View original HTML file with complete header information
śrī-śrī-gopāla-campūḥ / uttara-campūḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18264578 (0.010):
śrī śrī gopāla campūḥ / pūrva campūḥ
śrī-śrī-gopāla-campūḥ / uttara-campūḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18264578 (0.010):
śrī śrī gopāla campūḥ / pūrva campūḥ
atha prathamaṃ pūraṇam / śrī-śrī-rādhā-kṛṣṇābhyāṃ namaḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18269416 (0.016):
atha dvitīyaṃ pūraṇam / śrī rādhā kṛṣṇābhyāṃ namaḥ |||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18264582 (0.016):
śrī śrī gopāla campūḥ / pūrva campūḥ / prathamaṃ pūraṇam
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7626251 (0.055):
śrī śrī rādhā kṛṣṇābhyāṃ namaḥ / śrīmad rūpa padāmbhoja dvandvaṃ vande muhur muhuḥ |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22734995 (0.057):
śrī-śrī-rādhā-kṛṣṇābhyāṃ namaḥ | / sanātana-samo yasya jyāyān śrīmān sanātanaḥ |
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12496381 (0.060):
1. (b) śrī-śrī-rādhā-kṛṣṇābhyāṃ namaḥ; 2. Gcp 1v1; 3. GautT. 2.24; there:
maṅgalācaraṇam / śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-caitanya sa-sanātana-rūpaka |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18264598 (0.0):
śrī śrī kṛṣṇa caitanyāya namaḥ / śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18273926 (0.0):
śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka | / gopāla raghunāthāpta vraja vallabha pāhi mām ||JGc_1,2.52||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18273967 (0.0):
śrī kṛṣṇa janma sampan mayam / śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28555837 (0.0):
śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka | / gopāla raghunāthāpta vraja vallabha pāhi mām ||JGc_1,14.1||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15815690 (0.0):
o)0(o / śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka |
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12496202 (0.0):
śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-caitanya sa-sanātana-rūpaka |
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12508835 (0.0):
saṃjñāvān laghu-vaṃśa-śaṃsakatayā vande ca vande ca tam ||6|| / śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-caitanya sa-sanātana-rūpaka |
gopāla raghunāthāpta-vraja-vallabha pāhi mām ||GC_2,1.1||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18264604 (0.0):
śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka | / gopāla raghunāthāpta vraja vallabha pāhi mām ||JGc_1,1.1||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18273932 (0.0):
śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka | / gopāla raghunāthāpta vraja vallabha pāhi mām ||JGc_1,2.52||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18273973 (0.0):
śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka | / gopāla raghunāthāpta vraja vallabha pāhi mām ||JGc_1,3.1||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28555843 (0.0):
śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka | / gopāla raghunāthāpta vraja vallabha pāhi mām ||JGc_1,14.1||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15815696 (0.0):
śrī kṛṣṇa kṛṣṇa caitanya sa sanātana rūpaka | / gopāla raghunāthāpta vraja vallabha pāhi mām ||1||
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12496208 (0.0):
śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-caitanya sa-sanātana-rūpaka | / gopāla raghunāthāpta vraja-vallabha pāhi mām ||1||2
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12508841 (0.0):
śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-caitanya sa-sanātana-rūpaka | / gopāla raghunāthāpta-vraja-vallabha pāhi mām ||7||
sampūrṇāsīd āśu gopāla-campūr / eṣāṃ yasmād āśrayād eva pūrvā |
eṣa tasmād uttarāpy uttarā syād / evaṃ devaṃ taṃ kamanyaṃ bhajema ||GC_2,1.2|| [svāgatā]
[1] athānupūrvyā pūrva-kathānukathanīyā | [2] asti kila
kalita-nikhila-vṛndāvanaṃ vṛndāvanaṃ nāma vanam | [3] yatra jyotiścakram
iva vyomni, dharma iva dharmiṇi, tattva-nirṇaya iva vede, śukham
ivābhīpsita-lābhe, rasa iva vibhāvādi-varge, ṣaḍguṇyam ivātmani, svayam
iva sva-premaṇi, nārāyaṇa iva para-vyomni, śarveṣām āśryaḥ sa ca kṛṣṇaḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28581065 (0.020):
[30] iti kṛṣṇodyam anu sodyamatayā tatra tan nimeṣata eva jigamiṣatsu teṣu / sa praṇayavatsu kṛṣṇaḥ sa tṛṣṇam uvāca annaṃ ca tatra
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15805795 (0.038):
tad uṭṭaṅkanataḥ kṛṣṇas tu tṛṣṇā lajjābhyāṃ sajjan manāḥ sva mānasam anv
sa-tṛṣṇag janānubhavanīyatayā nijāṃ / nijāśrayaṇīyatām urīkaroti |
[4] yatra cāntardhāna-vidyayā vidyamānam asmad-ādīnām ālokam atītaṃ dhāma
goloka-nāma samāmananti | yatra ca goloke / sakala-cintāmaṇīyamāna-cintā-leśaḥ keśavaḥ sarvānanda-bhāsināṃ tad-vāsināṃ
prema-nāma-pañcama-pumartha-sampat-paryudañcana-prapañca-sañcaya-vyasanam
amuñcaṃs tad-vaśata eva yathāyathaṃ putrāditayā vilasan na kutrāpi
vyabhicarati | / [5] tādṛśāt tasmād eva ca niṣkramya ramyatayā taiḥ samam asamaṃ
prakāśamānaḥ sa khalu khala-nāśanas tad idaṃ jagad api kadācit
pramadayati, divya-nṛtya-nāyaka iva nepathya-sthānād atha tadvat tatra
praviśati ca | / [6] tad evaṃ sthite / vāñchita-sadanta-vakra-danta-dantavakra-saṃyad-udantataḥ parataḥ punas
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9343324 (0.047):
[47] vṛndovāca-tad idaṃ kālāntara-bhāvīti ca sambhāvitaṃ syāt | na tu / paraṃ dantavakra-saṃyad-anantara-bhāvi iti |
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20919365 (0.056):
ṭīkoktaṃ pariṣkṛrvansādhyasvarūpaṃ tāvadāha liṅkābhimatasyeti// / 1.tasmātparoktavakrapakṣalakṣaṇeṣu satyāṃ siddhau asatyāmapi"
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20951190 (0.057):
sādhyasādhanarūpayorityarthaḥ/ taduktamiti// pramāṇalakṣaṇe/ / tasmādityuktahetuṃ dvedhā vyanakti doṣāntareti// niṣedhaṃ
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18490589 (0.059):
[NAV_31.7] svānyanirbhāsītyanena prāguktasvaparābhāsipramāṇaviśeṣaṇavan / mīmāṃsakān parokṣabuddhivādino yogācārāṃś ca jñānamātravādinaḥ
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2328343 (0.061):
itayuktaṃ bhavati / / tathā ca pramāṇādipadārthatatvaṃ pratipadyam, pratipādakaṃ ca śāstramiti
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21216838 (0.064):
liṅgibhūtānupalabdhiviśeṣaṇayogyatāntargatālākodigrahārthatvāt // / uktaṃ hi pramāṇalakṣaṇeyogyānupalabdheśca liṅgatvam"iti / liṅgatvenoktā 1"
teṣāṃ vakṣyamāṇa-pramāṇa-lakṣyatayā tat-pradeśa-praveśaḥ sa yadā babhūva,
tadā kadācid / anavadya-hari-bhakti-vidyā-viśārada-sarva-manoratha-pārada-śrī-nārada-kṛpā-kūpāra-taraṅga-labdha-tat
prasaṅga-sārau madhukaṇṭha-snigdhakaṇṭhābhida-sūta-prabhava-nava-kumārau
śrīmad-vraja-mahendra-tat-kumārādibhir
virājamānaṃ tad eva sadanam āsadatām | / [7] tadā ca tad-ācarita-niyogaṃ pari tad-eka-vṛttitayā
tantrī-niyantrita-gīta-yantra-tulyau parama-kulyau parasparaṃ kathakatāṃ
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15682450 (0.041):
09,056.020a evaṃ tau vicarantau tu nyaghnatāṃ vai parasparam / 09,056.020c vañcayantau punaś caiva ceratuḥ kurusattamau
kathaṅkathikatām api muhuḥ saṃprathayya sarva-śarma-śīlāṃ śrī-kṛṣṇasya
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15682450 (0.035):
09,056.020a evaṃ tau vicarantau tu nyaghnatāṃ vai parasparam / 09,056.020c vañcayantau punaś caiva ceratuḥ kurusattamau
vraja-līlāṃ kathāyām unmīlayāmāsatuḥ | / [8] tatra ca tasya pitṛ-paitāmahaṃ vṛttaṃ pūrvaṃ tau vṛttaṃ kurvantau
tac-carita-bhavya-maya-navya-kāvyasyāpi tad ivācaritavantau janma-vṛttena
ca janma-vṛttam iva | / [9] samanantaraṃ ca yad vicitraṃ tasya caritraṃ sakramatayā samavarṇayatām
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3703690 (0.060):
dhātrā citraṃ caritraṃ suraripuripuṇā satrinetreṇa netre
[10] tac cettham uttara-kathā-prathanārtham anusmaryate | aho! yena khalu
pūtanā pūtanārī babhūva, śakaṭaḥ sa kaṭaval-laghutayā patanam avāpa,
tṛṇāvartas tṛṇāvartavad vighaṭitāṅgatāṃ gatavān, arjuna-yugalaṃ cārjunavat
kṛtam anugrahaṃ jagrāha | tatra vatsakas tad vatsakaḥ, bakas tu baka eva |
[11] vyomaś ca vyomavad eva bhavituṃ yuktaḥ | / [12] āstām apīdam, tad idaṃ tu tatrāticitraṃ, yadaho! agho'py anagha āsīt,
kāliyaś ca mukta-kañcuka iva jīvann eva nirmuktatayābhidhīyata iti |
[13] tad evam api parama-vīrya-śālī śālīnatā-vaśaṃvadatayā nija-jyāyasi
yaśaḥ saṃvalayan dhenuka-pralambau tat-pratāpānala-jvālāyāṃ lambamānau yac
cakāra, tena labdha-madhurācāratā-pracāraś cāyaṃ naś cetasi vikāra-sāram
āsādayati | / [14] aho! nija-janeṣu sauhṛdya-hṛdyatāṃ tasya paśya, yaḥ khalu tānavan
dava-hutāśanam api nijāśanam ācacāra | / [15] varṣa-gaṇanayā paugaṇḍo'py avikalāṅgatayā vāma-bhujaṃ giri-cchatraṃ
pari pracaṇḍaṃ daṇḍaṃ cakāra | haṃho! tasya bahala-kutūhalatām api kalaya,
yo'yaṃ kudarśanatāṃ prāptam api sudarśanaṃ sudarśanam eva nirmitavān |
śaṅkhacūḍa-nāmnaḥ khalv asya mani-cūḍatā na yuktā syād itīva yakṣatayā
vittasya yakṣa-vittasya tasya śaṅkha-mātrāvaśeṣatayā cūḍāmaṇim apajahāra,
ariṣṭaṃ riṣṭaṃ cakāra, keśinaḥ pratyayam ākṛṣya tad-arthena cātmani
kṛtārthatāṃ prakṛṣya keśavatāṃ nirdeśayāmāsa | / yā janma-śrīr ajani gaditā yā ca kaumāra-śobhā
yā paugaṇḍa-dyutir agha-ripor yā ca kaiśora-lakṣmīḥ |
ekā sā sā hṛdayam aharan nas tadā drāg idānīṃ
saṃhatyāmūs tad atha balaval-lobhataḥ kṣobhayanti ||GC_2,1.3||
pitror vātsalyam ādi-sthita-vayasi mukundasya paugaṇḍa-bhāve
sakhyaṃ teṣāṃ bahūnāṃ kim api mṛga-dṛśāṃ navya-tāruṇya-lakṣmyām |
smāraṃ smāraṃ mano naś calati na purataḥ kintu tatrātha bhūyaḥ
sambhūyāste gṛhāntar-nidhim iva vaṇijaḥ suṣṭhu dūraṃ prayātu ||GC_2,1.4||
[16] tad evam api tat-tulayā tat-poṣārtham udyamāntaraṃ kurvantaḥ
parāmṛśāmaḥ | yadyapi tatra tatra mohanatā-dhuryaṃ tan-mādhuryaṃ tau
sūta-sutau yathāyogaṃ vyañjitavantau, tathāpi na vinā vipralambheṇa
sambhogaḥ puṣṭim aśnute iti-rītyā vraja-satṛṣṇena śri-kṛṣṇena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351356 (0.026):
na vinā vipralambhena sambhogaḥ puṣṭim aśnute | / kāṣāyite hi vastrādau bhūyān evābhivardhate || [UN 15.3]
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6553954 (0.026):
na vinā vipralambhena sambhogaḥ puṣṭim aśnute | / kāṣāyite hi vastrādau bhūyān evābhivardhate // RUnm_15.3 //
bhakta-duḥkha-bhāra-niḥsāra-viśāradasya śrī-nāradasya saṃvādamanu tasya
yadu-nigama-gamanaṃ / punar vrajāgamanaṃ goloka-dhāma-saṅgamanam api samāsād varṇitavantau |
[17] tat tat sarvaṃ varṇyamānam avakarṇya dināntare labdhāntare pūrvavad
eva pūrvāhne śrī-kṛṣṇa-sanātha-sabhā-bhāsamānaḥ śrī-vrajanātha-pradhānaḥ
sa-vraja-janas tad-gamanādikasya vyāsaṃ tāv eva papraccha-
yad apy antaḥ-pīḍā pratata-nija-duḥkha-śravaṇatas
tathāvad bhātā syāt tad api manujās tan na jahāti |
vraṇaṃ śuṣkī-bhāvaṃ gatam api nijaṃ te smṛtatayā
balāt pīḍaṃ pīḍaṃ niviḍam anubhūtaṃ vidadhati ||GC_2,1.5||
athavā- / cirād bandhau labdhe'py asukham abhito yāti na tadā
gṛhītvā tat-kanṭhaṃ na yadi vilapet tat-priyatamaḥ | / sadā śālīnas tu svayam idam akurvan vraja-janas
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300222 (0.007):
Poṣ-v 67.2. pāriśuddhigrāhakeṇa bhikṣuṇā pāriśuddhiṃ gṛhītvā na / dhāvitavyaṃ | na dravitavyaṃ | na laṃghatavyaṃ na + .. laṃghayitavyā | na
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194685 (0.007):
prajñapayiṣyāmi. pravāraṇāgrāhakena bhikṣuṇā pravāraṇāṃ gṛhītvā na / dhāvitavyaṃ na dravitavyaṃ na laṅghayitavyaṃ na parikhā laṅghayitavyā na
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643440 (0.012):
kāṣṭhamanupradattam/ / 436.032. tasya kāṣṭhamūlikā saṃpannā/ / 436.032. sa tāṃ gṛhītvā pratinivṛttaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21568029 (0.015):
syāt, tāvadgṛhītvā punarbhojayituṃ pravṛttaḥ/ / 147.025. tadapi cābhyavahṛtam/ / 147.025. naiva tṛptaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21554924 (0.019):
gṛhītvā niṣkāsitumārabdhāḥ/ / 107.025. sa niṣkāsitaḥ/ / 107.026. niṣkramyamāṇo vikroṣṭumārabdhaḥ/
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12771227 (0.032):
aśnantibhaktāssarve 'pigṛhītvaivāṃjalau punaḥ // BhS_36.362 // / brahmaṇyadevamuddiśya puruṣaṃ brāhmaṇapriyam /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4631783 (0.033):
apaśyanmajjamānaṃ tu srotasobhyāsamāgatam / / taṃ gṛhītvā sa dharmātmā balirvairocanastadā // BndP_2,74.66 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21587506 (0.036):
207.014. prakrāntā vaṇijaḥ/ / 207.014. so 'pi panthalikāṃ gṛhītvā saṃprasthitaḥ/ / 207.014. yāvadanyatamasyāṃ sālāṭavyāṃ vihāraṃ paśyatyudgataṃ
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200424 (0.064):
dhūpair vitāna-kalaśair % upaśobhā sahasraśaḥ // 6.183 // / gṛhītvā yāti purataḥ $ sve1cchayā vā pare1cchayā &
tathā kṛṣṇas tābhyāṃ sadasi kathakābhyām akathayat ||GC_2,1.6|| / [18] atha pṛṣṭau ca tau sukha-duḥkha-spṛṣṭau śrī-rāmacandra-sabhāyāṃ
kuśa-lavāv ivāsyāṃ śri-kṛṣṇacandra-sabhāyāṃ pratuṣṭuvāte | tatra
prathamataḥ snigdhakaṇṭhaḥ samutkaṇṭhatayā babhāṣe | / [19] tatra ca maṅgalācaraṇam-
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15796812 (0.054):
[1] atha rātri kathāṃ punaḥ snigdhakaṇṭhaḥ prathayāmāsa / yadā rāsād vāsaṃ rahasi yayur ābhīra vanitās
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28552539 (0.062):
