View original HTML file with complete header information
agniś ced atiśītalaḥ khalajanaḥ sarvopakārī sa ced JMu_7c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467351 (0.0):
peśalo viṣadharaḥ saṃtoṣadāyī yadi / / agniś ced atiśītalaḥ khalajanaḥ sarvopakārī sa ced āyuṣyaṃ yadi vā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12991406 (0.0):
MSS_9818 2 agniścedatiśītalaṃ khalajanaḥ sarvopakārī sa ced āyuṣyaṃ yadi
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696693 (0.062):
agnis+cet+atiśītalas+khala-janas+sarva-upakārī sa ced
agniś ced atiśītalaḥ khalajanaḥ sarvopakārī sa ced JMu_7c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467351 (0.0):
peśalo viṣadharaḥ saṃtoṣadāyī yadi / / agniś ced atiśītalaḥ khalajanaḥ sarvopakārī sa ced āyuṣyaṃ yadi vā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12991406 (0.0):
MSS_9818 2 agniścedatiśītalaṃ khalajanaḥ sarvopakārī sa ced āyuṣyaṃ yadi
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696693 (0.062):
agnis+cet+atiśītalas+khala-janas+sarva-upakārī sa ced
ajñānaḥ kalahaiḥ subhāṣitapadaiḥ sabhyo 'dhamaṛṇair dhanī JMu_15a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467580 (0.0):
arbhakaiś ca gaṇikā garbheśvarais tuṣyati // JMu_14 // / ajñānaḥ kalahaiḥ subhāṣitapadaiḥ sabhyo 'dhamaṛṇair dhanī jīvaiḥ śākuniko
atrāste gṛhadevatā vidadhatī digghaṭṭanaṃ kuṭṭanī JMu_32c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468093 (0.0):
atrāste gṛhadevatā vidadhatī digghaṭṭanaṃ kuṭṭanī yasyāḥ pratyaham
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697458 (0.0):
atra+āste gṛha-devatā vidadhatī dig-ghaṭṭanaṃ kuṭṭanī
arthuṣmā pitṛlālanaṃ viṭaghaṭāmelaḥ priyammanyatā JMu_43a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468417 (0.0):
arthavinirgamasya gaṇikāḥ kurvanti śṛṅgāriṇām // JMu_42 // / {42a: prāhuṇaka= a guest} / arthuṣmā pitṛlālanaṃ viṭaghaṭāmelaḥ priyammanyatā tāruṇyaṃ nagare sthitis
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12855607 (0.046):
MSS_3034 1 arthoṣmā pitṛlālanaṃ viṭaghaṭāmelaḥ priyaṃmanyatā tāruṇyaṃ
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697792 (0.059):
43. arth-uṣmā pitṛ-lālanam+viṭa-ghaṭā-melas+priyam-manyatā
avyāpāradhurandharā pratikṛtā grāmyair jaghanyaiḥ śvabhiḥ JMu_57b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468831 (0.0):
hiṃsānirghṛṇakarmabhūḥ pratipadānekapramādaprasūr avyāpāradhurandharā / pratikṛtā grāmyair jaghanyaiḥ śvabhiḥ /
aśvīye yamavāhanasya nakulasyāśīviṣāṇāṃ kule JMu_10a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467435 (0.0):
nāsti gaṇikālokasya ca prāyaśaḥ // JMu_9 // / aśvīye yamavāhanasya nakulasyāśīviṣāṇāṃ kule mārjārasya ca mūṣakeṣu
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696774 (0.0):
snehānāṃ kaṇikā+api na+asti gaṇikā-lokasya ca prāyaśas+ // / 10. aśvīye yama-vāhanasya nakulasya+āśīviṣāṇāṃ kule
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12864746 (0.0):
MSS_3571 1 aśvīye yamavāhanasya nakulasyāśīviṣāṇāṃ kule mārjārasya ca
asthānābhiniveśitā ratipater aucityabhaṅgo rater JMu_24a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467856 (0.0):
varaṃ nidhuvanaṃ veśyāsu mūlyena yat // JMu_23 // / asthānābhiniveśitā ratipater aucityabhaṅgo rater vaiyarthyaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12870170 (0.043):
MSS_3877 1 asthānābhiniveśitā ratipateraucityabhaṅgo rater vaiyarthyaṃ
asmākaṃ surasindhurodhasi punaḥ śaṃbhāvadaṃbhārcanair JMu_66c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18469100 (0.0):
taruṇīnirantaraparīrambhaiś ca saṃbhāvitam / / asmākaṃ surasindhurodhasi punaḥ śaṃbhāvadaṃbhārcanair vṛddhatvasya
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698508 (0.0):
tāruṇyam+taruṇī-nirantara-parīrambhais+ca saṃbhāvitam / / asmākam+sura-sindhu-rodhasi punas+śaṃbhāva-daṃbha-arcanais+
ācāro bahugālidānam adhamo mitraṃ dhanaṃ jīvitaṃ JMu_30c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468036 (0.0):
ācāro bahugālidānam adhamo mitraṃ dhanaṃ jīvitaṃ veśyānāṃ puracāra ... tha
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697399 (0.023):
ācāras+bahu-gāli-dānam+adhamas+mitram+dhanam+jīvitam+
ājīvaḥ kapaṭānurāgakalayā doṣo na duḥśīlatā JMu_53a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468708 (0.0):
nṛpater aho nu viṣayāsakter durantā gatiḥ // JMu_52 // / ājīvaḥ kapaṭānurāgakalayā doṣo na duḥśīlatā vaidhavyaṃ na ca bādhate
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12882418 (0.0):
MSS_4492 1 ājīvaḥ kapaṭānurāgakalayā doṣo na duḥśīlatā vaidhavyaṃ na ca
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698103 (0.030):
53. ājīvas+kapaṭa-anurāga-kalayā doṣas+na duḥśīlatā
ātmīyāṃ calacittavṛttiracanāṃ veśyā varākī sadā JMu_47c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468546 (0.0):
cakṣuṣoḥ saralitāpāṅgaiś ca bhaṅgyantaraiḥ / / ātmīyāṃ calacittavṛttiracanāṃ veśyā varākī sadā yūnāṃ darśayatīva te yadi
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697928 (0.0):
sa-upekṣais+iva cakṣuṣos+saralita-apāṅgais+ca bhaṅgi-antarais+/ / ātmīyām+cala-citta-vṛtti-racanām+veśyā varākī sadā
āyuṣyaṃ yadi vā bhaviṣyati viṣaṃ veśyāpi tadrāgiṇī JMu_7d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467359 (0.0):
agniś ced atiśītalaḥ khalajanaḥ sarvopakārī sa ced āyuṣyaṃ yadi vā / bhaviṣyati viṣaṃ veśyāpi tadrāgiṇī // JMu_7 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696699 (0.012):
agnis+cet+atiśītalas+khala-janas+sarva-upakārī sa ced / āyuṣyam+yadi vā bhaviṣyati viṣaṃ veśyāpi tat-rāgiṇī //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12991412 (0.012):
MSS_9818 2 agniścedatiśītalaṃ khalajanaḥ sarvopakārī sa ced āyuṣyaṃ yadi / vā bhaviṣyati viṣaṃ veśyāpi tad rāgiṇī //
ālāpair gaṇikāgaṇena na ca ko viśvāsyate kāmukaḥ JMu_46d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468524 (0.0):
taj jāgarmi varaṃ niśāsu yad asau nidrāpi me drohiṇīty ālāpair / gaṇikāgaṇena na ca ko viśvāsyate kāmukaḥ // JMu_46 //
āścaryaṃ ca śarīradānam api yat kāryaṃ vikāraṃ vinā JMu_3c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467234 (0.0):
āścaryaṃ ca śarīradānam api yat kāryaṃ vikāraṃ vinā tad veśyaiva tapasvinī
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696571 (0.0):
āścaryaṃ ca śarīra-dānam+api yat kāryaṃ vikāraṃ vinā
āsthānīr avanībhṛtāṃ ca punar apy āgatya deśaṃ nijam JMu_65b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18469068 (1.788):
dṛṣṭvā deśam aśeṣam ā jalanidher ālokya kautūhalād āsthānīr avanībhṛtāṃ ca / punar apy āgatya deśaṃ nijam /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698476 (1.788):
65. dṛṣṭvā deśam aśeṣam ā jalanidher ālokya kautūhalād / āsthānīr avanībhṛtāṃ ca punar apy āgatya deśaṃ nijam /
itthaṃ daityacayaḥ samudramathane yena kṣaṇād vañcitas JMu_1c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467172 (0.0):
bandhūkadyutibāndhavādhararasasyandena mandīkṛtaḥ / / itthaṃ daityacayaḥ samudramathane yena kṣaṇād vañcitas tasmai sādaram
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696509 (1.192):
bandhūka-dyuti-bāndhava-adhara-rasa-syandena mandīkṛtaḥ / / itthaṃ daitya-cayaḥ samudra-mathane yena kṣaṇāt+vañcitas+
ityādi prathamaṃ yadeva surataprauḍhopacārakrame JMu_39c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468317 (0.0):
ityādi prathamaṃ yadeva surataprauḍhopacārakrame veśyā paśyata tat tad eva
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697684 (0.041):
iti-ādi prathamam+yadā+iva surata-prauḍha-upacāra-krame
ity ukto 'pi na budhyate khalu yadā rāgī daridro jaḍaś JMu_48c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468575 (5.960):
ity ukto 'pi na budhyate khalu yadā rāgī daridro jaḍaś ceṭībhir
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697955 (0.025):
iti+uktas+api na budhyate khalu yadā rāgī daridras+jaḍas+
ity uktvā sahasā bhujaṅgapurato yad veśyayā rudyate JMu_45c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468490 (0.0):
muñca śūnyam akhilaṃ manye jagat tvāṃ vinā / / ity uktvā sahasā bhujaṅgapurato yad veśyayā rudyate
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697869 (0.0):
mā mām+nirdaya muñca śūnyam+akhilam+manye jagat+tvām+vinā / / iti+uktvā sahasā bhujaṅga-puratas+yat+veśyayā rudyate
utkampaṃ mativibhramaṃ vidadhatī yūnāṃ śanair ninditā JMu_37c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468258 (0.0):
smitamukhī lagnā ca karṇāntike / / utkampaṃ mativibhramaṃ vidadhatī yūnāṃ śanair ninditā tāruṇyasya
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697623 (1.192):
mlānim+kām+api tanvatī smita-mukhī lagnā ca karṇa-antike / / utkampam+mati-vibhramam+vidadhatī yūnām+śanais+ninditā
uttāneṣu vivartaneṣu śaphari vittacchale mūṣikā JMu_29c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468005 (1.788):
bhujagī daṃśaprakāreṣu ca / / uttāneṣu vivartaneṣu śaphari vittacchale mūṣikā veśyā kāmukavañcanāya
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697368 (1.788):
tīkṣṇa-nakha-kṣateṣu bhujagī daṃśa-prakāreṣu ca / / uttāneṣu vivartaneṣu śaphari vitta-cchale mūṣikā
ulkāpātasahodaraṃ sahacaraṃ naidāghajhañjhāmarut- JMu_59a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468881 (0.0):
etad itarād anyasya kasya priyam // JMu_58 // / ulkāpātasahodaraṃ sahacaraṃ naidāghajhañjhāmaruj jhampānāṃ
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698283 (0.0):
madyam+mūrtam+amedhyam+etat+itarāt+anyasya kasya priyam // / 59. ulkā-pāta-sahodaram+sahacaram+naidāgha-jhañjhā-marut-
evaṃ māṃ prati sāṃprataṃ kim ucitā niṣkāraṇaṃ vañcanā JMu_46b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468511 (0.060):
svapne kām api saṃsmaran priya mayā dṛṣṭo 'si tat te balād evaṃ māṃ prati / sāṃprataṃ kim ucitā niṣkāraṇaṃ vañcanā /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697890 (0.060):
46. svapne kām+api saṃsmaran+priya mayā dṛṣṭas+asi tat+te balāt+ / evam+mām+prati sāṃpratam+kim+ucitā niṣkāraṇam+vañcanā /
evaṃ mugdhabhujaṃga rūkṣagaṇikāvāco 'cirāc chroṣyasi JMu_35d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468208 (0.0):
kaṃ cin notsahate sa rājatanayo jānāti mātā mamety evaṃ mugdhabhujaṃga / rūkṣagaṇikāvāco 'cirāc chroṣyasi // JMu_35 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697572 (0.029):
iti+evam+mugdha-bhujaṃga rūkṣa-gaṇikā-vācas+acirāt+śroṣyasi //
aiśvaryasya vikāratā mukharatā vidyāprakarṣasya ca JMu_18c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467681 (0.0):
aiśvaryasya vikāratā mukharatā vidyāprakarṣasya ca bhrātarvibhramanarmaṇaś
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697033 (0.0):
aiśvaryasya vikāratā mukharatā vidyā-prakarṣasya ca
oṃkāraḥ sāhasānāṃ nijaguṇanipuṇapratyavekṣā sukhānāṃ JMu_62a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468975 (0.0):
saptāṅgavyasanāvaleḥ praśamanopāyaś ca śikṣā satām // JMu_61 // / oṃkāraḥ sāhasānāṃ nijaguṇanipuṇapratyavekṣā sukhānāṃ kādācitkaḥ prayogaḥ
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698379 (0.041):
62. oṃkāras+sāhasānām+nija-guṇa-nipuṇa-pratyavekṣā sukhānām+
kandarpapratibhūniveśitavalīrekhāvalīśobhite JMu_34a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468150 (0.0):
ekakaiva sakalaī ratnākaraiḥ kāmibhiḥ // JMu_33 // / kandarpapratibhūniveśitavalīrekhāvalīśobhite
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697515 (0.0):
yat+prāṇa-āhutis+ekakā+eva sakalais+ratna-ākarais+kāmibhis+ // / 34. kandarpa-pratibhū-niveśita-valī-rekhā-āvalī-śobhite
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12963571 (0.0):
MSS_8569 1 kandarpapratibhūniveśitavalīrekhāvalīśobhite
kartavyāvadhayaḥ(?) samudralaharīpūrair ivotpāditāḥ JMu_55b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468772 (1.192):
cetaḥśvāpadavāgurā daśaguṇasphārasmaroḍḍāmarāḥ kartavyāvadhayaḥ(?) / samudralaharīpūrair ivotpāditāḥ /
kaṣṭaṃ nādhvasamānam indriyasamo nāriḥ parastrīsamaṃ JMu_20c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467752 (0.0):
