View original HTML file with complete header information
Sudhanakinnaryavadāna / from: Kṣemendra: Avadānakalpalatā (Avadāna 64) = KAvk_64
Sudhanakinnaryavadāna / from: Kṣemendra: Avadānakalpalatā (Avadāna 64) = KAvk_64
abhinavakisalayakomalamanasām api kuliśakaṭhinadhairyāṇām /
mahatāṃ maṇivimalānāṃ api bhavati na rāgasaṃkrāntiḥ // KAvk_64.1 //
śākyālaye darśanam eva pitrā sarvānukampī bhṛśam arthyamānaḥ
yadā yadānandasudhārasendur viveśa śāstā nijarājadhānīṃ // KAvk_64.2 //
tadā tadā harmyagatā mṛgākṣī karṇāvataṃsīkṛtanetrakāntiḥ /
kāntyā diśāṃ vismayam ullikhantaṃ yaśodharā taṃ dayitaṃ vilokya //
KAvk_64.3 // / tatsaṃgamāliṅganayor nirāśā bhrāntākhilāśā viṣamūrcchiteva /
dhṛtiṃ vayasyām iva vārayantīṃ nirasya saudhāt tanum utsasarja //
KAvk_64.4 // / yadā yadā pallavapeśalāṅgī dehaṃ samutsṛṣṭavatī satī sā /
tadā tadā manmathamohitāṃ tāṃ dayārdracakṣur bhagavān rarakṣa // KAvk_64.5
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185689 (0.019):
tasyaivānucaro bhūtvā vicacāra yatavfataḥ // KAvk_41.48 // / sa dṛṣṭvā karṣakairdhārāṃ kṣetrāt kṣetrapravartitām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136545 (0.019):
bhakṣyamāṇeṣu māṃseṣu kṣḥaṇaṃ khṣitirakampataḥ // KAvk_3.71 // / tataḥ padmāvatī devī patiṃ dṛṣṭvā tathāgatam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18147872 (0.025):
abhūdanaṅgano nāma śrīmān gṛhapatiḥ purā // KAvk_9.86 // / śāstātha samyaksaṃbyddho viaśvī nāma tā purīm /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186603 (0.025):
prayayau nabahsā tasya prasaṃśan sattvaśīaltām // KAvk_42.19 // / athodyayau vyaomamahādvipasya nīlālimāleva sadambulekhā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144858 (0.027):
svabhāvārhaṃ bhagavataḥ sarvasattvānukampinah // KAvk_7.53 // / buddhāmidhānaṃ śrutviva pulakālaṃkṛtākṛtiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18170228 (0.029):
śuddhāsutaḥ supraśuddhaḥ śuklāsūnuśva mālikaḥ // KAvk_26.25 // / droṇāputraśca bhadrāṇirvaiśālyakhyo 'mṛtāsutaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18177632 (0.032):
dharmadūtābhidhastasya mantrī dhīmānapasthitaḥ // KAvk_35.61 // / karmavyākṣepatastasya jāte kālavyatikrame /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153802 (0.033):
dharmastenāpraśastena svayameva nighātitaḥ // KAvk_13.23 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141955 (0.035):
nijasaravsvadānena saṃrarakṣānuyānim // KAvk_6.50 // / punaḥ krameṇa tenaiva ratnadvīpagatāgatiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135439 (0.035):
uvāca pṛṣṭaḥ śakreṇa nikāre nirvikāritah // KAvk_2.132 // / tataḥ siṃhāsane divyae viśvakarmavinirmite /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146965 (0.036):
bimbisāraḥ sahāmātyaistāmeva bhivamāyayau // KAvk_9.27 // / tataḥ subhadrajāyāyāṃ prakṣiptāyāṃ citānale /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18142275 (0.038):
makaryābhibhūtāṃ buddhavidyāvidvān vaśe (?) // KAvk_6.73 // / atha nīlodanāmādrirnīlagrīvaḥ kṣapācaraḥ /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6478485 (0.038):
sa hemakumbhe cikṣepa tadabhijñāṅgulīyakam // KAvk_64.288 // / snāntyās tatas tad abhihāri manoharāyāḥ kumbhāt papāta kucakumbhayuge
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153381 (0.038):
papāta saha dhairyeṇa garbhaū kopādivāruṇaḥ // KAvk_12.55 // / atrāntare samāyātaṃ tatpuṇyaistena vartamanā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18145542 (0.049):
nītaḥ kiṃ tūnnatiṃ mūrkhairbahgavān bhagavāniti // KAvk_8.7 // / avicāyava satataṃ paroktamanubhāṣate /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18184724 (0.051):
ākarṇya bhikṣubhiḥ pṛṣṭaḥ sarvajñastānabhāṣata // KAvk_40.182 // / lubdhakah kālapāśākhyaḥ karvaṭopāntakānane /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144881 (0.052):
ka eṣa bhagavān buddha iti paparcchaḥ tān punaḥ // KAvk_7.55 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138428 (0.061):
// KAvk_3.190 // / ityāha bhagavān buddhaḥ svavṝttāntanidarśane /
tataḥ kadā cid bhagavān vanānte tatkautukād bhikṣugaṇena pṛṣṭaḥ /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6475153 (0.016):
munes tasya kulasthityā paricaryāparo 'bhavat // KAvk_64.66 // / tataḥ kadā cit sa muner viśrāntasya sthitaḥ puraḥ /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6476613 (0.048):
candralekheva sā tanvī jyotsnāmadhyagatā babhau // KAvk_64.162 // / kadā cid atha bhūpālaḥ svapnadarśanaśaṅkitaḥ /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6476332 (0.056):
pāpāṃśasya spṛśati na tulāṃ so 'pi vidveṣasūteḥ // KAvk_64.145 // / tataḥ kadā cin meghākhyaṃ krūraṃ karvaṭavāsinam /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6475066 (0.058):
abhyarcyamānaś citreṇa kaṃ cit kālam uvāsa saḥ // KAvk_64.60 // / kadā cid atha nāgena pūjyamānaṃ savismayaḥ /
jagāda dantadyuticandrikābhir nivārayan rāgam ivādharasya // KAvk_64.6 //
yaśodharā madviraheṇa nityaṃ karoti yat sāhasam etad ārtā /
haranti dhairyaṃ vitaranti mohaṃ eṣa svabhāvaḥ smaravibhramāṇāṃ //
KAvk_64.7 // / mayāpi tasyā viraheṇa pūrvaṃ janmāntare māravimohitena /
saṃsaktasaṃtāpanimittabhūtaḥ khedaḥ prabhūtavyaśano 'nubhūtaḥ // KAvk_64.8
purā jitāmarapure satpure hastināpure /
rājā dhanābhidhāno 'bhūn nidhānaṃ guṇasaṃpadāṃ // KAvk_64.9 //
bhujenāliṅgitā bhūmiḥ kṛtā kaṇṭhe sarasvatī /
lakṣmīḥ prasādhitā yena kīrtir eva pravāsitā // KAvk_64.10 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18152322 (0.052):
nidhanollaṅghane śaktirnāsti pakṣavatāmapi // KAvk_11.139 // / yenāgniḥ śamameti tatkila jalaṃ prāpnotyalaṃ vāḍavaḥ
rāmāyāṃ tasya jāyāyāṃ tanayaḥ sudhanābhidhaḥ / / abhavat sahasaṃjātanidhānaśataviśrutaḥ // KAvk_64.11 //
sarvavidyākumudinīvikāsarasikaḥ sadā /
kalāvān nirmalarucir yaḥ pūrṇendur ivābabhau // KAvk_64.12 //
babhūva tasya bhūbhartur bhūpatir bhūmyanantaraḥ / / mānī mahendrasenākhyaḥ prakhyātapṛthuvikramaḥ // KAvk_64.13 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18175225 (0.059):
śrīmānabhūdaśokākhyaḥ prakhyātāsaṃkhyavikramaḥ // KAvk_32.3 //
tena duḥsahadaṇḍena sarvasarvasvahāriṇā /
akālakālakalpena pīḍitāḥ śuśucuḥ prajāḥ // KAvk_64.14 //
tasyādharmapravṛttasya nivṛttasukṛtotsave / / tīvropatāpasaṃtapte pure na vavṛṣur ghanāḥ // KAvk_64.15 //
pratikūle mahīpāle tatra durbhikṣaviplavaḥ / / babhūva vyasaneṣv eva bhavanti vyasanodayāḥ // KAvk_64.16 //
tataḥ kleśaviśeṣārtāḥ sarve puranivāsinaḥ /
kupativyasanodvegād ekībhūtā vyacintayan // KAvk_64.17 //
rājñā doṣākareṇeyaṃ jaḍena janatā param /
pratyagrakarapātena nalinīva nimīlitā // KAvk_64.18 //
eṣa durvyasanī nityam asatyāmātyasaṃmataḥ /
asmān nipīḍya puṣṇāti viṭaceṭakagāyanān // KAvk_64.19 //
kaṣṭā tatrāpy anāvṛṣṭiḥ pāpaśāpena bhūpateḥ / / durbhikṣajananī jātā janasaṃkṣayasākṣiṇī // KAvk_64.20 //
sutīkṣṇaḥ kṣmāpālaḥ kharamukharamūrkhaḥ parijanaḥ
kadaryāś cāmātyāḥ kaṭukapaṭakauṭilyapaṭavaḥ /
padasthāḥ kāyasthā viṣamamukharogāḥ prakupitāḥ
kathaṃ sahyaḥ so 'yaṃ kṛpaṇadalano dāruṇagaṇaḥ // KAvk_64.21 //
dhanaḥ śrimān kṣitipatiḥ śrūyate rāṣṭravardhanaḥ /
gacchāmas tatpuraṃ so 'smān vatsalaḥ pālayiṣyati // KAvk_64.22 //
apatyam iva rāṣṭraṃ yaḥ sadā paśyati bhūpatiḥ /
viṣaye jīvyate tasya janakasyeva veśmani // KAvk_64.23 //
iti niścayam ādhāya yayus te hastināpuraṃ / / tyājyaḥ kāyo 'pi sāpāyaḥ kiṃ punar deśasaṃśrayaḥ // KAvk_64.24 //
jñātvā mahendraseno 'pi svapuraṃ nirjanaṃ nṛpaḥ /
tīvrānutāpaḥ sāmarṣaṃ mahāmātyān abhāṣata // KAvk_64.25 //
dhanasya dhanino rājñaḥ puraṃ matpuravāsinaḥ /
prayātā iti naś cāraiḥ kathitaṃ gūḍhacāribhiḥ // KAvk_64.26 //
durbhikṣakhinnā yadi te yātā mama ripoḥ puram /
tat sarvatra bhavanty eva paryāyair devaviplavāḥ // KAvk_64.27 //
atha vā rājadoṣena gatās te sukhavāñchayā /
viṣṭidaṇḍakaronmuktaḥ kasya rājñaḥ pure janaḥ // KAvk_64.28 //
prāyaḥ paricitadveṣāt sadā navanavaiṣiṇaḥ /
dūrastha eva sarvasya sarvo bhavati vallabhaḥ // KAvk_64.29 //
asmadabhyadhikaḥ ko 'sau tasya bhūmipater guṇaḥ / / pareṣāṃ harate yena mugdhā jāyā iva prajāḥ // KAvk_64.30 //
upāyaś cintyatāṃ tāvat tasya darpapraśāntaye / / samṛddhikāraṇaṃ yac ca tadvighāto vidhīyatāṃ // KAvk_64.31 //
iti rājavacaḥ śrutvā mahāmātyā babhāṣire / / śrūyatāṃ deva yenāsau rājā dhanajanorjitaḥ // KAvk_64.32 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18152814 (0.062):
savrataścintayāmyeva rakṣāṃ vaḥ prasvakṣaye // KAvk_12.15 // / iti rājavacaḥ śrutvā hṛṣṭāḥ pauramahattamāḥ /
viṣaye nāgarājo 'sti citro nāma bahūdakaḥ /
tasya kṣitipater mūrtaḥ puṇyabaddha ivodayaḥ // KAvk_64.33 //
akāle sasyaniṣpattis tatprabhāveṇa jāyate /
kṛṣisaṃpattimūlāś ca bhūbhujāṃ sarvasaṃpadaḥ // KAvk_64.34 //
tasmād vidyābalān nāgaḥ sa hartuṃ yadi śakyate /
tadā yānti svayaṃ tasya prajās tvām eva saṃśrayam // KAvk_64.35 //
dīptamantrabalaṃ kaṃ cit tasmād anviṣya sādhakam /
nāgarājasya haraṇe kriyatāṃ tūrṇam udyamaḥ // KAvk_64.36 //
