View original HTML file with complete header information
uparivibhāgaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / bhavatā kathitaḥ samyak sargaḥ svāyaṃbhuvastataḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7046327 (0.044):
praṇamya varadaṃ viṣṇuṃ papracchuḥ saṃśayānvitā // KūrmP_1,9.1 // / ṛṣaya ūcuḥ / kathito bhavatā sargo mukhyādīnāṃ janārdana /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7074373 (0.050):
ṛṣaya ūcuḥ / kathito bhavatā sūta sargaḥ svayaṃbhuvaḥ śubhaḥ /
uparivibhāgaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / bhavatā kathitaḥ samyak sargaḥ svāyaṃbhuvastataḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7046327 (0.044):
praṇamya varadaṃ viṣṇuṃ papracchuḥ saṃśayānvitā // KūrmP_1,9.1 // / ṛṣaya ūcuḥ / kathito bhavatā sargo mukhyādīnāṃ janārdana /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7074373 (0.050):
ṛṣaya ūcuḥ / kathito bhavatā sūta sargaḥ svayaṃbhuvaḥ śubhaḥ /
brahmāṇḍasyāsya vistāro manvantaraviniścayaḥ // KūrmP_2,1.1 // / tatreśvareśvaro devo varṇibhirdharmatatparaiḥ /
jñānayogaratairnityamārādhyaḥ kathitastvayā // KūrmP_2,1.2 //
tadvadāśeṣasaṃsāraduḥ khanāśamanuttamam /
jñānaṃ brahmaikaviṣayaṃ yena paśyema tatparam // KūrmP_2,1.3 //
tvaṃ hi nārāyaṇātsākṣāt kṛṣṇadvaipāyanāt prabho / / avāptākhilavijñānastattvāṃ pṛcchāmahe punaḥ // KūrmP_2,1.4 //
śrutvā munīnāṃ tad vākyaṃ kṛṣṇadvaipāyanaṃ prabhum / / sūtaḥ paurāṇikaḥ smṛtvā bhāṣituṃ hyupacakrame // KūrmP_2,1.5 //
athāsminnantare vyāsaḥ kṛṣṇadvaipāyanaḥ svayam / / ājagāma muniśreṣṭhā yatra satraṃ samāsate // KūrmP_2,1.6 //
taṃ dṛṣṭvā vedavidvāṃsaṃ kālameghasamadyutim /
vyāsaṃ kamalapatrākṣaṃ praṇemurdvijapuṅgavāḥ // KūrmP_2,1.7 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19680003 (0.046):
01,143.015d@087_0007 śvaḥ prabhāte mahad bhūtaṃ prādurbhūtaṃ jagatpatim / 01,143.015d@087_0008 vyāsaṃ kamalapatrākṣaṃ dṛṣṭvā śokaṃ vihāsyatha
papāta daṇḍavad bhūmau dṛṣṭvāsau romaharṣaṇaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14201895 (0.045):
āvirbabhūva sahasā mādhavo bhaktavatsalaḥ // NarP_2,29.50 // / taṃ dṛṣṭvā daṇḍavadbhūmau nipapāta haro harim /
pradakṣiṇīkṛtya guruṃ prāñjaliḥ pārśvago 'bhavat // KūrmP_2,1.8 //
pṛṣṭāste 'nāmayaṃ viprāḥ śaunakādyā mahāmunim /
samāśvāsyāsanaṃ tasmai tadyogyaṃ samakalpayan // KūrmP_2,1.9 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15279873 (0.048):
samabhyarcyāsanaṃ tasmai % tadyogyaṃ samakalpayan // LiP_1,1.5 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7173906 (0.048):
samabhyarcyāsanaṃ tasmai tadyogyaṃ samakalpayan // LiP_1,1.5 //
athaitānabravīd vākyaṃ parāśarasutaḥ prabhuḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10428388 (0.017):
12,315.005a śiṣyāṇāṃ vacanaṃ śrutvā parāśarasutaḥ prabhuḥ / 12,315.005c pratyuvāca tato vākyaṃ dharmārthasahitaṃ hitam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19765462 (0.036):
02,042.060f@030_0019 rājñas tu vacanaṃ śrutvā parāśarasutaḥ prabhuḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10429279 (0.054):
12,315.057a etāvad uktvā vacanaṃ parāśarasutaḥ prabhuḥ / 12,315.057c uktvā putram adhīṣveti vyomagaṅgām ayāt tadā
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15910961 (0.055):
etāvaduktvā vacanaṃ parāśarasutaḥ prabhuḥ // NarP_1,60.36 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10438892 (0.064):
12,327.106d*0869_01 ity āha bhagavān vyāsaḥ parāśarasutaḥ prabhuḥ / 12,327.107a idaṃ maharṣer vacanaṃ viniścitaṃ; mahātmanaḥ puruṣavarasya
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27009823 (0.064):
<12327.107/001> [X B6 ins.:: ity āha bhagavān vyāsaḥ !parāśarasutaḥ / prabhuḥ !12327.106869! X] / <12327.107/1> idaṃ maharṣer vacanaṃ viniścitaṃ !
kaccinna tapaso hāniḥ svādhyāyasya śrutasya ca // KūrmP_2,1.10 //
tataḥ sa sūtaḥ svaguruṃ praṇamyāha mahāmunim /
jñānaṃ tad brahmaviṣayaṃ munīnāṃ vaktumarhasi // KūrmP_2,1.11 //
ime hi munayaḥ śāntāstāpasā dharmatatparāḥ / / śuśrūṣā jāyate caiṣāṃ vaktumarhasi tattvataḥ // KūrmP_2,1.12 //
jñānaṃ vimuktidaṃ divyaṃ yanme sākṣāt tvayoditam /
munīnāṃ vyāhṛtaṃ pūrvaṃ viṣṇunā kūrmarūpiṇā // KūrmP_2,1.13 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13428335 (0.055):
tadvadākhilalokānāṃ rakṣaṇaṃ dharmasaṃgraham // KūrmP_2,11.140 // / yaduktaṃ devadevena viṣṇunā kūrmarūpiṇā /
śrutvā sūtasya vacanaṃ muniḥ satyavatīsutaḥ /
% Mahabharata: Striparvan (mbh_11_u.htm.txt) 14714557 (0.058):
11,008.048a etac chrutvā tu vacanaṃ vyāsaḥ satyavatīsutaḥ
praṇamya śirasā rudraṃ vacaḥ prāha sukhāvaham // KūrmP_2,1.14 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7068290 (0.060):
tasmai provāca sakalaṃ muniḥ satyavatīsutaḥ / / praṇamya devamīśānaṃ yugadharmān sanātanān // KūrmP_1,27.14 //
vyāsa uvāca / vakṣye devo mahādevaḥ pṛṣṭo yogīśvaraiḥ purā /
sanatkumārapramukhaiḥ svayaṃ yatsamabhāṣata // KūrmP_2,1.15 //
sanatkumāraḥ sanakastathaiva ca sanandanaḥ / / aṅgirā rudrasahito bhṛguḥ paramadharmavit // KūrmP_2,1.16 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423997 (0.038):
kṛtārthaṃ menire santaḥ svātmānaṃ brahmavādinaḥ // KūrmP_2,5.18 // / sanatkumāraḥ sanako bhṛguśca / sanātanaścaiva sanandanaśca /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4845140 (0.054):
bhṛguratrirvasiṣṭhaś ca sanakaś ca sanandanaḥ /AP_219.004ab/ / sanatkumāro 'ṅgirāś ca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ //AP_219.004cd/
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23709731 (0.058):
raibhyo marīciścyavano ṛbhuśca kurvantu sarve mama suprabhātam // / VamP_14.24 // / sanatkumāraḥ sanakaḥ sanandanaḥ sanātano 'pyāsuripiṅgalau ca /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11555975 (0.058):
[12.24] vaiṣṇaveṣv agrajaś śreṣṭho munīnāṃ prathamo muniḥ // [Ā.S / !{136}! ĀS: sanatkumāraś ca tathā sanakaś ca sanātanaḥ / sanandana iti / khyātā brahmavidyāviśāradāḥ; so liest auch DHN[T] 104.
kaṇādaḥ kapilo yogī vāmadevo mahāmuniḥ /
śukro vasiṣṭho bhagavān sarve saṃyatamānasāḥ // KūrmP_2,1.17 //
parasparaṃ vicāryaite saṃśayāviṣṭacetasaḥ / / taptavantastapo ghoraṃ puṇye badarikāśrame // KūrmP_2,1.18 //
apaśyaṃste mahāyogamṛṣiṃ dharmasutaṃ śucim /
nārāyaṇamanādyantaṃ nareṇa sahitaṃ tadā // KūrmP_2,1.19 //
saṃstūya vividhaiḥ stotraiḥ sarve vedasamudbhavaiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15950236 (0.057):
astuvanbhaktisaṃyuktāḥ stotrairvedasamudbhavaiḥ // NarP_1,79.321 //
praṇemurbhaktisaṃyuktā yogino yogavittamam // KūrmP_2,1.20 //
vijñāya vāñchitaṃ teṣāṃ bhagavānapi sarvavit / / prāha gambhīrayā vācā kimarthaṃ tapyate tapaḥ // KūrmP_2,1.21 //
abruvan hṛṣṭamanaso viśvātmānaṃ sanātanam / / sākṣānnārāyaṇaṃ devamāgataṃ siddhisūcakam // KūrmP_2,1.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13428284 (0.045):
praṇemuḥ śāśvataṃ sthāṇuṃ vyāsaṃ satyavatīsutam // KūrmP_2,11.136 // / abruvan hṛṣṭamanasaḥ kṛṣṇadvaipāyanaṃ prabhum /
vayaṃ saṃśayamāpannāḥ sarve vai brahmavādinaḥ /
bhavantamekaṃ śaraṇaṃ prapannāḥ puruṣottamam // KūrmP_2,1.23 //
tvaṃ hi tad vettha paramaṃ sarvajño bhagavānṛṣiḥ /
nārāyaṇaḥ svayaṃ sākṣāt purāṇo 'vyaktapūruṣaḥ // KūrmP_2,1.24 //
nahyanyo vidyate vettā tvāmṛte parameśvara /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16835849 (0.039):
tvām ṛte kamalākānta BrP_49.22c / tvām ṛte 'nyo na vidyate BrP_59.72f
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11054843 (0.039):
uddhartā puṇḍarīkākṣa tvām ṛte 'nyo na vidyate // BrP_59.72 //
Suryasiddhanta (surysidu.htm.txt) 2964866 (0.048):
12.09b: anyo na tvām ṛte chettā vidyate sarvadarśivān//
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26124606 (0.056):
trijagati na hi kaścit tvām ṛte yasya vettā
śuśrūṣāsmākamakhilaṃ saṃśayaṃ chettumarhasi // KūrmP_2,1.25 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7046337 (0.031):
idānīṃ saṃśayaṃ cemamasmākaṃ chettumarhasi // KūrmP_1,9.2 //
kiṃ kāraṇamidaṃ kṛtsnaṃ ko 'nusaṃsarate sadā / / kaścidātmā ca kā muktiḥ saṃsāraḥ kiṃnimittakaḥ // KūrmP_2,1.26 //
kaḥ saṃsārayatīśānaḥ ko vā sarvaṃ prapaśyati / / kiṃ tat parataraṃ brahma sarvaṃ no vaktumarhasi // KūrmP_2,1.27 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7046363 (0.051):
aṇḍajo jagatāmīśastanno vaktumihārhasi // KūrmP_1,9.4 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28993355 (0.056):
vaktumarhasi me prabho LiP_1,37.1d / vaktumarhasi me sarvaṃ LiP_1,39.3c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28944049 (0.064):
tanno vaktumihārhasi LiP_1,80.1d / tanmayaṃ ca carācaram LiP_1,46.7d
evamukte tu munayaḥ prāpaśyan puruṣottamam / / vihāya tāpasaṃ rūpaṃ saṃsthitaṃ svena tejasā // KūrmP_2,1.28 //
vibhrājamānaṃ vimalaṃ prabhāmaṇḍalamaṇḍitam / / śrīvatsavakṣasaṃ devaṃ taptajāmbūnadaprabham // KūrmP_2,1.29 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18428369 (0.058):
BhP_11.27.038/1 tapta-jāmbūnada-prakhyaṃ śaṅkha-cakra-gadāmbujaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2835483 (0.060):
prokṣaṇyāsādya dravyāṇi prokṣyāgnau bhāvayeta mām // BhP_11.27.037 // / tapta jāmbūnada prakhyaṃ śaṅkha cakra gadāmbujaiḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149709 (0.064):
taptajāmbūnadaprakhyaṃ śrīvatsāṅkitavakṣasam // Vis_11.186 //
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ śārṅgahastaṃ śriyāvṛtam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16940398 (0.037):
śaṅkhacakragadāpāṇir BrP_79.12a / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ BrP_57.40a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13851580 (0.038):
śaṅkhacakragadādharaḥ HV_113.82*1545:5b / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ HV_94.11a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16441285 (0.038):
śaṅkhacakragadāpāṇir HV_App.I,31.2376a / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ HV_App.I,37.35a
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147228 (0.038):
pītavastradharaṃ vāpi raktāmbaradharaṃ tu vā / / śaṅkhacakragadāhastaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.9 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 642967 (0.039):
hariṃ ca hararūpeṇa $ haraṃ ca harirūpiṇam / HV_App.I,37.34 / / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ $ pītāmbaradharaṃ haram // HV_App.I,37.35 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25163484 (0.039):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ HV_App.I,37.35a / śaṅkhacakragadāpāṇiḥ HV_App.I,31.3043a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22128523 (0.039):
hariṃ ca hararūpeṇa haraṃ ca harirūpiṇam / HV_App.I,37.34 / / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ pītāmbaradharaṃ haram // HV_App.I,37.35 //
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27429557 (0.039):
śaṅkhacakragadādharaḥ NsP_55.13d / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ NsP_10.7e
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149624 (0.041):
sarvābharaṇasaṃyuktaṃ pītavastraṃ caturbhujam / / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvadevaiḥ namaskṛtam // Vis_11.180 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15875909 (0.044):
nāpayāti yadā cittātsiddhāṃ manyeta tāṃ tadā // NarP_1,47.62 // / tataḥ śaṅkhagadācakraśārṅgādi rahitaṃ budhaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3163194 (0.053):
pradyumnaṃ paścime nyasya śātakumbhanibhaṃ mune / / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ pītāmbaravibhūṣitam // Vis_20.140 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26781227 (0.056):
mahoraskaṃ mahābāhuṃ % pītavastraṃ śubhānanam // BrP_57.39 // / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ $ mukuṭāṅgadabhūṣaṇam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11052542 (0.056):
mahoraskaṃ mahābāhuṃ pītavastraṃ śubhānanam // BrP_57.39 // / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ mukuṭāṅgadabhūṣaṇam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3163167 (0.059):
pūrve tu vāsudevaṃ tu śuddhasphaṭikasaṃnibham / / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ pītāmbaravibhūṣitam // Vis_20.138 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18815470 (0.060):
śayyāmadhyagataṃ devamapaśyaṃ puruṣottamam // RKV_20.23 // / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ śayānaṃ dakṣiṇena tu /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3163685 (0.061):
śyāmalaṃ piṅgalākṣaṃ tu piṅgaśmaśruḥ sanātanam // Vis_20.175 // / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ caturbāhuṃ kirīṭinam (?) /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150455 (0.061):
vedaśṛṅgaṃ dvivadanaṃ triṇetraṃ pītavāsasam / / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.243 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150555 (0.062):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.250 // / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ triṇetraṃ bhīmarūpiṇam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3163315 (0.062):
dvārasya dakṣiṇe caṇḍaṃ kṛṣṇavarṇaṃ caturbhujam // Vis_20.148 // / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ triṇetraṃ raktalocanam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3163962 (0.062):
raktavarṇaṃ mahākāyaṃ kambugrīvaṃ caturbhujam // Vis_20.194 // / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ triṇetraṃ bhīmarūpiṇam /
na dṛṣṭastatkṣaṇādeva narastasyaiva tejasā // KūrmP_2,1.30 //
tadantare mahādevaḥ śaśāṅkāṅkitaśekharaḥ /
prasādābhimukho rudraḥ prādurāsīnmaheśvaraḥ // KūrmP_2,1.31 //
nirīkṣya te jagannāthaṃ trinetraṃ candrabhūṣaṇam / / tuṣṭuvurhṛṣṭamanaso bhaktyā taṃ parameśvaram // KūrmP_2,1.32 //
jayeśvara mahādeva jaya bhūtapate śiva /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25383565 (0.040):
brahmovāca / jaya deva mahādeva jayeśvara maheśvara // ŚivP_7.1,15.16ab/
jayāśeṣamunīśāna tapasābhiprapūjita // KūrmP_2,1.33 //
sahasramūrte viśvātman jagadyantrapravartaka /
jayānanta jagajjanmatrāṇasaṃhārakāraṇa // KūrmP_2,1.34 //
sahasracaraṇeśāna śaṃbho yogīndravandita /
jayāmbikāpate deva namaste parameśvara // KūrmP_2,1.35 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7047163 (0.053):
atharvaśirasā devaṃ tuṣṭāva ca kṛtāñjaliḥ // KūrmP_1,9.66 // / saṃstutastena bhagavān brahmaṇā parameśvaraḥ /
saṃstuto bhagavānīśastryambako bhaktavatsalaḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13448263 (0.025):
nanāma śirasā rudraṃ rudrādhyāyaṃ japan vaśī // KūrmP_2,34.55 // / prasanno bhagavānīśastryambako bhaktavatsalaḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7059925 (0.034):
nirgatya tu purāt tasmāt tuṣṭāva parameśvaram // KūrmP_1,17.6 // / saṃstuto bhagavānīśaḥ śaṅkaro nīlalohitaḥ /
samāliṅgya hṛṣīkeśaṃ prāha gambhīrayā girā // KūrmP_2,1.36 //
kimarthaṃ puṇḍarīkākṣa munīndrā brahmavādinaḥ /
imaṃ samāgatā deśaṃ kiṃ vā kāryaṃ mayācyuta // KūrmP_2,1.37 //
ākarṇya bhagavadvākyaṃ devadevo janārdanaḥ / / prāha devo mahādevaṃ prasādābhimukhaṃ sthitam // KūrmP_2,1.38 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26772472 (0.054):
{brahmovāca: } / śrutvaivaṃ vacanaṃ tasyā $ devadevo janārdanaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11043793 (0.054):
{brahmovāca: } / śrutvaivaṃ vacanaṃ tasyā devadevo janārdanaḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23937111 (0.058):
ity udīritam ākarṇya $ bhagavāṃs tu janārdanaḥ & / devadevaḥ prasannātmā % mārkaṇḍeyam uvāca ha // NsP_10.41 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17002098 (0.058):
ity udīritam ākarṇya bhagavāṃs tu janārdanaḥ / / devadevaḥ prasannātmā mārkaṇḍeyam uvāca ha // NsP_10.41 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828446 (0.059):
sanaka uvāca / tayoktaṃ vacanaṃ śrutvā devadevo janārdanaḥ /
ime hi munayo deva tāpasāḥ kṣīṇakalmaṣāḥ / / abhyāgatā māṃ śaraṇaṃ samyagdarśanakāṅkṣiṇaḥ // KūrmP_2,1.39 //
yadi prasanno bhagavān munīnāṃ bhāvitātmanām / / sannidhau mama tajjñānaṃ divyaṃ vaktumihārhasi // KūrmP_2,1.40 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15950695 (0.058):
bṛhatīkusumaiḥ śuddhair devapādāvapūjayat // NarP_1,79.349 // / tataḥ prasanno viśvātmā munīnāṃ sannidhau tadā /
tvaṃ hi vettha svamātmānaṃ na hyanyo vidyate śiva /
tatastvamātmanātmānaṃ munīndrebhyaḥ pradarśaya // KūrmP_2,1.41 //
evamuktvā hṛṣīkeśaḥ provāca munipuṅgavān / / pradarśayan yogasiddhiṃ nirīkṣya vṛṣabhadhvajam // KūrmP_2,1.42 //
saṃdarśanānmaheśasya śaṅkarasyātha śūlinaḥ / / kṛtārthaṃ svayamātmānaṃ jñātumarhatha tattvataḥ // KūrmP_2,1.43 //
praṣṭumarhatha viśveśaṃ pratyakṣaṃ purataḥ sthitam /
mamaiva sannidhāveṣa yathāvad vaktumīśvaraḥ // KūrmP_2,1.44 //
niśamya viṣṇuvacanaṃ praṇamya vṛṣabhadhvajam / / sanatkumārapramukhāḥ pṛcchanti sma maheśvaram // KūrmP_2,1.45 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7056090 (0.064):
imaṃ deśaṃ samāgantuṃ kṣipramarhasi pauruṣāt // KūrmP_1,15.34 // / niśamya vaiṣṇavaṃ vākyaṃ praṇamya puruṣottamam /
athāsminnantare divyamāsanaṃ vimalaṃ śivam /
kimapyacintyaṃ gaganādīśvarārhaṃ samudbabhau // KūrmP_2,1.46 //
tatrāsasāda yogātmā viṣṇunā saha viśvakṛt /
tejasā pūrayan viśvaṃ bhāti devo maheśvaraḥ // KūrmP_2,1.47 //
taṃ te devādideveśaṃ śaṅkaraṃ brahmavādinaḥ / / vibhrājamānaṃ vimale tasmin dadṛśurāsane // KūrmP_2,1.48 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7070542 (0.046):
yatra nārāyaṇo devo mahādevo diveśvaraḥ // KūrmP_1,29.63 // / tatra devāḥ sagandharvāḥ sayakṣoragarākṣasāḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13442554 (0.050):
yadaṃśastatparo yastu sa devaḥ syānmaheśvaraḥ // KūrmP_2,29.24 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29019642 (0.050):
svayaṃjyotir anujyotir LiP_1,98.93a / svayaṃ devo maheśvaraḥ LiP_1,80.55d
yaṃ prapaśyantiyogasthāḥ svātmanyātmānamīśvaramā /
ananyatejasaṃ śāntaṃ śivaṃ dadṛśire kila // KūrmP_2,1.49 //
yataḥ prasūtirbhūtānāṃ yatraitat pravilīyate / / tamāsanasthaṃ bhūtānāmīśaṃ dadṛśire kila // KūrmP_2,1.50 //
yadantarā sarvametad yato 'bhinnamidaṃ jagat / / sa vāsudevamāsīnaṃ tamīśaṃ dadṛśuḥ kila // KūrmP_2,1.51 //
provāca pṛṣṭo bhagavān munīnāṃ parameśvaraḥ / / nirīkṣya puṇḍarīkākṣaṃ svātmayogamanuttamam // KūrmP_2,1.52 //
tacchṛṇudhvaṃ yathānyāyamucyamānaṃ mayānaghāḥ / / praśāntamānasāḥ sarve jñānamīśvarabhāṣitam // KūrmP_2,1.53 //
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422943 (0.0):
maduktametad vijñānaṃ sāṃkhyayogasamāśrayam // KūrmP_2,2.55 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423266 (0.0):
niyojayatyanantātmā hyetad vedānuśāsanam // KūrmP_2,3.23 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423732 (0.0):
prasannacetase deyaṃ dhārmikāyāhitāgnaye // KūrmP_2,4.34 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425196 (0.0):
jñātvā vimucyate janturjanmasaṃsārabandhanāt // KūrmP_2,6.52 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425616 (0.0):
tamāhuragryaṃ puruṣaṃ purāṇam // KūrmP_2,7.32 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425899 (0.0):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426482 (0.0):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13431070 (0.0):
yāti tat padamanāmayaṃ śivam // KūrmP_2,14.89 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge caturdaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13431652 (0.0):
adhyāpayet śrāvayed vā brahmaloke mahīyate // KūrmP_2,15.42 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433056 (0.0):
na bhakṣayedabhakṣyāṇi nāpeyaṃ ca pibed dvijaḥ // KūrmP_2,16.93 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433614 (0.0):
apeyāni ca vipro vai tathā ced yāti rauravam // KūrmP_2,17.45 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge saptadaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13435251 (0.0):
bhuñjīta svajanaiḥ sārdhaṃ sayāti paramāṃ gatim // KūrmP_2,18.121 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13436337 (0.0):
varjayet sarvayatnena śrāddhakāle dvijottamaḥ // KūrmP_2,20.48 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge viśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13436978 (0.0):
ninditānācarantyete varjanīyāḥ prayatnataḥ // KūrmP_2,21.49 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ekaviśo 'dhyāya
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438315 (0.0):
tasya krodhasamāviṣṭā hiṃsāmicchanti mātaraḥ // KūrmP_2,22.100 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge dvāviśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13439600 (0.0):
prāpnoti tat paraṃ sthānaṃ yaduktaṃ vedavādibhiḥ // KūrmP_2,23.93 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge trayoviṃśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13439916 (0.0):
tasmād dharmaṃ purāṇaṃ ca śraddhātavyaṃ dvijātibhiḥ // KūrmP_2,24.23 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge caturviśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13440222 (0.0):
tasmādarthaṃ samāsādya dadyād vai juhuyād yajet // KūrmP_2,25.21 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge pañcaviṃśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13441284 (0.0):
prakṛtiṃ yāti paraṃ na yāti janma // KūrmP_2,26.79 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13441792 (0.0):
yāti yatra jagato 'sya saṃsthitiḥ // KūrmP_2,27.38 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge saptaviśo 'dhyāya
prathamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca / avācyametad vijñānamātmaguhyaṃ sanātanam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422945 (0.011):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / dvitīyo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423268 (0.012):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / tṛtīyo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424510 (0.020):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / pañcamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426206 (0.020):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / navamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426484 (0.021):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / daśamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425618 (0.023):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / saptamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425198 (0.023):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10432392 (0.044):
12,321.027 śrībhagavān uvāca / 12,321.027a avācyam etad vaktavyam ātmaguhyaṃ sanātanam
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27003036 (0.044):
<12321.27/1> śrībhagavān uvāca: avācyam etad vaktavyam !ātmaguhyaṃ / sanātanam !
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423733 (0.058):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / caturtho 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca
yanna devā vijānanti yatanto 'pi dvijātayaḥ // KūrmP_2,2.1 //
idaṃ jñānaṃ samāśritya brahmabhūtā dvijottamāḥ / / na saṃsāraṃ prapadyante pūrve 'pi brahmavādinaḥ // KūrmP_2,2.2 //
guhyād guhyatamaṃ sākṣād gopanīyaṃ prayatnataḥ / / vakṣye bhaktimatāmadya yuṣmākaṃ brahmavādinām // KūrmP_2,2.3 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26846801 (0.050):
tasmin girau puṇyadeśe % śṛṇu nārada yatnataḥ // BrP_161.4 // / guhyād guhyataraṃ vakṣye $ sākṣād vedoditaṃ śubham &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11118114 (0.050):
tasmin girau puṇyadeśe śṛṇu nārada yatnataḥ // BrP_161.4 // / guhyād guhyataraṃ vakṣye sākṣād vedoditaṃ śubham /
ātmāyaḥ kevalaḥ svasthaḥ śāntaḥ sūkṣmaḥ sanātanaḥ /
asti sarvāntaraḥ sākṣāccinmātrastamasaḥ paraḥ // KūrmP_2,2.4 //
so 'ntaryāmī sa puruṣaḥ sa prāṇaḥ sa maheśvaraḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7043708 (0.060):
sarvabhūtamayo 'vyakto hyantaryāmīśvaraḥ paraḥ // KūrmP_1,4.12 //
sa kālo 'gnistadavyaktaṃ sa evedamiti śrutiḥ // KūrmP_2,2.5 //
Kaivalya-Upanisad (kaivup_u.htm.txt) 21863281 (0.053):
sa eva viṣṇuḥ sa prāṇaḥ sa kālo 'gniḥ sa candramāḥ ||8||
asmād vijāyate viśvamatraiva pravilīyate / / sa māyī māyayā baddhaḥ karoti vividhāstanūḥ // KūrmP_2,2.6 //
na cāpyayaṃ saṃsarati na ca saṃsārayet prabhuḥ / / nāyaṃ pṛthvī na salilaṃ na tejaḥ pavano nabhaḥ // KūrmP_2,2.7 //
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14753365 (0.055):
etatsaṃsargavaśātsthūlo viṣayastu bhūtapañcakatām / / abhyeti nabhaḥ pavanastejaḥ salilaṃ ca pṛthvī ca // 22 //
Abhinavagupta: Paramarthasara (parmartu.htm.txt) 16707755 (0.056):
etatsaṃsargavaśāt sthūlo viṣayas tu bhūtapañcakatām | / abhyeti nabhaḥ pavanas tejaḥ salilaṃ ca pṛthvī ca || 22 ||
na prāṇe na mano 'vyaktaṃ na śabdaḥ sparśa eva ca /
na rūparasagandhāśca nāhaṃ kartā na vāgapi // KūrmP_2,2.8 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17784885 (0.042):
kāma krodha dambha darpādy āsura sampad vivakṣitā | yad vā / śabda sparśa rūpa rasa gandhā viṣayāḥ | teṣāṃ bhujyamānatva daśā janyaḥ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27094591 (0.042):
kāma-krodha-dambha-darpādy-āsura-sampad-vivakṣitā | yad vā / śabda-sparśa-rūpa-rasa-gandhā viṣayāḥ | teṣāṃ bhujyamānatva-daśā-janyaḥ
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23175974 (0.043):
pradhānam / tathā sāvayavaṃ vyaktaṃ niravayavamavyaktaṃ nahi / śabdasparśarasarūpagandhāḥ pradhāne santi / tathā paratantraṃ vyaktaṃ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3425363 (0.044):
āgamāpāyino 'nityās tāṃs titikṣasva bhārata || BhG_2.14 || / śabdasparśarūparasagandhāḥ sāśrayāḥ tanmātrākāryatvān mātrā ity ucyante /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4757401 (0.047):
dhīrahaṃ manaḥ śabdaś ca sparśarūparasāstataḥ(2) //AP_25.029cd/ / gandho buddhirvyāpakaṃ tu kare dehe nyaset kramāt /AP_25.030ab/
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19470363 (0.048):
ityekādaśa bhavanti / pañca tanmātrāṇi punaḥ śabdasparśarūparasagandhāḥ /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23588797 (0.048):
triguṇastu tato vahniḥ sa śabdasparśavān bhavet //2// / śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca rasamātraṃ samāviśat /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27149448 (0.049):
śabdasparśarūparasagandhā rasāḥ
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7380330 (0.050):
gṛhṇanti kasya nirviśeṣam iti | atrocyate śabdasparśarasarūpagandhāḥ pajña
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25845839 (0.051):
ityanena pratipāditam| yacca gṛhyate tadapi nāsti tathā / rūpaśabdarasasparśā gandhā dharmāśca kevalāḥ |
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7380099 (0.051):
dhāryaṃ prakāśyaṃ ca | kāryam iti śabdasparśarasarūpagandhāḥ pañca,
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1673703 (0.051):
daśavidhaṃ kāryam / tatra śabdasparśarūparasagandhāḥ pañca
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23175885 (0.054):
śabdasparśarasarūpagandhāḥ taiḥ saha / kiṃca paratantraṃ nātmanaḥ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 223584 (0.054):
{12/100} śabdasparśarūparasagandhāḥ guṇāḥ .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5395986 (0.054):
devadattaśabdaḥ vartate . kim punaḥ dravyam ke punaḥ guṇāḥ . / śabdasparśarūparasagandhāḥ guṇāḥ . tataḥ anyat dravyam . kim punaḥ anyat
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17772001 (0.054):
śabda sparśa rūpa rasa gandhāḥ sparśa śabda vācyāḥ | manasi praviśya ye
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9738065 (0.054):
śabda-sparśa-rūpa-rasa-gandhāḥ sparśa-śabda-vācyāḥ | manasi praviśya ye
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17938048 (0.054):
dviguṇastu tataścāgniḥ sa śabdasparśarūpavān / / śabdaḥ sparśaśca rūpañca rasamātraṃ samāviśat // MarkP_45.54 //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5282549 (0.057):
trayaḥ : śabdaḥ sparśaḥ rūpam iti . rasagandhau na sarvatra . pravṛttiḥ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5367835 (0.057):
alpīyāṃsaḥ guṇāḥ tatra avarataḥ trayaḥ śabdaḥ sparśaḥ rūpam iti . / rasagandhau na sarvatra . pravṛttiḥ khalu api nityā . na hi iha kaḥ cit
na pāṇipādau no pāyurna copasthaṃ dvijottamāḥ /
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11274396 (0.055):
vākca pāṇī ca pādau pāyuścopasthaśca vākpāṇipādapāyūpasthāḥ / etāni
na kartā na ca bhoktā vā na ca prakṛtipūruṣau /
na māyā naiva ca prāścaitanyaṃ paramārthataḥ // KūrmP_2,2.9 //
yathā prakāśatamasoḥ sambandho nopapadyate / / tadvadaikyaṃ na saṃbandhaḥ prapañcaparamātmanoḥ // KūrmP_2,2.10 //
chāyātapau yathā loke parasparavilakṣaṇau / / tadvat prapañcapuruṣau vibhinnau paramārthataḥ // KūrmP_2,2.11 //
yadyātmā malino 'svastho vikārī syāt svabhāvataḥ /
nahi tasya bhavenmuktirjanmāntaraśatairapi // KūrmP_2,2.12 //
paśyanti munayo yuktāḥ svātmānaṃ paramārthataḥ /
vikārahīnaṃ nirduḥ khamānandātmānamavyayam // KūrmP_2,2.13 //
ahaṃ kartā sukhī duḥ khī kṛśaḥ sthūleti yā matiḥ /
sā cāhaṅkārakartṛtvādātmanyāropyate janaiḥ // KūrmP_2,2.14 //
vadanti vedavidvāṃsaḥ sākṣiṇaṃ prakṛteḥ param /
bhoktāramakṣaraṃ śuddhaṃ sarvatra samavasthitam // KūrmP_2,2.15 //
tasmādajñānamūlo hi saṃsāraḥ sarvadehinām / / ajñānādanyathā jñānaṃ tacca prakṛtisaṃgatam // KūrmP_2,2.16 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15348456 (0.014):
nivṛttilakṣaṇo dharmaḥ $ samarthānām ihocyate & / tasmādajñānamūlo hi % saṃsāraḥ sarvadehinām // LiP_1,86.16 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7242221 (0.014):
nivṛttilakṣaṇo dharmaḥ samarthānām ihocyate / / tasmādajñānamūlo hi saṃsāraḥ sarvadehinām // LiP_1,86.16 //
nityoditaḥ svayaṃ jyotiḥ sarvagaḥ puruṣaḥ paraḥ /
ahaṅkārāvivekena kartāhamiti manyate // KūrmP_2,2.17 // / paśyanti ṛṣayo 'vyaktaṃ nityaṃ sadasadātmakam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2662126 (0.0):
yat tat tri guṇam avyaktaṃ nityaṃ sad asad ātmakam /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2131287 (0.0):
yattat triguṇamavyaktaṃ nityaṃ sadasadātmakam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23191547 (0.0):
yat tat tri-guṇam avyaktaṃ / nityaṃ sad-asad-ātmakam |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18572252 (0.021):
yat tat kāraṇam avyaktaṃ nityaṃ sadasadātmakaṃ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7043624 (0.023):
avyaktaṃ kāraṇaṃ yattannityaṃ sadasadātmakam / / pradhānaṃ prakṛtiśceti yadāhustattvacintakāḥ // KūrmP_1,4.6 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8469637 (0.025):
avyaktaṃ kāraṇaṃ yatra nityaṃ sadasadātmakam /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21482101 (0.025):
Manu1.11a/ yat tat kāraṇam avyaktaṃ nityaṃ sad.asad.ātmakaṃ |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413531 (0.028):
BhP_03.26.010/1 yat tat tri-guṇam avyaktaṃ nityaṃ sad-asad-ātmakam
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26730847 (0.028):
avyaktaṃ kāraṇaṃ yat tan $ nityaṃ sadasadātmakam & / pradhānaṃ puruṣas tasmān % nirmame viśvam īśvaraḥ // BrP_1.33 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002179 (0.028):
avyaktaṃ kāraṇaṃ yat tan nityaṃ sadasadātmakam / / pradhānaṃ puruṣas tasmān nirmame viśvam īśvaraḥ // BrP_1.33 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331063 (0.028):
avyaktaṃ kāraṇaṃ yat tan nityaṃ sadasadātmakam / / pradhānaṃ puruṣaṃ tasmān nirmame viśvam īśvaraḥ // HV_1.17 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467471 (0.035):
avyaktaṃ kāraṇaṃ yattannityaṃ sadasadātmakam // BndP_1,3.8 // / pradhānaṃ prakṛtiṃ caiva yamāhustattvacintakāḥ /
pradhānaṃ prakṛtiṃ buddhvā kāraṇaṃ brahmavādinaḥ // KūrmP_2,2.18 //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413531 (0.039):
BhP_03.26.010/1 yat tat tri-guṇam avyaktaṃ nityaṃ sad-asad-ātmakam / BhP_03.26.010/2 pradhānaṃ prakṛtiṃ prāhur aviśeṣaṃ viśeṣavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2662126 (0.043):
yat tat tri guṇam avyaktaṃ nityaṃ sad asad ātmakam / / pradhānaṃ prakṛtiṃ prāhur aviśeṣaṃ viśeṣavat // BhP_03.26.010 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2131287 (0.043):
yattat triguṇamavyaktaṃ nityaṃ sadasadātmakam / / pradhānaṃ prakṛtiṃ prāhuraviśeṣaṃ viśeṣavat // MAnuv_1,4.53 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23191547 (0.043):
nityaṃ sad-asad-ātmakam | / pradhānaṃ prakṛtiṃ prāhur
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467471 (0.047):
avyaktaṃ kāraṇaṃ yattannityaṃ sadasadātmakam // BndP_1,3.8 // / pradhānaṃ prakṛtiṃ caiva yamāhustattvacintakāḥ /
tenāyaṃ saṃgato hyātmā kūṭastho 'pi nirañjanaḥ / / svātmānamakṣaraṃ brahma nāvabuddhyeta tattvataḥ // KūrmP_2,2.19 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13448396 (0.061):
yojayāmi prakṛtyāhaṃ puruṣaṃ pañcaviṃśakam // KūrmP_2,34.66 // / tathā vai saṃgato devaḥ kūṭasthaḥ sarvago 'malaḥ /
anātmanyātmavijñānaṃ tasmād duḥ khaṃ tathetaram /
ragadveṣādayo doṣāḥ sarve bhrāntinibandhanāḥ // KūrmP_2,2.20 //
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13352431 (0.0):
rāgadveṣādayo doṣāḥ sarve bhrāntinibandhanāḥ /
karmaṇyasya bhaved doṣaḥ puṇyāpuṇyamiti sthitiḥ /
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13352438 (0.053):
kāryo hyasya bhaveddoṣaḥ puṇyāpuṇyamiti śrutiḥ // / tadvaśādeva sarveṣāṃ sarvadehasamudbhavaḥ /
tadvaśādeva sarveṣāṃ sarvadehasamudbhavaḥ // KūrmP_2,2.21 //
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13352443 (5.960):
kāryo hyasya bhaveddoṣaḥ puṇyāpuṇyamiti śrutiḥ // / tadvaśādeva sarveṣāṃ sarvadehasamudbhavaḥ /
nityaḥ sarvatrago hyātmā kūṭastho doṣavarjitaḥ /
ekaḥ sa bhidyate śaktyā māyayā na svabhāvataḥ // KūrmP_2,2.22 //
tasmādadvaitamevāhurmunayaḥ paramārthataḥ / / bhedo vyaktasvabhāvena sā ca māyātmasaṃśrayā // KūrmP_2,2.23 //
yathā hi dhūmasaṃparkānnākāśo malino bhavet /
antaḥ karaṇajairbhāvairātmā tadvanna lipyate // KūrmP_2,2.24 //
yathā svaprabhayā bhāti kevalaḥ sphaṭiko 'malaḥ /
upādhihīno vimalastathaivātmā prakāśate // KūrmP_2,2.25 //
jñānasvūpamevāhurjagadetad vicakṣaṇāḥ / / arthasvarūpamevājñāḥ paśyantyanye kudṛṣṭayaḥ // KūrmP_2,2.26 //
kūṭastho nirguṇo vyāpī caitanyātmā svabhāvataḥ /
dṛśyate hyartharūpeṇa puruṣairbhrāntidṛṣṭibhiḥ // KūrmP_2,2.27 //
yathā saṃlakṣyate raktaḥ kevalaḥ sphaṭiko janaiḥ / / raktikādyupadhānena tadvat paramapūruṣaḥ // KūrmP_2,2.28 //
tasmādātmākṣaraḥ śuddho nityaḥ sarvagato 'vyayaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908939 (0.049):
ekaḥ śuddho 'kṣaro nityaḥ % sarvavyāpī tathā punaḥ // BrP_233.35 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180239 (0.049):
ekaḥ śuddho 'kṣaro nityaḥ sarvavyāpī tathā punaḥ // BrP_233.35 //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8384500 (0.056):
BhP_07.02.022/1 nitya ātmāvyayaḥ śuddhaḥ sarvagaḥ sarvavit paraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2718637 (0.056):
nitya ātmāvyayaḥ śuddhaḥ sarvagaḥ sarvavit paraḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465496 (0.062):
vyaktasvarūpam avyakte % tasmin maitreya līyate // ViP_6,4.35 // / ekaḥ śuddho 'kṣaro nityaḥ $ sarvavyāpī tathā pumān &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5172156 (0.062):
vyaktasvarūpam avyakte tasmin maitreya līyate // ViP_6,4.35 // / ekaḥ śuddho 'kṣaro nityaḥ sarvavyāpī tathā pumān /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182774 (0.062):
vyaktasvarūpamavyakte tasmānmaitreya līyate // ViP_6,4.35 // / ekaḥ śuddho 'kṣaro nityaḥsarvavyāpī tathā pumān /
upāsitavyo mantavyaḥ śrotavyaśca mumukṣubhiḥ // KūrmP_2,2.29 // / yadā manasi caitanyaṃ bhāti sarvatragaṃ sadā /
yogino 'vyavadhānena tadā saṃpadyate svayam // KūrmP_2,2.30 //
yadā sarvāṇi būtāni svātmanyevābhipaśyati /
sarvabhūteṣu cātmānaṃ brahma saṃpadyate tadā // KūrmP_2,2.31 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422658 (0.040):
tata eva ca vistāraṃ brahma saṃpadyate tadā // KūrmP_2,2.34 // / yadā paśyati cātmānaṃ kevalaṃ paramārthataḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17755570 (0.042):
yas tu sarvāṇi bhūtāni ātmany evānupaśyati | / sarva bhūteṣu cātmānaṃ tato na vijugupsate || [ĪśaU 6] iti śruteḥ |
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18516030 (0.042):
yas tu sarvāṇi bhūtāni ātmany evānupaśyati | / sarva-bhūteṣu cātmānaṃ tato na vijugupsate || [ĪśaU 6] iti śruteḥ |
Isa-Upanisad (Isopanisad or Isavasyopanisad), Kanva recension (isup___u.htm.txt) 9906504 (0.042):
yas tu sarvāṇi bhūtāny ātmany evānupaśyati | / sarvabhūteṣu cātmānaṃ tato na vijugupsate || IsUp_6 ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3439536 (0.055):
mayi vartate mām eva paśyati / svātmani sarvabhūteṣu ca sarvadā matsāmyam
yadā sarvāṇi bhūtāni samādhistho na paśyati /
ekībhūtaḥ pareṇāsau tadā bhavati kevalaḥ // KūrmP_2,2.32 //
yadā sarve pramucyante kāmā ye 'sya hṛdi sthitāḥ /
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16981339 (0.0):
saṃsārasyānantaram apy avadhānena na tu kālāntaram apekṣate | atra - / yadā sarve pramucyante kāmā ye 'sya hṛdi sthitāḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1027766 (0.0):
tadeṣa śloko bhavati yadā sarve pramucyante kāmā ye'sya hṛdi sthitāḥ atha
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brup___u.htm.txt) 5211828 (1.192):
tad eṣa śloko bhavati -- / yadā sarve pramucyante kāmā ye 'sya hṛdi śritāḥ |
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 499914 (1.192):
nanu muktānāṃ kāmābhāve 'piyadā sarve pramucyante kāmā ye 'sya hṛdi"
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13352396 (1.192):
kimicchan kasya kāmāya śarīramanusañcaret // / yadā sarve pramucyante kāmā ye 'sya hṛdi śritāḥ /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15443874 (0.013):
sattvasaṃsthāḥ / 05,044.004d*0282_01 yadi sarve pramucyante kāmā ye hṛdi saṃsthitāḥ
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4313331 (0.015):
Baudh4.6.10-1cd/ kāmāṃs tāṃs tān (avāpnoti ye ye kāmā hṛdi sthitāḥ // / Baudh4.6.10-2/ ye ye kāmā hṛdi sthitā iti //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10938926 (0.030):
brahmaṇaśca muktopasṛpyatvaṃ prasiddhaṃ śāstre 'yadā sarve pramucyante / kāmā ye 'sya hṛdi śritāḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6799730 (0.038):
yadā sarve vimucyante kāmā yesyahṛdi sthitāḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17848793 (0.039):
saṃsārasyānantaram apy avadhānena na tu kālāntaram apekṣate | atra / yadā sarve pramucyante kāmā ye 'sya hṛdi sthitāḥ |
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27262075 (0.039):
tad eṣa śloko bhavati / yadā sarve pramucyante kāmā ye 'sya hṛdi śritāḥ |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7285180 (0.046):
prāpto ya ātmānanda-rūpas tena tuṣṭaḥ | tathā ca śrutiḥ - / yadā sarve pramucyante kāmā ye 'sya hṛdi śritāḥ |
Katha-Upanisad (kathop_u.htm.txt) 22382312 (0.046):
astīty evopalabdhasya tattvabhāvaḥ prasīdati // KaU_6.13 // / yadā sarve pramucyante kāmā ye 'sya hṛdi śritāḥ /
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23834890 (0.054):
ity etat // KaUBh_6.13/2,3.13 // / yadā sarve pramucyante kāmā ye 'sya hṛdi śritāḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17729399 (0.055):
vṛttyā tuṣṭaḥ paritṛptaḥ parama puruṣārtha lābhāt | tathā ca śrutiḥ / yadā sarve pramucyante kāmā ye 'sya hṛdi śritāḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17729474 (0.055):
prāpto ya ātmānanda rūpas tena tuṣṭaḥ | tathā ca śrutiḥ / yadā sarve pramucyante kāmā ye 'sya hṛdi śritāḥ |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7285103 (0.055):
vṛttyā tuṣṭaḥ paritṛptaḥ parama-puruṣārtha-lābhāt | tathā ca śrutiḥ - / yadā sarve pramucyante kāmā ye 'sya hṛdi śritāḥ |
tadāsāvamṛtībhūtaḥ kṣemaṃ gacchati paṇḍitaḥ // KūrmP_2,2.33 //
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24793171 (0.053):
bhūta.dāhīyān kṣemaṃ [gacchati paṇḍitaḥ // / Ap1.8.23.4/ atha bhūta.dāhīyān doṣān [udāhariṣyāmaḥ /
yadā bhūtapṛthagbhāvamekasthamanupaśyati / / tata eva ca vistāraṃ brahma saṃpadyate tadā // KūrmP_2,2.34 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103502 (0.0):
06,035.029c yaḥ paśyati tathātmānam akartāraṃ sa paśyati / 06,035.030a yadā bhūtapṛthagbhāvam ekastham anupaśyati
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10258651 (0.0):
12,017.021c brahmabhāvaprasūtānāṃ vaidyānāṃ bhāvitātmanām / 12,017.022a yadā bhūtapṛthagbhāvam ekastham anupaśyati
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627476 (0.0):
yaḥ paśyati tathātmānam akartāraṃ sa paśyati 13.30 / yadā bhūtapṛthagbhāvam ekastham anupaśyati
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17861485 (0.0):
yadā bhūta pṛthag bhāvam ekastham anupaśyati |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22937583 (0.0):
yadā bhūta pṛthag bhāvam ekastham anupaśyati | / tata eva ca vistāraṃ brahma saṃpadyate tadā ||BhG_13.30||
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26729058 (0.0):
yadā bhūta-pṛthag-bhāvam ekastham anupaśyati |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3459436 (0.0):
ātmānaṃ yathāvad avasthitaṃ paśyati // BhGR_13.29 // / yadā bhūtapṛthagbhāvam ekastham anupaśyati |
Samkhyaparibhasa (sparibhu.htm.txt) 1712189 (0.021):
yadā bhūtapṛthakbhāvamekasthamanupaśyati / / tata eva ca vistāraṃ brahma sampadyate tadā // 3 //
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15629092 (0.034):
[=MBh_06,035.029c] / yadā bhūtapṛthagbhāvam ekastham anupaśyati Bhg_13.030a [=MBh_06,035.030a]
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422619 (0.040):
sarvabhūteṣu cātmānaṃ brahma saṃpadyate tadā // KūrmP_2,2.31 // / yadā sarvāṇi bhūtāni samādhistho na paśyati /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22937639 (0.047):
vistāraṃ yadā paśyati brahma saṃpadyate bhavati tadā tasmin kāla ity
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10375937 (0.053):
12,231.021c yadā paśyati bhūtātmā brahma saṃpadyate tadā
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26910862 (0.053):
yadā paśyati bhūtātmā % brahma saṃpadyate tadā // BrP_236.22 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11182161 (0.053):
yadā paśyati bhūtātmā brahma saṃpadyate tadā // BrP_236.22 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3459480 (0.054):
evottarottaraputrapautrādibhedavistāraṃ ca yadā paśyati, tadaiva / brahmasaṃpadyate anavacchinnaṃ jñānaikākāram ātmānaṃ prāpnotītyarthaḥ //
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15629099 (0.061):
tata eva ca vistāraṃ brahma saṃpadyate tadā Bhg_13.030c [=MBh_06,035.030c]
yadā paśyati cātmānaṃ kevalaṃ paramārthataḥ / / māyāmātraṃ jagat kṛtsnaṃ tadā bhavati nirvṛtaḥ // KūrmP_2,2.35 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422619 (0.045):
sarvabhūteṣu cātmānaṃ brahma saṃpadyate tadā // KūrmP_2,2.31 // / yadā sarvāṇi bhūtāni samādhistho na paśyati /
yadā janmajarāduḥ khavyādhīnāmekabheṣajam /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21660741 (0.063):
494.018. ye yairvinā nātmabhavaṃ labhante te tairvinā janma kathaṃ / bhajeran//10// / 494.020. ye sāṃsārikanaikaduḥkhadahanajvālālatāliṅgitāste vāñchanti
kevalaṃ brahmavijñānaṃ jāyate 'sau tadā śivaḥ // KūrmP_2,2.36 //
yathā nadīnadā loke sāgareṇaikatāṃ yayuḥ / / tadvadātmākṣareṇāsau niṣkalenaikatāṃ vrajet // KūrmP_2,2.37 //
tasmād vijñānamevāsti na prapañco na saṃsṛtiḥ /
ajñānenāvṛtaṃ loko vijñānaṃ tena muhyati // KūrmP_2,2.38 //
tajjñānaṃ nirmalaṃ sūkṣmaṃ nirvikalpaṃ yadavyayam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426282 (0.0):
ajñānamitarat sarvaṃ yasmānmāyāmayaṃ jagat // KūrmP_2,10.5 // / yajjñānaṃ nirmalaṃ sūkṣmaṃ nirvikalpaṃ yadavyayam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15336710 (0.059):
tajjñānaṃ bhrāntirahitam % ityanye neti cāpare // LiP_1,75.3 // / yajjñānaṃ nirmalaṃ śuddhaṃ $ nirvikalpaṃ nirāśrayam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7230475 (0.059):
tajjñānaṃ bhrāntirahitam ityanye neti cāpare // LiP_1,75.3 // / yajjñānaṃ nirmalaṃ śuddhaṃ nirvikalpaṃ nirāśrayam /
ajñānamitarat sarvaṃ vijñānamiti me matam // KūrmP_2,2.39 //
etad vaḥ paramaṃ sāṃkhyaṃ bhāṣitaṃ jñānamuttamam /
sarvavedāntasāraṃ hi yogastatraikacittatā // KūrmP_2,2.40 //
yogāt saṃjāyate jñānaṃ jñānād yogaḥ pravartate /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426519 (0.0):
prasannaṃ jāyate jñānaṃ sākṣānnirvāṇasiddhidam // KūrmP_2,11.2 // / yogātsaṃjāyate jñānaṃ jñānād yogaḥ pravartate /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25405740 (0.037):
vairāgyājjāyate jñānaṃ jñānādyogaḥ pravartate // ŚivP_7.2,10.36ab/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15283202 (0.040):
prasādājjāyate jñānaṃ $ jñānādyogaḥ pravartate &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7177235 (0.040):
prasādājjāyate jñānaṃ jñānādyogaḥ pravartate /
yogajñānābhiyuktasya nāvāpyaṃ vidyate kvacit // KūrmP_2,2.41 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426520 (0.0):
yogātsaṃjāyate jñānaṃ jñānād yogaḥ pravartate / / yogajñānābhiyuktasya prasīdati maheśvaraḥ // KūrmP_2,11.3 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25376241 (0.063):
jñānadhyānābhiyuktasya puṃso yogaḥ pravartate // ŚivP_7.1,3.39cd/
yadeva yogino yānti sāṃkhyaistadadhigamyate / / ekaṃ sāṃkhyaṃ ca yogaṃ ca yaḥ paśyati sa tattvavit // KūrmP_2,2.42 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20099085 (0.0):
06,027.005a yat sāṃkhyaiḥ prāpyate sthānaṃ tad yogair api gamyate / 06,027.005c ekaṃ sāṃkhyaṃ ca yogaṃ ca yaḥ paśyati sa paśyati
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10407046 (0.0):
12,293.030a yad eva yogāḥ paśyanti sāṃkhyais tad anugamyate / 12,293.030c ekaṃ sāṃkhyaṃ ca yogaṃ ca yaḥ paśyati sa buddhimān
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10410919 (0.0):
12,304.004a yad eva yogāḥ paśyanti tat sāṃkhyair api dṛśyate / 12,304.004c ekaṃ sāṃkhyaṃ ca yogaṃ ca yaḥ paśyati sa tattvavit
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25623289 (0.0):
gamyate / ekaṃ sāṃkhyaṃ ca yogaṃ ca yaḥ paśyati sa paśyati 5.5
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17735919 (0.0):
svatantre niṣṭhe iti kathayituṃ niṣṭhety eka vacanam | tathā ca vakṣyati / ekaṃ sāṃkhyaṃ ca yogaṃ / ca yaḥ paśyati sa paśyati [Gītā 5.5] iti |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15623667 (0.0):
ekaṃ sāṃkhyaṃ ca yogaṃ ca yaḥ paśyati sa paśyati Bhg_05.005c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22911125 (0.0):
yat sāṃkhyaiḥ prāpyate sthānaṃ tad yogair api gamyate | / ekaṃ sāṃkhyaṃ ca yogaṃ ca yaḥ paśyati sa paśyati ||BhG_5.5||
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5217998 (0.0):
svatantre niṣṭhe iti kathayituṃ niṣṭhety eka-vacanam | tathā ca vakṣyati - / ekaṃ sāṃkhyaṃ ca yogaṃ ca yaḥ paśyati sa paśyati [Gītā 5.5] iti |
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9729962 (0.0):
yat sāṃkhyaiḥ prāpyate sthānaṃ tad yogair api gamyate | / ekaṃ sāṃkhyaṃ ca yogaṃ ca yaḥ paśyati sa paśyati ||5||
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26917362 (0.0):
yad eva yogāḥ paśyanti $ sāṃkhyaṃ tad anugamyate & / ekaṃ sāṃkhyaṃ ca yogaṃ ca % yaḥ paśyati sa buddhimān // BrP_243.20 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11188662 (0.0):
yad eva yogāḥ paśyanti sāṃkhyaṃ tad anugamyate / / ekaṃ sāṃkhyaṃ ca yogaṃ ca yaḥ paśyati sa buddhimān // BrP_243.20 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3436302 (0.0):
yat sāṃkhyaiḥ prāpyate sthānaṃ tad yogair api gamyate | / ekaṃ sāṃkhyaṃ ca yogaṃ ca yaḥ paśyati sa paśyati || BhG_5.5 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17764033 (0.007):
eka phalatvād ekaṃ sāṃkhyaṃ ca yogaṃ ca yaḥ paśyati sa eva samyak paśyati
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9730100 (0.007):
gamyate | ata eka-phalatvād ekaṃ sāṃkhyaṃ ca yogaṃ ca yaḥ paśyati sa eva
anye ca yogino viprā aiśvaryāsaktacetasaḥ /
majjanti tatra tatraiva na tvātmaiṣāmiti śrutiḥ // KūrmP_2,2.43 //
yattat sarvagataṃ divyamaiśvaryamacalaṃ mahat /
jñānayogābhiyuktastu dehānte tadavāpnuyāt // KūrmP_2,2.44 //
eṣa ātmāhamavyakto māyāvī parameśvaraḥ / / kīrtitaḥ sarvavedeṣu sarvātmā sarvatomukhaḥ // KūrmP_2,2.45 //
sarvakāmaḥ sarvarasaḥ sarvagandho 'jaro 'maraḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2973763 (0.0):
santyubhayaliṅgāḥ śrutayo brahmaviṣayāḥ 'sarvakarmā sarvakāmaḥ / sarvagandhaḥ sarvarasaḥ' (chā. 3.14.2) ityelamādāyāḥ saviśeṣaliṅgāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990922 (0.0):
niṣidhyāpi sarva karmā sarva kāmaḥ sarva gandhaḥ sarva rasa ity [ChāU