kaṣṭaṃ nādhvasamānam indriyasamo nāriḥ parastrīsamaṃ nānāyuṣyam
kaṣṭānām antyakāṣṭhā dhanarasikavaṇiglokayātrāprasaṅgo JMu_62c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468990 (0.0):
kaṣṭānām antyakāṣṭhā dhanarasikavaṇiglokayātrāprasaṅgo jīvajjanmāntaraṃ
kaṃ cin notsahate sa rājatanayo jānāti mātā mamety JMu_35c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468200 (0.0):
kaṃ cin notsahate sa rājatanayo jānāti mātā mamety evaṃ mugdhabhujaṃga
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697565 (0.039):
kam+cit+na+utsahate sas+rāja-tanayas+jānāti mātā mama+
kādācitkaḥ prayogaḥ sakalaparicayopādhivaidagdhyabandhuḥ JMu_62b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468983 (0.0):
oṃkāraḥ sāhasānāṃ nijaguṇanipuṇapratyavekṣā sukhānāṃ kādācitkaḥ prayogaḥ / sakalaparicayopādhivaidagdhyabandhuḥ /
kāmo nāsti napuṃsakasya kulaṭāvargasya nāsti trapā JMu_9a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467401 (0.0):
kāmo nāsti napuṃsakasya kulaṭāvargasya nāsti trapā toyaṃ nāsti marīcikāsu
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696741 (0.0):
9. kāmas+na+asti napuṃsakasya kulaṭā-vargasya na+asti trapā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12988559 (0.0):
MSS_9675 1 kāmo nāsti napuṃsakasya kulaṭāvargasya nāsti trapā toyaṃ nāsti
kāyakleśaphalāvadhir matimatāṃ sevyā mṛgavyāpi kim JMu_57d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468847 (0.0):
śūnyāraṇyasadāpravāsavirasavyāyāmamithyāguṇāḥ kāyakleśaphalāvadhir / matimatāṃ sevyā mṛgavyāpi kim // JMu_57 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698243 (0.055):
kāya-kleśa-phala-avadhis+matimatām+sevyā mṛgavyā+api kim //
kāruṇyāt taruṇaṃ janaṃ prati satām abhyarthanābhis tathā JMu_65c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18469074 (0.0):
kāruṇyāt taruṇaṃ janaṃ prati satām abhyarthanābhis tathā so 'yaṃ saṃprati
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698482 (0.0):
kāruṇyāt taruṇaṃ janaṃ prati satām abhyarthanābhis tathā
kārpaṇyena yaśāṃsi dhūrtakalayā maitrīṃ sukhaṃ sevayā JMu_19b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467706 (0.0):
cchāyām abhradalaiḥ khalaiḥ sujanatāṃ mānonnatiṃ yācñayā kārpaṇyena / yaśāṃsi dhūrtakalayā maitrīṃ sukhaṃ sevayā /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697060 (0.0):
19. cchāyām+abhra-dalais+khalais+sujanatām+māna-unnatim+yācñayā / kārpaṇyena yaśāṃsi dhūrta-kalayā maitrīm+sukham+sevayā /
kālaś cet karuṇāparaḥ kaliyugaṃ yady adya dharmapriyaṃ JMu_7a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467337 (0.0):
caturaḥ paścāt sakhe drakṣyasi // JMu_6 // / kālaś cet karuṇāparaḥ kaliyugaṃ yady adya dharmapriyaṃ nistriṃśo yadi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12991391 (0.0):
MSS_9818 1 kālaścet karuṇāparaḥ kaliyugaṃ yadyadya dharmapriyaṃ nistriṃśo
kiṃ kāko 'pi vihaṃgamo marur api sthānaṃ karīro 'pi kiṃ JMu_21a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467767 (0.0):
avaśyanindyam atha no veśyāsamaṃ dṛśyate // JMu_20 // / kiṃ kāko 'pi vihaṃgamo marur api sthānaṃ karīro 'pi kiṃ śākhī rāhur api
kiṃ kāco 'pi maṇir mṛgo 'pi karaṭiḥ preṣyo 'pi vā mānuṣaḥ JMu_21c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467780 (0.0):
grahaḥ sa ca bhaved uṣṭro 'pi kiṃ vā[ha]tam / / kiṃ kāco 'pi maṇir mṛgo 'pi karaṭiḥ preṣyo 'pi vā mānuṣaḥ kiṃ veśyāpi
kiṃ kutrāpi kadāpi ko 'pi bhavitā veśyājano rāgavān JMu_8d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467389 (0.0):
bhītaḥ śāntamatir vitaḥ savinayaḥ karṇejapo dhārmikaḥ kiṃ kutrāpi kadāpi / ko 'pi bhavitā veśyājano rāgavān // JMu_8 //
kiṃ cānyad viparītadarśnam adhaskāro 'tha pādāhatiḥ JMu_39b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468310 (0.0):
vāgbhir bhartsanam aṃśukādiharaṇaṃ saṃtāḍanaṃ muṣṭibhiḥ kiṃ cānyad / viparītadarśnam adhaskāro 'tha pādāhatiḥ /
kiṃ cit kāñcanaratnavastraviṣayair nānāvidhair dohadair JMu_42c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468400 (0.0):
kim api ca krodhaprasādodayaiḥ / / kiṃ cit kāñcanaratnavastraviṣayair nānāvidhair dohadair dvārāṇy
kiṃ cit prāhuṇakāgamena kim api prastāravistāravat- JMu_42a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697755 (0.057):
veśyānām+paramam+rahasyam+avanau te ke+api medhāvinas+ // / 42. kim+cit+prāhuṇaka-āgamena kim+api prastāra-vistāra-vat-
kiṃ tat karma yad astaśarma rasanā kiṃ sā na (ca) yāruṃtudā JMu_22a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467794 (1.788):
vilāsinī sa ca tadāsakto 'pi kiṃ kāmukaḥ // JMu_21 // / kiṃ tat karma yad astaśarma rasanā kiṃ sā na (ca) yāruṃtudā kiṃ tat prema
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugiu.htm.txt) 4485103 (0.043):
hāridradravasodarāya rasanāmaṃḍo(mātro)paristhāyine JMu_2a
kiṃ tat prema yad asthiraṃ sa ca pumān kiṃ nāma yo nirguṇaḥ JMu_22b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467800 (0.0):
kiṃ tat karma yad astaśarma rasanā kiṃ sā na (ca) yāruṃtudā kiṃ tat prema / yad asthiraṃ sa ca pumān kiṃ nāma yo nirguṇaḥ /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697151 (0.0):
22. kim+tat+karma yat+asta-śarma rasanā kim+sā na (ca) yāruṃtudā / kim+tat+prema yat+asthiram+sa ca pumān+kim+nāma yas+nirguṇas+/
kiṃ vittena gṛheṇa kiṃ kim asubhir hyo 'pīti yo bhāṣitaḥ JMu_50b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468627 (5.960):
prauḍha prāṇada kānta nātha subhagodāra priya tvāṃ vinā kiṃ vittena gṛheṇa / kiṃ kim asubhir hyo 'pīti yo bhāṣitaḥ /
kiṃ veśyāpi vilāsinī sa ca tadāsakto 'pi kiṃ kāmukaḥ JMu_21d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467787 (0.0):
kiṃ kāco 'pi maṇir mṛgo 'pi karaṭiḥ preṣyo 'pi vā mānuṣaḥ kiṃ veśyāpi / vilāsinī sa ca tadāsakto 'pi kiṃ kāmukaḥ // JMu_21 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697139 (0.033):
kim+veśyā+āpi vilāsinī sa ca tat-āsaktas+api kim+kāmukaḥ // / 22. kim+tat+karma yat+asta-śarma rasanā kim+sā na (ca) yāruṃtudā
kuṭṭanyāḥ puna utkaṭotkaṭam idaṃ tatrāsty agastyavrataṃ JMu_33c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468134 (0.0):
kuṭṭanyāḥ puna utkaṭotkaṭam idaṃ tatrāsty agastyavrataṃ yat prāṇāhutir
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697499 (0.045):
kuṭṭanyās+punas+utkaṭa-utkaṭam+idam+tatra+asti+agastya-vratam+
kurvantu kṣaṇam antarikṣakusumaiḥ sragdāmaśobhām api JMu_5b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467284 (0.0):
te gandharvapure vasantu vibhavaṃ svapnārjitaṃ bhuñjatāṃ kurvantu kṣaṇam / antarikṣakusumaiḥ sragdāmaśobhām api /
kurvan durvyayam arthadūṣaṇaruciḥ svasyaiva sa drohakṛt JMu_60b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468922 (0.0):
caṇḍaṃ daṇḍam akāṇḍa eva kalayan rājā prajānāṃ yamaḥ kurvan durvyayam / arthadūṣaṇaruciḥ svasyaiva sa drohakṛt /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698325 (0.038):
kurvan+durvyayam+artha-dūṣaṇa-rucis+svasya+eva sas+droha-kṛt /
kṛtvā taṃ prati ca vratādi virahaṃ svaṃ nāṭayitvā tatas JMu_49c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468604 (0.0):
kṛtvā taṃ prati ca vratādi virahaṃ svaṃ nāṭayitvā tatas tasmin
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697989 (0.0):
kṛtvā tam+prati ca vrata-ādi viraham+svam+nāṭayitvā tatas+
ke cit karmakarāḥ pare dhanavatāṃ ślāghākarāḥ ke cana JMu_51b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468657 (0.0):
ke cid dyūtakarā bhavanti katicid bhikṣācarāḥ kiṅkarāḥ ke cit karmakarāḥ / pare dhanavatāṃ ślāghākarāḥ ke cana /
ke cid dyūtakarā bhavanti katicid bhikṣācarāḥ kiṅkarāḥ JMu_51a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468651 (0.0):
nirdhanacaṅgam ity apavadan hrīto na veśyājanaḥ // JMu_50 // / ke cid dyūtakarā bhavanti katicid bhikṣācarāḥ kiṅkarāḥ ke cit karmakarāḥ
keśākarṣaṇakarmaṇi vyavasitā vīryaṃ harantī paraṃ JMu_37a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468243 (0.0):
pataṅgapatanaṃ hā hā bhujaṃgavrajaḥ // JMu_36 // / keśākarṣaṇakarmaṇi vyavasitā vīryaṃ harantī paraṃ mlāniṃ kām api tanvatī
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697608 (0.0):
37. keśa-ākarṣaṇa-karmaṇi vyavasitā vīryam+harantī param+
kodaṇḍe janayārjavaṃ viracaya grāvṇāṃ gaṇe mārdavam JMu_6b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467313 (0.0):
śvaityaṃ kalpaya kajjale kapikuleṣv āropayācāpalaṃ kodaṇḍe janayārjavaṃ / viracaya grāvṇāṃ gaṇe mārdavam /
kauṭilyaṃ nakharakṣateṣu suratopāyeṣu māyāṃ svayam JMu_41b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468368 (0.0):
bibboke bakaceṣṭitaṃ bahuvidhabhrūvibhrameṣu bhramaṃ kauṭilyaṃ / nakharakṣateṣu suratopāyeṣu māyāṃ svayam /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697736 (0.011):
41. bibboke baka-ceṣṭitam+bahu-vidha-bhrū-vibhrameṣu bhramam+ / kauṭilyam+nakhara-kṣateṣu surata-upāyeṣu māyām+svayam+/
kruddho yasya manobhavas taruṇimā yenātmano vañcitas JMu_25a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467884 (0.0):
kim aparaṃ veśyārataḍambaraḥ // JMu_24 // / kruddho yasya manobhavas taruṇimā yenātmano vañcitas tais tair yaś ca
kṣīṇe 'rthe vidhureṣu bandhuṣu dṛḍhe lokāpavāde śanair JMu_10c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467448 (0.0):
ghaṭate yā prītir ātyantikī / / kṣīṇe 'rthe vidhureṣu bandhuṣu dṛḍhe lokāpavāde śanair jñeyā kāmijaneṣu
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696787 (0.0):
mārjārasya ca mūṣakeṣu ghaṭate yā prītis+ātyantikī / / kṣīṇe+arthe vidhureṣu bandhuṣu dṛḍhe loka-apavāde śanais+
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12864760 (0.0):
MSS_3571 2 kṣīṇe'rthe vidhureṣu bandhuṣu dṛḍhe lokāpavāde śanair jñeyā
gūḍhāntarmukhasāhasavyatikarārakṣyāḥ paraṃ yoṣitaḥ JMu_55d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468786 (0.0):
nāpi svāmyasamarpaṇena na sakhe sakhyā (?) virodhena vā / gūḍhāntarmukhasāhasavyatikarārakṣyāḥ paraṃ yoṣitaḥ // JMu_55 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698183 (0.011):
na+api svāmi-asamarpaṇena na sakhe sakhyā (?) virodhena vā / gūḍha-antarmukha-sāhasa-vyatikarā+rakṣyās+param+yoṣitas+ //
gṛdhrī nirbharam āmiṣeṣu saraghā ghorā madhūnāṃ bhare JMu_29a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467993 (0.0):
tasyānarthaśatātmakasya gaṇikāvyādheḥ kim asty auṣadham // JMu_28 // / gṛdhrī nirbharam āmiṣeṣu saraghā ghorā madhūnāṃ bhare tīkṣṇanakhakṣateṣu
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697356 (0.0):
tasya+anartha-śata-ātmakasya gaṇikā-vyādhes+kim+asti+auṣadham // / 29. gṛdhrī nirbharam+āmiṣeṣu saraghā ghorā madhūnāṃ bhare
grāmīṇair viṭapeṭakaḥ parijanaiḥ svāmī śiśuḥ kandukaiḥ JMu_15c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467593 (0.0):
durodarakaraḥ śārair yamaḥ prāṇibhiḥ / / grāmīṇair viṭapeṭakaḥ parijanaiḥ svāmī śiśuḥ kandukaiḥ śrīputrais taruṇais
caṇḍaṃ daṇḍam akāṇḍa eva kalayan rājā prajānāṃ yamaḥ JMu_60a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468913 (0.0):
kadvadaḥ katham aho sa api svayaṃ jīvati // JMu_59 // / caṇḍaṃ daṇḍam akāṇḍa eva kalayan rājā prajānāṃ yamaḥ kurvan durvyayam
citraṃ durbhagarūpavarṇanamahāpāṇḍityavidyāya te JMu_2c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467201 (1.192):
citraṃ durbhagarūpavarṇanamahāpāṇḍityavidyāya te vyājānāṃ prathamāya
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696539 (1.192):
citraṃ durbhaga-rūpa-varṇana-mahā-pāṇḍitya-vidyāya te
ceṭībhir bahubhāṣitair api tadā hastārgalair vāryate JMu_48d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468582 (0.0):
ity ukto 'pi na budhyate khalu yadā rāgī daridro jaḍaś ceṭībhir / bahubhāṣitair api tadā hastārgalair vāryate // JMu_48 //
cetaḥśvāpadavāgurā daśaguṇasphārasmaroḍḍāmarāḥ JMu_55a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468766 (0.0):
guṇadoṣajātam ucitaṃ cintyaṃ tad apy ādarāt // JMu_54 // / cetaḥśvāpadavāgurā daśaguṇasphārasmaroḍḍāmarāḥ kartavyāvadhayaḥ(?)