ity amātyavacaḥ śrutvā tathety āha mahīpatiḥ / / svaguṇādhānavikalāḥ paradoṣodyatāḥ khalāḥ // KAvk_64.37 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182301 (0.052):
citre svapne 'tha saṃkalpe pṛthupuṇyaiḥ sa dṛśyate // KAvk_40.18 // / iti mantrivacaḥ śrutvā tathetyuktvā mahīpatiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191281 (0.056):
kasyeṣṭaḥ priyasaṃgamāya vapuṣāṃ sevāmayo vikrayaḥ // KAvk_48.52 // / ityapāradhiyastasya vacaḥ śrutvā mahīpatiḥ /
tataḥ prabhūtakanakapradānapaṇaghoṣaṇām /
kṛtvā te mantriṇaḥ prāpur nāgabandhanamantriṇam // KAvk_64.38 //
sa tair vidyādharo nāma suvarṇārpaṇasaṃvidā /
prārthitaś citram ānetuṃ prayayau hastināpuram // KAvk_64.39 //
tatra kānanaparyante snigdhaśyāmalapādape / / bhavanaṃ bhogināṃ bhartuḥ sa dadarśa nabhaḥprabham // KAvk_64.40 //
valadbakulamālāyā vilasattilakaśriyaḥ /
vanalakṣmyā ivāsannamaṇḍanaṃ maṇidarpaṇam // KAvk_64.41 //
tad vilokyāmalajalaṃ spṛhāmalinamānasaḥ /
mantrānudhyānasaṃnaddhaḥ siddhyai digbandham ādadhe // KAvk_64.42 //
digbandhe vihite tena vratenātyugratejasā / / śirovyathā nāgapater abhūt taptaphaṇāmaṇeḥ // KAvk_64.43 //
athādṛśyaḥ samutthāya taṃ dṛṣṭvā mantrasādhakam /
kampamānaḥ phaṇipatir bandhatrāsād acintayat // KAvk_64.44 //
babhrubhrūśmaśruśabalas taḍitkapilalocanaḥ /
akālakālasaṃkāśaḥ kulaṃ hantuṃ mamāgataḥ // KAvk_64.45 //
vane saṃprati digbandhaḥ kṛto 'nena durātmanā / / badhnāty eṣa na yāvan māṃ tāvad yuktikramaḥ kṣamaḥ // KAvk_64.46 //
tīropānte vasaty asmin maharṣir valkalāyanaḥ /
jāne so 'pi na me sādhu paritrāṇe pragalbhate // KAvk_64.47 //
tasyāśramapade yo 'sau paricaryāparaḥ sadā /
lubdhakaḥ padmako nāma sa me saṃrakṣaṇakṣamaḥ // KAvk_64.48 //
iti niścitya manasā sa gatvā lubdhakāntikam /
svavṛttāntaṃ nivedyāsmai bandharakṣām ayācata // KAvk_64.49 //
sādhakasya vadhāyaiva nāgarājena so 'rthitaḥ / / dhanvī taṃ deśam abhyetya mantradhīraṃ vyalokayat // KAvk_64.50 //
asminn avasare mantrasādhako 'pi hutānalaḥ / / ākṛṣṭiṃ nāgarājasya vidadhe bandhanotsukaḥ // KAvk_64.51 //
mantrākṛṣṭe phaṇipatau kṣaṇaṃ tadbhavanodakam /
saviṣādaṃ rurodeva prodyadbudbudagadgadam // KAvk_64.52 //
saṃtrāsavihvalabhujaṅgavadhūviṣādaniśvāsavegavihitojjvalaphenamālam /
rakṣārthanām iva cakāra taraṅgahastasaktāñjali prabalakampavilolam ambhaḥ
// KAvk_64.53 // / ātte vidyābalāt tena nāge garudatejasā /
saṃkocakuṭilābhoge kṣipte ca jalabhājane // KAvk_64.54 //
taṃ hemalubdhaṃ bāṇena trāsasaṃdigdhalocanam /
vivyādha dhanur ākṛṣya viṣadigdhena lubdhakaḥ // KAvk_64.55 //
magnabāṇaṃ tam abhyetya bhūyastyaktabhujaṅgamaṃ / / karālakaravālena viśiraskaṃ cakāra saḥ // KAvk_64.56 //
sā vidyābandhakī tasya lobhād anyopayoginī / / abhūt siddhāpi mugdhasya svavināśāya kevalam // KAvk_64.57 //
yuktāḥ paropatāpāya vidyāvibhavaśaktayaḥ /
sahasaiva vimūḍhānāṃ vinaśyanti sahāsubhiḥ // KAvk_64.58 //
tataḥ praharṣasaṃpūrṇaḥ kṛtajñaḥ phaṇināyakaḥ / / taṃ nināya svabhavanaṃ lubdhakaṃ snehalubdhadhīḥ // KAvk_64.59 //
tatra ratnalatodyānavimānamaṇiveśmasu /
abhyarcyamānaś citreṇa kaṃ cit kālam uvāsa saḥ // KAvk_64.60 //
kadā cid atha nāgena pūjyamānaṃ savismayaḥ /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6475153 (0.051):
munes tasya kulasthityā paricaryāparo 'bhavat // KAvk_64.66 // / tataḥ kadā cit sa muner viśrāntasya sthitaḥ puraḥ /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6474274 (0.058):
tadā tadā manmathamohitāṃ tāṃ dayārdracakṣur bhagavān rarakṣa // KAvk_64.5 / tataḥ kadā cid bhagavān vanānte tatkautukād bhikṣugaṇena pṛṣṭaḥ /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6476613 (0.064):
candralekheva sā tanvī jyotsnāmadhyagatā babhau // KAvk_64.162 // / kadā cid atha bhūpālaḥ svapnadarśanaśaṅkitaḥ /
vidyuddāmopamaṃ pāśam amoghākhyaṃ dadarśa saḥ // KAvk_64.61 //
taṃ dṛṣṭvā tatprabhāvaṃ ca śrutvā nāganiveditam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18164274 (0.043):
maudgalyabhikṣurjinaśāsanena maharddhibhirvītamadaṃ cakāram // KAvk_22.52 / dṛṣṭvāpi rājā bhagavatprabhāvaṃ nātyadbhutam pauruṣameva mene /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158500 (0.063):
rājaputraṃ samabhyetya divyāmṛddhimadarśayat // KAvk_18.21 // / tasya prabhāvamālokya sa pradadhyau nṛpātmajaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178518 (0.064):
cyuto 'haṃ dhanalobhena ghore 'smin vyasanārṇave // KAvk_36.57 // / śrutvaitadvaṇijaḥ sarve prabhāvaṃ lokaviśrutam /
yatnāt tadarthanāṃ cakre lubdhako lubdhamānasaḥ // KAvk_64.62 //
ajayyaṃ samarodyoge surāṇām api bandhanaṃ / / taṃ jīvitādhikaṃ tasmai dadau prītyā phaṇīśvaraḥ // KAvk_64.63 //
tatas taṃ pāśam ādāya citram āmantrya lubdhakaḥ /
uttīrya nāgabhavanāl labdhārthaḥ svapadaṃ yayau // KAvk_64.64 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18187371 (0.020):
ityuktvā taṃ samāśvasya bhagavān svapadaṃ yayau // KAvk_44.23 //
nāgaprabhāvasaṃprāptāṃ ciraṃ bhuktvā sa saṃpadam /
putrāyotpalakākhyāya pāśaṃ dattvā vyapadyata // KAvk_64.65 //
pālayan pitur ācāraṃ so 'pi lubdhakumārakaḥ / / munes tasya kulasthityā paricaryāparo 'bhavat // KAvk_64.66 //
tataḥ kadā cit sa muner viśrāntasya sthitaḥ puraḥ /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6474274 (0.016):
tadā tadā manmathamohitāṃ tāṃ dayārdracakṣur bhagavān rarakṣa // KAvk_64.5 / tataḥ kadā cid bhagavān vanānte tatkautukād bhikṣugaṇena pṛṣṭaḥ /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6476613 (0.041):
candralekheva sā tanvī jyotsnāmadhyagatā babhau // KAvk_64.162 // / kadā cid atha bhūpālaḥ svapnadarśanaśaṅkitaḥ /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6476332 (0.046):
pāpāṃśasya spṛśati na tulāṃ so 'pi vidveṣasūteḥ // KAvk_64.145 // / tataḥ kadā cin meghākhyaṃ krūraṃ karvaṭavāsinam /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6475066 (0.051):
abhyarcyamānaś citreṇa kaṃ cit kālam uvāsa saḥ // KAvk_64.60 // / kadā cid atha nāgena pūjyamānaṃ savismayaḥ /
śuśrāva kākalīgītaṃ kīrṇaṃ karṇarasāyanam // KAvk_64.67 //
gītaśravaṇaniṣpandanilīnahariṇaṃ vanam /
citranyastam ivālokya so 'pṛcchad vismito munim // KAvk_64.68 //
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6477926 (0.053):
śanaiḥ praviśya papraccha maharṣiṃ valkalāyanaṃ // KAvk_64.250 //
kamalābandhasaṃruddhamadhupadhvanisodaraḥ / / kuto 'yaṃ kokilālāpalalitaḥ śrūyate svanaḥ // KAvk_64.69 //
iti lubdhakaputreṇa pṛṣṭas taṃ munir abravīt / / gāyanti madhurālāpam etaṃ kinnarakanyakāḥ // KAvk_64.70 //
drumasya kinnarapateḥ kanyā kanyāśatair vṛtā /
pañcabhir nāgabhavane krīḍaty eṣā manoharā // KAvk_64.71 //
śrutvaitat kautukākrāntaḥ sa punar munim abhyadhāt /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6475794 (0.054):
śuśrāva nirjane kīrṇaṃ kinnaryāḥ karuṇaṃ svanam // KAvk_64.110 // / śrutvaiva kautukākṛṣṭas tatsamīpaṃ kṛpānidhiḥ /
api śaknoti puruṣaḥ prāptuṃ kinnarakanyakām // KAvk_64.72 //
tam uvāca munir yasya bhavet pāśaḥ karāgragaḥ /
amoghākhyaḥ sa śaknoti hartuṃ kinnarakāminīm // KAvk_64.73 //
etad ākarṇya sotsāhas taṃ praṇamyātha lubdhakaḥ /
prayayau pāśam ādāya bhogīndrabhavanāntikam // KAvk_64.74 //
tatra kelivilāsāṅkaṃ so 'paśyat kinnarīgaṇam /
bibhrāṇam anilālolahemavallīvanaśriyam // KAvk_64.75 //
madbye snānotthitāṃ tāsāṃ sa dadarśa manoharām /
smarasyeva trinetrāgninirvāṇajaladevatām // KAvk_64.76 //
anaṅgavibhramārambhanirbharormiṇi yauvane /
majjataḥ śaiśavasyeva kurvāṇām avalambanam // KAvk_64.77 //
mekhalābaddhasaṃnaddhadivyāmbaramanoramām /
jalakelikalāsaktasphāraphenāvalīm iva // KAvk_64.78 //
lāvaṇyaprasṛteneva pravāhena mahīyasā / / harantīṃ tārahāreṇa śaśiśubhraniśāśriyam // KAvk_64.79 //
kalayantīṃ jalollīḍhāṃ līlāpattralatāṃ punaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18173571 (0.063):
prākpuṇyairjāyate vāṇī tiraścāmapi māṇuṣī // KAvk_30.10 // / sa kadācijjalānveṣī yathūnāthaḥ sahānugaiḥ /
karṇābharaṇaratnāṃśukalāpena kapolayoḥ // KAvk_64.80 //
kastūrīlekhayā sakhyā likhyamānalalāṭikām / / kalaṅkakalanāklaibyaṃ śamayantīṃ himatviṣaḥ // KAvk_64.81 //
tāṃ dṛṣṭvā vismayāveśapāśenākṛṣṭamānasaḥ /
cakre pāśam amoghākhyaṃ sajjaṃ sapadi lubdhakaḥ // KAvk_64.82 //
tataḥ saṃtrāsataralāḥ sahasā hariṇekṣaṇāḥ /
kinnaryo divam utpetuḥ pāśahastaṃ vilokya taṃ // KAvk_64.83 //
laghuhastatayā kṣiptvā pāśaṃ cakitalocanām /
manoharāṃ sa jagrāha hariṇīm iva lubdhakaḥ // KAvk_64.84 //
sā pāśavivaśā tena kṛṣṭā kaṣṭadaśāṃ śritā /
kim etad iti nājñāsīt kṣaṇamūrcchānimīlitā // KAvk_64.85 //
yūthabhraṣṭeva hariṇī svajanālokanāśayā /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6477979 (0.035):
dṛṣṭā sā tava kalyāṇī mayā mānasacandrikā // KAvk_64.253 // / yūthabhraṣṭeva hariṇī nirapekṣāpi jīvite /
nirīkṣamāṇā kakubhaḥ sā saṃbhrāntā tam abhyadhāt // KAvk_64.86 //
muñca muñca dṛḍhākṣiptāṃ mā sprākṣīḥ parirakṣa mām /
krūrā api bhavanty eva śokārtiṣu kṛpālavaḥ // KAvk_64.87 //
lobhād anuttamapadaprayuktā divyakanyakā /
sadyaḥ pradīptā vidyeva nirdahaty eva sādhakam // KAvk_64.88 //
