View original HTML file with complete header information
Govind Kaul: Pradeśasaṃgraha / 1. Kaśmīrā Maṇḍalam
Govind Kaul: Pradeśasaṃgraha / 1. Kaśmīrā Maṇḍalam
oṃ śrī gaṇeśāya namaḥ | / paṇḍitakalhaṇakṛtarājataraṅgiṇyāṃ prathame taraṅge ślokasaṃ 27 kaśmīrā |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4887623 (0.043):
tanno devī pracodayāt / śrīpraṇitāyai namaḥ / hrūṃ kārāyai namaḥ / oṃ
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13565036 (0.047):
(AVParis_0,0.0) śrīgaṇeśāya namaḥ || oṃ namo 'tharvātmane vāmadevāya
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24367153 (0.047):
om namaḥ śrīratnatrayāyaḥ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6797855 (0.048):
śṛṇu yena stutaḥ samyak pūjākāle prasīdati // GarP_1,234.4 // / oṃ namo (bhagavateḥ vāsudevāca namaḥ sarvāpahāriṇe /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705162 (0.052):
oṃ īśānāyai namaḥ / / oṃ anugrahāyai namaḥ // GarP_1,30.6 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705779 (0.052):
oṃ īśānāyai namaḥ / / oṃ anugrahāyai namaḥ // GarP_1,31.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26783371 (0.053):
namo vāsanivāsāya % vāsavyavaharāya ca // BrP_59.61 // / oṃ namo vasukartre ca $ vasuvāsapradāya ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11054686 (0.053):
namo vāsanivāsāya vāsavyavaharāya ca // BrP_59.61 // / oṃ namo vasukartre ca vasuvāsapradāya ca /
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365964 (0.055):
ity arthaḥ | / atha vā kalhaṇapaṇḍitakṛtarājataraṅgiṇīdvitīyataraṅgavarṇyamānasandhimān
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4887635 (0.058):
kheca hṛdayāya namaḥ / khecaryai namaḥ / oṃ caṇḍāyai namaḥ / chedanyai
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4782178 (0.058):
vighnarājo gṛhadvāre peṣaṇyāṃ subhage namaḥ //AP_77.016cd/ / oṃ raudrike namo girike(2) namaś caolūkhale yajet /AP_77.017ab/
asyāḥ satīsara iti dvitīyaṃ nāma | / asya niruktiḥ | / kaṃ jalaṃ śmīrati calaty asmād iti śmīra smīra calane iti dhātor auṇādikaṃ
rūpam | / tathā ca nīlamate / kaṃ vāri halinā yasmād deśād asmād apākṛtam |
ataḥ sarvajagatkhyātaṃ kaśmīrākhyaṃ bhaviṣyati |
anyac ca calanaṃ sampādanam ity api tanmatenaivāvagamyate |
tathā ca kaśyapena sampāditasyāpi maṇḍalasya kaśmīrā iti nāma | / etad api nīlamatād evāvabudhyate |
kaḥ prajāpatir uddiṣṭaḥ kaśyapaś ca prajāpatiḥ | / atas tadākhyayā tīrthaṃ kāśmīrākhyaṃ bhaviṣyati || iti |
asya kaśmīrāpadasya kaśīra iti kāśmīrikabhāṣāyāṃ nāma vartate |
ata eva kaśmīrotpannasya puṃsaḥ kaśur iti nāmāsti |
punaś cānyamatena kaśmīrāpadaniruktau bahavo vibhedāḥ santi |
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20916214 (0.062):
viśeṣa 5 jñānaṃ kāraṇaṃ neti matenāha yadveti// anya eveti//
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365605 (0.063):
anayor upavanayoḥ pādaśāhy bāg iti grāmīṇoktaṃ nāmāsti | / tathāsya pradeśasya tanmatena vijyabhror iti nāma |
tathā ca pārisekānuvādavidaḥ kecana kaśyapamar iti kathayanti |
tanmatena kaśmīrabhāṣāyāṃ marpadasya gṛham ity arthaḥ |
tathā ca kaśyapasya gṛham iti yāvat | / anye tu kaśūr iti kaścid rākṣasaḥ pūrvasmin kāle babhūva |
tasyaiva rakṣasasya marpadavācyā ekā apsarāḥ parīpadavācyā taddhastagatāpy
āsīt | / tābhyām eva sarvatra bambhramyamāṇābhyāṃ yad atra manohare maṇḍale
svanivāsārthaṃ sthitir āsāditā | / ataḥ kaśmar iti tadākhyayaiva prathām āgatyāyaṃ deśaḥ sarvajagatprasiddhaḥ
sampanna ityādi svapustakeṣu likhanti | / paraṃ tu asmin nāmani grāmīṇānāṃ nāgarikānāṃ ca kvāpy uccāraṇādiviṣaye
bhedo nāstīti śam || / 2. Nīlanāgaḥ Varanāgo vā
ślo 28 nambara 2 nāgādhīśena nīlena | / ayaṃ nīlābhidho nāgaḥ kaśyaparṣiputraḥ |
kaśmīrasthāne ka nāgānām adhipatiḥ | / tena kaśyapena svakīyapitrā kaśmīrāsampādanakāla eva teṣām asaṃkhyānāṃ
nāgānām ādhipatye sukarmaśikṣāyai kukarmaṇo nivṛttaye cābhiṣiktaḥ |
śāhūbād puragaṇo yo 'dhunā śrīraṇavīrasiṃghapurā iti nāma dhārayati
tasminn eva puragaṇe pīr pañcāl iti khyāto yo 'yaṃ kaśmīradeśasya
pañcanadadeśasya ca madhye sīmaiva gaṇanīyatām āgataḥ parvato 'sti |
tasmād eva parvatād ardhakrośamite kaśmīraunmukhyabhājimārge mahān
aṣṭakoṇo 'gādhaḥ śītalajalaś ca nīlanāganivāsasthānaṃ jalāśayo vartate |
asya varanāgaḥ nīlanāgaḥ vīranāgaḥ ityādīni nāmāni santi |
tatra varanāgaḥ uttamanāgaḥ nīlanāgaḥ nīlanāmānāgaḥ nīlavarṇajalavān nāgaś
ca vīranāgaḥ vīraś cāsau nāga iti grāmīṇas tu asya sthānasya vernāga iti
nāma kathayanti | / eto vernāg evādhunā grāmanāmāpy asti |
varanāgaveranāgayoś ca sādṛśyam evoccāraṇe 'pi vartate | / kecana bhṛṅgīśasaṃhitāmatāmatāśrayiṇo vīrī iti grāmasya nāmoktā
vīrīviṣayasthito nāgaḥ vīrīnāga iti nāma kathayanti |
asmiñ jalāśaye matsyā asaṃkhyāḥ santi | / punaś ca asya jalāśayasya pāścāttye taṭa ekā bṛhacchālā purātanakālīnena
jyahāṃgīrarājñā sampāditā yasyām ādhunikarājñā jīrṇoddhārādikaṃ niramīyata
atraika ārāmo 'pi purātanarājasampādito bhavati ||
3. Kapaṭeśvaraḥ / ślo 32 nambara 3 kāṣṭharūpam umāpatim |
kāṣṭharūpaṃ kāṣṭhākṛtim umāyāḥ pārvatyāḥ patir bhartā śivaḥ |
taṃ śivaṃ samyak sparśaṃ kurvatāṃ puruṣāṇāṃ bhogaprāptir bhavati |
purā sarvair munibhiḥ prārthitena śivena teṣām evānugrahārthaṃ kapaṭenaiva
svamūrtiprākaṭyakaraṇaṃ munibhyo 'ṅgīkṛtam |
athaitādṛśaṃ śivād varaṃ labdhvāgatya cāsmin sthāne kāṣṭhā eva jale
vivartamānā dṛṣṭāḥ | / ato 'sya tīrthībhūtasya jalāśayasya kapaṭeśvara iti nāma kṛtam |
adhunāpy asmiñ jalāśaya eko bṛhatkāṣṭho darīdṛśyate |
nīlamate 'pi kapaṭeśvaramāhātmyavarṇane kapaṭena darśanaṃ dāsyāmi
bhavadbhya iti munīn prati śivenoktaṃ yadā tadaivāgatya munibhir asmiñ
jale kāṣṭhākṛteḥ śivasya darśanaṃ kṛtam |
ato 'sya sthānasya kapaṭeśvara iti nāma sampannam | / etādṛśy eva kathā vistare soktāsti |
grāmīṇāḥ kaśmīrabhāṣayā asya sthānasya koṭyher iti nāma vadanti |
ata eva kuṭahārapuragaṇo 'pi anenaiva nāmnā prakhyātiṃ prāptaḥ yasminn
ayam eko grāmaḥ koṭyher iti nāmnādhunāpi kathyamāno 'sti |
ayaṃ puragaṇaḥ pūrvoktāt śāhūbādapuragaṇād adhastāt krośacatuṣṭayena
bhavati | / asminn eva achyabal iti sthānaṃ sarvajanamate priyaṃ sarvataḥ prakhyātaṃ
ca bhavati | / grāmīṇā asya jalāśayasya saṅkarṣaṇ nāg iti nāmāpi vadanto vartante ||
4. Pāpasūdanatīrtham / ślo 32 nambara 4 pāpasūdanaṃ tīrthāntaḥ |
pāpāni sūdayati nāśayati yat tat pāpasūdanaṃ pāpanāśakaṃ tīrtham |
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10836225 (0.061):
sarvapāpaharaṃ tīrthaṃ sarvatīrthottamottamam // RKS_89.84 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15990899 (0.064):
tīrthaṃ kanakhaleśasya sarvapāpapraṇāśanam // NarP_1,104.94 //
tasmiṃs tīrthasaṃspṛśatāṃ snānaṃ kurvatāṃ puruṣāṇāṃ muktiprāptir bhavati |
atrāpi mahāñ jalāśayo vartate | / kaśmīrabhāṣāyām apy asya jalāśayasya pāpaharaṇ nāg iti nāma sarvatra
grāmīṇāḥ kathayanti | / ayaṃ jalāśayaḥ pūrvoktāt kuṭahārapargaṇād alpāntaravartini
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8707279 (0.054):
evakāraḥ paunarvacanikaḥ, pūrvoktādbhaviṃṣyatvādevetyarthaḥ /
vāmapārśvapuragaṇe ādhunike kāle khourpor iti khyāta puragaṇe 'sti |
tatrāpi sālīpāṃjamul iti khyātaṃ grāmadvayam asti |
tayor eva madhye 'yaṃ pāpaharaṇ nāg ityabhidho jalāśayo vartate |
atra pāpasūdanapāpaharaṇapadayoḥ sadṛśārthatvena saṃskṛte kaśmīrabhāṣāyām
api asmin pade tādṛśo bhedo nāsti | / ayaṃ jalāśayaś catuṣkoṇo nīlanāgād alpataro 'pi vartate |
kadācana vāriparṇīyasya kaśmīrabhāṣāyāṃ muṅgol nāmāsti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8363244 (0.056):
atra sarvatra marubhūmir yasyā bhāṣāyāṃ hindīty abhidhāyāṃ karevā / kaśmīrabhāṣāyāṃ ca uḍarnāma vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364659 (0.059):
drauv iti khyāte sthāne vartate | / kaśmīrabhāṣāyāṃ asya śāradāsthānasya śārad iti nāmā kārayaṃti |
tathācchādito 'pi dṛśyate || / 5. Trisandhyā Devī / ślo 33 nambara 5 sandhyā devī |
samyak dhyāyate dvijātibhir yā sā sandhyā | / sā cāsau devī dyotanaśīlā krīḍanaśīlā ceti asya tīrthavarasya
sarvajagatprasiddhaṃ trisandhyā iti nāma sarve kathayanti |
etat tīrthaṃ parvatasya kukṣau vartate | / atra jalāśayo vartulākāro 'dhastāt saṃkucita uparitane bhāge vistṛtākāro
bhavati | / punaś cāyaṃ sadaiva śuṣko vasantakāle paripūrṇajalo grīṣmakāle trivāraṃ
dine trivāraṃ rātrau ca paripūrṇajalaḥ śuṣkajalo 'pi bhavati |
arthāt cañcalatayā jalavān jalābhāvavāṃś ca bhavati |
tathā coktaṃ bhṛṅgīśasaṃhitādiśāstrabhedeṣu
sadā śuṣkā madhau pūrṇā grīṣme cañcalavāhinī |
trikālavāhinī sandhyā sā sandhyā mokṣādāyinīti
ato grīṣmakāle jyaiṣṭhe māsi yathā prabhāte madhyāhne sāyaṃkāle ca
sandhyopāsanaṃ kriyate | / tathaivāsya tīrthavarasya yātrā sandhyeva bhavati |
ayaṃ jalāśayo madhye pārśvayoś ca vartulākāraiḥ prastarair bharito 'sti |
yasmin kāle sandhyāṃ vidhāya jalaṃ śuṣkatāṃ gacchati tasmin kāle tebhya
eva pāṣāṇarandhrebhya ākhavo nirgatya bhaktaiḥ pūjārthaṃ jalāśaye pātitam
akṣatādikaṃ bhakṣayanti | / asya tīrthavarasya samīpe saptarṣīṇāṃ saptajalāśayā bhavanti |
tebhya ekā kulyāpi nirgacchati | / sālpā nady asya parvatasthatīrthavarasyādhastād vartate |
sandhyākaraṇavelāyāṃ tīrthajalaṃ jalāśayān nirgatya nadījalamadhye patati
tatra saṃgamatīrthe snānādikaṃ bhavati | / ayaṃ jalāśayo bhṛṅgpuragaṇe pūrvoktakuṭahārapuragaṇanikaṭavartini yo
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470409 (0.063):
strīsaṃparkādikaṃ sarvaṃ YS182v_5.2a / snānahīnas tathaiva ca YS182v_4.51d
divalgāsanāmā grāmo 'sti | / tanmadhye khyātimad bhavati |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359154 (0.053):
śukaḥ kathāṃ prāha- asti deulākhyo grāmaḥ / / tatra rājasiṃho nāma rājaputraḥ tadbhāryā kalahapriyeti viśrutā /
Khasarpanasadhana (= Khs) (khasrpsu.htm.txt) 9612084 (0.056):
potalakagamanodyataḥ / gacchan khāḍīmaṇḍale khasarpaṇanāmā grāmo 'sti / tatroṣitaḥ / tasya tu bhagavatāryāvalokitśvareṇa pratyādeco dattaḥ / mā
grāmīṇāḥ kāśmīrikāś cāsya tīrthasya sundabhrār iti nāma vadanti |
tatra bhrār kaśmīrabhāṣāyāṃ devīnāma bhavati |
ataḥ sundabhrār sundaradevīty arthaḥ | / asya puragaṇasya bhṛṅggrāmasya ca divalgon iti grāmīṇānām uccaraṇaviṣaye
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1396538 (0.032):
3. mauthaṃ / 4. tadapanapārthatvāt / 5. kathaṃ puravināśitvāmeti utsādhayitumāha 12
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8363675 (0.046):
tatratyā grāmīṇās tām eva bheḍadevīṃ manyamānā bheḍadevīśabdenākārayantaḥ / pūjayanti | / asya puragaṇasya bhṛṅg iti khyātasya madhye yeyaṃ nadī vahaty asyā nadyā
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8363581 (0.050):
grāmīṇās tu bhṛṅg iti puragaṇasya nāma vadamānāḥ | / tasya bheḍaparvatādhastād vartino grāmasya bheḍaśabdenaiva bhiḍar iti
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371038 (0.057):
puragaṇayoḥ sandhyau vartate | / tatrāsya śāhūbādpuragaṇasya śrīraṇavīrasiṃghapur iti asyāpi
vartate | / asya grāmasyādhastāt bihū jalan gām iti khyātaṃ grāmadvayaṃ bhavati |
asya tīrthavarasya śirasi eko vṛkṣaḥ pippalavṛkṣa ivopalakṣaṇībhūto 'pi
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19050213 (0.056):
kāñcano nāma mahāvṛkṣaḥ, pippalo nāma mahāvṛkṣaḥ, aśvatthāno nāma
vartate | / sandhyākaraṇavelāyāṃ jalaprādurbhāvakāle puṣpākṣatanaivedyādipātanenāpy
antardhānaṃ jalam āgacchati | / tadā jalāśayād eva jalaṃ uddhṛtya snānādikaṃ sarve kurvanti |
atha dvitīyasandhyākaraṇavelāyāṃ vinītatayā pratīkṣamāṇair janair yadā
sthīyate tadā jalaṃ pūrvavad bahir nirgatya saṃgamajalena militvā
snānādikaṃ sidhyati | / ye kecana daṇḍadhāriṇo rājapuruṣāḥ khaḍgādyāyudhādibhis sahaivāvinītavat
sandhyākaraṇavelāyāṃ jalāśayasyāsya taṭe 'śucitayaivāgacchanti tān aśucīn
avinītāṃś ca dṛṣṭvā jalam adarśanaṃ yāti | / ataḥ sarvathaivāyaṃ tīrthavaro 'dbhuto mānyaḥ pūjyaś cāsmin deśe
khyātatamo 'pi vartate | / darśanaṃ puṇyapāpānām anvayavyatirekayor
iti kalhaṇoktaṃ satyatayā bhāti yato 'sya puṇyavanta eva darśanaṃ
prāpnuvanti | / pāpinas tu tatra gatvāpi darśanarahitā eva pratyāgacchanti ||
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11511906 (0.056):
kriyādiśivakarmabhyaḥ śivajñānaṃprasādhayet // ŚivP_1,17.98ab/ / taddarśanagatāḥsarvemuktā eva nasaṃśayaḥ // ŚivP_1,17.98cd/
6. Svayambhūḥ Agniḥ / śloka 34 nambara 6 svayambhūr | / hutabhuk svayam eva na tu anyena kenāpi prajvālyamāno yo bhavati sa
etādṛśo yo hutabhuk agniḥ | / asya māhātmyavarṇane purā kila munīnāṃ bhaktānāṃ ca prārthanayā śivena
svakīyāyāḥ kālāgnirūdramūrteḥ prākaṭyam asmin sthāne sampāditam ityādi
likhitam asti | / atra sarvatra marubhūmir yasyā bhāṣāyāṃ hindīty abhidhāyāṃ karevā
kaśmīrabhāṣāyāṃ ca uḍarnāma vartate | / saiva bhūmir anekeṣu sthāneṣu pakvatām āptādādhā ca darīdṛśyate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8362867 (0.056):
ayaṃ jalāśayaś catuṣkoṇo nīlanāgād alpataro 'pi vartate | / kadācana vāriparṇīyasya kaśmīrabhāṣāyāṃ muṅgol nāmāsti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364659 (0.056):
drauv iti khyāte sthāne vartate | / kaśmīrabhāṣāyāṃ asya śāradāsthānasya śārad iti nāmā kārayaṃti |
ato jñāyate 'gnir ayaṃ sarvadā ekasmād eva sthānān na samunmiṣati |
kiṃ tu kadāpy ekatra kadāpy anyatra kadācana tato 'py atra samudayaṃ
prāpnoti | / vadanti ca vṛddhāḥ sarvadaivāyam agnir asmin eva sthāne dvādaśavarṣādhike
kāle tato 'py adhike vā prādurbhavati | / atra yātrikā āgatya śuddhatayā svasvabhāṇḍāni saṃśodhya teṣv eva bhāṇḍeṣu
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25783261 (0.061):
samānīya ruddhvātra nadīśvara-pure rakṣiṣyate | tadā tā eva svayam āgatya / sva-sva-dravyaṃ sutarāṃ dattvā svaṃ svaṃ patiṃ godhanādikaṃ ca
yathāparimāṇaṃ taṇḍulaṃ jalaṃ ca sampātayya kāṣṭhollikhitāyāṃ bhūmau
gartākāraṃ kṛtvā tāni bhāṇḍāni tasyām eva taptāyāṃ bhūmau muhūrtārdhaṃ
sthāpayitvā yāvad gartebhyo 'svasvabhāṇḍāni niṣkāsayanti |
tāvad eva tad annaṃ teṣv annabhāṇḍeṣu supakvaṃ pratyuta sarvajanair
indhanādipacyamānānnāc chobhanaṃ ca paśyanti |
atha te yātrikās tenaivānnena svapitṝṇāṃ piṇḍadānapūrvakaṃ yathāruci
yathāvidhi ca śrāddhādi kurvanti | / ye kecana homavidhyabhilāṣiṇas te tu tasyām eva taptāyāṃ bhūmau sarvataḥ
śuṣkakāṣṭhāni pātayitvā ghṛtādinā jvālā udbhāvayanti |
tāsv eva jvālāsu svagṛhyoktavidhānena homaṃ kurvanti |
juhvatāṃ pratigṛhṇāti jvālābhujavanair havir
ityādi kalhaṇoktam api saṃgacchate | / yataḥ prajvālyamānāgner adhikajvālāvān ayam agnir havir gṛhṇāti |
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21302499 (0.050):
kaḥ punaragārasyāgniḥ?yaḥ pacanāgniḥ / / tasmādaupāsanādudvaraṇaṃmasyāgnerna bhavati /
yasmin bhūbhāge 'syāgneḥ prādurbhāvaḥ sa bhūmibhāga atyuṣṇo
hastādisparśenāpi lakṣyate | / asya sthānasya svayam iti sarvajagatprasiddhaṃ nāma grāmīṇā nāgarikāś ca
vadanti | / etat sthānaṃ kramarājyasthe macchepor ityākhye puragaṇe vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371075 (0.029):
so vatarahel iti grāmaḥ daiñcho ityākhye puragaṇe vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369480 (0.050):
anyad ayaṃ sorasākhyaḥ pradeśo nāgom ityākhye puragaṇe vartate |
grāmīṇā etasmin kāle kramarājyapadasya kamrāj asya puragaṇasya tapay
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8363077 (0.062):
ataḥ sundabhrār sundaradevīty arthaḥ | / asya puragaṇasya bhṛṅggrāmasya ca divalgon iti grāmīṇānām uccaraṇaviṣaye
macchyapūr iti vadanti | / yasmin grāme 'yam agnis tasya grāmasya nicyahaum iti vadamānā dṛśyante |
asya nicyahaumgrāmasya nikaṭe 'nyad grāmadvayam apy asti |
tatraikasya nicyahaumsamīpavartino grāmasya rājypaur iti tasyādhastād
vartino 'nyasya grāmasya jacyalaur iti te eva grāmīṇāḥ kathayanti |
asmin grāmadvaye rājyapadavācyā janā mlecchā nivasamānā bhavanti |
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23709118 (0.033):
vṛkāḥ śabarakauvīrāḥ sabhūliṅgā janāstvime / / śakāścaiva samaśakā madhyadeśya janāstvime // VamP_13.36 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20717074 (0.035):
janāś ca / 13,105.031a ye kṣantāro nābhijalpanti cānyāñ; śaktā bhūtvā satataṃ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17947105 (0.036):
krauñcāḥ kuruvakāścaiva kṣudravīṇāśca ye janāḥ / / rasālayā sakaikeyā bhogaprasthāḥ sayāmunāḥ // MarkP_58.42 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17947033 (0.041):
gurusvirāḥ phalguṇakā veṇumatyāñca ye janāḥ / / tathā phalgulukā ghorā guruhāśca kalāstathā // MarkP_58.36 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10300410 (0.041):
12,102.001a kiṃśīlāḥ kiṃsamutthānāḥ kathaṃrūpāś ca bhārata / 12,102.001c kiṃsaṃnāhāḥ kathaṃśastrā janāḥ syuḥ saṃyuge nṛpa
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12735355 (0.041):
tatkāle devamāyāntaṃ bhaktā bhāgavatā janāḥ / / spagṛhaprāṃgaṇe caiva pratyudthāya punaḥpunaḥ // BhS_25.171 //
ayaṃ nicyahaumgrāmo 'syāgner āścaryībhūtaḥ suyyapurasthānād yasya
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5827956 (0.012):
annamḥtṛṣuḥādadhātiḥājyaiḥḥghṛtaiḥḥjuhotiḥpuṣyatiḥtasmaiḥsahasramḥakṣa bhiḥḥviḥcakṣeḥagneḥviśvataḥḥpratyaṅḥasiḥtvam
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692619 (0.033):
sampratyagnimagniṣṭām minoti | yajamāno vā agniṣṭhāgniru vai yajñaḥ sa / yadagneragniṣṭhāṃ hvalayeddhvaleddha
grāmīṇoccaraṇena sopor iti nāmādhunikaṃ vartate |
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28170095 (0.012):
grāhyā, tadbhinnatvaṃ ca pārthiṃvasparśagatavijātau vartate tadvatvāt / pārthiṃvasparśeṃ samanvayaḥ/
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5359143 (0.024):
kim prayojanam . vyāvacorīvyāvacarcyartham . vyāvacorī vartate . / vyāvacarcī vartate . tatra vyatīkṣādiṣu doṣaḥ . tatra vyatīkṣādiṣu doṣaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 916454 (0.025):
atra kecidāhuḥ sahastrāyudhena saha vartata iti sasahastrāyuvaḥ sa"
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364231 (0.029):
asyoktajalāśayadvayasya kāśmīrikagrāmīṇabhāṣayā nund kol iti nāmadvayaṃ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365600 (0.034):
upavanadvayam asti | / anayor upavanayoḥ pādaśāhy bāg iti grāmīṇoktaṃ nāmāsti |
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5009050 (0.049):
*{5/12: E2: 5,146; E6: 2,86}* / svasthānāt tu vivṛdhyeran{*5/13*} kṛtānupūrvyatvāt // MS_5,3.3 //
tasmāt sthānād viṃśatikrośadūre pradeśo bhavati |
asmin grāme 'gnisamākalitasthānādau yady api marubhūmir evāsti tathāpi
tasya nikaṭa ubhayor eva pārśvayoḥ sasyakṣetreṣu sasyādisamutpattir
bhavaty eva || / 7. Haṃsavāgīśvarī Bheḍā Devīty Aparaparyāyā
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368192 (0.064):
yataḥ sarveṣām evāgrahārāṇāṃ sasyādisampatte rājagrāhya bhāgāt pūrvam eva
śloka 35 nambar 7 haṃsarūpā sarasvatī | / devī haṃtyavidyālakṣaṇaṃ tama iti haṃsaḥ paramātmā |
tadrūpā tacchaktir iti yāvat | / etādṛśī yā sarasvatī vāgadhiṣṭhātrī devī vāgīśvarītyabhidhā eṣā haṃsarūpā
bheḍākhyaparvato yo 'tiśayena gacchatyā bhṛṅgītyabhidhāyā nadyā
udbhāvanena pavitrībhūtas tasya parvatasya śṛṅge śirasi sarvair dṛśyate |
atra parvatasyopari sara ekam asti |
tad eva saro haṃsavāgīśvaryāḥ sthānatām āptatayā vidyamānaṃ sarvathaiva
vartate | / bhṛṅgākhyapuragaṇe yā nadī vahati sā bhṛṅgītyabhidhāsya pūrvoktasya
parvatasya pāde vahantī bhavati | / grāmīṇās tu bhṛṅg iti puragaṇasya nāma vadamānāḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370589 (0.046):
tasya ca vyūhākhyapuragaṇasya vihīpargaṇa iti grāmīṇaiḥ prakhyāpitaṃ nāma
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8363077 (0.050):
ataḥ sundabhrār sundaradevīty arthaḥ | / asya puragaṇasya bhṛṅggrāmasya ca divalgon iti grāmīṇānām uccaraṇaviṣaye
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368501 (0.050):
asyāpi bahurūpapuragaṇasya grāmīṇaiḥ prakhyāpitaṃ bīrūpargaṇa iti
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364270 (0.059):
asya puragaṇasya grāmīṇabhāṣāyāṃ lārpargaṇa iti mukuṭagaṅgāyāś ca gaṅgabal
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8363675 (0.062):
tatratyā grāmīṇās tām eva bheḍadevīṃ manyamānā bheḍadevīśabdenākārayantaḥ / pūjayanti | / asya puragaṇasya bhṛṅg iti khyātasya madhye yeyaṃ nadī vahaty asyā nadyā
tasya bheḍaparvatādhastād vartino grāmasya bheḍaśabdenaiva bhiḍar iti
nāmāpi vadanti | / ādhunikās tu grāme tasmin vasamānās tasya bheḍaparvatasthasarovarasya
kātyāyanītaḍāga iti nāma kecana kathayanti | / tatra kātyāyanyā devyā arthāt |
asyā eva haṃsavāgīśvaryās taḍāgaḥ sarovaram iti yāvat | / asya kātyāyanītaḍāgasya svabhāṣāyām apabhraṃśadoṣena kāntrāg iti nāma
vadamānāś ca bhavanti | / tatra kān iti kātyāyanyāḥ trāg taḍāga iti | / paraṃ tu tasmin parvate sarovaraḥ śirasi parvatasya pāde nady api vahantī
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2351795 (0.031):
tadabhāvāvinābhāvinaśrca puṣparāgādaya iti te 'pi sarve vayavacchinna / bhavanti / / yadi punarna vyavacchidyaran, sa eva puṣparāgādyatmeti tadavinābhāvī
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27870681 (0.032):
| śroṇībhaṇḍakan nāma ete bhavanti | śaṅkhāvarttakā vā śirikā vā pīlukā vā
Dantyosthavidhi (dantyovu.htm.txt) 25317744 (0.038):
bāhau bāhavo bahulaṃ budhnyaṃ baddhkam eva ca | / ete sarve bhavanty oṣṭhyā ye noktās te tu dantajāḥ || 1.12 ||
vartate | / devī bheḍagireḥ śṛṅge gaṅgodbhedaśucau svayam |
saro 'ntar dṛśyate yatra haṃsarūpā sarasvatīti
paṇḍitakalhaṇoktam api saṃgacchate | / asmin bhiḍarākhyagrāme ekāśilāmayī devīmūrtir jalamadhye 'syā nadyā
bhavati | / tatratyā grāmīṇās tām eva bheḍadevīṃ manyamānā bheḍadevīśabdenākārayantaḥ
pūjayanti | / asya puragaṇasya bhṛṅg iti khyātasya madhye yeyaṃ nadī vahaty asyā nadyā
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8363077 (0.046):
ataḥ sundabhrār sundaradevīty arthaḥ | / asya puragaṇasya bhṛṅggrāmasya ca divalgon iti grāmīṇānām uccaraṇaviṣaye
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8363581 (0.062):
grāmīṇās tu bhṛṅg iti puragaṇasya nāma vadamānāḥ | / tasya bheḍaparvatādhastād vartino grāmasya bheḍaśabdenaiva bhiḍar iti
bhṛṅgśabdavyapadiṣṭatayaiva bhṛṅgīti nāma yasyāḥ kalhaṇena svapustake
gaṅgāśabdena nāmoktam | / anyac ca bheḍādevīśabdenaiva grāmasyāpi bhiḍar iti nāma sampannam |
vastutas tu parvate bhiḍargrāmasthite yat sarovaraṃ tat haṃsavāgīśvaryāḥ
sthānam | / yā parvatasyādhastān nadī bhṛṅgīti vahamānā sāpi parvatād evodgacchati |
tajjalamadhye yā yā śilāmūrtiḥ sā bheḍādevīti grāmīṇamatenāsti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365600 (0.038):
anayor upavanayoḥ pādaśāhy bāg iti grāmīṇoktaṃ nāmāsti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364927 (0.063):
grāmīṇamatena dacchunporpargaṇa iti nāma bhavati tanmadhya eva vartate |
asya sarovarasya jalaṃ sarvadaivaikākāraṃ bhavati |
na tu kadāpy adhikaṃ kadāpi vā nyūnaṃ bhavati |
asya jalaṃ atipācakaṃ śītalaṃ madhuraṃ ca bhavati || / 8. Nandikṣetram
śloka 36 nambara 8 nandikṣetre | / nandayati ānandayati sarvān svabhaktān yaḥ so nandī śivaḥ |
tasya yat kṣetraṃ tīrthaṃ tat nandikṣetraṃ | / atha vā nandīnāmā śivasyānucaro yo gaṇas tatprasādārthaṃ tīrthībhūtaṃ yat
sthānaṃ tad eva nandikṣetraṃ | / purā kila haramukuṭākhye parvate pārvatyā rahaḥsthitayā tasya
parvatasyādhastād dhārapradeśe nandīnāmā svānucaro gaṇamukhyaḥ sthāpitas |
tasmāt kālād ārabhyaiva tatra nandikṣetraṃ sampannam | / tathā ca bhṛṅgīśasaṃhitāyāṃ haramukuṭagaṅgāyātrāmāhātmyavarṇane kadācit
