View original HTML file with complete header information
ślāghyā jayanti jinabhaktiviśeṣabhājāṃ śraddhāsudhāprasaranirjharaśīkarās
ślāghyā jayanti jinabhaktiviśeṣabhājāṃ śraddhāsudhāprasaranirjharaśīkarās
niścetano 'py ucitacetanatām ivaiti yaḥ pūjyapūjanavidhau kusumādivargaḥ
// KAvk_93.1 // / śrāvastyāṃ vijanāsīnaṃ jinaṃ jetavane purā /
anāthapiṇḍado 'bhyetya bhagavantam abhāṣata // KAvk_93.2 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150137 (0.030):
śuddhadhīḥ sa samabhyetya bhagavantamabhāṣata // KAvk_10.136 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18149001 (0.059):
sāsūyā bhikṣavo 'bhyetya bhagavantaṃ babhāṣire // KAvk_10.58 // / bhagavan durvinītasya vātsalyādeva kevalam /
tvadbhaktir iva sarvatra mahārhaguṇaviśrutā /
bhagavan prauḍhim āyātā kanyā mama sumāgadhā // KAvk_93.3 //
śrīmataḥ sārthanāthasya nagare puṇḍravardhane / / sūnur vṛṣabhadattākhyas tatpāṇigraham iṣyate // KAvk_93.4 //
kanyāṃ dadāmi tāṃ tasmai bhagavan yadi manyase / / tvadadhīnadhanaprāṇas tvadājñāśaraṇo hy aham // KAvk_93.5 //
ity ukte tena bhagavān vātsalyavimalāśayaḥ / / ko doṣas tanayā tasmai dīyatām ity abhāṣata // KAvk_93.6 //
śāstuḥ śāsanam ādāya sādaraṃ pranipatya tam /
anāthapiṇḍadaḥ śrīmān prayayau nijamandiram // KAvk_93.7 //
Ksemendra: Kalavilasa (kskala_u.htm.txt) 11747621 (0.062):
natvātha sārthavāhaḥ prayayau nijamandiraṃ muditaḥ // 1.23 //
tataḥ sumāgadhāṃ kanyāṃ vibhavena mahīyasā /
arhāyaṃ sa dadau tasmai bhūriratnāmbarapradaḥ // KAvk_93.8 //
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6476763 (0.058):
snātas tvaṃ mārjito viprair bhūriratnasuvarṇadaḥ // KAvk_64.173 //
dattā dūrataraṃ deśam atha yāntī sumāgadhā /
bhagavaccaraṇasmṛtyā sabāṣpanayanābhavat // KAvk_93.9 //
cireṇa sā samāsādya nagaraṃ puṇḍravardhanam / / śuśrūṣābhiratā patyuḥ sadā bhartṛgṛhe 'vasat // KAvk_93.10 //
kadācid atha tāṃ śvaśrūr bhojyasaṃbhārakāriṇī /
uvāca dhanavatyākhyā saṃkhyātītavyayodyatā // KAvk_93.ll //
pūjyopakaraṇaṃ sajjaṃ kuru sarvaṃ sumāgadhe /
gṛhān naḥ prātar āgantā jagatpūjyaguṇo jinaḥ // KAvk_93.12 //
guravo gauravapadaṃ pūjyāḥ sarvajanasya te /
sameṣyanti kṣapaṇakāḥ saṃmohakṣapaṇodyatāḥ // KAvk_93.l3 //
ity uktā sā tayā tatra babhūvārambhatatparā / / jñātvā bhikṣugaṇāyeva tāṃ pūjāṃ parikalpitām // KAvk_93.14 //
athāpare 'hni viviśur nagnāḥ kṣapaṇakā gṛham /
ulluñcitakacaśmaśrusaṃkleśaniśitavratāḥ // KAvk_93.15 //
tān alajjān avasanān avalokya sumāgadhā / / māṣaśaṣpāśanābhyāsapīvarān mahiṣān iva // KAvk_93.16 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185689 (0.033):
tasyaivānucaro bhūtvā vicacāra yatavfataḥ // KAvk_41.48 // / sa dṛṣṭvā karṣakairdhārāṃ kṣetrāt kṣetrapravartitām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136545 (0.051):
bhakṣyamāṇeṣu māṃseṣu kṣḥaṇaṃ khṣitirakampataḥ // KAvk_3.71 // / tataḥ padmāvatī devī patiṃ dṛṣṭvā tathāgatam /
lajjitā vāsasācchādya vadanaṃ gurusaṃnidhau /