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7001827 (0.0):
ity eṣā | śrutiś ca sarva kāmaḥ sarva gandhaḥ sarva rasaḥ ity ādau ||
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2952105 (0.025):
tathā ca cchāndogyejakṣat krīḍanramamāṇaḥ" "sayadi pitṛlokakāmaḥ" / "sarvagandhaḥ sarvarasaḥ"ityādi /"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3433506 (0.049):
, bhārūpas satyasaṅkalpa ākāśātmā sarvakāmā sarvakāmas sarvagandhas / sarvarasaḥ"
sarvataḥ pāṇipādo 'hamantaryāmī sanātanaḥ // KūrmP_2,2.46 //
apāṇipādo javano grahītā hṛdi saṃsthitaḥ /
acakṣurapi paśyāmi tathākarṇaḥ śṛṇomyaham // KūrmP_2,2.47 //
Kaivalya-Upanisad (kaivup_u.htm.txt) 21863483 (0.030):
apāṇipādo 'ham acintyaśaktiḥ paśyāmy acakṣuḥ sa śṛṇomy akarṇaḥ |
vedāhaṃ sarvamevedaṃ na māṃ jānāti kaścana /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26848134 (0.030):
sarveṣv antaḥ praviṣṭo 'haṃ $ na māṃ jānāti kaścana &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11119447 (0.030):
sarveṣv antaḥ praviṣṭo 'haṃ na māṃ jānāti kaścana /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13905316 (0.039):
īśvaraṃ māṃ na veda na jānāti | atra sva karma sahāyatvam ajāta śraddhasya
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16853698 (0.042):
na māṃ jānāti kaścana BrP_162.27b / na māṃ trātīti bho dvijāḥ BrP_8.8b
prāhurmahāntaṃ puruṣaṃ māmekaṃ tattvadarśinaḥ // KūrmP_2,2.48 //
paśyanti ṛṣayo hetumātmanaḥ sūkṣmadarśinaḥ /
nirguṇāmalarūpasya yattadaiśvaryamuttamam // KūrmP_2,2.49 //
yanna devā vijānanti mohitā mama māyayā /
vakṣye samāhitā yūyaṃ śṛṇudhvaṃ brahmavādinaḥ // KūrmP_2,2.50 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423274 (5.960):
īśvara uvāca / vakṣye samāhitā yūyaṃ śṛṇudhvaṃ brahmavādinaḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433639 (0.047):
vyāsa uvāca / vakṣye samāhitā yūyaṃ śṛṇudhvaṃ gadato mama /
nāhaṃ praśāstā sarvasya māyātītaḥ svabhāvataḥ /
prerayāmi tathāpīdaṃ kāraṇaṃ sūrayo viduḥ // KūrmP_2,2.51 // / yanme guhyatamaṃ dehaṃ sarvagaṃ tattvadarśinaḥ /
praviṣṭā mama sāyujyaṃ labhante yogino 'vyayam // KūrmP_2,2.52 //
teṣāṃ hi vaśamāpannā māyā me viśvarūpiṇī /
labhante paramāṃ śuddhiṃ nirvāṇaṃ te mayā saha // KūrmP_2,2.53 //
na teṣāṃ punarāvṛttiḥ kalpakoṭiśatairapi / / prasādānmama yogīndrā etad vedānuśāsanam // KūrmP_2,2.54 //
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19190844 (0.046):
pañcamīmathavā ṣaṣṭhīṃ saptamīṃ vā samāśritāḥ / / na teṣāṃ punarāvṛttiḥ kalpakoṭiśatairapi // NBs_14,9.13 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7057756 (0.063):
pacyamānā na mucyante kalpakoṭiśatairapi // KūrmP_1,15.163 //
nāputraśiṣyayogibhyo dātavyaṃ brahmavādibhiḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13442839 (0.038):
pitāmahena vibhunā munīnāṃ pūrvamīritam // KūrmP_2,29.45 // / nāputraśiṣyayogibhyo dadyādidamanuttamam /
maduktametad vijñānaṃ sāṃkhyayogasamāśrayam // KūrmP_2,2.55 //
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422207 (0.0):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423267 (0.0):
niyojayatyanantātmā hyetad vedānuśāsanam // KūrmP_2,3.23 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423733 (0.0):
prasannacetase deyaṃ dhārmikāyāhitāgnaye // KūrmP_2,4.34 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425197 (0.0):
jñātvā vimucyate janturjanmasaṃsārabandhanāt // KūrmP_2,6.52 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425616 (0.0):
tamāhuragryaṃ puruṣaṃ purāṇam // KūrmP_2,7.32 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425899 (0.0):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426482 (0.0):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13431070 (0.0):
yāti tat padamanāmayaṃ śivam // KūrmP_2,14.89 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge caturdaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13431652 (0.0):
adhyāpayet śrāvayed vā brahmaloke mahīyate // KūrmP_2,15.42 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433056 (0.0):
na bhakṣayedabhakṣyāṇi nāpeyaṃ ca pibed dvijaḥ // KūrmP_2,16.93 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433614 (0.0):
apeyāni ca vipro vai tathā ced yāti rauravam // KūrmP_2,17.45 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge saptadaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13435251 (0.0):
bhuñjīta svajanaiḥ sārdhaṃ sayāti paramāṃ gatim // KūrmP_2,18.121 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13436337 (0.0):
varjayet sarvayatnena śrāddhakāle dvijottamaḥ // KūrmP_2,20.48 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge viśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13436978 (0.0):
ninditānācarantyete varjanīyāḥ prayatnataḥ // KūrmP_2,21.49 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ekaviśo 'dhyāya
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438315 (0.0):
tasya krodhasamāviṣṭā hiṃsāmicchanti mātaraḥ // KūrmP_2,22.100 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge dvāviśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13439600 (0.0):
prāpnoti tat paraṃ sthānaṃ yaduktaṃ vedavādibhiḥ // KūrmP_2,23.93 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge trayoviṃśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13439916 (0.0):
tasmād dharmaṃ purāṇaṃ ca śraddhātavyaṃ dvijātibhiḥ // KūrmP_2,24.23 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge caturviśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13440222 (0.0):
tasmādarthaṃ samāsādya dadyād vai juhuyād yajet // KūrmP_2,25.21 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge pañcaviṃśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13441284 (0.0):
prakṛtiṃ yāti paraṃ na yāti janma // KūrmP_2,26.79 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13441792 (0.0):
yāti yatra jagato 'sya saṃsthitiḥ // KūrmP_2,27.38 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge saptaviśo 'dhyāya
dvitīyo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca / avyaktādabhavat kālaḥ pradhānaṃ puruṣaḥ paraḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423267 (0.005):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422207 (0.011):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / prathamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424510 (0.019):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / pañcamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425198 (0.021):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425618 (0.021):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / saptamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426484 (0.023):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / daśamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426206 (0.024):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / navamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423733 (0.055):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / caturtho 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca
tebhyaḥ sarvamidaṃ jātaṃ tasmād brahmamayaṃ jagat // KūrmP_2,3.1 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7046823 (0.054):
manmayaṃ sarvamevedaṃ brahmāhaṃ puruṣaḥ paraḥ // KūrmP_1,9.39 //
sarvataḥ pāṇipādaṃ tat sarvato 'kṣiśiromukham /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4916110 (0.0):
sarvataḥ pāṇipādāntaṃ sarvato 'kṣiśiromukham /AP_380.029ab/ / sarvataḥ śrutimalloke sarvamāvṛtya tiṣṭhati //AP_380.029cd/
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12768940 (0.0):
niṣkalassakalaścaivaṃ jñeyo viṣṇussanātanaḥ / / sarvataḥpāṇipādaṃ tatsarvato 'kṣiśiromukham // BhS_36.190 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15332457 (0.0):
aṇoralpataraṃ prāhur % mahato 'pi mahattaram // LiP_1,71.106 // / sarvataḥ pāṇipādaṃ tvāṃ $ sarvato 'kṣiśiromukham &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15351174 (0.0):
prakṛtiṃ sarvabhūtānāṃ % yuktāḥ paśyanti yoginaḥ // LiP_1,88.42 // / sarvataḥ pāṇipādaṃ tat $ sarvato 'kṣiśiromukham &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7226223 (0.0):
aṇoralpataraṃ prāhur mahato 'pi mahattaram // LiP_1,71.106 // / sarvataḥ pāṇipādaṃ tvāṃ sarvato 'kṣiśiromukham /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244939 (0.0):
prakṛtiṃ sarvabhūtānāṃ yuktāḥ paśyanti yoginaḥ // LiP_1,88.42 // / sarvataḥ pāṇipādaṃ tat sarvato 'kṣiśiromukham /
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24439082 (0.0):
* sādhakasya tu lakṣyārthaṃ tasya rūpamidaṃ smṛtam / / * sarvataḥ pāṇipādaṃ tatsarvato 'kṣiśiromukham // MrgTV_1,5.16:7
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3458053 (0.0):
sadasacchabdanirdeśyam // BhGR_13.12 // / sarvataḥpāṇipādaṃ tat sarvato'kṣiśiromukham |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3458077 (0.0):
tathā sarvato 'kṣiśiromukhaṃ sarvataś śrutimat sarvataś cakṣurādikāryakṛt,
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28063180 (0.0):
sarvataḥ pāṇipādaṃ tat sarvato 'kṣiśiromukham //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23857568 (0.0):
utāmṛtatvasyeśāno % yad annenātirohati // SvetUp_3.15 // / sarvataḥpāṇipādaṃ tat $ sarvato'kṣiśiromukhaṃ &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26561926 (0.0):
utāmṛtatvasyeśāno yad annenātirohati // SvetUp_3.15 // / sarvataḥpāṇipādaṃ tat sarvato'kṣiśiromukhaṃ /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404782 (0.0):
sarvagam atisūkṣmam // Vi_97.3 // / sarvataḥpāṇipādaṃ sarvato 'kṣiśiromukhaṃ sarvataḥ sarvendriyaśaktim //
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3638446 (0.022):
sarvataḥ pāṇipādaśca sarvato 'kṣiśiromukhaḥ //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25378120 (0.022):
sarvataḥ pāṇipādo 'yaṃ sarvato 'kṣiśiromukhaḥ // ŚivP_7.1,6.21ab/
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13354527 (0.022):
sarvataḥ pāṇipādaśca sarvato 'kṣiśiromukhaḥ //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17855935 (0.023):
asad ity arthaḥ ||12|| / BhG 13.13 / sarvataḥ pāṇi pādaṃ tat sarvato 'kṣi śiro mukham |
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26723506 (0.023):
asad ity arthaḥ ||12|| / BhG 13.13 / sarvataḥ pāṇi-pādaṃ tat sarvato 'kṣi-śiro-mukham |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22934876 (0.024):
tad āśaṅkā nivṛtty artham āha / sarvataḥ pāṇi pādaṃ tat sarvato 'kṣi śiro mukham |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22934993 (0.024):
mukhāni ca yasya tat sarvato 'kṣi śiro mukham | sarvataḥ śrutimat | śrutiḥ
sarvataḥ śrutimalloke sarvamāvṛtya tiṣṭhati // KūrmP_2,3.2 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103310 (0.0):
06,035.013a sarvataḥpāṇipādaṃ tat sarvatokṣiśiromukham / 06,035.013c sarvataḥśrutimal loke sarvam āvṛtya tiṣṭhati
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10376048 (0.0):
12,231.029a sarvataḥpāṇipādāntaṃ sarvatokṣiśiromukham / 12,231.029c sarvataḥśrutimal loke sarvam āvṛtya tiṣṭhati
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10405738 (0.0):
12,291.016a sarvataḥpāṇipādāntaṃ sarvatokṣiśiromukham / 12,291.016c sarvataḥśrutimal loke sarvam āvṛtya tiṣṭhati
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4916114 (0.0):
sarvataḥ pāṇipādāntaṃ sarvato 'kṣiśiromukham /AP_380.029ab/ / sarvataḥ śrutimalloke sarvamāvṛtya tiṣṭhati //AP_380.029cd/
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10931882 (0.0):
iti, sarvataḥpāṇipādaṃ tatsarvatokṣiśiromukham / / sarvataḥśrutimalloke sarvamāvṛtya tiṣṭhati (gī. 13.13) iti ca /
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627283 (0.0):
sarvataḥ pāṇipādaṃ tat sarvatokṣiśiromukham / sarvataḥ śrutimal loke sarvam āvṛtya tiṣṭhati 13.14
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17855939 (0.0):
sarvataḥ pāṇi pādaṃ tat sarvato 'kṣi śiro mukham | / sarvataḥ śrutimal loke sarvam āvṛtya tiṣṭhati ||13||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15628838 (0.0):
sarvataḥśrutimal loke sarvam āvṛtya tiṣṭhati Bhg_13.013c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22934881 (0.0):
sarvataḥ pāṇi pādaṃ tat sarvato 'kṣi śiro mukham | / sarvataḥ śrutimal loke sarvam āvṛtya tiṣṭhati ||BhG_13.13||
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26723509 (0.0):
sarvataḥ pāṇi-pādaṃ tat sarvato 'kṣi-śiro-mukham | / sarvataḥ śrutimal loke sarvam āvṛtya tiṣṭhati ||13||
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12768948 (0.0):
sarvataśśrutimalloke sarvamāvṛtya tiṣṭhati, /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26910975 (0.0):
sarvataḥpāṇipādaṃ tat $ sarvatokṣiśiromukham & / sarvataḥśrutimal loke % sarvam āvṛtya tiṣṭhati // BrP_236.30 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26916000 (0.0):
sarvataḥpāṇipādāntaṃ % sarvatokṣiśiromukham // BrP_241.15 // / sarvataḥśrutimal loke $ sarvam āvṛtya tiṣṭhati &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11182274 (0.0):
sarvataḥpāṇipādaṃ tat sarvatokṣiśiromukham / / sarvataḥśrutimal loke sarvam āvṛtya tiṣṭhati // BrP_236.30 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11187299 (0.0):
sarvataḥpāṇipādāntaṃ sarvatokṣiśiromukham // BrP_241.15 // / sarvataḥśrutimal loke sarvam āvṛtya tiṣṭhati /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15332460 (0.0):
sarvataḥ pāṇipādaṃ tvāṃ $ sarvato 'kṣiśiromukham & / sarvataḥ śrutimalloke % sarvamāvṛtya tiṣṭhasi // LiP_1,71.107 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15351179 (0.0):
sarvataḥ pāṇipādaṃ tat $ sarvato 'kṣiśiromukham & / sarvataḥ śrutimal loke % sarvamāvṛtya tiṣṭhati // LiP_1,88.43 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7226225 (0.0):
sarvataḥ pāṇipādaṃ tvāṃ sarvato 'kṣiśiromukham / / sarvataḥ śrutimalloke sarvamāvṛtya tiṣṭhasi // LiP_1,71.107 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244944 (0.0):
sarvataḥ pāṇipādaṃ tat sarvato 'kṣiśiromukham / / sarvataḥ śrutimal loke sarvamāvṛtya tiṣṭhati // LiP_1,88.43 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3458058 (0.0):
sarvataḥpāṇipādaṃ tat sarvato'kṣiśiromukham | / sarvataśśrutimal loke sarvam āvṛtya tiṣṭhati || BhG_13.13 ||
sarvendriyaguṇābhāsaṃ sarvendriyavivarjitam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103317 (5.960):
06,035.013c sarvataḥśrutimal loke sarvam āvṛtya tiṣṭhati / 06,035.014a sarvendriyaguṇābhāsaṃ sarvendriyavivarjitam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4916120 (5.960):
sarvataḥ śrutimalloke sarvamāvṛtya tiṣṭhati //AP_380.029cd/ / sarvendriyaguṇābhāsaṃ sarvendriyavivarjitam /AP_380.030ab/
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627290 (5.960):
sarvataḥ śrutimal loke sarvam āvṛtya tiṣṭhati 13.14 / sarvendriyaguṇābhāsaṃ sarvendriyavivarjitam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17856213 (5.960):
BhG 13.14 / sarvendriya guṇābhāsaṃ sarvendriya vivarjitam |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15628846 (5.960):
sarvendriyaguṇābhāsaṃ sarvendriyavivarjitam Bhg_13.014a [=MBh_06,035.014a]
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26723784 (5.960):
BhG 13.14 / sarvendriya-guṇābhāsaṃ sarvendriya-vivarjitam |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3458161 (5.960):
sarvendriyaguṇābhāsaṃ sarvendriyavivarjitam |
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28063192 (5.960):
sarvataḥ śrutimalloke sarvamāvṛtya tiṣṭhati / / sarvendriyaguṇābhāsaṃ sarvendriyavivarjitam //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23857580 (5.960):
sarvendriyaguṇābhāsaṃ $ sarvendriyavivarjitaṃ &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26561939 (5.960):
sarvendriyaguṇābhāsaṃ sarvendriyavivarjitaṃ /
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2508124 (5.960):
sarvendriya-guṇābhāsaṃ $ sarvendriya-vivarjitam &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23981900 (5.960):
sarvendriya-guṇābhāsaṃ sarvendriya-vivarjitam /
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780968 (5.960):
sarvataḥ śrutimalloke sarvamāvṛttya tiṣṭhati // / sarvendriyaguṇābhāsaṃ sarvendriyavivarjitam /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22935091 (1.788):
sarvendriya guṇābhāsaṃ sarvendriya vyāpārair vyāpṛtam iva taj jñeyam ity
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12768953 (1.788):
sarvataśśrutimalloke sarvamāvṛtya tiṣṭhati, / / sarvendriyaguṇābhāsaṃ sarvendriyavivarjatam // BhS_36.191 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3458173 (1.788):
asaktaṃ sarvabhṛc caiva nirguṇaṃ guṇabhoktṛ ca || BhG_13.14 || / sarvendriyaguṇābhāsam sarvendriyaguṇair ābhāso yasya tat sarvendriyābhāsam
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22935032 (0.036):
sarvendriya guṇābhāsaṃ sarvendriya vivarjitam |
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25378132 (0.046):
sarvataḥ śrutimāṃlloke sarvamāvṛtya tiṣṭhati // ŚivP_7.1,6.21cd/ / sarvendriyaguṇābhāsassarvendriyavivarjitaḥ // ŚivP_7.1,6.22ab/
sarvādhāraṃ sadānandamavyaktaṃ dvaitavarjitam // KūrmP_2,3.3 //
sarvopamānarahitaṃ pramāṇātītagocaram /
nirvikalpaṃ nirābhāsaṃ sarvāvāsaṃ parāmṛtam // KūrmP_2,3.4 //
abhinnaṃ bhinnasaṃsthānaṃ śāśvataṃ dhru vamavyayam /
nirguṇaṃ paramaṃ vyoma tajjñānaṃ sūrayo viduḥ // KūrmP_2,3.5 //
sa ātmā sarvabhūtānāṃ sa bāhyābhyantaraḥ paraḥ /
so 'haṃ sarvatragaḥ śānto jñānātmā parameśvaraḥ // KūrmP_2,3.6 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423205 (0.0):
prāṇāt parataraṃ vyoma vyomātīto 'gnirīśvaraḥ / / so 'haṃ sarvatragaḥ śānto jñānātmā parameśvaraḥ /
mayā tatamidaṃ viśvaṃ jagadavyaktamūrtinā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20100907 (0.017):
06,031.004a mayā tatam idaṃ sarvaṃ jagad avyaktamūrtinā
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25625035 (0.017):
mayā tatam idaṃ sarvaṃ jagad avyaktamūrtinā
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1422497 (0.017):
(mayā tatam idaṃ sarvaṃ jagad avyaktamūrtinā /
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27627635 (0.017):
mayā tatamidaṃ sarvaṃ jagadavyaktamūrtinā |"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3445343 (0.017):
mayā tatam idaṃ sarvaṃ jagad avyaktamūrtinā |
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1380617 (0.017):
panthā ayanāya vidyata ityādiśrutibhiś ca / / mayā tatam idaṃ sarvaṃ jagad avyaktamūrtinā /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17813309 (0.017):
BhG 9.4 / mayā tatam idaṃ sarvaṃ jagad avyakta mūrtinā |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15625935 (0.017):
mayā tatam idaṃ sarvaṃ jagad avyaktamūrtinā Bhg_09.004a [=MBh_06,031.004a]
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18456231 (0.017):
BhG 9.4 / mayā tatam idaṃ sarvaṃ jagad avyakta-mūrtinā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6987478 (0.017):
mayā tatam idaṃ sarvaṃ / jagad avyakta mūrtinā |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3470191 (0.017):
pralayas tathā / mattaḥ parataraṃ nānyat kiṃcid asti dhanañjaya /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22921589 (0.035):
mayā tatam idaṃ sarvaṃ jagad avyakta mūrtinā | / mat sthāni sarva bhūtāni na cāhaṃ teṣv avasthitaḥ ||BhG_9.4||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22921605 (0.046):
mayā mama yaḥ paro bhāvas tena tataṃ vyāptaṃ sarvam idaṃ jagad / avyakta mūrtinā | na vyaktā mūrtiḥ svarūpaṃ yasya mama so 'ham
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1422508 (0.051):
mayeti / mayā tatam idaṃ sarvam avyaktamūrtinātīndriyeṇa1
matsthāni sarvabhūtāni yastaṃ veda sa vedavit // KūrmP_2,3.7 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20100910 (0.0):
06,031.004a mayā tatam idaṃ sarvaṃ jagad avyaktamūrtinā / 06,031.004c matsthāni sarvabhūtāni na cāhaṃ teṣv avasthitaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25625038 (0.0):
mayā tatam idaṃ sarvaṃ jagad avyaktamūrtinā / matsthāni sarvabhūtāni na cāhaṃ teṣv avasthitaḥ 9.4
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1422500 (0.0):
(mayā tatam idaṃ sarvaṃ jagad avyaktamūrtinā / / matsthāni sarvabhūtāni na cāhaṃ teṣv avasthitaḥ // BhG_9.4 //)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423711 (0.0):
nṛtyāmi yogī satataṃ yastad veda sa vedavit // KūrmP_2,4.33 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27627637 (0.0):
mayā tatamidaṃ sarvaṃ jagadavyaktamūrtinā | / matsthāni sarvabhūtāni nacāhaṃ teṣvavasthitaḥ " 80 | 25.11 |"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3445346 (0.0):
mayā tatam idaṃ sarvaṃ jagad avyaktamūrtinā | / matsthāni sarvabhūtāni na cāhaṃ teṣv avasthitaḥ || BhG_9.4 ||
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1380620 (0.0):
mayā tatam idaṃ sarvaṃ jagad avyaktamūrtinā / / matsthāni sarvabhūtāni na cāhaṃ teṣu avasthitaḥ //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17813311 (0.022):
mayā tatam idaṃ sarvaṃ jagad avyakta mūrtinā | / mat sthāni sarva bhūtāni na cāhaṃ teṣv avasthitaḥ ||4||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22921591 (0.022):
mayā tatam idaṃ sarvaṃ jagad avyakta mūrtinā | / mat sthāni sarva bhūtāni na cāhaṃ teṣv avasthitaḥ ||BhG_9.4||
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18456233 (0.022):
mayā tatam idaṃ sarvaṃ jagad avyakta-mūrtinā | / mat-sthāni sarva-bhūtāni na cāhaṃ teṣv avasthitaḥ ||4||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6987480 (0.022):
mayā tatam idaṃ sarvaṃ / jagad avyakta mūrtinā | / mat sthāni sarva bhūtāni
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25647464 (0.038):
06,031.004a mayā tatam idaṃ sarvaṃ jagad avyaktamūrtinā / 06,031.004c matsthāni sarvabhūtāni na cāhaṃ teṣv avasthitaḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22940076 (0.043):
chandāṃsi yasya parṇāni yas taṃ veda sa veda vit ||BhG_15.1||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3461776 (0.043):
chandāṃsi yasya parṇāni yas taṃ veda sa vedavit || BhG_15.1 ||
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2539426 (0.050):
yas taṃ veda sa vedavit Mn_11.265[264M]d / yas tām abhyavamanyate Mn_4.249[250M]d
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103904 (0.052):
06,037.001c chandāṃsi yasya parṇāni yas taṃ veda sa vedavit
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4916222 (0.052):
chandāṃsi yasya parṇāni yastaṃ veda sa vedavit //AP_380.038cd/
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627892 (0.052):
chandāṃsi yasya parṇāni yas taṃ veda sa vedavit 15.1
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17869808 (0.052):
chandāṃsi yasya parṇāni yas taṃ veda sa veda vit ||1||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15629638 (0.052):
chandāṃsi yasya parṇāni yas taṃ veda sa vedavit Bhg_15.001c
pradhānaṃ puruṣaṃ caiva tattvadvayamudāhṛtam / / tayoranādiruddiṣṭaḥ kālaḥ saṃyojakaḥ paraḥ // KūrmP_2,3.8 //
trayametadanādyantamavyakte samavasthitam / / tadātmakaṃ tadanyat syāt tadrūpaṃ māmakaṃ viduḥ // KūrmP_2,3.9 //
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12116874 (0.044):
pṛthaganyallakṣaṇaṃ na bhavati | tadātmakaṃ tu tadvacanenaivoktamiti na
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17330437 (0.044):
pṛthag anyallakṣaṇaṃ na bhavati | tadātmakaṃ tu tadvacanenaivoktam iti na
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13448465 (0.064):
viṣṇurbrahmā ca bhagavān rudraḥ kāla iti śrutiḥ // KūrmP_2,34.71 // / trayametadanādyantaṃ brahmaṇyeva vyavasthitam /
mahadādyaṃ viśeṣāntaṃ saṃprasūte 'khilaṃ jagat /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25731455 (0.032):
bhojyatvaviṣayatvācca kṣetraṃ kṣetravido viduḥ // BndP_3,3.89 // / mahadādyaṃ viśeṣāntaṃ sarvairūpyaṃ vilakṣaṇam /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17937730 (0.061):
praṇamya samyagvakṣyāmi bhūtavargamanuttamam // MarkP_45.29 // / mahadādyaṃ viśeṣāntaṃ savairupyaṃ salakṣaṇam /
yā sā prakṛtiruddiṣṭā mohinī sarvadehinām // KūrmP_2,3.10 //
puruṣaḥ prakṛtistho hi bhuṅkteyaḥ prākṛtān guṇān /
ahaṅkāravimuktatvāt procyate pañcaviṃśakaḥ // KūrmP_2,3.11 //
ādyo vikāraḥ prakṛtermahānātmeti kathyate /
vijñānaśaktirvijñātā hyahaṅkārastadutthitaḥ // KūrmP_2,3.12 //
eka eva mahānātmā so 'haṅkāro 'bhidhīyate / / sa jīvaḥ so 'ntarātmeti gīyate tattvacintakaiḥ // KūrmP_2,3.13 //
tena vedayate sarvaṃ sukhaṃ duḥkhaṃ ca janmasu / / sa vijñānātmakastasya manaḥ syādupakārakam // KūrmP_2,3.14 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21519102 (0.014):
Manu12.13c/ yena vedayate) sarvaṃ sukhaṃ duḥkhaṃ ca janmasu ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18602728 (0.014):
yena vedayate sarvaṃ sukhaṃ duḥkhaṃ ca janmasu // Mn_12.13 //
tenāvivekatastasmāt saṃsāraḥ puruṣasya tu / / sa cāvivekaḥ prakṛtau saṅgāt kālena so 'bhavat // KūrmP_2,3.15 //
kālaḥ sṛjati bhūtāni kālaḥ saṃharati prajāḥ /
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24434216 (5.960):
* yathā vā kālaikavādināṃ kālaḥ sṛjati bhūtāni kālaḥ saṃharati prajāḥ //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19792985 (0.006):
03,013.070c yatra duryodhanaḥ kṛṣṇa muhūrtam api jīvati / 03,013.070d*0057_01 kālaḥ sṛjati bhūtāni kālaḥ saṃharate prajāḥ
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7384747 (0.006):
kāraṇatayā varṇayanti --- / kālaḥ sṛjati bhūtāni kālaḥ saṃharate prajāḥ /"
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7049027 (0.006):
sa kālo 'gnirharo rudro gīyate vedavādibhiḥ // KūrmP_1,11.31 // / kālaḥ sṛjati bhūtāni kālaḥ saṃharate prajāḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12990964 (0.045):
MSS_9793 1 kālaḥ mṛjati bhūtāni kālaḥ saṃharate prajāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19581632 (0.046):
01,001.188a kālaḥ pacati bhūtāni kālaḥ saṃharati prajāḥ
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrau.htm.txt) 425583 (0.046):
kālaḥ pacati bhūtāni $ kālaḥ saṃharati prajāḥ &
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrpu.htm.txt) 1577274 (0.046):
kālaḥ pacati bhūtāni kālaḥ saṃharati prajāḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12990857 (0.046):
MSS_9787 1 kālaḥ pacati bhūtāni kālaḥ saṃharati prajāḥ /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 206651 (0.046):
(P_3,3.167) KA_II,167.9 12 Ro_III,366 {10/10} kālaḥ pacati bhūtāni / kālaḥ saṃharati prajāḥ .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5361981 (0.046):
anuvartyam . prathamānteṣu iti hi ucyamāne iha api prasajyeta . kālaḥ / pacati bhūtāni kālaḥ saṃharati prajāḥ .
% Mahabharata: Striparvan (mbh_11_u.htm.txt) 14712474 (0.050):
11,002.014d*0009_01 kālaḥ pacati bhūtāni kālaḥ saṃharate prajāḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25836855 (0.050):
kālaḥ pacati bhūtāni kālaḥ saṃharate prajāḥ |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739512 (0.050):
kālaḥ pacati bhūtāni kālaḥ saṃharate prajāḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12990846 (0.059):
MSS_9786 1 kālaḥ pacati bhūtāni kālaḥ saṃharate prajāḥ / / MSS_9786 2 kālaḥ supteṣu jāgarti kālo hi duratikramaḥ //
Nagarjuna: Suhrllekha (bsa015_u.htm.txt) 16706258 (0.064):
kālaḥ pacati bhūtāni kālaḥ saṃharate prajāḥ / / kālaḥ supteṣu jāgarti kālo hi duratikramaḥ //
sarve kālasya vaśagā na kālaḥ kasyacid vaśe // KūrmP_2,3.16 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7049032 (0.0):
kālaḥ sṛjati bhūtāni kālaḥ saṃharate prajāḥ / / sarve kālasya vaśagā na kālaḥ kasyacid vaśe // KūrmP_1,11.32 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12990970 (0.0):
MSS_9793 1 kālaḥ mṛjati bhūtāni kālaḥ saṃharate prajāḥ / / MSS_9793 2 sarve kālasya vaśagā na kālaḥ kasyacid vaśe //
so 'ntarā sarvamevedaṃ niyacchati sanātanaḥ / / procyate bhagavān prāṇaḥ sarvajñaḥ puruṣottamaḥ // KūrmP_2,3.17 //
sarvendriyebhyaḥ paramaṃ mana āhurmanīṣiṇaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20098472 (0.043):
06,025.042a indriyāṇi parāṇy āhur indriyebhyaḥ paraṃ manaḥ / 06,025.042c manasas tu parā buddhir yo buddheḥ paratas tu saḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25622667 (0.043):
indriyāṇi parāṇy āhur indriyebhyaḥ paraṃ manaḥ / manasas tu parā buddhir yo buddheḥ paratas tu saḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22905862 (0.043):
indriyāṇi parāṇy āhur indriyebhyaḥ paraṃ manaḥ | / manasas tu parā buddhir yo buddheḥ paratas tu saḥ ||BhG_3.42||
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5230284 (0.043):
indriyāṇi parāṇy āhur indriyebhyaḥ paraṃ manaḥ | / manasas tu parā buddhir yo buddheḥ paratas tu saḥ ||42||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1407317 (0.043):
(indriyāṇi parāṇy āhur indriyebhyaḥ paraṃ manaḥ / / manasas tu parā buddhir yo buddheḥ paratas tu saḥ // BhG_3.47 //)
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3432918 (0.043):
indriyāṇi parāṇy āhur indriyebhyaḥ paraṃ manaḥ | / manasas tu parā buddhir yo buddheḥ paratas tu saḥ || BhG_3.42 ||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12913639 (0.061):
MSS_6048 1 indriyāṇi parāṇyāhur indriyebhyaḥ paraṃ manaḥ / / MSS_6048 2 manasas tu parā buddhir yo buddheḥ paratas tu saḥ //
manasaścāpyahaṅkāramahaṅkārānmahān paraḥ // KūrmP_2,3.18 //
mahataḥ paramavyaktamavyaktāt puruṣaḥ paraḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4916862 (0.0):
manasastu parā buddhiḥ buddherātmā mahān paraḥ /AP_381.027ab/ / mahataḥ paramavyaktamavyaktātpuruṣaḥ paraḥ //AP_381.027cd/
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10950420 (0.0):
manasastu parā buddhirbuddherātmā mahānparaḥ / / mahataḥ paramavyaktamavyaktātpuruṣaḥ paraḥ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9608423 (0.0):
[103.20] manasas tu parā buddhir buddher ātmā mahān paraḥ // / [103.21] mahataḥ param avyaktam avyaktāt puruṣaḥ paraḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20725095 (5.960):
13,110.137d@011_0276 ahaṃkārāt parā buddhir buddheḥ parataraṃ mahat / 13,110.137d@011_0277 mahataḥ param avyaktam avyaktāt puruṣaḥ paraḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10417279 (5.960):
12,308.191d@029B_0222 ahaṃkārāt parā buddhir buddher ātmā mahān paraḥ / 12,308.191d@029B_0223 mahataḥ param avyaktam avyaktāt puruṣaḥ paraḥ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2122687 (5.960):
atramahataḥ paramavyaktamavyaktātpuruṣaḥ paraḥ'; iti vākyamudāhṛtya
Katha-Upanisad (kathop_u.htm.txt) 22381568 (5.960):
manasas tu parā buddhir buddher ātmā mahān paraḥ // KaU_3.10 // / mahataḥ param avyaktam avyaktāt puruṣaḥ paraḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10950196 (0.011):
kāṭhake hi paṭhyate 'mahataḥ paramavyaktamavyaktātpuruṣaḥ paraḥ' (1.3.11)
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17748423 (0.017):
manasas tu parā buddhir buddher ātmā mahān paraḥ || / mahataḥ parama vyaktam avyaktāt puruṣaḥ paraḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17780865 (0.017):
mahataḥ parama vyaktam avyaktāt puruṣaḥ paraḥ | / puruṣān na paraṃ kiṃcit sā kāṣṭhā sā parā gatiḥ || [KaṭhU 1.3.10 1] iti |
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5230500 (0.017):
manasas tu parā buddhir buddher ātmā mahān paraḥ || / mahataḥ parama-vyaktam avyaktāt puruṣaḥ paraḥ |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27090570 (0.017):
mahataḥ parama-vyaktam avyaktāt puruṣaḥ paraḥ | / puruṣān na paraṃ kiṃcit sā kāṣṭhā sā parā gatiḥ || [KaṭhU 1.3.10-1] iti |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26911791 (0.018):
manasas tu parā buddhir % buddher ātmā mahān paraḥ // BrP_237.23 // / mahataḥ param avyaktam $ avyaktāt parato 'mṛtam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11183091 (0.018):
manasas tu parā buddhir buddher ātmā mahān paraḥ // BrP_237.23 // / mahataḥ param avyaktam avyaktāt parato 'mṛtam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20807096 (0.019):
14,049.054c ahaṃkārāt parā buddhir buddher ātmā tataḥ paraḥ / 14,049.055a tasmāt tu param avyaktam avyaktāt puruṣaḥ paraḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10378462 (0.034):
12,238.003c manasas tu parā buddhir buddher ātmā mahān paraḥ / 12,238.004a mahataḥ param avyaktam avyaktāt parato 'mṛtam
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23829882 (0.039):
ity ucyate // KaUBh_3.10/1,3.10 // / mahataḥ param avyaktam avyaktāt puruṣaḥ paraḥ /
so 'haṃ sarvatragaḥ śānto jñānātmā parameśvaraḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423028 (0.0):
sa ātmā sarvabhūtānāṃ sa bāhyābhyantaraḥ paraḥ / / so 'haṃ sarvatragaḥ śānto jñānātmā parameśvaraḥ // KūrmP_2,3.6 //
nāsti mattaḥ paraṃ bhūtaṃ māṃ vijñāya vimucyate // KūrmP_2,3.20 //
nityaṃ hi nāsti jagati bhūtaṃ sthāvarajaṅgamam /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10435667 (0.0):
12,326.030d*0831_01 māṃ tu jānīhi brahmarṣe puruṣaṃ sarvagaṃ prabhum / 12,326.031a nityaṃ hi nāsti jagati bhūtaṃ sthāvarajaṅgamam
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26756806 (0.0):
ekatvapralaye cāsya % bahutvaṃ ca pravartate // BrP_30.76 // / nityaṃ hi nāsti jagati $ bhūtaṃ sthāvarajaṅgamam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11028134 (0.0):
ekatvapralaye cāsya bahutvaṃ ca pravartate // BrP_30.76 // / nityaṃ hi nāsti jagati bhūtaṃ sthāvarajaṅgamam /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27006500 (0.0):
jānīhi brahmarṣe !puruṣaṃ sarvagaṃ prabhum !12326.30831! X] / <12326.31/1> nityaṃ hi nāsti jagati !bhūtaṃ sthāvarajaṅgamam !
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11284502 (2.384):
na tadasti jagatyasminbhūtaṃ sthāvarajaṅgamam /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15770784 (0.019):
<12326.31/1> nityaṃ hi nā7sti jagati !bhūtaṃ sthāvara-jaṅgamam !
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16893685 (0.059):
bhūtaṃ mahābhūtajagatpradhānaṃ BrP_126.26a / bhūtaṃ sthāvarajaṅgamam BrP_30.77b
ṛte māmekamavyaktaṃ vyomarūpaṃ maheśvaram // KūrmP_2,3.21 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10435669 (0.029):
12,326.031a nityaṃ hi nāsti jagati bhūtaṃ sthāvarajaṅgamam / 12,326.031c ṛte tam ekaṃ puruṣaṃ vāsudevaṃ sanātanam
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27006502 (0.029):
<12326.31/1> nityaṃ hi nāsti jagati !bhūtaṃ sthāvarajaṅgamam ! / <12326.31/2> ṛte tam ekaṃ puruṣaṃ !vāsudevaṃ sanātanam !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15770786 (0.029):
<12326.31/1> nityaṃ hi nā7sti jagati !bhūtaṃ sthāvara-jaṅgamam ! / <12326.31/2> ṛte tam ekaṃ puruṣaṃ !vāsudevaṃ sanātanam !
so 'haṃ sṛjāmi sakalaṃ saṃharāmi sadā jagat /
māyī māyāmayo devaḥ kālena saha saṅgataḥ // KūrmP_2,3.22 //
matsannidhāveṣa kālaḥ karoti sakalaṃ jagat /
niyojayatyanantātmā hyetad vedānuśāsanam // KūrmP_2,3.23 //
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422205 (0.0):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422944 (0.0):
maduktametad vijñānaṃ sāṃkhyayogasamāśrayam // KūrmP_2,2.55 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423733 (0.0):
prasannacetase deyaṃ dhārmikāyāhitāgnaye // KūrmP_2,4.34 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425196 (0.0):
jñātvā vimucyate janturjanmasaṃsārabandhanāt // KūrmP_2,6.52 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425616 (0.0):
tamāhuragryaṃ puruṣaṃ purāṇam // KūrmP_2,7.32 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425899 (0.0):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426482 (0.0):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13431070 (0.0):
yāti tat padamanāmayaṃ śivam // KūrmP_2,14.89 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge caturdaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13431652 (0.0):
adhyāpayet śrāvayed vā brahmaloke mahīyate // KūrmP_2,15.42 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433056 (0.0):
na bhakṣayedabhakṣyāṇi nāpeyaṃ ca pibed dvijaḥ // KūrmP_2,16.93 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433614 (0.0):
apeyāni ca vipro vai tathā ced yāti rauravam // KūrmP_2,17.45 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge saptadaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13435251 (0.0):
bhuñjīta svajanaiḥ sārdhaṃ sayāti paramāṃ gatim // KūrmP_2,18.121 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13436337 (0.0):
varjayet sarvayatnena śrāddhakāle dvijottamaḥ // KūrmP_2,20.48 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge viśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13436978 (0.0):
ninditānācarantyete varjanīyāḥ prayatnataḥ // KūrmP_2,21.49 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ekaviśo 'dhyāya
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438315 (0.0):
tasya krodhasamāviṣṭā hiṃsāmicchanti mātaraḥ // KūrmP_2,22.100 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge dvāviśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13439600 (0.0):
prāpnoti tat paraṃ sthānaṃ yaduktaṃ vedavādibhiḥ // KūrmP_2,23.93 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge trayoviṃśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13439916 (0.0):
tasmād dharmaṃ purāṇaṃ ca śraddhātavyaṃ dvijātibhiḥ // KūrmP_2,24.23 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge caturviśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13440222 (0.0):
tasmādarthaṃ samāsādya dadyād vai juhuyād yajet // KūrmP_2,25.21 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge pañcaviṃśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13441284 (0.0):
prakṛtiṃ yāti paraṃ na yāti janma // KūrmP_2,26.79 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13441792 (0.0):
yāti yatra jagato 'sya saṃsthitiḥ // KūrmP_2,27.38 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge saptaviśo 'dhyāya
tṛtīyo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca / vakṣye samāhitā yūyaṃ śṛṇudhvaṃ brahmavādinaḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422867 (5.960):
yanna devā vijānanti mohitā mama māyayā / / vakṣye samāhitā yūyaṃ śṛṇudhvaṃ brahmavādinaḥ // KūrmP_2,2.50 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422945 (0.005):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / dvitīyo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422208 (0.012):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / prathamo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424511 (0.013):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / pañcamo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425619 (0.017):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / saptamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425199 (0.017):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426206 (0.020):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / navamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426485 (0.020):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / daśamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433639 (0.030):
vyāsa uvāca / vakṣye samāhitā yūyaṃ śṛṇudhvaṃ gadato mama /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423734 (0.049):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / caturtho 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425899 (0.060):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13428416 (0.063):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / ekādaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca
māhātmyaṃ devadevasya yenedaṃ saṃpravartate // KūrmP_2,4.1 // / nāhaṃ tapobhirvividhairna dānena na cejyayā /
śakyo hi puruṣairjñātumṛte bhaktimanuttamām // KūrmP_2,4.2 //
ahaṃ hi sarvabhāvānāmantastiṣṭhāmi sarvagaḥ /
māṃ sarvasākṣiṇaṃ loko na jānāti munīśvarāḥ // KūrmP_2,4.3 //
yasyāntarā sarvamidaṃ yo hi sarvāntaraḥ paraḥ /
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18087828 (0.021):
RV_02.041.08.1{08} na yat paro nāntara ādadharṣad vṛṣaṇvasū
Rgveda, Mandala 2 (rv_hn02u.htm.txt) 13729542 (0.021):
RV_2,041.08a na yat paro nāntara ādadharṣad vṛṣaṇvasū |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_02u.htm.txt) 13465885 (0.021):
na | yat | paraḥ | na | antaraḥ | ādadharṣat | vṛṣaṇvasūitivṛṣaṇ-vasū |
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brup___u.htm.txt) 5207512 (0.044):
yo vyānena vyaniti sa ta ātmā sarvāntaraḥ | / ya udānenodaniti sa ta ātmā sarvāntaraḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1024041 (0.044):
udānenodaniti sa ta ātmā sarvāntaro yaḥ samānena samaniti sa ta ātmā
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1024048 (0.054):
udānenodaniti sa ta ātmā sarvāntaro yaḥ samānena samaniti sa ta ātmā / sarvāntaraḥ sa
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brup___u.htm.txt) 5207519 (0.062):
ya udānenodaniti sa ta ātmā sarvāntaraḥ | / eṣa ta ātmā sarvāntaraḥ || BrhUp_3,4.1 ||
so 'handhātā vidhātā ca kālo 'gnirviśvatomukhaḥ // KūrmP_2,4.4 //
na māṃ paśyanti munayaḥ sarve 'pi tridivaukasaḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7040818 (0.025):
hasantī saṃsmaran viṣṇuṃ priyaṃ brāhmaṇamabravīt // KūrmP_1,1.56 // / na māṃ paśyanti munayo devāḥ śakrapurogamāḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7065371 (0.053):
yad sākṣādeva viśvātmā madgehaṃ viṣṇurāgataḥ // KūrmP_1,24.29 // / tvāṃ na paśyanti munayo yatanto 'pi hi yoginaḥ /
brahmā ca manavaḥ śakro ye cānye prathitaujasaḥ // KūrmP_2,4.5 //
gṛṇanti satataṃ vedā māmekaṃ parameśvaram /
yajanti vividhairagniṃ brāhmaṇā vaidikairmakhaiḥ // KūrmP_2,4.6 //
sarve lokā namasyanti brahmā lokapitāmahaḥ / / dhyāyanti yogino devaṃ bhūtādhipatimīśvaram // KūrmP_2,4.7 //
ahaṃ hi sarvahaviṣāṃ bhoktā caiva phalapradaḥ /
sarvadevatanurbhūtvā sarvātmā sarvasaṃsthitaḥ // KūrmP_2,4.8 //
māṃ paśyantīha vidvāṃśo dhārmikā vedavādinaḥ /
teṣāṃ sannihito nityaṃ ye bhaktyā māmupāsate // KūrmP_2,4.9 //
brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyā dhārmikā māmupāsate /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10289953 (0.037):
12,078.029*0194_08 mānavān na jighāṃsanti yatra nāryaḥ pativratāḥ / 12,078.029*0194_09 brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyā yatra śūdrāś ca dhārmikāḥ
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7070118 (0.046):
avimuktaṃ praviṣṭasya tatsarvaṃ vrajati kṣayam // KūrmP_1,29.30 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye varṇasaṃkarāḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7079580 (0.053):
puṣkarāḥ puṣkalā dhanyāstiṣyāstasya krameṇa vai / / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāścaiva dvijottamāḥ // KūrmP_1,47.29 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778709 (0.057):
kulāni tārayet snātaḥ sapta sapta ca sapta ca // VamPSm_15.76 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ sūdrā ye tatparāyaṇāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16888402 (0.060):
brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyā BrP_19.9a / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyā BrP_44.27c / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyā BrP_104.62a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20824701 (0.062):
14,094.033c nṛpāḥ satyaiś ca dānaiś ca nyāyalabdhais tapodhanāḥ / 14,094.034a brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye cāśritās tapaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14785805 (0.063):
paṭhyase stutibhirnityaṃ vedopaniṣadāṃ gaṇaiḥ // VamPSm_26.109 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā varṇāvarāśca ye /
teṣāṃ dadāmi tat sthānamānandaṃ paramaṃ padam // KūrmP_2,4.10 //
anye 'pi ye vikarmasthāḥ śūdrādyā nīcajātayaḥ /
bhaktimantaḥ pramucyante kālena mayi saṃgatāḥ // KūrmP_2,4.11 //
na madbhaktā vinaśyanti madbhaktā vītakalmaṣāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20770754 (5.960):
13,134.057d@015_4394 tasmāt te satataṃ bhaktā mām evābhyarcayanty uta / 13,134.057d@015_4395 madbhaktā na vinaśyanti madbhaktā vītakalmaṣāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20825952 (5.960):
14,096.015d@004_0087 madbhaktāṃs tān sadā yuktān matsamīpaṃ nayāmy aham / 14,096.015d@004_0088 madbhaktā na vinaśyanti madbhaktā vītakalmaṣāḥ
ādāvetat pratijñātaṃ na me bhaktaḥ praṇaśyati // KūrmP_2,4.12 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17823207 (0.064):
tathaivātrāpi kaunteya pratijāne 'haṃ na me bhaktaḥ praṇaśyati iti kathaṃ / noktam ? ucyate bhagavatā tadānīm eva vicāritaṃ bhakta vatsalena mayā
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18466127 (0.064):
tathaivātrāpi kaunteya pratijāne 'haṃ na me bhaktaḥ praṇaśyati iti kathaṃ / noktam ? ucyate - bhagavatā tadānīm eva vicāritaṃ bhakta-vatsalena mayā
yo vai nindati taṃ mūḍho devadevaṃ sa nindati /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300320 (0.052):
yastānnindati mūḍhātmā % mahādevaṃ sa nindati // LiP_1,33.10 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194092 (0.052):
yastānnindati mūḍhātmā mahādevaṃ sa nindati // LiP_1,33.10 //
yo hi taṃ pūjayed bhaktyā sa pūjayati māṃ sadā // KūrmP_2,4.13 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28968707 (0.052):
pūjayenmāṃ sadā bhaktyā LiP_1,92.168a / pūjayelliṅgamūrdhani LiP_1,27.52b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300330 (0.064):
yas tvetān pūjayen nityaṃ $ sa pūjayati śaṅkaram & / evameṣa mahādevo % lokānāṃ hitakāmyayā // LiP_1,33.11 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194102 (0.064):
yas tvetān pūjayen nityaṃ sa pūjayati śaṅkaram / / evameṣa mahādevo lokānāṃ hitakāmyayā // LiP_1,33.11 //
patraṃ puṣpaṃ phalaṃ toyaṃ madārādhanakāraṇāt /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25406277 (0.041):
tasmai deyaṃ tato grāhyaṃ sa ca pūjyo yathā hyaham // ŚivP_7.2,10.71cd/ / patraṃ puṣpaṃ phalaṃ toyaṃ yo me bhaktyā prayacchati // ŚivP_7.2,10.72ab/
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18878101 (0.045):
tatra te mānavā yānti suprasanne maheśvare // RKV_158.11 // / patraṃ puṣpaṃ phalaṃ toyaṃ yastu dadyānmaheśvare /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20845687 (0.053):
14,096.015d@004_3349 naśyanti tāmasā bhāvāḥ śūdrasya dvijabhaktitaḥ / 14,096.015d@004_3350 patraṃ puṣpaṃ phalaṃ toyaṃ yo me bhaktyā prayacchati
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3447088 (0.056):
sarvasulabhaṃ patraṃ vā puṣpaṃ vā phalaṃ vā toyaṃ vā yo bhaktyā me
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17820545 (0.056):
BhG 9.26 / patraṃ puṣpaṃ phalaṃ toyaṃ yo me bhaktyā prayacchati |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413307 (0.056):
BhP_10.81.004/1 patraṃ puṣpaṃ phalaṃ toyaṃ yo me bhaktyā prayacchati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20101209 (0.058):
06,031.025c bhūtāni yānti bhūtejyā yānti madyājino 'pi mām / 06,031.026a patraṃ puṣpaṃ phalaṃ toyaṃ yo me bhaktyā prayacchati
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25625315 (0.058):
bhūtāni yānti bhūtejyā yānti madyājinopi mām 9.25 / patraṃ puṣpaṃ phalaṃ toyaṃ yo me bhaktyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2809330 (0.059):
bhūry apy abhaktopahṛtaṃ na me toṣāya kalpate // BhP_10.81.003 // / patraṃ puṣpaṃ phalaṃ toyaṃ yo me bhaktyā prayacchati /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120198 (0.059):
ataivoktaṃ śrī bhagavatā [Gītā 9.26] / patraṃ puṣpaṃ phalaṃ toyaṃ yo me bhaktyā prayacchati |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21099665 (0.061):
brahmāñḍa purāñe / patraṃ puṣpaṃ phalaṃ toyam anna pānādyam auṣadham |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15626304 (0.061):
patraṃ puṣpaṃ phalaṃ toyaṃ yo me bhaktyā prayacchati Bhg_09.026a
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3447071 (0.061):
patraṃ puṣpaṃ phalaṃ toyaṃ yo me bhaktyā prayacchati |
yo me dadāti niyataḥ sa me bhaktaḥ priyo mataḥ // KūrmP_2,4.14 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13427513 (0.051):
mayyarpitamano buddhiryo madbhaktaḥ sa me priyaḥ // KūrmP_2,11.76 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13427495 (0.061):
nirmamo nirahaṅkāro yo madbhaktaḥ sa me priyaḥ // KūrmP_2,11.75 //
ahaṃ hi jagatāmādau brahmāṇaṃ parameṣṭhinam / / vidhāya dattavān vedānaśeṣānātmaniḥ sṛtān // KūrmP_2,4.15 //
ahameva hi sarveṣāṃ yogināṃ gururavyayaḥ / / dhārmikāṇāṃ ca goptāhaṃ nihantā vedavidviṣām // KūrmP_2,4.16 //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15781259 (0.063):
<12335.84/2> sa-brahmakānāṃ lokānām !ṛṣīṇāṃ ca mahā4tmanām !!12335.84! / <12335.85/1> sāṃkhyānāṃ yogināṃ cā7pi !yatīnām ātma-vedinām !