paricaryamāṇau sukhaṃ nidadratuḥ | / [55] atha snigdhakaṇṭhaḥ samāpana digdhaṃ tad idaṃ vākyaṃ sāñjali
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15806222 (0.062):
yathāsvam āvāsam āsādayāmāsuḥ | / [24] atha prātaḥkathāyāṃ snigdhakaṇṭha uvāca tad evaṃ
gīr devīm anuyāmaḥ / sakala-śruti-sāra-bhāgavata-rūpām |
yad-rasa-siddhāntābhyāṃ / navam api kāvyaṃ pramāṇatāṃ yāti ||GC_2,1.7||
[20] atha pūrva-campūm anusmṛtya kathā- / dinaṃ dinaṃ caivam anandi sa vrajaḥ
kṛṣṇena kṛṣṇaḥ sa bhṛśaṃ vrajena ca | / sitākhya-pakṣaḥ sita-kāntinā yathā
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16455924 (0.057):
sa kṛṣṇenāvapatatā HV_56.3a / sa kṛṣṇo 'py abhyanujñāṃ tu HV_App.I,29.326a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13856874 (0.057):
sa kṛṣṇenāvapatatā HV_56.3a / sa kṛṣṇo bhogabandhanam HV_56.12b
sitākhya-pakṣeṇa yathā sita-dyutiḥ ||GC_2,1.8||
kṛṣṇāyāsīt tasya tṛṣṇā samantāt / tṛṣṇāyai vā kṛṣṇa ity atra bhedaḥ |
nābhūd itthaṃ puruṣaṃ sva-prakṛtyā
yuktaṃ vijñās tatra dṛṣṭāntayanti ||GC_2,1.9|| / pipāsūnāṃ nīraṃ kṣud-udayavatām annam abhitaḥ
prataptānāṃ śitaṃ hima-jaḍa-hṛdāṃ tapti-nikaraḥ |
yathā tadvat kṛṣṇaḥ samajani yadā gokula-bhuvām
tadā vaiyagryaṃ sa pratijana-sukhāya pratigataḥ ||GC_2,1.10||
tātas-tad bhrātṛ-vargas-tad akhila-bhaginī-bhartṛ-jāmātṛ-mukhyā
mātā mātuḥ pituś ca svasṛ-mukha-mahilās tadvad anye ca ye ye |
saṛveṣām eva teṣāṃ yugapad api vasann antare vāsayaṃś ca
svāntas tān vāsudeva-śruti-bhaṇitam iva vyañjayāmāsa kṛṣṇaḥ ||GC_2,1.11||
surapati-maṇi-mānitāṅga-lakṣmīḥ / śaradija-sārasa-sāra-hāri-netraḥ |
nikhila-mati-gatiḥ kathaṃ na sa syāt
pitṛ-jananī-sukha-mādhurī-dhurīṇaḥ ||GC_2,1.12||
dhyāne kūrmavad īkṣaṇe śakalivad ghrāṇa-grahe dhenuvat
sparśe pakṣivad asya poṣaṇa-parau śaśvad vrajeśāv amū |
nityaṃ nityam udañcad-utkalikikām āśāṃ cirād vardhitāṃ
kaiśore pratipadya suṣṭhu phalitāṃ jāḍyaṃ mudā jagmatuḥ ||GC_2,1.13||
sad-bhrātṛtāṃ svamanu tasya samīksya rāmaḥ / phullāṅgatāṃ pratidinaṃ gatavān yathā tu |
śeṣa-pramāṇa-tanutāṃ tanuyād asau kiṃ / diṣṭa-kramād iti janā matim iṣṭavantaḥ ||GC_2,1.14||
mukhyaḥ prāṇas tad-vibhedāś ca yadvat / kṛṣṇas tadvac chrīla-dāmādayaś ca |
ekātmanaḥ śaśvad uddiśya caikaṃ / kāryaṃ yat te yānti tat-tad-vihāram ||GC_2,1.15||
yeṣāṃ sevyaḥ samajani sa hariḥ sevakānāṃ nijānāṃ
teṣāṃ prāṇa-pratikṛtir abhavad deha-sādṛśya-bhājām |
sāhāyyaṃ taṃ prati tam api vinā te na tiṣṭhanti so'pi / nyasthāt tatra svam iti budhamatā teṣu dṛṣṭāntateyam ||GC_2,1.16||
vatsa-goṣṭha-vipinādi ced bhajed
ghrāṇa-tarpaṇam aghāri-saurabham | / tarhi tatra dhavalāvalir bhaved
drāg ajāgara-dharā na cānyadā ||GC_2,1.17||
śraddadhyān na jagad yad asya tu guṇair vanyāś ca te prāṇinaḥ
santi drāg anugāḥ parasparam api prīṇanti yad-dveṣiṇaḥ |
yady evaṃ svayam eva so'pi bhagavān śrī-yukta-vaiyāsakiḥ / śrīmad-bhāgavatākhya-vajra-lipibhir niṣṭaṅkayen nāgrataḥ ||GC_2,1.18||
tat tad yadyapi śarma-jātam abhavad goṣṭhe tathāpy acyuta- / dveṣāya prahitān muhur nija-bhaṭāt kaṃsena bhīr utthitā |
tasmād atra na tarhi śānti-rajanīty unnīya līlām imāṃ
cittaṃ dhūta-bhayām ihānavarataṃ nirvaktum anvicchati ||GC_2,1.19||
[21] atha tad duḥkhaṃ smarantaṃ vrajeśvaraṃ prati sāntvanaṃ samāpanam āha
goṣṭhe duḥkhāgadaṅkāraḥ kulālaṅkāra eṣa te |
sarvāṃ śaṅkāṃ punar dhunvann arvāg-aṅkāgatas tava ||GC_2,1.20|| iti |
[22] tad evaṃ śrī-vrajeśvara-sabhāntaḥ prātaḥ-kathā kathitā | yasyāṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15811954 (0.059):
caivaṃ tad vyasanaṃ samāpya yadi ca prāgāṃ kva vā yāmy aham / ||JGc_1,33.103|| iti | / [227] tataḥ śrī vrajeśvarānumatyā pratyāsannāḥ sarve' pi prārthayiṣyante |
savyavadhāna-deśe niveśena śrī-vrajeśvaryādayaḥ śrī-rādhādayaś ca
prati-nija-karṇam abhyarṇita-varṇa-varṇaṃ cakruḥ |
[23] atha pūrvavad ekānte kānte virājamāna-śrī-kānte śrī-rādhikā-niśānte
niśāntas tat- / kathā-śeṣaḥ saṃśleṣam avāpa |
[24] yatra ca snigdhakaṇṭha uvāca- / svayaṃ lakṣmīr apy acyuta-hṛdi gatāpy anya-vapuṣā
tapas taptvā yaṃ kvāpy alabhata na rāsādi-mahasi |
tam etaṃ govindaṃ vaśitam anuvindan vraja-ramā-
gaṇaḥ śarmāvindat kiyad iti kathaṃ kaḥ kathayatu? ||GC_2,1.21||
prasādaṃ yaṃ svapne'py alabhata na laksmīr api hares
tam etaṃ śrī-gopyaḥ samadadhata rāsādi-mahasi |
aho yasyā bhāgyaṃ spṛhitam api tābhir na kalitaṃ
kim asyā rādhāyāḥ kavayatu kavis tan-maya-sukham? ||GC_2,1.22|| iti |
[25] atha kṣaṇam uṣṇībhūya tuṣṇīmbhūya ca punar āha-tathāpi bhrātar
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388399 (0.057):
no yāvat parirabhya cāṭukaśataurāśrāsayāmi priyāṃ bhrātastāvadahaṃ śaṭhena
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2584923 (0.059):
dvaitadṭaṣṭim | yadyahaṃ nimeṣamapi kṣaṇamapyanuśocandviṣan
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8317274 (0.063):
naitadvirahitā sthātum apiśakṣyāmyahaṃ kṣaṇam / / ityarthitavatīṃ padmāvatīṃ sa munirabhyadhāt // SoKss_17,4.153 //
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3394349 (0.064):
sāvajñamunmīlya vilocane sakṛtkṣaṇaṃ mṛjendreṇa suṣupsunā punaḥ / / sainyānna yātaḥ samayāpi vivyathe kathaṃ surājaṃbhavamanmathāthavā //
madhukaṇṭha! tad idaṃ mukta-kaṇṭhaṃ punar anuvadituṃ śaktir na
prasaktībhavati | yataḥ, / kulīnānāṃ ślāghyair nija-kulaja-lokaiḥ parivṛtis
tathāryāṇāṃ rītir yad api kila tāsām avicalā | / tathāpy uccais tat-tad-vicalana-kṛtir dhvasta-nikhilā
mukunda-premārtir mama hṛdi vimohaṃ prathayati ||GC_2,1.23||
[26] punaḥ sāsraṃ śrī-rādhā-mukham īkṣamāṇa uvāca-
kharāṃśor aṃśu-spṛg-vapur iva kharāṃśor maṇi-tatir
vidhoḥ kānti-sparśi-sthitir iva vidho ratna-vitatiḥ |
muhur jvālāṃ hanta dravam api vahantī tad abhavan / murārer diṅ-mātrād bhramayati tad eṣā mama manaḥ ||GC_2,1.24||
[27] tad evam evāvṛtyā punar api tat-tad-viṣayam uvāca, yathā- / yadā dṛṣṭiṃ yātaḥ katham api haris tāsu sa tadā
paraṃ sphūrti-bhrāntiṃ racayati purāvan na tu param |
yadā spṛṣṭiṃ prāptaḥ kvacid api tadāpi prathamavat
Ghatakarparakavya, with Abhinavagupta's Ghatakarparavivrti (aghatkvu.htm.txt) 5710236 (0.051):
mārgāṇāṃ duḥsañcaratvād asau na prāptaḥ, tadā punar api nāyikāyāḥ sakhiṃ
tad etad vaiyagryaṃ mama hṛdayam uccair dalayati ||GC_2,1.25||
tad etad vaiyagryaṃ vṛṣaravi-sutāyām adhigamād / vidūraṃ yad guptaṃ hasati kim u vā roditi yadā |
tadā tasyā hāse sphurati nikhilaṃ hṛṣyatitarāṃ
tathā rode glāniṃ kalayatitarāṃ ha jagad api ||GC_2,1.26 || / yadā rāsānanda-prabhṛti-hari-līlāḥ suvalitās
tadā gopyaḥ satyaṃ parama-paramaṃ śarma samayuḥ |
paraṃ yātāyātaṃ racayad abhitas tad-virahajaṃ
mahā-duḥkhaṃ tāsāṃ hṛdayam asakṛn mardayati naḥ ||GC_2,1.27||
priyāṇāṃ sarvāsāṃ param upari rādhāṃ praṇayavān
asādhāraṇyena sva-hṛdi sa purā lālayati yat |
tad etan naḥ sarvaṃ sukham ahaha hā nātha ramaṇety
adaḥ stoka-ślokaḥ pibati kim ahaṃ vacmi karavai? ||GC_2,1.28||
idaṃ smāraṃ smāraṃ jvalati mama dhīr yad vraja-mṛgī-
dṛśāṃ lajjālūnāṃ harim anu ratir vyaktim agamat |
tad āstāṃ rādhyāyāḥ sa-vidham iva taṃ tat-sphuraṇa-kṛt
pramāyās taṃ draṣṭuṃ dṛśi kuṭilatā maṃ vidahati ||GC_2,1.29||
anyat paśyati kṛṣṇam anya-vacane kṛṣṇaṃ bravīty anya-vāk
śrutyāṃ kṛṣṇam aho śṛṇoti satataṃ yā gopa-subhrū-tatiḥ |
tasyāṃ kiṃ bata gopana-pravalatāṃ yady aśnuvānā sphuṭaṃ / rādhāyā jaḍatā na hi prabalatāṃ yāyād amūdṛśy api ||GC_2,1.30||
[28] atha vallavī-vallabhasyāpi tathā kathā prathanīyā- / ekā śrīr yad-vaśe bhāti tad-vaśe sukha-santatiḥ |
śrī-koṭīr vaśayan kṛṣṇas tat-koṭiṃ sphuṭam arhati ||GC_2,1.31||
[29] tathāpi līlā-rasa-viśeṣa-vaśatayā tadānīm anyathā-prathayāpi santaḥ
samapaśyanta, yathā- / mlānau mlāniṃ rucau rociḥ / preyasīnām anuvrajan |
vīkṣitaḥ so'yam antarjñair / vṛrttīnām vṛttimān iva ||GC_2,1.32||
gāmbhīryān mura-śatro / sphuṭam abdher iva na bhāti kārśyādi |
kintu tadanvayi-jīvana- / dhārāṇāṃ tena tac ca tarkyeta ||GC_2,1.33||
yadyapi tāsāṃ lābhe / hariṇā na svairitā yātā |
tad api svasminn abhimati- / mātre śaśvat-kṛtārthatāṃ mene ||GC_2,1.34||
āstāṃ vraja-subhrūṇām / abhisṛti-saṅketa-dhāma-milanādi |
svaira-sthitir api tāsām / avakalitā kṛṣṇam unmudaṃ kurute ||GC_2,1.35||
bali-muṣitā nija-lakṣmīr / iva labdhuṃ tāḥ sadotkṛtāṃ yātaḥ |
kṛṣṇaś cintāmaṇivat / tāsu ca rādhām acintayan nitarām ||GC_2,1.36||
nimeṣaḥ kalpaḥ syād api nayana-pakṣmācala-varas
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2505522 (0.043):
asyāntaḥ katham iva naḥ pratismṛtiḥ syāt ? ||GC_2,2.33|| / nimeṣaḥ kalpaḥ syād yad apakalane yasya vipine
tathā dṛg-vāry-abdhir vraja-vara-ramāḥ paśyati harau |
tad-īdṛg-bhāvaḥ kiṃ samacarad amūbhyas tam athavā / tato'mūr ity evaṃ dvayam api na nirṇītim ayate ||GC_2,1.37||
kim eṣā sphūrtir me vyatimilana-kartrī vanitayā / tayā kiṃ vā sākṣāt-kṛtir iti vivekāvidura-dhīḥ |
hariḥ svānta-jvālā-valayita-vapuḥ kvāpi valavat-
praphullāṅgaḥ kvāpi pratimuhur udagraṃ bhramam agāt ||GC_2,1.38||
[30] tad evaṃ duḥkha-nigīrṇaṃ yathā-kathañcana yad varṇitam, yac cānyad
ito'py atitarāṃ varṇayitum abhyarṇīkriyate, tat khalu sarvāyatyāṃ
parama-sukhāgatyāḥ pratyāsattaye sampatsyate, durgama-kūpa-maru-bhū-bhuvām
anūpa-gamanāya durga-laṅghanavat | / [31] na ca varṇanāyāṃ tasyai sampatsyata ity eva vaktavyam | paśyata
paśyata, tad etad rādhā-mādhava-nirbādha-vyatimilana-nirvarṇanāyāṃ
sampraty api sampadyate; yata eva ca yat kiñcit tad varṇayituṃ śakyate |
[32] tac ca varṇanaṃ yathā-evaṃ kṛṣṇa-kṛṣṇa-priyāṇāṃ kṛta-saṃmohena
mahā-bhāvādhiroheṇa samaṃ pūrṇaṃ kaiśoram api tūrṇam āyātam | tatra
śrī-kṛṣṇsya yathā- / śrī-gopādhipa-dugdha-sindhu-janitaṃ sat-kīrti-śubhraṃ sphurat-
kṛṣṇābhāvalitaṃ sudīrgha-nayana-jyotir-vidhūtāmbujam |
gopī-netra-cakora-jīvana-ruciṃ kāma-pracārākaraṃ
kaiśorāmṛta-pūrṇam avyaya-kalaṃ govinda-candraṃ bhaje ||GC_2,1.39||
vaktrendu-sphuṭa-netra-kairava-ruciḥ pāṇḍūbhavadgaṇḍabhūr
vakṣo-janma-sahasra-patra-mukulāmandāvali-bhrājitā |
navya-stavya-nitamba-bimba-pulina-śrī-kariṇī śrī-harer
ābhīrī-nava-yauvana-sthitir adhāj jyautsnīva netra-prathām ||GC_2,1.40||
[35] tad evam ubhayeṣāṃ nava-yauvana-sāgara-paramānurāga-sudhākarayoḥ
parasparaṃ bhūri-paripūritā-karayoḥ sarvatra pracāraḥ sañcarati ca tasmin
yad eva tāsāṃ pūrvaṃ kṛṣṇa-kartṛka-pariṇayanāpanayanāya gargaḥ kila
vyañjitaṃ cakāra, tad eva lokam astoka-śaṅkā-sañjitam ācacāra |
[36] yadi kṛṣṇena samam āsām aṅga-saṅgaḥ syāt tad-ārvāg eva sarvam eva
gokulaṃ tad-virahākulaṃ syād iti | [37] garga-vacanam eva ca
mātara-pitarādibhiḥ kṛṣṇāya tāsāṃ vitaraṃ vighna-nighnaṃ cakāra |
[38] yatra ca sākṣād yogamāyā kṛṣṇaṃ varivasyantī svātmano gopanāya
pūrṇimā nāmnā tapasyantī kṛcchra-vaśyantī gaty-antaram apaśyantī tāsām
anyatra vivāhaṃ mṛṣābhāva-vaham eva nirvāhayāmāsa |
sarvatrānalpa-svapna-kalpanāyām api prāyatayā jāgara-prāyatayā pracāraṇat
| tathā tāsāṃ paty-ābhāsāṅga-saṅgamaṃ ca bhaṅgam āsādayāmāsa | tathaiva hi
nāsūyan khalu kṛṣṇāya [BhP 10.33.37] ityādi-rītyā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14427772 (1.192):
tatas teṣāṃ tat patitvaṃ ca | nāsūyan khalu kṛṣṇāya [BhP 10.33.37] ityādi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14433352 (0.011):
uktaṃ bhavati rāsa pañcādhyāyyāṃ nāsūyan khalu kṛṣṇāya [BhP 10.33.37] ity
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15813455 (0.043):
tadīya nityāṅganā bhāva vyaṅgataḥ sa ca sāṅgī kṛtaḥ | / [285] tathāpi nāsūyan khalu kṛṣṇāya [BhP 10.33.37] itivad
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777964 (0.046):
bhajate tādṛśīḥ krīḍa yāḥ śrutvā tat paro bhavet // BhP_10.33.036 // / nāsūyan khalu kṛṣṇāya mohitās tasya māyayā /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379494 (0.046):
BhP_10.33.036/3 bhajate tādṛśīḥ krīḍa yāḥ śrutvā tat paro bhavet / BhP_10.33.037/1 nāsūyan khalu kṛṣṇāya mohitās tasya māyayā
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3420247 (0.048):
||BhPC_10,33.37|| / BhP_10,33.38 / nāsūyan khalu kṛṣṇāya mohitās tasya māyayā /
śukeneva śrī-śukena dig-darśitā | / [39] tad evaṃ sati sa ca tāś ca parama-tarṣa-kṛtākarṣatayā pracchannatayā
ca parasparaṃ saṅga-maharṣam api kathañcid ācitaṃ cakruḥ |
[40] atha pūrvokta-rītyā tāsāṃ sannihita-lokeṣu pratītyā mahānurāgasya
kramād avagamād gurubhir manasi bhāvita-bhāvi-kṛṣṇa-saṅgamāśaṅkatayā
vacasi tu vibhāvita-vadhū-jana-vana-gamana-kalaṅkatayā nirmite nirodhe
milad-udbodhe balānujanmā dvi-janmānaṃ narma-priya-sakhatayānuvartamānaṃ
nāmnā madhumaṅgalatayā samāmnātaṃ tat-prasaṅga-saṅgataṃ cakāra- kathaṃ
rādhādīnām āgamana-vadhā / bahūny ahāny adhikṛtya dṛśyate? iti |
[41] madhumaṅgala uvāca--purūṇāṃ gurūṇāṃ nirodha eva nidānatayā tatra
bodha-viṣayī-bhavati | / [42] śrī-kṛṣṇa uvāca-aho! tat tad api raho-vṛttaṃ kiṃ gurūṇāṃ karṇeṣu
vṛttam? / [43] madhumaṅgala uvāca- / nāntar bahir api yasyāṃ
sphurati jñānaṃ mano-vikṛtau | / ekasyāpi na tasyā
na vyaktiḥ syād amūdṛśāṃ kim uta? ||GC_2,1.41||
[44] śrī-kṛṣṇa uvāca-pūrvam api purvahir antar-gamane tāsu nava-yauvanaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5807303 (0.059):
pālanīyā, na tu cālanīyā | / [40] śrī-kṛṣṇa uvāca,- tathāpi vanyānām asmākaṃ na dhanyā tad vidyā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28577021 (0.060):
dīnatā luṇṭhitānāṃ syād yan naḥ salilagāhitā ||JGc_1,21.18|| [anu] / [26] atha śrī kṛṣṇaḥ svayam eva sa kopa vismayam iva vakti sma kiṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5811089 (0.063):
[33] vraja-rāja uvāca,- tām api bhavataḥ samīpam evāpayiṣyāmaḥ | / [34] śrī-kṛṣṇa uvāca,- tataḥ sarvam api gokulam utsannatām āpannaṃ syāt |
gatāsu guru-nirodha purur evāsīt | adhunā tu kīdṛg adhikaḥ?