khedanirvedavinatā śvaśrūjanam abhāṣata // KAvk_93.17 //
aho vatāyam ācāraḥ sucirād avalokitaḥ / / digambarāṇām apy agre yad ihāste vadhūjanaḥ // KAvk_93.18 //
ete bhavadgṛhe 'dāntā bhuñjante śṛṅgavarjitāḥ /
amānuṣatvān naiteṣāṃ lajjante nūnam aṅganāḥ // KAvk_93.19 //
asthāne bhavatāṃ bhaktiḥ ko 'yam ucchṛṅkhalaḥ kramaḥ / / na tyaktam aśanaṃ yena sa kathaṃ vastram ujjhati // KAvk_93.20 //
keśonmūlanakarmaṇaiva niśitaṃ nairghṛṇyam āveditaṃ
kaupīnāṃśukavarjanena sujane śīlasya vārtaiva kā /
dambhārambhabhayaṃkare ca vadane krodhaḥ svayaṃ lakṣyate
nagnānām aśanaiṣiṇāṃ niyaminām eṣāṃ paśūnām iva // KAvk_93.21 //
yatraite paśavaḥ pūjyās tatrotsāryā bhavanti ke / / athavā deśadoṣo 'yaṃ gatānugatikā sthitiḥ // KAvk_93.22 //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5449334 (0.051):
tāmtamtāmādeśāḥ prāpnuvanti . nirdiśyamānasya ādeśāḥ bhavanti iti na doṣaḥ / bhavati . lyabbhāve ca . lyabbhāve ca prayojanam . prakṛtya prahṛtya .
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627500 (0.056):
p.24.9cd/.atho viśeṣaḥ pravaro +atra nāsti varṇā na yuktāś / caturobhidhātuṃ// / p.25.1ab/.doṣo hy ayaṃ ca^atra bhaved ayukto yad yat tvayā ca^abhihitaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8705044 (0.057):
vā bhaved / / ūṭityanyasamākṣepe tadā doṣo na vidyate //"
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4959538 (0.064):
satyam eṣa doṣo na bhavati, kiṃ tv anaruṇayāpy ekahāyanyā krayaḥ prāpnoti,
iti bruvāṇāṃ tāṃ śvaśrūr viṣaṇṇā pratyabhāṣata / / pitus te bhavane bhadre pūjyate vada kīdṛśaḥ // KAvk_93.23 //
sāvadan matpitur gehe pūjyate bhagavān jinaḥ /
kāruṇyāt sarvajagatāṃ kuśalātiśayodyataḥ // KAvk_93.24 //
dhyānādhīnaḥ stimitanayanaḥ pūrṇalāvaṇasindhur
nāsāvaṃśaṃ vipulasaralaṃ setubhūtaṃ dadhānaḥ /
bhūṣāśūnyaprasṛtarucimatkarṇapāśābhirāmaḥ
kāntyaivāsau kim api viduṣāṃ śāntim antas tanoti // KAvk_93.25 //
śirasi sahajaprājyālokaprasekamayaṃ maṇiṃ
karipatikarākārau bāhūkavat kanakadyutiḥ /
karatalagatām lekhāṃ śaṅkhadhvajāmbujamālikāṃ
śamamayamahāsāṃrājyārhaṃ bibharti sa lakṣaṇam // KAvk_93.26 //
tasyābhilāṣajanakasya mahāmunīnāṃ sarvābhilāṣakalanārahitaḥ svabhāvaḥ /
niḥśeṣitasmṛtibhuvaḥ pramadāśrayasya rāgojjhitasya sutarām adharaḥ sarāgaḥ
// KAvk_93.27 // / mūrtir nirbharasaṃgamapraṇayinī maitrī manaḥśāyinī
kṣāntis tanmayakāriṇī hṛdi dayā gāḍhaṃ samāśleṣiṇī /
sarvāśābharaṇasya bhūridayitāsaktasya saṃlakṣyate
tasyāpūrvamaṇer ananyamahimā vairāgyagarbhaḥ śamaḥ // KAvk_93.28 //
pūjyaḥ sa bhavane 'smākaṃ yasya pravrajyayā satām /
dhatte śīladukūlānām nirāvaraṇatāṃ manaḥ // KAvk_93.29 //
viśvarakṣāmaṇer yasya smṛtyāpi bhavabhoginā /
rāgadveṣogradaṃṣṭreṇa bādhyate na punar janaḥ // KAvk_93.30 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179428 (0.037):
api kaścidvasatyasyāṃ vārāṇasyāṃ na vā janaḥ // KAvk_37.37 // / iti tadvacanaṃ śrutvā tairnītaḥ sa nṛpāntikam /