ahaṃ vai sarvasaṃsārānmocako yogināmiha /
saṃsāraheturevāhaṃ sarvasaṃsāravarjitaḥ // KūrmP_2,4.17 //
ahameva hi saṃhartā straṣṭāhaṃ paripālakaḥ / / māyāvī māmīkā śaktirmāyā lokavimohinī // KūrmP_2,4.18 //
mamaiva ca parā śaktiryā sā vidyeti gīyate / / nāśayāmi tayā māyāṃ yogināṃ hṛdi saṃsthitaḥ // KūrmP_2,4.19 //
ahaṃ hi sarvaśaktīnāṃ pravartakanivartakaḥ / / ādhārabhūtaḥ sarvāsāṃ nidhānamamṛtasya ca // KūrmP_2,4.20 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15359563 (0.016):
matprasādena sakalaṃ $ samaryādaṃ pravartate & / ahaṃ hi sarvaśaktīnāṃ % pravartakanivartakaḥ // LiP_1,96.28 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7253324 (0.016):
matprasādena sakalaṃ samaryādaṃ pravartate / / ahaṃ hi sarvaśaktīnāṃ pravartakanivartakaḥ // LiP_1,96.28 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13443305 (0.058):
anādimatparaṃ brahma māmabhyarcya vimucyate // KūrmP_2,31.5 // / ahaṃ hi sarvadevānāṃ pravartakanivartakaḥ /
ekā sarvāntarā śaktiḥ karoti vividhaṃ jagat /
āsthāya brahmāṇo rūpaṃ manmayī madadhiṣṭhitā // KūrmP_2,4.21 //
anyā ca śaktirvipulā saṃsthāpayati me jagat /
bhūtvā nārāyaṇo 'nanto jagannātho jaganmayaḥ // KūrmP_2,4.22 //
tṛtīyā mahatī śaktirnihanti sakalaṃ jagat /
tāmasī me samākhyātā kālākhyā rudrarūpiṇī // KūrmP_2,4.23 //
dhyānena māṃ prapaśyanti kecijjñānena cāpare /
apare bhaktiyogena karmayogena cāpare // KūrmP_2,4.24 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103438 (0.045):
06,035.024c anye sāṃkhyena yogena karmayogena cāpare / 06,035.025a anye tv evam ajānantaḥ śrutvānyebhya upāsate
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4916173 (0.045):
anye sāṅkhyena yogena karmayogena cāpare //AP_380.034cd/
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627411 (0.045):
anye sāṃkhyena yogena karmayogena cāpare 13.25 / anye tv evam ajānantaḥ śrutvānyebhya upāsate
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3459076 (0.054):
anye sāṅkhyena yogena karmayogena cāpare || BhG_13.24 ||
sarveṣāmeva bhaktānāmiṣṭaḥ priyataro mama / / yo hi jñānena māṃ nityamārādhayati nānyathā // KūrmP_2,4.25 //
anye ca ye trayo bhaktā madārādhanakāṅkṣiṇaḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17800312 (0.060):
deva yajo mad anya devatārādhana parā / yānti prāpnuvanti | mad bhaktās tu trayaḥ sa kāmāḥ prathamaṃ mat prasādād
te 'pi māṃ prāpnuvantyeva nāvartante ca vai punaḥ // KūrmP_2,4.26 //
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22920376 (0.015):
ye punar māṃ na prāpnuvanti te punar āvartante ||BhGS_8.15||
mayā tatamidaṃ kṛtsanaṃ pradhānapuruṣātmakam /
mayyeva saṃsthitaṃ viśvaṃ mayā saṃpreryate jagat // KūrmP_2,4.27 //
nāhaṃ prerayitā viprāḥ paramaṃ yogamāśritaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18811837 (0.025):
jīvalokamimaṃ sarvaṃ bhakṣayasvāmbujekṣaṇe // RKV_14.26 // / tato 'haṃ mardayiṣyāmi plāvayiṣye tathā jagat /
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6680729 (0.037):
saṃsārabhayāj jagat paripālanīyaṃ so 'ham etau na paripālayiṣyāmīti na tu
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18830803 (0.039):
dadarśa sa jagatsarvaṃ turaṅgāṃśca padātikān // RKV_46.11 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7072208 (0.047):
teṣāṃ tadaiśvaraṃ jñānamutpatsyati jaganmaya // KūrmP_1,32.25 // / namasyor'cayitavyaśca dhyātavyo matparairjanaiḥ /
prerayāmi jagatkṛtsnametadyo veda so 'mṛtaḥ // KūrmP_2,4.28 //
paśyāmyaśeṣamevedaṃ vartamānaṃ svabhāvataḥ / / karoti kālo bhagavān mahāyogeśvaraḥ svayam // KūrmP_2,4.29 //
yogaḥ saṃprocyate yogī māyā śāstreṣu sūribhiḥ /
yogeśvaro 'sau bhagavān mahādevo mahān prabhuḥ // KūrmP_2,4.30 //
mahattvaṃ sarvatattvānāṃ paratvāt parameṣṭhinaḥ /
procyate bhagavān brahmā mahān brahmamayo 'malaḥ // KūrmP_2,4.31 //
yo māmevaṃ vijānāti mahāyogeśvareśvaram /
so 'vikalpena yogena yujyate nātra saṃśayaḥ // KūrmP_2,4.32 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15361389 (0.034):
yattasmādbhayamihanāsti yoddhum īśa % vāñchaiṣā vipulatarā na saṃśayo 'tra / // LiP_1,97.34 // / tasmāttvaṃ mama madanāridakṣaśatro $ yajñāre tripuraripo mamaiva vīraiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7255151 (0.034):
yattasmādbhayamihanāsti yoddhum īśa vāñchaiṣā vipulatarā na saṃśayo 'tra / // LiP_1,97.34 // / tasmāttvaṃ mama madanāridakṣaśatro yajñāre tripuraripo mamaiva vīraiḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20101419 (0.042):
06,032.007c so 'vikampena yogena yujyate nātra saṃśayaḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15626577 (0.042):
so 'vikampena yogena yujyate nātra saṃśayaḥ Bhg_10.007c [=MBh_06,032.007c]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22924177 (0.042):
so 'vikampena yogena yujyate nātra saṃśayaḥ ||BhG_10.7||
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12541771 (0.042):
so 'vikampena yogena yujyate nātra saṃśayaḥ ||7||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3448639 (0.042):
so 'vikampena yogena yujyate nātra saṃśayaḥ || BhG_1.107 ||
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885842 (0.045):
sūkṣmaṃ cātīndriyaṃ nityaṃ te dhanyā nātra saṃśayaḥ // RKV_177.14 // / muktitīrthaṃ tu tattīrthaṃ sarvatīrtheṣvanuttamam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18823076 (0.045):
tadardhair anyatīrthāni rakṣante nātra saṃśayaḥ // RKV_29.42 // / amareśvare tu saritāṃ ye yogāḥ parikīrtitāḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777957 (0.045):
saṃsāragahanaṃ durgaṃnistarennātra saṃśayaḥ // VamPSm_15.19 // / tato gaccheta sarakaṃ trailokyasyāpi durlabham /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18884433 (0.046):
vividhaiḥ pātakair mukto mucyate nātra saṃśayaḥ // RKV_172.85 // / śvabhrī tatra mahārāja jalamadhye pradṛśyate /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16899800 (0.047):
mahad vai nātra saṃśayaḥ BrP_39.28d / mahabhaṅgam acīkarat BrP_188.3d
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13449348 (0.050):
pāpakartṝnapi pitṝstārayennātra saṃśayaḥ // KūrmP_2,36.20 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13440051 (0.055):
kṛṣīvalo na doṣeṇa yujyate nātra saṃśayaḥ // KūrmP_2,25.9 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18852971 (0.055):
brahmahatyādipāpāni naśyante nātra saṃśayaḥ // RKV_90.82 // / pradakṣiṇanti ye martyā jalaśāyijagadgurum /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15881905 (0.057):
nirṛtipañcamā hyatra ṛkārā nātra saṃśayaḥ // NarP_1,50.193 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25403986 (0.058):
nayoniyaṃtrapīḍāyai bhavennaivātra saṃśayaḥ // ŚivP_7.2,7.33cd/ / sāṃgā 'naṃgā ca yā sevā sā bhaktiriti kathyate // ŚivP_7.2,7.34ab/
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 708499 (0.058):
sa eva nigrahe śakto $ daityānāṃ nātra saṃśayaḥ // / **HV_App.I,43.44**2:2 // / [k: D6 ins. after line 44:k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 710833 (0.058):
tat phalaṃ samavāpnoti $ vaiṣṇavo nātra saṃśayaḥ // HV_App.I,45.7 // / [k: D3.5.6 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22194049 (0.058):
sa eva nigrahe śakto daityānāṃ nātra saṃśayaḥ // / **HV_App.I,43.44**2:2 // / [k: D6 ins. after line 44:k]
so 'haṃ prerayitā devaḥ paramānandamāśritaḥ /
nṛtyāmi yogī satataṃ yastad veda sa vedavit // KūrmP_2,4.33 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423044 (0.0):
matsthāni sarvabhūtāni yastaṃ veda sa vedavit // KūrmP_2,3.7 //
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2539426 (0.040):
yas taṃ veda sa vedavit Mn_11.265[264M]d / yas tām abhyavamanyate Mn_4.249[250M]d
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22940076 (0.043):
chandāṃsi yasya parṇāni yas taṃ veda sa veda vit ||BhG_15.1||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3461776 (0.043):
chandāṃsi yasya parṇāni yas taṃ veda sa vedavit || BhG_15.1 ||
Samkhyaparibhasa (sparibhu.htm.txt) 1713812 (0.046):
annopādhiśca vedādyā yastaṃ veda sa vedavit // 9 // / asyārthaḥ / saṃhitā nāma svahitam / kāryakāraṇātītaṃ na tu karmacodanā /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21518912 (0.050):
Manu11.265c[264ṃc]/ sa guhyo 'anyas trivṛdvedo yas taṃ veda) sa vedavit ||
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9049346 (0.058):
yo vedainaṃ sa vedavit Mn_11.264[263M]d / yo veṣṭitaśirā bhuṅkte Par_1.59a
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7081339 (0.058):
sa gīyate paro vede yo vedainaṃ sa vedavit /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21518892 (0.058):
Manu11.264c[263ṃc]/ eṣa jñeyas trivṛdvedo yo veda) enaṃ sa vedavit ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18602555 (0.058):
eṣa jñeyas trivṛdvedo yo vedainaṃ sa vedavit // Mn_11.264[263M] //
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2540540 (0.058):
yo vedainaṃ sa vedavit Mn_11.264[263M]d
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10380326 (0.059):
12,243.017c yenāsneho balaṃ dhatte yas taṃ veda sa vedavit / 12,243.018a saṃgopya hy ātmano dvārāṇy apidhāya vicintayan
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16401142 (0.061):
yo vindati sa vedavit HV_App.I,41.802b / yo vṛṣān damayiṣyati HV_App.I,12.139b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29000058 (0.063):
vedāṅgo vedavinmuniḥ LiP_1,98.66d / vedātmarūpāya bhavāya tubhyam LiP_1,72.160c
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20807416 (0.064):
14,050.026c kṣetrajña iti taṃ vidyād yas taṃ veda sa vedavit / 14,050.027a cittaṃ cittād upāgamya munir āsīta saṃyataḥ
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18602573 (0.064):
sa guhyo 'nyas trivṛdvedo yas taṃ veda sa vedavit // Mn_11.265[264M] //
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15629638 (0.064):
chandāṃsi yasya parṇāni yas taṃ veda sa vedavit Bhg_15.001c
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27428947 (0.064):
vedavid brāhmaṇo bhavet NsP_37.35d / vedavedāṅgadhāriṇe NsP_8.36d
iti guhyatamaṃ jñānaṃ sarvavedeṣu niṣṭhitam / / prasannacetase deyaṃ dhārmikāyāhitāgnaye // KūrmP_2,4.34 //
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422205 (0.0):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422943 (0.0):
maduktametad vijñānaṃ sāṃkhyayogasamāśrayam // KūrmP_2,2.55 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423266 (0.0):
niyojayatyanantātmā hyetad vedānuśāsanam // KūrmP_2,3.23 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425196 (0.0):
jñātvā vimucyate janturjanmasaṃsārabandhanāt // KūrmP_2,6.52 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425616 (0.0):
tamāhuragryaṃ puruṣaṃ purāṇam // KūrmP_2,7.32 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425899 (0.0):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426482 (0.0):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13431070 (0.0):
yāti tat padamanāmayaṃ śivam // KūrmP_2,14.89 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge caturdaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13431652 (0.0):
adhyāpayet śrāvayed vā brahmaloke mahīyate // KūrmP_2,15.42 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433056 (0.0):
na bhakṣayedabhakṣyāṇi nāpeyaṃ ca pibed dvijaḥ // KūrmP_2,16.93 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433614 (0.0):
apeyāni ca vipro vai tathā ced yāti rauravam // KūrmP_2,17.45 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge saptadaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13435251 (0.0):
bhuñjīta svajanaiḥ sārdhaṃ sayāti paramāṃ gatim // KūrmP_2,18.121 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13436337 (0.0):
varjayet sarvayatnena śrāddhakāle dvijottamaḥ // KūrmP_2,20.48 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge viśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13436978 (0.0):
ninditānācarantyete varjanīyāḥ prayatnataḥ // KūrmP_2,21.49 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ekaviśo 'dhyāya
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438315 (0.0):
tasya krodhasamāviṣṭā hiṃsāmicchanti mātaraḥ // KūrmP_2,22.100 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge dvāviśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13439600 (0.0):
prāpnoti tat paraṃ sthānaṃ yaduktaṃ vedavādibhiḥ // KūrmP_2,23.93 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge trayoviṃśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13439916 (0.0):
tasmād dharmaṃ purāṇaṃ ca śraddhātavyaṃ dvijātibhiḥ // KūrmP_2,24.23 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge caturviśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13440222 (0.0):
tasmādarthaṃ samāsādya dadyād vai juhuyād yajet // KūrmP_2,25.21 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge pañcaviṃśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13441284 (0.0):
prakṛtiṃ yāti paraṃ na yāti janma // KūrmP_2,26.79 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13441792 (0.0):
yāti yatra jagato 'sya saṃsthitiḥ // KūrmP_2,27.38 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge saptaviśo 'dhyāya
caturtho 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca / etāvaduktvā bhagavān yogināṃ parameśvaraḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13428417 (0.024):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / ekādaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423267 (0.049):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424510 (0.055):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / pañcamo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425198 (0.055):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422945 (0.055):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / dvitīyo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425618 (0.056):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / saptamo 'dhyāyaḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26880747 (0.056):
sarvān kāmān imāṃs tāta % prāpsyasi tvaṃ na saṃśayaḥ // BrP_213.58 // / {vyāsa uvāca: } / evam uktvā tu bhagavāñ $ jagāmāśu pitāmahaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26880998 (0.056):
avadhyam amarendrāṇāṃ % dānavendraṃ nihanmi tam // BrP_213.75 // / {vyāsa uvāca: } / evam uktvā tu bhagavān $ visṛjya tridaśeśvarān &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11152060 (0.056):
sarvān kāmān imāṃs tāta prāpsyasi tvaṃ na saṃśayaḥ // BrP_213.58 // / {vyāsa uvāca: } / evam uktvā tu bhagavāñ jagāmāśu pitāmahaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11152311 (0.056):
avadhyam amarendrāṇāṃ dānavendraṃ nihanmi tam // BrP_213.75 // / {vyāsa uvāca: } / evam uktvā tu bhagavān visṛjya tridaśeśvarān /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425899 (0.056):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422207 (0.058):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / prathamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426484 (0.062):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / daśamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
nanarta paramaṃ bhāvamaiśvaraṃ saṃpradarśayan // KūrmP_2,5.1 //
taṃ te dadṛśurīśānaṃ tejasāṃ paramaṃ nidhim / / nṛtyamānaṃ mahādevaṃ viṣṇunā gagane 'male // KūrmP_2,5.2 //
yaṃ viduryogatattvajñā yogino yatamānasāḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16394071 (0.056):
yaṃ vidur viduṣo janāḥ HV_39.11b / yaṃ vidur vedatattvajñā HV_App.I,21.75a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 562745 (0.062):
udgīthāya namas tubhyaṃ $ rathaṃtara namo 'stu te / HV_App.I,21.74 / / yaṃ vidur vedatattvajñā $ brahmādyāḥ sanakādayaḥ // HV_App.I,21.75 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25133940 (0.062):
yaṃ vidur yogam uttamam HV_App.I,42B.2731b / yaṃ vidur vedatattvajñā HV_App.I,21.75a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22048304 (0.062):
udgīthāya namas tubhyaṃ rathaṃtara namo 'stu te / HV_App.I,21.74 / / yaṃ vidur vedatattvajñā brahmādyāḥ sanakādayaḥ // HV_App.I,21.75 //
tamīśaṃ sarvabhūtānāmākaśe dadṛśuḥ kila // KūrmP_2,5.3 //
yasya māyāmayaṃ sarvaṃ yenedaṃ preryate jagat /
nṛtyamānaḥ svayaṃ viprairviśveśaḥ khalu dṛśyate // KūrmP_2,5.4 //
yat pādapaṅkajaṃ smṛtvā puruṣo 'jñānajaṃ bhayam /
jahati nṛtyamānaṃ taṃ bhūteśaṃ dadṛśuḥ kila // KūrmP_2,5.5 //
yaṃ vinidrā jitaśvāsāḥ śāntā bhaktisamanvitāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16913861 (0.057):
yaṃ viditvāvyayaṃ tatra BrP_235.1c / yaṃ vinidrā jitaśvāsāḥ BrP_40.87a
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14786314 (0.057):
mahatastamasaḥ pāre goptā mantā bhavān sadā // VamPSm_26.147 // / yaṃ vinidrā jitaśvāsāḥ sattvasthāḥ saṃyatendriyāḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25404386 (0.064):
sagaṇaścomayā sārdhaṃ sānnidhyamakarotprabhuḥ // ŚivP_7.2,8.20ab/ / yaṃ vinidrā jitaśvāsā yogino dagdhakilbiṣāḥ // ŚivP_7.2,8.20cd/
jyotirmayaṃ prapaśyanti sa yogī dṛśyate kila // KūrmP_2,5.6 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13443874 (0.040):
yogaṃ dhyāyanti devyāsau sa yogī dṛśyate kila // KūrmP_2,31.48 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13443859 (0.046):
gīyate paramā muktiḥ sa yogī dṛśyate kila // KūrmP_2,31.47 //
yo 'jñānānmocayet kṣipraṃ prasanno bhaktavatsalaḥ /
tameva mocakaṃ rudramākāśe dadṛśuḥ param // KūrmP_2,5.7 //
sahasraśirasaṃ devaṃ sahasracaraṇākṛtim /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16474237 (0.048):
sahasraśirasaṃ devaṃ HV_App.I,20.626a / sahasraśirasaṃ devaṃ HV_30.15c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13863878 (0.048):
sahasraśatadhā bhūtvā HV_31.3*455:2a / sahasraśirasaṃ devam HV_70.11c / sahasraśirasaṃ devaṃ HV_30.15c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16961131 (0.049):
sahasraśatadakṣiṇāḥ BrP_13.168b / sahasraśirasaṃ devaṃ BrP_179.23a / sahasraśirasaṃ devaṃ BrP_213.12c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16474227 (0.049):
sahasraśirasaṃ tathā HV_App.I,29C.19b / sahasraśirasaṃ devam HV_70.11c
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 557646 (0.049):
sahasrapāt sahasrākṣaṃ $ sahasrabhujavigraham // HV_App.I,20.625 // / sahasraśirasaṃ devaṃ $ sahasramukuṭojjvalam / HV_App.I,20.626 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25184138 (0.049):
sahasraśirasaṃ tathā HV_App.I,29C.19b / sahasraśirasaṃ devaṃ HV_App.I,20.626a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22043204 (0.049):
sahasrapāt sahasrākṣaṃ sahasrabhujavigraham // HV_App.I,20.625 // / sahasraśirasaṃ devaṃ sahasramukuṭojjvalam / HV_App.I,20.626 /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26860852 (0.057):
sahasracaraṇaṃ brahma % sahasrāṃśusahasradam // BrP_179.22 // / sahasraśirasaṃ devaṃ $ yam āhur vai yuge yuge &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11132163 (0.057):
sahasracaraṇaṃ brahma sahasrāṃśusahasradam // BrP_179.22 // / sahasraśirasaṃ devaṃ yam āhur vai yuge yuge /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13404134 (0.059):
sahasraśirasaṃ devaṃ sahasrākṣaṃ sanātanam // LiP_2,21.26 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26880127 (0.060):
sahasrāsyaṃ sahasrākṣaṃ $ sahasracaraṇaṃ ca yam & / sahasraśirasaṃ devaṃ % sahasrakaram avyayam // BrP_213.12 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11151438 (0.060):
sahasrāsyaṃ sahasrākṣaṃ sahasracaraṇaṃ ca yam / / sahasraśirasaṃ devaṃ sahasrakaram avyayam // BrP_213.12 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4361790 (0.060):
sahasrāsyaṃ sahasrākṣaṃ sahasracaraṇaṃ ca yam / / sahasraśirasaṃ devaṃ sahasrakaram avyayam // HV_31.3 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10271920 (0.061):
12,047.014a hariṃ sahasraśirasaṃ sahasracaraṇekṣaṇam
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559669 (0.064):
sahasraśatasaṃyukte__Vdha_056.029 / sahasraśirasaṃ devaṃ__Vdha_068.014 / sahasraśubhanāmānam__Vdha_067.035
sahasrabāhuṃ jaṭilaṃ candrārdhakṛtaśekharam // KūrmP_2,5.8 //
vasānaṃ carma vaiyāghraṃ śūlāsaktamahākaram /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2154376 (0.054):
mṛṣṭakuṇḍalinaṃ caiva $ śūlāsaktamahākaram & / pinākinaṃ daṇḍahastaṃ % mudgarāśanipāṇinam // SkP_8.33 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19164456 (0.054):
mṛṣṭakuṇḍalinaṃ caiva śūlāsaktamahākaram / / pinākinaṃ daṇḍahastaṃ mudgarāśanipāṇinam // SkP_8.33 //
daṇḍapāṇiṃ trayīnetraṃ sūryasomāgnilocanam // KūrmP_2,5.9 //
brahmāṇḍaṃ tejasā svena sarvamāvṛtya ca sthitam /
daṃṣṭrākarālaṃ durdharṣaṃ sūryakoṭisamaprabham // KūrmP_2,5.10 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7049507 (0.054):
candrāvayavalakṣmāṇaṃ candrakoṭisamaprabham // KūrmP_1,11.69 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10805761 (0.064):
parvatād utthitaṃ liṅgaṃ jvalatkālānalaprabham // RKS_47.32 // / sūryakoṭisamaprakhyaṃ jvālāmālāsamāśritam /
aṇḍasthaṃ cāṇḍabāhyasthaṃ bāhyamabhyantaraṃ param /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7049533 (0.0):
śaṅkhacakradharaṃ kāmyaṃ trinetraṃ kṛttivāsasam / / aṇḍasthaṃ cāṇḍabāhyasthaṃ bāhyamābhyantaraṃ param // KūrmP_1,11.71 //
sṛjantamanalajvālaṃ dahantamakhilaṃ jagat /
nṛtyantaṃ dadṛśurdevaṃ viśvakarmāṇamīśvaram // KūrmP_2,5.11 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13443691 (0.049):
yamantarā yoganiṣṭhāḥ prapaśyanti hṛdīśvaram / / tamādidevaṃ brahmāṇaṃ mahādevaṃ dadarśa ha // KūrmP_2,31.35 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7055936 (0.059):
kṣīrodasyottaraṃ kūlaṃ yatrāste harirīśvaraḥ // KūrmP_1,15.23 // / dṛṣṭvā devaṃ jagadyoniṃ viṣṇuṃ viśvaguruṃ śivam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13450917 (0.059):
devadevaṃ mahādevaṃ bhūtānāmīśvaraṃ haram // KūrmP_2,37.81 //
mahādevaṃ mahāyogaṃ devānāmapi daivatam / / paśūnāṃ patimīśānaṃ jyotiṣāṃ jyotiravyayam // KūrmP_2,5.12 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7069437 (0.050):
mahādevaṃ mahāyogamīśānaṃ cāmbikāpatim // KūrmP_1,28.45 //
pinākinaṃ viśālākṣaṃ bheṣajaṃ bhavarogiṇām /
kālātmānaṃ kālakālaṃ devadevaṃ maheśvaram // KūrmP_2,5.13 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15298251 (0.057):
varjayitvā virūpākṣaṃ % devadevamumāpatim // LiP_1,29.35 // / evaṃ hi mohitāstena $ nāvabudhyanta śaṅkaram &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7192024 (0.057):
varjayitvā virūpākṣaṃ devadevamumāpatim // LiP_1,29.35 // / evaṃ hi mohitāstena nāvabudhyanta śaṅkaram /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28953562 (0.064):
devadevam ihāyāntaṃ LiP_1,102.48c / devadevamumāpatim LiP_1,22.26d / devadevamumāpatim LiP_1,29.35d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28953570 (0.064):
devadevamumāpatim LiP_1,35.15b / devadevamumāpatim LiP_1,79.34b / devadevamumāpatim LiP_1,83.33b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28953578 (0.064):
devadevamumāpatim LiP_1,85.1b / devadevamumāpatim LiP_1,99.15d
umāpatiṃ virūpākṣaṃ yogānandamayaṃ param /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15298251 (0.057):
varjayitvā virūpākṣaṃ % devadevamumāpatim // LiP_1,29.35 // / evaṃ hi mohitāstena $ nāvabudhyanta śaṅkaram &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7192024 (0.057):
varjayitvā virūpākṣaṃ devadevamumāpatim // LiP_1,29.35 // / evaṃ hi mohitāstena nāvabudhyanta śaṅkaram /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28953562 (0.057):
devadevam ihāyāntaṃ LiP_1,102.48c / devadevamumāpatim LiP_1,22.26d / devadevamumāpatim LiP_1,29.35d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28953570 (0.057):
devadevamumāpatim LiP_1,35.15b / devadevamumāpatim LiP_1,79.34b / devadevamumāpatim LiP_1,83.33b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28953578 (0.057):
devadevamumāpatim LiP_1,85.1b / devadevamumāpatim LiP_1,99.15d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28953686 (0.057):
devadevaṃ maheśvaram LiP_1,72.84b / devadevaṃ maheśvaram LiP_1,102.47b / devadevaṃ śacīpatim LiP_1,101.38b
jñānavairāgyanilayaṃ jñānayogaṃ sanātanam // KūrmP_2,5.14 //
śāśvataiśvaryavibhavaṃ dharmādhāraṃ durāsadam /
mahendropendranamitaṃ maharṣigaṇavanditam // KūrmP_2,5.15 //
ādhāraṃ sarvaśaktīnāṃ mahāyogeśvareśvaram /
yogināṃ paramaṃ brahma yogināṃ yogavanditam /
yogināṃ hṛdi tiṣṭhantaṃ yogamāyāsamāvṛtam // KūrmP_2,5.16 //
kṣaṇena jagato yoniṃ nārāyaṇamanāmayam / / īśvareṇaikatāpannamapaśyan brahmavādinaḥ // KūrmP_2,5.17 //
dṛṣṭvā tadaiśvaraṃ rūpaṃ rudranārāyaṇātmakam /
kṛtārthaṃ menire santaḥ svātmānaṃ brahmavādinaḥ // KūrmP_2,5.18 //
sanatkumāraḥ sanako bhṛguśca / sanātanaścaiva sanandanaśca / / rudro 'ṅgirā vāmadevātha śukro
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13421734 (0.038):
sanatkumārapramukhaiḥ svayaṃ yatsamabhāṣata // KūrmP_2,1.15 // / sanatkumāraḥ sanakastathaiva ca sanandanaḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23709731 (0.040):
raibhyo marīciścyavano ṛbhuśca kurvantu sarve mama suprabhātam // / VamP_14.24 // / sanatkumāraḥ sanakaḥ sanandanaḥ sanātano 'pyāsuripiṅgalau ca /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29007544 (0.046):
sanakaś ca sanandaś ca LiP_1,7.40a / sanakaś ca sanandaś ca LiP_1,48.27c / sanakaś ca sanātanaḥ LiP_1,46.11b
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11555975 (0.047):
[12.24] vaiṣṇaveṣv agrajaś śreṣṭho munīnāṃ prathamo muniḥ // [Ā.S / !{136}! ĀS: sanatkumāraś ca tathā sanakaś ca sanātanaḥ / sanandana iti
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15308542 (0.047):
nārāyaṇasamāḥ sarve % sarvasaṃpatsamanvitāḥ // LiP_1,46.10 // / sanandanaś ca bhagavān $ sanakaś ca sanātanaḥ & / vālakhilyāś ca siddhāś ca % mitrāvaruṇakau tathā // LiP_1,46.11 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7202314 (0.047):
nārāyaṇasamāḥ sarve sarvasaṃpatsamanvitāḥ // LiP_1,46.10 // / sanandanaś ca bhagavān sanakaś ca sanātanaḥ / / vālakhilyāś ca siddhāś ca mitrāvaruṇakau tathā // LiP_1,46.11 //
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10223954 (0.050):
47.64ab/ bhṛguḥ sanatkumāraś ca sanako +atha sanandanaḥ/ / 47.64cd/ sanātanaś ca dakṣaś ca jaigīṣavyo bhagandaraḥ//
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16989314 (0.059):
madhukaiṭabhavidhvaṃsī vedakṛd vedapālakaḥ // SatvT_6.34 / sanatkumāraḥ sanakaḥ sanandaś ca sanātanaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15291592 (0.059):
śrīmānsanatkumāraś ca % ṛbhuścaivordhvaretasau // LiP_1,20.85 // / sanakaḥ sanātanaścaiva $ tathaiva ca sanandanaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7185620 (0.059):
śrīmānsanatkumāraś ca ṛbhuścaivordhvaretasau // LiP_1,20.85 // / sanakaḥ sanātanaścaiva tathaiva ca sanandanaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20623313 (0.062):
12,327.064a sanaḥ sanatsujātaś ca sanakaḥ sasanandanaḥ / 12,327.064c sanatkumāraḥ kapilaḥ saptamaś ca sanātanaḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27009195 (0.062):
<12327.64/1> sanaḥ sanatsujātaś ca !sanakaḥ sasanandanaḥ ! / <12327.64/2> sanatkumāraḥ kapilaḥ !saptamaś ca sanātanaḥ !!12327.64!
maharṣiratriḥ kapilo marīciḥ // KūrmP_2,5.19 //
dṛṣṭvātha rudraṃ jagadīśitāraṃ / taṃ padmanābhāśritavāmabhāgam /
dhyātvā hṛdisthaṃ praṇipatya mūrdhnā / baddhvāñjaliṃ sveṣu śiraḥsu bhūyaḥ // KūrmP_2,5.20 //
oṅkāramuccārya vilokya devam / antaḥśarīre nihitaṃ guhāyām /
samastuvan brahmamayairvacobhir / ānandapūrṇāyatamānasāste // KūrmP_2,5.21 //
munaya ūcuḥ / tvāmekamīśaṃ puruṣaṃ purāṇaṃ
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23938022 (0.059):
tvām ekam ādyaṃ puruṣaṃ purāṇaṃ $ jagatpatiṃ kāraṇam acyutaṃ prabhum &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17003010 (0.059):
tvām ekam ādyaṃ puruṣaṃ purāṇaṃ jagatpatiṃ kāraṇam acyutaṃ prabhum /
prāṇeśvaraṃ rudramanantayogam / / namāma sarve hṛdi sanniviṣṭaṃ
pracetasaṃ brahmamayaṃ pavitram // KūrmP_2,5.22 // / tvāṃ paśyanti munayo brahmayoniṃ
dāntāḥ śāntā vimalaṃ rukmavarṇam / / dhyātvātmasthamacalaṃ sve śarīre
kaviṃ parebhyaḥ paramaṃ tatparaṃ ca // KūrmP_2,5.23 //
tvattaḥ prasūtā jagataḥ prasūtiḥ / sarvātmabhūstvaṃ paramāṇubhūtaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568291 (0.044):
tvatto 'sti jātaḥ puruṣaḥ purāṇaḥ tvatto 'pi vedā jaya deva deva // / Valc_2,25.1 // / tvattaḥ prasūtā jagataḥ prasūtiḥ sarvvānubhūstvaṃ paramāṇubhūtaḥ /
aṇoraṇīyān mahato mahīyāṃ / stvāmeva sarvaṃ pravadanti santaḥ // KūrmP_2,5.24 //
hiraṇyagarbho jagadantarātmā / tvatto 'dhijātaḥ puruṣaḥ purāṇaḥ /
saṃjāyamāno bhavatā visṛṣṭo / yathāvidhānaṃ sakalaṃ sasarja // KūrmP_2,5.25 //
tvatto vedāḥ sakalāḥ saṃprasūtā / stvayyevānte saṃsthitiṃ te labhante /
paśyāmastvāṃ jagato hetubhūtaṃ / nṛtyantaṃ sve hṛdaye sanniviṣṭam // KūrmP_2,5.26 //
tvayaivedaṃ bhrāmyate brahmacakraṃ / māyāvī tvaṃ jagatāmekanāthaḥ /
namāmastvāṃ śaraṇaṃ saṃprapannā / yogātmānaṃ citpatiṃ divyanṛtyam // KūrmP_2,5.27 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556076 (0.062):
111.003. teṣāṃ sarvajña nātho 'si ye hi tvāṃ śaraṇaṃ gatāḥ/
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10219262 (0.063):
42.01ab/ brahmāṇam ūcur amarā bhagavan śaktāḥ sma nāsurān samare/ / 42.01cd/ pratiyodhayitum atas tvāṃ śaraṇyaśaraṇaṃ samupayātāḥ//
paśyāmastvāṃ paramākāśamadhye / nṛtyantaṃ te mahimānaṃ smarāmaḥ /
sarvātmānaṃ bahudhā sanniviṣṭaṃ / brahmānandamanubhūyānubhūya // KūrmP_2,5.28 //
oṅkāraste vācako muktibījaṃ / tvamakṣaraṃ prakṛtau gūḍharūpam /
tattvāṃ satyaṃ pravadantīha santaḥ / svayaṃprabhaṃ bhavato yatprakāśam // KūrmP_2,5.29 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20658321 (0.049):
13,015.030c tapaś ca sattvaṃ ca rajas tamaś ca; tvām eva satyaṃ ca vadanti / santaḥ / 13,015.031a tvaṃ vai brahmā ca rudraś ca varuṇo 'gnir manur bhavaḥ
stuvanti tvāṃ satataṃ sarvavedā / namanti tvāmṛṣayaḥ kṣīṇadoṣāḥ /
śāntātmānaḥ satyasaṃdhā variṣṭhaṃ / viśanti tvāṃ yatayo brahmaniṣṭhāḥ // KūrmP_2,5.30 //
eko vedo bahuśākho hyanantas / tvāmevaikaṃ bodhayatyekarūpam /
vedyaṃ tvāṃ śaraṇaṃ ye prapannā / steṣāṃ śāntiḥ śāśvatī netareṣām // KūrmP_2,5.31 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426167 (0.030):
teṣāṃ śāntiḥ śāśvatī netareṣām // KūrmP_2,9.18 // / sarvānanaśirogrīvaḥ sarvabhūtaguhāśayaḥ /
bhavānīśo 'nādimāṃstejorāśir / brahmā viśvaṃ parameṣṭhī variṣṭhaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28977562 (0.054):
bhavānī ca tamālokya LiP_1,87.12a / bhavānīśo 'nādimāṃstvaṃ ca LiP_1,21.86a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7186797 (0.055):
prīte tvayi mahādeva vayaṃ prītā bhavāmahe // LiP_1,21.85 // / bhavānīśo 'nādimāṃstvaṃ ca sarvalokānāṃ tvaṃ brahmakartādisargaḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7045370 (0.056):
samutpanno mahādevaḥ śaraṇyo nīlalohitaḥ // KūrmP_1,7.25 // / sa eva bhagavānīśastejorāśiḥ sanātanaḥ /
svātmānandamanubhūyādhiśete / svayaṃ jyotiracalo nityamuktaḥ // KūrmP_2,5.32 //
eko rudrastvaṃ karoṣīha viśvaṃ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568330 (0.0):
ekorudrastvaṃ karoṣīha viśvam / tvaṃ pālayasyakhilaṃ viśvarūpam /
tvaṃ pālayasyakhilaṃ viśvarūpaḥ / / tvāmevānte nilayaṃ vindatīdaṃ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568336 (0.0):
ekorudrastvaṃ karoṣīha viśvam / tvaṃ pālayasyakhilaṃ viśvarūpam /
namāmastvāṃ śaraṇaṃ saṃprapannāḥ // KūrmP_2,5.33 // / tvāmekamāhuḥ kavimekarudraṃ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18905621 (0.038):
nānābhāvāñjagatastvaṃ vidhatses taṃ tvāmekaṃ śaraṇaṃ vai prapadye //
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27403689 (0.048):
tvām asau saṃgrahīṣyati NsP_49.42b / tvām ahaṃ śaraṇaṃ prāpta NsP_8.28c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16830330 (0.053):
tena tvāṃ na bubhūṣāmi BrP_34.19c / tena tvāṃ śaraṇaṃ gataḥ BrP_59.68d
prāṇaṃ bṛhantaṃ harimagnimīśam / / indraṃ mṛtyumanilaṃ cekitānaṃ
dhātāramādityamanekarūpam // KūrmP_2,5.34 // / tvamakṣaraṃ paramaṃ veditavyaṃ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25626200 (1.192):
tvam akṣaraṃ paramaṃ veditavyaṃ / tvam asya viśvasya paraṃ nidhānam
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14660981 (1.192):
BhG 11.18 / tvam akṣaraṃ paramaṃ veditavyaṃ / tvam asya viśvasya paraṃ nidhānam |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3451521 (1.192):
tvam akṣaraṃ paramaṃ veditavyaṃ tvam asya viśvasya paraṃ nidhānam |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20102107 (0.013):
06,033.018a tvam akṣaraṃ paramaṃ veditavyaṃ; tvam asya viśvasya paraṃ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15627469 (0.013):
tvam akṣaraṃ paramaṃ veditavyaṃ; tvam asya viśvasya paraṃ nidhānam
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3451545 (0.041):
upaniṣatsu, dve vidye veditavye" ityādiṣu veditavyatayā nirdiṣṭaṃ paramam / akṣaraṃ tvam eva; asya viśvasya paraṃ nidhānam viśvasyāsya"
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17837207 (0.047):
madhusūdanaḥ : evaṃ tavātarkya niratiśayiśvarya darśanād anuminomi tvam / iti | tvam evākṣaraṃ paramaṃ brahma veditavyaṃ mumukṣubhir
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14661045 (0.047):
madhusūdanaḥ : evaṃ tavātarkya-niratiśayiśvarya-darśanād anuminomi tvam / iti | tvam evākṣaraṃ paramaṃ brahma veditavyaṃ mumukṣubhir
tvamasya viśvasya paraṃ nidhānam / / tvamavyayaḥ śāśvatadharmagoptā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20102116 (0.0):
06,033.018a tvam akṣaraṃ paramaṃ veditavyaṃ; tvam asya viśvasya paraṃ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25626209 (0.0):
tvam akṣaraṃ paramaṃ veditavyaṃ / tvam asya viśvasya paraṃ nidhānam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17837152 (0.0):
tvam akṣaraṃ paramaṃ veditavyaṃ / tvam asya viśvasya paraṃ nidhānam | / tvam avyayaḥ śāśvata dharma goptā
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14660990 (0.0):
tvam akṣaraṃ paramaṃ veditavyaṃ / tvam asya viśvasya paraṃ nidhānam |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3451530 (0.0):
tvam akṣaraṃ paramaṃ veditavyaṃ tvam asya viśvasya paraṃ nidhānam |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15627480 (5.960):
tvam avyayaḥ śāśvatadharmagoptā; sanātanas tvaṃ puruṣo mato me Bhg_11.018c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22926958 (5.960):
tvam avyayaḥ śāśvata dharma goptā / sanātanas tvaṃ puruṣo mato me ||BhG_11.18||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15627470 (0.010):
tvam akṣaraṃ paramaṃ veditavyaṃ; tvam asya viśvasya paraṃ nidhānam
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3452918 (0.038):
tvam ādidevaḥ puruṣaḥ purāṇas tvam asya viśvasya paraṃ nidhānam | / atas tvam ādidevaḥ, puruṣaḥ purāṇaḥ, tvam asya viśvasya paraṃ nidhānam /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3451548 (0.043):
upaniṣatsu, dve vidye veditavye" ityādiṣu veditavyatayā nirdiṣṭaṃ paramam / akṣaraṃ tvam eva; asya viśvasya paraṃ nidhānam viśvasyāsya"
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17837292 (0.045):
tattvam eva nidhānam āśrayo 'vyayas tvam avināśī śāśvata dharma goptā
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14661130 (0.045):
tattvam eva nidhānam āśrayo 'vyayas tvam avināśī śāśvata-dharma-goptā
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22926994 (0.048):
vyayo vidyata ity avyayaḥ | śāśvata dharma goptā śaśvad bhavaḥ śāśvato
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17837207 (0.056):
madhusūdanaḥ : evaṃ tavātarkya niratiśayiśvarya darśanād anuminomi tvam / iti | tvam evākṣaraṃ paramaṃ brahma veditavyaṃ mumukṣubhir
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14661045 (0.056):
madhusūdanaḥ : evaṃ tavātarkya-niratiśayiśvarya-darśanād anuminomi tvam / iti | tvam evākṣaraṃ paramaṃ brahma veditavyaṃ mumukṣubhir
sanātanastvaṃ puruṣottamo 'si // KūrmP_2,5.35 // / tvameva viṣṇuścaturānanastvaṃ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568310 (0.0):
anoraṇīyān mahato mahīyān ānandarupa jaya deva śambho // Valc_2,25.2 // / tvameva viṣṇuścaturānanastvam / tvameva rudro bhagavān maheśaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20102116 (0.031):
06,033.018c tvam avyayaḥ śāśvatadharmagoptā; sanātanas tvaṃ puruṣo mato me
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25626209 (0.031):
tvam avyayaḥ śāśvatadharmagoptā / sanātanas tvaṃ puruṣo mato me 11.18
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17837152 (0.031):
tvam avyayaḥ śāśvata dharma goptā / sanātanas tvaṃ puruṣo mato me ||18||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15627480 (0.031):
tvam avyayaḥ śāśvatadharmagoptā; sanātanas tvaṃ puruṣo mato me Bhg_11.018c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22926958 (0.031):
tvam avyayaḥ śāśvata dharma goptā / sanātanas tvaṃ puruṣo mato me ||BhG_11.18||
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14660990 (0.031):
tvam avyayaḥ śāśvata-dharma-goptā / sanātanas tvaṃ puruṣo mato me ||18||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3451530 (0.031):
tvam avyayaḥ śāśvatadharmagoptā sanātanas tvaṃ puruṣo mato me || BhG_11.18
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22927003 (0.059):
nityo dharmas tasya goptā śāśvata dharma goptā | sanātanaś cirantanas tvaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19788002 (0.062):
03,003.014f@001_0050 tvām indram āhus tvaṃ rudras tvaṃ viṣṇus tvaṃ / prajāpatiḥ
tvameva rudro bhagavānadhīśaḥ / / tvaṃ viśvanābhiḥ prakṛtiḥ pratiṣṭhā
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568310 (0.0):
tvameva viṣṇuścaturānanastvam / tvameva rudro bhagavān maheśaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15298973 (0.057):
ehyehi śveta cānena $ vidhinā kiṃ phalaṃ tava & / rudro vā bhagavān viṣṇur % brahmā vā jagadīśvaraḥ // LiP_1,30.7 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7192746 (0.057):
ehyehi śveta cānena vidhinā kiṃ phalaṃ tava / / rudro vā bhagavān viṣṇur brahmā vā jagadīśvaraḥ // LiP_1,30.7 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281170 (0.064):
jalabudbudavattasmād % avatīrṇaḥ pitāmahaḥ // LiP_1,3.28 // / sa eva bhagavān rudro $ viṣṇurviśvagataḥ prabhuḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7175203 (0.064):
jalabudbudavattasmād avatīrṇaḥ pitāmahaḥ // LiP_1,3.28 // / sa eva bhagavān rudro viṣṇurviśvagataḥ prabhuḥ /
sarveśvarastvaṃ parameśvaro 'si // KūrmP_2,5.36 //
tvāmekamāhuḥ puruṣaṃ purāṇa / mādityavarṇaṃ tamasaḥ parastāt /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7058175 (0.023):
vāyvādibhedairakhilātmarūpa // KūrmP_1,15.190 // / tvāmekamāhuḥ puruṣaṃ purāṇam
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426067 (0.049):
vedāhametaṃ puruṣaṃ mahānta / mādityavarṇaṃ tamasaḥ parastāt /
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1387201 (0.052):
puruṣaṃ mahāntam ādityavarṇaṃ tamasaḥ parastād ityatrāpi tamaḥśabdena
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brsgor2u.htm.txt) 21945570 (0.062):
ādityavarṇaṃ svaprakāśam / / tamasaḥ parastādajñānāspṛṣṭamityarthaḥ //30//
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3259203 (0.062):
ādityavarṇaṃ svaprakāśam / / tamasaḥ parastādajñānāspṛṣṭam /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3259274 (0.062):
ādityavarṇaṃ svaprakāśam / / tamasaḥ parastādajñānāspṛṣṭamityarthaḥ //30//
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22919714 (0.063):
sarvasya dhātāram acintya rūpam / āditya varṇaṃ tamasaḥ parastāt ||BhG_8.9||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1420932 (0.063):
sarvasya dhātāram acintyarūpam ādityavarṇaṃ tamasaḥ parastāt // BhG_8.9
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3443722 (0.063):
sarvasya dhātāram acintyarūpam ādityavarṇaṃ tamasaḥ parastāt || BhG_8.9 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17857353 (0.063):
ātmano 'nātmanā yogo vāstavo nopapadyate || / āditya varṇaṃ tamasaḥ parastāt iti śruteś ca | āditya varṇam iti sva bhāne
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26724924 (0.063):
ātmano 'nātmanā yogo vāstavo nopapadyate || / āditya-varṇaṃ tamasaḥ parastāt iti śruteś ca | āditya-varṇam iti sva-bhāne
cinmātramavyaktamacintyarūpaṃ / khaṃ brahma śūnyaṃ prakṛtiṃ nirguṇaṃ ca // KūrmP_2,5.37 //
yadantarā sarvamidaṃ vibhāti / yadavyayaṃ nirmalamekarūpam /
kimapyacintyaṃ tava rūpametat / tadantarā yatpratibhāti tattvam // KūrmP_2,5.38 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23401170 (0.025):
tasmāc ca sūkṣmādiviśeṣaṇānām $ agocare yat paramārtharūpam & / kim apy acintyaṃ tava rūpam asti % tasmai namas te puruṣottamāya //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5107835 (0.025):
tasmāc ca sūkṣmādiviśeṣaṇānām agocare yat paramārtharūpam / / kim apy acintyaṃ tava rūpam asti tasmai namas te puruṣottamāya //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10121260 (0.048):
tasmācca sūkṣmādiviśeṣaṇānāmagocare yatparamātmarūpam / / kimapyacintyaṃ tava rūpamasti tasmai namaste puruṣottamāya // ViP_1,19.75
yogeśvaraṃ rudramanantaśaktiṃ / parāyaṇaṃ brahmatanuṃ pavitram /
namāma sarve śaraṇārthinastvāṃ / prasīda bhūtādhipate maheśa // KūrmP_2,5.39 //
tvatpādapadmasmaraṇādaśeṣa / saṃsārabījaṃ vilayaṃ prayāti /
mano niyamya praṇidhāya kāyaṃ / prasādayāmo vayamekamīśam // KūrmP_2,5.40 //
namo bhavāyāstu bhavodbhavāya / kālāya sarvāya harāya tubhyam /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3903283 (0.029):
MatsP_154.259 // / namo bhavāyāstu bhavodbhavāya $ namo 'stu te dhvastamanobhavāya &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8942769 (0.029):
namaḥ śivāyāstu surārcitāya tubhyaṃ sadā bhaktakṛpāparāya // MatsP_154.259 / namo bhavāyāstu bhavodbhavāya namo 'stu te dhvastamanobhavāya /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15290029 (0.040):
oṅkārāya namastubhyaṃ % sarvajñāya namo namaḥ // LiP_1,18.24 // / sarvāya ca namastubhyaṃ $ namo nārāyaṇāya ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184059 (0.040):
oṅkārāya namastubhyaṃ sarvajñāya namo namaḥ // LiP_1,18.24 // / sarvāya ca namastubhyaṃ namo nārāyaṇāya ca /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3903313 (0.044):
namo 'stu śarvāya namaḥ śivāya $ namo 'stu siddhāya purātanāya & / namo 'stu kālāya namaḥ kalāya % namo 'stu te jñānavarapradāya //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8942799 (0.044):
namo 'stu śarvāya namaḥ śivāya namo 'stu siddhāya purātanāya / / namo 'stu kālāya namaḥ kalāya namo 'stu te jñānavarapradāya //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16854038 (0.047):
namo bhayaharāya ca BrP_59.45d / namo bhavāya śarvāya BrP_40.10a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4430517 (0.047):
harāya harirūpāya śaṃkarāya namo namaḥ | *HV_106.6*1148A:7 | / namas tubhyaṃ virūpākṣa vyāghracarmanivāsine || *HV_106.6*1148A:8 |
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14905715 (0.047):
namo bhavāya śarvāya MatsP_132.21a / namo bhavāyāstu bhavodbhavāya MatsP_154.260a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20657094 (0.048):
13,014.153d@006_0049 namaḥ skandaviśākhāya brahmadaṇḍāya vai namaḥ / 13,014.153d@006_0050 namo bhavāya śarvāya viśvarūpāya vai namaḥ
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14905798 (0.048):
namo vihaṃganāthāya MatsP_69.26c / namo 'stu kālāya namaḥ kalāya MatsP_154.261c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4412903 (0.049):
vāmanāya namas tubhyaṃ kapilāya namo 'stu te || *HV_86.0*980:2 |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959264 (0.050):
namo bhavāya devāya LiP_1,41.29c / namo bhavāya bhavyāya LiP_1,31.37a / namo bhavāya śarvāya LiP_1,96.77c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959255 (0.051):
namo bhagavate tubhyaṃ LiP_1,18.24a / namo bhavāya devāya LiP_1,21.30a / namo bhavāya devāya LiP_1,41.29c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15358911 (0.052):
śambhave haimavatyāś ca $ manyave rudrarūpiṇe & / kapardine namastubhyaṃ % kālakaṇṭhāya te namaḥ // LiP_1,95.44 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7252672 (0.052):
śambhave haimavatyāś ca manyave rudrarūpiṇe / / kapardine namastubhyaṃ kālakaṇṭhāya te namaḥ // LiP_1,95.44 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2159345 (0.052):
namaḥ pitre 'tha sādhyāya $ viśvedevāya vai namaḥ & / namaḥ śarvāya sarvāya % ugrāya varadāya ca // SkP_14.18 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19169421 (0.052):
namaḥ pitre 'tha sādhyāya viśvedevāya vai namaḥ / / namaḥ śarvāya sarvāya ugrāya varadāya ca // SkP_14.18 //
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15152240 (0.053):
samyagjñānāvabhāsanakarāya namo 'haṃ namaste 'stu namo namaḥ bhaktyāhaṃ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335216 (0.053):
ekākṣāya namastubhyam $ ekarudrāya te namaḥ & / namastrimūrtaye tubhyaṃ % śrīkaṇṭhāya śikhaṇḍine // LiP_1,72.144 //
namo 'stu rudrāya kapardine te / namo 'gnaye deva namaḥ śivāya // KūrmP_2,5.41 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335219 (0.024):
ekākṣāya namastubhyam $ ekarudrāya te namaḥ & / namastrimūrtaye tubhyaṃ % śrīkaṇṭhāya śikhaṇḍine // LiP_1,72.144 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7228984 (0.024):
ekākṣāya namastubhyam ekarudrāya te namaḥ / / namastrimūrtaye tubhyaṃ śrīkaṇṭhāya śikhaṇḍine // LiP_1,72.144 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13434148 (0.026):
pracetase namastubhyaṃ namo mīḍhuṣṭamāya te / / namo namaste rudrāya tvāmahaṃ śaraṇaṃ gataḥ // KūrmP_2,18.38 //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18933214 (0.033):
(AVŚ_6,20.1c) anyam asmad ichatu kaṃ cid avratas tapurvadhāya namo astu / takmane ||1|| / (AVŚ_6,20.2a) namo rudrāya namo astu takmane namo rājñe varuṇāya tviṣīmate
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28927156 (0.036):
kapardine namastubhyaṃ LiP_1,18.33c / kapardine namastubhyaṃ LiP_1,95.44c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15290128 (0.037):
nīlakeśāya vittāya $ śitikaṇṭhāya vai namaḥ & / kapardine namastubhyaṃ % nāgāṅgābharaṇāya ca // LiP_1,18.33 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184158 (0.037):
nīlakeśāya vittāya śitikaṇṭhāya vai namaḥ / / kapardine namastubhyaṃ nāgāṅgābharaṇāya ca // LiP_1,18.33 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16260119 (0.038):
tubhyaṃ deva kapardine *HV_111.7*1340:10b / tubhyaṃ deva namo namaḥ HV_App.I,21.79b
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13434168 (0.038):
namo 'stu nīlagrīvāya namastubhyaṃ pinākine /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15358910 (0.041):
śambhave haimavatyāś ca $ manyave rudrarūpiṇe & / kapardine namastubhyaṃ % kālakaṇṭhāya te namaḥ // LiP_1,95.44 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7252671 (0.041):
śambhave haimavatyāś ca manyave rudrarūpiṇe / / kapardine namastubhyaṃ kālakaṇṭhāya te namaḥ // LiP_1,95.44 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28913969 (0.042):
aghorāya namastubhyaṃ LiP_1,72.142a / aghorāya namonamaḥ LiP_1,72.124b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16300159 (0.042):
namo 'stu viṣṇave tubhyam *HV_70.38*794:3a / namo 'stu viṣṇo deveśa HV_App.I,31.333a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4398204 (0.042):
namo 'stu devadeveśa tubhyaṃ sarvātmane namaḥ | *HV_70.38*794:2 | / namo 'stu viṣṇave tubhyam ameyāya jagatpate || *HV_70.38*794:3 |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15290029 (0.042):
oṅkārāya namastubhyaṃ % sarvajñāya namo namaḥ // LiP_1,18.24 // / sarvāya ca namastubhyaṃ $ namo nārāyaṇāya ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184059 (0.042):
oṅkārāya namastubhyaṃ sarvajñāya namo namaḥ // LiP_1,18.24 // / sarvāya ca namastubhyaṃ namo nārāyaṇāya ca /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13443946 (0.042):
namo namo 'stu rudrāya rudrāṇyai te namo namaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4412903 (0.042):
vāmanāya namas tubhyaṃ kapilāya namo 'stu te || *HV_86.0*980:2 |
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12043839 (0.045):
vāma-devāya namo jyeṣṭhāya namo rudrāya namaḥ // PS_2.22 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7067741 (0.047):
brahmaṇe vāmadevāya trinetrāya mahīyase / / śaṅkarāya maheśāya girīśāya śivāya ca // KūrmP_1,25.107 //
tataḥ sa bhagavān devaḥ kapardī vṛṣavāhanaḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2153216 (0.033):
sanatkumāra uvāca / tataḥ sa bhagavāndevaḥ $ kapardī nīlalohitaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19163295 (0.033):
sanatkumāra uvāca / tataḥ sa bhagavāndevaḥ kapardī nīlalohitaḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7067740 (0.050):
śaṅkarāya maheśāya girīśāya śivāya ca // KūrmP_1,25.107 // / namaḥ kuruṣva satataṃ dhyāyasva manasā haram /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7058352 (0.056):
namo maheśāya namaḥ śivāya // KūrmP_1,15.200 // / evaṃ stuvantaṃ bhagavān śūlāgrādavaropya tam /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7061195 (0.064):
puruṣāya purāṇāya yogināṃ gurave namaḥ // KūrmP_1,19.54 // / tataḥ prasanno bhagavān viriñco viśvabhāvanaḥ /
saṃhṛtya paramaṃ rūpaṃ prakṛtistho 'bhavad bhavaḥ // KūrmP_2,5.42 //
te bhavaṃ bhūtabhavyeśaṃ pūrvavat samavasthitam /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3874553 (0.061):
pitāmahaśca taiḥ sārdhaṃ % bhavasaṃsadamāgataḥ // MatsP_132.17 // / taṃ bhavaṃ bhūtabhavyeśaṃ $ giriśaṃ śūlapāṇinam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8914050 (0.061):
pitāmahaśca taiḥ sārdhaṃ bhavasaṃsadamāgataḥ // MatsP_132.17 // / taṃ bhavaṃ bhūtabhavyeśaṃ giriśaṃ śūlapāṇinam /
dṛṣṭvā nārāyaṇaṃ devaṃ vismitā vākyamabruvan // KūrmP_2,5.43 //
bhagavan bhūtabhavyeśa govṛṣāṅkitaśāsana /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8494896 (0.0):
sukhopaviṣṭaṃ madanāganāśanaṃ provāca vākyaṃ girirājaputrī // BndP_1,25.40 / bhagavanbhūtabhavyeśa govṛṣāṅkitaśāsana /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19751710 (0.039):
02,035.029d@021_0244 pitāmahaṃ samāsādya khinnāḥ prāñjalayo 'bruvan / 02,035.029d@021_0245 bhagavan bhūtabhavyeśa nas trāyasva ihāgatān
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7047216 (0.039):
nirīkṣya viṣṇuṃ puruṣaṃ praṇamyāha vṛṣadhvajam // KūrmP_1,9.70 // / bhagavan bhūtabhavyeśa mahādevāmbikāpate /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10438966 (0.052):
12,328.005 arjuna uvāca / 12,328.005a bhagavan bhūtabhavyeśa sarvabhūtasṛg avyaya
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27009896 (0.052):
<12328.5/1> arjuna uvāca: bhagavan bhūtabhavyeśa !sarvabhūtasṛg avyaya !
