View original HTML file with complete header information
[paribhāṣā] / Lil_1a/ prītim bhakta-janasya yas @janayate vighnam vinighnan smṛtas tam
[paribhāṣā] / Lil_1a/ prītim bhakta-janasya yas @janayate vighnam vinighnan smṛtas tam
vṛndāraka-vṛnda-vandita-padam @natvā mataṅga-ānanam/
Lil_1c/ pāṭīm sat-gaṇitasya @vacmi catura-prīti-pradām prasphuṭām
saṃkṣipta-akṣara-komala-amala-padais lālitya-līlāvatīm//[śārdūlavikrīḍita]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493849 (0.036):
yadi @vetsi vatsa gaṇite jātim prabhāga-abhidhām// [śārdūlavikrīḍita] / Lil_33p/ nyāsas/ 1_1/ 1_2/ 2_3/ 3_4/ 1_5/ 1_16/ 1_4/ savarṇite jātam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493432 (0.037):
padam//[śārdūlavikrīḍita] / Lil_22p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493125 (0.056):
tena guṇena te ca guṇitās jātās kati @syus @vada//[śārdūlavikrīḍita] / Lil_17p/ nyāsas/ guṇyas 135/ guṇakas 12/ guṇya-antyam aṅkam guṇakena
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013632 (0.061):
tulya-dhanās pṛthak vada sakhe tad-ratna-maulyāni me//[śārdūlavikrīḍita] / BG_99a/ pañcaka-śatena dattam mūlam sa-kalāntaram gate varṣe/
Lil_2a/ varāṭakānām %daśaka-%dvayam 20 yad sā kākiṇī tās ca paṇas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493849 (0.032):
yadi @vetsi vatsa gaṇite jātim prabhāga-abhidhām// [śārdūlavikrīḍita] / Lil_33p/ nyāsas/ 1_1/ 1_2/ 2_3/ 3_4/ 1_5/ 1_16/ 1_4/ savarṇite jātam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493432 (0.035):
padam//[śārdūlavikrīḍita] / Lil_22p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493125 (0.041):
tena guṇena te ca guṇitās jātās kati @syus @vada//[śārdūlavikrīḍita] / Lil_17p/ nyāsas/ guṇyas 135/ guṇakas 12/ guṇya-antyam aṅkam guṇakena
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013633 (0.048):
tulya-dhanās pṛthak vada sakhe tad-ratna-maulyāni me//[śārdūlavikrīḍita] / BG_99a/ pañcaka-śatena dattam mūlam sa-kalāntaram gate varṣe/
%catasras/ / Lil_2c/ te %ṣoḍaśa drammas iha avagamyas drammais tathā %ṣoḍaśabhis ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501506 (0.059):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503377 (0.062):
apavartana-saṃguṇas// / Lil_248p/ udāharaṇam/ / Lil_249a/ %śatam hatam yena yutam %navatyā vivarjitam vā vihṛtam
niṣkas//[upajāti] / Lil_3a/ tulyā yavābhyām kathitā atra guñjā vallas %tri-guñjas dharaṇam ca
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3957323 (0.051):
ṣaḍyavair ekaguñjā syāttriguñjo valla ucyate /
te %aṣṭau/ / Lil_3c/ gadyāṇakas tad-%dvayam
ghaṭakas pradiṣṭas//[indravajrā] / Lil_4a/ %daśa-%ardha-guñjam @pravadanti māṣam māṣa-āhvayais %ṣoḍaśabhis ca
karṣam/ / Lil_4c/ karṣais %caturbhis ca palam tulā-jñāḥ karṣam suvarṇasya
suvarṇa-saṃjñam//[upajāti] / Lil_5a/ yava-udarais aṅgulam %aṣṭa-saṃkhyais hastas aṅgulais %ṣaṣ-guṇitais
%caturbhis/[āpaṭe: aguṅlam < aṅgulam] / Lil_5c/ hastais %caturbhis @bhavati iha daṇḍas krośas %sahasra-%dvitayena
teṣām//[upajāti] / Lil_6a/ @syāt yojanam krośa-%catuṣṭayena tathā karāṇām %daśakena vaṃśas/
Lil_6c/ nivartanam %viṃśati-vaṃśa-saṃkhyais kṣetram %caturbhis ca bhujais
nibaddham//[upajāti] / Lil_7a/ hasta-unmitais vistṛti-dairghya-piṇḍais yat %dvādaśa-asram
ghana-hasta-saṃjñam/ / Lil_7c/ dhānya-ādike yat ghana-hasta-mānam śāstra-uditā māgadha-khārikā
sā//[indravajrā] / Lil_8a/ droṇas tu khāryās khalu %ṣoḍaśa-aṃśas @syāt āḍhakas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494530 (0.056):
iṣṭa-karma// [indravajrā] / Lil_51p/ udāharaṇam/ / Lil_52a/ %pañca-ghnas sva-%tri-bhāga-ūnas %daśa-bhaktas samanvitas/
droṇa-%caturtha-bhāgas/ / Lil_8c/ prasthas %caturtha-aṃśas iha āḍhakasya prastha-
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501491 (0.049):
paridhi-varga-%caturtha-bhāgas/ / Lil_210c/ ādya-ūnitena khalu tena @bhajet %catur-ghna-vyāsa-āhatam
kuḍavas pradiṣṭas//[indravajrā] / Lil_8ex.a/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493310 (0.028):
Lil_20c/ iṣṭa-ūna-yuj-rāśi-vadhas kṛtis @syāt iṣṭasya vargeṇa samanvitas / vā//[indravajrā] / Lil_20p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494530 (0.036):
iṣṭa-karma// [indravajrā] / Lil_51p/ udāharaṇam/
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16011916 (0.050):
ca//[indravajrā] / BG_34e/ laghvyā hṛtāyās tu padam mahatyā sa-ekam nir-ekam sva-hatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492729 (0.054):
ghaṭakas pradiṣṭas//[indravajrā] / Lil_4a/ %daśa-%ardha-guñjam @pravadanti māṣam māṣa-āhvayais %ṣoḍaśabhis ca
atra seras/ / Lil_8ex.c/ maṇa-abhidhānam
turuṣka-saṃjñā//[upajāti] / Lil_8p1/ śeṣā kāla-ādi-paribhāṣā lokatas prasiddhā jñeyā/ iti paribhāṣā//
[parikarma-aṣṭaka] / Lil_8p2/ atha saṃkhyā-sthāna-nirṇayas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493701 (0.044):
parikarma-%aṣṭakam// / [bhinna-parikarma-aṣṭaka] / Lil_29p2/ atha bhinna-parikarma-%aṣṭakam// atha aṃśa-savarṇanam/ tatra
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492949 (0.053):
Lil_11p/ iti saṃkhyā-sthāna-nirṇayas// atha saṃkalita-vyavakalite/ atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492936 (0.060):
Lil_11a/ %jaladhis ca %antyam %madhyam %parārdham iti %daśa-guṇa-uttarās / saṃjñās/ / Lil_11c/ saṃkhyāyās sthānānām vyavahāra-artham kṛtās pūrvais//[āryā]
Lil_9a/ līlā-gala-lulat-lola-kāla-vyāla-vilāsine/
Lil_9c/ gaṇeśāya namas nīla-kamala-amala-kāntaye//[śloka]
Lil_10a/ %eka-%daśa-%śata-%sahasra-%ayuta-%lakṣa-%prayuta-%koṭayas
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7668615 (0.049):
saptanavatibuddhakṣetrakoṭīnayutaśatasahasrānatikramitvā tatra / niryūhavijṛṃbhito nāma lokadhātustatra niryūhavijṛṃbhite buddhakṣetre
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582257 (0.052):
śrāvakakoṭīnayutaśatasahasrāṇi maharddhikāni mahānubhāvāni maheśākhyāni
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16528382 (0.057):
tāni sarvāṇy ekarātriṃ divena gaṇayed, evaṃrūpānāṃ / ca rddhimatāṃ koṭīnayutaśatasahasraṃ bhavet, te varṣakoṭī-
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27577301 (0.061):
vṛtaḥ sahasrāyutakoṭyanīkapairniśācarairāṇsu yayau raṇāya | 8.70 |
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16532288 (0.062):
saṃkṣiptena. vistareṇa punaḥ sacet kalpakoṭīnayutaśatasahasrasthitikenāpy
kramaśas/ / Lil_10c/ %arbudam %abjam %kharva-%nikharva-%mahāpadma-%śaṅkavas
tasmāt//[gīti] / Lil_11a/ %jaladhis ca %antyam %madhyam %parārdham iti %daśa-guṇa-uttarās
saṃjñās/ / Lil_11c/ saṃkhyāyās sthānānām vyavahāra-artham kṛtās pūrvais//[āryā]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503366 (0.053):
Lil_248a/ @bhavati kuṭṭa-vidher yuti-bhājyayos samapavartitayos api vā / guṇas/ / Lil_248c/ @bhavati yas yuti-bhājakayos punar sas ca @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499064 (0.059):
kṣetra-phalam ca 84// ṛṇa-ābādhā-udāharaṇam/ / Lil_168a/ %daśa-%saptadaśa-pramau hbujau %tri-bhuje yatra %nava-pramā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498927 (0.060):
Lil_163a/ dhṛṣṭa-uddiṣṭam ṛju-bhuja-kṣetram yatra %eka-bāhutas su-alpā/ / Lil_163c/ tad-itara-bhuja-yutis atha vā tulyā jñeyam tat akṣetram//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492885 (0.060):
Lil_8p1/ śeṣā kāla-ādi-paribhāṣā lokatas prasiddhā jñeyā/ iti paribhāṣā// / [parikarma-aṣṭaka] / Lil_8p2/ atha saṃkhyā-sthāna-nirṇayas/
Lil_11p/ iti saṃkhyā-sthāna-nirṇayas// atha saṃkalita-vyavakalite/ atha
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9376523 (0.046):
eva varṇaḥ kva cit prāṇini sthānāntarasamullāsy api bhavati yathā / dhvāṃkṣeṣu kakāraṭakārarephā uccarantaḥ sarva
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493997 (0.049):
-3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti / jāti-%catuṣṭayam// atha bhinna-saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492890 (0.053):
Lil_8p2/ atha saṃkhyā-sthāna-nirṇayas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493018 (0.054):
%ayutāt 10000 śodhite jātam 9640/ iti saṃkalita-vyavakalite// atha / guṇana-prakāras/ guṇane karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛtta-%dvayam/
saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494000 (0.0):
jāti-%catuṣṭayam// atha bhinna-saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496023 (0.0):
6 \\ 8 & * {etabular} labdhās bhāṭaka-drammās 8// atha / bhāṇḍa-pratibhāṇḍake karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496270 (1.192):
atha miśra-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498072 (1.192):
ayam karṇas/ evam sarvatra// atha %tri-asra-jātye karaṇa-sūtram / vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503965 (0.027):
atha sarvatra kuṭṭake guṇa-labdhyos anekadhā-darśana-artham karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497244 (0.032):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504637 (0.033):
anyat karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_268a/ nis-%ekam aṅka-aikyam idam nis-%eka-sthāna-antam %eka-apacitam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493257 (0.035):
vā 405_3/ sva-sva-hāreṇa hṛte phale tat eva 135// iti bhāga-hāras// atha / vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499955 (0.036):
karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_183/ %tri-asre tu karṇa-ubhayatas sthite ye tayos phala-aikyam phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502674 (0.037):
iti-ādinā jātau karṇau 25_2/ 51_2[//] chāyā-antare karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_234a/ śaṅkus pradīpa-tala-śaṅku-tala-antara-ghnas chāyā @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503554 (0.037):
130/ iti-ādi// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494190 (0.038):
1_2// iti bhinna-bhāga-hāras// atha bhinna-varga-ādau karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_43/ varge kṛtī ghana-vidhau tu ghanau vidheyau hāra-aṃśayos atha pade
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497824 (0.038):
anyatama-ānayanāya karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_135a/ iṣṭas bāhus yas @syāt tad-spardhinyām diśi itaras bāhus/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503139 (0.038):
Lil_241p2/ atha kuṭṭake karaṇa-sūtram vṛtta-%pañcakam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499754 (0.039):
77// %dvitīya-karṇa-jñāna-artham sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_180a/ iṣṭas atra karṇas %prathamam prakalpyas %tri-asre tu
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500658 (0.039):
sūcī-ābādhā-lamba-bhuja-jñāna-artham sūtram vṛtta-%trayam/ / Lil_196a/ lamba-hṛtas nija-saṃdhis para-lamba-guṇas sama-āhvayas jñeyas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499987 (0.040):
karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_184a/ samāna-lambasya %catur-bhujasya mukha-ūna-bhūmim @parikalpya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494804 (0.041):
anyatra api// iti iṣṭa-karma// atha saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499648 (0.046):
lamba-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_178/ %catur-bhuja-antar-%tri-bhuje avalambas prāk-vat bhujau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493466 (0.046):
2/ 3/ 9/ 14/ 297/ 10005// iti varga-mūlam// atha ghanas/ ghane / karaṇa-sūtram vṛtta-%trayam/
Lil_12/ kāryas kramāt utkramatas atha vā aṅka-yogas yathā-sthānakam
antaram vā/[indravajrā-ab; cd=14a]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494018 (0.0):
ahāra-rāśes// [indravajrā-ab; cd=39] / Lil_37p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494820 (0.0):
saṃkramaṇa-ākhyam etat// [indravajrā-ab; cd=58]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494867 (0.025):
rāśī// [indravajrā-cd; ab=56] / Lil_58p/ uddeśakas/
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16011529 (0.029):
kha-cyutam ca//[indravajrā-ab; cd=19] / BG_18/ vadha-ādau viyat khasya kham khena ghāte kha-hāras bhavet khena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494079 (0.031):
@syāt//[indravajrā-cd; ab=37] / Lil_39p/ atra uddeśakas/
Lil_12p/ atra uddeśakas/ / Lil_13a/ aye bāle līlāvati mati-mati @brūhi sahitān
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494018 (0.0):
ahāra-rāśes// [indravajrā-ab; cd=39] / Lil_37p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494081 (0.0):
@syāt//[indravajrā-cd; ab=37] / Lil_39p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494148 (0.0):
guṇanā-vidhis ca// [vasantatilakā-ab; cd=43] / Lil_41p/ atra uddeśakas/ / Lil_42a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena %pañca %tri-aṃśena %ṣaṣṭham @vada me
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494212 (0.0):
ca pada-prasiddhyai// [vasantatilakā-cd; ab=41] / Lil_43p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494822 (0.0):
saṃkramaṇa-ākhyam etat// [indravajrā-ab; cd=58] / Lil_56p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494869 (0.027):
rāśī// [indravajrā-cd; ab=56] / Lil_58p/ uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493089 (0.032):
vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/ / Lil_17a/ bāle bāla-kuraṅga-lola-nayane līlāvati @procyatām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493809 (0.034):
Lil_32/ lavās lava-ghnās ca harās hara-ghnās bhāga-prabhāgeṣu savarṇanam / @syāt/ [upajāti-ab; cd=34a] / Lil_32p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493887 (0.047):
Lil_34a/ cheda-ghna-rūpeṣu lavās dhana-ṛṇam %ekasya bhāgās adhika-ūnakās / ced// [upajāti-cd; ab=32] / Lil_34c/ sva-aṃśa-adhika-ūnas khalu yatra tatra bhāga-anubandhe ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493736 (0.061):
guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/ / Lil_31a/ rūpa-%trayam %pañca-lavas %tri-bhāgas yoga-artham etān @vada
%dvi-%pañca-%dvātriṃśat-%trinavati-%śata-%aṣṭādaśa %daśa/
Lil_13c/ %śata-upetān etān %ayuta-viyutān ca api @vada me yadi vyakte
yukti-vyavakalana-mārge @asi kuśalā//[śikhariṇī]
Lil_13p/ nyāsas/ 2/ 5/ 32/ 193/ 18/ 10/ 100/ saṃyojanāt jātam/ 360/ / %ayutāt 10000 śodhite jātam 9640/ iti saṃkalita-vyavakalite// atha
guṇana-prakāras/ guṇane karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495496 (0.039):
iti guṇa-karma// atha trairāśike karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503665 (0.039):
2/ 8// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_252a/ guṇa-labdhyos samam grāhyam dhī-matā takṣaṇe phalam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497280 (0.039):
Lil_118a/ %eka-ādīnām %nava-antānām pṛthak saṃkalitāni me/ / Lil_118c/ teṣām saṃkalita-aikyāni @pracakṣva gaṇaka drutam//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493258 (0.043):
vā 405_3/ sva-sva-hāreṇa hṛte phale tat eva 135// iti bhāga-hāras// atha / vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494059 (0.045):
varjitānām %trayāṇām śeṣam 31_20// iti bhinna-saṃkalita-vyavakalite// atha / bhinna-guṇane karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496080 (0.047):
Lil_89p2/ atha miśraka-vyavahāre karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_90a/ pramāṇa-kālena hatam pramāṇam vimiśra-kālena hatam phalam ca/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497926 (0.047):
tad-jñānāya karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_138a/ rāśyos antara-vargeṇa %dvi-ghne ghāte yute tayos/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501042 (0.047):
Lil_203p/ śara-jīva-ānayanāya karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_204a/ jyā-vyāsa-yoga-antara-ghāta-mūlam vyāsas tad-ūnas dalitas śaras
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501820 (0.047):
-karaṇena] khāta-antare karaṇa-sūtram sa-ardha-vṛttam/ / Lil_217a/ mukha-ja-tala-ja-tad-yuti-ja-kṣetra-phala-aikyam hṛtam %ṣaḍbhis/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501997 (0.047):
Lil_219p1/ citau karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_220a/ ucchrayeṇa guṇitam cites kila kṣetra-saṃbhava-phalam ghanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502196 (0.047):
krakaca-antare karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_225a/ @chidyate tu yadi tiryak ukta-vat piṇḍa-vistṛti-hates phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502863 (0.047):
karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_239a/ chāyā-agrayos antara-saṃguṇā bhā chāyā-pramāṇa-antara-hṛt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499224 (0.048):
%catur-bhujasya aspaṣṭam uditam// atha sthūlatva-nirūpaṇa-artham sūtram / sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_171a/ %catur-bhujasya aniyatau hi karṇau katham tatas asmin niyatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492958 (0.048):
Lil_11p/ iti saṃkhyā-sthāna-nirṇayas// atha saṃkalita-vyavakalite/ atha / saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493870 (0.049):
prabhāga-jātis// atha bhāga-anubandha-bhāga-apavāhayos karaṇa-sūtram / sa-%ardham vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500487 (0.051):
Lil_192p/ atha saṃdhi-ādi-ānayanāya karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_193a/ lamba-tad-āśrita-bāhvos madhyam saṃdhi-ākhyam asya lambasya/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501713 (0.055):
Lil_213p2/ atha khāta-vyavahāras/ karaṇa-sūtram sa-%ardhā āryā/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500659 (0.056):
sūcī-ābādhā-lamba-bhuja-jñāna-artham sūtram vṛtta-%trayam/ / Lil_196a/ lamba-hṛtas nija-saṃdhis para-lamba-guṇas sama-āhvayas jñeyas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500997 (0.056):
tad-phala-ānayane karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493198 (0.057):
bhāga-hāras/ bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_18a/ bhājyāt haras @śudhyati yad-guṇas @syāt antyāt phalam tat khalu
Lil_14a/ guṇya-antyam aṅkam guṇakena @hanyāt utsāritena evam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493132 (0.036):
Lil_17p/ nyāsas/ guṇyas 135/ guṇakas 12/ guṇya-antyam aṅkam guṇakena
upāntima-ādīn//[indravajrā-cd; ab=12]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494078 (0.037):
@syāt//[indravajrā-cd; ab=37] / Lil_39p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494867 (0.038):
Lil_58/ varga-antaram rāśi-viyoga-bhaktam yogas tatas prokta-vat eva / rāśī// [indravajrā-cd; ab=56]
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16011915 (0.062):
ca//[indravajrā] / BG_34e/ laghvyā hṛtāyās tu padam mahatyā sa-ekam nir-ekam sva-hatam
Varahamihira: Brhajjataka (brhajj_u.htm.txt) 9906840 (0.064):
BJ_01.03b/.karma.ājitaṃ.pūrva.bhave.sad.ādi.yat.tasya.paṅktiṃ.samabhivyanakti//(indravajrā)
Lil_14c/ guṇyas tu adhas adhas guṇa-khaṇḍa-tulyas tais khaṇḍakais
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494868 (0.057):
rāśī// [indravajrā-cd; ab=56] / Lil_58p/ uddeśakas/ / Lil_59a/ rāśyos yayos viyogas %aṣṭau tad-kṛtyos ca %catuḥśatī/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494077 (0.061):
@syāt//[indravajrā-cd; ab=37] / Lil_39p/ atra uddeśakas/
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23799458 (0.063):
BSS_18.38c/ guṇyas tiryak adhas adhas guṇaka-samas tad-guṇas sahitas//
saṃguṇitas yutas vā/ / Lil_15a/ bhaktas guṇas @śudhyati yena tena labdhyā ca guṇyas guṇitas
phalam vā//[indravajrā] / Lil_15c/ dvidhā @bhavet rūpa-vibhāgas evam sthānais pṛthak vā guṇitas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494530 (0.056):
iṣṭa-karma// [indravajrā] / Lil_51p/ udāharaṇam/ / Lil_52a/ %pañca-ghnas sva-%tri-bhāga-ūnas %daśa-bhaktas samanvitas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493311 (0.060):
Lil_20c/ iṣṭa-ūna-yuj-rāśi-vadhas kṛtis @syāt iṣṭasya vargeṇa samanvitas / vā//[indravajrā] / Lil_20p/ atra uddeśakas/
sametas/ / Lil_16/ iṣṭa-ūna-yuktena guṇena nighnas abhīṣṭa-ghna-guṇya-anvita-varjitas
vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/ / Lil_17a/ bāle bāla-kuraṅga-lola-nayane līlāvati @procyatām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493737 (0.0):
Lil_30c/ mithas harābhyām apavartitābhyām yat vā hara-aṃśau sudhiyā atra / guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496574 (0.030):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493682 (0.031):
Lil_29c/ ghanam tad-ādyāt ghana-mūlam evam paṅktis @bhavet evam atas punar / ca//[upajāti] / Lil_29p1/ atra pūrva-ghanānām mūla-artham nyāsas 729/ 19683/ 1953125/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494081 (0.031):
@syāt//[indravajrā-cd; ab=37] / Lil_39p/ atra uddeśakas/ / Lil_40a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena nighnam sa-%saptama-aṃśa-%dvitayam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494212 (0.031):
ca pada-prasiddhyai// [vasantatilakā-cd; ab=41] / Lil_43p/ atra uddeśakas/ / Lil_44a/ sa-%ardha-%trayāṇām @kathaya āśu vargam vargāt tatas varga-padam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492978 (0.032):