cchāyām abhradalaiḥ khalaiḥ sujanatāṃ mānonnatiṃ yācñayā JMu_19a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467699 (0.0):
ca gaṇikā sarvātmanā dūṣaṇam // JMu_18 // / cchāyām abhradalaiḥ khalaiḥ sujanatāṃ mānonnatiṃ yācñayā kārpaṇyena
chāyāpi cchalanātmikā parimalodgāro 'pi hālāhalaṃ JMu_27c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467948 (0.0):
avasādasūr api sakṛt saṃbhāṣaṇaṃ dūṣaṇam / / chāyāpi cchalanātmikā parimalodgāro 'pi hālāhalaṃ veśyānāṃ viṣayeṣu kiṃ
jihvāgre karapattramitram aniśaṃ tat karkaśaṃ durvaco JMu_59c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468897 (0.0):
harakaṇṭhalālitagaradroṇīkuṭumbīkṛtam / / jihvāgre karapattramitram aniśaṃ tat karkaśaṃ durvaco yasyāste vada
jīrṇasnehaparamparā vidadhate pātre 'py aho dūṣaṇam JMu_36b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468221 (0.0):
mālinyaṃ prakaṭikaroti nibiḍaṃ nairguṇyam ātanvate(sī) jīrṇasnehaparamparā / vidadhate pātre 'py aho dūṣaṇam /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697586 (0.040):
jīrṇa-sneha-paramparā vidadhate pātre+api+aho dūṣaṇam /
jīvajjanmāntaraṃ cety alam atibahunā svasti deśāntarāya JMu_62d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18469000 (0.0):
kaṣṭānām antyakāṣṭhā dhanarasikavaṇiglokayātrāprasaṅgo jīvajjanmāntaraṃ / cety alam atibahunā svasti deśāntarāya // JMu_62 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698406 (0.0):
jīvat-janma-antaram+ca+iti+alam+atibahunā svasti deśa-antarāya //
jīvaiḥ śākuniko durodarakaraḥ śārair yamaḥ prāṇibhiḥ JMu_15b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467587 (0.0):
ajñānaḥ kalahaiḥ subhāṣitapadaiḥ sabhyo 'dhamaṛṇair dhanī jīvaiḥ śākuniko / durodarakaraḥ śārair yamaḥ prāṇibhiḥ /
jñeyā kāmijaneṣu saiva gaṇikāvargasya naisargikī JMu_10d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467457 (0.0):
kṣīṇe 'rthe vidhureṣu bandhuṣu dṛḍhe lokāpavāde śanair jñeyā kāmijaneṣu / saiva gaṇikāvargasya naisargikī // JMu_10 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696795 (1.788):
kṣīṇe+arthe vidhureṣu bandhuṣu dṛḍhe loka-apavāde śanais+ / jñeyā kāmi-janeṣu sā+eva gaṇikā-vargasya naisargikī //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12864767 (1.788):
MSS_3571 2 kṣīṇe'rthe vidhureṣu bandhuṣu dṛḍhe lokāpavāde śanair jñeyā / kāmijaneṣu saiva gaṇikāvargasya naisargikī //
jhampānāṃ harakaṇṭhalālitagaradroṇīkuṭumbīkṛtam JMu_59b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468890 (0.0):
ulkāpātasahodaraṃ sahacaraṃ naidāghajhañjhāmaruj jhampānāṃ / harakaṇṭhalālitagaradroṇīkuṭumbīkṛtam /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698288 (1.192):
jhampānām+hara-kaṇṭha-lālita-gara-droṇī-kuṭumbī-kṛtam /
taj jāgarmi varaṃ niśāsu yad asau nidrāpi me drohiṇīty JMu_46c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468517 (1.192):
sāṃprataṃ kim ucitā niṣkāraṇaṃ vañcanā / / taj jāgarmi varaṃ niśāsu yad asau nidrāpi me drohiṇīty ālāpair
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697896 (1.192):
evam+mām+prati sāṃpratam+kim+ucitā niṣkāraṇam+vañcanā / / tat+jāgarmi varam+niśāsu yat+asau nidrā+āpi me drohiṇī+
tattadgopyarahasyamantrabhiduraṃ nirnaiśam akṣṇos tamaḥ JMu_58b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468864 (0.0):
tattadgopyarahasyamantrabhiduraṃ nirnaiśam akṣṇos tamaḥ /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698258 (0.012):
58. śauca-ācāra-vicāra-vāhyam+akhila-akārya-ahita-acāryakam+ / tat-tat-gopya-rahasya-mantra-bhiduram+nirnaiśam+akṣṇos+tamas+/
tatrāpi svagṛheṣu guṇavadgoṣṭhīgariṣṭhīkṛta- JMu_63c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18469018 (0.064):
niravadyahṛdyacaritodāraṃ ca deśāntaram / / tatrāpi svagṛheṣu guṇavadgoṣṭhīgariṣṭhīkṛta-sphāro
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698424 (0.064):
vyākhyāyām+niravadya-hṛdya-carita-udāram+ca deśa-antaram / / tatra+api sva-gṛheṣu guṇavat-goṣṭhī-gariṣṭhī-kṛta-
tad veśyaiva tapasvinī kaliyuge loko 'pi tadbhāvitaḥ JMu_3d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467241 (0.0):
āścaryaṃ ca śarīradānam api yat kāryaṃ vikāraṃ vinā tad veśyaiva tapasvinī / kaliyuge loko 'pi tadbhāvitaḥ // JMu_3 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696576 (0.048):
āścaryaṃ ca śarīra-dānam+api yat kāryaṃ vikāraṃ vinā / tat+veśyā+eva tapasvinī kali-yuge lokas+api tat-bhāvitaḥ //
tasmin mitramukhena saṃdhir aparo veśyābhir utpādyate JMu_49d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468612 (0.0):
kṛtvā taṃ prati ca vratādi virahaṃ svaṃ nāṭayitvā tatas tasmin / mitramukhena saṃdhir aparo veśyābhir utpādyate // JMu_49 //
tasmai sādaram oṃnamo 'stu kapaṭastrīrūpiṇe viṣṇave JMu_1d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467182 (0.0):
itthaṃ daityacayaḥ samudramathane yena kṣaṇād vañcitas tasmai sādaram / oṃnamo 'stu kapaṭastrīrūpiṇe viṣṇave // JMu_1 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696519 (0.064):
tasmai sādaram+oṃ-namas+astu kapaṭa-strī-rūpiṇe viṣṇave //
tasyānarthaśatātmakasya gaṇikāvyādheḥ kim asty auṣadham JMu_28d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467986 (0.0):
vikreyaṃ nijam aṅgam aṅgam api cānaṅgaḥ sahāyaḥ svayaṃ / tasyānarthaśatātmakasya gaṇikāvyādheḥ kim asty auṣadham // JMu_28 //
tasyaivādya nirāśa durbhaga paśo nirlajja gacchādhunā JMu_50c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468634 (0.0):
kiṃ kim asubhir hyo 'pīti yo bhāṣitaḥ / / tasyaivādya nirāśa durbhaga paśo nirlajja gacchādhunā dhik tvāṃ
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698020 (0.0):
kim+vittena gṛheṇa kim+kim+asubhis+hyas+api+iti yas+bhāṣitas+/ / tasya+eva+adya nirāśa durbhaga paśo nirlajja gaccha+adhunā
tāruṇyasya janāpavāda ... veśyā ca saṃdṛśyate JMu_37d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468264 (1.192):
utkampaṃ mativibhramaṃ vidadhatī yūnāṃ śanair ninditā tāruṇyasya / janāpavāda ... veśyā ca saṃdṛśyate // JMu_37 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697627 (0.053):
utkampam+mati-vibhramam+vidadhatī yūnām+śanais+ninditā / tāruṇyasya jana-apavāda ... veśyā ca saṃdṛśyate //
tāruṇyaṃ taruṇīnirantaraparīrambhaiś ca saṃbhāvitam JMu_66b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18469092 (0.046):
vidyābhyāsaparamparāparicayair bālyaṃ kṛtārthīkṛtaṃ tāruṇyaṃ / taruṇīnirantaraparīrambhaiś ca saṃbhāvitam /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698502 (0.048):
66. vidyā-abhyāsa-paramparā-paricayais+bālyam+kṛta-arthī-kṛtam+ / tāruṇyam+taruṇī-nirantara-parīrambhais+ca saṃbhāvitam /
tāruṇyaṃ nagare sthitis taralatā dhiḥ kāmaśāstraṃ prati JMu_43b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697798 (0.054):
tāruṇyam+nagare sthitis+taralatā dhis+kāma-śāstram+prati /
tīkṣṇanakhakṣateṣu bhujagī daṃśaprakāreṣu ca JMu_29b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468000 (0.0):
gṛdhrī nirbharam āmiṣeṣu saraghā ghorā madhūnāṃ bhare tīkṣṇanakhakṣateṣu / bhujagī daṃśaprakāreṣu ca /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697363 (0.0):
29. gṛdhrī nirbharam+āmiṣeṣu saraghā ghorā madhūnāṃ bhare / tīkṣṇa-nakha-kṣateṣu bhujagī daṃśa-prakāreṣu ca /
te gandharvapure vasantu vibhavaṃ svapnārjitaṃ bhuñjatāṃ JMu_5a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467277 (0.0):
bhujaṅgabhakṣaṇavidhau nādyāpi viśrāmyati // JMu_4 // / te gandharvapure vasantu vibhavaṃ svapnārjitaṃ bhuñjatāṃ kurvantu kṣaṇam
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696614 (0.047):
5. te gandharva-pure vasantu vibhavaṃ svapna-arjitaṃ bhuñjatāṃ
tenekṣor iva kāmukasya sarasasyādāya sāraṃ paraṃ JMu_38c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468286 (5.960):
bhujayantrapīḍanavidhiḥ sollāsam utpāditaḥ / / tenekṣor iva kāmukasya sarasasyādāya sāraṃ paraṃ veśyābhiḥ kriyate bahir
te 'mī kāmivarāḥ purā samabhavan veśyāsu ye gocarāḥ JMu_51d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468672 (0.0):
skandhāsaktapaṭaccarā dya(a)nucarā śokād akiṃcitkarās te 'mī kāmivarāḥ / purā samabhavan veśyāsu ye gocarāḥ // JMu_51 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698061 (0.040):
te+amī kāmi-varās+purā samabhavan+veśyāsu ye gocarās+ //
te vandyā makarandabindumadhurair abhyutthitād akṣarair JMu_64a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18469034 (0.0):
'nāratabhāratīrasapariṣyandaḥ sakhe sundaraḥ // JMu_63 // / te vandyā makarandabindumadhurair abhyutthitād akṣarair yeṣā vānti
tais tair yaś ca kaṭākṣitaḥ paribhavaiḥ sākṣād alakṣmīmukhaiḥ JMu_25b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467889 (0.0):
kruddho yasya manobhavas taruṇimā yenātmano vañcitas tais tair yaś ca / kaṭākṣitaḥ paribhavaiḥ sākṣād alakṣmīmukhaiḥ /
toyaṃ nāsti marīcikāsu satataṃ nāsti sthiratvaṃ śriyaḥ JMu_9b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467411 (0.0):
kāmo nāsti napuṃsakasya kulaṭāvargasya nāsti trapā toyaṃ nāsti marīcikāsu / satataṃ nāsti sthiratvaṃ śriyaḥ /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696751 (0.0):
9. kāmas+na+asti napuṃsakasya kulaṭā-vargasya na+asti trapā / toyam+na+asti marīcikāsu satatam+na+asti sthiratvam+śriyas+ /
tyāgī nāsti tato 'dhiko 'para iti ślāghā vipakṣasya ca JMu_35b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468192 (0.0):
śūlenādya mṛtāham adya sarajāḥ kartavyam adya vrataṃ tyāgī nāsti tato / 'dhiko 'para iti ślāghā vipakṣasya ca /
daṇḍyaḥ sārthakirāṭasūnuradhanāḥ śṛṅgāriṇaḥ kiṅkarāḥ JMu_30b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468028 (0.0):
sāmrājyaṃ madhumāṃsamatsyagilanaṃ mantrī jaratkuṭṭanī daṇḍyaḥ / sārthakirāṭasūnuradhanāḥ śṛṅgāriṇaḥ kiṅkarāḥ /
dātavyaṃ bahu tatra yāmi bhavatām(tād) bhūyo 'pi nau saṃgamaḥ JMu_48b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468567 (0.0):
vakroktyā prathamaṃ nirādaratayā paścāt tataḥ kena cid dātavyaṃ bahu tatra / yāmi bhavatām(tād) bhūyo 'pi nau saṃgamaḥ /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697948 (0.0):
48. vakra-uktyā prathamam+nirādaratayā paścāt+tatas+kena cit+ / dātavyam+bahu tatra yāmi bhavatām(tād) bhūyas+api nau saṃgamas+/
dāridryasya nimantraṇaṃ kim aparaṃ dhig dyūtalīlāyitam JMu_56d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468817 (0.0):
pratyāśāpunaruktahāraṇajagaddrohaṃ vivādāspadaṃ dāridryasya nimantraṇaṃ / kim aparaṃ dhig dyūtalīlāyitam // JMu_56 //
dāsī nātha tavāham eva vibhavaḥ sarvas tvadīyaḥ sthito JMu_45a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468475 (0.0):
te bhujaṃga gaṇikā vittaṃ vinā tuṣyati // JMu_44 // / dāsī nātha tavāham eva vibhavaḥ sarvas tvadīyaḥ sthito mā māṃ nirdaya
