View original HTML file with complete header information
PADA MARKERS / For a four-pada verse:
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrau.htm.txt) 423054 (0.0):
PADA MARKERS / For a four-pada verse: / For a six-pada verse:
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3796050 (0.0):
For a four pada verse: / For a six pada verse:
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042291 (0.0):
PADA MARKERS / For a four pada verse: / For a six pada verse:
PADA MARKERS / For a four-pada verse:
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrau.htm.txt) 423054 (0.0):
PADA MARKERS / For a four-pada verse: / For a six-pada verse:
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3796050 (0.0):
For a four pada verse: / For a six pada verse:
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042291 (0.0):
PADA MARKERS / For a four pada verse: / For a six pada verse:
For a six-pada verse: / asty uttarasyāṃ diśi devatātmā $ himālayo nāma nagādhirājaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062550 (0.0):
asty uttarasyāṃ diśi devatātmā himālayo nāma nagādhirājaḥ /
Kalidasa: Rtusamhara (kalrs_au.htm.txt) 3273924 (0.0):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse:
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12869830 (0.0):
MSS_3862 1 astyuttarasyāṃ diśi devatātmā himālayo nāma nagādhirājaḥ /
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21979340 (0.0):
astyuttarasyāṃ diśi devatātmā himālayo nāma nagādhirājaḥ /"
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506410 (0.0):
For a four pada verse: / For a six pada verse:
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18072142 (0.0):
astyuttarasyāṃ diśi devatātmā himālayo nāma nagādhirājaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26730382 (1.788):
For a four pada verse: / For a six pada verse: / 2 pada verses are marked with an
Mrgendragama (=Mrgendratantra), 4. Yogapada (mrgt4mau.htm.txt) 2497197 (1.788):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse:
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23931340 (1.788):
For a four pada verse: / For a six pada verse:
Karatoyamahatmya (karatoau.htm.txt) 27949451 (0.005):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse: / atha karatoyāmāhātmyam ||
Nagnajit: Citralaksana (= NCit) (nagcitau.htm.txt) 1057081 (0.005):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse:
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4313764 (0.005):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse: / atha yama smṛtiḥ ||
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3mau.htm.txt) 26110647 (0.012):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse: / yenāṇūnāmuṣitamamalaṃ dṛkkriyākhyasvarūpaṃ $ yatsadbhāvādbhavajalanidhau
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26655415 (0.012):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse: / 1. jñānādhikāraḥ //
Uddanda: Kokilasamdesa (uddkokau.htm.txt) 6974887 (0.014):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse: / pūrvabhāgaḥ
Paratrimsika (partr_au.htm.txt) 25469739 (0.014):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse: / śrīdevī uvāca
Ramodanta (ramodtau.htm.txt) 18605235 (0.014):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse: / śrīrāmodantam |
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2150545 (0.015):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse: / namaḥ paramadevāya $ traiguṇyāvijitātmane &
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrpau.htm.txt) 9358805 (0.015):
For a four-pada verse: / For a six-pada verse: / namaḥ śivāya śaktyai ca $ bindave śāśvatāya ca &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259689 (0.015):
For a four pada verse: / For a six pada verse: / namo buddhāya
pūrvāparau toyanidhī vigāhya % sthitaḥ pṛthivyā iva mānadaṇḍaḥ // Ks_1.1
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062560 (0.0):
asty uttarasyāṃ diśi devatātmā himālayo nāma nagādhirājaḥ / / pūrvāparau toyanidhī vigāhya sthitaḥ pṛthivyā iva mānadaṇḍaḥ // Ks_1.1 //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21979347 (0.0):
astyuttarasyāṃ diśi devatātmā himālayo nāma nagādhirājaḥ / / pūrvāparau toyanidhī vigāhya sthitaḥ pṛthivyā iva mānadaṇḍaḥ" //"
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12869835 (0.037):
MSS_3862 1 astyuttarasyāṃ diśi devatātmā himālayo nāma nagādhirājaḥ / / MSS_3862 2 pūrvāparau toyanidhī vagāhya sthitaḥ pṛthivyā iva mānadaṇḍaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812013 (0.062):
pūrvāparādhabhītasya Ks_6.14c / pūrvāparau toyanidhī vigāhya Ks_1.1c
yaṃ sarvaśailāḥ parikalpya vatsaṃ $ merau sthite dogdhari dohadakṣe &
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8728374 (0.0):
ata eva yaṃ sarvaśaulāḥ parikalpya vatsaṃ merau sthite dogdhari
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813892 (0.0):
yaṃ puraskṛtya gotrabhit Ks_2.52b / yaṃ sarvaśailāḥ parikalpya vatsaṃ Ks_1.2a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062571 (0.0):
pūrvāparau toyanidhī vigāhya sthitaḥ pṛthivyā iva mānadaṇḍaḥ // Ks_1.1 // / yaṃ sarvaśailāḥ parikalpya vatsaṃ merau sthite dogdhari dohadakṣe /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908376 (0.0):
evam yaṃ sarvaśailāḥ parikalpya vatsaṃ merau sthite dogdhari dohadakṣe"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594728 (0.0):
yaṃ sarvaśailāḥ parikalpya vatsaṃ merau sthite dogdhari dohadakṣe /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9197701 (0.0):
yaṃ sarvaśailāḥ parikalpya vatsaṃ merau sthite dogdhari dohadakṣe / / bhāsvanti ratnāni mahauṣadhīśca " ityādāvapi /"
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813591 (0.048):
meror upānteṣv iva vartamānam Ks_7.79c / merau sthite dogdhari dohadakṣe Ks_1.2b
bhāsvanti ratnāni mahauṣadhīś ca % pṛthūpadiṣṭāṃ duduhur dharitrīm //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8728379 (0.0):
ata eva yaṃ sarvaśaulāḥ parikalpya vatsaṃ merau sthite dogdhari / dohadakṣe / / bhāsvanti ratnāni mahauṣadhīśca pṛthūpadiṣṭāṃ duduhurdharitrīm // .//
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062578 (0.0):
yaṃ sarvaśailāḥ parikalpya vatsaṃ merau sthite dogdhari dohadakṣe / / bhāsvanti ratnāni mahauṣadhīś ca pṛthūpadiṣṭāṃ duduhur dharitrīm // Ks_1.2
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908377 (0.0):
evam yaṃ sarvaśailāḥ parikalpya vatsaṃ merau sthite dogdhari dohadakṣe / bhāsvanti ratnāni mahauṣadhīśca " ityādāvapi /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594729 (0.0):
yaṃ sarvaśailāḥ parikalpya vatsaṃ merau sthite dogdhari dohadakṣe / / bhāsvanti ratnāni mahauṣadhīśca---" ityādāvapi /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9197702 (0.0):
yaṃ sarvaśailāḥ parikalpya vatsaṃ merau sthite dogdhari dohadakṣe / / bhāsvanti ratnāni mahauṣadhīśca " ityādāvapi /"
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812022 (0.052):
pṛthivyādibhir ātmani Ks_6.76b / pṛthūpadiṣṭāṃ duduhur dharitrīm Ks_1.2d
Ks_1.2 // / anantaratnaprabhavasya yasya $ himaṃ na saubhāgyavilopi jātam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062588 (0.0):
bhāsvanti ratnāni mahauṣadhīś ca pṛthūpadiṣṭāṃ duduhur dharitrīm // Ks_1.2 / anantaratnaprabhavasya yasya himaṃ na saubhāgyavilopi jātam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12823145 (0.0):
MSS_1217 1 anantaratnaprabhavasya yasya himaṃ na saubhāgyavilopi jātam /
eko hi doṣo guṇasaṃnipāte % nimajjatīndoḥ kiraṇeṣv ivāṅkaḥ // Ks_1.3 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062597 (0.0):
anantaratnaprabhavasya yasya himaṃ na saubhāgyavilopi jātam / / eko hi doṣo guṇasaṃnipāte nimajjatīndoḥ kiraṇeṣv ivāṅkaḥ // Ks_1.3 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12823151 (0.0):
MSS_1217 1 anantaratnaprabhavasya yasya himaṃ na saubhāgyavilopi jātam / / MSS_1217 2 eko hi doṣo guṇasaṃnipāte nimajjatīndoḥ kiraṇeṣvivāṅkaḥ //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12947052 (0.0):
MSS_7765 1 eko hi doṣo guṇasaṃnipāte nimajjatīndoḥ kiraṇeṣvivāṅkaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811174 (0.033):
nibodha sādho tava cet kutūhalam Ks_5.52b / nimajjatīndoḥ kiraṇeṣv ivāṅkaḥ Ks_1.3d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12947030 (0.046):
MSS_7764 1 eko hi doṣo guṇasaṃnipāte nimajjatītyetadayuktamuktam /
yaś cāpsarovibhramamaṇḍanānāṃ $ saṃpādayitrīṃ śikharair bibharti &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062604 (0.0):
eko hi doṣo guṇasaṃnipāte nimajjatīndoḥ kiraṇeṣv ivāṅkaḥ // Ks_1.3 // / yaś cāpsarovibhramamaṇḍanānāṃ saṃpādayitrīṃ śikharair bibharti /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13372325 (0.0):
{yaścāpsarovibhramamaṇḍanānāṃ saṃpādayitrīṃ śikharairbibharti /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23076955 (0.025):
yaśvāpsarovibhramamaṇḍanānāṃ saṃpādayitrīṃ śikharairbibhārti /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813856 (0.062):
yayau śalākām aparā vahantī Ks_7.59d / yaś cāpsarovibhramamaṇḍanānāṃ Ks_1.4a
balāhakacchedavibhaktarāgām % akālasaṃdhyām iva dhātumattām // Ks_1.4 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062612 (0.0):
yaś cāpsarovibhramamaṇḍanānāṃ saṃpādayitrīṃ śikharair bibharti / / balāhakacchedavibhaktarāgām akālasaṃdhyām iva dhātumattām // Ks_1.4 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13372329 (0.0):
{yaścāpsarovibhramamaṇḍanānāṃ saṃpādayitrīṃ śikharairbibharti / / balāhakacchedavibhaktarāgāmkālasaṃdhyāmiva dhātumattām //199//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23076962 (0.019):
balāhakacchedavibhaktarāgāmakālasaṃdhyāmiva dhātumattām // 199 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805552 (0.047):
akāri tatpūrvanibaddhayā tayā Ks_5.10c / akālasaṃdhyām iva dhātumattām Ks_1.4d
āmekhalaṃ saṃcaratāṃ ghanānāṃ $ cchāyām adhaḥsānugatāṃ niṣevya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062619 (0.0):
balāhakacchedavibhaktarāgām akālasaṃdhyām iva dhātumattām // Ks_1.4 // / āmekhalaṃ saṃcaratāṃ ghanānāṃ cchāyām adhaḥsānugatāṃ niṣevya /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1738256 (0.0):
āmekhalaṃ cañcaratā ghanānāṃ / chāyām adhaḥ sānugatāṃ niṣevya |
udvejitā vṛṣṭibhir āśrayante % śṛṅgāṇi yasyātapavanti siddhāḥ // Ks_1.5 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062627 (0.0):
āmekhalaṃ saṃcaratāṃ ghanānāṃ cchāyām adhaḥsānugatāṃ niṣevya / / udvejitā vṛṣṭibhir āśrayante śṛṅgāṇi yasyātapavanti siddhāḥ // Ks_1.5 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1738261 (0.0):
chāyām adhaḥ sānugatāṃ niṣevya | / udvejitā vṛṣṭibhir āśrayante
padaṃ tuṣārasrutidhautaraktaṃ $ yasminn adṛṣṭvāpi hatadvipānām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811472 (0.0):
padaṃ citābhasmarajaḥ kariṣyati Ks_5.69d / padaṃ tuṣārasrutidhautaraktaṃ Ks_1.6a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062636 (0.0):
udvejitā vṛṣṭibhir āśrayante śṛṅgāṇi yasyātapavanti siddhāḥ // Ks_1.5 // / padaṃ tuṣārasrutidhautaraktaṃ yasminn adṛṣṭvāpi hatadvipānām /
vidanti mārgaṃ nakharandhramuktair % muktāphalaiḥ kesariṇāṃ kirātāḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062644 (0.0):
padaṃ tuṣārasrutidhautaraktaṃ yasminn adṛṣṭvāpi hatadvipānām / / vidanti mārgaṃ nakharandhramuktair muktāphalaiḥ kesariṇāṃ kirātāḥ //
Ks_1.6 // / nyastākṣarā dhāturasena yatra $ bhūrjatvacaḥ kuñjarabinduśoṇāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062654 (0.0):
vidanti mārgaṃ nakharandhramuktair muktāphalaiḥ kesariṇāṃ kirātāḥ // / Ks_1.6 // / nyastākṣarā dhāturasena yatra bhūrjatvacaḥ kuñjarabinduśoṇāḥ /
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21976860 (0.0):
nyastākṣarā dhāturasena yatra bhūrjatvacaḥ kuñjarabinduśoṇāḥ /"
vrajanti vidyādharasundarīṇām % anaṅgalekhakriyayopayogam // Ks_1.7 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062662 (0.0):
nyastākṣarā dhāturasena yatra bhūrjatvacaḥ kuñjarabinduśoṇāḥ / / vrajanti vidyādharasundarīṇām anaṅgalekhakriyayopayogam // Ks_1.7 //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21976866 (0.0):
nyastākṣarā dhāturasena yatra bhūrjatvacaḥ kuñjarabinduśoṇāḥ / / vrajanti vidyādharasundarīṇāmanaṅgalekhakriyayopayogam" //"
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805885 (0.032):
anaghāpi hi saṃśrayadrume Ks_4.31c / anaṅgalekhakriyayopayogam Ks_1.7d
yaḥ pūrayan kīcakarandhrabhāgān $ darīmukhotthena samīraṇena &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813898 (0.0):
yaṃ sarvaśailāḥ parikalpya vatsaṃ Ks_1.2a / yaḥ pūrayan kīcakarandhrabhāgān Ks_1.8a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062672 (0.0):
vrajanti vidyādharasundarīṇām anaṅgalekhakriyayopayogam // Ks_1.7 // / yaḥ pūrayan kīcakarandhrabhāgān darīmukhotthena samīraṇena /
udgāsyatām icchati kiṃnarāṇāṃ % tānapradāyitvam ivopagantum // Ks_1.8 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062677 (0.0):
yaḥ pūrayan kīcakarandhrabhāgān darīmukhotthena samīraṇena / / udgāsyatām icchati kiṃnarāṇāṃ tānapradāyitvam ivopagantum // Ks_1.8 //
kapolakaṇḍūḥ karibhir vinetuṃ $ vighaṭṭitānāṃ saraladrumāṇām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062685 (0.0):
udgāsyatām icchati kiṃnarāṇāṃ tānapradāyitvam ivopagantum // Ks_1.8 // / kapolakaṇḍūḥ karibhir vinetuṃ vighaṭṭitānāṃ saraladrumāṇām /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12964862 (0.0):
MSS_8626 1 kapolakaṇḍūḥ karibhir vinetuṃ vighaṭṭitānāṃ saraladrumāṇām /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807613 (0.053):
kapāli vā syād atha venduśekharaṃ Ks_5.78c / kapolakaṇḍūḥ karibhir vinetuṃ Ks_1.9a
yatra srutakṣīratayā prasūtaḥ % sānūni gandhaḥ surabhīkaroti // Ks_1.9 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062692 (0.0):
kapolakaṇḍūḥ karibhir vinetuṃ vighaṭṭitānāṃ saraladrumāṇām / / yatra srutakṣīratayā prasūtaḥ sānūni gandhaḥ surabhīkaroti // Ks_1.9 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12964867 (1.192):
MSS_8626 1 kapolakaṇḍūḥ karibhir vinetuṃ vighaṭṭitānāṃ saraladrumāṇām / / MSS_8626 2 yatra srutakṣīratayā prasūtaḥ sānūni gandhaḥ surabhīkaroti //
vanecarāṇāṃ vanitāsakhānāṃ $ darīgṛhotsaṅganiṣaktabhāsaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062699 (0.0):
yatra srutakṣīratayā prasūtaḥ sānūni gandhaḥ surabhīkaroti // Ks_1.9 // / vanecarāṇāṃ vanitāsakhānāṃ darīgṛhotsaṅganiṣaktabhāsaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9396092 (0.0):
'vanecarāṇāṃ vanitāsakhānāṃ darīgṛhotsaṅganiṣaktabhāsaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 917621 (0.0):
ayamapi rūpakavadadhikārūḍhavaiśiṣṭyo dṛśyate / / vanecarāṇāṃ vanitāsakhānāṃ darīgṛhotsaṅganiṣaktabhāsaḥ /"
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810286 (0.053):
darīgṛhadvāravilambibimbās Ks_1.14c / darīgṛhotsaṅganiṣaktabhāsaḥ Ks_1.10b
bhavanti yatrauṣadhayo rajanyām % atailapūrāḥ suratapradīpāḥ // Ks_1.10 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062707 (0.0):
vanecarāṇāṃ vanitāsakhānāṃ darīgṛhotsaṅganiṣaktabhāsaḥ / / bhavanti yatrauṣadhayo rajanyām atailapūrāḥ suratapradīpāḥ // Ks_1.10 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 917626 (0.011):
vanecarāṇāṃ vanitāsakhānāṃ darīgṛhotsaṅganiṣaktabhāsaḥ / / bhavanti yatrauṣadhayo rajanyāmatailapūrāḥ suratapradīpāḥ" //"
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805650 (0.025):
ataḥ param api tvayi Ks_6.66b / atailapūrāḥ suratapradīpāḥ Ks_1.10d
udvejayaty aṅgulipārṣṇibhāgān $ mārge śilībhūtahime 'pi yatra &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062714 (0.0):
bhavanti yatrauṣadhayo rajanyām atailapūrāḥ suratapradīpāḥ // Ks_1.10 // / udvejayaty aṅgulipārṣṇibhāgān mārge śilībhūtahime 'pi yatra /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12931457 (0.024):
MSS_6929 1 udvejayatya gulipārṣṇibhāgān mārge śilībhūtahime'pi yatra /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807170 (0.053):
udvejayaty aṅgulipārṣṇibhāgān Ks_1.11a / udvejitā vṛṣṭibhir āśrayante Ks_1.5c
na durvahaśroṇipayodharārtā % bhindanti mandāṃ gatim aśvamukhyaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812963 (0.0):
bhidyate kumudam ā nibandhanāt Ks_8.70d / bhindanti mandāṃ gatim aśvamukhyaḥ Ks_1.11d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062724 (0.0):
udvejayaty aṅgulipārṣṇibhāgān mārge śilībhūtahime 'pi yatra / / na durvahaśroṇipayodharārtā bhindanti mandāṃ gatim aśvamukhyaḥ // Ks_1.11
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12931467 (0.0):
MSS_6929 1 udvejayatya gulipārṣṇibhāgān mārge śilībhūtahime'pi yatra / / MSS_6929 2 na durvahaśroṇipayodharārtā bhindanti mandāṃ gatimaśvamukhyaḥ
Ks_1.11 // / divākarād rakṣati yo guhāsu $ līnaṃ divā bhītam ivāndhakāram &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062734 (0.0):
na durvahaśroṇipayodharārtā bhindanti mandāṃ gatim aśvamukhyaḥ // Ks_1.11 / divākarād rakṣati yo guhāsu līnaṃ divā bhītam ivāndhakāram /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13389869 (0.0):
doṣaḥ / yathā / {divākarādrakṣati yo guhāsu līnaṃ divā bhītamivāndhakāram /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23091878 (0.0):
'tyantamasamīcīnamiti nirviṣayatvametasya, anucitārthataiva dauṣaḥ / / yathā divākarādrakṣati yo guhāsu līnaṃ divā bhītamivāndhakāram /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2605532 (0.058):
yo himālayo guhāsu līnamandhakāraṃ divākarād rakṣati / / atrotprekṣate---bhītamiveti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9208479 (0.058):
yo himālayo guhāsu līnamandhakāraṃ divākarād rakṣati / / atrotprekṣate bhītamiveti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 910901 (0.061):
divākarādrakṣati yo guhāsu līnaṃ divābhītamivāndhakāram /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2605493 (0.063):
********** END OF COMMENTARY ********** / divākarādrakṣati yo guhāsu līnaṃ divābhītamivāndhakāram /"
kṣudre 'pi nūnaṃ śaraṇaṃ prapanne % mamatvam uccaiḥśirasāṃ satīva //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062741 (0.0):
divākarād rakṣati yo guhāsu līnaṃ divā bhītam ivāndhakāram / / kṣudre 'pi nūnaṃ śaraṇaṃ prapanne mamatvam uccaiḥśirasāṃ satīva // Ks_1.12
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 910910 (0.0):
divākarādrakṣati yo guhāsu līnaṃ divābhītamivāndhakāram / / kṣudre 'pi nūnaṃ śaraṇaṃ prapanne mamatvamuccaiḥ śirasāmatīva" //"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23091883 (1.192):
yathā divākarādrakṣati yo guhāsu līnaṃ divā bhītamivāndhakāram / / kṣudre 'pi nūnaṃ śaraṇaṃ prapanne prapanne mamatvamuccaiḥ śirasāmatīva //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13389873 (0.038):
{divākarādrakṣati yo guhāsu līnaṃ divā bhītamivāndhakāram / / kṣudre 'pi nūnaṃ prapanne mamatvamuccaiḥ śirasāmatīva //600//}
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813254 (0.049):
mamatvam uccaiḥśirasāṃ satīva Ks_1.12d / mamātra bhāvaikarasaṃ manaḥ sthitaṃ Ks_5.82c
Ks_1.12 // / lāṅgūlavikṣepavisarpiśobhair $ itas tataś candramarīcigauraiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062752 (0.0):
kṣudre 'pi nūnaṃ śaraṇaṃ prapanne mamatvam uccaiḥśirasāṃ satīva // Ks_1.12 / lāṅgūlavikṣepavisarpiśobhair itas tataś candramarīcigauraiḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814259 (0.056):
lalitāṅgulitarjanaiḥ Ks_6.45b / lāṅgūlavikṣepavisarpiśobhair Ks_1.13a
yasyārthayuktaṃ girirājaśabdaṃ % kurvanti vālavyajanaiś camaryaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062761 (0.0):
lāṅgūlavikṣepavisarpiśobhair itas tataś candramarīcigauraiḥ / / yasyārthayuktaṃ girirājaśabdaṃ kurvanti vālavyajanaiś camaryaḥ // Ks_1.13
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813875 (1.192):
yasyārthayuktaṃ girirājaśabdaṃ Ks_1.13c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808052 (0.058):
kurvanti vālavyajanaiś camaryaḥ Ks_1.13d / kulapratiṣṭḥāṃ praṇamayya mātā Ks_7.27b
Ks_1.13 // / yatrāṃśukākṣepavilajjitānāṃ $ yadṛcchayā kiṃpuruṣāṅganānām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062769 (0.0):
yasyārthayuktaṃ girirājaśabdaṃ kurvanti vālavyajanaiś camaryaḥ // Ks_1.13 / yatrāṃśukākṣepavilajjitānāṃ yadṛcchayā kiṃpuruṣāṅganānām /
darīgṛhadvāravilambibimbās % tiraskariṇyo jaladā bhavanti // Ks_1.14 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062778 (0.0):
yatrāṃśukākṣepavilajjitānāṃ yadṛcchayā kiṃpuruṣāṅganānām / / darīgṛhadvāravilambibimbās tiraskariṇyo jaladā bhavanti // Ks_1.14 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810281 (0.042):
dayitāsv anavasthitaṃ nṛṇāṃ Ks_4.28c / darīgṛhadvāravilambibimbās Ks_1.14c
bhāgīrathīnirjharasīkarāṇāṃ $ voḍhā muhuḥ kampitadevadāruḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062784 (0.0):
darīgṛhadvāravilambibimbās tiraskariṇyo jaladā bhavanti // Ks_1.14 // / bhāgīrathīnirjharasīkarāṇāṃ voḍhā muhuḥ kampitadevadāruḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815069 (0.046):
vaivāhikaiḥ kautukasaṃvidhānair Ks_7.2a / voḍhā muhuḥ kampitadevadāruḥ Ks_1.15b
yad vāyur anviṣṭamṛgaiḥ kirātair % āsevyate bhinnaśikhaṇḍibarhaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062793 (0.0):
bhāgīrathīnirjharasīkarāṇāṃ voḍhā muhuḥ kampitadevadāruḥ / / yad vāyur anviṣṭamṛgaiḥ kirātair āsevyate bhinnaśikhaṇḍibarhaḥ // Ks_1.15
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806878 (0.053):
āsedur oṣadhiprasthaṃ Ks_6.36c / āsevyate bhinnaśikhaṇḍibarhaḥ Ks_1.15d
Ks_1.15 // / saptarṣihastāvacitāvaśeṣāṇy $ adho vivasvān parivartamānaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062801 (0.0):
yad vāyur anviṣṭamṛgaiḥ kirātair āsevyate bhinnaśikhaṇḍibarhaḥ // Ks_1.15 / saptarṣihastāvacitāvaśeṣāṇy adho vivasvān parivartamānaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815792 (0.035):
saptarṣibhis tān smitapūrvam āha Ks_7.47b / saptarṣihastāvacitāvaśeṣāṇy Ks_1.16a
Kedarabhatta: Vrttaratnakara, with Sulhana's Sukavihrdayanandini (comm.) (kvrtrsuu.htm.txt) 13697256 (0.057):
‘saptarṣihastāvacitāvaśeṣaṇye 'dho / vivasvāni'ti /
padmāni yasyāgrasaroruhāṇi % prabodhayaty ūrdhvamukhair mayūkhaiḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062809 (0.0):
saptarṣihastāvacitāvaśeṣāṇy adho vivasvān parivartamānaḥ / / padmāni yasyāgrasaroruhāṇi prabodhayaty ūrdhvamukhair mayūkhaiḥ // Ks_1.16
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812200 (0.060):
praphullavṛkṣaiḥ kaṭakair iva svaiḥ Ks_7.52d / prabodhayaty ūrdhvamukhair mayūkhaiḥ Ks_1.16d
Ks_1.16 // / yajñāṅgayonitvam avekṣya yasya $ sāraṃ dharitrīdharaṇakṣamaṃ ca &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813651 (0.0):
yajñabhāgabhujāṃ madhye Ks_6.72a / yajñāṅgayonitvam avekṣya yasya Ks_1.17a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062820 (0.0):
padmāni yasyāgrasaroruhāṇi prabodhayaty ūrdhvamukhair mayūkhaiḥ // Ks_1.16 / yajñāṅgayonitvam avekṣya yasya sāraṃ dharitrīdharaṇakṣamaṃ ca /
prajāpatiḥ kalpitayajñabhāgaṃ % śailādhipatyaṃ svayam anvatiṣṭhat //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062828 (0.0):
yajñāṅgayonitvam avekṣya yasya sāraṃ dharitrīdharaṇakṣamaṃ ca / / prajāpatiḥ kalpitayajñabhāgaṃ śailādhipatyaṃ svayam anvatiṣṭhat // Ks_1.17
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815560 (0.029):
śailātmajāpi pitur ucchiraso 'bhilāṣaṃ Ks_3.75a / śailādhipatyaṃ svayam anvatiṣṭhat Ks_1.17d
Ks_1.17 // / sa mānasīṃ merusakhaḥ pitṝṇāṃ $ kanyāṃ kulasya sthitaye sthitijñaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062840 (0.0):
prajāpatiḥ kalpitayajñabhāgaṃ śailādhipatyaṃ svayam anvatiṣṭhat // Ks_1.17 / sa mānasīṃ merusakhaḥ pitṝṇāṃ kanyāṃ kulasya sthitaye sthitijñaḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726528 (0.0):
sa mānasīṃ meru sakhaḥ pitṝṇāṃ / kanyāṃ kulasya sthitaye sthitijñaḥ |
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815899 (1.192):
samādhim āsthāya tapobhir ātmanaḥ Ks_5.2b / sa mānasīṃ merusakhaḥ pitṝṇāṃ Ks_1.18a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807585 (0.049):
kanyāṃ kila prekṣya pituḥ samīpe Ks_1.50b / kanyāṃ kulasya sthitaye sthitijñaḥ Ks_1.18b
menāṃ munīnām api mānanīyām % ātmānurūpāṃ vidhinopayeme // Ks_1.18 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062848 (0.0):
sa mānasīṃ merusakhaḥ pitṝṇāṃ kanyāṃ kulasya sthitaye sthitijñaḥ / / menāṃ munīnām api mānanīyām ātmānurūpāṃ vidhinopayeme // Ks_1.18 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726533 (0.0):
kanyāṃ kulasya sthitaye sthitijñaḥ | / menāṃ munīnām api mānanīyām
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806646 (0.029):
ātmānam āsannagaṇopanīte Ks_7.36c / ātmānurūpāṃ vidhinopayeme Ks_1.18d
kālakrameṇātha tayoḥ pravṛtte $ svarūpayogye surataprasaṅge &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062856 (0.0):
menāṃ munīnām api mānanīyām ātmānurūpāṃ vidhinopayeme // Ks_1.18 // / kālakrameṇātha tayoḥ pravṛtte svarūpayogye surataprasaṅge /
manoramaṃ yauvanam udvahantyā % garbho 'bhavad bhūdhararājapatnyāḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808481 (0.0):
garbhavāsa iva vartate niśi Ks_8.56d / garbho 'bhavad bhūdhararājapatnyāḥ Ks_1.19d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062864 (0.0):
kālakrameṇātha tayoḥ pravṛtte svarūpayogye surataprasaṅge / / manoramaṃ yauvanam udvahantyā garbho 'bhavad bhūdhararājapatnyāḥ //
Ks_1.19 // / asūta sā nāgavadhūpabhogyaṃ $ mainākam ambhonidhibaddhasakhyam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062872 (0.0):
manoramaṃ yauvanam udvahantyā garbho 'bhavad bhūdhararājapatnyāḥ // / Ks_1.19 // / asūta sā nāgavadhūpabhogyaṃ mainākam ambhonidhibaddhasakhyam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12868281 (0.0):
MSS_3787 1 asūta sā nāgavadhūpabhogyaṃ mainākamambhonidhibaddhasakhyam /
kruddhe 'pi pakṣacchidi vṛtraśatrāv % avedanājñaṃ kuliśakṣatānām //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062880 (0.0):
asūta sā nāgavadhūpabhogyaṃ mainākam ambhonidhibaddhasakhyam / / kruddhe 'pi pakṣacchidi vṛtraśatrāv avedanājñaṃ kuliśakṣatānām // Ks_1.20
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12868288 (0.0):
MSS_3787 1 asūta sā nāgavadhūpabhogyaṃ mainākamambhonidhibaddhasakhyam / / MSS_3787 2 kruddhe'pi pakṣacchidi vṛtraśatrāv avedanājñaṃ kuliśakṣatānām
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806384 (0.033):
avṛṣṭisaṃrambham ivāmbuvāham Ks_3.48a / avedanājñaṃ kuliśakṣatānām Ks_1.20d
Ks_1.20 // / athāvamānena pituḥ prayuktā $ dakṣasya kanyā bhavapūrvapatnī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062891 (0.0):
kruddhe 'pi pakṣacchidi vṛtraśatrāv avedanājñaṃ kuliśakṣatānām // Ks_1.20 / athāvamānena pituḥ prayuktā dakṣasya kanyā bhavapūrvapatnī /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805761 (0.047):
athāvamānena pituḥ prayuktā Ks_1.21a / athāha varṇī vidito maheśvaras Ks_5.65a
satī satī yogavisṛṣṭadehā % tāṃ janmane śailavadhūṃ prapede // Ks_1.21 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062901 (0.0):
athāvamānena pituḥ prayuktā dakṣasya kanyā bhavapūrvapatnī / / satī satī yogavisṛṣṭadehā tāṃ janmane śailavadhūṃ prapede // Ks_1.21 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809878 (0.050):
tāṃ kārayām āsa vadhūṃ purodhās Ks_7.80c / tāṃ janmane śailavadhūṃ prapede Ks_1.21d
sā bhūdharāṇām adhipena tasyāṃ $ samādhimatyām udapādi bhavyā & / samyakprayogād aparikṣatāyāṃ % nītāv ivotsāhaguṇena saṃpat // Ks_1.22 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062913 (0.0):
satī satī yogavisṛṣṭadehā tāṃ janmane śailavadhūṃ prapede // Ks_1.21 // / sā bhūdharāṇām adhipena tasyāṃ samādhimatyām udapādi bhavyā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811315 (0.055):
niṣkampavṛkṣaṃ nibhṛtadvirephaṃ Ks_3.42a / nītāv ivotsāhaguṇena saṃpat Ks_1.22d
prasannadik pāṃsuviviktavātaṃ $ śaṅkhasvanānantarapuṣpavṛṣṭi &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812342 (0.0):
prasannacetaḥsalilaḥ śivo 'bhūt Ks_7.74c / prasannadik pāṃsuviviktavātaṃ Ks_1.23a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062924 (0.0):
samyakprayogād aparikṣatāyāṃ nītāv ivotsāhaguṇena saṃpat // Ks_1.22 // / prasannadik pāṃsuviviktavātaṃ śaṅkhasvanānantarapuṣpavṛṣṭi /
śarīriṇāṃ sthāvarajaṅgamānāṃ % sukhāya tajjanmadinaṃ babhūva // Ks_1.23 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816500 (0.0):
sīkaravyatikaraṃ marīcibhir Ks_8.31a / sukhāya tajjanmadinaṃ babhūva Ks_1.23d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062933 (0.0):
prasannadik pāṃsuviviktavātaṃ śaṅkhasvanānantarapuṣpavṛṣṭi / / śarīriṇāṃ sthāvarajaṅgamānāṃ sukhāya tajjanmadinaṃ babhūva // Ks_1.23 //
tayā duhitrā sutarāṃ savitrī $ sphuratprabhāmaṇḍalayā cakāse &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062940 (0.0):
śarīriṇāṃ sthāvarajaṅgamānāṃ sukhāya tajjanmadinaṃ babhūva // Ks_1.23 // / tayā duhitrā sutarāṃ savitrī sphuratprabhāmaṇḍalayā cakāse /
vidūrabhūmir navameghaśabdād % udbhinnayā ratnaśalākayeva // Ks_1.24 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062950 (0.0):
tayā duhitrā sutarāṃ savitrī sphuratprabhāmaṇḍalayā cakāse / / vidūrabhūmir navameghaśabdād udbhinnayā ratnaśalākayeva // Ks_1.24 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814691 (0.049):
viditaṃ vo yathā svārthā Ks_6.26a / vidūrabhūmir navameghaśabdād Ks_1.24c
dine dine sā parivardhamānā $ labdhodayā cāndramasīva lekhā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062956 (0.0):
vidūrabhūmir navameghaśabdād udbhinnayā ratnaśalākayeva // Ks_1.24 // / dine dine sā parivardhamānā labdhodayā cāndramasīva lekhā /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24373421 (0.061):
evaṃ sa śrīguṇādhāraḥ saddharmasukhadārayakaḥ / / dine dine 'pyapremeyān sattvānuddhṛtya bodhayan //
pupoṣa lāvaṇyamayān viśeṣāñ % jyotsnāntarāṇīva kalāntarāṇi // Ks_1.25 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062965 (0.0):
dine dine sā parivardhamānā labdhodayā cāndramasīva lekhā / / pupoṣa lāvaṇyamayān viśeṣāñ jyotsnāntarāṇīva kalāntarāṇi // Ks_1.25 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809024 (0.045):
jyotsnayā janitarūpasaṃśayam Ks_8.71b / jyotsnāntarāṇīva kalāntarāṇi Ks_1.25d
tāṃ pārvatīty ābhijanena nāmnā $ bandhupriyāṃ bandhujano juhāva &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062972 (0.0):
pupoṣa lāvaṇyamayān viśeṣāñ jyotsnāntarāṇīva kalāntarāṇi // Ks_1.25 // / tāṃ pārvatīty ābhijanena nāmnā bandhupriyāṃ bandhujano juhāva /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812627 (0.046):
bandhujīvatilakena kanyakā Ks_8.40d / bandhupriyāṃ bandhujano juhāva Ks_1.26b
u meti mātrā tapaso niṣiddhā % paścād umākhyāṃ sumukhī jagāma // Ks_1.26
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811680 (0.0):
paścād umākhyāṃ sumukhī jagāma Ks_1.26d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062984 (0.0):
tāṃ pārvatīty ābhijanena nāmnā bandhupriyāṃ bandhujano juhāva / / u meti mātrā tapaso niṣiddhā paścād umākhyāṃ sumukhī jagāma // Ks_1.26 //
mahībhṛtaḥ putravato 'pi dṛṣṭis $ tasminn apatye na jagāma tṛptim &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1062990 (0.0):
u meti mātrā tapaso niṣiddhā paścād umākhyāṃ sumukhī jagāma // Ks_1.26 // / mahībhṛtaḥ putravato 'pi dṛṣṭis tasminn apatye na jagāma tṛptim /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19148499 (0.0):
mahībhṛtaḥ putravato 'pi dṛṣṭi stasminnapatye na jagāma tṛptim / / anantapuṣpasya madhorhi cūte dvirephamālā saviśeṣasaṅgā // VjivC_3.138 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13374212 (0.0):
{mahībhṛtaḥ putravato 'pi dṛṣṭistasminnapatye na jagāma tṛptim / / anantapuṣpasya madhorhi cūte dvirephamālā saviśeṣasaṅgā //247//}
anantapuṣpasya madhor hi cūte % dvirephamālā saviśeṣasaṅgā // Ks_1.27 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063000 (0.0):
mahībhṛtaḥ putravato 'pi dṛṣṭis tasminn apatye na jagāma tṛptim / / anantapuṣpasya madhor hi cūte dvirephamālā saviśeṣasaṅgā // Ks_1.27 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19148505 (0.0):
mahībhṛtaḥ putravato 'pi dṛṣṭi stasminnapatye na jagāma tṛptim / / anantapuṣpasya madhorhi cūte dvirephamālā saviśeṣasaṅgā // VjivC_3.138 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13374218 (0.0):
{mahībhṛtaḥ putravato 'pi dṛṣṭistasminnapatye na jagāma tṛptim / / anantapuṣpasya madhorhi cūte dvirephamālā saviśeṣasaṅgā //247//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23078553 (0.0):
mahībhṛtaḥ putravato 'pi dṛṣṭistasminnapabatye na jagāma tṛptim / / anantapuṣpasya madhorhi cūte dvirephamālā saviśeṣasaṅgā // 247 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810568 (0.036):
dvirūpam api me vapuḥ Ks_6.58d / dvirephamālā saviśeṣasaṅgā Ks_1.27d
prabhāmahatyā śikhayeva dīpas $ trimārgayeva tridivasya mārgaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063008 (0.0):
anantapuṣpasya madhor hi cūte dvirephamālā saviśeṣasaṅgā // Ks_1.27 // / prabhāmahatyā śikhayeva dīpas trimārgayeva tridivasya mārgaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16691357 (0.055):
spaṣṭamabhidhīyate, na punardīpakābhiprāyeṇa dīpasthānīyo 'rthaḥ / / prabhāmahatyā śikhayā dīpa iva tayā / / sa pūtaścetyādivākyārthatrayasya bodho hyādau jāyate, taduttarantu
saṃskāravatyeva girā manīṣī % tayā sa pūtaś ca vibhūṣitaś ca // Ks_1.28 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063015 (0.0):
prabhāmahatyā śikhayeva dīpas trimārgayeva tridivasya mārgaḥ / / saṃskāravatyeva girā manīṣī tayā sa pūtaś ca vibhūṣitaś ca // Ks_1.28 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319561 (0.0):
'praṅāmahatyā śikhayeva dīpastrimārgeva trividasya mārgaḥ / / saṃskāravatyeva girā manīṣī tayā sa pūtaśca vibhūṣitaśca' //
mandākinīsaikatavedikābhiḥ $ sā kandukaiḥ kṛtrimaputrakaiś ca &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063021 (0.0):
saṃskāravatyeva girā manīṣī tayā sa pūtaś ca vibhūṣitaś ca // Ks_1.28 // / mandākinīsaikatavedikābhiḥ sā kandukaiḥ kṛtrimaputrakaiś ca /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1731576 (0.0):
mandākinī saikata vedikābhiḥ / sā kandukaiḥ kṛtrima putrakaiś ca | / reme muhur madhya gatā sakhīnāṃ
reme muhur madhyagatā sakhīnāṃ % krīḍārasaṃ nirviśatīva bālye // Ks_1.29
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063030 (0.0):
mandākinīsaikatavedikābhiḥ sā kandukaiḥ kṛtrimaputrakaiś ca / / reme muhur madhyagatā sakhīnāṃ krīḍārasaṃ nirviśatīva bālye // Ks_1.29 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1731583 (0.0):
mandākinī saikata vedikābhiḥ / sā kandukaiḥ kṛtrima putrakaiś ca | / reme muhur madhya gatā sakhīnāṃ
tāṃ haṃsamālāḥ śaradīva gaṅgāṃ $ mahauṣadhiṃ naktam ivātmabhāsaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063038 (0.0):
reme muhur madhyagatā sakhīnāṃ krīḍārasaṃ nirviśatīva bālye // Ks_1.29 // / tāṃ haṃsamālāḥ śaradīva gaṅgāṃ mahauṣadhiṃ naktam ivātmabhāsaḥ /
sthiropadeśām upadeśakāle % prapedire prāktanajanmavidyāḥ // Ks_1.30 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063048 (0.0):
tāṃ haṃsamālāḥ śaradīva gaṅgāṃ mahauṣadhiṃ naktam ivātmabhāsaḥ / / sthiropadeśām upadeśakāle prapedire prāktanajanmavidyāḥ // Ks_1.30 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812175 (0.055):
pradakṣiṇaprakramaṇāt kṛśānor Ks_7.79a / prapedire prāktanajanmavidyāḥ Ks_1.30d
asaṃbhṛtaṃ maṇḍanam aṅgayaṣṭer $ anāsavākhyaṃ karaṇaṃ madasya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063056 (0.0):
sthiropadeśām upadeśakāle prapedire prāktanajanmavidyāḥ // Ks_1.30 // / asaṃbhṛtaṃ maṇḍanam aṅgayaṣṭer anāsavākhyaṃ karaṇaṃ madasya /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12865711 (0.0):
MSS_3633 1 asaṃbhṛtaṃ maṇḍanamaṅgayaṣṭer anāsavākhyaṃ karaṇaṃ madasya /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 887802 (0.0):
tatra yauvanaśobhā yathā / asaṃbhṛtaṃ maṇḍanamaṅgayaṣṭeranāsavākhyaṃ karaṇaṃ madasya /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6239236 (0.0):
evaṃ ca asambhṛtaṃ maṇḍanamaṅgayaṣṭeranāsavākhyaṃ karaṇaṃ madasya"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6239305 (0.0):
asambhṛtaṃ maṇḍanamaṅgayaṣṭeranāsavākhyaṃ karaṇaṃ madasya /"
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806444 (0.051):
asaṃpadas tasya vṛṣeṇa gacchataḥ Ks_5.80a / asaṃbhṛtaṃ maṇḍanam aṅgayaṣṭer Ks_1.31a
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19153158 (0.058):
asaṃbhṛtaṃ maṇḍanamaṅgayaṣṭe ranāsavākhyaṃ karaṇaṃ madasya / / kāmasya puṣpavyatiriktamastraṃ bālyātparaṃ sātha vayaḥ prapede //
kāmasya puṣpavyatiriktam astraṃ % bālyāt paraṃ sātha vayaḥ prapede //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063064 (0.0):
asaṃbhṛtaṃ maṇḍanam aṅgayaṣṭer anāsavākhyaṃ karaṇaṃ madasya / / kāmasya puṣpavyatiriktam astraṃ bālyāt paraṃ sātha vayaḥ prapede //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19153164 (0.0):
asaṃbhṛtaṃ maṇḍanamaṅgayaṣṭe ranāsavākhyaṃ karaṇaṃ madasya / / kāmasya puṣpavyatiriktamastraṃ bālyātparaṃ sātha vayaḥ prapede //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12865719 (0.0):
MSS_3633 1 asaṃbhṛtaṃ maṇḍanamaṅgayaṣṭer anāsavākhyaṃ karaṇaṃ madasya / / MSS_3633 2 kāmasya puṣpavyatiriktamastraṃ bālyāt paraṃ sātha vayaḥ prapede
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 887808 (0.0):
asaṃbhṛtaṃ maṇḍanamaṅgayaṣṭeranāsavākhyaṃ karaṇaṃ madasya / / kāmasya puṣpavyatiriktamastraṃ bālyātparaṃ sātha vayaḥ prapede" //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6239243 (0.0):
evaṃ ca asambhṛtaṃ maṇḍanamaṅgayaṣṭeranāsavākhyaṃ karaṇaṃ madasya / kāmasya puṣpavyatiriktamastraṃ bālyātparaṃ sātha vayaḥ prapede" //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6239312 (0.0):
asambhṛtaṃ maṇḍanamaṅgayaṣṭeranāsavākhyaṃ karaṇaṃ madasya / / kāmasya puṣpavyatiriktamastraṃ bālyātparaṃ sātha vayaḥ prapede" //"
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812728 (1.192):
bālenduvakrāṇy avikāsabhāvād Ks_3.29a / bālyāt paraṃ sātha vayaḥ prapede Ks_1.31d
Ks_1.31 // / unmīlitaṃ tūlikayeva citraṃ $ sūryāṃśubhir bhinnam ivāravindam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063073 (0.0):
kāmasya puṣpavyatiriktam astraṃ bālyāt paraṃ sātha vayaḥ prapede // / Ks_1.31 // / unmīlitaṃ tūlikayeva citraṃ sūryāṃśubhir bhinnam ivāravindam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12932730 (0.0):
MSS_6985 1 unmīlitaṃ tūlikayeva citraṃ sūryāṃśubhirbhinnamivāravindam /
babhūva tasyāś caturasraśobhi % vapur vibhaktaṃ navayauvanena // Ks_1.32
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063080 (0.0):
unmīlitaṃ tūlikayeva citraṃ sūryāṃśubhir bhinnam ivāravindam / / babhūva tasyāś caturasraśobhi vapur vibhaktaṃ navayauvanena // Ks_1.32 //
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18079520 (0.0):
babhūva tasyāścaturasraśobhi vapurvibhaktaṃ navayauvanena /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12932737 (0.022):
MSS_6985 2 babhūva tasyāścaturaśraśobhi vapurvibhaktaṃ navayauvanena //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814426 (0.051):
vandyasyānanyavandinaḥ Ks_6.83b / vapur vibhaktaṃ navayauvanena Ks_1.32d
abhyunnatāṅguṣṭhanakhaprabhābhir $ nikṣepaṇād rāgam ivodgirantau &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063087 (0.0):
babhūva tasyāś caturasraśobhi vapur vibhaktaṃ navayauvanena // Ks_1.32 // / abhyunnatāṅguṣṭhanakhaprabhābhir nikṣepaṇād rāgam ivodgirantau /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12843681 (0.0):
MSS_2401 1 abhyunnatāṅguṣṭhanakhaprabhābhir nikṣepaṇādrāgamivodgirantau /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806170 (0.058):
abhyasyanti taṭāghātaṃ Ks_2.50c / abhyunnatāṅguṣṭhanakhaprabhābhir Ks_1.33a
ājahratus taccaraṇau pṛthivyāṃ % sthalāravindaśriyam avyavasthām //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063095 (0.0):
abhyunnatāṅguṣṭhanakhaprabhābhir nikṣepaṇād rāgam ivodgirantau / / ājahratus taccaraṇau pṛthivyāṃ sthalāravindaśriyam avyavasthām // Ks_1.33
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12843688 (0.0):
MSS_2401 1 abhyunnatāṅguṣṭhanakhaprabhābhir nikṣepaṇādrāgamivodgirantau / / MSS_2401 2 ājahratustaccaraṇau pṛthivyāṃ sthalāravindaśriyamavyavasthām //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816676 (0.061):
strīsaṃnikarṣaṃ parihartum icchann Ks_3.74c / sthalāravindaśriyam avyavasthām Ks_1.33d
Ks_1.33 // / sā rājahaṃsair iva saṃnatāṅgī $ gateṣu līlāñcitavikrameṣu &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063104 (0.0):
ājahratus taccaraṇau pṛthivyāṃ sthalāravindaśriyam avyavasthām // Ks_1.33 / sā rājahaṃsair iva saṃnatāṅgī gateṣu līlāñcitavikrameṣu /
vyanīyata pratyupadeśalubdhair % āditsubhir nūpurasiñjitāni // Ks_1.34 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063111 (0.0):
sā rājahaṃsair iva saṃnatāṅgī gateṣu līlāñcitavikrameṣu / / vyanīyata pratyupadeśalubdhair āditsubhir nūpurasiñjitāni // Ks_1.34 //
vṛttānupūrve ca na cātidīrghe $ jaṅghe śubhe sṛṣṭavatas tadīye &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063118 (0.0):
vyanīyata pratyupadeśalubdhair āditsubhir nūpurasiñjitāni // Ks_1.34 // / vṛttānupūrve ca na cātidīrghe jaṅghe śubhe sṛṣṭavatas tadīye /
śeṣāṅganirmāṇavidhau vidhātur % lāvaṇya utpādya ivāsa yatnaḥ // Ks_1.35 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063128 (0.0):
vṛttānupūrve ca na cātidīrghe jaṅghe śubhe sṛṣṭavatas tadīye / / śeṣāṅganirmāṇavidhau vidhātur lāvaṇya utpādya ivāsa yatnaḥ // Ks_1.35 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9403575 (0.0):
'vṛttānupūrve ca na cātidīrghe jaḍghe śume sṛṣṭavatastadīye / / śeṣāṅganirmāṇavidhau vidhāturlāvaṇya utpādya ivāsa yatnaḥ' //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815524 (0.058):
śṛṇvan kathāḥ śrotrasukhās trinetraḥ Ks_7.69b / śeṣāṅganirmāṇavidhau vidhātur Ks_1.35c
nāgendrahastās tvaci karkaśatvād $ ekāntaśaityāt kadalīviśeṣāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811043 (0.0):
nākarod apakutūhalaṃ hriyā Ks_8.10c / nāgendrahastās tvaci karkaśatvād Ks_1.36a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063138 (0.0):
śeṣāṅganirmāṇavidhau vidhātur lāvaṇya utpādya ivāsa yatnaḥ // Ks_1.35 // / nāgendrahastās tvaci karkaśatvād ekāntaśaityāt kadalīviśeṣāḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9408154 (0.0):
tatrānugāmitā yathā nāgendrahastāstvaci / karkaśatvādekāntaśaityātkadalīviśeṣāḥ /
labdhvāpi loke pariṇāhi rūpaṃ % jātās tadūrvor upamānabāhyāḥ // Ks_1.36 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063148 (0.0):
nāgendrahastās tvaci karkaśatvād ekāntaśaityāt kadalīviśeṣāḥ / / labdhvāpi loke pariṇāhi rūpaṃ jātās tadūrvor upamānabāhyāḥ // Ks_1.36 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9408158 (0.0):
karkaśatvādekāntaśaityātkadalīviśeṣāḥ / / labdhvāpi loke pariṇāhi rūpaṃ jātāstadvarvorupamānabāhyāḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808949 (1.192):
jātavedomukhān māyī Ks_2.46c / jātās tadūrvor upamānabāhyāḥ Ks_1.36d
etāvatā nanv anumeyaśobhaṃ $ kāñcīguṇasthānam aninditāyāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063156 (0.0):
labdhvāpi loke pariṇāhi rūpaṃ jātās tadūrvor upamānabāhyāḥ // Ks_1.36 // / etāvatā nanv anumeyaśobhaṃ kāñcīguṇasthānam aninditāyāḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12950708 (0.030):
MSS_7926 1 etāvatā nanvanumeyaśobhi kāñcīguṇasthānamaninditāyāḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807432 (0.058):
etad udgirati candramaṇḍalaṃ Ks_8.60c / etāvatā nanv anumeyaśobhaṃ Ks_1.37a
āropitaṃ yad giriśena paścād % ananyanārīkamanīyam aṅkam // Ks_1.37 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063165 (0.0):
etāvatā nanv anumeyaśobhaṃ kāñcīguṇasthānam aninditāyāḥ / / āropitaṃ yad giriśena paścād ananyanārīkamanīyam aṅkam // Ks_1.37 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12950716 (0.0):
MSS_7926 1 etāvatā nanvanumeyaśobhi kāñcīguṇasthānamaninditāyāḥ / / MSS_7926 2 āropitaṃ yad giriśena paścād ananyanārīkamanīyamaṅkam //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805905 (0.049):
ananyadṛṣṭiḥ savitāram aikṣata Ks_5.20d / ananyanārīkamanīyam aṅkam Ks_1.37d
tasyāḥ praviṣṭā natanābhirandhraṃ $ rarāja tanvī navalomarājiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063174 (0.0):
āropitaṃ yad giriśena paścād ananyanārīkamanīyam aṅkam // Ks_1.37 // / tasyāḥ praviṣṭā natanābhirandhraṃ rarāja tanvī navalomarājiḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814116 (0.051):
rarāja tanvī navalomarājiḥ Ks_1.38b
nīvīm atikramya sitetarasya % tanmekhalāmadhyamaṇer ivārciḥ // Ks_1.38 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809408 (0.0):
tan muhūrttam anumantum arhasi Ks_8.48a / tanmekhalāmadhyamaṇer ivārciḥ Ks_1.38d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063184 (0.0):
tasyāḥ praviṣṭā natanābhirandhraṃ rarāja tanvī navalomarājiḥ / / nīvīm atikramya sitetarasya tanmekhalāmadhyamaṇer ivārciḥ // Ks_1.38 //
madhyena sā vedivilagnamadhyā $ valitrayaṃ cāru babhāra bālā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063193 (0.0):
nīvīm atikramya sitetarasya tanmekhalāmadhyamaṇer ivārciḥ // Ks_1.38 // / madhyena sā vedivilagnamadhyā valitrayaṃ cāru babhāra bālā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813117 (0.050):
madhyapiṇḍitavisūtramekhalam Ks_8.89b / madhyena sā vedivilagnamadhyā Ks_1.39a
ārohaṇārthaṃ navayauvanena % kāmasya sopānam iva prayuktam // Ks_1.39 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063200 (0.0):
madhyena sā vedivilagnamadhyā valitrayaṃ cāru babhāra bālā / / ārohaṇārthaṃ navayauvanena kāmasya sopānam iva prayuktam // Ks_1.39 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807844 (0.061):
kāmasya sopānam iva prayuktam Ks_1.39d / kāmasyocchvāsitaṃ manaḥ Ks_6.14d
anyonyam utpīḍayad utpalākṣyāḥ $ stanadvayaṃ pāṇḍu tathā pravṛddham &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063209 (0.0):
ārohaṇārthaṃ navayauvanena kāmasya sopānam iva prayuktam // Ks_1.39 // / anyonyam utpīḍayad utpalākṣyāḥ stanadvayaṃ pāṇḍu tathā pravṛddham /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12833984 (0.0):
MSS_1844 1 anyonyamutpīḍayadutpalākṣyāḥ stanadvayaṃ pāṇḍu tathā pravṛddham
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806003 (0.062):
anyonyam utpīḍayad utpalākṣyāḥ Ks_1.40a / anyonyalolāni vilocanāni Ks_7.75d
madhye yathā śyāmamukhasya tasya % mṛṇālasūtrāntaram apy alabhyam //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063215 (0.0):
anyonyam utpīḍayad utpalākṣyāḥ stanadvayaṃ pāṇḍu tathā pravṛddham / / madhye yathā śyāmamukhasya tasya mṛṇālasūtrāntaram apy alabhyam // Ks_1.40
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12833990 (0.0):
MSS_1844 1 anyonyamutpīḍayadutpalākṣyāḥ stanadvayaṃ pāṇḍu tathā pravṛddham / MSS_1844 2 madhye yathā śyāmamukhasya tasya mṛṇālasūtrāntaramapyalabhyam
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813547 (0.052):
mṛṇālasūtrāntaram apy alabhyam Ks_1.40d / mṛṇālikāpelavam evamādibhir Ks_5.29a
Ks_1.40 // / śirīṣapuṣpādhikasaukumāryau $ bāhū tadīyāv iti me vitarkaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063225 (0.0):
madhye yathā śyāmamukhasya tasya mṛṇālasūtrāntaram apy alabhyam // Ks_1.40 / śirīṣapuṣpādhikasaukumāryau bāhū tadīyāv iti me vitarkaḥ /
parājitenāpi kṛtau harasya % yau kaṇṭhapāśau makaradhvajena // Ks_1.41 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063232 (0.0):
śirīṣapuṣpādhikasaukumāryau bāhū tadīyāv iti me vitarkaḥ / / parājitenāpi kṛtau harasya yau kaṇṭhapāśau makaradhvajena // Ks_1.41 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814006 (0.038):
yau kaṇṭhapāśau makaradhvajena Ks_1.41d / yau tu svapnāvabodhau tau Ks_2.8c
kaṇṭhasya tasyāḥ stanabandhurasya $ muktākalāpasya ca nistalasya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063239 (0.0):
parājitenāpi kṛtau harasya yau kaṇṭhapāśau makaradhvajena // Ks_1.41 // / kaṇṭhasya tasyāḥ stanabandhurasya muktākalāpasya ca nistalasya /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12959842 (0.0):
MSS_8396 1 kaṇṭhasya tasyāḥ stanabandhurasya muktākalāpasya ca nistalasya
anyonyaśobhājananād babhūva % sādhāraṇo bhūṣaṇabhūṣyabhāvaḥ // Ks_1.42 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063247 (0.0):
kaṇṭhasya tasyāḥ stanabandhurasya muktākalāpasya ca nistalasya / / anyonyaśobhājananād babhūva sādhāraṇo bhūṣaṇabhūṣyabhāvaḥ // Ks_1.42 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12959849 (1.192):
MSS_8396 1 kaṇṭhasya tasyāḥ stanabandhurasya muktākalāpasya ca nistalasya / MSS_8396 2 anyonyaśobhājananād babhūva sādhāraṇo bhūṣaṇabhūṣyabhāvaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816340 (0.053):
sā dṛṣṭa ity ānanam unnamayya Ks_7.85c / sādhāraṇo bhūṣaṇabhūṣyabhāvaḥ Ks_1.42d
candraṃ gatā padmaguṇān na bhuṅkte $ padmāśritā cāndramasīm abhikhyām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808670 (0.0):
candrabimbanihitākṣṇi candrikā Ks_8.74d / candraṃ gatā padmaguṇān na bhuṅkte Ks_1.43a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063258 (0.0):
anyonyaśobhājananād babhūva sādhāraṇo bhūṣaṇabhūṣyabhāvaḥ // Ks_1.42 // / candraṃ gatā padmaguṇān na bhuṅkte padmāśritā cāndramasīm abhikhyām /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13376006 (0.0):
{candraṃ gatā padmaguṇānna bhuṅkte padmāśritā cāndramasīmabhikhyām /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23079948 (0.026):
yathā candraṃ gatā pajhaguṇānna bhuhkte pajhāśritā cāndramasīmabhikhyām / / umāmukhaṃ tu pratipadya lolā dvisaṃśrayāṃ prītimavāpa lakṣmīḥ // 294 //
umāmukhaṃ tu pratipadya lolā % dvisaṃśrayāṃ prītim avāpa lakṣmīḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810580 (0.0):
dviṣanti mandāś caritaṃ mahātmanām Ks_5.75d / dvisaṃśrayāṃ prītim avāpa lakṣmīḥ Ks_1.43d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063267 (0.0):
candraṃ gatā padmaguṇān na bhuṅkte padmāśritā cāndramasīm abhikhyām / / umāmukhaṃ tu pratipadya lolā dvisaṃśrayāṃ prītim avāpa lakṣmīḥ // Ks_1.43
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13376014 (0.0):
{candraṃ gatā padmaguṇānna bhuṅkte padmāśritā cāndramasīmabhikhyām / / umāmukhaṃ tu pratipadya lolā dvisaṃśrayāṃ prītimavāpa lakṣmīḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23079956 (0.0):
yathā candraṃ gatā pajhaguṇānna bhuhkte pajhāśritā cāndramasīmabhikhyām / / umāmukhaṃ tu pratipadya lolā dvisaṃśrayāṃ prītimavāpa lakṣmīḥ // 294 //
Ks_1.43 // / puṣpaṃ pravālopahitaṃ yadi syān $ muktāphalaṃ vā sphuṭavidrumastham &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063276 (0.0):
umāmukhaṃ tu pratipadya lolā dvisaṃśrayāṃ prītim avāpa lakṣmīḥ // Ks_1.43 / puṣpaṃ pravālopahitaṃ yadi syān muktāphalaṃ vā sphuṭavidrumastham /
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21977378 (0.0):
puṣpaśuklatā- / puṣpaṃ pravālopahitaṃ yadi syānmuktāphalaṃ vā sphuṭavidrumastham /"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7322522 (0.0):
'puṣpaṃ pravālopahitaṃ yadi syānmuktāphalaṃ vā sphuṭavidrumastham /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811966 (0.060):
puṣpaṃ pravālopahitaṃ yadi syān Ks_1.44a / puṣpāsavāghūrṇitanetraśobhi Ks_3.38c
tato 'nukuryād viśadasya tasyās % tāmrauṣṭhaparyastarucaḥ smitasya //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809818 (0.0):
tām imāṃ timiravṛddhipīḍitāṃ Ks_8.53a / tāmrauṣṭhaparyastarucaḥ smitasya Ks_1.44d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063285 (0.0):
puṣpaṃ pravālopahitaṃ yadi syān muktāphalaṃ vā sphuṭavidrumastham / / tato 'nukuryād viśadasya tasyās tāmrauṣṭhaparyastarucaḥ smitasya //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21977379 (0.0):
puṣpaṃ pravālopahitaṃ yadi syānmuktāphalaṃ vā sphuṭavidrumastham / / tato 'nukuryādviśadasya tasyāstābhrauṣṭhaparyastarucaḥ smitasya" //"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7322529 (0.0):
'puṣpaṃ pravālopahitaṃ yadi syānmuktāphalaṃ vā sphuṭavidrumastham / / tato 'nukuryād viśadasya tasyāstāmrauṣṭhaparyastarucaḥ smitasya' //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9404612 (0.023):
tato 'nukuryād viśadasya tasyāstāmrauṣṭhaparyastarucaḥ smitasya' // / atra saṃbhāvanayā saṃbandhaḥ yathā vā 'dāho 'mbhaḥprasṛtiṃpacaḥ
Ks_1.44 // / svareṇa tasyām amṛtasruteva $ prajalpitāyām abhijātavāci &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063291 (0.0):
tato 'nukuryād viśadasya tasyās tāmrauṣṭhaparyastarucaḥ smitasya // / Ks_1.44 // / svareṇa tasyām amṛtasruteva prajalpitāyām abhijātavāci /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9393095 (0.035):
'svareṇa tasyāmamṛtastruteva prajalpitāyāmabhijātavāci / / apyanyapuṣṭā pratikūlaśabdā śroturvitantrīriva tāḍyamānā' //
apy anyapuṣṭā pratikūlaśabdā % śrotur vitantrīr iva tāḍyamānā // Ks_1.45
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063300 (0.0):
svareṇa tasyām amṛtasruteva prajalpitāyām abhijātavāci / / apy anyapuṣṭā pratikūlaśabdā śrotur vitantrīr iva tāḍyamānā // Ks_1.45 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9393101 (1.192):
'svareṇa tasyāmamṛtastruteva prajalpitāyāmabhijātavāci / / apyanyapuṣṭā pratikūlaśabdā śroturvitantrīriva tāḍyamānā' //
pravātanīlotpalanirviśeṣam $ adhīraviprekṣitam āyatākṣyā &
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8735780 (0.0):
caturthastu prakāraḥ yatrānugrahyānugrāhakabhāvo 'laṅkārāṇām / / yathā pravātanīlotpalanirviśeṣamadhīraviprekṣitamāyatākṣyā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063307 (0.0):
apy anyapuṣṭā pratikūlaśabdā śrotur vitantrīr iva tāḍyamānā // Ks_1.45 // / pravātanīlotpalanirviśeṣam adhīraviprekṣitam āyatākṣyā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385656 (0.0):
'pravātanīletpalanirviśeṣamadhīraviprekṣitamāyatākṣyā /
tayā gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhyas % tato gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhiḥ // Ks_1.46
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8735782 (0.0):
yathā pravātanīlotpalanirviśeṣamadhīraviprekṣitamāyatākṣyā / / tayā gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhyastato gahītaṃ nu mṛgāṅganābhiḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809079 (0.0):
tato gaṇaiḥ śūlabhṛtaḥ purogair Ks_7.40a / tato gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhiḥ Ks_1.46d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063316 (0.0):
pravātanīlotpalanirviśeṣam adhīraviprekṣitam āyatākṣyā / / tayā gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhyas tato gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhiḥ // Ks_1.46 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9385660 (0.0):
'pravātanīletpalanirviśeṣamadhīraviprekṣitamāyatākṣyā / / tayā gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhyastato gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhiḥ' //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809541 (0.051):
tayā gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhyas Ks_1.46c / tayā tu tasyārdhaśarīrabhājā Ks_7.28c
tasyāḥ śalākāñjananirmiteva $ kāntir bhruvor ānatalekhayor yā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063324 (0.0):
tayā gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhyas tato gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhiḥ // Ks_1.46 // / tasyāḥ śalākāñjananirmiteva kāntir bhruvor ānatalekhayor yā /
tāṃ vīkṣya līlācaturām anaṅgaḥ % svacāpasaundaryamadaṃ mumoca // Ks_1.47
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816859 (0.0):
svaguṇeṣūttamādaraḥ Ks_6.20d / svacāpasaundaryamadaṃ mumoca Ks_1.47d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063335 (0.0):
tasyāḥ śalākāñjananirmiteva kāntir bhruvor ānatalekhayor yā / / tāṃ vīkṣya līlācaturām anaṅgaḥ svacāpasaundaryamadaṃ mumoca // Ks_1.47 //
lajjā tiraścāṃ yadi cetasi syād $ asaṃśayaṃ parvatarājaputryāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063343 (0.0):
tāṃ vīkṣya līlācaturām anaṅgaḥ svacāpasaundaryamadaṃ mumoca // Ks_1.47 // / lajjā tiraścāṃ yadi cetasi syād asaṃśayaṃ parvatarājaputryāḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814213 (0.061):
lajjamānām arundhatī Ks_6.91d / lajjā tiraścāṃ yadi cetasi syād Ks_1.48a
taṃ keśapāśaṃ prasamīkṣya kuryur % vālapriyatvaṃ śithilaṃ camaryaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814584 (0.0):
