View original HTML file with complete header information
||śrīḥ|| / krama dīpikā / śrīmad bhagavat śrī kṛṣṇārādhana nirūpaṇa pravaṇa āgama nibandhaḥ
||śrīḥ|| / krama dīpikā / śrīmad bhagavat śrī kṛṣṇārādhana nirūpaṇa pravaṇa āgama nibandhaḥ
vidyā vinoda śrī govinda bhaṭṭācārya kṛta vivaraṇa sahitā
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25282976 (0.0):
KrdC_5.95 || / iti śrī vidyāvinoda govinda bhaṭṭācārya viracite krama dīpikāyā vivaraṇe
prathamaḥ paṭalaḥ / veṇu vāda vinoda lālasaṃ
divya gandha parilipta vakṣasam | / vallavī hṛdaya vitta hāriṇaṃ
bhāvaye kam api gopa nandanam || / viśiṣṭa śiṣṭācārānumita śruti bodhita kartavyatāka prāripsita pratibandhaka durita nivṛtty asādhāraṇa kāraṇam
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28099334 (5.960):
nirvighnaparisamāptyarthaṃ śiṣṭācārānumitaśrutibodhitakartavyatākam
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28101038 (0.019):
maṅgalamācareta' iti śrutiḥ tayā bhavati ityāśayena pūrvaṃ / 'śiṣṭācārānumitaśrutibodhitakartavyatākamiṣṭadevatānamaskārātmakaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28189362 (0.027):
ityādipadānāmāvṛttānāmarthadvayabodhakatvānupapattireva/ nanu / śiṣṭācārānumitaśrutibodhikartavyatākamityanena
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28099704 (0.046):
maṅgalasya śrutibodhitakartavyatākatvaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28101080 (0.046):
prakāśikāyāṃ maṅgalasya śrutibodhitakartavyatākatvaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28189486 (0.046):
boddhavyaśabdādāvapi tathā prasaṅgāt/ ata eva [3] maṅgalasya / śrutibodhitakartavyatākatvaṃ vyavasthāpayituṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28189545 (0.046):
śaṅgāviṣayakecchā tadviṣayatvaṃ ca śaṅkāyām/ maṅgalasya / śrutibodhitakartavyatākatvaṃ vyavasthāpayeyamitīcchayā pūrvapakṣaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28101176 (0.051):
vedabodhitakartavyatākatvaṃ śiṣṭācārānumitaṃ na tu veda iti
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28189379 (0.052):
śiṣṭācāramātrasya / śrutibodhitāpravṛttapravṛttiviṣayatvalakṣaṇakartavyatārahitabhojanasādhāraṇatvāt/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28189634 (0.062):
ityanumitividheyatvasya śrutibodhitakartavyatākatva eva sattvāt/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28099717 (0.062):
vedabodhitakartavyatākatvarūpavakṣyamāṇavidheyakoṭipraviṣṭatve 'pi
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28101608 (0.062):
rāgaprāpte bhojanādau vedabodhitakartavyatākatvarūpasādhyābhāvavati
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28101639 (0.062):
tadanupādāne vedabodhitakartavyatākatvarūpasādhyābhāvavati
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28101993 (0.062):
vedabodhitakartavyatākatvarūpasādhyābhāvāt vyabhicāraḥ syāditi
iṣṭa devatā'nusmaraṇa pūrvakaṃ maṅgalam āśīr vyājena kṛtaṃ
śiṣya śikṣārtham ādau nibadhnāti kalāttamāyety ādinā |
kalātta māyā lavakātta mūrtiḥ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607989 (0.0):
dīpikāyām (1.1) / kalātta māyā lavakātta mūrtiḥ
kala kvaṇad veṇu nināda ramyaḥ | / śrito hṛdi vyākulayaṃs trilokīṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12972931 (0.0):
MSS_9005 1 kalāttamāyālavakāntamūrtiḥ kalakvaṇadveṇuninādaramyaḥ / / MSS_9005 2 śrito hṛdi vyākulayaṃstrilokīṃ śriye'stu gopījanavallabho vaḥ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607997 (0.0):
kalātta māyā lavakātta mūrtiḥ / kala kvaṇad veṇu nināda ramyaḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25255262 (0.063):
śabdāyamānaḥ veṇur vaṃśaḥ kala kvaṇaṃś cāsau veṇuś ceti kala kvaṇad veṇuḥ / | tasya ninādena ramyaḥ sarva mukha prada ity arthaḥ |
śriye 'stu gopī jana vallabho vaḥ // Krd_1.1 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12972936 (0.0):
MSS_9005 2 śrito hṛdi vyākulayaṃstrilokīṃ śriye'stu gopījanavallabho vaḥ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7608002 (0.0):
śrito hṛdi vyākulayaṃs trilokī / śriye'stu gopī jana vallabho vaḥ ||
gopī jana vallabho yuṣmākaṃ śriye sampade 'stu bhūyād iti yojanā |
gopījanasya gopāṅganā janasya vallabhaḥ svāmī | tathā ca
gopī janasyaivāvijñāta vinaya prakarasyāpi vallabhaḥ kiṃ punaḥ
sādhakasyāśeṣa pūjā vidhāna kovidasyeti bhāvaḥ | yad vā gopī prakṛtir jano
mahad ādir anayor vallabhaḥ preraka ity arthaḥ | / kīdṛśaḥ kalāyāṃ jñāna svarūpe svasmin āttāyāḥ prāptāyā adhyastāyā māyāyā
lavakena leśena vikṣepātma svabhāvena āttā prāptā mūrtir yena sa tathoktaḥ
| etena tasya śarīra sambandhe 'pi na svarūpānusandhāna pracyutir
āvaraṇa śakter aprāmāṇyād iti bhāvaḥ | / atha vā kalā bandhane, tathā ca bandhanātmaka saṃsāra pravartanārthaṃ
svīkṛta māyā leśātmaka jala tattvātmanāṅgīkṛta mūrtir iti | toyena jīvān
visasarja bhūmyām iti | / athavā, saṃmohana mantra rūpakaṃ kāma bījaṃ sakala gopāla mantrāṇāṃ bījam
udāharati kaleti | kaś ca laś ca kalau tābhyām attau gṛhītau sambaddhau
māyā lavakau caturtha svarānusvārau tābhyām āttā svīkṛtā bīja rūpā mūrtir
yena saḥ tathoktaḥ kala ity atrākāra uccāraṇārthaḥ |
punaḥ kīdṛśaḥ | kalam avyaktaṃ madhuraṃ yathā syāt tathā kvaṇan
śabdāyamānaḥ veṇur vaṃśaḥ kala kvaṇaṃś cāsau veṇuś ceti kala kvaṇad veṇuḥ
| tasya ninādena ramyaḥ sarva mukha prada ity arthaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607991 (0.063):
kalātta māyā lavakātta mūrtiḥ / kala kvaṇad veṇu nināda ramyaḥ |
punaḥ kīdṛśaḥ | hṛdi śritaḥ hṛt paṅkaje sthitaḥ hṛdi dhyeya ity arthaḥ |
yad vā sarva prāṇināṃ hṛdaye 'ntaryāmi rūpeṇa sthita ity arthaḥ |
kiṃ kurvan | trayāṇāṃ lokānāṃ samāhāras trilokī | trailokyaṃ vyākulayan
kartavyeṣu vicāra śūnyaṃ kurvan māyayā mohayann ity arthaḥ | tad uktaṃ
gītāyāṃ / īśvaraḥ sarva bhūteṣu hṛd deśe 'rjuna tiṣṭhati |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20105556 (0.0):
06,040.061a īśvaraḥ sarvabhūtānāṃ hṛddeśe 'rjuna tiṣṭhati
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14406579 (0.0):
īśvaraḥ sarva bhūtānāṃ hṛd deśe 'rjuna tiṣṭhati |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13943961 (0.0):
īśvaraḥ sarva bhūtānāṃ hṛddeśe'rjuna tiṣṭhati |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3432102 (0.0):
sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṃ ca
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3449587 (0.0):
ca
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3468048 (0.0):
īśvaraḥ sarvabhūtānāṃ hṛddeśe 'rjuna tiṣṭhati / bhrāmayan sarvabhūtāni"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3471097 (0.0):
īśvaraḥ sarvabhūtānāṃ hṛddeśe 'rjuna tiṣṭhati /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12917564 (0.032):
MSS_6257 1 īśvaraḥ sarvabhūtānāṃ hṛddeśe'rjuna tiṣṭhati /
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15631816 (0.041):
īśvaraḥ sarvabhūtānāṃ hṛddeśe 'rjuna tiṣṭhati Bhg_18.061a
bhrāmayan sarva bhūtāni yantrārūḍhāni māyayā || iti |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20105561 (0.0):
06,040.061a īśvaraḥ sarvabhūtānāṃ hṛddeśe 'rjuna tiṣṭhati / 06,040.061c bhrāmayan sarvabhūtāni yantrārūḍhāni māyayā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3215510 (0.0):
tathāceśvaragītāsvapi 'īśvaraḥ sarvabhūtānāṃ hṛddeśer'juna tiṣṭhati / / bhrāmayansarvabhūtāni yantrārūḍhāni māyayā' (gī. 18.61) iti /
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25629552 (0.0):
īśvaraḥ sarvabhūtānāṃ hṛddeśerjuna tiṣṭhati / bhrāmayan sarvabhūtāni yantrārūḍhāni māyayā 18.61
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15631825 (0.0):
[=MBh_06,040.061a] / bhrāmayan sarvabhūtāni yantrārūḍhāni māyayā Bhg_18.061c [=MBh_06,040.061c]
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6826623 (0.0):
īśvaraḥ sarvabhūtānāṃ hṛddeśerjuna tiṣṭhati | / bhrāmayan sarvabhūtāni yantrārūḍhāni māyayā ||61||
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12756978 (0.0):
hṛdi tiṣṭhati sarvātmā śrībhūmibhyāṃ ca pārṣadaiḥ // BhS_33.29 // / bhrāmayan sarvabhūtāni yantrārūḍhāni māyayā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14406584 (0.0):
īśvaraḥ sarva bhūtānāṃ hṛd deśe 'rjuna tiṣṭhati | / bhrāmayan sarva bhūtāni yantrārūḍhāni māyayā ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13943966 (0.0):
īśvaraḥ sarva bhūtānāṃ hṛddeśe'rjuna tiṣṭhati | / bhrāmayan sarvabhūtāni yantrārūḍhāni māyayā ||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12917570 (0.0):
MSS_6257 1 īśvaraḥ sarvabhūtānāṃ hṛddeśe'rjuna tiṣṭhati / / MSS_6257 2 bhrāmayan sarvabhūtāni yantrārūḍhāni māyayā //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3432107 (0.0):
hṛddeśe 'rjuna tiṣṭhati / bhrāmayan sarvabhūtāni yantrārūḍhāni māyayā //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3449592 (0.0):
ca
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3468052 (0.0):
īśvaraḥ sarvabhūtānāṃ hṛddeśe 'rjuna tiṣṭhati / bhrāmayan sarvabhūtāni"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3471102 (0.0):
īśvaraḥ sarvabhūtānāṃ hṛddeśe 'rjuna tiṣṭhati / / bhrāmayan sarvabhūtāni yantrārūḍhāni māyayā // BhGR_18.61 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3471127 (0.0):
sakalapravṛttimūlajñānodayapradeśe tiṣṭhati / kathaṃ kiṃ kurvaṃs tiṣṭhati / ? yantrārūḍhāni sarvabhūtāni māyayā bhrāmayan / svenaiva nirmitaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10932211 (0.026):
hṛddeśer'juna tiṣṭati / / bhrāmayansarvabhūtāni yantrārūḍhāni māyayā' /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssbh2u.htm.txt) 24099617 (0.063):
tathāceśvaragītāsvapi 'īśvaraḥ sarvabhūtānāṃ hṛddeśer'juna tiṣṭhati / / bhrāmayansarvabhūtāni yantrārūḍhāni māyayā' (gī. 18.61) iti /
atra laghu dīpikā kāraḥ kalātta māyety ādinā gopī jana vallabha ity anena
ca bīja sahito 'tra daśākṣaraḥ sūcitaḥ | kala kvaṇad ity ādinā dhyānaṃ
sūcitaṃ | trilokīṃ vyākulayann ity anena ca vaśyādi prayogāḥ sūcitāḥ ity
āha || KrdC_1.1 || / guru namaskāra pūrvakaṃ kartavyaṃ pratijānīte
guru caraṇa saroruha dvayotthān / mahita rajaḥ kaṇakān praṇamya mūrdhnā |
gaditam iha vivicya nāradādyair / yajana vidhiṃ kathayāmi śārṅga pāṇeḥ // Krd_1.2 //
iha granthe śārṅga pāṇeḥ śrī kṛṣṇasya yajana vidhiṃ
pūjāhomādikaraṇa prakāraṃ vivicya vivecanaṃ kṛtvā kathayāmi āsamāpter
vartamānatvāt | tathā ca, prācīna granthebhyaḥ sva granthasyopādeyatā
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14533314 (0.050):
granthakaraṇe ca gurvanumatipratipādanena granthasyopādeyatā pradarśitā / bhavati // 23
darśitā | kīdṛśam ? nārada gautama prabhṛtibhir gaditam | etena svokteḥ
svātantryaṃ nirākṛtam iti bhāvaḥ | kiṃ kṛtvā ? mūrdhnā mastakena mahitāḥ
pūjitā ye rajaḥ kaṇakā dhūli leśās tān praṇamya kīdṛśān guru caraṇa dvayam
eva padma dvayaṃ tad utthān tad udbhavān | etena / guru bhart bhatty atiśayaḥ sūcitaḥ | tathā guru dhyānaṃ śirasi kartavyam
ity api sūcitam || KrdC_1.2 || / mantrāntarebhyo gopāla mantrasyātiśāyitaṃ vaktuṃ bhūmikāṃ racayati
kṣiti sura nṛpa viṭ turīyajānāṃ / muni vanavāsi gṛhastha varṇināṃ ca |
japa huta yajaādibhir manūnāṃ / phalati hi kaścana kasyacit kathañcit // Krd_1.3 //
hi yataḥ manūnāṃ gopāla mantra vyatiriktānāṃ madhye kaścana
mantrorāśyādinā śodhitaḥ kṣiti sura prabhṛtīnāṃ varṇānāṃ madhye
muni vanavāsi prabhṛtīnām āśramāṇāṃ cakārāt strīṇāṃ madhye kasyacit
kathaṃcij janasya bhāgya vaśāj japa homādibhir ādi śabdena tarpaṇādeḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25277815 (0.053):
japādibhir japa pūjā homa tarpaṇādibhiḥ parisādhya sādhayitvā acyuta dhīr
parigrahaḥ | phalati phalaṃ dadātīti yojanā | hi śabdo 'trāvadhāraṇa iti
kaścit kṣitisuro brāhmaṇaḥ | nṛpaḥ kṣatriyaḥ | viṭ vaiśyaḥ | turīyaḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10256822 (0.059):
12,014.035d@003_0025 jighāṃsantaṃ jighāṃsīyān na tena bhrūṇahā bhavet / 12,014.035d@003_0026 brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdro vāpy antyajo 'tha vā
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035334 (0.060):
brāhmaṇaḥ kāmalubdho 'pi YS182v_4.46c / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vāpi Mn_10.117a / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyas Mn_10.4a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20741756 (0.060):
13,131.002c kena karmavipākena vaiśyo gacchati śūdratām / 13,131.003a vaiśyo vā kṣatriyaḥ kena dvijo vā kṣatriyo bhavet
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10260654 (0.061):
12,024.022d*0030_06 taskarasya viśeṣeṇa nānyo daṇḍo vidhīyate / 12,024.022d*0030_07 brāhmaṇaḥ kṣatriyo vāpi vaiśyaḥ śūdro 'tha vā dvijaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618460 (0.062):
yadidamucyate brāhmaṇa iti vā kṣatriya iti vā vaiśya iti vā śūdra iti vā/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627050 (0.062):
p.21.3/ tad idaṃ brāhmaṇa te bravīmi, saṃjñāmātrakam idaṃ lokasya yad idam / ucyate brāhmaṇa iti vā kṣatriya iti vā vaiśya iti vā śūdra ity vā/ sarvam
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10835729 (0.062):
nāhaṃ vipro na vaiśyo 'haṃ na śūdraḥ kṣatriyo hy aham /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24880026 (0.064):
vyapadiśanto vyapadiśanti / idaṃ me nāmāsyedaṃ nāmeti / kṣatriyo 'hamayaṃ / vā / brāhmaṇo vaiśyaḥ śūdro 'hamayaṃ vā ayaṃ me pitā 'sya va / yathā pitā
śūdraḥ | munir yatiḥ | vanavāsī vānaprasthaḥ | gṛhasthaḥ
kṛta dāra parigrahaḥ | varṇī brahmacārī || KrdC_1.3 ||
adhunā gopāla mantrasya sarveṣu siddhatvam āha
sarveṣu varṇeṣu tathāśrameṣu / nārīṣu nānāhvaya janmabheṣu |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934738 (0.0):
anyatra / sarveṣu varṇeṣu tathāśrameṣu / nārīṣu nānāhvaya janmabheṣu |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25255609 (1.192):
brahmacāri prabhṛtiṣu nārīṣu nānāhvaya janmabheṣu nānā prakāra nāmasu
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21055949 (0.025):
tathā ca krama dīpikāyām [1.4] / sarveṣu varṇeṣu tathāśrameṣu / nārīṣu nānāhvaya janmabheṣu
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25255600 (0.058):
drāg eva jhaṭity eva dātā keṣu sarveṣu varṇeṣu brāhmaṇādiṣu sarvāśrameṣu
dātā phalānām abhivāñchitānāṃ / drāg eva gopālaka mantra eṣaḥ // Krd_1.4 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21055958 (0.0):
nārīṣu nānāhvaya janmabheṣu / dātā phalānām abhivāñchitānāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934741 (0.0):
nārīṣu nānāhvaya janmabheṣu | / dātā phalānām abhivāñchitānāṃ
siddhādi gaṇanānirapekṣa evaiṣa prathopasthito
vakṣyamāṇa daśākṣara gopāla mantro na tu gopāla viṣayako mantra gaṇo
'tiprasaṅgāt | / svāhā praṇava saṃyuktaṃ mantraṃ śūdre dadad dvijaḥ |
śūdro niraya gāmī syād dvijaḥ śūdro 'bhijāyate ||
ity āgama virodhāt | lakṣaṇāpatteś ca | vāñchitānāṃ svābhimatānāṃ phalānāṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28207208 (0.055):
darśitadoṣānavakāśāt/ anyathā uktarītyā avyavasthāpattyā / siddhāntalakṣaṇavirodhāpatteriti dhyeyam/
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19140854 (0.060):
tasyasvātmanikriyāvirodhādalaṅkāratvānupapatteḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20957746 (0.060):
prabalapratyavirodhaprabalānumānavirodhaprabalāgamavirodhādibhedenānekavidho / lakṣaṇaṭīkāyāṃ vyaktaḥ/ tathā ca
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28108095 (0.064):
kapiṃlatvādergolakṣaṇatvāpattirityarthaḥ/ / nanu na sādhāraṇaḥ
drāg eva jhaṭity eva dātā keṣu sarveṣu varṇeṣu brāhmaṇādiṣu sarvāśrameṣu
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25255537 (0.058):
adhunā gopāla mantrasya sarveṣu siddhatvam āha / sarveṣu varṇeṣu tathāśrameṣu
brahmacāri prabhṛtiṣu nārīṣu nānāhvaya janmabheṣu nānā prakāra nāmasu
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934736 (1.192):
sarveṣu varṇeṣu tathāśrameṣu / nārīṣu nānāhvaya janmabheṣu |
tahtā nānā prakāra janma nakṣatreṣu stasv apīty arthaḥ || KrdC_1.4 ||
evaṃ saty api guru caraṇa śuśrūṣā paropasthitāya mantro deya iti vyanakti
nūnam acyuta kaṭākṣa pātena / kāraṇaṃ bhavati bhaktir añjasā |
tac catuṣṭaya phalāptaye tato / bhaktimān adhikṛto harau gurau // Krd_1.5 //
yasmān nūnaṃ niścitam acyuta kaṭākṣa pātena śrī kṛṣṇa kṛpāvalokane bhaktir
añjasā tattvataḥ kāraṇaṃ tatas tasmāt kāraṇāt tac catuṣṭaya phalāptaye
prasiddha dharmādi puruṣārtha catuṣṭaya rūpa phala prāpty arthaṃ harau
viṣṇau gurau mantra dātari ca bhakti yukta puruṣo dīkṣādāv adhikṛto
'dhikārī bhavatīty arthaḥ | etena guru devatayor abhedena dhyānaṃ
kartavyam iti sūcitam || KrdC_1.5 || / adhunā pūjā kramam āha
snāto nirmala śuddha sūksma vasano dhautāṅghri pāṇyānanaḥ
svācāntaḥ sapavitra mudrita karaḥ śvetordhva puṇḍrojjvalaḥ |
prācī dig vadano nibaddhya sudṛḍhaṃ padmāsanaṃ svastikaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25255815 (0.056):
tathaivābhidhānāt | anantaraṃ sudṛḍhaṃ yathā syāt tathā padmāsanaṃ / svastikaṃ vā kṛtvā | tatra padmāsanaṃ prasiddhaṃ, svastikaṃ lakṣaṇaṃ tu
vāsīnaḥ sva gurūn gaṇādhipam atho vandeta baddhāñjaliḥ // Krd_1.6 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25255839 (0.043):
āsīna upaviṣṭaḥ sva gurūn gaṇeśaṃ ca vandeta | atho śabdaś cārthe
snātaḥ sva gṛhyokta vidhinā āgamokta vidhināpīti kecit | nirmale viśade
prakṣālite sūkṣme vastre yasya sa tathoktaḥ | dhauteti
prakṣālita pāṇi pāda vadanaḥ | svācāntaḥ smṛty ukta vidhinā kṛtācamanaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19588855 (0.042):
01,003.115A athottaṅkas tathety uktvā prāṅmukha upaviśya / suprakṣālitapāṇipādavadano 'śabdābhir hṛdayaṃgamābhir adbhir upaspṛśya
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13586516 (0.048):
(AVParis_41,1.3) suprakṣālitapāṇipādavadanaḥ prāg vīrāsanenopaviśya jīvā
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17391577 (0.051):
athāśaucavyapagame susnātaḥ suprakṣālitapāṇipādaḥ svācāntas tv evaṃvidhān
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10572021 (0.054):
athāśaucavyapagame prātaḥ suprakṣālitapāṇipādaḥ svācāntaḥ evaṃ vidhāneva
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17399612 (0.054):
athātaḥ susnātaḥ suprakṣālitapāṇipādaḥ svācānto devatārcāyāṃ sthale vā
sa pavitreti pavitra sahitaḥ mudrā yukta hastaḥ supavitreti pāṭhe
atiśobhana pavitreṇa mudritaḥ mudrā sambaddho tilakenojjvalaḥ |
prācī dig vadanaḥ pūrvābhimukhaḥ | / atra prāg vadanasya kaṇṭhoktatvāt prāg vadanaṃ mukhyaṃ tad asambhave
tūdaṅmukhatvaṃ rātrau tu sarva pūjāsvedodaṅmukhatvaṃ purāṇe ca
tathaivābhidhānāt | anantaraṃ sudṛḍhaṃ yathā syāt tathā padmāsanaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25255728 (0.056):
prācī dig vadano nibaddhya sudṛḍhaṃ padmāsanaṃ svastikaṃ / vāsīnaḥ sva gurūn gaṇādhipam atho vandeta baddhāñjaliḥ // Krd_1.6 //
svastikaṃ vā kṛtvā | tatra padmāsanaṃ prasiddhaṃ, svastikaṃ lakṣaṇaṃ tu
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25255728 (0.059):
prācī dig vadano nibaddhya sudṛḍhaṃ padmāsanaṃ svastikaṃ / vāsīnaḥ sva gurūn gaṇādhipam atho vandeta baddhāñjaliḥ // Krd_1.6 //
jānūrvor antare samyak kṛtvā pāda tale ubhe |
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23127763 (0.0):
padmāsanamiti proktaṃ yogināṃ hṛdayaṅgamam // Dg_5.10 = DbhP_7,35.10 // / jānūrvorantare samyak kṛtvā pādatale śubhe /
Svatmarama: Hathayogapradipika (hathyopu.htm.txt) 3372124 (0.0):
aṅgīkṛtāny āsanāni kathyante kānicin mayā // HYP_1.20 // / jānūrvor antare samyak kṛtvā pāda-tale ubhe /
Gheranda-Samhita (ghers__u.htm.txt) 14815157 (0.053):
<2.13/1> jānūrvor antare kṛtvā yogī pādatale ubhe !
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10189327 (0.058):
<2.13/1> jānu+urvor* antare kṛtvā !yogī pāda+tale ubhe !
Gheranda-Samhita (ghers_pu.htm.txt) 10194779 (0.058):
<2.13/1> jānu+ +urvoḥ antare kṛtvā !yogī pāda+ +tale ubhe !
ṛju kāya samāsīnaṃ svastikaṃ tat pracakṣate || / āsīna upaviṣṭaḥ sva gurūn gaṇeśaṃ ca vandeta | atho śabdaś cārthe
Gheranda-Samhita (ghers__u.htm.txt) 14815161 (0.037):
<2.13/1> jānūrvor antare kṛtvā yogī pādatale ubhe ! / <2.13/2> ṛjukāyaḥ samāsīnaḥ svastikaṃ tat pracakṣate !!2.13!
Gheranda-Samhita (ghers_pu.htm.txt) 10194783 (0.037):
<2.13/1> jānu+ +urvoḥ antare kṛtvā !yogī pāda+ +tale ubhe ! / <2.13/2> ṛju+ +kāyaḥ samāsīnaḥ !svastikam tat pracakṣate !!2.13!
Svatmarama: Hathayogapradipika (hathyopu.htm.txt) 3372127 (0.037):
jānūrvor antare samyak kṛtvā pāda-tale ubhe / / ṛju-kāyaḥ samāsīnaḥ svastikaṃ tat pracakṣate // HYP_1.21 //
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10189329 (0.043):
<2.13/1> jānu+urvor* antare kṛtvā !yogī pāda+tale ubhe ! / <2.13/2> ṛju+kāyaḥ samāsīnaḥ !svastikaṃ* tat pracakṣate !!2.13!
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25255732 (0.043):
vāsīnaḥ sva gurūn gaṇādhipam atho vandeta baddhāñjaliḥ // Krd_1.6 //
'nukta samuccayena tenāgre durgāṃ pṛṣṭhe kṣetra pālaṃ vandeta tad uktaṃ
gautamīye vāme guruṃ dakṣiṇato gaṇeśaṃ durgāṃ puraḥ kṣetrapatiṃ ca paścāt
prayogaś ca guṃ gurbhyo namaḥ, gaṃ gaṇapataye namaḥ, duṃ durgāyai namaḥ,
kṣeṃ kṣetrapālāya namaḥ | baddhāñjaliḥ kṛtāñjali puṭaḥ sann ity arthaḥ |
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16198950 (0.064):
kṛtāñjalipuṭaḥ sthitaḥ *HV_111.7*1340:2b / kṛtāñjalipuṭā dīnā *HV_107.57*1179:10a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13760316 (0.064):
kṛtāñjalipuṭaḥ sthitaḥ HV_111.7*1340:2b / kṛtāñjalipuṭā dīnā HV_107.57*1179:10a
atra śāradā tilakokta krameṇaitad boddhavyaṃ dakṣiṇe pūjā dravya sthāpanaṃ
vāme jala kumbha sthāpanaṃ pṛṣṭhe kara prakṣālana pātra sthāpanaṃ purato
dīpa cāmarādy upakaraṇa sthāpanam iti || KrdC_1.6 ||
bhūta śuddheḥ pūrvaṃ kṛtyam āha / tato 'stra mantreṇa viśodhya pāṇī
tritāla dig bandha hutāśa śālān | / vidhāya bhūtātmakam etad aṅgaṃ
viśodhayec chuddha matiḥ krameṇa // Krd_1.7 // / tatas tad anantaraṃ bhūtātmakaṃ pṛthivyādi pañca mahābhūtamayam etad aṅgaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258255 (0.045):
svāsān nikṛd viśva mūrty ādiṣu syāt // Krd_1.33 // / tatas tad anantaraṃ krameṇa gurūpadeśa krameṇa taj jñaḥ nṛsiṃha bīja jñaḥ
śarīraṃ śuddha matiḥ viśada matiḥ viśodhayed devatātmakaṃ kuryād ity
arthaḥ | nādevo devam arcayed iti vacanāt | krameṇa vakṣyamāṇa prakāreṇa |
kiṃ kṛtvā ? astra mantreṇaiva astrāya phaḍ ity anena / tan mantrāṅgāstra mantreṇaiva vā, gandha puṣpābhyāṃ hastau saṃśodhya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25274499 (0.041):
mūla mantrāstra mantreṇāstrāya phaḍ ity anena vā ukṣitaṃ siktaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25269030 (0.052):
astra manunā mūlamantrāstra mantreṇa astrāya phaḍ iti mantreṇa vā
kara nyāsaṃ kṛtvāstra mantreṇaivordhvordhvaṃ tāla trayaṃ kuryāt | tad
uktaṃ śāradāyām kara nyāsaṃ samāsādya kuryāt tāla trayaṃ tataḥ iti |
anantaram astra mantreṇaiva choṭikayā daśa dig bandhanaṃ astra mantreṇaiva
vahni prākāraṃ jalenātmanaḥ pariveṣṭana rūpaṃ vidhāya kṛtvā | atra
sampradāyaḥ hṛt padma karṇikā sthaṃ dīpa śikhā nibhaṃ jīvātmānaṃ haṃsa iti
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259577 (0.062):
tat karṇikā madhya gaṃ hṛt padma karṇikā madhya stham ity arthaḥ |
mantreṇa suṣumṇā vartmanā mastakopari / sahasra dala kamalāvasthita paramātmani saṃyojya
pṛthavy ādi pañca viṃśati tattvāni tatra vilīnāni vibhāvya bhūta śuddhiṃ
kuryāt || KrdC_1.7 || / bhūta śuddhim āha / iḍā vaktre dhūmraṃ satata gati bījaṃ salavakaṃ
smaret pūrvaṃ mantro sakala bhuvanocchoṣaṇa karam |
svakaṃ dehaṃ tena pratata vapuṣāpūrya sakalaṃ
viśoṣya vyāmuñcet pavanam atha mārgaṇa khamaṇeḥ // Krd_1.8 //
iḍā vaktre vāma nāsā puṭe salavakaṃ bindu sahitaṃ satata gati bījaṃ
vāyu bījaṃ yam iti rūpaṃ pūrvaṃ prathamaṃ mantrī sādhakaḥ smaret | kim
bhūtam ? dhūmraṃ kṛṣṇa varṇaṃ | punaḥ kimbhūtam ? sakaleti |
pañca bhūta maya deha śoṣakaṃ tathā ca vāma nāsā puṭena vāyum ākarṣan
ṣoḍaś vāraṃ vāyu bījaṃ japed iti bhāvaḥ | anantaraṃ sakalaṃ sarvaṃ
svakīyaṃ śarīraṃ tena bīja mayena vāyunā pratata vapuṣā
vistīrṇa śarīreṇāpūrya pūrayitvā deha stha vāyor bāhyenaikyaṃ vicintya
viśoṣaṃ nītvā catuḥ ṣaṣṭhi vāraṃ vāyu bījaṃ kumbhakena japtvā khamaṇeḥ
sūryasya mārgeṇa piṅgalayā dakṣiṇa nāsā puṭena recanenaiva vāyu bījaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25256190 (0.056):
tenaiva kha maṇeḥ sūryasya mārgeṇa dakṣiṇa nāsā puṭena vilīnaḥ sambaddho
dvātriṃśad vāraṃ japan vāyuṃ vyāmuñcet tyajed ity arthaḥ || KrdC_1.8 ||
tenaiva mārgeṇa vilīna mārutaṃ / bījaṃ vicintyāruṇam āśuśukṣaṇe |
āpūrya dehaṃ paridahya vāmato / muñcet samīraṃ saha bhasmanā bahiḥ // Krd_1.9 //
tenaiva kha maṇeḥ sūryasya mārgeṇa dakṣiṇa nāsā puṭena vilīnaḥ sambaddho
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25256153 (0.056):
sūryasya mārgeṇa piṅgalayā dakṣiṇa nāsā puṭena recanenaiva vāyu bījaṃ
māruto vāyur yatra tad āśuśukṣaṇer vahner bījaṃ ram iti aruṇam
aruṇa varṇaṃ vicintya vāyunāpūrya tad bījasya ṣoḍaśa vāra japena pūrakaṃ
kṛtvānantaraṃ kumbhakena caturguṇaṃ raṃ bījaṃ japan dehaṃ paridahya
tad ūrdhvaṃ ram iti dvātriṃśad vāraṃ japan vāmata iḍā mārgeṇa
vāma nāsā puṭena bhasmanā saha bahiḥ samīraṃ vāyuṃ muñced ity arthaḥ ||
KrdC_1.9 || / utpattiṃ darśayati / ṭa param atīva śuddham amṛtāṃśu pathena vidhuṃ
nayatu lalāṭa candram amutaḥ sakalārṇa mayīm |
la para japān nipātya racayec ca tayā sakalaṃ
vapur amṛtaugha vṛṣṭim atha vaktra karāṅgam idam // Krd_1.10 //
ṭasya paraṣ ṭa paraḥ ṭha kāras tam atīva śuddhaṃ śvetaṃ vidhuṃ
candra bīja rūpam amṛtāṃśu pathena vāma nāsā puṭena ṣoḍaśa vāra japena
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25256313 (0.021):
sarva śarīrasya dagdhatvāt katham amṛtāṃśu pathena candra bīja nayanam iti
lalāṭa candraṃ brahma randhra stha candraṃ nayatu prāpayatu | nanu,
sarva śarīrasya dagdhatvāt katham amṛtāṃśu pathena candra bīja nayanam iti
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25256287 (0.021):
candra bīja rūpam amṛtāṃśu pathena vāma nāsā puṭena ṣoḍaśa vāra japena
cen, na | pūrvoktasya bhāvanātmakatvāt | athānantaram amutaḥ amṛtāṃśor
lalāṭa candrād brahma randhra stha śaśaṅkāt sakalārṇa mayīm mātṛkā mayīm
amṛta samūha vṛṣṭiṃ la paro va kāraḥ varuṇa bījam iti yāvat taj japena
kumbhakena catuḥ ṣaṣṭhi vāra japena nipātya utpādya tathā mātṛkā mayyā
vṛṣṭyā idaṃ sakalaṃ śarīraṃ racayed āracayet | kīdṛśam ? vapur
vaktra karāṅgaṃ vaktraṃ ca karaś ca aṅgam avayava rūpaṃ yatra tat tathā
vaktra karāḍhyam iti pāṭhe vaktrāḍhyaṃ karāḍhyaṃ cety arthaḥ | anantaraṃ
dakṣiṇa nāsā puṭena vāyuṃ recayet lam iti pṛthvī bījaṃ pīta varṇaṃ
dvātriṃśad vāraṃ japan tat śarīraṃ sudṛṣṭaṃ cintayet | tad anu so 'ham ity
ātma mantreṇa brahma randhrāj jīvaṃ hṛdayāmbhojam ānayed iti sampradāyaḥ
|| KrdC_1.10 || / adhunā mātṛkā nyāsaṃ darśayati / śiro vadana vṛtta dṛk śravaṇa ghoṇa gaṇḍoṣṭhaka
dvayeṣu sa śiromukheṣu ca iti kramād vinyaset |
halaś ca kara pāda sandhiṣu tad agrakeṣv ādarāt
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25256528 (0.049):
kādīni viṃśaty akṣarāṇi ādarāt ādara pūrvakaṃ kara pāda sandhiṣu / tad agrakeṣu ca vinyaset | anantaraṃ ya kārādīni pañcākṣarāṇi
sa pārśva yuga pṛṣṭha nābhy udarakeṣu yādyān atha // Krd_1.11 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25256543 (0.0):
sa pārśva yuga pṛṣṭha nābhy udarakeṣu pārśva yugena saha vartate yat
hṛdaya kakṣa kakut kara mūla doḥ
pada yugodara vaktrāgatān budhaḥ |
hṛdaya pūrvam anena pathānvahaṃ / nyasatu śuddha kalevara siddhaye // Krd_1.12 //
atra śiraḥ śabdo lalāṭasyopalakṣakaḥ lalāṭa mukham āvṛteti śāradādarśanāt
ekatrākṣara dvayasyāpi nyāsāpātāc ca | vadana vṛttaṃ mukha maṇḍalaṃ
dṛk śravaṇa ghoṇa gaṇḍoṣṭha dantānāṃ dvayam iti samāsaḥ | dvayam iti
dṛg ādāv api sarvatra sambadhyate | ghoṇā nāsikā, dad dvaye
danta paṅkti dvaye ity ukteṣu sthāneṣu acaḥ ṣoḍaśa svarān
krameṇaikākṣara krameṇa vinyaset tathā halaś ca kādīni vyañjanāni ca tatra
kādīni viṃśaty akṣarāṇi ādarāt ādara pūrvakaṃ kara pāda sandhiṣu
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25256433 (0.049):
halaś ca kara pāda sandhiṣu tad agrakeṣv ādarāt
tad agrakeṣu ca vinyaset | anantaraṃ ya kārādīni pañcākṣarāṇi
sa pārśva yuga pṛṣṭha nābhy udarakeṣu pārśva yugena saha vartate yat
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25256440 (0.0):
halaś ca kara pāda sandhiṣu tad agrakeṣv ādarāt / sa pārśva yuga pṛṣṭha nābhy udarakeṣu yādyān atha // Krd_1.11 //
pṛṣṭha nābhy udaraṃ tatra vinyaset | tathānantaram anena / vakṣyamāṇa mārgeṇa yādyān varṇān hṛdayādi sthāna gatān atrāpi
kara pad yugayor udara vaktrayoś ca hṛdaya pūrvaṃ yathā syāt tathā anvahaṃ
pratidinaṃ nyasatu | kara pad yugādīnāṃ pūrvaiḥ padaiḥ samastānām api
hṛdaya pūrvam iti kriyā viśeṣaṇena saha sambandhaḥ sāpekṣatvād atrāsamāsa
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24156137 (0.061):
kriyāsāpekṣatvenāsamarthatvātsamāsānupapattiḥ / tathāpi
iti tu tulya pradhāna sāpekṣa viṣayaṃ draṣṭavyam | kim arthaṃ
śuddha kalevara siddhaye śuddha śarīra sampādanārtham ity arthaḥ ||
KrdC_1.11 12 || / ity āracayya vapur arṇa śatārdhakena
sārdha kṣapeśa sa visargaka sobhayais taiḥ |
vinyasya keśava puraḥsara mūrta yuktaiḥ / kīrtyādi śakti sahitair nyasatu krameṇa // Krd_1.13 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25256804 (0.036):
keśavādi mūrti sahitaiḥ kīrtyādi śakti yuktaiś ca mātṛkākṣarair
atha kathayāmy arṇānāṃ mūrtīḥ / śaktīḥ samasta bhuvana mayīḥ |
keśava kīrtī nārāyaṇa kāntī / mādhavas tathā tuṣṭiḥ // Krd_1.14 //
ity ukta prakāreṇa vapuḥ śarīram arṇa śatārdhena pañcāśad varṇaiḥ āracayya
racayitvā anantaraṃ tair eva pañcāśad varṇaiḥ / sārdha kṣapeśa sa visargaka sobhayaiḥ | ardha kṣapeśena saha vartanta iti
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21244864 (0.015):
svaratyāderūditaśca parasya valāderārdhadhātukasyeḍ vā syāt / jugopitha, / jugoptha / gopāyitā, gopitā, goptā / gopāyiṣyati, gopiṣyati, gopsyati /
sārdha kṣapeśāḥ ardha candra sahitāḥ taiḥ sānusvārair ity arthaḥ |
sa visargakaiḥ visarga sahitaiḥ sobhayair anusvāra visarga sahitaiḥ
vinyasya tathādau śarīra sampādanārthaṃ śuddher mātṛkākṣarair vinyasya
tad anantaraṃ teṣv eva lalāṭādiṣu mātṛkā sthāneṣu aṃ nama ity ādīn kṣaṃ
nama ity antān, tathā aḥ nama ity ādīn kṣaḥ nama ity antān varṇān vinyased
ity arthaḥ | evaṃ caturvidho mātṛkā nyāsa uktaḥ | / nanu, katham arṇa śatārdhakenety ukta varṇānām eka pañcāśattvād ity ucyate
kṣa kāreṇākṣara dvayasyaikī karaṇāt | la tvena la kāra dvayasyaikīkaraṇād
vā | loka prasiddher vā prakaraṇenaika pañcāśat saṅkhyāyās tātparye
'dhigate pañcāśad varṇa eva ka pañcāśat saṅkhyā para iti
prapañca sāra vivaraṇe śrī premānanda bhaṭṭācārya śiromaṇayaḥ | vastutas
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257174 (0.057):
sub anta pratirūpaka nipātatvenādoṣād iti tu prapañca sāra vivaraṇe / paramānanda bhaṭṭācāryābhyāḥ | tathā ca aṃ keśava kīrtibhyāṃ nama iti
tu arṇa śatārdhaṃ ca ka cārṇa śatārdhakaṃ tenākṣarāṇām eka pañcāśattvm
āyātam | asama vibhāge vā ardha śabdaḥ | keśava nyāsam āha vinyasya
keśaveti | keśavaḥ puraḥsaraḥ prathamo yāsāṃ mūrtīnāṃ tāḥ tathā ca
keśavādi mūrti sahitaiḥ kīrtyādi śakti yuktaiś ca mātṛkākṣarair
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25256628 (0.036):
vinyasya keśava puraḥsara mūrta yuktaiḥ / kīrtyādi śakti sahitair nyasatu krameṇa // Krd_1.13 //
lalāṭādiṣūkta sthāneṣu yathā kramaṃ nyāsaḥ kāryaḥ || KrdC_1.13 14 ||
govindaḥ puṣṭi yuto viṣṇu dhṛtī sūdanaś ca madhvādyaḥ |
śāntis trivikramaś ca kriyā yuto vāmano dayā yuktaḥ // Krd_1.15 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15919578 (0.053):
trivikramaḥ kriyāyukto vāmano dayitāyutaḥ /
sūdanaś ca madhvādyaḥ madhusūdanaḥ ity arthaḥ // Krd_1.15 //
śrīdhara yutā ca medhā hṛṣīka nāthaś ca harṣayā yuktaṃ |
ambuja nābha śraddhe dāmodara saṃyutā tathā lajjā // Krd_1.16 //
hṛṣīka nātho hṛṣīkeśa ity arthaḥ | ambujanābhaḥ padmanābhaḥ || KrdC_1.16
lakṣmīḥ sa vāsudevā saṅkarṣaṇakaḥ sarasvatī yuktaḥ |
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11836759 (0.034):
syaikā śākhādi rahitā garbhechidrānvatāpi ca // PS_2,3.36 // / sarasvatī tadantargā nadī vārisvarūpiṇī /
prādyo dyumnaḥ prīti sameto 'niruddhako ratir imāḥ svaropetāḥ // Krd_1.17
prādyo dyumnaḥ pradyumnaḥ || KrdC_1.17 || / cakrijaye gadidurge śārṅgī prabhayānvitas tathā khaḍgī |
satyā śaṅkhī caṇḍā halivāṇyau musaliyug balāsinkiā // Krd_1.18 //
śūlī vijyā pāśī virajā viśānvito 'mbuśīr bhūyaḥ |
vimadā muknda yuktā nandaja sunandaje smṛtiś ca nandi yutā // Krd_1.19 //
nara ṛddhī naraka jitāsamṛddhir atha śuddhi yug ghariḥ kṛṣṇaḥ |
buddhi yutaḥ satya yuta bhaktir mati yuktaḥ syāt tataḥ śauriḥ // Krd_1.20
kṣamayā śūro ramayā janārdano meca bhū dharaḥ kledī |
viśvādya mūrti yuktā klinnā vaikuṇṭha yuk tathā vasudā // Krd_1.21 //
kledī kledinīty arthaḥ | chando bhaṅga bhayāt tathoktaḥ | viśvādi mūrtir
iti viśva mūrtir ity arthaḥ || KrdC_1.18 21 || / puruṣottamaś ca vasudhā balinā ca varā balānujopetā |
bhūyaḥ parāyaṇākhyā bālaḥ sūkṣmā vṛṣaghna sandhye ca // Krd_1.22 //
savṛṣā prajñā prabhā varāho niśā ca vimalo 'moghā |
narasiṃha vidyute ca praṇigaditā mūrtayo halāṃ śakti yutāḥ // Krd_1.23 //
amogheti cchedaḥ || KrdC_1.22 23 || / pūrvokta keśavādi mūrti kīrtyādi śakti nyāsa prakāraṃ darśayati
varṇanuktvā sārdha candrān purastān / mūrtīḥ śaktīr ṅe 'vasānā natiṃ ca |
uktvā nyasyet yādibhi sapta dhātūn / prāṇaṃ jīvaṃ krodham apy ātmane 'ntān // Krd_1.24 //
purastāt prathamaṃ varṇān a kārādi kṣakāraāntān uktvā kathambhūtān varṇān
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21073857 (0.044):
akārādīn kṣa kārāntān varṇānādau tu kevalān |
sārdha candrān sa bindūn anantaraṃ mūrtīḥ keśavādyāḥ śaktīḥ kīrtyādyāḥ ṅe
'vasānāḥ ity ubhayena sambadhyate tan na hṛdaya grāhi prayāsatteḥ lāghavāc
ca aṃ keśavāya kīrtyai nama iti prayoge keśavāyety atra namaḥ padasya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257204 (0.059):
uktāvalī kāra laghu dīpikā kāra tripāṭhi rudropādhyāya vidyādharācārya paramānanda bhaṭṭācārya saṃmataḥ / | aṃ keśavāya kīrtyai nama iti prayogaḥ padmapādācārya prabhṛtīnāṃ saṃmata
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257087 (0.062):
bhavati ca viṣṇave namaḥ sūryāya nama iti (tathā ca keśavāya namaḥ kīrtyai / nama iti) prayogāpattiḥ ubhayatra vā ca kāro deyaḥ samuccaya khyāpanārthaḥ
yogābhāvāc caturthy anupapattiḥ na hi viṣṇave sūryāya nama iti bhavati |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4830348 (0.055):
viṣṇave viṣṇave nityaṃ viṣṇave viṣṇave(1) namaḥ /AP_172.002ab/
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13550538 (0.055):
viṣṇave vāsudevāya__Vdha_070.082 / viṣṇave viṣṇave namaḥ__Vdha_093.003
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13550509 (0.058):
viṣṇave ca namo namaḥ__Vdha_007.017 / viṣṇave jiṣṇave namaḥ__Vdha_075.023
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1134083 (0.060):
viṣṇave viṣṇave nityaṃ__Vdha_093.003 / viṣṇave viṣṇave namaḥ__Vdha_093.003
bhavati ca viṣṇave namaḥ sūryāya nama iti (tathā ca keśavāya namaḥ kīrtyai
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165957 (0.030):
aiṃ oṃ auṃ āṃ āḥ | govindāya namaḥ | mahīdharāya namaḥ | hṛṣīkeśāya namaḥ / || trivikramāya namaḥ | viṣṇave namaḥ | mādhavāya namaḥ ||
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 618044 (0.035):
namo 'bhramūrtaye deva $ jalamūrtidharāya ca // HV_App.I,31.1068 // / namaś candrāya devāya $ sūryāya ca namo namaḥ / HV_App.I,31.1069 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22103597 (0.035):
namo 'bhramūrtaye deva jalamūrtidharāya ca // HV_App.I,31.1068 // / namaś candrāya devāya sūryāya ca namo namaḥ / HV_App.I,31.1069 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4441587 (0.040):
jñānajñeyāya devāya nama ādyāya viṣṇave || *HV_111.7*1340:12 | / namas te narasiṃhāya daityarājavihāriṇe | *HV_111.7*1340:13 |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12164664 (0.041):
8.1.25.8 bhṛgave namaḥ / 8.1.25.9 brahmaṇe namaḥ / 8.1.25.10 śaṅkarāya namaḥ / 8.1.26.1 sūryāya namaḥ
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325267 (0.042):
ghṛṇine kapardine namaḥ | namaḥ sūryāyādityāya namaḥ | namo nīlagrīvāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12172232 (0.042):
8.1.164.6 vāsukaye namaḥ / 8.1.164.7 brahmaṇe namaḥ / 8.1.164.8 viṣṇave namaḥ / 8.1.164.9 rudrāya namaḥ
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13550510 (0.042):
viṣṇave ca namo namaḥ__Vdha_007.017 / viṣṇave jiṣṇave namaḥ__Vdha_075.023
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16298152 (0.043):
nama ādyāya bījāya *HV_106.6*1148A:11a / nama ādyāya viṣṇave *HV_111.7*1340:12b / nama idhmāya haviṣe HV_App.I,31.1082a
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167017 (0.043):
8.1.73.2 viṣṇave namaḥ / 8.1.73.3 puruṣāya namaḥ / 8.1.73.4 satyāya namaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152402 (0.046):
oṃ khaṃ namo bhagavate viṣṇave vāsudevāya viśvarūpāya sarvāya sarva ane
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167031 (0.051):
8.1.73.8 yajñāya namaḥ / 8.1.73.9 nārāyaṇāya namaḥ / 8.1.73.10 puṇyāya namaḥ / 8.1.74.1 śriyai namaḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165901 (0.051):
8.1.55.7 keśavāya namaḥ / 8.1.55.8 nārāyaṇāya namaḥ / 8.1.55.9 mādhavāya namaḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16299352 (0.053):
namaḥ sūryāya bhadrāya HV_App.I,31.1318a / namaḥ sṛṣṭikarāya ca HV_App.I,37.85b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 620103 (0.053):
agnaye 'gnipate tubhyaṃ $ jyotiṣāṃ pataye namaḥ / HV_App.I,31.1317 / / namaḥ sūryāya bhadrāya $ tejasāṃ pataye namaḥ // HV_App.I,31.1318 //
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7771098 (0.053):
namaḥ saṃkarṣaṇāya te ViP_5,18.58b / namaḥ sūryāya vedhase ViP_3,5.20d
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27393090 (0.056):
keśavāya namo namaḥ NsP_38.5b / keśavāya namo namaḥ NsP_47.21b
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12172218 (0.058):
8.1.163.9 kuberāya namaḥ / 8.1.163.10 īśānāya namaḥ / 8.1.164.1 brahmaṇe namaḥ / 8.1.164.2 sūryāya namaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22105656 (0.058):
agnaye 'gnipate tubhyaṃ jyotiṣāṃ pataye namaḥ / HV_App.I,31.1317 / / namaḥ sūryāya bhadrāya tejasāṃ pataye namaḥ // HV_App.I,31.1318 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16487069 (0.060):
sūryābhaṃ meghanisvanam HV_App.I,42B.949b / sūryāya ca namo namaḥ HV_App.I,31.1069b
nama iti) prayogāpattiḥ ubhayatra vā ca kāro deyaḥ samuccaya khyāpanārthaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257066 (0.062):
ca aṃ keśavāya kīrtyai nama iti prayoge keśavāyety atra namaḥ padasya
| sa śriye cāmṛtāya cetivat tathā mātṛkākṣarāṇām api ubhaya sambandhārthaṃ
dviḥ prayogāpattiḥ | aṃ keśava kīrtibhyāṃ nama iti prayoge tu naite doṣāḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257181 (0.035):
paramānanda bhaṭṭācāryābhyāḥ | tathā ca aṃ keśava kīrtibhyāṃ nama iti / prayogaḥ mantram
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25281096 (0.044):
klīṃ aṃ keśava kīrtibhyāṃ namaḥ ity ādi | punaḥ kīdṛśaṃ ? mithunāhvam
patanti tatra dvandva samāsa vaśāt sahitāvasthitayor evopasthitau
caturthy arthānvaya sambhavāt varnānvaya sambhavāc ca agnīṣomayor iva
sahitāvasthitayor devatātvam | kathaṃ tarhi yādiṣu tvag ādi prayogaḥ
kāryam ? ity ucyate yaṃ tvag ātmane puruṣottama vasudhābhyām namaḥ, raṃ
asṛg ātmane bali parābhyāṃ nama ity evaṃ rūpa iti | mantram
uktāvali kāreṇa tathaivābhidhānāt | ātmane ity asya / sub anta pratirūpaka nipātatvenādoṣād iti tu prapañca sāra vivaraṇe
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25256764 (0.058):
prapañca sāra vivaraṇe śrī premānanda bhaṭṭācārya śiromaṇayaḥ | vastutas
paramānanda bhaṭṭācāryābhyāḥ | tathā ca aṃ keśava kīrtibhyāṃ nama iti
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257111 (0.035):
dviḥ prayogāpattiḥ | aṃ keśava kīrtibhyāṃ nama iti prayoge tu naite doṣāḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25281096 (0.038):
klīṃ aṃ keśava kīrtibhyāṃ namaḥ ity ādi | punaḥ kīdṛśaṃ ? mithunāhvam
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25256764 (0.057):
prapañca sāra vivaraṇe śrī premānanda bhaṭṭācārya śiromaṇayaḥ | vastutas
prayogaḥ mantram / uktāvalī kāra laghu dīpikā kāra tripāṭhi rudropādhyāya vidyādharācārya paramānanda bhaṭṭācārya saṃmataḥ
| aṃ keśavāya kīrtyai nama iti prayogaḥ padmapādācārya prabhṛtīnāṃ saṃmata
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257064 (0.059):
'vasānāḥ ity ubhayena sambadhyate tan na hṛdaya grāhi prayāsatteḥ lāghavāc / ca aṃ keśavāya kīrtyai nama iti prayoge keśavāyety atra namaḥ padasya
iti | jñātvā yathā guru sampradāyaṃ vyavahartavyam iti | atraiva / nyāsa viśeṣam āha yādibhir iti ya kārādyair daśabhir akṣaraiḥ saha sapta
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25272359 (0.028):
pūrvokta prakāreṇa ākṣara bhavā a kārākṣara bhavā daśa kalāḥ kādibhiḥ / ka kārādibhir daśabhir akṣaraiḥ sahitāḥ punar u kāra jā u kārākṣara bhavā
dhātūn tvag asṛṅ māṃsa medo 'sthi majja śukrākhyān ātmane 'ntān ātmane iti
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 845663 (0.014):
rasāsṛṅmāṃsamedo'sthimajjāśukrasamāhvayaiḥ /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14541865 (0.027):
rasarudhiramāṃsamedo'sthimajjaśukrāṇy ucchoṣayati srotasāṃ
Vamadeva: Janmamaranavicara (vamjanmu.htm.txt) 28852684 (0.028):
tatra upabhuktasya annapānasya pākavaśāt rasarūpatayā sthitasya / raktamāṃsamedo'sthimajjātmanā śukradhātau viśrāntir bhavati tatra imāḥ