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697850 (0.064):
45. dāsī nātha tava+aham+eva vibhavas+sarvas+tvadīyas+sthitas+
dāsīputram ivoddhataḥ kuladharo nīco dhanīvārthinaṃ JMu_13c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467533 (0.0):
dāsīputram ivoddhataḥ kuladharo nīco dhanīvārthinaṃ paryante tṛṇatulyam
durmantrī vyasanena sāhasaśataiḥ śūro mṛgair lubdhakaḥ JMu_14b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467556 (0.0):
vipro dakṣiṇayā mahaiḥ parijano meghodayaiḥ kārṣiko durmantrī vyasanena / sāhasaśataiḥ śūro mṛgair lubdhakaḥ /
dūre tāni dhanāni yeṣu malanaṃ mānasya saṃjāyate JMu_23a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467824 (0.0):
asti kiṃ vilasitaṃ veśyāsu yat kṛtrimam // JMu_22 // / dūre tāni dhanāni yeṣu malanaṃ mānasya saṃjāyate bandhuḥ sa astu sukhī
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697176 (0.0):
no jānāti tat+asti kim+vilasitam+veśyāsu yat+kṛtrimam // / 23. dūre tāni dhanāni yeṣu malanam+mānasya saṃjāyate
dṛkpāto 'py avasādasūr api sakṛt saṃbhāṣaṇaṃ dūṣaṇam JMu_27b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467942 (0.0):
saṃparko 'py atikarkaśaḥ paricayābhāso 'py asaṃpatkaro dṛkpāto 'py / avasādasūr api sakṛt saṃbhāṣaṇaṃ dūṣaṇam /
dṛṣṭvā deśam aśeṣam ā jalanidher ālokya kautūhalād JMu_65a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18469062 (0.0):
sāndrānandakarambitaṃ jagad idaṃ vindanti nindanti ca // JMu_64 // / dṛṣṭvā deśam aśeṣam ā jalanidher ālokya kautūhalād āsthānīr avanībhṛtāṃ ca
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698470 (0.0):
sāndra-ānanda-karambitam+jagat+idam+vindanti nindanti ca // / 65. dṛṣṭvā deśam aśeṣam ā jalanidher ālokya kautūhalād
daurgatyena durodare nipatitaḥ svaṃ hārayaty eva sa JMu_52b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468682 (1.192):
veśyābhir vivaśīkṛtaḥ kupuruṣaḥ saṃjāyate durgato daurgatyena durodare / nipatitaḥ svaṃ hārayaty eva sa /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698075 (0.019):
52. veśyābhis+vivaśī-kṛtas+kupuruṣas+saṃjāyate durgatas+ / daurgatyena durodare nipatitas+svam+hārayati+eva sas+/
daurjanyaṃ paramaṃ vidher idam iyaṃ sākṣād alakṣmī sthirā JMu_26b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467915 (0.0):
śāpaḥ ko 'pi mahānayaṃ pariṇatir duṣkarmaṇām īdṛśī daurjanyaṃ paramaṃ / vidher idam iyaṃ sākṣād alakṣmī sthirā /
droho yasya pitā kalāḥ kila catuḥṣaṣṭis tathā mātaraḥ JMu_28a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467963 (0.0):
puno 'ho saktir mahāsāhasam // JMu_27 // / droho yasya pitā kalāḥ kila catuḥṣaṣṭis tathā mātaraḥ prāṇāḥ sarvam alīkam
dvārāṇy arthavinirgamasya gaṇikāḥ kurvanti śṛṅgāriṇām JMu_42d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468409 (0.0):
kiṃ cit kāñcanaratnavastraviṣayair nānāvidhair dohadair dvārāṇy / arthavinirgamasya gaṇikāḥ kurvanti śṛṅgāriṇām // JMu_42 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697781 (0.025):
dvārāṇi+artha-vinirgamasya gaṇikās+kurvanti śṛṅgāriṇām //
dhatte pāṭakapakṣapātam aniśaṃ naivāmiśais tṛpyati JMu_4b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467256 (0.0):
śrīmantaṃ śirasā bibharti kurute viśvabhramaṃ helayā dhatte / pāṭakapakṣapātam aniśaṃ naivāmiśais tṛpyati /
dharmaṃ prāṇivadhena vāñchati dhanaṃ dyūtaprasādeba yo JMu_19c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467714 (0.0):
dharmaṃ prāṇivadhena vāñchati dhanaṃ dyūtaprasādeba yo veśyābhiś ca
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697067 (0.0):
dharmam+prāṇivadhena vāñchati dhanam+dyūta-prasādeba yas+
dharmo nāsti ca nāstikasya vibhavo nāsti pramattātmanaḥ JMu_9c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467420 (0.0):
satataṃ nāsti sthiratvaṃ śriyaḥ / / dharmo nāsti ca nāstikasya vibhavo nāsti pramattātmanaḥ snehānāṃ kaṇikāpi
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696759 (0.024):
dharmas+na+asti ca nāstikasya vibhavas+na+asti pramatta-ātmanas+
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12988580 (0.048):
MSS_9675 2 dharmo nāsti ca nāsti kasya vibhavo nāsti pramattātmanaḥ
dhik tvāṃ nirdhanacaṅgam ity apavadan hrīto na veśyājanaḥ JMu_50d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468643 (0.0):
tasyaivādya nirāśa durbhaga paśo nirlajja gacchādhunā dhik tvāṃ / nirdhanacaṅgam ity apavadan hrīto na veśyājanaḥ // JMu_50 //
dhyānaṃ yat parameśvaraṃ prati sadā yad vītarāgaṃ mano JMu_3a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467218 (0.0):
garbhagaṇikārāgāya tubhyaṃ namaḥ // JMu_2 // / dhyānaṃ yat parameśvaraṃ prati sadā yad vītarāgaṃ mano yat
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696554 (0.0):
3. dhyānaṃ yat+parameśvaraṃ prati sadā yat+vīta-rāgaṃ manas+
na prāṇair api te bhujaṃga gaṇikā vittaṃ vinā tuṣyati JMu_44d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468466 (0.0):
yasmān na praṇayena na praṇatibhiḥ premṇā na na prīṇanair na prāṇair api / te bhujaṃga gaṇikā vittaṃ vinā tuṣyati // JMu_44 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697844 (0.054):
na prāṇais+api te bhujaṃga gaṇikā vittam+vinā tuṣyati //
nānāyuṣyam avaśyanindyam atha no veśyāsamaṃ dṛśyate JMu_20d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467763 (0.0):
kaṣṭaṃ nādhvasamānam indriyasamo nāriḥ parastrīsamaṃ nānāyuṣyam / avaśyanindyam atha no veśyāsamaṃ dṛśyate // JMu_20 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697116 (0.0):
na+anāyuṣyam+avaśya-nindyam+atha no veśyā-samam+dṛśyate //
nāndho mūrkhasamo na sevakasamo duḥkhī na yakṣmopamo JMu_20a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467732 (0.0):
vilāsam ātmani narākāro 'sti gaur eva saḥ // JMu_19 // / nāndho mūrkhasamo na sevakasamo duḥkhī na yakṣmopamo vyādhir nādhir
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697085 (0.049):
20. na+andhas+mūrkha-samas+na sevaka-samas+duḥkhī na yakṣma-upamas+
nāpi svāmyasamarpaṇena na sakhe sakhyā (?) virodhena vā JMu_55c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468778 (0.014):
nāpi svāmyasamarpaṇena na sakhe sakhyā (?) virodhena vā
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698176 (0.041):
na+api svāmi-asamarpaṇena na sakhe sakhyā (?) virodhena vā
nimbe sādhaya mādhurīṃ surabhitām ādau rasone kuru JMu_6c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467321 (0.0):
viracaya grāvṇāṃ gaṇe mārdavam / / nimbe sādhaya mādhurīṃ surabhitām ādau rasone kuru premāṇaṃ gaṇikājane 'pi
nistriṃśo yadi peśalo viṣadharaḥ saṃtoṣadāyī yadi JMu_7b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12991397 (0.048):
MSS_9818 1 kālaścet karuṇāparaḥ kaliyugaṃ yadyadya dharmapriyaṃ nistriṃśo / yadi peśalo viṣadharaḥ santoṣadāyī yadi / / MSS_9818 2 agniścedatiśītalaṃ khalajanaḥ sarvopakārī sa ced āyuṣyaṃ yadi
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467343 (0.049):
kālaś cet karuṇāparaḥ kaliyugaṃ yady adya dharmapriyaṃ nistriṃśo yadi / peśalo viṣadharaḥ saṃtoṣadāyī yadi /
nīrandhro bhujayantrapīḍanavidhiḥ sollāsam utpāditaḥ JMu_38b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468279 (0.0):
yo 'yaṃ nirdayadantakhaṇḍanakaro buddhiprayogair haṭhān nīrandhro / bhujayantrapīḍanavidhiḥ sollāsam utpāditaḥ /
no jānāti tad asti kiṃ vilasitaṃ veśyāsu yat kṛtrimam JMu_22d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467818 (0.0):
sā kiṃ śrīr upabhogam arhati na yā sevyaḥ sa kiṃ yo 'ntaraṃ no jānāti tad / asti kiṃ vilasitaṃ veśyāsu yat kṛtrimam // JMu_22 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697169 (0.0):
sā kim+śrīs+upabhogam+arhati na yā sevyas+sa kim+yas+antaram+ / no jānāti tat+asti kim+vilasitam+veśyāsu yat+kṛtrimam //
no vā rājabhayaṃ ca hī bata sukhaṃ jīvanti vārastriyas= JMu_53d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468733 (0.0):
yatkimcitkaraṇe parasvaharaṇe vrīḍā na pīḍākarī no vā rājabhayaṃ ca hī / bata sukhaṃ jīvanti vārastriyas= // JMu_53 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12882442 (0.035):
MSS_4492 2 yatkiṃcitkaraṇe parasvaharaṇa vrīḍā na pīḍākarī no vā / rājabhayaṃ ca hī bata sukhaṃ jīvanti vārastriyaḥ //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698126 (0.036):
na+u vā rāja-bhayam+ca hī bata sukham+jīvanti vāra-striyas= //
paṇyastrīṣu nitambanāmani mahānimbe ratiṃ vindati JMu_25d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467904 (0.0):
yuktāyuktavicāraṇāparihṛtaḥ kāmaṃ sa kāmī krimiḥ paṇyastrīṣu nitambanāmani / mahānimbe ratiṃ vindati // JMu_25 //
paryante tṛṇatulyam eva gaṇikā niḥsvaṃ janaṃ paśyanti JMu_13d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467542 (0.0):
dāsīputram ivoddhataḥ kuladharo nīco dhanīvārthinaṃ paryante tṛṇatulyam / eva gaṇikā niḥsvaṃ janaṃ paśyanti // JMu_13 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696880 (0.0):
dāsī-putram+iva+uddhatas+kula-dharas+nīcas+dhanī+iva+arthinam+ / paryante tṛṇa-tulyam+eva gaṇikā niḥsvam+janam+paśyanti //
pīyūṣābhiniveśa eṣa rabhasād asmākam adyānayā JMu_1a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467157 (1.788):
pīyūṣābhiniveśa eṣa rabhasād asmākam adyānayā
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696494 (0.052):
1. pīyūṣa-abhiniveśas+eṣas+rabhasāt+asmākam adya+anayā
pratyaṅgārpaṇacārucāṭukaraṇapremocitaprārthanā JMu_33a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468119 (0.0):
{32a: on māṃspākā see Pāṇini 6.1.144: aparasaparāḥ kriyāsātatye} / pratyaṅgārpaṇacārucāṭukaraṇapremocitaprārthanā
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697483 (0.0):
{32a: on māṃspākā see Pāṇini 6.1.144: aparasaparāḥ kriyāsātatye} / 33. pratyaṅga-arpaṇa-cāru-cāṭu-karaṇa-prema-ucita-prārthanā
pratyāśāpunaruktahāraṇajagaddrohaṃ vivādāspadaṃ JMu_56c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468811 (0.0):
sarvāpahnavahastalāghavakalākūṭākṣaśikṣātmakam / / pratyāśāpunaruktahāraṇajagaddrohaṃ vivādāspadaṃ dāridryasya nimantraṇaṃ
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698208 (0.0):
sarva-apahnava-hasta-lāghava-kalā-kūṭa-akṣa-śikṣā-ātmakam / / pratyāśā-punarukta-hāraṇa-jagat-droham+vivāda-āspadam+
prāṇāḥ sarvam alīkam arthaharaṇaṃ nāma pradhānavratam JMu_28b
prādhānyena tatas tad eva kathitaṃ yat tatprasaṅgena ca JMu_54c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468750 (5.960):
prādhānyena tatas tad eva kathitaṃ yat tatprasaṅgena ca vyākhyātaṃ
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698146 (0.030):
sarvasya vyasanam+kila+etat+adhikam+tatra+api veśyā+iti ca / / prādhānyena tatas+tat+eva kathitam+yat+tat-prasaṅgena ca
