View original HTML file with complete header information
(Khs_11) / // namaḥ śrīkhasarpaṇāya // / iha śubhaṅkaranāmā upāsakaḥ śubhakarmakārī karuṇāyamānaḥ sa kila
(Khs_11) / // namaḥ śrīkhasarpaṇāya // / iha śubhaṅkaranāmā upāsakaḥ śubhakarmakārī karuṇāyamānaḥ sa kila
potalakagamanodyataḥ / gacchan khāḍīmaṇḍale khasarpaṇanāmā grāmo 'sti
tatroṣitaḥ / tasya tu bhagavatāryāvalokitśvareṇa pratyādeco dattaḥ / mā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11984471 (0.016):
dauvārikasadharmaṇau kāmachandavyāpādau. tau hi kāmadhātubandhanāgārān / niḥkramaṇaṃ na dattaḥ. dauvārikavat. anucarasadharmāṇaḥ
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370722 (0.054):
hukhalitar iti nāma bhavati | / ayaṃ hukhalitarākhyo grāmaḥ daiñcho ityākhye puragaṇe vidyamāno 'sti |
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8363053 (0.056):
ayaṃ jalāśayo bhṛṅgpuragaṇe pūrvoktakuṭahārapuragaṇanikaṭavartini yo / divalgāsanāmā grāmo 'sti | / tanmadhye khyātimad bhavati |
gaccha tvam ihāsmān vairocanābhisaṃbodhitantrarājakrameṇa sthāpaya tena
mahān satvārtho bhaviṣyati / tato 'sau bhagavantaṃ śīghram eva kāritavān /
ity eṣā śrutiḥ / tatra bhagavataḥ sādhanāya dṛṛṣṭisaṃpattiḥ kriyate /
varaṃ bhikṣoḥ śīlavipattir na punar dṛṣṭivipattir iti / atas tatra tāvat
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090265 (0.022):
bhojane mātrajñatā ca / śīlavipattir dṛṣṭivipattiś ca / śīlavyasanaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6317602 (0.040):
maraṇadharmatā ca | api caikeṣāṃ śīlavipattirapi, dṛṣṭivipattirapi yato
kṣaṇikān nirātmakān sarvadharmān vyavalokya vyapagatasakalavikalpaḥ
kṛpāśayo 'ho vatāmī satvāḥ kleśakarmādibhir upadrutāḥ / tato
jātijarāmaraṇaduḥkhair (Khs_12) atīva pīḍyamānāḥ santo 'nekaprakāraduḥkham
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6901870 (0.038):
bhavanirodhaḥ/ na jātyutpādo na jātinirodhaḥ/}} / 04701 na jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsotpādo na jarā
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7104515 (0.041):
nāmamanusmaranti, mucyante te īdṛśātsaṃsārikādduḥkhāt / / jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevanāduḥkhadaurmanasyopāyāsaparimukta
madhyantavibhagatika.html 19073568 (0.043):
gacchatīty arthaḥ / / kliśYata iti jātijarāvyādhimaraṇādibhis traidhātuke
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6569478 (0.044):
pacyamānāṃstapyamānān paritapyamānān / jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsaiḥ,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25835724 (0.046):
rāgādikleśagaṇasamudācārātitīkṣṇatarādityamaṇḍalopatāpitajagajjātijarāmaraṇaduḥkhadahanasaṃtāpopaśamatatparāṇāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583262 (0.054):
bhikṣū vigatarāgau vigatadveṣau vigatamohau parimuktau / jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsaur nistṛṣṇau
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583310 (0.054):
samohāvaparimuktau / jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsairmamāntike
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6569617 (0.054):
pañcasu kāmaguṇeṣu traidhātukaratyām | aparimuktā / jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ | dahyante
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2583769 (0.056):
jātijarāmaraṇakleśamahāsamudāt | ahamapi puruṣaḥ pāraṃ brajeyamiti
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9848754 (0.058):
śratvā jātidharmāṇaḥ sattvā jātyā parimokṣante / evaṃ / jarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ parimokṣante /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19444585 (0.058):