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2538302 (0.032):
medāndhracuñcumadgūnām Mn_10.48c / medo'sṛṅmāṃsamajjāsthi Mn_3.182[172M]c
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19896242 (0.033):
03,203.020c śarīreṣu manuṣyāṇāṃ vyāna ity upadiṣyate / 03,203.020d*1034_01 tvaṅmāṃsamedomajjāsthirasaraktāś ca dhātavaḥ
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14551483 (0.035):
puṣyanti tv āhārarasād rasarudhiramāṃsamedo'sthimajjaśukraujāṃsi
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10234964 (0.043):
67.96ab/ sapta bhavanti ca sārā medo^majjā^tvag^asthi^śukrāṇi/
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7162773 (0.043):
tvaḍmāṃsaśoṇitasnāyvasthimajjaśukramūtrapurīṣasamudāyo 'yaṃ
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19194835 (0.044):
tvagasṛṅmāṃsamedo'sthimajjāśukrādayaḥ pare /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14541325 (0.045):
rasarudhiramāṃsamedo'sthimajjaujaḥśukrābhivardhana āyuṣyaḥ
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9540659 (0.046):
14,5: asthi.snāyu.majjānaḥ.pitṛtah/ / 14,5: tvac.māṃsa.śonitāni.mātṛtah/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15919774 (0.046):
vadettadviṣṇuśaktibhyāṃ hṛdayaṃ praṇavādikam / / tvagaṃsṛṅmāṃsamedo 'sthimajjāśukrāṇyasūnvadet // NarP_1,66.101 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 839497 (0.047):
rasāsṛṅmāṃsamedo'sthimajjānaḥ śukrasaṃyutāḥ /
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3354536 (0.048):
vātapittakapharudhiramedomāṃsāsthimajjāśukrakṛmimūtrapurīṣavacchītoṣṇādyanekadvandvasukhaduḥkhavaccedaṃ
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404414 (0.048):
vasārudhiramāṃsamedo 'sthimajjāśukrātmakam // Vi_96.44 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18212085 (0.048):
Viṣṇu 96.44 vasā-rudhira-māṃsa-medo^asthi-majjā-śukra-ātmakam //
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7944301 (0.050):
BhP_02.10.031/1 tvakcarmamāṃsarudhira medomajjāsthidhātavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645075 (0.050):
tvakcarmamāṃsarudhira medomajjāsthidhātavaḥ /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6284938 (0.050):
tadā sa rudhiramānsa(māṃsa)snāyvasthitvagādīnyanekavidhāni
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 856779 (0.055):
śiraḥkarṇanāsākaracaraṇanayanasvamāṃsaśoṇitāsthimajjāmedaśchavicarmahṛdayasarvātmabhāvaparityāgo
śabdaḥ ante yeṣāṃ te tathā prāṇaṃ jīvaṃ krodhaṃ ca ātmane 'ntaṃ hṛdayādiṣu
yathā sthāneṣu vinyasyed ity arthaḥ | prāṇaṃ śaktim ity api pāṭhāntaram ||
KrdC_1.24 || / keśavādi nyāse dhyānam āha udyad iti |
udyat pradyotana śata ruciṃ tapta hemāvadātaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21073991 (0.0):
sapta dhātūn prāṇa jīvau krodham apy ātmane'ntakān // Hbhv_5.98 // / tatra dhyānam / udyat pradyotana śata ruciṃ tapta hemāvadānaṃ
pārśva dvandve jaladhi sutayā viśva dhātryā ca juṣṭam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21073999 (0.0):
udyat pradyotana śata ruciṃ tapta hemāvadānaṃ / pārśva dvandve jaladhi sutayā viśva dhātryā ca juṣṭam |
nānā ratnollasita vividhākalpam āpīta vastraṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074006 (0.0):
pārśva dvandve jaladhi sutayā viśva dhātryā ca juṣṭam | / nānā ratnollasita vividhākalpam āpīta vastraṃ
viṣṇuṃ vande dara kamala kaumodakī cakra pāṇim // Krd_1.25 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074012 (0.0):
nānā ratnollasita vividhākalpam āpīta vastraṃ / viṣṇuṃ vande dara kamala kaumodakī cakra pāṇim // Hbhv_5.99 //
ahaṃ viṣṇuṃ vande | kīdṛśaṃ ? udyann udayaṃ gacchan pradyotanaḥ sūryas
tasya yac chataṃ tasyeva ruci dīptir yasya taṃ punaḥ tapteti
vahni madhya nikṣipta kāñcanavad gauraṃ | punaḥ kīdṛśaṃ pārśva dvandve iti
dakṣiṇa vāma pārśva dvaye jaladhi sutayā lakṣmyā tathā viśva dhātryā
pṛthivyā juṣṭaṃ sevitam | punaḥ kimbhūtaṃ ? nānā vidha ratnena śobhito
nānā bahu prakāra ākalpo bhūṣaṇaṃ yasya | punaḥ kīdṛśaṃ ? āpīteti āsamyak
prakāreṇa pīte vastre yasya taṃ | punaḥ kīdṛśaṃ ? daraḥ śaṅkhaḥ padmaṃ
kamalaṃ kaumodakī gadā cakram etāni pāṇau yasya tam | atra ūrdhvādhaḥ
krameṇa vāma bhāge śaṅkha padme dakṣiṇa bhāge gadā cakre iti bodhyam ||
KrdC_1.25 || / dhyāna nyāsayoḥ phalam āha dhyātvaivam iti | / dhyātvaivaṃ parama pumāṃsam akṣarair yo
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074167 (0.021):
dhyātvaivaṃ parama pumāṃsam akṣarair yo / vinyased dinam anu keśavādi yuktaiḥ |
vinyasyoddinam anu keśavādi yuktaiḥ | / medhāyuḥ smṛti dhṛti kīrit kānti lakṣmī
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074180 (0.0):
vinyased dinam anu keśavādi yuktaiḥ | / medhāyuḥ smṛti dhṛti kīrti kānti lakṣmī
saubhāgyaiś ciram upabṛṃhito bhavet saḥ // Krd_1.26 // / evam ukta prakāraṃ parama pumāṃsaṃ viṣṇuṃ dhyātvā yo 'nudinaṃ pratyahaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074183 (5.960):
medhāyuḥ smṛti dhṛti kīrti kānti lakṣmī / saubhāgyaiś ciram upabṛṃhito bhavet saḥ // Hbhv_5.113 //
keśavādi sahitair mātṛkākāair vinyasyet sa puruṣaḥ | medhādibhiś ciraṃ
bahu kālam upabṛṃhita upacito bhavati medhā dhāraṇāvatī buddhiḥ āyur
jīvanaṃ smṛtiḥ smaraṇaṃ dhṛtir dhairyaṃ kīrtir utkṛṣṭa karma kathā kāntiḥ
saundaryaṃ lakṣmīr aiśvaryaṃ saubhāgyaṃ sarva priyatvam || KrdC_1.26 ||
nyāsa viśeṣam āha amum iti | / amum eva ramā puraḥ saraṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074219 (0.0):
tathā coktam / amum eva ramā puraḥ saraṃ / prabhajed yo manujo vidhiṃ budhaḥ |
prabhajed yo manujo vidhiṃ budhaḥ | / samupetya ramāṃ prathīyasīṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074227 (0.0):
amum eva ramā puraḥ saraṃ / prabhajed yo manujo vidhiṃ budhaḥ |
punar ante haritāṃ vrajaty asau // Krd_1.27 // / yaḥ paṇḍito manuṣyaḥ amum eva vidhiṃ keśavādi nyāsa prakāraṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074229 (1.192):
prabhajed yo manujo vidhiṃ budhaḥ | / samupetya ramāṃ prathīyasīṃ / punar ante haritāṃ vrajaty asau // Hbhv_5.116 //
ramā puraḥsaraṃ śrī bījam ādau dattvā prabhajet karoti asau pumān iha loke
prathīyasīṃ mahatīṃ ramāṃ lakṣmīṃ samupetya prāpya punar ante avasāne
haritāṃ viṣṇutvaṃ vrajati prāpnotīty arthaḥ || KrdC_1.27 ||
tattva nyāsaṃ darśayati ity acyutīty ādi | / ity acyutī kṛta tanur vidadhīta tattva
nyāsaṃ ma pūrvaka parākṣara naty upetam |
bhūyaḥ parāya ca tad āhvayam ātmane ca / naty antam uddharatu tattva manūn krameṇa // Krd_1.28 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25262428 (0.0):
uddhṛtir uddhāraḥ pūrvoktavad yathā pūrvam ukta tattva nyāse | naty upetaṃ / bhūyaḥ parāya ca tad āhvayam ātmane ca naty antam uddharatu tattva manūn
iti pūrvokta prakāreṇa acyutīkṛta tanuḥ sampādita viṣṇu śarīraḥ tattva
nyāsaṃ vakṣyamāṇa prakāraṃ vidadhīta kuryāt | prakāraṃ darśayati maḥ pūrvo
yasya sa ma pūrvaḥ | kaḥ paro yasya sa ka paraḥ | naty upetaṃ
namaḥ śabda sahitam | tathā ca ma kārādi vyutkrameṇa ka kāra paryantam
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074238 (0.050):
atha tattva nyāsaḥ / ma kārādi ka kārānta varṇair yuktaṃ sa bindukaiḥ |
ekaikākṣaraṃ namaḥ pada sahitaṃ kṛtvā bhūyo 'nantaraṃ parāyeti padaṃ
dattvā anantaraṃ tad āhvayaṃ teṣāṃ tattvānām ādvayaṃ vakṣyamāṇaṃ nāma
dattvā anantaraṃ ātmane iti padaṃ dattvā anantaraṃ naty antam namaḥ padam
ante dattvā krameṇa tattva manūn tattva mantrān uddharatu || KrdC_1.28 ||
adhunā tattvānāṃ nāmāni nyāsaṃ sthānaṃ ca darśayati
sakala vapuṣi bījaṃ prāṇam āyojya madhye
nyasatu matim ahaṅkāraṃ manaś ceti mantrī | / kamukha hṛdaya guhyāṅghriṣv atho śabda pūrvaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257731 (0.038):
namaḥ iti trayaṃ hṛdi vinyasyed ity arthaḥ | atho 'nantaraṃ / kamukha hṛdaya guhyāṅghriṣu pañcasu sthāneṣu śabda pūrvaṃ guṇa samudāyaṃ
guṇa gaṇam atha kartādi sthitaṃ śrotra pūrvam // Krd_1.29 //
sakala vapuṣi sarvāṅga vyāpake jīvaṃ prāṇaṃ ca mantre āyojya tena nyasyatu
tathā ca maṃ namaḥ parāya jīvātmane namaḥ bhaṃ namaḥ parāya prāṇātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257752 (0.033):
śabda sparśa rūpa rasa gandhātmakaṃ mantre āyojya tena nyasyatu tathā ca / naṃ namaḥ parāya rūpātmane namaḥ iti hṛdaye, thaṃ namaḥ parāya rasātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257722 (0.039):
namaḥ phaṃ namaḥ parāya ahaṅkārātmane namaḥ paṃ namaḥ parāya mana ātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257912 (0.041):
pādayoḥ | chaṃ namaḥ parāya pāyv ātmane namaḥ iti pāyau | caṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257898 (0.049):
ca aṃ namaḥ parāya vāg ātmane namaḥ iti mukhe | jhaṃ namaḥ parāya / pāṇy ātmane namaḥ iti pāṇyoḥ | jaṃ namaḥ parāya pādātmane namaḥ iti
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258069 (0.056):
parāya ṣoḍaśa kalā vyāpta candra maṇḍalātmane namaḥ | raṃ namaḥ parāya / daśa kalā vyāpta vahni maṇḍalātmane namaḥ iti catuṣṭayaṃ hṛdaye nyasyatu
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257712 (0.060):
mantra āyojya tena mantrī nyasyatu tathā baṃ namaḥ parāya mana ātmane / namaḥ phaṃ namaḥ parāya ahaṅkārātmane namaḥ paṃ namaḥ parāya mana ātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257891 (0.061):
mantre āyojya ātma nilayeṣu mukha pāṇi pāda pāyūpastheṣu nyasyatu | tathā / ca aṃ namaḥ parāya vāg ātmane namaḥ iti mukhe | jhaṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258196 (0.063):
pradyumnāya viśvātmane nama iti hṛdaye | vaṃ namaḥ parāya aniruddhāya / nivṛttyātmane nama iti liṅge, laṃ nama iti hṛdaye | vaṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257953 (0.064):
iti śirasi | dhaṃ namaḥ parāya vāyv ātmane namaḥ iti mukhe | gaṃ namaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215093 (0.064):
bṛhatyai te namo nityaṃ lokadhātryai namonamaḥ / / namaste viśvamukhyāyai nandinyai te namonamaḥ // NarP_2,43.77 //
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18506917 (0.064):
v1 {X} namo nandirudreśvarāya Ō namo ācāryebhyaḥ namo īśvarāya . namo / māṇibhadrāya {{namas sarvayakṣebhyaḥ}}
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258207 (0.064):
nivṛttyātmane nama iti liṅge, laṃ nama iti hṛdaye | vaṃ namaḥ parāya / aniruddhāya nivṛty ātmane nama iti liṅge | laṃ namaḥ parāya nārāyaṇāya
namaḥ iti dvayaṃ sarva śarīre vinyasyed ity arthaḥ | iti tattva padaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257722 (0.058):
namaḥ phaṃ namaḥ parāya ahaṅkārātmane namaḥ paṃ namaḥ parāya mana ātmane / namaḥ iti trayaṃ hṛdi vinyasyed ity arthaḥ | atho 'nantaraṃ
dattvā maṃ namaḥ parāya jīva tattvātmane namaḥ iti kecit tat prayogān
kurvanti tan na pramāṇābhāvāt mūrti pañjara nyāse 'pi
mūrti pada prayogāpatteḥ | atra makarādīnāṃ bindu sāhityaṃ
sampradāyāvagataṃ boddhavyam | madhye hṛdaye matim ahaṅkāraṃ manaś ca
mantra āyojya tena mantrī nyasyatu tathā baṃ namaḥ parāya mana ātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257821 (0.046):
tvag ātmane namaḥ iti tvaci, ḍaṃ namaḥ parāya dṛg ātmane namaḥ iti / netrayoḥ | ṭhaṃ namaḥ parāya jihvātmane namaḥ iti jihvāyāṃ | ṭaṃ namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257800 (0.052):
ṇaṃ namaḥ parāya śrotrātmane namaḥ iti śrotrayoḥ ḍhaṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257898 (0.057):
mantre āyojya ātma nilayeṣu mukha pāṇi pāda pāyūpastheṣu nyasyatu | tathā / ca aṃ namaḥ parāya vāg ātmane namaḥ iti mukhe | jhaṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258069 (0.060):
parāya ṣoḍaśa kalā vyāpta candra maṇḍalātmane namaḥ | raṃ namaḥ parāya / daśa kalā vyāpta vahni maṇḍalātmane namaḥ iti catuṣṭayaṃ hṛdaye nyasyatu
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257658 (0.060):
tathā ca maṃ namaḥ parāya jīvātmane namaḥ bhaṃ namaḥ parāya prāṇātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257756 (0.062):
naṃ namaḥ parāya rūpātmane namaḥ iti hṛdaye, thaṃ namaḥ parāya rasātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257912 (0.063):
pādayoḥ | chaṃ namaḥ parāya pāyv ātmane namaḥ iti pāyau | caṃ namaḥ parāya
namaḥ phaṃ namaḥ parāya ahaṅkārātmane namaḥ paṃ namaḥ parāya mana ātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257660 (0.039):
tathā ca maṃ namaḥ parāya jīvātmane namaḥ bhaṃ namaḥ parāya prāṇātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257898 (0.042):
ca aṃ namaḥ parāya vāg ātmane namaḥ iti mukhe | jhaṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257821 (0.046):
tvag ātmane namaḥ iti tvaci, ḍaṃ namaḥ parāya dṛg ātmane namaḥ iti / netrayoḥ | ṭhaṃ namaḥ parāya jihvātmane namaḥ iti jihvāyāṃ | ṭaṃ namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259482 (0.051):
tathā ca āṃ ātmane namaḥ | aṃ antarātmane namaḥ | paṃ paramātmane namaḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257800 (0.052):
ṇaṃ namaḥ parāya śrotrātmane namaḥ iti śrotrayoḥ ḍhaṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258069 (0.053):
parāya ṣoḍaśa kalā vyāpta candra maṇḍalātmane namaḥ | raṃ namaḥ parāya / daśa kalā vyāpta vahni maṇḍalātmane namaḥ iti catuṣṭayaṃ hṛdaye nyasyatu
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257752 (0.056):
naṃ namaḥ parāya rūpātmane namaḥ iti hṛdaye, thaṃ namaḥ parāya rasātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257905 (0.058):
pāṇy ātmane namaḥ iti pāṇyoḥ | jaṃ namaḥ parāya pādātmane namaḥ iti
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257912 (0.063):
pādayoḥ | chaṃ namaḥ parāya pāyv ātmane namaḥ iti pāyau | caṃ namaḥ parāya
namaḥ iti trayaṃ hṛdi vinyasyed ity arthaḥ | atho 'nantaraṃ
kamukha hṛdaya guhyāṅghriṣu pañcasu sthāneṣu śabda pūrvaṃ guṇa samudāyaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257627 (0.038):
nyasatu matim ahaṅkāraṃ manaś ceti mantrī | / kamukha hṛdaya guhyāṅghriṣv atho śabda pūrvaṃ
śabda sparśa rūpa rasa gandhātmakaṃ mantre āyojya tena nyasyatu tathā ca
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11278793 (0.032):
śabdasparśarasarūpagandhasamudāyarūpā mūrtīrvikurvantīti /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2411689 (0.034):
saṃkhyānāṃ rūparasagandhasparśaśabdasamudāyo vīṇāveṇuśaṅkṣādidravyaṃ tatra
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21367658 (0.043):
śabdarūparasasparśagandharūpā bhavet priye // Āk_1,20.39 //
Kesava: Samkhyatattvapradipika (or Samkhyarthatattvapradipika; according (kestprau.htm.txt) 26194495 (0.047):
śabdasparśarūparasagandhākhyā bhavati athākāśādibhūtapañcakaṃ
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23179444 (0.048):
daśadhā daśaprakāraṃ śabdasparśarūparasagandhākhyaṃ
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21367651 (0.049):
vahniḥ śabdasparśarūpamayaḥ salilamucyate // Āk_1,20.38 // / śabdarūpasparśarasātmakaṃ bhūmirviśeṣataḥ /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2431703 (0.050):
api ca na smṛtayo yuga padutpadyante paricchedakatvād / gandharasarūpasparśaśabdajñānabadityāha paricchedatvācceti /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18376054 (0.050):
rūparasagandhasparśaśabdātmakāḥ paramāṇavo rūpaskandhaḥ /
Prasastapada: Padarthadharmasamgraha (commentary on Kanada's (paddhs_u.htm.txt) 5909667 (0.050):
Pdhs_7.0(96.11-) śabdasparśarūparasagandhā.bāhyaikaikendriyagrāhyāḥ.//
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17784885 (0.051):
kāma krodha dambha darpādy āsura sampad vivakṣitā | yad vā / śabda sparśa rūpa rasa gandhā viṣayāḥ | teṣāṃ bhujyamānatva daśā janyaḥ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27094591 (0.051):
kāma-krodha-dambha-darpādy-āsura-sampad-vivakṣitā | yad vā / śabda-sparśa-rūpa-rasa-gandhā viṣayāḥ | teṣāṃ bhujyamānatva-daśā-janyaḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28575628 (0.051):
parama svarūpa rūpa rasa gandha sparśa śabdatayātmārāmāṇām apy
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7380330 (0.051):
gṛhṇanti kasya nirviśeṣam iti | atrocyate śabdasparśarasarūpagandhāḥ pajña
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7375075 (0.051):
śabdasparśarasarūpagandhādyavayavasampannaṃ vyaktam | kiṃ ca ---
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19470363 (0.053):
ityekādaśa bhavanti / pañca tanmātrāṇi punaḥ śabdasparśarūparasagandhāḥ /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23175974 (0.053):
pradhānam / tathā sāvayavaṃ vyaktaṃ niravayavamavyaktaṃ nahi / śabdasparśarasarūpagandhāḥ pradhāne santi / tathā paratantraṃ vyaktaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15915087 (0.053):
śabdasparśarūparasagandhāḥ śabdādayo matāḥ /
Jitari: Hetutattvopadesa (= Htu) (jithettu.htm.txt) 2861071 (0.054):
jñānāni pramāṇāni / tadgrāhyā viṣayā rūpaśabdagandharasasparśākhyāḥ
Sarvopakarani, a commentary on the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in 22 (ttssarvu.htm.txt) 25497090 (0.054):
viṣayāḥ śabdasparśarūparasagandhākhyāḥ pañca teṣu
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3425363 (0.054):
āgamāpāyino 'nityās tāṃs titikṣasva bhārata || BhG_2.14 || / śabdasparśarūparasagandhāḥ sāśrayāḥ tanmātrākāryatvān mātrā ity ucyante /
naṃ namaḥ parāya rūpātmane namaḥ iti hṛdaye, thaṃ namaḥ parāya rasātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257651 (0.033):
sakala vapuṣi sarvāṅga vyāpake jīvaṃ prāṇaṃ ca mantre āyojya tena nyasyatu / tathā ca maṃ namaḥ parāya jīvātmane namaḥ bhaṃ namaḥ parāya prāṇātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257964 (0.038):
iti śirasi | dhaṃ namaḥ parāya vāyv ātmane namaḥ iti mukhe | gaṃ namaḥ / parāyāgny ātmane namaḥ iti hṛdaye | khaṃ namaḥ parāya jalātmane namaḥ iti
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258193 (0.044):
parāya saṅkarṣaṇāya puruṣātmane namaḥ iti mukhe, laṃ namaḥ parāya / pradyumnāya viśvātmane nama iti hṛdaye | vaṃ namaḥ parāya aniruddhāya
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4773028 (0.048):
2 oṃ ṣaṃ parameṣṭyātmane yannamaḥ puruṣātmane / laṃ namo viśvātmane namaḥ / // naṃ namaḥ sarvātmane ity uktāḥ pañcaśaktayaḥ iti ṅa,
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258069 (0.055):
parāya ṣoḍaśa kalā vyāpta candra maṇḍalātmane namaḥ | raṃ namaḥ parāya / daśa kalā vyāpta vahni maṇḍalātmane namaḥ iti catuṣṭayaṃ hṛdaye nyasyatu
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258182 (0.055):
ṣaṃ namaḥ parāya vāsudevāya parameṣṭhyātmane namaḥ iti śirasi | yaṃ namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257721 (0.056):
namaḥ phaṃ namaḥ parāya ahaṅkārātmane namaḥ paṃ namaḥ parāya mana ātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257709 (0.062):
mantra āyojya tena mantrī nyasyatu tathā baṃ namaḥ parāya mana ātmane / namaḥ phaṃ namaḥ parāya ahaṅkārātmane namaḥ paṃ namaḥ parāya mana ātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258214 (0.062):
aniruddhāya nivṛty ātmane nama iti liṅge | laṃ namaḥ parāya nārāyaṇāya / sarvātmane nama iti caraṇayoḥ | vinyasyed ity arthaḥ | kecit tu
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257953 (0.062):
iti śirasi | dhaṃ namaḥ parāya vāyv ātmane namaḥ iti mukhe | gaṃ namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257658 (0.063):
tathā ca maṃ namaḥ parāya jīvātmane namaḥ bhaṃ namaḥ parāya prāṇātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257793 (0.064):
ṇaṃ namaḥ parāya śrotrātmane namaḥ iti śrotrayoḥ ḍhaṃ namaḥ parāya
namaḥ iti guhye, taṃ namaḥ parāya gandhātmane namaḥ pādayor vinyasyed ity
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257977 (0.034):
liṅge | kaṃ namaḥ parāya pṛthivy ātmane namaḥ iti pādayor nyasyed ity
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257909 (0.041):
pāṇy ātmane namaḥ iti pāṇyoḥ | jaṃ namaḥ parāya pādātmane namaḥ iti / pādayoḥ | chaṃ namaḥ parāya pāyv ātmane namaḥ iti pāyau | caṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25262550 (0.062):
ukta saṃhāra viparīta rītyā nyasatu | prayogaś ca oṃ goṃ namaḥ parāya / pṛthivy ātmane namaḥ iti pāda dvaye ity ārabhya oṃ hāṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25262575 (0.062):
ity ārabhya oṃ goṃ namaḥ parāya pṛthivy ātmane namaḥ pāda dvaye iti
arthaḥ | athānantaraṃ śrotra tvag dṛk jihvā ghrāṇātmakaṃ karṇādi sthitaṃ
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2559742 (0.053):
pañcavidhaṃ ghrāṇarasanacakṣustvakśrotrātmakam /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10415653 (0.056):
śrotraghrāṇacakṣurjihvātvag / 12,308.191d@029A_0050 ity etāni śabdasparśarūparasagandhān avabudhyanta
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1668943 (0.056):
adhyavasāyo buddhiḥ / śabdasparśarūparasagandheṣu yathākramaṃ / śrotratvakcakṣurjihvāghrāṇendriyadvāreṇa viśeṣāvadhāraṇapradhānā yā
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940523 (0.057):
BhP_02.05.031/5 śrotraṃ tvagghrāṇadṛgjihvā vāgdormeḍhrāṅghripāyavaḥ
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21318402 (0.062):
bāhyāni śrotratvakcakṣurjihvāghrāṇākhyāni pañca jñānendriyāṇi |
Tarkarahasya (tarkrsau.htm.txt) 24338502 (0.062):
pañcabuddhīndriyāṇi śrotratvakcakṣurghrāṇajihvākhyāni | pañca
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538510 (0.063):
YBh_2.19(84): / tathā..śrotratvac-cakṣurjihvāghrāṇāni..buddhhīndriyāṇi,..vāc-pāṇipādapāyūpasthāḥ..karmendriyāṇi,..ekādaśam..manas+..sarvārtham,..ity..etāny..asmitālakṣaṇasyāviśeṣasya..viśeṣāḥ...
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21322743 (0.063):
puruṣaprakṛtimahadahaṅkāramanaḥśrotratvakcakṣurjihvāghrāṇavākpāṇipādapāyūpasthaśabdasparśarūparasagandhākāśavāyuvahnisalilabhūmaya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165613 (0.063):
8.1.50.6 pṛthivy ap tejo vāyv ākāśa śabda sparśa rūpa rasa gandha tvak / cakṣuś śrotra jihvā ghrāṇa vāk pāṇi pāda pāyūpastha prāṇā ihaivāgatya
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142952 (0.064):
mūlaprakṛtimahadahaṅkārākāśavāyuvahṇivārivasundharāvākpāṇipādapāyūpasthaśrotratvakcakṣurjihvāghrāṇamanaḥprāṇāpānavyānodānasamānajīvāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641610 (0.064):
śrotraṃ tvagghrāṇadṛgjihvā vāgdormeḍhrāṅghripāyavaḥ // BhP_02.05.031 //
karṇa tvag dṛk jihvā ghrāṇeṣu sthitaṃ yathā syāt tathā nyasyatu tathā ca
ṇaṃ namaḥ parāya śrotrātmane namaḥ iti śrotrayoḥ ḍhaṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257822 (0.037):
netrayoḥ | ṭhaṃ namaḥ parāya jihvātmane namaḥ iti jihvāyāṃ | ṭaṃ namaḥ / parāya ghrāṇātmane namaḥ iti ghrāṇayor iti vinyasyet || KrdC_1.29 ||
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257712 (0.052):
mantra āyojya tena mantrī nyasyatu tathā baṃ namaḥ parāya mana ātmane / namaḥ phaṃ namaḥ parāya ahaṅkārātmane namaḥ paṃ namaḥ parāya mana ātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257721 (0.056):
namaḥ phaṃ namaḥ parāya ahaṅkārātmane namaḥ paṃ namaḥ parāya mana ātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257902 (0.060):
pāṇy ātmane namaḥ iti pāṇyoḥ | jaṃ namaḥ parāya pādātmane namaḥ iti
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257814 (0.062):
netrayoḥ | ṭhaṃ namaḥ parāya jihvātmane namaḥ iti jihvāyāṃ | ṭaṃ namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257752 (0.064):
naṃ namaḥ parāya rūpātmane namaḥ iti hṛdaye, thaṃ namaḥ parāya rasātmane
tvag ātmane namaḥ iti tvaci, ḍaṃ namaḥ parāya dṛg ātmane namaḥ iti
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257712 (0.058):
mantra āyojya tena mantrī nyasyatu tathā baṃ namaḥ parāya mana ātmane / namaḥ phaṃ namaḥ parāya ahaṅkārātmane namaḥ paṃ namaḥ parāya mana ātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257916 (0.063):
pādayoḥ | chaṃ namaḥ parāya pāyv ātmane namaḥ iti pāyau | caṃ namaḥ parāya
netrayoḥ | ṭhaṃ namaḥ parāya jihvātmane namaḥ iti jihvāyāṃ | ṭaṃ namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257712 (0.046):
mantra āyojya tena mantrī nyasyatu tathā baṃ namaḥ parāya mana ātmane / namaḥ phaṃ namaḥ parāya ahaṅkārātmane namaḥ paṃ namaḥ parāya mana ātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257721 (0.060):
namaḥ phaṃ namaḥ parāya ahaṅkārātmane namaḥ paṃ namaḥ parāya mana ātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257895 (0.060):
ca aṃ namaḥ parāya vāg ātmane namaḥ iti mukhe | jhaṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257793 (0.062):
ṇaṃ namaḥ parāya śrotrātmane namaḥ iti śrotrayoḥ ḍhaṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257902 (0.062):
pāṇy ātmane namaḥ iti pāṇyoḥ | jaṃ namaḥ parāya pādātmane namaḥ iti
parāya ghrāṇātmane namaḥ iti ghrāṇayor iti vinyasyet || KrdC_1.29 ||
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257797 (0.037):
ṇaṃ namaḥ parāya śrotrātmane namaḥ iti śrotrayoḥ ḍhaṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257712 (0.050):
mantra āyojya tena mantrī nyasyatu tathā baṃ namaḥ parāya mana ātmane / namaḥ phaṃ namaḥ parāya ahaṅkārātmane namaḥ paṃ namaḥ parāya mana ātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257721 (0.051):
namaḥ phaṃ namaḥ parāya ahaṅkārātmane namaḥ paṃ namaḥ parāya mana ātmane
vāg ādīti | / vāg ādīndriya vargam ātma nilayeṣv ākāśa pūrvaṃ gaṇaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257869 (0.064):
vāg ādīndriya vargaṃ vāk pāṇi pāda pāyūpasthātmakaṃ karmendriya pañcakaṃ
mūrdhyāsye hṛdaye śire caraṇayor hṛt puṇḍarīkaṃ hṛdi |
bimbāni dviṣaḍ aṣṭa yug daśa kalā vyāptāni sūryoḍu rāḍ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258000 (0.0):
sūryoḍḍarād vahnīnāṃ bimbāni sūrya candrāgnīnāṃ maṇḍalāni trīṇi / dviṣaḍ aṣṭa yug daśa kalā vyāptāni dvādaśa ṣoḍaśa daśa kalā yuktāni yatas
vahnīnāṃ ca yatas tu bhūta vasum uṣyanty ākṣarair mantravit // Krd_1.30 //
vāg ādīndriya vargaṃ vāk pāṇi pāda pāyūpasthātmakaṃ karmendriya pañcakaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17853590 (0.033):
indriyāṇi daśaikaṃ ca śrotra tvak cakṣū rasana ghrāṇākhyāni pañca / buddhīndriyāṇi vāk pāṇi pāda pāyūpasthākhyāni pañca karmendriyāṇīti tāni |
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26721163 (0.033):
indriyāṇi daśaikaṃ ca śrotra-tvak-cakṣū-rasana-ghrāṇākhyāni pañca / buddhīndriyāṇi vāk-pāṇi-pāda-pāyūpasthākhyāni pañca karmendriyāṇīti tāni |
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7097489 (0.038):
/ma/śrotratvaccakṣurjihvāghrāṇa buddhīndriya / ha/vākpāṇipādapāyūpastha karmendriya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165618 (0.039):
cakṣuś śrotra jihvā ghrāṇa vāk pāṇi pāda pāyūpastha prāṇā ihaivāgatya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19470341 (0.039):
karmendriyāṇi vākpāṇipādapāyūpasthalakṣaṇāni / pañca buddhīndriyāṇi (Bcp
Abhinavagupta: Paramarthasara (parmartu.htm.txt) 16707729 (0.043):
vākpāṇipādapāyūpasthaṃ karmendriyāṇi punaḥ || 20 ||
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14753256 (0.043):
vākpāṇipādapāyūpasthaṃ karmendriyāṇi punaḥ // 20 //
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22952017 (0.044):
pṛthivy-ap-tejo-vāyv-ākāśa-gandha-rasa-rūpa-sparśa-śabdopastha-pāyu-pāda-pāṇi-vāg-ghrāṇa-jihvā-cakṣus-tvak-śrotrâ-
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21322748 (0.044):
puruṣaprakṛtimahadahaṅkāramanaḥśrotratvakcakṣurjihvāghrāṇavākpāṇipādapāyūpasthaśabdasparśarūparasagandhākāśavāyuvahnisalilabhūmaya
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780392 (0.045):
rasanā rasaviṣayaṃ ghrāṇaṃ gandhaviṣayamiti | / vākpāṇipādapāyūpasthākhyāni pañca karmendriyāṇi svaṃ svaṃ karma kurvanti |
Sarvopakarani, a commentary on the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in 22 (ttssarvu.htm.txt) 25496785 (0.046):
yonayaḥ kāraṇāni tāni ca vākpāṇipādapāyūpasthākhyāni /
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438724 (0.046):
tanmātrasaṃjñāni pañca, anyonyavyūhena sthūlāni pṛthivyādibuddhīndriyāṇi, / vākpāṇipādapāyūpasthākhyāni pañca karmendriyāṇi, manobuddhyahaṅkārā iti
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23179662 (0.048):
vāgvyatiriktāni pāṇipādapāyūpasthasaṃjñitāni pañcaviṣayāṇi śabdādayo yeṣāṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5538518 (0.050):
tathā..śrotratvac-cakṣurjihvāghrāṇāni..buddhhīndriyāṇi,..vāc-pāṇipādapāyūpasthāḥ..karmendriyāṇi,..ekādaśam..manas+..sarvārtham,..ity..etāny..asmitālakṣaṇasyāviśeṣasya..viśeṣāḥ...
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15915096 (0.050):
vākpāṇipādapāyūpasthāstu karmendriyāṇyapi // NarP_1,63.76 //
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11275591 (0.052):
vākpāṇipādapāyūpasthānāṃ tu vacanādānaviharaṇotsargānandalakṣaṇā
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684094 (0.053):
pāṇipādavākpāyūpasthaṃ mana ity asya kṣetraṃ vijānāti | tat kṣetrajña ity
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1672894 (0.055):
'vākpāṇipādapāyūpasthān'; iti / karmendriyāṇi karmābhinirvartanāt /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142947 (0.056):
mūlaprakṛtimahadahaṅkārākāśavāyuvahṇivārivasundharāvākpāṇipādapāyūpasthaśrotratvakcakṣurjihvāghrāṇamanaḥprāṇāpānavyānodānasamānajīvāḥ
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8779270 (0.056):
AbhT_9.253b/. karmendriyāṇi vākpāṇipāyūpasthāṅghri jajñire // 253
mantre āyojya ātma nilayeṣu mukha pāṇi pāda pāyūpastheṣu nyasyatu | tathā
ca aṃ namaḥ parāya vāg ātmane namaḥ iti mukhe | jhaṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258187 (0.035):
parāya saṅkarṣaṇāya puruṣātmane namaḥ iti mukhe, laṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257957 (0.038):
iti śirasi | dhaṃ namaḥ parāya vāyv ātmane namaḥ iti mukhe | gaṃ namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257722 (0.042):
namaḥ phaṃ namaḥ parāya ahaṅkārātmane namaḥ paṃ namaḥ parāya mana ātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258069 (0.054):
parāya ṣoḍaśa kalā vyāpta candra maṇḍalātmane namaḥ | raṃ namaḥ parāya / daśa kalā vyāpta vahni maṇḍalātmane namaḥ iti catuṣṭayaṃ hṛdaye nyasyatu
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257712 (0.057):
mantra āyojya tena mantrī nyasyatu tathā baṃ namaḥ parāya mana ātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257919 (0.059):
pādayoḥ | chaṃ namaḥ parāya pāyv ātmane namaḥ iti pāyau | caṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259482 (0.059):
tathā ca āṃ ātmane namaḥ | aṃ antarātmane namaḥ | paṃ paramātmane namaḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257811 (0.060):
tvag ātmane namaḥ iti tvaci, ḍaṃ namaḥ parāya dṛg ātmane namaḥ iti / netrayoḥ | ṭhaṃ namaḥ parāya jihvātmane namaḥ iti jihvāyāṃ | ṭaṃ namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257658 (0.061):
sakala vapuṣi sarvāṅga vyāpake jīvaṃ prāṇaṃ ca mantre āyojya tena nyasyatu / tathā ca maṃ namaḥ parāya jīvātmane namaḥ bhaṃ namaḥ parāya prāṇātmane
pāṇy ātmane namaḥ iti pāṇyoḥ | jaṃ namaḥ parāya pādātmane namaḥ iti
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257974 (0.038):
liṅge | kaṃ namaḥ parāya pṛthivy ātmane namaḥ iti pādayor nyasyed ity
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257766 (0.041):
namaḥ iti guhye, taṃ namaḥ parāya gandhātmane namaḥ pādayor vinyasyed ity
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258207 (0.046):
nivṛttyātmane nama iti liṅge, laṃ nama iti hṛdaye | vaṃ namaḥ parāya / aniruddhāya nivṛty ātmane nama iti liṅge | laṃ namaḥ parāya nārāyaṇāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25262550 (0.047):
ukta saṃhāra viparīta rītyā nyasatu | prayogaś ca oṃ goṃ namaḥ parāya / pṛthivy ātmane namaḥ iti pāda dvaye ity ārabhya oṃ hāṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25262575 (0.047):
ity ārabhya oṃ goṃ namaḥ parāya pṛthivy ātmane namaḥ pāda dvaye iti
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257655 (0.049):
tathā ca maṃ namaḥ parāya jīvātmane namaḥ bhaṃ namaḥ parāya prāṇātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257712 (0.057):
mantra āyojya tena mantrī nyasyatu tathā baṃ namaḥ parāya mana ātmane / namaḥ phaṃ namaḥ parāya ahaṅkārātmane namaḥ paṃ namaḥ parāya mana ātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257722 (0.058):
namaḥ phaṃ namaḥ parāya ahaṅkārātmane namaḥ paṃ namaḥ parāya mana ātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257946 (0.060):
śive liṅge caraṇayor nyasyatu | tathā ca ṅaṃ namaḥ parāya ākāśātmane namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257797 (0.060):
ṇaṃ namaḥ parāya śrotrātmane namaḥ iti śrotrayoḥ ḍhaṃ namaḥ parāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165743 (0.060):
8.1.52.3 parāya parameṣṭhy ātmane viṣṇave ākāśāya namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257811 (0.062):
tvag ātmane namaḥ iti tvaci, ḍaṃ namaḥ parāya dṛg ātmane namaḥ iti / netrayoḥ | ṭhaṃ namaḥ parāya jihvātmane namaḥ iti jihvāyāṃ | ṭaṃ namaḥ
pādayoḥ | chaṃ namaḥ parāya pāyv ātmane namaḥ iti pāyau | caṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257655 (0.041):
tathā ca maṃ namaḥ parāya jīvātmane namaḥ bhaṃ namaḥ parāya prāṇātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258207 (0.046):
nivṛttyātmane nama iti liṅge, laṃ nama iti hṛdaye | vaṃ namaḥ parāya / aniruddhāya nivṛty ātmane nama iti liṅge | laṃ namaḥ parāya nārāyaṇāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257766 (0.056):
namaḥ iti guhye, taṃ namaḥ parāya gandhātmane namaḥ pādayor vinyasyed ity
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258069 (0.061):
parāya ṣoḍaśa kalā vyāpta candra maṇḍalātmane namaḥ | raṃ namaḥ parāya / daśa kalā vyāpta vahni maṇḍalātmane namaḥ iti catuṣṭayaṃ hṛdaye nyasyatu
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165743 (0.063):
8.1.52.3 parāya parameṣṭhy ātmane viṣṇave ākāśāya namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257712 (0.063):
mantra āyojya tena mantrī nyasyatu tathā baṃ namaḥ parāya mana ātmane / namaḥ phaṃ namaḥ parāya ahaṅkārātmane namaḥ paṃ namaḥ parāya mana ātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257974 (0.063):
liṅge | kaṃ namaḥ parāya pṛthivy ātmane namaḥ iti pādayor nyasyed ity
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257807 (0.063):
tvag ātmane namaḥ iti tvaci, ḍaṃ namaḥ parāya dṛg ātmane namaḥ iti
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257891 (0.063):
ca aṃ namaḥ parāya vāg ātmane namaḥ iti mukhe | jhaṃ namaḥ parāya
upasthātmane namaḥ ity upasthe vinyasyed ity arthaḥ | ākāśa pūrvaṃ gaṇam
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257891 (0.059):
ca aṃ namaḥ parāya vāg ātmane namaḥ iti mukhe | jhaṃ namaḥ parāya
ākāśa vāyv agni jala pṛthivy ātmakaṃ mantre āyojya mūrdhany āsye hṛdaye
śive liṅge caraṇayor nyasyatu | tathā ca ṅaṃ namaḥ parāya ākāśātmane namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257898 (0.060):
ca aṃ namaḥ parāya vāg ātmane namaḥ iti mukhe | jhaṃ namaḥ parāya / pāṇy ātmane namaḥ iti pāṇyoḥ | jaṃ namaḥ parāya pādātmane namaḥ iti
iti śirasi | dhaṃ namaḥ parāya vāyv ātmane namaḥ iti mukhe | gaṃ namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258186 (0.034):
ṣaṃ namaḥ parāya vāsudevāya parameṣṭhyātmane namaḥ iti śirasi | yaṃ namaḥ / parāya saṅkarṣaṇāya puruṣātmane namaḥ iti mukhe, laṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257895 (0.038):
ca aṃ namaḥ parāya vāg ātmane namaḥ iti mukhe | jhaṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257752 (0.062):
naṃ namaḥ parāya rūpātmane namaḥ iti hṛdaye, thaṃ namaḥ parāya rasātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257658 (0.064):
tathā ca maṃ namaḥ parāya jīvātmane namaḥ bhaṃ namaḥ parāya prāṇātmane
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 619841 (0.064):
namaḥ sarvātmane deva $ namo vāyvātmane hare // HV_App.I,31.1286 //
parāyāgny ātmane namaḥ iti hṛdaye | khaṃ namaḥ parāya jalātmane namaḥ iti
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257756 (0.038):
naṃ namaḥ parāya rūpātmane namaḥ iti hṛdaye, thaṃ namaḥ parāya rasātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258211 (0.051):
aniruddhāya nivṛty ātmane nama iti liṅge | laṃ namaḥ parāya nārāyaṇāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258193 (0.051):
pradyumnāya viśvātmane nama iti hṛdaye | vaṃ namaḥ parāya aniruddhāya
liṅge | kaṃ namaḥ parāya pṛthivy ātmane namaḥ iti pādayor nyasyed ity
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25262550 (0.027):
ukta saṃhāra viparīta rītyā nyasatu | prayogaś ca oṃ goṃ namaḥ parāya / pṛthivy ātmane namaḥ iti pāda dvaye ity ārabhya oṃ hāṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25262575 (0.027):
ity ārabhya oṃ goṃ namaḥ parāya pṛthivy ātmane namaḥ pāda dvaye iti
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257769 (0.034):
namaḥ iti guhye, taṃ namaḥ parāya gandhātmane namaḥ pādayor vinyasyed ity
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257909 (0.038):
pāṇy ātmane namaḥ iti pāṇyoḥ | jaṃ namaḥ parāya pādātmane namaḥ iti / pādayoḥ | chaṃ namaḥ parāya pāyv ātmane namaḥ iti pāyau | caṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258211 (0.051):
aniruddhāya nivṛty ātmane nama iti liṅge | laṃ namaḥ parāya nārāyaṇāya
arthaḥ | hṛt puṇḍarīkam ity āder ayam arthaḥ | hṛt puṇḍarīkaṃ tathā
sūryoḍḍarād vahnīnāṃ bimbāni sūrya candrāgnīnāṃ maṇḍalāni trīṇi
dviṣaḍ aṣṭa yug daśa kalā vyāptāni dvādaśa ṣoḍaśa daśa kalā yuktāni yatas
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257852 (0.0):
bimbāni dviṣaḍ aṣṭa yug daśa kalā vyāptāni sūryoḍu rāḍ
tu bhūta vasu muny akṣy akṣaraiḥ yato ya kārād yo bhūta varṇaḥ
pañcama varṇaḥ śa kāraḥ vasu varṇo 'ṣtamārṇo ha kāraḥ muni varṇaḥ saptamaḥ
sa kāraḥ akṣi varṇo dvitya varṇo rephaḥ | etaiś ca sahitāni mantre āyojya
hṛdi nyasyatu | tathā ca śaṃ namaḥ parāya hṛt puṇḍarīkātmane namaḥ | haṃ
namaḥ parāya dvādaśa kalā vyāpta sūrya maṇḍalātmane namaḥ | saṃ namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259372 (0.0):
sattva rajas tamāṃsi tathā ca hṛt padme anantāya namaḥ, padmāya namaḥ, aṃ / dvādaśa kalā vyāpta sūrya maṇḍalātmane namaḥ, uṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259379 (0.015):
dvādaśa kalā vyāpta sūrya maṇḍalātmane namaḥ, uṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259389 (0.040):
daśa kalā vyāpta vahni maṇḍalātmane namaḥ, saṃ sattvāya namaḥ, raṃ rajase
parāya ṣoḍaśa kalā vyāpta candra maṇḍalātmane namaḥ | raṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259380 (0.0):
dvādaśa kalā vyāpta sūrya maṇḍalātmane namaḥ, uṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259390 (0.028):
daśa kalā vyāpta vahni maṇḍalātmane namaḥ, saṃ sattvāya namaḥ, raṃ rajase
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257721 (0.053):
namaḥ phaṃ namaḥ parāya ahaṅkārātmane namaḥ paṃ namaḥ parāya mana ātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257891 (0.054):
ca aṃ namaḥ parāya vāg ātmane namaḥ iti mukhe | jhaṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257752 (0.055):
naṃ namaḥ parāya rūpātmane namaḥ iti hṛdaye, thaṃ namaḥ parāya rasātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257658 (0.056):
tathā ca maṃ namaḥ parāya jīvātmane namaḥ bhaṃ namaḥ parāya prāṇātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257709 (0.060):
mantra āyojya tena mantrī nyasyatu tathā baṃ namaḥ parāya mana ātmane / namaḥ phaṃ namaḥ parāya ahaṅkārātmane namaḥ paṃ namaḥ parāya mana ātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257759 (0.060):
naṃ namaḥ parāya rūpātmane namaḥ iti hṛdaye, thaṃ namaḥ parāya rasātmane / namaḥ iti guhye, taṃ namaḥ parāya gandhātmane namaḥ pādayor vinyasyed ity
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257912 (0.061):
pādayoḥ | chaṃ namaḥ parāya pāyv ātmane namaḥ iti pāyau | caṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258214 (0.064):
aniruddhāya nivṛty ātmane nama iti liṅge | laṃ namaḥ parāya nārāyaṇāya / sarvātmane nama iti caraṇayoḥ | vinyasyed ity arthaḥ | kecit tu
daśa kalā vyāpta vahni maṇḍalātmane namaḥ iti catuṣṭayaṃ hṛdaye nyasyatu
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259387 (0.0):
dvādaśa kalā vyāpta sūrya maṇḍalātmane namaḥ, uṃ / ṣoḍaśa kalā vyāpta candra maṇḍalātmane namaḥ, maṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259372 (0.040):
dvādaśa kalā vyāpta sūrya maṇḍalātmane namaḥ, uṃ
|| KrdC_1.30 || / atha parameṣṭhi pumāṃsau viśva nivṛttī sarva haty upaniṣadaṃ
nyased ākāśādi sthāna sthānaṣoya balavārthiḥ salāvaḥ // Krd_1.31 //
Sakyabuddhi: Pramanavarttikatika (sbpramvu.htm.txt) 14630326 (0.014):
naitac codyaṃ / tad āha / vyāvṛtter niḥsvabhāvatvād iti / na sthānāsth. .. / 5 ///.. iti / iyaṃ sthānāsthānaka + + + + .. tasyety anyāpohasya
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28566681 (0.026):
sthānādi sañceṣkriyamāṇān ādiśantaḥ sva sva vasatiṃ vihāya vasatiṃ bahir
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9376523 (0.028):
eva varṇaḥ kva cit prāṇini sthānāntarasamullāsy api bhavati yathā / dhvāṃkṣeṣu kakāraṭakārarephā uccarantaḥ sarva
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13776287 (0.032):
tataḥ strīvigrahā bhūtvā HV_83.41c / tataḥ sthānasahasreais tvaṃ HV_47.48c
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8648406 (0.032):
iti / chāndogyabhāṣye tu 'uccatvādgīthatvātsarvasthānasthatvādudgītho
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 146385 (0.034):
(P_2,4.54.1) KA_I,486.23 487.18 Ro_II,877 879 {23/23} namaḥ khyātre / iti sasthānatvam na bhavati.