antaram vā/[indravajrā-ab; cd=14a] / Lil_12p/ atra uddeśakas/ / Lil_13a/ aye bāle līlāvati mati-mati @brūhi sahitān
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494149 (0.035):
guṇanā-vidhis ca// [vasantatilakā-ab; cd=43] / Lil_41p/ atra uddeśakas/ / Lil_42a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena %pañca %tri-aṃśena %ṣaṣṭham @vada me
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495773 (0.042):
Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite / phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498222 (0.043):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/ / Lil_145a/ %pañcāśīti-mite karṇe yau yau akaraṇī-gatau/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504335 (0.043):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503695 (0.045):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497272 (0.049):
saṃkalita-aikyam// / Lil_117p/ udāharaṇam/ / Lil_118a/ %eka-ādīnām %nava-antānām pṛthak saṃkalitāni me/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496280 (0.049):
Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak / phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498500 (0.050):
vyāla-kalāpi-yogas// / Lil_151p/ udāharaṇam/ / Lil_152a/ @asti stambha-tale bilam tad-upari krīḍā-śikhaṇḍī sthitas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503244 (0.050):
Lil_246c/ yathā āgatau labdhi-guṇau viśodhyau sva-takṣaṇāt śeṣa-mitau tu / tau @stas// / Lil_246p/ udāharaṇam/ / Lil_247a/ %ekaviṃśati-yutam %śata-%dvayam yad-guṇam gaṇaka
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493521 (0.054):
kāryas//[upajāti] / Lil_26a/ khaṇḍābhyām vā āhatas rāśis %tri-ghnas khaṇḍa-ghana-aikya-yuk/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493286 (0.060):
punar ca rāśim//[upajāti] / Lil_20a/ khaṇḍa-%dvayasya abhihatis 5dvi-nighnī
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495100 (0.064):
Lil_64g/ kim ajñātam su-buddhīnām atas manda-artham @ucyate// / Lil_64p/ iti varga-karma// atha mūla-guṇake karṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
%pañca-%tri-%eka-mitās
Lil_17c/ rūpa-sthāna-vibhāga-khaṇḍa-guṇane kalpā @asi kalyāṇini chinnās
tena guṇena te ca guṇitās jātās kati @syus @vada//[śārdūlavikrīḍita]
Lil_17p/ nyāsas/ guṇyas 135/ guṇakas 12/ guṇya-antyam aṅkam guṇakena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493849 (0.029):
yadi @vetsi vatsa gaṇite jātim prabhāga-abhidhām// [śārdūlavikrīḍita] / Lil_33p/ nyāsas/ 1_1/ 1_2/ 2_3/ 3_4/ 1_5/ 1_16/ 1_4/ savarṇite jātam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493432 (0.031):
padam//[śārdūlavikrīḍita] / Lil_22p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493031 (0.036):
guṇana-prakāras/ guṇane karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛtta-%dvayam/ / Lil_14a/ guṇya-antyam aṅkam guṇakena @hanyāt utsāritena evam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492689 (0.041):
saṃkṣipta-akṣara-komala-amala-padais lālitya-līlāvatīm//[śārdūlavikrīḍita] / Lil_2a/ varāṭakānām %daśaka-%dvayam 20 yad sā kākiṇī tās ca paṇas
@hanyāt iti kṛte jātam 1620// atha vā guṇa-rūpa-vibhāge kṛte khaṇḍe 4/ 8/
ābhyām pṛthak guṇye guṇite yute ca jātam tat eva 1620// atha vā guṇakas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493176 (5.960):
guṇakena 10 %dvābhyām 2 ca pṛthak guṇye guṇite yute ca jātam tat eva
%tribhis bhaktas labdham 4/ ebhis %tribhis ca guṇye guṇite jātam tat eva
1620// atha vā sthāna-vibhāge kṛte khaṇḍe 1/ 2/ ābhyām pṛthak guṇye
guṇite yathā-sthāna-yute ca jātam tat eva 1620// atha vā %dvi-ūnena
guṇakena 10 %dvābhyām 2 ca pṛthak guṇye guṇite yute ca jātam tat eva
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493146 (5.960):
@hanyāt iti kṛte jātam 1620// atha vā guṇa-rūpa-vibhāge kṛte khaṇḍe 4/ 8/ / ābhyām pṛthak guṇye guṇite yute ca jātam tat eva 1620// atha vā guṇakas
1620// atha vā %aṣṭa-yutena guṇakena 20 guṇye guṇite
%aṣṭa-guṇita-guṇya-hīne ca jātam tat eva 1620// iti guṇana-prakāras// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493017 (0.032):
%ayutāt 10000 śodhite jātam 9640/ iti saṃkalita-vyavakalite// atha / guṇana-prakāras/ guṇane karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛtta-%dvayam/
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12706331 (0.046):
staṃbhāgraikatribhāgaikaṃ tasyordhvepaṭṭikābhavet / / tatsamaṃniganmaṃproktaṃ paṭṭikālakṣaṇantvidam // BhS_5.66 //
bhāga-hāras/ bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛttam/
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11855784 (0.027):
rūpādīnāṃ tu pratisantāne sabhāgatatsabhāgatvam itynavasthitam / na ca vijñānād anyat kāritram astīti nānyeṣāṃsabhāgatatsabhāgatvam uktam
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28621742 (0.028):
sabhāgadharmanayāvatīrṇāni sabhāgārthaviniścatāni / sabhāgadharmārthodyotanāni sabhāgarūpaviśuddhāni sabhāgabalāpramāṇāni,
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19491782 (0.031):
taddviguṇasakhṅyayā bhāgaka lpanam, bhāgone lakṣaṇaṃ ca draṣṭavyam /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12706455 (0.034):
bhāgenakūṭaśālaṃ syādbhāgārdhaṃpañcamaṃbhavet / / caturguṇaṃbhavetkūyaṃ śālāsyādgopurākṛtiḥ // BhS_5.77 //
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494127 (0.036):
5_1// nyāsas 1_2/ 1_3/ guṇite jātam 1_6// iti bhinna-guṇanam// atha / bhinna-bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5142534 (0.040):
devabhāgadevaśravānādhṛṣṭikarundhakavatsabālakasṛñjayaśyāmaśamīkagaṇḍūṣasaṃjñā
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19493007 (0.045):
yadvaikasaṅkhyāsaṃyuktamūnabhāgasthasaṃṅkhyayā // .15 // / dviguṇīgṛtayā yā syādāgantau bhāgakalpanā /
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493867 (0.047):
6_7680/ %ṣaḍbhis apavartite jātam/ 1_1280/ evam dattas varāṭakas// iti / prabhāga-jātis// atha bhāga-anubandha-bhāga-apavāhayos karaṇa-sūtram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493805 (0.047):
Lil_32/ lavās lava-ghnās ca harās hara-ghnās bhāga-prabhāgeṣu savarṇanam / @syāt/ [upajāti-ab; cd=34a]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502285 (0.047):
Lil_226p1/ atha rāśi-vyavahāre karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_227a/ anaṇuṣu %daśama-aṃśas aṇuṣu atha %ekādaśa-aṃśas
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21853496 (0.047):
<3.utsaṅgena> gṛhītacaraṇayugalastābhiyathādiṣṭeṣu bhūmibhāgeṣavapiṣṭābhiḥ
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493711 (0.049):
Lil_29p2/ atha bhinna-parikarma-%aṣṭakam// atha aṃśa-savarṇanam/ tatra / bhāga-jātau karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12705484 (0.049):
tribhāgaikavidhānaṃsyād dvibhāgaṃbhāgikaṃbhavet // BhS_4.22 //
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4191023 (0.051):
kuvāyukakṣyāyāḥ dvādaśaguṇitāyāḥ śodhyate, tataḥ śeṣasya yaḥ caturthoṃśaḥ / sa bhāgahāraḥ | yat pratirāśitam tat antyaphalena guṇitam bhāgahāreṇa
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497244 (0.052):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12705455 (0.052):
khaṇḍasphuṭitavajānysā ........ / / ghanaṃviṃśatibhāgaikaṃ tadardhārdhāṃśamevavā // BhS_4.20 //
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492958 (0.055):
saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_12/ kāryas kramāt utkramatas atha vā aṅka-yogas yathā-sthānakam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496269 (0.055):
atha miśra-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498071 (0.055):
ayam karṇas/ evam sarvatra// atha %tri-asra-jātye karaṇa-sūtram / vṛtta-%dvayam/ / Lil_141a/ iṣṭas bhujas asmāt %dvi-guṇa-iṣṭa-nighnāt iṣṭasya kṛtyā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496022 (0.055):
bhāṇḍa-pratibhāṇḍake karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi
Lil_18a/ bhājyāt haras @śudhyati yad-guṇas @syāt antyāt phalam tat khalu
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504222 (0.034):
saṃśliṣṭa-kuṭṭake karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_259a/ %ekas haras ced guṇakau vibhinnau tadā guṇa-aikyam @parikalpya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502285 (0.044):
Lil_226p1/ atha rāśi-vyavahāre karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_227a/ anaṇuṣu %daśama-aṃśas aṇuṣu atha %ekādaśa-aṃśas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493021 (0.057):
%ayutāt 10000 śodhite jātam 9640/ iti saṃkalita-vyavakalite// atha / guṇana-prakāras/ guṇane karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498558 (0.060):
madhye hastās 12// koṭi-karṇa-antare bhuje ca dṛṣṭe pṛthak-karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_153a/ bhujāt vargitāt koṭi-karṇa-antara-āptam dvidhā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495496 (0.061):
iti guṇa-karma// atha trairāśike karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497244 (0.061):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493870 (0.064):
prabhāga-jātis// atha bhāga-anubandha-bhāga-apavāhayos karaṇa-sūtram / sa-%ardham vṛttam/
bhāga-hāre/ / Lil_18c/ samena kena api @apavartya hāra-bhājyau @bhajet vā sati saṃbhave
tu//[upajāti] / Lil_18p/ atra pūrva-udāharaṇe guṇita-aṅkānām sva-guṇa-chedānām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493682 (0.042):
Lil_29c/ ghanam tad-ādyāt ghana-mūlam evam paṅktis @bhavet evam atas punar / ca//[upajāti] / Lil_29p1/ atra pūrva-ghanānām mūla-artham nyāsas 729/ 19683/ 1953125/
bhāga-hāra-artham nyāsas/ bhājyas 1620/ bhājakas 12/ bhajanāt labdhas
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4204340 (0.035):
iti arthaḥ | yathā ekaviṃśatiḥ saptabhiḥ apavartyate | yena bhāgahāraḥ / apavartitaḥ tena eva bhājyaḥ api apavartanīyaḥ | katham idam avagamyate
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4204348 (0.040):
yena eva bhāgahāraḥ / apavartitaḥ tena eva bhājyaḥ api apavartanīyaḥ iti ? sampradāyāvicchedāt |
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4191023 (0.047):
kuvāyukakṣyāyāḥ dvādaśaguṇitāyāḥ śodhyate, tataḥ śeṣasya yaḥ caturthoṃśaḥ / sa bhāgahāraḥ | yat pratirāśitam tat antyaphalena guṇitam bhāgahāreṇa
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23797414 (0.052):
BSS_12.4c/ aṃśas aṃśa-guṇas bhājyasya bhāga-hāras savarṇitayos// / BSS_12.5a/ saṃvarṇita--aṃśa-vargas cheda-kṛti-vibhājitas bhavati vargas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500789 (0.057):
bhāga-hāra-rāśi-pramāṇam/ guṇya-guṇakau tu yathā-yogyam phala-icche
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28621743 (0.057):
sabhāgadharmanayāvatīrṇāni sabhāgārthaviniścatāni / sabhāgadharmārthodyotanāni sabhāgarūpaviśuddhāni sabhāgabalāpramāṇāni,
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503278 (0.060):
paraspara-bhājitayos bhājya-221-bhājakayos 195 śeṣam 13/ anena / bhājya-hāra-kṣepās apavartitās jātas bhājyas 17/ [āpaṭe: apavarttitās]
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4190450 (0.061):
grahaparidhayaḥ jhārdhāpavartitāḥ | tena guṇakārabhāgahārayoḥ / jhārdhāpavartitayoḥ karmaṇi kriyamāṇe iṣṭajyāyāḥ aśītiḥ bhāgahāraḥ
guṇyas 135// atha vā bhājya-hārau %tribhis apavartitau 540_4/ %caturbhis
vā 405_3/ sva-sva-hāreṇa hṛte phale tat eva 135// iti bhāga-hāras// atha
vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494191 (1.192):
1_2// iti bhinna-bhāga-hāras// atha bhinna-varga-ādau karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499987 (0.027):
karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_184a/ samāna-lambasya %catur-bhujasya mukha-ūna-bhūmim @parikalpya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503965 (0.028):
atha sarvatra kuṭṭake guṇa-labdhyos anekadhā-darśana-artham karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_256/ iṣṭa-āhata-sva-sva-hareṇa yukte te vā @bhavetām bahudhā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494852 (0.028):
varga-saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_58/ varga-antaram rāśi-viyoga-bhaktam yogas tatas prokta-vat eva
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499955 (0.031):
karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_183/ %tri-asre tu karṇa-ubhayatas sthite ye tayos phala-aikyam phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494063 (0.035):
bhinna-guṇane karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_39/ aṃśa-āhatis cheda-vadhena bhaktā labdham vibhinne guṇane phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496022 (0.035):
bhāṇḍa-pratibhāṇḍake karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492959 (0.035):
Lil_11p/ iti saṃkhyā-sthāna-nirṇayas// atha saṃkalita-vyavakalite/ atha / saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496269 (0.035):
atha miśra-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498071 (0.035):
ayam karṇas/ evam sarvatra// atha %tri-asra-jātye karaṇa-sūtram / vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493468 (0.038):
2/ 3/ 9/ 14/ 297/ 10005// iti varga-mūlam// atha ghanas/ ghane / karaṇa-sūtram vṛtta-%trayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499648 (0.040):
lamba-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_178/ %catur-bhuja-antar-%tri-bhuje avalambas prāk-vat bhujau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503554 (0.041):
130/ iti-ādi// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_250/ yoga-je takṣaṇāt śuddhe guṇa-āptī @stas viyoga-je//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493021 (0.043):
%ayutāt 10000 śodhite jātam 9640/ iti saṃkalita-vyavakalite// atha / guṇana-prakāras/ guṇane karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502674 (0.043):
iti-ādinā jātau karṇau 25_2/ 51_2[//] chāyā-antare karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_234a/ śaṅkus pradīpa-tala-śaṅku-tala-antara-ghnas chāyā @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494128 (0.044):
bhinna-bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_41/ chedam lavam ca @parivartya harasya śeṣas kāryas atha bhāga-haraṇe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494804 (0.044):
anyatra api// iti iṣṭa-karma// atha saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-ardham/ / Lil_56/ yogas antareṇa ūna-yutas ardhitas tau rāśī smṛtau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503139 (0.046):
Lil_241p2/ atha kuṭṭake karaṇa-sūtram vṛtta-%pañcakam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493793 (0.046):
bhāga-jātis// atha prabhāga-jātau karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_32/ lavās lava-ghnās ca harās hara-ghnās bhāga-prabhāgeṣu savarṇanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504637 (0.047):
anyat karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_268a/ nis-%ekam aṅka-aikyam idam nis-%eka-sthāna-antam %eka-apacitam
Lil_19a/ sama-%dvi-ghātas kṛtis @ucyate atha sthāpyas antya-vargas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499955 (0.055):
karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_183/ %tri-asre tu karṇa-ubhayatas sthite ye tayos phala-aikyam phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493025 (0.056):
guṇana-prakāras/ guṇane karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛtta-%dvayam/ / Lil_14a/ guṇya-antyam aṅkam guṇakena @hanyāt utsāritena evam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493470 (0.060):
karaṇa-sūtram vṛtta-%trayam/ / Lil_24a/ sama-%tri-ghātas ca ghanas pradiṣṭas sthāpyas ghanas antyasya
%dvi-guṇa-antya-nighnas/ / Lil_19c/ sva-sva-upariṣṭāt ca tathā apare aṅkās @tyaktvā antyam @utsārya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493482 (0.025):
tatas antya-vargas/ / Lil_24c/ ādi-%tri-nighnas tatas ādi-vargas %tri-antya-āhatas atha
punar ca rāśim//[upajāti] / Lil_20a/ khaṇḍa-%dvayasya abhihatis 5dvi-nighnī
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493736 (0.059):
Lil_30c/ mithas harābhyām apavartitābhyām yat vā hara-aṃśau sudhiyā atra / guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493087 (0.060):
Lil_16/ iṣṭa-ūna-yuktena guṇena nighnas abhīṣṭa-ghna-guṇya-anvita-varjitas / vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22212422 (0.061):
vaiśālakair ucyate / khaṇḍa kasmāt tvaṃ na saṃnipatasīti / sa kathayati /
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504333 (0.064):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504271 (0.064):
rāśim enam// / Lil_260p1/ atra guṇa-aikyam bhājyas/ agra-aikyam śuddhis iti/ nyāsas/
tad-khaṇḍa-varga-aikya-yutā kṛtis vā/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493348 (0.043):
20/ %dvi-ghnī 40/ tad-khaṇḍa-varga-aikyena 41 yutā jātā sā eva kṛtis 81//
Lil_20c/ iṣṭa-ūna-yuj-rāśi-vadhas kṛtis @syāt iṣṭasya vargeṇa samanvitas
vā//[indravajrā] / Lil_20p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494532 (0.020):
iṣṭa-karma// [indravajrā] / Lil_51p/ udāharaṇam/
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16011916 (0.032):
BG_34c/ yoga-antare rūpa-vat etayos te vargeṇa vargam guṇayet bhajet / ca//[indravajrā] / BG_34e/ laghvyā hṛtāyās tu padam mahatyā sa-ekam nir-ekam sva-hatam
Varahamihira: Brhajjataka (brhajj_u.htm.txt) 9909636 (0.059):
BJ_06.02b/.kṣipraṃ.vināśaṃ.samupaiti.jātaḥ.papair.vilagna.astamaya.abhitaś.ca//(indravajrā) / BJ_06.03a/.pāpāv.udaya.asta.gatau.krūreṇa.yutaś.ca.śaśī/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493064 (0.060):
Lil_15a/ bhaktas guṇas @śudhyati yena tena labdhyā ca guṇyas guṇitas / phalam vā//[indravajrā] / Lil_15c/ dvidhā @bhavet rūpa-vibhāgas evam sthānais pṛthak vā guṇitas
Lil_21a/ sakhe %navānām ca %caturdaśānām @brūhi %tri-hīnasya
%śata-%trayasya/ / Lil_21c/ %pañca-uttarasya api %ayutasya vargam @jānāsi ced
varga-vidhāna-mārgam//[upajāti] / Lil_21p/ nyāsas 9/ 14/ 297/ 10005/ eṣām yathā-ukta-karaṇena jātās vargās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493454 (0.045):
Lil_23c/ pṛthak pṛthak varga-padāni @viddhi buddhes vivṛddhis yadi te atra / jātā//[upajāti] / Lil_23p/ nyāsas 4/ 9/ 81/ 196/ 88209/ 100100025/ labdhāni krameṇa mūlāni
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494236 (0.059):
Lil_44c/ ghanam ca mūlam ca ghanāt tatas api @jānāsi ced varga-ghanau / vibhinnau// [upajāti] / Lil_44p1/ nyāsas 3_1_2/ cheda-ghna-rūpe kṛte jātam 7_2/ asya vargas 49_4/
81/ 196/ 88209/ 100100025// atha vā %navānām khaṇḍe 4/ 5/ anayos āhatis / 20/ %dvi-ghnī 40/ tad-khaṇḍa-varga-aikyena 41 yutā jātā sā eva kṛtis 81//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493293 (0.043):
tad-khaṇḍa-varga-aikya-yutā kṛtis vā/
atha vā %caturdaśānām khaṇḍe 6/ 8/ anayos āhatis 48/ %dvi-ghnī 96/
tad-khaṇḍa-vargau 36/ 64/ anayos aikyena 100 yutā jātā sā eva kṛtis
196// atha vā khaṇḍe 4/ 10/ tathā api sā eva kṛtis 196// atha vā rāśis / 297/ ayam %tribhis ūnas pṛthak yutas ca 294/ 300/ anayos ghātas 88200
%tri-varga-9-yutas jātas vargas sas eva 88209// evam sarvatra/ iti
vargas// atha varga-mūlam/ varga-mūle karaṇa-sūtram vṛttam/
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26393117 (0.039):
mātṛtvaṃ caramaṃ tatra cakṣuṣaḥ pravijṛṃbhaṇam / tato mano 'haṃdhīvargavijṛṃbhāntaḥsamujjvalam // 1.862 //
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23801250 (0.041):
BSS_20.3a/ ekaikena dvyādvyāḥ soppappadhikeṣu tatpratiṣṭheṣu/ / BSS_20.3c/ vargādirabhīṣṭāntaḥ prastāro bhavati yavamadhyaḥ//
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849450 (0.042):
vā saṃbahulā vā | vargavādinīyo anuvartikāḥ samanujñāḥ saṃghabhedāya | tā
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19507160 (0.042):
sajyāvargaḥṣaḍguṇeṣu vargaśvāpasya vargakaḥ // / śarāhatastu kodaṇḍo dalito dhanuṣaḥ phalam //
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495101 (0.045):
Lil_64g/ kim ajñātam su-buddhīnām atas manda-artham @ucyate// / Lil_64p/ iti varga-karma// atha mūla-guṇake karṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Aryabhatiya (aryabh_u.htm.txt) 24185154 (0.046):
AB_2.22a/ sa-%eka-sa-gaccha-padānām kramāt %tri-saṃvargitasya %ṣaṣṭhas / aṃśas/ / AB_2.22c/ varga-citi-ghanas sas @bhavet citi-vargas ghana-citi-ghanas ca//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493632 (0.047):
varga-rāśi-ghanas sas eva varga-mūla-ghana-vargas// iti ghanas// atha / ghana-mūle karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1406692 (0.054):
1. nānuvaṃrtate tān sārvebhyo / 2. svagāyavargaprāptamāvānnirayagāmitvāt 31
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848810 (0.056):
Rājanighaṇṭu, Ekārthādivarga, Ṣaḍarthāḥ / bṛhadbalā varī tālī kaṭukātiviṣā tathā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210434 (0.059):
Bhāvaprakāśa, Vargaprakaraṇa, Guḍūcyādivarga / atha laṅkeśvaro mānī rāvaṇo rākṣasādhipaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15888130 (0.060):