pārvatyā śivasya śiraḥsthite kapardākhye jaṭāmukuṭe procchalaṃtī gaṅgā
dṛṣṭā | / atha tāṃ svasapatnībhūtāṃ śivasya dayitāṃ dṛṣṭvā sapatnīrṣyayā
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6646639 (0.042):
u12.10ab/.ete dvādaśa^cittās tu yathā dṛṣṭā maharṣibhiḥ/ / u12.10cd/.sarva^bhūtātmabhūtāś ca yathājñeyāsta dehināṃ//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4572238 (0.051):
tathetyuktvā tadā sā tu saṃpratdṛṣṭā mahānadī // BndP_2,10.32 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12807838 (0.059):
MSS_0387 2 tato'pyadhodhaḥ patitāpi nityaṃ gaṅgā kusaṅgāpi punāti lokān //
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvau.htm.txt) 26652056 (0.063):
tasyotsaṅge praṇayina iva srastagaṅgādugūlāṃ $ na tvaṃ dṛṣṭvā na punar
Kalidasa: Meghaduta, according to Vallabhadeva's commentary (kmeghvpu.htm.txt) 2553911 (0.063):
tasyotsaṅge praṇayina iva srastagaṅgādugūlāṃ na tvaṃ dṛṣṭvā na punar
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15654655 (0.063):
09,017.010a purovātena gaṅgeva kṣobhyamānā mahānadī / 09,017.010c akṣobhyata tadā rājan pāṇḍūnāṃ dhvajinī punaḥ
krodhāndhakuṭiladṛśā ca tayā pārvatyā śivaṃ prati muñcaināṃ matsapatnīm
ity uktam | / atha śivena bahuśo 'nunāthyamānāpi sā pārvatī yady ahaṃ bhavataḥ priyatamā
tadāvaśyam eva tyajaitām ityākārakam āgraham eva dhārayām āsa |
punaś ca pārvatībhaktiparavaśena śivena sā gaṅgā svajaṭāmukuṭād yasmin
kāle tyaktā tasminn eva kāle haramukuṭagaṅgā iti nāma tasyā gaṅgāyāḥ
sajjātam | / yato harasya śivasya mukuṭād yā gaṅgā nirgatā sā haramukuṭagaṅgeti |
atha vā harasya mukuṭād vibhraṣṭā satī bhūmau yato 'ticañcalatayā gatā
tato 'pi mukuṭagaṅgeti | / atha ca śivena pārvatīṃ prati bahusammānapuraḥsaram iti prārthanā kṛtā he
devī yaiṣā gaṅgā mayā tvadājñayā śirastas tyaktā enāṃ punar api
dhārayiṣyāmītīdṛśaṃ śivasya vākyaṃ śrutvaivātikrodhayutā devī śivam
apahāya svamānadarśanāya svanivasanāspadībhūtaṃ haramukuṭākhyaṃ parvatam
āruroha | / ārohaṇakāle tatparvatapālakaṃ śivasya mukhyānucaraṃ nandinam ityādideśa he
nandin atra parvataśikhare rahasyam ekākinī kiṃcit kālaṃ sthāsyāmi |
ato dvāradeśe 'sya parvatasyādhastāt sthitena bhavatā tathā vidheyaṃ yathā
rahaḥsthāyinī māṃ ko 'py anyo na paśyet |
punaś ca yadi matsamīpe praviṣṭakāmaḥ kaścanāgacchet asmai kasmā api
praveśe 'tra na dātavyaḥ | / athaitādṛśīṃ śivasyājñāṃ labdhvā śilāvan niścalatayā yāvat nandī praveṣaṃ
vārayamāṇas tiṣṭhati tāvad eva devīṃ sarvatra mṛgayamāṇaḥ śivo 'pi
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24045522 (0.039):
na tu vibhaktavyā yāvattūṣṇim vā tiṣṭhati svayaṃ vā vyākarotīti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384215 (0.054):
tathā devīṃ stutyāṃ sarvaiḥ kāvyātmatvādabhivandyām / / tathā devīṃ vyavaharantī sarvatra pracarititāṃ na tu kvāpi skhalitām /
Rasadhyaya (with Tika), verses 1-302 (rasadhpu.htm.txt) 15003320 (0.061):
* tāmraṃ punarbudhaka eva vilagya tiṣṭhati || 5 / * tataḥ punarapi pūrvavat tāmracūrṇapāradapīṭhīṃ kṛtvā
haramukuṭasya pādaṃ prāpa | / tatra śivaḥ śilāvat sthiratayā sthitaṃ nandinaṃ svānucaraṃ dṛṣṭvāpi
devīsamīpaṃ praveśakāmo yāvat parvatārohaṇonmukho babhūva tāvad eva
nandinātrārohaṇe rahaḥsthitāyā devyā ājñā na vartate |
ato nārohavyam ity uktvā ruddho niṣiddhaś ca tato yāvac chivaḥ svayaṃ taṃ
nandinaṃ bahuśaḥ sambodhayann api svasmād evāgrahāt muhur muhur
apracalantaṃ paśyati tāvad evātikrodhakuṭiladṛk sa devas tam iti śaśāpa re
mūrkha yasmān māṃ parvatasyāsya parvatasthāyā devyāś ca svāminam apy
avajānāsy ato 'tra parvatasyādhastane bhāge tvaṃ macchāyenātikaṭhinena
jaḍabuddhir jaṭarūpo 'dyaprabhṛti bhaviṣyasi |
atra saṃskṛtavāṇyāṃ lakāraḍakārayor ekatayā samānārthāt |
tvaṃ jalarūpo bhaviṣyasi | / etac chivamukhapaṅkajāt nirgataṃ śāpavahniṃ śrutvā so nandy api aho
śivārdhāyāḥ śivāyā ājñāṃ paripālayate katham ivānena śivenāvicārya
vṛthaiva śāpām asyāṃ datta iti svamanasi vicārya taṃ svasvāminaṃ
pratiśaptuṃ samudyatamanā ity uvāca | / yasmād bhavatā paravaśasyāpi mamāvicāryaiva śāpo datto 'to bhavān api
macchāpenādyaprabhṛti kālarūpo 'traiva majjalāśayasamīpe bhaviṣyasi |
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6451874 (0.057):
athavaitāvadatra prāptarūpam / / adyaprabhṛti bharatavyo 'yaṃ dāsajanaḥ' iti mama pādayorapat /
arthāt tvaṃ kālarūpajalavān jalāśayo 'traiva bhaviṣyasi |
atas tasmāt kālād ārabhyaiva haramukuṭaparvate 'sya nikaṭavarti
jalāśayadvayaṃ śivasya varapradānena pāvakatīrthībhūtaṃ ca sampannam |
tatraikasya nandikṣetraṃ nāma anyasya kālakṣetraṃ nāma vartate |
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18539335 (0.035):
2610-1 u .. .. .. .[ū]jā[yat]. [||] .. sya co mṛdukī saṃjñā nāmarūpapaṣmi / vartate | agṛddhaṃ nāmarūpasmi cittaṃ bhoti prabhāsvaraṃ ||| smarāmi
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8363473 (0.052):
grāmīṇoccaraṇena sopor iti nāmādhunikaṃ vartate |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8705042 (0.057):
vibhāvādīnāṃ mitho nāntarīyakatvena sadbhāvaśced vibhāvāderdvayorekasya / vā bhaved / / ūṭityanyasamākṣepe tadā doṣo na vidyate" //"
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5411350 (0.060):
vyaptikarmā . yajiḥ api aśyarthe vartate . katham punaḥ anyaḥ nāma anyasya
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25760554 (0.061):
agastya uvāca / kimidaṃ śrīpuraṃ nāma kena rūpeṇa vartate / / kena vānirmitaṃ pūrva tatsarvaṃ me nivadaya // BndP_3,31.1 //
ādhunike kāle 'pi uktam etaj jalāśayadvayam | / ābhyām eva nāmabhyāṃ nirdiśyamānaṃ śvetajalaṃ kṛṣṇajalaṃ ca
yātrikadṛggocaraṃ bhavati | / kiṃ tu / nandikṣetre surāvāsaprāsāde dyucarārpitāḥ |
adyāpi yatra vyajyante pūjācandanabindavaḥ || / iti yat paṇḍitakalhaṇena svapustake likhitaṃ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8367443 (0.043):
aśmamayagṛhāṇāṃ sampādya nagaraṃ lavena rājñā niramāyītyādi kalhaṇena yat / svapustake likhitam astīti |
tadādhunike kāle prāsādādīnām abhāvena candanabindūnāṃ darśanādi kim api
na saṃgacchate | / ato jñāyate puratāne kāle tat sarvam abhaviṣyad eva
asyoktajalāśayadvayasya kāśmīrikagrāmīṇabhāṣayā nund kol iti nāmadvayaṃ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8363472 (0.029):
grāmīṇoccaraṇena sopor iti nāmādhunikaṃ vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365600 (0.037):
anayor upavanayoḥ pādaśāhy bāg iti grāmīṇoktaṃ nāmāsti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364966 (0.057):
dacchunporpargaṇa iti nāmadvayaṃ bhavati | / asya cakadharasya samīpe 'nyo grāmo yasya simathan ityabhidhāsti |
sarvajanakathyamāṇaṃ bhavati | / etat tīrthadvayaṃ laharābhidhapuragaṇasya paryantabhūmau
haramukuṭagaṅgānikaṭe vartate | / haramukuṭagaṅgāyātrāmārge pūrvam asyaiva tīrthadvayasya darśanaṃ bhavati |
tadanu mukuṭagaṅgātīraṃ pratiyātrikāḥ samāgacchanti |
asya puragaṇasya grāmīṇabhāṣāyāṃ lārpargaṇa iti mukuṭagaṅgāyāś ca gaṅgabal
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8363578 (0.059):
parvatasya pāde vahantī bhavati | / grāmīṇās tu bhṛṅg iti puragaṇasya nāma vadamānāḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368501 (0.063):
asyāpi bahurūpapuragaṇasya grāmīṇaiḥ prakhyāpitaṃ bīrūpargaṇa iti
iti nāma vartate | / yato bal iti kaśmīrabhāṣāyāṃ sthānasya nāma bhavati |
ato gaṅgabal iti gaṅgāsthānam iti yāvat | / asyāṃ haramukuṭagaṅgāyā yātrāyāṃ nunargrāmo yaḥ kaśmīranagarāt saptabhiḥ
krośair dūre vartate | / tatra yātrikāḥ pūrvasmin dine samāgatya dvitīyasmin dine karaṅkanadī iti
nāmnākhyātāṃ nadīm āśritya tanmārgenaiva rāmarādhan iti grāmaṃ
samāgacchanti | / amuṃ rāmarādhangrāmaṃ yāvat sasyādikṣetrāṇi grāmavartino vṛkṣāś ca
sarvathā dṛśyante | / asmāt sthānād ārabhya parvatā eva sarvatra bhavati |
tadagragaṇyatāyāṃ bharatābhidho parvato yasya grāmīṇamatena bharuth iti
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364927 (0.034):
ayaṃ vijyabhror tathāyaṃ cakadhar api dakṣiṇapārśvapuragaṇe yasyādhunā / grāmīṇamatena dacchunporpargaṇa iti nāma bhavati tanmadhya eva vartate |
nāmāsti | / tam āruhya yātrikāṇāṃ gamanaṃ bhavati |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364927 (0.061):
grāmīṇamatena dacchunporpargaṇa iti nāma bhavati tanmadhya eva vartate |
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22212525 (0.064):
iti / apare kathayanti / asti viśeṣaḥ / videharājasya khaṇḍo nāmāgrāmātya / ihāgatas tasya matenānuvyavaharanti yenādhunā sānunayaṃ likhantīti /
asmād eva sthānād ārabhya grāmādikaṃ kim api haramukuṭagaṅgāṃ yāvan na
labhyate | / atratyā vṛkṣā api vanyavṛkṣā eva sarvatra darīdṛśyante |
bharataparvatād ārabhya haramukuṭaṃ yāvat kvāpi tādṛśā vṛkṣā naiva
labhyante yebhyo 'nnapacanādyarthe indhanaṃ gṛhyeta |
kiṃ tu ekaṃ latākṛti kāṣṭhaṃ tādṛśaṃ vartate yad ārdram eva tasminn eva
kāle samunmūlitaṃ sad dahati | / tasya kāṣṭhasya saṃskṛte vānarendhanam iti nāsti |
tathā ca kalhaṇaḥ na jvalaty agnisaṃge 'pi nivīryaṃ vānarendhanam |
ayaṃ kāṣṭhabhedo jvālārahito 'pi pākādikriyaṃ sampādayaty eva asya
grāmīṇānāṃ bhāṣaṇe viṭhur vā viṭhar kāṭh nāma bhavatīti ||
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21898692 (0.064):
15) Koṭā Devī (LS 4414-4415) / atha śāhmerabhītyā śrīkoṭā catvāry ahāni sā /
9. Śāradā Devī / śloka 37 nambara 9 śāradā devī tatra śāradāpadaniruktiḥ |
śarāṇāṃ bāṇānāṃ samūhaḥ śāraṃ daityāsu jālaṃ dyati khaṇḍayati yā sā śāradā
atha vā śāro vāyau sa tu triṣu karbure iti kośamatena |
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 3 (amark3_u.htm.txt) 947553 (0.0):
(3.3.693) muktāśuddhau ca tāraḥ syācchāro vāyau sa tu triṣu
śāraṃ māyārūpaṃ vāyuṃ dyati nāśayati yā sā |
anyac ca | / śāraṃ śavalaṃ nānāvidhaṃ śāstrīyaṃ śilpādikaṃ ca jñānaṃ dadāti yā sā |
atha ca śakārasakārayor aikyena śāradā sāradā ca |
tatra sāraṃ balaṃ yogyaṃ jñānaṃ varādikam uttamaṃ ca yā dadāti sā sāradā |
etādṛśīṃ śāradāṃ devīṃ dyotanaśīlāṃ ye paśyaṃti |
arthāt śāradātīrthayātrāṃ ye janāḥ kurvanti |
te 'vaśyam eva tasyāḥ prasādena kavisevitā | / kavibhir api sadā pūjyamānā |
vaikharīrūpāyā saṃskṛtavāṇītāṃ vāṇīṃ prāpnuvanti |
śāradāvaraprasādāt kavikarmanipuṇāḥ kāvyaśaktibhājaḥ kavayo bhavanti |
anyac ca | / ye tattīrthayātrāsamudyatās tatra gacchanti te 'vaśyaṃ madhumatīnāmanadīm
api samprāpnuvanti | / arthāt tadyātrāmārgamadhyasthitā madhumatī nāmnā prakhyātaikā nady api
vartate | / ato madhye mārgaṃ tām api te labhante | / taraṅgiṇī madhumatī vāṇī ca kavisevitā
ityādi kalhaṇoktaṃ yuktatamaṃ bhavati | / asyā eva śāradādevyāḥ samāśrayaṇenāsya kaśmīradeśasyāpi kecana janāḥ
śāradāpīṭham iti nāma vadanti | / tatra śāradāyāḥ pīṭham āsanam iti vyutpattyā śāradāyā adhiṣṭhānībhūto 'yaṃ
deśaḥ śāradāpīṭhapadavācya ity api samīcīnam eva |
atra śāradādevīsthāna eko jalāśayaḥ kuṇḍākṛtir asti |
yasyopari tādṛśy ekā bṛhacchilā vartate |
yayā tat kuṇḍaṃ sarvam antarhitaṃ darīdṛśyamānaṃ sarvathaivāsti |
atra bhādrapadamāsaśuklāṣṭamyāṃ yātrā yātrikaiḥ kriyate |
tathā ca vapanapūrvakaṃ śrāddhahomādikriyākalāpasya niṣpattir apy atra
bhavati | / kaśmīranagarād aṣṭabhiḥ prayāṇakaiḥ paḍāv iti khyātaiḥ śāradātīrthaprāptir
asti | / mārge durgamo 'tiśayena jalaprāyaś ca sarvathā yātrikair ullaṅghyate |
etac chāradāsthānaṃ sarvam eva kramarājyamaṇḍalam ullaṅghyāgravartini
drauv iti khyāte sthāne vartate | / kaśmīrabhāṣāyāṃ asya śāradāsthānasya śārad iti nāmā kārayaṃti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8363244 (0.056):
atra sarvatra marubhūmir yasyā bhāṣāyāṃ hindīty abhidhāyāṃ karevā / kaśmīrabhāṣāyāṃ ca uḍarnāma vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8362867 (0.059):
ayaṃ jalāśayaś catuṣkoṇo nīlanāgād alpataro 'pi vartate | / kadācana vāriparṇīyasya kaśmīrabhāṣāyāṃ muṅgol nāmāsti |
asya drauvpuragaṇasya karaṇāv mujapharābād gilgith ityādy anekaiḥ
kaśmīraparyantabhūsthitapradeśais saha sambandho bhūmair bhavati |
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25344271 (0.050):
api ca viśiṣṭatā sambandhe sati bhavati, tadiha kīdṛśor'thaśabdayośabdayo' / sambandha ityāha kathaṃ veti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9626983 (0.054):
nanu samānayogatve guṇaprādhānabhāvo 'pi kīdṛgītyata āha sahārthaprakteti / sahārtho hi tṛtīyāṃ taṃ guṇatvena prayojayati /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737065 (0.055):
tvaṃ tathā saṃkrīḍase yaditi sambandhaḥ / / tataḥ evaṃ saṃkrīḍanāddhetoḥ /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6628890 (0.057):
evaṃ syād asadṛśena saha sambandho bhaviṣyati^iti/ na punastvayā
etatsthānanivasamānā janā gujjer iti nāmnā khyātā bhavanti |
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 50754 (0.043):
nairdeśikānām vārttatarakāḥ bhavanti ye sarvanāmnā nirdeśāḥ kriyante .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5268028 (0.043):
kam cit prati sāmānyam kam cit prati viśeṣaḥ . ete khalu api nairdeśikānām / vārttatarakāḥ bhavanti ye sarvanāmnā nirdeśāḥ kriyante . etaiḥ hi
ete pañcanadadeśīyabhāṣyamāṇāṃ bhāṣāṃ vadanto darīdṛśyante |
etasya sthānasya yātrāyāṃ janānāṃ mārgadvayena gamanaṃ bhavati ||
10. Cakradharaḥ / śloka 38 nambara 10 cakrabhṛt | / cakraṃ bibharti dhārayati yaḥ sa cakrabhṛt viṣṇuḥ |
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10663166 (0.061):
aindrābārhaspatyam anuśasyate sa evābravīt kaś cāhaṃ cedam anvavaiṣyāva / ity ahaṃ ceti viṣṇus taṃ viṣṇur anvatiṣṭad indra āharat tasmād
atra bhṛdhātor bhṛṃdhātoś ca dhāranārthe samānatvāc cakrabhṛd eva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601700 (0.018):
atra sadānityasarvadājastrapadānāṃ rāmānārthatā samānaprakāratā ca /"
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24147033 (0.020):
sā ceyaṃ dharmigrāhakamānādāṅgavārṇayoḥ samānakāryitva eva/ / yattu samānanimittakatvarūpasamānāśrayatva evaiṣeti, tat, na ; jñāpite
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3180164 (0.023):
svārthe parārther'cakastvarcanāyai suptataddvayaṃ pūtadeśe niṣaṇṇaḥ /
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9514815 (0.024):
atha.ene.saṃstauti.samāna.bandhū.samāna.bandhana1d.amṛta1d.amarana.dharmānāv,.anūcī.anūcyāv.iti.itaretaram.abhipretya,.''.dyāvā.varṇaṃś.caratas''.te.eva.dyāvau,.dyotanād/
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394126 (0.024):
7. pajjāvitaṃ pekaraṃ / 8. sarva / 9. ityārha / 10. paṣāmarthe kākṣitaṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4980936 (0.024):
*{3/561: E2: sarvārtham, E4: sarvārthe, E6: sarvārtha}* / *{3/562: E2: 4,491; E4: 4,773; E6: 1,248}*
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16643817 (0.024):
dvitīyaṃ yatkārikārdhaṃ tatsvīkṛtāṃstaduktānityarthaḥ / / 'prātum' iti / / 'asmī'tyavyayamahamarthe /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20955197 (0.025):
na dvitīyaḥ/ vyadhikaraṇeṣva 1 pyanyathānupapanneṣu / samānādhikaraṇeṣvapyanyathopapanneṣvaliṅgatvasya ca darśanena
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5027156 (0.025):
*{6/111: E2: niṣprayojanasyārthe; E6: niṣprayojanasyātha}*
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25359248 (0.027):
vyaktaye vaktrapekṣā, svārthe tu pratyāyayitavye na vaktāramapekṣante,
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11712490 (0.027):
asti hi vaidikavākyānām api svarūpābhivyaktaye{3,221}vaktrapekṣā, svārthe / tu pratyāyayitavye na vaktāram apekṣante, apauruṣeyatvāt.
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21155396 (0.027):
samānaviśeṣyakatve sati samānaprakārakayośca jñānayo / rviśeṣyaprakāraghaṭitaṃ prāmāṇyameka 1 meva / evaṃ coktānuvyavasāyasya
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7467026 (0.028):
tīyādīkak svārthe vā vaktavyaḥ / / dvaitīyīkam / / tārtīyīkam /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26493287 (0.028):
samānadharmaśabdena samānadharmādhyvasāyam āheti/ / yathohitvā samānamanayor dharmam upalabha iti dharmadharmigrahaṇe
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842359 (0.029):
hūyate ca punardvātārthaṃbhyāṃ sa me viṣṇuḥ pratīdatu // NarP_1,19.35 //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16117288 (0.031):
dadhānas+antardāham+srajas+iva sa ca+aurvas+asti dahanas+ / / tathā sarvasvārthe bahuvimathitas+yena sa haris+
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10003988 (0.031):
tad yajñasyaivaiṣa ārambhas, atha yad vaiṣṇavas, viṣṇur vai yajñas, yajña
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10744140 (0.037):
bhakṣayituṃ 'vyādadāt'; vyāvṛtat viṣṇuḥ / tadā brahmā 'virurāva';
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13394947 (0.048):
provāca bhagavān viṣṇuḥ śṛṇutāṃ ma idaṃvacaḥ // LiP_2,5.144 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775938 (0.050):
sa viṣṇuḥ sa vṛṣo brahma candrākrajyotireva ca / / viśvāvāsaṃ viśvarūpaṃ viśvātmānamanīśvaram // VamPSm_11.16 //
cakradharaḥ | / purā kila devodvejakair nānāvidhair daityais tapobalād āptavaronmattair
nānopadravakārakaiś cāta eva yā bhūmer bhārayamāṇair yadā sarvaiva pṛthvī
durvyavasthabādhitā tadaiva sā devān samāgatya rudantīty uvāca |
he devā ete varadṛptā daityā māṃ sarvathaiva vādhan kiṃ vidhāsyāmi |
kathaṃ vā sthāsyāmi | / atha te devās tasyā bhūdevyāḥ karuṇaṃ paridevanaṃ śrutvā tāṃ devīṃ
viśvāsādhāyibhir vacanaiḥ parisāntvayitvāsveno 'py udvegaṃ prāptāḥ santo
'titūrṇaṃ sarvajagaccharaṇyaṃ tayā bhūdevyā saha viṣṇuṃ bhagavantaṃ
śaranaṃ samājagmuḥ | / tatra prāptvā te devās taṃ prabhum arthyābhir bahvībhiḥ stutibhir īḍayitvā
ca svāgamanābhilāṣam iti procuḥ | / he prabho vayaṃ sarve tathaiṣā pṛthvy api duṣṭadaityair bādhitāḥ santo
'tividvalatayādhunā bhavantaṃ bhagavaṃ taṃ śaraṇaṃ prāptāḥ |
ato yathā vayam anayā devyā saha nirvṛtiṃ labhema tathā daityahananaṃ
bhavān vidhātum arhati | / atha devābhimataṃ bhagavān samākarṇya tān devāṃs tāṃ bhūdevīṃ cāgrataḥ
kṛtvā śivasya prasādanārthaṃ śivalokaṃ samājagāma |
tatra sa bhagavāṃs taṃ svamūrtim eva śivaṃ tair devais saha stutyādi
yathārhapūjābhiḥ samprasādya svakīyāgamanaprayojanaṃ ca śivāya vinivedya
tasmād yathāvat santoṣitāt sudarśanākhyaṃ cakraṃ daityasamūhanāśakaṃ
tadaiva prāptavān | / tenaiva cakradhareṇa viṣṇunā tadāprabhṛti
sarvatrasthāyidaityahananakarmavidhir ārabdhaḥ |
ata eva kaśmīrasthadaityahananārthaṃ viṣṇunātra vijayeśvaranikaṭavartini
pradeśe sthitir āsāditā | / tasyaiva sthānasya pūrvoktacakradharasamāśrayaṇena cakradhara iti nāma
sajjātam | / grāmīṇās tu etarhi tasya cakradharasya cakadhar iti nāma kaśṃīrabhāṣāyāṃ
kathayanti | / tasya ca vijayeśvarasya yannikaṭe ayaṃ cakadhar bhavati tasya vijyabhror
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9524402 (0.0):
6,19: ghraṃsa.ity.aharnāma.grasyanto.asmin.rasāh/ / 6,19: gorūdha.uddhatataram.bhavaty.uponnaddham.iti.vā/
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5034409 (0.002):
*{6/327: E1,6,E2 (v.l.); E2: pṛthivīgolakaṃ nāma, na}* / *{6/328: E1,6,E2 (v.l.); E2: svasvataṃ}*
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21606886 (0.002):
haṃsakāraṇḍavacakravākopaśobhitah<284>/ / 284.001. tatra janmacitrako nāma nāgapotakaḥ prativasati/ / 284.001. sa kālena kālaṃ samyagvāridhāramanuprayacchati/
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4937344 (0.002):
*{1/653: E4 (Fn.): puṃspaśau}* / *{1/654: E4 (Fn.): tu}* / *{1/655: E4 (v.l.): nāmeti}*
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9521379 (0.002):
5,13: yad.apsas.ity.abhakṣasya/ / 5,13: apso.nāma.iti.vyāpinas/ / 5,13: tadrā.bhavati.rūpavatī/
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27853052 (0.003):
yā puna bhikṣuṇīti upasampannā | pātrasannicayan ti pātran nāma sumbhakaṃ / upasambhakaṃ | uktaṭeyakaṃ vaṅkeṭakaṃ tiṅkhinipātraṃ | jyeṣṭhakaṃ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369112 (0.003):
daraddeśasyāpy asya dāradyan hundradeś vā dāradyan hundra mulak iti nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6947472 (0.003):
samādhiḥ/ rājamudro nāma samādhiḥ/ balavīryo nāma samādhiḥ/ / sarvadharmasamudgato nāma samādhiḥ/ niruktiniyatapraveśo nāma samādhiḥ/
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1411971 (0.003):
7. nirasyasticedapidṛrśanayājñakānāṃ keṣāñcitmokṣonāmasvarga eva
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27869695 (0.003):
kulāni | sarpīti sarpin nāma gāviya māhiṣīye ajāye eḍakāya uṣṭrīya |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28617846 (0.003):
ādhārayantyā vyūhayantyā abhinirharantyāḥ samalaṃkurvantyāḥ / pravicinvantyāḥ samantamukhā nāma dhāraṇī ājāyate, yatra dhāraṇīmaṇḍale
Kedarabhatta: Vrttaratnakara, with Sulhana's Sukavihrdayanandini (comm.) (kvrtrsuu.htm.txt) 13702799 (0.003):
vasaṃtatilakā nāma / yathā / / bhrātarvasaṃtatilakānatimuktakaṃ ca saṃdaśyate 'tra kimu
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7483643 (0.003):
vaṃśakaṭhine vyavaharati vāṃśakaṭhinikaḥ cakracaraḥ / / vārdhrakaṭhinikaḥ / / prāstārikaḥ / / sāṃsthānikaḥ // / nikaṭe vasati || PS_4,4.73 ||
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5336934 (0.004):
(P_3,1.15) KA_II,25.13 20 Ro_III,68 romanthe iti ucyate . kaḥ / romanthaḥ nāma . udgīrṇasya vā avagīrṇasya vā manthaḥ romanthaḥ iti . yadi
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6469914 (0.005):
sa cāyamanekādhikaraṇatvādasahāyena durupajīvyaḥ / / yastvayamāryaketurnāma mitravarmamantrī sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6947705 (0.005):
nirakṣaravimuktiḥ nāma samādhiḥ/ tejovatī nāma samādhiḥ/ jvalanolkā nāma / samādhiḥ/ rakṣānupariśoṣaṇo nāma samādhiḥ/ anāvilakṣāntiḥ nāma samādhiḥ/
iti ādhunikaṃ nāmāsti | / ayaṃ vijyabhror tathāyaṃ cakadhar api dakṣiṇapārśvapuragaṇe yasyādhunā
Kedarabhatta: Vrttaratnakara, with Sulhana's Sukavihrdayanandini (comm.) (kvrtrsuu.htm.txt) 13702799 (0.003):
vasaṃtatilakā nāma / yathā / / bhrātarvasaṃtatilakānatimuktakaṃ ca saṃdaśyate 'tra kimu
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5034409 (0.003):
*{6/327: E1,6,E2 (v.l.); E2: pṛthivīgolakaṃ nāma, na}* / *{6/328: E1,6,E2 (v.l.); E2: svasvataṃ}*
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9524402 (0.003):
6,19: ghraṃsa.ity.aharnāma.grasyanto.asmin.rasāh/ / 6,19: gorūdha.uddhatataram.bhavaty.uponnaddham.iti.vā/
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4937344 (0.003):
*{1/653: E4 (Fn.): puṃspaśau}* / *{1/654: E4 (Fn.): tu}* / *{1/655: E4 (v.l.): nāmeti}*
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21606886 (0.004):
haṃsakāraṇḍavacakravākopaśobhitah<284>/ / 284.001. tatra janmacitrako nāma nāgapotakaḥ prativasati/ / 284.001. sa kālena kālaṃ samyagvāridhāramanuprayacchati/
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9521379 (0.004):
5,13: yad.apsas.ity.abhakṣasya/ / 5,13: apso.nāma.iti.vyāpinas/ / 5,13: tadrā.bhavati.rūpavatī/
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya01u.htm.txt) 18242028 (0.004):
brūmaḥ- ' sādhūneva prayuñjati, na tvapabhraṃśān ' ityasti niyamaḥ |
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20997832 (0.004):
1.'na' iti nāsti rā. 2.ktau vanastha u. 3.ścakā u. 4.ktiri u. 5.ptyeti / u. 6.'kecittviti' iti nāsti u. 7.tvajñānaṃ kāra u.
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20927711 (0.004):
pratipakṣatetyuktatvāditi bhāvaḥ// / 1.dityeva kartavyaḥ/ na tu sa ityevamasti ga.rā. 2.dhyavyāpakopādhi ṭa.
