
[22] tad evaṃ sati / vādye gīte ca divye pramada śithilite bhūṣaṇānām alīnām apy āsīd
dhvāna vargaḥ pratinidhi samaye tasya tasyāpi tatra | khede jāte tathāgāt
prabala naṭa kalā lāsyatāṃ yena keśa
karṇottaṃsāvataṃsa pramukha vara sabhā tadvad ullāsyate sma
||JGc_1,26.30||[sragdharā] / evaṃ pariṣvaṅga karābhimarśa snigdhekṣaṇoddāma vilāsa hāsān | samaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379121 (0.0):
BhP_10.33.016/1 evaṃ pariṣvaṅga karābhimarśa / snigdhekṣaṇoddāma vilāsa hāsaiḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3419333 (0.0):
BhP_10,33.17 / evaṃ pariṣvaṅgakarābhimarśasnigdhekṣaṇoddāmavilāsahāsaiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777622 (0.0):
bhramara gāyaka rāsa goṣṭhyām // BhP_10.33.015 //* / evaṃ pariṣvaṅga karābhimarśa snigdhekṣaṇoddāma vilāsa hāsaiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346720 (0.0):
evaṃ pariṣvāṅgakarābhimarśa / snigdhekṣaṇoddāmavilāsahāsaiḥ |
priyābhir vyatikṛtya nṛtyan vyāñjīd asau sa pratibimba bimbam
||JGc_1,26.31|| [upajāti 11] / tataś ca / mālāḥ keśāli veśān kuca yugala paṭīr maṇḍanāny anya vāsāṃsy apy etā naiva
śekuḥ kalayitum asakṛd rāsa parvāvasāne | dhyāte yatrāpi sampraty api
muni vitatir vismaraty eva sarvam citraṃ tat preyasīnāṃ tad iha bhavati
kiṃ tādṛśe tat prasaṅge ||JGc_1,26.32||[sragdharā] / taṃ dṛṣṭvāpy atha rāsam ambara gatā rāmāś ca kāmārditā mohaṃ prāpur, adaś
ca tāvad abhito' py āstāṃ paraṃ śrūyatām | candrādyair upalakṣitaṃ nabhasi
yad bambhramyate sarvadā jyotiś cakram idaṃ ca vismaya karī caskambha yan
mādhurī ||JGc_1,26.33||[śārdūlavikrīḍitam] / [23] tad evaṃ līlā lubdhāsu paramāveśataḥ sa priyāsu tāsu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15792804 (0.044):
vādyaṃ ca gītaṃ ca ye sabhyatvaṃ ca samaṃ madād vidadhataḥ svaṃ nātra / niścikyire ||JGc_1,26.15||[śārdūlavikrīḍitam]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15793812 (0.063):
āpadyatām ||JGc_1,26.39||[śārdūlavikrīḍitam] / [29] atha vṛndā sa smitaṃ cetasi cintayāmāsa satyam āhur imā, yat punaḥ
vilubhita kriyāsu rāsa vilāsaḥ samupararāma | [24] uparamati ca tasmiṃs,
tat tad ananusandhāna sandhim anu tāni mithunāni yathāvat kuñjāya kuñjāya
pṛthak pṛthag antardadhire | antardhāya ca, tat tan mithunaṃ / paraspara parikara pariṣkāra parāyaṇatām āsasāda | [25] tatra ca pratyekaṃ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4582631 (0.057):
tatastau prītamanasau samuthāpya ca sattamam / / āśīrbhirabhinandetāṃ pṛthak pṛthagubhāvapi // BndP_2,21.27 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22739607 (0.058):
sahasra-mūrdhā viśvātmā mahā-viṣṇuḥ sanātanaḥ ||14|| // BrS_5.18add // / tataś ca teṣu brahmāṇḍeṣu pṛthak pṛthak svarūpaiḥ svarūpāntaraiḥ sa eva
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16010273 (0.062):
pakṣānte dve pṛthagvaive tato 'māvratamucyate / / pṛthakchṛṇuṣva me vipra pitṝṇāmativallabham // NarP_1,124.82 //
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21300911 (0.063):
pṛthakpṛthakkṛtvetyarthaḥ // / yathārṣiyāvanta ṛṣayasspravare tāvatīśśikhā nidadhāti /
teṣām āliṅganādi sacivaṃ vacanādi racanam evāsīt | yathā
hanta mām antarā kāntam antar āptaṃ tamas tvayā | iti bruvantaṃ śliṣyantaṃ
taṃ sāsiñcan nijāśrubhiḥ ||JGc_1,26.34|| [anuṣṭubh] / tataś ca
hanta klamaḥ samajani sphuṭa mad vihārād asyā / navīna taru pallava komalāyāḥ | jñātaś ca hanta na maye' ti pṛthak sa
tāsāṃ sāśrur mamārja muhur ānana gharma bindūn ||JGc_1,26.35||
[vasantatilakā] / bāṣpe mṛjye harir bāṣpaṃ svede svedaṃ tadā dadhe | gopāla kula subhrūṇāṃ
śrame rāsa vilāsaje ||JGc_1,26.36|| [anuṣṭubh]
[26] tatra bahula sāmagrī vāhinīnāṃ vṛndā sakhī vāhinīnāṃ
kṛta praśna vṛndāyāṃ vṛndāyāṃ śrī kṛṣṇa varṇanam, yathā
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15961143 (0.046):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne tṛtīyapāde rādhākṛṣṇa / sahasranāmakathanaṃ nāma vdyaśītitamo 'dhyāyaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4750713 (0.047):
śrīrāmāvatāravarṇanaṃ / nārāda uvāca / rāmoktaścāṅgado gatvā rāvaṇaṃ prāha jānakī /AP_10.001ab/
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14341359 (0.056):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe uttarakhaṇḍe dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe pretakalpe / śrīkṛṣṇa garuḍasaṃvāde śrāddhakartrātmaśrāddhayornirūpaṇaṃ nāmāṣṭamo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20974712 (0.058):
caturtha-sandarbhe visphuṭībhaviṣyad-vīkṣaṇīyam ||8|| / athaivaṃ sūcitānāṃ śrī-kṛṣṇa-tad-vācya-vācakatā-lakṣaṇa-sambandha-tad-
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28188037 (0.059):
prītiṃ parāmāvakṣyati dhruvam// / śrīkṛṣṇatātācāryātmajasya śrīdevanāthatātācāryakaṭākṣalabdha
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4764370 (0.060):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye devālayādimāhātmyavarṇanaṃ nāma / aṣṭatriṃśodhyāyaḥ || / 1 kṛṣṇāśraye gatā iti kha, gha, ṅa, cihnitapustakatrayapāṭhaḥ
Timirodghāṭana (plus short Nirvāṇakārikā at the end) (timudghu.htm.txt) 5517865 (0.061):
śrīmadanapāda / / śrībhaṭṭapāda / / śrīkālavyā /
sāsrālokanam añcalānila kṛtir vaktrālakādy unmṛjā gaṇḍāntaḥ paricumbanaṃ
paṭa yugādhānaṃ tanū carcaṇam | tāmbūlārpaṇam atyapūrva madhurālāpaḥ
stava prakriyā seyaṃ rāsa pariśrama praśamanī kāntāsu kṛṣṇa kriyā
||JGc_1,26.37|| [śārdūla] / [27] atha kāntā varṇanaṃ, yathā
vakra smera vilokanaṃ nava dalaiḥ saṃvījanaṃ mārdavād aṅgānām abhimardanaṃ
vighaṭita srag vastra saṃyojanam | / samyaṅ marmaga narma śarma racanaṃ tāmbūla candrārpaṇaṃ seyaṃ
rāsa pariśrama praśamanī kṛṣṇe priyāṇāṃ kriyā ||JGc_1,26.38|| [śārdūla]
[28] tataḥ svayam āgatya pratyakṣīkṛtya cānyathā manyamānāyāṃ tasyāṃ / sa smitaṃ punar amūr ūcuḥ
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25783261 (0.055):
samānīya ruddhvātra nadīśvara-pure rakṣiṣyate | tadā tā eva svayam āgatya / sva-sva-dravyaṃ sutarāṃ dattvā svaṃ svaṃ patiṃ godhanādikaṃ ca
dṛṣṭaṃ devi mitho hari vraja vadhū dvandva vrajenāmunā svīkṛtya pramadāt
prayatna vidhinā nepathyam aṅge dhṛtaṃ | etad yatra sakhi kṣaṇād apagataṃ
kiṃ brūmahe tad varaṃ gīrṇaṃ sad bhavatān mṛṣā na tu rahas tad vyaktim
āpadyatām ||JGc_1,26.39||[śārdūlavikrīḍitam] / [29] atha vṛndā sa smitaṃ cetasi cintayāmāsa satyam āhur imā, yat punaḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15793590 (0.063):
yad bambhramyate sarvadā jyotiś cakram idaṃ ca vismaya karī caskambha yan / mādhurī ||JGc_1,26.33||[śārdūlavikrīḍitam]
punaḥ śramāpanodanaṃ sarvendriyāmodanaṃ śubha veśaṃ gāna vinoda viśeṣam
ārabhamāṇāni tānīmāni mithunāni mṛśyante | / [30] atha snigdhakaṇṭhaḥ samāpanam āha sma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15804469 (1.788):
bhūyo' nubhūyamānaṃ ca ||JGc_1,31.59||[87] tad etad varṇayitvā / snigdhakaṇṭhaḥ samāpanam āha sma / rādhe tvad vallabhaḥ satyaṃ sarvair api sudurlabhaḥ | sulabho' py adhunā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15806222 (0.046):
yathāsvam āvāsam āsādayāmāsuḥ | / [24] atha prātaḥkathāyāṃ snigdhakaṇṭha uvāca tad evaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15796812 (0.060):
[1] atha rātri kathāṃ punaḥ snigdhakaṇṭhaḥ prathayāmāsa / yadā rāsād vāsaṃ rahasi yayur ābhīra vanitās
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28552539 (0.060):
paricaryamāṇau sukhaṃ nidadratuḥ | / [55] atha snigdhakaṇṭhaḥ samāpana digdhaṃ tad idaṃ vākyaṃ sāñjali
rādhe tvad vallabhaḥ so' yaṃ sarveṣām api durlabhaḥ | varītuṃ tvām
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15804471 (0.0):
snigdhakaṇṭhaḥ samāpanam āha sma / rādhe tvad vallabhaḥ satyaṃ sarvair api sudurlabhaḥ | sulabho' py adhunā
antaraṅgām anyā gopīr vṛtīyati ||JGc_1,26.40|| [anuṣṭubh]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28576020 (0.032):
atrābhilāṣaḥ śobhā vā kāntir ity adhigamyatām ||JGc_1,20.24|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
iti śrī śrī gopāla campūm anu / rāsa vilāsa prasāraṇaṃ nāma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28564059 (0.0):
premārdraḥ suhṛdāṃ yas tu dāvāgnim api pītavān ||JGc_1,16.35|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28576022 (0.0):
atrābhilāṣaḥ śobhā vā kāntir ity adhigamyatām ||JGc_1,20.24|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15790813 (0.009):
tvāṃ vinā tu paraḥ koṭīr api nāṅgīcakāra yaḥ ||JGc_1,24.58|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15792326 (0.009):
alambhūṣṇuṃ tatra mene yas tvāṃ tuṣṇīṃ sthitām api ||JGc_1,25.50|| / [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15795852 (0.046):
[35] tato brāhma muhūrte muhūrta viśramāya sarva eva sva sva dhāma jagāma / iti śrī śrī gopāla campūm anu / rāsa prapañca pañca pūraṇī pūraṇam nāma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28582196 (0.047):
ākarṣaṇād guṇā yasya sarvān anuguṇān vyadhuḥ ||JGc_1,22.46|| / iti śrī śrī gopāla campūm anv
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15799063 (0.050):
yaṃ bakāntakaḥ ||JGc_1,29.89|| / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15801262 (0.050):
rādhe kāntas tavāyaṃ tat kṛtavāṃs tvat kṛte dvayam ||JGc_1,30.27|| / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18273938 (0.054):
gopāla raghunāthāpta vraja vallabha pāhi mām ||JGc_1,2.52|| / iti śrī gopāla campūm anu / goloka vilāsa vikāsanaṃ dvitīyaṃ pūraṇam |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15787535 (0.055):
tvad utkarṣa rasāyāsīd iva tāsu parīkṣakaḥ ||JGc_1,23.80|| / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18294446 (0.062):
iti śrī śrī gopāla campūm anu / śrī vṛndāvana deśe praveśo nāma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28580147 (0.063):
nānā manorathaṃ cakre rathavad bhavad āptaye ||JGc_1,21.70|| [anu] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18289629 (0.064):
iti śrī śrī gopāla campūm anu / bālya līlā caurya śauryaṃ nāma
ṣaḍ viṃśaṃ pūraṇam / atha saptaviṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15792339 (0.042):
vipralambhana stambhana śrī kṛṣṇa lambhanam nāma / pañcaviṃśaṃ pūraṇam / atha ṣaḍviṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28574156 (0.046):
gavendratālambhanaṃ nāma / ekonaviṃśaṃ pūraṇam / atha viṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28576032 (0.051):
varuṇalokāloka camatkāra tiraskāraka golokāvalokanaṃ nāma / viṃśaṃ pūraṇam / athaikaviṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15790822 (0.056):
śrī rādhā saubhāgya śravaṇa subhāgyaṃ nāma / caturviṃśaṃ pūraṇam / atha pañcaviṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15787548 (0.059):
prathama saṅga raṅgaja vāko vākya bhaṅgī saṅgītaṃ nāma / trayoviṃśaṃ pūraṇam / atha caturviṃśaṃ pūraṇam
rāsa prapañca pañca pūraṇī pūraṇam / [1] madhukaṇṭha uvāca
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15795857 (0.024):
iti śrī śrī gopāla campūm anu / rāsa prapañca pañca pūraṇī pūraṇam nāma
atha vilasita kheda sveda kulyāyamānāḥ saha hari vara gauryaḥ sūrya putrīṃ
samīyuḥ | / yad amita śatam etāḥ sā bhajantī sravantī sarabha sarasa pūrtiṃ tat kṣaṇād
eva bheje ||JGc_1,27.1|| [mālinī] / atikramya sva maryādāṃ śyāmaḥ śyāmāś ca māṃ yayuḥ | itīva yamunā śyāmā
drāg atikrāmati sma tām ||JGc_1,27.2|| [anuṣṭubh] / [2] athāṅga rucā ghana capalā ghanāyamānā, vācā ca
cāṭaka bhaṇita stanitāyamānā ghanāgama lakṣmīr iva lakṣmī lakṣmī patīnāṃ
sabhā sā mihirajā pravāhe nabhasi hasta grāham avagāhamānā bhāsate sma |
mithaḥ prahasita prathā kala kalaḥ samākarṣaṇaṃ muhuḥ stimita gātratā
pṛthula vepathu prakramaḥ | tad etad atha yat sthitaṃ bata jalāvagāhāt
purā tad evam anumīyate samudiyāya tasya cchaviḥ ||JGc_1,27.3|| [pṛthvī]
yadā jalaṃ na hi viviśur nata bhruvas tadāmunā prasiṣicire samaṃ tathā |
amuṃ yathā laghu gatim atra menire vibhūbhavann udaka bhṛd añcatīti tāḥ
||JGc_1,27_4|| [vasantatilakā] jalād evaṃ siṣecāmur ghanaṃ
ghana rasa pradaḥ | viviśur jalam evāmūr yathāsāra śarārditāḥ
||JGc_1,27_5|| [anuṣṭubh] tadāvalagna daghnaṃ vārmagnāś capala locanāḥ |
kṛṣṇasāra vadhū rūpāḥ purastād gatim adviṣan ||JGc_1,27_6|| [anuṣṭubh]
yadā tāsāṃ netra pratiphalana miśrā jhaṣa gaṇā muhur naivāgacchan
pariciti vidhānaṃ katham api | tadā spardhābaddhā iva mṛdulaṃ kṣaṇagaṃ
bhṛśam amī spṛśanto bhīrūṇāṃ murahara dṛśoḥ kautukam adhuḥ ||JGc_1,27_7||
[śikhariṇī] haṃsā gatīś cakra khagāḥ payodharān
mīnā dṛśaḥ sārasanāni sārasāḥ | tāsām upetyāpagatā yatas tadā teṣāṃ tu
sāmrājyam apūri sarvataḥ ||JGc_1,27.8|| [indravaṃśā] mukha vṛndaṃ khalu
kamalāny abhibhūya babhrāje | taj jātiṣu tad adhikatā
vidhutā vā kiṃ nidānam asti sma? ||JGc_1,27.9|| [udgīti] ||
[3] tataś ca locana nikocaṃ hasantīṣu tāsu svayaṃ tena nāgara candreṇa
pravartitā vyātyukṣī, yathā / meghaṃ vidyud vidyutaṃ cātra meghaḥ siñcaty uccair megha tulye pravāhe |
citraṃ citraṃ citram etat kim etat nāṭyaṃ paśyety ūcire vyoma rāmāḥ
||JGc_1,27.10|| [śālinī] tataś cākaṇṭha nirmagnā mahilāḥ kamalānanāḥ |
madhusūdana saṃsaktāḥ kamalinya iva sthitāḥ ||JGc_1,27_11|| [anuṣṭubh]
gaṇe gaurāṅgīnāṃ harir acita dharṣāt paribhavaṃ gate tatra
svarṇāmbuja ghana vanī nihnutim adāt | viparyāso yarhy asphurad iha ca
nīlāmbujavanī tadā tasyāpahnuty ucita citi kṛte' bhūd anupamam
||JGc_1,27_12|| [śikhariṇī] ambuja gandhi tathāmbuja / rūpaṃ madhu yug yathāmbujaṃ tad iva | tāsāṃ tasya ca vadanaṃ kiṃ
jala kelāv adād bhramaṃ na mithaḥ ||JGc_1,27.13|| [gīti] kathañcid api yā
labdhā hariṇāmbhoja kānane | kim api vyañjayāmāsa tasyā hāhā kṛtiṃ param
||JGc_1,27_14|| [anuṣṭubh] smita vilasita nīlāmbhojam āsīdad ekā mukham
anu hari vaktra sphūrti sandigdha cittā | iha ca vara maranda svādam
āsādya sadyaṃ samaruci yuvatībhyaḥ śaṅkinī svaṃ jugopa ||JGc_1,27_15||
[mālinī] durlabhaṃ yad ajani svayaṅgrahā liṅganaṃ tad iha jātam añjasā |
yarhi magnam anayā gabhīra vār ujjahāra harir apy amūm atha
||JGc_1,27_16|| [rathoddhatā] drutam atha vara rāmā vāri vakṣoja daghnaṃ
yugapad ayi bhavatyaḥ prāṇa nāthaṃ vijetum | sthagita kṛti karābhyām
icchavaḥ sektum uccaiḥ katham atha bata jigyur jigyire vā kathaṃ na
||JGc_1,27_17|| [mālinī] padminyā mukha padmaṃ / mudritam api sa madhusūdanaḥ pibati | iti miṣa kalayā sudṛśaś
chalita dṛśas tadvad ācarat kṛṣṇaḥ ||JGc_1,27.18|| [gīti] hariṇā hṛdaye
tāsāṃ vitīrṇā nakhara vraṇāḥ | adbhutaṃ sahasā śliṣṭā madaneṣu kṛta vraṇāḥ
||JGc_1,27_19|| [anuṣṭubh] aupajānuka bhujas tu yadāsau
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15805257 (0.003):
khaṇḍaṃ khaṇḍaṃ diṣṭataḥ kiṃ ca naṣṭam ||JGc_1,32.12||keśikaṇṭhā vaṭāt / tena nirakoṣi yadā bhujaḥ | tadā svabhāvam evāptaḥ saṃhāre divya bāṇavat
pārśvatīya mukhatīyatayāsīt | aupakarṇika dṛśāṃ sa tad āsām
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18279772 (0.008):
tayāpy akṣīṇayānyeṣām akṣīṇy āścaryam āyayuḥ ||JGc_1,4.20||bāḍavyānām / asaṅkhyānāṃ nāsīt paricitis tadā |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371206 (0.009):
bruḍanonmukhaṃ sampādayanty āsīt tadā tatkālīnaiḥ kaśmīrāt pālayadbhir
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9535796 (0.012):
11,25: ``kim.icchantī.saramā.predam.ānaḍ.dūre.hy.adhvā.jaguriḥ.parācaih/ / 11,25: kāsmehitiḥ.kā.paritakmy.āsīt.katham.rasāyā.ataraḥ.payāṃsi/''.