vargayogotha yogāntahṝntirvargāntaraṃ bhavet /
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494852 (0.060):
varga-saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_58/ varga-antaram rāśi-viyoga-bhaktam yogas tatas prokta-vat eva
Varahamihira: Brhajjataka (brhajj_u.htm.txt) 9917641 (0.061):
BJ_26.13a/.divā.rātri.prasūtiṃ.ca.nakṣatra.ānayanaṃ.tathā/ / BJ_26.13b/.saptakaṣv.api.vargeṣu.nityam.eva.upalakṣayet//(anuṣṭubh)
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493253 (0.061):
vā 405_3/ sva-sva-hāreṇa hṛte phale tat eva 135// iti bhāga-hāras// atha / vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23801430 (0.062):
BSS_20.13a/ naṣṭentyāt svādhasthonakalpaghāto'rdhatulyaviṣamāṇām/ / BSS_20.13c/ vyekaḥ pṛthak svavargoddhṛtaḥ phalaṃ tulyakalyānām//
Suryasiddhanta (surysidu.htm.txt) 2962236 (0.062):
3.37b: dṛgjyā tadvargasaṃśuddhāt trijyāvargāc ca yat padam/
Lil_22a/ @tyaktvā antyāt viṣamāt kṛtim @%dvi-guṇayet mūlam same tad-hṛte
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15887654 (0.033):
antyāttu viṣamāttyaktvā kṛtiṃ mūlaṃnyasetpṛthak // NarP_1,54.16 //
@tyaktvā labdha-kṛtim tad-ādya-viṣamāt labdham %dvi-nighnam @nyaset/
Lil_22c/ paṅktyām paṅkti-hṛte same anya-viṣamāt @tyaktvā āpta-vargam
phalam paṅktyām tat %dvi-guṇam @nyaset iti muhus paṅktes
padam//[śārdūlavikrīḍita] / Lil_22p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493850 (0.004):
yadi @vetsi vatsa gaṇite jātim prabhāga-abhidhām// [śārdūlavikrīḍita] / Lil_33p/ nyāsas/ 1_1/ 1_2/ 2_3/ 3_4/ 1_5/ 1_16/ 1_4/ savarṇite jātam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493125 (0.027):
tena guṇena te ca guṇitās jātās kati @syus @vada//[śārdūlavikrīḍita] / Lil_17p/ nyāsas/ guṇyas 135/ guṇakas 12/ guṇya-antyam aṅkam guṇakena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492689 (0.035):
saṃkṣipta-akṣara-komala-amala-padais lālitya-līlāvatīm//[śārdūlavikrīḍita] / Lil_2a/ varāṭakānām %daśaka-%dvayam 20 yad sā kākiṇī tās ca paṇas
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013633 (0.046):
tulya-dhanās pṛthak vada sakhe tad-ratna-maulyāni me//[śārdūlavikrīḍita]
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013449 (0.049):
prati-ratna-jāni su-mate maulyāni śīghram vada//[śārdūlavikrīḍita] / BG_93a/ ekas bravīti mama dehi atam dhanena tvattas bhavāmi hi sakhe
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16014582 (0.049):
prati-ratna-jāni sumate maulyāni śīghram vada// [śārdūlavikrīḍita] / BG_136a/ ekas bravīti mama dehi śatam dhanena tvattas bhavāmi hi sakhe
Lil_23a/ mūlam %caturṇām ca tathā %navānām pūrvam kṛtānām ca sakhe
kṛtīnām/ / Lil_23c/ pṛthak pṛthak varga-padāni @viddhi buddhes vivṛddhis yadi te atra
jātā//[upajāti] / Lil_23p/ nyāsas 4/ 9/ 81/ 196/ 88209/ 100100025/ labdhāni krameṇa mūlāni
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493334 (0.045):
varga-vidhāna-mārgam//[upajāti] / Lil_21p/ nyāsas 9/ 14/ 297/ 10005/ eṣām yathā-ukta-karaṇena jātās vargās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493691 (0.046):
Lil_29p1/ atra pūrva-ghanānām mūla-artham nyāsas 729/ 19683/ 1953125/ / krameṇa labdhāni mūlāni 9/ 27/ 125// iti ghana-mūlam// iti
2/ 3/ 9/ 14/ 297/ 10005// iti varga-mūlam// atha ghanas/ ghane / karaṇa-sūtram vṛtta-%trayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493257 (0.038):
vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492958 (0.046):
saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496269 (0.046):
atha miśra-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498071 (0.046):
ayam karṇas/ evam sarvatra// atha %tri-asra-jātye karaṇa-sūtram / vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496022 (0.046):
bhāṇḍa-pratibhāṇḍake karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502822 (0.049):
pradīpa-śaṅku-antara-bhū-māna-ānayanāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_238/ vi-śaṅku-dīpa-ucchraya-saṃguṇā bhā śaṅku-uddhṛtā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494000 (0.052):
jāti-%catuṣṭayam// atha bhinna-saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502745 (0.055):
chāyā-aṅgulāni 12// atha dīpa-ucchriti-ānayanāya karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493631 (0.059):
varga-rāśi-ghanas sas eva varga-mūla-ghana-vargas// iti ghanas// atha / ghana-mūle karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503137 (0.059):
Lil_241p2/ atha kuṭṭake karaṇa-sūtram vṛtta-%pañcakam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493021 (0.061):
%ayutāt 10000 śodhite jātam 9640/ iti saṃkalita-vyavakalite// atha / guṇana-prakāras/ guṇane karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499987 (0.061):
karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_184a/ samāna-lambasya %catur-bhujasya mukha-ūna-bhūmim @parikalpya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502674 (0.062):
iti-ādinā jātau karṇau 25_2/ 51_2[//] chāyā-antare karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_234a/ śaṅkus pradīpa-tala-śaṅku-tala-antara-ghnas chāyā @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503553 (0.062):
130/ iti-ādi// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_250/ yoga-je takṣaṇāt śuddhe guṇa-āptī @stas viyoga-je//
Lil_24a/ sama-%tri-ghātas ca ghanas pradiṣṭas sthāpyas ghanas antyasya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493259 (0.060):
vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_19a/ sama-%dvi-ghātas kṛtis @ucyate atha sthāpyas antya-vargas
tatas antya-vargas/ / Lil_24c/ ādi-%tri-nighnas tatas ādi-vargas %tri-antya-āhatas atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493271 (0.025):
Lil_19a/ sama-%dvi-ghātas kṛtis @ucyate atha sthāpyas antya-vargas / %dvi-guṇa-antya-nighnas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504246 (0.044):
sphuṭa-kuṭṭakas asau// / Lil_259p/ udāharaṇam/ / Lil_260a/ kas %pañca-nighnas vihṛtas %triṣaṣṭyā %sapta avaśeṣas atha sas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501067 (0.064):
Lil_204c/ vyāsāt śara-ūnāt śara-saṃguṇāt ca mūlam %dvi-nighnam @bhavati / iha jīvā/ / Lil_204e/ jīvā-%ardha-varge śara-bhakta-yukte vyāsa-pramāṇam @pravadanti
ādi-ghanas ca sarve//[upajāti] / Lil_25a/ sthāna-antaratvena yutās ghanas @syāt @prakalpya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493087 (0.062):
vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/ / Lil_17a/ bāle bāla-kuraṅga-lola-nayane līlāvati @procyatām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493736 (0.062):
guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/ / Lil_31a/ rūpa-%trayam %pañca-lavas %tri-bhāgas yoga-artham etān @vada
tad-khaṇḍa-
Lil_25c/ evam muhus varga-ghana-prasiddhau ādya-aṅkatas vā vidhis eṣas
kāryas//[upajāti] / Lil_26a/ khaṇḍābhyām vā āhatas rāśis %tri-ghnas khaṇḍa-ghana-aikya-yuk/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493584 (0.019):
atha vā rāśis 9/ asya khaṇḍe 4/ 5/ ābhyām hatas rāśis 180/ %tri-ghnas 540/ / khaṇḍa-ghana-aikyena 189 yutas jātas ghanas 729// atha vā rāśis 27/ asya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493736 (0.038):
Lil_30c/ mithas harābhyām apavartitābhyām yat vā hara-aṃśau sudhiyā atra / guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501505 (0.051):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493087 (0.053):
Lil_16/ iṣṭa-ūna-yuktena guṇena nighnas abhīṣṭa-ghna-guṇya-anvita-varjitas / vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503696 (0.054):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497327 (0.055):
Lil_119p/ udāharaṇam/ / Lil_120a/ teṣām eva ca varga-aikyam ghana-aikyam ca @vada drutam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493596 (0.057):
khaṇḍa-ghana-aikyena 189 yutas jātas ghanas 729// atha vā rāśis 27/ asya / khaṇḍe 20/ 7/ ābhyām hatas %tri-ghnas ca 11340/ khaṇḍa-ghana-aikyena 8343
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503376 (0.057):
apavartana-saṃguṇas// / Lil_248p/ udāharaṇam/ / Lil_249a/ %śatam hatam yena yutam %navatyā vivarjitam vā vihṛtam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.058):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493681 (0.058):
Lil_29c/ ghanam tad-ādyāt ghana-mūlam evam paṅktis @bhavet evam atas punar / ca//[upajāti] / Lil_29p1/ atra pūrva-ghanānām mūla-artham nyāsas 729/ 19683/ 1953125/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496031 (0.059):
Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi / mūlye// / Lil_88p/ udāharaṇam/ / Lil_89a/ drammeṇa @labhyate iha āmra-%śata-%trayam ced %triṃśat-paṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497272 (0.061):
saṃkalita-aikyam// / Lil_117p/ udāharaṇam/ / Lil_118a/ %eka-ādīnām %nava-antānām pṛthak saṃkalitāni me/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502770 (0.063):
khalu dīpaka-aucyam// [śarma: -uddhṛte < hṛte, -auccam < -aucyam] / Lil_236p/ udāharaṇam/ / Lil_237a/ pradīpa-śaṅku-antara-bhūs %tri-hastā chāyā-aṅgulais %ṣoḍaśabhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496351 (0.064):
paripūrti-kālas// / Lil_96p/ udāharaṇam/ / Lil_97a/ ye nirjharās dina-dina-%ardha-%tṛtīya-%ṣaṣṭhais @saṃpūrayanti hi
Lil_26c/ varga-mūla-ghanas sva-ghnas varga-rāśes ghanas @bhavet//[śloka]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493623 (0.056):
mūlam 3/ asya ghanas 27/ asya vargas jātas %navānām ghanas 729/ yas eva / varga-rāśi-ghanas sas eva varga-mūla-ghana-vargas// iti ghanas// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495102 (0.061):
Lil_64g/ kim ajñātam su-buddhīnām atas manda-artham @ucyate// / Lil_64p/ iti varga-karma// atha mūla-guṇake karṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497326 (0.062):
Lil_119p/ udāharaṇam/ / Lil_120a/ teṣām eva ca varga-aikyam ghana-aikyam ca @vada drutam/
Lil_26p/ atra uddeśakas/ / Lil_27a/ nava-ghanam %tri-ghanasya ghanam tathā @kathaya %pañca-ghanasya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.033):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498223 (0.042):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/ / Lil_145a/ %pañcāśīti-mite karṇe yau yau akaraṇī-gatau/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494432 (0.042):
Lil_49c/ aṃśas tu avikṛtas tatra vilome śeṣam ukta-vat// [śloka] / Lil_49p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504334 (0.046):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496281 (0.048):
Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak / phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503695 (0.049):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495773 (0.049):
Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite / phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494887 (0.050):
Lil_59c/ vivaram @brūhi tau rāśī śīghram gaṇita-kovida// [śloka] / Lil_59p/ nyāsas/ rāśi-antaram 8/ kṛti-antaram 400/ jātau rāśī 21/ 29// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494557 (0.051):
Lil_52c/ rāśi-%tri-aṃśa-%ardha-pādais @syāt kas rāśis %dvi-ūna-%saptatis// / [śloka] / Lil_52p/ nyāsas/ guṇas 5/ sva-aṃśa-ṛṇam -1_3/ [āpaṭe: 0_1_3] ūnas 1_3/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493087 (0.052):
vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/ / Lil_17a/ bāle bāla-kuraṅga-lola-nayane līlāvati @procyatām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493736 (0.052):
guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/ / Lil_31a/ rūpa-%trayam %pañca-lavas %tri-bhāgas yoga-artham etān @vada
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496210 (0.052):
@bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496121 (0.055):
kalā-antaram @syāt// / Lil_90p/ uddeśakas/ / Lil_91a/ %pañcakena %śatena abde mūlam svam sakala-antaram/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498343 (0.056):
Lil_147c/ kṛti-yogas tayos eva karṇas ca akaraṇī-gatas// / Lil_147p/ udāharaṇam/ / Lil_148a/ yais yais %tri-asram @bhavet jātyam koṭi-dos-śravaṇais sakhe/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494842 (0.063):
Lil_57c/ tau rāśī @vada me vatsa @vetsi saṃkramaṇam yadi// [śloka] / Lil_57p/ nyāsas/ yogas 101/ antaram 25/ jātau rāśī 38/ 63//
ghanam ca me/ / Lil_27c/ ghana-padam ca tatas api ghanāt sakhe yadi ghane @asti ghanā
bhavatas matis//[drutavilambita] / Lil_27p/ nyāsas 9/ 27/ 125/ jātās krameṇa ghanās 729/ 19683/ 1953125//
atha vā rāśis 9/ asya khaṇḍe 4/ 5/ ābhyām hatas rāśis 180/ %tri-ghnas 540/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493528 (0.019):
Lil_26a/ khaṇḍābhyām vā āhatas rāśis %tri-ghnas khaṇḍa-ghana-aikya-yuk/
khaṇḍa-ghana-aikyena 189 yutas jātas ghanas 729// atha vā rāśis 27/ asya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493529 (0.022):
Lil_26a/ khaṇḍābhyām vā āhatas rāśis %tri-ghnas khaṇḍa-ghana-aikya-yuk/
khaṇḍe 20/ 7/ ābhyām hatas %tri-ghnas ca 11340/ khaṇḍa-ghana-aikyena 8343
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493529 (0.057):
Lil_26a/ khaṇḍābhyām vā āhatas rāśis %tri-ghnas khaṇḍa-ghana-aikya-yuk/
yutas jātas ghanas 19683// atha vā rāśis 4/ asya mūlam 2/ asya
ghanas 8/ ayam sva-ghnas jātas %carurṇām ghanas 64// atha vā rāśis 9/ asya
mūlam 3/ asya ghanas 27/ asya vargas jātas %navānām ghanas 729/ yas eva
varga-rāśi-ghanas sas eva varga-mūla-ghana-vargas// iti ghanas// atha
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3692322 (0.040):
gaṃgau gaṃgau gagaṃgau ghaghanaghanamṛdudvandvamantrairajasraiḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5891190 (0.048):
tadvāsanāvāsitatayā ghanaghanāghanāsārāvasekasuhitāni / punarmaṇḍūkadehabhāvamanubhavanti, tathā
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25538525 (0.048):
maṇḍūkaśarīrāṇi tadvāsanāvāsitatayā ghanaghanāghanāsārāvasekasuhitāni / punarmaṇḍūkadehabhāvamanubhavanti, tathā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495101 (0.048):
Lil_64g/ kim ajñātam su-buddhīnām atas manda-artham @ucyate// / Lil_64p/ iti varga-karma// atha mūla-guṇake karṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493536 (0.056):
Lil_26a/ khaṇḍābhyām vā āhatas rāśis %tri-ghnas khaṇḍa-ghana-aikya-yuk/ / Lil_26c/ varga-mūla-ghanas sva-ghnas varga-rāśes ghanas @bhavet//[śloka]
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22458302 (0.057):
Nar_7.25.4-3 vyomollaṅghighanāghanopamaghanapradhvānanirdhāvita-
ghana-mūle karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494190 (0.035):
1_2// iti bhinna-bhāga-hāras// atha bhinna-varga-ādau karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_43/ varge kṛtī ghana-vidhau tu ghanau vidheyau hāra-aṃśayos atha pade
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503964 (0.041):
atha sarvatra kuṭṭake guṇa-labdhyos anekadhā-darśana-artham karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_256/ iṣṭa-āhata-sva-sva-hareṇa yukte te vā @bhavetām bahudhā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504637 (0.043):
anyat karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_268a/ nis-%ekam aṅka-aikyam idam nis-%eka-sthāna-antam %eka-apacitam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493387 (0.047):
vargas// atha varga-mūlam/ varga-mūle karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496269 (0.049):
atha miśra-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502674 (0.049):
iti-ādinā jātau karṇau 25_2/ 51_2[//] chāyā-antare karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_234a/ śaṅkus pradīpa-tala-śaṅku-tala-antara-ghnas chāyā @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503554 (0.049):
130/ iti-ādi// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_250/ yoga-je takṣaṇāt śuddhe guṇa-āptī @stas viyoga-je//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502747 (0.049):
chāyā-aṅgulāni 12// atha dīpa-ucchriti-ānayanāya karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_236/ chāyā-hṛte tu nara-dīpa-tala-antara-ghne śaṅkau @bhavet nara-yute
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494063 (0.050):
bhinna-guṇane karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_39/ aṃśa-āhatis cheda-vadhena bhaktā labdham vibhinne guṇane phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494852 (0.050):
varga-saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_58/ varga-antaram rāśi-viyoga-bhaktam yogas tatas prokta-vat eva
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500887 (0.051):
phala-ānayane karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_201a/ vṛtta-kṣetre paridhi-guṇita-vyāsa-pādas phalam yat kṣuṇṇam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499955 (0.051):
karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_183/ %tri-asre tu karṇa-ubhayatas sthite ye tayos phala-aikyam phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496022 (0.052):
bhāṇḍa-pratibhāṇḍake karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492958 (0.052):
saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_12/ kāryas kramāt utkramatas atha vā aṅka-yogas yathā-sthānakam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498071 (0.052):
ayam karṇas/ evam sarvatra// atha %tri-asra-jātye karaṇa-sūtram / vṛtta-%dvayam/ / Lil_141a/ iṣṭas bhujas asmāt %dvi-guṇa-iṣṭa-nighnāt iṣṭasya kṛtyā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493257 (0.053):
vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_19a/ sama-%dvi-ghātas kṛtis @ucyate atha sthāpyas antya-vargas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494128 (0.054):
bhinna-bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_41/ chedam lavam ca @parivartya harasya śeṣas kāryas atha bhāga-haraṇe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494391 (0.054):
Lil_47p2/atha vyasta-vidhau karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_48a/ chedam guṇam guṇam chedam vargam mūlam padam kṛtim/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503138 (0.055):
Lil_241p2/ atha kuṭṭake karaṇa-sūtram vṛtta-%pañcakam/ / Lil_242a/ bhājyas hāras kṣepakas ca apavartyas kena api ādau saṃbhave
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493793 (0.055):
bhāga-jātis// atha prabhāga-jātau karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_32/ lavās lava-ghnās ca harās hara-ghnās bhāga-prabhāgeṣu savarṇanam
Lil_28a/ ādyam ghana-sthānam atha aghane %dve punar tathā antyāt ghanatas
@viśodhya/ / Lil_28c/ ghanam pṛthak-stham padam asya @kṛtvā %tri-ghnyā tad-ādyam
@vibhajet phalam tu//[upajāti] / Lil_29a/ paṅktyām @nyaset tad-kṛtim antya-nighnīm %tri-ghnīm @tyajet
tad-%prathamāt phalasya/ / Lil_29c/ ghanam tad-ādyāt ghana-mūlam evam paṅktis @bhavet evam atas punar
ca//[upajāti] / Lil_29p1/ atra pūrva-ghanānām mūla-artham nyāsas 729/ 19683/ 1953125/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493087 (0.031):
Lil_16/ iṣṭa-ūna-yuktena guṇena nighnas abhīṣṭa-ghna-guṇya-anvita-varjitas / vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493737 (0.031):
Lil_30c/ mithas harābhyām apavartitābhyām yat vā hara-aṃśau sudhiyā atra / guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493221 (0.042):
Lil_18c/ samena kena api @apavartya hāra-bhājyau @bhajet vā sati saṃbhave / tu//[upajāti] / Lil_18p/ atra pūrva-udāharaṇe guṇita-aṅkānām sva-guṇa-chedānām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493521 (0.058):
kāryas//[upajāti] / Lil_26a/ khaṇḍābhyām vā āhatas rāśis %tri-ghnas khaṇḍa-ghana-aikya-yuk/
krameṇa labdhāni mūlāni 9/ 27/ 125// iti ghana-mūlam// iti / parikarma-%aṣṭakam//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494250 (0.038):
atas mūlam 7_2/ ghanas 343_8/ asya mūlam 7_2// iti / bhinna-parikarma-%aṣṭakam//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493459 (0.046):
Lil_23p/ nyāsas 4/ 9/ 81/ 196/ 88209/ 100100025/ labdhāni krameṇa mūlāni / 2/ 3/ 9/ 14/ 297/ 10005// iti varga-mūlam// atha ghanas/ ghane
[bhinna-parikarma-aṣṭaka] / Lil_29p2/ atha bhinna-parikarma-%aṣṭakam// atha aṃśa-savarṇanam/ tatra
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494251 (0.034):
atas mūlam 7_2/ ghanas 343_8/ asya mūlam 7_2// iti / bhinna-parikarma-%aṣṭakam// / [śūnya-parikarma-aṣṭaka]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492886 (0.044):
Lil_8p1/ śeṣā kāla-ādi-paribhāṣā lokatas prasiddhā jñeyā/ iti paribhāṣā// / [parikarma-aṣṭaka] / Lil_8p2/ atha saṃkhyā-sthāna-nirṇayas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493191 (0.061):
%aṣṭa-guṇita-guṇya-hīne ca jātam tat eva 1620// iti guṇana-prakāras// atha / bhāga-hāras/ bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛttam/
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11855784 (0.063):
rūpādīnāṃ tu pratisantāne sabhāgatatsabhāgatvam itynavasthitam / na ca vijñānād anyat kāritram astīti nānyeṣāṃsabhāgatatsabhāgatvam uktam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493865 (0.063):