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5329093 (0.034):
bhavati . sasthānatvam namaḥ khyātre . namaḥ khyātre iti sasthānatvam na
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16240233 (0.035):
tataḥ sthānasahasreais tvaṃ HV_47.48c / tataḥ sthitasyaiva śiras HV_App.I,42.601a
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23029020 (0.035):
Vin_5.85 / uṣitatvam ekasīmatāyāṃ tatrāvāsāntaroṣitānām āstāre / / Vin_5.86 / tatsthānatvam āstārakāle syām asya /
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25270166 (0.036):
pūraṇe 'suyamanaṃ vidhadhīta // Krd_3.58 // / athānantaraṃ mantrārtha smaraṇa pūrvakaṃ mūla mantraṃ japatu | kiṃ kurvan
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9518755 (0.038):
nava1d.nava.jāta1d,.arbhaka1d.avṛddha1d,.te.yathā.tad.adhisthāneṣu.śobhete.evam.babhrū.yāmeṣu.śobhete/[382]
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9662457 (0.039):
4.2.61/.tato veśyā ābhyantarikā nāṭakīyāś ca//(p.252) / 4.2.62/.tāsāṃ yathokta^kakṣāṇi sthānāni//(p.252)
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4553670 (0.042):
nigrahasthānānāsādanāt, karaṇena vā nirvahanāditi / tatra / prativādinyabhājanatākuśalātsthānādvyutthāpya kuśale sthāne
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6516261 (0.043):
nollikhyante, sūtreṣu yathoktānī tathaivāvadheyāni | / sthānasthottaptapūrṇatvena niṣpattiḥ | (Vajraṭ_130) aśītiranuvyañcanāni
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14568758 (0.043):
Carakasaṃhitā, Cikitsāsthāna, 2 [Vājīkaraṇādhyāya], 2 [Āsiktakṣīrika] / athāta āsiktakṣīrikaṃ vājīkaraṇapādaṃ vyākhyāsyāmaḥ // Car_6,2.2.1
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14569392 (0.043):
Carakasaṃhitā, Cikitsāsthāna, 2 [Vājīkaraṇādhyāya], 3 [Māṣaparṇabhṛtīya] / athāto māṣaparṇabhṛtīyaṃ vājīkaraṇapādaṃ vyākhyāsyāmaḥ // Car_6,2.3.1
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7889785 (0.043):
pañcapāramitāḥ ṣaṣṭhī nirābhāsā / tataḥ sthānaprasthānayoraniścayaḥ / sthānaprasthānaṃ(na)sammohavikalpaḥ //
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 418197 (0.044):
jñānaśriyā tadetat grāmyajanadhandhīkaraṇaṃ golakādiṃvat, / sthānāntarasañcārānḥ iti mitrapādān prati upālambho na śakyaḥ
athānantaraṃ parameṣṭhi pumāṃsau viśva nivṛttī sarva ity upaniṣado
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25270166 (0.056):
pūraṇe 'suyamanaṃ vidhadhīta // Krd_3.58 // / athānantaraṃ mantrārtha smaraṇa pūrvakaṃ mūla mantraṃ japatu | kiṃ kurvan
rahasyān ṣopara balārṇair iti ṣa kāraḥ rephasya upa samīpaṃ tena
repha samīpa vartinau ya kāra la kārau lakṣyete va kāro la kāraś ca etaiḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264018 (0.050):
śārṅgī ga kāraḥ | māṃsānte māṃso la kāraḥ | tasyānto va kāra iti | te iti / svarūpam | vā iti svarūpam | ya iti svarūpam | tayor vāyayor madhye
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13620340 (0.063):
upary adho dvayor vā sarephau ṭa-ṭha-ḍa-ḍhaiḥ saha / / śa-kāraś ca ṣa-kāraś ca tasya vyañjakatāṃ gatāḥ // VisSd_8.6 //
salavakair bindu sahitaiḥ sahitān ākāśādi sthāne nyasyed ākāśādi
nyāsa sthāneṣu mūrdhnyāsye hṛdaye liṅge caraṇayor nyasyet || KrdC_1.31 ||
atraiva viśeṣam āha vāsudeva iti | / vāsudevaḥ saṅkarṣaṇaḥ pradyumnāś cāniruddhakaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25288271 (0.028):
dvitīyāvaraṇam āha vāsudeva iti / vāsudevaḥ saṅkarṣaṇaḥ pradymnaś cāniruddhakaḥ |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4852359 (0.043):
bhadrakālyāḥ śriyaḥ kuryāt prārthayet sarvadevatāḥ //AP_235.008cd/ / vāsudevaḥ saṅkarṣaṇaḥ pradyumnaścāniruddhakaḥ /AP_235.009ab/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4827905 (0.058):
vāsudevo jagannāthas tathā saṅkarṣaṇaḥ prabhuḥ /AP_167.010ab/ / pradyumnaścāniruddhaś ca bhavantu vijayāya te //AP_167.010cd/
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8642277 (0.063):
śiro nārāyaṇaḥ pakṣo dakṣiṇassavya eva ca / / pradyumnaścāniruddhaśca sandoho vāsudevakaḥ // / nārāyaṇo 'tha sandoho vāsudevaḥ śiro 'pi vā /
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11818781 (0.064):
puruṣādvāsudevādyāścatvāro hyabhavaṃstataḥ / / vāsudevaḥ saṅkarṣaṇaḥ pradyumnaścāniruddhakaḥ // PS_1,2.3 //
nārāyaṇaś ca kramaśah parameṣṭhyādibhir yutaḥ // Krd_1.32 //
kramaśaḥ krameṇa parameṣṭy ādibhiḥ sahitā vāsudevādayo nyasnīyā tathā ca
ṣaṃ namaḥ parāya vāsudevāya parameṣṭhyātmane namaḥ iti śirasi | yaṃ namaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152491 (0.021):
oṃ kṣaiṃ namaḥ parāya parameṣṭhyātmane namaḥ | Vis_12.44,40 |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257950 (0.043):
śive liṅge caraṇayor nyasyatu | tathā ca ṅaṃ namaḥ parāya ākāśātmane namaḥ / iti śirasi | dhaṃ namaḥ parāya vāyv ātmane namaḥ iti mukhe | gaṃ namaḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165778 (0.048):
8.1.53.2 parāya sarvātmane 'niruddhāya pṛthivyai namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258207 (0.050):
nivṛttyātmane nama iti liṅge, laṃ nama iti hṛdaye | vaṃ namaḥ parāya / aniruddhāya nivṛty ātmane nama iti liṅge | laṃ namaḥ parāya nārāyaṇāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165743 (0.056):
8.1.52.3 parāya parameṣṭhy ātmane viṣṇave ākāśāya namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258215 (0.056):
aniruddhāya nivṛty ātmane nama iti liṅge | laṃ namaḥ parāya nārāyaṇāya / sarvātmane nama iti caraṇayoḥ | vinyasyed ity arthaḥ | kecit tu
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 620048 (0.059):
namo brahmavide tubhyaṃ $ brahmabrahmātmane namaḥ // HV_App.I,31.1310 // / namaḥ sahasraśirase $ sahasracaraṇāya ca / HV_App.I,31.1311 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22105601 (0.059):
namo brahmavide tubhyaṃ brahmabrahmātmane namaḥ // HV_App.I,31.1310 // / namaḥ sahasraśirase sahasracaraṇāya ca / HV_App.I,31.1311 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25074210 (0.060):
namas te vāsudevāya HV_App.I,31.1332a / namas te viśvamūrtaye HV_App.I,31.1052a
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152165 (0.062):
oṃ āṃ oṃ namo bhagavate paramātmane viṣṇave vāsudevāya sarvātmane oṃ om |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4772938 (0.063):
oṃ āṃ parameṣṭhyātmane āṃ namaḥ puruṣātmane //AP_59.028cd/
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13456906 (0.064):
namaste kūrmarūpāya viṣṇave paramātmane / / nārāyaṇāya viśvāya vāsudevāya te namaḥ // KūrmP_2,44.54 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257753 (0.064):
naṃ namaḥ parāya rūpātmane namaḥ iti hṛdaye, thaṃ namaḥ parāya rasātmane
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6707871 (0.064):
namo vidyāsvarūpāya vidyādātre namonamaḥ / / namaḥ śāntāya devāya triguṇāyātmane namaḥ // GarP_1,34.51 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26783304 (0.064):
namo dīptasvarūpāya $ hṛṣīkeśāya vai namaḥ & / namo bhagavate tubhyaṃ % vāsudevāya te namaḥ // BrP_59.56 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11054619 (0.064):
namo dīptasvarūpāya hṛṣīkeśāya vai namaḥ / / namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya te namaḥ // BrP_59.56 //
parāya saṅkarṣaṇāya puruṣātmane namaḥ iti mukhe, laṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257957 (0.034):
iti śirasi | dhaṃ namaḥ parāya vāyv ātmane namaḥ iti mukhe | gaṃ namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257895 (0.035):
ca aṃ namaḥ parāya vāg ātmane namaḥ iti mukhe | jhaṃ namaḥ parāya
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4773026 (0.036):
2 oṃ ṣaṃ parameṣṭyātmane yannamaḥ puruṣātmane / laṃ namo viśvātmane namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258215 (0.045):
nivṛttyātmane nama iti liṅge, laṃ nama iti hṛdaye | vaṃ namaḥ parāya / aniruddhāya nivṛty ātmane nama iti liṅge | laṃ namaḥ parāya nārāyaṇāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165751 (0.053):
8.1.52.5 parāya puruṣātmane puruṣāya vāyave namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257753 (0.055):
naṃ namaḥ parāya rūpātmane namaḥ iti hṛdaye, thaṃ namaḥ parāya rasātmane
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6383798 (0.055):
BhP_10.40.020/3 namas te raghu varyāya rāvaṇānta karāya ca / BhP_10.40.021/1 namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165778 (0.060):
8.1.53.2 parāya sarvātmane 'niruddhāya pṛthivyai namaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688689 (0.061):
namaḥ samāya śuddhāya puruṣāya parāya ca / / vāsudevāya sattvāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ // BhP_04.30.042 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2781960 (0.062):
namas te raghu varyāya rāvaṇānta karāya ca // BhP_10.40.020 // / namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167058 (0.062):
8.1.75.2 trivikramāya namaḥ / 8.1.75.3 subhadrāya namaḥ / 8.1.75.4 īśitātmane namaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074248 (0.064):
namaḥ parāyeti pūrvam ātmane nama ity anu // Hbhv_5.117 //
pradyumnāya viśvātmane nama iti hṛdaye | vaṃ namaḥ parāya aniruddhāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258214 (0.030):
aniruddhāya nivṛty ātmane nama iti liṅge | laṃ namaḥ parāya nārāyaṇāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257756 (0.044):
naṃ namaḥ parāya rūpātmane namaḥ iti hṛdaye, thaṃ namaḥ parāya rasātmane
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4773027 (0.050):
2 oṃ ṣaṃ parameṣṭyātmane yannamaḥ puruṣātmane / laṃ namo viśvātmane namaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6706793 (0.051):
pradyumnāyādidevāyāniruddhāya namonamaḥ / / namo nārāyaṇāyaiva narāyaṇāṃ pataye namaḥ // GarP_1,32.31 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257964 (0.051):
parāyāgny ātmane namaḥ iti hṛdaye | khaṃ namaḥ parāya jalātmane namaḥ iti
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6706783 (0.057):
oṃ namo vāsudevāya namaḥ sakarṣaṇāya ca // GarP_1,32.30 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4772950 (0.059):
oṃ vāṃ manonivṛttyātmane nāñca viśvātmane namaḥ /AP_59.029ab/ / oṃ vaṃ namaḥ sarvātmane ity uktāḥ pañca śaktayaḥ(2) //AP_59.029cd/
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152506 (0.062):
oṃ rāṃ namaḥ parāya viśvātmena namaḥ | Vis_12.44,42 |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257654 (0.063):
tathā ca maṃ namaḥ parāya jīvātmane namaḥ bhaṃ namaḥ parāya prāṇātmane
nivṛttyātmane nama iti liṅge, laṃ nama iti hṛdaye | vaṃ namaḥ parāya
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6706793 (0.052):
pradyumnāyādidevāyāniruddhāya namonamaḥ / / namo nārāyaṇāyaiva narāyaṇāṃ pataye namaḥ // GarP_1,32.31 //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165983 (0.061):
8.1.57.1 pradyumnāya namaḥ / 8.1.57.2 aniruddhāya namaḥ / 8.1.57.3 puruṣottamāya namaḥ / 8.1.57.4 adhokṣajāya namaḥ
aniruddhāya nivṛty ātmane nama iti liṅge | laṃ namaḥ parāya nārāyaṇāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258189 (0.030):
ṣaṃ namaḥ parāya vāsudevāya parameṣṭhyātmane namaḥ iti śirasi | yaṃ namaḥ / parāya saṅkarṣaṇāya puruṣātmane namaḥ iti mukhe, laṃ namaḥ parāya
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6706795 (0.038):
pradyumnāyādidevāyāniruddhāya namonamaḥ / / namo nārāyaṇāyaiva narāyaṇāṃ pataye namaḥ // GarP_1,32.31 //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165778 (0.039):
8.1.53.1 bhūmer vitanvann / 8.1.53.2 parāya sarvātmane 'niruddhāya pṛthivyai namaḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165743 (0.040):
8.1.52.3 parāya parameṣṭhy ātmane viṣṇave ākāśāya namaḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165983 (0.044):
8.1.57.1 pradyumnāya namaḥ / 8.1.57.2 aniruddhāya namaḥ / 8.1.57.3 puruṣottamāya namaḥ / 8.1.57.4 adhokṣajāya namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257913 (0.046):
pādayoḥ | chaṃ namaḥ parāya pāyv ātmane namaḥ iti pāyau | caṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257899 (0.046):
ca aṃ namaḥ parāya vāg ātmane namaḥ iti mukhe | jhaṃ namaḥ parāya / pāṇy ātmane namaḥ iti pāṇyoḥ | jaṃ namaḥ parāya pādātmane namaḥ iti
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258174 (0.050):
ṣaṃ namaḥ parāya vāsudevāya parameṣṭhyātmane namaḥ iti śirasi | yaṃ namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257973 (0.051):
parāyāgny ātmane namaḥ iti hṛdaye | khaṃ namaḥ parāya jalātmane namaḥ iti / liṅge | kaṃ namaḥ parāya pṛthivy ātmane namaḥ iti pādayor nyasyed ity
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4773028 (0.052):
2 oṃ ṣaṃ parameṣṭyātmane yannamaḥ puruṣātmane / laṃ namo viśvātmane namaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152521 (0.054):
oṃ lāṃ namaḥ parāya sarvātmane namaḥ | Vis_12.44,44 |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705356 (0.057):
śrīnivāsāya devāya namaḥ śrīpataye namaḥ / / śrīdharāya saśārṅgāya śrīpradāya namonamaḥ // GarP_1,30.15 //
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18506917 (0.057):
v1 {X} namo nandirudreśvarāya Ō namo ācāryebhyaḥ namo īśvarāya . namo / māṇibhadrāya {{namas sarvayakṣebhyaḥ}}
Gautama-Dharmasutra (gautdh_u.htm.txt) 14325302 (0.058):
namastīkṣṇāya tīkṣṇarūpiṇe namaḥ | namaḥ sobhyāya supuruṣāyamahāpuruṣāya
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152489 (0.058):
oṃ kṣaiṃ namaḥ parāya parameṣṭhyātmane namaḥ | Vis_12.44,40 |
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23952003 (0.059):
vidyādharāya devāya $ vāgīśāya namo namaḥ & / acintyāya namo nityaṃ % sarvajñāya namo namaḥ // NsP_37.14 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17016989 (0.059):
vidyādharāya devāya vāgīśāya namo namaḥ / / acintyāya namo nityaṃ sarvajñāya namo namaḥ // NsP_37.14 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6706111 (0.059):
viṣṇave vāsudevāya namaḥ sthitikarāya ca / / grasiṣṇave namaścaiva namaḥ pralayaśāyine // GarP_1,31.25 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23755662 (0.060):
namaścātharvaśirase mahāśīrṣāya te namaḥ / / namaste dharmanetrāya mahānetrāya te namaḥ // VamP_60.21 //
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7771210 (0.060):
namo 'gnīsomabhūtāya ViP_3,5.19*4a / namo devāya bhāsvate ViP_3,5.22d
sarvātmane nama iti caraṇayoḥ | vinyasyed ity arthaḥ | kecit tu
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 618219 (0.057):
bhūtāvāsa namas tubhyaṃ $ sarvāvāsa namo namaḥ // HV_App.I,31.1092 // / namaḥ sarvātmane tubhyaṃ $ namas te bhūtidāyine / HV_App.I,31.1093 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22103772 (0.057):
bhūtāvāsa namas tubhyaṃ sarvāvāsa namo namaḥ // HV_App.I,31.1092 // / namaḥ sarvātmane tubhyaṃ namas te bhūtidāyine / HV_App.I,31.1093 /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152521 (0.060):
oṃ lāṃ namaḥ parāya sarvātmane namaḥ | Vis_12.44,44 | / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [mantrānukramaṇavidhirnāma] dvādaśo
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18813240 (0.061):
namo 'stu sarvāya suśāntamūrtāye hyaghorarūpāya namonamaste / / sarvātmane sarva namonamaste mahātmane bhūtapate namaste // RKV_16.16 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258182 (0.062):
ṣaṃ namaḥ parāya vāsudevāya parameṣṭhyātmane namaḥ iti śirasi | yaṃ namaḥ / parāya saṅkarṣaṇāya puruṣātmane namaḥ iti mukhe, laṃ namaḥ parāya
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6698511 (0.063):
oṃ naṃnoṃ bhagavateṃ vāṃsuṃdevāyaṃ oṃ namo nārāyaṇāya namaḥ / / oṃ puruṣottamāya namaḥ // GarP_1,12.3 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959211 (0.063):
namonamo namo bhūyaḥ LiP_1,96.94c / namo nārāyaṇāya ca LiP_1,18.25b
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23937536 (0.063):
namo devādhidevāya % namo nārāyaṇāya te // NsP_11.16 // / namas te vāsudevāya $ namas te pītavāsase &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17002524 (0.063):
namo devādhidevāya namo nārāyaṇāya te // NsP_11.16 // / namas te vāsudevāya namas te pītavāsase /
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258174 (0.064):
ṣaṃ namaḥ parāya vāsudevāya parameṣṭhyātmane namaḥ iti śirasi | yaṃ namaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15290029 (0.064):
sarvāya ca namastubhyaṃ $ namo nārāyaṇāya ca & / namo hiraṇyagarbhāya % ādidevāya te namaḥ // LiP_1,18.25 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184059 (0.064):
sarvāya ca namastubhyaṃ namo nārāyaṇāya ca / / namo hiraṇyagarbhāya ādidevāya te namaḥ // LiP_1,18.25 //
parameṣṭhyāder anantaraṃ vāsudevādeḥ prayogaṃ kurvanti || KrdC_1.32 ||
tataḥ kopa tattvaṃ kṣarau vindu yuktaṃ
nṛsiṃhaṃ nyaset sarva gātreṣu taj jñaḥ |
krameṇeti tattvātmako nyāsa uktaḥ / svāsān nikṛd viśva mūrty ādiṣu syāt // Krd_1.33 //
tatas tad anantaraṃ krameṇa gurūpadeśa krameṇa taj jñaḥ nṛsiṃha bīja jñaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25255932 (0.045):
viśodhayec chuddha matiḥ krameṇa // Krd_1.7 // / tatas tad anantaraṃ bhūtātmakaṃ pṛthivyādi pañca mahābhūtamayam etad aṅgaṃ
kṣarau kṣa kāra repha au kāra iti milita svarūpaṃ bindu yuktaṃ tathā
kopa tattvaṃ nṛsiṃhaṃ ca mantre āyojya sarva gātreṣu nyasyet | tathā
ca kṣrauṃ namaḥ parāya nṛsiṃhāya kopātmane namaḥ iti sarva gātreṣu nyasyed
ity arthaḥ | tattva nyāsam upasaṃharati ity ukta prakāreṇa tattvātmako
nyāsaḥ kathito bhavati | kīdṛśaḥ ? viśva mūrty ādiṣu sva sānnidhya kṛt
kṛṣṇa sānnidhya kṛt bimbādiṣv iti kecid bimbaṃ pratimā mūrtiḥ śarīram
ādi padena maṇi mantrādi sakalasya parigrahaḥ eteṣu hareḥ sānnidhyaṃ
karotīty arthaḥ | kvacin martyādiṣv iti pāṭhaḥ || KrdC_1.33 ||
etan nyāsa prayojanam āha iti kṛta iti | / iti kṛto 'dhikṛto bhavati dhruvaṃ
sakala vaiṣṇava mantra japādiṣu | / pavana saṃyavalatattva manunā caret
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258379 (0.035):
gopāla viṣaya mantra kathanād atraiva api tu / sakala vaiṣṇava mantra japādiṣv apīty arthaḥ | adhunā prāṇāyāma prakāram
tattvam iha japtum asau manucchati // Krd_1.34 // / tattva nyāse kṛte dhruvaṃ niścitam adhikṛto bhavati na kevalaṃ
gopāla viṣaya mantra kathanād atraiva api tu
sakala vaiṣṇava mantra japādiṣv apīty arthaḥ | adhunā prāṇāyāma prakāram
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258349 (0.035):
iti kṛto 'dhikṛto bhavati dhruvaṃ / sakala vaiṣṇava mantra japādiṣu |
āha pavana saṃyamanam iti | asau sādhakaḥ yaṃ manum iha vyavahāra bhūmau
japtum icchati amunā mantreṇa pavana saṃyamanaṃ prāṇāyāmaṃ caratu kuryād
ity arthaḥ || KrdC_1.34 || / atraiva prakārāntaram āha athaveti |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25261444 (0.035):
arthaḥ || KrdC_2.18 || / prakārāntareṇārtham āha athaveti |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25261351 (0.043):
sahābhinnatā bhavati || KrdC_2.16 17 || / prakārāntareṇārtham āha athaveti | / athavā gopījana iti samasta jagad vana śakti samudāyaḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25285074 (0.061):
svāsthyaṃ bhavati || KrdC_6.45 || / etasyām evārtau prakārāntaram āha / athavā garuḍārūḍhaṃ bala pradyumna saṃyutam |
athavākhileṣu hari mantra / japa vidhiṣu mūla mantrataḥ |
saṃyamanam amaladhīr maruto / vidhinābhyasaṃś caratu tattva saṅkhyayā // Krd_1.35 //
mūla mantrato mūla mantreṇa | vakṣyamāṇa daśākṣareṇeti kecit | vastutas tu
saptākṣara gopī jana vallabha mantreṇa tasyaiva mūla mantratvenābhidhānāt
tad vacanasya prayojanāntarābhāvāt tattva saṅkhyayāṣṭāviṃśati vāraṃ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 1, (jsbh1-1u.htm.txt) 17235014 (0.054):
tāmasatve kāraṇāntarābhidhānāt kathaṃ tadvacanasya śyenādiyāgaviṣayatvaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7863934 (0.061):
na tasyādhivacanaṃ tasyābhāvāt / dharmatvena svārthābhidhānāt
caturviṃśati vāram iti kecit || KrdC_1.35 || / purato japasya parato 'pi
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074574 (0.053):
tatra kālaḥ saṅkhyādikaṃ ca / purato japasya parato 'pi / vihitam atha tat trayaṃ budhaiḥ |
vihitam atha tat trayaṃ budhaiḥ | / ṣoḍaśa ya iha samācared dineśaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074584 (0.0):
tatra kālaḥ saṅkhyādikaṃ ca / purato japasya parato 'pi / vihitam atha tat trayaṃ budhaiḥ |
paripūyate sa khalu māsato 'ṃ haṃsaḥ // Krd_1.36 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074586 (0.0):
ṣoḍaśa ya iha samācared dineśaḥ / paripūyate sa khalu māsato 'ṃ haṃsaḥ // Hbhv_5.132 //
purato japādau paścāc ca tat trayaṃ budhair vihitaṃ prāṇāyāma trayaṃ,
recakādi trayam iti kecit | etena japāṅgatvāc ca tatrādy ante 'yaṃ
darśitaḥ || KrdC_1.36 || / sanātanaḥ: japasya purata ādau parataḥ ante ca iti prāṇāyāmeṣu kālaḥ | tat
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074598 (0.0):
paripūyate sa khalu māsato 'ṃ haṃsaḥ // Hbhv_5.132 // / sanātanaḥ: japasya purata ādau parataḥ ante ca iti prāṇāyāmeṣu kālaḥ | tat
trayaṃ prāṇāyāma trayam iti saṅkhyā | yo jano dinaśaḥ pratyahaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074606 (0.0):
sanātanaḥ: japasya purata ādau parataḥ ante ca iti prāṇāyāmeṣu kālaḥ | tat / trayaṃ prāṇāyāma trayam iti saṅkhyā | yo jano dinaśaḥ pratyahaṃ
ṣoḍaśa prāṇāyāmān ācaret, sa māsataḥ māsenaikena aṃhasaḥ pāpāt paripūyate
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074616 (0.0):
trayaṃ prāṇāyāma trayam iti saṅkhyā | yo jano dinaśaḥ pratyahaṃ / ṣoḍaśa prāṇāyāmān ācaret, sa māsataḥ māsenaikena aṃhasaḥ pāpāt paripūyate
śuddho bhavatīti sāmānyataḥ phalam | paraṃ ca sarvaṃ purvaṃ likhitam eva
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074622 (0.0):
ṣoḍaśa prāṇāyāmān ācaret, sa māsataḥ māsenaikena aṃhasaḥ pāpāt paripūyate / śuddho bhavatīti sāmānyataḥ phalam | paraṃ ca sarvaṃ purvaṃ likhitam eva
|| (hari bhakti vilāsa 5.132) / atraiva prakārāntaram āha athaveti |
ayavāṅga janma mamunānususaṃyamaṃ / sakaleṣu kṛṣṇamanujāpakarmasu |
Abhinanda: Ramacaritamahakavya, 1-3 (to be continued) (rmc1-3xu.htm.txt) 13160541 (0.035):
smariṣyati tvām+na sa bodhyamānas+api+ālokayiṣyati+athavā na pṛṣṭaḥ &
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9633547 (0.036):
athavā vyatikrāma kiṃ bhaṇama iti tu tasyaiva / pratyāsannataratvādbhaṇatyanarhatā /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21189442 (0.037):
ddhipūrvakavākyasādhāraṇaṃ pauruṣeyatvaṃ tadabhāvarūpatvācca na / tavdyitirekasādhaner'thāntaram //
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14582179 (0.038):
udghṛṣṭaṃ nātiśliṣṭañceti nodghaṭitam | / athavā anyathā vyākhyāyate | parārthaḥ khalv ayaṃ ṭīkālakṣaṇo grantho
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15803421 (0.040):
[56] atha vaiṣṇavaṃ vārāham api purāṇam anusṛtya gaty antaraṃ / pratyāyayiṣyāmaḥ | / [57] evaṃ samayana samayānavalokataḥ samayākaraṇāya / tad varṇanāvagāha rocanāsu karṇajāha vilocanāsu cetasi
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25619653 (0.040):
liṅgasyā ` vi3nivṛttes tasmād duḥkhaṃ sva-bhāvena4. / 1 atra V1, Y, M; atra janma- Y(comm. to verse 1)
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2098974 (0.047):
athavodgranthameva pūrvoktamarthamuktavoktaśaṅkottaratvena samasto 'pi
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28100747 (0.060):
vyācaṣṭe bahireveti/janmāntaraṃ evetyarthaiti/ tathā ca / tādṛśagranthakartuḥ etajjnamani nāstikatve 'pi
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2428816 (0.062):
tathā ca kramākramātmakaṃ prakārāntaramapi / yadīdṛśābhyāmevānubhūtāvasitābhyāṃ kramākramābhyāṃ karambitamaṅgīkriyate
sahiaika sapta kṛti vāram abhyaset
tanuyāt samasta duritāpa hāriṇā // Krd_1.37 // / kṛtīti kṛti cchandaso viṃśaty akṣaratvāt sahitam ekaṃ yatra
tādṛśa sapta kṛti vāram | athavā sahitāni militāni eka sapta kṛtayaḥ
ubhayatrāṣṭāviṃśati vāram ity arthah | sarveṣu kṛṣṇa manujāpakarmasu
aṅga janma manunā kāma bījena prāṇāyāmam abhyasaṃs tanuyāt | prathamam
ekaṃ tataḥ sapta tato viṃśati tato 'bhyāsa pāṭave 'ṣṭāviṃśati vāram ity
arthaḥ | kaścit tu prathamaṃ sapta tato viṃśatis tata ekaṃ tato
'ṣṭāviṃśati vāram abhyāsa krameṇeti tātparyam āha tatra pramāṇaṃ sa eva
praṣṭavyaḥ || KrdC_1.37 || / mantra viśeṣa prāṇāyāma prakāram āha aṣṭāviṃśatīti |
aṣṭāviṃśati saṅkhyam iṣṭa phaladaṃ mantraṃ daśārṇaṃ japan
nāyacchet pavanaṃ susaṃyata matis tv aṣṭau daśārṇena cet |
abhyasyann avivāram anyam anubhir varṇānurūpaṃ japan
kuryād recaka pūrvakam anipaṇaḥ prāṇa prayogaṃ naraḥ // Krd_1.38 //
susaṃśita matir vimala buddhiḥ aṣṭāviṃśati saṃkhyaṃ daśārṇaṃ
daśākṣara mantraṃ japan prāyacchet prāṇāyāmaṃ kuryāt kīdṛśaṃ daśārṇam
iṣṭa phaladaṃ svābhimata phaladaṃ tatra daśākṣara mantrasya
vāra catuṣṭayaṃ japena recakam | aṣṭa vāra japena pūrakaṃ
ṣoḍaśa vāra japena kumbhakaṃ kuryād iti guru sampradāyaḥ | aṣṭādaśārṇe cet
prāṇāyāmaḥ kriyata iti śeṣaḥ | tadā ravivāraṃ dvādaśa vāram abhyasyan
prāṇāyāmaṃ kuryād iti guru sampradāyaḥ | anya manubhir anya mantraiś cet
prāṇāyāmaḥ kriyate | tadā varṇānurūpaṃ mantra varṇānāṃ tāratamyena japaṃ
kurvan kuryāt | atra svalpākṣarair mantrair bahu vāram analpākṣarair
mantraiḥ svalpa vāraṃ japed ity arthaḥ | kīdṛśaḥ ? sādhakaḥ
recaka pūraka kumbhakākhya karma kuśala ity arthaḥ | recakasya tyāgasya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258833 (0.055):
nāḍyā mārutaṃ vāyuṃ dhārayed ity ukta prakāreṇa recakādi trayaṃ / recaka pūraka kumbhakākhya tritayam īritaṃ kathitaṃ recakādiṣv avadhi
pūrvakarmaṇī pūraka kumbhake tatra nipuṇā iti rudradharaḥ | tac cintyam
evam api recake naipuṇyālābhāt prapañca sārānusāriṇo 'sya granthasya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258951 (0.046):
dhāraṇaṃ tad ardhena tyāga ity api darśitaṃ bhavatīti, tan na / prapañca sārānusāriṇo granthasyāsya śāradānuyāyitvāt prapañca sāre
śāradā granthānuyāyitvāc ca || KrdC_1.38 || / adhunā prāṇāyāma prakāraṃ darśayati recayen mārutam iti |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258953 (0.057):
prapañca sārānusāriṇo granthasyāsya śāradānuyāyitvāt prapañca sāre
recayen mārutaṃ dakṣayā dakṣiṇaḥ / pūrayed vāmayā madhya nāḍyā punaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074467 (0.0):
tathā ca krama dīpikāyām [1.39] / recayen mārutaṃ dakṣayā dakṣiṇaḥ / pūrayed vāmayā madhya nāḍyā punaḥ |
dhārayed īritaṃ recakādi trayaṃ syāt
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074472 (0.0):
pūrayed vāmayā madhya nāḍyā punaḥ | / dhārayed īritaṃ recakādi trayaṃ syāt
kalādanta vidyākhya mātrācyukam // Krd_1.39 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074477 (0.0):
dhārayed īritaṃ recakādi trayaṃ syāt / kalādanta vidyākhya mātrācyukam // Hbhv_5.131 //
dakṣiṇo vicakṣaṇaḥ puruṣaḥ dakṣayā dakṣiṇa nāḍyā mārutaṃ vāyuṃ recayet
tyajet tathā vāmayā vāma nāḍyā tyakta vāyuṃ pūrayed madhyayā suṣumṇayā
nāḍyā mārutaṃ vāyuṃ dhārayed ity ukta prakāreṇa recakādi trayaṃ
recaka pūraka kumbhakākhya tritayam īritaṃ kathitaṃ recakādiṣv avadhi
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074503 (0.034):
madhya nāḍyā suṣumṇayā dhārayet | evaṃ recaka pūraka kumbhakākhyaṃ trayaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258750 (0.055):
mantraiḥ svalpa vāraṃ japed ity arthaḥ | kīdṛśaḥ ? sādhakaḥ / recaka pūraka kumbhakākhya karma kuśala ity arthaḥ | recakasya tyāgasya
kālam āha kalād anteti | kalāḥ ṣoḍaśa, dantā dvātriṃśad, vidyāḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074514 (0.021):
syāt | recakādiṣu triṣu krameṇāvadhikālam āha kalāḥ ṣoḍaśa | dantā / dvātriṃśat | vidyāś catuḥṣaṣṭhis tat tat saṅkhyaka mātrātmakam ity arthaḥ
catuḥṣaṣṭhi rūpā etat saṅkhyāka mātrātmakam ity arthaḥ | atra
bhairava tripāṭhino yatra mantra gaṇanayā prāṇāyāmaḥ | tatra kumbhaka kāla
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25283402 (0.060):
daśāṣṭādaśākṣarayor viśeṣa dhyānam idaṃ prayogārtham iti / bhairava tripāṭhinaḥ || KrdC_6.8 || / mantrāntaram āha
evoktaḥ śvāsābhyāsa krameṇa prāṇāyāma saṅkhyayā mantra japaḥ kāryo
nirgama prāṇāyāme tu recakādi gaṇanā kāryety āhuḥ | mātra śabdena ca
vāmāṅguṣṭhe kaniṣṭhādy aṅgulīnāṃ pratyekaṃ parva traya sparśa kālaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074531 (0.0):
| mātrā ca vāmāṅguṣṭhena vāma kaniṣṭhādy aṅgulīnāṃ pratyekaṃ
kathyate vāma hastena vāma jānu maṇḍalasya prādakṣiṇyena sparśa kālaś ca |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074540 (0.0):
parva traya samparka kālaḥ | vāma hastena vāma jānu maṇḍalasya
yad atra rudropādhyāyair uktaṃ yadyapy atra recakaṃ prathamam uktaṃ
tad anantaraṃ pūrakaṃ tathāpi prathamaṃ pūrakam anantaraṃ kumbhakaṃ jñeyaṃ
yato gṛhīta ghṛtasya tyāgo bhavati | yat punar vyatyāsena kathanaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11732370 (0.055):
kartṛbhedakathanaṃ tvetadupodbalānārthaṃ na punaravaśyaṃbhāvasya
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24504507 (0.062):
yogavibhāgāt samāsaḥ | atha vā 'rthakathanam idaṃ kṛtam, sasāsas tu
tad gopanāya evaṃ kalā dantetyādy api vyatyāsena boddhavyam |
iḍyotkarṣayed vāyum ity ādi śāradā darśanāt | evaṃ ca gṛhīta catur guṇena
dhāraṇaṃ tad ardhena tyāga ity api darśitaṃ bhavatīti, tan na
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259007 (0.059):
yuktatvāt | yad uktaṃ gṛhīta caturguṇenaiva dhāraṇaṃ tad ardhena tyāga iti
prapañca sārānusāriṇo granthasyāsya śāradānuyāyitvāt prapañca sāre
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258772 (0.046):
evam api recake naipuṇyālābhāt prapañca sārānusāriṇo 'sya granthasya
recakāditvasyaivoktatvāt / pūrakāditvasyāṣṭāṅgayogāntarbhūta prāṇāyāma viṣayatvāt | yad uktaṃ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13253935 (0.060):
dharmanityatvasyoktatvāt, tatra nityatvasya ca / tatpratipādakāgamanityatvamantareṇānupapatteḥ nityānāṃ cāgamānāṃ
gṛhītasya tyāgo bhavati tatrocyate svābhāvika vāyu dhāraṇasyātrāpi sattvād
anyathā śarīra pātāpatteḥ | yad uktaṃ vyatyāsena gopanārthaṃ kathanam iti
tad ayuktam | mantra bhinnasyānuṣṭhāna bhāgasya ṛju mārgeṇaiva vaktuṃ
yuktatvāt | yad uktaṃ gṛhīta caturguṇenaiva dhāraṇaṃ tad ardhena tyāga iti
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258943 (0.059):
iḍyotkarṣayed vāyum ity ādi śāradā darśanāt | evaṃ ca gṛhīta catur guṇena / dhāraṇaṃ tad ardhena tyāga ity api darśitaṃ bhavatīti, tan na
tad apy ayuktaṃ pramāṇābhāvāt | dakṣiṇāmūrti saṃhitāyām aṅgulī niyamo 'pi
prāṇāyāme kathito, yathā / kaniṣṭhānāmikāṅguṣṭhair yan nāsāpuṭa dhāraṇam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074552 (0.0):
prādakṣiṇyena sparśa kālo vā | tatrāpy aṅguli niyamo 'py uktaḥ / kaniṣṭhānāmikāṅguṣṭhair yan nāsā puṭa dhāraṇam |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259105 (0.0):
kaniṣṭhānāmikāṅguṣṭhair yan nāsā puṭa dhāraṇam | / prāṇāyāmaḥ sa vijñeyas tarjanī madhyame vinā || iti |
Gheranda-Samhita (ghers_pu.htm.txt) 10197726 (0.016):
<5.54/2> pūraka+ +ante kumbhaka+ +ādye !dhṛtam nāsā+ +puṭa+ +dvayam ! / <5.54/3> kaniṣṭhā+ +a+ +nāmikā+ +aṅguṣṭhaiḥ !tarjanī+ +madhyame vinā
Gheranda-Samhita (ghers__u.htm.txt) 14817913 (0.031):
<5.54/2> pūrakānte kumbhakādye dhṛtaṃ nāsāpuṭadvayam ! / <5.54/3> kaniṣṭhānāmikāṅguṣṭhais tarjanīmadhyame vinā !!5.54!
prāṇāyāmaḥ sa vijñeyas tarjanī madhyame vinā || iti || KrdC_1.39 ||
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074557 (0.0):
kaniṣṭhānāmikāṅguṣṭhair yan nāsā puṭa dhāraṇam | / prāṇāyāmaḥ sa vijñeyas tarjanī madhyame vinā ||
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259110 (0.0):
kaniṣṭhānāmikāṅguṣṭhair yan nāsā puṭa dhāraṇam | / prāṇāyāmaḥ sa vijñeyas tarjanī madhyame vinā || iti |
sanātanaḥ: tad eva krama dīpikoktyā saṃvādayan tatraiva kiṃcid viśeṣaṃ ca
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074487 (0.0):
kalādanta vidyākhya mātrācyukam // Hbhv_5.131 // / sanātanaḥ: tad eva krama dīpikoktyā saṃvādayan tatraiva kiṃcid viśeṣaṃ ca
darśayati recayed iti | dakṣayā dakṣiṇa nāḍyā, dakṣiṇaḥ vidvān janaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074495 (0.0):
sanātanaḥ: tad eva krama dīpikoktyā saṃvādayan tatraiva kiṃcid viśeṣaṃ ca / darśayati recayed iti | dakṣayā dakṣiṇa nāḍyā, dakṣiṇaḥ vidvān janaḥ |
madhya nāḍyā suṣumṇayā dhārayet | evaṃ recaka pūraka kumbhakākhyaṃ trayaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074504 (0.0):
darśayati recayed iti | dakṣayā dakṣiṇa nāḍyā, dakṣiṇaḥ vidvān janaḥ | / madhya nāḍyā suṣumṇayā dhārayet | evaṃ recaka pūraka kumbhakākhyaṃ trayaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258835 (0.034):
nāḍyā mārutaṃ vāyuṃ dhārayed ity ukta prakāreṇa recakādi trayaṃ / recaka pūraka kumbhakākhya tritayam īritaṃ kathitaṃ recakādiṣv avadhi
syāt | recakādiṣu triṣu krameṇāvadhikālam āha kalāḥ ṣoḍaśa | dantā
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074514 (0.0):
madhya nāḍyā suṣumṇayā dhārayet | evaṃ recaka pūraka kumbhakākhyaṃ trayaṃ / syāt | recakādiṣu triṣu krameṇāvadhikālam āha kalāḥ ṣoḍaśa | dantā
dvātriṃśat | vidyāś catuḥṣaṣṭhis tat tat saṅkhyaka mātrātmakam ity arthaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074521 (0.0):
syāt | recakādiṣu triṣu krameṇāvadhikālam āha kalāḥ ṣoḍaśa | dantā / dvātriṃśat | vidyāś catuḥṣaṣṭhis tat tat saṅkhyaka mātrātmakam ity arthaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258849 (0.021):
kālam āha kalād anteti | kalāḥ ṣoḍaśa, dantā dvātriṃśad, vidyāḥ / catuḥṣaṣṭhi rūpā etat saṅkhyāka mātrātmakam ity arthaḥ | atra
| mātrā ca vāmāṅguṣṭhena vāma kaniṣṭhādy aṅgulīnāṃ pratyekaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074529 (0.0):
dvātriṃśat | vidyāś catuḥṣaṣṭhis tat tat saṅkhyaka mātrātmakam ity arthaḥ / | mātrā ca vāmāṅguṣṭhena vāma kaniṣṭhādy aṅgulīnāṃ pratyekaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258889 (0.0):
nirgama prāṇāyāme tu recakādi gaṇanā kāryety āhuḥ | mātra śabdena ca / vāmāṅguṣṭhe kaniṣṭhādy aṅgulīnāṃ pratyekaṃ parva traya sparśa kālaḥ
parva traya samparka kālaḥ | vāma hastena vāma jānu maṇḍalasya
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074539 (0.0):
| mātrā ca vāmāṅguṣṭhena vāma kaniṣṭhādy aṅgulīnāṃ pratyekaṃ / parva traya samparka kālaḥ | vāma hastena vāma jānu maṇḍalasya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258900 (0.0):
vāmāṅguṣṭhe kaniṣṭhādy aṅgulīnāṃ pratyekaṃ parva traya sparśa kālaḥ
prādakṣiṇyena sparśa kālo vā | tatrāpy aṅguli niyamo 'py uktaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074545 (0.0):
parva traya samparka kālaḥ | vāma hastena vāma jānu maṇḍalasya / prādakṣiṇyena sparśa kālo vā | tatrāpy aṅguli niyamo 'py uktaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258901 (0.0):
kathyate vāma hastena vāma jānu maṇḍalasya prādakṣiṇyena sparśa kālaś ca |
kaniṣṭhānāmikāṅguṣṭhair yan nāsā puṭa dhāraṇam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074552 (0.0):
prādakṣiṇyena sparśa kālo vā | tatrāpy aṅguli niyamo 'py uktaḥ / kaniṣṭhānāmikāṅguṣṭhair yan nāsā puṭa dhāraṇam |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259026 (0.0):
prāṇāyāme kathito, yathā / kaniṣṭhānāmikāṅguṣṭhair yan nāsāpuṭa dhāraṇam |
Gheranda-Samhita (ghers_pu.htm.txt) 10197726 (0.016):
<5.54/2> pūraka+ +ante kumbhaka+ +ādye !dhṛtam nāsā+ +puṭa+ +dvayam ! / <5.54/3> kaniṣṭhā+ +a+ +nāmikā+ +aṅguṣṭhaiḥ !tarjanī+ +madhyame vinā
Gheranda-Samhita (ghers__u.htm.txt) 14817913 (0.031):
<5.54/2> pūrakānte kumbhakādye dhṛtaṃ nāsāpuṭadvayam ! / <5.54/3> kaniṣṭhānāmikāṅguṣṭhais tarjanīmadhyame vinā !!5.54!
prāṇāyāmaḥ sa vijñeyas tarjanī madhyame vinā || iti |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074557 (0.0):
kaniṣṭhānāmikāṅguṣṭhair yan nāsā puṭa dhāraṇam | / prāṇāyāmaḥ sa vijñeyas tarjanī madhyame vinā ||
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259029 (0.0):
kaniṣṭhānāmikāṅguṣṭhair yan nāsāpuṭa dhāraṇam | / prāṇāyāmaḥ sa vijñeyas tarjanī madhyame vinā || iti || KrdC_1.39 ||
tatra teṣu prāṇāyāmeṣu purvaṃ recakādiṣu saṅkhyoktā | atra ca prāṇāyāmeṣv
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074565 (0.0):
prāṇāyāmaḥ sa vijñeyas tarjanī madhyame vinā || / tatra teṣu prāṇāyāmeṣu purvaṃ recakādiṣu saṅkhyoktā | atra ca prāṇāyāmeṣv
iti bhedaḥ || [hari bhakti vilāse 5.131] / prakṛtam upasaṃharann ātma yāgārthaṃ dehe pīṭha kalpanāṃ
darśayati prāṇāyāmam ity ādinā | / prāṇāyāmaṃ vidhāyety atha nija vapuṣā kalpayed yoga pīṭham |
nyasyed ādhāra śakti prakṛti kamaṭha kṣamā kṣīra sindhūn |
śvetadvīpaṃ ca ratnojjvala mahita mahā maṇḍapaṃ kalpa vṛkṣam |
hṛd deśe 'ṃśa dvayorū dvaya vadana kaṭī pārśva yugmeṣu bhūyaḥ // Krd_1.40
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259256 (0.055):
aṃsa dvayor udvaya vadana kaṭī pārśva yugmeṣu / dharmādy adharmādi pāda gātra catuṣṭayaṃ vinyasyet | pāda gātrayoś
dharmādy adharmādi ca pāda gātra
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259277 (0.033):
pāda catuṣṭayaṃ gātra catuṣṭayaṃ / dharmādi dharma jñāna vairāgyaiśvarya rūpa pāda catuṣṭayam | aṃsa dvayor
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259262 (0.036):
dharmādy adharmādi pāda gātra catuṣṭayaṃ vinyasyet | pāda gātrayoś
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259269 (0.063):
dharmādy adharmādi pāda gātra catuṣṭayaṃ vinyasyet | pāda gātrayoś / catuṣṭayaṃ pāda gātra catuṣṭayam ity ubhayatra sambadhyate |
catuṣṭayaṃ hṛdy atha śeṣa mantram | / sūryendu vahnīn praṇavaāṃśa yuktān
svādy akṣaraiḥ sattva rajas tamāṃsi // Krd_1.41 //
iti pūrvokta prakāreṇa prāṇāyāmaṃ vidhāya kṛtvā athānantaraṃ nija vapuṣā
nija śarīreṇa yāga pīthaṃ pūjā pīṭhaṃ kalpayet kalpanā prakāram
āha nyasyed iti | hṛd deśe hṛdi ādhāra śakty ādi kalpa vṛkṣāntaṃ nyaset |
kamaṭhaḥ kūrmaḥ śeṣo 'nantaḥ kṣīra sindhuḥ kṣīra samudraḥ ratnena ujjvalaḥ
mahito yaḥ mahā maṇḍapaḥ ratna maṇḍapaḥ iti yāvat tathā cādhāra śaktaye
namaḥ prakṛtyai nama iti navakaṃ nyased hṛdīty arthah | bhūyo 'anantaraṃ
aṃsa dvayor udvaya vadana kaṭī pārśva yugmeṣu
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259168 (0.055):
hṛd deśe 'ṃśa dvayorū dvaya vadana kaṭī pārśva yugmeṣu bhūyaḥ // Krd_1.40
dharmādy adharmādi pāda gātra catuṣṭayaṃ vinyasyet | pāda gātrayoś
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259174 (0.036):
dharmādy adharmādi ca pāda gātra
catuṣṭayaṃ pāda gātra catuṣṭayam ity ubhayatra sambadhyate |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259174 (0.063):
dharmādy adharmādi ca pāda gātra / catuṣṭayaṃ hṛdy atha śeṣa mantram |
pāda catuṣṭayaṃ gātra catuṣṭayaṃ / dharmādi dharma jñāna vairāgyaiśvarya rūpa pāda catuṣṭayam | aṃsa dvayor
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23887589 (0.033):
* balaṃ nāma dharmajñānavairāgyaiśvaryādharmājñānāvairāgyānaiśvaryāṇi
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259174 (0.033):
dharmādy adharmādi ca pāda gātra / catuṣṭayaṃ hṛdy atha śeṣa mantram |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607051 (0.042):
dharma jñāna mahaiśvarya vairāgyaiḥ pāda vigrahaiḥ ||
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10864284 (0.042):
dharma-jñāna-mahaiśvarya-vairāgyaiḥ pāda-vigrahaiḥ // Lbh_1,5.258 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17832689 (0.047):
dharma jñāna vairāgyaiśvarya lakṣaṇaṃ sattva kāryam evātra sattvam aham
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12548298 (0.047):
dharma-jñāna-vairāgyaiśvarya-lakṣaṇaṃ sattva-kāryam evātra sattvam aham
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26557419 (0.047):
antaryāmy ātmano viśuddha-sattvaṃ / dharma-jñāna-vairāgyaiśvaryādy-aṣṭa-mahā-siddhy-upalakṣaṇaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2701266 (0.047):
parama mahā puruṣo mahā vibhūti patir antaryāmy ātmano viśuddha sattvaṃ / dharma jñāna vairāgyaiśvaryādy aṣṭa mahā siddhy upalakṣaṇaṃ
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3638403 (0.049):
niścayavṛttikamantaḥkaraṇaṃ buddhiriti dvitīyaṃ lakṣaṇam | / tasyā dharmajñānavairāgyaiśvaryākhyaprakṛṣṭaguṇayogāt mahatsañjñā tadapi
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5891393 (0.052):
pūrvavāsanānuvṛttiḥ, tatra kaiva kathā parameśvarānugraheṇa / dharmajñānavairāgyaiśvaryātiśayasaṃpannānāṃ hiraṇyagarbhaprabhṛtīnāṃ
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2403112 (0.052):
parameśvarānugrahāddharmajñānavairāgyaiśvaryātiśayasaṃpannānāṃ
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23887567 (0.055):
* dharmajñānavairāgyaiśvaryādīnāṃ vā kimeṣa bhagavān prabhurbhavati neti
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23884358 (0.058):
* yasmād devamanuṣyatiryaktvena bhāvayati ca tānīśvaraḥ // PSBh_1.42:5 / * dharmajñānavairāgyaiśvaryādharmājñānāvairāgyānaiśvaryāṇāṃ
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23887515 (0.058):
vistaravibhāgaviśeṣataśca kāryakaraṇākhyābhiḥ kalābhir / dharmajñānavairāgyaiśvaryādharmājñānāvairāgyānaiśvaryādibhiśca
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532713 (0.061):
tad..eva..prakṣīṇamohāvaraṇam..sarvataḥ..pradyotamānam..anuviddham..rajas-mātrā3..dharmajñānavairāgyaiśvarya-upagam..bhavati...[pra-kṣi,..pra-dyut,..anu-vyadh]
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22271597 (0.061):
dharmajñānavairāgyaiśvaryopagaṃ bhavati.
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7049931 (0.063):
vyaktā prathamajā brāhmī mahatī jñānarūpiṇī / / vairāgyaiśvaryadharmātmā brahmamūrtirhṛdisthitā /
udvaye ca dharmāya namaḥ dakṣiṇorau, ity evaṃ prādakṣiṇya krameṇa vinyaset
| śāradāyāṃ mukha pārśva nābhi pārśveṣv iti krama darśanāt | etac ca
bhairava tripāṭhino 'pi saṃmatam | eteṣu yathāśruta krameṇaiveti
vidyādharācāryāḥ | athānantaraṃ śeṣam anantam abjaṃ padmaṃ sūryendu vahnīn
sūrya somāgni maṇḍalāni | kīdṛśān ? tān praṇavāṃśa yuktān
praṇavasyoṅkārasyāṃśāḥ | avayavā a kāro kāra ma kārās tair yuktān sahitān
tatrādau sa bindu praṇavāṃśādi sāhityaṃ sampradāyato boddhavyam |
svādy akṣaraiḥ sa bindu svīya svīya prathamākṣaraiḥ sahitāni
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259447 (0.048):
ādi bīja sahitaṃ sa binduṃ svīya svīya prathamākṣara rūpa bīja sahitam iti
sattva rajas tamāṃsi tathā ca hṛt padme anantāya namaḥ, padmāya namaḥ, aṃ
dvādaśa kalā vyāpta sūrya maṇḍalātmane namaḥ, uṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258057 (0.0):
namaḥ parāya dvādaśa kalā vyāpta sūrya maṇḍalātmane namaḥ | saṃ namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258065 (0.015):
namaḥ parāya dvādaśa kalā vyāpta sūrya maṇḍalātmane namaḥ | saṃ namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258075 (0.040):
daśa kalā vyāpta vahni maṇḍalātmane namaḥ iti catuṣṭayaṃ hṛdaye nyasyatu
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2864003 (0.058):
daśakalātmane arghyapātrādhārāya namaḥ sūryamaṇḍalāya dvādaśakalātmane
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2864945 (0.063):
madanād upari sūryamaṇḍalāya dvādaśakalātmane arghyapātrāya namaḥ iti
ṣoḍaśa kalā vyāpta candra maṇḍalātmane namaḥ, maṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258066 (0.0):
namaḥ parāya dvādaśa kalā vyāpta sūrya maṇḍalātmane namaḥ | saṃ namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258056 (0.015):
namaḥ parāya dvādaśa kalā vyāpta sūrya maṇḍalātmane namaḥ | saṃ namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258075 (0.046):
daśa kalā vyāpta vahni maṇḍalātmane namaḥ iti catuṣṭayaṃ hṛdaye nyasyatu
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25269179 (0.062):
iti yāvat tena dīpitaiḥ sānusvārair ity arthaḥ | prayogas tu maṃ / vahni maṇḍalāya daśa kalātmane namaḥ | aṃ arka maṇḍalāya dvādaśa kalātmane
daśa kalā vyāpta vahni maṇḍalātmane namaḥ, saṃ sattvāya namaḥ, raṃ rajase
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258076 (0.0):
parāya ṣoḍaśa kalā vyāpta candra maṇḍalātmane namaḥ | raṃ namaḥ parāya
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705725 (0.019):
oṃsaṃ sattvāya namaḥ / / oṃ raṃ rajase namaḥ /
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258058 (0.040):
namaḥ parāya dvādaśa kalā vyāpta sūrya maṇḍalātmane namaḥ | saṃ namaḥ
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163154 (0.042):
sūkṣmāya caiva sthūlāya $ sattvāya rajase namaḥ & / namaśca tamase nityaṃ % kṣetrajñāyājitāya ca // SkP_21.42 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173231 (0.042):
sūkṣmāya caiva sthūlāya sattvāya rajase namaḥ / / namaśca tamase nityaṃ kṣetrajñāyājitāya ca // SkP_21.42 //
namaḥ, taṃ tamase namaḥ || KrdC_1.40 41 || / ātmādi trayam ātma bīja sahitaṃ vyomāgni māyā lavair
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705725 (0.021):
oṃ raṃ rajase namaḥ / / oṃ taṃ tamase namaḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2163154 (0.053):
sūkṣmāya caiva sthūlāya $ sattvāya rajase namaḥ & / namaśca tamase nityaṃ % kṣetrajñāyājitāya ca // SkP_21.42 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173231 (0.053):
sūkṣmāya caiva sthūlāya sattvāya rajase namaḥ / / namaśca tamase nityaṃ kṣetrajñāyājitāya ca // SkP_21.42 //
jñānātmānam athāṣṭa dikṣu parito madhye ca śaktīr nava |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074717 (0.054):
jñānātmānaṃ ca bhuvaneśvarī bījena saṃyutam | / tasyāṣṭa dikṣu madhye'pi nava śaktīś ca dik kramāt // Hbhv_5.139 //
nyastvā pīṭham anuṃ ca tatra vidhivat tat karṇikā madhyagaṃ
nityānanda citi prakāśam amṛtaṃ saṃcintayen nāma tat // Krd_1.42 //
ātmādi trayam ātmāntarātmā paramātmeti lakṣyam | kīdṛśam ?