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7785564 (0.054):
bhagavan bhūtabhavyeśa ViP_1,9.61a / bhagavan yat tvayā proktaṃ ViP_2,14.2a
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13534623 (0.058):
bhagavan bhavabhīto 'ham__Vdha_089.005 / bhagavan bhūtabhavyeśa__Vdha_068.004
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3850461 (0.059):
*nārada uvāca / bhagavanbhūtabhavyeśa $ tathānyadapi yacchrutam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8889968 (0.059):
*nārada uvāca / bhagavanbhūtabhavyeśa tathānyadapi yacchrutam /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25381920 (0.059):
prārthayāmāsa viśveśaṃ girā praṇatipūrvayā // ŚivP_7.1,12.44cd/ / bhagavan bhūtabhavyeśa mama putra maheśvara // ŚivP_7.1,12.45ab/
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1110598 (0.060):
nāradaḥ paryapṛcchata__Vdha_068.003 / bhagavan bhūtabhavyeśa__Vdha_068.004
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23389865 (0.064):
taṃ natāḥ smo jagatsraṣṭuḥ % sraṣṭāram aviśeṣaṇam // ViP_1,9.60 // / bhagavan bhūtabhavyeśa $ yajñamūrtidharāvyaya &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5096527 (0.064):
taṃ natāḥ smo jagatsraṣṭuḥ sraṣṭāram aviśeṣaṇam // ViP_1,9.60 // / bhagavan bhūtabhavyeśa yajñamūrtidharāvyaya /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10110327 (0.064):
tannatāḥ sma jagatstraṣṭuḥ sraṣṭārama viśeṣaṇam // ViP_1,9.61 // / bhagavanbhūtabhavyeśa yajñamūrtidharāvyaya /
dṛṣṭvā te paramaṃ rūpaṃ nirvṛtāḥ sma sanātana // KūrmP_2,5.44 //
bhavatprasādādamale parasmin parameśvare / / asmākaṃ jāyate bhaktistvayyevāvyabhicāriṇī // KūrmP_2,5.45 //
idānīṃ śrotumicchāmo māhātmyaṃ tava śaṅkara /
bhūyo 'pi tava yannityaṃ yāthātmyaṃ parameṣṭhinaḥ // KūrmP_2,5.46 //
sa teṣāṃ vākyamākarṇya yogināṃ yogasiddhidaḥ /
prāhaḥ gambhīrayā vācā samālokya ca mādhavam // KūrmP_2,5.47 //
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422205 (0.0):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422943 (0.0):
maduktametad vijñānaṃ sāṃkhyayogasamāśrayam // KūrmP_2,2.55 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423266 (0.0):
niyojayatyanantātmā hyetad vedānuśāsanam // KūrmP_2,3.23 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423733 (0.0):
prasannacetase deyaṃ dhārmikāyāhitāgnaye // KūrmP_2,4.34 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425197 (0.0):
jñātvā vimucyate janturjanmasaṃsārabandhanāt // KūrmP_2,6.52 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425616 (0.0):
tamāhuragryaṃ puruṣaṃ purāṇam // KūrmP_2,7.32 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425899 (0.0):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426482 (0.0):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13431070 (0.0):
yāti tat padamanāmayaṃ śivam // KūrmP_2,14.89 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge caturdaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13431652 (0.0):
adhyāpayet śrāvayed vā brahmaloke mahīyate // KūrmP_2,15.42 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433056 (0.0):
na bhakṣayedabhakṣyāṇi nāpeyaṃ ca pibed dvijaḥ // KūrmP_2,16.93 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433614 (0.0):
apeyāni ca vipro vai tathā ced yāti rauravam // KūrmP_2,17.45 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge saptadaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13435251 (0.0):
bhuñjīta svajanaiḥ sārdhaṃ sayāti paramāṃ gatim // KūrmP_2,18.121 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13436337 (0.0):
varjayet sarvayatnena śrāddhakāle dvijottamaḥ // KūrmP_2,20.48 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge viśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13436978 (0.0):
ninditānācarantyete varjanīyāḥ prayatnataḥ // KūrmP_2,21.49 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ekaviśo 'dhyāya
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438315 (0.0):
tasya krodhasamāviṣṭā hiṃsāmicchanti mātaraḥ // KūrmP_2,22.100 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge dvāviśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13439600 (0.0):
prāpnoti tat paraṃ sthānaṃ yaduktaṃ vedavādibhiḥ // KūrmP_2,23.93 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge trayoviṃśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13439916 (0.0):
tasmād dharmaṃ purāṇaṃ ca śraddhātavyaṃ dvijātibhiḥ // KūrmP_2,24.23 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge caturviśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13440222 (0.0):
tasmādarthaṃ samāsādya dadyād vai juhuyād yajet // KūrmP_2,25.21 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge pañcaviṃśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13441284 (0.0):
prakṛtiṃ yāti paraṃ na yāti janma // KūrmP_2,26.79 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ
pañcamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca / śṛṇudhvamṛṣayaḥ sarve yathāvat parameṣṭhinaḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425203 (5.960):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423268 (0.013):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425619 (0.014):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / saptamo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422945 (0.019):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / dvitīyo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426484 (0.020):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / daśamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422207 (0.020):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / prathamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426206 (0.021):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / navamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13428420 (0.046):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / ekādaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423733 (0.055):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / caturtho 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425899 (0.059):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
vakṣyāmīśasya māhātmyaṃ yattadvedavido viduḥ // KūrmP_2,6.1 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 630446 (0.039):
kṣamā svargasya sopānam $ iti vedavido viduḥ / HV_App.I,31.2603 / / tasmāt sarvaprayatnena $ kṣamāṃ pālayata svakām // HV_App.I,31.2604 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22116003 (0.039):
kṣamā svargasya sopānam iti vedavido viduḥ / HV_App.I,31.2603 / / tasmāt sarvaprayatnena kṣamāṃ pālayata svakām // HV_App.I,31.2604 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16767749 (0.049):
iti vitta tapodhanāḥ BrP_226.48b / iti vedavido viduḥ BrP_164.54b / iti vai lajjase muhuḥ BrP_137.16b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16169442 (0.053):
itivṛttaiś ca bahubhiḥ HV_43.16c / iti vedavido viduḥ HV_App.I,31.2603b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24994184 (0.053):
iti vṛttāntasaṃgrahaḥ HV_App.I,44.59b / iti vedavido viduḥ HV_App.I,31.2603b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2161335 (0.054):
kariṣyati gatiṃ caiva % iti vedavido viduḥ // SkP_19.4 // / sa tvaṃ taponvitaścaiva $ jñānavānyaśasānvitaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19171411 (0.054):
kariṣyati gatiṃ caiva iti vedavido viduḥ // SkP_19.4 // / sa tvaṃ taponvitaścaiva jñānavānyaśasānvitaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16828762 (0.054):
tīrthaṃ viṣṇuhradaṃ tathā BrP_25.21d / tīrthaṃ vedavido viduḥ BrP_99.1b
sarvalokaikanirmātā sarvalokaikarakṣitā /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400176 (0.0):
sarvalokaikasaṃhartā sarvalokaikarakṣitā /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424680 (0.052):
divyaṃ tanmāmakaiśvaryaṃ sarvadā vahati svayam // KūrmP_2,6.12 // / sa sarvalokanirmātā manniyogena sarvavit /
sarvalokaikasaṃhartā sarvātmāhaṃ sanātanaḥ // KūrmP_2,6.2 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400175 (5.960):
kathayāmi yathātattvaṃ padmayoneḥ sutottama // LiP_2,14.2 // / sarvalokaikasaṃhartā sarvalokaikarakṣitā /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7054507 (0.032):
sarvalokaikasaṃhartā kālātmā parameśvaraḥ // KūrmP_1,14.13 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7055967 (0.037):
vyāpī sarvāmaravapurmahāyogī sanātanaḥ // KūrmP_1,15.25 // / tvamātmā sarvabhūtānāṃ pradhānaṃ prakṛtiḥ parā /
sarveṣāmeva vastūnāmantaryāmī pitā hyaham / / madhye cāntaḥ sthitaṃ sarvaṃ nāhaṃ sarvatra saṃsthitaḥ // KūrmP_2,6.3 //
bhavadbhiradbhutaṃ dṛṣṭaṃ yatsvarūpaṃ tu māmakam /
mamaiṣā hyupamā viprā māyayā darśitā mayā // KūrmP_2,6.4 //
sarveṣāmeva bhāvānāmantarā samavasthitaḥ / / prerayāmi jagat kṛtsnaṃ kriyāśāktiriyaṃ mama // KūrmP_2,6.5 //
yayedaṃ ceṣṭate viśvaṃ tatsvabhāvānuvarti ca /
so 'haṃ kālo jagat kṛtsnaṃ prerayāmi kalātmakam // KūrmP_2,6.6 //
ekāṃśena jagat kṛtsnaṃ karomi munipuṅgavāḥ /
saṃharāmyekarūpeṇa dvidhāvasthā mamaiva tu // KūrmP_2,6.7 //
ādimadhyāntanirmukto māyātattvapravartakaḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7067305 (0.063):
kṣayavṛddhivinirmuktamādimadhyāntavarjitam // KūrmP_1,25.75 // / tato māmāha bhagavānadho gaccha tvamāśu vai /
kṣobhayāmi ca sargādau pradhānapuruṣāvubhau // KūrmP_2,6.8 //
tābhyāṃ saṃjāyate viśvaṃ saṃyuktābhyāṃ parasparam / / mahadādikrameṇaiva mama tejo vijṛmbhate // KūrmP_2,6.9 //
yo hi sarvajagatsākṣī kālacakrapravartakaḥ /
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24815066 (0.058):
'nyad ārtam (BAU III.4.2.) iti śruteḥ sākṣiṇo 'nyat sākṣyaṃ sarvaṃ / jagattucchaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817029 (0.058):
sa evānandarupātmā tasmānnāstyaparo mune // NarP_1,3.25 // / antaryāmī jagadyāpī sarvasākṣī nirañjanaḥ /
hiraṇyagarbho mārtaṇḍaḥ so 'pi maddehasaṃbhavaḥ // KūrmP_2,6.10 //
tasmai divyaṃ svamaiśvaryaṃ jñānayogaṃ sanātanam /
dattavānātmajān vedān kalpādau caturo dvijāḥ // KūrmP_2,6.11 //
sa manniyogato devo brahmā madbhāvabhāvitaḥ /
divyaṃ tanmāmakaiśvaryaṃ sarvadā vahati svayam // KūrmP_2,6.12 //
sa sarvalokanirmātā manniyogena sarvavit /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424528 (0.052):
vakṣyāmīśasya māhātmyaṃ yattadvedavido viduḥ // KūrmP_2,6.1 // / sarvalokaikanirmātā sarvalokaikarakṣitā /
bhūtvā caturmukhaḥ sargaṃ sṛjatyevātmasaṃbhavaḥ // KūrmP_2,6.13 //
yo 'pi nārāyaṇo 'nanto lokānāṃ prabhavāvyayaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4364709 (0.059):
avyakto vyaktaliṅgastho ya eṣa bhagavān prabhuḥ / / nārāyaṇo hy anantātmā prabhavo 'vyaya eva ca // HV_32.3 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3919150 (0.059):
avyakto vyaktaliṅgastho $ ya eṣa bhagavānprabhuḥ & / nārāyaṇo hyanantātmā % prabhavo 'vyaya eva ca // MatsP_172.3 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8958642 (0.059):
avyakto vyaktaliṅgastho ya eṣa bhagavānprabhuḥ / / nārāyaṇo hyanantātmā prabhavo 'vyaya eva ca // MatsP_172.3 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26861539 (0.059):
avyakto vyaktaliṅgastho % ya eṣa bhagavān prabhuḥ // BrP_179.72 // / nārāyaṇo hy anantātmā $ prabhavo 'vyaya eva ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11132851 (0.059):
avyakto vyaktaliṅgastho ya eṣa bhagavān prabhuḥ // BrP_179.72 // / nārāyaṇo hy anantātmā prabhavo 'vyaya eva ca /
mamaiva paramā mūrtiḥ karoti paripālanam // KūrmP_2,6.14 //
yo 'ntakaḥ sarvabhūtānāṃ rudraḥ kālātmakaḥ prabhuḥ /
madājñayāsau satataṃ saṃhariṣyati me tanuḥ // KūrmP_2,6.15 //
havyaṃ vahati devānāṃ kavyaṃ kavyāśināmapi /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398253 (0.0):
apadeśena devasya paramasya samīraṇaḥ // LiP_2,10.24 // / havyaṃ vahati devānāṃ kavyaṃ kavyāśināmapi /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25400329 (0.0):
bibharti sarvaṃ śarvasya śāsanena prabhañjanaḥ // ŚivP_7.2,2.25ab/ / havyaṃ vahati devānāṃ kavyaṃ kavyāśināmapi // ŚivP_7.2,2.25cd/
pākaṃ ca kurute vahniḥ so 'pi macchakticoditaḥ // KūrmP_2,6.16 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398254 (0.0):
havyaṃ vahati devānāṃ kavyaṃ kavyāśināmapi / / pākaṃ ca kurute vahniḥ śaṅkarasyaiva śāsanāt // LiP_2,10.25 //
bhuktamāhārajātaṃ ca pacate tadaharniśam / / vaiśvānaro 'gnirbhagavānīśvarasya niyogataḥ // KūrmP_2,6.17 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398261 (0.052):
pākaṃ ca kurute vahniḥ śaṅkarasyaiva śāsanāt // LiP_2,10.25 // / bhuktamāhārajātaṃ yatpacate dehināṃ tathā /
yo 'pi sarvāmbhasāṃ yonirvaruṇo devapuṅgavaḥ /
so 'pi saṃjīvayet kṛtsnamīśasyaiva niyogataḥ // KūrmP_2,6.18 // / yo 'ntastiṣṭhati bhūtānāṃ bahirdevaḥ prabhañjanaḥ /
madājñayāsau bhūtānāṃ śarīrāṇi bibharti hi // KūrmP_2,6.19 //
yo 'pi saṃjīvano nṝṇāṃ devānāmamṛtākaraḥ /
somaḥ sa manniyogena coditaḥ kila vartate // KūrmP_2,6.20 //
yaḥ svabhāsā jagat kṛtsnaṃ prakāśayati sarvadā /
sūryo vṛṣṭiṃ vitanute śāstreṇaiva svayaṃbhuvaḥ // KūrmP_2,6.21 //
yo 'pyaśeṣajagacchāstā śakraḥ sarvāmareśvaraḥ /
yajvanāṃ phalado devo vartate 'sau madājñayā // KūrmP_2,6.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424876 (0.033):
rakṣako yogināṃ nityaṃ vartate 'sau madājñayā // KūrmP_2,6.27 // / yaśca sarvajagatpūjyo vartate vighnakārakaḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424843 (0.053):
yaḥ sarvarakṣasāṃ nāthastāmasānāṃ phalapradaḥ / / manniyogādasau devo vartate nirṛtiḥ sadā // KūrmP_2,6.25 //
yaḥ praśāstā hyasādhūnāṃ vartate niyamādiha /
yamo vaivasvato devo devadevaniyogataḥ // KūrmP_2,6.23 //
yo 'pi sarvadhanādhyakṣo dhanānāṃ saṃpradāyakaḥ / / so 'pīśvaraniyogena kubero vartate sadā // KūrmP_2,6.24 //
yaḥ sarvarakṣasāṃ nāthastāmasānāṃ phalapradaḥ /
manniyogādasau devo vartate nirṛtiḥ sadā // KūrmP_2,6.25 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424808 (0.053):
yajvanāṃ phalado devo vartate 'sau madājñayā // KūrmP_2,6.22 //
vetālagaṇabhūtānāṃ svāmī bhogaphalapradaḥ /
īśānaḥ kila bhaktānāṃ so 'pi tiṣṭhanmamājñayā // KūrmP_2,6.26 //
yo vāmadevo 'ṅgirasaḥ śiṣyo rudragaṇāgraṇīḥ /
rakṣako yogināṃ nityaṃ vartate 'sau madājñayā // KūrmP_2,6.27 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424811 (0.033):
yajvanāṃ phalado devo vartate 'sau madājñayā // KūrmP_2,6.22 // / yaḥ praśāstā hyasādhūnāṃ vartate niyamādiha /
yaśca sarvajagatpūjyo vartate vighnakārakaḥ /
vināyako dharmanetā so 'pi madvacanāt kila // KūrmP_2,6.28 //
yo 'pi brahmavidāṃ śreṣṭho devasenāpatiḥ prabhuḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16357459 (0.061):
brahmā brahmavidāṃ varaḥ HV_20.19b / brahmā brahmavidāṃ śreṣṭho HV_App.I,42A.18a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13820279 (0.061):
brahmā brahmavidāṃ varaḥ HV_20.19b / brahmā brahmavidāṃ śreṣṭho HV_31.39c
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 672049 (0.061):
carācaraguruḥ śrīmān $ vṛto devagaṇaiḥ saha / HV_App.I,42A.17 / / brahmā brahmavidāṃ śreṣṭho $ daityaṃ vacanam abravīt // HV_App.I,42A.18 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25110953 (0.061):
brahmā brahmavidāṃ varaḥ HV_App.I,41.439b / brahmā brahmavidāṃ śreṣṭho HV_App.I,42A.18a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22157601 (0.061):
carācaraguruḥ śrīmān vṛto devagaṇaiḥ saha / HV_App.I,42A.17 / / brahmā brahmavidāṃ śreṣṭho daityaṃ vacanam abravīt // HV_App.I,42A.18 //
skando 'sau vartate nityaṃ svayaṃbhūrvidhicoditaḥ // KūrmP_2,6.29 //
ye ca prajānāṃ patayo marīcyādyā maharṣayaḥ /
sṛjanti vividhaṃ lokaṃ parasyaiva niyogataḥ // KūrmP_2,6.30 //
yā ca śrīḥ sarvabhūtānāṃ dadāti vipulāṃ śriyam /
patnī nārāyaṇasyāsau vartate madanugrahāt // KūrmP_2,6.31 //
vācaṃ dadāti vipulāṃ yā ca devī sarasvatī /
sāpīśvaraniyogena coditā saṃpravartate // KūrmP_2,6.32 // / yāśeṣapuruṣān ghorānnarakāt tārayiṣyati /
sāvitrī saṃsmṛtā devī devājñānuvidhāyinī // KūrmP_2,6.33 //
pārvatī paramā devī brahmavidyāpradāyinī /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512031 (0.046):
śrīdevī uvāca / yā cādyā paramā vidyā % dvitīyā bhairavī parā \
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26436863 (0.046):
śrīdevī uvāca / yā cādyā paramā vidyā dvitīyā bhairavī parā /
yāpi dhyātā viśeṣeṇa sāpi madvacanānugā // KūrmP_2,6.34 //
yo 'nantamahimānantaḥ śeṣo 'śeṣāmaraprabhuḥ /
dadhāti śirasā lokaṃ so 'pi devaniyogataḥ // KūrmP_2,6.35 //
yo 'gniḥ saṃvartako nityaṃ vaḍavārūpasaṃsthitaḥ /
pibatyakhilamambhodhimīśvarasya niyogataḥ // KūrmP_2,6.36 //
ye caturdaśa loke 'smin manavaḥ prathitaujasaḥ /
pālayanti prajāḥ sarvāste 'pi tasya niyogataḥ // KūrmP_2,6.37 // / ādityā vasavo rudrā marutaśca tathāśvinau /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398368 (0.0):
amṛtāṃśuḥ kalādhāraḥ kālakālasya śāsanāt // LiP_2,10.34 // / ādityā vasavo rudrā aśvinau marutastathā /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25400507 (0.014):
devaiśca pīyate caṃdraścandrabhūṣaṇaśāsanāt // ŚivP_7.2,2.38ab/ / ādityā vasavo rudrā aśvinau marutastathā // ŚivP_7.2,2.38cd/
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4449833 (0.016):
deveṣv api sadaityeṣu nāsti dhanyataro 'cyutāt // HV_113.76 // / ādityā vasavo rudrā aśvinau marutas tathā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19780438 (0.018):
02,066.012d@039_0170 rudrāś ca marutaś caiva vasavaś cāśvinau tadā / 02,066.012d@039_0171 ādityāś caiva sādhyāś ca viśvedevāś ca bhārata
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19809368 (0.018):
03,044.013a tatra sādhyās tathā viśve maruto 'thāśvināv api / 03,044.013c ādityā vasavo rudrās tathā brahmarṣayo 'malāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20702418 (0.018):
13,083.055a ādityā vasavo rudrā maruto 'thāśvināv api
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19732735 (0.024):
02,011.029d*0132_06 etāś cānyāś ca vai devya upatasthuḥ prajāpatim / 02,011.030a ādityā vasavo rudrā marutaś cāśvināv api
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20737117 (0.024):
13,125.038d@014_0536 sādhyā rudrās tathādityā viśvedevās tathāśvinau / 13,125.038d@014_0537 maruto vasavaś caiva pratigṛhṇanti taṃ balim
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3801186 (0.025):
sādhyā viśve ca rudrāśca $ maruto vasavo 'śvinau & / ādityāśca surāstadvat % sapta devagaṇāḥ smṛtāḥ // MatsP_9.29 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8840714 (0.025):
sādhyā viśve ca rudrāśca maruto vasavo 'śvinau / / ādityāśca surāstadvat sapta devagaṇāḥ smṛtāḥ // MatsP_9.29 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 582264 (0.026):
sādhyā viśve ca kauravya $ nāsatyāv aśvinau tathā / HV_App.I,29.1261 / / ādityāś caiva rudrāś ca $ vasavaś ca janeśvara // HV_App.I,29.1262 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22067815 (0.026):
sādhyā viśve ca kauravya nāsatyāv aśvinau tathā / HV_App.I,29.1261 / / ādityāś caiva rudrāś ca vasavaś ca janeśvara // HV_App.I,29.1262 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4365817 (0.026):
surāṇāṃ sarvasainyasya vistaraṃ vaiṣṇavaṃ śṛṇu // HV_34.1 // / ādityā vasavo rudrā aśvinau ca mahābalau /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4432656 (0.026):
nagaraṃ lokavikhyātam ekaḥ śatrunibarhaṇaḥ // HV_107.51 // / ādityā vasavo rudrā aśvinau ca mahaujasau /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4449024 (0.026):
anugacchanti viśveśaṃ sarvabhūtādim avyayam // HV_113.45 // / ādityā vasavo rudrā aśvinau ca mahābalau /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8630510 (0.027):
ādityā vasavo rudrā marutaścāśvināvapi / / bṛhaspatiśac kāmaśca manurdakṣo vināyakaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4449338 (0.028):
pradyumnādīn samastāṃs tu ślakṣṇaṃ madhurayā girā | *HV_113.57*1528:2 / ete rudrās tathādityā vasavo 'thāśvināv api /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26735402 (0.028):
sādhyā rudrāś ca viśve ca $ vasavo marutas tathā & / ādityāś cāśvinau cāpi % devau vaivasvatau smṛtau // BrP_5.36 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11006734 (0.028):
sādhyā rudrāś ca viśve ca vasavo marutas tathā / / ādityāś cāśvinau cāpi devau vaivasvatau smṛtau // BrP_5.36 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4337727 (0.028):
sādhyā rudrāś ca viśve ca vasavo marutas tathā / / ādityāś cāśvinau caiva devau vaivasvatau smṛtau // HV_7.32 //
anyāśca devatāḥ sarvā macchāstreṇaiva dhiṣṭhitāḥ // KūrmP_2,6.38 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398369 (5.960):
ādityā vasavo rudrā aśvinau marutastathā / / anyāśca devatāḥ sarvāstacchāsanavinirmitāḥ // LiP_2,10.35 //
gandharvā garuḍā ṛkṣāḥ siddhāḥ sādhyāścacāraṇāḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398382 (0.025):
gandharvā devasaṃvāśca siddhāḥ sādhyāśca cāraṇāḥ / / yakṣarakṣaḥpiśācāśca sthitāḥ śāstreṣu vedhasaḥ // LiP_2,10.36 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12657322 (0.042):
nagendrā asurendrāś ca yakṣagaṃdharvakinnarāḥ / / siddhā vidyādharāḥ sādhyā garuḍā rākṣasā api // Rm_34.10{10} //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24402146 (0.052):
brahmādayo munīndrāśca śakrādayo 'pi cāmarāḥ // / gandharvāḥ kinnarāḥ siddhāḥ sādhyā rudrā gaṇādhipāḥ /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11444757 (0.053):
garuḍā atha gandharvā rākṣasā ṛṣayastathā / / siddhā yoginaścaiva ..... mahojasā // Mmk_53.232 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12613058 (0.055):
sarve lokādhipāś cāpi yakṣagaṃdharvakinnarāḥ // Rm_16.10{10} // / siddhā vidyādharāḥ sādhyā rākṣasā dānavādhipāḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12618318 (0.055):
grahāḥ siddhagaṇāḥ sādhyā yakṣagaṃdharvakinnarāḥ / / garuḍā nāgarājāś ca vidyādharāś ca dānavāḥ // Rm_18.10{10} //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24410691 (0.058):
śakrādayaḥ surendrāśca sarvalokādhipā api // / gandharvakiṃnarā rakṣāḥ siddhāḥ sādhyāḥ surāṃganāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 575803 (0.059):
rājarṣayaś ca vidvāṃsaḥ $ svargatāḥ karmabhiḥ śubhaiḥ // HV_App.I,29.466 / nāgā yakṣāś ca siddhāś ca $ cāraṇāś ca tapodhanāḥ / HV_App.I,29.467 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22061357 (0.059):
rājarṣayaś ca vidvāṃsaḥ svargatāḥ karmabhiḥ śubhaiḥ // HV_App.I,29.466 // / nāgā yakṣāś ca siddhāś ca cāraṇāś ca tapodhanāḥ / HV_App.I,29.467 /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15365865 (0.059):
aśvinau dvādaśādityā % gandharvā garuḍas tathā // LiP_1,102.19 // / yakṣāḥ siddhāstathā sādhyā $ daityāḥ kiṃpuruṣoragāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7259626 (0.059):
aśvinau dvādaśādityā gandharvā garuḍas tathā // LiP_1,102.19 // / yakṣāḥ siddhāstathā sādhyā daityāḥ kiṃpuruṣoragāḥ /
Ahoratravratacaityasevanusamsavadana (ahovcs_u.htm.txt) 9712205 (0.060):
daityendrā nāgarājāś ca yakṣagandharvakinnarāḥ / / siddhā vidyādharāḥ sādhyā grahāś ca vasavas tathā // Avc_12 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11080672 (0.061):
siddhāḥ sādhyā munayo guhyakāś BrP_105.19b / gandharvās te marutaḥ pannagāś BrP_105.19c
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375228 (0.062):
BhP_10.25.031/1 divi deva gaṇāḥ siddhāḥ sādhyā gandharva cāraṇāḥ / BhP_10.25.031/3 tuṣṭuvur mumucus tuṣṭāḥ puṣpa varṣāṇi pārthiva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774003 (0.063):
divi deva gaṇāḥ siddhāḥ sādhyā gandharva cāraṇāḥ / / tuṣṭuvur mumucus tuṣṭāḥ puṣpa varṣāṇi pārthiva // BhP_10.25.031 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12651485 (0.064):
siddhā vidyādharāś cāpi nāgāś ca garuḍā api / / sādhyā grahāḥ satārāś ca vasavaś cāpsarogaṇāḥ // Rm_32.11{11} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12609324 (0.064):
tadā sarve 'pi te lokā devā daityāś ca kinnarāḥ / / yakṣāḥ siddhāś ca gaṃdharvā nāgāś ca rākṣasā api // Rm_14.116{16} //
yakṣarakṣaḥ piśācāśca sthitāḥ śāstre svayaṃbhuvaḥ // KūrmP_2,6.39 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398383 (0.0):
gandharvā devasaṃvāśca siddhāḥ sādhyāśca cāraṇāḥ / / yakṣarakṣaḥpiśācāśca sthitāḥ śāstreṣu vedhasaḥ // LiP_2,10.36 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2813136 (0.056):
daitya dānava gandharvāḥ siddha vidyādhra cāraṇāḥ / / yakṣa rakṣaḥ piśācāś ca bhūta pramatha nāyakāḥ // BhP_10.85.041 //
kalākāṣṭhānimeṣāśca muhūrtā divasāḥ kṣapāḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398416 (0.031):
śāsane tasya vartante kānanāni sarāṃsi ca // LiP_2,10.38 // / kalāḥ kāṣṭhā nimeṣāścamuhūrtā divasāḥ kṣapāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26759540 (0.046):
kalākāṣṭhāmuhūrtāś ca % kṣapā yāmās tathā kṣaṇāḥ // BrP_33.38 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11030869 (0.046):
kalākāṣṭhāmuhūrtāś ca kṣapā yāmās tathā kṣaṇāḥ // BrP_33.38 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7045462 (0.051):
lavāḥ kāṣṭhāḥ kalāścaiva muhūrtā divasāḥ kṣapāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16781432 (0.058):
kalākāṣṭhānimeṣā hi BrP_161.37c / kalākāṣṭhāmuhūrtāś ca BrP_33.38c
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3051128 (0.058):
ṛtavaś caiva pakṣāś ca $ māsāḥ saṃvatsarāḥ kṣapāḥ & / dināni ca muhūrtāś ca % svasti kurvantu te sadā // Ram_2,22.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7693395 (0.058):
ṛtavaś caiva pakṣāś ca māsāḥ saṃvatsarāḥ kṣapāḥ / / dināni ca muhūrtāś ca svasti kurvantu te sadā // Ram_2,22.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10967006 (0.058):
ṛtavaś caiva pakṣāś ca māsāḥ saṃvatsarāḥ kṣapāḥ / / dināni ca muhūrtāś ca svasti kurvantu te sadā // RamS_2,22.3 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4268250 (0.058):
2.022.003a ṛtavaś caiva pakṣāś ca māsāḥ saṃvatsarāḥ kṣapāḥ / 2.022.003c dināni ca muhūrtāś ca svasti kurvantu te sadā
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4429578 (0.061):
candrādityāv ahorātre pakṣā māsās tathā kṣapāḥ / / muhūrtāś ca kalāś caiva kṣaṇāḥ saṃvatsarās tathā // HV_104.20 //
ṛtavaḥ pakṣamāsāśca sthitāḥ śāstre prajāpateḥ // KūrmP_2,6.40 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7045463 (0.040):
lavāḥ kāṣṭhāḥ kalāścaiva muhūrtā divasāḥ kṣapāḥ / / ardhamāsāśca māsāśca ayanābdayugādayaḥ // KūrmP_1,7.32 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3051128 (0.042):
svasti dhātā vidhātā ca % svasti pūṣā bhago 'ryamā // Ram_2,22.2 // / ṛtavaś caiva pakṣāś ca $ māsāḥ saṃvatsarāḥ kṣapāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7693395 (0.042):
svasti dhātā vidhātā ca svasti pūṣā bhago 'ryamā // Ram_2,22.2 // / ṛtavaś caiva pakṣāś ca māsāḥ saṃvatsarāḥ kṣapāḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10967006 (0.042):
ṛtavaś caiva pakṣāś ca māsāḥ saṃvatsarāḥ kṣapāḥ / / dināni ca muhūrtāś ca svasti kurvantu te sadā // RamS_2,22.3 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4268250 (0.042):
2.022.003a ṛtavaś caiva pakṣāś ca māsāḥ saṃvatsarāḥ kṣapāḥ / 2.022.003c dināni ca muhūrtāś ca svasti kurvantu te sadā
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4429577 (0.062):
candrādityāv ahorātre pakṣā māsās tathā kṣapāḥ / / muhūrtāś ca kalāś caiva kṣaṇāḥ saṃvatsarās tathā // HV_104.20 //
yugamanvantarāṇyeva mama tiṣṭhanti śāsane / / parāścaiva parārdhāśca kālabhedāstathā pare // KūrmP_2,6.41 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398433 (0.034):
yugamanvantarāṇyasya śaṃbhostiṣṭhanti śāsanāt / / parāścaivaparārdhāśca kālabhedāstathāpare // LiP_2,10.40 //
caturvidhāni bhūtāni sthāvarāṇi carāṇi ca / / niyogādeva vartante devasya paramātmanaḥ // KūrmP_2,6.42 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26772615 (0.058):
caturvidhāni sarvāṇi % sthāvarāṇi carāṇi ca // BrP_45.31 // / tataḥ prajāpatir brahmā $ cakre sarvaṃ carācaram &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11043936 (0.058):
caturvidhāni sarvāṇi sthāvarāṇi carāṇi ca // BrP_45.31 // / tataḥ prajāpatir brahmā cakre sarvaṃ carācaram /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7045816 (0.059):
tato 'sṛjacca bhūtāni sthāvarāṇi carāṇi ca // KūrmP_1,7.59 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4918820 (0.060):
sarve dakṣasya kanyāsu jātāḥ paramadhārmikāḥ /AP_*3.007ab/ / caturvidhāni bhūtāni sthāvarāṇi carāṇi ca //AP_*3.007cd/
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10356704 (0.061):
12,204.001 gurur uvāca / 12,204.001a caturvidhāni bhūtāni sthāvarāṇi carāṇi ca
pātālāni ca sarvāṇi bhuvanāni ca śāsanāt / / brahmāṇḍāni ca vartante sarvāṇyeva svayaṃbhuvaḥ // KūrmP_2,6.43 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398474 (0.022):
sarveśvarasya tasyaiva niyogavaśavartinaḥ // LiP_2,10.43 // / pātālāni samastāni bhuvanānyasya śāsanāt / / brahmāṇḍāni ca śeṣāṇi tathā sāvaraṇāni ca // LiP_2,10.44 //
atītānyapyasaṃkhyāni brahmāṇḍāni mamājñayā / / pravṛttāni padārthaughaiḥ sahitāni samantataḥ // KūrmP_2,6.44 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398495 (0.007):
vartante sarvabhūtādyaiḥ sametāni samantataḥ // LiP_2,10.45 // / atītānyapyasaṃkhyāni brahmāṇḍāni tadājñayā /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398502 (0.047):
atītānyapyasaṃkhyāni brahmāṇḍāni tadājñayā / / pravṛttāni padārthauṅghaiḥ sahitāni samantataḥ // LiP_2,10.46 //
brahmāṇḍāni bhaviṣyanti saha vastubhirātmagaiḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398504 (0.012):
pravṛttāni padārthauṅghaiḥ sahitāni samantataḥ // LiP_2,10.46 // / brahmāṇḍāni bhaviṣyanti saha vastubhirātmaktaiḥ /
vahiṣyanti sadaivājñāṃ parasya paramātmanaḥ // KūrmP_2,6.45 //
bhūmirāpo 'nalo vāyuḥ khaṃ mano buddhireva ca /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20100089 (0.0):
06,029.004a bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ khaṃ mano buddhir eva ca
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15624945 (0.0):
bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ khaṃ mano buddhir eva ca Bhg_07.004a
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1418513 (0.0):
(bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ khaṃ mano buddhir eva ca /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 618785 (0.0):
saṃhāre rudranāmāsi $ tridhāmā tvam iti prabho // HV_App.I,31.1162 // / bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ $ khaṃ mano buddhir eva ca / HV_App.I,31.1163 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22104338 (0.0):
saṃhāre rudranāmāsi tridhāmā tvam iti prabho // HV_App.I,31.1162 // / bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ khaṃ mano buddhir eva ca / HV_App.I,31.1163 /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13921867 (0.0):
yaj jñātvā neha bhūyo'nyaj jñātavyam avaśiṣyate || [Gītā 7.2] ity uktvāha / bhūmir āpo'nalo vāyuḥ khaṃ mano buddhir eva ca |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3441015 (0.0):
sudurlabhaḥ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3459911 (0.0):
aham; bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ khaṃ mano buddhir eva ca / ahaṅkāra itīyaṃ"
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1379854 (0.0):
bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ khaṃ mano buddhir eva ca /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23392904 (0.0):
§dhruva uvāca: / bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ $ khaṃ mano buddhir eva ca &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5099567 (0.0):
§dhruva uvāca: / bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ khaṃ mano buddhir eva ca /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10113319 (0.0):
bhūmirāponalo vāyuḥ khaṃ mano buddhireva ca /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 617341 (0.016):
tasya mūrtir imāḥ sarvā $ dharādyāḥ sakalā nṛpa // HV_App.I,31.981 // / bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ $ khaṃ sūryaś ca tathā śaśī / HV_App.I,31.982 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22102894 (0.016):
tasya mūrtir imāḥ sarvā dharādyāḥ sakalā nṛpa // HV_App.I,31.981 // / bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ khaṃ sūryaś ca tathā śaśī / HV_App.I,31.982 /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17858288 (0.016):
tathābhūtau viddhi anāder īśvarasya mama śaktitvāt | / bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ khaṃ mano buddhir eva ca |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3449168 (0.019):
carācaram // BhGR_1. iti / tathā svayam eva bravīṣi ca
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6346934 (0.022):
BhG 7.4 / bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ khaṃ mano buddhir eva ca |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22917425 (0.027):
bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ khaṃ mano buddhir eva ca | / ahaṃkāra itīyaṃ me bhinnā prakṛtir aṣṭadhā ||BhG_7.4||
bhūtādirādiprakṛtirniyoge mama vartate // KūrmP_2,6.46 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23392906 (5.960):
bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ $ khaṃ mano buddhir eva ca & / bhūtādir ādiprakṛtir % yasya rūpaṃ nato 'smi tam // ViP_1,12.53 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5099569 (5.960):
bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ khaṃ mano buddhir eva ca / / bhūtādir ādiprakṛtir yasya rūpaṃ nato 'smi tam // ViP_1,12.53 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10113321 (5.960):
bhūmirāponalo vāyuḥ khaṃ mano buddhireva ca / / bhūtādirādi prakṛtiryasya rūpaṃ natosmi tam // ViP_1,12.51 //
yāśeṣajagatāṃ yonirmohinī sarvadehinām /
māyā vivartate nityaṃ sāpīśvaraniyogataḥ // KūrmP_2,6.47 //
yo vai dehabhṛtāṃ devaḥ puruṣaḥ paṭhyate paraḥ /
ātmāsau vartate nityamīśvarasya niyogataḥ // KūrmP_2,6.48 //
vidhūya mohakalilaṃ yayā paśyati tat padam /
sāpi vidyā maheśasya niyogavaśavartinī // KūrmP_2,6.49 //
bahunātra kimuktena mama śaktyātmakaṃ jagat /
mayaiva preryate kṛtsnaṃ mayyeva pralayaṃ vrajet // KūrmP_2,6.50 //
ahaṃ hi bhagavānīśaḥ svayaṃ jyotiḥ sanātanaḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13443511 (0.035):
kadācid ramate rudrastādṛśo hi maheśvaraḥ // KūrmP_2,31.20 // / ayaṃ sa bhagavānīśaḥ svayañjyotiḥ sanātanaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15288848 (0.063):
ahameva paraṃ jyotiḥ $ paramātmā tvahaṃ vibhuḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7182878 (0.063):
ahameva paraṃ jyotiḥ paramātmā tvahaṃ vibhuḥ /
paramātmā paraṃ brahma matto hyanyanna vidyate // KūrmP_2,6.51 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425959 (0.0):
avyaktaṃ kāraṇaṃ prāhurānandaṃ jyotirakṣaram / / ahameva paraṃ brahma matto hyanyanna vidyate // KūrmP_2,9.4 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005991 (0.031):
asat param iti | sat kāryam asat kāraṇaṃ tayoḥ paraṃ yat brahma tan na / matto'nyat | kvacid adhikāriṇi śāstre vā svarūpa bhūta viśeṣa vyutpatty
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13456163 (0.044):
mātā pitā mahādevo matto hyanyanna vidyate // KūrmP_2,43.58 //
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23831739 (0.049):
brahmaṇyanānābhūte parasmād anyo 'haṃ matto 'nyatparaṃ brahmeti nāneva
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426262 (0.049):
nahi tad vidyate jñānaṃ yatastajjñāyate param // KūrmP_2,10.4 // / etattatparamaṃ jñānaṃ kevalaṃ kavayo viduḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15288848 (0.056):
ahameva paraṃ brahma % paraṃ tattvaṃ pitāmaha // LiP_1,17.26 // / ahameva paraṃ jyotiḥ $ paramātmā tvahaṃ vibhuḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7182878 (0.056):
ahameva paraṃ brahma paraṃ tattvaṃ pitāmaha // LiP_1,17.26 // / ahameva paraṃ jyotiḥ paramātmā tvahaṃ vibhuḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400749 (0.063):
kṣetrakṣetrajñarūpī ca śivaḥ kaiścidudāhṛtaḥ // LiP_2,15.12 // / paramātmā paraṃ jyotirbhagavānparameśvaraḥ /
ityetat paramaṃ jñānaṃ yuṣmākaṃ kathitaṃ mayā / / jñātvā vimucyate janturjanmasaṃsārabandhanāt // KūrmP_2,6.52 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20774250 (0.050):
13,135.003c kiṃ japan mucyate jantur janmasaṃsārabandhanāt
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422205 (0.0):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422943 (0.0):
maduktametad vijñānaṃ sāṃkhyayogasamāśrayam // KūrmP_2,2.55 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423265 (0.0):
niyojayatyanantātmā hyetad vedānuśāsanam // KūrmP_2,3.23 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423733 (0.0):
prasannacetase deyaṃ dhārmikāyāhitāgnaye // KūrmP_2,4.34 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425616 (0.0):
tamāhuragryaṃ puruṣaṃ purāṇam // KūrmP_2,7.32 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425899 (0.0):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426482 (0.0):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13431070 (0.0):
yāti tat padamanāmayaṃ śivam // KūrmP_2,14.89 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge caturdaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13431652 (0.0):
adhyāpayet śrāvayed vā brahmaloke mahīyate // KūrmP_2,15.42 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433056 (0.0):
na bhakṣayedabhakṣyāṇi nāpeyaṃ ca pibed dvijaḥ // KūrmP_2,16.93 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433614 (0.0):
apeyāni ca vipro vai tathā ced yāti rauravam // KūrmP_2,17.45 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge saptadaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13435251 (0.0):
bhuñjīta svajanaiḥ sārdhaṃ sayāti paramāṃ gatim // KūrmP_2,18.121 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13436337 (0.0):
varjayet sarvayatnena śrāddhakāle dvijottamaḥ // KūrmP_2,20.48 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge viśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13436978 (0.0):
ninditānācarantyete varjanīyāḥ prayatnataḥ // KūrmP_2,21.49 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ekaviśo 'dhyāya
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438315 (0.0):
tasya krodhasamāviṣṭā hiṃsāmicchanti mātaraḥ // KūrmP_2,22.100 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge dvāviśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13439600 (0.0):
prāpnoti tat paraṃ sthānaṃ yaduktaṃ vedavādibhiḥ // KūrmP_2,23.93 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge trayoviṃśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13439916 (0.0):
tasmād dharmaṃ purāṇaṃ ca śraddhātavyaṃ dvijātibhiḥ // KūrmP_2,24.23 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge caturviśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13440222 (0.0):
tasmādarthaṃ samāsādya dadyād vai juhuyād yajet // KūrmP_2,25.21 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge pañcaviṃśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13441284 (0.0):
prakṛtiṃ yāti paraṃ na yāti janma // KūrmP_2,26.79 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13441792 (0.0):
yāti yatra jagato 'sya saṃsthitiḥ // KūrmP_2,27.38 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge saptaviśo 'dhyāya
ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca / śṛṇudhvamṛṣayaḥ sarve prabhāvaṃ parameṣṭhinaḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424515 (5.960):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / pañcamo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425619 (0.012):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / saptamo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426206 (0.016):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / navamo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423268 (0.017):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / tṛtīyo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422945 (0.021):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / dvitīyo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426484 (0.021):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / daśamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422207 (0.023):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / prathamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13428420 (0.046):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / ekādaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423734 (0.055):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / caturtho 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425900 (0.055):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
yaṃ jñātvā puruṣo mukto na saṃsāre patet punaḥ // KūrmP_2,7.1 //
parāt parataraṃ brahma śāśvataṃ niṣkalaṃ dhruvam /
nityānandaṃ nirvikalpaṃ taddhāma paramaṃ mama // KūrmP_2,7.2 //
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544902 (0.060):
BhP_12.05.011/1 ahaṃ brahma paraṃ dhāma brahmāhaṃ paramaṃ padam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841118 (0.060):
ahaṃ brahma paraṃ dhāma brahmāhaṃ paramaṃ padam /
ahaṃ brahmavidāṃ brahmā svayaṃbhūrviśvatomukhaḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7054622 (0.052):
nāpaśyan devamīśānamṛte nārāyaṇaṃ harim // KūrmP_1,14.21 // / hiraṇyagarbho bhagavān brahmā brahmavidāṃ varaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28975969 (0.056):
brahmā brahmavidāṃ varaḥ LiP_1,4.60b / brahmā brahmavidāṃvarāḥ LiP_1,8.71d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16888038 (0.064):
brahmā brahmavidāṃ varaḥ BrP_9.12b / brahmā brahmavidāṃ śreṣṭho BrP_213.51c
māyāvināmahaṃ devaḥ purāṇo hariravyayaḥ // KūrmP_2,7.3 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7065202 (0.053):
agacchatyadhunā devaḥ purāṇapuruṣaḥ svayam // KūrmP_1,24.16 // / ayamevāvyayaḥ straṣṭā saṃhartā caiva rakṣakaḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7063143 (0.061):
kathaṃ kena vidhānena saṃpūjyo harirīśvaraḥ // KūrmP_1,21.69 // / ko 'yaṃ nārāyaṇo devaḥ kiṃprabhāvaśca suvrata /
yogināmasmyahaṃ śaṃbhuḥ strīṇāṃ devī girīndrajā /
ādityānāmahaṃ viṣṇurvasūnāmasmi pāvakaḥ // KūrmP_2,7.4 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 619171 (0.046):
akṣarāṇām akāras tvaṃ $ sphoṭas tvaṃ varṇasaṃśrayaḥ / HV_App.I,31.1210 / / rudrāṇām aham evāsmi $ vasūnāṃ pāvako bhavān / HV_App.I,31.1211 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22104724 (0.046):
akṣarāṇām akāras tvaṃ sphoṭas tvaṃ varṇasaṃśrayaḥ / HV_App.I,31.1210 / / rudrāṇām aham evāsmi vasūnāṃ pāvako bhavān / HV_App.I,31.1211 /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7051664 (0.057):
sāṃkhyānāṃ kapilo devo rudrāṇāmasi śaṅkaraḥ // KūrmP_1,11.228 // / ādityānāmupendrastvaṃ vasūnāṃ caiva pāvakaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20657164 (0.059):
13,014.157c grāmyāṇāṃ govṛṣaś cāsi bhagavāṃl lokapūjitaḥ / 13,014.158a ādityānāṃ bhavān viṣṇur vasūnāṃ caiva pāvakaḥ
rudrāṇāṃ śaṅkaraścāhaṃ garuḍaḥ patatāmaham /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4754567 (0.062):
sarpāṇāṃ takṣako rājā garuḍaḥ pakṣiṇāmatha //AP_19.026cd/ / airāvato gajendrāṇāṃ govṛṣotha gavāmapi /AP_19.027ab/
airāvato gajendrāṇāṃ rāmaḥ śastrabhṛtāmaham // KūrmP_2,7.5 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4754567 (0.031):
sarpāṇāṃ takṣako rājā garuḍaḥ pakṣiṇāmatha //AP_19.026cd/ / airāvato gajendrāṇāṃ govṛṣotha gavāmapi /AP_19.027ab/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16777976 (0.045):
airāvatena garuḍo BrP_203.59a / airāvato gajendrāṇāṃ BrP_69.19a
ṛṣīṇāṃ ca vasiṣṭho 'haṃ devānāṃ ca śatakratuḥ / / śilpināṃ viśvakarmāhaṃ prahlādo 'smyamaradviṣām // KūrmP_2,7.6 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300045 (0.060):
parvatānāṃ mahāmerur % nakṣatrāṇāṃ ca candramāḥ // LiP_1,32.5 // / ṛṣīṇāṃ ca vasiṣṭhas tvaṃ $ devānāṃ vāsavas tathā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7193817 (0.060):
parvatānāṃ mahāmerur nakṣatrāṇāṃ ca candramāḥ // LiP_1,32.5 // / ṛṣīṇāṃ ca vasiṣṭhas tvaṃ devānāṃ vāsavas tathā /
munīnāmapyahaṃ vyāso gaṇānāṃ ca vināyakaḥ / / vīrāṇāṃ vīrabhadro 'haṃ siddhānāṃ kapilo muniḥ // KūrmP_2,7.7 //
parvatānāmahaṃ merurnakṣatrāṇāṃ ca candramāḥ / / vajraṃ praharaṇānāṃ ca vratānāṃ satyamasmyaham // KūrmP_2,7.8 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300041 (0.020):
ātmā ca sarvabhūtānāṃ $ sāṃkhyaiḥ puruṣa ucyate & / parvatānāṃ mahāmerur % nakṣatrāṇāṃ ca candramāḥ // LiP_1,32.5 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7193813 (0.020):
ātmā ca sarvabhūtānāṃ sāṃkhyaiḥ puruṣa ucyate / / parvatānāṃ mahāmerur nakṣatrāṇāṃ ca candramāḥ // LiP_1,32.5 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8497882 (0.035):
ātmā ca sarvabhūtānāṃ sāṃkhyaiḥ puruṣa ucyate // BndP_1,27.80 // / parvatānāṃ mahāmerurnakṣatrāṇāṃ ca candramāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20657142 (0.051):
13,014.155e kuberaḥ sarvayakṣāṇāṃ kratūnāṃ viṣṇur ucyase / 13,014.156a parvatānāṃ mahāmerur nakṣatrāṇāṃ ca candramāḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26767098 (0.054):
kṣīrodo hy udadhīnāṃ ca % mantrāṇāṃ praṇavas tathā // BrP_40.49 // / vajraṃ praharaṇānāṃ ca $ vratānāṃ satyam eva ca & / tvam evecchā ca dveṣaś ca % rāgo mohaḥ śamaḥ kṣamā // BrP_40.50 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11038422 (0.054):
kṣīrodo hy udadhīnāṃ ca mantrāṇāṃ praṇavas tathā // BrP_40.49 // / vajraṃ praharaṇānāṃ ca vratānāṃ satyam eva ca / / tvam evecchā ca dveṣaś ca rāgo mohaḥ śamaḥ kṣamā // BrP_40.50 //
ananto bhogināṃ devaḥ senānīnāṃ ca pāvakiḥ / / āśramāṇāṃ ca gārhasthamīśvarāṇāṃ maheśvaraḥ // KūrmP_2,7.9 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7051695 (0.051):
oṅkāraḥ sarvaguhyānāṃ varṇānāṃ ca dvijāttamaḥ / / āśramāṇāṃ ca gārhasthyamīśvarāṇāṃ maheśvaraḥ // KūrmP_1,11.231 //
mahākalpaśca kalpānāṃ yugānāṃ kṛtamasmyaham /
kuberaḥ sarvayakṣāṇāṃ gaṇeśānāṃ ca vīrakaḥ // KūrmP_2,7.10 //
prajāpatīnāṃ dakṣo 'haṃ nirṛtiḥ sarvarakṣasām /
vāyurbalavatāmasmi dvīpānāṃ puṣkaro 'smyaham // KūrmP_2,7.11 //
mṛgendrāṇāṃ ca siṃho 'haṃ yantrāṇāṃ dhanureva ca / / vedānāṃ sāmavedo 'haṃ yajuṣāṃ śatarudriyam // KūrmP_2,7.12 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7051747 (0.038):
sāvitrī cāsi japyānāṃ yajuṣāṃ śatarudriyam // KūrmP_1,11.235 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20657174 (0.048):
13,014.158c pakṣiṇāṃ vainateyaś ca ananto bhujageṣu ca / 13,014.159a sāmavedaś ca vedānāṃ yajuṣāṃ śatarudriyam
sāvitrī sarvajapyānāṃ guhyānāṃ praṇavo 'smyaham /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7051747 (0.018):
sāvitrī cāsi japyānāṃ yajuṣāṃ śatarudriyam // KūrmP_1,11.235 //
sūktānāṃ pauruṣaṃ sūktaṃ jyeṣṭhasāma ca sāmasu // KūrmP_2,7.13 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7051742 (0.0):
arundhatī satīnāṃ tvaṃ suparṇaḥ patatāmasi // KūrmP_1,11.234 // / sūktānāṃ pauruṣaṃ sūktaṃ jyeṣṭhasāma ca sāmasu /
sarvavedārthaviduṣāṃ manuḥ svāyaṃbhuvo 'smyaham /
brahmāvartastu deśānāṃ kṣetrāṇāmavimuktakam // KūrmP_2,7.14 //
vidyānāmātmavidyāhaṃ jñānānāmaiśvaraṃ param /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17831561 (0.057):
parameśvara evoktaḥ | vidyānāṃ jñānānāṃ madhye aham ātma vidyā ātma jñānam
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12547172 (0.057):
parameśvara evoktaḥ | vidyānāṃ jñānānāṃ madhye aham ātma-vidyā ātma-jñānam
bhūtānāmasmyahaṃ vyoma sattvānāṃ mṛtyureva ca // KūrmP_2,7.15 //
pāśānāmasmyahaṃ māyā kālaḥ kalayatāmaham /
gatīnāṃ muktirevāhaṃ pareṣāṃ parameśvaraḥ // KūrmP_2,7.16 //
yaccānyadapi loke 'smin sattvaṃ tejobalādhikam /
tatsarvaṃ pratijānīdhvaṃ mama tejovijṛmbhitam // KūrmP_2,7.17 //
ātmānaḥ paśavaḥ proktāḥ sarve saṃsāravartinaḥ /
teṣāṃ patirahaṃ devaḥ smṛtaḥ paśupatirbudhaiḥ // KūrmP_2,7.18 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399736 (0.044):
vahnyātmā bhagavāndevaḥ smṛtaḥ paśupatirbudhaiḥ /
māyāpāśena badhnāmi paśūnetān svalīlayā /
māmeva mocakaṃ prāhuḥ paśūnāṃ vedavādinaḥ // KūrmP_2,7.19 //
māyāpāśena baddhānāṃ mocako 'nyo na vidyate /
māmṛte paramātmānaṃ bhūtādhipatimavyayam // KūrmP_2,7.20 //
caturviṃśatitattvāni māyā karma guṇā iti / / ete pāśāḥ paśupateḥ kleśāśca paśubandhanāḥ // KūrmP_2,7.21 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25400174 (0.030):
sa eva mocakasteṣāṃ bhaktyā samyagupāsitaḥ // ŚivP_7.2,2.13ab/ / caturviṃśatitattvāni māyākarmaguṇā amī // ŚivP_7.2,2.13cd/
mano buddhirahaṅkāraḥ khānilāgnijalāni bhūḥ /
etāḥ prakṛtayastvaṣṭau vikārāśca tathāpare // KūrmP_2,7.22 //
śrotraṃ tvakcakṣuṣī jihvā ghrāṇaṃ caiva tu pañcamam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26916124 (0.003):
pañcamaṃ viddhi rājendra % bhautikaṃ sargam arthakṛt // BrP_241.25 // / śrotraṃ tvak cakṣuṣī jihvā $ ghrāṇam eva ca pañcamam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11187423 (0.003):
pañcamaṃ viddhi rājendra bhautikaṃ sargam arthakṛt // BrP_241.25 // / śrotraṃ tvak cakṣuṣī jihvā ghrāṇam eva ca pañcamam /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800703 (0.004):
vākpāṇipādaṃ pāyuścāpyupasthamatha dhīndriyam / / śrotraṃ tvakcakṣuṣī jihvā ghrāṇaṃ syātpañca vāyavaḥ // GarP_1,239.3 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4910507 (0.006):
agnir uvāca / śrotraṃ tvak cakṣuṣī jihvā ghrāṇaṃ dhīḥ khuñca bhūtagaṃ /AP_369.001ab/
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10356466 (0.008):
12,203.027c viṣayāḥ pañca caikaṃ ca vikāre ṣoḍaśaṃ manaḥ / 12,203.028a śrotraṃ tvak cakṣuṣī jihvā ghrāṇaṃ pañcendriyāṇy api
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19234099 (0.010):
śabdaḥ sparśas tathā rūpaṃ % raso gandhaś ca bhāvajam // KubjT_10.77 // / śrotraṃ tvak cakṣuṣī jihvā $ ghrāṇaṃ śaktimano viduḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17470961 (0.010):
śabdaḥ sparśas tathā rūpaṃ raso gandhaś ca bhāvajam // KubjT_10.77 // / śrotraṃ tvak cakṣuṣī jihvā ghrāṇaṃ śaktimano viduḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10405847 (0.011):
12,291.026a śrotraṃ tvak cakṣuṣī jihvā ghrāṇam eva ca pañcamam
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23178011 (0.012):
ekādaśendriyāṇi śrotraṃ tvak cakṣuṣī jihvā ghrāṇamiti pañca buddhīndriyāṇi
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780368 (0.012):
śrotraṃ tvak cakṣuṣī jihvā ghrāṇamiti pañca buddhīndriyāṇi |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16947841 (0.016):
śrotraramyaiḥ sumadhurair BrP_42.21a / śrotraṃ tvak cakṣuṣī jihvā BrP_241.26a
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23672107 (0.017):
1.31cd: vaikārikāt tato 'kṣāṇi tanmātrāṇi tṛtīyakāt / 1.32ab: śrotraṃ tvakcakṣuṣī jihvā ghrāṇaṃ buddhīndriyāṇi tu
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28063367 (0.017):
buddhyāhaṅkāramanasī śrotraṃ tvak cakṣuṣī tathā / / jihvā ghrāṇaṃ pādapāyūpasthamadhyātmasañjñitam //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303770 (0.019):
śrotraṃ tvakcakṣuṣī jihvā SvaT_10.924c / śrotraṃ tvakcakṣuṣī jihvā SvaT_10.1094a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303778 (0.019):
śrotraṃ tvakcakṣuṣī jihvā SvaT_11.132a / śrotraṃ tvakcakṣuṣī jihvā MrgT_1,12.3a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15748545 (0.019):
śrotraṃ tvakcakṣuṣī jihvā SvaT_10.1094a / śrotraṃ tvakcakṣuṣī jihvā SvaT_11.132a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303785 (0.020):
śrotraṃ tvak cakṣuṣī jihvā KubjT_10.78a / śrotraṃ tvakcakṣuṣau jihvā SvaT_11.81a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29005583 (0.027):
śrotuṃ kautūhalaṃ hi naḥ LiP_1,92.2d / śrotraṃ tvak cakṣuṣī jihvā LiP_1,70.41a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20796984 (0.031):
14,020.019a ghrāṇaṃ jihvā ca cakṣuś ca tvak ca śrotraṃ ca pañcamam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20797469 (0.031):
14,022.002a ghrāṇaṃ cakṣuś ca jihvā ca tvak śrotraṃ caiva pañcamam
pāyūpasthaṃ karau pādau vāk caiva daśamī matā // KūrmP_2,7.23 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20803460 (0.032):
14,042.013a śrotraṃ tvak cakṣuṣī jihvā nāsikā caiva pañcamī / 14,042.013c pādau pāyur upasthaṃ ca hastau vāg daśamī bhavet
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4910526 (0.045):
śabdasparśarūparamagandhāḥ khādiṣu tadguṇāḥ //AP_369.001cd/ / pāyūpasthau karau pādau vāgbhavet karmakhuntathā /AP_369.002ab/
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23384947 (0.056):
śabdādīnām avāptyarthaṃ % buddhiyuktāni vai dvija // ViP_1,2.47 // / pāyūpasthau karau pādau $ vāk ca maitreya pañcamī &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5091609 (0.056):
śabdādīnām avāptyarthaṃ buddhiyuktāni vai dvija // ViP_1,2.47 // / pāyūpasthau karau pādau vāk ca maitreya pañcamī /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10105509 (0.056):
śabdādīnāmavāptyarthaṃ buddhiyuktāni vai dvija // ViP_1,2.48 // / pāyūpasthau karau pādau vāk ca maitreya pañcamī /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9078380 (0.057):
hastau pādau ca pañcamam Nar_19.44b / hastau pāyur upasthaṃ ca Yj_3.92a
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10405850 (0.062):
12,291.026a śrotraṃ tvak cakṣuṣī jihvā ghrāṇam eva ca pañcamam / 12,291.026c vāk ca hastau ca pādau ca pāyur meḍhraṃ tathaiva ca
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26916127 (0.062):
śrotraṃ tvak cakṣuṣī jihvā $ ghrāṇam eva ca pañcamam & / vāg hastau caiva pādau ca % pāyur meḍhraṃ tathaiva ca // BrP_241.26 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11187426 (0.062):
śrotraṃ tvak cakṣuṣī jihvā ghrāṇam eva ca pañcamam / / vāg hastau caiva pādau ca pāyur meḍhraṃ tathaiva ca // BrP_241.26 //
śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca raso gandhastathaiva ca / / trayoviṃśatiretāni tattvāni prākṛtāni tu // KūrmP_2,7.24 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403761 (0.013):
pṛthivyādīni bhūtāni āviśanti ca bhauvane // LiP_2,20.48 // / śabdaḥ sparśastathā rūpaṃ raso gandhaśca bhāvataḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15285611 (0.013):
catvāriṃśat pañcame tu % bhūtamātrātmakaṃ smṛtam // LiP_1,9.26 // / gandho rasas tathā rūpaṃ $ śabdaḥ sparśastathaiva ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350878 (0.013):
yatra kāmāvasāyitvaṃ % trailokye sacarācare // LiP_1,88.22 // / śabdaḥ sparśo raso gandho $ rūpaṃ caiva manas tathā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7179641 (0.013):
catvāriṃśat pañcame tu bhūtamātrātmakaṃ smṛtam // LiP_1,9.26 // / gandho rasas tathā rūpaṃ śabdaḥ sparśastathaiva ca /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244643 (0.013):
yatra kāmāvasāyitvaṃ trailokye sacarācare // LiP_1,88.22 // / śabdaḥ sparśo raso gandho rūpaṃ caiva manas tathā /
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215937 (0.017):
40. pañca bhautikāni / rūpam, śabdaḥ, gandhaḥ, rasaḥ, sparśaśceti // / 41. viṃśatiḥ śūnyatāḥ / tadyathā adhyātmaśūnyatā, bahirdhāśūnyatā,
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14771676 (0.019):
śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca raso gandhastathaiva ca // VamPSm_3.28 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7043944 (0.020):
tasmāccaturguṇā āpo vijñeyāstu rasātmikāḥ // KūrmP_1,4.31 // / śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca raso gandhaṃ samāviśan /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23401073 (0.026):
bhūmyāpo 'gnir nabho vāyuḥ % śabdaḥ sparśas tathā rasaḥ // ViP_1,19.68 // / rūpaṃ gandho mano buddhir $ ātmā kālas tathā guṇāḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5107738 (0.026):
bhūmyāpo 'gnir nabho vāyuḥ śabdaḥ sparśas tathā rasaḥ // ViP_1,19.68 // / rūpaṃ gandho mano buddhir ātmā kālas tathā guṇāḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10121163 (0.026):
bhūmyāpognirnabhovāyuḥ śabdaḥ sparśas tathā rasaḥ // ViP_1,19.68 // / rūpaṃ gandho mano buddhirātmā kālas tathā guṇāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700663 (0.026):
mano dyaur antarikṣaṃ ca $ vāyus tejo jalaṃ mahī // HV_App.I,42B.2528 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca $ raso gandhas tathaiva ca / HV_App.I,42B.2529
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186213 (0.026):
mano dyaur antarikṣaṃ ca vāyus tejo jalaṃ mahī // HV_App.I,42B.2528 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhas tathaiva ca / HV_App.I,42B.2529 /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18424609 (0.028):
BhP_11.22.016/1 śabdaḥ sparśo raso gandho rūpaṃ cety artha-jātayaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544575 (0.028):
raso gandhaśca rūpaṃ ca % sparśaḥ śabdastathaivaca // SvaT_10.1092 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15548051 (0.028):
tanmātrāṇyatha bhūtādes % tebhyo bhūtānyajījanat // SvaT_11.76 // / śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca $ raso gandhaśca pañcamaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801780 (0.028):
raso gandhaśca rūpaṃ ca sparśaḥ śabdastathaivaca // SvaT_10.1092 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27805251 (0.028):
tanmātrāṇyatha bhūtādes tebhyo bhūtānyajījanat // SvaT_11.76 // / śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca raso gandhaśca pañcamaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3797399 (0.029):
pāyūpasthaṃ hastapādaṃ % vākka cendriyasaṃgrahaḥ // MatsP_3.19 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca $ raso gandhaś ca pañcamaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8836931 (0.029):
pāyūpasthaṃ hastapādaṃ vākka cendriyasaṃgrahaḥ // MatsP_3.19 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca pañcamaḥ /
caturviṃśakamavyaktaṃ pradhānaṃ guṇalakṣaṇam / / anādimadhyanidhanaṃ kāraṇaṃ jagataḥ param // KūrmP_2,7.25 //
sattvaṃ rajastamaśceti guṇatrayamudāhṛtam / / sāmyāvasthitimeteṣāmavyaktaṃ prakṛtiṃ viduḥ // KūrmP_2,7.26 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3797316 (0.0):
*matsya uvāca / sattvaṃ rajas tamaś caiva $ guṇatrayam udāhṛtam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8836848 (0.0):
*matsya uvāca / sattvaṃ rajas tamaś caiva guṇatrayam udāhṛtam /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18420692 (0.064):
BhP_11.16.037/3 vikāraḥ puruṣo 'vyaktaṃ rajaḥ sattvaṃ tamaḥ param / BhP_11.16.037/5 aham etat prasaṅkhyānaṃ jñānaṃ tattva-viniścayaḥ
sattvaṃ jñānaṃ tamo 'jñānaṃ rajo miśramudāhṛtam /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18424562 (0.035):
BhP_11.22.013/1 sattvaṃ jñānaṃ rajaḥ karma tamo 'jñānam ihocyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831924 (0.035):
sattvaṃ rajas tama iti sthity utpatty anta hetavaḥ // BhP_11.22.012 // / sattvaṃ jñānaṃ rajaḥ karma tamo 'jñānam ihocyate /
guṇānāṃ buddhivaiṣamyād vaiṣamyaṃ kavayo viduḥ // KūrmP_2,7.27 //
dharmādharmāviti proktau pāśau dvau bandhasaṃjñitau /
mayyarpitāni karmāṇi nibandhāya vimuktaye // KūrmP_2,7.28 //
avidyāmasmitāṃ rāgaṃ dveṣaṃ cābhiniveśakam / / kleśākhyānacalān prāhuḥ pāśānātmanibandhanān // KūrmP_2,7.29 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397571 (0.045):
sa eva mocakastoṣāṃ bhaktyā samyagupāsitaḥ // LiP_2,9.28 // / avidyāmasmitāṃ rāgaṃ dveṣaṃ ca dvipadāṃ varāḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919339 (0.053):
jātiṃ na samanupaśyati/ jarāmaraṇaṃ na samanupaśyati/}} / 11517 rāgaṃ na samanupaśyati/ dveṣaṃ na {samanupaśyati}/ mohaṃ na
eteṣāmeva pāśānāṃ māyā kāraṇamucyate / / mūlaprakṛtiravyaktā sā śaktirmayi tiṣṭhati // KūrmP_2,7.30 //
sa eva mūlaprakṛtiḥ pradhānaṃ puruṣo 'pi ca / / vikārā mahadādīni devadevaḥ sanātanaḥ // KūrmP_2,7.31 //
sa eva bandhaḥ sa ca bandhakartā / sa eva pāśaḥ paśavaḥ sa eva /
sa veda sarvaṃ na ca tasya vettā / tamāhuragryaṃ puruṣaṃ purāṇam // KūrmP_2,7.32 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27145956 (0.0):
sa vetti vedyaṃ na ca tasya vettā tamāhur agryaṃ puruṣaṃ purāṇam iti //
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2439373 (0.028):
paśyatyacakṣuḥ sa śṛṇotyakarṇaḥ sa vetti viśvaṃ na hi tasya vettā / tamāhuragryaṃ puruṣaṃ purāṇa' mityādikā /
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14757530 (0.035):
sa vetti vedyaṃ na ca tasyāsti vettā tamāhuragryaṃ puruṣaṃ mahāntam //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10923003 (0.035):
sa vetti vedyaṃ na ca tasyāsti vettā tamāhuragryaṃ puruṣaṃ mahāntam'
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23887862 (0.035):
vetti sarvaṃ na ca tasyāsti vettā tamāhuragryaṃ puruṣaṃ mahāntam //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2508162 (0.035):
sa vetti vedyaṃ na ca tasyāsti vettā % tam āhur agryaṃ puruṣaṃ mahāntam //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23981938 (0.035):
sa vetti vedyaṃ na ca tasyāsti vettā tam āhur agryaṃ puruṣaṃ mahāntam //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16270056 (0.041):
tvām āhur agryaṃ puruṣaṃ purāṇam HV_App.I,42A.551
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16270063 (0.041):
tvām āhur agryaṃ puruṣaṃ purāṇam HV_App.I,42A.555
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16270070 (0.041):
tvām āhur agryaṃ puruṣaṃ purāṇam HV_App.I,42A.559
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16270077 (0.041):
tvām āhur agryaṃ puruṣaṃ purāṇam HV_App.I,42A.563
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16270084 (0.041):
tvām āhur agryaṃ puruṣaṃ purāṇam HV_App.I,42A.567
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16270091 (0.041):
tvām āhur agryaṃ puruṣaṃ purāṇam **HV_App.I,42A.567**57:4
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16270098 (0.041):
tvām āhur agryaṃ puruṣaṃ purāṇam HV_App.I,42A.571
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16270126 (0.041):
tvām āhur agryaṃ puruṣaṃ purāṇam HV_App.I,42A.575
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 677684 (0.041):
tvām āhur agryaṃ puruṣaṃ purāṇam || **HV_App.I,42A.567**57:4 ||
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 677711 (0.041):
tvām āhur agryaṃ puruṣaṃ purāṇam || HV_App.I,42A.571 ||
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25055693 (0.041):
tvām āhur agryaṃ puruṣaṃ purāṇam HV_App.I,42A.567**57:4
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25055714 (0.041):
tvām āhur agryaṃ puruṣaṃ purāṇam HV_App.I,42A.571**58:8
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22163315 (0.041):
tvām āhur agryaṃ puruṣaṃ purāṇam || **HV_App.I,42A.571**58:8 ||
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422205 (0.0):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422943 (0.0):
maduktametad vijñānaṃ sāṃkhyayogasamāśrayam // KūrmP_2,2.55 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423265 (0.0):
niyojayatyanantātmā hyetad vedānuśāsanam // KūrmP_2,3.23 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423733 (0.0):
prasannacetase deyaṃ dhārmikāyāhitāgnaye // KūrmP_2,4.34 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425197 (0.0):
jñātvā vimucyate janturjanmasaṃsārabandhanāt // KūrmP_2,6.52 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425899 (0.0):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426483 (0.0):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13431070 (0.0):
yāti tat padamanāmayaṃ śivam // KūrmP_2,14.89 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge caturdaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13431652 (0.0):
adhyāpayet śrāvayed vā brahmaloke mahīyate // KūrmP_2,15.42 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433056 (0.0):
na bhakṣayedabhakṣyāṇi nāpeyaṃ ca pibed dvijaḥ // KūrmP_2,16.93 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433614 (0.0):
apeyāni ca vipro vai tathā ced yāti rauravam // KūrmP_2,17.45 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge saptadaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13435251 (0.0):
bhuñjīta svajanaiḥ sārdhaṃ sayāti paramāṃ gatim // KūrmP_2,18.121 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13436337 (0.0):
varjayet sarvayatnena śrāddhakāle dvijottamaḥ // KūrmP_2,20.48 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge viśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13436978 (0.0):
ninditānācarantyete varjanīyāḥ prayatnataḥ // KūrmP_2,21.49 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ekaviśo 'dhyāya
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438315 (0.0):
tasya krodhasamāviṣṭā hiṃsāmicchanti mātaraḥ // KūrmP_2,22.100 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge dvāviśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13439600 (0.0):
prāpnoti tat paraṃ sthānaṃ yaduktaṃ vedavādibhiḥ // KūrmP_2,23.93 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge trayoviṃśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13439916 (0.0):
tasmād dharmaṃ purāṇaṃ ca śraddhātavyaṃ dvijātibhiḥ // KūrmP_2,24.23 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge caturviśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13440222 (0.0):
tasmādarthaṃ samāsādya dadyād vai juhuyād yajet // KūrmP_2,25.21 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge pañcaviṃśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13441284 (0.0):
prakṛtiṃ yāti paraṃ na yāti janma // KūrmP_2,26.79 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13441792 (0.0):
yāti yatra jagato 'sya saṃsthitiḥ // KūrmP_2,27.38 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge saptaviśo 'dhyāya
saptamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca / anyad guhyatamaṃ jñānaṃ vakṣye brāhmaṇapuṅgavāḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425199 (0.012):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424511 (0.014):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / pañcamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426206 (0.015):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / navamo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426486 (0.016):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / daśamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423268 (0.017):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / tṛtīyo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422945 (0.021):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / dvitīyo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422207 (0.023):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / prathamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423733 (0.056):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / caturtho 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425900 (0.056):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13428416 (0.058):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / ekādaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca
yenāsau tarate janturghoraṃ saṃsārasāgaram // KūrmP_2,8.1 //
ahaṃ brahmamayaḥ śāntaḥ śāśvato nirmalo 'vyayaḥ /
ekākī bhagavānuktaḥ kevalaḥ parameśvaraḥ // KūrmP_2,8.2 //
mama yonirmahad brahma tatra garbhaṃ dadhāmyaham /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103583 (0.0):
06,036.003a mama yonir mahad brahma tasmin garbhaṃ dadhāmy aham
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9366802 (0.0):
iti ca / mahāvīreṇa bhagavatā vyāsenāpi / Q: mama yonir mahad brahma tasmin garbhaṃ dadhāmy aham /
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627566 (0.0):
mama yonir mahad brahma tasmin garbhaṃ dadhāmy
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15629207 (0.0):
mama yonir mahad brahma tasmin garbhaṃ dadhāmy aham Bhg_14.003a
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16032009 (0.0):
BhG 14.3 / mama yonir mahad brahma tasmin garbhaṃ dadhāmy aham |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23190532 (0.0):
gītopaniṣatsv api mama yonir mahad brahma tasmin garbhaṃ dadhāmy aham
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3456226 (0.0):
prakṛtiṃ puruṣaṃ caiva viddhy anādī ubhāv api"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3459885 (0.0):
bhagavatā svenaiva kṛtam ity āha / mama yonir mahadbrahma tasmin garbhaṃ dadhāmy aham |
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9590613 (0.0):
= MBh 6.35.19ab] / [5.15] mama yonir mahad brahma tasmin garbhaṃ dadhāmy aham /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8639641 (1.788):
śrutasya brahmaśabdasya 'mama yonirmahadbrahma tasmin garbhaṃ / dadhāmyaham'; iti gītāyāṃ citprakṛtau prayogāditi/ smṛtau mahat brahmeti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17863396 (0.009):
mama yonir mahad brahma tasmin garbhaṃ dadhāmy aham |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3459902 (0.040):
kṛtsnasya jagato yonibhūtaṃ mama mahadbrahma yat, tasmin garbhaṃ dadhāmy
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22938239 (0.052):
kṣetra kṣetrajña saṃyoga īdṛśo bhūta kāraṇam ity āha / mama yonir mahad brahma tasmin garbhaṃ dadhāmy aham |
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27569141 (0.061):
mamayonirmahad brahma tasmin garbhaṃ dadhāmyaham | / sambhavaḥ sarvabhūtānāṃ tato bhavati bhārata"39 | 2.88 |"
mūlaṃ māyābhidhānaṃ tu tato jātamidaṃ jagat // KūrmP_2,8.3 //
pradhānaṃ puruṣo hyatmā mahān bhūtādireva ca / / tanmātrāṇi mahābhūtānīndriyāṇi ca jajñire // KūrmP_2,8.4 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7043790 (0.038):
ātmā ca pudgalo jīvo yataḥ sarvāḥ pravṛttayaḥ // KūrmP_1,4.19 // / pañcabhūtānyahaṅkārāt tanmātrāṇi ca jajñire / / indriyāṇi tathā devāḥ sarvaṃ tasyātmajaṃ jagat // KūrmP_1,4.20 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7049037 (0.056):
sarve kālasya vaśagā na kālaḥ kasyacid vaśe // KūrmP_1,11.32 // / pradhānaṃ puruṣastattvaṃ mahānātmā tvahaṅkṛtiḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28944070 (0.062):
tanmātrāṇāṃ dvitīyastu LiP_1,70.164a / tanmātrāṇi ca bhūtāni LiP_1,73.15c / tanmātrāṇi tu tatra vai LiP_1,76.11b
tato 'ṇḍamabhavaddhaimaṃ sūryakoṭisamaprabham /
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23128068 (0.046):
madhye svayaṃbhūliṅgaṃ tu koṭisūryasamaprabham / / tadūrdhvaṃ māyābījaṃ tu harātmā bindunādakam // Dg_5.32 = DbhP_7,35.32 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16968191 (0.055):
sūryakoṭipratīkāśo BrP_52.10a / sūryakoṭisamaprabham BrP_61.23b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319618 (0.057):
sūryakoṭisamadyutiḥ SvaT_10.1007d / sūryakoṭisamaprabham VT_99d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15754313 (0.057):
sūryakoṭisamadyutiḥ SvaT_10.1007d / sūryakoṭisamaprabham SvaT_9.96d
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3640119 (0.062):
tadaṇḍamabhavaddhaimaṃ sahasrāṃśusamaprabham /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21482071 (0.062):
Manu1.09a/ tad aṇḍam abhavadd) haimaṃ sahasrāṃśusama.prabham |
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13355215 (0.062):
tadaṇḍamabhavaddhaimaṃ sahasrāṃśusamaprabham /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319638 (0.062):
sūryakoṭisamaprabham KubjT_11.61b / sūryakoṭisamaprabhaḥ SvaT_11.9b
tasmin jajñe mahābrahmā macchaktyā copabṛṃhitaḥ // KūrmP_2,8.5 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15444672 (0.052):
05,045.003f*0294_02 tad aṇḍam abhavad dhaimaṃ sahasrāṃśusamaprabham / 05,045.003f*0294_03 tasmiñ jajñe svayaṃ brahmā sarvalokapitāmahaḥ
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3640123 (0.052):
tadaṇḍamabhavaddhaimaṃ sahasrāṃśusamaprabham / / tasmin jajñe svayaṃ brahmā sarvalokapitāmahaḥ //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18572230 (0.052):
tad aṇḍam abhavad dhaimaṃ sahasrāṃśusamaprabham / / tasmiñ jajñe svayaṃ brahmā sarvalokapitāmahaḥ // Mn_1.9 //
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13355219 (0.052):
tadaṇḍamabhavaddhaimaṃ sahasrāṃśusamaprabham / / tasmin jajñe svayaṃ brahmā sarvalokapitāmahaḥ //
ye cānye bahavo jīvā manmayāḥ sarva eva te /
na māṃ paśyanti pitaraṃ māyayā mama mohitāḥ // KūrmP_2,8.6 //
yāśca yoniṣu sarvāsu saṃbhavanti hi mūrtayaḥ / / tāsāṃ māyā parā yonirmāmeva pitaraṃ viduḥ // KūrmP_2,8.7 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3460044 (0.046):
sarvāsu devagandharvayakṣarākṣasamanuṣyapaśumṛgapakṣisarīsṛpādiṣu yoniṣu / tattanmūrtayo yāḥ saṃbhavanti jāyante, tāsāṃ brahma mahad yoniḥ kāraṇam;
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103595 (0.051):
06,036.004a sarvayoniṣu kaunteya mūrtayaḥ saṃbhavanti yāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627578 (0.051):
sarvayoniṣu kaunteya mūrtayaḥ saṃbhavanti yāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17863833 (0.051):
sarva yoniṣu kaunteya mūrtayaḥ saṃbhavanti yāḥ |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15629223 (0.051):
sarvayoniṣu kaunteya mūrtayaḥ saṃbhavanti yāḥ Bhg_14.004a
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16032446 (0.051):
sarva-yoniṣu kaunteya mūrtayaḥ saṃbhavanti yāḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3460020 (0.051):
sarvayoniṣu kaunteya mūrtayaḥ saṃbhavanti yāḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22938323 (0.059):
sarva yoniṣu kaunteya mūrtayaḥ saṃbhavanti yāḥ | / tāsāṃ brahma mahad yonir ahaṃ bīja pradaḥ pitā ||BhG_14.4||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17864004 (0.064):
baladevaḥ : sarveti | he kaunteya sarva yoniṣu devādi sthāvarāntāsu yoniṣu / yā mūrtayas tanavaḥ sambhavanti tāsāṃ mahad brahma pradhānaṃ yonir
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16032617 (0.064):
baladevaḥ : sarveti | he kaunteya sarva-yoniṣu devādi-sthāvarāntāsu yoniṣu / yā mūrtayas tanavaḥ sambhavanti tāsāṃ mahad brahma pradhānaṃ yonir
yo māmevaṃ vijānāti bījinaṃ pitaraṃ prabhum /
sa dhīraḥ sarvalokeṣu na mohamadhigacchati // KūrmP_2,8.8 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20803230 (0.0):
14,040.008c sa dhīraḥ sarvalokeṣu na moham adhigacchati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20807182 (0.0):
14,050.006c sa dhīraḥ sarvalokeṣu na moham adhigacchati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20801961 (0.059):
14,035.039c sa dhīraḥ sarvabhūteṣu na moham adhigacchati
īśānaḥ sarvavidyānāṃ bhūtānāṃ parameśvaraḥ / / oṅkāramūrtirbhagavānahaṃ brahmā prajāpatiḥ // KūrmP_2,8.9 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7062849 (0.043):
sarveṣāṃ bhagavān brahmā devadevaḥ prajāpatiḥ // KūrmP_1,21.46 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4893110 (0.063):
īśānaḥ sarvavidyānāmīśvaraḥsarvabhūtānāṃ //AP_322.018cd/
samaṃ sarveṣu bhūteṣu tiṣṭhantaṃ parameśvaram / / vinaśyatsvavinaśyantaṃ yaḥ paśyati sa paśyati // KūrmP_2,8.10 //
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6881129 (1.192):
icchādi kṛtsnaṃ kṣetraṃ kṣetrī prakāśayatīti / / samaṃ sarveṣu bhūteṣu tiṣṭhantaṃ parameśvaram /"
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103472 (0.016):
06,035.026c kṣetrakṣetrajñasaṃyogāt tad viddhi bharatarṣabha / 06,035.027a samaṃ sarveṣu bhūteṣu tiṣṭhantaṃ parameśvaram
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627446 (0.016):
kṣetrakṣetrajñasaṃyogāt tad viddhi bharatarṣabha / samaṃ sarveṣu bhūteṣu tiṣṭhantaṃ parameśvaram
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17860626 (0.016):
BhG 13.27 / samaṃ sarveṣu bhūteṣu tiṣṭhantaṃ parameśvaram |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22937166 (0.016):
nivartakaṃ samyag darśanam uktam api punaḥ śabdāntareṇocyate / samaṃ sarveṣu bhūteṣu tiṣṭhantaṃ parameśvaram |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3459238 (0.016):
ityarthaḥ // BhGR_13.26 // / samaṃ sarveṣu bhūteṣu tiṣṭhantaṃ parameśvaram |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15629046 (0.033):
[=MBh_06,035.026c] / samaṃ sarveṣu bhūteṣu tiṣṭhantaṃ parameśvaram Bhg_13.027a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22937195 (0.048):
bhūteṣu samaṃ tiṣṭhantam | tāni viśinaṣṭi vinaśyatsv iti | taṃ ca / parameśvaram avinaśyantam iti, bhūtānāṃ parameśvarasya
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3459271 (0.051):
vināśānarhasvabhāvenāvinaśyantaṃ yaḥ paśyati, sa paśyati sa ātmānaṃ
samaṃ paśyan hi sarvatra samavasthitamīśvaram / / na hinastyātmanātmānaṃ tato yāti parāṅgatim // KūrmP_2,8.11 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103481 (0.0):
06,035.027c vinaśyatsv avinaśyantaṃ yaḥ paśyati sa paśyati / 06,035.028a samaṃ paśyan hi sarvatra samavasthitam īśvaram
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627455 (0.0):
vinaśyatsv avinaśyantaṃ yaḥ paśyati sa paśyati 13.28 / samaṃ paśyan hi sarvatra samavasthitam īśvaram
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17860923 (0.0):
BhG 13.28 / samaṃ paśyan hi sarvatra samavasthitam īśvaram |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15629069 (0.0):
na hinasty ātmanātmānaṃ tato yāti parāṃ gatim Bhg_13.028c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22937336 (0.0):
ārabhyate / samaṃ paśyan hi sarvatra samavasthitam īśvaram |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3459305 (0.0):
saṃsaratītyabhiprāyaḥ // BhGR_13.27 // / samaṃ paśyan hi sarvatra samavasthitam īśvaram |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15629061 (0.030):
[=MBh_06,035.027c] / samaṃ paśyan hi sarvatra samavasthitam īśvaram Bhg_13.028a
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17861128 (0.037):
ātmābhimānaṃ śuddhātma darśanena bādhate | ataḥ svarūpa lābhāc ca hinasty / ātmanātmānaṃ tato yāti parāṃ gatim | tata ātma hananābhāvād
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26728701 (0.037):
ātmābhimānaṃ śuddhātma-darśanena bādhate | ataḥ svarūpa-lābhāc ca hinasty / ātmanātmānaṃ tato yāti parāṃ gatim | tata ātma-hananābhāvād
viditvā sapta sūkṣmāṇi ṣaḍaṅgaṃ ca maheśvaram /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10380724 (0.0):
12,245.013c samādhau yogam evaitac chāṇḍilyaḥ śamam abravīt / 12,245.014a viditvā sapta sūkṣmāṇi ṣaḍaṅgaṃ ca maheśvaram
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20658544 (0.055):
13,015.045a viditvā sapta sūkṣmāṇi ṣaḍaṅgaṃ tvāṃ ca mūrtitaḥ
pradhānaviniyogajñaḥ paraṃ brahmādhigacchati // KūrmP_2,8.12 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10380728 (0.041):
12,245.014a viditvā sapta sūkṣmāṇi ṣaḍaṅgaṃ ca maheśvaram / 12,245.014c pradhānaviniyogasthaḥ paraṃ brahmādhigacchati
sarvajñatā tṛptiranādibodhaḥ / svatantratā nityamaluptaśaktiḥ /
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 5 (udnyku5u.htm.txt) 965161 (0.0):
tad yathā īśvarapraṇidhānamupakramya śrūyate- sarvajñatā tṛptiranādibodhaḥ
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11512802 (0.028):
śiva eva hi sarvajñaḥ paripūrṇaśca niḥspṛhaḥ // ŚivP_1,18.11ef/ / sarvajñatātṛptiranādibodhaḥ svataṃtratā nityamaluptaśaktiḥ //
anantaśaktiśca vibhorviditvā / ṣaḍāhuraṅgāni maheśvarasya // KūrmP_2,8.13 //
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 5 (udnyku5u.htm.txt) 965162 (0.0):
svatantratā nityamaluptaśaktiḥ / / anantaśaktiśca vibhorvidhijñāḥ ṣaḍāhuraṅgāni maheśvarasya iti /"
tanmātrāṇi mana ātmā ca tāni / sūkṣmāṇyāhuḥ sapta tattvātmakāni /
yā sā hetuḥ prakṛtiḥ sā pradhānaṃ / bandhaḥ prokto viniyogo 'pi tena // KūrmP_2,8.14 //
yā sā śaktiḥ prakṛtau līnarūpā / vedeṣūktā kāraṇaṃ brahmayoniḥ /
tasyā ekaḥ parameṣṭhī parastā / nmaheśvaraḥ puruṣaḥ satyarūpaḥ // KūrmP_2,8.15 //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15783968 (0.041):
<12339.10/4> maho2da-dhiś cā7mbhasāṃ yonir ekaḥ ! / <12339.10/5> puruṣaś cai7ko nir-guṇo viśva-rūpas !