māṃ vicārya dhiyā dhīmann ucitāya prayacchataḥ /
bhaviṣyati tavāvaśyam mahān dharmadhanāgamaḥ // KAvk_64.89 //
pīḍāṃ pāśakṛtām etāṃ na sahe muñca bandhanam /
svayaṃ vrajāmy ahaṃ tatra yatra te 'bhimatā gatiḥ // KAvk_64.90 //
divam utplutya gacchāmi na tv ahaṃ muktabandhanā /
yadvaśān me gatir vyomni cūḍāratnaṃ gṛhāṇa tat // KAvk_64.91 //
ity uktaḥ sa tayā sāsraṃ prayātaḥ karuṇārdratām /
cūḍāmaṇiṃ samādāya pāśaṃ muktvā jagāda tām // KAvk_64.92 //
samāśvasihi kalyāṇi na śokaṃ kartum arhasi /
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1852564 (0.002):
sā tvamarhasi kalyāṇi na śokaṃ kartum īdṛśam /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10262567 (0.033):
12,027.027a ativelaṃ mahārāja na śokaṃ kartum arhasi
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27408468 (0.042):
na śokaṃ kartum arhasi NsP_48.122d / na śokaṃ kartum arhasi NsP_49.114d
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23964802 (0.043):
ativelaṃ mahārāja % na śokaṃ kartum arhasi // NsP_49.114 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17029788 (0.043):
ativelaṃ mahārāja na śokaṃ kartum arhasi // NsP_49.114 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23962695 (0.048):
uttiṣṭhottiṣṭha vatsa tvaṃ % na śokaṃ kartum arhasi // NsP_48.122 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17027681 (0.048):
uttiṣṭhottiṣṭha vatsa tvaṃ na śokaṃ kartum arhasi // NsP_48.122 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4609093 (0.059):
yataste tena rājendra na śokaṃ kartumarhasi // BndP_2,54.15 // / sa tvaṃ dhairyadhano bhūtvā bhavita vyatayātmanaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19600678 (0.062):
01,032.014c bhrātṝṇāṃ tava sarveṣāṃ na śokaṃ kartum arhasi / 01,032.014d*0379_01 śāpāt tasmān mahāghorād uktān mātrā mahābala
% Mahabharata: Adiparvan (mbh_01_u.htm.txt) 22606419 (0.063):
01,032.014c bhrātṝṇāṃ tava sarveṣāṃ na śokaṃ kartum arhasi
na nāmānucitāya tvāṃ prayacchāmi nijecchayā // KAvk_64.93 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18137530 (0.032):
devi dharmakriyāyuktā na śokaṃ kartumarhasi / / duḥkhāvasānī virasaḥ sarvo 'yaṃ bhogacibhramaḥ // KAvk_3.143 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10262566 (0.053):
12,027.027a ativelaṃ mahārāja na śokaṃ kartum arhasi
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16313487 (0.056):
niḥśeṣān kartum arhasi HV_App.I,29B.304b / niḥśeṣitātha sā senā *HV_112.5*1353:4a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19840488 (0.058):
03,097.027d@014_0035 ity uktas tv āha bhagavaṃs tvaṃ nādhikṣeptum arhasi / 03,097.027d@014_0036 nāham apy adhamo dharme kṣatriyāṇāṃ dvijātiṣu
% Mahabharata: Asramavasikaparvan (mbh_15_u.htm.txt) 2618799 (0.059):
15,022.019c na tvām abhyanujānāmi prasādaṃ kartum arhasi / 15,022.020a vyarocayaḥ purā hy asmān utsāhya priyadarśane
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19952173 (0.062):
04,008.008c karma cecchāmy ahaṃ kartuṃ tasya yo māṃ pupukṣati
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21602487 (0.062):
267.005. tataḥ kuṇālo bhāryāmanunayannuvāca alaṃ ruditena/ / 267.005. nārhasi śokamāśrayitum/
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23964801 (0.063):
ativelaṃ mahārāja % na śokaṃ kartum arhasi // NsP_49.114 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17029787 (0.063):
ativelaṃ mahārāja na śokaṃ kartum arhasi // NsP_49.114 //
asti rājasutaḥ śrīmān guṇaratnamahodadhiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18187383 (0.056):
abhūjjinarṣabho nāma śrīmān vaiśravaṇātmajaḥ // KAvk_44.24 //
pūritāḥ kakubhaḥ sarvā yena kīrtyamṛtormibhiḥ // KAvk_64.94 //
sa vidyāvadanādarśaḥ kalākelivibhūṣaṇaḥ /
suvṛttaḥ sudhano nāma nijavaṃśaviśeṣakaḥ // KAvk_64.95 //
sa te samucitaḥ subhru vibhramābharaṇaṃ bhuvaḥ /
tyāgopabhogasubhagaḥ sukhotsava iva śriyaḥ // KAvk_64.96 //
surakinnaragandharvavidyādharavilāsinām / / yaḥ kharvīkurute garvam urvarāśarvaripatiḥ // KAvk_64.97 //
iti tena kṛtāśvāsā bandhuvargaviyoginī / / kurarīvātikaruṇaṃ vilalāpa manoharā // KAvk_64.98 //
atrāntare vindhyataṭīṃ mṛgayākelikautukī /
prasthitaḥ sudhano dhanvī śanais taṃ deśam āyayau // KAvk_64.99 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150655 (0.053):
mṛgayānirgato 'śvena hṛtastaṃ deśamāyayau // KAvk_11.20 // / dhanvīmanobhavākāraḥ so 'vatīrya turaṃgamāt /
rathanemisvanais tasya pranṛttaśikhimaṇḍalī /
vanalakṣmyāḥ kṣaṇaṃ lebhe lolanīladukūlatām // KAvk_64.100 //
sa kapolapraṇayibhir babhau svedodabindubhiḥ /
saṃkrāntaiḥ kuṇḍalaprānte kāntamuktāphalair iva // KAvk_64.101 //
syandanāśvakhuroddhūtaṃ dantadīdhitibhiḥ puraḥ /
harann iva rajaḥpuñjaṃ vyājahāra sa sārathim // KAvk_64.102 //
aho manoratheneva rathenānilaraṃhasā / / dūrojjhitā svasainyena kiyatī laṅghitā kṣitiḥ // KAvk_64.103 //
etā bālānilollāsalolapippalapallavāḥ /
haranti haritacchāyāṃ hariṇābharaṇā bhuvaḥ // KAvk_64.104 //
etā bālapravāloṣṭhyaḥ stabakastanabandhurāḥ /
sotkaṇṭhā iva jṛmbhante mañjaryaḥ śvasanākulāḥ // KAvk_64.105 //
imā marakataśyāmaśaṣpasaṃcayakañcukāḥ / / rājante kausumarajorañjitā vanarājayaḥ // KAvk_64.106 //
etā vivalitagrīvā hariṇyas trāsavidrutāḥ / / nīlotpalavanānīva sṛjanti taralekṣitaiḥ // KAvk_64.107 //
ete niśākarakarāṅkurakāntadantāḥ pallīpatipraṇayiṇīstanatulyakumbhāḥ /
paśyanti dantiśiśavaḥ parito rathaṃ me nemisvanāpaḥrtacāpalalīnakarṇāḥ //
KAvk_64.108 // / ete nirmalanarmadāparisaravyājṛmbhivallīvalat-
puṣpoddāmamadhūtsavapraṇayinaḥ kṣībā ivāghūrṇitāḥ /
saṃnaddhāḥ śabarīnitambavilasanmāyūrapattrāvalī-
līlāndolananarmavibhramakalābandheṣu vindhyānilāḥ // KAvk_64.109 //
iti bruvāṇaḥ kalayan vanalakṣmīṃ nṛpātmajaḥ /
śuśrāva nirjane kīrṇaṃ kinnaryāḥ karuṇaṃ svanam // KAvk_64.110 //
śrutvaiva kautukākṛṣṭas tatsamīpaṃ kṛpānidhiḥ /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6475221 (0.054):
pañcabhir nāgabhavane krīḍaty eṣā manoharā // KAvk_64.71 // / śrutvaitat kautukākrāntaḥ sa punar munim abhyadhāt /
so 'bhyetya sadguṇādarśas tāṃ dadarśa mṛgīdṛśam // KAvk_64.111 //
yācamānām paritrāṇaṃ lubdhakaṃ sāśrulocanām /
vanecarabhayodvignām iva kānanadevatāṃ // KAvk_64.112 //
anveṣṭuṃ lubdhakākṛṣṭaṃ svam aṅkaṃrgam āgatām /
khinnām iva vanabhrāntyā lakṣmīṃ hariṇalakṣmaṇaḥ // KAvk_64.113 //
tāṃ vilokya sa sāścaryarūpātiśayavismitaḥ /
abhilāṣapaṭe kṣipraṃ citranyasta ivābhavat // KAvk_64.114 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18143148 (0.022):
sa taṃ vicārya suciraṃ citranyasta ivābhavat // KAvk_6.135 //
so 'cintayad aho ramyanirmāṇābhyāsakāriṇaḥ /
asmin mukhasamullekhe rekhāpariṇatir vidheḥ // KAvk_64.115 //
durlabhā bhogibhavane martyaloke kathaiva kā /
manye lāvaṇyamudreyaṃ svarge 'py abhinavoditā // KAvk_64.116 //
tāruṇyena nipītaśaiśavatayā sānaṅgaśṛṅgāriṇī
tanvaṅgyā sakalāṅgasaṃgamasakhī bhaṅgir navāṅgīkṛtā /
niḥsaṃrambhaparākramaḥ pṛthutarārambhābhiyogaṃ vinā
sāṃrājye jagatāṃ yayā vijayate devo vilāsāyudhaḥ // KAvk_64.117 //
iti vismayagarbheṇa sābhilāṣeṇa cakṣuṣa / / tāṃ pibantam ivābhyetya praṇamya prāha lubdhakaḥ // KAvk_64.118 //
kulakalpadrumasyeyaṃ drumasya dayitā sutā / / deva kinnararājasya pāśenāpaḥrtā mayā // KAvk_64.119 //
ānītā tvatkṛte divyakanyaiṣā pratigṛhyatām /
tvam evāsyā guṇodāra bhartā bhuva ivocitaḥ // KAvk_64.120 //
asyāś cūḍāmaṇir ayaṃ mayā svecchāgatipradaḥ /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6476479 (0.045):
pālyā virahaśokārtā madvātsalyadhiyā tvayā // KAvk_64.155 // / asyāś cūḍāmaṇir ayaṃ rakṣyaḥ svecchāgatipradaḥ /
gṛhītas tadvirahitā neyaṃ yāti vihāyasā // KAvk_64.121 //
rakṣyo maṇir ayaṃ nāsti datte 'smin saṃgamo 'nayā /
ity uktvāsmai dadau kanyāratnaṃ ratnaṃ ca lubdhakaḥ // KAvk_64.122 //
gṛhītā rājaputreṇa sā mahīṃrgalakṣmaṇā / / sudhāsikteva tatyāja svadeśavirahānalam // KAvk_64.123 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18155733 (0.040):
vioulāmapyayatnena śilāmutsārayāmyaham // KAvk_14.88 // / svadeśavirahakleśaṃ dyḥśaṃ sahase katham /
utkaṇṭhālokanālolāṃ tāṃ bālahariṇīm iva / / babandha lubdhakatyaktāṃ rāgavāgurayā smaraḥ // KAvk_64.124 //
kinnarīṃ ratham āropya ratnair āpūrya lubdhakam /
harṣapūrṇaḥ svanagaraṃ pratasthe pārthivātmajaḥ // KAvk_64.125 //
sa hastināpuraṃ prāpya nivedya svakathāṃ pituḥ /
harṣād vismayinā tena vivāhe vihitotsavaḥ // KAvk_64.126 //
sukṛtair bhogyatāṃ yātāṃ mūrtām iva śaśiśriyam /
antaḥpurapraṇayiṇīṃ cakre kinnarakanyakām // KAvk_64.127 //
dadhatā madhupeneva tenādharamadhuspṛhām / / spṛṣṭā natamukhāmbhojā cakampe nalinīva sā // KAvk_64.128 //
maune 'pi kathitotkaṇṭhāṃ muhuḥ kampe 'pi niścalām /
vailakṣye 'pi sphuṭallakṣmīṃ tasyāḥ prītiṃ tatāna saḥ // KAvk_64.129 //
sa śanair adharāsvāde dattvā dantavibhīṣikām /
vinidrābjadṛśas tasyā maunamudrāṃ avārayat // KAvk_64.130 //
nīvīmokṣe niṣedhe ca dampatyoḥ paṇipadmayoḥ /