ādi bīja sahitaṃ sa binduṃ svīya svīya prathamākṣara rūpa bīja sahitam iti
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259354 (0.048):
svādy akṣaraiḥ sa bindu svīya svīya prathamākṣaraiḥ sahitāni
vidyādharācāryāḥ | ādiḥ praṇavas tat sahitam iti tripāṭhinaḥ | vyoma
ha kāraḥ | agniḥ rephaḥ | māyā dīrghaḥ īḥ | lavo binduḥ | etaiḥ saha
jñānātmānaṃ bhuvaneśvarī bīja sahitaṃ hṛt padme nyased iti pūrveṇānvayaḥ |
tathā ca āṃ ātmane namaḥ | aṃ antarātmane namaḥ | paṃ paramātmane namaḥ |
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2869087 (0.016):
saṃ sattvāya, ām ātmane, am antarātmane, paṃ paramātmane, hrīṃ jñānātmane
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22952300 (0.045):
tamase, raṃ rajase, saṃ sattvāya, ām ātmane, am antarātmane, paṃ / paramâtmane, hrīṃ jñānâtmane namaḥ - iti tatraivâbhyarcayet || Parks_9.7
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257721 (0.051):
namaḥ phaṃ namaḥ parāya ahaṅkārātmane namaḥ paṃ namaḥ parāya mana ātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257891 (0.059):
ca aṃ namaḥ parāya vāg ātmane namaḥ iti mukhe | jhaṃ namaḥ parāya
hrīṃ jñānātmane namaḥ | iti hṛdi vinyaset | athānantaraṃ aṣṭa dikṣu
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2869088 (0.0):
saṃ sattvāya, ām ātmane, am antarātmane, paṃ paramātmane, hrīṃ jñānātmane
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152489 (0.062):
oṃ kṣaiṃ namaḥ parāya parameṣṭhyātmane namaḥ | Vis_12.44,40 |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25262558 (0.063):
pṛthivy ātmane namaḥ iti pāda dvaye ity ārabhya oṃ hāṃ namaḥ parāya / paramātmane namaḥ ity antaḥ saṃhāraḥ oṃ hāṃ namaḥ parāya paramātmane namaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25262566 (0.063):
paramātmane namaḥ ity antaḥ saṃhāraḥ oṃ hāṃ namaḥ parāya paramātmane namaḥ
paritaḥ prādakṣiṇyena madhye ca karṇikāyāṃ nava śaktīr vimalotkarṣiṇyādyā
nyasyet | padmasya pūrvādi kesareṣu prādakṣiṇyena vimalāyai namaḥ |
utkarṣiṇyai namaḥ | jñānāyai namaḥ | kriyāyai namaḥ | yogāyai namaḥ |
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171914 (0.031):
vedanāyai namaste 'stu $ bṛhadukṣyai namo namaḥ & / namaḥ prabhāyai śuddhāyai % śuddhaye śucaye namaḥ // SkP_29.206 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19181989 (0.031):
vedanāyai namaste 'stu bṛhadukṣyai namo namaḥ / / namaḥ prabhāyai śuddhāyai śuddhaye śucaye namaḥ // SkP_29.206 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566198 (0.032):
aśvebhyo 'śvapatibhyaścāvyādhinībhyo namonamaḥ / / vividhyantībhyaśca namaḥ ugaṇābhyo namonamaḥ // Valc_2,20.32 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566513 (0.032):
parṇaśadāya parṇāya namaścābhighnate namaḥ / / nama udguramāṇāya namaḥ ākhidate namaḥ // Valc_2,20.60 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566347 (0.032):
namo vandyāya kakṣyāya śravāya ca namonamaḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171819 (0.032):
namastūṇīradhāriṇyai $ dhāriṇyai jagato namaḥ & / namo dhanurdharāyai ca % khaḍginyai ca namo namaḥ // SkP_29.198 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171852 (0.032):
āryāyai ca namo nityaṃ $ śikhaṇḍinyai namo namaḥ & / namo nīlaśikhaṇḍinyai % dīrghaveṇyai namo namaḥ // SkP_29.201 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171989 (0.032):
vinatāyai tathā lakṣmyai $ surasāyai namo namaḥ & / namaste śitikaṇṭhinyai % namaste sarvataḥ sadā \
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19181893 (0.032):
namastūṇīradhāriṇyai dhāriṇyai jagato namaḥ / / namo dhanurdharāyai ca khaḍginyai ca namo namaḥ // SkP_29.198 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182064 (0.032):
vinatāyai tathā lakṣmyai surasāyai namo namaḥ / / namaste śitikaṇṭhinyai namaste sarvataḥ sadā /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12164813 (0.035):
8.1.32.4 pramukhāya namaḥ / 8.1.32.5 durmukhāya namaḥ / 8.1.32.6 vighṇa kartre namaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566139 (0.035):
sṛkāyibhyo jighāṃsadbhyo muṣṇatāmpataye namaḥ / / asimadbhyo vikṛntānām pataye te namonamaḥ // Valc_2,20.27 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566469 (0.036):
namaḥ śaṣyāya pheṇyāya sikatyāya namonamaḥ / / pravāhyāya kiṃśilāya kṣayaṇāya namonamaḥ // Valc_2,20.56 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3682568 (0.036):
bāhyābhyantararūpāya laukikāya namonamaḥ / / nairvāṇāya namastubhyaṃ bahurūpāya te namaḥ // BuSto_2.12 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566392 (0.039):
nīpyāya ca namastubhyaṃ kulyāya ca namonamaḥ / / sarasyāya nādeyāya vaiśantāya namonamaḥ // Valc_2,20.49 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171975 (0.040):
namaḥ śivāyai kartryai ca $ prabhāvāyai namo namaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182050 (0.040):
namaḥ śivāyai kartryai ca prabhāvāyai namo namaḥ /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12164732 (0.040):
8.1.29.1 padma nidhaye namaḥ / 8.1.29.2 tuhiṇāya namaḥ / 8.1.29.3 balindāya namaḥ
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3719026 (0.040):
namaste viśvarūpāya jyotīrūpāya te namaḥ / / namaḥ svayaṃbhave nityaṃ jagaduddhārahetave // BuSto_90.1 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316054 (0.055):
namo ratnacandrāya | / namo nirmalāya | / namo vimalāya |
prahvayai namaḥ | satyāyai namaḥ | īśānāyai namaḥ | karṇikāyām anugrahāyai
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566513 (0.026):
parṇaśadāya parṇāya namaścābhighnate namaḥ / / nama udguramāṇāya namaḥ ākhidate namaḥ // Valc_2,20.60 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566198 (0.026):
aśvebhyo 'śvapatibhyaścāvyādhinībhyo namonamaḥ / / vividhyantībhyaśca namaḥ ugaṇābhyo namonamaḥ // Valc_2,20.32 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566347 (0.026):
namo vandyāya kakṣyāya śravāya ca namonamaḥ / / pratiśravāya ca namaḥ āśuṣeṇāya te namaḥ // Valc_2,20.45 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171819 (0.026):
namastūṇīradhāriṇyai $ dhāriṇyai jagato namaḥ & / namo dhanurdharāyai ca % khaḍginyai ca namo namaḥ // SkP_29.198 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171852 (0.026):
āryāyai ca namo nityaṃ $ śikhaṇḍinyai namo namaḥ & / namo nīlaśikhaṇḍinyai % dīrghaveṇyai namo namaḥ // SkP_29.201 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171989 (0.026):
vinatāyai tathā lakṣmyai $ surasāyai namo namaḥ & / namaste śitikaṇṭhinyai % namaste sarvataḥ sadā \
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19181893 (0.026):
namastūṇīradhāriṇyai dhāriṇyai jagato namaḥ / / namo dhanurdharāyai ca khaḍginyai ca namo namaḥ // SkP_29.198 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182064 (0.026):
vinatāyai tathā lakṣmyai surasāyai namo namaḥ / / namaste śitikaṇṭhinyai namaste sarvataḥ sadā /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171975 (0.026):
namaḥ śivāyai kartryai ca $ prabhāvāyai namo namaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182050 (0.026):
namaḥ śivāyai kartryai ca prabhāvāyai namo namaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566139 (0.029):
sṛkāyibhyo jighāṃsadbhyo muṣṇatāmpataye namaḥ / / asimadbhyo vikṛntānām pataye te namonamaḥ // Valc_2,20.27 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566464 (0.030):
namaḥ śaṣyāya pheṇyāya sikatyāya namonamaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566392 (0.031):
nīpyāya ca namastubhyaṃ kulyāya ca namonamaḥ / / sarasyāya nādeyāya vaiśantāya namonamaḥ // Valc_2,20.49 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215069 (0.032):
namaste śuklasaṃsthāyai kṣemavatyai namonamaḥ / / tridaśāsanasaṃsthāyai tejovatyai namo 'stu te // NarP_2,43.75 //
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9543156 (0.033):
14,37: namo.brahmaṇe/ / 14,37: namo.mahate.bhūtāya/ / 14,37: namaḥ.pāraskarāya/
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165967 (0.033):
8.1.56.3 trivikramāya namaḥ / 8.1.56.4 vāmaṇāya namaḥ / 8.1.56.5 śrīdharāya namaḥ / 8.1.56.6 hṛśīkeśāya namaḥ
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171693 (0.034):
namo 'stu taḍite caiva $ saudāmanyai namo namaḥ & / sāvitryai cātha gāyatryai % vedamātre namo namaḥ // SkP_29.188 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19181766 (0.034):
namo 'stu taḍite caiva saudāmanyai namo namaḥ / / sāvitryai cātha gāyatryai vedamātre namo namaḥ // SkP_29.188 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215136 (0.034):
ugrāyai nukhajalpāyai saṃjīvinyai namonamaḥ / / brahmagāyai brahmadāyai duritaghnyai namonamaḥ // NarP_2,43.80 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4880060 (0.042):
namo brahmasutābhyaś ca pavitrābhyo namo namaḥ //AP_291.019cd/
namaḥ | iti nyaset | pīṭha mantraṃ ca tatra nyasyaḥ | etasyopari
vakṣyamāṇaṃ pīṭha mantraṃ oṃ namo bhagavate viṣṇave sarva bhūtātmane
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074896 (0.0):
tad ante ca natiḥ namaḥ śabdaḥ | evaṃ oṃ namo bhagavate viṣṇave
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21059777 (0.032):
tattvāni śiṣya deheṣu vinyasya ca viśodhayet // Hbhv_2.222 // / oṃ namo bhagavate viṣṇave sarva rūpiṇe huṃ svāhā // Hbhv_2.223 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152166 (0.034):
oṃ āṃ oṃ namo bhagavate paramātmane viṣṇave vāsudevāya sarvātmane oṃ om |
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13009054 (0.045):
BhP_09.19.029/1 namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya vedhase / BhP_09.19.029/2 sarvabhūtādhivāsāya śāntāya bṛhate namaḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26555322 (0.046):
BhP_05.18.018/1 oṃ hrāṃ hrīṃ hrūṃ oṃ namo bhagavate hṛṣīkeśāya / sarva-guṇa-viśeṣair vilakṣitātmane ākūtīnāṃ cittīnāṃ cetasāṃ viśeṣāṇāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2699209 (0.046):
oṃ hrāṃ hrīṃ hrūṃ oṃ namo bhagavate hṛṣīkeśāya sarva guṇa viśeṣair
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152415 (0.046):
oṃ oṃ namo bhagavate viṣṇave vāsudevāya yajñāya yajñanetrāya yajñabhoktre
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152403 (0.046):
oṃ khaṃ namo bhagavate viṣṇave vāsudevāya viśvarūpāya sarvāya sarva ane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2753898 (0.050):
namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya vedhase / / sarvabhūtādhivāsāya śāntāya bṛhate namaḥ // BhP_09.19.029 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152207 (0.052):
rūpāya krenda om | Vis_12.44,7 | / oṃ namo bhagavate viṣṇave kūrmarūpāya vāṃ om | Vis_12.44,8 |
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152375 (0.052):
oṃ aḥ oṃ namo bhagavate viṣṇave hṛṣīkeśāya aṃ om | Vis_12.44,26 |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6698442 (0.052):
sarvalokādhipataye oṃ namo bhagavate vāsudevāya namaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6398522 (0.052):
BhP_10.59.027/1 namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya viṣṇave
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26783304 (0.052):
namo dīptasvarūpāya $ hṛṣīkeśāya vai namaḥ & / namo bhagavate tubhyaṃ % vāsudevāya te namaḥ // BrP_59.56 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11054619 (0.052):
namo dīptasvarūpāya hṛṣīkeśāya vai namaḥ / / namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya te namaḥ // BrP_59.56 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152276 (0.052):
oṃ kṛtaṃ namo bhagavate viṣṇave vāsudevāya devakīputrāya kuṃ om|
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2795630 (0.054):
namaḥ paṅkaja netrāya namas tepaṅkajāṅghraye // BhP_10.59.026 // / namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya viṣṇave /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524074 (0.055):
BhP_04.08.054/0 oṃ namo bhagavate vāsudevāya / BhP_04.08.054/1 mantreṇānena devasya kuryād dravyamayīṃ budhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672897 (0.055):
BhP_04.08.054/0 oṃ namo bhagavate vāsudevāya / mantreṇānena devasya kuryād dravyamayīṃ budhaḥ /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552250 (0.056):
oṃ namo bhagavate vāsudevāya / Vdha_3,346.0.[1] / / namo
vāsudevāya sarvātma saṃyoga yaugapadya pīṭhātmane namaḥ iti mantraṃ nyaset
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074898 (0.0):
tad ante ca natiḥ namaḥ śabdaḥ | evaṃ oṃ namo bhagavate viṣṇave / sarva bhūtātmane vāsudevāya sarvātma saṃyoga yoga padma pīṭhātmane nama
| tad ukta rūpe pīṭhe vidhivad gurūpadiṣṭa mārgeṇa tat
sarvopaniṣat prasiddhaṃ dhāma brahma caitanyaṃ cintayet | kīdṛśam ?
tat karṇikā madhya gaṃ hṛt padma karṇikā madhya stham ity arthaḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25256013 (0.062):
vahni prākāraṃ jalenātmanaḥ pariveṣṭana rūpaṃ vidhāya kṛtvā | atra / sampradāyaḥ hṛt padma karṇikā sthaṃ dīpa śikhā nibhaṃ jīvātmānaṃ haṃsa iti
etad dhyānopayogi rūpam uktaṃ svābhāvika rūpam āha | kīdṛśam ? nityeti
avināśi caitanyaṃ svataḥ prakāśa svarūpam | punaḥ kīdṛśam ? amṛtaṃ
śuddha svarūpam ity arthaḥ | tatrādhāra śattyādayaḥ sarve mantrāḥ
praṇavādi caturthī namo 'ntāḥ sampradāyato boddhavyāḥ || KrdC_1.42 ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4755397 (0.058):
hrīṃ tvaritāyai hrīṃ sau tripurā(1) caturthyantanamontakāḥ //AP_21.025cd/ / praṇavādyāś ca nāmādyamakṣaraṃ vindusaṃyutaṃ /AP_21.026ab/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15982932 (0.060):
praṇavādyāścaturthyantā namontāstu prakīrtitāḥ /
pīṭha śaktīr darśayati / vimalotkarṣaṇī jñānā kriyā yogeti śaktayaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074728 (0.0):
vimalotkarṣiṇī jñānā kriyā yogeti śaktayaḥ | / prahvī satyā tatheśānānugrahā navam smṛtā // Hbhv_5.140 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4885361 (0.048):
guṇāś ca tantrasatvādyāḥ keśarasthāś ca śaktayaḥ /AP_302.011ab/ / vimalotkarṣaṇījñānakriyāyogāś ca vai kramāt //AP_302.011cd/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15926737 (0.052):
vimalotkarṣiṇī jñānā kriyā yogā tataḥ parā / / prahvī satyā tatheśānanugrahā navamī matā // NarP_1,70.40 //
prahvī satyā tatheśānā'nugrā navamī tathā // Krd_1.43 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074729 (0.032):
vimalotkarṣiṇī jñānā kriyā yogeti śaktayaḥ | / prahvī satyā tatheśānānugrahā navam smṛtā // Hbhv_5.140 //
vimaleti || KrdC_1.43 || / pīṭha mantram uddharati tāram ity ādinā |
evaṃ hṛdayaṃ bhagavān viṣṇuḥ sarvānvitaś ca bhūtātmā |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074806 (0.0):
evaṃ hṛdayaṃ bhagavān viṣṇuḥ sarvānvitaś ca bhūtātmā |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259669 (0.050):
tāraḥ praṇavaḥ | hṛdayaṃ namaḥ | bhagavān iti ca viṣṇur iti ca sarvānvitaḥ
ṅe 'ntāḥ sa vāsudevāḥ sarvātma yutaṃ ca saṃyogaṃ // Krd_1.44 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074813 (0.0):
evaṃ hṛdayaṃ bhagavān viṣṇuḥ sarvānvitaś ca bhūtātmā | / ṅe'ntāḥ sa vāsudevāḥ sarvātma yutaṃ ca saṃyogaṃ // Hbhv_5.144 //
yogāvadhaś ca padmaṃ pīṭhāt ṅe yuto natiś cānte |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074821 (0.0):
ṅe'ntāḥ sa vāsudevāḥ sarvātma yutaṃ ca saṃyogaṃ // Hbhv_5.144 // / yogāvadhaś ca padmaṃ pīṭhāt ṅe yuto natiś cānte |
pīṭha mahā manur vyaktaḥ paryāpto 'yaṃ saparyāsu // Krd_1.45 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074826 (0.0):
yogāvadhaś ca padmaṃ pīṭhāt ṅe yuto natiś cānte | / pīṭha mahā manur vyaktaḥ paryāpto 'yaṃ saparyāsu // Hbhv_5.145 //
tāraḥ praṇavaḥ | hṛdayaṃ namaḥ | bhagavān iti ca viṣṇur iti ca sarvānvitaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074840 (0.035):
sanātanaḥ: tāraḥ praṇavaḥ | tato hṛdayaṃ nama iti padam | tataś ca
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074802 (0.050):
evaṃ hṛdayaṃ bhagavān viṣṇuḥ sarvānvitaś ca bhūtātmā |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259734 (0.058):
samarthaḥ || KrdC_1.44 45 || / sanātanaḥ: tāraḥ praṇavaḥ | tato hṛdayaṃ nama iti padam | tataś ca
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259636 (0.059):
pīṭha mantram uddharati tāram ity ādinā | / evaṃ hṛdayaṃ bhagavān viṣṇuḥ sarvānvitaś ca bhūtātmā |
sarva pada sahitaḥ bhūtātmā sarva bhūtātmeti | ete trayaḥ sa vāsudevāḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074850 (0.0):
bhagavān iti viṣṇur iti ca | sarvānvitaḥ sarva śabda yukto bhūtātmā / sarva bhūtātmeti | ete trayaḥ sa vāsudevā vāsudeva sahitāḥ pratyekaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259753 (0.0):
bhagavān iti viṣṇur iti ca | sarvānvitaḥ sarva śabda yukto bhūtātmā / sarva bhūtātmeti | ete trayaḥ sa vāsudevā vāsudeva sahitāḥ pratyekaṃ ṅe
vāsudevena saha catvāraḥ pratyekaṃ ṅe 'ntāś caturthy antāḥ kāryāḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259761 (0.024):
sarva bhūtātmeti | ete trayaḥ sa vāsudevā vāsudeva sahitāḥ pratyekaṃ ṅe
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074852 (0.061):
sarva bhūtātmeti | ete trayaḥ sa vāsudevā vāsudeva sahitāḥ pratyekaṃ / ṅe'ntāś caturthy antāḥ | tataś ca sarvātmanā yutaṃ saṃyogaṃ
sarvātma yutaś ca saṃyogaḥ sarvātma saṃyoga iti svarūpaṃ yogāvadhau
yoga śabdānte padma padmeti svarūpaṃ ṅe yutaḥ pīṭhātmā caturthy antaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074882 (0.023):
padmaṃ yoga padmam iti | tad ante ṅe yuktaś caturthy antaḥ pīṭhātmā |
pīṭhātmā etasyānte natir namaḥ śabdaḥ | upasaṃharati pīṭheti ayaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074886 (0.016):
padmaṃ yoga padmam iti | tad ante ṅe yuktaś caturthy antaḥ pīṭhātmā | / tad ante ca natiḥ namaḥ śabdaḥ | evaṃ oṃ namo bhagavate viṣṇave
pīṭha mahā manur uktaḥ kathitaḥ | kīdṛśaḥ ? saparyāsu pūjāsu paryāptaḥ
samarthaḥ || KrdC_1.44 45 || / sanātanaḥ: tāraḥ praṇavaḥ | tato hṛdayaṃ nama iti padam | tataś ca
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074837 (0.0):
pīṭha mahā manur vyaktaḥ paryāpto 'yaṃ saparyāsu // Hbhv_5.145 // / sanātanaḥ: tāraḥ praṇavaḥ | tato hṛdayaṃ nama iti padam | tataś ca
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259667 (0.047):
pīṭha mahā manur vyaktaḥ paryāpto 'yaṃ saparyāsu // Krd_1.45 // / tāraḥ praṇavaḥ | hṛdayaṃ namaḥ | bhagavān iti ca viṣṇur iti ca sarvānvitaḥ
bhagavān iti viṣṇur iti ca | sarvānvitaḥ sarva śabda yukto bhūtātmā
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074845 (0.0):
sanātanaḥ: tāraḥ praṇavaḥ | tato hṛdayaṃ nama iti padam | tataś ca / bhagavān iti viṣṇur iti ca | sarvānvitaḥ sarva śabda yukto bhūtātmā
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259671 (0.035):
tāraḥ praṇavaḥ | hṛdayaṃ namaḥ | bhagavān iti ca viṣṇur iti ca sarvānvitaḥ / sarva pada sahitaḥ bhūtātmā sarva bhūtātmeti | ete trayaḥ sa vāsudevāḥ
sarva bhūtātmeti | ete trayaḥ sa vāsudevā vāsudeva sahitāḥ pratyekaṃ ṅe
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074854 (0.0):
bhagavān iti viṣṇur iti ca | sarvānvitaḥ sarva śabda yukto bhūtātmā / sarva bhūtātmeti | ete trayaḥ sa vāsudevā vāsudeva sahitāḥ pratyekaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259684 (0.0):
sarva pada sahitaḥ bhūtātmā sarva bhūtātmeti | ete trayaḥ sa vāsudevāḥ
'ntāś caturthy antāḥ | tataś ca sarvātmanā yutaṃ saṃyogaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074863 (0.0):
sarva bhūtātmeti | ete trayaḥ sa vāsudevā vāsudeva sahitāḥ pratyekaṃ / ṅe'ntāś caturthy antāḥ | tataś ca sarvātmanā yutaṃ saṃyogaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259690 (0.024):
vāsudevena saha catvāraḥ pratyekaṃ ṅe 'ntāś caturthy antāḥ kāryāḥ |
sarvātma saṃyogam iti napuṃsakatvam ārṣam | tataś ca yogasyāvadhau ante
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074873 (0.0):
ṅe'ntāś caturthy antāḥ | tataś ca sarvātmanā yutaṃ saṃyogaṃ / sarvātma saṃyogam iti napuṃsakatvam ārṣam | tataś ca yogasyāvadhau ante
padmaṃ yoga padmam iti | tad ante ṅe yuktaś caturthy antaḥ pīṭhātmā |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074883 (0.0):
sarvātma saṃyogam iti napuṃsakatvam ārṣam | tataś ca yogasyāvadhau ante / padmaṃ yoga padmam iti | tad ante ṅe yuktaś caturthy antaḥ pīṭhātmā |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259714 (0.016):
yoga śabdānte padma padmeti svarūpaṃ ṅe yutaḥ pīṭhātmā caturthy antaḥ
tad ante ca natiḥ namaḥ śabdaḥ | evaṃ oṃ namo bhagavate viṣṇave
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074893 (0.0):
padmaṃ yoga padmam iti | tad ante ṅe yuktaś caturthy antaḥ pīṭhātmā | / tad ante ca natiḥ namaḥ śabdaḥ | evaṃ oṃ namo bhagavate viṣṇave
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259543 (5.960):
vakṣyamāṇaṃ pīṭha mantraṃ oṃ namo bhagavate viṣṇave sarva bhūtātmane
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259717 (0.023):
yoga śabdānte padma padmeti svarūpaṃ ṅe yutaḥ pīṭhātmā caturthy antaḥ / pīṭhātmā etasyānte natir namaḥ śabdaḥ | upasaṃharati pīṭheti ayaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21059777 (0.028):
oṃ namo bhagavate viṣṇave sarva rūpiṇe huṃ svāhā // Hbhv_2.223 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152415 (0.040):
oṃ oṃ namo bhagavate viṣṇave vāsudevāya yajñāya yajñanetrāya yajñabhoktre
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152164 (0.040):
oṃ āṃ oṃ namo bhagavate paramātmane viṣṇave vāsudevāya sarvātmane oṃ om |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4756910 (0.042):
oṃ kṣauṃ oṃ namo bhagavate narasiṃhāya vai namaḥ //AP_25.003cd/
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23401284 (0.042):
oṃ namo viṣṇave tasmai $ namas tasmai punaḥ punaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5107949 (0.042):
oṃ namo viṣṇave tasmai namas tasmai punaḥ punaḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10121371 (0.042):
oṃ namo viṣṇave tasmai namastasmai punaḥ punaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11056404 (0.043):
arghamantraḥ: oṃ trailokyapatīnāṃ pataye devadevāya hṛṣīkeśāya viṣṇave / namaḥ | / oṃ namo nārāyaṇāya namaḥ ||BrP_61.26|
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6698444 (0.043):
sarvalokādhipataye oṃ namo bhagavate vāsudevāya namaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16778250 (0.044):
oṃ namo vāsudevāya BrP_192.58a / oṃ namo viṣṇave nityaṃ BrP_59.41a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26783096 (0.045):
mādhavāya variṣṭhāya % govindāya namo namaḥ // BrP_59.40 // / oṃ namo viṣṇave nityaṃ $ devāya vasuretase &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11054411 (0.045):
mādhavāya variṣṭhāya govindāya namo namaḥ // BrP_59.40 // / oṃ namo viṣṇave nityaṃ devāya vasuretase /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152276 (0.045):
oṃ kṛtaṃ namo bhagavate viṣṇave vāsudevāya devakīputrāya kuṃ om|
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147553 (0.045):
5.1.119.4 oṃ namo nārāyaṇāya / 5.1.119.5 oṃ namo bhagavate vāsudevāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167219 (0.045):
8.1.80.9 oṃ namo bhagavate vāsudevāya oṃ namo nārāyaṇāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167334 (0.045):
8.1.81.13 oṃ namo bhagavate vāsudevāya / 8.1.81.14 oṃ namo nārāyaṇāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167831 (0.045):
8.1.90.9 oṃ namo nārāyaṇāya / 8.1.90.10 oṃ namo bhagavate vāsudevāya
sarva bhūtātmane vāsudevāya sarvātma saṃyoga yoga padma pīṭhātmane nama
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074904 (0.0):
tad ante ca natiḥ namaḥ śabdaḥ | evaṃ oṃ namo bhagavate viṣṇave / sarva bhūtātmane vāsudevāya sarvātma saṃyoga yoga padma pīṭhātmane nama
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259547 (0.0):
vakṣyamāṇaṃ pīṭha mantraṃ oṃ namo bhagavate viṣṇave sarva bhūtātmane
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152166 (0.034):
oṃ āṃ oṃ namo bhagavate paramātmane viṣṇave vāsudevāya sarvātmane oṃ om |
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13009054 (0.045):
BhP_09.19.029/1 namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya vedhase / BhP_09.19.029/2 sarvabhūtādhivāsāya śāntāya bṛhate namaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152403 (0.046):
oṃ khaṃ namo bhagavate viṣṇave vāsudevāya viśvarūpāya sarvāya sarva ane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2753898 (0.050):
namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya vedhase / / sarvabhūtādhivāsāya śāntāya bṛhate namaḥ // BhP_09.19.029 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6398522 (0.052):
BhP_10.59.027/1 namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya viṣṇave
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26783304 (0.052):
namo dīptasvarūpāya $ hṛṣīkeśāya vai namaḥ & / namo bhagavate tubhyaṃ % vāsudevāya te namaḥ // BrP_59.56 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11054619 (0.052):
namo dīptasvarūpāya hṛṣīkeśāya vai namaḥ / / namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya te namaḥ // BrP_59.56 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2795630 (0.054):
namaḥ paṅkaja netrāya namas tepaṅkajāṅghraye // BhP_10.59.026 // / namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya viṣṇave /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2769113 (0.057):
namas tubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahātmane / / bhūtāvāsāya bhūtāya parāya paramātmane // BhP_10.16.039 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21059776 (0.058):
oṃ namo bhagavate viṣṇave sarva rūpiṇe huṃ svāhā // Hbhv_2.223 //
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521804 (0.061):
namo bhagavate tasmai__Vdha_068.046 / namo bhūtātmabhūtāya__Vdha_092.017
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12173573 (0.061):
8.1.183.5 viṣṇave sarvātmane svāhā / 8.1.183.6 viṣṇave sarva devātmane svāhā
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184043 (0.062):
ātmane ṛṣaye tubhyaṃ svāmine viṣṇave namaḥ // LiP_1,18.23 // / namo bhagavate tubhyaṃ nāgānāṃ pataye namaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152276 (0.062):
oṃ kṛtaṃ namo bhagavate viṣṇave vāsudevāya devakīputrāya kuṃ om|
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13456906 (0.063):
namaste kūrmarūpāya viṣṇave paramātmane / / nārāyaṇāya viśvāya vāsudevāya te namaḥ // KūrmP_2,44.54 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152432 (0.063):
oṃ namastvanantāya sahasramūrtaye viṣṇave vāsudevāya vedāya mūrtaye namaḥ|
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22105758 (0.063):
haraye viṣṇave tubhyaṃ namaḥ sarvātmane guro // HV_App.I,31.1328 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363978 (0.064):
BhP_10.10.033/1 tasmai tubhyaṃ bhagavate vāsudevāya vedhase / BhP_10.10.033/3 ātma dyota guṇaiś channa mahimne brahmaṇe namaḥ
iti siddham | tathā ca śāradā tilake / namo bhagavate brūyād viṣṇave ca padaṃ vadet |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074913 (0.0):
sarva bhūtātmane vāsudevāya sarvātma saṃyoga yoga padma pīṭhātmane nama / iti siddham | tathā ca śāradā tilake
sarva bhūtātmane vāsudevāyeti vadet tataḥ ||
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074919 (0.0):
namo bhagavate brūyād viṣṇave ca padaṃ vadet | / sarva bhūtātmane vāsudevāyeti vadet tataḥ ||
sarvātma saṃyoga padād yoga padma padaṃ punaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074927 (0.0):
sarva bhūtātmane vāsudevāyeti vadet tataḥ || / sarvātma saṃyoga padād yoga padma padaṃ punaḥ |
pīṭhātmane hṛd anto 'yaṃ mantras tārādir īritaḥ || iti |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074931 (0.0):
sarvātma saṃyoga padād yoga padma padaṃ punaḥ | / pīṭhātmane hṛd anto 'yaṃ mantras tārādir īritaḥ ||
sanat kumāra kalpe ca / oṃ namaḥ padam ābhāṣya tathā bhagavate padam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074945 (0.0):
pīṭhātmane hṛd anto 'yaṃ mantras tārādir īritaḥ || / sanat kumāra kalpe ca / oṃ namaḥ padam ābhāṣya tathā bhagavate padam |
vāsudevāya ity uktvā sarvātmeti padaṃ tathā || / saṃyoga yogety uktvā ca tathā pīṭhātmane padam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074949 (0.0):
oṃ namaḥ padam ābhāṣya tathā bhagavate padam | / vāsudevāya ity uktvā sarvātmeti padaṃ tathā ||
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074956 (0.0):
vāsudevāya ity uktvā sarvātmeti padaṃ tathā || / saṃyoga yogety uktvā ca tathā pīṭhātmane padam |
vahni patnī samāyuktaḥ pīṭha mantra itīritaḥ || iti || [ha.bha.vi.
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074959 (0.0):
saṃyoga yogety uktvā ca tathā pīṭhātmane padam | / vahni patnī samāyuktaḥ pīṭha mantra itīritaḥ ||
kara śodhanaṃ darśayati karayor ity ādinā | / karayor yugalaṃ vidhāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259985 (0.054):
karayor yugalaṃ vidhāyety ādinā sūcitaṃ mantram uddhartum ādau
mantrātmakamabhyānabhirāmyamāna mārgāt | / sakalaṃ vidadhīta mantra
varṇaiḥ paramaṃ jyotir anuttamaṃ hares tat // Krd_1.46 //
karayor yugalam abhidhāsyamāna mārgāt | vyāpayyety ārabhya vidhiḥ
samīritaḥ kare ity antaṃ vakṣyamāṇa prakāreṇa mantra varṇair mantrātmakaṃ
mantra svarūpaṃ vidhāya kṛtvā ābhyāṃ karābhyāṃ sakalaṃ pūrvoktaṃ
vakṣyamāṇaṃ ca nyāsa pūjādikaṃ vidadhīta kuryāt |
mantra varṇa karaṇa ka kāra śodhane hetum āha paramam ity ādinā | yasmāt
tan mantra varṇaṃ hareḥ kṛṣṇasya paramaṃ tejaḥ svarūpam ity arthaḥ |
kīdṛśaṃ ? punaḥ anuttamaṃ nāsty uttamaṃ yasmāt tathety arthaḥ | sakalaṃ
vidadhīteti paratrāpi kākākṣi golaka nyāyena yojanīyam | tathā ca tad
hṛdaya paṅkaja sthaṃ harer anuttamaṃ jyotis tejaḥ sakalaṃ vidadhīta
ṣaḍ aṅga nyāsena sāvayavaṃ kuryād iti laghu dīpikā kāraḥ || KrdC_1.46 ||
iti śrī keśavācārya viracitāyāṃ krama dīpikāyāṃ prathamaḥ paṭalaḥ ||1||
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25265805 (0.0):
punaḥ kīdṛśam ? manu vigrahaṃ manu śarīram ity arthaḥ || KrdC_2.60 || / iti śrī keśavācārya viracitāyāṃ krama dīpikāyāṃ dvitīyaḥ paṭalaḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25270381 (0.0):
caika mandiram api bhavati || KrdC_3.60 || (hbv 17.15) / iti śrī keśavācārya viracitāyāṃ krama dīpikāyāṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25276348 (0.0):
japet yajej juhotu || KrdC_4.82 || / iti śrī keśavācārya viracitāyāṃ krama dīpikāyāṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25282928 (0.015):
iti śrī keśava bhaṭṭācārya viracitāyāṃ krama dīpikāyāṃ pañcamaḥ paṭalaḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25293794 (0.017):
iti śrī keśava bhaṭṭācārya viracitāyāṃ krama dīpikāyāṃ saptamaḥ paṭalaḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25286504 (0.017):
iti śrī keśava bhaṭṭācārya viracitāyāṃ krama dīpikāyāṃ / ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25300686 (0.043):
iti śrīman mahāmahopadhyāya śrī keśava kāśmīri bhaṭṭa gosvāmi viracitāyāṃ / krama dīpikāyāṃ aṣṭamaḥ paṭalaḥ |
dvitīya paṭalam / karayor yugalaṃ vidhāyety ādinā sūcitaṃ mantram uddhartum ādau
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259873 (0.054):
kara śodhanaṃ darśayati karayor ity ādinā | / karayor yugalaṃ vidhāya / mantrātmakamabhyānabhirāmyamāna mārgāt |
gopāla mantreṣv api maulībhūtau daśākṣarāṣṭādaśākṣarau prathamaṃ
saṃstauti vakṣye manum iti | / vakṣye manuṃ tribhuvana prathitātma bhāvam
akṣīṇa puṇya nicayair munibhir vimṛgyam | / pakṣīndra ketu viṣayaṃ vasu dharma kāma
mokṣa pradaṃ sakala karmaṇi karma dakṣam // Krd_2.1 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4808038 (0.064):
gadādharaṃ gayāvāsaṃ pitrādīnāṃ gatipradam //AP_116.035cd/ / dharmārthakāmamokṣārthaṃ yogadaṃ praṇamāmyaham /AP_116.036ab/
mantraṃ vakṣye uddhariṣyāmi | kīdṛśaṃ ? tribhuvaneti tribhuvane trailokye
prathitaḥ khyāto 'nubhāvaḥ prabhāvo yasya tathā tam | punaḥ kīdṛśaṃ ?
munibhir mumukṣubhir vimṛgyam anveṣaṇīyam | kimbhūtair munibhiḥ ? akṣīṇeti
akṣīṇaḥ sa pūrṇaḥ puṇya nicayaḥ sukṛta samūho yeṣāṃ tathā taiḥ | punaḥ
kīdṛśam ? pakṣīti pakṣīndro garuḍaḥ sa eva ketuḥ cihnaṃ yasya sa
pakṣīndra ketuḥ śrī kṛṣṇaḥ tad viṣayaṃ tat pratipādakam | punaḥ kīdṛśam ?
vastv iti vasu dhanaṃ tathā ca puruṣārtha catuṣṭaya pradam ity arthaḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25263563 (0.045):
sakala sukhārtha dharma mokṣadaṃ puruṣārtha catuṣṭaya pradam | punar
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25290564 (0.063):
diśādhipair indrādyaiḥ teṣām āyudhair vajrādyaiḥ | kīdṛśaṃ ? / puruṣārtha catuṣṭaya pradam || KrdC_7.87 ||
punaḥ kīdṛśam ? sakaleti aśeṣa vaśya karma kuśalam || KrdC_2.1 ||
atiguhyam abodha tūla rāśi / jvalanaṃ vāg ādhipatya daṃ narāṇām |
duritāpaharaṃ viṣāpamṛtyu / graha rogādi nivāraṇaika hetum // Krd_2.2 //
punaḥ kīdṛśam ? atiguhyam | punaḥ kīdṛśam ? abodheti abodho
mithyā jñāna rūpaḥ sa eva tūla pracayaḥ | tatra jvalano vahnir iva taṃ
samastājñāna nāśakam ity arthaḥ ? punaḥ kīdṛśam ? narāṇāṃ sādhakānāṃ
vāg adhipatya daṃ vāgaiśvarya pradam | punaḥ kīdṛśam ? duritāpaharaṃ
duḥkha prāpakāniṣṭa nivārakam | punaḥ kīdṛśam ? viṣaṃ sthāvaraṃ jaṅgamaṃ
ca apamṛtyur akāla maraṇaṃ graho nava graha janitāniṣṭaṃ rogo
vāta pittādi janita śarīra dausthyam evam ādīnām aśubhādīnāṃ nivāraṇe eko
'dvitīyo hetuḥ kāraṇam || KrdC_2.2 || / jayadaṃ pradhane 'bhayadaṃ vipine
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25260209 (0.037):
punaḥ kīdṛśam ? pradhane saṃgrāme jayadam | vipine 'bhayadaṃ bhaya haram |
salila plavane sukha tāraṇadam | / nara sapti ratha dvipa vṛddhi karaṃ
suta go dharaṇī dhana dhānya karam // Krd_2.3 //
punaḥ kīdṛśam ? pradhane saṃgrāme jayadam | vipine 'bhayadaṃ bhaya haram |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25260181 (0.037):
jayadaṃ pradhane 'bhayadaṃ vipine
salila plavane toyam antaraṇe sukha santaraṇa dātāraṃ saptir hayaḥ tathā
ca manuṣyāṇāhayaratha dvipādīnām upacaya karaṃ tathā sutādi pradam ||
KrdC_2.3 || / bala vīrya śaurya nicaya pratibhā
svara varṇa kānti subhagatva karam |
brahmāṇḍa koṭi maṇim ādi guṇā / ṣṭakadaṃ kim atra bahunākhila dam // Krd_2.4 //
balaṃ śarīra sāmarthyaṃ vīryaṃ śukraṃ prabhāvo vā, śauryaṃ parābhibhāvakaṃ
tejaḥ, eteṣāṃ nicayaḥ samūhaḥ | pratibhā buddhiḥ sphūrti rūpā svaro
dhvaniḥ | varṇo gauratvādiḥ | kāntir dīptiḥ pratibhā svara varṇa kāntir
ity ekapadaṃ tathā ca pratibhā svara varṇa kāntir
dedīpyamāna varṇa śobheti kaścit subhagatvaṃ samasta lokādarakatvam eteṣāṃ
kartāraṃ dātāram ity arthaḥ | punaḥ kṣubhitā samohitāṇḍa koṭir
brahmāṇḍa koṭir yena tathā taṃ saṃsāra mohakam ity arthaḥ | punaḥ
aṇimādi guṇāṣṭaka dam / aṇima laghima garima mahimeśitva vaśitva prākāmya prāpty ākhya guṇāṣṭaka pradam
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223009 (0.040):
acireṇa bhavaty upaladbhiguṇā % aṇimādiguṇāṣṭakaśambhupadam // KubjT_3.82
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459876 (0.040):
acireṇa bhavaty upaladbhiguṇā aṇimādiguṇāṣṭakaśambhupadam // KubjT_3.82 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914320 (0.049):
aṇimādiguṇāṣṭakam LiP_1,85.19d / aṇimādiguṇairyutaḥ LiP_1,76.37d
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22948971 (0.051):
aṇimā-laghimā-mahimeśitva-vaśitva-prākāmya-bhuktîcchā-prāpti-sarvakāma-siddhy-antāḥ
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165754 (0.056):
aṇimādiguṇāṣṭakam KubjT_4.73d / aṇimādiguṇāṣṭakaśambhupadam KubjT_3.82d
ity arthaḥ | punaḥ kiṃ bahunā, atra jagati akhiladaṃ samastābhīṣṭa pradam
ity arthaḥ || KrdC_2.4 || / atha daśākṣara mantra rājam uddharati śārṅgīty ādinā |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25263606 (0.057):
ārti graha viṣāri ghnaṃ kīrti śrī kānti puṣṭidam // Krd_2.42 // / athānantaram asya daśākṣara mantrasya sphūrtaye uddīpanāya mūrti pañjaraṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25263970 (0.062):
mantreṇety arthaḥ || KrdC_2.46 || / dvādaśākṣara mantroddhāram āha tāram ity ādinā |
śārṅgī so 'tura dantaḥ paro rāmākṣi yuk dvitīyārṇam |
śūlī saurir bālo balānuja dvayam athākṣara catuṣṭayam // Krd_2.5 //
śūra turīyaḥ sānana āvṛttaḥ syāt suśobho 'ṣtamo 'gni sakhaḥ |
tad dayitākṣara yugmaṃ tad uparigas tv evam uddharen mantram // Krd_2.6 //
śārṅgī ga kāraḥ kīdṛśo 'yaṃ sottaradanta uttara danta paṅktau nyasyamānaḥ
uttara danta o kāras tena sahita etena prathamākṣaram uddhṛtaḥ | śūraḥ
pa kāraḥ | kīdṛśo 'yaṃ vāmākṣi yuk vāmākṣi caturtha svaraḥ tena sahita
etena dvitīyākṣaram uddhṛtam akṣara catuṣkaṃ krameṇa punaḥ kathyate śūlī
ja kāraḥ bālo ba kāraḥ balānuja dvayaṃ saṃyukta la kāra dvayaṃ lla iti
svarūpam ity akṣara catuṣkam uddhṛtam śūra turīyaḥ śūrasya pa kārasya
caturthaḥ | kīdṛśo 'yaṃ sānana vṛttaḥ ānana vṛttenākāreṇa saha vartate iti
sānana vṛttaḥ ayaṃ ca saptamaḥ syād mantrasya saptamo bhavatīty arthaḥ |
aṣṭamo 'gni sakho vāyuḥ ya kāra iti yāvat | tathā ca mantrasyāṣṭamo varṇo
ya iti boddhavyaḥ | tad uparigaṃ pūrvokta varṇānantary viśiṣṭaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28184626 (0.032):
navyamata iti/ pūrvoktāsvārasyāt na viśiṣṭajñānatvāvacchinnasya
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21029274 (0.035):
yadvetitha// pūrvokteti// etacchabdaniṣṭhaśakterayaṃ viṣaya iti
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19122284 (0.039):
varṇavinyāsakratvaṃ padapūrvārdhavakratā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15928132 (0.041):
pūjādyārdhyādikaṃ sarvamasyāṃ pūrvoktavañcaret // NarP_1,70.133 //
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2337745 (0.041):
na caitāvatārthapratyayaḥ pūrvavarṇasmṛtīnāṃ nirobhāvāt / / na ca pūrvavarṇānubhavanitasaṃskārasahakāriṇaḥ śravaṇādeva labdhajanmanaḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20943326 (0.042):
syādhyam/ tatrāpi tena pūrvoktadoṣe/bhihite punaranumānāntareṇa tvayā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20917060 (0.044):
tṛtīyapādīyādyanaye// anyatheti// pūrvoktapakṣaṣaṭke
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393808 (0.049):
san iti5 / atra ca bhinnakartṛkatā6 pūrvoktanyāyān na7
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2098975 (0.049):
athavodgranthameva pūrvoktamarthamuktavoktaśaṅkottaratvena samasto 'pi
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16855638 (0.050):
na vidyamāne pūrvokta BrP_221.69c / na vidhārayitavyā syāt BrP_229.28c
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21178503 (0.050):
tayorapyanvayavyitarekasiddhakāraṇatvasya tyāgāyogā 5 dityata āha // na / hīti // tayoriti // uktarūpapramāvirahadharmaśūnyatvayorityarthaḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28108614 (0.051):
lakṣaṇībhūtābhidheyatvavyāpakatvamastīti na pūrvoktadoṣaḥ/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28231254 (0.051):
ityādiḥ/ evamagre 'pi/ evam uktayuktyā/ tasyāḥ śakteḥ/ ata eva / guṇādivṛttitvādeva/ utpattītyādi/ utpattiścārthāpattyā sidhyati/
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13414965 (0.052):
nyāsaṃ tu paritaḥ kuryādvighneśānparibhāgataḥ // LiP_2,31.5 // / pūrvokta hemamānena vighneśānapi kārayet /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13598030 (0.052):
varṇasnebhopapannās tu pūrvavṛṣṭyāṃ payodharāḥ ||
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19494050 (0.052):
samasya grahaṇaṃ kimartham? dīrghanivṛcyarthamiti cenna, uktārthatvāt / / akṣṇayārajjorabhāvānmaṇḍalasyāprasaṅgaḥ /
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18073890 (0.055):
ruruśaśalalanā nāvavandhundhunānā mama hi hitatanānānanasvasvanānā // / anayā ca varṇayamakamālayā padayamakamālā vyākhyātā //2//
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4928878 (0.056):
*{1/390: E2: 1,122; E5: 1,404; E6: 1,26}* / uktaṃ tu śabdapūrvatvam // MS_1,1.29 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28232144 (0.056):
kḷptapadārthāntargatakāṃsyādigataśuddhirūpādheyaśaktilakṣaṇoktārthasamuccāyakatā / na yujayate/ anuktārthāntarasamuccāyakatāsambhave
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20969139 (0.057):
2 ktatvāt/ vyadhikaraṇāsiddhyāderadoṣatva 3 syayoktatvāt// / bhāsarva 4 jñoktahetvābhāsamāptavidhyabhaṅgaḥ // 3.8 //
tad dayitākṣara yugalaṃ svāheti svarūpam ity akṣara dvayam uddhṛtam ||
KrdC_2.5 6 || / prakāśita iti / prakāśito daśākṣaro manus tv ayaṃ madhu dviṣaḥ |
viśeṣataḥ padāravinda yugmaṃ bhakti vardhanaḥ // Krd_2.7 //
madhudviṣaḥ śrī gopāla kasyāyaṃ daśākṣaro mantra uddhṛtaḥ | kīdṛśo
viśeṣato viśeṣeṇa padāravinda yugma bhakti vardhanaḥ
śrī gopāla kṛṣṇa caraṇābja yugale yā bhaktir ārādhyatvena jñānaṃ tat
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19320732 (0.062):
prasiddhā | ārādhyatvena jñānaṃ bhaktir iti hi tad anugatam | yathaivoktaṃ
samṛddhikāraka ity arthaḥ || KrdC_2.7 || / mantrasya ṛṣy ādikaṃ darśayati nārada iti |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25287162 (0.054):
mantreṇa sadṛśo mantra jagat traye nāsti || KrdC_7.15 || / ṛṣy ādikaṃ darśayati
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25290092 (0.055):
gopījanavallabhāya svāhā || KrdC_7.77 || / ṛṣy ādikaṃ darśayati | / anayor nārada ṛṣiḥ chandas triṣṭub anuṣṭubhau |
nārado munir amuṣya kīrtitaś / chanda uktam ṛṣibhir virāḍ iti |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15934810 (0.063):
daśākṣaro 'yaṃ mantro 'sya munirbrahmā virāṭ punaḥ / / chandastu devatā prokto rāmo rākṣasamardanaḥ // NarP_1,73.73 //
devatā sakala loka maṅgalo / nanda gopa tanayaḥ samīritah // Krd_2.8 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736785 (0.0):
gopikā-sutaḥ [BhP 10.9.21] iti | āgama-vidbhir api sakala-loka-maṅgalo / nanda-gopa-tanayo devatā iti | ataḥ śrīmad-daśākṣara-viniyoge'pi tan-maya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14435286 (0.0):
nandanandanatvam anugacched evaṃ śrūyate sakala loka maṅgalo nanda / gopa tanayo devatā ity atra gautamīya tantre dvitīyādhyāye nandanandana
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423274 (0.018):
ātmaja utpanna [BhP 10.5.1] ity ādau, tathopāsanā ca yathā sakala loka / maṅgalo nanda gopa tanayaḥ ity ādau | na tv evaṃ stambhādeḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074977 (0.049):
oṃ aṣṭādaśākṣara mantrasya śrī nārada ṛṣir gāyatrī cchandaḥ, / sakala loka maṅgalo nanda tanayo devatā, hrīṃ bījaṃ, svāhā śaktiḥ, kṛṣṇaḥ
amuṣya pūrvokta mantrasya muniḥ ṛṣir nāradaḥ kīrtitaḥ kathitaḥ | ṛṣibhir
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25284157 (0.026):
dvy adhika triṃśad arṇo dvātriṃśad akṣaro mantraḥ kathitas tu | punar asya / mantrasya nārada ṛṣir anuṣṭup chando devatā śrī kṛṣṇaḥ iti ato 'nantaram
gautamādibhir virāṭ chanda uktam | devatā nana gopa tanayaḥ
śrī gopāla kṛṣṇa uktaḥ | kīdṛśaḥ ? sakala loka maṅgalaḥ
sarva jana kalyāṇa hetuḥ | etena ṛṣy ādīnāṃ śirasi rasanāyāṃ hṛdi krameṇa
nyāsaḥ kārya iti sūcitaṃ prapañca sāre | tathā vidhānāt prayogaś ca
daśākṣara gopāla mantrasya nārada ṛsaye namaḥ śirasi | virāṭ chandase namo
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7617438 (0.039):
namaḥ / (śirasi) | anuṣṭup chandase namaḥ (mukhe) | śrī rādhā devatāyai namaḥ
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416208 (0.046):
iti gautamīya-tantra-vākyāt rāga-mārge daśākṣara-gopāla-mantrasya / prasiddhiḥ; tad-uddhāro likhyate, sa yathā gautamīya-tantre--
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7617249 (0.047):
kīlakaṃ śrī kṛṣṇavaśyartha jape viniyogaḥ | agastya ṛṣaye namaḥ (śirasi) | / jagatī / chandase namaḥ (mukhe) | rādhikā devatāyai namaḥ (hṛdaye) | klīṃ bījāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25261921 (0.057):
daśākṣara gopāla mantrasyākhila siddhi karaṃ samasta siddhi dāyakaṃ nyāsaṃ
mukhe | śrī gopāla kṛṣṇāya devatāyai namaḥ hṛdi ity evambhūtaḥ | asya
mantrasya nārada ṛṣiḥ | evaṃ chando devatayor api yojyam iti kecit ||
KrdC_2.8 || / adhunāsya mantrasya pañcāṅgāni darśayati aṅgānīty ādinā
aṅgāni pañca huta bhug dayitā sametaiś
cakrair amuṣya mukha vṛtta viṣūpapannaiḥ | / trailokya rakṣaṇa yujāpy asurāntakākhya
pūrveṇa ceha kathitāni vibhakti yuktaiḥ // Krd_2.9 //
hṛdaye natiḥ śirasi pāvaka priyā / sa vaṣaṭ śikhāhum iti varmaṇi sthitam |
sa phaḍ astram ity uditam aṅga pañcakaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25260735 (0.056):
ity arthaḥ | ity anena prakāreṇa sa caturthi yathā syāt tathaivam / aṅga pañcakam uditaṃ kathitaṃ caturthyā ca hṛdayādīnāṃ yogaḥ kāryaḥ | kaiḥ
sa caturthi vauṣaḍ uditaṃ dṛśor yadi // Krd_2.10 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25260735 (0.062):
ity arthaḥ | ity anena prakāreṇa sa caturthi yathā syāt tathaivam / aṅga pañcakam uditaṃ kathitaṃ caturthyā ca hṛdayādīnāṃ yogaḥ kāryaḥ | kaiḥ
amuṣya iha śāstre aṅgāni pañca kathitāni | kāni tāni ? tatrāha hṛdaye
natir iti | hṛdaye natir namaḥ padaṃ śirasi pāvaka priyā svāheti sa vaṣaṭ
vaṣaṭ pada sahitā śikhety arthaḥ | hum api varmaṇi sthitaṃ varmaṇi kavace
hum api padaṃ sthitam ity arthaḥ | sa phaḍ astraṃ phaṭ pada sahitam astram
ity arthaḥ | ity anena prakāreṇa sa caturthi yathā syāt tathaivam / aṅga pañcakam uditaṃ kathitaṃ caturthyā ca hṛdayādīnāṃ yogaḥ kāryaḥ | kaiḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25260687 (0.056):
sa phaḍ astram ity uditam aṅga pañcakaṃ / sa caturthi vauṣaḍ uditaṃ dṛśor yadi // Krd_2.10 //
saha cakraiś cakra śabdaiḥ | kīdṛśaiḥ ? mukha vṛtta visūpapannair
mukha vṛttam ā kāraḥ vi iti su iti svarūpam etaiḥ pratyekam upapannaiḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25297006 (0.058):
mukha vṛttam ā kāraḥ nandeti svarūpam ābhyāṃ yuto nāradaḥ | tathā ca
sambaddhaīh trailokya rakṣaṇa yujāpi trailokya rakṣaṇaṃ yunaktīti tad yug
etādṛśena cakreṇa api śabdāc cakrair iti vibhidyānvayaḥ kāryaḥ | tathā ca
cakreṇeti asurāntakākhya pūrveṇa cakreṇety arthaḥ | ca samuccaye | punaḥ
kīdṛśaiḥ vibhakti yuktaiḥ ? caturthī yuktais tasyā eva prakṛtatvād
etasyāpi padasya vibhidyānvayaḥ kāryaḥ dṛśor yadi iti yadi kvacin mantre
dṛśor nyāso 'sti tadā tatra vauṣaḍ iti uditaṃ kathitam |
atra jvālā cakrāyety api yojyam iti laghu dīpikā kāraḥ | prayogaś
ca ācakrāya svāhā hṛdayāya namaḥ | vi cakrāya svāhā śirase svāhā
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6698686 (0.034):
oṃ cakrāya svāhā,oṃ vicakrāya svāhā,oṃ sucakrāya svāhā,oṃ mahācakrāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12146411 (0.034):
5.1.92.4 sarvātmane svāhā / 5.1.92.5 prabhāyai svāhā / 5.1.92.6 śiraś cakrāya svāhā
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6709336 (0.035):
oṃ āṃ hṛdayāya namaḥ / / oṃ arkāya śirase svāhā /
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22952236 (0.047):
sahasrârciṣe hṛdayāya namaḥ, svasti-pūrṇāya śirase svāhā, uttiṣṭha
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2869026 (0.047):
sahasrārciṣe hṛdayāya namaḥ, svastipūrṇāya śirase svāhā, uttiṣṭha puruṣāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165879 (0.047):
8.1.54.10 jñānāya hṛdayāya namaḥ / 8.1.55.1 śaktyai śirase svāhā
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696743 (0.049):
oṃ hrāṃ hṛdayāya namaḥ / / oṃ hrīṃ śirase svāhā /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165911 (0.050):
[*809] śrīṃ oṃ hṛdayāya namaḥ | drāṃ oṃ śirase svāhā | āṃ oṃ śikhāyai
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12146552 (0.051):
5.1.95.3 padmāya svāhā / 5.1.95.4 phalakāyai svāhā / 5.1.95.5 padmāya svāhā / 5.1.95.6 kaṇṭhāya svāhā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4889922 (0.051):
takṣakāya vaṣannityaṃ mahāpadmāya vai namaḥ //AP_313.005cd/ / svāhā karkoṭanāgāya phaṭ padmāya ca vai namaḥ /AP_313.006ab/
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12145331 (0.051):
5.1.57.2 khyātīśāya svāhā / 5.1.57.3 garuḍāya svāhā / 5.1.57.4 śāntāya svāhā / 5.1.57.5 cakrāya svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12151817 (0.052):
5.1.180.1 gaviṣṭhāya svāhā / 5.1.180.2 traiṣṭubhāya svāhā / 5.1.180.3 guhyāya svāhā / 5.1.180.4 ākāśāya svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12153801 (0.052):
5.2.53.1 traiṣṭubhāya svāhā / 5.2.53.2 guhyāya svāhā / 5.2.53.3 ākāśāya svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12154629 (0.053):
5.2.82.5 bāla rūpāya svāhā / 5.2.82.6 darśanīyāya svāhā / 5.2.82.7 sundarāya svāhā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4817512 (0.053):
oṃ māri hṛdayāya namaḥ / oṃ mahāmāri śirase svāhā / oṃ kālarātri śikhāyai
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705536 (0.053):
oṃ hāṃ hṛdayāya namaḥ / / oṃ hīṃ śirase svāhā /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7617496 (0.055):
pṛṣṭhikābhyāṃ namaḥ | śrīṃ hṛdayāya namaḥ | rādhikāyai śirase svāhā |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6778977 (0.056):
oṃ pracaṇḍāya svāhā / oṃ pracaṇarūpāya svāhā / oṃ sarvāya svāhā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6707271 (0.056):
oṃ kṣāṃ hṛdayāya namaḥ / / oṃ kṣīṃ śirase svāhāśiraḥ proktaṃ kṣūṃ vaṣaṭ tathā // GarP_1,34.5 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7617298 (0.057):
hṛdayāya / namaḥ | śrīṃ śirase svāhā | rādhikāyai svāhā śikhāyai vaṣaṭ | klīṃ
su cakrāya svāhā śikhāyai vaṣaṭ | trailokya rakṣaṇa cakrāya svāhā kavacāya
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7617302 (0.045):
namaḥ | śrīṃ śirase svāhā | rādhikāyai svāhā śikhāyai vaṣaṭ | klīṃ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12146407 (0.045):
5.1.92.4 sarvātmane svāhā / 5.1.92.5 prabhāyai svāhā / 5.1.92.6 śiraś cakrāya svāhā
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6698683 (0.049):
oṃ cakrāya svāhā,oṃ vicakrāya svāhā,oṃ sucakrāya svāhā,oṃ mahācakrāya / svāhā,oṃ mahācakrāya asurāntakṛt huṃ phaṭ oṃ huṃ sahasrāra huṃ phaṭ //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12145331 (0.049):
5.1.57.2 khyātīśāya svāhā / 5.1.57.3 garuḍāya svāhā / 5.1.57.4 śāntāya svāhā / 5.1.57.5 cakrāya svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12144625 (0.049):
5.1.43.1 sthāṇave svāhā / 5.1.43.2 sarpāśine svāhā / 5.1.43.3 cakrāya svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12151602 (0.050):
5.1.171.8 ugrāya svāhā / 5.1.171.9 rudrāya svāhā / 5.1.171.10 bhīmāya svāhā / 5.1.172.1 mahā devāya svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12152815 (0.053):
5.2.18.7 ānaṃdāya svāhā / 5.2.18.8 sarva rūpiṇe svāhā / 5.2.18.9 subhagāyai svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12152076 (0.056):
5.1.190.3 anantāya svāhā / 5.1.190.4 śeṣāya svāhā / 5.1.190.5 sudarśanāya svāhā / 5.1.190.6 cakrāya svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12153347 (0.056):
5.2.37.2 khagādhipāya[*287] svāhā / 5.2.37.3 sudarśanāya svāhā / 5.2.37.4 cakrāya svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165882 (0.057):
8.1.54.10 jñānāya hṛdayāya namaḥ / 8.1.55.1 śaktyai śirase svāhā / 8.1.55.2 balāya śikhāyai vaṣaṭ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12174154 (0.057):
8.2.9.7 akṣayāya svāhā / 8.2.9.8 akṣarāya svāhā / 8.2.9.9 anantāya svāhā / 8.2.9.10 sarva lokeśāya svāhā
huṃ | jvālā cakrāya svāhā netra dvayāya vauṣaṭ asurāntaka cakrāya svāhā
astrāya phaḍ iti aṅgulīṣv aṅga mantra nyāse tu tat tad aṅga mantrānte
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4892546 (0.063):
mudgarāya phaṭ / cakrāya phaṭ / padmāya phaṭ / nāgāstrāya phaṭ / īśānāya
aṅguṣṭhābhyāṃ namaḥ tarjanībhyāṃ svāhā ity ādi yojyam | āgamāntare hrīṃ
aṅguṣṭhābhyāṃ namaḥ hrīṃ tarjanībhyāṃ svāhā | tata ity ādi darśanāt
tenāṅguṣṭhādiṣu hṛdayāya namaḥ ity ādi prayogāś cintyāḥ |
asamavetārthakatvād mānābhāvāc ceti kecit | anye tu
yathā śrutāṅga mantrasyaiva nyāsair aṅgulīṣv atideśān āhur ācyāryāḥ ||
KrdC_2.9 10 || / daśāṅgāni darśayati / mantrārṇair daśabhir upeta candra khaṇḍair
aṅgānāṃ daśakam udīritaṃ namo 'ntam | / hṛd chīrṣaṃ tad anu śikhātanutra mantraṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25260931 (0.046):
mantrārṇair mantrākṣarir namo 'ntaṃ yathā syād evam aṅgānāṃ daśakam / udīritaṃ kathitaṃ kīdṛśair upeta candra khaṇḍaiḥ sānusvāraiḥ sthānāny
pārśva dvandva sakaṭi pṛṣṭham mūrdha yuktam // Krd_2.11 //
mantrārṇair mantrākṣarir namo 'ntaṃ yathā syād evam aṅgānāṃ daśakam
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25260909 (0.046):
mantrārṇair daśabhir upeta candra khaṇḍair / aṅgānāṃ daśakam udīritaṃ namo 'ntam |
udīritaṃ kathitaṃ kīdṛśair upeta candra khaṇḍaiḥ sānusvāraiḥ sthānāny
āhuḥ hṛdayaṃ śīrṣaṃ mastakaṃ tat paścāt śikhā prasiddhā tanutraṃ kavacaṃ
astraṃ daśa dikṣu pārśva yugala kaṭi pṛṣṭha mūrdha sahitaṃ pūrvoktam ity
arthaḥ | kaṭir nābher adha iti tripāṭhinaḥ | prayogas tu goṃ hṛdayāya nama
iti pīṃ śirase svāhā ity ādi || KrdC_2.11 || / adhunāsya mantrasya bīja śakty adhiṣṭhātṛ devatā prakṛti viniyogān
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4779049 (0.058):
padmamudrāṃ bilvamudrāṃ pradarśyāgnau hṛdīritaṃ /AP_73.010ab/ / oṃ āṃ hṛdayāya namaḥ arkāya śirase tathā //AP_73.010cd/
darśayati vakṣya ity ādinā | / vakṣye mantrasyāsya bījaṃ ca śakti
cakrī śakrī vāma netra pradīptaḥ | / sa pradyumno bījam etat pradiṣṭaṃ
mantra prādyumno jagan mohano 'yam // Krd_2.12 // / asya mantrasya pūrvoktasya sa śakti śakty ādi sahitaṃ bījaṃ vakṣye bījam
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8720434 (0.059):
tacchaktīti / / tat pūrvoktaṃ yat śaktitrayamabhidhādikaṃ tena, upajanitaḥ yadarthānāṃ
āha cakrīti ka kāraḥ | kīdṛśo 'yaṃ śakrī śakro la kāraḥ tad yuktaḥ | punaḥ
kīdṛśaḥ ? vāma netra pradīptaḥ vāma netraṃ caturtha svaras tat sahitaḥ |
punaḥ kīdṛśaḥ ? sa pradyumnaḥ pradyumno binduḥ tat sahitaḥ tathā cakrīm
iti siddhaṃ bhavati | etad asya bījaṃ pradiṣṭaṃ kathitam | ayam eva / prādyumno mantra ity arthaḥ | kimbhūtaḥ ? jagan mohano viśva vaśya karaḥ
|| KrdC_2.12 || / śaktim āha haṃsa iti | / haṃso medo vakra vṛttābhyupetaḥ
potrī netrādy anvito 'sau yugārṇā |
proktā śaktiḥ sarva gīr vāṇa vṛndair
vandasyāgner vallabhā kāma deyam // Krd_2.13 //
haṃsaḥ sa kāraḥ | kimbhūtaḥ ? medo va kāraḥ vaktra vṛttam ā kāraḥ ābhyām
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25290863 (0.032):
trayodaśa svara oṃkāras tena yutaḥ śārṅgī ga kāraḥ medo va kāraḥ | kīdṛśaḥ
upetaḥ sambaddhaḥ tathā pautrī ha kāraḥ | kimbhūtaḥ ? netrādir ākāras
tenānvitaḥ | tathā ca svāheti siddham asau yugārṇo varṇa dvayātmikā śaktiḥ
proktā tatheyaṃ vahner vallabhā kimbhūtā kāmadā ākāṅkṣita pradā |
kathambhūtasya vahner gīrvāṇa vṛndair vandyasya sarvadeva samūhaiḥ
pūjyasya || KrdC_2.13 || / viniyogam āha viniyoga iti | / vinyogasya mantrasya puruṣārtha catuṣṭaye |
kṛṣṇaṃ prakṛtir ity ukto durgādhiṣṭhātṛ devatā // Krd_2.14 //
asya mantrasya puruṣārtha catuṣṭaya sādhanāya viniyoga ity arthaḥ |
prakṛtir mūla kāraṇaṃ mantrotpādakaḥ mantra svarūpa ity arthaḥ |
adhiṣṭhātṛ devatām āha durgādhiṣṭhātṛ devateti || KrdC_2.14 ||
mantrārtham āha gopāyatīty ādinā | / gopāyeti sakalam idaṃ gopāyati paraṃ pumāṃsam iti gopī |
prakṛtes tasyā jātaṃ jana iti nadādikaṃ pṛthivy antam // Krd_2.15 //
idaṃ sakalaṃ nāma rūpābhyāṃ vyākṛtaṃ jagad gopāyati rakṣati tat kāraṇatvāt
svārthe āyaḥ | tathā paraṃ pumāṃsaṃ nitya śuddha buddham
uktānandādvayātmakaṃ brahma svarūpaṃ gopāyati gup gopana kutsanayoḥ
ajñātatvena viṣayīkarotīti vyutpattyā mahad ādi pṛthivy antaṃ
mahat tattvādi pṛthivī paryantaṃ sakalaṃ kārya jātaṃ jana ucyate ||
KrdC_2.15 || / anayor gopī janayoḥ samīraṇād āśrito vyāptyā |
vallabha ity upadiṣṭaṃ sāndrānandaṃ nirañjanaṃ jyotiḥ // Krd_2.16 //
svāhety ātmānaṃ gamayāmīty atejase tasmai | / yaḥ kārya kāraṇeśaḥ paramātmety acyutaikatāsya manoḥ // Krd_2.17 //
anayoḥ gopī janayor avidyā tat kāryayoḥ samīraṇād antaryāmitvena svasya
kārye preraṇād niyamanādi iti yāvad āśrayatvato adhiṣṭhātṛtvena vyāptyā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20930985 (0.056):
vyāpakatveneti na gauravam// / iti vyāpakatvaparāmarśasyānumitihetutvabhaṅgaḥ// 14 a //
vyāpakatvena vallabhaḥ svāmīty upadiṣṭaṃ kathitam | paraṃ jyotir
brahma caitanyam | kīdṛśaṃ jyotiḥ ? / sāndrānanda niratiśayānandaika svarūpam | punaḥ kīdṛśaṃ ? nirañjanaṃ
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9606766 (0.049):
śodhakavākyena svarūpaṃ nirūpyate. satyatvādiviśiṣṭasya tasya ānando / brahma" iti niratiśayānandarūpatvaṃ pratipādyate. etādṛśabrahmarūpaṃ vastu"
māyā kāluṣya rahitaṃ svāheti tasmai sva tejase sva prakāśa cid rūpāya
paramātmane svātmānaṃ jīvaika svarūpaṃ gamayāmi samarpayāmi tad ātmakatāṃ
prāpayāmīti svāhā śabdārthaḥ | prathama iti śabdaḥ svāhā śabdopasthāpakaḥ
| dvitīyas tu prakāra pradarśakaḥ | tasmai kasmai tatrāha ya iti | yaḥ
kārya kāraṇayor jana prakṛtyor īśaḥ svāmī adhiṣṭhātā tathā paramātmā
nirupādhi caitanyatvāc cety anena prakāreṇāsyopāsakasyācyutaikatācyutena
sahābhinnatā bhavati || KrdC_2.16 17 || / prakārāntareṇārtham āha athaveti |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25261445 (0.010):
arthaḥ || KrdC_2.18 || / prakārāntareṇārtham āha athaveti |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258405 (0.043):
ity arthaḥ || KrdC_1.34 || / atraiva prakārāntaram āha athaveti |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25285999 (0.063):
seivta pīyūṣo 'pi mriyate nātra saṃśayaḥ || KrdC_6.64 65 || / idaṃ prayojanaṃ prakārāntareṇāpi bhavatīti darśayati
athavā gopījana iti samasta jagad vana śakti samudāyaḥ |
tasya svānanyasya svāmī vallabha iti ha nirdiṣṭaḥ // Krd_2.18 //
athavā gopījana iti śabdena sakala viśva rakṣaṇa śakti samudāyaḥ kathyate
| tatra gopī padena śaktir ucyate | jana padena tasyāḥ samūhaḥ | tasya
śakti samūhasya svānanyasya svābhinnasya śakti śaktimator abheda vivakṣayā
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434595 (0.023):
adhiṣṭhātṛtvaṃ tu śakti-śaktimator abheda-vivakṣayā | ata uktaṃ
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737128 (0.050):
kvacid durgāyā adhiṣṭhātṛtvaṃ śakti-śaktimator abheda-vivakṣayā yathā ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7009702 (0.058):
svābhinnatvāt | yadi ca śakti śaktimator bheda pakṣaḥ svīkriyate tadā
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 439722 (0.058):
Ipv: sattvarajastamasāṃ ca bhedenāvabhāsān na śaktivyapadeśaḥ / śaktiśaktimator abhedāt / vastutaḥ śaktivikāso viśvam //
svāmī niyantā āśrayo vallabha iti hasya sphuṭaṃ nirdiṣṭa udita ity arthaḥ
| svāhā śabdārthas tu pūrvokta eva boddhavyaḥ | laghu dīpikā kāras
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8741315 (0.046):
prayojanasya anigūḍhatā prakaṭatā yā, sātra prasiddhiśabdārthaḥ; na tu / pūrvokta iti bhāvaḥ /
tu avana śakti samudāyaḥ avanaṃ sthitiḥ tatra kāraṇa bhūtānāṃ śaktīnāṃ
samudāyaḥ samūhaḥ jagat pāliny ādi gaṇaḥ | uktaṃ ca mahadbhiḥ
jagat pālinīty ādyāḥ proktās tāḥ sthitaye kalā iti tasya svāmī nāyaka ity
arthaḥ || KrdC_2.18 || / prakārāntareṇārtham āha athaveti |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25261352 (0.010):
sahābhinnatā bhavati || KrdC_2.16 17 || / prakārāntareṇārtham āha athaveti |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258405 (0.035):
ity arthaḥ || KrdC_1.34 || / atraiva prakārāntaram āha athaveti |
athavā vraja yuvatīnāṃ dayitāya juhomi māṃ madīyam
apīty arpayet samastaṃ brahmaṇi sugaṇe samasta sampattyai // Krd_2.19 //
gopī jano gopāṅganā janas tasya vallabho niratiśaya prema viṣayaḥ tasmai
vraja yuvatīnāṃ gopa ramaṇīnāṃ dayitāya hṛdayānanda dāyine svāhā juhomi |
kiṃ māṃ svātmānaṃ madīyam api ātmīya suhṛd ādikam api ity anena prakāreṇa
sa guṇe brahmaṇi saṃsāra pravartake parameśvareśvare sarvaṃ samarpayet |
kim artham ? samasta sampattyai sarvaiśvaryāya || KrdC_2.19 ||
aṣṭādaśākṣara mantroddhārāya tad antarbhūtau kṛṣṇa govinda śabdau
prathamato vivicya darśayati kṛṣ śabda iti | / kṛṣ śabdaḥ sattārtho
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735322 (0.048):
kṛṣi-śabdaś ca sattārtho ṇaś cānanda-svarūpakaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607933 (0.048):
kṛṣi śabdaś ca sattārtho ṇaś cānanda svarūpakaḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25261553 (0.050):
kṛṣ śabdaḥ sattārthaḥ | tatra śaktaḥ | kṛṣ sattāyām ity atra kvib antaḥ
ṇaś cānandātmakas tataḥ kṛṣṇaḥ | / bhaktāgha karṣaṇād api
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735324 (0.027):
kṛṣi-śabdaś ca sattārtho ṇaś cānanda-svarūpakaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607935 (0.027):
kṛṣi śabdaś ca sattārtho ṇaś cānanda svarūpakaḥ |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735440 (0.059):
kṛṣi-śabdaś ca sattārtho ṇaś cānanda-svarūpakaḥ | / sattā-svānandayor yogāt cit paraṃ brahma cocyate || iti |
tad varṇatvāc ca mantra maya vapuṣaḥ // Krd_2.20 //
go śabda vācakatvāj jñānaṃ / tenopalabhyate govindaḥ |
vettīti śabda rāśiṃ govindo / go vicāranād api ca // Krd_2.21 //
kṛṣ śabdaḥ sattārthaḥ | tatra śaktaḥ | kṛṣ sattāyām ity atra kvib antaḥ
sattā vācaka iti kāścit | kṛṭ ṇaś ca ṇa kāraś ca ānandātmaka ānanda vācī |
nanda ānanda iti dhātor eka deśa grahaṇād iti kaścit | tato dvandve kṛte
'trādarśaṃ ādyaci kṛte ca kṛṣṇaḥ sad ānanda ity arthaḥ | prakārāntareṇa
kṛṣṇa śabdaṃ vyutpādayati bhakteti bhaktānām agha karṣaṇāt
pāpa parimārjanāt kṛṣṇa ity arthaḥ | bhaktādi karṣaṇād iti pāṭhe
ādi śabdenābhakta grahaṇaṃ bhaktasya karṣaṇaṃ sva sthāna nayanam
abhaktasya karṣaṇaṃ naraka nayanam ity arthaḥ | prakārāntareṇa vyutpattim
āha tad varṇeti | kṛṣṇa varṇa śarīratvāt kṛṣṇaḥ mantramaya śarīrasya
vācya vācakayor abhedena vivakṣayā | go ity ādi | gaur jñānaṃ go śabdasya
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13260722 (0.058):
tadanurodhenāpi vyaktivācitvamityarthaḥ / / naca --- gośabdasya gotvaviśiṣṭavācitvāt śuklapadasya
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10649860 (0.061):
syānna tu gauriti / / nāpi gotvasambandhini gotvaviśiṣṭe lakṣaṇā gotve hi na
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10649580 (0.064):
nanvākṣepādvyaktidhīrna vyaktitvena na vā rūpāntareṇa gaurityeva pratīteḥ / nāpi gotvena gotvasya gotvaviśiṣṭabhedenākṣepābhāvāditi cet na
vācakatvāt jñāna vācakatvāt tena jñānenopalabhyate prāpyate jñāyate iti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9116671 (0.031):
veda eva viśeṣapratītikṛt iti anekārthavācakaśabdasya / ekārthavācakatve niyantraṇarūpaḥ, tatpratyayaṃ ca svaro vede eva karoti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16683496 (0.033):
nanu vaiyākaraṇamatamāśritya dhvanivyavahārasya pravṛttatve 'pi / vācakalakṣaṇasya śabdasya vācakatvātpṛthagvyañjakatvāṅgīkāre
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16675630 (0.034):
nanu gītādau mā bhūdvācakatvamiha tvarthāntare 'pa śabdasya / vācakatvamevocyate, kiṃ hi tadvācakatvaṃ saṅkocyata
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 518091 (0.042):
kathamayaṃ mahātātparyaśabdārtha ityata āha vācakatvaṃ hīti // / vācakatvaṃ hi tātparyaṃ ... // MAnuv_3,4.213a //
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22818055 (0.046):
saṅketagrahaṇakālāvagatagotvārthavācakatvaṃ tadvyatiriktārthavācakatvaṃ vā / pratipādyate gośabdasya?