prāyaścittam aghasya śāstram aparijñānasya toyaṃ tṛṣaḥ JMu_61b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468951 (0.0):
saṃsārasya maheśvaro dinapatir dhvāntasya vaidyo rujāṃ prāyaścittam / aghasya śāstram aparijñānasya toyaṃ tṛṣaḥ /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698355 (0.059):
prāyaścittam+aghasya śāstram+aparijñānasya toyam+tṛṣas+ /
premāṇaṃ gaṇikājane 'pi caturaḥ paścāt sakhe drakṣyasi JMu_6d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467328 (0.0):
nimbe sādhaya mādhurīṃ surabhitām ādau rasone kuru premāṇaṃ gaṇikājane 'pi / caturaḥ paścāt sakhe drakṣyasi // JMu_6 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696669 (0.0):
nimbe sādhaya mādhurīm+surabhitām+ādau rasa-ūne kuru / premāṇam+gaṇikā-jane+api caturaḥ paścāt+sakhe drakṣyasi //
prauḍha prāṇada kānta nātha subhagodāra priya tvāṃ vinā JMu_50a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468620 (0.0):
mitramukhena saṃdhir aparo veśyābhir utpādyate // JMu_49 // / prauḍha prāṇada kānta nātha subhagodāra priya tvāṃ vinā kiṃ vittena gṛheṇa
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698006 (0.0):
50. prauḍha prāṇa-da kānta nātha subhaga+udāra priya tvām+vinā
bandī tyāgibhir akṣarair janayitā lābhātirekair vaṇig JMu_14c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467563 (0.0):
bandī tyāgibhir akṣarair janayitā lābhātirekair vaṇig rogārtair bhiṣag
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696903 (0.064):
bandī tyāgibhis+akṣarais+janayitā lābha-atirekais+vaṇik+
bandhuḥ sa astu sukhī mukhe madhumayo yo 'ntaś ca māyāmayaḥ JMu_23b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467833 (0.0):
dūre tāni dhanāni yeṣu malanaṃ mānasya saṃjāyate bandhuḥ sa astu sukhī / mukhe madhumayo yo 'ntaś ca māyāmayaḥ /
bandhūkadyutibāndhavādhararasasyandena mandīkṛtaḥ JMu_1b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467165 (0.0):
pīyūṣābhiniveśa eṣa rabhasād asmākam adyānayā / bandhūkadyutibāndhavādhararasasyandena mandīkṛtaḥ /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696502 (0.0):
1. pīyūṣa-abhiniveśas+eṣas+rabhasāt+asmākam adya+anayā / bandhūka-dyuti-bāndhava-adhara-rasa-syandena mandīkṛtaḥ /
bandho viddhi dhanāvasānam avadhir veśyānurāgasya ca JMu_12d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467514 (0.0):
vācāṭasya vidagdhaparṣad avadhir laulyaṃ vratasyāvadhir bandho viddhi / dhanāvasānam avadhir veśyānurāgasya ca // JMu_12 //
bāndhavyasya vivādabhūmir avadhiḥ saukhyaṃ śrutasy avadhiḥ JMu_12b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467499 (0.0):
vākśurasya raṇo 'vadhiḥ kutanayotpattiḥ kulasyāvadhir bāndhavyasya / vivādabhūmir avadhiḥ saukhyaṃ śrutasy avadhiḥ /
bibboke bakaceṣṭitaṃ bahuvidhabhrūvibhrameṣu bhramaṃ JMu_41a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468361 (0.0):
tad eva nipuṇaṃ cintyaṃ sadā kāmukaiḥ // JMu_40 // / bibboke bakaceṣṭitaṃ bahuvidhabhrūvibhrameṣu bhramaṃ kauṭilyaṃ
bhasmasnānamahāvrataṃ katipayaśrībhraṣṭasaṃbhāvitaṃ JMu_56a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468795 (0.0):
gūḍhāntarmukhasāhasavyatikarārakṣyāḥ paraṃ yoṣitaḥ // JMu_55 // / bhasmasnānamahāvrataṃ katipayaśrībhraṣṭasaṃbhāvitaṃ
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698192 (0.0):
56. bhasma-snāna-mahā-vratam+katipaya-śrī-bhraṣṭa-saṃbhāvitam+
bhītaḥ śāntamatir vitaḥ savinayaḥ karṇejapo dhārmikaḥ JMu_8c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467382 (0.0):
bhītaḥ śāntamatir vitaḥ savinayaḥ karṇejapo dhārmikaḥ kiṃ kutrāpi kadāpi
bhuktocchiṣṭadaridrakāmivibhavās te kevalaṃ tad viduḥ JMu_45d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468499 (0.0):
ity uktvā sahasā bhujaṅgapurato yad veśyayā rudyate / bhuktocchiṣṭadaridrakāmivibhavās te kevalaṃ tad viduḥ // JMu_45 //
bhūyaḥ kālavaśāt tam arjitadhanaṃ dṛṣṭvātha madvallabhaḥ JMu_49a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468590 (0.0):
bahubhāṣitair api tadā hastārgalair vāryate // JMu_48 // / bhūyaḥ kālavaśāt tam arjitadhanaṃ dṛṣṭvātha madvallabhaḥ saḥ kruddho
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697974 (0.0):
ceṭībhis+bahu-bhāṣitais+api tadā hasta-argalais+vāryate // / 49. bhūyas+kāla-vaśāt+tam+arjita-dhanam+dṛṣṭvā+atha mat-vallabhas+
bhṛtyaḥ kuprabhusevayā narapatiḥ svacchandatādurnayair JMu_16a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467608 (0.0):
tathā navanavair vārāṅganā krīḍati // JMu_15 // / bhṛtyaḥ kuprabhusevayā narapatiḥ svacchandatādurnayair hevākena kavir
bhogāḥ pralayaṃ prayāntu katham apy aucityabhaṅgena ye JMu_23c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467841 (0.0):
mukhe madhumayo yo 'ntaś ca māyāmayaḥ / / bhogāḥ pralayaṃ prayāntu katham apy aucityabhaṅgena ye yāyātur nidhanaṃ
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697195 (0.0):
bhogās+pralayam+prayāntu katham+api+aucitya-bhaṅgena ye
bhrātarvibhramanarmaṇaś ca gaṇikā sarvātmanā dūṣaṇam JMu_18d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467689 (0.0):
aiśvaryasya vikāratā mukharatā vidyāprakarṣasya ca bhrātarvibhramanarmaṇaś / ca gaṇikā sarvātmanā dūṣaṇam // JMu_18 //
bhrūbhaṅgair atibhaṅguraiḥ kuṭilitaprāntas tathā kuntalaiḥ JMu_47a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468531 (0.0):
gaṇikāgaṇena na ca ko viśvāsyate kāmukaḥ // JMu_46 // / bhrūbhaṅgair atibhaṅguraiḥ kuṭilitaprāntas tathā kuntalaiḥ sopekṣair iva
mattebhaḥ kamalākarasya kusumodyānasya durmārutaḥ JMu_17b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467646 (1.192):
śālīnāṃ śalabhavrajo dhuṇagaṇo vaṃśapratānonnater mattebhaḥ kamalākarasya / kusumodyānasya durmārutaḥ /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696999 (0.034):
matta-ibhas+kamala-ākarasya kusuma-udyānasya durmārutaḥ /
madyaṃ mūrtam amedhyam etad itarād anyasya kasya priyam JMu_58d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468876 (1.192):
yattadvāddakalipramādavividhonmādaiḥ piśācāyitaṃ madyaṃ mūrtam amedhyam / etad itarād anyasya kasya priyam // JMu_58 //
mānyaḥ prāhata ity aho kitava ity āptaś ca kiṃ vādhikaṃ JMu_31c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468064 (1.192):
hīnakula ity agryaḥ kuṭumbaḥ svayam / / mānyaḥ prāhata ity aho kitava ity āptaś ca kiṃ vādhikaṃ sarvāvastha iti
mā māṃ nirdaya muñca śūnyam akhilaṃ manye jagat tvāṃ vinā JMu_45b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468484 (0.0):
dāsī nātha tavāham eva vibhavaḥ sarvas tvadīyaḥ sthito mā māṃ nirdaya / muñca śūnyam akhilaṃ manye jagat tvāṃ vinā /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697862 (0.040):
mā mām+nirdaya muñca śūnyam+akhilam+manye jagat+tvām+vinā /
mārjārasya ca mūṣakeṣu ghaṭate yā prītir ātyantikī JMu_10b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467440 (0.0):
aśvīye yamavāhanasya nakulasyāśīviṣāṇāṃ kule mārjārasya ca mūṣakeṣu / ghaṭate yā prītir ātyantikī /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12864752 (0.0):
MSS_3571 1 aśvīye yamavāhanasya nakulasyāśīviṣāṇāṃ kule mārjārasya ca / mūṣakeṣu ghaṭate yā prītirātyantikī /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696779 (0.022):
mārjārasya ca mūṣakeṣu ghaṭate yā prītis+ātyantikī /
mālinyaṃ prakaṭikaroti nibiḍaṃ nairguṇyam ātanvate(sī) JMu_36a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468213 (0.0):
rūkṣagaṇikāvāco 'cirāc chroṣyasi // JMu_35 // / mālinyaṃ prakaṭikaroti nibiḍaṃ nairguṇyam ātanvate(sī) jīrṇasnehaparamparā
māsāṃ kāmukasaṃpadāṃ ca gaṇikākṣudraḥ kīlopadravaḥ JMu_17d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467663 (0.0):
svasbhānur vidhumaṇḍalasya vaḍavāvakro nidher ambhasā māsāṃ kāmukasaṃpadāṃ / ca gaṇikākṣudraḥ kīlopadravaḥ // JMu_17 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697013 (0.019):
māsāṃ kāmuka-saṃpadāṃ ca gaṇikā-kṣudras+kīla-upadravaḥ //
māṃspākotkaṭamadyagandhi viharacceṭīnaṭīsaṃkulaṃ JMu_32a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468078 (0.0):
pramāṇapuruṣo veśyābhir abhyarcyate // JMu_31 // / māṃspākotkaṭamadyagandhi viharacceṭīnaṭīsaṃkulaṃ yad veśyāyatanaṃ bhujaṃga
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697442 (0.0):
sarva-avasthas+iti pramāṇa-puruṣas+veśyābhis+abhyarcyate // / 32. māṃspāka-utkaṭa-madya-gandhi viharat-ceṭī-naṭī-saṃkulaṃ
mūḍho nirvyasano vaṇig vikapaṭo rājādhikārī śuciḥ JMu_8a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467366 (0.0):
bhaviṣyati viṣaṃ veśyāpi tadrāgiṇī // JMu_7 // / mūḍho nirvyasano vaṇig vikapaṭo rājādhikārī śuciḥ svādhīno bhṛtako jaḍo
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696705 (0.024):
8. mūḍhas+nirvyasanas+vaṇik+vikapaṭas+rāja-adhikārī śuciḥ
mlāniṃ kām api tanvatī smitamukhī lagnā ca karṇāntike JMu_37b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468251 (0.0):
keśākarṣaṇakarmaṇi vyavasitā vīryaṃ harantī paraṃ mlāniṃ kām api tanvatī / smitamukhī lagnā ca karṇāntike /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697616 (0.0):
37. keśa-ākarṣaṇa-karmaṇi vyavasitā vīryam+harantī param+ / mlānim+kām+api tanvatī smita-mukhī lagnā ca karṇa-antike /
yac chukreṇa dhanādhipasya kalinā rājño nalasyāpi yat JMu_11b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467469 (1.788):
yad yūtena yudhiṣṭhirasya vihitaṃ yad viṣṇunā vā baler yac chukreṇa / dhanādhipasya kalinā rājño nalasyāpi yat /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696807 (1.788):
11. yat+yūtena yudhiṣṭhirasya vihitam+yat+viṣṇunā vā bales+ / yat+śukreṇa dhanādhipasya kalinā rājño nalasya+api yat /
yat karmātikaṭhoraghoragahanaṃ bhūtyai yad atyādaraḥ JMu_3b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467226 (0.0):
dhyānaṃ yat parameśvaraṃ prati sadā yad vītarāgaṃ mano yat / karmātikaṭhoraghoragahanaṃ bhūtyai yad atyādaraḥ /
yatkimcitkaraṇe parasvaharaṇe vrīḍā na pīḍākarī JMu_53c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468725 (0.0):
yatkimcitkaraṇe parasvaharaṇe vrīḍā na pīḍākarī no vā rājabhayaṃ ca hī
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698121 (0.0):
yat-kim-cit-karaṇe para-sva-haraṇe vrīḍā na pīḍā-karī
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12882437 (0.034):
MSS_4492 2 yatkiṃcitkaraṇe parasvaharaṇa vrīḍā na pīḍākarī no vā
yattadvāddakalipramādavividhonmādaiḥ piśācāyitaṃ JMu_58c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468870 (0.0):
tattadgopyarahasyamantrabhiduraṃ nirnaiśam akṣṇos tamaḥ / / yattadvāddakalipramādavividhonmādaiḥ piśācāyitaṃ madyaṃ mūrtam amedhyam
yat paryutsukam īkṣitaṃ sarabhasaṃ yac cāṭukotkaṭṭanam(utkīrtanam?)