iti tasyā vacaḥ śvaśrūḥ śrutvā śrotrarasāyanam / / sadyaḥ prasādaviśadā tāṃ jagāda pramodinī // KAvk_93.31 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179427 (0.057):
api kaścidvasatyasyāṃ vārāṇasyāṃ na vā janaḥ // KAvk_37.37 // / iti tadvacanaṃ śrutvā tairnītaḥ sa nṛpāntikam /
api taddarśanopāyaḥ kaścid asti varānane /
api tvatpuṇyasaṃbandhād vayam apy amṛtāspadam // KAvk_93.32 //
iti sānunayaṃ śvaśrvā sā sādaradhiyārthitā /
taṃ vaḥ saṃdarśayāmīti babhāṣe bhaktimāninī // KAvk_93.33 //
mahāpratijñāsaṃbhārabharanirvahaṇaiṣiṇī /
sā saṃśayatulāruḍhā kṣaṇaṃ dhyānaparābhavat // KAvk_93.34 //
tataḥ prāsādam āruhya bhagavatsevitāṃ diśam /
praṇipatyāsṛjat pūjyapūjārhakusumāñjalim // KAvk_93.35 //
puṣpadhūpodakair arcāṃ sā kṛtvā tatpadonmukhī /
ānandabāṣpasaṃruddhavistīrṇanayanāvadat // KAvk_93.36 //
anukampyaiva bhagavan ratnatrayavivarjitā / / tavāśramamṛgīvāhaṃ dūraṃ deśam imam gatā // KAvk_93.37 //
tvatpādapadmayugalaṃ śaraṇam prapannāṃ dūrasthitām api dṛśā spṛśa māṃ
dayālo / / vātsalyapeśaladhiyāṃ mahatāṃ pravāsadurīkṛteṣu karuṇā na tanutvam eti //
KAvk_93.38 // / bhagavan dāsasutayā tvaṃ mayādya nimantritaḥ /
prātar āgamanenaiva mānaṃ vitara me vibho // KAvk_93.39 //
ity udīrya tayotsrṣṭā vicitrakusumāvalī / / sajīviteva prayayau nabhasā bhaktidūtikā // KAvk_93.40 //
sā śvetaraktaharitāsitapuṣpapālī khe dhūpadhūmaśabalā śanakaiḥ prayāntī /
bālāmbudapraṇayinī suciraṃ cakāśe saṃcālicāpalatikeva śacīdhavasya //
KAvk_93.41 // / atha jetavanaṃ prāpya kṣaṇena kusumāvalī /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21568244 (0.038):
148.011. prāmodyamutpādaya, adya sa tvadīyenānnapānnena tṛpto 'rhattvaṃ / sākṣātkariṣyati// / 148.012. atha bhagavāñ jetavanamabhyāgataḥ/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6625746 (0.042):
śrāvastyā niryāti sma/ yena jetavanam anāthapiṇḍadasya^ārāmas / tena^upasaṃkrāntaḥ/ tasya khalu yāvatī yānasya bhūmis tāvad yānena gatvā
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18136545 (0.045):
bhakṣyamāṇeṣu māṃseṣu kṣḥaṇaṃ khṣitirakampataḥ // KAvk_3.71 // / tataḥ padmāvatī devī patiṃ dṛṣṭvā tathāgatam /
Sudhanakinnaryavadana (kbavk64u.htm.txt) 6474271 (0.051):
tadā tadā manmathamohitāṃ tāṃ dayārdracakṣur bhagavān rarakṣa // KAvk_64.5 / tataḥ kadā cid bhagavān vanānte tatkautukād bhikṣugaṇena pṛṣṭaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178558 (0.051):
kṣaṇena gatvā tadvṛttaṃ pūrṇaḥ prāha svadevatāḥ // KAvk_36.60 // / śroṇāparāntakagataḥ śrutvā teṣāṃ sa viplavam /
sā bhaktiśālinī śāstuḥ papāta caraṇābjayoḥ // KAvk_93.42 //
bhagavān api sarvajñaḥ sarvaṃ jñātvā samīhitam / / sumāgadhāyāḥ kāruṇyād ānandam avadat puraḥ // KAvk_93.43 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18141350 (0.012):
paścāt sārthaṃ grahīṣyāmaḥ pūrṇaṃ draviṇarāśibhiḥ // KAvk_6.6 // / bhagavānatha sarvajñasteṣāṃ jñātvā samīhitam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18188982 (0.031):