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24506210 (0.046):
syād etat saṃketadṛṭātvenāpi na grahīṣyate 'rthaḥ śabdo vā | atha ca / viśiṣṭavācakavācakatvena viśiṣṭārthavācakatvena ca grahīṣyata iti | asad
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvau.htm.txt) 3971945 (0.047):
bhavadbhir api pratyapādi, tathā śabdasya vācakatvam arthasya vācyatvaṃ
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18469912 (0.047):
nikhilavyavahārocchedaprasaṅgād bhavadbhir api pratyapādi, tathā śabdasya / vācakatvam arthasya vācyatvaṃ pratipadyadhvaṃ yūyam; atrāpi dṛṣṭahāner
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16680726 (0.049):
ata eva vācakatvāttasya viśeṣaḥ vācakatvaṃ hi śabdaviśeṣasya niyata ātmā
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9454469 (0.049):
aupādhikaḥ pravartate / ata eva vācakatvāt tasya viśeṣaḥ / vācakatvaṃ hi / śabda-viśeṣasya niyata ātmā vyutpatti-kālād ārabhya tad-avinābhāvena tasya
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16672431 (0.051):
tattadvācakaśabdasya tattadvācyārthaṃ svayamajānatāmityarthaḥ /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26693730 (0.053):
atra sarveṣāṃ padānāṃ jātyādivācakatvādarthasya vācyatvaṃ pratīyate /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24219840 (0.055):
tannirvikalpasam | ata eva svalakṣaṇasyāpi śabdasyārthasya ca vācya / vācakatvamamyupagamya nirvikalpakatvamindriyavijñānasya sādhyate |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16674506 (0.056):
avagamyamānatvena hi śabdārthatvaṃ tadeva vācakatvam /
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19502383 (0.057):
vācakatvādanekavācakatvaṃ / / śabdārthānāṃ viśayitvaṃ yataḥ, kasya padādayo grahītavyāḥ ityāha
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24233750 (0.060):
prayogaḥ abhidhānam, vācakatvam | vācakatvabhedādanyo bhedaḥ prayojanakṛto
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24534322 (0.060):
anyatra prayogabhedād iti | prayogo 'bhidhānaṃ vācakatvam | / vācakatvabhedād anyo bhedaḥ prayojanakṛto nāstīty arthaḥ |
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24219878 (0.060):
sāmānyayoreva vācyavācakatvaṃ nārthaśabdaviśeṣasyetyādinā nyānena |
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22323053 (0.061):
s.)(ca*)(vācakam, 1st s.)(tasya, 6th s.)(na*)(vācakatvam, n. 1st / s.)(śabdasya, 6th s.)(svalakṣaṇam, n. 1st s.)(kṣaṇabhaṅgi, n. 1st s.)
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16678582 (0.061):
tameva hetuṃ sphuṭayati vācakatvetyādi / / vācakatvagauṇatvobhayasya yo vṛttāntaḥ
govindaḥ | vid lābhe ity asya dhātoḥ prakārāntaram āha vettīti | go śabdaḥ
śabda vācī | vid jñāne dhātuḥ | gāṃ śabda rāśiṃ śabda samudāyaṃ mātṛkāṃ
vettīti govindaḥ | prakārāntaram āha go vicāraṇād go śabda vicāraṇād
govindaḥ | athavā gāva indriyāṇi teṣāṃ vicāraṇād viśeṣeṣu
prati niyata viṣayeṣu pravartanād govindaḥ | athavā gāvaḥ paśu viśeṣā iti
| tathā ca śrutiḥ paśavo div pādaś catuṣpādaś ca iti | teṣāṃ viśeṣeṣu
puṇya pāpeṣu cāraṇāt pravartanād govindaḥ | athavā, gāvaḥ paśu viśeṣāḥ
teṣāṃ rakṣanād govindaḥ | api śabdaś cārthe || KrdC_2.20 21 || / idānīṃ mantram uddharati
ete 'bhikhye 'nukramatas tūrya vibhaktyā / mantrāt pūrvaṃ manmatha bījād atha paścāt |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25261759 (0.061):
caturthī vibhaktyā saha mantrāt pūrvokta daśākṣara gopāla mantrād ādau / manmatha bījāt paścāt kāma bījānantaram atha ced yadi syātāṃ bhavataḥ tadā
syātāṃ ced aṣṭādaśa varṇo manu varyo
guhyād guhyo vāñchita cintāmaṇir eṣaḥ // Krd_2.22 // / ete abhikhye nāmanī kṛṣṇa govindākhye anukrameṇa turya vibhaktyā pratyekaṃ
caturthī vibhaktyā saha mantrāt pūrvokta daśākṣara gopāla mantrād ādau
manmatha bījāt paścāt kāma bījānantaram atha ced yadi syātāṃ bhavataḥ tadā
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25261724 (0.061):
mantrāt pūrvaṃ manmatha bījād atha paścāt |
eṣo 'ṣṭādaśārṇo mantra śreṣṭho bhavati | etasya balād eva daśākṣare 'pi
kāma bīja sāhityaṃ kecid icchanti | kīdṛśaḥ ? guhyād guhyaḥ | guhyād api
guhyaḥ | punaḥ kīdṛśaḥ ? vāñchitasya cintā mātreṇābhīṣṭa prada ity arthaḥ
|| KrdC_2.22 || / ṛṣy ādikam apy āha pūrveti | / pūrva pradiṣṭe muni devate 'sya chandas tu gāyatram uśanti santaḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25261832 (0.038):
muni devate boddhavye | punaḥ santo gāyatra chanda uśanti vadanti | / aṅgānīti mantrārṇa catuś catuṣkair mantra sambandhi varṇānāṃ caturbhiś
aṅgāni mantrārṇa catuṣkair varmāvasānāni yugārṇam astram // Krd_2.23 //
asya mantrasya pūrva pradiṣṭe prathama mantra sambandhitayā kathite
muni devate boddhavye | punaḥ santo gāyatra chanda uśanti vadanti |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25261806 (0.038):
pūrva pradiṣṭe muni devate 'sya chandas tu gāyatram uśanti santaḥ | / aṅgāni mantrārṇa catuṣkair varmāvasānāni yugārṇam astram // Krd_2.23 //
aṅgānīti mantrārṇa catuś catuṣkair mantra sambandhi varṇānāṃ caturbhiś
caturbhir akṣaraiḥ kṛtvā ṣoḍaśākṣarair varmāvasānāni kavacāntāni catvāry
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25273074 (0.043):
agny ādi koṇa catuṣṭayeṣu hṛdayādi kavacāntāni catvāry aṅgāni athānantaraṃ
aṅgāni bhavanti | avaśiṣṭaṃ yugārṇam varṇa dvayam astrākhyam aṅgaṃ bhavati
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25273074 (0.060):
agny ādi koṇa catuṣṭayeṣu hṛdayādi kavacāntāni catvāry aṅgāni athānantaraṃ
| prayogaś ca klīṃ kṛṣṇāya hṛdayāya namaḥ govindāya śirase svāhā,
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7617298 (0.044):
namaḥ | klīṃ śrī rādhikāyai svāhā kara tala pṛṣṭhābhyāṃ namaḥ | klīṃ / hṛdayāya / namaḥ | śrīṃ śirase svāhā | rādhikāyai svāhā śikhāyai vaṣaṭ | klīṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7617496 (0.051):
pṛṣṭhikābhyāṃ namaḥ | śrīṃ hṛdayāya namaḥ | rādhikāyai śirase svāhā |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165907 (0.052):
8.1.55.9 mādhavāya namaḥ / 8.1.55.10 govindāya namaḥ / [*809] śrīṃ oṃ hṛdayāya namaḥ | drāṃ oṃ śirase svāhā | āṃ oṃ śikhāyai
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4887595 (0.053):
tvaritāyai namaḥ / khe ca hṛdayāya namaḥ /cache śirase namaḥ /chekṣaḥ / śikhāyai namaḥ / kṣastrī kavacāya namaḥ / strīṃ hrūṃ netrāya namaḥ / hrūṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25260820 (0.059):
ca ācakrāya svāhā hṛdayāya namaḥ | vi cakrāya svāhā śirase svāhā
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22952236 (0.061):
sahasrârciṣe hṛdayāya namaḥ, svasti-pūrṇāya śirase svāhā, uttiṣṭha
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2869026 (0.061):
sahasrārciṣe hṛdayāya namaḥ, svastipūrṇāya śirase svāhā, uttiṣṭha puruṣāya
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6709336 (0.061):
oṃ āṃ hṛdayāya namaḥ / / oṃ arkāya śirase svāhā /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416301 (0.062):
aṣṭādaśākṣaro mantro, yathā --klīṃ kṛṣṇāya govindāya gopījana-vallabhāya / svāhā /
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25290085 (0.062):
nanda putrāya śyāmalāṅgāya bāla vapuṣe kṛṣṇāya govindāya / gopījanavallabhāya svāhā || KrdC_7.77 ||
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13456915 (0.062):
namo namaste kṛṣṇāya govindāya namo namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705195 (0.064):
oṃ śrāṃ hṛdayāya namaḥ / / oṃ śrīṃ śirase namaḥ /
gopī jana śikhāyai vaṣaṭ, vallabhāya kavacāya huṃ, svāhā astrāya phaṭ ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4784823 (0.052):
phaṭ namaḥ / oṃ yaṃ śikhāyai hūṃ phaṭ namaḥ / oṃ gūṃ kavacāya hūṃ phaṭ / namaḥ / oṃ phaṭ astrāya hūṃ phaṭ namaḥ(1)
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7617308 (0.053):
namaḥ | śrīṃ śirase svāhā | rādhikāyai svāhā śikhāyai vaṣaṭ | klīṃ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6709347 (0.058):
oṃ aḥ bhūrbhuvaḥ svaḥ jvālini śikhāyai vaṣaṭ / / oṃ huṃ kavacāya huṃ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21327915 (0.058):
oṃ hrūṃ śikhāyai vaṣaṭ / / oṃ hraiṃ kavacāya huṃ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705543 (0.059):
oṃ hūṃ śikhāyai vaṣaṭ / / oṃ haiṃ kavacāya huṃ /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7617450 (0.063):
(hṛdaye) | rāṃ rādhike kavacāya huṃ | kṛṣṇa vallabhe śikhāyai vaṣaṭ |
KrdC_2.23 || / bījādikam āha bījam iti | / bījaṃ śaktiḥ prakṛtir viniyogaś cāpi pūrvavad amuṣya |
pūrvatarasya manorathaṃ kathayāmi nyāsam akhila siddhi karam // Krd_2.24
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25261928 (0.063):
daśākṣara gopāla mantrasyākhila siddhi karaṃ samasta siddhi dāyakaṃ nyāsaṃ / kathayāmīti pratijñā || KrdC_2.24 ||
amuṣyāsya mantrasya bījaṃ śaktiḥ prakṛtir viniyogaḥ pūrva mantre yāni
bījādīni kathitāni tāny atrāpi jñātavyānīty arthaḥ | pūrvatarasyeti
athānantaraṃ pūrvatarasya manor / daśākṣara gopāla mantrasyākhila siddhi karaṃ samasta siddhi dāyakaṃ nyāsaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25260615 (0.057):
daśākṣara gopāla mantrasya nārada ṛsaye namaḥ śirasi | virāṭ chandase namo
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25261895 (0.063):
pūrvatarasya manorathaṃ kathayāmi nyāsam akhila siddhi karam // Krd_2.24
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416208 (0.063):
iti gautamīya-tantra-vākyāt rāga-mārge daśākṣara-gopāla-mantrasya / prasiddhiḥ; tad-uddhāro likhyate, sa yathā gautamīya-tantre--
kathayāmīti pratijñā || KrdC_2.24 || / adhunā nyāsa kramaṃ daśārṇasya kathayati vyāpayyeti |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25262382 (0.063):
nyāsa karma kathayāmy adhunāham // Krd_2.29 //
vyāpayyārtho hastayor mantram / antar bāhye pārśve tāra ruddhaṃ budhena |
nyāso varṇais tāra yugmāntarasthair
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25261998 (0.045):
arthaḥ | kīdṛśaṃ mantram ? tāra ruddhaṃ praṇava puṭitam | kīdṛśaiḥ varṇaiḥ / tāra yugmāntarasthaiḥ praṇava dvaya madhya gataiḥ | punaḥ kīdṛśaiḥ ?
bindūttaṃsair hārda hṛdyair vidheyaḥ // Krd_2.25 //
atho 'nantaraṃ budhena paṇḍitena varṇair mūla mantrākṣarair nyāso vidheyaḥ
kāryaḥ | kiṃ kṛtvā ? mūla mantraṃ hastayor antar madhye tathā hastayor eva
bāhye pṛṣṭhe tathā hastayor eva pārśve vyāpayya vyāpakatayā vinyasyety
arthaḥ | kīdṛśaṃ mantram ? tāra ruddhaṃ praṇava puṭitam | kīdṛśaiḥ varṇaiḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264202 (0.060):
lakṣyīkṛtya triśaḥ tri vāraṃ mantraṃ vyāpayya vyāpakatayā vinyasya punaḥ / praṇavaṃ sakṛd eka vāraṃ vinyasya anantaraṃ manuja lipayo nyāsyā
tāra yugmāntarasthaiḥ praṇava dvaya madhya gataiḥ | punaḥ kīdṛśaiḥ ?
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25261953 (0.045):
nyāso varṇais tāra yugmāntarasthair
bindūttaṃsair binduḥ śiro 'laṅkāro yeṣāṃ te tathā sānusvārair ity arthaḥ |
punaḥ kīdṛśaiḥ ? hārda hṛdyair hārdena namaḥ padena hṛdyair manojñaiḥ
sahitair ity arthaḥ | prayogaś ca oṃ goṃ oṃ namaḥ dakṣāṅguṣṭha parva traye
oṃ pīṃ oṃ namaḥ tarjanyām ity ādi | oṃ llaṃ oṃ namo vāma kaniṣṭhikāyām ity
ādi || KrdC_2.25 || / ukta varṇa nyāsa sthānam āha śākhāsv ity ādinā |
śākhāsu trīṇi parvāṇy adhi daśasu pṛthag dakṣiṇāṅguṣṭha pūrvaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11402450 (0.046):
ubhau hastau punaḥ kṛtvā dakṣiṇāṅguṣṭhamuṣṭitaḥ / / vāmahastāsṛtauḥ sarvaiḥ aṅgulībhiḥ samocitaiḥ /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11408258 (0.049):
tadeva hastau pariveṣṭitāṅgulīyakau dakṣiṇāṅguṣṭhāvanāmitau / vāmāṅguṣṭhādhasthitau / eṣā sarvabuddhānāṃ hṛdayamudrā samyaksambuddhaistu
vāmāṅgaṣṭhāvasānaṃ nyasatu vimala dhīḥ sṛṣṭir uktā karasthā |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25262147 (0.028):
viśada dhīr vimala buddhīr nyasatu | evaṃ ca karasthā sṛṣṭir uktā kare
aṅguṣṭha dvandva pūrvā sthitir ubhaya kare saṃhṛtir vāma pūrvā
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25262160 (0.0):
sṛṣṭi nyāsa prakāra ukta ity arthaḥ | aṅguṣṭha dvandva pūrvā sthitir
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25262186 (0.051):
uktaḥ | saṃhṛtir vāma pūrvā dakṣeti saṃhṛtiḥ saṃhāraḥ vāmāṅguṣṭha pūrvā
dakṣāṅguṣṭhāntikaitat trayam api sṛjati sthity upetaṃ ca kāryam //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25262186 (0.055):
uktaḥ | saṃhṛtir vāma pūrvā dakṣeti saṃhṛtiḥ saṃhāraḥ vāmāṅguṣṭha pūrvā
Krd_2.26 // / daśasu śākhāsu aṅgulīṣu pṛthak kṛtvaikaṃ trīṇi parvāṇi adhi parva trayaṃ
vyāpya, tripāṭhinas tu trīṇi parvāṇi iti parva traye adhīti upari
aṅguly agre ca pṛthag ekaikaśaḥ | tathā ca prathama parvaṇi oṃ dvitīye oṃ
tṛtīye oṃ aṅguly agre namaḥ iti evam anyatrāpīty āhuḥ |
dakṣiṇāṅguṣṭha pūrvaṃ prathama nyāsādau yathā syāt tathā
vāmāṅgaṣṭhāvasānaṃ vāmāṅgaṣṭho 'vasāne nyāsānte yathā syād evaṃ
viśada dhīr vimala buddhīr nyasatu | evaṃ ca karasthā sṛṣṭir uktā kare
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25262070 (0.028):
vāmāṅgaṣṭhāvasānaṃ nyasatu vimala dhīḥ sṛṣṭir uktā karasthā |
sṛṣṭi nyāsa prakāra ukta ity arthaḥ | aṅguṣṭha dvandva pūrvā sthitir
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25262076 (0.0):
vāmāṅgaṣṭhāvasānaṃ nyasatu vimala dhīḥ sṛṣṭir uktā karasthā | / aṅguṣṭha dvandva pūrvā sthitir ubhaya kare saṃhṛtir vāma pūrvā
ubhaya kare hasta dvaye dakṣiṇa kare 'ṅguṣṭhādika niṣṭhāsu vinyasya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25262076 (0.041):
aṅguṣṭha dvandva pūrvā sthitir ubhaya kare saṃhṛtir vāma pūrvā
vāma kare 'py aṅguṣṭhādika niṣṭhāsv aṅguliṣu nyased ayaṃ sthiti nyāsa
uktaḥ | saṃhṛtir vāma pūrvā dakṣeti saṃhṛtiḥ saṃhāraḥ vāmāṅguṣṭha pūrvā
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25262082 (0.051):
aṅguṣṭha dvandva pūrvā sthitir ubhaya kare saṃhṛtir vāma pūrvā / dakṣāṅguṣṭhāntikaitat trayam api sṛjati sthity upetaṃ ca kāryam //
dakṣiṇāṅguṣṭhāvasānā ayaṃ ca saṃhāra nyāsa uktaḥ | etat trayam api
sṛṣṭi sthiti saṃhārātmakaṃ trayam api sṛjati sthity upetaṃ kāryaṃ ca
sṛṣṭy ādi nyāsa pañcakaṃ kāryam ity arthaḥ || KrdC_2.26 ||
tata iti | / tataḥ sthiti kramād budho daśāṅgakāni vinyaset |
tad aṅga pañcakaṃ tathā vidhiḥ samīritaḥ kare // Krd_2.27 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25262247 (0.036):
budhaḥ paṇḍitaḥ daśāṅgakāni pūrvokta mantra daśāṅgāni vinyaset | / tad aṅga pañcakaṃ tatheti tathā tena prakāreṇa sthiti krameṇa
tatas tad anantaraṃ sthiti kramāt sthiti nyāsa krameṇa daśasv aṅgulīṣu
budhaḥ paṇḍitaḥ daśāṅgakāni pūrvokta mantra daśāṅgāni vinyaset |
tad aṅga pañcakaṃ tatheti tathā tena prakāreṇa sthiti krameṇa
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25262220 (0.036):
tataḥ sthiti kramād budho daśāṅgakāni vinyaset | / tad aṅga pañcakaṃ tathā vidhiḥ samīritaḥ kare // Krd_2.27 //
tad aṅga pañcakaṃ purvokta pañcakaṃ pūrvoktāṅga pañcakaṃ daśasu aṅgulīṣu
vinyaset | kara nyāsa jātam upasaṃharati vidhir iti | evaṃ cāyaṃ vidhiḥ
prakāraḥ kare hasta dvaye samīritaḥ kathita ity arthaḥ || KrdC_2.27 ||
mātṛkā nyāsa viśeṣaṃ darśayan tattva nyāsaṃ ca krameṇāha puṭitair iti |
puṭitair manunātha mātṛārṇair / abhivinyasya sa bindubhiḥ purovat |
aṇu saṃhṛti sṛṣṭi mārga bhedād / daśa tattvvāni ca mantra varṇa bhāñji // Krd_2.28 //
athāntara manunā daśārṇena puṭitair mātṛkākṣaraiḥ sa bindubhiḥ sānusvāraiḥ
purovat pūrvavad yathā pūrvaṃ lalāṭādiṣu nyāsa evam abhivinyasya anu
paścān mātṛkā nyāsa viśeṣa karaṇānantaraṃ vakṣyamāṇāni daśa tattvāni
vinyaset | kīdṛśāni mantra varṇa bhāñji mantrākṣara yuktāni | kathaṃ
daśa tattvāni vinyaset ? tatrāha saṃhṛti sṛṣṭi mārga bhedāt prathamaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15954372 (0.049):
saṃhārasṛṣṭibhedena daśatattvāni vinyaset /
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25287254 (0.049):
saṃhāra sṛṣṭi mārgeṇa daśa tattvāni vinyaset |
saṃhāra krameṇa tad anantaraṃ sṛṣṭi krameṇety arthaḥ || KrdC_2.28 ||
saṃhāra sṛṣṭi prakāraṃ darśayati saṃhṛtāv iti | / saṃhṛtāvana gato manu varyaḥ
sṛṣṭi vartmani bhavet pratiyātaḥ | / uddhṛtiḥ khalu puroktavad eṣāṃ
nyāsa karma kathayāmy adhunāham // Krd_2.29 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25261932 (0.063):
daśākṣara gopāla mantrasyākhila siddhi karaṃ samasta siddhi dāyakaṃ nyāsaṃ / kathayāmīti pratijñā || KrdC_2.24 || / adhunā nyāsa kramaṃ daśārṇasya kathayati vyāpayyeti |
asau manu varyaḥ manu śreṣṭhaḥ saṃhṛtau saṃhāra nyāse anugato yathaivāsti
tathaiva sṛṣṭi mārge sṛṣṭi kara nyāse pratiyāto bhavet tad viparīto bhavet
| uddhāra prakāram āha uddhṛtir iti | eṣāṃ tattvānāṃ khalu niścayena
uddhṛtir uddhāraḥ pūrvoktavad yathā pūrvam ukta tattva nyāse | naty upetaṃ
bhūyaḥ parāya ca tad āhvayam ātmane ca naty antam uddharatu tattva manūn
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257530 (0.0):
nyāsaṃ ma pūrvaka parākṣara naty upetam | / bhūyaḥ parāya ca tad āhvayam ātmane ca
krameṇa iti prakāreṇety arthaḥ | adhunā nyāsaṃ kathayāmīti sāmprataṃ
nyāsa sambandhi tattva nāma kathanaṃ tat sthāna kathanaṃ ca karomīty
arthaḥ || KrdC_2.29 || / tattva nāmāny āha mahīti | / mahī salila pāvakānilaviyanti garvo mahān
punaḥ prakṛti puruṣau para imāni tattvāny atha |
padāndhu hṛdayāsyakāny adhi tu pañca madhye dvayaṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12487180 (0.034):
pratītya hṛdayena mudritā dhāraṇī / dhara [dhara dhara] / dantilā / dantindālā huska sarvahṛdaya mudrito 'si / jaḍa javaṭṭa jakhavaṭa
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5196171 (0.034):
mudṛtā dhāraṇī dhara dhara dhara / dantilā dantindālā / huska sarvahṛdaya
trayaṃ sakala gaṃ tato nyasatu tad viparyāsataḥ // Krd_2.30 //
mahī pṛthivī | salilaṃ jalaṃ | pāvakaḥ tejaḥ | anilo vāyuḥ | viyad ākāśaḥ
| garvo 'haṅkāraḥ | mahān mahat tattvam | prakṛtiḥ puruṣaḥ | paraś ca
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7049039 (0.058):
pradhānaṃ puruṣastattvaṃ mahānātmā tvahaṅkṛtiḥ /
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28848220 (0.059):
kaścidarthaḥ prakṛtirvikṛtiśca tacca mahattattvamahaṅkāraḥ
imāni pṛthivy ādīni tattvāni tattva pada vācyāni | nyāsa sthānam
āha atheti | athānantaraṃ pañca tattvāni pṛthivy ādīni nyasatu | kutra
padāndhu hṛdayāsyakāny adhi pādayoḥ | andhau liṅge | hṛdaye | āsye mukhe |
ke śirasi | adhi saptamy arthe madhye hṛdaye tattva dvayaṃ trayaṃ
sakala gaṃ sakalāṅga vyāpakaṃ tatas tad anantaraṃ tad viparyāsataḥ
ukta saṃhāra viparīta rītyā nyasatu | prayogaś ca oṃ goṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25262574 (0.0):
paramātmane namaḥ ity antaḥ saṃhāraḥ oṃ hāṃ namaḥ parāya paramātmane namaḥ / ity ārabhya oṃ goṃ namaḥ parāya pṛthivy ātmane namaḥ pāda dvaye iti
pṛthivy ātmane namaḥ iti pāda dvaye ity ārabhya oṃ hāṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25262576 (0.0):
ity ārabhya oṃ goṃ namaḥ parāya pṛthivy ātmane namaḥ pāda dvaye iti
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257974 (0.027):
parāyāgny ātmane namaḥ iti hṛdaye | khaṃ namaḥ parāya jalātmane namaḥ iti / liṅge | kaṃ namaḥ parāya pṛthivy ātmane namaḥ iti pādayor nyasyed ity
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152519 (0.040):
oṃ lāṃ namaḥ parāya sarvātmane namaḥ | Vis_12.44,44 |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4791916 (0.041):
/ oṃ hāṃ vidyātattvāya namaḥ / oṃ hāṃ(3) vidyātattvādhipāya(4) viṣṇave / namaḥ / oṃ hāṃ ātmatattvāya namaḥ / oṃ hāṃ ātmatattvādhipataye brahmaṇe
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4786493 (0.043):
cihnitapustakapāṭhaḥ / oṃ hāṃ padātmane namaḥ / oṃ hāṃ varṇātmane namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6709796 (0.045):
oṃ hāṃ hīṃ hauṃ śivāya namaḥ / / oṃ hāṃ hṛdayāya namaḥ /
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257906 (0.047):
pāṇy ātmane namaḥ iti pāṇyoḥ | jaṃ namaḥ parāya pādātmane namaḥ iti
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6709687 (0.047):
oṃ hāṃ ādhāraśaktyai namaḥ / / oṃ hāṃ anantāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6698442 (0.050):
sarvalokādhipataye oṃ namo bhagavate vāsudevāya namaḥ /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12164581 (0.056):
8.1.24.1 oṃ viṣṇave namaḥ / 8.1.24.2 oṃ puruṣāya namaḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26785089 (0.057):
arghamantraḥ: oṃ trailokyapatīnāṃ pataye devadevāya hṛṣīkeśāya viṣṇave / namaḥ | / oṃ namo nārāyaṇāya namaḥ ||BrP_61.26|
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6709730 (0.057):
oṃ hāṃ adhaśchandāya namaḥ / / oṃ hāṃ padmāya namaḥ / / oṃ hāṃ karṇikāyai namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6710053 (0.058):
oṃ hāṃ anantāya nāgādhipataye namaḥ / / oṃ hāṃ brahmaṇe sarvalokādhipataye namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696739 (0.058):
oṃ hrāṃ śivamūrtaye śivāya namaḥ / / oṃ hrāṃ hṛdayāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705274 (0.059):
oṃ īśānāya namaḥ / / oṃ anantāya namaḥ /
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257766 (0.062):
namaḥ iti guhye, taṃ namaḥ parāya gandhātmane namaḥ pādayor vinyasyed ity
paramātmane namaḥ ity antaḥ saṃhāraḥ oṃ hāṃ namaḥ parāya paramātmane namaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152519 (0.040):
oṃ lāṃ namaḥ parāya sarvātmane namaḥ | Vis_12.44,44 |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4791916 (0.041):
/ oṃ hāṃ vidyātattvāya namaḥ / oṃ hāṃ(3) vidyātattvādhipāya(4) viṣṇave / namaḥ / oṃ hāṃ ātmatattvāya namaḥ / oṃ hāṃ ātmatattvādhipataye brahmaṇe
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4786493 (0.043):
cihnitapustakapāṭhaḥ / oṃ hāṃ padātmane namaḥ / oṃ hāṃ varṇātmane namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6709796 (0.045):
oṃ hāṃ hīṃ hauṃ śivāya namaḥ / / oṃ hāṃ hṛdayāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6709687 (0.047):
oṃ hāṃ ādhāraśaktyai namaḥ / / oṃ hāṃ anantāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6698442 (0.050):
sarvalokādhipataye oṃ namo bhagavate vāsudevāya namaḥ /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12164581 (0.056):
8.1.24.1 oṃ viṣṇave namaḥ / 8.1.24.2 oṃ puruṣāya namaḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26785089 (0.057):
arghamantraḥ: oṃ trailokyapatīnāṃ pataye devadevāya hṛṣīkeśāya viṣṇave / namaḥ | / oṃ namo nārāyaṇāya namaḥ ||BrP_61.26|
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6709730 (0.057):
oṃ hāṃ adhaśchandāya namaḥ / / oṃ hāṃ padmāya namaḥ / / oṃ hāṃ karṇikāyai namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6710053 (0.058):
oṃ hāṃ anantāya nāgādhipataye namaḥ / / oṃ hāṃ brahmaṇe sarvalokādhipataye namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696739 (0.058):
oṃ hrāṃ śivamūrtaye śivāya namaḥ / / oṃ hrāṃ hṛdayāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705274 (0.059):
oṃ īśānāya namaḥ / / oṃ anantāya namaḥ /
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258214 (0.063):
aniruddhāya nivṛty ātmane nama iti liṅge | laṃ namaḥ parāya nārāyaṇāya / sarvātmane nama iti caraṇayoḥ | vinyasyed ity arthaḥ | kecit tu
ity ārabhya oṃ goṃ namaḥ parāya pṛthivy ātmane namaḥ pāda dvaye iti
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25262551 (0.0):
ukta saṃhāra viparīta rītyā nyasatu | prayogaś ca oṃ goṃ namaḥ parāya / pṛthivy ātmane namaḥ iti pāda dvaye ity ārabhya oṃ hāṃ namaḥ parāya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257974 (0.027):
parāyāgny ātmane namaḥ iti hṛdaye | khaṃ namaḥ parāya jalātmane namaḥ iti / liṅge | kaṃ namaḥ parāya pṛthivy ātmane namaḥ iti pādayor nyasyed ity
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257906 (0.047):
pāṇy ātmane namaḥ iti pāṇyoḥ | jaṃ namaḥ parāya pādātmane namaḥ iti
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257766 (0.062):
namaḥ iti guhye, taṃ namaḥ parāya gandhātmane namaḥ pādayor vinyasyed ity
sṛṣṭi nyāsaḥ | sṛṣṭi nyāse trayaṃ sarva śarīre, mahad ahaṅkārau hṛdi
ākāśaḥ śirasi | vāyv agni salila mahyaḥ mukha hṛdaya liṅga pāda dvayeṣu,
jñeyāḥ | kecit tu tattva padāntar bhāvena nyāsam icchanti tac cintyam ||
KrdC_2.30 || / guptatamo 'yam iti | / guptatamo 'yaṃ nyāsaḥ samproktas tattva daśaka parikptaḥ |
kāryo 'nyṣv api sadbhir gopāla manuṣu jhaṭiti phala siddhyai // Krd_2.31
ayaṃ proktaḥ kathito nyāsaḥ sadbhiḥ paṇḍitaiḥ anyeṣv api gopāla mantreṣu
uddhṛta daśākṣara vyatirikteṣv api kāryaḥ | kīdṛśaḥ ? guhyatamaḥ atiśayena
guptaḥ | punaḥ kīdṛśaḥ ? tattva daśaka parikptaḥ tattvānāṃ daśakaṃ
tattva daśakaṃ tena parikpta udghāṭita ity arthaḥ | kim artham ? jhaṭiti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14230163 (0.048):
'prasannai'rityasya vyākhyānam gamakairiti / / jhaṭityarthabodhakairityarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16684398 (0.048):
lakṣaṇarūpārtha ityarthaḥ / / pariharaṇasyādaraṇaphalatvāllakṣaṇatvam /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8646577 (0.053):
atrādhikaraṇe adhidaivagatānyatraprasiddhendrādināmasamanvasiddhyarthaṃ / dehāntasthatvarūpaliṅgasamanvayaḥ kriyata iti śāstrādhyāyapādasaṅgatayaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926544 (0.055):
na / tu tad artham evety arthaḥ | sārṣṭiḥ samānaiśvaryam | ekatvaṃ bhagavat
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28161418 (0.057):
vyavasāyātmakam/ tasmin jñāne viṣayaḥ ghaṭaḥ, jñātā ahamarthaḥ, / jñādhātvarthajñānaṃ ceti trayaṃ viṣayaḥ/ ata eva jñānasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149297 (0.059):
śakyatāvacchedakarūpeṇa bodhanamityarthaḥ , na tu tirobhāvaḥ natu / abodhanamityarthaḥ / / ata eveti svārthaṃ svāśrayaśabdasya mukhyārthamajahatī upasthāpayantī
phala siddhyai śīghra phala prāptyai || KrdC_2.31 ||
nyāsāntaram āha ākeśād iti | / ākeśād āpādaṃ dorbhyāṃ
dhruva puṭitam atha manu varaṃ nyased vapuṣi |
triśo mūrdhany akṣṇoḥ śrutyor ghrāṇe / mukha hṛdaya jaṭhara śiva jānupatsu tathākṣarāṇi // Krd_2.32 //
athānantaraṃ dorbhyāṃ hastābhyāṃ dhruva puṭitam praṇava puṭitaṃ manu varaṃ
mantra śreṣṭhaṃ daśākṣaraṃ gopāla mantram ākeśād āpādaṃ
keśādi pāda paryantaṃ triśaḥ sva dehe vinyased iti
vidyādharācārya tripāṭhi prabhṛtayaḥ | eteṣāṃ mata ākeśād āpādad iti
pāṭhaḥ | adhunā sṛṣṭi sthiti saṃhāra krameṇa mantrākṣara nyāsam
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14761692 (0.051):
araghaṭṭaghaṭīyantravatpratiprāṇavikṣepasṛṣṭisthitisaṃhārakrameṇa / sarvametatsvasaṃvittau paribhramayati pratikṣaṇaṃ nādātmanā parāmṛśatīti
āha mūrdhanīty ādi | tathā daśākṣarāṇi praṇava puṭitāni
mūrdhādi vakṣyamāṇa sthāneṣu vinyaset | sthānāny āha mūrdhanīti | mūrdhni
cakṣuṣor ubhaya netre ekam evākṣaraṃ śrutayoḥ karṇayoḥ atrāpy ekam eva
ghrāṇe nāsā yugme tatrāpy ekam eva mukhaṃ hṛdayaṃ jaṭharaṃ śivaṃ liṅgam
jānu dvaye ekaṃ, pāda dvaye ekam eteṣu daśasu sthāneṣu daśākṣarāṇi
vinyased ity arthaḥ || KrdC_2.32 || / uktā sṛṣṭiḥ śiṣṭair eṣā sthitir api
munibhir abhihitā hṛdādi mukhāntikā |
saṃhāro 'ṅghry ādi mūrdhāntas tritayam iti / viracayec ca sṛṣṭim anu sthitim // Krd_2.33 //
śiṣṭair āgama jñair eṣā sṛṣṭir uktety arthaḥ | sthitir api sthiti nyāso
'pi munibhir nāradādibhir hṛdayādi mukhāntikā abhihitā hṛdayam ārabhya
mukha paryantaṃ kathitā | tatra kramaḥ / hṛdaya jaṭhara liṅga jānu pāda mūrdhākṣi śravaṇa ghrāṇa mukhānīti saṃhāro
'ṅghry ādi mūrdhāntaḥ kāryaḥ | tatra mantrākṣarāṇi pratilomena deyānītīdaṃ
tritayaṃ viracayatu anu paścād etat tritaya karaṇānantaraṃ punaḥ sṛṣṭim
sthitim ca viracayatu | tathā ca pañca nyāsāḥ kāryā ity arthaḥ | prayogas
tu goṃ namaḥ pīṃ namaḥ ity ādi ||33||
yeṣām āśramiṇāṃ yad anto nyāsas tad darśayati nyāsa iti |
nyāsaḥ saṃhārānto maskari vaikhānaseṣu vihito 'yam |
sthity anto gṛhamedhiṣu sṛṣṭy anto varṇinām iti prāhuḥ // Krd_2.34 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15954463 (0.052):
sṛṣṭyanto varṇināṃnyāsaḥ sthityantogṛhamedhinām // NarP_1,80.231 //
ayaṃ nyāsaḥ maskari vaikhānaseṣu saṃhārānto vihitaḥ maskarī sannyāsī
vaikhānaso vānaprasthaḥ, tathā tābhyāṃ nyāsa trayaṃ kāryam ity arthaḥ |
gṛha medhiṣu gṛhastheṣu ayaṃ nyāsaḥ sthity anto vihitaḥ | tathā gṛhasthaiḥ
pañca nyāsāḥ kāryā ity arthaḥ | varṇināṃ brahmacāriṇām ayaṃ nyāsaḥ
sṛṣṭy anto vihitaḥ | tathā ca brahmacāribhir nyāsa catuṣṭayaṃ kāryam ity
arthaḥ | iti pūrvoktam artha jātaṃ prāhuḥ prācīnā āgamajñā iti śeṣaḥ ||
KrdC_2.34 || / vairāgyeti | / vairāgya yuji gṛhasthe saṃhāraṃ kecid āhur ācāryāḥ |
sahajānau vana vāsini sthitiṃ ca vidyārthināṃ sṛṣṭim // Krd_2.35 //
kecid ācāryāḥ vairāgya yukta gṛhasthe saṃhārāntaṃ nyāsam āhuḥ | kiṃ ca
sahajānau vana vāsini sapatnīke sthitiṃ sthity antaṃ nyāsam āhuḥ | tathā
brahmacāri bhinnānāṃ vidyārthinām api sṛṣṭim sṛṣṭy antaṃ nyāsam āhur ity
arthaḥ || KrdC_2.35 || / uktākṣara nyāsāṅguli niyamaṃ darśayati śirasīty ādinā |
śirasi vihitā madhyā saivākṣṇi tarjanikānvitā
śravasi rahitāṅguṣṭhā jyeṣṭhānvitoṣakaniṣṭhakā |
nasi ca vadane sarvāḥ sajyāyasī hṛdi tarjanī
prathamaja yutā madhyā nābhau śravo vihitā śive // Krd_2.36 //
tā evāṅgulayo jānvoḥ sāṅguṣṭhās tu pada dvaye |
sthānārṇayor vinimayo bhaven nāsty aṅguli sthānayoḥ // Krd_2.37 //
madhyā madhyāṅguliḥ śirasi mūrdhni vihitā nyāsa karaṇatvena tathā
madhyāṅgulyā nyāsaḥ śirasi kārya ity arthaḥ | saiva madhyā
tarjanikānvitākṣṇi nayana yugale vihitā | tathā ca madhyamā tarjanībhyām
akṣṇor nyāsaḥ kāryaḥ | śravasi śrotra yugale rahitāṅguṣṭhā aṅguṣṭha rahitā
sarvāṅgulayo vihitāḥ | nasi nāsā yugale jyeṣṭhānvitā aṅguṣṭha yuktā
upakaniṣṭhakā anāmikā vihitā | vadane sarvāṅgulayo vihitāḥ | hṛdi
sajyāyasī jyeṣṭhā sahitā sāṅguṣṭha tarjanī vihitā | nābhau jaṭhare
nābhi padena jaṭharam upalakṣitam iti vidyādharaḥ | nābhi padasya mukhya
evārtha iti laghu dīpikā prabhṛtayaḥ | prathamaja yutā aṅguṣṭha yuktā
madhyamā vihitā | śive liṅge tathā vihitā yathā jaṭhare sāṅguṣṭhā madhyā
tathety artha iti kecit | śravo vihitā śiva iti pāṭhe śrotra yugale yā
aṅguṣṭha rahitās tāḥ śive vihitā ity arthaḥ | jānvos tā evāṅgulayaḥ
aṅguṣṭhena rahitāḥ sarvāṅgulaya ity arthaḥ | pada dvaye sāṅguṣṭhāḥ
sarvāṅgulayo vihitāḥ | sthānārṇayor ity ādinā sthānaākṣaraayor vinimayo
viparyayo bhavati | yathā goṃ sṛṣṭau mūrdhni | sthitau hṛdaye | saṃhṛtau
pādayor nyāsa iti | evam aṅgulī sthānayor viparyayo nāsti | kintu sṛṣṭau
sthitau saṃhṛtau vā yatra sthāne yāṅgulir vihitā tayaivāṅgulyā tatra stāne
nyāsaḥ kārya ity arthaḥ | || KrdC_2.36 37 || / idānīṃ vibhūti pañjara nyāsam āha vacmīti |
vacmy aparaṃ nyāsa varaṃ bhūty abhidhaṃ bhūtikaram |
mantra daśāvṛtti mayaṃ guptatamaṃ mantri varaiḥ // Krd_2.38 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25263222 (0.027):
bhūti karam aiśvarya karam | punaḥ mantra daśāvṛtti mayaṃ mantrasya
aparaṃ bhūty abhidhaṃ bhūtir iti nāma yasya tad bhūti nāmakaṃ vacmi
kathayāmi | kīdṛśam ? nyāsa varaṃ nyāsa śreṣṭham ity arthaḥ | punaḥ
bhūti karam aiśvarya karam | punaḥ mantra daśāvṛtti mayaṃ mantrasya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25263193 (0.027):
vacmy aparaṃ nyāsa varaṃ bhūty abhidhaṃ bhūtikaram | / mantra daśāvṛtti mayaṃ guptatamaṃ mantri varaiḥ // Krd_2.38 //
daśāvaraṇa ghaṭitam | punaḥ sādhaka śreṣṭhair guptatamam atiguhyam ||
KrdC_2.38 || / nyāsa sthānam āha ādhārety ādinā | / ādhāra dhvaja nābhi hṛd gala mukhāṃsoru dvaye kandharā
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25263315 (0.043):
hṛdhayaṃ galaḥ mukhaṃ aṃsoru dvayam | eteṣv ekāvṛttiḥ | kandharā ghāṭā
nābhyoḥ kukṣi hṛdoruroja yugale pārśvāpara śroṇiṣu |
kāsyākṣi śrutinaḥ kapola kara pat sandhy agra śākhāsu ke
tat prācyādi diśāsu mūrdhni sakale doṣṇoś ca sakthnos tathā // Krd_2.39 //
śiro 'kṣyāsya kaṇṭhākhya hṛt tunda kandā
ndhu jānu prapatsvitthamarṇānmanūtthān |
nyasec chrotra gaṇḍāṃsa vakṣoja pārśva
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15954570 (0.038):
mūlādhāre liṅgadeśe jānunoḥ pādayostathā // NarP_1,80.238 // / śrotragaṇḍāṃsavakṣojapārśvaliṅgeṣu vinyaset /
sphig ūru sthalī jānu jaṅghāṅghri yukṣu // Krd_2.40 //
ādhāro vṛṣaṇasyādhas trikoṇaṃ mūlādhāra sthānam | dhvajo liṅgam | nābhiḥ
hṛdhayaṃ galaḥ mukhaṃ aṃsoru dvayam | eteṣv ekāvṛttiḥ | kandharā ghāṭā
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25263247 (0.043):
ādhāra dhvaja nābhi hṛd gala mukhāṃsoru dvaye kandharā / nābhyoḥ kukṣi hṛdoruroja yugale pārśvāpara śroṇiṣu |
kandharā kaṇṭha iti laghu dīpikā kāraḥ | nābhi kukṣi hṛdayam uroja yugalaṃ
stana dvayam | pārśveti pārśva yugam | aparaṃ pṛṣṭha deśaḥ | śroṇir
jaghana deśaḥ | śroṇiḥ kaṭiḥ | aparaṃ śroṇyāḥ aparabhāgaḥ iti tripāṭhinaḥ
| eteṣu dvitīyāvṛttiḥ | kaṃ śiraḥ | āsyaṃ mukham | akṣiṇī netra yugalam |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25263470 (0.056):
tathā pada svarasāt śiraḥ prabhṛtiṣv ekāvṛtti pratīteḥ | śiro mastakam | / akṣīti netra yugalam | āsyaṃ mukham | kaṇṭhaṃ | hṛdayaṃ | tundam udaram |
śrutī śravaṇa dvayam | na iti nāsikā dvayaṃ kapola dvayam eteṣu tṛtīyā
vṛttiḥ | kara padeti kara padayoḥ pratyekaṃ sandhi catuṣṭayaṃ sandhiṣv
aṅguly agreṣu aṅgulīṣu ca | atra dakṣiṇa kare caturthā vṛttiḥ | evaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25263405 (0.0):
tathāpratīteḥ | pādayoḥ sandhiṣv aṅguly agreṣv aṅgulīṣu ca | atrāpi
vāma kare pañcamā vṛttiḥ | iti pakṣa dvayaṃ ca vidyādharas tu karayor ekā
vṛttiḥ, pādayor ekā vṛttir ity āha | tac cintyam | mūla granthāt
tathāpratīteḥ | pādayoḥ sandhiṣv aṅguly agreṣv aṅgulīṣu ca | atrāpi
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25263377 (0.0):
vṛttiḥ | kara padeti kara padayoḥ pratyekaṃ sandhi catuṣṭayaṃ sandhiṣv / aṅguly agreṣu aṅgulīṣu ca | atra dakṣiṇa kare caturthā vṛttiḥ | evaṃ
dakṣiṇa pāde ṣaṣṭhā vṛttiḥ | vāma pāde saptamā vṛttiḥ | ata eva
hasta pādayor nyāsa catuṣṭayam iti tripāṭhinaḥ | ke mastaka madhye
tat prācyādi diśāsu mastaka pūrvādi caturdikṣu sakale mūrdhni sakale
mastake prādakṣiṇyena vyāpakatayā doṣṇoś ca bāhu yuge tathā sakthnor
ūru mūlasyādhiṣṭhānayor madhya pradeśayor eteṣv aṣṭamā vṛttiḥ | mastakasya
pūrvādi diśāsv ekā vṛttiḥ | ekā vṛttir mūrdhādiṣv iti vidyādharācāryāḥ |
tac cintyam | / tathā pada svarasāt śiraḥ prabhṛtiṣv ekāvṛtti pratīteḥ | śiro mastakam |
akṣīti netra yugalam | āsyaṃ mukham | kaṇṭhaṃ | hṛdayaṃ | tundam udaram |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25263353 (0.056):
| eteṣu dvitīyāvṛttiḥ | kaṃ śiraḥ | āsyaṃ mukham | akṣiṇī netra yugalam |
kando mūlādhāraḥ | svādhiṣṭhānam iti tripāṭhinaḥ | andhuṃ liṅgaṃ | jānu |
prapad iti pāda yugalaṃ teṣu, eteṣu navamāvṛttiḥ | śrotra yugale
gaṇḍa yugale | aṃsa yugale | stana yugale | pārśva yugale | sphig yugale
nitamba yugale | evam uru jānu jaṅghāṅghri yugale | eteṣu daśamāvṛttiḥ |
ittham anena prakāreṇa manūtthān mantra sambandhino varṇān nyaset |
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25769484 (0.051):
adhiṣṭhāya śrīnagaraṃ sadā rakṣati viṣṭapam // BndP_3,37.98 // / itthameva prakāreṇa śrīpurāṇyanyakānyapi / / na bhedako 'pi vinyāso nāmamātraṃ purāṃ bhidā // BndP_3,37.99 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924575 (0.063):
iti pādmokta prakāreṇa ca mama sukarmaṇi duṣkarmaṇi yad rāga sāmānyaṃ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27583115 (0.063):
ityuktaṃ pañcarātre tu bhedāṇsca sudhurāt tathā | / tatra noktaprakāreṇa grāhyo'rthastu yathākramam | (9.135.39)|
prayogaś ca goṃ namo mūlādhāre, pīṃ namaḥ liṅge, jaṃ namaḥ nābhau ity
ādi || KrdC_2.39 40 || / nyāsa phalam āha itīti | / iti kathitaṃ vibhūti pañjaraṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25263553 (0.035):
anena prakāreṇa vibhūti pañjaraṃ kathitam | kīdṛśam ? / sakala sukhārtha dharma mokṣadaṃ puruṣārtha catuṣṭaya pradam | punar
sakala sukhārtha dharma mokṣadam |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25263558 (5.960):
sakala sukhārtha dharma mokṣadaṃ puruṣārtha catuṣṭaya pradam | punar
nara taruṇī mano 'nurañjanaṃ / hari caraṇābja bhakti vardhanam // Krd_2.41 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25263581 (0.041):
sarvānurañjanam | api tu hari caraṇābje bhakti vardhanam || KrdC_2.41 ||
anena prakāreṇa vibhūti pañjaraṃ kathitam | kīdṛśam ? / sakala sukhārtha dharma mokṣadaṃ puruṣārtha catuṣṭaya pradam | punar
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25263537 (5.960):
nyāsa phalam āha itīti | / iti kathitaṃ vibhūti pañjaraṃ / sakala sukhārtha dharma mokṣadam |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25274013 (0.038):
iti pūrvokta prakāreṇa viṣṇu pūjā vidhau āvaraṇa saptakaṃ kathitam | / kīdṛśaṃ ? sakala sukhārtha dāyakam | aśaktaṃ pratyāha prayajatād iti |
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2220412 (0.045):
mumukṣuvyavahārākhyaṃ prakaraṇam | "puruṣārthaphalapradam" mokṣadam |"
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25260082 (0.045):
vastv iti vasu dhanaṃ tathā ca puruṣārtha catuṣṭaya pradam ity arthaḥ | / punaḥ kīdṛśam ? sakaleti aśeṣa vaśya karma kuśalam || KrdC_2.1 ||
nara taruṇī mano rañjanaṃ puruṣa nārī cittāhlādakaṃ na kevalaṃ
sarvānurañjanam | api tu hari caraṇābje bhakti vardhanam || KrdC_2.41 ||
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25263546 (0.041):
nara taruṇī mano 'nurañjanaṃ / hari caraṇābja bhakti vardhanam // Krd_2.41 //
mūrti pañjara nyāsam āha sphūrtaya iti | / sphūrtaye 'thāsya mantrasya kīrtyate mūrti pañjaram |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25263612 (0.038):
athānantaram asya daśākṣara mantrasya sphūrtaye uddīpanāya mūrti pañjaraṃ / kīrtyate | kimbhūtam ? ārtiḥ pīḍā | graho graha janitam aśubhaṃ viṣaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25269824 (0.050):
mūrti pañjara nyāsa sthāneṣu citrakāṇi tilakāni dīpa śikhākārāṇi anāmikayā
ārti graha viṣāri ghnaṃ kīrti śrī kānti puṣṭidam // Krd_2.42 //
athānantaram asya daśākṣara mantrasya sphūrtaye uddīpanāya mūrti pañjaraṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25263591 (0.038):
sphūrtaye 'thāsya mantrasya kīrtyate mūrti pañjaram |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25260347 (0.057):
ity arthaḥ | punaḥ kiṃ bahunā, atra jagati akhiladaṃ samastābhīṣṭa pradam / ity arthaḥ || KrdC_2.4 || / atha daśākṣara mantra rājam uddharati śārṅgīty ādinā |
kīrtyate | kimbhūtam ? ārtiḥ pīḍā | graho graha janitam aśubhaṃ viṣaṃ
sthāvaraṃ jaṅgamaṃ ca | ariḥ śatruḥ | tān hantīty arthaḥ | punaḥ kīdṛśam ?