pañcagatisaṃgṛhītasattvarāśigatasya svātmagatasya ca sāṃsārikasya / jātivyādhijarāmaraṇasvabhāvasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645120 (0.060):
sarāgaḥ sadveṣaḥ samohK‍h̲ 'parimukto / jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyo tṛptaḥ
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22763558 (0.061):
tasmāj jātiṃ duḥkhaṃ jātijarāvyādhimaraṇanirmuktāḥ |
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18688260 (0.063):
mokṣārtham abhiniṣkrānto jātivyādhijarādibhiḥ // / yatra sarvaṃ na bhavate yatra sarvaṃ nirudhyate /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7113964 (0.063):
mahāyānasūtraratnarājaṃ śrutam / na tvayā punareva saṃsāraṃ saṃsaritavyam / / na punarapi teṣāṃ jātijarāmaraṇaṃ bhaviṣyati / tata iṣṭapriyaviprayogo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6927145 (0.064):
{adhitiṣṭhan saṃjānāno 'dhimucyamānaḥ}, rūpasyābhisaṃskāre carati tat/ / 13923 jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsakaram iti vadāmi/
anubhavanti / tato 'haṃ lokeśvaro bhūtvā teṣāṃ duḥkhādy apanayāmi /
sarvajñajñāne pratiṣṭhāpayāmi / ity evaṃ pratijñāśayaṃ kṛtvā svahṛdi
paṃkārajasahaśradalapadmavarāṭakamadhye akārajacandramaṇḍalopari āṃ tāṃ
suṃ bhṛṃ haṃ iti pañca bījāni vinyasya / etadraśmimālābhiḥ sañcodyānīya
tān gurubuddhabodhisatvān gaganatale purovartinaḥ kṛtvā
vandanāpūjāpāpadecanātrisaraṇagamanādisaptavidhāṃ pūjām ekadaśadhāṃ vā
kṛtvā maitrīkaruṇādicaturbrahmavihārī bhāvanāṃ kuryāt tataḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11890862 (0.063):
guṇeṣu guṇavatsu ceti. svaparasāṃtānikeṣu maitrīkaruṇādiṣu guṇeṣu.
śūnyatājñānavajrasvabhāvātmako 'ham ity uccārya śūnyatābodhim kṛtvā
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477071 (1.192):
oṃ śūnyatājñānavajrasvabhāvātmako 'ham iti paṭhet // Mvupts_5 //
Nagarjuna: Pindikrama (transmitted as the first krama of Nagarjuna's (nagpindu.htm.txt) 14386091 (1.192):
oṃ śūnyatājñānavajrasvabhāvātmako 'ham |
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15152924 (1.192):
paṭhet | oṃ svabhāvaśuddhāḥ sarvadharmāḥ svabhāvaśuddho 'ham | oṃ / śūnyatājñānavajrasvabhāvātmako 'ham | dhūpavākyam | oṃ bhagavan śrī
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19553817 (1.192):
oṃ śūnyatājñānavajrasvabhāvātmako 'ham.
Dipamkarabhadra: Guhyasamajamandalavidhi (dipguhsu.htm.txt) 17280195 (0.063):
pratyātmavedyadharmatvāc chūnyajñānātmako hy aham || 19 / oṃ śūnyatājñānavajrasvabhāvātmako 'ham |
bhagavān avalokiteśvaro yoginātmanā bhūyate / sa ca śaraccandragauraḥ /
jaṭāmakuṭī śirasi amitābhadhārī sarvālaṅkārabūṣitaḥ / ratnasiṃhāsanopari
sahasradalapadmasthaḥ / lalitākṣepaḥ dvibhujaikamukhaḥ / vāmena padmadhārī
Khasarpanasadhana (= Khs) (khasrpsu.htm.txt) 9612394 (0.025):
kṛtamaṇḍalamadhyasiṃhāsanopari sahasradalapadmasthapañcātmakam pūjayed iti
kanakaśyāmavarṇā / unnatapīnapayodharā / sarvālaṅkārabhūṣitā /
utpalakalikāsannakaradvayārpitanetrā / tadanu sadhanakumārah /
kanakojjvalaḥ / ratnābharaṇo ratnamukuṭī vāmakakṣāvasaktamalikaḥ /
kṛtāñjalipuṭaḥ / tadanu bhṛkuṭī jaṭāmukuṭinī / mūrdhni caityālaṅkṛtā /
kanakojjvalā / raktavastraparidhānā / dakṣiṇahastena namaskāraṃ kurvāṇā /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11439449 (0.063):
sarvālaṅkārabhūṣitā ekavastrā dakṣiṇahastena bījapūrṇāvasaktaphalā
apareṇākṣamālādharā / vāmakarābhyāṃ tridaṇḍīkamaṇḍaluvyagrā / tadanu
hayagrīvo jvaladbhāsuraḥ piṅgalordhvakeśaḥ / nāgābharaṇo raktavarṇaḥ /