vivāda iva sotkampaṃ kaṅkaṇasvanayor abhūt // KAvk_64.131 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18177183 (0.029):
sthitaḥ prayacchatu jalaṃ so 'smākamiti te 'bruvan // KAvk_35.28 // / tataḥ sa ratnakeyūrakkanatkaṅkaṇasaddhvaniḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18143251 (0.061):
savāścaryairiva kṛtaṃ tad dṛṣṭvā vismito 'bhavat // KAvk_6.142 // / mahāhemakapāṭābhyāṃ ruddhaddhāram vilokya tat /
sa rāgapallavas tasya vilāsasmitapuṣpitaḥ /
kāntākucaphalāṅko 'bhūd bhogyaḥ saṃbhogapādapaḥ // KAvk_64.132 //
atrāntare dākṣiṇātyau viprau kapilapuṣkarau /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18172892 (0.044):
antaḥpurāṅganāśceruḥ saṃcāriṇyo latā iva // KAvk_29.50 // / atrāntare kṣāntivādī viviktoddeśanirvṛtaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18153383 (0.059):
papāta saha dhairyeṇa garbhaū kopādivāruṇaḥ // KAvk_12.55 // / atrāntare samāyātaṃ tatpuṇyaistena vartamanā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18167802 (0.060):
śuddhenduhṛdayasyābhūt prasādaḥ ko 'pyaviplavaḥ // KAvk_24.128 // / athāsminnantare kāntāsaṃtatāntaḥpurodare /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18142629 (0.061):
puṇyairdvādaśabhirvarṣaiḥ prāpa rphitakaṃ puram // KAvk_6.98 // / atrāntare karmayogāt tatra sārthapatirmaghaḥ /
ājagmatur vṛttikāmau dhanasya nṛpateḥ sabhām // KAvk_64.133 //
tau vidyātiśayaślāghyau paurohityam avāpatuḥ / / kapilaḥ kṣitipālasya rājaputrasya cāparaḥ // KAvk_64.134 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18154020 (0.036):
ānando vidadhe 'ṅgāni tasya satyopayācanāt // KAvk_13.39 // / rājaputrastu saṃjātapāṇipādaḥ prasannadhīḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165868 (0.054):
viśvāmitrapuraṃ gatvā lobhādvokretumudyatah // KAvk_23.48 // / viśyāmitraḥ parijñāya rājaputrasya dārakau /
tayoḥ spardhānubandhena sadā vivadamānayoḥ / / ekadravyābhilāṣeṇa vidveṣaḥ samajāyata // KAvk_64.135 //
dveṣadoṣeṇa mātaṅgayogyanirghātayos tayoḥ / / vidadhe madalekheva vidyā malinatām mukhe // KAvk_64.136 //
yeṣāṃ vastuvivekinī guṇasakhī lokaprakāśonmukhī
vidyādīpaśikhā karoti viṣamaṃ dveṣāndhakāraṃ puraḥ /
te mohopahatā vicārarahitāḥ saujanyajanyāhitā
dagdhāś candanacandrakāntakamalasyandodgatenāgninā // KAvk_64.137 //
śrutismṛtivivādeṣu puṣkareṇa pade pade /
nigṛhyamāṇaḥ kapilaḥ kopatāpād acintayat // KAvk_64.138 //
mandābhyāsaṃ dṛḍhābhyāsas tīkṣṇas tīvramadoddhataḥ /
sadā saṃsadi mām eva nayaty eṣa vilakṣatām // KAvk_64.139 //
prajñā vañcakavṛttāya śrutaṃ darpajvarāya ca /
dhanaṃ dharmaniṣedhāya bhavaty adhamacetasām // KAvk_64.140 //
dṛptaḥ paribhavaty eṣa rājaputrāśrayeṇa mām /
tasmād āśrayam evāsya śrīmūlam praharāmy aham // KAvk_64.141 //
nidhane rājaputrasya yuktyupāyena kena cit /
yuktaḥ kartuṃ prayatno me mānamlāniṃ kathaṃ sahe // KAvk_64.142 //
ity ugrapāpasaṃkalpas tasya dveṣāt samudyayau / / nāsti tat pātakaṃ loke yan na kurvanti matsarāḥ // KAvk_64.143 //
kathaṃ paśyati sadvartma sa sadā vyathitāśayaḥ /
dattaṃ nayanayor yena tīvrāmarṣaviṣāñjanam // KAvk_64.144 //
rāgaḥ pāpaṃ paramam adhikaṃ darpapāpaṃ tato 'pi
krodhāt pāpaṃ jagati na paraṃ duḥsahaṃ lobhapāpam /
yāvān eṣa vyasanini jane gaṇyate pāpavargaḥ
pāpāṃśasya spṛśati na tulāṃ so 'pi vidveṣasūteḥ // KAvk_64.145 //
tataḥ kadā cin meghākhyaṃ krūraṃ karvaṭavāsinam /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6475153 (0.046):
munes tasya kulasthityā paricaryāparo 'bhavat // KAvk_64.66 // / tataḥ kadā cit sa muner viśrāntasya sthitaḥ puraḥ /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6474274 (0.056):
tadā tadā manmathamohitāṃ tāṃ dayārdracakṣur bhagavān rarakṣa // KAvk_64.5 / tataḥ kadā cid bhagavān vanānte tatkautukād bhikṣugaṇena pṛṣṭaḥ /
visṛṣṭasainyahantāraṃ sāmantam apakāriṇam // KAvk_64.146 //
śrutvā narapatiḥ kopāc caturthopāyaniścaye /
amātyānāṃ anumate kumāram idam abravīt // KAvk_64.147 //
kumāra gamyatāṃ tūrṇam ucchettuṃ tarasā ripum /
kramopapannaṃ sāṃrājyaṃ niḥśalyam idam astu te // KAvk_64.148 //
ayaṃ te samarārambhe prabhāvābharaṇo bhujaḥ / / ālānastambhatāṃ yātu jagadvijayadantinaḥ // KAvk_64.149 //
meghe bhūbhṛtkulākrāntisaṃrambhābhyadhikodaye /
hate tava pratāpasya nirvighnāvaraṇā diśaḥ // KAvk_64.150 //
durbalaiḥ kiṃ hatair anyaiḥ sāmantair antavāsibhiḥ /
dṛptaḥ sa eva hantavyas tadvadhe sarvasiddhayaḥ // KAvk_64.151 //
kiṃ kautukaṃ yadi hariḥ karicakravālaṃ / āhanti daivavihitam nijam eva bhojyam /
pañcānanaṃ yadi bhinatti nakhāṭṭahāsaṃ / tat tasya pauruṣakathāpatham eti śauryam // KAvk_64.152 //
iti pitrā samādiṣṭaḥ samīhitaraṇotsavaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18181409 (0.049):
na vādaḥ śramaṇaiḥ kāryaḥ pitrāhamiti vāritaḥ // KAvk_39.64 // / iyaṃ durjīvikāsmākam patrālambanavādinām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18189707 (0.052):
yadaridraṃ jagatkartuṃ ratnārthī jaladhiṃ yayau // KAvk_47.14 // / kathacidiva saṃsaktaḥ sa pitrā dṛḍhaniścayaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18190297 (0.054):
rājasūnuḥ svanagaraṃ prāpa pūrṇamanorathaḥ // KAvk_47.57 // / kṛtakṛtyaḥ prahṛṣṭenaḥ sa pitrā tatra pūjitaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18167431 (0.064):
gauravādbhutasaṃprāptaḥ praṇataṃ praṇanāma tam // KAvk_24.104 // / tataḥ sa sahitaḥ pitrā nagaraṃ gantumudyataḥ /
kinnarīvirahālolaḥ so 'bhūd dolākulaḥ kṣaṇam // KAvk_64.153 //
acirāgamanākhyānair yatnair āśvāsya vallabhām /
jananīṃ svairam abhyetya praṇipatya jagāda saḥ // KAvk_64.154 //
duhitā śakrakalpasya kinnarendrasya māninī / / pālyā virahaśokārtā madvātsalyadhiyā tvayā // KAvk_64.155 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21609087 (0.0):
290.005. duhitā śakrakalpasya kinnarendrasya māninī/ / 290.006. pālyā virahaśokārtā madvātsalyadhiyā//3//
asyāś cūḍāmaṇir ayaṃ rakṣyaḥ svecchāgatipradaḥ /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6475949 (0.045):
tvam evāsyā guṇodāra bhartā bhuva ivocitaḥ // KAvk_64.120 // / asyāś cūḍāmaṇir ayaṃ mayā svecchāgatipradaḥ /
dātavyaḥ sarvathā mātar nānyatra prāṇasaṃśayāt // KAvk_64.156 //
ity uktvā jananīhaste kāntaṃ kāntāśikhāmaṇim /
nikṣipya sa yayau tūrṇaṃ sainyācchāditadiṅmukhaḥ // KAvk_64.157 //
tasya vājivrajoddhūtarajaḥpuñjaghanodayaḥ /
prayayau rājahaṃsānāṃ saṃtrāsāyāsahetutām // KAvk_64.158 //
dūraṃ prayāte dayite viraheṇa manoharā / / babhūva bālanalinīpalāśaśayanāśrayā // KAvk_64.159 //
sotkaṇṭhāyā divasagaṇanārambhanityābhiyoge
saṃkhyālekhāsaraṇim avanau kampalolaṃ likhantyāḥ /
tasyāḥ pāṇau nipatitaraṇatkaṅkaṇe tānavena / kṣipraṃ muktāvalayakalanām aśrudhārā cakāra // KAvk_64.160 //
dveṣaḥ puṣpaśare sukhe vimukhatā dehe 'pi niḥsnehatā
patyau dhyānaparāyaṇatvam aniśaṃ tannāmamantro japaḥ /
śayyā bhūmitalaṃ tathāpi sutanos tāpakṣatir nābhavan
nūnaṃ niścalalīnarāgamanasāṃ muktir na tīvravrataiḥ // KAvk_64.161 //
līnā sphaṭikaparyaṅke haricandanapāṇḍurā / / candralekheva sā tanvī jyotsnāmadhyagatā babhau // KAvk_64.162 //
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6475152 (0.062):
munes tasya kulasthityā paricaryāparo 'bhavat // KAvk_64.66 // / tataḥ kadā cit sa muner viśrāntasya sthitaḥ puraḥ /
kadā cid atha bhūpālaḥ svapnadarśanaśaṅkitaḥ /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6475153 (0.041):
munes tasya kulasthityā paricaryāparo 'bhavat // KAvk_64.66 // / tataḥ kadā cit sa muner viśrāntasya sthitaḥ puraḥ /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6474274 (0.048):
tadā tadā manmathamohitāṃ tāṃ dayārdracakṣur bhagavān rarakṣa // KAvk_64.5 / tataḥ kadā cid bhagavān vanānte tatkautukād bhikṣugaṇena pṛṣṭaḥ /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6475065 (0.064):
abhyarcyamānaś citreṇa kaṃ cit kālam uvāsa saḥ // KAvk_64.60 // / kadā cid atha nāgena pūjyamānaṃ savismayaḥ /
purohitaṃ samāhūya papraccha kapilaṃ rahaḥ // KAvk_64.163 //
dṛṣṭaṃ adya mayā svapne niruddhaṃ śatrubhiḥ puram /
pāṭitodarakṛṣṭaiś ca mamāntraiḥ pariveṣṭitam // KAvk_64.164 //
svapnasyāsya vipākārhaṃ phalaṃ brūhi mahāmate /
vicintaya śubhodarkām ucitāṃ ca pratikriyām // KAvk_64.165 //
iti pṛṣṭaḥ kṣitīśena kṣaṇam antaḥ purohitaḥ / / bhaktidambhadhṛtadhyānaḥ samīhitam acintayat // KAvk_64.166 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18151376 (0.057):
yasya pākena paryante prapede so 'tidurdaśām // KAvk_11.72 // / iti pṛṣṭaḥ kṣitīśena bhagavān sāśrucakṣuṣā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179375 (0.059):
rājaputraḥ pravṛddho 'pi nodatiṣṭhanna cāvadat // KAvk_37.33 // / pṛṣṭastataḥ kṣitīśena vaidyāstaddoṣabheṣajam /
upāyo 'yaṃ mayā diṣṭyā prāptaḥ suciracintitaḥ /
puṣkarasyāśrayocchittyai rājaputravināśane // KAvk_64.167 //
priyā manoharā jyeṣṭhaṃ jīvitaṃ tasya kinnarī / / abhāve niyataṃ tasyā na sa jīvati duḥkhitaḥ // KAvk_64.168 //
iti saṃcintya śanakair mithyākhedaviṣādavān / / abhyadhād vasudhādhīśam ahitaiṣī purohitaḥ // KAvk_64.169 //
duḥsvapno 'yaṃ tvayā deva hṛdayākampanaḥ param /