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4963642 (0.004):
*{3/139: E2: 4,166; E4: 4,21; E6: 1,170}* / *{3/141: E2,4,6: asti tu cāsyendrasādṛśyam}*
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6947471 (0.004):
samādhiḥ/ rājamudro nāma samādhiḥ/ balavīryo nāma samādhiḥ/ / sarvadharmasamudgato nāma samādhiḥ/ niruktiniyatapraveśo nāma samādhiḥ/
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1411971 (0.004):
7. nirasyasticedapidṛrśanayājñakānāṃ keṣāñcitmokṣonāmasvarga eva
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27853052 (0.004):
yā puna bhikṣuṇīti upasampannā | pātrasannicayan ti pātran nāma sumbhakaṃ / upasambhakaṃ | uktaṭeyakaṃ vaṅkeṭakaṃ tiṅkhinipātraṃ | jyeṣṭhakaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27869695 (0.004):
kulāni | sarpīti sarpin nāma gāviya māhiṣīye ajāye eḍakāya uṣṭrīya |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28617846 (0.004):
ādhārayantyā vyūhayantyā abhinirharantyāḥ samalaṃkurvantyāḥ / pravicinvantyāḥ samantamukhā nāma dhāraṇī ājāyate, yatra dhāraṇīmaṇḍale
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369112 (0.004):
daraddeśasyāpy asya dāradyan hundradeś vā dāradyan hundra mulak iti nāma
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952206 (0.005):
naitāvatā mama vāyośca nityaṃ duḥ khātanaṃ naiva saṃcitanīyam / / etādṛśohaṃ stavanenu kāsti śaktirguṇānāṃ madhusūdana prabho /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12132824 (0.005):
prativedetha / ko bhikḥu bhikḥuṇīnāṃ cchandahārako? nāsti cātra kaścid
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28165308 (0.005):
jñānānāṃ yathārthatvāt ayathārthajñānameva nāstīti/ na ca 'śuktau / idaṃ rajatamṛ' iti jñānāt pravṛttidarśanāt
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11448079 (0.005):
te tu sarve bhuvirnāsti thadi nākṛṣyāmi corīṇām /
grāmīṇamatena dacchunporpargaṇa iti nāma bhavati tanmadhya eva vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364345 (0.034):
tadagragaṇyatāyāṃ bharatābhidho parvato yasya grāmīṇamatena bharuth iti / nāmāsti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8367781 (0.044):
asyā lambodaryā api grāmīṇamatena lidar ity eva nāma bhavati yasmād
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8363731 (0.063):
tajjalamadhye yā yā śilāmūrtiḥ sā bheḍādevīti grāmīṇamatenāsti |
atra lambodarī nāma nadī yasyā adhunā grāmīṇabhāṣāyāṃ lidar iti nāmāsti
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8367764 (0.038):
ayaṃ ca lidarākhyo grāmo 'syā nadyā āspadībhūto yo 'sti tasya / grāmīṇabhāṣāyām api lidar ity eva nāma vartate |
tasyā eva nadyā vāmapārśvo dakṣiṇaś ca pārśvo yo 'sti |
tāv eva dakṣiṇapārśvavāmapārśvābhidheyau staḥ |
tatra kaśmīrabhāṣayā vāmapārśvasya khourporpargaṇa dakṣiṇapārśvasya ca
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11392001 (0.057):
/ dakṣiṇapārśve aryāvalokiteśvaraḥ vāmapārśve samantabhadraḥ /
dacchunporpargaṇa iti nāmadvayaṃ bhavati | / asya cakadharasya samīpe 'nyo grāmo yasya simathan ityabhidhāsti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364917 (0.045):
iti ādhunikaṃ nāmāsti | / ayaṃ vijyabhror tathāyaṃ cakadhar api dakṣiṇapārśvapuragaṇe yasyādhunā
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364233 (0.057):
asyoktajalāśayadvayasya kāśmīrikagrāmīṇabhāṣayā nund kol iti nāmadvayaṃ / sarvajanakathyamāṇaṃ bhavati |
so 'pi vartate atra cakadhar adhunālpaḥ parvata iva dṛśyate |
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2414835 (0.045):
ghaṭādiśabdaparatantratvānna tadvato vācaka ityarthaḥ / / atha veti / / yadyatra praratantraṃ vartate tattasya na vācakaṃ yathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8746462 (0.056):
dhvanijñānasyopalakṣaṇabhūtayā bhakatyaiva samabhavādityarthaḥ / / tadabhidhetyādisamādhānagranthasya bhāvārthaṃ vivṛṇoti abhidhānetyādi /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19762441 (0.056):
02,042.011d@026_0013 yajñavighnakaraṃ hanyāṃ pāṇḍavānāṃ ca durhṛdam / 02,042.011d@026_0014 iti me vartate bhāvas tam atīyāṃ kathaṃ nv aham
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24974917 (0.058):
piśaṅgadeti hyabhidhā syācca tasyāḥ sāmīpyamasyāstvajuṃnaveva cāsīt //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5411348 (0.059):
prāpte . aśyarthaḥ vai gamyate . kaḥ punaḥ aśeḥ arthaḥ . aśnotiḥ / vyaptikarmā . yajiḥ api aśyarthe vartate . katham punaḥ anyaḥ nāma anyasya
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5388241 (0.059):
evam tat iti etat parokṣe vartate . tena iha eva syāt . tasya idam iti . / asya amuṣya iti atra na syāt . asti atra viśeṣaḥ . ekaśeṣanirdeśaḥ atra
ayaṃ cakadharākhyaḥ pradeśo vitastānadyā dakṣiṇapārśvasthe taṭe vartate |
kecid vadanti | / atra cakadharasyādhastād eko mahāvidhir asti |
pūrvasmin kāle ye kecana tena pathā gatāgataṃ kurvāṇā abhūvaṃs te 'vaśyam
eva sarvadaivānusāreṇa prācīnarūpakaniṣkāparaparyāyadīnnārādilābhabhājo
bhavanti sma | / ādhunike kāle 'pi yaḥ ko 'py atidurgatatamaḥ pumān daityam
āśrityātibhaktyā cakadharam amuṃ pradeśaṃ tam eva cakradharam manyamāno
dhanāśayā gacchati | / so 'py avaśyaṃ kim api dhanādikaṃ labhata eva |
ayaṃ pradeśaḥ kaśmīranagarāt pūrvasmin bhāge caturdaśabhiḥ krośair dūre
bhavati | / anantanāgād ye kaśmīranagaraṃ samāgacchanti teṣāṃ tu pūrvam evāyaṃ
pradeśas trīn eva krośān samullaṅghya dṛggocaram āgacchati |
vijayeśvarād ayam ekenaiva krośena dūro bhavati | / asya cakradharasya pādabhūmau cirā vṛkṣāḥ kāśmīrikā api santīti śam ||
11. Vijayeśvaraḥ / ślokasaṃ 38 nambara 11 vijayeśaḥ | / viśeṣeṇa sarveṣu devagaṇeṣu jayati sarvotkarṣeṇa vartate yaḥ sa vijayaḥ |
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19138956 (0.020):
vākyaparispandaḥ sa jayati sarvotkarṣeṇa vartate ityevamasmin susaṅgate
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365637 (0.025):
darīdṛśyata iti śam || / 12. Ādikeśavaḥ / ślokasaṃ 38 nambara 12 ādikeśavaḥ asya keśavasya niruktiḥ |
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2212957 (0.040):
yasya saḥ "vivekātmā" vivekānvita ity arthaḥ | "jayati" sarvotkarṣeṇa / vartate ity arthaḥ || MoT_2
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27145926 (0.047):
sa haro jayati sarvotkarṣeṇa vartate // GRhtCM_1.1:9 //
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3416227 (0.054):
jayatīti | he dayita, te janmanā vrajo 'dhikaṃ yathā bhavati tathā jayaty / utkarṣeṇa vartate | yasmāt tvam atra jātas tasmad indirā lakṣmīr atra hi
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19123235 (0.063):
śithilīkṛtacāpaḥ kandarpo jayati sarvotkarṣeṇa vartata iti kimucyate,
atha vā vividhān daityādigaṇāñ jayati parābhavati vā yaḥ sa vijayaḥ |
sa cāsāv īśaḥ īṣṭe aiśvaryaṃ vidadhāti yaḥ sa īśaḥ |
vijaya eva īśaḥ vijayeśaḥ | / asmin pradeśe sthitā śivasya mūrtir vijayeśapadavācyā yata īśapadābhidheyā
sarvatra śivasyaiva mūrtiḥ paripaṭhyate | / ayaṃ vijayeśvarākhyaḥ pradeśo 'ticirakālād anenaiva nāmnā
sarvadākhyātatamo 'py anumīyate | / yato 'tra jīrṇoddhārādikarmakartāra eva labhyante |
na tu sākṣāt kartur nāma prāyaśo niścīyate |
yasmāt kalhaṇapaṇḍito 'pi svakīyarājataraṅgiṇīyāḥ
prathamataraṅgasyaikaśatādhike pañcamaśloke likhatīti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365300 (0.0):
iti tatra rājataraṅgiṇyāṃ prathamataraṅgasyaikaśatādhikasaptamaślokād
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8366006 (0.015):
tathā ca kalhaṇarājataraṅgiṇīdvitīyataraṅgasyaikaśatādhike / saptatriṃśattame śloke
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365266 (0.045):
tatra rājataraṅgiṇyāṃ prathamataraṅgasyaikādhikanavatitamaślokād
jīrṇaṃ śrīvijayeśasya vinivārya sudhāmayam |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371919 (0.0):
tathā ca paṇḍitakalhaṇaḥ / jīrṇaṃ śrīvijayeśasya vinivārya sudhāmayam |
niṣkalmaṣeṇāśmamayaḥ prākāro yena kāritaḥ ||
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371923 (0.0):
jīrṇaṃ śrīvijayeśasya vinivārya sudhāmayam | / niṣkalmaṣeṇāśmamayaḥ prākāro yena kārita ||
yena rājñā aśokenety arthaḥ | / atra sudhāmayasya prākārasya vinivāraṇakathanena tathāśmamayasya
prākārasya sampādanakathanenāpi aśokarājaḥ pūrvam apy asya pradeśasya
sadbhāvenātiprācīnatvam evāvagamyate | / pārisekapustakeṣu kecid ayaṃ vijayeśvarākhyaḥ pradeśo rājñā surendreṇa yo
'śokād rājño 'py atipūrvakālīno 'bhūt tenaiva sampādito 'sty iti likhanti
anye tu īśānadevīti khyātayā surendrāśokayo rājñor uttarakālabhāvino bhuvo
bhartur jalaukasya rājñyā nirmito 'stīti kathayanti |
kecana aśokenaiva rājñā ca pradeśe prathamato nirmāṇaṃ kṛtam iti
svapustake likhamānā dṛśyante | / paraṃ tu uktamatatrayāt kim api saṃgatatamaṃ samīcīnaṃ vā na bhāti |
tatra rājataraṅgiṇyāṃ prathamataraṅgasyaikādhikanavatitamaślokād
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365164 (0.045):
yasmāt kalhaṇapaṇḍito 'pi svakīyarājataraṅgiṇīyāḥ / prathamataraṅgasyaikaśatādhike pañcamaśloke likhatīti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365298 (0.045):
iti tatra rājataraṅgiṇyāṃ prathamataraṅgasyaikaśatādhikasaptamaślokād
varṇyamāne surendrasya rājño varṇane sarvasminn api vijayeśvarasya nāmāpi
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368836 (0.063):
ślokasaṃ 93 namba 20 surendrasya rājño varṇane daraddeśantike |
nāsti | / ataḥ surendrasampādito 'yam ity apy asaṃyuktam |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28610227 (0.063):
dharmameghavarṣamabhipravarṣamāṇān, asurendrabhavaneṣu / jñānanayavajramaṇḍalaṃ nāma dharmameghavarṣamabhipravarṣamāṇān,
ye tu vadanti jalaukarājña īśānadevīti khyātayā rājñyāyaṃ pradeśo nirmita
iti tatra rājataraṅgiṇyāṃ prathamataraṅgasyaikaśatādhikasaptamaślokād
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365166 (0.0):
yasmāt kalhaṇapaṇḍito 'pi svakīyarājataraṅgiṇīyāḥ / prathamataraṅgasyaikaśatādhike pañcamaśloke likhatīti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365266 (0.045):
tatra rājataraṅgiṇyāṃ prathamataraṅgasyaikādhikanavatitamaślokād
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8366005 (0.054):
tathā ca kalhaṇarājataraṅgiṇīdvitīyataraṅgasyaikaśatādhike / saptatriṃśattame śloke
varṇyamāne jalaukasya rājñaś caritre tadantargata eva tadrājñyāḥ
pūrvoktāyāś cāritre 'pi kvāpi vijayeśvarakhyātāṃ na labhyate |
atas tad apy asaṃgatam eva bhāti | / ye tu aśokarājānam eva vijayeśvarasampādakam manyamānāḥ svapustakeṣu aśoka
eva vijayeśvarasampādaka ityādi likhanti te sudhāmayajīrṇaprākāraṃ nivārya
navīnam aśmamayaprākārasampādanaṃ rājataraṅgiṇīta eva labdhvā tasyaiva
jīrṇoddhārādikarmaṇaḥ sākṣāt sampādanaṃ jānantas tathā likhanti |
atas teṣāṃ tad apy avicāritam eva bhāti | / yataḥ sampādakajīrṇoddhārakartroḥ parasparaṃ mahān bhedo bhavati |
vastutas tu rājataraṅgiṇyāḥ prārambhe 'pi vijayeśvarasya nāma sarvathādas
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11331325 (0.063):
nirmāṇakāyena (Msa 189) parṣaṇmaṇḍaleṣv api dṛśyamānatā sāṃbhogikena / kāyena | sarvathā cādṛśyamānatā dharmakāyeneti trividhā prabhedavṛttir iti
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4675261 (0.063):
sāṃbhogikena kāyena | sarvathā | cādṛśyamānatā dharmakāyeneti trividhā
adṛśyamānaṃ yad bhavaty ato jñāyate kalhaṇapaṇḍitenāpi sākṣād asya
pradeśasya kartā na saṃjñātaḥ yatas tenāpi aśokarājñaḥ pūrvam api
varṇyamāne rājavṛnde kāpy eṣā vārtā noktāta evāsyātiprācīnatvaṃ samyaktayā
pratibhāti | / atrānantanāgād āgamanamārgopalakṣyamāṇavitastāyā vāmapārśve
vijayeśvarābhidham etad evāgāraṃ vartate | / kathayanti ca vṛddhāḥ |
asmin pradeśe mandirādhidhaṃ devatāgāraṃ pāṣāṇanirmitaṃ sadaivābhūd iti |
paraṃ tv etasmin kāle dṛśyamāṇaṃ pāṣāṇanirmitaṃ yat sthānaṃ pratibhāti tan
nākaloke sadgatim āptena śrīraṇavīrasiṃharājñā
kaśmīrajamvādyanekadeśādhipatinā bahubhir varṣair mahatāyāsenātiprabhūtena
yatnenāpi sahasrasaṃkhyākān rūpakān vyayīkṛtya sampāditaṃ bhavati |
asmin mandire 'dhunā śivasya pratimāsti | / tatpūjādinirvāhāya rājñā eko grāmo 'py agrahāravyapadeśe nātithipūjāyai ca
sthāpito 'sti | / grāmīṇās tu asya mandirasya haricandrakṛtatvam avagacchantaḥ
svakīyakaśmīrabhāṣāyāṃ haricandrājan mandir tathāsya nadītaṭāj jalam
anvavatīryamāṇasya sopānamārgasya ca haricandrājun yārabal iti nāmanī
kathayanti | / tatra prathamanāmno haricandrakṛtaṃ mandiram ity arthaḥ |
dvitīyanāmnas tu haricandrasampādito 'yaṃ sopānamārga ity arthaḥ |
yataḥ kaśmīrabhāṣāyāṃ sarveṣāṃ sopānamārgānāṃ yārabalśabdenaiva vyapadeśaḥ
tatra kaśmīrabhāṣāyāṃ yār iti sakhyur nāmāsti |
teṣām eva sakhīnāṃ bal sthānam iti yataḥ kaśmīradeśe prātaḥkāla eva sarve
snānāya nadītaṭam āśrayante | / ato ye parasparaṃ sakhāyas te tatra saṃgacchante |
etasmād eva kāraṇād asya nadītaṭasya yārabal iti nāma sampannam atra
vijayeśvarād ūrdhvaṃ katicid eva padāni gatvā cinār iti bhāṣāyāṃ prasiddhā
ye śāstrīyabhāṣāyāṃ chāyāvṛkṣapadābhidheyās te bahavo vṛkṣāḥ santi |
tathā vitastāyā vijayeśvarasammukhavartini pāre taṭe 'pi bahava uktavṛkṣā
bhavanti | / vadanti ca janā etat vṛkṣaṣaṇḍavalitaṃ sthānadvayaṃ prācīnarājña
upavanadvayam asti | / anayor upavanayoḥ pādaśāhy bāg iti grāmīṇoktaṃ nāmāsti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8363472 (0.034):
ayaṃ nicyahaumgrāmo 'syāgner āścaryībhūtaḥ suyyapurasthānād yasya / grāmīṇoccaraṇena sopor iti nāmādhunikaṃ vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364232 (0.037):
asyoktajalāśayadvayasya kāśmīrikagrāmīṇabhāṣayā nund kol iti nāmadvayaṃ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370720 (0.051):
asya śuṣkaletrākhyapradeśasyādhunike kāle grāmīṇaiḥ prakhyāpitaṃ / hukhalitar iti nāma bhavati | / ayaṃ hukhalitarākhyo grāmaḥ daiñcho ityākhye puragaṇe vidyamāno 'sti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8363733 (0.063):
tajjalamadhye yā yā śilāmūrtiḥ sā bheḍādevīti grāmīṇamatenāsti | / asya sarovarasya jalaṃ sarvadaivaikākāraṃ bhavati |
tathāsya pradeśasya tanmatena vijyabhror iti nāma | / atra vijayeśvaranikaṭa eva nadyāḥ pārāvāragamanāya ekaḥ prataro 'pi
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368290 (0.055):
kecit tu asya kuruhārākhyasya pradeśasya kāṭhus iti nāma kathayanti | / tanmatena kāṭhus iti kular ity asyaiva cirakālāgatam apabhraṃśadoṣotthaṃ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8362382 (0.063):
ata eva kaśmīrotpannasya puṃsaḥ kaśur iti nāmāsti | / punaś cānyamatena kaśmīrāpadaniruktau bahavo vibhedāḥ santi |
bhavati | / yasya vijyabhrori kadal iti vadanti | / atroktopavanabhūmau purācīne rājakṛtanirmāṇasya aikvaṣṭakādikam adyāpi
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28233471 (0.038):
tatsiddhervaktavyatvāditi bhāvaḥ/ tatra apūrve/ / atra uktākṣepe/ / pravadantīti/ samādhānamiti śeṣaḥ/ taditi/ gurvityarthaḥ/ tādṛśeti/
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9948939 (0.039):
'śvās tāvantaḥ puroḍāśā bhavanti sarvata evainaṃ muñcati, eko 'dhi bhavati / yan nopasmarati tasmā eva sa yaḥ punaḥ pratigrahiṣyant syān na sa yajeta
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3522550 (0.039):
'śvās tāvantaḥ puroḍāśā bhavanti sarvata evainaṃ muñcaty eko 'dhi bhavati / yan nopasmarati tasmā eva sa yaḥ punaḥ pratigrahiṣyant syān na sa yajeta
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5500531 (0.039):
yadi vinā likhitvoddhārakaṃ gṛhṇanti, māsaniṣkāse ca na vadanti, tadā / noktakṛto bhavanti | uktaṃ na kurvantīti noktakṛto, duṣkṛte
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18349460 (0.045):
nāstyaupamaṃ yasyāsāvanaupamaḥ / / yadvopamāyā ayamaupamaḥ /
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17318874 (0.049):
agnyādinā 'nvayavyatirekau na niścitāv iti kutaḥ kāryahetor ggamakatvam? | / na hi yo 'smāv eko deśakālāvasthāniyato 'gniviśeṣahetuko dhūmo 'dhigataḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19896419 (0.051):
03,203.033c tataḥ paraṃ kṣetravido vadanti; prākalpayad yo bhuvanāni sapta
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7305972 (0.055):
RV_08.037.04.1{19} sasthāvānā yavayasi tvameka icchacīpata indra
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14071702 (0.055):
RV_8,037.04a sasthāvānā yavayasi tvam eka ic chacīpata indra viśvābhir
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11202600 (0.055):
somasya | vajri--vaḥ // RV_8,37.3 // / sa-sthāvānā | yavayasi | tvam | ekaḥ | it | śacī-pate | indra | viśvābhiḥ
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4213186 (0.058):
yena ca adhimāsāvamaiḥ ahargaṇaḥ labhyate sa upāyaḥ pradarśayitavyaḥ | na / etat asti, ekopāyatvāt | sa ca ayam ca ekaḥ upāyaḥ | katham ekopāyatā? ye
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8825771 (0.059):
AbhT_29.211a/. yasya tvevamapi syānna tamatropalavattyajet /
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13152146 (0.059):
syād ābhyudayikas tv ekaḥ paras tat sampradānakaḥ || RBhrs_4,3.30 ||
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10184359 (0.060):
na keśarurna caivāhaṃ na caikaḥsāṃprataṃ bhuvi /
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9535829 (0.061):
11,25: takma.ity.usna.nāma,.takata.iti.satah/ / 11,25: katham.rasāyā.ataraḥ.payas2p.iti/
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2950147 (0.063):
pretya saṃjñāstīti? na hyuṣṇaḥ śītaścāgnirevaiko bhavati / / ato mūḍhāsmyatra / / sa hovāca yājñavalkyaḥ-na vā are maitreyyahaṃ mohaṃ bravīmi mohanaṃ vākyaṃ
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27224895 (0.063):
pretya saṃjñāstīti? na hyuṣṇaḥ śītaścāgnirevaiko bhavati / / ato mūḍhāsmyatra / / sa hovāca yājñavalkyaḥ na vā are maitreyyahaṃ mohaṃ bravīmi mohanaṃ vākyaṃ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5451277 (0.064):
api bādheta . yataraḥ naḥ brahmīyān . brahmavattaraḥ iti . yat tāvat
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24907680 (0.064):
pṛthagjanabhūmigotrabhūmyaṣṭamakabhūmidarśanabhūmitanubhūmivītarāgabhūmikṛtāvibhūmayaḥ / pratyakabuddhabhūmau na saṃvidyante nopalabhyante,
darīdṛśyata iti śam || / 12. Ādikeśavaḥ / ślokasaṃ 38 nambara 12 ādikeśavaḥ asya keśavasya niruktiḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365082 (0.051):
asya cakradharasya pādabhūmau cirā vṛkṣāḥ kāśmīrikā api santīti śam || / 11. Vijayeśvaraḥ / ślokasaṃ 38 nambara 11 vijayeśaḥ |
kaṃ brahmāṇaṃ aṃ viṣṇuṃ īśaṃ śivam api yo vyāpnoti svasminn
avabhāsakatvena tān avabhāsyamānāc chādayati sa keśavaḥ |
tathā ca asya sarvasya jagataḥ sṛṣṭyāder ādāv api vartamāno yas sa
ādikeśavaḥ | / arthāj jagatsarjanapālanāntakaraṇādikarmakārī |
ādyaḥ sanātanaḥ paramātmā viṣṇur yo 'yaṃ sa evādikeśavapadābhidheyaḥ |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22739603 (0.050):
sahasra-mūrdhā viśvātmā mahā-viṣṇuḥ sanātanaḥ ||14|| // BrS_5.18add // / tataś ca teṣu brahmāṇḍeṣu pṛthak pṛthak svarūpaiḥ svarūpāntaraiḥ sa eva
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13450802 (0.056):
yā cāsya pārśvagā bhāryā bhavadbhirabhivīkṣitā / / sā hi nārāyaṇo devaḥ paramātmā sanātanaḥ // KūrmP_2,37.72 //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8651736 (0.060):
sūcitaṃ tasyāprayojakatvamāśaṅkya pariharati sa hīti // 'hi'; yasmāt / 'saḥ'; viṣṇureva 'puruṣasūktābhidheyaḥ'; tatpratipādyaḥ tasmātsa eva
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818483 (0.063):
yo 'sau viṣṇuḥ paraṃ jyotirdevadevaḥ sanātanaḥ / / jagatkarttā śivabrahma svarupavān // NarP_1,4.42 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23978832 (0.064):
ananyamanasā nityaṃ $ dhyeyas tattvavicintakaiḥ & / nārāyaṇo jagadvyāpī % paramātmā sanātanaḥ // NsP_64.84 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17043820 (0.064):
ananyamanasā nityaṃ dhyeyas tattvavicintakaiḥ / / nārāyaṇo jagadvyāpī paramātmā sanātanaḥ // NsP_64.84 //
sarvāsām asmin kaśmīramaṇḍale sthitānāṃ nānāvidhadevamūrtīnāṃ madhyā
yasmād eṣaiva viṣṇor bhagavato mūrtir atrasthādyā bhavati |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15999464 (0.047):
pūjyātra saikatī mūrtiryadvā dvijasatī mudā // NarP_1,115.35 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25770809 (0.050):
ādyā yāṇutarā sā syāccitparā tvādikāraṇam /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25779240 (0.061):
sarvādyā jṛṃbhiṇī śaktiḥ sarvādyā vaśakāriṇī // BndP_3,44.29 // / sarvādyā rañjinī śaktiḥ sarvādyonmādinī tathā /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13690995 (0.062):
paryāptā3pyāna-(mūrtiś Cmūrtaś )ca $ (sā1rthaṃ sva-Csā1rdhaṃ su-)yaśasā
ata evādikeśavapadavācyā sampannā | / asyaivādikeśavasya sadbhāvenāmuṣya puragaṇasyāpy ādyāvanir iti nāma
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25770809 (0.053):
ādyā yāṇutarā sā syāccitparā tvādikāraṇam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15924446 (0.057):
svasvanāmādivarṇādyāḥ śaktayor'cyā vidikṣu ca /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15919526 (0.059):
seṃduḥ svanāmāgharṇādyā ṅenamoṃtā ime smṛtāḥ // NarP_1,66.84 //
saṃlagnam | / tatrādyādau bhavā avanir bhūmir ity arthaḥ |
ādikeśavasya sthityā yata eṣaiva bhūmis sarvābhyo bhūmibhyo
'gragaṇyatāthāspadībhūtāta evādyāvanir iti sampannā |
keṣāṃcin mate tu purāsyā bhuvaḥ satīsarorūpāvasthāyāṃ yadāmbhobhir eva
sarvataḥ procchaladbhir āvartapuṭabhedādijalavikṛtiśālibhis sadaiva
nadīmātṛkatvadeśaguṇasampattyā saraḥ-paripūrayadbhir evāyaṃ bhāgaḥ
samākrāṃta āsīt tadā kaśyaparṣitapovibhūtisantuṣṭadevagaṇaprasādena
jalasya deśanivasana-maṇḍalasthāpanādyarthaṃ sthalarūpatāsampādanakāle
bhūmitvaprakaṭībhāve 'traivādyāvanau bhūmitvaṃ yadṛggocarībhūtam |
ata evāsya puragaṇasyādyāvanitvena vyapadeśa ityādy apy asti |
tatrādyāvanipadasya ādau bhavād yā sā cāsau bhūmir ādyabhūmir ity arthaḥ |
vartate cātrādyāvanipuragaṇe 'nena nāmnākhyāta eko jalāśayaḥ yasya
keśavapadavācyasyākṛtir adhunetthaṃ dṛśyate |
uparitane bhāge vistṛtākṛtis tathādhastane bhāge saṃkocamuktaṃ bhavati |
ayaṃ jalāśayaḥ pūrvavarṇitasandhyādevījalāśaya iva vartulākāro bhavati |
grāmīṇās tv etarhy asya grāmasya ghaṭāyam ādikeśavamūrtir jalāśayo vartate
tasya grāmasya phrasal iti nāma bruvāṇā bhavanti | / punaś cāsya puragaṇasya yatrāyaṃ grāmas tasya puragaṇasya āḍvin iti nāma
vadanti | / asya jalāśayasyāpi keśavanāg iti tadbhāṣayā khyātaṃ nāmāsti |
tatra keśavasyāsyaivādikeśavasya nāg jalāśaya ity arthaḥ |
yataḥ kaśmīradeśe ye ye sarve jalāśayās te te nāgpadābhidheyā eva bhavanti
asya phrasal iti khyātasya grāmasya nikaṭe 'nyo 'pi grāmo bhavati |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370638 (0.041):
ataḥ sarvathāśanāreti grāmasya nāmānvarthatayāsti | / asya śārgrāmasya maṇḍikhpāl iti grāmaḥ prathito nikaṭe 'sti luḍhavgrāmo
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368807 (0.047):
so 'pi grāmas tathānyo mābur ityākhyo grāmaś ca nikaṭe vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368231 (0.050):
asya kular grāmasya nikaṭe anyo 'pi grāmo 'tiprasiddho bhavati 'yam adhunā
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368000 (0.055):
cāyaṃ grāmo 'smin puragaṇe levarśabdābhidheyo grāmīṇaiḥ kathyamānaḥ | / asya grāmasya nikaṭe 'nyo 'pi grāmaḥ sarvaviditaḥ sīr ityākhyo bhavati |
tasya ārvañ iti nāmāsti | / ataḥ kecana grāmīṇāḥ phrasal ārvañ iti samastam api kathayanti nāma |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368805 (0.044):
asya khonamoṣasya samīpe jayavanaṃ yasya kaśmīrabhāṣāyāṃ jivan iti nāma / prasiddham asti | / so 'pi grāmas tathānyo mābur ityākhyo grāmaś ca nikaṭe vartate |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359154 (0.058):
śukaḥ kathāṃ prāha- asti deulākhyo grāmaḥ / / tatra rājasiṃho nāma rājaputraḥ tadbhāryā kalahapriyeti viśrutā /
asya jalāśayasyāspadībhūta āḍvinpuragaṇo devasarpuragaṇād adhastane
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16240690 (0.054):
tato devakinandanaḥ HV_93.30b / tato devagaṇaḥ sarvaḥ HV_App.I,31.936a
bhūbhāge vartamāno bhavatīti || / 13. Īśānaḥ / ślokasaṃ 38 nambara 13 īśānaḥ |
sarvasmiñ jagati īṣṭe aiśvaryaṃ yaḥ karoti sa īśānaḥ |
sarvadevagaṇādhipati lokavarti sampacchāli aiśvaryam īhamāno yaḥ śivaḥ
sarvarddhīnāṃ bhūtīnāṃ samastānāṃ prabhuś ca sa īśānapadābhidheyaḥ |
śiveśānayoḥ padayor ekaparyāyatvena varṇyamānapradeśasthaiṣā śivamūrtir
ity arthaḥ | / atha vā kalhaṇapaṇḍitakṛtarājataraṅgiṇīdvitīyataraṅgavarṇyamānasandhimān
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8362311 (0.055):
oṃ śrī gaṇeśāya namaḥ | / paṇḍitakalhaṇakṛtarājataraṅgiṇyāṃ prathame taraṅge ślokasaṃ 27 kaśmīrā |
sandhimatiś cety ākhyasya rājño yo gurur yasya prasādāt tena mṛtenāpi
rājñā sandhimatinā punarjīvitaṃ samākalitaṃ sa eva īśānanāmā yatas
tadākhyayāpy atrasthaiṣā śivamūrtir īśānapadavācyā saṃjātā |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8366700 (0.059):
pratyutāyam asmad varād divyaśarīreṇa sandhīyamāno 'taḥ sandhimannāmā rājā / punaś cāryatayā āryarājākhyayā bhuvi khyato bhaviṣyati |
tathā ca kalhaṇarājataraṅgiṇīdvitīyataraṅgasyaikaśatādhike
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365165 (0.015):
yasmāt kalhaṇapaṇḍito 'pi svakīyarājataraṅgiṇīyāḥ / prathamataraṅgasyaikaśatādhike pañcamaśloke likhatīti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365299 (0.054):
iti tatra rājataraṅgiṇyāṃ prathamataraṅgasyaikaśatādhikasaptamaślokād
saptatriṃśattame śloke / kṛtvā sandhīśvaraṃ dehasandhānapitṛkānane |
īśānasya guror nāmnā vyadhād īśeśvaraṃ haram ||
īśeśvara iti nāmnākhyāto 'pi bhaktasya tasyaiveśānasya nāmnā prakhyātim
āgataḥ | / yadi apy e[...] śānakālāt pūrvam api śivamūrtiprākaṭyenātra pradeśe
'tipūtatvātimāhātmyavattvaṃ cāsīd eva tathāpi / īśānasyevāticitrīyamāṇacaritraprākaṭyakaraṇavaśataḥ sarvathaiva
khyātimattvaṃ sampannam | / atra dvitīyataraṅge pañcādhikaṃ ṣaṣṭitamaṃ ślokam ārabhya varṇanīyo yo
jayendrākhyo rājño vijayasya putras tasyaivāyaṃ sandhimatir nāmā īśānasya
śiṣyo mantrī matimaduttamo pūrvaṃ babhūva |
atha bhūtaṃ puruṣās taṃ capalakarṇaṃ mattakariṇam iva rājānam ayaṃ
sandhimatir bhavanmantry atyadbhutam ativaibhavavān sarvathaivāsty ato
'smād rājyaharaṇādiśaṃkāvaśyaṃ vidheyetyādi kathayām āsuḥ |
asmād eva hetor anena bhūtaṃ vañcitena rājñā tasmin buddhimantriṇy api
vairabuddhiḥ kopena samyaktam ākalitā | / atha tadvairavismāritatatprītis sa rājā svasabhāpraveśanivāraṇapūrvakaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552907 (0.056):
100.029. virocana udgate tu vairavyārto(?) bhavati na cāvabhāsate//5//
tatsarvasvāpaharaṇapūrvakaṃ ca taṃ mantriṇam ahetukam eva yāvajjīvaṃ
daridratām anayat | / etādṛśīṃ duravasthām āpto 'pi sa mantrī tat svasya rājyakāryādibhraṃśaṃ
pratyūharahitaśivapūjāvasaralābhena vyathākāri nājñāsīt |
atha bhāvino 'rthasya balavattayā sandhimater eva rājyaṃ bhaviṣyatīdṛśy
eva vāṇī prativeśmākasmāt prakhyātiṃ prāptā | / tathā ca dvitīyataraṅgasya catussaptatitame śloke
atha bhāvyarthamāhātmyāt paprathe pratimandiram |
rājyaṃ sandhimater bhāvīty aśrutāpi sarasvatī ||
tataś ca sa rājā pūrvoktāyā etādṛśyā vāṇyāḥ śravaṇenākasmād īdṛśī vāṇī
nava pracaraty ato devādipreritaivāvaśyaṃ bhavatīti jñātvā ca
samutpannamahābhītis taṃ maṃtriṇaṃ kārāgṛhe sthāpayām āsa |
tatra tasyogranigaḍapīḍitapādasyāta eva śoṣaṃ prāptasya daśavarṣāṇi
pūrṇatām īyuḥ | / tāny eva daśavarṣāṇi sandhimatisvāmino 'sya jayendrasya rājña āyuḥ
śeṣasyāvadhi bhūtāny athāsanathāputramararogakṛtapīḍas tasya mātreṇa
ścintayā ca kṛtātipīḍāte eva mumūrṣarantar eva mahāntaṃ dāham āsasāda |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18285035 (0.055):
anusaṃskārālaṅkāra sambhālanārtham eka sevaka mātra kṛtānuvrajanatayā / kṛta vrajanaḥ sa kṛpatayā tān paśyann āsīt | tatraiva ca sarvato' py
ittham eva tena mantrividveṣajvalanenāharniśaṃ jvalatā tāpyamānas sa bhūpo
tasya mantriṇo vadhaṃ vinā bhavitavyapratīkāraṃ kim api na mene |
aho paṇḍitam manyāḥ pumāṃso asya bhāvino 'rthasya gopanāya yaṃ
kaṃcanopāyaṃ vidadhati sa evopāya nivāritaṃ hāraṃ daivena tasyārthasya
kalpate | / yathā daivaṃ svājñayā kāṣṭhavṛndasthasya stokatejaso 'py agnikaṇasya
nirupamāṃ śaktim ādhātuṃ icchati | / tadā tasya mahatīm eva śaktim ādhāsyamānasyoktāgnikaṇasya nirvāpaṇaṃ yaḥ
kaścana daivabalam ajānataḥ kartum īheta tasya tad daivaṃ
tāpagalitaghṛtayute ghṛtakumbhe vārikumbhabhramaṃ karoti |
atha yadaiva rājñā mantrighātāya vadhakarmādhikāriṇaḥ samādiṣṭāḥ tadaiva
sa sandhimatis taiḥ śūlaṃ samāropya hanyate sma |
tato 'pi tasmin mantriṇi śūlaṃ prote sati tasya rājña ādau sa mantricintād
duḥkhaśaṅkur niragacchat | / paścāj jīvitam api nirjagāma |
atha tathāhatasya svakīyaśiṣyasya vadhaṃ śrutvā vaśino 'pīśānābhidhasya
tadguror mano 'ntastaptaṃ babhūva |
atha eva tasya vinītasya śiṣyasyāntakālīno citasatkriyākarmaṇe sa īśāno
yasyāṃ bhuvi sandhimati mṛtyur abhūt tām eva śmaśānabhuvam ājagāma |
tatra sa īśānas taṃ svaśiṣyaṃ tasminn eva śūlamūle 'vaṣṭabdhvāsthiśakalam
adhastād vṛkair balāt kṛṣyamāṇām asthiśeṣam eva dadarśa |
dṛṣṭā ca samahatātiśokena hā vatsedṛśīṃ tvad avasthām eva draṣṭuṃ jīvāmīty
uktā tasmiñ śūle protaṃ kaṅkālaṃ vāśato vṛkāt nivārayan sa nināya |
athocitaṃ saṃskāram antimaṃ kartuṃ yāvat sa īśānaḥ samudyatas tāvat asya
svaśiṣyasya lalāṭapaṭṭe daivalikhitam idaṃ ślokaṃ papāṭha |
yāvajjīvaṃ daridratvaṃ daśa varṣāṇi bandhanam |
śūlasya pṛṣṭe maraṇaṃ punā rājyaṃ bhaviṣyati ||
tataś ca sa gurur asyoktaślokapādatrayasya yathārthatayā jñātārtho 'taś
caturthapādārthe 'vaśyadraṣṭavye kautukānvito bhūtvā manasi katham ivaitad
bhaviṣyatīty acintayat | / atha sadaiva śaktim acintyaprabhāvāṃ yayā pūrvam arjunaparīkṣitkacādayo
mṛtāḥ santaḥ punarjīvitaṃ prāptās tām evāghaṭyamānaghaṭakāṃ vicārya devaṃ
sarvasiddhiṣu nirnirodham atipragalbhaṃ stutvā bhāvino 'rthasya
siddhidarśanāyodyatas tasminn eva śmaśāne kṛtavasatis taṃ tasya kaṅkālaṃ
rarakṣa | / athaikadā niśīthe tayaivāścaryacintayā jāgran sa īśānaḥ pūrvaṃ
divyadhūpagandham akasmād āghrāya ḍamarugharāṭādinānāvādyānāṃ dhvaniṃ
śuśrāva | / tataḥ sa śabdaṃ śrutvaiva yāvat tamo 'rim udghaṭyamānaḥ paśyati tāvad eva
tena tejomaṇḍalavirājamānaṃ yoginīcakraṃ tasyāṃ pitṛvanabhūmau samāgataṃ
dṛṣṭam | / atha tābhir yoginībhir yāvad eva tat asya kaṅkālam apavāsyate tāvad eva
bhītasya tasya gurur dhṛtakhaḍgas tāṃ śmaśanabhūmim āgacchat |
āgatya sa vṛkṣacchannas tair yoginīgaṇais saṃpujyamānasamastāvayavam ata
eva maṇḍale śāyitaṃ taṃ kaṅkālaṃ paśyati sma | / tābhir madirāpāpidevatābhir yoginībhir uttamavarasaṃyogakāminībhir yadānyo
varaḥ ko 'pi na labdhas tadā sa eva kaṅkālo tviṣyāpasyataḥ |
atha tāḥ svam ekam ekam aṅgaṃ kṣaṇād eva tasmin saṃsthāpya kuto 'pi
puruṣalakṣmyāpy ānīya taṃ pūrṇāṅgaṃ cakruḥ |
punaś ca yoginyo yad anākrāntānyavigrahaṃ puryaṣṭakam ata eva bhrāmyat tad
eva yogabalena kuto'py ākṛṣya tasya sandhimateḥ kaṃkasya sthāpayām āsuḥ |
tataḥ sa sandhimatiḥ suptaprabuddha iva tābhir dattadivyāṅgarāgaś
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13686011 (0.045):
tāv arcayām āsatur arhatas taṃ $ divī7va śukrā3ṅgirasau mahe2ndram & / pratyarcayām āsa sa cā7rhatas tau % divī7va śukrā3ṅgirasau mahe2ndraḥ //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15782771 (0.046):
<12337.22/1> sa evam ukto bhagavān !bhūtvā9thā7ntarhitas tataḥ ! / <12337.22/2> cintayām āsa deve3śo !buddhiṃ buddhimatāṃ varaḥ !!12337.22!