vāruṇī dig aruṇena bhānunā Ks_8.40b / vālapriyatvaṃ śithilaṃ camaryaḥ Ks_1.48d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063351 (0.0):
lajjā tiraścāṃ yadi cetasi syād asaṃśayaṃ parvatarājaputryāḥ / / taṃ keśapāśaṃ prasamīkṣya kuryur vālapriyatvaṃ śithilaṃ camaryaḥ //
Ks_1.48 // / sarvopamādravyasamuccayena $ yathāpradeśaṃ viniveśitena &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063359 (0.0):
taṃ keśapāśaṃ prasamīkṣya kuryur vālapriyatvaṃ śithilaṃ camaryaḥ // / Ks_1.48 // / sarvopamādravyasamuccayena yathāpradeśaṃ viniveśitena /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816007 (0.061):
sarvābhiḥ sarvadā candras Ks_2.34a / sarvopamādravyasamuccayena Ks_1.49a
sā nirmitā viśvasṛjā prayatnād % ekasthasaundaryadidṛkṣayeva // Ks_1.49 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063366 (0.0):
sarvopamādravyasamuccayena yathāpradeśaṃ viniveśitena / / sā nirmitā viśvasṛjā prayatnād ekasthasaundaryadidṛkṣayeva // Ks_1.49 //
tāṃ nāradaḥ kāmacaraḥ kadā cit $ kanyāṃ kila prekṣya pituḥ samīpe &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063375 (0.0):
sā nirmitā viśvasṛjā prayatnād ekasthasaundaryadidṛkṣayeva // Ks_1.49 // / tāṃ nāradaḥ kāmacaraḥ kadā cit kanyāṃ kila prekṣya pituḥ samīpe /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727970 (1.192):
tāṃ nāradaḥ kāma caraḥ kadācit / kanyāṃ kila prekṣya pituḥ samīpe |
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809883 (0.045):
tāṃ janmane śailavadhūṃ prapede Ks_1.21d / tāṃ nāradaḥ kāmacaraḥ kadā cit Ks_1.50a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807580 (0.050):
kanyārthe hi kuṭumbinaḥ Ks_6.85d / kanyāṃ kila prekṣya pituḥ samīpe Ks_1.50b
samādideśaikavadhūṃ bhavitrīṃ % premṇā śarīrārdhaharāṃ harasya // Ks_1.50
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812584 (0.0):
prema rūḍham itaretarāśrayam Ks_8.15d / premṇā śarīrārdhaharāṃ harasya Ks_1.50d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063385 (0.0):
tāṃ nāradaḥ kāmacaraḥ kadā cit kanyāṃ kila prekṣya pituḥ samīpe / / samādideśaikavadhūṃ bhavitrīṃ premṇā śarīrārdhaharāṃ harasya // Ks_1.50 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727977 (0.0):
kanyāṃ kila prekṣya pituḥ samīpe | / samādideśaika vadhūṃ bhavitrīṃ
guruḥ pragalbhe 'pi vayasy ato 'syās $ tasthau nivṛttānyavarābhilāṣaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063393 (0.0):
samādideśaikavadhūṃ bhavitrīṃ premṇā śarīrārdhaharāṃ harasya // Ks_1.50 // / guruḥ pragalbhe 'pi vayasy ato 'syās tasthau nivṛttānyavarābhilāṣaḥ /
ṛte kṛśānor na hi mantrapūtam % arhanti tejāṃsy aparāṇi havyam // Ks_1.51
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063402 (0.0):
guruḥ pragalbhe 'pi vayasy ato 'syās tasthau nivṛttānyavarābhilāṣaḥ / / ṛte kṛśānor na hi mantrapūtam arhanti tejāṃsy aparāṇi havyam // Ks_1.51 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806281 (0.060):
ardhopabhuktena bisena jāyāṃ Ks_3.37c / arhanti tejāṃsy aparāṇi havyam Ks_1.51d
ayācitāraṃ na hi devadevam $ adriḥ sutāṃ grāhayituṃ śaśāka &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063410 (0.0):
ṛte kṛśānor na hi mantrapūtam arhanti tejāṃsy aparāṇi havyam // Ks_1.51 // / ayācitāraṃ na hi devadevam adriḥ sutāṃ grāhayituṃ śaśāka /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12849900 (0.0):
MSS_2725 1 ayācitāraṃ nahi devadevam adriḥ sutāṃ grāhayituṃ śaśāka /
abhyarthanābhaṅgabhayena sādhur % mādhyasthyam iṣṭe 'py avalambate 'rthe
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063417 (0.0):
ayācitāraṃ na hi devadevam adriḥ sutāṃ grāhayituṃ śaśāka / / abhyarthanābhaṅgabhayena sādhur mādhyasthyam iṣṭe 'py avalambate 'rthe //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12849904 (0.038):
MSS_2725 1 ayācitāraṃ nahi devadevam adriḥ sutāṃ grāhayituṃ śaśāka / / MSS_2725 2 abhyarthanābhaṅgabhayena sādhur
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813342 (0.046):
mātur asyati śucaṃ vadhūjanaḥ Ks_8.12d / mādhyasthyam iṣṭe 'py avalambate 'rthe Ks_1.52d
// Ks_1.52 // / yadaiva pūrve janane śarīraṃ $ sā dakṣaroṣāt sudatī sasarja &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063426 (0.0):
abhyarthanābhaṅgabhayena sādhur mādhyasthyam iṣṭe 'py avalambate 'rthe // / Ks_1.52 // / yadaiva pūrve janane śarīraṃ sā dakṣaroṣāt sudatī sasarja /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1743298 (0.0):
yadaiva pūrve janane śarīraṃ / sā dakṣa roṣāt sudatī sasarja |
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813805 (0.033):
yadaiva pūrve janane śarīraṃ Ks_1.53a / yad brahma samyag āmnātaṃ Ks_6.16a
tadāprabhṛty eva vimuktasaṅgaḥ % patiḥ paśūnām aparigraho 'bhūt // Ks_1.53
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063435 (0.0):
yadaiva pūrve janane śarīraṃ sā dakṣaroṣāt sudatī sasarja / / tadāprabhṛty eva vimuktasaṅgaḥ patiḥ paśūnām aparigraho 'bhūt // Ks_1.53
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1743304 (0.0):
sā dakṣa roṣāt sudatī sasarja | / tadā prabhṛty eva vimukta saṅgaḥ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811420 (0.034):
pativratābhiḥ parigṛhya ninye Ks_7.12c / patiḥ paśūnām aparigraho 'bhūt Ks_1.53d
sa kṛttivāsās tapase yatātmā $ gaṅgāpravāhokṣitadevadāru &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063445 (0.0):
tadāprabhṛty eva vimuktasaṅgaḥ patiḥ paśūnām aparigraho 'bhūt // Ks_1.53 / sa kṛttivāsās tapase yatātmā gaṅgāpravāhokṣitadevadāru /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815627 (1.192):
ṣaṭpadāya vasatiṃ grahīṣyate Ks_8.39c / sa kṛttivāsās tapase yatātmā Ks_1.54a
prasthaṃ himādrer mṛganābhigandhi % kiṃ cit kvaṇatkiṃnaram adhyuvāsa //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063453 (0.0):
sa kṛttivāsās tapase yatātmā gaṅgāpravāhokṣitadevadāru / / prasthaṃ himādrer mṛganābhigandhi kiṃ cit kvaṇatkiṃnaram adhyuvāsa //
Ks_1.54 // / gaṇā nameruprasavāvataṃsā $ bhūrjatvacaḥ sparśavatīr dadhānāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063462 (0.0):
prasthaṃ himādrer mṛganābhigandhi kiṃ cit kvaṇatkiṃnaram adhyuvāsa // / Ks_1.54 // / gaṇā nameruprasavāvataṃsā bhūrjatvacaḥ sparśavatīr dadhānāḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808422 (0.048):
gaṇayām āsa pārvatī Ks_6.84d / gaṇā nameruprasavāvataṃsā Ks_1.55a
manaḥśilāvicchuritā niṣeduḥ % śaileyanaddheṣu śilātaleṣu // Ks_1.55 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063470 (0.0):
gaṇā nameruprasavāvataṃsā bhūrjatvacaḥ sparśavatīr dadhānāḥ / / manaḥśilāvicchuritā niṣeduḥ śaileyanaddheṣu śilātaleṣu // Ks_1.55 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815572 (0.042):
śailādhirājatanayā na yayau na tasthau Ks_5.85d / śaileyanaddheṣu śilātaleṣu Ks_1.55d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809970 (0.050):
tuṣārasaṃghātaśilātaleṣv api Ks_5.55d / tuṣārasaṃghātaśilāḥ khurāgraiḥ Ks_1.56a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106342 (0.056):
na jātu bālā labhate sma nirvṛtiṃ % tuṣārasaṃghātaśilātaleṣv api // / Ks_5.55 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067404 (0.056):
na jātu bālā labhate sma nirvṛtiṃ tuṣārasaṃghātaśilātaleṣv api // Ks_5.55
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1663385 (0.058):
nalinīdalasrastareṣu, kṣaṇaṃ tuṣārasaṃghātaśiśiritaśilātaleṣu parijanena
tuṣārasaṃghātaśilāḥ khurāgraiḥ $ samullikhan darpakalaḥ kakudmān &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809974 (0.0):
tuṣāravṛṣṭikṣatapadmasaṃpadāṃ Ks_5.27c / tuṣārasaṃghātaśilātaleṣv api Ks_5.55d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063479 (0.0):
manaḥśilāvicchuritā niṣeduḥ śaileyanaddheṣu śilātaleṣu // Ks_1.55 // / tuṣārasaṃghātaśilāḥ khurāgraiḥ samullikhan darpakalaḥ kakudmān /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27106341 (0.057):
na jātu bālā labhate sma nirvṛtiṃ % tuṣārasaṃghātaśilātaleṣv api // / Ks_5.55 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067403 (0.057):
na jātu bālā labhate sma nirvṛtiṃ tuṣārasaṃghātaśilātaleṣv api // Ks_5.55
dṛṣṭaḥ kathaṃ cid gavayair vivignair % asoḍhasiṃhadhvanir unnanāda //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063487 (0.0):
tuṣārasaṃghātaśilāḥ khurāgraiḥ samullikhan darpakalaḥ kakudmān / / dṛṣṭaḥ kathaṃ cid gavayair vivignair asoḍhasiṃhadhvanir unnanāda //
Ks_1.56 // / tatrāgnim ādhāya samitsamiddhaṃ $ svam eva mūrtyantaram aṣṭamūrtiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063497 (0.0):
dṛṣṭaḥ kathaṃ cid gavayair vivignair asoḍhasiṃhadhvanir unnanāda // / Ks_1.56 // / tatrāgnim ādhāya samitsamiddhaṃ svam eva mūrtyantaram aṣṭamūrtiḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809161 (0.058):
tatra haṃsadhavalottaracchadaṃ Ks_8.82a / tatrāgnim ādhāya samitsamiddhaṃ Ks_1.57a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816875 (0.060):
svam eva mūrtyantaram aṣṭamūrtiḥ Ks_1.57b / svayam aṅgeṣu mamedam ārtavam Ks_4.18b
svayaṃ vidhātā tapasaḥ phalānām % kenāpi kāmena tapaś cacāra // Ks_1.57 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063504 (0.0):
tatrāgnim ādhāya samitsamiddhaṃ svam eva mūrtyantaram aṣṭamūrtiḥ / / svayaṃ vidhātā tapasaḥ phalānām kenāpi kāmena tapaś cacāra // Ks_1.57 //
anarghyam arghyeṇa tam adrināthaḥ $ svargaukasām arcitam arcayitvā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063512 (0.0):
svayaṃ vidhātā tapasaḥ phalānām kenāpi kāmena tapaś cacāra // Ks_1.57 // / anarghyam arghyeṇa tam adrināthaḥ svargaukasām arcitam arcayitvā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805920 (0.054):
anabhijñās tamisrāṇāṃ Ks_6.43c / anarghyam arghyeṇa tam adrināthaḥ Ks_1.58a
ārādhanāyāsya sakhīsametāṃ % samādideśa prayatāṃ tanūjām // Ks_1.58 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063519 (0.0):
anarghyam arghyeṇa tam adrināthaḥ svargaukasām arcitam arcayitvā / / ārādhanāyāsya sakhīsametāṃ samādideśa prayatāṃ tanūjām // Ks_1.58 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815871 (0.050):
samādideśa prayatāṃ tanūjām Ks_1.58d / samādideśaikavadhūṃ bhavitrīṃ Ks_1.50c
pratyarthibhūtām api tāṃ samādheḥ $ śuśrūṣamāṇāṃ giriśo 'numene &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063525 (0.0):
ārādhanāyāsya sakhīsametāṃ samādideśa prayatāṃ tanūjām // Ks_1.58 // / pratyarthibhūtām api tāṃ samādheḥ śuśrūṣamāṇāṃ giriśo 'numene /
vikārahetau sati vikriyante % yeṣāṃ na cetāṃsi ta eva dhīrāḥ // Ks_1.59 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063534 (0.0):
pratyarthibhūtām api tāṃ samādheḥ śuśrūṣamāṇāṃ giriśo 'numene / / vikārahetau sati vikriyante yeṣāṃ na cetāṃsi ta eva dhīrāḥ // Ks_1.59 //
avacitabalipuṣpā vedisaṃmārgadakṣā $ niyamavidhijalānāṃ barhiṣāṃ copanetrī
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806335 (0.0):
avagamya kathīkṛtaṃ vapuḥ Ks_4.13a / avacitabalipuṣpā vedisaṃmārgadakṣā Ks_1.60a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063545 (0.0):
vikārahetau sati vikriyante yeṣāṃ na cetāṃsi ta eva dhīrāḥ // Ks_1.59 // / avacitabalipuṣpā vedisaṃmārgadakṣā niyamavidhijalānāṃ barhiṣāṃ copanetrī /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12859023 (0.0):
MSS_3224 1 avacitabalipuṣpā vedisaṃmārgadakṣā niyamavidhijalānāṃ barhiṣāṃ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811189 (0.054):
nimnasaṃśrayaparaṃ niśātamaḥ Ks_8.66b / niyamavidhijalānāṃ barhiṣāṃ copanetrī Ks_1.60b
giriśam upacacāra pratyahaṃ sā sukeśī % niyamitaparikhedā
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063550 (0.0):
avacitabalipuṣpā vedisaṃmārgadakṣā niyamavidhijalānāṃ barhiṣāṃ copanetrī / / giriśam upacacāra pratyahaṃ sā sukeśī niyamitaparikhedā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12859029 (0.0):
MSS_3224 1 avacitabalipuṣpā vedisaṃmārgadakṣā niyamavidhijalānāṃ barhiṣāṃ / copanetrī / / MSS_3224 2 giriśamupacacāra pratyahaṃ sā sukeśī niyamitaparikhedā
tacchiraścandrapādaiḥ // Ks_1.60 // / tasmin viprakṛtāḥ kāle $ tārakeṇa divaukasaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811198 (0.0):
niyamitaparikhedā tacchiraścandrapādaiḥ Ks_1.60d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063559 (0.0):
giriśam upacacāra pratyahaṃ sā sukeśī niyamitaparikhedā / tacchiraścandrapādaiḥ // Ks_1.60 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12859032 (0.0):
MSS_3224 2 giriśamupacacāra pratyahaṃ sā sukeśī niyamitaparikhedā / tacchiraścandrapādaiḥ //
turāsāhaṃ purodhāya % dhāma svāyaṃbhuvaṃ yayuḥ // Ks_2.1 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063566 (0.0):
tasmin viprakṛtāḥ kāle tārakeṇa divaukasaḥ / / turāsāhaṃ purodhāya dhāma svāyaṃbhuvaṃ yayuḥ // Ks_2.1 //
teṣām āvir abhūd brahmā $ parimlānamukhaśriyām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063572 (0.0):
turāsāhaṃ purodhāya dhāma svāyaṃbhuvaṃ yayuḥ // Ks_2.1 // / teṣām āvir abhūd brahmā parimlānamukhaśriyām /
sarasāṃ suptapadmānāṃ % prātar dīdhitimān iva // Ks_2.2, //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063577 (0.0):
teṣām āvir abhūd brahmā parimlānamukhaśriyām / / sarasāṃ suptapadmānāṃ prātar dīdhitimān iva // Ks_2.2, //
atha sarvasya dhātāraṃ $ te sarve sarvatomukham & / vāgīśaṃ vāgbhir arthyābhiḥ % praṇipatyopatasthire // Ks_2.3 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063589 (0.0):
sarasāṃ suptapadmānāṃ prātar dīdhitimān iva // Ks_2.2, // / atha sarvasya dhātāraṃ te sarve sarvatomukham /
namas trimūrtaye tubhyaṃ $ prāk sṛṣṭeḥ kevalātmane &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063596 (0.0):
vāgīśaṃ vāgbhir arthyābhiḥ praṇipatyopatasthire // Ks_2.3 // / namas trimūrtaye tubhyaṃ prāk sṛṣṭeḥ kevalātmane /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10848290 (0.0):
namaḥ śivamūrtaye tubhyaṃ prāk sṛṣṭeḥ kevalātmane /
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14285396 (0.024):
namas trimūrtaye tubhyaṃ $ guṇatrayavibhāgāya & / prāk sṛṣṭe[ḥ] kevalātmane % paścād bhad[r]am upeyuṣe // Ragh_10.19* //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15395372 (0.024):
namas trimūrtaye tubhyaṃ guṇatrayavibhāgāya / / prāk sṛṣṭe[ḥ] kevalātmane paścād bhad[r]am upeyuṣe // Ragh_10.19* //
guṇatrayavibhāgāya % paścād bhedam upeyuṣe // Ks_2.4 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063601 (0.0):
namas trimūrtaye tubhyaṃ prāk sṛṣṭeḥ kevalātmane / / guṇatrayavibhāgāya paścād bhedam upeyuṣe // Ks_2.4 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10848293 (0.0):
namaḥ śivamūrtaye tubhyaṃ prāk sṛṣṭeḥ kevalātmane / / guṇatrayavibhāgāya paścād bhedam upeyuṣe // RKS_106.13 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14285396 (0.040):
namas trimūrtaye tubhyaṃ $ guṇatrayavibhāgāya & / prāk sṛṣṭe[ḥ] kevalātmane % paścād bhad[r]am upeyuṣe // Ragh_10.19* //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15395372 (0.040):
namas trimūrtaye tubhyaṃ guṇatrayavibhāgāya / / prāk sṛṣṭe[ḥ] kevalātmane paścād bhad[r]am upeyuṣe // Ragh_10.19* //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18852049 (0.050):
tuṣṭuvurvividhaiḥ stotrair vāgīśapramukhāḥ surāḥ / / guṇatrayavibhāgāya paścād bhedam upeyuṣe // RKV_90.10 //
yad amogham apām antar $ uptaṃ bījam aja tvayā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063610 (0.0):
guṇatrayavibhāgāya paścād bhedam upeyuṣe // Ks_2.4 // / yad amogham apām antar uptaṃ bījam aja tvayā /
ataś carācaraṃ viśvaṃ % prabhavas tasya gīyase // Ks_2.5 // / tisṛbhis tvam avasthābhir $ mahimānam udīrayan &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063620 (0.0):
yad amogham apām antar uptaṃ bījam aja tvayā / / ataś carācaraṃ viśvaṃ prabhavas tasya gīyase // Ks_2.5 //
pralayasthitisargāṇām % ekaḥ kāraṇatāṃ gataḥ // Ks_2.6 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063627 (0.0):
tisṛbhis tvam avasthābhir mahimānam udīrayan / / pralayasthitisargāṇām ekaḥ kāraṇatāṃ gataḥ // Ks_2.6 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816914 (0.060):
sṛṣṭisthitivināśānāmekaḥ kāraṇatāṃ gataḥ // NarP_1,3.17 //
strīpuṃsāv ātmabhāgau te $ bhinnamūrteḥ sisṛkṣayā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063634 (0.0):
pralayasthitisargāṇām ekaḥ kāraṇatāṃ gataḥ // Ks_2.6 // / strīpuṃsāv ātmabhāgau te bhinnamūrteḥ sisṛkṣayā /
prasūtibhājaḥ sargasya % tāv eva pitarau smṛtau // Ks_2.7 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063639 (0.0):
strīpuṃsāv ātmabhāgau te bhinnamūrteḥ sisṛkṣayā / / prasūtibhājaḥ sargasya tāv eva pitarau smṛtau // Ks_2.7 //
svakālaparimāṇena $ vyastarātriṃdivasya te & / yau tu svapnāvabodhau tau % bhūtānāṃ pralayodayau // Ks_2.8 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063653 (0.0):
prasūtibhājaḥ sargasya tāv eva pitarau smṛtau // Ks_2.7 // / svakālaparimāṇena vyastarātriṃdivasya te /
jagadyonir ayonis tvaṃ $ jagadanto nirantakaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063660 (0.0):
yau tu svapnāvabodhau tau bhūtānāṃ pralayodayau // Ks_2.8 // / jagadyonir ayonis tvaṃ jagadanto nirantakaḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371566 (0.062):
āsīdidamātmatantre / BhP_08.06.010/3 tvamādiranto jagato 'sya madhyaṃ ghaṭasya mṛtsneva paraḥ
jagadādir anādis tvaṃ % jagadīśo nirīśvaraḥ // Ks_2.9 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063666 (0.0):
jagadyonir ayonis tvaṃ jagadanto nirantakaḥ / / jagadādir anādis tvaṃ jagadīśo nirīśvaraḥ // Ks_2.9 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808866 (0.011):
jagadādir anādis tvaṃ Ks_2.9c / jagadīśo nirīśvaraḥ Ks_2.9d
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18852268 (0.031):
jagadādiranādistvaṃ jagadanto 'pyanantakaḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371566 (0.053):
āsīdidamātmatantre / BhP_08.06.010/3 tvamādiranto jagato 'sya madhyaṃ ghaṭasya mṛtsneva paraḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28171118 (0.054):
ghaṭaḥ paṭo na bhavatīti // / anādiḥ sāntaḥ / prāgabhāvaḥ/ utpatteḥ pūrvaṃ kāryasya/ sādiranantaḥ pradhvaṃsābhāvaḥ/
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27395944 (0.063):
jagadādir anādyantaḥ NsP_64.70a / jagadādhāram acyutam NsP_61.5d
ātmānam ātmanā vetsi $ sṛjasy ātmānam ātmanā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063672 (0.0):
jagadādir anādis tvaṃ jagadīśo nirīśvaraḥ // Ks_2.9 // / ātmānam ātmanā vetsi sṛjasy ātmānam ātmanā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806623 (0.039):
ātmany eva pralīyase Ks_2.10d / ātmānam ātmanā vetsi Ks_2.10a
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19142037 (0.047):
ātmānamātmanā vetsi sṛjasyātmānamātmanā / / ātmanā kṛtinā ca tvamātmanyeva pralīyase // VjivC_3.47 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16968440 (0.059):
sṛjaty ātmānam ātmanā BrP_30.70d / sṛjaty ātmānam ātmanā BrP_241.19d
ātmanā kṛtinā ca tvam % ātmany eva pralīyase // Ks_2.10 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806616 (0.0):
ātmanā kṛtinā ca tvam Ks_2.10c / ātmany eva pralīyase Ks_2.10d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063678 (0.0):
ātmānam ātmanā vetsi sṛjasy ātmānam ātmanā /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19142042 (5.960):
ātmānamātmanā vetsi sṛjasyātmānamātmanā / / ātmanā kṛtinā ca tvamātmanyeva pralīyase // VjivC_3.47 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12885047 (0.032):
MSS_4644 1 ātmānamātmanā vetsi sṛjasyātmānamātmanā / / MSS_4644 2 ātmanā kṛtinā ca tvam ātmanyeva pralīyase //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26760077 (0.064):
dhārayām āsa cāgneyīṃ % dhāraṇām ātmanātmani // BrP_34.24 // / tataḥ svātmānam utthāpya $ vāyunā samudīritaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11031406 (0.064):
dhārayām āsa cāgneyīṃ dhāraṇām ātmanātmani // BrP_34.24 // / tataḥ svātmānam utthāpya vāyunā samudīritaḥ /
dravaḥ saṃghātakaṭhinaḥ $ sthūlaḥ sūkṣmo laghur guruḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063685 (0.0):
ātmanā kṛtinā ca tvam ātmany eva pralīyase // Ks_2.10 // / dravaḥ saṃghātakaṭhinaḥ sthūlaḥ sūkṣmo laghur guruḥ /
vyakto vyaktetaraś cāsi % prākāmyaṃ te vibhūtiṣu // Ks_2.11 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063692 (0.0):
dravaḥ saṃghātakaṭhinaḥ sthūlaḥ sūkṣmo laghur guruḥ / / vyakto vyaktetaraś cāsi prākāmyaṃ te vibhūtiṣu // Ks_2.11 //
udghātaḥ praṇavo yāsāṃ $ nyāyais tribhir udīraṇam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063698 (0.0):
vyakto vyaktetaraś cāsi prākāmyaṃ te vibhūtiṣu // Ks_2.11 // / udghātaḥ praṇavo yāsāṃ nyāyais tribhir udīraṇam /
karma yajñaḥ phalaṃ svargas % tāsāṃ tvaṃ prabhavo girām // Ks_2.12 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063706 (0.0):
udghātaḥ praṇavo yāsāṃ nyāyais tribhir udīraṇam / / karma yajñaḥ phalaṃ svargas tāsāṃ tvaṃ prabhavo girām // Ks_2.12 //
tvām āmananti prakṛtiṃ $ puruṣārthapravartinīm &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063711 (0.0):
karma yajñaḥ phalaṃ svargas tāsāṃ tvaṃ prabhavo girām // Ks_2.12 // / tvām āmananti prakṛtiṃ puruṣārthapravartinīm /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 911455 (0.059):
guṇaḥ syādapravatītatvaṃ jñatvaṃ cedvaktṛvācyayoḥ / / yathā tvāmāmananti prakṛtiṃ puruṣārthapravatinīm /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2607936 (0.059):
guṇaḥ syādapravatītatvaṃ jñatvaṃ cedvaktṛvācyayoḥ / / tvāmāmananti prakṛtiṃ puruṣārthapravatinīm /"
taddarśinam udāsīnaṃ % tvām eva puruṣaṃ viduḥ // Ks_2.13 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063718 (0.0):
tvām āmananti prakṛtiṃ puruṣārthapravartinīm / / taddarśinam udāsīnaṃ tvām eva puruṣaṃ viduḥ // Ks_2.13 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 911463 (0.013):
maddarśinamudāsīnaṃ tvāmeva puruṣaṃ viduḥ //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2607944 (0.026):
maddarśinamudāsīnaṃ tvāmeva puruṣaṃ viduḥ // / ************* COMMENTARY *************"
tvaṃ pitṝṇām api pitā $ devānām api devatā & / parato 'pi paraś cāsi % vidhātā vedhasām api // Ks_2.14 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063730 (0.0):
taddarśinam udāsīnaṃ tvām eva puruṣaṃ viduḥ // Ks_2.13 // / tvaṃ pitṝṇām api pitā devānām api devatā /
tvam eva havyaṃ hotā ca $ bhojyaṃ bhoktā ca śāśvataḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063736 (0.0):
parato 'pi paraś cāsi vidhātā vedhasām api // Ks_2.14 // / tvam eva havyaṃ hotā ca bhojyaṃ bhoktā ca śāśvataḥ /
vedyaṃ ca veditā cāsi % dhyātā dhyeyaṃ ca yat param // Ks_2.15 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063743 (0.0):
tvam eva havyaṃ hotā ca bhojyaṃ bhoktā ca śāśvataḥ / / vedyaṃ ca veditā cāsi dhyātā dhyeyaṃ ca yat param // Ks_2.15 //
iti tebhyaḥ stutīḥ śrutvā $ yathārthā hṛdayaṃgamāḥ & / prasādābhimukho vedhāḥ % pratyuvāca divaukasaḥ // Ks_2.16 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063754 (0.0):
vedyaṃ ca veditā cāsi dhyātā dhyeyaṃ ca yat param // Ks_2.15 // / iti tebhyaḥ stutīḥ śrutvā yathārthā hṛdayaṃgamāḥ /
purāṇasya kaves tasya $ caturmukhasamīritā & / pravṛttir āsīc chabdānāṃ % caritārthā catuṣṭayī // Ks_2.17 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063764 (0.0):
prasādābhimukho vedhāḥ pratyuvāca divaukasaḥ // Ks_2.16 // / purāṇasya kaves tasya caturmukhasamīritā /
svāgataṃ svān adhīkārān $ prabhāvair avalambya vaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063768 (0.0):
pravṛttir āsīc chabdānāṃ caritārthā catuṣṭayī // Ks_2.17 // / svāgataṃ svān adhīkārān prabhāvair avalambya vaḥ /
yugapad yugabāhubhyaḥ % prāptebhyaḥ prājyavikramāḥ // Ks_2.18 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063777 (0.0):
svāgataṃ svān adhīkārān prabhāvair avalambya vaḥ / / yugapad yugabāhubhyaḥ prāptebhyaḥ prājyavikramāḥ // Ks_2.18 //
kim idaṃ dyutim ātmīyāṃ $ na bibhrati yathā purā & / himakliṣṭaprakāśāni % jyotīṃṣīva mukhāni vaḥ // Ks_2.19 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063788 (0.0):
yugapad yugabāhubhyaḥ prāptebhyaḥ prājyavikramāḥ // Ks_2.18 // / kim idaṃ dyutim ātmīyāṃ na bibhrati yathā purā /
praśamād arciṣām etad $ anudgīrṇasurāyudham & / vṛtrasya hantuḥ kuliśaṃ % kuṇṭhitāśrīva lakṣyate // Ks_2.20 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063799 (0.0):
himakliṣṭaprakāśāni jyotīṃṣīva mukhāni vaḥ // Ks_2.19 // / praśamād arciṣām etad anudgīrṇasurāyudham /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18852085 (0.0):
himakliṣṭaprabhāveṇa jyotīṃṣīva mukhāni vaḥ // RKV_90.12 // / praśamādarciṣām etad anudgīrṇaṃ surāyudham / / vṛtrasya hantuḥ kuliśaṃ kuṇṭhitaśrīva lakṣyate // RKV_90.13 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10848327 (0.0):
prasabhādarciṣām etad anudgīrṇaṃ surāyudham / / vṛtrasya hantuḥ kuliśaṃ kuṇṭhitaśrīva lakṣate // RKS_106.16 //
kiṃ cāyam aridurvāraḥ $ pāṇau pāśaḥ pracetasaḥ & / mantreṇa hatavīryasya % phaṇino dainyam āśritaḥ // Ks_2.21 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063804 (0.0):
vṛtrasya hantuḥ kuliśaṃ kuṇṭhitāśrīva lakṣyate // Ks_2.20 // / kiṃ cāyam aridurvāraḥ pāṇau pāśaḥ pracetasaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063811 (0.0):
kiṃ cāyam aridurvāraḥ pāṇau pāśaḥ pracetasaḥ / / mantreṇa hatavīryasya phaṇino dainyam āśritaḥ // Ks_2.21 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18852098 (0.0):
vṛtrasya hantuḥ kuliśaṃ kuṇṭhitaśrīva lakṣyate // RKV_90.13 // / kiṃ cāyamaridurvāraḥ pāṇau pāśaḥ pracetasaḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10848336 (0.033):
kiṃcāyamaridurvāraḥ pāṇau pāśaḥ pracetasaḥ / / mantropahṛtavīryasya phaṇino dainyam āgataḥ // RKS_106.17 //
kuberasya manaḥśalyaṃ $ śaṃsatīva parābhavam & / apaviddhagado bāhur % bhagnaśākha iva drumaḥ // Ks_2.22 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063823 (0.0):
mantreṇa hatavīryasya phaṇino dainyam āśritaḥ // Ks_2.21 // / kuberasya manaḥśalyaṃ śaṃsatīva parābhavam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18852105 (0.0):
kuberasya manaḥśalyaṃ śaṃsatīva parābhavam / / apaviddhagato vāyurbhagnaśākha iva drumaḥ // RKV_90.15 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10848355 (0.0):
kuberasya manaḥ śalyaṃ śaṃsatīva parābhavam / / apaviddhāṅgado bāhurbhagnaśākha iva drumaḥ // RKS_106.18 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18852112 (0.063):
apaviddhagato vāyurbhagnaśākha iva drumaḥ // RKV_90.15 // / yamo 'pi vilikhanbhūmiṃ daṇḍenāstamitatviṣā /
yamo 'pi vilikhan bhūmiṃ $ daṇḍenāstamitatviṣā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063829 (0.0):
apaviddhagado bāhur bhagnaśākha iva drumaḥ // Ks_2.22 // / yamo 'pi vilikhan bhūmiṃ daṇḍenāstamitatviṣā /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18852118 (0.0):
apaviddhagato vāyurbhagnaśākha iva drumaḥ // RKV_90.15 // / yamo 'pi vilikhanbhūmiṃ daṇḍenāstamitatviṣā /
kurute 'sminn amoghe 'pi % nirvāṇālātalāghavam // Ks_2.23 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063835 (0.0):
yamo 'pi vilikhan bhūmiṃ daṇḍenāstamitatviṣā / / kurute 'sminn amoghe 'pi nirvāṇālātalāghavam // Ks_2.23 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18852121 (0.036):
yamo 'pi vilikhanbhūmiṃ daṇḍenāstamitatviṣā / / kurute 'sminn amogho 'pi nirvāṇālātalāghavam // RKV_90.16 //
amī ca katham ādityāḥ $ pratāpakṣatiśītalāḥ & / citranyastā iva gatāḥ % prakāmālokanīyatām // Ks_2.24 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063846 (0.0):
kurute 'sminn amoghe 'pi nirvāṇālātalāghavam // Ks_2.23 // / amī ca katham ādityāḥ pratāpakṣatiśītalāḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18852133 (0.0):
amī ca kathamādityāḥ pratāpakṣatiśītalāḥ / / citranyastā iva gatāḥ prakāmālokanīyatām // RKV_90.17 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10848378 (1.192):
amī ca dvādaśādityāḥ pratāpakṣayaśītalāḥ / / citranyastā iva gatāḥ prakāmālokanīyatām // RKS_106.20 //
paryākulatvān marutāṃ $ vegabhaṅgo 'numīyate &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063852 (0.0):
citranyastā iva gatāḥ prakāmālokanīyatām // Ks_2.24 // / paryākulatvān marutāṃ vegabhaṅgo 'numīyate /
ambhasām oghasaṃrodhaḥ % pratīpagamanād iva // Ks_2.25 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063858 (0.0):
paryākulatvān marutāṃ vegabhaṅgo 'numīyate / / ambhasām oghasaṃrodhaḥ pratīpagamanād iva // Ks_2.25 //
āvarjitajaṭāmauli- $ vilambiśaśikoṭayaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063865 (0.0):
ambhasām oghasaṃrodhaḥ pratīpagamanād iva // Ks_2.25 // / āvarjitajaṭāmauli- vilambiśaśikoṭayaḥ /
rudrāṇām api mūrdhānaḥ % kṣatahuṃkāraśaṃsinaḥ // Ks_2.26 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063871 (0.0):
āvarjitajaṭāmauli- vilambiśaśikoṭayaḥ / / rudrāṇām api mūrdhānaḥ kṣatahuṃkāraśaṃsinaḥ // Ks_2.26 //
labdhapratiṣṭhāḥ prathamaṃ $ yūyaṃ kiṃ balavattaraiḥ & / apavādair ivotsargāḥ % kṛtavyāvṛttayaḥ paraiḥ // Ks_2.27 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063882 (0.0):
rudrāṇām api mūrdhānaḥ kṣatahuṃkāraśaṃsinaḥ // Ks_2.26 // / labdhapratiṣṭhāḥ prathamaṃ yūyaṃ kiṃ balavattaraiḥ /
tad brūta vatsāḥ kim itaḥ $ prārthayadhve samāgatāḥ & / mayi sṛṣṭir hi lokānāṃ % rakṣā yuṣmāsv avasthitā // Ks_2.28 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063893 (0.0):
apavādair ivotsargāḥ kṛtavyāvṛttayaḥ paraiḥ // Ks_2.27 // / tad brūta vatsāḥ kim itaḥ prārthayadhve samāgatāḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18852152 (1.192):
kimāgamanakṛtyaṃ vo brūta niḥsaṃśayaṃ surāḥ // RKV_90.18 // / mayi sṛṣṭir hi lokānāṃ rakṣā yuṣmāsvavasthitā /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10848385 (1.192):
citranyastā iva gatāḥ prakāmālokanīyatām // RKS_106.20 // / mayi sṛṣṭiś ca lokānāṃ rakṣā yuṣmāsv avasthitā /
tato mandāniloddhūta- $ kamalākaraśobhinā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063901 (0.0):
mayi sṛṣṭir hi lokānāṃ rakṣā yuṣmāsv avasthitā // Ks_2.28 // / tato mandāniloddhūta- kamalākaraśobhinā /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10841492 (0.0):
ucyatāṃ yan mayā kāryaṃ tatsarvaṃ karavāṇy aham / / tato mandāniloddhūtakamalākaraśobhinā // RKS_95.56 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18852161 (0.033):
tato mandānilodbhūtakamalākaraśobhinā // RKV_90.19 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10848391 (0.033):
tato mandānilodbhūtakamalākaraśobhinā // RKS_106.21 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809095 (0.034):
tato mandāniloddhūta- Ks_2.29a / tatkarāmbuvinimīlitekṣaṇā Ks_8.26b
guruṃ netrasahasreṇa % codayām āsa vāsavaḥ // Ks_2.29 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063907 (0.0):
tato mandāniloddhūta- kamalākaraśobhinā / / guruṃ netrasahasreṇa codayām āsa vāsavaḥ // Ks_2.29 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10841493 (0.043):
tato mandāniloddhūtakamalākaraśobhinā // RKS_95.56 // / guruṃ netrasahasreṇa prerayāmāsa vṛtrahā /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18852162 (0.043):
tato mandānilodbhūtakamalākaraśobhinā // RKV_90.19 // / guruṃ netrasahasreṇa prerayāmāsa vṛtrahā /
sa dvinetro hareś cakṣuḥ $ sahasranayanādhikam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815756 (0.0):
sadyo vasantena samāgatānāṃ Ks_3.29c / sa dvinetro hareś cakṣuḥ Ks_2.30a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063914 (0.0):
guruṃ netrasahasreṇa codayām āsa vāsavaḥ // Ks_2.29 // / sa dvinetro hareś cakṣuḥ sahasranayanādhikam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18852174 (0.022):
sa dvinetraṃ hareścakṣuḥ sahasranayanādhikam // RKV_90.20 //
vācaspatir uvācedaṃ % prāñjalir jalajāsanam // Ks_2.30 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063921 (0.0):
sa dvinetro hareś cakṣuḥ sahasranayanādhikam / / vācaspatir uvācedaṃ prāñjalir jalajāsanam // Ks_2.30 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812436 (0.041):
prājāpatyās tapasvinaḥ Ks_6.34d / prāñjalir jalajāsanam Ks_2.30d / prāñjaliḥ pṛthivīdharaḥ Ks_6.53d
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18852178 (0.051):
sa dvinetraṃ hareścakṣuḥ sahasranayanādhikam // RKV_90.20 // / vācaspatiruvācedaṃ prāñjalir jalajāsanam /
evaṃ yad āttha bhagavann $ āmṛṣṭaṃ naḥ paraiḥ padam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063927 (0.0):
vācaspatir uvācedaṃ prāñjalir jalajāsanam // Ks_2.30 // / evaṃ yad āttha bhagavann āmṛṣṭaṃ naḥ paraiḥ padam /
pratyekaṃ viniyuktātmā % kathaṃ na jñāsyasi prabho // Ks_2.31 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063936 (0.0):
evaṃ yad āttha bhagavann āmṛṣṭaṃ naḥ paraiḥ padam / / pratyekaṃ viniyuktātmā kathaṃ na jñāsyasi prabho // Ks_2.31 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807543 (0.025):
kathaṃ na jñāsyasi prabho Ks_2.31d / kathaṃ sa lakṣyaprabhavo bhaviṣyati Ks_5.81d
bhavallabdhavarodīrṇas $ tārakākhyo mahāsuraḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063944 (0.0):
pratyekaṃ viniyuktātmā kathaṃ na jñāsyasi prabho // Ks_2.31 // / bhavallabdhavarodīrṇas tārakākhyo mahāsuraḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812866 (0.047):
bhavanty avyabhicāriṇyo Ks_6.86c / bhavallabdhavarodīrṇas Ks_2.32a
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957411 (0.059):
tasmādviṃśadguṇairhīnastārakākhyo mahāsuraḥ // GarP_3,12.89 // / tasmātṣaḍguṇato hīnaḥ śaṃbaro lokakaṇṭakaḥ /
upaplavāya lokānāṃ % dhūmaketur ivotthitaḥ // Ks_2.32 // / pure tāvantam evāsya $ tanoti ravir ātapam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063954 (0.0):
bhavallabdhavarodīrṇas tārakākhyo mahāsuraḥ / / upaplavāya lokānāṃ dhūmaketur ivotthitaḥ // Ks_2.32 //
dīrghikākamalonmeṣo % yāvanmātreṇa sādhyate // Ks_2.33 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063961 (0.0):
pure tāvantam evāsya tanoti ravir ātapam / / dīrghikākamalonmeṣo yāvanmātreṇa sādhyate // Ks_2.33 //
sarvābhiḥ sarvadā candras $ taṃ kalābhir niṣevate & / nādatte kevalāṃ lekhāṃ % haracūḍāmaṇīkṛtām // Ks_2.34 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063971 (0.0):
dīrghikākamalonmeṣo yāvanmātreṇa sādhyate // Ks_2.33 // / sarvābhiḥ sarvadā candras taṃ kalābhir niṣevate /
vyāvṛttagatir udyāne $ kusumasteyasādhvasāt &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063978 (0.0):
nādatte kevalāṃ lekhāṃ haracūḍāmaṇīkṛtām // Ks_2.34 // / vyāvṛttagatir udyāne kusumasteyasādhvasāt /
na vāti vāyus tatpārśve % tālavṛntānilādhikam // Ks_2.35 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063987 (0.0):
vyāvṛttagatir udyāne kusumasteyasādhvasāt / / na vāti vāyus tatpārśve tālavṛntānilādhikam // Ks_2.35 //
paryāyasevām utsṛjya $ puṣpasaṃbhāratatparāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063992 (0.0):
na vāti vāyus tatpārśve tālavṛntānilādhikam // Ks_2.35 // / paryāyasevām utsṛjya puṣpasaṃbhāratatparāḥ /
udyānapālasāmānyam % ṛtavas tam upāsate // Ks_2.36 // / tasyopāyanayogyāni $ ratnāni saritāṃ patiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064004 (0.0):
udyānapālasāmānyam ṛtavas tam upāsate // Ks_2.36 // / tasyopāyanayogyāni ratnāni saritāṃ patiḥ /
katham apy ambhasām antar % ā niṣpatteḥ pratīkṣate // Ks_2.37 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064009 (0.0):
tasyopāyanayogyāni ratnāni saritāṃ patiḥ / / katham apy ambhasām antar ā niṣpatteḥ pratīkṣate // Ks_2.37 //
jvalanmaṇiśikhāś cainaṃ $ vāsukipramukhā niśi &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064018 (0.0):
katham apy ambhasām antar ā niṣpatteḥ pratīkṣate // Ks_2.37 // / jvalanmaṇiśikhāś cainaṃ vāsukipramukhā niśi /
sthirapradīpatām etya % bhujaṃgāḥ paryupāsate // Ks_2.38 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064022 (0.0):
jvalanmaṇiśikhāś cainaṃ vāsukipramukhā niśi / / sthirapradīpatām etya bhujaṃgāḥ paryupāsate // Ks_2.38 //
tatkṛtānugrahāpekṣī $ taṃ muhur dūtahāritaiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064030 (0.0):
sthirapradīpatām etya bhujaṃgāḥ paryupāsate // Ks_2.38 // / tatkṛtānugrahāpekṣī taṃ muhur dūtahāritaiḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809106 (0.054):
tatkṛtānugrahāpekṣī Ks_2.39a / tatkṣaṇaṃ viparivartitahriyor Ks_8.79a
anukūlayatīndro 'pi % kalpadrumavibhūṣaṇaiḥ // Ks_2.39 // / ittham ārādhyamāno 'pi $ kliśnāti bhuvanatrayam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064041 (0.0):
tatkṛtānugrahāpekṣī taṃ muhur dūtahāritaiḥ / / anukūlayatīndro 'pi kalpadrumavibhūṣaṇaiḥ // Ks_2.39 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 922189 (5.960):
vaidharmye yathā / itthamārādhyamāno 'pi kliśnāti bhuvanatrayam / / śāmyetpratyapakāreṇa nopakāreṇa durjanaḥ" //"
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12910268 (0.031):
MSS_5876 1 itthamārādhyamāno'pi kliśnāti bhuvanatrayam / / MSS_5876 2 śāmyet pratyapakāreṇa nopakāreṇa durjanaḥ //
śāmyet pratyapakāreṇa % nopakāreṇa durjanaḥ // Ks_2.40 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064046 (0.0):
ittham ārādhyamāno 'pi kliśnāti bhuvanatrayam / / śāmyet pratyapakāreṇa nopakāreṇa durjanaḥ // Ks_2.40 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 922191 (0.0):
itthamārādhyamāno 'pi kliśnāti bhuvanatrayam / / śāmyetpratyapakāreṇa nopakāreṇa durjanaḥ" //"
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12910271 (0.013):
MSS_5876 1 itthamārādhyamāno'pi kliśnāti bhuvanatrayam / / MSS_5876 2 śāmyet pratyapakāreṇa nopakāreṇa durjanaḥ //
tenāmaravadhūhastaiḥ $ sadayālūnapallavāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064053 (0.0):
śāmyet pratyapakāreṇa nopakāreṇa durjanaḥ // Ks_2.40 // / tenāmaravadhūhastaiḥ sadayālūnapallavāḥ /
abhijñāś chedapātānāṃ % kriyante nandanadrumāḥ // Ks_2.41 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064059 (0.0):
tenāmaravadhūhastaiḥ sadayālūnapallavāḥ / / abhijñāś chedapātānāṃ kriyante nandanadrumāḥ // Ks_2.41 //
vījyate sa hi saṃsuptaḥ $ śvāsasādhāraṇānilaiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064066 (0.0):
abhijñāś chedapātānāṃ kriyante nandanadrumāḥ // Ks_2.41 // / vījyate sa hi saṃsuptaḥ śvāsasādhāraṇānilaiḥ /
cāmaraiḥ surabandīnāṃ % bāṣpaśīkaravarṣibhiḥ // Ks_2.42 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064072 (0.0):
vījyate sa hi saṃsuptaḥ śvāsasādhāraṇānilaiḥ / / cāmaraiḥ surabandīnāṃ bāṣpaśīkaravarṣibhiḥ // Ks_2.42 //
utpāṭya meruśṛṅgāṇi $ kṣuṇṇāni haritāṃ khuraiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064078 (0.0):
cāmaraiḥ surabandīnāṃ bāṣpaśīkaravarṣibhiḥ // Ks_2.42 // / utpāṭya meruśṛṅgāṇi kṣuṇṇāni haritāṃ khuraiḥ /
ākrīḍaparvatās tena % kalpitāḥ sveṣu veśmasu // Ks_2.43 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064085 (0.0):
utpāṭya meruśṛṅgāṇi kṣuṇṇāni haritāṃ khuraiḥ / / ākrīḍaparvatās tena kalpitāḥ sveṣu veśmasu // Ks_2.43 //
mandākinyāḥ payaḥśeṣaṃ $ digvāraṇamadāvilam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064091 (0.0):
ākrīḍaparvatās tena kalpitāḥ sveṣu veśmasu // Ks_2.43 // / mandākinyāḥ payaḥśeṣaṃ digvāraṇamadāvilam /
hemāmbhoruhasasyānāṃ % tadvāpyo dhāma sāṃpratam // Ks_2.44 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064097 (0.0):
mandākinyāḥ payaḥśeṣaṃ digvāraṇamadāvilam / / hemāmbhoruhasasyānāṃ tadvāpyo dhāma sāṃpratam // Ks_2.44 //
bhuvanālokanaprītiḥ $ svargibhir nānubhūyate &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064104 (0.0):
hemāmbhoruhasasyānāṃ tadvāpyo dhāma sāṃpratam // Ks_2.44 // / bhuvanālokanaprītiḥ svargibhir nānubhūyate /
khilībhūte vimānānāṃ % tadāpātabhayāt pathi // Ks_2.45 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064110 (0.0):
bhuvanālokanaprītiḥ svargibhir nānubhūyate / / khilībhūte vimānānāṃ tadāpātabhayāt pathi // Ks_2.45 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809280 (0.060):
tadāpātabhayāt pathi Ks_2.45d / tadāprabhṛty unmadanā pitur gṛhe Ks_5.55a
yajvabhiḥ saṃbhṛtaṃ havyaṃ $ vitateṣv adhvareṣu saḥ & / jātavedomukhān māyī % miṣatām ācchinatti naḥ // Ks_2.46 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064122 (0.0):
khilībhūte vimānānāṃ tadāpātabhayāt pathi // Ks_2.45 // / yajvabhiḥ saṃbhṛtaṃ havyaṃ vitateṣv adhvareṣu saḥ /
uccair uccaiḥśravās tena $ hayaratnam ahāri ca & / dehabaddham ivendrasya % cirakālārjitaṃ yaśaḥ // Ks_2.47 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064136 (0.0):
jātavedomukhān māyī miṣatām ācchinatti naḥ // Ks_2.46 // / uccair uccaiḥśravās tena hayaratnam ahāri ca /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12919223 (0.0):
MSS_6335 2 dehabaddhamivendrasya cirakālārjitaṃ yaśaḥ //
tasminn upāyāḥ sarve naḥ $ krūre pratihatakriyāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064142 (0.0):
dehabaddham ivendrasya cirakālārjitaṃ yaśaḥ // Ks_2.47 // / tasminn upāyāḥ sarve naḥ krūre pratihatakriyāḥ /
vīryavaty auṣadhānīva % vikāre sāṃnipātike // Ks_2.48 // / jayāśā yatra cāsmākaṃ $ pratighātotthitārciṣā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064152 (0.0):
tasminn upāyāḥ sarve naḥ krūre pratihatakriyāḥ / / vīryavaty auṣadhānīva vikāre sāṃnipātike // Ks_2.48 //
haricakreṇa tenāsya % kaṇṭhe niṣka ivārpitaḥ // Ks_2.49 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064159 (0.0):
jayāśā yatra cāsmākaṃ pratighātotthitārciṣā / / haricakreṇa tenāsya kaṇṭhe niṣka ivārpitaḥ // Ks_2.49 //
tadīyās toyadeṣv adya $ puṣkarāvartakādiṣu & / abhyasyanti taṭāghātaṃ % nirjitairāvatā gajāḥ // Ks_2.50 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064171 (0.0):
haricakreṇa tenāsya kaṇṭhe niṣka ivārpitaḥ // Ks_2.49 // / tadīyās toyadeṣv adya puṣkarāvartakādiṣu /
tad icchāmo vibho sṛṣṭaṃ $ senānyaṃ tasya śāntaye &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064176 (0.0):
abhyasyanti taṭāghātaṃ nirjitairāvatā gajāḥ // Ks_2.50 // / tad icchāmo vibho sṛṣṭaṃ senānyaṃ tasya śāntaye /
karmabandhacchidaṃ dharmaṃ % bhavasyeva mumukṣavaḥ // Ks_2.51 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064184 (0.0):
tad icchāmo vibho sṛṣṭaṃ senānyaṃ tasya śāntaye / / karmabandhacchidaṃ dharmaṃ bhavasyeva mumukṣavaḥ // Ks_2.51 //
goptāraṃ surasainyānāṃ $ yaṃ puraskṛtya gotrabhit &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064189 (0.0):
karmabandhacchidaṃ dharmaṃ bhavasyeva mumukṣavaḥ // Ks_2.51 // / goptāraṃ surasainyānāṃ yaṃ puraskṛtya gotrabhit /
pratyāneṣyati śatrubhyo % bandīm iva jayaśriyam // Ks_2.52 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064196 (0.0):
goptāraṃ surasainyānāṃ yaṃ puraskṛtya gotrabhit / / pratyāneṣyati śatrubhyo bandīm iva jayaśriyam // Ks_2.52 //
vacasy avasite tasmin $ sasarja giram ātmabhūḥ & / garjitānantarāṃ vṛṣṭiṃ % saubhāgyena jigāya yā // Ks_2.53 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064209 (0.0):
pratyāneṣyati śatrubhyo bandīm iva jayaśriyam // Ks_2.52 // / vacasy avasite tasmin sasarja giram ātmabhūḥ /
saṃpatsyate vaḥ kāmo yaṃ $ kālaḥ kaścit pratīkṣyatām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064215 (0.0):
garjitānantarāṃ vṛṣṭiṃ saubhāgyena jigāya yā // Ks_2.53 // / saṃpatsyate vaḥ kāmo yaṃ kālaḥ kaścit pratīkṣyatām /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816202 (0.055):
saṃnyastadehaḥ svayam eva kāmaḥ Ks_7.67d / saṃpatsyate vaḥ kāmo yaṃ Ks_2.54a
na tv asya siddhau yāsyāmi % sargavyāpāram ātmanā // Ks_2.54 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064223 (0.0):
saṃpatsyate vaḥ kāmo yaṃ kālaḥ kaścit pratīkṣyatām / / na tv asya siddhau yāsyāmi sargavyāpāram ātmanā // Ks_2.54 //
itaḥ sa daityaḥ prāptaśrīr $ neta evārhati kṣayam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806899 (0.0):
itas tataś candramarīcigauraiḥ Ks_1.13b / itaḥ sa daityaḥ prāptaśrīr Ks_2.55a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064229 (0.0):
na tv asya siddhau yāsyāmi sargavyāpāram ātmanā // Ks_2.54 // / itaḥ sa daityaḥ prāptaśrīr neta evārhati kṣayam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24257574 (0.028):
ceṣṭādītyādiśabdena---itaḥ sa daityaḥ prāptaśrīrneta evārhati"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9117105 (0.028):
ceṣṭādītyādiśabdena itaḥ sa daityaḥ prāptaśrīrneta evārhati"
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12908333 (0.045):
MSS_5778 1 itaḥ sa daityaḥ prāptaśrīr neta evārhati kṣayam /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21442542 (0.045):
kaścin manyur iti | uktaṃ ca / itaḥ sa daityaḥ prāpta śrīr neta evārhati kṣayam |
viṣavṛkṣo 'pi saṃvardhya % svayaṃ chettum asāṃpratam // Ks_2.55 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064239 (0.0):
itaḥ sa daityaḥ prāptaśrīr neta evārhati kṣayam / / viṣavṛkṣo 'pi saṃvardhya svayaṃ chettum asāṃpratam // Ks_2.55 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21442549 (0.0):
itaḥ sa daityaḥ prāpta śrīr neta evārhati kṣayam | / viṣa vṛkṣo 'pi saṃvardhya svayaṃ chettum asāmpratam ||Panc_1.268||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12908342 (1.192):
MSS_5778 1 itaḥ sa daityaḥ prāptaśrīr neta evārhati kṣayam / / MSS_5778 2 viṣavṛkṣo'pi saṃvardhya svayaṃ chettumasāṃpratam //
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18078329 (1.192):
viṣavṛkṣo'pi saṃvardhya svayaṃ chettumasāṃpratam
vṛtaṃ tenedam eva prāṅ $ mayā cāsmai pratiśrutam & / vareṇa śamitaṃ lokān % alaṃ dagdhuṃ hi tattapaḥ // Ks_2.56 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064251 (0.0):
viṣavṛkṣo 'pi saṃvardhya svayaṃ chettum asāṃpratam // Ks_2.55 // / vṛtaṃ tenedam eva prāṅ mayā cāsmai pratiśrutam /
saṃyuge sāṃyugīnaṃ tam $ udyataṃ prasaheta kaḥ & / aṃśād ṛte niṣiktasya % nīlalohitaretasaḥ // Ks_2.57 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064261 (0.0):
vareṇa śamitaṃ lokān alaṃ dagdhuṃ hi tattapaḥ // Ks_2.56 // / saṃyuge sāṃyugīnaṃ tam udyataṃ prasaheta kaḥ /
sa hi devaḥ paraṃ jyotis $ tamaḥpāre vyavasthitam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064267 (0.0):
aṃśād ṛte niṣiktasya nīlalohitaretasaḥ // Ks_2.57 // / sa hi devaḥ paraṃ jyotis tamaḥpāre vyavasthitam /
paricchinnaprabhāvarddhir % na mayā na ca viṣṇunā // Ks_2.58 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064276 (0.0):
sa hi devaḥ paraṃ jyotis tamaḥpāre vyavasthitam / / paricchinnaprabhāvarddhir na mayā na ca viṣṇunā // Ks_2.58 //
umārūpeṇa te yūyaṃ $ saṃyamastimitaṃ manaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064281 (0.0):
paricchinnaprabhāvarddhir na mayā na ca viṣṇunā // Ks_2.58 // / umārūpeṇa te yūyaṃ saṃyamastimitaṃ manaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12936722 (0.0):
MSS_7216 1 umārūpeṇa yūyaṃ te saṃyamastimitaṃ manaḥ /
śaṃbhor yatadhvam ākraṣṭum % ayaskāntena lohavat // Ks_2.59 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064288 (0.0):
umārūpeṇa te yūyaṃ saṃyamastimitaṃ manaḥ / / śaṃbhor yatadhvam ākraṣṭum ayaskāntena lohavat // Ks_2.59 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12936729 (0.0):
MSS_7216 1 umārūpeṇa yūyaṃ te saṃyamastimitaṃ manaḥ / / MSS_7216 2 śaṃbhoryatadhvamākraṣṭum ayaskāntena lohavat //
ubhe eva kṣame voḍhum $ ubhayor vīryam āhitam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064295 (0.0):
śaṃbhor yatadhvam ākraṣṭum ayaskāntena lohavat // Ks_2.59 // / ubhe eva kṣame voḍhum ubhayor vīryam āhitam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12936733 (0.048):
MSS_7216 2 śaṃbhoryatadhvamākraṣṭum ayaskāntena lohavat // / MSS_7217 1 ubhe eva kṣame voḍhum ubhayorbījamāhitam /
sā vā śaṃbhos tadīyā vā % mūrtir jalamayī mama // Ks_2.60 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064301 (0.0):
ubhe eva kṣame voḍhum ubhayor vīryam āhitam / / sā vā śaṃbhos tadīyā vā mūrtir jalamayī mama // Ks_2.60 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12936741 (1.192):
MSS_7217 1 ubhe eva kṣame voḍhum ubhayorbījamāhitam / / MSS_7217 2 sā vā śaṃbhos tadīyā vā mūrtirjalamayī mama //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813494 (0.041):
mūrcchanāparigṛhītakaiśikaiḥ Ks_8.85c / mūrtir jalamayī mama Ks_2.60d
tasyātmā śitikaṇṭhasya $ saināpatyam upetya vaḥ & / mokṣyate surabandīnāṃ % veṇīr vīryavibhūtibhiḥ // Ks_2.61 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064314 (0.0):
sā vā śaṃbhos tadīyā vā mūrtir jalamayī mama // Ks_2.60 // / tasyātmā śitikaṇṭhasya saināpatyam upetya vaḥ /
iti vyāhṛtya vibudhān $ viśvayonis tirodadhe & / manasy āhitakartavyās % te 'pi pratiyayur divam // Ks_2.62 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064323 (0.0):
mokṣyate surabandīnāṃ veṇīr vīryavibhūtibhiḥ // Ks_2.61 // / iti vyāhṛtya vibudhān viśvayonis tirodadhe /
tatra niścitya kandarpam $ agamat pākaśāsanaḥ & / manasā kāryasaṃsiddhi- % tvarādviguṇaraṃhasā // Ks_2.63 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064334 (0.0):
manasy āhitakartavyās te 'pi pratiyayur divam // Ks_2.62 // / tatra niścitya kandarpam agamat pākaśāsanaḥ /
atha sa lalitayoṣidbhrūlatācāruśṛṅgaṃ $ rativalayapadāṅke cāpam āsajya
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805723 (0.0):
atha sarvasya dhātāraṃ Ks_2.3a / atha sa lalitayoṣidbhrūlatācāruśṛṅgaṃ Ks_2.64a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814087 (0.0):
rativalayapadāṅke cāpam āsajya kaṇṭhe Ks_2.64b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064349 (0.0):
manasā kāryasaṃsiddhi- tvarādviguṇaraṃhasā // Ks_2.63 // / atha sa lalitayoṣidbhrūlatācāruśṛṅgaṃ rativalayapadāṅke cāpam āsajya
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12814545 (0.0):
MSS_0775 1 atha sa lalitayoṣidbhrūlatācāruśṛṅgaṃ rativalayapadāṅke
kaṇṭhe & / sahacaramadhuhastanyastacūtāṅkurāstraḥ % śatamakham upatasthe prāñjaliḥ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816071 (0.0):
sasvaje priyam uronipīḍitā Ks_8.14a / sahacaramadhuhastanyastacūtāṅkurāstraḥ Ks_2.64c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064361 (0.0):
atha sa lalitayoṣidbhrūlatācāruśṛṅgaṃ rativalayapadāṅke cāpam āsajya / kaṇṭhe / / sahacaramadhuhastanyastacūtāṅkurāstraḥ śatamakham upatasthe prāñjaliḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12814558 (0.0):
MSS_0775 1 atha sa lalitayoṣidbhrūlatācāruśṛṅgaṃ rativalayapadāṅke / cāpamāsajya kaṇṭhe / / MSS_0775 2 sahacaramadhuhastanyastucūtāṅkurāstraś śatamakhamupatasthe
puṣpadhanvā // Ks_2.64 // / tasmin maghonas tridaśān vihāya $ sahasram akṣṇāṃ yugapat papāta &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064371 (0.0):
sahacaramadhuhastanyastacūtāṅkurāstraḥ śatamakham upatasthe prāñjaliḥ / puṣpadhanvā // Ks_2.64 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815253 (0.043):
śatakumbhakamalākaraiḥ samam Ks_8.85b / śatamakham upatasthe prāñjaliḥ puṣpadhanvā Ks_2.64d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12814558 (0.043):
MSS_0775 2 sahacaramadhuhastanyastucūtāṅkurāstraś śatamakhamupatasthe / prāñjaliḥ puṣpadhanvā //
prayojanāpekṣitayā prabhūṇāṃ % prāyaś calaṃ gauravam āśriteṣu // Ks_3.1 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064378 (0.0):
tasmin maghonas tridaśān vihāya sahasram akṣṇāṃ yugapat papāta / / prayojanāpekṣitayā prabhūṇāṃ prāyaś calaṃ gauravam āśriteṣu // Ks_3.1 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812468 (0.018):
prāpnuvanty upahāratām Ks_6.42d / prāyaś calaṃ gauravam āśriteṣu Ks_3.1d
sa vāsavenāsanasaṃnikṛṣṭam $ ito niṣīdeti visṛṣṭabhūmiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064386 (0.0):
prayojanāpekṣitayā prabhūṇāṃ prāyaś calaṃ gauravam āśriteṣu // Ks_3.1 // / sa vāsavenāsanasaṃnikṛṣṭam ito niṣīdeti visṛṣṭabhūmiḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816023 (0.047):
sa vāsavenāsanasaṃnikṛṣṭam Ks_3.2a / sa vyabudhyata budhastavocitaḥ Ks_8.85a
bhartuḥ prasādaṃ pratinandya mūrdhnā % vaktuṃ mithaḥ prākramataivam enam
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064395 (0.0):
sa vāsavenāsanasaṃnikṛṣṭam ito niṣīdeti visṛṣṭabhūmiḥ / / bhartuḥ prasādaṃ pratinandya mūrdhnā vaktuṃ mithaḥ prākramataivam enam //
// Ks_3.2 // / ājñāpaya jñātaviśeṣa puṃsāṃ $ lokeṣu yat te karaṇīyam asti &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064403 (0.0):
bhartuḥ prasādaṃ pratinandya mūrdhnā vaktuṃ mithaḥ prākramataivam enam // / Ks_3.2 // / ājñāpaya jñātaviśeṣa puṃsāṃ lokeṣu yat te karaṇīyam asti /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806596 (0.056):
ājahratus taccaraṇau pṛthivyāṃ Ks_1.33c / ājñāpaya jñātaviśeṣa puṃsāṃ Ks_3.3a
anugrahaṃ saṃsmaraṇapravṛttam % icchāmi saṃvardhitam ājñayā te // Ks_3.3
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064411 (0.0):
ājñāpaya jñātaviśeṣa puṃsāṃ lokeṣu yat te karaṇīyam asti / / anugrahaṃ saṃsmaraṇapravṛttam icchāmi saṃvardhitam ājñayā te // Ks_3.3 //
kenābhyasūyā padakāṅkṣiṇā te $ nitāntadīrghair janitā tapobhiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064417 (0.0):
anugrahaṃ saṃsmaraṇapravṛttam icchāmi saṃvardhitam ājñayā te // Ks_3.3 // / kenābhyasūyā padakāṅkṣiṇā te nitāntadīrghair janitā tapobhiḥ /
yāvad bhavaty āhitasāyakasya % matkārmukasyāsya nideśavartī // Ks_3.4 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064426 (0.0):
kenābhyasūyā padakāṅkṣiṇā te nitāntadīrghair janitā tapobhiḥ / / yāvad bhavaty āhitasāyakasya matkārmukasyāsya nideśavartī // Ks_3.4 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813064 (0.051):
maṇḍalāgram iva tiryagujjhitam Ks_8.54d / matkārmukasyāsya nideśavartī Ks_3.4d
asaṃmataḥ kas tava muktimārgaṃ $ punarbhavakleśabhayāt prapannaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064434 (0.0):
yāvad bhavaty āhitasāyakasya matkārmukasyāsya nideśavartī // Ks_3.4 // / asaṃmataḥ kas tava muktimārgaṃ punarbhavakleśabhayāt prapannaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12865766 (0.0):
MSS_3637 1 asaṃmataḥ kastava muktimārgaṃ punarbhavakleśabhayāt prapannaḥ /
baddhaś ciraṃ tiṣṭhatu sundarīṇām % ārecitabhrūcaturaiḥ kaṭākṣaiḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064442 (0.0):
asaṃmataḥ kas tava muktimārgaṃ punarbhavakleśabhayāt prapannaḥ / / baddhaś ciraṃ tiṣṭhatu sundarīṇām ārecitabhrūcaturaiḥ kaṭākṣaiḥ // Ks_3.5
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12865773 (0.0):
MSS_3637 1 asaṃmataḥ kastava muktimārgaṃ punarbhavakleśabhayāt prapannaḥ / / MSS_3637 2 baddhaściraṃ tiṣṭhatu sundarīṇām ārecitabhrūcaturaiḥ kaṭākṣaiḥ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806734 (0.044):
āruhya kailāsam iva pratasthe Ks_7.37d / ārecitabhrūcaturaiḥ kaṭākṣaiḥ Ks_3.5d
Ks_3.5 // / adhyāpitasyośanasāpi nītiṃ $ prayuktarāgapraṇidhir dviṣas te &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064450 (0.0):
baddhaś ciraṃ tiṣṭhatu sundarīṇām ārecitabhrūcaturaiḥ kaṭākṣaiḥ // Ks_3.5 / adhyāpitasyośanasāpi nītiṃ prayuktarāgapraṇidhir dviṣas te /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12821859 (0.0):
MSS_1151 1 adhyāpitasyośanasāpi nītiṃ prayuktarāgapraṇidhirdviṣaste /
kasyārthadharmau vada pīḍayāmi % sindhos taṭāv ogha iva pravṛddhaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064458 (0.0):
adhyāpitasyośanasāpi nītiṃ prayuktarāgapraṇidhir dviṣas te / / kasyārthadharmau vada pīḍayāmi sindhos taṭāv ogha iva pravṛddhaḥ // Ks_3.6
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12821867 (0.0):
MSS_1151 2 kasyārthadharmau vada pīḍayāmi sindhostaṭāvogha iva pravṛddhaḥ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816487 (0.016):
siddhaṃ cāsmai nivedyārthaṃ Ks_6.94c / sindhos taṭāv ogha iva pravṛddhaḥ Ks_3.6d
Ks_3.6 // / kām ekapatnīvrataduḥkhaśīlāṃ $ lolaṃ manaś cārutayā praviṣṭām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807857 (0.0):
kāmaḥ puraḥśukram iva prayāṇe Ks_3.43b / kām ekapatnīvrataduḥkhaśīlāṃ Ks_3.7a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064468 (0.0):
kasyārthadharmau vada pīḍayāmi sindhos taṭāv ogha iva pravṛddhaḥ // Ks_3.6 / kām ekapatnīvrataduḥkhaśīlāṃ lolaṃ manaś cārutayā praviṣṭām /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19129334 (0.0):
kāmekapatnīṃ vrataduḥkhaśīlāṃ lolaṃ manaścārutayā praviṣṭām /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12988320 (0.0):
MSS_9663 1 kāmekapatnīvrataduḥkhaśīlāṃ lolaṃ manaś cārutayā praviṣṭām /
nitambinīm icchasi muktalajjāṃ % kaṇṭḥe svayaṃgrāhaniṣaktabāhum // Ks_3.7
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064478 (0.0):
kām ekapatnīvrataduḥkhaśīlāṃ lolaṃ manaś cārutayā praviṣṭām / / nitambinīm icchasi muktalajjāṃ kaṇṭḥe svayaṃgrāhaniṣaktabāhum // Ks_3.7 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19129337 (0.0):
