View original HTML file with complete header information
oṃ namo ratnatrayāya / munivṛndavandyacaraṇo dhvastākhiladoṣa uttamaśrīkaḥ /
oṃ namo ratnatrayāya / munivṛndavandyacaraṇo dhvastākhiladoṣa uttamaśrīkaḥ /
sakalajagadarthadakṣo viśuddhabodhau jino jayati /
yaḥ śrīmān sasurāsurair aviratam pādāravindārcitaḥ
sākṣāt puṇyanidhānamaṅgalaguruś cintāmaṇiḥ sarvavit /
niḥśeṣoddhṛtadoṣajālajaṭilaḥ śauddhodaniḥ pāragaḥ
pāyād vo bhagavān munīśvarajino dedīpyamānadyutiḥ //
anantaram asyāvadānasya nidānam āha / / athāyuṣmān mahākāśyapo jānann eva parārthaṃ bhagavantam evam āha /
bhagavan kadā kaṭhinam utpadyate / bhagavān āha / kārttikakṛṣṇapratipadam
ārabhya triṃśad divaseṣu yad ahorātraṃ tatra saṃghasya kaṭhinam utpadyate
tat sādhivāsam ānāpayitavyaṃ / kṛtakalpadaśārañjanā
nīlasūtrasūcīśāstrakalpena tad dānapatayaḥ saṃnipatite saṃghe
niḥsārāpayitavyāḥ / karmakārakeṇa bhikṣuṇā tato dānapatayo
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731188 (0.061):
gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite śreyakena bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764718 (0.061):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite / apaścimakena bhikṣuṇā parivāso deyaś caturvargamaṇḍalakena /
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492243 (0.061):
ākoṭya pṛṣṭhavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ḥhastakena bhikṣuṇā ekāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yathāvṛddhikayā
dānaparikarmakathayā pratisaṃmodayitavyāḥ / / tat sādhivāsetyādi / kaṭhinapradānaṃ kartukāmena dānapatinā 'ṣāḍhe śrāvaṇe
vā māse savinayam upagamya kalpikakārakasya mukhenāryasaṃghasya vijñaptiḥ
karaṇīyā tena caivaṃ karaṇīyā / samanvāharāryasaṃgha ayam amukanāmā
kaṭhinam āstariṣyati / yadite 'ṅgīkaroty āryasaṃgho no cen nivārayatv iti
tadā tūṣṇībhāvena svīkuryān no cen nivārayet /
yadi tadādhivāsayaty āryasaṃghas tadā supramāṇāṃ surūpāṃ yugalīṃ
rañjayitvā 'sya darśayet / / tataḥ kalpikakārakas tām ādāya dānapatiṃ visṛjya hastena māpayitvānayā
kaṭhinacīvaraṃ kariṣyati / dānapatir iti tasmai pratipādayet / dvividhaṃ
hi kaṭhinaṃ cīvaraṃ kṛtam akṛtakaṃ ca / tatra nikāyabhedena
trikhaṇḍapañcakhaṇḍādikaṃ pariṇāhenānyūna trihastam āyāmenānyūna
pañcahastaṃ susīvitaṃ kṛtakaṃ / akṛtadaśam asīvitam akṛtakaṃ / tat punaḥ
pratyekaṃ dvividhaṃ niṣṭhitam aniṣṭḥitaṃ ca / tatra kṛtanīlabindukaṃ
pūjāmantrādhivāsitan tan niṣṭhitakṛt / itarad aniṣṭhitaṃ /
atrāśvinipūrṇamāsyaṃ dānapater [.. ..]ṇayā kālpikakārakaḥ / siddhaṃ
kaṭhinacīvaram ādāyādhiṣṭhita traimāsasyāryasaṃghasya purastād evaṃ vadet
āstariṣyati / adhivasatv āryasaṃghānumodayatu dānapatir iti / evaṃ dvir
api trir api tad anv āryasaṃgho pi tad adhyeṣaṇām aṅgīkṛtya divā[.. ..
..]vā masīdravādinā nīlarāgarasena vā prānte catur bindūṃś catusatyādi
viśuddhyā datvā trin vā triratnādi viśuddhyā dvau vā yogasaṃbhārādi
viśuddhyā yathā vidhānam adhi(nu?)[..]yed etat / / prabhātāyān tu nisāyāṃ parikalpitesūpasṛṣṭe samucchritātapatradhvajapatākā
digvidig / vinyastakhaṇḍapiṇḍadhūpaghaṭikojjvalayaṣṭipradīpasugandhagandhādidivyasurabhikusumāvakīrṇe
pradeśe khaṭvāyām mañcāyām vā pṛthupīṭhake mantrādhiṣṭhitaṃ pañcabhir
upahārair abhyarcitaṃ kaṭhinacīvaraṃ prasārya pratiṣṭhāpayet / tad anu tac
chrāddho dānapatir udārābhiḥ pūjābhir abhipūjyābhipraṇamya
suvarṇarajatatāmrādidhātu dravyaṃ
marakatapadmarāgavajravaidūryyendranīlādikaṃ ratnaṃ divyāmbarābharaṇādikaṃ
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10239657 (0.037):
79.03cd/ ke cid bhuvaḥ svabhāvād vaicitryaṃ prāhur upalānām// / 79.04ab/ vajra^indranīla^marakata^karketara^padmarāga^rudhira^ākhyāḥ/
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17989797 (0.063):
yo 'sau śrūyate ratnadvīpo nāma vajravaiḍūryendranīlamarakatādīnāṃ
ca tasmin kaṭhinacīvare ratnatrayāya dadyāt // kṣetraṃ vādikā
gṛhārāmopavanādikaṃ dāsīdāsahastyaś ca gomahiṣyādikaṃ piṇḍakādipratyāyaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20968127 (0.056):
bahiraṅgavyāptyajñānādikaṃ nodbhāvyam/
ca bahirdhanantāḍapatrādau tan nāmākam vilikhya tatraiva prayacchet /
bhakṣyabhojyalehyapeyādikaṃ bhājanādīni pañcopakaraṇabhāṇḍāni
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23879925 (0.045):
* aniveditopayogo nāma bhakṣyabhojyalehyapeyacoṣyādīnām anyatamaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5620500 (0.059):
vividhabhakṣyabhojyakhādyalehyapeyacoṣyādibhir āhārair ārabdhaḥ pātraṃ
śayanāsanādīni bhaiṣajyāny upakaraṇāni cānekāny upabhogārhāṇi vastūni
kaṭhinaṃ saṃspṛśya tat pārśvataḥ saṃghopabhogāya viśrāṇayet / iti kaṭhinaṃ
athāyuṣmān sumanā nāma bhikṣur bhagavantam etad avocat // bhagavan kena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17266098 (0.052):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kena kāraṇena bhagavan / prajñāpāramitā nānarthakarī nārthakarī?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1625526 (0.054):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kena kāraṇena bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026382 (0.054):
evamukte āyuṣmān śāriputro bhagavantametadavocat tadyathāpi nāma / bhagavan iha kaścideva puruṣo mahāsamudraṃ draṣṭukāmo bhavet / sa
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444675 (0.055):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo bhagavantametadavocat - kena / kāraṇena bhagavan iyaṃ svalpākṣarā prajñāpāramitā? bhagavānāha -
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254267 (0.056):
evam ukte āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat: kena kāraṇena bhagavan
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088804 (0.057):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat - ko nāma ayaṃ bhagavan / dharmaparyāyaḥ, kathaṃ cainaṃ dhārayāmi? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273441 (0.059):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: na punar bhagavan / rūpalakṣaṇe śikṣitavyaṃ na vedanālakṣaṇe na saṃjñālakṣaṇe na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17274721 (0.062):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavan / rūpabhāvanāvibhāvanā prajñāpāramitābhāvanā? vedanā saṃjñā saṃskārāḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9808178 (0.062):
atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kathaṃ punar bhagavan / sarvadharmāṇāṃ dharmalakṣaṇaṃ supratividdhaṃ bhavati?
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527917 (0.063):
evam ukte, āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat : / kiṃ punar bhagavan sa dharmākaro bodhisattvo mahāsattvo
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409264 (0.063):
evamukte āyuṣmānānando bhagavantametadavocat - kiṃ punarbhagavan sa / dharmākaro bhikṣurbodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4007585 (0.064):
evamukte śakro devānāmindro bhagavantametadavocat kathaṃ punarbhagavan / sa kulaputro vā kuladuhitā vā evaṃ jānīyāt iha devā vā nāgā vā yakṣā vā
kāraṇena cīvarādikaṃ kaṭhinam ity ucyate / bhagavān āha / āyuṣman dṛḍhaṃ
viśuddham abhedyaṃ vipulāvināśi ca kaṭhinam ity ucyate / tathā hi
dānapater āśayasya dṛḍhatvāc cīvarasya viśuddhatvāt saṃghasyābhedyatvād
dānasya phalasya ca vipulāvināśitvāc ca sarvam eva kaṭhinaṃ bhavati //
śrāvastīpuryāṃ naradamyasārathir / vihṛtya ceto'khilabandhanāc cyutaḥ /
śāntendriyaś cāpy upaśāntamānaso / nimantrayāmāsa jinaḥ svaśiṣyān //
śrāvastyāṃ mahānagaryāṃ jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme śubhe
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5623309 (0.028):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme || / śrāvastyām anyatamo mahāsārthavāho mahāsamudrād bhagnayānapātra
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634037 (0.032):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | atha / śrāvastyām anyatamaḥ pāradāriko maline karmaṇi vartate | sa rājapuruṣair
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666701 (0.032):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyāṃ rājā prasenajit kauśalo rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663065 (0.033):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / rājagṛhe nagare rājā bimbisāro rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621905 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme || / śrāvastyām anyatamaḥ śreṣṭhī prativasati, āḍhyo mahādhano mahābhogo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5624095 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme || / śrāvastyām anyatamo gṛhapatiḥ śreṣṭhī prativasati āḍhyo mahādhano
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639705 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyāṃ anyatamo gṛhapatir āḍhyo mahādhano mahābhogo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5641786 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyāṃ amyatama ārāmikaḥ | sa dantakāṣṭham ādāya śrāvastīṃ praviśati |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5647937 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyāṃ anyatamaḥ śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5656285 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyām anyatamaḥ śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659766 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyām anyatamaḥ karṣako brāhmaṇaḥ | tena sadṛśāt kulāt kalatram
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5676087 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyām anyatamo brāhmaṇa āḍhyo mahādhano mahābhogo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678548 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyāṃ puṣyo nāma śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5681774 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyām anyatamaḥ sārthavāhaḥ | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682582 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyām anyatamo gṛhapatir āḍhyo mahādhano mahābhogo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684883 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyām anyatamaḥ sārthavāha āḍhyo mahādhano mahābhogo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5694275 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyām anyatamo brahmaṇa āḍhyo mahādhano mahābhogo
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18508590 (0.035):
2 samayena śrāvastyāṃ jetavane anāthapiṇḍadasyārāme svātir nāma bhikṣuḥ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040140 (0.037):
sārdhaṃ, tena khalu punaḥ samayena śrāvastyāṃ jetavane 'nāthapiṇḍasyārāme
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18009450 (0.038):
bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme; atha
surabhidhūpadhūpite sugandhipuṣpaprakaropaśobhite śuciparisare mahārham
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15529510 (0.059):
puṣpaprakarasaṃkīrṇe $ gandhadhūpādhivāsite &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27786727 (0.059):
puṣpaprakarasaṃkīrṇe gandhadhūpādhivāsite /
mahadāsana-m-āsīnaṃ viśuddhabodhiṃ vidhvastasamastadḥsaṃ mahākāruṇikaṃ
bhagavantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ śākyamunīndraṃ mahatpariṣadgaṇaiḥ sārdhaṃ
viharati sma / atha bhagavān tūṣṇībhāvenāvasthitaḥ san sattvārthaṃ prati
daśavidhabuddhakṛtyakaraṇāya laukikaṃ cittam etc., v. . 22
tataḥ tīrthikaparivrājakacoditāyās tathāgataṃ prati duṣkṛtaṃ karma
saṃsmṛtya saṃjātasaṃvegāḥ sthavirasthāvirā bhikṣavaḥ śirasi
vinihitāñjalayo mahadāsanāsīnaṃ mahākāruṇikaṃ buddhaṃ bhagavantaṃ
praṇipatyedam abrūvan / / kṛtā bhagavatānekā dharmādhikārikī kathā vyākṛtāś cāneke sattvā
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862216 (0.058):
aho mamāyuḥ kṣayameti śīghraṃ pāpānyanekāni samarjjitāni / / prātikriyā naiva kṛtā mayaiṣāṃ gatiśca kā syānmamajanma kiṃ vā //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16246780 (0.061):
tadākāśe pataṃginī HV_App.I,5.127b / tadā kṛtā bhagavatā HV_App.I,42.291a
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8725747 (0.063):
nānarthakaḥ, punaranubhāvapratipādane hi punaruktiratanmayībhāvo vā na tu / tatkṛtetyatra hetumāha viṣāyāntara iti /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25573611 (0.064):
tadviruddhadṛṣṭakramāvarodhādākṅkṣaiva nāsti kramāntaraṃ pratyayogyatvāt / tadidamuktaṃ sūtrakṛtā 'upapadyate ca' iti /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23600478 (0.064):
tadviruddhadṛṣṭakramāvarodhādākāṅkṣaiva nāsti kramāntaraṃ pratyayogyatvāt / tadidamuktaṃ sūtrakṛtā 'upapadyate ca'iti /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7660606 (0.064):
bahuprāṇakoṭyo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau vyākṛtāḥ sattvāstān ahaṃ
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / / tad anv anavatapte bhagavatḥ purastāt svakasvakāṃ karmaplotiṃ vyākurmaḥ /
dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatāṃ jīvatāṃ tiṣṭhatāṃ dhriyamāṇānāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492055 (0.0):
adhivāsayati bhagavāṃ sthavirasthavirāṇāṃ bhikṣūṇāṃ tūṣṇīṃbhāvena / / dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatāṃ jīvatāṃ tiṣṭhatāṃ dhriyamāṇānāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550378 (0.0):
093.005. toṣayatu sajjanahṛdayamanāṃsi/ / 093.005. dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatāṃ jīvatāṃ tiṣṭhatāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559599 (0.0):
'nāthapiṇḍadasyārāme/ / 122.002. dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatāṃ jīvatāṃ dhriyamāṇānām
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538244 (0.027):
056.031. sa tayā prajvalitaḥ pradīpaḥ prajvalatyeva/ / 056.031. dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatām na tāvadupasthāyakāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102184 (0.030):
prādurakarṣīd. dharmatā khalu punar buddhānāṃ bhagavatāṃ yadā smitam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21545273 (0.032):
077.012. evaṃ maṇḍhakadāsī mahāpuṇyā// / 077.013. dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatāṃ mahākāruṇikānāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21573182 (0.032):
bhagavatāmajñātamadṛṣṭamaviditamavijñātam/ / 163.016. dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatāṃ mahākāruṇikānāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6613853 (0.038):
ca dhārayet, yaśca tāvatāmeva buddhānāṃ bhagavatāṃ tiṣṭhatāṃ dhriyatāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524150 (0.041):
011.012. sa traimāsīṃ śrāmaṇero dhāritaḥ/ / 011.012. dharmatā khalu yathā buddhānāṃ bhagavatāṃ śrāvakāṇāṃ dvau
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552636 (0.041):
099.032. bhagavatā laukikaṃ cittamutpāditam/ / 099.032. dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatām yadi laukikaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641357 (0.047):
430.013. sagauravaḥ sapratīśa upasaṃkramya praṣṭuṃ pravṛttaḥ/ / 430.013. te upasaṃharanti/ / 430.013. dharmatā khalu yathā buddhānāṃ bhagavatāṃ dvau śrāvakāṇāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059537 (0.050):
atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāṃ smitaṃ prādurakarot / dharmatā khalu / punareṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām yadā smitaṃ prāduṣkurvanti, atha tadā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656599 (0.050):
smitaṃ prādurakarot, dharmatā khalu punar eṣā buddhānāṃ bhagavatāṃ yadā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252551 (0.050):
smitaṃ praduṣkaroti sma. dharmatā khalu punar eṣāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ / yadā smitaṃ prāduṣkurvanti tadā khalv anekavarṇā nānāvarṇā arciṣo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9481309 (0.055):
dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatāṃ na tāvad upasthāpakaḥ pratisaṃlīyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889312 (0.060):
00707 atha khalu bhagavān punar eva yā sā buddhānāṃ bhagavatāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051987 (0.060):
atha khalu bhagavān punar eva yā sā buddhānāṃ bhagavatāṃ prakṛtiprabhā
yāpayatām daśāvaśyakaraṇīyāni bhavanti // katamāni daśa / na tāvad buddhā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492067 (0.033):
dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatāṃ jīvatāṃ tiṣṭhatāṃ dhriyamāṇānāṃ / yāpayatāṃ yaduta daśāvaśyakaraṇīyāni bhavanti / na tāvad buddhā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550389 (0.049):
093.007. na tāvadbuddhā bhagavantaḥ parinirvānti yāvanna buddho buddhaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550378 (0.062):
093.005. dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatāṃ jīvatāṃ tiṣṭhatāṃ / dhriyamāṇānām yāpayatām yaduta daśāvaśyakariṇīyāni bhavanti/
bhagavantaḥ parinirvānti / yāvan na buddhaṃ vyākurvanti / yāvad anekena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492067 (5.960):
yāpayatāṃ yaduta daśāvaśyakaraṇīyāni bhavanti / na tāvad buddhā / bhagavantaḥ parinirvānti yāvad buddho na vyākṛto bhavati |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550391 (0.019):
093.007. na tāvadbuddhā bhagavantaḥ parinirvānti yāvanna buddho buddhaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18616072 (0.032):
bhagavato niryātetvā bodhāya anupraṇihitaṃ // na tāvat buddhā bhagavanto / parinirvāyanti yāvad yuvarājā anabhiṣikto bhavati / eṣo mama anantaraṃ
sattvenānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ notpāditaṃ bhavati / yāvan na
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28614939 (0.000):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditaṃ bhavati, sa bodhisattvacaryāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492078 (0.002):
satvenāvaivartyam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpāditaṃ bhavati
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28604994 (0.006):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / yena kulaputra anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpāditam, sa sarvabuddhavaṃśasyānupacchedāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232886 (0.010):
prajñāpāramitāyāṃ sthātavyaṃ, yaiś ca devaputrair anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittaṃ notpāditaṃ tair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550403 (0.013):
vyākaroti, yāvanna dvitīyena sattvenāparivartyamanuttarāyāṃ / samyaksambodhau cittamutpāditaṃ bhavati, sarvabuddhavaineyā vinītā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999134 (0.014):
yairdevaputrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ notpāditam, / tairutpādayitavyam / ye tvavakrāntāḥ samyaktvaniyāmam, na te bhavyā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28601388 (0.014):
yatkhalu āryo jānīyāt mayā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / / na ca jāne kathaṃ bodhisattvena bodhisattvacaryāyāṃ śikṣitavyam, kathaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28614957 (0.018):
pratilabhate / anena māṇavakāḥ kulaputreṇa anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittamutpāditam / sa eṣa sarvabuddhaguṇabhūmiṃ paripūrayiṣyati / atha
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28674183 (0.018):
ārāgitaḥ? tasya ca tathāgatasya sahadarśanenānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittamutpāditam? eṣa ca
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28602449 (0.020):
sādhu kulaputra, yattvayā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / na
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28624593 (0.022):
śikṣitavyam, kathaṃ pratipattavyam / āha sādhu sādhu kulaputra, yena te / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / ahaṃ kulaputra
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28630205 (0.022):
yena te 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / ahaṃ kulaputra
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28632625 (0.022):
kulaputra, yena te 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / ahaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28634333 (0.022):
kulaputra, yena te anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / ahaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28639312 (0.022):
sādhu kulaputra, yena te anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / / ahaṃ kulaputra mahākaruṇāmukhāvilambaṃ nāma bodhisattvacaryāmukhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260017 (0.023):
mahāsattvenānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ notpāditam abhaviṣyat, tadā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492022 (0.024):
prasenajitasya dharmādhikārikī kathā vyākṛtaṃ taṃ ca yatrānuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau tatprathamataraṃ cittam utpāditaṃ yāvat samyaksaṃbuddhānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28614789 (0.035):
evamāhaanena māṇavakāḥ kulaputreṇa anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittamutpāditam / sarvasattvāścābhayenopanimantritāḥ / ayaṃ sa kulaputrāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28705213 (0.042):
suparigṛhītaśca tvaṃ kulaputra kalyāṇamitraiḥ, yena te 'dhyāśayena / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / tatkasya hetoḥ? bodhicittaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6586577 (0.045):
mayā ca ānandena ca anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditaṃ / dharmagaganābhyudgatarājasya tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya
sarve vineyā vinītā bhavanti / yāvac chrāvakayugam agratāyāṃ na nirdiṣṭaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550422 (0.032):
bhavanti, tribhāga āyuṣa utsṛṣṭo bhavati, sīmābandhaḥ kṛto bhavati, / śrāvakayugamagratāyāṃ nirdiṣṭaṃ bhavati, sāṃkāśye nagare devatāvataraṇaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492081 (0.048):
satvenāvaivartyam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpāditaṃ bhavati / sarvabuddhavineyā vinītā bhavanti / tribhāga āyuṣaḥ utsṛṣṭo bhavati /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492095 (0.057):
sīmābandhaḥ kṛto bhavati / śrāvakayugam agratāyām utsṛṣṭo bhavati /
bhavati / yāvan na sīmābandhaḥ kṛto bhavati / yāvan nāyuṣaḥ pañcamo bhāga
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492089 (0.061):
sarvabuddhavineyā vinītā bhavanti / tribhāga āyuṣaḥ utsṛṣṭo bhavati / / sīmābandhaḥ kṛto bhavati / śrāvakayugam agratāyām utsṛṣṭo bhavati /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550415 (0.061):
bhavanti, tribhāga āyuṣa utsṛṣṭo bhavati, sīmābandhaḥ kṛto bhavati,
utsṛṣṭo bhavati / yāvan na śrāvastyām mahānagaryāṃ mahāprātihāryaṃ
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1370166 (0.055):
athāyuṣmān ānando bhagavata imā gāthā bhāṣitvā tūṣṇīṃ sthito 'bhūt* | atha / bhagavān* śrāvastyāṃ mahānagaryāṃ nātidūre sthito 'bhūt* | atha te sarve
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275817 (0.055):
athāyuṣmānānando bhagavata imā gāthā bhāṣitvā tūṣṇīṃ sthito 'bhūt / atha / bhagavān śrāvastyāṃ mahānagaryāṃ nātidūre sthito 'bhūt / atha te sarve
darśitaṃ bhavati / yāvan na śāṃkāśye nagare devāvatāram darśitaṃ bhavati /
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9676167 (0.026):
tāṃ pramadāṃ dṛṣṭvā na viṣmayati, nāpi tatra nagare, na ca / sakhībhiṃrvismayati sma / taiśca daśabhirvarṣairna jātu
yāvan na mātāpitarau satyeṣu pratiṣṭhāpitau bhavataḥ / yāvad anavatapte
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492115 (0.004):
devāvatāraṇaṃ vidarśitaṃ bhavati / mātāpitarau satyeṣu pratiṣṭhāpitau
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550443 (0.004):
karmaplotirvyākṛtā bhavati, mātāpitarau satyeṣu pratiṣṭhāpitau bhavataḥ,
mahāsarasi pūrvikā karmaplotiḥ śrāvakasaṅghena sārdhaṃ na vyākṛtā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492120 (0.027):
bhavataḥ / anavatapte mahāsarasi śrāvakasaṃghena sārdhaṃ pūrvikā / karmaplotideśanā vyākṛtā bhavati /
bhavatīti / / atha bhagavatā manasi kṛtvā śrāvakasaṃghena sārdhaṃ vyākṛtā bhavatīti /
bhagavan pūrvikāṃ karmaplotim anavatapte vyākartukāmo bhikṣūn āmantrayate
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492141 (0.028):
atha buddho bhagavāṃ śrāvakasaṃghena sārdhaṃ anavatapte mahāsarasi / pūrvikāṃ karmaplotiṃ vyākartukāmo bhikṣūn āmantrayate sma | āgamayata
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046894 (0.042):
ta ekonaiḥ pañcabhir arhacchataiḥ sārdham anavatapte mahāsarasi pūrvikāṃ / karmaplotiṃ vyākartukāmas tvām udīkṣaṇaparas tiṣṭhati / āgacchatāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492258 (0.048):
karmaplotiṃ vyākartukāmaḥ tatas tasyānavataptasya mahāsaraso madhye
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492337 (0.050):
āyuṣman śāriputra pañcaśatārhadbhiḥ saha śāstā ekaikaśaḥ (fol. 200r1) / pūrvikāṃ karmaplotiṃ vyākartukāmas tvatpratīkṣaṇaparaḥ āgaccha gacchāmaḥ
śrutvā tad uktaṃ vacanaṃ maharṣer / ājñāṃ gṛhītvā sugatasya śiṣyāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20682879 (0.055):
13,051.023a nahuṣas tu tataḥ śrutvā maharṣer vacanaṃ nṛpa
ṛddhyā tatas te yayur agrapudgalā / haṃsādhipaṃ vyomni yathaiva haṃsāḥ //
yathaivānyahaṃsagaṇaparivṛtas tathaiva buddho bhagavān śākyamuniḥ /
visphuradvicitramarīcijāla ekonaiḥ pañcabhir arhacchataiḥ sārdhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492166 (0.0):
vyākuryāma / bhikṣavaḥ evaṃ bhadanta iti bhagavataḥ pratyaśrauṣuḥ atha / bhagavān ekonaiḥ pañcabhir arhacchataiḥ sārdhaṃ śrāvastyām antarhitaḥ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046886 (0.0):
pratyasthād āyuṣmataḥ śāriputrasya purastād evaṃ cāha / he śāriputra śāstā / ta ekonaiḥ pañcabhir arhacchataiḥ sārdham anavatapte mahāsarasi pūrvikāṃ
lohitapakṣaiḥ pakṣibhiḥ parivṛto guratmān iva vihāyasā jetavanād vihārān
niragāt / / ekonapañcaśatavītarāgeṇa sārdhaṃ gatavān /
atha bhagavān mahāśrāvakasaṃghena saha śrāvastyām antarhitaḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6512282 (0.060):
bhikṣusaṃghena saha bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma, sa sarvaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492129 (0.064):
atha buddho bhagavāṃ śrāvakasaṃghena sārdhaṃ anavatapte mahāsarasi
himavaduttarasthagandhamādanaparvatasyottareṇa mahākīṭaparvatasyāgre
'navatapte mahāsarasi pratyasthāt / / na vidyate rāgādikleśasaṃtāpo yasmin sarasi / tad anavataptaṃ mahāsaraḥ /
tac ca / ekaikapārśvena catuścatvāriṃśad yojanāni / adhaś catvāriṃśad
yaṃ vyāḍayakṣācaritaṃ manoramaṃ / vicitrapuṣpais tarubhiḥ suśobhitam /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492190 (0.0):
prādurbhūtaḥ / / yaṃ vyāḍayakṣācaritaṃ manoramaṃ vicitrapuṣpais tarubhiḥ suśobhitam /
ito yato jalavahasāgaraṅgamā / nadyaś catasraḥ prasṛtāś caturdiśam //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492196 (0.0):
yaṃ vyāḍayakṣācaritaṃ manoramaṃ vicitrapuṣpais tarubhiḥ suśobhitam / / ito yato jalavahasāgaraṃgamā nadyaś catasraḥ prasṛtāś caturdiśaṃ //
gaṅgā ca sindhuś ca nadaś ca vakṣuḥ / śītā ca yān naiva taranti martyāḥ /
anyatra yo (!) ṛddhibalasya lābhī / hanteha gacchāmi saro mahodadhim //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492217 (0.042):
nānyatra ye riddhibalasya lābhī hanteha gacchāmi saro mahodadhim* //
vicitrapuṣpair nānāprakāraiḥ svādusugandhiphalavṛkṣaiḥ suśobhitam /
punaḥ śītalāmalasvādusalilasampūrṇam /
kamalakuvalayakumudakahlārakokanadādiprasūnopaśobhitam /
punaḥ / sārasaśarāricakrāṅgabakabalākākurarakrauñcādivividhavihaṃgarāvaramaṇīyam /
punar makarandapānalampaṭabhramarāṃganāgaṇagītopakūjitam /
surāsuramunikinnarayakṣarākṣasoragāpsarāgaṇopaśobhitam /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5141090 (0.038):
nirjitaś ca bhagavatā jāmbavān praṇipatyāha V vyājahāra | / asurasurayakṣagandharvarākṣasādibhir apy akhilair bhagavān na jetuṃ śakyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15855333 (0.042):
lakṣmīpaternārāyaṇasya sakalasurāsurayakṣagandharvarākṣasapanna
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17870835 (0.047):
deva gandharva kinnarāsura yakṣa rākṣasa manuṣya paśu pakṣi kīṭa pataṅga sthāvarāntā
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17666427 (0.047):
deva-gandharva-kinnarāsura-yakṣa-rākṣasa-manuṣya-paśu-pakṣi-kīṭa-pataṅga-sthāvarāntā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20182504 (0.051):
07,032.010a sasurāsuragandharvāḥ sayakṣoragarākṣasāḥ
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3683450 (0.052):
namaḥ surāsuragaṇayakṣakinnarasevite /
Namaskaraikavimsatistotra (namekvsu.htm.txt) 22582807 (0.052):
namaḥ suragaṇayakṣāsurakinnarasevite /
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6686173 (0.053):
surāsurayakṣagandharvagaruḍakinnaramahoraganāgarājamanuṣyāś ca
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19194686 (0.055):
sasurāsuragandharvayakṣarakṣonarādayaḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645429 (0.055):
tathā cāyaṃ praṇidhānaṃ saṃpadyate yad ahaṃ / devāsuragandharvayakṣarākṣasakumbhāṇḍān asmin mahāyajñe samādāpayāmi /"
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12484864 (0.056):
devanāgayakṣarākṣasāsura-garuḍa-kinnara-mahoraga-manuṣyāmanuṣya-koṭīnayuta-śatasahasrāṇi
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5191810 (0.056):
devanāgayakṣarākṣasāsuragaruḍakinnaramahoragakoṭīnayutaśatasahasrāṇi
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5192430 (0.056):
devanāgayakṣarākṣasāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyakoṭīnayutaśatasahasrāṇi
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1439825 (0.057):
suramanujamahoragāsuragaruḍayakṣagandharvavidyādharārcitapādayugme [sati]
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21593328 (0.057):
suramanujamahoragāsuragaruḍayakṣagandharvavidyādharārcitapādayugme
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11001993 (0.057):
sasurāsuragandharvaṃ sayakṣoragarākṣasam // BrP_1.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7371726 (0.058):
kiṃnaroragagandharva yakṣarākṣasasevitām / / nānādrumalatākīrṇāṃ śītavārinidhiṃ śubhām // Ram_3,71. 17 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10076356 (0.058):
3.071.017c kiṃnaroragagandharvayakṣarākṣasasevitām / 3.071.017e nānādrumalatākīrṇāṃ śītavārinidhiṃ śubhām
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865385 (0.059):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaśakrabrahmalokapālātirekavyūhālaṃkāraviṭhapanāprāptaśca
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28618746 (0.059):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālamanuṣyāmanuṣyaiḥ
atha tatra buddho bhagavāṃl laukikaṃ cittam utpādayati /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629212 (0.036):
syād iti | tato bhagavāṃl laukikaṃ cittam utpādayati: aho bata śakro
tadāntaśaḥ kuntapipīlikādayo bhagavataś cetasā cittam ājānate / atha
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533199 (0.028):
tasmin samaye śakrabrahmādayo devā bhagavataścetasā cittamājānanti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612855 (0.041):
304.001. <304>cittamutpādayanti, tasmin samaye kuntapipīlikādayo 'pi / prāṇino bhagavataścetasā cittamājānanti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552641 (0.049):
099.032. dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatām yadi laukikaṃ / cittamutpādayanti, antaśaḥ kuntapipīliko 'pi prāṇī bhagavatah cetasi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535774 (0.064):
cittamutpādayanti, tasmin samaye kuntapipīlikā api prāṇino / bhagavataścetasā cittamājānanti/
nandopanandau nāgarājāv evaṃ saṃlakṣayataḥ kiṃkāraṇaṃ bhagavatedaṃ cittam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492482 (0.007):
padmakarṇikeṣu niṣaṇṇās te bhagavantaṃ papracchuḥ kimarthaṃ bhagavaṃ / nandopanandau nāgarājau cālitau / bhagavān āha / bhikṣavaḥ nandopanandayor
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492458 (0.027):
parvato nandopanandau nāgarājau ca cālitau / anavataptaṃ mahāsaraś ca /
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19047455 (0.030):
nāgarājā, kambalāśvatarau nāgarājānau, elamelau nāgarājānau, nandopanandau
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21599167 (0.046):
devendrasya vaijayantaḥ prāsādaḥ prakampitaḥ, nandopanandau nāgarājānau / vinītau/
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11347922 (0.048):
vikasitārdhavikasitapuṣpamahāsarānavataptoitthitaṃ dvau / nāgarājāvaṣṭabdhanābhaṃ nandopanandasandhāritaṃ tat padmadaṇḍaṃ sitavarṇā
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27918618 (0.055):
pādāṅguṣthenābhikampitaḥ. / SumAv_68: nandopanandau nāma nāgarājānau sumerubhṛguṇapariveṣṭitaṃ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047047 (0.055):
mahāmaudgalyāyanena cākarṣitaḥ / tadā sumeruparvatarāja-m api kampitaḥ / / tadā nandopanandau nāgarājāv api saṃkṣubdhāḥ / yadā saṃkṣubdhā bhavanti
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097725 (0.059):
nāgarājaḥ / nandopanandau ca nāgarājau / vātsīputraśca nāgarājaḥ /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9864815 (0.059):
'navataptaśca nāgarājo nandopanandau nāgarājāvevamāhuḥ vayamapi
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047074 (0.061):
bhagavān āha / na bhikṣavo nandopanandanāgarājau saṃkṣubhitāḥ / api ca
utpāditam anavatapte mahāsarasi karmaplotikāṃ vyākartukāma iti
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492252 (0.052):
bhagavatā laukikaṃ cittam utpāditam* / paśyato 'navatapte mahāsarasi
buddhādhiṣṭhānena jñātvā tābhyām anavatapte mahāsarasi madhye
śakaṭacakrapramāṇaṃ sahasradalaṃ vilasanmaṇinālakaṃ suhīrakesaram
pañcaratnamayaṃ bhagavata āsanārthaṃ sauvarṇasaroruhaṃ vinirmitaṃ tatra
bhagavān niṣasāda bhikṣavo 'pi bhagavato 'bhisaṃmukham anyāsu
kamalakarṇikāsu niṣaṇṇāḥ / tena khalu punaḥ samayenāyuṣmāñ śāriputro gṛdhrakūṭe parvate saṃghāṭīṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217098 (0.040):
NidSa 6.2 tena khalu samayenāyuṣmāñ chāriputra āyuṣmāṃś ca mahākoṣṭhilo
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222378 (0.040):
NidSa 23.2 tena khalu samayenāyuṣmāñ chāriputra āyuṣmāṃś ca mahākoṣṭhilo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475607 (0.041):
maraṇabhayam iti / tato 'sau karvaṭakanivāsī janakāyaḥ samāśvastaḥ / / tena khalu samayenāyuṣmān śāriputras tasyām eva parṣadi sanniṣaṇṇo 'bhūt
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492295 (0.043):
bhikṣavo 'nyāsu padmakarṇikāsu niṣaṇṇāḥ tena khalu samayena śāriputro
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18614913 (0.045):
evaṃ mayā śrutamekasmiṃ samaye bhagavāṃ rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe / parvate // atha khalv āyuṣmān mahāmaudgalyāyano kālyam eva nivāsayitvā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087496 (0.046):
nyaṣīdan || 1 || / tena khalu punaḥ samayenāyuṣmān subhutistasyāmeva parṣadi saṃnipatito
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217107 (0.051):
rājagṛhe viharato gṛdhrakūṭe parvate | / NidSa 6.3. athāyuṣmāñ chāriputraḥ sāyāhne pratisaṃlayanād vyutthāya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679935 (0.054):
Vaj 2; folio 26v4-27v6 (Cz 27.16-28.17; P 179.14-24) / tena khalu punaḥ samayenāyuṣmān subhūtiḥ tasyām eva pariṣadi sannipatito
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12481173 (0.056):
vīthīmadhye tasya purato niṣaṇṇā dharmaśravaṇāya / / tena ca samayena āyuṣmān subhūtiḥ paścimena nagaradvāreṇa rājagṛhaṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5188705 (0.056):
vīthīmadhye tasya purato niṣaṇṇā dharmaśravaṇāya // / tena ca samayenāyuṣmān subhūtiḥ paścimena nagaradvāreṇa rājagṛhaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222137 (0.057):
NidSa 22.17 tena khalu samayenāyuṣmān ānanda āyuṣmataḥ śāriputrasya
sivāyamānas tiṣṭhati / tatra bhagavān āyuṣmantaṃ mahāmaudgalyāyanam / āmantrayate sma / gaccha mahāmaudgalyāyana pravrajyāsahāyam ānaya / evam
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765236 (5.960):
Vkn .3.5 tatra bhagavān āyuṣmantaṃ mahāmaudgalyāyanam āmantrayate sma:
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765507 (0.016):
Vkn .3.10 tatra bhagavān āyuṣmantaṃ mahākāśyapam āmantrayate sma: gaccha
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765098 (0.016):
Vkn .3.2 samanvāhṛtaś ca bhagavatā vimalakīrtir licchaviḥ / atha bhagavān / āyuṣmantaṃ śāriputram āmantrayate sma: gaccha tvaṃ śāriputra vimalakīrter
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492312 (0.016):
gṛdhrakūṭaparvate saṃghāṭikāṃ sīvyati sma / atha bhagavān āyuṣmantaṃ / mahāmaudgalyāyanam āha / gaccha maudgalyāyana pravrajyāsahāyakam ānayety
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25831573 (0.022):
atha khalu bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimāmantrayate sma gaccha subhūte,
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765754 (0.022):
Vkn .3.15 tatra bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim āmantrayate sma: gaccha tvaṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23914714 (0.023):
atha bhagavānāyuṣmantam mahāmaudgalyāyanam āmantrayate sma-
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530789 (0.027):
031.015. upāyasaṃvidhānaṃ kartavyamiti/ / 031.016. tatra bhagavānāyuṣmantaṃ mahāmaudgalyāyanamāmantrayate gaccha
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17998922 (0.027):
kasyāvaropitāni paripācayeyaṃ? kasya pakvāni vimocayeyam iti; tatra / bhagavān āyuṣmantaṃ mahāmaudgalyāyanam āmantrayate: gaccha maudgalyāyana;
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9790207 (0.028):
. 141 tatra bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim āmantrayati sma / gaccha
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9766913 (0.028):
Vkn .3.38 tatra bhagavān āyuṣmantaṃ rāhulam āmantrayate sma: gaccha tvaṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9766627 (0.031):
Vkn .3.33 tatra bhagavān āyuṣmantam upālim āmantrayate sma: gaccha tvam
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9766311 (0.032):
Vkn .3.25 tatra bhagavān āyuṣmantaṃ kātyāyanam āmantrayate sma: gaccha
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1371397 (0.032):
bhagavataḥ puratas tasthau | atha bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate / sma | gacchānanda gaṇḍīm ākoṭaya | te śrāvakāḥ paribhokṣyanti piṇḍapātam*
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1373398 (0.032):
atha bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate sma | gacchānanda imaṃ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275739 (0.032):
bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate (Asv 104) sma / gacchānanda pātraṃ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15277026 (0.032):
bhagavataḥ puratastasthau / atha bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma / / gacchānanda gaṇḍīmākoṭaya / te śrāvakāḥ paribhokṣyanti piṇḍapātam /
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15279024 (0.032):
/ tadahaṃ paścāt pravrajiṣyāmi / atha bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate / sma / gacchānanda imaṃ rājakumāraṃ pravrājaya / (Asv 130)
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674612 (0.032):
annapānaviyogāt kālaṃ kurvanti | tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam / āmantrayate sma: gaccha ānanda, madvacanāt supriyāṃ vada: catasras te
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499152 (0.032):
yāvat* / tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate sma / gacchānanda
bhagavann ity āyuṣmān mahāmaudgalyāyano bhagavato vacanam / pratiśrutyānavatapte mahāsarasy antarhitaḥ / gṛdhrakūṭe parvate
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492320 (0.023):
mahāmaudgalyāyanam āha / gaccha maudgalyāyana pravrajyāsahāyakam ānayety / evaṃ bhadantety āyuṣmāṃ mahāmaudgalyāyanaḥ anavatapte mahāsarasy antarhito
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530988 (0.035):
bhagavan madīyayā/ / 032.002. tato bhagavānāyuṣmāṃśca mahāmaudgalyāyanaḥ sumerumūrdhni pādān
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530801 (0.047):
pātrapūramānaya/ / 031.017. evaṃ bhadanteti āyuṣmān mahāmaudgalyāyano bhagavataḥ pratiśrutya
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046983 (0.053):
abhiprasāryoktaḥ / tvaṃ hy āyuṣman mahāmaudgalyāyana bhagavata rddhimatāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653154 (0.054):
468.006. bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikātprakrāntaḥ/ / 468.007. athāyuṣmān mahākātyāyanastasyā eva rātryā atyayātpūrvāhṇe nivāsya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21548816 (0.055):
samanusmariṣyāmītyevaṃ te ānanda śikṣitavyam// / 088.026. athāyuṣmān ānando bhagavato bhāṣitamabhyānandyānumodya bhikṣūṇāṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13623775 (0.055):
kathāṃ kartum / pṛṣṭhaṃ me āvilāyate / tat tāvad āyāmayiṣyāmīti / / adhivāsayaty āyuṣmān mahāmaudgalyāyano bhagavatas tūṣṇīṃbhāvena / atha
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612663 (0.055):
303.013. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavato 'śrauṣīt/ / 303.014. bhagavāṃstoyikāmanuprāptaḥ/
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978482 (0.057):
avalokayeyam; athāyuṣmān mahāmaudgalyāyanas tadrūpaṃ samādhiṃ samāpanno
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653543 (0.058):
prativiraṃsyantīti | athāyuṣmān mahāmaudgalyāyano yena bhagavāṃs
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653986 (0.058):
satvāḥ pāpakarmaṇaḥ prativiraṃsyantīti | athāyuṣmān mahāmaudgalyāyano yena / bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21555846 (0.058):
110.013. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt// / 110.015. atha bhagavān yenānāthapiṇḍadasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978841 (0.059):
ekāntaniṣaṇṇo āyuṣmān mahāmaudgalyāyano bhagavantam idam avocat*: utsāhita / āvābhyaṃ bhadanta bhikṣur bhagavata upasthāyako yadutāyuṣmān ānanda; sa
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21848771 (0.060):
mahākośakoṣṭhāgārāṇi ca paripūrṇāni | atha khalv āyuṣmān ānando bhagavato / vacanaṃ pratiśrutya yena kośāmbīmahānagarī yena sucandraniveśas taṃ gatvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6938383 (0.061):
17206 atha khalv āyuṣmān śāriputro bhagavantam etad avocat/ mamāpi
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18612398 (0.061):
upasaṃkrameyaṃ / ciraṃ me śuddhāvāsaṃ devanikāyaṃ upasaṃkrāntasya // atha / khalu āyuṣmān mahāmaudgalyāyana padavītihāreṇa ṛddhīye yena śuddhāvāsaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531218 (0.062):
032.024. bhagavatā tasyā dharmo deśitaḥ/ / 032.024. āyuṣmān mahāmaudgalyāyano bhagavataḥ pātragrāhakaḥ pātraṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476869 (0.062):
maudgalyāyana pretān iti / evaṃ bhadanta iti āyuṣmān mahāmaudgalyāyano / bhagavataḥ pratiśrutya pretān santarpayitum ārabdhaḥ / tatra pretāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21528357 (0.063):
parinirvṛtaḥ parinirvāpayeti// / 024.005. athāyuṣmān pūrṇo bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18612422 (0.063):
āyuṣmantaṃ mahāmaudgalyāyanaṃ dūrato yevāgacchantaṃ dṛṣṭvā ca punar / yenāyuṣmān mahāmaudgalyāyano tena pratyudgatāsuḥ // ettha ettha āryo
pratyasthād āyuṣmataḥ śāriputrasya purastād evaṃ cāha / he śāriputra śāstā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492321 (0.029):
evaṃ bhadantety āyuṣmāṃ mahāmaudgalyāyanaḥ anavatapte mahāsarasy antarhito / gṛdhrakūṭe parvate āyuṣmataḥ śāriputrasya purataḥ sthitvā evam āha /
ta ekonaiḥ pañcabhir arhacchataiḥ sārdham anavatapte mahāsarasi pūrvikāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492136 (0.0):
atha buddho bhagavāṃ śrāvakasaṃghena sārdhaṃ anavatapte mahāsarasi / pūrvikāṃ karmaplotiṃ vyākartukāmo bhikṣūn āmantrayate sma | āgamayata
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492166 (0.0):
vyākuryāma / bhikṣavaḥ evaṃ bhadanta iti bhagavataḥ pratyaśrauṣuḥ atha / bhagavān ekonaiḥ pañcabhir arhacchataiḥ sārdhaṃ śrāvastyām antarhitaḥ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046629 (0.0):
visphuradvicitramarīcijāla ekonaiḥ pañcabhir arhacchataiḥ sārdhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492255 (0.060):
bhagavatā laukikaṃ cittam utpāditam* / paśyato 'navatapte mahāsarasi / karmaplotiṃ vyākartukāmaḥ tatas tasyānavataptasya mahāsaraso madhye
karmaplotiṃ vyākartukāmas tvām udīkṣaṇaparas tiṣṭhati / āgacchatāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492138 (0.0):
atha buddho bhagavāṃ śrāvakasaṃghena sārdhaṃ anavatapte mahāsarasi / pūrvikāṃ karmaplotiṃ vyākartukāmo bhikṣūn āmantrayate sma | āgamayata
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492337 (0.028):
āyuṣman śāriputra pañcaśatārhadbhiḥ saha śāstā ekaikaśaḥ (fol. 200r1) / pūrvikāṃ karmaplotiṃ vyākartukāmas tvatpratīkṣaṇaparaḥ āgaccha gacchāmaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492257 (0.029):
bhagavatā laukikaṃ cittam utpāditam* / paśyato 'navatapte mahāsarasi / karmaplotiṃ vyākartukāmaḥ tatas tasyānavataptasya mahāsaraso madhye
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046589 (0.042):
bhagavan pūrvikāṃ karmaplotim anavatapte vyākartukāmo bhikṣūn āmantrayate
gacchāvaḥ / śāriputra āha / āyuṣman mahāmaudgalyāyana saṃghāṭīṃ tāvat
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492349 (0.009):
sa kathayaty āyuṣman mahāmaudgalyāyana saṃghāṭī tāvat sīvyāmi / paścād
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978579 (0.064):
riṃciṣyati; ehi gatvā utsāhayāvaḥ. / athāyuṣmān chāriputra āyuṣmāṃ ca mahāmaudgalyāyano yenāyuṣmān ānandas
sīvyāmi paścād āgamiṣyāmi / tato maudgalyāyanena tad vacanam amṛṣyamāṇena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492351 (0.009):
sa kathayaty āyuṣman mahāmaudgalyāyana saṃghāṭī tāvat sīvyāmi / paścād / āgamiṣyāmīti / sa kathayati / tathāstu sahāya / atha (MSV I 165)
rddhyā pañcāṅgulayo 'sya nibaddhāḥ / tenāpi maharddhyā sīvyataivāvasthitaṃ
maudgalyāyanaḥ kathayati / āyuṣmañ chāriputra yadi na yāsyasi saṃghāṭī
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046967 (0.037):
āyuṣmatā śāriputreṇoktaḥ / āyuṣman mahāmaudgalyāyana yady evam anyasūtrā / bhavatu / sa kathayati / āyuṣmañ śāriputraivaṃ kṛtvā yadi na yāsyasi /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492374 (0.048):
cchāriputraḥ kathayati āyuṣmaṃ mahāmaudgalyāyana syūtā bhavatu | sa / kathayaty āyuṣmañ cchāriputra sacet tvaṃ na gaccher balāt tvāṃ grahīṣyāmi
tāvat sīvayitavyaḥ / tataḥ paścād yāsyasi / āyuṣmañ chāriputra sāhāyyaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492351 (0.053):
sa kathayaty āyuṣman mahāmaudgalyāyana saṃghāṭī tāvat sīvyāmi / paścād / āgamiṣyāmīti / sa kathayati / tathāstu sahāya / atha (MSV I 165)
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046968 (0.063):
bhavatu / sa kathayati / āyuṣmañ śāriputraivaṃ kṛtvā yadi na yāsyasi / / ahaṃ ta ṛddhibalena nayiṣyāmi / athāyuṣmatā śāriputreṇa cākṣabandham
kalpayāmi / śāriputraḥ kathayati / evaṃ kuruṣva / athāyuṣmān
mahāmaudgalyāyanaḥ svarddhyā pañcabhir aṅgulibhiḥ sīvayitum ārabhaḥ / sa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492362 (0.047):
āgamiṣyāmīti / sa kathayati / tathāstu sahāya / atha (MSV I 165) / mahāmaudgalyāyana ṛddhyā pañcabhir aṅgulībhiḥ sīvitum ārabdhaḥ āyuṣmāñ
āyuṣmatā śāriputreṇoktaḥ / āyuṣman mahāmaudgalyāyana yady evam anyasūtrā
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047119 (0.001):
/ kṛtaṃ tvāyā mahad ṛddhivikurvitaṃ / bhavatv āgaccha gacchāva / / athāyuṣmatā śāriputreṇoktaḥ / āyuṣman mahāmaudgalyāyanaiko 'ham apy