prabhāga-jātis// atha bhāga-anubandha-bhāga-apavāhayos karaṇa-sūtram
bhāga-jātau karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_30a/ anyonya-hāra-abhihatau hara-aṃśau rāśyos sama-cheda-vidhānam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493793 (0.038):
bhāga-jātis// atha prabhāga-jātau karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493196 (0.049):
bhāga-hāras/ bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498834 (0.054):
12// lamba-avabādhā-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_161a/ anyonya-mūla-agra-ga-sūtra-yogāt veṇvos vadhe yoga-hṛte
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15887733 (0.056):
ghanaṃ ca viṣamādevaṃ ghanamūlaṃ murhubhavet / / anyonyahāranihatau harāṃśau tu samucchidā // NarP_1,54.21 //
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503139 (0.062):
Lil_241p2/ atha kuṭṭake karaṇa-sūtram vṛtta-%pañcakam/ / Lil_242a/ bhājyas hāras kṣepakas ca apavartyas kena api ādau saṃbhave
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497244 (0.064):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
evam/ / Lil_30c/ mithas harābhyām apavartitābhyām yat vā hara-aṃśau sudhiyā atra
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5075957 (0.036):
(GBr_2,2.2b) te devā abruvann asurebhyo vā idaṃ bhrātṛvyebhyo radhyāmo yan / mitho vipriyāḥ smaḥ_
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501505 (0.050):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503696 (0.053):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/ / Lil_31a/ rūpa-%trayam %pañca-lavas %tri-bhāgas yoga-artham etān @vada
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493088 (0.0):
Lil_16/ iṣṭa-ūna-yuktena guṇena nighnas abhīṣṭa-ghna-guṇya-anvita-varjitas / vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496574 (0.030):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493682 (0.031):
Lil_29c/ ghanam tad-ādyāt ghana-mūlam evam paṅktis @bhavet evam atas punar / ca//[upajāti] / Lil_29p1/ atra pūrva-ghanānām mūla-artham nyāsas 729/ 19683/ 1953125/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494082 (0.031):
@syāt//[indravajrā-cd; ab=37] / Lil_39p/ atra uddeśakas/ / Lil_40a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena nighnam sa-%saptama-aṃśa-%dvitayam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494212 (0.031):
ca pada-prasiddhyai// [vasantatilakā-cd; ab=41] / Lil_43p/ atra uddeśakas/ / Lil_44a/ sa-%ardha-%trayāṇām @kathaya āśu vargam vargāt tatas varga-padam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494149 (0.035):
guṇanā-vidhis ca// [vasantatilakā-ab; cd=43] / Lil_41p/ atra uddeśakas/ / Lil_42a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena %pañca %tri-aṃśena %ṣaṣṭham @vada me
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493522 (0.038):
Lil_25c/ evam muhus varga-ghana-prasiddhau ādya-aṅkatas vā vidhis eṣas / kāryas//[upajāti] / Lil_26a/ khaṇḍābhyām vā āhatas rāśis %tri-ghnas khaṇḍa-ghana-aikya-yuk/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501505 (0.041):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495773 (0.042):
Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite / phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498222 (0.043):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/ / Lil_145a/ %pañcāśīti-mite karṇe yau yau akaraṇī-gatau/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504335 (0.043):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503696 (0.045):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497595 (0.046):
@udāharanti// / Lil_128p/ udāharaṇam/ / Lil_129a/ dramma-%trayam yas %prathame ahni @dattvā @dātum pravṛttas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497272 (0.049):
saṃkalita-aikyam// / Lil_117p/ udāharaṇam/ / Lil_118a/ %eka-ādīnām %nava-antānām pṛthak saṃkalitāni me/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496282 (0.049):
Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak / phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498500 (0.050):
vyāla-kalāpi-yogas// / Lil_151p/ udāharaṇam/ / Lil_152a/ @asti stambha-tale bilam tad-upari krīḍā-śikhaṇḍī sthitas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503244 (0.050):
Lil_246c/ yathā āgatau labdhi-guṇau viśodhyau sva-takṣaṇāt śeṣa-mitau tu / tau @stas// / Lil_246p/ udāharaṇam/ / Lil_247a/ %ekaviṃśati-yutam %śata-%dvayam yad-guṇam gaṇaka
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496032 (0.053):
Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi / mūlye// / Lil_88p/ udāharaṇam/ / Lil_89a/ drammeṇa @labhyate iha āmra-%śata-%trayam ced %triṃśat-paṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496121 (0.055):
kalā-antaram @syāt// / Lil_90p/ uddeśakas/ / Lil_91a/ %pañcakena %śatena abde mūlam svam sakala-antaram/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496210 (0.056):
@bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
tulya-hārān/ / Lil_31c/ %triṣaṣṭi-bhāgas ca %caturdaśa-aṃśas sama-chidau mitra
viyojana-artham// [upajāti] / Lil_31p/ nyāsas/ 3_1/ 1_5/ 1_3/ jātās sama-chedās 45_15/ 3_15/ 5_15/ yoge
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498715 (0.060):
@agāt @uttīrya atha paras drutam śruti-pathena @uḍḍīya kimcit drumāt/ / Lil_157c/ jātā evam samatā tayos yadi gatau uḍḍīna-mānam kiyat vidvan ced
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493735 (0.063):
Lil_30c/ mithas harābhyām apavartitābhyām yat vā hara-aṃśau sudhiyā atra / guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502318 (0.064):
@syus māgadhās tās ca khāryas// / Lil_227p/ udāharaṇam/ / Lil_228a/ sama-bhuvi kila rāśis yas sthitas
jātam 53_15// atha %dvitīya-udāharaṇe nyāsas 1_63/ 1_14/ / %sapta-apavartitābhyām hārābhyām 9/ 2 saṃguṇitau vā jātau sama-chedau
2_126/ 9_126/ viyoge jātam 7_126/ %sapta-apavartite ca jātam 1_18// iti / bhāga-jātis// atha prabhāga-jātau karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493712 (0.038):
Lil_29p2/ atha bhinna-parikarma-%aṣṭakam// atha aṃśa-savarṇanam/ tatra / bhāga-jātau karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503965 (0.042):
atha sarvatra kuṭṭake guṇa-labdhyos anekadhā-darśana-artham karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_256/ iṣṭa-āhata-sva-sva-hareṇa yukte te vā @bhavetām bahudhā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494190 (0.045):
1_2// iti bhinna-bhāga-hāras// atha bhinna-varga-ādau karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_43/ varge kṛtī ghana-vidhau tu ghanau vidheyau hāra-aṃśayos atha pade
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496269 (0.046):
atha miśra-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502675 (0.046):
iti-ādinā jātau karṇau 25_2/ 51_2[//] chāyā-antare karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_234a/ śaṅkus pradīpa-tala-śaṅku-tala-antara-ghnas chāyā @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503554 (0.046):
130/ iti-ādi// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_250/ yoga-je takṣaṇāt śuddhe guṇa-āptī @stas viyoga-je//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493257 (0.046):
vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_19a/ sama-%dvi-ghātas kṛtis @ucyate atha sthāpyas antya-vargas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494063 (0.048):
bhinna-guṇane karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_39/ aṃśa-āhatis cheda-vadhena bhaktā labdham vibhinne guṇane phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499955 (0.049):
karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_183/ %tri-asre tu karṇa-ubhayatas sthite ye tayos phala-aikyam phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493862 (0.049):
6_7680/ %ṣaḍbhis apavartite jātam/ 1_1280/ evam dattas varāṭakas// iti / prabhāga-jātis// atha bhāga-anubandha-bhāga-apavāhayos karaṇa-sūtram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496022 (0.050):
bhāṇḍa-pratibhāṇḍake karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492959 (0.050):
saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_12/ kāryas kramāt utkramatas atha vā aṅka-yogas yathā-sthānakam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498071 (0.050):
ayam karṇas/ evam sarvatra// atha %tri-asra-jātye karaṇa-sūtram / vṛtta-%dvayam/ / Lil_141a/ iṣṭas bhujas asmāt %dvi-guṇa-iṣṭa-nighnāt iṣṭasya kṛtyā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503139 (0.051):
Lil_241p2/ atha kuṭṭake karaṇa-sūtram vṛtta-%pañcakam/ / Lil_242a/ bhājyas hāras kṣepakas ca apavartyas kena api ādau saṃbhave
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499987 (0.051):
karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_184a/ samāna-lambasya %catur-bhujasya mukha-ūna-bhūmim @parikalpya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500887 (0.052):
phala-ānayane karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_201a/ vṛtta-kṣetre paridhi-guṇita-vyāsa-pādas phalam yat kṣuṇṇam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504638 (0.053):
anyat karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_268a/ nis-%ekam aṅka-aikyam idam nis-%eka-sthāna-antam %eka-apacitam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494852 (0.053):
varga-saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_58/ varga-antaram rāśi-viyoga-bhaktam yogas tatas prokta-vat eva
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494127 (0.054):
bhinna-bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_41/ chedam lavam ca @parivartya harasya śeṣas kāryas atha bhāga-haraṇe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493632 (0.055):
ghana-mūle karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_28a/ ādyam ghana-sthānam atha aghane %dve punar tathā antyāt ghanatas
Lil_32/ lavās lava-ghnās ca harās hara-ghnās bhāga-prabhāgeṣu savarṇanam
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15887746 (0.0):
anyonyahāranihatau harāṃśau tu samucchidā // NarP_1,54.21 // / lavā lavaghnāśca harā haraghnā hi savarṇanam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15890000 (0.054):
tribhānāṅgārkaviśleṣāṃśo ḥṃśonaghnāḥ / / purandarāḥ / harāptālaṃbanaṃ svarṇavitribherkādhikonake // NarP_1,54.160 //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27005912 (0.058):
<12325.4/132> harihaya (132) ! / <12325.4/133> harimedha (133) ! / <12325.4/134> mahāyajñabhāgahara (134) !
@syāt/ [upajāti-ab; cd=34a] / Lil_32p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492977 (0.0):
antaram vā/[indravajrā-ab; cd=14a] / Lil_12p/ atra uddeśakas/ / Lil_13a/ aye bāle līlāvati mati-mati @brūhi sahitān
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493887 (0.0):
Lil_34a/ cheda-ghna-rūpeṣu lavās dhana-ṛṇam %ekasya bhāgās adhika-ūnakās / ced// [upajāti-cd; ab=32]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494081 (0.0):
@syāt//[indravajrā-cd; ab=37] / Lil_39p/ atra uddeśakas/ / Lil_40a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena nighnam sa-%saptama-aṃśa-%dvitayam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494148 (0.0):
guṇanā-vidhis ca// [vasantatilakā-ab; cd=43] / Lil_41p/ atra uddeśakas/ / Lil_42a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena %pañca %tri-aṃśena %ṣaṣṭham @vada me
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494212 (0.0):
ca pada-prasiddhyai// [vasantatilakā-cd; ab=41] / Lil_43p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494822 (0.0):
saṃkramaṇa-ākhyam etat// [indravajrā-ab; cd=58] / Lil_56p/ atra uddeśakas/ / Lil_57a/ yayos yogas %śatam sa-%ekam viyogas %pañcaviṃśatis/
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16011347 (0.019):
BG_4c/ sva-ṛṇam kṣayam svam ca pṛthak-pṛthaktve dhana-ṛṇayos sṃkalanām / avaiṣi//[upajāti-ab; cd=7]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494869 (0.027):
rāśī// [indravajrā-cd; ab=56] / Lil_58p/ uddeśakas/ / Lil_59a/ rāśyos yayos viyogas %aṣṭau tad-kṛtyos ca %catuḥśatī/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497595 (0.039):
@udāharanti// / Lil_128p/ udāharaṇam/ / Lil_129a/ dramma-%trayam yas %prathame ahni @dattvā @dātum pravṛttas
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16011383 (0.042):
BG_7/ saṃśodhyamānam svam ṛṇatvam eti svatvam kṣayas tad-yutis uktavat / ca//[upajāti-cd; ab=4cd] / BG_8/ trayāt dvayam svāt svam ṛṇāt ṛṇam ca vyastam ca saṃśodhya vada āśu
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16012620 (0.045):
guṇa-āptī//[upajāti-ab; cd=66ab] / BG_60a/ ekaviṃśati-yutam śata-dvayam yad-guṇam gaṇaka pañcaṣaṣṭi-yuj/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493191 (0.047):
%aṣṭa-guṇita-guṇya-hīne ca jātam tat eva 1620// iti guṇana-prakāras// atha / bhāga-hāras/ bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16012197 (0.051):
ca/[upajāti-cd; ab=40ef] / BG_43c/ dvika-tri-pañca-pramitās karaṇyas sva-sva-ṛṇa-gās
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16011427 (0.052):
BG_10/ dhanam dhanena ṛṇam ṛṇena nighnam dvayam trayeṇa svam ṛṇena kim / syāt//[upajāti-cd; ab=8] / BG_11/ bhāga-hāre api ca evam niruktam//[bhujaṅgaprayāta-b (-2akṣara);
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12706454 (0.056):
bhāgenakūṭaśālaṃ syādbhāgārdhaṃpañcamaṃbhavet / / caturguṇaṃbhavetkūyaṃ śālāsyādgopurākṛtiḥ // BhS_5.77 //
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493087 (0.056):
vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/ / Lil_17a/ bāle bāla-kuraṅga-lola-nayane līlāvati @procyatām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493736 (0.056):
Lil_30c/ mithas harābhyām apavartitābhyām yat vā hara-aṃśau sudhiyā atra / guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/
Lil_33a/ dramma-%ardha-%tri-lava-%dvayasya sumate
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494213 (0.030):
Lil_43p/ atra uddeśakas/ / Lil_44a/ sa-%ardha-%trayāṇām @kathaya āśu vargam vargāt tatas varga-padam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497595 (0.054):
Lil_128p/ udāharaṇam/ / Lil_129a/ dramma-%trayam yas %prathame ahni @dattvā @dātum pravṛttas
@bhavet tat %pañca-aṃśaka-%ṣoḍaśa-aṃśa-
Lil_33c/ dattas yena varāṭakās kati kadaryeṇa arpitās tena me @brūhi tvam
yadi @vetsi vatsa gaṇite jātim prabhāga-abhidhām// [śārdūlavikrīḍita]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493432 (0.031):
padam//[śārdūlavikrīḍita] / Lil_22p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492689 (0.046):
saṃkṣipta-akṣara-komala-amala-padais lālitya-līlāvatīm//[śārdūlavikrīḍita] / Lil_2a/ varāṭakānām %daśaka-%dvayam 20 yad sā kākiṇī tās ca paṇas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493125 (0.047):
tena guṇena te ca guṇitās jātās kati @syus @vada//[śārdūlavikrīḍita] / Lil_17p/ nyāsas/ guṇyas 135/ guṇakas 12/ guṇya-antyam aṅkam guṇakena
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013632 (0.050):
tulya-dhanās pṛthak vada sakhe tad-ratna-maulyāni me//[śārdūlavikrīḍita] / BG_99a/ pañcaka-śatena dattam mūlam sa-kalāntaram gate varṣe/
Lil_33p/ nyāsas/ 1_1/ 1_2/ 2_3/ 3_4/ 1_5/ 1_16/ 1_4/ savarṇite jātam / 6_7680/ %ṣaḍbhis apavartite jātam/ 1_1280/ evam dattas varāṭakas// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493433 (0.004):
padam//[śārdūlavikrīḍita] / Lil_22p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493125 (0.027):
tena guṇena te ca guṇitās jātās kati @syus @vada//[śārdūlavikrīḍita] / Lil_17p/ nyāsas/ guṇyas 135/ guṇakas 12/ guṇya-antyam aṅkam guṇakena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492689 (0.032):
saṃkṣipta-akṣara-komala-amala-padais lālitya-līlāvatīm//[śārdūlavikrīḍita] / Lil_2a/ varāṭakānām %daśaka-%dvayam 20 yad sā kākiṇī tās ca paṇas
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013633 (0.041):
tulya-dhanās pṛthak vada sakhe tad-ratna-maulyāni me//[śārdūlavikrīḍita]
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013449 (0.047):
prati-ratna-jāni su-mate maulyāni śīghram vada//[śārdūlavikrīḍita] / BG_93a/ ekas bravīti mama dehi atam dhanena tvattas bhavāmi hi sakhe
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16014582 (0.047):
prati-ratna-jāni sumate maulyāni śīghram vada// [śārdūlavikrīḍita] / BG_136a/ ekas bravīti mama dehi śatam dhanena tvattas bhavāmi hi sakhe
prabhāga-jātis// atha bhāga-anubandha-bhāga-apavāhayos karaṇa-sūtram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493194 (0.047):
%aṣṭa-guṇita-guṇya-hīne ca jātam tat eva 1620// iti guṇana-prakāras// atha / bhāga-hāras/ bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493788 (0.049):
2_126/ 9_126/ viyoge jātam 7_126/ %sapta-apavartite ca jātam 1_18// iti / bhāga-jātis// atha prabhāga-jātau karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11855784 (0.050):
rūpādīnāṃ tu pratisantāne sabhāgatatsabhāgatvam itynavasthitam / na ca vijñānād anyat kāritram astīti nānyeṣāṃsabhāgatatsabhāgatvam uktam
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28621743 (0.061):
sabhāgadharmanayāvatīrṇāni sabhāgārthaviniścatāni / sabhāgadharmārthodyotanāni sabhāgarūpaviśuddhāni sabhāgabalāpramāṇāni,
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18354348 (0.061):
kalāsavaṇarnaprabhāgabhāgānubandhabhāgāpavāhabhāgabhāgādiprakaraṇeṣvekabhāgānāṃ
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493706 (0.063):
Lil_29p2/ atha bhinna-parikarma-%aṣṭakam// atha aṃśa-savarṇanam/ tatra / bhāga-jātau karaṇa-sūtram vṛttam/
sa-%ardham vṛttam/ / Lil_34a/ cheda-ghna-rūpeṣu lavās dhana-ṛṇam %ekasya bhāgās adhika-ūnakās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496079 (0.030):
Lil_89p2/ atha miśraka-vyavahāre karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_90a/ pramāṇa-kālena hatam pramāṇam vimiśra-kālena hatam phalam ca/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497926 (0.030):
tad-jñānāya karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_138a/ rāśyos antara-vargeṇa %dvi-ghne ghāte yute tayos/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501042 (0.030):
Lil_203p/ śara-jīva-ānayanāya karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_204a/ jyā-vyāsa-yoga-antara-ghāta-mūlam vyāsas tad-ūnas dalitas śaras
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501819 (0.030):
-karaṇena] khāta-antare karaṇa-sūtram sa-ardha-vṛttam/ / Lil_217a/ mukha-ja-tala-ja-tad-yuti-ja-kṣetra-phala-aikyam hṛtam %ṣaḍbhis/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501996 (0.030):
Lil_219p1/ citau karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_220a/ ucchrayeṇa guṇitam cites kila kṣetra-saṃbhava-phalam ghanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502196 (0.030):
krakaca-antare karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_225a/ @chidyate tu yadi tiryak ukta-vat piṇḍa-vistṛti-hates phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502863 (0.030):
karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_239a/ chāyā-agrayos antara-saṃguṇā bhā chāyā-pramāṇa-antara-hṛt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503664 (0.030):
2/ 8// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_252a/ guṇa-labdhyos samam grāhyam dhī-matā takṣaṇe phalam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501714 (0.033):
Lil_213p2/ atha khāta-vyavahāras/ karaṇa-sūtram sa-%ardhā āryā/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497637 (0.038):
karaṇa-sūtram sa-%ardhā āryā/ / Lil_130a/ viṣame gacche vi-%eke guṇakas sthāpyas same ardhite vargas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497738 (0.038):
sama-ādi-vṛtta-jñānāya karaṇa-sūtram sa-%ardhā āryā/ / Lil_133a/ pāda-akṣara-mita-gacche guṇa-varga-phalam caye %dvi-guṇe/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497244 (0.047):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493021 (0.049):
%ayutāt 10000 śodhite jātam 9640/ iti saṃkalita-vyavakalite// atha / guṇana-prakāras/ guṇane karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495497 (0.051):
iti guṇa-karma// atha trairāśike karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493253 (0.052):
vā 405_3/ sva-sva-hāreṇa hṛte phale tat eva 135// iti bhāga-hāras// atha / vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499223 (0.053):
%catur-bhujasya aspaṣṭam uditam// atha sthūlatva-nirūpaṇa-artham sūtram / sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_171a/ %catur-bhujasya aniyatau hi karṇau katham tatas asmin niyatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492955 (0.057):
Lil_11p/ iti saṃkhyā-sthāna-nirṇayas// atha saṃkalita-vyavakalite/ atha / saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8433176 (0.058):
tisraś.caiva.kīkasā.ardham.ca.vaikartasya.unnetuḥ./.dvayos.taktayoḥ.sūtrayos.trīṇ.trīṇi./.ardham.caiva.vaikartasya.klomā.ca.śamitus.tad.brāhmaṇāya.dadyāt./
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504637 (0.062):