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8155992 (0.021):
pratyutpannamatistvāsītsa tatraivāvikampitaḥ / / ahaṃ pratividhāsyāmi bhayaṃ cedāpatediti // SoKss_10,4.182 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15803552 (0.021):
diti sūnur āsīditi | / [59] anapakṛṣṭāyāṃ ca tasyāṃ saraṅga bhūtāgas tat saṅgamataḥ sāgaska iva
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9531367 (0.022):
9,26: tasmād.vipāś.ucyate,.pūrvam.āsīd.uruṃjirā/ / 9,26: susomā.sindhur.yad.enām.ahbipprasuvanti.nadī.ah/
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15805257 (0.033):
khaṇḍaṃ khaṇḍaṃ diṣṭataḥ kiṃ ca naṣṭam ||JGc_1,32.12||keśikaṇṭhā vaṭāt / tena nirakoṣi yadā bhujaḥ | tadā svabhāvam evāptaḥ saṃhāre divya bāṇavat
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28094431 (0.062):
praviṣṭavatāpi mayā yasmāccaitro nopalabdhaḥ, tasmāttadā sa tatra / nāsīditi/ atra svayameva svakīyānupalabdhiṃ kālāntare jñātvā
aupanīvika karo' py ajaniṣṭa ||JGc_1,27_20|| [svāgatā] yadā rādhā
vāri kelau sakhīnāṃ purato gatā | vināpi sekaṃ sa tadā jaḍatām abhajat
priyaḥ ||JGc_1,27_21|| [anuṣṭubh] rādhā puraḥ saratayā jala keli yuddhe
kṛṣṇaṃ cakāra jaḍam udyamam antarāpi | naitad viveda vanitā nicitir mithas
tu svīyām ajijñapad asau jita kāśitāṃ ca ||JGc_1,27_22|| [vasantatilakā]
alaka valayi netraṃ kañja netreṇa kīrṇaṃ
svam anu madhupa tīkṣṇaṃ kañjam unnīya tasyām | sabhayam apagatāyāṃ tatra
senādhipāyāṃ sa tu tad anuga sainyaṃ prāviśac cāviśac ca ||JGc_1,27.23||
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9533191 (0.057):
tam.vaś.carāthā.vayam.vasaty.āstam.na.gāvo.nakṣanta.iddham/''.iti.dvipadāh/ / 10,21: senā.iva.sṛṣṭā.bhayam.vā.balam.vā.dadhāti/
[mālinī] / tataś ca / nīra keli bhṛta rāga cakṣuṣām aṭṭa hāsa nibha hāsa rociṣām |
māra yuddha lasad uddhata śriyāṃ raudravad vyajani so' py asau rasaḥ
||JGc_1,27.24|| [rathoddhatā] tataḥ krīḍā yuddhaṃ dadhad agha ripur
nīra vihṛti prathāyām ekākī vraja yuvati koṭībhir abhitaḥ | tathā kṛtvā
tīraṃ prasabham itavān samprati yathā purā kātyāyanyā bhajana kṛti kanyāsv
akuruta ||JGc_1,27_25|| [śikhariṇī] / tataś ca / marāla kūjitā nīra vasanā nīra jānanāḥ | cañcad bhramarakā nīrajānāṃ nālya
iva sthitāḥ ||JGc_1,27.26|| [anuṣṭubh] / atha hā hā hāsa śabdāḥ pravṛttā nīra tīrayoḥ | eke cātaka gīs tulyāḥ pare'
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28574052 (0.028):
gopībhir vāsanā bījam uptaṃ yatrāṅkurāyitam ||JGc_1,19.52|| [anuṣṭubh] / tūkāraḥ khalu māthureṣu paritas tvaṅkāra bhāṣā matā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18297448 (0.036):
sākaṃ bhekair vilaṅghantaḥ saritaḥ srava samplutāḥ ||JGc_1,11.11|| / [anuṣṭubh] / vihasantaḥ praticchāyāṃ śapantaś ca pratisvanān | [BhP 10.12 |10]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18294024 (0.039):
go mayaṃ gomaya mayaṃ kṣaṇād ajani sarvataḥ ||JGc_1,9.31|| [anuṣṭubh] / [61] tīrṇāsu goṣu tathā karṇīrathād avatīrṇāsu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28572035 (0.049):
mṛtakaṃ vapur āsajjan yaḥ sadbhyo bhaya dāyakaḥ ||JGc_1,19.5|| [anuṣṭubh] / [19] kiṃ ca vṛṣāhvaya, tava cedam atyavicārata eva | tathā hi / yad ālambāj janaḥ prāṇaṃ yasmād rakṣitum icchati |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18293265 (0.057):
gauraveṇa gavāṃ gopā yayur vikramamāṇatām ||JGc_1,9.20|| [anuṣṭubh] / [32] tataś ca saṅkrīḍati śakaṭa varge saṅkrīḍamāne sati,
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18296094 (0.057):
bakaḥ kiṃ navakaḥ sākṣāt kūṭavat sthitir īkṣyate? ||JGc_1,10.14|| / [anuṣṭubh] / [50] atra tatra jigamiṣann eva samiṣa śliṣṭatāviśiṣṭaṃ kūṭa śabdaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28578230 (0.057):
bhartṛ kāmās tadā kṛṣṇaṃ varītuṃ paritaḥ sthitāḥ ||JGc_1,21.35|| / [anuṣṭubh] / [84] atha teṣu cākarāleṣu bāleṣu cala cala kiṃvā karaṇīyam atra? iti
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18291017 (0.058):
dṛśyante sma vaṭās tatra vidūrādrau ghanā iva ||JGc_1,8.32|| [anuṣṭubh] / [34] tad etat paśyantībhiḥ parihasantībhir uktam, vraja devi, niveditam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18273187 (0.059):
sambhālya sambhṛtānandāḥ kṛta snānādikā jaguḥ ||JGc_1,2.40|| [anuṣṭubh] / prahāpitaṃ pratiśiśu mātṛbhis tadā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18288144 (0.062):
bhadraṃ nṛtyasi bhadras tvam, iti stotrān nanarta saḥ ||JGc_1,7.36|| / [anuṣṭubh] / vihasantīṣu sarvāsu sauṣṭhavāt pracyavād api |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28576959 (0.064):
śikṣārthaṃ kintu vaḥ prāptā vīkṣyājñāsiṣma tat punaḥ ||JGc_1,21.15|| / [anuṣṭubh] / [23] atha sarvāḥ salajjaṃ parasparam īkṣitvā punar ūcuḥ
lpa stanita prabhāḥ ||JGc_1,27.27|| [anuṣṭubh]< / [4] tataś ca bahudhā parihasya vinoda viśeṣaṇāya sakhyātireka vivekāya ca
dvābhyāṃ dvābhyām ekam ekam aṃśukaṃ dattavān, haris tāḥ sarvā
vastraikaika veṣṭita dvi dvi kāya yaṣṭīr utthitā nirīkṣya pratimukhaṃ
parīkṣya ca bahu jahāsa | hasitvā ca tāsām uttam uttamaṃ vāsas tathā
dhārayantīnāṃ cañcalatā sambhṛtaṃ tiryag añcalatā saṃvṛtaṃ sambhavad
aruṇa guṇaṃ, madhye madhye stambha nipuṇaṃ kvacana kvacana
cākasmika smita lambhanaṃ vināpi dṛg ambhaḥ kranditena vilokita dambhaṃ
vilocana saṃrambhaṃ lambhaṃ lambhaṃ trilokī mohane
cikīrṣita tadīya ruci dohane kusumāsāra kāriṇī vimāna cāriṇī saṃhatiḥ
praśasta vastrālaṅkāra mālyādīnāṃ puṭīḥ peṭakāś ca tat purataḥ śanaiḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18618725 (0.041):
nārtīyanti / mālyavastrālaṃkārābhāraṇānulepanadharāś ca bhavanti /
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5756538 (0.059):
paśyāmi sma ca vistīrṇa |śilātaladharātalam | / mālyabhūṣaṇadhūpādi |prāyapaṇyaṃ vaṇikpatham ||10.61|
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613824 (0.062):
vastrālaṅkāraharaṇaṃ taddalesamudāhṛtam | / uttarepañcamaṃ proktaṃ dalaṃ sarvadalottamam ||30||
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10572030 (0.062):
brāhmaṇān yathāśaktyudahmukhān gandhamālyavastrālaṅkārādibhiḥ pūjitān
pātanam anaiṣīt | / [5] kṛṣṇas tu tāḥ sarva stutāḥ samunna vastrāḥ paśyann
ati samunnatānanda vaśyaḥ svayam anurajya samupayujya vibhajya ca tāni
vastrādīni prattavān | / [6] tatra prathamataḥ svalpenaiva tena tena vicchittir jātā, yathā
majjanena tanu rocir ācitaṃ sūkṣma śubhra vasanaṃ sata cchavi | citrakaṃ
dyuti vicitram ity adaḥ prāyaveśam arucan hari priyāḥ ||JGc_1,27.28||
[rathoddhatā] || / [7] bahubhir bhūṣaṇais tu tatra tatra mithune parama śobhā netra lobhāya
jāyate sma | tathā hi / yadā yadā nūtana veśa yauvanaṃ tathāvidhābhiḥ samam īkṣate harim | matvā
tadā navya vadhū varān amūn divyo janaḥ puṣpa kulāni varṣati
||JGc_1,27.29|| [upajāti 12] / [8] atha vana vihārāya hariṇākṣīṇāṃ tatir evam ādi vyājaṃ vyājahāra
anaṅgo nāma senānīḥ kṛṣṇa kas tava vidyate | hanta darśaya taṃ nityaṃ
sakhīyaṃ māṃ bravīti yam ||JGc_1,27.30|| [anuṣṭubh]
[9] śrī kṛṣṇas tu gūḍha smitam ūcivān tatra śrī rādhāṃ prati, yathā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15792096 (0.063):
ubhayāṃś cāpare ke' pi nobhayān agatīn pare ||JGc_1,25.42|| [anuṣṭubh] / [21] śrī kṛṣṇas tu citte tad avabudhyābhidhatte sma
rādhe, maiṣīr draṣṭum anaṅgam | tasya tu paśya gaṇaṃ
kṛta sat kṛta sukṛta sulambhita saṅgam ||dhruvam||
taru vallī tati dampati pallī bhavatīm atithīyantī | ākārayati
calan nava pallava pāṇibhir ātmīyantī ||a|| sā punar iha kusumāni kirati
pathi racayitum āstara caryām | kokila kulam api tava hūtiṃ kila kalam anu
kalayati varyām ||b|| bhrūṅkāreṇa ca bherī śabdaṃ bhramarā vidadhati
sa sukham | śikhi śatam api bata tanute nartanam abhitaś cālī pramukham
||c|| nija ruci dīpaṃ paritaḥ prathayati so' yaṃ rajanī svāmī | eṣa ca
panthāḥ svaṃ vistṛtavāṃs tvat pada rajasāṃ kāmī ||d|| ||JGc_1,27.31|| |
atha savitṛ sutāyā dhanya vanyā pradeśe viracita bahu veśe tā virejuḥ
sa kāntam | tam anu paraparasmin vāsare kāryam anyad vilasitam anukāntaṃ
sūcayāmāsa kāntaḥ ||JGc_1,27.32|| [mālinī] atha / bhramara dampati vraja janaḥ pratisvaṃ nijā layād anugatiṃ dadhad
bhavika gītavad gītavān | aho kim iva so' pi taṃ nija ramā yutaṃ tad vana
prabhuṃ pramitavān anuvrajati tatra sarvatra ca ||JGc_1,27_33|| [pṛthvī]
[10] atha snigdhakaṇṭhaḥ papraccha / rātrīḥ kiñcin mātra śeṣatvam āgād bambhramyante smāpi tasmin sapatnyaḥ |
krīḍā tṛṣṇā dhṛṣṇag evāṅga jātā hā kiṃ cakre tatra kṛṣṇāṅganābhiḥ?
||JGc_1,27.34|| [śālinī] / [11] tatra madhukaṇṭha uvāca tataś ca tad vanasya nirvarṇana pūrvakaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15785904 (0.052):
[43] tad etad vicintya sphuṭaṃ proce, tatas tataḥ ? / [44] madhukaṇṭha uvāca abhiṣrtavatīnāṃ viśeṣo yathā
varṇanaṃ vidhāya, keli kalāpe vidhīyamāne / anyo' nyaṃ nihnutānveṣaṇa kṛti vihṛtiṃ preyasībhir murārir yāṃ cakre sā
rahas tan mithuna mithunatā kāraṇaṃ jāyate sma | yatrānviṣyānuyātā
vividha gati vapuḥ sphūrtinā tena yā yā kuñjāntas taṃ gṛhītvā pṛthag
apara dṛśāṃ dūratāṃ sāñcati sma ||JGc_1,27.35|| [sragd] kathañcana dadarśa
yā kvacid apīha kṛṣṇānvitāṃ vadhūṃ rahasi kām api svayam idaṃ vidhā kācana
| pratītim agaman na hi sphuṭam amūṃ tamālānvitāṃ sphuṭat puraṭa yūthikāṃ
sapadi manyamānā hṛdi ||JGc_1,27_36|| [pṛthvī] śiñjitaṃ
vihaga kākalī kulair gānam anya bhṛta sambhṛta svaraiḥ | rūpam apy atha
tamāla campaka śreṇibhir muhur avāri tādṛśām ||JGc_1,27_37||
[rathoddhatā] yatra santamasam asti santataṃ tad vanaṃ na para durgamaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18288003 (0.060):
svāntare param amū arakṣiṣuḥ ||JGc_1,7.28|| [rathoddhatā] / tataś ca
param | kuñja madhya lasad oṣadhī śriyā tatra tatra mithuna rddhi vardhi
ca ||JGc_1,27_38|| [rathoddhatā] atha rahasi girāṃ vilāsa kamraṃ
calad amalāṅga vikāsi romaharṣam | smara valayi kalā spṛhātilolaṃ didivur
alaṃ yugalāni tatra tatra ||JGc_1,27_39|| [puṣpitāgrā] / [12] atha krama vaśād
adbhuta bhayānaka raudra bībhatsa vatsala karuṇa vīra hāsya śānta śṛṅgāra rasāḥ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13154278 (0.046):
dviṣo vatsala bībhatsa śānta raudra bhayānakāḥ |
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27149453 (0.047):
śabdasparśarūparasagandhā rasāḥ / śṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakabībhatsādbhutaśāntāḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13613728 (0.050):
tasmād bhāvā amī proktāḥ sthāyi-sañcāri-sāttvikāḥ // VisSd_3.181 // / śṛṅgāra-hāsya-karuṇa-raudra-vīra-bhayānakāḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905753 (0.050):
rājā bhaṭṭārako devaḥ sābhiṣekā ca devyapi //76ā//AP_359.076ācd/ / śṛṅgāravīrakaruṇādbhutahāsyabhayānakāḥ /AP_359.077āab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293867 (0.050):
(1.7.440) nirvṛtte tvaṅgasattvābhyāṃ dve triṣvāṅgikasāttvike / (1.7.441) śṛṅgāravīrakaruṇādbhutahāsyabhayānakāḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 892862 (0.054):
śāntastu vīraśṛṅgāraraudrahāsyabhayānakaiḥ // VisSd_3.257 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13614796 (0.054):
śāntas tu vīra-śṛṅgāra-raudra-hāsya-bhayānakaiḥ // VisSd_3.257 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13618443 (0.058):
dīptāḥ syuḥ ṣaḍ-rasāḥ śānta-hāsya-śṛṅgāra-varjitāḥ // VisSd_6.244 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4897491 (0.060):
vīrāccādbhutaniṣpattiḥ syādvībhatsādbhayānakaḥ /AP_338.008ab/ / śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayānakāḥ //AP_338.008cd/
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8726066 (0.060):
tava mate kāvyarūpatayā prasajyamāna ityarthaḥ / / manāgapīti / / śṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13363970 (0.060):
tadviśeṣānāha / sṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1746336 (0.061):
aṣṭadhā sa ca śṛṅgāra hāsya vīrādbhutā api | 168 / raudraḥ karuṇa bībhatsau bhayānaka itīritaḥ ||SRs_2.360||
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081072 (0.062):
(12) prakṛtayo divyā adivyā divyādivyāśva / vīraraudraśṛṅgāraśāntarasapradhānā
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26667011 (0.063):
1.004.008a hāsyaśṛṅgārakāruṇyaraudravīrabhayānakaiḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13377400 (0.063):
(12) prakṛtayo divyā adivyā divyādivyāśca / vīraraudraśṛṅgāraśāntarasapradhānā
śṛṅgārānukūlatayā yathāyogaṃ rasayitum āsāditāḥ | [13] yathā / kvacid ahīna tuhina marīci marīci vīci rocamāna kānane
paricitāparicita nānā vidha mṛga pakṣi vṛkṣa vallī vilakṣaṇatā vilokanāya
kṛta paribhramaṇam; / kvacid api / madākula bhramara kula saṅkula gūḍha kuḍuṅga kusuma caya cayanāya
kampamāna prāṇa praṇayinī janasya prakaṭaṃ cāṭutā ghaṭanāya tatra balād
iva viracita praveśanābhiniveśam; / kvacid api / dhṛṣṭa ṣaṭpada daṣṭatā labdha kaṣṭa spaṣṭa duṣparihara bāṣpa lalanāvakalanād
uddaṇḍitena sanāla keli kharanāla daṇḍena tad daṇḍanāya
makara kuṇḍala tuṇḍa paryanta sparśi roka koka nadāyamāna netra puṇḍarīkam;
kvacid api lalitavilāsa valitānana lalanā vapur anubhūya
jugupsitī kṛta sthala kamala sthalāvalokanam;
kvacid api śuka nikarādhigamanīya ramaṇīya vāṇī vilāsa kalanāya
salālana kalita kala kalā kalāpam;
kvacid api / nija līlā milad ullala bhāva vilulita sulalita mukula kula latā vakalanena
vikalatayā vigalita nayana jala leśam; / kvacid api prauḍhatā samūḍha gūḍha garva parva kharvaṇāya
sadambharambhoru varūtham anu nirvyūḍha prarūḍhamāra samprahāram;
kvacid api / mithuna mithaḥ keli kalānukṛti niyati valita praticchāyāvaloka kautuka vāhitayā
vihita bahu hāsam; / kvacid api parasparam / aparaspara sparśa sukha parāmarśajāta nivṛtti citta vṛttitayā
nimīlad vilocana rocamānam; / kvacid api niryantraṇa ramaṇa śrama paratantra tandrāyām api tad eva
ramaṇaṃ bhūyaḥ samanubhūya rāga sāgarāyamāṇa jāgaram / [14] sa eṣa keśavaḥ preyasībhiḥ saha vilalāsa |
bhramaram iha nibhālya dattacumbaṃ vratatiṣu kīram apīha dāḍimīṣu | punar
api ramaṇo manojavaśya sthitiramaṇāya babhūva vallavīṣu ||JGc_1,27.40||
[puṣpitāgrā] alir iha vadanopadaṃśam āsīn madhurasapānakaraḥ sarojinīnām |
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7435861 (0.057):
ahaskaraḥ / / yatkaraḥ / / tatkaraḥ / / dhanuṣkaraḥ /
yad ajitaramaṇītatir nirīkṣya sphuṭam abhajan madanaṃ vidūrato' pi
||JGc_1,27_41|| [puṣpitāgrā] || / [15] tac ca tac ca na varṇayitum ātmaśaktiṃ nirvarṇaye, yataḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23073907 (0.062):
anyathānupapacyā tu bodhecchaktiṃ duyātmikām / / arthāpacyāvabodheta saṃbandhaṃ tripramāṇakam //2//