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635823 (0.038):
mahākāśyapena āyuṣmatā coruvilvākāśyapena āyuṣmatā ca gayākāśyepena / āyuṣmatā ca śāriputreṇa āyuṣmatā ca mahāmaudgalyāyanena āyuṣmatā ca
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938364 (0.046):
vanaṣaṇḍe mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ // / tadyathā / āyuṣmatā ca śāriputreṇa / āyuṣmatā ca mahāmaudgalyāyanena / / āyuṣmatā ca mahākāśyapena / ayuṣmatā ca gayākāśyapena / āyuṣmatā ca
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305310 (0.047):
maitrāyaṇīputreṇa | āyuṣmatā ca kaphiṇena | āyuṣmatā ca subhūtinā | / āyuṣmatā ca mahāmaudgalyāyanena | āyuṣmatā ca cundena | āyuṣmatā ca
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830554 (0.050):
gayākāśyapena / āyuṣmatā ca śāriputreṇa / āyuṣmatā ca mahāmaudgalyāyanena / / āyuṣmatā ca mahākāśyapena / āyuṣmatā ca mahākātyāyanena / āyuṣmatā ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559434 (0.051):
āyuṣmatā ca gayākāśyapena, āyuṣmatā ca śāriputreṇa, āyuṣmatā ca / mahāmaudgalyāyanena, āyuṣmatā ca mahākātyāyanena, āyuṣmatā ca aniruddhena,
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493752 (0.055):
atha sthavirasthavirā bhikṣavaḥ āyuṣmantaṃ mahāmaudgalyāyanam idam avocan* / vyākṛtā āyuṣmaṃ mahāmaudgalyāyana āyuṣmatā śāriputreṇa svakakarmaplotir
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492407 (0.060):
paścān māṃ neṣyasīti | tata āyuṣmatā mahāmaudgalyāyanena te tatra nītāḥ / / atha āyuṣmān śāriputraḥ saṃlakṣayati / ayaṃ maharddhikaḥ / sacet sthānam
bhavatu / sa kathayati / āyuṣmañ śāriputraivaṃ kṛtvā yadi na yāsyasi /
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046930 (0.037):
/ āyuṣman mahāmaudgalyāyana yady evaṃ saṃghāṭīsūtrā bhavatu / / maudgalyāyanaḥ kathayati / āyuṣmañ chāriputra yadi na yāsyasi saṃghāṭī
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492375 (0.047):
cchāriputraḥ kathayati āyuṣmaṃ mahāmaudgalyāyana syūtā bhavatu | sa / kathayaty āyuṣmañ cchāriputra sacet tvaṃ na gaccher balāt tvāṃ grahīṣyāmi
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046940 (0.063):
tāvat sīvayitavyaḥ / tataḥ paścād yāsyasi / āyuṣmañ chāriputra sāhāyyaṃ / kalpayāmi / śāriputraḥ kathayati / evaṃ kuruṣva / athāyuṣmān
ahaṃ ta ṛddhibalena nayiṣyāmi / athāyuṣmatā śāriputreṇa cākṣabandham
abhiprasāryoktaḥ / tvaṃ hy āyuṣman mahāmaudgalyāyana bhagavata rddhimatāṃ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046868 (0.053):
bhagavann ity āyuṣmān mahāmaudgalyāyano bhagavato vacanam / pratiśrutyānavatapte mahāsarasy antarhitaḥ / gṛdhrakūṭe parvate
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531218 (0.059):
032.024. bhagavatā tasyā dharmo deśitaḥ/ / 032.024. āyuṣmān mahāmaudgalyāyano bhagavataḥ pātragrāhakaḥ pātraṃ
madhye 'gro nirdiṣṭaḥ / idaṃ tāvat prāg eva māṃ balena nayiṣyasi /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492578 (0.049):
bhadanta bhagavatā āyuṣmāṃ mahāmaudgalyāyanaḥ riddhimatām agro nirdiṣṭo
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047177 (0.064):
ṛddhimatām madhye 'gro nirdiṣṭaḥ / so 'py āyuṣmāta śāriputreṇa rddhyā
athāyuṣmatā mahāmaudgalyāyanenākarṣitaḥ / athāyuṣmāñ ṣāriputraḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492406 (0.063):
paścān māṃ neṣyasīti | tata āyuṣmatā mahāmaudgalyāyanena te tatra nītāḥ / / atha āyuṣmān śāriputraḥ saṃlakṣayati / ayaṃ maharddhikaḥ / sacet sthānam
saṃlakṣayati / maharddhiko mahānubhāvaḥ / sthānam etan nibadhyate
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9437583 (0.053):
nāgās saṃlakṣayanti | ayam āryo maharddhiko mahānubhāvaḥ śakṣyate divyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21575736 (0.057):
171.032. kathayati gṛhapate, maharddhikastvam <172>mahānubhāva iti/
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13664066 (0.062):
āścaryaṃ yāvan maharddhiko mahāśramano mahānubhāvaḥ; api tv aham apy arhan
yadākarṣiṣyate / tadāyuṣmatā śāriputreṇa gṛdhrakūṭaparvata upanibaddhaḥ /
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938368 (0.054):
āyuṣmatā ca mahākāśyapena / ayuṣmatā ca gayākāśyapena / āyuṣmatā ca / nadīkāśyapena / āyuṣmatā coruvilvākāśyapena / āyuṣmatā cājñātakauṇḍinyena
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405587 (0.059):
nadīkāśyapena ca, gayākāśyapena ca, kumārakāśyapena ca, mahākāśyapena ca, / śāriputreṇa ca, mahāmaudgalyāyanena ca, mahākauṣṭhilyena ca, mahākaphilena
āyuṣmatā mahāmaudgalyāyanena cākarṣitaḥ / gṛdhrakūṭaparvatasaha / āyuṣmāñ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492421 (0.061):
idaṃ sarvaṃ neṣyatīti / sa tena gṛdhrakūṭe parvate upanibaddha āyuṣmatā / mahāmaudgalyāyanenākṛṣṭo gṛdhrakūtaḥ parvataḥ kampitum ārabdhaḥ /
śāriputraḥ saṃlakṣayati gṛdhrakūṭaparvatam apy ayam ākarṣayiṣyati /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492433 (0.012):
athāyuṣmān śāriputraḥ saṃlakṣayati / anena gṛdhrakūṭaparvataś cālita iti
āyuṣmatā śāriputreṇa sumerau parvatarāje copanibaddhaḥ / āyuṣmatā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492449 (0.022):
... yanv ahaṃ sumerau upanibadhnīyām (MSV,Wi 72) iti sa tena sumerau / parvatarāje upanibaddhaḥ punar āyuṣmatā mahāmaudgalyāyanenākṛṣṭaḥ sumeruḥ
mahāmaudgalyāyanena cākarṣitaḥ / tadā sumeruparvatarāja-m api kampitaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492450 (0.038):
parvatarāje upanibaddhaḥ punar āyuṣmatā mahāmaudgalyāyanenākṛṣṭaḥ sumeruḥ
tadā nandopanandau nāgarājāv api saṃkṣubdhāḥ / yadā saṃkṣubdhā bhavanti
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047074 (0.022):
bhagavān āha / na bhikṣavo nandopanandanāgarājau saṃkṣubhitāḥ / api ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21599166 (0.054):
devendrasya vaijayantaḥ prāsādaḥ prakampitaḥ, nandopanandau nāgarājānau
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046796 (0.055):
tadāntaśaḥ kuntapipīlikādayo bhagavataś cetasā cittam ājānate / atha / nandopanandau nāgarājāv evaṃ saṃlakṣayataḥ kiṃkāraṇaṃ bhagavatedaṃ cittam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492480 (0.057):
padmakarṇikeṣu niṣaṇṇās te bhagavantaṃ papracchuḥ kimarthaṃ bhagavaṃ / nandopanandau nāgarājau cālitau / bhagavān āha / bhikṣavaḥ nandopanandayor
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097725 (0.059):
nāgarājaḥ / nandopanandau ca nāgarājau / vātsīputraśca nāgarājaḥ /
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1447625 (0.061):
pādāṅaguṣṭhena śakrasya devendrasya vaijayantaḥ prāsādaḥ prakampito / nandopanandau nāgarājānau vinītau / āha ca /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9864814 (0.062):
'navataptaśca nāgarājo nandopanandau nāgarājāvevamāhuḥ vayamapi
tadā bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ paripṛcchanti / kiṃ bhagavan
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677529 (0.060):
bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchanti: kāni bhadanta kuvalayayā karmāṇi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644244 (0.060):
atyantaniṣṭhe 'nuttare yogakṣeme nirvāṇe pratiṣṭhāpitāḥ// / 439.011. bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchanti kiṃ bhadanta panthakena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651274 (0.062):
462.021. punarapi bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuh kiṃ bhadanta,
nandopanandanāgarājau kṣubdhāḥ / yenānavatapto mahāsaraḥ saṃkṣubhitaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492478 (0.057):
padmakarṇikeṣu niṣaṇṇās te bhagavantaṃ papracchuḥ kimarthaṃ bhagavaṃ / nandopanandau nāgarājau cālitau / bhagavān āha / bhikṣavaḥ nandopanandayor
bhagavān āha / na bhikṣavo nandopanandanāgarājau saṃkṣubhitāḥ / api ca
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047047 (0.022):
mahāmaudgalyāyanena cākarṣitaḥ / tadā sumeruparvatarāja-m api kampitaḥ / / tadā nandopanandau nāgarājāv api saṃkṣubdhāḥ / yadā saṃkṣubdhā bhavanti
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492484 (0.057):
padmakarṇikeṣu niṣaṇṇās te bhagavantaṃ papracchuḥ kimarthaṃ bhagavaṃ / nandopanandau nāgarājau cālitau / bhagavān āha / bhikṣavaḥ nandopanandayor
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046796 (0.061):
tadāntaśaḥ kuntapipīlikādayo bhagavataś cetasā cittam ājānate / atha / nandopanandau nāgarājāv evaṃ saṃlakṣayataḥ kiṃkāraṇaṃ bhagavatedaṃ cittam
mahāśrāvakayor anyonyaṃ mahad ṛddhiprakurvitaṃ / tata āyuṣmāñ śāriputraḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651751 (0.059):
464.001. bhikṣava utthāyāsanātprakrāntāḥ/ / 464.001. āyuṣmāñchāriputraḥ saṃlakṣayati kiṃ cāpi bhagavatā nānujñātam,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651722 (0.061):
463.030. sā satyāni na paśyati/ / 463.030. āyuṣmāñchāriputraḥ saṃlakṣayati kimāsyāḥ santi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530989 (0.062):
bhagavan madīyayā/ / 032.002. tato bhagavānāyuṣmāṃśca mahāmaudgalyāyanaḥ sumerumūrdhni pādān
saṃlakṣayati / sumerum apy ayaṃ parvatarājam ākarṣayiṣyatīti / tena yasyāṃ
padmakarṇikāyāṃ bhagavān niṣaṇṇas tasyāṃ padmanāla upanibaddhaḥ / tadā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552760 (0.063):
sahasrapatraṃ śakaṭacakramātraṃ sarvasauvarṇaṃ ratnadaṇḍaṃ padmam/ / 100.010. bhagavāṃśca padmakarṇikāyāṃ niṣaṇṇaḥ paryaṅkamābhujya ṛjuṃ kāyaṃ
niṣkampo vyavasthitaḥ / āyuṣmān mahāmaudgalyāyanenāyuṣmāñ śāriputra uktaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978819 (0.048):
nānyathā. / athāyuṣmān mahāmaudgalyāyana āyuṣmān śāriputra āyuṣmantam ānandaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978581 (0.050):
riṃciṣyati; ehi gatvā utsāhayāvaḥ. / athāyuṣmān chāriputra āyuṣmāṃ ca mahāmaudgalyāyano yenāyuṣmān ānandas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910326 (0.054):
09301 atha khalv āyuṣmān śāriputra āyuṣmāṃś ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāṃś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236076 (0.054):
atha khalv āyuṣmāñ śāriputra āyuṣmāṃś ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāṃś ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15073213 (0.054):
atha khalv āyuṣmān śāriputra āyuṣmāṃś ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāṃś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732645 (0.058):
tathāgatā loke utpatsyante (PSP1: 93) atha khalv āyuṣmān śāriputra / āyuṣmāṃś ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāṃś ca subhūtir āyuṣmāṃś ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3998311 (0.059):
gaṇanā kṛtā // / atha khalvāyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat tena hi
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978260 (0.061):
bhadrikaḥ bāṣpaḥ mahānāmā yaśā pūrṇaḥ vimalaḥ gavāmpatiḥ subāhuḥ āyuṣmān / śāriputraḥ āyuṣmān mahāmaudgalyāyanaḥ āyuṣmān mahākāśyapaḥ (SBV II 60)
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978392 (0.061):
vimalaḥ gavaṃpatiḥ subāhuḥ āyuṣmān śāriputraḥ āyuṣmān mahāmaudgalyāyanaḥ / āyuṣmān mahākāśyapaḥ āyuṣmān mahākauṣṭhilaḥ āyuṣmān mahākapphinaḥ āyuṣmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038433 (0.062):
cchāriputra (PvSPL khaḥ_b) āyuṣmāñ ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāñ ca / subhūtir āyuṣmāñ ca pūrṇo maitrāyaṇīputra āyuṣmāñ ca mahākāśyapa ete cānye
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010464 (0.063):
uttānakaḥ kāyena krathamānena middham avakrāntaḥ iti; athāyuṣmān / śāriputraḥ āyuṣmantaṃ mahāmaudgalyāyanam idam avocat: saṃvejaya āyuṣman
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568449 (0.064):
6 athāyuṣmāṃ śāradvatīputrāyuṣmāṃś ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāṃś ca / mahākauṭilaḥ āyuṣmāṃś ca mahākātyāyanaḥ āyuṣmāṃś ca pūrṇo maitrāyaṇīputra
athāyuṣmatā śāriputreṇoktaḥ / āyuṣman mahāmaudgalyāyanaiko 'ham apy
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046958 (0.001):
mahāmaudgalyāyanaḥ svarddhyā pañcabhir aṅgulibhiḥ sīvayitum ārabhaḥ / sa / āyuṣmatā śāriputreṇoktaḥ / āyuṣman mahāmaudgalyāyana yady evam anyasūtrā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635823 (0.041):
mahākāśyapena āyuṣmatā coruvilvākāśyapena āyuṣmatā ca gayākāśyepena / āyuṣmatā ca śāriputreṇa āyuṣmatā ca mahāmaudgalyāyanena āyuṣmatā ca
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938364 (0.047):
tadyathā / āyuṣmatā ca śāriputreṇa / āyuṣmatā ca mahāmaudgalyāyanena / / āyuṣmatā ca mahākāśyapena / ayuṣmatā ca gayākāśyapena / āyuṣmatā ca
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305310 (0.049):
maitrāyaṇīputreṇa | āyuṣmatā ca kaphiṇena | āyuṣmatā ca subhūtinā | / āyuṣmatā ca mahāmaudgalyāyanena | āyuṣmatā ca cundena | āyuṣmatā ca
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830554 (0.055):
gayākāśyapena / āyuṣmatā ca śāriputreṇa / āyuṣmatā ca mahāmaudgalyāyanena / / āyuṣmatā ca mahākāśyapena / āyuṣmatā ca mahākātyāyanena / āyuṣmatā ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559434 (0.055):
āyuṣmatā ca gayākāśyapena, āyuṣmatā ca śāriputreṇa, āyuṣmatā ca / mahāmaudgalyāyanena, āyuṣmatā ca mahākātyāyanena, āyuṣmatā ca aniruddhena,
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492407 (0.056):
paścān māṃ neṣyasīti | tata āyuṣmatā mahāmaudgalyāyanena te tatra nītāḥ / / atha āyuṣmān śāriputraḥ saṃlakṣayati / ayaṃ maharddhikaḥ / sacet sthānam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493752 (0.056):
atha sthavirasthavirā bhikṣavaḥ āyuṣmantaṃ mahāmaudgalyāyanam idam avocan* / vyākṛtā āyuṣmaṃ mahāmaudgalyāyana āyuṣmatā śāriputreṇa svakakarmaplotir
āgacchāmi yāvad āyuṣmān mahāmaudgalyāyano na gacchati / tadāyuṣmāñ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3997095 (0.038):
'paryāpannaḥ / tenārthena bodhisattvo mahāsattva iti saṃkhyāṃ gacchati // / atha khalvāyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat kena kāraṇena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492531 (0.047):
gacchāvaḥ gacchāyuṣman mahāmaudgalyāyana eṣo 'ham āgata eva yāvad āyuṣmān
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978819 (0.049):
nānyathā. / athāyuṣmān mahāmaudgalyāyana āyuṣmān śāriputra āyuṣmantam ānandaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21580047 (0.054):
carati, sa tamādāya yenāyuṣmān mahāmaudgalyāyanastenopasaṃkrāmati, āyuṣmān / mahāmaudgalyāyana enaṃ samyagavavadiṣyati, anuśāsiṣyatīti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21580162 (0.054):
carati, sa tamādāya yenāyuṣmān mahāmaudgalyāyanastenopasaṃkrāmati, āyuṣmān / mahāmaudgalyāyana eva samyagavavadiṣyati samyaganuśāsiṣyatīti, tamāyuṣmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910327 (0.054):
09301 atha khalv āyuṣmān śāriputra āyuṣmāṃś ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāṃś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236076 (0.054):
atha khalv āyuṣmāñ śāriputra āyuṣmāṃś ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāṃś ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15073214 (0.054):
atha khalv āyuṣmān śāriputra āyuṣmāṃś ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāṃś ca
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978581 (0.055):
athāyuṣmān chāriputra āyuṣmāṃ ca mahāmaudgalyāyano yenāyuṣmān ānandas
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568449 (0.056):
6 athāyuṣmāṃ śāradvatīputrāyuṣmāṃś ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāṃś ca / mahākauṭilaḥ āyuṣmāṃś ca mahākātyāyanaḥ āyuṣmāṃś ca pūrṇo maitrāyaṇīputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732646 (0.056):
tathāgatā loke utpatsyante (PSP1: 93) atha khalv āyuṣmān śāriputra / āyuṣmāṃś ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāṃś ca subhūtir āyuṣmāṃś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038433 (0.060):
cchāriputra (PvSPL khaḥ_b) āyuṣmāñ ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāñ ca / subhūtir āyuṣmāñ ca pūrṇo maitrāyaṇīputra āyuṣmāñ ca mahākāśyapa ete cānye
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978260 (0.061):
bhadrikaḥ bāṣpaḥ mahānāmā yaśā pūrṇaḥ vimalaḥ gavāmpatiḥ subāhuḥ āyuṣmān / śāriputraḥ āyuṣmān mahāmaudgalyāyanaḥ āyuṣmān mahākāśyapaḥ (SBV II 60)
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978393 (0.061):
vimalaḥ gavaṃpatiḥ subāhuḥ āyuṣmān śāriputraḥ āyuṣmān mahāmaudgalyāyanaḥ / āyuṣmān mahākāśyapaḥ āyuṣmān mahākauṣṭhilaḥ āyuṣmān mahākapphinaḥ āyuṣmān
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010463 (0.062):
uttānakaḥ kāyena krathamānena middham avakrāntaḥ iti; athāyuṣmān / śāriputraḥ āyuṣmantaṃ mahāmaudgalyāyanam idam avocat: saṃvejaya āyuṣman
śāriputraḥ prathamataraṃ gatvā bhagavataḥ pādau śirasābhivanditvā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831819 (0.043):
| bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā yena mahāprajāpati gautamī
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832885 (0.043):
iti āyuṣmān ānando bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā yena mahāprajāpatī
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21566880 (0.046):
144.013. anupūrveṇa bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavataḥ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7833357 (0.046):
janakāyasyāgacchanti / āgatvā ca te janakāyā bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya na ca tathāgatamālapanti na saṃlapanti
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17098631 (0.046):
janakāyasyāgacchanti; 4. āgatvā ca te janakāyā bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya, na ca tathāgatam ālapanti, na saṃlapanti;
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297169 (0.048):
eva ṛddhyā vihāyasā āgatya gṛddhakūṭe bhagavataḥ purato niṣaṇṇaḥ // sa / bhagavataḥ pādau śirasābhivanditvā, ekānte niṣīdati / sa ca sākṣāc candra
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001051 (0.048):
'vasthitaḥ; tatas te bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā purastān niṣaṇṇā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7682307 (0.049):
kāyaromamukhebhyo niṣkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavantaṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7114514 (0.049):
āyuṣmānānando bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā prakrāntaḥ / atha te
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297444 (0.049):
prasādajātena bhagavantaṃ tripradakṣiṇīkṛtya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā svabhavanaṃ prakrāntaḥ //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667559 (0.049):
bhagavatsakāśam upasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamayya bhagavantam idam avocat*:
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307468 (0.049):
upasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā yena bhagavāṃs
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27674889 (0.049):
bhagavatsakāśam upasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā / yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇaṃya bhagavantam idam avocat / labheyāhaṃ
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9678551 (0.050):
samyassaṃbuddhastenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādau / śirasābhivanditvā ekānte 'tiṣṭhat / ekāntasthitaśca rājā arciṣmān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492543 (0.051):
mahāmaudgalyāyano na pratyāgatas tāvad āryāyuṣmān śāriputro gataḥ / / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte padmakarṇikāyāṃ niṣaṇṇaḥ tataḥ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218512 (0.052):
rājā bimbisāro bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau / śirasā vanditvā prakrāntaḥ / tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma haṃbho
Vasudharadharani or Sucandragrhapatipariprccha or Sucandravadana (vadhdhgu.htm.txt) 25797741 (0.052):
bhagavantam anekaśatasahasrakṛtvaḥ pradakṣiṇīkṛtya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā bhagavantaṃ punar anavalokya bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524685 (0.052):
013.003. athāyuṣmāñcchroṇaḥ koṭikarṇo yena bhagavāṃstenopasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt/
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6564292 (0.054):
sahasrāṇyutthāya āsanebhyo bhagavataḥ pādau śirasābhivanditvā tataḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7100397 (0.054):
athāvalokiteśvaro bodhisattva idaṃ praśnavyāhāraṃ kṛtvā bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya ekānte prakāntaḥ, prakramitvā jvalannivāgnipiṇḍa ākāśe
svāsanapadmakarṇikāyāṃ niṣaṇṇaḥ / tataḥ paścād āyuṣmān mahāmaudgalyāyana
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492549 (0.0):
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte padmakarṇikāyāṃ niṣaṇṇaḥ tataḥ
āgataḥ svāsane ca vyavasthitaḥ / sa tenoktaḥ / āyuṣmāñ śāriputrāgatas tvam
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8323168 (0.049):
prātaryatra sa tatraiva yāsyāmo nāgato yadi / / tato yadbhavatītyeva sarve te niścayaṃ vyadhuḥ // SoKss_17,6.86 //
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13520470 (0.054):
na ca tenāham āgataḥ__Vdha_079.057 / na ca tenāham āgataḥ__Vdha_079.064
tataḥ sarve bhikṣavaḥ saṃśayajātā buddhaṃ bhagavantaṃ paripṛcchanti /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18011029 (0.032):
vilekhaḥ vipratisāraḥ tat sarveṇa sarvaṃ prativigataṃ; tato 'nye bhikṣavaḥ / saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ: kiṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645059 (0.040):
tṛptir nāstīti || / bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18009001 (0.041):
bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / papracchuḥ: paśya bhadanta ye bhagavato dṛṣṭyanumatam āpannāḥ te
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642632 (0.044):
434.014. bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchanti paśya bhadanta
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643077 (0.044):
435.030. bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchanti paśya bhadanta bhagavatā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21645124 (0.044):
441.030. bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchanti paśya bhadanta, yadā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535044 (0.044):
046.003. bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / pṛcchanti paśya bhadanta anena brāhmaṇena bhagavānekayā gāthayā stuto
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300710 (0.046):
manyābhivādyā ca saṃvṛttā // tadā bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ / sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ // kāni bhadanta
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499271 (0.047):
sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ / paśya bhadanta / anye bhikṣavaḥ śubhayādhimuktāḥ / āyuṣmāṃs tu vairaṭṭasiṃhaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630813 (0.047):
bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643940 (0.047):
yadā bhagavatā etat sūtraṃ bhāṣitaṃ tadā bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ / sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ: āścaryaṃ bhadanta
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660523 (0.047):
tato bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ / bhagavantaṃ papracchuḥ: paśya bhagavan, yāvad anena devaputreṇāyaṃ pitā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678277 (0.047):
tato bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ / bhagavantaṃ papracchuḥ: kāni bhadanta kāśisundaryā karmāṇi kṛtāni,
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476007 (0.047):
bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539752 (0.047):
062.001. <62>bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ / bhagavantaṃ papracchuh paśya bhadanta bhagavatā idaṃ caurasahasraṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558503 (0.047):
118.009. bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21567005 (0.047):
144.023. pravrajya tairyujyadbhirghaṭadbhirvyāyacchadbhiryāvadarhattvaṃ / sākṣātkṛtam// / 144.024. yato bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21568631 (0.047):
149.015. yato bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ / bhagavantaṃ pṛcchanti bhagavan dharmarucirihaiva śrāvastyāṃ jāto
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576684 (0.047):
174.025. bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27668122 (0.047):
manyābhivādyā ca saṃvṛttā // tadā bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ / sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ // kāni bhadanta
paśya bhadanta bhagavatāyuṣmān mahāmaudgalyāyano maharddhiko mahānubhāva
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643079 (0.016):
435.030. bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchanti paśya bhadanta bhagavatā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21647241 (0.027):
450.020. tato bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ / bhagavantaṃ papracchuh paśya bhadanta, bhagavatā anupamā labhyamānā na
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505981 (0.031):
bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / papracchuḥ / paśya bhadanta bhagavatā āyuṣmān śāriputro mahāprajñānām
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22229658 (0.031):
bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchetāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / papracchuḥ / paśya bhadanta bhagavatā tasya bhikṣoḥ svayam evam upasthānaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17967458 (0.031):
pratiṣṭhāpitāni tadā bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ / bhagavantaṃ papracchuḥ: paśya bhadanta bhagavatā aśītir devatāsahasrāṇi
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17967684 (0.031):
bhikṣavaḥ (A 429b) saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / papracchuḥ: paśya bhadanta bhagavatā paṃcakā bhikṣavaḥ saṃsārakāntārād
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17967944 (0.031):
sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ: paśya bhadanta / bhagavatā paṃcakā bhikṣavaḥ saṃsārakāntārād uttārya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17968676 (0.031):
sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ: paśya bhadanta / bhagavatā āyuṣmantam ājñātakauṇḍinyam āgamya aśītir devatāsahasrāṇi
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17969037 (0.031):
II 18) tadā bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ / bhagavantaṃ papracchuḥ: paśya bhadanta bhagavatā bhikṣavaḥ saddharmarasena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17969512 (0.031):
bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / papracchuḥ: paśya bhadanta bhagavatā paṃcakā bhikṣavaḥ saddharmarasena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17969967 (0.031):
bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / papracchuḥ: paśya bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18003480 (0.031):
bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / papracchuḥ: paśya bhadanta bhagavatā āyuṣmatā daśabalakāśyapena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642631 (0.043):
434.014. bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchanti paśya bhadanta
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21645123 (0.043):
441.030. bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchanti paśya bhadanta, yadā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18007362 (0.044):
bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / papracchuḥ: paśya bhadanta bhagavān paṃcabhir bhikṣuśataiḥ parityaktaḥ;
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583227 (0.047):
195.003. tatra bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ / bhagavantaṃ papracchuh paśya bhadanta, yāvadāyuṣmantau
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531848 (0.047):
034.027. bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuh paśya bhadanta bhikṣavo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645556 (0.047):
sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ: paśya bhadanta / yāvad dharmaratnasyāmī bhājanabhūtāḥ satvā ādareṇa śrotavyaṃ manyanta iti
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5648233 (0.047):
bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / papracchuḥ: paśya bhadanta, yāvad ayaṃ kulaputro bhagavatā yāvat trir api
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310554 (0.047):
indraiḥ / tadā bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ / bhagavantaṃ papracchuḥ / paśya bhadanta yāvad dharmaratnasyāmī
ṛddhimatām madhye 'gro nirdiṣṭaḥ / so 'py āyuṣmāta śāriputreṇa rddhyā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492579 (0.053):
bhadanta bhagavatā āyuṣmāṃ mahāmaudgalyāyanaḥ riddhimatām agro nirdiṣṭo / 'tha ca punar āyuṣmatā śāriputreṇa riddhyā parājita iti / bhagavān āha //
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27918589 (0.055):
SumAv_66: sā kathayati: nāyam āryo mahāmaudgalyāyano, 'yaṃ bhagavatā / ṛddhimatām agro nirdiṣṭaḥ. / SumAv_67: anena śakrasya devānām indrasya vaijayantaḥ prāsādaḥ,
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046986 (0.064):
abhiprasāryoktaḥ / tvaṃ hy āyuṣman mahāmaudgalyāyana bhagavata rddhimatāṃ / madhye 'gro nirdiṣṭaḥ / idaṃ tāvat prāg eva māṃ balena nayiṣyasi /
parājitaḥ / bhagavān āha / na bhikṣava etarhy eva yathātīte 'py adhvany
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492591 (0.0):
'tha ca punar āyuṣmatā śāriputreṇa riddhyā parājita iti / bhagavān āha //
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22225741 (0.0):
vyaṃsitam* / bhagavān āha / na bhikṣava etarhi yathā atīte 'py adhvany
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22226291 (0.0):
lābhe saṃnipatita iti / bhagavān āha / na bhikṣava etarhi / yathā atīte
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228233 (0.0):
papracchuḥ / paśya bhadantāyumān upanandaḥ atilobhena vipannaḥ / bhagavān / āha / na bhikṣava etarhi yathā atīte 'py adhvani atilobhena vipannaḥ / tac
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22229741 (0.0):
bhagavato glānakaḥ priya iti / bhagavān āha / na bhikṣava etarhi yathā / atīte 'dhvani mamātiva glānakāḥ priyāḥ / tac chrūyatām* /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535061 (0.0):
bhagavatā ca pratyekāyāṃ bodhau vyākṛta iti/ / 046.005. bhagavānāha na bhikṣava etarhi, yathā atīte 'dhvani
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539775 (0.0):
pratiṣṭhāpitam/ / 062.003. bhagavānāha na bhikṣava etarhi, yathā atīte 'pyadhvani mayā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642645 (0.0):
kṛtaḥ/ / 434.015. bhagavānāha na bhikṣava etarhi yathā atīte 'pyadhvani
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643099 (0.0):
atyantaniṣṭhe anuttare yogakṣeme nirvāṇe pratiṣṭāpitaḥ/ / 435.032. bhagavānāha na bhikṣava etarhi yathā atīte 'pyadhvanyeṣo mayā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17973653 (0.0):
vaśīkaraṇamodakenānvāvartayitukāmārabdhā; bhagavān āha: na bhikṣava etarhi / yathātīte 'py adhvani aham anayā modakenānvāvartitaḥ; tac chrūyatām (SBV
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17974270 (0.0):
ātmā muktaḥ iti; bhagavān āha: na bhikṣava etarhi yathātīte 'py adhvany
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17984203 (0.0):
bhagavān āha: na bhikṣava etarhi, yathā atīte 'py adhvany eṣaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985040 (0.0):
papracchuḥ: paśya bhadanta jīvakena bhagavataḥ saṃdhāya bhāṣitaṃ vijñātam / iti; bhagavān āha: na bhikṣava etarhi, yathā atīte 'py adhvany anena mama
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985815 (0.0):
bhagavantaṃ papracchuḥ: paśya bhadanta devadattaḥ akṛtajñaḥ akṛtavedī; / bhagavān āha: na bhikṣava etarhi, yathā (A 459a) atīte 'py adhvani eṣa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17997412 (0.0):
lipyante iti, bhagavān āha: na bhikṣava etarhi; yathā atīte 'py adhvany
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18000695 (0.0):
duḥkhāṃ tīvraṃ kharāṃ kaṭukām amanāpāṃ vedanāṃ vedayate iti, bhagavān āha: / na bhikṣava etarhi; yathā atīte 'py adhvany eṣa pādanimittam anayena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001891 (0.0):
parityaktaḥ iti; bhagavān āha: na bhikṣava etarhi yathā atīte 'py adhvani
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18003793 (0.0):
devadattasya varṇaṃ bhāṣante iti; bhagavān āha: na bhikṣava etarhi yathā / atīte 'py adhvani ete alajjina alajjino varṇam abhāṣanta; tac chrūyatāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18007376 (0.0):
āyuṣmatā ānandena na parityaktaḥ; bhagavān āha: na bhikṣava etarhi; yathā / atīte 'py adhvany abhiḥ parityaktaḥ; ānandena na parityaktaḥ; tac
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18008575 (0.0):
papracchuḥ: paśya bhadanta devadattaḥ pūtiḥ pūtinā lābhasatkāreṇa hataḥ / iti; bhagavān āha: na bhikṣava etarhi; yathā atīte 'py adhvany eṣa pūtinā
anena śilpenāpi parājitaḥ / / tac chrūyatāṃ tāvat / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo madhyadeśe citrakarācāryo 'bhūt
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492613 (0.033):
kenacid arthakaraṇīyena madhyadeśād yavanaviṣayaṃ gataḥ sa tatra
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492838 (0.045):
bhūyo 'pi yo 'nena śilpakuśalena parājitas tac chrūyatām* / bhūtapūrvaṃ / bhikṣavo dvayoś citrakalācāryayor vivādo 'bhūt* ekaḥ kathayaty ahaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492604 (0.046):
bhūtapūrvaṃ (fol. 200v1) madhyadeśe 'nyataraś citrakarācāryo 'bhūt sa / kenacid arthakaraṇīyena madhyadeśād yavanaviṣayaṃ gataḥ sa tatra
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047490 (0.049):
bhūyo 'pi yathānenaiṣa parājitas tac chrūyataṃ / bhūtapūrvam bhikṣavaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493007 (0.050):
bhūyo 'py. + + + ṛddhyā parājitaḥ tac chrūyatāṃ / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo
'vatīrṇas tatrāhārādikaṃ kṛtvā vyavasthitaḥ / tena tasya / dāruyantrapuṭṭalikāṃ kṛtvopasthānaparicārikā saṃpreṣitā / sā ca
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047398 (0.058):
'vatīrṇas tasya mayā dāruyantrapuṭṭalikāṃ kṛtvā paricārikā preṣitā / sā
dāruyantrapuṭṭalikā tailodvartanaṃ haste nidhāya sthāpayitā / tataḥ sā
tenoktā / ihāgacchasveti / sā tūṣṇī vyavasthitā / sa saṃlakṣayati nūnaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492631 (0.037):
kathayati / sā tūṣṇīm avasthitā / sa saṃlakṣayati nūnaṃ mamaiṣā paricārikā
mama copasthānāya paricārikā preṣitā bhaviṣyatīti / varṇitā / aho vidhātrā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492634 (0.034):
kathayati / sā tūṣṇīm avasthitā / sa saṃlakṣayati nūnaṃ mamaiṣā paricārikā
nārīṇāṃ ratnasūtā vinirmitā / cakṣuṣor mama puṇyasyānayā pavanīkṛtaḥ /
dhig aho tasya janma jambudvīpe manuṣyasya yasyedṛśī yuvatī
rūpayauvanasampannā paramaramaṇīyā cakṣuṣā vā hastena vā
śārīrasparśenādikaṃ [sic] na bhaved ity anenāmṛtasadṛśena mādhuryavacanena
sambhāvitaḥ samāhartum ārabdhavān / priye sundary āgacchāgacchasveti /
tathāpi sā dāruyantrapuṭṭalikā na kiṃcid uktety avadhārya
kāmopasaktacetasā satvaram upagamya / sā tena hastena gṛhītvākarṣitā tadā
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047405 (0.0):
'vatīrṇas tasya mayā dāruyantrapuṭṭalikāṃ kṛtvā paricārikā preṣitā / sā / tena hastena gṛhītvākarṣitā tadā dārusaṃkalikānāṃ puñjo vyavasthitaḥ /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27845502 (0.053):
dāsīputra kahiṃ praviṣṭo 'si ti | ocapeṭitaḥ | ekena hastena bāhāyāṃ / gṛhītvā dvitīyena hastena grīvāyāṃ saṃsthāgārād bahiś choritaḥ | virūḍhako
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643438 (0.063):
kāṣṭhamanupradattam/ / 436.032. tasya kāṣṭhamūlikā saṃpannā/ / 436.032. sa tāṃ gṛhītvā pratinivṛttaḥ/
dārusaṃkalikānāṃ puñjo vyavasthitaḥ / sa bhinnopahāsaḥ kṛtaḥ / sa
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047409 (0.0):
tena hastena gṛhītvākarṣitā tadā dārusaṃkalikānāṃ puñjo vyavasthitaḥ /
saṃlakṣayati / aham anenaikākī pratibheditaḥ / aham api tathā kariṣyāmi /
yathāsau sarājikāyāṃ parṣanmadhye pratibhedopahāsaṃ gamiṣyatīti cintayitvā
tena dvārābhimukha ātmodbaddhakaṇṭhakaś citritaḥ / tadanantaraṃ
kapāṭapṛṣṭhe ca nilīyamāno 'vasthitaḥ / yas tasya vyutthānasamaye
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492670 (0.050):
ātmapratibimbakam udbandhakaṃ likhitaṃ kavāṭasandhau ca nilīyāvasthitaḥ / tasya yo vyutthānakālaḥ so 'tikrāntaḥ / atha yantrācāryaḥ saṃlakṣayati /
'tikrāntaḥ / sa yantrakarācāryaḥ saṃlakṣayati / utsūro jātaḥ /
kasyārthenāyaṃ na niṣkrāmayatīti / sa tatra gataḥ / tena sa dṛṣṭaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9483313 (0.053):
rājaduhitryā śirortiḥ / na śaknumaḥ svasthīkartum* / gacchāmy ahaṃ / svasthīkaromi / sa gatas tayā dṛṣṭaḥ / sā saṃlakṣayati / ko 'yaṃ piśāca
dṛṣṭvā ca saṃlakṣayati / kiṃkāraṇam anenātmodbaddha iti / yāvat paśyati
dārusaṃkalikāyāḥ puñjaṃ samlakṣayati / pratibhinnenātmodbaddhaḥ / ācaritaṃ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047409 (0.053):
tena hastena gṛhītvākarṣitā tadā dārusaṃkalikānāṃ puñjo vyavasthitaḥ / / tena pratibhinnakenātmodbaddhaḥ / taṃ deva pratyavekṣayatu paścād ahaṃ
ceha yavanaviṣaye / yasya kasyacin niveśane 'tithiḥ kālaṃ lokāntaraṃ
karoti / tasya tāvat saṃskāro yāvad rājña āveditaṃ bhavati / tena rājña
'vatīrṇas tasya mayā dāruyantrapuṭṭalikāṃ kṛtvā paricārikā preṣitā / sā
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047218 (0.058):
dāruyantrapuṭṭalikāṃ kṛtvopasthānaparicārikā saṃpreṣitā / sā ca
tena hastena gṛhītvākarṣitā tadā dārusaṃkalikānāṃ puñjo vyavasthitaḥ /
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047300 (0.0):
kāmopasaktacetasā satvaram upagamya / sā tena hastena gṛhītvākarṣitā tadā / dārusaṃkalikānāṃ puñjo vyavasthitaḥ / sa bhinnopahāsaḥ kṛtaḥ / sa
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27845502 (0.053):
dāsīputra kahiṃ praviṣṭo 'si ti | ocapeṭitaḥ | ekena hastena bāhāyāṃ / gṛhītvā dvitīyena hastena grīvāyāṃ saṃsthāgārād bahiś choritaḥ | virūḍhako
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047360 (0.053):
dārusaṃkalikāyāḥ puñjaṃ samlakṣayati / pratibhinnenātmodbaddhaḥ / ācaritaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643438 (0.063):
kāṣṭhamanupradattam/ / 436.032. tasya kāṣṭhamūlikā saṃpannā/ / 436.032. sa tāṃ gṛhītvā pratinivṛttaḥ/
tena pratibhinnakenātmodbaddhaḥ / taṃ deva pratyavekṣayatu paścād ahaṃ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047361 (0.053):
dārusaṃkalikāyāḥ puñjaṃ samlakṣayati / pratibhinnenātmodbaddhaḥ / ācaritaṃ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047298 (0.059):
kāmopasaktacetasā satvaram upagamya / sā tena hastena gṛhītvākarṣitā tadā / dārusaṃkalikānāṃ puñjo vyavasthitaḥ / sa bhinnopahāsaḥ kṛtaḥ / sa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3741198 (0.063):
samādhiṃ pratilabhate su dṛḍha vyavasthitaś ca bhavati mahā yānae ity ādi / atha vā yo * atra sūtre * adhyeṣaṇa mantraḥ pūrvam uktaḥ | tena + ayaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26937810 (0.063):
bodhicittāsaṃpramoṣaṃ nāma samādhiṃ pratilabhate sudṛḍhavyavasthitaś ca / bhavati mahāyānae ity ādi || / atha vā yo 'tra sūtre 'dhyeṣaṇamantraḥ pūrvam uktaḥ | tenāyaṃ vidhiḥ
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13875353 (0.063):
sudṛḍhavyavasthitaś ca bhavati mahāyānae ity ādi || / atha vā yo 'tra sūtre 'dhyeṣaṇamantraḥ pūrvam uktaḥ |
saṃskāraṃ kariṣyāmi / rājāñayā tatrāmātyā gatāḥ / sa tair dṛṣṭaḥ / dṛṣṭvā
kathayanti / katham asmākaṃ nāgadantād avatārayitavyaḥ / apare kathayanti
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492774 (0.030):
avatārayitavyam iti | apare kathayanti pāśaś chettavya iti te kuṭhāraṃ
chinnaḥ sa yantrakarācāryaḥ pratibhinnako vyayasthitaḥ / sa kapāṭāntarakān
nirgatya kathayati / ahaṃ tvayā bhoḥ puruṣaikākī pratibhinnaḥ / tvaṃ punar
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492794 (0.0):
citrakalācāryaḥ kavāṭāntarikāyā nirgatya kathayati / bhoḥ puruṣa tvayāham
mayā sarājikāyāṃ parṣanmadhye pratibhedita iti / tat kiṃ manyadhve
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492803 (0.049):
ekākī prabhinnas tvaṃ punaḥ sarājikāyāṃ parṣado madhye (MSV I 168) mayā
bhikṣavaḥ / yo 'sau citrakarācārya eṣa evāsau śāriputro bhikṣuḥ / yo 'sau
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493288 (0.017):
dantakarācāryaḥ pratibhinnaḥ / kiṃ manyadhve bhikṣavo yo 'sau / dantakarācārya eṣa evāsau maudgalyāyano bhikṣuḥ yo 'sau citrakarācārya eṣa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492821 (0.033):
yantrakalācārya eṣa evāsau maudgalyāyano bhikṣus tena kālena tena samayena / yo 'sau citrakarācārya eṣa evāsau śāriputro bhikṣus tena kālena tena
yantrakarācārya eṣa evāsau mahāmaudgalyāyano bhikṣuḥ / tadāpy anenaiva
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047638 (0.046):
citrakarma kṛtaṃ / eṣa evāsau mahāmaudgalyāyano bhikṣus tadāpy eṣa śilpena / parājita iti / etarhy apy anena rddhyā parājita iti /
śilpena parājitaḥ / etarhy apy anenaiṣa parājitaḥ / / bhūyo 'pi yathānenaiṣa parājitas tac chrūyataṃ / bhūtapūrvam bhikṣavaḥ /
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047641 (0.0):
citrakarma kṛtaṃ / eṣa evāsau mahāmaudgalyāyano bhikṣus tadāpy eṣa śilpena / parājita iti / etarhy apy anena rddhyā parājita iti /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493005 (0.027):
evāsau maudgalyāyano bhikṣus tena kālena tena samayena tadāpy eṣo 'nena / śilpena parājitaḥ etarhy apy anenaiṣa riddhyā parājitaḥ //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492839 (0.029):
bhūyo 'pi yo 'nena śilpakuśalena parājitas tac chrūyatām* / bhūtapūrvaṃ / bhikṣavo dvayoś citrakalācāryayor vivādo 'bhūt* ekaḥ kathayaty ahaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492830 (0.031):
samayena tadāpy anenaiṣa śilpena parājitaḥ etarhy apy anenaiṣa ṛddhyā
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047191 (0.049):
anena śilpenāpi parājitaḥ / / tac chrūyatāṃ tāvat / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo madhyadeśe citrakarācāryo 'bhūt
dvayoś citrakarācāryayor vivādo jātaḥ / ekaḥ kathayati / ahaṃ śobhanaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492853 (1.788):
bhikṣavo dvayoś citrakalācāryayor vivādo 'bhūt* ekaḥ kathayaty ahaṃ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047528 (0.025):
kathayato 'haṃ śobhanaṃ śilpaṃ jānāmi / aparo 'py ahaṃ śobhanaṃ śilpaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492867 (0.039):
parasparaṃ spardhayā rājasakāśaṃ gatau / tasya pādayor nipatitau / ekaḥ / kathayati / ahaṃ śobhanaṃ śilpaṃ darśayiṣyāmi / dvitīyo 'pi kathayati /
śilpaṃ jānāmi / aparaḥ kathayati / ahaṃ śobhanaṃ śilpaṃ jānāmīti / tato
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047529 (0.0):
kathayato 'haṃ śobhanaṃ śilpaṃ jānāmi / aparo 'py ahaṃ śobhanaṃ śilpaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492853 (0.024):
bhikṣavo dvayoś citrakalācāryayor vivādo 'bhūt* ekaḥ kathayaty ahaṃ / śobhanaṃ śilpaṃ jānāmīti dvitīyo 'pi kathayaty ahaṃ śobhanataraṃ jānāmīti
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492867 (0.059):
parasparaṃ spardhayā rājasakāśaṃ gatau / tasya pādayor nipatitau / ekaḥ / kathayati / ahaṃ śobhanaṃ śilpaṃ darśayiṣyāmi / dvitīyo 'pi kathayati /
vivādād anyonyaṃ rājñaḥ sakāśam upasaṃkrāntāv upasaṃkramya rājñaḥ sakāśe
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9431209 (0.036):
5r6 (Pravr-v II): /// rājñas sakāśam upasaṃkrāmeyam iti sa rājñas sakāśam
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9430583 (0.052):
mūlam apahāya śākhāpattrapalāśaṃ parāmarṣṭavyaṃ maṃsye yanv ahaṃ rājñas / sakāśam upasaṃkrāmeyam iti | sa rājñas sakāśam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659504 (0.053):
vibhūtyā bhagavatsakāśam upagatas tayaiva vibhūtyā tasyām eva rātrau rājño / bimbisārasya sakāśam upasaṃkramya sarvaṃ rājakulam
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047573 (0.054):
ṣaḍbhir māsair bhittiparikarma kṛtaṃ / yena citrakarma kṛtaṃ sa rājñaḥ / sakāśam upasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya kathayati / deva mama parisamāptaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492916 (0.056):
bhittiḥ parikarmitā / yasya citrakarma parisamāptaṃ sa rājñaḥ sakāśam / upasaṃkrāntaḥ upasaṃkramya kathayati deva mama citrakarma parisamāptaṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101670 (0.060):
baddhaḥ / sa tasyaiva sakāśamupasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya ca rājño / balerasurendrasya dūrataścakṣurdarśanaṃ yāti sma suvarṇabimbamiva
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9429866 (0.064):
yad anarthaṃ kariṣyatīti | te aṅgasya rājñas sakāśam upasaṃkrāntā / upasaṃkramya kathayanti deva mahāpadmasya rājño biṃbisāro nāma + + + +
kathayato 'haṃ śobhanaṃ śilpaṃ jānāmi / aparo 'py ahaṃ śobhanaṃ śilpaṃ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047506 (0.0):
dvayoś citrakarācāryayor vivādo jātaḥ / ekaḥ kathayati / ahaṃ śobhanaṃ / śilpaṃ jānāmi / aparaḥ kathayati / ahaṃ śobhanaṃ śilpaṃ jānāmīti / tato
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492853 (0.026):
bhikṣavo dvayoś citrakalācāryayor vivādo 'bhūt* ekaḥ kathayaty ahaṃ / śobhanaṃ śilpaṃ jānāmīti dvitīyo 'pi kathayaty ahaṃ śobhanataraṃ jānāmīti
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492867 (0.063):
parasparaṃ spardhayā rājasakāśaṃ gatau / tasya pādayor nipatitau / ekaḥ / kathayati / ahaṃ śobhanaṃ śilpaṃ darśayiṣyāmi / dvitīyo 'pi kathayati /
jānāmīti kathayati / atha rājñā dvārakoṣṭhakam upadarśitaṃ / bhavantau
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492853 (0.025):
bhikṣavo dvayoś citrakalācāryayor vivādo 'bhūt* ekaḥ kathayaty ahaṃ / śobhanaṃ śilpaṃ jānāmīti dvitīyo 'pi kathayaty ahaṃ śobhanataraṃ jānāmīti
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047508 (0.025):
dvayoś citrakarācāryayor vivādo jātaḥ / ekaḥ kathayati / ahaṃ śobhanaṃ / śilpaṃ jānāmi / aparaḥ kathayati / ahaṃ śobhanaṃ śilpaṃ jānāmīti / tato
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492867 (0.061):
parasparaṃ spardhayā rājasakāśaṃ gatau / tasya pādayor nipatitau / ekaḥ / kathayati / ahaṃ śobhanaṃ śilpaṃ darśayiṣyāmi / dvitīyo 'pi kathayati /
nāhaṃ jāne yo yuṣmākaṃ śilpaṃ jānīte / api tv eka ekāṃ bhitthiṃ
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 421135 (0.049):
tadekamukuryustāḥ kathamekāṃ dhiyañca na |
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18564777 (0.056):
2 gaṇana yāti arhanta ṛdhhimantāḥ ekamekaś cābhinirmiṇuyāt teṣām / abhinirmitānām ekamekaś cābhinirmitāḥ evantābhinirmiṇuyāt tat kim
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977857 (0.058):
bhojanavelāyāṃ śālyodanaṃ phelāyāṃ nipatati tittirī dvāv ikṣuyaṣṭiś ca; / tayor ekaḥ phelāyāṃ, dvitīyo bhūmyāṃ? iti; bhagavān āha: rājñaiva
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17318874 (0.059):
agnyādinā 'nvayavyatirekau na niścitāv iti kutaḥ kāryahetor ggamakatvam? | / na hi yo 'smāv eko deśakālāvasthāniyato 'gniviśeṣahetuko dhūmo 'dhigataḥ
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10525275 (0.063):
dvau pudgalau saṃghāvaśeṣām āpattim āpannau deśayiṣyāvo deśayiṣyāva iti / / tatraiko deśayati dvitīyo na deśayati / tatra yo 'sau na deśayati taṃ
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10525308 (0.063):
pudgalasyāntike deśayiṣyāvo deśayiṣyāva iti / tatraiko deśayati dvitīyo na
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977883 (0.064):
tittirī dvāv ikṣuyaṣṭiś ca; tayor ekaḥ phelāyāṃ, dvitīyo bhūmyāṃ.