[45] madhumaṅgala uvāca-yadyapi nāsman-mukhataḥ sukhatayā niḥsarati
rati-pratikūlam idaṃ, tathāpi bhavat-praśna-prathāta eva
kathā-viṣayīkriyate | tathā ca śrutaṃ mayā khalv idam viśrutaṃ
kula-pālikānāṃ tāsu gāli-dānam avakalyatām | / kiṃ dhig dhyāyasi hanta niśvasiṣi kiṃ vartmāni kiṃ prekṣase
kiṃ sakhyā mukham atra paśyasi kucau kiṃ dṛg jalaiḥ siñcase? |
mūrcchām ṛcchasi kintarāṃ kim asakṛt kṛṣṇeti varṇa-dvayaṃ
tasyāṃ jalpasi kiṃ punaḥ pulakitāṃ kampaṃ ca tantanyase ||GC_2,1.42|| iti
[46] atha kula-pālikā-pālikānāṃ tāsāṃ dūnatākaryā nanānduḥ pratisvaṃ
mātaraṃ prati vacana-caryā dig-varṇanaṃ cāvakarṇyatām--
dṛg-vīthīṃ kula-pālikāḥ śruti-patham tāsāṃ kathā-nāsikā-
vartmāneka-sugandhi-dhūpa-racanā vavrur mayā yojitāḥ |
tasyāḥ kṛṣṇamayī daśā manasi yā sā kena yatnena vā
gacchedāvṛtatāṃ tato janani kiṃ mahyaṃ vṛthā kupyasi? ||GC_2,1.43|| iti |
[47] tad evaṃ varṇyamānam ākarṇya kṣaṇaṃ sa-mlāna-varṇaṃ nivarṇya ca punar
asāv asyā vartāyā viśeṣānuvartanāya madhumaṅgalaṃ prasthāpya cintāṃ cāntaḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18272858 (0.057):
[104] kṛṣṇa uvāca, unmatta
prāpya vicārayati sma | / [48] tam etaṃ jana-ravaṃ mama guravaścānubhavamānītavantaḥ santi, prāyaśaḥ
parama-yaśasaḥ pitaraś ca tatra karṇa-vitaraṃ kariṣyanti | tarhi kintarām
antarāyam imam antarayitā? iti kṣaṇaṃ śūnyāyamāna-manāḥ punaś cintayāmāsa
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3800478 (0.055):
indro nivārayāmāsa $ māṃ rodiṣṭa punaḥ punaḥ & / tataḥ sa cintayāmāsa % kimetaditi vṛtrahā // MatsP_7.58 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8840007 (0.055):
indro nivārayāmāsa māṃ rodiṣṭa punaḥ punaḥ / / tataḥ sa cintayāmāsa kimetaditi vṛtrahā // MatsP_7.58 //
[49] ito vyavadhānam eva khalu kaluṣatāṃ gatasya mama nidhānaṃ bhavati |
kalaṅko yatra syād apariharaṇīyārtha-kṛtakas / tato dūrād bhāvyaṃ kula-jani-janenaivam ucitam |
sa kālāl luptaḥ syād bhavati hi ca tatra pratividhis
tad asmān me goṣṭhād vyavahitir akaṣṭaṃ prasajati ||GC_2,1.44||
yeṣāṃ pitrādīnāṃ / sneho mama jīvanaṃ goṣṭhe |
ahaha ku-daivād abhitaḥ / saṅkocas tebhya eva sañjātaḥ ||GC_2,1.45||
[50] atha punar anyathā cintayāmāsa- / prāṇās tyajantu dehaṃ
dehaḥ prāṇān api tyajatu | / hari-gopyas tu mithas tāḥ
prāṇāḥ katham iva mithas tyājyāḥ? ||GC_2,1.46|| / [51] punas tad api cānyathā cakāra-
ekasminn āvāse / dampatyor bhavati duḥsaho virahaḥ |
tasmād dūre gamanaṃ / samayaṃ gamanīyatāṃ nayati ||GC_2,1.47||
[52] kintu hā vṛṣabhānu-bhānu-kīrtidā-kīrtidāyini! hā janmata eva
man-manastayā san-manastā-dhāyini! hā kumāratām ārabhya
kāya-vāṅ-manaḥ-sukumāratā-parvaṇā sarva-harṣiṇi! hā
mad-vinābhāva-bhāvanā-jvālā-jāla-samutkarṣita-tarṣini! hā
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25793274 (0.057):
kaṭu-garalodbhaṭa-vikaṭa-jvālā-jāla-janitābhiḥ | punaḥ punaś / cālyamāna-hṛdaya-marma-nimagnārdha-bhagna-pratapta-lauha-tiryag-avaśalyojjṛ
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26712458 (0.060):
vīrakṣīrārṇavāmbugrasanadhagadhagatkāravadvāḍabāgni- / jvālājālābhighātañyatikarajanitāmaprakampānukampā /
gaty-antara-rahitatayā kathañcit kiñcin māṃ saṅgamya ca muhur asaṅgamya
duḥkha-dagdhe! hā dayite! dayite mayi visrabdhe samprati
duṣṭhu-niṣṭhuratayā mayā / tyaktum iṣyamāṇā kathaṃ jīviṣyasi? hā sarva-sukhādhike! radhike! kutra
vāmutra gamiṣyasi? iti | / [53] atha madhumaṅgalaḥ saṅgamya tad idam aramyaṃ nivedayāmāsa-
niracinvaṃste sarve / rādhādīnāṃ nirodha-sātatyam |
yasmād gṛha-pālyas tā / hariṇīr etā nirundhate paritaḥ ||GC_2,1.48|| iti |
[54] tad evaṃ paryag aparyavasya-didantayā cintayā labdhuṃ / cāmūra-sambhāvanayā bhāvanayā samayaṃ gamayitum asamarthaḥ skhalad-arthaḥ
sa-tṛṣṇaḥ sa tu kṛṣṇaḥ sa-vayobhiḥ samam eva ramamāṇas tri-yāmāṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26126528 (0.049):
kṛṣṇaḥ satṛṣṇo naivātra / balaḥ kavala-mātra-bhuk
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15803943 (0.052):
[73] atha sa tṛṣṇaḥ śrī kṛṣṇas tu rādhā cibukaṃ kareṇādareṇa darāpy
viramayati smeti kṛtaṃ hṛn-marma-bhaṅga-kareṇātiprasaṅgena [55] tad etad
uktvā kathakaḥ samāpanam āha- / rādhe na yukta muktaṃ syān mukta-śātam athāpi vām |
mithaḥ prema-bharaṃ vyaktaṃ vaktum udyatavān aham ||GC_2,1.49||
purā katheyaṃ kathitā murāre rāga-bṛṃhiṇī |
paśya so'yaṃ prāṇa-nāthaḥ prasādaṃ tava vāñchati ||GC_2,1.50||
[56] tad evaṃ yathā-kathā tathā līlā-prathām upalabhamānās tad-ante ca
tasyāḥ samprati nāstitāyāṃ viśvasti-kṛtāśvastikā nija-nija-bhavanaṃ sarva
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26548641 (0.054):
sva-vidhi-niyoga-śauca-cāritra-vihīnā deva-helanāny apavratāni / nija-nijecchayā gṛhṇānā asnānānācamanāśauca-keśolluñcanādīni
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2692628 (0.054):
sva vidhi niyoga śauca cāritra vihīnā deva helanāny apavratāni / nija nijecchayā gṛhṇānā asnānānācamanāśauca keśolluñcanādīni
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5809164 (0.056):
sarve'pi vayam anusarāmaḥ | śrīmat-pitarau tu labdha-śrama-visarau / nija-nijāvāsam evāsīdatām iti | śrīdāmādīn prati ca jagāda- āvāṃ tāvat
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12501658 (0.057):
vividhavidhavicitramitrapaṅktidvayaracitadravatarṣimātṛharṣi | / nijanijavadhudṛśyadṛśyarūpaṃ rahasi vinirmitajālavantravṛndāt ||86||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28571022 (0.059):
[89] tad evaṃ kathā prathana pūrvakaṃ pūrvavan nija nija prayojanāya / kṛta vrajanāyāṃ janatāyām anukṛṣṇaṃ raveḥ samastam astaṃ yāvat
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvau.htm.txt) 3994516 (0.061):
sākṣāt-kṛta-katicin-nija-paryāyânumitânādy-ananta-kāla-bhāvi-nijânanta-paryāya-vivartaḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18299106 (0.062):
tad udara madhya kṛtābhyanuveśān | nija virahādi vimūrcchita veśān ||
eva sānandaṃ parvatayā jagmuḥ | śrī-rādhā-mādhavau ca nija-śayyā-gṛhaṃ
sukhamayyā spṛhayā gṛhayāñcakrāte | / iti śrī-śrīmaduttara-gopāla-campūmanu
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9345966 (0.052):
[127] atha vṛndā ca tathā kṛtavatī | / iti śrī-śrīmaduttara-gopāla-campūmanu
Timirodghāṭana (plus short Nirvāṇakārikā at the end) (timudghu.htm.txt) 5517874 (0.054):
śrīvanadavvā / / śrīmacchandapāda / / śrībhoṭṭapāda / / śrīhariṇapāda /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15815260 (0.060):
punar jīvana lābhopakrameṇa krameṇa ca bhavad upasevanāya / śrī gopāla pūrva campūṃ sampūrṇayantas tad idaṃ sudināham āsīdāmeti
vrajānurāga-sāgara-prathanaṃ nāma / prathamaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18269412 (0.034):
śrī goloka rūpa nirūpaṇaṃ nāma / prathamaṃ pūraṇam / atha dvitīyaṃ pūraṇam
atha dvitīyaṃ pūraṇam / akrūra-krūratā-pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18269412 (0.0):
śrī goloka rūpa nirūpaṇaṃ nāma / prathamaṃ pūraṇam / atha dvitīyaṃ pūraṇam
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2505699 (0.009):
akrūra-krūratā-pūraṇaṃ nāma / dvitīyaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18278719 (0.047):
nāma tṛtīyaṃ pūraṇam / atha caturtha pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18280600 (0.048):
śrīman nanda nandana parva nāma / caturthaṃ pūraṇam / atha pañcamaṃ pūraṇam
[1] athāparedyuḥ prabhāta-virājamānāyāṃ / sa-vraja-yuvarāja-vraja-rāja-sabhāyāṃ kathā | yathā-
[2] madhukaṇṭha uvāca-atha keśi-vadhāt pūrvasyāṃ kṣapāyāṃ labdha-kṣayāyām
aruṇe cārune jāte sa khalu kamalekṣaṇaś capalekṣaṇatayā kṣaṇa-katipayam
idaṃ cintayāmāsa- / [3] aho! svapnaḥ so'yam, yatra mañcāt kṛta-sraṃsanaḥ kaṃsaḥ sa mayā
samākṛṣṭa iva / dṛṣṭaḥ | sampratyāśu ca tad eva pratyāsannam | yad adya śvaḥ keśī
mad-abhiniveśī bhavan yamasya prativeśī bhavitā | tad-anantaraṃ
kaṃsa-dhvaṃsanam eva prasaktam | prasakte ca tasmin mama nigama eva
gamanaṃ samaya-labdhatayā yukti-visrabdham | yatas tasya mat-trastasya na
khalv atra yātrā yukti-pātrāyate | tasya cādyāpi vṛṣṇiṣu tarjanāyām
anāratasya mayi ca durjana-visarjanāyām avinā-kṛtasya vināśanaṃ
vinā tatra cātra ca mat-pitur ubhaya-kulaṃ bhayākulaṃ syād iti |
[4] atha punaś cintayati sma-hanta! hanta! yadi kārya-paryāyatas tatra
suvilambaḥ saṃvalate, tadā man-mātrādi-prāṇānāṃ nātrāṅga-saṅga-maṅgalaṃ
tarkayāmi | tataś ca, / mātur netra-cakora-candra-vadanas tātasya dṛk-cātaka-
śreṇī-vāri-bhṛd anya-gokula-janasyāpy akṣi-padmāṃśumān |
so'haṃ tān parihṛtya hanta gamanaṃ kurvīya cet tarhy aho
candrādi-trayavan mamāpi bhavitā dhig vāta-cakra-bhramaḥ ||GC_2,2.1||
[5] tad evam evam ambuja-locane śayyāyām eva ciraṃ racita-śocane sahasā
keśī sadeśī-babhūva | asya ca nirgranthanaṃ prathama-granthata eva kathayā
granthanam āsasāda | / [6] atha śrī-gopeśvarī-lālyas tu lālyamāna-dhavalā-kalāpa-cchalāt
Timirodghāṭana (plus short Nirvāṇakārikā at the end) (timudghu.htm.txt) 5517869 (0.034):
ekambā bhālinīdevī / koṇḍe mālinī / / śrīmadanapāda /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4871531 (0.047):
devakī śrutadevī ca mitradevī yathodharā //AP_274.031cd/ / śrīdevī satyadevī ca surāpī ceti saptamī /AP_274.032ab/
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5809122 (0.047):
bhojeśaṃ tūṣñīkām / eva puṣṇantaṃ śrī-gokula-prema-tṛṣṇaḥ so'yaṃ śrī-kṛṣṇaḥ svayam eva
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3705158 (0.054):
mahākṣapaṭalikaśrīvajradattakaviviracitaṃ śrīlokeśvaraśatakaṃ samāptam //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15777716 (0.059):
<12330.50/2> jayaṃ kaḥ prāptavāṃs tatra !śaṃsai7tan me janā1rdana / <12330.51/1> śrī-bhagavān uvāca: tayoḥ saṃlagnayor yuddhe
pālyamāna-yaśās tri-daśālaya-mune rahaḥ-sahabhāvam āsasāda | yatra ca
saṃśayānuśāyātiśaya-maya-mānaṃ munis taṃ vibhāvitayā bhāvi-tat-tal-līlayā
sāntvayāmāsa | / [7] tataḥ samasta-śasta-pālaḥ śri-gopālas taṃ visarjya
prasajyamāna-manas-tāpatayāpi / bahir-upahita-sarva-sukha-śrī-mukha-prakāśatayā sakhi-rāmārāmatayā ca
saha-go-vrajaṃ vrajam ājagāma | yathā- / dāmnā dāmnā sura-sumanasāṃ svargibhiḥ pūjyamānaṃ
sāmnā sāmnā druhiṇa-sadasāṃ vīthibhiḥ stūyamānam |
nāmnā nāmnā sa-paśu-paśupāṃ saṃmukhān nirmimāṇaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28073884 (0.053):
atha juhūm pratigṛhṇāti | ghṛtācyasi juhūrnāmneti ghṛtācīhi juhūrhi nāmnā
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25613405 (0.060):
na tasmātprāṇa utkrāmantīti hi tadā sarvanāmnā / pradhānāvamarśinābhyudayaniḥ śreyasādhikṛto dehi pradhānaṃ parāmṛśyate /
dhāmnā dhāmnā sukhadam akhilaḥ prāpa taṃ dṛśyamānam ||GC_2,2.2||
[8] atra ca surāṇāṃ vacanam- / indor abhyudayāt paraṃ vikasati drāk kairavāṇāṃ ganaḥ
sindhuḥ kṣubhyati kānti-pānam ayate dūrāc cakora-vrajaḥ |
gopāḥ paśya mudā murāri-kalanād eṣām aśeṣāṃ daśāṃ
gacchanto'py ati-tṛptitā-vaśatayā dhāvanti yāvad gati ||GC_2,2.3|| iti |
ālokaḥ prīti-bhājāṃ kṛti-bala-nikaraḥ kiṃkarāṇāṃ hṛd-antaḥ-
sāraḥ sakhya-sthitānāṃ hṛdi lasad asavas tāta-mātrādikānām |
ātmā rāmāntarāṇāṃ harir iha samagāt keśinaṃ ghātayitvā
gehaṃ yarhy eṣa tarhi prati-nijam agamaṃs te ca dehaṃ prasiddhāḥ
||GC_2,2.4|| / svenāmbā niramañchayat tam atha dṛṅ-nīraṃ vyamuñcat pitā
sarve'nye pariphullad aṅga-valitāṃ romāñcitām āñciṣuḥ |
anyac ca kvacana sphurad-vacanatātītaṃ tad āsīd yadā