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27648617 (0.064):
suratarumāpā'l . imatāt prakāṇsayacchaktimātmanaḥ pḸal . imatāt |
tāṃ jyautsnīṃ tac ca vṛndā vipinam api ca tat kuñja vṛndaṃ tathā tāḥ śayyā
dve dve ca te te hari hariṇa dṛśau tāś ca sa prema līlāḥ | paśyat paśyan
mano me sapadi viṣayitām ujjhad atrānumuhyat paśyad drāg yāti
tat tad viṣaya valayatāṃ hanta paśyāni kena? ||JGc_1,27.42|| [sragdharā]
[16] tad etad iha sāmānyatayā varṇitam, viśeṣataḥ punar evam / anyā varṇāḥ santi yatra sphuren na śrīrādhāyāḥ kāpi saubhāgyalakṣmīḥ |
tasyāḥ sphūrtau varṇanāyāṃ na śakyā sāpy evaṃ ced anyavārtā tu dūre
||JGc_1,27.43|| [śālinī] || / [17] tataś ca parasparaṃ para parāgamanātaṅkayā maṅkṣu
saṅkucita līlā vilāsāḥ sa viśleṣaṃ veṣaṃ saṃśleṣa valitaṃ vidhāya
vallī gṛha pallīnāṃ bahir varti sanniveśa veṣaṃ sthalī viśeṣaṃ kramataḥ
krāmanti sma, yatra kṛṣṇasyāpy aikadhyam udbudhyate sma | [18] tathā ca
taṃ krāntvā ca dāruṇatā padāruṇatā prakāśa sānnidhyaṃ nidhyāyanti sma |
tataḥ / pūrvasyāṃ diśi kācanāruṇa ruci cchāyāvṛṇoc candrikāṃ candro' py āśu tadā
patann iva karair ālambatāstācalam | itthaṃ kairaviṇī kulaṃ kila
dara glāniṃ yayāv ity amūs tad rāsāṅkita rātri śānti vibudhā mamluś ca
kṛṣṇa priyāḥ ||JGc_1,27.44|| [śārdūla] / [19] tatra khecara strīṇāṃ vacanam
nīca bhāva valayī balād vrajann ūrdhvatāṃ nipatatīti niścitam | paśya
gopa sumukhī mukhātigaḥ puṣkarāt skhalitavān asau vidhuḥ ||JGc_1,27.45||
[rathoddhatā] / ahriyata kuvalaya mālā / līlā gopāṅganāpāṅgaiḥ | iti kila dūnita bandhuḥ
kuvalaya bandhuḥ papāta hā sindhum ||JGc_1,27.46|| [upagīti]
[20] śrī vraja devīnām api / tārāṇāṃ vṛndam āmṛdnann asmākam api sarvataḥ |
ayam ākramate' nūrur vyoma cākramati drutam ||JGc_1,27.47|| [anuṣṭubh]
[21] tataś ca tāsāṃ tathā bhāvaṃ vibhāvya bhavya svabhāvaḥ sa śrīmān
navya kiśoratā navya sad bhāvaḥ pratisvam āliṅgitānāṃ
darśita praṇaya sampad iṅgitānāṃ vaktra kamalaṃ sravad asraṃ mamārja |
[22] sāntvayann eva cedaṃ sāntvam uvāca / acchinnaṃ samayaṃ vahāmi bhujayor antaḥ sakhi tvām iti pratyāśā yadi
sidhyatīha tad api svāntaṃ na me tṛpyati | siddhau tatra tu vighna jātam
atulaṃ bandhvādi sambhālanaṃ tasmād geha gater avaśya valane mā mlānir
āsādyatām ||JGc_1,27.48|| [śārdūla] / [23] iti pūrvavad eva pratyekaṃ hastena vyatiṣajya sajyamāna vihāratayā
vraja vartmānuvartate sma | / yadyapi vanitā vaśatām antar yātas tathāpy asau kṛṣṇaḥ | bhajati snigdhān
anyān sat puruṣāṇām iyaṃ śailī ||JGc_1,27.49|| [āryā] ||
[24] atha labdha paraspara vicchedeṣu ca tat tat pallī vartma bhedeṣu
prāyeṇa prāpta gaṇa saṅgama troṭatām adhika koṭatayā bhāvinī samudayaḥ
svayaṃ na bhāvayitum īśāmbabhūva | / [25] krameṇa cātyanta raṅga tat tad aṅganā gaṇe gaṇeyatayāvaśiṣṭe tena
saha nija nijopavanāntar varti gehāṅgaṇa vartma bhedam āsādya, kṣaṇaṃ
gamanād virarāma reme ca | tatra ca / gāḍhopagūḍha ciratāṃ paṭu cumbitaṃ tad viśrambha bhāg abhihitaṃ
bahu mānitaṃ ca | tāsāṃ gatau racayatā vraja rāja putre ṇākāri kiṃ na kim
ito gaṇanāṃ na vedmi ||JGc_1,27.50|| [vasantatilaka]
[26] tataś ca tāḥ sa gadgadaṃ jagaduḥ / sambhāvitaṃ na valate sma yad asmakābhis tvat prāptir atra bhaviteti tayā
ca jātam | vijñāpanaṃ tu na idaṃ śṛṇu kṛṣṇa tasmin aṅgīkṛtaṃ pariharanti
na jātu santaḥ ||JGc_1,27.51|| [vasantatilakā]
tataś ca / mitho mithunam uttaraṃ viraham ūhamānaṃ mithaḥ
patan nayana vāribhiḥ samabhiṣiktam āśliṣyata | / tad evam akhilaṃ vapur niyatam ārdram āsīd bahis
tad asya hṛdayaṃ punar vyajani tādṛg antar bahiḥ ||JGc_1,27.52|| [pṛthvi]
[27] tataś ca, saha kāntaḥ kāntā samudayaḥ śakunta kula kala kolāhalāt
prātar iti kalita camatkāraḥ kampa sampat sampatad asram
ajasra bhāvanā nidānaṃ kathañcid eva viśleṣam iyeṣa |
[28] tathā viśliṣya ca / tiryak paśyan muhur api mithas tatra tatrāpi sāsrī bhāvād vyasraṃ
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2501304 (0.051):
tantrī-niyantrita-gīta-yantra-tulyau parama-kulyau parasparaṃ kathakatāṃ / kathaṅkathikatām api muhuḥ saṃprathayya sarva-śarma-śīlāṃ śrī-kṛṣṇasya
mithunam atha tat kṛṣṇa rādhādi nāma | gehaṃ gacchad yad iha gamanāyāśakan
tan na citraṃ dhanyānāṃ syād ucitam akhilaṃ yat prayatnaṃ vināpi
||JGc_1,27.53|| [mandā] / ajani bahu vyathatāntar bahu dayitānāṃ viyogatas tasya |
sarvāvaraka rug antaram iva jajñe sā tu rādhikā viyutiḥ ||JGc_1,27.54||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265311 (0.054):
aham iha manye kṛṣṇa snehaja dhārā tad antaraṃ viśati ||JGc_1,1.8|| / [gīti] / tasmin śrī hari rādhayor yugalitaṃ yad bhāti kuṇda dvayaṃ
[gīti] / jyautsnīṃ śāradikāṃ vihṛtya vividhaṃ tasmin balād āgataṃ vīkṣya
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28557012 (0.049):
kāvyaṃ nija sacitaṃ yat tad idaṃ yuvakāṃ parasparaṃ śṛṇuthaḥ / ||JGc_1,14.15|| [gīti]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28574051 (0.053):
gopībhir vāsanā bījam uptaṃ yatrāṅkurāyitam ||JGc_1,19.52|| [anuṣṭubh] / tūkāraḥ khalu māthureṣu paritas tvaṅkāra bhāṣā matā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265311 (0.054):
aham iha manye kṛṣṇa snehaja dhārā tad antaraṃ viśati ||JGc_1,1.8|| / [gīti] / tasmin śrī hari rādhayor yugalitaṃ yad bhāti kuṇda dvayaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28561617 (0.054):
sidhyed itthaṃ sa tena vyatikathitayā vyaśvasīn nyaśvasīc ca / ||JGc_1,15.58|| [sragdharā]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28580384 (0.056):
tato bhaktāḥ pūrve sukṛtam anu bhāktāḥ kila pare ||JGc_1,22.5|| / [7] atra vṛndāvana vāstavyatā punar eṣāṃ stavyatām apy atikrāmati iti
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15801946 (0.057):
praṣṭhaṃ na jānāni na ghātayānīti ||JGc_1,31.21|| / [16] atra gokula janasya gokula jīvanasya ca bhāvam āviśann eva
brāhma muhūrtam ullala dhiyaś channādhva mūrti kriyāḥ |
tat tat keli kalā vilāsa valita svāntāḥ sva kānta priyāḥ sāntas tarṣam
anantar īṣad udita śrānti vrajaṃ prāviśan ||JGc_1,27.55|| [śārdūla]
[29] sa eṣa rāsotsava viśeṣaś ca nivṛtta iti bahir eva vṛttaṃ nāntaḥ,
rāsotsavaṃ kila samāpya gṛhādi kṛtya vyagrāś ca tan mayatayā
vraja vāma netrāḥ | nānā vilāsa maya nartana gīta vādyaṃ sākṣād iva
vyadadhatātra ca tat tad eva ||JGc_1,27.56|| [vasantatilakā] / netā yeṣu tu rāsa keliṣu bhavet kṛṣṇaḥ svayaṃ nāyikāḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18269776 (0.040):
etāṃ kathaṃ katham ahaṃ bata sāntvayāmi? ||JGc_1
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15788115 (0.058):
prāpnotu sādhakatama sthitim añjasaiva? ||JGc_1,24.7|| [vasantatilakā] / kṛtaṃ ca parirambhanaṃ na parihartum īśāv amū
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265423 (0.059):
abhyāsataḥ sva pulināni cinoti saurī? ||JGc_1,1.12|| [[vasantatilakā]] / [13] bhāṇdīras tu sa no mano vyākulayati | tathā hi
śrī jaitra vraja subhruvo, rasa kathās tatraiva nirlāñchanāḥ |
tat tad varṇanam eva kāvya vibudhāḥ kārtsnyena kuryuḥ paraṃ kintu
śrī śuka sammataṃ na yad idaṃ pūryeta taiḥ sarvakaiḥ ||JGc_1,27.57||
[śārdūla] / [30] snigdhakaṇṭha uvāca hanta, catvāras te kumārakāḥ kva gatāḥ? |
[31] madhukaṇṭha uvāca pūrvam ārūḍha mahā taravaḥ paścān nija prabhoḥ
sva gṛha vartmānuvartanam avadhāya, dūra cariṣṇutayā tūṣṇīm
evānuvartiṣṇutām avāpuḥ iti | / [32] tad evaṃ madhukaṇṭhaḥ prathitam api rāsa līlā varṇanaṃ
triyāmāniyamataḥ saṃkṣipya tadīya samādher vikṣipyamāṇatā sañjanāya
sāñjalir vyañjayāmāsa / sa īdṛg vallabho labdhas tvayā śrīmati rādhike | yaṃ bheje rāsa rabhasāt
trilokī nāyikā nibhā ||JGc_1,27.58|| [anuṣṭubh] / [33] atha kañja netraḥ kṛtāñjalitayā pratīkṣitānujñā sārau sūta kumārau
svāntikam āhūya bhūyaḥ paricaskāra nijānām aṅgānām aṅganānām api
pariṣkāra dravyeṇa | / [34] yad anu dāna parvaṇā sarva eva bhāsamānaḥ sabhā sajjanaḥ pratyekam
eka vyaktir api kriyā lāghavād bahu vidha nibhāṃ vyaktim avāpa |
[35] tato brāhma muhūrte muhūrta viśramāya sarva eva sva sva dhāma jagāma
iti śrī śrī gopāla campūm anu / rāsa prapañca pañca pūraṇī pūraṇam nāma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15793873 (0.024):
atha saptaviṃśaṃ pūraṇam / rāsa prapañca pañca pūraṇī pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15793859 (0.046):
antaraṅgām anyā gopīr vṛtīyati ||JGc_1,26.40|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu / rāsa vilāsa prasāraṇaṃ nāma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18294446 (0.060):
iti śrī śrī gopāla campūm anu / śrī vṛndāvana deśe praveśo nāma
saptaviṃśaṃ pūraṇam / athāṣṭaviṃśaṃ pūraṇam / ambikā vana gamana saṃvidhānaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15796797 (0.008):
ambikā vana gamana saṃvidhānaṃ nāma / aṣṭaviṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28580159 (0.026):
kumārī vastra haraṇa sukumārī samasta karṣaṇaṃ nāma / ekaviṃśaṃ pūraṇam / atha dvāviṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28566617 (0.026):
veṇu śikṣā miṣa preyasī bhikṣā nāma / saptadaśaṃ pūraṇam / atha aṣṭadaśaṃ pūraṇam
[1] atha pratyahavat prabhāta bhāsamānāyāṃ sabhāyāṃ / svāvasara jāta prasaraḥ snigdhakaṇṭhaḥ sotkaṇṭham āha sma madhukaṇṭha
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18278736 (0.048):
vraja deva sabhāyāṃ bhāsamānāyāṃ sāvasara nidigdhaḥ snigdhakaṇṭhas
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18276127 (0.064):
[63] atha sotkaṇṭhaṃ snigdhakaṇṭha uvāca tarhi kiṃ jātam ?
śrūyatām anantaraṃ hari caritam | / [2] tataḥ sarvānanda varṣe harer navame varṣe parutnād apy adhikatayā
yatnād aiṣamastye sāmastyena kṛta vistāre giri yajña sāre nirvṛtte
māsa katipaye ca vṛtte vilakṣaṇa lakṣaṇā śiva kṣaṇadātipracuraṃ
jana samājam ājahāra | kintu prāyaśo yaśodhanādikām anayā
sāmānādhikaraṇyād ambikāraṇyāya samam ambikā pati pūjanārthaṃ janā varṣaṃ
varṣaṃ prati saharṣaṃ gacchanti | yacchanti ca vividhāni dhanāni kimuta
tasyāṃ yogaviśeṣād asamāyāṃ samāyām | yatra / kutūhalāvakalanādi līlā kallolinī kallola lola śrī gopāla cālita cittā
gopālāḥ | kiṃ bahunā, gopāla kṣiti pāla caraṇāś ca
tad yātrā spṛhā pātratām avāpuḥ | / [3] saṃcerire ca te cireṇa
mahārambha sambhāra bhāra hāra viśaṅkaṭa vāra niḥsāraṇayā | tatra janair
nānā sāmagrīr agarhya vahyānaḍuhaś cānāṃsi vāhayantaḥ kolāhala kutūhalam
anvabhuvaṃś ca | / [4] yatra putrānurāga parimala nirmala pātrī vraja dharitrī
kṣiti pālayitrī nānā gopa kalatrāṇāṃ sukha satrāyamāṇatayā taiḥ saha
satra yātrāṃ cakāra | kiṃ bahunā, go gokula pālana kṛte
kṛtehānupanandābhinandādīn ṛte sarva eva parva pūrvaṃ calanti sma | yatra
lālya bhāvataḥ saṃnanda nandanāv agrajam anuvrajataḥ sma lālaka bhāvāt
taj janmānam anu ca | / [5] tatra viśeṣatas tu / mukha kamala virājan nāṭya dṛk khañjarītā
stana kanakaja kumbha bhrāji patrāvalīkā | caraṇa sarasijāṇāṃ
haṃsaka svāna ramyā / vraja nija mahilālī tatra bhavyaṃ babhāra ||JGc_1,28.1||
tataś ca / na paraṃ cākṣuṣam āsīt tad vraja jana calanaṃ vidūrataḥ kintu |
śakaṭa ghaṭāṭananād vādād apy andha vedyaṃ ca ||JGc_1,28.2||surāṇāṃ nṝṇāṃ
ca pratipada bahūbhāva mayatāṃ / sa vādyair gītādyaiḥ saha kusuma varṣair jaya ravaiḥ | mukundālokāya
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7866383 (0.055):
sarvagītavādyaiḥ sarvapuṣpādibhiścaityapūjātirekaḥ /
prathita pathikālī śavalanaiḥ / samantāt saṅghaṭṭair abhiyayur amī āmbika vanam ||JGc_1,28.3||tatra ca
bhrātrā satrā haris tatrāruhya kambali vāhyakam | vicitra mitra gantrīṇāṃ
vṛtaṃ pṛtanayāyayau ||JGc_1,28.4||kadācid unnataṃ tatra śakaṭaṃ ghaṭayan
pṛthak | abhīṣṭaṃ draṣṭum utkaṇṭhī sa sma suṣṭhu pratiṣṭhate
||JGc_1,28.5|| sakhi bala balavān vihāra caryāṃ
pathi vidadhat kutukaṃ ca lokamānaḥ | muhur upacaritaḥ svayaṃ jananyā
bakaripur āmbika kānanaṃ viveśa ||JGc_1,28.6|| tatra ca / jaṅghālās te lakṣaśo loka saṅghās
tīrthaṃ yātāḥ kṛṣṇam āpuś ca daivāt | tṛṣṇā dīnāḥ pāthasas tat prayātāḥ
saudhīṃ yadvad vṛṣṭim ante labhante ||JGc_1,28.7|| [6] tasminn idam
adbhutam udbhūtam abhūt / utphulla netra kamalaṃ pulaka prasāra
śaivālam aśru milad ūrmi jana pravāhaḥ | ākramya setum adhigamya
suramya kṛṣṇa / śobhā mahāmbudhim agāj jalatām apīha ||JGc_1,28.8|| [7] tataś
cābhikhyā mātrataḥ kṛta sarva vaśībhāvasya tasya
tad āsecanaka rūpa nirūpaṇāt paśya paśyety evāsmin paśyati loke kathaṃcit
kṛta nivāraṇe ca tasmin kolāhala kāraṇe vraja vāsi janaḥ sarva eva
yathāyatham āvāsam āsasāda | / [8] āsādya ca purohita hita sahitatayā kṛta snāna dāna vyāpāre
śrī vrajarāja virājamāna samāja vāre kutukatas
tairthika sārtha darśanārthaṃ snātānuliptatā dīptaḥ sakhi rāmārāma ramaṇaḥ
kamana kamala locanas tatra tatra bhramaṇa kramam ācacāra | yatra
nānā deśa janānāṃ / veśa niveśa nirveśa saṃveśa bhāṣābhiniveśa kriyā viniveśa viśeṣān anubhūya
bahula kutūhalam ākalayāṃ babhūva | / [9] yatra ca kṛṣṇaṃ paśya rāmaṃ paśya śrīdāmānaṃ paśyety amī paśyantaḥ
kolāhalaṃ baṃhayām āsuḥ | / [10] yatra ca tadīya vṛndāni govindīya sundaratā maranda vinisyandam
amandaṃ nayana rasanayā rasayanti | mohātiśayavanti
vihita hita sarvasvātma nivedanaṃ sāsra namra kamra vadanaṃ sadana sadanād
asīdanti ca saṃjitāñjalitayā tasthuḥ | / [11] śrī kṛṣṇas tu tad aṅgīkṛtyāpi śīla vṛttyā tadīya snehaṃ sāṅgīkurvan
madīyā eva bhavad bhavadīyārthā mat pratyarpaṇataḥ pratisvaṃ yathā niṣṭham
avatiṣṭhantām iti santoṣayan kramaśo nijāśramam evāśramam ājagāma |
[12] āgamya ca sāyantanam aśanaṃ saṃgatya mātur mānasam ānandena vitatya
praśasta vastra mālālaṃkāra sāraṃ parikṛtya sakhibhir ātmānaṃ parivṛtya
sarva bhāgavata śiva pradasya bhāgavata paramparā parama guroḥ śivasya
varivasyāyāṃ śiva rātri yātribhiḥ pitrādibhir ekāgratayā sva maṅgala kṛte
kṛta jāgaraṃ svīya parakīya rājakīya janakīya bahala kolāhala prakāraṃ
śivāgāram anu nānā vidyā vismāyakatayā vidyamānān saṃpaśyati sma |
sarve vrajajanās tatra kalpa vṛkṣa samā babhuḥ | adhideva ivādīpyad
dhanyaḥ parjanya nandanaḥ ||JGc_1,28.9|| [13] prabhāte ca prabhāte
vadānyatā pracārāhṛta viprādīnām agaṇeya gaṇāya guṇa guṇitānnādi dānataḥ
saṃmānataś ca vitānita yaśasi śrī vrajarāja sadasi teṣu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18291712 (0.061):
nivṛttāsu, samādhānohinī rohiṇī gaurava pātrībhiḥ paurogavībhiḥ / pariveṣayāmāsa | / [62] śrī vraja rājas tv avarātmajaṃ rāmam api samānīya tena sutena ca
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265489 (0.061):
[15] āvirvrajati ca tasmin sa vraja vāsi jana vraje vraja rāja tanūje kiṃ / kiṃ vā tad vyañjijiṣayā / nāvirvrajati? tac ca yuktam evotpaśyāmaḥ; vrajapadam hi
tat tīrtha yātri śateṣu ca cira paricita caravat
parama prīti sphītībhāvana nītitaḥ katham api prasthāpiteṣu tasyām