parimārjayatu / dvitīyo 'py aparām evaṃ tau madhye yamanikāṃ datvā
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8505851 (0.051):
pārāśarīṃ tṛtīyāṃ tu yā5valkyāmathāparām // BndP_1,34.27 //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492892 (0.052):
jānīta ity api tv eka ekāṃ bhittiṃ citrayatu dvitīyo aparāṃ* / + + + + + +
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 421135 (0.056):
tadekamukuryustāḥ kathamekāṃ dhiyañca na |
citrayitum ārabdhau / ekena ṣaḍbhir māsaiś citrakarma kṛtaṃ / dvitīyenāpi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492905 (0.0):
+ + + + + + + + + + + + + + + + + (GBM 6.1066a) citrayitum ārabdhau | / tatraikena ṣaḍbhir māsaiś citrakarma kṛtaṃ dvitīyena ṣaḍbhir māsair
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492989 (0.045):
evāsau śāriputro bhikṣuḥ yena tu ṣaḍbhir māsaiś citrakarma kṛtaṃ eṣa
ṣaḍbhir māsair bhittiparikarma kṛtaṃ / yena citrakarma kṛtaṃ sa rājñaḥ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047626 (0.0):
śilpika iti / tat kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ / yena ṣaḍbhir māsair / bhittiparikarma kṛtaṃ / eṣa evāsau śāriputro bhikṣuḥ / yena ṣaḍbhir māsaiś
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492905 (0.022):
tatraikena ṣaḍbhir māsaiś citrakarma kṛtaṃ dvitīyena ṣaḍbhir māsair
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492980 (0.026):
manyadhve bhikṣavo yenā + + ṣaḍbhir māsair bhittiparikarma kṛtaṃ eṣa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492913 (0.047):
bhittiḥ parikarmitā / yasya citrakarma parisamāptaṃ sa rājñaḥ sakāśam / upasaṃkrāntaḥ upasaṃkramya kathayati deva mama citrakarma parisamāptaṃ
sakāśam upasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya kathayati / deva mama parisamāptaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492920 (0.0):
bhittiḥ parikarmitā / yasya citrakarma parisamāptaṃ sa rājñaḥ sakāśam / upasaṃkrāntaḥ upasaṃkramya kathayati deva mama citrakarma parisamāptaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215054 (0.013):
avalokayāmīti / sa rājñaḥ sakāśam upasaṃkramya kathayati / deva aham api
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215163 (0.013):
vaidyarājaḥ / sa kapālamocanīṃ vidyāṃ jānīte iti / sa rājñaḥ sakāśam / upasaṃkramya kathayati / deva gacchāmi takṣaśilām* / kimartham* /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979460 (0.026):
na labhate pravrajyāṃ; sa pratyekabuddhaḥ svayam eva rājñaḥ sakāśam / upasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya gāthayā kathayati:
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9429866 (0.029):
yad anarthaṃ kariṣyatīti | te aṅgasya rājñas sakāśam upasaṃkrāntā / upasaṃkramya kathayanti deva mahāpadmasya rājño biṃbisāro nāma + + + +
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20884986 (0.037):
tataḥ paścāt sa pāradārikasya sakāśam upasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya / kathayati / bhadramukha dṛṣṭas te mayā pitā / sa kathayati / aniṣṭo 'sya
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9431209 (0.037):
5r6 (Pravr-v II): /// rājñas sakāśam upasaṃkrāmeyam iti sa rājñas sakāśam / upasaṃkrānto rājānaṃ jayenāyuṣā ca vardhayitvā purato 'vasthito devāsti
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885093 (0.039):
sa gaṇikāyāḥ sakāśam upasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya kathayati / bhagini
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17984294 (0.040):
prativinodya tasya caṇḍālasya vidyāmantradhāriṇaḥ sakāśam upasaṃkrāntaḥ; / upasaṃkramya kathayati: icchāmy aham upādhyāyasya śuśrūṣāṃ kartuṃ;
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101670 (0.045):
baddhaḥ / sa tasyaiva sakāśamupasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya ca rājño
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215118 (0.050):
vaidyakaṃ śikṣeya iti / sa pituḥ sakāśam upasaṃkramya kathayati / deva
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466389 (0.050):
utpannam* / sa vaidyasakāśam upasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya kathayati /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666476 (0.050):
mokṣaḥ syād iti | tato nāgavarṇam antardhāpya brāhmaṇavarṇam ātmānam / abhinirmāya rājñaḥ sakāśam upasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya jayenāyuṣā ca
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9430862 (0.051):
sakāśam upasaṃkrāntaḥ upasaṃkramyābhivādanaṃ kṛtvā kathayati | icchāmy
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478294 (0.054):
tato 'sau brāhmaṇas tvaritaṃ rājñaḥ sakāśam upasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047517 (0.054):
vivādād anyonyaṃ rājñaḥ sakāśam upasaṃkrāntāv upasaṃkramya rājñaḥ sakāśe
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14807132 (0.057):
dakṣiṇām ādiśat; sa tasya sakāśam upasaṃkrāntaḥ kathayati: ārya yady ahaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005495 (0.061):
sakāśam (SBV II 184) upasaṃkramya dvitīyasya sakāśam upasaṃkrāntaḥ / kathayati: idam maṇibhājanaṃ; mūlyam asya kuruṣva iti; tena tasya puṣkalaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17989091 (0.061):
api na kasyacid ruṣitapūrvā; prāgeva tvam iti; tato mātuḥ sakāśam / upasaṃkramya kathayati: putra yadā tvaṃ mama kukṣigatas tadā aham api na
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17989636 (0.062):
vyaparopayiṣyāmi; evaṃ mamākāmasyāpi yauvarājyābhiṣekaḥ; iti viditvā pituḥ / sakāśam upasaṃkramya kathayati: deva kalyāṇakārī mahāsamudraṃ
citrakarma / mahārājann avalokayatāṃ / rājāmātyasahāyo nirgataḥ / tad
rājñā dṛṣṭaṃ / dṛṣṭvaivaṃ kathayati śobhanam idaṃ citrakarma / dvitīyo 'pi
kathayati deva citrakarmāvalokayatu / chāyā tatra nipatitā / rājā tad
dṛṣṭvā kathayati svacchataram idaṃ citrakarmeti / so 'pi yamanikaṃ / apakṛṣyāha / nedaṃ citrakarma / api tu bhittiparikarma / evaṃ rājā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21648360 (0.055):
453.029. amātyānāmājñā dattā gacchantu bhavantaḥ, siṃhalaṃ sārthavāhaṃ / śabdayateti/ / 453.029. tairasau śabditaḥ/ / 453.030. rājā kathayati siṃhala, enāṃ rājāduhitaraṃ dhāraya, kṣamasveti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529200 (0.055):
026.021. devo 'smākaṃ sāhāyyaṃ kalpayatu/ / 026.022. rājā kathayati tataḥ śobhanam/ / 026.022. tathā bhavatu/
vismayam āpannaḥ / amātyān āmantrayate sma / bhavanto 'yaṃ śobhanataraḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21645497 (0.030):
'śvapaṇyamādāya vārāṇasīmanuprāpta iti/ / 443.003. so 'mātyānāmantrayate sma bhavantaḥ, kiyacciraṃ mayehaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17973252 (0.062):
ekacoro gṛhītvā rājña upanāmitaḥ; rājā amātyān āmantrayate: bhavantaḥ / katham atra pratipattavyaṃ? iti; te kathayanti; deva praghātyatām iti;
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21655669 (0.064):
477.009. nivāryamāṇā nāvatiṣṭhate/ / 477.009. ruṣito 'mātyānāmantrayate yo bhavanto rājñaḥ kṣatriyasya
śilpika iti / tat kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ / yena ṣaḍbhir māsair
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492978 (0.043):
paraṃ vismayam āpannaḥ kathayati ayaṃ śobhanataraḥ śilpika iti | kiṃ / manyadhve bhikṣavo yenā + + ṣaḍbhir māsair bhittiparikarma kṛtaṃ eṣa
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047564 (0.047):
ṣaḍbhir māsair bhittiparikarma kṛtaṃ / yena citrakarma kṛtaṃ sa rājñaḥ
bhittiparikarma kṛtaṃ / eṣa evāsau śāriputro bhikṣuḥ / yena ṣaḍbhir māsaiś
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047565 (0.0):
citrayitum ārabdhau / ekena ṣaḍbhir māsaiś citrakarma kṛtaṃ / dvitīyenāpi / ṣaḍbhir māsair bhittiparikarma kṛtaṃ / yena citrakarma kṛtaṃ sa rājñaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492990 (0.019):
manyadhve bhikṣavo yenā + + ṣaḍbhir māsair bhittiparikarma kṛtaṃ eṣa / evāsau śāriputro bhikṣuḥ yena tu ṣaḍbhir māsaiś citrakarma kṛtaṃ eṣa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492983 (0.026):
manyadhve bhikṣavo yenā + + ṣaḍbhir māsair bhittiparikarma kṛtaṃ eṣa
citrakarma kṛtaṃ / eṣa evāsau mahāmaudgalyāyano bhikṣus tadāpy eṣa śilpena
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047485 (0.0):
yantrakarācārya eṣa evāsau mahāmaudgalyāyano bhikṣuḥ / tadāpy anenaiva / śilpena parājitaḥ / etarhy apy anenaiṣa parājitaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492992 (0.033):
evāsau śāriputro bhikṣuḥ yena tu ṣaḍbhir māsaiś citrakarma kṛtaṃ eṣa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492827 (0.045):
samayena tadāpy anenaiṣa śilpena parājitaḥ etarhy apy anenaiṣa ṛddhyā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492999 (0.045):
evāsau maudgalyāyano bhikṣus tena kālena tena samayena tadāpy eṣo 'nena / śilpena parājitaḥ etarhy apy anenaiṣa riddhyā parājitaḥ //
parājita iti / etarhy apy anena rddhyā parājita iti / / bhūyo 'py ṛddhyā parājitaḥ / tac chrūyatām /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493004 (0.011):
evāsau maudgalyāyano bhikṣus tena kālena tena samayena tadāpy eṣo 'nena / śilpena parājitaḥ etarhy apy anenaiṣa riddhyā parājitaḥ //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492831 (0.017):
samayena tadāpy anenaiṣa śilpena parājitaḥ etarhy apy anenaiṣa ṛddhyā
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047485 (0.023):
yantrakarācārya eṣa evāsau mahāmaudgalyāyano bhikṣuḥ / tadāpy anenaiva / śilpena parājitaḥ / etarhy apy anenaiṣa parājitaḥ /
abhūtāṃ śaṅkhalikhitau vārāṇasyām ṛṣī purā /
varṣāvarṣavivādena saṃgharṣo 'bhūt tayor mithaḥ //
kadācid atha śaṅkhena padbhyāṃ apṛṣṭo jaṭaḥ krudhā /
likhitaḥ prāha taṃ mūrdhabhedaḥ sūryoyade 'stu te //
śaṅkho 'vadan madvacasā nodeṣyati divākaraḥ /
ity ukte tena suciraṃ sāndhakāram abhūj jagat //
kalpitaṃ likhitenāsya kṛpayā mṛnmayaṃ śiraḥ /
sūryodaye 'tha sahasā śatadhā vasudhāṃ yayau //
janmāntare sa śaṅkho 'dya maudgalyāyanatāṃ gataḥ /
likhitaḥ śāriputro 'yaṃ tad vijetā tadāpy abhūt // / etarhy apy anena rddhyā parājita ityādi vistarato jñeyaṃ /
yāsāṃ dhyānasamāpattīnāṃ lābhī tathāgatas tāsāṃ pratyekabuddhā nāmāpi na
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493300 (0.0):
evāsau śāriputro bhikṣuḥ / api tu yāsāṃ dhyānavimokṣasamādhisamāpattīnāṃ / lābhī tathāgatas tāsāṃ pratyekabuddhā nāmāpi na jānanti / yāsāṃ
jānate / yāsāṃ pratyekabuddhā lābhinas tāsāṃ śāriputro nāmāpi na jānīte /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493311 (1.192):
lābhī tathāgatas tāsāṃ pratyekabuddhā nāmāpi na jānanti / yāsāṃ / pratyekabuddhā lābhinas tāsāṃ śāriputro bhikṣur nāmāpi na jānīte / yāsāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493304 (0.037):
lābhī tathāgatas tāsāṃ pratyekabuddhā nāmāpi na jānanti / yāsāṃ / pratyekabuddhā lābhinas tāsāṃ śāriputro bhikṣur nāmāpi na jānīte / yāsāṃ
yāsāṃ lābhī śāriputras tāsāṃ maudgalyāyano nāmāpi na jānīte / yāsāṃ lābhī
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493312 (1.192):
pratyekabuddhā lābhinas tāsāṃ śāriputro bhikṣur nāmāpi na jānīte / yāsāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493321 (0.033):
pratyekabuddhā lābhinas tāsāṃ śāriputro bhikṣur nāmāpi na jānīte / yāsāṃ / lābhī śāriputro bhikṣus tāsāṃ maudgalyāyano bhikṣur nāmāpi na jānīte /
maudgalyāyanas tāsāṃ tadanye śrāvakā nāmāpi na jānate / ato 'yaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493328 (0.0):
yāsāṃ maudgalyāyano bhikṣur lābhī tāsāṃ tadanye śrāvakā nāmāpi na jānate /
maharddhiko mahānubhāvo 'yaṃ śāriputro maudgalyāyanāt kiṃtu
bahulavihāriṇāṃ saṃdhāya maya rddhimatām agrata iti nirdiṣṭaḥ /
ity anantaram āha / / sa tatra gatvā giram abhyudāharet / pūrvaṃnivāsācaritānulomikām /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493360 (0.027):
athāyuṣmān mahākāśyapaḥ svāṃ karmaplotiṃ vyākaroti / kathayati / sa tatra gatvā giram abhyudīray. pūrvaṃnivāsācaritānulomikām* /
ākhyātu yo 'nusmaratīha tatra / śubhāśubhaṃ karmasukhodayaṃ saḥ //
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9318295 (0.031):
śubhāśubhaṃ karma sukhāsukhodayaṃ dhruvaṃ paratreti virūḍhaniścayaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26916816 (0.049):
ihaiva cainaṃ bhokṣyāmi % śubhāśubhaphalodayam // BrP_242.36 // / sukham evaṃ tu kartavyaṃ $ sakṛt kṛtvā sukhaṃ mama &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11188115 (0.049):
ihaiva cainaṃ bhokṣyāmi śubhāśubhaphalodayam // BrP_242.36 // / sukham evaṃ tu kartavyaṃ sakṛt kṛtvā sukhaṃ mama /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10406497 (0.050):
12,292.033c ihaiva cainaṃ bhokṣyāmi śubhāśubhaphalodayam / 12,292.034a sukham eva ca kartavyaṃ sakṛt kṛtvā sukhaṃ mama
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11364208 (0.061):
bhāṣitaṃ karmamevaṃ tu śubhāśubhaphalodayam // Mmk_15.203 //
atha sthavirasthavirā bhikṣavas tathāgatājñayā svakasvakaṃ karmaplotikaṃ
vyākurvanti / prathamataram mahāpratibhāno nāgila āha / / nāgilo nāma nāmena bhikṣur buddhasya śrāvakaḥ /
praśnaṃ pṛṣṭo vyākārṣīd anavatapte mahāhrade sarasi //
tato nāgilo nāma bhikṣus tathāgatasyāgrato daśanakhāñjaliṃ kṛtvā svakāṃ
karmaplotikāṃ vyārocayati sma / / dattvā saṃghasya kaṭhinaṃ suprasannena cetasā /
itas triṃśan mahākalpān nābhijānāmi durgatim // 1
aṣṭādaśāni kalpāni devaloke ramāmy aham /
catuḥṣaṣṭiṃ tu vārāṇi devendratvaṃ kṛtaṃ mayā // 2
aśītiśatakṛtvas tu cakravarti bhavāmy aham /
prādeśikānāṃ rājñāṃ tu saṃkhyā mama na vidyate // 3
aho ratnatraye kārāṃ kurvanti yatra mānavāḥ /
parīttamātraṃ dattvā tu labhante vipulaṃ phalam // 4
yadi martyeṣu me janma hitvā divyaṃ sukhaṃ mahat /
martyānām abhipūjyo 'smi kaṭhinadānasya tat phalam // 5
yadi devopapattiḥ syāt tyaktvā mānuṣyakaṃ sukham /
devasaṃghasya pūjyo ' smi kaṭhinadānasya tat phalam // 6
cakravāḍam upādāya mahīsāgaramaṇḍalam / / ākāṃkṣamāṇa-m adyaiva dūṣyair ācchādayāmy aham // 7
punar api kaṭhinadānasyotkarṣaṃ kathayann āha / padotkṣepe padotkṣepe dūṣyāḥ prādurbhavanti me /
dūṣyopari ca tiṣṭhāmi dūṣyaṃ cāpi vitānakam // 8 / bhavā udghāṭitā mahyaṃ kleśāś cādhyāsitā mayā /
sarvāsravāḥ parikṣīṇāḥ kaṭhinadānasya tat phalam // 9
pratisaṃvidaś catvāro vimokṣāś ca tathāṣṭakāḥ / / ṣaḍ abhijñā hy anuprāptāḥ kṛtaṃ buddhasya śāsanam // 10
sugandhadehaḥ suralokagāmī / mahādhano bhoganijaḥ sukheśī /
pravāti dikṣu śuciśīlagandho / gandhapradānāt khalu mokṣayāyī // gandha
puṣpaṃ ye sugatasya saṃghasamitau dāsyanti śraddhānvitāḥ
puṣpānīva vibhānti sarvajagatāṃ svargānugā mokṣiṇaḥ /
pūjyante sasurāsurair avirataṃ sacchīlagandhānvitāḥ
kāyād gandhavaraṃ prayāti sukhino ghrāṇendriyaṃ śudhyati //
ghanamālāṃ vicitrāṃ ca devasaṃghe pradāpayet /
śiraḥśūlaṃ nābhiyate khagamī saṃprajāyate // puṣpa
ye dhūpaṃ pradadanti manmatharipoḥ saṃghāya sadbhāvatas
te nityaṃ sukham āpnuvanti sukhitā bhogeśvarāḥ śīlinaḥ /
na bhrāntasmṛtayo bhavanti vaśino dhyāneṣu labdhāspadāḥ
śāntiṃ yānti manoharāḥ paṭudhiyaḥ pūjyāḥ sadevāsuraiḥ // dhūpa
netrābhirāmaḥ susamṛddhakośo / bhavaty asau nīlaviśālanetraḥ /
nārīnarāṇām abhivīkṣaṇīyo / yo dīpamālāṃ prakaroti saṃghe // dīpa
prasannavarṇā mṛdupāṇipādā / mahābalāḥ śatrubhir apradhṛṣyāḥ /
tailapradānena bhavanti martyāḥ / surūparūpāḥ sukham āpnuvanti // taila
upānahaṃ hṛṣṭamanāḥ pradātā / ṛddheḥ sa lābhī bhavitā dhanāḍhyaḥ /
susaṃsthitaḥ pādayugo mahātmā / svargānucārī varayānayāyī //
jātena tena muninā prathamaṃ pṛthivyāṃ / prakrāmatā balavataiva padāni satpa /
padmāvalī viracitā phalam eva cābhūt / sā pādukāyugaladānam ṛte kutaḥ syāt // upānaha
chattrībhūto bhavati jagatām ātapatrapradānāc
chāyāramye vasati suciraṃ līlayā rājalakṣmyā /
dharmasvāmī bhavati niyataṃ sarvalokasya nātho
nāsau gacchet kugatigahanaṃ rūpavān bhogalābhī //
āropya hṛṣṭaḥ prathamaṃ mahātmā / chattraṃ purā kāśyapadhātugarbhe /
divi kṣitau cāpy upasevya saukhyaṃ / nando mahātmā praśamaṃ jagāma // chattra
prajñālābhī bhavati niyataṃ sūtrasūcīpradānāt
prajñālābhād bhavagatibhayān mucyate dhīnidhānaḥ /
prajñā rājñī duritaharaṇe nāsti kācit tayānyā
sā saṃpannā bhavati saphala saṃpadā sarvathaiva // sūtrasūcī
śuddhasphaṭikasaṃkāśaṃ dvādaśāṅgulim eva vā / / khaṭikāṃ yo dadātiha jāyate paṇḍito mahān // khaṭikā
bhogānvito nayanahārisugandhivaktraḥ śleṣmojjharogaparimuktamanojñavāṇīḥ /
cittopasargaviraho divijanmabhāgī / tāmbūladānalalitāṅkuritasya ceṣṭā // 1
śrīlakṣaṇāṅkitamukho nayanābhirāmas
tāmrādharaḥ sarucikomaladantapaṅktiḥ / śleṣmāmayakrimivivarjitacārugaṇḍas
tāmbūladānavihitaṃ phalam etad agram // 2 // tāmbūla
grīvāśiraścaraṇabāhusamāśritasya / vaiḍūryahāṭakamayasya samauktikasya /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300998 (1.192):
punaś ca // / grīvāśiraścaraṇabāhusamāśritasya vaiḍūryahāṭakamayasya samuktakasya /
gātrasya bhūṣaṇavidher divi vā kṣitau vā / śreṣṭhaṃ vibhūṣaṇam ataḥ pravadanti vastram // 1
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301005 (0.0):
grīvāśiraścaraṇabāhusamāśritasya vaiḍūryahāṭakamayasya samuktakasya / / gātrasya bhūṣaṇavidher divi vā kṣitau vā śreṣṭhaṃ vibhūṣaṇam ataḥ
rūpānvito 'pi kulajo 'pi vicakṣaṇo 'pi / naikeṣu śāstrasamayeṣu kṛtaśramo 'pi /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301014 (0.025):
na kevalam // / rūpānvito 'pi kulajo 'pi vicakṣaṇo 'pi
śīlādibhir guṇagaṇaiḥ samālaṃkṛto 'pi
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301023 (0.0):
lokeṣu śāstramaya _ ^ kṛtaśramo 'pi / / śīlādibhir guṇagaṇaiḥ samalaṃkṛto 'pi
na bhrājate hi bhuvi vastram ṛte manuṣyaḥ // 2
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301032 (0.055):
na bhrājate divi suvastram ṛte manuṣyaḥ // Dak_14.14 //
tasmād vibhūṣaṇam atulyam avekṣyavastraṃ śītoṣṇadaṃśamaśakaprativāraṇaṃ ca
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301037 (0.0):
na bhrājate divi suvastram ṛte manuṣyaḥ // Dak_14.14 // / tasmād vibhūṣaṇam atulyam avekṣya vastraṃ
hrīvastram apratisamaṃ samavāptakāmair / vastrapradānam asakṛn manujaiḥ pradeyam // 3
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301053 (1.192):
hrīvastram apratisamaṃ samavāptukāmair / vastrapradānam asakṛn manujaiḥ pradeyam // Dak_14.15 //
candrāṃśuvatsphuritacāmarahemadaṇḍaiḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301059 (0.032):
vastrapradānam asakṛn manujaiḥ pradeyam // Dak_14.15 // / candrāṃśuvisphuritacāmarahemadaṇḍaiḥ
siṃhāsanopari niṣadya sitātapatraiḥ / / sauvarṇaratnamukuṭaih śirabhūṣito 'pi
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301069 (0.011):
siṃhāsane pariniṣadya sitātapatraiḥ / / sauvarṇaratnamakuṭaiḥ śirabhūṣito 'pi
śrīcakravartir api vastram ṛte na bhāti // 4
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301072 (0.0):
sauvarṇaratnamakuṭaiḥ śirabhūṣito 'pi / śrīcakravartir api vastram ṛte na bhāti // Dak_14.16 //
śrīmaddhanendranivasaty alakāpureṣu jihvāsahasramaṇibhūṣitabhogavatyām /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301085 (0.039):
śrīmaddhanendranivasatyalakāpure ca / jihvāsahasraphaṇibhūṣitabhogavatyām /
kailāsameruśikhare surasaṃghamadhye / brahmendrarudra api vastravinā na bhāti // 5
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301091 (0.0):
jihvāsahasraphaṇibhūṣitabhogavatyām / / kailāsameruśikhare surasaṃghamadhye
dattvā satpiṅgacitrāṃ stabakaviracitāṃ nīlapītāvadātai
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8602807 (0.009):
dattvā satpiṅgacitrastabakaviracitā nīlapītāvadātai
raktaiś cānyaiś ca ramyaiḥ suruciravasanaiś cīvaraiś cārumālām /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8602814 (0.0):
dattvā satpiṅgacitrastabakaviracitā nīlapītāvadātai / raktair anyaiś ca ramyaiḥ suruciravasanaiś cīvaraiś cārumālāḥ /
divyaṃ vāmuktavastraṃ sugatasutagaṇāyābhirūpo manojño
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300979 (0.0):
divyaṃ vāmuktavastraṃ sugatasutagaṇāyābhirūpo manojño / hrīvastrālaṃkṛtātmā bhavati paṭumatiḥ sarvadharmeśvaraḥ saḥ // Dak_14.12
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8602823 (0.0):
raktair anyaiś ca ramyaiḥ suruciravasanaiś cīvaraiś cārumālāḥ / / divyaṃ vāmuktavastraṃ sugatasutagaṇāyābhirūpo manojño
hrīvastrālaṅkṛtātmā bhavati paṭumatiḥ sarvadharmeśvaraḥ saḥ // vastra
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300984 (0.016):
divyaṃ vāmuktavastraṃ sugatasutagaṇāyābhirūpo manojño / hrīvastrālaṃkṛtātmā bhavati paṭumatiḥ sarvadharmeśvaraḥ saḥ // Dak_14.12
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8602828 (0.016):
divyaṃ vāmuktavastraṃ sugatasutagaṇāyābhirūpo manojño / hrīvastrālaṃkṛtātmā bhavati paṭumatiḥ sarvadharmeśvaraḥ saḥ // SRKK_80 //
hārārdharāraiḥ kaṭakair anekaiḥ / keyūratāḍaṇkavidhair upetāḥ /
caranti martyāḥ sugatasya śiṣye / pradāya citrāṇi vibhūṣaṇāni // ābharaṇa
nāgnir viṣaṃ krāmati tasya dehaṃ / na cāpi śastraṃ na tu vajravarṣam /
tāmrādidānena jinasya saṃghe / maitrīvihārī prakaroti martyaḥ // tāmrādibhājana
pūjyo vandyo bhavati manujo yatra yatropapannaḥ / svargāvāpto vipuladhanavān saṃmataḥ satsabhāsu /
uccairdīpte sumahati kule jāyate bhogaśīlaḥ
śāntiṃ yāyān nirupamaguṇaḥ saṃpradātāsanasya // āsana
balavān sthānasaṃpanno rājā bhavati maharddhikaḥ /
saṃghasya bhojanaṃ dattvā sarvatra sukham edhate // bhojana
jāto bhaved uccakule suśīlaḥ / sevyo narāṇām abhidarśanīyaḥ /
prāsādiko dhīrasukhī suvarṇaḥ / śrīmān asau śālinivedyadānāt // nivedya
camasalaḍḍukapūrakapaulikaṃ / vividhapūpakarambhakaparpaṭam /
bhavati bhogaparāyaṇa īśvaro / gaṇavarāya pradāya satakrakam // laḍḍukādi
suvarṇarūpyādimaye gaṇāya ye
dadhīndram ājyaṃ madhuśarkarāguḍam /
nidhāya pātre pradadanti te narāḥ / sudhāśinaḥ pañcavido balānvitāḥ // pañcasāra
vāriṇā paripūritvā kumbhaṃ dattvā gaṇottame /
pañca kāmaguṇān bhuktvā tṛṣṇāṃ chindanti śāśvatīm // kumbha
kuṇḍikāpātradānena dharmajñānasamanvitaḥ /
dhanadena samāno 'sau jāyate ca triratnake // kuṇḍikāpātra
sarvaṃdadaś ca bhavati gṛhaṃ dattvā gaṇottame /
sarvakāmasamṛddhas tu sarvatra sukham edhate // gṛha
icchādrumapradānena tenaivāvikalo bhavet / / uttarakurumānuṣyo mahābhogī bhaviṣyati // icchādruma
ghaṇṭāpradānasya mahānuśaṃsā / surūpako nityaprahṛṣṭacetāḥ /
manojñavāṇīś ca surāsurāṇāṃ / gandharvarājñā sadṛśas tu jāyate // ghaṇṭā
yaḥ saṃghe pradadāti bhaiṣajavidhīṃs tāṃs tān prasannāśayaḥ
sa vyādhyantarakalpasaṃbhavakṛtair duḥkhair na saṃspṛśayate /
mukto vyādhijarādibhiś ca sukhito jīvaty abhinnāśayaḥ
kleśavyādhivivarjito hi labhate cārogyam ātyantikam //
bhaiṣajyena gataḥ pūrve valkalena pravāritaḥ / / tatra saṃghe nirābādhe ca bhaiṣajyam ayācata //
ekena vītarāgeṇa tasyānugrahakampayā / / ekāṃ harītakīṃ bhuktvā tat karma samudāgamat // 2
pañca janmaśatāny asya na rogaḥ svalpako 'py abhūt /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531523 (0.014):
nopapannaḥ/ / 033.022. pañca tu janmaśatāni dāsyāḥ kukṣau upapannaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583109 (0.041):
194.004. yadanena pratyekabuddhasyāntike kharā vāgniścāritā, tena pañca / janmaśatāni bhṛtakapuruṣo jātaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21603297 (0.042):
karmāvaśeṣeṇa pañca janmaśatāni tasya nayanānyutpāṭitāni// / 271.011. kiṃ karma kṛtam yasya karmaṇo vipākenocce kule upapannaḥ,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612574 (0.056):
kausīdyenābhināmitam, tena karmaṇā pañca janmaśatāni tasya vihārasvāminaḥ
kleśavyādhiṃ vivarjitya nirvṛttiś carame bhave // 3 // bhaiṣajya
svacchaṃ niṣpratigandhikaṃ laghutaraṃ svādānvitaṃ śītalaṃ
yo niryātayatīha vītarajase saṃghāya hṛdyaṃ jalam /
śuddhaiḥ kāyavacomanobhir asivat saṃtāpahīnaḥ sukhī
tṛṣṇāṃ hanti na kevalaṃ vijahate saṃsāratṛṣṇāṃ api //
kāśyapasya pravacane yaśomitreṇa bhikṣunā / / dvādaśābdasahasrāṇi pānīyaṃ cāritaṃ gaṇe //
tena karmavipākena pañca janmaśatāny asau / / na pipāsākṛtaṃ duḥkaṃ svapneṣv api anubhūtavān // 2 // jala
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5695878 (0.047):
pradūṣya kharaṃ vākkarma niścāritam*, tasya karmaṇo vipākena pañca / janmaśatāni mṛtakuṇapa eva mātuḥ kukṣer nirgataḥ | nirgateṣu pañcasu
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476232 (0.061):
samudācaritaḥ sārdhaṃvihāryantevāsikaiś cānusaṃvarṇitaṃ tasya karmaṇo / vipākena paṃca janmaśatāni paṃcaśataparivāro gopālakeṣūpapannaḥ / yāvad
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977431 (0.062):
guḍikayā tāḍitaḥ tasya karmaṇo vipākena yatra yatra jāyate tatra tatrāsya / paṃcajanmaśatāni pṛṣṭhe piṭako jāyate; yāvad etarhy apy asya carame bhave
ye saṃghe pratipādayanti muditās tṛṣṇācchidaṃ pānakaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14299197 (0.0):
ekāgramānaso bhūtvā nūnaṃ lokahitecchayā // Dak_13.2 // / ye saṃghe pratipādayanti muditās tṛṣṇācchidaṃ pānakaṃ hṛdyasvādurasānvitaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300211 (0.0):
(Dak: 140) / ye saṃghe pratipādayanti muditās tṛṣṇācchidaṃ pānakaṃ
hṛdyaṃ svādurasānvitaṃ paṭurasaṃ gandhābhirāmaṃ priyam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14299203 (0.020):
ye saṃghe pratipādayanti muditās tṛṣṇācchidaṃ pānakaṃ hṛdyasvādurasānvitaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300218 (0.040):
hṛdyasvādurasānvitaṃ paṭutaraṃ gandhābhirāmaṃ priyam /
chittvā te bhavarāgasaṃbhavabhavāṃ tṛṣṇālatāṃ prajñayā
pāraṃ yānti bhavārṇavasya niyataṃ dattvā śubhaṃ pānakam // pānaka
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14299219 (0.0):
tṛṣṇālatāṃ prajñayā / pāraṃ yānti bhavārṇavasya niyataṃ dattvā śubhaṃ pānakam // Dak_13.3 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300235 (0.0):
kṣitvā te 'bhavalālasā bhavabhayāṃ tṛṣṇālātam prajñayā / pāraṃ yānti bhavārṇavasya niyataṃ dattvā śubhaṃ pānakam // Dak_13.11 //
aparimitadhanānāṃ vājināgair yutānāṃ / subahuparijanānāṃ bhūbhujāṃ mandirāṇām /
abhijalanidhibhūmiṃ prāpya rājā narāṇām / paramarucirakāntir jāyate bhūpradānāt // bhūmi
vicitradhānyādiphalādikaṃ ca / śraddhānvito yaḥ pradāti samghe /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8707779 (0.053):
tadāpi kiṃ phalaṃ syādityarthaḥ. tadāpyatijugupsito 'yaṃ koyo niṣphala eva
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17676026 (0.053):
vākyārthajñānamātreṇa kvacidiṣṭaṃ bhavedapi / / na ca srukasruvavahnayādāvatātparyaṃ śruterbhavet // MAnuv_1,1.55 //
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3369230 (0.054):
vināśamevāpīto bhavati nāhamatra bhogyaṃ paśyāmiityuktatvāt / / taddhondrasyeṣṭaṃ yadbhatāni cā'tmānaṃ ca jānāti na cāpriyaṃ kiñcidvetti"
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4998258 (0.057):
*{4/258: E2 om. atha}* / *{4/259: E2: 5,61; E6: 2,36}* / phalaṃ tu tatpradhānāyām // MS_4,3.3 //
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17212806 (0.062):
2 _ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ _ _ 10 _ _ ^ _ ^ ^ iti praparīkṣya teṣāṃ neṣṭaṃ ^ _ ^ / ^ ^ _ ^ ^ _ ^ _ _ na syāt phalaṃ sa hi tapa ^ ^ _ ^ _ _
madhyantavibhagatika.html 19087111 (0.062):
yatmāt kuthārajalādīnāṃ gandhādyutpādayitṛtvam iṣṭaṃ na tu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21593754 (0.063):
buddhvā/ / 230.024. iṣṭaṃ phalaṃ kṣṛtravaśena dṛṣṭvā jagrāha pāṃśuṃ
iṣṭaṃ phalaṃ tasya phalanti nityaṃ / sarvaṃ phalaṃ pacyati bodhimārge // vrīhi
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26488590 (0.060):
% pravṛttidoṣajanito 'rthaḥ phalam etat sarvaṃ bhavati/] p.223 / tad etat phalam upātam upātaṃ heyam, tyaktaṃ tyaktam upādeyam iti nāsya
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17212806 (0.062):
2 _ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ _ _ 10 _ _ ^ _ ^ ^ iti praparīkṣya teṣāṃ neṣṭaṃ ^ _ ^ / ^ ^ _ ^ ^ _ ^ _ _ na syāt phalaṃ sa hi tapa ^ ^ _ ^ _ _
puṇyaṃ narāṇāṃ tamasi pradīpo / bhayeṣu rakṣā vyasaneṣu bandhuḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310073 (0.0):
iti bhagavāṃs tasyaitad avocat // / puṇyaṃ narāṇāṃ tamasi pradīpo bhayeṣu rakṣā vyasaneṣu bandhuḥ /
rujāsu bhaiṣajyam anuttaraṃ ca / plavaṃ ca saṃsāramahāsamudre //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310077 (0.0):
puṇyaṃ narāṇāṃ tamasi pradīpo bhayeṣu rakṣā vyasaneṣu bandhuḥ / / rujāsu bhaiṣajyam anuttaraṃ ca plavaṃ ca saṃsāramahāsamudre // Dak_23.16
dānena bhogā na paropatāpāc / chīlena svargo na giriprapātāt /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1403644 (0.057):
4. na codbhīthādyupāsanasaṃvandhādapavargahetutvaṃ kiṃ tarhe ... dānena / tetyātma^ / 5. vinayogādipañca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583789 (0.061):
196.018. tato rājñaścandraprabhasyaitadabhavat kiṃ punarme itvareṇa / dānena pradattena? yannvaham yādṛśānyeva mama vastrālaṃkārāṇyābharaṇāni,
satyena śaucyaṃ na jalapraveśāj
jñānena mokṣo na śarīraśoṣāt // / adattadānena daridrabhāvaṃ
daridrabhāvāc ca karoti pāpam / / pāpaṃ ca kṛtvā narakaṃ prayāti
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14352240 (0.060):
adattadānācca bhaveddaridro daridrabhāvācca karotipāpam /
narakād vimuktaḥ punar eva pāpī // / dāridranāśanaṃ dānaṃ śīlaṃ durgatināśanam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12861065 (0.009):
MSS_3348 2 dāridryanāśanaṃ dānaṃ śīlaṃ durgatināśanam //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310087 (0.019):
daridranāśanaṃ dānaṃ śīlaṃ durgatinivāraṇam /
ajñānanāśanaṃ prajñā bhāvanā bhavanāśanam //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310092 (1.788):
daridranāśanaṃ dānaṃ śīlaṃ durgatinivāraṇam / / ajñānanāśanaṃ prajñā bhāvanā bhavanāśanam // Dak_23.17 //
śuddhena manasā dravyaṃ svaṃ dadāti yadā pumān /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310100 (0.0):
ajñānanāśanaṃ prajñā bhāvanā bhavanāśanam // Dak_23.17 // / śuddhena manasā dravyaṃ svaṃ dadāti yadā pumān /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24041010 (0.0):
āha cātra / śubhena manasā dravyaṃ svaṃ dadāti yadā pumān /
tatkṣaṇaṃ kuśalaskandhau dānam ity abhidhīyate //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310104 (1.192):
śuddhena manasā dravyaṃ svaṃ dadāti yadā pumān / / tatkṣaṇaṃ kuśalaskandho dānam ity abhidhīyate // Dak_23.18 //
lakṣmīr jājvalyamānā vasatu iha sadā kīrtir apy utsphurantī
niḥśeṣāriḥ kṣitīśaḥ kṣitim avatu ciraṃ vyādhidurbhikṣamuktām /
śīlāḍhyā dakṣiṇīyāḥ pravacananicaye vṛddhim āyāntu nityam
ācandrārkaprakāśaṃ jayatu bhagavataḥ śāsanaṃ niṣprakampam //
praśāstu dharmeṇa mahīṃ mahīpatir / bhavantu ratnatrayapūjanā janāḥ /
praśāntapāpāḥ pṛthugokulāḥ kulāḥ / sadaiva nandantu ca suprajāḥ prajāḥ //
vibhāti karabhāḥ suro nabhasi yāvad uṣṇaprabhaḥ
prabhājaṭilamaṇḍalo hariṇalāñchanaś coditaḥ /
sphuranti kamalālayāḥ svbhuvi yāvad avyāhataṃ
surāsuranamaskṛtaṃ sugataśāsanaṃ tiṣṭhatu //
atha sthavirasthavirā bhikṣavaḥ / bhagavantaṃ paripṛcchanti / kiṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529627 (0.050):
pūrṇaḥ kathayati mahārāja na bhagavān, api tu khalu sthavirasthavirā eva / te bhikṣava iti/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492005 (0.056):
tataś caṃcā māṇavikā lajjitā dūram apasṛtā / atha sthavirasthavirā / bhikṣavo bhagavantam evam āhuḥ / kṛtā (MSV,Wi 70) bhadanta rājñaḥ
bhagavatā karma kṛtaṃ / yasya karmaṇo vipākena bhagavato 'bhisaṃbuddhasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9494355 (0.0):
āyuṣmān api svakāṃ karmaplotiṃ vyākarotu kim āyuṣmatā koṭīviṃśena karma / kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavatā ārabdhavīryāṇām agro nirdiṣṭaḥ sa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497691 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtam* / yasya karmaṇo vipākena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498251 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena vairaṃbheṣu
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498430 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena duṣkaraṃ caritam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498518 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049187 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavato
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049314 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena sundarikāyā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17969972 (0.0):
papracchuḥ: paśya bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979170 (0.0):
āyuṣmatā ānandena karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavato bhrātā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979712 (0.0):
papracchuḥ: kiṃ bhadanta āyuṣmatā ānandena karma kṛtaṃ yasya karmaṇo / vipākena bhagavatā bahuśrutāṇāṃ śrutadharāṇāṃ śrutasannicayāṇām agro
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18011042 (0.0):
bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavataḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652992 (0.023):
karma kṛtaṃ, yasya karmaṇo vipākena bhagavato 'ntike satyadarśanaṃ kṛtam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21567549 (0.024):
146.011. yato 'sau saṃlakṣayati kiṃ mayā karma kṛtam yasya karmaṇo / vipākena na kadācit vitṛpyamāna āhāramārāgayāmi? sa viṣaṇṇacetāścintayituṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976079 (0.025):
papracchuḥ: kiṃ bhadantāyuṣmatā upālinā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493599 (0.028):
āyuṣmatā śāriputreṇa karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena mahāprajño
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17975042 (0.032):
papracchuḥ: kiṃ bhadanta āyuṣmatā bhadrikeṇa karma kṛtaṃ yasya karmaṇo / vipākena pradhānapuruṣāṇāṃ rājā saṃvṛttaḥ? bhagavān āha: bhadrikeṇaiva
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9436290 (0.032):
kin tair bhadanta karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena evaṃvidhāḥ saṃvṛttā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28750620 (0.032):
bhadantānanda suvarṇavarṇena bhikṣuṇā karma kṛtaṃ | yasya karmaṇo / vipākenādūśy anapakārī śūle samāropitaḥ | pravrajyañ cārhatvaṃ prāptam iti
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17974619 (0.032):
papracchuḥ: kiṃ bhadanta āyuṣmatā rāhulena karma kṛtaṃ yasya karmaṇo / vipākena mātuḥ kukṣau ṣaḍvarṣāṇy avasthitaḥ iti; bhagavān āha: rāhulenaiva
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644250 (0.035):
439.011. bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchanti kiṃ bhadanta panthakena / karma kṛtam yasya karmaṇo vipākena dhanvaḥ paramadhanvaścūḍaḥ paramacūḍo
pāṣāṇāśarkarayā pādāṅguṣṭaḥ kṣataḥ / bhagavān āha / tathāgatenaiva
bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtānīti vistaraḥ / na praṇaśyanti karmāṇi
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049325 (0.013):
mānavikāyā abhūtenābhyākhyātaḥ / tathāgatenaiva bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny / upacitānīti vistaraḥ / yāvat phalanti khalu dehināṃ / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049196 (0.020):
'bhisaṃbuddhasya khadiraśalākayā pādaḥ kṣataḥ / tathāgatenaiva bhikṣavaḥ / karmāṇi kṛtānīti vistaraḥ / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo dvau sārthavāhau
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19458763 (0.028):
vāyudhātau / upātteṣveva skandhadhātvāyataneṣu............ iti vistaraḥ / / uktaṃ ca / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatairapi /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25837221 (0.040):
yathoktaṃ bhagavatā / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatairapi |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470539 (0.053):
daridragṛheṣūpapannāḥ / ime ca balīvardāḥ saṃvṛttāḥ / bhagavān āha / ebhir / evaṃ bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtānīti vistaraḥ /
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3420891 (0.056):
kṛto nirūḍhilābho 'pi kṛtaḥ so 'pi ca no bhavet // / karmāṇi na praṇaśyanti kalpakoṭyantato 'pi ca /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12599635 (0.056):
klidyate nodakaiś cāpi kṣīyate naiva bhūmiṣu / / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api // Rm_11.175{74} //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630880 (0.059):
aśubhāni ca; / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | *{sonst: karmāṇy api
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5631661 (0.059):
kṛtāni vipacyante śubhāny aśubhāni ca; / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | *{auch: karmāṇy api
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5632532 (0.059):
vipacyante śubhāny aśubhāni ca; / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | *{auch: karmāṇy api
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636090 (0.059):
aśubhāni ca; / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | *{auch: karmāṇy api
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651839 (0.059):
skandhadhātvāyataneṣu karmāṇi kṛtāni vipacyante śubhāny aśubhāni ca | / na praṇaśyanti karmāṇy kalpakoṭiśatair api |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665762 (0.059):
aśubhāni ca: / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670759 (0.059):
skandhadhātvāyataneṣu karmāṇi kṛtāni vipacyante śubhāny aśubhāni ca: / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673345 (0.059):
vipacyante śubhāny aśubhāni ca: / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677598 (0.059):
kṛtāni vipacyante śubhāny aśubhāni ca: / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api |
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27675095 (0.059):
aśubhāni ca / / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5628930 (0.064):
papracchuḥ: kutremāni bhagavataḥ kuśalamūlāni kṛtānīti | bhagavān āha: / tathāgatenaiva bhikṣavaḥ pūrvam anyāsu jātiṣu karmāṇi kṛtāny upacitāni
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629400 (0.064):
bhagavantaṃ papracchuḥ: kutremāni bhagavatā kuśalamūlāni kṛtānīti | / bhagavān āha: tathāgatenaiva bhikṣavaḥ pūrvam anyāsu jātiṣu karmāṇi kṛtāny
kalpakoṭiśatair api sāmagrīm prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehināṃ /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634471 (0.0):
kalpaśatair api |}* / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_18.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643222 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇy api kalpaśatair api | *{auch: karmāṇi / kalpakoṭiśatair api|}* / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_31.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650428 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇy kalpakoṭiśatair api |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651844 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇy kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_40.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658387 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi api kalpaśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_50.4 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664011 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi api kalpaśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_56.6 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665765 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_58.7 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667119 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668376 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_62.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668957 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_63.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669532 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_64.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670118 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_65.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670764 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_66.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671377 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_67.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671957 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_68.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5672685 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_69.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673350 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_70.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674224 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_71.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674992 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_72.2 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675852 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_73.1 ||
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany asaṃkhyeye 'nyatamasmin karvaṭakaviṣaye
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503343 (0.0):
labdhasaṃbhārāṇi pariṇatapratyayāni pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām* / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani vārāṇasyāṃ nagaryāṃ brahmadatto nāma
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049333 (0.0):
upacitānīti vistaraḥ / yāvat phalanti khalu dehināṃ / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476638 (1.192):
labdhasaṃbhārāṇi pariṇatapratyayāni pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām* / bhūtapūrvaṃ bhikṣavaḥ asminn eva bhadrake kalpe viṃśativarṣasahasrāyuṣi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504988 (1.192):
karmāṇi kṛtāny upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pūrvavat phalanti khalu dehinām* / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'sminn eva bhadrake kalpe viṃśativarṣasahasrāyuṣi
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22222485 (1.192):
bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām* / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'nyatamasmin karvaṭake śauṇḍikaḥ prativasati /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291463 (0.017):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany asaṃkhyeya kalpair mallā nāma janapade
Tathagatabimbakarapanasutra (tbimbk_u.htm.txt) 27448991 (0.024):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavaḥ atīte 'dhvani ekanavatime kalpe (Tbks 2r7)
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578927 (0.025):
bhūtapūrva bhikṣavo 'tīte 'dhvani asaṃkhyeyaiḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14303482 (0.025):
bhagavān āha // / bhūtapūrvaṃ bhikṣava atīte 'dhvany asaṃkhyeyakalpe dīpaṃkareṇa pūrvaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14296820 (0.026):
prāsādikas tejaḥ pravrajyārhattvaṃ sākṣātkṛtam iti // bhagavān āha // / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ekanavatikalpe vipaśvī nāma
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21565616 (0.027):
vṛṣṭam? bhagavānāha / 140.004. bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani sarvābhibhūr nāma tathāgato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638781 (0.028):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ekanavate kalpe vipaśyī nāma
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686752 (0.028):
sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_86.1 || / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany ekanavate kalpe vipaśyī nāma
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307688 (0.028):
sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām // Dak_20.3 // / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ekanavate kalpe vipaśvī nāma
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14308265 (0.028):
sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām // Dak_21.3 // / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ekanavate kalpe vipaśyī nāma
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643989 (0.034):
ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye 'ham* || / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani brahmadatto nāma rājā rājyaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644531 (0.034):
suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye 'ham* || / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani vārāṇasyāṃ nagaryāṃ brahmadatto
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14306779 (0.034):
bhāṣiṣye 'ham // / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani surendradamano nāma samyaksaṃbuddho
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591214 (0.034):
etadavocat bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ahamaprameyāsaṃkhyeyān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686850 (0.035):
yenopapādukaḥ saṃvṛttaḥ? bhagavān āha: bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany
gṛhapatiḥ prativasati sma / tena sadṛśaṃ kalatram ānītaṃ / sa tayā sārdhaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621929 (0.0):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena saḍṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5624120 (0.0):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646462 (0.0):
vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt / kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657556 (0.0):
tasyāṃ ca vaiśālyām anyataro brāhmaṇaḥ | tena sadṛśāt kulāt kalatram / ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5676134 (0.0):
putrahetoḥ sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5681784 (0.0):
śrāvastyām anyatamaḥ sārthavāhaḥ | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684906 (0.0):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tena khalu samayena durbhikṣam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480737 (0.0):
sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20881909 (0.0):
kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307924 (0.0):
vaiśravaṇapratispardhī / tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam / sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731923 (0.0):
kulāt kalatram ānītaṃ / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13639054 (0.0):
vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī; tena sadṛśāt kulāt / kalatram ānītam; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801398 (0.0):
vaiśravaṇadhanapratispardhī; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam; sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya (MSV III
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484858 (0.0):
vaiśravaṇadhanapratispardhī; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam; sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5655014 (0.046):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659776 (0.046):
śrāvastyām anyatamaḥ karṣako brāhmaṇaḥ | tena sadṛśāt kulāt kalatram / ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671040 (0.046):
vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt / kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22211933 (0.046):
sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati (MSV II 4) ramate
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307226 (0.046):
vaiśravaṇadhanapratispardhī / tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam / sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramati paricārayati / tasya krīḍato ramataḥ paricārayataḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9483948 (0.053):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'nyatamasmin karvaṭake gṛhapatiḥ prativasati / sa
krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramataḥ paricārayataḥ patny
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646463 (0.0):
kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657563 (0.0):
ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668031 (0.0):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5676141 (0.0):
putrahetoḥ sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasatvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5681785 (0.0):
śrāvastyām anyatamaḥ sārthavāhaḥ | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480739 (0.0):
sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500482 (0.0):
6.1059; MSV,Wi 108) prativasati tena sadṛśāt kulāt kalataram ānītaṃ sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20881914 (0.0):
kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307234 (0.0):
sārdhaṃ krīḍati ramati paricārayati / tasya krīḍato ramataḥ paricārayataḥ / patnī āpannasattvā saṃvṛttā / sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307930 (0.0):
vaiśravaṇapratispardhī / tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam / sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438001 (0.0):
kaḍatram ānītaṃ sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13639055 (0.0):
kalatram ānītam; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27917197 (0.0):
SumAv_3: tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam. sa tayā sārdhaṃ krīḍati / ramate paricārayati. tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484863 (0.0):
vaiśravaṇadhanapratispardhī; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam; sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657160 (1.192):
satvavatī syād iti | tena sadṛśāt kulād dvitīyā bhāryā ānītā | sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668626 (1.192):
kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687099 (1.192):
kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5694302 (1.192):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731930 (1.192):
kulāt kalatram ānītaṃ / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā / sā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17972366 (1.192):
tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 437a) putro
āpannasattvā saṃvṛttā / kālāntareṇāṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5647971 (0.004):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ kālāntareṇa patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5655031 (0.004):
ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ kālāntareṇa / patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628865 (0.004):
ramamāṇasya paricārayataḥ kālāntareṇa patnī āpannasatvā saṃvṛttā; sā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985088 (0.004):
sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ kālāntareṇa patnī āpannasatvā saṃvṛttā; sā aṣṭānāṃ va
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17991288 (0.004):
krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ / kālāntareṇa patnī āpannasatvā saṃvṛttā; sā aṣṭānāṃ va nāvānāṃ vā māsānām
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994011 (0.004):
sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ kālāntareṇa patnī āpannasatvā saṃvṛttā; sā upasthīyate śīte
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005620 (0.004):
paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 492a) kālāntareṇa / patnī āpannasatvā saṃvṛttā; sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18011894 (0.004):
ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ kālāntareṇa / patnī āpannasatvā saṃvṛttā; sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18023456 (0.004):
ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ kālāntareṇa / patnī āpannasatvā saṃvṛttā; sāṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801413 (0.004):
134) paricārayataḥ kālāntareṇa patnī āpannasatvā saṃvṛttā; sā cāṣṭānāṃ vā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18003565 (0.004):
ramamāṇasya paricārayataḥ kālāntareṇa patnī āpannasatvā saṃvṛttā; sā / aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā; dārako jātaḥ; tasya trīṇi
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28308481 (0.020):
pūjām akārṣīt | anekāni ca ratnaviśeṣāni sattvānāṃ dānāni dattāni | tato / navānāṃ māsānām atyayāt putro jātaḥ | abhirūpaḥ prāsādiko darśanīyaḥ
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1440966 (0.022):
sā apannasattvā saṃvṛttā / yāvadaṣṭānāṃ navānāṃ māsānāmatyayāt prasūtā /
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27917202 (0.029):
ramate paricārayati. tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī / āpannasattvā saṃvṛttā. sāṣṭānāṃ navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā.
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691918 (0.032):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā, na prasūyate
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307240 (0.032):
sārdhaṃ krīḍati ramati paricārayati / tasya krīḍato ramataḥ paricārayataḥ / patnī āpannasattvā saṃvṛttā / sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700376 (0.035):
ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ kālāntareṇa / devī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525308 (0.035):
015.004. tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ kālāntareṇa patnī / āpannasattvā saṃvṛttā/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553644 (0.035):
104.005. tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ kālāntareṇa patnī / āpannasattvā saṃvṛttā/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678585 (0.036):
paricārayataḥ kālāntareṇa patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā / navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārikā jātā abhirūpā darśanīyā
putro jātaḥ / unnīto vardhito mahān saṃvṛttaḥ / athāpareṇa samayena tasya
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9437298 (0.010):
anyatamasmiṃ ṣaṭkarmanirate brāhmaṇakule pratyājātaḥ yāvad unnīto vardhito / mahān saṃvṛttaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659836 (0.019):
| na cāsyānyaḥ putro na duhitā || / sa unnīto vardhito mahān saṃvṛttaḥ | sa sarvalokaprahlādanakaratvād
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28308482 (0.027):
pūjām akārṣīt | anekāni ca ratnaviśeṣāni sattvānāṃ dānāni dattāni | tato / navānāṃ māsānām atyayāt putro jātaḥ | abhirūpaḥ prāsādiko darśanīyaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17975924 (0.029):
nāmadheyaṃ vyavasthāpitaṃ; sa unnīto vardhito mahān saṃvṛttaḥ; yadā mahān
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1440966 (0.038):
sā apannasattvā saṃvṛttā / yāvadaṣṭānāṃ navānāṃ māsānāmatyayāt prasūtā / / tasyāḥ putro jātaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484893 (0.040):
tasyādarśaprakhyaṃ mukham* / tasyādarśamukha iti saṃjñā saṃvṛttā / sa / unnīto vardhito mahān saṃvṛttaḥ / ādarśamukhaḥ kumāraḥ surataḥ sudāntaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21589327 (0.042):
213.014. unnīto vardhito mahān saṃvṛttaḥ/ / 213.015. so 'pareṇa samayena kāśyapasya samyaksambuddhasya śāsane
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5647981 (0.043):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jātaḥ | sa unnīto vardhito
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691210 (0.043):
subhūtir dāraka unnīto vardhito mahān samvṛttaḥ | sa pūrveṇa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480751 (0.043):
paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ / / pūrvavad yāvad unnīto vardhito mahān saṃvṛttaḥ / yāvad asau gṛhapatiḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18003585 (0.043):
vyavasthāpitaṃ; sa unnīto vardhito mahān saṃvṛttaḥ; sa caṃkramyamāṇaḥ (A
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979258 (0.044):
bhavatu dārakasya bhānumān iti nāma; tasya bhānumān iti nāma kṛtaṃ; sa / unnīto vardhito mahān saṃvṛttaḥ; pitrā yauvarājye 'bhiṣiktaḥ; bhūyo 'py
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18023479 (0.052):
vyavasthāpitaṃ; sā unnīto vardhito mahān saṃvṛttaḥ; pitā cāsya kālagataḥ;
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646783 (0.054):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657584 (0.054):
navānāṃ māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto durvarṇo durdarśano
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667329 (0.054):
vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683480 (0.054):
sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5694312 (0.054):
paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā / māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto durvarṇo durdarśano 'vahoḍimakaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696067 (0.054):
paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā / māsānām atyayāt prasūtā | dārako jātaḥ jātamātrasya sarvaśarīraṃ piṭakaiḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696961 (0.054):
vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jātaḥ | jātamātrasya
gṛhapateḥ patnī kālagatā / tenānyā patny ānītā tasya tayā sārdhaṃ krīḍato
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307234 (0.049):
sārdhaṃ krīḍati ramati paricārayati / tasya krīḍato ramataḥ paricārayataḥ / patnī āpannasattvā saṃvṛttā / sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049005 (0.049):
krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramataḥ paricārayataḥ patny
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553890 (0.053):
104.026. yāvat punarapi bodhasya gṛhapateḥ patnyā sārdhaṃ krīḍato / ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasattvā saṃvṛttā/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21586571 (0.057):
204.018. sa tayā sārdhaṃ krīḍate ramate paricārayati/ / 204.018. tasya krīḍato ramataḥ paricārayataḥ patnī āpannasattvā saṃvṛttā/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21640577 (0.057):
427.031. sa pañcaśatagaṇaṃ brāhmaṇakarma oṃ vācayitumārabdhaḥ/ / 427.031. tasya bhūyaḥ krīḍato ramataḥ paricārayataḥ patnī āpannasattvā
ramataḥ paricārayataḥ putro jātaḥ / tena tasya jyeṣṭhaputrasya niveśanaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691930 (0.033):
| yāvad bhūyas tayaiva sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato / ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ | sa prathamagarbho yathāvasthitaḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438007 (0.033):
kaḍatram ānītaṃ sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ sa patnīm āmantrayate |
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17972371 (0.033):
paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 437a) putro / jātaḥ; sa patnīm āmantrayate: bhadre jāto 'smākaṃ dhanaharo ṛṇaharaḥ;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976266 (0.034):
'pi krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; bhūyo 'pi krīḍato
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218884 (0.036):
krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ / putro jātaḥ / evaṃ yāvat sapta putrāḥ jātāḥ / tatra ṣaṇṇāṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13639061 (0.036):
kalatram ānītam; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 377a) putro jātaḥ; evaṃ yāvad
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801767 (0.036):
sa tayā sārdham krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jātaḥ; evaṃ yāvat sapta putrā jātāḥ; tena ṣaṇṇāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668034 (0.037):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko atikrānto
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668631 (0.037):
kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670391 (0.037):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko 'bhinīlapadmanetraḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671049 (0.037):
paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480744 (0.037):
paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500488 (0.037):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jātaḥ tenāpy asau sadṛśāt kulāt pariṇītaḥ so (GBM
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22211942 (0.037):
paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ / tasya
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9430745 (0.037):
4r8 (Pravr-v II): /// paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jāto dīrghadīrghābhyāṃ koṣṭhābhyāṃ tasya vistareṇa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976254 (0.037):
paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; bhūyo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977739 (0.037):
kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; tasya trīṇi saptakāny
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979233 (0.037):
krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro / jātaḥ; tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate, kiṃ bhavatu
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985111 (0.045):
vyavasthāpitaṃ; bhūyo 'py asya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro / jātaḥ; tasyāpi kulasadṛśaṃ nāmadheyaṃ vyavasthāpitaṃ; sa saṃlakṣayati:
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979266 (0.055):
unnīto vardhito mahān saṃvṛttaḥ; pitrā yauvarājye 'bhiṣiktaḥ; bhūyo 'py / asya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; tasyāpi jātau
kṛtaḥ / tasya krīḍato ramataḥ paricārayataḥ putraḥ prasūto duhitā ca jātā
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801725 (0.042):
yāvad apareṇa samayena datto gṛhapatiḥ kālagataḥ; sudatto gṛhasvāmī
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985111 (0.047):
vyavasthāpitaṃ; bhūyo 'py asya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro / jātaḥ; tasyāpi kulasadṛśaṃ nāmadheyaṃ vyavasthāpitaṃ; sa saṃlakṣayati:
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976264 (0.049):
'pi krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; bhūyo 'pi krīḍato / ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; yāvat krameṇa sapta putrāḥ jātāḥ;
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621937 (0.054):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayato na putro na duhitā | sa kare kapolaṃ datvā cintāparo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657029 (0.054):
krīḍato ramamāṇasya paricārayato naiva putro na duhitā | sa kare kapolaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675375 (0.054):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ na putro na duhitā | sa kare kapolaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487452 (0.054):
/ tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā / sa kare
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20881917 (0.054):
krīḍato ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā / so 'putraḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9431971 (0.054):
6v8 (Pravr-v II): /// sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati tasya krīḍato / ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā | so 'putraḥ putrābhinandī
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734391 (0.054):
krīḍato ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā | so 'putraḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484866 (0.054):
sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ na putro na duhitā; sa kare kapolaṃ datvā cintāparo
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049022 (0.059):
putro jātaḥ / unnīto vardhito mahān saṃvṛttaḥ / athāpareṇa samayena tasya / gṛhapateḥ patnī kālagatā / tenānyā patny ānītā tasya tayā sārdhaṃ krīḍato
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607606 (0.060):
286.001. tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691930 (0.060):
| yāvad bhūyas tayaiva sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato / ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ | sa prathamagarbho yathāvasthitaḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438007 (0.060):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ sa patnīm āmantrayate |
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17972371 (0.060):
paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 437a) putro / jātaḥ; sa patnīm āmantrayate: bhadre jāto 'smākaṃ dhanaharo ṛṇaharaḥ;
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14806016 (0.064):
samanubaddho yāvad apareṇa samayenānāthapiṇḍado gṛhapatir nadyām
bhrātuḥ sakāśe tiṣṭhati / sa gṛhapatiputraḥ patnyocyate / āryaputra
tavaiṣa dārakaḥ / mamāyaṃ bhrātā / sā kathayati / āryaputrāsyāpi
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005668 (0.037):
kṛtaḥ; tasya bahavaḥ putrā duhitaraś ca jātāḥ; sā tasya bhāryā kathayati: / āryaputra eṣa dārakas tava ko bhavati? iti: sa kathayati: kanīyān bhrātā;
gṛhapratyaṃśo dātavyaḥ / sa kathayati / ardham asyopārdham asmākam / sā
prabhūtānām upārdhaṃ bhaviṣyati / sa kathayati / lokasyaiṣa dharmaḥ / sā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17990825 (0.033):
tena svasthīkṛtā iti; viśākhaḥ kathayati: pāśāṇabhedakaṃ samanveṣāmi iti; / sā kathayati: āryaputra eṣa parvataprāgbhāre dṛśyate; ahaṃ tvāṃ rajvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643695 (0.042):
437.025. sā kathayati putra, ihaiva tiṣṭha/ / 437.025. sa bhūyo bhūyaḥ kathayati gacchāmi/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503630 (0.045):
231r1 = GBM 6.774) sā saṃlakṣayati / mama svāmī na paribhuṃkte / katham / ahaṃ paribhuṃje iti / sā kathayati āryaputra (MSV I 252) aham api svaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582936 (0.049):
193.019. kiṃ tu anena dārakeṇa tasyāntike kharāvāgniścāritā/ / 193.020. sa kathayati bhadre, kiṃ kathayati? tayā vistareṇa samākhyātam/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498027 (0.050):
puruṣeṇa sārdhaṃ paricaritum iti / sā kathayati / āryaputra asti eva
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13626864 (0.050):
puruṣeṇa sārdhaṃ paricārayitum iti; sā kathayati: āryaputrāsty eva
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21567266 (0.051):
145.016. sā tamapyavahṛtya naiva tṛptiṃ gacchati/ / 145.017. bhūyo gṛhasvāminaḥ kathayati āryaputra, naiva tṛptimupagacchāmi/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21547006 (0.051):
083.006. sa saṃlakṣayati mama svāmī na paribhuṅkte, kathamahaṃ / paribhokṣya iti/ / 083.007. sā kathayati āryaputra, ahamapi pratyaṃśamasmai prayacchāmi/
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801547 (0.051):
dānābhirata iti; sā kathayati: āryaputra yady evaṃ nainaṃ bhūyo 'py / alaṃkariṣyāmi; sa kathayati: bhadre asty asmākaṃ suvarṇam aprameyaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21587053 (0.057):
206.001. sa kathayati kasmānnānuprayacchadhvam? te kathayanti ārya,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581950 (0.060):
190.024. sārthavāhaḥ kathayati putra, gṛhāṇeti/ / 190.025. sa kathayati tāt, na mayā mūlyena dattamiti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525826 (0.060):
kalyatāmāvārīsamutthitaṃ dravyamiti/ / 016.021. sa kathayati putra tvamatraivāvasthitaḥ/
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6482890 (0.060):
buddhotpādaḥ iti; mahānāmno 'gramahiṣī kathayati: āryaputra, kim etat? sa / kathayati: adya bhagavatā anekaśatāyāḥ parṣadaḥ purastād īdṛśī dharmo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525491 (0.061):
sārdhaṃ samāgama iti/ / 015.023. sa kathayati āryaputra, dūramapi paramapi gatvā dāsyevāham, yadi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574136 (0.064):
mandabhāgyo na kālagata iti/ / 166.031. sa kathayati ārya yadyevam, <167>kathamatra pratipattavyamiti?