kāmekapatnīṃ vrataduḥkhaśīlāṃ lolaṃ manaścārutayā praviṣṭām / / nitambinīmicchasi muktalajjāṃ kaṇṭhe svayaṅgrāhaniṣaktabāhum //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12988326 (0.035):
MSS_9663 1 kāmekapatnīvrataduḥkhaśīlāṃ lolaṃ manaś cārutayā praviṣṭām / / MSS_9663 2 nitambinīmicchasi muktalajjāṃ kaṇṭhe svayaṃgrāhaniṣaktabāhum //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807500 (0.043):
kakṣyāntarāṇy adripater viveśa Ks_7.70d / kaṇṭḥe svayaṃgrāhaniṣaktabāhum Ks_3.7d
kayāsi kāmin suratāparādhāt $ pādānataḥ kopanayāvadhūtaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064486 (0.0):
nitambinīm icchasi muktalajjāṃ kaṇṭḥe svayaṃgrāhaniṣaktabāhum // Ks_3.7 // / kayāsi kāmin suratāparādhāt pādānataḥ kopanayāvadhūtaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12966279 (0.0):
MSS_8689 1 kayāsi kāmin suratāparādhāt pādānataḥ kopanayāvadhūtaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807646 (0.064):
kayācid udveṣṭanavāntamālyaḥ Ks_7.57b / kayāsi kāmin suratāparādhāt Ks_3.8a
yasyāḥ kariṣyāmi dṛḍhānutāpaṃ % pravālaśayyāśaraṇaṃ śarīram // Ks_3.8 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064495 (0.0):
kayāsi kāmin suratāparādhāt pādānataḥ kopanayāvadhūtaḥ / / yasyāḥ kariṣyāmi dṛḍhānutāpaṃ pravālaśayyāśaraṇaṃ śarīram // Ks_3.8 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12966286 (0.0):
MSS_8689 1 kayāsi kāmin suratāparādhāt pādānataḥ kopanayāvadhūtaḥ / / MSS_8689 2 tasyāḥ kariṣyāmi dṛḍhānutāpaṃ pravālaśayyāśaraṇaṃ śarīram //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812298 (0.059):
pravālaśayyāśaraṇaṃ śarīram Ks_3.8d / pravṛttir āsīc chabdānāṃ Ks_2.17c
prasīda viśrāmyatu vīra vajraṃ $ śarair madīyaiḥ katamaḥ surāriḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064503 (0.0):
yasyāḥ kariṣyāmi dṛḍhānutāpaṃ pravālaśayyāśaraṇaṃ śarīram // Ks_3.8 // / prasīda viśrāmyatu vīra vajraṃ śarair madīyaiḥ katamaḥ surāriḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812380 (0.053):
prasīda kathayātmānaṃ Ks_6.22c / prasīda viśrāmyatu vīra vajraṃ Ks_3.9a
bibhetu moghīkṛtabāhuvīryaḥ % strībhyo 'pi kopasphuritādharābhyaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064510 (0.0):
prasīda viśrāmyatu vīra vajraṃ śarair madīyaiḥ katamaḥ surāriḥ / / bibhetu moghīkṛtabāhuvīryaḥ strībhyo 'pi kopasphuritādharābhyaḥ // Ks_3.9
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816667 (0.043):
strīpuṃsāv ātmabhāgau te Ks_2.7a / strībhyo 'pi kopasphuritādharābhyaḥ Ks_3.9d
Ks_3.9 // / tava prasādāt kusumāyudho 'pi $ sahāyam ekaṃ madhum eva labdhvā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064519 (0.0):
bibhetu moghīkṛtabāhuvīryaḥ strībhyo 'pi kopasphuritādharābhyaḥ // Ks_3.9 / tava prasādāt kusumāyudho 'pi sahāyam ekaṃ madhum eva labdhvā /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1743718 (0.0):
dhairya sahāyābhyām āhāryo, yathā / tava prasādāt kusumāyudho' pi / sahāyam ekaṃ madhum eva labdhvā |
kuryāṃ harasyāpi pinākapāṇer % dhairyacyutiṃ ke mama dhanvino 'nye //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810657 (0.0):
dhṛtaṃ tvayā vārddhakaśobhi valkalam Ks_5.44b / dhairyacyutiṃ ke mama dhanvino 'nye Ks_3.10d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064526 (0.0):
tava prasādāt kusumāyudho 'pi sahāyam ekaṃ madhum eva labdhvā / / kuryāṃ harasyāpi pinākapāṇer dhairyacyutiṃ ke mama dhanvino 'nye //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1743723 (0.020):
sahāyam ekaṃ madhum eva labdhvā | / kuryāṃ harasyāpi pināka pāṇer
Ks_3.10 // / athorudeśād avatārya pādam $ ākrāntisaṃbhāvitapādapīṭham &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805788 (0.0):
athopayantāram alaṃ samādhinā Ks_5.45c / athorudeśād avatārya pādam Ks_3.11a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064536 (0.0):
kuryāṃ harasyāpi pinākapāṇer dhairyacyutiṃ ke mama dhanvino 'nye // / Ks_3.10 // / athorudeśād avatārya pādam ākrāntisaṃbhāvitapādapīṭham /
saṃkalpithārthe vivṛtātmaśaktim % ākhaṇḍalaḥ kāmam idaṃ babhāṣe // Ks_3.11
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064545 (0.0):
athorudeśād avatārya pādam ākrāntisaṃbhāvitapādapīṭham / / saṃkalpithārthe vivṛtātmaśaktim ākhaṇḍalaḥ kāmam idaṃ babhāṣe // Ks_3.11
sarvaṃ sakhe tvayy upapannam etad $ ubhe mamāstre kuliśaṃ bhavāṃś ca &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064555 (0.0):
saṃkalpithārthe vivṛtātmaśaktim ākhaṇḍalaḥ kāmam idaṃ babhāṣe // Ks_3.11 / sarvaṃ sakhe tvayy upapannam etad ubhe mamāstre kuliśaṃ bhavāṃś ca /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815994 (0.047):
sarvaṃ sakhe tvayy upapannam etad Ks_3.12a / sarvātmanā cakṣur iva praviṣṭā Ks_7.64d
vajraṃ tapovīryamahatsu kuṇṭḥaṃ % tvaṃ sarvatogāmi ca sādhakaṃ ca //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064564 (0.0):
sarvaṃ sakhe tvayy upapannam etad ubhe mamāstre kuliśaṃ bhavāṃś ca / / vajraṃ tapovīryamahatsu kuṇṭḥaṃ tvaṃ sarvatogāmi ca sādhakaṃ ca // Ks_3.12
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814334 (0.051):
vacasy avasite tasmin Ks_2.53a / vajraṃ tapovīryamahatsu kuṇṭḥaṃ Ks_3.12c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810209 (0.064):
tvaṃ mayā priyasakhīsamāgatā Ks_8.59c / tvaṃ sarvatogāmi ca sādhakaṃ ca Ks_3.12d
Ks_3.12 // / avaimi te sāram ataḥ khalu tvāṃ $ kārye guruṇy ātmasamaṃ niyokṣye &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064573 (0.0):
vajraṃ tapovīryamahatsu kuṇṭḥaṃ tvaṃ sarvatogāmi ca sādhakaṃ ca // Ks_3.12 / avaimi te sāram ataḥ khalu tvāṃ kārye guruṇy ātmasamaṃ niyokṣye /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12862350 (0.0):
MSS_3424 1 avaimi te sāramataḥ khalu tvāṃ kārye guruṇyātmasamaṃ niyokṣye /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806389 (0.059):
avaimi te sāram ataḥ khalu tvāṃ Ks_3.13a / avaimi pūtam ātmānaṃ Ks_6.57a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807880 (0.061):
kāryā tvayā muktavicārayeti Ks_7.83d / kārye guruṇy ātmasamaṃ niyokṣye Ks_3.13b
vyādiśyate bhūdharatām avekṣya % kṛṣṇena dehodvahanāya śeṣaḥ // Ks_3.13 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064582 (0.0):
avaimi te sāram ataḥ khalu tvāṃ kārye guruṇy ātmasamaṃ niyokṣye / / vyādiśyate bhūdharatām avekṣya kṛṣṇena dehodvahanāya śeṣaḥ // Ks_3.13 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12862356 (0.0):
MSS_3424 1 avaimi te sāramataḥ khalu tvāṃ kārye guruṇyātmasamaṃ niyokṣye / / MSS_3424 2 vyādiśyate bhūdharatāmavekṣya kṛṣṇena dehodvahanāya śeṣaḥ //
āśaṃsatā bāṇagatiṃ vṛṣāṅke $ kāryaṃ tvayā naḥ pratipannakalpam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064590 (0.0):
vyādiśyate bhūdharatām avekṣya kṛṣṇena dehodvahanāya śeṣaḥ // Ks_3.13 // / āśaṃsatā bāṇagatiṃ vṛṣāṅke kāryaṃ tvayā naḥ pratipannakalpam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806810 (0.045):
āśaṃsatā bāṇagatiṃ vṛṣāṅke Ks_3.14a / āśāsya cintāstimito babhūva Ks_7.87d
nibodha yajñāṃśabhujām idānīm % uccairdviṣām īpsitam etad eva // Ks_3.14
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064599 (0.0):
āśaṃsatā bāṇagatiṃ vṛṣāṅke kāryaṃ tvayā naḥ pratipannakalpam / / nibodha yajñāṃśabhujām idānīm uccairdviṣām īpsitam etad eva // Ks_3.14 //
amī hi vīryaprabhavaṃ bhavasya $ jayāya senānyam uśanti devāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064607 (0.0):
nibodha yajñāṃśabhujām idānīm uccairdviṣām īpsitam etad eva // Ks_3.14 // / amī hi vīryaprabhavaṃ bhavasya jayāya senānyam uśanti devāḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808907 (0.046):
jano 'yam uccaiḥpadalaṅghanotsukaḥ Ks_5.64b / jayāya senānyam uśanti devāḥ Ks_3.15b
sa ca tvadekeṣunipātasādhyo % brahmāṅgabhūr brahmaṇi yojitātmā // Ks_3.15
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812796 (0.0):
brahma gūḍham abhisaṃdhyam ādṛtāḥ Ks_8.47c / brahmāṅgabhūr brahmaṇi yojitātmā Ks_3.15d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815655 (0.0):
sa ca tvadekeṣunipātasādhyo Ks_3.15c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064620 (0.0):
amī hi vīryaprabhavaṃ bhavasya jayāya senānyam uśanti devāḥ / / sa ca tvadekeṣunipātasādhyo brahmāṅgabhūr brahmaṇi yojitātmā // Ks_3.15 //
tasmai himādreḥ prayatāṃ tanūjāṃ $ yatātmane rocayituṃ yatasva &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064628 (0.0):
sa ca tvadekeṣunipātasādhyo brahmāṅgabhūr brahmaṇi yojitātmā // Ks_3.15 // / tasmai himādreḥ prayatāṃ tanūjāṃ yatātmane rocayituṃ yatasva /
yoṣitsu tadvīryaniṣekabhūmiḥ % saiva kṣamety ātmabhuvopadiṣṭam // Ks_3.16
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064637 (0.0):
tasmai himādreḥ prayatāṃ tanūjāṃ yatātmane rocayituṃ yatasva / / yoṣitsu tadvīryaniṣekabhūmiḥ saiva kṣamety ātmabhuvopadiṣṭam // Ks_3.16 //
guror niyogāc ca nagendrakanyā $ sthāṇuṃ tapasyantam adhityakāyām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808543 (0.0):
gurūpadeśād vadanaṃ nināya Ks_7.81b / guror niyogāc ca nagendrakanyā Ks_3.17a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064645 (0.0):
yoṣitsu tadvīryaniṣekabhūmiḥ saiva kṣamety ātmabhuvopadiṣṭam // Ks_3.16 // / guror niyogāc ca nagendrakanyā sthāṇuṃ tapasyantam adhityakāyām /
anvāsta ity apsarasāṃ mukhebhyaḥ % śrutaṃ mayā matpraṇidhiḥ sa vargaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064653 (0.0):
guror niyogāc ca nagendrakanyā sthāṇuṃ tapasyantam adhityakāyām / / anvāsta ity apsarasāṃ mukhebhyaḥ śrutaṃ mayā matpraṇidhiḥ sa vargaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815596 (1.192):
śrutaṃ mayā matpraṇidhiḥ sa vargaḥ Ks_3.17d
Ks_3.17 // / tad gaccha siddhyai kuru devakāryam $ artho 'yam arthāntarabhāvya eva &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809335 (0.0):
tad eva jātaṃ vacanaṃ smarasya Ks_3.32d / tad gaccha siddhyai kuru devakāryam Ks_3.18a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064664 (0.0):
anvāsta ity apsarasāṃ mukhebhyaḥ śrutaṃ mayā matpraṇidhiḥ sa vargaḥ // / Ks_3.17 // / tad gaccha siddhyai kuru devakāryam artho 'yam arthāntarabhāvya eva /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13372296 (0.0):
atra tvāditi / yathā vā / {tadgaccha siddhyai kuru devakāryamartho 'yamarthāntaralabhya eva /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23076933 (0.0):
atra tvāditi / / yathā vā tadgaccha siddhyai kuru devakāryamartho 'yamarthāntaralabhya eva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2595422 (0.038):
tadgaccha siddhayai kuru devakāryam" /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2595433 (0.044):
(vi, ña) tadgaccha siddhyai kuru devakāryyamityatra iti śrutikaṭuḥ /
apekṣate pratyayam uttamaṃ tvāṃ % bījāṅkuraḥ prāg udayād ivāmbhaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812775 (0.0):
bisatantuguṇasya kāritaṃ Ks_4.29c / bījāṅkuraḥ prāg udayād ivāmbhaḥ Ks_3.18d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064672 (0.0):
tad gaccha siddhyai kuru devakāryam artho 'yam arthāntarabhāvya eva / / apekṣate pratyayam uttamaṃ tvāṃ bījāṅkuraḥ prāg udayād ivāmbhaḥ // Ks_3.18
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23076944 (0.039):
apekṣate pratyayamaṅgalabdhyai bījāṅkuraḥ prāgudayādivāmbhaḥ // 198 // / atra ddhyai bdhyai, iti kaṭu //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13372307 (0.063):
apekṣate pratyayamaṅgalabdhyai bījāṅkuraḥ prāgudayādivāmbhaḥ //198//} / (Kālidāsa's Kumārasaṃbhava 3.18)
Ks_3.18 // / tasmin surāṇāṃ vijayābhyupāye $ tavaiva nāmāstragatiḥ kṛtī tvam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809616 (0.0):
tavaiva nāmāstragatiḥ kṛtī tvam Ks_3.19b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064682 (0.0):
apekṣate pratyayam uttamaṃ tvāṃ bījāṅkuraḥ prāg udayād ivāmbhaḥ // Ks_3.18 / tasmin surāṇāṃ vijayābhyupāye tavaiva nāmāstragatiḥ kṛtī tvam /
apy aprasiddhaṃ yaśase hi puṃsām % ananyasādhāraṇam eva karma // Ks_3.19
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064689 (0.0):
tasmin surāṇāṃ vijayābhyupāye tavaiva nāmāstragatiḥ kṛtī tvam / / apy aprasiddhaṃ yaśase hi puṃsām ananyasādhāraṇam eva karma // Ks_3.19 //
surāḥ samabhyarthayitāra ete $ kāryaṃ trayāṇām api viṣṭapānām & / cāpena te karma na cātihiṃsram % aho batāsi spṛhaṇīyavīryaḥ // Ks_3.20 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064704 (0.0):
apy aprasiddhaṃ yaśase hi puṃsām ananyasādhāraṇam eva karma // Ks_3.19 // / surāḥ samabhyarthayitāra ete kāryaṃ trayāṇām api viṣṭapānām /
madhuś ca te manmatha sāhacaryād $ āsav anukto 'pi sahāya eva &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064709 (1.192):
cāpena te karma na cātihiṃsram aho batāsi spṛhaṇīyavīryaḥ // Ks_3.20 // / madhuś ca te manmatha sāhacaryād āsav anukto 'pi sahāya eva /
samīraṇo nodayitā bhaveti % vyādiśyate kena hutāśanasya // Ks_3.21 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064717 (0.0):
madhuś ca te manmatha sāhacaryād āsav anukto 'pi sahāya eva / / samīraṇo nodayitā bhaveti vyādiśyate kena hutāśanasya // Ks_3.21 //
tatheti śeṣām iva bhartur ājñām $ ādāya mūrdhnā madanaḥ pratasthe &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064724 (0.0):
samīraṇo nodayitā bhaveti vyādiśyate kena hutāśanasya // Ks_3.21 // / tatheti śeṣām iva bhartur ājñām ādāya mūrdhnā madanaḥ pratasthe /
airāvatāsphālanakarkaśena % hastena pasparśa tadaṅgam indraḥ // Ks_3.22 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11817023 (0.0):
hastena tasthāv avalambya vāsaḥ Ks_7.60d / hastena pasparśa tadaṅgam indraḥ Ks_3.22d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064733 (0.0):
tatheti śeṣām iva bhartur ājñām ādāya mūrdhnā madanaḥ pratasthe / / airāvatāsphālanakarkaśena hastena pasparśa tadaṅgam indraḥ // Ks_3.22 //
sa mādhavenābhimatena sakhyā $ ratyā ca sāśaṅkam anuprayātaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064740 (0.0):
airāvatāsphālanakarkaśena hastena pasparśa tadaṅgam indraḥ // Ks_3.22 // / sa mādhavenābhimatena sakhyā ratyā ca sāśaṅkam anuprayātaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815879 (0.056):
samādideśaikavadhūṃ bhavitrīṃ Ks_1.50c / sa mādhavenābhimatena sakhyā Ks_3.23a
aṅgavyayaprārthitakāryasiddhiḥ % sthāṇvāśramaṃ haimavataṃ jagāma //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064749 (0.0):
sa mādhavenābhimatena sakhyā ratyā ca sāśaṅkam anuprayātaḥ / / aṅgavyayaprārthitakāryasiddhiḥ sthāṇvāśramaṃ haimavataṃ jagāma // Ks_3.23
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816690 (0.054):
sthāṇuṃ tapasyantam adhityakāyām Ks_3.17b / sthāṇvāśramaṃ haimavataṃ jagāma Ks_3.23d
Ks_3.23 // / tasmin vane saṃyamināṃ munīnāṃ $ tapaḥsamādheḥ pratikūlavartī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064758 (0.0):
aṅgavyayaprārthitakāryasiddhiḥ sthāṇvāśramaṃ haimavataṃ jagāma // Ks_3.23 / tasmin vane saṃyamināṃ munīnāṃ tapaḥsamādheḥ pratikūlavartī /
saṃkalpayoner abhimānabhūtam % ātmānam ādhāya madhur jajṛmbhe // Ks_3.24
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064765 (0.0):
tasmin vane saṃyamināṃ munīnāṃ tapaḥsamādheḥ pratikūlavartī / / saṃkalpayoner abhimānabhūtam ātmānam ādhāya madhur jajṛmbhe // Ks_3.24 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806632 (0.041):
ātmānam ātmany avalokayantam Ks_3.50d / ātmānam ādhāya madhur jajṛmbhe Ks_3.24d
kuberaguptāṃ diśam uṣṇaraśmau $ gantuṃ pravṛtte samayaṃ vilaṅghya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064775 (0.0):
saṃkalpayoner abhimānabhūtam ātmānam ādhāya madhur jajṛmbhe // Ks_3.24 // / kuberaguptāṃ diśam uṣṇaraśmau gantuṃ pravṛtte samayaṃ vilaṅghya /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7321797 (0.0):
svārūpotprekṣā yathā - 'kuberajuṣṭāṃ diśamuṣṇaraśmau gantuṃ pravṛtte
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9401955 (0.0):
svārūpotprekṣā yathā 'kuberajuṣṭāṃ diśamuṣṇaraśmau gantuṃ pravṛtte
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808026 (1.192):
kutūhalād unmukhapauradṛṣṭaḥ Ks_7.51b / kuberaguptāṃ diśam uṣṇaraśmau Ks_3.25a
dig dakṣiṇā gandhavahaṃ mukhena % vyalīkaniḥśvāsam ivotsasarja // Ks_3.25
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064782 (0.0):
kuberaguptāṃ diśam uṣṇaraśmau gantuṃ pravṛtte samayaṃ vilaṅghya / / dig dakṣiṇā gandhavahaṃ mukhena vyalīkaniḥśvāsam ivotsasarja // Ks_3.25 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7321800 (0.0):
svārūpotprekṣā yathā - 'kuberajuṣṭāṃ diśamuṣṇaraśmau gantuṃ pravṛtte / samayaṃ vilaṅghya / / dig dakṣiṇā gandhavahaṃ mukhena vyalīkaniḥ śvāsamivotsasarja' //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9401955 (0.0):
svārūpotprekṣā yathā 'kuberajuṣṭāṃ diśamuṣṇaraśmau gantuṃ pravṛtte / samayaṃ vilaṅghya / / dig dakṣiṇā gandhavahaṃ mukhena vyalīkaniḥ śvāsamivotsasarja' //
asūta sadyaḥ kusumāny aśokaḥ $ skandhāt prabhṛty eva sapallavāni &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064790 (0.0):
dig dakṣiṇā gandhavahaṃ mukhena vyalīkaniḥśvāsam ivotsasarja // Ks_3.25 // / asūta sadyaḥ kusumāny aśokaḥ skandhāt prabhṛty eva sapallavāni /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12868263 (0.0):
MSS_3786 1 asūta sadyaḥ kusumānyaśokaḥ skandhāt prabhṛtyeva sapallavāni /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806459 (0.049):
asaṃśayaṃ parvatarājaputryāḥ Ks_1.48b / asūta sadyaḥ kusumāny aśokaḥ Ks_3.26a
pādena nāpaikṣata sundarīṇāṃ % saṃparkam āsiñjitanūpureṇa // Ks_3.26 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064799 (0.0):
asūta sadyaḥ kusumāny aśokaḥ skandhāt prabhṛty eva sapallavāni / / pādena nāpaikṣata sundarīṇāṃ saṃparkam āsiñjitanūpureṇa // Ks_3.26 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12868271 (0.0):
MSS_3786 1 asūta sadyaḥ kusumānyaśokaḥ skandhāt prabhṛtyeva sapallavāni / / MSS_3786 2 pādena nāpaikṣata sundarīṇāṃ saṃparkamāśiñjitanūpureṇa //
sadyaḥ pravālodgamacārupatre $ nīte samāptiṃ navacūtabāṇe &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815746 (0.0):
sadbhartre pratipāditā Ks_6.79d / sadyaḥ pravālodgamacārupatre Ks_3.27a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064808 (0.0):
pādena nāpaikṣata sundarīṇāṃ saṃparkam āsiñjitanūpureṇa // Ks_3.26 // / sadyaḥ pravālodgamacārupatre nīte samāptiṃ navacūtabāṇe /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811322 (0.061):
nītāv ivotsāhaguṇena saṃpat Ks_1.22d / nīte samāptiṃ navacūtabāṇe Ks_3.27b
niveśayām āsa madhur dvirephān % nāmākṣarāṇīva manobhavasya // Ks_3.27 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064815 (0.0):
sadyaḥ pravālodgamacārupatre nīte samāptiṃ navacūtabāṇe / / niveśayām āsa madhur dvirephān nāmākṣarāṇīva manobhavasya // Ks_3.27 //
varṇaprakarṣe sati karṇikāraṃ $ dunoti nirgandhatayā sma cetaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064824 (0.0):
niveśayām āsa madhur dvirephān nāmākṣarāṇīva manobhavasya // Ks_3.27 // / varṇaprakarṣe sati karṇikāraṃ dunoti nirgandhatayā sma cetaḥ /
prāyeṇa sāmagryavidhau guṇānāṃ % parāṅmukhī viśvasṛjaḥ pravṛttiḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064831 (0.0):
varṇaprakarṣe sati karṇikāraṃ dunoti nirgandhatayā sma cetaḥ / / prāyeṇa sāmagryavidhau guṇānāṃ parāṅmukhī viśvasṛjaḥ pravṛttiḥ // Ks_3.28
Ks_3.28 // / bālenduvakrāṇy avikāsabhāvād $ babhuḥ palāśāny atilohitāni &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812721 (0.0):
bālasya lakṣmīṃ glapayantam indoḥ Ks_3.49d / bālenduvakrāṇy avikāsabhāvād Ks_3.29a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064841 (0.0):
prāyeṇa sāmagryavidhau guṇānāṃ parāṅmukhī viśvasṛjaḥ pravṛttiḥ // Ks_3.28 / bālenduvakrāṇy avikāsabhāvād babhuḥ palāśāny atilohitāni /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19125280 (0.0):
udāharaṇaṃ yathā / bālenduvakrāṇyavikāsabhāvād babhuḥ palāśānyatilohitāni /
sadyo vasantena samāgatānāṃ % nakhakṣatānīva vanasthalīnām // Ks_3.29 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064848 (0.0):
bālenduvakrāṇy avikāsabhāvād babhuḥ palāśāny atilohitāni / / sadyo vasantena samāgatānāṃ nakhakṣatānīva vanasthalīnām // Ks_3.29 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19125285 (0.0):
bālenduvakrāṇyavikāsabhāvād babhuḥ palāśānyatilohitāni / / sadyo vasantena samāgatānāṃ nakhakṣatānīva vanasthalīnām // VjivC_1.75 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810728 (0.025):
naktaṃ darśitasaṃcarāḥ Ks_6.43b / nakhakṣatānīva vanasthalīnām Ks_3.29d
lagnadvirephāñjanabhakticitram $ mukhe madhuśrīs tilakaṃ prakāśya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814204 (0.0):
lagnadvirephaṃ paribhūya padmaṃ Ks_7.16a / lagnadvirephāñjanabhakticitram Ks_3.30a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064860 (0.0):
sadyo vasantena samāgatānāṃ nakhakṣatānīva vanasthalīnām // Ks_3.29 // / lagnadvirephāñjanabhakticitram mukhe madhuśrīs tilakaṃ prakāśya /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19144234 (0.0):
samanvayaḥ sahṛdayaiḥ svayamanusandheyaḥ / / lagnadvirephāñjanabhakticitraṃ mukhe madhuśrīstilakaṃ niveśya /
rāgeṇa bālāruṇakomalena % cūtapravāloṣṭham alaṃcakāra // Ks_3.30 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064869 (0.0):
lagnadvirephāñjanabhakticitram mukhe madhuśrīs tilakaṃ prakāśya / / rāgeṇa bālāruṇakomalena cūtapravāloṣṭham alaṃcakāra // Ks_3.30 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808805 (0.044):
cūḍāmaṇeḥ kiṃ grahaṇaṃ harasya Ks_7.35d / cūtapravāloṣṭham alaṃcakāra Ks_3.30d
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19144239 (0.049):
lagnadvirephāñjanabhakticitraṃ mukhe madhuśrīstilakaṃ niveśya / / rāgeṇa bālāruṇakomalena cutapravāloṣṭhamalañcakāra // VjivC_3.71 //
mṛgāḥ priyāladrumamañjarīṇāṃ $ rajaḥkaṇair vighnitadṛṣṭipātāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064878 (0.0):
rāgeṇa bālāruṇakomalena cūtapravāloṣṭham alaṃcakāra // Ks_3.30 // / mṛgāḥ priyāladrumamañjarīṇāṃ rajaḥkaṇair vighnitadṛṣṭipātāḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813529 (0.047):
mūlasekasarasaiś ca vṛkṣakaiḥ Ks_8.38b / mṛgāḥ priyāladrumamañjarīṇāṃ Ks_3.31a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814057 (0.057):
rajaso 'pi paraṃ tamaḥ Ks_6.60d / rajaḥkaṇair vighnitadṛṣṭipātāḥ Ks_3.31b
madoddhatāḥ pratyanilaṃ vicerur % vanasthalīr marmarapatramokṣāḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814399 (0.0):
vadhūṃ sukhagrāhyanibandhanena Ks_7.90d / vanasthalīr marmarapatramokṣāḥ Ks_3.31d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064886 (0.0):
mṛgāḥ priyāladrumamañjarīṇāṃ rajaḥkaṇair vighnitadṛṣṭipātāḥ / / madoddhatāḥ pratyanilaṃ vicerur vanasthalīr marmarapatramokṣāḥ // Ks_3.31
Ks_3.31 // / cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ $ puṃskokilo yan madhuraṃ cukūja &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808813 (0.0):
cūtayaṣṭir ivābhyāṣye Ks_6.2c / cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ Ks_3.32a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064896 (0.0):
madoddhatāḥ pratyanilaṃ vicerur vanasthalīr marmarapatramokṣāḥ // Ks_3.31 / cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ puṃskokilo yan madhuraṃ cukūja /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19140017 (0.0):
śaktistayā vinibandhanaṃniveśastena bandhuraṃ hṛdayahāri / / cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ puṃskokilo yanmadhuraṃ cukūja /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1730156 (0.0):
kokilālāpasya, yathā / cūtāṅkurāsvāda kaṣāya kaṇṭhaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6248882 (0.0):
evaṃ mukhaṃ dvitīyaścandraḥ / / cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ puṃskokilo yanmadhuraṃ cukūja /"
manasvinīmānavighātadakṣaṃ % tad eva jātaṃ vacanaṃ smarasya // Ks_3.32 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064904 (0.0):
cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ puṃskokilo yan madhuraṃ cukūja / / manasvinīmānavighātadakṣaṃ tad eva jātaṃ vacanaṃ smarasya // Ks_3.32 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19140023 (0.0):
cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ puṃskokilo yanmadhuraṃ cukūja / / manasvinīmānavighātadakṣaṃ tadeva jātaṃ vacanaṃ smarasya // VjivC_3.32 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1730162 (0.0):
puṃskokilo yan madhuraṃ cukūja | / manasvinī māna vighāta dakṣaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6248888 (0.0):
cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ puṃskokilo yanmadhuraṃ cukūja / / manasvinīmānavighātadakṣaṃ tadeva jātaṃ vacanaṃ smarasya" //"
himavyapāyād viśadādharāṇām $ āpāṇḍurībhūtamukhacchavīnām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064912 (0.0):
manasvinīmānavighātadakṣaṃ tad eva jātaṃ vacanaṃ smarasya // Ks_3.32 // / himavyapāyād viśadādharāṇām āpāṇḍurībhūtamukhacchavīnām /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19125851 (0.039):
himavyapāyādviśadādharāṇā māpāṇḍurībhūtamukhacchavīnām / / svedodgamaḥ kiṃpuruṣāṅganānāṃ cakre padaṃ patraviśeṣakeṣu // VjivC_1.82 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11817038 (0.053):
himakliṣṭaprakāśāni Ks_2.19c / himavyapāyād viśadādharāṇām Ks_3.33a
svedodgamaḥ kiṃpuruṣāṅganānāṃ % cakre padaṃ patraviśeṣakeṣu // Ks_3.33 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064921 (0.0):
himavyapāyād viśadādharāṇām āpāṇḍurībhūtamukhacchavīnām / / svedodgamaḥ kiṃpuruṣāṅganānāṃ cakre padaṃ patraviśeṣakeṣu // Ks_3.33 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19125857 (0.0):
himavyapāyādviśadādharāṇā māpāṇḍurībhūtamukhacchavīnām / / svedodgamaḥ kiṃpuruṣāṅganānāṃ cakre padaṃ patraviśeṣakeṣu // VjivC_1.82 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808611 (0.063):
cakravākasamavṛttim ātmanaḥ Ks_8.51d / cakre padaṃ patraviśeṣakeṣu Ks_3.33d
tapasvinaḥ sthāṇuvanaukasas tām $ ākālikīṃ vīkṣya madhupravṛttim &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064929 (0.0):
svedodgamaḥ kiṃpuruṣāṅganānāṃ cakre padaṃ patraviśeṣakeṣu // Ks_3.33 // / tapasvinaḥ sthāṇuvanaukasas tām ākālikīṃ vīkṣya madhupravṛttim /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809421 (0.063):
tapasām upabhuñjānāḥ Ks_6.10c / tapasvinaḥ sthāṇuvanaukasas tām Ks_3.34a
prayatnasaṃstambhitavikriyāṇāṃ % kathaṃ cid īśā manasāṃ babhūvuḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807538 (0.0):
kathaṃ cid adres tanayā mitākṣaraṃ Ks_5.63c / kathaṃ cid īśā manasāṃ babhūvuḥ Ks_3.34d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064937 (0.0):
tapasvinaḥ sthāṇuvanaukasas tām ākālikīṃ vīkṣya madhupravṛttim / / prayatnasaṃstambhitavikriyāṇāṃ kathaṃ cid īśā manasāṃ babhūvuḥ // Ks_3.34
Ks_3.34 // / taṃ deśam āropitapuṣpacāpe $ ratidvitīye madane prapanne &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064946 (0.0):
prayatnasaṃstambhitavikriyāṇāṃ kathaṃ cid īśā manasāṃ babhūvuḥ // Ks_3.34 / taṃ deśam āropitapuṣpacāpe ratidvitīye madane prapanne /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809757 (0.064):
taṃ deśam āropitapuṣpacāpe Ks_3.35a / taṃ mātaro devam anuvrajantyaḥ Ks_7.38a
kāṣṭhāgatasneharasānuviddhaṃ % dvandvāni bhāvaṃ kriyayā vivavruḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064954 (0.0):
taṃ deśam āropitapuṣpacāpe ratidvitīye madane prapanne / / kāṣṭhāgatasneharasānuviddhaṃ dvandvāni bhāvaṃ kriyayā vivavruḥ // Ks_3.35
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810527 (0.058):
dvandvāni bhāvaṃ kriyayā vivavruḥ Ks_3.35d / dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ Ks_5.71a
Ks_3.35 // / madhu dvirephaḥ kusumaikapātre $ papau priyāṃ svām anuvartamānaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813083 (0.0):
madoddhatāḥ pratyanilaṃ vicerur Ks_3.31c / madhu dvirephaḥ kusumaikapātre Ks_3.36a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064965 (0.0):
kāṣṭhāgatasneharasānuviddhaṃ dvandvāni bhāvaṃ kriyayā vivavruḥ // Ks_3.35 / madhu dvirephaḥ kusumaikapātre papau priyāṃ svām anuvartamānaḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1750765 (0.0):
madhu dvirephaḥ kusumaika pātre / papau priyāṃ svām anuvartamānaḥ |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 881753 (0.0):
madhu dvirephaḥ kusumaikaṇatre papau priyāṃ svāmanuvartamānaḥ / / śṛṅgeṇa ca sparśanimīlitākṣīṃ mṛgīmakaṇḍūyata kṛṣṇasāraḥ //
śṛṅgeṇa ca sparśanimīlitākṣīṃ % mṛgīm akaṇḍūyata kṛṣṇasāraḥ // Ks_3.36 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064973 (0.0):
madhu dvirephaḥ kusumaikapātre papau priyāṃ svām anuvartamānaḥ / / śṛṅgeṇa ca sparśanimīlitākṣīṃ mṛgīm akaṇḍūyata kṛṣṇasāraḥ // Ks_3.36 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19125414 (0.0):
ata) paraṃ prāṇidharmavarṇanam / śṛṅgeṇa ca sparśanimīlitākṣīṃ mṛgīmakaṇḍūyata kṛṣṇasāraḥ // VjivC_1.78 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1750770 (0.0):
papau priyāṃ svām anuvartamānaḥ | / śṛṅgeṇa ca sparśa nimīlitākṣīṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 881758 (0.0):
madhu dvirephaḥ kusumaikaṇatre papau priyāṃ svāmanuvartamānaḥ / / śṛṅgeṇa ca sparśanimīlitākṣīṃ mṛgīmakaṇḍūyata kṛṣṇasāraḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6863518 (0.041):
śṛṅgeṇa ca sparśanimīlitākṣīṃ mṛgīmakaṇḍūyata kṛṣṇasāraḥ // / ************* COMMENTARY *************
dadau rasāt paṅkajareṇugandhi $ gajāya gaṇḍūṣajalaṃ kareṇuḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810265 (0.0):
dadṛśe puruṣākṛti kṣitau Ks_4.3c / dadau rasāt paṅkajareṇugandhi Ks_3.37a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064982 (0.0):
śṛṅgeṇa ca sparśanimīlitākṣīṃ mṛgīm akaṇḍūyata kṛṣṇasāraḥ // Ks_3.36 // / dadau rasāt paṅkajareṇugandhi gajāya gaṇḍūṣajalaṃ kareṇuḥ /
ardhopabhuktena bisena jāyāṃ % saṃbhāvayām āsa rathāṅganāmā // Ks_3.37 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064990 (0.0):
dadau rasāt paṅkajareṇugandhi gajāya gaṇḍūṣajalaṃ kareṇuḥ / / ardhopabhuktena bisena jāyāṃ saṃbhāvayām āsa rathāṅganāmā // Ks_3.37 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816234 (0.056):
saṃbhāvayām āsa yathāpradhānam Ks_7.46d / saṃbhāvayām āsa rathāṅganāmā Ks_3.37d
gītāntareṣu śramavārileśaiḥ $ kiṃcitsamucchvāsitapatralekham &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808509 (0.0):
giriśam upacacāra pratyahaṃ sā sukeśī Ks_1.60c / gītāntareṣu śramavārileśaiḥ Ks_3.38a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065000 (0.0):
ardhopabhuktena bisena jāyāṃ saṃbhāvayām āsa rathāṅganāmā // Ks_3.37 // / gītāntareṣu śramavārileśaiḥ kiṃcitsamucchvāsitapatralekham /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1735611 (0.0):
gīta śrāntyā, yathā / gītāntareṣu śrama vāri leśaiḥ
puṣpāsavāghūrṇitanetraśobhi % priyāmukhaṃ kiṃpuruṣaś cucumbe // Ks_3.38 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065009 (0.0):
gītāntareṣu śramavārileśaiḥ kiṃcitsamucchvāsitapatralekham / / puṣpāsavāghūrṇitanetraśobhi priyāmukhaṃ kiṃpuruṣaś cucumbe // Ks_3.38 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1735618 (0.0):
kiṃcit samucchvāsita patra lekham | / puṣpāsavāghūrṇita netra śobhi
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811972 (0.050):
puṣpaṃ pravālopahitaṃ yadi syān Ks_1.44a / puṣpāsavāghūrṇitanetraśobhi Ks_3.38c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812544 (0.054):
priya yāvan na vilobhyase divi Ks_4.20d / priyāmukhaṃ kiṃpuruṣaś cucumbe Ks_3.38d
paryāptapuṣpastabakastanābhyaḥ $ sphuratpravālauṣṭhamanoharābhyaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065018 (0.0):
puṣpāsavāghūrṇitanetraśobhi priyāmukhaṃ kiṃpuruṣaś cucumbe // Ks_3.38 // / paryāptapuṣpastabakastanābhyaḥ sphuratpravālauṣṭhamanoharābhyaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811649 (0.047):
paryāptacandreva śarattriyāmā Ks_7.26b / paryāptapuṣpastabakastanābhyaḥ Ks_3.39a
latāvadhūbhyas taravo 'py avāpur % vinamraśākhābhujabandhanāni // Ks_3.39
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065026 (0.0):
paryāptapuṣpastabakastanābhyaḥ sphuratpravālauṣṭhamanoharābhyaḥ / / latāvadhūbhyas taravo 'py avāpur vinamraśākhābhujabandhanāni // Ks_3.39 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814738 (0.059):
vidhurāṃ jvalanātisarjanān Ks_4.32c / vinamraśākhābhujabandhanāni Ks_3.39d
śrutāpsarogītir api kṣaṇe 'smin $ haraḥ prasaṃkhyānaparo babhūva &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065035 (0.0):
latāvadhūbhyas taravo 'py avāpur vinamraśākhābhujabandhanāni // Ks_3.39 // / śrutāpsarogītir api kṣaṇe 'smin haraḥ prasaṃkhyānaparo babhūva /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 886185 (0.0):
yathā śrutāpsarogītirapa kṣaṇo 'smin haraḥ prasaṃkhyānaparo babhūva /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815599 (0.053):
śrutaṃ mayā matpraṇidhiḥ sa vargaḥ Ks_3.17d / śrutāpsarogītir api kṣaṇe 'smin Ks_3.40a
ātmeśvarāṇāṃ na hi jātu vighnāḥ % samādhibhedaprabhavo bhavanti // Ks_3.40
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065045 (0.0):
śrutāpsarogītir api kṣaṇe 'smin haraḥ prasaṃkhyānaparo babhūva / / ātmeśvarāṇāṃ na hi jātu vighnāḥ samādhibhedaprabhavo bhavanti // Ks_3.40
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 886192 (0.0):
yathā śrutāpsarogītirapa kṣaṇo 'smin haraḥ prasaṃkhyānaparo babhūva / / ātmeśvarāṇāṃ na hi jātu vighnāḥ samādhibhedaprabhavo bhavanti //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9128045 (0.062):
ātmeśvarāṇāṃ na hi jātu vighnāḥ samādhibhedaprabhavo bhavanti // / ************* COMMENTARY *************
latāgṛhadvāragato 'tha nandī $ vāmaprakoṣṭhārpitahemavetraḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814219 (0.0):
lajjā tiraścāṃ yadi cetasi syād Ks_1.48a / latāgṛhadvāragato 'tha nandī Ks_3.41a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065056 (0.0):
ātmeśvarāṇāṃ na hi jātu vighnāḥ samādhibhedaprabhavo bhavanti // Ks_3.40 / latāgṛhadvāragato 'tha nandī vāmaprakoṣṭhārpitahemavetraḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814563 (0.056):
vāci bhartur avadhīraṇāparā Ks_8.49b / vāmaprakoṣṭhārpitahemavetraḥ Ks_3.41b
mukhārpitaikāṅgulisaṃjñayaiva % mā cāpalāyeti gaṇān vyanaiṣīt // Ks_3.41
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065065 (0.0):
latāgṛhadvāragato 'tha nandī vāmaprakoṣṭhārpitahemavetraḥ / / mukhārpitaikāṅgulisaṃjñayaiva mā cāpalāyeti gaṇān vyanaiṣīt // Ks_3.41 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813431 (0.063):
mukhaṃ tadīyaṃ kamalaśriyaṃ dadhau Ks_5.21b / mukhārpitaikāṅgulisaṃjñayaiva Ks_3.41c
niṣkampavṛkṣaṃ nibhṛtadvirephaṃ $ mūkāṇḍajaṃ śāntamṛgapracāram &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813480 (0.0):
mūkāṇḍajaṃ śāntamṛgapracāram Ks_3.42b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065076 (0.0):
mukhārpitaikāṅgulisaṃjñayaiva mā cāpalāyeti gaṇān vyanaiṣīt // Ks_3.41 // / niṣkampavṛkṣaṃ nibhṛtadvirephaṃ mūkāṇḍajaṃ śāntamṛgapracāram /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811312 (0.050):
niṣevyate bhūtisamutsukena vā Ks_5.76b / niṣkampavṛkṣaṃ nibhṛtadvirephaṃ Ks_3.42a
tacchāsanāt kānanam eva sarvaṃ % citrārpitārambham ivāvatasthe // Ks_3.42
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065085 (0.0):
niṣkampavṛkṣaṃ nibhṛtadvirephaṃ mūkāṇḍajaṃ śāntamṛgapracāram / / tacchāsanāt kānanam eva sarvaṃ citrārpitārambham ivāvatasthe // Ks_3.42 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808736 (0.038):
citranyastā iva gatāḥ Ks_2.24c / citrārpitārambham ivāvatasthe Ks_3.42d
dṛṣṭiprapātaṃ parihṛtya tasya $ kāmaḥ puraḥśukram iva prayāṇe &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065091 (0.0):
tacchāsanāt kānanam eva sarvaṃ citrārpitārambham ivāvatasthe // Ks_3.42 // / dṛṣṭiprapātaṃ parihṛtya tasya kāmaḥ puraḥśukram iva prayāṇe /
prānteṣu saṃsaktanameruśākhaṃ % dhyānāspadaṃ bhūtapater viveśa // Ks_3.43
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065100 (0.0):
dṛṣṭiprapātaṃ parihṛtya tasya kāmaḥ puraḥśukram iva prayāṇe / / prānteṣu saṃsaktanameruśākhaṃ dhyānāspadaṃ bhūtapater viveśa // Ks_3.43 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810677 (0.028):
dhyānasaṃbhṛtavibhūtir īśvaraḥ Ks_8.81c / dhyānāspadaṃ bhūtapater viveśa Ks_3.43d
sa devadārudrumavedikāyāṃ $ śārdūlacarmavyavadhānavatyām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065108 (0.0):
prānteṣu saṃsaktanameruśākhaṃ dhyānāspadaṃ bhūtapater viveśa // Ks_3.43 // / sa devadārudrumavedikāyāṃ śārdūlacarmavyavadhānavatyām /
āsīnam āsannaśarīrapātas % tryambakaṃ saṃyaminaṃ dadarśa // Ks_3.44 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065115 (0.0):
sa devadārudrumavedikāyāṃ śārdūlacarmavyavadhānavatyām / / āsīnam āsannaśarīrapātas tryambakaṃ saṃyaminaṃ dadarśa // Ks_3.44 //
paryaṅkabandhasthirapūrvakāyam $ ṛjvāyataṃ saṃnamitobhayāṃsam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811622 (0.0):
paro 'pi ko nāma tavānumanyate Ks_5.68b / paryaṅkabandhasthirapūrvakāyam Ks_3.45a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065125 (0.0):
āsīnam āsannaśarīrapātas tryambakaṃ saṃyaminaṃ dadarśa // Ks_3.44 // / paryaṅkabandhasthirapūrvakāyam ṛjvāyataṃ saṃnamitobhayāṃsam /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28607738 (0.059):
samādhisamāpannamanuśvasantamanupraśvasantamaniñjamānamamanyamānamṛjukāyaṃ / pratimukhasmṛtimacintyena samādhivikurvitena vikurvamāṇaṃ
uttānapāṇidvayasaṃniveśāt % praphullarājīvam ivāṅkamadhye // Ks_3.45 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065133 (0.0):
paryaṅkabandhasthirapūrvakāyam ṛjvāyataṃ saṃnamitobhayāṃsam / / uttānapāṇidvayasaṃniveśāt praphullarājīvam ivāṅkamadhye // Ks_3.45 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812190 (0.056):
praphullacakṣuḥkumudaḥ kumāryā Ks_7.74b / praphullarājīvam ivāṅkamadhye Ks_3.45d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807107 (0.060):
uttānapāṇidvayasaṃniveśāt Ks_3.45c / uttoraṇaṃ rājapathaṃ prapede Ks_7.63b
bhujaṃgamonnaddhajaṭākalāpaṃ $ karṇāvasaktadviguṇākṣasūtram &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065143 (0.0):
uttānapāṇidvayasaṃniveśāt praphullarājīvam ivāṅkamadhye // Ks_3.45 // / bhujaṃgamonnaddhajaṭākalāpaṃ karṇāvasaktadviguṇākṣasūtram /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812978 (0.051):
bhinnaikasetū payasām ivaughau Ks_7.53d / bhujaṃgamonnaddhajaṭākalāpaṃ Ks_3.46a
kaṇṭhaprabhāsaṅgaviśeṣanīlāṃ % kṛṣṇatvacaṃ granthimatīṃ dadhānam //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065152 (0.0):
bhujaṃgamonnaddhajaṭākalāpaṃ karṇāvasaktadviguṇākṣasūtram / / kaṇṭhaprabhāsaṅgaviśeṣanīlāṃ kṛṣṇatvacaṃ granthimatīṃ dadhānam // Ks_3.46
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808136 (0.053):
kṛtvevopaniveśitam Ks_6.37d / kṛṣṇatvacaṃ granthimatīṃ dadhānam Ks_3.46d
Ks_3.46 // / kiṃcitprakāśastimitogratārair $ bhrūvikriyāyāṃ virataprasaṅgaiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065161 (0.0):
kaṇṭhaprabhāsaṅgaviśeṣanīlāṃ kṛṣṇatvacaṃ granthimatīṃ dadhānam // Ks_3.46 / kiṃcitprakāśastimitogratārair bhrūvikriyāyāṃ virataprasaṅgaiḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807968 (1.192):
kiṃ cit kvaṇatkiṃnaram adhyuvāsa Ks_1.54d / kiṃcitprakāśastimitogratārair Ks_3.47a
netrair avispanditapakṣmamālair % lakṣyīkṛtaghrāṇam adhomayūkhaiḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065165 (0.0):
kiṃcitprakāśastimitogratārair bhrūvikriyāyāṃ virataprasaṅgaiḥ / / netrair avispanditapakṣmamālair lakṣyīkṛtaghrāṇam adhomayūkhaiḥ // Ks_3.47
Ks_3.47 // / avṛṣṭisaṃrambham ivāmbuvāham $ apām ivādhāram anuttaraṅgam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065176 (0.0):
netrair avispanditapakṣmamālair lakṣyīkṛtaghrāṇam adhomayūkhaiḥ // Ks_3.47 / avṛṣṭisaṃrambham ivāmbuvāham apām ivādhāram anuttaraṅgam /
antaścarāṇāṃ marutāṃ nirodhān % nivātaniṣkampam iva pradīpam // Ks_3.48 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065184 (0.0):
avṛṣṭisaṃrambham ivāmbuvāham apām ivādhāram anuttaraṅgam / / antaścarāṇāṃ marutāṃ nirodhān nivātaniṣkampam iva pradīpam // Ks_3.48 //
kapālanetrāntaralabdhamārgair $ jyotiḥprarohair uditaiḥ śirastaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065192 (0.0):
antaścarāṇāṃ marutāṃ nirodhān nivātaniṣkampam iva pradīpam // Ks_3.48 // / kapālanetrāntaralabdhamārgair jyotiḥprarohair uditaiḥ śirastaḥ /
mṛṇālasūtrādhikasaukumāryāṃ % bālasya lakṣmīṃ glapayantam indoḥ // Ks_3.49
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065201 (0.0):
kapālanetrāntaralabdhamārgair jyotiḥprarohair uditaiḥ śirastaḥ / / mṛṇālasūtrādhikasaukumāryāṃ bālasya lakṣmīṃ glapayantam indoḥ // Ks_3.49
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812715 (0.052):
bahuśaḥ saumya gatas tvam āvayoḥ Ks_4.35b / bālasya lakṣmīṃ glapayantam indoḥ Ks_3.49d
mano navadvāraniṣiddhavṛtti $ hṛdi vyavasthāpya samādhivaśyam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065210 (0.0):
mṛṇālasūtrādhikasaukumāryāṃ bālasya lakṣmīṃ glapayantam indoḥ // Ks_3.49 / mano navadvāraniṣiddhavṛtti hṛdi vyavasthāpya samādhivaśyam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813175 (1.192):
manogataṃ sā na śaśāka śaṃsitum Ks_5.51b / mano navadvāraniṣiddhavṛtti Ks_3.50a
yam akṣaraṃ kṣetravido vidus tam % ātmānam ātmany avalokayantam // Ks_3.50
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065220 (0.0):
mano navadvāraniṣiddhavṛtti hṛdi vyavasthāpya samādhivaśyam / / yam akṣaraṃ kṣetravido vidus tam ātmānam ātmany avalokayantam // Ks_3.50
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813834 (0.055):
yan mukhagrahaṇam akṣatādharaṃ Ks_8.9a / yam akṣaraṃ kṣetravido vidus tam Ks_3.50c
smaras tathābhūtam ayugmanetraṃ $ paśyann adūrān manasāpy adhṛṣyam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065227 (0.0):
yam akṣaraṃ kṣetravido vidus tam ātmānam ātmany avalokayantam // Ks_3.50 / smaras tathābhūtam ayugmanetraṃ paśyann adūrān manasāpy adhṛṣyam /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1738856 (0.0):
bhīter, yathā / smaras tathābhūtam ayugma netraṃ / paśyann adūrān manasāpy adhṛṣyam |
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816806 (0.062):
smarasi smara mekhalāguṇair Ks_4.8a / smaras tathābhūtam ayugmanetraṃ Ks_3.51a
nālakṣayat sādhvasasannahastaḥ % srastaṃ śaraṃ cāpam api svahastāt //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065237 (0.0):
smaras tathābhūtam ayugmanetraṃ paśyann adūrān manasāpy adhṛṣyam / / nālakṣayat sādhvasasannahastaḥ srastaṃ śaraṃ cāpam api svahastāt //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1738865 (0.0):
paśyann adūrān manasāpy adhṛṣyam | / nālakṣayat sādhvasa sanna hastaḥ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816823 (5.960):
syāc cet kiṃ nopapadyate Ks_6.61b / srastaṃ śaraṃ cāpam api svahastāt Ks_3.51d
Ks_3.51 // / nirvāṇabhūyiṣṭham athāsya vīryaṃ $ saṃdhukṣayantīva vapurguṇena &
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14240279 (0.0):
yathā nirvāṇabhūyiṣṭhamathāsya vīryaṃ sandhukṣayantīva vapurguṇena /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065245 (0.0):
nālakṣayat sādhvasasannahastaḥ srastaṃ śaraṃ cāpam api svahastāt // / Ks_3.51 // / nirvāṇabhūyiṣṭham athāsya vīryaṃ saṃdhukṣayantīva vapurguṇena /
anuprayātā vanadevatābhyām % adṛśyata sthāvararājakanyā // Ks_3.52 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065253 (0.0):
nirvāṇabhūyiṣṭham athāsya vīryaṃ saṃdhukṣayantīva vapurguṇena / / anuprayātā vanadevatābhyām adṛśyata sthāvararājakanyā // Ks_3.52 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14240284 (0.024):
anuprayātā vanadevatābhiradṛśyata sthāvararājakanyā //
aśokanirbhartsitapadmarāgam $ ākṛṣṭahemadyutikarṇikāram &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065261 (0.0):
anuprayātā vanadevatābhyām adṛśyata sthāvararājakanyā // Ks_3.52 // / aśokanirbhartsitapadmarāgam ākṛṣṭahemadyutikarṇikāram /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12863845 (0.0):
MSS_3512 1 aśokanirbhartsitapadmarāgam ākṛṣṭahemadyutikarṇikāram /
muktākalāpīkṛtasinduvāraṃ % vasantapuṣpābharaṇaṃ vahantī // Ks_3.53 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065268 (0.0):
aśokanirbhartsitapadmarāgam ākṛṣṭahemadyutikarṇikāram / / muktākalāpīkṛtasinduvāraṃ vasantapuṣpābharaṇaṃ vahantī // Ks_3.53 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12863851 (0.0):
MSS_3512 1 aśokanirbhartsitapadmarāgam ākṛṣṭahemadyutikarṇikāram / / MSS_3512 2 muktākalāpīkṛtasinduvāraṃ vasantapuṣpābharaṇaṃ vahantī //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814526 (0.051):
vasatiṃ vasusaṃpadām Ks_6.37b / vasantapuṣpābharaṇaṃ vahantī Ks_3.53d
āvarjitā kiṃ cid iva stanābhyāṃ $ vāso vasānā taruṇārkarāgam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065276 (0.0):
muktākalāpīkṛtasinduvāraṃ vasantapuṣpābharaṇaṃ vahantī // Ks_3.53 // / āvarjitā kiṃ cid iva stanābhyāṃ vāso vasānā taruṇārkarāgam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12899868 (0.0):
MSS_5368 1 āvarjitā kiṃcid iva stanābhyāṃ vāso vasānā taruṇārkarāgam /
paryāptapuṣpastabakāvanamrā % saṃcāriṇī pallavinī lateva // Ks_3.54 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065285 (0.0):
āvarjitā kiṃ cid iva stanābhyāṃ vāso vasānā taruṇārkarāgam / / paryāptapuṣpastabakāvanamrā saṃcāriṇī pallavinī lateva // Ks_3.54 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12899875 (0.0):
MSS_5368 1 āvarjitā kiṃcid iva stanābhyāṃ vāso vasānā taruṇārkarāgam / / MSS_5368 2 paryāptapuṣpastabakāvanamrā saṃcāriṇī pallavinī lateva //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9393226 (0.0):
saṃjātapuṣpastabakābhinamrā saṃcāriṇī pallavinī lateva //
srastāṃ nitambād avalambamānā $ punaḥ-punaḥ kesaradāmakāñcīm &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065293 (0.0):
paryāptapuṣpastabakāvanamrā saṃcāriṇī pallavinī lateva // Ks_3.54 // / srastāṃ nitambād avalambamānā punaḥ-punaḥ kesaradāmakāñcīm /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13371032 (0.0):
{srastāṃ nitambādavaropayantī punaḥ punaḥ kesaradāmakāñcīm / / nyāsīkṛtāṃ sthānavidā smareṇa dvitīyamaurvīmiva kārmukasya //160//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23075904 (0.0):
yathā vā srastāṃ nitambādavaropayantī punaḥ punaḥ kesaradāmakāñcīm / / nyāsīkṛtāṃ sthānavidā smareṇa dvitīyamaurvīmiva kārmukasya // 160 //
nyāsīkṛtāṃ sthānavidā smareṇa % maurvīṃ dvitīyām iva kārmukasya // Ks_3.55
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065300 (0.0):
srastāṃ nitambād avalambamānā punaḥ-punaḥ kesaradāmakāñcīm / / nyāsīkṛtāṃ sthānavidā smareṇa maurvīṃ dvitīyām iva kārmukasya // Ks_3.55
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13371036 (0.0):
{srastāṃ nitambādavaropayantī punaḥ punaḥ kesaradāmakāñcīm / / nyāsīkṛtāṃ sthānavidā smareṇa dvitīyamaurvīmiva kārmukasya //160//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23075908 (0.0):
yathā vā srastāṃ nitambādavaropayantī punaḥ punaḥ kesaradāmakāñcīm / / nyāsīkṛtāṃ sthānavidā smareṇa dvitīyamaurvīmiva kārmukasya // 160 //
sugandhiniḥśvāsavivṛddhatṛṣṇaṃ $ bimbādharāsannacaraṃ dvirepham &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065310 (0.0):
nyāsīkṛtāṃ sthānavidā smareṇa maurvīṃ dvitīyām iva kārmukasya // Ks_3.55 / sugandhiniḥśvāsavivṛddhatṛṣṇaṃ bimbādharāsannacaraṃ dvirepham /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812764 (0.051):
bimbalāñchitaviyatsaro 'mbhasā Ks_8.61b / bimbādharāsannacaraṃ dvirepham Ks_3.56b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816506 (0.051):
sukhāya tajjanmadinaṃ babhūva Ks_1.23d / sugandhiniḥśvāsavivṛddhatṛṣṇaṃ Ks_3.56a
pratikṣaṇaṃ saṃbhramaloladṛṣṭir % līlāravindena nivārayantī // Ks_3.56 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065317 (0.0):
sugandhiniḥśvāsavivṛddhatṛṣṇaṃ bimbādharāsannacaraṃ dvirepham / / pratikṣaṇaṃ saṃbhramaloladṛṣṭir līlāravindena nivārayantī // Ks_3.56 //
tāṃ vīkṣya sarvāvayavānavadyāṃ $ rater api hrīpadam ādadhānām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065324 (0.0):
pratikṣaṇaṃ saṃbhramaloladṛṣṭir līlāravindena nivārayantī // Ks_3.56 // / tāṃ vīkṣya sarvāvayavānavadyāṃ rater api hrīpadam ādadhānām /
jitendriye śūlini puṣpacāpaḥ % svakāryasiddhiṃ punar āśaśaṃse // Ks_3.57
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816839 (0.0):
sva eva veṣaḥ pariṇetur iṣṭaṃ Ks_7.31c / svakāryasiddhiṃ punar āśaśaṃse Ks_3.57d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065334 (0.0):
tāṃ vīkṣya sarvāvayavānavadyāṃ rater api hrīpadam ādadhānām / / jitendriye śūlini puṣpacāpaḥ svakāryasiddhiṃ punar āśaśaṃse // Ks_3.57 //
bhaviṣyataḥ patyur umā ca śaṃbhoḥ $ samāsasāda pratihārabhūmim &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065341 (0.0):
jitendriye śūlini puṣpacāpaḥ svakāryasiddhiṃ punar āśaśaṃse // Ks_3.57 // / bhaviṣyataḥ patyur umā ca śaṃbhoḥ samāsasāda pratihārabhūmim /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812884 (0.046):
bhavitavyapriyasaṃgamaṃ vapuḥ Ks_4.44b / bhaviṣyataḥ patyur umā ca śaṃbhoḥ Ks_3.58a
yogāt sa cāntaḥ paramātmasaṃjñaṃ % dṛṣṭvā paraṃ jyotir upārarāma //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065350 (0.0):
bhaviṣyataḥ patyur umā ca śaṃbhoḥ samāsasāda pratihārabhūmim / / yogāt sa cāntaḥ paramātmasaṃjñaṃ dṛṣṭvā paraṃ jyotir upārarāma // Ks_3.58
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810483 (0.052):
dṛṣṭiprapātaṃ parihṛtya tasya Ks_3.43a / dṛṣṭvā paraṃ jyotir upārarāma Ks_3.58d
Ks_3.58 // / tato bhujaṃgādhipateḥ phaṇāgrair $ adhaḥ kathaṃ cid dhṛtabhūmibhāgaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805837 (0.0):
adhaḥ kathaṃ cid dhṛtabhūmibhāgaḥ Ks_3.59b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809089 (0.0):
tato 'nukuryād viśadasya tasyās Ks_1.44c / tato bhujaṃgādhipateḥ phaṇāgrair Ks_3.59a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065363 (0.0):
yogāt sa cāntaḥ paramātmasaṃjñaṃ dṛṣṭvā paraṃ jyotir upārarāma // Ks_3.58 / tato bhujaṃgādhipateḥ phaṇāgrair adhaḥ kathaṃ cid dhṛtabhūmibhāgaḥ /
śanaiḥ kṛtaprāṇavimuktir īśaḥ % paryaṅkabandhaṃ nibiḍaṃ bibheda // Ks_3.59
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065372 (0.0):
tato bhujaṃgādhipateḥ phaṇāgrair adhaḥ kathaṃ cid dhṛtabhūmibhāgaḥ / / śanaiḥ kṛtaprāṇavimuktir īśaḥ paryaṅkabandhaṃ nibiḍaṃ bibheda // Ks_3.59
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811625 (0.064):
paryaṅkabandhasthirapūrvakāyam Ks_3.45a / paryaṅkabandhaṃ nibiḍaṃ bibheda Ks_3.59d
tasmai śaśaṃsa praṇipatya nandī $ śuśrūṣayā śailasutām upetām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065379 (0.0):
śanaiḥ kṛtaprāṇavimuktir īśaḥ paryaṅkabandhaṃ nibiḍaṃ bibheda // Ks_3.59 / tasmai śaśaṃsa praṇipatya nandī śuśrūṣayā śailasutām upetām /
praveśayām āsa ca bhartur enāṃ % bhrūkṣepamātrānumatapraveśām // Ks_3.60
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065389 (0.0):
tasmai śaśaṃsa praṇipatya nandī śuśrūṣayā śailasutām upetām / / praveśayām āsa ca bhartur enāṃ bhrūkṣepamātrānumatapraveśām // Ks_3.60 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813037 (1.788):
bhojyaṃ bhoktā ca śāśvataḥ Ks_2.15b / bhrūkṣepamātrānumatapraveśām Ks_3.60d
tasyāḥ sakhībhyāṃ praṇipātapūrvaṃ $ svahastalūnaḥ śiśirātyayasya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065397 (0.0):
praveśayām āsa ca bhartur enāṃ bhrūkṣepamātrānumatapraveśām // Ks_3.60 // / tasyāḥ sakhībhyāṃ praṇipātapūrvaṃ svahastalūnaḥ śiśirātyayasya /
vyakīryata tryambakapādamūle % puṣpoccayaḥ pallavabhaṅgabhinnaḥ // Ks_3.61
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065407 (0.0):
tasyāḥ sakhībhyāṃ praṇipātapūrvaṃ svahastalūnaḥ śiśirātyayasya / / vyakīryata tryambakapādamūle puṣpoccayaḥ pallavabhaṅgabhinnaḥ // Ks_3.61
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811978 (1.192):
puṣpāsavāghūrṇitanetraśobhi Ks_3.38c / puṣpoccayaḥ pallavabhaṅgabhinnaḥ Ks_3.61d
umāpi nīlālakamadhyaśobhi $ visraṃsayantī navakarṇikāram &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065414 (0.0):
vyakīryata tryambakapādamūle puṣpoccayaḥ pallavabhaṅgabhinnaḥ // Ks_3.61 / umāpi nīlālakamadhyaśobhi visraṃsayantī navakarṇikāram /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807274 (1.192):
umātanau gūḍhatanoḥ smarasya Ks_7.76c / umāpi nīlālakamadhyaśobhi Ks_3.62a
cakāra karṇacyutapallavena % mūrdhnā praṇāmaṃ vṛṣabhadhvajāya // Ks_3.62
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065423 (0.0):
umāpi nīlālakamadhyaśobhi visraṃsayantī navakarṇikāram / / cakāra karṇacyutapallavena mūrdhnā praṇāmaṃ vṛṣabhadhvajāya // Ks_3.62 //
ananyabhājaṃ patim āpnuhīti $ sā tathyam evābhihitā bhavena &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065429 (0.0):
cakāra karṇacyutapallavena mūrdhnā praṇāmaṃ vṛṣabhadhvajāya // Ks_3.62 // / ananyabhājaṃ patim āpnuhīti sā tathyam evābhihitā bhavena /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805910 (0.050):
ananyanārīkamanīyam aṅkam Ks_1.37d / ananyabhājaṃ patim āpnuhīti Ks_3.63a
na hīśvaravyāhṛtayaḥ kadā cit % puṣyanti loke viparītam artham // Ks_3.63
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065439 (0.0):
ananyabhājaṃ patim āpnuhīti sā tathyam evābhihitā bhavena / / na hīśvaravyāhṛtayaḥ kadā cit puṣyanti loke viparītam artham // Ks_3.63 //
kāmas tu bāṇāvasaraṃ pratīkṣya $ pataṅgavad vahnimukhaṃ vivikṣuḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065449 (0.0):
na hīśvaravyāhṛtayaḥ kadā cit puṣyanti loke viparītam artham // Ks_3.63 // / kāmas tu bāṇāvasaraṃ pratīkṣya pataṅgavad vahnimukhaṃ vivikṣuḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12987440 (0.0):
MSS_9620 1 kāmas tu bāṇāvasaraṃ pratīkṣya pataṅgavad vahnimukhaṃ vivikṣuḥ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807834 (1.192):
kām apy abhikhyāṃ sphuritair apuṣyad Ks_7.18c / kāmas tu bāṇāvasaraṃ pratīkṣya Ks_3.64a
umāsamakṣaṃ harabaddhalakṣyaḥ % śarāsanajyāṃ muhur āmamarśa // Ks_3.64 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065458 (0.0):
kāmas tu bāṇāvasaraṃ pratīkṣya pataṅgavad vahnimukhaṃ vivikṣuḥ / / umāsamakṣaṃ harabaddhalakṣyaḥ śarāsanajyāṃ muhur āmamarśa // Ks_3.64 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12987448 (0.0):
MSS_9620 1 kāmas tu bāṇāvasaraṃ pratīkṣya pataṅgavad vahnimukhaṃ vivikṣuḥ / MSS_9620 2 umāsamakṣaṃ harabaddhalakṣyaḥ śarāsanajyāṃ muhurāmamarśa //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807306 (0.063):
umā viśeṣocchvasitaṃ babhūva Ks_7.4d / umāsamakṣaṃ harabaddhalakṣyaḥ Ks_3.64c
athopaninye giriśāya gaurī $ tapasvine tāmrarucā kareṇa &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805779 (0.0):
athendriyakṣobham ayugmanetraḥ Ks_3.69a / athopaninye giriśāya gaurī Ks_3.65a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065467 (0.0):
umāsamakṣaṃ harabaddhalakṣyaḥ śarāsanajyāṃ muhur āmamarśa // Ks_3.64 // / athopaninye giriśāya gaurī tapasvine tāmrarucā kareṇa /
viśoṣitāṃ bhānumato mayūkhair % mandākinīpuṣkarabījamālām // Ks_3.65 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065474 (0.0):
athopaninye giriśāya gaurī tapasvine tāmrarucā kareṇa / / viśoṣitāṃ bhānumato mayūkhair mandākinīpuṣkarabījamālām // Ks_3.65 //
pratigrahītuṃ praṇayipriyatvāt $ trilocanas tām upacakrame ca &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065480 (0.0):
viśoṣitāṃ bhānumato mayūkhair mandākinīpuṣkarabījamālām // Ks_3.65 // / pratigrahītuṃ praṇayipriyatvāt trilocanas tām upacakrame ca /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14240299 (0.059):
pratigrahītuṃ praṇayipriyatvātrrilocanastāmupacakrame ca /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812095 (0.060):
pratikṣaṇaṃ sā kṛtaromavikriyāṃ Ks_5.10a / pratigrahītuṃ praṇayipriyatvāt Ks_3.66a
saṃmohanaṃ nāma ca puṣpadhanvā % dhanuṣy amoghaṃ samadhatta bāṇam //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14240306 (0.0):
pratigrahītuṃ praṇayipriyatvātrrilocanastāmupacakrame ca / / saṃmohanaṃ nāma ca puṣpadhanvā dhanuṣyamoghaṃ samadhatta bāṇam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065488 (0.0):
pratigrahītuṃ praṇayipriyatvāt trilocanas tām upacakrame ca / / saṃmohanaṃ nāma ca puṣpadhanvā dhanuṣy amoghaṃ samadhatta bāṇam // Ks_3.66
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810590 (0.040):
dhanuṣaḥ pelavapuṣpapatriṇaḥ Ks_4.29d / dhanuṣy amoghaṃ samadhatta bāṇam Ks_3.66d
Ks_3.66 // / haras tu kiṃcitpariluptadhairyaś $ candrodayārambha ivāmburāśiḥ &
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14240320 (0.0):