kīrty ādi dam | kīrtiḥ prakhyātiḥ | śrī sampattiḥ saundaryaṃ puṣṭir balaṃ
pradadātīti tathā || KrdC_2.42 || / adhunā nyāsam uddharati keśavādīti |
keśavādi yuga ṣaṭka mūrtibhir / dhātṛ pūrva mihirān namo 'ntakān |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25263677 (0.017):
keśavādibhiḥ pūrvokta yuga ṣaṭka mūrtibhiḥ saha dhātṛ pūrva mihirās tān
dvādaśākṣara bhavākṣaraiḥ svaraiḥ / klība varṇa rahitaiḥ kramān nyaset // Krd_2.43 //
keśavādibhiḥ pūrvokta yuga ṣaṭka mūrtibhiḥ saha dhātṛ pūrva mihirās tān
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25263654 (0.017):
keśavādi yuga ṣaṭka mūrtibhir / dhātṛ pūrva mihirān namo 'ntakān |
krameṇa nyasatu | kīdṛśān ? namo 'ntakān namaḥ padāntān | punaḥ kaiḥ saha
? dvādaśākṣara bhavākṣarair vakṣyamāṇa dvādaśākṣara mantra sambandhibhir
dvādaśākṣaraiḥ saha | etad uktaṃ bhavati ādau svarāḥ | tato namaḥ padam
iti | prayogas tu oṃ aṃ oṃ keśava dhātṛbhyāṃ namaḥ | oṃ aṃ oṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25269837 (0.050):
mūrti pañjara mantraiḥ aṃ oṃ keśava dhātṛbhyāṃ nama ity ādinā
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6706330 (0.059):
eteṣāṃ vācakānmantrānetāñchṛṇu vṛṣadhvaja ! / / oṃ aṃ vāsudevāya namaḥ / / oṃ āṃ saṃkarṣaṇāya namaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152373 (0.061):
oṃ aḥ oṃ namo bhagavate viṣṇave hṛṣīkeśāya aṃ om | Vis_12.44,26 | / oṃ namo bhagavate viṣṇave padmanābhāya padmahastāya oṃ ām | Vis_12.44,27 |
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152170 (0.062):
oṃ āṃ oṃ namo bhagavate paramātmane viṣṇave vāsudevāya sarvātmane oṃ om | / aṃ oṃ namo bhagavate vāsudevāya | Vis_12.44,3 |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705080 (0.063):
oṃ samastaparivārāyacyutāsanāya namaḥ // GarP_1,30.5 // / oṃ dhātre namaḥ / / oṃ vidhātre namaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152387 (0.063):
aḥ oṃ namo bhagavate dāmodarāya aṃ om | Vis_12.44,28 |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696824 (0.064):
oṃ āṃ oṃ namo bhagavate saṅkarṣaṇāya namaḥ / / oṃ aṃ oṃ namo bhagavate pradyumnāya namaḥ /
keśava dhātre nama iti tripāṭhinaḥ || KrdC_2.43 ||
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6706330 (0.059):
eteṣāṃ vācakānmantrānetāñchṛṇu vṛṣadhvaja ! / / oṃ aṃ vāsudevāya namaḥ / / oṃ āṃ saṃkarṣaṇāya namaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152373 (0.061):
oṃ aḥ oṃ namo bhagavate viṣṇave hṛṣīkeśāya aṃ om | Vis_12.44,26 | / oṃ namo bhagavate viṣṇave padmanābhāya padmahastāya oṃ ām | Vis_12.44,27 |
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152170 (0.062):
oṃ āṃ oṃ namo bhagavate paramātmane viṣṇave vāsudevāya sarvātmane oṃ om | / aṃ oṃ namo bhagavate vāsudevāya | Vis_12.44,3 |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705080 (0.063):
oṃ samastaparivārāyacyutāsanāya namaḥ // GarP_1,30.5 // / oṃ dhātre namaḥ / / oṃ vidhātre namaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152387 (0.063):
aḥ oṃ namo bhagavate dāmodarāya aṃ om | Vis_12.44,28 |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696824 (0.064):
oṃ āṃ oṃ namo bhagavate saṅkarṣaṇāya namaḥ / / oṃ aṃ oṃ namo bhagavate pradyumnāya namaḥ /
atha mūrti pañjara nyāse nyāsa sthānam āha bhālodareti |
bhālodara hṛd gala kūpa tale / vāmetara pārśva bhujānta gale |
vāma traya pṛṣṭha kakutsu tathā / mūrdhany anu ṣaḍ yuga varṇa manum // Krd_2.44 //
bhāle lalāṭe | udare | hṛdaye | gala kūpa tale kaṇṭhe | vāmetare vāmād
itarad dakṣiṇaṃ dakṣiṇa pārśve bhujānte gale ceti | vāma traye vāma pārśve
vāma bhujānte gale ca | pṛṣṭhe kakudi | athānantaraṃ anv iti pāṭhe 'py
ayam eva boddhavyaḥ | tathā tena prakāreṇa mūrdhny ṣaḍ yuga varṇa manuṃ
dvādaśākṣara mantraṃ nyased ity arthaḥ || KrdC_2.44 ||
mastake sampūrṇa mantra nyāsasya prayojanam āha caitanyeti |
caitanyāmṛta vapur arka koṭi tejā
mūrdhastho vapur akhilaṃ sa vāsudevaḥ |
audhasyaṃ suvimala pāyasīva siktaṃ / vyāpnoti prakaṭita mantra varṇa kīrṇam // Krd_2.45 //
sa prasiddho vāsudevo mūrdhastho mastaka sthaḥ san vapur akhilaṃ samastaṃ
vapuḥ śarīraṃ vyāpnoti sva tejasety arthaḥ | kimbhūto vāsudevaḥ ?
caitanyāmṛtaṃ tad eva vapur yasya sa tathā | yad vā caitanyaṃ sva prakāśam
amṛtaṃ mokṣas tad eva vapur yasya sa tathā | punaḥ kīdṛśaḥ ? arka koṭir
iva tejo yasya sa tathā | vapur kīdṛśam ? prakaṭita mantra varṇa kīrṇam
prakaṭitā ye mantra varṇā dvādaśākṣarodgatās tair ākīrṇaṃ vyāptam | kim
iva ? suvimala pāyasi sunirmale jale siktaṃ nikṣiptam audhasyaṃ dugdham
iva || KrdC_2.45 || / śarīra nyāsa jātam upasaṃharati sṛṣṭi sthitīti |
sṛṣṭi sthitī daśa pañcāṅga yugmaṃ / muny ādika tritayaṃ kāsya hṛtsu |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25287454 (0.061):
pūrvokta murti pañjara nyāsaṃ kṛtvā punaḥ sṛṣṭi sthitī vinyasya / sṛṣṭi sthiti prakāreṇa mantra varṇān vinyasya ṣaḍ aṅga nyāsam ācaret ||
vinyasyatu grathayitvā ca mudrā / bhūyo diśāṃ daśakaṃ bandhanīyam // Krd_2.46 //
mūrti pañjarasya pūrva kṛtyaṃ darśayati sṛṣṭi sthitītyādi iti rudradharaḥ
| tac cintyam | tatra pramāṇābhāvāt | mūrdhany akṣṇor ity ādinā pūrvam
ukte sṛṣṭi sthitī punaḥ sva dehe vinyasya tathā daśa pañcāṅga yugmaṃ
daśāṅgaṃ pañcāṅgaṃ ca vinyasya | ṛṣy ādi tritayaṃ kāsya hṛtsya vinyased
ity arthaḥ | vakṣyamāṇa mudrāṃ grathayitvā baddhvā bhūyaḥ punar api diśāṃ
daśakaṃ bandhanīyam | oṃ sudarśanāyāstrāya phaṭ ity anena vakṣyamāṇena
mantreṇety arthaḥ || KrdC_2.46 || / dvādaśākṣara mantroddhāram āha tāram ity ādinā |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25260348 (0.062):
ity arthaḥ || KrdC_2.4 || / atha daśākṣara mantra rājam uddharati śārṅgīty ādinā |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25291122 (0.062):
daśākṣara mantreṇa vā kārya ity arthaḥ || KrdC_7.98 || / mantrāntaram āha
tāraṃ hārdaṃ viśva mūrtiś ca śārṅgī / māṃsāntas te vāya madhye sudevāḥ |
ṣaḍ dvandvārṇo mantra varyaḥ sa uktaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264042 (0.049):
prasiddhaḥ ṣaḍ dvandvārṇo mantra varyo dvādaśākṣaro mantra śreṣṭha uktaḥ
sākṣād dvāraṃ mokṣa puryāḥ sugamyam // Krd_2.47 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264054 (0.060):
kathitaḥ | kīdṛśaḥ ? mokṣa puryāḥ sākṣād avyavadhānena sugamyaṃ dvāraṃ
tāraṃ praṇavam | hārdaṃ hṛdayaṃ namaḥ iti yāvat | viśva mūrtir bha kāraḥ |
śārṅgī ga kāraḥ | māṃsānte māṃso la kāraḥ | tasyānto va kāra iti | te iti
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25258127 (0.050):
repha samīpa vartinau ya kāra la kārau lakṣyete va kāro la kāraś ca etaiḥ / salavakair bindu sahitaiḥ sahitān ākāśādi sthāne nyasyed ākāśādi
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25290861 (0.060):
trayodaśa svara oṃkāras tena yutaḥ śārṅgī ga kāraḥ medo va kāraḥ | kīdṛśaḥ
svarūpam | vā iti svarūpam | ya iti svarūpam | tayor vāyayor madhye
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 513802 (0.053):
svaṃ ca tadrūpaṃ ceti hi svarūpam / / rūpaśabdaśca svaparasādhāraṇaḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6903040 (0.058):
05115 rūpaṃ duḥkham iti yojayati/ na rūpam ātmeti yoajayati na rūpam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 725490 (0.058):
rūpaṃ duḥkham iti yojayati na rūpam ātmeti yoajayati na rūpam anātmeti
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19237537 (0.058):
tanmadhye cātmano rūpaṃ $ lakṣayeta punaḥ punaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17474397 (0.058):
tanmadhye cātmano rūpaṃ lakṣayeta punaḥ punaḥ /
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26394440 (0.059):
niśi svarūpaṃ tu bhavel layākalaḥ / madhye tu vijñānakalasvarūpatā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16687089 (0.060):
avasthāntaraparyāyaṃ vilakṣaṇaṃ svarūpamityarthaḥ / / tadeva vyañjakvatvamucyatāmiti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8746956 (0.061):
sāratārūpaṃ svarūpamityarthaḥ / / 'tai'riti /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3943767 (0.062):
yaccāñcalyatejasvitvagauravaviśiṣṭatvarūpam ātmarūpaṃ tatpratiprāpaṇaṃ
madhyantavibhagatika.html 19086681 (0.064):
parikalpitaṃ rūpaṃ vikalpitaṃ rūpaṃ dharmatārūpañca / / tatra kiṃ parikalpitaṃ rūpaṃ ? / yo rūpasya parikalpitaḥ svabhāva iti /
sudevāḥ su de vety akṣara trayam | tathā ca oṃ namo bhagavate vāsudevāyeti
prasiddhaḥ ṣaḍ dvandvārṇo mantra varyo dvādaśākṣaro mantra śreṣṭha uktaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25263989 (0.049):
ṣaḍ dvandvārṇo mantra varyaḥ sa uktaḥ
kathitaḥ | kīdṛśaḥ ? mokṣa puryāḥ sākṣād avyavadhānena sugamyaṃ dvāraṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25263994 (0.060):
ṣaḍ dvandvārṇo mantra varyaḥ sa uktaḥ / sākṣād dvāraṃ mokṣa puryāḥ sugamyam // Krd_2.47 //
sugama upāya ity arthaḥ || KrdC_2.47 || / dvādaśākṣarādityān darśayati dhātr aryamety ādinā |
dhātr aryama mitrākhyā varuṇāṃśubhagā vivasvad indra yutāḥ |
pūṣāhvaya parjanyau tvaṣṭā viṣṇuś ca bhānavaḥ proktāḥ // Krd_2.48 //
dhātā aryamā mitraḥ varuṇaḥ aṃśuḥ bhagaḥ vivasvān indraḥ pūṣāḥ parjanyaḥ
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117748 (0.019):
aryamā caiva dhātā ca tvaṣṭā pūṣā tathaiva ca // ViP_1,15.130 // / vivasvānsavitā caiva mitro varuṇa eva ca / / aṃśurbhagaścātitejā ādityā dvādaśa smṛtāḥ // ViP_1,15.131 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19657090 (0.022):
01,114.055a dhātāryamā ca mitraś ca varuṇo 'ṃśo bhagas tathā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4754185 (0.024):
pūṣā vivasvān savitā mitrotha varuṇo bhagaḥ //AP_19.002cd/
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11225321 (0.024):
BP1.8.020b/ dhātā^ aryamā ca mitraś ca varuṇo^aṃśo bhagas tathā //
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhasppu.htm.txt) 9418987 (0.024):
dhātāryamā ca mitraś ca varuṇo 'ṃśo bhagas tathā // Brh_1,8.20 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 678297 (0.024):
adityāṃ jajñire devāḥ $ kaśyapasya mahātmanaḥ / HV_App.I,42B.21 / / dhātāryamā ca mitraś ca $ varuṇo 'ṃśo bhagas tathā // HV_App.I,42B.22 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702564 (0.024):
etāś cāpsaraso 'nyāś ca $ pranṛtyanti sahasraśaḥ // HV_App.I,42B.2698 // / dhātāryamā ca mitraś ca $ varuṇo 'ṃśo bhagas tathā / HV_App.I,42B.2699 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22163846 (0.024):
adityāṃ jajñire devāḥ kaśyapasya mahātmanaḥ / HV_App.I,42B.21 / / dhātāryamā ca mitraś ca varuṇo 'ṃśo bhagas tathā // HV_App.I,42B.22 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22188114 (0.024):
etāś cāpsaraso 'nyāś ca pranṛtyanti sahasraśaḥ // HV_App.I,42B.2698 // / dhātāryamā ca mitraś ca varuṇo 'ṃśo bhagas tathā / HV_App.I,42B.2699 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4339459 (0.024):
ādityā dvādaśaiveha saṃbhūtā mukhasaṃbhavāḥ || *HV_8.35*158:4 | / dhātāryamā ca mitraś ca varuṇo 'ṃśo bhagas tathā | *HV_8.35*158:5 |
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23934108 (0.025):
yair idaṃ vāsaraṃ naktaṃ $ vartate kramaśaḥ sadā & / bhago 'ṃśus tv aryamā caiva % mitro 'tha varuṇas tathā // NsP_6.10 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16999097 (0.025):
yair idaṃ vāsaraṃ naktaṃ vartate kramaśaḥ sadā / / bhago 'ṃśus tv aryamā caiva mitro 'tha varuṇas tathā // NsP_6.10 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15316166 (0.032):
indro dhātā bhagaḥ pūṣā % mitro 'tha varuṇo 'ryamā // LiP_1,59.31 // / aṃśur vivasvāṃstvaṣṭā ca $ parjanyo viṣṇureva ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7209938 (0.032):
indro dhātā bhagaḥ pūṣā mitro 'tha varuṇo 'ryamā // LiP_1,59.31 // / aṃśur vivasvāṃstvaṣṭā ca parjanyo viṣṇureva ca /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4919923 (0.036):
bhargo 'ṃśuścāryamā caiva mitro 'tha varuṇas tathā /AP_*5.010ab/ / savitā caiva dhātā ca vivasvāṃś ca mahāmata //AP_*5.010cd/
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23933754 (0.036):
bhargo 'ṃśuś cāryamā caiva $ mitro 'tha varuṇas tathā & / savitā caiva dhātā ca % vivasvāṃś ca mahāmate // NsP_5.51 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16998743 (0.036):
bhargo 'ṃśuś cāryamā caiva mitro 'tha varuṇas tathā / / savitā caiva dhātā ca vivasvāṃś ca mahāmate // NsP_5.51 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732607 (0.036):
vivasvān savitā caiva $ mitro varuṇa eva ca & / aṃśo bhagaś cātitejā % ādityā dvādaśa smṛtāḥ // BrP_3.58 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003939 (0.036):
vivasvān savitā caiva mitro varuṇa eva ca / / aṃśo bhagaś cātitejā ādityā dvādaśa smṛtāḥ // BrP_3.58 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333414 (0.036):
vivasvān savitā caiva mitro varuṇa eva ca / / aṃśo bhagaś cātitejā ādityā dvādaśa smṛtāḥ // HV_3.51 //
tvaṣṭā viṣṇur ete dvādaśa bhānavaḥ kathitāḥ || KrdC_2.48 ||
adhunāṣṭādaśākṣara mantra nyāsam āha atha tu yugety ādi |
atha tu yuga randhrārṇasyāhaṃ manor nyasanaṃ bruve
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264147 (0.048):
anantaraṃ punar yuga randhrārṇasya yuga randhre rāja dantatvād
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27005868 (0.050):
<12325.4/104> abhagnaparisaṃkhyāna (104) ! / <12325.4/105> yugāde (105) ! / <12325.4/106> yugamadhya (106) ! / <12325.4/107> yuganidhana (107) !
racayatu kara dvandve pañcāṅgam aṅguli pañcake |
tanum anu manuṃ vyāpayyātha triśaḥ praṇavaṃ sakṛn
manujalipayo nyāsyā bhūyaḥ padāni ca sādaram // Krd_2.49 //
anantaraṃ punar yuga randhrārṇasya yuga randhre rāja dantatvād
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264116 (0.048):
adhunāṣṭādaśākṣara mantra nyāsam āha atha tu yugety ādi | / atha tu yuga randhrārṇasyāhaṃ manor nyasanaṃ bruve
randhra śabdasya para nipātaḥ | yuga randhram akṣarāṇāṃ yatra sa
yuga randhrārṇaḥ tasya | randhraṃ nava | tathā cāṣṭādaśākṣarasya manor
mantrasyāhaṃ nyasanaṃ nyāsaṃ bruve kathayāmīti pratijñā | kara dvaye
aṅguli pañcake pañcāṅgaṃ pūrvoktaṃ mantrākṣaraiḥ parikptaṃ kara nyāsaṃ
kuryāt | kaniṣṭhāyām astra nyāso draṣṭavyaḥ | athānantaraṃ tanum anu
lakṣyīkṛtya triśaḥ tri vāraṃ mantraṃ vyāpayya vyāpakatayā vinyasya punaḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25261987 (0.060):
bāhye pṛṣṭhe tathā hastayor eva pārśve vyāpayya vyāpakatayā vinyasyety / arthaḥ | kīdṛśaṃ mantram ? tāra ruddhaṃ praṇava puṭitam | kīdṛśaiḥ varṇaiḥ
praṇavaṃ sakṛd eka vāraṃ vinyasya anantaraṃ manuja lipayo nyāsyā
mantrākṣarāṇi nyasatu | bhūyo 'nantaraṃ sādaraṃ yathā syād evaṃ padāni
pañca padāni nyāsyāni || KrdC_2.49 || / mantrākṣara nyāsa sthānam āha kaca bhuvīti |
kaca bhuvi lalāṭe bhrū yugmāntare śravaṇākṣiṇor
yugala vadana grīvāhṛn nābhi kaṭy ubhayāndhuṣu |
nyasatu śitadhīrjānvaṅghryor akṣarān śirasi dhruvaṃ
nayana mukha hṛd guhyāṅghriṣv arpayet pada pañcakam // Krd_2.50 //
kacasya keśasya bhūr utpatti sthānaṃ śiraḥ tatra | lalāṭe bhrū yugmāntare
bhrū madhye śravaṇākṣṇor yugale no nāsikā yugale ca | vadane grīvāyāṃ hṛdi
nābhau kaṭy ubhaye vāma kaṭir dakṣiṇa kaṭiś ca | andhau liṅge | eteṣu
tathā jāvy aṅghryoś ca śitadhir nirmala matiḥ / akṣarāṇi mantra sambandhīni nyasatu | atra jānvor ekam akṣaraṃ nyaset |
aṅghryor ekam akṣaraṃ nyaset | tathā śirasi mastake dhruvaṃ nyaset |
pada pañcaka nyāsa sthānāny āha nayaneti | nayana yugalaṃ mukhaṃ hṛdayaṃ
guhyaṃ aṅghriś ca eteṣu mantra sambandhi pada pañcakaṃ klīm ity ekam,
anyāni spaṣṭāni arpayen nyaset || KrdC_2.50 || / pañcāṅgānīti |
pañcāṅgāni nyased bhūyo muny ādīn apy anyat sarvam |
tulyaṃ pūrveṇātho vakṣye mudrā bandhyā manvor yāḥ syuḥ // Krd_2.51 //
pañcāṅgāni bhūyaḥ punar api śarīre nyaset | tathā muny ādīn ṛṣy ādīn |
anyat sarvaṃ keśavādi jātaṃ pūrveṇa tulyaṃ samānam eva | atra
daśa tattvādi nyāseṣu mantrasya dvir āvṛtti viśeṣa iti laghu dīpikā kāraḥ
| atho 'nantaraṃ manvor daśākṣarāṣṭādaśākṣarayor yā mudrā bandhyā
bandhanīyāḥ syur bhaveyus tā mudrā vakṣye kathayāmi || KrdC_2.51 ||
hṛdayādy aṅga nyāsa mudrāḥ pradarśayati anaṅguṣṭhā ity ādi |
anaṅguṣṭhā ṛjavo hasta śākhā / bhaven mudrā hṛdaye śīrṣake ca |
adho 'ṅguṣṭhā khalu muṣṭiḥ śikhāyāṃ / kara dvandvāṅgulayo varmaṇi syuḥ // Krd_2.52 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264480 (0.058):
mudrā bhavet | varmaṇi kavace kara dvandvāṅgulayaḥ syuḥ mudrā pada vācyā
nārācamuṣṭy uddhata bāhu yugma / kāṅguṣṭha tarjany udito dhvanis tu |
viṣvag viṣaktaḥ kathitāstra mudrā / yatrākṣiṇī tarjanī madhyame tu // Krd_2.53 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15954706 (0.022):
viṣvagvimuktā kathitāstramudrā yatrākṣiṇī tarjanimadhyame ca //
anaṅguṣṭhā aṅguṣṭha rahitā ṛjavo 'vakrā hasta śākhā hastāṅgulayo hṛdaye
mudrā bhavet | śīrṣake ca śirasi tā eva mudrā jñeyāḥ | khalu niścaye |
adho 'ṅguṣṭhā muṣṭiḥ adho 'ṅguṣṭho yasyāṃ muṣṭau evaṃ kṛtā muṣṭiḥ śikhāyāṃ
mudrā bhavet | varmaṇi kavace kara dvandvāṅgulayaḥ syuḥ mudrā pada vācyā
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264423 (0.058):
adho 'ṅguṣṭhā khalu muṣṭiḥ śikhāyāṃ / kara dvandvāṅgulayo varmaṇi syuḥ // Krd_2.52 //
bhavanti | dhvaniḥ śabdo 'stra mudrā kathitā | kimbhūto dhvaniḥ ?
nārācavad bāṇavad muṣṭyoddhato yo bāhus tasya yugmakaṃ dvayaṃ
tasyāṅguṣṭha tarjanībhyāṃ karaṇābhyām uditaḥ | punaḥ kīdṛśaḥ ? viṣvag
daśa dikṣu viṣaktaḥ vistīrṇaḥ yatra mantre 'kṣiṇī bhavataḥ netrāṅgam asti
tatra tarjanī madhyame milite mudrā || KrdC_2.53 || / veṇu mudrām āha oṣṭha iti |
oṣṭhe vāma karāṅguṣṭho lagnas tasya kaniṣṭhikā |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25265315 (0.043):
catasro 'nyonya saṃlagnā mudrā kaustubha saṃjñitā || / oṣṭhe vāma karāṅguṣṭho lagnas tasya kaniṣṭhakā |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15954712 (0.060):
NarP_1,80.247 // / oṣṭhe vāmakarāṅguṣṭo lagnastasya kaniṣṭikā /
dakṣiṇāṅguṣṭha saṃyuktā tat kaniṣṭhā prasāritā // Krd_2.54 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25265322 (0.010):
oṣṭhe vāma karāṅguṣṭho lagnas tasya kaniṣṭhakā | / dakṣiṇāṅguṣṭha saṃyuktā tat kaniṣṭhā prasāritā |
tarjanī madhyamānāmāḥ kiñcit saṃkucya cālitāḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264590 (0.056):
kaniṣṭhikā prasāritā akuṭilā kāryā | ubhaya hasta tarjanī madhyamānāmikāḥ / kiñcit saṃkucya cālitāś cālanīyā | ittham iha śāstre veṇu mudrā kathitā
veṇu mudreha kathitā suguptā preyasī hareḥ // Krd_2.55 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15954734 (0.050):
veṇumudreyamuditā suguptā preyasī hareḥ / / nocyante tatra siddhatvānmālāśrīvatsakaustubhāḥ // NarP_1,80.249 //
vāma hastāṅguṣṭho 'dhare lagna iti sambandhaḥ kāryaḥ | tasya vāma hastasya
yā kaniṣṭhikā pañcamī aṅgulī sā dakṣiṇāṅguṣṭha saṃyuktā
dakṣiṇa hastāṅguṣṭhe sambaddhā kāryā | tat kaniṣṭhikā dakṣiṇa hasta
kaniṣṭhikā prasāritā akuṭilā kāryā | ubhaya hasta tarjanī madhyamānāmikāḥ
kiñcit saṃkucya cālitāś cālanīyā | ittham iha śāstre veṇu mudrā kathitā
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264545 (0.056):
tarjanī madhyamānāmāḥ kiñcit saṃkucya cālitāḥ |
suguptā granthāntare 'tyanta guptā | yato hareḥ parameśvarasya
śrī kṛṣṇasya preyasī vallabhā || KrdC_2.54 55 || / nocyanta iti |
nocyante 'tra prasiddhatvān mālā śrī vatsa kaustubhāḥ |
ucyate 'cyuta mudrāṇāṃ mudrā bilva phalākṛtiḥ // Krd_2.56 //
mālā śrī vatsa kaustubha mudrāḥ prasiddhatvān nocyante mayā
grantha kartrāprasiddham iha prakāśyata iti śeṣaḥ | ata eva gale
vanamālābhinayanaṃ vanamālā mudrā | uttānita vāma tarjanī kaniṣṭhopari
adhomukha dakṣiṇa kara kaniṣṭhikā tarjanīke saṃyojya
dakṣiṇa karāṇāmikā madhyamāṅgulī dvayaṃ vāma karāṅguṣṭhopari kṛtvā
vāma kara madhyamopakaniṣṭhike dakṣiṇa hastāṅguṣṭhasyādhaḥ kuryād eṣā
śrīvatsa mudrā | vāma kaniṣṭhikayā dakṣiṇa kaniṣṭhikāṃ niṣpīḍya
vāmānāmikayā dakṣiṇa tarjanīṃ niṣpīḍya śiṣṭa vāmāṅgulī trayam upari kṛtvā
vāma tarjanī sahita dakṣiṇa hastāṅguli traya mukham ekatra yojayed eṣā
kaustubha mudrā || KrdC_2.56 || / bilva mudrām āha aṅguṣṭham iti |
aṅguṣṭhaṃ vāmam uddaṇḍitam itara karāṅguṣṭakenātha baddhvā
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25265380 (0.0):
krama dīpikāyāṃ (2.57) / aṅguṣṭhaṃ vāmam uddaṇḍitam itara karāṅguṣṭakenātha vadhvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524959 (0.058):
013.030. taiḥ sa dvāre baddhvā sthāpitaḥ/ / 013.031. na bhūyaḥ karapratyāyā utthiṣṭhante/
tasyāgraṃ pīḍayitvāṅgulibhir api tathā vāma hastāṅgulibhiḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25265390 (0.0):
tasāgraṃ pīḍayitvāṅgulibhir api tathā vāma hastāṅgulibhiḥ |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15954759 (0.010):
vāmāṅguṣṭhaṃ samudraṃ tamaparakarāṅguṣṭhakenātha baddhvā saṃpīḍyāgraṃ ca / dakṣāṅgulibhirapi ca tāṃ vāmahastāṅgulībhiḥ /
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264788 (0.048):
dakṣiṇa karāṅgulayo 'pi vāma hastāṅgulībhir gāḍhaṃ yathā syād evaṃ baddhvā
baddhvā gāḍhaṃ hṛdi sthāpayatu vimala dhīr vyāharan māra bījaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25265399 (0.0):
tasāgraṃ pīḍayitvāṅgulibhir api tathā vāma hastāṅgulibhiḥ | / baddhvā gāḍhaṃ hṛdi sthāpayatu vimala dhīr vyāharan māra bījaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264788 (0.045):
dakṣiṇa karāṅgulayo 'pi vāma hastāṅgulībhir gāḍhaṃ yathā syād evaṃ baddhvā
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15954759 (0.048):
dakṣāṅgulibhirapi ca tāṃ vāmahastāṅgulībhiḥ / / gāḍhaṃ baddhvā svakīye hṛdayasarasije sthāpayetkāmabījaṃ proccāryaiṣā tu
bilvākhyā mudrikaiṣā sphuṭam iha kathitā gopanīyā vidhijñaiḥ // Krd_2.57
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25265404 (0.0):
baddhvā gāḍhaṃ hṛdi sthāpayatu vimala dhīr vyāharan māra bījaṃ / bilvākhyā mudrikaiṣā sphuṭam iha kathitā gopanīyā vidhijñaiḥ ||
vāmāṅguṣṭhaṃ uddaṇḍitam daṇḍākāram ūrdhvaṃ kṛtvādhaḥ kartavyaṃ
tathānantaram itara karāṅguṣṭena baddhvā tasya ca pīṭhe
dakṣiṇa karāṅguṣṭhas tiraṅ kārya ity arthaḥ | tasyāgraṃ
dakṣiṇa karāṅguṣṭhāgram aṅgulibhiḥ pīḍayitvā dhṛtvā tā api
dakṣiṇa karāṅgulayo 'pi vāma hastāṅgulībhir gāḍhaṃ yathā syād evaṃ baddhvā
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15954760 (0.026):
dakṣāṅgulibhirapi ca tāṃ vāmahastāṅgulībhiḥ / / gāḍhaṃ baddhvā svakīye hṛdayasarasije sthāpayetkāmabījaṃ proccāryaiṣā tu
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264735 (0.045):
tasyāgraṃ pīḍayitvāṅgulibhir api tathā vāma hastāṅgulibhiḥ | / baddhvā gāḍhaṃ hṛdi sthāpayatu vimala dhīr vyāharan māra bījaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25265390 (0.045):
tasāgraṃ pīḍayitvāṅgulibhir api tathā vāma hastāṅgulibhiḥ | / baddhvā gāḍhaṃ hṛdi sthāpayatu vimala dhīr vyāharan māra bījaṃ
vimala dhīḥ śuddha buddhiḥ hṛdi hṛdaye sthāpayet | māra bījaṃ kāma bījaṃ
vyāharan uccārayan | itthaṃ bilvākhyā eṣā sphuṭam vyaktaṃ yathā syād evam
iha śāstre kathitā vidhijñaiḥ prakāra jñair gopanīyā || KrdC_2.57 ||
etasyāḥ phalam āha mana iti | / mano vāṇī dehair yad iha ca purā vāpi vihitaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21082100 (0.0):
mano vāṇī dehair yad iha ca purā vāpi vihitaṃ
tvamatyā matyā vā tad akhilam asau duṣkṛti cayam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21082105 (0.0):
mano vāṇī dehair yad iha ca purā vāpi vihitaṃ / tvamatyā matyā vā tad akhilam asau duṣkṛti cayam |
imāṃ mudrāṃ jānan kṣapayati naras taṃ sura gaṇā
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21082111 (0.0):
tvamatyā matyā vā tad akhilam asau duṣkṛti cayam | / imāṃ mudrāṃ jānan kṣapayati naras taṃ sura gaṇā
namanty asyādhīnā bhavati satataṃ sarva janatā // Krd_2.58 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21082114 (0.0):
imāṃ mudrāṃ jānan kṣapayati naras taṃ sura gaṇā / namanty asyādhīnā bhavati satataṃ sarva janatā // Hbhv_6.42 //
asau naro manuṣyaḥ imāṃ mudrāṃ jānan tad akhilaṃ sampūrṇaṃ duṣkṛti cayaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21082105 (0.051):
tvamatyā matyā vā tad akhilam asau duṣkṛti cayam | / imāṃ mudrāṃ jānan kṣapayati naras taṃ sura gaṇā
pāpa rāśiṃ kṣapayati dūrīkaroti yan manasā vācā dehenāmatyājñānena matyā
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23887037 (0.063):
* uktaṃ hi / karmaṇā manasā vācā yad aślakṣṇaṃ niṣevate / tadabhyāso
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4305424 (0.064):
Baudh2.5.8.3-3ab/ yan me manasā vācā karmaṇā vā duṣkṛtaṃ kṛtam /
jñānena vā divā rātri vihitaṃ divase rātrau vā kṛtam | yad iha ca purā
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264933 (0.0):
amatyā ajñānena matyā vā jñānena vihitam | divārātri vihitam iti pāṭhe
vāpi vihitam iti pāṭhe iha janmani janmāntare vā vihitam ity arthaḥ | na
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7124321 (0.051):
nityapadārtheṣu anadhigatatvaṃ nāma nāstyeva / / yadi neha janmani janmāntare 'pyadhigamāt /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16069291 (0.057):
mumukṣuṇā mokṣaprayojana uddeśena iha janmani janmāntare ca prāk jñāna
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22903176 (0.062):
na karmaṇā kriyāṇāṃ yajñādīnām iha janmani janmāntare vā anuṣṭhitānām
kevalaṃ pāpaṃ dūrīkaroti api tu sura gaṇā devā namanti | tathāsya
mudrākartuḥ satataṃ sarvadā sarva jana samūho vaśyo bhavatīty arthaḥ ||
KrdC_2. 58 || / sanātanaḥ (hari bhakti vilāse 6.42) : asau nara imāṃ bilvākhyāṃ mudrāṃ
jānan tat tad duṣkṛta nicayaṃ pāpa samūham akhilaṃ niḥśeṣaṃ kṣapayati
vināśayati | kam ? yaṃ mano vāk kāyaiḥ iha asmin purā pūrva janmani ca
amatyā ajñānena matyā vā jñānena vihitam | divārātri vihitam iti pāṭhe
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264867 (0.0):
pāpa rāśiṃ kṣapayati dūrīkaroti yan manasā vācā dehenāmatyājñānena matyā / jñānena vā divā rātri vihitaṃ divase rātrau vā kṛtam | yad iha ca purā
dine rātrau ca kṛtam | yat tado napuṃsakatvaṃ mahākavi svātantryād
avyayatvād vā | yad vā, yat yasmāt kṣapayati tat tasmān namantīty anvayaḥ
| mudrā lakṣaṇāni ca guhyatvān na likhitāni | tathā coktam
guruṃ prakāśayed vidvān mantraṃ naiva prakāśayet |
akṣa mālāṃ ca mudrāṃ ca guror api na darśayet || iti |
atra ca tad vijñānārtham uddiśyante | tathā cāgame
samyak sampuṭitaiḥ puṣpaiḥ karābhyāṃ kalpito 'ñjaliḥ |
āvāhanī samākhyātā mudrā deśika sattamaiḥ || / adho mukhī kṛtaiḥ sarvaiḥ sthāpanīti nigadyate |
āśliṣṭa muṣṭi yugalā pronnatāṅguṣṭha yugmakā |
sannidhāne samuddiṣṭā mudreyaṃ tantra vedibhiḥ | / aṅguṣṭha garbhiṇī saiva saṃnirodhe samīritā ||
aṅgair evāṅga vinyāsaḥ sakalī karaṇī matā |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25265488 (0.0):
uttāna muṣṭi yugalā sammukhī karaṇī matā || / aṅgair evāṅga vinyāsaḥ sakalī karaṇī tathā |
savya hasta kṛtā muṣṭir dīrghādhomukha tarjanī ||
avaguṇṭhana mudreyam abhitobhrāmitā yadi | / anyonyābhimukhāḥ sarvāḥ kaniṣṭhānāmikāḥ punaḥ ||
tathā tarjanī madhyāś ca dhenu mudrā prakīrtitā | / anyonya grathitāṅguṣṭhā prasārita karāṅguliḥ |
mahā mudreyam uditā paramīkaraṇe budhaiḥ || / vāmāṅguṣṭhaṃ vidhṛtyaivaṃ muṣṭinā dakṣiṇena tu |
tan muṣṭaiḥ pṛṣṭhato deśe yojayec caturaṅgulīḥ ||
kathitā śaṅkha mudreyaṃ vaiṣṇavārcana karmaṇi |
anyonyābhimukhāṅguṣṭha kaniṣṭha yugale yadi || / vistṛtāś cetarāṅgulyas tadāsau darśinī matā |
anyonya grathitāṅgulya unnatau madhyamau yadi | / saṃlagnau ca tadā mudrā gadeyaṃ parikīrtitā ||
padmākārāv ābhimukhyena pāṇī / madhy'ṅguṣṭhau śāyitau karṇikāvat |
padmākhyeyaṃ sauva saṃlagna madhyā / spṛṣṭāṅguṣṭhā bilva saṃjñaiva mudrā ||
agre tu vāma muṣṭeś ca itarā tu yadā matā |
tadeyaṃ kṛtibhir mudrā jñeyā muṣala saṃjñitā ||
vāmastha tarjanī prāntaṃ madhyamānte niyojayet |
prasārya tu karaṃ vāmaṃ dakṣiṇaṃ karam eva ca ||
niyojya dakṣiṇa skandhe bāṇa preraṇavat tataḥ |
tarjany aṅguṣṭhakābhyāṃ ca kuryād eṣā prakīrtitā || / śārṅga mudreti munibhir darśayet kṛṣṇa pūjane |
kaniṣṭhānāmike dve tu dakṣāṅguṣṭha nipīḍite |
śeṣe prasārite kṛtvā khaḍga mudrā prakīrtitā ||
pāśākārāṃ niyojyaiva vāmāṅguṣṭhāṅga tarjanīm |
dakṣiṇe muṣṭim ādāya tarjanīṃ ca prasārayet || / tenaiva saṃspṛśen mantrī vāmāṅguṣṭhasya mūlakam |
pāśa mudreyam uddiṣṭā keśavārcana karmaṇi ||
tarjanīm īṣad ākuñcya śeṣeṇāpi nipīḍayet | / aṅkuśaṃ darśayet tadvad gṛhītvā dakṣa muṣṭinā ||
anyonya pṛṣṭhe saṃyojya kaniṣṭhe ca paramparam | / tarjany agraṃ samaṃ kṛtvā kaniṣṭhāgraṃ tathaiva ca ||
īṣad ālambitaṃ kṛtvā itarau pakṣavat tataḥ |
prasārya gāruḍī mudrā kṛṣṇa pūjā vidhau smṛtā ||
anyonya sammukhe tatra kaniṣṭhā tarjanī yuge | / madhyamānāmike tadvad aṅguṣṭhena nipīḍayet ||
darśayed dhṛdaye mudrāṃ yatnāc chrīvatsa saṃjñitām |
anyonyābhimukhe tadvat kaniṣṭhe saṃniyojayet | / tarjany anāmike tadvat karau tv anyonya pṛṣṭhagau ||
utsiktānyonya saṃlagnau vakṣaḥ sthita karāṅgulīḥ |
vidhāya madhya deśe tu vāma madhyama tarjanī |
saṃyojya maṇibandhe tu dakṣiṇe yojayet tataḥ ||
vāmāṅguṣṭhe tu mudreyaṃ prasiddhā kaustubhāhvayā |
kvacic ca / anāmā pṛṣṭha saṃlagnā dakṣiṇasya kaniṣṭhikā |
kaniṣṭhyānyayā baddhā tarjanyā dakṣayā tathā || / vāmānāṃ ca badhnīyād dakṣāṅguṣṭhasya mūlake |
aṅguṣṭha madhyame vāme saṃyojya saralāḥ parāḥ ||
catasro 'nyonya saṃlagnā mudrā kaustubha saṃjñitā ||
oṣṭhe vāma karāṅguṣṭho lagnas tasya kaniṣṭhakā |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15954715 (0.011):
NarP_1,80.247 // / oṣṭhe vāmakarāṅguṣṭo lagnastasya kaniṣṭikā /
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264534 (0.043):
veṇu mudrām āha oṣṭha iti | / oṣṭhe vāma karāṅguṣṭho lagnas tasya kaniṣṭhikā |
dakṣiṇāṅguṣṭha saṃyuktā tat kaniṣṭhā prasāritā |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264538 (0.010):
oṣṭhe vāma karāṅguṣṭho lagnas tasya kaniṣṭhikā | / dakṣiṇāṅguṣṭha saṃyuktā tat kaniṣṭhā prasāritā // Krd_2.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15954716 (0.058):
oṣṭhe vāmakarāṅguṣṭo lagnastasya kaniṣṭikā / / dakṣiṇāṅguṣṭasaṃsaktā tatkaniṣṭhā prasāritā // NarP_1,80.248 //
tarjanī madhyamānāmāḥ kiṃcit saṅkucya cālitāḥ ||
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264541 (0.061):
dakṣiṇāṅguṣṭha saṃyuktā tat kaniṣṭhā prasāritā // Krd_2.54 // / tarjanī madhyamānāmāḥ kiñcit saṃkucya cālitāḥ |
veṇu mudreyam uddiṣṭā suguptā preyasī hareḥ |
aṅgaṃ prasāritaṃ kṛtvā spṛṣṭa śākhaṃ varānane |
prāṅmukhaṃ tu tataḥ kṛtvā abhayaṃ parikīrtitam ||
dakṣaṃ bhujaṃ prasāritvā jānūpari niveśayet |
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15554258 (0.052):
vāmaṃ bhujaṃ prasāryaiva $ jānūpari niveśayet & / prasṛtaṃ darśayeddevi % varaḥ sarvārthasādhakaḥ // SvaT_14.11 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27811455 (0.052):
vāmaṃ bhujaṃ prasāryaiva jānūpari niveśayet / / prasṛtaṃ darśayeddevi varaḥ sarvārthasādhakaḥ // SvaT_14.11 //
prasṛtaṃ darśayed devi varaḥ sarvārtha sādhakaḥ ||
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15554263 (0.0):
vāmaṃ bhujaṃ prasāryaiva $ jānūpari niveśayet & / prasṛtaṃ darśayeddevi % varaḥ sarvārthasādhakaḥ // SvaT_14.11 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27811460 (0.0):
vāmaṃ bhujaṃ prasāryaiva jānūpari niveśayet / / prasṛtaṃ darśayeddevi varaḥ sarvārthasādhakaḥ // SvaT_14.11 //
uttāna tarjanībhyāṃ tu ūrdhvādhaḥ prakrameṇa tu |
mālāvat krama vistārā vanamālā prakīrtitā ||
krama dīpikāyāṃ (2.57) / aṅguṣṭhaṃ vāmam uddaṇḍitam itara karāṅguṣṭakenātha vadhvā
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264726 (0.0):
aṅguṣṭhaṃ vāmam uddaṇḍitam itara karāṅguṣṭakenātha baddhvā
tasāgraṃ pīḍayitvāṅgulibhir api tathā vāma hastāṅgulibhiḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264735 (0.0):
aṅguṣṭhaṃ vāmam uddaṇḍitam itara karāṅguṣṭakenātha baddhvā / tasyāgraṃ pīḍayitvāṅgulibhir api tathā vāma hastāṅgulibhiḥ |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15954759 (0.010):
vāmāṅguṣṭhaṃ samudraṃ tamaparakarāṅguṣṭhakenātha baddhvā saṃpīḍyāgraṃ ca / dakṣāṅgulibhirapi ca tāṃ vāmahastāṅgulībhiḥ /
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264788 (0.048):
dakṣiṇa karāṅgulayo 'pi vāma hastāṅgulībhir gāḍhaṃ yathā syād evaṃ baddhvā
baddhvā gāḍhaṃ hṛdi sthāpayatu vimala dhīr vyāharan māra bījaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264744 (0.0):
tasyāgraṃ pīḍayitvāṅgulibhir api tathā vāma hastāṅgulibhiḥ | / baddhvā gāḍhaṃ hṛdi sthāpayatu vimala dhīr vyāharan māra bījaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264788 (0.045):
dakṣiṇa karāṅgulayo 'pi vāma hastāṅgulībhir gāḍhaṃ yathā syād evaṃ baddhvā
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15954759 (0.048):
dakṣāṅgulibhirapi ca tāṃ vāmahastāṅgulībhiḥ / / gāḍhaṃ baddhvā svakīye hṛdayasarasije sthāpayetkāmabījaṃ proccāryaiṣā tu
bilvākhyā mudrikaiṣā sphuṭam iha kathitā gopanīyā vidhijñaiḥ ||
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25264750 (0.0):
baddhvā gāḍhaṃ hṛdi sthāpayatu vimala dhīr vyāharan māra bījaṃ / bilvākhyā mudrikaiṣā sphuṭam iha kathitā gopanīyā vidhijñaiḥ // Krd_2.57
agastya saṃhitāyāṃ ca / āvāhinīṃ sthāpanīṃ sannidhīkaraṇīṃ tathā | / susaṃnirodhinīṃ mudrāṃ sammukhī karaṇīṃ tathā ||
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21096125 (0.020):
yat phalaṃ vihitaṃ devais tulasṚ pūjanena tat // Hbhv_9.108 // / agastya saṃhitāyām / caturñām api varñānām āśramāñām viśeṣataḥ |
sakalī karaṇīṃ caiva mahā mudrān tathaiva ca | / śaṅkha cakra gadā padma dhenukos tu bhagāruḍāḥ ||
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12718323 (0.017):
vaṭapatraśayānaṃ tu kṛṣṇamevaṃ prakalpayet / / śaṅkhacakragadāpadma pāśāṃkuśalasatkaram // BhS_16.90 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28899449 (0.024):
śaṅkhacakragadāpadmakaraprodyatayā tayā /
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28843221 (0.025):
aṣṭabāhurabhūdbhīmavigrahaḥ kāliyāntakaḥ / / śaṅkhacakragadāpadmaśaraśāṅgosicarmabhṛt // Bhmj_19.1338 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25286808 (0.029):
pīta vāsāś cakra śaṅkha gadā padmojjvalad bhujaḥ // Krd_7.7 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28898136 (0.032):
śaṅkhacakragadāpadmamūrtāmūrtairmahāmate /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16441379 (0.033):
śaṅkhacakragadāsibhṛt HV_97.19b / śaṅkhacakragadāsimān HV_App.I,31.2698b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 631237 (0.035):
gacchataś ca puro bhāti $ śaṅkhacakragadāsimān // HV_App.I,31.2698 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25163540 (0.035):
śaṅkhacakragadāsibhṛt HV_App.I,36.80b / śaṅkhacakragadāsimān HV_App.I,31.2698b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22116794 (0.035):
gacchataś ca puro bhāti śaṅkhacakragadāsimān // HV_App.I,31.2698 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6711378 (0.044):
hṛtpadmakarṇikāmadhye śaṅkhacakragadābjavān / / śrīvatsakaustubhayuto vanamālāśriyā yutaḥ // GarP_1,44.12 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12308477 (0.044):
pārśvasthitābdhitanayaṃ pādāntasthavasuṃdharam // SoKss_9,4.24 // / śaṅkhacakragadāpadmaiḥ sevyamānaṃ savigrahaiḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10185975 (0.047):
nāpayāti yadā cittatsiddhāṃ manyeta tāṃ tadā // ViP_6,7.87 // / tataḥ śaṅkhagadācakraśarṅgīdirahitaṃ budhaḥ /
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16990476 (0.048):
kaustubhī vanamālī ca śaṅkhacakragadābjabhṛt /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12719028 (0.048):
kaumodakīcakrapadmaśaṅkhapāṇiṃ ramādhavam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28890576 (0.050):
śaṅkhacakragadāpadmapūrvādyāyudhasaṃgrahāt /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4424403 (0.052):
uvāha mahiṣīṃ bhojāṃ śaṅkhacakragadāsibhṛt // HV_97.4 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12719070 (0.061):
śaṅkhacakragadāpadmadharaṃ sarvadharaṃ vibhum /
śrīvatsaṃ vana mālāṃ ca yoni mudrāṃ ca darśayet ||
mūlādhārād dvādaśāntam ānītaḥ kusumāñjaliḥ | / tri sthāna gata tejobhir vinītaḥ pratimādiṣu ||
āvāhanīyā mudrā syād eṣārcana vidhau mune |
eṣaivādho mukhī mudrā sthāpane śayyate punaḥ ||
unnatāṅguṣṭha yogena muṣṭīkṛta kara dvayam |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4891981 (0.061):
caturhastaṃ puraṃ kṛtvā vṛtrañcaiva karadvayam //AP_319.035cd/ / vīthīkā hastamātrantu svastikair vahubhirvṛtā /AP_319.036ab/
sannidhī karaṇaṃ nāma mudrā devārcane vidhau ||
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3153661 (0.056):
taddvayaṃ talamityuktaṃ prakubjaṃ ( ñcaḥ?)syāttaladvayam // Vis_14.8 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4891981 (0.058):
caturhastaṃ puraṃ kṛtvā vṛtrañcaiva karadvayam //AP_319.035cd/ / vīthīkā hastamātrantu svastikair vahubhirvṛtā /AP_319.036ab/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641716 (0.061):
431.016. tasyaitatpadadvayaṃ na lebhe/ / 431.016. bhagavān saṃlakṣayati/ / 431.017. karmāpanayo 'sya kartavyamiti/
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351945 (0.061):
mukhaṃ tad yair nipītam iti yojyam | athottareṇa yathā cūta pravālety / ādi / dvayam | tatra prathamaṃ parokṣī karaṇe | dvitīyaṃ tad aśaktāv iti jñeyam
aṅguṣṭha garbhiṇī saiva mudrā syāt saṃnirodhinī | / uttāna muṣṭi yugalā sammukhī karaṇī matā ||
aṅgair evāṅga vinyāsaḥ sakalī karaṇī tathā |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25265015 (0.0):
aṅguṣṭha garbhiṇī saiva saṃnirodhe samīritā || / aṅgair evāṅga vinyāsaḥ sakalī karaṇī matā |
anyonyāṅguṣṭa saṃlagnā vistārita kara dvayī ||
mahā mudreyam ākhyātā nyūnādhika samāpanī |
kaniṣṭhānāmikā madhyāntaḥsthāṅguṣṭhāntare 'grataḥ ||
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25265615 (0.052):
tarjany aṅguṣṭha madhyasthā madhymānāmikā dvayī |
gopitāṅguli madhye samantān mukulī kṛtā |
kara dvayena mudrā syāc chaṅkākhyeyaṃ surārcane ||
anyonyābhimukha sparśa vyatyayena tu veṣṭayet |
aṅgulībhiḥ prayatnena maṇḍalī karaṇaṃ mune || / cakra mudreyam ākhyātā gadā mudrā tataḥ param |
anyonyābhimukhāśliṣṭāṅguliḥ pronnata madhyamā ||
athāṅguṣṭha dvayaṃ madhye dattvāpi paritaḥ karau |
maṇḍalī karaṇaṃ samyag aṅgulīnāṃ tapodhana || / padma mudrā bhaved eṣā dhenu mudrā tataḥ param |
anāmikā kaniṣṭhābhyāṃ tarjanībhyāṃ ca madhyame | / anyonyābhimukhāśliṣṭe tataḥ kaustubha saṃjñitaḥ ||
kaniṣṭhānyonya saṃlagne 'bhimukhe 'pi parasparam | / vāmasya tarjanī madhye madhyānāmikayor api ||
vāmānāmika saṃspṛṣṭā tarjanī madhya śobhitā |
paryāyeṇa natāṅguṣṭha dvayī kaustubha lakṣaṇā ||
kaniṣṭhānyonya saṃlagnā viparītaṃ viyojitā | / adhastāt sthāpitāṅguṣṭhā mudrā garuḍa saṃjñitā ||
tarjany aṅguṣṭha madhyasthā madhymānāmikā dvayī |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25265506 (0.052):
mahā mudreyam ākhyātā nyūnādhika samāpanī | / kaniṣṭhānāmikā madhyāntaḥsthāṅguṣṭhāntare 'grataḥ ||
kaniṣṭhānāmikā madhyā tarjany agre kara dvayī ||
mune śrīvatsa mudreyaṃ vanamālā bhavet tataḥ |
kaniṣṭhānāmikā madhyā muṣṭir unnīta tarjanī ||
paribhrāntā śirasy uccais tarjanībhyāṃ divaukasaḥ | / mudrā yoniḥ samākhyātā saṅkocita kara dvayī ||
tarjany aṅguṣṭha madhyāntaḥ sthitānāmika yugmakā |
madhya mūla sthitāṅguṣṭhā jñeyā śastārcane mune || iti |
astra mantram āha praṇaveti | / praṇava hṛdor avasāne sa caturthi
sudarśanaṃ tathāstra padaṃ ca | / uktvā phaḍ antam amunā kalayen
manunāstra mudrayā daśa haritaḥ // Krd_2.59 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25265715 (0.056):
amunā manunā anena mantreṇa astra mudrayā daśa haritaḥ kalpayet
praṇava oṃkāraḥ | hṛt namaḥ | etayor avasāne 'nte sa caturthi sudarśanaṃ
caturthī vibhakti sahitaṃ sudarśanam iti padam etasyānte tathāstra padaṃ
caturthy antam astra padam | punaḥ kīdṛk ? phaḍ antam phaṭ śabdāntam uktvā
amunā manunā anena mantreṇa astra mudrayā daśa haritaḥ kalpayet
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25265680 (0.056):
uktvā phaḍ antam amunā kalayen / manunāstra mudrayā daśa haritaḥ // Krd_2.59 //
daśa dig bandhanaṃ kuryād ity arthaḥ || KrdC_2.59 ||
prāk kṛtaṃ nyāsa jātam upasaṃharan agnim apaṭale vakṣyamāṇaṃ dhyānaṃ
sūcayati itīti | / iti vidhāya samasta vidhiṃ jagaj / jani vināśa vidhāna viśāradam |
śruti vimṛgyam ajaṃ manu vigrahaṃ / smaratu gopa vadhū jana vallabham // Krd_2.60 //
ity anena prakāreṇa samasta vidhiṃ pūrvoktam akhila nyāsādikaṃ vidhāya
nirvartya gopa vadhū jana vallabhaṃ kṛṣṇaṃ smaratu cintayatu | kīdṛśaṃ
kṛṣṇam ? jagad utpatti sthiti vināśa karaṇa dakṣam | punaḥ kīdṛśam ?