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16991835 (0.055):
parameṣṭhī surajyeṣṭho brahmā viśvasṛjāṃpatiḥ / / abjayonir haṃsavāhaḥ sarvalokapitāmahaḥ // SatvT_6.209
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13451948 (0.062):
asyā mahatparameṣṭhī parastā / nmaheśvaraḥ śiva eko 'tha rudraḥ /
brahmā yogī paramātmā mahīyān / vyomavyāpī vedavedyaḥ purāṇaḥ /
eko rudro mṛtyuravyaktamekaṃ / bījaṃ viśvaṃ deva ekaḥ sa eva // KūrmP_2,8.16 //
tamevaikaṃ prāhuranye 'pyanekaṃ / tvekātmānaṃ kecidanyattathāhuḥ /
aṇoraṇīyān mahato 'sau mahīyān / mahādevaḥ procyate vedavidbhiḥ // KūrmP_2,8.17 //
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivpau.htm.txt) 27948395 (0.045):
ya eṣa devo mahato mahīyān $ aṇoraṇīyānbhavabhīrubhiḥ saḥ &
Jnanasambhu (c. 12th cent.): Sivapujastava (jssivppu.htm.txt) 14371030 (0.045):
ya eṣa devo mahato mahīyān aṇoraṇīyānbhavabhīrubhiḥ saḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12809621 (0.063):
MSS_0492 1 aṇoraṇīyān mahato mahīyān ātmāsya jantor nihito guhāyām /
evaṃ hi yo veda guhāśayaṃ paraṃ / prabhuṃ purāṇaṃ puruṣaṃ viśvarūpam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20658532 (0.0):
13,015.044a yas tvāṃ dhruvaṃ vedayate guhāśayaṃ; prabhuṃ purāṇaṃ puruṣaṃ / viśvarūpam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20803249 (0.0):
14,040.009a evaṃ hi yo veda guhāśayaṃ prabhuṃ; naraḥ purāṇaṃ puruṣaṃ / viśvarūpam / 14,040.009c hiraṇmayaṃ buddhimatāṃ parāṃ gatiṃ; sa buddhimān buddhim
hiraṇmayaṃ buddhimatāṃ parāṃ gatiṃ / sa buddhimān buddhimatītya tiṣṭhati // KūrmP_2,8.18 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20658539 (0.0):
13,015.044a yas tvāṃ dhruvaṃ vedayate guhāśayaṃ; prabhuṃ purāṇaṃ puruṣaṃ / viśvarūpam / 13,015.044c hiraṇmayaṃ buddhimatāṃ parāṃ gatiṃ; sa buddhimān buddhim
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20803257 (0.0):
14,040.009a evaṃ hi yo veda guhāśayaṃ prabhuṃ; naraḥ purāṇaṃ puruṣaṃ / viśvarūpam / 14,040.009c hiraṇmayaṃ buddhimatāṃ parāṃ gatiṃ; sa buddhimān buddhim
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7066302 (0.0):
r jagāma kailāsagiriṃ girīśaḥ // KūrmP_1,24.92 // / iti śrīkūrmapūrāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge caturviśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422205 (0.0):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426205 (0.0):
gopanīyaṃ viśeṣeṇa yogināmapi durlabham // KūrmP_2,9.20 // / iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426484 (0.0):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13444693 (0.0):
vācikairmānasaiḥ pāpaiḥ kāyikaiśca vimucyate // KūrmP_2,31.111 // / iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ekatriśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425618 (0.012):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / saptamo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425197 (0.014):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424509 (0.015):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / pañcamo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423266 (0.017):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13428416 (0.018):
śrotavyaścātha mantavyo viśeṣād brāhmaṇaiḥ sadā // KūrmP_2,11.146 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423733 (0.019):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / caturtho 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422943 (0.021):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / dvitīyo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7044383 (0.029):
abuddhipūrvako viprā brāhmīṃ sṛṣṭiṃ nibodhata // KūrmP_1,4.65 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvaṃvibhāge caturtho
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7070727 (0.029):
sahaiva śiṣyapravarairvārāṇasyāṃ cacāra ha // KūrmP_1,29.78 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvaṃvibhāge ekonatriśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13449832 (0.030):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ṣaṭtriśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452572 (0.030):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge aṣṭātriśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453960 (0.030):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ekonacatvāriśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13445527 (0.030):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge dvātriśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13436981 (0.030):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ekaviśo 'dhyāya
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438317 (0.030):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge dvāviśo 'dhyāyaḥ
aṣṭamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / niṣkalo nirmalo nityo niṣkriyaḥ parameśvaraḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15336666 (0.025):
catuḥsaptatitamo 'dhyāyaḥ / LiP, 1, 75 / ṛṣaya ūcuḥ / niṣkalo nirmalo nityaḥ $ sakalatvaṃ kathaṃ gataḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7230431 (0.025):
catuḥsaptatitamo 'dhyāyaḥ / LiP, 1, 75 / ṛṣaya ūcuḥ / niṣkalo nirmalo nityaḥ sakalatvaṃ kathaṃ gataḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13428416 (0.062):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / ekādaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426484 (0.062):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / daśamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425618 (0.062):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / saptamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425197 (0.062):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28962494 (0.064):
niṣkalaḥ sakalaśceti LiP_1,75.23c / niṣkalo nirmalo nityaḥ LiP_1,75.1a
tanno vada mahādeva viśvarūpaḥ kathaṃ bhavān // KūrmP_2,9.1 //
īśvara uvāca / nāhaṃ viśvo na viśvaṃ ca māmṛte vidyate dvijāḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7047397 (0.048):
bhavān jñānamahaṃ jñātā bhavān māyāhamīśvaraḥ // KūrmP_1,9.84 // / bhavān vidyātmikā śaktiḥ śaktimānahamīśvaraḥ /
māyānimittamatrāsti sā cātmānamapāśritā // KūrmP_2,9.2 //
anādinidhanā śaktirmāyāvyaktasamāśrayā / / tannimittaḥ prapañco 'yamavyaktādabhavat khalu // KūrmP_2,9.3 //
avyaktaṃ kāraṇaṃ prāhurānandaṃ jyotirakṣaram /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7067126 (0.052):
brūhi kṛṣṇa viśālākṣa gahanaṃ hyetaduttamam // KūrmP_1,25.62 // / avyaktaṃ liṅgamityāhurānandaṃ jyotirakṣaram /
ahameva paraṃ brahma matto hyanyanna vidyate // KūrmP_2,9.4 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425174 (0.0):
paramātmā paraṃ brahma matto hyanyanna vidyate // KūrmP_2,6.51 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005991 (0.011):
asat param iti | sat kāryam asat kāraṇaṃ tayoḥ paraṃ yat brahma tan na / matto'nyat | kvacid adhikāriṇi śāstre vā svarūpa bhūta viśeṣa vyutpatty
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23831740 (0.021):
brahmaṇyanānābhūte parasmād anyo 'haṃ matto 'nyatparaṃ brahmeti nāneva
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13456163 (0.043):
mātā pitā mahādevo matto hyanyanna vidyate // KūrmP_2,43.58 //
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14668454 (0.057):
atrāpi svayam evoktaṃ mattaḥ parataraṃ nānyat iti, aham ādir hi devānāṃ
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19200621 (0.057):
matto nānyatparaṃ kiṃcidahameva maheśvaraḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4825957 (0.061):
ahaṃ brahma paraṃ jyotirakṣaraṃ sarvagaṃ hariḥ //AP_161.028cd/
tasmānme viśvarūpatvaṃ niścitaṃ brahmavādibhiḥ /
ekatve ca pṛthaktve ca proktametannidarśanam // KūrmP_2,9.5 //
ahaṃ tat paramaṃ brahma paramātmā sanātanaḥ / / akāraṇaṃ dvijāḥ prokto na doṣo hyātmanastathā // KūrmP_2,9.6 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7058791 (0.047):
sattvodriktājagat kṛtsnaṃ saṃsthāpayati nityadā // KūrmP_1,15.234 // / sa hi viṣṇuḥ paraṃ brahma paramātmā parā gatiḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7080082 (0.063):
etāvacchakyate vaktuṃ nārāyaṇapuraṃ hi tat // KūrmP_1,47.67 // / sa eva paramaṃ brahma vāsudevaḥ sanātanaḥ / / śete nārāyaṇaḥ śrīmān māyayā mohayañjagat // KūrmP_1,47.68 //
anantā śaktayo 'vyakte māyādyāḥ saṃsthitā dhruvāḥ /
tasmin divi sthitaṃ nityamavyaktaṃ bhāti kevalam // KūrmP_2,9.7 //
yābhistallakṣyate bhinnamabhinnaṃ tu svabhāvataḥ /
ekayā mama sāyujyamanādinidhanaṃ dhruvam // KūrmP_2,9.8 //
puṃso 'bhūdanyayā bhūtiranyayā tattirohitam /
anādimadhyaṃ tiṣṭhantaṃ yujyate 'vidyayā kila // KūrmP_2,9.9 //
tadetat paramaṃ vyaktaṃ prabhāmaṇḍalamaṇḍitam / / tadakṣaraṃ paraṃ jyotistad viṣṇoḥ paramaṃ padam // KūrmP_2,9.10 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13450868 (0.051):
śete yogāmṛtaṃ pītvā yat tad viṣṇoḥ paraṃ padam // KūrmP_2,37.77 // / na jāyate na mriyate vardhate na ca viśvasṛk /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8496409 (0.051):
parameṣṭhī paraṃ brahma tvakṣaraṃ paramaṃ padam /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23395517 (0.053):
natāḥ sma tat paraṃ brahma % viṣṇor yat paramaṃ padam // ViP_1,14.38 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5102182 (0.053):
natāḥ sma tat paraṃ brahma viṣṇor yat paramaṃ padam // ViP_1,14.38 //
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13510589 (0.055):
tad viṣṇoḥ paramaṃ padam__Vdha_103.065 / tad viṣṇoḥ paramaṃ brahma__Vdha_095.027
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19915697 (0.059):
03,247.040d*1193_03 brahmaṇaḥ sadanād ūrdhvaṃ tad viṣṇoḥ paramaṃ padam / 03,247.040d*1193_04 śuddhaṃ sanātanaṃ jyotiḥ paraṃ brahmeti yad viduḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998429 (0.059):
brahmaṇaḥ sadanād ūrdhvaṃ tad viṣṇoḥ paramaṃ padam | / śuddhaṃ sanātanaṃ jyotiḥ paraṃ brahmeti yad viduḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19311204 (0.062):
ā brahma sadanād ūrdhvaṃ tad viṣṇoḥ paramaṃ padam | / śubhram sanātanaṃ jyotiḥ para braheti tad viduḥ ||
tatra sarvamidaṃ protamotaṃ caivākhilaṃ jagat / / tadeva ca jagat kṛtsnaṃ tad vijñāya vimucyate // KūrmP_2,9.11 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7049011 (0.0):
procyate bhagavān kālo hariḥ prāṇo maheśvaraḥ // KūrmP_1,11.30 // / tatra sarvamidaṃ protamotaṃ caivākhilaṃ jagat /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23403314 (0.035):
mūrtaṃ brahma mahābhāga % sarvabrahmamayo hariḥ // ViP_1,22.61 // / tatra sarvam idaṃ protam $ otaṃ caivākhilaṃ jagat &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5109979 (0.035):
mūrtaṃ brahma mahābhāga sarvabrahmamayo hariḥ // ViP_1,22.61 // / tatra sarvam idaṃ protam otaṃ caivākhilaṃ jagat /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7004866 (0.056):
sarva brahma mayo hariḥ || [ViP 1.22.63] / tatra sarvam idaṃ protam / otaṃ caivākhilaṃ jagat || [ViP 1.22.64] iti |
yato vāco nivartante aprāpya manasā saha / / ānandaṃ brahmaṇo vidvān vibheti na kutaścana // KūrmP_2,9.12 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10926202 (0.0):
yato vāco nivartante / / aprāpya manasā saha / / ānandaṃ brahmaṇo vidvān /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8643540 (0.0):
dvitīyena 'yato vāco nivartante / aprāpya manasā saha / ānandaṃ brahmaṇo
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11249704 (0.0):
yato vāco nivartante aprāpya manasā saha / / ānandaṃ brahmaṇo vidvān na bibheti kutaścana //""
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401979 (0.014):
upāsitavyaṃ yatnena tadetatsadbhiravyayam / / yato vāco nivartante hyaprāpya manasā saha // LiP_2,18.27 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15297599 (0.014):
sūkṣmaṃ vadanti ṛṣayo $ yanna vācyaṃ dvijottamāḥ & / yato vāco nivartante % aprāpya manasā saha // LiP_1,28.18 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7191372 (0.014):
sūkṣmaṃ vadanti ṛṣayo yanna vācyaṃ dvijottamāḥ / / yato vāco nivartante aprāpya manasā saha // LiP_1,28.18 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25769322 (0.033):
varṇyamānā hyavāgrūpā vācastasyāṃ kuto gatiḥ / / yato vāco nivartante aprāpya manasā saha // BndP_3,37.87 //
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27544058 (0.037):
‘brahma veda brahmaiva bhavati'; iti, tathā ‘ānandaṃ brahmaṇo vidvān, na / bibheti'; ‘tadātmānamevāvedahaṃ brahmāsmīti /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17845993 (0.040):
paricchinna viṣayatvāt | yato vāco nivartante | aprāpya manasā saha iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17855512 (0.040):
sva prakāśa caitanya rūpatvāc ca yato vāco nivartante aprāpya manasā saha
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16978536 (0.040):
paricchinna-viṣayatvāt | yato vāco nivartante | aprāpya manasā saha iti
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26723083 (0.040):
sva-prakāśa-caitanya-rūpatvāc ca yato vāco nivartante aprāpya manasā saha
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8634110 (0.042):
tadviṣayakavṛttijñānamajānantya eva nivartante / taṃ brahmaṇa ānandaṃ / vidvānna bibheti ityarthaḥ / guṇaguṇinorabhedāśrayeṇaitadudāhṛtam /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10925042 (0.042):
etamānandamayamātmānamupasaṃkrāmati', 'ānandaṃ brahmaṇo vidvān na bibheti / kutaścana' (tai. 2.8,9) iti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10926305 (0.042):
'ānandaṃ brahmaṇo vidvānna bibheti kutaścaneti' (tai.2.7.8.9) 'ānando
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15289280 (0.046):
cintayā rahito rudro % vāco yanmanasā saha // LiP_1,17.58 // / aprāpya taṃ nivartante $ vācyastvekākṣareṇa saḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7183310 (0.046):
cintayā rahito rudro vāco yanmanasā saha // LiP_1,17.58 // / aprāpya taṃ nivartante vācyastvekākṣareṇa saḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17846895 (0.047):
| acintyaṃ manasāpy agamyam | śrutiś ca yato vāco nivartante aprāpya / manasā saha [TaittU 2.4.1] ity ādyā | kūṭasthaṃ mithā bhūtam api satyavat
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16979438 (0.047):
| acintyaṃ manasāpy agamyam | śrutiś ca - yato vāco nivartante aprāpya / manasā saha [TaittU 2.4.1] ity ādyā | kūṭasthaṃ mithā-bhūtam api satyavat
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012788 (0.047):
yato vāco nivartante aprāpya manasā saha [TaittU 2.4.1] |
vedāhametaṃ puruṣaṃ mahānta / mādityavarṇaṃ tamasaḥ parastāt /
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1387200 (0.036):
bhogyabhūtād vastunaḥ parastād viṣṇor vāsasthānam iti gamyate / vedāham / etaṃ / puruṣaṃ mahāntam ādityavarṇaṃ tamasaḥ parastād ityatrāpi tamaḥśabdena
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12144848 (0.039):
5.1.46.6 vedāham etaṃ puruṣaṃ mahāntam āditya varṇaṃ tamasas tu pāre
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12155217 (0.039):
6.4.6 vedāham etaṃ puruṣaṃ mahāntam āditya varṇaṃ tamasas tu pāre
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12160232 (0.039):
7.1.13.5 [7.5] vedāham etaṃ puruṣaṃ mahāntam āditya varṇaṃ tamasas tu pāre
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12162509 (0.039):
7.2.13.5 [7.5] vedāham etaṃ puruṣaṃ mahāntam āditya varṇaṃ tamasas tu pāre
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12166609 (0.039):
8.1.66.2 vedāham etaṃ puruṣaṃ mahāntam āditya varṇaṃ tamasas tu pāre
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1386639 (0.044):
ca sahasraśaḥ śrutayaḥ santi / vedāham etaṃ puruṣaṃ mahāntam ādityavarṇaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3259182 (0.045):
darśayati ca 'vedāhametaṃ puruṣaṃ mahāntamādityavarṇaṃ tamasaḥ purastāt /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17805897 (0.045):
vedāham etaṃ puruṣaṃ mahāntam āditya varṇaṃ tamasaḥ parastāt iti śruteḥ
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13098634 (0.045):
vedāham etaṃ puruṣaṃ mahāntam āditya-varṇaṃ tamasaḥ parastāt iti śruteḥ
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26519107 (0.045):
``vedāham etaṃ puruṣaṃ mahāntam ādityavarṇaṃ tamasaḥ parastāt/ tam eva
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3471393 (0.045):
vedānteṣu, vedāham etaṃ puruṣaṃ mahāntam ādityavarṇaṃ tamasaḥ parastāt /"
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1387959 (0.045):
yathābhūtavādi hi śāstram, mahārajanaṃ vāsaḥ vedāham etaṃ puruṣaṃ mahāntam / ādityavarṇaṃ tamasaḥ parastād iti prakaraṇāntaranirdeśāc ca sākṣiṇa
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23857434 (0.045):
vedāham etaṃ puruṣaṃ mahāntam $ ādityavarṇaṃ tamasaḥ parastāt &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26561794 (0.045):
vedāham etaṃ puruṣaṃ mahāntam ādityavarṇaṃ tamasaḥ parastāt /
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2507969 (0.045):
vedāham etaṃ puruṣaṃ mahāntam $ āditya-varṇaṃ tamasaḥ parastāt &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23981745 (0.045):
vedāham etaṃ puruṣaṃ mahāntam āditya-varṇaṃ tamasaḥ parastāt /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22573655 (0.047):
vedāhametaṃpuruṣaṃ mahāntamādityavarṇaṃ tamasaḥ parastāt."
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424337 (0.049):
tvāmekamāhuḥ puruṣaṃ purāṇa / mādityavarṇaṃ tamasaḥ parastāt /
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6348226 (0.050):
anyathā śrutim iti cen mandam etat kṣodākṣamatvāt | tathā hi / vedāham etaṃ puruṣaṃ mahāntam
tad vijñāya parimucyeta vidvān / nityānandī bhavati brahmabhūtaḥ // KūrmP_2,9.13 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426098 (0.032):
tadevātmānaṃ manyamāno 'tha vidvān / ātmānandī bhavati brahmabhūtaḥ // KūrmP_2,9.14 //
yasmāt paraṃ nāparamasti kiñcit
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10506608 (5.960):
parapuruṣaśabdasya paramātmani mukhyatvācca sa eva dhyeya ityāha paramiti / yasmātparaṃ nāparamasti kiñcit sa evaṃ mukhyaḥ paraḥ na tu piṇḍātparaḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13319725 (5.960):
ityāha paramiti / / yasmātparaṃ nāparamasti kiñcit sa evaṃ mukhyaḥ paraḥ na tu piṇḍātparaḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2977507 (5.960):
neha nānāsti kiñcana (bṛ. 4.4.1), yasmātparaṃ nāparamasti kiñcit (śve.
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6348264 (5.960):
yasmāt paraṃ nāparam asti kiñcid
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3639222 (5.960):
evaṃ tāvat sāṃkhyācāryāḥ kapilāsuripañcaśikhapatañjaliprabhṛtayo yasmāt / paraṃ nāparamasti kiñciditi nyāyavaiśeṣikāśca bahūn puruṣānātmatvena
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3639257 (5.960):
tadakṣaraṃ tadvibhurvareṇyaṃ yasmāt paraṃ nāparamasti kiñcit sa hi sarveṣu
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817857 (5.960):
NarP_1,3.82 // / asmātparaṃ nāparamasti kiñcidyasmādaṇīyānnatathā mahīyān /
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28063158 (5.960):
tadakṣaraṃ tatsaviturvareṇyaṃ yasmāt paraṃ nāparamasti kiñcit /
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780932 (5.960):
yasmātparaṃ nāparamasti kiñcit //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17809765 (0.020):
yasmāt paraṃ nāparam asti kiṃcid yasmān nāṇīyo na jyāyo 'sti kaścit |
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13102505 (0.020):
yasmāt paraṃ nāparam asti kiṃcid yasmān nāṇīyo na jyāyo 'sti kaścit |
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1382536 (0.020):
sarveśvaraḥ śaṃbhur ākāśamadhye dhyeyaḥ yasmāt paraṃ nāparam asti kiṃcid
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1382988 (0.020):
ityabhyadhāyi tad api yasmāt paraṃ nāparam asti kiṃcid yasmān nāṇīyo na
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25403503 (0.020):
abhidhāya śivātmānaṃ bodhayatyardhamātrayā // ŚivP_7.2,6.30cd/ / yasmātparaṃ nāparamasti kiṃcidyasmānnāṇīyo na jyāyo 'sti kiṃcit //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23857450 (0.020):
yasmāt paraṃ nāparam asti kiṃcid $ yasmān nāṇīyo na jyāyo 'sti kiṃcit &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_iu.htm.txt) 17211045 (0.020):
yasmāt paraṃ nāparam asti kiṃcid SvetUp_3.9a
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26561809 (0.020):
yasmāt paraṃ nāparam asti kiṃcid yasmān nāṇīyo na jyāyo 'sti kiṃcit /
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2507986 (0.020):
yasmāt paraṃ nāparam asti kiṃcid $ yasmān nāṇīyo na jyāyo 'sti kaścit &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23981762 (0.020):
yasmāt paraṃ nāparam asti kiṃcid yasmān nāṇīyo na jyāyo 'sti kaścit /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12148273 (0.020):
5.1.124.5[*145] yasmāt paraṃ nāparam asti kiṃcid yasmān nāṇīyo na jyāyo
yajjyotiṣāṃ jyotirekaṃ divistham /
tadevātmānaṃ manyamāno 'tha vidvān / ātmānandī bhavati brahmabhūtaḥ // KūrmP_2,9.14 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426076 (0.032):
tad vijñāya parimucyeta vidvān / nityānandī bhavati brahmabhūtaḥ // KūrmP_2,9.13 //
tadavyayaṃ kalilaṃ gūḍhadehaṃ / brahmānandamamṛtaṃ viśvadhāma /
vadantyevaṃ brāhmaṇā brahmaniṣṭhā / yatra gatvā na nivarteta bhūyaḥ // KūrmP_2,9.15 //
hiraṇmaye paramākāśatattve / yadarciṣi pravibhātīva tejaḥ /
tadvijñāne paripaśyanti dhīrā / vibhrājamānaṃ vimalaṃ vyoma dhāma // KūrmP_2,9.16 //
tataḥ paraṃ paripaśyanti dhīrā / ātmanyātmānamanubhūyānubhūya /
svayaṃprabhaḥ parameṣṭhī mahīyān / brahmānandī bhagavānīśa eṣaḥ // KūrmP_2,9.17 //
eko devaḥ sarvabhūteṣu gūḍhaḥ / sarvavyāpī sarvabhūtāntarātmā /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10920368 (0.0):
tathāca 'eko devaḥsarvabhūteṣu gūḍhaḥ sarvavyāpī sarvabhūtāntarātmā /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10926268 (0.0):
2.1) ityānantaśruteḥ, 'eko devaḥ sarvabhūteṣu gūḍhaḥ sarvavyāpī
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10953128 (0.0):
'eko devaḥ sarvabhūteṣu gūḍhaḥ sarvavyāpī sarvabhūtāntarātmā'
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5898435 (0.0):
sa cānūdito bhedaḥ 'eko devaḥ sarvabhūteṣu gūḍhaḥ sarvavyāpī
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3255176 (0.0):
'eko devaḥ sarvabhūteṣu gūḍhaḥ sarvavyāpī sarvabhūtāntarātmā' (śve. 6.11)
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2985817 (0.0):
yathā 'eko devaḥ sarvabhūteṣu gūḍhaḥ sarvavyāpī sarvabhūtāntarātmā' (śve.
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8637689 (0.0):
eko devassarvabhūteṣu gūḍhaḥ sarvavyāpī sarvabhūtāntarātmā /"
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17714018 (0.0):
eko devaḥ sarva bhūteṣu gūḍhaḥ / sarva vyāpī sarva bhūtāntarātmā |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6826691 (0.0):
eko devaḥ sarvabhūteṣu gūḍhaḥ / sarvavyāpī sarvabhūtāntarātmā |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7269727 (0.0):
eko devaḥ sarva-bhūteṣu gūḍhaḥ / sarva-vyāpī sarva-bhūtāntarātmā |
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4144618 (0.0):
eko devaḥ sarvabhūteṣu gūḍhaḥ sarvavyāpī sarvabhūtāntarātmā"(śve.u.6 /"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184572 (0.0):
eko devo sarva-bhūteṣu gūḍhaḥ / sarva-vyāpī sarva-bhūtāntarātmā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23188845 (0.0):
ataḥ paramātmana eva sarva-vyāpakatvam | eko devaḥ sarva-bhūteṣu gūḍhaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13451965 (0.0):
māyāmathāruhya sa devadevaḥ // KūrmP_2,37.160 // / eko devaḥ sarvabhūteṣu gūḍho
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23858518 (0.0):
eko devaḥ sarvabhūteṣu gūḍhaḥ $ sarvavyāpī sarvabhūtāntarātmā &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26562871 (0.0):
eko devaḥ sarvabhūteṣu gūḍhaḥ sarvavyāpī sarvabhūtāntarātmā /
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2509090 (0.0):
eko devaḥ sarva-bhūteṣu gūḍhaḥ $ sarva-vyāpī sarva-bhūtāntarātmā &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23982862 (0.0):
eko devaḥ sarva-bhūteṣu gūḍhaḥ sarva-vyāpī sarva-bhūtāntarātmā /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25545486 (0.0):
sa cānūdito bhedaḥ 'eko devaḥ sarvabhūteṣu gūḍhaḥ sarvavyāpī / sarvabhūtāntarātmā'
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13275905 (0.016):
tathāca 'eko devaḥsarvabhūteṣu gūḍhaḥ sarvavyāpī sarvabhūtāntarātmā /
tamevaikaṃ ye 'nupaśyanti dhīrās / teṣāṃ śāntiḥ śāśvatī netareṣām // KūrmP_2,9.18 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13402070 (0.0):
tamātmasthaṃ ye 'nupaśyanti dhīrāsteṣāṃ śāntiḥ śāśvatī netareṣām //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2151369 (0.0):
tamātmasthaṃ ye 'nupaśyanti dhīrās % teṣāṃ śāntiḥ śāśvatī netareṣām //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19161448 (0.0):
tamātmasthaṃ ye 'nupaśyanti dhīrās teṣāṃ śāntiḥ śāśvatī netareṣām //
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23833348 (0.029):
prayacchatīty etat / tām ātmasthaṃ ye 'nupaśyanti dhīrās teṣāṃ śāntir / uparatiḥ śāśvatī nityā svātmabhūtaiva syān netareṣām anevaṃ vidhānām //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424230 (0.030):
steṣāṃ śāntiḥ śāśvatī netareṣām // KūrmP_2,5.31 //
Katha-Upanisad (kathop_u.htm.txt) 22382089 (0.033):
tam ātmasthaṃ ye 'nupaśyanti dhīrās teṣaṃ śāntiḥ śāśvatī netareṣām //
sarvānanaśirogrīvaḥ sarvabhūtaguhāśayaḥ /
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1382575 (0.0):
sarvānanaśirogrīvaḥ sarvabhūtaguhāśayaḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25378109 (0.0):
nāṇīyo 'sti na ca jyāyastena pūrṇamidaṃ jagat // ŚivP_7.1,6.19cd/ / sarvānanaśirogrīvaḥ sarvabhūtaguhāśayaḥ // ŚivP_7.1,6.20ab/
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23857494 (0.0):
sarvānanaśirogrīvaḥ $ sarvabhūtaguhāśayaḥ &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26561854 (0.0):
sarvānanaśirogrīvaḥ sarvabhūtaguhāśayaḥ / / sarvavyāpī sa bhagavāṃs tasmāt sarvagataḥ śivaḥ // SvetUp_3.11 //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2508030 (0.0):
sarvānana-śiro-grīvaḥ $ sarva-bhūta-guhāśayaḥ &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23981806 (0.0):
sarvānana-śiro-grīvaḥ sarva-bhūta-guhāśayaḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10795729 (0.049):
sarvānanaśirogrīva sarvabhūtaśivāya ca // RKS_34.83 //
sarvavyāpī ca bhagavān na tasmādanyadiṣyate // KūrmP_2,9.19 //
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1382575 (1.788):
sarvānanaśirogrīvaḥ sarvabhūtaguhāśayaḥ / / sarvavyāpī ca bhagavāṃs tasmāt sarvagataḥ śivaḥ //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23857495 (0.001):
sarvānanaśirogrīvaḥ $ sarvabhūtaguhāśayaḥ & / sarvavyāpī sa bhagavāṃs % tasmāt sarvagataḥ śivaḥ // SvetUp_3.11 //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26561855 (0.001):
sarvānanaśirogrīvaḥ sarvabhūtaguhāśayaḥ / / sarvavyāpī sa bhagavāṃs tasmāt sarvagataḥ śivaḥ // SvetUp_3.11 //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2508031 (0.001):
sarvānana-śiro-grīvaḥ $ sarva-bhūta-guhāśayaḥ & / sarva-vyāpī sa bhagavāṃs % tasmāt sarva-gataḥ śivaḥ // SvetUp_3.11 //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23981807 (0.001):
sarvānana-śiro-grīvaḥ sarva-bhūta-guhāśayaḥ / / sarva-vyāpī sa bhagavāṃs tasmāt sarva-gataḥ śivaḥ // SvetUp_3.11 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25378110 (0.036):
sarvānanaśirogrīvaḥ sarvabhūtaguhāśayaḥ // ŚivP_7.1,6.20ab/ / sarvavyāpī ca bhagavāṃstasmātsarvagataśśivaḥ // ŚivP_7.1,6.20cd/
ityetadaiśvaraṃ jñānamuktaṃ vo munipuṅgavāḥ /
gopanīyaṃ viśeṣeṇa yogināmapi durlabham // KūrmP_2,9.20 // / iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7066302 (0.0):
r jagāma kailāsagiriṃ girīśaḥ // KūrmP_1,24.92 // / iti śrīkūrmapūrāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge caturviśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422205 (0.0):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425899 (0.0):
sa buddhimān buddhimatītya tiṣṭhati // KūrmP_2,8.18 // / iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426483 (0.0):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13444693 (0.0):
vācikairmānasaiḥ pāpaiḥ kāyikaiśca vimucyate // KūrmP_2,31.111 // / iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ekatriśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425617 (0.014):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / saptamo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13428416 (0.016):
śrotavyaścātha mantavyo viśeṣād brāhmaṇaiḥ sadā // KūrmP_2,11.146 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425197 (0.016):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423265 (0.020):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424508 (0.020):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / pañcamo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423732 (0.021):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / caturtho 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422943 (0.023):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / dvitīyo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7044383 (0.029):
abuddhipūrvako viprā brāhmīṃ sṛṣṭiṃ nibodhata // KūrmP_1,4.65 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvaṃvibhāge caturtho
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7070727 (0.029):
sahaiva śiṣyapravarairvārāṇasyāṃ cacāra ha // KūrmP_1,29.78 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvaṃvibhāge ekonatriśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13449832 (0.030):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ṣaṭtriśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452572 (0.030):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge aṣṭātriśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453960 (0.030):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ekonacatvāriśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13445527 (0.030):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge dvātriśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13436981 (0.030):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ekaviśo 'dhyāya
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438317 (0.030):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge dvāviśo 'dhyāyaḥ
navamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca / aliṅgamekamavyaktaṃ liṅgaṃ brahmeti niścitam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425618 (0.015):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / saptamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426484 (0.015):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / daśamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425198 (0.016):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422207 (0.020):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / prathamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423267 (0.020):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / tṛtīyo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424510 (0.021):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / pañcamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422945 (0.024):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / dvitīyo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13428416 (0.056):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / ekādaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425899 (0.058):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
svayañjyotiḥ paraṃ tattvaṃ pare vyomni vyavasthitam // KūrmP_2,10.1 //
avyaktaṃ kāraṇaṃ yattadakṣaraṃ paramaṃ padam /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7041292 (0.048):
kāryaṃ jagadathāvyaktaṃ kāraṇaṃ śuddhamakṣaram // KūrmP_1,1.93 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17804955 (0.057):
adhiyajñaṃ sa guṇaṃ nirguṇaṃ vā paramam akṣaraṃ brahma na tv adhyātmādikaṃ
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13097692 (0.057):
adhiyajñaṃ sa-guṇaṃ nirguṇaṃ vā paramam akṣaraṃ brahma na tv adhyātmādikaṃ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 629553 (0.057):
so 'si brahmavidāṃ mūrtis $ tad etat paramaṃ padam / HV_App.I,31.2493 / / yad avyaktaṃ paraṃ brahma $ yac ca jñātā vayaṃ purā // HV_App.I,31.2494 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22115110 (0.057):
so 'si brahmavidāṃ mūrtis tad etat paramaṃ padam / HV_App.I,31.2493 / / yad avyaktaṃ paraṃ brahma yac ca jñātā vayaṃ purā // HV_App.I,31.2494 //
nirguṇaṃ śuddhavijñānaṃ tad vai paśyanti sūrayaḥ // KūrmP_2,10.2 //
tanniṣṭhāḥ śāntasaṃkalpā nityaṃ tadbhāvabhāvitāḥ /
paśyanti tat paraṃ brahma yattalliṅgamiti śrutiḥ // KūrmP_2,10.3 //
anyathā nahi māṃ draṣṭuṃ śakyaṃ vai munipuṅgavāḥ /
nahi tad vidyate jñānaṃ yatastajjñāyate param // KūrmP_2,10.4 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425175 (0.049):
paramātmā paraṃ brahma matto hyanyanna vidyate // KūrmP_2,6.51 // / ityetat paramaṃ jñānaṃ yuṣmākaṃ kathitaṃ mayā /
etattatparamaṃ jñānaṃ kevalaṃ kavayo viduḥ / / ajñānamitarat sarvaṃ yasmānmāyāmayaṃ jagat // KūrmP_2,10.5 //
yajjñānaṃ nirmalaṃ sūkṣmaṃ nirvikalpaṃ yadavyayam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422713 (0.0):
ajñānenāvṛtaṃ loko vijñānaṃ tena muhyati // KūrmP_2,2.38 // / tajjñānaṃ nirmalaṃ sūkṣmaṃ nirvikalpaṃ yadavyayam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15336710 (0.059):
tajjñānaṃ bhrāntirahitam % ityanye neti cāpare // LiP_1,75.3 // / yajjñānaṃ nirmalaṃ śuddhaṃ $ nirvikalpaṃ nirāśrayam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7230475 (0.059):
tajjñānaṃ bhrāntirahitam ityanye neti cāpare // LiP_1,75.3 // / yajjñānaṃ nirmalaṃ śuddhaṃ nirvikalpaṃ nirāśrayam /
mamātmāsau tadevemiti prāhurvipaścitaḥ // KūrmP_2,10.6 //
ye 'pyanekaṃ prapaśyanti te 'pi paśyanti tatparam /
āśritāḥ paramāṃ niṣṭhāṃ buddhvaikaṃ tattvamavyayam // KūrmP_2,10.7 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13443275 (0.057):
procuḥ praṇamya lokādiṃ kimekaṃ tattvamavyayam // KūrmP_2,31.3 // / sa māyayā maheśasya mohito lokasaṃbhavaḥ /
ye punaḥ paramaṃ tattvamekaṃ vānekamīśvaram /
bhaktyā māṃ saṃprapaśyanti vijñeyāste tadātmakāḥ // KūrmP_2,10.8 //
sākṣādeva prapaśyanti svātmānaṃ parameśvaram / / nityānandaṃ nirvikalpaṃ satyarūpamiti sthitiḥ // KūrmP_2,10.9 //
bhajante paramānandaṃ sarvagaṃ yattadātmakam /
svātmanyavasthitāḥ śāntāḥ pare 'vyakte parasya tu // KūrmP_2,10.10 //
eṣā vimuktiḥ paramā mama sāyujyamuttamam / / nirvāṇaṃ brahmaṇā caikyaṃ kaivalyaṃ kavayo viduḥ // KūrmP_2,10.11 //
tasmādanādimadhyāntaṃ vastvekaṃ paramaṃ śivam /
sa īśvaro mahādevastaṃ vijñāya vimucyate // KūrmP_2,10.12 // / na tatra sūryaḥ pravibhātīha candro
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13442809 (0.054):
sa devastu mahādevo naitad vijñāya badhyate // KūrmP_2,29.43 //
na nakṣatrāṇi tapano nota vidyut /
tadbhāsedamakhilaṃ bhāti nityaṃ / tannityabhāsamacalaṃ sadvibhāti // KūrmP_2,10.13 //
nityoditaṃ saṃvidā nirvikalpaṃ / śuddhaṃ bṛhantaṃ paramaṃ yadvibhāti /
atrāntaraṃ brahmavido 'tha nityaṃ
paśyanti tattvamacalaṃ yat sa īśaḥ // KūrmP_2,10.14 //
nityānandamamṛtaṃ satyarūpaṃ / śuddhaṃ vadanti puruṣaṃ sarvavedāḥ /
tadevedamiti praṇaveneśitāraṃ / dhāyāyanti vedārthaviniścitārthāḥ // KūrmP_2,10.15 //
na bhūmirāpo na mano na vahniḥ
Kaivalya-Upanisad (kaivup_u.htm.txt) 21863521 (0.042):
na puṇyapāpe mama nāsti nāśo na janma dehendriyabuddhir asti ||22|| / na bhūmir āpo na ca vahnir asti na cānilo me 'sti na cāmbaraṃ ca |
prāṇo 'nilo gaganaṃ nota buddhiḥ /
na cetano 'nyat paramākāśamadhye
vibhāti devaḥ śiva eva kevalaḥ // KūrmP_2,10.16 // / ityetaduktaṃ paramaṃ rahasyaṃ
jñānāmṛtaṃ sarvavedeṣu gūḍham / / jānāti yogī vijane 'tha deśe
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6797333 (0.055):
maheśvara uvāca / / jñānāmṛtaṃ paraṃ guhyaṃ rahasyamṛṣisattama /
yuñjīta yogaṃ prayato hyajasram // KūrmP_2,10.17 // / itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422205 (0.0):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425899 (0.0):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7068864 (1.788):
dvāpare vyākulībhūtvā praṇaśyati kalau yuge // KūrmP_1,27.57 // / itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge saptaviṃśo
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7076856 (1.788):
tāmasī śāṃbhavī mūrtiḥ kālo lokaprakālanaḥ // KūrmP_1,42.29 // / itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge dvicatvāriṃśo
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7077823 (1.788):
jaṭharādyāḥ sthitā meroścaturdikṣu maharṣayaḥ // KūrmP_1,44.40 // / itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge catuścatvāriṃśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13429257 (1.788):
śucau deśe samāsīno bhuktvā ca dvirupaspṛśet // KūrmP_2,12.64 // / itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge dvādaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13447546 (1.788):
samāśvāsya munīn sūtaṃ jagāma ca yathāgatam // KūrmP_2,33.153 // / itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge trayastriśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13449828 (1.788):
tatra sannihitā gaṅgātīrthānyāyatanāni ca // KūrmP_2,36.57 // / itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ṣaṭtriśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13428416 (0.013):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / ekādaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426204 (0.014):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425616 (0.015):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / saptamo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424508 (0.019):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / pañcamo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423732 (0.019):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / caturtho 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423265 (0.019):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425196 (0.020):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13429895 (0.021):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge trayodaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13431070 (0.021):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge caturdaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13431652 (0.021):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433056 (0.021):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433614 (0.021):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge saptadaśo 'dhyāyaḥ
daśamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi yogaṃ paramadurlabham /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426206 (0.015):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / navamo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425620 (0.016):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / saptamo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424510 (0.020):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / pañcamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423268 (0.020):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / tṛtīyo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425198 (0.021):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422207 (0.021):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / prathamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422945 (0.023):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / dvitīyo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350640 (0.038):
sūta uvāca / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi $ yogaṃ paramadurlabham &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244405 (0.038):
sūta uvāca / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi yogaṃ paramadurlabham /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13428416 (0.052):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / ekādaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425900 (0.056):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143740 (0.060):
saptamo 'dhyāyaḥ / saptamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi svapnādhyāyaṃ śacīpate /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423733 (0.062):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / caturtho 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3153547 (0.063):
caturdaśo 'dhyāyaḥ / caturdaśo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi carupākavidhiṃ param /
yenātmānaṃ prapaśyanti bhānumantamiveśvaram // KūrmP_2,11.1 //
yogāgnirdahati kṣipramaśeṣaṃ pāpapañjaram /
prasannaṃ jāyate jñānaṃ sākṣānnirvāṇasiddhidam // KūrmP_2,11.2 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29014170 (0.038):
sākṣādvai yoganidrayā LiP_1,46.6d / sākṣānnirvāṇasiddhidam LiP_1,81.34d
yogātsaṃjāyate jñānaṃ jñānād yogaḥ pravartate /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422741 (0.0):
sarvavedāntasāraṃ hi yogastatraikacittatā // KūrmP_2,2.40 // / yogāt saṃjāyate jñānaṃ jñānād yogaḥ pravartate /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25405740 (0.037):
vairāgyājjāyate jñānaṃ jñānādyogaḥ pravartate // ŚivP_7.2,10.36ab/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15283202 (0.040):
prasādājjāyate jñānaṃ $ jñānādyogaḥ pravartate &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7177235 (0.040):
prasādājjāyate jñānaṃ jñānādyogaḥ pravartate /
yogajñānābhiyuktasya prasīdati maheśvaraḥ // KūrmP_2,11.3 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422742 (0.0):
yogāt saṃjāyate jñānaṃ jñānād yogaḥ pravartate / / yogajñānābhiyuktasya nāvāpyaṃ vidyate kvacit // KūrmP_2,2.41 //
ekakālaṃ dvikālaṃ vā trikālaṃ nityameva vā /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12732722 (5.960):
dhvajasyāropaṇaṃ yāvattāvannityaṃ samāhitaḥ // BhS_24.148 // / trikālaṃ vā dvikālaṃ vāpyekakālamathāpi vā /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21099594 (5.960):
eka kālaṃ dvikālaṃ vā tri kālaṃ pūjayed dharim |
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 710461 (5.960):
**HV_App.I,44.59**14:1 / / ekakālaṃ dvikālaṃ vā $ trikālaṃ vāpi yaḥ paṭhet //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22196009 (5.960):
imāṃ ca saṃhitāṃ ceti sarvaśāstramayīṃ tathā / **HV_App.I,44.59**14:1 / ekakālaṃ dvikālaṃ vā trikālaṃ vāpi yaḥ paṭhet //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934378 (5.960):
eka kālaṃ dvi kālaṃ vā tri kālaṃ pūjayed dharim |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25292032 (5.960):
pūjā phalam āha / eka kālaṃ dvikālaṃ vā tri kālaṃ ceti goṣṭhagam |
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25292070 (5.960):
goṣṭhagaṃ vraja gaṃ kṛṣṇaṃ pratyahaṃ eka kālaṃ dvikālaṃ tri kālaṃ pūjayet
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457061 (5.960):
(31) vartate. bhaktito yaḥ paṭhed daṇḍakaṃ ekakālaṃ dvikālaṃ trikālaṃ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13404838 (5.960):
sadā ca vāyubhakṣaśca sakṛdyo 'bhyarcayecchivam // LiP_2,21.80 // / ekakālaṃ dvikālaṃ vā trikālaṃ nityameva vā /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885736 (5.960):
purāṇair ṛṣibhiḥ proktaṃ sarvaśāstreṣvanuttamam // RKV_177.6 // / ekakālaṃ dvikālaṃ vā trikālaṃ cāpi yaḥ sadā /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25418243 (5.960):
tasmānnityaṃ śivaṃ bhaktyā sūktamantreṇa pūjayet // ŚivP_7.2,26.12ab/ / ekakālaṃ dvikālaṃ vā trikālaṃ nityameva vā // ŚivP_7.2,26.12cd/
Sivamahimnastava (sivmstau.htm.txt) 9510731 (5.960):
ekakālaṃ dvikālaṃ vā trikālaṃ yaḥ paṭhen naraḥ |
Sivamahimnastava (sivmstxu.htm.txt) 27448869 (5.960):
ekakālam+dvikālam+vā trikālam+yas+paṭhet+naras+ |
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12723145 (0.016):
ṣaṭkālaṃ vā trikālaṃ vā dvikālaṃ kālameva vā // BhS_18.253 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12751900 (0.016):
ṣaṭkālaṃ vā trikālaṃ vā dvikālaṃ kālameva vā /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16179257 (0.020):
ekakāryāntaragatāv HV_51.4a / ekakālaṃ dvikālaṃ vā **HV_App.I,44.59**14:2a
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12732614 (0.028):
trikālaṃ vā dvikālaṃ vā eka kālamadhāpi vā /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19220190 (0.034):
(31) vartate. bhaktito yaḥ paṭhed daṇḍakaṃ ekakālaṃ dvikālaṃ trikālaṃ / (32) śuciḥ saṃsmared yaḥ sadā mānavaḥ so'pi śastrāgnicaurārṇave
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27402647 (0.040):
trikālaṃ ekakālaṃ vā NsP_25.16c / trikālaṃ trayam ārādhya NsP_24.25a
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18905817 (0.053):
dattvā śaktyā nṛpaśreṣṭha svargaloke mahīyate // RKV_221.26 // / trikālam ekakālaṃ vā yo bhaktyā pūjayecchivam /
ye yuñjantīha madyogaṃ te vijñeyā maheśvarāḥ // KūrmP_2,11.4 //
yogastu dvividho jñeyo hyabhāvaḥ prathamo mataḥ /
aparastu mahāyogaḥ sarvayogottamottamaḥ // KūrmP_2,11.5 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6799521 (0.054):
brahmātmanoryadaikatvaṃ sa yogaścottamottamaḥ /
śūnyaṃ sarvanirābhāsaṃ svarūpaṃ yatra cintyate / / abhāvayogaḥ sa prokto yenātmānaṃ prapaśyati // KūrmP_2,11.6 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13421106 (0.008):
vilināvayavaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_2,55.13 // / śūnyaṃ sarvaṃ nirābhāsaṃ svarūpaṃ yatra cintyate /
yatra paśyati cātmānaṃ nityānandaṃ nirañjanam / / mayaikyaṃ sa mahāyogo bhāṣitaḥ parameśvaraḥ // KūrmP_2,11.7 //
ye cānye yogināṃ yogāḥ śrūyante granthavistare /
sarve te brahmayogasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // KūrmP_2,11.8 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21077172 (0.034):
ekasya dhyāna yogasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // Hbhv_5.242 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21369216 (0.034):
sakṛddhyānasya yogasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // Āk_1,20.161 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28927858 (0.053):
kalāṃ nārhati ṣoḍaśīm LiP_1,67.24b / kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm LiP_1,85.118b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26790520 (0.059):
tāni śrīpuruṣākhyasya % kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // BrP_69.11 // / yathā sarveśvaro viṣṇuḥ $ sarvalokottamottamaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11061834 (0.059):
tāni śrīpuruṣākhyasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // BrP_69.11 // / yathā sarveśvaro viṣṇuḥ sarvalokottamottamaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18849828 (0.063):
śivaliṅgārcanasyeha kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // RKV_84.42 //
yatra sākṣāt prapaśyanti vimuktā viśvamīśvaram / / sarveṣāmeva yogānāṃ sa yogaḥ paramo mataḥ // KūrmP_2,11.9 //
sahasraśo 'tha śataśo ye ceśvarabahiṣkṛtāḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25395761 (0.050):
tatsaṃtatīyā guravaḥ śataśo 'tha sahasraśaḥ // ŚivP_7.1,32.16cd/ / tatroktaḥ paramo dharmaścaryādyātmā caturvidhaḥ // ŚivP_7.1,32.17ab/
na te paśyanti māmekaṃ yogino yatamānasāḥ // KūrmP_2,11.10 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 570407 (0.064):
yat tu paśyanti satataṃ $ yogino yatacetasaḥ / HV_App.I,27.93 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22055963 (0.064):
yat tu paśyanti satataṃ yogino yatacetasaḥ / HV_App.I,27.93 /
prāṇāyāmastathā dhyānaṃ pratyāhāro 'tha dhāraṇā / / samādhiśca muniśreṣṭhā yamo niyama āsanam // KūrmP_2,11.11 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25429379 (0.020):
yamaśca niyamaścaiva svastikādyaṃ tathāsanam // ŚivP_7.2,37.14cd/ / prāṇāyāmaḥ pratyāhāro dhāraṇā dhyānameva ca // ŚivP_7.2,37.15ab/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6799096 (0.026):
prāṇāyāmo japaścaiva pratyāhāro 'tha dhāraṇā / / dhyānaṃ samādhirityete ṣaḍ yogasya prasādhakāḥ // GarP_1,235.22 //
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1au.htm.txt) 17045979 (0.033):
āsanaṃ prāṇa-saṃyāmaḥ $ pratyāhāro'tha dhāraṇā & / dhyānaṃ samādhir etāni % yogāṅgāni bhavanti ṣaṭ // GorS(1)_4 //
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1pu.htm.txt) 13718128 (0.033):
āsanaṃ prāṇa-saṃyāmaḥ pratyāhāro'tha dhāraṇā / / dhyānaṃ samādhir etāni yogāṅgāni bhavanti ṣaṭ // GorS(1)_4 //
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13621957 (0.033):
āsanaṃ prāṇa-saṃyāmaḥ $ pratyāhāro'tha dhāraṇā & / dhyānaṃ samādhir etāni % yogāṅgāni bhavanti ṣaṭ // GorS(2)_7 (=1|4) //
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2pu.htm.txt) 23898899 (0.033):
āsanaṃ prāṇa-saṃyāmaḥ pratyāhāro'tha dhāraṇā / / dhyānaṃ samādhir etāni yogāṅgāni bhavanti ṣaṭ // GorS(2)_7 (=1|4) //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4747241 (0.034):
372 āsanaprāṇāyāmapratyāhārāḥ 318 / 373 dhyānaṃ 320 / 374 dhāraṇā 324 / 375 samādhiḥ 326
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15857095 (0.037):
yamāśca niyamāścaiva āsanāni ca sattama / / prāṇāyāmaḥ pratyāhāro dhāraṇā dhyānameva ca // NarP_1,33.73 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21367782 (0.046):