hatvā keśinam āvrajat kalakalāndoli-vrajaṃ sa prabhuḥ ||GC_2,2.5||
[9] tataś ca prātar atulotpāta-kātaratayā nātisambhālita-lālana-vitarau
matara-pitarau putraṃ pari samāśleṣitarau / gṛhāpana-snehālapana-snapana-divyavāsaḥ-paṭavāsa-samarpaṇa-lepānulepa-prathanayā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035615 (0.041):
RV_10.018.11.1{28} ucchvañcasva pṛthivi mā ni bādhathāḥ sūpāyanāsmai / bhavasūpavañcanā / RV_10.018.11.2{28} mātā putraṃ yathā sicābhyenaṃ bhūmaūrṇuhi
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9531878 (0.059):
te.ācarantyau.samanasāv.iva.yoṣā1d.mātā.iva.putram.vibhṛtām.upastha.upasthāne/
taṃ kṣaṇa-katipayaṃ viśramayām āsatuḥ | / [10] yatas taṃ sadā komalam eva kalayām babhūvatur yuddhādi-samaye tu
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27600747 (0.064):
vadeti codito'munā dvijo jagāda mādhavam | 17.223 | / sutau hi sālvabhūpaterbabhūvatuḥ śivāṇsrayau |
nārāyaṇa-vyaktīkṛta-tātkālika-śakti-mayam iti | / [11] atha gavāṃ dohanāvasarāvarohaḥ syād iti sarva-sukha-pālaḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18271646 (0.050):
[54] tad evaṃ bahala hāsa kolāhala kutūhale nivṛtte pitaram upetya / sarva sukha pālaḥ śrīla gopālaḥ śanaiḥ saniṃ praṇayan sa vinayam ālalāpa,
śrīla-gopālaḥ svayam agrajena samagrībhūya / tadīya-sāmagrīkara-kiṅkara-nikaram ahūya tāsām agrīya-bhū-bhāgam āgatavān
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18271646 (0.051):
[54] tad evaṃ bahala hāsa kolāhala kutūhale nivṛtte pitaram upetya / sarva sukha pālaḥ śrīla gopālaḥ śanaiḥ saniṃ praṇayan sa vinayam ālalāpa,
| āgata-mātre ca tatra sa-rāma-śyāma-gātre-
huṅkāra-ghoṣa-racitākhila-śabda-moṣaḥ
srāg-abda-kāntim amum āstṛta-dhenu-saṅghaḥ |
vatsān vināpi balavat snavam eṣa tais taṃ / sad vatsalaḥ saha-balaḥ śabalaṃ cakāra ||GC_2,2.6||
tatra tu- / sarvaṃ cakāra sa hariḥ paritaḥ purāvad
dadhre surarṣi-vacasā tu vidūnamantaḥ |
yady apy adas tad api tasya nija-vrajāya / pratyāgatir hṛdi kṛtā sthiratāṃ pupoṣa ||GC_2,2.7||
12] tathā hi, tasya bhāvānām udbhāvanā- / kaṃsaṃ hantuṃ prayāṇi sphurati pitṛ-mukha-prema tad-vighna-rūpaṃ
devarṣer vāṅ na mithyā katham atha virahaṃ hā saheya vrajasya ?
nirṇīte'py atra jāte kṛtam asukhamayenāsya cintāmalena
smartavyaṃ tat tu nityaṃ yad iha sukha-mayaṃ vaibhavaṃ bhāvi-saṅge
||GC_2,2.8|| / ity acintyata cānena rathaḥ kaścana caikṣyata | / mahatāṃ hṛdaye yāti pratibimbaṃ hi bimbatām ||GC_2,2.9||
[13] ratha-stha-puruṣasya darśane tu- / rathī nirastraḥ syād dūta iti kṛṣṇena tarkitam |
kaṃsāt kasmād asāv āgād ity anyair api śaṃkitam ||GC_2,2.10|| / [14] tadā ca vāruṇīm anuraktaḥ patana-saktaḥ sa dina-nāthaḥ
kṛta-nadī-nātha-pāthaḥ-kvāthaḥ svam ālokaṃ lokam api tamasi veśayāmāsa |
satyaṃ sūryas turya- / praharasyāntaṃ yayau kintu |
sabala-hariḥ pratiharitaṃ / hārita-timiraṃ vyadhān nijaṃ kiraṇam ||GC_2,2.11||
[15] tata unmukhatāṃ yāteṣu gopa-jāteṣu samam unnata-karṇa-saṅghāteṣu ca
go-vrāteṣu tad avalokana-satṛṣṇau bala-kṛṣṇau ratha-sthaḥ sa dūrata eva
sākṣāt paricitiṃ vināpi paricitavān | / cakṣur eva paricāyakaṃ bhaved
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10622017 (0.046):
anāptoktau vyabhicārāt vedatulyāpi sāmagrau na niścāyiketi cet / / na / / cakṣurādestathātvena tacchaṅkāyāmapi pramāpakatvāt /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19359635 (0.048):
cakṣurvijñānadhātunāpi saḥ ? yo vā cakṣurvijñānardhātunā cakṣudhātunāpi / saḥ ? āha | nātraikāṃśaḥ | yasmāt
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16685402 (0.051):
śabdo liṅgavidhayā nārthapratipādakaḥ pakṣadharmatvādyanusandhānānapekṣyā / tatpratipādarakatvāccakṣurādivadityanumānamatra bodhyam /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20987673 (0.055):
yattu maṇāvuktam 2 abhidhānaparyavasānamākāṅkṣā / yasya yena vinā 3 / svārthānvayāna 4 nubhāvakatvaṃ tasya tadevāparyavasānam /"
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28107970 (0.056):
vyavahāro 'pi prayojanam/ tena rūpeṇa vyavahartavyajñānaṃ vinā / tadrūpāvacchinnabodhakaśabdarūpavyavahārāsambhavāt/ evaṃ ca
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28203038 (0.058):
saṃgrahavākyam/ atra ca cakṣurmātragrāhya ityanane
rūpa-mātra iti gīḥ satāṃ matā | / tādṛśām anubhave tu karṇayor
dṛṣṭi-śaktir api kṛṣṭim ṛcchati ||GC_2,2.12|| / astu tāvad anayoh surūpatā
nīla-ratna-vidhu-lobhi-śobhayoḥ | / aṅghri-cihnam api citra-saṃnibhaṃ
dūrato'pi tam amūmuhan muhuḥ ||GC_2,2.13|| / [16] tayos tādṛśa-rūpam api nirūpitavān, yathā-
ekaḥ śyāma-dyutīnām abhimata-vibhavasyādhidevāvatāras
tat sadhryaṅ śubhra-śobhā-samudaya-subhagābhoga-sāra-prasāraḥ |
tatrādir vastra-kānti-praciti-bhagavatī-kṛṣṭa-lakṣmī-pracāraḥ
kiṃ cānyaḥ kānta-vāsaś chavi-śavalanayā sṛṣṭa-pūrvānukāraḥ ||GC_2,2.14||
ādyaḥ kṛṣṇāmbuja-śrī-vijayi-mukha-mahā-śobhayā datta-modas
tat sadhryaṅ puṇḍarīka-dyuti-paricaya-jid-vaktra-rocir-vinodaḥ |
tatrādir netra-śobhā-viracita-rucimat-khañjana-dyotano'daḥ
kiṃ cānyaś cakṣur antāruṇa-kusuma-rajaḥ-piñjarāli-pratodaḥ ||GC_2,2.15||
ādyaḥ śrī-kuṇḍalāntar-jhaṣa-mukha-sukha-kṛd-dyota-gaṇḍa-sthalīkas
tat sadhryaṅ śaśvad eka-śruti-kiraṇa-lasat-karṇikābhāvalīkaḥ |
tatrādiś cāpa-vad-bhrū-mila-tila-kusuma-ghrāṇa-vāṇac chavīkaḥ
kiṃ cānyaś tad dvitīya-dyuti-jita-vilasat-kāma-ceto-gavīkaḥ ||GC_2,2.16||
ādyaḥ svar nātha-ratna-dyuti-bhuja-bhujaga-dyoti-ratnair vicitras
tat sadhryaṅ puṣpa-rāgābhida-maṇi-racita stambha-jid-bāhu-citraḥ |
tatrādiḥ śrīla-nīlac-chavi-nikaṣa-duraḥsvarṇa-rekhā-pavitraḥ
kiṃ cānyaś kroḍa-bhāsāśiva-giri-maṇi-bhū-kānti-sampal-lavitraḥ
||GC_2,2.17|| / ādyaḥ sāṅgādharāṅga-cchavi-kavi-kavitā-vardhi-nānardhi-yuktas-
tat sadhryaṅ tad vad eva prati-lava-ruciraḥ sarva-vidvadbhir uktaḥ |
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21285714 (0.040):
kumārasyācāryasamīpanayanamasmin karmaṇīti, paṅkajādivat / / virvistarārthaḥ / / āṅba lava darthaḥ /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24530212 (0.054):
kāraṇaviruddhakāryopalandhar yathā na / rosasarṣādiviśeṣayuktapuruṣavānayaṃ pradeśaḥ, dhūmāditi II 41
tatrādiḥ padma-jidbhyāṃ nija-kaṭaka-varāyeva padbhyāṃ prayuktaḥ
kiṃ cānyas tat-sahāyāv iva nija-caraṇau cālayan bhī-prayuktaḥ
||GC_2,2.18|| / ādyaḥ sārdrāṅga-nīla-praguṇa-taru-latā-hastatā-śasta-khelas-
tat-sadhryaṅ kandukārthaṃ kṛtahalatayā śākhayā labdha-melaḥ |
tatrādiḥ saṅkucad-dhīr avayava-nicaya-vyāptaye k pta-celaḥ
kiṃ cānyas tasya tadvan milana-kṛti-kṛte vīkṣitāgāmi-velaḥ ||GC_2,2.19||
śitī sa-taḍid-aṃśukau sad avataṃsa-vāma-śrutī
puru-prabhava-rohiṇī sukha-sutau balākhyānvitau |
sa-keli-mita-dhenukau parihṛtānya-janmāspadau
dadarśa bala-keśvau kalabhavat sa vatsāntare ||GC_2,2.20||
asita-maṇi-suvarṇa-varṇa-vāsaḥ / kaṭi-ghaṭitāmala-śṛṅga-veṇu-saṅgau |
kara-dhṛta-paṭu-paṭṭa-śulva-yaṣṭhī
musali-harī harataḥ sma cittam asya ||GC_2,2.21||
[17] darśana-mātrataś ca niścalana-phala-yātraḥ
kampa-sampat-pātra-śaṅkuvat-pulaka-saṅkula-gātratayā sahasā saha-sāraṃ
rathād avatatāra | [18] avatīrya ca vikīryamāṇāṅga-tayā sāṅgam eva
praṇanāma | tan-mātra-parimāṇatayā viśaśrāma ca | nija-pitṛvyatāditāyāṃ tu
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155714 (0.064):
atra vismayena nija-rūpa-ślāghanaṃ vivalanam | / athādānaṃ -
babhrāma | yataḥ, / prabhāvānubhavī yaḥ syāt prabhāvas tasya kāraṇam |
guru-lāghava-bhāvāya sarvam evānyathānyathā ||GC_2,2.22|| / [19] tad evam avirāmaṃ praṇāmam eva prasajati tasmin gavaḥ parāḥ payaḥ
sa-vayaḥ-samavāyena duhyantāṃ nīyantāṃ ca tad gṛhān iti nidiśan
natīvādara-saṅkaratayā saṅkarṣaṇa-sahāyaḥ kṛpā-pūrataḥ purataḥ saṃhāya sa
cāyaṃ siṃhāyamāna-saṃhananaḥ sābhyutthānaṃ karābhyāṃ tam utthāpayāmāsa | / [20] sa tu gadgada-gadān na tu sva-nāma gadituṃ
śaśāka | / [21] tataś ca pravayaḥ-paśupa-cayeṣu viracita-tat-paricayeṣu tad
vyagratā-kātarau tau / bhrātarau pitṛvyatā-vyavahāram api vismṛtya tam āliṅganenādṛtya
nija-nija-pāṇinā tat prāṇī vidhṛtya svālayam evāninyatuḥ | [22] haris tu
sad vyavahāraṃ samāharann agrajam eva tatra nijāgresaraṃ cakāra |
[23] atha sa yāthātathyam ātithya-prathama-bhāgaṃ svāgatādikaṃ prathayitvā
sahānu-janmā rohiṇī-janmā rasa-sampanmayaṃ bhojya-pracayaṃa tasmai
balayāmāsa | bhukta-vate tu tasmai mukha-vāsanaṃ mukha-vāsa-mukhaṃ
sa-sukhaṃ samarpayāmāsa | tad anantaram eva ca śrīmad vraja-rājaṃ prati
taṃ bhājayāmasa | / akrūraṃ praṇataṃ milan vraja-patiḥ kaṃsottha-duḥkhaṃ smaran
sāsrāśīr-vacasākhila-klama-haraṃ yad yad guṇais tuṣṭuve |
sāralye'py alam asya tādṛśi manaḥ-krauryaṃ tadīyaṃ smarac
cittaṃ kṣubhyati jājvalīti mama hā bhaṣmībhavaty adya ca ||GC_2,2.23||
[24] atha tena viśrāmāyādiṣṭaṃ vāsam āsajya paryaṅkopaviṣṭaṃ sammānitatayā
sukhāviṣṭaṃ punas tābhyāṃ kṛta-jananī-saṃbhṛta-bhojanābhyāṃ saha rahasi
niviṣṭam akrūraṃ svayaṃ kṛṣṇas tad darśanataḥ / samudbuddha-kaṃsa-vadhādi-tṛṣṇas tad idam iṣṭaṃ papraccha | yatra ca
krama-cāturī mādhurībhir iyaṃ sarva-sukha-dhurīṇatāṃ vahati-
kiṃ tāta saumya sukham āgatam atra śaṃ vaḥ
kiṃ tatra kaṃsa-hatake na hate cirasya | / tau jīvataḥ kim iva vā pitarāv idānīṃ
kiṃ vā tavāgamana-maṅgala-bījam āsīt ||GC_2,2.24||
[25] athākrūra uvāca-tasya yādava-vīreṣu vairānubandhaḥ khalu bhavatā
kṛtānusandha eva; viśeṣatas tu devakī-vivāha-gatāham ārabhya yaḥ sa ca
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18280783 (0.028):
śrī devakī devī vivāha gatāham ārabhya nabhaḥ sabhya jana vāṇītaḥ suṣṭhu
bhavac chravasi sacamāna evāste | mad-vidhas tu tatra
vartma-śata-parvikā-stamba-vad eva varvarti |
vasudeva-sahodara-deva-bhāga-putraḥ parama-śuddhaḥ sa uddhava-nāmāpi
bhavad-viraha-vyādhiḥ pavana-vyādhitayābhidhīyata ity urvarita ivāsti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18268747 (0.049):
purūpari cālaṅkariṣṇutayā śrī kṛṣṇaḥ svayaṃ vartiṣṇur bhavati, tadā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15786382 (0.050):
avitathābhijātyatayā namratā kamrā muni vratam evānuvavṛtire | / [53] śrī kṛṣṇas tu yadā viśīṣṭa lalanā madhyam adhyāvasann evam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14399177 (0.059):
aṃśatva pratipādaka bahu vākya virodhe guṇa vādaḥ syāt | atrocyate tāni / śrī bhāgavatīyāni parakīyāṇi vā | ādye janma guhyādhyāyo hy ayaṃ sarva
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28561667 (0.060):
tamālasyāvalocana racanena | / [163] śrīkṛṣṇa uvāca viśeṣeṇa cet kathyatām |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15809061 (0.061):
ārjavān mārjayiṣyasi | / [130] kṛṣṇaḥ svagatm uvāca / saṅgaḥ kvāyaṃ vrajasthānāṃ mad eka prāṇatā juṣām |
[26] śrī-kṛṣṇa uvāca-tad etad api jñāyate | sāmpratas tu sapratīkaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28561657 (0.051):
[160] madumaṅgala uvāca atha kiṃ | / [161] śrī kṛṣṇa uvāca katham iva? / [162] madumaṅgala uvāca tābhir muhur api bhavataḥ savarṇasya
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5807303 (0.058):
pālanīyā, na tu cālanīyā | / [40] śrī-kṛṣṇa uvāca,- tathāpi vanyānām asmākaṃ na dhanyā tad vidyā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28579593 (0.061):
katham iva giraṃ mama na saṅgirase? / [136] śrī kṛṣṇa uvāca adharma evātra marma bhedī bhavatīti |
kathyatām | / [27] akrūras tu parito nirīkṣya tad idaṃ sūkṣmākṣaram uvāca-atha