gamane nigraham teṣāṃ nirvikāra ivābhavat // KAvk_46.13 // / bhagavānapi sarvajñastasya jñātvā ca niścayam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18191824 (0.037):
krīḍāgajaṃ nivedyāsmai praṇatau tasthatuḥ puraḥ // KAvk_48.91 // / bhagavānapi sarvajñastayorjñātvā manoratham /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18151659 (0.042):
moheneva diśāṃ kurvan nirvivekaṃ dhiyāmiva // KAvk_11.90 // / sarvajño bhagavān jñātvā tasya tadduṣṭaceṣṭitam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18189077 (0.059):
ghoranirghātameghaughagrastalokāḥ samāyayuḥ // KAvk_46.19 // / teṣāṃ vyavasitaṃ jñātvā sarvajñaḥ pakṣapātinām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18150466 (0.060):
sukṛtaiḥ piṇḍapātaṃ me gṛhṇīyādbhagavānapi // KAvk_11.6 // / vijñāya tasyāh sarvajñaḥ saṃkalpaṃ karuṇākulaḥ /
prātar gantavyam asmābhir nagaraṃ puṇḍravardhanam / / sumāgadhā prārthayate sasaṃghasya mamārcanam // KAvk_93.44 //
śataṣaṣṭyadhikaṃ tatra yojanānām itaḥ param / / ekenāhnā ca gantavyaṃ na vilambo 'tra yujyate // KAvk_93.45 //
vyomnā maharddhyā śaknoti gantuṃ yo yaḥ prabhāvavān /
nimantraṇaśalākāṃ tvaṃ tasmai tasmai samarpaya // KAvk_93.46 //
preritaḥ sugateneti sa bhikṣubhyo nyavedayat / / ekāhagamanaprāpyaṃ śalākābhir nimantraṇam // KAvk_93.47 //
śalākāsu gṛhītāsu tatra sarvair maharddhibhiḥ / / pūrṇaḥ kumbhopadhānīyaḥ sthaviro 'py agrahīt kramāt // KAvk_93.48 //
tena prāptaprabhāvena śalākāyāṃ prasārite / / pāṇau prāha tam ānandaḥ kiṃcit smitasitānanaḥ // KAvk_93.49 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18154693 (0.062):
tāṃ vilokya tathārūpāmavadat sasmitānanaḥ // KAvk_14.14 // / iyamutpalavarṇākhyā bhikṣukī nṛparūpiṇī /
anāthapiṇḍadagṛhaṃ na gantavyaṃ padadvayam /
saṣaṣṭiyojanaśataṃ dinārdhenaiva laṅghyate // KAvk_93.50 //
ity uktaḥ sthaviras tena vailakṣyavinatānanaḥ / / acintayat svavargāgre nyūnabhāvo hi duḥsahaḥ // KAvk_93.5l //
anādikālopacitāḥ kleśajanmajarādayaḥ /
hantuṃ sapatnaiḥ śakyante prāptum ṛddhipadaṃ kiyat // KAvk_93.52 //
iti cintayatas tasya tīvrasaṃvegayā dhiyā / / prādur āsīt kṣaṇenaiva maharddhiḥ śuddhacetasaḥ // KAvk_93.53 //
atha rātryāṃ vyatītāyāṃ prabhāte sarvabhikṣavaḥ /
nānātridaśaveśeṇa vimānair nabhasā yayuḥ // KAvk_93.54 //
atrāntare mahārambhasambhāraparipūrite /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18177139 (0.063):
kalpavṛkṣādaraḥ puṃsāṃ paraṃ pratanutāṃ yayau // KAvk_35.25 // / atrāntare munigaṇāstīrthārthā dakṣiṇāpathāt /
sumāgadhā bhartṛgṛhe bhagavaddarśanotsukā // KAvk_93.55 //
saha prāsādam āruhya śvaśrūśvaśurabhartṛbhiḥ /
tasthau kusumadhūpārdhyāracanāsaṃgrahonmukhī // KAvk_93.56 //
bhikṣur ājñātakauṇḍinyas tato 'śvaratham āsthitaḥ /
divyarddhivividhāścaryaḥ prathamaṃ pratyadṛśyata // KAvk_93.57 //
taṃ dṛṣṭvā sūryasaṃkāśaṃ vismitāḥ śvaśurādayaḥ /
ūcuḥ sumāgadhāṃ prītyā kim eṣa bhagavān iti // KAvk_93.58 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185273 (0.056):