āsanaṃ prāṇaniyamaḥ pratyāhāraśca dhāraṇā // Āk_1,20.48 // / dhyānaṃ samādhiḥ ṣoḍhā syuryogāṅgāni krameṇa ca /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12903040 (0.051):
MSS_5527 1 āsanaṃ prāṇasaṃrodhaḥ pratyāhāraśca dhāraṇā / / MSS_5527 2 dhyānaṃ samādhiretāni yogāṅgāni smṛtāni ṣaṭ //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12865081 (0.057):
MSS_3591 1 aṣṭāvaṅgāni yogasya yamo niyama āsanam / / MSS_3591 2 prāṇāyāmaḥ pratyāhāro dhāraṇā dhyānatanmayaḥ //
mayyekacittatāyogo vṛttyantaranirodhataḥ /
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7164344 (0.064):
yogaścittavṛttinirodhaḥ / / iti, tāstu / pramāṇasaṃśayaviparyayasvapnasmṛtayaḥ /
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22271655 (0.064):
tatra kiṃcit saṃprajñāyata ity asaṃprajñātaḥ. dvividhaḥ sa yogaś / cittavṛttinirodha iti. 1.2 / tadavasthe cetasi viṣayābhāvād buddhibodhātmā puruṣaḥ kiṃsvabhāva iti ---
tatsādhanānyaṣṭadhā tu yuṣmākaṃ kathitāni tu // KūrmP_2,11.12 //
ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryāparigrahau / / yamāḥ saṃkṣepataḥ proktāścittaśuddhipradā nṛṇām // KūrmP_2,11.13 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4825828 (0.0):
ekadaṇḍī tridaṇḍī vā(3) yogī mucyate bandhanāt /AP_161.019ab/ / ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryāparigrahau //AP_161.019cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4911588 (0.0):
cittavṛttirnirodhaś ca jīvabrahmātmanoḥ paraḥ /AP_371.002ab/ / ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryāparigrahau //AP_371.002cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4916908 (0.0):
jñātvā brahmātmanoryogaṃ yamādyair brahma sadbhavet //AP_381.030cd/ / ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryāparigrahau /AP_381.031ab/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6794665 (0.0):
kartavyānāñca nityānāṃ kṣayantvakaraṇāttathā // GarP_1,226.11 // / ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryāparigrahau /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15857118 (0.016):
eṣāṃ saṃkṣepato vakṣye lakṣaṇāni munīśvara // NarP_1,33.74 // / ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryāparigrahau /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15858645 (0.016):
vidyudvilolaṃ viprendra bhaghaja tasmājjanārdanam // NarP_1,34.19 // / ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryāparigrahau /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1139495 (0.018):
muktibhāg upajāyate__Vdha_100.001 / ahiṃsā satyam asteyaṃ__Vdha_100.002 / brahmacaryāparigrahau__Vdha_100.002
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25429421 (0.023):
yogaśāstreṣvapi tathā purāṇeṣvapi keṣu ca // ŚivP_7.2,37.18ab/ / ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryāparigrahaḥ // ŚivP_7.2,37.18cd/
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13442162 (0.027):
vedamevābhyasennityaṃ sa yāti paramāṃ gatim // KūrmP_2,28.25 // / ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryaṃ tapaḥ param /
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19192296 (0.031):
atha brahmayajñanirṇayaḥ | / ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryāparigrahau /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856540 (0.034):
tasmātsarvagataṃ viṣṇuṃ pūjayedbhaktisaṃyutaḥ // NarP_1,33.34 // / ahiṃsā satyamakrodho brahmacaryāparigrahau /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23178191 (0.035):
ahiṃsāsatyāsteyabrahmacaryāparigrahā yamāḥ
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21051351 (0.035):
ahiṃsāsatyāsteyabrahmacaryāparigrahā yamāḥ || YS_2.30 ||
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22277929 (0.035):
ahiṃsāsatyāsteyabrahmacaryāparigrahā yamāḥ || YS_2.30 ||
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2451291 (0.041):
ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryamaparigraha / iti yamaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15344191 (0.042):
somalokamanuprāpya % somena saha modate // LiP_1,83.51 // / ahiṃsā satyamasteyaṃ $ brahmacaryaṃ kṣamā dayā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7237957 (0.042):
somalokamanuprāpya somena saha modate // LiP_1,83.51 // / ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryaṃ kṣamā dayā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12874501 (0.046):
MSS_4088 2 pañcasveteṣu vākyeṣu sarve dharmāḥ pratiṣṭhitāḥ // / MSS_4089 1 ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryaparigrahaḥ /
Svatmarama: Hathayogapradipika (hathyopu.htm.txt) 3372057 (0.048):
atha yama-niyamāḥ / ahiṃsā satyam asteyaṃ brahmacaryaṃ kṣamā dhṛtiḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28919447 (0.050):
ahiṃsāyāpralobhāya LiP_1,21.33a / ahiṃsā satyamasteyaṃ LiP_1,83.52a / ahiṃsā sanmatiḥ kṣamā LiP_1,16.29d
karmaṇā manasā vācā sarvabhūteṣu sarvadā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800377 (1.788):
samādhiriti cāṣṭāṅgo yoga ukto vimuktaye / / karmaṇā manasā vācā sarvabhūteṣu sarvadā // GarP_1,238.2 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12971192 (1.788):
MSS_8916A 1 karmaṇā manasā vācā sarvabhūteṣu sarvadā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4916475 (0.043):
karmaṇā manasā vācā sarvāvasthāsu sarvadā //AP_380.057cd/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800425 (0.043):
karmaṇā manasā vācā sarvāvasthāsu sarvadā /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15324587 (0.044):
yadā na kurute bhāvaṃ % sarvabhūteṣu pāpakam // LiP_1,67.18 // / karmaṇā manasā vācā $ brahma sampadyate tadā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7218353 (0.044):
yadā na kurute bhāvaṃ sarvabhūteṣu pāpakam // LiP_1,67.18 // / karmaṇā manasā vācā brahma sampadyate tadā /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15339551 (0.046):
tasmāttu parihartavyā $ hiṃsā sarvatra sarvadā & / manasā karmaṇā vācā % sarvadāhiṃsakaṃ naram // LiP_1,78.8 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7233316 (0.046):
tasmāttu parihartavyā hiṃsā sarvatra sarvadā / / manasā karmaṇā vācā sarvadāhiṃsakaṃ naram // LiP_1,78.8 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426721 (0.047):
steyaṃ tasyānācaraṇādasteyaṃ dharmasādhanam // KūrmP_2,11.17 // / karmaṇā manasā vācā sarvāvasthāsu sarvadā /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4622498 (0.049):
yadā na kurute bhāvaṃ sarvabhūteṣvamaṅgalam / / karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā // BndP_2,68.99 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20767953 (0.050):
13,134.057d@015_3913 yadā bhāvaṃ na kurute sarvabhūteṣu pāpakam / 13,134.057d@015_3914 karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10262026 (0.050):
12,026.036d@004_0029 yadā na bhāvaṃ kurute sarvabhūteṣu pāpakam / 12,026.036d@004_0030 karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10336357 (0.050):
12,168.044a yadā na kurute dhīraḥ sarvabhūteṣu pāpakam / 12,168.044c karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10380170 (0.050):
12,243.006a yadā na kurute bhāvaṃ sarvabhūteṣu pāpakam / 12,243.006c karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10383646 (0.050):
12,254.017a yadā na kurute bhāvaṃ sarvabhūteṣu pāpakam / 12,254.017c karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10427527 (0.050):
12,313.034a yadā bhāvaṃ na kurute sarvabhūteṣu pāpakam / 12,313.034c karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12752474 (0.050):
bhāvaṃ na kurute yastu sarvabhūteṣu pāpakam / / karmaṇā manasā vācā sa tu bhāgavatassmṛtaḥ // BhS_30.144 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26741786 (0.050):
yadā bhāvaṃ na kurute $ sarvabhūteṣu pāpakam & / karmaṇā manasā vācā % brahma saṃpadyate tadā // BrP_12.42 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013118 (0.050):
yadā bhāvaṃ na kurute sarvabhūteṣu pāpakam / / karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā // BrP_12.42 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4352630 (0.050):
yadā bhāvaṃ na kurute sarvabhūteṣu pāpakam / / karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā // HV_22.39 //
akleśajananaṃ proktaṃ tvahiṃsā paramarṣibhiḥ // KūrmP_2,11.14 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12971198 (1.192):
MSS_8916A 1 karmaṇā manasā vācā sarvabhūteṣu sarvadā / / MSS_8916A 2 akleśajananaṃ proktaṃ tvahiṃsā paramarṣibhiḥ //
ahiṃsāyāḥ paro dharmo nāstyahiṃsā paraṃ sukham /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800387 (0.040):
hiṃsāvirāmako dharmo hyāhiṃsā paramaṃ sukham / / vidhinā yā bhaveddhiṃsā sā tvahiṃsā prakīrtitā // GarP_1,238.3 //
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17693854 (0.050):
tadvākyād dharmasajjñānavijñaptirbhavatīti ca / / dharmo 'hiṃsāparo nānyo jñānaṃ pudgaladarśanam // MAnuv_3,3.128 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 487476 (0.054):
dharmajñānasvarūpe 'pi vipratipattiṃ darśayati dharma iti // / dharmo 'hiṃsāparo nānyo jñānaṃ pudgaladarśanam // MAnuv_3,3.128cd //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12874411 (0.060):
MSS_4083 1 ahiṃsā paramo dharmas tathāhiṃsā paro damaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20750894 (0.060):
13,134.057d@015_1026 ahiṃsā paramo dharmaḥ ahiṃsā paramaṃ sukham
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20785974 (0.061):
13,150.009d@020_0406 nāsty ahiṃsāparaṃ dānaṃ nāsty ahiṃsāparo damaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20730935 (0.063):
13,117.037a ahiṃsā paramo dharmas tathāhiṃsā paro damaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12772436 (0.063):
tena tena śarīraṇa tattatphalamupāśnute // BhS_36.452 // / ahiṃsā paramo dharmastathāhiṃsā paro damaḥ /
vidhinā yā bhaveddhiṃsā tvahiṃsaiva prakīrtitā // KūrmP_2,11.15 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800391 (0.0):
hiṃsāvirāmako dharmo hyāhiṃsā paramaṃ sukham / / vidhinā yā bhaveddhiṃsā sā tvahiṃsā prakīrtitā // GarP_1,238.3 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284060 (0.063):
vidhinā yādṛśī hiṃsā % sā tvahiṃsā iti smṛtā // LiP_1,8.20 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178090 (0.063):
vidhinā yādṛśī hiṃsā sā tvahiṃsā iti smṛtā // LiP_1,8.20 //
satyena sarvamāpnoti satye sarvaṃ pratiṣṭhitam /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10382347 (0.050):
12,251.010c satyena vidhṛtaṃ sarvaṃ sarvaṃ satye pratiṣṭhitam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20785816 (0.054):
13,150.009d@020_0380 satye pratiṣṭhitaṃ jñānaṃ sarvaṃ satye pratiṣṭhitam / 13,150.009d@020_0381 satyena devās tuṣyanti satyena pitaras tathā
yathārthakathanācāraḥ satyaṃ proktaṃ dvijātibhiḥ // KūrmP_2,11.16 //
paradravyāpaharaṇaṃ cauryād vātha balena vā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800416 (0.0):
priyaṃ ca nānṛtaṃ brūyādeṣa dharmaḥ sanātanaḥ // GarP_1,238.4 // / yaccadravyāpaharaṇaṃ cauryādvātha balena vā /
steyaṃ tasyānācaraṇādasteyaṃ dharmasādhanam // KūrmP_2,11.17 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800421 (0.0):
yaccadravyāpaharaṇaṃ cauryādvātha balena vā / / steyaṃ tasyānācaraṇamasteyaṃ dharmasādhanam // GarP_1,238.5 //
karmaṇā manasā vācā sarvāvasthāsu sarvadā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4916476 (0.0):
svakarmaṇā tamabhyarcya viṣṇuṃ siddhiñca vindati /AP_380.057ab/ / karmaṇā manasā vācā sarvāvasthāsu sarvadā //AP_380.057cd/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800427 (0.0):
steyaṃ tasyānācaraṇamasteyaṃ dharmasādhanam // GarP_1,238.5 // / karmaṇā manasā vācā sarvāvasthāsu sarvadā /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15339552 (0.043):
tasmāttu parihartavyā $ hiṃsā sarvatra sarvadā & / manasā karmaṇā vācā % sarvadāhiṃsakaṃ naram // LiP_1,78.8 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7233317 (0.043):
tasmāttu parihartavyā hiṃsā sarvatra sarvadā / / manasā karmaṇā vācā sarvadāhiṃsakaṃ naram // LiP_1,78.8 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800376 (0.043):
karmaṇā manasā vācā sarvabhūteṣu sarvadā // GarP_1,238.2 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426667 (0.043):
yamāḥ saṃkṣepataḥ proktāścittaśuddhipradā nṛṇām // KūrmP_2,11.13 // / karmaṇā manasā vācā sarvabhūteṣu sarvadā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12971189 (0.043):
MSS_8916A 1 karmaṇā manasā vācā sarvabhūteṣu sarvadā /
sarvatra maithunatyāgaṃ brahmacaryaṃ pracakṣate // KūrmP_2,11.18 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800433 (0.0):
karmaṇā manasā vācā sarvāvasthāsu sarvadā / / sarvatra maithunatyāgaṃ brahmacaryaṃ pracakṣate // GarP_1,238.6 //
dravyāṇāmapyanādānamāpadyapi yathecchayā / / aparigraha ityāhustaṃ prayatnena pālayet // KūrmP_2,11.19 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800438 (0.035):
sarvatra maithunatyāgaṃ brahmacaryaṃ pracakṣate // GarP_1,238.6 // / dravyāṇāmapyanādānamāpatsvapi tathecchayā /
tapaḥ svādhyāyasaṃtoṣāḥ śaucamīśvarapūjanam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15857278 (0.039):
tapaḥsvādhyāyasaṃtoṣāḥ śaucaṃ ca haripūjanam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4825834 (0.050):
yamāḥ pañcātha niyamāḥ śaucaṃ santoṣaṇantapaḥ /AP_161.020ab/ / svādhyāyeśvarapūjā ca padmakādyāsanaṃ yateḥ(4) //AP_161.020cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4916914 (0.064):
yamāś ca niyamāḥ pañca śaucaṃ santoṣasattapaḥ //AP_381.031cd/ / svādhyāyeśvarapūjā ca āsanaṃ padmakādikaṃ /AP_381.032ab/
samāsānniyamāḥ proktā yogasiddhipradāyinaḥ // KūrmP_2,11.20 //
upavāsaparākādikṛcchracāndrāyaṇādibhiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583494 (0.005):
vedoktena prakāreṇa kṛcchracāndrāyaṇādibhiḥ / / śarīraśoṣaṇaṃ yattattapa ityucyate budhaiḥ //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800466 (0.025):
manasaścaindriyāṇāṃ ca aikāgryaṃ paramaṃ tapaḥ / / śarīraśoṣaṇaṃ vāpi kṛcchracāndrāyaṇādibhiḥ // GarP_1,238.9 //
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7378553 (0.058):
syāt (chāndogyopaniṣad 5 |24 |1) iti śruteḥ | tapaḥ kṛcchracāndrāyaṇādi / śarīraśoṣaṇarūpam |"
śarīraśoṣaṇaṃ prāhustāpasāstapa uttamam // KūrmP_2,11.21 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583493 (0.036):
vedoktena prakāreṇa kṛcchracāndrāyaṇādibhiḥ / / śarīraśoṣaṇaṃ yattattapa ityucyate budhaiḥ //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800466 (0.051):
manasaścaindriyāṇāṃ ca aikāgryaṃ paramaṃ tapaḥ / / śarīraśoṣaṇaṃ vāpi kṛcchracāndrāyaṇādibhiḥ // GarP_1,238.9 //
vedāntaśatarudrīyapraṇavādijapaṃ budhāḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800474 (0.029):
śarīraśoṣaṇaṃ vāpi kṛcchracāndrāyaṇādibhiḥ // GarP_1,238.9 // / vedāntaśatarudrīyapraṇavādijapa budhāḥ /
sattvaśuddhikaraṃ puṃsāṃ svādhyāyaṃ paricakṣate // KūrmP_2,11.22 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800479 (0.0):
vedāntaśatarudrīyapraṇavādijapa budhāḥ / / sattvaśuddhikaraṃ puṃsāṃ svādhyāyaṃ paricakṣate // GarP_1,238.10 //
svādhyāyasya trayo bhedā vācikopāṃśumānasāḥ /
uttarottaravaiśiṣṭyaṃ prāhurvedārthavedinaḥ // KūrmP_2,11.23 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7044168 (0.019):
tṛtīyaṃ bhagavadrūpaṃ prāhurvedārthavedinaḥ // KūrmP_1,4.49 //
yaḥ śabdabodhajananaḥ pareṣāṃ śṛṇvatāṃ sphuṭam /
svādhyāyo vācikaḥ prokta upāṃśoratha lakṣaṇam // KūrmP_2,11.24 //
oṣṭhayoḥ spandamātreṇa parasyāśabdabodhakaḥ /
upāṃśureṣa nirdiṣṭaḥ sāhasro vācikājjapaḥ // KūrmP_2,11.25 //
yatpadākṣarasaṅgatyā parispandanavarjitam /
cintanaṃ sarvaśabdānāṃ mānasaṃ taṃ japaṃ viduḥ // KūrmP_2,11.26 //
yadṛcchālābhato nityamalaṃ puṃso bhavediti /
yā dhīstāmṛṣayaḥ prāhuḥ saṃtoṣaṃ sukhalakṣaṇam // KūrmP_2,11.27 //
bāhyamābhyantaraṃ śaucaṃ dvidhā proktaṃ dvijottamāḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6785968 (0.049):
śaucaṃ tu dvividhaṃ proktaṃ bāhyamābhyantaraṃ tathā // GarP_1,213.37 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28974370 (0.061):
bāhyamābhyantaraṃ dvijāḥ LiP_1,75.19b / bāhyamābhyantaraṃ proktaṃ LiP_1,8.31c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284200 (0.062):
bāhyamābhyantaraṃ proktaṃ % śaucamābhyantaraṃ varam // LiP_1,8.31 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178230 (0.062):
bāhyamābhyantaraṃ proktaṃ śaucamābhyantaraṃ varam // LiP_1,8.31 //
mṛjjalābhyāṃ smṛtaṃ bāhyaṃ manaḥśuddhirathāntaram // KūrmP_2,11.28 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6785975 (0.032):
śaucaṃ tu dvividhaṃ proktaṃ bāhyamābhyantaraṃ tathā // GarP_1,213.37 // / mṛjjalābhyāṃ smṛtaṃ bāhyaṃ bhāvaśuddhirathāntaram /
stutismaraṇapūjābhirvāṅmanaḥkāyakarmabhiḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800487 (0.053):
stutismaraṇapūjādivāṅmanaḥ kāyakarmabhiḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28980905 (0.064):
manovākkāyakarmabhiḥ LiP_1,85.180d / manovākkāyajān doṣān LiP_1,8.56a
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393600 (0.064):
vāsudevaparo nityaṃ vāṅmanaḥ kāyakarmabhiḥ // LiP_2,5.39 // / yathā tvaṃ devadevasya bhavasya paramātmanaḥ /
suniścalā śive bhaktiretadīśvarapūjanam // KūrmP_2,11.29 //
yamāḥ saniyamāḥ proktāḥ prāṇāyāmaṃ nibodhata /
prāṇaḥ svadehajo vāyurāyāmastannirodhanam // KūrmP_2,11.30 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800508 (0.0):
āsanaṃ svastikaṃ proktaṃ padmamardhāsanaṃ tathā // GarP_1,238.11 // / prāṇaḥ svadehajo vāyurāyāmastannirodhanam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4912117 (1.192):
prāṇaḥ svadehajo vāyustasyāyāmo nirodhanaṃ //AP_372.006cd/
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25429463 (1.192):
prāṇaḥ svadehajo vāyustasyāyāmo nirodhanam // ŚivP_7.2,37.21ab/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284367 (0.042):
samādhiḥ sarvahetuś ca % prāṇāyāma iti smṛtaḥ // LiP_1,8.44 // / prāṇaḥ svadehajo vāyur $ yamastasya nirodhanam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28972426 (0.042):
prāṇaḥ prāṇeśajīveśau LiP_1,82.48a / prāṇaḥ svadehajo vāyur LiP_1,8.45a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178397 (0.042):
samādhiḥ sarvahetuś ca prāṇāyāma iti smṛtaḥ // LiP_1,8.44 // / prāṇaḥ svadehajo vāyur yamastasya nirodhanam /
uttamādhamamadhyatvāt tridhāyaṃ pratipāditaḥ /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1949977 (0.050):
antarāparinirvāyyapi uttamamadhyādhamendriyatvena tridhābhidyate |
sa eva dvividhaḥ proktaḥ sagarbho 'garbha eva ca // KūrmP_2,11.31 //
mātrādvādaśako mandaścaturviṃśatimātrikaḥ / / madhyamaḥ prāṇasaṃrodhaḥ ṣaṭtriṃśanmātrikottamaḥ // KūrmP_2,11.32 //
prasvedakampanotthānajanakatvaṃ yathākramam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284418 (0.036):
mukhyastu yastriruddhātaḥ $ ṣaṭtriṃśanmātra ucyate & / prasvedakampanotthāna % janakaśca yathākramam // LiP_1,8.48 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178448 (0.036):
mukhyastu yastriruddhātaḥ ṣaṭtriṃśanmātra ucyate / / prasvedakampanotthāna janakaśca yathākramam // LiP_1,8.48 //
mandamadhyamamukhyānāmānandāduttamottamaḥ // KūrmP_2,11.33 //
sagarbhamāhuḥ sajapamagarbhaṃ vijapaṃ budhāḥ /
etad vai yogināmuktaṃ prāṇāyāmasya lakṣaṇam // KūrmP_2,11.34 //
savyāhṛtiṃ sapraṇavāṃ gāyatrīṃ śirasā saha /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13580557 (0.0):
(AVParis_31,1.5) savyāhṛtiṃ sapraṇavāṃ gāyatrīṃ śirasā saha | ye japanti
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23554654 (0.0):
Va.25.13 sa.vyāhṛtim^sa.praṇavām^gāyatrīm^śirasā saha (c)/
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398049 (0.0):
dahyante sarvapāpāni prāṇāyāmair dvijasya tu || Vi_55.8 || / savyāhṛtiṃ sapraṇavāṃ gāyatrīṃ śirasā saha /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205347 (0.0):
Viṣṇu 55.09a/ sa-vyāhṛtiṃ sa-praṇavāṃ gāyatrīṃ śirasā saha /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3161730 (0.0):
savyāhṛtiṃ sapraṇavāṃ gāyatrīṃ śirasā saha // Vis_20.36 //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312038 (0.007):
Baudh4.1.28ab/ savyāhṛtikāṃ sapraṇavāṃ gāyatrīṃ śirasā saha /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6708160 (0.010):
prāṇāyāmatrayaṃ kṛtvā sandhyāsnānamupakramet // GarP_1,36.1 // / sapraṇavāṃ savyāhṛtiṃ gāyattrīṃ śirasā saha /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20834954 (0.031):
14,096.015d@004_1551 sthitvāntaḥsalile sūktaṃ japed vācāghamarṣaṇam / 14,096.015d@004_1552 savyāhṛtiṃ sapraṇavāṃ gāyatrīṃ vā tato japet
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6788100 (0.038):
anyāṃścaiva tu mantrānvā smṛtidṛṣṭānsamāhitaḥ // GarP_1,214.24 // / savyāhṛtiṃ sapraṇavāṃ gāyatrīṃ vā japedbudhaḥ āvartayedvā praṇavaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20834905 (0.051):
14,096.015d@004_1543 gomayaṃ ca tridhā kṛtvā jale pūrvaṃ samālabhet / 14,096.015d@004_1544 savyāhṛtiṃ sapraṇavāṃ gāyatrīṃ ca japet punaḥ
% Mahabharata: Asvamedhikaparvan (mbh_14_u.htm.txt) 23659029 (0.060):
14,096.015d@004_1543 gomayaṃ ca tridhā kṛtvā jale pūrvaṃ samālabhet / 14,096.015d@004_1544 savyāhṛtiṃ sapraṇavāṃ gāyatrīṃ ca japet punaḥ
trirjapedāyataprāṇaḥ prāṇāyāmaḥ sa ucyate // KūrmP_2,11.35 //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398054 (0.028):
savyāhṛtiṃ sapraṇavāṃ gāyatrīṃ śirasā saha / / triḥ paṭhed āyataprāṇaḥ prāṇāyāmaḥ sa ucyate || Vi_55.9 ||
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6708161 (0.044):
sapraṇavāṃ savyāhṛtiṃ gāyattrīṃ śirasā saha / / triḥ paṭhedāyatapraṇaḥ prāṇāyāmaḥ sa ucyate // GarP_1,36.2 //
recakaḥ pūrakaścaiva prāṇāyāmo 'tha kumbhakaḥ / / procyate sarvaśāstreṣu yogibhiryatamānasaiḥ // KūrmP_2,11.36 //
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1au.htm.txt) 17046585 (0.050):
recakaḥ pūrakaś caiva $ kumbhakaḥ praṇavātmakaḥ & / prāṇāyāmo bhavet tredhā % mātrā dvādaśa-saṃyutaḥ // GorS(1)_47 //
Goraksanatha (=Gorakhnath): Goraksasataka (gorst1pu.htm.txt) 13718734 (0.050):
recakaḥ pūrakaś caiva kumbhakaḥ praṇavātmakaḥ / / prāṇāyāmo bhavet tredhā mātrā dvādaśa-saṃyutaḥ // GorS(1)_47 //
recako 'jastraniśvāsāt pūrakastannirodhataḥ /
sāmyena saṃsthitiryā sā kumbhakaḥ parigīyate // KūrmP_2,11.37 //
indriyāṇāṃ vicaratāṃ viṣayeṣu svabhāvataḥ / / nigrahaḥ procyate sadbhiḥ pratyāhārastu sattamāḥ // KūrmP_2,11.38 //
hṛtpuṇḍarīke nābhyāṃ vā mūrdhni parvatamastake /
evamādiṣu deśeṣu dhāraṇā cittabandhanam // KūrmP_2,11.39 //
deśāvasthitimālambya buddheryā vṛttisaṃtatiḥ /
vṛttyantarairasaṃsṛṣṭā taddhyānaṃ sūrayo viduḥ // KūrmP_2,11.40 //
ekākāraḥ samādhiḥ syād deśālambanavarjitaḥ /
pratyayo hyarthamātreṇa yogasādhanamuttamam // KūrmP_2,11.41 //
dhāraṇā dvādaśāyāmā dhyānaṃ dvādaśadhāraṇāḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4912857 (0.021):
na pracyavati yallakṣyāddhāraṇā sābhidhīyate //AP_374.003cd/ / dhāraṇā dvādaśāyāmā dhyānaṃ dvadaśadhāraṇāḥ /AP_374.004ab/
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25430016 (0.021):
japadhyanābhiyuktasya kṣipraṃ yogaḥ prasiddhyati // ŚivP_7.2,37.59cd/ / dhāraṇā dvādaśāyāmā dhyānaṃ dvādaśadhāraṇam // ŚivP_7.2,37.60ab/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15285260 (0.023):
ānandaṃ brahmaṇo vidvān $ sākṣātsamarase sthitaḥ & / dhāraṇā dvādaśāyāmā % dhyānaṃ dvādaśa dhāraṇam // LiP_1,8.113 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7179290 (0.023):
ānandaṃ brahmaṇo vidvān sākṣātsamarase sthitaḥ / / dhāraṇā dvādaśāyāmā dhyānaṃ dvādaśa dhāraṇam // LiP_1,8.113 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28956889 (0.052):
dhāraṇā ca tataḥ parā LiP_1,8.9b / dhāraṇā dvādaśāyāmā LiP_1,8.113c
dhyānaṃ dvādaśakaṃ yāvat samādhirabhidhīyate // KūrmP_2,11.42 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4912861 (0.0):
dhāraṇā dvādaśāyāmā dhyānaṃ dvadaśadhāraṇāḥ /AP_374.004ab/ / dhyānaṃ dvādaśakaṃ yāvatsamādhirabhidhīyate //AP_374.004cd/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15285264 (0.014):
dhāraṇā dvādaśāyāmā % dhyānaṃ dvādaśa dhāraṇam // LiP_1,8.113 // / dhyānaṃ dvādaśakaṃ yāvat $ samādhir abhidhīyate &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7179294 (0.014):
dhāraṇā dvādaśāyāmā dhyānaṃ dvādaśa dhāraṇam // LiP_1,8.113 // / dhyānaṃ dvādaśakaṃ yāvat samādhir abhidhīyate /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28957281 (0.036):
dhyānaṃ dvādaśakaṃ yāvat LiP_1,8.114a / dhyānaṃ dvādaśa dhāraṇam LiP_1,8.113d
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25430022 (0.047):
dhāraṇā dvādaśāyāmā dhyānaṃ dvādaśadhāraṇam // ŚivP_7.2,37.60ab/ / dhyānadvādaśakaṃ yāvatsamādhirabhidhīyate // ŚivP_7.2,37.60cd/
āsanaṃ svastikaṃ proktaṃ padmamardhāsanaṃ tathā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800499 (0.0):
aniścalā harau bhaktiretadīśvaracintanam / / āsanaṃ svastikaṃ proktaṃ padmamardhāsanaṃ tathā // GarP_1,238.11 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284918 (0.050):
āsanaṃ svastikaṃ baddhvā % padmamardhāsanaṃ tu vā // LiP_1,8.86 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178947 (0.050):
āsanaṃ svastikaṃ baddhvā padmamardhāsanaṃ tu vā // LiP_1,8.86 //
sādhanānāṃ ca sarveṣāmetatsādhanamuttamam // KūrmP_2,11.43 // / ūrvorupari viprendrāḥ kṛtvā pādatale ubhe /
samāsītātmanaḥ padmametadāsanamuttamam // KūrmP_2,11.44 //
ekaṃ pādamathaikasmin vinyasyoruṇi sattamāḥ /
Svatmarama: Hathayogapradipika (hathyopu.htm.txt) 3372147 (0.052):
ekaṃ pādaṃ tathaikasmin vinyased uruṇi sthiram /
āsītārdhāsanamidaṃ yogasādhanamuttamam // KūrmP_2,11.45 //
ubhe kṛtvā pādatale jānūrvorantareṇa hi /
samāsītātmanaḥ proktamāsanaṃ svastikaṃ param // KūrmP_2,11.46 //
adeśakāle yogasya darśanaṃ hi na vidyate /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284807 (0.052):
ādeśakāle yogasya % darśanaṃ hi na vidyate // LiP_1,8.78 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178836 (0.052):
ādeśakāle yogasya darśanaṃ hi na vidyate // LiP_1,8.78 //
agnyabhyāse jale vāpi śuṣkaparṇacaye tathā // KūrmP_2,11.47 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284814 (0.0):
ādeśakāle yogasya % darśanaṃ hi na vidyate // LiP_1,8.78 // / agnyabhyāse jale vāpi $ śuṣkaparṇacaye tathā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178843 (0.0):
ādeśakāle yogasya darśanaṃ hi na vidyate // LiP_1,8.78 // / agnyabhyāse jale vāpi śuṣkaparṇacaye tathā /
jantuvyāpte śmaśāne ca jīrṇagoṣṭhe catuṣpathe /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284820 (0.0):
agnyabhyāse jale vāpi $ śuṣkaparṇacaye tathā & / jantuvyāpte śmaśāne ca % jīrṇagoṣṭhe catuṣpathe // LiP_1,8.79 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178849 (0.0):
agnyabhyāse jale vāpi śuṣkaparṇacaye tathā / / jantuvyāpte śmaśāne ca jīrṇagoṣṭhe catuṣpathe // LiP_1,8.79 //
saśabde sabhaye vāpi caityavalmīkasaṃcaye // KūrmP_2,11.48 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284828 (0.0):
jantuvyāpte śmaśāne ca % jīrṇagoṣṭhe catuṣpathe // LiP_1,8.79 // / saśabde sabhaye vāpi $ caityavalmīkasaṃcaye &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178857 (0.0):
jantuvyāpte śmaśāne ca jīrṇagoṣṭhe catuṣpathe // LiP_1,8.79 // / saśabde sabhaye vāpi caityavalmīkasaṃcaye /
aśubhe durjanākrānte maśakādisamanvite /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284833 (0.0):
saśabde sabhaye vāpi $ caityavalmīkasaṃcaye & / aśubhe durjanākrānte % maśakādisamanvite // LiP_1,8.80 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178862 (0.0):
saśabde sabhaye vāpi caityavalmīkasaṃcaye / / aśubhe durjanākrānte maśakādisamanvite // LiP_1,8.80 //
nācared dehabādhe vā daurmanasyādisaṃbhave // KūrmP_2,11.49 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284834 (0.061):
aśubhe durjanākrānte % maśakādisamanvite // LiP_1,8.80 // / nācareddehabādhāyāṃ $ daurmanasyādisambhave &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178863 (0.061):
aśubhe durjanākrānte maśakādisamanvite // LiP_1,8.80 // / nācareddehabādhāyāṃ daurmanasyādisambhave /
sugupte suśubhe deśe guhāyāṃ parvatasya tu /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284847 (0.045):
sugupte tu śubhe ramye % guhāyāṃ parvatasya tu // LiP_1,8.81 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178876 (0.045):
sugupte tu śubhe ramye guhāyāṃ parvatasya tu // LiP_1,8.81 //
nadyāstīre puṇyadeśe devatāyatane tathā // KūrmP_2,11.50 //
gṛhe vā suśubhe ramye vijane jantuvarjite /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284864 (0.032):
gṛhe tu suśubhe deśe % vijane jantuvarjite // LiP_1,8.82 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178893 (0.032):
gṛhe tu suśubhe deśe vijane jantuvarjite // LiP_1,8.82 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28934851 (0.052):
gṛhe japaḥ samaṃ vidyād LiP_1,85.106a / gṛhe tu suśubhe deśe LiP_1,8.82c
yuñjīta yogī satatamātmānaṃ matparāyaṇaḥ // KūrmP_2,11.51 //
namaskṛtya tu yogīndrān saśiṣyāṃśca vināyakam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284908 (0.060):
praṇipatya guruṃ paścād % bhavaṃ devīṃ vināyakam // LiP_1,8.85 // / yogīśvarān saśiṣyāṃś ca $ yogaṃ yuñjīta yogavit &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178937 (0.060):
praṇipatya guruṃ paścād bhavaṃ devīṃ vināyakam // LiP_1,8.85 // / yogīśvarān saśiṣyāṃś ca yogaṃ yuñjīta yogavit /
guruṃ caivātha māṃ yogī yuñjīta susamāhitaḥ // KūrmP_2,11.52 //
āsanaṃ svastikaṃ baddhvā padmamardhamathāpi vā /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284919 (0.028):
yogīśvarān saśiṣyāṃś ca $ yogaṃ yuñjīta yogavit & / āsanaṃ svastikaṃ baddhvā % padmamardhāsanaṃ tu vā // LiP_1,8.86 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178948 (0.028):
yogīśvarān saśiṣyāṃś ca yogaṃ yuñjīta yogavit / / āsanaṃ svastikaṃ baddhvā padmamardhāsanaṃ tu vā // LiP_1,8.86 //
nāsikāgre samāṃ dṛṣṭimīṣadunmīlitekṣaṇaḥ // KūrmP_2,11.53 //
kṛtvātha nirbhayaḥ śāntastyaktvā māyāmayaṃ jagat /
svātmanyavasthitaṃ devaṃ cintayet parameśvaram // KūrmP_2,11.54 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6706427 (0.063):
ātmano hṛdi padme tu dhyāyettu parameśvaram / / tataḥ saṃkarṣaṇaṃ devamātmānaṃ cintayetprabhum // GarP_1,32.14 //
śikhāgre dvādaśāṅgulye kalpayitvātha paṅkajam /
dharmakandasamudbhūtaṃ jñānanālaṃ suśobhanam // KūrmP_2,11.55 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15349034 (0.0):
hṛdayasyāsya madhye tu $ puṇḍarīkamavasthitam & / dharmakandasamudbhūtaṃ % jñānanālaṃ suśobhanam // LiP_1,86.63 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7242799 (0.0):
hṛdayasyāsya madhye tu puṇḍarīkamavasthitam / / dharmakandasamudbhūtaṃ jñānanālaṃ suśobhanam // LiP_1,86.63 //
aiśvaryāṣṭadalaṃ śvetaṃ paraṃ vairāgyakarṇikam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15349040 (0.0):
dharmakandasamudbhūtaṃ % jñānanālaṃ suśobhanam // LiP_1,86.63 // / aiśvaryāṣṭadalaṃ śvetaṃ $ paraṃ vairāgyakarṇikam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7242805 (0.0):
dharmakandasamudbhūtaṃ jñānanālaṃ suśobhanam // LiP_1,86.63 // / aiśvaryāṣṭadalaṃ śvetaṃ paraṃ vairāgyakarṇikam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28926383 (0.053):
aiśvaryaṃ sārvakāmikam LiP_1,88.10d / aiśvaryāṣṭadalaṃ śvetaṃ LiP_1,86.64a
cintayet paramaṃ kośaṃ karṇikāyāṃ hiraṇmayam // KūrmP_2,11.56 //
sarvaśaktimayaṃ sākṣād yaṃ prāhurdivyamavyayam /
oṅkāravācyamavyaktaṃ raśmijālasamākulam // KūrmP_2,11.57 //
cintayet tatra vimalaṃ paraṃ jyotiryadakṣaram /
tasmin jyotiṣi vinyasyasvātmānaṃ tadabhedataḥ // KūrmP_2,11.58 //
dhyāyītākāśamadhyasthamīśaṃ paramakāraṇam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13442433 (0.047):
ākāśe devamīśānaṃ dhyāyītākāśamadhyagam // KūrmP_2,29.15 //
tadātmā sarvago bhūtvā na kiñcidapi cintayet // KūrmP_2,11.59 //
etad guhyatamaṃ dhyānaṃ dhyānāntaramathocyate /
cintayitvā tu pūrvoktaṃ hṛdaye padmamuttamam // KūrmP_2,11.60 //
ātmānamatha kartāraṃ tatrānalasamatviṣam /
madhye vahniśikhākāraṃ puruṣaṃ pañcaviṃśakam // KūrmP_2,11.61 //
cintayet paramātmānaṃ tanmadhye gaganaṃ param /
oṅkarabodhitaṃ tattvaṃ śāśvataṃ śivamacyutam // KūrmP_2,11.62 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7049257 (0.025):
yoginastat prapaśyanti mahādevyāḥ paraṃ padam // KūrmP_1,11.50 // / parātparataraṃ tattvaṃ śāśvataṃ śivamacyutam /
avyaktaṃ prakṛtau līnaṃ paraṃ jyotiranuttamam /
tadantaḥ paramaṃ tattvamātmādhāraṃ nirañjanam // KūrmP_2,11.63 //
dhyāyīta tanmayo nityamekarūpaṃ maheśvaram /
viśodhya sarvatattvāni praṇavenāthavā punaḥ // KūrmP_2,11.64 //
saṃsthāpya mayi cātmānaṃ nirmale parame pade /
plāvayitvātmano dehaṃ tenaiva jñānavāriṇā // KūrmP_2,11.65 //
madātmā manmayo bhasma gṛhītvā hyagnihotrajam /
tenoddhṛtya tu sarvāṅgamagnirityādimantrataḥ /
cintayet svātmanīśānaṃ paraṃ jyotiḥ svarūpiṇam // KūrmP_2,11.66 //
eṣa pāśupato yogaḥ paśupāśavimuktaye /
sarvavedāntasāro 'yamatyāśramamiti śrutiḥ // KūrmP_2,11.67 // / etat parataraṃ guhyaṃ matsāyujyopapādakam /
dvijātīnāṃ tu kathitaṃ bhaktānāṃ brahmacāriṇām // KūrmP_2,11.68 //
brahmacaryamahiṃsā ca kṣamā śaucaṃ tapo damaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6792271 (0.014):
kālena tīrthaṃ phalati sadyaḥ sādhusamāgamaḥ // GarP_1,221.23 // / satyaṃ damastapaḥ śaucaṃ santoṣaśca kṣamārjavam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19877298 (0.025):
03,177.014d@019_0002 yudhiṣṭhira uvāca / 03,177.014d@019_0003 satyaṃ damas tapaḥ śaucaṃ saṃtoṣo hrīḥ kṣamārjavam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19815403 (0.046):
03,055.009a yasmin satyaṃ dhṛtir dānaṃ tapaḥ śaucaṃ damaḥ śamaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13442162 (0.051):
vedamevābhyasennityaṃ sa yāti paramāṃ gatim // KūrmP_2,28.25 // / ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryaṃ tapaḥ param /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20824239 (0.053):
14,093.093a adrohaḥ sarvabhūteṣu saṃtoṣaḥ śīlam ārjavam / 14,093.093c tapo damaś ca satyaṃ ca dānaṃ ceti samaṃ matam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18421048 (0.053):
BhP_11.17.016/1 śamo damas tapaḥ śaucaṃ santoṣaḥ kṣāntir ārjavam
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8392688 (0.053):
BhP_07.11.021/1 śamo damastapaḥ śaucaṃ santoṣaḥ kṣāntirārjavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2726252 (0.053):
śamo damastapaḥ śaucaṃ santoṣaḥ kṣāntirārjavam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2828647 (0.053):
śamo damas tapaḥ śaucaṃ santoṣaḥ kṣāntir ārjavam /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3884923 (0.055):
adrohaścāpyalobhaśca % damo bhūtadayā śamaḥ // MatsP_143.31 // / brahmacaryaṃ tapaḥ śaucam $ anukrośaṃ kṣamā dhṛtiḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8924416 (0.055):
adrohaścāpyalobhaśca damo bhūtadayā śamaḥ // MatsP_143.31 // / brahmacaryaṃ tapaḥ śaucam anukrośaṃ kṣamā dhṛtiḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10252854 (0.058):
12,007.006a sādhu kṣamā damaḥ śaucam avairodhyam amatsaraḥ / 12,007.006c ahiṃsā satyavacanaṃ nityāni vanacāriṇām
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544190 (0.060):
kṣamā dayā damo dānaṃ satyaṃ śaucaṃ smṛtirghṛṇā /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910557 (0.060):
kṣamā dayā damo dānaṃ satyaṃ śaucaṃ smṛtir ghṛṇā /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18827469 (0.060):
kṣamā damo dayā dānaṃ satyaṃ śaucam athārjavam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18900274 (0.060):
kṣamā damo dayā dānaṃ satyaṃ śaucaṃ dhṛtistathā /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10255080 (0.060):
12,012.016a śamo damas tapo dānaṃ satyaṃ śaucam athārjavam
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10268129 (0.062):
12,037.007a adattasyānupādānaṃ dānam adhyayanaṃ tapaḥ / 12,037.007c ahiṃsā satyam akrodhaḥ kṣamejyā dharmalakṣaṇam
saṃtoṣaḥ satyamāstikyaṃ vratāṅgāni viśeṣataḥ // KūrmP_2,11.69 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19877297 (0.025):
03,177.014d@019_0002 yudhiṣṭhira uvāca / 03,177.014d@019_0003 satyaṃ damas tapaḥ śaucaṃ saṃtoṣo hrīḥ kṣamārjavam
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6792270 (0.037):
kālena tīrthaṃ phalati sadyaḥ sādhusamāgamaḥ // GarP_1,221.23 // / satyaṃ damastapaḥ śaucaṃ santoṣaśca kṣamārjavam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20824239 (0.052):
14,093.093a adrohaḥ sarvabhūteṣu saṃtoṣaḥ śīlam ārjavam / 14,093.093c tapo damaś ca satyaṃ ca dānaṃ ceti samaṃ matam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19815403 (0.059):
03,055.009a yasmin satyaṃ dhṛtir dānaṃ tapaḥ śaucaṃ damaḥ śamaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18421048 (0.060):
BhP_11.17.016/1 śamo damas tapaḥ śaucaṃ santoṣaḥ kṣāntir ārjavam
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8392688 (0.060):
BhP_07.11.021/1 śamo damastapaḥ śaucaṃ santoṣaḥ kṣāntirārjavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2726252 (0.060):
śamo damastapaḥ śaucaṃ santoṣaḥ kṣāntirārjavam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2828647 (0.060):
śamo damas tapaḥ śaucaṃ santoṣaḥ kṣāntir ārjavam /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10255080 (0.061):
12,012.016a śamo damas tapo dānaṃ satyaṃ śaucam athārjavam
ekenāpyatha hīnena vratamasya tu lupyate /
tasmādātmaguṇopeto madvrataṃ voḍhumarhati // KūrmP_2,11.70 //
vītarāgabhayakrodhā manmayā māmupāśritāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20098614 (0.0):
06,026.009c tyaktvā dehaṃ punarjanma naiti mām eti so 'rjuna / 06,026.010a vītarāgabhayakrodhā manmayā mām upāśritāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25622817 (0.0):
tyaktvā dehaṃ punarjanma naiti mām eti sorjuna 4.9 / vītarāgabhayakrodhā manmayā mām upāśritāḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15623041 (0.0):
[=MBh_06,026.009c] / vītarāgabhayakrodhā manmayā mām upāśritāḥ Bhg_04.010a [=MBh_06,026.010a]
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1408018 (0.0):
uttaraśloke cāyam arthaḥ spaṣṭhīkriyate / (vītarāgabhayakrodhā manmayā mām upāśritāḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13451726 (0.0):
bhasmacchannairhi satataṃ niṣkāmairiti viśrutiḥ // KūrmP_2,37.143 // / vītarāgabhayakrodhā manmayā māmupāśritāḥ /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3433837 (0.0):
BhGR_4.9 // / vītarāgabhayakrodhā manmayā mām upāśritāḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17752665 (0.051):
vīta rāga bhaya krodhā man mayā mām upāśritāḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22906548 (0.051):
vīta rāga bhaya krodhā man mayā mām upāśritāḥ | / bahavo jñāna tapasā pūtā mad bhāvam āgatāḥ ||BhG_4.10||
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18513123 (0.051):
vīta-rāga-bhaya-krodhā man-mayā mām upāśritāḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22906577 (0.052):
vīta rāga bhaya krodhāḥ | man mayā brahma vida īśvarābheda darśinaḥ | mām
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22906559 (0.062):
bahavo jñāna tapasā pūtā mad bhāvam āgatāḥ ||BhG_4.10|| / vīta rāga bhaya krodhāḥ rāgaś ca bhayaṃ ca krodhaś ca
bahavo 'nena yogena pūtā madbhāvamāgatāḥ // KūrmP_2,11.71 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13451730 (0.0):
vītarāgabhayakrodhā manmayā māmupāśritāḥ / / bahavo 'nena yogena pūtā madbhāvamāgatāḥ // KūrmP_2,37.144 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20098622 (0.039):
06,026.010a vītarāgabhayakrodhā manmayā mām upāśritāḥ / 06,026.010c bahavo jñānatapasā pūtā madbhāvam āgatāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25622825 (0.039):
vītarāgabhayakrodhā manmayā mām upāśritāḥ / bahavo jñānatapasā pūtā madbhāvam āgatāḥ 4.10
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22906555 (0.063):
vīta rāga bhaya krodhā man mayā mām upāśritāḥ | / bahavo jñāna tapasā pūtā mad bhāvam āgatāḥ ||BhG_4.10||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1408024 (0.063):
(vītarāgabhayakrodhā manmayā mām upāśritāḥ / / bahavo jñānatapasā pūtā madbhāvam āgatāḥ // BhG_4.10 //)
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17753035 (0.063):
pūtāḥ santaḥ purā mad bhāvam āgatā ity anuṣaṅgaḥ |
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18513493 (0.063):
pūtāḥ santaḥ purā mad-bhāvam āgatā ity anuṣaṅgaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17752669 (0.064):
vīta rāga bhaya krodhā man mayā mām upāśritāḥ | / bahavo jñāna tapasā pūtā mad bhāvam āgatāḥ ||10||
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18513127 (0.064):
vīta-rāga-bhaya-krodhā man-mayā mām upāśritāḥ | / bahavo jñāna-tapasā pūtā mad-bhāvam āgatāḥ ||10||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3433840 (0.064):
vītarāgabhayakrodhā manmayā mām upāśritāḥ | / bahavo jñānatapasā pūtā madbhāvan āgatāḥ || BhG_4.10 ||
ye yathā māṃ prapadyante tāṃstathaiva bhajāmyaham / / jñānayogena māṃ tasmād yajeta parameśvaram // KūrmP_2,11.72 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17783533 (0.020):
mad aparokṣa jñāna gocaro bhavati | ye yathā māṃ prapadyante tāṃs tathaiva / bhajāmy aham [Gītā 4.11] ity ukteḥ | tathiava
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27093239 (0.020):
sarvadā mad-aparokṣa-jñāna-gocaro bhavati | ye yathā māṃ prapadyante tāṃs / tathaiva bhajāmy aham [Gītā 4.11] ity ukteḥ | tathiava
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17798907 (0.025):
iti viśeṣaṇasya vivakṣitatvāt | uktaṃ hi ye yathā māṃ prapadyante tāṃs / tathaiva bhajāmy aham [Gītā 4.11] iti | ato mām ātmatvena jñānavān jñānī |
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6352617 (0.025):
iti viśeṣaṇasya vivakṣitatvāt | uktaṃ hi -- ye yathā māṃ prapadyante tāṃs / tathaiva bhajāmy aham [Gītā 4.11] iti | ato mām ātmatvena jñānavān jñānī |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22906641 (0.026):
na sarvebhyaḥ | ity ucyate / ye yathā māṃ prapadyante tāṃs tathaiva bhajāmy aham |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17753105 (0.026):
BhG 4.11 / ye yathā māṃ prapadyante tāṃs tathaiva bhajāmy aham |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20098625 (0.027):
06,026.010c bahavo jñānatapasā pūtā madbhāvam āgatāḥ / 06,026.011a ye yathā māṃ prapadyante tāṃs tathaiva bhajāmy aham
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25622828 (0.027):
bahavo jñānatapasā pūtā madbhāvam āgatāḥ 4.10 / ye yathā māṃ prapadyante tāṃs tathaiva bhajāmy
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1408193 (0.027):
kin nu8 khalu kāraṇam / ata āha / (ye yathā māṃ prapadyante tāṃs tathaiva bhajāmy aham /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3433871 (0.027):
agresarā evaṃ tasya janmaprakāraṃ jānantītyarthaḥ // BhGR_4.10 // / ye yathā māṃ prapadyante tāṃs tathaiva bhajāmy aham |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17822165 (0.031):
eveti nāsti viśeṣaḥ | tasmāt ye yathā māṃ prapadyante tāṃs tathaiva / bhajāmy aham [Gītā 4.11] iti nyāyena | mayi te āsaktā bhaktā vartante
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19315935 (0.031):
bhavanti iti | śrī bhagavat pratijñā ca ye yathā māṃ prapadyante tāṃs / tathaiva bhajāmy aham [Gītā 4.11] iti | tathaiva brahma vaivarte yadi
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18276278 (0.035):
| atas tad viśeṣasya tad viśeṣa eva hetuḥ ye yathā māṃ prapadyante tāṃs / tathaiva bhajāmy aham [Gītā 4.11] ity ādeḥ | tatas tasmin vatsatāṃ satāṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15814140 (0.035):
[309] tad evam aṅgīkāreṇa ca ye yathā māṃ prapadyante tāṃs tathaiva / bhajāmy aham [Gītā 4.11] iti bhavataḥ samādhiḥ samādhīyeta |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15623057 (0.048):
ye yathā māṃ prapadyante tāṃs tathaiva bhajāmy aham Bhg_04.011a
athavā bhaktiyogena vairāgyeṇa pareṇa tu /
cetasā bodhayuktena pūjayenmāṃ sadā śuciḥ // KūrmP_2,11.73 //
sarvakarmāṇi saṃnyasya bhikṣāśī niṣparigrahaḥ /
prāpnoti mama sāyujyaṃ guhyametanmayoditam // KūrmP_2,11.74 //
adveṣṭā sarvabhūtānāṃ maitraḥ karuṇa eva ca / / nirmamo nirahaṅkāro yo madbhaktaḥ sa me priyaḥ // KūrmP_2,11.75 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103023 (0.0):
06,034.012c dhyānāt karmaphalatyāgas tyāgāc chāntir anantaram / 06,034.013a adveṣṭā sarvabhūtānāṃ maitraḥ karuṇa eva ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103042 (0.0):
06,034.014c mayy arpitamanobuddhir yo madbhaktaḥ sa me priyaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103075 (0.0):
06,034.016c sarvārambhaparityāgī yo madbhaktaḥ sa me priyaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25626994 (0.0):
dhyānāt karmaphalatyāgas tyāgāc chāntir anantaram / adveṣṭā sarvabhūtānāṃ maitraḥ karuṇa eva ca
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627014 (0.0):
mayy arpitamanobuddhir yo madbhaktaḥ sa me / priyaḥ 12.14
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627047 (0.0):
sarvārambhaparityāgī yo madbhaktaḥ sa me priyaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17849142 (0.0):
BhG 12.13 14 / adveṣṭā sarva bhūtānāṃ maitraḥ karuṇa eva ca |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17849162 (0.0):
mayy arpita mano buddhir yo mad bhaktaḥ sa me priyaḥ ||14||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17849232 (0.0):
arpite mano buddhī yena | evaṃbhūto yo mad bhaktaḥ sa me priyaḥ ||14||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17849854 (0.0):
mayy arpita mano buddhiḥ | evaṃ bhūto yo mad bhaktaḥ sa me priyaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17849920 (0.0):
citta kṣobhaḥ | etair vimukto yo mad bhaktaḥ sa ca me priyaḥ ||15||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17850032 (0.0):
mad bhakto yaḥ sa me priya iti pūrvavat ||15||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17850175 (0.0):
sarvārambha parityāgī yo mad bhaktaḥ sa me priyaḥ ||16||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17850214 (0.0):
san yo mad bhaktaḥ sa me priyaḥ ||16||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17850292 (0.0):
yasya sa sarvārambha parityāgī sannyāsī yo mad bhaktaḥ sa me priyaḥ ||16||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15628551 (0.0):
sarvārambhaparityāgī yo madbhaktaḥ sa me priyaḥ Bhg_12.016c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22930801 (0.0):
amṛtatva kāraṇaṃ vakṣyāmīti pravartate / adveṣṭā sarva bhūtānāṃ maitraḥ karuṇa eva ca |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22930891 (0.0):
mayy arpita mano buddhir yo mad bhaktaḥ sa me priyaḥ ||BhG_12.14||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22931053 (0.0):
sarvārambha parityāgī yo mad bhaktaḥ sa me priyaḥ ||BhG_12.16||
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16981685 (0.0):
BhG 12.13-14 / adveṣṭā sarva-bhūtānāṃ maitraḥ karuṇa eva ca |
saṃtuṣṭaḥ satataṃ yogī yatātmā dṛḍhaniścayaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103035 (0.0):
06,034.013c nirmamo nirahaṃkāraḥ samaduḥkhasukhaḥ kṣamī / 06,034.014a saṃtuṣṭaḥ satataṃ yogī yatātmā dṛḍhaniścayaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627007 (0.0):
nirmamo nirahaṃkāraḥ samaduḥkhasukhaḥ kṣamī / saṃtuṣṭaḥ satataṃ yogī yatātmā dṛḍhaniścayaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17849155 (0.0):
nirmamo nirahaṃkāraḥ sama duḥkha sukhaḥ kṣamī ||13|| / saṃtuṣṭaḥ satataṃ yogī yatātmā dṛḍha niścayaḥ |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15628500 (0.0):
nirmamo nirahaṃkāraḥ samaduḥkhasukhaḥ kṣamī Bhg_12.013c [=MBh_06,034.013c] / saṃtuṣṭaḥ satataṃ yogī yatātmā dṛḍhaniścayaḥ Bhg_12.014a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22930880 (0.0):
sama duḥkha sukhaḥ | kṣamī kṣamāvān, ākruṣṭo 'bhihato vāvikriya evāste / ||BhGS_12.13|| / saṃtuṣṭaḥ satataṃ yogī yatātmā dṛḍha niścayaḥ |
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16981698 (0.0):
nirmamo nirahaṃkāraḥ sama-duḥkha-sukhaḥ kṣamī ||13|| / saṃtuṣṭaḥ satataṃ yogī yatātmā dṛḍha-niścayaḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3455015 (0.0):
nirmamo nirahaṅkāraḥ samaduḥkhasukhaḥ kṣamī || BhG_12.13 || / santuṣṭas satataṃ yogī yatātmā dṛḍhaniścayaḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22930891 (0.057):
mayy arpita mano buddhir yo mad bhaktaḥ sa me priyaḥ ||BhG_12.14|| / saṃtuṣṭaḥ satataṃ nityaṃ deha sthiti kāraṇasya lābhe 'lābhe ca
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22930908 (0.061):
utpannālaṃ pratyayaḥ | tathā guṇaval lābhe viparyaye ca saṃtuṣṭaḥ | / satataṃ yogī samāhita cittaḥ | yatātmā saṃyata svabhāvaḥ | dṛḍha niścayo
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22930927 (0.064):
dṛḍhaḥ sthiro niścayo 'dhyavasāyo yasyātma tattva viṣaye sa dṛḍha niścayaḥ / | mayy arpita mano buddhiḥ saṃkalpa vikalpātmakaṃ manaḥ,
mayyarpitamano buddhiryo madbhaktaḥ sa me priyaḥ // KūrmP_2,11.76 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103044 (0.0):
06,034.014a saṃtuṣṭaḥ satataṃ yogī yatātmā dṛḍhaniścayaḥ / 06,034.014c mayy arpitamanobuddhir yo madbhaktaḥ sa me priyaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103075 (0.0):
06,034.016c sarvārambhaparityāgī yo madbhaktaḥ sa me priyaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627016 (0.0):
saṃtuṣṭaḥ satataṃ yogī yatātmā dṛḍhaniścayaḥ / mayy arpitamanobuddhir yo madbhaktaḥ sa me
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627047 (0.0):