dṛṣṭaḥ spaṣṭaṃ phalaṃ tasya duḥsahaṃ katham ucyate // KAvk_64.170 //
prabhubhaktivratasthānāṃ doṣeṣv avihitātmanām /
na karṇakaṭukaṃ vaktuṃ niṣedho 'sti hitaiṣiṇām // KAvk_64.171 //
rājyāt bhraṃśaḥ śarīrād vā svapnasyāsya phalaṃ sphuṭam /
śaṅkāvirahitaiḥ kāryaḥ pratīkāro 'tra bhūtaye // KAvk_64.172 //
puṣkariṇyāṃ kratukṣetre pūrṇāyāṃ paśuśoṇitaiḥ /
snātas tvaṃ mārjito viprair bhūriratnasuvarṇadaḥ // KAvk_64.173 //
Ksemendra: Bodhisattvavadanakalpalata, no. 93: Sumagadhavadana (kbavk93u.htm.txt) 22881714 (0.058):
arhāyaṃ sa dadau tasmai bhūriratnāmbarapradaḥ // KAvk_93.8 //
kinnarīmedasā vahniṃ hutvā kuśalam āpsyasi /
antaḥpure snuṣā te 'sti kinnarī na tu durlabhā // KAvk_64.174 //
iti tasya vacaḥ śrutvā krūraṃ pātakakūṇitaḥ / / nṛśaṃsavṛttasaṃtrastas tam abhāṣata bhūpatiḥ // KAvk_64.175 //
nijajīvitarakṣāyai kathaṃ strīvadham utsahe /
kinnarīvirahe 'vaśyaṃ na ca jīvati me sutaḥ // KAvk_64.176 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191458 (0.064):
hemahastinamāruhya prāptaḥ prāpsyasi me sutām // KAvk_48.65 // / tenotkṛttaḥ svahastena kutastasya sa kuñjaraḥ /
iti bhūmibhujā tasya pratyākhyāte samīhite / / taṃ pāpābhiniveśena punaḥ prāha purohitaḥ // KAvk_64.177 //
aho rājan na jānīṣe dhīmān api janasthitim /
trivargasādhanaṃ tyājyam na rājyaṃ na ca jīvitaṃ // KAvk_64.178 //
arthā iva svajanamitrakalatraputrā naṣṭāḥ sthitasya puruṣasya punar
bhavanti / / ucchvāsamātravirahe gatajīvitasya tatkālasaṃnihitam apy asad eva sarvam //
KAvk_64.179 // / tyajyante jīvitasyārthe nijadeśapriyātmajāḥ /
jīvitād aparaṃ rājañ jīvaloke 'sti na priyam // KAvk_64.180 //
iti jīvitalobhāya tena nānānidarśanaiḥ śanaiḥ / / pratāritaḥ pāpaṃ rājā yuktam amanyata // KAvk_64.181 //
tataḥ susambhṛtārambhe pravṛtte yajñakarmaṇi /
kṛtāyāṃ puṣkariṇyāṃ ca pūrṇāyāṃ paśuśoṇitaiḥ // KAvk_64.182 //
rājñā kathitavṛttāntā nijapatnī svayaṃ rahaḥ /
putrapravāsaśokārtā pāpatrastā vyacintayat // KAvk_64.183 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18143025 (0.062):
adhaḥ pallavaśayyāyām suptaḥ so 'cintayat kṣasṇam // KAvk_6.126 // / aho bata kiyān kālaḥ prayātaḥ prasthitasya me /
aho mūrkhataro rājā mohāndhena purodhasā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18158775 (0.048):
śrāntaḥ praśāntaviśrāntirvāpigāhaṃ vyagāhata // KAvk_19.12 // / so 'cintayadaho vitte pratinittārjanodyamaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18143026 (0.051):
adhaḥ pallavaśayyāyām suptaḥ so 'cintayat kṣasṇam // KAvk_6.126 // / aho bata kiyān kālaḥ prayātaḥ prasthitasya me /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18157297 (0.057):
dṛṣṭastenārcyāmānāṅghrirbrahmaśakrādibhiḥ suraiḥ // KAvk_16.22 // / so 'cintayadaho rājā vāsavaḥ pṛthipuṇyavān /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178944 (0.060):
prabhūtataramālokya bhagavān samacintayat // KAvk_37.3 // / aho bataiṣāṃ nādyāpi bandhaheturnivartate /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18138849 (0.060):
daridrāniva tān vīkṣya provāca kṛpayā nṛpaḥ // KAvk_4.27 // / aho varākaurvihagaiḥ kimetaiḥ kukṛtaṃ kṛtam /
snuṣāvadhavidhāne 'smin preritaḥ pṛthupātake // KAvk_64.184 //
yatnair aparihārye 'pi nibaddhe nidhanāvadhau / / paraprāṇāpahāreṇa mūḍhā vāñchanti jīvitam // KAvk_64.185 //
yadi jīvitalubdhena mugdhā mṛgavadhūr iva / / snuṣāpi hanyate rājñā tat kiṃ vakṣyāmy ahaṃ sutam // KAvk_64.186 //
mātas tvayeyaṃ vātsalyāt pālyā mama manoharā /
ity uktvā sudhanaḥ sūnur gato nikṣipya me vadhūm // KAvk_64.187 //
tasmāc cūḍāmaṇim mattaḥ prāpya vyomnā prayātu sā / / bhaviṣyati tayā patyur jīvantyā saṃgamaḥ punaḥ // KAvk_64.188 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178972 (0.045):
tasyāḥ parikarādānamaho nu bandhaśṛnkhalā // KAvk_37.5 // / iti saṃcintya bhagavān naikāntavihitasthitiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18161108 (0.049):
samīhitaṃ yadekasya datanyasmai na rocate // KAvk_20.33 // / itmānī sa saṃcintya gatvā rājagṛhaṃ puram /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18167699 (0.052):
munirvā cakravartī vā prātaste bahvitā sutaḥ // KAvk_24.121 // / tataḥ saṃcintya nṛpatiḥ pravrajyām cakitaḥ param /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18190793 (0.052):
na jāne tāni puṇyāni yeṣāṃ tatsaṃgamaḥ phalam // KAvk_48.22 // / tadvakrkraśītakiraṇasmaraṇotsavena
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18147735 (0.057):
parityaktāyāse vijanavanavāse parivayaḥ // KAvk_9.78 // / iti saṃcintya sa ciraṃ paraṃ vairāgyamāyayau /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179175 (0.058):
tasmādicchāṃ parityajya bhavāmastasya saṃmatāḥ // KAvk_37.19 // / iti saṃcintya te sarve cārucīvarasaṃcayam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18171276 (0.058):
buddhaprabhāvaṃ saṃcintya nāha kiṃcidavāṅbhukhaḥ // KAvk_28.11 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165829 (0.061):
arthibhyastvā dadātyeṣa tasmādasi mayarthitā // KAvk_23.45 // / adhunā saiva patyustvaṃ nyāsībhūtā mayārpitā /
iti saṃcintya sā gatvā sāśrunetrā snuṣāntikam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18161108 (0.027):
samīhitaṃ yadekasya datanyasmai na rocate // KAvk_20.33 // / itmānī sa saṃcintya gatvā rājagṛhaṃ puram /
rājavṛttaṃ nivedyāsyai sotkampā punar abravīt // KAvk_64.189 //
vatse cūḍāmaṇiṃ baddhvā gaccha tūrṇaṃ vihāyasā /
nṛpaḥ pāpapravṛtto 'yaṃ na sadācāram īkṣate // KAvk_64.190 //
yajñabhūmiṃ tvayā gatvā gantavyaṃ vyomavartmanā /
anyathā tvām asau vetti gūḍhanyastāṃ mayā kva cit // KAvk_64.191 //
iti bhartṛpravāsārtā vacaḥ śrutvā manoharā /
tatsaṃgamāya rakṣantī yatnāt priyataraṃ vapuḥ // KAvk_64.192 //
śvaśrvā dattaṃ samādāya baddhvā mūrdhni śikhāmaṇim /
nṛpāhūtā kratukṣetraṃ gatvā vyoma vyagāhata // KAvk_64.193 //
rājan naitat tava samucitaṃ yat priyasyāpi sūnor
vadhyā patnī nijapadam iyaṃ svasti tubhyaṃ gatāham /
rakṣyaś cāsau pratihatadhṛtir madviyoge kumāras
tatrety uktvā tanutaratadidvibhramaiḥ sā jagāma // KAvk_64.194 // /
tasyāṃ gatāyāṃ nṛpatir yajñavighnena śaṅkitaḥ / purohitas tam avadad deva mā saṃśayaṃ kṛthāḥ // KAvk_64.195 //
mantrair mayā samākṛṣṭaḥ krūrākhyo brahmarākṣasaḥ /
nirvighnas te kratuḥ siddhaḥ sā hatā tena kinnarī // KAvk_64.196 //
iti mithyāvacas tasya rājā satyam amanyata / / nartyante kuṭilair mugdhā yantraputrakalīlayā // KAvk_64.197 //
pitur bhavanam abhyetya kīrṇaharṣā manoharā /
nyavedayat svavṛttāntaṃ vahantī vallabhaṃ hṛdi // KAvk_64.198 //
sā pituḥ śāsanān martyasaṅgasaurabhaśāntaye /
hemakumbhaśataiḥ snānaṃ pañcabhiḥ pratyahaṃ vyadhāt // KAvk_64.199 //
martyāmodaḥ pratanutāṃ kṣālitāyāḥ śanair yayau /
sudhanasnehasaṃyogī na tu rāgo mṛgīdṛśaḥ // KAvk_64.200 //
divyodyānopabhogeṣu na sā nirvṛtim āyayau /
anyatra baddharāgāṇāṃ ratir nānyatra dehinām // KAvk_64.201 //
sā kāntavirahaklāntā kadā cid vyomagāminī /
tāṃ nāgabhavanopāntavanāntavasudhāṃ yayau // KAvk_64.202 //
tatrāśramasthalīsaktaṃ maharṣiṃ valkalayanam /
avadat sā samabhyetya praṇāmavinamanmukhī // KAvk_64.203 //
lubdhakasyopadiśatā bhavatā mama bandhanam / / tvam eva brūhi bhagavan yadi yuktam idaṃ kṛtam // KAvk_64.204 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18184398 (0.051):
kūpasyeva khalasya nāsti tadaho doṣāliyuktaṃ yataḥ // KAvk_40.158 // / tayoriti vacaḥ śrutvā mahākātyāyano 'vadat /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18143557 (0.062):
ratnaṃ ca saubhāṣaṇikaṃ sādho svādhīnameva te // KAvk_6.165 // / iti tāsāṃ vacaḥ śrutvā supriyaḥ praṇayocitam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179845 (0.063):
ityāśayānmayā tāta taduktaṃ vacanaṃ priyam / / * * * * * * * * // KAvk_37.64 // / iti śrutvā kṣitipatistaṃ pariṣvajya sādaraḥ /
iti tasyā vacaḥ śrutvā kiṃcillajjānatānanaḥ /
tām uvāca munir mugdhe tavaiṣā bhavitavyatā // KAvk_64.205 //
amoghapāśas tasyāstīty ajñātvā kathitaṃ mayā /
upalabhya kathāṃ dhūrtas tvāṃ babandha sa lubdhakaḥ // KAvk_64.206 //
duṣṭātmanāṃ na jānīmaḥ kauṭilyaṃ krūracetasām /
satyapravādamukharāḥ svabhāvasaralā vayam // KAvk_64.207 //
ity uktā muninā tanvī praṇayāt tam abhāṣata / / bhagavan kṣamyatām etad bālāvacanacāpalam // KAvk_64.208 //
idaṃ tu bhavatām agre yan mayā kiṃ cid ucyate /
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28838747 (0.061):
gurūṇāṃ bhavatāmagre yadasmābhirihocyate // Bhmj_19.1002 //
lalanāsulabhaḥ so 'yaṃ sadācāravyatikramaḥ // KAvk_64.209 //
kathātithitvam āyānti cāpale guravo 'pi yat /
sā viyogāgnitāpasya jvālāyogāsahiṣṇutā // KAvk_64.210 //
duḥkhoddharaṇasaṃnaddhāḥ saṃtaptānāṃ dayālavaḥ /
kāryāntaraṅgāḥ prāyeṇa bhavanty anuciteṣv api // KAvk_64.211 //
pāśabandhād vimuktāhaṃ lubdhakena pralāpinī /
nibaddhā rājaputreṇa snehapāśena hāriṇā // KAvk_64.212 //
subhagaḥ sudhanākhyo 'sau madviyogānalākulaḥ /
amunā yadi mārgeṇa sameṣyati tavāntikam // KAvk_64.213 //
tad idaṃ bhavatā vācyaṃ kāruṇyād vacasā mama / / sthitā tvadvirahāyāsaniḥsukhāhaṃ gṛhe pituḥ // KAvk_64.214 //