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15765882 (0.049):
tan-mukhena ca nimbavatīm upāmśu mantrayām āsa | / sā cai7nāṃ nirbhartsayantī pratyācacakṣe |
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16240052 (0.053):
tataḥ saṃśoṣayām āsa HV_App.I,41.318a / tataḥ saṃsargam āgamya HV_15.59a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25037604 (0.053):
tataḥ saṃśoṣayām āsa HV_App.I,41.318a / tataḥ saṃhṛṣṭaromāṇaḥ HV_App.I,42B.1536a
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7911291 (0.054):
tanmukhena ca nimbavatīm upāmśu mantrayām āsa | / sā caināṃ nirbhartsayantī pratyācacakṣe |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19695699 (0.062):
01,176.009c dṛḍhaṃ dhanur anāyamyaṃ kārayām āsa bhārata / 01,176.009d*1809_01 vaiyyāghrapadyasograṃ vai sṛñjayasya mahīpateḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19856405 (0.063):
03,139.016c taṃ te pravarayām āsur nirāsuś ca parāvasum / 03,139.017a tato devā varaṃ tasmai dadur agnipurogamāḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10038832 (0.064):
teno ha tata īje | pratīdarśaḥ śveknaḥ sa ye tam pratyāsusteṣāṃ / vivacanamivāsa
cakranāyakatvam ādadhānas tābhis saha yatheṣṭasambhogādilābhavān babhūva |
atha prabhātībhūtāyāṃ rātrau sa īśānas tadyoginīdattāṅgādivibhāgaṃ punar
api nīyamānam āśaṅkabhītaḥ saṃs tadrakṣārthaṃ dhīras sann ata eva nadaś ca
tad eva sthānaṃ yāvad eva samāgacchati tāvad eva tadyoginīvṛndaṃ kṣipram
eva 'tirohitam | / tāsāṃ cāntarhitānāṃ yoginīnāṃ tenetthaṃ vāṇy api śrutā he īśāna tava
bhayaṃ māstu | / yato 'smākam anena karmaṇām aṅgahānir nāsti |
asmin bate vañcanāpi nāsti | / pratyutāyam asmad varād divyaśarīreṇa sandhīyamāno 'taḥ sandhimannāmā rājā
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107266 (0.056):
mātāpi ca Viśākhā satyanāmā / Kṛkī rājā Bārāṇasī rājadhānī 6 / Śuddhodano nāma pitā maharṣer
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107233 (0.062):
mātāpi ca Dhanavatī satyanāmā / Kṣemo rājā Kṣemāvatī rājadhānī 4 / yad Yajñadatta udapādi brāhmaṇaḥ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107250 (0.062):
mātāpi ca Yaśovatī satyanāmā / Śobho rājā Śobhāvatī rājadhānī 5 / yad Brahmadatta udapādi brāhmaṇaḥ
punaś cāryatayā āryarājākhyayā bhuvi khyato bhaviṣyati |
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8026894 (0.049):
tasyāṃ vikramasiṃhākhyo babhūvānvarthayākhyayā / / rājā vairimṛgā yasya naiva san saṃmukhāḥ kvacit // SoKss_6,1.138 //
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107266 (0.053):
mātāpi ca Viśākhā satyanāmā / Kṛkī rājā Bārāṇasī rājadhānī 6 / Śuddhodano nāma pitā maharṣer
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8367481 (0.056):
grāmaḥ sa lālporākhyayā prakhyāto bhavati | / asya khumariyālgrāmasya madhye 'tiśītalajalo jalāśayo vartate |
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107233 (0.059):
mātāpi ca Dhanavatī satyanāmā / Kṣemo rājā Kṣemāvatī rājadhānī 4
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107250 (0.059):
mātāpi ca Yaśovatī satyanāmā / Śobho rājā Śobhāvatī rājadhānī 5 / yad Brahmadatta udapādi brāhmaṇaḥ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365990 (0.059):
rājñā sandhimatinā punarjīvitaṃ samākalitaṃ sa eva īśānanāmā yatas / tadākhyayāpy atrasthaiṣā śivamūrtir īśānapadavācyā saṃjātā |
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12264297 (0.062):
parasya rakṣitāvadyaṃ na rakṣasyātmanaḥ katham // SoKss_7,5.26 // / yaḥ surakṣitanāmāyamantaḥpurapatiryuvā /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12306014 (0.064):
āyayau cāgratas tasya bhikṣureko viṣīdataḥ // SoKss_9,3.37 // / sa rājabandināmā taddattvā śāṭakamagrahīt /
tataś ca sa sandhimatir divyāṃśuko divyabhūṣaṇaḥ sragvī labdhapūrvasmṛtiś
ca prahvībhūya taṃ svaguruṃ vavande | / atha sa rājā tena guruṇā saha saṃsārasyāsāratāyāś cittatāyāś ca kathāṃ
kṛtvā tad anumanyaiva katham api kṛccheṇa niḥspṛho rājyapālanam anumatavān
itītthaṃ varṇito yo guros tasyānirvācyopakārasya vāsya varṇyamāneśeśvareti
khyātapradeśasya nirmityādau mukhyo hetuḥ |
yady api pūrvam atrastho 'pi mahādevābhidhaḥ śivo 'bhūt tathāpi
tasyeśānasyaiva nāmnādyāpi khyātimatvaṃ bhajate | / asya pradeśasyādhunā guptagaṅgā iti nāma sarvajagatkhyātaṃ bhavati |
tatra mahādevena gaṅgā yato guptāgopiteti yāvat atas sārthakaṃ
guptagaṅgeti nāma etat | / pradeśanikaṭasthamahādevākhyagirim ārūḍhena mahādevena gopitā gaṅgā
prativatsaraṃ vaiśākhyāṃ saṃkrānau guptagaṅgām atrasthāṃ gaṅgām eva
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4386582 (0.062):
prakrīḍitāś ca te sarve saha tenāmarāriṇā / / gopālavapuṣaṃ gopā manyamānāḥ svabāndhavam // HV_58.15 //
manyamānāḥ sarva eva kāśmīrikāḥ sabālavṛddhāḥ snātuṃ samāyānti |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4386582 (0.062):
prakrīḍitāś ca te sarve saha tenāmarāriṇā / / gopālavapuṣaṃ gopā manyamānāḥ svabāndhavam // HV_58.15 //
asya pradeśasyādhunā īśabhrāra iti nāmāpi vadanti |
tatra īśasya īśānasya bhrār devatā iti yataḥ kaśmīrabhāṣāyāṃ bhror bhrār
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8362869 (0.056):
kadācana vāriparṇīyasya kaśmīrabhāṣāyāṃ muṅgol nāmāsti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8367794 (0.064):
gaṇeśabalākhyapradeśād āgacchantī nady eṣāsti | / tasya kaśmīrabhāṣāyāṃ gaṇiśabal iti nāma khyātaṃ vartate |
iti khyātaṃ padadvayaṃ devadevyor arthe vidyamānaṃ dṛśyate |
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28231531 (0.049):
mīmāṃsakaśaṅkāṃ parijihīrṣurāha ananteti/ tattadityādi/ / tatpadadvayamatra śaktiparam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641715 (0.054):
431.015. bhagavatā tasya dve pade datte rajo harāmi, malaṃ harāmīti/ / 431.016. tasyaitatpadadvayaṃ na lebhe/ / 431.016. bhagavān saṃlakṣayati/
tatrāpi bhror devaḥ bhrār devīti | / punaś ca devatāśabdasya śāstre striyāṃ vartamānasya bhrār iti bhāṣāyām api
strītvenaiva vyapadeśaḥ | / grāmīṇās tu asya iśabhrār padasyāpabhraṃśavaśāt iśavar iti kathayanti |
punaś cāyaṃ pradeśo yasmin puragaṇo vartate tasya puragaṇasya phākpargaṇa
iti nāma bruvāṇāḥ santi | / ayaṃ puragaṇaḥ kaśmīranagarāt krośatrayeṇa dūre vartate |
atra gamāgamau jalamārgeṇa naukābhis tathā sthalamārgeṇāpy aśvādinā
bhavataḥ | / ayaṃ pradeśo niśāt vāgākhyo pavanāt pādonakrośadūratāyāṃ bhavati |
atraiko jalāśayaś śītalajaś catuṣkoṇākāro 'ntar asti |
punaś caitādṛśa evānyo 'pi jalāśayas tasyāntaḥsthajalāśayasya vārye
pradeśe vartate | / ubhayor eva jalāśayayor madhye 'lpaḥ prākāra iṣṭakāpāṣāṇādinirmito
'dhunāpy avaśiṣṭo bhāti | / paraṃ tu snānādivyavahāro vārya eva jalāśaye bhavati |
āntare tu kevalaṃ pūjanādikam eva sarvaiḥ kriyate |
asya jalāśayasyoparitane bhāge purātanarājanirmitam ekaṃ mandiram api
sarvathāvinaṣṭam ākṛtyaivopalakṣyamāṇaṃ ādyāpi dṛśyate |
kathayanti tatratyā anyāś ca vṛddhāḥ | / ayaṃ devālayo rajñā sandhimatinā svasya guror arthe sampādito 'stīti
mandirasaṃgrahādāv api sandhimatir evāsya pradeśasya kartā jñāto bhavati |
asmāt pradeśād ūrdhvaṃ parvato 'py anyo 'sti | / ata evedaṃ sthānaṃ parvatasya pādadeśe bhāti |
asmin parvate kiyanmātradūratāyāṃ gopītīrthābhidhaṃ tīrtham api bhavati |
grāmīṇā apabhraṃśāt tasya gupatrath iti nāma vadanti | / atreśānatīrthāt katicit padāni gatvādhastane bhāge guhāpy asti |
tasyā guhāyā nikaṭe sāhibapadavācyānāṃ vaiṣṇavabrāhmaṇānāṃ gṛham apy asti
te brāhmaṇāḥ kadāpi māṃsādi na bhakṣayanti |
atrādhunikarājakṛtārambhamandiram ardhasampannam apy asti |
etaj jalāśayadvayaṃ caturbhir eva digbhiḥ prākāraveṣṭitam adhunā vartate
14. Loloraṃ Lolaraṃ vā / ślokasaṃ 86 nambara 14 caturaśīti ślokād ārabhya varṇyamāne lavarājñaś
caritre loloraṃ lolaraṃ vā | / tatra loloraniruktiḥ | / lolāś cañcalamanasaḥ rānti dadati ye te rāḥ dātāra iti yāvat |
na rāḥ arā adātāraḥ | / lolāś ca arāś ca janā yasmin sthāne nivasanto bhavanti sa loloraḥ |
atha vā laḥ śeṣe ca bhaye khyātaḥ śāstrataḥ pūrvasūribhir ity
ekākṣarakośokter laḥ śeṣaṃ bhayaṃ ca tatrāsya maṇḍalasya śeṣatayā
prāntasthitirūpayā yad ayaṃ pradeśaḥ sthito yataś
cātiprāntarakāntāragahvarādimārgair bhayayutaś ca |
kiṃ tu kevalaṃ sthānamanoharatvādinaiva raḥ sukhado yaḥ so 'pi loloraḥ |
atha dvitīyasya lolaranāmno niruktiḥ | / nānāvidhavṛkṣalatāgulmajalaṃ sthalādibhaṃgībhiś cañcalo yaḥ sa lolaḥ |
atimanoharatvena ratisukhaṃ dadāti yas sa raḥ |
lolaś cāsau raḥ lolaraḥ | / yad atra pradeśe tena lavanāmnā rājñātyadbhutaṃ nagaraṃ nirmitam ato 'tra
lolaraṃ lavapuram ity arthapratītir api samīcīnā | / tathā ca paṇḍitakalhaṇasya rājataraṅgiṇyāḥ prathamataraṅgasya
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23068324 (0.046):
nānyatastatpratītirapi tu tasmādeva sabdāt / / na cātra vyañjanādṛte 'nyo vyāpāraḥ //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5466931 (0.050):
śauvahānādyartham . śauvahānam nāma nagaram . śauvādaṃṣṭraḥ maṇiḥ iti .
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9394970 (0.055):
ata eva tatrāropaviṣayasyāropyamāṇenācchrāditatvena pratītiḥ / / iha punarjānāna eva kaścicandraviviktaṃmukhaṃ tatra prayojanaparatayā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9411241 (0.057):
evamekadeśavivartyupamāsāmarythādevātra nāyakakatvapratītiriti bhāvaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8719048 (0.058):
mukyārthabādhā nāma mukhyārthasya yo virodhastatpratītirevetyarthaḥ / / ekakāreṇa nātra vivāda iti darśayati /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26707635 (0.059):
dviṣatā mavigatena vāsanābalena nāyakasādṛśyālambanaṃ vināpi śailādiṣu yā / nayakādipratītiḥ seyaṃ nirālaṃbanā nāma saṃskārato bhrāntiḥ /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25533488 (0.059):
yaccoktaṃyatra śabdārthapratītistatra lakṣaṇā' yatra punaranyārthe niścite
pañcāśītitame śloke / tena ṣoḍaśabhir lakṣyair vihīnām aśmaveśmanām |
koṭiṃ niṣpādya nagaraṃ lolaraṃ niramīyateti || / lavapuraśabdasyaivāpabhraṃśavaśato 'yaṃ lolareti nāmānumīyate |
kecit pārisekabhāṣānirmitarājataraṅgiṇyanuvādakartāraḥ |
so lavābhidho rājā sarvadaiva gītipriyo 'tiśayenābhūt |
atas tadrājyakāle ye tatkṛtalolaranāmni nagare nivasamānā janapadā āsaṃs
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28696166 (0.063):
gaccha kulaputra, iyamihaiva magadhaviṣaye kevalake janapade vartanake / nagare bhadrottamā nāmopāsikā prativasati / tāmupasaṃkramya paripṛccha
te tṛptasya rājño gānapriyatvam eva sarvathā samākalayya gāyanaśikṣāyām
evāniścayaṃ kurvāṇās sarva eva gītividyākuśalā babhūvuḥ |
ata eva kaśmīrabhāṣāgānaviṣaye tasyaiva rājño lavalaveti nāma prathamaṃ
gānārambha evākarayamāṇās tasthuḥ | / yasya lavalaveti bhūpanāmnaḥ kālena mahatā lolo iti śabdo 'pabhraṃśavaśāt
sphuṭībhūtaḥ tenaiva lolośabdena deśo 'pi saḥ khyātiṃ prāptaḥ |
ato lolav iti nāmāsya sthānasya ityādi svapustakeṣu likhanti |
vartate cādhunike kāle 'pi kaśmīrabhāṣāyāṃ ayaṃ luḥluḥśabdo gānamadhye
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368882 (0.041):
tasya ca tair darajjātīyair āśritasya deśasyādhunike kāle kaśmīrabhāṣāyāṃ / dāradin hunu deś iti nāma vadanti |
pādapūraṇārtho gāne varṇanīyasya priyasya sambodhanārthaś ceti
sarvajanaviditaṃ bhavati | / asmin puragaṇe eko grāmas tādṛśo 'pi bhavati |
yasyādhunike kāle sarve janā lulur iti nāma vadanti |
ato hetor api grāmasyāsya nāmnaivāyaṃ sarvaḥ puragaṇo 'pi
lolavśabdābhidheyaḥ sajjāta ity api | / kecid grāmīṇā nāgarikāś ca svamataṃ sthāpayanti |
ekena madhyasthitena grāmeṇāpi puragaṇaḥ sarvas tacchabdābhidheyo
bhavatīty anyeṣu sthāneṣv api jñāyate | / tathā hi nāgām ityākhyapuragaṇa ekenaiva madhyasthitena kasavanāgām ity
ākhyena grāmenaiva nāgāmpadavācyo bhavati | / grāmīṇās tu etarhi asya lolarākhyapradeśasya lolavpargaṇa iti nāmaiva
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739490 (0.043):
vācye 'rthe tu dhvanau vācyaśabdena svātmā tenāvivakṣito 'pradhānīkṛtaḥ / svātmā yenetyavivaśritavācyo vyañjako 'rthaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15892889 (0.046):
śubhago yadbhagastadbhisnvādisthena taddhikṛt /
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371064 (0.052):
kecana pārisekānuvādakartāro 'sya vitastātrākhyasya pradeśasya vatarahel / iti nāma svapustakeṣu likhanti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368287 (0.053):
kecit tu asya kuruhārākhyasya pradeśasya kāṭhus iti nāma kathayanti |
prakhyāpayanto bhavanti | / aparaṃ ca asya grāmasya lulur iti khyātasya yat nāma puragaṇo 'pi sarvo
bibharti | / tasya lālpor iti nāma kathayanti | / asmiṃl lolarapradeśa-gamanāgamane madhya ekaḥ parvato 'pi bhavati |
yam āruhyaiva sarvadā janānāṃ gamāgamau bhavataḥ |
ayaṃ puragaṇaḥ kramarājyasthapuragaṇayor utar khuyahom ityākhyayor madhye
bhavati | / yata uktapuragaṇadvaya-mārgeṇāpi yiyāsūnāṃ mārgalābho bhavati |
ayaṃ pradeśaḥ kramarājyasyāpi prāntabhūmau yataḥ sthito 'sty ato 'sya
niruktau śeṣatayā sthityādikathanam api samīcīnam eva saṃgacchate |
paraṃ tu ṣoḍaśalakṣyavihīnā yā koṭir arthāc caturaśītilakṣyāṇy
aśmamayagṛhāṇāṃ sampādya nagaraṃ lavena rājñā niramāyītyādi kalhaṇena yat
svapustake likhitam astīti | / tāni gṛhāṇy ādhunike kāle 'tiyātacirakālavaśād vinaṣṭāny ato naiva
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364206 (0.043):
iti yat paṇḍitakalhaṇena svapustake likhitaṃ |
dṛśyante | / kiṃ tu pāṣāṇagaṇāḥ sarvatra bahavo darīdṛśyante 'to jñāyate te pāṣāṇās
teṣām eva gṛhāṇāṃ śeṣībhūtopalakṣaṇībhūtāś ca syuḥ | / asya lolavpuragaṇasyādyo yo grāmaḥ saḥ khumariyāl ityākhyayā yaś cāsyānte
grāmaḥ sa lālporākhyayā prakhyāto bhavati |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8366700 (0.056):
pratyutāyam asmad varād divyaśarīreṇa sandhīyamāno 'taḥ sandhimannāmā rājā / punaś cāryatayā āryarājākhyayā bhuvi khyato bhaviṣyati |
asya khumariyālgrāmasya madhye 'tiśītalajalo jalāśayo vartate |
punaś cāsya nikaṭa eva caṇḍīgrāmaś caṇḍīdevyāspadībhūtajalāśayayuto
bhavati | / tasya caṇḍīgrāmasya grāmīṇabhāṣāyāṃ caṇāgom iti nāma |
īdṛśā evānye bahavo grāmā devatāspadībhūtāḥ satīti śam ||
15. Ledarī / ślokasaṃ 87 nambara 15 lavasyaiva rājñaś caritre ledarī |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8367868 (0.034):
mandirasaṃgrahāl labdham atra sthāpitam || / 16. Levāraḥ / ślokasaṃ 87 nambara 16 lavasya caritre levāraṃ |
atra niruktiḥ | / laḥ śeṣe ca bhaye khyāta iti śivaproktaikākṣarakośoktyā lo bhayaṃ tasmin
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8367875 (0.026):
yasya levārasya niruktiḥ | / laḥ śeṣe ca bhaye khyāta iti |
le bhaye bhayotpādanavelāyām iti yāvat darī guhā vadati |
gabhīrā gahanā dustarā ca yā dṛśyate sā ledarī |
atha vā daḥ kalattrebudhaiḥ prokto dānacchedanadātṛṣu ity
ekākṣarakośamatena | / le bhaye daṃ chedanaṃ bhayacchedanaṃ rāti dadāti yā sārī |
arthāt bhaye saṃjāte tacchedanadātrī bhayacchettrīty arthaḥ |
etādṛśī yā nadī | / asyā ledarīnadyā bhṛṅgīśasaṃhitām atāvalambanena lambodarīti nāmāpi kecid
vadanti | / tatra lambam udaṃ rayasya sa lambodaro gaṇeśas tanmukhāt niḥsṛtāyā nadī
tasyā lambodarīśabdena vyapadeśaḥ vartate | / cāmareśvarayātrāmārge gaṇeśabalābhidhe pradeśe mahaty ekā nadīmadhyasthitā
gaṇeśasyāśmamayī pūjyatamā prakhyātamūrtiḥ |
yasyā mūrtes sākṣād gajīkṛtitvaṃ dhārayantyāḥ puṣkarāt nirgacchantī
pītojjhitevaiṣā nadī bhāti | / paraṃ tu ledarīti nāmnāpy asyā nadyāḥ sopapattikaṃ saṃhitāsaṃgataṃ cāpy
asti | / yato 'smin dakṣiṇapārśvākhyapuragaṇe yasminn eṣā nadī pravahati tatra
lidar ityākhyo grāmo 'syā nadyās taṭapradeśasthito 'sty atas tadākhyayāpy
eṣā nadī prakhyātiṃ prāptā | / yato lidare grāme yā pravahati sā ledarī nadī |
bhṛṅgīśasaṃhitāyāṃ mārtāṇḍamāhātmyavarṇane 'py anenaiva nāmnāsyā nadyā
nāmagrahaṇam | / tathā hi yāvac cākā pravahati nadī ledarī toyapūrṇā yāvan nāgau
yamalakamalau tiṣṭhato matsyam uktau yāvad bhāsvāṃs tapati gagane nityaśaḥ
kālaśaktyā tāvat svarge vasati | / satataṃ śrāddhakṛtsūryakṣetre itīdṝṃśi sthalāni ledarīnāmadyotakāni
bhavanty eva asyā eva nadyā dakṣiṇapārśvau yo dvau pradeśo tayor madhye
nady eṣā pravahati | / grāmīṇās tu ādhunike kāle 'syā lambodarī ledarīnadyā vā lidar āra iti nāma
vadanti | / tatra yā nadī bṛhatpāṣāṇair madhye pūrṇātivegena calantī dustarā ca bhavet
tasyāḥ kaśmīrabhāṣāyāṃ ār iti nāma vadanti | / ayaṃ ca lidarākhyo grāmo 'syā nadyā āspadībhūto yo 'sti tasya
grāmīṇabhāṣāyām api lidar ity eva nāma vartate | / ayaṃ grāmo 'sya dakṣiṇapārśvasya dacchunporpargaṇa iti prasiddhasya madhye
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364941 (0.038):
atra lambodarī nāma nadī yasyā adhunā grāmīṇabhāṣāyāṃ lidar iti nāmāsti
ledarīnadyās taṭe vartamānaḥ kathyate | / asyā lambodaryā api grāmīṇamatena lidar ity eva nāma bhavati yasmād
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364927 (0.044):
grāmīṇamatena dacchunporpargaṇa iti nāma bhavati tanmadhya eva vartate |
gaṇeśabalākhyapradeśād āgacchantī nady eṣāsti |
tasya kaśmīrabhāṣāyāṃ gaṇiśabal iti nāma khyātaṃ vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368800 (0.050):
asya khonamoṣasya samīpe jayavanaṃ yasya kaśmīrabhāṣāyāṃ jivan iti nāma / prasiddham asti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8366820 (0.064):
tatra īśasya īśānasya bhrār devatā iti yataḥ kaśmīrabhāṣāyāṃ bhror bhrār / iti khyātaṃ padadvayaṃ devadevyor arthe vidyamānaṃ dṛśyate |
tatra gaṇiśasya gaṇeśasya bal sthānam ity arthaḥ | / ayaṃ gaṇeśabalākhyaḥ pradeśo 'mareśvarayātrāyāṃ prathamaḥ prayāṇakaḥ |
asmāt tribhiḥ krośair dūrastham adhvānam ullaṅghya pahalgāmākhyaḥ pradeśo
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371250 (0.058):
kathanena yo 'yaṃ vatarahel-ākhyaḥ pradeśo yaś cāyaṃ vithanārabhidhaḥ
dvitīyaḥ prayāṇako 'mareśvarayātrā bhavati yaḥ samāyāti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371250 (0.056):
kathanena yo 'yaṃ vatarahel-ākhyaḥ pradeśo yaś cāyaṃ vithanārabhidhaḥ
ayaṃ lidarākhyo grāmo 'nantanāgāt pāścime sthāne dvādaśakrośadūratāyām
asti | / atra mandirākhyaṃ devāgāraṃ vinaṣṭaprāyaṃ bṛhatpāṣāṇanirmitaṃ bhavati |
tat sthānaṃ vikramādityasya navatitame varṣe meghavāhanarājñā
tṛtīyataraṅge varṇyamānena nirmitam ityādi | / mandirasaṃgrahāl labdham atra sthāpitam ||
16. Levāraḥ / ślokasaṃ 87 nambara 16 lavasya caritre levāraṃ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8367517 (0.034):
15. Ledarī / ślokasaṃ 87 nambara 15 lavasyaiva rājñaś caritre ledarī |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368109 (0.063):
ślokasaṃ 88 nambara 17 kuśasya rājṇo varṇane kuruhār |
yasya levārasya niruktiḥ | / laḥ śeṣe ca bhaye khyāta iti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8367525 (0.026):
atra niruktiḥ | / laḥ śeṣe ca bhaye khyāta iti śivaproktaikākṣarakośoktyā lo bhayaṃ tasmin
tathā vaḥ sāntvane rasevāte ity ekākṣarakośokteś ca levighnāde bhaye vaṃ
sāntvanaṃ tatnivāraṇarūpamāsam antāt rāti dadāti yaḥ sa levāraḥ |
vighnanivārako gaṇeśaḥ | / tathā ca nīlamatavarṇyaṃ mānadevāyatanakīrtanākhye prastāve
bhūrjasvāmī hiḍambeśo levāraḥ śrīvināyakaḥ |
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11840025 (0.042):
amṛtāṃśosadanneśo hyabdijaḥ śrīsahodaraḥ /
utaṅkeśo guhāvāsī bhīmeśaḥ saumukhas tathā ||
bhadreśvaro mahāsyaś ca mahāśanagaveṣaṇau | / paulastyo girivāsī ca jayeśvaramaheśvarau ||
ekaikam ebhyo dṛṣṭvā tu gaṇeśaṃ susamāhitaḥ |
kāryasiddhim avāpnoti puṇyaṃ phalam upāśnute ||
ity ādau | / asya levārākhyagaṇeśasya kaśmīrasthagaṇeśamūrtiṣu varṇyamānatvaṃ
sphuṭatayā bhavati | / eṣā gaṇeśamūrtiḥ pūrvoktaledarīnadyā vāmapārśve yo 'dhunā
grāmīṇabhāṣāvyavahṛtau khourporpargaṇa iti nāma dhārayati tasminn eva
pradeśe sarvaviditā vartate | / asya gaṇeśasya nāmnevāyaṃ gaṇeśamūrtyāśrayavān grāmo levar iti nāmnaiva
prakhyāta[...]ḥ sampannaḥ vartate | / cāyaṃ grāmo 'smin puragaṇe levarśabdābhidheyo grāmīṇaiḥ kathyamānaḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370237 (0.036):
ayaṃ jālurgrāmaḥ śamālāpuragaṇe vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371074 (0.047):
so vatarahel iti grāmaḥ daiñcho ityākhye puragaṇe vartate |
asya grāmasya nikaṭe 'nyo 'pi grāmaḥ sarvaviditaḥ sīr ityākhyo bhavati |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365895 (0.055):
asya phrasal iti khyātasya grāmasya nikaṭe 'nyo 'pi grāmo bhavati |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368231 (0.055):
asya kular grāmasya nikaṭe anyo 'pi grāmo 'tiprasiddho bhavati 'yam adhunā
tasyaivaṃ kiṃcid dūratāyām ayaṃ grāmaḥ pūrvam eva levārākhyasya gaṇapater
āśrayatayaiva tādṛśanāmayuta eva tena varṇyamānena lavarājñā
agrahāratvavyapadeśavān samapādi | / ata eva paṇḍitakalhaṇenāpi prathame taraṅge
dattvāgrahāraṃ ledaryāṃ levāraṃ dvijaparṣade |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15882986 (0.032):
vedikā vasrahīnā ca nagrā saṃprocyate dvija / / paristīryya tato darbheḥ paridadhyādimāṃ budhaḥ // NarP_1,51.30 //
sa dyāmanindyaśauryaśrīr āruroha mahābhujaḥ ||
ity ādyuktam | / anayaiva vidhayā yo 'yaṃ grāmo levārākhyaḥ pūrvam eva babhūva |
sa eva rājñāpi brāhmaṇebhyo 'grahārasamarpaṇakāle ca / pūrvaprakhyātanāmnaiva saṃsthāpitaḥ |
dānavelāyām api gaṇeśamūrtyāśrayatvavyapadiṣṭaṃ levārākhyaṃ nāmaiva
rājñāpy asyāpi tamasyeti budhyate | / kathayanti ca tatratyāḥ | / asmin grāme eko mahāvṛkṣo yaṃ vṛkṣaṃ kāśmīrikā braṇ iti śabdenākārayanti |
The Khila Verses of the Rgveda (rvkhilau.htm.txt) 16578223 (0.060):
RvKh_4,7.4a: vṛkṣam.vṛkṣam.sampatasi.vṛkṣāyanti.iva.kanyanā./
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19050224 (0.064):
mahāvṛkṣaḥ, kapitthāno nāma mahāvṛkṣaḥ, udumbalo nāma mahāvṛkṣaḥ, kapītuko
tenāpy upalakṣaṇībhūto bhavati sa eva vṛkṣo 'py / asyoktagaṇeśasyādhiṣṭhānībhūto bhavati |
yato bahavo vṛkṣāḥ anena braṇvṛkṣena kathyamānāḥ kaśmīradeśe
devatāmūrtīnām adhiṣṭhānībhūtāḥ sarvato darīdṛśyante iti śam ||
17. Kuruhāraḥ / ślokasaṃ 88 nambara 17 kuśasya rājṇo varṇane kuruhār |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369503 (0.045):
24. Hastiśālākhyaḥ Agrahāraḥ / ślokasaṃ 96 namba 24 rājño godharasya varṇane hastiśālākhyaṃ agrahāram |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8367867 (0.063):
16. Levāraḥ / ślokasaṃ 87 nambara 16 lavasya caritre levāraṃ |
asya nirvacanam | / kaś cātmāpi samākhyātaḥ kaḥ pradeśa udāhṛta iti kośamatena |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368971 (0.025):
saḥ kope vāraṇe caiva auṃ kāraḥ syāt tathābrahma aur apy ānanda ucyate | / kaś cātmāpi samākhyātaḥ kaḥ pradeśa udāhṛta iti kośavākyāvalambanena saḥ
kair nānāvidhajalasthalādipradeśaiḥ urur mahān ata eva hāro manoharaś ca
yaḥ sa kuruhāraḥ | / nānāvidhapradeśamattayāntyā ledarīnadyā hāro muktāhāra iva yaḥ so 'pi
atha vā kurunāmakair janapadair etaddeśanivāsibhir hriyate yo
'grahāratayāgra eva so 'pi kuruhāraḥ | / pūrvam etan nāmni pradeśe kuru ityākhyāṃ bibhrāṇā vāstavyā babhūvuḥ |
tair yato 'sya grāmasya sasyādisampattir ādāv eva hriyate smāto 'pi
kuruhāraḥ | / ata eva paṇḍitakalhaṇenāpi / kuruhārāgrahārasya dātābhūt tadanantaram |
iti kathanavaśād asya kuruhārāgrahāra iti samastaṃ nāma likhitam |
yataḥ sarveṣām evāgrahārāṇāṃ sasyādisampatte rājagrāhya bhāgāt pūrvam eva
nayanenāgrahāratvena vyapadeśaḥ | / asya kuruhārapradeśasyādhunike kāle sarve grāmīṇāḥ svabhāṣāyāṃ kular iti
sarvakāśmīrakaviditaṃ nāma kathayanti | / ayaṃ kuruhāra vā kularākhyo grāmo dakṣiṇapārśve dacchunporpargaṇa
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13627983 (0.033):
pratinivartitum ārabdhāḥ; amātyāḥ kathayanti: kumārāḥ praviśata kimarthaṃ / nivartatha iti; te kathayanti devakīyam udyānaṃ; kathaṃ praviśāma iti;
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359155 (0.038):
śukaḥ kathāṃ prāha- asti deulākhyo grāmaḥ / / tatra rājasiṃho nāma rājaputraḥ tadbhāryā kalahapriyeti viśrutā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363943 (0.043):
asti gambhīrākhyo grāmaḥ / / tatra kuhano nāma rājaputrar irṣyāluḥ śūro jaḍaḥ strīpriyo durdharaśca /
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368329 (0.048):
atas samīcīnaṃ kular ity evāsya kuruhārasyāpabhraṃśadoṣotthaṃ nāma paraṃ / tu ayaṃ kāṭhusākhyo grāmo 'py asminn eva dacchunporpargaṇe
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370233 (0.050):
asya jāloragrāmasyādhunike kāle prakhyātaṃ jālur iti nāma grāmīṇāḥ / kathayanti | / ayaṃ jālurgrāmaḥ śamālāpuragaṇe vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370391 (0.053):
apabhraṃśadoṣotthaṃ nāma sarvaviditaṃ bhavati | / ayaṃ śāṅgāsākhyo grāmaḥ parvatasyālpocchāyasyādhastād dharātala eva
ityākhyayā janaiḥ sarvataḥ kathyamāno vartate | / asya kular grāmasya nikaṭe anyo 'pi grāmo 'tiprasiddho bhavati 'yam adhunā
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365894 (0.050):