sarvārambhaparityāgī yo madbhaktaḥ sa me priyaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17849162 (0.0):
saṃtuṣṭaḥ satataṃ yogī yatātmā dṛḍha niścayaḥ | / mayy arpita mano buddhir yo mad bhaktaḥ sa me priyaḥ ||14||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17849232 (0.0):
arpite mano buddhī yena | evaṃbhūto yo mad bhaktaḥ sa me priyaḥ ||14||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17849854 (0.0):
mayy arpita mano buddhiḥ | evaṃ bhūto yo mad bhaktaḥ sa me priyaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17849920 (0.0):
citta kṣobhaḥ | etair vimukto yo mad bhaktaḥ sa ca me priyaḥ ||15||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17850032 (0.0):
mad bhakto yaḥ sa me priya iti pūrvavat ||15||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17850175 (0.0):
sarvārambha parityāgī yo mad bhaktaḥ sa me priyaḥ ||16||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17850214 (0.0):
san yo mad bhaktaḥ sa me priyaḥ ||16||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17850292 (0.0):
yasya sa sarvārambha parityāgī sannyāsī yo mad bhaktaḥ sa me priyaḥ ||16||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15628511 (0.0):
[=MBh_06,034.014a] / mayy arpitamanobuddhir yo madbhaktaḥ sa me priyaḥ Bhg_12.014c
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15628551 (0.0):
sarvārambhaparityāgī yo madbhaktaḥ sa me priyaḥ Bhg_12.016c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22930888 (0.0):
saṃtuṣṭaḥ satataṃ yogī yatātmā dṛḍha niścayaḥ | / mayy arpita mano buddhir yo mad bhaktaḥ sa me priyaḥ ||BhG_12.14||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22931053 (0.0):
sarvārambha parityāgī yo mad bhaktaḥ sa me priyaḥ ||BhG_12.16||
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16981705 (0.0):
saṃtuṣṭaḥ satataṃ yogī yatātmā dṛḍha-niścayaḥ | / mayy arpita-mano-buddhir yo mad-bhaktaḥ sa me priyaḥ ||14||
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16981775 (0.0):
arpite mano-buddhī yena | evaṃbhūto yo mad-bhaktaḥ sa me priyaḥ ||14||
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16982397 (0.0):
mayy arpita-mano-buddhiḥ | evaṃ-bhūto yo mad-bhaktaḥ sa me priyaḥ
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16982463 (0.0):
citta-kṣobhaḥ | etair vimukto yo mad-bhaktaḥ sa ca me priyaḥ ||15||
yasmānnodvijate loko lokānnodvijate ca yaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103052 (0.0):
06,034.014c mayy arpitamanobuddhir yo madbhaktaḥ sa me priyaḥ / 06,034.015a yasmān nodvijate loko lokān nodvijate ca yaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627024 (0.0):
mayy arpitamanobuddhir yo madbhaktaḥ sa me / priyaḥ 12.14 / yasmān nodvijate loko lokān nodvijate ca yaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17849867 (0.0):
yasmān nodvijate loko lokān nodvijate ca yaḥ | / harṣāmarṣa bhayodvegair mukto yaḥ sa ca me priyaḥ ||15||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15628521 (0.0):
[=MBh_06,034.014c] / yasmān nodvijate loko lokān nodvijate ca yaḥ Bhg_12.015a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22930975 (0.0):
iha prapañcyate ||BhGS_12.14|| / yasmān nodvijate loko lokān nodvijate ca yaḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22931001 (0.0):
saṃkṣubhyati lokaḥ, tathā lokān nodvijate ca yaḥ, harṣāmarṣa bhayodvegair
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16982410 (0.0):
BhG 12.15 / yasmān nodvijate loko lokān nodvijate ca yaḥ |
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2238876 (0.0):
jīvanmuktaḥ ucyate" || MoT_3
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3455153 (0.0):
yaḥ, sa me priyaḥ // BhGR_12.13 //14// / yasmān nodvijate loko lokān nodvijate ca yaḥ |
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25649606 (0.048):
06,034.015a yasmān nodvijate loko lokān nodvijate ca yaḥ
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_au.htm.txt) 17588274 (0.048):
yasmān nodvijate loko lokān nodvijate ca yaḥ /"
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_3u.htm.txt) 16619834 (0.048):
yasmān nodvijate loko lokān nodvijate ca yaḥ /"
harṣāmarṣabhayodvegairmukto yaḥ sa hi me priyaḥ // KūrmP_2,11.77 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103062 (0.0):
06,034.015a yasmān nodvijate loko lokān nodvijate ca yaḥ / 06,034.015c harṣāmarṣabhayodvegair mukto yaḥ sa ca me priyaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627034 (0.0):
yasmān nodvijate loko lokān nodvijate ca yaḥ / harṣāmarṣabhayodvegair mukto yaḥ sa ca me priyaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17849874 (0.0):
yasmān nodvijate loko lokān nodvijate ca yaḥ | / harṣāmarṣa bhayodvegair mukto yaḥ sa ca me priyaḥ ||15||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17850010 (0.0):
vyākulatā rūpaś citta vṛtti viśeṣas tair harṣāmarṣa bhayodvegair mukto yaḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15628532 (0.0):
harṣāmarṣabhayodvegair mukto yaḥ sa ca me priyaḥ Bhg_12.015c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22930983 (0.0):
yasmān nodvijate loko lokān nodvijate ca yaḥ | / harṣāmarṣa bhayodvegair mukto yaḥ sa ca me priyaḥ ||BhG_12.15||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22931003 (0.0):
saṃkṣubhyati lokaḥ, tathā lokān nodvijate ca yaḥ, harṣāmarṣa bhayodvegair
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16982417 (0.0):
yasmān nodvijate loko lokān nodvijate ca yaḥ | / harṣāmarṣa-bhayodvegair mukto yaḥ sa ca me priyaḥ ||15||
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16982553 (0.0):
evaṃvidho vyākulatā-rūpaś citta-vṛtti-viśeṣas tair harṣāmarṣa-bhayodvegair / mukto yaḥ | advaita-darśitayā tad-ayogyatvena tair eva svayaṃ parityakto
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2238878 (0.0):
yasmān nodvijate loko lokān nodvijate ca yaḥ / / harṣāmarṣabhayonmuktaḥ sa jīvanmukta ucyate // Mo_3
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3455161 (0.0):
yasmān nodvijate loko lokān nodvijate ca yaḥ | / harṣāmarṣabhayodvegair mukto yaḥ sa ca me priyaḥ || BhG_12.15 ||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22931013 (0.020):
harṣaś cāmarṣaś ca bhayaṃ codvegaś ca tair harṣāmarṣa bhayodvegair muktaḥ
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2238914 (0.036):
eva hi yebhyaḥ svaprayojanaṃ na paśyati tebhyaḥ udvijate | "yaḥ" / kathambhūtaḥ | "harṣāmarṣabhayonmuktaḥ" harṣāmarṣabhayarahitaḥ | svasmin"
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22931040 (0.063):
amarṣo 'sahiṣṇutā | bhayaṃ trāsaḥ | udvega udvignatā | tair mukto yaḥ sa / ca me priyaḥ ||BhGS_12.15||
anapekṣaḥ śucirdakṣa udāsīno gatavyathaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103068 (0.0):
06,034.015c harṣāmarṣabhayodvegair mukto yaḥ sa ca me priyaḥ / 06,034.016a anapekṣaḥ śucir dakṣa udāsīno gatavyathaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627040 (0.0):
harṣāmarṣabhayodvegair mukto yaḥ sa ca me priyaḥ / anapekṣaḥ śucir dakṣa udāsīno gatavyathaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17850169 (0.0):
BhG 12.16 / anapekṣaḥ śucir dakṣa udāsīno gata vyathaḥ |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15628541 (0.0):
[=MBh_06,034.015c] / anapekṣaḥ śucir dakṣa udāsīno gatavyathaḥ Bhg_12.016a [=MBh_06,034.016a]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22931046 (0.0):
ca me priyaḥ ||BhGS_12.15|| / anapekṣaḥ śucir dakṣa udāsīno gata vyathaḥ |
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16982712 (0.0):
BhG 12.16 / anapekṣaḥ śucir dakṣa udāsīno gata-vyathaḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3455221 (0.0):
bhayena, kañcana prati udvegena muktah; evaṃbhūto yaḥ, so 'pi mama priyaḥ / // BhGR_12.15 // / anapekṣaḥ śucir dakṣa udāsīno gatavyathaḥ |
sarvārambhaparityāgī bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ // KūrmP_2,11.78 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103070 (5.960):
06,034.016a anapekṣaḥ śucir dakṣa udāsīno gatavyathaḥ / 06,034.016c sarvārambhaparityāgī yo madbhaktaḥ sa me priyaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103091 (5.960):
06,034.017c śubhāśubhaparityāgī bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627042 (5.960):
anapekṣaḥ śucir dakṣa udāsīno gatavyathaḥ / sarvārambhaparityāgī yo madbhaktaḥ sa me priyaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627063 (5.960):
śubhāśubhaparityāgī bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17850171 (5.960):
anapekṣaḥ śucir dakṣa udāsīno gata vyathaḥ | / sarvārambha parityāgī yo mad bhaktaḥ sa me priyaḥ ||16||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17850369 (5.960):
śubhāśubha parityāgī bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ ||17||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15628572 (5.960):
śubhāśubhaparityāgī bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ Bhg_12.017c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22931048 (5.960):
anapekṣaḥ śucir dakṣa udāsīno gata vyathaḥ | / sarvārambha parityāgī yo mad bhaktaḥ sa me priyaḥ ||BhG_12.16||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22931132 (5.960):
śubhāśubha parityāgī bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ ||BhG_12.17||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22931161 (5.960):
asyeti śubhāśubha parityāgī bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ ||BhGS_12.17||
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16982714 (5.960):
anapekṣaḥ śucir dakṣa udāsīno gata-vyathaḥ | / sarvārambha-parityāgī yo mad-bhaktaḥ sa me priyaḥ ||16||
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16982912 (5.960):
śubhāśubha-parityāgī bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ ||17||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3455223 (5.960):
anapekṣaḥ śucir dakṣa udāsīno gatavyathaḥ | / sarvārambhaparityāgī yo madbhaktaḥ sa me priyaḥ || BhG_12.16 ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3455296 (5.960):
śubhāśubhaparityāgī bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ || BhG_12.17 ||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22931091 (0.049):
bhajate yaḥ, sa udāsīno yatiḥ | gata vyatho gata bhayaḥ | / sarvārambha parityāgī ārabhyanteti | ārambhā ihāmutra phala bhogārthāni
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3455349 (0.057):
puṇyasyāpi bandhahetutvāviśeṣād ubhayaparityāgī / ya evaṃbhūto bhaktimān, / sa me priyaḥ // BhGR_12.17 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3455417 (0.057):
mānāvamānādiṣv api samaḥ; ya evaṃbhūto bhaktimān, sa me priyaḥ //
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22931113 (0.058):
sarvārambha parityāgī yaḥ mad bhaktaḥ saḥ me priyaḥ ||BhGS_12.16||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22931208 (0.064):
aniketaḥ sthira matir bhaktimān me priyo naraḥ ||BhG_12.19|| / tulya nindā stutiḥ | nindā ca stutiś ca nindā stutī | te tulye yasya sa
tulyanindāstutirmaunī saṃtuṣṭo yena kenacit /
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627085 (0.0):
śītoṣṇasukhaduḥkheṣu samaḥ saṅgavivarjitaḥ 12.18 / tulyanindāstutir maunī saṃtuṣṭo yena kenacit
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17850512 (0.0):
śītoṣṇa sukha duḥkheṣu samaḥ saṅga vivarjitaḥ ||18|| / tulya nindā stutir maunī saṃtuṣṭo yena kenacit |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22931201 (0.0):
śītoṣṇa sukha duḥkheṣu samaḥ | sarvatra ca saṅga vivarjitaḥ ||BhGS_12.18|| / tulya nindā stutir maunī saṃtuṣṭo yena kenacit |
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16983055 (0.0):
śītoṣṇa-sukha-duḥkheṣu samaḥ saṅga-vivarjitaḥ ||18|| / tulya-nindā-stutir maunī saṃtuṣṭo yena kenacit |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3455373 (0.0):
śītoṣṇasukhaduḥkheṣu samaḥ saṅgavivarjitaḥ || BhG_12.18 || / tulyanindāstutir maunī saṃtuṣṭo yena kenacit |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103112 (5.960):
06,034.018c śītoṣṇasukhaduḥkheṣu samaḥ saṅgavivarjitaḥ / 06,034.019a tulyanindāstutir maunī saṃtuṣṭo yena kena cit
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15628597 (5.960):
śītoṣṇasukhaduḥkheṣu samaḥ saṅgavivarjitaḥ Bhg_12.018c [=MBh_06,034.018c] / tulyanindāstutir maunī saṃtuṣṭo yena kena cit Bhg_12.019a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22913693 (0.009):
saṃnyasya... naiva kurvan na kārayan āste [Gītā 5.13] maunī saṃtuṣṭo yena / kenacit... aniketaḥ sthira matiḥ [Gītā 12.19] vihāya kāmān yaḥ sarvān
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22931220 (0.046):
tulya nindā stutiḥ | nindā ca stutiś ca nindā stutī | te tulye yasya sa / tulya nindā stutiḥ | maunī maunavān saṃyata vāk | saṃtuṣṭaḥ yena kenacit
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22931209 (0.055):
aniketaḥ sthira matir bhaktimān me priyo naraḥ ||BhG_12.19|| / tulya nindā stutiḥ | nindā ca stutiś ca nindā stutī | te tulye yasya sa
aniketaḥ sthiramatirmadbhakto māmupaiṣyati // KūrmP_2,11.79 //
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627087 (0.0):
tulyanindāstutir maunī saṃtuṣṭo yena kenacit / aniketaḥ sthiramatir bhaktimān me priyo naraḥ 12.19
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17850514 (0.0):
tulya nindā stutir maunī saṃtuṣṭo yena kenacit | / aniketaḥ sthira matir bhaktimān me priyo naraḥ ||19||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22931203 (0.0):
tulya nindā stutir maunī saṃtuṣṭo yena kenacit | / aniketaḥ sthira matir bhaktimān me priyo naraḥ ||BhG_12.19||
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16983057 (0.0):
tulya-nindā-stutir maunī saṃtuṣṭo yena kenacit | / aniketaḥ sthira-matir bhaktimān me priyo naraḥ ||19||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3455375 (0.0):
tulyanindāstutir maunī saṃtuṣṭo yena kenacit | / aniketaḥ sthiramatir bhaktimān me priyo naraḥ || BhG_12.19 ||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22913695 (0.009):
saṃnyasya... naiva kurvan na kārayan āste [Gītā 5.13] maunī saṃtuṣṭo yena / kenacit... aniketaḥ sthira matiḥ [Gītā 12.19] vihāya kāmān yaḥ sarvān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103113 (0.042):
06,034.019a tulyanindāstutir maunī saṃtuṣṭo yena kena cit / 06,034.019c aniketaḥ sthiramatir bhaktimān me priyo naraḥ
sarvakarmāṇyapi sadā kurvāṇo matparāyaṇaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20105490 (0.040):
06,040.055c tato māṃ tattvato jñātvā viśate tadanantaram / 06,040.056a sarvakarmāṇy api sadā kurvāṇo madvyapāśrayaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25629481 (0.040):
tato māṃ tattvato jñātvā viśate tadanantaram 18.55 / sarvakarmāṇy api sadā kurvāṇo madvyapāśrayaḥ
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825816 (0.040):
BhG 18.56 / sarvakarmāṇy api sadā kurvāṇo madvyapāśrayaḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3470844 (0.040):
sarvakarmāṇy api sadā kurvāṇo madvyapāśrayaḥ /
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1386573 (0.045):
mām aprāpyaiva kaunteya tato yānty adhamāṃ gatim // iti / / sarvakarmāṇy api sadā kurvāṇo madvypāśrayaḥ /
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15631730 (0.059):
sarvakarmāṇy api sadā kurvāṇo madvyapāśrayaḥ Bhg_18.056a
matprasādādavāpnoti śāśvataṃ paramaṃ padam // KūrmP_2,11.80 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20105496 (0.025):
06,040.056a sarvakarmāṇy api sadā kurvāṇo madvyapāśrayaḥ / 06,040.056c matprasādād avāpnoti śāśvataṃ padam avyayam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25629487 (0.025):
sarvakarmāṇy api sadā kurvāṇo madvyapāśrayaḥ / matprasādād avāpnoti śāśvataṃ padam avyayam
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15631739 (0.025):
[=MBh_06,040.056a] / matprasādād avāpnoti śāśvataṃ padam avyayam Bhg_18.056c [=MBh_06,040.056c]
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825821 (0.025):
sarvakarmāṇy api sadā kurvāṇo madvyapāśrayaḥ | / matprasādād avāpnoti śāśvataṃ padam avyayam ||56||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3470849 (0.025):
sarvakarmāṇy api sadā kurvāṇo madvyapāśrayaḥ / / matprasādād avāpnoti śāśvataṃ padam avyayam // BhGR_18.56 //
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1386578 (0.025):
sarvakarmāṇy api sadā kurvāṇo madvypāśrayaḥ / / matprasādād avāpnoti śāśvataṃ padam avyayam //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17899247 (0.061):
matprasādād avāpnoti śāśvataṃ padam avyayam ||56|| / Śrīdhara: sva karmabhiḥ parameśvarārādhanād uktaṃ mokṣa prakāram
cetasā sarvakarmāṇi mayi saṃnyasya matparaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20105502 (5.960):
06,040.056c matprasādād avāpnoti śāśvataṃ padam avyayam / 06,040.057a cetasā sarvakarmāṇi mayi saṃnyasya matparaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25629493 (5.960):
matprasādād avāpnoti śāśvataṃ padam avyayam / cetasā sarvakarmāṇi mayi saṃnyasya matparaḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15631748 (5.960):
matprasādād avāpnoti śāśvataṃ padam avyayam Bhg_18.056c [=MBh_06,040.056c] / cetasā sarvakarmāṇi mayi saṃnyasya matparaḥ Bhg_18.057a [=MBh_06,040.057a]
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6826072 (5.960):
BhG 18.57 / cetasā sarvakarmāṇi mayi saṃnyasya matparaḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3470889 (5.960):
yasmād evam, tasmāt / cetasā sarvakarmāṇi mayi saṃnyasya matparaḥ /
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25626907 (0.023):
ye tu sarvāṇi karmāṇi mayi saṃnyasya matparaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17899514 (0.049):
Śrīdhara: yasmād evaṃ tasmāt cetaseti | sarvāṇi karmāṇi | cetasā mayi / saṃnyasya samarpya mat paraḥ aham eva paraḥ prāpyaḥ puruṣārtho yasya sa
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6826088 (0.049):
Śrīdhara: yasmād evaṃ tasmāt cetaseti | sarvāṇi karmāṇi | cetasā mayi / saṃnyasya samarpya mat-paraḥ aham eva paraḥ prāpyaḥ puruṣārtho yasya sa
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3470922 (0.052):
mayi saṃnyasya, matparaḥ aham eva phalatayā prāpya ity anusaṃdhānaḥ,
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20102931 (0.054):
06,034.006a ye tu sarvāṇi karmāṇi mayi saṃnyasya matparāḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15628366 (0.054):
ye tu sarvāṇi karmāṇi mayi saṃnyasya matparāḥ Bhg_12.006a
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3454473 (0.054):
ye tu sarvāṇi karmāṇi mayi saṃnyasya matparāḥ |
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25649488 (0.055):
06,034.006a ye tu sarvāṇi karmāṇi mayi saṃnyasya matparāḥ
nirāśīrnirmamo bhūtvā māmekaṃ śaraṇaṃ vrajet // KūrmP_2,11.81 //
tyaktvā karmaphalāsaṅgaṃ nityatṛpto nirāśrayaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20098739 (0.0):
06,026.020a tyaktvā karmaphalāsaṅgaṃ nityatṛpto nirāśrayaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25622941 (0.0):
tyaktvā karmaphalāsaṅgaṃ nityatṛpto nirāśrayaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17756362 (0.0):
BhG 4.20 / tyaktvā karma phalāsaṅgaṃ nitya tṛpto nirāśrayaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17890274 (0.0):
tyaktvā karma phalāsaṅgaṃ / nitya tṛpto nirāśrayaḥ |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15623205 (0.0):
tyaktvā karmaphalāsaṅgaṃ nityatṛpto nirāśrayaḥ Bhg_04.020a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22908209 (0.0):
tyaktvā karma phalāsaṅgaṃ nitya tṛpto nirāśrayaḥ | / karmaṇy abhipravṛtto 'pi naiva kiṃcit karoti saḥ ||BhG_4.20||
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6816849 (0.0):
tyaktvā karma-phalāsaṅgaṃ / nitya-tṛpto nirāśrayaḥ |
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18516821 (0.0):
BhG 4.20 / tyaktvā karma-phalāsaṅgaṃ nitya-tṛpto nirāśrayaḥ |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1409977 (0.0):
naiva kartety ucyata ity āha / (tyaktvā karmaphalāsaṅgaṃ nityatṛpto nirāśrayaḥ /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3434677 (0.0):
tyaktvā karmaphalāsaṅgaṃ nityatṛpto nirāśrayaḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3434686 (0.019):
karmaṇy abhipravṛtto 'pi naiva kiṃcit karoti saḥ || BhG_4.20 || / karmaphalasaṅgaṃ tyaktvā nityatṛptaḥ nitye svātmny eva tṛptaḥ, nirāśrayaḥ
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25645292 (0.054):
06,026.020a tyaktvā karmaphalāsaṅgaṃ nityatṛpto nirāśrayaḥ
karmaṇyabhipravṛtto 'pi naiva tena nibadhyate // KūrmP_2,11.82 // / nirāśīryatacittātmā tyaktasarvaparigrahaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20098740 (0.0):
06,026.020a tyaktvā karmaphalāsaṅgaṃ nityatṛpto nirāśrayaḥ / 06,026.020c karmaṇy abhipravṛtto 'pi naiva kiṃ cit karoti saḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20098751 (0.0):
06,026.020a tyaktvā karmaphalāsaṅgaṃ nityatṛpto nirāśrayaḥ / 06,026.020c karmaṇy abhipravṛtto 'pi naiva kiṃ cit karoti saḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25622955 (0.0):
karmaṇy abhipravṛttopi naiva kiṃcit karoti saḥ 4.20 / nirāśīr yatacittātmā tyaktasarvaparigrahaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17756363 (0.0):
tyaktvā karma phalāsaṅgaṃ nitya tṛpto nirāśrayaḥ | / karmaṇy abhipravṛtto 'pi naiva kiṃcit karoti saḥ ||20||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17756570 (0.0):
etena vikarmaṇaḥ svarūpaṃ bandhakatvaṃ boddhavyam ity uktaṃ bhavati ||20|| / BhG 4.21 / nirāśīr yata cittātmā tyakta sarva parigrahaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17762943 (0.0):
ādi vākya dvayena / nirāśīr yata cittātmā tyakta sarva parigrahaḥ |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15623220 (0.0):
[=MBh_06,026.020c] / nirāśīr yatacittātmā tyaktasarvaparigrahaḥ Bhg_04.021a [=MBh_06,026.021a]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22908210 (0.0):
tyaktvā karma phalāsaṅgaṃ nitya tṛpto nirāśrayaḥ | / karmaṇy abhipravṛtto 'pi naiva kiṃcit karoti saḥ ||BhG_4.20||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22908334 (0.0):
arthaṃ darśayitum āha / nirāśīr yata cittātmā tyakta sarva parigrahaḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22908368 (0.0):
saṃyatau yasya sa yata cittātmā | tyakta sarva parigrahaḥ tyaktaḥ sarvaḥ
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18516822 (0.0):
tyaktvā karma-phalāsaṅgaṃ nitya-tṛpto nirāśrayaḥ | / karmaṇy abhipravṛtto 'pi naiva kiṃcit karoti saḥ ||20||
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18517029 (0.0):
etena vikarmaṇaḥ svarūpaṃ bandhakatvaṃ boddhavyam ity uktaṃ bhavati ||20|| / BhG 4.21 / nirāśīr yata-cittātmā tyakta-sarva-parigrahaḥ |
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9729013 (0.0):
ādi-vākya-dvayena - / nirāśīr yata-cittātmā tyakta-sarva-parigrahaḥ |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1409978 (0.0):
(tyaktvā karmaphalāsaṅgaṃ nityatṛpto nirāśrayaḥ / / karmaṇy abhipravṛtto 'pi naiva kiñcit karoti saḥ // BhG_4.20 //)
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1410122 (0.0):
kiṃ ca1 / (nirāśīr yatacittātmā tyaktasarvaparigrahaḥ /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3434678 (0.0):
tyaktvā karmaphalāsaṅgaṃ nityatṛpto nirāśrayaḥ | / karmaṇy abhipravṛtto 'pi naiva kiṃcit karoti saḥ || BhG_4.20 ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3434730 (0.0):
punar api karmaṇo jñānākārataiva viśodhyate / nirāśīr yatacittātmā tyaktasarvaparigrahaḥ |
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25622942 (0.030):
tyaktvā karmaphalāsaṅgaṃ nityatṛpto nirāśrayaḥ / karmaṇy abhipravṛttopi naiva kiṃcit karoti saḥ 4.20
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3434748 (0.036):
nirāśīḥ nirgataphalābhisandhiḥ yatacittātmā yatacittamanāḥ / tyaktasarvaparigrahaḥ ātmaikaprayojanatayā prakṛtiprākṛtavastuni
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1410165 (0.049):
mamaite 'ham eteṣām iti7 parigrahabuddhir yasya nāsty asau / tyaktasarvaparigrahaḥ / kim idaṃ śārīraṃ nāma / śārīranirvartyam
śārīraṃ kevalaṃ karma kurvannāpnoti tatpadam // KūrmP_2,11.83 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20098754 (0.0):
06,026.021a nirāśīr yatacittātmā tyaktasarvaparigrahaḥ / 06,026.021c śārīraṃ kevalaṃ karma kurvan nāpnoti kilbiṣam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25622958 (0.0):
nirāśīr yatacittātmā tyaktasarvaparigrahaḥ / śārīraṃ kevalaṃ karma kurvan nāpnoti kilbiṣam 4.21
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17756573 (0.0):
nirāśīr yata cittātmā tyakta sarva parigrahaḥ | / śārīraṃ kevalaṃ karma kurvan nāpnoti kilbiṣam ||21||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17762945 (0.0):
nirāśīr yata cittātmā tyakta sarva parigrahaḥ | / śārīraṃ kevalaṃ karma kurvann āpnoti kilbiṣam || [Gītā 4.21]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22908337 (0.0):
nirāśīr yata cittātmā tyakta sarva parigrahaḥ | / śārīraṃ kevalaṃ karma kurvan nāpnoti kilbiṣam ||BhG_4.21||
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18517031 (0.0):
nirāśīr yata-cittātmā tyakta-sarva-parigrahaḥ | / śārīraṃ kevalaṃ karma kurvan nāpnoti kilbiṣam ||21||
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9729016 (0.0):
nirāśīr yata-cittātmā tyakta-sarva-parigrahaḥ | / śārīraṃ kevalaṃ karma kurvann āpnoti kilbiṣam || [Gītā 4.21]
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1410125 (0.0):
(nirāśīr yatacittātmā tyaktasarvaparigrahaḥ / / śārīraṃ kevalaṃ karma kurvann āpnoti kilbiṣam // BhG_4.21 //)
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3434733 (0.0):
nirāśīr yatacittātmā tyaktasarvaparigrahaḥ | / śārīraṃ kevalaṃ karma kurvan nāpnoti kilbiṣam || BhG_4.21 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15623228 (0.002):
śārīraṃ kevalaṃ karma kurvan nāpnoti kilbiṣam Bhg_04.021c
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1410165 (0.043):
mamaite 'ham eteṣām iti7 parigrahabuddhir yasya nāsty asau / tyaktasarvaparigrahaḥ / kim idaṃ śārīraṃ nāma / śārīranirvartyam
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22908376 (0.044):
parigraho yena sa tyakta sarva parigrahaḥ | śārīraṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17756777 (0.061):
karma padasya vihita mātra paratvena śārīraṃ vihitaṃ karma kurvan nāpnoti
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18517237 (0.061):
karma-padasya vihita-mātra-paratvena śārīraṃ vihitaṃ karma kurvan nāpnoti
yadṛcchālābhatuṣṭasya dvandvātītasya caiva hi / / kurvato matprasādārthaṃ karma saṃsāranāśanam // KūrmP_2,11.84 //
manmanā mannamaskāro madyājī matparāyaṇaḥ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9610974 (0.028):
[119.5] mayi bhaktiparo yas tu madyājī matparāyaṇaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20832820 (0.035):
14,096.015d@004_1203 brāhmaṇo yas tu madbhakto madyājī matparāyaṇaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28981206 (0.057):
manmanā mama bhaktaś ca LiP_1,92.42c / manmūrtistuhinādrīśo LiP_1,103.40a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20101316 (0.061):
06,031.034a manmanā bhava madbhakto madyājī māṃ namaskuru
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20105603 (0.061):
06,040.065a manmanā bhava madbhakto madyājī māṃ namaskuru
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25625425 (0.061):
manmanā bhava madbhakto madyājī māṃ namaskuru
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17823965 (0.061):
tad bhakta ity ata uktaṃ man manā bhava mad bhakta iti | tathā mad yājī
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15626445 (0.061):
manmanā bhava madbhakto madyājī māṃ namaskuru Bhg_09.034a
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15631879 (0.061):
manmanā bhava madbhakto madyājī māṃ namaskuru Bhg_18.065a
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18466775 (0.061):
man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṃ namaskuru |
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18466885 (0.061):
tad-bhakta ity ata uktaṃ man-manā bhava mad-bhakta iti | tathā mad-yājī
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14407065 (0.061):
man manā bhava mad bhakto / mad yājī māṃ namaskuru |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916244 (0.061):
man manā bhava mad bhakto mad yājī māṃ namaskuru | [Gītā 9.34] ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13944009 (0.061):
man manā bhava mad bhakto mad yājī māṃ namaskuru |
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27569306 (0.061):
manmanā bhava madbhakto madyājī māṃ namaskuru |"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3447756 (0.061):
manmanā bhava madbhakto madyājī māṃ namaskuru |
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25647874 (0.063):
06,031.034a manmanā bhava madbhakto madyājī māṃ namaskuru
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6827403 (0.063):
man-manā bhava mad-bhakto / mad-yājī māṃ namaskuru |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6827525 (0.063):
manmanā bhava madbhakto madyājī māṃ namaskuru |
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 5 (udnyku5u.htm.txt) 969557 (0.063):
yattedaṃ gīyate- manmanā bhava madbhakto madyājī māṃ namaskuru /"
māmupaiṣyati yogīśaṃ jñātvā māṃ parameśvaram // KūrmP_2,11.85 //
madbuddhayo māṃ satataṃ bodhayantaḥ parasparam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13427674 (0.043):
nāśayāmi tamaḥ kṛtsnaṃ jñānadīpena bhāsvatā // KūrmP_2,11.87 // / madbuddhayo māṃ satataṃ pūjayantīha ye janāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20101441 (0.051):
06,032.009a maccittā madgataprāṇā bodhayantaḥ parasparam / 06,032.009c kathayantaś ca māṃ nityaṃ tuṣyanti ca ramanti ca
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25625552 (0.051):
maccittā madgataprāṇā bodhayantaḥ parasparam / kathayantaś ca māṃ nityaṃ tuṣyanti ca ramanti ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17826754 (0.051):
mac cittā mad gata prāṇā bodhayantaḥ parasparam | / kathayantaś ca māṃ nityaṃ tuṣyanti ca ramanti ca ||9||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22924292 (0.051):
mac cittā mad gata prāṇā bodhayantaḥ parasparam | / kathayantaś ca māṃ nityaṃ tuṣyanti ca ramanti ca ||BhG_10.9||
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12542364 (0.051):
mac-cittā mad-gata-prāṇā bodhayantaḥ parasparam | / kathayantaś ca māṃ nityaṃ tuṣyanti ca ramanti ca ||9||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319735 (0.051):
mac cittā mad gata prāṇā bodhayantaḥ parasparam | / kathayantaś ca māṃ nityaṃ tuṣyanti ca ramanti ca || [Gītā 10.8 9] iti |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3448759 (0.051):
maccittā madgataprāṇā bodhayantaḥ parasparam | / kathayantaś ca māṃ nityaṃ tuṣyanti ca ramanti ca || BhG_1.109 ||
kathayantaśca māṃ nityaṃ mama sāyujyamāpnuyuḥ // KūrmP_2,11.86 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20101441 (0.034):
06,032.009a maccittā madgataprāṇā bodhayantaḥ parasparam / 06,032.009c kathayantaś ca māṃ nityaṃ tuṣyanti ca ramanti ca
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25625552 (0.034):
maccittā madgataprāṇā bodhayantaḥ parasparam / kathayantaś ca māṃ nityaṃ tuṣyanti ca ramanti ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17826754 (0.034):
mac cittā mad gata prāṇā bodhayantaḥ parasparam | / kathayantaś ca māṃ nityaṃ tuṣyanti ca ramanti ca ||9||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22924292 (0.034):
mac cittā mad gata prāṇā bodhayantaḥ parasparam | / kathayantaś ca māṃ nityaṃ tuṣyanti ca ramanti ca ||BhG_10.9||
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12542364 (0.034):
mac-cittā mad-gata-prāṇā bodhayantaḥ parasparam | / kathayantaś ca māṃ nityaṃ tuṣyanti ca ramanti ca ||9||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319735 (0.034):
mac cittā mad gata prāṇā bodhayantaḥ parasparam | / kathayantaś ca māṃ nityaṃ tuṣyanti ca ramanti ca || [Gītā 10.8 9] iti |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3448759 (0.034):
maccittā madgataprāṇā bodhayantaḥ parasparam | / kathayantaś ca māṃ nityaṃ tuṣyanti ca ramanti ca || BhG_1.109 ||
evaṃ nityābhiyuktānāṃ māyeyaṃ karmasānvagam / / nāśayāmi tamaḥ kṛtsnaṃ jñānadīpena bhāsvatā // KūrmP_2,11.87 //
madbuddhayo māṃ satataṃ pūjayantīha ye janāḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13427649 (0.043):
māmupaiṣyati yogīśaṃ jñātvā māṃ parameśvaram // KūrmP_2,11.85 // / madbuddhayo māṃ satataṃ bodhayantaḥ parasparam /
teṣāṃ nityābhiyuktānāṃ yogakṣemaṃ vahāmyaham // KūrmP_2,11.88 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20101167 (0.024):
06,031.022a ananyāś cintayanto māṃ ye janāḥ paryupāsate / 06,031.022c teṣāṃ nityābhiyuktānāṃ yogakṣemaṃ vahāmy aham
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13914137 (0.024):
ananyāś cintayanto māṃ ye janāḥ paryupāsate | / teṣāṃ nityābhiyuktānāṃ yogakṣemaṃ vahāmy aham ||
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25625271 (0.028):
ananyāś cintayanto māṃ ye janāḥ paryupāsate / teṣāṃ nityābhiyuktānāṃ yogakṣemaṃ vahāmy aham
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1423569 (0.028):
(ananyāṃś cintayanto māṃ ye janāḥ paryupāsate / / teṣāṃ nityābhiyuktānāṃ yogakṣemaṃ vahāmy aham // BhG_9.22 //)
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3446717 (0.028):
ananyāś cintayanto māṃ ye janāḥ paryupāsate | / teṣāṃ nityābhiyuktānāṃ yogakṣemaṃ vahāmy aham || BhG_9.22 ||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12823364 (0.038):
MSS_1229 1 ananyāścintayanto māṃ ye janāḥ paryuṃpāsate / / MSS_1229 2 teṣāṃ nityābhiyuktānāṃ yogakṣemaṃ vahāmyaham //
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15626247 (0.045):
ananyāś cintayanto māṃ ye janāḥ paryupāsate Bhg_09.022a [=MBh_06,031.022a] / teṣāṃ nityābhiyuktānāṃ yogakṣemaṃ vahāmy aham Bhg_09.022c
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1423583 (0.047):
ananyāḥ / teṣāṃ nityābhiyuktānām aham eva yogakṣemaṃ vahāmi /
ye 'nye ca kāmabhogārthaṃ yajante hyanyadevatāḥ /
teṣāṃ tadantaṃ vijñeyaṃ devatānugataṃ phalam // KūrmP_2,11.89 //
ye cānyadevatābhaktāḥ pūjayantīha devatāḥ /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1423616 (0.052):
3. traidharnya / (ye 'py anyadevatābhaktā yajante śraddhayānvitāḥ /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1423630 (0.052):
te 'py mām eva kaunteya yajanty avidhipūrvakam // BhG_9.23 //) / ye 'pīti / ye 'py anyadevatābhaktā yajante śraddhayānvitāḥ /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3446770 (0.052):
ye tv anyadevatābhaktā yajante śraddhayā+anvitāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13914140 (0.054):
teṣāṃ nityābhiyuktānāṃ yogakṣemaṃ vahāmy aham || / ye'py anyadevatābhaktā yajante śraddhayānvitāḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22923052 (0.063):
ye 'py anya devatā bhaktā anyāsu devatāsu bhaktā anya devatā bhaktāḥ santo / yajante pūjayanti śraddhayā āstikya buddhyānvitā anugatāḥ, te 'pi mām eva
madbhāvanāsamāyuktā mucyante te 'pi bhāvataḥ // KūrmP_2,11.90 //
tasmādanīśvarānanyāṃstyaktvā devānaśeṣataḥ / / māmeva saṃśrayedīśaṃ sa yāti paramaṃ padam // KūrmP_2,11.91 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7061380 (0.042):
japedāmaraṇād rudraṃ sa yāti paramaṃ padam // KūrmP_1,19.69 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13427841 (0.047):
ekākī yatacittātmā sa yāti paramaṃ padam // KūrmP_2,11.100 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009062 (0.049):
sa yāti dhruvasālokyaṃ LiP_1,62.42c / sa yāti paramaṃ padam LiP_1,26.41d
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13442783 (0.058):
tamevātmānamanveti yaḥ sa yāti paraṃ padam // KūrmP_2,29.41 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13456684 (0.058):
ārādhayanmahādevaṃ yāti tatparamaṃ padam // KūrmP_2,44.39 // / kintu devaṃ mahādevaṃ sarvaśaktiṃ sanātanam /
tyaktvā putrādiṣu snehaṃ niḥ śoko niṣparigrahaḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7041412 (0.051):
ārādhayāmāsa paraṃ bhāvapūtaḥ samāhitaḥ // KūrmP_1,1.101 // / tyaktvā putrādiṣu snehaṃ nirdvandvo niṣparigrahaḥ /
yajeccāmaraṇālliṅge viraktaḥ parameśvaram // KūrmP_2,11.92 //
ye 'rcayanti sadā liṅgaṃ tyaktvā bhogānaśeṣataḥ /
ekena janmanā teṣāṃ dadāmi paramaiśvaram // KūrmP_2,11.93 //
parānandātmakaṃ liṅgaṃ kevalaṃ sannirañjanam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15336897 (0.050):
dharmādharmau japo homo % dhyānināṃ saṃnidhiḥ sadā // LiP_1,75.17 // / parānandātmakaṃ liṅgaṃ $ viśuddhaṃ śivamakṣaram &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7230662 (0.050):
dharmādharmau japo homo dhyānināṃ saṃnidhiḥ sadā // LiP_1,75.17 // / parānandātmakaṃ liṅgaṃ viśuddhaṃ śivamakṣaram /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28964739 (0.052):
parātparāya viśvāya LiP_1,96.81a / parānandātmakaṃ liṅgaṃ LiP_1,75.18a
jñānātmakaṃ sarvagataṃ yogināṃ hṛdi saṃsthitam // KūrmP_2,11.94 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15336907 (0.063):
niṣkalaṃ sarvagaṃ jñeyaṃ % yogināṃ hṛdi saṃsthitam // LiP_1,75.18 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7230672 (0.063):
niṣkalaṃ sarvagaṃ jñeyaṃ yogināṃ hṛdi saṃsthitam // LiP_1,75.18 //
ye cānye niyatā bhaktā bhāvayitvā vidhānataḥ /
yatra kvacana talliṅgamarcayanti maheśvaram // KūrmP_2,11.95 // / jale vā vahnimadhye vāvyomni sūrye 'thavānyataḥ /
ratnādau bhāvayitveśamarcayelliṅgamaiśvaram // KūrmP_2,11.96 //
sarvaṃ liṅgamayaṃ hyetat sarvaṃ liṅge pratiṣṭhitam /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13417727 (0.031):
sarvaṃ liṅgamayaṃ lokaṃ sarvaṃ liṅge pratiṣṭhitam /
tasmālliṅge 'rcayedīśaṃ yatra kvacana śāśvatam // KūrmP_2,11.97 //
agnau kriyāvatāmapsu vyomni sūrye manīṣiṇām /
kāṣṭhādiṣveva mūrkhāṇāṃ hṛdi liṅgantuyoginām // KūrmP_2,11.98 //
yadyanutpannavijñāno viraktaḥ prītisaṃyutaḥ / / yāvajjīvaṃ japed yuktaḥ praṇavaṃ brahmaṇo vapuḥ // KūrmP_2,11.99 //
athavā śatarudrīyaṃ japedāmaraṇād dvijaḥ / / ekākī yatacittātmā sa yāti paramaṃ padam // KūrmP_2,11.100 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13441234 (0.028):
vartamānaḥ saṃyātātmā yāti tat paramaṃ padam // KūrmP_2,26.76 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7061381 (0.037):
japedāmaraṇād rudraṃ sa yāti paramaṃ padam // KūrmP_1,19.69 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13442783 (0.038):
tamevātmānamanveti yaḥ sa yāti paraṃ padam // KūrmP_2,29.41 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009064 (0.040):
sa yāti dhruvasālokyaṃ LiP_1,62.42c / sa yāti paramaṃ padam LiP_1,26.41d
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13427725 (0.047):
māmeva saṃśrayedīśaṃ sa yāti paramaṃ padam // KūrmP_2,11.91 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7055417 (0.056):
cetasā bhāvayuktena sa yāti paramaṃ padam // KūrmP_1,14.83 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15296696 (0.057):
saṃkṣipya yaḥ sakṛtkuryāt % sa yāti paramaṃ padam // LiP_1,26.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe pūrvabhāge pañcayajñavidhānaṃ nāma ṣaḍviṃśo
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7190471 (0.057):
saṃkṣipya yaḥ sakṛtkuryāt sa yāti paramaṃ padam // LiP_1,26.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe pūrvabhāge pañcayajñavidhānaṃ nāma ṣaḍviṃśo
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818185 (0.060):
haridhyānaparoyastu sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,4.21 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15953264 (0.063):
samuttīrya bhavāṃbhodhiṃ sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,80.154 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856385 (0.063):
ya upāste sadā yogī sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,33.24 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20099549 (0.064):
06,028.010a yogī yuñjīta satatam ātmānaṃ rahasi sthitaḥ / 06,028.010c ekākī yatacittātmā nirāśīr aparigrahaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25623747 (0.064):
yogī yuñjīta satatam ātmānaṃ rahasi sthitaḥ / ekākī yatacittātmā nirāśīr aparigrahaḥ 6.10
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17774866 (0.064):
yogī yuñjīta satatam ātmānaṃ rahasi sthitaḥ | / ekākī yata cittātmā nirāśīr aparigrahaḥ ||10||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22914756 (0.064):
yogī yuñjīta satatam ātmānaṃ rahasi sthitaḥ | / ekākī yata cittātmā nirāśīr aparigrahaḥ ||BhG_6.10||
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27084573 (0.064):
yogī yuñjīta satatam ātmānaṃ rahasi sthitaḥ | / ekākī yata-cittātmā nirāśīr aparigrahaḥ ||10||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3438534 (0.064):
yogī yuñjīta satatam ātmānaṃ rahasi sthitaḥ | / ekākī yatacittātmā nirāśīr aparigrahaḥ || BhG_6.10 ||
vased vāmaraṇād vipro vārāṇasyāṃ samāhitaḥ / / so 'pīśvaraprasādena yāti tat paramaṃ padam // KūrmP_2,11.101 //
tatrotkramaṇakāle hi sarveṣāmeva dehinām / / dadāti tat paraṃ jñānaṃ yena mucyeta bandhanāt // KūrmP_2,11.102 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433631 (0.063):
tadācakṣvākhilaṃ karma yena mucyeta bandhanāt // KūrmP_2,18.1 //
varṇāśramavidhiṃ kṛtsnaṃ kurvāṇo matparāyaṇaḥ /
tenaiva janmanā jñānaṃ labdhvā yāti śivaṃ padam // KūrmP_2,11.103 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28992285 (0.038):
labdhvā putrīṃ dadau sākṣāt LiP_1,5.33c / labdhvā yāti śivaṃ padam LiP_1,76.26b
ye 'pi tatra vasantīha nīcā vā pāpayonayaḥ /
sarve taranti saṃsāramīśvarānugrahād dvijāḥ // KūrmP_2,11.104 //
kintu vighnā bhaviṣyanti pāpopahatacetasām /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7070583 (0.0):
vārāṇasyāṃ mahādevājjñānaṃ labdhvā vimucyate // KūrmP_1,29.66 // / kintu vighnā bhaviṣyanti pāpopahatacetasaḥ /
dharmaṃ samāśrayet tasmānmuktaye niyataṃ dvijāḥ // KūrmP_2,11.105 //
etad rahasyaṃ vedānāṃ na deyaṃ yasya kasya cit /
dhārmikāyaiva dātavyaṃ bhaktāya brahmacāriṇe // KūrmP_2,11.106 // / vyāsa uvāca
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7071873 (0.063):
drakṣyāmaḥ satataṃ devaṃ pūjayāmo 'tha śūlinam // KūrmP_1,31.52 // / ityuktvā bhagavān vyāsaḥ śiṣyaiḥ saha mahāmuniḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7070712 (0.063):
matirutkramaṇīyā syādavimuktagatiṃ prati // KūrmP_1,29.77 // / sūta uvāca / ityevamuktvā bhagavān vyāso vedavidāṃ varaḥ /
ityetaduktvā bhagavānātmayogamanuttamam / / vyājahāra samāsīnaṃ nārāyaṇamanāmayam // KūrmP_2,11.107 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26880747 (0.039):
sarvān kāmān imāṃs tāta % prāpsyasi tvaṃ na saṃśayaḥ // BrP_213.58 // / {vyāsa uvāca: } / evam uktvā tu bhagavāñ $ jagāmāśu pitāmahaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26880998 (0.039):
avadhyam amarendrāṇāṃ % dānavendraṃ nihanmi tam // BrP_213.75 // / {vyāsa uvāca: } / evam uktvā tu bhagavān $ visṛjya tridaśeśvarān &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11152060 (0.039):
sarvān kāmān imāṃs tāta prāpsyasi tvaṃ na saṃśayaḥ // BrP_213.58 // / {vyāsa uvāca: } / evam uktvā tu bhagavāñ jagāmāśu pitāmahaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11152311 (0.039):
avadhyam amarendrāṇāṃ dānavendraṃ nihanmi tam // BrP_213.75 // / {vyāsa uvāca: } / evam uktvā tu bhagavān visṛjya tridaśeśvarān /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7070712 (0.042):
matirutkramaṇīyā syādavimuktagatiṃ prati // KūrmP_1,29.77 // / sūta uvāca / ityevamuktvā bhagavān vyāso vedavidāṃ varaḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13447532 (0.047):
sa doṣakañcukaṃ tyaktvā yāti devaṃ maheśvaram // KūrmP_2,33.152 // / etāvaduktvā bhagavān vyāsaḥ satyavatīsutaḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7072690 (0.056):
evamastvityanujñāya devī cāntaradhīyata // KūrmP_1,33.31 // / evaṃ sa bhagavān vyāso mahāyogī purātanaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26878684 (0.057):
kṣamyatām ātmapāpena % dagdhaṃ mā dagdhum arhasi // BrP_211.8 // / {vyāsa uvāca: } / tatas taṃ bhagavān āha $ nāsti te bhayam aṇv api &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11149995 (0.057):
kṣamyatām ātmapāpena dagdhaṃ mā dagdhum arhasi // BrP_211.8 // / {vyāsa uvāca: } / tatas taṃ bhagavān āha nāsti te bhayam aṇv api /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7071873 (0.058):
drakṣyāmaḥ satataṃ devaṃ pūjayāmo 'tha śūlinam // KūrmP_1,31.52 // / ityuktvā bhagavān vyāsaḥ śiṣyaiḥ saha mahāmuniḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7074308 (0.062):
snāhi tīrtheṣu kauravya na ca vakramatirbhava // KūrmP_1,37.14 // / evamuktvā sa bhagavān mārkaṇḍeyo mahāmuniḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19915814 (0.062):
03,247.047 vaiśaṃpāyana uvāca / 03,247.047a evam uktvā sa bhagavān vyāsaḥ pāṇḍavanandanam
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26867835 (0.064):
pātayiṣyāmi daśanān % vadanād akhilāṃs tava // BrP_190.28 // / {vyāsa uvāca: } / ity uktvā sa tu govindaḥ $ keśinaḥ saṃmukhaṃ yayau &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11139145 (0.064):
pātayiṣyāmi daśanān vadanād akhilāṃs tava // BrP_190.28 // / {vyāsa uvāca: } / ity uktvā sa tu govindaḥ keśinaḥ saṃmukhaṃ yayau /
mayaitad bhāṣitaṃ jñānaṃ hitārthaṃ brahmavādinām /
dātavyaṃ śāntacittebhyaḥ śiṣyebhyo bhavatā śivam // KūrmP_2,11.108 //
uktvaivamatha yogīndrānabravīd bhagavānajaḥ /
hitāya sarvabhaktānāṃ dvijātīnāṃ dvijottamāḥ // KūrmP_2,11.109 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28955774 (0.056):
dvijātīnāṃ dvijottamāḥ LiP_1,10.1b / dvijānāṃ tu hitāyaivaṃ LiP_1,26.41a
bhavanto 'pi hi majjñānaṃ śiṣyāṇāṃ vidhipūrvakam /
upadekṣyanti bhaktānāṃ sarveṣāṃ vacanānmama // KūrmP_2,11.110 //
ayaṃ nārāyaṇo yo 'hamīśvaro nātra saṃśayaḥ /
nāntaraṃ ye prapaśyanti teṣāṃ deyamidaṃ param // KūrmP_2,11.111 //
mamaiṣā paramā mūrtirnārāyaṇasamāhvayā / / sarvabhūtātmabhūtasthā śāntā cākṣarasaṃjñitā // KūrmP_2,11.112 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7066142 (0.015):
tvameva dātā sarveṣāṃ kāmānāṃ kāmināmiha // KūrmP_1,24.80 // / tvaṃ hi sā paramā mūrtirmama nārāyaṇāhvayā /
ye tvanyathā prapaśyanti loke bhedadṛśo janāḥ /
na te māṃ saṃprapaśyanti jāyante ca punaḥ punaḥ // KūrmP_2,11.113 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7052564 (0.026):
sadānandāstu saṃsāre na jāyante punaḥ punaḥ // KūrmP_1,11.290 // / tasmāt sarvaprakāreṇa madbhakto matparāyaṇaḥ /
ye tvimaṃ viṣṇumavyaktaṃ māṃ vā devaṃ maheśvaram /
ekībhāvena paśyanti na teṣāṃ punarudbhavaḥ // KūrmP_2,11.114 //
tasmādanādinidhanaṃ viṣṇumātmānamavyayam / / māmeva saṃprapaśyadhvaṃ pūjayadhvaṃ tathaiva hi // KūrmP_2,11.115 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7056456 (0.054):
gacchadhvamenaṃ śaraṇaṃ viṣṇumavyaktamavyayam // KūrmP_1,15.62 //
ye 'nyathā māṃ prapaśyanti matvemaṃ devatāntaram /
te yānti narakān ghorān nāhaṃ teṣuvyavasthitaḥ // KūrmP_2,11.116 //
mūrkhaṃ vā paṇḍitaṃ vāpi brāhmaṇaṃ vā madāśrayam / / mocayāmi śvapākaṃ vā na nārāyaṇanindakam // KūrmP_2,11.117 //
tasmādeṣa mahāyogī madbhaktaiḥ puruṣottamaḥ /
arcanīyo namaskāryo matprītijananāya hi // KūrmP_2,11.118 //
evamuktvā samāliṅgya vāsudevaṃ pinākadhṛk / / antarhito 'bhavat teṣāṃ sarveṣāmeva paśyatām // KūrmP_2,11.119 //
nārāyaṇo 'pi bhagavāṃstāpasaṃ veṣamuttamam / / jagrāha yoginaḥ sarvāṃstyaktvā vai paramaṃ vapuḥ // KūrmP_2,11.120 //
jñātaṃ bhavadbhiramalaṃ prasādāt parameṣṭhinaḥ / / sākṣādeva maheśasya jñānaṃ saṃsāranāśanam // KūrmP_2,11.121 //
gacchadhvaṃ vijvarāḥ sarve vijñānaṃ parameṣṭhinaḥ / / pravartayadhvaṃ śiṣyebhyo dhārmikebhyo munīśvarāḥ // KūrmP_2,11.122 //
idaṃ bhaktāya śāntāya dhārmikāyāhitāgnaye / / vijñānamaiśvaraṃ deyaṃ brāhmaṇāya viśeṣataḥ // KūrmP_2,11.123 //
evamuktvā sa viśvātmā yogināṃ yogavittamaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 650965 (0.029):
jñānavān dṛṣṭaviśvātmā $ yogināṃ yogavittamaḥ / HV_App.I,41.269 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 651491 (0.029):
jñānavān dṛṣṭaviśvātmā $ yogināṃ yogavittamaḥ // HV_App.I,41.329 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22136523 (0.029):
jñānavān dṛṣṭaviśvātmā yogināṃ yogavittamaḥ / HV_App.I,41.269 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22137049 (0.029):
jñānavān dṛṣṭaviśvātmā yogināṃ yogavittamaḥ // HV_App.I,41.329 //
nārāyaṇo mahāyogī jagāmādarśanaṃ svayam // KūrmP_2,11.124 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 650965 (0.053):
jñānavān dṛṣṭaviśvātmā $ yogināṃ yogavittamaḥ / HV_App.I,41.269 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 651491 (0.053):
jñānavān dṛṣṭaviśvātmā $ yogināṃ yogavittamaḥ // HV_App.I,41.329 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22136523 (0.053):
jñānavān dṛṣṭaviśvātmā yogināṃ yogavittamaḥ / HV_App.I,41.269 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22137049 (0.053):
jñānavān dṛṣṭaviśvātmā yogināṃ yogavittamaḥ // HV_App.I,41.329 //
Gheranda-Samhita (ghers__u.htm.txt) 14815921 (0.055):
<3.23/2> pratyahaṃ kurute yas tu sa yogī yogavittamaḥ !!3.23!
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10190167 (0.055):
<3.23/2> praty+ahaṃ* kurute yas* tu !sa* yogī yoga+vittamaḥ !!3.23! / <3.24/1> na mṛtyuto* bhayaṃ* tasya !na jarā tasya vidyate !