utkaṇṭhām anukampāṃ vā sahajāṃ vā kṛtajñatām / / dākṣiṇyaṃ vā puraskṛtya tūrṇam āgamyatām itaḥ // KAvk_64.215 //
durgamaḥ kinnarapure mārgaḥ kleśaśatāśrayaḥ /
abhūmir eva martyānām alpavīryabalaujasām // KAvk_64.216 //
dīptā tapovanānte 'smin sudhā nāma mahauṣadhiḥ /
dṛśyate haviṣā paktvā pātavyā sā svayaṃ tvayā // KAvk_64.217 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18144644 (0.062):
iyaṃ varākī saṃsārāduddhartavyā svayaṃ mayā // KAvk_7.40 // / atha tām karmayogena vrahantīṃ sahasā pathi //
tatprabhāvāt samuttīrya kleśaṃ sattvasahāyavān /
kailāsahāsaśubhreṇa pathā matpuram eṣyasi // KAvk_64.218 //
idaṃ ca tasmai dātavyam madabhijñāṅgulīyakam / / ity uktvā viṣamaṃ vartma kathayitvā krameṇa sā // KAvk_64.219 //
vighnapratikriyopāyān saṃdiśyāścaryayuktibhiḥ /
āśābandhadhṛtaprāṇā yayau dattvāṅgulīyakam // KAvk_64.220 //
tayā kathitam ākarṇya dūrādhvataraṇādbhutam / / aṅgulīyakam ādāya tad evācintayan muniḥ // KAvk_64.221 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133906 (0.056):
rakṣāratnaṃ hi jagataḥ prajāyattaṃ vapustava // KAvk_2.23 // / iti mantrireṇoktamākarṇya vasudhādhipaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135410 (0.057):
tatkālollāsitakṣoṇīharṣahāsa ivābabhau // KAvk_2.130 // / atrāntare munistasmau priyāṃ jāyāṃ jayaprabhām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18160003 (0.058):
patpiṇḍapātamākarṇya pramidāya mayoditam // KAvk_19.99 //
atrāntare rājasūnur jitvā meghaṃ mahīpatim /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135410 (0.040):
tatkālollāsitakṣoṇīharṣahāsa ivābabhau // KAvk_2.130 // / atrāntare munistasmau priyāṃ jāyāṃ jayaprabhām /
āyayau kośam ādāya dayitādarśanotsukaḥ // KAvk_64.222 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18149440 (0.055):
tyaktvā tuprayayau nandaḥ sundarīdarśanotsukaḥ // KAvk_10.87 // / atha vijñāya sarvajñastaṃ yāntaṃ divyacakṣuṣā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18149139 (0.057):
pratasthe svagṛhaṃ hṛṣṭaḥ sundarīdarśanotsukaḥ // KAvk_10.67 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178230 (0.060):
so 'bhavattadgatamanāstaddarśanasamutsukaḥ // KAvk_36.36 // / sa śanairgṛhamāgatya tyaktvā sarvaparicchadam /
sa viveśa svanagarīṃ sāmantacchattramaṇḍalaiḥ /
phullaphenasmitasyābdheḥ kurvāṇaḥ saṃnibhaṃ nabhaḥ // KAvk_64.223 //
snuṣāvaiśasavṛttāntakathanakleśakampitam /
athāntaḥpuram abhyetya janakaṃ praṇanāma saḥ // KAvk_64.224 //
adhomukhākhilajanaṃ śokaśalyahatotsavam /
pitur antaḥpuraṃ dṛṣṭvā sa vipriyam aśaṅkata // KAvk_64.225 //
api jīvati sā tanvī virahārtā manoharā / / iti bruvāṇaṃ na yadā tam ūce kaś cid apriyam // KAvk_64.226 //
tadā jagāda jananī putra jīvati te priyā /
gatā cūḍāmaṇiṃ prāpya kiṃ tu jīvitasaṃśaye // KAvk_64.227 //
iti śrutvaiva sahasā sa papāta mahītale /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18188167 (0.036):
saśarīraṃ kṣaṇe tasmin narakāgnau papāta saḥ // KAvk_45.11 // / sarvajñaḥ sahasā dṛṣṭvā taṃ ghoranarake cyutam /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10178085 (0.052):
vibheda yādavaśreṣṭhaḥsā papāta mahītale // ViP_5,36.17 // / atha tanmusalaṃ cāsau samullaṅghya plavaṅgamaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13805769 (0.055):
papāta tasmāt sahasā HV_112.81ab*1423a / papāta dharaṇītale HV_37.46*517:15b
% Mahabharata: Mahaprasthanikaparvan (mbh_17_u.htm.txt) 8358594 (0.058):
17,002.003c yājñasenī bhraṣṭayogā nipapāta mahītale / 17,002.004a tāṃ tu prapatitāṃ dṛṣṭvā bhīmaseno mahābalaḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4419375 (0.060):
sa mamāra mahādaityaḥ papāta ca mahītale | *HV_91.45cd*1051:28 | / [k: D6 T1.2.4 G1.3 5 M4 ins. after line 25, M1 3 after 45cd: :k]
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27044988 (0.063):
6.047.086a so 'strayuktena bāṇena nīlo vakṣasi tāḍitaḥ / 6.047.086c nirdahyamānaḥ sahasā nipapāta mahītale
kīrṇahāralatāṃ kurvan sāśrudhārām iva kṣitim // KAvk_64.228 //
tuṣāraśīkarasmeraharicandanavāribhiḥ / / sa labdhasaṃjñaḥ śanakair vilalāpāśrugadgadaḥ // KAvk_64.229 //
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14726345 (0.059):
sa labdhasaṃjñaḥ śanakair $ avadadbāṣpagadgadam &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15693648 (0.059):
sa labdhasaṃjñaḥ śanakair avadadbāṣpagadgadam /
anākāśaśaśāṅkaśrīr amanthāmṛtavāhinī /
ayatnaratnavaḍabhī kva sā kusumadhanvanaḥ // KAvk_64.230 //
guruśāsanayantritena dūraṃ vrajatā bāṣpaniruddhalocanāyāḥ /
vihitā na dhṛtir mayā mṛgākṣyās tad ayaṃ me patitaḥ smarābhiśāpaḥ //
KAvk_64.231 // / dehi prativacaḥ subhru kva gatāsi manohare /
mayā pramādamūḍhena hariṇākṣī na rakṣitā // KAvk_64.232 //
tvatsamāgamasaubhāgyaślāghyasya surasaṃsadi /
mameva martyalokasya tvadviyuktasya kā dyutiḥ // KAvk_64.233 //
iti bruvāṇaḥ śanakaiḥ kāntāsaṃbhogasākṣiṣu / / udyāneṣu priyatamāṃ vicetuṃ svayam udyayau // KAvk_64.234 //
vañcayitvā parijanaṃ sa rajanyām alakṣitaḥ / / gatvā vanāntaṃ babhrāma sameṣu viṣameṣu ca // KAvk_64.235 //
tīvrarāgapiśācena mahatā sa vimohitaḥ /
unmatta iva papraccha cetanācetanān api // KAvk_64.236 //
brūhi sakhe śukaśāvaka sakhyuḥ prāṇasakhīṃ nikhilendumukhīṃ tām /
taddaśanacchadarāgavibhāge bimbaphale 'stu sadā tava bhogaḥ // KAvk_64.237
haṃho haṃsa sitāṃsa śaṃsa nalinīlīlāvataṃsadyute
dṛṣṭā saurabhasadmapadmavadanā kiṃ kāntikallolinī /
yasyāḥ pīnapayodharāgraviluṭhanmuktākalāpasya sā
haṃsasyeva vibhāti romalatikā śaivālavallī cyutā // KAvk_64.238 //
tasyeti tīvravyasanānubandhāt pralāpinaḥ praskhalataḥ same 'pi /
diśan prakāśaṃ dayayeva mārge śanair jagāhe gaganaṃ sitāṃśuḥ //
KAvk_64.239 // / śyāmāpater manmathabāndhavasya kāntaṃ sa dṛṣṭvāmbaracumbi bimbam /
saṃdarśitaṃ sasmitam indumukhyā mene mukhaṃ vyomavimānaśrṅgāt //
KAvk_64.240 // / mūkaṃ kalaṅkāṅkam avāptadoṣam avibhramaṃ hāsavilāsahīnaṃ /
cireṇa niścitya śaśāṅkam eva papraccha gacchan naranāthasūnuḥ //
KAvk_64.241 // / api tvayā kāntisakhī sakhe khe tulyekṣaṇā lakṣmaṃrgasya dṛṣṭā /
tavoditā yadvadanopamānasaṃbandhalabdhā jagati prasiddhiḥ // KAvk_64.242
kathaṃ na kiṃ cit kathayaty ayaṃ me gatasya kāntākathanārthibhāvam /
parārthasaṃpādanaśītalena kalāvatā kasya kṛto 'nurodhaḥ // KAvk_64.243 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18143373 (0.061):
parārthe vipulaḥ kleśaḥ kṛtaḥ sukṛtinā tvayā // KAvk_6.151 //
api tvayā snigdhataḍitprakāśā ghanastanī kvāpi mayūra dṛṣṭā /
tvadbarhabhārasya suhṛt sa yasyā vicitramālyaḥ kabarīkalāpaḥ //
KAvk_64.244 // / bhujaṃga kac cid bhavatā bhujaṃgī dṛṣṭā kva cit sā vararatnacūḍā /
viṣacchaṭāḥ paśya yayā visṛṣṭā māṃ duḥsahe 'smin virahe dahanti //
KAvk_64.245 // / sāraṅga sā raṅgavilāsinī kiṃ dṛṣṭā tvayā manmathapārthivasya /
yasyāḥ kaṭākṣotpalasaṃvibhāgair vibhānti manye gahane hariṇyaḥ //
KAvk_64.246 // / api tvayā vibhramajanmabhumir vanaspate pallavapeśaloṣṭhī /
līlāvilolā lalanā vanānte lateva dṛṣṭā stabakāvanaṃrā // KAvk_64.247 //
anena nūnaṃ vanakuñjareṇa sā rājarambhā parirambhalobhāt /
ākṛṣya nītā ghanasaṃnibhena saṃcchāditā vā śaśinaḥ kaleva // KAvk_64.248
iti kānanakuñjeṣu tasyonmādapralāpinaḥ / / śokād iva vivarṇenduvadanā rajanī yayau // KAvk_64.249 //
sa nāgabhavanāsannatīropāntatapovanam /
śanaiḥ praviśya papraccha maharṣiṃ valkalāyanaṃ // KAvk_64.250 //
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6475180 (0.053):
citranyastam ivālokya so 'pṛcchad vismito munim // KAvk_64.68 // / kamalābandhasaṃruddhamadhupadhvanisodaraḥ /
ihavirahavicintāśokaniśvāsamūrcchanmadanadahanadhūmaśyāmasaktaikaveṇī /
api śamitaśaśāṅkoddāmasaundaryadarpā munivara hariṇākṣī kinnarī kāpi dṛṣṭā
// KAvk_64.251 // / iti kāntāviyuktasya prāptasyonmādinīṃ daśām /
muniḥ śrutvā vacas tasya parijñāya tam abravīt // KAvk_64.252 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18184399 (0.059):
kūpasyeva khalasya nāsti tadaho doṣāliyuktaṃ yataḥ // KAvk_40.158 // / tayoriti vacaḥ śrutvā mahākātyāyano 'vadat /
samāśvasihi viśramya saṃtāpas tyajyatām ayam / / dṛṣṭā sā tava kalyāṇī mayā mānasacandrikā // KAvk_64.253 //
yūthabhraṣṭeva hariṇī nirapekṣāpi jīvite / / pāśākṛṣṭeva kariṇī dhāryate sā tvadāśayā // KAvk_64.254 //
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6475418 (0.035):
kim etad iti nājñāsīt kṣaṇamūrcchānimīlitā // KAvk_64.85 // / yūthabhraṣṭeva hariṇī svajanālokanāśayā /
pāṇau śete vadanakamalaṃ prastare pallavānāṃ
tāpaklāntā taralavalanasraṃsinī gātralekhā /
āśābandhe dhṛtir iva mates tvadviyogākulāyās
tasyā naiva kva cid api manaḥ kiṃ tu viśrāntim eti // KAvk_64.255 //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16122056 (0.062):
sāmānyais+api jantubhis+karatalais+niḥśaṅkam+āliṅgitās+ / / nirlagnās+kvacit+ekatām+upagatās+baddhās+kvacit+mocitās+
drumasya kinnarapateḥ sthitāhaṃ bhavane pituḥ /
āgantavyaṃ tvayā tūrṇam iti tvāṃ saṃdideśa sā // KAvk_64.256 //
vīryasattvabalopāyadhairyotsāhavatām api /