amāvasyāyāṃ tāsminn eva vraja vasatibhiḥ saha pitṛbhyāṃ lālitaḥ sa harir
vāsateyīm uvāsa | / [14] tataḥ sā ca rātrir yātrika jana prācurya pūryamāṇā nāsīd iti
kolāhalāpagamena hyastana jāgara klamena ca suptiḥ sarvataś ca nirbharam
evāvirbhavati sma | / [15] yatra danujāmitras tu vrīḍātaḥ krīḍātaś ca kiṃcid dūragataḥ
sakhi jana janita sukhaṃ nidrāyate sma |
[16] atha tasyāṃ niśi diśi diśy api darśita tamasi rahita dantagaraḥ
kaścij jarada jagaraḥ sarpaḥ sarpan vrajarāja caraṇa rājīvaṃ nijagāra |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21462474 (0.051):
asti kasmiṃścid valmīke mahā kāyaḥ kṛṣṇa sarpo 'tidarpo nāma | sa kadācid / vilānusāri mārgam utsṛjyānyena laghu dvāreṇa niṣkramitum ārabdhaḥ |
[17] tena ca vīryavattayā nigīryamāṇe caraṇe śaraṇecchur vraja dharaṇīśaḥ
santata kṛṣṇa sphūrti pūrti pracita cittatayā jāgrad eva kṛṣṇam uddiśya
cukrośa | yathā / kṛṣṇa kṛṣṇa bata kṛṣṇa kṛṣṇa he
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23935984 (0.027):
śikṣārthaṃ kiṃkarāḥ sarve % śṛṇuta praṇatā hareḥ // NsP_8.26 // / he kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇeti $ yo māṃ smarati nityaśaḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17000970 (0.027):
śikṣārthaṃ kiṃkarāḥ sarve śṛṇuta praṇatā hareḥ // NsP_8.26 // / he kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇeti yo māṃ smarati nityaśaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16200147 (0.055):
kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho HV_62.11a / kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho *HV_67.18*765:1a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16200166 (0.055):
kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho HV_110.41c / kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho HV_110.46c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13760860 (0.055):
kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho HV_56.27a / kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho HV_62.11a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13760869 (0.055):
kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho HV_67.18*765:1a / kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho HV_110.41c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13760885 (0.055):
kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho HV_110.65c / kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho HV_111.7a
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27439196 (0.059):
he kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇeti NsP_8.27a / hetihastān samādiśat NsP_44.21d
tāta mām ajagaro graseta kim | ity asau smaraṇatas tanūjanes
tasya moha maya bhāvam ayayau ||JGc_1,28.10|| [18] atha
tat pārśva vartinaḥ śūra cakra vartinaś candra hāsam ādāya samutthitāś
candramasaṃ grasamānaṃ rāhum iva bāhu śālinas taṃ paśyantaḥ pravyathitā
vyarthī bhūta tat prahāra prayāsās tad upāyāntaram apaśyantaś ca
vyagratā kvathitāḥ śarārubhir jvalad agrodagra dārubhir jaghnuḥ |
[19] tathāpy atyajati tatrājagare prathama śabdād eva / jāgrad vrajarāja tanūjaḥ sura gaja rāja iva dhāvaṃs tarhy evājagāma |
[20] āgacchataś ca tasya sa dīrghatara dīrgha pṛṣṭhaḥ puccham anu
vāṭa ghaṭita nyāyena caraṇa pallava spṛṣṭatāṃ prāpa |
[21] tat spṛṣṭaś cāyaṃ visṛṣṭa tac caraṇaḥ svayam akasmāt sarpākārād
utsarpan vapur antaram antareṇa vidyādharākāraṃ dhārayati sma |
[22] tat kara pallava spṛṣṭa caraṇāḥ śrī vraja rāja caraṇāś ca yathāvad
virājamānatām āpuḥ | / [23] tataḥ sāścaryaṃ kṛtāvalokeṣu sarva lokeṣu sudarśana nāma dharaḥ sa tu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18277891 (0.056):
khalu priyajanecchām evānugacchati sarva śakti vyaktir na tu yadṛcchām iti / [106] atha sarve sāścaryam ūcuḥ bhavatu nāma tat tat | kintu tataḥ kim
vidyādhara caraḥ punar labdha svarūpa varas taṃ praśaṃsan
sva śāpa vṛttāntaṃ śaṃsaṃs tadīyāṃ kṣamām āśaṃsaṃs tad anujñātaḥ
svādhiṣṭhānam eva pratiṣṭhate sma | / [24] ye pūrvaṃ tatrāpatrapām apahāya śrī vraja patipatnī prabhṛtayaḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28553681 (0.040):
janāyatanatām āptavatyaḥ, kiṃ bahunā, vraja mahī pati patnī ca / vraja mahilābhir apatrapām apahāya tatrājighāya | sandideśa dūra deśataḥ
kula strī janāḥ kim utānye saṃsṛjyamānatayānusṛtya kṛtya mūḍhatām
anubabhūvuḥ | / [25] samprati tu te yathāyathaṃ mithaḥ samupagūḍhāh kevala mūḍha rodanā
yathā tātaṃ kṛṣṇaś ca rāmaś ca kṛṣṇaṃ rāmaṃ ca mātaraḥ | mātṝś
cānyāstathānyo' nyam anye śiśliṣur unmadāḥ ||JGc_1,28.11|| [26] tad evaṃ
kṛta kṣapaṇāyāṃ kṣapāyāṃ tat kṣaṇam eva tūrṇa gamana manasaḥ samam
anaḥ samūham ārohayantaś cira gantavyaṃ panthānam antikam
ivātikrāntavantaḥ prāptavantaś ca nija vrajam | / [27] yatropanandādayaḥ sa nandanaṃ sahaja mātraṃ śrīman nanda rājam
anavadya vādya gīta parīta veda ghoṣānugata sarva ghoṣā yathāyathaṃ
saṃsajya nīrājya ca vrajopavanam āvāsya snapanādibhir upāsya ca tatraiva
nija gṛha janaṃ prāpayya pākaṃ samāpayya ca sarvān eva sambhojya sukhena
saṃyojya ca vartma vārtāṃ saṃpṛcchya harṣa dharṣādikaṃ samṛcchya ca
sva sva vasatim anu vasatīṃ vāsayām āsuḥ |
[28] atha samāpanam āha / īdṛśas te vrajādhīśa putraś citrayaśāḥ śaśī | yad aṅghri nakhara jyotsnā
tamaḥ sarvam anīnaśat ||JGc_1,28.12|| / iti śrī gopāla campūm anv
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28582196 (0.038):
ākarṣaṇād guṇā yasya sarvān anuguṇān vyadhuḥ ||JGc_1,22.46|| / iti śrī śrī gopāla campūm anv
ambikā vana gamana saṃvidhānaṃ nāma / aṣṭaviṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15795867 (0.008):
athāṣṭaviṃśaṃ pūraṇam / ambikā vana gamana saṃvidhānaṃ
athaikonatriṃśaṃ pūraṇam / rahaḥ kutūhala vaha bahala rahaḥ krīḍākhyam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15799070 (0.0):
iti śrī śrī gopāla campūm anu / rahaḥ kutūhala vaha bahala rahaḥ krīḍākhyam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15795861 (0.025):
rāsa prapañca pañca pūraṇī pūraṇam nāma / saptaviṃśaṃ pūraṇam / athāṣṭaviṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28566616 (0.028):
veṇu śikṣā miṣa preyasī bhikṣā nāma / saptadaśaṃ pūraṇam / atha aṣṭadaśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28580159 (0.032):
kumārī vastra haraṇa sukumārī samasta karṣaṇaṃ nāma / ekaviṃśaṃ pūraṇam / atha dvāviṃśaṃ pūraṇam
[1] atha rātri kathāṃ punaḥ snigdhakaṇṭhaḥ prathayāmāsa
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15806222 (0.028):
yathāsvam āvāsam āsādayāmāsuḥ | / [24] atha prātaḥkathāyāṃ snigdhakaṇṭha uvāca tad evaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28552539 (0.036):
paricaryamāṇau sukhaṃ nidadratuḥ | / [55] atha snigdhakaṇṭhaḥ samāpana digdhaṃ tad idaṃ vākyaṃ sāñjali
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15804445 (0.038):
vaivaśya pāravaśyam āsīdan sīdann iva mūrccham ṛcchan snigdhakaṇṭhaḥ / sarvān eva ca tat tad bhava bhavanān bhāvayāmāsa |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15801281 (0.038):
[1] atha snigdhakaṇṭhaḥ prabhāta kathāṃ prathayāmāsa [2] tad evaṃ
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2506249 (0.047):
nāsambhāvanāsīd itīdam eva viṣīdan marmatām aticakrāma iti | [17] kathāṃ / samāpya snigdhakaṇṭhaḥ punar uvāca-
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18277964 (0.049):
tām eva vyajya putratām eva nidehitavān | śrīmān ānakadundubhis tu tad / idaṃ sarvaṃ nānusadadhau iti | / [108] snigdhakaṇṭha uvāca nānusandadhātu nāma | tathāpi yāṃ tanayām
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18275659 (0.053):
svayam api na bhidāṃ vidāmbabhūva | / [42] atha snigdhakaṇṭha uvāca tatas tataḥ ?
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2501693 (0.054):
kuśa-lavāv ivāsyāṃ śri-kṛṣṇacandra-sabhāyāṃ pratuṣṭuvāte | tatra / prathamataḥ snigdhakaṇṭhaḥ samutkaṇṭhatayā babhāṣe |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18286981 (0.060):
dara smita sundaratara vadanatayā netrādaraṇīye sati samāpanāya punar / uvāca snigdhakaṇṭhaḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15793837 (0.060):
ārabhamāṇāni tānīmāni mithunāni mṛśyante | / [30] atha snigdhakaṇṭhaḥ samāpanam āha sma
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10227593 (0.064):
52.107ab/ diśi śāntāyāṃ śakunir[K.śakuno] madhuravirāvī yadā tadā vācyaḥ/
yadā rāsād vāsaṃ rahasi yayur ābhīra vanitās
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15806222 (0.043):
yathāsvam āvāsam āsādayāmāsuḥ | / [24] atha prātaḥkathāyāṃ snigdhakaṇṭha uvāca tad evaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28552539 (0.049):
paricaryamāṇau sukhaṃ nidadratuḥ | / [55] atha snigdhakaṇṭhaḥ samāpana digdhaṃ tad idaṃ vākyaṃ sāñjali
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15804445 (0.063):
vaivaśya pāravaśyam āsīdan sīdann iva mūrccham ṛcchan snigdhakaṇṭhaḥ / sarvān eva ca tat tad bhava bhavanān bhāvayāmāsa |
tadā śaṅkāṃ jagmuḥ svayam api tu nāsāṃ gṛha janāḥ | yad anyās tad rūpā
vyadhita hari māyā prati gṛhaṃ / yathāmībhir jñātaṃ nivavṛtira etāḥ patha iti ||JGc_1,29.1|| [2] atha
tad anantara rātri santatīr nānā rasa rāsa vilāsādibhir ativāhayati
śrī govinde vṛndā tu vividha sāhāyakaṃ samāharati sma, yathā
upavrajaṃ nyasyati sā tamālān / dīprauṣadhīś ca vraja dūra deśe | ity ādi tatrābhisṛtau sa vṛndā
vṛndā hareḥ sevanam ācacāra ||JGc_1,29.2||tadā ca
acīcakāsad vipināny ājīhayad iha priyāḥ | rāsāyata tvarad rātrīr atrāmūr
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15801782 (0.057):
dity apatya ripuṇāpayāpitaḥ ||JGc_1,31.13|| ayam uddhutas tad iha nāsti
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15801946 (0.057):
praṣṭhaṃ na jānāni na ghātayānīti ||JGc_1,31.21|| / [16] atra gokula janasya gokula jīvanasya ca bhāvam āviśann eva
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15787216 (0.060):
nāśaya yadi na hi mādṛśam api sa hi saṅkramitā sakhideva ||JGc_1,23.64|| / atra svabhaveti kāme svajāte vā | mādṛśam ity asmat sadṛśe vā jane'
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28580384 (0.063):
tato bhaktāḥ pūrve sukṛtam anu bhāktāḥ kila pare ||JGc_1,22.5|| / [7] atra vṛndāvana vāstavyatā punar eṣāṃ stavyatām apy atikrāmati iti
ajajāgarat ||JGc_1,29.3|| ārarambhata rambhorūr lambhaṃ lambhaṃ tato hariḥ
| hārān iva vihārāṃs tān kāraṃ kāraṃ dadhe hṛdi ||JGc_1,29.4|| [3]
kadācana caurya caryayā tāsāṃ gṛham āyāti | tatreyaṃ dik
sāhāyye lalitāyāḥ kalayan veśaṃ viśākhāyāḥ | viparīte viparītaṃ harir
aviśat tamasi veśma rādhāyāḥ ||JGc_1,29.5|| [4] tatrāndhe tamasi
kāmyamāna vāmyām āliṃ pratyāli cchala vacanam
susakhīyati te subhrūr asau gopa matallikā | śape tubhyaṃ lapeyaṃ ca
svayaṃ sakhyam urīkuru ||JGc_1,29.6|| [5] tatra kathaṃcid api tad āgamane
vṛddhābhiḥ kiṃcid ivāvagate kuñjāneva sva līlayā kañja locanas tābhiḥ
samaṃ rañjayati | / [6] tatra tat preyasyā vṛddhābhivañcanā cañcutā, yathā
yas tvāṃ rātriṣu vṛddhe mām api devo vibhīṣayate | sa tu mantribhir
utkalito goṣṭhāt kuñjān vimardayati ||JGc_1,29.7||[7] tasmād atrānyathā
māvagās tatra ca māgā iti dhvanitam | / [8] atha sakhyāḥ
satyaṃ jarati mad ālyā vara yuji gaṇḍe makara vataṃsāṅkaḥ | na mayā
likhitaḥ kutukān na mṛṣā muṣyāḥ sapatnyā ca ||JGc_1,29.8||[9] atra mama
sakhītvena tasyāś ca sapatnītvena virodha lakṣaṇā prāpter mayaiva likhita
iti tayā dhvanitam | [10] tad anuvādinā kavinā tu tasya mrṣātvam iti |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8729948 (0.034):
mahākavinā pratyabhijñeyāvityaseyopapādakam 'vyaṅgye'tyādi /
[11] atha vraja eva vighna nighnatayā proṣita bhartṛkā varṇyate | [12]
tatra śrī kṛṣṇasya bhāvanā / rādhāṃ paśyasi jalpasi spṛśasi ca svātmann athāliṅgasi
svasmiṃs tat tad anukriyām api tayārabdhāṃ bhajan nandasi | viśrambhaṃ na
hi manyase tadapi ced anyāṃ daśāṃ yāmitas / tat prāptiṃ manuṣe tayā kathaya bho kiṃ te sukhaṃ setsyati ||JGc_1,29.9||
[12] śrī kṛṣṇaṃ prati sakhī vacanam / bhūṣaṇam agni prāyaṃ bhūṣaṇa nibham agnim apy asau rādhā | tvad virahe yā
kalayati sā katham anyaiḥ samādheyā ||JGc_1,29.10|| tasyāḥ prāṇā bhavān sā
ca bhavat prāṇā iti sphuṭam | etad vācā laghūkartuṃ prāṇantīṃ māṃ tu dhik
prabho ||JGc_1,29_11||[13] athotkaṇṭhitā | tatra ca taṃ prati / sakhī vacanam
tām eva prerayaty uccair utkaṇṭhā tvāṃ tu naiti sā | iti tasyām asau kṛṣṇa
vitṛṣṇā śarma nāñcati ||JGc_1,29.12|| / asraiḥ kampair vivarṇa cchavi kula valanair gadgadai romaharṣaiḥ
svedaiḥ stambhair vimohair murahara dalita prāya dehāṃ vidhāya | na
tyaktuṃ na grahītuṃ katham api suśakā prāṇa ghātāvarodhād
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17933356 (0.053):
saṅgaḥ sarvātmanā tyājyaḥ sa cettyaktuṃ na śakyate / / sa sadibhaḥ saha kartavyaḥ satāṃ saṅgo hi bheṣajam // MarkP_37.23 //
utkaṇṭhā kaṇṭha lagnāśana kavala nibhāṃ tāṃ tu duḥkhākaroti
||JGc_1,29.13|| parama guṇas tvaṃ mādhava / doṣāpūrṇa prabhāvo' si | katham iva tāṃ guṇa rūpā
kṛtim adhicittaṃ samadadhyāḥ ||JGc_1,29.14|| / [15] athābhisārikā | tatra tāṃ prati kasyāścid utprāsa vacanam
sandhyāyāṃ kva nu yāsi lola nayanāpy agrāyanaikāgrahā
tatrāpy agratamaṃ sthalaṃ kim api tac cetasy alam bibhratī | sā caiṣā na
hi budhyate tava gatir dṛṣṭvā tamālaṃ muhur
viṣṭabdhā dhṛta bhaṅgi saṅgi savayo madhye muhur līyase ||JGc_1,29.15||
ambara maṇi saṃvalitaṃ caramācalam adhijagantha pūrvādrim | śaṅke yan
nija kṛtyaṃ kartuṃ kṛṣṇāntikaṃ yāsi ||JGc_1,29.16||
[16] tatrābhisāro, yathā / anyāś cābhisaranti bhāva valitāḥ śubhra kṣapāyāṃ kṛtaiḥ
śubhrair veṣa varair vidhāya pihitaṃ svaṃ satyam etad vacaḥ | tasmin
gopa varāṅganāḥ punar amūḥ kāntāṅga saṅga smṛter
jātānandatayā smita dyuti vṛtās teṣāṃ vyadhur vyarthatām ||JGc_1,29.17||
sāmānādhikaraṇyaṃ tejas tamaso raho kalitam | kavayanty api yat
kṛṣṇa bhrāntiṃ tamasi vraja strīṇām ||JGc_1,29.18|| ārambhād api kampate
hṛdayakaṃ prasthānataḥ stambhate / pāda dvandvam aho manasy anumilan dehaṃ niruddhe priyaḥ | yāsāṃ
gopa nata bhrūvām abhisṛtau tāsāṃ paraṃ kāraṇaṃ
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_2u.htm.txt) 25232256 (0.044):
bhagavan sarvadharmajña prāg yat karmopasaṃcitam | / tad etad daivam ity / uktam apamṛṣṭaṃ kathaṃ tvayā // Mo_2
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2203810 (0.044):
bhagavan sarvadharmajña prāg yat karmopasaṃcitam | / tad etad / daivam ity uktam apamṛṣṭaṃ kathaṃ tvayā // Mo_2
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2909624 (0.060):
yacca na kāryaṃ na kāraṇaṃ tannirālambyam / yannirālambyaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9985603 (0.062):