Gheranda-Samhita (ghers_pu.htm.txt) 10195604 (0.061):
<3.23/2> prati+ +aham kurute yaḥ tu !saḥ yogī yoga+ +vittamaḥ !!3.23! / <3.24/1> na mṛtyutaḥ bhayam tasya !na jarā tasya vidyate !
te 'pi devādideveśaṃ namaskṛtya maheśvaram / / nārāyaṇaṃ ca bhūtādiṃ svāni sthānāni bhejire // KūrmP_2,11.125 //
sanatkumāro bhagavān saṃvartāya mahāmuniḥ / / dattavānaiśvaraṃ jñānaṃ so 'pi satyavratāya tu // KūrmP_2,11.126 //
sanandano 'pi yogīndraḥ pulahāya maharṣaye /
pradadau gautamāyātha pulaho 'pi prajāpatiḥ // KūrmP_2,11.127 //
aṅgirā vedaviduṣe bharadvājāya dattavān / / jaigīṣavyāya kapilastathā pañcaśikhāya ca // KūrmP_2,11.128 //
parāśaro 'pi sanakāt pitā me sarvatattvadṛk /
Agamasastra 1) Agamaprakarana (including Mandukya-Upanisad) (agsas_1u.htm.txt) 27946637 (0.057):
sarvaṃ ca tadddṛkceti sarvadṛk tasmān na tattvāgrahaṇalakṣaṇaṃ bījaṃ tatra
lebhetatparamaṃ jñānaṃ tasmād vālmīkirāptavān // KūrmP_2,11.129 //
Agamasastra 1) Agamaprakarana (including Mandukya-Upanisad) (agsas_1u.htm.txt) 27946637 (0.061):
sarvaṃ ca tadddṛkceti sarvadṛk tasmān na tattvāgrahaṇalakṣaṇaṃ bījaṃ tatra
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7060184 (0.063):
prasādāt pārvatīśasya yogamuttamamāptavān // KūrmP_1,18.6 // / śāṇḍilyā naidhru vāraibhyāstrayaḥ pakṣāstu kāśyapāḥ /
mamovāca purā devaḥ satīdehabhavāṅgajaḥ /
vāmadevo mahāyogī rudraḥ kila pinākadhṛk // KūrmP_2,11.130 //
nārāyaṇo 'pi bhagavān devakītanayo hariḥ / / arjunāya svayaṃ sākṣāt dattavānidamuttamam // KūrmP_2,11.131 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7062085 (0.059):
pratyakṣameva bhagavān dattavān varamuttamam // KūrmP_1,20.48 // / yat tvayā sthāpitaṃ liṅgaṃ drakṣyantīha dvijātayaḥ /
yadahaṃ labdhavān rudrād vāmadevādanuttamam /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7062085 (0.054):
pratyakṣameva bhagavān dattavān varamuttamam // KūrmP_1,20.48 // / yat tvayā sthāpitaṃ liṅgaṃ drakṣyantīha dvijātayaḥ /
viśeṣād giriśe bhaktistasmādārabhya me 'bhavat // KūrmP_2,11.132 //
śaraṇyaṃ śaraṇaṃ rudraṃ prapanno 'haṃ viśeṣataḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7055892 (0.061):
bādhitāstāḍitā jagmurdevadevaṃ pitāmaham // KūrmP_1,15.20 // / śaraṇyaṃ śaraṇaṃ devaṃ śaṃbhuṃ sarvajaganmayam /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10298943 (0.062):
12,099.010d@011_0029 yatra tvaṃ sahitaḥ sarvair mantribhiḥ sopadhair nṛpa / 12,099.010d@011_0030 tato rudraṃ mahādevaṃ prapanno jagataḥ patim
bhūteśaṃ giraśaṃ sthāṇuṃ devadevaṃ triśūlinam // KūrmP_2,11.133 //
bhavanto 'pi hi taṃ devaṃ śaṃbhuṃ govṛṣavāhanam /
prapadyadhvaṃ sapatnīkāḥ saputrāḥ śaraṇaṃ śivam // KūrmP_2,11.134 //
vartadhvaṃ tatprasādena karmayogena śaṅkaram /
pūjayadhvaṃ mahādevaṃ gopatiṃ bhūtibhūṣaṇam // KūrmP_2,11.135 //
evamukte 'tha munayaḥ śaunakādyā maheśvaram /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16451213 (0.064):
śaunakas tu mahāmuniḥ *HV_1.0*3:7b / śaunakādyās tu munayaḥ *HV_113.84*1548:1a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13854957 (0.064):
śaunakas tu mahāmuniḥ HV_1.0*3:7b / śaunakādyās tu munayaḥ HV_113.84*1548:1a
praṇemuḥ śāśvataṃ sthāṇuṃ vyāsaṃ satyavatīsutam // KūrmP_2,11.136 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7069712 (0.059):
preṇemustaṃ mahātmānaṃ vyāsaṃ satyavatīsutam // KūrmP_1,28.67 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge aṣṭāviṃśo
abruvan hṛṣṭamanasaḥ kṛṣṇadvaipāyanaṃ prabhum / / sākṣādeva hṛṣīkeśaṃ sarvalokamaheśvaram // KūrmP_2,11.137 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13421806 (0.045):
prāha gambhīrayā vācā kimarthaṃ tapyate tapaḥ // KūrmP_2,1.21 // / abruvan hṛṣṭamanaso viśvātmānaṃ sanātanam /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7072074 (0.058):
nemuravyagramanasaḥ procuḥ satyavatīsutam // KūrmP_1,32.14 //
bhavatprasādādacalā śaraṇye govṛṣadhvaje /
idānīṃ jāyate bhaktiryā devairapi durlabhā // KūrmP_2,11.138 //
kathayasva muniśreṣṭha karmayogamanuttamam /
yenāsau bhagavānīśaḥ samārādhyo mumukṣubhiḥ // KūrmP_2,11.139 //
tvatsaṃnidhāveṣa sūtaḥ śṛṇotu bhagavadvacaḥ /
tadvadākhilalokānāṃ rakṣaṇaṃ dharmasaṃgraham // KūrmP_2,11.140 //
yaduktaṃ devadevena viṣṇunā kūrmarūpiṇā /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13421699 (0.055):
munīnāṃ vyāhṛtaṃ pūrvaṃ viṣṇunā kūrmarūpiṇā // KūrmP_2,1.13 // / śrutvā sūtasya vacanaṃ muniḥ satyavatīsutaḥ /
pṛṣṭena munibhiḥ pūrvaṃ śakreṇāmṛtamanthane // KūrmP_2,11.141 //
śrutvā satyavatīsūnuḥ karmayogaṃ sanātanam /
munīnāṃ bhāṣitaṃ kṛṣṇaḥ provāca susamāhitaḥ // KūrmP_2,11.142 //
ya imaṃ paṭhate nityaṃ saṃvādaṃ kṛttivāsasaḥ / / sanatkumārapramukhaiḥ sarvapāpaiḥ pramucyate // KūrmP_2,11.143 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13446796 (0.058):
brāhmaṇān bhojayitvā tu sarvapāpaiḥ pramucyate // KūrmP_2,33.96 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7067786 (0.059):
śṛṇuyād vā paṭhed vāpi sarvapāpaiḥ pramucyate // KūrmP_1,25.111 // / śrutvā sakṛdapi hyetat tapaścaraṇamuttamam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11024002 (0.062):
paṭhec ca śrāvayed vāpi sarvapāpaiḥ pramucyate // BrP_25.86 // / {munaya ūcuḥ: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16864837 (0.063):
paṭhet prayatamānasaḥ BrP_246.33b / paṭhet sadā yaḥ susamāhito naraḥ BrP_40.120b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11039347 (0.063):
imāṃ jvarotpattim adīnamānasaḥ BrP_40.120a / paṭhet sadā yaḥ susamāhito naraḥ BrP_40.120b
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452018 (0.064):
yaḥ paṭhecchṛṇuyānnityaṃ mucyate sarvapātakaiḥ / / śrāvayed vā dvijān śāntān sa yāti paramāṃ gatim // KūrmP_2,37.164 //
śrāvayed vā dvijān śuddhān brahmacaryaparāyaṇān / / yo vā vicārayedarthaṃ sa yāti paramāṃ gatim // KūrmP_2,11.144 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7074158 (0.0):
prāṇāṃstyajati yastatra sa yāti paramāṃ gatim // KūrmP_1,37.3 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15348227 (0.014):
yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi % sa yāti paramāṃ gatim // LiP_1,85.230 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7241992 (0.014):
yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi sa yāti paramāṃ gatim // LiP_1,85.230 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13442157 (0.020):
vedamevābhyasennityaṃ sa yāti paramāṃ gatim // KūrmP_2,28.25 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009072 (0.021):
sa yāti paramaṃ padam LiP_1,26.41d / sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,16.17b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009081 (0.021):
sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,77.43b / sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,79.27b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009091 (0.021):
sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,83.4d / sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,85.98d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009107 (0.021):
sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,85.230d / sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,88.93b
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396469 (0.022):
abhimantrya spṛśanbhuṅkte sa yāti paramāṃ gatim // LiP_2,7.8 // / sarvapāpavinirmuktaḥ prāpnoti ca satāṃ gatim /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406004 (0.022):
bhāskaraṃ paramātmānaṃ sa yāti paramāṃ gatim // LiP_2,22.80 // / sarvapāpavinirmuktāḥ sarvapāpa vivarjitaḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7072751 (0.025):
japedīśaṃ namaskṛtya sa yāti paramāṃ gatim // KūrmP_1,33.36 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13435247 (0.025):
bhuñjīta svajanaiḥ sārdhaṃ sayāti paramāṃ gatim // KūrmP_2,18.121 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452025 (0.025):
yaḥ paṭhecchṛṇuyānnityaṃ mucyate sarvapātakaiḥ / / śrāvayed vā dvijān śāntān sa yāti paramāṃ gatim // KūrmP_2,37.164 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8872192 (0.028):
yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi sa yāti paramāṃ gatim // MatsP_53.73 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18829323 (0.031):
tasmiṃstīrthe mṛto yastu sa yāti paramāṃ gatim // RKV_43.10 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7055497 (0.031):
iti matvā yajed devaṃ sa yāti paramāṃ gatim // KūrmP_1,14.89 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18847266 (0.060):
pūjayecchaṅkaraṃ bhaktyā sa yāti paramāṃ gatim // RKV_81.3 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13430628 (0.061):
vijñāyārthaṃ brahmacārī sa yāti paramāṃ gatim // KūrmP_2,14.55 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16954518 (0.063):
sa yāti paramāṃ gatim BrP_29.24b / sa yāti paramāṃ gatim BrP_29.57d
yaścaitacchṛṇuyānnityaṃ bhaktiyukto dṛḍhavrataḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13442157 (0.057):
vedamevābhyasennityaṃ sa yāti paramāṃ gatim // KūrmP_2,28.25 //
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2521330 (0.063):
evaṃ caran sadā yukto Mn_9.324a / evaṃ dṛḍhavrato nityaṃ Mn_11.81[80M]a / evaṃ dharmaṃ vijānīmaḥ Mn_9.46c
sarvapāpavinirmukto brahmaloke mahīyate // KūrmP_2,11.145 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7061458 (0.0):
sarvapāpavinirmukto brahmaloke mahīyate // KūrmP_1,19.75 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453720 (0.0):
sarvapāpavinirmukto brahmaloke mahīyate // KūrmP_2,39.83 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13457687 (0.0):
evaṃ jñātvā purāṇasya saṃkṣepaṃ kīrtayet tu yaḥ / / sarvapāpavinirmukto brahmaloke mahīyate // KūrmP_2,44.119 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13457737 (0.0):
yaḥ paṭhet satataṃ martyo niyamena samāhitaḥ / / sarvapāpavinirmukto brahmaloke mahīyate // KūrmP_2,44.123 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23980132 (5.960):
sarvapāpavinirmukto $ brahmaloke mahīyate &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17045122 (5.960):
sarvapāpavinirmukto brahmaloke mahīyate /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10776435 (5.960):
sarvapāpavinirmukto brahmaloke mahīyate // RKS_11.36 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18907037 (0.025):
pāpadoṣavinirmukto brahmaloke mahīyate // RKV_226.19 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26822143 (0.027):
sarvapāpavinirmukto % viṣṇuloke mahīyate // BrP_121.24 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26832145 (0.027):
sarvapāpavinirmukto % viṣṇuloke mahīyate // BrP_128.83 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11093452 (0.027):
sarvapāpavinirmukto viṣṇuloke mahīyate // BrP_121.24 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11103458 (0.027):
sarvapāpavinirmukto viṣṇuloke mahīyate // BrP_128.83 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23950589 (0.027):
sarvapāpavinirmukto % viṣṇuloke mahīyate // NsP_34.6 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23950977 (0.027):
sarvapāpavinirmukto $ viṣṇuloke mahīyate &
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23958248 (0.027):
sarvapāpavinirmukto % viṣṇuloke mahīyate // NsP_45.45 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23980558 (0.027):
sarvapāpavinirmukto % viṣṇuloke mahīyate // NsP_67.11 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17015571 (0.027):
sarvapāpavinirmukto viṣṇuloke mahīyate // NsP_34.6 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17023236 (0.027):
sarvapāpavinirmukto viṣṇuloke mahīyate // NsP_45.45 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17045549 (0.027):
sarvapāpavinirmukto viṣṇuloke mahīyate // NsP_67.11 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10776015 (0.027):
sarvapāpavinirmukto viṣṇuloke mahīyate /
tasmāt sarvaprayatnena paṭhitavyo manīṣibhiḥ / / śrotavyaścātha mantavyo viśeṣād brāhmaṇaiḥ sadā // KūrmP_2,11.146 //
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422205 (0.0):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13422943 (0.0):
maduktametad vijñānaṃ sāṃkhyayogasamāśrayam // KūrmP_2,2.55 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423265 (0.0):
niyojayatyanantātmā hyetad vedānuśāsanam // KūrmP_2,3.23 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423732 (0.0):
prasannacetase deyaṃ dhārmikāyāhitāgnaye // KūrmP_2,4.34 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425196 (0.0):
jñātvā vimucyate janturjanmasaṃsārabandhanāt // KūrmP_2,6.52 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425616 (0.0):
tamāhuragryaṃ puruṣaṃ purāṇam // KūrmP_2,7.32 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425899 (0.0):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426482 (0.0):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu)
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13431070 (0.0):
yāti tat padamanāmayaṃ śivam // KūrmP_2,14.89 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge caturdaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13431652 (0.0):
adhyāpayet śrāvayed vā brahmaloke mahīyate // KūrmP_2,15.42 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433056 (0.0):
na bhakṣayedabhakṣyāṇi nāpeyaṃ ca pibed dvijaḥ // KūrmP_2,16.93 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433614 (0.0):
apeyāni ca vipro vai tathā ced yāti rauravam // KūrmP_2,17.45 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge saptadaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13435251 (0.0):
bhuñjīta svajanaiḥ sārdhaṃ sayāti paramāṃ gatim // KūrmP_2,18.121 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13436337 (0.0):
varjayet sarvayatnena śrāddhakāle dvijottamaḥ // KūrmP_2,20.48 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge viśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13436978 (0.0):
ninditānācarantyete varjanīyāḥ prayatnataḥ // KūrmP_2,21.49 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ekaviśo 'dhyāya
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438315 (0.0):
tasya krodhasamāviṣṭā hiṃsāmicchanti mātaraḥ // KūrmP_2,22.100 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge dvāviśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13439600 (0.0):
prāpnoti tat paraṃ sthānaṃ yaduktaṃ vedavādibhiḥ // KūrmP_2,23.93 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge trayoviṃśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13439916 (0.0):
tasmād dharmaṃ purāṇaṃ ca śraddhātavyaṃ dvijātibhiḥ // KūrmP_2,24.23 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge caturviśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13440222 (0.0):
tasmādarthaṃ samāsādya dadyād vai juhuyād yajet // KūrmP_2,25.21 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge pañcaviṃśo
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13441284 (0.0):
prakṛtiṃ yāti paraṃ na yāti janma // KūrmP_2,26.79 // / iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ
ekādaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca / śṛṇudhvamṛṣayaḥ sarve vakṣyamāṇaṃ sanātanam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423734 (0.024):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / caturtho 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424513 (0.046):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / pañcamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425201 (0.046):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426484 (0.052):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / daśamo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426206 (0.056):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / navamo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425900 (0.057):
iti śrīkūrmapārāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425618 (0.058):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / saptamo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7041775 (0.059):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge prathamo 'dhyāyaḥ / śrīkūrma uvāca / śṛṇudhvamṛṣayaḥ sarve yatpṛṣṭo 'haṃ jagaddhitam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26753021 (0.059):
vyāsaḥ provāca bhagavān % bhūtabhavyabhaviṣyavit // BrP_26.26 // / {vyāsa uvāca: } / śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve $ vakṣyāmi yadi pṛcchatha &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11024350 (0.059):
vyāsaḥ provāca bhagavān bhūtabhavyabhaviṣyavit // BrP_26.26 // / {vyāsa uvāca: } / śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve vakṣyāmi yadi pṛcchatha /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26877539 (0.060):
preṣayām āsur udvāha % dhanabhāryāsamanvitam // BrP_208.39 // / {vyāsa uvāca: } / śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve $ balasya balaśālinaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11148851 (0.060):
preṣayām āsur udvāha dhanabhāryāsamanvitam // BrP_208.39 // / {vyāsa uvāca: } / śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve balasya balaśālinaḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423267 (0.063):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge (īśvaragītāsu) / tṛtīyo 'dhyāyaḥ / īśvara uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839744 (0.064):
kiṃ papraccha punaḥ sūta sanakaṃ munisattamam // NarP_1,17.2 // / sūta uvāca / śṛṇudhvamṛṣayaḥ sarve nāradena surarṣiṇā /
karmayogaṃ brāhmaṇānāmātyantikaphalapradam // KūrmP_2,12.1 //
āmnāyasiddhamakhilaṃ brihmaṇānupradarśitam / / ṛṣīṇāṃ śṛṇvatāṃ pūrvaṃ manurāha prajāpatiḥ // KūrmP_2,12.2 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7052380 (0.051):
svāyaṃbhuvo manurdhārmān munīnāṃ pūrvamuktavānā // KūrmP_1,11.276 //
sarvapāpaharaṃ puṇyamṛṣisaṅghairniṣevitam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18827194 (0.026):
sarvapāpaharaṃ khyātamṛṣisaṅghair niṣevitam // RKV_39.24 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18846348 (0.053):
bhīmeśvaraṃ tato gacchet sarvapāpakṣayaṃkaram / / sevitaṃ ṛṣisaṅghaiśca bhīmavratadharaiḥ śubhaiḥ // RKV_77.1 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13454364 (0.058):
tatra tīrthaṃ mahāpuṇyaṃ sarvapāpapraṇāśanam // KūrmP_2,40.29 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13434261 (0.063):
brāhmaṇānāṃ hitaṃ puṇyamṛṣisaṅghairniṣevitam // KūrmP_2,18.47 // / athāgamya gṛhaṃ vipraḥ samācamya yathāvidhi /
samāhitadhiyo yūyaṃ śṛṇudhvaṃ gadato mama // KūrmP_2,12.3 //
kṛtopanayano vedānadhīyīta dvijottamāḥ / / garbhāṣṭame 'ṣṭame vābde svasūtroktavidhānataḥ // KūrmP_2,12.4 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16015170 (0.037):
Yāj1.14a/ garbha.aṣṭame^aṣṭame vā^abde brāhmaṇasya^upanāyanam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15846821 (0.038):
kartavyaḥ pādakṛcchro vai caule tvarddhaṃ prakalpayet // NarP_1,25.10 // / garbhāṣṭame 'ṣṭame vābde baṭukasyopanāyanam /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987678 (0.053):
garbhāṣṭame 'bde kurvīta Mn_2.36a / garbhāṣṭame 'ṣṭame vābde Yj_1.14a
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6733706 (0.056):
yājñavalkya uvāca / / garbhāṣṭame 'ṣṭame vābde brāhmaṇasyopanāyanam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4822569 (0.058):
yathākulantu cūḍākṛd brāhmaṇasyopanāyanaṃ /AP_153.007ab/ / garbhāṣṭame 'ṣṭame vābde garbhādekādaśe nṛpe //AP_153.007cd/
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23843593 (0.062):
garbhāṣṭame 'ṣṭame vābde Yj_1.14a / garbhiṇyāturakanyakāḥ Yj_1.105b
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3281193 (0.064):
tūṣṇīm etāḥ kriyāḥ strīṇāṃ vivāhas tu samantrakaḥ // Yj_1.13 // / garbhāṣṭame 'ṣṭame vābde brāhmaṇasyopanāyanam /
daṇḍī ca mekhalī sūtrī kṛṣṇājinadharo muniḥ /
bhikṣāhāro guruhito vīkṣamāṇo gururmukham // KūrmP_2,12.5 //
kārpāsamupavītārthaṃ nirmitaṃ brahmaṇā purā /
brāhmaṇānāṃ trivit sūtraṃ kauśaṃ vā vastrameva vā // KūrmP_2,12.6 //
sadopavītī caiva syāt sadā baddhaśikho dvijaḥ /
anyathā yat kṛtaṃ karma tad bhavatyayathākṛtam // KūrmP_2,12.7 //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12029202 (0.057):
tarkavidyauiadhakarmakṛtaṃ cāsti. na tūpapattikalābhikam asti. yat tarhi
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28885804 (0.057):
daśāṅgabhavikaṃ tadvai kṛtaṃ yat kṣatriyena tu / / tadardhabhavikaṃ viddhi sadvaiśyaparikalpitāt // Paus_36.76 //
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23677092 (0.064):
8.114ab: jananādi tataḥ karma sarvam evaṃkṛte kṛtam
vasedavikṛtaṃ vāsaḥ kārpāsaṃ vā kaṣāyakam / / tadeva paridhānīyaṃ śuklamacchidramuttamam // KūrmP_2,12.8 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13431189 (0.028):
nāpasavyaṃ parīdadhyād vāso na vikṛtaṃ vaset // KūrmP_2,15.8 //
uttaraṃ tu samākhyātaṃ vāsaḥ kṛṣṇājinaṃ śubham /
abhāve gavyamajinaṃ rauravaṃ vā vidhīyate // KūrmP_2,12.9 //
uddhṛtya dakṣiṇaṃ bāhuṃ savye bāhau samarpitam /
upavītaṃ bhavennityaṃ nivītaṃ kaṇṭhasajjane // KūrmP_2,12.10 //
savyaṃ bāhuṃ samuddhṛtya dakṣiṇe tu dhṛtaṃ dvijāḥ /
prācīnāvītamityuktaṃ pitrye karmaṇi yojayet // KūrmP_2,12.11 //
agnyagāre gavāṃ goṣṭhe home japye tathaiva ca /
svādhyāye bhojane nityaṃ brāhmaṇānāṃ ca sannidhau // KūrmP_2,12.12 //
upāsane gurūṇāṃ ca saṃdhyayoḥ sādhusaṃgame / / upavītī bhavennityaṃ vidhireṣa sanātanaḥ // KūrmP_2,12.13 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13429238 (0.044):
nādyādudaṅmukho nityaṃ vidhireṣa sanātanaḥ // KūrmP_2,12.63 //
mauñjī trivṛt samā ślakṣaṇā kāryā viprasya mekhalā /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21484190 (0.050):
Manu2.42a/ mauñjī trivṛt samā ślakṣṇā kāryā viprasya mekhalā |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18573993 (0.050):
mauñjī trivṛt samā ślakṣṇā kāryā viprasya mekhalā /
muñjābhāve kuśenāhurgranthinaikena vā tribhiḥ // KūrmP_2,12.14 //
dhārayed bailvapālāśau daṇḍau keśāntakau dvijaḥ /
yajñārhavṛkṣajaṃ vātha saumyamavraṇameva ca // KūrmP_2,12.15 //
sāyaṃ prātardvijaḥ saṃdhyāmupāsīta samāhitaḥ /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13560966 (0.038):
sāyaṃ prātaś ca yaḥ saṃdhyām__Vdha_051.001 / sāyaṃ prātaḥ samāhitaḥ__Vdha_070.085
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27435104 (0.045):
sāyaṃ prātar upāsīta NsP_57.25c / sāyaṃ prātar dvijaḥ sadā NsP_58.56d
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23974027 (0.045):
tasmān na laṅghayet saṃdhyāṃ % sāyaṃ prātar dvijaḥ sadā // NsP_58.56 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17039011 (0.045):
tasmān na laṅghayet saṃdhyāṃ sāyaṃ prātar dvijaḥ sadā // NsP_58.56 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 710426 (0.063):
vṛttāntaṃ śṛṇuyād yas tu $ sāyaṃ prātaḥ samāhitaḥ / / **HV_App.I,44.59**13:2 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22195974 (0.063):
vṛttāntaṃ śṛṇuyād yas tu sāyaṃ prātaḥ samāhitaḥ / / **HV_App.I,44.59**13:2 /
kāmāllobhād bhayānmohāt tyaktena patito bhavet // KūrmP_2,12.16 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13430199 (0.034):
na kuryānmānasaṃ vipro gurostyāge kadācana / / mohādvā yadi vā lobhāt tyaktena patito bhavet // KūrmP_2,14.22 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15346946 (0.048):
udayāstamayātpūrvam $ āramya vidhinā śuciḥ & / kāmānmohādbhayāllobhāt % saṃdhyāṃ nātikrameddvijaḥ // LiP_1,85.135 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7240711 (0.048):
udayāstamayātpūrvam āramya vidhinā śuciḥ / / kāmānmohādbhayāllobhāt saṃdhyāṃ nātikrameddvijaḥ // LiP_1,85.135 //
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27029459 (0.056):
6.012.015c ariḥ prāṇān parityajya rakṣitavyaḥ kṛtātmanā / 6.012.016a sa ced bhayād vā mohād vā kāmād vāpi na rakṣati
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18590308 (0.062):
tat tat kāryaṃ nivarteta kṛtaṃ cāpy akṛtaṃ bhavet // Mn_8.117 // / lobhān mohād bhayān maitrāt kāmāt krodhāt tathaiva ca /
agnikāryaṃ tataḥ kuryāt sāyaṃ prātaḥ prasannadhīḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15346934 (0.037):
saṃdhyopāsanaśīlaḥ syāt % sāyaṃ prātaḥ prasannadhīḥ // LiP_1,85.134 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7240699 (0.037):
saṃdhyopāsanaśīlaḥ syāt sāyaṃ prātaḥ prasannadhīḥ // LiP_1,85.134 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29014685 (0.064):
sāyaṃ prātaḥ prasannadhīḥ LiP_1,85.134d / sāyāhne sarvayajñānāṃ LiP_1,77.61c
snātvā saṃtarpayed devānṛṣīn pitṛgaṇāṃstathā // KūrmP_2,12.17 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433912 (0.0):
prakṣālya bhaṅktvā tajjahyācchucaudeśe samāhitaḥ // KūrmP_2,18.21 // / snātvā saṃtarpayed devānṛṣīn pitṛgaṇāṃstathā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6715200 (0.007):
prakṣālya bhuktvā tajjahyācchucau deśe samāhitaḥ / / snātvā santarpayeddevānṛṣīnpitṛgaṇāṃstathā // GarP_1,50.15 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13434747 (0.016):
ācamya ca yathāśāstraṃ śaktyā svādhyāyamācaret // KūrmP_2,18.84 // / tataḥ saṃtarpayed devānṛṣīn pitṛgaṇāṃstathā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6715760 (0.025):
tataḥ santarpayeddevānṛṣīnpitṛgaṇāṃstathā // GarP_1,50.58 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7071943 (0.033):
cakāra bhāvapūtātmā snānaṃ snānavidhānavit // KūrmP_1,32.3 // / saṃtarpya vidhivad devānṛṣīn pitṛgaṇāṃstathā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26788485 (0.059):
snātvā samyag vidhānena $ tato devān ṛṣīn pitṝn & / saṃtarpayet tathānyāṃś ca % nāmagotravidhānavit // BrP_67.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11059800 (0.059):
snātvā samyag vidhānena tato devān ṛṣīn pitṝn / / saṃtarpayet tathānyāṃś ca nāmagotravidhānavit // BrP_67.15 //
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7944389 (0.061):
BhP_02.10.037/1 prajāpatīn manūn devān ṛṣīn pitṛgaṇān pṛthak
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645158 (0.061):
prajāpatīn manūn devān ṛṣīn pitṛgaṇān pṛthak /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26843456 (0.062):
śukro 'pi devān āhūya % ṛṣīn pitṛgaṇāṃs tathā // BrP_152.29 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11114767 (0.062):
śukro 'pi devān āhūya ṛṣīn pitṛgaṇāṃs tathā // BrP_152.29 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16971453 (0.063):
snātvā devān athābhyarcya BrP_123.146c / snātvā devān ṛṣīn pitṝn BrP_63.4b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16774245 (0.063):
ṛṣīn devān sagandharvān BrP_3.3c / ṛṣīn pitṛgaṇāṃs tathā BrP_152.29d / ṛṣīn vyāhṛtavān asi BrP_34.34b
devatābhyarcanaṃ kuryāt puṣpaiḥ patreṇa vāmbubhiḥ /
abhivādanaśīlaḥ syānnityaṃ vṛddheṣu dharmataḥ // KūrmP_2,12.18 //
asāvahaṃ bho nāmeti samyak praṇatipūrvakam /
āyurārogyasiddhyarthaṃ tandrādiparivarjitaḥ // KūrmP_2,12.19 //
āyuṣṇān bhava saumyeti vācyo vipro 'bhivādane /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18574995 (1.192):
āyuṣmān bhava saumyeti vācyo vipro 'bhivādane /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21485397 (0.048):
Manu2.125a/ āyuṣmān bhava) saumya iti vācyo) vipro 'abhivādane | / Manu2.125c/ a.kāraś ca asya nāmno 'ante vācyaḥ) pūrvākṣaraḥ plutaḥ ||
akāraścāsya nāmno 'nte vācyaḥ pūrvākṣaraḥ plutaḥ // KūrmP_2,12.20 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575000 (0.0):
āyuṣmān bhava saumyeti vācyo vipro 'bhivādane / / akāraś cāsya nāmno 'nte vācyaḥ pūrvākṣaraḥ plutaḥ // Mn_2.125 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21485404 (0.058):
Manu2.125c/ a.kāraś ca asya nāmno 'ante vācyaḥ) pūrvākṣaraḥ plutaḥ ||
na kuryād yo 'bhivādasya dvijaḥ pratyabhivādanam /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575007 (0.026):
yo na vetty abhivādasya vipraḥ pratyabhivādanam / / nābhivādyaḥ sa viduṣā yathā śūdras tathaiva saḥ // Mn_2.126 //
nābhivādyaḥ sa viduṣā yathā śūdrastathaiva saḥ // KūrmP_2,12.21 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575010 (0.0):
yo na vetty abhivādasya vipraḥ pratyabhivādanam / / nābhivādyaḥ sa viduṣā yathā śūdras tathaiva saḥ // Mn_2.126 //
vyatyastapāṇinā kāryamupasaṃgrahaṇaṃ guroḥ / / savyena savyaḥ spraṣṭavyo dakṣiṇena tu dakṣiṇaḥ // KūrmP_2,12.22 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21072027 (0.0):
vyatyasta pāṇinā kāryam upasaṅgrahaṇaṃ guroḥ | / savyena savyaḥ spraṣṭavyo dakṣiṇena tu dakṣiṇaḥ // Hbhv_4.372 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18574367 (0.0):
saṃhatya hastāv adhyeyaṃ sa hi brahmāñjaliḥ smṛtaḥ // Mn_2.71 // / vyatyastapāṇinā kāryam upasaṃgrahaṇaṃ guroḥ /
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22887507 (0.011):
vyatyastapāṇinā kāryamupasaṅgrahaṇaṃ guroḥ / / savyena savyaḥ spṛṣṭavyo dakṣiṇena tu dakṣiṇaḥ //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21484633 (0.044):
Manu2.72a/ vyatyasta.pāṇinā kāryam) upasaṃgrahaṇaṃ guroḥ |
laukikaṃ vaidikaṃ cāpi tathādhyātmikameva vā / / ādadīta yato jñānaṃ taṃ pūrvamabhivādayet // KūrmP_2,12.23 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13430205 (0.0):
mohādvā yadi vā lobhāt tyaktena patito bhavet // KūrmP_2,14.22 // / laukikaṃ vaidikaṃ cāpi tathādhyātmikameva ca / / ādadīta yato jñānaṃ na taṃ druhyet kadācana // KūrmP_2,14.23 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18574901 (0.0):
sa brahmasteyasaṃyukto narakaṃ pratipadyate // Mn_2.116 // / laukikaṃ vaidikaṃ vāpi tathādhyātmikam eva vā / / ādadīta yato jñānaṃ taṃ pūrvam abhivādayet // Mn_2.117 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25776841 (0.013):
guruktaṃ paruṣaṃ vākyamāśiṣaṃ paricintayet // BndP_3,43.38 // / laukikaṃ vaidikaṃ vāpi tathādhyātmikameva ca / / ādadīta tato jñānaṃ pūrvaṃ tamabhivādayet // BndP_3,43.39 //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394413 (0.016):
tadādānam asya brahmasteyaṃ narakāya bhavati // Vi_30.42 // / laukikaṃ vaidikaṃ vāpi tathādhyātmikam eva vā / / ādadīta yato jñānaṃ na taṃ druhyet kadācana || Vi_30.43 ||
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21485286 (0.038):
Manu2.117a/ laukikaṃ vaidikaṃ vā api tathā adhyātmikam eva vā | / Manu2.117c/ ādadīta) yato jñānaṃ taṃ pūrvam abhivādayet) ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201392 (0.064):
Viṣṇu 30.43a/ laukikaṃ vaidikaṃ vā^api tathā^adhyātmikam eva vā / / Viṣṇu 30.43c/ ādadīta\ yato jñānaṃ na taṃ druhyet\ kadā-cana //
nodakaṃ dhārayed bhaikṣaṃ puṣpāṇi samidhastathā /
evaṃvidhāni cānyāni na daivādyeṣu karmasu // KūrmP_2,12.24 //
brāhmaṇaṃ kuśalaṃ pṛcchet kṣatrabandhumanāmayam / / vaiśyaṃ kṣemaṃ samāgamya śūdramārogyameva tu // KūrmP_2,12.25 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575020 (0.0):
nābhivādyaḥ sa viduṣā yathā śūdras tathaiva saḥ // Mn_2.126 // / brāhmaṇaṃ kuśalaṃ pṛcchet kṣatrabandhum anāmayam /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21485431 (0.021):
Manu2.127c/ vaiśyaṃ kṣemaṃ samāgamya) śūdram ārogyam eva ca ||
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035262 (0.057):
brāhmaṇaṃ kuśalaṃ pṛcchet Mn_2.127a / brāhmaṇaṃ kṣatriyaṃ vaiśyaṃ Mn_1.31c / brāhmaṇaṃ gām athāpi vā Yj_3.245b
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2536318 (0.057):
brāhmaṇaṃ kuśalaṃ pṛcchet Mn_2.127a / brāhmaṇaṃ kṣatriyaṃ vaiśyaṃ Mn_1.31c
upādhyāyaḥ pitā jyeṣṭho bhrātā caiva mahīpatiḥ / / mātulaḥ śvaśurastrātā mātāmahapitāmahau /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564942 (0.0):
vyāsa uvāca: / upādhyāyaḥ pitā jyeṣṭhabhrātā caiva mahīpatiḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20762730 (0.046):
13,134.057d@015_3031 ṛtvig guruḥ pitā ceti guravaḥ parikīrtitāḥ / 13,134.057d@015_3032 jyeṣṭho bhrātā narendraś ca mātulaḥ śvaśuras tathā
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15825992 (0.053):
vratopadeśakaścaiva bhayatrātānnado hi ca // NarP_1,9.87 // / śvaśuro mātulaścaiva jyeṣṭhabhrātā pitā tathā /
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28547804 (0.057):
Vaikh 02.11.(128.16-18)/ jyeṣṭho bhrātā pitṛvyo mātulaḥ śvaśuraś ca
varṇajyeṣṭhaḥ pitṛvyaśca puṃso 'tra guravaḥ smṛtāḥ // KūrmP_2,12.26 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564949 (0.062):
bandhurjyeṣṭhaḥ pitṛvyaśca puṃsyete guravaḥ smṛtāḥ / / mātā mātāmahī caiva pitṛmātṛṣvasādayaḥ // Valc_2,16.2 //
mātā mātāmahī gurvo piturmātuśca sodarāḥ /
śvaśrūḥ pitāmahījyeṣṭhā dhātrī ca guravaḥ striyaḥ // KūrmP_2,12.27 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564962 (0.0):
mātā mātāmahī caiva pitṛmātṛṣvasādayaḥ // Valc_2,16.2 // / śvaśrūḥ pitāmahī jyeṣṭhā dhātrī ca guravaḥ striyaḥ /
ityukto guruvargo 'yaṃ mātṛtaḥ pitṛto dvijāḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564968 (0.040):
śvaśrūḥ pitāmahī jyeṣṭhā dhātrī ca guravaḥ striyaḥ / / ityukto guruvargo 'yaṃ mātṛtaḥ pitṛto nṛpāḥ /
anuvartanameteṣāṃ manovākkāyakarmabhiḥ // KūrmP_2,12.28 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397489 (0.062):
bhajanaṃ bhaktirityuktā vāṅmanaḥ kāyakarmabhiḥ // LiP_2,9.22 // / sarvakāryeṇahetutvātpāśacchedapaṭīyasī /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393600 (0.064):
vāsudevaparo nityaṃ vāṅmanaḥ kāyakarmabhiḥ // LiP_2,5.39 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28980904 (0.064):
manovākkāyakarmaṇā LiP_1,8.40d / manovākkāyakarmabhiḥ LiP_1,85.180d
guruṃ dṛṣṭvā samuttiṣṭhedabhivādya kṛtāñjaliḥ / / naitairupaviśet sārdhaṃ vivadennātmakāraṇāt // KūrmP_2,12.29 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564986 (0.0):
anuvarttanameteṣāṃ manovākkāyakarmmabhiḥ // Valc_2,16.3 // / guruṃ dṛṣṭvā samuttiṣṭhedabhivādya kṛtāñjaliḥ /
jīvitārthamapi dveṣād gurubhirnaiva bhāṣaṇam /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564993 (0.0):
naitairupaviśet sārddhaṃ vivadet nātmakāraṇāt // Valc_2,16.4 // / jīvitārthamapi dveṣāt gurubhirnaiva bhāṣaṇam /
udito 'pi guṇairanyairgurudveṣī patatyadhaḥ // KūrmP_2,12.30 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564995 (0.0):
jīvitārthamapi dveṣāt gurubhirnaiva bhāṣaṇam / / udito 'pi guṇairanyai rguruddheṣī patatyadhaḥ // Valc_2,16.5 //
gurūṇāmapi sarveṣāṃ pūjyāḥ pañca viśeṣataḥ / / teṣāmādyāstrayaḥ śreṣṭhāsteṣāṃ mātā supūjitā // KūrmP_2,12.31 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565007 (0.031):
gurūṇāñcaiva sarvveṣāṃ pūjyāḥ pañca prayatnataḥ / / teṣāmādyāstrayaḥ śreṣṭhāsteṣu mātā garīyasī // Valc_2,16.6 //
yo bhāvayati yā sūte yena vidyopadiśyate /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565018 (0.0):
teṣāmādyāstrayaḥ śreṣṭhāsteṣu mātā garīyasī // Valc_2,16.6 // / yo bhāvayati yā sūte yena vidyopadiśyate /
jyeṣṭho bhrātā ca bhartā ca pañcaite guravaḥ smṛtāḥ // KūrmP_2,12.32 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565022 (0.048):
yo bhāvayati yā sūte yena vidyopadiśyate / / jyeṣṭhabhrātā ca bharttā ca pañcaite guravaḥ smṛtāḥ // Valc_2,16.7 //
ātmanaḥ sarvayatnena prāṇatyāgena vā punaḥ / / pūjanīyā viśeṣeṇa pañcaite bhūtimicchatā // KūrmP_2,12.33 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565035 (0.0):
ātmanaḥ sarvvayatnena prāṇatyāgena vā punaḥ / / pūjanīyā viśeṣeṇa pañcaite bhūtimicchatā /
yāvat pitā ca mātā ca dvāvetau nirvikāriṇau / / tāvat sarvaṃ parityajya putraḥ syāt tatparāyaṇaḥ // KūrmP_2,12.34 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21485679 (0.061):
Manu2.144a/ ya āvṛṇoty) a.vitathaṃ brahmaṇā śravaṇāv ubhau | / Manu2.144c/ sa mātā sa pitā jñeyas taṃ na druhyet) kadā cana ||
pitā mātā ca suprītau syātāṃ putraguṇairyadi /
sa putraḥ sakalaṃ dharmamāpnuyāt tena karmaṇā // KūrmP_2,12.35 //
nāsti mātṛsamaṃ daivaṃ nāsti pitṛsamo guruḥ /
tayoḥ pratyupakāro 'pi na kathañcana vidyate // KūrmP_2,12.36 // / tayornityaṃ priyaṃ kuryāt karmaṇā manasā girā /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10291297 (0.040):
12,081.038a tān mānayet pūjayec ca nityaṃ vācā ca karmaṇā / 12,081.038c kuryāc ca priyam etebhyo nāpriyaṃ kiṃ cid ācaret
na tābhyāmananujñāto dharmamanyaṃ samācaret // KūrmP_2,12.37 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565054 (0.042):
tayornityaṃ priyaṃ kuryyāt karmmaṇā manasā girā / / na tābhyāmananujñāto dharmmamanyaṃ samāśrayet // Valc_2,16.9 //
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22892684 (0.063):
teṣāṃ trayāṇāṃ śuśrūṣā paramaṃ tapa ucyate / / na tairanabhyanujñāto dharmamanyaṃ samācaret //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18576257 (0.063):
teṣāṃ trayāṇāṃ śuśrūṣā paramaṃ tapa ucyate / / na tair anabhyanujñāto dharmam anyaṃ samācaret // Mn_2.229 //
varjayitvā muktiphalaṃ nityaṃ naimittikaṃ tathā / / dharmasāraḥ samuddiṣṭaḥ pretyānantaphalapradaḥ // KūrmP_2,12.38 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453404 (0.052):
piṇḍapridānaṃ ca kṛtaṃ pretyānantaphalapradam // KūrmP_2,39.61 // / traiyambakena toyena yaścaruṃ śrapayet tataḥ /
samyagārādhya vaktāraṃ visṛṣṭastadanujñayā /
śiṣyo vidyāphalaṃ bhuṅkte pretya cāpadyate divi // KūrmP_2,12.39 //
yo bhrātaraṃ pitṛsamaṃ jyeṣṭhaṃ mūrkho 'vamanyate /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20727981 (0.030):
13,112.076c jāyate lavakaś cāpi māsaṃ tasmāt tu mānuṣaḥ / 13,112.077a jyeṣṭhaṃ pitṛsamaṃ cāpi bhrātaraṃ yo 'vamanyate
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26889660 (0.030):
jāyate vyālakaś cāpi $ māsaṃ tasmāt tu mānuṣaḥ & / jyeṣṭhaṃ pitṛsamaṃ cāpi % bhrātaraṃ yo 'vamanyate // BrP_217.75 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11160969 (0.030):
jāyate vyālakaś cāpi māsaṃ tasmāt tu mānuṣaḥ / / jyeṣṭhaṃ pitṛsamaṃ cāpi bhrātaraṃ yo 'vamanyate // BrP_217.75 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17917457 (0.030):
jyeṣṭhaṃ pitṛsamaṃ vāpi bhrātaraṃ yo 'vamanyate // MarkP_15.14 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16808840 (0.048):
jyeṣṭhaṃ pitṛsamaṃ cāpi BrP_217.75c / jyeṣṭhaṃ bhrātaram āsādya BrP_176.29c
tena doṣeṇa sa pretya nirayaṃ ghoramṛcchati // KūrmP_2,12.40 //
puṃsā vartmaniviṣṭena pūjyo bhartā tu sarvadā /
yāti dātari loke 'smin upakārāddhi gauravam // KūrmP_2,12.41 //
yenarā bhartṛpiṇḍārthaṃ svān prāṇān saṃtyajanti hi /
teṣāmathākṣayāṃllokān provāca bhagavān manuḥ // KūrmP_2,12.42 //
mātulāṃśca pitṛvyāṃśca śvaśurānṛtvijo gurūn / / asāvahamiti brūyuḥ pratyutthāya yavīyasaḥ // KūrmP_2,12.43 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575054 (5.960):
tāṃ brūyād bhavatīty evaṃ subhage bhaginīti ca // Mn_2.129 // / mātulāṃś ca pitṛvyāṃś ca śvaśurān ṛtvijo gurūn /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21485468 (0.021):
Manu2.129c/ tāṃ brūyād) bhavati ity evaṃ subhage bhagini iti ca || / Manu2.130a/ mātulāṃś ca pitṛvyāṃś ca śvaśurān ṛtvijo gurūn |
avācyo dīkṣito nāmnā yavīyānapi yo bhavet /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575027 (0.0):
vaiśyaṃ kṣemaṃ samāgamya śūdram ārogyam eva ca // Mn_2.127 // / avācyo dīkṣito nāmnā yavīyān api yo bhavet /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21485440 (0.043):
Manu2.128a/ a.vācyo) dīkṣito nāmnā yavīyān api yo bhavet) |
bhobhavatpūrvakaṃ tvenamabhibhāṣeta dharmavit // KūrmP_2,12.44 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21485446 (0.0):
Manu2.128a/ a.vācyo) dīkṣito nāmnā yavīyān api yo bhavet) | / Manu2.128c/ bho.bhavat.pūrvakaṃ tv enam abhibhāṣeta) dharmavit ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575034 (0.0):
avācyo dīkṣito nāmnā yavīyān api yo bhavet / / bhobhavatpūrvakaṃ tv enam abhibhāṣeta dharmavit // Mn_2.128 //
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2537117 (0.029):
bhojayed avicārayan Mn_3.114[104M]d / bhobhavatpūrvakaṃ tv enam Mn_2.128c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9038498 (0.038):
bhonane chardito yadi Ang_1.969b / bhobhavatpūrvakaṃ tv enam Mn_2.128c
abhivādyāśca pūjyaśca śirasā vandya eva ca / / brāhmaṇaḥ kṣatriyādyaiśca śrīkāmaiḥ sādaraṃ sadā // KūrmP_2,12.45 //
nābhivādyāstu vipreṇa kṣatriyādyāḥ kathañcana /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15847179 (0.055):
nābhivādyāśca vipreṇa kṣaghatriyādyāḥ kathañcana /
jñānakarmaguṇopetā yadyapyete bahuśrutāḥ // KūrmP_2,12.46 //
brāhmaṇaḥ sarvavarṇānāṃ svasti kuryāditi sthitiḥ /
savarṇeṣu savarṇānāṃ kāryamevābhivādanam // KūrmP_2,12.47 // / gururagnirdvijātīnāṃ varṇānāṃ brāhmaṇo guruḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565065 (0.0):
na tābhyāmananujñāto dharmmamanyaṃ samāśrayet // Valc_2,16.9 // / gururagnirdvijātīnāṃ varṇānāṃ brāhmaṇo guruḥ /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13470249 (0.0):
tasya pūjā vidhātavyā sarvatrābhyāgato guruḥ // Hit_1.112 // / gurur agnir dvijātīnāṃ varṇānāṃ brāhmaṇo guruḥ |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26797886 (5.960):
nāparādhaṃ smarāmy asya $ dharmabuddhiṃ sthirāṃ kuru & / gurur agnir dvijātīnāṃ % varṇānāṃ brāhmaṇo guruḥ // BrP_80.47 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11069201 (5.960):
nāparādhaṃ smarāmy asya dharmabuddhiṃ sthirāṃ kuru / / gurur agnir dvijātīnāṃ varṇānāṃ brāhmaṇo guruḥ // BrP_80.47 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20838868 (0.029):
14,096.015d@004_2222 yatir gurur dvijātīnāṃ varṇānāṃ brāhmaṇo guruḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12804201 (0.037):
MSS_0201 1 agnirgururdvijātīnāṃ varṇānāṃ pārthivo guruḥ /
patireko guruḥ strīṇāṃ sarvatrābhyāgato guruḥ // KūrmP_2,12.48 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565070 (0.0):
gururagnirdvijātīnāṃ varṇānāṃ brāhmaṇo guruḥ / / patireko guruḥ strīṇāṃ sarvvatrābhyāgato guruḥ // Valc_2,16.10 //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13470254 (0.0):
gurur agnir dvijātīnāṃ varṇānāṃ brāhmaṇo guruḥ | / patir eko guruḥ strīṇāṃ sarvatrābhyāgato guruḥ // Hit_1.113 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26797891 (0.021):
gurur agnir dvijātīnāṃ % varṇānāṃ brāhmaṇo guruḥ // BrP_80.47 // / patir eva guruḥ strīṇāṃ $ sarvasyābhyāgato guruḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11069206 (0.021):
gurur agnir dvijātīnāṃ varṇānāṃ brāhmaṇo guruḥ // BrP_80.47 // / patir eva guruḥ strīṇāṃ sarvasyābhyāgato guruḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20838872 (0.027):
14,096.015d@004_2222 yatir gurur dvijātīnāṃ varṇānāṃ brāhmaṇo guruḥ / 14,096.015d@004_2223 patir eva guruḥ strīṇāṃ sarveṣāṃ pārthivo guruḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12804209 (0.055):
MSS_0201 2 kulastrīṇāṃ gururbhartā sarvasyābhyāgato guruḥ //
vidyā karma vayo bandhurvittaṃ bhavati pañcamam /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21485557 (1.192):
Manu2.136a/ vittaṃ bandhur vayaḥ karma vidyā bhavati) pañcamī |
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394679 (1.192):
gurudāreṣu kurvīta satāṃ dharmam anusmaran || Vi_32.15 || / vittaṃ bandhur vayaḥ karma vidyā bhavati pañcamī /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201684 (1.192):
Viṣṇu 32.16a/ vittaṃ bandhur vayaḥ karma vidyā bhavati\ pañcamī /
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2551999 (0.006):
kriyate yena devo 'pi svapadād bhraśyate hi saḥ. // MKm_209 // / vittaṃ bandhur vayaḥ karma vidyā caiva tu pañcamī
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575126 (0.036):
pitāputrau vijānīyād brāhmaṇas tu tayoḥ pitā // Mn_2.135 // / vittaṃ bandhur vayaḥ karma vidyā bhavati pañcamī /
mānyasthānāni pañcāhuḥ pūrvaṃ pūrvaṃ gurūttarāt // KūrmP_2,12.49 //
pañcānāṃ triṣu varṇeṣu bhūyāṃsi balavanti ca / / yatra syuḥ so 'tra mānārhaḥ śūdro 'pi daśamīṃ gataḥ // KūrmP_2,12.50 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575147 (0.0):
pañcānāṃ triṣu varṇeṣu bhūyāṃsi guṇavanti ca / / yatra syuḥ so 'tra mānārhaḥ śūdro 'pi daśamīṃ gataḥ // Mn_2.137 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21485582 (0.040):
Manu2.137c/ yatra syuḥ) so 'atra māna.arhaḥ śūdro 'api daśamīṃ gataḥ ||
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21485575 (0.052):
Manu2.137a/ pañcānāṃ triṣu varṇeṣu bhūyāṃsi guṇavanti ca |
panthā deyo brāhmaṇāya striyai rājñe hyacakṣuṣe /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4304910 (0.060):
Baudh2.3.6.30ab/ panthā deyo brāhmaṇāya gave rājñe hy acakṣuṣe /
vṛddhāya bhārabugnāya rogiṇe durbalāya ca // KūrmP_2,12.51 //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4304918 (0.026):
Baudh2.3.6.30ab/ panthā deyo brāhmaṇāya gave rājñe hy acakṣuṣe / / Baudh2.3.6.30cd/ vṛddhāya bhāra.taptāya garbhiṇyai durbalāya ca //
bhikṣāmāhṛtya śiṣṭānāṃ gṛhebhyaḥ prayato 'nvaham /
nivedya gurave 'śnīyād vāgyatastadanujñayā // KūrmP_2,12.52 //
bhavatpūrvaṃ cared bhaikṣyamupanīto dvijottamaḥ /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18574085 (0.011):
pradakṣiṇaṃ parītyāgniṃ cared bhaikṣaṃ yathāvidhi // Mn_2.48 // / bhavatpūrvaṃ cared bhaikṣam upanīto dvijottamaḥ /
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp01u.htm.txt) 23226519 (0.011):
bhavatpūrva caredbhaikṣamupanīto dvijottamaḥ /"
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21484295 (0.011):
Manu2.49a/ bhavat.pūrvaṃ cared) bhaikṣam upanīto dvijottamaḥ |
bhavanmadhyaṃ tu rājanyo vaiśyastu bhavaduttaram // KūrmP_2,12.53 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21484305 (0.0):
Manu2.49a/ bhavat.pūrvaṃ cared) bhaikṣam upanīto dvijottamaḥ | / Manu2.49c/ bhavan.madhyaṃ tu rājanyo vaiśyas tu bhavad.uttaram |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18574092 (0.0):
bhavatpūrvaṃ cared bhaikṣam upanīto dvijottamaḥ / / bhavanmadhyaṃ tu rājanyo vaiśyas tu bhavaduttaram // Mn_2.49 //
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp01u.htm.txt) 23226525 (0.0):
bhavatpūrva caredbhaikṣamupanīto dvijottamaḥ / / bhavanmadhyaṃ tu rājanyo vaiśyastu bhavaduttaram" //"
mātaraṃ vā svasāraṃ vā māturvā bhaginīṃ nijām / / bhikṣeta bhikṣāṃ prathamaṃ yā cainaṃ na vimānayet // KūrmP_2,12.54 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21484316 (0.0):
Manu2.49c/ bhavan.madhyaṃ tu rājanyo vaiśyas tu bhavad.uttaram | / Manu2.50a/ mātaraṃ vā svasāraṃ vā mātur vā bhaginīṃ nijām |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18574102 (0.0):
bhavanmadhyaṃ tu rājanyo vaiśyas tu bhavaduttaram // Mn_2.49 // / mātaraṃ vā svasāraṃ vā mātur vā bhaginīṃ nijām /
sajātīyagṛheṣveva sārvavarṇikameva vā / / bhaikṣyasya caraṇaṃ proktaṃ patitādiṣu varjitam // KūrmP_2,12.55 //
vedayajñairahīnānāṃ praśastānāṃ svakarmasu /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486244 (1.192):
Manu2.183a/ veda.yajñair ahīnānāṃ praśastānāṃ svakarmasu |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575704 (1.192):
āhared yāvad arthāni bhaikṣaṃ cāharahaś caret // Mn_2.182 // / vedayajñair ahīnānāṃ praśastānāṃ svakarmasu /
brahmacaryāhared bhaikṣaṃ gṛhebhyaḥ prayato 'nvaham // KūrmP_2,12.56 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575711 (0.021):
vedayajñair ahīnānāṃ praśastānāṃ svakarmasu / / brahmacāry āhared bhaikṣaṃ gṛhebhyaḥ prayato 'nvaham // Mn_2.183 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486248 (0.056):
Manu2.183a/ veda.yajñair ahīnānāṃ praśastānāṃ svakarmasu | / Manu2.183c/ brahmacāry āhared) bhaikṣaṃ gṛhebhyaḥ prayato 'anvaham ||
guroḥ kule na bhikṣeta na jñātikulabandhuṣu /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486260 (0.0):
Manu2.184a/ guroḥ kule na bhikṣeta) na jñāti.kula.bandhuṣu |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575719 (0.0):
brahmacāry āhared bhaikṣaṃ gṛhebhyaḥ prayato 'nvaham // Mn_2.183 // / guroḥ kule na bhikṣeta na jñātikulabandhuṣu /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23973588 (0.0):
guroḥ kule na bhikṣeta % na jñātikulabandhuṣu // NsP_58.23 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17038573 (0.0):
guroḥ kule na bhikṣeta na jñātikulabandhuṣu // NsP_58.23 //
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27394722 (0.062):
guroḥ kule na bhikṣeta NsP_58.23c / guroḥ kṛte pañcajanaṃ nihatya NsP_53.54c
alābhe tvanyagehānāṃ pūrvaṃ pūrvaṃ vivarjayet // KūrmP_2,12.57 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486269 (0.0):
Manu2.184c/ a.lābhe tv anyagehānāṃ pūrvaṃ pūrvaṃ vivarjayet) ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575725 (0.0):
guroḥ kule na bhikṣeta na jñātikulabandhuṣu / / alābhe tv anyagehānāṃ pūrvaṃ pūrvaṃ vivarjayet // Mn_2.184 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23973592 (0.039):
guroḥ kule na bhikṣeta % na jñātikulabandhuṣu // NsP_58.23 // / alābhe tv anyagehānāṃ $ pūrvapurvaṃ ca varjayet &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17038577 (0.039):
guroḥ kule na bhikṣeta na jñātikulabandhuṣu // NsP_58.23 // / alābhe tv anyagehānāṃ pūrvapurvaṃ ca varjayet /
sarvaṃ vā vicared grāmaṃ pūrvoktānāmasaṃbhave /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575732 (1.192):
sarvaṃ vāpi cared grāmaṃ pūrvoktānām asaṃbhave /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486276 (0.058):
Manu2.185a/ sarvaṃ vāpi cared) grāmaṃ pūrva.uktānām a.saṃbhave |
niyamya prayato vācaṃ diśastvanavalokayan // KūrmP_2,12.58 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575733 (0.0):
sarvaṃ vāpi cared grāmaṃ pūrvoktānām asaṃbhave / / niyamya prayato vācam abhiśastāṃs tu varjayet // Mn_2.185 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486278 (0.049):
Manu2.185a/ sarvaṃ vāpi cared) grāmaṃ pūrva.uktānām a.saṃbhave | / Manu2.185c/ niyamya) prayato vācam abhiśastāṃs tu varjayet) ||
samāhṛtya tu tad bhaikṣaṃ yāvadarthamamāyayā / / bhuñjīta prayato nityaṃ vāgyato 'nanyamānasaḥ // KūrmP_2,12.59 //
bhaikṣyeṇa vartayennityaṃ naikānnādī bhaved vratī /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13442013 (0.0):
bhaikṣyeṇa vartayennityaṃ naikānnādī bhavet kvacit // KūrmP_2,28.15 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575768 (0.0):
bhaikṣeṇa vartayen nityaṃ naikānnādī bhaved vratī /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020511 (1.192):
naikānnādī bhaved vratī Mn_2.188b / naiko dadyān narādhamaḥ K_697b
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2532535 (1.192):
naikānnādī bhaved vratī Mn_2.188b
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15849730 (0.033):
japecca praṇavaṃ nityaṃ jitātmā vijitendriyaḥ // NarP_1,27.97 // / ekānnādī bhavedyastu kadācillaṃpaṭo yatiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15849693 (0.061):
bhaikṣeṇa varttayennityaṃ naikānnādībhavedyatiḥ // NarP_1,27.95 //
bhaikṣyeṇa vratino vṛttirupavāsasamā smṛtā // KūrmP_2,12.60 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575773 (0.008):
bhaikṣeṇa vartayen nityaṃ naikānnādī bhaved vratī / / bhaikṣeṇa vratino vṛttir upavāsasamā smṛtā // Mn_2.188 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486326 (0.029):
Manu2.188a/ bhaikṣeṇa vartayen) nityaṃ na ekānna.adī bhaved) vratī | / Manu2.188c/ bhaikṣeṇa vratino vṛttir upavāsa.samā smṛtā) ||
pūjayedaśanaṃ nityamadyāccaitadakutsayan / / dṛṣṭvā hṛṣyet prasīdecca pratinandecca sarvaśaḥ // KūrmP_2,12.61 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18574149 (0.0):
bhuktvā copaspṛśet samyag adbhiḥ khāni ca saṃspṛśet // Mn_2.53 // / pūjayed aśanaṃ nityam adyāc caitad akutsayan /
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22891306 (0.036):
tathāca smṛtyantaram- / dṛṣṭvā hṛṣyetprasīdecca pratinandecca sarvaśaḥ //
anārogyamanāyuṣyamasvargyaṃ cātibhojanam / / apuṇyaṃ lokavidviṣṭaṃ tasmāt tatparivarjayet // KūrmP_2,12.62 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18574183 (0.0):
na caivātyaśanaṃ kuryān na cocchiṣṭaḥ kva cid vrajet // Mn_2.56 // / anārogyam anāyuṣyam asvargyaṃ cātibhojanam / / apuṇyaṃ lokavidviṣṭaṃ tasmāt tat parivarjayet // Mn_2.57 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12825145 (0.024):
MSS_1342 1 anārogyamanāyuṣyam asvargyaṃ cātibhojanam / / MSS_1342 2 apuṇyaṃ lokavidviṣṭaṃ tasmāt tat parivarjayet //
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22891324 (0.040):
anāyuṣyamanārogyarmasvagyaṃ cātibhojanam // / apuṇyaṃ lokavidviṣṭaṃ tasmāttatparivarjayet //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21484419 (0.040):
Manu2.57a/ an.ārogyam an.āyuṣyam a.svargyaṃ ca atibhojanam | / Manu2.57c/ apuṇyaṃ lokavidviṣṭaṃ tasmāt tat parivarjayet) ||
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21100376 (0.044):
na bhinna bhājane caiva na bhūmyāṃ na ca pāñiṣu | / anārogyam anāyuṣyam asvargyaṃ cātibhojanam |
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972469 (0.052):
asvargyaṃ ca paratrāpi Mn_8.127c / asvargyaṃ cātibhojanam Mn_2.57b / asvargyaṃ lokavidviṣṭaṃ Yj_1.156c
prāṅmukho 'nnāni bhuñjīta sūryābhimukha eva vā / / nādyādudaṅmukho nityaṃ vidhireṣa sanātanaḥ // KūrmP_2,12.63 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13435263 (0.009):
vyāsa uvāca / prāṅmukho 'nnāni bhuñjīta sūryābhimukha eva vā /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13428581 (0.044):
upavītī bhavennityaṃ vidhireṣa sanātanaḥ // KūrmP_2,12.13 //
prakṣālya pāṇipādau ca bhuñjāno dvirupaspṛśet /
śucau deśe samāsīno bhuktvā ca dvirupaspṛśet // KūrmP_2,12.64 //
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge dvādaśo 'dhyāyaḥ
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7068864 (1.788):
dvāpare vyākulībhūtvā praṇaśyati kalau yuge // KūrmP_1,27.57 // / itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge saptaviṃśo
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7076856 (1.788):
tāmasī śāṃbhavī mūrtiḥ kālo lokaprakālanaḥ // KūrmP_1,42.29 // / itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge dvicatvāriṃśo