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468339 (0.0):
yad bhūyaḥ paricumbanaṃ yad asakṛtsarvāṅgam āliṅganaṃ yat paryutsukam / īkṣitaṃ sarabhasaṃ yac cāṭukotkaṭṭanam(utkīrtanam?) /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697708 (0.0):
40. yat+bhūyas+paricumbanam+yat+asakṛt-sarva-aṅgam+āliṅganam+ / yat+paryutsukam+īkṣitam+sa-rabhasam+yat+cāṭuka-utkaṭṭanam(utkīrtanam?) /
JMu_40b / yat prāṇāhutir ekakaiva sakalaī ratnākaraiḥ kāmibhiḥ JMu_33d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468142 (0.0):
kuṭṭanyāḥ puna utkaṭotkaṭam idaṃ tatrāsty agastyavrataṃ yat prāṇāhutir / ekakaiva sakalaī ratnākaraiḥ kāmibhiḥ // JMu_33 //
yatrāyaṃ kurute pataṅgapatanaṃ hā hā bhujaṃgavrajaḥ JMu_36d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468237 (0.0):
veśyā dīpaśikheva bhāti rajanau rūpabhramāndhīkṛto yatrāyaṃ kurute / pataṅgapatanaṃ hā hā bhujaṃgavrajaḥ // JMu_36 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697601 (0.0):
veśyā dīpa-śikhā+iva bhāti rajanau rūpa-bhrama-andhīkṛtas+ / yatra+ayam+kurute pataṅga-patanam+hā hā bhujaṃga-vrajas+ //
yat sadbhāvakathānakaṃ rahasi yat kiṃ cid abhyarthanaṃ JMu_40c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468346 (0.0):
īkṣitaṃ sarabhasaṃ yac cāṭukotkaṭṭanam(utkīrtanam?) / / yat sadbhāvakathānakaṃ rahasi yat kiṃ cid abhyarthanaṃ veśyānāṃ viṣavat
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697715 (0.0):
yat+paryutsukam+īkṣitam+sa-rabhasam+yat+cāṭuka-utkaṭṭanam(utkīrtanam?) / / yat+sadbhāva-kathānakam+rahasi yat+kim+cit+abhyarthanam+
yat saṃtyajya kulāṅganāṃ bahumukho dāsījanaḥ sevyate JMu_26d
yad bhūyaḥ paricumbanaṃ yad asakṛtsarvāṅgam āliṅganaṃ JMu_40a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468331 (0.0):
kurute nirvāsane kāminām // JMu_39 // / yad bhūyaḥ paricumbanaṃ yad asakṛtsarvāṅgam āliṅganaṃ yat paryutsukam
yady apy asti savistarādbhutakathābhūyiṣṭhanānāvidha- JMu_63a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18469007 (0.0):
cety alam atibahunā svasti deśāntarāya // JMu_62 // / yady apy asti savistarādbhutakathābhūyiṣṭhanānāvidha-vyākhyāyāṃ
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698412 (0.0):
63. yadi+api+asti sa-vistara-adbhuta-kathā-bhūyiṣṭha-nānā-vidha-
yad yūtena yudhiṣṭhirasya vihitaṃ yad viṣṇunā vā baler JMu_11a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467463 (0.0):
saiva gaṇikāvargasya naisargikī // JMu_10 // / yad yūtena yudhiṣṭhirasya vihitaṃ yad viṣṇunā vā baler yac chukreṇa
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696801 (0.0):
11. yat+yūtena yudhiṣṭhirasya vihitam+yat+viṣṇunā vā bales+
yad vaḥ krīḍitam atra dāsyati puro dāridram evottaram JMu_34d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468174 (0.0):
veśyānāṃ vipule nitambaphalake śāraiḥ kaṭākṣair ito yad vaḥ krīḍitam atra / dāsyati puro dāridram evottaram // JMu_34 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12963594 (0.0):
MSS_8569 2 veśyānāṃ vipule nitambaphalake śāraiḥ kaṭākṣairito yadvaḥ / krīḍitamatra dāsyati puro dāridryamevottaram //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697538 (0.052):
yat+vas+krīḍitam+atra dāsyati puras+dāridram+eva+uttaram //
yad veśyāyatanaṃ bhujaṃga parayā bhaktyā puraḥ paśyasi JMu_32b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468086 (0.0):
māṃspākotkaṭamadyagandhi viharacceṭīnaṭīsaṃkulaṃ yad veśyāyatanaṃ bhujaṃga / parayā bhaktyā puraḥ paśyasi /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697450 (0.0):
yat+veśyā-āyatanam+bhujaṃga parayā bhaktyā puraḥ paśyasi /
yasmān na praṇayena na praṇatibhiḥ premṇā na na prīṇanair JMu_44c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468458 (0.0):
yasmān na praṇayena na praṇatibhiḥ premṇā na na prīṇanair na prāṇair api
yasyāste vada kadvadaḥ katham aho sa api svayaṃ jīvati JMu_59d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468906 (0.0):
jihvāgre karapattramitram aniśaṃ tat karkaśaṃ durvaco yasyāste vada / kadvadaḥ katham aho sa api svayaṃ jīvati // JMu_59 //
yasyāḥ pratyaham āḍhyakāmukapaśuvrātopahārair baliḥ JMu_32d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468102 (0.0):
atrāste gṛhadevatā vidadhatī digghaṭṭanaṃ kuṭṭanī yasyāḥ pratyaham / āḍhyakāmukapaśuvrātopahārair baliḥ // JMu_32 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697464 (0.021):
yasyās+pratyaham+āḍhya-kāmuka-paśu-vrāta-upahārais+balis+ //
yātrācaitratithikramaiḥ kim api ca krodhaprasādodayaiḥ JMu_42b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468394 (0.0):
kiṃ cit prāhuṇakāgamena kim api prastāravistāravad yātrācaitratithikramaiḥ / kim api ca krodhaprasādodayaiḥ /
yāyātur nidhanaṃ varaṃ nidhuvanaṃ veśyāsu mūlyena yat JMu_23d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467849 (0.0):
bhogāḥ pralayaṃ prayāntu katham apy aucityabhaṅgena ye yāyātur nidhanaṃ / varaṃ nidhuvanaṃ veśyāsu mūlyena yat // JMu_23 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697202 (1.192):
bhogās+pralayam+prayāntu katham+api+aucitya-bhaṅgena ye / yāyātus+nidhanam+varam+nidhuvanam+veśyāsu mūlyena yat //
yuktāyuktavicāraṇāparihṛtaḥ kāmaṃ sa kāmī krimiḥ JMu_25c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467897 (0.0):
kaṭākṣitaḥ paribhavaiḥ sākṣād alakṣmīmukhaiḥ / / yuktāyuktavicāraṇāparihṛtaḥ kāmaṃ sa kāmī krimiḥ paṇyastrīṣu nitambanāmani
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697253 (0.033):
yukta-ayukta-vicāraṇā-parihṛtas+kāmam+sa kāmī krimis+
yūnāṃ darśayatīva te yadi paraṃ mūḍhā na taj jānate JMu_47d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468552 (0.0):
ātmīyāṃ calacittavṛttiracanāṃ veśyā varākī sadā yūnāṃ darśayatīva te yadi / paraṃ mūḍhā na taj jānate // JMu_47 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697933 (0.0):
yūnām+darśayati+iva te yadi param+mūḍhā na tat+jānate //
yeṣā vānti sarasvatīparimalodgārā mukhāmbhoruhāt JMu_64b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18469040 (0.050):
te vandyā makarandabindumadhurair abhyutthitād akṣarair yeṣā vānti / sarasvatīparimalodgārā mukhāmbhoruhāt /
yogī bhogaviśeṣalampaṭatayā rogī kupathyāśanaī JMu_16c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467623 (0.0):
madena kulajaḥ krodhāgninā tāpasaḥ / / yogī bhogaviśeṣalampaṭatayā rogī kupathyāśanaī rāgī
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696973 (0.0):
hevākena kavis+madena kulajas+krodha-agninā tāpasaḥ / / yogī bhoga-viśeṣa-lampaṭatayā rogī kupathya-aśanais+
yo 'yaṃ nirdayadantakhaṇḍanakaro buddhiprayogair haṭhān JMu_38a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468271 (0.0):
janāpavāda ... veśyā ca saṃdṛśyate // JMu_37 // / yo 'yaṃ nirdayadantakhaṇḍanakaro buddhiprayogair haṭhān nīrandhro
raktaṃ pātum apīhate ca sakalaṃ tārkṣyasya mūrtir yathā JMu_4c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467262 (0.0):
pāṭakapakṣapātam aniśaṃ naivāmiśais tṛpyati / / raktaṃ pātum apīhate ca sakalaṃ tārkṣyasya mūrtir yathā veśyā kiṃ tu
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696598 (0.060):
raktaṃ pātum+api+īhate ca sakalaṃ tārkṣyasya mūrtis+yathā
rāgī catvarakāminīparicayaiḥ kṣiprād adhaḥ kṣipyate JMu_16d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467630 (0.0):
yogī bhogaviśeṣalampaṭatayā rogī kupathyāśanaī rāgī / catvarakāminīparicayaiḥ kṣiprād adhaḥ kṣipyate // JMu_16 //
rāgīti pratipattibhūr vita iti prāpto 'tivandyaṃ padaṃ JMu_31a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468049 (0.0):
bhagnaḥ priyaḥ // JMu_30 // / rāgīti pratipattibhūr vita iti prāpto 'tivandyaṃ padaṃ ślāghārho vyasanīti
ruddho dyūtakaraiḥ karoti vidhuraś cauryaṃ tatas taskaro JMu_52c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468690 (0.0):
nipatitaḥ svaṃ hārayaty eva sa / / ruddho dyūtakaraiḥ karoti vidhuraś cauryaṃ tatas taskaro vadhyaḥ syān
rogārtair bhiṣag arbhakaiś ca gaṇikā garbheśvarais tuṣyati JMu_14d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467571 (0.0):
bandī tyāgibhir akṣarair janayitā lābhātirekair vaṇig rogārtair bhiṣag / arbhakaiś ca gaṇikā garbheśvarais tuṣyati // JMu_14 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696913 (0.022):
roga-artais+bhiṣak+arbhakais+ca gaṇikā garbha-īśvarais+tuṣyati //
līlodañcitabāhupāśayugalāpātaiś ca bhoḥ kāmukāḥ JMu_34b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468158 (0.0):
kandarpapratibhūniveśitavalīrekhāvalīśobhite / līlodañcitabāhupāśayugalāpātaiś ca bhoḥ kāmukāḥ /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697521 (0.017):
līlā-udañcita-bāhu-pāśa-yugala-āpātais+ca bhos+kāmukās+/
vakroktyā prathamaṃ nirādaratayā paścāt tataḥ kena cid JMu_48a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468559 (0.0):
paraṃ mūḍhā na taj jānate // JMu_47 // / vakroktyā prathamaṃ nirādaratayā paścāt tataḥ kena cid dātavyaṃ bahu tatra
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697940 (0.052):
48. vakra-uktyā prathamam+nirādaratayā paścāt+tatas+kena cit+
vadhyaḥ syān nṛpater aho nu viṣayāsakter durantā gatiḥ JMu_52d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468700 (0.0):
ruddho dyūtakaraiḥ karoti vidhuraś cauryaṃ tatas taskaro vadhyaḥ syān / nṛpater aho nu viṣayāsakter durantā gatiḥ // JMu_52 //
vandyās te 'pi tadantarālapatitā ye bhṛṅgabhaṅgījuṣaḥ JMu_64c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18469049 (0.0):
vandyās te 'pi tadantarālapatitā ye bhṛṅgabhaṅgījuṣaḥ
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698457 (0.032):
vandyās+te+api tat-antarāla-patitā ye bhṛṅga-bhaṅgī-juṣas+
vākśurasya raṇo 'vadhiḥ kutanayotpattiḥ kulasyāvadhir JMu_12a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467492 (0.0):
līlayaiva kurute tat tad gṛhe kāminām // JMu_11 // / vākśurasya raṇo 'vadhiḥ kutanayotpattiḥ kulasyāvadhir bāndhavyasya
vāgbhir bhartsanam aṃśukādiharaṇaṃ saṃtāḍanaṃ muṣṭibhiḥ JMu_39a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468303 (0.0):
vāgbhir bhartsanam aṃśukādiharaṇaṃ saṃtāḍanaṃ muṣṭibhiḥ kiṃ cānyad
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697670 (2.980):
39. vāgbhis+bhartsanam+aṃśuka-ādi-haraṇam+saṃtāḍanam+muṣṭibhis+
vācāṭasya vidagdhaparṣad avadhir laulyaṃ vratasyāvadhir JMu_12c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467506 (0.0):
vivādabhūmir avadhiḥ saukhyaṃ śrutasy avadhiḥ / / vācāṭasya vidagdhaparṣad avadhir laulyaṃ vratasyāvadhir bandho viddhi
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696842 (0.057):
vācāṭasya vidagdha-parṣad+avadhis+laulyam+vratasya+avadhis+
vikreyaṃ nijam aṅgam aṅgam api cānaṅgaḥ sahāyaḥ svayaṃ JMu_28c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467978 (0.0):
arthaharaṇaṃ nāma pradhānavratam / / vikreyaṃ nijam aṅgam aṅgam api cānaṅgaḥ sahāyaḥ svayaṃ
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697341 (0.044):
prāṇās+sarvam+alīkam+artha-haraṇam+nāma pradhāna-vratam / / vikreyam+nijam+aṅgam+aṅgam+api ca+anaṅgaḥ sahāyas+svayam+
vidyābhyāsaparamparāparicayair bālyaṃ kṛtārthīkṛtaṃ JMu_66a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18469087 (0.0):
Jalhaṇena kavinā Mudghopadeśaḥ kṛtaḥ // JMu_65 // / vidyābhyāsaparamparāparicayair bālyaṃ kṛtārthīkṛtaṃ tāruṇyaṃ
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698493 (0.064):
66. vidyā-abhyāsa-paramparā-paricayais+bālyam+kṛta-arthī-kṛtam+
vipro dakṣiṇayā mahaiḥ parijano meghodayaiḥ kārṣiko JMu_14a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467549 (0.0):
eva gaṇikā niḥsvaṃ janaṃ paśyanti // JMu_13 // / vipro dakṣiṇayā mahaiḥ parijano meghodayaiḥ kārṣiko durmantrī vyasanena
vṛddhatvasya viśuddhatāṃ janayituṃ kartavyaśeṣaḥ sthitaḥ JMu_66d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18469106 (0.0):
asmākaṃ surasindhurodhasi punaḥ śaṃbhāvadaṃbhārcanair vṛddhatvasya / viśuddhatāṃ janayituṃ kartavyaśeṣaḥ sthitaḥ // JMu_66 //
veśyā kāmukavañcanāya bhuvane rūpair anekaiḥ sthitā JMu_29d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468012 (0.0):
uttāneṣu vivartaneṣu śaphari vittacchale mūṣikā veśyā kāmukavañcanāya / bhuvane rūpair anekaiḥ sthitā // JMu_29 //
veśyā kiṃ tu bhujaṅgabhakṣaṇavidhau nādyāpi viśrāmyati JMu_4d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467270 (0.0):