asya phrasal iti khyātasya grāmasya nikaṭe 'nyo 'pi grāmo bhavati |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368000 (0.055):
cāyaṃ grāmo 'smin puragaṇe levarśabdābhidheyo grāmīṇaiḥ kathyamānaḥ | / asya grāmasya nikaṭe 'nyo 'pi grāmaḥ sarvaviditaḥ sīr ityākhyo bhavati |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368804 (0.057):
prasiddham asti | / so 'pi grāmas tathānyo mābur ityākhyo grāmaś ca nikaṭe vartate |
salar ityākhyayā janāḥ samastapuragaṇaprasiddhaṃ nāma vadanto dṛśyante |
ubhāv evaitau kularsalar ityākhyau grāmau yātrikāṇām amareśvarayātrāyāṃ
madhye mārgaṃ dṛggocaram āgacchataḥ | / pratyutobhayor eva tīrthibhūtayor grāmayos teṣāṃ snānapūjādikartavyatāpy
amareśvarayātrām atāśrayaṇenāsti | / asyaiva kuruhārapradeśasyāpabhraṃśavaśāc cirakālāgatāt kular iti nāma
sajjātam | / kecit tu asya kuruhārākhyasya pradeśasya kāṭhus iti nāma kathayanti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371064 (0.004):
kecana pārisekānuvādakartāro 'sya vitastātrākhyasya pradeśasya vatarahel
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365606 (0.050):
anayor upavanayoḥ pādaśāhy bāg iti grāmīṇoktaṃ nāmāsti | / tathāsya pradeśasya tanmatena vijyabhror iti nāma |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8367355 (0.053):
grāmīṇās tu etarhi asya lolarākhyapradeśasya lolavpargaṇa iti nāmaiva / prakhyāpayanto bhavanti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371768 (0.059):
ye kecana pārisekānuvādakartāras tanmatānu-yāyinaś ca te svapustakeṣu | / asya śrīnagaryākhyasya deśasyāśrayībhūtau dakṣiṇapārśvavāmapārśvau yāv
tanmatena kāṭhus iti kular ity asyaiva cirakālāgatam apabhraṃśadoṣotthaṃ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368214 (0.052):
sarvakāśmīrakaviditaṃ nāma kathayanti | / ayaṃ kuruhāra vā kularākhyo grāmo dakṣiṇapārśve dacchunporpargaṇa
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13627983 (0.054):
pratinivartitum ārabdhāḥ; amātyāḥ kathayanti: kumārāḥ praviśata kimarthaṃ / nivartatha iti; te kathayanti devakīyam udyānaṃ; kathaṃ praviśāma iti;
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368325 (0.057):
atas samīcīnaṃ kular ity evāsya kuruhārasyāpabhraṃśadoṣotthaṃ nāma paraṃ / tu ayaṃ kāṭhusākhyo grāmo 'py asminn eva dacchunporpargaṇe
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8729153 (0.060):
ityācakṣate, anye punarānantayaṃ kathayanti śrutīnām / / ata evoktaṃ kohalena dvāviṃśatiṃ kecidudāharanti śrutīḥ
nāma bhavati | / vastutas tu kuruhāraśabdasya kāṭhusśabdena tādṛśyaṃ sāmyam uccaraṇena
jñāyate yādṛśaṃ tasya kularśabde na bhāti |
atas samīcīnaṃ kular ity evāsya kuruhārasyāpabhraṃśadoṣotthaṃ nāma paraṃ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370388 (0.057):
asyāpi śamāṅgāsapradeśasyaitarhi śāṅgās iti prakhyāpitam / apabhraṃśadoṣotthaṃ nāma sarvaviditaṃ bhavati |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368300 (0.057):
tanmatena kāṭhus iti kular ity asyaiva cirakālāgatam apabhraṃśadoṣotthaṃ / nāma bhavati |
tu ayaṃ kāṭhusākhyo grāmo 'py asminn eva dacchunporpargaṇe / 'mareśvarayātrāmārgamadhye bhavati |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359155 (0.029):
śukaḥ kathāṃ prāha- asti deulākhyo grāmaḥ / / tatra rājasiṃho nāma rājaputraḥ tadbhāryā kalahapriyeti viśrutā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363943 (0.039):
asti gambhīrākhyo grāmaḥ / / tatra kuhano nāma rājaputrar irṣyāluḥ śūro jaḍaḥ strīpriyo durdharaśca /
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368216 (0.048):
sarvakāśmīrakaviditaṃ nāma kathayanti | / ayaṃ kuruhāra vā kularākhyo grāmo dakṣiṇapārśve dacchunporpargaṇa
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369607 (0.049):
asya hasty hel grāmasya samīpe kulagrāmākhyo grāmaḥ | / sarvasyāsya devasarpargaṇasya mūlagrāmatām adhiṣṭhānatāṃ ca dhārayanyaṃ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371030 (0.052):
tatra vith vitastāyāḥ vatur ākaraḥ iti kaśmīrabhāṣayāpy arthasaṃgatiḥ | / ayaṃ vithavaturākhyo grāmaḥ śāhūbād iti devasarasa iti cākhyayo
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 7948203 (0.054):
naravāhanadattasya jananaṃ ca tataḥ param / / syāccaturdārikākhyaśca tato madanamañcukā // SoKss_1,1.5 //
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370723 (0.055):
hukhalitar iti nāma bhavati | / ayaṃ hukhalitarākhyo grāmaḥ daiñcho ityākhye puragaṇe vidyamāno 'sti |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818403 (0.058):
atha raktāmlānaḥ syād raktasahākhyaḥ sa cāparimlānaḥ /
yātrikāṇāṃ tatrāpy uktagrāmadvayaravasnānādikartavyatā bhavati |
ataḥ salarkularākhyagrāmadvayanaikaṭyabhāg ayaṃ tṛtīyo grāmaḥ kuruhār iti
vyapadiṣṭo bhrameṇaivāsti || / 18. Khāgi / ślokasaṃ 90 namba 18 khagendrasya rājyavarṇane khāginirvacanam |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368587 (0.029):
samapādita ity anumīyate || / 19. Khonamuṣaḥ / ślokasaṃ 90 namba 19 khagendrasya varṇane khonamuṣaḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368949 (0.062):
21. Saurakaṃ Nagaraḥ / ślokasaṃ 93 namba 21 surendrasya rājye saurakākhyaṃ pattanam |
atra khe ākāśe gacchatīti khagaḥ | / khaga e[...]gaḥ |
atha vā khe ākāśe āsamantād gacchatīti khāgaḥ |
garuḍābhidho viṣṇor yānaṃ pakṣī khāgo vidyate yasya saḥ khāgī viṣṇuḥ |
ayaṃ pradeśo viṣṇor murter adhiṣṭhanitvaṃ yato bibhārti |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4838351 (0.057):
āsanaṃ mūrtipañcāṅgaṃ(1) viṣṇurvā cāṣṭapuṣpikāḥ /AP_202.023ab/ / viṣṇostu vāsudevādyairīśānādyaiḥ śivasya vā //AP_202.023cd/
ata eva khāgīti tasya viṣṇor eva nāmnā prakhyātiṃ samāgataḥ | / anyac ca etat pradeśanikaṭavartino garuḍanāmāṅkitasya garuḍāśramābhidhasya
sthānasya sāmīpyena garuḍasya sadaiva viṣṇor vāhanatvena ca tatnāmnāpy
ayaṃ prathāṃ prāpto 'taḥ khāgīti nāmāsya pradeśasya yuktatamaṃ bhāti |
asmin khāgīti prathite grāme viṣṇoḥ pratimāyā adhiṣṭhānaṃ nārāyaṇakuṇḍeti
sarvajanavidito madhyam aparīmāṇa eko jalāśayo bhavati |
kāśmīrakās tu tasya nārāyaṇakuṇḍasyādhunike kāle svabhāṣayā nārāṇ nāg iti
prathitaṃ nāma kathayanti | / punaś ca yasyoktagaruḍāśramasya naikaṭyasattayāpy ayaṃ pradeśa enāṃ khāg
ityākhyāṃ dhārayati | / tasya garuḍāśramasyāpi yathā khāgīti pradeśasyāpabhraṃśadoṣotthaṃ khāg iti
nāmadheyaṃ samudbhūtaṃ tathaiva tena doṣeṇa gaṇiśram iti nāma grāmīṇāḥ
sarvato bruvāṇā bhavanti | / ato varṇitam etat sthānadvayaṃ bahurūpa ityākhye puragaṇe tīrthībhūtam
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370727 (0.059):
ayaṃ hukhalitarākhyo grāmaḥ daiñcho ityākhye puragaṇe vidyamāno 'sti |
adhunāpy asti | / asyāpi bahurūpapuragaṇasya grāmīṇaiḥ prakhyāpitaṃ bīrūpargaṇa iti
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370590 (0.013):
tasya ca vyūhākhyapuragaṇasya vihīpargaṇa iti grāmīṇaiḥ prakhyāpitaṃ nāma
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370720 (0.046):
asya śuṣkaletrākhyapradeśasyādhunike kāle grāmīṇaiḥ prakhyāpitaṃ / hukhalitar iti nāma bhavati | / ayaṃ hukhalitarākhyo grāmaḥ daiñcho ityākhye puragaṇe vidyamāno 'sti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8363579 (0.050):
parvatasya pāde vahantī bhavati | / grāmīṇās tu bhṛṅg iti puragaṇasya nāma vadamānāḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364270 (0.063):
asya puragaṇasya grāmīṇabhāṣāyāṃ lārpargaṇa iti mukuṭagaṅgāyāś ca gaṅgabal
nāmādhunike kāle saṃlagnam | / asmin bahurūpākhye puragaṇe nārāyaṇakuṇḍādīnām etādṛśānāṃ tīrthānāṃ
sadbhāvenaivātimāhātmyavattvaṃ sarvatra prasiddham asti |
tathā ca nīlamate bahurūpe naraḥ snātvā viṣṇuloke mahīyate |
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13454253 (0.056):
snātvā tatra naro rājan rudraloke mahīyate // KūrmP_2,40.21 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13454413 (0.056):
tatra snātvā naro rājan rudraloke mahīyate // KūrmP_2,40.33 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452815 (0.059):
yatra snātvā naro rājan brahmaloke mahīyate // KūrmP_2,39.18 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13454124 (0.059):
tatra snātvā naro rājan brahmaloke mahīyate // KūrmP_2,40.12 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23980079 (0.061):
bahuvarṣasahasrāṇi $ brahmaloke mahīyate & / śaṅkhatīrthe naraḥ snātvā % vājapeyaphalaṃ labhet // NsP_66.23 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17045069 (0.061):
bahuvarṣasahasrāṇi brahmaloke mahīyate / / śaṅkhatīrthe naraḥ snātvā vājapeyaphalaṃ labhet // NsP_66.23 //
bahurūpe ca kathitaṃ phalam etan narottama ||
ityādi | / ayaṃ nārāyaṇ nāgākhyo jalāśayaś catuṣkoṇākāro 'tiśayena
śītalasparśajalavās tathāmadhurāsvādaś ca bhavati |
asya jalāśayasya mukhaṃ bṛhatpāṣāṇaiś catasṛṣv eva dikṣu ghaṭitam asti |
ayaṃ pradeśaḥ svalpair marubhūmisadṛśaiḥ parvataiḥ prāptabhūmau parivṛto
dṛśyate | / ayam api khāgiti prācīnam eva nāma bibhrāṇo rājñāgrahāreti vyapadeśayutaḥ
samapādita ity anumīyate || / 19. Khonamuṣaḥ / ślokasaṃ 90 namba 19 khagendrasya varṇane khonamuṣaḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368364 (0.029):
vyapadiṣṭo bhrameṇaivāsti || / 18. Khāgi / ślokasaṃ 90 namba 18 khagendrasya rājyavarṇane khāginirvacanam |
asya niruktiḥ | / kham indriyaṃ samākhyātaṃ kham ākāśe nigadyate |
Purusottamadeva: Ekaksarakosa (purekaku.htm.txt) 10870139 (0.051):
pṛthivyāṃ kuḥ samākhyātā kutsāyāṃ kuḥ prakīrtitaḥ / / kham indriyaṃ samākhyātaṃ kham ākāśam udāhṛtam // PEk_7
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368647 (0.060):
ayaṃ khonamuṣākhyaḥ pradeśaḥ parvatasya pādabhūmāv kham indriyaṃ / samākhyātaṃ kham ākāśam udāhṛtam || khaṃ svarge ca samākhyātaṃ khaṃ sarpe
tathāṃśuke ca khaṃ proktaṃ khaṃ śūnyaṃ ca prakīrtitaṃ iti kośamatena |
khair vastrair ūno rahito digambaraḥ śiva iti yāvat |
taṃ khonaṃ śivaṃ parvatasthaguhāyāṃ muṣṇāti corayati yaḥ saḥ khonamuṣaḥ |
atha vā khena śūnyo nono rahitaḥ paripūrṇaḥ pūrṇimācandras taṃ svakīyayā
śītalayā manohāriṇyā ca śobhayā muṣṇāti yaḥ so 'pi khonamuṣaḥ |
ayaṃ khonamuṣākhyaḥ pradeśaḥ parvatasya pādabhūmāv kham indriyaṃ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371251 (0.036):
kathanena yo 'yaṃ vatarahel-ākhyaḥ pradeśo yaś cāyaṃ vithanārabhidhaḥ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369485 (0.062):
tatrāpi parvatasya pādadeśo bhavati | / asya sorasasya nikaṭe ḍāḍa um pūr tathā mici um pūr ityākhyaṃ grāmadvayaṃ
samākhyātaṃ kham ākāśam udāhṛtam || khaṃ svarge ca samākhyātaṃ khaṃ sarpe
Purusottamadeva: Ekaksarakosa (purekaku.htm.txt) 10870148 (0.0):
pṛthivyāṃ kuḥ samākhyātā kutsāyāṃ kuḥ prakīrtitaḥ / / kham indriyaṃ samākhyātaṃ kham ākāśam udāhṛtam // PEk_7
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368595 (0.060):
kham indriyaṃ samākhyātaṃ kham ākāśe nigadyate |
ca prakīrtitam | / tathā śvabhre ca khaṃ prāhuḥ khaṃ śūnye ca prakīrtitam || adhastād vartate
Purusottamadeva: Ekaksarakosa (purekaku.htm.txt) 10870152 (0.0):
khaṃ svarge ca samākhyātaṃ khaṃ sarpe ca prakīrtitaṃ /
asminn evāsya parvatasyoparitane śikhare bṛhaty ekāntaḥ prakāśarahitā guhā
vartate | / tasyā guhāyā bhittibhūmiṣu parito devatānāṃ vaddhyo mūrtayaḥ saṃlakṣyante
tāsāṃ mūrtīnāṃ mukhyatamā ekā mahatī liṅgā kāravatī śivasya mūrtir
harṣeśvara ityākhyāṃ sarvamaṇḍalaprakhyātāṃ dhārayantī bhūmau niṣarāṇā
dṛśyate | / asyā guhāyā antare 'nyālpāpy ekā guhāsti |
tasyāṃ guhāyāṃ śivasya svacchandākhyā pañcabhir mukhair upaśobhitā mūrtir
bahir eva darśanam āgacchati yatas tasyām alpāyāṃ guhāyāṃ praveśo 'pi
sarvathā duṣkaro bhavati | / pūrvaṃ bhasmāsurābhidhasyāsurasya vināśanavelāyāṃ śivena
tasyoktadurjātāsurasya vañcanāyai kiṃcit kālaṃ svakīyā mūrtir asyāṃ
guhāyāṃ guptatayā sthāpitā | / atha taṃ duṣṭam asuraṃ vināśya yadātena mahān harṣabharaḥ samākalitas
tadaiva tena devena harṣeśvara ityākhyā samāsāditā |
ato 'sya pradeśasya guhayā śivamoṣaṇaṃ sārthakam evāvagamyate | / grāmīṇā ādhunike kāle 'sya khonamuṣākhyapradeśasya khunamoh ityākhya
śivamūrtibhedasya harimur iti nāmāpi vadantaḥ santi |
asya harṣeśvarasya kathā harṣeśvaramāhātmye bhṛṅgīśasaṃhitāsaṅkalite
vistareṇoktā bhavati | / asya khonamoṣasya samīpe jayavanaṃ yasya kaśmīrabhāṣāyāṃ jivan iti nāma
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8367794 (0.050):
gaṇeśabalākhyapradeśād āgacchantī nady eṣāsti | / tasya kaśmīrabhāṣāyāṃ gaṇiśabal iti nāma khyātaṃ vartate |
prasiddham asti | / so 'pi grāmas tathānyo mābur ityākhyo grāmaś ca nikaṭe vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370638 (0.040):
ataḥ sarvathāśanāreti grāmasya nāmānvarthatayāsti | / asya śārgrāmasya maṇḍikhpāl iti grāmaḥ prathito nikaṭe 'sti luḍhavgrāmo
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365897 (0.044):
asya phrasal iti khyātasya grāmasya nikaṭe 'nyo 'pi grāmo bhavati | / tasya ārvañ iti nāmāsti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368233 (0.057):
asya kular grāmasya nikaṭe anyo 'pi grāmo 'tiprasiddho bhavati 'yam adhunā / salar ityākhyayā janāḥ samastapuragaṇaprasiddhaṃ nāma vadanto dṛśyante |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359154 (0.062):
śukaḥ kathāṃ prāha- asti deulākhyo grāmaḥ / / tatra rājasiṃho nāma rājaputraḥ tadbhāryā kalahapriyeti viśrutā /
ayaṃ khunamuh ākhyo grāmaḥ vihī ityākhye puragaṇe prasiddhiṃ dhāryamāṇo
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369574 (1.192):
vartate ca devasarasākhye puragaṇe hastiśālākhyo grāmaḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370726 (0.021):
hukhalitar iti nāma bhavati | / ayaṃ hukhalitarākhyo grāmaḥ daiñcho ityākhye puragaṇe vidyamāno 'sti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370636 (0.040):
ataḥ sarvathāśanāreti grāmasya nāmānvarthatayāsti | / asya śārgrāmasya maṇḍikhpāl iti grāmaḥ prathito nikaṭe 'sti luḍhavgrāmo
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371074 (0.045):
so vatarahel iti grāmaḥ daiñcho ityākhye puragaṇe vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369478 (0.047):
anyad ayaṃ sorasākhyaḥ pradeśo nāgom ityākhye puragaṇe vartate |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359155 (0.053):
śukaḥ kathāṃ prāha- asti deulākhyo grāmaḥ / / tatra rājasiṃho nāma rājaputraḥ tadbhāryā kalahapriyeti viśrutā /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363943 (0.064):
asti gambhīrākhyo grāmaḥ / / tatra kuhano nāma rājaputrar irṣyāluḥ śūro jaḍaḥ strīpriyo durdharaśca /
bhavati | / kaśmīranagarāt pañcakrośadūratāyāṃ grāmo 'yaṃ puragaṇaś cāstīti śam ||
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370737 (0.049):
kaśmīranagarāt krośacatuṣṭayadūratāyām evāyaṃ puragaṇo vartate | / asya ca hukhalitargrāmasya śīly pūr ity ādayo grāmā nikaṭe santi |
20. Daraddeśaḥ / ślokasaṃ 93 namba 20 surendrasya rājño varṇane daraddeśantike |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365274 (0.063):
varṇyamāne surendrasya rājño varṇane sarvasminn api vijayeśvarasya nāmāpi
tatra daraddeśanirvacanam | / daradāṃ darajjātīyānāṃ janapadānāṃ yo nivāsasthānaṃ deśa ity asti ca |
kaśmīranagaraprāntabhūmau parvatādiṣu nivāsino darat ityākhyā bahavo
janapadāḥ | / yeṣāṃ āśrayībhūtā bahavo deśāḥ kaśmīrād bahiḥ prāntabhūmiṣu daradāṃ
nāmnaiva prakhyātim āgatāḥ santi | / tasya ca tair darajjātīyair āśritasya deśasyādhunike kāle kaśmīrabhāṣāyāṃ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8367273 (0.041):
vartate cādhunike kāle 'pi kaśmīrabhāṣāyāṃ ayaṃ luḥluḥśabdo gānamadhye
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8362869 (0.064):
kadācana vāriparṇīyasya kaśmīrabhāṣāyāṃ muṅgol nāmāsti |
dāradin hunu deś iti nāma vadanti | / teṣāṃ ca taddeśanivāsināṃ janānāṃ dārady iti nāma khyātaṃ sarvatraivāsti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8362869 (0.047):
kadācana vāriparṇīyasya kaśmīrabhāṣāyāṃ muṅgol nāmāsti |
tathā nīlamate 'pi / dārvābhisāragāndhārajuhuṇḍaraśakān khaśān |
taṅganān māṇḍavān madrān antargiribahirgirīn ||
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8484086 (0.015):
bhadrāstuṣārāṃllāmyākānbāhlavānpāraṭānkhaśān // BndP_1,18.46 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4364414 (0.021):
tukhārān barbarāṃś caiva śvānikān daradān khaśān | *HV_31.148*482A:10 / lambakāṃś ca maruṃdhāṃś ca kirātāṃś caiva sa prabhuḥ |
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1481851 (0.025):
08,030.045a kāraskarān mahiṣakān kaliṅgān kīkaṭāṭavīn / 08,030.045c karkoṭakān vīrakāṃś ca durdharmāṃś ca vivarjayet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2810049 (0.031):
kāmboja kaikayān madrān kuntīn ānarta keralān / / anyāṃś caivātma pakṣīyān parāṃś ca śataśo nṛpa /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6636562 (0.032):
p.117.6ab/.naucarān udakājīvān ramaṭhān bharukacchakān/ / p.117.6cd/.sudhanvān abhisārāṃś ca sarva^senāṃś ca nirdahet//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21627734 (0.032):
361.025. naucarānudakājīvān ramaṭhān bharukacchakān/ / 361.026. sudhanvānabhisārāṃśca sarvasenāṃśca nirdahet//292//
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8502730 (0.034):
tuṣārānbarbarāṃścīnāñchūlikāndaradān khaśān // BndP_1,31.83 // / laṃpākārānsakatakānkirātānāṃ ca jātayaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16454436 (0.046):
śvaḥ sacitrāḥ samālyāś ca HV_72.6c / śvānikān daradān khaśān *HV_31.148*482A:10b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13856290 (0.046):
śvaḥ sacitrāḥ samālyāś ca HV_72.6c / śvānikān daradān khaśān HV_31.148*482A:10b
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13593577 (0.053):
(AVParis_50,2.5) saurāṣṭrān sindhusauvīrān vāneyāṃś cāpi siṃsakān | / kṣudrakān mālavān matsyān mlecchān saha pulindakaiḥ ||
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4298692 (0.059):
Baudh1.1.2.14/ āraṭṭān kāraskarān puṇḍrān sauvīrān vaṅgān kaliṅgānprānūnān
ity uktyā ya ete deśā janapadāśrayībhūtā gaṇitās te darajjātīyā
evānumīyante | / eteṣām anyeṣāṃ cāśrayasthānāni sarvāṇi daraddeśaśabdenaivābhidhīyante |
ato 'yaṃ deśaḥ kaśmīrakarājñām ājñāsu sarvadaiva vidheyatayā tiṣṭhati |
anenaiva hetunā kāśmīrako rājaiva daraddeśājñākṛt sarvadaivāstīty
avagamyate || / 21. Saurakaṃ Nagaraḥ / ślokasaṃ 93 namba 21 surendrasya rājye saurakākhyaṃ pattanam |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369335 (0.023):
likhiṣyati || / 23. Sorasaḥ Vihāraḥ / śloka 94 namba 23 surendrasya rājye sorasābhidhaḥ vihāraḥ |
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3298506 (0.054):
naivaṃ viṣedho na hyasmādvidīyasyāvagamyate / / tato 'nyattadviruddhaṃ vā sadṛśaṃ vātra vakti saḥ // 8 //
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25331323 (0.056):
'gniniyatasvabhāvatvenāvagator'thādadṛśyamānebhyo 'vagnibhyo vyatiricyata / ityavagamyate / / yastu na kenacidanvitastasya kathamanupalabdhiyogyāt sarvato vyatireka'
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368361 (0.062):
vyapadiṣṭo bhrameṇaivāsti || / 18. Khāgi / ślokasaṃ 90 namba 18 khagendrasya rājyavarṇane khāginirvacanam |
tatra saurakaśabdasya niruktiḥ | / saḥ kope vāraṇe caiva auṃ kāraḥ syāt tathābrahma aur apy ānanda ucyate |
kaś cātmāpi samākhyātaḥ kaḥ pradeśa udāhṛta iti kośavākyāvalambanena saḥ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368116 (0.025):
asya nirvacanam | / kaś cātmāpi samākhyātaḥ kaḥ pradeśa udāhṛta iti kośamatena |
vārako duḥkhāt ya au ānandas tam ānandaṃ rāti dadāti yaḥ sa soraḥ |
etādṛśa eva yaḥ kaḥ pradeśaḥ sa saurakaḥ | / arthāt duḥkhavāraka ānandadāyakaś ca deśaḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371250 (0.050):
kathanena yo 'yaṃ vatarahel-ākhyaḥ pradeśo yaś cāyaṃ vithanārabhidhaḥ
atha vā sūrasyāpatyaṃ sauropamaḥ śanir vā sopama iva yaḥ prāntaratayā
durdarśaḥ kāntārakuñjādimattayā ca bhūmāpamāno ta eva śyāmāyamāno
malīmasaś ca śanir iva yaḥ kaḥ pradeśaḥ iti vā enam evaitādṛśaṃ pattanaṃ
nagaram | / pattanaṃ puṭabhedanam ity amaraḥ | / pūrvavarṇitasya daraddeśasyālike virecitavān sa surendra ity ārthaḥ |
saurakākhyaṃ nagaraṃ kaśmīramaṇḍalavāryasthalavartini daraddeśe rājñā
pṛthak sampādinam iti kalhaṇapaṇḍitavacanenaivāvagamyate |
daraddeśāntike kṛtvā saurakākhyaṃ sapattanam |
śrīmātvihāraṃ vidadhe narendrabhavatābhidham ||
anyac ca / tena svamaṇḍale khaṇḍayaśasā puṇyakarmaṇā |
vihāraḥ sukṛtodāro nirmitaḥ sorasābhidha ||
ity ādy ukteḥ svamaṇḍale kaśmīrākhye svamaṇḍalād anyatra daraddeśe ca
rājño 'sya nirmāṇādikam abhūt | / asya saurakākhyasya nagarasya kaśmīrabhāṣāyāṃ hasaur iti prathitatamaṃ
nāma sarve kathayanti | / vartate ca hasaurākhyaṃ nagaraṃ daraddeśe |
daraddeśasyāpy asya dāradyan hundradeś vā dāradyan hundra mulak iti nāma
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27853052 (0.0):
yā puna bhikṣuṇīti upasampannā | pātrasannicayan ti pātran nāma sumbhakaṃ / upasambhakaṃ | uktaṭeyakaṃ vaṅkeṭakaṃ tiṅkhinipātraṃ | jyeṣṭhakaṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1411971 (5.960):
7. nirasyasticedapidṛrśanayājñakānāṃ keṣāñcitmokṣonāmasvarga eva
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27869695 (5.960):
kulāni | sarpīti sarpin nāma gāviya māhiṣīye ajāye eḍakāya uṣṭrīya |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28617846 (5.960):
ādhārayantyā vyūhayantyā abhinirharantyāḥ samalaṃkurvantyāḥ / pravicinvantyāḥ samantamukhā nāma dhāraṇī ājāyate, yatra dhāraṇīmaṇḍale
Kedarabhatta: Vrttaratnakara, with Sulhana's Sukavihrdayanandini (comm.) (kvrtrsuu.htm.txt) 13702799 (5.960):
vasaṃtatilakā nāma / yathā / / bhrātarvasaṃtatilakānatimuktakaṃ ca saṃdaśyate 'tra kimu
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7434352 (1.192):
ahārī / / avināyī / / aviśāyī / / viśayī / / viśayī deśe /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6947470 (1.192):
sarvadharmasamudgato nāma samādhiḥ/ niruktiniyatapraveśo nāma samādhiḥ/ / āsecanakapraveśo nāma samādhiḥ/ digavalokano nāma samādhiḥ/ dhāraṇīmudro
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5034409 (0.000):
*{6/327: E1,6,E2 (v.l.); E2: pṛthivīgolakaṃ nāma, na}* / *{6/328: E1,6,E2 (v.l.); E2: svasvataṃ}*
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4937344 (0.000):
*{1/653: E4 (Fn.): puṃspaśau}* / *{1/654: E4 (Fn.): tu}* / *{1/655: E4 (v.l.): nāmeti}*
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21606886 (0.000):
haṃsakāraṇḍavacakravākopaśobhitah<284>/ / 284.001. tatra janmacitrako nāma nāgapotakaḥ prativasati/ / 284.001. sa kālena kālaṃ samyagvāridhāramanuprayacchati/
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9521379 (0.001):
5,13: yad.apsas.ity.abhakṣasya/ / 5,13: apso.nāma.iti.vyāpinas/ / 5,13: tadrā.bhavati.rūpavatī/
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9524402 (0.003):
6,19: ghraṃsa.ity.aharnāma.grasyanto.asmin.rasāh/ / 6,19: gorūdha.uddhatataram.bhavaty.uponnaddham.iti.vā/
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364915 (0.003):
tasya ca vijayeśvarasya yannikaṭe ayaṃ cakadhar bhavati tasya vijyabhror / iti ādhunikaṃ nāmāsti |
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24154456 (0.004):
gardhapsiddhiḥ prayojanamuktaṃ bhāṣye, na tu prasiddham 'ajarghāḥ' iti/ / 'ajarghāḥ, bebhidīti' ityādau śnam śyanādayastucarkarītaṃ ca"ityasyādādau"
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5025321 (0.005):
*{6/39: E1,6,E2 (v.l.); E2: ekadeśe kṣāyati}*
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8632051 (0.025):
utpadyata iti suprasiddham, na ca bharjitāyāstasyāḥ, / nāpyabharjitābhyassarvābhya iti tatprerakeśvādṛṣṭasiddhiḥ / ghṛtena
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929650 (0.028):
* moddāraśṛṅgaṃ murdāíśiṃgeti loke prasiddham // VRrsṬī_3.126;1
prasiddham asti | / punaś ca te ye haṇer gilgith hauja karṇāha ity ādayo deśāḥ kaśmīramaṇḍalāt
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21238772 (0.023):
kṛttaddhitāntau samāsāśca tathā syuḥ // / svaujasamauṭchaṣṭābhyāmbhisṅebhyāmbhyasṅasibhyāmbhyasṅasosāmṅyossup
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9523366 (0.026):
sarvāṇi.indrasya.dhanāni.vibhakṣyamāṇāḥ.sa.yathā.dhanāni.vibhajati.jāte.ca.janiṣyamāṇe.ca.tam.vayam.bhāgam.audhyāyām.aujasā.balena/ / 6,8: oja.ojater.vā.ubjater.vā/
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8632051 (0.029):
utpadyata iti suprasiddham, na ca bharjitāyāstasyāḥ, / nāpyabharjitābhyassarvābhya iti tatprerakeśvādṛṣṭasiddhiḥ / ghṛtena
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24154456 (0.030):
gardhapsiddhiḥ prayojanamuktaṃ bhāṣye, na tu prasiddham 'ajarghāḥ' iti/ / 'ajarghāḥ, bebhidīti' ityādau śnam śyanādayastucarkarītaṃ ca"ityasyādādau"
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929650 (0.035):