śrī-nāradas tu tvādṛśi vijaya-sukha-sāradas tadṛśi durjanma-pārada iti sa
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23741981 (0.022):
saṃkīrtanīyaṃ dvijasattameṣu dharmāyurārogyadhanaiṣiṇā sadā // VamP_44.96 / iti śrīvāmapurāṇe catuścatvāriśo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23728099 (0.022):
rātrau na śete madaneṣutāḍito gaurīṃ smarankāmabalābhipannaḥ // VamP_33.47 / iti śrīvāmnapurāṇe trayastriṃśoṃ'dhyāyaḥ / nārada uvāca /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763221 (0.037):
BhP_10.10.008/0 śrī nārada uvāca / na hy anyo juṣato joṣyān buddhi bhraṃśo rajo guṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2721898 (0.038):
BhP_07.07.010/0 śrīnārada uvāca / ayaṃ niṣkilbiṣaḥ sākṣān mahābhāgavato mahān /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715343 (0.039):
BhP_06.16.050/0 śrībhagavān uvāca / yan nāradāṅgirobhyāṃ te vyāhṛtaṃ me 'nuśāsanam /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8383807 (0.041):
BhP_07.01.022/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.01.022/1 nindanastavasatkāra nyakkārārthaṃ kalevaram
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15824717 (0.041):
aṣṭamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca / śatpaḥ kathaṃ vasiṣṭena saundāso nṛpasattamaḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23724223 (0.042):
iti śrīvāmanapurāṇe triṃśodhyāyaḥ / nārada uvāca / / kathaṃ samahiṣaḥ kroñco bhinnaḥ skandena suvrata /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15994703 (0.042):
brahmāṇḍapurāṇānukramaṇīnirūpaṇaṃ nāma navottaraśatatamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15853630 (0.042):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde prāyaścittavidhirnāma / ghatriṃśo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2717998 (0.047):
BhP_07.01.022/0 śrīnārada uvāca / nindanastavasatkāra nyakkārārthaṃ kalevaram /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28561657 (0.048):
[160] madumaṅgala uvāca atha kiṃ | / [161] śrī kṛṣṇa uvāca katham iva?
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933709 (0.048):
līlākṛṣṭa sāraḥ [BhP 12.12.69] ity ādy uktibhyaḥ | / || 1.5 || śrī nārado vyāsam || 279 || / atha ruciḥ śaktiś ca cet tad aparityāgena pāda sevā ca kartavyā | sevā
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15912883 (0.049):
sūta uvāca / etacchrṛtvā tu vacanaṃ nārado bhagavānṛṣiḥ /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8387985 (0.050):
BhP_07.07.010/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.07.010/1 ayaṃ niṣkilbiṣaḥ sākṣān mahābhāgavato mahān
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16988095 (0.055):
śrīnārada uvāca / / kathitaṃ me suraguro bhagavadbhaktilakṣaṇam /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23743607 (0.056):
iti śrīvāmupurāṇe ṣaṭcatviriṃśo 'dhyāyaḥ / pulastya uvāca /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23751557 (0.056):
iti śrīvāmanapurāṇo ṣṭpañcāśo 'dhyāyaḥ / pulastya uvāca /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23713410 (0.059):
namaraṃ raktabījaṃ ca tathānyān surakaṇṭakān // VamP_18.38 // / nārada uvāca / / kāsau kātyāyānī nāma yacā jaghne mahiṣāsuram /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10178248 (0.059):
śrīparāśara uvāca / viśvamitrastathākaṇvo nāradaścamahāmuniḥ /
tava vraja-premāvṛtasya tasya ca bhayenāstṛtasya yuyutsāyām utsāhanāya
devakyāḥ saptamāṣṭama-garbhatayā yuvām anucitam iva sūcitavān |
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21209085 (0.060):
vyākaraṇe 'ṣṭamādhyāyādyapādenityavīpsayoḥ"ityatra"sarvatra"
[28] ādau devakyā garbhaḥ khalu rohiṇyāṃ māyayā labdha-sandarbhaḥ kṛtaḥ
śrī-vasudevaḥ punas tāṃ māyām api yaśodāyāṃ labdha-sambhavāṃ vijñāya
devakyāḥ sambhūtaṃ tvāṃ tat-paryaṅke nidhāya tāṃ tasyāṃ labdha-sambhavāṃ
cakāra iti | / [29] śrī-kṛṣṇa uvāca-mamedam āścaryam iva bhāti |
[30] akrūra uvāca-śrīmad ānakadundhubhi-mukhād apy advandībhavann aham
anena saphalita-karṇa-dvandī-bhavann asmi |
[31] atha śrī-kṛṣṇaḥ kṣaṇaṃ vilakṣya iva nirīkṣya sahasā tad idam antaś
cintitam avāpa-āṃ āṃ tad idam alupta-jñānasyāpi mama vraja-snehāveśa-vaśāt
purataḥ sphurannāsīt; samprati tu vismṛta-svapnavannimittaṃ prāpya
sphurati sma-[BhP 10.8.15,14] bahūni santi rūpāṇi nāmāni ca sutasya te
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6362393 (1.788):
BhP_10.08.014/3 vāsudeva iti śrīmān abhijñāḥ sampracakṣate / BhP_10.08.015/1 bahūni santi nāmāni rūpāṇi ca sutasya te
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375535 (1.788):
BhP_10.26.017/3 vāsudeva iti śrīmān abhijñāḥ sampracakṣate / BhP_10.26.018/1 bahūni santi nāmāni rūpāṇi ca sutasya te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762106 (0.004):
vāsudeva iti śrīmān abhijñāḥ sampracakṣate // BhP_10.08.014 // / bahūni santi nāmāni rūpāṇi ca sutasya te /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774289 (0.004):
vāsudeva iti śrīmān abhijñāḥ sampracakṣate // BhP_10.26.017 // / bahūni santi nāmāni rūpāṇi ca sutasya te /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401595 (0.008):
|| 10.14 || brahmā tam || 31 || / tathā, bahūni santi nāmāni rūpāṇi ca sutasya te [BhP 10.8.15] ity ādi |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18277604 (0.008):
gopāyasveti gargo vyañjitavān | tad evaṃ sati bahūni santi nāmāni rūpāṇi / ca sutasya te [BhP 10.8.15] ity api tad uktir udriktīsyāt |yataḥ
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735224 (0.022):
śuklo raktas tathā pīta idānīṃ kṛṣṇatāṃ gataḥ || / bahūni santi nāmāni rūpāṇi ca sutasya te |
iti, prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ iti ca vrajāvitāraṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6362381 (1.192):
BhP_10.08.014/1 prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762096 (1.192):
śuklo raktas tathā pīta idānīṃ kṛṣṇatāṃ gataḥ // BhP_10.08.013 // / prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423412 (1.192):
[Vṛ. adds here: prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19354531 (1.192):
atra devakī jaṭhara bhūr iti saṅketa nāma grahaṇam | saṅketa mūlaṃ tu / prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ [BhP 10.8.14] iti jñeyam |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5810824 (1.192):
tasmān nūnaṃ æprāg ayaṃ vasudevasyakvacij jātas tavātmajaḥ' [bhā 10.8.14]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18276242 (1.192):
śrī bhagavatā prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ [10.8.14] iti
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18277680 (1.192):
tataḥ prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ [BhP 10.8.14] iti
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15807131 (1.192):
[45] ṛṣiḥ sa hāsam uvāca / prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736653 (0.015):
prāg ayaṃ vāsudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ [BhP 10.8.14] iti |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375523 (0.036):
BhP_10.26.017/1 prāgayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774279 (0.044):
prāgayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18276357 (0.056):
eva sāmprataṃ parāvasthām anu kṛtāsaktau hi bhaktau tad udayaḥ syāt | / tasmāt tavaivātmajas tasya vasudevasya tu kvacit kārye nimitte jātaḥ
śrīmat-pitaraṃ / prati garga-siddhānta-vargam ete na paryālocitavantaḥ santi |
[32] yat khalu vrajāvitryāṃ śrīman-madīya-savitryāṃ labdha-jaṭhara-vāsayā
māyayā saha dvi-bhujatayā labdha-hṛt-kamala-vāsasya mama śrī-devakyā
hṛdaya-sambhavad-udayamad-rūpa-viśeṣa-caturbhuja-rūpācchādana-prārthanāyāṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18277701 (0.052):
svāvirbhūta caturbhuja rūpācchādana pūrvaka dvibhuja rūpāvirbhāvanāya
tatra sañcāraḥ sampanna ityasyāpratipannatayā tan-mātra-pratītim
agatavantaḥ |bhavatu, mayā tu pitṛvyatāyāḥ pitṛtāyāś cānusartavyatayā
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3646752 (0.017):
iha smṛtikāle susmūrṣito 'rtho bhavatu , dhvaṃsatāṃ vā iti / kintena(KSS: kimanena) , anubhavastāvat dhvastaḥ ityatra sarvasya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9341591 (0.021):
| purastāt | ghṛtena | dyāvāpṛthivī iti | vi | undhi | su-prapānam | / bhavatu | aghnyābhyaḥ // RV_5,83.8 //
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25794629 (0.050):
dātavyam | tena tāvataiva vānayoḥ santoṣo bhaven na veti nirdhārayāmaḥ | / tadā mayoktaṃ - bhavatu | śrūyatām | vṛndāvana-rājasya mama vana-pālanam
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14603826 (0.055):
tṛtīyasmin vikayyaṃ bhavatu[108]cāyaṃ [81.26] tatas tadbhāvepi
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28003624 (0.057):
jarjaramokṣyasyānte siddhermokṣastu nālikāyāstu / / kartavyastviha satataṃ nāṭyajñaiḥ prāśnikairvidhinā // BhN_27.41 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7516465 (0.061):
iṣyate tu hāstiśīrṣyā iti / / tat katham ? kartavyo 'tra yatnaḥ / / aṇiñantād vā paraḥ pratyayaḥ ṣyaṅāśrayitavyaḥ, tatra yasya+iti lopasya
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5263735 (0.061):
vācikaṣaḍikau na saṃvadete . kartavyaḥ atra yatnaḥ . katham brahmabandhvā / brahmabandhvai. ubhayataḥ āśraye na antādivat iti . katham vetasvān . na
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5019912 (0.064):
*{5/338: E2: mayaitat kartavyam}* / *{5/339: E2: 5,232; E6: 2,133}* / niyamo vā tannimittatvāt kartus tat kāraṇaṃ syāt//6.2.15//
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28143444 (0.064):
iti bādhakajñānakāle 'hrade vanhyabhāvajñānaṃ bhavatu' itīcchayā
kartavya eva tayor uddhāraḥ iti | / [33] spaṣṭaṃ cācaṣṭa-tatas tataḥ ?
[34] akrūra uvāca-tataś ca vasudeva-vadha-samudyataṃ tam adhamaṃ sāntvataḥ
śamayitvā bhramayitvā ca sa tu kratu-bhug-munir yathāyathaṃ gataḥ | tatra
gate tūcchṛṅkhalaḥ kaṃsaḥ kālāyasa-śṛṅkhalayā sanirbandhaṃ tava pitarau
babandha iti | / [35] atha bhrātarāv ubhāv api sāsrāv aśrāvayatām-tarhi kiṃ pitror eva
sandeśa-praveśāya bhavad āyātaṃ jātam? / [36] akrūraḥ sa-lajjam uvāca-nahi nahi | kintu kaṃsasya tau khalu
nija-yātanām api sahete | na khalu bhavac chravasi ca tat-pātanām, kintu
tad idam aham eva nivedayāmi- / bhavadbhyāṃ yadi jātābhyāṃ gatābhyāṃ yogyatām api |
pitrārtir na nivarteta putrīyā kutra vartatām ||GC_2,2.25|| iti |
[37] śrī-kṛṣṇas tu tatrodvegaṃ hṛdi nigūhya sāvajñam uvāca-kaṃsaḥ kiṃ nāma
śaśaṃsa ? / [38] akrūra uvāca-śaṃsanaṃ tasya kati pratiśaṃsāni | tātparyaṃ tu paryag
idam eva paryavasīyatām-bhūta-rāja-dhanur-maha-vyājataḥ sva-samājaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10496783 (0.064):
lakṣaṇetyāśaṅkya vākyaśeṣagatasarvātmakatvādyanekabalavatpramāṇasaṃvādena / brahmami tātparyāvagamādityāha bhūtādipādeti /
sāhāyyam ānāyya durmantraṇayāsmān pratārya tat-kutūhala-kalanāya
prajāntaravad bhavantāv api nija-vrajavantāv asmad-dvāraivājuhāva
yad-arthaṃ tad eva iti | / [39] rāmaḥ sa-sahāsam āha sma-bṛṃhita-kṣudhi siṃhe
matta-mataṅgaja-bṛṃhitaṃ / khalv idam | / [40] śrī-kṛṣṇa uvāca-bhavatu, vayam api samāgamya tam api valim arpayitvā
bhūteśaṃ tarpayiṣyāmaḥ | kintu, tad bhūta-rāja-sabhā-janaṃ kadā ?