kumāraṃpaṇḍitaṃ prītyā bhagavān svayamabhyadhāt // KAvk_41.20 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182267 (0.062):
tasya saṃpreṣane yatnaḥ kriyatāṃ yadi śakyate // KAvk_40.16 // / ya eṣa bhagavān buddhaḥ sthitastvadviṣayāntike /
sāvadad bhagavān nāyaṃ dṛśyate taraṇiprabhaḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179374 (0.063):
rājaputraḥ pravṛddho 'pi nodatiṣṭhanna cāvadat // KAvk_37.33 // / pṛṣṭastataḥ kṣitīśena vaidyāstaddoṣabheṣajam /
ayam ājñātakauṇḍinyo bhikṣur akṣuṇṇadīdhitiḥ // KAvk_93.59 //
āpatatsu krameṇātha ratheṣu śvaśurādayaḥ /
kim ayaṃ kim ayaṃ bhadre bhagavān iti tāṃ jaguḥ // KAvk_93.60 // / sābravīn naiva śāstāyam ete tacchāsanocitāḥ /
bhikṣavaḥ praśamaślāghyās tapodīptataratviṣaḥ // KAvk_93.6l //
yaḥ kāntahemadrumaramyaśailaśrṅgādhirūḍhaḥ parato 'bhyupaiti /
āścaryakṛn mūrta iva prabhāvaḥ śrīmān mahākāśyapa eṣa bhikṣuḥ //
KAvk_93.62 // / pañcānanasyandanam āsthito yaḥ satoyajīmūtagabhīraghoṣam /
vyomnā samabhyeti gunaiḥ pragītaḥ sa eṣa bhikṣur bhuvi śāriputraḥ //
KAvk_93.63 // / āruhya kailāsam ivātiśubhraṃ dvipam caturdantam anantakāntiḥ /
āyāti yaḥ puṇyavatāṃ jagatsu maudgalyanāmā ca sa eṣa bhikṣuḥ // KAvk_93.64
vaidūryanālaṃ kanakāravindam āruhya ratnāṅkurakeśarāḍhyam /
upaiti yaḥ saurabhapūritāśaḥ sa eṣa bhikṣuḥ prathito 'niruddhaḥ //
KAvk_93.65 // / yaś cāmbarāgraṃ garuḍādhirūḍhaḥ pakṣānilotsāritavārivāhaḥ /
vigāhate sphitavanena bhikṣur maitrāyaṇīsūnur ayaṃ sa pūrṇaḥ // KAvk_93.66
anantam āsthāya nitāntaśāntam īrṣyāpathaṃ sattvamahodadhir yaḥ /
prabhāmṛtaiḥ sarpati tarpitāśaḥ prabhāvavān eṣyajid eṣa bhikṣuḥ //
KAvk_93.67 // / vilolavallīvalayābhirāmaṃ viśālam āruhya suvarṇatālam /
yaḥ puṇyapūrṇadyutir abhyupaiti sa eṣa bhikṣur matimān upālī // KAvk_93.68
āruhya vaiḍūryavimānaśṛṅgaṃ suvarṇaratnojjvalapatralekham /
limpann ivāgacchati yaḥ prabhābhiḥ kātyāyano nāma sa eṣa bhikṣuḥ //
KAvk_93.69 // / śarīriṇaṃ dharmam ivādhiruhya vigāhate khaṃ vṛṣavāhano yaḥ /
pṛṣṭhaḥ pratiṣṭhāpariniṣṭhitānāṃ gariṣṭhadhīḥ kauṣṭhila eṣa bhikṣuḥ //
KAvk_93.70 // / vimānahaṃsadyutibhir muhūrtaṃ smitormiramyaṃ muhur antarīkṣam /
kurvan samabhyeti taponidhir yaḥ pilindavatsāhvaya eṣa bhikṣuḥ //
KAvk_93.7l // / yo 'yaṃ samutphullalatāvitānavanāntarāle viharann upaiti /
sa śroṇakoṭiḥ śruta eṣa bhikṣur akṣuṇṇalakṣmīr gṛhanirvyapekṣaḥ //
KAvk_93.72 // / yaś cakravartī divi bhāti so 'yaṃ śāstuḥ suto rāhulakābhidhānaḥ /
hemaprabhābhūṣitadigvibhāgaḥ saṃlakṣyate merur ivānyarūpaḥ // KAvk_93.73
ete giribhyo 'tha digantarebhyaḥ kṣmāmaṇḍalād vyomataṭāntarāc ca /
āyānty asaṃkhyādbhutabhikṣusaṃghā vicitraratnāsanavāhanasthāḥ //
KAvk_93.74 // / tayā krameṇeti nivedyamānaṃ te bhikṣusaṃghaṃ vimukhaṃ vilokya /
yayuḥ praharṣādbhutasaṃbhramāṇāṃ vidheyatāṃ tulyam ananyalakṣmyāḥ //
KAvk_93.75 // / atha jvalatkāñcanacūrṇavarṇaṃ jagad babhūvārkaśataprakāśam /
aśeṣasaṃtāpaviśeṣaśāntyā śītāṃśumālāśataśītalaṃ ca // KAvk_93.76 //
atha dhanapatiśakrabrahmamukhyair amartyair