raktaṃ pātum apīhate ca sakalaṃ tārkṣyasya mūrtir yathā veśyā kiṃ tu / bhujaṅgabhakṣaṇavidhau nādyāpi viśrāmyati // JMu_4 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696606 (0.0):
raktaṃ pātum+api+īhate ca sakalaṃ tārkṣyasya mūrtis+yathā / veśyā kiṃ tu bhujaṅga-bhakṣaṇa-vidhau na+adya+api viśrāmyati //
veśyā dīpaśikheva bhāti rajanau rūpabhramāndhīkṛto JMu_36c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468228 (0.0):
vidadhate pātre 'py aho dūṣaṇam / / veśyā dīpaśikheva bhāti rajanau rūpabhramāndhīkṛto yatrāyaṃ kurute
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697594 (0.0):
jīrṇa-sneha-paramparā vidadhate pātre+api+aho dūṣaṇam / / veśyā dīpa-śikhā+iva bhāti rajanau rūpa-bhrama-andhīkṛtas+
veśyānām anuraktavittaharaṇe kurvanti sāhāyakam JMu_43d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468437 (0.0):
saṅgītaṃ rajanī vidhur madhumadaḥ spardhā sapatnais tathā veśyānām / anuraktavittaharaṇe kurvanti sāhāyakam // JMu_43 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12855627 (0.0):
MSS_3034 2 saṃgītaṃ rajanī vidhurmadhumadaḥ spardhā sapatnaistathā / veśyānāmanuraktavittaharaṇe kurvanti sāhāyakam //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697814 (0.042):
veśyānām+anurakta-vitta-haraṇe kurvanti sāhāyakam //
veśyānāṃ paramaṃ rahasyam avanau te ke 'pi medhāvinaḥ JMu_41d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468382 (1.788):
sītkārāntarasatyam arthaharaṇaṃ sarvatra ye jānate veśyānāṃ paramaṃ / rahasyam avanau te ke 'pi medhāvinaḥ // JMu_41 //
veśyānāṃ puracāra ... tha bhagnaḥ priyaḥ JMu_30d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468042 (0.0):
ācāro bahugālidānam adhamo mitraṃ dhanaṃ jīvitaṃ veśyānāṃ puracāra ... tha / bhagnaḥ priyaḥ // JMu_30 //
veśyānāṃ vipule nitambaphalake śāraiḥ kaṭākṣair ito JMu_34c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468165 (1.192):
līlodañcitabāhupāśayugalāpātaiś ca bhoḥ kāmukāḥ / / veśyānāṃ vipule nitambaphalake śāraiḥ kaṭākṣair ito yad vaḥ krīḍitam atra
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12963587 (1.192):
MSS_8569 2 veśyānāṃ vipule nitambaphalake śāraiḥ kaṭākṣairito yadvaḥ
veśyānāṃ viṣayeṣu kiṃ puno 'ho saktir mahāsāhasam JMu_27d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467956 (0.0):
chāyāpi cchalanātmikā parimalodgāro 'pi hālāhalaṃ veśyānāṃ viṣayeṣu kiṃ / puno 'ho saktir mahāsāhasam // JMu_27 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697319 (0.045):
veśyānām+viṣayeṣu kim+punas+aho saktis+mahā-sāhasam //
veśyānāṃ viṣavat tad eva nipuṇaṃ cintyaṃ sadā kāmukaiḥ JMu_40d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468354 (0.0):
yat sadbhāvakathānakaṃ rahasi yat kiṃ cid abhyarthanaṃ veśyānāṃ viṣavat / tad eva nipuṇaṃ cintyaṃ sadā kāmukaiḥ // JMu_40 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697720 (0.0):
yat+sadbhāva-kathānakam+rahasi yat+kim+cit+abhyarthanam+ / veśyānām+viṣa-vat+tat+eva nipuṇam+cintyam+sadā kāmukais+ //
veśyānāṃ śaśaśṛṅgabhaṅgisadṛśaṃ vāllabhyam āsādya ye JMu_5c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467292 (0.0):
antarikṣakusumaiḥ sragdāmaśobhām api / / veśyānāṃ śaśaśṛṅgabhaṅgisadṛśaṃ vāllabhyam āsādya ye sarvasvakṣapaṇāya
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696630 (0.0):
kurvantu kṣaṇam antarikṣakusumais+srak-dāma-śobhām+api / / veśyānāṃ śaśa-śṛṅga-bhaṅgi-sadṛśam+vāllabhyam+āsādya ye
veśyā paśyata tat tad eva kurute nirvāsane kāminām JMu_39d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468323 (0.0):
ityādi prathamaṃ yadeva surataprauḍhopacārakrame veśyā paśyata tat tad eva / kurute nirvāsane kāminām // JMu_39 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697690 (0.039):
veśyā paśyata tat+tat+eva kurute nirvāsane kāminām // / 40. yat+bhūyas+paricumbanam+yat+asakṛt-sarva-aṅgam+āliṅganam+
veśyā paśyata līlayaiva kurute tat tad gṛhe kāminām JMu_11d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467484 (0.0):
saṃbhūyāpi ca yat surāsurabalair unmathya pāthonidher veśyā paśyata / līlayaiva kurute tat tad gṛhe kāminām // JMu_11 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696821 (0.0):
saṃbhūya+api ca yat+sura-asura-balais+unmathya pāthonidhes+ / veśyā paśyata līlayā+eva kurute tat+tat+gṛhe kāminām //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468322 (0.052):
ityādi prathamaṃ yadeva surataprauḍhopacārakrame veśyā paśyata tat tad eva / kurute nirvāsane kāminām // JMu_39 //
veśyābhir vivaśīkṛtaḥ kupuruṣaḥ saṃjāyate durgato JMu_52a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468676 (0.0):
purā samabhavan veśyāsu ye gocarāḥ // JMu_51 // / veśyābhir vivaśīkṛtaḥ kupuruṣaḥ saṃjāyate durgato daurgatyena durodare
veśyābhiś ca vilāsam ātmani narākāro 'sti gaur eva saḥ JMu_19d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467722 (0.0):
dharmaṃ prāṇivadhena vāñchati dhanaṃ dyūtaprasādeba yo veśyābhiś ca / vilāsam ātmani narākāro 'sti gaur eva saḥ // JMu_19 //
veśyābhiḥ kriyate bahir yadi paraṃ niṣkāsanaṃ śalkavat JMu_38d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468293 (0.0):
tenekṣor iva kāmukasya sarasasyādāya sāraṃ paraṃ veśyābhiḥ kriyate bahir / yadi paraṃ niṣkāsanaṃ śalkavat // JMu_38 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697660 (0.028):
veśyābhis+kriyate bahis+yadi param+niṣkāsanam+śalkavat //
vaidagdhīm avadhīraya vyavahitaṃ kāryaṃ kalākauśalaṃ JMu_44a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468443 (0.0):
anuraktavittaharaṇe kurvanti sāhāyakam // JMu_43 // / vaidagdhīm avadhīraya vyavahitaṃ kāryaṃ kalākauśalaṃ saujanyena gataṃ kim
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697820 (0.0):
veśyānām+anurakta-vitta-haraṇe kurvanti sāhāyakam // / 44. vaidagdhīm+avadhīraya vyavahitam+kāryam+kalā-kauśalam+
vaidhavyaṃ na ca bādhate sadasatoḥ saṃbḥāvanā vyatyayāt JMu_53b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468716 (0.0):
ājīvaḥ kapaṭānurāgakalayā doṣo na duḥśīlatā vaidhavyaṃ na ca bādhate / sadasatoḥ saṃbḥāvanā vyatyayāt /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12882423 (0.051):
MSS_4492 1 ājīvaḥ kapaṭānurāgakalayā doṣo na duḥśīlatā vaidhavyaṃ na ca / bādhate sadasatoḥ saṃbhāvanāvyatyayāt /
vaiyarthyaṃ navayauvanasya kim api premṇaḥ kalaṅkāṅkuraḥ JMu_24b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467862 (0.0):
asthānābhiniveśitā ratipater aucityabhaṅgo rater vaiyarthyaṃ / navayauvanasya kim api premṇaḥ kalaṅkāṅkuraḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12870178 (0.0):
MSS_3877 1 asthānābhiniveśitā ratipateraucityabhaṅgo rater vaiyarthyaṃ / navayauvanasya kimapi premṇaḥ kalaṅkāṅkuraḥ /
vyākhyātaṃ guṇadoṣajātam ucitaṃ cintyaṃ tad apy ādarāt JMu_54d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468759 (0.0):
prādhānyena tatas tad eva kathitaṃ yat tatprasaṅgena ca vyākhyātaṃ / guṇadoṣajātam ucitaṃ cintyaṃ tad apy ādarāt // JMu_54 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698153 (5.960):
prādhānyena tatas+tat+eva kathitam+yat+tat-prasaṅgena ca / vyākhyātam+guṇa-doṣa-jātam+ucitam+cintyam+tat+api+ādarāt //
vyākhyāyāṃ niravadyahṛdyacaritodāraṃ ca deśāntaram JMu_63b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18469014 (0.0):
yady apy asti savistarādbhutakathābhūyiṣṭhanānāvidha-vyākhyāyāṃ / niravadyahṛdyacaritodāraṃ ca deśāntaram /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698420 (0.0):
63. yadi+api+asti sa-vistara-adbhuta-kathā-bhūyiṣṭha-nānā-vidha- / vyākhyāyām+niravadya-hṛdya-carita-udāram+ca deśa-antaram /
vyājānāṃ prathamāya garbhagaṇikārāgāya tubhyaṃ namaḥ JMu_2d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467209 (0.0):
citraṃ durbhagarūpavarṇanamahāpāṇḍityavidyāya te vyājānāṃ prathamāya / garbhagaṇikārāgāya tubhyaṃ namaḥ // JMu_2 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696547 (0.0):
citraṃ durbhaga-rūpa-varṇana-mahā-pāṇḍitya-vidyāya te / vyājānāṃ prathamāya garbha-gaṇikā-rāgāya tubhyaṃ namaḥ //
vyādhir nādhir asatsutapratinidhis trāso na bhṛtyoḥ samaḥ JMu_20b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467742 (0.0):
nāndho mūrkhasamo na sevakasamo duḥkhī na yakṣmopamo vyādhir nādhir / asatsutapratinidhis trāso na bhṛtyoḥ samaḥ /
śākhī rāhur api grahaḥ sa ca bhaved uṣṭro 'pi kiṃ vā[ha]tam JMu_21b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467773 (0.0):
kiṃ kāko 'pi vihaṃgamo marur api sthānaṃ karīro 'pi kiṃ śākhī rāhur api / grahaḥ sa ca bhaved uṣṭro 'pi kiṃ vā[ha]tam /
śāpaḥ ko 'pi mahānayaṃ pariṇatir duṣkarmaṇām īdṛśī JMu_26a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467910 (0.0):
mahānimbe ratiṃ vindati // JMu_25 // / śāpaḥ ko 'pi mahānayaṃ pariṇatir duṣkarmaṇām īdṛśī daurjanyaṃ paramaṃ
śālīnāṃ śalabhavrajo dhuṇagaṇo vaṃśapratānonnater JMu_17a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467639 (0.0):
catvarakāminīparicayaiḥ kṣiprād adhaḥ kṣipyate // JMu_16 // / śālīnāṃ śalabhavrajo dhuṇagaṇo vaṃśapratānonnater mattebhaḥ kamalākarasya
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696990 (0.060):
17. śālīnāṃ śalabha-vrajas+dhuṇa-gaṇas+vaṃśa-pratāna-unnates+
śuddho vipra ivāntyajaṃ janapadaḥ śrīmān iva śvitriṇam JMu_13b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467526 (0.0):
svāmī krūram ivāśritaṃ pariṇato yogīva saṃsāriṇaṃ śuddho vipra ivāntyajaṃ / janapadaḥ śrīmān iva śvitriṇam /
śūnyāraṇyasadāpravāsavirasavyāyāmamithyāguṇāḥ JMu_57c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468839 (0.0):
pratikṛtā grāmyair jaghanyaiḥ śvabhiḥ / / śūnyāraṇyasadāpravāsavirasavyāyāmamithyāguṇāḥ kāyakleśaphalāvadhir
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698236 (0.0):
avyāpāra-dhurandharā pratikṛtā grāmyais+jaghanyais+śvabhis+/ / śūnya-āraṇya-sadā-pravāsa-virasa-vyāyāma-mithyā-guṇās+
śūlenādya mṛtāham adya sarajāḥ kartavyam adya vrataṃ JMu_35a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468183 (0.0):
dāsyati puro dāridram evottaram // JMu_34 // / śūlenādya mṛtāham adya sarajāḥ kartavyam adya vrataṃ tyāgī nāsti tato
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697544 (0.033):
yat+vas+krīḍitam+atra dāsyati puras+dāridram+eva+uttaram // / 35. śūlena+adya mṛtā+aham+adya sa-rajās+kartavyam+adya vratam+
śṛṅgārasya viḍambanā kim aparaṃ veśyārataḍambaraḥ JMu_24d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467876 (0.0):
saubhāgyasya vimānanā viguṇatā saundaryasāraśriyaḥ śṛṅgārasya viḍambanā / kim aparaṃ veśyārataḍambaraḥ // JMu_24 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12870192 (0.008):
MSS_3877 2 saubhāgyasya vimānanā viguṇatā saundaryasāraśriyaḥ śṛṅgārasya / viḍambanā kimaparaṃ veśyāratāḍambaraḥ //
śaucācāravicāravāhyam akhilākāryāhitācāryakaṃ JMu_58a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468855 (0.0):
matimatāṃ sevyā mṛgavyāpi kim // JMu_57 // / śaucācāravicāravāhyam akhilākāryāhitācāryakaṃ
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698250 (0.020):
kāya-kleśa-phala-avadhis+matimatām+sevyā mṛgavyā+api kim // / 58. śauca-ācāra-vicāra-vāhyam+akhila-akārya-ahita-acāryakam+
śauryasyātivikatthanaṃ ripunatir mānasya duḥśīlatā JMu_18a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467669 (0.0):
ca gaṇikākṣudraḥ kīlopadravaḥ // JMu_17 // / śauryasyātivikatthanaṃ ripunatir mānasya duḥśīlatā saundaryasya samunnates
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697019 (0.064):
18. śauryasya+ativikatthanaṃ ripu-natis+mānasya duḥśīlatā
śrīputrais taruṇais tathā navanavair vārāṅganā krīḍati JMu_15d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467601 (0.0):
grāmīṇair viṭapeṭakaḥ parijanaiḥ svāmī śiśuḥ kandukaiḥ śrīputrais taruṇais / tathā navanavair vārāṅganā krīḍati // JMu_15 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696949 (0.060):
śrīputrais+taruṇais+tathā nava-navais+vārāṅganā krīḍati //
śrīmantaṃ śirasā bibharti kurute viśvabhramaṃ helayā JMu_4a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467249 (0.0):
kaliyuge loko 'pi tadbhāvitaḥ // JMu_3 // / śrīmantaṃ śirasā bibharti kurute viśvabhramaṃ helayā dhatte
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696584 (0.0):
4. śrīmantaṃ śirasā bibharti kurute viśva-bhramaṃ helayā
śrīvātāyanadarśanādigaṇikālokasya dharmaḥ paraḥ JMu_33b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468126 (0.0):