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537690 (0.064):
055.011. sā kathayati āryaputra, etat kuruṣva iti/ / 055.011. sa paṇyamādāya deśāntaraṃ gataḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21580431 (0.064):
186.015. sā kathayati āryaputra, evaṃ kuruṣveti/ / 186.015. sa suhṛtsambandhibāndhavānāmantrayitvā antarjanaṃ ca samāśvāsya
kathaṃ nāma svāpateyasyārthe bhrātaraṃ praghātayiṣyāmi / sa tayā bhūyo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582936 (0.049):
193.019. kiṃ tu anena dārakeṇa tasyāntike kharāvāgniścāritā/ / 193.020. sa kathayati bhadre, kiṃ kathayati? tayā vistareṇa samākhyātam/
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801547 (0.051):
dānābhirata iti; sā kathayati: āryaputra yady evaṃ nainaṃ bhūyo 'py / alaṃkariṣyāmi; sa kathayati: bhadre asty asmākaṃ suvarṇam aprameyaṃ
bhūya ucyate / kāmān khalu sevamānasya nāsti kiñcit pāpakarmākaraṇīyam iti
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644703 (0.035):
kāmān khalu pratisevamānasya nāsti kiṃcit pāpakaṃ karmākaraṇīyam iti |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656151 (0.035):
kumārāmātyapaurajanapadāste kṣobhamāpannā niyatamanarthaṃ kurvantīti/ / 479.002. kāmān khalu pratisevamānasya nāsti kiṃcitpāpaṃ karmākaraṇīyamiti
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005697 (0.035):
yady evaṃ praghātaya enam iti; kāmān khalu pratisevamānasya nāsti kiṃcit
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7129911 (0.064):
narthasyaivābhyupagamāt / / tadanabhayupagame tu kiñcidapi / nābhyupagacchāmītyetadapi na brūyāt /
'raṇyaṃ gacchāma / sa tena sārdhaṃ gataḥ / tena tatra parvatakuhare
prakṣipya pāṣāṇena praghātita iti / tat kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ / yo 'sau
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005715 (0.062):
kiṃ manyadhve bhikṣavo yo 'sau jyeṣṭho gṛhapatiputraḥ eṣa eva sa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583095 (0.063):
194.003. kiṃ manyadhve bhikṣavah? yo 'sau gṛhapatiputraḥ, eṣa evāsau / sahasodgato gṛhapatiḥ/
gṛhapatiputraḥ / yenāsau vaimātṛko bhrātā svāpateyakāraṇāt praghātitaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583095 (0.048):
syām, prativiśiṣṭataraṃ cātaḥ śāstāramārāgayeyaṃ mā virāgayeyamiti// / 194.003. kiṃ manyadhve bhikṣavah? yo 'sau gṛhapatiputraḥ, eṣa evāsau
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005715 (0.059):
kiṃ manyadhve bhikṣavo yo 'sau jyeṣṭho gṛhapatiputraḥ eṣa eva sa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21547447 (0.063):
084.018. yatroptaṃ bījamadyaiva adyaiva phaladāyakam//2// iti/ / 084.019. kiṃ manyadhve bhikṣavo yo 'sau gṛhapatirgṛhapatipatnī
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581554 (0.064):
189.021. adhivāsayati bhagavāṃstasya gṛhapatiputrasya tūṣṇībhāvena/ / 189.021. atha sa gṛhapatiputro bhagavatastūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ viditvā
aham eva tena kālena tena samayena / yat tan mayā vaimātriko bhrātā
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049282 (5.960):
manyadhve bhikṣavaḥ / yo 'sau sārthavāho yena śaktiprahāreṇa praghātitaḥ / / aham eva tena kālena tena samayena yat tan mayā śaktiprahāreṇa praghātitaḥ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049552 (0.018):
bharadvājo nāma yena tad arhann abhūtenābhyākhātaḥ / aham eva tena kālena / tena samayena yat sa mayārhad bhikṣur abhūtenābhyākhyātaḥ / tasya karmaṇo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615406 (0.027):
312.024. na hyevaṃ draṣṭavyam/ / 312.024. ahaṃ sa tena kālena tena samayena rūpāvatī nāma strī babhūva/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615467 (0.027):
312.030. na hyevaṃ draṣṭavyam/ / 312.030. ahameva sa tena kālena tena samayena candraprabho nāma dārako
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615543 (0.027):
313.004. na haivaṃ draṣṭavyam/ / 313.005. ahameva sa tena kālena tena samayena brahmaprabho nāma māṇavo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21639132 (0.027):
421.031. nahyevaṃ draṣṭavyam/ / 421.031. ahameva sa tena kālena tena samayena brahmā devānāṃ pravaro
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21639199 (0.027):
422.005. na hyevaṃ draṣṭavyam/ / 422.005. ahameva sa tena kālena tena samayena vasur nāma maharṣirabhūvam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21639653 (0.027):
tena kālena tena samayena triśaṅkur nāma mātaṅgarājo 'bhūt? naivaṃ / draṣṭavyam/ / 424.017. ahameva sa tena kālena tena samayena triśaṅkur nāma mātaṅgarājo
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6649681 (0.027):
samayena brahmā devānāṃ pravaro +abhūt/ na hy evaṃ draṣṭavyaṃ/ aham eva sa / tena kālena tena samayena brahmā devānāṃ pravaro +abhūvaṃ/ so +ahaṃ tataś
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6649753 (0.027):
maharṣir abhūt/ na hy evaṃ draṣṭavyaṃ/ aham eva sa tena kālena tena / samayena vasur nāma maharṣir abhūvaṃ/ mayā sā takṣakavadhūkāyāḥ kapilā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9508923 (0.032):
tasya svāsthyaṃ kṛtam* / kiṃ manyadhve bhikṣavo yo 'sau nāgamaṇḍalikaḥ / ahaṃ sa tena kālena tena samayena / yo 'sau dārakaḥ svātir bhikṣus tena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17973283 (0.032):
kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ? yo 'sāv ekacorika aham eva sa tena kālena / tena samayena; yo 'sau tasya putraḥ eṣa evāsau rāhulas tena kālena tena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482224 (0.036):
bagavān āha / kiṃ manyase mahārāja yo 'sau rājā māndhātā aham eva sa tena / kālena tena samayena / yan mayā itthaṃ satvahitaṃ kṛtaṃ tena nānuttaraṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497664 (0.036):
bharadvājaḥ aham eva sa tena kālena tena samayena / yan mayārhann asatkṛto
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498225 (0.036):
/ kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ / yo 'sau mṛṇālo nāma dhūrtaḥ ahaṃ sa tena / kālena tena samayena / yan mayā pratyekabuddho 'bhūtenābhyākhyātas
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498373 (0.036):
yo 'sau pañcaśataparivāro brāhmaṇaḥ aham eva sa tena kālena tena samayena / / yan mayā vipaśyinaḥ samyaksaṃbuddhasya saśrāvakasaṃghasyāntike kharaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498477 (0.036):
II 22ff.} / kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ / yo 'sāv uttaro nāmo māṇavo 'ham eva / sa tena kālena tena samayena / yan mayā pudgalo 'pavādo dattasya {MS:
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17971895 (0.036):
kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ? yo 'sau uttaro māṇavaḥ aham eva sa tena / kālena tena samayena; yan mayā kāśyape samyaksaṃbuddhe kharaṃ vākkarma
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9486168 (0.037):
draṣṭavyam* / api tv aham eva tena kālena tena samayenādarśamukho nāma
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9679374 (0.037):
khalu punastvayaivaṃ draṣṭavyam / tatkasya hetoḥ ? ahaṃ sa tena kālena / tena samayena puṇyaraśmirnāma rājakumāro 'bhūt / yāpi sā nagaradevatā,
svāpateyakāraṇāt praghātitaḥ / tasya karmaṇo vipākena bahūni
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1445122 (0.022):
yatpratyekabuddhaḥ śastreṇa praghātitastasya karmaṇo vipākena bahūni / varṣasahasrāṇi narakeṣu duḥkhamanubhūya pañcajanmaśatani manuṣyaṣupapannaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21605351 (0.022):
278.015. yatpratyekabuddhaḥ śastreṇa praghātitaḥ, tasya karmaṇo vipākena / bahūni varṣasahasrāṇi narakeṣu duḥkhamanubhūya pañca janmaśatāni
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049290 (0.034):
aham eva tena kālena tena samayena yat tan mayā śaktiprahāreṇa praghātitaḥ / / tasya karmaṇo vipākena bahūni varṣaśatāni bahūni
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049562 (0.047):
tena samayena yat sa mayārhad bhikṣur abhūtenābhyākhyātaḥ / tasya karmaṇo / vipākena bahūni varṣaśatasahasrāṇi bahūni varṣakoṭīśatāni narakeṣūpapannaḥ
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1451755 (0.053):
bahūnāṃ mṛgaśatānāṃ nayanānyutpāṭitāni tasya karmaṇo vipākena bahūni / varṣaśatasahasrāṇi narakeṣu duḥkhamanubhūya tataḥ karmaviśeṣeṇa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21603285 (0.053):
271.008. yattatrānena bahūnāṃ mṛgaśatānāṃ nayanānyutpāṭitāni, tasya / karmaṇo vipākena bahūni varṣaśatasahasrāṇi narakeṣu duḥkhamanubhūya tataḥ
varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi narakeṣūpapannaḥ / tenaiva
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021636 (0.0):
bahūni varṣaśatasahasrāṇi bahūni varṣakoṭīśatāni bahūni varṣakoṭīsahasrāṇi
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049301 (0.0):
/ tasya karmaṇo vipākena bahūni varṣaśatāni bahūni / varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi narakeṣūpapannaḥ / tenaiva karmāvaśeṣeṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267299 (0.0):
varṣasahasrāṇi (PSP_2 3:151) bahūni varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21408790 (0.017):
aprameyāsaṃkhyeyācintyātulyāmāpyāparimāṇānabhilāpyāni / varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi na jātu kāmavyāpādavihiṃsāvitarkān
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28712775 (0.020):
adhiṣṭhānavaśena tanmuhūrtaṃ bahūni kalpakoṭīniyutaśatasahasrāṇi saṃjānīte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021619 (0.021):
bahūni varṣaśatasahasrāṇi bahūni varṣakoṭīśatāni bahūni varṣakoṭīsahasrāṇi
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049571 (0.021):
tena samayena yat sa mayārhad bhikṣur abhūtenābhyākhyātaḥ / tasya karmaṇo / vipākena bahūni varṣaśatasahasrāṇi bahūni varṣakoṭīśatāni narakeṣūpapannaḥ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 856965 (0.029):
bahūni buddhakoṭīsahasrāṇi bahūni buddhakoṭīśatasahasrāṇi bahūni
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7655115 (0.032):
bahūni ca prāṇakoṭīniyutaśatasahasrāṇyakaluṣacittānyavasthāpitāni, bodhau
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6170904 (0.032):
dakṣiṇasyāṃ diśi bahūni buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi parinirvānti
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171068 (0.032):
pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi bahūni buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi parinirvānti
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171109 (0.032):
dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi bahūni buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi parinirvānti
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171150 (0.032):
paścimottarasyāṃ diśi bahūni buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi parinirvānti
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171192 (0.032):
adhastād diśi bahūni buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi parinirvānti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13653250 (0.038):
samyaksaṃbuddhasya (SBV I 162) stūpe saparivāreṇa pūjā kṛtā, tasya karmaṇo / vipākena anekāni kalpakoṭīniyutaśatasahasrāṇi divyamānuṣaṃ ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093755 (0.044):
varṣakoṭīśatasahasraṃ vā varṣakoṭīniyutaśatasahasraṃ vā tato vottari imañ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050939 (0.044):
varṣakoṭīsahasraṃ vā varṣakoṭīśatasahasraṃ vā varṣakoṭīniyutaśatasahasraṃ
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1451755 (0.045):
bahūnāṃ mṛgaśatānāṃ nayanānyutpāṭitāni tasya karmaṇo vipākena bahūni / varṣaśatasahasrāṇi narakeṣu duḥkhamanubhūya tataḥ karmaviśeṣeṇa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21603285 (0.045):
karmaṇo vipākena bahūni varṣaśatasahasrāṇi narakeṣu duḥkhamanubhūya tataḥ
Ayuhparyantasutra (ayuhparu.htm.txt) 21815949 (0.048):
varṣakoṭīśatasahasrāṇi dvāpaṃcāśac ca varṣakoṭīsahasrāṇy āyuṣaḥ pramāṇam,
karmāvaśeṣeṇaitarhi tathāgatasyābhisaṃbuddhasya pāṣāṇaśarkarayā pādaḥ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049573 (0.032):
vipākena bahūni varṣaśatasahasrāṇi bahūni varṣakoṭīśatāni narakeṣūpapannaḥ / / yāvat tenaiva karmāvaśeṣeṇaitarhi tathāgataḥ sundarikāyā mānavikāyā
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049303 (0.039):
varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi narakeṣūpapannaḥ / tenaiva karmāvaśeṣeṇa
kṣataḥ // / kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavato
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9494355 (0.0):
āyuṣmān api svakāṃ karmaplotiṃ vyākarotu kim āyuṣmatā koṭīviṃśena karma / kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavatā ārabdhavīryāṇām agro nirdiṣṭaḥ sa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497691 (0.0):
pravrājikayā abhūtenābhyākhyātaḥ / / kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtam* / yasya karmaṇo vipākena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498251 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena vairaṃbheṣu
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498430 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena duṣkaraṃ caritam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498518 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10048957 (0.0):
atha sthavirasthavirā bhikṣavaḥ / bhagavantaṃ paripṛcchanti / kiṃ / bhagavatā karma kṛtaṃ / yasya karmaṇo vipākena bhagavato 'bhisaṃbuddhasya
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049314 (0.0):
tathāgatasyābhisaṃbuddhasya khadiraśalākayā vajrapādaḥ kṣataḥ // / kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena sundarikāyā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17969972 (0.0):
papracchuḥ: paśya bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979170 (0.0):
āyuṣmatā ānandena karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavato bhrātā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979712 (0.0):
papracchuḥ: kiṃ bhadanta āyuṣmatā ānandena karma kṛtaṃ yasya karmaṇo / vipākena bhagavatā bahuśrutāṇāṃ śrutadharāṇāṃ śrutasannicayāṇām agro
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18011042 (0.0):
bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavataḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652992 (0.023):
karma kṛtaṃ, yasya karmaṇo vipākena bhagavato 'ntike satyadarśanaṃ kṛtam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21567549 (0.024):
146.011. yato 'sau saṃlakṣayati kiṃ mayā karma kṛtam yasya karmaṇo / vipākena na kadācit vitṛpyamāna āhāramārāgayāmi? sa viṣaṇṇacetāścintayituṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976079 (0.025):
papracchuḥ: kiṃ bhadantāyuṣmatā upālinā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493599 (0.028):
āyuṣmatā śāriputreṇa karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena mahāprajño
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17975042 (0.032):
papracchuḥ: kiṃ bhadanta āyuṣmatā bhadrikeṇa karma kṛtaṃ yasya karmaṇo / vipākena pradhānapuruṣāṇāṃ rājā saṃvṛttaḥ? bhagavān āha: bhadrikeṇaiva
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9436290 (0.032):
kin tair bhadanta karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena evaṃvidhāḥ saṃvṛttā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28750620 (0.032):
bhadantānanda suvarṇavarṇena bhikṣuṇā karma kṛtaṃ | yasya karmaṇo / vipākenādūśy anapakārī śūle samāropitaḥ | pravrajyañ cārhatvaṃ prāptam iti
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17974619 (0.032):
papracchuḥ: kiṃ bhadanta āyuṣmatā rāhulena karma kṛtaṃ yasya karmaṇo / vipākena mātuḥ kukṣau ṣaḍvarṣāṇy avasthitaḥ iti; bhagavān āha: rāhulenaiva
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644250 (0.035):
439.011. bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchanti kiṃ bhadanta panthakena / karma kṛtam yasya karmaṇo vipākena dhanvaḥ paramadhanvaścūḍaḥ paramacūḍo
'bhisaṃbuddhasya khadiraśalākayā pādaḥ kṣataḥ / tathāgatenaiva bhikṣavaḥ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10048966 (0.036):
pāṣāṇāśarkarayā pādāṅguṣṭaḥ kṣataḥ / bhagavān āha / tathāgatenaiva / bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtānīti vistaraḥ / na praṇaśyanti karmāṇi
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049307 (0.050):
tathāgatasyābhisaṃbuddhasya khadiraśalākayā vajrapādaḥ kṣataḥ //
karmāṇi kṛtānīti vistaraḥ / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo dvau sārthavāhau
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10048968 (0.020):
pāṣāṇāśarkarayā pādāṅguṣṭaḥ kṣataḥ / bhagavān āha / tathāgatenaiva / bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtānīti vistaraḥ / na praṇaśyanti karmāṇi
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049324 (0.035):
mānavikāyā abhūtenābhyākhyātaḥ / tathāgatenaiva bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny / upacitānīti vistaraḥ / yāvat phalanti khalu dehināṃ / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687537 (0.043):
bhikṣavaḥ śobhitena karmāṇi kṛtāny upacitāni | bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688892 (0.043):
karmāṇi kṛtāny upacitāni | bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani vārāṇasyāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690941 (0.043):
tena kālena tena samayena | aparāṇy api rāṣṭrapālena karmāṇi kṛtāny / upacitāni | bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani vārāṇasyāṃ mahānagaryām
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5695164 (0.043):
eva parinirvṛtaḥ | anyāny api bhikṣavo lekuñcikena karmāṇi kṛtāny / upacitāni | bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani vārāṇasyāṃ nagaryām
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18009072 (0.049):
(concerning a previous life of the Buddha and Devadatta) / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo dvau sārthavāhau paṃcabhiḥ śakaṭaśataiḥ sārdham
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17967496 (0.053):
The story of the two merchants / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo dvau sārthavāhau abhūvatāṃ viśvabhuk suyātraś
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21589734 (0.062):
bhagavānāha saṃgharakṣitenaiva bhikṣavaḥ karmāni kṛtāni upacitāni / pūrvavat/ / 215.005. bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'sminn eva bhadrake kalpe
nipuṇataḥ sāmudrayānapātraṃ pratipādya mahāsamudram avatīrṇau dhanahārakau
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483744 (0.058):
vaṇijaḥ sāmudraṃ yānapātraṃ pratipādya mahāsamudram avatīrṇā dhanahārakāḥ;
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21521549 (0.059):
003.018. nipuṇataḥ sāmudram yānapātraṃ pratipādya mahāsamudramavatīrṇo / dhanahārakaḥ/ / 003.019. so 'nuguṇena vāyunā ratnadvīpamanuprāptaḥ/
vahanaṃ pūritaṃ / dvitīyenāmātrayā / tau prasthitau / tatra yenāmātrayā
tulayitvā ratnāny apanīya sa sārthavāha ālāpitaḥ / saṃlakṣayati / ayaṃ
saṃpannārtho yāsyati ahaṃ vipannārtha iti / sa tadvahanaṃ chidrayitum
ārabdhaḥ / sa chidrayamāṇaḥ sārthavāhena dṛṣṭaḥ / uktaṃ ca sārthavāhena mā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643762 (0.051):
437.030. te vaṇijo mahāsamudraṃ dṛṣṭvā bhaītaḥ/ / 437.031. notsahante vahanamabhiroḍum/ / 437.031. sārthavāhaḥ karṇadhārasya kathayati kathaya kathaya bhoḥ puruṣa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21566308 (0.059):
142.025. paścād dvau trayo yāvadanupūrveṇa sarve varatrāśchinnāḥ/ / 142.025. tāsu cchinnāsu tadvahanaṃ mahākarṇadhārasampreritaṃ gagane
vahanaṃ chidraya / mā sarva evānayena vyasanam āpatsyāma iti / sa
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882900 (0.033):
choritaḥ / āgacchata nivartāmaḥ / te kathayanti / bhavanto yadi vayaṃ / nivartiṣyāmaḥ sarva evānayena vyasanam āpatsyāmaḥ / āgacchata kriyākāraṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438088 (0.047):
pravekṣyasi mā anayena vyasanam āpatsyāma iti | sa tena sakalaṃ divasaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643593 (0.060):
tatraivānayena vyasanamāpatsyate tathā kariṣyāma iti/ / 437.016. te tasya nātidūre sthitvā svaiḥ kathāsamlāpena tiṣṭhanti yathāpi
nivāryamāṇo 'pi na tiṣṭhati / sa tena śaktiprahāreṇa ghātita iti / tat kiṃ
manyadhve bhikṣavaḥ / yo 'sau sārthavāho yena śaktiprahāreṇa praghātitaḥ /
aham eva tena kālena tena samayena yat tan mayā śaktiprahāreṇa praghātitaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021625 (0.0):
bahūni varṣaśatasahasrāṇi bahūni varṣakoṭīśatāni bahūni varṣakoṭīsahasrāṇi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21659998 (0.0):
491.008. yadanena pratyekabuddhaḥ saviṣeṇa śareṇa marmaṇi tāḍitaḥ, tasya / karmaṇo vipākena bahūni varṣaśatāni bahūni varṣasahasrāṇi narakeṣu paktaḥ,
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049153 (5.960):
gṛhapatiputraḥ / yenāsau vaimātṛko bhrātā svāpateyakāraṇāt praghātitaḥ / / aham eva tena kālena tena samayena / yat tan mayā vaimātriko bhrātā
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1445123 (0.011):
yatpratyekabuddhaḥ śastreṇa praghātitastasya karmaṇo vipākena bahūni / varṣasahasrāṇi narakeṣu duḥkhamanubhūya pañcajanmaśatani manuṣyaṣupapannaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21605352 (0.011):
278.015. yatpratyekabuddhaḥ śastreṇa praghātitaḥ, tasya karmaṇo vipākena / bahūni varṣasahasrāṇi narakeṣu duḥkhamanubhūya pañca janmaśatāni
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9486332 (0.011):
bahūni varṣāṇi bahūni varṣaśatāni bahūni varṣaśatasahasrāṇi dānāni dattāni
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13016392 (0.011):
apsaraso nirgatāḥ. tābhir api sārdhaṃ bahūni varṣāṇi bahūni varṣaśatāni / bahūni varṣaśatasahasrāṇi krīḍitavān. sa tābhir apy uktaḥ. āryaputra
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13016657 (0.011):
api sārdhaṃ bahūni varṣāṇi. bahūni varṣaśatāni. bahūni varṣaśatasahasrāṇi
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13016679 (0.011):
bahūni varṣaśatāni bahūni varṣaśatasahasrāṇi krīḍitam. evaṃ vaidūryamayam.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977984 (0.011):
karmaṇā bahūni varṣāṇī bahūni varṣaśatāni bahūni varṣaśatasahasrāṇi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021613 (0.014):
duṣprajñasaṃvartanīyena karmaṇā bahūni varṣaśatāni bahūni varṣasahasrāṇi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9483722 (0.014):
teṣu ṣaṣṭiṣu nagarasahasreṣu yajñavāṭāni māpayitvā bahūni varṣāṇi bahūni / varṣaśatāni bahūni varṣasahasrāṇi (MSV I 107) bahūni varṣaśatasahasrāṇi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498396 (0.014):
(MSV I 217) vākkarma niścāritaṃ tasya karmaṇo vipākena mayā bahūni varṣāṇi / bahūni varṣaśatāni bahūni varṣasahasrāṇi bahūni varṣaśatasahasrāṇi
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7114344 (0.014):
bahūni varṣaśatāni bahūni varṣasahasrāṇi bahūni varṣaśatasahasrāṇi nārakaṃ
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13016244 (0.014):
nagaraṃ praveśitaḥ. sa tābhiḥ sārdhaṃ bahūni varṣāṇi krīḍitavān. bahūni / varṣaśatāni. bahūni varṣasahasrāṇi bahūni varṣaśatasahasrāṇi krīḍitavān.
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13016301 (0.014):
praveśitaḥ. sa tābhiḥ sārdhaṃ bahūni varṣāṇi krīḍitavān. bahūni / varṣaśatāni. bahūni varṣasahasrāṇi bahūni varṣaśatasahasrāṇi krīḍitavān.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267291 (0.014):
karmaṇā kṛtenopacitena bahūni varṣāṇi bahūni varṣaśatāni bahūni
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049563 (0.030):
tena samayena yat sa mayārhad bhikṣur abhūtenābhyākhyātaḥ / tasya karmaṇo / vipākena bahūni varṣaśatasahasrāṇi bahūni varṣakoṭīśatāni narakeṣūpapannaḥ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049163 (0.034):
svāpateyakāraṇāt praghātitaḥ / tasya karmaṇo vipākena bahūni / varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi narakeṣūpapannaḥ / tenaiva
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482224 (0.041):
bagavān āha / kiṃ manyase mahārāja yo 'sau rājā māndhātā aham eva sa tena / kālena tena samayena / yan mayā itthaṃ satvahitaṃ kṛtaṃ tena nānuttaraṃ
varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi narakeṣūpapannaḥ / tenaiva karmāvaśeṣeṇa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021636 (0.0):
bahūni varṣaśatasahasrāṇi bahūni varṣakoṭīśatāni bahūni varṣakoṭīsahasrāṇi
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049173 (0.0):
svāpateyakāraṇāt praghātitaḥ / tasya karmaṇo vipākena bahūni / varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi narakeṣūpapannaḥ / tenaiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267299 (0.0):
varṣasahasrāṇi (PSP_2 3:151) bahūni varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049571 (0.016):
vipākena bahūni varṣaśatasahasrāṇi bahūni varṣakoṭīśatāni narakeṣūpapannaḥ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21408790 (0.017):
aprameyāsaṃkhyeyācintyātulyāmāpyāparimāṇānabhilāpyāni / varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi na jātu kāmavyāpādavihiṃsāvitarkān
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28712775 (0.020):
adhiṣṭhānavaśena tanmuhūrtaṃ bahūni kalpakoṭīniyutaśatasahasrāṇi saṃjānīte
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 856965 (0.029):
bahūni buddhakoṭīsahasrāṇi bahūni buddhakoṭīśatasahasrāṇi bahūni
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7655115 (0.032):
bahūni ca prāṇakoṭīniyutaśatasahasrāṇyakaluṣacittānyavasthāpitāni, bodhau
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6170904 (0.032):
dakṣiṇasyāṃ diśi bahūni buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi parinirvānti
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171068 (0.032):
pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi bahūni buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi parinirvānti
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171109 (0.032):
dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi bahūni buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi parinirvānti
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171150 (0.032):
paścimottarasyāṃ diśi bahūni buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi parinirvānti
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171192 (0.032):
adhastād diśi bahūni buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi parinirvānti
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9486333 (0.033):
bahūni varṣāṇi bahūni varṣaśatāni bahūni varṣaśatasahasrāṇi dānāni dattāni
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13016393 (0.033):
apsaraso nirgatāḥ. tābhir api sārdhaṃ bahūni varṣāṇi bahūni varṣaśatāni / bahūni varṣaśatasahasrāṇi krīḍitavān. sa tābhir apy uktaḥ. āryaputra
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13016658 (0.033):
api sārdhaṃ bahūni varṣāṇi. bahūni varṣaśatāni. bahūni varṣaśatasahasrāṇi
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13016680 (0.033):
bahūni varṣaśatāni bahūni varṣaśatasahasrāṇi krīḍitam. evaṃ vaidūryamayam.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977985 (0.033):
karmaṇā bahūni varṣāṇī bahūni varṣaśatāni bahūni varṣaśatasahasrāṇi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027889 (0.038):
prāṇiśatāni bahūni prāṇisahasrāṇi bahūni prāṇiśatasahasrāṇi bahūni / prāṇikoṭīśatāni bahūni prāṇikoṭīsahasrāṇi bahūni prāṇikoṭīśatasahasrāṇi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027953 (0.038):
prāṇisahasrāṇi bahūni prāṇiśatasahasrāṇi bahūni prāṇikoṭīśatāni bahūni
tathāgatasyābhisaṃbuddhasya khadiraśalākayā vajrapādaḥ kṣataḥ //
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049191 (0.050):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavato / 'bhisaṃbuddhasya khadiraśalākayā pādaḥ kṣataḥ / tathāgatenaiva bhikṣavaḥ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049173 (0.062):
varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi narakeṣūpapannaḥ / tenaiva / karmāvaśeṣeṇaitarhi tathāgatasyābhisaṃbuddhasya pāṣāṇaśarkarayā pādaḥ
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena sundarikāyā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9494355 (0.0):
āyuṣmān api svakāṃ karmaplotiṃ vyākarotu kim āyuṣmatā koṭīviṃśena karma / kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavatā ārabdhavīryāṇām agro nirdiṣṭaḥ sa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497695 (0.0):
pravrājikayā abhūtenābhyākhyātaḥ / / kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtam* / yasya karmaṇo vipākena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498253 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena vairaṃbheṣu
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498431 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena duṣkaraṃ caritam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498517 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22222230 (0.0):
bhagavantaṃ papracchuḥ / kiṃ bhadanta viśākhayā mṛgāramātrā karma kṛtam* / / yasya karmaṇo vipākena dvātriṃśadaṇḍāḥ prasūtāḥ / tena dvātriṃśat putrā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22222462 (0.0):
kiṃ bhadanta viśākhāputraiḥ karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena / adūṣyanapakāriṇo rājñā prasenajitā praghātitāḥ / teṣāṃ ca śirāṃsi (MSV II
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21603301 (0.0):
karmāvaśeṣeṇa pañca janmaśatāni tasya nayanānyutpāṭitāni// / 271.011. kiṃ karma kṛtam yasya karmaṇo vipākenocce kule upapannaḥ,
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10048955 (0.0):
atha sthavirasthavirā bhikṣavaḥ / bhagavantaṃ paripṛcchanti / kiṃ / bhagavatā karma kṛtaṃ / yasya karmaṇo vipākena bhagavato 'bhisaṃbuddhasya
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049185 (0.0):
karmāvaśeṣeṇaitarhi tathāgatasyābhisaṃbuddhasya pāṣāṇaśarkarayā pādaḥ / kṣataḥ // / kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavato
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17969972 (0.0):
papracchuḥ: paśya bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976081 (0.0):
papracchuḥ: kiṃ bhadantāyuṣmatā upālinā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979714 (0.0):
papracchuḥ: kiṃ bhadanta āyuṣmatā ānandena karma kṛtaṃ yasya karmaṇo / vipākena bhagavatā bahuśrutāṇāṃ śrutadharāṇāṃ śrutasannicayāṇām agro
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18011041 (0.0):
bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavataḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745124 (0.0):
sārthavāhena sapatnīkena karma kṛtaṃ | yasya karmaṇo vipākenāḍhyo
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28750622 (0.0):
bhadantānanda suvarṇavarṇena bhikṣuṇā karma kṛtaṃ | yasya karmaṇo / vipākenādūśy anapakārī śūle samāropitaḥ | pravrajyañ cārhatvaṃ prāptam iti
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21567549 (0.024):
146.011. yato 'sau saṃlakṣayati kiṃ mayā karma kṛtam yasya karmaṇo / vipākena na kadācit vitṛpyamāna āhāramārāgayāmi? sa viṣaṇṇacetāścintayituṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493599 (0.027):
āyuṣmatā śāriputreṇa karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena mahāprajño
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979170 (0.028):
āyuṣmatā ānandena karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavato bhrātā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17975043 (0.032):
papracchuḥ: kiṃ bhadanta āyuṣmatā bhadrikeṇa karma kṛtaṃ yasya karmaṇo / vipākena pradhānapuruṣāṇāṃ rājā saṃvṛttaḥ? bhagavān āha: bhadrikeṇaiva
mānavikāyā abhūtenābhyākhyātaḥ / tathāgatenaiva bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497699 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtam* / yasya karmaṇo vipākena / caṃcāmāṇavikayābhūtenābhyākhyātaḥ / bhagavān āha / tathāgatenaivaitāni
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10048969 (0.013):
pāṣāṇāśarkarayā pādāṅguṣṭaḥ kṣataḥ / bhagavān āha / tathāgatenaiva / bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtānīti vistaraḥ / na praṇaśyanti karmāṇi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497687 (0.031):
pūrvavan narakeṣu pakvaḥ yāvad etarhy apy aham abhisaṃbodhiḥ sundarikayā / pravrājikayā abhūtenābhyākhyātaḥ /
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049196 (0.035):
'bhisaṃbuddhasya khadiraśalākayā pādaḥ kṣataḥ / tathāgatenaiva bhikṣavaḥ / karmāṇi kṛtānīti vistaraḥ / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo dvau sārthavāhau
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049578 (0.042):
/ yāvat tenaiva karmāvaśeṣeṇaitarhi tathāgataḥ sundarikāyā mānavikāyā / abhūtenābhyākhyāta ityādi vistaraḥ /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17974630 (0.046):
vipākena mātuḥ kukṣau ṣaḍvarṣāṇy avasthitaḥ iti; bhagavān āha: rāhulenaiva / bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pariṇatapratyayāny
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17975052 (0.047):
vipākena pradhānapuruṣāṇāṃ rājā saṃvṛttaḥ? bhagavān āha: bhadrikeṇaiva / bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pariṇatapratyayāny
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966010 (0.056):
kauṇḍinya dharmaḥ? ājñatas sugata iti; bhagavān āha: kauṇḍinyenaiva / bhikṣavo bhikṣuṇā karmāṇi kṛtāny upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pūrvavad yāvat
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17968220 (0.056):
āha: kauṇḍinyena bhikṣavo bhikṣuṇā karmāṇi kṛtāny upacitāni
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977339 (0.056):
piṭako jātaḥ iti; bhagavān āha: ānandenaiva bhikṣavaḥ bhikṣuṇā karmāṇi / kṛtāny upacitāni pūrvavad yāvad phalanti khalu dehināṃ.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977703 (0.056):
nimittakuśalo jātaḥ iti; bhagavān āha: ānandenaiva bhikṣavaḥ bhikṣuṇā / karmāṇi kṛtāny upacitāni pūrvavad yāvat phalanti khalu dehināṃ.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979186 (0.056):
bhagavān āha: ānandenaiva bhikṣavaḥ bhikṣuṇā karmāṇi kṛtāny upacitāni
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979725 (0.056):
nirdiṣṭa iti; bhagavān āha: ānandenaiva bhikṣavo bhikṣuṇā karmāṇi kṛtāny / upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pūrvavad yāvat phalanti khalu dehināṃ.
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22222476 (0.057):
79) peḍāyāṃ prakṣipya viśākhāyā upanāmitāni / bhagavān āha / ebhir eva / bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām*
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476047 (0.057):
devaputreṇa kiṃ karma kṛtaṃ yena maṇḍūkeṣūpapannaḥ satyadarśanaṃ ca kṛtam / iti / bhagavān āha / tenaiva bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476933 (0.057):
kiṃ karma kṛtaṃ yena deveṣūpapannāḥ / satyadarśanaṃ ca kṛtam iti / / bhagavān āha / ebhir eva bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478602 (0.057):
kṛtaṃ yena balīvardeṣūpapannāḥ satyadarśanaṃ ca kṛtam iti / bhagavān āha / / ebhir eva bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pūrvavad
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500450 (0.057):
cāntike satyadarśanaṃ kṛtam iti / bhagavān āha / ebhir eva bhikṣavaḥ / karmāṇi kṛtāny upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pariṇatapratyayāny oghavat
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612481 (0.057):
kiṃ karma kṛtam, yana balīvardeṣūpapannāḥ, satyadarśanaṃ ca kṛtamiti? / bhagavānāha ebhireva bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtānyupacitāni labdhasambhārāṇi
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17974650 (0.058):
ko 'nyaḥ pratyanubhaviṣyati; na bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni na
upacitānīti vistaraḥ / yāvat phalanti khalu dehināṃ / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503343 (0.0):
labdhasaṃbhārāṇi pariṇatapratyayāni pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām* / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani vārāṇasyāṃ nagaryāṃ brahmadatto nāma
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10048984 (0.0):
kalpakoṭiśatair api sāmagrīm prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehināṃ / / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany asaṃkhyeye 'nyatamasmin karvaṭakaviṣaye
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476638 (1.192):
labdhasaṃbhārāṇi pariṇatapratyayāni pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām* / bhūtapūrvaṃ bhikṣavaḥ asminn eva bhadrake kalpe viṃśativarṣasahasrāyuṣi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504988 (1.192):
karmāṇi kṛtāny upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pūrvavat phalanti khalu dehinām* / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'sminn eva bhadrake kalpe viṃśativarṣasahasrāyuṣi
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22222485 (1.192):
bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām*
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21565616 (0.029):
vṛṣṭam? bhagavānāha / 140.004. bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani sarvābhibhūr nāma tathāgato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643989 (0.034):
ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye 'ham* || / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani brahmadatto nāma rājā rājyaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644531 (0.034):
suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye 'ham* || / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani vārāṇasyāṃ nagaryāṃ brahmadatto
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14306779 (0.034):
bhāṣiṣye 'ham // / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani surendradamano nāma samyaksaṃbuddho
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591214 (0.034):
etadavocat bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ahamaprameyāsaṃkhyeyān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686849 (0.035):
yenopapādukaḥ saṃvṛttaḥ? bhagavān āha: bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21565827 (0.035):
devāṃstrāyastriṃśānadhirūḍhah? bhagavānāha / 141.001. <141>bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani vipaśyī nāma tathāgato
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14296819 (0.035):
prāsādikas tejaḥ pravrajyārhattvaṃ sākṣātkṛtam iti // bhagavān āha // / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ekanavatikalpe vipaśvī nāma
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297470 (0.035):
bodhisattvena karmāṇi kṛtāni, abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ // bhagavān / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ekanavatikalpe vipaśvī nāma
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498280 (0.039):
āha / tathāgatenaiva bhikṣavaḥ pūrvam anyāsu jātiṣu karmāṇi kṛtāni / upacitāni / pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām* / yo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498445 (0.039):
karmāṇi kṛtāni upacitāni pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām* /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498537 (0.039):
bhagavān āha tathāgatenaiva tāni bhikṣavaḥ pūrvam anyāsu jātiṣu karmāṇi / kṛtāni upacitāni pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām* /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651130 (0.039):
bhagavānāha kubjottarayaiva bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtānyupacitāni / pūrvavadyāvad phalanti khalu dehinām/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651385 (0.039):
462.032. bhagavānāha anupamayaiva bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtānyupacitāni / pūrvavadyāvatphalanti khalu dehinām//
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17974514 (0.039):
āha: yaśodharayaiva bhikṣavaḥ pūrvam anyāsu jātīṣu karmāṇi kṛtāny / upacitāni pūrvavad yāvad phalanti khalu dehinām.
'tīte 'dhvani / aśītivarṣasahasrāyuṣkāyāṃ prajāyāṃ vipaśyī nāma śāstā loka
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576782 (0.0):
175.003. bhūtapūrvaṃ bhikṣava ekanavatikalpe vipaśyī nāma śāstā loka / udapādi tathāgato 'rhan samyaksambuddho vidyācaraṇasampannaḥ sugato
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21532592 (0.014):
036.027. kutra bhadanta asau yūpo vilayaṃ gamiṣyati? bhaviṣyanti bhikṣavo / 'nāgate 'dhvani aśītivarṣasahasrāyuṣo manuṣyāḥ/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677619 (0.019):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani catvāriṃśadvarṣasahasrāyuṣi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474628 (0.023):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavaḥ aśītivarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ vipaśyī nāma
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498293 (0.023):
upacitāni / pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām* / yo / 'śītivarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ vipaśyī nāma śāstā loka utpannaḥ / pūrvavad
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649312 (0.028):
santīraṇe buddhakṣetre dhāraṇe kalpe 'śītivarṣasahasrāyuṣkāyāṃ prajāyāṃ"
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14296820 (0.029):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ekanavatikalpe vipaśvī nāma
Tathagatabimbakarapanasutra (tbimbk_u.htm.txt) 27448991 (0.029):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavaḥ atīte 'dhvani ekanavatime kalpe (Tbks 2r7)
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21565616 (0.031):
140.004. bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani sarvābhibhūr nāma tathāgato
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14805815 (0.031):
bhaviṣyati bhikṣavo 'nāgate 'py aśītivarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638781 (0.034):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ekanavate kalpe vipaśyī nāma
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686752 (0.034):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany ekanavate kalpe vipaśyī nāma
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307688 (0.034):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ekanavate kalpe vipaśvī nāma
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14308265 (0.034):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ekanavate kalpe vipaśyī nāma
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27922242 (0.034):
SumAv_243: bhūtapūrvaṃ, bhikṣavo, 'tīte 'dhvani viṃśativarṣasahasrāyuṣi
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14306779 (0.035):
bhāṣiṣye 'ham // / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani surendradamano nāma samyaksaṃbuddho
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591214 (0.035):
etadavocat bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ahamaprameyāsaṃkhyeyān
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745256 (0.042):
[80] bhūtapūrvaṃ mahārāja ita ekanavate kalpe bhagavāṃ vipaśyī nāma / tathāgato loka udapādi vidyācaraṇasamampannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1451791 (0.042):
bhūtapūrvamatīte 'dhvani catvāriṃśadvarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ krakucchando
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21603323 (0.042):
271.013. tena hyāyucmantaḥ śrūyatām bhūtapūrvamatīte 'dhvani / catvāriṃśadvarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ krakucchando nāma samyaksambuddho
udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho bhagavān / vipaśyinaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576783 (0.0):
175.003. bhūtapūrvaṃ bhikṣava ekanavatikalpe vipaśyī nāma śāstā loka / udapādi tathāgato 'rhan samyaksambuddho vidyācaraṇasampannaḥ sugato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629441 (0.011):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani brahmā nāma samyaksaṃbuddho loka / udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630170 (0.011):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani candano nāma samyaksaṃbuddho loka / udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630907 (0.011):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani candro nāma samyaksaṃbuddho loka / udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636117 (0.011):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani pūrṇo nāma samyaksaṃbuddho loka / udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7099768 (0.013):
bhūtapūrvaṃ kulaputra vipaśyī nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho loka
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6612602 (0.013):
samayena meghadundubhisvararājo nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho loka / udapādi vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13653391 (0.014):
viṃśativarṣasahasrāyuṣi prayājāṃ kāśyapo nāma śāstā loka udapādi tathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27922251 (0.014):
prajāyāṃ kāśyapo nāma śāstā loka udapādi, tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14305498 (0.026):
bhūtapūrvaṃ bhagavāṃś candravimalasūryaprabhāsaśrīs tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho 'bhūt / tasya bhagavataḥ samyaksaṃbuddhasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5628970 (0.028):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani bhāgīratho nāma samyaksaṃbuddho / loka udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5631687 (0.028):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani indradamano nāma samyaksaṃbuddho / loka udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5632558 (0.028):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ratnaśailo nāma samyaksaṃbuddho / loka udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5633830 (0.028):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani prabodhano nāma samyaksaṃbuddho / loka udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634487 (0.028):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani indradhvajo nāma samyaksaṃbuddho / loka udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5635170 (0.028):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani kṣemaṃkaro nāma samyaksaṃbuddho / loka udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638790 (0.028):
samyaksaṃbuddho loka udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686868 (0.028):
viṃśatisahasrāyuṣi) prajāyāṃ kāśyapo nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7828015 (0.029):
- śṛṇu sarvaśūra tato dvyasaṃkhyeyaiḥ kalpairdīpaṃkaro nāma tathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddho loka udapādi / tato 'haṃ sarvaśura tena kālena tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828476 (0.036):
pratyekabuddho 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'yaṃ tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddha iti? / bhagavān āha: yadi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho 'nuttarāṃ
samyaksaṃbuddhasya pravacanena dvau bhrātarau pravrajitau babhūvatur
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576896 (0.061):
175.012. iti viditvā yena vipaśyī samyaksambuddhastenopasaṃkrāntaḥ/ / 175.013. upasaṃkramya vipaśyinaḥ samyaksambuddhasya pādau śirasā vanditvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577028 (0.061):
175.025. iti viditvā yena vipaśyī samyaksambuddhastenopasaṃkrāntaḥ/ / 175.025. upasaṃkramya vipaśyinaḥ samyaksambuddhasya pādau śirasā vanditvā
vasiṣṭho bharadvājas ca / vasiṣṭheṇa sarvakleśaprahāṇād arhattvaṃ
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1438202 (0.0):
jñapticaturthaṃ ca karma vyavasitaṃ / upaguptena ca sarvakleśaprahāṇād / arhattvaṃ sākṣātkṛtaṃ /
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1439783 (0.0):
madīyenavavādena sarvakleśaprahāṇād arhattvaṃ sākṣātkariṣyati tena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530575 (0.0):
sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtam, kaiścit śrāvakabodhau
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531309 (0.0):
upapannaḥ, pravrajya ca sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtam?
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558536 (0.0):
pravrajya sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtam, tejodhātuṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560910 (0.0):
126.024. tairyojayadbhirghaṭadbhiḥ sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574398 (0.0):
kaiścidanāgāmiphalam, kaicit sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtam,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576707 (0.0):
sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtamiti? bhagavānāha jyotiṣkeṇaiva
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21588629 (0.0):
210.030. tenodyacchatā ghaṭatā vyāyacchatā sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21589341 (0.0):
213.015. tenodyatā ghaṭatā vyāyacchatā sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21589720 (0.0):
sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtam? evaṃ taṃ ca vaineyakāryaṃ kṛtam?
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21589951 (0.0):
mamāntike pravrajya sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtamevaṃ ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612464 (0.0):
sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtam? tairbalīvardapūrvakairdevaputraiḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641942 (0.0):
432.012. athāyuṣmatā panthakena sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtam,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641974 (0.0):
432.016. yadā āyuṣmatā panthakena sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtam,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642507 (0.0):
kaiścidanāgāmiphalam, kaiścit pravrajya sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ / sākṣātkṛtam, kaiścicchrāvakabodhau cittānyutpāditāni, kaiścit pratyekāyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21659501 (0.0):
sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtam? arhattvaprāptaśca śastreṇa
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300668 (0.0):
śatanapatanavikaraṇavidhvaṃsanadharmatayā prāhatya sarvakleśaprahāṇād / arhattvaṃ sākṣātkṛtam / arhantī saṃvṛttā, traidhātukavītarāgā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14306706 (0.0):
kaiś cid anāgāmiphalāni / kaiś cit pravrajya sarvakleśaprahāṇād arhattvaṃ / sākṣātkṛtaṃ / kaiś cic chrāvakabodhau cittam utpāditam / kaiścit
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307564 (0.0):
śatanapatanavikaraṇavidhvaṃsanadharmatayā parāhatya sarvakleśaprahāṇād / arhattvaṃ sākṣātkṛtam / arhan saṃvṛttas tejodhātuvītarāgaḥ
sākṣātkṛtaṃ / bharadvājenāpi paṭhatā svādhyāyatā trīṇi piṭakāny adhītāni /
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438435 (0.0):
tena paṭhatā svādhyāyatā trīṇi piṭakāny adhītāni tṛpiṭas saṃvṛttaḥ
tripiṭakaḥ saṃvṛttaḥ / yuktamuktapratibhānaḥ / tena gṛhapatir anvāvartitaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497514 (0.012):
tenānyatamo gṛhapatir anvāvartitaḥ / tena tam uddiśya / sarvopakaraṇasaṃpanno vihāraḥ kāritaḥ / tatas tena bhrātur vasiṣṭhasya
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438435 (0.024):
tena paṭhatā svādhyāyatā trīṇi piṭakāny adhītāni tṛpiṭas saṃvṛttaḥ
bhrātuḥ samvṛttam āgaccaikadhye vāsaṃ kalpayāmaḥ / sa tatra gataḥ tena
gṛhapatinā dṛṣṭaḥ / arhad bhikṣuḥ kāyaprāsādikaś cittaprāsādikaś ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497535 (0.020):
gṛhapatinā dṛṣṭaḥ śānteryāpathaḥ kāyaprāsādikaś cittaprāsādikaś ca / sa / taṃ dṛṣṭvābhiprasannaḥ / tataḥ prasādajātena praṇītenāhāreṇa saṃtarpya
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20884398 (0.035):
prāvikṣat* / sa mayā dṛṣṭaḥ kāyaprāsādikaś cittaprāsādikaḥ / cittam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5652788 (0.039):
śreṣṭhisakāśaṃ yantraśālām upasaṃkrāntaḥ | śreṣṭhinā ca sa pratyekabuddho / dṛṣṭaḥ kāyaprāsādikaś cittaprāsādikaś ca | dṛṣṭvā śreṣṭhinā uktaḥ:
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21546965 (0.047):
083.003. sa tena gṛhapatinā dṛṣṭaścittaprāsādikaḥ kāyaprāsādikaśca/ / 083.004. dṛṣṭvā ca punaḥ saṃlakṣayati etadapyahaṃ parityajya niyataṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480928 (0.052):
pratyekabuddhas taṃ pradeśam anuprāptaḥ / sa tena dṛṣṭaḥ / kāyaprāsādikaś / cittaprāsādikaś ca śānteryāpathavartī / sa saṃlakṣayati / nūnaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977940 (0.052):
niveśanaṃ praviṣṭaḥ; sa tena dṛṣṭaḥ kāyaprāsādikaḥ cittaprāsādikaś ca;
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479834 (0.056):
āyuṣmān mahākāśyapo dṛṣṭaḥ kāyaprāsādikaś cittaprāsādikaś ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536670 (0.056):
052.004. tayā āyuṣmān mahākāśyapo dṛṣṭaḥ kāyaprāsādikaścittaprāsādikaḥ
dṛṣṭvābhiprasannaḥ / sa tena prasādajātena pūjayitvā mahārheṇa ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497538 (0.0):
gṛhapatinā dṛṣṭaḥ śānteryāpathaḥ kāyaprāsādikaś cittaprāsādikaś ca / sa / taṃ dṛṣṭvābhiprasannaḥ / tataḥ prasādajātena praṇītenāhāreṇa saṃtarpya
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20884399 (0.028):
prāvikṣat* / sa mayā dṛṣṭaḥ kāyaprāsādikaś cittaprāsādikaḥ / cittam / abhiprasannaṃ dṛṣṭvā sa mayā prāsādajātayā piṇḍakena pratipāditaḥ / tasyā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5652789 (0.061):
dṛṣṭaḥ kāyaprāsādikaś cittaprāsādikaś ca | dṛṣṭvā śreṣṭhinā uktaḥ:
vastreṇācchāditaḥ / sa tena bhrātrā dṛṣṭaḥ / aham asya gṛhapateḥ sarvatra
pūrvaṃgamaḥ / sa vastreṇa chādayaty eṣa chādita iti tasyāntike
'vatāraprekṣī saṃvṛttaḥ / sa tena dṛṣṭaḥ paryavasthitaḥ sa saṃlakṣayati
yady aham asya dāsyāmi / bhūyasyā mātrayā prasādaṃ praveśayiṣyatīti kṛtvā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497581 (0.060):
iyam* / yady asmai etad vastrayugaṃ na dāsyāmi bhūyasyā mātrayā aprasādaṃ / pravedayiṣyatīti / tena tasmai dattam* / tathāpy asau randhrānveṣaṇaparas
sa tasyaivātisṛṣṭaḥ / tavaiva bhavatv iti / tasya gṛhapateḥ preṣyadārikā
tasmin vihāra āgatya parikarma karoti / sā tenocyate / dārike 'ham
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497593 (0.061):
tiṣṭhaty eva / yāvat tasya gṛhapateḥ preṣyadārikā taṃ vihāram āgaty āgatya
tavaitad vastrayugam anuprayacchāmi / tvayā mama vacanaṃ kartavyaṃ / sā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497611 (0.0):
karma karoti sā bharadvājenocyate / dārike ahaṃ tavaitad vastrayugam
kathayati / ārya kim mayā kartavyaṃ / tvaṃ ca tad vastrayugaṃ prāvṛtya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497611 (1.192):
anuprayacchāmi / tvayā mama vacanaṃ kartavyam iti / sā kathayati / ārya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497618 (0.029):
anuprayacchāmi / tvayā mama vacanaṃ kartavyam iti / sā kathayati / ārya / kiṃ mayā karaṇīyam* / tvam etad vastrayugaṃ prāvṛtya gṛhe parikarma kuru /
gṛhaparikarma kuru / yadi gṛhapatiḥ pṛcchet kutas tavaitad vastrayugam iti
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497624 (0.0):
kiṃ mayā karaṇīyam* / tvam etad vastrayugaṃ prāvṛtya gṛhe parikarma kuru /
vaktavyam amukenāryeṇa mama dattam iti / yadi kathayati kasyārthe
tavāryeṇa dattaṃ / vaktavyam āryeṇaitad api praṣṭavyaṃ kimartham puruṣāḥ
strīṇām anuprayacchantīti / sā taṃ vastraṃ prāvṛtya gṛhaparikarma kartum
ārabdhā / sa tena gṛhapatinā vastraḥ parijñātaḥ / sā tenoktā / dārike kuta
etad vastrayugaṃ / sā kathayati / amunāryeṇaitan mama dattaṃ / dārike
kiṃkāraṇaṃ tavāryeṇaitad vastrayugam anupradattaṃ / sā kathayati /
āryaitad api praṣṭavyaṃ / kiṃkāraṇaṃ puruṣāḥ strīṇām anuprayacchantīti /
sa tasyāntike 'prasādaḥ pravedayitum ārabdhaḥ / asatkārabhīravas te
mahātmanaḥ / sotthāya prakrāntaḥ / tat kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ / yo 'sau
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497660 (0.0):
gṛhapatinā vasiṣṭhasyāntike aprasādaḥ praveditaḥ / asatkārabhīravas te / mahātmānaḥ / sa utthāya prakrāntaḥ / kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ / yo 'sau
bharadvājo nāma yena tad arhann abhūtenābhyākhātaḥ / aham eva tena kālena
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049154 (0.038):
aham eva tena kālena tena samayena / yat tan mayā vaimātriko bhrātā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497665 (0.043):
mahātmānaḥ / sa utthāya prakrāntaḥ / kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ / yo 'sau / bharadvājaḥ aham eva sa tena kālena tena samayena / yan mayārhann asatkṛto
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615406 (0.044):
312.024. na hyevaṃ draṣṭavyam/ / 312.024. ahaṃ sa tena kālena tena samayena rūpāvatī nāma strī babhūva/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615467 (0.044):
312.030. na hyevaṃ draṣṭavyam/ / 312.030. ahameva sa tena kālena tena samayena candraprabho nāma dārako
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615543 (0.044):
313.004. na haivaṃ draṣṭavyam/ / 313.005. ahameva sa tena kālena tena samayena brahmaprabho nāma māṇavo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21639132 (0.044):
421.031. nahyevaṃ draṣṭavyam/ / 421.031. ahameva sa tena kālena tena samayena brahmā devānāṃ pravaro
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21639199 (0.044):
422.005. na hyevaṃ draṣṭavyam/ / 422.005. ahameva sa tena kālena tena samayena vasur nāma maharṣirabhūvam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21639653 (0.044):
tena kālena tena samayena triśaṅkur nāma mātaṅgarājo 'bhūt? naivaṃ / draṣṭavyam/ / 424.017. ahameva sa tena kālena tena samayena triśaṅkur nāma mātaṅgarājo
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6649681 (0.044):
samayena brahmā devānāṃ pravaro +abhūt/ na hy evaṃ draṣṭavyaṃ/ aham eva sa / tena kālena tena samayena brahmā devānāṃ pravaro +abhūvaṃ/ so +ahaṃ tataś
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6649753 (0.044):
maharṣir abhūt/ na hy evaṃ draṣṭavyaṃ/ aham eva sa tena kālena tena / samayena vasur nāma maharṣir abhūvaṃ/ mayā sā takṣakavadhūkāyāḥ kapilā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9508923 (0.049):
tasya svāsthyaṃ kṛtam* / kiṃ manyadhve bhikṣavo yo 'sau nāgamaṇḍalikaḥ / ahaṃ sa tena kālena tena samayena / yo 'sau dārakaḥ svātir bhikṣus tena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17973283 (0.049):
kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ? yo 'sāv ekacorika aham eva sa tena kālena / tena samayena; yo 'sau tasya putraḥ eṣa evāsau rāhulas tena kālena tena
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9781127 (0.054):
/ tat kasmād dhetoḥ / ahaṃ sa tena kālena tena samayena somacchatro nāma
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9679374 (0.054):
khalu punastvayaivaṃ draṣṭavyam / tatkasya hetoḥ ? ahaṃ sa tena kālena / tena samayena puṇyaraśmirnāma rājakumāro 'bhūt / yāpi sā nagaradevatā,
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9486168 (0.054):
draṣṭavyam* / api tv aham eva tena kālena tena samayenādarśamukho nāma
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21611845 (0.055):
kumāro veti? na khalvevaṃ draṣṭavyam/ / 300.012. api tvahameva tena kālena tena samayena bodhisattvacaryāyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579838 (0.056):
184.016. na khalvevaṃ draṣṭavyam/ / 184.016. ahaṃ sa tena kālena tena samayena rājā kanakavarṇo babhūva/
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17093171 (0.058):
samyaksaṃbuddhāḥ. 2. ahaṃ ca tena kālena tena samayena ca rājābhūvaṃ,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18008260 (0.058):
kiṃ manyadhve bhikṣavo yo 'sau sīmhaḥ aham eva saḥ tena kālena tena / samayena; sṛgāla ānando bhikṣuḥ tena kālena tena samayena; yāni tāni
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17087546 (0.059):
samayena mṛgā abhūvan. 3. tena ca kālena tena samayenāham evaṃ praṇidhānam / akārṣaṃ: ye kecin mṛgāḥ sāṃprataṃ duḥkhena paripīḍitāḥ ete sarve mama
tena samayena yat sa mayārhad bhikṣur abhūtenābhyākhyātaḥ / tasya karmaṇo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482225 (0.0):
bagavān āha / kiṃ manyase mahārāja yo 'sau rājā māndhātā aham eva sa tena / kālena tena samayena / yan mayā itthaṃ satvahitaṃ kṛtaṃ tena nānuttaraṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497665 (0.0):
bharadvājaḥ aham eva sa tena kālena tena samayena / yan mayārhann asatkṛto
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498226 (0.0):
/ kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ / yo 'sau mṛṇālo nāma dhūrtaḥ ahaṃ sa tena / kālena tena samayena / yan mayā pratyekabuddho 'bhūtenābhyākhyātas
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498374 (0.0):
yo 'sau pañcaśataparivāro brāhmaṇaḥ aham eva sa tena kālena tena samayena / / yan mayā vipaśyinaḥ samyaksaṃbuddhasya saśrāvakasaṃghasyāntike kharaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498478 (0.0):
II 22ff.} / kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ / yo 'sāv uttaro nāmo māṇavo 'ham eva / sa tena kālena tena samayena / yan mayā pudgalo 'pavādo dattasya {MS:
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17971896 (0.0):
kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ? yo 'sau uttaro māṇavaḥ aham eva sa tena / kālena tena samayena; yan mayā kāśyape samyaksaṃbuddhe kharaṃ vākkarma
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615406 (0.003):
312.024. na hyevaṃ draṣṭavyam/ / 312.024. ahaṃ sa tena kālena tena samayena rūpāvatī nāma strī babhūva/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615467 (0.003):
312.030. na hyevaṃ draṣṭavyam/ / 312.030. ahameva sa tena kālena tena samayena candraprabho nāma dārako
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615543 (0.003):
313.004. na haivaṃ draṣṭavyam/ / 313.005. ahameva sa tena kālena tena samayena brahmaprabho nāma māṇavo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21639133 (0.003):
421.031. nahyevaṃ draṣṭavyam/ / 421.031. ahameva sa tena kālena tena samayena brahmā devānāṃ pravaro
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21639199 (0.003):
422.005. na hyevaṃ draṣṭavyam/ / 422.005. ahameva sa tena kālena tena samayena vasur nāma maharṣirabhūvam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21639653 (0.003):
tena kālena tena samayena triśaṅkur nāma mātaṅgarājo 'bhūt? naivaṃ / draṣṭavyam/ / 424.017. ahameva sa tena kālena tena samayena triśaṅkur nāma mātaṅgarājo
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6649682 (0.003):
samayena brahmā devānāṃ pravaro +abhūt/ na hy evaṃ draṣṭavyaṃ/ aham eva sa / tena kālena tena samayena brahmā devānāṃ pravaro +abhūvaṃ/ so +ahaṃ tataś
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6649753 (0.003):
maharṣir abhūt/ na hy evaṃ draṣṭavyaṃ/ aham eva sa tena kālena tena / samayena vasur nāma maharṣir abhūvaṃ/ mayā sā takṣakavadhūkāyāḥ kapilā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9508923 (0.005):
tasya svāsthyaṃ kṛtam* / kiṃ manyadhve bhikṣavo yo 'sau nāgamaṇḍalikaḥ / ahaṃ sa tena kālena tena samayena / yo 'sau dārakaḥ svātir bhikṣus tena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17973283 (0.005):
kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ? yo 'sāv ekacorika aham eva sa tena kālena / tena samayena; yo 'sau tasya putraḥ eṣa evāsau rāhulas tena kālena tena
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9679374 (0.013):
khalu punastvayaivaṃ draṣṭavyam / tatkasya hetoḥ ? ahaṃ sa tena kālena / tena samayena puṇyaraśmirnāma rājakumāro 'bhūt / yāpi sā nagaradevatā,
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9781127 (0.013):
/ tat kasmād dhetoḥ / ahaṃ sa tena kālena tena samayena somacchatro nāma
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9486169 (0.016):
draṣṭavyam* / api tv aham eva tena kālena tena samayenādarśamukho nāma
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049154 (0.018):
gṛhapatiputraḥ / yenāsau vaimātṛko bhrātā svāpateyakāraṇāt praghātitaḥ / / aham eva tena kālena tena samayena / yat tan mayā vaimātriko bhrātā
vipākena bahūni varṣaśatasahasrāṇi bahūni varṣakoṭīśatāni narakeṣūpapannaḥ
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1451757 (0.0):
bahūnāṃ mṛgaśatānāṃ nayanānyutpāṭitāni tasya karmaṇo vipākena bahūni / varṣaśatasahasrāṇi narakeṣu duḥkhamanubhūya tataḥ karmaviśeṣeṇa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021625 (0.0):
duṣprajñasaṃvartanīyena karmaṇā bahūni varṣaśatāni bahūni varṣasahasrāṇi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21603287 (0.0):
271.008. yattatrānena bahūnāṃ mṛgaśatānāṃ nayanānyutpāṭitāni, tasya / karmaṇo vipākena bahūni varṣaśatasahasrāṇi narakeṣu duḥkhamanubhūya tataḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021634 (5.960):
bahūni varṣaśatasahasrāṇi bahūni varṣakoṭīśatāni bahūni varṣakoṭīsahasrāṇi / bahūni varṣakoṭīśatasahasrāṇi bahūni varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498398 (5.960):
bahūni varṣaśatāni bahūni varṣasahasrāṇi bahūni varṣaśatasahasrāṇi
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7114346 (5.960):
bahūni varṣaśatāni bahūni varṣasahasrāṇi bahūni varṣaśatasahasrāṇi nārakaṃ
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13016246 (5.960):
varṣaśatāni. bahūni varṣasahasrāṇi bahūni varṣaśatasahasrāṇi krīḍitavān.