anyat karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_268a/ nis-%ekam aṅka-aikyam idam nis-%eka-sthāna-antam %eka-apacitam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493198 (0.064):
bhāga-hāras/ bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_18a/ bhājyāt haras @śudhyati yad-guṇas @syāt antyāt phalam tat khalu
ced// [upajāti-cd; ab=32] / Lil_34c/ sva-aṃśa-adhika-ūnas khalu yatra tatra bhāga-anubandhe ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493809 (0.0):
Lil_32/ lavās lava-ghnās ca harās hara-ghnās bhāga-prabhāgeṣu savarṇanam / @syāt/ [upajāti-ab; cd=34a]
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16011347 (0.019):
BG_4c/ sva-ṛṇam kṣayam svam ca pṛthak-pṛthaktve dhana-ṛṇayos sṃkalanām / avaiṣi//[upajāti-ab; cd=7]
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16012620 (0.038):
guṇa-āptī//[upajāti-ab; cd=66ab] / BG_60a/ ekaviṃśati-yutam śata-dvayam yad-guṇam gaṇaka pañcaṣaṣṭi-yuj/
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16011383 (0.040):
BG_7/ saṃśodhyamānam svam ṛṇatvam eti svatvam kṣayas tad-yutis uktavat / ca//[upajāti-cd; ab=4cd] / BG_8/ trayāt dvayam svāt svam ṛṇāt ṛṇam ca vyastam ca saṃśodhya vada āśu
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16011701 (0.043):
sama-jātikānām//[upajāti-cd; ab=22] / BG_26c/ vadhe tu tad-varga-ghana-ādayas syus tad-bhāvitam ca
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16011427 (0.044):
BG_10/ dhanam dhanena ṛṇam ṛṇena nighnam dvayam trayeṇa svam ṛṇena kim / syāt//[upajāti-cd; ab=8] / BG_11/ bhāga-hāre api ca evam niruktam//[bhujaṅgaprayāta-b (-2akṣara);
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492976 (0.047):
antaram vā/[indravajrā-ab; cd=14a] / Lil_12p/ atra uddeśakas/ / Lil_13a/ aye bāle līlāvati mati-mati @brūhi sahitān
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494080 (0.047):
@syāt//[indravajrā-cd; ab=37] / Lil_39p/ atra uddeśakas/ / Lil_40a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena nighnam sa-%saptama-aṃśa-%dvitayam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494147 (0.047):
guṇanā-vidhis ca// [vasantatilakā-ab; cd=43] / Lil_41p/ atra uddeśakas/ / Lil_42a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena %pañca %tri-aṃśena %ṣaṣṭham @vada me
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494211 (0.047):
ca pada-prasiddhyai// [vasantatilakā-cd; ab=41] / Lil_43p/ atra uddeśakas/ / Lil_44a/ sa-%ardha-%trayāṇām @kathaya āśu vargam vargāt tatas varga-padam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494821 (0.047):
saṃkramaṇa-ākhyam etat// [indravajrā-ab; cd=58] / Lil_56p/ atra uddeśakas/ / Lil_57a/ yayos yogas %śatam sa-%ekam viyogas %pañcaviṃśatis/
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16012197 (0.048):
ca/[upajāti-cd; ab=40ef] / BG_43c/ dvika-tri-pañca-pramitās karaṇyas sva-sva-ṛṇa-gās
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16012120 (0.054):
padāni//[upajāti-ab; cd=43ab] / BG_41a/ varge karaṇyās yadi vā karaṇyos tulyāni rūpāṇi atha vā bahūnām/
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16012761 (0.055):
guṇa-kāra-labdhī//[upajāti-cd; ab=59] / BG_66c/ abhīpsita-kṣepa-viśuddhi-nighne sva-hāra-taṣṭe bhavatas tayos te/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493087 (0.056):
vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/ / Lil_17a/ bāle bāla-kuraṅga-lola-nayane līlāvati @procyatām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493736 (0.056):
Lil_30c/ mithas harābhyām apavartitābhyām yat vā hara-aṃśau sudhiyā atra / guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/
lava-apavāhe/ / Lil_34e/ tala-stha-hāreṇa haram @nihanyāt sva-aṃśa-adhika-ūnena tu tena
bhāgān// [upajāti] / Lil_34p/ atra uddeśakas/ / Lil_35a/ sa-
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493737 (0.012):
guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/ / Lil_31a/ rūpa-%trayam %pañca-lavas %tri-bhāgas yoga-artham etān @vada
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493088 (0.022):
vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/ / Lil_17a/ bāle bāla-kuraṅga-lola-nayane līlāvati @procyatām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494082 (0.039):
@syāt//[indravajrā-cd; ab=37] / Lil_39p/ atra uddeśakas/ / Lil_40a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena nighnam sa-%saptama-aṃśa-%dvitayam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494213 (0.039):
ca pada-prasiddhyai// [vasantatilakā-cd; ab=41] / Lil_43p/ atra uddeśakas/ / Lil_44a/ sa-%ardha-%trayāṇām @kathaya āśu vargam vargāt tatas varga-padam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494149 (0.041):
guṇanā-vidhis ca// [vasantatilakā-ab; cd=43] / Lil_41p/ atra uddeśakas/ / Lil_42a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena %pañca %tri-aṃśena %ṣaṣṭham @vada me
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493682 (0.053):
Lil_29c/ ghanam tad-ādyāt ghana-mūlam evam paṅktis @bhavet evam atas punar / ca//[upajāti] / Lil_29p1/ atra pūrva-ghanānām mūla-artham nyāsas 729/ 19683/ 1953125/
Lil_35c/ @jānāsi aṃśa-anubandham ced tathā bhāga-apavāhanam//
Lil_35p/ nyāsas 2_1_4/ 3_-1_4/ savarṇite jātam 9_4/ 11_4// atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494113 (0.032):
guṇanā-vidhau ced// [upajāti] / Lil_40p/ nyāsas 2_1_3/ 2_1_7/ savarṇite jātam 7_3/ 15_7/ guṇite ca jātam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493852 (0.048):
yadi @vetsi vatsa gaṇite jātim prabhāga-abhidhām// [śārdūlavikrīḍita] / Lil_33p/ nyāsas/ 1_1/ 1_2/ 2_3/ 3_4/ 1_5/ 1_16/ 1_4/ savarṇite jātam
Lil_36a/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494084 (0.053):
Lil_39p/ atra uddeśakas/ / Lil_40a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena nighnam sa-%saptama-aṃśa-%dvitayam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494151 (0.053):
Lil_41p/ atra uddeśakas/ / Lil_42a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena %pañca %tri-aṃśena %ṣaṣṭham @vada me
kīdṛśau %dvau %tri-aṃśau sva-%aṣṭa-aṃśa-hīnau tad-anu ca rahitau tau
%tribhis %sapta-bhāgais/ / Lil_36c/ %ardham sva-%aṣṭa-aṃśa-hīnam %navabhis atha yutam %saptama-aṃśais
svakīyais kīdṛś @syāt @brūhi @vetsi tvam iha yadi sakhe
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8163722 (0.064):
vṛddhastvaṃ vetsi cettanme brūhi tvaṃ kena hetunā /
aṃśa-anubandha-apavāhau// [sragdharā] / Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496831 (0.0):
pramāṇam// / Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503310 (0.019):
nyaste jātā vallī {btabular} / 1 \\ 7 \\ 5 \\ 0 {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate iti-ādi-karaṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503412 (0.019):
labdhi-kṣepāṇām vallī {btabular} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \\ 90 \\ 0 / {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate antyena yute iti-ādi-karaṇena jātam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497186 (0.020):
Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & / 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497213 (0.020):
rāja-gṛhe mūṣā-vahana-bhedās 255// atha %dvitīya-udāharaṇam/ nyāsas / {btabular} 6 & 5 & 4 & 3 / & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503329 (0.021):
dṛḍha-bhājya-hārābhyām {btabular} 17 \\ 15 {etabular} taṣṭau labdhi-guṇau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495802 (0.022):
kāla-phale @viditvā// / Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495859 (0.022):
phalam @ucyatām kim// / Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & * / {etabular} labdham kalā-antaram 7_4_5// atha %sapta-rāśika-udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495966 (0.022):
te @vada me %caturdaśa sakhe maulyam @labhante kiyat// / Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100 / & * {etabular} labdham mūlyam niṣkās 16_2_3// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496013 (0.022):
@bhavati iti bhāṭaka-mitis gavyūti-%ṣaṭke @vada// / Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 & / 6 \\ 8 & * {etabular} labdhās bhāṭaka-drammās 8// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496060 (0.022):
@bhavanti mitra// / Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496140 (0.022):
Lil_91c/ sahasram ced pṛthak tatra @vada mūla-kalā-antare// / Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496239 (0.022):
phalam @vada khaṇḍa-saṃkhyām// / Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * & / 100 * \\ 5 & * & 3 & * & 4 & * {etabular} miśra-dhanam 94/ sva-yogas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496755 (0.022):
@bhavanti tadā tu māṣās// / Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496892 (0.022):
%ṣoḍaśa-varṇa-māṣās// / Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497223 (0.025):
%eka-ādi-rasa-saṃyogena pṛthak vyaktayas/ {btabular} 6 & 15 & 20 & 15 & 6 / & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} etāsām aikyam sarva-bhedās 63//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496975 (0.028):
{btabular} 16 & 10 \\ 1 & 2 {etabular} evam bahudhā// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503494 (0.030):
labdhi-kṣepāṇām vallī {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\ 0 {etabular} labdhas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497291 (0.058):
Lil_118p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ / saṃkalitāni & 1 & 3 & 6 & 10 & 15 & 21 & 28 & 36 & 45 \\ eṣām aikyāni & 1 / & 4 & 10 & 20 & 35 & 56 & 84 & 120 & 165 {etabular} kṛti-ādi-yoge
-3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti / jāti-%catuṣṭayam// atha bhinna-saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492958 (0.0):
Lil_11p/ iti saṃkhyā-sthāna-nirṇayas// atha saṃkalita-vyavakalite/ atha / saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503310 (0.003):
nyaste jātā vallī {btabular} / 1 \\ 7 \\ 5 \\ 0 {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate iti-ādi-karaṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503412 (0.003):
labdhi-kṣepāṇām vallī {btabular} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \\ 90 \\ 0 / {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate antyena yute iti-ādi-karaṇena jātam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497186 (0.006):
Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & / 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497214 (0.006):
rāja-gṛhe mūṣā-vahana-bhedās 255// atha %dvitīya-udāharaṇam/ nyāsas / {btabular} 6 & 5 & 4 & 3 / & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496976 (0.013):
{btabular} 16 & 10 \\ 1 & 2 {etabular} evam bahudhā// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497224 (0.016):
%eka-ādi-rasa-saṃyogena pṛthak vyaktayas/ {btabular} 6 & 15 & 20 & 15 & 6 / & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} etāsām aikyam sarva-bhedās 63//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497291 (0.016):
Lil_118p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ / saṃkalitāni & 1 & 3 & 6 & 10 & 15 & 21 & 28 & 36 & 45 \\ eṣām aikyāni & 1 / & 4 & 10 & 20 & 35 & 56 & 84 & 120 & 165 {etabular} kṛti-ādi-yoge
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496831 (0.016):
pramāṇam// / Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503329 (0.017):
dṛḍha-bhājya-hārābhyām {btabular} 17 \\ 15 {etabular} taṣṭau labdhi-guṇau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496013 (0.018):
Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 & / 6 \\ 8 & * {etabular} labdhās bhāṭaka-drammās 8// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503494 (0.018):
labdhi-kṣepāṇām vallī {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\ 0 {etabular} labdhas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496755 (0.019):
@bhavanti tadā tu māṣās// / Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503633 (0.034):
{btabular} 4 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 16 \\ 0 {etabular} tathā jāte / guṇa-āptī 2/ 8/ atra api labdhayas viṣamās/ atas guṇa-āptī
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496143 (0.036):
Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503453 (0.037):
@niveśya jātā vallī {btabular} 0 \\ 6 \\ 3 \\ 9 \\ 0 {etabular} pūrva-vat
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503722 (0.037):
Lil_253p/ nyāsas/ bhājyas 5/ hāras 3/ kṣepas 23/ atra vallī {btabular} 46 / \\ 23 {etabular} pūrva-vat jātam rāśi-%dvayam {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495816 (0.040):
kalā-antaram 9_3_5// atha kāla-jñāna-artham nyāsas {btabular} 1 &* \\ 100 / & 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496060 (0.040):
@bhavanti mitra// / Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497080 (0.041):
%eka-ādi-%eka-uttara-aṅkānām vyastānām krama-sthānām ca nyāsas {btabular} / 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} / yathā-ukta-karaṇena labdhās %eka-guru-vyaktayas 6/ %dvi-guravas 15/
vṛtta-%ardham/ / Lil_37/ yogas antaram tulya-hara-aṃśakānām kalpyas haras
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494805 (0.0):
anyatra api// iti iṣṭa-karma// atha saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-ardham/ / Lil_56/ yogas antareṇa ūna-yutas ardhitas tau rāśī smṛtau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496022 (0.0):
bhāṇḍa-pratibhāṇḍake karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492959 (1.192):
saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496270 (1.192):
atha miśra-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498072 (1.192):
ayam karṇas/ evam sarvatra// atha %tri-asra-jātye karaṇa-sūtram / vṛtta-%dvayam/ / Lil_141a/ iṣṭas bhujas asmāt %dvi-guṇa-iṣṭa-nighnāt iṣṭasya kṛtyā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503554 (0.024):
130/ iti-ādi// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_250/ yoga-je takṣaṇāt śuddhe guṇa-āptī @stas viyoga-je//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503965 (0.027):
atha sarvatra kuṭṭake guṇa-labdhyos anekadhā-darśana-artham karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_256/ iṣṭa-āhata-sva-sva-hareṇa yukte te vā @bhavetām bahudhā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504637 (0.033):
anyat karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_268a/ nis-%ekam aṅka-aikyam idam nis-%eka-sthāna-antam %eka-apacitam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493257 (0.035):
vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499955 (0.036):
karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_183/ %tri-asre tu karṇa-ubhayatas sthite ye tayos phala-aikyam phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502674 (0.037):
iti-ādinā jātau karṇau 25_2/ 51_2[//] chāyā-antare karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_234a/ śaṅkus pradīpa-tala-śaṅku-tala-antara-ghnas chāyā @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494189 (0.038):
1_2// iti bhinna-bhāga-hāras// atha bhinna-varga-ādau karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_43/ varge kṛtī ghana-vidhau tu ghanau vidheyau hāra-aṃśayos atha pade
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499754 (0.039):
77// %dvitīya-karṇa-jñāna-artham sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_180a/ iṣṭas atra karṇas %prathamam prakalpyas %tri-asre tu
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500658 (0.039):
sūcī-ābādhā-lamba-bhuja-jñāna-artham sūtram vṛtta-%trayam/ / Lil_196a/ lamba-hṛtas nija-saṃdhis para-lamba-guṇas sama-āhvayas jñeyas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499987 (0.040):
anayos aikyam 3234 tasya phalam// samāna-lambasya ābādhā-ādi-jñānāya / karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_184a/ samāna-lambasya %catur-bhujasya mukha-ūna-bhūmim @parikalpya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497824 (0.041):
anyatama-ānayanāya karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_135a/ iṣṭas bāhus yas @syāt tad-spardhinyām diśi itaras bāhus/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503139 (0.042):
Lil_241p2/ atha kuṭṭake karaṇa-sūtram vṛtta-%pañcakam/ / Lil_242a/ bhājyas hāras kṣepakas ca apavartyas kena api ādau saṃbhave
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497244 (0.043):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494063 (0.045):
bhinna-guṇane karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_39/ aṃśa-āhatis cheda-vadhena bhaktā labdham vibhinne guṇane phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499648 (0.046):
lamba-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_178/ %catur-bhuja-antar-%tri-bhuje avalambas prāk-vat bhujau
ahāra-rāśes// [indravajrā-ab; cd=39]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492975 (0.0):
antaram vā/[indravajrā-ab; cd=14a]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494820 (0.0):
saṃkramaṇa-ākhyam etat// [indravajrā-ab; cd=58] / Lil_56p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494867 (0.025):
rāśī// [indravajrā-cd; ab=56] / Lil_58p/ uddeśakas/
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16011529 (0.029):
kha-cyutam ca//[indravajrā-ab; cd=19] / BG_18/ vadha-ādau viyat khasya kham khena ghāte kha-hāras bhavet khena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494079 (0.031):
@syāt//[indravajrā-cd; ab=37] / Lil_39p/ atra uddeśakas/
Lil_37p/ atra uddeśakas/ / Lil_38a/ %pañca-aṃa-
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492977 (0.0):
antaram vā/[indravajrā-ab; cd=14a] / Lil_12p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494082 (0.0):
@syāt//[indravajrā-cd; ab=37] / Lil_39p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494149 (0.0):
guṇanā-vidhis ca// [vasantatilakā-ab; cd=43] / Lil_41p/ atra uddeśakas/ / Lil_42a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena %pañca %tri-aṃśena %ṣaṣṭham @vada me
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494212 (0.0):
ca pada-prasiddhyai// [vasantatilakā-cd; ab=41] / Lil_43p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494822 (0.0):
saṃkramaṇa-ākhyam etat// [indravajrā-ab; cd=58] / Lil_56p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503700 (0.013):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.018):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498223 (0.023):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/ / Lil_145a/ %pañcāśīti-mite karṇe yau yau akaraṇī-gatau/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496282 (0.024):
Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak / phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497481 (0.025):
vi-%eka-pada-ghna-caya-%ardha-vihīne// / Lil_124p/ udāharaṇam/ / Lil_125a/ %pañca-adhikam %śatam śreḍhī-phalam %sapta padam kila/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504689 (0.026):
gaṇita-arṇavasya// / Lil_269p/ udāharaṇam/ / Lil_270a/ %pañca-sthāna-sthitais aṅkais yad-yad-yogas %trayodaśa/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494869 (0.027):
rāśī// [indravajrā-cd; ab=56] / Lil_58p/ uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501506 (0.027):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496210 (0.028):
@bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504246 (0.028):
sphuṭa-kuṭṭakas asau// / Lil_259p/ udāharaṇam/ / Lil_260a/ kas %pañca-nighnas vihṛtas %triṣaṣṭyā %sapta avaśeṣas atha sas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504336 (0.033):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493809 (0.034):
Lil_32/ lavās lava-ghnās ca harās hara-ghnās bhāga-prabhāgeṣu savarṇanam / @syāt/ [upajāti-ab; cd=34a] / Lil_32p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503377 (0.034):
apavartana-saṃguṇas// / Lil_248p/ udāharaṇam/ / Lil_249a/ %śatam hatam yena yutam %navatyā vivarjitam vā vihṛtam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498778 (0.036):
bhuja-koṭi-māne// / Lil_158p/ udāharaṇam/ / Lil_159a/ %daśa %sapta-adhikas karṇas %tri-adhikā %viṃśatis sakhe/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503245 (0.038):
Lil_246c/ yathā āgatau labdhi-guṇau viśodhyau sva-takṣaṇāt śeṣa-mitau tu / tau @stas// / Lil_246p/ udāharaṇam/ / Lil_247a/ %ekaviṃśati-yutam %śata-%dvayam yad-guṇam gaṇaka
sakhe mama etān/ / Lil_38c/ ebhis ca bhāgais atha varjitānām kim @syāt %trayāṇām @kathaya āśu
śeṣam// [indravajrā] / Lil_38p/ nyāsas 1_5/ 1_4/ 1_3/ 1_2/ 1_6/ aikye jātam 29_20// atha etais
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494177 (0.049):
Lil_42c/ darbhīya-garbha-agra-su-tīkṣṇa-buddhis ced @asti te bhinna-hṛtau / samarthā// [indravajrā] / Lil_42p/ nyāsas 2_1_3/ 5_1/ 1_3/ 1_6/ yathā-ukta-karaṇena jātam 15_7/
varjitānām %trayāṇām śeṣam 31_20// iti bhinna-saṃkalita-vyavakalite// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494121 (0.063):