[41] akrūra uvāca-caturdaśyām iti | / [42] tad evaṃ śeṣaṃ viśeṣam api pṛṣṭa-veṣaṃ vidhāya śrī-kṛṣṇaḥ
prāha-vicārād asmākaṃ parama-maṅgalam eva yasmād idaṃ tasmāc
chrīmat-pitṛ-caraṇeṣu gocaram ācarāma | / [43] tad evam uktvā taṃ tasminn eva muktvā sa rāmas tata utthāya
pitṛ-parisaram ājagāma | atha tad-ādeśād upaveśanānantaraṃ tena
vīkṣita-mukha-kañjaḥ samañjad añjali vacasā tad idaṃ vyañjayāmāsa-tāta!
maṅgala-vṛttaṃ kim api vṛttam asti, kintu yugapad eva parveva sarvebhyaḥ
śrāvayitavyam | / [44] atha vraja-rājaḥ sandeha-mandehatayā sānandam ivopanandādīnān
āyayāmāsa | yatra / ca kiñcid api vihitāpidhāna-vidhānāḥ śrī-vrajeśvarī-pradhānā
labdhānusandhānā / jātāḥ | tataḥ sukham upaviṣṭeṣu teṣu śiṣṭeṣu śrī-viṣṭara-śravāḥ kiñcid
vihasann ivācaṣṭa-asmān prati samprati bhoja-kṣiti-bhṛd-iṣṭa sandiṣṭavān
asti | yat prajā-nibhāḥ prajā yūyam iha maheśa-dhanur mahāmahe saheśāḥ
saha-śāvakāḥ sāvakāśam āgacchata | viśeṣatas tu nija-vīryataḥ
samīryamāṇa-nija-darśana-tṛṣṇau rāma-kṛṣṇau
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28568964 (0.054):
nimantritau praṇaya yantritau tatra sa tṛṣṇau ca rāma kṛṣṇau
[45] vraja-rāja uvāca-bhavan mana idaṃ kiṃ manute; yad bhavati vasudevād
bhavati cāsmiṃs tasya prītir bhavati iti | / [46] śrī-kṛṣṇaḥ sa-smitam uvāca-yady anyathā syāt tathāpi vṛthā-patha eva
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28580543 (0.037):
ito' vidūre su mahad vanaṃ tālāli saṅkulam ||[BhP 10.23.1] / [11] kṛṣṇas tu sa smitam uvāca atrāloka pathāśoka vanikāyām
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5806944 (0.053):
ca sucarita-samudācāra-kumāra-dvayatayā samānāvatāra! śrūyatām iti | / [21] śrī-kṛṣṇaḥ sa-smitam uvāca,- kāmam ājñāpyatām |
tan manorathaḥ | yad bhavat-prabhāva-bala-saṃhitasya mama kaḥ khalv ahitam
āhitaṃ kurvīta | [47] yata eva khalv ābalya-valyamāne bālye'pi mama
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15806724 (0.062):
sa paro' paratāṃ yātaḥ sodayo' nudayo bhavān ||JGc_1,33.17||avilambena ye / ḍimbe hasatāhasata tvayā | / te sarve pūtanāpūrvāḥ pūnāḥ pūtāś ca sarvataḥ ||JGc_1,33.18||guṇair
pūtanādayas te dhūtatām āpannāḥ | kim uta tad-valataḥ eva valitāṃ
valamānābhyāṃ baka-vatsaka-mukhānāṃ sukhād eva pratiritsanaṃ jātam iti |
baka ekaṅgilas tāvad aghaḥ sarvaṅgilaḥ sthitaḥ |
indraḥ sarvaṅkaṣas teṣu kaṃsakaḥ kaṃ samīyati ? ||GC_2,2.26|| / [48] tad etan niśamya mitho niśāmya ca samyag-pratipatti-parāhateṣu teṣu
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18922004 (0.010):
(AVŚ_4,5.7c) otsūryam anyānt svāpayāvyuṣaṃ jāgṛtād aham indra ivāriṣṭo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535256 (0.012):
047.001. div6 indranāmabrāhmaṇāvadānam/ / 047.002. bhagavāñ śrughnāmanuprāptaḥ/ / 047.002. śrughnāyāmindro nāma brāhmaṇaḥ prativasati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21639546 (0.012):
423.026. bhavān hi brahmā indraśca kauśikaḥ/ / 423.026. tvamaraṇemiśca gautamaḥ/ / 423.027. tvaṃ śvetaketuśca śukapaṇḍitaḥ/
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18293246 (0.013):
sa vādyakaḥ punar akhilaṃ gilaḥ sthitaḥ ||JGc_1,9.19|| [*jabhajasaga]
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471370 (0.016):
tipyakaṃ ca gopāyitvā sthitaḥ / atha bhagavān ṛddhyārāmaṃ praviṣṭaḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21492039 (0.017):
Manu4.47a/ na sa.sattveṣu garteṣu na gacchann) api na sthitaḥ | / Manu4.47c/ na nadītīram āsādya) na ca parvatamastake ||
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6650134 (0.018):
nāma/ bhavān hi brahmā indraś ca kauśikaḥ/ tvam araṇemiś ca gautamaḥ/ tvaṃ
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9525021 (0.022):
indro.yaḥ.sarvān.bekanāṛānahardṛśaḥ.sūryadṛśo.ya.imāny.ahāni.paśyanti.na.parāṇīti.vābhibhavati.karmaṇā.paṇīṃś.ca.vaṇijah/
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4369662 (0.024):
punar vajreṇa taṃ daityam indro mārutavartmani | *HV_37.48*518:17 | / sthitas tadā jṛmbhaṇena jigīrṇe sāyudhaṃ hariḥ | *HV_37.48*518:18 |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18991414 (0.050):
(AVŚ_20,34.11c) ojāyamānaṃ yo ahiṃ jaghāna dānuṃ śayānaṃ sa janāsa indraḥ / (AVŚ_20,34.12a) yaḥ śambharaṃ paryatarat kasībhir yo 'cārukāsnāpibat
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19938659 (0.054):
03,294.030c nikṛtteṣu ca gātreṣu na me bībhatsatā bhavet / 03,294.031 indra uvāca / 03,294.031a na te bībhatsatā karṇa bhaviṣyati kathaṃ cana
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916854 (0.057):
(AVŚ_2,27.5a) tayāhaṃ śatrūnt sākṣa indraḥ sālāvṛkāṃ iva |
mātrādiṣu ca kṛta-yātrā-bhaṅga-prāṇāliṣu punar uvāca-go-koṭibhir
ghaṭita-koṭīnām asmākam anyasmin naṭitum api ghaṭanā na dṛśyate | rājñām
ājñām atikramyāpayāne ca tad-āgamana-mayaṃ bhayaṃ bhavaty eva; kim uta
sthāne | tataḥ saṅkocaṃ vinā tatrāsmad gamanam eva tasya śamanam
upalabhāmahe | / tad etad ākarṇya sa-vaivarṇyam upanandaṃ prati śrīmān nandaḥ prāha sma-kiṃ
kartavyam ? iti | / [49] sa covāca-tatra gamyam iti samyag evāha vatsaḥ | agatir nāma kāmaṃ
tasya krodham asya ca bhayaṃ bodhayati | gatis tu taṃ tad apy apagamayati
| kiṃ ca, yad-apūrvam apūrvaṃ pūrvam api rakṣāṃ kurvad āsīt tad eva sarvam
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28233709 (0.062):
kāryatvenetyādiriti/ paṇḍeti/ tanmate 'pūrvaṃ dvividham / 1kalikāpūrvam paṇḍāpūrvam ceti/ tatra
arvāñcam apy āpa dvāraṃ tārayiṣyati | / [50] atha tad evaṃ yuktiṃ valayati gopāla-valaye
prabhāva-bhāva-pūrṇa-pūrṇimā ca tūrṇam eva tatrāgatā |
[51] tataś ca vraja-rājena kṛte praśne sā sa-sneham
uvāca-bhavan-nandanasya mathurā-prayāṇe sarvānanda eva syāt | kaṃsādayaḥ
sarva eva nṛśaṃsā dhvaṃsāya sampatsyante, kintu vrajāgatāv asya
vilamba-saṃvalanaṃ paśyāma iti yathā-yuktam adhyavasyantu | / [52] upananda uvāca-avilambāgamanam api śreya eva vairi-śamanaṃ tu yadi
syād iti gamanam eva varaṃ ramaṇīyam | tataḥ sarve'pi gaty-antaram
asaṅgatya saṅgatam idam ucyata iti procya kiñcid apy ananuśocya śrīman
mukhaṃ vilocya śrī-kṛṣṇaṃ praśna-viṣayaṃ kṛtavantaḥ | tatra gantavyatā
kadā mantavyā ? / [53] śrī-kṛṣṇa uvāca-gatiṃ ca prātas trayodaśyāṃ yukti-vaśyāṃ paśyāmaḥ,
caturdaśyāṃ khalu mahas tan-mahanīyatām āpsyati |
[54] tad evaṃ svāntaḥ-paridevane'ham eva iha paśyati vraja-naradeve
sarve'py ūcuḥ-sarvaṃ ghoṣam anughoṣanā sadya evāsādyatām, yathā prātar eva
gopāḥ sopāyanā rāja-sabhām abhiyānti iti |
[55] atha śrīman-nandarājaś ca samājaṃ vyājahāra-bhagavatyā sanmate
bhavatāṃ mate sarvam eva maṅgalam saṅgaṃsyat iti bhadram ādiśyantām, diśyā
diśyā gopāḥ prābhṛta-prabhṛti-kṛte | / [56] tad evaṃ labdhānumatir vṛndāvana-patir nija-paricārakān
ādideśa-kathyatām idam uttāraṃ kṣttāraṃ prati iti | / [57] tad evaṃ vijñāya vraja-rājñī tu mohenājñībhavantī na kiñcid api
vaktuṃ vyaktuṃ vā śaśāka iti vadan madhukaṇṭhaś ca niruddha-kaṇṭhas tadvad
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18296138 (0.028):
nijagāra, na tu kiñcit kuñcayitum api śaśāka | kintu hanta, hanta,
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27620298 (0.058):
lokāpavādabhīruṃ māṃ nāto'nyad vaktumarhasi | 22.110 | / ccciv.tudase cātivācā māṃ yadyevaṃ bhīma māṃ vadeḥ |
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3047193 (0.062):
yadā vaktuṃ svayaṃ dainyān $ na śaśāka mahīpatiḥ &
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1389917 (0.062):
śūdrayonāv ahaṃāto nāto 'nyad vaktum utsahe / / brāhmīṃ8 hi yonim āpannaḥ suguhyam api yo vadet9 //
eva āsīt | / [58] atha kathāyāḥ sabhāyām api tadvad eva mohaṃ gacchati sa-samāje
vraja-rāje tasya caraṇa-rājīva-yugaṃ yugapad gṛhnan vraja-yuvarājaḥ punas
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18269783 (0.043):
iti sadā bhāvayantaṃ, samprati cātivyagrībhavantaṃ vraja yuvarājaṃ prati / samāśvāsanayā viśvāsanayā ca tāṃ vyavahitāṃ kurvāṇāḥ, prāṇa tulyāḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18280931 (0.047):
samutpatyāśu divy anyad eva divyaṃ rūpaṃ smitavatī prakāśitavatī | / [17] vrajarāja uvāca "kīdṛśam?""
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18291712 (0.051):
nivṛttāsu, samādhānohinī rohiṇī gaurava pātrībhiḥ paurogavībhiḥ / pariveṣayāmāsa | / [62] śrī vraja rājas tv avarātmajaṃ rāmam api samānīya tena sutena ca
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18281087 (0.051):
bhūri visūrita iva vidhitsan nigaḍān mocitavān | / [23] vrajarāja uvāca "tatas tataḥ?""