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1859979 (0.050):
sarvatathāgataśīlasamādhiprajñāvimuktivimuktijñānadarśanadharmacakrapravartanasattvārthamahopāyabalavīryamahājñānasamayamaśeṣānavaśeṣasattvadhātuparitrāṇasarvādhipatyasarvasukhasaumanasyānubhavanārtha
agamye kinnarapure kramād vartma śaśaṃsa ca // KAvk_64.257 //
idaṃ ca tvatkṛte dattaṃ tayā ratnāṅgulīyakam / / yasya snigdhaprabhābhyaṅgair diśo yānti piśaṅgatām // KAvk_64.258 //
ity ānandasudhāsiktam uktvā dhairyāvalambanam /
aṅgulīyaṃ dadau tasmai mārgaṃ cākathayan muniḥ // KAvk_64.259 //
pathā tadupadiṣṭena sopāyena nṛpātmajaḥ /
dhīraḥ pracakrame gantuṃ dhanadādhyuṣitāṃ diśam // KAvk_64.260 //
sa siddhāṃ ghṛtapākena sudhāṃ pītvā mahauṣadhim /
labdharddhibalamāhātmyaḥ sāyudhaḥ prayayau śanaiḥ // KAvk_64.26 //
ṛddhyā saṃnihitaṃ tasya sarvopakaraṇaṃ pathi / / abhūt sattvasahāyānāṃ svādhīnāḥ sarvasaṃpadaḥ // KAvk_64.262 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18155146 (0.041):
guṇināmavivādena svādhīnāḥ kulasaṃpadaḥ // KAvk_14.45 //
atha vidyādharavadhūvilāsahasitadyutim /
himavantam atikramya kukūlādrim avāpa saḥ // KAvk_64.263 //
phalopahāraiḥ svīkṛtya tatra vānarayūthapam / / vāyuvegākhyam āruhya sa taṃ śailam alaṅghayat // KAvk_64.264 //
athājapathanāmānam aticakrāma bhūdharam /
nihatyājagaraṃ ghoraṃ vighnasaṃgham iveṣunā // KAvk_64.265 //
vīṇāsvanair vaśīkṛtya rākṣasīṃ kāmarūpiṇīm / / kāmarūpādrim ullaṅghya prayayau kinnarīpriyaḥ // KAvk_64.266 //
balavān mudgarāghātanikhātaiḥ śastraśaṅkubhiḥ /
ekadhāraṃ tataḥ śailam ārurohātisāhasaḥ // KAvk_64.267 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191662 (0.060):
sarvajñadarśanāvaddhamāruroha manoratham // KAvk_48.79 // / sa jātātaramāhūya sutāṃ ca sacivaiḥ saha /
athogrataram āruhya vajrakākhyaṃ sa parvatam /
gṛdhrarūpāṃ samālokya rākṣasīṃ piśitaiṣiṇīm // KAvk_64.268 //
parivṛttena saṃcchannaḥ samāṃsamṛgacarmaṇā /
sa pādamūle tasyādres tasthau niścalavigrahaḥ // KAvk_64.269 //
māṃsalubdhā tam utkṣipya gṛdhrarūpā niśācarī /
nidadhe śikharasyāgre bhoktuṃ bhīṣaṇavigrahā // KAvk_64.270 //
mṛgacarma samutsṛjya tāṃ nihatya sa vīryavān /
nīrandhrakhadirākīrṇam prāpa khādirabhūdharam // KAvk_64.271 //
praviśya tadguhāṃ lebhe śilāṃ vyasya mahauṣadhim /
śītātapatamaḥsarparākṣasādibhayāpahām // KAvk_64.272 //
sa yantraparvatau prāpya saṃghaṭtaiḥ prāṇahāriṇau /
yantrakīlaṃ śarāgreṇa chittvā cakre viniścalau // KAvk_64.273 //
yantrakīlasamucchedair yantradvāraṃ vidārya saḥ /
chedanam yantracakraṃ ca yantrayuktau tathāyasau // KAvk_64.274 //
tīvraprahārau puruṣau yantrameṣau ca duḥsahau /
yantrogradantaniṣpeṣau tathā makararākṣasau // KAvk_64.275 //
ghorāndhakāragambhīraṃ guhākūpaṃ vilaṅghya ca /
tuṅgāṃ saritam uttīrya hatvā tatkūlarākṣasān // KAvk_64.276 //
āśīviṣāvṛtajalāṃ pataṃgākhyāṃ ca nimnagām /
rodinīṃ ca nadīṃ tīre yasyāḥ kinnaraceṭikāḥ // KAvk_64.277 //
kurvanti rodanaravair vighnaṃ tadgatacetasām /
tadvidhāṃ hāsinīṃ nāma hāsāpaḥrtacetasām // KAvk_64.278 //
diśanti puline yasyā vyasanaṃ kinnarāṅganāḥ /
laṅghayitvāpagāś cānyā vetrāṃ prāpya nadīṃ tataḥ // KAvk_64.279 //
kūlavetralatālambī tasyām atha titīrṣayā /
pavanapreritāṃ pāravetravallīm avāpa saḥ // KAvk_64.280 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18174378 (0.055):
yātaiḥ puṇyairiva prāpya ratnadvīpaṃ nṛpātmajaḥ // KAvk_31.15 // / dovyaratnāni saṃprāpya pratyāvṛtte tataḥ śanaiḥ /
tayā prāpya paraṃ pāram āśayevātidīrghayā / / dadarśa kinnarapuraṃ sphārasphaṭikamandiram // KAvk_64.281 //
praviśya sa śanaiḥ prapya kāntāṃ kanakapadminīm /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178233 (0.061):
so 'bhavattadgatamanāstaddarśanasamutsukaḥ // KAvk_36.36 // / sa śanairgṛhamāgatya tyaktvā sarvaparicchadam /
tattīratarum āruhya tasthau ratnalatāvṛtaḥ // KAvk_64.282 //
sa dadarśāmbujarajaḥpuñjaiḥ surabhipiñjaram /
hemakumbhair jalaṃ tatra nayantīḥ kinnarāṅganāḥ // KAvk_64.283 //
kumbhotkṣepe śramārtāyās tatraikasyāḥ sametya saḥ /
hastālambena sāhāyyaṃ kṛtvā papraccha tārn śanaiḥ // KAvk_64.284 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18187702 (0.056):
bhaviṣyasi vivekena kṛtālekaḥ śanaiḥ śanaiḥ // KAvk_44.46 //
mātaḥ kasya kṛte toyaṃ idaṃ yatnena nīyate / / yadbhaktyā gaṇyate nāyaṃ bhavatībhiḥ pariśramaḥ // KAvk_64.285 //
iti tena priyagirā sā pṛṣṭā tam abhāṣata / / mādhuryadhuryasaundarye pakṣapātavatī kṣaṇāt // KAvk_64.286 //
martyāmodāpanodāya sadā surabhivāribhiḥ /
pituḥ kinnararājasya girā snāti manoharā // KAvk_64.287 //
tayeti kathitaṃ śrutvā sudhāsikta iva kṣaṇāt / / sa hemakumbhe cikṣepa tadabhijñāṅgulīyakam // KAvk_64.288 //
snāntyās tatas tad abhihāri manoharāyāḥ kumbhāt papāta kucakumbhayuge
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6474271 (0.038):
tadā tadā manmathamohitāṃ tāṃ dayārdracakṣur bhagavān rarakṣa // KAvk_64.5 / tataḥ kadā cid bhagavān vanānte tatkautukād bhikṣugaṇena pṛṣṭaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136546 (0.040):
bhakṣyamāṇeṣu māṃseṣu kṣḥaṇaṃ khṣitirakampataḥ // KAvk_3.71 // / tataḥ padmāvatī devī patiṃ dṛṣṭvā tathāgatam /
'ṅgulīyam / / yasyāṃśumatpratimaratnamayūkhalekhāḥ kṣipraṃ nakhakṣatavilāsatulām avāpuḥ
// KAvk_64.289 // / mūrtaṃ tataḥ svaṃ anurāgam ivākalayya
ratnāṅgulīyakam anaṅgakathāntaraṅgam / / sā kāntam āgatam avetya kutas tvayedaṃ
saṃprāptam ity avadad ucchaliteva dāsīm // KAvk_64.290 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18183169 (0.062):
nijadeśāgataṃ vārtāṃ papraccha nṛparāṣṭrayoḥ // KAvk_40.76 // / so 'vadaddeva kuśalī sutastava mahīpatiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18174674 (0.063):
capalāṃ rājaputrastāṃ trastāntaḥkarṇo 'vadat // KAvk_31.35 // / neyaṃ mātaḥ samucitā sataḥ śīlaparicyutiḥ /
tatas tām avadad dāsī devi puṣkariṇītaṭe /
sthitaḥ ko 'pi yuvā kāntaḥ pratyakṣa iva manmathaḥ // KAvk_64.291 //
nikṣiptaṃ hemakumbhe 'sminn idaṃ tenāṅgulīyakam / / bhajate yatprabhāgarbham payaḥ kuṅkumakāntatām // KAvk_64.292 //
iti tadvacanaṃ tanvī priyaṃ śrutvā manoharā / / niścitya dayitaṃ prāptam ānināya tayaiva tam // KAvk_64.293 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179846 (0.047):
ityāśayānmayā tāta taduktaṃ vacanaṃ priyam / / * * * * * * * * // KAvk_37.64 // / iti śrutvā kṣitipatistaṃ pariṣvajya sādaraḥ /
tayā guptatare nyastaṃ kāntam udyānamandire / / kumudvatīva śaśinaṃ gatvāpaśyan manoharā // KAvk_64.294 //
parasparālokanavibhrameṇa viyogasaṃtāpanivedanena /
tayoḥ praharṣānubhavena lebhe śobhām aśeṣāṅgavatīm anaṅgaḥ // KAvk_64.295
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18149480 (0.058):
saṃsaktaḥ ko 'pi hṛdaye yannādyāpi virajyase // KAvk_10.90 //
yad yat kiṃ cid virahasamaye cintayābhyastam antar
yad yat prauḍhapramadasuhṛdā manmathenopadiṣṭam /
yad yat premṇaḥ sadṛśam ucitaṃ yad yad autsukyarāśes
tat tat sarvaṃ praṇayasubhagaṃ dampatī cakratus tau // KAvk_64.296 //
tataḥ pracchannavṛttāntaṃ lajjamānā manoharā / / nivedyādarśayat pitroḥ patiṃ bhūmimanobhavam // KAvk_64.297 //
tataḥ kinnararājas tāṃ kopaprasphuritādharaḥ /
uvāca darśanapathaṃ parihṛtyātmajāpateḥ // KAvk_64.298 //
aho pramādapatitā daivād anucite jane /
na vimuñcasi durvṛtte kṣālyamānāpi raktatām // KAvk_64.299 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18169423 (0.044):
tatra tābhirmukhāmbhojairnalinī malinīkṛtā // KAvk_25.54 // / yauvanābharaṇairaṅgauranurāgāvilepanaiḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18155424 (0.061):
mamāntaḥpuravaimukhyāt vivāho 'bhinavaḥ kṛtaḥ // KAvk_14.65 // / rūpayauvanagāminmyām tasyāmapi na me dhṛtiḥ /
yauvanāvanilāvaṇyaṃ spṛhaṇīyaṃ divaukasām / / bata prayātam etat te martyasnehena śocyatāṃ // KAvk_64.300 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18155424 (0.057):
mamāntaḥpuravaimukhyāt vivāho 'bhinavaḥ kṛtaḥ // KAvk_14.65 // / rūpayauvanagāminmyām tasyāmapi na me dhṛtiḥ /
udagragotraprabhavā ghanayauvananirbharā /
nimnage kṣobhavibhraṣṭā yātāsi sutarām adhaḥ // KAvk_64.301 //
vidvadudvegajananī kulavailakṣyakāriṇī /
malinā khalavidyeva saṃmatāsi na kasya cit // KAvk_64.302 //
rūpamātreṇa tuṣṭā tvaṃ yadi martyavaśaṃ gatā /
tat kiṃ na ramase hemanirmāṇapuruṣatviṣā // KAvk_64.303 //
prabhāvaguṇahīnasya puṃsaś cārutarākṛteḥ /
ālekhyapuruṣasyeva saundaryaṃ bhittirañjanam // KAvk_64.304 //
vadhyo me tvatpatiḥ pāpe hīnasaṃbandhalajjayā /
mukhaṃ draṣṭuṃ na śaknomi tvadyācñāptadivaukasām // KAvk_64.305 //
satyaṃ utsāhayuktasya kulasyonnatiśālinaḥ /
jareva kila kāyasya kanyā saṃkocakāriṇī // KAvk_64.306 //
iti sā bhartsitā pitrā tam uvāca natānanā / / asūtrahāraṃ kurvāṇā kucayor bāṣpabindhubhiḥ // KAvk_64.307 //
kopād anucitaṃ tāta naitan māṃ vaktum arhasi /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16315825 (0.034):
naivaṃ parītaḥ kṛpaṇaḥ HV_App.I,18.1055a / naivaṃ māṃ vaktum arhasi *HV_100.57ab*1121:12b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13804508 (0.034):