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9486333 (0.008):
bahūni varṣāṇi bahūni varṣaśatāni bahūni varṣaśatasahasrāṇi dānāni dattāni
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13016393 (0.008):
apsaraso nirgatāḥ. tābhir api sārdhaṃ bahūni varṣāṇi bahūni varṣaśatāni / bahūni varṣaśatasahasrāṇi krīḍitavān. sa tābhir apy uktaḥ. āryaputra
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13016658 (0.008):
api sārdhaṃ bahūni varṣāṇi. bahūni varṣaśatāni. bahūni varṣaśatasahasrāṇi
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13016680 (0.008):
bahūni varṣaśatāni bahūni varṣaśatasahasrāṇi krīḍitam. evaṃ vaidūryamayam.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977985 (0.008):
karmaṇā bahūni varṣāṇī bahūni varṣaśatāni bahūni varṣaśatasahasrāṇi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9486250 (0.015):
varṣasahasrāṇi bahūni varṣaśatasahasrāṇi dānāni dattāni puṇyāni kṛtāni /
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049301 (0.016):
aham eva tena kālena tena samayena yat tan mayā śaktiprahāreṇa praghātitaḥ / / tasya karmaṇo vipākena bahūni varṣaśatāni bahūni
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21660000 (0.016):
491.008. yadanena pratyekabuddhaḥ saviṣeṇa śareṇa marmaṇi tāḍitaḥ, tasya / karmaṇo vipākena bahūni varṣaśatāni bahūni varṣasahasrāṇi narakeṣu paktaḥ,
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13016299 (0.016):
praveśitaḥ. sa tābhiḥ sārdhaṃ bahūni varṣāṇi krīḍitavān. bahūni / varṣaśatāni. bahūni varṣasahasrāṇi bahūni varṣaśatasahasrāṇi krīḍitavān.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267291 (0.016):
karmaṇā kṛtenopacitena bahūni varṣāṇi bahūni varṣaśatāni bahūni / varṣasahasrāṇi (PSP_2 3:151) bahūni varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049173 (0.021):
svāpateyakāraṇāt praghātitaḥ / tasya karmaṇo vipākena bahūni / varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi narakeṣūpapannaḥ / tenaiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267298 (0.021):
varṣasahasrāṇi (PSP_2 3:151) bahūni varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497697 (0.039):
caṃcāmāṇavikayābhūtenābhyākhyātaḥ / bhagavān āha / tathāgatenaivaitāni
abhūtenābhyākhyāta ityādi vistaraḥ / / TRANSCRIPTION OF THE GILGIT TEXT
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497697 (0.033):
caṃcāmāṇavikayābhūtenābhyākhyātaḥ / bhagavān āha / tathāgatenaivaitāni
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049320 (0.046):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena sundarikāyā / mānavikāyā abhūtenābhyākhyātaḥ / tathāgatenaiva bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497686 (0.046):
pūrvavan narakeṣu pakvaḥ yāvad etarhy apy aham abhisaṃbodhiḥ sundarikayā / pravrājikayā abhūtenābhyākhyātaḥ /
oṃ namo ratnatrayāya / munivṛndavandyacaraṇo dhvastākhiladoṣa uttamaśrīkaḥ /
sakalajagadarthadakṣo viśuddhabodhau jino jayati /
yaḥ śrīmān sasurāsurair aviratam pādāravindārcitaḥ
sākṣāt puṇyanidhānamaṅgalaguruś cintāmaṇiḥ sarvavit /
niḥśeṣoddhṛtadoṣajālajaṭilaḥ śauddhodaniḥ pāragaḥ
pāyād vo bhagavān munīśvarajino dedīpyamānadyutiḥ //
anantaram asyāvadānasya nidānam āha / / athāyuṣmān mahākāśyapo jānann eva parārthaṃ bhagavantam evam āha /
bhagavan kadā kaṭhinam utpadyate / bhagavān āha / kārttikakṛṣṇapratipadam
ārabhya triṃśad divaseṣu yad ahorātraṃ tatra saṃghasya kaṭhinam utpadyate
tat sādhivāsam ānāpayitavyaṃ / kṛtakalpadaśārañjanā
nīlasūtrasūcīśāstrakalpena tad dānapatayaḥ saṃnipatite saṃghe
niḥsārāpayitavyāḥ / karmakārakeṇa bhikṣuṇā tato dānapatayo
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731188 (0.061):
gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite śreyakena bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764718 (0.061):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite / apaścimakena bhikṣuṇā parivāso deyaś caturvargamaṇḍalakena /
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492243 (0.061):
ākoṭya pṛṣṭhavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ḥhastakena bhikṣuṇā ekāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yathāvṛddhikayā
dānaparikarmakathayā pratisaṃmodayitavyāḥ / / tat sādhivāsetyādi / kaṭhinapradānaṃ kartukāmena dānapatinā 'ṣāḍhe śrāvaṇe
vā māse savinayam upagamya kalpikakārakasya mukhenāryasaṃghasya vijñaptiḥ
karaṇīyā tena caivaṃ karaṇīyā / samanvāharāryasaṃgha ayam amukanāmā
kaṭhinam āstariṣyati / yadite 'ṅgīkaroty āryasaṃgho no cen nivārayatv iti
tadā tūṣṇībhāvena svīkuryān no cen nivārayet /
yadi tadādhivāsayaty āryasaṃghas tadā supramāṇāṃ surūpāṃ yugalīṃ
rañjayitvā 'sya darśayet / / tataḥ kalpikakārakas tām ādāya dānapatiṃ visṛjya hastena māpayitvānayā
kaṭhinacīvaraṃ kariṣyati / dānapatir iti tasmai pratipādayet / dvividhaṃ
hi kaṭhinaṃ cīvaraṃ kṛtam akṛtakaṃ ca / tatra nikāyabhedena
trikhaṇḍapañcakhaṇḍādikaṃ pariṇāhenānyūna trihastam āyāmenānyūna
pañcahastaṃ susīvitaṃ kṛtakaṃ / akṛtadaśam asīvitam akṛtakaṃ / tat punaḥ
pratyekaṃ dvividhaṃ niṣṭhitam aniṣṭḥitaṃ ca / tatra kṛtanīlabindukaṃ
pūjāmantrādhivāsitan tan niṣṭhitakṛt / itarad aniṣṭhitaṃ /
atrāśvinipūrṇamāsyaṃ dānapater [.. ..]ṇayā kālpikakārakaḥ / siddhaṃ
kaṭhinacīvaram ādāyādhiṣṭhita traimāsasyāryasaṃghasya purastād evaṃ vadet
āstariṣyati / adhivasatv āryasaṃghānumodayatu dānapatir iti / evaṃ dvir
api trir api tad anv āryasaṃgho pi tad adhyeṣaṇām aṅgīkṛtya divā[.. ..
..]vā masīdravādinā nīlarāgarasena vā prānte catur bindūṃś catusatyādi
viśuddhyā datvā trin vā triratnādi viśuddhyā dvau vā yogasaṃbhārādi
viśuddhyā yathā vidhānam adhi(nu?)[..]yed etat / / prabhātāyān tu nisāyāṃ parikalpitesūpasṛṣṭe samucchritātapatradhvajapatākā
digvidig / vinyastakhaṇḍapiṇḍadhūpaghaṭikojjvalayaṣṭipradīpasugandhagandhādidivyasurabhikusumāvakīrṇe
pradeśe khaṭvāyām mañcāyām vā pṛthupīṭhake mantrādhiṣṭhitaṃ pañcabhir
upahārair abhyarcitaṃ kaṭhinacīvaraṃ prasārya pratiṣṭhāpayet / tad anu tac
chrāddho dānapatir udārābhiḥ pūjābhir abhipūjyābhipraṇamya
suvarṇarajatatāmrādidhātu dravyaṃ
marakatapadmarāgavajravaidūryyendranīlādikaṃ ratnaṃ divyāmbarābharaṇādikaṃ
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10239657 (0.037):
79.03cd/ ke cid bhuvaḥ svabhāvād vaicitryaṃ prāhur upalānām// / 79.04ab/ vajra^indranīla^marakata^karketara^padmarāga^rudhira^ākhyāḥ/
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17989797 (0.063):
yo 'sau śrūyate ratnadvīpo nāma vajravaiḍūryendranīlamarakatādīnāṃ
ca tasmin kaṭhinacīvare ratnatrayāya dadyāt // kṣetraṃ vādikā
gṛhārāmopavanādikaṃ dāsīdāsahastyaś ca gomahiṣyādikaṃ piṇḍakādipratyāyaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20968127 (0.056):
bahiraṅgavyāptyajñānādikaṃ nodbhāvyam/
ca bahirdhanantāḍapatrādau tan nāmākam vilikhya tatraiva prayacchet /
bhakṣyabhojyalehyapeyādikaṃ bhājanādīni pañcopakaraṇabhāṇḍāni
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23879925 (0.045):
* aniveditopayogo nāma bhakṣyabhojyalehyapeyacoṣyādīnām anyatamaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5620500 (0.059):
vividhabhakṣyabhojyakhādyalehyapeyacoṣyādibhir āhārair ārabdhaḥ pātraṃ
śayanāsanādīni bhaiṣajyāny upakaraṇāni cānekāny upabhogārhāṇi vastūni
kaṭhinaṃ saṃspṛśya tat pārśvataḥ saṃghopabhogāya viśrāṇayet / iti kaṭhinaṃ
athāyuṣmān sumanā nāma bhikṣur bhagavantam etad avocat // bhagavan kena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17266098 (0.052):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kena kāraṇena bhagavan / prajñāpāramitā nānarthakarī nārthakarī?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1625526 (0.054):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kena kāraṇena bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026382 (0.054):
evamukte āyuṣmān śāriputro bhagavantametadavocat tadyathāpi nāma / bhagavan iha kaścideva puruṣo mahāsamudraṃ draṣṭukāmo bhavet / sa
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444675 (0.055):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo bhagavantametadavocat - kena / kāraṇena bhagavan iyaṃ svalpākṣarā prajñāpāramitā? bhagavānāha -
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254267 (0.056):
evam ukte āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat: kena kāraṇena bhagavan
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088804 (0.057):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat - ko nāma ayaṃ bhagavan / dharmaparyāyaḥ, kathaṃ cainaṃ dhārayāmi? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273441 (0.059):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: na punar bhagavan / rūpalakṣaṇe śikṣitavyaṃ na vedanālakṣaṇe na saṃjñālakṣaṇe na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17274721 (0.062):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavan / rūpabhāvanāvibhāvanā prajñāpāramitābhāvanā? vedanā saṃjñā saṃskārāḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9808178 (0.062):
atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kathaṃ punar bhagavan / sarvadharmāṇāṃ dharmalakṣaṇaṃ supratividdhaṃ bhavati?
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527917 (0.063):
evam ukte, āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat : / kiṃ punar bhagavan sa dharmākaro bodhisattvo mahāsattvo
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409264 (0.063):
evamukte āyuṣmānānando bhagavantametadavocat - kiṃ punarbhagavan sa / dharmākaro bhikṣurbodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4007585 (0.064):
evamukte śakro devānāmindro bhagavantametadavocat kathaṃ punarbhagavan / sa kulaputro vā kuladuhitā vā evaṃ jānīyāt iha devā vā nāgā vā yakṣā vā
kāraṇena cīvarādikaṃ kaṭhinam ity ucyate / bhagavān āha / āyuṣman dṛḍhaṃ
viśuddham abhedyaṃ vipulāvināśi ca kaṭhinam ity ucyate / tathā hi
dānapater āśayasya dṛḍhatvāc cīvarasya viśuddhatvāt saṃghasyābhedyatvād
dānasya phalasya ca vipulāvināśitvāc ca sarvam eva kaṭhinaṃ bhavati //
śrāvastīpuryāṃ naradamyasārathir / vihṛtya ceto'khilabandhanāc cyutaḥ /
śāntendriyaś cāpy upaśāntamānaso / nimantrayāmāsa jinaḥ svaśiṣyān //
śrāvastyāṃ mahānagaryāṃ jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme śubhe
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5623309 (0.028):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme || / śrāvastyām anyatamo mahāsārthavāho mahāsamudrād bhagnayānapātra
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634037 (0.032):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | atha / śrāvastyām anyatamaḥ pāradāriko maline karmaṇi vartate | sa rājapuruṣair
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666701 (0.032):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyāṃ rājā prasenajit kauśalo rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663065 (0.033):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / rājagṛhe nagare rājā bimbisāro rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621905 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme || / śrāvastyām anyatamaḥ śreṣṭhī prativasati, āḍhyo mahādhano mahābhogo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5624095 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme || / śrāvastyām anyatamo gṛhapatiḥ śreṣṭhī prativasati āḍhyo mahādhano
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639705 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyāṃ anyatamo gṛhapatir āḍhyo mahādhano mahābhogo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5641786 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyāṃ amyatama ārāmikaḥ | sa dantakāṣṭham ādāya śrāvastīṃ praviśati |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5647937 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyāṃ anyatamaḥ śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5656285 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyām anyatamaḥ śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659766 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyām anyatamaḥ karṣako brāhmaṇaḥ | tena sadṛśāt kulāt kalatram
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5676087 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyām anyatamo brāhmaṇa āḍhyo mahādhano mahābhogo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678548 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyāṃ puṣyo nāma śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5681774 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyām anyatamaḥ sārthavāhaḥ | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682582 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyām anyatamo gṛhapatir āḍhyo mahādhano mahābhogo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684883 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyām anyatamaḥ sārthavāha āḍhyo mahādhano mahābhogo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5694275 (0.034):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyām anyatamo brahmaṇa āḍhyo mahādhano mahābhogo
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18508590 (0.035):
2 samayena śrāvastyāṃ jetavane anāthapiṇḍadasyārāme svātir nāma bhikṣuḥ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040140 (0.037):
sārdhaṃ, tena khalu punaḥ samayena śrāvastyāṃ jetavane 'nāthapiṇḍasyārāme
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18009450 (0.038):
bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme; atha
surabhidhūpadhūpite sugandhipuṣpaprakaropaśobhite śuciparisare mahārham
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15529510 (0.059):
puṣpaprakarasaṃkīrṇe $ gandhadhūpādhivāsite &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27786727 (0.059):
puṣpaprakarasaṃkīrṇe gandhadhūpādhivāsite /
mahadāsana-m-āsīnaṃ viśuddhabodhiṃ vidhvastasamastadḥsaṃ mahākāruṇikaṃ
bhagavantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ śākyamunīndraṃ mahatpariṣadgaṇaiḥ sārdhaṃ
viharati sma / atha bhagavān tūṣṇībhāvenāvasthitaḥ san sattvārthaṃ prati
daśavidhabuddhakṛtyakaraṇāya laukikaṃ cittam etc., v. . 22
tataḥ tīrthikaparivrājakacoditāyās tathāgataṃ prati duṣkṛtaṃ karma
saṃsmṛtya saṃjātasaṃvegāḥ sthavirasthāvirā bhikṣavaḥ śirasi
vinihitāñjalayo mahadāsanāsīnaṃ mahākāruṇikaṃ buddhaṃ bhagavantaṃ
praṇipatyedam abrūvan / / kṛtā bhagavatānekā dharmādhikārikī kathā vyākṛtāś cāneke sattvā
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862216 (0.058):
aho mamāyuḥ kṣayameti śīghraṃ pāpānyanekāni samarjjitāni / / prātikriyā naiva kṛtā mayaiṣāṃ gatiśca kā syānmamajanma kiṃ vā //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16246780 (0.061):
tadākāśe pataṃginī HV_App.I,5.127b / tadā kṛtā bhagavatā HV_App.I,42.291a
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8725747 (0.063):
nānarthakaḥ, punaranubhāvapratipādane hi punaruktiratanmayībhāvo vā na tu / tatkṛtetyatra hetumāha viṣāyāntara iti /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25573611 (0.064):
tadviruddhadṛṣṭakramāvarodhādākṅkṣaiva nāsti kramāntaraṃ pratyayogyatvāt / tadidamuktaṃ sūtrakṛtā 'upapadyate ca' iti /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23600478 (0.064):
tadviruddhadṛṣṭakramāvarodhādākāṅkṣaiva nāsti kramāntaraṃ pratyayogyatvāt / tadidamuktaṃ sūtrakṛtā 'upapadyate ca'iti /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7660606 (0.064):
bahuprāṇakoṭyo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau vyākṛtāḥ sattvāstān ahaṃ
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / / tad anv anavatapte bhagavatḥ purastāt svakasvakāṃ karmaplotiṃ vyākurmaḥ /
dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatāṃ jīvatāṃ tiṣṭhatāṃ dhriyamāṇānāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492055 (0.0):
adhivāsayati bhagavāṃ sthavirasthavirāṇāṃ bhikṣūṇāṃ tūṣṇīṃbhāvena / / dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatāṃ jīvatāṃ tiṣṭhatāṃ dhriyamāṇānāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550378 (0.0):
093.005. toṣayatu sajjanahṛdayamanāṃsi/ / 093.005. dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatāṃ jīvatāṃ tiṣṭhatāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559599 (0.0):
'nāthapiṇḍadasyārāme/ / 122.002. dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatāṃ jīvatāṃ dhriyamāṇānām
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538244 (0.027):
056.031. sa tayā prajvalitaḥ pradīpaḥ prajvalatyeva/ / 056.031. dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatām na tāvadupasthāyakāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102184 (0.030):
prādurakarṣīd. dharmatā khalu punar buddhānāṃ bhagavatāṃ yadā smitam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21545273 (0.032):
077.012. evaṃ maṇḍhakadāsī mahāpuṇyā// / 077.013. dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatāṃ mahākāruṇikānāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21573182 (0.032):
bhagavatāmajñātamadṛṣṭamaviditamavijñātam/ / 163.016. dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatāṃ mahākāruṇikānāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6613853 (0.038):
ca dhārayet, yaśca tāvatāmeva buddhānāṃ bhagavatāṃ tiṣṭhatāṃ dhriyatāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524150 (0.041):
011.012. sa traimāsīṃ śrāmaṇero dhāritaḥ/ / 011.012. dharmatā khalu yathā buddhānāṃ bhagavatāṃ śrāvakāṇāṃ dvau
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552636 (0.041):
099.032. bhagavatā laukikaṃ cittamutpāditam/ / 099.032. dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatām yadi laukikaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641357 (0.047):
430.013. sagauravaḥ sapratīśa upasaṃkramya praṣṭuṃ pravṛttaḥ/ / 430.013. te upasaṃharanti/ / 430.013. dharmatā khalu yathā buddhānāṃ bhagavatāṃ dvau śrāvakāṇāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059537 (0.050):
atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāṃ smitaṃ prādurakarot / dharmatā khalu / punareṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām yadā smitaṃ prāduṣkurvanti, atha tadā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656599 (0.050):
smitaṃ prādurakarot, dharmatā khalu punar eṣā buddhānāṃ bhagavatāṃ yadā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252551 (0.050):
smitaṃ praduṣkaroti sma. dharmatā khalu punar eṣāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ / yadā smitaṃ prāduṣkurvanti tadā khalv anekavarṇā nānāvarṇā arciṣo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9481309 (0.055):
dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatāṃ na tāvad upasthāpakaḥ pratisaṃlīyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889312 (0.060):
00707 atha khalu bhagavān punar eva yā sā buddhānāṃ bhagavatāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051987 (0.060):
atha khalu bhagavān punar eva yā sā buddhānāṃ bhagavatāṃ prakṛtiprabhā
yāpayatām daśāvaśyakaraṇīyāni bhavanti // katamāni daśa / na tāvad buddhā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492067 (0.033):
dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatāṃ jīvatāṃ tiṣṭhatāṃ dhriyamāṇānāṃ / yāpayatāṃ yaduta daśāvaśyakaraṇīyāni bhavanti / na tāvad buddhā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550389 (0.049):
093.007. na tāvadbuddhā bhagavantaḥ parinirvānti yāvanna buddho buddhaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550378 (0.062):
093.005. dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatāṃ jīvatāṃ tiṣṭhatāṃ / dhriyamāṇānām yāpayatām yaduta daśāvaśyakariṇīyāni bhavanti/
bhagavantaḥ parinirvānti / yāvan na buddhaṃ vyākurvanti / yāvad anekena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492067 (5.960):
yāpayatāṃ yaduta daśāvaśyakaraṇīyāni bhavanti / na tāvad buddhā / bhagavantaḥ parinirvānti yāvad buddho na vyākṛto bhavati |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550391 (0.019):
093.007. na tāvadbuddhā bhagavantaḥ parinirvānti yāvanna buddho buddhaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18616072 (0.032):
bhagavato niryātetvā bodhāya anupraṇihitaṃ // na tāvat buddhā bhagavanto / parinirvāyanti yāvad yuvarājā anabhiṣikto bhavati / eṣo mama anantaraṃ
sattvenānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ notpāditaṃ bhavati / yāvan na
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28614939 (0.000):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditaṃ bhavati, sa bodhisattvacaryāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492078 (0.002):
satvenāvaivartyam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpāditaṃ bhavati
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28604994 (0.006):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / yena kulaputra anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpāditam, sa sarvabuddhavaṃśasyānupacchedāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232886 (0.010):
prajñāpāramitāyāṃ sthātavyaṃ, yaiś ca devaputrair anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittaṃ notpāditaṃ tair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550403 (0.013):
vyākaroti, yāvanna dvitīyena sattvenāparivartyamanuttarāyāṃ / samyaksambodhau cittamutpāditaṃ bhavati, sarvabuddhavaineyā vinītā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999134 (0.014):
yairdevaputrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ notpāditam, / tairutpādayitavyam / ye tvavakrāntāḥ samyaktvaniyāmam, na te bhavyā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28601388 (0.014):
yatkhalu āryo jānīyāt mayā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / / na ca jāne kathaṃ bodhisattvena bodhisattvacaryāyāṃ śikṣitavyam, kathaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28614957 (0.018):
pratilabhate / anena māṇavakāḥ kulaputreṇa anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittamutpāditam / sa eṣa sarvabuddhaguṇabhūmiṃ paripūrayiṣyati / atha
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28674183 (0.018):
ārāgitaḥ? tasya ca tathāgatasya sahadarśanenānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittamutpāditam? eṣa ca
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28602449 (0.020):
sādhu kulaputra, yattvayā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / na
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28624593 (0.022):
śikṣitavyam, kathaṃ pratipattavyam / āha sādhu sādhu kulaputra, yena te / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / ahaṃ kulaputra
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28630205 (0.022):
yena te 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / ahaṃ kulaputra
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28632625 (0.022):
kulaputra, yena te 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / ahaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28634333 (0.022):
kulaputra, yena te anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / ahaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28639312 (0.022):
sādhu kulaputra, yena te anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / / ahaṃ kulaputra mahākaruṇāmukhāvilambaṃ nāma bodhisattvacaryāmukhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260017 (0.023):
mahāsattvenānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ notpāditam abhaviṣyat, tadā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492022 (0.024):
prasenajitasya dharmādhikārikī kathā vyākṛtaṃ taṃ ca yatrānuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau tatprathamataraṃ cittam utpāditaṃ yāvat samyaksaṃbuddhānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28614789 (0.035):
evamāhaanena māṇavakāḥ kulaputreṇa anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittamutpāditam / sarvasattvāścābhayenopanimantritāḥ / ayaṃ sa kulaputrāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28705213 (0.042):
suparigṛhītaśca tvaṃ kulaputra kalyāṇamitraiḥ, yena te 'dhyāśayena / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / tatkasya hetoḥ? bodhicittaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6586577 (0.045):
mayā ca ānandena ca anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditaṃ / dharmagaganābhyudgatarājasya tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya
sarve vineyā vinītā bhavanti / yāvac chrāvakayugam agratāyāṃ na nirdiṣṭaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550422 (0.032):
bhavanti, tribhāga āyuṣa utsṛṣṭo bhavati, sīmābandhaḥ kṛto bhavati, / śrāvakayugamagratāyāṃ nirdiṣṭaṃ bhavati, sāṃkāśye nagare devatāvataraṇaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492081 (0.048):
satvenāvaivartyam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpāditaṃ bhavati / sarvabuddhavineyā vinītā bhavanti / tribhāga āyuṣaḥ utsṛṣṭo bhavati /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492095 (0.057):
sīmābandhaḥ kṛto bhavati / śrāvakayugam agratāyām utsṛṣṭo bhavati /
bhavati / yāvan na sīmābandhaḥ kṛto bhavati / yāvan nāyuṣaḥ pañcamo bhāga
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492089 (0.061):
sarvabuddhavineyā vinītā bhavanti / tribhāga āyuṣaḥ utsṛṣṭo bhavati / / sīmābandhaḥ kṛto bhavati / śrāvakayugam agratāyām utsṛṣṭo bhavati /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550415 (0.061):
bhavanti, tribhāga āyuṣa utsṛṣṭo bhavati, sīmābandhaḥ kṛto bhavati,
utsṛṣṭo bhavati / yāvan na śrāvastyām mahānagaryāṃ mahāprātihāryaṃ
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1370166 (0.055):
athāyuṣmān ānando bhagavata imā gāthā bhāṣitvā tūṣṇīṃ sthito 'bhūt* | atha / bhagavān* śrāvastyāṃ mahānagaryāṃ nātidūre sthito 'bhūt* | atha te sarve
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275817 (0.055):
athāyuṣmānānando bhagavata imā gāthā bhāṣitvā tūṣṇīṃ sthito 'bhūt / atha / bhagavān śrāvastyāṃ mahānagaryāṃ nātidūre sthito 'bhūt / atha te sarve
darśitaṃ bhavati / yāvan na śāṃkāśye nagare devāvatāram darśitaṃ bhavati /
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9676167 (0.026):
tāṃ pramadāṃ dṛṣṭvā na viṣmayati, nāpi tatra nagare, na ca / sakhībhiṃrvismayati sma / taiśca daśabhirvarṣairna jātu
yāvan na mātāpitarau satyeṣu pratiṣṭhāpitau bhavataḥ / yāvad anavatapte
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492115 (0.004):
devāvatāraṇaṃ vidarśitaṃ bhavati / mātāpitarau satyeṣu pratiṣṭhāpitau
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550443 (0.004):
karmaplotirvyākṛtā bhavati, mātāpitarau satyeṣu pratiṣṭhāpitau bhavataḥ,
mahāsarasi pūrvikā karmaplotiḥ śrāvakasaṅghena sārdhaṃ na vyākṛtā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492120 (0.027):
bhavataḥ / anavatapte mahāsarasi śrāvakasaṃghena sārdhaṃ pūrvikā / karmaplotideśanā vyākṛtā bhavati /
bhavatīti / / atha bhagavatā manasi kṛtvā śrāvakasaṃghena sārdhaṃ vyākṛtā bhavatīti /
bhagavan pūrvikāṃ karmaplotim anavatapte vyākartukāmo bhikṣūn āmantrayate
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492141 (0.028):
atha buddho bhagavāṃ śrāvakasaṃghena sārdhaṃ anavatapte mahāsarasi / pūrvikāṃ karmaplotiṃ vyākartukāmo bhikṣūn āmantrayate sma | āgamayata
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046894 (0.042):
ta ekonaiḥ pañcabhir arhacchataiḥ sārdham anavatapte mahāsarasi pūrvikāṃ / karmaplotiṃ vyākartukāmas tvām udīkṣaṇaparas tiṣṭhati / āgacchatāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492258 (0.048):
karmaplotiṃ vyākartukāmaḥ tatas tasyānavataptasya mahāsaraso madhye
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492337 (0.050):
āyuṣman śāriputra pañcaśatārhadbhiḥ saha śāstā ekaikaśaḥ (fol. 200r1) / pūrvikāṃ karmaplotiṃ vyākartukāmas tvatpratīkṣaṇaparaḥ āgaccha gacchāmaḥ
śrutvā tad uktaṃ vacanaṃ maharṣer / ājñāṃ gṛhītvā sugatasya śiṣyāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20682879 (0.055):
13,051.023a nahuṣas tu tataḥ śrutvā maharṣer vacanaṃ nṛpa
ṛddhyā tatas te yayur agrapudgalā / haṃsādhipaṃ vyomni yathaiva haṃsāḥ //
yathaivānyahaṃsagaṇaparivṛtas tathaiva buddho bhagavān śākyamuniḥ /
visphuradvicitramarīcijāla ekonaiḥ pañcabhir arhacchataiḥ sārdhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492166 (0.0):
vyākuryāma / bhikṣavaḥ evaṃ bhadanta iti bhagavataḥ pratyaśrauṣuḥ atha / bhagavān ekonaiḥ pañcabhir arhacchataiḥ sārdhaṃ śrāvastyām antarhitaḥ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046886 (0.0):
pratyasthād āyuṣmataḥ śāriputrasya purastād evaṃ cāha / he śāriputra śāstā / ta ekonaiḥ pañcabhir arhacchataiḥ sārdham anavatapte mahāsarasi pūrvikāṃ
lohitapakṣaiḥ pakṣibhiḥ parivṛto guratmān iva vihāyasā jetavanād vihārān
niragāt / / ekonapañcaśatavītarāgeṇa sārdhaṃ gatavān /
atha bhagavān mahāśrāvakasaṃghena saha śrāvastyām antarhitaḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6512282 (0.060):
bhikṣusaṃghena saha bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma, sa sarvaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492129 (0.064):
atha buddho bhagavāṃ śrāvakasaṃghena sārdhaṃ anavatapte mahāsarasi
himavaduttarasthagandhamādanaparvatasyottareṇa mahākīṭaparvatasyāgre
'navatapte mahāsarasi pratyasthāt / / na vidyate rāgādikleśasaṃtāpo yasmin sarasi / tad anavataptaṃ mahāsaraḥ /
tac ca / ekaikapārśvena catuścatvāriṃśad yojanāni / adhaś catvāriṃśad
yaṃ vyāḍayakṣācaritaṃ manoramaṃ / vicitrapuṣpais tarubhiḥ suśobhitam /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492190 (0.0):
prādurbhūtaḥ / / yaṃ vyāḍayakṣācaritaṃ manoramaṃ vicitrapuṣpais tarubhiḥ suśobhitam /
ito yato jalavahasāgaraṅgamā / nadyaś catasraḥ prasṛtāś caturdiśam //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492196 (0.0):
yaṃ vyāḍayakṣācaritaṃ manoramaṃ vicitrapuṣpais tarubhiḥ suśobhitam / / ito yato jalavahasāgaraṃgamā nadyaś catasraḥ prasṛtāś caturdiśaṃ //
gaṅgā ca sindhuś ca nadaś ca vakṣuḥ / śītā ca yān naiva taranti martyāḥ /
anyatra yo (!) ṛddhibalasya lābhī / hanteha gacchāmi saro mahodadhim //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492217 (0.042):
nānyatra ye riddhibalasya lābhī hanteha gacchāmi saro mahodadhim* //
vicitrapuṣpair nānāprakāraiḥ svādusugandhiphalavṛkṣaiḥ suśobhitam /
punaḥ śītalāmalasvādusalilasampūrṇam /
kamalakuvalayakumudakahlārakokanadādiprasūnopaśobhitam /
punaḥ / sārasaśarāricakrāṅgabakabalākākurarakrauñcādivividhavihaṃgarāvaramaṇīyam /
punar makarandapānalampaṭabhramarāṃganāgaṇagītopakūjitam /
surāsuramunikinnarayakṣarākṣasoragāpsarāgaṇopaśobhitam /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5141090 (0.038):
nirjitaś ca bhagavatā jāmbavān praṇipatyāha V vyājahāra | / asurasurayakṣagandharvarākṣasādibhir apy akhilair bhagavān na jetuṃ śakyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15855333 (0.042):
lakṣmīpaternārāyaṇasya sakalasurāsurayakṣagandharvarākṣasapanna
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17870835 (0.047):
deva gandharva kinnarāsura yakṣa rākṣasa manuṣya paśu pakṣi kīṭa pataṅga sthāvarāntā
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17666427 (0.047):
deva-gandharva-kinnarāsura-yakṣa-rākṣasa-manuṣya-paśu-pakṣi-kīṭa-pataṅga-sthāvarāntā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20182504 (0.051):
07,032.010a sasurāsuragandharvāḥ sayakṣoragarākṣasāḥ
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3683450 (0.052):
namaḥ surāsuragaṇayakṣakinnarasevite /
Namaskaraikavimsatistotra (namekvsu.htm.txt) 22582807 (0.052):
namaḥ suragaṇayakṣāsurakinnarasevite /
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6686173 (0.053):
surāsurayakṣagandharvagaruḍakinnaramahoraganāgarājamanuṣyāś ca
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19194686 (0.055):
sasurāsuragandharvayakṣarakṣonarādayaḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645429 (0.055):
tathā cāyaṃ praṇidhānaṃ saṃpadyate yad ahaṃ / devāsuragandharvayakṣarākṣasakumbhāṇḍān asmin mahāyajñe samādāpayāmi /"
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12484864 (0.056):
devanāgayakṣarākṣasāsura-garuḍa-kinnara-mahoraga-manuṣyāmanuṣya-koṭīnayuta-śatasahasrāṇi
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5191810 (0.056):
devanāgayakṣarākṣasāsuragaruḍakinnaramahoragakoṭīnayutaśatasahasrāṇi
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5192430 (0.056):
devanāgayakṣarākṣasāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyakoṭīnayutaśatasahasrāṇi
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1439825 (0.057):
suramanujamahoragāsuragaruḍayakṣagandharvavidyādharārcitapādayugme [sati]
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21593328 (0.057):
suramanujamahoragāsuragaruḍayakṣagandharvavidyādharārcitapādayugme
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11001993 (0.057):
sasurāsuragandharvaṃ sayakṣoragarākṣasam // BrP_1.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7371726 (0.058):
kiṃnaroragagandharva yakṣarākṣasasevitām / / nānādrumalatākīrṇāṃ śītavārinidhiṃ śubhām // Ram_3,71. 17 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10076356 (0.058):
3.071.017c kiṃnaroragagandharvayakṣarākṣasasevitām / 3.071.017e nānādrumalatākīrṇāṃ śītavārinidhiṃ śubhām
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865385 (0.059):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaśakrabrahmalokapālātirekavyūhālaṃkāraviṭhapanāprāptaśca
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28618746 (0.059):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālamanuṣyāmanuṣyaiḥ
atha tatra buddho bhagavāṃl laukikaṃ cittam utpādayati /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629212 (0.036):
syād iti | tato bhagavāṃl laukikaṃ cittam utpādayati: aho bata śakro
tadāntaśaḥ kuntapipīlikādayo bhagavataś cetasā cittam ājānate / atha
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533199 (0.028):
tasmin samaye śakrabrahmādayo devā bhagavataścetasā cittamājānanti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612855 (0.041):
304.001. <304>cittamutpādayanti, tasmin samaye kuntapipīlikādayo 'pi / prāṇino bhagavataścetasā cittamājānanti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552641 (0.049):
099.032. dharmatā khalu buddhānāṃ bhagavatām yadi laukikaṃ / cittamutpādayanti, antaśaḥ kuntapipīliko 'pi prāṇī bhagavatah cetasi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535774 (0.064):
cittamutpādayanti, tasmin samaye kuntapipīlikā api prāṇino / bhagavataścetasā cittamājānanti/
nandopanandau nāgarājāv evaṃ saṃlakṣayataḥ kiṃkāraṇaṃ bhagavatedaṃ cittam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492482 (0.007):
padmakarṇikeṣu niṣaṇṇās te bhagavantaṃ papracchuḥ kimarthaṃ bhagavaṃ / nandopanandau nāgarājau cālitau / bhagavān āha / bhikṣavaḥ nandopanandayor
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492458 (0.027):
parvato nandopanandau nāgarājau ca cālitau / anavataptaṃ mahāsaraś ca /
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19047455 (0.030):
nāgarājā, kambalāśvatarau nāgarājānau, elamelau nāgarājānau, nandopanandau
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21599167 (0.046):
devendrasya vaijayantaḥ prāsādaḥ prakampitaḥ, nandopanandau nāgarājānau / vinītau/
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11347922 (0.048):
vikasitārdhavikasitapuṣpamahāsarānavataptoitthitaṃ dvau / nāgarājāvaṣṭabdhanābhaṃ nandopanandasandhāritaṃ tat padmadaṇḍaṃ sitavarṇā
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27918618 (0.055):
pādāṅguṣthenābhikampitaḥ. / SumAv_68: nandopanandau nāma nāgarājānau sumerubhṛguṇapariveṣṭitaṃ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047047 (0.055):
mahāmaudgalyāyanena cākarṣitaḥ / tadā sumeruparvatarāja-m api kampitaḥ / / tadā nandopanandau nāgarājāv api saṃkṣubdhāḥ / yadā saṃkṣubdhā bhavanti
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097725 (0.059):
nāgarājaḥ / nandopanandau ca nāgarājau / vātsīputraśca nāgarājaḥ /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9864815 (0.059):
'navataptaśca nāgarājo nandopanandau nāgarājāvevamāhuḥ vayamapi
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047074 (0.061):
bhagavān āha / na bhikṣavo nandopanandanāgarājau saṃkṣubhitāḥ / api ca
utpāditam anavatapte mahāsarasi karmaplotikāṃ vyākartukāma iti
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492252 (0.052):
bhagavatā laukikaṃ cittam utpāditam* / paśyato 'navatapte mahāsarasi
buddhādhiṣṭhānena jñātvā tābhyām anavatapte mahāsarasi madhye
śakaṭacakrapramāṇaṃ sahasradalaṃ vilasanmaṇinālakaṃ suhīrakesaram
pañcaratnamayaṃ bhagavata āsanārthaṃ sauvarṇasaroruhaṃ vinirmitaṃ tatra
bhagavān niṣasāda bhikṣavo 'pi bhagavato 'bhisaṃmukham anyāsu
kamalakarṇikāsu niṣaṇṇāḥ / tena khalu punaḥ samayenāyuṣmāñ śāriputro gṛdhrakūṭe parvate saṃghāṭīṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217098 (0.040):
NidSa 6.2 tena khalu samayenāyuṣmāñ chāriputra āyuṣmāṃś ca mahākoṣṭhilo
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222378 (0.040):
NidSa 23.2 tena khalu samayenāyuṣmāñ chāriputra āyuṣmāṃś ca mahākoṣṭhilo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475607 (0.041):
maraṇabhayam iti / tato 'sau karvaṭakanivāsī janakāyaḥ samāśvastaḥ / / tena khalu samayenāyuṣmān śāriputras tasyām eva parṣadi sanniṣaṇṇo 'bhūt
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492295 (0.043):
bhikṣavo 'nyāsu padmakarṇikāsu niṣaṇṇāḥ tena khalu samayena śāriputro
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18614913 (0.045):
evaṃ mayā śrutamekasmiṃ samaye bhagavāṃ rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe / parvate // atha khalv āyuṣmān mahāmaudgalyāyano kālyam eva nivāsayitvā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087496 (0.046):
nyaṣīdan || 1 || / tena khalu punaḥ samayenāyuṣmān subhutistasyāmeva parṣadi saṃnipatito
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217107 (0.051):
rājagṛhe viharato gṛdhrakūṭe parvate | / NidSa 6.3. athāyuṣmāñ chāriputraḥ sāyāhne pratisaṃlayanād vyutthāya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679935 (0.054):
Vaj 2; folio 26v4-27v6 (Cz 27.16-28.17; P 179.14-24) / tena khalu punaḥ samayenāyuṣmān subhūtiḥ tasyām eva pariṣadi sannipatito
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12481173 (0.056):
vīthīmadhye tasya purato niṣaṇṇā dharmaśravaṇāya / / tena ca samayena āyuṣmān subhūtiḥ paścimena nagaradvāreṇa rājagṛhaṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5188705 (0.056):
vīthīmadhye tasya purato niṣaṇṇā dharmaśravaṇāya // / tena ca samayenāyuṣmān subhūtiḥ paścimena nagaradvāreṇa rājagṛhaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222137 (0.057):
NidSa 22.17 tena khalu samayenāyuṣmān ānanda āyuṣmataḥ śāriputrasya
sivāyamānas tiṣṭhati / tatra bhagavān āyuṣmantaṃ mahāmaudgalyāyanam / āmantrayate sma / gaccha mahāmaudgalyāyana pravrajyāsahāyam ānaya / evam
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765236 (5.960):
Vkn .3.5 tatra bhagavān āyuṣmantaṃ mahāmaudgalyāyanam āmantrayate sma:
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765507 (0.016):
Vkn .3.10 tatra bhagavān āyuṣmantaṃ mahākāśyapam āmantrayate sma: gaccha
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765098 (0.016):
Vkn .3.2 samanvāhṛtaś ca bhagavatā vimalakīrtir licchaviḥ / atha bhagavān / āyuṣmantaṃ śāriputram āmantrayate sma: gaccha tvaṃ śāriputra vimalakīrter
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492312 (0.016):
gṛdhrakūṭaparvate saṃghāṭikāṃ sīvyati sma / atha bhagavān āyuṣmantaṃ / mahāmaudgalyāyanam āha / gaccha maudgalyāyana pravrajyāsahāyakam ānayety
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25831573 (0.022):
atha khalu bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimāmantrayate sma gaccha subhūte,
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765754 (0.022):
Vkn .3.15 tatra bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim āmantrayate sma: gaccha tvaṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23914714 (0.023):
atha bhagavānāyuṣmantam mahāmaudgalyāyanam āmantrayate sma-
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530789 (0.027):
031.015. upāyasaṃvidhānaṃ kartavyamiti/ / 031.016. tatra bhagavānāyuṣmantaṃ mahāmaudgalyāyanamāmantrayate gaccha
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17998922 (0.027):
kasyāvaropitāni paripācayeyaṃ? kasya pakvāni vimocayeyam iti; tatra / bhagavān āyuṣmantaṃ mahāmaudgalyāyanam āmantrayate: gaccha maudgalyāyana;
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9790207 (0.028):
. 141 tatra bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim āmantrayati sma / gaccha
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9766913 (0.028):
Vkn .3.38 tatra bhagavān āyuṣmantaṃ rāhulam āmantrayate sma: gaccha tvaṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9766627 (0.031):
Vkn .3.33 tatra bhagavān āyuṣmantam upālim āmantrayate sma: gaccha tvam
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9766311 (0.032):
Vkn .3.25 tatra bhagavān āyuṣmantaṃ kātyāyanam āmantrayate sma: gaccha
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1371397 (0.032):
bhagavataḥ puratas tasthau | atha bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate / sma | gacchānanda gaṇḍīm ākoṭaya | te śrāvakāḥ paribhokṣyanti piṇḍapātam*
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1373398 (0.032):
atha bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate sma | gacchānanda imaṃ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275739 (0.032):
bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate (Asv 104) sma / gacchānanda pātraṃ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15277026 (0.032):
bhagavataḥ puratastasthau / atha bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma / / gacchānanda gaṇḍīmākoṭaya / te śrāvakāḥ paribhokṣyanti piṇḍapātam /
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15279024 (0.032):
/ tadahaṃ paścāt pravrajiṣyāmi / atha bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate / sma / gacchānanda imaṃ rājakumāraṃ pravrājaya / (Asv 130)
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674612 (0.032):
annapānaviyogāt kālaṃ kurvanti | tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam / āmantrayate sma: gaccha ānanda, madvacanāt supriyāṃ vada: catasras te
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499152 (0.032):
yāvat* / tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate sma / gacchānanda
bhagavann ity āyuṣmān mahāmaudgalyāyano bhagavato vacanam / pratiśrutyānavatapte mahāsarasy antarhitaḥ / gṛdhrakūṭe parvate
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492320 (0.023):
mahāmaudgalyāyanam āha / gaccha maudgalyāyana pravrajyāsahāyakam ānayety / evaṃ bhadantety āyuṣmāṃ mahāmaudgalyāyanaḥ anavatapte mahāsarasy antarhito
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530988 (0.035):
bhagavan madīyayā/ / 032.002. tato bhagavānāyuṣmāṃśca mahāmaudgalyāyanaḥ sumerumūrdhni pādān
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530801 (0.047):
pātrapūramānaya/ / 031.017. evaṃ bhadanteti āyuṣmān mahāmaudgalyāyano bhagavataḥ pratiśrutya
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046983 (0.053):
abhiprasāryoktaḥ / tvaṃ hy āyuṣman mahāmaudgalyāyana bhagavata rddhimatāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653154 (0.054):
468.006. bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikātprakrāntaḥ/ / 468.007. athāyuṣmān mahākātyāyanastasyā eva rātryā atyayātpūrvāhṇe nivāsya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21548816 (0.055):
samanusmariṣyāmītyevaṃ te ānanda śikṣitavyam// / 088.026. athāyuṣmān ānando bhagavato bhāṣitamabhyānandyānumodya bhikṣūṇāṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13623775 (0.055):
kathāṃ kartum / pṛṣṭhaṃ me āvilāyate / tat tāvad āyāmayiṣyāmīti / / adhivāsayaty āyuṣmān mahāmaudgalyāyano bhagavatas tūṣṇīṃbhāvena / atha
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612663 (0.055):
303.013. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavato 'śrauṣīt/ / 303.014. bhagavāṃstoyikāmanuprāptaḥ/
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978482 (0.057):
avalokayeyam; athāyuṣmān mahāmaudgalyāyanas tadrūpaṃ samādhiṃ samāpanno
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653543 (0.058):
prativiraṃsyantīti | athāyuṣmān mahāmaudgalyāyano yena bhagavāṃs
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653986 (0.058):
satvāḥ pāpakarmaṇaḥ prativiraṃsyantīti | athāyuṣmān mahāmaudgalyāyano yena / bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21555846 (0.058):
110.013. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt// / 110.015. atha bhagavān yenānāthapiṇḍadasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978841 (0.059):
ekāntaniṣaṇṇo āyuṣmān mahāmaudgalyāyano bhagavantam idam avocat*: utsāhita / āvābhyaṃ bhadanta bhikṣur bhagavata upasthāyako yadutāyuṣmān ānanda; sa
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21848771 (0.060):
mahākośakoṣṭhāgārāṇi ca paripūrṇāni | atha khalv āyuṣmān ānando bhagavato / vacanaṃ pratiśrutya yena kośāmbīmahānagarī yena sucandraniveśas taṃ gatvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6938383 (0.061):
17206 atha khalv āyuṣmān śāriputro bhagavantam etad avocat/ mamāpi
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18612398 (0.061):
upasaṃkrameyaṃ / ciraṃ me śuddhāvāsaṃ devanikāyaṃ upasaṃkrāntasya // atha / khalu āyuṣmān mahāmaudgalyāyana padavītihāreṇa ṛddhīye yena śuddhāvāsaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531218 (0.062):
032.024. bhagavatā tasyā dharmo deśitaḥ/ / 032.024. āyuṣmān mahāmaudgalyāyano bhagavataḥ pātragrāhakaḥ pātraṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476869 (0.062):
maudgalyāyana pretān iti / evaṃ bhadanta iti āyuṣmān mahāmaudgalyāyano / bhagavataḥ pratiśrutya pretān santarpayitum ārabdhaḥ / tatra pretāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21528357 (0.063):
parinirvṛtaḥ parinirvāpayeti// / 024.005. athāyuṣmān pūrṇo bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18612422 (0.063):
āyuṣmantaṃ mahāmaudgalyāyanaṃ dūrato yevāgacchantaṃ dṛṣṭvā ca punar / yenāyuṣmān mahāmaudgalyāyano tena pratyudgatāsuḥ // ettha ettha āryo
pratyasthād āyuṣmataḥ śāriputrasya purastād evaṃ cāha / he śāriputra śāstā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492321 (0.029):
evaṃ bhadantety āyuṣmāṃ mahāmaudgalyāyanaḥ anavatapte mahāsarasy antarhito / gṛdhrakūṭe parvate āyuṣmataḥ śāriputrasya purataḥ sthitvā evam āha /
ta ekonaiḥ pañcabhir arhacchataiḥ sārdham anavatapte mahāsarasi pūrvikāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492136 (0.0):
atha buddho bhagavāṃ śrāvakasaṃghena sārdhaṃ anavatapte mahāsarasi / pūrvikāṃ karmaplotiṃ vyākartukāmo bhikṣūn āmantrayate sma | āgamayata
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492166 (0.0):
vyākuryāma / bhikṣavaḥ evaṃ bhadanta iti bhagavataḥ pratyaśrauṣuḥ atha / bhagavān ekonaiḥ pañcabhir arhacchataiḥ sārdhaṃ śrāvastyām antarhitaḥ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046629 (0.0):
visphuradvicitramarīcijāla ekonaiḥ pañcabhir arhacchataiḥ sārdhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492255 (0.060):
bhagavatā laukikaṃ cittam utpāditam* / paśyato 'navatapte mahāsarasi / karmaplotiṃ vyākartukāmaḥ tatas tasyānavataptasya mahāsaraso madhye
karmaplotiṃ vyākartukāmas tvām udīkṣaṇaparas tiṣṭhati / āgacchatāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492138 (0.0):
atha buddho bhagavāṃ śrāvakasaṃghena sārdhaṃ anavatapte mahāsarasi / pūrvikāṃ karmaplotiṃ vyākartukāmo bhikṣūn āmantrayate sma | āgamayata
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492337 (0.028):
āyuṣman śāriputra pañcaśatārhadbhiḥ saha śāstā ekaikaśaḥ (fol. 200r1) / pūrvikāṃ karmaplotiṃ vyākartukāmas tvatpratīkṣaṇaparaḥ āgaccha gacchāmaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492257 (0.029):
bhagavatā laukikaṃ cittam utpāditam* / paśyato 'navatapte mahāsarasi / karmaplotiṃ vyākartukāmaḥ tatas tasyānavataptasya mahāsaraso madhye
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046589 (0.042):
bhagavan pūrvikāṃ karmaplotim anavatapte vyākartukāmo bhikṣūn āmantrayate
gacchāvaḥ / śāriputra āha / āyuṣman mahāmaudgalyāyana saṃghāṭīṃ tāvat
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492349 (0.009):
sa kathayaty āyuṣman mahāmaudgalyāyana saṃghāṭī tāvat sīvyāmi / paścād
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978579 (0.064):
riṃciṣyati; ehi gatvā utsāhayāvaḥ. / athāyuṣmān chāriputra āyuṣmāṃ ca mahāmaudgalyāyano yenāyuṣmān ānandas
sīvyāmi paścād āgamiṣyāmi / tato maudgalyāyanena tad vacanam amṛṣyamāṇena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492351 (0.009):
sa kathayaty āyuṣman mahāmaudgalyāyana saṃghāṭī tāvat sīvyāmi / paścād / āgamiṣyāmīti / sa kathayati / tathāstu sahāya / atha (MSV I 165)
rddhyā pañcāṅgulayo 'sya nibaddhāḥ / tenāpi maharddhyā sīvyataivāvasthitaṃ
maudgalyāyanaḥ kathayati / āyuṣmañ chāriputra yadi na yāsyasi saṃghāṭī
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046967 (0.037):
āyuṣmatā śāriputreṇoktaḥ / āyuṣman mahāmaudgalyāyana yady evam anyasūtrā / bhavatu / sa kathayati / āyuṣmañ śāriputraivaṃ kṛtvā yadi na yāsyasi /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492374 (0.048):