harastu kiñcitparivṛttadhairyaścandrodayārambha ivāmburāśiḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816986 (0.0):
haracūḍāmaṇīkṛtām Ks_2.34d / haras tu kiṃcitpariluptadhairyaś Ks_3.67a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065498 (0.0):
saṃmohanaṃ nāma ca puṣpadhanvā dhanuṣy amoghaṃ samadhatta bāṇam // Ks_3.66 / haras tu kiṃcitpariluptadhairyaś candrodayārambha ivāmburāśiḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13368477 (0.0):
{harastu kiñcitparivṛttadhairyaścandrodayārambha ivāmburāśiḥ /
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21965397 (0.0):
haro 'pi tāvatparivṛttadhairyaścandrodayārambha ivāmburāśiḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1742516 (0.0):
haras tu kiñcit parilupta dhairyaś / candrodayārambha ivāmburāśiḥ |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893073 (0.0):
harastu kiṃcitparivṛttadhairyaścandrodayārambha ivāmburāśiḥ /"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23073575 (0.040):
saṃdigdhaprādhānyaṃ yathā harastu kiṃcitparivṛttadhairyaśvandrodayārambha / ivāmburāśiḥ / / umāmukhe bimbaphalādharoṣṭhe vyāpārayāmāsa vilocanāni // 129 //
umāmukhe bimbaphalādharoṣṭhe % vyāpārayām āsa vilocanāni // Ks_3.67 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14240326 (0.0):
harastu kiñcitparivṛttadhairyaścandrodayārambha ivāmburāśiḥ / / umāmukhe bimbaphalādharoṣṭhe vyāpārayāmāsa vilocanāni //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807286 (0.0):
umāmukhaṃ tu pratipadya lolā Ks_1.43c / umāmukhe bimbaphalādharoṣṭhe Ks_3.67c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065508 (0.0):
haras tu kiṃcitpariluptadhairyaś candrodayārambha ivāmburāśiḥ / / umāmukhe bimbaphalādharoṣṭhe vyāpārayām āsa vilocanāni // Ks_3.67 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13368481 (0.0):
{harastu kiñcitparivṛttadhairyaścandrodayārambha ivāmburāśiḥ / / umāmukhe bimbaphalādharoṣṭhe vyāpārayāmāsa vilocanāni //129// (5)}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23073581 (0.0):
saṃdigdhaprādhānyaṃ yathā harastu kiṃcitparivṛttadhairyaśvandrodayārambha / ivāmburāśiḥ / / umāmukhe bimbaphalādharoṣṭhe vyāpārayāmāsa vilocanāni // 129 //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21965400 (0.0):
haro 'pi tāvatparivṛttadhairyaścandrodayārambha ivāmburāśiḥ / / umāmukhe bimbaphalādharoṣṭe vyāpārayāmāsa vilocanāni //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1742521 (0.0):
candrodayārambha ivāmburāśiḥ | / umā mukhe bimba phalādharoṣṭhe
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893079 (0.0):
harastu kiṃcitparivṛttadhairyaścandrodayārambha ivāmburāśiḥ / / umāmukhe bimbaphalādharoṣṭhe vyāpārayāmāsa vilocanāni" //"
vivṛṇvatī śailasutāpi bhāvam $ aṅgaiḥ sphuradbālakadambakalpaiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065516 (0.0):
umāmukhe bimbaphalādharoṣṭhe vyāpārayām āsa vilocanāni // Ks_3.67 // / vivṛṇvatī śailasutāpi bhāvam aṅgaiḥ sphuradbālakadambakalpaiḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1730632 (0.0):
vivṛṇvatī śaila sutā bhāvam aṅgaiḥ / sphurad bāla kadamba kalpaiḥ |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 887750 (0.031):
bhāva evālpasaṃlakṣyavikāro hāva ucyate // VisSd_3.94 // / vivṛṇvatī śailasutāpi bhāvamaṅgaiḥ sphuradvālakadambakalpaiḥ /"
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805613 (0.051):
aṅguṣṭhamūlārpitasūtraśeṣā Ks_7.61d / aṅgaiḥ sphuradbālakadambakalpaiḥ Ks_3.68b
sācīkṛtā cārutareṇa tasthau % mukhena paryastavilocanena // Ks_3.68 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065522 (0.0):
vivṛṇvatī śailasutāpi bhāvam aṅgaiḥ sphuradbālakadambakalpaiḥ / / sācīkṛtā cārutareṇa tasthau mukhena paryastavilocanena // Ks_3.68 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1730636 (0.0):
sphurad bāla kadamba kalpaiḥ | / sācīkṛtā cārutareṇa tasthau
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 887755 (0.0):
vivṛṇvatī śailasutāpi bhāvamaṅgaiḥ sphuradvālakadambakalpaiḥ / / sācīkṛtā cārutareṇa tasthau mukhena paryastavilocanena" //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9132648 (0.035):
sācīkṛtā cārutareṇa tasthau mukhena paryastavilocanena // / ************* COMMENTARY *************"
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813438 (0.057):
mukhārpitaikāṅgulisaṃjñayaiva Ks_3.41c / mukhena paryastavilocanena Ks_3.68d / mukhena sā padmasugandhinā niśi Ks_5.27a
athendriyakṣobham ayugmanetraḥ $ punar vaśitvād balavan nigṛhya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805772 (0.0):
athāha varṇī vidito maheśvaras Ks_5.65a / athendriyakṣobham ayugmanetraḥ Ks_3.69a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065533 (0.0):
sācīkṛtā cārutareṇa tasthau mukhena paryastavilocanena // Ks_3.68 // / athendriyakṣobham ayugmanetraḥ punar vaśitvād balavan nigṛhya /
hetuṃ svacetovikṛter didṛkṣur % diśām upānteṣu sasarja dṛṣṭim // Ks_3.69
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065542 (0.0):
athendriyakṣobham ayugmanetraḥ punar vaśitvād balavan nigṛhya / / hetuṃ svacetovikṛter didṛkṣur diśām upānteṣu sasarja dṛṣṭim // Ks_3.69 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810392 (0.032):
divāpi niṣṭhyūtamarīcibhāsā Ks_7.35a / diśām upānteṣu sasarja dṛṣṭim Ks_3.69d
sa dakṣiṇāpāṅganiviṣṭamuṣṭiṃ $ natāṃsam ākuñcitasavyapādam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815723 (0.0):
satyam arkāc ca somāc ca Ks_6.19a / sa dakṣiṇāpāṅganiviṣṭamuṣṭiṃ Ks_3.70a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065553 (0.0):
hetuṃ svacetovikṛter didṛkṣur diśām upānteṣu sasarja dṛṣṭim // Ks_3.69 // / sa dakṣiṇāpāṅganiviṣṭamuṣṭiṃ natāṃsam ākuñcitasavyapādam /
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21970155 (0.0):
dhanurvedīyaḥ- / sa dakṣiṇāpāṅganiviṣṭamuṣṭiṃ natāṃsamākuñcitasavyapādam /"
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810786 (0.054):
na tāvatā labhyam amaṃsta kāṅkṣitam Ks_5.18b / natāṃsam ākuñcitasavyapādam Ks_3.70b
dadarśa cakrīkṛtacārucāpaṃ % prahartum abhyudyatam ātmayonim // Ks_3.70 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065559 (0.0):
sa dakṣiṇāpāṅganiviṣṭamuṣṭiṃ natāṃsam ākuñcitasavyapādam / / dadarśa cakrīkṛtacārucāpaṃ prahartum abhyudyatam ātmayonim // Ks_3.70 //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21970160 (0.0):
sa dakṣiṇāpāṅganiviṣṭamuṣṭiṃ natāṃsamākuñcitasavyapādam / / dadarśa cakrīkṛtacārucāpaṃ prahartumabhyudyatamātmayonim" //"
tapaḥparāmarśavivṛddhamanyor $ bhrūbhaṅgaduṣprekṣyamukhasya tasya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065569 (0.0):
dadarśa cakrīkṛtacārucāpaṃ prahartum abhyudyatam ātmayonim // Ks_3.70 // / tapaḥparāmarśavivṛddhamanyor bhrūbhaṅgaduṣprekṣyamukhasya tasya /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809459 (0.055):
tapaḥ kva vatse kva ca tāvakaṃ vapuḥ Ks_5.4b / tapaḥparāmarśavivṛddhamanyor Ks_3.71a
sphurann udarciḥ sahasā tṛtīyād % akṣṇaḥ kṛśānuḥ kila niṣpapāta // Ks_3.71
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065577 (0.0):
tapaḥparāmarśavivṛddhamanyor bhrūbhaṅgaduṣprekṣyamukhasya tasya / / sphurann udarciḥ sahasā tṛtīyād akṣṇaḥ kṛśānuḥ kila niṣpapāta // Ks_3.71
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805564 (0.058):
akṣṇaḥ kṛśānuḥ kila niṣpapāta Ks_3.71d / akhaṇḍitaṃ prema labhasva patyur Ks_7.28a
krodhaṃ prabho saṃhara saṃhareti $ yāvad giraḥ khe marutāṃ caranti &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065586 (0.0):
sphurann udarciḥ sahasā tṛtīyād akṣṇaḥ kṛśānuḥ kila niṣpapāta // Ks_3.71 / krodhaṃ prabho saṃhara saṃhareti yāvad giraḥ khe marutāṃ caranti /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13377448 (0.0):
pitroḥ saṃbhogavarṇanamivātyantamanucitam / / {krodhaṃ prabho saṃhara saṃhareti yāvad giraḥ khe marutāṃ caranti /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081120 (0.0):
tadvarṇanaṃ hi pitroḥ saṃbhogavarṇanamivātyantamanucitam / / krodhaṃ prabho saṃhara saṃhareti yāvadgiraḥ khe marutāṃ caranti /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14208139 (0.0):
kopaṃ vibho saṃhara saṃhareti yāvadgiraḥ khe marutāṃ babhūvuḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808241 (0.040):
krūre pratihatakriyāḥ Ks_2.48b / krodhaṃ prabho saṃhara saṃhareti Ks_3.72a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813935 (0.060):
yāvad etāni bhūtāni Ks_6.80a / yāvad giraḥ khe marutāṃ caranti Ks_3.72b
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21971407 (0.062):
krodhaṃ prabho saṃhara saṃhareti yāvadbhiraḥ rave marutāṃ caranti /"
tāvat sa vahnir bhavanetrajanmā % bhasmāvaśeṣaṃ madanaṃ cakāra // Ks_3.72
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809842 (0.0):
tāvat sa vahnir bhavanetrajanmā Ks_3.72c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065597 (0.0):
krodhaṃ prabho saṃhara saṃhareti yāvad giraḥ khe marutāṃ caranti / / tāvat sa vahnir bhavanetrajanmā bhasmāvaśeṣaṃ madanaṃ cakāra // Ks_3.72 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13377457 (0.0):
{krodhaṃ prabho saṃhara saṃhareti yāvad giraḥ khe marutāṃ caranti / / tāvatsa vahnirbhavanetrajanmā bhasmāvaśeṣaṃ madanaṃ cakāra //329//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081128 (0.0):
krodhaṃ prabho saṃhara saṃhareti yāvadgiraḥ khe marutāṃ caranti / / tāvatsa vahnirbhavanetrajanmā bhasmāvaśeṣaṃ madanaṃ cakāra // 329 //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21971421 (0.0):
krodhaṃ prabho saṃhara saṃhareti yāvadbhiraḥ rave marutāṃ caranti / / tāvatsa vahṇirbhavanetrajanmā bhasmāvaśeṣaṃ madanaṃ cakāra" //"
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812892 (0.045):
bhaviṣyati prārthitadurlabhaḥ katham Ks_5.46d / bhasmāvaśeṣaṃ madanaṃ cakāra Ks_3.72d
tīvrābhiṣaṅgaprabhaveṇa vṛttim $ mohena saṃstambhayatendriyāṇām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065605 (0.0):
tāvat sa vahnir bhavanetrajanmā bhasmāvaśeṣaṃ madanaṃ cakāra // Ks_3.72 // / tīvrābhiṣaṅgaprabhaveṇa vṛttim mohena saṃstambhayatendriyāṇām /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 889463 (0.0):
tivrābhiṣaṅgaprabhaveṇa vṛttiṃ mohena saṃstambhayatendriyāṇām"
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809949 (0.055):
tisṛbhis tvam avasthābhir Ks_2.6a / tīvrābhiṣaṅgaprabhaveṇa vṛttim Ks_3.73a
ajñātabhartṛvyasanā muhūrtaṃ % kṛtopakāreva ratir babhūva // Ks_3.73 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065613 (0.0):
tīvrābhiṣaṅgaprabhaveṇa vṛttim mohena saṃstambhayatendriyāṇām / / ajñātabhartṛvyasanā muhūrtaṃ kṛtopakāreva ratir babhūva // Ks_3.73 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 889469 (0.0):
tivrābhiṣaṅgaprabhaveṇa vṛttiṃ mohena saṃstambhayatendriyāṇām / ajñātabhartṛvyasanā muhūrtaṃ kṛtopakāreva ratirbabhūva" //"
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808130 (0.043):
kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ Ks_5.11d / kṛtopakāreva ratir babhūva Ks_3.73d
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9137031 (0.054):
ajñātabhartṛvyasanā muhūrtaṃ kṛtopakāreva ratirbabhūva // / ************* COMMENTARY *************"
tam āśu vighnaṃ tapasas tapasvī $ vanaspatiṃ vajra ivāvabhajya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065621 (0.0):
ajñātabhartṛvyasanā muhūrtaṃ kṛtopakāreva ratir babhūva // Ks_3.73 // / tam āśu vighnaṃ tapasas tapasvī vanaspatiṃ vajra ivāvabhajya /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809519 (0.050):
tam ātitheyī bahumānapūrvayā Ks_5.31a / tam āśu vighnaṃ tapasas tapasvī Ks_3.74a
strīsaṃnikarṣaṃ parihartum icchann % antardadhe bhūtapatiḥ sabhūtaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065629 (0.0):
tam āśu vighnaṃ tapasas tapasvī vanaspatiṃ vajra ivāvabhajya / / strīsaṃnikarṣaṃ parihartum icchann antardadhe bhūtapatiḥ sabhūtaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805982 (0.047):
antargatam apāstaṃ me Ks_6.60c / antardadhe bhūtapatiḥ sabhūtaḥ Ks_3.74d
Ks_3.74 // / śailātmajāpi pitur ucchiraso 'bhilāṣaṃ $ vyarthaṃ samarthya lalitaṃ vapur
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815555 (0.0):
śailaḥ saṃpūrṇakāmo 'pi Ks_6.85a / śailātmajāpi pitur ucchiraso 'bhilāṣaṃ Ks_3.75a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065639 (0.0):
strīsaṃnikarṣaṃ parihartum icchann antardadhe bhūtapatiḥ sabhūtaḥ // / Ks_3.74 // / śailātmajāpi pitur ucchiraso 'bhilāṣaṃ vyarthaṃ samarthya lalitaṃ vapur
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1746620 (1.192):
śailātmajāpi pitur ucchiraso' bhilāṣaṃ / vyarthaṃ samarthya lalitaṃ vapur ātmanaś ca |
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815113 (0.062):
vyanīyata pratyupadeśalubdhair Ks_1.34c / vyarthaṃ samarthya lalitaṃ vapur ātmanaś ca Ks_3.75b
ātmanaś ca & / sakhyoḥ samakṣam iti cādhikajātalajjā % śūnyā jagāma bhavanābhimukhī
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815475 (0.0):
śuśrūṣayā śailasutām upetām Ks_3.60b / śūnyā jagāma bhavanābhimukhī kathaṃ cit Ks_3.75d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065648 (0.0):
śailātmajāpi pitur ucchiraso 'bhilāṣaṃ vyarthaṃ samarthya lalitaṃ vapur / ātmanaś ca / / sakhyoḥ samakṣam iti cādhikajātalajjā śūnyā jagāma bhavanābhimukhī kathaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1746628 (0.0):
vyarthaṃ samarthya lalitaṃ vapur ātmanaś ca | / sakhyoḥ samakṣam iti cādhika jāta lajjā
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815642 (0.059):
sakhībhir asrottaram īkṣitām imām Ks_5.61b / sakhyoḥ samakṣam iti cādhikajātalajjā Ks_3.75c
kathaṃ cit // Ks_3.75 // / sapadi mukulitākṣīṃ rudrasaṃrambhabhītyā $ duhitaram anukampyām adrir
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815476 (0.0):
śūnyā jagāma bhavanābhimukhī kathaṃ cit Ks_3.75d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815772 (0.0):
sannigṛhya timiraṃ marīcibhiḥ Ks_8.63b / sapadi mukulitākṣīṃ rudrasaṃrambhabhītyā Ks_3.76a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065661 (0.0):
sakhyoḥ samakṣam iti cādhikajātalajjā śūnyā jagāma bhavanābhimukhī kathaṃ / cit // Ks_3.75 //
ādāya dorbhyām & / suragaja iva bibhrat padminīṃ dantalagnāṃ % pratipathagatir āsīd
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065672 (0.0):
sapadi mukulitākṣīṃ rudrasaṃrambhabhītyā duhitaram anukampyām adrir ādāya / dorbhyām /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816541 (1.192):
sumeror vitathīkṛtam Ks_6.72d / suragaja iva bibhrat padminīṃ dantalagnāṃ Ks_3.76c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810425 (0.054):
durlabhapratikṛtaṃ vadhūratam Ks_8.8d / duhitaram anukampyām adrir ādāya dorbhyām Ks_3.76b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812111 (0.064):
pratipathagatir āsīd vegadīrghīkṛtāṅgaḥ Ks_3.76d
vegadīrghīkṛtāṅgaḥ // Ks_3.76 // / atha mohaparāyaṇā satī $ vivaśā kāmavadhūr vibodhitā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812113 (0.0):
pratipathagatir āsīd vegadīrghīkṛtāṅgaḥ Ks_3.76d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065684 (0.0):
suragaja iva bibhrat padminīṃ dantalagnāṃ pratipathagatir āsīd / vegadīrghīkṛtāṅgaḥ // Ks_3.76 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805689 (0.038):
atha mohaparāyaṇā satī Ks_4.1a / atha mauligatasyendor Ks_6.25a
vidhinā pratipādayiṣyatā % navavaidhavyam asahyavedanam // Ks_4.1 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065690 (0.0):
atha mohaparāyaṇā satī vivaśā kāmavadhūr vibodhitā / / vidhinā pratipādayiṣyatā navavaidhavyam asahyavedanam // Ks_4.1 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810940 (0.062):
navapallavasaṃstare yathā Ks_4.34c / navavaidhavyam asahyavedanam Ks_4.1d
avadhānapare cakāra sā $ pralayāntonmiṣite vilocane &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065697 (0.0):
vidhinā pratipādayiṣyatā navavaidhavyam asahyavedanam // Ks_4.1 // / avadhānapare cakāra sā pralayāntonmiṣite vilocane /
na viveda tayor atṛptayoḥ % priyam atyantaviluptadarśanam // Ks_4.2 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065705 (0.0):
avadhānapare cakāra sā pralayāntonmiṣite vilocane / / na viveda tayor atṛptayoḥ priyam atyantaviluptadarśanam // Ks_4.2 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812533 (0.055):
priyam atyantaviluptadarśanam Ks_4.2d / priya yāvan na vilobhyase divi Ks_4.20d
ayi jīvitanātha jīvasīty $ abhidhāyotthitayā tayā puraḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065712 (0.0):
na viveda tayor atṛptayoḥ priyam atyantaviluptadarśanam // Ks_4.2 // / ayi jīvitanātha jīvasīty abhidhāyotthitayā tayā puraḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806229 (0.042):
ayācitopasthitam ambu kevalaṃ Ks_5.22a / ayi jīvitanātha jīvasīty Ks_4.3a
dadṛśe puruṣākṛti kṣitau % harakopānalabhasma kevalam // Ks_4.3 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816976 (0.0):
hayaratnam ahāri ca Ks_2.47b / harakopānalabhasma kevalam Ks_4.3d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065722 (0.0):
ayi jīvitanātha jīvasīty abhidhāyotthitayā tayā puraḥ / / dadṛśe puruṣākṛti kṣitau harakopānalabhasma kevalam // Ks_4.3 //
atha sā punar eva vihvalā $ vasudhāliṅganadhūsarastanī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065730 (0.0):
dadṛśe puruṣākṛti kṣitau harakopānalabhasma kevalam // Ks_4.3 // / atha sā punar eva vihvalā vasudhāliṅganadhūsarastanī /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2604630 (0.0):
(vi, ya) rativilāpa iti--- atha sā punare vihvalā / vasudhāliṅganadhūsarastanī /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9207579 (0.0):
(vi, ya) rativilāpa iti atha sā punare vihvalā / vasudhāliṅganadhūsarastanī /"
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1744605 (0.023):
atha sā punar eva vihvalā / vasudhāliṅgana dhūsara stanī |
vilalāpa vikīrṇamūrdhajā % samaduḥkhām iva kurvatī sthalīm // Ks_4.4 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065737 (0.0):
atha sā punar eva vihvalā vasudhāliṅganadhūsarastanī / / vilalāpa vikīrṇamūrdhajā samaduḥkhām iva kurvatī sthalīm // Ks_4.4 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1744611 (0.0):
vasudhāliṅgana dhūsara stanī | / vilalāpa vikīrṇa mūrdhajā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2604630 (0.036):
vasudhāliṅganadhūsarastanī / / vilalāpa vikīrṇamūrddhajā samaduḥ khāmiva kurvatī sthalīm //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815848 (0.058):
samaduḥkhām iva kurvatī sthalīm Ks_4.4d / samam eva gato 'sy atarkitāṃ Ks_4.22c
upamānam abhūd vilāsināṃ $ karaṇaṃ yat tava kāntimattayā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065744 (0.0):
vilalāpa vikīrṇamūrdhajā samaduḥkhām iva kurvatī sthalīm // Ks_4.4 // / upamānam abhūd vilāsināṃ karaṇaṃ yat tava kāntimattayā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12934746 (0.0):
MSS_7105 1 upamānamabhūd vilāsināṃ karaṇaṃ yat tava kāntimattayā /
tad idaṃ gatam īdṛśīṃ daśāṃ % na vidīrye kaṭhināḥ khalu striyaḥ // Ks_4.5
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065753 (0.0):
upamānam abhūd vilāsināṃ karaṇaṃ yat tava kāntimattayā / / tad idaṃ gatam īdṛśīṃ daśāṃ na vidīrye kaṭhināḥ khalu striyaḥ // Ks_4.5 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12934754 (0.0):
MSS_7105 1 upamānamabhūd vilāsināṃ karaṇaṃ yat tava kāntimattayā / / MSS_7105 2 tadidaṃ gatamīdṛśīm daśāṃ na vidīrye kaṭhināḥ khalu striyaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810959 (1.192):
na vāti vāyus tatpārśve Ks_2.35c / na vidīrye kaṭhināḥ khalu striyaḥ Ks_4.5d
kva nu māṃ tvadadhīnajīvitāṃ $ vinikīrya kṣaṇabhinnasauhṛdaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808289 (0.0):
kva nu te hṛdayaṃgamaḥ sakhā Ks_4.24a / kva nu māṃ tvadadhīnajīvitāṃ Ks_4.6a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065764 (0.0):
tad idaṃ gatam īdṛśīṃ daśāṃ na vidīrye kaṭhināḥ khalu striyaḥ // Ks_4.5 // / kva nu māṃ tvadadhīnajīvitāṃ vinikīrya kṣaṇabhinnasauhṛdaḥ /
nalinīṃ kṣatasetubandhano % jalasaṃghāta ivāsi vidrutaḥ // Ks_4.6 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065772 (0.0):
kva nu māṃ tvadadhīnajīvitāṃ vinikīrya kṣaṇabhinnasauhṛdaḥ / / nalinīṃ kṣatasetubandhano jalasaṃghāta ivāsi vidrutaḥ // Ks_4.6 //
kṛtavān asi vipriyaṃ na me $ pratikūlaṃ na ca te mayā kṛtam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808094 (0.0):
kusumotkiravīciṣu Ks_6.5b / kṛtavān asi vipriyaṃ na me Ks_4.7a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065781 (0.0):
nalinīṃ kṣatasetubandhano jalasaṃghāta ivāsi vidrutaḥ // Ks_4.6 // / kṛtavān asi vipriyaṃ na me pratikūlaṃ na ca te mayā kṛtam /
kim akāraṇam eva darśanaṃ % vilapantyai rataye na dīyate // Ks_4.7 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065788 (0.0):
kṛtavān asi vipriyaṃ na me pratikūlaṃ na ca te mayā kṛtam / / kim akāraṇam eva darśanaṃ vilapantyai rataye na dīyate // Ks_4.7 //
smarasi smara mekhalāguṇair $ uta gotraskhaliteṣu bandhanam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065797 (0.0):
kim akāraṇam eva darśanaṃ vilapantyai rataye na dīyate // Ks_4.7 // / smarasi smara mekhalāguṇair uta gotraskhaliteṣu bandhanam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816802 (0.031):
smara saṃsmṛtya na śāntir asti me Ks_4.17d / smarasi smara mekhalāguṇair Ks_4.8a
cyutakeśaradūṣitekṣaṇāny % avataṃsotpalatāḍanāni vā // Ks_4.8 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065805 (0.0):
smarasi smara mekhalāguṇair uta gotraskhaliteṣu bandhanam / / cyutakeśaradūṣitekṣaṇāny avataṃsotpalatāḍanāni vā // Ks_4.8 //
hṛdaye vasasīti matpriyaṃ $ yad avocas tad avaimi kaitavam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065814 (0.0):
cyutakeśaradūṣitekṣaṇāny avataṃsotpalatāḍanāni vā // Ks_4.8 // / hṛdaye vasasīti matpriyaṃ yad avocas tad avaimi kaitavam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11817067 (0.030):
hṛdaye digdhaśarair ivārditaḥ Ks_4.25b / hṛdaye vasasīti matpriyaṃ Ks_4.9a
upacārapadaṃ na ced idaṃ % tvam anaṅgaḥ katham akṣatā ratiḥ // Ks_4.9 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810155 (0.0):
tvad ṛte prāpayituṃ ka īśvaraḥ Ks_4.11d / tvam anaṅgaḥ katham akṣatā ratiḥ Ks_4.9d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065823 (0.0):
hṛdaye vasasīti matpriyaṃ yad avocas tad avaimi kaitavam / / upacārapadaṃ na ced idaṃ tvam anaṅgaḥ katham akṣatā ratiḥ // Ks_4.9 //
paralokanavapravāsinaḥ $ pratipatsye padavīm ahaṃ tava &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065831 (0.0):
upacārapadaṃ na ced idaṃ tvam anaṅgaḥ katham akṣatā ratiḥ // Ks_4.9 // / paralokanavapravāsinaḥ pratipatsye padavīm ahaṃ tava /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811550 (0.057):
paralokanavapravāsinaḥ Ks_4.10a / paralokavidhau ca mādhava Ks_4.38a
vidhinā jana eṣa vañcitas % tvadadhīnaṃ khalu dehināṃ sukham // Ks_4.10 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810140 (0.0):
tvatsaṃbhāvitam ātmānaṃ Ks_6.20a / tvadadhīnaṃ khalu dehināṃ sukham Ks_4.10d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065841 (0.0):
paralokanavapravāsinaḥ pratipatsye padavīm ahaṃ tava / / vidhinā jana eṣa vañcitas tvadadhīnaṃ khalu dehināṃ sukham // Ks_4.10 //
rajanītimirāvaguṇṭhite $ puramārge ghanaśabdaviklavāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065848 (0.0):
vidhinā jana eṣa vañcitas tvadadhīnaṃ khalu dehināṃ sukham // Ks_4.10 // / rajanītimirāvaguṇṭhite puramārge ghanaśabdaviklavāḥ /
vasatiṃ priya kāmināṃ priyās % tvad ṛte prāpayituṃ ka īśvaraḥ // Ks_4.11
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065857 (0.0):
rajanītimirāvaguṇṭhite puramārge ghanaśabdaviklavāḥ / / vasatiṃ priya kāmināṃ priyās tvad ṛte prāpayituṃ ka īśvaraḥ // Ks_4.11 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810149 (0.039):
tvadanudhyānasaṃbhavā Ks_6.21b / tvad ṛte prāpayituṃ ka īśvaraḥ Ks_4.11d
nayanāny aruṇāni ghūrṇayan $ vacanāni skhalayan pade-pade &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065864 (0.0):
vasatiṃ priya kāmināṃ priyās tvad ṛte prāpayituṃ ka īśvaraḥ // Ks_4.11 // / nayanāny aruṇāni ghūrṇayan vacanāni skhalayan pade-pade /
asati tvayi vāruṇīmadaḥ % pramadānām adhunā viḍambanā // Ks_4.12 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065873 (0.0):
nayanāny aruṇāni ghūrṇayan vacanāni skhalayan pade-pade / / asati tvayi vāruṇīmadaḥ pramadānām adhunā viḍambanā // Ks_4.12 //
avagamya kathīkṛtaṃ vapuḥ $ priyabandhos tava niṣphalodayaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065881 (0.0):
asati tvayi vāruṇīmadaḥ pramadānām adhunā viḍambanā // Ks_4.12 // / avagamya kathīkṛtaṃ vapuḥ priyabandhos tava niṣphalodayaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12858951 (0.0):
MSS_3220 1 avagamya kathīkṛtaṃ vapuḥ priyabandhostava niṣphalodayaḥ /
bahule 'pi gate niśākaras % tanutāṃ duḥkham anaṅga mokṣyati // Ks_4.13 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065888 (0.0):
avagamya kathīkṛtaṃ vapuḥ priyabandhos tava niṣphalodayaḥ / / bahule 'pi gate niśākaras tanutāṃ duḥkham anaṅga mokṣyati // Ks_4.13 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12858957 (0.0):
MSS_3220 1 avagamya kathīkṛtaṃ vapuḥ priyabandhostava niṣphalodayaḥ / / MSS_3220 2 bahule'pi gate niśākaras tanutāṃ duḥkhamanaṅga mokṣyati //
haritāruṇacārubandhanaḥ $ kalapuṃskokilaśabdasūcitaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065897 (0.0):
bahule 'pi gate niśākaras tanutāṃ duḥkham anaṅga mokṣyati // Ks_4.13 // / haritāruṇacārubandhanaḥ kalapuṃskokilaśabdasūcitaḥ /
vada saṃprati kasya bāṇatāṃ % navacūtaprasavo gamiṣyati // Ks_4.14 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065904 (0.0):
haritāruṇacārubandhanaḥ kalapuṃskokilaśabdasūcitaḥ / / vada saṃprati kasya bāṇatāṃ navacūtaprasavo gamiṣyati // Ks_4.14 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810927 (0.053):
navacūtaprasavo gamiṣyati Ks_4.14d / navapariṇayalajjābhūṣaṇāṃ tatra gaurīṃ Ks_7.95a
alipaṅktir anekaśas tvayā $ guṇakṛtye dhanuṣo niyojitā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065911 (0.0):
vada saṃprati kasya bāṇatāṃ navacūtaprasavo gamiṣyati // Ks_4.14 // / alipaṅktir anekaśas tvayā guṇakṛtye dhanuṣo niyojitā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806315 (0.040):
alaṃ vivādena yathā śrutas tvayā Ks_5.82a / alipaṅktir anekaśas tvayā Ks_4.15a
virutaiḥ karuṇasvanair iyaṃ % guruśokām anuroditīva mām // Ks_4.15 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065921 (0.0):
alipaṅktir anekaśas tvayā guṇakṛtye dhanuṣo niyojitā / / virutaiḥ karuṇasvanair iyaṃ guruśokām anuroditīva mām // Ks_4.15 //
pratipadya manoharaṃ vapuḥ $ punar apy ādiśa tāvad utthitaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065928 (0.0):
virutaiḥ karuṇasvanair iyaṃ guruśokām anuroditīva mām // Ks_4.15 // / pratipadya manoharaṃ vapuḥ punar apy ādiśa tāvad utthitaḥ /
ratidūtipadeṣu kokilāṃ % madhurālāpanisargapaṇḍitām // Ks_4.16 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065936 (0.0):
pratipadya manoharaṃ vapuḥ punar apy ādiśa tāvad utthitaḥ / / ratidūtipadeṣu kokilāṃ madhurālāpanisargapaṇḍitām // Ks_4.16 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813099 (0.051):
madhur ātmānam adarśayat puraḥ Ks_4.25d / madhurālāpanisargapaṇḍitām Ks_4.16d
śirasā praṇipatya yācitāny $ upagūḍhāni savepathūni ca &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065942 (0.0):
ratidūtipadeṣu kokilāṃ madhurālāpanisargapaṇḍitām // Ks_4.16 // / śirasā praṇipatya yācitāny upagūḍhāni savepathūni ca /
suratāni ca tāni te rahaḥ % smara saṃsmṛtya na śāntir asti me // Ks_4.17
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816796 (0.0):
smara saṃsmṛtya na śāntir asti me Ks_4.17d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065951 (0.0):
śirasā praṇipatya yācitāny upagūḍhāni savepathūni ca / / suratāni ca tāni te rahaḥ smara saṃsmṛtya na śāntir asti me // Ks_4.17 //
racitaṃ ratipaṇḍita tvayā $ svayam aṅgeṣu mamedam ārtavam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065960 (0.0):
suratāni ca tāni te rahaḥ smara saṃsmṛtya na śāntir asti me // Ks_4.17 // / racitaṃ ratipaṇḍita tvayā svayam aṅgeṣu mamedam ārtavam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814044 (0.056):
racayiṣyāmi tanuṃ vibhāvasau Ks_4.34d / racitaṃ ratipaṇḍita tvayā Ks_4.18a
dhriyate kusumaprasādhanaṃ % tava tac cāru vapur na dṛśyate // Ks_4.18 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809584 (0.0):
tava cetasi vartate Ks_6.18d / tava tac cāru vapur na dṛśyate Ks_4.18d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065968 (0.0):
racitaṃ ratipaṇḍita tvayā svayam aṅgeṣu mamedam ārtavam / / dhriyate kusumaprasādhanaṃ tava tac cāru vapur na dṛśyate // Ks_4.18 //
vibudhair asi yasya dāruṇair $ asamāpte parikarmaṇi smṛtaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065975 (0.0):
dhriyate kusumaprasādhanaṃ tava tac cāru vapur na dṛśyate // Ks_4.18 // / vibudhair asi yasya dāruṇair asamāpte parikarmaṇi smṛtaḥ /
tam imaṃ kuru dakṣiṇetaraṃ % caraṇaṃ nirmitarāgam ehi me // Ks_4.19 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808693 (0.0):
candrodayārambha ivāmburāśiḥ Ks_3.67b / caraṇaṃ nirmitarāgam ehi me Ks_4.19d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065983 (0.0):
vibudhair asi yasya dāruṇair asamāpte parikarmaṇi smṛtaḥ / / tam imaṃ kuru dakṣiṇetaraṃ caraṇaṃ nirmitarāgam ehi me // Ks_4.19 //
aham etya pataṅgavartmanā $ punar aṅkāśrayiṇī bhavāmi te &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1065992 (0.0):
tam imaṃ kuru dakṣiṇetaraṃ caraṇaṃ nirmitarāgam ehi me // Ks_4.19 // / aham etya pataṅgavartmanā punar aṅkāśrayiṇī bhavāmi te /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12874026 (1.192):
MSS_4060 1 ahametya pataṅgavartmanā punaraṅkāśrayaṇī bhavāmi te /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806507 (0.036):
aham asya daśeva paśya mām Ks_4.30c / aham etya pataṅgavartmanā Ks_4.20a
caturaiḥ surakāminījanaiḥ % priya yāvan na vilobhyase divi // Ks_4.20 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066002 (0.0):
aham etya pataṅgavartmanā punar aṅkāśrayiṇī bhavāmi te / / caturaiḥ surakāminījanaiḥ priya yāvan na vilobhyase divi // Ks_4.20 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12874033 (0.0):
MSS_4060 1 ahametya pataṅgavartmanā punaraṅkāśrayaṇī bhavāmi te / / MSS_4060 2 caturaiḥ surakāminījanaiḥ priya yāvanna vilobhyase divi //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812538 (1.192):
priyam atyantaviluptadarśanam Ks_4.2d / priya yāvan na vilobhyase divi Ks_4.20d
madanena vinākṛtā ratiḥ $ kṣaṇamātraṃ kila jīviteti me &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066009 (0.0):
caturaiḥ surakāminījanaiḥ priya yāvan na vilobhyase divi // Ks_4.20 // / madanena vinākṛtā ratiḥ kṣaṇamātraṃ kila jīviteti me /
vacanīyam idaṃ vyavasthitaṃ % ramaṇa tvām anuyāmi yady api // Ks_4.21 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066015 (0.0):
madanena vinākṛtā ratiḥ kṣaṇamātraṃ kila jīviteti me / / vacanīyam idaṃ vyavasthitaṃ ramaṇa tvām anuyāmi yady api // Ks_4.21 //
kriyatāṃ katham antyamaṇḍanaṃ $ paralokāntaritasya te mayā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066024 (0.0):
vacanīyam idaṃ vyavasthitaṃ ramaṇa tvām anuyāmi yady api // Ks_4.21 // / kriyatāṃ katham antyamaṇḍanaṃ paralokāntaritasya te mayā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808209 (0.058):
krāntāni pūrvaṃ kamalāsanena Ks_7.70c / kriyatāṃ katham antyamaṇḍanaṃ Ks_4.22a
samam eva gato 'sy atarkitāṃ % gatim aṅgena ca jīvitena ca // Ks_4.22 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066031 (0.0):
kriyatāṃ katham antyamaṇḍanaṃ paralokāntaritasya te mayā / / samam eva gato 'sy atarkitāṃ gatim aṅgena ca jīvitena ca // Ks_4.22 //
ṛjutāṃ nayataḥ smarāmi te $ śaram utsaṅganiṣaṇṇadhanvanaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066039 (0.0):
samam eva gato 'sy atarkitāṃ gatim aṅgena ca jīvitena ca // Ks_4.22 // / ṛjutāṃ nayataḥ smarāmi te śaram utsaṅganiṣaṇṇadhanvanaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12939037 (0.0):
MSS_7333 1 ṛjutāṃ nayataḥ smarāmi te śaramutsaṅganiṣaṇṇadhanvanaḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1731825 (0.0):
||SRs_1.386|| MISSING / ṛjutāṃ nayataḥ smarāmi te / śaram utsaṅga niṣaṇṇa dhanvanaḥ |
madhunā saha sasmitaṃ kathāṃ % nayanopāntavilokitaṃ ca yat // Ks_4.23 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066048 (0.0):
ṛjutāṃ nayataḥ smarāmi te śaram utsaṅganiṣaṇṇadhanvanaḥ / / madhunā saha sasmitaṃ kathāṃ nayanopāntavilokitaṃ ca yat // Ks_4.23 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1731832 (0.0):
śaram utsaṅga niṣaṇṇa dhanvanaḥ | / madhunā saha sasmitāṃ kathāṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12939045 (0.025):
MSS_7333 1 ṛjutāṃ nayataḥ smarāmi te śaramutsaṅganiṣaṇṇadhanvanaḥ / / MSS_7333 2 madhunā saha sasmitāṃ kathāṃ nayanopāntavilokitaṃ ca yat //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810901 (0.038):
nayanopāntavilokitaṃ ca yat Ks_4.23d / na ratnam anviṣyati mṛgyate hi tat Ks_5.45d
kva nu te hṛdayaṃgamaḥ sakhā $ kusumāyojitakārmuko madhuḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066056 (0.0):
madhunā saha sasmitaṃ kathāṃ nayanopāntavilokitaṃ ca yat // Ks_4.23 // / kva nu te hṛdayaṃgamaḥ sakhā kusumāyojitakārmuko madhuḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808286 (0.022):
kva nīlakaṇṭha vrajasīty alakṣyavāg Ks_5.57c / kva nu te hṛdayaṃgamaḥ sakhā Ks_4.24a
na khalūgraruṣā pinākinā % gamitaḥ so 'pi suhṛdgatāṃ gatim // Ks_4.24 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066066 (0.0):
kva nu te hṛdayaṃgamaḥ sakhā kusumāyojitakārmuko madhuḥ / / na khalūgraruṣā pinākinā gamitaḥ so 'pi suhṛdgatāṃ gatim // Ks_4.24 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808467 (0.037):
gandhamādanavanāntamārutāḥ Ks_8.86d / gamitaḥ so 'pi suhṛdgatāṃ gatim Ks_4.24d
atha taiḥ paridevitākṣarair $ hṛdaye digdhaśarair ivārditaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066074 (0.0):
na khalūgraruṣā pinākinā gamitaḥ so 'pi suhṛdgatāṃ gatim // Ks_4.24 // / atha taiḥ paridevitākṣarair hṛdaye digdhaśarair ivārditaḥ /
ratim abhyupapattum āturāṃ % madhur ātmānam adarśayat puraḥ // Ks_4.25 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066082 (0.0):
atha taiḥ paridevitākṣarair hṛdaye digdhaśarair ivārditaḥ / / ratim abhyupapattum āturāṃ madhur ātmānam adarśayat puraḥ // Ks_4.25 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813092 (0.058):
madhunā saha sasmitaṃ kathāṃ Ks_4.23c / madhur ātmānam adarśayat puraḥ Ks_4.25d
tam avekṣya ruroda sā bhṛśaṃ $ stanasaṃbādham uro jaghāna ca &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066088 (0.0):
ratim abhyupapattum āturāṃ madhur ātmānam adarśayat puraḥ // Ks_4.25 // / tam avekṣya ruroda sā bhṛśaṃ stanasaṃbādham uro jaghāna ca /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2604650 (0.0):
tamavekṣya ruroda sā bhṛśaṃ stanasaṃbādhamuro jaghāna ca /"
svajanasya hi duḥkham agrato % vivṛtadvāram ivopajāyate // Ks_4.26 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066096 (0.0):
tam avekṣya ruroda sā bhṛśaṃ stanasaṃbādham uro jaghāna ca / / svajanasya hi duḥkham agrato vivṛtadvāram ivopajāyate // Ks_4.26 //
iti cainam uvāca duḥkhitā $ suhṛdaḥ paśya vasanta kiṃ sthitam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066103 (1.192):
svajanasya hi duḥkham agrato vivṛtadvāram ivopajāyate // Ks_4.26 // / iti cainam uvāca duḥkhitā suhṛdaḥ paśya vasanta kiṃ sthitam /
yad idaṃ kaṇaśaḥ prakīryate % pavanair bhasma kapotakarburam // Ks_4.27 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066112 (0.0):
iti cainam uvāca duḥkhitā suhṛdaḥ paśya vasanta kiṃ sthitam / / yad idaṃ kaṇaśaḥ prakīryate pavanair bhasma kapotakarburam // Ks_4.27 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811663 (0.059):
pallavaprasaviṣu drumeṣu ca Ks_8.46b / pavanair bhasma kapotakarburam Ks_4.27d
ayi saṃprati dehi darśanaṃ $ smara paryutsuka eṣa mādhavaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066120 (0.0):
yad idaṃ kaṇaśaḥ prakīryate pavanair bhasma kapotakarburam // Ks_4.27 // / ayi saṃprati dehi darśanaṃ smara paryutsuka eṣa mādhavaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12850730 (0.0):
MSS_2769 1 ayi saṃprati dehi darśanaṃ smara paryutsuka eṣa mādhavaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806234 (0.046):
ayi jīvitanātha jīvasīty Ks_4.3a / ayi saṃprati dehi darśanaṃ Ks_4.28a
dayitāsv anavasthitaṃ nṛṇāṃ % na khalu prema calaṃ suhṛjjane // Ks_4.28 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810736 (0.0):
nakhakṣatānīva vanasthalīnām Ks_3.29d / na khalu prema calaṃ suhṛjjane Ks_4.28d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066129 (0.0):
ayi saṃprati dehi darśanaṃ smara paryutsuka eṣa mādhavaḥ / / dayitāsv anavasthitaṃ nṛṇāṃ na khalu prema calaṃ suhṛjjane // Ks_4.28 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12850738 (0.0):
MSS_2769 1 ayi saṃprati dehi darśanaṃ smara paryutsuka eṣa mādhavaḥ / / MSS_2769 2 dayitāsvanavasthitaṃ nṛṇāṃ na khalu prema calaṃ suhṛjjane //
amunā nanu pārśvavartinā $ jagad ājñāṃ sasurāsuraṃ tava &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808857 (0.0):
jagad ājñāṃ sasurāsuraṃ tava Ks_4.29b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066139 (0.0):
dayitāsv anavasthitaṃ nṛṇāṃ na khalu prema calaṃ suhṛjjane // Ks_4.28 // / amunā nanu pārśvavartinā jagad ājñāṃ sasurāsuraṃ tava /
bisatantuguṇasya kāritaṃ % dhanuṣaḥ pelavapuṣpapatriṇaḥ // Ks_4.29 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066147 (0.0):
amunā nanu pārśvavartinā jagad ājñāṃ sasurāsuraṃ tava / / bisatantuguṇasya kāritaṃ dhanuṣaḥ pelavapuṣpapatriṇaḥ // Ks_4.29 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810585 (0.060):
dhanuṣaḥ pelavapuṣpapatriṇaḥ Ks_4.29d / dhanuṣy amoghaṃ samadhatta bāṇam Ks_3.66d
gata eva na te nivartate $ sa sakhā dīpa ivānilāhataḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066155 (0.0):
bisatantuguṇasya kāritaṃ dhanuṣaḥ pelavapuṣpapatriṇaḥ // Ks_4.29 // / gata eva na te nivartate sa sakhā dīpa ivānilāhataḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816044 (0.061):
saśaivalāsaṅgam api prakāśate Ks_5.9d / sa sakhā dīpa ivānilāhataḥ Ks_4.30b
aham asya daśeva paśya mām % aviṣahyavyasanapradhūṣitām // Ks_4.30 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066163 (0.0):
gata eva na te nivartate sa sakhā dīpa ivānilāhataḥ / / aham asya daśeva paśya mām aviṣahyavyasanapradhūṣitām // Ks_4.30 //
vidhinā kṛtam ardhavaiśasaṃ $ nanu mām kāmavadhe vimuñcatā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066173 (0.0):
aham asya daśeva paśya mām aviṣahyavyasanapradhūṣitām // Ks_4.30 // / vidhinā kṛtam ardhavaiśasaṃ nanu mām kāmavadhe vimuñcatā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814712 (0.054):
vidhātā vedhasām api Ks_2.14d / vidhinā kṛtam ardhavaiśasaṃ Ks_4.31a
anaghāpi hi saṃśrayadrume % gajabhagne patanāya vallarī // Ks_4.31 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066180 (0.0):
vidhinā kṛtam ardhavaiśasaṃ nanu mām kāmavadhe vimuñcatā / / anaghāpi hi saṃśrayadrume gajabhagne patanāya vallarī // Ks_4.31 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808390 (0.062):
gaṅgāsrotaḥparikṣipta- Ks_6.38a / gajabhagne patanāya vallarī Ks_4.31d
tad idaṃ kriyatām anantaraṃ $ bhavatā bandhujanaprayojanam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066186 (0.0):
anaghāpi hi saṃśrayadrume gajabhagne patanāya vallarī // Ks_4.31 // / tad idaṃ kriyatām anantaraṃ bhavatā bandhujanaprayojanam /
vidhurāṃ jvalanātisarjanān % nanu māṃ prāpaya patyur antikam // Ks_4.32 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810841 (0.0):
nanu mām kāmavadhe vimuñcatā Ks_4.31b / nanu māṃ prāpaya patyur antikam Ks_4.32d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066196 (0.0):
tad idaṃ kriyatām anantaraṃ bhavatā bandhujanaprayojanam / / vidhurāṃ jvalanātisarjanān nanu māṃ prāpaya patyur antikam // Ks_4.32 //
śaśinā saha yāti kaumudī $ saha meghena taḍit pralīyate &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066204 (0.0):
vidhurāṃ jvalanātisarjanān nanu māṃ prāpaya patyur antikam // Ks_4.32 // / śaśinā saha yāti kaumudī saha meghena taḍit pralīyate /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815352 (0.050):
śaśina iva divātanasya lekhā Ks_4.46c / śaśinā saha yāti kaumudī Ks_4.33a
pramadāḥ pativartmagā iti % pratipannaṃ hi vicetanair api // Ks_4.33 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066211 (0.0):
śaśinā saha yāti kaumudī saha meghena taḍit pralīyate / / pramadāḥ pativartmagā iti pratipannaṃ hi vicetanair api // Ks_4.33 //
amunaiva kaṣāyitastanī $ subhagena priyagātrabhasmanā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066217 (0.0):
pramadāḥ pativartmagā iti pratipannaṃ hi vicetanair api // Ks_4.33 // / amunaiva kaṣāyitastanī subhagena priyagātrabhasmanā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12845464 (0.0):
MSS_2501 2 hariṇā hariṇī mṛganetravatī navayauvanayauvanabhāravatī // / MSS_2502 1 amunaiva kaṣāyitastanī subhagena priyagātrabhasmanā /
navapallavasaṃstare yathā % racayiṣyāmi tanuṃ vibhāvasau // Ks_4.34 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066223 (0.0):
amunaiva kaṣāyitastanī subhagena priyagātrabhasmanā / / navapallavasaṃstare yathā racayiṣyāmi tanuṃ vibhāvasau // Ks_4.34 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12845469 (0.0):
MSS_2502 1 amunaiva kaṣāyitastanī subhagena priyagātrabhasmanā / / MSS_2502 2 navapallavasaṃstare yathā racayiṣyāmi tanuṃ vibhāvasau //
kusumāstaraṇe sahāyatāṃ $ bahuśaḥ saumya gatas tvam āvayoḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066232 (0.0):
navapallavasaṃstare yathā racayiṣyāmi tanuṃ vibhāvasau // Ks_4.34 // / kusumāstaraṇe sahāyatāṃ bahuśaḥ saumya gatas tvam āvayoḥ /
kuru saṃprati tāvad āśu me % praṇipātāñjaliyācitaś citām // Ks_4.35 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066241 (0.0):
kusumāstaraṇe sahāyatāṃ bahuśaḥ saumya gatas tvam āvayoḥ / / kuru saṃprati tāvad āśu me praṇipātāñjaliyācitaś citām // Ks_4.35 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812065 (0.036):
praṇipatyopatasthire Ks_2.3d / praṇipātāñjaliyācitaś citām Ks_4.35d
tad anu jvalanaṃ madarpitaṃ $ tvarayer dakṣiṇavātavījanaiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066248 (0.0):
kuru saṃprati tāvad āśu me praṇipātāñjaliyācitaś citām // Ks_4.35 // / tad anu jvalanaṃ madarpitaṃ tvarayer dakṣiṇavātavījanaiḥ /
viditaṃ khalu te yathā smaraḥ % kṣaṇam apy utsahate na māṃ vinā // Ks_4.36
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066258 (0.0):
tad anu jvalanaṃ madarpitaṃ tvarayer dakṣiṇavātavījanaiḥ / / viditaṃ khalu te yathā smaraḥ kṣaṇam apy utsahate na māṃ vinā // Ks_4.36
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808297 (1.192):
kva nu māṃ tvadadhīnajīvitāṃ Ks_4.6a / kṣaṇam apy utsahate na māṃ vinā Ks_4.36d
iti cāpi vidhāya dīyatāṃ $ salilasyāñjalir eka eva nau &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066264 (0.0):
viditaṃ khalu te yathā smaraḥ kṣaṇam apy utsahate na māṃ vinā // Ks_4.36 / iti cāpi vidhāya dīyatāṃ salilasyāñjalir eka eva nau /
avibhajya paratra taṃ mayā % sahitaḥ pāsyati te sa bāndhavaḥ // Ks_4.37 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066271 (0.0):
iti cāpi vidhāya dīyatāṃ salilasyāñjalir eka eva nau / / avibhajya paratra taṃ mayā sahitaḥ pāsyati te sa bāndhavaḥ // Ks_4.37 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816113 (0.020):
sahāyam ekaṃ madhum eva labdhvā Ks_3.10b / sahitaḥ pāsyati te sa bāndhavaḥ Ks_4.37d
paralokavidhau ca mādhava $ smaram uddiśya vilolapallavāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066280 (0.0):
avibhajya paratra taṃ mayā sahitaḥ pāsyati te sa bāndhavaḥ // Ks_4.37 // / paralokavidhau ca mādhava smaram uddiśya vilolapallavāḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811556 (0.056):
paralokavidhau ca mādhava Ks_4.38a / paralokāntaritasya te mayā Ks_4.22b
nivapeḥ sahakāramañjarīḥ % priyacūtaprasavo hi te sakhā // Ks_4.38 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066287 (0.0):
paralokavidhau ca mādhava smaram uddiśya vilolapallavāḥ / / nivapeḥ sahakāramañjarīḥ priyacūtaprasavo hi te sakhā // Ks_4.38 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812523 (0.026):
prāsādaśṛṅgāṇi divāpi kurvañ Ks_7.63c / priyacūtaprasavo hi te sakhā Ks_4.38d
iti devavimuktaye sthitāṃ $ ratim ākāśabhavā sarasvatī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066295 (0.0):
nivapeḥ sahakāramañjarīḥ priyacūtaprasavo hi te sakhā // Ks_4.38 // / iti devavimuktaye sthitāṃ ratim ākāśabhavā sarasvatī /
śapharīṃ hradaśoṣaviklavāṃ % prathamā vṛṣṭir ivānvakampata // Ks_4.39 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066302 (0.0):
iti devavimuktaye sthitāṃ ratim ākāśabhavā sarasvatī / / śapharīṃ hradaśoṣaviklavāṃ prathamā vṛṣṭir ivānvakampata // Ks_4.39 //
kusumāyudhapatni durlabhas $ tava bhartā na cirād bhaviṣyati &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066311 (0.0):
śapharīṃ hradaśoṣaviklavāṃ prathamā vṛṣṭir ivānvakampata // Ks_4.39 // / kusumāyudhapatni durlabhas tava bhartā na cirād bhaviṣyati /
śṛṇu yena sa karmaṇā gataḥ % śalabhatvaṃ haralocanārciṣi // Ks_4.40 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815326 (0.0):
śarair madīyaiḥ katamaḥ surāriḥ Ks_3.9b / śalabhatvaṃ haralocanārciṣi Ks_4.40d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066322 (0.0):
kusumāyudhapatni durlabhas tava bhartā na cirād bhaviṣyati / / śṛṇu yena sa karmaṇā gataḥ śalabhatvaṃ haralocanārciṣi // Ks_4.40 //
abhilāṣam udīritendriyaḥ $ svasutāyām akarot prajāpatiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066329 (0.0):
śṛṇu yena sa karmaṇā gataḥ śalabhatvaṃ haralocanārciṣi // Ks_4.40 // / abhilāṣam udīritendriyaḥ svasutāyām akarot prajāpatiḥ /
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21971397 (0.0):
abhilāṣamudīritendriyaḥ svasutāyāmakarotprajāpatiḥ /"
atha tena nigṛhya vikriyām % abhiśaptaḥ phalam etad anvabhūt // Ks_4.41 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066337 (0.0):
abhilāṣam udīritendriyaḥ svasutāyām akarot prajāpatiḥ / / atha tena nigṛhya vikriyām abhiśaptaḥ phalam etad anvabhūt // Ks_4.41 //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21971398 (0.0):
abhilāṣamudīritendriyaḥ svasutāyāmakarotprajāpatiḥ / / atha tena nigṛhya vikriyāmabhiśatpaḥ phalametadanvabhūt" //"
pariṇeṣyati pārvatīṃ yadā $ tapasā tatpravaṇīkṛto haraḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066343 (0.0):
atha tena nigṛhya vikriyām abhiśaptaḥ phalam etad anvabhūt // Ks_4.41 // / pariṇeṣyati pārvatīṃ yadā tapasā tatpravaṇīkṛto haraḥ /
upalabdhasukhas tadā smaraṃ % vapuṣā svena niyojayiṣyati // Ks_4.42 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066350 (0.0):
pariṇeṣyati pārvatīṃ yadā tapasā tatpravaṇīkṛto haraḥ / / upalabdhasukhas tadā smaraṃ vapuṣā svena niyojayiṣyati // Ks_4.42 //
iti cāha sa dharmayācitaḥ $ smaraśāpāvadhidāṃ sarasvatīm &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066359 (0.0):
upalabdhasukhas tadā smaraṃ vapuṣā svena niyojayiṣyati // Ks_4.42 // / iti cāha sa dharmayācitaḥ smaraśāpāvadhidāṃ sarasvatīm /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816790 (0.061):
smaram uddiśya vilolapallavāḥ Ks_4.38b / smaraśāpāvadhidāṃ sarasvatīm Ks_4.43b
aśaner amṛtasya cobhayor % vaśinaś cāmbudharāś ca yonayaḥ // Ks_4.43 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066365 (0.0):
iti cāha sa dharmayācitaḥ smaraśāpāvadhidāṃ sarasvatīm / / aśaner amṛtasya cobhayor vaśinaś cāmbudharāś ca yonayaḥ // Ks_4.43 //
tad idaṃ parirakṣa śobhane $ bhavitavyapriyasaṃgamaṃ vapuḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066371 (0.0):
aśaner amṛtasya cobhayor vaśinaś cāmbudharāś ca yonayaḥ // Ks_4.43 // / tad idaṃ parirakṣa śobhane bhavitavyapriyasaṃgamaṃ vapuḥ /
ravipītajalā tapātyaye % punar oghena hi yujyate nadī // Ks_4.44 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066380 (0.0):
tad idaṃ parirakṣa śobhane bhavitavyapriyasaṃgamaṃ vapuḥ / / ravipītajalā tapātyaye punar oghena hi yujyate nadī // Ks_4.44 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811870 (0.041):
punar oghena hi yujyate nadī Ks_4.44d / punar grahītuṃ niyamasthayā tayā Ks_5.13a
itthaṃ rateḥ kim api bhūtam adṛśyarūpaṃ $ mandīcakāra
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806969 (0.0):
itthaṃbhūto 'smi sūcitaḥ Ks_6.26d / itthaṃ rateḥ kim api bhūtam adṛśyarūpaṃ Ks_4.45a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066387 (0.0):
ravipītajalā tapātyaye punar oghena hi yujyate nadī // Ks_4.44 // / itthaṃ rateḥ kim api bhūtam adṛśyarūpaṃ mandīcakāra maraṇavyavasāyabuddhim
maraṇavyavasāyabuddhim & / tatpratyayāc ca kusumāyudhabandhur enām % āśvāsayat sucaritārthapadair
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806836 (0.0):
āśvāsayat sucaritārthapadair vacobhiḥ Ks_4.45d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066389 (0.0):
itthaṃ rateḥ kim api bhūtam adṛśyarūpaṃ mandīcakāra maraṇavyavasāyabuddhim
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066400 (0.0):
itthaṃ rateḥ kim api bhūtam adṛśyarūpaṃ mandīcakāra maraṇavyavasāyabuddhim / tatpratyayāc ca kusumāyudhabandhur enām āśvāsayat sucaritārthapadair
vacobhiḥ // Ks_4.45 // / atha madanavadhūr upaplavāntaṃ $ vyasanakṛśā paripālayāṃ babhūva &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066411 (0.0):
tatpratyayāc ca kusumāyudhabandhur enām āśvāsayat sucaritārthapadair / vacobhiḥ // Ks_4.45 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1748493 (0.0):
atha madana vadhūr upaplavāntaṃ / vyasana kṛśo pratipālayāṃ babhūva |
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805684 (1.192):
atha taiḥ paridevitākṣarair Ks_4.25a / atha madanavadhūr upaplavāntaṃ Ks_4.46a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806836 (0.013):
āśvāsayat sucaritārthapadair vacobhiḥ Ks_4.45d
śaśina iva divātanasya lekhā % kiraṇaparikṣayadhūsarā pradoṣam // Ks_4.46
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066418 (0.0):
atha madanavadhūr upaplavāntaṃ vyasanakṛśā paripālayāṃ babhūva / / śaśina iva divātanasya lekhā kiraṇaparikṣayadhūsarā pradoṣam // Ks_4.46 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1748498 (0.026):
vyasana kṛśo pratipālayāṃ babhūva | / śaśina iva divātanasya rekhā
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807945 (0.048):
kiyac ciraṃ śrāmyasi gauri vidyate Ks_5.50a / kiraṇaparikṣayadhūsarā pradoṣam Ks_4.46d
tathā samakṣaṃ dahatā manobhavaṃ $ pinākinā bhagnamanorathā satī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066426 (0.0):
śaśina iva divātanasya lekhā kiraṇaparikṣayadhūsarā pradoṣam // Ks_4.46 // / tathā samakṣaṃ dahatā manobhavaṃ pinākinā bhagnamanorathā satī /
nininda rūpaṃ hṛdayena pārvatī % priyeṣu saubhāgyaphalā hi cārutā //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812549 (0.0):
priyāmukhaṃ kiṃpuruṣaś cucumbe Ks_3.38d / priyeṣu saubhāgyaphalā hi cārutā Ks_5.1d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066434 (0.0):
tathā samakṣaṃ dahatā manobhavaṃ pinākinā bhagnamanorathā satī / / nininda rūpaṃ hṛdayena pārvatī priyeṣu saubhāgyaphalā hi cārutā // Ks_5.1
Ks_5.1 // / iyeṣa sā kartum avandhyarūpatāṃ $ samādhim āsthāya tapobhir ātmanaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066443 (0.0):
nininda rūpaṃ hṛdayena pārvatī priyeṣu saubhāgyaphalā hi cārutā // Ks_5.1 / iyeṣa sā kartum avandhyarūpatāṃ samādhim āsthāya tapobhir ātmanaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12915483 (0.0):
MSS_6140 1 iyeṣa sā kartumavandhyarūpatāṃ samādhimāsthāya tapobhirātmanaḥ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807046 (0.041):
iyaṃ mahendraprabhṛtīn adhiśriyaś Ks_5.53a / iyeṣa sā kartum avandhyarūpatāṃ Ks_5.2a
avāpyate vā katham anyathā dvayaṃ % tathāvidhaṃ prema patiś ca tādṛśaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066450 (0.0):
iyeṣa sā kartum avandhyarūpatāṃ samādhim āsthāya tapobhir ātmanaḥ / / avāpyate vā katham anyathā dvayaṃ tathāvidhaṃ prema patiś ca tādṛśaḥ //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12915490 (0.0):
MSS_6140 1 iyeṣa sā kartumavandhyarūpatāṃ samādhimāsthāya tapobhirātmanaḥ / MSS_6140 2 avāpyate vā kathamanyathā dvayaṃ tathāvidhaṃ prema patiś ca
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809198 (0.050):
tathāvidhas tāvad aśeṣam astu saḥ Ks_5.82b / tathāvidhaṃ prema patiś ca tādṛśaḥ Ks_5.2d
Ks_5.2 // / niśamya caināṃ tapase kṛtodyamāṃ $ sutāṃ girīśapratisaktamānasām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811299 (0.0):
niveśayām āsa madhur dvirephān Ks_3.27c / niśamya caināṃ tapase kṛtodyamāṃ Ks_5.3a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066461 (0.0):
avāpyate vā katham anyathā dvayaṃ tathāvidhaṃ prema patiś ca tādṛśaḥ // / Ks_5.2 // / niśamya caināṃ tapase kṛtodyamāṃ sutāṃ girīśapratisaktamānasām /
uvāca menā parirabhya vakṣasā % nivārayantī mahato munivratāt // Ks_5.3 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066469 (0.0):
niśamya caināṃ tapase kṛtodyamāṃ sutāṃ girīśapratisaktamānasām / / uvāca menā parirabhya vakṣasā nivārayantī mahato munivratāt // Ks_5.3 //
manīṣitāḥ santi gṛhe 'pi devatās $ tapaḥ kva vatse kva ca tāvakaṃ vapuḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809451 (0.0):
tapaḥ kva vatse kva ca tāvakaṃ vapuḥ Ks_5.4b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066479 (0.0):
uvāca menā parirabhya vakṣasā nivārayantī mahato munivratāt // Ks_5.3 // / manīṣitāḥ santi gṛhe 'pi devatās tapaḥ kva vatse kva ca tāvakaṃ vapuḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813160 (0.062):
manaḥśilāvicchuritā niṣeduḥ Ks_1.55c / manīṣitāḥ santi gṛhe 'pi devatās Ks_5.4a
padaṃ saheta bhramarasya pelavaṃ % śirīśapuṣpaṃ na punaḥ patatriṇaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815413 (0.0):
śirasā praṇipatya yācitāny Ks_4.17a / śirīśapuṣpaṃ na punaḥ patatriṇaḥ Ks_5.4d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066488 (0.0):
manīṣitāḥ santi gṛhe 'pi devatās tapaḥ kva vatse kva ca tāvakaṃ vapuḥ / / padaṃ saheta bhramarasya pelavaṃ śirīśapuṣpaṃ na punaḥ patatriṇaḥ //
Ks_5.4 // / iti dhruvecchām anuśāsatī sutāṃ $ śaśāka menā na niyantum udyamāt &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066498 (0.0):
padaṃ saheta bhramarasya pelavaṃ śirīśapuṣpaṃ na punaḥ patatriṇaḥ // / Ks_5.4 // / iti dhruvecchām anuśāsatī sutāṃ śaśāka menā na niyantum udyamāt /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806927 (0.062):
iti dvijātau pratikūlavādini Ks_5.74a / iti dhruvecchām anuśāsatī sutāṃ Ks_5.5a
ka īpsitārthasthiraniścayaṃ manaḥ % payaś ca nimnābhimukhaṃ pratīpayet //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066508 (0.0):
iti dhruvecchām anuśāsatī sutāṃ śaśāka menā na niyantum udyamāt / / ka īpsitārthasthiraniścayaṃ manaḥ payaś ca nimnābhimukhaṃ pratīpayet //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12958106 (0.038):
MSS_8311 2 ka īpsitārthasthiraniścayaṃ manaḥ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811527 (0.057):
papau priyāṃ svām anuvartamānaḥ Ks_3.36b / payaś ca nimnābhimukhaṃ pratīpayet Ks_5.5d
Ks_5.5 // / kadā cid āsannasakhīmukhena sā $ manorathajñaṃ pitaraṃ manasvinī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807556 (0.0):
kathaṃ sa lakṣyaprabhavo bhaviṣyati Ks_5.81d / kadā cid āsannasakhīmukhena sā Ks_5.6a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066518 (0.0):
ka īpsitārthasthiraniścayaṃ manaḥ payaś ca nimnābhimukhaṃ pratīpayet // / Ks_5.5 // / kadā cid āsannasakhīmukhena sā manorathajñaṃ pitaraṃ manasvinī /
ayācatāraṇyanivāsam ātmanaḥ % phalodayāntāya tapaḥsamādhaye // Ks_5.6 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812603 (0.0):
phalāny api tapasvinaḥ Ks_6.10d / phalodayāntāya tapaḥsamādhaye Ks_5.6d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066527 (0.0):
kadā cid āsannasakhīmukhena sā manorathajñaṃ pitaraṃ manasvinī / / ayācatāraṇyanivāsam ātmanaḥ phalodayāntāya tapaḥsamādhaye // Ks_5.6 //