naiva sthānaṃ dadāmy aham HV_56.36b / naivaṃ māṃ vaktum arhasi HV_100.57ab*1121:12b
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27425589 (0.041):
vaktum arhasi me tāta NsP_15.2a / vaktum arhasi sarvajña NsP_64.7c
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4626813 (0.046):
yā vāsya prakṛtistāta tāṃ cāsmānvaktumarhasi / / kathaṃ sa bhagavānviṣṇuḥ sureṣvariniṣūdanaḥ // BndP_2,72.8 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10395263 (0.056):
12,274.060d@028_0157 bhīṣma uvāca / 12,274.060d@028_0157 vaktum arhasi me tāta śrotuṃ śraddhā mamānagha
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3813196 (0.059):
devayāni tathaiva tvaṃ % naivaṃ māṃ vaktumarhasi // MatsP_26.8 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8852716 (0.059):
devayāni tathaiva tvaṃ naivaṃ māṃ vaktumarhasi // MatsP_26.8 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4429783 (0.059):
prabrūyāḥ sarvaśas tāta tāni me vaktum arhasi // HV_105.3 // / {vaiśaṃpāyana uvāca}
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14174263 (0.061):
BhP_06.14.056/1 tvaṃ tāta nārhasi ca māṃ kṛpaṇāmanāthāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714056 (0.061):
BhP_06.14.055 // / tvaṃ tāta nārhasi ca māṃ kṛpaṇāmanāthāṃ $ tyaktuṃ vicakṣva pitaraṃ tava
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10403286 (0.062):
12,289.001a sāṃkhye yoge ca me tāta viśeṣaṃ vaktum arhasi / 12,289.001c tava sarvajña sarvaṃ hi viditaṃ kurusattama
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17127362 (0.064):
tan me tvaṃ kartum arhasi Ram_2,4.15d / tan me tvaṃ vaktum arhasi Ram_2,110.24d
na śrūyante prabhāveṇa kiṃ narāḥ kinnarādhikāḥ // KAvk_64.308 //
garuḍasyāpi durlaṅghyām imām ullaṅghya yaḥ kṣitim / / prabhāvabhūmir āyāti manuṣyaḥ sa kathaṃ bhavet // KAvk_64.309 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18154930 (0.059):
kṣaṇaṃ vicakṣaṇenāpi kṣuptipāse vivarjite // KAvk_14.31 // / yasyārthaḥ sa guṇonnataiḥ kṛtanutiḥ kaṃ vā na dhatte guṇaṃ
guṇasaṃvādinī mūrtir bhavaty eva śaririṇām / / karoty ānanda saṃvādaṃ dyutir eva himatviṣaḥ // KAvk_64.310 //
jātyā kiṃ kriyate tāta svabhāvānuguṇā guṇāḥ /
pūrṇendur amṛtasyandī kālakūṭasya sodaraḥ // KAvk_64.311 //
bhavanty antarguṇāḥ ke cic channadoṣās tathāpare /
aparīkṣya na kartavyā maṇīnāṃ mūlyalaṅghanā // KAvk_64.312 //
śrutvaitat kinnarapatis tat tatheti vicintya ca / / jāmātaraṃ samāhūya guṇajijñāsayābravīt // KAvk_64.313 //
tvayā kāntyā jitās tāvad ete kinnaradārakāḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9491269 (0.0):
Cf. KAvk 64.313 316 / tvayā kāntyā jitās tāvad ete kinnaradārakāḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21611394 (0.058):
sapta tālāḥ, sapta bheryaḥ, sapta sūkarāḥ/ / 298.029. tvayā kāntyā jitāstāvadete kinnaradārakāḥ/
saṃdarśitaprabhāvas tu divyasaṃbandham arhasi // KAvk_64.314 //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9491272 (0.0):
tvayā kāntyā jitās tāvad ete kinnaradārakāḥ / / saṃdarśitaprabhāvas tu divyasaṃbandham arhasi //
atyāyataṃ śaravanaṃ kṛtvoddhṛtaśaraṃ kṣaṇāt /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9491280 (0.037):
atyāyataṃ śaravaṇaṃ kṛtvoddhṛtya śaraṃ kṣaṇāt* / / vyuptam anyūnam uccitya punar dehi tilāḍhakam* /
vyuptam anyūnam uccitya punar dehi tilādhakam // KAvk_64.315 //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9491285 (0.0):
atyāyataṃ śaravaṇaṃ kṛtvoddhṛtya śaraṃ kṣaṇāt* / / vyuptam anyūnam uccitya punar dehi tilāḍhakam* /
saṃdarśaya dhanurvede dṛḍhalakṣyādikauśalam /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9491292 (0.0):
saṃdarśaya dhanurvede dṛḍhalakṣyādikauśalam* /
tataḥ kīrtipatākeyaṃ tavāyattā manoharā // KAvk_64.316 //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9491298 (0.0):
saṃdarśaya dhanurvede dṛḍhalakṣyādikauśalam* / / tataḥ kīrtipatākeyaṃ tavāyattā manoharā //
ity aśakye 'pi kauṭilyāt preritas tena karmaṇi / / sarvaṃ kāntānurāgeṇa kumāraḥ kartum udyayau // KAvk_64.317 //
mithyāśramakleśaphale pravṛttaṃ śarapāṭane /
taṃ vijñāya sahasrākṣaḥ pakṣapātād acintayat // KAvk_64.318 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133739 (0.063):
jātavairaḥ kṣitiopatau śatakraturacintayat // KAvk_2.11 //
kiṃ bhādrakalpiko bodhisattvo 'yaṃ pārthivātmajaḥ / / niyuktaḥ kinnarendreṇa niṣphale kleśakarmaṇi // KAvk_64.319 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18175573 (0.045):
ityuktaḥ praṇayātpatnayā tathetyāha nṛpātmajaḥ // KAvk_32.28 //
asyāsmin samayāyāse kāryaṃ sāhāyyakaṃ mayā / / iti saṃcintya śakro 'sya karmaniṣpattim ādadhe // KAvk_64.320 //
śatakratusamādiṣṭair yakṣaiḥ sūkararūpibhiḥ / / utpāṭite śaravane same vyuptaṃ tilādhakam // KAvk_64.321 //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9491346 (0.015):
Cf. KAvk 64.320 321 / śatakratusamādiṣṭair yakṣaiḥ śūkararūpibhiḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21611471 (0.039):
299.007. śatakratusamādiṣṭairyakṣaiḥ sūkararūpibhiḥ/ / 299.008. utpāṭite śaravane same vyuptaṃ tilāḍakam//46//
ekīkṛtaṃ samuccitya śakrasṛṣṭaiḥ pipīlakaiḥ / / kumāraḥ kinnarendrāya vismitāya nyavedayat // KAvk_64.322 //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9491361 (0.0):
utpāṭite śaravaṇe same vyuptaṃ tilāḍhakam* // / ekīkṛtaṃ samuccitya śakrasṛṣṭaiḥ pipīlakaiḥ /
sa saptakanakastambhān saptatālān balorjitaḥ /
sūkarīcakrasaṃyuktān viddhvā niśitapattriṇā // KAvk_64.323 //
śastrāstravikramakalāśilpaśaktim adarśayat /
yayāsya petur mukuṭe divyāḥ kusumavṛṣṭayaḥ // KAvk_64.324 //
vismito 'pi prabhāveṇa tasya kinnarabhūpatiḥ / / punas tadvañcanāyaiva tāṃ tāṃ yuktim acintayat // KAvk_64.325 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18175519 (0.057):
kāruṇyāttatpratīkāre tāṃ tāṃ yuktimacintayat // KAvk_32.24 //
dadhati vipulāścarye maunaṃ hasanti satāṃ stutau
malinavadanāḥ kīrtyutkarṣe vrajanti vivāditām /
api guṇaśatair nārādhyante viruddhadhiyaḥ paraṃ
paraparibhavakṣobhārambhasthirābhiniveśinaḥ // KAvk_64.326 //
sa tam ūce prabhāvo 'yaṃ divyaḥ prakaṭitas tvayā /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191609 (0.058):
puṇyaprabhāvaṃ jāmātuḥ kalayan samacintayat // KAvk_48.76 // / aho divyaḥ prabhāvo 'sau kumārasya pradṛśyate /
prajñāprakarṣam adhunā saṃdarśayitum arhasi // KAvk_64.327 //
abhinnavarṇarūpāṇāṃ tulyābharaṇavāsasām /
kinnarīṇāṃ sthitāṃ madhye gṛhāṇa nijavallabhām // KAvk_64.328 //
ity uktas tena sa punaḥ kinnarīśatapañcakam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18165785 (0.059):
prāpto nāptaśtiraparicayaḥ ko 'pi dharmādṛte 'nyaḥ // KAvk_23.42 // / ityuktvā vallabhāṃ lobhaparityāgāduvāha saḥ /
tulyavarṇavayoveśaṃ dadarśāvyagram agrataḥ // KAvk_64.329 //
tāsāṃ madhye parijñāya sa jagrāha manoharām / / vallarīvanasaṃcchannāṃ bhrṅgaś cūtalatām iva // KAvk_64.330 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18162047 (0.043):
pratyekabuddhaṃ rājaṣiṃ cūtapuṇpaipūjayat // KAvk_20.100 //
devo 'yam iti niścitya tatas taṃ kinnareśvaraḥ / / tuṣṭas tasmai dadau divyaratnaiḥ saha manoharām // KAvk_64.331 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178972 (0.060):
tasyāḥ parikarādānamaho nu bandhaśṛnkhalā // KAvk_37.5 // / iti saṃcintya bhagavān naikāntavihitasthitiḥ /
ślāghyopabhogavibhavaiḥ pūjitas tena sādaram /
jāyāsakhas tam āmantrya kumāraḥ svapuraṃ yayau // KAvk_64.332 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182756 (0.057):
nṛpaterbimbisārasya suhṛdaḥ sa yayau puram // KAvk_40.49 // / bimbisārastamāyātaṃ vigatacchatracāmaram /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18183521 (0.061):
karmapāśasamākṛṣṭaḥ sa yayau rorukaṃ puram // KAvk_40.100 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178610 (0.064):
hṛṣṭastenaiva sahitaḥ śūrpāraṃ svapuraṃ yayau // KAvk_36.64 // / pūrṇo 'th saṃmate bhrātustatra gośīrṣacandanaiḥ /
manoharāgragaṃ putraṃ prāptam ālokya bhūpatiḥ /
rākendudarśanodbhūtaḥ sudhāmbudhir ivābabhau // KAvk_64.333 //
putraṃ tataś caritacandrasitātapatre rājye 'bhiṣicya paritāpaharaṃ
prajānāṃ / / saṃtoṣaśītalavivekasukhābhirāmāṃ chāyām asevata nṛpaḥ praśamadrumasya //
KAvk_64.334 // / prāptābhiṣekaṃ sudhanam prabhāte taṃ saptaratnāni pṛthupratāpam /
navaprabhāvaprabhubhāvabhītyā sevānivāsārtham ivopajagmuḥ // KAvk_64.335
sa bodhisattvaḥ sudhano 'ham eva yaśodharā sāpi manoharābhūt
tadviprayogavyasanānalārtiḥ kāmānubandhād iyatī mayāptā // KAvk_64.336 //
tasmāt kāmaḥ kamalavadanānetraparyantavāsī
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12986445 (0.023):
MSS_9568 1 kāmaḥ kāmaṃ kamalavadanānetraparyantavāsī
varjyaḥ sadbhiḥ śamaṃrgavadhūbandhakeliḥ kirātaḥ /
sphūrjatpuṣpaprasarajarajaḥpuñjahālāhalāgrair
lokaḥ śokavyasanaviśikhair mohanair yena viddhaḥ // KAvk_64.337 //
iti bhikṣugaṇaḥ svayaṃ jinena svakathāṃ tāṃ viniveditāṃ niśamya /
sarasaṃ pṛthumūlam eva mene śataśākhasya manobhavam bhavasya //