cchāriputraḥ kathayati āyuṣmaṃ mahāmaudgalyāyana syūtā bhavatu | sa / kathayaty āyuṣmañ cchāriputra sacet tvaṃ na gaccher balāt tvāṃ grahīṣyāmi
tāvat sīvayitavyaḥ / tataḥ paścād yāsyasi / āyuṣmañ chāriputra sāhāyyaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492351 (0.053):
sa kathayaty āyuṣman mahāmaudgalyāyana saṃghāṭī tāvat sīvyāmi / paścād / āgamiṣyāmīti / sa kathayati / tathāstu sahāya / atha (MSV I 165)
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046968 (0.063):
bhavatu / sa kathayati / āyuṣmañ śāriputraivaṃ kṛtvā yadi na yāsyasi / / ahaṃ ta ṛddhibalena nayiṣyāmi / athāyuṣmatā śāriputreṇa cākṣabandham
kalpayāmi / śāriputraḥ kathayati / evaṃ kuruṣva / athāyuṣmān
mahāmaudgalyāyanaḥ svarddhyā pañcabhir aṅgulibhiḥ sīvayitum ārabhaḥ / sa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492362 (0.047):
āgamiṣyāmīti / sa kathayati / tathāstu sahāya / atha (MSV I 165) / mahāmaudgalyāyana ṛddhyā pañcabhir aṅgulībhiḥ sīvitum ārabdhaḥ āyuṣmāñ
āyuṣmatā śāriputreṇoktaḥ / āyuṣman mahāmaudgalyāyana yady evam anyasūtrā
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047119 (0.001):
/ kṛtaṃ tvāyā mahad ṛddhivikurvitaṃ / bhavatv āgaccha gacchāva / / athāyuṣmatā śāriputreṇoktaḥ / āyuṣman mahāmaudgalyāyanaiko 'ham apy
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635823 (0.038):
mahākāśyapena āyuṣmatā coruvilvākāśyapena āyuṣmatā ca gayākāśyepena / āyuṣmatā ca śāriputreṇa āyuṣmatā ca mahāmaudgalyāyanena āyuṣmatā ca
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938364 (0.046):
vanaṣaṇḍe mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ // / tadyathā / āyuṣmatā ca śāriputreṇa / āyuṣmatā ca mahāmaudgalyāyanena / / āyuṣmatā ca mahākāśyapena / ayuṣmatā ca gayākāśyapena / āyuṣmatā ca
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305310 (0.047):
maitrāyaṇīputreṇa | āyuṣmatā ca kaphiṇena | āyuṣmatā ca subhūtinā | / āyuṣmatā ca mahāmaudgalyāyanena | āyuṣmatā ca cundena | āyuṣmatā ca
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830554 (0.050):
gayākāśyapena / āyuṣmatā ca śāriputreṇa / āyuṣmatā ca mahāmaudgalyāyanena / / āyuṣmatā ca mahākāśyapena / āyuṣmatā ca mahākātyāyanena / āyuṣmatā ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559434 (0.051):
āyuṣmatā ca gayākāśyapena, āyuṣmatā ca śāriputreṇa, āyuṣmatā ca / mahāmaudgalyāyanena, āyuṣmatā ca mahākātyāyanena, āyuṣmatā ca aniruddhena,
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493752 (0.055):
atha sthavirasthavirā bhikṣavaḥ āyuṣmantaṃ mahāmaudgalyāyanam idam avocan* / vyākṛtā āyuṣmaṃ mahāmaudgalyāyana āyuṣmatā śāriputreṇa svakakarmaplotir
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492407 (0.060):
paścān māṃ neṣyasīti | tata āyuṣmatā mahāmaudgalyāyanena te tatra nītāḥ / / atha āyuṣmān śāriputraḥ saṃlakṣayati / ayaṃ maharddhikaḥ / sacet sthānam
bhavatu / sa kathayati / āyuṣmañ śāriputraivaṃ kṛtvā yadi na yāsyasi /
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046930 (0.037):
/ āyuṣman mahāmaudgalyāyana yady evaṃ saṃghāṭīsūtrā bhavatu / / maudgalyāyanaḥ kathayati / āyuṣmañ chāriputra yadi na yāsyasi saṃghāṭī
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492375 (0.047):
cchāriputraḥ kathayati āyuṣmaṃ mahāmaudgalyāyana syūtā bhavatu | sa / kathayaty āyuṣmañ cchāriputra sacet tvaṃ na gaccher balāt tvāṃ grahīṣyāmi
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046940 (0.063):
tāvat sīvayitavyaḥ / tataḥ paścād yāsyasi / āyuṣmañ chāriputra sāhāyyaṃ / kalpayāmi / śāriputraḥ kathayati / evaṃ kuruṣva / athāyuṣmān
ahaṃ ta ṛddhibalena nayiṣyāmi / athāyuṣmatā śāriputreṇa cākṣabandham
abhiprasāryoktaḥ / tvaṃ hy āyuṣman mahāmaudgalyāyana bhagavata rddhimatāṃ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046868 (0.053):
bhagavann ity āyuṣmān mahāmaudgalyāyano bhagavato vacanam / pratiśrutyānavatapte mahāsarasy antarhitaḥ / gṛdhrakūṭe parvate
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531218 (0.059):
032.024. bhagavatā tasyā dharmo deśitaḥ/ / 032.024. āyuṣmān mahāmaudgalyāyano bhagavataḥ pātragrāhakaḥ pātraṃ
madhye 'gro nirdiṣṭaḥ / idaṃ tāvat prāg eva māṃ balena nayiṣyasi /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492578 (0.049):
bhadanta bhagavatā āyuṣmāṃ mahāmaudgalyāyanaḥ riddhimatām agro nirdiṣṭo
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047177 (0.064):
ṛddhimatām madhye 'gro nirdiṣṭaḥ / so 'py āyuṣmāta śāriputreṇa rddhyā
athāyuṣmatā mahāmaudgalyāyanenākarṣitaḥ / athāyuṣmāñ ṣāriputraḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492406 (0.063):
paścān māṃ neṣyasīti | tata āyuṣmatā mahāmaudgalyāyanena te tatra nītāḥ / / atha āyuṣmān śāriputraḥ saṃlakṣayati / ayaṃ maharddhikaḥ / sacet sthānam
saṃlakṣayati / maharddhiko mahānubhāvaḥ / sthānam etan nibadhyate
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9437583 (0.053):
nāgās saṃlakṣayanti | ayam āryo maharddhiko mahānubhāvaḥ śakṣyate divyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21575736 (0.057):
171.032. kathayati gṛhapate, maharddhikastvam <172>mahānubhāva iti/
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13664066 (0.062):
āścaryaṃ yāvan maharddhiko mahāśramano mahānubhāvaḥ; api tv aham apy arhan
yadākarṣiṣyate / tadāyuṣmatā śāriputreṇa gṛdhrakūṭaparvata upanibaddhaḥ /
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938368 (0.054):
āyuṣmatā ca mahākāśyapena / ayuṣmatā ca gayākāśyapena / āyuṣmatā ca / nadīkāśyapena / āyuṣmatā coruvilvākāśyapena / āyuṣmatā cājñātakauṇḍinyena
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405587 (0.059):
nadīkāśyapena ca, gayākāśyapena ca, kumārakāśyapena ca, mahākāśyapena ca, / śāriputreṇa ca, mahāmaudgalyāyanena ca, mahākauṣṭhilyena ca, mahākaphilena
āyuṣmatā mahāmaudgalyāyanena cākarṣitaḥ / gṛdhrakūṭaparvatasaha / āyuṣmāñ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492421 (0.061):
idaṃ sarvaṃ neṣyatīti / sa tena gṛdhrakūṭe parvate upanibaddha āyuṣmatā / mahāmaudgalyāyanenākṛṣṭo gṛdhrakūtaḥ parvataḥ kampitum ārabdhaḥ /
śāriputraḥ saṃlakṣayati gṛdhrakūṭaparvatam apy ayam ākarṣayiṣyati /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492433 (0.012):
athāyuṣmān śāriputraḥ saṃlakṣayati / anena gṛdhrakūṭaparvataś cālita iti
āyuṣmatā śāriputreṇa sumerau parvatarāje copanibaddhaḥ / āyuṣmatā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492449 (0.022):
... yanv ahaṃ sumerau upanibadhnīyām (MSV,Wi 72) iti sa tena sumerau / parvatarāje upanibaddhaḥ punar āyuṣmatā mahāmaudgalyāyanenākṛṣṭaḥ sumeruḥ
mahāmaudgalyāyanena cākarṣitaḥ / tadā sumeruparvatarāja-m api kampitaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492450 (0.038):
parvatarāje upanibaddhaḥ punar āyuṣmatā mahāmaudgalyāyanenākṛṣṭaḥ sumeruḥ
tadā nandopanandau nāgarājāv api saṃkṣubdhāḥ / yadā saṃkṣubdhā bhavanti
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047074 (0.022):
bhagavān āha / na bhikṣavo nandopanandanāgarājau saṃkṣubhitāḥ / api ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21599166 (0.054):
devendrasya vaijayantaḥ prāsādaḥ prakampitaḥ, nandopanandau nāgarājānau
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046796 (0.055):
tadāntaśaḥ kuntapipīlikādayo bhagavataś cetasā cittam ājānate / atha / nandopanandau nāgarājāv evaṃ saṃlakṣayataḥ kiṃkāraṇaṃ bhagavatedaṃ cittam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492480 (0.057):
padmakarṇikeṣu niṣaṇṇās te bhagavantaṃ papracchuḥ kimarthaṃ bhagavaṃ / nandopanandau nāgarājau cālitau / bhagavān āha / bhikṣavaḥ nandopanandayor
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097725 (0.059):
nāgarājaḥ / nandopanandau ca nāgarājau / vātsīputraśca nāgarājaḥ /
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1447625 (0.061):
pādāṅaguṣṭhena śakrasya devendrasya vaijayantaḥ prāsādaḥ prakampito / nandopanandau nāgarājānau vinītau / āha ca /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9864814 (0.062):
'navataptaśca nāgarājo nandopanandau nāgarājāvevamāhuḥ vayamapi
tadā bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ paripṛcchanti / kiṃ bhagavan
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677529 (0.060):
bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchanti: kāni bhadanta kuvalayayā karmāṇi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644244 (0.060):
atyantaniṣṭhe 'nuttare yogakṣeme nirvāṇe pratiṣṭhāpitāḥ// / 439.011. bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchanti kiṃ bhadanta panthakena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651274 (0.062):
462.021. punarapi bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuh kiṃ bhadanta,
nandopanandanāgarājau kṣubdhāḥ / yenānavatapto mahāsaraḥ saṃkṣubhitaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492478 (0.057):
padmakarṇikeṣu niṣaṇṇās te bhagavantaṃ papracchuḥ kimarthaṃ bhagavaṃ / nandopanandau nāgarājau cālitau / bhagavān āha / bhikṣavaḥ nandopanandayor
bhagavān āha / na bhikṣavo nandopanandanāgarājau saṃkṣubhitāḥ / api ca
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047047 (0.022):
mahāmaudgalyāyanena cākarṣitaḥ / tadā sumeruparvatarāja-m api kampitaḥ / / tadā nandopanandau nāgarājāv api saṃkṣubdhāḥ / yadā saṃkṣubdhā bhavanti
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492484 (0.057):
padmakarṇikeṣu niṣaṇṇās te bhagavantaṃ papracchuḥ kimarthaṃ bhagavaṃ / nandopanandau nāgarājau cālitau / bhagavān āha / bhikṣavaḥ nandopanandayor
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046796 (0.061):
tadāntaśaḥ kuntapipīlikādayo bhagavataś cetasā cittam ājānate / atha / nandopanandau nāgarājāv evaṃ saṃlakṣayataḥ kiṃkāraṇaṃ bhagavatedaṃ cittam
mahāśrāvakayor anyonyaṃ mahad ṛddhiprakurvitaṃ / tata āyuṣmāñ śāriputraḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651751 (0.059):
464.001. bhikṣava utthāyāsanātprakrāntāḥ/ / 464.001. āyuṣmāñchāriputraḥ saṃlakṣayati kiṃ cāpi bhagavatā nānujñātam,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651722 (0.061):
463.030. sā satyāni na paśyati/ / 463.030. āyuṣmāñchāriputraḥ saṃlakṣayati kimāsyāḥ santi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530989 (0.062):
bhagavan madīyayā/ / 032.002. tato bhagavānāyuṣmāṃśca mahāmaudgalyāyanaḥ sumerumūrdhni pādān
saṃlakṣayati / sumerum apy ayaṃ parvatarājam ākarṣayiṣyatīti / tena yasyāṃ
padmakarṇikāyāṃ bhagavān niṣaṇṇas tasyāṃ padmanāla upanibaddhaḥ / tadā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552760 (0.063):
sahasrapatraṃ śakaṭacakramātraṃ sarvasauvarṇaṃ ratnadaṇḍaṃ padmam/ / 100.010. bhagavāṃśca padmakarṇikāyāṃ niṣaṇṇaḥ paryaṅkamābhujya ṛjuṃ kāyaṃ
niṣkampo vyavasthitaḥ / āyuṣmān mahāmaudgalyāyanenāyuṣmāñ śāriputra uktaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978819 (0.048):
nānyathā. / athāyuṣmān mahāmaudgalyāyana āyuṣmān śāriputra āyuṣmantam ānandaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978581 (0.050):
riṃciṣyati; ehi gatvā utsāhayāvaḥ. / athāyuṣmān chāriputra āyuṣmāṃ ca mahāmaudgalyāyano yenāyuṣmān ānandas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910326 (0.054):
09301 atha khalv āyuṣmān śāriputra āyuṣmāṃś ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāṃś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236076 (0.054):
atha khalv āyuṣmāñ śāriputra āyuṣmāṃś ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāṃś ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15073213 (0.054):
atha khalv āyuṣmān śāriputra āyuṣmāṃś ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāṃś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732645 (0.058):
tathāgatā loke utpatsyante (PSP1: 93) atha khalv āyuṣmān śāriputra / āyuṣmāṃś ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāṃś ca subhūtir āyuṣmāṃś ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3998311 (0.059):
gaṇanā kṛtā // / atha khalvāyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat tena hi
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978260 (0.061):
bhadrikaḥ bāṣpaḥ mahānāmā yaśā pūrṇaḥ vimalaḥ gavāmpatiḥ subāhuḥ āyuṣmān / śāriputraḥ āyuṣmān mahāmaudgalyāyanaḥ āyuṣmān mahākāśyapaḥ (SBV II 60)
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978392 (0.061):
vimalaḥ gavaṃpatiḥ subāhuḥ āyuṣmān śāriputraḥ āyuṣmān mahāmaudgalyāyanaḥ / āyuṣmān mahākāśyapaḥ āyuṣmān mahākauṣṭhilaḥ āyuṣmān mahākapphinaḥ āyuṣmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038433 (0.062):
cchāriputra (PvSPL khaḥ_b) āyuṣmāñ ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāñ ca / subhūtir āyuṣmāñ ca pūrṇo maitrāyaṇīputra āyuṣmāñ ca mahākāśyapa ete cānye
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010464 (0.063):
uttānakaḥ kāyena krathamānena middham avakrāntaḥ iti; athāyuṣmān / śāriputraḥ āyuṣmantaṃ mahāmaudgalyāyanam idam avocat: saṃvejaya āyuṣman
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568449 (0.064):
6 athāyuṣmāṃ śāradvatīputrāyuṣmāṃś ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāṃś ca / mahākauṭilaḥ āyuṣmāṃś ca mahākātyāyanaḥ āyuṣmāṃś ca pūrṇo maitrāyaṇīputra
athāyuṣmatā śāriputreṇoktaḥ / āyuṣman mahāmaudgalyāyanaiko 'ham apy
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046958 (0.001):
mahāmaudgalyāyanaḥ svarddhyā pañcabhir aṅgulibhiḥ sīvayitum ārabhaḥ / sa / āyuṣmatā śāriputreṇoktaḥ / āyuṣman mahāmaudgalyāyana yady evam anyasūtrā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635823 (0.041):
mahākāśyapena āyuṣmatā coruvilvākāśyapena āyuṣmatā ca gayākāśyepena / āyuṣmatā ca śāriputreṇa āyuṣmatā ca mahāmaudgalyāyanena āyuṣmatā ca
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938364 (0.047):
tadyathā / āyuṣmatā ca śāriputreṇa / āyuṣmatā ca mahāmaudgalyāyanena / / āyuṣmatā ca mahākāśyapena / ayuṣmatā ca gayākāśyapena / āyuṣmatā ca
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305310 (0.049):
maitrāyaṇīputreṇa | āyuṣmatā ca kaphiṇena | āyuṣmatā ca subhūtinā | / āyuṣmatā ca mahāmaudgalyāyanena | āyuṣmatā ca cundena | āyuṣmatā ca
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830554 (0.055):
gayākāśyapena / āyuṣmatā ca śāriputreṇa / āyuṣmatā ca mahāmaudgalyāyanena / / āyuṣmatā ca mahākāśyapena / āyuṣmatā ca mahākātyāyanena / āyuṣmatā ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559434 (0.055):
āyuṣmatā ca gayākāśyapena, āyuṣmatā ca śāriputreṇa, āyuṣmatā ca / mahāmaudgalyāyanena, āyuṣmatā ca mahākātyāyanena, āyuṣmatā ca aniruddhena,
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492407 (0.056):
paścān māṃ neṣyasīti | tata āyuṣmatā mahāmaudgalyāyanena te tatra nītāḥ / / atha āyuṣmān śāriputraḥ saṃlakṣayati / ayaṃ maharddhikaḥ / sacet sthānam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493752 (0.056):
atha sthavirasthavirā bhikṣavaḥ āyuṣmantaṃ mahāmaudgalyāyanam idam avocan* / vyākṛtā āyuṣmaṃ mahāmaudgalyāyana āyuṣmatā śāriputreṇa svakakarmaplotir
āgacchāmi yāvad āyuṣmān mahāmaudgalyāyano na gacchati / tadāyuṣmāñ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3997095 (0.038):
'paryāpannaḥ / tenārthena bodhisattvo mahāsattva iti saṃkhyāṃ gacchati // / atha khalvāyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat kena kāraṇena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492531 (0.047):
gacchāvaḥ gacchāyuṣman mahāmaudgalyāyana eṣo 'ham āgata eva yāvad āyuṣmān
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978819 (0.049):
nānyathā. / athāyuṣmān mahāmaudgalyāyana āyuṣmān śāriputra āyuṣmantam ānandaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21580047 (0.054):
carati, sa tamādāya yenāyuṣmān mahāmaudgalyāyanastenopasaṃkrāmati, āyuṣmān / mahāmaudgalyāyana enaṃ samyagavavadiṣyati, anuśāsiṣyatīti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21580162 (0.054):
carati, sa tamādāya yenāyuṣmān mahāmaudgalyāyanastenopasaṃkrāmati, āyuṣmān / mahāmaudgalyāyana eva samyagavavadiṣyati samyaganuśāsiṣyatīti, tamāyuṣmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910327 (0.054):
09301 atha khalv āyuṣmān śāriputra āyuṣmāṃś ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāṃś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236076 (0.054):
atha khalv āyuṣmāñ śāriputra āyuṣmāṃś ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāṃś ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15073214 (0.054):
atha khalv āyuṣmān śāriputra āyuṣmāṃś ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāṃś ca
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978581 (0.055):
athāyuṣmān chāriputra āyuṣmāṃ ca mahāmaudgalyāyano yenāyuṣmān ānandas
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568449 (0.056):
6 athāyuṣmāṃ śāradvatīputrāyuṣmāṃś ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāṃś ca / mahākauṭilaḥ āyuṣmāṃś ca mahākātyāyanaḥ āyuṣmāṃś ca pūrṇo maitrāyaṇīputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732646 (0.056):
tathāgatā loke utpatsyante (PSP1: 93) atha khalv āyuṣmān śāriputra / āyuṣmāṃś ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāṃś ca subhūtir āyuṣmāṃś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038433 (0.060):
cchāriputra (PvSPL khaḥ_b) āyuṣmāñ ca mahāmaudgalyāyana āyuṣmāñ ca / subhūtir āyuṣmāñ ca pūrṇo maitrāyaṇīputra āyuṣmāñ ca mahākāśyapa ete cānye
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978260 (0.061):
bhadrikaḥ bāṣpaḥ mahānāmā yaśā pūrṇaḥ vimalaḥ gavāmpatiḥ subāhuḥ āyuṣmān / śāriputraḥ āyuṣmān mahāmaudgalyāyanaḥ āyuṣmān mahākāśyapaḥ (SBV II 60)
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978393 (0.061):
vimalaḥ gavaṃpatiḥ subāhuḥ āyuṣmān śāriputraḥ āyuṣmān mahāmaudgalyāyanaḥ / āyuṣmān mahākāśyapaḥ āyuṣmān mahākauṣṭhilaḥ āyuṣmān mahākapphinaḥ āyuṣmān
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010463 (0.062):
uttānakaḥ kāyena krathamānena middham avakrāntaḥ iti; athāyuṣmān / śāriputraḥ āyuṣmantaṃ mahāmaudgalyāyanam idam avocat: saṃvejaya āyuṣman
śāriputraḥ prathamataraṃ gatvā bhagavataḥ pādau śirasābhivanditvā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831819 (0.043):
| bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā yena mahāprajāpati gautamī
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832885 (0.043):
iti āyuṣmān ānando bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā yena mahāprajāpatī
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21566880 (0.046):
144.013. anupūrveṇa bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavataḥ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7833357 (0.046):
janakāyasyāgacchanti / āgatvā ca te janakāyā bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya na ca tathāgatamālapanti na saṃlapanti
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17098631 (0.046):
janakāyasyāgacchanti; 4. āgatvā ca te janakāyā bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya, na ca tathāgatam ālapanti, na saṃlapanti;
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297169 (0.048):
eva ṛddhyā vihāyasā āgatya gṛddhakūṭe bhagavataḥ purato niṣaṇṇaḥ // sa / bhagavataḥ pādau śirasābhivanditvā, ekānte niṣīdati / sa ca sākṣāc candra
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001051 (0.048):
'vasthitaḥ; tatas te bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā purastān niṣaṇṇā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7682307 (0.049):
kāyaromamukhebhyo niṣkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavantaṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7114514 (0.049):
āyuṣmānānando bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā prakrāntaḥ / atha te
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297444 (0.049):
prasādajātena bhagavantaṃ tripradakṣiṇīkṛtya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā svabhavanaṃ prakrāntaḥ //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667559 (0.049):
bhagavatsakāśam upasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamayya bhagavantam idam avocat*:
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307468 (0.049):
upasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā yena bhagavāṃs
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27674889 (0.049):
bhagavatsakāśam upasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā / yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇaṃya bhagavantam idam avocat / labheyāhaṃ
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9678551 (0.050):
samyassaṃbuddhastenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādau / śirasābhivanditvā ekānte 'tiṣṭhat / ekāntasthitaśca rājā arciṣmān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492543 (0.051):
mahāmaudgalyāyano na pratyāgatas tāvad āryāyuṣmān śāriputro gataḥ / / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte padmakarṇikāyāṃ niṣaṇṇaḥ tataḥ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218512 (0.052):
rājā bimbisāro bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau / śirasā vanditvā prakrāntaḥ / tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma haṃbho
Vasudharadharani or Sucandragrhapatipariprccha or Sucandravadana (vadhdhgu.htm.txt) 25797741 (0.052):
bhagavantam anekaśatasahasrakṛtvaḥ pradakṣiṇīkṛtya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā bhagavantaṃ punar anavalokya bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524685 (0.052):
013.003. athāyuṣmāñcchroṇaḥ koṭikarṇo yena bhagavāṃstenopasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt/
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6564292 (0.054):
sahasrāṇyutthāya āsanebhyo bhagavataḥ pādau śirasābhivanditvā tataḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7100397 (0.054):
athāvalokiteśvaro bodhisattva idaṃ praśnavyāhāraṃ kṛtvā bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya ekānte prakāntaḥ, prakramitvā jvalannivāgnipiṇḍa ākāśe
svāsanapadmakarṇikāyāṃ niṣaṇṇaḥ / tataḥ paścād āyuṣmān mahāmaudgalyāyana
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492549 (0.0):
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte padmakarṇikāyāṃ niṣaṇṇaḥ tataḥ
āgataḥ svāsane ca vyavasthitaḥ / sa tenoktaḥ / āyuṣmāñ śāriputrāgatas tvam
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8323168 (0.049):
prātaryatra sa tatraiva yāsyāmo nāgato yadi / / tato yadbhavatītyeva sarve te niścayaṃ vyadhuḥ // SoKss_17,6.86 //
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13520470 (0.054):
na ca tenāham āgataḥ__Vdha_079.057 / na ca tenāham āgataḥ__Vdha_079.064
tataḥ sarve bhikṣavaḥ saṃśayajātā buddhaṃ bhagavantaṃ paripṛcchanti /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18011029 (0.032):
vilekhaḥ vipratisāraḥ tat sarveṇa sarvaṃ prativigataṃ; tato 'nye bhikṣavaḥ / saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ: kiṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645059 (0.040):
tṛptir nāstīti || / bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18009001 (0.041):
bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / papracchuḥ: paśya bhadanta ye bhagavato dṛṣṭyanumatam āpannāḥ te
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642632 (0.044):
434.014. bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchanti paśya bhadanta
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643077 (0.044):
435.030. bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchanti paśya bhadanta bhagavatā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21645124 (0.044):
441.030. bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchanti paśya bhadanta, yadā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535044 (0.044):
046.003. bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / pṛcchanti paśya bhadanta anena brāhmaṇena bhagavānekayā gāthayā stuto
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300710 (0.046):
manyābhivādyā ca saṃvṛttā // tadā bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ / sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ // kāni bhadanta
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499271 (0.047):
sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ / paśya bhadanta / anye bhikṣavaḥ śubhayādhimuktāḥ / āyuṣmāṃs tu vairaṭṭasiṃhaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630813 (0.047):
bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643940 (0.047):
yadā bhagavatā etat sūtraṃ bhāṣitaṃ tadā bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ / sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ: āścaryaṃ bhadanta
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660523 (0.047):
tato bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ / bhagavantaṃ papracchuḥ: paśya bhagavan, yāvad anena devaputreṇāyaṃ pitā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678277 (0.047):
tato bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ / bhagavantaṃ papracchuḥ: kāni bhadanta kāśisundaryā karmāṇi kṛtāni,
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476007 (0.047):
bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539752 (0.047):
062.001. <62>bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ / bhagavantaṃ papracchuh paśya bhadanta bhagavatā idaṃ caurasahasraṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558503 (0.047):
118.009. bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21567005 (0.047):
144.023. pravrajya tairyujyadbhirghaṭadbhirvyāyacchadbhiryāvadarhattvaṃ / sākṣātkṛtam// / 144.024. yato bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21568631 (0.047):
149.015. yato bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ / bhagavantaṃ pṛcchanti bhagavan dharmarucirihaiva śrāvastyāṃ jāto
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576684 (0.047):
174.025. bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27668122 (0.047):
manyābhivādyā ca saṃvṛttā // tadā bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ / sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ // kāni bhadanta
paśya bhadanta bhagavatāyuṣmān mahāmaudgalyāyano maharddhiko mahānubhāva
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643079 (0.016):
435.030. bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchanti paśya bhadanta bhagavatā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21647241 (0.027):
450.020. tato bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ / bhagavantaṃ papracchuh paśya bhadanta, bhagavatā anupamā labhyamānā na
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505981 (0.031):
bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / papracchuḥ / paśya bhadanta bhagavatā āyuṣmān śāriputro mahāprajñānām
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22229658 (0.031):
bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchetāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / papracchuḥ / paśya bhadanta bhagavatā tasya bhikṣoḥ svayam evam upasthānaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17967458 (0.031):
pratiṣṭhāpitāni tadā bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ / bhagavantaṃ papracchuḥ: paśya bhadanta bhagavatā aśītir devatāsahasrāṇi
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17967684 (0.031):
bhikṣavaḥ (A 429b) saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / papracchuḥ: paśya bhadanta bhagavatā paṃcakā bhikṣavaḥ saṃsārakāntārād
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17967944 (0.031):
sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ: paśya bhadanta / bhagavatā paṃcakā bhikṣavaḥ saṃsārakāntārād uttārya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17968676 (0.031):
sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ: paśya bhadanta / bhagavatā āyuṣmantam ājñātakauṇḍinyam āgamya aśītir devatāsahasrāṇi
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17969037 (0.031):
II 18) tadā bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ / bhagavantaṃ papracchuḥ: paśya bhadanta bhagavatā bhikṣavaḥ saddharmarasena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17969512 (0.031):
bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / papracchuḥ: paśya bhadanta bhagavatā paṃcakā bhikṣavaḥ saddharmarasena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17969967 (0.031):
bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / papracchuḥ: paśya bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18003480 (0.031):
bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / papracchuḥ: paśya bhadanta bhagavatā āyuṣmatā daśabalakāśyapena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642631 (0.043):
434.014. bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchanti paśya bhadanta
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21645123 (0.043):
441.030. bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchanti paśya bhadanta, yadā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18007362 (0.044):
bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / papracchuḥ: paśya bhadanta bhagavān paṃcabhir bhikṣuśataiḥ parityaktaḥ;
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583227 (0.047):
195.003. tatra bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ / bhagavantaṃ papracchuh paśya bhadanta, yāvadāyuṣmantau
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531848 (0.047):
034.027. bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuh paśya bhadanta bhikṣavo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645556 (0.047):
sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ: paśya bhadanta / yāvad dharmaratnasyāmī bhājanabhūtāḥ satvā ādareṇa śrotavyaṃ manyanta iti
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5648233 (0.047):
bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ / papracchuḥ: paśya bhadanta, yāvad ayaṃ kulaputro bhagavatā yāvat trir api
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310554 (0.047):
indraiḥ / tadā bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ / bhagavantaṃ papracchuḥ / paśya bhadanta yāvad dharmaratnasyāmī
ṛddhimatām madhye 'gro nirdiṣṭaḥ / so 'py āyuṣmāta śāriputreṇa rddhyā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492579 (0.053):
bhadanta bhagavatā āyuṣmāṃ mahāmaudgalyāyanaḥ riddhimatām agro nirdiṣṭo / 'tha ca punar āyuṣmatā śāriputreṇa riddhyā parājita iti / bhagavān āha //
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27918589 (0.055):
SumAv_66: sā kathayati: nāyam āryo mahāmaudgalyāyano, 'yaṃ bhagavatā / ṛddhimatām agro nirdiṣṭaḥ. / SumAv_67: anena śakrasya devānām indrasya vaijayantaḥ prāsādaḥ,
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046986 (0.064):
abhiprasāryoktaḥ / tvaṃ hy āyuṣman mahāmaudgalyāyana bhagavata rddhimatāṃ / madhye 'gro nirdiṣṭaḥ / idaṃ tāvat prāg eva māṃ balena nayiṣyasi /
parājitaḥ / bhagavān āha / na bhikṣava etarhy eva yathātīte 'py adhvany
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492591 (0.0):
'tha ca punar āyuṣmatā śāriputreṇa riddhyā parājita iti / bhagavān āha //
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22225741 (0.0):
vyaṃsitam* / bhagavān āha / na bhikṣava etarhi yathā atīte 'py adhvany
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22226291 (0.0):
lābhe saṃnipatita iti / bhagavān āha / na bhikṣava etarhi / yathā atīte
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228233 (0.0):
papracchuḥ / paśya bhadantāyumān upanandaḥ atilobhena vipannaḥ / bhagavān / āha / na bhikṣava etarhi yathā atīte 'py adhvani atilobhena vipannaḥ / tac
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22229741 (0.0):
bhagavato glānakaḥ priya iti / bhagavān āha / na bhikṣava etarhi yathā / atīte 'dhvani mamātiva glānakāḥ priyāḥ / tac chrūyatām* /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535061 (0.0):
bhagavatā ca pratyekāyāṃ bodhau vyākṛta iti/ / 046.005. bhagavānāha na bhikṣava etarhi, yathā atīte 'dhvani
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539775 (0.0):
pratiṣṭhāpitam/ / 062.003. bhagavānāha na bhikṣava etarhi, yathā atīte 'pyadhvani mayā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642645 (0.0):
kṛtaḥ/ / 434.015. bhagavānāha na bhikṣava etarhi yathā atīte 'pyadhvani
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643099 (0.0):
atyantaniṣṭhe anuttare yogakṣeme nirvāṇe pratiṣṭāpitaḥ/ / 435.032. bhagavānāha na bhikṣava etarhi yathā atīte 'pyadhvanyeṣo mayā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17973653 (0.0):
vaśīkaraṇamodakenānvāvartayitukāmārabdhā; bhagavān āha: na bhikṣava etarhi / yathātīte 'py adhvani aham anayā modakenānvāvartitaḥ; tac chrūyatām (SBV
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17974270 (0.0):
ātmā muktaḥ iti; bhagavān āha: na bhikṣava etarhi yathātīte 'py adhvany
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17984203 (0.0):
bhagavān āha: na bhikṣava etarhi, yathā atīte 'py adhvany eṣaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985040 (0.0):
papracchuḥ: paśya bhadanta jīvakena bhagavataḥ saṃdhāya bhāṣitaṃ vijñātam / iti; bhagavān āha: na bhikṣava etarhi, yathā atīte 'py adhvany anena mama
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985815 (0.0):
bhagavantaṃ papracchuḥ: paśya bhadanta devadattaḥ akṛtajñaḥ akṛtavedī; / bhagavān āha: na bhikṣava etarhi, yathā (A 459a) atīte 'py adhvani eṣa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17997412 (0.0):
lipyante iti, bhagavān āha: na bhikṣava etarhi; yathā atīte 'py adhvany
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18000695 (0.0):
duḥkhāṃ tīvraṃ kharāṃ kaṭukām amanāpāṃ vedanāṃ vedayate iti, bhagavān āha: / na bhikṣava etarhi; yathā atīte 'py adhvany eṣa pādanimittam anayena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001891 (0.0):
parityaktaḥ iti; bhagavān āha: na bhikṣava etarhi yathā atīte 'py adhvani
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18003793 (0.0):
devadattasya varṇaṃ bhāṣante iti; bhagavān āha: na bhikṣava etarhi yathā / atīte 'py adhvani ete alajjina alajjino varṇam abhāṣanta; tac chrūyatāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18007376 (0.0):
āyuṣmatā ānandena na parityaktaḥ; bhagavān āha: na bhikṣava etarhi; yathā / atīte 'py adhvany abhiḥ parityaktaḥ; ānandena na parityaktaḥ; tac
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18008575 (0.0):
papracchuḥ: paśya bhadanta devadattaḥ pūtiḥ pūtinā lābhasatkāreṇa hataḥ / iti; bhagavān āha: na bhikṣava etarhi; yathā atīte 'py adhvany eṣa pūtinā
anena śilpenāpi parājitaḥ / / tac chrūyatāṃ tāvat / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo madhyadeśe citrakarācāryo 'bhūt
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492613 (0.033):
kenacid arthakaraṇīyena madhyadeśād yavanaviṣayaṃ gataḥ sa tatra
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492838 (0.045):
bhūyo 'pi yo 'nena śilpakuśalena parājitas tac chrūyatām* / bhūtapūrvaṃ / bhikṣavo dvayoś citrakalācāryayor vivādo 'bhūt* ekaḥ kathayaty ahaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492604 (0.046):
bhūtapūrvaṃ (fol. 200v1) madhyadeśe 'nyataraś citrakarācāryo 'bhūt sa / kenacid arthakaraṇīyena madhyadeśād yavanaviṣayaṃ gataḥ sa tatra
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047490 (0.049):
bhūyo 'pi yathānenaiṣa parājitas tac chrūyataṃ / bhūtapūrvam bhikṣavaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493007 (0.050):
bhūyo 'py. + + + ṛddhyā parājitaḥ tac chrūyatāṃ / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo
'vatīrṇas tatrāhārādikaṃ kṛtvā vyavasthitaḥ / tena tasya / dāruyantrapuṭṭalikāṃ kṛtvopasthānaparicārikā saṃpreṣitā / sā ca
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047398 (0.058):
'vatīrṇas tasya mayā dāruyantrapuṭṭalikāṃ kṛtvā paricārikā preṣitā / sā
dāruyantrapuṭṭalikā tailodvartanaṃ haste nidhāya sthāpayitā / tataḥ sā
tenoktā / ihāgacchasveti / sā tūṣṇī vyavasthitā / sa saṃlakṣayati nūnaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492631 (0.037):
kathayati / sā tūṣṇīm avasthitā / sa saṃlakṣayati nūnaṃ mamaiṣā paricārikā
mama copasthānāya paricārikā preṣitā bhaviṣyatīti / varṇitā / aho vidhātrā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492634 (0.034):
kathayati / sā tūṣṇīm avasthitā / sa saṃlakṣayati nūnaṃ mamaiṣā paricārikā
nārīṇāṃ ratnasūtā vinirmitā / cakṣuṣor mama puṇyasyānayā pavanīkṛtaḥ /
dhig aho tasya janma jambudvīpe manuṣyasya yasyedṛśī yuvatī
rūpayauvanasampannā paramaramaṇīyā cakṣuṣā vā hastena vā
śārīrasparśenādikaṃ [sic] na bhaved ity anenāmṛtasadṛśena mādhuryavacanena
sambhāvitaḥ samāhartum ārabdhavān / priye sundary āgacchāgacchasveti /
tathāpi sā dāruyantrapuṭṭalikā na kiṃcid uktety avadhārya
kāmopasaktacetasā satvaram upagamya / sā tena hastena gṛhītvākarṣitā tadā
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047405 (0.0):
'vatīrṇas tasya mayā dāruyantrapuṭṭalikāṃ kṛtvā paricārikā preṣitā / sā / tena hastena gṛhītvākarṣitā tadā dārusaṃkalikānāṃ puñjo vyavasthitaḥ /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27845502 (0.053):
dāsīputra kahiṃ praviṣṭo 'si ti | ocapeṭitaḥ | ekena hastena bāhāyāṃ / gṛhītvā dvitīyena hastena grīvāyāṃ saṃsthāgārād bahiś choritaḥ | virūḍhako
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643438 (0.063):
kāṣṭhamanupradattam/ / 436.032. tasya kāṣṭhamūlikā saṃpannā/ / 436.032. sa tāṃ gṛhītvā pratinivṛttaḥ/
dārusaṃkalikānāṃ puñjo vyavasthitaḥ / sa bhinnopahāsaḥ kṛtaḥ / sa
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047409 (0.0):
tena hastena gṛhītvākarṣitā tadā dārusaṃkalikānāṃ puñjo vyavasthitaḥ /
saṃlakṣayati / aham anenaikākī pratibheditaḥ / aham api tathā kariṣyāmi /
yathāsau sarājikāyāṃ parṣanmadhye pratibhedopahāsaṃ gamiṣyatīti cintayitvā
tena dvārābhimukha ātmodbaddhakaṇṭhakaś citritaḥ / tadanantaraṃ
kapāṭapṛṣṭhe ca nilīyamāno 'vasthitaḥ / yas tasya vyutthānasamaye
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492670 (0.050):
ātmapratibimbakam udbandhakaṃ likhitaṃ kavāṭasandhau ca nilīyāvasthitaḥ / tasya yo vyutthānakālaḥ so 'tikrāntaḥ / atha yantrācāryaḥ saṃlakṣayati /
'tikrāntaḥ / sa yantrakarācāryaḥ saṃlakṣayati / utsūro jātaḥ /
kasyārthenāyaṃ na niṣkrāmayatīti / sa tatra gataḥ / tena sa dṛṣṭaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9483313 (0.053):
rājaduhitryā śirortiḥ / na śaknumaḥ svasthīkartum* / gacchāmy ahaṃ / svasthīkaromi / sa gatas tayā dṛṣṭaḥ / sā saṃlakṣayati / ko 'yaṃ piśāca
dṛṣṭvā ca saṃlakṣayati / kiṃkāraṇam anenātmodbaddha iti / yāvat paśyati
dārusaṃkalikāyāḥ puñjaṃ samlakṣayati / pratibhinnenātmodbaddhaḥ / ācaritaṃ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047409 (0.053):
tena hastena gṛhītvākarṣitā tadā dārusaṃkalikānāṃ puñjo vyavasthitaḥ / / tena pratibhinnakenātmodbaddhaḥ / taṃ deva pratyavekṣayatu paścād ahaṃ
ceha yavanaviṣaye / yasya kasyacin niveśane 'tithiḥ kālaṃ lokāntaraṃ
karoti / tasya tāvat saṃskāro yāvad rājña āveditaṃ bhavati / tena rājña
'vatīrṇas tasya mayā dāruyantrapuṭṭalikāṃ kṛtvā paricārikā preṣitā / sā
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047218 (0.058):
dāruyantrapuṭṭalikāṃ kṛtvopasthānaparicārikā saṃpreṣitā / sā ca
tena hastena gṛhītvākarṣitā tadā dārusaṃkalikānāṃ puñjo vyavasthitaḥ /
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047300 (0.0):
kāmopasaktacetasā satvaram upagamya / sā tena hastena gṛhītvākarṣitā tadā / dārusaṃkalikānāṃ puñjo vyavasthitaḥ / sa bhinnopahāsaḥ kṛtaḥ / sa
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27845502 (0.053):
dāsīputra kahiṃ praviṣṭo 'si ti | ocapeṭitaḥ | ekena hastena bāhāyāṃ / gṛhītvā dvitīyena hastena grīvāyāṃ saṃsthāgārād bahiś choritaḥ | virūḍhako
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047360 (0.053):
dārusaṃkalikāyāḥ puñjaṃ samlakṣayati / pratibhinnenātmodbaddhaḥ / ācaritaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643438 (0.063):
kāṣṭhamanupradattam/ / 436.032. tasya kāṣṭhamūlikā saṃpannā/ / 436.032. sa tāṃ gṛhītvā pratinivṛttaḥ/
tena pratibhinnakenātmodbaddhaḥ / taṃ deva pratyavekṣayatu paścād ahaṃ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047361 (0.053):
dārusaṃkalikāyāḥ puñjaṃ samlakṣayati / pratibhinnenātmodbaddhaḥ / ācaritaṃ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047298 (0.059):
kāmopasaktacetasā satvaram upagamya / sā tena hastena gṛhītvākarṣitā tadā / dārusaṃkalikānāṃ puñjo vyavasthitaḥ / sa bhinnopahāsaḥ kṛtaḥ / sa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3741198 (0.063):
samādhiṃ pratilabhate su dṛḍha vyavasthitaś ca bhavati mahā yānae ity ādi / atha vā yo * atra sūtre * adhyeṣaṇa mantraḥ pūrvam uktaḥ | tena + ayaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26937810 (0.063):
bodhicittāsaṃpramoṣaṃ nāma samādhiṃ pratilabhate sudṛḍhavyavasthitaś ca / bhavati mahāyānae ity ādi || / atha vā yo 'tra sūtre 'dhyeṣaṇamantraḥ pūrvam uktaḥ | tenāyaṃ vidhiḥ
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13875353 (0.063):
sudṛḍhavyavasthitaś ca bhavati mahāyānae ity ādi || / atha vā yo 'tra sūtre 'dhyeṣaṇamantraḥ pūrvam uktaḥ |
saṃskāraṃ kariṣyāmi / rājāñayā tatrāmātyā gatāḥ / sa tair dṛṣṭaḥ / dṛṣṭvā
kathayanti / katham asmākaṃ nāgadantād avatārayitavyaḥ / apare kathayanti
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492774 (0.030):
avatārayitavyam iti | apare kathayanti pāśaś chettavya iti te kuṭhāraṃ
chinnaḥ sa yantrakarācāryaḥ pratibhinnako vyayasthitaḥ / sa kapāṭāntarakān
nirgatya kathayati / ahaṃ tvayā bhoḥ puruṣaikākī pratibhinnaḥ / tvaṃ punar
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492794 (0.0):
citrakalācāryaḥ kavāṭāntarikāyā nirgatya kathayati / bhoḥ puruṣa tvayāham
mayā sarājikāyāṃ parṣanmadhye pratibhedita iti / tat kiṃ manyadhve
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492803 (0.049):
ekākī prabhinnas tvaṃ punaḥ sarājikāyāṃ parṣado madhye (MSV I 168) mayā
bhikṣavaḥ / yo 'sau citrakarācārya eṣa evāsau śāriputro bhikṣuḥ / yo 'sau
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493288 (0.017):
dantakarācāryaḥ pratibhinnaḥ / kiṃ manyadhve bhikṣavo yo 'sau / dantakarācārya eṣa evāsau maudgalyāyano bhikṣuḥ yo 'sau citrakarācārya eṣa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492821 (0.033):
yantrakalācārya eṣa evāsau maudgalyāyano bhikṣus tena kālena tena samayena / yo 'sau citrakarācārya eṣa evāsau śāriputro bhikṣus tena kālena tena
yantrakarācārya eṣa evāsau mahāmaudgalyāyano bhikṣuḥ / tadāpy anenaiva
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047638 (0.046):
citrakarma kṛtaṃ / eṣa evāsau mahāmaudgalyāyano bhikṣus tadāpy eṣa śilpena / parājita iti / etarhy apy anena rddhyā parājita iti /
śilpena parājitaḥ / etarhy apy anenaiṣa parājitaḥ / / bhūyo 'pi yathānenaiṣa parājitas tac chrūyataṃ / bhūtapūrvam bhikṣavaḥ /
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047641 (0.0):
citrakarma kṛtaṃ / eṣa evāsau mahāmaudgalyāyano bhikṣus tadāpy eṣa śilpena / parājita iti / etarhy apy anena rddhyā parājita iti /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493005 (0.027):
evāsau maudgalyāyano bhikṣus tena kālena tena samayena tadāpy eṣo 'nena / śilpena parājitaḥ etarhy apy anenaiṣa riddhyā parājitaḥ //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492839 (0.029):
bhūyo 'pi yo 'nena śilpakuśalena parājitas tac chrūyatām* / bhūtapūrvaṃ / bhikṣavo dvayoś citrakalācāryayor vivādo 'bhūt* ekaḥ kathayaty ahaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492830 (0.031):
samayena tadāpy anenaiṣa śilpena parājitaḥ etarhy apy anenaiṣa ṛddhyā
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047191 (0.049):
anena śilpenāpi parājitaḥ / / tac chrūyatāṃ tāvat / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo madhyadeśe citrakarācāryo 'bhūt
dvayoś citrakarācāryayor vivādo jātaḥ / ekaḥ kathayati / ahaṃ śobhanaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492853 (1.788):
bhikṣavo dvayoś citrakalācāryayor vivādo 'bhūt* ekaḥ kathayaty ahaṃ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047528 (0.025):
kathayato 'haṃ śobhanaṃ śilpaṃ jānāmi / aparo 'py ahaṃ śobhanaṃ śilpaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492867 (0.039):
parasparaṃ spardhayā rājasakāśaṃ gatau / tasya pādayor nipatitau / ekaḥ / kathayati / ahaṃ śobhanaṃ śilpaṃ darśayiṣyāmi / dvitīyo 'pi kathayati /
śilpaṃ jānāmi / aparaḥ kathayati / ahaṃ śobhanaṃ śilpaṃ jānāmīti / tato
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047529 (0.0):
kathayato 'haṃ śobhanaṃ śilpaṃ jānāmi / aparo 'py ahaṃ śobhanaṃ śilpaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492853 (0.024):
bhikṣavo dvayoś citrakalācāryayor vivādo 'bhūt* ekaḥ kathayaty ahaṃ / śobhanaṃ śilpaṃ jānāmīti dvitīyo 'pi kathayaty ahaṃ śobhanataraṃ jānāmīti
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492867 (0.059):
parasparaṃ spardhayā rājasakāśaṃ gatau / tasya pādayor nipatitau / ekaḥ / kathayati / ahaṃ śobhanaṃ śilpaṃ darśayiṣyāmi / dvitīyo 'pi kathayati /
vivādād anyonyaṃ rājñaḥ sakāśam upasaṃkrāntāv upasaṃkramya rājñaḥ sakāśe
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9431209 (0.036):
5r6 (Pravr-v II): /// rājñas sakāśam upasaṃkrāmeyam iti sa rājñas sakāśam
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9430583 (0.052):
mūlam apahāya śākhāpattrapalāśaṃ parāmarṣṭavyaṃ maṃsye yanv ahaṃ rājñas / sakāśam upasaṃkrāmeyam iti | sa rājñas sakāśam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659504 (0.053):
vibhūtyā bhagavatsakāśam upagatas tayaiva vibhūtyā tasyām eva rātrau rājño / bimbisārasya sakāśam upasaṃkramya sarvaṃ rājakulam
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047573 (0.054):
ṣaḍbhir māsair bhittiparikarma kṛtaṃ / yena citrakarma kṛtaṃ sa rājñaḥ / sakāśam upasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya kathayati / deva mama parisamāptaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492916 (0.056):
bhittiḥ parikarmitā / yasya citrakarma parisamāptaṃ sa rājñaḥ sakāśam / upasaṃkrāntaḥ upasaṃkramya kathayati deva mama citrakarma parisamāptaṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101670 (0.060):
baddhaḥ / sa tasyaiva sakāśamupasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya ca rājño / balerasurendrasya dūrataścakṣurdarśanaṃ yāti sma suvarṇabimbamiva
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9429866 (0.064):
yad anarthaṃ kariṣyatīti | te aṅgasya rājñas sakāśam upasaṃkrāntā / upasaṃkramya kathayanti deva mahāpadmasya rājño biṃbisāro nāma + + + +
kathayato 'haṃ śobhanaṃ śilpaṃ jānāmi / aparo 'py ahaṃ śobhanaṃ śilpaṃ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047506 (0.0):
dvayoś citrakarācāryayor vivādo jātaḥ / ekaḥ kathayati / ahaṃ śobhanaṃ / śilpaṃ jānāmi / aparaḥ kathayati / ahaṃ śobhanaṃ śilpaṃ jānāmīti / tato
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492853 (0.026):
bhikṣavo dvayoś citrakalācāryayor vivādo 'bhūt* ekaḥ kathayaty ahaṃ / śobhanaṃ śilpaṃ jānāmīti dvitīyo 'pi kathayaty ahaṃ śobhanataraṃ jānāmīti
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492867 (0.063):
parasparaṃ spardhayā rājasakāśaṃ gatau / tasya pādayor nipatitau / ekaḥ / kathayati / ahaṃ śobhanaṃ śilpaṃ darśayiṣyāmi / dvitīyo 'pi kathayati /
jānāmīti kathayati / atha rājñā dvārakoṣṭhakam upadarśitaṃ / bhavantau
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492853 (0.025):
bhikṣavo dvayoś citrakalācāryayor vivādo 'bhūt* ekaḥ kathayaty ahaṃ / śobhanaṃ śilpaṃ jānāmīti dvitīyo 'pi kathayaty ahaṃ śobhanataraṃ jānāmīti
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047508 (0.025):
dvayoś citrakarācāryayor vivādo jātaḥ / ekaḥ kathayati / ahaṃ śobhanaṃ / śilpaṃ jānāmi / aparaḥ kathayati / ahaṃ śobhanaṃ śilpaṃ jānāmīti / tato
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492867 (0.061):
parasparaṃ spardhayā rājasakāśaṃ gatau / tasya pādayor nipatitau / ekaḥ / kathayati / ahaṃ śobhanaṃ śilpaṃ darśayiṣyāmi / dvitīyo 'pi kathayati /
nāhaṃ jāne yo yuṣmākaṃ śilpaṃ jānīte / api tv eka ekāṃ bhitthiṃ
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 421135 (0.049):
tadekamukuryustāḥ kathamekāṃ dhiyañca na |
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18564777 (0.056):
2 gaṇana yāti arhanta ṛdhhimantāḥ ekamekaś cābhinirmiṇuyāt teṣām / abhinirmitānām ekamekaś cābhinirmitāḥ evantābhinirmiṇuyāt tat kim
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977857 (0.058):
bhojanavelāyāṃ śālyodanaṃ phelāyāṃ nipatati tittirī dvāv ikṣuyaṣṭiś ca; / tayor ekaḥ phelāyāṃ, dvitīyo bhūmyāṃ? iti; bhagavān āha: rājñaiva
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17318874 (0.059):
agnyādinā 'nvayavyatirekau na niścitāv iti kutaḥ kāryahetor ggamakatvam? | / na hi yo 'smāv eko deśakālāvasthāniyato 'gniviśeṣahetuko dhūmo 'dhigataḥ
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10525275 (0.063):
dvau pudgalau saṃghāvaśeṣām āpattim āpannau deśayiṣyāvo deśayiṣyāva iti / / tatraiko deśayati dvitīyo na deśayati / tatra yo 'sau na deśayati taṃ
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10525308 (0.063):
pudgalasyāntike deśayiṣyāvo deśayiṣyāva iti / tatraiko deśayati dvitīyo na
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977883 (0.064):
tittirī dvāv ikṣuyaṣṭiś ca; tayor ekaḥ phelāyāṃ, dvitīyo bhūmyāṃ.