lambodaro vyāghracarmāmbaraḥ / daṇḍahastaḥ / evaṃ pañcātmako bhagavān
bhāvanīyaḥ / saparivāraḥ / pūjayitavyo 'py evaṃvidhaḥ / tataḥ kṛtamaṇḍale
rakṣa o māṃ hūṃ phaṭ svāhā // oṃ vajrarekhe hūṃ maṇḍalamantraḥ // oṃ
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19553582 (0.058):
kṛtamukhaśaucādiḥ / oṃ rakṣa rakṣa hūṃ hūṃ hūṃ phaṭ svāhā
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15151901 (0.060):
nyasedanena mantreṇa - oṃ maṇidhari vajriṇi mahāpratisare rakṣa 2 māṃ
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14313191 (0.061):
2 maunya 2 śānte 2 dānte 2 vajradhara bandhabandhani vajrapāṇe phaṭ / om / hūṃ ṣṭroṃ phaṭ 2 svāhā / om vajrapāśe bandha 2 vajrapāśaṃ ca
Pratisarakalpadharani (psarkdhu.htm.txt) 27874878 (0.062):
āyuḥsandhāraṇi bale balavati / oṃ jayavijaye hūm hūṃ phaṭ / oṃ maṇidhari / vajriṇi hūm hūṃ phaṭ phaṭ svāhā // oṃ maṇivajre hṛdayavajre
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14254746 (0.064):
oṃ bhara bhara saṃbhara saṃbhara indriyabalaviśodhane hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ / svāhā // / oṃ maṇidhari vajriṇi mahāpratisare hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ svāhā //
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14256832 (0.064):
balavati jaya vidye hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ svāhā / oṃ maṇidhari vajriṇi /
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14313540 (0.064):
/ om sarvatathāgatoṣṇīṣasitātapatre hūṃ phaṭ / om rakṣa 2 māṃ / sarvasattvāṃśca hūṃ phaṭ svāhā / tadyathā - om anale 2 acare 2 khasame 2
āgaccha bhagavan maṇḍalakasiṃhāsane oṃ āḥ iti mantrakṛtādhyeṣāṇāyāṃ
kṛtamaṇḍalamadhyasiṃhāsanopari sahasradalapadmasthapañcātmakam pūjayed iti
Khasarpanasadhana (= Khs) (khasrpsu.htm.txt) 9612253 (0.025):
jaṭāmakuṭī śirasi amitābhadhārī sarvālaṅkārabūṣitaḥ / ratnasiṃhāsanopari / sahasradalapadmasthaḥ / lalitākṣepaḥ dvibhujaikamukhaḥ / vāmena padmadhārī
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153176 (0.038):
oṃ vajragandhe svāhā | oṃ vajratilakabhūṣaṇe svāhā | yajñopavītam | oṃ
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15152176 (0.044):
svāhā | gandhaḥ | oṃ vajrapuṣpe svāhā | puṣpaṃ | oṃ vajradhūpe svāhā |
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25305765 (0.049):
vajrapuṣpe huṃ / vajradhūpe huṃ / vajradīpe huṃ / vajragandhe huṃ /
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15151933 (0.062):
pātayedanena mantreṇa, oṃ vajrodake hūṃ | oṃ vajragomaye huṃ | oṃ / vajrabhūmau surekhe sarvatathāgatādhiṣṭhānādhitiṣṭhantu svāhā | etacca
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25314748 (0.063):
vajrānalena oṃ vajradhūpe huṃ ity anayā dhūpamudrāsahitayā
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153313 (0.063):
oṃ vajrapuṣpe svāhā | naivedyasamarpaṇam | oṃ vajranaivedya svāhā | / oṃ vajrasamayācāraṃ khādyabhojyādikaṃ prabho |
vajragandhe hūṃ / oṃ vajrāloke hūṃ / oṃ vajrāhāre hūṃ / iti saṃpūjya
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153176 (0.034):
oṃ vajragandhe svāhā | oṃ vajratilakabhūṣaṇe svāhā | yajñopavītam | oṃ
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15152176 (0.062):
svāhā | gandhaḥ | oṃ vajrapuṣpe svāhā | puṣpaṃ | oṃ vajradhūpe svāhā | / dhūpaṃ | oṃ vajranaivedye svāhā | naivedyaṃ | oṃ vajradīpe svāhā | dīpaṃ |
saṃstutya mantrajāpam kuryāt / oṃ sarvatathāgatapūjāmeghaprasarasamūhe hūṃ
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26584825 (0.049):
ha hā he he haṃ hruṃkāraṃ phaṭ huṃ svāhāntameva ca // Rrā_2,8.106 //
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846413 (0.053):