athānurūpābhiniveśatoṣiṇā $ kṛtābhyanujñā guruṇā garīyasā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066536 (0.0):
ayācatāraṇyanivāsam ātmanaḥ phalodayāntāya tapaḥsamādhaye // Ks_5.6 // / athānurūpābhiniveśatoṣiṇā kṛtābhyanujñā guruṇā garīyasā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805757 (0.020):
athājināṣāḍhadharaḥ pragalbhavāg Ks_5.30a / athānurūpābhiniveśatoṣiṇā Ks_5.7a
prajāsu paścāt prathitaṃ tadākhyayā % jagāma gaurī śikharaṃ śikhaṇḍimat //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066544 (0.0):
athānurūpābhiniveśatoṣiṇā kṛtābhyanujñā guruṇā garīyasā / / prajāsu paścāt prathitaṃ tadākhyayā jagāma gaurī śikharaṃ śikhaṇḍimat //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808876 (0.045):
jagadyonir ayonis tvaṃ Ks_2.9a / jagāma gaurī śikharaṃ śikhaṇḍimat Ks_5.7d
Ks_5.7 // / vimucya sā hāram ahāryaniścayā $ vilolayaṣṭipraviluptacandanam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066554 (0.0):
prajāsu paścāt prathitaṃ tadākhyayā jagāma gaurī śikharaṃ śikhaṇḍimat // / Ks_5.7 // / vimucya sā hāram ahāryaniścayā vilolayaṣṭipraviluptacandanam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814818 (0.049):
vimānaśṛṅgāṇy avagāhamānaḥ Ks_7.40c / vimucya sā hāram ahāryaniścayā Ks_5.8a
babandha bālāruṇababhru valkalaṃ % payodharotsedhaviśīrṇasaṃhati // Ks_5.8
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066563 (0.0):
vimucya sā hāram ahāryaniścayā vilolayaṣṭipraviluptacandanam / / babandha bālāruṇababhru valkalaṃ payodharotsedhaviśīrṇasaṃhati // Ks_5.8
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812653 (0.055):
babandha cāsrākuladṛṣṭir asyāḥ Ks_7.25a / babandha bālāruṇababhru valkalaṃ Ks_5.8c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811536 (0.055):
payodharotsedhanipātacūrṇitāḥ Ks_5.24b / payodharotsedhaviśīrṇasaṃhati Ks_5.8d
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18076115 (0.055):
babandha bālāruṇavabhru valkalaṃ payodharotsedhaviśīrṇasaṃhati //
yathā prasiddhair madhuraṃ śiroruhair $ jaṭābhir apy evam abhūt tadānanam
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066570 (0.0):
babandha bālāruṇababhru valkalaṃ payodharotsedhaviśīrṇasaṃhati // Ks_5.8 / yathā prasiddhair madhuraṃ śiroruhair jaṭābhir apy evam abhūt tadānanam /
na śaṭpadaśreṇibhir eva paṅkajaṃ % saśaivalāsaṅgam api prakāśate // Ks_5.9
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066579 (0.0):
yathā prasiddhair madhuraṃ śiroruhair jaṭābhir apy evam abhūt tadānanam / / na śaṭpadaśreṇibhir eva paṅkajaṃ saśaivalāsaṅgam api prakāśate // Ks_5.9
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816039 (0.047):
saśaivalāsaṅgam api prakāśate Ks_5.9d / sa sakhā dīpa ivānilāhataḥ Ks_4.30b
pratikṣaṇaṃ sā kṛtaromavikriyāṃ $ vratāya mauñjīṃ triguṇāṃ babhāra yām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066589 (0.0):
na śaṭpadaśreṇibhir eva paṅkajaṃ saśaivalāsaṅgam api prakāśate // Ks_5.9 / pratikṣaṇaṃ sā kṛtaromavikriyāṃ vratāya mauñjīṃ triguṇāṃ babhāra yām /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815185 (0.051):
vrajanti vidyādharasundarīṇām Ks_1.7c / vratāya mauñjīṃ triguṇāṃ babhāra yām Ks_5.10b
akāri tatpūrvanibaddhayā tayā % sarāgam asyā rasanāguṇāspadam // Ks_5.10
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815968 (0.0):
sarasvatī tan mithunaṃ nunāva Ks_7.90b / sarāgam asyā rasanāguṇāspadam Ks_5.10d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066598 (0.0):
pratikṣaṇaṃ sā kṛtaromavikriyāṃ vratāya mauñjīṃ triguṇāṃ babhāra yām / / akāri tatpūrvanibaddhayā tayā sarāgam asyā rasanāguṇāspadam // Ks_5.10 //
visṛṣṭarāgād adharān nivartitaḥ $ stanāṅgarāgāruṇitāc ca kandukāt &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066607 (0.0):
akāri tatpūrvanibaddhayā tayā sarāgam asyā rasanāguṇāspadam // Ks_5.10 // / visṛṣṭarāgād adharān nivartitaḥ stanāṅgarāgāruṇitāc ca kandukāt /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19149646 (0.0):
visṛṣṭarāgādadharānnivartitaḥ stanāṅgarāgāruṇitācca kandukāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 923740 (0.054):
visṛṣṭarāgādadhārānnivartitaḥ stanāṅgarāgādaruṇācca kandukāt / / kuśāṅkurādānaparikṣatāṅguliḥ kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ" //"
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814974 (0.057):
visṛjya katham apy umām Ks_6.3b / visṛṣṭarāgād adharān nivartitaḥ Ks_5.11a
kuśāṅkurādānaparikṣatāṅguliḥ % kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ // Ks_5.11
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808125 (0.0):
kṛtāsanaparigrahaḥ Ks_6.53b / kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ Ks_5.11d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066618 (0.0):
visṛṣṭarāgād adharān nivartitaḥ stanāṅgarāgāruṇitāc ca kandukāt / / kuśāṅkurādānaparikṣatāṅguliḥ kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ // Ks_5.11
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19149653 (0.0):
visṛṣṭarāgādadharānnivartitaḥ stanāṅgarāgāruṇitācca kandukāt / / kuśāṅkurādānapikṣatāṅguliḥ kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ // VjivC_3.159
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 923748 (0.0):
visṛṣṭarāgādadhārānnivartitaḥ stanāṅgarāgādaruṇācca kandukāt / / kuśāṅkurādānaparikṣatāṅguliḥ kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ" //"
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808067 (0.055):
kule prasūtiḥ prathamasya vedhasas Ks_5.41a / kuśāṅkurādānaparikṣatāṅguliḥ Ks_5.11c
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6268907 (0.057):
kuśāṅkurādānaparikṣatāṅguliḥ kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ // / ************* COMMENTARY *************"
mahārhaśayyāparivartanacyutaiḥ $ svakeśapuṣpair api yā sma dūyate &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066628 (0.0):
kuśāṅkurādānaparikṣatāṅguliḥ kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ // Ks_5.11 / mahārhaśayyāparivartanacyutaiḥ svakeśapuṣpair api yā sma dūyate /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1729867 (0.0):
aṅgaṃ puṣpādi saṃsparśāsahaṃ yena tad uttamam ||SRs_1.293|| 185 / mahārha śayyā parivartana cyutaiḥ / svakeśa puṣpair api yā sma dūyate |
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816848 (1.192):
svakeśapuṣpair api yā sma dūyate Ks_5.12b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813294 (0.036):
mahātapaḥsākṣya iva sthitāḥ kṣapāḥ Ks_5.25d / mahārhaśayyāparivartanacyutaiḥ Ks_5.12a
aśeta sā bāhulatopadhāyinī % niṣeduṣī sthaṇḍila eva kevale // Ks_5.12 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066635 (0.0):
mahārhaśayyāparivartanacyutaiḥ svakeśapuṣpair api yā sma dūyate / / aśeta sā bāhulatopadhāyinī niṣeduṣī sthaṇḍila eva kevale // Ks_5.12 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1729872 (0.0):
svakeśa puṣpair api yā sma dūyate | / aśeta sā bāhu latopadhāyinī
punar grahītuṃ niyamasthayā tayā $ dvaye 'pi nikṣepa ivārpitam dvayam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066644 (0.0):
aśeta sā bāhulatopadhāyinī niṣeduṣī sthaṇḍila eva kevale // Ks_5.12 // / punar grahītuṃ niyamasthayā tayā dvaye 'pi nikṣepa ivārpitam dvayam /
latāsu tanvīṣu vilāsaceṣṭitaṃ % viloladṛṣṭaṃ hariṇāṅganāsu ca // Ks_5.13
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066652 (0.0):
punar grahītuṃ niyamasthayā tayā dvaye 'pi nikṣepa ivārpitam dvayam / / latāsu tanvīṣu vilāsaceṣṭitaṃ viloladṛṣṭaṃ hariṇāṅganāsu ca // Ks_5.13 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814865 (0.057):
vilocane tiryag upāntalohite Ks_5.74d / viloladṛṣṭaṃ hariṇāṅganāsu ca Ks_5.13d
atandritā sā svayam eva vṛkṣakān $ ghaṭastanaprasravaṇair vyavardhayat &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066659 (0.0):
latāsu tanvīṣu vilāsaceṣṭitaṃ viloladṛṣṭaṃ hariṇāṅganāsu ca // Ks_5.13 // / atandritā sā svayam eva vṛkṣakān ghaṭastanaprasravaṇair vyavardhayat /
guho 'pi yeṣāṃ prathamāptajanmanāṃ % na putravātsalyam apākariṣyati //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066669 (0.0):
atandritā sā svayam eva vṛkṣakān ghaṭastanaprasravaṇair vyavardhayat / / guho 'pi yeṣāṃ prathamāptajanmanāṃ na putravātsalyam apākariṣyati //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808549 (0.052):
guror niyogāc ca nagendrakanyā Ks_3.17a / guho 'pi yeṣāṃ prathamāptajanmanāṃ Ks_5.14c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810859 (0.053):
na putravātsalyam apākariṣyati Ks_5.14d / na bibhrati yathā purā Ks_2.19b
Ks_5.14 // / araṇyabījāñjalidānalālitās $ tathā ca tasyāṃ hariṇā viśaśvasuḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806247 (0.0):
ayuktarūpaṃ kim ataḥ paraṃ vada Ks_5.69a / araṇyabījāñjalidānalālitās Ks_5.15a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066677 (0.0):
guho 'pi yeṣāṃ prathamāptajanmanāṃ na putravātsalyam apākariṣyati // / Ks_5.14 // / araṇyabījāñjalidānalālitās tathā ca tasyāṃ hariṇā viśaśvasuḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12852066 (0.0):
MSS_2831 1 araṇyabījāñjalidānalālitās tathā ca tasyāṃ hariṇā viśaśvasuḥ /
yathā tadīyair nayanaiḥ kutūhalāt % puraḥ sakhīnām amimīta locane //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066683 (0.0):
araṇyabījāñjalidānalālitās tathā ca tasyāṃ hariṇā viśaśvasuḥ / / yathā tadīyair nayanaiḥ kutūhalāt puraḥ sakhīnām amimīta locane // Ks_5.15
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12852072 (0.0):
MSS_2831 1 araṇyabījāñjalidānalālitās tathā ca tasyāṃ hariṇā viśaśvasuḥ / / MSS_2831 2 yathā tadīyairnayanaiḥ kutūhalāt puraḥ sakhīnāmamimīta locane
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811925 (0.049):
puraḥpākābhir ambikām Ks_6.90d / puraḥ sakhīnām amimīta locane Ks_5.15d
Ks_5.15 // / kṛtābhiśekāṃ hutajātavedasaṃ $ tvaguttarāsaṅgavatīm adhītinīm &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066692 (0.0):
yathā tadīyair nayanaiḥ kutūhalāt puraḥ sakhīnām amimīta locane // Ks_5.15 / kṛtābhiśekāṃ hutajātavedasaṃ tvaguttarāsaṅgavatīm adhītinīm /
digdṛkṣavas tām ṛṣayo 'bhyupāgaman % na dharmavṛddheṣu vayaḥ samīkṣyate //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810824 (1.192):
na dṛśyate prārthayitavya eva te Ks_5.46c / na dharmavṛddheṣu vayaḥ samīkṣyate Ks_5.16d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066699 (1.192):
digdṛkṣavas tām ṛṣayo 'bhyupāgaman na dharmavṛddheṣu vayaḥ samīkṣyate // / Ks_5.16 //
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9535536 (0.001):
11,19: pitr1p.ity.ākhyānam/ / 11,19: atha.apy.ṛṣayaḥ.stuyante/ / 11,20: ``sūryasya.iva.vakṣatho.jyotir.eṣām.samudrasyeva.mahimā.gabhīrah/
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 665561 (0.009):
manaḥsaṃkalpajāś caiva $ pūrvajāś ca maharṣayaḥ / HV_App.I,42.22 / / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 subst. for line 22 :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 672643 (0.009):
rudrā devagaṇā yakṣā $ devadvijamaharṣayaḥ // HV_App.I,42A.62 // / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22151118 (0.009):
manaḥsaṃkalpajāś caiva pūrvajāś ca maharṣayaḥ / HV_App.I,42.22 / / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 subst. for line 22 :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22158195 (0.009):
rudrā devagaṇā yakṣā devadvijamaharṣayaḥ // HV_App.I,42A.62 // / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066692 (0.028):
kṛtābhiśekāṃ hutajātavedasaṃ tvaguttarāsaṅgavatīm adhītinīm / / digdṛkṣavas tām ṛṣayo 'bhyupāgaman na dharmavṛddheṣu vayaḥ samīkṣyate //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21598584 (0.029):
250.011. asmin pradeśe ārāḍodrakamabhigataḥ/ / 250.012. udrakārāḍakā nāma ṛṣayo 'smiṃstapovane/
Ks_5.16 // / virodhisattvojjhitapūrvamatsaraṃ $ drumair abhīṣṭaprasavārcitātithi &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066711 (0.0):
digdṛkṣavas tām ṛṣayo 'bhyupāgaman na dharmavṛddheṣu vayaḥ samīkṣyate // / Ks_5.16 // / virodhisattvojjhitapūrvamatsaraṃ drumair abhīṣṭaprasavārcitātithi /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814827 (1.192):
virutaiḥ karuṇasvanair iyaṃ Ks_4.15c / virodhisattvojjhitapūrvamatsaraṃ Ks_5.17a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810521 (0.056):
drumeṣu sakhyā kṛtajanmasu svayaṃ Ks_5.60a / drumair abhīṣṭaprasavārcitātithi Ks_5.17b
navoṭajābhyantarasaṃbhṛtānalaṃ % tapovanaṃ tac ca babhūva pāvanam //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066720 (0.0):
virodhisattvojjhitapūrvamatsaraṃ drumair abhīṣṭaprasavārcitātithi / / navoṭajābhyantarasaṃbhṛtānalaṃ tapovanaṃ tac ca babhūva pāvanam // Ks_5.17
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811014 (0.052):
navair udanvān iva candrapādaiḥ Ks_7.73d / navoṭajābhyantarasaṃbhṛtānalaṃ Ks_5.17c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809489 (0.052):
tapo mahat sā carituṃ pracakrame Ks_5.18d / tapovanaṃ tac ca babhūva pāvanam Ks_5.17d
Ks_5.17 // / yadā phalaṃ pūrvatapaḥsamādhinā $ na tāvatā labhyam amaṃsta kāṅkṣitam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813768 (0.0):
yadā ca tasyādhigame jagatpater Ks_5.59a / yadā phalaṃ pūrvatapaḥsamādhinā Ks_5.18a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066731 (0.0):
navoṭajābhyantarasaṃbhṛtānalaṃ tapovanaṃ tac ca babhūva pāvanam // Ks_5.17 / yadā phalaṃ pūrvatapaḥsamādhinā na tāvatā labhyam amaṃsta kāṅkṣitam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810781 (0.050):
na jātu bālā labhate sma nirvṛtiṃ Ks_5.55c / na tāvatā labhyam amaṃsta kāṅkṣitam Ks_5.18b
tadānapekṣya svaśarīramārdavaṃ % tapo mahat sā carituṃ pracakrame //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066740 (0.0):
yadā phalaṃ pūrvatapaḥsamādhinā na tāvatā labhyam amaṃsta kāṅkṣitam / / tadānapekṣya svaśarīramārdavaṃ tapo mahat sā carituṃ pracakrame // Ks_5.18
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809485 (0.046):
tapo mahat sā carituṃ pracakrame Ks_5.18d / tapovanaṃ tac ca babhūva pāvanam Ks_5.17d
Ks_5.18 // / klamaṃ yayau kandukalīlayāpi yā $ tayā munīnāṃ caritaṃ vyagāhyata &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066749 (0.0):
tadānapekṣya svaśarīramārdavaṃ tapo mahat sā carituṃ pracakrame // Ks_5.18 / klamaṃ yayau kandukalīlayāpi yā tayā munīnāṃ caritaṃ vyagāhyata /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808246 (1.192):
krodhaṃ prabho saṃhara saṃhareti Ks_3.72a / klamaṃ yayau kandukalīlayāpi yā Ks_5.19a
dhruvaṃ vapuḥ kāñcanapadmanirmitaṃ % mṛdu prakṛtyā ca sasāram eva ca //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066756 (0.0):
klamaṃ yayau kandukalīlayāpi yā tayā munīnāṃ caritaṃ vyagāhyata / / dhruvaṃ vapuḥ kāñcanapadmanirmitaṃ mṛdu prakṛtyā ca sasāram eva ca //
Ks_5.19 // / śucau caturṇāṃ jvalatāṃ havirbhujāṃ $ śucismitā madhyagatā sumadhyamā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066767 (0.0):
dhruvaṃ vapuḥ kāñcanapadmanirmitaṃ mṛdu prakṛtyā ca sasāram eva ca // / Ks_5.19 // / śucau caturṇāṃ jvalatāṃ havirbhujāṃ śucismitā madhyagatā sumadhyamā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815448 (0.043):
śītalena niravāpayat kṣaṇaṃ Ks_8.18c / śucismitā madhyagatā sumadhyamā Ks_5.20b
vijitya netrapratighātinīṃ prabhām % ananyadṛṣṭiḥ savitāram aikṣata //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066774 (0.0):
śucau caturṇāṃ jvalatāṃ havirbhujāṃ śucismitā madhyagatā sumadhyamā / / vijitya netrapratighātinīṃ prabhām ananyadṛṣṭiḥ savitāram aikṣata //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805899 (0.063):
anantaratnaprabhavasya yasya Ks_1.3a / ananyadṛṣṭiḥ savitāram aikṣata Ks_5.20d
Ks_5.20 // / tathābhitaptaṃ savitur gabhastibhir $ mukhaṃ tadīyaṃ kamalaśriyaṃ dadhau &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066783 (0.0):
vijitya netrapratighātinīṃ prabhām ananyadṛṣṭiḥ savitāram aikṣata // / Ks_5.20 // / tathābhitaptaṃ savitur gabhastibhir mukhaṃ tadīyaṃ kamalaśriyaṃ dadhau /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813426 (0.060):
muktāyajñopavītāni Ks_6.6a / mukhaṃ tadīyaṃ kamalaśriyaṃ dadhau Ks_5.21b
apāṅgayoḥ kevalam asya dīrghayoḥ % śanaiḥ-śanaiḥ śyāmikayā kṛtaṃ padam //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815272 (0.0):
śanaiḥ kṛtaprāṇavimuktir īśaḥ Ks_3.59c / śanaiḥ-śanaiḥ śyāmikayā kṛtaṃ padam Ks_5.21d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066791 (0.0):
tathābhitaptaṃ savitur gabhastibhir mukhaṃ tadīyaṃ kamalaśriyaṃ dadhau / / apāṅgayoḥ kevalam asya dīrghayoḥ śanaiḥ-śanaiḥ śyāmikayā kṛtaṃ padam //
Ks_5.21 // / ayācitopasthitam ambu kevalaṃ $ rasātmakasyoḍupateś ca raśmayaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066801 (0.0):
apāṅgayoḥ kevalam asya dīrghayoḥ śanaiḥ-śanaiḥ śyāmikayā kṛtaṃ padam // / Ks_5.21 // / ayācitopasthitam ambu kevalaṃ rasātmakasyoḍupateś ca raśmayaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806221 (0.058):
ayācitāraṃ na hi devadevam Ks_1.52a / ayācitopasthitam ambu kevalaṃ Ks_5.22a
babhūva tasyāḥ kila pāraṇāvidhir % na vṛkṣavṛttivyatiriktasādhanaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066809 (0.0):
ayācitopasthitam ambu kevalaṃ rasātmakasyoḍupateś ca raśmayaḥ / / babhūva tasyāḥ kila pāraṇāvidhir na vṛkṣavṛttivyatiriktasādhanaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810974 (1.192):
na viśvamūrter avadhāryate vapuḥ Ks_5.78d / na vṛkṣavṛttivyatiriktasādhanaḥ Ks_5.22d
Ks_5.22 // / nikāmataptā vividhena vahninā $ nabhaścareṇendhanasaṃbhṛtena ca &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066819 (0.0):
babhūva tasyāḥ kila pāraṇāvidhir na vṛkṣavṛttivyatiriktasādhanaḥ // / Ks_5.22 // / nikāmataptā vividhena vahninā nabhaścareṇendhanasaṃbhṛtena ca /
tapātyaye vāribhir ukṣitā navair % bhuvā sahoṣmāṇam amuñcad ūrdhvagam //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812992 (0.0):
bhuvā sahoṣmāṇam amuñcad ūrdhvagam Ks_5.23d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066828 (0.0):
nikāmataptā vividhena vahninā nabhaścareṇendhanasaṃbhṛtena ca / / tapātyaye vāribhir ukṣitā navair bhuvā sahoṣmāṇam amuñcad ūrdhvagam //
Ks_5.23 // / sthitāḥ kṣaṇaṃ pakṣmasu tāḍitādharāḥ $ payodharotsedhanipātacūrṇitāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816731 (0.0):
sthitaḥ pṛthivyā iva mānadaṇḍaḥ Ks_1.1d / sthitāḥ kṣaṇaṃ pakṣmasu tāḍitādharāḥ Ks_5.24a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066839 (0.0):
tapātyaye vāribhir ukṣitā navair bhuvā sahoṣmāṇam amuñcad ūrdhvagam // / Ks_5.23 // / sthitāḥ kṣaṇaṃ pakṣmasu tāḍitādharāḥ payodharotsedhanipātacūrṇitāḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 923714 (0.0):
krameṇa yathā / sthitāḥ kṣaṇaṃ pakṣmasu tāḍitādharāḥ payodharotsedhanipātacūrṇitāḥ /"
valīṣu tasyāḥ skhalitāḥ prapedire % cireṇa nābhiṃ prathamodabindavaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808767 (0.0):
cirāya karṇotpalaśūnyatāṃ gate Ks_5.47b / cireṇa nābhiṃ prathamodabindavaḥ Ks_5.24d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066846 (0.0):
sthitāḥ kṣaṇaṃ pakṣmasu tāḍitādharāḥ payodharotsedhanipātacūrṇitāḥ / / valīṣu tasyāḥ skhalitāḥ prapedire cireṇa nābhiṃ prathamodabindavaḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 923718 (0.0):
sthitāḥ kṣaṇaṃ pakṣmasu tāḍitādharāḥ payodharotsedhanipātacūrṇitāḥ / / valīṣu tasyāḥ skhalitāḥ prapedire krameṇa nābhiṃ prathamodabindhavaḥ" //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6268784 (0.045):
prathamodabindavaḥ krameṇa tasyā nābhiṃ prapedire /
Ks_5.24 // / śilāśayāṃ tām aniketavāsinīṃ $ nirantarāsv antaravātavṛṣṭiṣu &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815421 (0.0):
śirīṣapuṣpādhikasaukumāryau Ks_1.41a / śilāśayāṃ tām aniketavāsinīṃ Ks_5.25a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066855 (0.0):
valīṣu tasyāḥ skhalitāḥ prapedire cireṇa nābhiṃ prathamodabindavaḥ // / Ks_5.24 // / śilāśayāṃ tām aniketavāsinīṃ nirantarāsv antaravātavṛṣṭiṣu /
vyalokayann unmiṣitais taḍinmayair % mahātapaḥsākṣya iva sthitāḥ kṣapāḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813289 (0.0):
mahājanaḥ smeramukho bhaviṣyati Ks_5.70d / mahātapaḥsākṣya iva sthitāḥ kṣapāḥ Ks_5.25d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066865 (0.0):
śilāśayāṃ tām aniketavāsinīṃ nirantarāsv antaravātavṛṣṭiṣu / / vyalokayann unmiṣitais taḍinmayair mahātapaḥsākṣya iva sthitāḥ kṣapāḥ //
Ks_5.25 // / nināya sātyantahimotkirānilāḥ $ sahasyarātrīr udavāsatatparā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811145 (0.0):
nidrā saṃjñāviparyayaḥ Ks_6.44d / nināya sātyantahimotkirānilāḥ Ks_5.26a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066876 (0.0):
vyalokayann unmiṣitais taḍinmayair mahātapaḥsākṣya iva sthitāḥ kṣapāḥ // / Ks_5.25 // / nināya sātyantahimotkirānilāḥ sahasyarātrīr udavāsatatparā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816082 (0.064):
sahasyarātrīr udavāsatatparā Ks_5.26b
parasparākrandini cakravākayoḥ % puro viyukte mithune kṛpāvatī // Ks_5.26
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066884 (0.0):
nināya sātyantahimotkirānilāḥ sahasyarātrīr udavāsatatparā / / parasparākrandini cakravākayoḥ puro viyukte mithune kṛpāvatī // Ks_5.26 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811949 (0.050):
pure tāvantam evāsya Ks_2.33a / puro viyukte mithune kṛpāvatī Ks_5.26d
mukhena sā padmasugandhinā niśi $ pravepamānādharapatraśobhinā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066893 (0.0):
parasparākrandini cakravākayoḥ puro viyukte mithune kṛpāvatī // Ks_5.26 // / mukhena sā padmasugandhinā niśi pravepamānādharapatraśobhinā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813442 (0.041):
mukhena paryastavilocanena Ks_3.68d / mukhena sā padmasugandhinā niśi Ks_5.27a
tuṣāravṛṣṭikṣatapadmasaṃpadāṃ % sarojasaṃdhānam ivākarod apām // Ks_5.27
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815977 (0.0):
sarid vihaṅgair iva līyamānair Ks_7.21c / sarojasaṃdhānam ivākarod apām Ks_5.27d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066902 (0.0):
mukhena sā padmasugandhinā niśi pravepamānādharapatraśobhinā / / tuṣāravṛṣṭikṣatapadmasaṃpadāṃ sarojasaṃdhānam ivākarod apām // Ks_5.27 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809963 (0.047):
tulāṃ yad ārohati dantavāsasā Ks_5.34d / tuṣāravṛṣṭikṣatapadmasaṃpadāṃ Ks_5.27c
svayaṃviśīrṇadrumaparṇavṛttitā $ parā hi kāṣṭhā tapasas tayā punaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816898 (0.0):
svayaṃ vidhātā tapasaḥ phalānām Ks_1.57c / svayaṃviśīrṇadrumaparṇavṛttitā Ks_5.28a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066911 (0.0):
tuṣāravṛṣṭikṣatapadmasaṃpadāṃ sarojasaṃdhānam ivākarod apām // Ks_5.27 // / svayaṃviśīrṇadrumaparṇavṛttitā parā hi kāṣṭhā tapasas tayā punaḥ /
tad apy apākīrṇam ataḥ priyaṃvadāṃ % vadanty aparṇeti ca tāṃ purāvidaḥ // / Ks_5.28 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066916 (0.0):
svayaṃviśīrṇadrumaparṇavṛttitā parā hi kāṣṭhā tapasas tayā punaḥ / / tad apy apākīrṇam ataḥ priyaṃvadāṃ vadanty aparṇeti ca tāṃ purāvidaḥ //
mṛṇālikāpelavam evamādibhir $ vrataiḥ svam aṅgaṃ glapayanty aharniśam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066925 (0.0):
tad apy apākīrṇam ataḥ priyaṃvadāṃ vadanty aparṇeti ca tāṃ purāvidaḥ // / Ks_5.28 // / mṛṇālikāpelavam evamādibhir vrataiḥ svam aṅgaṃ glapayanty aharniśam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815191 (0.062):
vratāya mauñjīṃ triguṇāṃ babhāra yām Ks_5.10b / vrataiḥ svam aṅgaṃ glapayanty aharniśam Ks_5.29b
tapaḥ śarīraiḥ kaṭhinair upārjitaṃ % tapasvināṃ dūram adhaś cakāra sā //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066932 (0.0):
mṛṇālikāpelavam evamādibhir vrataiḥ svam aṅgaṃ glapayanty aharniśam / / tapaḥ śarīraiḥ kaṭhinair upārjitaṃ tapasvināṃ dūram adhaś cakāra sā //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809430 (0.035):
tapasvinām apy upadeśatāṃ gatam Ks_5.36d / tapasvināṃ dūram adhaś cakāra sā Ks_5.29d
Ks_5.29 // / athājināṣāḍhadharaḥ pragalbhavāg $ jvalann iva brahmamayena tejasā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805750 (0.0):
athāṅgulibhyāṃ haritālam ārdraṃ Ks_7.23a / athājināṣāḍhadharaḥ pragalbhavāg Ks_5.30a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066944 (0.0):
tapaḥ śarīraiḥ kaṭhinair upārjitaṃ tapasvināṃ dūram adhaś cakāra sā // / Ks_5.29 // / athājināṣāḍhadharaḥ pragalbhavāg jvalann iva brahmamayena tejasā /
viveśa kaścij jaṭilas tapovanaṃ % śarīrabaddhaḥ prathamāśramo yathā //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066951 (0.0):
athājināṣāḍhadharaḥ pragalbhavāg jvalann iva brahmamayena tejasā / / viveśa kaścij jaṭilas tapovanaṃ śarīrabaddhaḥ prathamāśramo yathā //
Ks_5.30 // / tam ātitheyī bahumānapūrvayā $ saparyayā pratyudiyāya pārvatī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066962 (0.0):
viveśa kaścij jaṭilas tapovanaṃ śarīrabaddhaḥ prathamāśramo yathā // / Ks_5.30 // / tam ātitheyī bahumānapūrvayā saparyayā pratyudiyāya pārvatī /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809514 (0.029):
tamaḥpāre vyavasthitam Ks_2.58b / tam ātitheyī bahumānapūrvayā Ks_5.31a
bhavanti sāmye 'pi niviṣṭacetasāṃ % vapurviśeṣeṣv atigauravāḥ kriyāḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066969 (0.0):
tam ātitheyī bahumānapūrvayā saparyayā pratyudiyāya pārvatī / / bhavanti sāmye 'pi niviṣṭacetasāṃ vapurviśeṣeṣv atigauravāḥ kriyāḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814435 (0.032):
vapur virūpākṣam alakṣyajanmatā Ks_5.72a / vapurviśeṣeṣv atigauravāḥ kriyāḥ Ks_5.31d
Ks_5.31 // / vidhiprayuktāṃ parigṛhya satkriyāṃ $ pariśramaṃ nāma vinīya ca kṣaṇam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066978 (0.0):
bhavanti sāmye 'pi niviṣṭacetasāṃ vapurviśeṣeṣv atigauravāḥ kriyāḥ // / Ks_5.31 // / vidhiprayuktāṃ parigṛhya satkriyāṃ pariśramaṃ nāma vinīya ca kṣaṇam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814729 (0.049):
vidhiprayuktasatkāraiḥ Ks_6.52a / vidhiprayuktāṃ parigṛhya satkriyāṃ Ks_5.32a
umāṃ sa paśyann ṛjunaiva cakṣuṣā % pracakrame vaktum anujjhitakramaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066988 (0.0):
vidhiprayuktāṃ parigṛhya satkriyāṃ pariśramaṃ nāma vinīya ca kṣaṇam / / umāṃ sa paśyann ṛjunaiva cakṣuṣā pracakrame vaktum anujjhitakramaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812039 (0.047):
prakṛtyaiva śiloraskaḥ Ks_6.51c / pracakrame vaktum anujjhitakramaḥ Ks_5.32d
Ks_5.32 // / api kriyārthaṃ sulabhaṃ samitkuśaṃ $ jalāny api snānavidhikṣamāṇi te &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806068 (0.0):
apām ivādhāram anuttaraṅgam Ks_3.48b / api kriyārthaṃ sulabhaṃ samitkuśaṃ Ks_5.33a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1066997 (0.0):
umāṃ sa paśyann ṛjunaiva cakṣuṣā pracakrame vaktum anujjhitakramaḥ // / Ks_5.32 // / api kriyārthaṃ sulabhaṃ samitkuśaṃ jalāny api snānavidhikṣamāṇi te /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12837044 (0.0):
MSS_2016 1 api kriyārthaṃ sulabhaṃ samitkuśaṃ jalānyapi snānavidhikṣamāṇi
api svaśaktyā tapasi pravartase % śarīram ādyaṃ khalu dharmasādhanam //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067006 (0.0):
api kriyārthaṃ sulabhaṃ samitkuśaṃ jalāny api snānavidhikṣamāṇi te / / api svaśaktyā tapasi pravartase śarīram ādyaṃ khalu dharmasādhanam //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12837051 (0.0):
MSS_2016 2 api svaśaktyā tapasi pravartase śarīramādyaṃ khalu
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815312 (1.192):
śarīramātraṃ vikṛtiṃ prapede Ks_7.34c / śarīram ādyaṃ khalu dharmasādhanam Ks_5.33d
Ks_5.33 // / api tvadāvarjitavārisaṃbhṛtaṃ $ pravālam āsām anubandhi vīrudhām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067014 (0.0):
api svaśaktyā tapasi pravartase śarīram ādyaṃ khalu dharmasādhanam // / Ks_5.33 // / api tvadāvarjitavārisaṃbhṛtaṃ pravālam āsām anubandhi vīrudhām /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806073 (0.047):
api kriyārthaṃ sulabhaṃ samitkuśaṃ Ks_5.33a / api tvadāvarjitavārisaṃbhṛtaṃ Ks_5.34a
cirojjhitālaktakapāṭalena te % tulāṃ yad ārohati dantavāsasā // Ks_5.34 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067024 (0.0):
api tvadāvarjitavārisaṃbhṛtaṃ pravālam āsām anubandhi vīrudhām / / cirojjhitālaktakapāṭalena te tulāṃ yad ārohati dantavāsasā // Ks_5.34 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809957 (0.064):
tulāṃ yad ārohati dantavāsasā Ks_5.34d / tuṣāravṛṣṭikṣatapadmasaṃpadāṃ Ks_5.27c
api prasannaṃ hariṇeṣu te manaḥ $ karasthadarbhapraṇayāpahāriṣu &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067031 (0.0):
cirojjhitālaktakapāṭalena te tulāṃ yad ārohati dantavāsasā // Ks_5.34 // / api prasannaṃ hariṇeṣu te manaḥ karasthadarbhapraṇayāpahāriṣu /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807662 (0.046):
karaṇair murajasvanāḥ Ks_6.40d / karasthadarbhapraṇayāpahāriṣu Ks_5.35b
ya utpalākṣi pracalair vilocanais % tavākṣisādṛśyam iva prayuñjate //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067041 (0.0):
api prasannaṃ hariṇeṣu te manaḥ karasthadarbhapraṇayāpahāriṣu / / ya utpalākṣi pracalair vilocanais tavākṣisādṛśyam iva prayuñjate //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809606 (0.014):
tava bhartā na cirād bhaviṣyati Ks_4.40b / tavākṣisādṛśyam iva prayuñjate Ks_5.35d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813629 (0.057):
maulicandraśakalena śūlinaḥ Ks_8.18d / ya utpalākṣi pracalair vilocanais Ks_5.35c
Ks_5.35 // / yad ucyate pārvati pāpavṛttaye $ na rūpam ity avyabhicāri tad vacaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813785 (0.0):
yad idaṃ kaṇaśaḥ prakīryate Ks_4.27c / yad ucyate pārvati pāpavṛttaye Ks_5.36a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067051 (0.0):
ya utpalākṣi pracalair vilocanais tavākṣisādṛśyam iva prayuñjate // / Ks_5.35 // / yad ucyate pārvati pāpavṛttaye na rūpam ity avyabhicāri tad vacaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809603 (0.058):
tava bhartā na cirād bhaviṣyati Ks_4.40b / tavākṣisādṛśyam iva prayuñjate Ks_5.35d
tathā hi te śīlam udāradarśane % tapasvinām apy upadeśatāṃ gatam //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067056 (0.0):
yad ucyate pārvati pāpavṛttaye na rūpam ity avyabhicāri tad vacaḥ / / tathā hi te śīlam udāradarśane tapasvinām apy upadeśatāṃ gatam // Ks_5.36
Ks_5.36 // / vikīrṇasaptarṣibaliprahāsibhis $ tathā na gāṅgaiḥ salilair divaś cyutaiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067068 (0.0):
tathā hi te śīlam udāradarśane tapasvinām apy upadeśatāṃ gatam // Ks_5.36 / vikīrṇasaptarṣibaliprahāsibhis tathā na gāṅgaiḥ salilair divaś cyutaiḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814625 (0.026):
vikīrṇakeśāsu paretabhūmiṣu Ks_5.68d / vikīrṇasaptarṣibaliprahāsibhis Ks_5.37a
yathā tvadīyaiś caritair anāvilair % mahīdharaḥ pāvita eṣa sānvayaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813305 (0.0):
mahimānam udīrayan Ks_2.6b / mahīdharaḥ pāvita eṣa sānvayaḥ Ks_5.37d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067075 (0.0):
vikīrṇasaptarṣibaliprahāsibhis tathā na gāṅgaiḥ salilair divaś cyutaiḥ / / yathā tvadīyaiś caritair anāvilair mahīdharaḥ pāvita eṣa sānvayaḥ //
Ks_5.37 // / anena dharmaḥ saviśeṣam adya me $ trivargasāraḥ pratibhāti bhāvini &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805964 (0.0):
anena dagdhaṃ kusumāyudhasya Ks_7.67b / anena dharmaḥ saviśeṣam adya me Ks_5.38a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067084 (0.0):
yathā tvadīyaiś caritair anāvilair mahīdharaḥ pāvita eṣa sānvayaḥ // / Ks_5.37 // / anena dharmaḥ saviśeṣam adya me trivargasāraḥ pratibhāti bhāvini /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12828738 (0.0):
MSS_1559 1 anena dharmaḥ saviśeṣamadya me trivargasāraḥ pratibhāti bhāvini
tvayā manonirviṣayārthakāmayā % yad eka eva pratigṛhya sevyate // Ks_5.38
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067095 (0.0):
anena dharmaḥ saviśeṣam adya me trivargasāraḥ pratibhāti bhāvini / / tvayā manonirviṣayārthakāmayā yad eka eva pratigṛhya sevyate // Ks_5.38 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12828746 (0.0):
MSS_1559 1 anena dharmaḥ saviśeṣamadya me trivargasāraḥ pratibhāti bhāvini / MSS_1559 2 tvayā manonirviṣayārthakāmayā yadeka eva pratigṛhya sevyate //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810175 (0.058):
tvam eva havyaṃ hotā ca Ks_2.15a / tvayā manonirviṣayārthakāmayā Ks_5.38c
prayuktasatkāraviśeṣam ātmanā $ na māṃ paraṃ saṃpratipattum arhasi &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067104 (0.0):
tvayā manonirviṣayārthakāmayā yad eka eva pratigṛhya sevyate // Ks_5.38 // / prayuktasatkāraviśeṣam ātmanā na māṃ paraṃ saṃpratipattum arhasi /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812262 (0.027):
prayuktarāgapraṇidhir dviṣas te Ks_3.6b / prayuktasatkāraviśeṣam ātmanā Ks_5.39a
yataḥ satāṃ saṃnatagātri saṃgataṃ % manīṣibhiḥ sāptapadīnam ucyate //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067111 (0.0):
prayuktasatkāraviśeṣam ātmanā na māṃ paraṃ saṃpratipattum arhasi / / yataḥ satāṃ saṃnatagātri saṃgataṃ manīṣibhiḥ sāptapadīnam ucyate //
Ks_5.39 // / ato 'tra kiṃcid bhavatīṃ bahukṣamāṃ $ dvijātibhāvād upapannacāpalaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067121 (0.0):
yataḥ satāṃ saṃnatagātri saṃgataṃ manīṣibhiḥ sāptapadīnam ucyate // / Ks_5.39 // / ato 'tra kiṃcid bhavatīṃ bahukṣamāṃ dvijātibhāvād upapannacāpalaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805656 (1.192):
atailapūrāḥ suratapradīpāḥ Ks_1.10d / ato 'tra kiṃcid bhavatīṃ bahukṣamāṃ Ks_5.40a
ayaṃ janaḥ praṣṭumanās tapodhane % na ced rahasyaṃ prativaktum arhasi //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810770 (0.0):
na ced idaṃ dvandvam ayojayiṣyat Ks_7.66b / na ced rahasyaṃ prativaktum arhasi Ks_5.40d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067130 (0.0):
ato 'tra kiṃcid bhavatīṃ bahukṣamāṃ dvijātibhāvād upapannacāpalaḥ / / ayaṃ janaḥ praṣṭumanās tapodhane na ced rahasyaṃ prativaktum arhasi //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19123551 (0.0):
evaṃ yuṣmadādivaparyāsaḥ kriyāpadaṃ vinā prātipadikamātre 'pi dṛśyate / / ayaṃ janaḥ praṣṭumanāstapodhane na cedrahasyaṃ prativaktumarhasi //
Ks_5.40 // / kule prasūtiḥ prathamasya vedhasas $ trilokasaundaryam ivoditaṃ vapuḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067139 (0.0):
ayaṃ janaḥ praṣṭumanās tapodhane na ced rahasyaṃ prativaktum arhasi // / Ks_5.40 // / kule prasūtiḥ prathamasya vedhasas trilokasaundaryam ivoditaṃ vapuḥ /
amṛgyam aiśvaryasukhaṃ navaṃ vayas % tapaḥphalaṃ syāt kim ataḥ paraṃ vada
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809464 (0.0):
tapaḥparāmarśavivṛddhamanyor Ks_3.71a / tapaḥphalaṃ syāt kim ataḥ paraṃ vada Ks_5.41d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067148 (0.0):
kule prasūtiḥ prathamasya vedhasas trilokasaundaryam ivoditaṃ vapuḥ / / amṛgyam aiśvaryasukhaṃ navaṃ vayas tapaḥphalaṃ syāt kim ataḥ paraṃ vada //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806195 (0.057):
amunaiva kaṣāyitastanī Ks_4.34a / amṛgyam aiśvaryasukhaṃ navaṃ vayas Ks_5.41c
// Ks_5.41 // / bhavaty aniṣṭād api nāma duḥsahān $ manasvinīnāṃ pratipattir īdṛśī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067157 (0.0):
amṛgyam aiśvaryasukhaṃ navaṃ vayas tapaḥphalaṃ syāt kim ataḥ paraṃ vada // / Ks_5.41 // / bhavaty aniṣṭād api nāma duḥsahān manasvinīnāṃ pratipattir īdṛśī /
vicāramārgaprahitena cetasā % na dṛśyate tac ca kṛśodari tvayi // Ks_5.42
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810814 (0.0):
na durvahaśroṇipayodharārtā Ks_1.11c / na dṛśyate tac ca kṛśodari tvayi Ks_5.42d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067166 (0.0):
bhavaty aniṣṭād api nāma duḥsahān manasvinīnāṃ pratipattir īdṛśī / / vicāramārgaprahitena cetasā na dṛśyate tac ca kṛśodari tvayi // Ks_5.42 //
alabhyaśokābhibhaveyam ākṛtir $ vimānanā subhru kutaḥ pitur gṛhe &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067176 (0.0):
vicāramārgaprahitena cetasā na dṛśyate tac ca kṛśodari tvayi // Ks_5.42 // / alabhyaśokābhibhaveyam ākṛtir vimānanā subhru kutaḥ pitur gṛhe /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12823273 (0.0):
MSS_1224 1 ananyaśobhābhibhaveyamākṛtir vimānanā subhru kutaḥ piturgṛhe /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814808 (0.060):
vibhūṣaṇodbhāsi pinaddhabhogi vā Ks_5.78a / vimānanā subhru kutaḥ pitur gṛhe Ks_5.43b
parābhimarśo na tavāsti kaḥ karaṃ % prasārayet pannagaratnasūcaye //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811581 (0.0):
parābhimarśo na tavāsti kaḥ karaṃ Ks_5.43c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067185 (0.0):
alabhyaśokābhibhaveyam ākṛtir vimānanā subhru kutaḥ pitur gṛhe / / parābhimarśo na tavāsti kaḥ karaṃ prasārayet pannagaratnasūcaye // Ks_5.43
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12823282 (0.0):
MSS_1224 1 ananyaśobhābhibhaveyamākṛtir vimānanā subhru kutaḥ piturgṛhe / / MSS_1224 2 parābhimarśo na tavāsti kaḥ karaṃ prasārayet pannagaratnasūcaye
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812366 (0.055):
prasādhikālambitam agrapādam Ks_7.58a / prasārayet pannagaratnasūcaye Ks_5.43d
Ks_5.43 // / kim ity apāsyābharaṇāni yauvane $ dhṛtaṃ tvayā vārddhakaśobhi valkalam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067195 (0.0):
parābhimarśo na tavāsti kaḥ karaṃ prasārayet pannagaratnasūcaye // Ks_5.43 / kim ity apāsyābharaṇāni yauvane dhṛtaṃ tvayā vārddhakaśobhi valkalam /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19149679 (0.033):
kimityapāsyābharaṇāni yauvane / / tvayā dhṛtaṃ vārdhakaśobhi valkalam // VjivC_3.160 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810650 (0.062):
dhūmaketur ivotthitaḥ Ks_2.32d / dhṛtaṃ tvayā vārddhakaśobhi valkalam Ks_5.44b
vada pradoṣe sphuṭacandratārake % vibhāvarī yady aruṇāya kalpate //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067202 (0.0):
kim ity apāsyābharaṇāni yauvane dhṛtaṃ tvayā vārddhakaśobhi valkalam / / vada pradoṣe sphuṭacandratārake vibhāvarī yady aruṇāya kalpate // Ks_5.44
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19149983 (0.024):
yadi vā vada pradoṣe sphuṭacandratārakā vibhāvarī yadyaruṇāya kalpate""
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814355 (0.062):
vadanty aparṇeti ca tāṃ purāvidaḥ Ks_5.28d / vada pradoṣe sphuṭacandratārake Ks_5.44c
Ks_5.44 // / divaṃ yadi prārthayase vṛthā śramaḥ $ pituḥ pradeśās tava devabhūmayaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067212 (0.0):
vada pradoṣe sphuṭacandratārake vibhāvarī yady aruṇāya kalpate // Ks_5.44 / divaṃ yadi prārthayase vṛthā śramaḥ pituḥ pradeśās tava devabhūmayaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811823 (0.060):
pāvanāmbuvihitāñjalikriyāḥ Ks_8.47b / pituḥ pradeśās tava devabhūmayaḥ Ks_5.45b
athopayantāram alaṃ samādhinā % na ratnam anviṣyati mṛgyate hi tat //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067221 (0.0):
divaṃ yadi prārthayase vṛthā śramaḥ pituḥ pradeśās tava devabhūmayaḥ / / athopayantāram alaṃ samādhinā na ratnam anviṣyati mṛgyate hi tat //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810907 (0.044):
nayanopāntavilokitaṃ ca yat Ks_4.23d / na ratnam anviṣyati mṛgyate hi tat Ks_5.45d
Ks_5.45 // / niveditaṃ niśvasitena soṣmaṇā $ manas tu me saṃśayam eva gāhate &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067231 (0.0):
athopayantāram alaṃ samādhinā na ratnam anviṣyati mṛgyate hi tat // / Ks_5.45 // / niveditaṃ niśvasitena soṣmaṇā manas tu me saṃśayam eva gāhate /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811286 (0.057):
niveditaṃ niśvasitena soṣmaṇā Ks_5.46a / nivedito naiṣṭhikasundaras tayā Ks_5.62b
na dṛśyate prārthayitavya eva te % bhaviṣyati prārthitadurlabhaḥ katham //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067237 (0.0):
niveditaṃ niśvasitena soṣmaṇā manas tu me saṃśayam eva gāhate / / na dṛśyate prārthayitavya eva te bhaviṣyati prārthitadurlabhaḥ katham //
Ks_5.46 // / aho sthiraḥ ko 'pi tavepsito yuvā $ cirāya karṇotpalaśūnyatāṃ gate &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806517 (0.0):
aho batāsi spṛhaṇīyavīryaḥ Ks_3.20d / aho sthiraḥ ko 'pi tavepsito yuvā Ks_5.47a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067248 (0.0):
na dṛśyate prārthayitavya eva te bhaviṣyati prārthitadurlabhaḥ katham // / Ks_5.46 // / aho sthiraḥ ko 'pi tavepsito yuvā cirāya karṇotpalaśūnyatāṃ gate /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12876366 (0.0):
MSS_4202 1 aho sthiraḥ ko'pi tavepsito yuvā cirāya karṇotpalaśūnyatāṃ gate
upekṣate yaḥ ślathalambinīr jaṭāḥ % kapoladeśe kalamāgrapiṅgalāḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067258 (0.0):
aho sthiraḥ ko 'pi tavepsito yuvā cirāya karṇotpalaśūnyatāṃ gate / / upekṣate yaḥ ślathalambinīr jaṭāḥ kapoladeśe kalamāgrapiṅgalāḥ // Ks_5.47
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807618 (1.192):
kapolakaṇḍūḥ karibhir vinetuṃ Ks_1.9a / kapoladeśe kalamāgrapiṅgalāḥ Ks_5.47d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12876375 (0.059):
MSS_4202 2 upekṣate yaḥ ślathabandhalambinīr jaṭāḥ kapole / kalamāgrapiṅgalāḥ //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12876367 (0.064):
MSS_4202 1 aho sthiraḥ ko'pi tavepsito yuvā cirāya karṇotpalaśūnyatāṃ gate / MSS_4202 2 upekṣate yaḥ ślathabandhalambinīr jaṭāḥ kapole
Ks_5.47 // / munivratais tvām atimātrakarśitāṃ $ divākarāpluṣṭavibhūṣaṇāspadām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067269 (0.0):
upekṣate yaḥ ślathalambinīr jaṭāḥ kapoladeśe kalamāgrapiṅgalāḥ // Ks_5.47 / munivratais tvām atimātrakarśitāṃ divākarāpluṣṭavibhūṣaṇāspadām /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813465 (1.192):
muñca kopam animittakopane Ks_8.51a / munivratais tvām atimātrakarśitāṃ Ks_5.48a
śaśāṅkalekhām iva paśyato divā % sacetasaḥ kasya mano na dūyate // Ks_5.48
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067278 (0.0):
munivratais tvām atimātrakarśitāṃ divākarāpluṣṭavibhūṣaṇāspadām / / śaśāṅkalekhām iva paśyato divā sacetasaḥ kasya mano na dūyate // Ks_5.48
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815670 (0.052):
sacetasaḥ kasya mano na dūyate Ks_5.48d / sa tatheti pratijñāya Ks_6.3a
avaimi saubhāgyamadena vañcitaṃ $ tava priyaṃ yaś caturāvalokinaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067286 (0.0):
śaśāṅkalekhām iva paśyato divā sacetasaḥ kasya mano na dūyate // Ks_5.48 / avaimi saubhāgyamadena vañcitaṃ tava priyaṃ yaś caturāvalokinaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12862382 (0.0):
MSS_3426 1 avaimi saubhāgyamadena vañcitaṃ tava priyaṃ yaścaturāvalokinaḥ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806398 (0.036):
avaimi pūtam ātmānaṃ Ks_6.57a / avaimi saubhāgyamadena vañcitaṃ Ks_5.49a
karoti lakṣyaṃ ciram asya cakṣuṣo % na vaktram ātmīyam arālapakṣmaṇaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810922 (0.0):
nalinīṃ kṣatasetubandhano Ks_4.6c / na vaktram ātmīyam arālapakṣmaṇaḥ Ks_5.49d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067296 (0.0):
avaimi saubhāgyamadena vañcitaṃ tava priyaṃ yaś caturāvalokinaḥ / / karoti lakṣyaṃ ciram asya cakṣuṣo na vaktram ātmīyam arālapakṣmaṇaḥ //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12862390 (0.0):
MSS_3426 1 avaimi saubhāgyamadena vañcitaṃ tava priyaṃ yaścaturāvalokinaḥ / MSS_3426 2 karoti lakṣyaṃ ciramasya cakṣuṣo na
Ks_5.49 // / kiyac ciraṃ śrāmyasi gauri vidyate $ mamāpi pūrvāśramasaṃcitaṃ tapaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067307 (0.0):
karoti lakṣyaṃ ciram asya cakṣuṣo na vaktram ātmīyam arālapakṣmaṇaḥ // / Ks_5.49 // / kiyac ciraṃ śrāmyasi gauri vidyate mamāpi pūrvāśramasaṃcitaṃ tapaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807939 (1.192):
kim ebhir āśopahatātmavṛttibhiḥ Ks_5.76d / kiyac ciraṃ śrāmyasi gauri vidyate Ks_5.50a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813267 (0.054):
mamātra bhāvaikarasaṃ manaḥ sthitaṃ Ks_5.82c / mamāpi pūrvāśramasaṃcitaṃ tapaḥ Ks_5.50b
tadardhabhāgena labhasva kāṅkṣitaṃ % varaṃ tam icchāmi ca sādhu veditum //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067316 (0.0):
kiyac ciraṃ śrāmyasi gauri vidyate mamāpi pūrvāśramasaṃcitaṃ tapaḥ / / tadardhabhāgena labhasva kāṅkṣitaṃ varaṃ tam icchāmi ca sādhu veditum //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814464 (0.041):
varaṃ tam icchāmi ca sādhu veditum Ks_5.50d / varaḥ śaṃbhur alaṃ hy eṣa Ks_6.82c
Ks_5.50 // / iti praviśyābhihitā dvijanmanā $ manogataṃ sā na śaśāka śaṃsitum &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067324 (0.0):
tadardhabhāgena labhasva kāṅkṣitaṃ varaṃ tam icchāmi ca sādhu veditum // / Ks_5.50 // / iti praviśyābhihitā dvijanmanā manogataṃ sā na śaśāka śaṃsitum /
atho vayasyāṃ paripārśvavartinīṃ % vivartitānañjananetram aikṣata //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067332 (0.0):
iti praviśyābhihitā dvijanmanā manogataṃ sā na śaśāka śaṃsitum / / atho vayasyāṃ paripārśvavartinīṃ vivartitānañjananetram aikṣata // Ks_5.51
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814888 (0.039):
vivakṣatā doṣam api cyutātmanā Ks_5.81a / vivartitānañjananetram aikṣata Ks_5.51d
Ks_5.51 // / sakhī tadīyā tam uvāca varṇinaṃ $ nibodha sādho tava cet kutūhalam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067342 (0.0):
atho vayasyāṃ paripārśvavartinīṃ vivartitānañjananetram aikṣata // Ks_5.51 / sakhī tadīyā tam uvāca varṇinaṃ nibodha sādho tava cet kutūhalam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815632 (0.048):
sa kṛttivāsās tapase yatātmā Ks_1.54a / sakhī tadīyā tam uvāca varṇinaṃ Ks_5.52a
yadartham ambhojam ivoṣṇavāraṇaṃ % kṛtaṃ tapaḥsādhanam etayā vapuḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808105 (0.0):
kṛtavyāvṛttayaḥ paraiḥ Ks_2.27d / kṛtaṃ tapaḥsādhanam etayā vapuḥ Ks_5.52d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067351 (0.0):
sakhī tadīyā tam uvāca varṇinaṃ nibodha sādho tava cet kutūhalam / / yadartham ambhojam ivoṣṇavāraṇaṃ kṛtaṃ tapaḥsādhanam etayā vapuḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813751 (0.063):
yad amogham apām antar Ks_2.5a / yadartham ambhojam ivoṣṇavāraṇaṃ Ks_5.52c
Ks_5.52 // / iyaṃ mahendraprabhṛtīn adhiśriyaś $ caturdigīśān avamatya māninī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067361 (0.0):
yadartham ambhojam ivoṣṇavāraṇaṃ kṛtaṃ tapaḥsādhanam etayā vapuḥ // / Ks_5.52 // / iyaṃ mahendraprabhṛtīn adhiśriyaś caturdigīśān avamatya māninī /
arūpahāryaṃ madanasya nigrahāt % pinākapāṇiṃ patim āptum icchati //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067368 (0.0):
iyaṃ mahendraprabhṛtīn adhiśriyaś caturdigīśān avamatya māninī / / arūpahāryaṃ madanasya nigrahāt pinākapāṇiṃ patim āptum icchati // Ks_5.53
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12914825 (0.0):
MSS_6106 1 iyaṃ mahendraprabhṛtīnadhiśriyaś caturdigīśānavamatya māninī / / MSS_6106 2 arūpahāryaṃ madanasya nigrahāt pinākapāṇiṃ patimāptumicchati //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811829 (0.061):
pinākapāṇiṃ patim āptum icchati Ks_5.53d / pinākinā bhagnamanorathā satī Ks_5.1b
Ks_5.53 // / asahyahuṃkāranivartitaḥ purā $ purārim aprāptamukhaḥ śilīmukhaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067377 (0.0):
arūpahāryaṃ madanasya nigrahāt pinākapāṇiṃ patim āptum icchati // Ks_5.53 / asahyahuṃkāranivartitaḥ purā purārim aprāptamukhaḥ śilīmukhaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806434 (0.062):
asamāpte parikarmaṇi smṛtaḥ Ks_4.19b / asahyahuṃkāranivartitaḥ purā Ks_5.54a
imāṃ hṛdi vyāyatapātam akṣaṇod % viśīrṇamūrter api puṣpadhanvanaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067385 (0.0):
asahyahuṃkāranivartitaḥ purā purārim aprāptamukhaḥ śilīmukhaḥ / / imāṃ hṛdi vyāyatapātam akṣaṇod viśīrṇamūrter api puṣpadhanvanaḥ // Ks_5.54
Ks_5.54 // / tadāprabhṛty unmadanā pitur gṛhe $ lalāṭikācandanadhūsarālakā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809287 (0.0):
tadāpātabhayāt pathi Ks_2.45d / tadāprabhṛty unmadanā pitur gṛhe Ks_5.55a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067394 (0.0):
imāṃ hṛdi vyāyatapātam akṣaṇod viśīrṇamūrter api puṣpadhanvanaḥ // Ks_5.54 / tadāprabhṛty unmadanā pitur gṛhe lalāṭikācandanadhūsarālakā /
na jātu bālā labhate sma nirvṛtiṃ % tuṣārasaṃghātaśilātaleṣv api //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067404 (0.0):
tadāprabhṛty unmadanā pitur gṛhe lalāṭikācandanadhūsarālakā / / na jātu bālā labhate sma nirvṛtiṃ tuṣārasaṃghātaśilātaleṣv api // Ks_5.55
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810775 (1.788):
na jātu bālā labhate sma nirvṛtiṃ Ks_5.55c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809970 (0.043):
tuṣāravṛṣṭikṣatapadmasaṃpadāṃ Ks_5.27c / tuṣārasaṃghātaśilātaleṣv api Ks_5.55d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102411 (0.056):
manaḥśilāvicchuritā niṣeduḥ % śaileyanaddheṣu śilātaleṣu // Ks_1.55 // / tuṣārasaṃghātaśilāḥ khurāgraiḥ $ samullikhan darpakalaḥ kakudmān &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063470 (0.056):
manaḥśilāvicchuritā niṣeduḥ śaileyanaddheṣu śilātaleṣu // Ks_1.55 // / tuṣārasaṃghātaśilāḥ khurāgraiḥ samullikhan darpakalaḥ kakudmān /
Ks_5.55 // / upāttavarṇe carite pinākinaḥ $ sabāṣpakaṇṭhaskhalitaiḥ padair iyam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067415 (0.0):
na jātu bālā labhate sma nirvṛtiṃ tuṣārasaṃghātaśilātaleṣv api // Ks_5.55 / upāttavarṇe carite pinākinaḥ sabāṣpakaṇṭhaskhalitaiḥ padair iyam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807228 (0.026):
upalabdhasukhas tadā smaraṃ Ks_4.42c / upāttavarṇe carite pinākinaḥ Ks_5.56a
anekaśaḥ kinnararājakanyakā % vanāntasaṃgītasakhīr arodayat // Ks_5.56 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067423 (0.0):
upāttavarṇe carite pinākinaḥ sabāṣpakaṇṭhaskhalitaiḥ padair iyam / / anekaśaḥ kinnararājakanyakā vanāntasaṃgītasakhīr arodayat // Ks_5.56 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814408 (0.041):
vanaspatiṃ vajra ivāvabhajya Ks_3.74b / vanāntasaṃgītasakhīr arodayat Ks_5.56d
tribhāgaśeṣāsu niśāsu ca kṣaṇam $ nimīlya netre sahasā vyabudhyata &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810076 (0.0):
trinetravakṣaḥ sulabhaṃ tavāpi yat Ks_5.69b / tribhāgaśeṣāsu niśāsu ca kṣaṇam Ks_5.57a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067433 (0.0):
anekaśaḥ kinnararājakanyakā vanāntasaṃgītasakhīr arodayat // Ks_5.56 // / tribhāgaśeṣāsu niśāsu ca kṣaṇam nimīlya netre sahasā vyabudhyata /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1741311 (0.0):
svapnād, yathā / tribhāga śeṣāsu niśāsu ca kṣaṇaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890801 (0.033):
tribhāgaśeṣāsu niśāsu ca kṣamaṃ nimīlya netre sahasā vyabudhyana /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9140559 (0.037):
bhāgatraye jāgaritatvāt śeṣāvaśiṣṭāsu niśāsu netre nimīlya mīlayitvā / iyaṃ sahasā vyabudhyata /
kva nīlakaṇṭha vrajasīty alakṣyavāg % asatyakaṇṭhārpitabāhubandhanā //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806426 (0.0):
asati tvayi vāruṇīmadaḥ Ks_4.12c / asatyakaṇṭhārpitabāhubandhanā Ks_5.57d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067442 (0.0):
tribhāgaśeṣāsu niśāsu ca kṣaṇam nimīlya netre sahasā vyabudhyata / / kva nīlakaṇṭha vrajasīty alakṣyavāg asatyakaṇṭhārpitabāhubandhanā //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1741318 (0.0):
nimīlya netre sahasā vyabudhyata | / kva nīlakaṇṭha vrajasīty alakṣya vāg
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890813 (0.018):
kvaḥ nīlakaṇṭha ! vrajasītyalakṣyavāgasatyakaṇṭhārpitabāhubandhanā //"
Ks_5.57 // / yadā budhaiḥ sarvagatas tvam ucyase $ na vetsi bhāvastham imaṃ janaṃ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810986 (0.0):
na vetsi bhāvastham imaṃ janaṃ katham Ks_5.58b
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813774 (0.0):
yadā phalaṃ pūrvatapaḥsamādhinā Ks_5.18a / yadā budhaiḥ sarvagatas tvam ucyase Ks_5.58a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067454 (0.0):
kva nīlakaṇṭha vrajasīty alakṣyavāg asatyakaṇṭhārpitabāhubandhanā // / Ks_5.57 // / yadā budhaiḥ sarvagatas tvam ucyase na vetsi bhāvastham imaṃ janaṃ katham
katham & / iti svahastāllikhitaś ca mugdhayā % rahasy upālabhyata candraśekharaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067463 (0.0):
yadā budhaiḥ sarvagatas tvam ucyase na vetsi bhāvastham imaṃ janaṃ katham / iti svahastāllikhitaś ca mugdhayā rahasy upālabhyata candraśekharaḥ //
Ks_5.58 // / yadā ca tasyādhigame jagatpater $ apaśyad anyaṃ na vidhiṃ vicinvatī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067471 (0.0):
iti svahastāllikhitaś ca mugdhayā rahasy upālabhyata candraśekharaḥ // / Ks_5.58 // / yadā ca tasyādhigame jagatpater apaśyad anyaṃ na vidhiṃ vicinvatī /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806052 (0.060):
apaśyatām apsarasāṃ muhūrtaṃ Ks_7.91c / apaśyad anyaṃ na vidhiṃ vicinvatī Ks_5.59b
tadā sahāsmābhir anujñayā guror % iyaṃ prapannā tapase tapovanam //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067480 (0.0):
yadā ca tasyādhigame jagatpater apaśyad anyaṃ na vidhiṃ vicinvatī / / tadā sahāsmābhir anujñayā guror iyaṃ prapannā tapase tapovanam // Ks_5.59
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807036 (0.041):
iyaṃ namati vaḥ sarvāṃs Ks_6.89c / iyaṃ prapannā tapase tapovanam Ks_5.59d
Ks_5.59 // / drumeṣu sakhyā kṛtajanmasu svayaṃ $ phalaṃ tapaḥsākṣiṣu dṛṣṭam eṣv api &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067489 (0.0):
tadā sahāsmābhir anujñayā guror iyaṃ prapannā tapase tapovanam // Ks_5.59 / drumeṣu sakhyā kṛtajanmasu svayaṃ phalaṃ tapaḥsākṣiṣu dṛṣṭam eṣv api /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810516 (0.052):
dravaḥ saṃghātakaṭhinaḥ Ks_2.11a / drumeṣu sakhyā kṛtajanmasu svayaṃ Ks_5.60a
na ca prarohābhimukho 'pi dṛśyate % manoratho 'syāḥ śaśimaulisaṃśrayaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067497 (0.0):
drumeṣu sakhyā kṛtajanmasu svayaṃ phalaṃ tapaḥsākṣiṣu dṛṣṭam eṣv api / / na ca prarohābhimukho 'pi dṛśyate manoratho 'syāḥ śaśimaulisaṃśrayaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813202 (0.025):
manoratho yaḥ prathamo babhūva Ks_7.24b / manoratho 'syāḥ śaśimaulisaṃśrayaḥ Ks_5.60d
Ks_5.60 // / na vedmi sa prārthitadurlabhaḥ kadā $ sakhībhir asrottaram īkṣitām imām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810998 (0.0):
nave dukūle ca nagopanītaṃ Ks_7.72c / na vedmi sa prārthitadurlabhaḥ kadā Ks_5.61a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067509 (0.0):
na ca prarohābhimukho 'pi dṛśyate manoratho 'syāḥ śaśimaulisaṃśrayaḥ // / Ks_5.60 // / na vedmi sa prārthitadurlabhaḥ kadā sakhībhir asrottaram īkṣitām imām /
tapaḥkṛśām abhyupapatsyate sakhīṃ % vṛṣeva sītāṃ tadavagrahakṣatām //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067517 (0.0):
na vedmi sa prārthitadurlabhaḥ kadā sakhībhir asrottaram īkṣitām imām / / tapaḥkṛśām abhyupapatsyate sakhīṃ vṛṣeva sītāṃ tadavagrahakṣatām //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815024 (1.192):
vṛndair gajānāṃ giricakravartī Ks_7.52b / vṛṣeva sītāṃ tadavagrahakṣatām Ks_5.61d
Ks_5.61 // / agūḍhasadbhāvam itīṅgitajñayā $ nivedito naiṣṭhikasundaras tayā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067526 (0.0):
tapaḥkṛśām abhyupapatsyate sakhīṃ vṛṣeva sītāṃ tadavagrahakṣatām // / Ks_5.61 // / agūḍhasadbhāvam itīṅgitajñayā nivedito naiṣṭhikasundaras tayā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805582 (0.046):
agamayad adrisutāsamāgamotkaḥ Ks_6.95b / agūḍhasadbhāvam itīṅgitajñayā Ks_5.62a
ayīdam evaṃ parihāsa ity umām % apṛcchad avyañjitaharṣalakṣaṇaḥ // Ks_5.62
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067533 (0.0):
agūḍhasadbhāvam itīṅgitajñayā nivedito naiṣṭhikasundaras tayā / / ayīdam evaṃ parihāsa ity umām apṛcchad avyañjitaharṣalakṣaṇaḥ // Ks_5.62
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806097 (0.037):