parimārjayatu / dvitīyo 'py aparām evaṃ tau madhye yamanikāṃ datvā
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8505851 (0.051):
pārāśarīṃ tṛtīyāṃ tu yā5valkyāmathāparām // BndP_1,34.27 //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492892 (0.052):
jānīta ity api tv eka ekāṃ bhittiṃ citrayatu dvitīyo aparāṃ* / + + + + + +
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 421135 (0.056):
tadekamukuryustāḥ kathamekāṃ dhiyañca na |
citrayitum ārabdhau / ekena ṣaḍbhir māsaiś citrakarma kṛtaṃ / dvitīyenāpi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492905 (0.0):
+ + + + + + + + + + + + + + + + + (GBM 6.1066a) citrayitum ārabdhau | / tatraikena ṣaḍbhir māsaiś citrakarma kṛtaṃ dvitīyena ṣaḍbhir māsair
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492989 (0.045):
evāsau śāriputro bhikṣuḥ yena tu ṣaḍbhir māsaiś citrakarma kṛtaṃ eṣa
ṣaḍbhir māsair bhittiparikarma kṛtaṃ / yena citrakarma kṛtaṃ sa rājñaḥ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047626 (0.0):
śilpika iti / tat kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ / yena ṣaḍbhir māsair / bhittiparikarma kṛtaṃ / eṣa evāsau śāriputro bhikṣuḥ / yena ṣaḍbhir māsaiś
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492905 (0.022):
tatraikena ṣaḍbhir māsaiś citrakarma kṛtaṃ dvitīyena ṣaḍbhir māsair
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492980 (0.026):
manyadhve bhikṣavo yenā + + ṣaḍbhir māsair bhittiparikarma kṛtaṃ eṣa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492913 (0.047):
bhittiḥ parikarmitā / yasya citrakarma parisamāptaṃ sa rājñaḥ sakāśam / upasaṃkrāntaḥ upasaṃkramya kathayati deva mama citrakarma parisamāptaṃ
sakāśam upasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya kathayati / deva mama parisamāptaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492920 (0.0):
bhittiḥ parikarmitā / yasya citrakarma parisamāptaṃ sa rājñaḥ sakāśam / upasaṃkrāntaḥ upasaṃkramya kathayati deva mama citrakarma parisamāptaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215054 (0.013):
avalokayāmīti / sa rājñaḥ sakāśam upasaṃkramya kathayati / deva aham api
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215163 (0.013):
vaidyarājaḥ / sa kapālamocanīṃ vidyāṃ jānīte iti / sa rājñaḥ sakāśam / upasaṃkramya kathayati / deva gacchāmi takṣaśilām* / kimartham* /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979460 (0.026):
na labhate pravrajyāṃ; sa pratyekabuddhaḥ svayam eva rājñaḥ sakāśam / upasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya gāthayā kathayati:
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9429866 (0.029):
yad anarthaṃ kariṣyatīti | te aṅgasya rājñas sakāśam upasaṃkrāntā / upasaṃkramya kathayanti deva mahāpadmasya rājño biṃbisāro nāma + + + +
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20884986 (0.037):
tataḥ paścāt sa pāradārikasya sakāśam upasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya / kathayati / bhadramukha dṛṣṭas te mayā pitā / sa kathayati / aniṣṭo 'sya
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9431209 (0.037):
5r6 (Pravr-v II): /// rājñas sakāśam upasaṃkrāmeyam iti sa rājñas sakāśam / upasaṃkrānto rājānaṃ jayenāyuṣā ca vardhayitvā purato 'vasthito devāsti
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885093 (0.039):
sa gaṇikāyāḥ sakāśam upasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya kathayati / bhagini
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17984294 (0.040):
prativinodya tasya caṇḍālasya vidyāmantradhāriṇaḥ sakāśam upasaṃkrāntaḥ; / upasaṃkramya kathayati: icchāmy aham upādhyāyasya śuśrūṣāṃ kartuṃ;
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101670 (0.045):
baddhaḥ / sa tasyaiva sakāśamupasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya ca rājño
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215118 (0.050):
vaidyakaṃ śikṣeya iti / sa pituḥ sakāśam upasaṃkramya kathayati / deva
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466389 (0.050):
utpannam* / sa vaidyasakāśam upasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya kathayati /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666476 (0.050):
mokṣaḥ syād iti | tato nāgavarṇam antardhāpya brāhmaṇavarṇam ātmānam / abhinirmāya rājñaḥ sakāśam upasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya jayenāyuṣā ca
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9430862 (0.051):
sakāśam upasaṃkrāntaḥ upasaṃkramyābhivādanaṃ kṛtvā kathayati | icchāmy
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478294 (0.054):
tato 'sau brāhmaṇas tvaritaṃ rājñaḥ sakāśam upasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047517 (0.054):
vivādād anyonyaṃ rājñaḥ sakāśam upasaṃkrāntāv upasaṃkramya rājñaḥ sakāśe
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14807132 (0.057):
dakṣiṇām ādiśat; sa tasya sakāśam upasaṃkrāntaḥ kathayati: ārya yady ahaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005495 (0.061):
sakāśam (SBV II 184) upasaṃkramya dvitīyasya sakāśam upasaṃkrāntaḥ / kathayati: idam maṇibhājanaṃ; mūlyam asya kuruṣva iti; tena tasya puṣkalaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17989091 (0.061):
api na kasyacid ruṣitapūrvā; prāgeva tvam iti; tato mātuḥ sakāśam / upasaṃkramya kathayati: putra yadā tvaṃ mama kukṣigatas tadā aham api na
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17989636 (0.062):
vyaparopayiṣyāmi; evaṃ mamākāmasyāpi yauvarājyābhiṣekaḥ; iti viditvā pituḥ / sakāśam upasaṃkramya kathayati: deva kalyāṇakārī mahāsamudraṃ
citrakarma / mahārājann avalokayatāṃ / rājāmātyasahāyo nirgataḥ / tad
rājñā dṛṣṭaṃ / dṛṣṭvaivaṃ kathayati śobhanam idaṃ citrakarma / dvitīyo 'pi
kathayati deva citrakarmāvalokayatu / chāyā tatra nipatitā / rājā tad
dṛṣṭvā kathayati svacchataram idaṃ citrakarmeti / so 'pi yamanikaṃ / apakṛṣyāha / nedaṃ citrakarma / api tu bhittiparikarma / evaṃ rājā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21648360 (0.055):
453.029. amātyānāmājñā dattā gacchantu bhavantaḥ, siṃhalaṃ sārthavāhaṃ / śabdayateti/ / 453.029. tairasau śabditaḥ/ / 453.030. rājā kathayati siṃhala, enāṃ rājāduhitaraṃ dhāraya, kṣamasveti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529200 (0.055):
026.021. devo 'smākaṃ sāhāyyaṃ kalpayatu/ / 026.022. rājā kathayati tataḥ śobhanam/ / 026.022. tathā bhavatu/
vismayam āpannaḥ / amātyān āmantrayate sma / bhavanto 'yaṃ śobhanataraḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21645497 (0.030):
'śvapaṇyamādāya vārāṇasīmanuprāpta iti/ / 443.003. so 'mātyānāmantrayate sma bhavantaḥ, kiyacciraṃ mayehaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17973252 (0.062):
ekacoro gṛhītvā rājña upanāmitaḥ; rājā amātyān āmantrayate: bhavantaḥ / katham atra pratipattavyaṃ? iti; te kathayanti; deva praghātyatām iti;
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21655669 (0.064):
477.009. nivāryamāṇā nāvatiṣṭhate/ / 477.009. ruṣito 'mātyānāmantrayate yo bhavanto rājñaḥ kṣatriyasya
śilpika iti / tat kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ / yena ṣaḍbhir māsair
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492978 (0.043):
paraṃ vismayam āpannaḥ kathayati ayaṃ śobhanataraḥ śilpika iti | kiṃ / manyadhve bhikṣavo yenā + + ṣaḍbhir māsair bhittiparikarma kṛtaṃ eṣa
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047564 (0.047):
ṣaḍbhir māsair bhittiparikarma kṛtaṃ / yena citrakarma kṛtaṃ sa rājñaḥ
bhittiparikarma kṛtaṃ / eṣa evāsau śāriputro bhikṣuḥ / yena ṣaḍbhir māsaiś
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047565 (0.0):
citrayitum ārabdhau / ekena ṣaḍbhir māsaiś citrakarma kṛtaṃ / dvitīyenāpi / ṣaḍbhir māsair bhittiparikarma kṛtaṃ / yena citrakarma kṛtaṃ sa rājñaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492990 (0.019):
manyadhve bhikṣavo yenā + + ṣaḍbhir māsair bhittiparikarma kṛtaṃ eṣa / evāsau śāriputro bhikṣuḥ yena tu ṣaḍbhir māsaiś citrakarma kṛtaṃ eṣa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492983 (0.026):
manyadhve bhikṣavo yenā + + ṣaḍbhir māsair bhittiparikarma kṛtaṃ eṣa
citrakarma kṛtaṃ / eṣa evāsau mahāmaudgalyāyano bhikṣus tadāpy eṣa śilpena
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047485 (0.0):
yantrakarācārya eṣa evāsau mahāmaudgalyāyano bhikṣuḥ / tadāpy anenaiva / śilpena parājitaḥ / etarhy apy anenaiṣa parājitaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492992 (0.033):
evāsau śāriputro bhikṣuḥ yena tu ṣaḍbhir māsaiś citrakarma kṛtaṃ eṣa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492827 (0.045):
samayena tadāpy anenaiṣa śilpena parājitaḥ etarhy apy anenaiṣa ṛddhyā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492999 (0.045):
evāsau maudgalyāyano bhikṣus tena kālena tena samayena tadāpy eṣo 'nena / śilpena parājitaḥ etarhy apy anenaiṣa riddhyā parājitaḥ //
parājita iti / etarhy apy anena rddhyā parājita iti / / bhūyo 'py ṛddhyā parājitaḥ / tac chrūyatām /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493004 (0.011):
evāsau maudgalyāyano bhikṣus tena kālena tena samayena tadāpy eṣo 'nena / śilpena parājitaḥ etarhy apy anenaiṣa riddhyā parājitaḥ //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492831 (0.017):
samayena tadāpy anenaiṣa śilpena parājitaḥ etarhy apy anenaiṣa ṛddhyā
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047485 (0.023):
yantrakarācārya eṣa evāsau mahāmaudgalyāyano bhikṣuḥ / tadāpy anenaiva / śilpena parājitaḥ / etarhy apy anenaiṣa parājitaḥ /
abhūtāṃ śaṅkhalikhitau vārāṇasyām ṛṣī purā /
varṣāvarṣavivādena saṃgharṣo 'bhūt tayor mithaḥ //
kadācid atha śaṅkhena padbhyāṃ apṛṣṭo jaṭaḥ krudhā /
likhitaḥ prāha taṃ mūrdhabhedaḥ sūryoyade 'stu te //
śaṅkho 'vadan madvacasā nodeṣyati divākaraḥ /
ity ukte tena suciraṃ sāndhakāram abhūj jagat //
kalpitaṃ likhitenāsya kṛpayā mṛnmayaṃ śiraḥ /
sūryodaye 'tha sahasā śatadhā vasudhāṃ yayau //
janmāntare sa śaṅkho 'dya maudgalyāyanatāṃ gataḥ /
likhitaḥ śāriputro 'yaṃ tad vijetā tadāpy abhūt // / etarhy apy anena rddhyā parājita ityādi vistarato jñeyaṃ /
yāsāṃ dhyānasamāpattīnāṃ lābhī tathāgatas tāsāṃ pratyekabuddhā nāmāpi na
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493300 (0.0):
evāsau śāriputro bhikṣuḥ / api tu yāsāṃ dhyānavimokṣasamādhisamāpattīnāṃ / lābhī tathāgatas tāsāṃ pratyekabuddhā nāmāpi na jānanti / yāsāṃ
jānate / yāsāṃ pratyekabuddhā lābhinas tāsāṃ śāriputro nāmāpi na jānīte /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493311 (1.192):
lābhī tathāgatas tāsāṃ pratyekabuddhā nāmāpi na jānanti / yāsāṃ / pratyekabuddhā lābhinas tāsāṃ śāriputro bhikṣur nāmāpi na jānīte / yāsāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493304 (0.037):
lābhī tathāgatas tāsāṃ pratyekabuddhā nāmāpi na jānanti / yāsāṃ / pratyekabuddhā lābhinas tāsāṃ śāriputro bhikṣur nāmāpi na jānīte / yāsāṃ
yāsāṃ lābhī śāriputras tāsāṃ maudgalyāyano nāmāpi na jānīte / yāsāṃ lābhī
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493312 (1.192):
pratyekabuddhā lābhinas tāsāṃ śāriputro bhikṣur nāmāpi na jānīte / yāsāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493321 (0.033):
pratyekabuddhā lābhinas tāsāṃ śāriputro bhikṣur nāmāpi na jānīte / yāsāṃ / lābhī śāriputro bhikṣus tāsāṃ maudgalyāyano bhikṣur nāmāpi na jānīte /
maudgalyāyanas tāsāṃ tadanye śrāvakā nāmāpi na jānate / ato 'yaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493328 (0.0):
yāsāṃ maudgalyāyano bhikṣur lābhī tāsāṃ tadanye śrāvakā nāmāpi na jānate /
maharddhiko mahānubhāvo 'yaṃ śāriputro maudgalyāyanāt kiṃtu
bahulavihāriṇāṃ saṃdhāya maya rddhimatām agrata iti nirdiṣṭaḥ /
ity anantaram āha / / sa tatra gatvā giram abhyudāharet / pūrvaṃnivāsācaritānulomikām /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493360 (0.027):
athāyuṣmān mahākāśyapaḥ svāṃ karmaplotiṃ vyākaroti / kathayati / sa tatra gatvā giram abhyudīray. pūrvaṃnivāsācaritānulomikām* /
ākhyātu yo 'nusmaratīha tatra / śubhāśubhaṃ karmasukhodayaṃ saḥ //
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9318295 (0.031):
śubhāśubhaṃ karma sukhāsukhodayaṃ dhruvaṃ paratreti virūḍhaniścayaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26916816 (0.049):
ihaiva cainaṃ bhokṣyāmi % śubhāśubhaphalodayam // BrP_242.36 // / sukham evaṃ tu kartavyaṃ $ sakṛt kṛtvā sukhaṃ mama &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11188115 (0.049):
ihaiva cainaṃ bhokṣyāmi śubhāśubhaphalodayam // BrP_242.36 // / sukham evaṃ tu kartavyaṃ sakṛt kṛtvā sukhaṃ mama /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10406497 (0.050):
12,292.033c ihaiva cainaṃ bhokṣyāmi śubhāśubhaphalodayam / 12,292.034a sukham eva ca kartavyaṃ sakṛt kṛtvā sukhaṃ mama
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11364208 (0.061):
bhāṣitaṃ karmamevaṃ tu śubhāśubhaphalodayam // Mmk_15.203 //
atha sthavirasthavirā bhikṣavas tathāgatājñayā svakasvakaṃ karmaplotikaṃ
vyākurvanti / prathamataram mahāpratibhāno nāgila āha / / nāgilo nāma nāmena bhikṣur buddhasya śrāvakaḥ /
praśnaṃ pṛṣṭo vyākārṣīd anavatapte mahāhrade sarasi //
tato nāgilo nāma bhikṣus tathāgatasyāgrato daśanakhāñjaliṃ kṛtvā svakāṃ
karmaplotikāṃ vyārocayati sma / / dattvā saṃghasya kaṭhinaṃ suprasannena cetasā /
itas triṃśan mahākalpān nābhijānāmi durgatim // 1
aṣṭādaśāni kalpāni devaloke ramāmy aham /
catuḥṣaṣṭiṃ tu vārāṇi devendratvaṃ kṛtaṃ mayā // 2
aśītiśatakṛtvas tu cakravarti bhavāmy aham /
prādeśikānāṃ rājñāṃ tu saṃkhyā mama na vidyate // 3
aho ratnatraye kārāṃ kurvanti yatra mānavāḥ /
parīttamātraṃ dattvā tu labhante vipulaṃ phalam // 4
yadi martyeṣu me janma hitvā divyaṃ sukhaṃ mahat /
martyānām abhipūjyo 'smi kaṭhinadānasya tat phalam // 5
yadi devopapattiḥ syāt tyaktvā mānuṣyakaṃ sukham /
devasaṃghasya pūjyo ' smi kaṭhinadānasya tat phalam // 6
cakravāḍam upādāya mahīsāgaramaṇḍalam / / ākāṃkṣamāṇa-m adyaiva dūṣyair ācchādayāmy aham // 7
punar api kaṭhinadānasyotkarṣaṃ kathayann āha / padotkṣepe padotkṣepe dūṣyāḥ prādurbhavanti me /
dūṣyopari ca tiṣṭhāmi dūṣyaṃ cāpi vitānakam // 8 / bhavā udghāṭitā mahyaṃ kleśāś cādhyāsitā mayā /
sarvāsravāḥ parikṣīṇāḥ kaṭhinadānasya tat phalam // 9
pratisaṃvidaś catvāro vimokṣāś ca tathāṣṭakāḥ / / ṣaḍ abhijñā hy anuprāptāḥ kṛtaṃ buddhasya śāsanam // 10
sugandhadehaḥ suralokagāmī / mahādhano bhoganijaḥ sukheśī /
pravāti dikṣu śuciśīlagandho / gandhapradānāt khalu mokṣayāyī // gandha
puṣpaṃ ye sugatasya saṃghasamitau dāsyanti śraddhānvitāḥ
puṣpānīva vibhānti sarvajagatāṃ svargānugā mokṣiṇaḥ /
pūjyante sasurāsurair avirataṃ sacchīlagandhānvitāḥ
kāyād gandhavaraṃ prayāti sukhino ghrāṇendriyaṃ śudhyati //
ghanamālāṃ vicitrāṃ ca devasaṃghe pradāpayet /
śiraḥśūlaṃ nābhiyate khagamī saṃprajāyate // puṣpa
ye dhūpaṃ pradadanti manmatharipoḥ saṃghāya sadbhāvatas
te nityaṃ sukham āpnuvanti sukhitā bhogeśvarāḥ śīlinaḥ /
na bhrāntasmṛtayo bhavanti vaśino dhyāneṣu labdhāspadāḥ
śāntiṃ yānti manoharāḥ paṭudhiyaḥ pūjyāḥ sadevāsuraiḥ // dhūpa
netrābhirāmaḥ susamṛddhakośo / bhavaty asau nīlaviśālanetraḥ /
nārīnarāṇām abhivīkṣaṇīyo / yo dīpamālāṃ prakaroti saṃghe // dīpa
prasannavarṇā mṛdupāṇipādā / mahābalāḥ śatrubhir apradhṛṣyāḥ /
tailapradānena bhavanti martyāḥ / surūparūpāḥ sukham āpnuvanti // taila
upānahaṃ hṛṣṭamanāḥ pradātā / ṛddheḥ sa lābhī bhavitā dhanāḍhyaḥ /
susaṃsthitaḥ pādayugo mahātmā / svargānucārī varayānayāyī //
jātena tena muninā prathamaṃ pṛthivyāṃ / prakrāmatā balavataiva padāni satpa /
padmāvalī viracitā phalam eva cābhūt / sā pādukāyugaladānam ṛte kutaḥ syāt // upānaha
chattrībhūto bhavati jagatām ātapatrapradānāc
chāyāramye vasati suciraṃ līlayā rājalakṣmyā /
dharmasvāmī bhavati niyataṃ sarvalokasya nātho
nāsau gacchet kugatigahanaṃ rūpavān bhogalābhī //
āropya hṛṣṭaḥ prathamaṃ mahātmā / chattraṃ purā kāśyapadhātugarbhe /
divi kṣitau cāpy upasevya saukhyaṃ / nando mahātmā praśamaṃ jagāma // chattra
prajñālābhī bhavati niyataṃ sūtrasūcīpradānāt
prajñālābhād bhavagatibhayān mucyate dhīnidhānaḥ /
prajñā rājñī duritaharaṇe nāsti kācit tayānyā
sā saṃpannā bhavati saphala saṃpadā sarvathaiva // sūtrasūcī
śuddhasphaṭikasaṃkāśaṃ dvādaśāṅgulim eva vā / / khaṭikāṃ yo dadātiha jāyate paṇḍito mahān // khaṭikā
bhogānvito nayanahārisugandhivaktraḥ śleṣmojjharogaparimuktamanojñavāṇīḥ /
cittopasargaviraho divijanmabhāgī / tāmbūladānalalitāṅkuritasya ceṣṭā // 1
śrīlakṣaṇāṅkitamukho nayanābhirāmas
tāmrādharaḥ sarucikomaladantapaṅktiḥ / śleṣmāmayakrimivivarjitacārugaṇḍas
tāmbūladānavihitaṃ phalam etad agram // 2 // tāmbūla
grīvāśiraścaraṇabāhusamāśritasya / vaiḍūryahāṭakamayasya samauktikasya /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300998 (1.192):
punaś ca // / grīvāśiraścaraṇabāhusamāśritasya vaiḍūryahāṭakamayasya samuktakasya /
gātrasya bhūṣaṇavidher divi vā kṣitau vā / śreṣṭhaṃ vibhūṣaṇam ataḥ pravadanti vastram // 1
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301005 (0.0):
grīvāśiraścaraṇabāhusamāśritasya vaiḍūryahāṭakamayasya samuktakasya / / gātrasya bhūṣaṇavidher divi vā kṣitau vā śreṣṭhaṃ vibhūṣaṇam ataḥ
rūpānvito 'pi kulajo 'pi vicakṣaṇo 'pi / naikeṣu śāstrasamayeṣu kṛtaśramo 'pi /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301014 (0.025):
na kevalam // / rūpānvito 'pi kulajo 'pi vicakṣaṇo 'pi
śīlādibhir guṇagaṇaiḥ samālaṃkṛto 'pi
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301023 (0.0):
lokeṣu śāstramaya _ ^ kṛtaśramo 'pi / / śīlādibhir guṇagaṇaiḥ samalaṃkṛto 'pi
na bhrājate hi bhuvi vastram ṛte manuṣyaḥ // 2
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301032 (0.055):
na bhrājate divi suvastram ṛte manuṣyaḥ // Dak_14.14 //
tasmād vibhūṣaṇam atulyam avekṣyavastraṃ śītoṣṇadaṃśamaśakaprativāraṇaṃ ca
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301037 (0.0):
na bhrājate divi suvastram ṛte manuṣyaḥ // Dak_14.14 // / tasmād vibhūṣaṇam atulyam avekṣya vastraṃ
hrīvastram apratisamaṃ samavāptakāmair / vastrapradānam asakṛn manujaiḥ pradeyam // 3
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301053 (1.192):
hrīvastram apratisamaṃ samavāptukāmair / vastrapradānam asakṛn manujaiḥ pradeyam // Dak_14.15 //
candrāṃśuvatsphuritacāmarahemadaṇḍaiḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301059 (0.032):
vastrapradānam asakṛn manujaiḥ pradeyam // Dak_14.15 // / candrāṃśuvisphuritacāmarahemadaṇḍaiḥ
siṃhāsanopari niṣadya sitātapatraiḥ / / sauvarṇaratnamukuṭaih śirabhūṣito 'pi
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301069 (0.011):
siṃhāsane pariniṣadya sitātapatraiḥ / / sauvarṇaratnamakuṭaiḥ śirabhūṣito 'pi
śrīcakravartir api vastram ṛte na bhāti // 4
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301072 (0.0):
sauvarṇaratnamakuṭaiḥ śirabhūṣito 'pi / śrīcakravartir api vastram ṛte na bhāti // Dak_14.16 //
śrīmaddhanendranivasaty alakāpureṣu jihvāsahasramaṇibhūṣitabhogavatyām /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301085 (0.039):
śrīmaddhanendranivasatyalakāpure ca / jihvāsahasraphaṇibhūṣitabhogavatyām /
kailāsameruśikhare surasaṃghamadhye / brahmendrarudra api vastravinā na bhāti // 5
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301091 (0.0):
jihvāsahasraphaṇibhūṣitabhogavatyām / / kailāsameruśikhare surasaṃghamadhye
dattvā satpiṅgacitrāṃ stabakaviracitāṃ nīlapītāvadātai
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8602807 (0.009):
dattvā satpiṅgacitrastabakaviracitā nīlapītāvadātai
raktaiś cānyaiś ca ramyaiḥ suruciravasanaiś cīvaraiś cārumālām /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8602814 (0.0):
dattvā satpiṅgacitrastabakaviracitā nīlapītāvadātai / raktair anyaiś ca ramyaiḥ suruciravasanaiś cīvaraiś cārumālāḥ /
divyaṃ vāmuktavastraṃ sugatasutagaṇāyābhirūpo manojño
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300979 (0.0):
divyaṃ vāmuktavastraṃ sugatasutagaṇāyābhirūpo manojño / hrīvastrālaṃkṛtātmā bhavati paṭumatiḥ sarvadharmeśvaraḥ saḥ // Dak_14.12
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8602823 (0.0):
raktair anyaiś ca ramyaiḥ suruciravasanaiś cīvaraiś cārumālāḥ / / divyaṃ vāmuktavastraṃ sugatasutagaṇāyābhirūpo manojño
hrīvastrālaṅkṛtātmā bhavati paṭumatiḥ sarvadharmeśvaraḥ saḥ // vastra
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300984 (0.016):
divyaṃ vāmuktavastraṃ sugatasutagaṇāyābhirūpo manojño / hrīvastrālaṃkṛtātmā bhavati paṭumatiḥ sarvadharmeśvaraḥ saḥ // Dak_14.12
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8602828 (0.016):
divyaṃ vāmuktavastraṃ sugatasutagaṇāyābhirūpo manojño / hrīvastrālaṃkṛtātmā bhavati paṭumatiḥ sarvadharmeśvaraḥ saḥ // SRKK_80 //
hārārdharāraiḥ kaṭakair anekaiḥ / keyūratāḍaṇkavidhair upetāḥ /
caranti martyāḥ sugatasya śiṣye / pradāya citrāṇi vibhūṣaṇāni // ābharaṇa
nāgnir viṣaṃ krāmati tasya dehaṃ / na cāpi śastraṃ na tu vajravarṣam /
tāmrādidānena jinasya saṃghe / maitrīvihārī prakaroti martyaḥ // tāmrādibhājana
pūjyo vandyo bhavati manujo yatra yatropapannaḥ / svargāvāpto vipuladhanavān saṃmataḥ satsabhāsu /
uccairdīpte sumahati kule jāyate bhogaśīlaḥ
śāntiṃ yāyān nirupamaguṇaḥ saṃpradātāsanasya // āsana
balavān sthānasaṃpanno rājā bhavati maharddhikaḥ /
saṃghasya bhojanaṃ dattvā sarvatra sukham edhate // bhojana
jāto bhaved uccakule suśīlaḥ / sevyo narāṇām abhidarśanīyaḥ /
prāsādiko dhīrasukhī suvarṇaḥ / śrīmān asau śālinivedyadānāt // nivedya
camasalaḍḍukapūrakapaulikaṃ / vividhapūpakarambhakaparpaṭam /
bhavati bhogaparāyaṇa īśvaro / gaṇavarāya pradāya satakrakam // laḍḍukādi
suvarṇarūpyādimaye gaṇāya ye
dadhīndram ājyaṃ madhuśarkarāguḍam /
nidhāya pātre pradadanti te narāḥ / sudhāśinaḥ pañcavido balānvitāḥ // pañcasāra
vāriṇā paripūritvā kumbhaṃ dattvā gaṇottame /
pañca kāmaguṇān bhuktvā tṛṣṇāṃ chindanti śāśvatīm // kumbha
kuṇḍikāpātradānena dharmajñānasamanvitaḥ /
dhanadena samāno 'sau jāyate ca triratnake // kuṇḍikāpātra
sarvaṃdadaś ca bhavati gṛhaṃ dattvā gaṇottame /
sarvakāmasamṛddhas tu sarvatra sukham edhate // gṛha
icchādrumapradānena tenaivāvikalo bhavet / / uttarakurumānuṣyo mahābhogī bhaviṣyati // icchādruma
ghaṇṭāpradānasya mahānuśaṃsā / surūpako nityaprahṛṣṭacetāḥ /
manojñavāṇīś ca surāsurāṇāṃ / gandharvarājñā sadṛśas tu jāyate // ghaṇṭā
yaḥ saṃghe pradadāti bhaiṣajavidhīṃs tāṃs tān prasannāśayaḥ
sa vyādhyantarakalpasaṃbhavakṛtair duḥkhair na saṃspṛśayate /
mukto vyādhijarādibhiś ca sukhito jīvaty abhinnāśayaḥ
kleśavyādhivivarjito hi labhate cārogyam ātyantikam //
bhaiṣajyena gataḥ pūrve valkalena pravāritaḥ / / tatra saṃghe nirābādhe ca bhaiṣajyam ayācata //
ekena vītarāgeṇa tasyānugrahakampayā / / ekāṃ harītakīṃ bhuktvā tat karma samudāgamat // 2
pañca janmaśatāny asya na rogaḥ svalpako 'py abhūt /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531523 (0.014):
nopapannaḥ/ / 033.022. pañca tu janmaśatāni dāsyāḥ kukṣau upapannaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583109 (0.041):
194.004. yadanena pratyekabuddhasyāntike kharā vāgniścāritā, tena pañca / janmaśatāni bhṛtakapuruṣo jātaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21603297 (0.042):
karmāvaśeṣeṇa pañca janmaśatāni tasya nayanānyutpāṭitāni// / 271.011. kiṃ karma kṛtam yasya karmaṇo vipākenocce kule upapannaḥ,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612574 (0.056):
kausīdyenābhināmitam, tena karmaṇā pañca janmaśatāni tasya vihārasvāminaḥ
kleśavyādhiṃ vivarjitya nirvṛttiś carame bhave // 3 // bhaiṣajya
svacchaṃ niṣpratigandhikaṃ laghutaraṃ svādānvitaṃ śītalaṃ
yo niryātayatīha vītarajase saṃghāya hṛdyaṃ jalam /
śuddhaiḥ kāyavacomanobhir asivat saṃtāpahīnaḥ sukhī
tṛṣṇāṃ hanti na kevalaṃ vijahate saṃsāratṛṣṇāṃ api //
kāśyapasya pravacane yaśomitreṇa bhikṣunā / / dvādaśābdasahasrāṇi pānīyaṃ cāritaṃ gaṇe //
tena karmavipākena pañca janmaśatāny asau / / na pipāsākṛtaṃ duḥkaṃ svapneṣv api anubhūtavān // 2 // jala
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5695878 (0.047):
pradūṣya kharaṃ vākkarma niścāritam*, tasya karmaṇo vipākena pañca / janmaśatāni mṛtakuṇapa eva mātuḥ kukṣer nirgataḥ | nirgateṣu pañcasu
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476232 (0.061):
samudācaritaḥ sārdhaṃvihāryantevāsikaiś cānusaṃvarṇitaṃ tasya karmaṇo / vipākena paṃca janmaśatāni paṃcaśataparivāro gopālakeṣūpapannaḥ / yāvad
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977431 (0.062):
guḍikayā tāḍitaḥ tasya karmaṇo vipākena yatra yatra jāyate tatra tatrāsya / paṃcajanmaśatāni pṛṣṭhe piṭako jāyate; yāvad etarhy apy asya carame bhave
ye saṃghe pratipādayanti muditās tṛṣṇācchidaṃ pānakaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14299197 (0.0):
ekāgramānaso bhūtvā nūnaṃ lokahitecchayā // Dak_13.2 // / ye saṃghe pratipādayanti muditās tṛṣṇācchidaṃ pānakaṃ hṛdyasvādurasānvitaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300211 (0.0):
(Dak: 140) / ye saṃghe pratipādayanti muditās tṛṣṇācchidaṃ pānakaṃ
hṛdyaṃ svādurasānvitaṃ paṭurasaṃ gandhābhirāmaṃ priyam /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14299203 (0.020):
ye saṃghe pratipādayanti muditās tṛṣṇācchidaṃ pānakaṃ hṛdyasvādurasānvitaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300218 (0.040):
hṛdyasvādurasānvitaṃ paṭutaraṃ gandhābhirāmaṃ priyam /
chittvā te bhavarāgasaṃbhavabhavāṃ tṛṣṇālatāṃ prajñayā
pāraṃ yānti bhavārṇavasya niyataṃ dattvā śubhaṃ pānakam // pānaka
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14299219 (0.0):
tṛṣṇālatāṃ prajñayā / pāraṃ yānti bhavārṇavasya niyataṃ dattvā śubhaṃ pānakam // Dak_13.3 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300235 (0.0):
kṣitvā te 'bhavalālasā bhavabhayāṃ tṛṣṇālātam prajñayā / pāraṃ yānti bhavārṇavasya niyataṃ dattvā śubhaṃ pānakam // Dak_13.11 //
aparimitadhanānāṃ vājināgair yutānāṃ / subahuparijanānāṃ bhūbhujāṃ mandirāṇām /
abhijalanidhibhūmiṃ prāpya rājā narāṇām / paramarucirakāntir jāyate bhūpradānāt // bhūmi
vicitradhānyādiphalādikaṃ ca / śraddhānvito yaḥ pradāti samghe /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8707779 (0.053):
tadāpi kiṃ phalaṃ syādityarthaḥ. tadāpyatijugupsito 'yaṃ koyo niṣphala eva
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17676026 (0.053):
vākyārthajñānamātreṇa kvacidiṣṭaṃ bhavedapi / / na ca srukasruvavahnayādāvatātparyaṃ śruterbhavet // MAnuv_1,1.55 //
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3369230 (0.054):
vināśamevāpīto bhavati nāhamatra bhogyaṃ paśyāmiityuktatvāt / / taddhondrasyeṣṭaṃ yadbhatāni cā'tmānaṃ ca jānāti na cāpriyaṃ kiñcidvetti"
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4998258 (0.057):
*{4/258: E2 om. atha}* / *{4/259: E2: 5,61; E6: 2,36}* / phalaṃ tu tatpradhānāyām // MS_4,3.3 //
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17212806 (0.062):
2 _ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ _ _ 10 _ _ ^ _ ^ ^ iti praparīkṣya teṣāṃ neṣṭaṃ ^ _ ^ / ^ ^ _ ^ ^ _ ^ _ _ na syāt phalaṃ sa hi tapa ^ ^ _ ^ _ _
madhyantavibhagatika.html 19087111 (0.062):
yatmāt kuthārajalādīnāṃ gandhādyutpādayitṛtvam iṣṭaṃ na tu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21593754 (0.063):
buddhvā/ / 230.024. iṣṭaṃ phalaṃ kṣṛtravaśena dṛṣṭvā jagrāha pāṃśuṃ
iṣṭaṃ phalaṃ tasya phalanti nityaṃ / sarvaṃ phalaṃ pacyati bodhimārge // vrīhi
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26488590 (0.060):
% pravṛttidoṣajanito 'rthaḥ phalam etat sarvaṃ bhavati/] p.223 / tad etat phalam upātam upātaṃ heyam, tyaktaṃ tyaktam upādeyam iti nāsya
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17212806 (0.062):
2 _ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ _ _ 10 _ _ ^ _ ^ ^ iti praparīkṣya teṣāṃ neṣṭaṃ ^ _ ^ / ^ ^ _ ^ ^ _ ^ _ _ na syāt phalaṃ sa hi tapa ^ ^ _ ^ _ _
puṇyaṃ narāṇāṃ tamasi pradīpo / bhayeṣu rakṣā vyasaneṣu bandhuḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310073 (0.0):
iti bhagavāṃs tasyaitad avocat // / puṇyaṃ narāṇāṃ tamasi pradīpo bhayeṣu rakṣā vyasaneṣu bandhuḥ /
rujāsu bhaiṣajyam anuttaraṃ ca / plavaṃ ca saṃsāramahāsamudre //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310077 (0.0):
puṇyaṃ narāṇāṃ tamasi pradīpo bhayeṣu rakṣā vyasaneṣu bandhuḥ / / rujāsu bhaiṣajyam anuttaraṃ ca plavaṃ ca saṃsāramahāsamudre // Dak_23.16
dānena bhogā na paropatāpāc / chīlena svargo na giriprapātāt /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1403644 (0.057):
4. na codbhīthādyupāsanasaṃvandhādapavargahetutvaṃ kiṃ tarhe ... dānena / tetyātma^ / 5. vinayogādipañca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583789 (0.061):
196.018. tato rājñaścandraprabhasyaitadabhavat kiṃ punarme itvareṇa / dānena pradattena? yannvaham yādṛśānyeva mama vastrālaṃkārāṇyābharaṇāni,
satyena śaucyaṃ na jalapraveśāj
jñānena mokṣo na śarīraśoṣāt // / adattadānena daridrabhāvaṃ
daridrabhāvāc ca karoti pāpam / / pāpaṃ ca kṛtvā narakaṃ prayāti
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14352240 (0.060):
adattadānācca bhaveddaridro daridrabhāvācca karotipāpam /
narakād vimuktaḥ punar eva pāpī // / dāridranāśanaṃ dānaṃ śīlaṃ durgatināśanam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12861065 (0.009):
MSS_3348 2 dāridryanāśanaṃ dānaṃ śīlaṃ durgatināśanam //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310087 (0.019):
daridranāśanaṃ dānaṃ śīlaṃ durgatinivāraṇam /
ajñānanāśanaṃ prajñā bhāvanā bhavanāśanam //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310092 (1.788):
daridranāśanaṃ dānaṃ śīlaṃ durgatinivāraṇam / / ajñānanāśanaṃ prajñā bhāvanā bhavanāśanam // Dak_23.17 //
śuddhena manasā dravyaṃ svaṃ dadāti yadā pumān /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310100 (0.0):
ajñānanāśanaṃ prajñā bhāvanā bhavanāśanam // Dak_23.17 // / śuddhena manasā dravyaṃ svaṃ dadāti yadā pumān /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24041010 (0.0):
āha cātra / śubhena manasā dravyaṃ svaṃ dadāti yadā pumān /
tatkṣaṇaṃ kuśalaskandhau dānam ity abhidhīyate //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310104 (1.192):
śuddhena manasā dravyaṃ svaṃ dadāti yadā pumān / / tatkṣaṇaṃ kuśalaskandho dānam ity abhidhīyate // Dak_23.18 //
lakṣmīr jājvalyamānā vasatu iha sadā kīrtir apy utsphurantī
niḥśeṣāriḥ kṣitīśaḥ kṣitim avatu ciraṃ vyādhidurbhikṣamuktām /
śīlāḍhyā dakṣiṇīyāḥ pravacananicaye vṛddhim āyāntu nityam
ācandrārkaprakāśaṃ jayatu bhagavataḥ śāsanaṃ niṣprakampam //
praśāstu dharmeṇa mahīṃ mahīpatir / bhavantu ratnatrayapūjanā janāḥ /
praśāntapāpāḥ pṛthugokulāḥ kulāḥ / sadaiva nandantu ca suprajāḥ prajāḥ //
vibhāti karabhāḥ suro nabhasi yāvad uṣṇaprabhaḥ
prabhājaṭilamaṇḍalo hariṇalāñchanaś coditaḥ /
sphuranti kamalālayāḥ svbhuvi yāvad avyāhataṃ
surāsuranamaskṛtaṃ sugataśāsanaṃ tiṣṭhatu //
atha sthavirasthavirā bhikṣavaḥ / bhagavantaṃ paripṛcchanti / kiṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529627 (0.050):
pūrṇaḥ kathayati mahārāja na bhagavān, api tu khalu sthavirasthavirā eva / te bhikṣava iti/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492005 (0.056):
tataś caṃcā māṇavikā lajjitā dūram apasṛtā / atha sthavirasthavirā / bhikṣavo bhagavantam evam āhuḥ / kṛtā (MSV,Wi 70) bhadanta rājñaḥ
bhagavatā karma kṛtaṃ / yasya karmaṇo vipākena bhagavato 'bhisaṃbuddhasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9494355 (0.0):
āyuṣmān api svakāṃ karmaplotiṃ vyākarotu kim āyuṣmatā koṭīviṃśena karma / kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavatā ārabdhavīryāṇām agro nirdiṣṭaḥ sa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497691 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtam* / yasya karmaṇo vipākena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498251 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena vairaṃbheṣu
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498430 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena duṣkaraṃ caritam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498518 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049187 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavato
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049314 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena sundarikāyā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17969972 (0.0):
papracchuḥ: paśya bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979170 (0.0):
āyuṣmatā ānandena karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavato bhrātā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979712 (0.0):
papracchuḥ: kiṃ bhadanta āyuṣmatā ānandena karma kṛtaṃ yasya karmaṇo / vipākena bhagavatā bahuśrutāṇāṃ śrutadharāṇāṃ śrutasannicayāṇām agro
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18011042 (0.0):
bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavataḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652992 (0.023):
karma kṛtaṃ, yasya karmaṇo vipākena bhagavato 'ntike satyadarśanaṃ kṛtam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21567549 (0.024):
146.011. yato 'sau saṃlakṣayati kiṃ mayā karma kṛtam yasya karmaṇo / vipākena na kadācit vitṛpyamāna āhāramārāgayāmi? sa viṣaṇṇacetāścintayituṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976079 (0.025):
papracchuḥ: kiṃ bhadantāyuṣmatā upālinā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493599 (0.028):
āyuṣmatā śāriputreṇa karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena mahāprajño
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17975042 (0.032):
papracchuḥ: kiṃ bhadanta āyuṣmatā bhadrikeṇa karma kṛtaṃ yasya karmaṇo / vipākena pradhānapuruṣāṇāṃ rājā saṃvṛttaḥ? bhagavān āha: bhadrikeṇaiva
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9436290 (0.032):
kin tair bhadanta karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena evaṃvidhāḥ saṃvṛttā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28750620 (0.032):
bhadantānanda suvarṇavarṇena bhikṣuṇā karma kṛtaṃ | yasya karmaṇo / vipākenādūśy anapakārī śūle samāropitaḥ | pravrajyañ cārhatvaṃ prāptam iti
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17974619 (0.032):
papracchuḥ: kiṃ bhadanta āyuṣmatā rāhulena karma kṛtaṃ yasya karmaṇo / vipākena mātuḥ kukṣau ṣaḍvarṣāṇy avasthitaḥ iti; bhagavān āha: rāhulenaiva
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644250 (0.035):
439.011. bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchanti kiṃ bhadanta panthakena / karma kṛtam yasya karmaṇo vipākena dhanvaḥ paramadhanvaścūḍaḥ paramacūḍo
pāṣāṇāśarkarayā pādāṅguṣṭaḥ kṣataḥ / bhagavān āha / tathāgatenaiva
bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtānīti vistaraḥ / na praṇaśyanti karmāṇi
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049325 (0.013):
mānavikāyā abhūtenābhyākhyātaḥ / tathāgatenaiva bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny / upacitānīti vistaraḥ / yāvat phalanti khalu dehināṃ / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049196 (0.020):
'bhisaṃbuddhasya khadiraśalākayā pādaḥ kṣataḥ / tathāgatenaiva bhikṣavaḥ / karmāṇi kṛtānīti vistaraḥ / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo dvau sārthavāhau
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19458763 (0.028):
vāyudhātau / upātteṣveva skandhadhātvāyataneṣu............ iti vistaraḥ / / uktaṃ ca / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatairapi /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25837221 (0.040):
yathoktaṃ bhagavatā / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatairapi |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470539 (0.053):
daridragṛheṣūpapannāḥ / ime ca balīvardāḥ saṃvṛttāḥ / bhagavān āha / ebhir / evaṃ bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtānīti vistaraḥ /
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3420891 (0.056):
kṛto nirūḍhilābho 'pi kṛtaḥ so 'pi ca no bhavet // / karmāṇi na praṇaśyanti kalpakoṭyantato 'pi ca /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12599635 (0.056):
klidyate nodakaiś cāpi kṣīyate naiva bhūmiṣu / / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api // Rm_11.175{74} //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630880 (0.059):
aśubhāni ca; / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | *{sonst: karmāṇy api
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5631661 (0.059):
kṛtāni vipacyante śubhāny aśubhāni ca; / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | *{auch: karmāṇy api
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5632532 (0.059):
vipacyante śubhāny aśubhāni ca; / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | *{auch: karmāṇy api
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636090 (0.059):
aśubhāni ca; / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | *{auch: karmāṇy api
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651839 (0.059):
skandhadhātvāyataneṣu karmāṇi kṛtāni vipacyante śubhāny aśubhāni ca | / na praṇaśyanti karmāṇy kalpakoṭiśatair api |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665762 (0.059):
aśubhāni ca: / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670759 (0.059):
skandhadhātvāyataneṣu karmāṇi kṛtāni vipacyante śubhāny aśubhāni ca: / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673345 (0.059):
vipacyante śubhāny aśubhāni ca: / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677598 (0.059):
kṛtāni vipacyante śubhāny aśubhāni ca: / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api |
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27675095 (0.059):
aśubhāni ca / / na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5628930 (0.064):
papracchuḥ: kutremāni bhagavataḥ kuśalamūlāni kṛtānīti | bhagavān āha: / tathāgatenaiva bhikṣavaḥ pūrvam anyāsu jātiṣu karmāṇi kṛtāny upacitāni
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629400 (0.064):
bhagavantaṃ papracchuḥ: kutremāni bhagavatā kuśalamūlāni kṛtānīti | / bhagavān āha: tathāgatenaiva bhikṣavaḥ pūrvam anyāsu jātiṣu karmāṇi kṛtāny
kalpakoṭiśatair api sāmagrīm prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehināṃ /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634471 (0.0):
kalpaśatair api |}* / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_18.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643222 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇy api kalpaśatair api | *{auch: karmāṇi / kalpakoṭiśatair api|}* / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_31.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650428 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇy kalpakoṭiśatair api |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651844 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇy kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_40.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658387 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi api kalpaśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_50.4 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664011 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi api kalpaśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_56.6 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665765 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_58.7 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667119 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668376 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_62.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668957 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_63.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669532 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_64.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670118 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_65.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670764 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_66.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671377 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_67.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671957 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_68.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5672685 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_69.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673350 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_70.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674224 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_71.1 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674992 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_72.2 ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675852 (0.0):
na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | / sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_73.1 ||
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany asaṃkhyeye 'nyatamasmin karvaṭakaviṣaye
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503343 (0.0):
labdhasaṃbhārāṇi pariṇatapratyayāni pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām* / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani vārāṇasyāṃ nagaryāṃ brahmadatto nāma
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049333 (0.0):
upacitānīti vistaraḥ / yāvat phalanti khalu dehināṃ / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476638 (1.192):
labdhasaṃbhārāṇi pariṇatapratyayāni pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām* / bhūtapūrvaṃ bhikṣavaḥ asminn eva bhadrake kalpe viṃśativarṣasahasrāyuṣi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504988 (1.192):
karmāṇi kṛtāny upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pūrvavat phalanti khalu dehinām* / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'sminn eva bhadrake kalpe viṃśativarṣasahasrāyuṣi
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22222485 (1.192):
bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām* / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'nyatamasmin karvaṭake śauṇḍikaḥ prativasati /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291463 (0.017):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany asaṃkhyeya kalpair mallā nāma janapade
Tathagatabimbakarapanasutra (tbimbk_u.htm.txt) 27448991 (0.024):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavaḥ atīte 'dhvani ekanavatime kalpe (Tbks 2r7)
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578927 (0.025):
bhūtapūrva bhikṣavo 'tīte 'dhvani asaṃkhyeyaiḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14303482 (0.025):
bhagavān āha // / bhūtapūrvaṃ bhikṣava atīte 'dhvany asaṃkhyeyakalpe dīpaṃkareṇa pūrvaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14296820 (0.026):
prāsādikas tejaḥ pravrajyārhattvaṃ sākṣātkṛtam iti // bhagavān āha // / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ekanavatikalpe vipaśvī nāma
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21565616 (0.027):
vṛṣṭam? bhagavānāha / 140.004. bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani sarvābhibhūr nāma tathāgato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638781 (0.028):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ekanavate kalpe vipaśyī nāma
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686752 (0.028):
sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* || AVŚ_86.1 || / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany ekanavate kalpe vipaśyī nāma
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307688 (0.028):
sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām // Dak_20.3 // / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ekanavate kalpe vipaśvī nāma
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14308265 (0.028):
sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām // Dak_21.3 // / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ekanavate kalpe vipaśyī nāma
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643989 (0.034):
ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye 'ham* || / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani brahmadatto nāma rājā rājyaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644531 (0.034):
suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye 'ham* || / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani vārāṇasyāṃ nagaryāṃ brahmadatto
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14306779 (0.034):
bhāṣiṣye 'ham // / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani surendradamano nāma samyaksaṃbuddho
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591214 (0.034):
etadavocat bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ahamaprameyāsaṃkhyeyān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686850 (0.035):
yenopapādukaḥ saṃvṛttaḥ? bhagavān āha: bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany
gṛhapatiḥ prativasati sma / tena sadṛśaṃ kalatram ānītaṃ / sa tayā sārdhaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621929 (0.0):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena saḍṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5624120 (0.0):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646462 (0.0):
vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt / kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657556 (0.0):
tasyāṃ ca vaiśālyām anyataro brāhmaṇaḥ | tena sadṛśāt kulāt kalatram / ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5676134 (0.0):
putrahetoḥ sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5681784 (0.0):
śrāvastyām anyatamaḥ sārthavāhaḥ | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684906 (0.0):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tena khalu samayena durbhikṣam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480737 (0.0):
sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20881909 (0.0):
kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307924 (0.0):
vaiśravaṇapratispardhī / tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam / sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731923 (0.0):
kulāt kalatram ānītaṃ / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13639054 (0.0):
vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī; tena sadṛśāt kulāt / kalatram ānītam; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801398 (0.0):
vaiśravaṇadhanapratispardhī; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam; sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya (MSV III
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484858 (0.0):
vaiśravaṇadhanapratispardhī; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam; sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5655014 (0.046):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659776 (0.046):
śrāvastyām anyatamaḥ karṣako brāhmaṇaḥ | tena sadṛśāt kulāt kalatram / ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671040 (0.046):
vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt / kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22211933 (0.046):
sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati (MSV II 4) ramate
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307226 (0.046):
vaiśravaṇadhanapratispardhī / tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam / sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramati paricārayati / tasya krīḍato ramataḥ paricārayataḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9483948 (0.053):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'nyatamasmin karvaṭake gṛhapatiḥ prativasati / sa
krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramataḥ paricārayataḥ patny
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646463 (0.0):
kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657563 (0.0):
ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668031 (0.0):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5676141 (0.0):
putrahetoḥ sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasatvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5681785 (0.0):
śrāvastyām anyatamaḥ sārthavāhaḥ | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480739 (0.0):
sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500482 (0.0):
6.1059; MSV,Wi 108) prativasati tena sadṛśāt kulāt kalataram ānītaṃ sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20881914 (0.0):
kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307234 (0.0):
sārdhaṃ krīḍati ramati paricārayati / tasya krīḍato ramataḥ paricārayataḥ / patnī āpannasattvā saṃvṛttā / sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307930 (0.0):
vaiśravaṇapratispardhī / tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam / sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438001 (0.0):
kaḍatram ānītaṃ sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13639055 (0.0):
kalatram ānītam; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27917197 (0.0):
SumAv_3: tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam. sa tayā sārdhaṃ krīḍati / ramate paricārayati. tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484863 (0.0):
vaiśravaṇadhanapratispardhī; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam; sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657160 (1.192):
satvavatī syād iti | tena sadṛśāt kulād dvitīyā bhāryā ānītā | sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668626 (1.192):
kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687099 (1.192):
kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5694302 (1.192):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731930 (1.192):
kulāt kalatram ānītaṃ / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā / sā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17972366 (1.192):
tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 437a) putro
āpannasattvā saṃvṛttā / kālāntareṇāṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5647971 (0.004):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ kālāntareṇa patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5655031 (0.004):
ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ kālāntareṇa / patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628865 (0.004):
ramamāṇasya paricārayataḥ kālāntareṇa patnī āpannasatvā saṃvṛttā; sā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985088 (0.004):
sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ kālāntareṇa patnī āpannasatvā saṃvṛttā; sā aṣṭānāṃ va
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17991288 (0.004):
krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ / kālāntareṇa patnī āpannasatvā saṃvṛttā; sā aṣṭānāṃ va nāvānāṃ vā māsānām
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994011 (0.004):
sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ kālāntareṇa patnī āpannasatvā saṃvṛttā; sā upasthīyate śīte
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005620 (0.004):
paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 492a) kālāntareṇa / patnī āpannasatvā saṃvṛttā; sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18011894 (0.004):
ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ kālāntareṇa / patnī āpannasatvā saṃvṛttā; sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18023456 (0.004):
ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ kālāntareṇa / patnī āpannasatvā saṃvṛttā; sāṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801413 (0.004):
134) paricārayataḥ kālāntareṇa patnī āpannasatvā saṃvṛttā; sā cāṣṭānāṃ vā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18003565 (0.004):
ramamāṇasya paricārayataḥ kālāntareṇa patnī āpannasatvā saṃvṛttā; sā / aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā; dārako jātaḥ; tasya trīṇi
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28308481 (0.020):
pūjām akārṣīt | anekāni ca ratnaviśeṣāni sattvānāṃ dānāni dattāni | tato / navānāṃ māsānām atyayāt putro jātaḥ | abhirūpaḥ prāsādiko darśanīyaḥ
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1440966 (0.022):
sā apannasattvā saṃvṛttā / yāvadaṣṭānāṃ navānāṃ māsānāmatyayāt prasūtā /
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27917202 (0.029):
ramate paricārayati. tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī / āpannasattvā saṃvṛttā. sāṣṭānāṃ navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā.
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691918 (0.032):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā, na prasūyate
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307240 (0.032):
sārdhaṃ krīḍati ramati paricārayati / tasya krīḍato ramataḥ paricārayataḥ / patnī āpannasattvā saṃvṛttā / sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700376 (0.035):
ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ kālāntareṇa / devī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525308 (0.035):
015.004. tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ kālāntareṇa patnī / āpannasattvā saṃvṛttā/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553644 (0.035):
104.005. tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ kālāntareṇa patnī / āpannasattvā saṃvṛttā/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678585 (0.036):
paricārayataḥ kālāntareṇa patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā / navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārikā jātā abhirūpā darśanīyā
putro jātaḥ / unnīto vardhito mahān saṃvṛttaḥ / athāpareṇa samayena tasya
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9437298 (0.010):
anyatamasmiṃ ṣaṭkarmanirate brāhmaṇakule pratyājātaḥ yāvad unnīto vardhito / mahān saṃvṛttaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659836 (0.019):
| na cāsyānyaḥ putro na duhitā || / sa unnīto vardhito mahān saṃvṛttaḥ | sa sarvalokaprahlādanakaratvād
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28308482 (0.027):
pūjām akārṣīt | anekāni ca ratnaviśeṣāni sattvānāṃ dānāni dattāni | tato / navānāṃ māsānām atyayāt putro jātaḥ | abhirūpaḥ prāsādiko darśanīyaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17975924 (0.029):
nāmadheyaṃ vyavasthāpitaṃ; sa unnīto vardhito mahān saṃvṛttaḥ; yadā mahān
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1440966 (0.038):
sā apannasattvā saṃvṛttā / yāvadaṣṭānāṃ navānāṃ māsānāmatyayāt prasūtā / / tasyāḥ putro jātaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484893 (0.040):
tasyādarśaprakhyaṃ mukham* / tasyādarśamukha iti saṃjñā saṃvṛttā / sa / unnīto vardhito mahān saṃvṛttaḥ / ādarśamukhaḥ kumāraḥ surataḥ sudāntaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21589327 (0.042):
213.014. unnīto vardhito mahān saṃvṛttaḥ/ / 213.015. so 'pareṇa samayena kāśyapasya samyaksambuddhasya śāsane
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5647981 (0.043):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jātaḥ | sa unnīto vardhito
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691210 (0.043):
subhūtir dāraka unnīto vardhito mahān samvṛttaḥ | sa pūrveṇa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480751 (0.043):
paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ / / pūrvavad yāvad unnīto vardhito mahān saṃvṛttaḥ / yāvad asau gṛhapatiḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18003585 (0.043):
vyavasthāpitaṃ; sa unnīto vardhito mahān saṃvṛttaḥ; sa caṃkramyamāṇaḥ (A
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979258 (0.044):
bhavatu dārakasya bhānumān iti nāma; tasya bhānumān iti nāma kṛtaṃ; sa / unnīto vardhito mahān saṃvṛttaḥ; pitrā yauvarājye 'bhiṣiktaḥ; bhūyo 'py
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18023479 (0.052):
vyavasthāpitaṃ; sā unnīto vardhito mahān saṃvṛttaḥ; pitā cāsya kālagataḥ;
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646783 (0.054):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657584 (0.054):
navānāṃ māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto durvarṇo durdarśano
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667329 (0.054):
vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683480 (0.054):
sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5694312 (0.054):
paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā / māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto durvarṇo durdarśano 'vahoḍimakaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696067 (0.054):
paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā / māsānām atyayāt prasūtā | dārako jātaḥ jātamātrasya sarvaśarīraṃ piṭakaiḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696961 (0.054):
vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jātaḥ | jātamātrasya
gṛhapateḥ patnī kālagatā / tenānyā patny ānītā tasya tayā sārdhaṃ krīḍato
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307234 (0.049):
sārdhaṃ krīḍati ramati paricārayati / tasya krīḍato ramataḥ paricārayataḥ / patnī āpannasattvā saṃvṛttā / sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049005 (0.049):
krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramataḥ paricārayataḥ patny
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553890 (0.053):
104.026. yāvat punarapi bodhasya gṛhapateḥ patnyā sārdhaṃ krīḍato / ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasattvā saṃvṛttā/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21586571 (0.057):
204.018. sa tayā sārdhaṃ krīḍate ramate paricārayati/ / 204.018. tasya krīḍato ramataḥ paricārayataḥ patnī āpannasattvā saṃvṛttā/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21640577 (0.057):
427.031. sa pañcaśatagaṇaṃ brāhmaṇakarma oṃ vācayitumārabdhaḥ/ / 427.031. tasya bhūyaḥ krīḍato ramataḥ paricārayataḥ patnī āpannasattvā
ramataḥ paricārayataḥ putro jātaḥ / tena tasya jyeṣṭhaputrasya niveśanaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691930 (0.033):
| yāvad bhūyas tayaiva sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato / ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ | sa prathamagarbho yathāvasthitaḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438007 (0.033):
kaḍatram ānītaṃ sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ sa patnīm āmantrayate |
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17972371 (0.033):
paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 437a) putro / jātaḥ; sa patnīm āmantrayate: bhadre jāto 'smākaṃ dhanaharo ṛṇaharaḥ;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976266 (0.034):
'pi krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; bhūyo 'pi krīḍato
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218884 (0.036):
krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ / putro jātaḥ / evaṃ yāvat sapta putrāḥ jātāḥ / tatra ṣaṇṇāṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13639061 (0.036):
kalatram ānītam; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 377a) putro jātaḥ; evaṃ yāvad
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801767 (0.036):
sa tayā sārdham krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jātaḥ; evaṃ yāvat sapta putrā jātāḥ; tena ṣaṇṇāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668034 (0.037):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko atikrānto
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668631 (0.037):
kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670391 (0.037):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko 'bhinīlapadmanetraḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671049 (0.037):
paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480744 (0.037):
paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500488 (0.037):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jātaḥ tenāpy asau sadṛśāt kulāt pariṇītaḥ so (GBM
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22211942 (0.037):
paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ / tasya
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9430745 (0.037):
4r8 (Pravr-v II): /// paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jāto dīrghadīrghābhyāṃ koṣṭhābhyāṃ tasya vistareṇa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976254 (0.037):
paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; bhūyo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977739 (0.037):
kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; tasya trīṇi saptakāny
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979233 (0.037):
krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro / jātaḥ; tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate, kiṃ bhavatu
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985111 (0.045):
vyavasthāpitaṃ; bhūyo 'py asya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro / jātaḥ; tasyāpi kulasadṛśaṃ nāmadheyaṃ vyavasthāpitaṃ; sa saṃlakṣayati:
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979266 (0.055):
unnīto vardhito mahān saṃvṛttaḥ; pitrā yauvarājye 'bhiṣiktaḥ; bhūyo 'py / asya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; tasyāpi jātau
kṛtaḥ / tasya krīḍato ramataḥ paricārayataḥ putraḥ prasūto duhitā ca jātā
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801725 (0.042):
yāvad apareṇa samayena datto gṛhapatiḥ kālagataḥ; sudatto gṛhasvāmī
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985111 (0.047):
vyavasthāpitaṃ; bhūyo 'py asya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro / jātaḥ; tasyāpi kulasadṛśaṃ nāmadheyaṃ vyavasthāpitaṃ; sa saṃlakṣayati:
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976264 (0.049):
'pi krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; bhūyo 'pi krīḍato / ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; yāvat krameṇa sapta putrāḥ jātāḥ;
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621937 (0.054):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayato na putro na duhitā | sa kare kapolaṃ datvā cintāparo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657029 (0.054):
krīḍato ramamāṇasya paricārayato naiva putro na duhitā | sa kare kapolaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675375 (0.054):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ na putro na duhitā | sa kare kapolaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487452 (0.054):
/ tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā / sa kare
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20881917 (0.054):
krīḍato ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā / so 'putraḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9431971 (0.054):
6v8 (Pravr-v II): /// sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati tasya krīḍato / ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā | so 'putraḥ putrābhinandī
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734391 (0.054):
krīḍato ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā | so 'putraḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484866 (0.054):
sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ na putro na duhitā; sa kare kapolaṃ datvā cintāparo
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049022 (0.059):
putro jātaḥ / unnīto vardhito mahān saṃvṛttaḥ / athāpareṇa samayena tasya / gṛhapateḥ patnī kālagatā / tenānyā patny ānītā tasya tayā sārdhaṃ krīḍato
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607606 (0.060):
286.001. tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691930 (0.060):
| yāvad bhūyas tayaiva sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato / ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ | sa prathamagarbho yathāvasthitaḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438007 (0.060):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ sa patnīm āmantrayate |
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17972371 (0.060):
paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 437a) putro / jātaḥ; sa patnīm āmantrayate: bhadre jāto 'smākaṃ dhanaharo ṛṇaharaḥ;
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14806016 (0.064):
samanubaddho yāvad apareṇa samayenānāthapiṇḍado gṛhapatir nadyām
bhrātuḥ sakāśe tiṣṭhati / sa gṛhapatiputraḥ patnyocyate / āryaputra
tavaiṣa dārakaḥ / mamāyaṃ bhrātā / sā kathayati / āryaputrāsyāpi
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005668 (0.037):
kṛtaḥ; tasya bahavaḥ putrā duhitaraś ca jātāḥ; sā tasya bhāryā kathayati: / āryaputra eṣa dārakas tava ko bhavati? iti: sa kathayati: kanīyān bhrātā;
gṛhapratyaṃśo dātavyaḥ / sa kathayati / ardham asyopārdham asmākam / sā
prabhūtānām upārdhaṃ bhaviṣyati / sa kathayati / lokasyaiṣa dharmaḥ / sā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17990825 (0.033):
tena svasthīkṛtā iti; viśākhaḥ kathayati: pāśāṇabhedakaṃ samanveṣāmi iti; / sā kathayati: āryaputra eṣa parvataprāgbhāre dṛśyate; ahaṃ tvāṃ rajvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643695 (0.042):
437.025. sā kathayati putra, ihaiva tiṣṭha/ / 437.025. sa bhūyo bhūyaḥ kathayati gacchāmi/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503630 (0.045):
231r1 = GBM 6.774) sā saṃlakṣayati / mama svāmī na paribhuṃkte / katham / ahaṃ paribhuṃje iti / sā kathayati āryaputra (MSV I 252) aham api svaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582936 (0.049):
193.019. kiṃ tu anena dārakeṇa tasyāntike kharāvāgniścāritā/ / 193.020. sa kathayati bhadre, kiṃ kathayati? tayā vistareṇa samākhyātam/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498027 (0.050):
puruṣeṇa sārdhaṃ paricaritum iti / sā kathayati / āryaputra asti eva
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13626864 (0.050):
puruṣeṇa sārdhaṃ paricārayitum iti; sā kathayati: āryaputrāsty eva
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21567266 (0.051):
145.016. sā tamapyavahṛtya naiva tṛptiṃ gacchati/ / 145.017. bhūyo gṛhasvāminaḥ kathayati āryaputra, naiva tṛptimupagacchāmi/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21547006 (0.051):
083.006. sa saṃlakṣayati mama svāmī na paribhuṅkte, kathamahaṃ / paribhokṣya iti/ / 083.007. sā kathayati āryaputra, ahamapi pratyaṃśamasmai prayacchāmi/
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801547 (0.051):
dānābhirata iti; sā kathayati: āryaputra yady evaṃ nainaṃ bhūyo 'py / alaṃkariṣyāmi; sa kathayati: bhadre asty asmākaṃ suvarṇam aprameyaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21587053 (0.057):
206.001. sa kathayati kasmānnānuprayacchadhvam? te kathayanti ārya,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581950 (0.060):
190.024. sārthavāhaḥ kathayati putra, gṛhāṇeti/ / 190.025. sa kathayati tāt, na mayā mūlyena dattamiti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525826 (0.060):
kalyatāmāvārīsamutthitaṃ dravyamiti/ / 016.021. sa kathayati putra tvamatraivāvasthitaḥ/
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6482890 (0.060):
buddhotpādaḥ iti; mahānāmno 'gramahiṣī kathayati: āryaputra, kim etat? sa / kathayati: adya bhagavatā anekaśatāyāḥ parṣadaḥ purastād īdṛśī dharmo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525491 (0.061):
sārdhaṃ samāgama iti/ / 015.023. sa kathayati āryaputra, dūramapi paramapi gatvā dāsyevāham, yadi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574136 (0.064):
mandabhāgyo na kālagata iti/ / 166.031. sa kathayati ārya yadyevam, <167>kathamatra pratipattavyamiti?
