View original HTML file with complete header information
sarvam avidyāmūlaṃ saṃsārataruprakāravaicitryam /
sarvam avidyāmūlaṃ saṃsārataruprakāravaicitryam /
jñātum vaktuṃ hantuṃ kaḥ śakto 'nyatra sarvajñāt // KAvk_75.1 //
śrāvastyāṃ svastimān pūrvaṃ jino jetavane sthitaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18189533 (0.038):
kleśeṣvabhītā vyasanairanītā vighnairapīḍākarameti siddhiḥ // KAvk_47.1 // / śrāvastyāṃ bhagavān pūrvaṃ jino jetavanasthitaḥ /
aśeṣadarśī bhagavān bhikṣusaṃgham abhāṣata // KAvk_75.2 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18189542 (0.031):
dharmākhyānaprasaṅgena bhikṣusaṃghamabhāṣata // KAvk_47.2 //
śṛṇuta śreyase jñānālokanirmalamānasāḥ /
pratītyasamutpādaṃ vaḥ kathayāmi yathākramam // KAvk_75.3 //
avidyāvāsanaiveyaṃ duḥkhaskandhasya bhūyasaḥ / / saṃsāraviṣavṛkṣasya mūlabandhavidhāyinī // KAvk_75.4 //
tatpratyayas tu saṃskārāḥ kāyavāṅmānasātmakāḥ /
saṃskārotthaṃ ca vijñānaṃ manaḥṣaṣṭhendriyātmakamn // KAvk_75.5 //
tatpratyayaṃ nāmarūpaṃ saṃjñāsaṃdarśanābhidham /
manaḥṣaṣṭhendriyasthānaṃ ṣaḍāyatanam apy ataḥ // KAvk_75.6 //
ṣaḍāyatanasaṃśleṣaḥ sparśa ity abhidhīyate / / ṣaṭsparśānubhavo yaś ca vedanā sā prakīrtitā // KAvk_75.7 //
tayā viṣayasaṃkleśarāgāt tṛṣṇā prajāyate / / kāmādiṣu tadudbhūtam upādānaṃ pravartate // KAvk_75.8 //
upādānodbhavaḥ kāmarūpārūpyamayo bhavaḥ /
nānāyoniparāvṛttyā jātir bhavasamudbhavā // KAvk_75.9 //
jarāmaraṇaśokādisaṃtatir jātisaṃśrayā /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1956498 (0.050):
karmāṇi sañcinoti | karmaṇāmasañcaye na bhavati jātiḥ | / jātyabhāvājjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhopāyāsāḥ sarve nirudhyante | ata
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702233 (0.055):
bhavapratyayā jāti jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā bhavanti / evam asya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736104 (0.055):
upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jāti | jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evamasya
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891655 (0.056):
avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ yāvajjātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ sambhavantītyanulomam /"
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11932343 (0.056):
ity etāvad eva brūyāt. avidyāpratyayāḥ saṃskārā yāvaj jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ [Tib. 277a] saṃbhavantīti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242590 (0.056):
nāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyānām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17275152 (0.056):
saṃskāravijñānanāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsasaṃjñinaḥ,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15081371 (0.056):
saṃskāravijñānanāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsān
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557913 (0.056):
saṃskāravijñānanāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsagambhīratayā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12558772 (0.056):
ṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsānantatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6901870 (0.056):
bhavanirodhaḥ/ na jātyutpādo na jātinirodhaḥ/}} / 04701 na jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsotpādo na jarā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887812 (0.056):
yāvajjātinirodhājjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19444706 (0.056):
yāvajjātinirodhājjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāśca
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891675 (0.056):
yāvajjātinirodhājjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6927145 (0.059):
{adhitiṣṭhan saṃjānāno 'dhimucyamānaḥ}, rūpasyābhisaṃskāre carati tat/ / 13923 jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsakaram iti vadāmi/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 724323 (0.061):
bhavanirodhaḥ na jātyutpādo na jātinirodhaḥ na / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsotpādo (PSP1: 47) na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15064770 (0.061):
jātyutpādo na jātinirodhaḥ na / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsotpādo na
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11935085 (0.061):
sūtra uktaṃ jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6568561 (0.063):
dharmavinayo yadidaṃ jātijarāvyādhimaraṇaśokasamatikramo
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960422 (0.063):
yad idaṃ jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduṣkhadaurmanasyôpāyāsān |
avidyādinirodhena teṣāṃ vyuparamakramaḥ // KAvk_75.10 //
pratītyotpādo 'yaṃ bahugatir avidyākṛtapadaḥ
sa cintyo yuṣmābhir vijanavanaviśrāmaśamibhiḥ /
parijñātaḥ samyag vrajati kila kālena tanutāṃ
tanutvaṃ saṃprāptaḥ sukhataranivāryaś ca bhavati // KAvk_75.11 //