kḷptyai ca mīyate mitrāvaruṇau vai devānāṃ dharmadhārayau daivaṃ vā etad / dharmam adīdharatām, yad audumbarī brahmavaniṃ tvā kṣatravaniṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1419045 (0.062):
prakṛtibhyaḥ3 paraṃ yat tu tad acintyasya4 lakṣaṇam // iti /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28129252 (0.063):
nāstīti nātivyāptiḥ/ paraṃ tu tadghaṭādanyasmin ghaṭāntare
daivaṃ yan nayate tad antikam amūs taṃ vā balāt karṣati ||JGc_1,29.19||
[17] kadācit kācit kāṃcid divāpi kṛṣṇa samīpaṃ chalataḥ saṃvalayati,
āli paśya paritaḥ śikhi vṛndaṃ / bhīti rīti rahitaṃ naṭad asti | bāḍham asya viharann adhigamyaṃ
navya nīrada varaḥ pratibhāti ||JGc_1,29.20||[18] atra nirjanatvaṃ
madhya sthita kṛṣṇatvaṃ ca dhvanitam | atha vāsakasajjā
puṣpāṇy ācinute vicitya cinute talpaṃ vrajasyāṅganā
yan nāsti trijagaty api sphuṭam aho vaikuṇṭha vīthiṣv api | evaṃ
vāsaka sajjikā lasati sā chāyā dvitīyā yadā
saṅginy ācita saṅgatiḥ punar asau vettīva kiñcin na hi ||JGc_1,29.21||
tatra cotkaṇṭhāvaśyāyāṃ tasyāṃ taṃ prati sakhī vacanam / talpaṃ kṛtvā bhavad abhigamaṃ cintayantī samantāt
tatrādṛṣṭe bhavati samaya kṣepa leśākṣamā sā | cakre cakrāṅkita kara
mahā kampa sampad vihastā / śasta kalpaṃ kṛtam api ca tat kalpayantī viśīrṇam ||JGc_1,29.22||
[20] atha vipralabdhā | tatra ca taṃ prati sakhī vacanam / bhuktiṃ muktiṃ ca tanute na paraṃ bhavad āgamaḥ | bhaktiṃ vyanakti ca
vyaktaṃ suhṛtsu parameśvara ||JGc_1,29.23|| / [21] atha khaṇḍitā | tatra ca taṃ prati sakhī vacanam
kuryās tvaṃ khaṇḍitāṃ kāṃcin nakharādy aṅga saṅgataḥ | taṃ vinā yāṃ
tathākārṣīs tatra te mahatī kalā ||JGc_1,29.24||[22] khaṇḍitāṃ prati / tasyāḥ suhṛd upālambha racanaṃ tad dūtī vacanam
mānini vacmi tvām aham iha suhṛdāṃ tava śṛṇotu vṛndaṃ ca | sahajā yā
nija vṛttir govinde svayam upāsva tām eva ||JGc_1,29.25|| [23] tatra
kaṭhorāyamānāṃ prati ca / mānāgni maya dṛg vāṇaṃ muñca tvaṃ kiṃ nu garvasi | rādhe kṛṣṇaś ca
dṛk paryak parjanyāstraṃ vimokṣyati ||JGc_1,29.26||
[24] atha sambhramād āgatasya nakharādi sparśāt kṣatāyamāna raktimnā
samaktasya kāntasya vacanaṃ tasyāḥ prativacanaṃ ca | / dayite dayita kathaṃ tvaṃ malina mukhī dhig na vetsi hā kim idam |
nakha radana kṣatam ūhet tvayi supte supti rākṣasī cakre
||JGc_1,29.27||[25] atha tasyāḥ sakhyā saṃvādaḥ / jalade vilasati vidyud bibhyati hṛdayāṇi bhīrūṇām | hasasi hariṃ kimu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15787490 (0.064):
jalade vilasati vidyud bibhyati hṛdayāni bhīrūṇām |
mugdhe na hi hṛdi citraṃ stuve' ham etasya ||JGc_1,29.28||[26] atha tasyāḥ
kṛṣṇaṃ prati / āvṛṇutāmaruṇāṃśur nakha pada sindūra cihnāni | añjanam api kṛṣṇābhaṃ tat
tu tavauṣṭhaḥ sphuṭaṃ kurute ||JGc_1,29.29|| pūrvāṃ haritam ākramya
niṣkrāman kṛṣṇa nīradaḥ | nihnute śaśabhṛl lekhāṃ harid antara lajjayā
||JGc_1,29_30|| strī bhāvam ākalayituṃ kamaṭhānukāraṃ
gacchan mahādri talam āśritavān bhavān yat | tac cājitasya na tavānucitaṃ
yatas tvaṃ / svāṃ devatāṃ ramayituṃ sudhayodyato' si ||JGc_1,29.31|| māmapi hitvā
krīḍasi tāmapi hitveti nānṛtaṃ vacanam | ekaṃ tatra jahāteranyadrūpaṃ
dadhāter hi ||JGc_1,29_32|| nīrasā sarasā veti viviktir nātikāminām |
paśya vaṃśyā mukhaṃ nāyaṃ pibann ujjhati mādhavaḥ ||JGc_1,29_33||[27]
tatra śrī kṛṣṇasya vacanam / rādhe vapuṣā tanvī komala hṛdayātisūkṣmādhīr asi ca | mānaḥ katham etāvān
māti tvayi tat tu pṛcchāmi ||JGc_1,29.34|| mukham abjaṃ tava rasanā
pallava patrī kathaṃ vacaḥ krūram | āṃ jñātaṃ kila yasmāt tan mūlaṃ bhāti
hṛd vajram ||JGc_1,29_35||[28] bhavatu ca / yathā me rocate māno na prasādas tathā tava | yatra svādhīnatā vyaktiṃ
kuruṣe tāḍanena ca ||JGc_1,29.36|| ardito' pi ruṣā rādhe līlābjenāsmi
nārditaḥ | hanta mat kaṇṭakair etat tvad aṅghri suhṛd ardyate
||JGc_1,29_37||[29] tad evam upavadamāne tasmin punas tasyā vacanam / nirvṛty ambudhi kumbhajaḥ sthiti mahā meghāvalī mārutaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16120448 (0.044):
śaktās+hi kūpam+api śoṣayitum+na kumbhās+kumbhodbhavena punar+ambudhis+eva / pītas+ // VidSrk_40.9 *(1341) //
prāṇānāṃ pavanāśanas tanuvanī naidāgha dāvānalaḥ | so' yaṃ te viraho yayā
bata mayā soḍhastayā vā kathaṃ / soḍhuṃ hanta na śakyate nava navaḥ padmāpate durnayaḥ ||JGc_1,29.38|| [30]
evaṃ rudatīṃ sakhīm ālakṣya sakhī taṃ prāha / anurāgavatī sandhyā svaccho' yaṃ vāsarastataḥ | sthāne tayā tasya saṅgo na
rātryā malinātmanā ||JGc_1,29.39||[31] tvayi tu tad etad viparītaṃ
pratīyate tato na svacchateti vyañjanā | tataḥ sā māninī punas tām āha
dīpa jvālā mama hṛdi gatā sneham uddhūya vakre
cakre yena pratihati mitā taṃ kathaṃ nindasi tvam | nirdvandvāhaṃ sapadi
bhavitāsmy eva so' py eṣa nānā / gopī saṅghāt pramadam ayitā hanta kiṃ kasya duḥkham ||JGc_1,29.40|| [32]
atha tasya tad bāṣpāpasāraṇāya vyāja racanaṃ vacanam
mīnād api tan muktā / phalam udbhavatīti ratna śāstrārtham | paśyann iva mama hastas
tava mukham abhiyāti mānini prasabham ||JGc_1,29.41|| [33] tataś ca sā
vimukhī bhavantī manasīdaṃ vadantī kalahāntaritā bhāvam āsasāda |
aiṣīstvaṃ yadi mānasa mānenāmuṃ vaśīkartum | vaśage' py asmin kṛṣṇe
tyajasi na kiṃ taṃ vṛthā bhūtam ||JGc_1,29.42||[34] tadā ca sakhī tam
uvāca / yā tava hṛdaya vidāraṃ nakharair akaron murārāte | tāṃ manuṣe
priya dayitāṃ jvalati tu tasmād dṛg asmākam ||JGc_1,29.43|| yā khalu mānam
amānaṃ dadhire tvan māna jīvanā dayitā | ghaṭate gopī vallabha tasyāḥ
sphuṭam asugamaḥ sugamaḥ ||JGc_1,29_44||[35] iti sakhīṣu parāṅ mukhīṣu
bahu taṭasthatāṃ ghaṭayan dūra deśīya deśam aṭati sma yadāsau, tadā tu
rādhāyā dṛṣṭa mānāyāḥ sṛṣṭa romāñca sañcayāḥ | vaiṇava dhvani jātīyā
jīyāsuḥ kīcaka svanāḥ ||JGc_1,29.45|| [36] tad avagamya vāmāyā vacanam
na vadasi paruṣaṃ ruṣaṃ na dhatse
manasi ca tatra kathaṃ kṛtāparādhe | hari hari satataṃ vimānitāhaṃ
tvayi bata śarma kadāpi nāparādhe ||JGc_1,29.46||[37] tatra tasyā
manaḥ kathā / mānaṃ kurviti vakti sā priya sakhī mānaṃ na vedmi sphuṭaṃ
kauṭilyena yadi prasidhyati sa tat kauṭilyam evātra kim | hā tasya
smita kañja cāru nayanaṃ śyāmasya man mānasaṃ
draṣṭuṃ vāñchati hanta kaṣṭam aparāṃ sphūrtiṃ kathaṃ gacchatu
||JGc_1,29.47|| āgas kṛte' pi tasmai rajyati hṛdayaṃ khalaṃ tad etan me |
tyaktuṃ tad api na śakyaṃ katham iva sa hariḥ parityājyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17933355 (0.058):
saṅgaḥ sarvātmanā tyājyaḥ sa cettyaktuṃ na śakyate / / sa sadibhaḥ saha kartavyaḥ satāṃ saṅgo hi bheṣajam // MarkP_37.23 //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13486630 (0.058):
saṅgaḥ sarvātmanā tyājyaḥ sa cet tyaktuṃ na śakyate | / sa sadbhiḥ saha kartavyaḥ satāṃ saṅgo hi bheṣajam // Hit_4.96 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21478087 (0.064):
tato vacana śravaṇa mātrād api pitṛ paryāyāgataṃ janma sthānaṃ tyaktuṃ na / śakyate | uktaṃ ca / na yat svarge'pi saukhyaṃ syād divya sparśena śobhane |
||JGc_1,29_48||tataś ca / balān mānaṃ śikṣayantīr api tatra sakhī tatīḥ | rādhayā sārdham ākarṣan
jīyād veṇu kala svanaḥ ||JGc_1,29.49||[38] tasyā mukham avakalayya
tat tad upamā jātiyatayā saṃśayya sthitavantaṃ kāntaṃ prati sakhī vacanam
tasminn api vidhu buddhiṃ kartuṃ mā kṛṣṇa sāhasaṃ kārṣīḥ | sarvaṃ jetṛ tad
etad bhrū dhanur anu netra vāṇam utkṣipati ||JGc_1,29.50||tataś ca
bhramarīvāmbujāraṇyaṃ śapharīva jalāśayam | kṛṣṇaṃ labdhvā pūrvameva dṛṣṭā
sābhūnna tūttaram ||JGc_1,29.51||atha svādhīnabhartṛkā |
nityaṃ yā yācitāpi priyatama hariṇā necchati sparśa mātraṃ
vācā seyaṃ muhus taṃ nidiśati rasanām apy aho saṃvarītum | tan manye nūnam
asyāvayava samuditir divya sīdhu prakāraḥ / saṅgād apy aṅga yasya prabhavati muhur unmāda lakṣmīr amūdṛk
||JGc_1,29.52|| tatra ca vakti rūpaṃ yadā kṛṣṇas tadā sā rādhikādhikam |
śṛṇoti naiva tat tasya paśyantī rūpam adbhutam ||JGc_1,29.53|| [39]
etad anantaraṃ sakhīnāṃ nibhṛtālāpaḥ / api līlāyitam anayā campakalatayā tamālādhaḥ | prāgalbhyāt punar etāṃ tad
upari ramaṇa spṛhāṃ vedmi ||JGc_1,29.54|| [40] atha
śrīmat parama rūpa gurūpadeśa maya svapna kalitaṃ
prātastana lalita rāga saṃvalitaṃ lalitā gītam
jāgaraṇād atha kuñja vare | vīkṣita bhāskara ruci nikare
||kāntā nidrā bhaṅga kare | api saṅkalita sva parikare ||mama dhīr majjati
kaṃsa hare | mauli śikhopari piñcha dhare ||[dhruvam]
muhur ullāsita yuvati kare | samamanyā bahir anaya care
||ghana gahanādhvani gamana pare | tatra ca bahu kṛta sukha vitare
||āśāstambhita viraha gare | dhāmni sanātana śarma hare ||iti||
||JGc_1,29.55|| / [41] dināntare sakhī saubhāgyam / kiṃcid vilokya kuñje sakhyāḥ prāgalbhyam ekāntāt |
smerā karam anu muralīṃ prāgād barhāvaliṃ śirasi ||JGc_1,29.56||
[42] tāṃ prati śrī rādhā kim apīdam ācārya provāca / śete mañju nikuñja talpam anu sa preyān iti preyasi
tvāṃ veṇuṃ kila hartum asya kutukāt prāhaiṣam asmi drutam | taṃ tu tvaṃ
parihṛtya cāgatavatī śrānteva ca prekṣyase / tad vartmāny adurī cakartha rabhasā yan mādṛśāṃ durgamam ||JGc_1,29.57||
[43] tad evaṃ tāsāṃ tasya ca prāvṛṣija kṛṣivad daiva vaśata eva vaśe
vaśaṃvade tad anantaraṃ vasanta pañcamīm anu vasanta rāgaṃ janayan
gopāla janībhir militvā śrīmān gopālaḥ khalu khelati sma | [44] tathā
hi tasyāṃ pañcamyām / utkaṇṭhita ṣaṭ pada khaṇḍita tuṇḍa mudrākula mukula maṇḍalatayā prathamam
unmīliteṣu keṣucit puṇḍrakeṣu śrīman mādhava rādhādīnām abādham āgamanam
asambhāvya bhṛśam unmanāyamānāyāṃ vṛndāyāṃ sumanāyamānā kācid āli pālir
āgamya tām ullāsitavatī [45] sakhi vṛnde ! katham iva mandatāṃ vindase ?
āgamya ramyam idam avagamyatām | / [46] vṛndāha kīdṛśam ?
[47] sā prāha yādṛśaṃ bhavad abhirucitam | / [48] vṛndāha kathyatāṃ tathyam |
[48] sā prāha kācid ālī mādhavī maṇḍalam anu mādhavaṃ
mādhava prakāśa darśanataḥ samujjṛmbhita rādhā vipralambha bādhaṃ nibhālya
tām ullolayāmāsa | ullolya ca saṅgataś calantī sakhībhir idaṃ / vasanta rāgeṇa gāyantī vallabham api lambhayāmāsa |
[49] gānaṃ yathā / kṛṣṇa vanaṃ sakhi bhāti saraṅgam | bhavatīm iva laghu netum adhīśaṃ |
sevita madhura sa saṅgham ||[dhruvam] / jāgaram itam iva mādhavikāśatam anukṛta jṛmbhā bhaṅgam | cumbati
madhupa gaṇe kṛta bhaṅgi smārayati priya saṅgam
||sarasa rasālaja mukula kulaṃ paripulakayad iva samam aṅgam | ākāritam
iva tava kurute pika kalam anukalayad anaṅgam ||tvāṃ
celā kali candana marutā vāsayatānulavaṅgam | karṣati
madhuripu madhu parvodita vīṇā veṇu mṛdaṅgam ||nītāyāṃ tvayi mādhavi
mādhava mādhava gāna taraṅgam | kirati parāga cayaṃ locanam iva naṭayati
cāru kuraṅgam ||iti sā labdhvā vallabham aniśaṃ manasā valitāsaṅgam |
jayati nirupama rūpiṇi madhye yamunā mānasa gaṅgam ||JGc_1,29.58||[51]
atra ca padyam ekaṃ gadyate / vana ruci ruciraḥ śrīmān
madana vinodāya nunna gopīkaḥ | abhitaḥ surabhita deśaḥ
sahacari paśya mādhavaḥ sphurati ||JGc_1,29.59|| / [52] tad evaṃ niśamya tatra vindamānāṃ vṛndām anu punar evaṃ darśayāmāsa,
rādhā harir api pulaki vasantam | gāyati nija nudam anu vikasantam
||dhruvam|| upadiśate diśi diśi guṇayantam | pikam anu pañcamam
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6644137 (0.033):
yakṣa^rākṣasa^piśāca^kumbhāṇḍa^bhayaṃ nivedayati/ ity āha bhagavāṃs / triśaṅkuḥ/ / u8.6/.diśi vidiśi ca^eva giri^prāgbhāreṣu śikhareṣu nirdeśaṃ taṃ ca
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6644085 (0.043):
abhīkṣṇaṃ vāśati mahā^meghaṃ nivedayati/ ity āha bhagavāṃs triśaṅkuḥ/ / u8.5/.uttarasyāṃ diśi uttara^abhimukhaṃ sthitvā trivārān vāśati puruṣasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16090050 (0.047):
vyālolapucchacchadacchatracchāditamaulayas+diśi diśi krīḍālasās+kekinas+
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12504805 (0.049):
divi phalakarave tadā divīśā diśi diśi citranibhāni bhālayati ||256||"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889175 (0.050):
lokadhāur a / 00611 vabhāsito 'bhūt parisphuṭaḥ/ pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22398559 (0.061):
niravacchinna mākāśād varṣati / tathā ca pūrvasyāṃ diśi nirantaraṃ / niravacchinna mapramāṇo lokadhātuḥ saṃvarttiṣyate vā vivarttiṣyate vā
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4644824 (0.063):
vrajatyevaṃ loko diśi diśi jinānāṃ sukathitai / rapakvaḥ pakvo vā [na] ca punaraśeṣaṃ dhruvamiha || Msa_9.49 ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890262 (0.064):
01216 dhātuṃ paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikusaṃghena/ / 01217 atha khalu pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya
aticirayantam ||vāsantī madhu rahasi dhayantam | śaṃsati madhuliham
anugāyantam ||madhu rasamanu gānaṃ ramayantam | rasayati vinimitam adharam
ayantam ||malayaja surabhi dhuraṃ khañjantam | kavayati gandhavahaṃ
prasajantam ||vādya gaṇaṃ guṇa valita dig antam | anunṛtyati
mad alola dṛg antam ||capalāghana sama rucim anu taṃ tam | naṭayati
śikhi gaṇam api nipatantam ||kirati cūrṇam anu pūrṇad anantam | samam
ālīla lalanābhir anantam ||śrama jala kaṇa gaṇam anu vilasantam | vahati
parāga bharaṃ rucim anantam ||JGc_1,29.60|| iti | / [53] atha tāvatīṃ gatim apy asahamānāḥ sahamānā guravaḥ kuravam ācarya
paryavasthayā tāsāṃ svatantratām āvārya sarvato nirodham udbodhayāmāsuḥ |
[54] yatra khalu rakṣiṇī vargas tāh sarvataḥ samacakṣiṣṭa | yena svata eva
kṛṣṇasya ca tad vaśyatā jātā | tad evaṃ vidhureṇa sarvatra ca tatra
vidhure sati / padyāṃ paśyati veṇum ākalayati preṣyādikaṃ preṣayaty
anyaṃ kṛtsnam upāyam ācarati yat kāntaḥ sa kāntaḥ purā | tad
gurvādi nirodha bandha vidhiṣu prauḍheṣu hākarṣaṇaṃ
jajñe niṣphalanam eva yena ca tayor marmāṇi bhedaṃ yayuḥ ||JGc_1,29.61||
[55] tatra cobhayor manaḥ kathā, yathā / na prāg dṛṣṭir amuṣya yat priya janasyāsīt tad uccaiḥ sukhaṃ
manye sā bata sāmprataṃ samabhavad yat tasya tad duḥkham | tasya svasya ca
yā krameṇa mamatā jātādhunā sā dvayaṃ
cūrṇīkartum athecchatīha kim ahaṃ kartāsmi kartā sa kim ||JGc_1,29.62||
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7569771 (0.060):
abhyāsanimitte pratyaye hanter aṅgasya yo 'bhyāsaḥ tasmād eva+etat kutvam / iha na bhavati, hananīyitum icchati jihananīyiṣati //
rātrāv adyātimātraṃ praṇayi janam ahaṃ taṃ dadarśāpy asau māṃ
naitāvan mātram atra pratinava madanaṃ hanta pasparśa ca drāk | yady eṣa
svapna eva sphurati na hi tadāpy ātmanaḥ prāṇa rakṣāṃ
manye jāgrad daśā vā tad api na hi hahā kṛṣṇa kānte kva nu tvam
||JGc_1,29.63|| śyāmāṅgam antarā dehaḥ suhṛdaḥ sarva eva ca |
antar mano bhidas tāpaṃ dadhate vahni jālavat ||JGc_1,29_64|| iti |
evaṃ saṃcakrudhus te te rurudhuś ca vadhur yadā | tadā kṛṣṇas
tīrtha yātrāṃ tṛṣṇayā cchadma nirmame ||JGc_1,29.65|| yadā
kṛṣṇānuraktābhiḥ sā yātrā tābhir ākali | mano rājyaṃ tadā prājyam acāyi