* moddāraśṛṅgaṃ murdāíśiṃgeti loke prasiddham // VRrsṬī_3.126;1
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3312915 (0.039):
na hi trayī vidyaivā'śrāvaṇādibhirvartate karma tu tathā pravartata iti / prasiddham / / kathamomityāśrāvatyomiti śaṃsatyomityudgāyatīti liṅgācca somayāga iti
Suryasiddhanta (surysidu.htm.txt) 2961180 (0.040):
2.36b: guṇāgnicandrāH *khanagā dvirasākṣīṇi go+agnayaH//(C khāgāś ca)(133, / 2.37a: ojānte *dvitriyamalā dviviśve yamaparvatāH/(C dvitrikayamāH)(132,
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4937348 (0.043):
*{1/655: E4 (v.l.): nāmeti}* / *{1/656: E4 (v.l.): prasiddhyāprasiddhaṃ}* / *{1/657: E2,4,5,6 (besser): udakaṃ tatsaṃsṛṣṭaṃ prājāpatyam iti, diese
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20812449 (0.045):
14,060.027c kṣipram āgamanaṃ mahyaṃ tasmai tvaṃ vedayasva ha / 14,060.028a nanu nāma sa vairāṭi śrutvā mama giraṃ purā
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14550956 (0.047):
śāleyam iti misteyaṃ pāṭakaprasiddhaṃ vacanaṃ hi cāṇakyamūlamisteye
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4967386 (0.049):
nanūktam, māntravarṇikaṃ ca pratiṣedhati codaneti. ucyate tad api / māntravarṇikaṃ nāstīty uktam. api ca sāmarthyāt pratiṣedhatīti gamyate. na
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1803784 (0.051):
kartavyaḥ | loke yadviruddham | anvīkṣaṃ prasiddhamadṛṣṭavyāsteṣāmayaṃ / japaḥ | apaśakunajapaḥ samāptaḥ ||
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364913 (0.051):
tasya ca vijayeśvarasya yannikaṭe ayaṃ cakadhar bhavati tasya vijyabhror / iti ādhunikaṃ nāmāsti |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28706402 (0.051):
sarvakuśalamūlānyupaśuṣyanti / tadyathā asti sarvaprabhāsasamuccayaṃ nāma / mahāmaṇiratnam / tena kaṇṭhāvasaktena sarvamaṇiratnālaṃkārā jihmībhavanti
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24219032 (0.052):
darśayati | vipratipattiviṣayaśca ṭīkākṛtā na darśitaḥ atiprasiddhatvāt | / yaduktaṃ prāknāvirsavādārtho 'bhrāntārtha iti | tasyārthasma grahaṇe doṣaṃ
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8356432 (0.054):
dbalīyasīti na yāganāmatvam | / na cātra ṣāgarupamasti |
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25782734 (0.054):
asmābhi punaḥ punaḥ prayakṣīkṛtāsti | tvaṃ tv aniśaam udghūrṇase tena me
pṛthaksthā api kaśmīrarājyāntar gaṇitā eva
tathaitatmaṇḍalapālakasyājñāpālayamānāḥ sarvadaiva bhavanti | / atas tasya rājño 'pi daraddeśe nagaranirmāṇam ucitatamaṃ bhavati |
kecit tu pārisekānuvādavidaḥ saurakākhyam amuṃ pattanam ajānanto
buddhibhrameṇa svakapolakalpitakalpanayā ca vṛthotthayā sindhaṣurath
ityākhyaṃ kam api pradeśaṃ saurakaśabdābhidheyaṃ parikalpya rājño
sindhuṣurathākhyo deśo nirmita ityādi likhanti |
tat sarvaṃ teṣāṃ likhanam asatyatamam asti | / yato rājataraṅgiṇyukte surendrasya varṇane kim apy etādṛśaṃ deśanirmāṇaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12914996 (0.059):
MSS_6116 1 iyaṃ surataraṅgiṇī na punaratra nausaṃgamo bhavet
kvāpi na dṛṣṭam | / ato 'tra prayojanam ajñātvaiva tanmatam astīti budhyate ||
22. Narendrabhavanābhidho Vihāraḥ / śloka 93 nambara 22 surendrarājye narendrabhavanābhidhaṃ vihāraṃ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369333 (0.061):
23. Sorasaḥ Vihāraḥ / śloka 94 namba 23 surendrasya rājye sorasābhidhaḥ vihāraḥ |
atra narendrabhavanaśabdasya niruktiḥ | / narāṇāṃ manuṣyāṇām indro rājā narendraḥ |
narendrasya bhavanaṃ gṛhaṃ narendrabhavanaṃ rājagṛham ity arthaḥ |
yathā rājabhiḥ svakīyāni veśmāni svarṇarajataratnātādibhiḥ khacitāni
śuddhatamarītyā kārubhir nirmīyante tathaiva rājñā surendreṇa daraddeśasya
nikaṭe hasaurābhidhaṃ nagaraṃ nirmāya tatraiva narendrabhavanākhyaṃ
vihāraṃ bauddhajananivasanādyupayogigṛham ity arthaḥ |
bauddhānāṃ tu vihāro strī | / gaṃjā tu madirāgṛham ity amaraḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371377 (0.039):
bauddhopayogigṛhaṃ bauddhānāṃ tu vihāro strīty amaraḥ |
tādṛśaṃ bauddhamandiram api nirmitam | / vartate cāsya daraddeśamadhyavartino hasaurākhyasya nagarasya nikaṭe
narendrabhavanākhyaṃ sthānam | / tasya ca narendrabhavanasyādhunike kāle kāśmīrakamatena nagūr iti
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370375 (0.033):
puragaṇasya asyādhunike kāle sarva eva kuṭahārpargaṇa iti prathitaṃ nāma
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371013 (0.063):
asya vitastātrākhyasya pradeśasyādhunike kāle vithavatur iti nāma nāgarīkā
prathitaṃ nāmāsti | / so nagūrākhyaḥ pradeśo hasaurnikaṭa eva yato vartate 'ta eva
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371170 (0.056):
tatra vith vitastāyā nār praṇālīty arthaḥ | / asti cāyaṃ vithanārākhyaḥ pradeśaḥ kaśmīranagarād ekakrośadūravartī
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370375 (0.062):
puragaṇasya asyādhunike kāle sarva eva kuṭahārpargaṇa iti prathitaṃ nāma
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370391 (0.063):
apabhraṃśadoṣotthaṃ nāma sarvaviditaṃ bhavati | / ayaṃ śāṅgāsākhyo grāmaḥ parvatasyālpocchāyasyādhastād dharātala eva
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12464157 (0.064):
na śrutaṃ vṛttamiha yadbrāhmaṇasyāgniśarmaṇaḥ // SoKss_18,5.103 // / ihaivāstyagniśarmākhyaḥ somaśarmasuto dvijaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818403 (0.064):
atha raktāmlānaḥ syād raktasahākhyaḥ sa cāparimlānaḥ /
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369471 (0.064):
asyāḥ kāśmīrakā dūdgaṅgā iti prathitaṃ nāmāsti | / anyad ayaṃ sorasākhyaḥ pradeśo nāgom ityākhye puragaṇe vartate |
narendrabhavanaśabdābhidheyaḥ sa eva pradeśo bhāti |
ittham eva rājño daraddeśamadhye hasaurnagūrākhyayoḥ pradeśayoḥ
svamaṇḍalād vāryasthale nirmāṇam svamaṇḍale nirmitapradeśanirmāṇam agre
likhiṣyati || / 23. Sorasaḥ Vihāraḥ / śloka 94 namba 23 surendrasya rājye sorasābhidhaḥ vihāraḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368950 (0.023):
avagamyate || / 21. Saurakaṃ Nagaraḥ / ślokasaṃ 93 namba 21 surendrasya rājye saurakākhyaṃ pattanam |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369205 (0.061):
22. Narendrabhavanābhidho Vihāraḥ / śloka 93 nambara 22 surendrarājye narendrabhavanābhidhaṃ vihāraṃ |
tatra pūrvaṃ sorasaśabdaniruktiḥ | / saḥ kope vāraṇe caiveti kośokteḥ |
sovāraka ūṣpādeḥ pipāsādeś ca tathā ukāraḥ śaṅkare prokta ūkāraś caiva
rakṣake iti kośokteś ca | / ū rakṣako jīvanam iti yāvat |
tathā ca raso gandharase jale śṛṅgārādau viṣe vīrye tiktādau dravarāgayoḥ
dehadhātuprabhede ca pāradasvādayoḥ pumān iti medinīkośamatāvalambanena |
raso jalaṃ yasya saḥ sorasaḥ | / atra rasaśabdasya jīvanaṃ bhuvanaṃ vanam ity amaramatena |
jalaparyāyeṇa jīvanaśabdena saha samānārthatvād rakṣakajīvanaśabdayoś ca
tulyārthatayā rakṣakatvaviśeṣaṇaṃ samīcīnam evāsti |
ato gharmādivārakajalavānayavihārasaṃjñabauddhamandirayutaḥ pradeśa ity
arthaḥ | / ādhunike kāle 'sya sorasākhyasya pradeśasya kaśmīrabhāṣayā suras yār iti
nāma grāmīṇāḥ kathayanti | / asmin pradeśe dugdhagaṅgākhyā nadī śītalasparśā madhurāsvādajalā
pārvāyatrī ca pravahati | / ataḥ soraseti sārthakaṃ nāmāsya eṣā yā dugdhagaṅgākhyā nadī dhārayati |
asyāḥ kāśmīrakā dūdgaṅgā iti prathitaṃ nāmāsti | / anyad ayaṃ sorasākhyaḥ pradeśo nāgom ityākhye puragaṇe vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370350 (0.035):
yasmin kuṭahārākhye puragaṇe 'yaṃ pradeśas tiṣṭhati saḥ sarvaḥ puragaṇo
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371075 (0.038):
so vatarahel iti grāmaḥ daiñcho ityākhye puragaṇe vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369573 (0.047):
vartate ca devasarasākhye puragaṇe hastiśālākhyo grāmaḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368814 (0.047):
ayaṃ khunamuh ākhyo grāmaḥ vihī ityākhye puragaṇe prasiddhiṃ dhāryamāṇo
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8363410 (0.050):
etat sthānaṃ kramarājyasthe macchepor ityākhye puragaṇe vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369296 (0.064):
tasya ca narendrabhavanasyādhunike kāle kāśmīrakamatena nagūr iti / prathitaṃ nāmāsti | / so nagūrākhyaḥ pradeśo hasaurnikaṭa eva yato vartate 'ta eva
tatrāpi parvatasya pādadeśo bhavati | / asya sorasasya nikaṭe ḍāḍa um pūr tathā mici um pūr ityākhyaṃ grāmadvayaṃ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7426160 (0.055):
ṇau sanpare caṅpare ca parataḥ iṅo vibhāṣā gāṅ ādeśo bhavati / / adhijigāpayiṣati / / na ca bhavati / / adhyāpipayiṣati /
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6834627 (0.062):
RV_7,015.14a adhā mahī na āyasy anādhṛṣṭo nṛpītaye | / RV_7,015.14c pūr bhavā śatabhujiḥ ||
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368639 (0.062):
śītalayā manohāriṇyā ca śobhayā muṣṇāti yaḥ so 'pi khonamuṣaḥ | / ayaṃ khonamuṣākhyaḥ pradeśaḥ parvatasya pādabhūmāv kham indriyaṃ
24. Hastiśālākhyaḥ Agrahāraḥ / ślokasaṃ 96 namba 24 rājño godharasya varṇane hastiśālākhyaṃ agrahāram |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368109 (0.045):
ślokasaṃ 88 nambara 17 kuśasya rājṇo varṇane kuruhār |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371977 (0.047):
yathādhunike kāle śrīraṇavīrasiṃhabhūpanirmitaṃ śivasya caityam ādainābhūd / 34. Aśokaḥ Īśvaraś ca Prāsādaḥ / ślokasaṃ 106 namba 34 aśokasya rājye aśokaḥ īśvarasaṃjñakaś ca prāsādaḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370646 (0.059):
29. Śuṣkaletraḥ / ślokasaṃ 102 namba 29 aśokasya rājño varṇane śuṣkaletraḥ |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818403 (0.061):
atha raktāmlānaḥ syād raktasahākhyaḥ sa cāparimlānaḥ /
tatra hastiśālākhyaśabdanirvacanam | / hastino śālante śobhante 'treti gajāḥ hastiśālam |
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16438167 (0.043):
vyakrīṇād gośatena vai HV_9.97d / vyakrośanta gajās tatra HV_App.I,42B.1319a / vyagāhanta yudhāṃ varāḥ HV_81.78b
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7829875 (0.046):
(śocayitvā) prāvṛṇuyāt tāni ca śithilakāni bhavanti na ca śobhante / sa ca
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17095319 (0.046):
prāvṛṇuyāt; tāni ca śithilakāni bhavanti, na ca śobhante. 4. sa ca puruṣaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25161535 (0.047):
vyaktāvyaktaḥ sanātanaḥ HV_App.I,41.870b / vyakrośanta gajās tatra HV_App.I,42B.1319a / vyagṛhṇāt satyasaṃgaraḥ HV_App.I,31.3275b
śālante iti śālyaślāghāyām iti dhāto rūpam | / atha vā hastināṃ śālā hastiśālā hastināṃ gṛhaṃ nivasanasthānam iti yāvat |
etādṛśam agrahāraṃ godhareṇa rājñā nirmitaṃ nirmāya ca viprebhyo dattam
ity arthaḥ | / atrāyam āśayaḥ rājño 'sya gṛhe ye madotkaṭā mataṅgajāḥ kariṇyaḥ kalabhāś
ca babhūvus teṣāṃ pālanām upayogisthānaṃ yasmād asminn eva pradeśe
niyamitaṃ tenāto 'sya pradeśasya hastiśālam ity etādṛśaṃ nāma saṃlagnam |
vartate ca devasarasākhye puragaṇe hastiśālākhyo grāmaḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368815 (0.0):
ayaṃ khunamuh ākhyo grāmaḥ vihī ityākhye puragaṇe prasiddhiṃ dhāryamāṇo
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370726 (0.042):
ayaṃ hukhalitarākhyo grāmaḥ daiñcho ityākhye puragaṇe vidyamāno 'sti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371074 (0.045):
so vatarahel iti grāmaḥ daiñcho ityākhye puragaṇe vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369478 (0.047):
anyad ayaṃ sorasākhyaḥ pradeśo nāgom ityākhye puragaṇe vartate |
tasya ca devasarasākhyapuragaṇasyādhunike kāle grāmīṇabhāṣāyāṃ
devasarpargaṇa ity ākārakanāmāsti | / tathā cāsya hastiśālākhyagrāmasya hasty hel iti sarva viditaṃ nāmāpy asti
asya hasty hel grāmasya samīpe kulagrāmākhyo grāmaḥ |
sarvasyāsya devasarpargaṇasya mūlagrāmatām adhiṣṭhānatāṃ ca dhārayanyaṃ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371030 (0.047):
tatra vith vitastāyāḥ vatur ākaraḥ iti kaśmīrabhāṣayāpy arthasaṃgatiḥ | / ayaṃ vithavaturākhyo grāmaḥ śāhūbād iti devasarasa iti cākhyayo
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359155 (0.048):
śukaḥ kathāṃ prāha- asti deulākhyo grāmaḥ / / tatra rājasiṃho nāma rājaputraḥ tadbhāryā kalahapriyeti viśrutā /
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368330 (0.049):
atas samīcīnaṃ kular ity evāsya kuruhārasyāpabhraṃśadoṣotthaṃ nāma paraṃ / tu ayaṃ kāṭhusākhyo grāmo 'py asminn eva dacchunporpargaṇe
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363943 (0.051):
asti gambhīrākhyo grāmaḥ / / tatra kuhano nāma rājaputrar irṣyāluḥ śūro jaḍaḥ strīpriyo durdharaśca /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18647607 (0.059):
grāmikasya vacanaṃ śrutvā sarvo grāmo sa istriyo / / sārāyaṇīyaṃ karensu saṃbuddhasya punaḥ punaḥ //
janāḥ samprati kulgom iti nāmnākārayanti | / sa grāmaḥ samīpe bhavati |
kecana asya hastiśālākhyagrāmasya ḍal ityākhyo 'tyantaprathito
mahājalāśayo 'yaṃ phākpuragaṇe sarvakāśmīrakāviditas tathā yasya
taṭabhūmiṣu niśātbāg śālabāg ity ādayo mahāprasiddhā ārāmā bahavo 'dhunāpi
darīdṛśyante | / tasyaiva jalāśayasyaikasyāṃ taṭabhūmāv anayā hasty hel ākhyayā kathyamāna
ekaḥ pradeśo bhavatīti bruvanti | / paraṃ tu yady apy ayaṃ hastiśālākhyapradeśo 'py avaśyaṃ likhita ḍal
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369744 (0.052):
na tv ayaṃ jalaprāyo 'grahāratvavyapadeśasampādanānarho 'nyo / hastiśālākhyapradeśa iti |
ityākhyajalāśayasya taṭabhūmau haj ratabal iti tattaṭasya
pradeśaprathitāgragaṇyapradeśasya kiṃcid dūratāyāṃ tathā tatratyasya
āśiyabāg iti sthānasya nikaṭatāyām asty eva tathāpi atratyasyāsya
hastiśālasya jalaprāyatayāyarthārhāvakāśābhāvādidarśanena ca
hastiśālopayogitvāsambhavāc ca jalaprāyasya vipreṣu pratipādanānarhatayāpi
godharabhūpanirmitaḥ sa eva devasarasapuragaṇamadhyavartī hastiśālākhyo
'grahāro bhāti | / na tv ayaṃ jalaprāyo 'grahāratvavyapadeśasampādanānarho 'nyo
hastiśālākhyapradeśa iti | / aparaṃ ca pārisekānuvādimate 'pi devasarasodbhavasyaiva hastiśālasya
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369669 (0.052):
paraṃ tu yady apy ayaṃ hastiśālākhyapradeśo 'py avaśyaṃ likhita ḍal
godhārabhūpāgrahāranirmāṇaṃ likhitam asti |
na tv asyānyasya phākpuragaṇīyasyeti bhadram ||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1396538 (0.037):
3. mauthaṃ / 4. tadapanapārthatvāt / 5. kathaṃ puravināśitvāmeti utsādhayitumāha 12
25. Suvarṇamaṇikulyā / ślokasaṃ 97 namba 25 suvarṇasya rājyavarṇane suvarṇamaṇikulyā |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369875 (0.023):
iti paṇḍitakalhaṇaḥ | / suvarṇasya rājyavarṇane suvarṇamaṇikulyāṃ vyapadiśya yal likhati |
tatra suvarṇamaṇikulyāśabdaniruktiḥ | / śobhano varṇo yasya tat suvarṇaṃ kāṃcanaṃ svarṇaṃ suvarṇaṃ kanakam iti
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17419641 (0.064):
(2.8.1361) svarṇaṃ suvarṇaṃ kanakaṃ hiraṇyaṃ hemakāṭakam
maṇīratnam | / ratnaṃ maṇir dvayor aśmajātau muktādike 'pi cety amaraḥ |
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17419636 (0.0):
(2.8.1359) muktātha vidrumaḥ puṃsi pravālaṃ punnapuṃsakam / (2.8.1360) ratnaṃ maṇirdvayoraśmajātau muktādike 'pi ca
suvarṇasya maṇīnāṃ ca yā kulyālpā nadī kṛtrimā ca |
kulyālpākṛtrimā sarit ity amaraḥ | / arthāt suvarṇamaṇikulyākhyā nadī tena suvarṇābhidhena rājñā sampāditety
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370087 (0.017):
dvayoḥ praṇālī payasaḥ padavyām ity amaraḥ | / kiṃ tu eṣā suvarṇamaṇikulyākhyā nadī yato 'sya puragaṇasyaikasmin eva
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370046 (0.022):
yaiṣā suvarṇamaṇikulyākhyā nadī suvarṇabhūparājye suvarṇitāsyāś ca nadyāḥ
arthaḥ | / atra suvarṇena maṇibhiś ca yasyās taṭau talasya bhūmiś ca śobhitā nirmitā
cābhūd etādṛśī nadī tena pravartitā | / atha vā suvarṇatulyaśuddhavarṇāmaṇitulyanirmalamanohārijalā ca sā nadī
sampanneti sārthakam eva nāmāsyā nadyāḥ sūkṣmekṣikayā avagamyate |
atra / tasya sūnuḥ suvarṇākhyas tato 'bhūt svarṇado 'rthinām |
suvarṇamaṇikulyāyāḥ karāle yaḥ pravartaka ||
iti paṇḍitakalhaṇaḥ | / suvarṇasya rājyavarṇane suvarṇamaṇikulyāṃ vyapadiśya yal likhati |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369776 (0.023):
ślokasaṃ 97 namba 25 suvarṇasya rājyavarṇane suvarṇamaṇikulyā |
tatrāvaśyam evāsyāḥ kulyāyāḥ karālābhidhe pradeśe pravartanam itīdṛśy
evārthapratītir buddhāvārohati | / paraṃ tu yasmin puragaṇe nady eṣādhunāpi pravahati tasmin sarvasminn eva
puragaṇe mahatā yatnenāyāsenāpy anviṣṭāyaṃ ko 'pi karālābhidhaḥ pradeśo
grāmo vā kutrāpi na milati | / ataḥ karālābhidhe pradeśe suvarṇamaṇikulyāpravartanam ity arthapratītir
bhramotthātopārthakaiva pratibhāti | / tattvadṛśā tu kaver ayaṃ kalhaṇasyāśayo 'numīyate |
tatra karālo danturaṃ turo ity amaramatena | / atituṅgo yaḥ ko 'pi pradeśaḥ sa eva karālaśabdābhidheyo bhavati |
tathā tv eva karāle tuṅgapradeśe rājñā nadī pravartitety arthapratītiḥ
samīcīnatamābhāti | / yata eṣā nadī sarva kaśmīrakabhūmibhyo 'tituṅgāyām ādyāvanibhūmau vartate
'to 'pi karālaparyāyatuṅgabhūmipravartanaṃ nadyā kavyuktaṃ sarvathā
saṃgacchate | / asyāṃ kaśmīrāyāṃ pūrvam atīte kāle sarovararūpatvenāvasthitāyāṃ yadā kvāpi
bhūmir eva na babhūva tadā kaśyaparṣiprasāditadevatrayyanukampayādau
yatraiva bhūmiḥ sajjātā tasyā eva bhūmer adyāvanīty anvarthaṃ nāma
saṃlagnam | / yata ādau bhavā ādyā sā cāsāv avanir avanī vā bhūmir ity arthaḥ |
kṣmāvanir medinī mahīty amaraḥ | / avanī medinī mahīti mediniś ca |
atas sarvathāsya puragaṇasyāyasārthaka ādyāvanītyāhvayaḥ |
asyā cādyāvanipuragaṇasyādhunike kāle nāgarikair grāmīṇaiś ca prakhyāpitaṃ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371696 (0.030):
asya śrīnagarīti khyātanagarasyādhunike kāle grāmīṇair nāgarikaiś ca / khyāpitaṃ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370719 (0.040):
asya śuṣkaletrākhyapradeśasyādhunike kāle grāmīṇaiḥ prakhyāpitaṃ / hukhalitar iti nāma bhavati |
āḍavinpargaṇa iti nāmāpabhraṃśadoṣamūlaṃ bhavati |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370386 (0.041):
asyāpi śamāṅgāsapradeśasyaitarhi śāṅgās iti prakhyāpitam / apabhraṃśadoṣotthaṃ nāma sarvaviditaṃ bhavati |
yaiṣā suvarṇamaṇikulyākhyā nadī suvarṇabhūparājye suvarṇitāsyāś ca nadyāḥ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369818 (0.022):
arthāt suvarṇamaṇikulyākhyā nadī tena suvarṇābhidhena rājñā sampāditety
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370086 (0.031):
kiṃ tu eṣā suvarṇamaṇikulyākhyā nadī yato 'sya puragaṇasyaikasmin eva
sunamaṇ kul atha vā sunamaṇ nor iti nāma sarvaprasiddham asti |
tatra pūrvapakṣe sunamaṇākhyā kul nadīty arthaḥ |
dvitīye tu sunamaṇākhyā nor praṇālīty arthaḥ |
dvayoḥ praṇālī payasaḥ padavyām ity amaraḥ | / kiṃ tu eṣā suvarṇamaṇikulyākhyā nadī yato 'sya puragaṇasyaikasmin eva
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369818 (0.017):
kulyālpākṛtrimā sarit ity amaraḥ | / arthāt suvarṇamaṇikulyākhyā nadī tena suvarṇābhidhena rājñā sampāditety
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370046 (0.031):
yaiṣā suvarṇamaṇikulyākhyā nadī suvarṇabhūparājye suvarṇitāsyāś ca nadyāḥ
grāme na pravahaty ato 'sya niyamitaḥ pradeśaḥ ko 'pi nāsti |
asya puragaṇasyānekeṣu grāmeṣu varṇitāyā sunamaṇākhyāyā nadyā jalenaiva
sasyādiniṣpattiḥ sambhavati | / pārisekānuvādeṣv api te varṇite 'sminn ādyāvanipuragaṇa eva sunamaṇ-nadyāḥ
pravartanaṃ rājñā tatsthānekagrāmasasyaphalaśrīḥ sarvadāsmād ity
abhiprāyeṇa kṛtam ityādi varṇayanti | / ato 'pi hetoḥ karālābhidhe pradeśe nadyāḥ pravahanaṃ
samyaktayaivāpārthakaṃ pratibhāti yatas tair api svasvavarṇanavelāyām ayaṃ
karālābhidhaḥ ko 'pi pradeśo na labdho 'sti |
ato yathā tathā karālaśabdenātrādyāvanibhūmir eva kathituṃ tasya
vyaṅgyajñasya kalhaṇasya kaver abhiprāya iti śam || / 26. Jāloraḥ Vihāro 'grahāraś ca
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371306 (0.057):
yatas tasyaiva stūpādhiṣṭhānasambhavatvam asti na tv anyasyeti śam || / 31. Dharmāraṇyaṃ Vihāraḥ / śloka 103 namba 31 pūrvavarṇitasyāsyāśokasya rājye dharmāraṇyavihārāntaḥ
ślokasaṃ 98 namba 26 suvarṇajasya janakasya varṇane jālorākhyaṃ vihāraṃ
agrahāraṃ ca | / atra jāloraśabdanirvacanam | / jālaiḥ puṣpajālair ūḥ rakṣakaḥ pūtigandhāder iti jālo 'ta eva ras
sukhadāyako yaḥ sujāloraḥ ūkāraś caiva rakṣake iti kośaḥ |
atha vā jalānaṃ samūho jālaṃ tena jālena ū rakṣako ras sukhapradāteti |
atraiva jālorākhye pradeśe tena rājñā vihārābhidheyaṃ bauddhamandiraṃ
nirmitam ayam eva jālorāgrahāratvena prakhyāpitaś ca | / asya jāloragrāmasyādhunike kāle prakhyātaṃ jālur iti nāma grāmīṇāḥ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370718 (0.040):
asya śuṣkaletrākhyapradeśasyādhunike kāle grāmīṇaiḥ prakhyāpitaṃ / hukhalitar iti nāma bhavati |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371017 (0.041):
asya vitastātrākhyasya pradeśasyādhunike kāle vithavatur iti nāma nāgarīkā
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371691 (0.043):
ata evāsya rājño 'tisaṃkhyāyutanagaranirmāṇakartṛtvaṃ kavyuktyājñāyate | / asya śrīnagarīti khyātanagarasyādhunike kāle grāmīṇair nāgarikaiś ca
kathayanti | / ayaṃ jālurgrāmaḥ śamālāpuragaṇe vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8367991 (0.036):
prakhyāta[...]ḥ sampannaḥ vartate | / cāyaṃ grāmo 'smin puragaṇe levarśabdābhidheyo grāmīṇaiḥ kathyamānaḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368216 (0.050):
sarvakāśmīrakaviditaṃ nāma kathayanti | / ayaṃ kuruhāra vā kularākhyo grāmo dakṣiṇapārśve dacchunporpargaṇa
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371016 (0.050):
asya vitastātrākhyasya pradeśasyādhunike kāle vithavatur iti nāma nāgarīkā / grāmīṇāś ca kathayanti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370725 (0.053):
ayaṃ hukhalitarākhyo grāmaḥ daiñcho ityākhye puragaṇe vidyamāno 'sti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371075 (0.062):
so vatarahel iti grāmaḥ daiñcho ityākhye puragaṇe vartate |
tasya ca śamālākhyapuragaṇasya hamalpargaṇa iti nāma tair
evāpabhraṃśadoṣavaśāt sthāpitam asti | / ayaṃ jālurgrāmaḥ kadāpi mahāpadmasarasa ullolasya vā nāgasya vāribhiḥ
pūryamāṇo 'pi dṛśyate 'to jalasamūhasattayā jalānāṃ samūho jālam iti
varṇitānvarthatāsya pradeśasya yuktatamaiva | / asya jālurgrāmasya nikaṭe uccha kuṇḍal markuṇḍal ity ādayo bahavo grāmāḥ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370452 (0.037):
asya śāṅgasākhyapradeśasya nikaṭavartino bahavo grāmā navgām utarus / cerapor ity ādayaḥ prakhyātās santi |
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6644531 (0.060):
gantavyaṃ triśaṅku^vacanaṃ yathā''/ / u8.11/.``grāmasya nagarasya^api caityasthāne tathā^eva ca''/
sāmīpyabhājas santīti bhadram || / 27. Śamāṅgāsaḥ / ślokasaṃ 100 namba 27 śacīnarasya janakajasya varṇane śamāṅgāsaḥ |
atra śamāṅgāsaśabdaniruktiḥ | / nānāvidhasaṅkalpavikalpādibhyaś cittasyoparamaḥ śamaḥ śamu upaśame ity
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5595690 (0.044):
KAZ06.1.18cd/nayajñaḥ pṛthivīṃ kṛtsnāṃ jayaty eva na hīyate //E / (śama.vyāyāmikam) / KAZ06.2.01/ śama.vyāyāmau yoga.kṣemayor yoniḥ //
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370324 (0.048):
śamāṅgā āsante | / yatra sa śamāṅgāsaḥ śāntānāṃ munīnāṃ ca nivāsasthānam iti yāvat |
asya dhātor uparativācakatvāt | / tathā śamavanti aṅgāni yeṣāṃ te śāntā munayaḥ śamāṅgaśabdābhidheyāḥ ta eva
śamāṅgā āsante | / yatra sa śamāṅgāsaḥ śāntānāṃ munīnāṃ ca nivāsasthānam iti yāvat |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370296 (0.048):
ślokasaṃ 100 namba 27 śacīnarasya janakajasya varṇane śamāṅgāsaḥ | / atra śamāṅgāsaśabdaniruktiḥ |
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5595688 (0.064):
KAZ06.1.18cd/nayajñaḥ pṛthivīṃ kṛtsnāṃ jayaty eva na hīyate //E / (śama.vyāyāmikam) / KAZ06.2.01/ śama.vyāyāmau yoga.kṣemayor yoniḥ //
vartate cāyaṃ pradeśo vanyair eva saralādivṛkṣair upaśobhito 'ta eva
vanaprāyas tapopalakṣitaś ca tapaścaryākṣamaḥ |
yasmin kuṭahārākhye puragaṇe 'yaṃ pradeśas tiṣṭhati saḥ sarvaḥ puragaṇo
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369479 (0.035):
anyad ayaṃ sorasākhyaḥ pradeśo nāgom ityākhye puragaṇe vartate |
'pi sarvadā prāyaśaḥ kānanapradeśair eva samāvṛto bhāti |
ata eva kūṭaiḥ parvataśṛṅgair hāro mānohara iti sārthakam eva nāmāsya
puragaṇasya asyādhunike kāle sarva eva kuṭahārpargaṇa iti prathitaṃ nāma
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369296 (0.033):
tasya ca narendrabhavanasyādhunike kāle kāśmīrakamatena nagūr iti
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371014 (0.061):
asya vitastātrākhyasya pradeśasyādhunike kāle vithavatur iti nāma nāgarīkā
bruvanti | / asyāpi śamāṅgāsapradeśasyaitarhi śāṅgās iti prakhyāpitam