api svaśaktyā tapasi pravartase Ks_5.33c / apṛcchad avyañjitaharṣalakṣaṇaḥ Ks_5.62d
athāgrahaste mukulīkṛtāṅgulau $ samarpayantī sphaṭikākṣamālikām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805735 (0.0):
atha sā punar eva vihvalā Ks_4.4a / athāgrahaste mukulīkṛtāṅgulau Ks_5.63a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067542 (0.0):
ayīdam evaṃ parihāsa ity umām apṛcchad avyañjitaharṣalakṣaṇaḥ // Ks_5.62 / athāgrahaste mukulīkṛtāṅgulau samarpayantī sphaṭikākṣamālikām /
kathaṃ cid adres tanayā mitākṣaraṃ % ciravyavasthāpitavāg abhāṣata //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807530 (0.0):
kathaṃ cid adres tanayā mitākṣaraṃ Ks_5.63c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067552 (0.0):
athāgrahaste mukulīkṛtāṅgulau samarpayantī sphaṭikākṣamālikām / / kathaṃ cid adres tanayā mitākṣaraṃ ciravyavasthāpitavāg abhāṣata //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808750 (0.063):
ciravyavasthāpitavāg abhāṣata Ks_5.63d / cirasya dṛṣṭeva mṛtotthiteva Ks_7.4b
Ks_5.63 // / yathā śrutaṃ vedavidāṃ vara tvayā $ jano 'yam uccaiḥpadalaṅghanotsukaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813725 (0.0):
yathāvṛddhapurassarā Ks_6.49b / yathā śrutaṃ vedavidāṃ vara tvayā Ks_5.64a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067564 (0.0):
kathaṃ cid adres tanayā mitākṣaraṃ ciravyavasthāpitavāg abhāṣata // / Ks_5.63 // / yathā śrutaṃ vedavidāṃ vara tvayā jano 'yam uccaiḥpadalaṅghanotsukaḥ /
tapaḥ kiledaṃ tadavāptisādhanaṃ % manorathānām agatir na vidyate //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067572 (0.0):
yathā śrutaṃ vedavidāṃ vara tvayā jano 'yam uccaiḥpadalaṅghanotsukaḥ / / tapaḥ kiledaṃ tadavāptisādhanaṃ manorathānām agatir na vidyate // Ks_5.64
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813193 (0.035):
manorathasyāviṣayaṃ Ks_6.17c / manorathānām agatir na vidyate Ks_5.64d
Ks_5.64 // / athāha varṇī vidito maheśvaras $ tadarthinī tvaṃ punar eva vartase &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067582 (0.0):
tapaḥ kiledaṃ tadavāptisādhanaṃ manorathānām agatir na vidyate // Ks_5.64 / athāha varṇī vidito maheśvaras tadarthinī tvaṃ punar eva vartase /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805767 (0.022):
athāvamānena pituḥ prayuktā Ks_1.21a / athāha varṇī vidito maheśvaras Ks_5.65a
amaṅgalābhyāsaratiṃ vicintya taṃ % tavānuvṛttiṃ na ca kartum utsahe //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809611 (0.0):
tavākṣisādṛśyam iva prayuñjate Ks_5.35d / tavānuvṛttiṃ na ca kartum utsahe Ks_5.65d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067591 (0.0):
athāha varṇī vidito maheśvaras tadarthinī tvaṃ punar eva vartase / / amaṅgalābhyāsaratiṃ vicintya taṃ tavānuvṛttiṃ na ca kartum utsahe //
Ks_5.65 // / avastunirbandhapare kathaṃ nu te $ karo 'yam āmuktavivāhakautukaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806353 (0.0):
avadhānapare cakāra sā Ks_4.2a / avastunirbandhapare kathaṃ nu te Ks_5.66a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067602 (0.0):
amaṅgalābhyāsaratiṃ vicintya taṃ tavānuvṛttiṃ na ca kartum utsahe // / Ks_5.65 // / avastunirbandhapare kathaṃ nu te karo 'yam āmuktavivāhakautukaḥ /
kareṇa śaṃbhor valayīkṛtāhinā % sahiṣyate tatprathamāvalambanam // Ks_5.66
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067611 (0.0):
avastunirbandhapare kathaṃ nu te karo 'yam āmuktavivāhakautukaḥ / / kareṇa śaṃbhor valayīkṛtāhinā sahiṣyate tatprathamāvalambanam // Ks_5.66
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816123 (0.043):
sa hi devaḥ paraṃ jyotis Ks_2.58a / sahiṣyate tatprathamāvalambanam Ks_5.66d
tvam eva tāvat paricintaya svayaṃ $ kadā cid ete yadi yogam arhataḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067618 (0.0):
kareṇa śaṃbhor valayīkṛtāhinā sahiṣyate tatprathamāvalambanam // Ks_5.66 / tvam eva tāvat paricintaya svayaṃ kadā cid ete yadi yogam arhataḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810165 (0.048):
tvam eva tāvat paricintaya svayaṃ Ks_5.67a / tvam eva havyaṃ hotā ca Ks_2.15a
vadhūdukūlaṃ kalahaṃsalakṣaṇaṃ % gajājinaṃ śoṇitabinduvarṣi ca // Ks_5.67
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808402 (0.0):
gajājinasyaiva dukūlabhāvaḥ Ks_7.32d / gajājinaṃ śoṇitabinduvarṣi ca Ks_5.67d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067629 (0.0):
tvam eva tāvat paricintaya svayaṃ kadā cid ete yadi yogam arhataḥ / / vadhūdukūlaṃ kalahaṃsalakṣaṇaṃ gajājinaṃ śoṇitabinduvarṣi ca // Ks_5.67 //
catuṣkapuṣpaprakarāvikīrṇayoḥ $ paro 'pi ko nāma tavānumanyate &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067635 (0.0):
vadhūdukūlaṃ kalahaṃsalakṣaṇaṃ gajājinaṃ śoṇitabinduvarṣi ca // Ks_5.67 // / catuṣkapuṣpaprakarāvikīrṇayoḥ paro 'pi ko nāma tavānumanyate /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808649 (0.060):
caturmukhasamīritā Ks_2.17b / catuṣkapuṣpaprakarāvikīrṇayoḥ Ks_5.68a
alaktakāṅkāni padāni pādayor % vikīrṇakeśāsu paretabhūmiṣu // Ks_5.68 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067645 (0.0):
catuṣkapuṣpaprakarāvikīrṇayoḥ paro 'pi ko nāma tavānumanyate / / alaktakāṅkāni padāni pādayor vikīrṇakeśāsu paretabhūmiṣu // Ks_5.68 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814620 (0.059):
vikīrṇakeśāsu paretabhūmiṣu Ks_5.68d / vikīrṇasaptarṣibaliprahāsibhis Ks_5.37a
ayuktarūpaṃ kim ataḥ paraṃ vada $ trinetravakṣaḥ sulabhaṃ tavāpi yat &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067654 (0.0):
alaktakāṅkāni padāni pādayor vikīrṇakeśāsu paretabhūmiṣu // Ks_5.68 // / ayuktarūpaṃ kim ataḥ paraṃ vada trinetravakṣaḥ sulabhaṃ tavāpi yat /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12851142 (0.046):
MSS_2790 1 ayuktarūpaṃ kimataḥparaṃ bhavet trinetravakṣaḥ sulabhaṃ tavāpi
stanadvaye 'smin haricandanāspade % padaṃ citābhasmarajaḥ kariṣyati //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811466 (0.0):
padam āhur manīṣiṇaḥ Ks_6.77d / padaṃ citābhasmarajaḥ kariṣyati Ks_5.69d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067663 (0.0):
ayuktarūpaṃ kim ataḥ paraṃ vada trinetravakṣaḥ sulabhaṃ tavāpi yat / / stanadvaye 'smin haricandanāspade padaṃ citābhasmarajaḥ kariṣyati //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12851149 (0.0):
MSS_2790 1 ayuktarūpaṃ kimataḥparaṃ bhavet trinetravakṣaḥ sulabhaṃ tavāpi / yat / / MSS_2790 2 stanadvaye'smin haricandanāspade padaṃ citābhasmarajaḥ
Ks_5.69 // / iyaṃ ca te 'nyā purato viḍambanā $ yad ūḍhayā vāraṇarājahāryayā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067673 (0.0):
stanadvaye 'smin haricandanāspade padaṃ citābhasmarajaḥ kariṣyati // / Ks_5.69 // / iyaṃ ca te 'nyā purato viḍambanā yad ūḍhayā vāraṇarājahāryayā /
vilokya vṛddhokṣam adhiṣṭhitaṃ tvayā % mahājanaḥ smeramukho bhaviṣyati //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067680 (0.0):
iyaṃ ca te 'nyā purato viḍambanā yad ūḍhayā vāraṇarājahāryayā / / vilokya vṛddhokṣam adhiṣṭhitaṃ tvayā mahājanaḥ smeramukho bhaviṣyati //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813283 (0.028):
mahājanaḥ smeramukho bhaviṣyati Ks_5.70d / mahātapaḥsākṣya iva sthitāḥ kṣapāḥ Ks_5.25d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814848 (0.048):
vilipyate maulibhir ambaraukasāṃ Ks_5.79d / vilokya vṛddhokṣam adhiṣṭhitaṃ tvayā Ks_5.70c
Ks_5.70 // / dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ $ samāgamaprārthanayā kapālinaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067689 (0.0):
vilokya vṛddhokṣam adhiṣṭhitaṃ tvayā mahājanaḥ smeramukho bhaviṣyati // / Ks_5.70 // / dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ samāgamaprārthanayā kapālinaḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19120408 (0.0):
dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ samāgamaprārthanayā kapālinaḥ / / kalā ca sā kāntimatī kalāvata satvamasya lokasya ca netrakaumudī60 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13369337 (0.0):
vibhāgavyavasthā // / {dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ samāgamaprārthanayā kapālinaḥ /}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13371853 (0.0):
{dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ samāgamaprārthanayā kapālinaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13374419 (0.0):
{dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ / samāgamaprārthanayā kapālinaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23076563 (0.0):
dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ samāgamaprārthanayā kapālinaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23078726 (0.0):
yathā dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ samāgamaprārthanayā kapālinaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 909408 (0.0):
praṇigadanta" ityanantaram / / "dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ samāgamaprārthanayā kapālinaḥ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2599262 (0.041):
********** END OF COMMENTARY ********** / dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ samāgamaprārthanayā kapālinaḥ /"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23074399 (0.044):
bahuvidhatvāt kvacideva kasyacidevaucityenopapadyata eva vibhāgavyavasthā / dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ samāgamaprārthanayā kapālinaḥ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9202218 (0.044):
dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ samāgamaprārthanayā kapālinaḥ /"
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810532 (0.046):
dvandvāni bhāvaṃ kriyayā vivavruḥ Ks_3.35d / dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ Ks_5.71a
kalā ca sā kāntimatī kalāvatas % tvam asya lokasya ca netrakaumudī //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067696 (0.0):
dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ samāgamaprārthanayā kapālinaḥ / / kalā ca sā kāntimatī kalāvatas tvam asya lokasya ca netrakaumudī //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13371858 (0.0):
{dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ samāgamaprārthanayā kapālinaḥ / / kalā ca sā kāntimatī kalāvatastvamasya lokasya ca netrakaumudī
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13374424 (0.0):
{dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ / samāgamaprārthanayā kapālinaḥ / / kalā ca sā kāntimatī kalāvataḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23076568 (0.0):
dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ samāgamaprārthanayā kapālinaḥ / / kalā ca sā kāntimatī kalāvatastvamasya lokasya ca netrakaumudī // 186 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23078729 (0.0):
yathā dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ samāgamaprārthanayā kapālinaḥ / / kalā ca sā kāntimatī kalāvataḥ tavmasya lokasya ca netrakaumudū // 252 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 909413 (0.0):
dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ samāgamaprārthanayā kapālinaḥ / / kalā ca sā kāntimatī kalāvatastvamasya lokasya ca netrakaumudī" //"
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810161 (0.039):
tvam asya lokasya ca netrakaumudī Ks_5.71d / tvam eva tāvat paricintaya svayaṃ Ks_5.67a
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19120408 (0.040):
dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ samāgamaprārthanayā kapālinaḥ / / kalā ca sā kāntimatī kalāvata satvamasya lokasya ca netrakaumudī60 //
Ks_5.71 // / vapur virūpākṣam alakṣyajanmatā $ digambaratvena niveditaṃ vasu &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814432 (0.0):
vapur vibhaktaṃ navayauvanena Ks_1.32d / vapur virūpākṣam alakṣyajanmatā Ks_5.72a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067705 (0.0):
kalā ca sā kāntimatī kalāvatas tvam asya lokasya ca netrakaumudī // / Ks_5.71 // / vapur virūpākṣam alakṣyajanmatā digambaratvena niveditaṃ vasu /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13371061 (0.0):
{vapurvirūpākṣamalakṣyajanmatā digambaratvena niveditaṃ vasu /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23075929 (0.0):
yathā vā vapurvirūpākṣaṇalakṣyajanmatā digambaratvena niveditaṃ vasu /
vareṣu yad bālamṛgākṣi mṛgyate % tad asti kiṃ vyastam api trilocane //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814479 (0.0):
vareṣu yad bālamṛgākṣi mṛgyate Ks_5.72c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067714 (0.0):
vapur virūpākṣam alakṣyajanmatā digambaratvena niveditaṃ vasu / / vareṣu yad bālamṛgākṣi mṛgyate tad asti kiṃ vyastam api trilocane //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13371069 (0.0):
{vapurvirūpākṣamalakṣyajanmatā digambaratvena niveditaṃ vasu / / vareṣu yadbālamṛgākṣi mṛgyate tadasti kiṃ vyastamapi trilocane
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23075937 (0.0):
yathā vā vapurvirūpākṣaṇalakṣyajanmatā digambaratvena niveditaṃ vasu / / vareṣu yadbālamṛgākṣi mṛgyate tadasti kiṃ vyastamapi trilocane // 161 //
Ks_5.72 // / nivartayāsmād asadīpsitān manaḥ $ kva tadvidhas tvaṃ kva ca puṇyalakṣaṇā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067719 (0.0):
vareṣu yad bālamṛgākṣi mṛgyate tad asti kiṃ vyastam api trilocane // / Ks_5.72 // / nivartayāsmād asadīpsitān manaḥ kva tadvidhas tvaṃ kva ca puṇyalakṣaṇā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067726 (0.0):
nivartayāsmād asadīpsitān manaḥ kva tadvidhas tvaṃ kva ca puṇyalakṣaṇā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808271 (1.192):
kva tadvidhas tvaṃ kva ca puṇyalakṣaṇā Ks_5.73b
apekṣyate sādhujanena vaidikī % śmaśānaśūlasya na yūpasatkriyā // Ks_5.73
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815577 (0.0):
śaileyanaddheṣu śilātaleṣu Ks_1.55d / śmaśānaśūlasya na yūpasatkriyā Ks_5.73d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067736 (0.0):
nivartayāsmād asadīpsitān manaḥ kva tadvidhas tvaṃ kva ca puṇyalakṣaṇā / / apekṣyate sādhujanena vaidikī śmaśānaśūlasya na yūpasatkriyā // Ks_5.73 //
iti dvijātau pratikūlavādini $ pravepamānādharalakṣyakopayā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067743 (0.0):
apekṣyate sādhujanena vaidikī śmaśānaśūlasya na yūpasatkriyā // Ks_5.73 // / iti dvijātau pratikūlavādini pravepamānādharalakṣyakopayā /
vikuñcitabhrūlatam āhite tayā % vilocane tiryag upāntalohite // Ks_5.74 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067751 (0.0):
iti dvijātau pratikūlavādini pravepamānādharalakṣyakopayā / / vikuñcitabhrūlatam āhite tayā vilocane tiryag upāntalohite // Ks_5.74 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814859 (0.036):
vilocanaṃ dakṣiṇam añjanena Ks_7.59a / vilocane tiryag upāntalohite Ks_5.74d
uvāca cainaṃ paramārthato haraṃ $ na vetsi nūnaṃ yata evam āttha mām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067760 (0.0):
vikuñcitabhrūlatam āhite tayā vilocane tiryag upāntalohite // Ks_5.74 // / uvāca cainaṃ paramārthato haraṃ na vetsi nūnaṃ yata evam āttha mām /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807332 (0.011):
ullasatpratikṛtiprasannayoḥ Ks_8.74b / uvāca cainaṃ paramārthato haraṃ Ks_5.75a
alokasāmānyam acintyahetukaṃ % dviṣanti mandāś caritaṃ mahātmanām //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067768 (0.0):
uvāca cainaṃ paramārthato haraṃ na vetsi nūnaṃ yata evam āttha mām / / alokasāmānyam acintyahetukaṃ dviṣanti mandāś caritaṃ mahātmanām // Ks_5.75
Ks_5.75 // / vipatpratīkārapareṇa maṅgalaṃ $ niṣevyate bhūtisamutsukena vā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067777 (0.0):
alokasāmānyam acintyahetukaṃ dviṣanti mandāś caritaṃ mahātmanām // Ks_5.75 / vipatpratīkārapareṇa maṅgalaṃ niṣevyate bhūtisamutsukena vā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814772 (0.051):
vipakvaṃ phalam adya naḥ Ks_6.16d / vipatpratīkārapareṇa maṅgalaṃ Ks_5.76a
jagaccharaṇyasya nirāśiṣaḥ sataḥ % kim ebhir āśopahatātmavṛttibhiḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067784 (0.0):
vipatpratīkārapareṇa maṅgalaṃ niṣevyate bhūtisamutsukena vā / / jagaccharaṇyasya nirāśiṣaḥ sataḥ kim ebhir āśopahatātmavṛttibhiḥ //
Ks_5.76 // / akiñcanaḥ san prabhavaḥ sa saṃpadāṃ $ trilokanāthaḥ pitṛsadmagocaraḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805558 (0.0):
akālasaṃdhyām iva dhātumattām Ks_1.4d / akiñcanaḥ san prabhavaḥ sa saṃpadāṃ Ks_5.77a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067795 (0.0):
jagaccharaṇyasya nirāśiṣaḥ sataḥ kim ebhir āśopahatātmavṛttibhiḥ // / Ks_5.76 // / akiñcanaḥ san prabhavaḥ sa saṃpadāṃ trilokanāthaḥ pitṛsadmagocaraḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810087 (0.042):
trimārgayeva tridivasya mārgaḥ Ks_1.28b / trilokanāthaḥ pitṛsadmagocaraḥ Ks_5.77b
sa bhīmarūpaḥ śiva ity udīryate % na santi yāthārthyavidaḥ pinākinaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067806 (0.0):
akiñcanaḥ san prabhavaḥ sa saṃpadāṃ trilokanāthaḥ pitṛsadmagocaraḥ / / sa bhīmarūpaḥ śiva ity udīryate na santi yāthārthyavidaḥ pinākinaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811026 (1.192):
na śaṭpadaśreṇibhir eva paṅkajaṃ Ks_5.9c / na santi yāthārthyavidaḥ pinākinaḥ Ks_5.77d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815831 (0.054):
sabāṣpakaṇṭhaskhalitaiḥ padair iyam Ks_5.56b / sa bhīmarūpaḥ śiva ity udīryate Ks_5.77c
Ks_5.77 // / vibhūṣaṇodbhāsi pinaddhabhogi vā $ gajājinālambi dukūladhāri vā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067816 (0.0):
sa bhīmarūpaḥ śiva ity udīryate na santi yāthārthyavidaḥ pinākinaḥ // / Ks_5.77 // / vibhūṣaṇodbhāsi pinaddhabhogi vā gajājinālambi dukūladhāri vā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814803 (0.041):
vibhum api taṃ yad amī spṛśanti bhāvāḥ Ks_6.95d / vibhūṣaṇodbhāsi pinaddhabhogi vā Ks_5.78a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808406 (0.051):
gajājinaṃ śoṇitabinduvarṣi ca Ks_5.67d / gajājinālambi dukūladhāri vā Ks_5.78b
kapāli vā syād atha venduśekharaṃ % na viśvamūrter avadhāryate vapuḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067825 (0.0):
vibhūṣaṇodbhāsi pinaddhabhogi vā gajājinālambi dukūladhāri vā / / kapāli vā syād atha venduśekharaṃ na viśvamūrter avadhāryate vapuḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810969 (0.003):
na viveda tayor atṛptayoḥ Ks_4.2c / na viśvamūrter avadhāryate vapuḥ Ks_5.78d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807606 (0.053):
kapālam evāmalaśekharaśrīḥ Ks_7.32b / kapāli vā syād atha venduśekharaṃ Ks_5.78c
Ks_5.78 // / tadaṅgasaṃsargam avāpya kalpate $ dhruvaṃ citābhasmarajo viśuddhaye &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809236 (0.0):
tathaivocchirasā tvayā Ks_6.70d / tadaṅgasaṃsargam avāpya kalpate Ks_5.79a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067836 (0.0):
kapāli vā syād atha venduśekharaṃ na viśvamūrter avadhāryate vapuḥ // / Ks_5.78 // / tadaṅgasaṃsargam avāpya kalpate dhruvaṃ citābhasmarajo viśuddhaye /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810968 (0.046):
na viśvamūrter avadhāryate vapuḥ Ks_5.78d / na vṛkṣavṛttivyatiriktasādhanaḥ Ks_5.22d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810685 (0.061):
dhriyate kusumaprasādhanaṃ Ks_4.18c / dhruvaṃ citābhasmarajo viśuddhaye Ks_5.79b
tathā hi nṛtyābhinayakriyācyutaṃ % vilipyate maulibhir ambaraukasāṃ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067843 (0.0):
tadaṅgasaṃsargam avāpya kalpate dhruvaṃ citābhasmarajo viśuddhaye / / tathā hi nṛtyābhinayakriyācyutaṃ vilipyate maulibhir ambaraukasāṃ //
Ks_5.79 // / asaṃpadas tasya vṛṣeṇa gacchataḥ $ prabhinnadigvāraṇavāhano vṛṣā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067851 (0.0):
tathā hi nṛtyābhinayakriyācyutaṃ vilipyate maulibhir ambaraukasāṃ // / Ks_5.79 // / asaṃpadas tasya vṛṣeṇa gacchataḥ prabhinnadigvāraṇavāhano vṛṣā /
karoti pādāv upagamya maulinā % vinidramandārarajoruṇāṅgulī // Ks_5.80 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814749 (0.0):
vinikīrya kṣaṇabhinnasauhṛdaḥ Ks_4.6b / vinidramandārarajoruṇāṅgulī Ks_5.80d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067862 (0.0):
asaṃpadas tasya vṛṣeṇa gacchataḥ prabhinnadigvāraṇavāhano vṛṣā / / karoti pādāv upagamya maulinā vinidramandārarajoruṇāṅgulī // Ks_5.80 //
vivakṣatā doṣam api cyutātmanā $ tvayaikam īśaṃ prati sādhu bhāṣitam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067871 (0.0):
karoti pādāv upagamya maulinā vinidramandārarajoruṇāṅgulī // Ks_5.80 // / vivakṣatā doṣam api cyutātmanā tvayaikam īśaṃ prati sādhu bhāṣitam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814883 (0.055):
vilolaviṭapāṃśukaiḥ Ks_6.41b / vivakṣatā doṣam api cyutātmanā Ks_5.81a
yam āmananty ātmabhuvo 'pi kāraṇaṃ % kathaṃ sa lakṣyaprabhavo bhaviṣyati
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807548 (0.0):
kathaṃ na jñāsyasi prabho Ks_2.31d / kathaṃ sa lakṣyaprabhavo bhaviṣyati Ks_5.81d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067880 (0.0):
vivakṣatā doṣam api cyutātmanā tvayaikam īśaṃ prati sādhu bhāṣitam / / yam āmananty ātmabhuvo 'pi kāraṇaṃ kathaṃ sa lakṣyaprabhavo bhaviṣyati //
// Ks_5.81 // / alaṃ vivādena yathā śrutas tvayā $ tathāvidhas tāvad aśeṣam astu saḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067889 (0.0):
yam āmananty ātmabhuvo 'pi kāraṇaṃ kathaṃ sa lakṣyaprabhavo bhaviṣyati // / Ks_5.81 // / alaṃ vivādena yathā śrutas tvayā tathāvidhas tāvad aśeṣam astu saḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1742195 (0.0):
tatra nisargeṇa ratir, yathā / alaṃ vivādena yathā śrutas tvayā / tathāvidhas tāvad aśeṣam astu saḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12856916 (0.019):
MSS_3100 1 alaṃ vivādena yathā śrutaṃ tvayā tathāvidhastāvadaśeṣamastu saḥ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806308 (0.054):
alaṃ dagdhuṃ hi tattapaḥ Ks_2.56d / alaṃ vivādena yathā śrutas tvayā Ks_5.82a
mamātra bhāvaikarasaṃ manaḥ sthitaṃ % na kāmavṛttir vacanīyam īkṣate //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810704 (0.0):
dhruveṇa bhartrā dhruvadarśanāya Ks_7.85a / na kāmavṛttir vacanīyam īkṣate Ks_5.82d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813260 (0.0):
mamātra bhāvaikarasaṃ manaḥ sthitaṃ Ks_5.82c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067900 (0.0):
alaṃ vivādena yathā śrutas tvayā tathāvidhas tāvad aśeṣam astu saḥ / / mamātra bhāvaikarasaṃ manaḥ sthitaṃ na kāmavṛttir vacanīyam īkṣate //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12856927 (0.0):
MSS_3100 1 alaṃ vivādena yathā śrutaṃ tvayā tathāvidhastāvadaśeṣamastu saḥ / MSS_3100 2 mamātra bhāvaikarasaṃ manaḥ sthitaṃ na
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1742204 (0.0):
tathāvidhas tāvad aśeṣam astu saḥ | / mamātra bhāvaika rasaṃ manaḥ sthitaṃ
Ks_5.82 // / nivāryatām āli kim apy ayaṃ baṭuḥ $ punar vivakṣuḥ sphuritottarādharaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067910 (0.0):
mamātra bhāvaikarasaṃ manaḥ sthitaṃ na kāmavṛttir vacanīyam īkṣate // / Ks_5.82 // / nivāryatām āli kim apy ayaṃ baṭuḥ punar vivakṣuḥ sphuritottarādharaḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19133709 (0.0):
nivāryatāmāli kimapyayaṃ vaṭuḥ punarvivakṣuḥ sphuritottarādharaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811892 (0.043):
punar vaśitvād balavan nigṛhya Ks_3.69b / punar vivakṣuḥ sphuritottarādharaḥ Ks_5.83b
na kevalaṃ yo mahato 'pabhāṣate % śṛṇoti tasmād api yaḥ sa pāpabhāk //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815513 (0.0):
śṛṇu yena sa karmaṇā gataḥ Ks_4.40c / śṛṇoti tasmād api yaḥ sa pāpabhāk Ks_5.83d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067920 (0.0):
nivāryatām āli kim apy ayaṃ baṭuḥ punar vivakṣuḥ sphuritottarādharaḥ / / na kevalaṃ yo mahato 'pabhāṣate śṛṇoti tasmād api yaḥ sa pāpabhāk //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19133716 (0.0):
nivāryatāmāli kimapyayaṃ vaṭuḥ punarvivakṣuḥ sphuritottarādharaḥ / / na kevalaṃ yo mahato 'pabhāṣate śṛṇoti tasmādapi yaḥ sa pāpabhāk //
Ks_5.83 // / ito gamiśyāmy athaveti vādinī $ cacāla bālā stanabhinnavalkalā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067929 (0.0):
na kevalaṃ yo mahato 'pabhāṣate śṛṇoti tasmād api yaḥ sa pāpabhāk // / Ks_5.83 // / ito gamiśyāmy athaveti vādinī cacāla bālā stanabhinnavalkalā /
svarūpam āsthāya ca tāṃ kṛtasmitaḥ % samālalambe vṛṣarājaketanaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067937 (0.0):
ito gamiśyāmy athaveti vādinī cacāla bālā stanabhinnavalkalā / / svarūpam āsthāya ca tāṃ kṛtasmitaḥ samālalambe vṛṣarājaketanaḥ // Ks_5.84
Ks_5.84 // / taṃ vīkṣya vepathumatī sarasāṅgayaṣṭir $ nikṣepaṇāya padam uddhṛtam
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809779 (0.0):
taṃ lokapālāḥ puruhūtamukhyāḥ Ks_7.45a / taṃ vīkṣya vepathumatī sarasāṅgayaṣṭir Ks_5.85a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067946 (0.0):
svarūpam āsthāya ca tāṃ kṛtasmitaḥ samālalambe vṛṣarājaketanaḥ // Ks_5.84 / taṃ vīkṣya vepathumatī sarasāṅgayaṣṭir nikṣepaṇāya padam uddhṛtam
udvahantī & / mārgācalavyatikarākuliteva sindhuḥ % śailādhirājatanayā na yayau na
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815566 (0.0):
śailādhipatyaṃ svayam anvatiṣṭhat Ks_1.17d / śailādhirājatanayā na yayau na tasthau Ks_5.85d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067958 (0.0):
taṃ vīkṣya vepathumatī sarasāṅgayaṣṭir nikṣepaṇāya padam uddhṛtam / udvahantī / / mārgācalavyatikarākuliteva sindhuḥ śailādhirājatanayā na yayau na tasthau
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813363 (0.054):
mārute calati caṇḍi kevalaṃ Ks_8.71c / mārgācalavyatikarākuliteva sindhuḥ Ks_5.85c
tasthau // Ks_5.85 // / adyaprabhṛty avanatāṅgi tavāsmi dāsaḥ $ krītas tapobhir iti vādini
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805821 (0.0):
adyaprabhṛti bhūtānām Ks_6.56a / adyaprabhṛty avanatāṅgi tavāsmi dāsaḥ Ks_5.86a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067970 (0.0):
mārgācalavyatikarākuliteva sindhuḥ śailādhirājatanayā na yayau na tasthau / // Ks_5.85 // / adyaprabhṛty avanatāṅgi tavāsmi dāsaḥ krītas tapobhir iti vādini
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12815956 (0.0):
MSS_0860 1 adya prabhṛtyavanatāṅgi tavāsmi dāsaḥ krītastapobhiriti vādini
candramaulau & / ahnāya sā niyamajaṃ klamam utsasarja % kleśaḥ phalena hi punar navatāṃ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067981 (0.0):
adyaprabhṛty avanatāṅgi tavāsmi dāsaḥ krītas tapobhir iti vādini / candramaulau / / ahnāya sā niyamajaṃ klamam utsasarja kleśaḥ phalena hi punar navatāṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12815963 (0.0):
MSS_0860 1 adya prabhṛtyavanatāṅgi tavāsmi dāsaḥ krītastapobhiriti vādini / candramaulau / / MSS_0860 2 ahnāya sā niyamajaṃ klamamutsasarja kleśaḥ phalena hi
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808265 (1.192):
kliṣṭamanmatham api priyaṃ prabhor Ks_8.8c / kleśaḥ phalena hi punar navatāṃ vidhatte Ks_5.86d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806523 (0.055):
aho sthiraḥ ko 'pi tavepsito yuvā Ks_5.47a / ahnāya sā niyamajaṃ klamam utsasarja Ks_5.86c
vidhatte // Ks_5.86 // / atha viśvātmane gaurī $ saṃdideśa mithaḥ sakhīm &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067988 (0.0):
ahnāya sā niyamajaṃ klamam utsasarja kleśaḥ phalena hi punar navatāṃ / vidhatte // Ks_5.86 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1730934 (0.019):
atha viśvātmane gaurī sandideśa mithaḥ sakhīm |
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808266 (0.039):
kliṣṭamanmatham api priyaṃ prabhor Ks_8.8c / kleśaḥ phalena hi punar navatāṃ vidhatte Ks_5.86d
dātā me bhūbhṛtāṃ nāthaḥ % pramāṇīkriyatām iti // Ks_6.1 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1067995 (0.0):
atha viśvātmane gaurī saṃdideśa mithaḥ sakhīm / / dātā me bhūbhṛtāṃ nāthaḥ pramāṇīkriyatām iti // Ks_6.1 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810329 (0.059):
daṃṣṭriṇo vanavarāhayūthapā Ks_8.35c / dātā me bhūbhṛtāṃ nāthaḥ Ks_6.1c
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1730937 (0.062):
atha viśvātmane gaurī sandideśa mithaḥ sakhīm | / dātā me bhūtbhṛtāṃ nāthaḥ pramāṇīkriyatām iti ||SRs_1.341|| [ku.sam. 6.1]
tayā vyāhṛtasaṃdeśā $ sā babhau nibhṛtā priye & / cūtayaṣṭir ivābhyāṣye % madhau parabhṛtāmukhī // Ks_6.2 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068006 (0.0):
dātā me bhūbhṛtāṃ nāthaḥ pramāṇīkriyatām iti // Ks_6.1 // / tayā vyāhṛtasaṃdeśā sā babhau nibhṛtā priye /
sa tatheti pratijñāya $ visṛjya katham apy umām & / ṛṣīñ jyotirmayān sapta % sasmāra smaraśāsanaḥ // Ks_6.3 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068019 (0.0):
cūtayaṣṭir ivābhyāṣye madhau parabhṛtāmukhī // Ks_6.2 // / sa tatheti pratijñāya visṛjya katham apy umām /
te prabhāmaṇḍalair vyoma $ dyotayantas tapodhanāḥ & / sārundhatīkāḥ sapadi % prādur āsan puraḥ prabhoḥ // Ks_6.4 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068031 (0.0):
ṛṣīñ jyotirmayān sapta sasmāra smaraśāsanaḥ // Ks_6.3 // / te prabhāmaṇḍalair vyoma dyotayantas tapodhanāḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812445 (0.042):
prātar dīdhitimān iva Ks_2.2,d / prādur āsan puraḥ prabhoḥ Ks_6.4d
āplutās tīramandāra- $ kusumotkiravīciṣu &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068038 (0.0):
sārundhatīkāḥ sapadi prādur āsan puraḥ prabhoḥ // Ks_6.4 // / āplutās tīramandāra- kusumotkiravīciṣu /
ākāśagaṅgāsrotassu % diṅnāgamadagandhiṣu // Ks_6.5 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068043 (0.0):
āplutās tīramandāra- kusumotkiravīciṣu / / ākāśagaṅgāsrotassu diṅnāgamadagandhiṣu // Ks_6.5 //
muktāyajñopavītāni $ bibhrato haimavalkalāḥ & / ratnākṣasūtrāḥ pravrajyāṃ % kalpavṛkṣā ivāśritāḥ // Ks_6.6 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068055 (0.0):
ākāśagaṅgāsrotassu diṅnāgamadagandhiṣu // Ks_6.5 // / muktāyajñopavītāni bibhrato haimavalkalāḥ /
adhaḥpravarttitāśvena $ samāvarjitaketunā & / sahasraraśminā śaśvat % sapramāṇam udīkṣitāḥ // Ks_6.7 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068066 (0.0):
ratnākṣasūtrāḥ pravrajyāṃ kalpavṛkṣā ivāśritāḥ // Ks_6.6 // / adhaḥpravarttitāśvena samāvarjitaketunā /
āsaktabāhulatayā $ sārdham uddhṛtayā bhuvā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068072 (0.0):
sahasraraśminā śaśvat sapramāṇam udīkṣitāḥ // Ks_6.7 // / āsaktabāhulatayā sārdham uddhṛtayā bhuvā /
mahāvarāhadaṃṣṭrāyāṃ % viśrāntāḥ pralayāpadi // Ks_6.8 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068077 (0.0):
āsaktabāhulatayā sārdham uddhṛtayā bhuvā / / mahāvarāhadaṃṣṭrāyāṃ viśrāntāḥ pralayāpadi // Ks_6.8 //
sargaśeṣapraṇayanād $ viśvayoner anantaram & / purātanāḥ purāvidbhir % dhātāra iti kīrtitāḥ // Ks_6.9 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068080 (0.0):
mahāvarāhadaṃṣṭrāyāṃ viśrāntāḥ pralayāpadi // Ks_6.8 // / sargaśeṣapraṇayanād viśvayoner anantaram /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068088 (0.0):
sargaśeṣapraṇayanād viśvayoner anantaram / / purātanāḥ purāvidbhir dhātāra iti kīrtitāḥ // Ks_6.9 //
prāktanānāṃ viśuddhānāṃ $ paripākam upeyuṣām & / tapasām upabhuñjānāḥ % phalāny api tapasvinaḥ // Ks_6.10 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068096 (0.0):
purātanāḥ purāvidbhir dhātāra iti kīrtitāḥ // Ks_6.9 // / prāktanānāṃ viśuddhānāṃ paripākam upeyuṣām /
teṣāṃ madhyagatā sādhvī $ patyuḥ pādārpitekṣaṇā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068104 (0.0):
tapasām upabhuñjānāḥ phalāny api tapasvinaḥ // Ks_6.10 // / teṣāṃ madhyagatā sādhvī patyuḥ pādārpitekṣaṇā /
sākṣād iva tapaḥsiddhir % babhāse bahv arundhatī // Ks_6.11 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068110 (0.0):
teṣāṃ madhyagatā sādhvī patyuḥ pādārpitekṣaṇā / / sākṣād iva tapaḥsiddhir babhāse bahv arundhatī // Ks_6.11 //
tām agauravabhedena $ munīṃś cāpaśyad īśvaraḥ & / strī pumān ity anāsthaiṣā % vṛttaṃ hi mahitaṃ satām // Ks_6.12 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068123 (0.0):
sākṣād iva tapaḥsiddhir babhāse bahv arundhatī // Ks_6.11 // / tām agauravabhedena munīṃś cāpaśyad īśvaraḥ /
taddarśanād abhūc chambhor $ bhūyān dārārtham ādaraḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068131 (0.0):
strī pumān ity anāsthaiṣā vṛttaṃ hi mahitaṃ satām // Ks_6.12 // / taddarśanād abhūc chambhor bhūyān dārārtham ādaraḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809346 (0.054):
taddarśanād abhūc chambhor Ks_6.13a / taddarśitāḥ prāñjalayaḥ praṇemuḥ Ks_7.45d
kriyāṇāṃ khalu dharmyāṇāṃ % satpatnyo mūlasādhanam // Ks_6.13 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068138 (0.0):
taddarśanād abhūc chambhor bhūyān dārārtham ādaraḥ / / kriyāṇāṃ khalu dharmyāṇāṃ satpatnyo mūlasādhanam // Ks_6.13 //
dharmeṇāpi padaṃ śarve $ kārite pārvatīṃ prati & / pūrvāparādhabhītasya % kāmasyocchvāsitaṃ manaḥ // Ks_6.14 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068150 (0.0):
kriyāṇāṃ khalu dharmyāṇāṃ satpatnyo mūlasādhanam // Ks_6.13 // / dharmeṇāpi padaṃ śarve kārite pārvatīṃ prati /
atha te munayaḥ sarve $ mānayitvā jagadgurum & / idam ūcur anūcānāḥ % prītikaṇṭakitatvacaḥ // Ks_6.15 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068161 (0.0):
pūrvāparādhabhītasya kāmasyocchvāsitaṃ manaḥ // Ks_6.14 // / atha te munayaḥ sarve mānayitvā jagadgurum /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812555 (0.057):
priyeṣu saubhāgyaphalā hi cārutā Ks_5.1d / prītikaṇṭakitatvacaḥ Ks_6.15d / prītipūrvam iva dātum antaram Ks_8.39d
yad brahma samyag āmnātaṃ $ yad agnau vidhinā hutam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068170 (0.0):
idam ūcur anūcānāḥ prītikaṇṭakitatvacaḥ // Ks_6.15 // / yad brahma samyag āmnātaṃ yad agnau vidhinā hutam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813810 (0.027):
yadaiva pūrve janane śarīraṃ Ks_1.53a / yad brahma samyag āmnātaṃ Ks_6.16a
yac ca taptaṃ tapas tasya % vipakvaṃ phalam adya naḥ // Ks_6.16 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068177 (0.0):
yad brahma samyag āmnātaṃ yad agnau vidhinā hutam / / yac ca taptaṃ tapas tasya vipakvaṃ phalam adya naḥ // Ks_6.16 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814767 (0.056):
vinyastaśuklāguru cakrur asyā Ks_7.15a / vipakvaṃ phalam adya naḥ Ks_6.16d
yad adhyakṣeṇa jagatāṃ $ vayam āropitās tvayā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068184 (0.0):
yac ca taptaṃ tapas tasya vipakvaṃ phalam adya naḥ // Ks_6.16 // / yad adhyakṣeṇa jagatāṃ vayam āropitās tvayā /
manorathasyāviṣayaṃ % manoviṣayam ātmanaḥ // Ks_6.17 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068189 (0.0):
yad adhyakṣeṇa jagatāṃ vayam āropitās tvayā / / manorathasyāviṣayaṃ manoviṣayam ātmanaḥ // Ks_6.17 //
yasya cetasi vartethāḥ $ sa tāvat kṛtināṃ varaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068196 (0.0):
manorathasyāviṣayaṃ manoviṣayam ātmanaḥ // Ks_6.17 // / yasya cetasi vartethāḥ sa tāvat kṛtināṃ varaḥ /
kiṃ punar brahmayoner yas % tava cetasi vartate // Ks_6.18 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068205 (0.0):
yasya cetasi vartethāḥ sa tāvat kṛtināṃ varaḥ / / kiṃ punar brahmayoner yas tava cetasi vartate // Ks_6.18 //
satyam arkāc ca somāc ca $ param adhyāsmahe padam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068210 (0.0):
kiṃ punar brahmayoner yas tava cetasi vartate // Ks_6.18 // / satyam arkāc ca somāc ca param adhyāsmahe padam /
adya tūccaistaraṃ tasmāt % smaraṇānugrahāt tava // Ks_6.19 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068218 (0.0):
satyam arkāc ca somāc ca param adhyāsmahe padam / / adya tūccaistaraṃ tasmāt smaraṇānugrahāt tava // Ks_6.19 //
tvatsaṃbhāvitam ātmānaṃ $ bahu manyāmahe vayam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068223 (0.0):
adya tūccaistaraṃ tasmāt smaraṇānugrahāt tava // Ks_6.19 // / tvatsaṃbhāvitam ātmānaṃ bahu manyāmahe vayam /
prāyaḥ pratyayam ādhatte % svaguṇeṣūttamādaraḥ // Ks_6.20 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068231 (0.0):
tvatsaṃbhāvitam ātmānaṃ bahu manyāmahe vayam / / prāyaḥ pratyayam ādhatte svaguṇeṣūttamādaraḥ // Ks_6.20 //
yā naḥ prītir virūpākṣa $ tvadanudhyānasaṃbhavā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068238 (0.0):
prāyaḥ pratyayam ādhatte svaguṇeṣūttamādaraḥ // Ks_6.20 // / yā naḥ prītir virūpākṣa tvadanudhyānasaṃbhavā /
sā kim āvedyate tubhyam % antarātmāsi dehinām // Ks_6.21 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068245 (0.0):
yā naḥ prītir virūpākṣa tvadanudhyānasaṃbhavā / / sā kim āvedyate tubhyam antarātmāsi dehinām // Ks_6.21 //
sākṣād dṛṣṭo 'si na punar $ vidmas tvāṃ vayam añjasā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068253 (0.0):
sā kim āvedyate tubhyam antarātmāsi dehinām // Ks_6.21 // / sākṣād dṛṣṭo 'si na punar vidmas tvāṃ vayam añjasā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816297 (1.192):
sākṣād iva tapaḥsiddhir Ks_6.11c / sākṣād dṛṣṭo 'si na punar Ks_6.22a
prasīda kathayātmānaṃ % na dhiyāṃ pathi vartase // Ks_6.22 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068260 (0.0):
sākṣād dṛṣṭo 'si na punar vidmas tvāṃ vayam añjasā / / prasīda kathayātmānaṃ na dhiyāṃ pathi vartase // Ks_6.22 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810829 (0.040):
na dharmavṛddheṣu vayaḥ samīkṣyate Ks_5.16d / na dhiyāṃ pathi vartase Ks_6.22d
kiṃ yena sṛjasi vyaktam $ uta yena bibharṣi tat &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068266 (0.0):
prasīda kathayātmānaṃ na dhiyāṃ pathi vartase // Ks_6.22 // / kiṃ yena sṛjasi vyaktam uta yena bibharṣi tat /
atha viśvasya saṃhartā % bhāgaḥ katama eṣa te // Ks_6.23 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068273 (0.0):
kiṃ yena sṛjasi vyaktam uta yena bibharṣi tat / / atha viśvasya saṃhartā bhāgaḥ katama eṣa te // Ks_6.23 //
athavā sumahaty eṣā $ prārthanā deva tiṣṭhatu &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068280 (0.0):
atha viśvasya saṃhartā bhāgaḥ katama eṣa te // Ks_6.23 // / athavā sumahaty eṣā prārthanā deva tiṣṭhatu /
cintitopasthitāṃs tāvac % chādhi naḥ karavāma kim // Ks_6.24 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068280 (1.788):
athavā sumahaty eṣā prārthanā deva tiṣṭhatu / / cintitopasthitāṃs tāvac chādhi naḥ karavāma kim // Ks_6.24 //
atha mauligatasyendor $ viśadair daśanāṃśubhiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068294 (0.0):
cintitopasthitāṃs tāvac chādhi naḥ karavāma kim // Ks_6.24 // / atha mauligatasyendor viśadair daśanāṃśubhiḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805693 (0.053):
atha mohaparāyaṇā satī Ks_4.1a / atha mauligatasyendor Ks_6.25a
upacinvan prabhāṃ tanvīṃ % pratyāha parameśvaraḥ // Ks_6.25 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068300 (0.0):
atha mauligatasyendor viśadair daśanāṃśubhiḥ / / upacinvan prabhāṃ tanvīṃ pratyāha parameśvaraḥ // Ks_6.25 //
viditaṃ vo yathā svārthā $ na me kāścit pravṛttayaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068308 (0.0):
upacinvan prabhāṃ tanvīṃ pratyāha parameśvaraḥ // Ks_6.25 // / viditaṃ vo yathā svārthā na me kāścit pravṛttayaḥ /
nanu mūrtibhir aṣṭābhir % itthaṃbhūto 'smi sūcitaḥ // Ks_6.26 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068314 (0.0):
viditaṃ vo yathā svārthā na me kāścit pravṛttayaḥ / / nanu mūrtibhir aṣṭābhir itthaṃbhūto 'smi sūcitaḥ // Ks_6.26 //
so 'haṃ tṛṣṇāturair vṛṣṭiṃ $ vidyutvān iva cātakaiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068321 (0.0):
nanu mūrtibhir aṣṭābhir itthaṃbhūto 'smi sūcitaḥ // Ks_6.26 // / so 'haṃ tṛṣṇāturair vṛṣṭiṃ vidyutvān iva cātakaiḥ /
ariviprakṛtair devaiḥ % prasūtiṃ prati yācitaḥ // Ks_6.27 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068327 (0.0):
so 'haṃ tṛṣṇāturair vṛṣṭiṃ vidyutvān iva cātakaiḥ / / ariviprakṛtair devaiḥ prasūtiṃ prati yācitaḥ // Ks_6.27 //
ata āhartum icchāmi $ pārvatīm ātmajanmane & / utpattaye havirbhoktur % yajamāna ivāraṇim // Ks_6.28 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068336 (0.0):
ariviprakṛtair devaiḥ prasūtiṃ prati yācitaḥ // Ks_6.27 // / ata āhartum icchāmi pārvatīm ātmajanmane /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12809863 (0.040):
MSS_0507 1 ata āhartumicchāmi pārvatīmātmajanmane / / MSS_0507 2 utpattaye havirbhoṃktur yajamāna ivāraṇim //
tām asmadarthe yuṣmābhir $ yācitavyo himālayaḥ & / vikriyāyai na kalpante % saṃbandhāḥ sadanuṣṭhitāḥ // Ks_6.29 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068348 (0.0):
utpattaye havirbhoktur yajamāna ivāraṇim // Ks_6.28 // / tām asmadarthe yuṣmābhir yācitavyo himālayaḥ /
unnatena sthitimatā $ dhuram udvahatā bhuvaḥ & / tena yojitasaṃbandhaṃ % vitta mām apy avañcitam // Ks_6.30 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068359 (0.0):
vikriyāyai na kalpante saṃbandhāḥ sadanuṣṭhitāḥ // Ks_6.29 // / unnatena sthitimatā dhuram udvahatā bhuvaḥ /
evaṃ vācyaḥ sa kanyārtham $ iti vo nopadiśyate &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068367 (0.0):
tena yojitasaṃbandhaṃ vitta mām apy avañcitam // Ks_6.30 // / evaṃ vācyaḥ sa kanyārtham iti vo nopadiśyate /
bhavatpraṇītam ācāram % āmananti hi sādhavaḥ // Ks_6.31 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068373 (0.0):
evaṃ vācyaḥ sa kanyārtham iti vo nopadiśyate / / bhavatpraṇītam ācāram āmananti hi sādhavaḥ // Ks_6.31 //
āryāpy arundhatī tatra $ vyāpāraṃ kartuṃ arhati & / prāyeṇaivaṃvidhe kārye % purandhrīṇāṃ pragalbhatā // Ks_6.32 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068384 (0.0):
bhavatpraṇītam ācāram āmananti hi sādhavaḥ // Ks_6.31 // / āryāpy arundhatī tatra vyāpāraṃ kartuṃ arhati /
tat prayātauṣadhiprasthaṃ $ siddhaye himavatpuram &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068391 (0.0):
prāyeṇaivaṃvidhe kārye purandhrīṇāṃ pragalbhatā // Ks_6.32 // / tat prayātauṣadhiprasthaṃ siddhaye himavatpuram /
mahākośīprapāte 'smin % saṃgamaḥ punar eva naḥ // Ks_6.33 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068396 (0.0):
tat prayātauṣadhiprasthaṃ siddhaye himavatpuram / / mahākośīprapāte 'smin saṃgamaḥ punar eva naḥ // Ks_6.33 //
tasmin saṃyaminām ādye $ jāte pariṇayonmukhe & / jahuḥ parigrahavrīḍāṃ % prājāpatyās tapasvinaḥ // Ks_6.34 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068408 (0.0):
mahākośīprapāte 'smin saṃgamaḥ punar eva naḥ // Ks_6.33 // / tasmin saṃyaminām ādye jāte pariṇayonmukhe /
tataḥ paramam ity uktvā $ pratasthe munimaṇḍalam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068414 (0.0):
jahuḥ parigrahavrīḍāṃ prājāpatyās tapasvinaḥ // Ks_6.34 // / tataḥ paramam ity uktvā pratasthe munimaṇḍalam /
bhagavān api saṃprāptaḥ % prathamoddiṣṭam āspadam // Ks_6.35 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068419 (0.0):
tataḥ paramam ity uktvā pratasthe munimaṇḍalam / / bhagavān api saṃprāptaḥ prathamoddiṣṭam āspadam // Ks_6.35 //
te cākāśam asiśyāmam $ utpatya paramarṣayaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068426 (0.0):
bhagavān api saṃprāptaḥ prathamoddiṣṭam āspadam // Ks_6.35 // / te cākāśam asiśyāmam utpatya paramarṣayaḥ /
āsedur oṣadhiprasthaṃ % manasā samaraṃhasaḥ // Ks_6.36 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068433 (0.0):
te cākāśam asiśyāmam utpatya paramarṣayaḥ / / āsedur oṣadhiprasthaṃ manasā samaraṃhasaḥ // Ks_6.36 //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21970772 (1.192):
ta ākāśamasiśyāmamutpastya pararṣayaḥ / / āseduroṣadhiprasthaṃ manasā samaraṃhasaḥ" //"
alakām ativāhyeva $ vasatiṃ vasusaṃpadām & / svargābhiṣyandavamanaṃ % kṛtvevopaniveśitam // Ks_6.37 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068443 (0.0):
āsedur oṣadhiprasthaṃ manasā samaraṃhasaḥ // Ks_6.36 // / alakām ativāhyeva vasatiṃ vasusaṃpadām /
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14279385 (0.036):
yā saurājyaprakāśābhir $ babhau pauravibhūtibhiḥ & / svargābhiṣyandavamanaṃ % kṛtvevopaniveśitā // Ragh_15.29 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15389845 (0.036):
yā saurājyaprakāśābhir babhau pauravibhūtibhiḥ / / svargābhiṣyandavamanaṃ kṛtvevopaniveśitā // Ragh_15.29 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19291798 (0.060):
svargābhiṣyandavamanaṃ Ragh_15.29c / svargāminas tasya tam aikamatyād Ragh_18.36a
gaṅgāsrotaḥparikṣipta- $ vaprāntarjvalitauṣadhi &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068450 (0.0):
svargābhiṣyandavamanaṃ kṛtvevopaniveśitam // Ks_6.37 // / gaṅgāsrotaḥparikṣipta- vaprāntarjvalitauṣadhi /
bṛhanmaṇiśilāsālaṃ % guptāv api manoharam // Ks_6.38 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068457 (0.0):
gaṅgāsrotaḥparikṣipta- vaprāntarjvalitauṣadhi / / bṛhanmaṇiśilāsālaṃ guptāv api manoharam // Ks_6.38 //
jitasiṃhabhayā nāgā $ yatrāśvā bilayonayaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068465 (0.0):
bṛhanmaṇiśilāsālaṃ guptāv api manoharam // Ks_6.38 // / jitasiṃhabhayā nāgā yatrāśvā bilayonayaḥ /
yakṣāḥ kiṃpuruṣāḥ paurā % yoṣito vanadevatāḥ // Ks_6.39 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068471 (0.0):
jitasiṃhabhayā nāgā yatrāśvā bilayonayaḥ / / yakṣāḥ kiṃpuruṣāḥ paurā yoṣito vanadevatāḥ // Ks_6.39 //
śikharāsaktameghānāṃ $ vyajante yatra veśmanām & / anugarjitasaṃdigdhāḥ % karaṇair murajasvanāḥ // Ks_6.40 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068482 (0.0):
yakṣāḥ kiṃpuruṣāḥ paurā yoṣito vanadevatāḥ // Ks_6.39 // / śikharāsaktameghānāṃ vyajante yatra veśmanām /
yatra kalpadrumair eva $ vilolaviṭapāṃśukaiḥ & / gṛhayantrapatākāśrīr % apaurādaranirmitā // Ks_6.41 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068493 (0.0):
anugarjitasaṃdigdhāḥ karaṇair murajasvanāḥ // Ks_6.40 // / yatra kalpadrumair eva vilolaviṭapāṃśukaiḥ /
yatra sphaṭikaharmyeṣu $ naktam āpānabhūmiṣu & / jyotiṣāṃ pratibimbāni % prāpnuvanty upahāratām // Ks_6.42 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068503 (0.0):
gṛhayantrapatākāśrīr apaurādaranirmitā // Ks_6.41 // / yatra sphaṭikaharmyeṣu naktam āpānabhūmiṣu /
yatrauṣadhiprakāśena $ naktaṃ darśitasaṃcarāḥ & / anabhijñās tamisrāṇāṃ % durdineṣv abhisārikāḥ // Ks_6.43 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068513 (0.0):
jyotiṣāṃ pratibimbāni prāpnuvanty upahāratām // Ks_6.42 // / yatrauṣadhiprakāśena naktaṃ darśitasaṃcarāḥ /
yauvanāntaṃ vayo yasminn $ ātaṅkaḥ kusumāyudhaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068519 (0.0):
anabhijñās tamisrāṇāṃ durdineṣv abhisārikāḥ // Ks_6.43 // / yauvanāntaṃ vayo yasminn ātaṅkaḥ kusumāyudhaḥ /
ratikhedasamutpannā % nidrā saṃjñāviparyayaḥ // Ks_6.44 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068527 (0.0):
yauvanāntaṃ vayo yasminn ātaṅkaḥ kusumāyudhaḥ / / ratikhedasamutpannā nidrā saṃjñāviparyayaḥ // Ks_6.44 //
bhrūbhedibhiḥ sakampoṣṭhair $ lalitāṅgulitarjanaiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068535 (0.0):
ratikhedasamutpannā nidrā saṃjñāviparyayaḥ // Ks_6.44 // / bhrūbhedibhiḥ sakampoṣṭhair lalitāṅgulitarjanaiḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813046 (1.192):
bhrūbhaṅgaduṣprekṣyamukhasya tasya Ks_3.71b / bhrūbhedibhiḥ sakampoṣṭhair Ks_6.45a
yatra kopaiḥ kṛtāḥ strīṇām % āprasādārthinaḥ priyāḥ // Ks_6.45 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068542 (0.0):
bhrūbhedibhiḥ sakampoṣṭhair lalitāṅgulitarjanaiḥ / / yatra kopaiḥ kṛtāḥ strīṇām āprasādārthinaḥ priyāḥ // Ks_6.45 //
saṃtānakatarucchāyā- $ suptavidyādharādhvagam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068548 (0.0):
yatra kopaiḥ kṛtāḥ strīṇām āprasādārthinaḥ priyāḥ // Ks_6.45 // / saṃtānakatarucchāyā- suptavidyādharādhvagam /
yasya copavanaṃ bāhyaṃ % sugandhir gandhamādanaḥ // Ks_6.46 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068554 (0.0):
saṃtānakatarucchāyā- suptavidyādharādhvagam / / yasya copavanaṃ bāhyaṃ sugandhir gandhamādanaḥ // Ks_6.46 //
atha te munayo divyāḥ $ prekṣya haimavataṃ puram &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068560 (0.0):
yasya copavanaṃ bāhyaṃ sugandhir gandhamādanaḥ // Ks_6.46 // / atha te munayo divyāḥ prekṣya haimavataṃ puram /
svargābhisaṃdhisukṛtaṃ % vañcanām iva menire // Ks_6.47 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068566 (0.0):
atha te munayo divyāḥ prekṣya haimavataṃ puram / / svargābhisaṃdhisukṛtaṃ vañcanām iva menire // Ks_6.47 //
te sadmani girer vegād $ unmukhadvāḥsthavīkṣitāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068573 (0.0):
svargābhisaṃdhisukṛtaṃ vañcanām iva menire // Ks_6.47 // / te sadmani girer vegād unmukhadvāḥsthavīkṣitāḥ /
avaterur jaṭābhārair % likhitānalaniścalaiḥ // Ks_6.48 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068581 (0.0):
te sadmani girer vegād unmukhadvāḥsthavīkṣitāḥ / / avaterur jaṭābhārair likhitānalaniścalaiḥ // Ks_6.48 //
gaganād avatīrṇā sā $ yathāvṛddhapurassarā & / toyāntar bhāskarālīva % reje muniparamparā // Ks_6.49 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068591 (0.0):
avaterur jaṭābhārair likhitānalaniścalaiḥ // Ks_6.48 // / gaganād avatīrṇā sā yathāvṛddhapurassarā /
tān arghyān arghyam ādāya $ dūrāt pratyudyayau giriḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068597 (0.0):
toyāntar bhāskarālīva reje muniparamparā // Ks_6.49 // / tān arghyān arghyam ādāya dūrāt pratyudyayau giriḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1731764 (0.026):
tān arghyān arghyam ādāya dūraṃ pratyudyayau giriḥ |
namayan sāragurubhiḥ % pādanyāsair vasundharām // Ks_6.50 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068604 (0.0):
tān arghyān arghyam ādāya dūrāt pratyudyayau giriḥ / / namayan sāragurubhiḥ pādanyāsair vasundharām // Ks_6.50 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1731769 (0.0):
tān arghyān arghyam ādāya dūraṃ pratyudyayau giriḥ | / namayan sāra gurubhiḥ pāda nyāsair vasundharām ||SRs_1.382|| [ku.saṃ.
dhātutāmrādharaḥ prāṃśur $ devadārubṛhadbhujaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068611 (0.0):
namayan sāragurubhiḥ pādanyāsair vasundharām // Ks_6.50 // / dhātutāmrādharaḥ prāṃśur devadārubṛhadbhujaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810602 (0.050):
dhātāra iti kīrtitāḥ Ks_6.9d / dhātutāmrādharaḥ prāṃśur Ks_6.51a
prakṛtyaiva śiloraskaḥ % suvyakto himavān iti // Ks_6.51 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068618 (0.0):
dhātutāmrādharaḥ prāṃśur devadārubṛhadbhujaḥ / / prakṛtyaiva śiloraskaḥ suvyakto himavān iti // Ks_6.51 //
vidhiprayuktasatkāraiḥ $ svayaṃ mārgasya darśakaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068624 (0.0):
prakṛtyaiva śiloraskaḥ suvyakto himavān iti // Ks_6.51 // / vidhiprayuktasatkāraiḥ svayaṃ mārgasya darśakaḥ /
sa tair ākramayām āsa % śuddhāntaṃ śuddhakarmabhiḥ // Ks_6.52 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068631 (0.0):
vidhiprayuktasatkāraiḥ svayaṃ mārgasya darśakaḥ / / sa tair ākramayām āsa śuddhāntaṃ śuddhakarmabhiḥ // Ks_6.52 //
tatra vetrāsanāsīnān $ kṛtāsanaparigrahaḥ & / ity uvāceśvarān vācaṃ % prāñjaliḥ pṛthivīdharaḥ // Ks_6.53 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068642 (0.0):
sa tair ākramayām āsa śuddhāntaṃ śuddhakarmabhiḥ // Ks_6.52 // / tatra vetrāsanāsīnān kṛtāsanaparigrahaḥ /
apameghodayaṃ varṣam $ adṛṣṭakusumaṃ phalam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068648 (0.0):
ity uvāceśvarān vācaṃ prāñjaliḥ pṛthivīdharaḥ // Ks_6.53 // / apameghodayaṃ varṣam adṛṣṭakusumaṃ phalam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12835356 (1.192):
MSS_1920 1 apameghodayaṃ varṣam adṛṣṭakusumaṃ phalam /
atarkitopapannaṃ vo % darśanaṃ pratibhāti me // Ks_6.54 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068655 (0.0):
apameghodayaṃ varṣam adṛṣṭakusumaṃ phalam / / atarkitopapannaṃ vo darśanaṃ pratibhāti me // Ks_6.54 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12835361 (0.0):
MSS_1920 1 apameghodayaṃ varṣam adṛṣṭakusumaṃ phalam / / MSS_1920 2 atarkitopapannaṃ vo darśanaṃ pratibhāti me //
mūḍhaṃ buddham ivātmānaṃ $ haimībhūtam ivāyasam & / bhūmer divam ivārūḍhaṃ % manye bhavadanugrahāt // Ks_6.55 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068667 (0.0):
atarkitopapannaṃ vo darśanaṃ pratibhāti me // Ks_6.54 // / mūḍhaṃ buddham ivātmānaṃ haimībhūtam ivāyasam /
adyaprabhṛti bhūtānām $ adhigamyo 'smi śuddhaye &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068672 (0.0):
bhūmer divam ivārūḍhaṃ manye bhavadanugrahāt // Ks_6.55 // / adyaprabhṛti bhūtānām adhigamyo 'smi śuddhaye /
yad adhyāsitam arhadbhis % tad dhi tīrthaṃ pracakṣate // Ks_6.56 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068680 (0.0):
adyaprabhṛti bhūtānām adhigamyo 'smi śuddhaye / / yad adhyāsitam arhadbhis tad dhi tīrthaṃ pracakṣate // Ks_6.56 //
avaimi pūtam ātmānaṃ $ dvayenaiva dvijottamāḥ & / mūrdhni gaṅgāprapātena % dhautapādāmbhasā ca vaḥ // Ks_6.57 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068692 (0.0):
yad adhyāsitam arhadbhis tad dhi tīrthaṃ pracakṣate // Ks_6.56 // / avaimi pūtam ātmānaṃ dvayenaiva dvijottamāḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12862370 (0.0):
MSS_3425 1 avaimi pūtamātmānaṃ dvayenaiva dvijottamāḥ /
jaṅgamaṃ praiṣyabhāve vaḥ $ sthāvaraṃ caraṇāṅkitam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068700 (0.0):
mūrdhni gaṅgāprapātena dhautapādāmbhasā ca vaḥ // Ks_6.57 // / jaṅgamaṃ praiṣyabhāve vaḥ sthāvaraṃ caraṇāṅkitam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808886 (0.061):
jagrāha tāmrāṅgulim aṣṭamūrttiḥ Ks_7.76b / jaṅgamaṃ praiṣyabhāve vaḥ Ks_6.58a
vibhaktānugrahaṃ manye % dvirūpam api me vapuḥ // Ks_6.58 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068708 (0.0):
jaṅgamaṃ praiṣyabhāve vaḥ sthāvaraṃ caraṇāṅkitam / / vibhaktānugrahaṃ manye dvirūpam api me vapuḥ // Ks_6.58 //
bhavatsaṃbhāvanotthāya $ paritoṣāya mūrcchate & / api vyāptadigantāni % nāṅgāni prabhavanti me // Ks_6.59 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811049 (0.0):
nāgendrahastās tvaci karkaśatvād Ks_1.36a / nāṅgāni prabhavanti me Ks_6.59d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068720 (0.0):
vibhaktānugrahaṃ manye dvirūpam api me vapuḥ // Ks_6.58 // / bhavatsaṃbhāvanotthāya paritoṣāya mūrcchate /
na kevalaṃ darīsaṃsthaṃ $ bhāsvatāṃ darśanena vaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068728 (0.0):
api vyāptadigantāni nāṅgāni prabhavanti me // Ks_6.59 // / na kevalaṃ darīsaṃsthaṃ bhāsvatāṃ darśanena vaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810711 (0.014):
na kāmavṛttir vacanīyam īkṣate Ks_5.82d / na kevalaṃ darīsaṃsthaṃ Ks_6.60a
antargatam apāstaṃ me % rajaso 'pi paraṃ tamaḥ // Ks_6.60 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068735 (0.0):
na kevalaṃ darīsaṃsthaṃ bhāsvatāṃ darśanena vaḥ / / antargatam apāstaṃ me rajaso 'pi paraṃ tamaḥ // Ks_6.60 //
kartavyaṃ vo na paśyāmi $ syāc cet kiṃ nopapadyate &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068741 (0.0):
antargatam apāstaṃ me rajaso 'pi paraṃ tamaḥ // Ks_6.60 // / kartavyaṃ vo na paśyāmi syāc cet kiṃ nopapadyate /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807737 (0.053):
kartavyaṃ vo na paśyāmi Ks_6.61a / kartum āgatakutūhalaḥ śaśī Ks_8.68d
śaṅke matpāvanāyaiva % prasthānaṃ bhavatām iha // Ks_6.61 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068749 (0.0):
kartavyaṃ vo na paśyāmi syāc cet kiṃ nopapadyate / / śaṅke matpāvanāyaiva prasthānaṃ bhavatām iha // Ks_6.61 //
tathāpi tāvat kasmiṃś cid $ ājñāṃ me dātum arhatha &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068756 (0.0):
śaṅke matpāvanāyaiva prasthānaṃ bhavatām iha // Ks_6.61 // / tathāpi tāvat kasmiṃś cid ājñāṃ me dātum arhatha /
viniyogaprasādā hi % kiṅkarāḥ prabhaviṣṇuṣu // Ks_6.62 // / ete vayam amī dārāḥ $ kanyeyaṃ kulajīvitam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068766 (0.0):
tathāpi tāvat kasmiṃś cid ājñāṃ me dātum arhatha / / viniyogaprasādā hi kiṅkarāḥ prabhaviṣṇuṣu // Ks_6.62 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732218 (0.0):
ete vayam amī dārāḥ kanyeyaṃ kula jīvitam | / brūta yenātra vaḥ kāryam anāsthā bāhya vastuṣu ||SRs_1.410|| [ku.saṃ.