niracāyi ca ||JGc_1,29.66|| yadā pratasthe govindo vindan śakaṭam unnatam
| tadā dṛk pakṣiṇāṃ tābhir lakṣitā bandhu vicyutiḥ ||JGc_1,29_67|| rātriṃ
rātriṃ vasanti sma yatra te tatra niścitam | abhūd amūṣu samprāptir vidhor
dākṣāyaṇīṣv iva ||JGc_1,29_68|| tathā hi / tābhiḥ svasya vidūrakābhir abhisāro' dyan madābhis tadā
gaty arthaṃ kṛta vāsakābhir udita prollāsi tat kelibhiḥ | kābhiścit
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25336925 (0.042):
sarvapramātṛsyasaṃvedyo bhavati, naivaṃ gatiprāptyākṛtyo' /
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22772086 (0.046):
pīḍā mameyam iti naivam idaṃ pradhāryaṃ sattvārtham eva gaticakracalasya
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26031141 (0.048):
apipriṇat iti upadhāhrasvatvaṃ bhavati / / śāchāsāhvāvyāvepāṃ kṛtātvānāṃ grahaṇaṃ pukaḥ prāptimākhyātum /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5286393 (0.054):
numanuṣaktān paṭhati . ubundir niśāmane . skandir gatiśoṣaṇayoḥ . atha vā
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26043810 (0.055):
teṣām avyayapūrvapadaprakṛtisvaratve satyakriyamāṇe 'pi tiṅgrahaṇe / paramanudāttavad bhavati iti gatinighāto naiva sidhyati /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7581460 (0.055):
teṣām avyayapūrvapadaprakr̥tisvaratve satyakriyamāṇe 'pi tiṅgrahaṇe / paramanudāttavad bhavati iti gatinighāto naiva sidhyati /
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9531637 (0.056):
9,32: kantakaḥ.kantapo.vā,.kṛṇtater.vā.kantater.vā.syād.gati.karmaṇah/
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28023343 (0.057):
na ca punariyamakṣarehi śakyaṃ praviśitu arthagati praveśe /
parivañcitābhir ativyāptābhir udvāsita / dvandvābhir vividha sva kelim abhajat tasmin sa kṛṣṇaḥ pathi
||JGc_1,29.69|| yarhi ca tīrthaṃ yātā gokulalokāstadā harirvidadhe |
guṇajīvistrīveśaṃ tāsāmāsattisaukhyāya ||JGc_1,29_70|| [56] tatra
jyotir mantra yoga tantra viduṣī veṣo, yathā
sarvajñe kiṃ trilokyāṃ sukha kara sadanaṃ kṛṣṇa goṣṭhaṃ kim asminn
ājīvyaṃ kṛṣṇa gānaṃ kim atula bhavika prāpaṇaṃ kṛṣṇa lipsā | kiṃ bhogyaṃ
kṛṣṇa rūpaṃ pariṇatir iha kā kṛṣṇa labdhiḥ samantād
ity evaṃ rādhikāyāṃ prativacana kṛtī pātu naḥ kṛṣṇa dambhaḥ
||JGc_1,29.71|| [57] dūtī veśo yathā / kāsi preśyā kimīyā tava tam anugatā kiṃguṇā tasya tulyā
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10622016 (0.042):
anāptoktau vyabhicārāt vedatulyāpi sāmagrau na niścāyiketi cet / / na /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14218707 (0.053):
guḍopaskṛtaṃ modakaṃ guḍamodakaṃ tatsthānīyā taccarvaṇākatulyā yā vicitrā
tatra syāt kiṃ pramāṇaṃ vijana gṛha gatā paśya me sarvam aṅgam | ity evaṃ
dig vitāna praṇihiti valitaṃ sa smitaṃ tan nidiṣṭā
rādhā gīr bhaṅgi mātrāt paricitim akarod astu tat kāmya vastu
||JGc_1,29.72|| [58] tad evaṃ śrī rādhayā tad viraha cintā saṃbādhayāpi
gata tad bādhayā kvacid anyathānyathā ca rajany antare punaḥ punar
anya bahu vidha veśaṃ keśavaṃ niśāmya bhaṇitam, yathā
seyaṃ bhiṣag asitāṅgī mama hṛd dāhaṃ cikitsituṃ labdhā | spṛśatī sakhi
kara nāḍīm anyāṅgaṃ dhik kutaḥ spṛśati ||JGc_1,29.73|| śyāmā vaiṇavikīyaṃ
vidūra vāsā niśārdham udbhūtam | sakhya sthalam idam alpaṃ
tan mama talpaṃ tu saṃkucad bhavatu ||JGc_1,29.74|| kavir iyam atulā
bhavatu śyāma vyaktiḥ svadhīta tad vidyā | asmākaṃ raha eṣā katham iva
jānāti tan na jānāmi ||JGc_1,29_75|| śyāmā citra karīyaṃ citraṃ vijane
prakāśayati | mām iva kām api yatra sva tulita puṃsānvitāṃ sakhi vyadhita
||JGc_1,29_76|| rahasi tad etad vadmi tvayi sakhi na paratra kutrāpi |
tāmbūlikīyam asitā mohana mantraṃ vijānāti ||JGc_1,29_77|| seyaṃ
mālā kārī mūrtir mālāḥ prasārayati | tasya śyāmala mūrteḥ kasmāt puṣpeṣu
vāsanāṃ tanute ||JGc_1,29_78|| phala vikrayiṇī śyāmā phalam iha vividhaṃ
prasārayati | bilvaṃ kevalam atha kiṃ gṛhṇaty asmān vilokayati
||JGc_1,29_79|| seyaṃ śyāmā na satī hāra vyatihāra sambhavad dravyā |
aparicitāpi svayam atha maṇisara paridhāpanaṃ vaṣṭi ||JGc_1,29_80||
yad avadhi tad aguru sattvaṃ tasyā gṛhṇāmi gandha jīvinyāḥ | tad avadhi
guravo mayi sakhi kṛṣṇam akṛṣṇaṃ ca bruvate ||JGc_1,29_81||[59] atha
śrīvatsa lakṣaṇasyāpy etad upalakṣaṇaṃ bahu racanaṃ vacanaṃ lakṣaṇīyam,
sīvana vijñā svayam api para śilpānāṃ vilokanāt kartrī | sāhaṃ
praṇayi vyaktir lokaya gopi sva hṛd gatāṃ colīm ||JGc_1,29.82|| aham iha
rañjana kārī śyāmābhikhyā jagad gata khyātiḥ | yā mama vastraṃ vaste
vikasati hṛt kañja rañjanāpy asyāḥ ||JGc_1,29_83|| / darpaṇa kārmuka vidruma muktā vikretum īhase spaṣṭam | gūḍhaṃ
sampuṭa yugalaṃ kretum ahaṃ tu vrajastri pṛcchāmi ||JGc_1,29_84||
saṃvāhana nipuṇātmā sutanur ahaṃ tava niṣevaṇaṃ lipsuḥ |
mat sparśāṃśaja saukhyaṃ subhage brāhmaṃ sukhaṃ jayati ||JGc_1,29_85||
[60] tatra ca sati / kaṅkaṇa kāri strīvad veśaṃ
keśavam upetya yāḥ kāścit | dakṣiṇa vāma caritraṃ tenus
tan na hi karavāmahe sadasi ||JGc_1,29.86|| andhakāra maya pakṣa lakṣitām
ambikā vana gatiṃ vidhāya tām | yady adiṣṭam abhavan murāriṇā
miṣṭam iṣṭam ataniṣṭa tad bahu ||JGc_1,29.87||[61] tad evaṃ sati
kaṃsārer hṛdayābja sambhavad alī vīthīyamānā vraja
preyasyaḥ sphuṭam antarāntara padaṃ yātāḥ kramād antataḥ | evaṃ ced
bhavatān na tatra ca vayaṃ saṃdihya vibrūmahe / rādhā yat kila karṇikā sthitim agād asmākam atrāgrahaḥ ||JGc_1,29.88||
[62] atha samāpanam / sudarśanasya śāpāntakārī rādhe sudarśanaḥ | atikāntas tavāvāti kāntaḥ so'
yaṃ bakāntakaḥ ||JGc_1,29.89|| / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28576023 (0.032):
atrābhilāṣaḥ śobhā vā kāntir ity adhigamyatām ||JGc_1,20.24|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15801262 (0.038):
rādhe kāntas tavāyaṃ tat kṛtavāṃs tvat kṛte dvayam ||JGc_1,30.27|| / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18292207 (0.040):
svaṃ svam āvāsam āsannavantaḥ | / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28582196 (0.045):
ākarṣaṇād guṇā yasya sarvān anuguṇān vyadhuḥ ||JGc_1,22.46|| / iti śrī śrī gopāla campūm anv
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15793857 (0.050):
antaraṅgām anyā gopīr vṛtīyati ||JGc_1,26.40|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15790812 (0.050):
tvāṃ vinā tu paraḥ koṭīr api nāṅgīcakāra yaḥ ||JGc_1,24.58|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15792325 (0.050):
alambhūṣṇuṃ tatra mene yas tvāṃ tuṣṇīṃ sthitām api ||JGc_1,25.50|| / [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15805548 (0.050):
keśinaṃ cātra yaścakre yamasya prativeśinam || / iti śrī śrī gopāla campūm anu keśi dhvaṃsana śaṃsanaṃ nāma dvātriṃśaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15787535 (0.051):
tvad utkarṣa rasāyāsīd iva tāsu parīkṣakaḥ ||JGc_1,23.80|| / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28552610 (0.051):
prasthāpitau vidhāya te sarve yathāsvam āvāsādikam āsāditavantaḥ | / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28580148 (0.052):
nānā manorathaṃ cakre rathavad bhavad āptaye ||JGc_1,21.70|| [anu] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18273938 (0.052):
gopāla raghunāthāpta vraja vallabha pāhi mām ||JGc_1,2.52|| / iti śrī gopāla campūm anu / goloka vilāsa vikāsanaṃ dvitīyaṃ pūraṇam |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28557078 (0.052):
vāsaraṃ gamayāmāsa | / iti śrī śrī gopāla campūm anu / gardabhāsura mardanaṃ nāma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18296873 (0.054):
vilasan mukhena lalitā gṛhāya calitā babhūvuḥ | / iti śrī śrī gopāla campūm anu / vatsāsurādy utsādanaṃ nāma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28564058 (0.055):
premārdraḥ suhṛdāṃ yas tu dāvāgnim api pītavān ||JGc_1,16.35|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15804541 (0.061):
āsāditavantaḥ | / iti śrī śrī gopāla campūm anu / nānā rāga vicitra caritra citram
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18294446 (0.061):
iti śrī śrī gopāla campūm anu / śrī vṛndāvana deśe praveśo nāma
rahaḥ kutūhala vaha bahala rahaḥ krīḍākhyam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15796804 (0.0):
athaikonatriṃśaṃ pūraṇam / rahaḥ kutūhala vaha bahala rahaḥ krīḍākhyam
ekonatriṃśaṃ pūraṇam / atha triṃśaṃ pūraṇam / nirvrīḍa horikā vikrīḍanaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15801271 (0.007):
iti śrī śrī gopāla campūm anu / nirvrīḍa horikā vikrīḍanaṃ nāma / triṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28574155 (0.054):
gavendratālambhanaṃ nāma / ekonaviṃśaṃ pūraṇam / atha viṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15805556 (0.063):
iti śrī śrī gopāla campūm anu keśi dhvaṃsana śaṃsanaṃ nāma dvātriṃśaṃ / pūraṇam ||32|| / atha trayastriṃśaṃ pūraṇam
[1] atha madhukaṇṭhaḥ prabhātakathāṃ kramataḥ prakramate sma
ambikā vana gatir babhūva sā keli karmaṇi hareḥ samardhanī |
āgatāvapi tadā punar vraje horikā pramada parva paddhatiḥ ||JGc_1,30.1||
[2] tatra ca parvaṇi sarva eva strī puṃsa janaḥ pramatta gaṇa iva gāyan
nṛtyan yudhyan kriḍatīti madhya deśataḥ samudācāraḥ pracarati
bhaviṣyottara purāṇa prāmāṇyasya purāṇānāṃ mānyatayā |
[3] atha tatra yadā pūrṇa guṇa phālguna pūrṇimā niśāyāṃ kutuka tṛṣṇak
kṛṣṇaś ca rāmaś ca ḍhuṇḍhā paraparyāya horikā gṛha gṛhyāyāṃ bhuvi ramate
sma | tadākasmād uttarasmād āgataḥ kaścid yadyapi guhyakādhipa saṃgrāhyas
tathāpi guhyaka garhyatayā kaṃsa śubhāśaṃsanas tatra krīḍantīr
vraja yuvatīḥ prati durdṛṣṭiṃ vidhāya tad ākṛṣṭiṃ cintitavān |
[4] cintayann eva ca sahasā tatra praviṣṭaḥ sa khalu durdhyānāviṣṭas
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471373 (0.035):
tipyakaṃ ca gopāyitvā sthitaḥ / atha bhagavān ṛddhyārāmaṃ praviṣṭaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4599888 (0.051):
yakṣakiṃpuruṣāṃścaiva ḍākinīyo ginīstathā / / dṛṣṭvā nandyā5yā tatra praviṣṭo 'ntarmudānvitaḥ // BndP_2,41.30 //
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25308766 (0.063):
vayaṃ bhagavataḥ śāsanābhiratasya yad idaṃ maṇḍalaṃ praviṣṭasya / viṣaṃvādayāmaḥ / tadā bhagavantam eva viṣaṃvādayāmaḥ / tadāsmākaṃ
tasmād akasmād aṅganānāṃ gaṇam udajavaj javataḥ kālayāmāsa |
[5] atha sāgrajaḥ so' yaṃ gadāgrajastamasabhyasvabhāvamupalabhya pūrvaṃ
tatparvarasikavaihāsikaveśaviśeṣaṃ dadhṛṣaṃ manvānaḥ sthagita ivāsīt |
tataś ca / pratihari gati ceṣṭā śaṅkhacūḍena ruddhā
dṛg api rutir api drāk kṛṣṇa rāmeti tāsām | / yad ayam atula vega drohi rūpāti śabdaiḥ
pratipadam anuvartī vṛtti lopaṃ cakāra ||JGc_1,30.2||
[6] atha tatra śrī kṛṣṇa vākyam / pratyayantyo' py atijava bharād asya ghorān nivṛttāḥ
paśyantyo nāv api dhig amutas trāsa vidhvasta netrāḥ |
krośantyo' pi pratirutikṛtānena nīruddha śabdāḥ
bhrātas tarhy apy ahaha kim amū rakṣituṃ na dravāva ||JGc_1,30.3||
[7] tad evaṃ niścinvānau taṃ bhīṣaṇārambhatayā stambhayituṃ vicinvānau / sahasā śāla dvayaṃ sahasā troṭayantau punas tad viṭapādikam api
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 482758 (0.048):
daśatvasaṅkhayā khalvapekṣābuddhijanyā tadvayaṅgayā vetyato nāpātato / rūpādikamiva pratyakṣeṇopalabhyate /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 928498 (0.064):
tiptvādikameva vā, na tu sthānilatvam, tadupasthāpakādeśaviśeṣāṇāṃ
pramoṭayantau sudṛḍha bhujāgra jāgrat tad yugalatayā prabalatayā ca tāv
anudadruvatuḥ | tad anu vidrava vaśād anye' pi saṃvidrate sma | tadā ca
itthaṃ na tarkitaṃ laukair anayoḥ śāla hastayoḥ |
śālau kiṃ laghutāṃ yātau vigrahau gurutām uta ||JGc_1,30.4||
tataś ca / agre śubhraṃ rauhiṇeyaṃ vidhāya / śrī govindaḥ pradravac chaṅkhacūḍam |
kīrti stoma prāyatāṃ tasya tanvann / eṣa prāyas taṃ purastāt karoti ||JGc_1,30.5||
vilokya sa balaṃ hariṃ parama vikramaṃ sa kramaṃ
visṛjya vanitā janaṃ tvaritam adravad guhyakaḥ |
balasya kila kālatām amata mṛtyutāṃ yad dharer
mṛgaṃ tad ucitaṃ yataḥ sa sa jagāma tat tat kṛtim ||JGc_1,30.6||
[8] tena visṛṣṭāyāṃ cāvalāvalāvayaṃ balābhidhas tat saṃvalanāya tatra / sthitaḥ |
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13390548 (0.061):
prasahyāsmāṃstu gāyeta svagānesau nṛpaḥ sthitaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4369662 (0.062):
punar vajreṇa taṃ daityam indro mārutavartmani | *HV_37.48*518:17 | / sthitas tadā jṛmbhaṇena jigīrṇe sāyudhaṃ hariḥ | *HV_37.48*518:18 |
[9] atha śrīmān danuja gajasiṃhas tad anujas tu sa vikramaṃ vikramamāṇaḥ
prahasya sphuṭam auttarāhvasya ca tasya dākṣiṇātyaṃ palāyanam avetya
dūretyaṃ taṃ pratyavajñayā taru yaṣṭiṃ hastād vibhraṣṭāṃ cakāra |
[10] vidrutya labdha sanīḍaṃ punar asau vikrīḍana catura cittas tata itas
taṃ vidrāvya ceṣṭitena veveṣṭi sma | nṛsiṃha iva hiraṇyakaśipuṃ ripuṃ
sa nigraham eva jagrāha ca | / [11] tatas taṃ hasta rodhaṃ gṛhṇann ahnāya maṇi gṛhītaye sphurann urasilaḥ
kara sarasijena tac chirasi / kakkhaṭī bhāva vighaṭita tad adhīci muny asthijena gṛhīta saṃgrāha sāraṃ
prahāram ājahāra uttarasminn anehasi mṛta deha pratīkādānam anuttaram
itīva bhraṃśayāmāsa ca tasya tam uttaṃsam | / [12] sa punar ātatāyī durmāyī maṇim anu prāṇān api vyaktam eva tyaktavān |
tad dhana mātra jīvana yātraḥ khalv asau | tataś ca
jīvo ratnaṃ veti bhedākṣamaṃ taj / jyotir mātraṃ vastu yakṣād gṛhītvā |
paśyantīnāṃ yoṣitāṃ kaṃsa vairī / ninye kāmaṃ rāma sāyujyam eva ||JGc_1,30.7||
[13] taṃ cābhipannaṃ mukhaṃ vyādāya vinnapātaṃ panna maṇiṃ vyāpannaṃ
dṛṣṭvā śrī kṛṣṇābhiprāyam abhiprayadbhir diviṣadbhir upahasitam, yathā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18296279 (0.053):
[56] śrī kṛṣṇābhiprāyam utprekṣamāṇāḥ sādbhutaṃ prekṣamāṇā bakam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14425376 (0.063):
he mahā bhāgau śrī vrajeśvarau mā khidyataṃ yataḥ śrī kṛṣṇaṃ / drakṣyathaḥ | kathaṃ yataḥ so'ntika evāste | tasyāntika sthiter
strī ratnaṃ puru parakīyam ādithas tvaṃ
svaṃ cūḍāmaṇim api hārayāṃ cakartha | / atyākṣīr bata nija jīvanaṃ ca dhik tvāṃ
vyādāḥ kiṃ mukham atha vaktram atra yakṣa ||JGc_1,30.8||
[14] tad evaṃ karṇa rasanayā rasyamānam ācarya rahasyaṃ vihasya ca
snigdhakaṇṭhaḥ punaḥ sa bāṣpa kaṇṭham uvāca
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28556923 (0.013):
[24] atha svasthāvasthatayā kuṇṭhatā rahitas tādṛśa guṇa mahitaḥ / snigdhakaṇṭhaḥ sa bāṣpa kaṇṭham uvāca
tat kṣobhaṇaṃ tad dravaṇaṃ tathā tad / vikrīḍanaṃ tad dhananaṃ sva śatroḥ |
tad rakta rajyan maṇi pāṇi rocir
mayy adya sadyaḥ prabham asya bhāti ||JGc_1,30.9||
[15] punar madhukaṇṭha uvāca tad evaṃ dalita cūḍe śaṅkhacūḍe niṣpīḍite
krīḍite ca vrīḍitena nivṛtte kolāhala paramparātaḥ / kātaratā virata prakṛtayaḥ sarva eva vrajorvīpati prabhṛtayaḥ samāgatya