vipulagaganayātrādattasevānuyātraḥ /
amarapurapurastrīkīrṇapuṣpaprabhāvān nayanapatham ayāsīt puṇyabhājāṃ
jinendraḥ // KAvk_93.77 // / aṣṭādaśadvārapathā puraṃ tat sa tulyam aṣṭādaśamūrtir eva /
praviśya cakre śaśikāntaratnaśikhāmayaṃ veśma sumāgadhāyāḥ // KAvk_93.78
abhyarcitas tatra bahuprakāraiḥ pūrṇopacāraiḥ praṇipatya sarvaiḥ /
apūjayat paurajanaḥ samantād bahiś ca bhittipratibimbitaṃ tam //
KAvk_93.79 // / sumāgadhāyā dayayā dayāluḥ pūjāṃ gṛhītvā bhagavān sasaṃghaḥ /
anugrahālokanasaṃvibhāgaiḥ sarvānvavāyā vidadhe prasādam // KAvk_93.80 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18162749 (0.046):
visasarjojjvalāṃ janmarajaḥśuddhyai sudhānadīm // KAvk_21.46 // / athāsya bhagavān bhradrāṃ vidadhe dharmadeśanām /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18189142 (0.054):
bhaktisaṃskārasubhagaṃ vidadhe jianśāsanāt // KAvk_46.24 // / tataḥ svargocitām bhikṣurvibhūtiṃ vīkṣya bhūpateḥ /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18142951 (0.058):
śucaṃ saṃstabhya vidadhe suhṝdastanusatkriyām // KAvk_6.121 //
sumāgadhā saśvaśurādivargā sahāparaiḥ paurajanaiś ca sarvāḥ /
śāstus tayā deśanayā babhūvuḥ śuddhāśayās tatkṣaṇadṛṣṭasatyāḥ //
KAvk_93.81 // / sumāgadhāyāḥ kuśalānubandhaṃ puṇyaṃ prabhāvaṃ vipulaṃ vilokya /
te bhikṣavas tatra kutūhalena papracchū ramyaṃ jinam ādivṛttam //
KAvk_93.82 // / pṛṣṭaḥ sa taiḥ saṃsadi sarvadarśī sumāgadhāyāḥ kuśalasya hetum /
dantaprabhābhiḥ kakubhāṃ mukheṣu diśan prakāśam bhagavān babhāṣe //
KAvk_93.83 // / vārāṇasyām abhūt pūrvaṃ kṛkeḥ kantasya bhūpateḥ /
sutā kāñcanamālākhyā kucakāñcanamālikā // KAvk_93.84 //
kāśyapākhyasya śāstuḥ sā satataṃ bhaktiśālinī /
paricaryāṃ vyadhāt sārdhaṃ sakhīnāṃ pañcabhiḥ śataiḥ // KAvk_93.85 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18189400 (0.051):
bhojyaṃ pratyekabuddhānāṃ so 'rthitaḥ pañcabhiḥ śataiḥ // KAvk_46.42 // / sa teṣāṃ parabhogārhaṃ durbhikṣāvadhi bhojanam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179872 (0.054):
prayayau mantriputrāṇāṃ sahitaḥ pañcabhiḥ śataiḥ // KAvk_37.66 //
sa kadācin narapatir vikṛtasvapnadarśanāt /
bhayasaṃśayasaṃbhrāntaḥ papraccha phalakovidān // KAvk_93.86 //
te taṃ rājasutādveṣān nimittajñā babhāṣire /
atipriyasya hṛdayaṃ hutvāgnau labhyate śivam // KAvk_93.87 //
iti teṣām anādṛtya vacaḥ krūrataraṃ nṛpaḥ / / bhagavantaṃ yayau draṣṭuṃ kāśyapaṃ duhitur girā // KAvk_93.88 //
sa tam etyāvadat svapnaḥ savikāraḥ paraṃ mayā /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4434522 (0.063):
ko 'yaṃ vidhir mama mahān na jāne tv asya kāraṇam | / *HV_108.11cd*1214:9 | / svapno 'yaṃ kiṃ mayā dṛṣṭa utāho vibhramo mama ||
dṛṣṭo 'dya sarvaṃ sarvajña tatphalaṃ vaktum arhasi // KAvk_93.89 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10403288 (0.049):
12,289.001a sāṃkhye yoge ca me tāta viśeṣaṃ vaktum arhasi / 12,289.001c tava sarvajña sarvaṃ hi viditaṃ kurusattama