apabhraṃśadoṣotthaṃ nāma sarvaviditaṃ bhavati |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370037 (0.041):
asyā cādyāvanipuragaṇasyādhunike kāle nāgarikair grāmīṇaiś ca prakhyāpitaṃ / āḍavinpargaṇa iti nāmāpabhraṃśadoṣamūlaṃ bhavati |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368215 (0.053):
sarvakāśmīrakaviditaṃ nāma kathayanti | / ayaṃ kuruhāra vā kularākhyo grāmo dakṣiṇapārśve dacchunporpargaṇa
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368325 (0.057):
atas samīcīnaṃ kular ity evāsya kuruhārasyāpabhraṃśadoṣotthaṃ nāma paraṃ / tu ayaṃ kāṭhusākhyo grāmo 'py asminn eva dacchunporpargaṇe
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369296 (0.063):
tasya ca narendrabhavanasyādhunike kāle kāśmīrakamatena nagūr iti / prathitaṃ nāmāsti | / so nagūrākhyaḥ pradeśo hasaurnikaṭa eva yato vartate 'ta eva
ayaṃ śāṅgāsākhyo grāmaḥ parvatasyālpocchāyasyādhastād dharātala eva
vartate | / anyeṣām asyāṃ kaśmīrāyāṃ sthitānāṃ kānanānāṃ yādṛśī śobhākṛtiś cāsti
tādṛśy evāsya pradeśasyākṛtiḥ śobhā ca yato 'sti tata eva
munijananivāsasthānam ity ākārakaṃ sārthakaṃ nāmāsya |
asmin pradeśe sarvadaiva sarve sāhibeti śobhananāmānapurupadeśanivāsina
ākheṭakādyarthe gatāgataṃ kurvāṇā mṛgayāṃ vidadhato darīdṛśyante 'taḥ
prathitatamo 'yaṃ pradeśa iti bodhyam | / asya śāṅgasākhyapradeśasya nikaṭavartino bahavo grāmā navgām utarus
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370279 (0.037):
asya jālurgrāmasya nikaṭe uccha kuṇḍal markuṇḍal ity ādayo bahavo grāmāḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12774764 (0.039):
athār'canārhakālepi bhaktānāṃ sevanāya tu / / akālā bahavaḥ proktāstathā yavasikoditā // BhS_36.632 //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22555913 (0.060):
dṛṣṭo yathā hi bhavati 'vṛkṣasya pradeśaḥ kambalasya pradeśaḥ' evam / 'ākāśasya pradeśa ātmanaḥ pradeśaḥ' iti bhavatīti // 14 //
cerapor ity ādayaḥ prakhyātās santi | / punaś cāyaṃ śamāṅgāsākhyo grāmaḥ pūrvam eva munijanais
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10203409 (0.035):
3.10cd/ nirghāta^mahīkampa^ādayo bhavanty atra ca^utpātāḥ// / 3.11ab/ na pṛthak phalāni teṣāṃ śikhi^kīlaka^rāhu^darśanāni yadi/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20665693 (0.035):
13,022.019d@007_0061 ekonaviṃśatiḥ putrāḥ khyātā vyāghrapadādayaḥ / 13,022.019d@007_0062 mandhaś ca bādalomaś ca jābāliś ca mahān ṛṣiḥ
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21249885 (0.038):
askauṣīt, askoṣṭa // stanbhvādayaścatvāraḥ sautrāḥ / sarve rodhanārthāḥ
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11855526 (0.039):
satyaṃ nirdiṣṭāḥ tatra hyatītānāgatā anupāttāuktāḥ te ca na santy eva / na cāsataupāttatvam anupāttatvaṃ vā yujyate
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1417028 (0.039):
2. ^mityādipraśātamanasimityāparyanta ya āṇina santi dātmavāśaṃ
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14570185 (0.040):
pumāñjātabalādayaḥ śabdā asmin vidyanta iti pumāñjātabalādikaḥ / āsiktakṣīrikavacchabdasiddhiḥ // 2]
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4685139 (0.042):
antakenā 'dhibhūtassa nāsti ñātīsu ttāṇatā || / Uv1:40 / na santi putrās trāṇāya na pitā nāpi bāndhavāḥ |
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7455702 (0.043):
ṅillakāra sambandhināṃ caturṇām yathāsaṅkhyaṃ tām ādayaḥ adeśā bhavanti / / apacatām / / apacatam / / apacata /
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4685123 (0.043):
366 Dhp288 / na santi puttā ttāṇāya na pitā no pi bhātaro |
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21964699 (0.044):
yatra pāñcālaśūrasenahastināpurakāśmīravāhīkabāhlikabāhlaveyādayo / janapadāḥ / / tatrābhiyuñjānā tamaumeyīti samānaṃ pūrveṇa /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2697302 (0.045):
pratīhāt suvarcalāyāṃ pratihartrādayas traya āsann ijyā kovidāḥ sūnavaḥ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394258 (0.048):
yata ātatāyitve 'pi bhrātrādayaḥ sambhajanīyā vardhanīyā / lāḍanoyā na tu
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28229999 (0.050):
nūtanārūpārthāntiriktamartham/ [336] na santītyanvayaḥ/ iti
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21141799 (0.050):
nyāyadīpanāmaiva / naitavadeva santi ca vākyāni/ sampuṭesmin dvitīyapuṭe
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2045838 (0.052):
auddhatyamindriyeṣvaguptadvāratā śīlavipannatā | atha santi trayo dharmāḥ / asrāddhyaṃ dauśśīlyaṃ kausīdyamiti | atha santi trayo dharmāḥ sajjane
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1987494 (0.053):
ābhidharmikāstīrthikagranthānabhyasyābhidharmaśāstramāracayanto vadanti / santi pṛthakagjanatvādayo dharmāḥ pṛthagiti | anya ābhidharmikā api
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25987004 (0.058):
padādayaḥ paddannomāsa (*6,1.63) ity evam ādayo niśparyantā iha gṛhyante /
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370279 (0.059):
asya jālurgrāmasya nikaṭe uccha kuṇḍal markuṇḍal ity ādayo bahavo grāmāḥ / sāmīpyabhājas santīti bhadram ||
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 991440 (0.060):
[11 12] viruddhopalabdhyādayo 'sambhavā iti yaduktaṃ tā atyasambaddhā / eveti / yato hi sarve dharmā viviktāḥ katipaye ca sahaviruddhā iti na
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2351794 (0.062):
tadabhāvāvinābhāvinaśrca puṣparāgādaya iti te 'pi sarve vayavacchinna / bhavanti /
tapaścaryākaraṇayogyatayā svanivasanāsya dattvam ākalito 'pi tena rājño
janakajena mukhyāgrahāratvābhidhayā saṃyojitaḥ |
arthāt tebhyas tatpradeśasthebhyas tapasvibhyaḥ samarpitaḥ sarvo 'py ayaṃ
puragaṇas tapasvipriyas tapaścaryāsthānam iti vartante vādhunāpi utarus
ityādi grāmeṣu teṣāṃ pūrveṣāṃ tapasvināṃ śiṣyā nand jānyaṅkitās tapasvino
yeṣāṃ śiṣyapraśiṣyadvārā adhunāpi santatiḥ pracalatīti śam ||
28. Aśanāraḥ / śloka 100 namba 28 asyaiva śacīnarasya varṇane aśanāraḥ |
tatrāsya niruktiḥ | / aśyate bhujyate yat tad aśanaṃ bhojanam aśabhojane ity asya dhātor lyuṭi
rūpam | / aśanasya icchā aśanāyā kṣud ity arthaḥ |
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb3u.htm.txt) 15562210 (0.064):
aśitumicchāśanāyā pātumicchā pipāsā / / te aśanāyāpipāse yo 'tyetīti vakṣyamāṇena sambandhaḥ /
aśanāyā bubhukṣā kṣud ity amaraḥ | / tathā ca aśanāyā eva aśanā tām aśanāṃ ā samantād rāti dadāti yaḥ sa
aśanāraḥ | / asmin pradeśe jalaṃ yat pravahati tasya jalasyātyata pācakatayā bhuktasya
caturvidhasyānnāder jīrṇayitṛtvaṃ | / sarve tatrasthā yad aṅgīkurvanti |
ata eva bubhukṣotpādakatvam aśanārety abhidhābhidhāsya
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14246919 (0.055):
'pīnaścaitro divā nāti' ityatrābhidhaivāparyavasiteti saiva / svārthanirvāhāyārthāntaraṃ śabdāntaraṃ vākarṣatītyanumānasya
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8746462 (0.062):
dhvanijñānasyopalakṣaṇabhūtayā bhakatyaiva samabhavādityarthaḥ / / tadabhidhetyādisamādhānagranthasya bhāvārthaṃ vivṛṇoti abhidhānetyādi /
mānamatvarthatayaiva pratibhāti | / ayam aśanārākhyaḥ pradeśo vyūhākhyapuragaṇe tiṣṭhati |
tasya ca vyūhākhyapuragaṇasya vihīpargaṇa iti grāmīṇaiḥ prakhyāpitaṃ nāma
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368502 (0.013):
asyāpi bahurūpapuragaṇasya grāmīṇaiḥ prakhyāpitaṃ bīrūpargaṇa iti
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8363579 (0.046):
parvatasya pāde vahantī bhavati | / grāmīṇās tu bhṛṅg iti puragaṇasya nāma vadamānāḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370719 (0.053):
asya śuṣkaletrākhyapradeśasyādhunike kāle grāmīṇaiḥ prakhyāpitaṃ / hukhalitar iti nāma bhavati |
bhavati | / asyāpi adeśasya śār iti nāmata eva sarvato bruvāṇā darīdṛśyante |
asmin śārgrāme lohasya khanir api vartate | / yebhyaḥ pāṣāṇaviśeṣebhyaḥ pākādinā loham utpadyate tair eva pāṣāṇair
upalakṣita ekaḥ parvato 'pi vartate | / ato 'sya grāmasya yaj jalaṃ lohakhaner utpannaṃ vartate tad avaśyaṃ
pācakatamaṃ sarveṣu sthāneṣu bhavati | / ataḥ sarvathāśanāreti grāmasya nāmānvarthatayāsti |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14232153 (0.051):
mahākavitvaṃ sagṛdayatvaṃ ca prepsūnāmiti bhāvaḥ / / sarvatreti / / sarveṣu rasādiṣvāsādita āloko 'vagamaḥ samyagvyutpattiryayeti sambandhaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888679 (0.053):
00215 nāgacchasi kutaś cittaṃ na ca kvacana gacchasi/ / 00216 sthāneṣv api ca sarveṣu vidvadbhir nopalabhyase//
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6851221 (0.053):
| tat teja ityupāsīta | tad yathaitac chrīmattamaṃ yaśasvitamaṃ / tejasvitamam iti śastreṣu bhavati | evaṃ haiva sa sarveṣu bhūteṣu
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6280471 (0.055):
punaraparamavatīrṇaḥ pudgalo 'saṃlīnacitto bhavatyudareṣvadhigamyeṣu / sthāneṣu nātmānamparibhavati | nāpratibalatāyāmavatarati | adhimuktibahulo
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7860783 (0.056):
bhavati prativarga te sarva ityarthaḥ / sarvatheti / sarveṣu prabhedeṣu
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7895798 (0.056):
īdṛśī sā yadā 'jātā' sampannā 'tadā' 'jñānaṃ' cittaṃ 'ekakṣaṇe ' teṣu / sarveṣvanābhogena / anāśraveṣu sarveṣu sābhogaḥ prathamaḥ / ayaṃ tu
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28573599 (0.057):
vraja rājāya divyac chatrādy arcāmatrādiṣu samarpiteṣu santarpiteṣu ca / sarveṣu tad apracchannam eva sa papraccha kathyatāṃ tathyaṃ kim idaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15191260 (0.058):
bahunānāprakāreṣu cittavisāraś cittākṣepaḥ / acintyeṣu ca sthāneṣu / nidhyāyitatvam / ime dharmacintāyogamanasikārāpakṣālā veditavyāḥ / (Śbh II
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21315669 (0.062):
pṛthivīte pātramityāśayeṣu ca parisamūḍheṣviti āśayeṣu bhojanasthāneṣu / parisamūḍheṣu parisamūhanena śodhiteṣu pṛṣadājyamiśreṇa baviṣā
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5962208 (0.063):
gate vege bhavet svāsthyaṃ sarveṣv ākṣepakeṣu ca || 28 || / 15.28dv sarveṣv ākṣepakeṣu tu
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6796498 (0.063):
dhyāyennārāyaṇaṃ devaṃ snānadānādikarmasu / / prāyaściteteṣu sarveṣu duṣkṛteṣu viśeṣataḥ // GarP_1,230.28 //
asya śārgrāmasya maṇḍikhpāl iti grāmaḥ prathito nikaṭe 'sti luḍhavgrāmo
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368811 (0.040):
so 'pi grāmas tathānyo mābur ityākhyo grāmaś ca nikaṭe vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365896 (0.041):
asya phrasal iti khyātasya grāmasya nikaṭe 'nyo 'pi grāmo bhavati | / tasya ārvañ iti nāmāsti |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359154 (0.053):
śukaḥ kathāṃ prāha- asti deulākhyo grāmaḥ / / tatra rājasiṃho nāma rājaputraḥ tadbhāryā kalahapriyeti viśrutā /
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370721 (0.064):
asya śuṣkaletrākhyapradeśasyādhunike kāle grāmīṇaiḥ prakhyāpitaṃ / hukhalitar iti nāma bhavati | / ayaṃ hukhalitarākhyo grāmaḥ daiñcho ityākhye puragaṇe vidyamāno 'sti |
'py anyo 'sya nikaṭe bhavati || / 29. Śuṣkaletraḥ / ślokasaṃ 102 namba 29 aśokasya rājño varṇane śuṣkaletraḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364909 (0.049):
tasya ca vijayeśvarasya yannikaṭe ayaṃ cakadhar bhavati tasya vijyabhror
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369503 (0.059):
24. Hastiśālākhyaḥ Agrahāraḥ / ślokasaṃ 96 namba 24 rājño godharasya varṇane hastiśālākhyaṃ agrahāram |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789207 (0.062):
sambhāvitī bhavati na cānyas tad aṃśatayāpi labdha praśaṃsaḥ |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2021323 (0.062):
śilāpuruṣa eva na punastadanyo 'stītyucyate | yathā bhagavānāha
tatra śuṣkaletraniruktiḥ | / śuṣkāni śoṣaṃ prāptāni tṛṇaparṇādīni lāti ādatte iti śuṣkalo vāyuḥ |
lā ādāne ity asya dhāto rūpaṃ | / tathā ca lakṣmīr īkāra ucyate iti kośāt |
īr lakṣmī śuṣkalasya īḥ sampattiḥ śuṣkale vāyusampat |
mahān vāyusamūha iti yāvat | / tāṃ śuṣkale vāyusampattiṃ trāyate iti śuṣkaletraḥ traiṅ pālane dhātur atra
yato 'yaṃ pradeśo marubhūmistho 'ta eva mahatyā vānyayāyuta ity arthaḥ |
ayam eva pradeśas tena rājñāśokena stūpapadavācyair bauddhānāṃ
devāyatanair ācchāditaḥ | / asya śuṣkaletrākhyapradeśasyādhunike kāle grāmīṇaiḥ prakhyāpitaṃ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370034 (0.040):
asyā cādyāvanipuragaṇasyādhunike kāle nāgarikair grāmīṇaiś ca prakhyāpitaṃ / āḍavinpargaṇa iti nāmāpabhraṃśadoṣamūlaṃ bhavati |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370229 (0.040):
nirmitam ayam eva jālorāgrahāratvena prakhyāpitaś ca | / asya jāloragrāmasyādhunike kāle prakhyātaṃ jālur iti nāma grāmīṇāḥ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370591 (0.062):
tasya ca vyūhākhyapuragaṇasya vihīpargaṇa iti grāmīṇaiḥ prakhyāpitaṃ nāma / bhavati | / asyāpi adeśasya śār iti nāmata eva sarvato bruvāṇā darīdṛśyante |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371014 (0.064):
asya vitastātrākhyasya pradeśasyādhunike kāle vithavatur iti nāma nāgarīkā / grāmīṇāś ca kathayanti |
hukhalitar iti nāma bhavati | / ayaṃ hukhalitarākhyo grāmaḥ daiñcho ityākhye puragaṇe vidyamāno 'sti |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363944 (0.013):
asti gambhīrākhyo grāmaḥ / / tatra kuhano nāma rājaputrar irṣyāluḥ śūro jaḍaḥ strīpriyo durdharaśca /
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368815 (0.021):
so 'pi grāmas tathānyo mābur ityākhyo grāmaś ca nikaṭe vartate | / ayaṃ khunamuh ākhyo grāmaḥ vihī ityākhye puragaṇe prasiddhiṃ dhāryamāṇo
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18647607 (0.031):
grāmikasya vacanaṃ śrutvā sarvo grāmo sa istriyo / / sārāyaṇīyaṃ karensu saṃbuddhasya punaḥ punaḥ //
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369574 (0.042):
vartate ca devasarasākhye puragaṇe hastiśālākhyo grāmaḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371075 (0.042):
so vatarahel iti grāmaḥ daiñcho ityākhye puragaṇe vartate |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359155 (0.042):
śukaḥ kathāṃ prāha- asti deulākhyo grāmaḥ / / tatra rājasiṃho nāma rājaputraḥ tadbhāryā kalahapriyeti viśrutā /
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370034 (0.043):
asyā cādyāvanipuragaṇasyādhunike kāle nāgarikair grāmīṇaiś ca prakhyāpitaṃ / āḍavinpargaṇa iti nāmāpabhraṃśadoṣamūlaṃ bhavati |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368503 (0.046):
asyāpi bahurūpapuragaṇasya grāmīṇaiḥ prakhyāpitaṃ bīrūpargaṇa iti / nāmādhunike kāle saṃlagnam |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365600 (0.051):
anayor upavanayoḥ pādaśāhy bāg iti grāmīṇoktaṃ nāmāsti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370237 (0.053):
ayaṃ jālurgrāmaḥ śamālāpuragaṇe vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370591 (0.053):
tasya ca vyūhākhyapuragaṇasya vihīpargaṇa iti grāmīṇaiḥ prakhyāpitaṃ nāma / bhavati | / asyāpi adeśasya śār iti nāmata eva sarvato bruvāṇā darīdṛśyante |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368493 (0.059):
ato varṇitam etat sthānadvayaṃ bahurūpa ityākhye puragaṇe tīrthībhūtam / adhunāpy asti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368329 (0.060):
atas samīcīnaṃ kular ity evāsya kuruhārasyāpabhraṃśadoṣotthaṃ nāma paraṃ / tu ayaṃ kāṭhusākhyo grāmo 'py asminn eva dacchunporpargaṇe
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370633 (0.064):
ataḥ sarvathāśanāreti grāmasya nāmānvarthatayāsti | / asya śārgrāmasya maṇḍikhpāl iti grāmaḥ prathito nikaṭe 'sti luḍhavgrāmo
kaśmīranagarāt krośacatuṣṭayadūratāyām evāyaṃ puragaṇo vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368825 (0.049):
kaśmīranagarāt pañcakrośadūratāyāṃ grāmo 'yaṃ puragaṇaś cāstīti śam ||
asya ca hukhalitargrāmasya śīly pūr ity ādayo grāmā nikaṭe santi |
asmin sarvasminn eva puragaṇe sarvatra marubhūmisthe vāyoḥ pracalato
'nyabhūmibhya uccaistvenādhikyaṃ yato bhavaty ata eva śuṣkaletra iti vāyor
ādhikyasadbhāvopalakṣitam anvartham eva nāmeti śam ||
30. Vitastātraḥ / ślokasaṃ 102 namba 30 aśokasya rājyakāle vitastātraḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371580 (0.064):
32. Śrīnagarī / ślokasaṃ 104 namba 32 asyaivāśokasya rājye śrīnagarīm |
tatra vitastātraniruktiḥ | / aṃguṣṭham sa kaniṣṭhe syād vitastir dvādaśāṅgula ity amarokteḥ |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4908267 (5.960):
aṅguṣṭhe sakaniṣṭhe syādvitastirdvādaśāṅgulaḥ //AP_363.022cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17415363 (5.960):
(2.5.697) aṅguṣṭhe sakaniṣṭhe syādvitastirdvādaśāṅgulaḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8472438 (0.058):
kaniṣṭhayā vitastistu dvādaśāṃgula ucyate /
sarvasyāpi janasya svasya parimāṇamitā dvādaśa aṅgulā
vitastiśabdābhidheyāḥ | / tena vitastimānena parimitā yā nadī sā vitastāpadavācyā |
tathā ca nīlamatasthe satīdevyā vitastārūpāvirbhāvavarṇane bṛhadaśvaḥ iti
tathyaṃ viditvā sā kṣamayā parayādhutā | / uvāca devī bhartāraṃ cārucandranibhānanā rasātale nadīrūpaṃ kariṣyāmi
jagadguro kuruś calaprahāraṃ tvaṃ nīlaveśmasamīpataḥ ya cāsīl
lāṅgalamukhaṃ prākprabhoḥ śailadāraṇe tena śūlaprahāreṇa niṣkramyāhaṃ
rasātalāt śūlamārgeṇa yāsyāmi yāvat sindhumahānadam |
tathā kṛte śarveṇa tathā cakre satī śubhā | / tasyā nāma vitasteti kṛtavāñ śaṅkaraḥ svayam |
vitastimātraṃ gartaṃ tu śūlena kṛtavān haraḥ |
rasātalagatā yena niṣkrāntā sā saridvarā tasmād vitasteti kṛtaṃ nāma
svayambhuvā tato 'pi sarvadeśeṣu vārttābhūd iyam utthitā maheśvarī muneḥ
prītyā punar deśaṃ vyapīpavat | / teṣu teṣu ca deśeṣu lokāḥ śuśruvur utkayā satī devī nadī bhūtvā
kaśmīrebhyo vinirgatā iti kathanenāsyā nadyā vitastāyā vitaleti
nāmānvartham evāstīti siddham | / kiṃ tv atra vitastiparimitau pañcaviṃśativarṣavayasaḥ puṃsa ete dvādaśa
aṅgulāgrāsyā iti bodhyam | / enām eva varṇitāṃ vitastāṃ ya ākaratayādhiṣvānatayā ca trāyate |
srotorūpeṇa jalapūraṇenāpy āyayati so vitastātraḥ |
atrāpi pūrvat traiṅ eva dhātuḥ | / asmin vitastātrākhye pradeśe nadyām nākarībhūte yadyapy alpasaṃkhyākaiḥ
kiyadbhir eva varṣair atīte kāle vitastiparimitam eva gartaṃ dṛṣṭacaram
abhūt tathāpy etarhi / nākasthaśrīraṇavīrasiṃhābhidhakaśmīradeśādhipasampādito mahāñ jalāśayo
dṛśyate | / paraṃ tu asya rājño navīnanirmāṇajīrṇoddhārādikālāt pūrvaṃ
dvādaśāṅgulamitam eva gartaṃ babhūva | / ato nīlamatapurāṇavitastāmāhātmyādivacanāni yāni nadīparimāṇavācakāni tāni
saṃgatāni samīcīnāni ca bhānti | / asya vitastātrākhyasya pradeśasyādhunike kāle vithavatur iti nāma nāgarīkā
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370233 (0.047):
asya jāloragrāmasyādhunike kāle prakhyātaṃ jālur iti nāma grāmīṇāḥ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371691 (0.053):
ata evāsya rājño 'tisaṃkhyāyutanagaranirmāṇakartṛtvaṃ kavyuktyājñāyate | / asya śrīnagarīti khyātanagarasyādhunike kāle grāmīṇair nāgarikaiś ca
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370374 (0.061):
puragaṇasya asyādhunike kāle sarva eva kuṭahārpargaṇa iti prathitaṃ nāma
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369291 (0.063):
tasya ca narendrabhavanasyādhunike kāle kāśmīrakamatena nagūr iti
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370718 (0.064):
asya śuṣkaletrākhyapradeśasyādhunike kāle grāmīṇaiḥ prakhyāpitaṃ / hukhalitar iti nāma bhavati |
grāmīṇāś ca kathayanti | / tatra vith vitastāyāḥ vatur ākaraḥ iti kaśmīrabhāṣayāpy arthasaṃgatiḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370233 (0.041):
asya jāloragrāmasyādhunike kāle prakhyātaṃ jālur iti nāma grāmīṇāḥ / kathayanti | / ayaṃ jālurgrāmaḥ śamālāpuragaṇe vartate |
ayaṃ vithavaturākhyo grāmaḥ śāhūbād iti devasarasa iti cākhyayo
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369607 (0.047):
asya hasty hel grāmasya samīpe kulagrāmākhyo grāmaḥ | / sarvasyāsya devasarpargaṇasya mūlagrāmatām adhiṣṭhānatāṃ ca dhārayanyaṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359155 (0.048):
śukaḥ kathāṃ prāha- asti deulākhyo grāmaḥ / / tatra rājasiṃho nāma rājaputraḥ tadbhāryā kalahapriyeti viśrutā /
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368330 (0.052):
atas samīcīnaṃ kular ity evāsya kuruhārasyāpabhraṃśadoṣotthaṃ nāma paraṃ / tu ayaṃ kāṭhusākhyo grāmo 'py asminn eva dacchunporpargaṇe
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24363943 (0.054):
asti gambhīrākhyo grāmaḥ / / tatra kuhano nāma rājaputrar irṣyāluḥ śūro jaḍaḥ strīpriyo durdharaśca /
puragaṇayoḥ sandhyau vartate | / tatrāsya śāhūbādpuragaṇasya śrīraṇavīrasiṃghapur iti asyāpi
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8363077 (0.057):
ataḥ sundabhrār sundaradevīty arthaḥ | / asya puragaṇasya bhṛṅggrāmasya ca divalgon iti grāmīṇānām uccaraṇaviṣaye
devasarasapuragaṇasya divasarpargaṇa iti nāmadvayaṃ prakhyātam anayor
ādhunike kāle sarve vadanti | / kecana pārisekānuvādakartāro 'sya vitastātrākhyasya pradeśasya vatarahel
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368288 (0.004):
kecit tu asya kuruhārākhyasya pradeśasya kāṭhus iti nāma kathayanti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371760 (0.033):
kāśmīrakair vinā sarve 'muṃ maṇḍalam anenaiva śrīnagar nāmnākārayanti ca / ye kecana pārisekānuvādakartāras tanmatānu-yāyinaś ca te svapustakeṣu |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8367355 (0.052):
grāmīṇās tu etarhi asya lolarākhyapradeśasya lolavpargaṇa iti nāmaiva / prakhyāpayanto bhavanti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371768 (0.052):
ye kecana pārisekānuvādakartāras tanmatānu-yāyinaś ca te svapustakeṣu | / asya śrīnagaryākhyasya deśasyāśrayībhūtau dakṣiṇapārśvavāmapārśvau yāv
iti nāma svapustakeṣu likhanti | / so vatarahel iti grāmaḥ daiñcho ityākhye puragaṇe vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8363410 (0.029):
etat sthānaṃ kramarājyasthe macchepor ityākhye puragaṇe vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369480 (0.038):
anyad ayaṃ sorasākhyaḥ pradeśo nāgom ityākhye puragaṇe vartate |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370726 (0.042):
ayaṃ hukhalitarākhyo grāmaḥ daiñcho ityākhye puragaṇe vidyamāno 'sti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369573 (0.045):
vartate ca devasarasākhye puragaṇe hastiśālākhyo grāmaḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368815 (0.045):
ayaṃ khunamuh ākhyo grāmaḥ vihī ityākhye puragaṇe prasiddhiṃ dhāryamāṇo
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8367991 (0.047):
prakhyāta[...]ḥ sampannaḥ vartate | / cāyaṃ grāmo 'smin puragaṇe levarśabdābhidheyo grāmīṇaiḥ kathyamānaḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371768 (0.053):
ye kecana pārisekānuvādakartāras tanmatānu-yāyinaś ca te svapustakeṣu | / asya śrīnagaryākhyasya deśasyāśrayībhūtau dakṣiṇapārśvavāmapārśvau yāv
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370238 (0.062):
ayaṃ jālurgrāmaḥ śamālāpuragaṇe vartate |
ato yo 'yaṃ śuṣkaletra | / atha vā hukhalitarākhyo grāmaḥ pūrvaṃ varṇitas tenāsya vitastātra |
atha vā vithavaturgrāmasya sahoktatvāt athobhayor eva pradeśayor
ekasyaivāśokābhidhasya rājño nirmāṇakartṛkatvāc cāmuṃ vitastātram api
pradeśaṃ śuṣkaletravaddaiñchopuragaṇe sthitam uktabhrameṇa manyamānā
vitastātraṃ vatarahel ity eva svamate sthāpayanti |
tatra daiñchopuragaṇe sarvasmin vitastāyā nāmno 'py asattvena katham iva
vitastātrasya vatarahel iti nāma kathayituṃ śaknumaḥ |
atas teṣāṃ tal likhanaṃ svakapolakalpitam eva bhātīty āstām |
anye kecana tanmatānuyāyino 'muṃ vitastātrākhyaṃ pradeśaṃ vithanār iti
bhrameṇa manyamānā vatarahelpradeśād vibhinnaṃ vithanār ity eva
vitastātrasyāsya nāma kathayanto darīdṛśyante | / tatra vith vitastāyā nār praṇālīty arthaḥ |
asti cāyaṃ vithanārākhyaḥ pradeśaḥ kaśmīranagarād ekakrośadūravartī
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369298 (0.056):
prathitaṃ nāmāsti | / so nagūrākhyaḥ pradeśo hasaurnikaṭa eva yato vartate 'ta eva
vitastānadītīrasthaḥ | / atra vṛddhāḥ kathayantīti pūrvasmin kāle yadā prativarṣaṃ jalasamūhair
udīpajanmabhir eṣā vitastā nadī pūryamāṇā satī sarvam evāmuṃ maṇḍalaṃ
bruḍanonmukhaṃ sampādayanty āsīt tadā tatkālīnaiḥ kaśmīrāt pālayadbhir
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18279773 (0.001):
tayāpy akṣīṇayānyeṣām akṣīṇy āścaryam āyayuḥ ||JGc_1,4.20||bāḍavyānām / asaṅkhyānāṃ nāsīt paricitis tadā |
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9535796 (0.008):
11,25: ``kim.icchantī.saramā.predam.ānaḍ.dūre.hy.adhvā.jaguriḥ.parācaih/ / 11,25: kāsmehitiḥ.kā.paritakmy.āsīt.katham.rasāyā.ataraḥ.payāṃsi/''.