vismitya ca tādṛśa duṣṭa naṣṭībhāvataḥ punar bhaya sandehenāspṛṣṭāḥ
spaṣṭānanda sandoha dohās tat parva krīḍāṃ nirvrīḍā iva vivavruḥ |
[16] vivṛtya ca śāstra vipratipatti viprayojayitṛ viprebhyaḥ / sūta sarvānanda guṇa prabhūta sūta māgadha vandibhyaś ca paramāvadānāni
dānāni bahūni cakruḥ | tābhyaś ca śasta vastrādīni prasthāpayāmāsuḥ |
svasthāyamānāḥ samājagmuś ca kṛṣṇa kṛṣṇāgrajau puraskṛtya nijaṃ vrajam iti
evaṃ vicitra vikrīḍaḥ putras te goṣṭha nāyaka | / taṃ krodha vahnau ḍhuṇḍhāgre yakṣor abhraṃ jahāva yaḥ ||JGc_1,30.10||
[17] athātra rātri kathāyāṃ madhukaṇṭhas tāṃ horikā kathām eva viśeṣataḥ
sevayāmāsa | / śiva kṣapāyām atha yāpitāyāṃ / valgūtsavā phālguna pūrṇimāgāt |
pakṣa dvayasyāsya yathaiva kāntiḥ / parva dvayasyāsya ca tadvad asti ||JGc_1,30.11||
hime gate hima rucir ujjvalaṃ babhāv
aphalguni sva mahasi phalgu parva ca | / na vābhavan katham atha tatra gopikā
madotkarād api paribhūta gopikā ||JGc_1,30.12|| / [18] atha balakṣa pakṣa sapakṣakair
avaprakara śobhākara karani kara karambitāṃ
sva manoratha prathanāvalambitāṃ kṣapam anvīkṣya sarvās
tat parvānarvācīna samudācāra garvān mudā bahir āvirbhavanti sma, yathā
muhur agaṇita gauravāḥ samantāt / praṇaya madāt paridhāya divya veśam |
api bata janatāsu horikāyāṃ / harim abhisasrur aho vrajasya nāryaḥ ||JGc_1,30.13||
[19] tad evaṃ sadma sadmanāṃ sakhī padma varūthinībhiḥ saha
yūtha nātha kavaca sthiti racana kañculikādi vastraiḥ
surabhi kaṣāya mocana yantra prabhṛti śastrair
bahula kāhalādi vāditra vicitra kutūhalaiḥ
sa keli gāli rīti maya gīti kolāhalaiḥ sārvatrika tat pārvaṇa rītyā
nirlajjatayā sajjatayā ca / vraja pura dvāra puraḥ sthita horikāyatanāgrīya samagrāyata prāṅgaṇa vihāra saṅgara raṅga bhuvi
saṃgatā babhūvuḥ | / [20] yāḥ khalu bala balānujayor yathāsvaṃ pṛthak pṛthag anurāga dharaṇād
vibhāgam āgatās tat tan niṣṭha dṛṣṭitayā tiṣṭhanti sma |
[21] tatra tābhir īryamāṇaṃ vardhita śauṭīrya parimāṇaṃ kala kalam
ākalayya jayyatāmayyas tā iti bhāvanāṃ paryavasāya sāhāyyāya sakhi ghaṭayā
kaṭakaṃ saṅghaṭayya tadvad eva sajjatayā bala balānujāv api valgu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28562406 (0.055):
gojāla sambhālanāya nātidūrataḥ pṛthag upaviśatsu lasatsu / balānuja bala subalārjunādayas tatrāgatya nṛtya raṅgājīvi bhaṅgitayā
valgantau tatraiva gacchataḥ sma | / [22] gatau cānavadya vādya ghoṣeṇa ghoṣaṃ vadhirayantau pratisenām
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16019899 (0.052):
Yāj1.331a/ (samviśet tūrya.ghoṣeṇa (pratibudhyet tathaiva ca /[ṭxt: / pratibuddhyat]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 565774 (0.059):
kvacid bheryaḥ samāghnātā $ mahāghoṣaṃ prapūrire / HV_App.I,23.15 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22051332 (0.059):
kvacid bheryaḥ samāghnātā mahāghoṣaṃ prapūrire / HV_App.I,23.15 /
avadhīrayāmāsatuḥ | yena samuddīpita mānāḥ pratisenāyamānāś ca tās tathā / vādyataḥ saṃmukhatām āsādya paritas tān api sarvān aticitrayāmāsuḥ |
[23] yatra pratispardhayā vardhamānayos tayor yūtha varūthinī pramāṇayor / ekatra mādhavaḥ paratra tu rādhā rājāyate sma | jāyate sma ca tena janānām
ativismayaḥ | tathā hi / yadvac chubhratara prakīrṇaka maṇi cchatrādikaṃ śrī harer
āsīt tadvad amūbhir aprathi tadā śrī rādhikāyām api |
kiṃ cābhyāṃ na parasparaṃ nayanayoḥ prāntaś ca sehe / yathā jetṛtvaṃ kva nu jeyatā ca bhavitā kutreti nātrohitam ||JGc_1,30.14||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28557011 (0.046):
kāvyaṃ nija sacitaṃ yat tad idaṃ yuvakāṃ parasparaṃ śṛṇuthaḥ / ||JGc_1,14.15|| [gīti]
[24] tad evaṃ parasparam utsāhamānatām asahamānatām apy adhikṛtya / kṛta kṛtyatā samāhārayor manoharaṇāyābhihāra vihārayos tayor
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28557011 (0.025):
kāvyaṃ nija sacitaṃ yat tad idaṃ yuvakāṃ parasparaṃ śṛṇuthaḥ / ||JGc_1,14.15|| [gīti]
anīkinī sahitayoḥ sarva mahitayoḥ samañjasatām iva saṃjayantī
vrajarāja savayaḥ purohita śvaśurāvaraja dāratayā gantavya pakṣaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18269782 (0.046):
iti sadā bhāvayantaṃ, samprati cātivyagrībhavantaṃ vraja yuvarājaṃ prati / samāśvāsanayā viśvāsanayā ca tāṃ vyavahitāṃ kurvāṇāḥ, prāṇa tulyāḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265489 (0.055):
[15] āvirvrajati ca tasmin sa vraja vāsi jana vraje vraja rāja tanūje kiṃ / kiṃ vā tad vyañjijiṣayā / nāvirvrajati? tac ca yuktam evotpaśyāmaḥ; vrajapadam hi
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18291712 (0.061):
nivṛttāsu, samādhānohinī rohiṇī gaurava pātrībhiḥ paurogavībhiḥ / pariveṣayāmāsa | / [62] śrī vraja rājas tv avarātmajaṃ rāmam api samānīya tena sutena ca
narma śarmaṇā rañjayantī kācid ardha vṛddhā tat prema samṛddhā
madhyastha padavīm adhyāsya pragalbhatayā gatyā vātyāyamānā
rādhā varga madhyāt tat pratipakṣasya kṣmādhavaṃ śrīman mādhavaṃ
saṃnihitavatī | saṃnidhāya ca yathā yathaṃ prathamāna smitatayā kṛte'
bhivādane' bhivadane ca teṣāṃ sarveṣāṃ śṛṇvatām abravīt / [25] ahaṃ kila prajñā prājñā ca mahā dharādhīśa gaṇa kṛtārādhāyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811946 (0.035):
athocur munayo rājann ābhāṣyānalsadundabhim / / sarveṣāṃ śṛṇvatāṃ rājñāṃ tathaivācyuta rāmayoḥ // BhP_10.84.034 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416136 (0.041):
BhP_10.84.034/1 athocur munayo rājann ābhāṣyānalsadundabhim / BhP_10.84.034/3 sarveṣāṃ śṛṇvatāṃ rājñāṃ tathaivācyuta rāmayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814098 (0.053):
śṛṇvatāṃ gadatāṃ śaśvad arcatāṃ tvābhivandatām / / ṇṛṇāṃ saṃvadatām antar hṛdi bhāsy amalātmanām // BhP_10.86.046 //
śrī rādhāyā dūta karmaṇi prabhūtatām āsannāsmi | tad etad avadhāryatām
[26] ity ukta mātrām etāṃ madhumaṅgalaḥ sahāsam āha sma kim uktam
avadhāryatām iti | / [27] tac chrutvā sarvasmin prahasati sovāca vadhiro' yaṃ bhavatāṃ sabhāsad
[28] madhumaṅgala uvāca yuktaṃ tavedaṃ nirargalatvam | yatas tasyā
dharādhiśāyā vaśā bhavatī kasya vānyasya vaśā bhaviṣyati |
[29] śrī kṛṣṇas tu sa gāmbhīryam uvāca nikāmam eva nivedyatām |
[30] dūtī tu tayā śiṣṭācāra pratipālayitryā viśiṣṭam idam ādiṣṭam ity
ardhokte viṣṇu viṣṇv ity uktvā provāca śacī jayi tadīya saciva varābhir
idam ādiṣṭam | sarvatra prasṛmara samajñām asmadīya rājñīm avajñāya
dūrataś ca kim uta pūrataś chatrādika dhāraṇaṃ bhavatām asādhāraṇam |
[31] atha kṛṣṇaḥ sabhābhiḥ saha hasitvā provāca satyaṃ tad ādeśatas
tad abhiniveśaṃ tyajāmaḥ | kintu yuddhaṃ vinā rājñāṃ veda buddhaṃ syād iti
yuddhāya saṃnaddhayā bhavatyā bhāvyam ity eva vaktavyam | / [32] atra madhumaṅgalaḥ saṃmukhaṃ gatas tad idam āha sma deva tad idam eva
samākarṇyatām | jātitaḥ strī cāstrī yo janastasmin vāmatārāme nāmamātreṇa
rāmāspadamāgate nārjavacaryayā kāryamaryate |
tasmādārjavavarjanādūrjasvinaste vayam evadūtyāya sthāpanīyāḥ
prasthāpanīyāśca | asmāsu cāham evaprahāpaṇīyaḥ | yataḥ kovido' smi |
[33] dūtī sahāsamāha sma lālāṭika bhavān yadi kovidas tarhy anyaḥ ko'
vidaḥ | / [34] madhumaṅgalaḥ sotprāsam uvāca jalpāki kalayāmi bhavatī tasyāḥ sabhāyā
vindur asti | tathāpi trayītanor mamāgrataḥ sthitir api tava na sthiratāṃ
labheta | / [35] dūtī sāvajñam uvāca viśāradāyā mama purataḥ śāradas tvaṃ kiyad vā
vaditāsi | tasmān nīvākavalitam ākalaya | / [36] madhumaṅgalaḥ sa roṣaṃ śrī kṛṣṇam avalocya vakti sma para vaktavyā
khalv iyaṃ vaktavyā bhavatīti nāsmākaṃ vaktavyā bhavitum arhati | kintu
seyaṃ tāvad atra nirudhyatām yāvad ahaṃ tad vṛttam avabudhya sudhy agraṇīr
bhavantam avaruṇadhmi | / [37] dūtī sa hāsam uvāca nūnaṃ bhavatāṃ dūtaḥ so' yam agrata eva vyagratām
avāpa | yan māmatra ruddhann eva tatra jigamiṣati | tasmān na mādṛg iva
niḥśaṅkaṃ so' yam iti bhavatāṃ kalaṅkāya paraṃ pratipatsyate | yuktam eva
ca tat tad āvayoḥ | svāmi guṇā hi parijanam anuyanti |
[38] kṛṣṇa uvāca bhāmini svāmi guṇatvaṃ punaḥ prakārāntareṇa mantavyam |
sā khalu vāmā vayaṃ tu dakṣiṇā iti | / [39] dūty uvāca yūyaṃ khalv apasavyā iti satyam eva yataḥ sveṣāṃ
dakṣiṇatāvācitve' pi pratikūlatāṃ na jahītha |
[40] madhumaṅgalas tu tad aśṛṇvann iva provāca mahārāja vāmātvam eva khalu
tāsāṃ balāya kalpate yasmād abalāḥ | / [41] dūty uvāca doṣa jñāḥ khalu bhavantaḥ katham iva guṇānusandhānaṃ
kurvantu | / [42] madhumaṅgala uvāca doṣaika dṛk purobhāgīty evaṃ yac chābdikair matam
tasmāt tvam eva purataḥ sudhībhis tābhir āhitā | / [43] dūty uvāca asaṅkhyāvatāṃ bhavatāṃ purataḥ katham eka saṅkhyāvatī
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1010070 (0.042):
arthasvabhāvasambhavābhāvāt tadapi kathamebhiścodyairanavamardanīyaṃ syāt / / atastatra yad bhavatāmuttaraṃ tadasmākamapi samānameva / paramārthe
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904516 (0.050):
edhethāś ca edheyāthāmedhedhvamedheya edhevahi edhemahi //AP_357.017cd/ / astu tāvadbhavatām loṭi bhavantu bhavatādbhava /AP_357.018ab/
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15814731 (0.054):
tatra pradyumnādayaḥ pradyotanta eva | tathāpi bhavatām apūrtiś cet tadā
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12680734 (0.055):
(Rm 471) / pātakenā 'dhunā tena kṛṣṇasarppo bhavaty asau / / tasyāpi purataḥ sarvaṃ madādiṣṭaṃ tathā vada // Rm_38.797{34} //
pratyuttaraṃ dadyām | bhavāṃs tu tatrānubandha eva | tathāpi sarve
śṛṇvantu | tāsām abalātvaṃ khalu virodhi lakṣaṇayā yataḥ śastra śarīratvam
eva dṛśyate | tad etac ca tan mukhyām upalakṣya lakṣyatām | / keśāḥ pāśāś cala nayana yugaṃ vāṇa yugmaṃ namad bhrūś
cāpaḥ karṇāvari paridadhatau nāsikā divya śastrī |
dantā vajrāṇy apara tad aparaṃ tarkyam evaṃ tad etac / chastrai rādhā svayam udayati ko vā balīyān ato' nyaḥ ||JGc_1,30.15||
[44] atra ko vā balīyān ato' nya iti kṛṣṇam eva kaṭākṣeṇa paśyantī prāha
sma [45] evaṃ vivadamānayor anayoḥ kṛṣṇas tu tayā prastutaṃ tasyāḥ / saundaryam avadhārya kṣaṇaṃ dhīratāṃ saṃdhārya provāca dūti jātita eva
pratīpadarśiny asi | kiṃ bruve | kintu madīya dūta nirmitā rāja nītir iyaṃ
na tu bhītiḥ | / [46] tato bhavatī tāvad atra sthitim anubhavatu | mama dūtas tatra
gacchatu | tataḥ saṃcārakāṇām ācāreṇa samācāreṇa sācāre labdha pracāre
yathāyatham ācaritavyam | / [47] punar madhumaṅgalaṃ praty uvāca bhadraṃ svayam eva tatra gamyatām iti
[48] dūty uvāca / nyāye yuktau pramāṇe ca sthito madhyastha ucyate |
paraṃ madhye sthito yaḥ syāt sa madhya sthāvaraḥ smṛtaḥ ||JGc_1,30.16||
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6529679 (0.056):
na rūpe naiva netre ca tayormadhye 'pi na sthitaḥ | / yatra sthito bhavettatra na sannaiva hi cāpyasat ||
[49] so' yaṃ punaś cheka eva | tataḥ śikṣām api nārhatīti svairam eva
gacchatu | / [50] madhumaṅgalas tu viśastā khalv iyaṃ kathaṃ śastaṃ vadatu nāmeti
nivedya yathādiśanti mahārāja mahāśayā iti prasthitavān | prasthāya ca
tāsāṃ sthānam āsīdann āśī rāśibhiḥ prasādam āsādayāmāsa |
[51] sarvāś ca namaskṛtya sa smitaṃ kṛtyaṃ pṛcchanti sma |
[52] madhumaṅgalas tu bhavatīnām etan nṛtya darśanam eva kṛtyam iti procya
pratyuvāca kiṃ ca bhavatīnāṃ dūtī tatra gatā vartate brūte ca | asmākaṃ
rājñī sārvabhaumaṃ bhavantaṃ militum icchatīti | tad avadhārya vismayād
asmākaṃ rājñā cājñāpitam | sā khalu parānugatā jātāstīti śrūyate | tasmād
etan na śraddadhyāma | ataḥ svasya svasā kācid asmāsu kasmaicana
vivahanāya dīyatām | tadā tasyāḥ śvovasīyasāya syād iti | / [53] sarvāḥ sa bhrū vijṛmbham āhuḥ sma vācāṭa tāpāṭavamaya dhūrtatāyā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651477 (0.050):
kanyā? sa prāha mama deva/ / 463.008. kasmānmama na dīyate? dīyatāṃ mahyam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21599340 (0.051):
253.021. na tena kasyaciddvīpadikā gāthā śrāvatī/ / 253.022. rājā āha dīyatāmatra kākaṇiḥ/ / 253.022. yāvadamātyairabhihitah deva, kimarthaṃ tulyeṣvavasthiteṣvatra
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581821 (0.052):
190.013. yadi kiṃcidutsadanadharmakamasti, mūlyena dīyatāmiti/ / 190.014. na mamaitadbhaktam, api tu tasyaitadgṛhapatiputrasya bhaktam/
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5032573 (0.056):
karteti tan naimittikaṃ sarvaṃ prāpnoti. yathā tuṇḍamātre dīyatām iti. / yady api sā tuṇḍaḍapitthayor mātā, tathāpi tasyai dīyate. kārtsnena hi
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10184527 (0.060):
hatesminpṛtivī sarvā mama vaśyā bhaviṣyati // ViP_6,6.28 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18161171 (0.060):
kanyā gaṇopabhogyauva na kasmaicitpradīyate / / iti vaiśālikaiḥ pūrvaṃ svadeśe niyamaḥ kṛtaḥ // KAvk_20.38 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7411872 (0.062):
yad atra mama abhiṣyat tad dīyatām / / yadatra mama bhavati tad dīyatām ity arthaḥ //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12322275 (0.064):
ityūcivāṃsaṃ ca punaḥ sundarī tam uvāca sā // SoKss_10,1.157 // / dadāmi pañcakoṭīrvastadayaṃ dīyatāmiti / / tata īśvaravarmā ca niścityaiva jagāda tam // SoKss_10,1.158 //
mūrtir evāyaṃ sphuṭam anyathākāraṃ vadann asmān vañcayitum evānañcitavān
asti | sa kadācid evaṃ na kadvadāyate | sā punar asmākaṃ saṃcārikā nemāṃ
kucaratām ācaret | kintu baddheti saṃbadhyate | / [54] viśākhovāca yathākāraṃ tathākāraṃ vā vadatu | so' yaṃ kathaṃkāraṃ
yūyam idaṃ vicārayatha | yato viprasyāsya kṛtaṃ khalu viprakṛtam eva
bhaṇyate | katham iva prakṛtaṃ syāt | / [55] madhumaṅgala uvāca ko vātra mama lābhaḥ |
[56] viśākhovāca aye bhadra vipra labdhamapi tathaivānusandheyam |
[57] tad evaṃ pratyādiṣṭas tu madhumaṅgala uvāca sarva klamatha mathanānāṃ
śamatha damatha satpatha prathana parāṇām atha kathaṃ na bhavaty asmākam
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2130755 (0.052):
bhavatāṃ tu kathaṃ na doṣa ityata āha asmākamiti //
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25829156 (0.062):
utpattyanantaravināśitvātsaṃskārāṇām, anityatvadoṣastāvadasmākaṃ / nopapadyate | yaccāpyuktam
evāyaṃ doṣaḥ | yat khalu sandhy anusandhānam etābhis tu yuddham
evānubaddham asti | / [58] atha śrī rādhikābhidadhāti sma kiṃ balaḥ saṃvalate bhavadīyaḥ sa rājā
| yasmād etāvad garvāyase | / [59] madhumaṅgala uvāca
uccāṭanaṃ guṇa gaṇa prathanād vikṛṣṭir / vaṃśī kalād vikalanaṃ vara rūpa vṛndāt |
stambho vilāsa valayād vaśatā ca vāṇī / mādhuryataḥ sumukhi yasya balī tataḥ kaḥ ||JGc_1,30.17||
drāghiṣṭa kṣepiṣṭha preṣṭha variṣṭha sthaviṣṭha baṃhiṣṭhāḥ |
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 3 (amark3_u.htm.txt) 944637 (0.0):
(3.1.224) abhyavahṛtānnajagdhagrastaglastāśitaṃ bhukte / (3.1.225) kṣepiṣṭhakṣodiṣṭhapreṣṭhavariṣṭhasthaviṣṭhabaṃhiṣṭhāḥ