śrīvātāyanadarśanādigaṇikālokasya dharmaḥ paraḥ /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697489 (1.192):
śrī-vātāyana-darśana-ādi-gaṇikā-lokasya dharmas+paras+/
ślāghārho vyasanīti hīnakula ity agryaḥ kuṭumbaḥ svayam JMu_31b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468058 (0.018):
rāgīti pratipattibhūr vita iti prāpto 'tivandyaṃ padaṃ ślāghārho vyasanīti / hīnakula ity agryaḥ kuṭumbaḥ svayam /
śvaityaṃ kalpaya kajjale kapikuleṣv āropayācāpalaṃ JMu_6a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467306 (0.0):
śvaityaṃ kalpaya kajjale kapikuleṣv āropayācāpalaṃ kodaṇḍe janayārjavaṃ
saṅgītaṃ rajanī vidhur madhumadaḥ spardhā sapatnais tathā JMu_43c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468430 (0.0):
taralatā dhiḥ kāmaśāstraṃ prati / / saṅgītaṃ rajanī vidhur madhumadaḥ spardhā sapatnais tathā veśyānām
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12855621 (0.015):
MSS_3034 2 saṃgītaṃ rajanī vidhurmadhumadaḥ spardhā sapatnaistathā
satyād anyatamāya vittaharaṇapratyakṣacaurāya ca JMu_2b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696533 (0.0):
2. hāridra-drava-sodarāya rasanā-maṃḍo(mātro)paristhāyine / satyāt+anyatamāya vitta-haraṇa-pratyakṣa-caurāya ca /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467195 (1.192):
hāridradravasodarāya rasanāmaṃḍo(mātro)paristhāyine satyād anyatamāya / vittaharaṇapratyakṣacaurāya ca /
saptāṅgavyasanāvaleḥ praśamanopāyaś ca śikṣā satām JMu_61d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468969 (0.0):
siddhājñā garalasya tīrthasaraṇaṃ vṛddhatvavaiklavyayoḥ / saptāṅgavyasanāvaleḥ praśamanopāyaś ca śikṣā satām // JMu_61 //
sarvasya vyasanaṃ kilaitad adhikaṃ tatrāpi veśyeti ca JMu_54b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468744 (0.061):
strīti prītikaraṃ puraḥ pariṇatau hālāhalaṃ kevalaṃ sarvasya vyasanaṃ / kilaitad adhikaṃ tatrāpi veśyeti ca /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698140 (0.061):
54. strī+iti prīti-karam+puras+pariṇatau hālāhalam+kevalam+ / sarvasya vyasanam+kila+etat+adhikam+tatra+api veśyā+iti ca /
sarvasvakṣapaṇāya kevalam aho mūrkhāḥ sukhenāsate JMu_5d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467301 (0.0):
veśyānāṃ śaśaśṛṅgabhaṅgisadṛśaṃ vāllabhyam āsādya ye sarvasvakṣapaṇāya / kevalam aho mūrkhāḥ sukhenāsate // JMu_5 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696637 (0.0):
veśyānāṃ śaśa-śṛṅga-bhaṅgi-sadṛśam+vāllabhyam+āsādya ye / sarvasva-kṣapaṇāya kevalam+aho mūrkhāḥ sukhena-āsate //
sarvāpahnavahastalāghavakalākūṭākṣaśikṣātmakam JMu_56b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468804 (0.0):
sarvāpahnavahastalāghavakalākūṭākṣaśikṣātmakam /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698201 (0.0):
sarva-apahnava-hasta-lāghava-kalā-kūṭa-akṣa-śikṣā-ātmakam /
sarvāvastha iti pramāṇapuruṣo veśyābhir abhyarcyate JMu_31d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468070 (0.0):
mānyaḥ prāhata ity aho kitava ity āptaś ca kiṃ vādhikaṃ sarvāvastha iti / pramāṇapuruṣo veśyābhir abhyarcyate // JMu_31 //
saśrīkaḥ kamalākaraś ca suṣamāṃ kāṃ kām aho nārhati JMu_60d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468939 (0.0):
saumyaḥ saumyakaro 'tiviśvanayanānando 'bhinandyaḥ satāṃ saśrīkaḥ / kamalākaraś ca suṣamāṃ kāṃ kām aho nārhati // JMu_60 //
saṃparko 'py atikarkaśaḥ paricayābhāso 'py asaṃpatkaro JMu_27a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467936 (0.0):
kulāṅganāṃ bahumukho dāsījanaḥ sevyate // JMu_26 // / saṃparko 'py atikarkaśaḥ paricayābhāso 'py asaṃpatkaro dṛkpāto 'py
saṃbhūyāpi ca yat surāsurabalair unmathya pāthonidher JMu_11c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467477 (0.0):
dhanādhipasya kalinā rājño nalasyāpi yat / / saṃbhūyāpi ca yat surāsurabalair unmathya pāthonidher veśyā paśyata
saṃsārasya maheśvaro dinapatir dhvāntasya vaidyo rujāṃ JMu_61a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468946 (0.0):
kamalākaraś ca suṣamāṃ kāṃ kām aho nārhati // JMu_60 // / saṃsārasya maheśvaro dinapatir dhvāntasya vaidyo rujāṃ prāyaścittam
saḥ kruddho gamitas tvayeti kalaho mātrā samaṃ jāyate JMu_49b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468598 (0.0):
bhūyaḥ kālavaśāt tam arjitadhanaṃ dṛṣṭvātha madvallabhaḥ saḥ kruddho / gamitas tvayeti kalaho mātrā samaṃ jāyate /
sā kiṃ śrīr upabhogam arhati na yā sevyaḥ sa kiṃ yo 'ntaraṃ JMu_22c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467810 (0.0):
yad asthiraṃ sa ca pumān kiṃ nāma yo nirguṇaḥ / / sā kiṃ śrīr upabhogam arhati na yā sevyaḥ sa kiṃ yo 'ntaraṃ no jānāti tad
sāndrānandakarambitaṃ jagad idaṃ vindanti nindanti ca JMu_64d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18469056 (0.0):
vandyās te 'pi tadantarālapatitā ye bhṛṅgabhaṅgījuṣaḥ / sāndrānandakarambitaṃ jagad idaṃ vindanti nindanti ca // JMu_64 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698464 (1.192):
vandyās+te+api tat-antarāla-patitā ye bhṛṅga-bhaṅgī-juṣas+ / sāndra-ānanda-karambitam+jagat+idam+vindanti nindanti ca //
sāmrājyaṃ madhumāṃsamatsyagilanaṃ mantrī jaratkuṭṭanī JMu_30a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468020 (0.0):
bhuvane rūpair anekaiḥ sthitā // JMu_29 // / sāmrājyaṃ madhumāṃsamatsyagilanaṃ mantrī jaratkuṭṭanī daṇḍyaḥ
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697383 (0.0):
veśyā kāmuka-vañcanāya bhuvane rūpais+anekais+sthitā // / 30. sāmrājyam+madhu-māṃsa-matsya-gilanam+mantrī jarat-kuṭṭanī
siddhājñā garalasya tīrthasaraṇaṃ vṛddhatvavaiklavyayoḥ JMu_61c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468959 (0.0):
aghasya śāstram aparijñānasya toyaṃ tṛṣaḥ / / siddhājñā garalasya tīrthasaraṇaṃ vṛddhatvavaiklavyayoḥ
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698363 (0.0):
siddha-ājñā garalasya tīrtha-saraṇam+vṛddhatva-vaiklavyayos+
sītkārāntarasatyam arthaharaṇaṃ sarvatra ye jānate JMu_41c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468376 (0.0):
nakharakṣateṣu suratopāyeṣu māyāṃ svayam / / sītkārāntarasatyam arthaharaṇaṃ sarvatra ye jānate veśyānāṃ paramaṃ
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697745 (0.0):
kauṭilyam+nakhara-kṣateṣu surata-upāyeṣu māyām+svayam+/ / sītkāra-antara-satyam+artha-haraṇam+sarvatra ye jānate
sopekṣair iva cakṣuṣoḥ saralitāpāṅgaiś ca bhaṅgyantaraiḥ JMu_47b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468538 (0.0):
bhrūbhaṅgair atibhaṅguraiḥ kuṭilitaprāntas tathā kuntalaiḥ sopekṣair iva / cakṣuṣoḥ saralitāpāṅgaiś ca bhaṅgyantaraiḥ /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697920 (0.056):
sa-upekṣais+iva cakṣuṣos+saralita-apāṅgais+ca bhaṅgi-antarais+/
so 'yaṃ saṃprati Jalhaṇena kavinā Mudghopadeśaḥ kṛtaḥ JMu_65d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18469081 (0.0):
kāruṇyāt taruṇaṃ janaṃ prati satām abhyarthanābhis tathā so 'yaṃ saṃprati / Jalhaṇena kavinā Mudghopadeśaḥ kṛtaḥ // JMu_65 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698488 (0.0):
kāruṇyāt taruṇaṃ janaṃ prati satām abhyarthanābhis tathā / so 'yaṃ saṃprati Jalhaṇena kavinā Mudghopadeśaḥ kṛtaḥ //
saujanyena gataṃ kim anyad aphalo rāśir guṇānām api JMu_44b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468448 (0.0):
vaidagdhīm avadhīraya vyavahitaṃ kāryaṃ kalākauśalaṃ saujanyena gataṃ kim / anyad aphalo rāśir guṇānām api /
saundaryasya samunnates taralatā jñānasya garvagrahaḥ JMu_18b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467675 (0.0):
śauryasyātivikatthanaṃ ripunatir mānasya duḥśīlatā saundaryasya samunnates / taralatā jñānasya garvagrahaḥ /
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697026 (0.055):
saundaryasya samunnates+taralatā jñānasya garva-grahaḥ /
saubhāgyasya vimānanā viguṇatā saundaryasāraśriyaḥ JMu_24c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467869 (0.0):
navayauvanasya kim api premṇaḥ kalaṅkāṅkuraḥ / / saubhāgyasya vimānanā viguṇatā saundaryasāraśriyaḥ śṛṅgārasya viḍambanā
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697222 (0.0):
vaiyarthyam+nava-yauvanasya kim+api premṇas+kalaṅka-aṅkuras+/ / saubhāgyasya vimānanā viguṇatā saundarya-sāra-śriyas+
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12870186 (0.0):
MSS_3877 2 saubhāgyasya vimānanā viguṇatā saundaryasāraśriyaḥ śṛṅgārasya
saumyaḥ saumyakaro 'tiviśvanayanānando 'bhinandyaḥ satāṃ JMu_60c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468931 (0.0):
arthadūṣaṇaruciḥ svasyaiva sa drohakṛt / / saumyaḥ saumyakaro 'tiviśvanayanānando 'bhinandyaḥ satāṃ saśrīkaḥ
sauhārdasya ca vibhramasya ca rater bhartuś ca yūnāṃ tathā JMu_26c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467921 (0.039):
sauhārdasya ca vibhramasya ca rater bhartuś ca yūnāṃ tathā yat saṃtyajya
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697281 (0.063):
sauhārdasya ca vibhramasya ca rates+bhartus+ca yūnām+tathā / yat+saṃtyajya kula-aṅganām+bahu-mukhas+dāsī-janas+sevyate //
skandhāsaktapaṭaccarā dya(a)nucarā śokād akiṃcitkarās JMu_51c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468664 (0.0):
pare dhanavatāṃ ślāghākarāḥ ke cana / / skandhāsaktapaṭaccarā dya(a)nucarā śokād akiṃcitkarās te 'mī kāmivarāḥ
strīti prītikaraṃ puraḥ pariṇatau hālāhalaṃ kevalaṃ JMu_54a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468740 (0.0):
bata sukhaṃ jīvanti vārastriyas= // JMu_53 // / strīti prītikaraṃ puraḥ pariṇatau hālāhalaṃ kevalaṃ sarvasya vyasanaṃ
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23698136 (0.0):
54. strī+iti prīti-karam+puras+pariṇatau hālāhalam+kevalam+
snehānāṃ kaṇikāpi nāsti gaṇikālokasya ca prāyaśaḥ JMu_9d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467429 (0.0):
dharmo nāsti ca nāstikasya vibhavo nāsti pramattātmanaḥ snehānāṃ kaṇikāpi / nāsti gaṇikālokasya ca prāyaśaḥ // JMu_9 //
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696767 (0.0):
snehānāṃ kaṇikā+api na+asti gaṇikā-lokasya ca prāyaśas+ //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12988588 (0.0):
MSS_9675 2 dharmo nāsti ca nāsti kasya vibhavo nāsti pramattātmanaḥ / snehānāṃ kaṇikāpi nāsti gaṇikālokasya ca prāyaśaḥ //
sphāro 'nāratabhāratīrasapariṣyandaḥ sakhe sundaraḥ JMu_63d
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18469027 (0.0):
tatrāpi svagṛheṣu guṇavadgoṣṭhīgariṣṭhīkṛta-sphāro / 'nāratabhāratīrasapariṣyandaḥ sakhe sundaraḥ // JMu_63 //
svapne kām api saṃsmaran priya mayā dṛṣṭo 'si tat te balād JMu_46a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18468506 (0.0):
bhuktocchiṣṭadaridrakāmivibhavās te kevalaṃ tad viduḥ // JMu_45 // / svapne kām api saṃsmaran priya mayā dṛṣṭo 'si tat te balād evaṃ māṃ prati
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23697884 (0.027):
46. svapne kām+api saṃsmaran+priya mayā dṛṣṭas+asi tat+te balāt+
svasbhānur vidhumaṇḍalasya vaḍavāvakro nidher ambhasā JMu_17c
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467654 (1.192):
svasbhānur vidhumaṇḍalasya vaḍavāvakro nidher ambhasā māsāṃ kāmukasaṃpadāṃ
svādhīno bhṛtako jaḍo guṇarataś cauro vyapetaspṛhaḥ JMu_8b
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467374 (0.0):
mūḍho nirvyasano vaṇig vikapaṭo rājādhikārī śuciḥ svādhīno bhṛtako jaḍo / guṇarataś cauro vyapetaspṛhaḥ /
svāmī krūram ivāśritaṃ pariṇato yogīva saṃsāriṇaṃ JMu_13a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467520 (0.0):
dhanāvasānam avadhir veśyānurāgasya ca // JMu_12 // / svāmī krūram ivāśritaṃ pariṇato yogīva saṃsāriṇaṃ śuddho vipra ivāntyajaṃ
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696857 (0.015):
13. svāmī krūram+iva+āśritam+pariṇatas+yogī+iva saṃsāriṇam+
hāridradravasodarāya rasanāmaṃḍo(mātro)paristhāyine JMu_2a
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugpu.htm.txt) 18467188 (0.0):
oṃnamo 'stu kapaṭastrīrūpiṇe viṣṇave // JMu_1 // / hāridradravasodarāya rasanāmaṃḍo(mātro)paristhāyine satyād anyatamāya
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugxu.htm.txt) 23696526 (0.0):
tasmai sādaram+oṃ-namas+astu kapaṭa-strī-rūpiṇe viṣṇave // / 2. hāridra-drava-sodarāya rasanā-maṃḍo(mātro)paristhāyine
Jalhana: Mugdhopadesa (jalmugiu.htm.txt) 4483337 (0.043):
kiṃ cit prāhuṇakāgamena kim api prastāravistāravat- JMu_42a / kiṃ tat karma yad astaśarma rasanā kiṃ sā na (ca) yāruṃtudā JMu_22a