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537690 (0.064):
055.011. sā kathayati āryaputra, etat kuruṣva iti/ / 055.011. sa paṇyamādāya deśāntaraṃ gataḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21580431 (0.064):
186.015. sā kathayati āryaputra, evaṃ kuruṣveti/ / 186.015. sa suhṛtsambandhibāndhavānāmantrayitvā antarjanaṃ ca samāśvāsya
kathaṃ nāma svāpateyasyārthe bhrātaraṃ praghātayiṣyāmi / sa tayā bhūyo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582936 (0.049):
193.019. kiṃ tu anena dārakeṇa tasyāntike kharāvāgniścāritā/ / 193.020. sa kathayati bhadre, kiṃ kathayati? tayā vistareṇa samākhyātam/
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801547 (0.051):
dānābhirata iti; sā kathayati: āryaputra yady evaṃ nainaṃ bhūyo 'py / alaṃkariṣyāmi; sa kathayati: bhadre asty asmākaṃ suvarṇam aprameyaṃ
bhūya ucyate / kāmān khalu sevamānasya nāsti kiñcit pāpakarmākaraṇīyam iti
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644703 (0.035):
kāmān khalu pratisevamānasya nāsti kiṃcit pāpakaṃ karmākaraṇīyam iti |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656151 (0.035):
kumārāmātyapaurajanapadāste kṣobhamāpannā niyatamanarthaṃ kurvantīti/ / 479.002. kāmān khalu pratisevamānasya nāsti kiṃcitpāpaṃ karmākaraṇīyamiti
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005697 (0.035):
yady evaṃ praghātaya enam iti; kāmān khalu pratisevamānasya nāsti kiṃcit
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7129911 (0.064):
narthasyaivābhyupagamāt / / tadanabhayupagame tu kiñcidapi / nābhyupagacchāmītyetadapi na brūyāt /
'raṇyaṃ gacchāma / sa tena sārdhaṃ gataḥ / tena tatra parvatakuhare
prakṣipya pāṣāṇena praghātita iti / tat kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ / yo 'sau
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005715 (0.062):
kiṃ manyadhve bhikṣavo yo 'sau jyeṣṭho gṛhapatiputraḥ eṣa eva sa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583095 (0.063):
194.003. kiṃ manyadhve bhikṣavah? yo 'sau gṛhapatiputraḥ, eṣa evāsau / sahasodgato gṛhapatiḥ/
gṛhapatiputraḥ / yenāsau vaimātṛko bhrātā svāpateyakāraṇāt praghātitaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583095 (0.048):
syām, prativiśiṣṭataraṃ cātaḥ śāstāramārāgayeyaṃ mā virāgayeyamiti// / 194.003. kiṃ manyadhve bhikṣavah? yo 'sau gṛhapatiputraḥ, eṣa evāsau
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005715 (0.059):
kiṃ manyadhve bhikṣavo yo 'sau jyeṣṭho gṛhapatiputraḥ eṣa eva sa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21547447 (0.063):
084.018. yatroptaṃ bījamadyaiva adyaiva phaladāyakam//2// iti/ / 084.019. kiṃ manyadhve bhikṣavo yo 'sau gṛhapatirgṛhapatipatnī
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581554 (0.064):
189.021. adhivāsayati bhagavāṃstasya gṛhapatiputrasya tūṣṇībhāvena/ / 189.021. atha sa gṛhapatiputro bhagavatastūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ viditvā
aham eva tena kālena tena samayena / yat tan mayā vaimātriko bhrātā
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049282 (5.960):
manyadhve bhikṣavaḥ / yo 'sau sārthavāho yena śaktiprahāreṇa praghātitaḥ / / aham eva tena kālena tena samayena yat tan mayā śaktiprahāreṇa praghātitaḥ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049552 (0.018):
bharadvājo nāma yena tad arhann abhūtenābhyākhātaḥ / aham eva tena kālena / tena samayena yat sa mayārhad bhikṣur abhūtenābhyākhyātaḥ / tasya karmaṇo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615406 (0.027):
312.024. na hyevaṃ draṣṭavyam/ / 312.024. ahaṃ sa tena kālena tena samayena rūpāvatī nāma strī babhūva/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615467 (0.027):
312.030. na hyevaṃ draṣṭavyam/ / 312.030. ahameva sa tena kālena tena samayena candraprabho nāma dārako
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615543 (0.027):
313.004. na haivaṃ draṣṭavyam/ / 313.005. ahameva sa tena kālena tena samayena brahmaprabho nāma māṇavo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21639132 (0.027):
421.031. nahyevaṃ draṣṭavyam/ / 421.031. ahameva sa tena kālena tena samayena brahmā devānāṃ pravaro
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21639199 (0.027):
422.005. na hyevaṃ draṣṭavyam/ / 422.005. ahameva sa tena kālena tena samayena vasur nāma maharṣirabhūvam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21639653 (0.027):
tena kālena tena samayena triśaṅkur nāma mātaṅgarājo 'bhūt? naivaṃ / draṣṭavyam/ / 424.017. ahameva sa tena kālena tena samayena triśaṅkur nāma mātaṅgarājo
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6649681 (0.027):
samayena brahmā devānāṃ pravaro +abhūt/ na hy evaṃ draṣṭavyaṃ/ aham eva sa / tena kālena tena samayena brahmā devānāṃ pravaro +abhūvaṃ/ so +ahaṃ tataś
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6649753 (0.027):
maharṣir abhūt/ na hy evaṃ draṣṭavyaṃ/ aham eva sa tena kālena tena / samayena vasur nāma maharṣir abhūvaṃ/ mayā sā takṣakavadhūkāyāḥ kapilā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9508923 (0.032):
tasya svāsthyaṃ kṛtam* / kiṃ manyadhve bhikṣavo yo 'sau nāgamaṇḍalikaḥ / ahaṃ sa tena kālena tena samayena / yo 'sau dārakaḥ svātir bhikṣus tena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17973283 (0.032):
kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ? yo 'sāv ekacorika aham eva sa tena kālena / tena samayena; yo 'sau tasya putraḥ eṣa evāsau rāhulas tena kālena tena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482224 (0.036):
bagavān āha / kiṃ manyase mahārāja yo 'sau rājā māndhātā aham eva sa tena / kālena tena samayena / yan mayā itthaṃ satvahitaṃ kṛtaṃ tena nānuttaraṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497664 (0.036):
bharadvājaḥ aham eva sa tena kālena tena samayena / yan mayārhann asatkṛto
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498225 (0.036):
/ kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ / yo 'sau mṛṇālo nāma dhūrtaḥ ahaṃ sa tena / kālena tena samayena / yan mayā pratyekabuddho 'bhūtenābhyākhyātas
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498373 (0.036):
yo 'sau pañcaśataparivāro brāhmaṇaḥ aham eva sa tena kālena tena samayena / / yan mayā vipaśyinaḥ samyaksaṃbuddhasya saśrāvakasaṃghasyāntike kharaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498477 (0.036):
II 22ff.} / kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ / yo 'sāv uttaro nāmo māṇavo 'ham eva / sa tena kālena tena samayena / yan mayā pudgalo 'pavādo dattasya {MS:
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17971895 (0.036):
kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ? yo 'sau uttaro māṇavaḥ aham eva sa tena / kālena tena samayena; yan mayā kāśyape samyaksaṃbuddhe kharaṃ vākkarma
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9486168 (0.037):
draṣṭavyam* / api tv aham eva tena kālena tena samayenādarśamukho nāma
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9679374 (0.037):
khalu punastvayaivaṃ draṣṭavyam / tatkasya hetoḥ ? ahaṃ sa tena kālena / tena samayena puṇyaraśmirnāma rājakumāro 'bhūt / yāpi sā nagaradevatā,
svāpateyakāraṇāt praghātitaḥ / tasya karmaṇo vipākena bahūni
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1445122 (0.022):
yatpratyekabuddhaḥ śastreṇa praghātitastasya karmaṇo vipākena bahūni / varṣasahasrāṇi narakeṣu duḥkhamanubhūya pañcajanmaśatani manuṣyaṣupapannaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21605351 (0.022):
278.015. yatpratyekabuddhaḥ śastreṇa praghātitaḥ, tasya karmaṇo vipākena / bahūni varṣasahasrāṇi narakeṣu duḥkhamanubhūya pañca janmaśatāni
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049290 (0.034):
aham eva tena kālena tena samayena yat tan mayā śaktiprahāreṇa praghātitaḥ / / tasya karmaṇo vipākena bahūni varṣaśatāni bahūni
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049562 (0.047):
tena samayena yat sa mayārhad bhikṣur abhūtenābhyākhyātaḥ / tasya karmaṇo / vipākena bahūni varṣaśatasahasrāṇi bahūni varṣakoṭīśatāni narakeṣūpapannaḥ
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1451755 (0.053):
bahūnāṃ mṛgaśatānāṃ nayanānyutpāṭitāni tasya karmaṇo vipākena bahūni / varṣaśatasahasrāṇi narakeṣu duḥkhamanubhūya tataḥ karmaviśeṣeṇa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21603285 (0.053):
271.008. yattatrānena bahūnāṃ mṛgaśatānāṃ nayanānyutpāṭitāni, tasya / karmaṇo vipākena bahūni varṣaśatasahasrāṇi narakeṣu duḥkhamanubhūya tataḥ
varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi narakeṣūpapannaḥ / tenaiva
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021636 (0.0):
bahūni varṣaśatasahasrāṇi bahūni varṣakoṭīśatāni bahūni varṣakoṭīsahasrāṇi
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049301 (0.0):
/ tasya karmaṇo vipākena bahūni varṣaśatāni bahūni / varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi narakeṣūpapannaḥ / tenaiva karmāvaśeṣeṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267299 (0.0):
varṣasahasrāṇi (PSP_2 3:151) bahūni varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21408790 (0.017):
aprameyāsaṃkhyeyācintyātulyāmāpyāparimāṇānabhilāpyāni / varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi na jātu kāmavyāpādavihiṃsāvitarkān
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28712775 (0.020):
adhiṣṭhānavaśena tanmuhūrtaṃ bahūni kalpakoṭīniyutaśatasahasrāṇi saṃjānīte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021619 (0.021):
bahūni varṣaśatasahasrāṇi bahūni varṣakoṭīśatāni bahūni varṣakoṭīsahasrāṇi
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049571 (0.021):
tena samayena yat sa mayārhad bhikṣur abhūtenābhyākhyātaḥ / tasya karmaṇo / vipākena bahūni varṣaśatasahasrāṇi bahūni varṣakoṭīśatāni narakeṣūpapannaḥ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 856965 (0.029):
bahūni buddhakoṭīsahasrāṇi bahūni buddhakoṭīśatasahasrāṇi bahūni
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7655115 (0.032):
bahūni ca prāṇakoṭīniyutaśatasahasrāṇyakaluṣacittānyavasthāpitāni, bodhau
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6170904 (0.032):
dakṣiṇasyāṃ diśi bahūni buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi parinirvānti
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171068 (0.032):
pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi bahūni buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi parinirvānti
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171109 (0.032):
dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi bahūni buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi parinirvānti
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171150 (0.032):
paścimottarasyāṃ diśi bahūni buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi parinirvānti
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171192 (0.032):
adhastād diśi bahūni buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi parinirvānti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13653250 (0.038):
samyaksaṃbuddhasya (SBV I 162) stūpe saparivāreṇa pūjā kṛtā, tasya karmaṇo / vipākena anekāni kalpakoṭīniyutaśatasahasrāṇi divyamānuṣaṃ ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093755 (0.044):
varṣakoṭīśatasahasraṃ vā varṣakoṭīniyutaśatasahasraṃ vā tato vottari imañ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050939 (0.044):
varṣakoṭīsahasraṃ vā varṣakoṭīśatasahasraṃ vā varṣakoṭīniyutaśatasahasraṃ
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1451755 (0.045):
bahūnāṃ mṛgaśatānāṃ nayanānyutpāṭitāni tasya karmaṇo vipākena bahūni / varṣaśatasahasrāṇi narakeṣu duḥkhamanubhūya tataḥ karmaviśeṣeṇa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21603285 (0.045):
karmaṇo vipākena bahūni varṣaśatasahasrāṇi narakeṣu duḥkhamanubhūya tataḥ
Ayuhparyantasutra (ayuhparu.htm.txt) 21815949 (0.048):
varṣakoṭīśatasahasrāṇi dvāpaṃcāśac ca varṣakoṭīsahasrāṇy āyuṣaḥ pramāṇam,
karmāvaśeṣeṇaitarhi tathāgatasyābhisaṃbuddhasya pāṣāṇaśarkarayā pādaḥ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049573 (0.032):
vipākena bahūni varṣaśatasahasrāṇi bahūni varṣakoṭīśatāni narakeṣūpapannaḥ / / yāvat tenaiva karmāvaśeṣeṇaitarhi tathāgataḥ sundarikāyā mānavikāyā
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049303 (0.039):
varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi narakeṣūpapannaḥ / tenaiva karmāvaśeṣeṇa
kṣataḥ // / kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavato
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9494355 (0.0):
āyuṣmān api svakāṃ karmaplotiṃ vyākarotu kim āyuṣmatā koṭīviṃśena karma / kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavatā ārabdhavīryāṇām agro nirdiṣṭaḥ sa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497691 (0.0):
pravrājikayā abhūtenābhyākhyātaḥ / / kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtam* / yasya karmaṇo vipākena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498251 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena vairaṃbheṣu
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498430 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena duṣkaraṃ caritam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498518 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10048957 (0.0):
atha sthavirasthavirā bhikṣavaḥ / bhagavantaṃ paripṛcchanti / kiṃ / bhagavatā karma kṛtaṃ / yasya karmaṇo vipākena bhagavato 'bhisaṃbuddhasya
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049314 (0.0):
tathāgatasyābhisaṃbuddhasya khadiraśalākayā vajrapādaḥ kṣataḥ // / kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena sundarikāyā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17969972 (0.0):
papracchuḥ: paśya bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979170 (0.0):
āyuṣmatā ānandena karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavato bhrātā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979712 (0.0):
papracchuḥ: kiṃ bhadanta āyuṣmatā ānandena karma kṛtaṃ yasya karmaṇo / vipākena bhagavatā bahuśrutāṇāṃ śrutadharāṇāṃ śrutasannicayāṇām agro
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18011042 (0.0):
bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavataḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652992 (0.023):
karma kṛtaṃ, yasya karmaṇo vipākena bhagavato 'ntike satyadarśanaṃ kṛtam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21567549 (0.024):
146.011. yato 'sau saṃlakṣayati kiṃ mayā karma kṛtam yasya karmaṇo / vipākena na kadācit vitṛpyamāna āhāramārāgayāmi? sa viṣaṇṇacetāścintayituṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976079 (0.025):
papracchuḥ: kiṃ bhadantāyuṣmatā upālinā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493599 (0.028):
āyuṣmatā śāriputreṇa karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena mahāprajño
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17975042 (0.032):
papracchuḥ: kiṃ bhadanta āyuṣmatā bhadrikeṇa karma kṛtaṃ yasya karmaṇo / vipākena pradhānapuruṣāṇāṃ rājā saṃvṛttaḥ? bhagavān āha: bhadrikeṇaiva
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9436290 (0.032):
kin tair bhadanta karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena evaṃvidhāḥ saṃvṛttā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28750620 (0.032):
bhadantānanda suvarṇavarṇena bhikṣuṇā karma kṛtaṃ | yasya karmaṇo / vipākenādūśy anapakārī śūle samāropitaḥ | pravrajyañ cārhatvaṃ prāptam iti
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17974619 (0.032):
papracchuḥ: kiṃ bhadanta āyuṣmatā rāhulena karma kṛtaṃ yasya karmaṇo / vipākena mātuḥ kukṣau ṣaḍvarṣāṇy avasthitaḥ iti; bhagavān āha: rāhulenaiva
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644250 (0.035):
439.011. bhikṣavo buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchanti kiṃ bhadanta panthakena / karma kṛtam yasya karmaṇo vipākena dhanvaḥ paramadhanvaścūḍaḥ paramacūḍo
'bhisaṃbuddhasya khadiraśalākayā pādaḥ kṣataḥ / tathāgatenaiva bhikṣavaḥ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10048966 (0.036):
pāṣāṇāśarkarayā pādāṅguṣṭaḥ kṣataḥ / bhagavān āha / tathāgatenaiva / bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtānīti vistaraḥ / na praṇaśyanti karmāṇi
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049307 (0.050):
tathāgatasyābhisaṃbuddhasya khadiraśalākayā vajrapādaḥ kṣataḥ //
karmāṇi kṛtānīti vistaraḥ / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo dvau sārthavāhau
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10048968 (0.020):
pāṣāṇāśarkarayā pādāṅguṣṭaḥ kṣataḥ / bhagavān āha / tathāgatenaiva / bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtānīti vistaraḥ / na praṇaśyanti karmāṇi
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049324 (0.035):
mānavikāyā abhūtenābhyākhyātaḥ / tathāgatenaiva bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny / upacitānīti vistaraḥ / yāvat phalanti khalu dehināṃ / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687537 (0.043):
bhikṣavaḥ śobhitena karmāṇi kṛtāny upacitāni | bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688892 (0.043):
karmāṇi kṛtāny upacitāni | bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani vārāṇasyāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690941 (0.043):
tena kālena tena samayena | aparāṇy api rāṣṭrapālena karmāṇi kṛtāny / upacitāni | bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani vārāṇasyāṃ mahānagaryām
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5695164 (0.043):
eva parinirvṛtaḥ | anyāny api bhikṣavo lekuñcikena karmāṇi kṛtāny / upacitāni | bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani vārāṇasyāṃ nagaryām
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18009072 (0.049):
(concerning a previous life of the Buddha and Devadatta) / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo dvau sārthavāhau paṃcabhiḥ śakaṭaśataiḥ sārdham
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17967496 (0.053):
The story of the two merchants / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo dvau sārthavāhau abhūvatāṃ viśvabhuk suyātraś
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21589734 (0.062):
bhagavānāha saṃgharakṣitenaiva bhikṣavaḥ karmāni kṛtāni upacitāni / pūrvavat/ / 215.005. bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'sminn eva bhadrake kalpe
nipuṇataḥ sāmudrayānapātraṃ pratipādya mahāsamudram avatīrṇau dhanahārakau
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483744 (0.058):
vaṇijaḥ sāmudraṃ yānapātraṃ pratipādya mahāsamudram avatīrṇā dhanahārakāḥ;
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21521549 (0.059):
003.018. nipuṇataḥ sāmudram yānapātraṃ pratipādya mahāsamudramavatīrṇo / dhanahārakaḥ/ / 003.019. so 'nuguṇena vāyunā ratnadvīpamanuprāptaḥ/
vahanaṃ pūritaṃ / dvitīyenāmātrayā / tau prasthitau / tatra yenāmātrayā
tulayitvā ratnāny apanīya sa sārthavāha ālāpitaḥ / saṃlakṣayati / ayaṃ
saṃpannārtho yāsyati ahaṃ vipannārtha iti / sa tadvahanaṃ chidrayitum
ārabdhaḥ / sa chidrayamāṇaḥ sārthavāhena dṛṣṭaḥ / uktaṃ ca sārthavāhena mā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643762 (0.051):
437.030. te vaṇijo mahāsamudraṃ dṛṣṭvā bhaītaḥ/ / 437.031. notsahante vahanamabhiroḍum/ / 437.031. sārthavāhaḥ karṇadhārasya kathayati kathaya kathaya bhoḥ puruṣa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21566308 (0.059):
142.025. paścād dvau trayo yāvadanupūrveṇa sarve varatrāśchinnāḥ/ / 142.025. tāsu cchinnāsu tadvahanaṃ mahākarṇadhārasampreritaṃ gagane
vahanaṃ chidraya / mā sarva evānayena vyasanam āpatsyāma iti / sa
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882900 (0.033):
choritaḥ / āgacchata nivartāmaḥ / te kathayanti / bhavanto yadi vayaṃ / nivartiṣyāmaḥ sarva evānayena vyasanam āpatsyāmaḥ / āgacchata kriyākāraṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438088 (0.047):
pravekṣyasi mā anayena vyasanam āpatsyāma iti | sa tena sakalaṃ divasaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643593 (0.060):
tatraivānayena vyasanamāpatsyate tathā kariṣyāma iti/ / 437.016. te tasya nātidūre sthitvā svaiḥ kathāsamlāpena tiṣṭhanti yathāpi
nivāryamāṇo 'pi na tiṣṭhati / sa tena śaktiprahāreṇa ghātita iti / tat kiṃ
manyadhve bhikṣavaḥ / yo 'sau sārthavāho yena śaktiprahāreṇa praghātitaḥ /
aham eva tena kālena tena samayena yat tan mayā śaktiprahāreṇa praghātitaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021625 (0.0):
bahūni varṣaśatasahasrāṇi bahūni varṣakoṭīśatāni bahūni varṣakoṭīsahasrāṇi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21659998 (0.0):
491.008. yadanena pratyekabuddhaḥ saviṣeṇa śareṇa marmaṇi tāḍitaḥ, tasya / karmaṇo vipākena bahūni varṣaśatāni bahūni varṣasahasrāṇi narakeṣu paktaḥ,
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049153 (5.960):
gṛhapatiputraḥ / yenāsau vaimātṛko bhrātā svāpateyakāraṇāt praghātitaḥ / / aham eva tena kālena tena samayena / yat tan mayā vaimātriko bhrātā
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1445123 (0.011):
yatpratyekabuddhaḥ śastreṇa praghātitastasya karmaṇo vipākena bahūni / varṣasahasrāṇi narakeṣu duḥkhamanubhūya pañcajanmaśatani manuṣyaṣupapannaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21605352 (0.011):
278.015. yatpratyekabuddhaḥ śastreṇa praghātitaḥ, tasya karmaṇo vipākena / bahūni varṣasahasrāṇi narakeṣu duḥkhamanubhūya pañca janmaśatāni
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9486332 (0.011):
bahūni varṣāṇi bahūni varṣaśatāni bahūni varṣaśatasahasrāṇi dānāni dattāni
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13016392 (0.011):
apsaraso nirgatāḥ. tābhir api sārdhaṃ bahūni varṣāṇi bahūni varṣaśatāni / bahūni varṣaśatasahasrāṇi krīḍitavān. sa tābhir apy uktaḥ. āryaputra
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13016657 (0.011):
api sārdhaṃ bahūni varṣāṇi. bahūni varṣaśatāni. bahūni varṣaśatasahasrāṇi
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13016679 (0.011):
bahūni varṣaśatāni bahūni varṣaśatasahasrāṇi krīḍitam. evaṃ vaidūryamayam.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977984 (0.011):
karmaṇā bahūni varṣāṇī bahūni varṣaśatāni bahūni varṣaśatasahasrāṇi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021613 (0.014):
duṣprajñasaṃvartanīyena karmaṇā bahūni varṣaśatāni bahūni varṣasahasrāṇi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9483722 (0.014):
teṣu ṣaṣṭiṣu nagarasahasreṣu yajñavāṭāni māpayitvā bahūni varṣāṇi bahūni / varṣaśatāni bahūni varṣasahasrāṇi (MSV I 107) bahūni varṣaśatasahasrāṇi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498396 (0.014):
(MSV I 217) vākkarma niścāritaṃ tasya karmaṇo vipākena mayā bahūni varṣāṇi / bahūni varṣaśatāni bahūni varṣasahasrāṇi bahūni varṣaśatasahasrāṇi
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7114344 (0.014):
bahūni varṣaśatāni bahūni varṣasahasrāṇi bahūni varṣaśatasahasrāṇi nārakaṃ
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13016244 (0.014):
nagaraṃ praveśitaḥ. sa tābhiḥ sārdhaṃ bahūni varṣāṇi krīḍitavān. bahūni / varṣaśatāni. bahūni varṣasahasrāṇi bahūni varṣaśatasahasrāṇi krīḍitavān.
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13016301 (0.014):
praveśitaḥ. sa tābhiḥ sārdhaṃ bahūni varṣāṇi krīḍitavān. bahūni / varṣaśatāni. bahūni varṣasahasrāṇi bahūni varṣaśatasahasrāṇi krīḍitavān.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267291 (0.014):
karmaṇā kṛtenopacitena bahūni varṣāṇi bahūni varṣaśatāni bahūni
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049563 (0.030):
tena samayena yat sa mayārhad bhikṣur abhūtenābhyākhyātaḥ / tasya karmaṇo / vipākena bahūni varṣaśatasahasrāṇi bahūni varṣakoṭīśatāni narakeṣūpapannaḥ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049163 (0.034):
svāpateyakāraṇāt praghātitaḥ / tasya karmaṇo vipākena bahūni / varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi narakeṣūpapannaḥ / tenaiva
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482224 (0.041):
bagavān āha / kiṃ manyase mahārāja yo 'sau rājā māndhātā aham eva sa tena / kālena tena samayena / yan mayā itthaṃ satvahitaṃ kṛtaṃ tena nānuttaraṃ
varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi narakeṣūpapannaḥ / tenaiva karmāvaśeṣeṇa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021636 (0.0):
bahūni varṣaśatasahasrāṇi bahūni varṣakoṭīśatāni bahūni varṣakoṭīsahasrāṇi
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049173 (0.0):
svāpateyakāraṇāt praghātitaḥ / tasya karmaṇo vipākena bahūni / varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi narakeṣūpapannaḥ / tenaiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267299 (0.0):
varṣasahasrāṇi (PSP_2 3:151) bahūni varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049571 (0.016):
vipākena bahūni varṣaśatasahasrāṇi bahūni varṣakoṭīśatāni narakeṣūpapannaḥ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21408790 (0.017):
aprameyāsaṃkhyeyācintyātulyāmāpyāparimāṇānabhilāpyāni / varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi na jātu kāmavyāpādavihiṃsāvitarkān
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28712775 (0.020):
adhiṣṭhānavaśena tanmuhūrtaṃ bahūni kalpakoṭīniyutaśatasahasrāṇi saṃjānīte
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 856965 (0.029):
bahūni buddhakoṭīsahasrāṇi bahūni buddhakoṭīśatasahasrāṇi bahūni
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7655115 (0.032):
bahūni ca prāṇakoṭīniyutaśatasahasrāṇyakaluṣacittānyavasthāpitāni, bodhau
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6170904 (0.032):
dakṣiṇasyāṃ diśi bahūni buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi parinirvānti
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171068 (0.032):
pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi bahūni buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi parinirvānti
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171109 (0.032):
dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi bahūni buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi parinirvānti
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171150 (0.032):
paścimottarasyāṃ diśi bahūni buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi parinirvānti
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171192 (0.032):
adhastād diśi bahūni buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi parinirvānti
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9486333 (0.033):
bahūni varṣāṇi bahūni varṣaśatāni bahūni varṣaśatasahasrāṇi dānāni dattāni
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13016393 (0.033):
apsaraso nirgatāḥ. tābhir api sārdhaṃ bahūni varṣāṇi bahūni varṣaśatāni / bahūni varṣaśatasahasrāṇi krīḍitavān. sa tābhir apy uktaḥ. āryaputra
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13016658 (0.033):
api sārdhaṃ bahūni varṣāṇi. bahūni varṣaśatāni. bahūni varṣaśatasahasrāṇi
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13016680 (0.033):
bahūni varṣaśatāni bahūni varṣaśatasahasrāṇi krīḍitam. evaṃ vaidūryamayam.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977985 (0.033):
karmaṇā bahūni varṣāṇī bahūni varṣaśatāni bahūni varṣaśatasahasrāṇi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027889 (0.038):
prāṇiśatāni bahūni prāṇisahasrāṇi bahūni prāṇiśatasahasrāṇi bahūni / prāṇikoṭīśatāni bahūni prāṇikoṭīsahasrāṇi bahūni prāṇikoṭīśatasahasrāṇi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027953 (0.038):
prāṇisahasrāṇi bahūni prāṇiśatasahasrāṇi bahūni prāṇikoṭīśatāni bahūni
tathāgatasyābhisaṃbuddhasya khadiraśalākayā vajrapādaḥ kṣataḥ //
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049191 (0.050):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavato / 'bhisaṃbuddhasya khadiraśalākayā pādaḥ kṣataḥ / tathāgatenaiva bhikṣavaḥ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049173 (0.062):
varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi narakeṣūpapannaḥ / tenaiva / karmāvaśeṣeṇaitarhi tathāgatasyābhisaṃbuddhasya pāṣāṇaśarkarayā pādaḥ
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena sundarikāyā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9494355 (0.0):
āyuṣmān api svakāṃ karmaplotiṃ vyākarotu kim āyuṣmatā koṭīviṃśena karma / kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavatā ārabdhavīryāṇām agro nirdiṣṭaḥ sa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497695 (0.0):
pravrājikayā abhūtenābhyākhyātaḥ / / kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtam* / yasya karmaṇo vipākena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498253 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena vairaṃbheṣu
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498431 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena duṣkaraṃ caritam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498517 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22222230 (0.0):
bhagavantaṃ papracchuḥ / kiṃ bhadanta viśākhayā mṛgāramātrā karma kṛtam* / / yasya karmaṇo vipākena dvātriṃśadaṇḍāḥ prasūtāḥ / tena dvātriṃśat putrā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22222462 (0.0):
kiṃ bhadanta viśākhāputraiḥ karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena / adūṣyanapakāriṇo rājñā prasenajitā praghātitāḥ / teṣāṃ ca śirāṃsi (MSV II
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21603301 (0.0):
karmāvaśeṣeṇa pañca janmaśatāni tasya nayanānyutpāṭitāni// / 271.011. kiṃ karma kṛtam yasya karmaṇo vipākenocce kule upapannaḥ,
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10048955 (0.0):
atha sthavirasthavirā bhikṣavaḥ / bhagavantaṃ paripṛcchanti / kiṃ / bhagavatā karma kṛtaṃ / yasya karmaṇo vipākena bhagavato 'bhisaṃbuddhasya
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049185 (0.0):
karmāvaśeṣeṇaitarhi tathāgatasyābhisaṃbuddhasya pāṣāṇaśarkarayā pādaḥ / kṣataḥ // / kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavato
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17969972 (0.0):
papracchuḥ: paśya bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976081 (0.0):
papracchuḥ: kiṃ bhadantāyuṣmatā upālinā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979714 (0.0):
papracchuḥ: kiṃ bhadanta āyuṣmatā ānandena karma kṛtaṃ yasya karmaṇo / vipākena bhagavatā bahuśrutāṇāṃ śrutadharāṇāṃ śrutasannicayāṇām agro
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18011041 (0.0):
bhadanta bhagavatā karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavataḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745124 (0.0):
sārthavāhena sapatnīkena karma kṛtaṃ | yasya karmaṇo vipākenāḍhyo
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28750622 (0.0):
bhadantānanda suvarṇavarṇena bhikṣuṇā karma kṛtaṃ | yasya karmaṇo / vipākenādūśy anapakārī śūle samāropitaḥ | pravrajyañ cārhatvaṃ prāptam iti
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21567549 (0.024):
146.011. yato 'sau saṃlakṣayati kiṃ mayā karma kṛtam yasya karmaṇo / vipākena na kadācit vitṛpyamāna āhāramārāgayāmi? sa viṣaṇṇacetāścintayituṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9493599 (0.027):
āyuṣmatā śāriputreṇa karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena mahāprajño
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979170 (0.028):
āyuṣmatā ānandena karma kṛtaṃ yasya karmaṇo vipākena bhagavato bhrātā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17975043 (0.032):
papracchuḥ: kiṃ bhadanta āyuṣmatā bhadrikeṇa karma kṛtaṃ yasya karmaṇo / vipākena pradhānapuruṣāṇāṃ rājā saṃvṛttaḥ? bhagavān āha: bhadrikeṇaiva
mānavikāyā abhūtenābhyākhyātaḥ / tathāgatenaiva bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497699 (0.0):
kiṃ bhadanta bhagavatā karma kṛtam* / yasya karmaṇo vipākena / caṃcāmāṇavikayābhūtenābhyākhyātaḥ / bhagavān āha / tathāgatenaivaitāni
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10048969 (0.013):
pāṣāṇāśarkarayā pādāṅguṣṭaḥ kṣataḥ / bhagavān āha / tathāgatenaiva / bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtānīti vistaraḥ / na praṇaśyanti karmāṇi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497687 (0.031):
pūrvavan narakeṣu pakvaḥ yāvad etarhy apy aham abhisaṃbodhiḥ sundarikayā / pravrājikayā abhūtenābhyākhyātaḥ /
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049196 (0.035):
'bhisaṃbuddhasya khadiraśalākayā pādaḥ kṣataḥ / tathāgatenaiva bhikṣavaḥ / karmāṇi kṛtānīti vistaraḥ / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo dvau sārthavāhau
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10049578 (0.042):
/ yāvat tenaiva karmāvaśeṣeṇaitarhi tathāgataḥ sundarikāyā mānavikāyā / abhūtenābhyākhyāta ityādi vistaraḥ /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17974630 (0.046):
vipākena mātuḥ kukṣau ṣaḍvarṣāṇy avasthitaḥ iti; bhagavān āha: rāhulenaiva / bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pariṇatapratyayāny
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17975052 (0.047):
vipākena pradhānapuruṣāṇāṃ rājā saṃvṛttaḥ? bhagavān āha: bhadrikeṇaiva / bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pariṇatapratyayāny
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966010 (0.056):
kauṇḍinya dharmaḥ? ājñatas sugata iti; bhagavān āha: kauṇḍinyenaiva / bhikṣavo bhikṣuṇā karmāṇi kṛtāny upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pūrvavad yāvat
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17968220 (0.056):
āha: kauṇḍinyena bhikṣavo bhikṣuṇā karmāṇi kṛtāny upacitāni
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977339 (0.056):
piṭako jātaḥ iti; bhagavān āha: ānandenaiva bhikṣavaḥ bhikṣuṇā karmāṇi / kṛtāny upacitāni pūrvavad yāvad phalanti khalu dehināṃ.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977703 (0.056):
nimittakuśalo jātaḥ iti; bhagavān āha: ānandenaiva bhikṣavaḥ bhikṣuṇā / karmāṇi kṛtāny upacitāni pūrvavad yāvat phalanti khalu dehināṃ.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979186 (0.056):
bhagavān āha: ānandenaiva bhikṣavaḥ bhikṣuṇā karmāṇi kṛtāny upacitāni
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979725 (0.056):
nirdiṣṭa iti; bhagavān āha: ānandenaiva bhikṣavo bhikṣuṇā karmāṇi kṛtāny / upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pūrvavad yāvat phalanti khalu dehināṃ.
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22222476 (0.057):
79) peḍāyāṃ prakṣipya viśākhāyā upanāmitāni / bhagavān āha / ebhir eva / bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām*
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476047 (0.057):
devaputreṇa kiṃ karma kṛtaṃ yena maṇḍūkeṣūpapannaḥ satyadarśanaṃ ca kṛtam / iti / bhagavān āha / tenaiva bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476933 (0.057):
kiṃ karma kṛtaṃ yena deveṣūpapannāḥ / satyadarśanaṃ ca kṛtam iti / / bhagavān āha / ebhir eva bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478602 (0.057):
kṛtaṃ yena balīvardeṣūpapannāḥ satyadarśanaṃ ca kṛtam iti / bhagavān āha / / ebhir eva bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pūrvavad
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500450 (0.057):
cāntike satyadarśanaṃ kṛtam iti / bhagavān āha / ebhir eva bhikṣavaḥ / karmāṇi kṛtāny upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pariṇatapratyayāny oghavat
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612481 (0.057):
kiṃ karma kṛtam, yana balīvardeṣūpapannāḥ, satyadarśanaṃ ca kṛtamiti? / bhagavānāha ebhireva bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtānyupacitāni labdhasambhārāṇi
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17974650 (0.058):
ko 'nyaḥ pratyanubhaviṣyati; na bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni na
upacitānīti vistaraḥ / yāvat phalanti khalu dehināṃ / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503343 (0.0):
labdhasaṃbhārāṇi pariṇatapratyayāni pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām* / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani vārāṇasyāṃ nagaryāṃ brahmadatto nāma
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10048984 (0.0):
kalpakoṭiśatair api sāmagrīm prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehināṃ / / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany asaṃkhyeye 'nyatamasmin karvaṭakaviṣaye
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476638 (1.192):
labdhasaṃbhārāṇi pariṇatapratyayāni pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām* / bhūtapūrvaṃ bhikṣavaḥ asminn eva bhadrake kalpe viṃśativarṣasahasrāyuṣi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504988 (1.192):
karmāṇi kṛtāny upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pūrvavat phalanti khalu dehinām* / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'sminn eva bhadrake kalpe viṃśativarṣasahasrāyuṣi
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22222485 (1.192):
bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām*
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21565616 (0.029):
vṛṣṭam? bhagavānāha / 140.004. bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani sarvābhibhūr nāma tathāgato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643989 (0.034):
ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye 'ham* || / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani brahmadatto nāma rājā rājyaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644531 (0.034):
suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye 'ham* || / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani vārāṇasyāṃ nagaryāṃ brahmadatto
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14306779 (0.034):
bhāṣiṣye 'ham // / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani surendradamano nāma samyaksaṃbuddho
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591214 (0.034):
etadavocat bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ahamaprameyāsaṃkhyeyān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686849 (0.035):
yenopapādukaḥ saṃvṛttaḥ? bhagavān āha: bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21565827 (0.035):
devāṃstrāyastriṃśānadhirūḍhah? bhagavānāha / 141.001. <141>bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani vipaśyī nāma tathāgato
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14296819 (0.035):
prāsādikas tejaḥ pravrajyārhattvaṃ sākṣātkṛtam iti // bhagavān āha // / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ekanavatikalpe vipaśvī nāma
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297470 (0.035):
bodhisattvena karmāṇi kṛtāni, abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ // bhagavān / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ekanavatikalpe vipaśvī nāma
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498280 (0.039):
āha / tathāgatenaiva bhikṣavaḥ pūrvam anyāsu jātiṣu karmāṇi kṛtāni / upacitāni / pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām* / yo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498445 (0.039):
karmāṇi kṛtāni upacitāni pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām* /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498537 (0.039):
bhagavān āha tathāgatenaiva tāni bhikṣavaḥ pūrvam anyāsu jātiṣu karmāṇi / kṛtāni upacitāni pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām* /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651130 (0.039):
bhagavānāha kubjottarayaiva bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtānyupacitāni / pūrvavadyāvad phalanti khalu dehinām/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651385 (0.039):
462.032. bhagavānāha anupamayaiva bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtānyupacitāni / pūrvavadyāvatphalanti khalu dehinām//
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17974514 (0.039):
āha: yaśodharayaiva bhikṣavaḥ pūrvam anyāsu jātīṣu karmāṇi kṛtāny / upacitāni pūrvavad yāvad phalanti khalu dehinām.
'tīte 'dhvani / aśītivarṣasahasrāyuṣkāyāṃ prajāyāṃ vipaśyī nāma śāstā loka
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576782 (0.0):
175.003. bhūtapūrvaṃ bhikṣava ekanavatikalpe vipaśyī nāma śāstā loka / udapādi tathāgato 'rhan samyaksambuddho vidyācaraṇasampannaḥ sugato
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21532592 (0.014):
036.027. kutra bhadanta asau yūpo vilayaṃ gamiṣyati? bhaviṣyanti bhikṣavo / 'nāgate 'dhvani aśītivarṣasahasrāyuṣo manuṣyāḥ/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677619 (0.019):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani catvāriṃśadvarṣasahasrāyuṣi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474628 (0.023):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavaḥ aśītivarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ vipaśyī nāma
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498293 (0.023):
upacitāni / pūrvavad yāvat phalanti khalu dehinām* / yo / 'śītivarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ vipaśyī nāma śāstā loka utpannaḥ / pūrvavad
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649312 (0.028):
santīraṇe buddhakṣetre dhāraṇe kalpe 'śītivarṣasahasrāyuṣkāyāṃ prajāyāṃ"
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14296820 (0.029):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ekanavatikalpe vipaśvī nāma
Tathagatabimbakarapanasutra (tbimbk_u.htm.txt) 27448991 (0.029):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavaḥ atīte 'dhvani ekanavatime kalpe (Tbks 2r7)
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21565616 (0.031):
140.004. bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani sarvābhibhūr nāma tathāgato
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14805815 (0.031):
bhaviṣyati bhikṣavo 'nāgate 'py aśītivarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638781 (0.034):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ekanavate kalpe vipaśyī nāma
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686752 (0.034):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvany ekanavate kalpe vipaśyī nāma
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307688 (0.034):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ekanavate kalpe vipaśvī nāma
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14308265 (0.034):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ekanavate kalpe vipaśyī nāma
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27922242 (0.034):
SumAv_243: bhūtapūrvaṃ, bhikṣavo, 'tīte 'dhvani viṃśativarṣasahasrāyuṣi
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14306779 (0.035):
bhāṣiṣye 'ham // / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani surendradamano nāma samyaksaṃbuddho
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591214 (0.035):
etadavocat bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ahamaprameyāsaṃkhyeyān
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745256 (0.042):
[80] bhūtapūrvaṃ mahārāja ita ekanavate kalpe bhagavāṃ vipaśyī nāma / tathāgato loka udapādi vidyācaraṇasamampannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1451791 (0.042):
bhūtapūrvamatīte 'dhvani catvāriṃśadvarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ krakucchando
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21603323 (0.042):
271.013. tena hyāyucmantaḥ śrūyatām bhūtapūrvamatīte 'dhvani / catvāriṃśadvarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ krakucchando nāma samyaksambuddho
udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho bhagavān / vipaśyinaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576783 (0.0):
175.003. bhūtapūrvaṃ bhikṣava ekanavatikalpe vipaśyī nāma śāstā loka / udapādi tathāgato 'rhan samyaksambuddho vidyācaraṇasampannaḥ sugato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629441 (0.011):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani brahmā nāma samyaksaṃbuddho loka / udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630170 (0.011):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani candano nāma samyaksaṃbuddho loka / udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630907 (0.011):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani candro nāma samyaksaṃbuddho loka / udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636117 (0.011):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani pūrṇo nāma samyaksaṃbuddho loka / udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7099768 (0.013):
bhūtapūrvaṃ kulaputra vipaśyī nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho loka
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6612602 (0.013):
samayena meghadundubhisvararājo nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho loka / udapādi vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13653391 (0.014):
viṃśativarṣasahasrāyuṣi prayājāṃ kāśyapo nāma śāstā loka udapādi tathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27922251 (0.014):
prajāyāṃ kāśyapo nāma śāstā loka udapādi, tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14305498 (0.026):
bhūtapūrvaṃ bhagavāṃś candravimalasūryaprabhāsaśrīs tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho 'bhūt / tasya bhagavataḥ samyaksaṃbuddhasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5628970 (0.028):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani bhāgīratho nāma samyaksaṃbuddho / loka udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5631687 (0.028):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani indradamano nāma samyaksaṃbuddho / loka udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5632558 (0.028):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani ratnaśailo nāma samyaksaṃbuddho / loka udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5633830 (0.028):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani prabodhano nāma samyaksaṃbuddho / loka udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634487 (0.028):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani indradhvajo nāma samyaksaṃbuddho / loka udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5635170 (0.028):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani kṣemaṃkaro nāma samyaksaṃbuddho / loka udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638790 (0.028):
samyaksaṃbuddho loka udapādi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686868 (0.028):
viṃśatisahasrāyuṣi) prajāyāṃ kāśyapo nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7828015 (0.029):
- śṛṇu sarvaśūra tato dvyasaṃkhyeyaiḥ kalpairdīpaṃkaro nāma tathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddho loka udapādi / tato 'haṃ sarvaśura tena kālena tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828476 (0.036):
pratyekabuddho 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'yaṃ tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddha iti? / bhagavān āha: yadi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho 'nuttarāṃ
samyaksaṃbuddhasya pravacanena dvau bhrātarau pravrajitau babhūvatur
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576896 (0.061):
175.012. iti viditvā yena vipaśyī samyaksambuddhastenopasaṃkrāntaḥ/ / 175.013. upasaṃkramya vipaśyinaḥ samyaksambuddhasya pādau śirasā vanditvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577028 (0.061):
175.025. iti viditvā yena vipaśyī samyaksambuddhastenopasaṃkrāntaḥ/ / 175.025. upasaṃkramya vipaśyinaḥ samyaksambuddhasya pādau śirasā vanditvā
vasiṣṭho bharadvājas ca / vasiṣṭheṇa sarvakleśaprahāṇād arhattvaṃ
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1438202 (0.0):
jñapticaturthaṃ ca karma vyavasitaṃ / upaguptena ca sarvakleśaprahāṇād / arhattvaṃ sākṣātkṛtaṃ /
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1439783 (0.0):
madīyenavavādena sarvakleśaprahāṇād arhattvaṃ sākṣātkariṣyati tena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530575 (0.0):
sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtam, kaiścit śrāvakabodhau
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531309 (0.0):
upapannaḥ, pravrajya ca sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtam?
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558536 (0.0):
pravrajya sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtam, tejodhātuṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560910 (0.0):
126.024. tairyojayadbhirghaṭadbhiḥ sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574398 (0.0):
kaiścidanāgāmiphalam, kaicit sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtam,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576707 (0.0):
sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtamiti? bhagavānāha jyotiṣkeṇaiva
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21588629 (0.0):
210.030. tenodyacchatā ghaṭatā vyāyacchatā sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21589341 (0.0):
213.015. tenodyatā ghaṭatā vyāyacchatā sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21589720 (0.0):
sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtam? evaṃ taṃ ca vaineyakāryaṃ kṛtam?
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21589951 (0.0):
mamāntike pravrajya sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtamevaṃ ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612464 (0.0):
sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtam? tairbalīvardapūrvakairdevaputraiḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641942 (0.0):
432.012. athāyuṣmatā panthakena sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtam,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641974 (0.0):
432.016. yadā āyuṣmatā panthakena sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtam,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642507 (0.0):
kaiścidanāgāmiphalam, kaiścit pravrajya sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ / sākṣātkṛtam, kaiścicchrāvakabodhau cittānyutpāditāni, kaiścit pratyekāyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21659501 (0.0):
sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtam? arhattvaprāptaśca śastreṇa
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300668 (0.0):
śatanapatanavikaraṇavidhvaṃsanadharmatayā prāhatya sarvakleśaprahāṇād / arhattvaṃ sākṣātkṛtam / arhantī saṃvṛttā, traidhātukavītarāgā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14306706 (0.0):
kaiś cid anāgāmiphalāni / kaiś cit pravrajya sarvakleśaprahāṇād arhattvaṃ / sākṣātkṛtaṃ / kaiś cic chrāvakabodhau cittam utpāditam / kaiścit
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307564 (0.0):
śatanapatanavikaraṇavidhvaṃsanadharmatayā parāhatya sarvakleśaprahāṇād / arhattvaṃ sākṣātkṛtam / arhan saṃvṛttas tejodhātuvītarāgaḥ
sākṣātkṛtaṃ / bharadvājenāpi paṭhatā svādhyāyatā trīṇi piṭakāny adhītāni /
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438435 (0.0):
tena paṭhatā svādhyāyatā trīṇi piṭakāny adhītāni tṛpiṭas saṃvṛttaḥ
tripiṭakaḥ saṃvṛttaḥ / yuktamuktapratibhānaḥ / tena gṛhapatir anvāvartitaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497514 (0.012):
tenānyatamo gṛhapatir anvāvartitaḥ / tena tam uddiśya / sarvopakaraṇasaṃpanno vihāraḥ kāritaḥ / tatas tena bhrātur vasiṣṭhasya
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438435 (0.024):
tena paṭhatā svādhyāyatā trīṇi piṭakāny adhītāni tṛpiṭas saṃvṛttaḥ
bhrātuḥ samvṛttam āgaccaikadhye vāsaṃ kalpayāmaḥ / sa tatra gataḥ tena
gṛhapatinā dṛṣṭaḥ / arhad bhikṣuḥ kāyaprāsādikaś cittaprāsādikaś ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497535 (0.020):
gṛhapatinā dṛṣṭaḥ śānteryāpathaḥ kāyaprāsādikaś cittaprāsādikaś ca / sa / taṃ dṛṣṭvābhiprasannaḥ / tataḥ prasādajātena praṇītenāhāreṇa saṃtarpya
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20884398 (0.035):
prāvikṣat* / sa mayā dṛṣṭaḥ kāyaprāsādikaś cittaprāsādikaḥ / cittam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5652788 (0.039):
śreṣṭhisakāśaṃ yantraśālām upasaṃkrāntaḥ | śreṣṭhinā ca sa pratyekabuddho / dṛṣṭaḥ kāyaprāsādikaś cittaprāsādikaś ca | dṛṣṭvā śreṣṭhinā uktaḥ:
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21546965 (0.047):
083.003. sa tena gṛhapatinā dṛṣṭaścittaprāsādikaḥ kāyaprāsādikaśca/ / 083.004. dṛṣṭvā ca punaḥ saṃlakṣayati etadapyahaṃ parityajya niyataṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480928 (0.052):
pratyekabuddhas taṃ pradeśam anuprāptaḥ / sa tena dṛṣṭaḥ / kāyaprāsādikaś / cittaprāsādikaś ca śānteryāpathavartī / sa saṃlakṣayati / nūnaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977940 (0.052):
niveśanaṃ praviṣṭaḥ; sa tena dṛṣṭaḥ kāyaprāsādikaḥ cittaprāsādikaś ca;
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479834 (0.056):
āyuṣmān mahākāśyapo dṛṣṭaḥ kāyaprāsādikaś cittaprāsādikaś ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536670 (0.056):
052.004. tayā āyuṣmān mahākāśyapo dṛṣṭaḥ kāyaprāsādikaścittaprāsādikaḥ
dṛṣṭvābhiprasannaḥ / sa tena prasādajātena pūjayitvā mahārheṇa ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497538 (0.0):
gṛhapatinā dṛṣṭaḥ śānteryāpathaḥ kāyaprāsādikaś cittaprāsādikaś ca / sa / taṃ dṛṣṭvābhiprasannaḥ / tataḥ prasādajātena praṇītenāhāreṇa saṃtarpya
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20884399 (0.028):
prāvikṣat* / sa mayā dṛṣṭaḥ kāyaprāsādikaś cittaprāsādikaḥ / cittam / abhiprasannaṃ dṛṣṭvā sa mayā prāsādajātayā piṇḍakena pratipāditaḥ / tasyā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5652789 (0.061):
dṛṣṭaḥ kāyaprāsādikaś cittaprāsādikaś ca | dṛṣṭvā śreṣṭhinā uktaḥ:
vastreṇācchāditaḥ / sa tena bhrātrā dṛṣṭaḥ / aham asya gṛhapateḥ sarvatra
pūrvaṃgamaḥ / sa vastreṇa chādayaty eṣa chādita iti tasyāntike
'vatāraprekṣī saṃvṛttaḥ / sa tena dṛṣṭaḥ paryavasthitaḥ sa saṃlakṣayati
yady aham asya dāsyāmi / bhūyasyā mātrayā prasādaṃ praveśayiṣyatīti kṛtvā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497581 (0.060):
iyam* / yady asmai etad vastrayugaṃ na dāsyāmi bhūyasyā mātrayā aprasādaṃ / pravedayiṣyatīti / tena tasmai dattam* / tathāpy asau randhrānveṣaṇaparas
sa tasyaivātisṛṣṭaḥ / tavaiva bhavatv iti / tasya gṛhapateḥ preṣyadārikā
tasmin vihāra āgatya parikarma karoti / sā tenocyate / dārike 'ham
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497593 (0.061):
tiṣṭhaty eva / yāvat tasya gṛhapateḥ preṣyadārikā taṃ vihāram āgaty āgatya
tavaitad vastrayugam anuprayacchāmi / tvayā mama vacanaṃ kartavyaṃ / sā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497611 (0.0):
karma karoti sā bharadvājenocyate / dārike ahaṃ tavaitad vastrayugam
kathayati / ārya kim mayā kartavyaṃ / tvaṃ ca tad vastrayugaṃ prāvṛtya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497611 (1.192):
anuprayacchāmi / tvayā mama vacanaṃ kartavyam iti / sā kathayati / ārya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497618 (0.029):
anuprayacchāmi / tvayā mama vacanaṃ kartavyam iti / sā kathayati / ārya / kiṃ mayā karaṇīyam* / tvam etad vastrayugaṃ prāvṛtya gṛhe parikarma kuru /
gṛhaparikarma kuru / yadi gṛhapatiḥ pṛcchet kutas tavaitad vastrayugam iti
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497624 (0.0):
kiṃ mayā karaṇīyam* / tvam etad vastrayugaṃ prāvṛtya gṛhe parikarma kuru /
vaktavyam amukenāryeṇa mama dattam iti / yadi kathayati kasyārthe
tavāryeṇa dattaṃ / vaktavyam āryeṇaitad api praṣṭavyaṃ kimartham puruṣāḥ
strīṇām anuprayacchantīti / sā taṃ vastraṃ prāvṛtya gṛhaparikarma kartum
ārabdhā / sa tena gṛhapatinā vastraḥ parijñātaḥ / sā tenoktā / dārike kuta
etad vastrayugaṃ / sā kathayati / amunāryeṇaitan mama dattaṃ / dārike
kiṃkāraṇaṃ tavāryeṇaitad vastrayugam anupradattaṃ / sā kathayati /
āryaitad api praṣṭavyaṃ / kiṃkāraṇaṃ puruṣāḥ strīṇām anuprayacchantīti /
sa tasyāntike 'prasādaḥ pravedayitum ārabdhaḥ / asatkārabhīravas te
mahātmanaḥ / sotthāya prakrāntaḥ / tat kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ / yo 'sau