hūṃ 2 phaṭ svāhā | oṃ vajrayakṣa hana hūṃ phaṭ svāhā | oṃ āharite mahābale
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4821099 (0.055):
īśvara uvāca / oṃ guhyakubjike huṃ phaṭ mama sarvopadravān
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3686873 (0.056):
hayagrīvāya sidhyantu mantrapadaiḥ svāhā / om amitodbhavāya huṃ phaṭ phaṭ / svāhā / om namo hayāya svāhā / om namo viśvamūrtaye svāhā / namaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4781769 (0.057):
caṇḍahṛdayāya hūṃ phaṭ oṃ caṇḍaśirase tathā(3) /AP_76.007ab/ / oṃ caṇḍaśikhāyai hūṃ phaṭ caṇḍāyuḥ(4) kavacāya ca //AP_76.007cd/
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25301574 (0.060):
oṃ sarvavit sarvāpāyaviśodhani dhama dhama dhyānapāramitāpūje huṃ huṃ phaṭ / / dhūpāyā mantraḥ / / oṃ sarvavit sarva durgatipariśodhane kleśopakleśacchedani puṣpālokini
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25301626 (0.060):
oṃ sarvavit sarvāpāyagandhanāśani vajragandhopāyapāramitāpūje aḥ huṃ phaṭ / / gandhāyā mantraḥ / / oṃ sarvavid narakagatyākarṣaṇi huṃ jaḥ phaṭ / vajrāṅkuśasya mantraḥ /
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25301592 (0.060):
prajñāpāramitāpūje trāṃ huṃ phaṭ / puṣpāyā mantraḥ / / oṃ sarvavit sarvāpāyaviśodhani jñānālokakari praṇidhipāramitāpūje hrīḥ huṃ
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25301609 (0.060):
oṃ sarvavit sarvāpāyaviśodhani jñānālokakari praṇidhipāramitāpūje hrīḥ huṃ / phaṭ / dīpāyā mantraḥ / / oṃ sarvavit sarvāpāyagandhanāśani vajragandhopāyapāramitāpūje aḥ huṃ phaṭ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4890279 (0.061):
sarvavidveṣiṇāṃ mukhastambhanaṃ kuru 2 oṃ hūṃ pheṃ phetkāriṇi svāhā / phaṭ hetuñca samālikhya tajjapāntaṃ mahābalaṃ /AP_314.007ab/
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14313509 (0.062):
sarvasattvāṃśca vajrapāṇe hūṃ phaṭ svāhā / om sarvatathāgatoṣṇīṣa
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4761809 (0.063):
1 oṃ hrāṃ haḥ phaṭ hamiti ga, cihnitapustakapāṭhḥ / 2 oṃ hrīṃ phaṭ hamiti ga, cihnitapustakapāṭhaḥ oṃ hrūṃ haḥ phaṭ hūmiti ṅa,
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25301661 (0.063):
oṃ sarvavit sarvāpāyabandhanamocani huṃ vaṃ phaṭ / vajrasphoṭasya mantraḥ / oṃ sarvavit sarvāpāyagatigahanaviśodhani huṃ hoḥ phat / vajrāveśasya
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6702640 (0.064):
oṃ mara mara mārayamāraya svāhā / / oṃ huṃ phaṭ svāhā // GarP_1,20.19 //
sarvatathāgatasulalitanamitair namāmi bhagavantaṃ jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14313510 (0.035):
sarvasattvāṃśca vajrapāṇe hūṃ phaṭ svāhā / om sarvatathāgatoṣṇīṣa
pratīccha kusumāñjalir nātha hoḥ / iti vandanāmantraḥ / oṃ muḥ svāhā iti
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25315311 (0.063):
āvāhanamudrāyā madhyamādvayaṃ prasārya visarjanamudrā / mantro 'sya / oṃ / kuberāya svāhā /
visarjanamantraḥ / oṃ kha kha kha hi / gṛhṇa gṛhṇa gṛhṇa ntu sarvabhautikā
imaṃ baliṃ svāhā / iti balimantraḥ / atha pūjārambhakāle evam uccārya
cittaṃ śodhanīyaṃ / yat sarvaduścaritebhyo viratiṃ
karomi / sarvabuddhabodhisatvaśikṣāṃ śikṣiṣye / yāvat pūjāvidhena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21606431 (0.064):
282.018. daṃṣṭhrānivāsī yakṣaścintayati idaṃ bhagavacchāsanaṃ vinaśyati/ / 282.018. ahaṃ ca śikṣāṃ dhārayāmi/ / 282.019. na mayā śakyaṃ kasyacidapriyaṃ kartum/
samanvayāmi / yady evaṃ na kriyate / tadā rāgajaṃ dveṣajaṃ mohajaṃ
Bhavasankrantisutra (bsu010_u.htm.txt) 24138210 (1.788):
