View original HTML file with complete header information
Navaślokī / āryāṣṭasāhaśrikāyāḥ prajñāpāramitāyāḥ piṇḍārthaḥ
Kambalapada: Navasloki (= Nś) (knavslou.htm.txt) 13668510 (0.064):
āryāṣṭasāhasrikāyāḥ prajñāpāramitāyāḥ piṇḍārthaḥ samāptaḥ
Navaślokī / āryāṣṭasāhaśrikāyāḥ prajñāpāramitāyāḥ piṇḍārthaḥ
Kambalapada: Navasloki (= Nś) (knavslou.htm.txt) 13668510 (0.064):
āryāṣṭasāhasrikāyāḥ prajñāpāramitāyāḥ piṇḍārthaḥ samāptaḥ
prajñāpāramitāmbodhau śubharatnākare svayam / / sarvā pāramitās tatra tādātmyena vyavasthitāḥ // Nś_1 //
niṣprapañcā nirābhāsā nirvikalpā nirālayā / / niḥsvabhāvā parā sūkṣmā bindunādavivarjitā // Nś_2 //
prajñāpāramitā mātā sarvabuddhodayā parā / / trayānupalabdhirūpā sarvajñajñānagocarā // Nś_3 //
prajñāpāramitāṃ saṃyag yo bhāvayitum icchati / / tenārthato navaślokāś cintanīyāḥ samāsataḥ // Nś_4 //
karmaprabhāvasaṃbhūtaṃ ṣaḍāyatanalakṣaṇam /
punarbhavam iti khyātaṃ pratibhāsopamaṃ hi tat // Nś_5_[1] // / nirmitaṃ nagaraṃ yadvad vilokayati nirmitaḥ /
tadvat paśyati rūpāṇi karmabhir nirmitaṃ jagat // Nś_6_[2] //
dharmaṃ deśayataḥ śabdā ye kecit śrutigocarāḥ /
pratiśrutkopamāḥ sarve prodbhūtaśrutinaḥ śrutāḥ // Nś_7_[3] //
āghrataṃ svāditaṃ tathā spraṣṭaṃ viṣayalālāsaiḥ / / svapnatulyam idaṃ sarvam upalabdhaṃ na vidyate // Nś_8_[4] //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22571392 (0.049):
iti, evaṃ ca etad bhūtopalabdhau tulyam / upṛthivyādyupalabdhirapi svapnaviṣayābhimānavat prasajyate //
Kesava: Samkhyatattvapradipika (or Samkhyarthatattvapradipika; according (kestprau.htm.txt) 26194709 (0.059):
athaivamahaṃkārostu svapnadaśāyāmāropārthaṃ buddhitattve na mānamasti
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2448947 (0.059):
NyS_4,2.32: māyāgandharvanagaramṛgatṛṣṇikāvadvā // / nanu svapnapratyayānāmastvevandharmakatvaṃ ye punarabhī jāgratyatprayāḥ
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382654 (0.060):
svapnānūbhūtavat sarveṃ gataṃ na punarīkṣyate //
māyāyantro naro yadvad bhinnāṃ ceṣṭāṃ karoti vai /
tadvad ceṣṭāṃ karoty eva dehayantro nirātmakaḥ // Nś_9_[5] //
nānopalabdhayo yāś ca pratikṣaṇasamudbhavāḥ / / marīcisadṛśāś caite dṛṣṭanaṣṭāḥ vilakṣaṇāḥ // Nś_10_[6] //
pratibimbanibhaṃ grāhyam anādicittasaṃbhavam /
tadākāraṃ ca vijñānam anyonyapratibimbavat // Nś_11_[7] //
dhyāyināṃ svacchasaṃtāne yaj jnanendusamudbhavam /
udakacandropamaṃ tad dhi pratyakṣaṃ na vidyate // Nś_12_[8] //
yoginām api yaj jñānaṃ tad apy ākāśalakṣaṇam / / tasmāj jñānaṃ ca jñeyaṃ ca sarvam ākāśalakṣaṇam // Nś_13_[9] //
iti cintayataḥ tattvaṃ sarvabhāveṣv anāśritam / / bodhipraṇidhicittena jñānaṃ agraṃ bhaviṣyati // Nś_14 //