śruti vimṛgyam upaniṣad gamyam | punaḥ kīdṛśam ? ajam utpatti rahitam |
punaḥ kīdṛśam ? manu vigrahaṃ manu śarīram ity arthaḥ || KrdC_2.60 ||
iti śrī keśavācārya viracitāyāṃ krama dīpikāyāṃ dvitīyaḥ paṭalaḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25259979 (0.0):
ṣaḍ aṅga nyāsena sāvayavaṃ kuryād iti laghu dīpikā kāraḥ || KrdC_1.46 || / iti śrī keśavācārya viracitāyāṃ krama dīpikāyāṃ prathamaḥ paṭalaḥ ||1||
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25270381 (0.0):
caika mandiram api bhavati || KrdC_3.60 || (hbv 17.15) / iti śrī keśavācārya viracitāyāṃ krama dīpikāyāṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25276348 (0.0):
japet yajej juhotu || KrdC_4.82 || / iti śrī keśavācārya viracitāyāṃ krama dīpikāyāṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25282928 (0.014):
iti śrī keśava bhaṭṭācārya viracitāyāṃ krama dīpikāyāṃ pañcamaḥ paṭalaḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25286504 (0.015):
iti śrī keśava bhaṭṭācārya viracitāyāṃ krama dīpikāyāṃ / ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25293794 (0.016):
iti śrī keśava bhaṭṭācārya viracitāyāṃ krama dīpikāyāṃ saptamaḥ paṭalaḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25300686 (0.045):
iti śrīman mahāmahopadhyāya śrī keśava kāśmīri bhaṭṭa gosvāmi viracitāyāṃ / krama dīpikāyāṃ aṣṭamaḥ paṭalaḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25282981 (0.064):
iti śrī vidyāvinoda govinda bhaṭṭācārya viracite krama dīpikāyā vivaraṇe / pañcamaḥ paṭalaḥ / ṣaṣṭha paṭalam
tṛtīya paṭalaḥ / idānīṃ mantra dvaya sādhāraṇaṃ devatā dhyānam āha
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25276355 (0.059):
dīkṣā pūjā nāma caturtha paṭalaḥ / pañcamaḥ paṭalaḥ / adhunā dīkṣitasya mantra vidhiṃ darśayati
atha prakaṭa saurabhodgalita mādhvīkotphullasat
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612826 (0.0):
tatra yoga pīṭhe śrī govinda devasya dhyānaṃ, yathā krama dīpikāyām / atha prakaṭa saurabhodgalita mādhvīkotphullasat
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075344 (0.048):
[Krama dīpikā 3.1 36] / atha prakaṭa saurabhodgalita mādhvikotphulla sat
prasūna nava pallava prakara namra śākhair drumaiḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075349 (0.0):
atha prakaṭa saurabhodgalita mādhvikotphulla sat / prasūna nava pallava prakara namra śākhair drumaiḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612833 (0.0):
atha prakaṭa saurabhodgalita mādhvīkotphullasat / prasūna nava pallava prakara namra śākhair drumaiḥ |
praphulla nava mañjarī lalita vallarī veṣṭitaiḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075360 (0.0):
praphulla nava mañjarī lalita vallarī veṣṭitaiḥ / smarec chiśiritaṃ śivaṃ sita matis tu vṛndāvanam // Hbhv_5.168 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612839 (0.0):
prasūna nava pallava prakara namra śākhair drumaiḥ | / praphulla nava mañjarī lalita vallarī veṣṭitaiḥ
smarec chiśiritaṃ śivaṃ sita matis tu vṛndāvanam // Krd_3.1 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075365 (0.0):
praphulla nava mañjarī lalita vallarī veṣṭitaiḥ / smarec chiśiritaṃ śivaṃ sita matis tu vṛndāvanam // Hbhv_5.168 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612844 (0.0):
praphulla nava mañjarī lalita vallarī veṣṭitaiḥ / smarec chiśiritaṃ śivaṃ sita matis tu vṛndāvanam ||1
athānantaraṃ sita matiḥ nirmala matiḥ vṛndāvanaṃ smarec cintayet |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075369 (0.056):
smarec chiśiritaṃ śivaṃ sita matis tu vṛndāvanam // Hbhv_5.168 // / athānantaraṃ sita matiḥ śuddha manāḥ san vṛndāvanaṃ cintayet | kīdṛśaṃ ?
kimbhūtam ? drumaiḥ vṛkṣaiḥ śiśiritaṃ śītalī kṛtam | drumaiḥ kīdṛśaiḥ ?
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075381 (0.020):
athānantaraṃ sita matiḥ śuddha manāḥ san vṛndāvanaṃ cintayet | kīdṛśaṃ ? / drumaiḥ śiśiritaṃ śītalī kṛtam | kīdṛśaiḥ ? prakaṭam udbhaṭaṃ saurabhaṃ
prakaṭeti udbhaṭa saurabham | atha ca udgalito mādhvīko madhu yasmin tat |
atha ca utphullaṃ praphullam | atha ca sad dedīpyamānam etādṛśaṃ prasūnaṃ
puṣpaṃ tathā nava pallavaḥ anayor yaḥ prakaraḥ samūhaḥ | tena namrāḥ śākhā
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075403 (0.026):
vikasitaṃ | sac ca uttamaṃ yat prasūnaṃ puṣpaṃ nava pallavaṃ ca | tayoḥ / prakaraḥ samūhaḥ | tena namrāḥ śākhā yeṣāṃ taiḥ | mādhviketi hrasvatvaṃ
yeṣāṃ te tathā taiḥ | prakaṭa saurabhākulita matta bhṛṅgollasat prasūneti
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075417 (0.016):
mahā kavi nibaddhatvāt soḍhavyam | / prakaṭa saurabhākulita matta bhṛṅgollasad iti pāṭhas tu sugama eva | punaḥ
pāṭhe prakaṭa saurabheṇākulitaṃ sarvato vyāptam | atha ca
matta bhṛṅgollasan matta bhramareṇa śobhamānam etādṛśaṃ yat prasūnam ity
arthaḥ | punaḥ kīdṛśaiḥ ? praphullā vikasitā yā nava mañjarī tayā lalitā
manoharā yā vallarī latāgra śākhā tasyāś ceṣṭitaṃ calanaṃ yeṣu taiḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075431 (0.016):
kīdṛśaiḥ ? praphullābhir nava mañjarībhir lalitā manoharā yā vallaryaḥ / agra śākhā latā vā, tabhir veṣṭitaiḥ | śivaṃ maṅgala rūpaṃ, nirbādhatvāt
punaḥ kīdṛśaṃ ? śivaṃ kalyāṇa pradam || KrdC_3.1 ||
sanātanaḥ: itaḥ prabhṛti ye 36 ślokāḥ prāpyante te śrī hari bhakti vilāse
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7627327 (0.041):
parātpara gurus tasmāt parameṣṭhī tataḥ param || ity ādi | / śrī hari bhakti vilāse (1.2)
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21060244 (0.048):
iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse / daikṣiko nāma dvitīyo vilāsaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21066158 (0.048):
iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse / śaucīyo nāma tṛtīyo vilāsaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21081457 (0.048):
iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse / ādhiṣṭhāniko nāma
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21086556 (0.048):
iti śrī gopāla bhaṭṭa vilikhite śrī bhagavad bhakti vilāse / snāpaniko nāma ṣaṣṭho vilāsaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629295 (0.054):
abhyāso nāma mano yogo mat karma śravaṇa kīrtanādi | / śrī hari bhakti vilāse (20.382) / evam ekāntināṃ prāyaḥ kīrtanaṃ smaraṇaṃ prabhoḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607884 (0.057):
kathañcid āśrayād yasya prākṛto'py uttamo bhavet || / iti śrī hari bhakti vilāse mantra māhātmya kathane
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13927154 (0.060):
vyākhyātaṃ śrī hari bhakti vilāse / tavāsmīti vadan vācā tathaiva manasā vidan |
uddṛtāḥ śrī sanātana gosvāmi prabhupādānāṃ vyākhyātāś ca | teṣāṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633217 (0.036):
pādānāṃ śrī vṛndāvana śatakādi, śrī sanātana gosvāmi pādānāṃ śrī vaiṣṇava
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7627326 (0.048):
parātpara gurus tasmāt parameṣṭhī tataḥ param || ity ādi | / śrī hari bhakti vilāse (1.2)
vyākhyāyās tu atratyāyā nātivisādṛśyatvāt sātra noddhriyate | tatraiva te
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24150829 (0.002):
tatraitasyātivyāptiparakṛnmejantaḥ"iti sūtrasthabhāṣyāsaṅgatiḥ/ / sannipātasyāśāstrīyatvānnātra sthānivatvamiti cet
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28192602 (0.005):
pañcāśannyāyena gavāderapyekaśaphavattvamakṣatam, tathāpyekatvamatra na / saḍkhyārūpam/ api tu svāśrayapādavṛttitvasvabhinnatvobhayasambandhena
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20956249 (0.006):
na caivaṃ kevalānvayisādhyakānupasaṃhāriṇya 1 vyāptiḥ/ 2 / tasyātrāsaṃgrāhyatvādityāhuḥ//
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536866 (0.007):
sargādyajagatsṛṣṭikartṛtvaṃ saṃbhavatatyatrāha 'adyava' diti/ na
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159174 (0.007):
asya kāvyavyavahārasya āsvādamātrāyattatvādityarthaḥ / / tathāca apradhānenāpi śṛṅgāreṇā'svādāt na guṇībhūtavyaṅgyavyapadeśa
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20914667 (0.007):
śaṅkāvadhiriti ca kuta ityuttarārdhasya svaṣṭatvādartho noktaḥ/ vyāptini 1 / ścayo na saṃbhavatīti tatsaṃbhavasya tarkādhīnatvāt/ tarkasya
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28116974 (0.007):
atyantānalasaṃyoge sati anucchidyamānadravatvādhikaraṇatvāt yannaivaṃ / tannaivam/ yathā pṛthivī/ jalamadhyasthaghṛtādau vyabhicāravāraṇāya asati
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24141680 (0.008):
ghañantam, anabhighānāt/ iyaṃ ca 'hṛdayasya' iti sūtra eva bhāṣye spaṣṭā// / nanvevam 'paramakārīṣagandhīputraḥ' ityatreva 'atikārīṣagandhyāputraḥ'
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9632454 (0.008):
saṃbhāvyamānairutprekṣyamāṇaiḥ / / atrātivyātpimāśāṅkate nanu kāryādityādi /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20277316 (0.008):
07,164.012a na sūcī kapiśo nātra na gavāsthir gajāsthikaḥ / 07,164.012b*1296_01 na cūlī baliśas tatra na yamī nāpi pāvakaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015430 (0.008):
bhavet, so 'tra nāvaleṣyate na saṃleṣyate na vipatsyati na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046853 (0.008):
ahaṃ bhagavan atra sthāne notrasiṣyāmi, na saṃtrasiṣyāmi, na
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1396447 (0.008):
tv āsam eva / na tvaṃ nāsīr asīr evety arthaḥ / / neme8 bhīṣmādayo9 nāsaṃ kiṃ tv āsann eva /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21623881 (0.009):
343.030. mahāsrotāṃsi cātra pravahanti/ / 343.031. agrodakā cātra bhavanti/ / 343.031. sarvasasyāni niṣpādayati/
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5351963 (0.009):
viśeṣaṇārthena arthaḥ . kañkvarap iti . kankvarap iti ucyāmāne yācitikā / atra api prasajyeta ..
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12132825 (0.010):
prativedetha / ko bhikḥu bhikḥuṇīnāṃ cchandahārako? nāsti cātra kaścid
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7582199 (0.010):
(*6,1.220) iti na bhavati / / pañcārmam, daśārmam, ity atra nalopasya asiddhatvāt arme cāvarṇaṃ dvyac
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1396534 (0.010):
2. na hānītasya / 3. mauthaṃ / 4. tadapanapārthatvāt
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12537960 (0.010):
acitimadarthatvaṃ citimato bhavati, acitimato 'citimattvād eva
draṣṭavyāḥ | / punaḥ kīdṛśam ? / vikāśi sumano rasāsvādana mañjulaiḥ sañcarac
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075452 (0.018):
vikāsi sumanorasāsvādana mañjulaiḥ sañcarac
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612853 (0.030):
vikāśi sumano ramāsvādana mañjulaiḥ sañcarac / chilimukhodgatair mukharitāntaraṃ jhaṅkṛtaiḥ |
chilīmukhodgatair mukharitāntaraṃ jhaṅkṛtaiḥ | / kapota śuka śārikāpara bhṛtādibhiḥ patribhir
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612867 (0.0):
vikāśi sumano ramāsvādana mañjulaiḥ sañcarac / chilimukhodgatair mukharitāntaraṃ jhaṅkṛtaiḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075457 (0.031):
vikāsi sumanorasāsvādana mañjulaiḥ sañcarac / chilīmukha mukhodgatair mukharitāntaraṃ jhaṅkṛtaiḥ |
virāṇitam itas tato bhujaga śatru nṛtyākulam // Krd_3.2 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075468 (0.0):
kapota śuka śārikā parabhṛtādibhiḥ patribhir / virāṇitam itas tato bhujaga śatru nṛtyākulam // Hbhv_5.169 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612871 (0.0):
kapota śuka śārikāpara bhṛtādibhiḥ patribhir / virāṇitam itas tato bhujaga śatru nṛtyākulam ||2
vṛndāvanaṃ jhaṅkṛtaiḥ śabda viśeṣair mukharitāntaraṃ śabdāyamānābhyantaram
| kīdṛśaiḥ ? jhaṅkṛtaiḥ vikāśinyāḥ praphullāyāḥ sumanasaḥ puṣpasya yo
rasaḥ madhu tasya yad āsvādanam avalehanaṃ tena mañjulair manoharaiḥ |
punaḥ kīdṛśaiḥ ? sañcareti sañcaranto bhramanto ye śilīmukhodgatair
bhramarās teṣāṃ mukhebhya udgataiḥ samutthitaiḥ | punaḥ kīdṛśam ?
vṛndāvanaṃ kapoteti pārāvata śuka śārikā kokila prabhṛtibhiḥ pakṣibhir
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9433772 (0.057):
haṃsakrauñcamayūraśukaśārikākokilābhinikūjitaṃ devabhavanam iva śriyā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583510 (0.063):
haṃsakrauñcamayūraśukaśārikākokilajīvaṃjīvakaśakunimanojñaravanir
itas tato virāṇitaṃ śabdāyitam | punaḥ kīdṛśam ? bhujaga śatrur mayūras
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10738030 (0.044):
padhātyathetastasmādato 'nuparyaityathetastasmādato / 'nuparyaityathetastasmādato
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8297526 (0.049):
dūrādeva kṛtāhlādaṃ cūḍācandrakarotkaraiḥ / / itastato gataigauryā mukhadyatijitair iva // SoKss_15,2.54 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615174 (0.055):
sāvijñānakaṃ kāyaṃ na bhakṣayati/ / 311.032. sa itaścetaśca vilokitavān/ / 311.032. tatastīkṣṇaṃ ca veṇupeśīṃ tīkṣṇāṃ gṛhītvā idamevaṃ rūpaṃ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16378930 (0.056):
mārgamāṇa itas tataḥ HV_App.I,6.39b / mārgamāṇāvitas tataḥ *HV_52.5*650:5b
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23562662 (0.057):
kāś+cit kanaka+kāñcībhir* |mukharābhir* itas* tataḥ | / babhramur* darśayantyo* *asya |śroṇīs* tanv+aṃśuka+āvṛtāḥ ||4.34|
tasya nṛtyenākulaṃ vyāptam ||2|| / punaḥ kīdṛśam ? / kalinda duhituś calal lahari vipruṣāṃ vāhibhir
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612881 (0.0):
virāṇitam itas tato bhujaga śatru nṛtyākulam ||2 / kalinda duhituś calal lahari vipruṣāṃ vāhibhir
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075479 (0.050):
virāṇitam itas tato bhujaga śatru nṛtyākulam // Hbhv_5.169 // / kalinda duhituś calal lahari vipruṣāṃ vāhibhir
vinidra sarasī ruhodara rajaś cayoddhūsaraiḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612887 (0.0):
kalinda duhituś calal lahari vipruṣāṃ vāhibhir / vinidra sarasī ruhodara rajaś cayoddhūsaraiḥ |
pradīpita manobhava vraja vilāsinī vāsasāṃ / vilolana parair niṣevitam anārataṃ mārutaiḥ // Krd_3.3 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075491 (0.0):
vinidra sarasī ruhodara rajaś cayoddhūsaraiḥ | / pradīpita manobhava vraja vilāsinī vāsasāṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612896 (0.0):
vinidra sarasī ruhodara rajaś cayoddhūsaraiḥ | / pradīpita manobhava vraja vilāsinī vāsasāṃ
mārutair vāyubhiḥ anārataṃ sarvadā niṣevitam | kīdṛśair mārutaiḥ ?
kalindeti kalinda duhitur yamunāyāś calantyo yā laharyaḥ tāsāṃ yā vipruṣo
jala bindavaḥ tāsāṃ vāhibhiḥ | etena vāyoḥ śaityam uktam | punaḥ kīdṛśaiḥ
? vinidreti vinidraṃ praphullaṃ yat sarasīruhaṃ padmaṃ tasya yad udaram
abhyantaraṃ tatra yo rajaś cayo dhūlī samūhaḥ tena uddhūsaraiḥ, etena
saurabhyam uktam | punaḥ kīdṛśaiḥ ? pradīpiteti pradīpito 'tiśayito
manobhavaḥ kāmo yāsāṃ vraja vilāsinīnāṃ gopa sundarīṇāṃ tāsāṃ yāni vāsāṃsi
vastrāṇi teṣāṃ vilolana paraiḥ cālanā śaktaiḥ | etena mānyam uktam ||
KrdC_3.3 || / punaḥ kīdṛśam ? / pravāla nava pallavaṃ marakata cchadaṃ vajra mau
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075503 (0.0):
vilolana vihāribhiḥ satata sevitaṃ mārutaiḥ // Hbhv_5.170 // / pravāla nava pallavaṃ marakata cchadaṃ vajra mauktika
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612905 (0.0):
vilolana parair niṣevitam anārataṃ mārutaiḥ ||3 / pravāla nava pallavaṃ marakata cchadaṃ vajra mau
ktika prakara korakaṃ kamala rāga nānā phalam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075510 (0.0):
pravāla nava pallavaṃ marakata cchadaṃ vajra mauktika / prakara korakaṃ kamala rāga nānā phalam | sthaviṣṭham akhila rtubhiḥ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612911 (0.0):
pravāla nava pallavaṃ marakata cchadaṃ vajra mau / ktika prakara korakaṃ kamala rāga nānā phalam |
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25781456 (0.049):
pravāla-nava-pallava-marakata-chada-vajra-mauktika-prakara-koraka-kamala-rāga / -nānā-phalādimanto hiraṇmaya-mahīruhāḥ sphuṭam atra jātā jāyamānāś ca
sthaviṣṭham akhila rtubhiḥ satata sevitaṃ kāmadaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075517 (0.0):
prakara korakaṃ kamala rāga nānā phalam | sthaviṣṭham akhila rtubhiḥ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612918 (0.0):
ktika prakara korakaṃ kamala rāga nānā phalam | / sthaviṣṭham akhila rtubhiḥ satata sevitaṃ kāmadaṃ
tad antaram api kalpakāṅghripam udañcitaṃ cintayet // Krd_3.4 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612923 (0.0):
sthaviṣṭham akhila rtubhiḥ satata sevitaṃ kāmadaṃ / tad antaram api kalpakāṅghripam udañcitaṃ cintayet ||4
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075523 (0.041):
satata sevitaṃ kāmadaṃ / tad antar api kalpakāṅghripam udañcitaṃ cintayet // Hbhv_5.171 //
tad antar api vṛndāvana madhye kalpakāṅghripam api cintayet | kīdṛśam ?
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612923 (0.057):
tad antaram api kalpakāṅghripam udañcitaṃ cintayet ||4
udañcitam ucchritam | punaḥ kīdṛśam ? sthaviṣṭham sthūlataram | punaḥ
kīdṛśam ? pravālo vidrumaḥ sa eva nava pallavaḥ kisalayaṃ yasya tam |
punaḥ kīdṛśam ? marakato yo maṇi viśeṣaḥ sa eva chadaṃ patraṃ yasya tam |
punaḥ kīdṛśam ? vajraṃ hīrakaṃ mauktikaṃ muktāḥ | anayor yaḥ prakaraḥ
samūhaḥ sa eva korakaḥ puṣpa kalikā yatra tam | punaḥ kīdṛśam ?
kamala rāgaḥ padma rāga maṇiḥ sa eva nānā vidhaṃ phalaṃ yatra tam | punaḥ
kīdṛśam ? akhilair ṛtubhiḥ ṣaḍbhir api ṛtubhiḥ satataṃ sevitaṃ sadā
parigṛhītam | etena sarva puṣpānvitatvaṃ darśitam | punaḥ kīdṛśam ?
kāmadam ākāṅkṣita pradam || KrdC_3.4 || / suhema śikharāvaler udita bhānuvad bhāsvarām
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075532 (0.0):
tad antar api kalpakāṅghripam udañcitaṃ cintayet // Hbhv_5.171 // / suhema śikharāvaler udita bhānuvad bhāsvaram
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612932 (0.0):
tad antaram api kalpakāṅghripam udañcitaṃ cintayet ||4 / suhema śikharāvaler udita bhānuvad bhāsvarām
adho 'sya kanaka sthalīm amṛta śīkarāsāriṇaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075539 (0.0):
suhema śikharāvaler udita bhānuvad bhāsvaram / adho 'sya kanaka sthalīm amṛta śīkarāsāriṇaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612939 (0.0):
suhema śikharāvaler udita bhānuvad bhāsvarām / adho'sya kanaka sthalīm amṛta śīkarāsāriṇaḥ |
pradīpta maṇi kuṭṭimāṃ kusuma reṇu puñjojjvalāṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075545 (0.0):
adho 'sya kanaka sthalīm amṛta śīkarāsāriṇaḥ | / pradīpta maṇi kuṭṭimāṃ kusuma reṇu puñjojjvalāṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612945 (0.0):
adho'sya kanaka sthalīm amṛta śīkarāsāriṇaḥ | / pradīpta maṇi kuṭṭimāṃ kusuma reṇu puñjojjvalāṃ
smaret punar atandrito vigata ṣaṭtanaṅgāṃ budhaḥ // Krd_3.5 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075548 (0.0):
pradīpta maṇi kuṭṭimāṃ kusuma reṇu puñjojjvalāṃ / smaret punar atandrito vigata ṣaṭ taraṅgāṃ budhaḥ // Hbhv_5.172 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612951 (0.0):
pradīpta maṇi kuṭṭimāṃ kusuma reṇu puñjojjvalāṃ / smaret punar atandrito vigata ṣaṭtanaṅgāṃ budhaḥ ||5
budhaḥ paṇḍitaḥ atandritaḥ nirālasyaḥ ālasya rahitaḥ san asya
kalpa vṛkṣasyādhastāt | kanaka sthalīṃ suvarṇa mayīṃ bhūmim | punaḥ smaret
cintayet | kimbhūtāṃ suhemeti | śobhamānā suvarṇa śṛṅga paṅktir yasya |
tathā tasmād udayācalād udita bhānuvat prakaṭita sūryavat
prakaṭita sūryavat bhāsvarāṃ dedīpyamānāṃ suhema śikharācale 'py uditeti
pāṭhe śobhanaṃ hema śṛṅgaṃ yatra acale parvate tasmin api śabdo
bhinna kramaḥ kanaka sthalīm ity asyānantaraṃ draṣṭavyam | asya kīdṛśasya
amṛteti ? amṛtasya yaḥ śīkaraḥ kaṇas tasyāsāro yaḥ samūhaḥ patanaṃ
tac chāliṃ yathā syāt tathā tasyāmṛta kaṇa samūha saṃvarṣiṇaḥ | kīdṛśīm ?
pradīptaiḥ pīpyamāna maṇibhiḥ padma rāgādibhiḥ baddha bhūmim | punaḥ
kīdṛśīm ? kusumeti kusuma reṇu puñjair ujjvalām | punaḥ kīdṛśīm ? vigateti
vigatā dūrībhūtā ṣaṭ taraṅgāḥ kāma krodhādayaḥ aśanāyāpi
pāsāśoka moha jarā mṛtyavo vā yasyās tām || KrdC_3.5 ||
tad ratna kuṭṭima niviṣṭa mahiṣṭha yoga
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075559 (0.0):
smaret punar atandrito vigata ṣaṭ taraṅgāṃ budhaḥ // Hbhv_5.172 // / tad ratna kuṭṭima niviṣṭa mahiṣṭha yoga
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612957 (0.0):
tad ratna kuṭṭima niviṣṭa mahiṣṭha yoga
pīṭhe 'ṣṭa patram aruṇaṃ kamalaṃ vicintya |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075565 (0.0):
tad ratna kuṭṭima niviṣṭa mahiṣṭha yoga / pīṭhe'ṣṭa patram araṇaṃ kamalaṃ vicintya |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612964 (0.0):
tad ratna kuṭṭima niviṣṭa mahiṣṭha yoga / pīṭhe'ṣṭa patram aruṇaṃ kamalaṃ vicintya |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15951525 (0.051):
ratnakuṭṭimapīṭhe 'sminnaruṇaṃ kamalaṃ smaret / / aṣṭapatraṃ ca tanmadhye mukundaṃ saṃsmaretsthitam // NarP_1,80.47 //
udyad virocana sarocir amuṣya madhye / sañcintayet sukha niviṣṭham atho mukundam // Krd_3.6 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075570 (0.0):
pīṭhe'ṣṭa patram araṇaṃ kamalaṃ vicintya | / udyad virocana sarocir amuṣya madhye
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612972 (0.0):
pīṭhe'ṣṭa patram aruṇaṃ kamalaṃ vicintya | / udyad virocana sarocir amuṣya madhye
tasyāḥ kanaka sthalyāḥ yad ratna kuṭṭimaṃ ratna baddha bhū bhāgaḥ | tatra
niviṣṭaṃ sthitaṃ mahiṣṭhaṃ mahad yoga pīṭhaṃ tatrāṣṭa patram aṣṭau patrāṇi
yatra tat tathāruṇaṃ lohitam | ata evodyatāditya sannibham | evambhūtaṃ
padmaṃ vicintya | athānantaram amuṣyāruṇa varṇāṣṭa dala kamalasya madhye
mukundamṃ kṛṣṇaṃ cintayet | kīdṛśam ? sukha niviṣṭhaṃ sukhāsīnam
ādi kulakam ata ārabhya || KrdC_3.6 || / punaḥ kīdṛśam ?
sūtrāma ratna dalitāñjana megha puñja
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075583 (0.0):
sañcintayet ssukha niviṣṭam atho mukundam // Hbhv_5.173 // / sūtrāmaratna dalitāñjana megha puñja
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612980 (0.0):
sañcintayet sukha niviṣṭham atho mukundam ||6 / sūtrāma ratna dalitāñjana megha puñja
pratyagra nīla jalajanma samāna bhāsam | / susnigdha nīla ghana kuñcita keśa jālaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075585 (0.0):
sūtrāmaratna dalitāñjana megha puñja / pratyagra nīla jalajanma samāna bhāsam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075594 (0.0):
susnigdha nīla ghana kuñcita keśa jālaṃ / rājan manojña śiti kaṇṭha śikhaṇḍa cūḍam // Hbhv_5.174 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612991 (0.0):
sūtrāma ratna dalitāñjana megha puñja / pratyagra nīla jalajanma samāna bhāsam |
rājan manojña śiti kaṇṭha śikhaṇḍa cūḍam // Krd_3.7 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075599 (0.0):
susnigdha nīla ghana kuñcita keśa jālaṃ / rājan manojña śiti kaṇṭha śikhaṇḍa cūḍam // Hbhv_5.174 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612996 (0.0):
susnigdha nīla ghana kuñcita keśa jālaṃ / rājan manojña śiti kaṇṭha śikhaṇḍa cūḍam ||7
sūtrāma ratnam indranīla maṇiḥ dalitāñjanaṃ bhinnāñjanaṃ ghṛṣṭa kajjalam
iti megha puñjo megha samūhaḥ pratyagra nīla jalajanma navīna nīla padmam
eṣāṃ samānā bhā dīptir yasya tam | punaḥ kīdṛśam ? susnigdheti susnigdhāḥ
sucikkaṇā nīlāḥ śyāmā ghanā niviḍāḥ kuñcitāḥ kuṭilāḥ ye keśās teṣāṃ jālaṃ
samūho yatra tam | punaḥ kīdṛśam ? rājann iti | rājat śobhamānaṃ manojñaṃ
manoharaṃ yac chiti kaṇṭha śikhaṇḍaṃ mayūra picchaṃ tad eva cūḍāyāṃ yasya
tam || KrdC_3.7 || / punaḥ kīdṛśam ? / rolambalālita sura druma sūnu kalpi
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075607 (0.029):
rolamba lālita sura druma sūna kalpi
tottaṃsam utkaca navotpala karṇa pūram |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075615 (0.0):
rolamba lālita sura druma sūna kalpi / tottaṃsam utkaca navotpala karṇa pūram |
lolālaka sphurita bhāla tala pradīpta
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075621 (0.0):
tottaṃsam utkaca navotpala karṇa pūram | / lolālaka sphurita bhāla tala pradīpta
gorocanā tilakam uccala cilli mālam // Krd_3.8 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075624 (0.0):
lolālaka sphurita bhāla tala pradīpta / gorocanā tilakam uccala cilli mālam // Hbhv_5.175 //
rolambo bhramaras tena lālitaṃ prītyā sevitaṃ yat sura druma prasūnaṃ
pārijāta puṣpaṃ tena kalpitaḥ racita uttaṃsaḥ śiro bhūṣaṇaṃ yena sa tathā
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25289765 (0.003):
tam | punaḥ kīdṛśaṃ ? barhī mayūras tasya barhaṃ picchaṃ tena kṛta / uttaṃsaḥ śirobhūṣaṇaṃ yena tam | punaḥ kīdṛśaṃ ? sarva sākṣiṇaṃ | punaḥ
tam | punaḥ kīdṛśam ? utkacaṃ vikasitam yan navotpala karṇa pūram | tad
eva karṇābharaṇaṃ yasya sa tathā tam | punaḥ kīdṛśam ? lolāś cañcalā
alakāḥ keśa viśeṣās taiḥ sphuritaṃ śobhamānaṃ yad bhāla talaṃ lalāṭa talaṃ
tatra pradīptaṃ gorocanā tilakam yasya sa tathā tam | punaḥ kīdṛśam ?
uccala cilli mālaṃ cañcala bhrū latākam || KrdC_3.8 ||
punaḥ kīdṛśam ? / āpūrṇa śārada gatāṅka śaśāṅka bimba
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075634 (0.0):
gorocanā tilakam uccala cilli mālam // Hbhv_5.175 // / āpūrṇa śārada gatāṅka śaśāṅka bimba
kāntānanaṃ kamala patra viśāla netram |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075636 (0.0):
āpūrṇa śārada gatāṅka śaśāṅka bimba / kāntānanaṃ kamala patra viśāla netram |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613010 (0.0):
āpūrṇa śārada gatāṅkuśa śāṅka bimba / kāntānanaṃ kamala patra viśāla netram |
ratna sphuran makara kuṇḍala raśmi dīpta
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075646 (0.0):
ratna sphuran makara kuṇḍala raśmi dīpta / gaṇḍa sthalī mukuram unnata cāru nāsam // Hbhv_5.176 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613016 (0.0):
kāntānanaṃ kamala patra viśāla netram | / ratna sphuran makara kuṇḍala raśmi dīpta
gaṇḍa sthalī mukuram unnata cāru nāsam // Krd_3.9 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075650 (0.0):
ratna sphuran makara kuṇḍala raśmi dīpta / gaṇḍa sthalī mukuram unnata cāru nāsam // Hbhv_5.176 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613020 (0.0):
ratna sphuran makara kuṇḍala raśmi dīpta / gaṇḍa sthalī mukuram unnata cāru nāsam ||8
āpūrṇaḥ sampūrṇaḥ śāradaḥ śarat sambandhī gatāṅkaḥ śaśāṅka bimbaś
candra maṇḍalas tadvat kāntaṃ manoharam ānanaṃ mukhaṃ yasya tathā tam |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25278065 (5.960):
cañcalaṃ vyāptaṃ vā yat phullaṃ vikasitaṃ padmaṃ tadvat pramugdhaṃ / manoharaṃ ānanaṃ mukhaṃ yasya tam | punaḥ kīdṛśaṃ ? śrīmat doṣa rahitaṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25278740 (0.059):
candra maṇḍalaṃ tadvad vadanaṃ mukhaṃ yasya sa tathā tam | punaḥ kīdṛśaṃ ?
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14220931 (0.061):
kāntaṃ manoharaṃ mukhaṃ tasyāḥ mukham / / atra smṛtiḥ /
punaḥ kīdṛśam ? kamala patravad viśāle vistīrṇe netre yasya sa tathā tam |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25278740 (0.051):
candra maṇḍalaṃ tadvad vadanaṃ mukhaṃ yasya sa tathā tam | punaḥ kīdṛśaṃ ?
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25278066 (0.059):
manoharaṃ ānanaṃ mukhaṃ yasya tam | punaḥ kīdṛśaṃ ? śrīmat doṣa rahitaṃ
punaḥ kīdṛśam ? ratneti ratnaiḥ sphuranc chobhamānaṃ yan makara kuṇḍalaṃ
makarākāra kuṇḍalaṃ tasya ye raśmayaḥ taiḥ pradīptā śobhamānā gaṇḍa sthalī
sa eva mukuro darpaṇo yasya tathā tam | punaḥ kīdṛśam ? unnateti unnatā
manoharā nāsā yasya sa tathā tam || KrdC_3.9 || / punaḥ kīdṛśam ?
sindūra sundaratarādharam indu kunda / mandāra manda hasita dyuti dīpitāṅgam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075664 (0.0):
gaṇḍa sthalī mukuram unnata cāru nāsam // Hbhv_5.176 // / sindūra sundaratarādharam indu kunda
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613033 (0.0):
sidnūra sundaratarādharam indu kunda / mandāra manda hasita dyuti dīpitāṅgam |
vanya pravāla kusuma pracayāvakpta / graiveyakojjvala manohara kambu kaṇṭham // Krd_3.10 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075671 (0.0):
mandāra manda hasita dyuti dīpitāṅgam | / vanya pravāla kusuma pracayāvakpta
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613034 (0.0):
mandāra manda hasita dyuti dīpitāṅgam | / vanya pravāla kusuma pracayāvak pta
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613042 (0.048):
mandāra manda hasita dyuti dīpitāṅgam | / vanya pravāla kusuma pracayāvak pta
sindūravan manoharo adharo yasya sa tathā tam | punaḥ kīdṛśam ?
indu kundeti induś ca kundaṃ kunda puṣpaṃ mandāraḥ śukla mandāraḥ
arka puṣpaṃ vā tadvan manda hasitam īṣad dhāsyaṃ tasya dyutir dīptiḥ tathā
dīpitā śobhitā āśā diśo yena sa tathā tam | punaḥ kīdṛśam ? vanyeti vanyaṃ
vanyodbhavaṃ yat pravāla kusumaṃ nava pallava puṣpaṃ tasya yaḥ samūhas
tenāvakptaṃ sampāditaṃ yad graiveyakaṃ kaṇṭhābharaṇaṃ tenojjvalo
dedīpyamāno manoharaḥ kambu kaṇṭhaḥ trirekhāṅkitaḥ kaṇṭho yasya sa tathā
tam || KrdC_3.10 || / punaḥ kīdṛśam ? / matta bhramara juṣṭa vilambamāna
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613048 (1.192):
graiveyakojjvala manohara kambu kaṇṭham ||9 / matta bhramara juṣṭa vilambamāna / santāna kapra sava dāma pariṣkṛtāṃsam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075678 (0.061):
matta bhramad bhramara juṣṭa vilambamāna / santānaka prasava dāma pariṣkṛtāṃsam |
santāna kapra sava dāma pariṣkṛtāṃsam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613055 (0.0):
matta bhramara juṣṭa vilambamāna / santāna kapra sava dāma pariṣkṛtāṃsam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075685 (0.032):
santānaka prasava dāma pariṣkṛtāṃsam | / hārāvalī bhagaṇa rājita pīvaroro
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25266836 (0.046):
sevitam | atha ca vilambamānam evambhūtaṃ yat santāna kapra sava dāma
hārāvalī bhagaṇa rājita pīvaroro
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075692 (0.0):
santānaka prasava dāma pariṣkṛtāṃsam | / hārāvalī bhagaṇa rājita pīvaroro
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613062 (0.0):
santāna kapra sava dāma pariṣkṛtāṃsam | / hārāvalī bhagaṇa rājita pīvaroro
vyoma sthalī lasita kaustubha bhānumantam // Krd_3.11 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075694 (0.0):
hārāvalī bhagaṇa rājita pīvaroro / vyoma sthalī lalita kaustubha bhānumantam // Hbhv_5.178 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613067 (0.0):
hārāvalī bhagaṇa rājita pīvaroro / vyoma sthalī lasita kaustubha bhānumantam ||10
mattāḥ kṛta madhu pānā bhramantaś carantau ye bhramarās tair juṣṭaṃ
sevitam | atha ca vilambamānam evambhūtaṃ yat santāna kapra sava dāma
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613051 (0.046):
matta bhramara juṣṭa vilambamāna / santāna kapra sava dāma pariṣkṛtāṃsam |
kalpa vṛkṣa puṣpa dāma tena dāmnā pariṣkṛtaḥ svalaṅkṛto aṃso yasya sa
tathā tam | punaḥ kīdṛśam ? hārāvaly eva bhagaṇo nakṣatra samūhaḥ | tena
rājitaṃ śobhitaṃ pīvaraṃ māṃsalaṃ yad uro hṛdayaṃ tad eva vyoma sthala
ākāśa bhūmiḥ tayā lasitaḥ śobhitaḥ kaustubha eva bhānuḥ sūryas tena yuktam
| atra rūpakālaṅkāra eva nopamālaṅkāraḥ nakṣatra gaṇa sūryayor
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113879 (0.055):
[VIII.6 rūpakālaṅkāraḥ] / rūpakālaṅkāraḥ / / āropaviṣayasya syādatirohitarūpiṇaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112587 (0.064):
lakṣyata iti nopamā ; kiṃ tu rūpakālaṅkāraḥ / / [VIII.2 rīpakālaraṅkāraḥ]
asambandhatvāt | evaṃ ca saty eka kāle dvayoḥ śobhā labhyata iti bhāvaḥ ||
KrdC_3.11 || / punaḥ kīdṛśam ? / śrīvatsa lakṣaṇa sulakṣitam unnatāṃsam
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25266924 (0.0):
bhṛṅgāṅganā nikara mañjula roma rājim // Krd_3.12 // / śrīvatsa lakṣaṇa sulakṣitam unnatāṃsam ājānu pīna parivṛtta sujāta bāhum
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613075 (0.0):
vyoma sthalī lasita kaustubha bhānumantam ||10 / śrīvatsa lakṣaṇa sulakṣitam unnatāṃsam
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075705 (0.028):
śrīvatsa lakṣaṇa sulakṣitam unnatāṃsa
ājānu pīna parivṛtta sujāta bāhum | / ābandhurodaram udāra gambhīra nābhiṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075714 (0.0):
śrīvatsa lakṣaṇa sulakṣitam unnatāṃsa / ājānu pīna parivṛtta sujāta bāhum |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25266933 (0.0):
śrīvatsa lakṣaṇa sulakṣitam unnatāṃsam ājānu pīna parivṛtta sujāta bāhum
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613084 (0.0):
śrīvatsa lakṣaṇa sulakṣitam unnatāṃsam / ājānu pīna parivṛtta sujāta bāhum |
bhṛṅgāṅganā nikara mañjula roma rājim // Krd_3.12 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25266939 (0.0):
ābandhurodaram udāra gambhīra nābhiṃ bhṛṅgāṅganā nikara mañjula roma rājim
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613089 (0.0):
ābandhurodaram udāra gambhīra nābhiṃ / bhṛṅgāṅganā nikara mañjula roma rājim ||11
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075718 (0.020):
ābandhurodaram udāra gabhīra nābhiṃ / bhṛṅgāṅganānikara vañjula roma rājim // Hbhv_5.179 //
śrīvatsa lakṣaṇa sulakṣitam unnatāṃsam ājānu pīna parivṛtta sujāta bāhum
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075710 (0.0):
vyoma sthalī lalita kaustubha bhānumantam // Hbhv_5.178 // / śrīvatsa lakṣaṇa sulakṣitam unnatāṃsa
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613080 (0.0):
vyoma sthalī lasita kaustubha bhānumantam ||10 / śrīvatsa lakṣaṇa sulakṣitam unnatāṃsam
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25266897 (0.055):
punaḥ kīdṛśam ? / śrīvatsa lakṣaṇa sulakṣitam unnatāṃsam
ābandhurodaram udāra gambhīra nābhiṃ bhṛṅgāṅganā nikara mañjula roma rājim
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075718 (0.0):
ājānu pīna parivṛtta sujāta bāhum | / ābandhurodaram udāra gabhīra nābhiṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25266916 (0.0):
ābandhurodaram udāra gambhīra nābhiṃ / bhṛṅgāṅganā nikara mañjula roma rājim // Krd_3.12 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613089 (0.0):
ājānu pīna parivṛtta sujāta bāhum | / ābandhurodaram udāra gambhīra nābhiṃ
|| KrdC_3.12 || / punaḥ kīdṛśam ? / nānā maṇi praghaṭitāṅgada kaṅkaṇormi
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613097 (0.0):
bhṛṅgāṅganā nikara mañjula roma rājim ||11 / nānā maṇi praghaṭitāṅgada kaṅkaṇormi
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075724 (0.064):
bhṛṅgāṅganānikara vañjula roma rājim // Hbhv_5.179 // / nānā maṇi praghaṭitāṅgada kaṅkaṇormi
graiveya sāra sana nūpura tunda bandham |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613102 (0.0):
nānā maṇi praghaṭitāṅgada kaṅkaṇormi / graiveya sāra sana nūpura tunda bandham |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075732 (0.056):
graiveya sāra sana nūpura tunda bandham | / divyāṅga rāga paripiñjaritāṅga yaṣṭi
dvyāṅga rāga paripañjaritāṅga yaṣṭim / āpīta vastra parivīta nitamba bimbam // Krd_3.13 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613111 (0.0):
graiveya sāra sana nūpura tunda bandham | / dvyāṅga rāga paripañjaritāṅga yaṣṭim
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075735 (0.053):
graiveya sāra sana nūpura tunda bandham | / divyāṅga rāga paripiñjaritāṅga yaṣṭi
nānā maṇibhir indranīlādibhir ghaṭitāḥ sambaddhāḥ | aṅgadā bāhu valayās
tathā kaṅkaṇā ūrmir mudrikā graiveyaṃ grīvālaṅkāraḥ rasanayā
kṣudra ghaṇṭikayā saha āsamantāt vartate yau nūpurau tunda bandhaḥ
udara bandhanārthaṃ suvarṇa ḍorakam ete alaṅkārā yasya sa tathā tam |
punaḥ kīdṛśam ? divyaḥ paramotkṛṣṭo yo 'nurāgaḥ sugandhi cūrṇaṃ tena
piñjaritā nānā varṇā aṅga yaṣṭi raṅga latā yasya sa tathā tam | punaḥ
kīdṛśam ? āpītam atiśayena pītaṃ yad vastraṃ tena parito vīto veṣṭito
nitamba bimbo yena sa tathā tam | yadyapi strī kaṭyāṃ
nitamba pada prayogaḥ kośe dṛśyate tathāpi tadvan manoharatayā puṃskaṭyām
api prayogo na viruddhaḥ || KrdC_3.13 || / punaḥ kīdṛśam ?
cārūru jānum anuvṛtta manojña jaṅgha
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613119 (0.0):
āpīta vastra parivīta nitamba bimbam ||12 / cārūru jānum anuvṛtta manojña jaṅgha
kāntonnata prapada nindita kūrma kāntim |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075758 (0.0):
cārūrujānu manuvṛtta manojña jaṅghaṃ / kāntonnata prapada nindita kūrma kāntim |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613125 (0.0):
cārūru jānum anuvṛtta manojña jaṅgha / kāntonnata prapada nindita kūrma kāntim |
māṇikya darpaṇa lasan nakharāji rājad
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613130 (0.0):
kāntonnata prapada nindita kūrma kāntim | / māṇikya darpaṇa lasan nakharāji rājad
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075764 (0.050):
kāntonnata prapada nindita kūrma kāntim | / māṇikya darāṇa lasan nakharājirāja
raktāṅguli cchadan sundara pāda padmam // Krd_3.14 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613135 (0.049):
māṇikya darpaṇa lasan nakharāji rājad / ratnāṅguli cchadan sundara pāda padmam ||13
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075768 (0.050):
māṇikya darāṇa lasan nakharājirāja / dratnāṅguli cchadana sundara pāda padmam // Hbhv_5.181 //
kāntau kamanīyau unnatau uccau yau prapadau pādāgrau tābhyāṃ ninditā
tiraskṛtā kūrmasya kacchapasya kāntiḥ dīptir yena sa tathā tam | punaḥ
kīdṛśam ? māṇikya ghaṭito yo darpaṇas tadval lasantī śobhamānā
nakha paṅktiḥ tathā rājantyaḥ śobhamānā yā raktāṅgulayas tā eva cchadanāni
patrāṇi taiḥ sundaraṃ pāda padmaṃ yasya sa tathā tam || KrdC_3.14 ||
punaḥ kīdṛśam ? / matsyāṅkuśāra dara ketu yavābja vajra
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613145 (1.192):
matsyāṅkuśāradara ketu yavābja vajra
saṃlakṣitāruṇa karāṅghri talābhirāmam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613151 (0.0):
matsyāṅkuśāradara ketu yavābja vajra / saṃlakṣitāruṇa karāṅghri talābhirāmam |
lāvaṇya sāra samudāya vinirmitāṅga / saundarya nirjita manobhava deha kāntim // Krd_3.15 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075794 (0.0):
lāvaṇya sāra samudāya vinirmitāṅga / saundarya nirjita manobhava deha kāntim // Hbhv_5.182 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613159 (0.0):
saṃlakṣitāruṇa karāṅghri talābhirāmam | / lāvaṇya sāra samudāya vinirmitāṅga
matsyo mīnaḥ aṅkuśo astra viśeṣaḥ ariś cakro daraḥ śaṅkhaḥ ketur dhvajaḥ
yavaḥ prasiddhaḥ abjaṃ padmaṃ vajraḥ kuliśākāras trikoṇaḥ etaiḥ sulakṣitaṃ
samyak vihitaṃ yad aruṇatarāṅghri talaṃ lohitatara caraṇa talaṃ
Davuldena Jnanesvara Mahasthavira: Yasodharacarita (davyasou.htm.txt) 26526933 (0.062):
atītaḍat pādatalena bhūtalaṃ / jajṛmbha ūrdhvaṃ vicakarṣa mūrdhajam |
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233121 (0.063):
yasyā lekhanamātreṇa % prasrāvo 'ṅghritalaṃ bhavet // KubjT_10.5 // / ākhkhilla bheṭṭā durvasa $ ākhkhille usi ānnidi &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17469986 (0.063):
yasyā lekhanamātreṇa prasrāvo 'ṅghritalaṃ bhavet // KubjT_10.5 // / ākhkhilla bheṭṭā durvasa ākhkhille usi ānnidi /
tenābhirāmaḥ sarva jana priyas tam | punaḥ kīdṛśam ? lāvaṇyasya
saundaryasya yaḥ sāra samudāya utkṛṣṭa bhāga samudāyaḥ tena vinirmitaṃ
ghaṭitaṃ yad aṅga saundaryaṃ tena ninditā tiraskṛtā manobhavasya
kāmadevasya kāntiḥ śarīra śobhā yena sa tathoktam || KrdC_3.15 ||
punaḥ kīdṛśam ? / āsyāravinda paripūrita veṇu randhra
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613166 (0.0):
saundarya nirjita manobhava deha kāntim ||14 / āsyāravinda paripūrita veṇu randhra
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25278763 (0.056):
punaḥ kīdṛśaṃ ? śobhanā nāsā yasya tam | punaḥ kīdṛśaṃ ? / manohareṣad hāsya yuktam || KrdC_5.25 ||
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075799 (0.060):
saundarya nirjita manobhava deha kāntim // Hbhv_5.182 // / āsyāravinda paripūrita veṇu randhra
lolat karāṅguli samīrita divya rāgaiḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613171 (0.0):
āsyāravinda paripūrita veṇu randhra / lolat karāṅguli samīrita divya rāgaiḥ |
śaśvad dravī kṛta vikṛṣṭa samasta jantu / santāna santatim ananta sukhāmbu rāśim // Krd_3.16 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075816 (0.0):
śaśvad ddravīkṛta vikṛṣṭa samasta jantu / santāna santatim ananta sukhāmbu rāśim // Hbhv_5.183 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613181 (0.0):
lolat karāṅguli samīrita divya rāgaiḥ | / śaśvad dravī jṛta vikṛṣṭa samasta jantu
śaśvan nityaṃ dravī kṛtānayatī kṛtā vikṛṣṭā ākṛṣṭā samasta jantoḥ prāṇinaḥ
santāna santatiḥ santāna paramparā yena sa tathā tam | kaiḥ ? āsyam
evāravindaṃ padmaṃ tena paripūritaṃ yad veṇu randhraṃ vaṃśī randhram atra
lolantī cañcalā yā karāṅgulis tayā samīritāḥ samutpāditā ye divyā utkṛṣṭā
rāgā dhvanayaḥ svarās tair ity arthaḥ | punaḥ kīdṛśam ? ananteti |
aparimitānanda samudram || KrdC_3.16 || / punaḥ kīdṛśam ?
gobhir mukhāmbuja vilīna vilocanābhi / rūdhobhara skhalita manthara mandagābhiḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075830 (0.0):
gobhir mukhāmbuja vilīna vilocanābhi / rūdhobhara skhalita manthara mandagābhiḥ |
dantāgra daṣṭa pariśiṣṭa tṛṇāṅkurābhir
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075835 (0.0):
rūdhobhara skhalita manthara mandagābhiḥ | / dantāgra daṣṭa pariśiṣṭa tṛṇāṅkurābhi
ālambi vāladhi latābhir athābhivītam // Krd_3.17 //
athānantaraṃ gobhir abhivītaṃ sarvato veṣṭitam | kimbhūtābhiḥ ? mukhāmbuje
parameśvara mukha padme vilīne sambadde locane yāsāṃ tās tathā tābhiḥ |
punaḥ kīdṛśābhiḥ ? ūdhobhareti / stana gaurava skhalana sālasālpa gamana śīlābhiḥ | punaḥ kīdṛśābhiḥ ?