5_1// nyāsas 1_2/ 1_3/ guṇite jātam 1_6// iti bhinna-guṇanam// atha / bhinna-bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
bhinna-guṇane karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503965 (0.029):
atha sarvatra kuṭṭake guṇa-labdhyos anekadhā-darśana-artham karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_256/ iṣṭa-āhata-sva-sva-hareṇa yukte te vā @bhavetām bahudhā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493257 (0.035):
vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_19a/ sama-%dvi-ghātas kṛtis @ucyate atha sthāpyas antya-vargas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494852 (0.035):
varga-saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_58/ varga-antaram rāśi-viyoga-bhaktam yogas tatas prokta-vat eva
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503139 (0.036):
Lil_241p2/ atha kuṭṭake karaṇa-sūtram vṛtta-%pañcakam/ / Lil_242a/ bhājyas hāras kṣepakas ca apavartyas kena api ādau saṃbhave
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499955 (0.038):
karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_183/ %tri-asre tu karṇa-ubhayatas sthite ye tayos phala-aikyam phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503554 (0.038):
130/ iti-ādi// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_250/ yoga-je takṣaṇāt śuddhe guṇa-āptī @stas viyoga-je//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500886 (0.040):
phala-ānayane karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_201a/ vṛtta-kṣetre paridhi-guṇita-vyāsa-pādas phalam yat kṣuṇṇam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494190 (0.040):
1_2// iti bhinna-bhāga-hāras// atha bhinna-varga-ādau karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504592 (0.040):
vibhede karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_266/ sthāna-antam %eka-apacita-antima-aṅka-ghātas asama-aṅkais ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499648 (0.040):
lamba-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_178/ %catur-bhuja-antar-%tri-bhuje avalambas prāk-vat bhujau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499987 (0.042):
anayos aikyam 3234 tasya phalam// samāna-lambasya ābādhā-ādi-jñānāya / karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_184a/ samāna-lambasya %catur-bhujasya mukha-ūna-bhūmim @parikalpya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494128 (0.042):
bhinna-bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_41/ chedam lavam ca @parivartya harasya śeṣas kāryas atha bhāga-haraṇe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502747 (0.044):
chāyā-aṅgulāni 12// atha dīpa-ucchriti-ānayanāya karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_236/ chāyā-hṛte tu nara-dīpa-tala-antara-ghne śaṅkau @bhavet nara-yute
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504638 (0.045):
anyat karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_268a/ nis-%ekam aṅka-aikyam idam nis-%eka-sthāna-antam %eka-apacitam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494804 (0.045):
anyatra api// iti iṣṭa-karma// atha saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-ardham/ / Lil_56/ yogas antareṇa ūna-yutas ardhitas tau rāśī smṛtau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493021 (0.045):
%ayutāt 10000 śodhite jātam 9640/ iti saṃkalita-vyavakalite// atha / guṇana-prakāras/ guṇane karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497824 (0.045):
anyatama-ānayanāya karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_135a/ iṣṭas bāhus yas @syāt tad-spardhinyām diśi itaras bāhus/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498072 (0.045):
ayam karṇas/ evam sarvatra// atha %tri-asra-jātye karaṇa-sūtram / vṛtta-%dvayam/ / Lil_141a/ iṣṭas bhujas asmāt %dvi-guṇa-iṣṭa-nighnāt iṣṭasya kṛtyā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493999 (0.045):
jāti-%catuṣṭayam// atha bhinna-saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494391 (0.046):
Lil_47p2/atha vyasta-vidhau karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_48a/ chedam guṇam guṇam chedam vargam mūlam padam kṛtim/
Lil_39/ aṃśa-āhatis cheda-vadhena bhaktā labdham vibhinne guṇane phalam
@syāt//[indravajrā-cd; ab=37] / Lil_39p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492977 (0.0):
antaram vā/[indravajrā-ab; cd=14a] / Lil_12p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494149 (0.0):
guṇanā-vidhis ca// [vasantatilakā-ab; cd=43] / Lil_41p/ atra uddeśakas/ / Lil_42a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena %pañca %tri-aṃśena %ṣaṣṭham @vada me
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494213 (0.0):
ca pada-prasiddhyai// [vasantatilakā-cd; ab=41] / Lil_43p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494822 (0.0):
saṃkramaṇa-ākhyam etat// [indravajrā-ab; cd=58] / Lil_56p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494869 (0.025):
rāśī// [indravajrā-cd; ab=56] / Lil_58p/ uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494018 (0.029):
ahāra-rāśes// [indravajrā-ab; cd=39] / Lil_37p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493087 (0.031):
vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/ / Lil_17a/ bāle bāla-kuraṅga-lola-nayane līlāvati @procyatām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493736 (0.031):
guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/ / Lil_31a/ rūpa-%trayam %pañca-lavas %tri-bhāgas yoga-artham etān @vada
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493809 (0.034):
Lil_32/ lavās lava-ghnās ca harās hara-ghnās bhāga-prabhāgeṣu savarṇanam / @syāt/ [upajāti-ab; cd=34a] / Lil_32p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493040 (0.037):
upāntima-ādīn//[indravajrā-cd; ab=12] / Lil_14c/ guṇyas tu adhas adhas guṇa-khaṇḍa-tulyas tais khaṇḍakais
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495773 (0.041):
Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite / phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.042):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493887 (0.047):
Lil_34a/ cheda-ghna-rūpeṣu lavās dhana-ṛṇam %ekasya bhāgās adhika-ūnakās / ced// [upajāti-cd; ab=32] / Lil_34c/ sva-aṃśa-adhika-ūnas khalu yatra tatra bhāga-anubandhe ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504335 (0.050):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504245 (0.054):
sphuṭa-kuṭṭakas asau// / Lil_259p/ udāharaṇam/ / Lil_260a/ kas %pañca-nighnas vihṛtas %triṣaṣṭyā %sapta avaśeṣas atha sas
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16011568 (0.063):
padam ca//[indravajrā-cd; ab=17] / BG_20a/ asmin vikāras kha-hareṇa rāśau api praviṣṭeṣu api niḥsṛteṣu/
Lil_40a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena nighnam sa-%saptama-aṃśa-%dvitayam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494152 (0.0):
guṇanā-vidhis ca// [vasantatilakā-ab; cd=43] / Lil_41p/ atra uddeśakas/ / Lil_42a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena %pañca %tri-aṃśena %ṣaṣṭham @vada me
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494213 (0.038):
ca pada-prasiddhyai// [vasantatilakā-cd; ab=41] / Lil_43p/ atra uddeśakas/ / Lil_44a/ sa-%ardha-%trayāṇām @kathaya āśu vargam vargāt tatas varga-padam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504335 (0.049):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493738 (0.050):
guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/ / Lil_31a/ rūpa-%trayam %pañca-lavas %tri-bhāgas yoga-artham etān @vada
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496282 (0.051):
Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493087 (0.052):
vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/ / Lil_17a/ bāle bāla-kuraṅga-lola-nayane līlāvati @procyatām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.053):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504245 (0.055):
sphuṭa-kuṭṭakas asau// / Lil_259p/ udāharaṇam/ / Lil_260a/ kas %pañca-nighnas vihṛtas %triṣaṣṭyā %sapta avaśeṣas atha sas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504688 (0.055):
gaṇita-arṇavasya// / Lil_269p/ udāharaṇam/ / Lil_270a/ %pañca-sthāna-sthitais aṅkais yad-yad-yogas %trayodaśa/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499398 (0.055):
Lil_173p/ atra uddeśakas/ / Lil_174a/ kṣetrasya %pañca-kṛti-tulya-%catur-bhujasya karṇau tatas ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494545 (0.056):
Lil_52a/ %pañca-ghnas sva-%tri-bhāga-ūnas %daśa-bhaktas samanvitas/ / Lil_52c/ rāśi-%tri-aṃśa-%ardha-pādais @syāt kas rāśis %dvi-ūna-%saptatis//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495773 (0.057):
Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite / phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496210 (0.058):
@bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495461 (0.058):
Lil_72a/ yas rāśis %aṣṭādaśabhis sva-mūlais rāśi-%tri-bhāgena samanvitas / ca/ / Lil_72c/ jātam %śata-%dvādaśakam tam āśu @jānīhi pāṭyām paṭutā @asti te
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494533 (0.058):
Lil_51p/ udāharaṇam/ / Lil_52a/ %pañca-ghnas sva-%tri-bhāga-ūnas %daśa-bhaktas samanvitas/
@bhavet kim/ / Lil_40c/ %ardham %tri-bhāgena hatam ca @viddhi dakṣas @asi bhinne
guṇanā-vidhau ced// [upajāti] / Lil_40p/ nyāsas 2_1_3/ 2_1_7/ savarṇite jātam 7_3/ 15_7/ guṇite ca jātam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493934 (0.032):
Lil_35p/ nyāsas 2_1_4/ 3_-1_4/ savarṇite jātam 9_4/ 11_4// atra uddeśakas/
5_1// nyāsas 1_2/ 1_3/ guṇite jātam 1_6// iti bhinna-guṇanam// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494183 (0.034):
Lil_42p/ nyāsas 2_1_3/ 5_1/ 1_3/ 1_6/ yathā-ukta-karaṇena jātam 15_7/ / 1_2// iti bhinna-bhāga-hāras// atha bhinna-varga-ādau karaṇa-sūtram
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28104111 (0.053):
sugrahā/ anyatamatvaṃ ca tadbhinnabhinnatvameva/ dravyatvādayaḥ ye sapta
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28180096 (0.056):
guṇābhinnatvavyāpyam, na guṇabhinnatvasādhakam/ ato / guṇabhinnatvābhāvavyāptasya hetoḥ kathanāt pratijñāvirodha ityarthaḥ/
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8743558 (0.062):
śabdayossāmānādhikaraṇyannāma bhinnabhinnarūpeṃṇaikārthapratipādakatvam /
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494057 (0.063):
varjitānām %trayāṇām śeṣam 31_20// iti bhinna-saṃkalita-vyavakalite// atha / bhinna-guṇane karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
bhinna-bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494392 (0.0):
Lil_47p2/atha vyasta-vidhau karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_48a/ chedam guṇam guṇam chedam vargam mūlam padam kṛtim/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503965 (0.034):
atha sarvatra kuṭṭake guṇa-labdhyos anekadhā-darśana-artham karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_256/ iṣṭa-āhata-sva-sva-hareṇa yukte te vā @bhavetām bahudhā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493197 (0.036):
%aṣṭa-guṇita-guṇya-hīne ca jātam tat eva 1620// iti guṇana-prakāras// atha / bhāga-hāras/ bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494063 (0.042):
bhinna-guṇane karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_39/ aṃśa-āhatis cheda-vadhena bhaktā labdham vibhinne guṇane phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496269 (0.043):
atha miśra-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502674 (0.043):
iti-ādinā jātau karṇau 25_2/ 51_2[//] chāyā-antare karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_234a/ śaṅkus pradīpa-tala-śaṅku-tala-antara-ghnas chāyā @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503553 (0.043):
130/ iti-ādi// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_250/ yoga-je takṣaṇāt śuddhe guṇa-āptī @stas viyoga-je//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493257 (0.044):
vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_19a/ sama-%dvi-ghātas kṛtis @ucyate atha sthāpyas antya-vargas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494190 (0.044):
1_2// iti bhinna-bhāga-hāras// atha bhinna-varga-ādau karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_43/ varge kṛtī ghana-vidhau tu ghanau vidheyau hāra-aṃśayos atha pade
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500887 (0.045):
phala-ānayane karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_201a/ vṛtta-kṣetre paridhi-guṇita-vyāsa-pādas phalam yat kṣuṇṇam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504637 (0.046):
anyat karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_268a/ nis-%ekam aṅka-aikyam idam nis-%eka-sthāna-antam %eka-apacitam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503139 (0.048):
Lil_241p2/ atha kuṭṭake karaṇa-sūtram vṛtta-%pañcakam/ / Lil_242a/ bhājyas hāras kṣepakas ca apavartyas kena api ādau saṃbhave
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492959 (0.050):
saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_12/ kāryas kramāt utkramatas atha vā aṅka-yogas yathā-sthānakam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494803 (0.051):
anyatra api// iti iṣṭa-karma// atha saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-ardham/ / Lil_56/ yogas antareṇa ūna-yutas ardhitas tau rāśī smṛtau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494852 (0.051):
varga-saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_58/ varga-antaram rāśi-viyoga-bhaktam yogas tatas prokta-vat eva
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499955 (0.051):
karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_183/ %tri-asre tu karṇa-ubhayatas sthite ye tayos phala-aikyam phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502747 (0.053):
chāyā-aṅgulāni 12// atha dīpa-ucchriti-ānayanāya karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_236/ chāyā-hṛte tu nara-dīpa-tala-antara-ghne śaṅkau @bhavet nara-yute
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504591 (0.053):
vibhede karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_266/ sthāna-antam %eka-apacita-antima-aṅka-ghātas asama-aṅkais ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493632 (0.054):
ghana-mūle karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_28a/ ādyam ghana-sthānam atha aghane %dve punar tathā antyāt ghanatas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493793 (0.054):
bhāga-jātis// atha prabhāga-jātau karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_32/ lavās lava-ghnās ca harās hara-ghnās bhāga-prabhāgeṣu savarṇanam
Lil_41/ chedam lavam ca @parivartya harasya śeṣas kāryas atha bhāga-haraṇe
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15887808 (0.035):
chedaṃ cāpi lavaṃ vidvanparivartya harasya ca / / śeṣaḥ kāryo bhāgahāre kartavyo guṇanāvidhiḥ // NarP_1,54.26 //
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494392 (0.037):
Lil_47p2/atha vyasta-vidhau karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_48a/ chedam guṇam guṇam chedam vargam mūlam padam kṛtim/
guṇanā-vidhis ca// [vasantatilakā-ab; cd=43]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494209 (0.028):
ca pada-prasiddhyai// [vasantatilakā-cd; ab=41] / Lil_43p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16011751 (0.059):
vyakta-ukta-khaṇḍa-guṇanā-vidhis evam atra//[vasantatilakā]
Lil_41p/ atra uddeśakas/ / Lil_42a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena %pañca %tri-aṃśena %ṣaṣṭham @vada me
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492977 (0.0):
antaram vā/[indravajrā-ab; cd=14a] / Lil_12p/ atra uddeśakas/ / Lil_13a/ aye bāle līlāvati mati-mati @brūhi sahitān
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494087 (0.0):
@syāt//[indravajrā-cd; ab=37] / Lil_39p/ atra uddeśakas/ / Lil_40a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena nighnam sa-%saptama-aṃśa-%dvitayam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494213 (0.0):
ca pada-prasiddhyai// [vasantatilakā-cd; ab=41] / Lil_43p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494822 (0.0):
saṃkramaṇa-ākhyam etat// [indravajrā-ab; cd=58] / Lil_56p/ atra uddeśakas/ / Lil_57a/ yayos yogas %śatam sa-%ekam viyogas %pañcaviṃśatis/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494869 (0.027):
rāśī// [indravajrā-cd; ab=56] / Lil_58p/ uddeśakas/ / Lil_59a/ rāśyos yayos viyogas %aṣṭau tad-kṛtyos ca %catuḥśatī/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493809 (0.034):
Lil_32/ lavās lava-ghnās ca harās hara-ghnās bhāga-prabhāgeṣu savarṇanam / @syāt/ [upajāti-ab; cd=34a] / Lil_32p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493087 (0.035):
vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/ / Lil_17a/ bāle bāla-kuraṅga-lola-nayane līlāvati @procyatām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493738 (0.035):
guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/ / Lil_31a/ rūpa-%trayam %pañca-lavas %tri-bhāgas yoga-artham etān @vada
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495773 (0.043):
Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite / phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.046):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493887 (0.047):
Lil_34a/ cheda-ghna-rūpeṣu lavās dhana-ṛṇam %ekasya bhāgās adhika-ūnakās / ced// [upajāti-cd; ab=32] / Lil_34c/ sva-aṃśa-adhika-ūnas khalu yatra tatra bhāga-anubandhe ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504335 (0.049):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496282 (0.051):
Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504245 (0.055):
sphuṭa-kuṭṭakas asau// / Lil_259p/ udāharaṇam/ / Lil_260a/ kas %pañca-nighnas vihṛtas %triṣaṣṭyā %sapta avaśeṣas atha sas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504688 (0.055):
gaṇita-arṇavasya// / Lil_269p/ udāharaṇam/ / Lil_270a/ %pañca-sthāna-sthitais aṅkais yad-yad-yogas %trayodaśa/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499398 (0.055):
Lil_173p/ atra uddeśakas/ / Lil_174a/ kṣetrasya %pañca-kṛti-tulya-%catur-bhujasya karṇau tatas ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494545 (0.056):
Lil_52a/ %pañca-ghnas sva-%tri-bhāga-ūnas %daśa-bhaktas samanvitas/ / Lil_52c/ rāśi-%tri-aṃśa-%ardha-pādais @syāt kas rāśis %dvi-ūna-%saptatis//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496210 (0.058):
@bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495461 (0.058):
Lil_72a/ yas rāśis %aṣṭādaśabhis sva-mūlais rāśi-%tri-bhāgena samanvitas / ca/ / Lil_72c/ jātam %śata-%dvādaśakam tam āśu @jānīhi pāṭyām paṭutā @asti te
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494533 (0.058):
Lil_51p/ udāharaṇam/ / Lil_52a/ %pañca-ghnas sva-%tri-bhāga-ūnas %daśa-bhaktas samanvitas/
@vibhajya/ / Lil_42c/ darbhīya-garbha-agra-su-tīkṣṇa-buddhis ced @asti te bhinna-hṛtau
samarthā// [indravajrā] / Lil_42p/ nyāsas 2_1_3/ 5_1/ 1_3/ 1_6/ yathā-ukta-karaṇena jātam 15_7/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494047 (0.049):
Lil_38c/ ebhis ca bhāgais atha varjitānām kim @syāt %trayāṇām @kathaya āśu / śeṣam// [indravajrā] / Lil_38p/ nyāsas 1_5/ 1_4/ 1_3/ 1_2/ 1_6/ aikye jātam 29_20// atha etais
1_2// iti bhinna-bhāga-hāras// atha bhinna-varga-ādau karaṇa-sūtram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494121 (0.034):
5_1// nyāsas 1_2/ 1_3/ guṇite jātam 1_6// iti bhinna-guṇanam// atha / bhinna-bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493256 (0.046):
vā 405_3/ sva-sva-hāreṇa hṛte phale tat eva 135// iti bhāga-hāras// atha / vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494852 (0.050):
varga-saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494060 (0.063):
varjitānām %trayāṇām śeṣam 31_20// iti bhinna-saṃkalita-vyavakalite// atha / bhinna-guṇane karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
vṛtta-%ardham/ / Lil_43/ varge kṛtī ghana-vidhau tu ghanau vidheyau hāra-aṃśayos atha pade
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493257 (1.192):
vā 405_3/ sva-sva-hāreṇa hṛte phale tat eva 135// iti bhāga-hāras// atha / vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503965 (0.027):
atha sarvatra kuṭṭake guṇa-labdhyos anekadhā-darśana-artham karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_256/ iṣṭa-āhata-sva-sva-hareṇa yukte te vā @bhavetām bahudhā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494852 (0.028):
varga-saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_58/ varga-antaram rāśi-viyoga-bhaktam yogas tatas prokta-vat eva
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15887818 (0.030):
hārāṃśayoḥ kṛtī varge ghanau ghanavidhau mune /
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496269 (0.033):