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15794291 (0.009):
||JGc_1,27_19|| [anuṣṭubh] aupajānuka bhujas tu yadāsau / pārśvatīya mukhatīyatayāsīt | aupakarṇika dṛśāṃ sa tad āsām
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15803552 (0.013):
diti sūnur āsīditi | / [59] anapakṛṣṭāyāṃ ca tasyāṃ saraṅga bhūtāgas tat saṅgamataḥ sāgaska iva
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9531367 (0.017):
9,26: tasmād.vipāś.ucyate,.pūrvam.āsīd.uruṃjirā/ / 9,26: susomā.sindhur.yad.enām.ahbipprasuvanti.nadī.ah/
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8155992 (0.018):
pratyutpannamatistvāsītsa tatraivāvikampitaḥ / / ahaṃ pratividhāsyāmi bhayaṃ cedāpatediti // SoKss_10,4.182 //
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26457966 (0.018):
'kṣakāmā hi devā atha yadabruvannavāṅtaḥ kamagāditi tā avākkā / abhavannavākkā
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9342948 (0.021):
[27] atha vṛndā paṭhati sma | paṭhantiī ca naṭantīvāsīt | tatra pūrvavat / tad-gadyaṃ, yathā- kṛṣṇo'pi taṃ hatvā yamunām uttīrya nanda-vrajaṃ gatvā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28094431 (0.061):
praviṣṭavatāpi mayā yasmāccaitro nopalabdhaḥ, tasmāttadā sa tatra / nāsīditi/ atra svayameva svakīyānupalabdhiṃ kālāntare jñātvā
bhūpair ekāṃ kulyātulyāṃ praṇālīṃ sampādayituṃ kārava |
ādiṣṭāḥ tair eva kārubhir yā praṇālīkulyārūpodīpotthajalāplāvanabhayaṃ
nivārayantī sampāditā | / tasyā eva kulyāyā vithanār iti varṇitarītyā nāma saṃlagnam |
atra kaveḥ kalhaṇasya śuṣkaletra-vitastātrai tastāra stūpamaṇḍalair ityādi
kathanena yo 'yaṃ vatarahel-ākhyaḥ pradeśo yaś cāyaṃ vithanārabhidhaḥ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368638 (0.036):
śītalayā manohāriṇyā ca śobhayā muṣṇāti yaḥ so 'pi khonamuṣaḥ | / ayaṃ khonamuṣākhyaḥ pradeśaḥ parvatasya pādabhūmāv kham indriyaṃ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368987 (0.050):
vārako duḥkhāt ya au ānandas tam ānandaṃ rāti dadāti yaḥ sa soraḥ | / etādṛśa eva yaḥ kaḥ pradeśaḥ sa saurakaḥ |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14238305 (0.055):
ityādivṛtyuktamupapādayati atretyādi / / ṛtuvarṇanarūpaḥ ṛtuvarṇanasya vā yaḥ prastāvaḥ tena niyantritāḥ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8367820 (0.056):
asmāt tribhiḥ krośair dūrastham adhvānam ullaṅghya pahalgāmākhyaḥ pradeśo / dvitīyaḥ prayāṇako 'mareśvarayātrā bhavati yaḥ samāyāti |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818403 (0.059):
atha raktāmlānaḥ syād raktasahākhyaḥ sa cāparimlānaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16655257 (0.060):
na tvitīti / / na tvityādigrandhenetyarthaḥ /
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371890 (0.063):
pradeśo varṇito 'sti tasminn eva vijayeśvare pūrvakālīnai rājabhiḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14230176 (0.064):
styānenetyasya vivaraṇam āśyānatayeti / / ghanībhāvenetyarthaḥ / / na tvityādi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16682478 (0.064):
arthaḥ gokarmakātvādyarthaḥ / / na tvityādi /
pradeśaś cāsti | / tāv ubhāv eva stūpapadavācyabauddhāyatanāc chādanānarhau bhātaḥ |
ekasya vatarahel ity asya vitastānadyā anāśrayatvena vitastātra iti nāma
karmaṇo 'tyanaucityāt | / dvitīyasya vithanār ity asya kulyārūpapraṇālīmayatvena
stūpādhiṣṭhānarhatvāc ca | / ato 'yaṃ vithavaturgrāma eva vitastātra-śabdābhidheya iti siddham |
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10626730 (0.056):
sajātīyoccāraṇanapekṣoccāritajātīyatvaṃ pauruṣeyatvaṃ, ādyabhārate 'pi / tajjatīyatvānna vyabhicāraḥ /
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9381980 (0.058):
sarvasarvātmakatvanirṇayeṇaiva / diśyamānā ghaṭādyā eva diśaḥ tāś ca
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6879846 (0.059):
tācchīlyapratyayopādānādatyantatātparyataiva tanmayatvaṃ na tu
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2245072 (0.064):
"tanmayā eva" | "eva"śabdārtham āha "netarad" iti | tanmayatvaṃ caiṣāṃ / tadviṣayatvaṃ vināsatkalpatvāt | phalitam āha "yathe"ti | "ato" hetoḥ |"
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946565 (0.064):
* ādiśabdena chattritvapataṅgitvadurdrāvitvadurmelitvādidoṣaḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20953302 (0.064):
niṣedhaḥ svaviriddhasatvāpekṣaḥ// / praṇādimatvasya sātmakatvaprayojyatayā prāṇādimatvaṃ sātmakatvena
yatas tasyaiva stūpādhiṣṭhānasambhavatvam asti na tv anyasyeti śam ||
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1010068 (0.031):
arthasvabhāvasambhavābhāvāt tadapi kathamebhiścodyairanavamardanīyaṃ syāt
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7560378 (0.048):
bāḍham iti bhavati bhr̥śaṃ cet / / bāhitam anyat / / bāhr̥ prayatne ity asya dhātor etan nipātanam /
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14532252 (0.052):
śūnyatve 'pi svabhisambhavatvaṃ nāstīty āha : asambhavatvād [ṭib.243b]
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17332198 (0.054):
dṛṣṭaḥ pratiyoginaḥ [T. 363b.] pratihetor bbādhakasya sambhava sa yeśām / api tattulyalakṣaṇānāṃ pratiyogī na dṛśyate teṣv api śaṅkāṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28179116 (0.063):
vādyuktahetoḥ / anyakoryeṇāpi sambhavābhidhānaṃ kāryaṃsamā/ yathā tatraiva
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23175660 (0.063):
kṣīrasya na tu jalasya tasmāt satkāryam / itaśca sarvasambhavābhāvāt / sarvasya sarvatrasambhavo nāsti yathā suvarṇasya rajatādau
31. Dharmāraṇyaṃ Vihāraḥ / śloka 103 namba 31 pūrvavarṇitasyāsyāśokasya rājye dharmāraṇyavihārāntaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9620746 (0.064):
spardhayā sisādhayiṣu (ṣūn)dustārkikajaradgavān pratyāpahālaparasya / mamāyamanyaḥ ślokaḥ sāṅkhyaṃ veśmani veśmani śrutiśiraḥ kakṣyāsu kakṣyāsu
vitastātrapure yatkṛtaṃ caityaṃ | / tatra pūrvam asya dharmāraṇyavihāraśabdasya niruktiḥ |
rāgadveṣarahitais sadvidvadbhir [...] dayenānumataḥ
svargāpavargādisādhakaḥ kriyākalāpodharmaḥ |
dharmasya araṇyaṃ dharmāraṇyam | / aṭavy-araṇyaṃ vipinaṃ gahanaṃ kānanaṃ vanam ity amarokte |
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17411826 (5.960):
vanauṣadhivargaḥ| / (2.4.99) aṭavyaraṇyaṃ vipinaṃ gahanaṃ kānanaṃ vanam | atha
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 797827 (0.051):
kānanaṃ gahanaṃ satraṃ kāntāraṃ vipinaṃ vanam /
yathā vane sarveṣāṃ vanyānāṃ paśupakṣitarugulmaśaṣyādīnāṃ sambhavaḥ |
tathaiva yatra sarveṣāṃ dharmasyāṅgabhūtānāṃ śaucasnānādīnāṃ sadbhāvaḥ ato
dharmāraṇyaṃ dharmavanam iti yāvat | / bauddhopayogigṛhaṃ bauddhānāṃ tu vihāro strīty amaraḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369263 (0.039):
vihāraṃ bauddhajananivasanādyupayogigṛham ity arthaḥ | / bauddhānāṃ tu vihāro strī |
etādṛśasya dharmāraṇyavihārasya antar madhya ity arthaḥ |
tathā ca vitastātrapure iti pūrvaṃ varṇito yo 'yaṃ vitastātrākhyaḥ
pradeśaḥ asminn eva vitastātrapure tena aśokena rājñā dharmāraṇyākhyo
vihāraḥ sampādita iti dharmāraṇyavihārasya tathā tadāśrayībhūtasya
vitastātrapurasya ca siddhau saṃjātāyāṃ yatkṛtaṃ caityam iti yenāśokenaiva
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7171975 (0.043):
sādhyasiddhāvekāgrībhavati, ato vyāpterbubhūtsitatvāt saiva pratipādayituṃ
rājñā nirmitaṃ caityaṃ devatāyatanam iti yāvat | / caityam āyatanaṃ tulye vājiśālā tu mandurety amaraḥ |īdṛśam eva caityaṃ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17411521 (0.0):
(2.2.52) catuḥśālaṃ munīnāṃ tu parṇaśāloṭajo 'striyām / (2.2.53) caityamāyatanaṃ tulye vājiśālā tu mandurā
yasya caityasyautratyāvadhiṃ paśyatāṃ lokānām īkṣaṇāni nissāmarthyāni
santi | / yatnenāpi na prāyuḥ tathātra paṇḍitakalhaṇasyāpi vṛttam
dharmāraṇyavihārāntar vitastātrapure 'bhavat | / yatkṛtaṃ caityam utsedhāvadhiprāptyakṣamekṣaṇam iti kathanena |
vitastātrapure dharmāraṇyavihārābhidhaṃ bauddhopayogigṛhaṃ tad
anusampādayitvā tatraiva vihāre tādṛśam ekaṃ caityam atyunnataṃ sa rājā
nirmitavān | / yasya caityasyoccais tv adarśanābhilāṣiṇāṃ janānāṃ netrāṇi tadonnatyaṃ
draṣṭuṃ paryāptāni na babhūvuḥ | / atyunnatatayā netramārgadūravarti tac caityam abhūd ity arthaḥ |
paraṃ tv ādhunike kāle 'sya nirmāṇasyāticirakālīnasya nāmāpi kvāpi na
labhyate | / yato 'tra vitastātrapure darśadarśam api pūrva-nimāṇasya cihnādikam api
kiṃcit nāsti | / yaiḥ kaiś cana bhrameṇāsya vitastātra-pradeśasya vatarahel iti yaiś cāsya
pradeśasya vithanār iti ca svapustakeṣu nāma likhitam |
tayor ubhayoḥ pradeśayoḥ sūkṣmekṣikayāpi vihāracaityādi-nāmāpi naiva
dṛśyate naiva śrūyate ca | / ato vitastātrapradeśasya vithavatur-nāma dānam asaṃgataṃ nāsti |
Aryasura: Paramitasamasa (bsa050_u.htm.txt) 12044899 (0.060):
na cāsya mithyāśayadānamasti naivāstyanadhyāśayadānamasya / / na krodhadoṣopahataṃ dadāti naivānutāpaṃ kurute sa dattvā // Ps_1.39 //
pratyutānvarthatathā samīcīnam eva / yaddharmāraṇyavihārākhyavihāratatsthacaityādicihnābhāvo 'trāsti tadgatasya
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371800 (0.052):
yāv etau dvau puragaṇau stas tayor eva śrīnagarīti nāmāsti | / atha vāgatasyātikālasya balavatayā tasya śrīnagaryākhyadeśasya cihnabhūtāv
bahutithasya kālasya balavattayeti bodhyam || / 32. Śrīnagarī / ślokasaṃ 104 namba 32 asyaivāśokasya rājye śrīnagarīm |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371979 (0.035):
34. Aśokaḥ Īśvaraś ca Prāsādaḥ / ślokasaṃ 106 namba 34 aśokasya rājye aśokaḥ īśvarasaṃjñakaś ca prāsādaḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370772 (0.064):
30. Vitastātraḥ / ślokasaṃ 102 namba 30 aśokasya rājyakāle vitastātraḥ |
tatrādau śrīnagarīśabdaniruktiḥ | / na gacchanti kvāpi ye te nagāḥ parvatāḥ nagaiḥ parvatair ātiśobhāṃ dadāti
yat tat nagaraṃ alpaṃ nagaraṃ nagarī yathālpo ghaṭaḥ ghaṭīti |
pūḥ strī purīnagaryau vā pattanaṃ puṭabhedanam ity amarokter |
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17411438 (1.192):
puravargaḥ| / (2.2.41) pūḥ strī purīnagaryau vā pattanaṃ puṭabhedanam | atha puravargaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907083 (0.055):
pūḥ strī purīnagaryau vā pāttanaṃ puṭabhedanam /AP_362.004ab/
nagarīśabdo 'pi nagaravācakaḥ śrīmatī cāsau nagarī śrīnagarī |
etādṛśīṃ śrīnagaryabhidhāṃ nagarīṃ so 'śoko rājā nirmitavān ity arthaḥ |
tathā lakṣmyā śobhayā sāmagryādisampattyā ca sampakvenodgatadīptimanti
tathānipuṇakārukṛtakāryāni puṇyagarīyastvaśālīni yāni
ṣaḍadhikanavatilakṣyasaṃkhyākāni gehāni tair eva gehaiḥ pūrṇā samujjvalā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28106157 (0.052):
avyāptyādilakṣaṇam/ / 1lakṣaṇasya trīṇi / dūṣaṇāni/ lakṣyaikadeśāvṛttitvamavyāptiḥ/ yathā goḥ kapilatvam/
ca nagarī tannirmitā babhūvety arthaḥ | / tathā cātra paṇḍitakalhaṇo likhitaḥ
sa ṣaṇnavatyā gehānāṃ lakṣyair lakṣmīsamujjvalaiḥ |
garīyasīṃ purī śrīmāṃś cakre śrīnagarīṃ tṛpa ||
ityādi | / ata evāsya rājño 'tisaṃkhyāyutanagaranirmāṇakartṛtvaṃ kavyuktyājñāyate |
asya śrīnagarīti khyātanagarasyādhunike kāle grāmīṇair nāgarikaiś ca
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370033 (0.030):
asyā cādyāvanipuragaṇasyādhunike kāle nāgarikair grāmīṇaiś ca prakhyāpitaṃ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370227 (0.043):
asya jāloragrāmasyādhunike kāle prakhyātaṃ jālur iti nāma grāmīṇāḥ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371014 (0.053):
asya vitastātrākhyasya pradeśasyādhunike kāle vithavatur iti nāma nāgarīkā
khyāpitaṃ | / tathā sarvānyadeśaviditaṃ śrīnagar iti prasiddhataraṃ nāma sarvathā
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370034 (0.060):
asyā cādyāvanipuragaṇasyādhunike kāle nāgarikair grāmīṇaiś ca prakhyāpitaṃ / āḍavinpargaṇa iti nāmāpabhraṃśadoṣamūlaṃ bhavati |
vartate | / asya śrīnagar iti nagarasya niyamitaḥ ko 'pi pradeśo na labhyate |
ato jñāyate asmāt kaśmīrākhyamaṇḍalād vibhinnaṃ tat kim api nagaraṃ nāsti
asyaivāśokanirmitasya nagarasya nāmnaiva sarvam apīdaṃ maṇḍalaṃ prakhyātaṃ
sampannam | / ata evāsya kaśmīradeśasya sarvāsu dikṣu prathitatām āptaṃ
sarvādigdeśanivāsijanaiḥ kathyamānaṃ śrīnagar iti nāma sphuṭatayā vartate
kāśmīrakair vinā sarve 'muṃ maṇḍalam anenaiva śrīnagar nāmnākārayanti ca
ye kecana pārisekānuvādakartāras tanmatānu-yāyinaś ca te svapustakeṣu |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371058 (0.033):
ādhunike kāle sarve vadanti | / kecana pārisekānuvādakartāro 'sya vitastātrākhyasya pradeśasya vatarahel
asya śrīnagaryākhyasya deśasyāśrayībhūtau dakṣiṇapārśvavāmapārśvau yāv
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371065 (0.052):
kecana pārisekānuvādakartāro 'sya vitastātrākhyasya pradeśasya vatarahel / iti nāma svapustakeṣu likhanti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8368287 (0.059):
kecit tu asya kuruhārākhyasya pradeśasya kāṭhus iti nāma kathayanti |
ādhunike kāle dacchunporpargaṇa tathā khourporpargaṇa ityākhyau puragaṇau
vartate tāv evāśrayībhūtau bhavata ityādi likhanti arthāt |
yāv etau dvau puragaṇau stas tayor eva śrīnagarīti nāmāsti |
atha vāgatasyātikālasya balavatayā tasya śrīnagaryākhyadeśasya cihnabhūtāv
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371572 (0.052):
yaddharmāraṇyavihārākhyavihāratatsthacaityādicihnābhāvo 'trāsti tadgatasya / bahutithasya kālasya balavattayeti bodhyam ||
iva puragaṇau bhavata iti teṣām abhiprāyaḥ | / paraṃ tu kalhaṇa-paṇḍitaḥ svapustake dakṣiṇapārśvavāmapārśvāv eva
śrīnagarīty ākhyāv ityādi kiṃcid api na likhati |
atas tat pārisekānuvādināṃ svakapolakalpanaiveti bhadram ||
33. Aśmamayaḥ Prākāraḥ / ślokasaṃ 105 namba 33 asyāśokasya rājye aśmamayaḥ prākāraḥ |
asya niruktiḥ | / aśmānaḥ prācuryeṇāsmin atha vā aśmānaḥ prakṛtir vāsyety aśmamayaḥ |
tad atra pracuraṃ sāsya prakṛtir vety arthe mayaṭ pratyayo 'tra |
aśmamayaḥ yaḥ prākāraḥ sāla ity arthaḥ |
prākāro varaṇaḥ sāla ity amaraḥ | / etādṛśaḥ prākāras tena rājñāśokena sampāditaḥ |
atra pūrvaṃ nambarapadābhidheyo dvādaśasaṃkhyāko vijayeśvarābhidho yo 'yaṃ
pradeśo varṇito 'sti tasminn eva vijayeśvare pūrvakālīnai rājabhiḥ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371249 (0.063):
kathanena yo 'yaṃ vatarahel-ākhyaḥ pradeśo yaś cāyaṃ vithanārabhidhaḥ
sudhamayaḥ prākāro nirmita āsīt | / taṃ sudhāmayaṃ prākāraṃ nivārya sa rājā navīnam aśmamayaṃ prākāraṃ kārayām
tathā ca paṇḍitakalhaṇaḥ / jīrṇaṃ śrīvijayeśasya vinivārya sudhāmayam |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365177 (0.0):
jīrṇaṃ śrīvijayeśasya vinivārya sudhāmayam |
niṣkalmaṣeṇāśmamayaḥ prākāro yena kārita ||
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365181 (0.0):
jīrṇaṃ śrīvijayeśasya vinivārya sudhāmayam | / niṣkalmaṣeṇāśmamayaḥ prākāro yena kāritaḥ ||
asya prākārasyādhunike kāle vinaṣṭatayā nāmāpi na labhyate |
cihnādivārttā dūrata evāstām |
ato 'sya kathyamāṇaṃ janair etatkālīnaṃ nāmādikaṃ na likhitam astīti
jñeyam | / kiṃ tv atra kasmiṃścit purātane kāle 'trāśmamayaḥ prākāro 'py āsīd ity ata
evāsmin pradeśasaṃgrahe 'sya parigaṇanaṃ kṛtam | / yathādhunike kāle śrīraṇavīrasiṃhabhūpanirmitaṃ śivasya caityam ādainābhūd
34. Aśokaḥ Īśvaraś ca Prāsādaḥ / ślokasaṃ 106 namba 34 aśokasya rājye aśokaḥ īśvarasaṃjñakaś ca prāsādaḥ |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371580 (0.035):
bahutithasya kālasya balavattayeti bodhyam || / 32. Śrīnagarī / ślokasaṃ 104 namba 32 asyaivāśokasya rājye śrīnagarīm |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8369501 (0.047):
bhavati || / 24. Hastiśālākhyaḥ Agrahāraḥ / ślokasaṃ 96 namba 24 rājño godharasya varṇane hastiśālākhyaṃ agrahāram |
anayor niruktiḥ | / avidyamānaḥ śoko manyur yasya so 'śokaḥ |
manyuśokau tu śuk striyām ity amaraḥ |
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044178 (0.056):
(1.7.458) vairaṃ virodho vidveṣo manyuśokau tu śuk striyām / (1.7.459) paścāttāpo 'nutāpaśca vipratīsāra ityapi
īśanaśīlaḥ īśanadharmā īśanaṃ sādhu karoti yaḥ sa īśvaraḥ |
etādṛśāv aśokeśvarasaṃjñakau yau prāsādau devatāyatane iti yāvat |
harmyādi dhanināṃ vāsaḥ prāsādo devabhūbhujām ity amaraḥ |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907153 (0.0):
caityamāyatanantulye vājiśālā tu mandurā //AP_362.008cd/ / harmyādi dhanināṃ vāsaḥprāsādo devabhūbhujāṃ /AP_362.009ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17411560 (0.0):
(2.2.58) vātāyanaṃ gavākṣo 'tha maṇḍapo 'strī janāśrayaḥ / (2.2.59) harmyādi dhanināṃ vāsaḥ prāsādo devabhūbhujām
anenaiva pūrvaṃ varṇitena rājñāśokenaitanmaṇḍalaprakhyāte
vijayeśvarākhyapradeśo 'śmamayaṃ prākāraṃ sampādayitvā tasyaiva
sabhāsthāne varṇitanāma dvayayutaṃ prāsādadvayaṃ nirmitaṃ |
yatas tasmin kāle ye kecana tam īśvarābhidhaṃ prāsādaṃ paśyanti sma te
tatkṣaṇād eva tasya manohāritvaguṇasampadāṃ camatkāreṇa śokarahitā
babhūvur | / atas tasyāśoketi nāmānvarthatayā pratīyamānaṃ bhāti |
tathā ca kartum akartum anyathā-kartuṃ sāmarthyaśālina īśvarasyaiva
nāmnāpy ayaṃ dvitīyaḥ prāsādaḥ prakhyātiṃ yataḥ prāptavān ato 'yam api / sārthakatām eva prāpto bhāti |
etayor ubhayoḥ prāsādayor aticirantanakālikatayā nirmāṇasya cihnādikam api
kiṃcid yato na bhavaty ataḥ kaśmīrabhāṣāyāṃ janair ādhunike kāle
kathyamānaṃ kim api nāmādikam atra na likhitaṃ |
paraṃ tu paṇḍitakalhaṇo yat / sabhāyāṃ vijayeśasya samīpe ca vinirmame |