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28941791 (0.053):
tatphalaṃ labhate sarvaṃ LiP_1,77.98c / tatphalaṃ vaktumarhasi LiP_1,77.2d
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23977878 (0.053):
vaktum arhasi sarvajña % mama sarvārthasādhakam // NsP_64.7 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17042865 (0.053):
vaktum arhasi sarvajña mama sarvārthasādhakam // NsP_64.7 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18179801 (0.058):
pracuraṃ tadabhiprāyaṃ vaktumarhasi tattvataḥ // KAvk_37.61 // / iti kṣitibhujā pṛṣṭaḥ so 'bravīttanmayoditam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26913417 (0.063):
sāṃkhyaṃ yogasya no vipra $ viśeṣaṃ vaktum arhasi & / tava dharmajña sarvaṃ hi % viditaṃ munisattama // BrP_239.1 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11184716 (0.063):
sāṃkhyaṃ yogasya no vipra viśeṣaṃ vaktum arhasi / / tava dharmajña sarvaṃ hi viditaṃ munisattama // BrP_239.1 //
vātāyanena nirgacchan ruddhapuccho mayā gajaḥ / / tṛṣitasya tathā paścāt kupo dhāvan vilokitaḥ // KAvk_93.90 //
tṛptaś ca śaktuprasthena mauktiprasthavikrayaḥ /
samīkṛtāni dṛṣṭāni kudārūṇi ca candanaiḥ // KAvk_93.9l //
kalabhena mahāhastī samāhūtas tathāhave / / parān aśuciliptāṅgaḥ pralimpan viplutaḥ kapiḥ // KAvk_93.92 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18133367 (0.046):
prāpyāliliṅga kariṇīṃ vigāhya gahanaṃ gajaḥ // KAvk_1.47 // / tataḥ śāntasmaro hastī dinairabhyetya saptabhiḥ /
sphītarājyām abhiṣiktaś ca kucāpalanidhiḥ kapiḥ /
paṭo 'ṣṭādaśabhiḥ kṛṣṭaḥ puruṣair apy asaṃkṣayaḥ // KAvk_93.93 //
ramyapuṣpaphalārāmaś caurair api viluṇṭhitaḥ /
dveṣopahāsakalahāsaktaś ca vipulo janaḥ // KAvk_93.94 //
svapnādbhutānām eteṣāṃ manye ghorataraṃ phalam / / iti pṛṣṭaḥ kṣitibhujā bhagavān kāśyapo 'bravīt // KAvk_93.95 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18185975 (0.047):
bhikṣubhirbhagavāṇ pṛṣṭastatkathāmabravījjinah // KAvk_41.69 // / bhagavān kāśyapaḥ pūrvaṃ vārāṇasyāṃ tathāgataḥ /
śatāyuṣi jane śāstā śāntaḥ śākyamunir jinaḥ /
bhaviṣyaty amṛtāmbhodhiḥ sa drṣṭaḥ kuñjaras tvayā // KAvk_93.96 //
tasyāpi paścime kāle śrāvakāḥ kalisaṃśrayāt / / tyaktaśīlaguṇācārā bhaviṣyanti saviplavāḥ // KAvk_93.97 //
apakvālpavivekānāṃ balāt te gṛhavāsinām /
svayaṃ sevāṃ samālambya kariṣyanty eva deśanām // KAvk_93.98 //
arthanīyo 'rthibhāvena yasmāt sevāsu dhāvati /
tṛṣitasya vrajan paścāt kūpas tasmād vilokitaḥ // KAvk_93.99 //
te kariṣyanti lobhāndhaḥ saṃmohopahatāḥ param /
bodhyaṅgamuktāprasthasya śaktuprasthena vikrayam // KAvk_93.lOO //
tīrthavākyakudārūṇi buddhabhāṣitacandanaiḥ /
sāmyam āpādayiṣyanti te maugdhyād aviśeṣiṇaḥ // KAvk_93.101 //
kvacid bhadraṃ samāsādya vinītaṃ bhikṣukuñjaram /
duḥśīlakalabho bhikṣuḥ spardhayā dhik kariṣyati // KAvk_93.102 //
cāpalāśuciliptāṅgaḥ suśīlān bhikṣumarkaṭaḥ /
anulimpan svadoṣeṇa kariṣyaty ātmasannibhān // KAvk_93.103 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12978362 (0.054):