anuraktaḥ saṃrajyate / saṃrakto rāgajaṃ dveṣajaṃ mohajaṃ karma
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25811035 (1.788):
raktaḥ san rāgajaṃ dveṣajaṃ mohajaṃ karmābhisaṃskaroti kāyena vācā
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28237054 (1.788):
śītodikā puṣkariṇī svātir eva ca rāgajaṃ / dveṣajaṃ caiva mohajaṃ bhavati paścimaṃ //
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28237559 (1.788):
+ + yapratyayāc ca sparśaḥ phalgunaḥ svātir eva ca / rāgajaṃ dveṣajaṃ mohajam ānandena paṃcikāha /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24245974 (0.029):
yasmād yadā hetoḥ sāmānyaviśeṣalakṣaṇayonirdeśaḥ kriyate sa / nirduṣṭhadṛṭānta ityucyate tasmād yatra tallakṣaṇayornirdeśo na sambhavati
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7550042 (0.029):
kṣipakādiṣu prakṣepāditvaṃ na kriyate / / chandasyamipacorapyaliṭyetvaṃ vaktavyam /
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9687281 (0.035):
doṣaḥ? atiprasaṅga iti cet, tatparihārikā dṛśyānupalabdhirbhaviṣyati / / na ca tāvanmātrasya kāraṇatvamastīti vācyam, andhasyāpi śuklapaṭe
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 357539 (0.036):
(P_7,4.2) KA_III,345.24 346.16 Ro_V,247.4 249.4 {27/28} yat tāvat / ucyate ādīdhayateḥ ādīdhakaḥ , āvevayateḥ āvevakaḥ , yīvarṇayoḥ iti lopaḥ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5471211 (0.036):
svaraḥ na prāpnoti . na eṣaḥ doṣaḥ . yat tāvat ucyate ādīdhayateḥ / ādīdhakaḥ , āvevayateḥ āvevakaḥ , yīvarṇayoḥ iti lopaḥ na prāpnoti iti
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3342183 (0.036):
yadāpi mokṣasya saṃsāragativailakṣaṇyātprāṇānāṃ jīvena sahāgamāśṅkya / tasmānnotkrāmantītyucyate tadāpyatraiva samavanīyanta iti
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26491345 (0.039):
sādhanam upālambhaś cāsmin kriyata iti evaṃviśeṣaṇo jalpaḥ/ / na khalu vai chalajātinigrahasthānaiḥ sādhanaṃ kasyacid arthasya
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22547271 (0.039):
sādhanamupālambhaścāsmin kriyata iti evaṃviśeṣaṇo jalpaḥ// / na khalu vai chalajātinigrahasthānaiḥ sādhanaṃ kasyacidarthasya
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25611382 (0.041):
naca brahma kriyate niyatvādityarthaḥ / / parokṣatvānupatteśca jñānaphalasya /
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18565629 (0.042):
1 yadā yadā maṇikaro vaiḍūrya + + + vabhi 'vadeti | tadā tadā / prabhasvaratarai bhavati pariśuddhataraś ca bhavati | evam evāvusa pūṛṇa
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 507168 (0.043):
atra suvarṇasyaiva yathā rucikādibhāvaḥ suvarṇakāreṇa kriyate na yasya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25854927 (0.044):
saumanasyasthānīyānyabhiniviśate, abhiniviṣṭaḥ san rāgajaṃ dvevajaṃ / mohajaṃ karma karotītyādinā duḥkhotpattāvāyadvāratvaṃ ṣaṇṇāmāyatanānām |
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2913835 (0.050):
ajñānāvṛtāḥ saṃrajyante / saṃraktā rāgadveṣamohajaṃ karmābhisaṃskurvanti /
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10452870 (0.055):
manasā rāgajamapi karmābhisaṃskurvanti / dveṣajamapi mohajamapi
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16520169 (0.064):
nitya-ātma-sukha-śucyādi-viparyāsatvād rāga-dveṣa-moha-vistārād rāgajaṃ / karmāpi abhisaṃskaroti | iṣṭavighātakatvād dveṣotpannaṃ karmāpi
kuśalamūlaṃ syāt / iha sarva eva satvā rāgadveṣamohāśayāḥ // tathā hi
rāgajakuśalamūlena nandopanandau nāgarājānau
dveṣajena rāgeṇa mohajena vaiśravaṇo yakṣo bhūtaḥ /
ity ato rāgadveṣamohādīn parihṛtya cittaśuddhyā karuṇāyamānacittena