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18274665 (0.060):
saṃvādavahe? / [14] vrajarāja uvāca "bhavantu sarvajñāv iti"
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18281259 (0.061):
bahu samprayacchate sma | / [29] vrajarājas tu tad idaṃ ruṣad vacanam avakalayya saruṣas tataḥ"
tam ājīvayann uvāca-tāta ! kathaṃ kātarāyase ? yathā-pūrvaṃ kathā-mātraṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7632078 (0.036):
gārgī (svagatam) phalidaṃ me tāta muhādo sudena | / śrī bhāgavate yathā śrī nandanandana vasudeva nandanayor ekatva vyañjikā
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8386783 (0.036):
BhP_07.05.022/0 hiraṇyakaśipuruvāca / BhP_07.05.022/1 prahrādānūcyatāṃ tāta svadhītaṃ kiñciduttamam
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7847256 (0.037):
dhenuśataṃ dadāmīti hovāca na tvevainayostvamutkrātriṃ na gatiṃ na
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1687984 (0.042):
sā devānupāvartsyantyuvāca | yadvā upāvarteya kim me tataḥ syāditi
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846797 (0.042):
hocuritthaṃ vā ime'smānamuṣmiṃloke'sacanta tānvayamidamiha pratisacāmahā / iti sa / hovācāstīha prāyaścittī3rityastīti kā-ti pitā te vedeti
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846841 (0.042):
pratisacāmahā iti sa hovācāstīha prāyaścittī3rityastīti kā-ti pitaiva te
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846885 (0.042):
ime'smānamuṣmiṃloke'sacanta tānvayamidamiha pratisacāmahā iti sa / hovācāstīha / prāyaścittī3rityastīti kā-ti pitaiva te vedeti
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15824718 (0.042):
nārada uvāca / śatpaḥ kathaṃ vasiṣṭena saundāso nṛpasattamaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20168792 (0.043):
07,011.021b*0092_01 sthite pārthe dharmarājo naiva śakyo mayā raṇe / 07,011.021c pratyudyātum atas tāta naitad āmarṣayāmy aham
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13846643 (0.045):
vibabhrāma matis tāta HV_20.28c / vibalākā vividyutaḥ HV_59.33b / vibāṇajyena dhanuṣā HV_54.30c
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21611631 (0.046):
299.024. aparicitā mānuṣāḥ, yathaināṃ na parityakṣasīti/ / 299.025. paraṃ tāteti sudhanaḥ kumāro drumasya kinnararājasya pratiśrutya
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10152261 (0.046):
bṛhaspatiruvāca // ViP_4,9.18 // / yadyevantvayāhaṃ pūrvameva coditaḥsyāṃ tanmayā tvadarthaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757318 (0.049):
mālatī (svagatam) hā tāda tumaṃ bi ṇāma mama ebbaṃ ti sabbahā jidaṃ / bhoatihṇāe | [hā tāta tvam api nāma mamaivam iti sarvathā jitaṃ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12632811 (0.050):
tāvat mātraṃ tavādhīnaṃ yāvat tvayā samarjitaṃ // Rm_24.118{18} // / yāvaj jivāmy ahaṃ tāta na te dāsyāmi kiṃ cana /
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6850359 (0.050):
pitaram āsādya papraccha - itīti māprākṣīt kathaṃ pratibravāṇīti | sa / hovāca - aham apyetan na veda | sadasyeva vayaṃ svādhyāyam adhītya
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27643088 (0.052):
prahasyovāca ca tadā ṇsrutaṃ vḸakyaṃ purā mayā |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2720774 (0.055):
BhP_07.05.022/0 hiraṇyakaśipuruvāca / prahrādānūcyatāṃ tāta svadhītaṃ kiñciduttamam /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642965 (0.055):
435.017. tābhirjomāṃ sādhayitvā sa brāhmaṇa uktah tāta, hilimāṃ joma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15871126 (0.061):
adhyātmamiti viprarṣe yadetadanupṛcchasi / / tadvyākhyāṃsyāmi te tāta śreyaskaratamaṃ sukham // NarP_1,44.22 //
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6466823 (0.062):
tarutalaniṣaṇṇastaṃ jarantamabravam tāta
khalv idam, so'yam ahaṃ punar bhavad-anudhyāna-ramyatayā kaṃsaṃ nirdamya
cirāt purāgamya bhavad-dṛṣṭi-pathānuvartī-bhavann evāsmīti |
[59] tataḥ sa-pulaka-pālitam aṅkaṃ pālayati vraja-bhūpāle sarva evākharvam
ānanda-garvam uvāheti kathāyāṃ śānta-prathāyāṃ madhukaṇṭha uvāca-
kutra vā ramatāṃ putras tavānyatra vrajādhipa |
bhaktānukampā-sampātī paśya te vaśya eva saḥ ||GC_2,2.27||
[60] atha śrī-kṛṣṇa-kṛta-mahasi rādhā-sadasi ca rātri-kathāyāṃ
madhukaṇṭhaḥ sa-gadgadam uvāca-ayi samprati śrī-mādhavena
hṛta-viraha-bādhe ! śrī-rādhe ! purā vṛttam avadhīyatām-
sphūrjathu-pratimam ūrjitaṃ tadā / ghoṣaṇaṃ sapadi ghoṣam anvabhūt
yad babhūvur aparāḥ parāhatā / hā hatā iva ca rādhikādikāḥ ||GC_2,2.28||
[61] tathā sati- / kāścin mlānānanās tac-chravaṇa-dahanaja-jvālayā kāścanāsan
kṣīṇāṅga-srasta-veṣā jaḍa-nibha-vapuṣaḥ kāś ca kāścid vicittāḥ |
tā etāḥ kena varṇyāḥ ya iha nija-hṛdi spṛṣṭa-tad-bhāva-kaṣṭaḥ
kiṃ vā tat-spṛṣṭi-śūnyaḥ sa ca sa ca yad alaṃ jāḍyam eva prayāti
||GC_2,2.29|| / atha niśi ramaṇīnāṃ mūrcchanaṃ nirmame yā
cid-udayam api kalye ghoṣaṇā saiva cakre | / vapuṣi dahana-tapte bheṣajaṃ tena taptir
viṣam api viṣa-duṣṭe śreṣṭham iṣṭaṃ bhiṣagbhiḥ ||GC_2,2.30||
[62] labdha-cetanānaṃ cāsāṃ kaṃsād aśaṅkāyām api prastutātaṅkāyāṃ
devatā-kalitam iva rakṣaṇāya phalitaṃ kiñcid anyad
idaṃ-bhāva-prabhāva-cetitaṃ paurṇamāsyā ca purato niścitīkṛtaṃ cetasi
sphurati sma | / yasminn aghaḥ kāliya-kādraveyaḥ
keśī tathāriṣṭa-vṛṣaś ca naṣṭaḥ | / kaṃsaś ca tasmin mṛta eva sa syān
na tatra śaṅkā-lavako'pi bhāti ||GC_2,2.31|| iti | / [63] tad evaṃ viśvasya saṃmataṃ viśvasya punaś cintayati sma-
bakī-ripoḥ kaṃsa-jaye'pi siddhe / śaṅkemahi svārtha-vinaṣṭim etām |
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2071354 (0.039):
ātmaiva brahmetyetāṃ tu durāśāmapākariṣyāmaḥ /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8224890 (0.044):
tataḥ sā śṛṇutety uktvā nijapakṣaprasiddhaye / / puṃdoṣākhyāyinīm etāṃ śārikākathayat kathām // SoKss_12,10.15 (Vet_3.15)
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4679179 (0.045):
śokā tassa pravaddhaṃti ovaṭṭhā beruṇā iva || / Uv3:9 / ya etāṃ sahate grāmyāṃ tṛṣṇāṃ loke sudustyajām |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18269771 (0.053):
dāvānala jvalita jāti vanī sadṛkṣām / etāṃ kathaṃ katham ahaṃ bata sāntvayāmi? ||JGc_1
Atharvavedaprayascittani (avpray_u.htm.txt) 26446301 (0.054):
(AVPr_3.10:100/23-24) etad yajñaś chidyate ya etām antareṣṭiṃ tanvīta | / iti hi śrutir bhavati |
bhaved asau yādava-rājadhānyāṃ / rājeti goṣṭhe katham atra tiṣṭhet ? ||GC_2,2.32||
grāmīṇā vayam iha gopa-varga-kanyā
nāgaryaḥ puram anu santi rāja-putryaḥ / kṛṣṇas tu grahila-manā guṇeṣu tasmād
asyāntaḥ katham iva naḥ pratismṛtiḥ syāt ? ||GC_2,2.33||
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2502481 (0.052):
tāsu ca rādhām acintayan nitarām ||GC_2,1.36|| / nimeṣaḥ kalpaḥ syād api nayana-pakṣmācala-varas
nimeṣaḥ kalpaḥ syād yad apakalane yasya vipine
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2502481 (0.043):
tāsu ca rādhām acintayan nitarām ||GC_2,1.36|| / nimeṣaḥ kalpaḥ syād api nayana-pakṣmācala-varas
gatau yat kṛcchraṃ tat kalayati na ātmā na tu paraḥ |
madhoḥ pūryāṃ tasya vrajanam atha rājyāya yad idaṃ
kathaṃ tad vāsmākaṃ bata kim api dhairyaṃ kalayatu ? ||GC_2,2.34|| / asmākaṃ rāga-jātir vata laṣati na naḥ śarma tasyāpi rājyaṃ
kintv ekānta-stham icchaty anulavam api taṃ sevituṃ prāṇa-kāntam
ātmāpy antardhiyā tad-dṛg-amṛta-virahaṃ mīnavac chaṅkamānas
tat prāg evāti śuṣyan gaṇayati na paraṃ nāparaṃ kiñcanātra ||GC_2,2.35||
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3639257 (0.062):
tadakṣaraṃ tadvibhurvareṇyaṃ yasmāt paraṃ nāparamasti kiñcit sa hi sarveṣu
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426082 (0.064):
yasmāt paraṃ nāparamasti kiñcit / yajjyotiṣāṃ jyotirekaṃ divistham /
hā tasya smita-cāru-vaktra-valayaṃ khelāñci-netrāñcalaṃ
cittānanda-vidhāyi-gīr-vilasitaṃ līlākulaṃ lokanam |
sākṣāt-kṛtya na jātu tat tad upamāṃ cāsoḍha yā vighna-dhīs
tyāgārtiṃ yadi sā saheta garalaṃ tatrāmṛtaṃ vetti na ||GC_2,2.36||
[64] tad evaṃ cintāturāḥ pūrāya kṛta-yātrṃ śyāma-gātraṃ vilokayituṃ
niṣkalaṅkāśaṅkāḥ sarva evābhidravanti sma | yātrā-vidhānaṃ tu prātar
abhidhānaṃ yāsyati | / [65] tad etad abhidhāya madhukaṇṭhaḥ pratipatti-vipattitaḥ stabdhatāṃ
labdhavati mādhave rādhāṃ tu samudyan mūrcchā-bādhāṃ nirīkṣya maṅkṣu punar
āha sma- / rādhe pūrva-kathā seyaṃ na tu sāmpratikī sthitiḥ |
paśya tvad-vacanaṃ mlānaṃ paśyan mlāyati so'py asau ||GC_2,2.37||
[66] tad evaṃ kṣudhi bhojanam iva tad ante saṃyoga-rasam eva pariveṣya
sarvān api sukhena viśeṣya kathaka-yugalaṃ nijāvāsaṃ samāsasāda |
śrī-rādhā-mādhavau ca nija-mohana-mandiram iti |
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2507123 (0.050):
nija-nijālayaṃ sambabhūvuḥ | śrī-rādhā-mādhavau ca mohana-mandiraṃ
iti śrī-śrīmad uttara-gopāla-campūm anu / akrūra-krūratā-pūraṇaṃ nāma
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5810073 (0.0):
śrī-rādhā-govindau ca kandarpa-mandiram iti | / iti śrī-śrīmad-uttara-gopāla-campūm anu
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2503298 (0.009):
prathamaṃ pūraṇam / atha dvitīyaṃ pūraṇam / akrūra-krūratā-pūraṇam
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2507130 (0.038):
vindataḥ smeti | / iti śrī-śrīmad uttara-gopāla-campūm anu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5812432 (0.063):
iti śrī-śrī-mad-uttara-gopāla-campūm anu vraja-pati-visarjana-kaṣṭaṃ
dvitīyaṃ pūraṇam / atha tṛtīyaṃ pūraṇam / śrī-mathurā-pura-prasthānam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18269413 (0.021):
śrī goloka rūpa nirūpaṇaṃ nāma / prathamaṃ pūraṇam / atha dvitīyaṃ pūraṇam
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2503295 (0.022):
vrajānurāga-sāgara-prathanaṃ nāma / prathamaṃ pūraṇam / atha dvitīyaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18278720 (0.031):
kṛta pūraṇa vraja varti tṛṣṇa śrī kṛṣṇa janma sampan mayaṃ / nāma tṛtīyaṃ pūraṇam / atha caturtha pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18280600 (0.039):
śrīman nanda nandana parva nāma / caturthaṃ pūraṇam / atha pañcamaṃ pūraṇam
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18292214 (0.061):
aṣṭamaṃ pūraṇam / atha navamaṃ pūraṇam / śrī vṛndāvana deśe praveśaḥ
[1] atha śrī-kṛṣṇa-kṛtam ahasi śrī-vraja-rāja-sadasi prātaḥ-kathāyāṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5810093 (0.047):
[1] atha śrī-govinda-kṛtam ahasi vrajendra-sadasi prātaḥ-kathā prathām āpa
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5806192 (0.063):
[1] atha śrī-kṛṣṇena bhāsamānāyāṃ śrī-vraja-rāja-sabhāyāṃ punaḥ / prātaḥ-kathā, yathā- / [2] snigdhakaṇṭha uvāca,- atha rajanir ajani; prajātāyāṃ ca yasyāṃ bahu-
snigdhakaṇṭha uvāca- ayi! śrī-vraja-rāja!
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18298740 (0.058):
[42] atha snigdhakaṇṭha uvāca śrīmad vraja yuvarājena tatra kim uktam?
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5806194 (0.061):
[1] atha śrī-kṛṣṇena bhāsamānāyāṃ śrī-vraja-rāja-sabhāyāṃ punaḥ / prātaḥ-kathā, yathā- / [2] snigdhakaṇṭha uvāca,- atha rajanir ajani; prajātāyāṃ ca yasyāṃ bahu-
rājamāna-śrī-hari-mukha-ruci-virājamāna! punar imam itihāsam avabhāsayāmaḥ
[2] atha rātrāv avaśiṣṭa-svalpa-mātrāyāṃ yātrā-mātrāyām api
pātrācita-gātrāyāṃ rāma-bhrātrā racitena pūtanādi-vadhācaritena sambaddhā
virudāvalyaḥ prābalyataḥ stutikṛtdbhiḥ prastutim āpitāḥ sarvān eva garvād
utsāhayāmāsuḥ | vartatāṃ tāvad anyeṣāṃ vārtā, yatra tat-pitarau ca
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10213513 (0.061):
21.18ab/ garbhāṇāṃ puṣṭikarāḥ sarveṣām eva yo +atra tu viśeṣaḥ/ / 21.18cd/ svartu^svabhāva^janito garbha^*vivṛddhyai[K.vivṛddhau] tam
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9320206 (0.062):
vyatiyāsyanti? nāgavane 'pi ca kiṃ tadasti yenaiṣāmekāhamapi / tāvadaparikleśena vārtā syāt? śakyeyuḥ punarete madīyāni māṃsāni
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12043700 (0.063):
sarveṣāṃ cā7vaśyo bhavati // PS_1.28 // / sarvāṃś cā8viśati // PS_1.29 //
kaṃsa-dhvaṃsanam api siddham iti matvā nanditarau vandibhyaḥ
kṛta-bahu-dhana-vitarau / babhūvatuḥ | / śrī-vrajeśa-gṛhiṇī-gatiṃ gatā
rohiṇī na pṛthag atra varṇyate | / pratibimba-ruci-varṇanaṃ punar
jalpatāṃ bhajati bimba-varṇane ||GC_2,3.1|| / [3] atha prasthāna-stha-maṅgala-velāyām ārabdha-melāyāṃ punas
tan-mantraṇāyā yantraṇāya labdha-vaiyagryāveśayor vrajeśayor
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976460 (0.038):
adhigacchethās tadā mamārocayiṣyasi iti; sa labdhānujño riṣīṇāṃ madhye
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17903046 (0.046):
patra dvayīṃ vināyakaḥ sva vāhanenādhunā hṛtavān ity ataḥ punar nālikham | / tāṃ tan mātra vādām | sa prasīdatu tasmai namaḥ | iti
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6829621 (0.046):
patra-dvayīṃ vināyakaḥ sva-vāhanenādhunā hṛtavān ity ataḥ punar nālikham | / tāṃ tan-mātra-vādām | sa prasīdatu tasmai namaḥ | iti
jyotir-nipuṇāḥ śakuna-jñāna-sad-guṇāś ca dvāri saṅgamya ramya-jana-dvārā
tāv ātma-gamanam adhigamayāmāsuḥ | / [4] anantaram antaḥpura eva tān anantaritān vidhāya tadānīm
ucita-dānīya-nidhāna-pātra-pāṇī śapathaṃ samprathayya tau pracchannaṃ
papracchatuḥ- sarvam anubhavadbhir bhavadbhiḥ kim avadhīyate? iti | / [5] te procuḥ- katham ayaṃ nitānta-sukha-vṛttānta ekāntatayā pṛcchyate?