MSS_9234 1 kasmai hanta phalāya sajjana guṇagrāmārjane sajjasi / svātmopaskaraṇāya cen mama vacaḥ pathyaṃ samākarṇaya /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12777171 (0.057):
devor'cakaparādhīnaḥ sarvaṃ tebhyaḥ kariṣyati // BhS_37.160 //
ṣaṇḍakasyābhiṣekaś ca bhaviṣyati kaper iva / / saṃbuddhaśāsanapaṭaṃ kṛṣyamāṇaṃ na naṃkṣyati // KAvk_93.104 //
saṃghadravyaphalārāmeṣv api yāsyanti cauratām /
mithaḥ kalahaśīlāś ca bhaviṣyanty apavādinaḥ // KAvk_93.105 //
tava svapnavipākānte phalāny etāni bhūtale /
iti śāstur vacaḥ śrutvā vismito 'bhūn mahīpatiḥ // KAvk_93.106 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26853202 (0.027):
etad vaiśyavacaḥ śrutvā $ vismito 'bhūn mahīpatiḥ //* BrP_170.79 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11124513 (0.027):
etad vaiśyavacaḥ śrutvā vismito 'bhūn mahīpatiḥ //* BrP_170.79 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18182516 (0.040):
puṣpavarṣe surairmukte vismito 'bhūnmahīpati // KAvk_40.31 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18143249 (0.052):
savāścaryairiva kṛtaṃ tad dṛṣṭvā vismito 'bhavat // KAvk_6.142 // / mahāhemakapāṭābhyāṃ ruddhaddhāram vilokya tat /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16936312 (0.063):
vismito 'bhūn mahīpatiḥ BrP_170.79b / vismito vākyam abravīt BrP_123.191d
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18170915 (0.064):
bhagavantaṃ praṇamyātha vismitaḥ prayayau nṛpaḥ // KAvk_27.47 //
sānugasyātha nṛpateḥ sa śāstā dharmadeśanām /
kṛtvā kāñcanamālāyā dideśa kuśalārhatām // KAvk_93.l07 //
janmāntale cakārārcāṃ stūpe nāraṅgamālayā /
sā tena sukṛtenaiva jātā hemasrajāṅkitā // KAvk_93.108 //
seyaṃ sumāgadhā puṇyaprabhāveṇa mahīyasā / / prāptādya janakāyasya samyak kuśalasetutām // KAvk_93.109 //
adhidhāyeti bhagavān nabhasā bhikṣubhiḥ saha / / rucā saṃpūrayann āśāṃ yayau jetavanaṃ jinaḥ // KAvk_93.ll0 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18186797 (0.062):
kāle kuśalamūlānāṃ jine bhaktirajāyata // KAvk_43.5 // / atha jetavana gatvā bahgavantaṃ tathāgatam /
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18178762 (0.063):
punarjetavanaṃ gacchannudyayau saha bhikṣubhiḥ // KAvk_36.75 // / vrahan mārīcilokasthām maudgalyāyanamātaram /
puṃsāṃ satkulabhūtaye balavatī mithyaiva putraspṛhā
sūnuś ced aguṇas tad eva viphalaṃ tat kiṃ na sarvaṃ kulam /
sā kanyā kila jāyate guṇavatī puṇyaprabhāvād yayā
saṃsārorusaritpatau kulayugam nāv eva saṃtāryate // KAvk_93.111 //
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18146565 (0.055):
yenaite na bhavanti bandhabhavane bhūyo bhavagranthaye // KAvk_8.78 // / iti kṣemendraviracitāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ śrīguptāvadānaṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18176770 (0.063):
vimalamanasāmantevāsī vivekamahānidhim // KAvk_34.28 // / iti kṣemendravicaritāyāṃ bodhisattvāvadānakalpalatāyāṃ