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12952039 (0.040):
MSS_7983 1 ete vayamamī dārāḥ kanyeyaṃ kulajīvitam /
brūta yenātra vaḥ kāryam % anāsthā bāhyavastuṣu // Ks_6.63 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068774 (0.0):
ete vayam amī dārāḥ kanyeyaṃ kulajīvitam / / brūta yenātra vaḥ kāryam anāsthā bāhyavastuṣu // Ks_6.63 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732224 (0.0):
ete vayam amī dārāḥ kanyeyaṃ kula jīvitam | / brūta yenātra vaḥ kāryam anāsthā bāhya vastuṣu ||SRs_1.410|| [ku.saṃ.
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12952046 (0.013):
MSS_7983 1 ete vayamamī dārāḥ kanyeyaṃ kulajīvitam / / MSS_7983 2 brūta yenātra vaḥ kāryam anāsthā bāhyavastuṣu //
ity ūcivāṃs tam evārthaṃ $ darīmukhavisarpiṇā & / dvir iva pratiśabdena % vyājahāra himālayaḥ // Ks_6.64 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068785 (0.0):
brūta yenātra vaḥ kāryam anāsthā bāhyavastuṣu // Ks_6.63 // / ity ūcivāṃs tam evārthaṃ darīmukhavisarpiṇā /
athāṅgirasam agraṇyam $ udāharaṇavastuṣu & / ṛṣayaś codayām āsuḥ % pratyuvāca sa bhūdharam // Ks_6.65 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068796 (0.0):
dvir iva pratiśabdena vyājahāra himālayaḥ // Ks_6.64 // / athāṅgirasam agraṇyam udāharaṇavastuṣu /
upapannam idaṃ sarvam $ ataḥ param api tvayi & / manasaḥ śikharāṇāṃ ca % sadṛśī te samunnatiḥ // Ks_6.66 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068805 (0.0):
ṛṣayaś codayām āsuḥ pratyuvāca sa bhūdharam // Ks_6.65 // / upapannam idaṃ sarvam ataḥ param api tvayi /
sthāne tvāṃ sthāvarātmānaṃ $ viṣṇum āhus tathā hi te & / carācarāṇāṃ bhūtānāṃ % kukṣir ādhāratāṃ gataḥ // Ks_6.67 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068817 (0.0):
manasaḥ śikharāṇāṃ ca sadṛśī te samunnatiḥ // Ks_6.66 // / sthāne tvāṃ sthāvarātmānaṃ viṣṇum āhus tathā hi te /
gām adhāsyat kathaṃ nāgo $ mṛṇālamṛdubhiḥ phaṇaiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068825 (0.0):
carācarāṇāṃ bhūtānāṃ kukṣir ādhāratāṃ gataḥ // Ks_6.67 // / gām adhāsyat kathaṃ nāgo mṛṇālamṛdubhiḥ phaṇaiḥ /
ā rasātalamūlāt tvam % avālambiṣyathā na cet // Ks_6.68 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068831 (0.0):
gām adhāsyat kathaṃ nāgo mṛṇālamṛdubhiḥ phaṇaiḥ / / ā rasātalamūlāt tvam avālambiṣyathā na cet // Ks_6.68 //
acchinnāmalasaṃtānāḥ $ samudrormyanivāritāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068839 (0.0):
ā rasātalamūlāt tvam avālambiṣyathā na cet // Ks_6.68 // / acchinnāmalasaṃtānāḥ samudrormyanivāritāḥ /
punanti lokān puṇyatvāt % kīrtayaḥ saritaś ca te // Ks_6.69 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068845 (0.0):
acchinnāmalasaṃtānāḥ samudrormyanivāritāḥ / / punanti lokān puṇyatvāt kīrtayaḥ saritaś ca te // Ks_6.69 //
yathaiva ślāghyate gaṅgā $ pādena parameṣṭhinaḥ & / prabhaveṇa dvitīyena % tathaivocchirasā tvayā // Ks_6.70 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068853 (0.0):
punanti lokān puṇyatvāt kīrtayaḥ saritaś ca te // Ks_6.69 // / yathaiva ślāghyate gaṅgā pādena parameṣṭhinaḥ /
tiryag ūrdhvam adhastāc ca $ vyāpako mahimā hareḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068860 (0.0):
prabhaveṇa dvitīyena tathaivocchirasā tvayā // Ks_6.70 // / tiryag ūrdhvam adhastāc ca vyāpako mahimā hareḥ /
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2280868 (0.031):
prājñaḥ śuddhacinmātratattve ātmatvaniścayavān || MoT_4
Moksopaya, 4. Sthitiprakarana (motik_4u.htm.txt) 1556432 (0.031):
prājñaḥ śuddhacinmātratattve ātmatvaniścayavān || MoṬ_4,22.29 || / tiryag ūrdhvam adhastāc ca vyāpako mahimā mama /
trivikramodyatasyāsīt % sa ca svābhāvikas tava // Ks_6.71 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068867 (0.0):
tiryag ūrdhvam adhastāc ca vyāpako mahimā hareḥ / / trivikramodyatasyāsīt sa ca svābhāvikas tava // Ks_6.71 //
yajñabhāgabhujāṃ madhye $ padam ātasthuṣā tvayā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068874 (0.0):
trivikramodyatasyāsīt sa ca svābhāvikas tava // Ks_6.71 // / yajñabhāgabhujāṃ madhye padam ātasthuṣā tvayā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813647 (0.032):
yajamāna ivāraṇim Ks_6.28d / yajñabhāgabhujāṃ madhye Ks_6.72a
uccair hiraṇmayaṃ śṛṅgaṃ % sumeror vitathīkṛtam // Ks_6.72 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068879 (0.0):
yajñabhāgabhujāṃ madhye padam ātasthuṣā tvayā / / uccair hiraṇmayaṃ śṛṅgaṃ sumeror vitathīkṛtam // Ks_6.72 //
kāṭhinyaṃ sthāvare kāye $ bhavatā sarvam arpitam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068885 (0.0):
uccair hiraṇmayaṃ śṛṅgaṃ sumeror vitathīkṛtam // Ks_6.72 // / kāṭhinyaṃ sthāvare kāye bhavatā sarvam arpitam /
idaṃ tu bhaktinamraṃ te % satām ārādhanaṃ vapuḥ // Ks_6.73 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068893 (0.0):
kāṭhinyaṃ sthāvare kāye bhavatā sarvam arpitam / / idaṃ tu bhaktinamraṃ te satām ārādhanaṃ vapuḥ // Ks_6.73 //
tad āgamanakāryaṃ naḥ $ śṛṇu kāryaṃ tavaiva tat &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068899 (0.0):
idaṃ tu bhaktinamraṃ te satām ārādhanaṃ vapuḥ // Ks_6.73 // / tad āgamanakāryaṃ naḥ śṛṇu kāryaṃ tavaiva tat /
śreyasām upadeśāt tu % vayam atrāṃśabhāginaḥ // Ks_6.74 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068907 (0.0):
tad āgamanakāryaṃ naḥ śṛṇu kāryaṃ tavaiva tat / / śreyasām upadeśāt tu vayam atrāṃśabhāginaḥ // Ks_6.74 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814452 (0.027):
vaprāntarjvalitauṣadhi Ks_6.38b / vayam atrāṃśabhāginaḥ Ks_6.74d
aṇimādiguṇopetam $ aspṛṣṭapuruṣāntaram &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068913 (0.0):
śreyasām upadeśāt tu vayam atrāṃśabhāginaḥ // Ks_6.74 // / aṇimādiguṇopetam aspṛṣṭapuruṣāntaram /
śabdam īśvara ity uccaiḥ % sārdhacandraṃ bibharti yaḥ // Ks_6.75 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068921 (0.0):
aṇimādiguṇopetam aspṛṣṭapuruṣāntaram / / śabdam īśvara ity uccaiḥ sārdhacandraṃ bibharti yaḥ // Ks_6.75 //
kalpitānyonyasāmarthyaiḥ $ pṛthivyādibhir ātmani &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068927 (0.0):
śabdam īśvara ity uccaiḥ sārdhacandraṃ bibharti yaḥ // Ks_6.75 // / kalpitānyonyasāmarthyaiḥ pṛthivyādibhir ātmani /
yenedaṃ dhriyate viśvaṃ % dhuryair yānam ivādhvani // Ks_6.76 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068934 (0.0):
kalpitānyonyasāmarthyaiḥ pṛthivyādibhir ātmani / / yenedaṃ dhriyate viśvaṃ dhuryair yānam ivādhvani // Ks_6.76 //
yogino yaṃ vicinvanti $ kṣetrābhyantaravartinam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068941 (0.0):
yenedaṃ dhriyate viśvaṃ dhuryair yānam ivādhvani // Ks_6.76 // / yogino yaṃ vicinvanti kṣetrābhyantaravartinam /
anāvṛttibhayaṃ yasya % padam āhur manīṣiṇaḥ // Ks_6.77 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068947 (0.0):
yogino yaṃ vicinvanti kṣetrābhyantaravartinam / / anāvṛttibhayaṃ yasya padam āhur manīṣiṇaḥ // Ks_6.77 //
sa te duhitaraṃ sākṣāt $ sākṣī viśvasya karmaṇaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068954 (0.0):
anāvṛttibhayaṃ yasya padam āhur manīṣiṇaḥ // Ks_6.77 // / sa te duhitaraṃ sākṣāt sākṣī viśvasya karmaṇaḥ /
vṛṇute varadaḥ śaṃbhur % asmatsaṃkrāmitaiḥ padaiḥ // Ks_6.78 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068961 (0.0):
sa te duhitaraṃ sākṣāt sākṣī viśvasya karmaṇaḥ / / vṛṇute varadaḥ śaṃbhur asmatsaṃkrāmitaiḥ padaiḥ // Ks_6.78 //
tam artham iva bhāratyā $ sutayā yoktum arhasi & / aśocyā hi pituḥ kanyā % sadbhartre pratipāditā // Ks_6.79 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068972 (0.0):
vṛṇute varadaḥ śaṃbhur asmatsaṃkrāmitaiḥ padaiḥ // Ks_6.78 // / tam artham iva bhāratyā sutayā yoktum arhasi /
yāvad etāni bhūtāni $ sthāvarāṇi carāṇi ca & / mātaraṃ kalpayanty enām % īśo hi jagataḥ pitā // Ks_6.80 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068985 (0.0):
aśocyā hi pituḥ kanyā sadbhartre pratipāditā // Ks_6.79 // / yāvad etāni bhūtāni sthāvarāṇi carāṇi ca /
praṇamya śitikaṇṭhāya $ vibudhās tadanantaram & / caraṇau rañjayanty asyāś % cūḍāmaṇimarīcibhiḥ // Ks_6.81 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1068994 (0.0):
mātaraṃ kalpayanty enām īśo hi jagataḥ pitā // Ks_6.80 // / praṇamya śitikaṇṭhāya vibudhās tadanantaram /
umā vadhūr bhavān dātā $ yācitāra ime vayam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069001 (0.0):
caraṇau rañjayanty asyāś cūḍāmaṇimarīcibhiḥ // Ks_6.81 // / umā vadhūr bhavān dātā yācitāra ime vayam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12936750 (1.192):
MSS_7218 1 umā vadhūrbhavān dātā yācitāra ime vayam /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23719384 (0.043):
kuruṣva pādaṃ śatrūṇāṃ mūrdhni bhasmapariplutam // VamP_26.40 // / yācitāro vayaṃ śarvo varo dātā tvamapyumā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807296 (0.044):
umārūpeṇa te yūyaṃ Ks_2.59a / umā vadhūr bhavān dātā Ks_6.82a
varaḥ śaṃbhur alaṃ hy eṣa % tvatkulodbhūtaye vidhiḥ // Ks_6.82 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069010 (0.0):
umā vadhūr bhavān dātā yācitāra ime vayam / / varaḥ śaṃbhur alaṃ hy eṣa tvatkulodbhūtaye vidhiḥ // Ks_6.82 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12936757 (0.0):
MSS_7218 1 umā vadhūrbhavān dātā yācitāra ime vayam / / MSS_7218 2 varaḥ śaṃbhuralaṃ hyeṣa tvatkulodbhūtaye vidhiḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810131 (0.044):
tvaguttarāsaṅgavatīm adhītinīm Ks_5.16b / tvatkulodbhūtaye vidhiḥ Ks_6.82d
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23719384 (0.059):
yācitāro vayaṃ śarvo varo dātā tvamapyumā /
astotuḥ stūyamānasya $ vandyasyānanyavandinaḥ & / sutāsaṃbandhavidhinā % bhava viśvaguror guruḥ // Ks_6.83 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069015 (0.0):
varaḥ śaṃbhur alaṃ hy eṣa tvatkulodbhūtaye vidhiḥ // Ks_6.82 // / astotuḥ stūyamānasya vandyasyānanyavandinaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069022 (0.0):
astotuḥ stūyamānasya vandyasyānanyavandinaḥ / / sutāsaṃbandhavidhinā bhava viśvaguror guruḥ // Ks_6.83 //
evaṃ vādini devarṣau $ pārśve pitur adhomukhī &
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14240043 (0.0):
yathā evaṃvādini devarṣau pārśve pituradhomukhī /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9445475 (0.0):
evaṃ vādini devarṣau pārśve pitur adhomukhī / / līlā-kamala-patrāṇi gaṇayāmāsa pārvatī //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069028 (0.0):
sutāsaṃbandhavidhinā bhava viśvaguror guruḥ // Ks_6.83 // / evaṃ vādini devarṣau pārśve pitur adhomukhī /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1741919 (0.0):
daśāś catasras tatra utpattir bhāva sambhavaḥ ||SRs_2.228|| 102 / evaṃ vādini devarṣau pārśve pitur adhomukhī |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 889759 (0.0):
evaṃvādini devarṣau pārśve pituradhomukhī /"
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12953511 (0.022):
MSS_8066 1 evaṃvādini devarṣau pārśve pituradhomukhī /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28797049 (0.061):
evaṃvādini devarṣau pārśve pitur adhomukhī/ / līlākamalapatrāṇi gaṇayāmāsa pārvatī/""
līlākamalapatrāṇi % gaṇayām āsa pārvatī // Ks_6.84 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069036 (0.0):
evaṃ vādini devarṣau pārśve pitur adhomukhī / / līlākamalapatrāṇi gaṇayām āsa pārvatī // Ks_6.84 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9445481 (1.192):
evaṃ vādini devarṣau pārśve pitur adhomukhī / / līlā-kamala-patrāṇi gaṇayāmāsa pārvatī //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1741921 (1.192):
evaṃ vādini devarṣau pārśve pitur adhomukhī | / līlā kamala patrāṇi gaṇayāmāsa pārvatī ||SRs_2.229|| (ku.saṃ. 6.84)
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 889761 (1.192):
evaṃvādini devarṣau pārśve pituradhomukhī / / līlākamalapatrāṇi gaṇayāmāsa pārvatī" //"
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12953512 (0.045):
MSS_8066 1 evaṃvādini devarṣau pārśve pituradhomukhī / / MSS_8066 2 līlākamalapatrāṇi gaṇayāmāsa pārvatī //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9453871 (0.061):
prakāśakaḥ pratīyate pradīpavat / yathā-līlā-kamala-patrāṇi gaṇayāmāsa / pārvatī" ity ādau / yadi ca yatrātiraskṛtasva-pratītir artho 'rthāntaraṃ"
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28797050 (0.061):
evaṃvādini devarṣau pārśve pitur adhomukhī/ / līlākamalapatrāṇi gaṇayāmāsa pārvatī/""
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14240044 (0.061):
yathā evaṃvādini devarṣau pārśve pituradhomukhī / / līlākamalapatrrāṇi gaṇayāmāsa pārvatī //
śailaḥ saṃpūrṇakāmo 'pi $ menāmukham udaikṣata &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069042 (0.0):
līlākamalapatrāṇi gaṇayām āsa pārvatī // Ks_6.84 // / śailaḥ saṃpūrṇakāmo 'pi menāmukham udaikṣata /
prāyeṇa gṛhiṇīnetrāḥ % kanyārthe hi kuṭumbinaḥ // Ks_6.85 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069049 (0.0):
śailaḥ saṃpūrṇakāmo 'pi menāmukham udaikṣata / / prāyeṇa gṛhiṇīnetrāḥ kanyārthe hi kuṭumbinaḥ // Ks_6.85 //
mene menāpi tat sarvaṃ $ patyuḥ kāryam abhīpsitam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069054 (0.0):
prāyeṇa gṛhiṇīnetrāḥ kanyārthe hi kuṭumbinaḥ // Ks_6.85 // / mene menāpi tat sarvaṃ patyuḥ kāryam abhīpsitam /
bhavanty avyabhicāriṇyo % bhartur iṣṭe pativratāḥ // Ks_6.86 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069060 (0.0):
mene menāpi tat sarvaṃ patyuḥ kāryam abhīpsitam / / bhavanty avyabhicāriṇyo bhartur iṣṭe pativratāḥ // Ks_6.86 //
idam atrottaraṃ nyāyyam $ iti buddhyā vimṛśya saḥ & / ādade vacasām ante % maṅgalālaṅkṛtāṃ sutām // Ks_6.87 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069073 (0.0):
bhavanty avyabhicāriṇyo bhartur iṣṭe pativratāḥ // Ks_6.86 // / idam atrottaraṃ nyāyyam iti buddhyā vimṛśya saḥ /
ehi viśvātmane vatse $ bhikṣāsi parikalpitā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069078 (0.0):
ādade vacasām ante maṅgalālaṅkṛtāṃ sutām // Ks_6.87 // / ehi viśvātmane vatse bhikṣāsi parikalpitā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12955614 (0.014):
MSS_8179 1 ehi viśvātmane vatse bhikṣā tvaṃ parikalpitā /
arthino munayaḥ prāptaṃ % gṛhamedhiphalaṃ mayā // Ks_6.88 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069085 (0.0):
ehi viśvātmane vatse bhikṣāsi parikalpitā / / arthino munayaḥ prāptaṃ gṛhamedhiphalaṃ mayā // Ks_6.88 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12955620 (0.0):
MSS_8179 1 ehi viśvātmane vatse bhikṣā tvaṃ parikalpitā / / MSS_8179 2 arthino munayaḥ prāptaṃ gṛhamedhiphalaṃ mayā //
etāvad uktvā tanayām $ ṛṣīn āha mahīdharaḥ & / iyaṃ namati vaḥ sarvāṃs % trilocanavadhūr iti // Ks_6.89 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069097 (0.0):
arthino munayaḥ prāptaṃ gṛhamedhiphalaṃ mayā // Ks_6.88 // / etāvad uktvā tanayām ṛṣīn āha mahīdharaḥ /
īpsitārthakriyodāraṃ $ te 'bhinandya girer vacaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069104 (0.0):
iyaṃ namati vaḥ sarvāṃs trilocanavadhūr iti // Ks_6.89 // / īpsitārthakriyodāraṃ te 'bhinandya girer vacaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807049 (0.050):
iyeṣa sā kartum avandhyarūpatāṃ Ks_5.2a / īpsitārthakriyodāraṃ Ks_6.90a
āśīrbhir edhayām āsuḥ % puraḥpākābhir ambikām // Ks_6.90 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069109 (0.0):
īpsitārthakriyodāraṃ te 'bhinandya girer vacaḥ / / āśīrbhir edhayām āsuḥ puraḥpākābhir ambikām // Ks_6.90 //
tāṃ praṇāmādarasrasta- $ jāmbūnadavataṃsakām & / aṅkam āropayām āsa % lajjamānām arundhatī // Ks_6.91 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069119 (0.0):
āśīrbhir edhayām āsuḥ puraḥpākābhir ambikām // Ks_6.90 // / tāṃ praṇāmādarasrasta- jāmbūnadavataṃsakām /
tanmātaraṃ cāśrumukhīṃ $ duhitṛsnehaviklavām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069127 (0.0):
aṅkam āropayām āsa lajjamānām arundhatī // Ks_6.91 // / tanmātaraṃ cāśrumukhīṃ duhitṛsnehaviklavām /
varasyānanyapūrvasya % viśokām akarod guṇaiḥ // Ks_6.92 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069133 (0.0):
tanmātaraṃ cāśrumukhīṃ duhitṛsnehaviklavām / / varasyānanyapūrvasya viśokām akarod guṇaiḥ // Ks_6.92 //
vaivāhikīṃ tithiṃ pṛṣṭās $ tatkṣaṇaṃ harabandhunā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069141 (0.0):
varasyānanyapūrvasya viśokām akarod guṇaiḥ // Ks_6.92 // / vaivāhikīṃ tithiṃ pṛṣṭās tatkṣaṇaṃ harabandhunā /
te tryahād ūrdhvam ākhyāya % celuś cīraparigrahāḥ // Ks_6.93 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069149 (0.0):
vaivāhikīṃ tithiṃ pṛṣṭās tatkṣaṇaṃ harabandhunā / / te tryahād ūrdhvam ākhyāya celuś cīraparigrahāḥ // Ks_6.93 //
te himālayam āmantrya $ punaḥ prekṣya ca śūlinam & / siddhaṃ cāsmai nivedyārthaṃ % tadvisṛṣṭāḥ kham udyayuḥ // Ks_6.94 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069161 (0.0):
te tryahād ūrdhvam ākhyāya celuś cīraparigrahāḥ // Ks_6.93 // / te himālayam āmantrya punaḥ prekṣya ca śūlinam /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13374189 (0.0):
atra pratyayasya / 'sukhamīhituṃ vā'; iti yuktaḥ pāṭhaḥ / / {te himālayamāmantrya punaḥ prekṣya ca śūlinam /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23078532 (0.0):
sukhamīhituṃ vā'; iti yuktaḥ pāṭhaḥ / / te himālayamāmantrya punaḥ prekṣya ca śūlinam /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 909542 (0.0):
te himālayamāmantrya punaḥ prekṣya ca śūlinam / / siddhaṃ cāsmai nivedyārthaṃ tadvisṛṣṭāḥ khamudyayuḥ" //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2599801 (5.960):
ityaparā / / yathā--te himālayamāmantrya punaḥ prekṣya ca śūlinam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9202759 (5.960):
ityaparā / / yathā te himālayamāmantrya punaḥ prekṣya ca śūlinam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809383 (0.044):
tadvāpyo dhāma sāṃpratam Ks_2.44d / tadvisṛṣṭāḥ kham udyayuḥ Ks_6.94d
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2599808 (0.052):
yathā--te himālayamāmantrya punaḥ prekṣya ca śūlinam / / siddhaṃ cāsmainivedyārthaṃ tadvisṛṣṭāḥ khamudyayuḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2599931 (0.054):
********** END OF COMMENTARY ********** / te himālayamāmantrya punaḥ prekṣya ca śūlinam /"
paśupatir api tāny ahāni kṛcchrād $ agamayad adrisutāsamāgamotkaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069169 (0.0):
siddhaṃ cāsmai nivedyārthaṃ tadvisṛṣṭāḥ kham udyayuḥ // Ks_6.94 // / paśupatir api tāny ahāni kṛcchrād agamayad adrisutāsamāgamotkaḥ /
kam aparam avaśaṃ na viprakuryur % vibhum api taṃ yad amī spṛśanti bhāvāḥ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069176 (0.0):
paśupatir api tāny ahāni kṛcchrād agamayad adrisutāsamāgamotkaḥ / / kam aparam avaśaṃ na viprakuryur vibhum api taṃ yad amī spṛśanti bhāvāḥ //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19142676 (0.0):
kamaparavaśaṃ na viprakuryuḥ vibhumapi taṃ yadamī spṛśanti bhāvāḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814798 (0.046):
vibhāvarī yady aruṇāya kalpate Ks_5.44d / vibhum api taṃ yad amī spṛśanti bhāvāḥ Ks_6.95d
// Ks_6.95 // / athauṣadhīnām adhipasya vṛddhau $ tithau ca jāmitraguṇānvitāyām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069185 (0.0):
kam aparam avaśaṃ na viprakuryur vibhum api taṃ yad amī spṛśanti bhāvāḥ // / Ks_6.95 // / athauṣadhīnām adhipasya vṛddhau tithau ca jāmitraguṇānvitāyām /
sametabandhur himavān sutāyā % vivāhadīkṣāvidhim anvatiṣṭhat // Ks_7.1 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069194 (0.0):
athauṣadhīnām adhipasya vṛddhau tithau ca jāmitraguṇānvitāyām / / sametabandhur himavān sutāyā vivāhadīkṣāvidhim anvatiṣṭhat // Ks_7.1 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814904 (0.041):
vivāhadīkṣātilakaṃ cakāra Ks_7.24d / vivāhadīkṣāvidhim anvatiṣṭhat Ks_7.1d
vaivāhikaiḥ kautukasaṃvidhānair $ gṛhe gṛhe vyagrapuraṃdhrivargam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069203 (0.0):
sametabandhur himavān sutāyā vivāhadīkṣāvidhim anvatiṣṭhat // Ks_7.1 // / vaivāhikaiḥ kautukasaṃvidhānair gṛhe gṛhe vyagrapuraṃdhrivargam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808569 (0.060):
gṛhītapatyudgamanīyavastrā Ks_7.11b / gṛhe gṛhe vyagrapuraṃdhrivargam Ks_7.2b
āsīt puraṃ sānumato 'nurāgād % antaḥpuraṃ caikakulopameyam // Ks_7.2 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069212 (0.0):
vaivāhikaiḥ kautukasaṃvidhānair gṛhe gṛhe vyagrapuraṃdhrivargam / / āsīt puraṃ sānumato 'nurāgād antaḥpuraṃ caikakulopameyam // Ks_7.2 //
saṃtānakākīrṇamahāpathaṃ tac $ cīnāṃśukaiḥ kalpitaketumālam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069220 (0.0):
āsīt puraṃ sānumato 'nurāgād antaḥpuraṃ caikakulopameyam // Ks_7.2 // / saṃtānakākīrṇamahāpathaṃ tac cīnāṃśukaiḥ kalpitaketumālam /
bhāsā jvalat kāñcanatoraṇānāṃ % sthānāntarasvarga ivābabhāse // Ks_7.3 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069226 (0.0):
saṃtānakākīrṇamahāpathaṃ tac cīnāṃśukaiḥ kalpitaketumālam / / bhāsā jvalat kāñcanatoraṇānāṃ sthānāntarasvarga ivābabhāse // Ks_7.3 //
ekaiva satyām api putrapaṅktau $ cirasya dṛṣṭeva mṛtotthiteva &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069237 (0.0):
bhāsā jvalat kāñcanatoraṇānāṃ sthānāntarasvarga ivābabhāse // Ks_7.3 // / ekaiva satyām api putrapaṅktau cirasya dṛṣṭeva mṛtotthiteva /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807410 (0.059):
ekaiva mūrtir bibhide tridhā sā Ks_7.44a / ekaiva satyām api putrapaṅktau Ks_7.4a
āsannapāṇigrahaṇeti pitror % umā viśeṣocchvasitaṃ babhūva // Ks_7.4 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069245 (0.0):
ekaiva satyām api putrapaṅktau cirasya dṛṣṭeva mṛtotthiteva / / āsannapāṇigrahaṇeti pitror umā viśeṣocchvasitaṃ babhūva // Ks_7.4 //
aṅkād yayāv aṅkam udīritāśīḥ $ sā maṇḍanān maṇḍanam anvabhuṅkta &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805592 (0.0):
aṅkam āropayām āsa Ks_6.91c / aṅkād yayāv aṅkam udīritāśīḥ Ks_7.5a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069253 (0.0):
āsannapāṇigrahaṇeti pitror umā viśeṣocchvasitaṃ babhūva // Ks_7.4 // / aṅkād yayāv aṅkam udīritāśīḥ sā maṇḍanān maṇḍanam anvabhuṅkta /
saṃbandhibhinno 'pi gireḥ kulasya % snehas tadekāyatanaṃ jagāma // Ks_7.5
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069255 (0.0):
aṅkād yayāv aṅkam udīritāśīḥ sā maṇḍanān maṇḍanam anvabhuṅkta / / saṃbandhibhinno 'pi gireḥ kulasya snehas tadekāyatanaṃ jagāma // Ks_7.5 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069262 (0.0):
saṃbandhibhinno 'pi gireḥ kulasya snehas tadekāyatanaṃ jagāma // Ks_7.5 //
maitre muhūrte śaśalāñchanena $ yogaṃ gatāsūttaraphalgunīṣu &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069268 (0.0):
saṃbandhibhinno 'pi gireḥ kulasya snehas tadekāyatanaṃ jagāma // Ks_7.5 // / maitre muhūrte śaśalāñchanena yogaṃ gatāsūttaraphalgunīṣu /
tasyāḥ śarīre pratikarma cakrur % bandhustriyo yāḥ patiputravatyaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812634 (0.0):
bandhupriyāṃ bandhujano juhāva Ks_1.26b / bandhustriyo yāḥ patiputravatyaḥ Ks_7.6d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069276 (0.0):
maitre muhūrte śaśalāñchanena yogaṃ gatāsūttaraphalgunīṣu / / tasyāḥ śarīre pratikarma cakrur bandhustriyo yāḥ patiputravatyaḥ // Ks_7.6
Ks_7.6 // / sā gaurasiddhārthaniveśavadbhir $ dūrvāpravālaiḥ pratibhinnarāgam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069284 (0.0):
tasyāḥ śarīre pratikarma cakrur bandhustriyo yāḥ patiputravatyaḥ // Ks_7.6 / sā gaurasiddhārthaniveśavadbhir dūrvāpravālaiḥ pratibhinnarāgam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810457 (0.064):
dūrvāpravālaiḥ pratibhinnarāgam Ks_7.7b / dūrvāvatā pāṇḍumadhūkadāmnā Ks_7.14d
nirnābhikauśeyam upāttabāṇam % abhyaṅganepathyam alañcakāra // Ks_7.7 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069293 (0.0):
sā gaurasiddhārthaniveśavadbhir dūrvāpravālaiḥ pratibhinnarāgam / / nirnābhikauśeyam upāttabāṇam abhyaṅganepathyam alañcakāra // Ks_7.7 //
babhau ca saṃparkam upetya bālā $ navena dīkṣāvidhisāyakena &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069300 (0.0):
nirnābhikauśeyam upāttabāṇam abhyaṅganepathyam alañcakāra // Ks_7.7 // / babhau ca saṃparkam upetya bālā navena dīkṣāvidhisāyakena /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812681 (0.053):
babhūva bhasmaiva sitāṅgarāgaḥ Ks_7.32a / babhau ca saṃparkam upetya bālā Ks_7.8a
kareṇa bhānor bahulāvasāne % saṃdhukṣyamāṇeva śaśāṅkalekhā // Ks_7.8 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069309 (0.0):
babhau ca saṃparkam upetya bālā navena dīkṣāvidhisāyakena / / kareṇa bhānor bahulāvasāne saṃdhukṣyamāṇeva śaśāṅkalekhā // Ks_7.8 //
tāṃ lodhrakalkena hṛtāṅgatailām $ āśyānakāleyakṛtāṅgarāgām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809903 (0.0):
tāṃ prāṅmukhīṃ tatra niveśya tanvīṃ Ks_7.13a / tāṃ lodhrakalkena hṛtāṅgatailām Ks_7.9a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069318 (0.0):
kareṇa bhānor bahulāvasāne saṃdhukṣyamāṇeva śaśāṅkalekhā // Ks_7.8 // / tāṃ lodhrakalkena hṛtāṅgatailām āśyānakāleyakṛtāṅgarāgām /
vāso vasānām abhiṣekayogyaṃ % nāryaś catuṣkābhimukhaṃ vyanaiṣuḥ // Ks_7.9
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069326 (0.0):
tāṃ lodhrakalkena hṛtāṅgatailām āśyānakāleyakṛtāṅgarāgām / / vāso vasānām abhiṣekayogyaṃ nāryaś catuṣkābhimukhaṃ vyanaiṣuḥ // Ks_7.9 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811086 (0.040):
nāryaś catuṣkābhimukhaṃ vyanaiṣuḥ Ks_7.9d / nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi Ks_7.64b
vinyastavaidūryaśilātale 'sminn $ aviddhamuktāphalabhakticitre &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069335 (0.0):
vāso vasānām abhiṣekayogyaṃ nāryaś catuṣkābhimukhaṃ vyanaiṣuḥ // Ks_7.9 // / vinyastavaidūryaśilātale 'sminn aviddhamuktāphalabhakticitre /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814758 (0.043):
vinyastavaidūryaśilātale 'sminn Ks_7.10a / vinyastaśuklāguru cakrur asyā Ks_7.15a
āvarjitāṣṭāpadakumbhatoyāḥ % satūryam enāṃ snapayāṃ babhūvuḥ // Ks_7.10 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069345 (0.0):
vinyastavaidūryaśilātale 'sminn aviddhamuktāphalabhakticitre / / āvarjitāṣṭāpadakumbhatoyāḥ satūryam enāṃ snapayāṃ babhūvuḥ // Ks_7.10 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815700 (2.384):
satī satī yogavisṛṣṭadehā Ks_1.21c / satūryam enāṃ snapayāṃ babhūvuḥ Ks_7.10d
sā maṅgalasnānaviśuddhagātrī $ gṛhītapatyudgamanīyavastrā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069353 (0.0):
āvarjitāṣṭāpadakumbhatoyāḥ satūryam enāṃ snapayāṃ babhūvuḥ // Ks_7.10 // / sā maṅgalasnānaviśuddhagātrī gṛhītapatyudgamanīyavastrā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816387 (0.059):
sā bhūdharāṇām adhipena tasyāṃ Ks_1.22a / sā maṅgalasnānaviśuddhagātrī Ks_7.11a
nirvṛttaparjanyajalābhiṣekā % praphullakāśā vasudheva reje // Ks_7.11 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069362 (0.0):
sā maṅgalasnānaviśuddhagātrī gṛhītapatyudgamanīyavastrā / / nirvṛttaparjanyajalābhiṣekā praphullakāśā vasudheva reje // Ks_7.11 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812181 (0.054):
prapedire prāktanajanmavidyāḥ Ks_1.30d / praphullakāśā vasudheva reje Ks_7.11d
tasmāt pradeśāc ca vitānavantaṃ $ yuktaṃ maṇistambhacatuṣṭayena &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069368 (0.0):
nirvṛttaparjanyajalābhiṣekā praphullakāśā vasudheva reje // Ks_7.11 // / tasmāt pradeśāc ca vitānavantaṃ yuktaṃ maṇistambhacatuṣṭayena /
pativratābhiḥ parigṛhya ninye % kḷptāsanaṃ kautukavedimadhyam // Ks_7.12
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069376 (0.0):
tasmāt pradeśāc ca vitānavantaṃ yuktaṃ maṇistambhacatuṣṭayena / / pativratābhiḥ parigṛhya ninye kḷptāsanaṃ kautukavedimadhyam // Ks_7.12 //
tāṃ prāṅmukhīṃ tatra niveśya tanvīṃ $ kṣaṇaṃ vyalambanta puro niṣaṇṇāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069382 (0.0):
pativratābhiḥ parigṛhya ninye kḷptāsanaṃ kautukavedimadhyam // Ks_7.12 // / tāṃ prāṅmukhīṃ tatra niveśya tanvīṃ kṣaṇaṃ vyalambanta puro niṣaṇṇāḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19137608 (0.0):
rasikahṛdayāhlādakāritvāt / / tāṃ prāṅmukhīṃ tatra niveśya tanvīṃ kṣaṇaṃ vyalambanta puro niṣaṇṇāḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809897 (0.049):
tāṃ praṇāmādarasrasta- Ks_6.91a / tāṃ prāṅmukhīṃ tatra niveśya tanvīṃ Ks_7.13a
bhūtārthaśobhāhriyamāṇanetrāḥ % prasādhane sannihite 'pi nāryaḥ // Ks_7.13
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069391 (0.0):
tāṃ prāṅmukhīṃ tatra niveśya tanvīṃ kṣaṇaṃ vyalambanta puro niṣaṇṇāḥ / / bhūtārthaśobhāhriyamāṇanetrāḥ prasādhane sannihite 'pi nāryaḥ // Ks_7.13
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19137614 (0.0):
tāṃ prāṅmukhīṃ tatra niveśya tanvīṃ kṣaṇaṃ vyalambanta puro niṣaṇṇāḥ / / bhūtārthaśobhāhriyamāṇanetrāḥ prasādhane saṃnihite 'pi nāryaḥ // VjivC_3.1
dhūpoṣmaṇā tyājitam ārdrabhāvaṃ $ keśāntam antaḥkusumaṃ tadīyam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810641 (0.0):
dhūtacandanalataḥ priyāklamam Ks_8.25b / dhūpoṣmaṇā tyājitam ārdrabhāvaṃ Ks_7.14a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069400 (0.0):
bhūtārthaśobhāhriyamāṇanetrāḥ prasādhane sannihite 'pi nāryaḥ // Ks_7.13 / dhūpoṣmaṇā tyājitam ārdrabhāvaṃ keśāntam antaḥkusumaṃ tadīyam /
paryākṣipat kācid udārabandhaṃ % dūrvāvatā pāṇḍumadhūkadāmnā // Ks_7.14 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069409 (0.0):
dhūpoṣmaṇā tyājitam ārdrabhāvaṃ keśāntam antaḥkusumaṃ tadīyam / / paryākṣipat kācid udārabandhaṃ dūrvāvatā pāṇḍumadhūkadāmnā // Ks_7.14 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810462 (0.058):
dūrvāpravālaiḥ pratibhinnarāgam Ks_7.7b / dūrvāvatā pāṇḍumadhūkadāmnā Ks_7.14d
vinyastaśuklāguru cakrur asyā $ gorocanāpatravibhaṅgam aṅgam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069417 (0.0):
paryākṣipat kācid udārabandhaṃ dūrvāvatā pāṇḍumadhūkadāmnā // Ks_7.14 // / vinyastaśuklāguru cakrur asyā gorocanāpatravibhaṅgam aṅgam /
sā cakravākāṅkitasaikatāyās % trisrotasaḥ kāntim atītya tasthau // Ks_7.15
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069425 (0.0):
sā cakravākāṅkitasaikatāyās trisrotasaḥ kāntim atītya tasthau // Ks_7.15 / lagnadvirephaṃ paribhūya padmaṃ sameghalekhaṃ śaśinaś ca bimbam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069418 (0.030):
vinyastaśuklāguru cakrur asyā gorocanāpatravibhaṅgam aṅgam / / sā cakravākāṅkitasaikatāyās trisrotasaḥ kāntim atītya tasthau // Ks_7.15
lagnadvirephaṃ paribhūya padmaṃ $ sameghalekhaṃ śaśinaś ca bimbam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069435 (0.0):
sā cakravākāṅkitasaikatāyās trisrotasaḥ kāntim atītya tasthau // Ks_7.15 / lagnadvirephaṃ paribhūya padmaṃ sameghalekhaṃ śaśinaś ca bimbam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814201 (0.025):
lakṣyīkṛtaghrāṇam adhomayūkhaiḥ Ks_3.47d / lagnadvirephaṃ paribhūya padmaṃ Ks_7.16a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815938 (0.051):
samullikhan darpakalaḥ kakudmān Ks_1.56b / sameghalekhaṃ śaśinaś ca bimbam Ks_7.16b
tadānanaśrīr alakaiḥ prasiddhaiś % ciccheda sādṛśyakathāprasaṅgam //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069443 (0.0):
lagnadvirephaṃ paribhūya padmaṃ sameghalekhaṃ śaśinaś ca bimbam / / tadānanaśrīr alakaiḥ prasiddhaiś ciccheda sādṛśyakathāprasaṅgam // Ks_7.16
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808727 (0.057):
cāmaraiḥ surabandīnāṃ Ks_2.42c / ciccheda sādṛśyakathāprasaṅgam Ks_7.16d
Ks_7.16 // / karṇārpito lodhrakaṣāyarūkṣe $ gorocanākṣepanitāntagaure &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069453 (0.0):
tadānanaśrīr alakaiḥ prasiddhaiś ciccheda sādṛśyakathāprasaṅgam // Ks_7.16 / karṇārpito lodhrakaṣāyarūkṣe gorocanākṣepanitāntagaure /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12969225 (0.0):
MSS_8825 1 karṇārpito lodhrakaṣāyarūkṣe gorocanākṣepanitāntagaure /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807721 (1.192):
karṇapūraracanākṛte tava Ks_8.62b / karṇārpito lodhrakaṣāyarūkṣe Ks_7.17a
tasyāḥ kapole parabhāgalābhād % babandha cakṣūṃṣi yavaprarohaḥ // Ks_7.17
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069462 (0.0):
karṇārpito lodhrakaṣāyarūkṣe gorocanākṣepanitāntagaure / / tasyāḥ kapole parabhāgalābhād babandha cakṣūṃṣi yavaprarohaḥ // Ks_7.17 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12969232 (0.0):
MSS_8825 1 karṇārpito lodhrakaṣāyarūkṣe gorocanākṣepanitāntagaure / / MSS_8825 2 tasyāḥ kapole parabhāgalābhād babandha cakṣūṃṣi yavaprarohaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812641 (0.060):
bandhuṃ na saṃbhāvita eva tāvat Ks_7.57c / babandha cakṣūṃṣi yavaprarohaḥ Ks_7.17d
rekhābibhaktaś ca vibhaktagātryāḥ $ kiṃcinmadhūcchiṣṭavimṛṣṭarāgaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069471 (0.0):
tasyāḥ kapole parabhāgalābhād babandha cakṣūṃṣi yavaprarohaḥ // Ks_7.17 // / rekhābibhaktaś ca vibhaktagātryāḥ kiṃcinmadhūcchiṣṭavimṛṣṭarāgaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814159 (0.050):
rudrāṇām api mūrdhānaḥ Ks_2.26c / rekhābibhaktaś ca vibhaktagātryāḥ Ks_7.18a
kām apy abhikhyāṃ sphuritair apuṣyad % āsannalāvaṇyaphalo 'dhraroṣṭhaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806856 (0.0):
āsannabhūpṛṣṭham iyāya devaḥ Ks_7.51d / āsannalāvaṇyaphalo 'dhraroṣṭhaḥ Ks_7.18d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069478 (0.0):
rekhābibhaktaś ca vibhaktagātryāḥ kiṃcinmadhūcchiṣṭavimṛṣṭarāgaḥ / / kām apy abhikhyāṃ sphuritair apuṣyad āsannalāvaṇyaphalo 'dhraroṣṭhaḥ //
Ks_7.18 // / patyuḥ śiraścandrakalām anena $ spṛśeti sakhyā parihāsapūrvam &
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9456182 (0.0):
patyuḥ śiraś-candra-kalām anena / spṛśeti sakhyā parihāsa-pūrvam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069488 (0.0):
kām apy abhikhyāṃ sphuritair apuṣyad āsannalāvaṇyaphalo 'dhraroṣṭhaḥ // / Ks_7.18 // / patyuḥ śiraścandrakalām anena spṛśeti sakhyā parihāsapūrvam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16693706 (1.192):
yathā patyuḥ śiraścandrakalāmanena spṛśeti sakhyā parihāsapūrvam /
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21971432 (0.058):
patyuḥ śiraścandrakalāmanena spṛśeti sakhyā parihāsapūrvam /"
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811439 (0.058):
patyuḥ śiraścandrakalām anena Ks_7.19a / patrajarjaraśaśiprabhālavair Ks_8.72c
sā rañjayitvā caraṇau kṛtāśīr % mālyena tāṃ nirvacanaṃ jaghāna // Ks_7.19
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069495 (0.0):
patyuḥ śiraścandrakalām anena spṛśeti sakhyā parihāsapūrvam / / sā rañjayitvā caraṇau kṛtāśīr mālyena tāṃ nirvacanaṃ jaghāna // Ks_7.19 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16693706 (1.192):
yathā patyuḥ śiraścandrakalāmanena spṛśeti sakhyā parihāsapūrvam / / sā rañjayitvā caraṇau kṛtāśīrmākhyena tāṃ nirvacanaṃ jaghāna //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9456186 (1.192):
spṛśeti sakhyā parihāsa-pūrvam / / sā rañjayitvā caraṇau kṛtāśīr
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21971437 (1.192):
patyuḥ śiraścandrakalāmanena spṛśeti sakhyā parihāsapūrvam / / sā rajjayitvā caraṇau kṛtāśīrmālyena tāṃ nirvacanaṃ jaghāna" //"
tasyāḥ sujātotpalapatrakānte $ prasādhikābhir nayane nirīkṣya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069503 (0.0):
sā rañjayitvā caraṇau kṛtāśīr mālyena tāṃ nirvacanaṃ jaghāna // Ks_7.19 // / tasyāḥ sujātotpalapatrakānte prasādhikābhir nayane nirīkṣya /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809735 (0.038):
tasyāḥ sakhībhyāṃ praṇipātapūrvaṃ Ks_3.61a / tasyāḥ sujātotpalapatrakānte Ks_7.20a
na cakṣuṣoḥ kāntiviśeṣabuddhyā % kālāñjanaṃ maṅgalam ity upāttam //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069508 (0.0):
tasyāḥ sujātotpalapatrakānte prasādhikābhir nayane nirīkṣya / / na cakṣuṣoḥ kāntiviśeṣabuddhyā kālāñjanaṃ maṅgalam ity upāttam // Ks_7.20
Ks_7.20 // / sā saṃbhavadbhiḥ kusumair lateva $ jyotirbhir udyadbhir iva triyāmā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069518 (0.0):
na cakṣuṣoḥ kāntiviśeṣabuddhyā kālāñjanaṃ maṅgalam ity upāttam // Ks_7.20 / sā saṃbhavadbhiḥ kusumair lateva jyotirbhir udyadbhir iva triyāmā /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1730007 (0.042):
sā sambhavadbhiḥ kusumair lateva / jyotirbhir udyadbhir iva triyāmā | sarid vihaṅgair iva līyamānair
sarid vihaṅgair iva līyamānair % āmucyamānābharaṇā cakāse // Ks_7.21 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069524 (0.0):
sā saṃbhavadbhiḥ kusumair lateva jyotirbhir udyadbhir iva triyāmā / / sarid vihaṅgair iva līyamānair āmucyamānābharaṇā cakāse // Ks_7.21 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1730014 (0.021):
jyotirbhir udyadbhir iva triyāmā | sarid vihaṅgair iva līyamānair / āmucyamānābharaṇā cakāśe ||SRs_1.301|| [ku.saṃ. 7.27]
ātmānam ālokya ca śobhamānam $ ādarśabimbe stimitāyatākṣī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069532 (0.0):
sarid vihaṅgair iva līyamānair āmucyamānābharaṇā cakāse // Ks_7.21 // / ātmānam ālokya ca śobhamānam ādarśabimbe stimitāyatākṣī /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12885058 (0.0):
MSS_4645 1 ātmānamālokya ca śobhamānam ādarśabimbe stimitāyatākṣī /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355086 (0.0):
uktañca- / ātmānamālokya ca śobhamānamādarśabimbe stimitāyatākṣī /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806660 (0.051):
ādade vacasām ante Ks_6.87c / ādarśabimbe stimitāyatākṣī Ks_7.22b
haropayāne tvaritā babhūva % strīṇāṃ priyālokaphalo hi veṣaḥ // Ks_7.22 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816653 (0.0):
stanāṅgarāgāruṇitāc ca kandukāt Ks_5.11b / strīṇāṃ priyālokaphalo hi veṣaḥ Ks_7.22d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069542 (0.0):
ātmānam ālokya ca śobhamānam ādarśabimbe stimitāyatākṣī / / haropayāne tvaritā babhūva strīṇāṃ priyālokaphalo hi veṣaḥ // Ks_7.22 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12885066 (0.0):
MSS_4645 1 ātmānamālokya ca śobhamānam ādarśabimbe stimitāyatākṣī / / MSS_4645 2 haropayāne tvaritā babhūva strīṇāṃ priyālokaphalo hi veṣaḥ //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355093 (0.0):
ātmānamālokya ca śobhamānamādarśabimbe stimitāyatākṣī / / haropayāne tvaritā babhūva strīṇāṃ priyālokaphalo hi veṣaḥ // Suk_23.4
athāṅgulibhyāṃ haritālam ārdraṃ $ māṅgalyam ādāya manaḥśilāṃ ca &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069550 (0.0):
haropayāne tvaritā babhūva strīṇāṃ priyālokaphalo hi veṣaḥ // Ks_7.22 // / athāṅgulibhyāṃ haritālam ārdraṃ māṅgalyam ādāya manaḥśilāṃ ca /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805744 (0.040):
athāṅgulibhyāṃ haritālam ārdraṃ Ks_7.23a / athājināṣāḍhadharaḥ pragalbhavāg Ks_5.30a
karṇāvasaktāmaladantapatraṃ % mātā tadīyaṃ mukham unnamayya // Ks_7.23 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069552 (0.0):
athāṅgulibhyāṃ haritālam ārdraṃ māṅgalyam ādāya manaḥśilāṃ ca / / karṇāvasaktāmaladantapatraṃ mātā tadīyaṃ mukham unnamayya // Ks_7.23 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069559 (0.0):
karṇāvasaktāmaladantapatraṃ mātā tadīyaṃ mukham unnamayya // Ks_7.23 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807731 (0.061):
karṇāvasaktadviguṇākṣasūtram Ks_3.46b / karṇāvasaktāmaladantapatraṃ Ks_7.23c
umāstanodbhedam anupravṛddho $ manoratho yaḥ prathamo babhūva &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069568 (0.0):
karṇāvasaktāmaladantapatraṃ mātā tadīyaṃ mukham unnamayya // Ks_7.23 // / umāstanodbhedam anupravṛddho manoratho yaḥ prathamo babhūva /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807311 (0.049):
umāsamakṣaṃ harabaddhalakṣyaḥ Ks_3.64c / umāstanodbhedam anupravṛddho Ks_7.24a
tam eva menā duhituḥ kathaṃcid % vivāhadīkṣātilakaṃ cakāra // Ks_7.24 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069575 (0.0):
umāstanodbhedam anupravṛddho manoratho yaḥ prathamo babhūva / / tam eva menā duhituḥ kathaṃcid vivāhadīkṣātilakaṃ cakāra // Ks_7.24 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814899 (0.053):
vivaśā kāmavadhūr vibodhitā Ks_4.1b / vivāhadīkṣātilakaṃ cakāra Ks_7.24d
babandha cāsrākuladṛṣṭir asyāḥ $ sthānāntare kalpitasanniveśam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069583 (0.0):
tam eva menā duhituḥ kathaṃcid vivāhadīkṣātilakaṃ cakāra // Ks_7.24 // / babandha cāsrākuladṛṣṭir asyāḥ sthānāntare kalpitasanniveśam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812649 (0.046):
babandha cakṣūṃṣi yavaprarohaḥ Ks_7.17d / babandha cāsrākuladṛṣṭir asyāḥ Ks_7.25a
dhātryaṅgulībhiḥ pratisāryamāṇam % ūrṇamayaṃ kautukahastasūtram // Ks_7.25
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807347 (0.0):
ūrumūlanakhamārgarājibhis Ks_8.87a / ūrṇamayaṃ kautukahastasūtram Ks_7.25d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069592 (0.0):
babandha cāsrākuladṛṣṭir asyāḥ sthānāntare kalpitasanniveśam / / dhātryaṅgulībhiḥ pratisāryamāṇam ūrṇamayaṃ kautukahastasūtram // Ks_7.25
kṣīrodaveleva saphenapuñjā $ paryāptacandreva śarattriyāmā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069601 (0.0):
dhātryaṅgulībhiḥ pratisāryamāṇam ūrṇamayaṃ kautukahastasūtram // Ks_7.25 / kṣīrodaveleva saphenapuñjā paryāptacandreva śarattriyāmā /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1729992 (0.023):
kṣīroda veleva saphena puñjā / paryāpta candreva śarat triyāmā |
navaṃ navakṣaumanivāsinī sā % bhūyo babhau darpaṇam ādadhānā // Ks_7.26 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069608 (0.0):
kṣīrodaveleva saphenapuñjā paryāptacandreva śarattriyāmā / / navaṃ navakṣaumanivāsinī sā bhūyo babhau darpaṇam ādadhānā // Ks_7.26 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1729998 (0.0):
paryāpta candreva śarat triyāmā | / navaṃ nava kṣauma nivāsinī sā
tām arcitābhyaḥ kuladevatābhyaḥ $ kulapratiṣṭḥāṃ praṇamayya mātā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069616 (0.0):
navaṃ navakṣaumanivāsinī sā bhūyo babhau darpaṇam ādadhānā // Ks_7.26 // / tām arcitābhyaḥ kuladevatābhyaḥ kulapratiṣṭḥāṃ praṇamayya mātā /
akārayat kārayitavyadakṣā % krameṇa pādagrahaṇaṃ satīnām // Ks_7.27 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069623 (1.192):
tām arcitābhyaḥ kuladevatābhyaḥ kulapratiṣṭḥāṃ praṇamayya mātā / / akārayat kārayitavyadakṣā krameṇa pādagrahaṇaṃ satīnām // Ks_7.27 //
akhaṇḍitaṃ prema labhasva patyur $ ity ucyate tābhir umā sma namrā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069632 (0.0):
akārayat kārayitavyadakṣā krameṇa pādagrahaṇaṃ satīnām // Ks_7.27 // / akhaṇḍitaṃ prema labhasva patyur ity ucyate tābhir umā sma namrā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805569 (0.039):
akṣṇaḥ kṛśānuḥ kila niṣpapāta Ks_3.71d / akhaṇḍitaṃ prema labhasva patyur Ks_7.28a
tayā tu tasyārdhaśarīrabhājā % paścātkṛtāḥ snigdhajanāśiṣo ' pi // Ks_7.28
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811673 (0.0):
paśupatir api tāny ahāni kṛcchrād Ks_6.95a / paścātkṛtāḥ snigdhajanāśiṣo ' pi Ks_7.28d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069643 (0.0):
akhaṇḍitaṃ prema labhasva patyur ity ucyate tābhir umā sma namrā / / tayā tu tasyārdhaśarīrabhājā paścātkṛtāḥ snigdhajanāśiṣo ' pi // Ks_7.28
icchāvibhūtyor anurūpam adris $ tasyāḥ kṛtī kṛtyam aśeṣayitvā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069650 (0.0):
tayā tu tasyārdhaśarīrabhājā paścātkṛtāḥ snigdhajanāśiṣo ' pi // Ks_7.28 / icchāvibhūtyor anurūpam adris tasyāḥ kṛtī kṛtyam aśeṣayitvā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806888 (0.060):
icchāmi saṃvardhitam ājñayā te Ks_3.3d / icchāvibhūtyor anurūpam adris Ks_7.29a
sabhyaḥ sabhāyāṃ suhṛdāsthitāyāṃ % tasthau vṛṣāṅkāgamanapratīkṣaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069658 (0.0):
icchāvibhūtyor anurūpam adris tasyāḥ kṛtī kṛtyam aśeṣayitvā / / sabhyaḥ sabhāyāṃ suhṛdāsthitāyāṃ tasthau vṛṣāṅkāgamanapratīkṣaḥ // Ks_7.29
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809630 (0.039):
tasthau nivṛttānyavarābhilāṣaḥ Ks_1.51b / tasthau vṛṣāṅkāgamanapratīkṣaḥ Ks_7.29d
Ks_7.29 // / tāvad varasyāpi kuberaśaile $ tatpūrvapāṇigrahaṇānurūpam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069666 (0.0):
sabhyaḥ sabhāyāṃ suhṛdāsthitāyāṃ tasthau vṛṣāṅkāgamanapratīkṣaḥ // Ks_7.29 / tāvad varasyāpi kuberaśaile tatpūrvapāṇigrahaṇānurūpam /
prasādhanaṃ mātṛbhir ādṛtābhir % nyastaṃ purastāt puraśāsanasya // Ks_7.30
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069673 (0.0):
tāvad varasyāpi kuberaśaile tatpūrvapāṇigrahaṇānurūpam / / prasādhanaṃ mātṛbhir ādṛtābhir nyastaṃ purastāt puraśāsanasya // Ks_7.30
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811392 (0.033):
nordhvam īkṣaṇagatir na cāpy adho Ks_8.56a / nyastaṃ purastāt puraśāsanasya Ks_7.30d
tadgauravān maṅgalamaṇḍanaśrīḥ $ sā paspṛśe kevalam īśvareṇa &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809342 (0.0):
tad gaccha siddhyai kuru devakāryam Ks_3.18a / tadgauravān maṅgalamaṇḍanaśrīḥ Ks_7.31a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069682 (0.0):
prasādhanaṃ mātṛbhir ādṛtābhir nyastaṃ purastāt puraśāsanasya // Ks_7.30 / tadgauravān maṅgalamaṇḍanaśrīḥ sā paspṛśe kevalam īśvareṇa /
sva eva veṣaḥ pariṇetur iṣṭaṃ % bhāvāntaraṃ tasya vibhoḥ prapede //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069690 (0.0):
tadgauravān maṅgalamaṇḍanaśrīḥ sā paspṛśe kevalam īśvareṇa / / sva eva veṣaḥ pariṇetur iṣṭaṃ bhāvāntaraṃ tasya vibhoḥ prapede // Ks_7.31
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812936 (0.052):
bhāvasūcitam adṛṣṭavipriyaṃ Ks_8.15a / bhāvāntaraṃ tasya vibhoḥ prapede Ks_7.31d
Ks_7.31 // / babhūva bhasmaiva sitāṅgarāgaḥ $ kapālam evāmalaśekharaśrīḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069698 (0.0):
sva eva veṣaḥ pariṇetur iṣṭaṃ bhāvāntaraṃ tasya vibhoḥ prapede // Ks_7.31 / babhūva bhasmaiva sitāṅgarāgaḥ kapālam evāmalaśekharaśrīḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812676 (0.041):
babhūva tasyāḥ kila pāraṇāvidhir Ks_5.22c / babhūva bhasmaiva sitāṅgarāgaḥ Ks_7.32a
upāntabhāgeṣu ca rocanāṅko % gajājinasyaiva dukūlabhāvaḥ // Ks_7.32 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069707 (0.0):
babhūva bhasmaiva sitāṅgarāgaḥ kapālam evāmalaśekharaśrīḥ / / upāntabhāgeṣu ca rocanāṅko gajājinasyaiva dukūlabhāvaḥ // Ks_7.32 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808395 (0.058):
gajājinasyaiva dukūlabhāvaḥ Ks_7.32d / gajājinaṃ śoṇitabinduvarṣi ca Ks_5.67d
śaṅkhāntaradyoti vilocanaṃ yad $ antarniviṣṭāmalapiṅgatāram &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815241 (0.0):
śaṅkhasvanānantarapuṣpavṛṣṭi Ks_1.23b / śaṅkhāntaradyoti vilocanaṃ yad Ks_7.33a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069717 (0.0):
upāntabhāgeṣu ca rocanāṅko gajājinasyaiva dukūlabhāvaḥ // Ks_7.32 // / śaṅkhāntaradyoti vilocanaṃ yad antarniviṣṭāmalapiṅgatāram /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805988 (0.048):
antardadhe bhūtapatiḥ sabhūtaḥ Ks_3.74d / antarniviṣṭāmalapiṅgatāram Ks_7.33b
sānnidhyapakṣe haritālamayyās % tad eva jātaṃ tilakakriyāyāḥ // Ks_7.33 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069723 (0.0):
śaṅkhāntaradyoti vilocanaṃ yad antarniviṣṭāmalapiṅgatāram / / sānnidhyapakṣe haritālamayyās tad eva jātaṃ tilakakriyāyāḥ // Ks_7.33 //
yathāpradeśaṃ bhujageśvarāṇāṃ $ kariśyatām ābharaṇāntaratvam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069732 (0.0):
sānnidhyapakṣe haritālamayyās tad eva jātaṃ tilakakriyāyāḥ // Ks_7.33 // / yathāpradeśaṃ bhujageśvarāṇāṃ kariśyatām ābharaṇāntaratvam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813709 (0.057):
yathāpradeśaṃ bhujageśvarāṇāṃ Ks_7.34a / yathāpradeśaṃ viniveśitena Ks_1.49b
śarīramātraṃ vikṛtiṃ prapede % tathaiva tasthuḥ phaṇaratnaśobhāḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069740 (0.0):
yathāpradeśaṃ bhujageśvarāṇāṃ kariśyatām ābharaṇāntaratvam / / śarīramātraṃ vikṛtiṃ prapede tathaiva tasthuḥ phaṇaratnaśobhāḥ // Ks_7.34
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809223 (0.050):
tatheti śeṣām iva bhartur ājñām Ks_3.22a / tathaiva tasthuḥ phaṇaratnaśobhāḥ Ks_7.34d
Ks_7.34 // / divāpi niṣṭhyūtamarīcibhāsā $ bālyād anāviṣkṛtalāñchanena &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069749 (0.0):
śarīramātraṃ vikṛtiṃ prapede tathaiva tasthuḥ phaṇaratnaśobhāḥ // Ks_7.34 / divāpi niṣṭhyūtamarīcibhāsā bālyād anāviṣkṛtalāñchanena /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810387 (0.055):
divākarāpluṣṭavibhūṣaṇāspadām Ks_5.48b / divāpi niṣṭhyūtamarīcibhāsā Ks_7.35a
candreṇa nityaṃ pratibhinnamauleś % cūḍāmaṇeḥ kiṃ grahaṇaṃ harasya //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069756 (0.0):
divāpi niṣṭhyūtamarīcibhāsā bālyād anāviṣkṛtalāñchanena / / candreṇa nityaṃ pratibhinnamauleś cūḍāmaṇeḥ kiṃ grahaṇaṃ harasya //
Ks_7.35 // / ity adbhutaikaprabhavaḥ prabhāvāt $ prasiddhanepathyavidher vidhātā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069764 (0.0):
candreṇa nityaṃ pratibhinnamauleś cūḍāmaṇeḥ kiṃ grahaṇaṃ harasya // / Ks_7.35 // / ity adbhutaikaprabhavaḥ prabhāvāt prasiddhanepathyavidher vidhātā /
ātmānam āsannagaṇopanīte % khaḍge niṣaktapratimaṃ dadarśa // Ks_7.36 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069773 (0.0):
ity adbhutaikaprabhavaḥ prabhāvāt prasiddhanepathyavidher vidhātā / / ātmānam āsannagaṇopanīte khaḍge niṣaktapratimaṃ dadarśa // Ks_7.36 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808348 (0.026):
kṣetrābhyantaravartinam Ks_6.77b / khaḍge niṣaktapratimaṃ dadarśa Ks_7.36d
sa gopatiṃ nandibhujāvalambī $ śārdūlacarmāntaritorupṛṣṭham &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815649 (0.0):
sakhyoḥ samakṣam iti cādhikajātalajjā Ks_3.75c / sa gopatiṃ nandibhujāvalambī Ks_7.37a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069783 (0.0):
ātmānam āsannagaṇopanīte khaḍge niṣaktapratimaṃ dadarśa // Ks_7.36 // / sa gopatiṃ nandibhujāvalambī śārdūlacarmāntaritorupṛṣṭham /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815390 (0.050):
śārdūlacarmavyavadhānavatyām Ks_3.44b / śārdūlacarmāntaritorupṛṣṭham Ks_7.37b
tadbhaktisaṃkṣiptabṛhatpramāṇam % āruhya kailāsam iva pratasthe // Ks_7.37
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069793 (0.0):
sa gopatiṃ nandibhujāvalambī śārdūlacarmāntaritorupṛṣṭham / / tadbhaktisaṃkṣiptabṛhatpramāṇam āruhya kailāsam iva pratasthe // Ks_7.37
taṃ mātaro devam anuvrajantyaḥ $ svavāhanakṣobhacalāvataṃsāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069801 (0.0):
tadbhaktisaṃkṣiptabṛhatpramāṇam āruhya kailāsam iva pratasthe // Ks_7.37 / taṃ mātaro devam anuvrajantyaḥ svavāhanakṣobhacalāvataṃsāḥ /
mukhaiḥ prabhāmaṇḍalareṇugauraiḥ % padmākaraṃ cakrur ivāntarīkṣam //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069810 (0.0):
taṃ mātaro devam anuvrajantyaḥ svavāhanakṣobhacalāvataṃsāḥ / / mukhaiḥ prabhāmaṇḍalareṇugauraiḥ padmākaraṃ cakrur ivāntarīkṣam // Ks_7.38
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813453 (0.050):
mukhe madhuśrīs tilakaṃ prakāśya Ks_3.30b / mukhaiḥ prabhāmaṇḍalareṇugauraiḥ Ks_7.38c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811503 (0.064):
padmākaraṃ cakrur ivāntarīkṣam Ks_7.38d / padmāni yasyāgrasaroruhāṇi Ks_1.16c
Ks_7.38 // / tāsāṃ ca paścāt kanakaprabhāṇāṃ $ kālī kapālābharaṇā cakāse &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069818 (0.0):
mukhaiḥ prabhāmaṇḍalareṇugauraiḥ padmākaraṃ cakrur ivāntarīkṣam // Ks_7.38 / tāsāṃ ca paścāt kanakaprabhāṇāṃ kālī kapālābharaṇā cakāse /
balākinī nīlapayodarājī % dūraṃ puraḥkṣiptaśatahradeva // Ks_7.39 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069825 (0.0):
tāsāṃ ca paścāt kanakaprabhāṇāṃ kālī kapālābharaṇā cakāse / / balākinī nīlapayodarājī dūraṃ puraḥkṣiptaśatahradeva // Ks_7.39 //
tato gaṇaiḥ śūlabhṛtaḥ purogair $ udīrito maṅgalatūryaghoṣaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069834 (0.0):
balākinī nīlapayodarājī dūraṃ puraḥkṣiptaśatahradeva // Ks_7.39 // / tato gaṇaiḥ śūlabhṛtaḥ purogair udīrito maṅgalatūryaghoṣaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809074 (0.031):
tatāra tārādhipakhaṇḍadhārī Ks_7.48d / tato gaṇaiḥ śūlabhṛtaḥ purogair Ks_7.40a
vimānaśṛṅgāṇy avagāhamānaḥ % śaśaṃsa sevāvasaraṃ surebhyaḥ // Ks_7.40 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069841 (0.0):
tato gaṇaiḥ śūlabhṛtaḥ purogair udīrito maṅgalatūryaghoṣaḥ / / vimānaśṛṅgāṇy avagāhamānaḥ śaśaṃsa sevāvasaraṃ surebhyaḥ // Ks_7.40 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815332 (0.049):
śalabhatvaṃ haralocanārciṣi Ks_4.40d / śaśaṃsa sevāvasaraṃ surebhyaḥ Ks_7.40d
upādade tasya sahasraraśmis $ tvaṣṭrā navaṃ nirmitam ātapatram &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069847 (0.0):
vimānaśṛṅgāṇy avagāhamānaḥ śaśaṃsa sevāvasaraṃ surebhyaḥ // Ks_7.40 // / upādade tasya sahasraraśmis tvaṣṭrā navaṃ nirmitam ātapatram /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12935607 (0.0):
MSS_7154 1 upādade tasya sahasraraśmis tvaṣṭrā navaṃ nirmitamātapatram /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810195 (0.045):
tvaṣṭrā navaṃ nirmitam ātapatram Ks_7.41b / tvaṃ pitṝṇām api pitā Ks_2.14a
sa taddukūlād avidūramaulir % babhau patadgaṅga ivottamāṅge // Ks_7.41 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069858 (0.0):