sarveṣāṃ purata eva so'yaṃ puraskartavyaḥ | tathā hi- / bhītiṃ mā kurutaṃ vraja-kṣiti-patī yuṣmat-tanūjaḥ sphuṭaṃ
kaṃsaṃ dhvaṃsa-gataṃ vidhāya bhavitā trailokya-lakṣmī-patiḥ |
yad vāṃ kīrti-kalāpa-nartita-mukhī śaśvat trilokī bhaved
vedaḥ pañcama-veda-tantra-sahitaḥ sākṣitvam atrāpsyati ||GC_2,3.2||
[6] atha tebhyaś ca bahvīm aṃhati-saṃhatiṃ vidhāya hṛdi sukhaṃ nidhāya
śaraṇatayā dhyāta-nārayaṇa-caraṇayor anayoḥ parivārita-bhṛtyau
kṛta-prātaḥ-kṛtyau tāv etau sakhi-sametau nikāma-bhīṣi tad-anujau
rāma-rāmānujau samājam ājagmatuḥ | / [7] samāgamya ca tayoḥ rohiṇī-sahitayoḥ padāravindāni vanditvā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18273459 (0.054):
nija nija preyasī samākṛṣṭi paṭu dṛṣṭi viśiṣṭau nihata danujau / rāma rāmānujau caraṇa mārjana vījanādibhir viśaśramatuḥ |
tad-aṅka-pāli-saṅga-śālitayā ciraṃ nayanayoḥ syanditvā sthitayor etayor
eka-dvādi-krameṇa śatātikrameṇa sarve'py antaraṅgā
labdha-sambhrama-taraṅgās tad-antaḥ-puram āgatāḥ |
]8] atha madraṅkara-dīpa-bhadra-nipādīnāṃ madhya-madhyāsīnayoḥ
sārdra-nayanayor anayor vikasad-vadanāmbujayor agrajānujayoḥ sarvataḥ
kharva-vicāratayā sthiteṣu sarveṣu sa punar akrūraḥ krūras tad etad
bahiḥ-pradeśataḥ sandideśa- sarva-maṅgala-saṅgataṃ katham etal lagnaṃ
samyag na yātrā-lagnaṃ kriyate iti | / [9] tataś ca tāv imau śūrāṇām agrimau kaṃsa-ghātāya labdha-tṛṣṇau
rāma-kṛṣṇau citrāyamāṇānāṃ pitrādīnāṃ caraṇa-vandanāyānandanāya ca
madhuraṃ vidhuratā-vidhunanam api gadantau gadgada-varṇa-rāśibhir āśīr
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10227421 (0.043):
52.95ab/ kuśa^yuktā śara^bahulā dūrvā^kāśa^āvṛtā kremeṇa mahī/ / 52.95cd/ *hy anuvarṇaṃ[K.anuvarṇam] vṛddhikarī madhura^kaṣāya^amla^kaṭukā
anugām anujñām ādāya prasādāyasampadā yadā tat-sthānāt prasthānāya
padāravindaṃ dadānāv adṛśyetāṃ tadā tadādīnāṃ san-madālibhiḥ samam
advandvatāṃ vindad divya-dundubhi- / dvandva-vṛnda-vādyam aśeṣābhivādyatayā samullalāsa |
[10] tathā ca śrī-kṛṣṇam uddiśya ślokayanti- / kaṃsa-dhvaṃsa-kṛte yadā nija-gṛhāt kṛṣṇena yātrā kṛtā
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392543 (0.063):
tato ravaitake kṛṣṇaṃ praṇipatya mahāmuniḥ / / vijñāpayadaśeṣaṃ tu śvetadvīpe tu yat purā // LiP_2,3.94 //
tarhy ārambhata eva dundubhi-śataṃ vṛndārakair vāditam |
āstām anya-kathā yathā sa ca pitā mātā ca sā cintayā
klāntātmāpi mudaṃ samasta-bhavikānandasya mūlaṃ yayau ||GC_2,3.3||
[11] atha ratha-sthāne sāneka-vedādi-ghoṣa-maṅgala-poṣaṃ kṛtāgamanayor
anayoḥ sarvataḥ sarvam eva gokulam ākulaṃ babhūva | [12] tatra caikataḥ
śrī-vraja-rājādayaḥ paratas tu tadīya-jāyādaya iti sthite prasthiter
anujñāpanāya paṇāyati paritaḥ kṛtāñjali-sañjane kañja-locane sarve'py
ūcuḥ- asmābhir bhavatā prasmārita-sarvaiḥ sarvair api bhavatā samam
evāgamanīyam | yataḥ- / mātā bhastreva seyaṃ baka-śamana tava tvad-vaśa-śvāsa-vargā
so'yaṃ tātaś ca tadvat kim aparam akhilaṃ gokulaṃ tādṛg eva |
sarveṣāṃ śaśvad antar-hṛdi vasasi yatas tvaṃ tatas tvāṃ vinā kiṃ
gehair arthaiḥ śarīrair asubhir api bhavet prāṇināṃ gokulasya ||GC_2,3.4||
[13] tad evam asra-stambhaṃ lambhayatsu gopa-sabhāsatsu tādṛśa-dṛśā
śrī-kamala-dṛśā svayam uktam- / yūyaṃ me prāṇato'pi priyatama-suhṛdo yan-nimittaṃ davāgniṃ
mene'haṃ pānakābhaṃ tam api giri-varaṃ kanduka-prāyam eva |
yadyapy etan na yuktaṃ vacasi racayituṃ syād athāpi klamaṃ vaḥ
paśyaṃs tat tad yathā prāg akaravam adhunā tadvad eva pravacmi
||GC_2,3.5|| / [14] kiṃ ca, śrīmat-pitṛ-caraṇānāṃ pratinidhitayā / tat-tat-pratividhi-racanāya tad-agraja-yugmaṃ vrajaniṣṭham eva tiṣṭhatāt;
aṅga-pratyaṅga-rūpatayā tad anuja-yugman tu saṅgam eva saṅgacchatāt |
[15] atha tatra tatra yatnatas teṣu yukteṣu yathā-yathaṃ niyukteṣu yathā / yathā mātṛ-tad-yātṛ-prabhṛtiṣu pitṛ-bhrātṛja-sva-bhrātṛ-pracitiṣu
cānujñāpana-samāpanaṃ tathā tathā varṇanaṃ lupta-varṇa-padatām āpnotīty
alam ati-prasaṅgena | / [16] kintu teṣāṃ kaṃsa-hanane'tivilambaṃ vinā pratyāgamane ca
nāsambhāvanāsīd itīdam eva viṣīdan marmatām aticakrāma iti | [17] kathāṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221749 (0.008):
dharmeṣv anudharmam | na ca me viheṭhitavān dharmādhikārikīṃ kathāṃ / vyākṛtāṃ sa kulaputraḥ | kuruta tasya śarīre śarīrapūjām iti |
samāpya snigdhakaṇṭhaḥ punar uvāca- / yan mayedaṃ purā-vṛttaṃ purā vṛttaṃ pratīyatām |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10355000 (0.044):
12,202.033d@017C_0005 kā[?smā]rito 'haṃ tvayā rājan yad vṛttaṃ ca purā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15796811 (0.047):
[1] atha rātri kathāṃ punaḥ snigdhakaṇṭhaḥ prathayāmāsa
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18290081 (0.054):
[10] madhukaṇṭha uvāca katham iva? / [11] snigdhakaṇṭha uvāca tathā hi, ye geha dehādayas taṃ vināstamita prāyā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15801281 (0.058):
[1] atha snigdhakaṇṭhaḥ prabhāta kathāṃ prathayāmāsa [2] tad evaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18278850 (0.061):
[6] madhukaṇṭha sahāsam uvāca tatas tataḥ ? / [7] snigdhakaṇṭha uvāca tataś ca taj janma vṛttāmṛta nava varṣābhiḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18278885 (0.061):
[8] madhukaṇṭha uvāca tatas tataḥ ? / [9] snigdhakaṇṭha uvāca tataś ca smita sambhramādara bhara karbūritaiḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18275660 (0.061):
[42] atha snigdhakaṇṭha uvāca tatas tataḥ ?
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15814978 (0.061):
[334] atha snigdhakaṇṭha uvāca tatas tataḥ ?
rājan surāri-hantāyaṃ tava kroḍe murāntakaḥ ||GC_2,3.7||
[18] tad evam āyati-ramyaṃ niśamya śrī-vraja-rājena ca taṃ
parasparāsra-sārdrāṅgatayāliṅgitaṃ niśāmya sarve'py ānanda-garveṇa
nija-nija-gamyaṃ jagmuḥ | yadā śrī-vraja-rājñī tam antaraṅga-dvārāhūya
bhūyaḥ parirabhya navam iva labhyaṃ cakāra | / [19] atha rātri-kathāyām ārabdha-prathāyāṃ śrī-rādhā-mādhavayor agrataḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5809820 (0.017):
[83] atha labdha-prathāyāṃ rātri-kathāyāṃ śrī-rādhā-mādhavayor agrataḥ
snigdhakaṇṭha uvāca-ayi samprati santata-labdha-kṛṣṇāsañjane
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5809820 (0.030):
[83] atha labdha-prathāyāṃ rātri-kathāyāṃ śrī-rādhā-mādhavayor agrataḥ / snigdhakaṇṭha
tat-kānti-nartita-netra-khañjane sarvādhike śrī-rādhike punar idaṃ
purā-vṛttaṃ karṇa-vṛttaṃ kriyatām | athavā tadā ratha-patham āgate
sasamāje vraja-yuvarāje tat-preyasīnāṃ vṛttaṃ man-mati-vṛttim ativṛttaṃ
kathaṃ kathayituṃ śaknomi ? / mūrkhatvaṃ nirghṛṇatvaṃ hari-haraṇam iha krauryam akrūra-nāmnā
sarveṣāṃ buddhi-lopaṃ śakuna-subhagatā-kalpanaṃ cātra kṛtye |
dhātuḥ paśyeti śaśvad vikalita-vacasām ārya-goṣṭhī-gatānāṃ
dhīrāṇām apy amūṣāṃ bhrama-janita-daśā hanta māṃ dandahīti ||GC_2,3.8||
nopālabhyo vidhātā sa tu bhavati paras tadvad akrūra-nāmā
kintv eṣa prāṇa-nāthaḥ sva-viraha-kṛd upālabhyate nanda-putraḥ |
evaṃ tāsāṃ mṛdūṇām api dūta-hṛdaya-jvāla-rūpair vilāpair
adyāpi smaryamāṇaiḥ pratipadam api nas tapyate citta-vṛttiḥ ||GC_2,3.9||
ābhir bhāgyaṃ vadhūnāṃ madhu-nagara-bhuvāṃ yan nutaṃ bhāvi-kṛṣṇa-
prekṣāyāṃ hanta tasmād gatir api ca nijā tatra caiṣīti śaṅke | / icchāṃ cāsāṃ mṛdūnāṃ svayam api rahasi prekṣyamāṇe nijāṅge
lajjā-vistāra-bhājām asakṛd ahaha tāṃ cintayitvā dunomi ||GC_2,3.10||
tāsāṃ nāti-pratītiṃ madhu-pura-gamane śrī-hareḥ kurvatīnāṃ
vajrāṇāṃ pāta-tulyaḥ śirasi yad abhavat tad rathāroha-jalpaḥ |
tasmān nindā kṛtā yad vraja-pati-sadasām apy amūdṛgbhir uccair
duḥkha-prācuryam etan mama vikalayati svāntam adyāpi hanta ||GC_2,3.11||
āyāta prāṇa-sakhyo vayam iha nikaṭāḥ koṭayaḥ prāṇa-nāthaṃ
prītyāvṛttaṃ vitanmaḥ kim iva guru-janā naḥ kariṣyanti nāma |
itthaṃ tās taṃ dravantīr mṛdu-caritavatīr apy alaṃ tīvra-bhāvāḥ
kṣiptāś cakrur yad anye tad iha mama balāt prāṇa-ghātaṃ karoti
||GC_2,3.12|| / hā hā sā rāsa-goṣṭhī nava-nava-milanollāsa-śaśvad vilāsā
tal-līlā-kalpa-vallī-samudaya-januṣām aṅkura-śrīḥ kva yātā ?
hā dhig yākrūra-nāmnā kitava-nṛpatinā dīkṣitā gopa-goṣṭhī
seyaṃ tat-sarva-nāśiny ajani kuta iti krośikā māṃ dahanti ||GC_2,3.13||
āstāṃ rāsādi-līlāvalir api lalitā hā dinānte niśānte'py
añcan gobhir vilāsī saha-sakhi-nicayaḥ sāgrajaḥ kṛṣṇa-candraḥ |
asmān netrānta-lakṣmī-vilasita-kalayā puṣṭavān suṣṭhu yas taṃ
gopās tūrṇaṃ nayanti kva samam iti giro gopikā māṃ tudanti ||GC_2,3.14||
[20] tad evaṃ sthite- / rādhā yadyapi mūrchitā samabhavat tasyās tathāpi priyaś / cittāntaḥ sphurati sma tadvad abhito yadvac chatāṅgaṃ gataḥ |
so'yaṃ yadyapi dṛṣṭi-kṛṣṭim akarod asyāḥ sakāśān nija- / kṣobhād bibhyad iyaṃ tathāpya anudiśaṃ hā tad-dṛśi vyānaśe ||GC_2,3.15||
tasyāṃ sabhāyāṃ rurudur yad etā / govinda dāmodara mādhaveti |
tatra smṛte'dyāpi mano mamedaṃ / khedaṃ bhajat-prāṇa-bhṛtiṃ na vaṣṭi ||GC_2,3.16||
evaṃ bata sudatīnāṃ / rudatīnām apy aruntudaḥ sa rathī | / akrūraḥ krūra-manāḥ
dūraṃ harim ahṛta sūrajā-puram ||GC_2,3.17||
kṛṣṇas tan mukhya-vargas tad-anugata-rathas tat-patākā-tad-udyad-
dhūlīnāṃ pālir itthaṃ kramam anu nimiṣa-projjhitaṃ vīikṣyamāṇā |
pratyāvṛttau nirāśā vraja-yuvati-tatiḥ prāṇam atyakṣyad eṣa
prāk cen nātmāgati-svīkṛti-kṛti-lipibhiḥ satyam atra vyadhāsyat
||GC_2,3.18|| / yadyapi sura-muni-kathitā / svasyāgataye vilambitā jñātā |
tad api ca valayita-tṛṣṇe / nāsyāṃ kṛṣṇena nādṛtiḥ kalitā ||GC_2,3.19||
[21] tatra tasya tāsāṃ ca sa-sveda-jala-kuṅkuma-rāgeṇa / sāśru-kajjala-bhāgena ca muhur mitho likhitā
dūtya-saṅgata-madhumaṅgala-patrikāḥ patrikā yathā-
āyāsyāmy āśu hatvā tam adhi-madhupuraṃ kaṃsam apy asti dūraṃ
vatsādy-āghāta-dhāmnaḥ puram api kim adas tat priyāḥ kutra duḥkham?
kintv anyat prārthitaṃ yad bhavadbhir ucitaṃ tad vidhatta prasattyā
prāṇe prāṇeśvarībhir mayi kim ayi paraṃ hanta mantavyam antaḥ
||GC_2,3.20|| / gacchan neṣa tvam adya sphurasi dayita bhoḥ kaṃsa-ghātaṃ vidhāya
svīkartuṃ rājatāṃ tat katham atha bhavatād āgatis te vrajāya?
tasmād asmābhir arthyaṃ tad idam iha bhavāṃs tatra nānā-virājat-
tīrthe sarvārthade naḥ smṛtim anu dadatām añjalīnāṃ trayāṇi ||GC_2,3.21||
nālaṃ me rājya-lipsā katham api valate nirmame tatra satyaṃ
kaṃsaṃ hatvā yadūnāṃ sukham abhivalayann asmi cāyāta-kalpaḥ |
baddhaḥ syāt kṛṣṇa-sāraḥ sapadi vidhi-vaśāt tarhi kiṃ pārthivāder
mānas tasmin sukhāya prabhavati na vanaṃ nāpi kāntā-susaṅgaḥ ||GC_2,3.22||
vṛndaṃ krīḍā-vanānāṃ bahu-vidham abhito'py asti tatrātha rājñāṃ
kanyā bahvyo'pi kāntās tava vibhava-vaśād udbhaviṣyanti dhanyāḥ |
tat-tal-lābhe manas te katham iha bhavitāsmāsu vā kiṃ tapobhir
labdhe bhoge vicitre punar api tanum ānīhate vanya-vṛttīḥ ||GC_2,3.23||
satyaṃ tāḥ keli-vanyā vidadhati laṣitaṃ sarvataḥ satyam eva
kṣoṇī-pālādi-kanyāḥ parama-guṇa-gaṇa-stotra-bhājaḥ sphuranti |
satyaṃ kurve trilokī mama na hi ratidā nāpi tatrastha-rāmā
yadvad vṛndāvanaṃ me tad-anugata-ramā yadvad etā bhavatyaḥ ||GC_2,3.24||
sā te sarvāṅga-śobhā bata samadhigatā yena netreṇa yena
śrotreṇāśrāvi vaṃśī samagami vapuṣā yena ca sparṣa-lakṣmīḥ |
tenaivālakṣi dūraṃ gamanam avagataṃ tena sandiṣṭam ugraṃ
tena svaṃ vipralabdhaṃ racitam iti hahā jīvitaṃ dhig vidhiṃ dhik
||GC_2,3.25|| / yeyaṃ dṛṣṭir mayā vaś chavi-parikalanāt kṛṣyate yā śrutir vāg
dūrasthā racyate yā tanur api milanād davyate sa-vyapekṣam |
yady etās tatra tatra pratikṛti-kṛtaye na hy adhīnā mama syus
tarhy etāḥ svairiṇīr vā katham aham ahaha prāṇa-sakhyaḥ saheya?
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21407872 (0.064):
nānāsurabhigandhaghaṭikāśatasahasrāṇi sadā nidhūpitānyava na syuḥ, mā / tāvadahamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyam ||
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526611 (0.064):
sahasrāṇi sadā nirdhūpitāny eva na syur, mā tāvad / aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyeyam.
||GC_2,3.26|| / akrūra-krūra-bhāvaṃ vidhir aśubha-vidhiṃ mitram āmitra-caryāṃ
yasyām asyāṃ daśāyāṃ sarabha-samagamat tatra kānyasya vārtā?
asmaj jīvo'py ajīva-sthitim iha niyataṃ prāpnuyād evam atra
svāmin na vyādhivat tat-pratividhir udiyāt kāla-kalpe vilambe
||GC_2,3.27|| / āyāsyāmy eva śīghraṃ na khalu mama manasy anya-vārtāsti kācit
kācid vā daivataḥ syāt tad api na bhavatī-jātu dīnās tyajāni |
yā yā madhye mad-āptir muhur iha bhavitā tāṃ punaḥ svapna-rūpāṃ
mā śaṅkadhvaṃ yathā prāg asati ca virahe śaṅkamānā babhūva ||GC_2,3.28||
etāvan mānam anyāsāṃ vācikaṃ hariṇājani |
rādhāyā mūkatānūkam amitaṃ yat tu nirmame ||GC_2,3.29||
tataḥ sva-vṛndena niśāntam āpitā
balena bālās tad urīkṛtāgatim | / prācīna-tad-rīti-śatena niścitāṃ
vinirmāṇā muhur eva tāṃ jaguḥ ||GC_2,3.30|| / [22] tad evaṃ snigdhakaṇthasya kathitam anu vyathita-manasi
śrī-rādhikādi-sadasi / vikalaḥ kamala-locanaḥ svayam eva samavocata-
rādhe śravasi nāveśaṃ kuru kintu vilocane |
vṛttaṃ san manyase hanta vartamānaṃ na vīkṣase ||GC_2,3.31||
[23] tad etan niśamya ramyaṃ tan-mukhaṃ niśāmya śāmyat-pīḍā sa-vrīḍā
tat-kāla- / valamāna-śītala-nayana-jala-bindubhis tat-padāravinda-dvandam indīvarākṣī
śirasā / niṣevamāṇā suciraṃ siṣeca | / [24] atha sarveṣāṃ sukha-sandohe saṃbhṛta-dohe sarve parveva labhamānā
nija-nijālayaṃ sambabhūvuḥ | śrī-rādhā-mādhavau ca mohana-mandiraṃ
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2505684 (0.050):
śrī-rādhā-mādhavau ca nija-mohana-mandiram iti |