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12497473 (0.064):
yas tāsāṃ jayatīty4 ādi vilāpād vyagratāṃ gataḥ | / tāsām āvirabhūd5 evaṃ sudhībhir adhivarṇitaḥ ||92|| / yāsāṃ stana-kāśmīra-śasta-vastrāsanaṃ gataḥ |
dantāgreṇa daṣṭaḥ pariśiṣṭa tṛṇāṅkuro bhakṣaṇāvaśiṣṭa tṛṇāṅkuro yābhis tās
Dantyosthavidhi (dantyovu.htm.txt) 25317760 (0.061):
adharād uttare bhāge bhāgāt prativibhāgaśaḥ | / daśanāgreṇa saṃspṛṣṭyo na tu pīḍāsu yojayet || 2.1 ||
tathā tābhiḥ | punaḥ kīdṛśābhiḥ ? ālambīti ālambinī lambamānā vāladhi latā
yāsāṃ tās tathā tābhiḥ || KrdC_3.17 || / punaḥ kīdṛśam ? / sa prasrava stana vicūṣaṇa pūrṇa niśca
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075847 (1.192):
saprasravastana vicūṣaṇa pūrṇa niśca
lāsyāvaṭa kṣarita phenila dugdha mugdhaiḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075853 (0.0):
saprasravastana vicūṣaṇa pūrṇa niśca / lāsyāvaṭakṣarita phenila dugdha mugdhaiḥ |
veṇu pravartita manohara mandra gīta / dattocca karṇa yugalair api tarṇakaiś ca // Krd_3.18 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075861 (0.0):
lāsyāvaṭakṣarita phenila dugdha mugdhaiḥ | / veṇu pravartita manohara mandragīta
tarṇakaiś caika vārṣikaiś cābhivītam iti pūrveṇānvayaḥ | kīdṛśaiḥ ?
prasraveṇa kṣarad dugdhena saha vartate yat stana vicūṣaṇaṃ dantoṣṭhena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6270505 (0.039):
hāroyamityatra stanasaṅgihāraluṭhanena stanasaṅgikāmukaluṭhanasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 916455 (0.047):
atra kecidāhuḥ sahastrāyudhena saha vartata iti sasahastrāyuvaḥ sa"
stanākarṣaṇaṃ tena paripūrṇo niścalaḥ sthiraś ca ya āsyāvaṭaḥ
mukha vivaraṃ tataḥ kṣaritaṃ galitaṃ yat phenilaṃ sa phenaṃ dugdhaṃ tena
mugdhair manoharaiḥ | punaḥ kīdṛśaiḥ ? veṇv iti | veṇur vaṃśī tena
pravartitā cālitā manoharā āhlāda kāriṇī mandrānalpā yā gītir gānaṃ tatra
dattam uccaṃ karṇa yugalaṃ yais tathā taiḥ || KrdC_3.18 ||
punaḥ kīdṛśam ? / pratyagra śṛṅga mṛdu mastaka samprahāra
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075869 (0.0):
dattocca karṇa yugalair api tarṇakaiś ca // Hbhv_5.185 // / pratyagra śṛṅga mṛdu mastaka samprahāra
saṃrambha valgana vilola khurāgra pātaiḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075875 (0.0):
pratyagra śṛṅga mṛdu mastaka samprahāra / saṃrambha valgana vilola khurāgra pātaiḥ |
āmedurair bahula sāsna galair udagra / pucchaiś ca vatsatara vatsatarī nikāyaiḥ // Krd_3.19 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075882 (0.0):
saṃrambha valgana vilola khurāgra pātaiḥ | / āmedurair bahula sāsna galair udagra
vatsataraḥ traivārṣiko balīvardaḥ | vatsatarī traivarṣikī gauḥ | etayor
nikāyaiḥ samūhaiḥ pratyagraṃ navīnaṃ śṛṅgaṃ yasminn evambhūtaṃ yat mṛdu
mastakaṃ tatra yaḥ samprahāraḥ abhighātaḥ anya vatsatarasya yudhyataḥ tena
yaḥ saṃrambhaḥ krodhātiśayas tena yad valganam itas tato vicalanaṃ tena
vilolaḥ anavasthitaḥ khurāgra pāto yeṣāṃ te tathā taiḥ | punaḥ kīdṛśaiḥ ?
āmeduraiḥ susnigdhaiḥ puṣṭair iti vā | punaḥ kīdṛśaiḥ ? bahulātiśayitā
sāsnā yatra sa evambhūto galo yeṣāṃ te tathā taiḥ | sāsnā ca gala kambalaḥ
| punaḥ kīdṛśaiḥ ? udagra pucchaiḥ || KrdC_3.19 || / punaḥ kīdṛśam ?
hambā rava kṣubhita dig valayair mahadbhi
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075890 (0.0):
hambā rava kṣubhita dig valayair mahadbhi
rapy ukṣabhiḥ pṛthu kakudbhara bhāra khinnaiḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075897 (0.0):
hambā rava kṣubhita dig valayair mahadbhi / rapy ukṣabhiḥ pṛthu kakudbhara bhāra khinnaiḥ |
uttambhita śruti puṭī paripīta vaṃśa / dhvānāmṛtoddhṛta vikāśi viśāla ghoṇaiḥ // Krd_3.20 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075906 (0.0):
rapy ukṣabhiḥ pṛthu kakudbhara bhāra khinnaiḥ | / uttambhita śruti puṭī parivīta vaṃśa
mahadbhir ukṣabhir balīvardair apy abhivītam | kīdṛśaiḥ ? hambā raveṇa
svara viśeṣeṇa kṣubhitaḥ kṣobhaṃ prāpito dig valayo dik samūho yais te
tathā taiḥ | punaḥ kīdṛśaiḥ ? pṛthur atiśayito yaḥ kakudbharaḥ
apara gala bharaḥ sa eva bhāras tena khinnaiḥ alasaiḥ | punaḥ kīdṛśaiḥ ?
uttambhiteti ūrdhvaṃ stambhitā utthāpitā yā śruti puṭī tayā paripītam
atiśayena śrutaṃ yad vaṃśasya dhvānāmṛtaṃ śabda rūpāmṛtaṃ tenodvṛttā
ūrdhvaṃ prāpitā vikāśinī prasphuṭā viśālā dīrghā ghoṇā nāsā yeṣāṃ te tathā
taiḥ || KrdC_3.20 || / punaḥ kīdṛśam ? / gopaiḥ samāna guṇa śīla vayo vilāsa
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075916 (0.0):
gopaiḥ samāna guṇa śīla vayo vilāsa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14419457 (0.0):
gopaiḥ samāna guṇa śīla vayo vilāsa veśyaiś ca iti | pādma nirmāṇa khaṇḍe
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741228 (0.028):
kaimutyam āha yad-bhāveti | yathā samāna-guṇa-śīla-vayo-vilāsa-veśaiś cety
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19343589 (0.029):
gopaiḥ samāna guṇa śīla vayo vilāsa veṣaiś ca ity ādau darśitam |
veśaiś ca mūrcchita kala svana veṇu vīṇaiḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075922 (0.0):
gopaiḥ samāna guṇa śīla vayo vilāsa / veśaiś ca mūrcchita kala svana veṇu vīṇaiḥ |
mandroccatāra paṭa gāna parair vilola
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075929 (0.0):
veśaiś ca mūrcchita kala svana veṇu vīṇaiḥ | / mandroccatāra paṭa gāna parair vilola
dor vallarī lalita lāsya vidhāna dakṣaiḥ // Krd_3.21 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075933 (0.0):
mandroccatāra paṭa gāna parair vilola / dor vallarī lalita lāsya vidhāna dakṣaiḥ // Hbhv_5.188 //
gopaiś cābhivītam | kīdṛśaiḥ ? samāneti guṇa udayādiḥ śīlaṃ dhairyādi vayo
bālyādi vilāsaḥ krīḍanaṃ veśaḥ saṃsthāna viśeṣaḥ samānāḥ tulyāḥ
guṇa śīlādayo yeṣāṃ te tathā taiḥ | punaḥ kīdṛśaiḥ ? mūrcchāṃ prāpitaḥ
kalo 'vyakta madhuraḥ svaro rāgo yatra veṇuś ca vīnā ca | veṇu vīṇair
mūrcchita kala svare veṇu vīṇe yeṣāṃ taiḥ tathā | tad uktam
svaraḥ sammūrchito yatra rāgatāṃ pratipadyate | / mūrchanām iti tāṃ prāhuḥ kavayo grāma sambhavām |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25268853 (0.0):
saṃmūrchitaḥ svaro yatra rāgatāṃ pratipadyate | / mūrchanām iti tāṃ prāhuḥ kavayo grāma sambhavām ||
sapta svarās trayo grāmā mūrchanās tv eka viṃśatiḥ ||
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4614097 (0.0):
tato 'haṃ saṃpravakṣyāmi yāthātathyena suvratāḥ // BndP_2,61.28 // / sapta svarāstrayo grāmā mūrchanāstvekaviṃśatiḥ /
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25268844 (0.0):
yā mūrchanā manoharā ekatriṃśati prakārās tābhiḥ saṃprīṇayantam | / sapta svarās trayo grāmā mūrchanās tv ekaviṃśatiḥ |
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10844618 (0.0):
martye ca bhramase yogin na kenāpi nivāryase // RKS_101.14 // / saptasvarāstrayo grāmā mūrchanās tv ekaviṃśatiḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15551416 (0.023):
gāndhāro madhyamaḥ ṣaḍjas $ trayo grāmāśca pārvati & / saptasvarāstrayo grāmā % mūrchanāścaikaviṃśatiḥ // SvaT_12.16 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27808616 (0.023):
gāndhāro madhyamaḥ ṣaḍjas trayo grāmāśca pārvati / / saptasvarāstrayo grāmā mūrchanāścaikaviṃśatiḥ // SvaT_12.16 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18846625 (0.036):
martye vā bhrama vai yoginna kenāpi nivāryase // RKV_78.11 // / sapta svarāstrayo grāmā mūrcchanāścaikaviṃśatiḥ /
punaḥ kīdṛśaiḥ ? mandrocceti mandraṃ nīcaiḥ uccam atiśāyitaṃ tāro
yati viśeṣas tena paṭu spaṣṭaṃ yad gānaṃ tat parais tad āsaktaiḥ | punaḥ
kīdṛśaiḥ ? viloleti vilolā yā dor vallarī bāhu latā tayā yal lalitaṃ
manoharaṃ lāsyaṃ nṛtyaṃ tasya vidhānaṃ karaṇaṃ tatra dakṣaiḥ kuśalaiḥ ||
KrdC_3.21 || / punaḥ kīdṛśam ? / jaṅghānta pīvara kaṭīra taṭī nibaddha
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075942 (0.0):
dor vallarī lalita lāsya vidhāna dakṣaiḥ // Hbhv_5.188 // / jaṅghānta pīvara kaṭīra taṭī nibaddha
vyālola kiṅkiṇi ghaṭāraṭitair aṭadbhiḥ | / mugdhais tarakṣu nakha kalpita kaṇṭha bhūṣair
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075950 (0.0):
jaṅghānta pīvara kaṭīra taṭī nibaddha / vyālola kiṅkiṇi ghaṭāraṭitair aṭadbhiḥ |
avyakta mañju vacanaiḥ pṛthukaiḥ parītam // Krd_3.22 //
pṛthukair bālakaiḥ parītaṃ veṣṭitam | kīdṛśaiḥ ? jaṅghā samīpe pīvarā
māṃsalā yā kaṭīra taṭī kaṭī sthalī tasyāṃ nibaddhā vyālolā cañcalā yā
kiṅkiṇi ghaṭā kāñcī samūhaḥ, tasya raṭitaiḥ śabdair aṭadbhiḥ | punaḥ
kīdṛśaiḥ ? mugdhair manoharaiḥ | punaḥ kimbhūtaiḥ ? tarakṣu nakhena
vyāghra nakhena kalpitā sampāditā kaṇṭha bhūṣā kaṇṭhālaṅkāro yais te tathā
taiḥ | bālakānāṃ rakṣārthaṃ kaṇṭhe vyāghra nakha bandhanaṃ kriyate yataḥ |
punaḥ kīdṛśaiḥ ? / avyaktam aspaṣṭam atha ca mañjulaṃ manoharam evambhūtaṃ vacanaṃ yeṣāṃ te
tathā taiḥ || KrdC_3.22 || / punaḥ kīdṛśam ? / atha sulalita gopa sundarīṇāṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613188 (1.192):
atha sulalita gopa sundarīṇāṃ / pṛthu nivivīṣa nitamba mantharāṇām |
pṛthu nivirīṣa nitamba mantharāṇām | / guru kuca bhara bhaṅgurāvalagna
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075973 (0.0):
guru kuca bhara bhaṅgurāvalagna / trivali vijṛmbhita roma rāji bhājām // Hbhv_5.190 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613197 (0.0):
atha sulalita gopa sundarīṇāṃ / pṛthu nivivīṣa nitamba mantharāṇām |
trivali vijṛmbhita roma rāji bhājām // Krd_3.23 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075978 (0.0):
guru kuca bhara bhaṅgurāvalagna / trivali vijṛmbhita roma rāji bhājām // Hbhv_5.190 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613201 (0.0):
guru kuca bhara bhaṅgurāvalagna / trivali vijṛmbhita roma rāji bhājām ||23||
athānantaraṃ manohara gopa strīṇām ālībhiḥ paṅktibhiḥ samantāt sarvataḥ
satataṃ nitya sevitam ity aṣṭama ślokenānvayaḥ | kimbhūtānām ? pṛthu bṛhan
nivirīṣo niviḍo yo nitambaḥ kaṭi paścād bhāgaḥ, tena mantharāṇāṃ
gamanāśaktānām | punaḥ kimbhūtānām ? gurur atiśayito yaḥ kuca bharaḥ
stana gauravaṃ tena bhaṅguram īṣan nāṃ yad avalagnaṃ madhya pradeśaḥ tatra
yad bali trayaṃ tatra vijṛmbhitā vitatā roma paṅktir yāsāṃ tāsām ||
KrdC_3.23 || / punaḥ kīdṛśīnām ? / tad atimadhura cāru veṇu vādyā
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075985 (0.0):
tad atimadhura cāru veṇu vādyā / mṛta rasa pallavitāṅgajāṅghripāṇām |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613208 (0.0):
tad atimadhura cāru veṇu vādyā / mṛta rasa pallavitāṅgajāṅghri pānām |
mṛta rasa pallavitāṅgajāṅghri pānām |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075987 (0.0):
tad atimadhura cāru veṇu vādyā / mṛta rasa pallavitāṅgajāṅghripāṇām |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613215 (0.0):
tad atimadhura cāru veṇu vādyā / mṛta rasa pallavitāṅgajāṅghri pānām |
mukula visara ramya rūḍha romod / gama samalaṅkṛta gātra vallarīṇām // Krd_3.24 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613222 (0.0):
mṛta rasa pallavitāṅgajāṅghri pānām | / mukula visara ramya rūḍha romod
tasya śrī kasyātimadhuraṃ atiprīti dāyakaṃ cāru manoharaṃ yad veṇu vādyāṃ
vaṃśī ravaḥ sa evāmṛta rasaḥ amṛta rūpa jalaṃ tena pallavito
vṛddhy unmukhaḥ aṅgajāṅghripaḥ kāma vṛkṣo yāsāṃ tās tathā tāsām |
aṅgajāṅghripasyeti pāṭhaḥ | punaḥ kimbhūtānām ? mukula visaraḥ
kalikā samūhaḥ tadvad ramyo manoharo yo rūḍha upacito romodgamo
romotthānaṃ tena samalaṅkṛtā gātra vallarī deha latā yāsāṃ tās tathā tāsām
|| KrdC_3.24 || / punaḥ kimbhūtānām ? / tad atirucira manda hāsa candrā
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076006 (0.0):
dgama samalaṅkṛta gāna vallarīṇām // Hbhv_5.191 // / tad atirucira manda hāsa candrā
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613229 (0.0):
gama samalaṅkṛta gātra vallarīṇām ||24|| / tad atirucira manda hāsa candrā
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25268073 (1.192):
aṅgaṃ tatra prasṛtā vyāptā duḥsahā kampa vedanā yāsāṃ tās tathā tāsām || / KrdC_3.26 || / punaḥ kimbhūtānām ? / tad atirucira karma rūpa śobhā
tapa parijṛmbhita rāga vāriṇāśeḥ | / taralatara taraṅga bhaṅga vipruṭ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076007 (0.0):
tad atirucira manda hāsa candrā / tapa parijṛmbhita rāga vāri rāśeḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076015 (0.0):
tad atirucira manda hāsa candrā / tapa parijṛmbhita rāga vāri rāśeḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613237 (0.0):
tad atirucira manda hāsa candrā / tapa parijṛmbhita rāga vāriṇāśeḥ |
prakara sama śrama bindu santatānām // Krd_3.25 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076018 (0.0):
taralatara taraṅga bhaṅga vipruṭ / prakara sama śrama bindu santatānām // Hbhv_5.192 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613240 (0.0):
taralatara taraṅga bhaṅga vipruṭ / prakara sama śrama bindu santatānām ||25||
tasya kṛṣṇasyātimanoharo ya īṣad dhāsaḥ sa eva candra raśmis tena
parijṛmbhita ucchalito yo rāga samudras tasyāticañcalo yas taraṅgaḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8493273 (0.028):
dakṣiṇe viśvakarmā tu raśminvarddhayate vudham / / viśvaśravāstu yaḥ paścacchukrayoniḥ smṛto budhaiḥ // BndP_1,24.69 //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28653439 (0.037):
varṣasahasreṇa sa tathāgata utpatsyata iti / yattato / mahābodhivṛkṣādvitimirajñānatathāgatapradīpā nāma raśmirniścacāra, yayā te
kallolaḥ tadīyā ye jala kaṇāḥ teṣāṃ yaḥ samūhas tena samas tulyo yaḥ
śrama bindur gharma jala binduḥ tena santatānāṃ vyāptānām || KrdC_3.25 ||
punaḥ kimbhūtānām ? / tad atilalita manda cilli cāpa
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613246 (0.0):
tad atilalita manda cilli cāpa / cyuta niśitekṣaṇa māra vāṇa vṛṣṭyā |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076025 (0.029):
tad atilalita manda cilli cāpa / cyuta niśitekṣaṇa māra bāṇa vṛṣṭyā |
cyuta niśitekṣaṇa māra vāṇa vṛṣṭyā |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613252 (0.0):
tad atilalita manda cilli cāpa / cyuta niśitekṣaṇa māra vāṇa vṛṣṭyā |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076031 (0.035):
tad atilalita manda cilli cāpa / cyuta niśitekṣaṇa māra bāṇa vṛṣṭyā |
dalita sakala marma vihvalāṅga / pravisṛta duḥsaha vepathu vyathānām // Krd_3.26 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076040 (0.0):
cyuta niśitekṣaṇa māra bāṇa vṛṣṭyā | / dalita sakala marma vihvalāṅga
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613259 (0.0):
cyuta niśitekṣaṇa māra vāṇa vṛṣṭyā | / dalita sakala marma vihvalāṅga
tasya śrī kṛṣṇasyātimanoharo mandaḥ anatidīrgho yaś cilli cāpo bhrū latā
saiva dhanus tasmād udgataṃ tīkṣṇaṃ kaṭākṣaḥ sa eva kāma bāṇas tasya
vṛṣṭyātyanta pātena dalitaṃ cūrṇitaṃ yat sakalaṃ marma tenānāyattaṃ yad
aṅgaṃ tatra prasṛtā vyāptā duḥsahā kampa vedanā yāsāṃ tās tathā tāsām ||
KrdC_3.26 || / punaḥ kimbhūtānām ? / tad atirucira karma rūpa śobhā
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613265 (0.0):
pravisṛta duḥsaha vepathu vyathānām ||26|| / tad atirucira karma rūpa śobhā
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25267963 (1.192):
romotthānaṃ tena samalaṅkṛtā gātra vallarī deha latā yāsāṃ tās tathā tāsām / || KrdC_3.24 || / punaḥ kimbhūtānām ? / tad atirucira manda hāsa candrā
mṛta rasa pāna vidhāna lālasābhyām | / praṇaya salila pūra vāhinīnām
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076053 (0.0):
tad atisubhaga kamra rūpa śobhā / mṛta rasa pāna vidhāna lālasābhyām |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613268 (0.0):
tad atirucira karma rūpa śobhā / mṛta rasa pāna vidhāna lālasābhyām |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613275 (0.0):
tad atirucira karma rūpa śobhā / mṛta rasa pāna vidhāna lālasābhyām |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550899 (0.0):
tad atimadhura rūpa kamra śobhā / mṛta rasa pāna vidhāna lālasābhyām |
alasa vilola vilocanāmbujābhyām // Krd_3.27 // / praṇayenaiva premṇaiva yo jala pravāhas taṃ vahanti yās tathā tāsām |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613277 (0.0):
praṇaya salila pūra vāhinīnām / alasa vilola vilocanāmbujābhyām ||27||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550901 (0.0):
praṇaya salila pūra vāhinīnām / alasa vilola vilocanāmbujābhyām // RUnm_14.80 //
kābhyām ? lajjādinārdha nimīlita padmalocanābhyāṃ
sa vilāsa cañcalita netra padmābhyām ity api pāṭhaḥ | kimbhūtānām ? tasya
parameśvarasyātiruciraṃ yat karma śṛṅgāra ceṣṭā viśeṣaḥ rūpa śobhā
kāminī mano rañjikā kāntiḥ te evāmṛta rasau tayor yat pānam
atyanta cakṣur vyāpāras tat karaṇe sākāṅkṣābhyām | subhaga kamreti
pāṭhāntaram | subhagaḥ sundaraḥ kamraḥ kamanīyaḥ subhaga kamanīyayor
eka paryāyayor grahaṇam adbhutatvād rūpasyeti tripāṭhinaḥ || KrdC_3.27 ||
punaḥ kimbhūtānām ? / viśraṃsat kavarī kalāpa vigalat phulla prasūna śravan
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076070 (0.0):
malasa vilola vilocanāmbujābhyām // Hbhv_5.194 // / visraṃsat kavarī kalāpa vigalat phulla prasūna srava
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613288 (0.0):
alasa vilola vilocanāmbujābhyām ||27|| / viśraṃsat kavarī kalāpa vigalat phulla prasūna śravan
mādhvī lampaṭa cañcarīka ghaṭayā saṃsevitānāṃ muhuḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076078 (0.0):
visraṃsat kavarī kalāpa vigalat phulla prasūna srava / n mādhvī lampaṭa cañcarīka ghaṭayā saṃsevitānāṃ muhuḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613295 (0.0):
viśraṃsat kavarī kalāpa vigalat phulla prasūna śravan / mādhvī lampaṭa cañcarīka ghaṭayā saṃsevitānāṃ muhuḥ |
māronmāda mada skhalan mṛdu girām ālola kāñcy uchvasan
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076086 (0.0):
n mādhvī lampaṭa cañcarīka ghaṭayā saṃsevitānāṃ muhuḥ | / māronmāda mada skhalan mṛdu girām ālola kāñcy ucchvasa
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613304 (0.0):
mādhvī lampaṭa cañcarīka ghaṭayā saṃsevitānāṃ muhuḥ | / māronmāda mada skhalan mṛdu girām ālola kāñcy uchvasan
nīvī viślathamāna cīna sicayāntāvirnitamba tviṣām // Krd_3.28 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613311 (0.0):
māronmāda mada skhalan mṛdu girām ālola kāñcy uchvasan / nīvī viślathamāna cīna sicayāntāvirnitamba tviṣām ||28||
viśraṃsan skhalan yaḥ keśa pāśas tasmāt prabhraṃśyad yad vikasitaṃ puṣpaṃ
tasmād galantī yā mādhvī puṣpa rasaḥ tatrātyantāsakto yaś cañcarīko
bhramaras tasya samūhena muhur vāraṃ vāraṃ saṃsevitānām | punaḥ
kim bhūtānāṃ māreti | / kāma kṛtonmādena yā mattatā tayā skhalantī aspaṣṭā mṛdvī komalā manoharā
gīrvāṇī yāsāṃ tās tathā tāsām unmāda madau śṛṅgāra viśeṣau | tad uktaṃ
śṛṅgāra tilake / śvāsa prarodanotkampair bahudhālokanair api |
vyāpāro jāyate yatra sa unmādaḥ smṛto yathā || / evaṃ madasyāpi lakṣaṇaṃ boddhavyam iti kecit | punaḥ kīdṛśīnām ? ālolā
cañcalā yā kāñcī rasanā tathā ucchvasantī dṛḍhā bhavantī yā nīvī
vastra granthiḥ | nīvī strī vasana granthāv iti koṣāt | tayā viślathamānaṃ
cīna sicayaṃ cīna deśotpannaṃ sūkṣma vastraṃ tasyānte madhye āviḥ prakaṭā
nitamba tviṭ nitamba kāntir yāsāṃ tās tathā tāsām || KrdC_3.28 ||
punaḥ kimbhūtānām ? / skhalita lalita pādāmbhoja mandābhighāta
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613319 (0.0):
nīvī viślathamāna cīna sicayāntāvirnitamba tviṣām ||28|| / skhalita lalita pādāmbhoja mandābhighāta
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076102 (0.045):
nnīvī viślatha māna cīna hicayāntāvir nitamba tviṣām // Hbhv_5.195 // / skhalita lalita pādāmbhoja mandābhidhāna
kvaṇita maṇi tulākoṭyākulāśā mukhānām |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25268335 (0.0):
abhighātaḥ ābhighāta kvaṇita maṇi tulākoṭyākulāśā mukhānām
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613326 (0.0):
skhalita lalita pādāmbhoja mandābhighāta / kvaṇita maṇi tulākoṭyākulāśā mukhānām |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076103 (0.052):
skhalita lalita pādāmbhoja mandābhidhāna / kvaṇita maṇi tulākoṭy ākulāśāmukhānām |
calad adhara dalānāṃ kuḍmalat pakṣmalākṣi
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25268336 (0.0):
abhighātaḥ ābhighāta kvaṇita maṇi tulākoṭyākulāśā mukhānām / calad adhara dalānāṃ kuḍmalat pakṣmalākṣi dvaya sarasi ruhaṇām
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613333 (0.0):
kvaṇita maṇi tulākoṭyākulāśā mukhānām | / calad adhara dalānāṃ kuḍmalat pakṣmalākṣi
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076110 (0.057):
kvaṇita maṇi tulākoṭy ākulāśāmukhānām | / calad adhara dalānāṃ kuṭ nala pakṣmalākṣi
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25268343 (0.058):
calad adhara dalānāṃ kuḍmalat pakṣmalākṣi dvaya sarasi ruhaṇām / ullasat kuṇḍalānām || KrdC_3.29 ||
dvaya sarasi ruhaṇām ullasat kuṇḍalānām // Krd_3.29 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25268346 (0.0):
calad adhara dalānāṃ kuḍmalat pakṣmalākṣi dvaya sarasi ruhaṇām
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613335 (0.0):
calad adhara dalānāṃ kuḍmalat pakṣmalākṣi / dvaya sarasi ruhaṇām ullasat kuṇḍalānām ||29||
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076119 (0.046):
calad adhara dalānāṃ kuṭ nala pakṣmalākṣi / dvaya sarasiruhāṇām ullasat kuṇḍalānām // Hbhv_5.196 //
skhalitam anāyattaṃ lalitaṃ manoharaṃ yat pāda padmaṃ tasya yo manda īṣad
abhighātaḥ ābhighāta kvaṇita maṇi tulākoṭyākulāśā mukhānām
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613326 (0.0):
skhalita lalita pādāmbhoja mandābhighāta / kvaṇita maṇi tulākoṭyākulāśā mukhānām |
calad adhara dalānāṃ kuḍmalat pakṣmalākṣi dvaya sarasi ruhaṇām
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25268312 (0.0):
calad adhara dalānāṃ kuḍmalat pakṣmalākṣi / dvaya sarasi ruhaṇām ullasat kuṇḍalānām // Krd_3.29 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613335 (0.0):
kvaṇita maṇi tulākoṭyākulāśā mukhānām | / calad adhara dalānāṃ kuḍmalat pakṣmalākṣi
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076118 (0.052):
calad adhara dalānāṃ kuṭ nala pakṣmalākṣi / dvaya sarasiruhāṇām ullasat kuṇḍalānām // Hbhv_5.196 //
ullasat kuṇḍalānām || KrdC_3.29 || / punaḥ kimbhūtānām ? / drāghiṣṭha śvasana samīraṇābhi tāpa
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613341 (1.192):
calad adhara dalānāṃ kuḍmalat pakṣmalākṣi / dvaya sarasi ruhaṇām ullasat kuṇḍalānām ||29||
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25268314 (0.013):
calad adhara dalānāṃ kuḍmalat pakṣmalākṣi / dvaya sarasi ruhaṇām ullasat kuṇḍalānām // Krd_3.29 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076164 (0.046):
akṣi dvaya sarasi ruhaṃ yāsām ** HbhvC_5.196 ** / drāghiṣṭha śvasana samīraṇābhitāpa / pramlānībhavad aruṇoṣṭha pallavānām |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076119 (0.055):
dvaya sarasiruhāṇām ullasat kuṇḍalānām // Hbhv_5.196 //
pramlānī bhavad aruṇoṣṭha pallavānām | / nānopāyana vilasat karāmbujānām
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076172 (0.0):
drāghiṣṭha śvasana samīraṇābhitāpa / pramlānībhavad aruṇoṣṭha pallavānām | / nānopāyana vilasat karāmbujānā
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613351 (0.0):
drāghiṣṭha śvasana samīraṇābhi tāpa / pramlānī bhavad aruṇoṣṭha pallavānām |
ālībhiḥ satata niṣevitaṃ samantāt // Krd_3.30 // / dīrgho yaḥ śvāsa vāyus tena yo 'bhitāpaḥ tena pramlānī bhavan
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613353 (0.0):
nānopāyana vilasat karāmbujānām / ālībhiḥ satata niṣevitaṃ samantāt ||30||
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076188 (0.026):
drāghiṣṭho 'tidīrghaḥ śvāsana samīraṇaḥ śvāsa vāyus tena abhitāpaḥ / santāpas tena pramlānī bhavan aruṇoṣṭha pallavo yāsām ** HbhvC_5.197 **
raktauṣṭha pallavo yāsāṃ tās tathā tāsām | punaḥ kimbhūtānām ?
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076191 (0.054):
santāpas tena pramlānī bhavan aruṇoṣṭha pallavo yāsām ** HbhvC_5.197 **
vividhopāyanena śobhamānāni hasta kamalāni yāsāṃ tās tathā tāsām ||
KrdC_3.30 || / punaḥ kīdṛśam ? / tāsām āyata lola nīla nayana vyākośa nīlāmbuja
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613363 (0.0):
ālībhiḥ satata niṣevitaṃ samantāt ||30|| / tāsām āyata lola nīla nayana vyākośa nīlāmbuja
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076200 (0.057):
tāsām āyata lola nīla nayana vyākoṣa nīlāmbuja
sragbhiḥ samparipūjitākhila tanuṃ nānā vilāsāspadam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613370 (0.0):
tāsām āyata lola nīla nayana vyākośa nīlāmbuja / sragbhiḥ samparipūjitākhila tanuṃ nānā vilāsāspadam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076208 (1.192):
tāsām āyata lola nīla nayana vyākoṣa nīlāmbuja / sragbhiḥ samparipūjitākhila tanuṃ nānā vinodāspadam |
tan mugdhānana paṅkaja pravigalan mādhvī rasāsvādanīṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076217 (0.0):
sragbhiḥ samparipūjitākhila tanuṃ nānā vinodāspadam | / tan mugdhānana paṅkaja pravigalan mādhvī rasāsvādinīṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613377 (0.0):
sragbhiḥ samparipūjitākhila tanuṃ nānā vilāsāspadam | / tan mugdhānana paṅkaja pravigalan mādhvī rasāsvādanīṃ
bibhrāṇaṃ praṇayonmadākṣi madhukṛn mālāṃ manohāriṇīm // Krd_3.31 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613383 (0.0):
tan mugdhānana paṅkaja pravigalan mādhvī rasāsvādanīṃ / bibhrāṇaṃ praṇayonmadākṣi madhukṛn mālāṃ manohāriṇīm ||31||
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076219 (0.055):
tan mugdhānana paṅkaja pravigalan mādhvī rasāsvādinīṃ / vibhrāṇaṃ praṇayonmadākṣi madhu kṛn mālāṃ manohāriṇīm // Hbhv_5.198 //
mukundaṃ tāsāṃ gopa sundarīṇām āyataṃ dīrghaṃ lolaṃ cañcalaṃ nīlaṃ śyāmaṃ
yan nayanaṃ tad eva vyākośaṃ nīlotpalaṃ praphullaṃ nīlāmbujaṃ teṣāṃ
sragbhir mālābhiḥ samparipūjitā adhikataram arcitā sakalā tanur yasya sa
tathā tam | punaḥ kīdṛśam ? vividha vilāsa sthānam | punaḥ kīdṛśam ?
tan mugdhānaneti tāsāṃ yan manoharaṃ mukhaṃ tad eva padma samūhas tasmāt
vigalan sravan yo mādhvī raso makarandaḥ tam āsvādayituṃ śīlaṃ yasyāḥ tām
praṇayena prītyā udgata madaṃ yad akṣi yugalaṃ saiva bhramara mālā paṅktis
tāṃ manohāriṇīṃ bibhrāṇam || KrdC_3.31 || / adhunā parameśvara dhyānānantaram upāsakāmara prabhṛtīnāṃ dhyānam āha
gopī gopa paśūnāṃ bahiḥ / smared agrato 'sya gīrvāṇa ghaṭāṃ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076272 (0.0):
makarandasya āsvādana śīlām | ata eva manohāriṇīṃ ** HbhvC_5.198 ** / gopa gopī paśūnāṃ bahiḥ smared
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613393 (0.0):
bibhrāṇaṃ praṇayonmadākṣi madhukṛn mālāṃ manohāriṇīm ||31|| / gopī gopa paśūnāṃ bahiḥ / smared agrato'sya gīrvāṇa ghaṭāṃ |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435315 (0.044):
bodhitam | gopī-gopa-paśūnāṃ bahiḥ smared asya gīrvāṇa-ghaṭām ity ādi
vittārthinīṃ viriñci trinayana / śatamanyu pūrvikāṃ stotra parām // Krd_3.32 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076278 (0.0):
gopa gopī paśūnāṃ bahiḥ smared / agrato 'sya gīrvāṇa ghaṭām | / vittārthinīṃ viriñci trinayana
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613399 (0.0):
smared agrato'sya gīrvāṇa ghaṭāṃ | / vittārthinīṃ viriñci trinayana
asya parameśvarasyāgrato gopī go paśūnāṃ bahir gīr vāṇa ghaṭa deva samūhaṃ
smaret yadyapi bahiḥ śabda yoge pañcamī jñāpitā tathāpi jñāpaka siddhaṃ na
sarvatreti ṣaṣṭhī prayoge 'pi na doṣaḥ | kim bhūtām ? vittārthinīṃ
jñānārthinīṃ vā dhanārthinīṃ yad vā parameśvara cittāpaharaṇa parāṃ yad vā
dharma kāma mokṣārthinīm | punaḥ kim bhūtām ? virañcir brahmā īśaḥ śakraḥ
tat pramukhām | punaḥ kim bhūtām ? stavana parām || KrdC_3.32 ||
tad dakṣiṇato muni nikaraṃ / dṛḍha dharma vāñcham āmnāya param |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613410 (0.0):
śatamanyu pūrvikāṃ stotra parām ||32|| / tad dakṣiṇato muni nikaraṃ / dṛḍha dharma vāñcham āmnāya param |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076313 (1.192):
sammukhe ** HbhvC_5.199 ** / tad dakṣiṇato muni nikaraṃ / dṛḍha dharma vāñcham ānāya param |
yogīndrān atha pṛṣṭhe mumukṣa / māṇān samādhinā sanakādyān // Krd_3.33 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076325 (0.0):
dṛḍha dharma vāñcham ānāya param | / yogīndrān atha pṛṣṭhe mumukṣa
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613417 (0.0):
dṛḍha dharma vāñcham āmnāya param | / yogīndrān atha pṛṣṭhe mumukṣa
tasya parameśvarato dakṣiṇato dakṣiṇa vibhāge tadvad iti pāṭhe tenaiva
prakāreṇa muni nikaraṃ muni samūhaṃ smaret | kīdṛśam ? āmnāya paraṃ
vedādhyayana param | punaḥ kīdṛśam ? niścalā dharma vāñchā yasya taṃ yat
tu mananāt munir ity abhidhānāt eṣāṃ dharma vāñchā na yuktā tena
muni śabdo 'tra ṛṣy upalakṣaka iti tan na,
dharma śabdenātrātma jñānābhidhānāt | tad uktaṃ yājñavalkyena ayaṃ tu
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24771617 (0.054):
jñānaśabdenābhilapyamānamātmasvarūpaṃ jñānatulyameva, na tu
paramo dharmao yad yogenātma darśanam iti |
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16015081 (0.033):
Yāj1.8c/ ayam tu paramo dharmo yad yogena ātma.darśanam //
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6873606 (0.049):
sa yaḥ sarvātmabhāvaḥ so 'syā'tmanaḥ paramo lokaḥ parama ātmabhāvaḥ / svābhāvakaḥ / / yattu sarvātmabhāvādarvāgbālāgramātramapyanyatvena dṛśyate nāhamasmīti /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17778086 (0.057):
ayaṃ tu paramo dharmo yad yogenātma darśanam || iti smṛteḥ ||
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27087791 (0.057):
ayaṃ tu paramo dharmo yad yogenātma-darśanam || iti smṛteḥ ||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12907972 (0.057):
MSS_5760 2 ayaṃ tu paramo dharmo yad yogenātmadarśanam //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3281115 (0.057):
ayaṃ tu paramo dharmo yad yogenātmadarśanam // Yj_1.8 //
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19191181 (0.058):
vyutthānānantaraṃ teṣāṃ samsāro'pi yadāsthitaḥ / / yadātmadarśanaṃ nāsti saṃsāro'bādhitastataḥ // NBs_15.20 //
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 1, (jsbh1-1u.htm.txt) 17233465 (0.064):
'ityācāradayāhiṃsādānasvādhyāyakarmaṇāt / / ayaṃ tu paramo dharmo yadyogenātmadarśanam' ityevamādāvātmajñāne 'pi
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1412354 (0.064):
ātmavācī3 / karmayogena saṃsiddhaḥ kālena4 paripākahetunātmani
athānantaraṃ parameśvarasya paścād bhāge sanakādyān yogeśvarān smaret |
kim bhūtān ? mokṣaika parān | punaḥ kim bhūtān ? samādhinopaviṣṭān ||
KrdC_3.33 || / savye sakāntān atha yakṣa siddha
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613427 (0.0):
savye sakāntān atha yakṣa siddha
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076345 (0.031):
HbhvC_5.200 ** / savye sakāntān atha yakṣa siddha
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15979137 (0.056):
yakṣarākṣasagandharvasiddhavidyādharāṅganāḥ /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3452777 (0.057):
aśeṣadevagandharvasiddhayakṣavidyādharakinnarakiṃpuruṣādikaṃ jagat,
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15845166 (0.063):
bahuvṛkṣasamākīrṇe gajabhalluniṣevite // NarP_1,23.34 // / siddhacāraṇagandharva yakṣavidyādharānvite /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16795567 (0.063):
gandharvasiddhayakṣāṇāṃ BrP_214*.109c / gandharvasiddhān puruṣān striyaś ca BrP_239.61b
gandharva vidyādhara cāraṇāṃś ca | / sakinnarān apsarasaś ca mukhyāḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076350 (0.0):
savye sakāntān atha yakṣa siddha / gandharva vidyādhara cāraṇāṃś ca | / sa kinnarān apsarasaś ca mukhyāḥ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613432 (0.0):
savye sakāntān atha yakṣa siddha / gandharva vidyādhara cāraṇāṃś ca |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15845167 (0.038):
bahuvṛkṣasamākīrṇe gajabhalluniṣevite // NarP_1,23.34 // / siddhacāraṇagandharva yakṣavidyādharānvite /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3452777 (0.041):
aśeṣadevagandharvasiddhayakṣavidyādharakinnarakiṃpuruṣādikaṃ jagat,
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25771439 (0.049):
vāmadevaprabhṛtayo jīvanmuktāḥ śukādayaḥ / / yakṣakinnara gandharvasiddhavidyādharoragāḥ // BndP_3,39.56 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2797902 (0.049):
ity uktvā deva gandharva siddha cāraṇa pannagān / / daitya vidyādharān yakṣān manujāṃś ca yathālikhat // BhP_10.62.019 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15979137 (0.052):
pātālādiṣu lokeṣu ramayatyaniśaṃ ciram // NarP_1,90.67 // / yakṣarākṣasagandharvasiddhavidyādharāṅganāḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27373184 (0.058):
BhP_08.08.020/3 gandharvasiddhāsurayakṣacāraṇa traipiṣṭapeyādiṣu
Rasadhyaya (with Tika), verses 1-302 (rasadhpu.htm.txt) 15007219 (0.058):
devadānavagandharvasiddhayakṣakhecarair na hanyate || 4
Rasadhyaya, with Rasadhyayatika (comm.), Adhyaya 1. (rasadh_u.htm.txt) 26993922 (0.058):
devadānavagandharvasiddhayakṣakhecarair na hanyate // RadhyT_1.203-206:4
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733780 (0.061):
gandharvasiddhāsurayakṣacāraṇa traipiṣṭapeyādiṣu nānvavindata //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12732898 (0.062):
siddhān vidyādharāṃś caiva garuḍagandharvakinnarān / / kipūruṣāṃś cāraṇān devān mahādikṣu samarcayet // BhS_24.164 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25279119 (0.063):
dakṣiṇa dik sthāḥ yogi vargaḥ sanakādiḥ paścima diksthāḥ upadeva gaṇāḥ / yakṣa siddha gandharva vidyādharādyāḥ uttara dik sthā iti tripāṭhinaḥ |
kāmārthino nartana gīta vādyaiḥ // Krd_3.34 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076354 (0.0):
sa kinnarān apsarasaś ca mukhyāḥ / kāmārthino nartana gīta vādyaiḥ // Hbhv_5.201 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613435 (0.0):
sakinnarān apsarasaś ca mukhyāḥ / kāmārthino nartana gīta vādyaiḥ ||34||
athānantaraṃ deva vāma bhāge sa strīkān yakṣādīn smaret | kim bhūtān ?
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076362 (0.036):
sa kāntān patnī sahitān yakṣādīṃś ca smaret | katham bhūtān ? nartanādyaiḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15904315 (0.062):
staṃbhaścaturbhiḥ suślakṣṇairvāmabhāge tu sannatām / / samaṇḍapāṃ caturdikṣu sopānairatiśobhitām // NarP_1,56.492 //
kinnara sahitān | punaḥ kim bhūtān ? sarva nartana gīta vādyaiḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076362 (0.026):
sa kāntān patnī sahitān yakṣādīṃś ca smaret | katham bhūtān ? nartanādyaiḥ
karaṇa bhūtair vāñchitārthinaḥ | tathā pradhāna bhūtā apsarasaḥ
urvaśī mukhyāḥ smaret || KrdC_3.34 || / śaṅkhendu kunda dhavalaṃ sakalāgamajñaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076387 (0.0):
apsarasaś ca smaret ** HbhvC_5.201 ** / śaṅkhendu kunda dhavalaṃ sakalāgama jñaṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613444 (0.0):
kāmārthino nartana gīta vādyaiḥ ||34|| / śaṅkhendu kunda dhavalaṃ sakalāgamajñaṃ
saudāmanī tati piśaṅga jaṭā kalāpam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076392 (0.0):
śaṅkhendu kunda dhavalaṃ sakalāgama jñaṃ / saudāmanī tati piṅga jaṭā kalāpam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613449 (0.0):
śaṅkhendu kunda dhavalaṃ sakalāgamajñaṃ / saudāmanī tati piśaṅga jaṭā kalāpam |
tat pāda paṅkaja gatām acalāñca bhaktiṃ / vāñchantam ujjhitatarānya samasta saṅgam // Krd_3.35 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613457 (0.0):
saudāmanī tati piśaṅga jaṭā kalāpam | / tat pāda paṅkaja gatām acalāñca bhaktiṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28557431 (0.033):
tāsāṃ tat priyatā sudhākara tanuṃ viṣvak cakorāyite / nānenānugatāṃ samasta mahitāṃ vandāvahe rādhikām ||JGc_1,15.3||
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076401 (0.035):
saudāmanī tati piṅga jaṭā kalāpam | / tat pāda paṅkaja gatām acalāṃ ca bhaktiṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6583041 (0.055):
ca parṣadaṃ paśyati adhimuktisārāṃ śūnyadharmagatiṃ gatāṃ dhyānavatīṃ / mahādhyānavatīm, atha khalu bhikṣavastathāgato 'yaṃ kāla iti viditvā
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4950742 (0.060):
nanu na khalv icchateḥ parāṃ liṅvibhaktim upalabhāmahe, siñcater hi tāṃ
nabhasi ākāśe dhātṛ sutaṃ brahma putraṃ smaret | katham bhūtam ?
śaṅkhādivat śvetaṃ nirmalam | punaḥ kīdṛśam ? sampūrṇāgama vettāram |
punaḥ kīdṛśam ? saudāmanī vidyut tasyās tatiḥ dīptis tadvat piśaṅgā kapilā
yā jaṭā tasyāḥ kalāpaḥ samudāyo yatra tam | punaḥ kīdṛśam ? bhaktim
icchantam | kim bhūtām ? sthirām | punaḥ kīdṛśam ? / atyanta parityakta parameśvara bhinna sakala sambandham || KrdC_3.35 ||
nānā vidha śruti gaṇānvita sapta rāga
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613466 (0.0):
vāñchantam ujjhitatarānya samasta saṅgam ||35|| / nānā vidha śruti gaṇānvita sapta rāga
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076425 (0.047):
āsaktir yena tam ** HbhvC_5.202 ** / nānā vidha śruti gaṇānvita sapta rāga
grāma trayī gata manohara mūrchanābhiḥ | / saṃprīṇayantam uditābhir amuṃ mahatyā
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076439 (0.0):
grāma trayī gata manohara mūrchanābhiḥ | / samprīṇayantam uditābhir amuṃ mahatyā
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613475 (0.0):
nānā vidha śruti gaṇānvita sapta rāga / grāma trayī gata manohara mūrchanābhiḥ |
sañcintayen nabhasi dhātṛ sutaṃ munīndram // Krd_3.36 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076444 (0.0):
samprīṇayantam uditābhir amuṃ mahatyā / sañcintayen nabhasi dhātṛ sutaṃ munīndram // Hbhv_5.203 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7613479 (0.0):
saṃprīṇayantam uditābhir amuṃ mahatyā / sañcintayen nabhasi dhātṛ sutaṃ munīndram ||36||
amuṃ nānā prakāraḥ ṣaṭ triṃśad bhedātmako yaḥ śruti gaṇaḥ nāda samūhas
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076465 (0.0):
prīṇayantam | kābhiḥ ? nānā vidhaḥ ṣaṭ triṃśad bhedātmako yaḥ śruti gaṇo
tenānvitā ye sapta rāgāḥ / niṣāda rṣabha gāndhāra ṣaḍja madhyama dhaivata pañcamākhyāḥ svarāḥ tatra
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2886954 (0.019):
vastreṇa pārśvāvalambitāṃ kṛtvā / ṣaḍjarṣabhagāndhāradhaivataniṣādamadhyamakaiśikagītasvaragrāmamūrchanādiyuktenānusārya
Garbha-Upanisad (Garbhopanisad) (garbhupu.htm.txt) 26620204 (0.019):
vindatīti ṣaḍjaṛṣabhagāndhāramadhyamapañcamadhaivataniṣādāś
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780244 (0.019):
udāttānudāttasvaritakampitaṣaḍjarṣabhagāndhāramadhyamapañcamadhaivataniṣādādayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293463 (0.026):
(1.7.407) niṣādarṣabhagāndhāraṣaḍjamadhyamadhaivatāḥ
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3638879 (0.026):
śabde tu udāttānudāttasvaritāḥ niṣādarṣabhagāndhāraṣaḍjamadhyamadhaivatāḥ
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19194601 (0.026):
śabdabhedamayā bhāvā ātmā śuddho nirañjanaḥ // NBs_17.20 // / niṣādaṛṣabhagāndhāraṣaḍjamadhyamadhaivatāḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076469 (0.037):
prīṇayantam | kābhiḥ ? nānā vidhaḥ ṣaṭ triṃśad bhedātmako yaḥ śruti gaṇo / nāda samūhas tenānvitā ye sapta rāgāḥ niṣādādi svarā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043837 (0.048):
nāṭyavargaḥ / (1.7.407) niṣādarṣabhagāndhāraṣaḍjamadhyamadhaivatāḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961795 (0.059):
[niṣādarṣabhagāndhāramadhyapañcamadhaivatāḥ] // BhN_6.27ab* //
trayāṇāṃ grāmāṇāṃ samāhāro grāma trayī tatra grāma trayyāṃ gatāḥ prāptāḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076480 (0.046):
meghanāda vasantādi rāgā vā, teṣu vā grāma trayī tatra grāmāṇāṃ trayāṇāṃ / samāhāras tasyāṃ gatāḥ prāptā yā manoharā mūrchanās tābhiḥ | kimbhūtābhiḥ
yā mūrchanā manoharā ekatriṃśati prakārās tābhiḥ saṃprīṇayantam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076487 (0.0):
samāhāras tasyāṃ gatāḥ prāptā yā manoharā mūrchanās tābhiḥ | kimbhūtābhiḥ
sapta svarās trayo grāmā mūrchanās tv ekaviṃśatiḥ |
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4614097 (0.0):
tato 'haṃ saṃpravakṣyāmi yāthātathyena suvratāḥ // BndP_2,61.28 // / sapta svarāstrayo grāmā mūrchanāstvekaviṃśatiḥ /
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25267683 (0.0):
mūrchanām iti tāṃ prāhuḥ kavayo grāma sambhavām | / sapta svarās trayo grāmā mūrchanās tv eka viṃśatiḥ ||
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10844618 (0.0):
martye ca bhramase yogin na kenāpi nivāryase // RKS_101.14 // / saptasvarāstrayo grāmā mūrchanās tv ekaviṃśatiḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15551416 (0.011):
gāndhāro madhyamaḥ ṣaḍjas $ trayo grāmāśca pārvati & / saptasvarāstrayo grāmā % mūrchanāścaikaviṃśatiḥ // SvaT_12.16 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27808616 (0.011):
gāndhāro madhyamaḥ ṣaḍjas trayo grāmāśca pārvati / / saptasvarāstrayo grāmā mūrchanāścaikaviṃśatiḥ // SvaT_12.16 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18846625 (0.030):
martye vā bhrama vai yoginna kenāpi nivāryase // RKV_78.11 // / sapta svarāstrayo grāmā mūrcchanāścaikaviṃśatiḥ /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21478468 (0.045):
bhedān śṛṇu / sapta svarās trayo grāmā mūrcchatāś caikatriṃśatiḥ |
saṃmūrchitaḥ svaro yatra rāgatāṃ pratipadyate | / mūrchanām iti tāṃ prāhuḥ kavayo grāma sambhavām ||
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25267676 (0.0):
svaraḥ sammūrchito yatra rāgatāṃ pratipadyate | / mūrchanām iti tāṃ prāhuḥ kavayo grāma sambhavām |
kimbhūtābhiḥ ? mahatyā sapta tantrī yuktayā nārada vīṇayā uditābhir
udgatābhiḥ || KrdC_3.36 || / adhunā prakṛtam upasaṃharan ātma pūjā kramam āha
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25274037 (0.057):
aṅgam indra vajram etan mukhair etat pradhānair ity arthaḥ || KrdC_4.45 || / prakṛtam upasaṃharan pūjāntaram āha
iti dhyātvātmānaṃ paṭu viśada dhīr nanda tanayaṃ
puro buddhyaivārghya prabhṛtibhir anindyopahṛtibhiḥ |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25268931 (0.042):
prathamato buddhyaiva manasaivārghya prabhṛtibhir anindyopahṛtibhiḥ
yajed bhūyo bhaktyā sva vapuṣi bahiṣṭhaiś ca vibhavair
vidhānaṃ tad brūmo vayam atula sānnidhya kṛd atha // Krd_3.37 //
iti pūrvokta dhyāna prakāreṇa paṭu viśada dhīḥ samarthā vicāra kṣamā atha
ca nirmalā evambhūtā buddhir yasya sa tathā ātmānaṃ nanda tanayaṃ
gopāla kṛṣṇa rūpaṃ dhyātvā ātma nanda tanayayor abhedaṃ cintayitvā puraḥ
prathamato buddhyaiva manasaivārghya prabhṛtibhir anindyopahṛtibhiḥ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25268882 (0.042):
puro buddhyaivārghya prabhṛtibhir anindyopahṛtibhiḥ |
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8464922 (0.052):
satkārairarccayāmāsurarghyapādyādibhistataḥ /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27385515 (0.055):
arghyapādyādividhina NsP_47.48a / arghyapādyāsanai rājā NsP_32.5c
arghya pādyādibhir upahṛtibhir aninditopacāraiḥ yathopadeśaṃ pūjayet |
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8464922 (0.045):
dṛṣṭvā paramasaṃhṛṣṭāḥ prītāḥ sumanasastathā // BndP_1,1.19 // / satkārairarccayāmāsurarghyapādyādibhistataḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20861790 (0.060):
16,005.015e pratyudgamya svāgatenābhyanandaṃs; te 'pūjayaṃś / cārghyapādyakriyābhiḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28001480 (0.064):
yattvasya saṃbhramotthānairarghyapādyāsanādibhiḥ / / pūjanaṃ kriyate bhaktyā so 'nubhāvaḥ prakīrtitaḥ /