asman nṛpateḥ purataḥ sarve garveṇa ricyante ||JGc_1,30.18||
vṛndiṣṭha kṣodiṣṭha jyeṣṭha gariṣṭha hrasiṣṭha sādhiṣṭhāḥ |
asman nṛpater agre viparītābhā parītāḥ syuḥ ||JGc_1,30.19||
[60] atha śrī rādhā tu tad avadhāraṇād antaḥ prema bādhāṃ katham api
samādhāya lalitā mukham īkṣitavatī | lalitā tu sa vipralāpam ālalāpa
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25792500 (0.058):
lalitādi-mukham ālokayantyāṃ nāndīmukhyāṃ rādhā smitvā anuccaiḥ - aho
sa veṇur mūka vadhiro yatrāgād vāvadūkatām |
tatrāyaṃ kiṃ na vāgmī syād brahma vaṃśa samudbhavaḥ ||JGc_1,30.20||
[61] kintu yathāsmākaṃ dūtī niruddhā tathā tam etam api nirudhya yuddhāya
saṃnahyāmaḥ | anantaraṃ tu parama pracaṇḍāḥ sva pitṛ purohita paugaṇḍāḥ
samādiśyantām | te ca strī veśam evāsya balāt kurvantu | kṛte ca tad veśe
śrī vrajarāja purohita bhāgineyaḥ so' yaṃ na cārbhakas tatra gacchann
asmadīya saṃdeśa varṇāṃs tat karṇābhyarṇān karotu | asmākam anyā kanyā na
vidyate | kintu siṃhala dvīpād dīpābhā padminīyam ekā jita sarvātirekā
nītāsti | sā tu svayaṃ rājñā pariṇīyatām |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9483072 (0.059):
kuśalam* / noced aham ātmānaṃ praghātayiṣye / sā tair nītā / kuśo 'pi
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8116146 (0.061):
anicchantī haṭhānnītā vivāhy ahamihāmunā / / kiṃ tadā ca mayā noktaṃ nāsiṣye te gṛheṣviti // SoKss_9,2.53 //
[62] tatra padminī prāyeṇa duṣkula sadmajeti nāvajñātavyā |
viṣād apy amṛtaṃ grāhyam / amedhyād api kāñcanam | / nīcād apy uttamāṃ vidyāṃ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740848 (0.0):
amedhyātkāñcanaṃ grāhyaṃ strīratnaṃ duṣkulādapi // GarP_1,110.7 // / viṣādapyamṛtaṃ grāhyamamedhyādapi kāñcanam /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19563497 (0.024):
viṣādyathāmṛtaṃ grāhyamamedhyāt kāñcanaṃ yathā /
strī ratnaṃ duṣkulād api ||[GarP 1.110] iti hi smaryate | / [63] madhumaṅgala uvāca nanu bhavatyaś ca padminyas tarhi tā eva kathaṃ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740850 (0.0):
viṣādapyamṛtaṃ grāhyamamedhyādapi kāñcanam / / nīcādapyuttamāṃ vidyāṃ strīratnaṃ duṣkulādapi // GarP_1,110.8 //
kule nānarhitāḥ | / [64] lalitā sa roṣam uvāca
āvṛtā jagati padminī yayā padmayā jitavatī sadāpi tām |
rādhikādir api padminītayā bhaṇyatāṃ tatir aho mṛgī dṛśām ||JGc_1,30.21||
[65] atha śrī rādhikā hasitvā cillī cālanayā lasitvā ca
sva pitṛ purohita bālakānāṃ pañcāśataṃ tad veśāyādiśya
rāja purohita svasrīyeṇa ca tathā saṃdiśya yuddha kautukāyābhiniviśya
tasya strī veśasya purataḥ sthitiṃ nidiśya cāmūbhiś camūru cakṣuś camūbhir
abhikrantavatī yuddhābhimukhatayā ca sthitavatī kṛṣṇaṃ ca manasyāhitavatī
abībhaṣad ayaṃ horīm ababhāṣad iyaṃ tathā | / adīdipad asau bhāvam asau ca tam adīdipat ||JGc_1,30.22||
[66] tataś ca rājāyamāna gokula yuvarājas taṃ nikāra prakāraṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15801948 (0.057):
praṣṭhaṃ na jānāni na ghātayānīti ||JGc_1,31.21|| / [16] atra gokula janasya gokula jīvanasya ca bhāvam āviśann eva
baṭu mukhataḥ kaṭu nibhaṃ karṇa puṭam ānīya tāṃ dūtīṃ
sva pakṣa rakṣitābhiḥ kābhiścit pragalbhatā lakṣitābhis tādṛśa strībhiḥ
puruṣa veśāṃ vidhāya tena baṭunā saṃdideśa | tasyāḥ kanyāyāḥ so' yam
evadhanyo vara iti | / [67] saṃdiśya ca tām api madhumaṅgalavat puraḥ praḥīyābhiṣeṇayāmāsa |
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25795396 (0.064):
vṛndā - bho naṭa-pravara madhumaṅgala! asmac-cakravartinyām atrāyātāyām
[68] tad evaṃ mithaḥ kṛte niyate netroḥ kābhiścid anyābhiḥ kutuka kṛte
taṭasthatayā tatra saṅghaṭamānābhiḥ prakaṭa haṭhatayā dvayos / tat tad veśa viśeṣiṇoḥ kṛta sandhe paṭāñcala bandhe jāte cobhayataś ca
nānā hāsa prabandhe śrī rādhā pakṣa lakṣitābhir mṛgākṣībhir idam ākhyāyi |
[69] varṣīyasānena vareṇāsmat padminīyaṃ dharṣitā | tasmād yuddhārtham
udyamaḥ saṃbadhyatām | / [70] tataḥ saṃbaddheṣu śuṣirādibhiḥ sārdhaṃ yuddha vādyārtham ānaddheṣu |
narmāṅga gālir udaka kṣipa yantra yuktir
daṇḍī prapātana nivartana keli rītiḥ | / kāntākṛti vyati kṛta grahaṇaṃ sakhīnāṃ
sāhāyakaṃ yudhi babhau hari horikāyāḥ ||JGc_1,30.23||
[71] cirataś ca kṛṣṇa keli kalāvakalana kevalatayā
vikalita sva sva keli kalaha pralāpeṣu rāma śrīdāma sudāmādi kalāpeṣu
tal līlā tṛṣṇak kṛṣṇa eva sva preyasībhiḥ saha sahasāhava nibhaṃ viharati
sma | / [72] prathamaṃ tāvad asāv amūś ca parasparaṃ snigdhā vyatiṣajya
vyatibiddhā babhūvuḥ, yataḥ / bhrū kārmukā netra bāṇā ye teṣāṃ māra saṃyati |
aṅgāstrāṇāṃ hanta kiṃ syād aparāddha pṛṣatkatā ||JGc_1,30.24||
[73] atha punar daṇḍādaṇḍidaṇḍanapūrvakaṃ bāhābāhavibahalamevāyaṃ
harirāhavamuvāha | tathā hi / dorāndolanam aṅgulī parimalaṃ keśa grahaṃ veśanut
pāṇyoś cañcalatāṃ tathā para paraṃ vācyāṃ vicārāt param |
kurvaṃs tat para dāra sainyam aviśat kṛṣṇas tathā svaṃ yathā
kutrāgād iti veda na sma janatā sāpy astu nāpi svayam ||JGc_1,30.25||
[74] tataś ca kramaśaḥ para parātikrama pūrvakam apūrvotsāha vṛtayoḥ
sakhībhir āvṛtayor asādhāraṇa krīḍā raṇa javayo rādhā mādhavayor eva
vyatiṣaṅgaḥ prasaṅga māyātaḥ | tatra ca | yathā yathaṃ / tat kautukāvakalanataḥ sva sva vyāpāraṃ parityajya rajyamāna citratayā
citrāyamāṇā vara varṇinyaḥ sauvarṇa varṇākāratayā vṛṇvānā mithas tad
varṇayāmāsuḥ | / [76] tatha hi gītam / paśya paśya sakhi horīyuddham |
rādhā mādhava kṛtam anurahasaṃ suciraṃ bhavad anuruddham ||dhru||
daṇḍādaṇḍi gate parikhaṇḍita taratamato vyatirodham | / vyatiṣañjanam iha bhāti taḍid ghana ruci jaya lasad udbodham ||
mastaka vastra skhalanārambhāt pihite tan mukha yugale |
bhramara varāyitam ekenāsminn anyasmin bahu kamale ||
bhuja bhujagena harer bahudhāraci hṛdi tasyāḥ phaṇa līlā |
cakravāka yuga gīrṇir avākali yatra muhuḥ kṛti śīlā ||
api punar asminn avakalayata kila niravaniruha tati deśam |
abhinava kanaka latā parivalayita taruṇa tamāla kuleśam ||
taṃ yuvatī kula sāhāyaka kṛta bala rādhā vaśa balinam |
racayati nayati ca nija viṣaye diśi rabhasarasād api valinam ||
nītaṃ taṃ nava pīta paṭaṃ mṛga nābhi jalair abhiṣiktam |
tanute sutanū tatir iha vitanu pramada madād atiriktam ||
seyaṃ rādhā svayam iha muralīṃ yad bata harati sa yatnam |
na tad adbhutam iva yad aharad asya prathamaṃ hṛn maṇi ratnam ||
atha rāmādiḥ sakhi janatā taṃ paśyantī viniruddham |
sandhim adhitsata visṛjantī tāḥ prati dūtaṃ guṇa śuddham ||
rāmaḥ sa yadā phālguna parvaṇi deyaṃ mene dātum |
pratibhuvam ādāyātha tadā harir ābhir amanyata rātum ||
jāte sandhāv akhilenāpi ca śaṃsati divye loke |
nija nija kāntā moha virohaṇa gītiḥ sa sa viluloke ||iti|| ||JGc_1,30.26||
[77] evaṃ sthite parasparaṃ carcarikā racana nicāyane vismāyake jāte
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28557011 (0.042):
kāvyaṃ nija sacitaṃ yat tad idaṃ yuvakāṃ parasparaṃ śṛṇuthaḥ / ||JGc_1,14.15|| [gīti]
samāja dvaye ca mithaḥ kiṃcid dūraṃ yāte kasmād apy akasmān mūḍha dhīḥ
śaṅkhacūḍaḥ samāgataḥ | sa tu vigīta evety alam ati tad vistareṇa |
[78] atha samāpanam / śaṅkhacūḍaṃ nihatavān yan maṇiṃ dattavān api |
rādhe kāntas tavāyaṃ tat kṛtavāṃs tvat kṛte dvayam ||JGc_1,30.27||
iti śrī śrī gopāla campūm anu / nirvrīḍa horikā vikrīḍanaṃ nāma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15799078 (0.007):
ekonatriṃśaṃ pūraṇam / atha triṃśaṃ pūraṇam / nirvrīḍa horikā vikrīḍanaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15799063 (0.038):
yaṃ bakāntakaḥ ||JGc_1,29.89|| / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15790812 (0.044):
tvāṃ vinā tu paraḥ koṭīr api nāṅgīcakāra yaḥ ||JGc_1,24.58|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15792325 (0.044):
alambhūṣṇuṃ tatra mene yas tvāṃ tuṣṇīṃ sthitām api ||JGc_1,25.50|| / [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28580148 (0.045):
nānā manorathaṃ cakre rathavad bhavad āptaye ||JGc_1,21.70|| [anu] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15787535 (0.045):
tvad utkarṣa rasāyāsīd iva tāsu parīkṣakaḥ ||JGc_1,23.80|| / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28582196 (0.050):
ākarṣaṇād guṇā yasya sarvān anuguṇān vyadhuḥ ||JGc_1,22.46|| / iti śrī śrī gopāla campūm anv
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28564058 (0.050):
premārdraḥ suhṛdāṃ yas tu dāvāgnim api pītavān ||JGc_1,16.35|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28576021 (0.050):
atrābhilāṣaḥ śobhā vā kāntir ity adhigamyatām ||JGc_1,20.24|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15793857 (0.050):
antaraṅgām anyā gopīr vṛtīyati ||JGc_1,26.40|| [anuṣṭubh] / iti śrī śrī gopāla campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18273937 (0.056):
gopāla raghunāthāpta vraja vallabha pāhi mām ||JGc_1,2.52|| / iti śrī gopāla campūm anu / goloka vilāsa vikāsanaṃ dvitīyaṃ pūraṇam |
triṃśaṃ pūraṇam / athaikatriṃśaṃ pūraṇam / nānā rāga vicitra caritra citram
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15799078 (0.030):
rahaḥ kutūhala vaha bahala rahaḥ krīḍākhyam / ekonatriṃśaṃ pūraṇam / atha triṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15804550 (0.043):
iti śrī śrī gopāla campūm anu / nānā rāga vicitra caritra citram
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28574155 (0.044):
gavendratālambhanaṃ nāma / ekonaviṃśaṃ pūraṇam / atha viṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28576032 (0.047):
varuṇalokāloka camatkāra tiraskāraka golokāvalokanaṃ nāma / viṃśaṃ pūraṇam / athaikaviṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15805557 (0.047):
iti śrī śrī gopāla campūm anu keśi dhvaṃsana śaṃsanaṃ nāma dvātriṃśaṃ / pūraṇam ||32|| / atha trayastriṃśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28562227 (0.064):
apūrvānurāga caryā jāgaryā nāma / pañcadaśaṃ pūraṇam | / atha ṣoḍaśaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28557085 (0.064):
gardabhāsura mardanaṃ nāma / caturdaśaṃ pūraṇam / atha pañcadaśaṃ pūraṇam
[1] atha snigdhakaṇṭhaḥ prabhāta kathāṃ prathayāmāsa [2] tad evaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15796811 (0.038):
[1] atha rātri kathāṃ punaḥ snigdhakaṇṭhaḥ prathayāmāsa
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2506249 (0.058):
nāsambhāvanāsīd itīdam eva viṣīdan marmatām aticakrāma iti | [17] kathāṃ / samāpya snigdhakaṇṭhaḥ punar uvāca-
pratikṣaṇam eva parama prema lakṣaṇa līlāṃ phullad ullāsataḥ sa
gokula bandhur daśamaṃ saṃvatsaraṃ saṃvalate sma |
[3] sa tu nṛśaṃsaḥ kaṃsaḥ kramaśaḥ sarveṣu nirmita nija garveṣu tarhi
nistarhiteṣu vaira śuddhiṃ prati pratigata buddhiḥ sarvataḥ śreṣṭhatayā
rakṣitāvariṣṭa keśināv āhūya saṃrabha māṇatayā sabhayatayā cābhihitavān |
mayāvajñayā nātiyogyā eva tatra viniyogyāḥ kṛtāḥ | sa tu dāraka iti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9640941 (0.012):
muktāḥ kelīti visūtratā chrinnasūtratā / / saṃmārjanībhiḥ prāṅkāṇāsīmni kṛtāḥ yatkarṣantīti vākyārthaparāmarśaḥ /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18296478 (0.028):
māyātiriktatā prayoktāras tatra riktī kṛtāḥ | sarvaṃ lumpantas te / culumpāmāsire ca | tarhi vyomābhidhāna dānava mātram atra pātraṃ paśyāmaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21597870 (0.030):
247.009. saṃśobhitā me pṛthivī samantādvaistārikā dhātudharāḥ / kṛtāśca//29// / 247.011. api ca/ / 247.012. ātmā putraṃ gṛhaṃ dārān pṛthivī kośameva ca/
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5810343 (0.039):
kaṃsaka eva dhvaṃsaka āsīt | tad-balād anye punar asmābhir na gaṇyeṣu / kṛtāḥ, bhavatā pramāpite tu tasmin pracura-pramāṇas tad-vidhā jātāḥ, yato
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4861959 (0.045):
sutāś caiṣāṃ prabhartavyā yāvadvai bhartṛsātkṛtāḥ //AP_255.028cd/
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3287884 (0.045):
sutāś caiṣāṃ prabhartavyā yāvad vai bhartṛsātkṛtāḥ // Yj_2.141 //
buddhyā | kintu sphuṭam asau sarveṣāṃ dāraka eva jātaḥ | tataḥ
kausīdya khidyamānatayā bhavantāv anuyujyete | kim iha yujyata iti |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5886164 (0.064):
athaitau prajāpatiruvāca, kiṅkāmāvihasthau yuvāmiti / / tāvūcatuḥ, ya ātmāpahatapāpmā tamāvāṃ vividiṣāva iti /
[4] tāv ūcatuḥ deva tad etad eva pratīkṣya sthiratayābhīkṣṇaṃ vartāvahe |
sāmprataṃ tu sāmpratam ājñāpyatām | athavā kim ājñāpanayā | vināpi tāṃ
viniyuktā eva yukta sevakatayā vayam ity utthāya sābhyutthāna praṇāmaṃ
prasthitayos tayoḥ kaṃsaḥ śaśaṃsa | / [5] ariṣṭas tāvat pratiṣṭhatām | iṣṭāpatti vipattitas tu keśī ca
tat prativeśa veśī bhavitā | tad etad avadhāya tau ca gṛham āgatya
sātatyata eva tad artham ājagṛhatuḥ | / [6] atha kadācil lohitāyamāne sāyaṃ mārtaṇḍa raśmi maṇḍale nāmnāriṣṭaḥ
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16596942 (0.024):
atha kadācid āṣāḍhabhūtir nāma paravittāpahṛt katham iyam
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416811 (0.025):
nāpasāryā / sadā avasthāpayitavyetyarthaḥ / atha kadācit pramādatastato
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20912378 (0.025):
vā ladhvyā anyonyābhāvagarbhāyā eva jñānaṃ yadvā kadācitka 2 syacijjñānam/ / nādyaḥ/ ekaikajñānepyanumitidarśanāt/ na dvitīyaḥ/
Tantrākhyāyika 2 (ttrkhy2u.htm.txt) 2478498 (0.027):
[II,2 Enthülsten Sesam für enthülsten] / asti ! ahaṃ kadācid abhyarṇāsu varṣāsu kasmiṃścid adhiṣṭhāne
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7546430 (0.032):
prayatya, prayamya / / praratya, praramya / / praṇatya, praṇamya / / āgatya, āgamya /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9181255 (0.033):
stambhantaritasthito mādhavaśca lavaṅgikāveśena āgatya lavaṅgikām / apasārya tatsthāne svapādaṃ dattvā sthitaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6260069 (0.036):
prastutaparatve tu kadācit yuktaṃ syāditi / / yadi cāntaśchidrāṇī'; tyādau lakṣaṇā tadā tatra mukhyārthabādhe"
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1396438 (0.037):
catuśabdau kadācid ity asminn arthe varttete6 / / nāhaṃ7 kadācin nāsam api
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802852 (0.037):
edhyena liptaṃ tu bhavet kadācit YS182v_3.61b / evam ukto hi bhagavān YS182v_4.19c / evam eva tu nārīṇāṃ YS78v_74c
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11976436 (0.038):
ārūpyadhātuṇ vālaṃbaṃte. kadācid rūpārūpyau dvāv iti. / ātmātmīyatvenāgrahaṇād iti. yasmāt taṃ brahmāṇaṃ ātmatvenātmīyatvena na
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21640991 (0.038):
kadācinnagarāvalokanayā gacchanti/ / 429.008. kadācittīrthopasparśakā gacchanti/ / 429.009. kadācitsamidhāhārakā gacchanti/