upādade tasya sahasraraśmis tvaṣṭrā navaṃ nirmitam ātapatram / / sa taddukūlād avidūramaulir babhau patadgaṅga ivottamāṅge // Ks_7.41 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12935616 (0.0):
MSS_7154 1 upādade tasya sahasraraśmis tvaṣṭrā navaṃ nirmitamātapatram / / MSS_7154 2 sa taddukūlād avidūramaulir babhau patadgaṅga ivottamāṅge //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812686 (0.050):
babhau ca saṃparkam upetya bālā Ks_7.8a / babhau patadgaṅga ivottamāṅge Ks_7.41d
mūrte ca gaṅgāyamune tadānīṃ $ sacāmare devam aseviṣātām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069866 (0.0):
sa taddukūlād avidūramaulir babhau patadgaṅga ivottamāṅge // Ks_7.41 // / mūrte ca gaṅgāyamune tadānīṃ sacāmare devam aseviṣātām /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813499 (0.011):
mūrtir jalamayī mama Ks_2.60d / mūrte ca gaṅgāyamune tadānīṃ Ks_7.42a
samudragārūpaviparyaye 'pi % sahaṃsapāte iva lakṣyamāṇe // Ks_7.42 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069873 (0.0):
mūrte ca gaṅgāyamune tadānīṃ sacāmare devam aseviṣātām / / samudragārūpaviparyaye 'pi sahaṃsapāte iva lakṣyamāṇe // Ks_7.42 //
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5200823 (0.034):
hiri / traguma / guma guma guma / hili hili / nili nili / mahānili / samudramekha / haṭa haṭa haṭa dharaṇamekha / kṣabhakha kṣabhakha / pṛthivī
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21648711 (0.035):
454.028. nūnaṃ jāmbudvīpakā manuṣyā yuddhabhinandina āgatāḥ/ / 454.029. samanveṣāma iti/ / 454.029. tāḥ samudratīraṃ gatāḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21648685 (0.035):
manuṣyāśca vahaneṣvaropya tāmradvīpaṃ saṃprasthitaḥ/ / 454.026. snupūrveṇa samudratīramanuprāptaḥ/ / 454.026. tāsāṃ rakṣasīnāmāpaṇasthānīyo dhvajaḥ kampitumārabdhaḥ/
tam anvagacchat prathamo vidhātā $ śrīvatsalakṣmā puruṣaś ca sākṣāt &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069879 (0.0):
samudragārūpaviparyaye 'pi sahaṃsapāte iva lakṣyamāṇe // Ks_7.42 // / tam anvagacchat prathamo vidhātā śrīvatsalakṣmā puruṣaś ca sākṣāt /
jayeti vācā mahimānam asya % saṃvardhayantyā haviṣeva vahnim // Ks_7.43 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069886 (0.0):
tam anvagacchat prathamo vidhātā śrīvatsalakṣmā puruṣaś ca sākṣāt / / jayeti vācā mahimānam asya saṃvardhayantyā haviṣeva vahnim // Ks_7.43 //
ekaiva mūrtir bibhide tridhā sā $ sāmānyam eṣāṃ prathamāvaratvam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069893 (0.0):
jayeti vācā mahimānam asya saṃvardhayantyā haviṣeva vahnim // Ks_7.43 // / ekaiva mūrtir bibhide tridhā sā sāmānyam eṣāṃ prathamāvaratvam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807407 (0.038):
ekāntaśaityāt kadalīviśeṣāḥ Ks_1.36b / ekaiva mūrtir bibhide tridhā sā Ks_7.44a
viṣṇor haras tasya hariḥ kadācid % vedhās tayos tāv api dhātur ādyau //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069901 (0.0):
ekaiva mūrtir bibhide tridhā sā sāmānyam eṣāṃ prathamāvaratvam / / viṣṇor haras tasya hariḥ kadācid vedhās tayos tāv api dhātur ādyau //
Ks_7.44 // / taṃ lokapālāḥ puruhūtamukhyāḥ $ śrīlakṣaṇotsargavinītaveṣāḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069911 (0.0):
viṣṇor haras tasya hariḥ kadācid vedhās tayos tāv api dhātur ādyau // / Ks_7.44 // / taṃ lokapālāḥ puruhūtamukhyāḥ śrīlakṣaṇotsargavinītaveṣāḥ /
dṛṣṭipradāne kṛtanandisaṃjñās % taddarśitāḥ prāñjalayaḥ praṇemuḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069920 (0.0):
taṃ lokapālāḥ puruhūtamukhyāḥ śrīlakṣaṇotsargavinītaveṣāḥ / / dṛṣṭipradāne kṛtanandisaṃjñās taddarśitāḥ prāñjalayaḥ praṇemuḥ // Ks_7.45
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809352 (0.032):
taddarśanād abhūc chambhor Ks_6.13a / taddarśitāḥ prāñjalayaḥ praṇemuḥ Ks_7.45d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810474 (0.050):
dṛṣṭaḥ kathaṃ cid gavayair vivignair Ks_1.56c / dṛṣṭipradāne kṛtanandisaṃjñās Ks_7.45c
Ks_7.45 // / kampena mūrdhnaḥ śatapatrayoniṃ $ vācā hariṃ vṛtrahaṇaṃ smitena &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069930 (0.0):
dṛṣṭipradāne kṛtanandisaṃjñās taddarśitāḥ prāñjalayaḥ praṇemuḥ // Ks_7.45 / kampena mūrdhnaḥ śatapatrayoniṃ vācā hariṃ vṛtrahaṇaṃ smitena /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807637 (0.048):
kamalākaraśobhinā Ks_2.29b / kampena mūrdhnaḥ śatapatrayoniṃ Ks_7.46a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814552 (0.062):
vācaspatiḥ sann api so 'ṣṭamūrttav Ks_7.87c / vācā hariṃ vṛtrahaṇaṃ smitena Ks_7.46b
ālokamātreṇa surān aśeṣān % saṃbhāvayām āsa yathāpradhānam // Ks_7.46 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069938 (0.0):
kampena mūrdhnaḥ śatapatrayoniṃ vācā hariṃ vṛtrahaṇaṃ smitena / / ālokamātreṇa surān aśeṣān saṃbhāvayām āsa yathāpradhānam // Ks_7.46 //
tasmai jayāśīḥ sasṛje purastāt $ saptarṣibhis tān smitapūrvam āha &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069945 (0.0):
ālokamātreṇa surān aśeṣān saṃbhāvayām āsa yathāpradhānam // Ks_7.46 // / tasmai jayāśīḥ sasṛje purastāt saptarṣibhis tān smitapūrvam āha /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809672 (0.048):
tasmin surāṇāṃ vijayābhyupāye Ks_3.19a / tasmai jayāśīḥ sasṛje purastāt Ks_7.47a
vivāhayajñe vitate 'tra yūyam % adhvaryavaḥ pūrvavṛtā mayeti // Ks_7.47 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069955 (0.0):
tasmai jayāśīḥ sasṛje purastāt saptarṣibhis tān smitapūrvam āha / / vivāhayajñe vitate 'tra yūyam adhvaryavaḥ pūrvavṛtā mayeti // Ks_7.47 //
viśvāvasuprāgraharaiḥ pravīṇaiḥ $ saṃgīyamānatripurāvadānaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069961 (0.0):
vivāhayajñe vitate 'tra yūyam adhvaryavaḥ pūrvavṛtā mayeti // Ks_7.47 // / viśvāvasuprāgraharaiḥ pravīṇaiḥ saṃgīyamānatripurāvadānaḥ /
adhvānam adhvāntavikāralaṅghyas % tatāra tārādhipakhaṇḍadhārī // Ks_7.48
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069970 (0.0):
viśvāvasuprāgraharaiḥ pravīṇaiḥ saṃgīyamānatripurāvadānaḥ / / adhvānam adhvāntavikāralaṅghyas tatāra tārādhipakhaṇḍadhārī // Ks_7.48 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809068 (0.041):
tataḥ paramam ity uktvā Ks_6.35a / tatāra tārādhipakhaṇḍadhārī Ks_7.48d
khe khelagāmī tam uvāha vāhaḥ $ saśabdacāmīkarakiṅkiṇīkaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808369 (0.0):
khilībhūte vimānānāṃ Ks_2.45c / khe khelagāmī tam uvāha vāhaḥ Ks_7.49a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069980 (0.0):
adhvānam adhvāntavikāralaṅghyas tatāra tārādhipakhaṇḍadhārī // Ks_7.48 // / khe khelagāmī tam uvāha vāhaḥ saśabdacāmīkarakiṅkiṇīkaḥ /
taṭābhighātād iva lagnapaṅke % dhunvan muhuḥ protaghane viṣāṇe // Ks_7.49
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810622 (0.0):
dhiṅ mahattvam asatāṃ hṛtāntaram Ks_8.57d / dhunvan muhuḥ protaghane viṣāṇe Ks_7.49d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1069989 (0.0):
khe khelagāmī tam uvāha vāhaḥ saśabdacāmīkarakiṅkiṇīkaḥ / / taṭābhighātād iva lagnapaṅke dhunvan muhuḥ protaghane viṣāṇe // Ks_7.49 //
sa prāpad aprāptaparābhiyogaṃ $ nagendraguptaṃ nagaraṃ muhūrtāt &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815807 (0.0):
sapramāṇam udīkṣitāḥ Ks_6.7d / sa prāpad aprāptaparābhiyogaṃ Ks_7.50a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070000 (0.0):
taṭābhighātād iva lagnapaṅke dhunvan muhuḥ protaghane viṣāṇe // Ks_7.49 // / sa prāpad aprāptaparābhiyogaṃ nagendraguptaṃ nagaraṃ muhūrtāt /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810746 (0.055):
na khalūgraruṣā pinākinā Ks_4.24c / nagendraguptaṃ nagaraṃ muhūrtāt Ks_7.50b
puro vilagnair haradṛṣṭipātaiḥ % suvarṇasūtrair iva kṛṣyamāṇaḥ // Ks_7.50
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070009 (0.0):
sa prāpad aprāptaparābhiyogaṃ nagendraguptaṃ nagaraṃ muhūrtāt / / puro vilagnair haradṛṣṭipātaiḥ suvarṇasūtrair iva kṛṣyamāṇaḥ // Ks_7.50 //
tasyopakaṇṭhe ghananīlakaṇṭḥaḥ $ kutūhalād unmukhapauradṛṣṭaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070016 (0.0):
puro vilagnair haradṛṣṭipātaiḥ suvarṇasūtrair iva kṛṣyamāṇaḥ // Ks_7.50 // / tasyopakaṇṭhe ghananīlakaṇṭḥaḥ kutūhalād unmukhapauradṛṣṭaḥ /
svabāṇacihnād avatīrya mārgād % āsannabhūpṛṣṭham iyāya devaḥ // Ks_7.51 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806850 (0.0):
āsannapāṇigrahaṇeti pitror Ks_7.4c / āsannabhūpṛṣṭham iyāya devaḥ Ks_7.51d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070026 (0.0):
tasyopakaṇṭhe ghananīlakaṇṭḥaḥ kutūhalād unmukhapauradṛṣṭaḥ / / svabāṇacihnād avatīrya mārgād āsannabhūpṛṣṭham iyāya devaḥ // Ks_7.51 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816869 (0.059):
svajanasya hi duḥkham agrato Ks_4.26c / svabāṇacihnād avatīrya mārgād Ks_7.51c
tam ṛddhimadbandhujanādhirūḍhair $ vṛndair gajānāṃ giricakravartī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070034 (0.0):
svabāṇacihnād avatīrya mārgād āsannabhūpṛṣṭham iyāya devaḥ // Ks_7.51 // / tam ṛddhimadbandhujanādhirūḍhair vṛndair gajānāṃ giricakravartī /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809527 (0.039):
tam imaṃ kuru dakṣiṇetaraṃ Ks_4.19c / tam ṛddhimadbandhujanādhirūḍhair Ks_7.52a
pratyujjagāmāgamanapratītaḥ % praphullavṛkṣaiḥ kaṭakair iva svaiḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070041 (0.0):
tam ṛddhimadbandhujanādhirūḍhair vṛndair gajānāṃ giricakravartī / / pratyujjagāmāgamanapratītaḥ praphullavṛkṣaiḥ kaṭakair iva svaiḥ // Ks_7.52
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812195 (0.048):
praphullarājīvam ivāṅkamadhye Ks_3.45d / praphullavṛkṣaiḥ kaṭakair iva svaiḥ Ks_7.52d
Ks_7.52 // / vargāv ubhau devamahīdharāṇāṃ $ dvāre purasyodghaṭitāpidhāne &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070050 (0.0):
pratyujjagāmāgamanapratītaḥ praphullavṛkṣaiḥ kaṭakair iva svaiḥ // Ks_7.52 / vargāv ubhau devamahīdharāṇāṃ dvāre purasyodghaṭitāpidhāne /
samīyatur dūravisarpighoṣau % bhinnaikasetū payasām ivaughau // Ks_7.53 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070060 (0.0):
vargāv ubhau devamahīdharāṇāṃ dvāre purasyodghaṭitāpidhāne / / samīyatur dūravisarpighoṣau bhinnaikasetū payasām ivaughau // Ks_7.53 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812972 (1.192):
bhinnamūrteḥ sisṛkṣayā Ks_2.7b / bhinnaikasetū payasām ivaughau Ks_7.53d
hrīmān abhūd bhūmidharo hareṇa $ trailokyavandyena kṛtapraṇāmaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070069 (0.0):
samīyatur dūravisarpighoṣau bhinnaikasetū payasām ivaughau // Ks_7.53 // / hrīmān abhūd bhūmidharo hareṇa trailokyavandyena kṛtapraṇāmaḥ /
pūrvaṃ mahimnā sa hi tasya dūram % āvarjitaṃ nātmaśiro viveda // Ks_7.54
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070079 (0.0):
hrīmān abhūd bhūmidharo hareṇa trailokyavandyena kṛtapraṇāmaḥ / / pūrvaṃ mahimnā sa hi tasya dūram āvarjitaṃ nātmaśiro viveda // Ks_7.54 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806788 (1.192):
āvarjitajaṭāmauli- Ks_2.26a / āvarjitaṃ nātmaśiro viveda Ks_7.54d
sa prītiyogād vikasanmukhaśrīr $ jāmātur agresaratām upetya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815819 (0.0):
sa priyāmukharasaṃ divāniśaṃ Ks_8.90a / sa prītiyogād vikasanmukhaśrīr Ks_7.55a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070088 (0.0):
pūrvaṃ mahimnā sa hi tasya dūram āvarjitaṃ nātmaśiro viveda // Ks_7.54 // / sa prītiyogād vikasanmukhaśrīr jāmātur agresaratām upetya /
prāveśayan mandiram ṛddham enam % āgulphakīrṇāpaṇamārgapuṣpam // Ks_7.55
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806573 (0.0):
ākhaṇḍalaḥ kāmam idaṃ babhāṣe Ks_3.11d / āgulphakīrṇāpaṇamārgapuṣpam Ks_7.55d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070097 (0.0):
sa prītiyogād vikasanmukhaśrīr jāmātur agresaratām upetya / / prāveśayan mandiram ṛddham enam āgulphakīrṇāpaṇamārgapuṣpam // Ks_7.55 //
tasmin muhūrte purasundarīṇām $ īśānasaṃdarśanalālasānām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070104 (0.0):
prāveśayan mandiram ṛddham enam āgulphakīrṇāpaṇamārgapuṣpam // Ks_7.55 // / tasmin muhūrte purasundarīṇām īśānasaṃdarśanalālasānām /
prāsādamālāsu babhūvur itthaṃ % tyaktānyakāryāṇi viceṣṭitāni // Ks_7.56 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070113 (0.0):
tasmin muhūrte purasundarīṇām īśānasaṃdarśanalālasānām / / prāsādamālāsu babhūvur itthaṃ tyaktānyakāryāṇi viceṣṭitāni // Ks_7.56 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15377842 (0.035):
babhūvur itthaṃ purasundarīṇāṃ tyaktānyakāryāṇi viceṣṭitāni // Ragh_7.5 // / ālokamārgaṃ sahasā vrajantyā kayācid udveṣṭanavāntamālyaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810062 (0.051):
tau sandhiṣu vyañjitavṛttibhedaṃ Ks_7.91a / tyaktānyakāryāṇi viceṣṭitāni Ks_7.56d
ālokamārgaṃ sahasā vrajantyā $ kayācid udveṣṭanavāntamālyaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070121 (0.0):
prāsādamālāsu babhūvur itthaṃ tyaktānyakāryāṇi viceṣṭitāni // Ks_7.56 // / ālokamārgaṃ sahasā vrajantyā kayācid udveṣṭanavāntamālyaḥ /
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266337 (0.0):
ālokamārgaṃ sahasā vrajantyā $ kayācid udveṣṭanavāntamālyaḥ &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12899333 (0.0):
MSS_5341 1 ālokamārgaṃ sahasā vrajantyā kayācidudveṣṭanavāntamālyaḥ /
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15377850 (0.029):
babhūvur itthaṃ purasundarīṇāṃ tyaktānyakāryāṇi viceṣṭitāni // Ragh_7.5 // / ālokamārgaṃ sahasā vrajantyā kayācid udveṣṭanavāntamālyaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806772 (0.057):
ālokamātreṇa surān aśeṣān Ks_7.46c / ālokamārgaṃ sahasā vrajantyā Ks_7.57a
bandhuṃ na saṃbhāvita eva tāvat % kareṇa ruddho 'pi na keśapāśaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807684 (0.0):
kareṇa bhānor bahulāvasāne Ks_7.8c / kareṇa ruddho 'pi na keśapāśaḥ Ks_7.57d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070129 (0.0):
ālokamārgaṃ sahasā vrajantyā kayācid udveṣṭanavāntamālyaḥ / / bandhuṃ na saṃbhāvita eva tāvat kareṇa ruddho 'pi na keśapāśaḥ // Ks_7.57
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266344 (0.0):
ālokamārgaṃ sahasā vrajantyā $ kayācid udveṣṭanavāntamālyaḥ & / baddhuṃ na saṃbhāvita eva tāvat % kareṇa ruddho 'pi hi keśapāśaḥ //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15377858 (0.0):
ālokamārgaṃ sahasā vrajantyā kayācid udveṣṭanavāntamālyaḥ / / baddhuṃ na saṃbhāvita eva tāvat kareṇa ruddho 'pi hi keśapāśaḥ // Ragh_7.6
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12899339 (0.047):
MSS_5341 2 baddhuṃ na saṃbhāvita eva tāvat kareṇa ruddho'pi ca keśapāśaḥ
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19266945 (0.051):
kareṇa ruddho 'pi hi keśapāśaḥ Ragh_7.6d / kareṇa rekhādhvajalāñchanena Ragh_6.18b
Ks_7.57 // / prasādhikālambitam agrapādam $ ākṣipya kācid dravarāgam eva &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070139 (0.0):
bandhuṃ na saṃbhāvita eva tāvat kareṇa ruddho 'pi na keśapāśaḥ // Ks_7.57 / prasādhikālambitam agrapādam ākṣipya kācid dravarāgam eva /
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266360 (0.0):
prasādhikālambitam agrapādam $ ākṣipya kācid dravarāgam eva &
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 888412 (0.0):
prasādhikālambitamagrapādamākṣipya kāciddravarāgameva /"
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15377867 (0.028):
baddhuṃ na saṃbhāvita eva tāvat kareṇa ruddho 'pi hi keśapāśaḥ // Ragh_7.6 / prasādhikālambitam agrapādam ākṣipya kācid dravarāgam eva /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812363 (0.053):
prasādhikābhir nayane nirīkṣya Ks_7.20b / prasādhikālambitam agrapādam Ks_7.58a
utsṛṣṭalīlāgatir āgavākṣād % alaktakāṅkāṃ padavīṃ tatāna // Ks_7.58 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070148 (0.0):
prasādhikālambitam agrapādam ākṣipya kācid dravarāgam eva / / utsṛṣṭalīlāgatir āgavākṣād alaktakāṅkāṃ padavīṃ tatāna // Ks_7.58 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 888412 (0.022):
prasādhikālambitamagrapādamākṣipya kāciddravarāgameva / / utsṛṣṭalīlāgatirāgavākṣādalaktakāṅkā padavīṃ tatāna" //"
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806295 (0.039):
alaktakāṅkāni padāni pādayor Ks_5.68c / alaktakāṅkāṃ padavīṃ tatāna Ks_7.58d
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266361 (0.064):
prasādhikālambitam agrapādam $ ākṣipya kācid dravarāgam eva & / utṣṛṣṛalīlāgatir ā gavākṣād % yayau śalākām aparā vahantī // Ragh_7.7 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15377868 (0.064):
prasādhikālambitam agrapādam ākṣipya kācid dravarāgam eva / / utṣṛṣṛalīlāgatir ā gavākṣād yayau śalākām aparā vahantī // Ragh_7.7 //
vilocanaṃ dakṣiṇam añjanena $ saṃbhāvya tadvañcitavāmanetrā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070156 (0.0):
utsṛṣṭalīlāgatir āgavākṣād alaktakāṅkāṃ padavīṃ tatāna // Ks_7.58 // / vilocanaṃ dakṣiṇam añjanena saṃbhāvya tadvañcitavāmanetrā /
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266378 (0.0):
utṣṛṣṛalīlāgatir ā gavākṣād % yayau śalākām aparā vahantī // Ragh_7.7 // / vilocanaṃ dakṣiṇam añjanena $ saṃbhāvya tadvañcitavāmanetrā &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15377885 (0.0):
utṣṛṣṛalīlāgatir ā gavākṣād yayau śalākām aparā vahantī // Ragh_7.7 // / vilocanaṃ dakṣiṇam añjanena saṃbhāvya tadvañcitavāmanetrā /
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19289820 (0.062):
saṃbhāvito mauliparigrahāt saḥ Ragh_18.38b / saṃbhāvya tadvañcitavāmanetrā Ragh_7.8b
tathaiva vātāyanasaṃnikarṣaṃ % yayau śalākām aparā vahantī // Ks_7.59 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070162 (0.0):
vilocanaṃ dakṣiṇam añjanena saṃbhāvya tadvañcitavāmanetrā / / tathaiva vātāyanasaṃnikarṣaṃ yayau śalākām aparā vahantī // Ks_7.59 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266384 (0.0):
vilocanaṃ dakṣiṇam añjanena $ saṃbhāvya tadvañcitavāmanetrā & / tathaiva vātāyanasaṃnikarṣaṃ % yayau śalākām aparā vahantī // Ragh_7.8 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15377891 (0.0):
vilocanaṃ dakṣiṇam añjanena saṃbhāvya tadvañcitavāmanetrā / / tathaiva vātāyanasaṃnikarṣaṃ yayau śalākām aparā vahantī // Ragh_7.8 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813852 (0.040):
yayācire pañcaśarasya sevām Ks_7.92d / yayau śalākām aparā vahantī Ks_7.59d
jālāntarapreṣitadṛṣtir anyā $ prasthānabhinnāṃ na babandha nīvīm &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808971 (0.0):
jāyāpatī laukikam eṣitavyam Ks_7.88c / jālāntarapreṣitadṛṣtir anyā Ks_7.60a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070172 (0.0):
tathaiva vātāyanasaṃnikarṣaṃ yayau śalākām aparā vahantī // Ks_7.59 // / jālāntarapreṣitadṛṣtir anyā prasthānabhinnāṃ na babandha nīvīm /
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266394 (0.0):
tathaiva vātāyanasaṃnikarṣaṃ % yayau śalākām aparā vahantī // Ragh_7.8 // / jālāntarapreṣitadṛṣṭir anyā $ prasthānabhinnāṃ na babandha nīvīm &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15377901 (0.0):
tathaiva vātāyanasaṃnikarṣaṃ yayau śalākām aparā vahantī // Ragh_7.8 // / jālāntarapreṣitadṛṣṭir anyā prasthānabhinnāṃ na babandha nīvīm /
nābhipraviṣṭābharaṇaprabheṇa % hastena tasthāv avalambya vāsaḥ // Ks_7.60
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070182 (0.0):
jālāntarapreṣitadṛṣtir anyā prasthānabhinnāṃ na babandha nīvīm / / nābhipraviṣṭābharaṇaprabheṇa hastena tasthāv avalambya vāsaḥ // Ks_7.60 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266403 (0.0):
jālāntarapreṣitadṛṣṭir anyā $ prasthānabhinnāṃ na babandha nīvīm & / nābhipraviṣṭābharaṇaprabheṇa % hastena tasthāv avalambya vāsaḥ // Ragh_7.9
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15377910 (0.0):
jālāntarapreṣitadṛṣṭir anyā prasthānabhinnāṃ na babandha nīvīm / / nābhipraviṣṭābharaṇaprabheṇa hastena tasthāv avalambya vāsaḥ // Ragh_7.9
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11817018 (0.039):
hastam asya śithilaṃ rurodha sā Ks_8.14d / hastena tasthāv avalambya vāsaḥ Ks_7.60d
ardhācitā satvaram utthitāyāḥ $ pade pade durnimite galantī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070191 (0.0):
nābhipraviṣṭābharaṇaprabheṇa hastena tasthāv avalambya vāsaḥ // Ks_7.60 // / ardhācitā satvaram utthitāyāḥ pade pade durnimite galantī /
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266413 (0.0):
nābhipraviṣṭābharaṇaprabheṇa % hastena tasthāv avalambya vāsaḥ // Ragh_7.9 / ardhācitā satvaram utthitāyāḥ $ pade pade durnimite galantī &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15377920 (0.0):
nābhipraviṣṭābharaṇaprabheṇa hastena tasthāv avalambya vāsaḥ // Ragh_7.9 / ardhācitā satvaram utthitāyāḥ pade pade durnimite galantī /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12856284 (0.0):
MSS_3067 1 ardhācitā satvaramutthitāyāḥ pade pade durnimite galantī /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806272 (1.788):
artho 'yam arthāntarabhāvya eva Ks_3.18b / ardhācitā satvaram utthitāyāḥ Ks_7.61a
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19263715 (0.042):
ardhacandramukhair bāṇaiś Ragh_12.96c / ardhācitā satvaram utthitāyāḥ Ragh_7.10a
kasyāścid āsīd raśanā tadānīm % aṅguṣṭhamūlārpitasūtraśeṣā // Ks_7.61 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070200 (0.0):
ardhācitā satvaram utthitāyāḥ pade pade durnimite galantī / / kasyāścid āsīd raśanā tadānīm aṅguṣṭhamūlārpitasūtraśeṣā // Ks_7.61 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266419 (0.0):
ardhācitā satvaram utthitāyāḥ $ pade pade durnimite galantī & / kasyāścid āsīd raśanā tadānīm % aṅguṣṭhamāulārpitasūtraśeṣā // Ragh_7.10
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15377926 (0.0):
ardhācitā satvaram utthitāyāḥ pade pade durnimite galantī / / kasyāścid āsīd raśanā tadānīm aṅguṣṭhamāulārpitasūtraśeṣā // Ragh_7.10 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12856292 (0.0):
MSS_3067 1 ardhācitā satvaramutthitāyāḥ pade pade durnimite galantī / / MSS_3067 2 kasyāścidāsīd raśanā tadānīm aṅguṣṭhamūlārpitasūtraśeṣā //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805607 (0.023):
aṅgulībhir iva keśasaṃcayaṃ Ks_8.63a / aṅguṣṭhamūlārpitasūtraśeṣā Ks_7.61d
tāsāṃ mukhair āsavagandhagarbhair $ vyāptāntarāḥ sāndrakutūhalānām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070209 (0.0):
kasyāścid āsīd raśanā tadānīm aṅguṣṭhamūlārpitasūtraśeṣā // Ks_7.61 // / tāsāṃ mukhair āsavagandhagarbhair vyāptāntarāḥ sāndrakutūhalānām /
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266448 (0.0):
Ragh_7.10* // / tāsāṃ mukhair āsavagandhagarbhair $ vyāptāntarāḥ sāndrakutūhalānām &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15377953 (0.0):
Ragh_7.10* // / tāsāṃ mukhair āsavagandhagarbhair vyāptāntarāḥ sāndrakutūhalānām /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809868 (0.062):
tāsāṃ mukhair āsavagandhagarbhair Ks_7.62a / tāṃ kārayām āsa vadhūṃ purodhās Ks_7.80c
vilolanetrabhramarair gavākṣāḥ % sahasrapatrābharaṇā ivāsan // Ks_7.62 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070217 (0.0):
tāsāṃ mukhair āsavagandhagarbhair vyāptāntarāḥ sāndrakutūhalānām / / vilolanetrabhramarair gavākṣāḥ sahasrapatrābharaṇā ivāsan // Ks_7.62 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266454 (0.0):
tāsāṃ mukhair āsavagandhagarbhair $ vyāptāntarāḥ sāndrakutūhalānām & / vilolanetrabhramarair gavākṣāḥ % sahasrapattrābharaṇā ivāsan // Ragh_7.11
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15377959 (0.0):
tāsāṃ mukhair āsavagandhagarbhair vyāptāntarāḥ sāndrakutūhalānām / / vilolanetrabhramarair gavākṣāḥ sahasrapattrābharaṇā ivāsan // Ragh_7.11 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816091 (0.036):
sahasranayanādhikam Ks_2.30b / sahasrapatrābharaṇā ivāsan Ks_7.62d
tāvat patākākulam indumaulir $ uttoraṇaṃ rājapathaṃ prapede &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070225 (0.0):
vilolanetrabhramarair gavākṣāḥ sahasrapatrābharaṇā ivāsan // Ks_7.62 // / tāvat patākākulam indumaulir uttoraṇaṃ rājapathaṃ prapede /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809836 (0.035):
tālavṛntānilādhikam Ks_2.35d / tāvat patākākulam indumaulir Ks_7.63a
prāsādaśṛṅgāṇi divāpi kurvañ % jyotsnābhiṣekadviguṇadyutīni // Ks_7.63 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070234 (0.0):
tāvat patākākulam indumaulir uttoraṇaṃ rājapathaṃ prapede / / prāsādaśṛṅgāṇi divāpi kurvañ jyotsnābhiṣekadviguṇadyutīni // Ks_7.63 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809028 (0.040):
jyotsnāntarāṇīva kalāntarāṇi Ks_1.25d / jyotsnābhiṣekadviguṇadyutīni Ks_7.63d
tam ekadṛśyaṃ nayanaiḥ pibantyo $ nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070244 (0.0):
prāsādaśṛṅgāṇi divāpi kurvañ jyotsnābhiṣekadviguṇadyutīni // Ks_7.63 // / tam ekadṛśyaṃ nayanaiḥ pibantyo nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi /
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266465 (0.0):
tā rāghavaṃ dṛṣṭibhir āpibantyo $ nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi & / tathā hi śeṣendriyavṛttir āsāṃ % sarvātmanā cakṣur iva praviṣṭā //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15377970 (0.0):
tā rāghavaṃ dṛṣṭibhir āpibantyo nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi / / tathā hi śeṣendriyavṛttir āsāṃ sarvātmanā cakṣur iva praviṣṭā // Ragh_7.12
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1725828 (0.0):
nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi | / tathā hi śeṣendriya vṛttir āsāṃ
tathā hi śeṣendriyavṛttir āsāṃ % sarvātmanā cakṣur iva praviṣṭā // Ks_7.64
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070252 (0.0):
tam ekadṛśyaṃ nayanaiḥ pibantyo nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi / / tathā hi śeṣendriyavṛttir āsāṃ sarvātmanā cakṣur iva praviṣṭā // Ks_7.64
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266469 (0.0):
tā rāghavaṃ dṛṣṭibhir āpibantyo $ nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi & / tathā hi śeṣendriyavṛttir āsāṃ % sarvātmanā cakṣur iva praviṣṭā //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15377974 (0.0):
tā rāghavaṃ dṛṣṭibhir āpibantyo nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi / / tathā hi śeṣendriyavṛttir āsāṃ sarvātmanā cakṣur iva praviṣṭā // Ragh_7.12
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1725832 (0.0):
nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi | / tathā hi śeṣendriya vṛttir āsāṃ
sthāne tapo duścaram etadartham $ aparṇayā pelavayāpi taptam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070258 (0.0):
tathā hi śeṣendriyavṛttir āsāṃ sarvātmanā cakṣur iva praviṣṭā // Ks_7.64 / sthāne tapo duścaram etadartham aparṇayā pelavayāpi taptam /
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15677625 (0.013):
09,047.042a anayā hi tapasvinyā tapas taptaṃ suduścaram / 09,047.042c anaśnantyā pacantyā ca samā dvādaśa pāritāḥ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21482430 (0.064):
Manu1.34a/ ahaṃ prajāḥ sisṛkṣus tu tapas taptvā) su.duścaram | / Manu1.34c/ patīn prajānām asṛjaṃ) maharṣīn ādito daśa |
yā dāsyam apy asya labheta nārī % sā syāt kṛtārthā kim utāṅkaśayyām //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816469 (0.0):
sā saṃbhavadbhiḥ kusumair lateva Ks_7.21a / sā syāt kṛtārthā kim utāṅkaśayyām Ks_7.65d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070267 (0.0):
sthāne tapo duścaram etadartham aparṇayā pelavayāpi taptam / / yā dāsyam apy asya labheta nārī sā syāt kṛtārthā kim utāṅkaśayyām //
Ks_7.65 // / paraspareṇa spṛhaṇīyaśobhaṃ $ na ced idaṃ dvandvam ayojayiṣyat &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070275 (0.0):
yā dāsyam apy asya labheta nārī sā syāt kṛtārthā kim utāṅkaśayyām // / Ks_7.65 // / paraspareṇa spṛhaṇīyaśobhaṃ na ced idaṃ dvandvam ayojayiṣyat /
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266495 (0.0):
Ragh_7.13 // / paraspareṇa spṛhaṇīyaśobhaṃ $ na ced idaṃ dvandvam ayojayiṣyat &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15378000 (0.0):
padmeva nārāyaṇam anyathāsau labheta kāntaṃ katham ātmatulyam // Ragh_7.13 / paraspareṇa spṛhaṇīyaśobhaṃ na ced idaṃ dvandvam ayojayiṣyat /
asmin dvaye rūpavidhānayatnaḥ % patyuḥ prajānāṃ viphalo 'bhaviśyat //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070282 (0.0):
paraspareṇa spṛhaṇīyaśobhaṃ na ced idaṃ dvandvam ayojayiṣyat / / asmin dvaye rūpavidhānayatnaḥ patyuḥ prajānāṃ viphalo 'bhaviśyat //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266499 (0.0):
paraspareṇa spṛhaṇīyaśobhaṃ $ na ced idaṃ dvandvam ayojayiṣyat & / asmin dvaye rūpavidhānayatnaḥ % patyuḥ prajānāṃ vitatho 'bhaviṣyat //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15378004 (0.0):
paraspareṇa spṛhaṇīyaśobhaṃ na ced idaṃ dvandvam ayojayiṣyat / / asmin dvaye rūpavidhānayatnaḥ patyuḥ prajānāṃ vitatho 'bhaviṣyat //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811435 (0.021):
patyuḥ pādārpitekṣaṇā Ks_6.11b / patyuḥ prajānāṃ viphalo 'bhaviśyat Ks_7.66d
Ks_7.66 // / na nūnam ārūḍharuṣā śarīram $ anena dagdhaṃ kusumāyudhasya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810850 (0.0):
nanu mūrtibhir aṣṭābhir Ks_6.26c / na nūnam ārūḍharuṣā śarīram Ks_7.67a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070291 (0.0):
asmin dvaye rūpavidhānayatnaḥ patyuḥ prajānāṃ viphalo 'bhaviśyat // / Ks_7.66 // / na nūnam ārūḍharuṣā śarīram anena dagdhaṃ kusumāyudhasya /
vrīḍād amuṃ devam udīkṣya manye % saṃnyastadehaḥ svayam eva kāmaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070299 (0.0):
na nūnam ārūḍharuṣā śarīram anena dagdhaṃ kusumāyudhasya / / vrīḍād amuṃ devam udīkṣya manye saṃnyastadehaḥ svayam eva kāmaḥ // Ks_7.67
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815197 (0.054):
vrataiḥ svam aṅgaṃ glapayanty aharniśam Ks_5.29b / vrīḍād amuṃ devam udīkṣya manye Ks_7.67c
Ks_7.67 // / anena saṃbandham upetya diṣṭyā $ manorathaprārthitam īśvareṇa &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070306 (0.0):
vrīḍād amuṃ devam udīkṣya manye saṃnyastadehaḥ svayam eva kāmaḥ // Ks_7.67 / anena saṃbandham upetya diṣṭyā manorathaprārthitam īśvareṇa /
mūrdhānam āli kṣitidhāraṇoccam % uccaistarāṃ vakṣyati śailarājaḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070313 (0.0):
anena saṃbandham upetya diṣṭyā manorathaprārthitam īśvareṇa / / mūrdhānam āli kṣitidhāraṇoccam uccaistarāṃ vakṣyati śailarājaḥ // Ks_7.68
Ks_7.68 // / ity oṣadhiprasthavilāsinīnāṃ $ śṛṇvan kathāḥ śrotrasukhās trinetraḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070323 (0.0):
mūrdhānam āli kṣitidhāraṇoccam uccaistarāṃ vakṣyati śailarājaḥ // Ks_7.68 / ity oṣadhiprasthavilāsinīnāṃ śṛṇvan kathāḥ śrotrasukhās trinetraḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815518 (0.048):
śṛṇoti tasmād api yaḥ sa pāpabhāk Ks_5.83d / śṛṇvan kathāḥ śrotrasukhās trinetraḥ Ks_7.69b
keyūracūrṇīkṛtalājamuṣṭiṃ % himālayasyālayam āsasāda // Ks_7.69 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070331 (0.0):
ity oṣadhiprasthavilāsinīnāṃ śṛṇvan kathāḥ śrotrasukhās trinetraḥ / / keyūracūrṇīkṛtalājamuṣṭiṃ himālayasyālayam āsasāda // Ks_7.69 //
tatrāvatīryācyutadattahastaḥ $ śaradghanād dīdhitimān ivokṣṇaḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070340 (0.0):
keyūracūrṇīkṛtalājamuṣṭiṃ himālayasyālayam āsasāda // Ks_7.69 // / tatrāvatīryācyutadattahastaḥ śaradghanād dīdhitimān ivokṣṇaḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809166 (0.060):
tatrāgnim ādhāya samitsamiddhaṃ Ks_1.57a / tatrāvatīryācyutadattahastaḥ Ks_7.70a
krāntāni pūrvaṃ kamalāsanena % kakṣyāntarāṇy adripater viveśa // Ks_7.70
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070347 (0.0):
tatrāvatīryācyutadattahastaḥ śaradghanād dīdhitimān ivokṣṇaḥ / / krāntāni pūrvaṃ kamalāsanena kakṣyāntarāṇy adripater viveśa // Ks_7.70 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807495 (0.050):
ka īpsitārthasthiraniścayaṃ manaḥ Ks_5.5c / kakṣyāntarāṇy adripater viveśa Ks_7.70d
tam anvag indrapramukhāś ca devāḥ $ saptarṣipūrvāḥ paramarṣayaś ca &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070355 (0.0):
krāntāni pūrvaṃ kamalāsanena kakṣyāntarāṇy adripater viveśa // Ks_7.70 // / tam anvag indrapramukhāś ca devāḥ saptarṣipūrvāḥ paramarṣayaś ca /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809498 (0.053):
tam anvagacchat prathamo vidhātā Ks_7.43a / tam anvag indrapramukhāś ca devāḥ Ks_7.71a
gaṇāś ca giryālayam abhyagacchan % praśastam ārambham ivottamārthāḥ //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070363 (0.0):
tam anvag indrapramukhāś ca devāḥ saptarṣipūrvāḥ paramarṣayaś ca / / gaṇāś ca giryālayam abhyagacchan praśastam ārambham ivottamārthāḥ //
Ks_7.71 // / tatreśvaro viṣṭarabhāg yathāvat $ saratnam arghyaṃ madhumac ca gavyam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070374 (0.0):
gaṇāś ca giryālayam abhyagacchan praśastam ārambham ivottamārthāḥ // / Ks_7.71 // / tatreśvaro viṣṭarabhāg yathāvat saratnam arghyaṃ madhumac ca gavyam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809172 (0.038):
tatrāvatīryācyutadattahastaḥ Ks_7.70a / tatreśvaro viṣṭarabhāg yathāvat Ks_7.72a
nave dukūle ca nagopanītaṃ % pratyagrahīt sarvam amantravarjam // Ks_7.72
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070383 (0.0):
tatreśvaro viṣṭarabhāg yathāvat saratnam arghyaṃ madhumac ca gavyam / / nave dukūle ca nagopanītaṃ pratyagrahīt sarvam amantravarjam // Ks_7.72 //
dukūlavāsāḥ sa vadhūsamīpaṃ $ ninye vinītair avarodharakṣaiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810406 (0.0):
dīrghikākamalonmeṣo Ks_2.33c / dukūlavāsāḥ sa vadhūsamīpaṃ Ks_7.73a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070392 (0.0):
nave dukūle ca nagopanītaṃ pratyagrahīt sarvam amantravarjam // Ks_7.72 // / dukūlavāsāḥ sa vadhūsamīpaṃ ninye vinītair avarodharakṣaiḥ /
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266588 (0.0):
dukūlavāsāḥ sa vadhūsamīpaṃ $ ninye vinītair avarodharakṣaiḥ &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15378086 (0.0):
bhojopanītaṃ ca dukūlayugmaṃ jagrāha sārdhaṃ vanitākaṭākṣaiḥ // Ragh_7.18 / dukūlavāsāḥ sa vadhūsamīpaṃ ninye vinītair avarodharakṣaiḥ /
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19274081 (0.036):
dīrgheṣv amī niyamitāḥ paṭamaṇḍapeṣu Ragh_5.73a / dukūlavāsāḥ sa vadhūsamīpaṃ Ragh_7.19a
velāsamīpaṃ sphuṭaphenarājir % navair udanvān iva candrapādaiḥ // Ks_7.73
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070396 (0.0):
dukūlavāsāḥ sa vadhūsamīpaṃ ninye vinītair avarodharakṣaiḥ / / velāsamīpaṃ sphuṭaphenarājir navair udanvān iva candrapādaiḥ // Ks_7.73 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070403 (0.0):
velāsamīpaṃ sphuṭaphenarājir navair udanvān iva candrapādaiḥ // Ks_7.73 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266596 (0.032):
velāsākśaṃ sphuṭapeharājir % navair udanvān iva candrapādaiḥ // Ragh_7.19
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15378094 (0.032):
velāsākśaṃ sphuṭapeharājir navair udanvān iva candrapādaiḥ // Ragh_7.19 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266589 (0.050):
dukūlavāsāḥ sa vadhūsamīpaṃ $ ninye vinītair avarodharakṣaiḥ & / velāsākśaṃ sphuṭapeharājir % navair udanvān iva candrapādaiḥ // Ragh_7.19
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15378087 (0.050):
dukūlavāsāḥ sa vadhūsamīpaṃ ninye vinītair avarodharakṣaiḥ / / velāsākśaṃ sphuṭapeharājir navair udanvān iva candrapādaiḥ // Ragh_7.19 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811009 (0.062):
navair udanvān iva candrapādaiḥ Ks_7.73d / navoṭajābhyantarasaṃbhṛtānalaṃ Ks_5.17c
tayā pravṛddhānanacandrakāntyā $ praphullacakṣuḥkumudaḥ kumāryā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070410 (0.0):
velāsamīpaṃ sphuṭaphenarājir navair udanvān iva candrapādaiḥ // Ks_7.73 // / tayā pravṛddhānanacandrakāntyā praphullacakṣuḥkumudaḥ kumāryā /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809555 (0.054):
tayā duhitrā sutarāṃ savitrī Ks_1.24a / tayā pravṛddhānanacandrakāntyā Ks_7.74a
prasannacetaḥsalilaḥ śivo 'bhūt % saṃsṛjyamānaḥ śaradeva lokaḥ // Ks_7.74
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070418 (0.0):
tayā pravṛddhānanacandrakāntyā praphullacakṣuḥkumudaḥ kumāryā / / prasannacetaḥsalilaḥ śivo 'bhūt saṃsṛjyamānaḥ śaradeva lokaḥ // Ks_7.74 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812336 (0.061):
praśnatatparam anaṅgaśāsanam Ks_8.6b / prasannacetaḥsalilaḥ śivo 'bhūt Ks_7.74c
tayoḥ samāpattiṣu kātarāṇi $ kiṃcidvyavasthāpitasaṃhṛtāni & / hrīyantraṇāṃ tatkṣaṇam anvabhūvann % anyonyalolāni vilocanāni // Ks_7.75
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070433 (0.0):
prasannacetaḥsalilaḥ śivo 'bhūt saṃsṛjyamānaḥ śaradeva lokaḥ // Ks_7.74 // / tayoḥ samāpattiṣu kātarāṇi kiṃcidvyavasthāpitasaṃhṛtāni /
tasyāḥ karaṃ śailagurūpanītaṃ $ jagrāha tāmrāṅgulim aṣṭamūrttiḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070440 (0.0):
hrīyantraṇāṃ tatkṣaṇam anvabhūvann anyonyalolāni vilocanāni // Ks_7.75 // / tasyāḥ karaṃ śailagurūpanītaṃ jagrāha tāmrāṅgulim aṣṭamūrttiḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809710 (0.062):
tasyāḥ kapole parabhāgalābhād Ks_7.17c / tasyāḥ karaṃ śailagurūpanītaṃ Ks_7.76a
umātanau gūḍhatanoḥ smarasya % tacchaṅkinaḥ pūrvam iva praroham // Ks_7.76
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070450 (0.0):
tasyāḥ karaṃ śailagurūpanītaṃ jagrāha tāmrāṅgulim aṣṭamūrttiḥ / / umātanau gūḍhatanoḥ smarasya tacchaṅkinaḥ pūrvam iva praroham // Ks_7.76
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807267 (0.034):
ubhe mamāstre kuliśaṃ bhavāṃś ca Ks_3.12b / umātanau gūḍhatanoḥ smarasya Ks_7.76c
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809049 (0.053):
tacchaṅkinaḥ pūrvam iva praroham Ks_7.76d / tacchāsanāt kānanam eva sarvaṃ Ks_3.42c
romodgamaḥ prādur abhūd umāyāḥ $ svinnāṅguliḥ puṅgavaketur āsīt &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814174 (0.0):
reme muhur madhyagatā sakhīnāṃ Ks_1.29c / romodgamaḥ prādur abhūd umāyāḥ Ks_7.77a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070460 (0.0):
umātanau gūḍhatanoḥ smarasya tacchaṅkinaḥ pūrvam iva praroham // Ks_7.76 / romodgamaḥ prādur abhūd umāyāḥ svinnāṅguliḥ puṅgavaketur āsīt /
vṛttis tayoḥ pāṇisamāgamena % samaṃ vibhakteva manobhavasya // Ks_7.77 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070468 (0.0):
romodgamaḥ prādur abhūd umāyāḥ svinnāṅguliḥ puṅgavaketur āsīt / / vṛttis tayoḥ pāṇisamāgamena samaṃ vibhakteva manobhavasya // Ks_7.77 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266646 (0.050):
āsīd varaḥ kaṇṭakitaprakoṣṭaḥ $ svinnāṅguliḥ saṃvavṛte kumārī & / vṛttis tayoḥ pāṇisamāgamena % samaṃ vibhakteva maobhavasya // Ragh_7.22 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15378142 (0.050):
āsīd varaḥ kaṇṭakitaprakoṣṭaḥ svinnāṅguliḥ saṃvavṛte kumārī / / vṛttis tayoḥ pāṇisamāgamena samaṃ vibhakteva maobhavasya // Ragh_7.22 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11815862 (0.060):
samaṃ vibhakteva manobhavasya Ks_7.77d / samāgamaprārthanayā kapālinaḥ Ks_5.71b
prayuktapāṇigrahaṇaṃ yad anyad $ vadhūvaraṃ puṣyati kāntim agryām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070477 (0.0):
vṛttis tayoḥ pāṇisamāgamena samaṃ vibhakteva manobhavasya // Ks_7.77 // / prayuktapāṇigrahaṇaṃ yad anyad vadhūvaraṃ puṣyati kāntim agryām /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814380 (0.064):
vadhūr vidhātrā pratinandyate sma Ks_7.87a / vadhūvaraṃ puṣyati kāntim agryām Ks_7.78b
sānnidhyayogād anayos tadānīṃ % kiṃ kathyate śrīr ubhayasya tasya //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070482 (0.0):
prayuktapāṇigrahaṇaṃ yad anyad vadhūvaraṃ puṣyati kāntim agryām / / sānnidhyayogād anayos tadānīṃ kiṃ kathyate śrīr ubhayasya tasya // Ks_7.78
Ks_7.78 // / pradakṣiṇaprakramaṇāt kṛśānor $ udarciṣas tan mithunaṃ cakāse &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070490 (0.0):
sānnidhyayogād anayos tadānīṃ kiṃ kathyate śrīr ubhayasya tasya // Ks_7.78 / pradakṣiṇaprakramaṇāt kṛśānor udarciṣas tan mithunaṃ cakāse /
meror upānteṣv iva vartamānam % anyonyasaṃsaktam ahastriyāmam // Ks_7.79
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070497 (0.0):
pradakṣiṇaprakramaṇāt kṛśānor udarciṣas tan mithunaṃ cakāse / / meror upānteṣv iva vartamānam anyonyasaṃsaktam ahastriyāmam // Ks_7.79 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266692 (0.0):
pradakṣiṇaprakramaṇāt kṛṣānor $ udarciṣas tan (?) mithunaṃ cakāśe & / meror upānteṣv iva vartamānam % anyonyasaṃsaktam ahastriyāmam // Ragh_7.24
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15378170 (0.0):
pradakṣiṇaprakramaṇāt kṛṣānor udarciṣas tan (?) mithunaṃ cakāśe / / meror upānteṣv iva vartamānam anyonyasaṃsaktam ahastriyāmam // Ragh_7.24
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806017 (0.059):
anyonyaśobhājananād babhūva Ks_1.42c / anyonyasaṃsaktam ahastriyāmam Ks_7.79d
tau dampatī triḥ pariṇīya vahnim $ karāgrasaṃsparśanimīlitākṣīm &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070507 (0.0):
meror upānteṣv iva vartamānam anyonyasaṃsaktam ahastriyāmam // Ks_7.79 // / tau dampatī triḥ pariṇīya vahnim karāgrasaṃsparśanimīlitākṣīm /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810053 (0.060):
tau kṣaṇaṃ śithilitopagūhanau Ks_8.86a / tau dampatī triḥ pariṇīya vahnim Ks_7.80a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807667 (0.062):
karasthadarbhapraṇayāpahāriṣu Ks_5.35b / karāgrasaṃsparśanimīlitākṣīm Ks_7.80b
tāṃ kārayām āsa vadhūṃ purodhās % tasmin samiddhārciṣi lājamokṣam //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070515 (0.0):
tau dampatī triḥ pariṇīya vahnim karāgrasaṃsparśanimīlitākṣīm / / tāṃ kārayām āsa vadhūṃ purodhās tasmin samiddhārciṣi lājamokṣam // Ks_7.80
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809661 (0.050):
tasmin viprakṛtāḥ kāle Ks_2.1a / tasmin samiddhārciṣi lājamokṣam Ks_7.80d
Ks_7.80 // / sā lājadhūmāñjalim iṣṭagandhaṃ $ gurūpadeśād vadanaṃ nināya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11816442 (0.0):
sārdham uddhṛtayā bhuvā Ks_6.8b / sā lājadhūmāñjalim iṣṭagandhaṃ Ks_7.81a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070517 (0.0):
tāṃ kārayām āsa vadhūṃ purodhās tasmin samiddhārciṣi lājamokṣam // Ks_7.80 / sā lājadhūmāñjalim iṣṭagandhaṃ gurūpadeśād vadanaṃ nināya /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070525 (0.0):
tāṃ kārayām āsa vadhūṃ purodhās tasmin samiddhārciṣi lājamokṣam // Ks_7.80 / sā lājadhūmāñjalim iṣṭagandhaṃ gurūpadeśād vadanaṃ nināya /
kapolasaṃsarpiśikhaḥ sa tasyā % muhūrtakarṇotpalatāṃ prapede // Ks_7.81 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070534 (0.0):
sā lājadhūmāñjalim iṣṭagandhaṃ gurūpadeśād vadanaṃ nināya / / kapolasaṃsarpiśikhaḥ sa tasyā muhūrtakarṇotpalatāṃ prapede // Ks_7.81 //
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14266730 (0.0):
kapolasaṃsarpiśikhaḥ sa tasyā % muhūrtakarṇotpalatāṃ prapede // Ragh_7.26
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15378204 (0.0):
kapolasaṃsarpiśikhaḥ sa tasyā muhūrtakarṇotpalatāṃ prapede // Ragh_7.26 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11813474 (0.030):
munīṃś cāpaśyad īśvaraḥ Ks_6.12b / muhūrtakarṇotpalatāṃ prapede Ks_7.81d
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_iu.htm.txt) 19282058 (0.052):
muhūrtakarṇotpalatāṃ prapede Ragh_7.26d / muhūrtavaktrāvaraṇaṃ babhūva Ragh_13.8d
tad īṣadārdrāruṇagaṇḍalekham $ ucchvāsikālāñjanarāgam akṣṇoḥ &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070544 (0.0):
kapolasaṃsarpiśikhaḥ sa tasyā muhūrtakarṇotpalatāṃ prapede // Ks_7.81 // / tad īṣadārdrāruṇagaṇḍalekham ucchvāsikālāñjanarāgam akṣṇoḥ /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809321 (1.788):
tadīyās toyadeṣv adya Ks_2.50a / tad īṣadārdrāruṇagaṇḍalekham Ks_7.82a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11807088 (0.058):
ucchvasatkamalagandhaye dadau Ks_8.19c / ucchvāsikālāñjanarāgam akṣṇoḥ Ks_7.82b
vadhūmukhaṃ klāntayavāvataṃsam % ācāradhūmagrahaṇād babhūva // Ks_7.82 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070553 (0.0):
tad īṣadārdrāruṇagaṇḍalekham ucchvāsikālāñjanarāgam akṣṇoḥ / / vadhūmukhaṃ klāntayavāvataṃsam ācāradhūmagrahaṇād babhūva // Ks_7.82 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806584 (0.061):
ācacāma salavaṅgakesaraś Ks_8.25c / ācāradhūmagrahaṇād babhūva Ks_7.82d
vadhūṃ dvijaḥ prāha tavaiṣa vatse $ vahnir vivāhaṃ prati pūrvasākṣī &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814387 (0.0):
vadhūvaraṃ puṣyati kāntim agryām Ks_7.78b / vadhūṃ dvijaḥ prāha tavaiṣa vatse Ks_7.83a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070564 (0.0):
vadhūmukhaṃ klāntayavāvataṃsam ācāradhūmagrahaṇād babhūva // Ks_7.82 // / vadhūṃ dvijaḥ prāha tavaiṣa vatse vahnir vivāhaṃ prati pūrvasākṣī /
śivena bhartrā saha dharmacaryā % kāryā tvayā muktavicārayeti // Ks_7.83
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070574 (0.0):
vadhūṃ dvijaḥ prāha tavaiṣa vatse vahnir vivāhaṃ prati pūrvasākṣī / / śivena bhartrā saha dharmacaryā kāryā tvayā muktavicārayeti // Ks_7.83 //
ālocanāntaṃ śravaṇe vitatya $ pītaṃ guros tadvacanaṃ bhavānyā &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070581 (0.0):
śivena bhartrā saha dharmacaryā kāryā tvayā muktavicārayeti // Ks_7.83 // / ālocanāntaṃ śravaṇe vitatya pītaṃ guros tadvacanaṃ bhavānyā /
nidāghakālolbaṇatāpayeva % māhendram ambhaḥ prathamaṃ pṛthivyā // Ks_7.84
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070590 (0.0):
ālocanāntaṃ śravaṇe vitatya pītaṃ guros tadvacanaṃ bhavānyā / / nidāghakālolbaṇatāpayeva māhendram ambhaḥ prathamaṃ pṛthivyā // Ks_7.84 //
dhruveṇa bhartrā dhruvadarśanāya $ prayujyamānā priyadarśanena &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070598 (0.0):
nidāghakālolbaṇatāpayeva māhendram ambhaḥ prathamaṃ pṛthivyā // Ks_7.84 // / dhruveṇa bhartrā dhruvadarśanāya prayujyamānā priyadarśanena /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810698 (0.034):
dhruvaṃ vapuḥ kāñcanapadmanirmitaṃ Ks_5.19c / dhruveṇa bhartrā dhruvadarśanāya Ks_7.85a
sā dṛṣṭa ity ānanam unnamayya % hrīsannakaṇṭhī katham apy uvāca // Ks_7.85
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070606 (0.0):
dhruveṇa bhartrā dhruvadarśanāya prayujyamānā priyadarśanena / / sā dṛṣṭa ity ānanam unnamayya hrīsannakaṇṭhī katham apy uvāca // Ks_7.85
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11817110 (0.018):
hrīyantraṇāṃ tatkṣaṇam anvabhūvann Ks_7.75c / hrīsannakaṇṭhī katham apy uvāca Ks_7.85d
itthaṃ vidhijñena purohitena $ prayuktapāṇigrahaṇopacārau &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070614 (0.0):
sā dṛṣṭa ity ānanam unnamayya hrīsannakaṇṭhī katham apy uvāca // Ks_7.85 / itthaṃ vidhijñena purohitena prayuktapāṇigrahaṇopacārau /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806974 (0.040):
itthaṃ rateḥ kim api bhūtam adṛśyarūpaṃ Ks_4.45a / itthaṃ vidhijñena purohitena Ks_7.86a
praṇematus tau pitarau prajānāṃ % padmāsanasthāya pitāmahāya // Ks_7.86 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070620 (0.0):
itthaṃ vidhijñena purohitena prayuktapāṇigrahaṇopacārau / / praṇematus tau pitarau prajānāṃ padmāsanasthāya pitāmahāya // Ks_7.86 //
vadhūr vidhātrā pratinandyate sma $ kalyāṇi vīraprasavā bhaveti &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070629 (0.0):
praṇematus tau pitarau prajānāṃ padmāsanasthāya pitāmahāya // Ks_7.86 // / vadhūr vidhātrā pratinandyate sma kalyāṇi vīraprasavā bhaveti /
vācaspatiḥ sann api so 'ṣṭamūrttav % āśāsya cintāstimito babhūva //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806816 (0.0):
āśaṃsatā bāṇagatiṃ vṛṣāṅke Ks_3.14a / āśāsya cintāstimito babhūva Ks_7.87d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070636 (0.0):
vadhūr vidhātrā pratinandyate sma kalyāṇi vīraprasavā bhaveti / / vācaspatiḥ sann api so 'ṣṭamūrttav āśāsya cintāstimito babhūva // Ks_7.87
Ks_7.87 // / kḷptopacārāṃ caturasravedīṃ $ tāv etya paścāṭ kanakāsanasthau &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070645 (0.0):
vācaspatiḥ sann api so 'ṣṭamūrttav āśāsya cintāstimito babhūva // Ks_7.87 / kḷptopacārāṃ caturasravedīṃ tāv etya paścāṭ kanakāsanasthau /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11808154 (0.045):
kḷptāsanaṃ kautukavedimadhyam Ks_7.12d / kḷptopacārāṃ caturasravedīṃ Ks_7.88a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11809851 (0.060):
tāvad varasyāpi kuberaśaile Ks_7.30a / tāv etya paścāṭ kanakāsanasthau Ks_7.88b
jāyāpatī laukikam eṣitavyam % ārdrākṣatāropaṇam anvabhūtām // Ks_7.88 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070654 (0.0):
kḷptopacārāṃ caturasravedīṃ tāv etya paścāṭ kanakāsanasthau / / jāyāpatī laukikam eṣitavyam ārdrākṣatāropaṇam anvabhūtām // Ks_7.88 //
patrāntalagnair jalabindujālair $ ākṛṣṭamuktāphalajālaśobham &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11811450 (0.0):
patrajarjaraśaśiprabhālavair Ks_8.72c / patrāntalagnair jalabindujālair Ks_7.89a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070664 (0.0):
jāyāpatī laukikam eṣitavyam ārdrākṣatāropaṇam anvabhūtām // Ks_7.88 // / patrāntalagnair jalabindujālair ākṛṣṭamuktāphalajālaśobham /
tayor upary āyatanāladaṇḍam % ādhatta lakṣmīḥ kamalātapatram // Ks_7.89 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070674 (0.0):
patrāntalagnair jalabindujālair ākṛṣṭamuktāphalajālaśobham / / tayor upary āyatanāladaṇḍam ādhatta lakṣmīḥ kamalātapatram // Ks_7.89 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11806675 (0.044):
āditsubhir nūpurasiñjitāni Ks_1.34d / ādhatta lakṣmīḥ kamalātapatram Ks_7.89d
dvidhā prayuktena ca vāṅmayena $ sarasvatī tan mithunaṃ nunāva &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070681 (0.0):
tayor upary āyatanāladaṇḍam ādhatta lakṣmīḥ kamalātapatram // Ks_7.89 // / dvidhā prayuktena ca vāṅmayena sarasvatī tan mithunaṃ nunāva /
saṃskārapūtena varaṃ vareṇyaṃ % vadhūṃ sukhagrāhyanibandhanena // Ks_7.90
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070690 (0.0):
dvidhā prayuktena ca vāṅmayena sarasvatī tan mithunaṃ nunāva / / saṃskārapūtena varaṃ vareṇyaṃ vadhūṃ sukhagrāhyanibandhanena // Ks_7.90 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814392 (0.063):
vadhūṃ dvijaḥ prāha tavaiṣa vatse Ks_7.83a / vadhūṃ sukhagrāhyanibandhanena Ks_7.90d
tau sandhiṣu vyañjitavṛttibhedaṃ $ rasāntareṣu pratibaddharāgam &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070698 (0.0):
saṃskārapūtena varaṃ vareṇyaṃ vadhūṃ sukhagrāhyanibandhanena // Ks_7.90 // / tau sandhiṣu vyañjitavṛttibhedaṃ rasāntareṣu pratibaddharāgam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810059 (0.059):
tau sandhiṣu vyañjitavṛttibhedaṃ Ks_7.91a / tyaktānyakāryāṇi viceṣṭitāni Ks_7.56d
apaśyatām apsarasāṃ muhūrtaṃ % prayogam ādyaṃ lalitāṅgahāram // Ks_7.91 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11812272 (0.0):
prayujyamānā priyadarśanena Ks_7.85b / prayogam ādyaṃ lalitāṅgahāram Ks_7.91d
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070706 (0.0):
tau sandhiṣu vyañjitavṛttibhedaṃ rasāntareṣu pratibaddharāgam / / apaśyatām apsarasāṃ muhūrtaṃ prayogam ādyaṃ lalitāṅgahāram // Ks_7.91 //
devās tadante haram ūḍhabhāryaṃ $ kirīṭabaddhāñjalayo nipatya &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11810494 (0.0):
devānām api devatā Ks_2.14b / devās tadante haram ūḍhabhāryaṃ Ks_7.92a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070716 (0.0):
apaśyatām apsarasāṃ muhūrtaṃ prayogam ādyaṃ lalitāṅgahāram // Ks_7.91 // / devās tadante haram ūḍhabhāryaṃ kirīṭabaddhāñjalayo nipatya /
śāpāvasāne pratipannamūrtter % yayācire pañcaśarasya sevām // Ks_7.92 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070725 (0.0):
devās tadante haram ūḍhabhāryaṃ kirīṭabaddhāñjalayo nipatya / / śāpāvasāne pratipannamūrtter yayācire pañcaśarasya sevām // Ks_7.92 //
tasyānumene bhagavān vimanyur $ vyāpāram ātmany api sāyakānām &
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070731 (0.0):
śāpāvasāne pratipannamūrtter yayācire pañcaśarasya sevām // Ks_7.92 // / tasyānumene bhagavān vimanyur vyāpāram ātmany api sāyakānām /
kāle prayuktā khalu kāryavidbhir % vijṇāpanā bhartṛṣu siddhim eti //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070739 (0.0):
tasyānumene bhagavān vimanyur vyāpāram ātmany api sāyakānām / / kāle prayuktā khalu kāryavidbhir vijṇāpanā bhartṛṣu siddhim eti // Ks_7.93
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11814664 (0.036):
vijitya netrapratighātinīṃ prabhām Ks_5.20c / vijṇāpanā bhartṛṣu siddhim eti Ks_7.93d
Ks_7.93 // / atha vibudhagaṇāṃs tān indumaulir visṛjya $ kṣitidharapatikanyām ādadānaḥ
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsiu.htm.txt) 11805705 (0.0):
athavā sumahaty eṣā Ks_6.24a / atha vibudhagaṇāṃs tān indumaulir visṛjya Ks_7.94a
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070750 (0.0):
kāle prayuktā khalu kāryavidbhir vijṇāpanā bhartṛṣu siddhim eti // Ks_7.93 / atha vibudhagaṇāṃs tān indumaulir visṛjya kṣitidharapatikanyām ādadānaḥ
kareṇa & / kanakakalaśarakśābhaktiśobhāsanāthaṃ % kṣitiviracitaśayyaṃ kautukāgāram
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1070761 (0.0):
atha vibudhagaṇāṃs tān indumaulir visṛjya kṣitidharapatikanyām ādadānaḥ / kare