atha miśra-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502674 (0.033):
iti-ādinā jātau karṇau 25_2/ 51_2[//] chāyā-antare karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_234a/ śaṅkus pradīpa-tala-śaṅku-tala-antara-ghnas chāyā @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503554 (0.033):
130/ iti-ādi// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_250/ yoga-je takṣaṇāt śuddhe guṇa-āptī @stas viyoga-je//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493633 (0.035):
ghana-mūle karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_28a/ ādyam ghana-sthānam atha aghane %dve punar tathā antyāt ghanatas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496022 (0.038):
bhāṇḍa-pratibhāṇḍake karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492959 (0.038):
saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_12/ kāryas kramāt utkramatas atha vā aṅka-yogas yathā-sthānakam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498072 (0.038):
ayam karṇas/ evam sarvatra// atha %tri-asra-jātye karaṇa-sūtram / vṛtta-%dvayam/ / Lil_141a/ iṣṭas bhujas asmāt %dvi-guṇa-iṣṭa-nighnāt iṣṭasya kṛtyā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504637 (0.038):
anyat karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_268a/ nis-%ekam aṅka-aikyam idam nis-%eka-sthāna-antam %eka-apacitam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494063 (0.040):
bhinna-guṇane karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_39/ aṃśa-āhatis cheda-vadhena bhaktā labdham vibhinne guṇane phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499955 (0.040):
karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_183/ %tri-asre tu karṇa-ubhayatas sthite ye tayos phala-aikyam phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500886 (0.043):
phala-ānayane karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_201a/ vṛtta-kṣetre paridhi-guṇita-vyāsa-pādas phalam yat kṣuṇṇam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494127 (0.044):
bhinna-bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_41/ chedam lavam ca @parivartya harasya śeṣas kāryas atha bhāga-haraṇe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494390 (0.044):
Lil_47p2/atha vyasta-vidhau karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_48a/ chedam guṇam guṇam chedam vargam mūlam padam kṛtim/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493793 (0.045):
bhāga-jātis// atha prabhāga-jātau karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_32/ lavās lava-ghnās ca harās hara-ghnās bhāga-prabhāgeṣu savarṇanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499648 (0.045):
lamba-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_178/ %catur-bhuja-antar-%tri-bhuje avalambas prāk-vat bhujau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497824 (0.046):
anyatama-ānayanāya karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_135a/ iṣṭas bāhus yas @syāt tad-spardhinyām diśi itaras bāhus/
ca pada-prasiddhyai// [vasantatilakā-cd; ab=41]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494145 (0.028):
guṇanā-vidhis ca// [vasantatilakā-ab; cd=43] / Lil_41p/ atra uddeśakas/
Lil_43p/ atra uddeśakas/ / Lil_44a/ sa-%ardha-%trayāṇām @kathaya āśu vargam vargāt tatas varga-padam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492977 (0.0):
antaram vā/[indravajrā-ab; cd=14a] / Lil_12p/ atra uddeśakas/ / Lil_13a/ aye bāle līlāvati mati-mati @brūhi sahitān
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494082 (0.0):
@syāt//[indravajrā-cd; ab=37] / Lil_39p/ atra uddeśakas/ / Lil_40a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena nighnam sa-%saptama-aṃśa-%dvitayam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494149 (0.0):
guṇanā-vidhis ca// [vasantatilakā-ab; cd=43] / Lil_41p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494822 (0.0):
saṃkramaṇa-ākhyam etat// [indravajrā-ab; cd=58] / Lil_56p/ atra uddeśakas/ / Lil_57a/ yayos yogas %śatam sa-%ekam viyogas %pañcaviṃśatis/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494869 (0.027):
rāśī// [indravajrā-cd; ab=56] / Lil_58p/ uddeśakas/ / Lil_59a/ rāśyos yayos viyogas %aṣṭau tad-kṛtyos ca %catuḥśatī/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493087 (0.031):
vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/ / Lil_17a/ bāle bāla-kuraṅga-lola-nayane līlāvati @procyatām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493736 (0.031):
guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/ / Lil_31a/ rūpa-%trayam %pañca-lavas %tri-bhāgas yoga-artham etān @vada
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493809 (0.034):
Lil_32/ lavās lava-ghnās ca harās hara-ghnās bhāga-prabhāgeṣu savarṇanam / @syāt/ [upajāti-ab; cd=34a] / Lil_32p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497480 (0.040):
vi-%eka-pada-ghna-caya-%ardha-vihīne// / Lil_124p/ udāharaṇam/ / Lil_125a/ %pañca-adhikam %śatam śreḍhī-phalam %sapta padam kila/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495773 (0.041):
Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite / phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.042):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493887 (0.047):
Lil_34a/ cheda-ghna-rūpeṣu lavās dhana-ṛṇam %ekasya bhāgās adhika-ūnakās / ced// [upajāti-cd; ab=32] / Lil_34c/ sva-aṃśa-adhika-ūnas khalu yatra tatra bhāga-anubandhe ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504335 (0.050):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497771 (0.051):
Lil_133e/ sva-sva-pada-ūnau @syātām %ardha-samānām ca viṣamāṇām// / Lil_133p/ udāharaṇam/ / Lil_134a/ samānām %ardha-tulyānām viṣamāṇām pṛthak pṛthak/
Suryasiddhanta (surysidu.htm.txt) 2962235 (0.051):
3.37b: dṛgjyā tadvargasaṃśuddhāt trijyāvargāc ca yat padam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504245 (0.054):
sphuṭa-kuṭṭakas asau// / Lil_259p/ udāharaṇam/ / Lil_260a/ kas %pañca-nighnas vihṛtas %triṣaṣṭyā %sapta avaśeṣas atha sas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497928 (0.063):
tad-jñānāya karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_138a/ rāśyos antara-vargeṇa %dvi-ghne ghāte yute tayos/
ca mitra/ / Lil_44c/ ghanam ca mūlam ca ghanāt tatas api @jānāsi ced varga-ghanau
vibhinnau// [upajāti] / Lil_44p1/ nyāsas 3_1_2/ cheda-ghna-rūpe kṛte jātam 7_2/ asya vargas 49_4/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493332 (0.059):
varga-vidhāna-mārgam//[upajāti] / Lil_21p/ nyāsas 9/ 14/ 297/ 10005/ eṣām yathā-ukta-karaṇena jātās vargās
atas mūlam 7_2/ ghanas 343_8/ asya mūlam 7_2// iti / bhinna-parikarma-%aṣṭakam//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493696 (0.034):
krameṇa labdhāni mūlāni 9/ 27/ 125// iti ghana-mūlam// iti / parikarma-%aṣṭakam// / [bhinna-parikarma-aṣṭaka]
[śūnya-parikarma-aṣṭaka] / Lil_44p2/ atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493701 (0.037):
krameṇa labdhāni mūlāni 9/ 27/ 125// iti ghana-mūlam// iti / parikarma-%aṣṭakam// / [bhinna-parikarma-aṣṭaka]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498984 (0.038):
ābādhā-ādi-jñānāya karaṇa-sūtram āryā-%dvayam/ / Lil_165a/ %tri-bhuje bhujayos yogas tad-antara-guṇas bhuvā hṛtas labdhyā/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497244 (0.041):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492958 (0.052):
saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_12/ kāryas kramāt utkramatas atha vā aṅka-yogas yathā-sthānakam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496269 (0.052):
atha miśra-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498071 (0.052):
ayam karṇas/ evam sarvatra// atha %tri-asra-jātye karaṇa-sūtram / vṛtta-%dvayam/ / Lil_141a/ iṣṭas bhujas asmāt %dvi-guṇa-iṣṭa-nighnāt iṣṭasya kṛtyā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496022 (0.052):
bhāṇḍa-pratibhāṇḍake karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502285 (0.054):
Lil_226p1/ atha rāśi-vyavahāre karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_227a/ anaṇuṣu %daśama-aṃśas aṇuṣu atha %ekādaśa-aṃśas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504479 (0.056):
24// viśeṣa-karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_264a/ yāvat-sthāneṣu tulya-aṅkās tad-bhedais tu pṛthak kṛtais/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493198 (0.056):
bhāga-hāras/ bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_18a/ bhājyāt haras @śudhyati yad-guṇas @syāt antyāt phalam tat khalu
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492886 (0.057):
Lil_8p1/ śeṣā kāla-ādi-paribhāṣā lokatas prasiddhā jñeyā/ iti paribhāṣā// / [parikarma-aṣṭaka] / Lil_8p2/ atha saṃkhyā-sthāna-nirṇayas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498271 (0.059):
75// punar prakāra-antareṇa tad-karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_146a/ iṣṭa-vargeṇa sa-%ekena %dvi-ghnas karṇas atha vā hatas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496184 (0.060):
miśra-antare karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_92a/ atha pramāṇais guṇitās sva-kālās vyatīta-kāla-ghna-phala-uddhṛtās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498558 (0.061):
madhye hastās 12// koṭi-karṇa-antare bhuje ca dṛṣṭe pṛthak-karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_153a/ bhujāt vargitāt koṭi-karṇa-antara-āptam dvidhā
Lil_45a/ yoge
Lil_45c/
śeṣa-vidhau// [āryā] / Lil_46a/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495154 (0.064):
Lil_66c/ dṛśyam tathā mūla-guṇam ca tābhyām sādhyas tatas prokta-vat eva / rāśis// / Lil_66p/ yas rāśis sva-mūlena kena cit guṇitena ūnas dṛṣṭas tasya
Lil_46c/ avikṛtas eva jñeyas tathā eva
Lil_46p/ atra uddeśakas/ / Lil_47a/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.037):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496033 (0.050):
mūlye// / Lil_88p/ udāharaṇam/ / Lil_89a/ drammeṇa @labhyate iha āmra-%śata-%trayam ced %triṃśat-paṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503696 (0.050):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496280 (0.050):
Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak / phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504335 (0.053):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501506 (0.053):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498223 (0.054):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/ / Lil_145a/ %pañcāśīti-mite karṇe yau yau akaraṇī-gatau/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496209 (0.055):
Lil_92c/ sva-yoga-bhaktās ca vimiśra-nighnās prayukta-khaṇḍāni pṛthak / @bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504687 (0.056):
l 269c/ saṃkṣiptam uktam pṛthutā-bhayena na antas @asti yasmāt / gaṇita-arṇavasya// / Lil_269p/ udāharaṇam/ / Lil_270a/ %pañca-sthāna-sthitais aṅkais yad-yad-yogas %trayodaśa/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493087 (0.057):
vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/ / Lil_17a/ bāle bāla-kuraṅga-lola-nayane līlāvati @procyatām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493736 (0.057):
guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/ / Lil_31a/ rūpa-%trayam %pañca-lavas %tri-bhāgas yoga-artham etān @vada
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493544 (0.057):
Lil_26c/ varga-mūla-ghanas sva-ghnas varga-rāśes ghanas @bhavet//[śloka] / Lil_26p/ atra uddeśakas/ / Lil_27a/ nava-ghanam %tri-ghanasya ghanam tathā @kathaya %pañca-ghanasya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498500 (0.058):
vyāla-kalāpi-yogas// / Lil_151p/ udāharaṇam/ / Lil_152a/ @asti stambha-tale bilam tad-upari krīḍā-śikhaṇḍī sthitas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495773 (0.059):
Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite / phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497272 (0.059):
saṃkalita-aikyam// / Lil_117p/ udāharaṇam/ / Lil_118a/ %eka-ādīnām %nava-antānām pṛthak saṃkalitāni me/
ghana-padam
Lil_47c/
%tribhis ca guṇitas sva-hatas %triṣaṣṭis// [vasantatilakā]
Lil_47p1/ nyāsas 0/ etat %pañca-yutam jātam 5/
ghanam 0/ ghana-mūlam 0// nyāsas 5/ ete
10/ ete
kṣepas 1_2/ guṇas 3/ haras 0/ dṛśyam 63/ tatas vakṣyamāṇena viloma-vidhinā
iṣṭa-karmaṇā vā labdhas rāśis 14// asya gaṇitasya graha-gaṇite
mahān upayogas// iti śūnya-parikarma-%aṣṭakam//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504053 (0.062):
sva-hāra-taṣṭe ca jāte 10/ 11 evam sarvatra// asya graha-gaṇite upayogas / tad-artham kim cit @ucyate/
[prakīrṇaka] / Lil_47p2/atha vyasta-vidhau karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494128 (0.0):
bhinna-bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_41/ chedam lavam ca @parivartya harasya śeṣas kāryas atha bhāga-haraṇe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503965 (0.029):
atha sarvatra kuṭṭake guṇa-labdhyos anekadhā-darśana-artham karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_256/ iṣṭa-āhata-sva-sva-hareṇa yukte te vā @bhavetām bahudhā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494190 (0.044):
1_2// iti bhinna-bhāga-hāras// atha bhinna-varga-ādau karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_43/ varge kṛtī ghana-vidhau tu ghanau vidheyau hāra-aṃśayos atha pade
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494063 (0.046):
bhinna-guṇane karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_39/ aṃśa-āhatis cheda-vadhena bhaktā labdham vibhinne guṇane phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504637 (0.046):
anyat karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_268a/ nis-%ekam aṅka-aikyam idam nis-%eka-sthāna-antam %eka-apacitam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503554 (0.047):
130/ iti-ādi// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_250/ yoga-je takṣaṇāt śuddhe guṇa-āptī @stas viyoga-je//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503139 (0.048):
Lil_241p2/ atha kuṭṭake karaṇa-sūtram vṛtta-%pañcakam/ / Lil_242a/ bhājyas hāras kṣepakas ca apavartyas kena api ādau saṃbhave
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496269 (0.049):
atha miśra-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502674 (0.049):
iti-ādinā jātau karṇau 25_2/ 51_2[//] chāyā-antare karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_234a/ śaṅkus pradīpa-tala-śaṅku-tala-antara-ghnas chāyā @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500886 (0.049):
phala-ānayane karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_201a/ vṛtta-kṣetre paridhi-guṇita-vyāsa-pādas phalam yat kṣuṇṇam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493257 (0.050):
vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_19a/ sama-%dvi-ghātas kṛtis @ucyate atha sthāpyas antya-vargas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499955 (0.051):
karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_183/ %tri-asre tu karṇa-ubhayatas sthite ye tayos phala-aikyam phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494852 (0.051):
varga-saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_58/ varga-antaram rāśi-viyoga-bhaktam yogas tatas prokta-vat eva
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494804 (0.052):
anyatra api// iti iṣṭa-karma// atha saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-ardham/ / Lil_56/ yogas antareṇa ūna-yutas ardhitas tau rāśī smṛtau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504592 (0.054):
vibhede karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_266/ sthāna-antam %eka-apacita-antima-aṅka-ghātas asama-aṅkais ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492959 (0.054):
saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_12/ kāryas kramāt utkramatas atha vā aṅka-yogas yathā-sthānakam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493632 (0.054):
ghana-mūle karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_28a/ ādyam ghana-sthānam atha aghane %dve punar tathā antyāt ghanatas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499987 (0.055):
karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_184a/ samāna-lambasya %catur-bhujasya mukha-ūna-bhūmim @parikalpya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496022 (0.055):
bhāṇḍa-pratibhāṇḍake karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498072 (0.055):
ayam karṇas/ evam sarvatra// atha %tri-asra-jātye karaṇa-sūtram / vṛtta-%dvayam/ / Lil_141a/ iṣṭas bhujas asmāt %dvi-guṇa-iṣṭa-nighnāt iṣṭasya kṛtyā
Lil_48a/ chedam guṇam guṇam chedam vargam mūlam padam kṛtim/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15887836 (0.0):
padasiddhyai pade kuryādathoravaṃ sarvataśca ravam // NarP_1,54.27 // / chedaṃ guṇaṃ guṇaṃ chedaṃ vargaṃ mūlaṃ padaṃ kṛtim /
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494129 (0.037):
bhinna-bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_41/ chedam lavam ca @parivartya harasya śeṣas kāryas atha bhāga-haraṇe
Lil_48c/ ṛṇam svam svam ṛṇam @kuryāt dṛśye rāśi-prasiddhaye// [śloka]
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15887844 (0.044):
chedaṃ guṇaṃ guṇaṃ chedaṃ vargaṃ mūlaṃ padaṃ kṛtim / / ṛṇaṃ svaṃ svamṛṇaṃ kuryādṛśye rāśiprasiddhaye // NarP_1,54.28 //
Lil_49a/ atha sva-aṃśa-adhika-ūne tu lava-āḍhya-ūnas haras haras/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15887854 (5.960):
ṛṇaṃ svaṃ svamṛṇaṃ kuryādṛśye rāśiprasiddhaye // NarP_1,54.28 // / atha svāṃśādhikone tu lavāḍhyo no haro haraḥ /
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494888 (0.028):
Lil_59c/ vivaram @brūhi tau rāśī śīghram gaṇita-kovida// [śloka] / Lil_59p/ nyāsas/ rāśi-antaram 8/ kṛti-antaram 400/ jātau rāśī 21/ 29// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494558 (0.031):
[śloka] / Lil_52p/ nyāsas/ guṇas 5/ sva-aṃśa-ṛṇam -1_3/ [āpaṭe: 0_1_3] ūnas 1_3/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493544 (0.060):
Lil_26c/ varga-mūla-ghanas sva-ghnas varga-rāśes ghanas @bhavet//[śloka] / Lil_26p/ atra uddeśakas/ / Lil_27a/ nava-ghanam %tri-ghanasya ghanam tathā @kathaya %pañca-ghanasya
Lil_49c/ aṃśas tu avikṛtas tatra vilome śeṣam ukta-vat// [śloka]
Lil_49p/ atra uddeśakas/ / Lil_50a/ yas %tri-ghnas %tribhis anvitas sva-
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493545 (5.960):
Lil_26c/ varga-mūla-ghanas sva-ghnas varga-rāśes ghanas @bhavet//[śloka] / Lil_26p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494082 (0.003):
@syāt//[indravajrā-cd; ab=37] / Lil_39p/ atra uddeśakas/ / Lil_40a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena nighnam sa-%saptama-aṃśa-%dvitayam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494149 (0.003):
guṇanā-vidhis ca// [vasantatilakā-ab; cd=43] / Lil_41p/ atra uddeśakas/ / Lil_42a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena %pañca %tri-aṃśena %ṣaṣṭham @vada me
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.033):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494534 (0.036):
Lil_51p/ udāharaṇam/ / Lil_52a/ %pañca-ghnas sva-%tri-bhāga-ūnas %daśa-bhaktas samanvitas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494213 (0.042):
ca pada-prasiddhyai// [vasantatilakā-cd; ab=41] / Lil_43p/ atra uddeśakas/ / Lil_44a/ sa-%ardha-%trayāṇām @kathaya āśu vargam vargāt tatas varga-padam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498223 (0.042):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/ / Lil_145a/ %pañcāśīti-mite karṇe yau yau akaraṇī-gatau/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494557 (0.045):
Lil_52c/ rāśi-%tri-aṃśa-%ardha-pādais @syāt kas rāśis %dvi-ūna-%saptatis// / [śloka] / Lil_52p/ nyāsas/ guṇas 5/ sva-aṃśa-ṛṇam -1_3/ [āpaṭe: 0_1_3] ūnas 1_3/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504335 (0.046):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496282 (0.048):
Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak / phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503697 (0.049):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495773 (0.049):
Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite / phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494887 (0.050):
Lil_59c/ vivaram @brūhi tau rāśī śīghram gaṇita-kovida// [śloka] / Lil_59p/ nyāsas/ rāśi-antaram 8/ kṛti-antaram 400/ jātau rāśī 21/ 29// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493738 (0.051):
guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/ / Lil_31a/ rūpa-%trayam %pañca-lavas %tri-bhāgas yoga-artham etān @vada
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493087 (0.052):
vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/ / Lil_17a/ bāle bāla-kuraṅga-lola-nayane līlāvati @procyatām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496210 (0.052):
@bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494842 (0.053):
Lil_57c/ tau rāśī @vada me vatsa @vetsi saṃkramaṇam yadi// [śloka] / Lil_57p/ nyāsas/ yogas 101/ antaram 25/ jātau rāśī 38/ 63//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496121 (0.055):
kalā-antaram @syāt// / Lil_90p/ uddeśakas/ / Lil_91a/ %pañcakena %śatena abde mūlam svam sakala-antaram/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498343 (0.056):
Lil_147c/ kṛti-yogas tayos eva karṇas ca akaraṇī-gatas// / Lil_147p/ udāharaṇam/ / Lil_148a/ yais yais %tri-asram @bhavet jātyam koṭi-dos-śravaṇais sakhe/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504245 (0.056):
sphuṭa-kuṭṭakas asau// / Lil_259p/ udāharaṇam/ / Lil_260a/ kas %pañca-nighnas vihṛtas %triṣaṣṭyā %sapta avaśeṣas atha sas
%saptabhis sva-%tri-aṃśena vivarjitas sva-guṇitas hīnas %dvipañcāśatā/
Lil_50c/ tad-mūle %aṣṭa-yute hṛte ca %daśabhis jātam %dvayam @brūhi tam
rāśim @vetsi hi cañcala-akṣi vimalām bāle viloma-kriyām//
[śārdūlavikrīḍita] / Lil_50p/ nyāsas guṇas 3/ kṣepas 3_4/ bhājakas 7/ ṛṇam 1_3/ vargas/ ṛṇam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494788 (0.045):
itas tatas @bhramati khe bhṛṅgas ali-saṃkhyām @vada// [śārdūlavikrīḍita] / Lil_55p/ nyāsas 1_5/ 1_3/ 2_5/ dṛśyam 1/ jātam ali-kula-mānam 15// evam
52/ mūlam/ kṣepas 8/ haras 10/ dṛśyam 2/ yathā-ukta-karaṇena jātas rāśis
28// iti vyasta-vidhis// atha iṣṭa-karmasu
dṛśya-jāti-śeṣa-jāti-viśleṣa-jāti-ādau karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494189 (0.050):
1_2// iti bhinna-bhāga-hāras// atha bhinna-varga-ādau karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_43/ varge kṛtī ghana-vidhau tu ghanau vidheyau hāra-aṃśayos atha pade
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495748 (0.050):
%pañca-rāśika-ādau karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_82a/ %pañca-%sapta-%nava-rāśika-ādike anyonya-pakṣa-nayanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496984 (0.052):
chandas-citi-ādau karaṇa-sūtram śloka-%trayam/ / Lil_112a/ %eka-ādi-eka-uttarās aṅkās vyastās bhājyās krama-sthitais/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497244 (0.064):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
Lil_51a/ uddeśaka-ālāpa-vat iṣṭa-rāśis kṣuṇṇas hṛtas aṃśais rahitas yutas
Lil_51c/ iṣṭa-āhatam dṛṣṭam anena bhaktam rāśis @bhavet proktam iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494595 (0.048):
samanvitas jātas 17_4/ anena dṛṣṭam 68/ iṣṭa-āhatam bhaktam jātas rāśis
iṣṭa-karma// [indravajrā] / Lil_51p/ udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493311 (0.020):
Lil_20c/ iṣṭa-ūna-yuj-rāśi-vadhas kṛtis @syāt iṣṭasya vargeṇa samanvitas / vā//[indravajrā] / Lil_20p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493064 (0.056):
Lil_15a/ bhaktas guṇas @śudhyati yena tena labdhyā ca guṇyas guṇitas / phalam vā//[indravajrā] / Lil_15c/ dvidhā @bhavet rūpa-vibhāgas evam sthānais pṛthak vā guṇitas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492822 (0.056):
sā//[indravajrā] / Lil_8a/ droṇas tu khāryās khalu %ṣoḍaśa-aṃśas @syāt āḍhakas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494867 (0.062):
rāśī// [indravajrā-cd; ab=56] / Lil_58p/ uddeśakas/
Lil_52a/ %pañca-ghnas sva-%tri-bhāga-ūnas %daśa-bhaktas samanvitas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494580 (0.0):
iṣṭa-rāśis 3/ %pañca-ghnas 15/ sva-%tri-bhāga-ūnas 10/ %daśa-bhaktas 1/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504258 (0.045):
Lil_260a/ kas %pañca-nighnas vihṛtas %triṣaṣṭyā %sapta avaśeṣas atha sas / eva rāśis/ / Lil_260c/ %daśa-āhatas @syāt vihṛtas %triṣaṣṭyā %caturdaśa agras @vada
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504246 (0.048):
sphuṭa-kuṭṭakas asau// / Lil_259p/ udāharaṇam/ / Lil_260a/ kas %pañca-nighnas vihṛtas %triṣaṣṭyā %sapta avaśeṣas atha sas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494082 (0.058):
Lil_39p/ atra uddeśakas/ / Lil_40a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena nighnam sa-%saptama-aṃśa-%dvitayam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494149 (0.058):
Lil_41p/ atra uddeśakas/ / Lil_42a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena %pañca %tri-aṃśena %ṣaṣṭham @vada me
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504688 (0.062):
gaṇita-arṇavasya// / Lil_269p/ udāharaṇam/ / Lil_270a/ %pañca-sthāna-sthitais aṅkais yad-yad-yogas %trayodaśa/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503697 (0.063):
Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493311 (0.063):
vā//[indravajrā] / Lil_20p/ atra uddeśakas/ / Lil_21a/ sakhe %navānām ca %caturdaśānām @brūhi %tri-hīnasya
Lil_52c/ rāśi-%tri-aṃśa-%ardha-pādais @syāt kas rāśis %dvi-ūna-%saptatis//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494084 (0.056):
Lil_39p/ atra uddeśakas/ / Lil_40a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena nighnam sa-%saptama-aṃśa-%dvitayam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494151 (0.056):
Lil_41p/ atra uddeśakas/ / Lil_42a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena %pañca %tri-aṃśena %ṣaṣṭham @vada me
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013746 (0.060):
kṣipra-bhujas vrajema hi yutas sa-arthas agratas yāsyati// / BG_103a/ sva-ardha-pañca-aṃśa-navamais yuktās ke syus samās trayas/
[śloka] / Lil_52p/ nyāsas/ guṇas 5/ sva-aṃśa-ṛṇam -1_3/ [āpaṭe: 0_1_3] ūnas 1_3/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494412 (0.031):
Lil_48c/ ṛṇam svam svam ṛṇam @kuryāt dṛśye rāśi-prasiddhaye// [śloka] / Lil_49a/ atha sva-aṃśa-adhika-ūne tu lava-āḍhya-ūnas haras haras/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494432 (0.045):
Lil_49c/ aṃśas tu avikṛtas tatra vilome śeṣam ukta-vat// [śloka] / Lil_49p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503366 (0.048):
Lil_248a/ @bhavati kuṭṭa-vidher yuti-bhājyayos samapavartitayos api vā / guṇas/ / Lil_248c/ @bhavati yas yuti-bhājakayos punar sas ca @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493544 (0.051):
Lil_26c/ varga-mūla-ghanas sva-ghnas varga-rāśes ghanas @bhavet//[śloka] / Lil_26p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494842 (0.059):
Lil_57c/ tau rāśī @vada me vatsa @vetsi saṃkramaṇam yadi// [śloka] / Lil_57p/ nyāsas/ yogas 101/ antaram 25/ jātau rāśī 38/ 63//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494887 (0.063):
Lil_59c/ vivaram @brūhi tau rāśī śīghram gaṇita-kovida// [śloka] / Lil_59p/ nyāsas/ rāśi-antaram 8/ kṛti-antaram 400/ jātau rāśī 21/ 29// iti
bhāga-hāras 10/ rāśi-aṃśakās kṣepās 1_3/ 1_2/ 1_4/ dṛśyam 68/ atra kila
iṣṭa-rāśis 3/ %pañca-ghnas 15/ sva-%tri-bhāga-ūnas 10/ %daśa-bhaktas 1/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494541 (0.0):
Lil_52a/ %pañca-ghnas sva-%tri-bhāga-ūnas %daśa-bhaktas samanvitas/
atra kalpita-rāśes 3 %tri-aṃśa-%ardha-
samanvitas jātas 17_4/ anena dṛṣṭam 68/ iṣṭa-āhatam bhaktam jātas rāśis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494522 (0.048):
Lil_51c/ iṣṭa-āhatam dṛṣṭam anena bhaktam rāśis @bhavet proktam iti
evam yatra udāharaṇe rāśis kena-cit guṇitas bhaktas vā rāśi-aṃśena rahitas
yutas vā dṛṣṭas tatra iṣṭam rāśim @prakalpya tasmin uddeśaka-ālāpa-vat
karmaṇi kṛte yat @niṣpadyate tena @bhajet dṛṣṭam iṣṭa-guṇam phalam rāśis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498292 (0.046):
Lil_146c/ phala-ūnas śravaṇas koṭis phalam iṣṭa-guṇam bhujas// / Lil_146p/ pūrva-udāharaṇe nyāsas/ karṇas 85/ atra %dvikena iṣṭena jātau
@syāt// atha dṛśya-jāti-udāharaṇam/ / Lil_53a/ amala-kamala-rāśes %tri-aṃśa-%pañca-aṃśa-%ṣaṣṭhais
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499897 (0.062):
śravaṇas na dīrghas/ / Lil_182e/ tad-anya-lambāt na laghus tathā idam @jñātvā iṣṭa-karṇas sudhiyā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494747 (0.064):
dravya-pramāṇam 540// idam viloma-sūtreṇa api @sidhyati// atha / viśleṣa-jāti-udāharaṇam/ / Lil_55a/ %pañca-aṃśas ali-kulāt kadambam @agamat %tri-aṃśas śilīndhram
%tri-nayana-hari-sūryās yena %turyeṇa ca āryā/
Lil_53c/ guru-padam atha %ṣaḍbhis pūjitam śeṣa-padmais
sakala-kamala-saṃkhyām kṣipram @ākhyāhi tasya// [mālinī]
Lil_53p/ nyāsas 1_3/ 1_5/ 1_6/ 1_4/ dṛśyam 6/ atra iṣṭam
@prakalpya prāk-vat jātas rāśis 120// atha śeṣa-jāti-udāharaṇam/
Lil_54a/ sva-%ardham @prādāt prayāge %nava-lava-
kāśyām śeṣa-
gayāyām/ / Lil_54c/ śiṣṭās niṣka-%triṣaṣṭis nija-gṛham anayā tīrtha-pānthas prayātas
tasya dravya-pramāṇam @vada yadi bhavatā śeṣa-jātis śrutā @asti//
[sragdharā] / Lil_54p/ nyāsas 1_1/ 1_2/ 2_9/ 1_4/ 6_10/ dṛśyam 63/ atra
@prakalpya bhāgān śeṣān śeṣāt @apāsya atha vā bhāga-apavāha-vidhinā
savarṇite jātam 7_60/ anena dṛṣṭe 63 iṣṭa-guṇite bhakte jātam
dravya-pramāṇam 540// idam viloma-sūtreṇa api @sidhyati// atha
viśleṣa-jāti-udāharaṇam/ / Lil_55a/ %pañca-aṃśas ali-kulāt kadambam @agamat %tri-aṃśas śilīndhram
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013530 (0.0):
BG_95a/ pañca-aṃśas ali-kulāt kadambam agamat tri-aṃśas śilīndhram tayos
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494628 (0.064):
@syāt// atha dṛśya-jāti-udāharaṇam/ / Lil_53a/ amala-kamala-rāśes %tri-aṃśa-%pañca-aṃśa-%ṣaṣṭhais
tayos viśleṣas %tri-guṇas mṛga-akṣi kuṭajam dolāyamānas aparas/
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013538 (0.0):
BG_95a/ pañca-aṃśas ali-kulāt kadambam agamat tri-aṃśas śilīndhram tayos / viśleṣas tri-guṇas mṛga-akṣi kuṭajam dolāyamānas aparas/
Lil_55c/ kānte ketaka-mālatī-parimala-prāpta-%eka-kāla-priyā-dūta-āhūtas
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013546 (0.0):
viśleṣas tri-guṇas mṛga-akṣi kuṭajam dolāyamānas aparas/ / BG_95c/ kānte ketaka-mālatī-parimala-prāpta-eka-kāla-priyāt dūta-āhūtas
itas tatas @bhramati khe bhṛṅgas ali-saṃkhyām @vada// [śārdūlavikrīḍita]
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013558 (0.0):
itas tatas bhramati khe bhṛṅgas ali-saṃkhyām vada//[śārdūlavikrīḍita]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494474 (0.045):
rāśim @vetsi hi cañcala-akṣi vimalām bāle viloma-kriyām// / [śārdūlavikrīḍita] / Lil_50p/ nyāsas guṇas 3/ kṣepas 3_4/ bhājakas 7/ ṛṇam 1_3/ vargas/ ṛṇam
Lil_55p/ nyāsas 1_5/ 1_3/ 2_5/ dṛśyam 1/ jātam ali-kula-mānam 15// evam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494474 (0.053):
rāśim @vetsi hi cañcala-akṣi vimalām bāle viloma-kriyām// / [śārdūlavikrīḍita] / Lil_50p/ nyāsas guṇas 3/ kṣepas 3_4/ bhājakas 7/ ṛṇam 1_3/ vargas/ ṛṇam
anyatra api// iti iṣṭa-karma// atha saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494851 (0.0):
varga-saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503554 (0.024):
130/ iti-ādi// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_250/ yoga-je takṣaṇāt śuddhe guṇa-āptī @stas viyoga-je//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503965 (0.032):
atha sarvatra kuṭṭake guṇa-labdhyos anekadhā-darśana-artham karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_256/ iṣṭa-āhata-sva-sva-hareṇa yukte te vā @bhavetām bahudhā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497824 (0.041):
anyatama-ānayanāya karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_135a/ iṣṭas bāhus yas @syāt tad-spardhinyām diśi itaras bāhus/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498072 (0.041):
ayam karṇas/ evam sarvatra// atha %tri-asra-jātye karaṇa-sūtram / vṛtta-%dvayam/ / Lil_141a/ iṣṭas bhujas asmāt %dvi-guṇa-iṣṭa-nighnāt iṣṭasya kṛtyā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492959 (0.041):
Lil_11p/ iti saṃkhyā-sthāna-nirṇayas// atha saṃkalita-vyavakalite/ atha / saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503139 (0.042):
Lil_241p2/ atha kuṭṭake karaṇa-sūtram vṛtta-%pañcakam/ / Lil_242a/ bhājyas hāras kṣepakas ca apavartyas kena api ādau saṃbhave
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493257 (0.044):
vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_19a/ sama-%dvi-ghātas kṛtis @ucyate atha sthāpyas antya-vargas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494063 (0.045):
bhinna-guṇane karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_39/ aṃśa-āhatis cheda-vadhena bhaktā labdham vibhinne guṇane phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496269 (0.045):
atha miśra-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502674 (0.045):
iti-ādinā jātau karṇau 25_2/ 51_2[//] chāyā-antare karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_234a/ śaṅkus pradīpa-tala-śaṅku-tala-antara-ghnas chāyā @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499987 (0.046):
anayos aikyam 3234 tasya phalam// samāna-lambasya ābādhā-ādi-jñānāya / karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_184a/ samāna-lambasya %catur-bhujasya mukha-ūna-bhūmim @parikalpya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494189 (0.047):
1_2// iti bhinna-bhāga-hāras// atha bhinna-varga-ādau karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_43/ varge kṛtī ghana-vidhau tu ghanau vidheyau hāra-aṃśayos atha pade
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504637 (0.048):
anyat karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_268a/ nis-%ekam aṅka-aikyam idam nis-%eka-sthāna-antam %eka-apacitam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504592 (0.048):
vibhede karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_266/ sthāna-antam %eka-apacita-antima-aṅka-ghātas asama-aṅkais ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500887 (0.049):
phala-ānayane karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_201a/ vṛtta-kṣetre paridhi-guṇita-vyāsa-pādas phalam yat kṣuṇṇam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496022 (0.049):
bhāṇḍa-pratibhāṇḍake karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497465 (0.050):
iti pratītis utpādyā// mukha-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_124/ gaccha-hṛte gaṇite vadanam @syāt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497512 (0.050):
madhya-dhanam 15// caya-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_126/ gaccha-hṛtam dhanam ādi-vihīnam vi-%eka-pada-%ardha-hṛtam ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499647 (0.050):
lamba-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_178/ %catur-bhuja-antar-%tri-bhuje avalambas prāk-vat bhujau
Lil_56/ yogas antareṇa ūna-yutas ardhitas tau rāśī smṛtau
saṃkramaṇa-ākhyam etat// [indravajrā-ab; cd=58]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492975 (0.0):
antaram vā/[indravajrā-ab; cd=14a]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494018 (0.0):
ahāra-rāśes// [indravajrā-ab; cd=39] / Lil_37p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494867 (0.025):
rāśī// [indravajrā-cd; ab=56] / Lil_58p/ uddeśakas/
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16011529 (0.029):
kha-cyutam ca//[indravajrā-ab; cd=19] / BG_18/ vadha-ādau viyat khasya kham khena ghāte kha-hāras bhavet khena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494079 (0.031):
@syāt//[indravajrā-cd; ab=37] / Lil_39p/ atra uddeśakas/
Lil_56p/ atra uddeśakas/ / Lil_57a/ yayos yogas %śatam sa-%ekam viyogas %pañcaviṃśatis/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492977 (0.0):
antaram vā/[indravajrā-ab; cd=14a] / Lil_12p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494018 (0.0):
ahāra-rāśes// [indravajrā-ab; cd=39] / Lil_37p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494081 (0.0):
@syāt//[indravajrā-cd; ab=37] / Lil_39p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494148 (0.0):
guṇanā-vidhis ca// [vasantatilakā-ab; cd=43] / Lil_41p/ atra uddeśakas/ / Lil_42a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena %pañca %tri-aṃśena %ṣaṣṭham @vada me
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494212 (0.0):
ca pada-prasiddhyai// [vasantatilakā-cd; ab=41] / Lil_43p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494871 (0.023):
rāśī// [indravajrā-cd; ab=56] / Lil_58p/ uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493809 (0.034):
Lil_32/ lavās lava-ghnās ca harās hara-ghnās bhāga-prabhāgeṣu savarṇanam / @syāt/ [upajāti-ab; cd=34a] / Lil_32p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494944 (0.036):
Lil_61c/ kṛti-yuti-viyutī vi-%eke vargau @syātām yayos rāśyos// / Lil_61p/ uddeśakas/ / Lil_62a/ rāśyos yayos kṛti-viyoga-yutī nis-%eke mūla-prade @pravada tau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493887 (0.047):
Lil_34a/ cheda-ghna-rūpeṣu lavās dhana-ṛṇam %ekasya bhāgās adhika-ūnakās / ced// [upajāti-cd; ab=32] / Lil_34c/ sva-aṃśa-adhika-ūnas khalu yatra tatra bhāga-anubandhe ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493087 (0.061):
vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/ / Lil_17a/ bāle bāla-kuraṅga-lola-nayane līlāvati @procyatām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493736 (0.061):
guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/ / Lil_31a/ rūpa-%trayam %pañca-lavas %tri-bhāgas yoga-artham etān @vada
Lil_57c/ tau rāśī @vada me vatsa @vetsi saṃkramaṇam yadi// [śloka]
Lil_57p/ nyāsas/ yogas 101/ antaram 25/ jātau rāśī 38/ 63//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494432 (0.053):
Lil_49c/ aṃśas tu avikṛtas tatra vilome śeṣam ukta-vat// [śloka] / Lil_49p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494887 (0.054):
Lil_59c/ vivaram @brūhi tau rāśī śīghram gaṇita-kovida// [śloka] / Lil_59p/ nyāsas/ rāśi-antaram 8/ kṛti-antaram 400/ jātau rāśī 21/ 29// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494557 (0.059):
Lil_52c/ rāśi-%tri-aṃśa-%ardha-pādais @syāt kas rāśis %dvi-ūna-%saptatis// / [śloka] / Lil_52p/ nyāsas/ guṇas 5/ sva-aṃśa-ṛṇam -1_3/ [āpaṭe: 0_1_3] ūnas 1_3/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493544 (0.059):
Lil_26c/ varga-mūla-ghanas sva-ghnas varga-rāśes ghanas @bhavet//[śloka] / Lil_26p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502837 (0.060):
dīpa-nara-antaram @syāt// / Lil_238p/ udāharaṇam/ pūrva-uktas eva dīpa-ucchrāyas 11_4/ [śarma:
varga-saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494803 (0.0):
anyatra api// iti iṣṭa-karma// atha saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493257 (0.028):
vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_19a/ sama-%dvi-ghātas kṛtis @ucyate atha sthāpyas antya-vargas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494190 (0.028):
1_2// iti bhinna-bhāga-hāras// atha bhinna-varga-ādau karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494063 (0.035):
bhinna-guṇane karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_39/ aṃśa-āhatis cheda-vadhena bhaktā labdham vibhinne guṇane phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499955 (0.038):
viṣama-%catur-bhuja-phala-ānayanāya / karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_183/ %tri-asre tu karṇa-ubhayatas sthite ye tayos phala-aikyam phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503965 (0.038):
atha sarvatra kuṭṭake guṇa-labdhyos anekadhā-darśana-artham karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_256/ iṣṭa-āhata-sva-sva-hareṇa yukte te vā @bhavetām bahudhā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503139 (0.043):
Lil_241p2/ atha kuṭṭake karaṇa-sūtram vṛtta-%pañcakam/ / Lil_242a/ bhājyas hāras kṣepakas ca apavartyas kena api ādau saṃbhave
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499648 (0.045):
lamba-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_178/ %catur-bhuja-antar-%tri-bhuje avalambas prāk-vat bhujau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496268 (0.045):
atha miśra-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502675 (0.045):
iti-ādinā jātau karṇau 25_2/ 51_2[//] chāyā-antare karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_234a/ śaṅkus pradīpa-tala-śaṅku-tala-antara-ghnas chāyā @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503554 (0.045):
130/ iti-ādi// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_250/ yoga-je takṣaṇāt śuddhe guṇa-āptī @stas viyoga-je//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504592 (0.047):
vibhede karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_266/ sthāna-antam %eka-apacita-antima-aṅka-ghātas asama-aṅkais ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504638 (0.048):
anyat karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_268a/ nis-%ekam aṅka-aikyam idam nis-%eka-sthāna-antam %eka-apacitam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502747 (0.048):
chāyā-aṅgulāni 12// atha dīpa-ucchriti-ānayanāya karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_236/ chāyā-hṛte tu nara-dīpa-tala-antara-ghne śaṅkau @bhavet nara-yute
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500887 (0.049):
phala-ānayane karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_201a/ vṛtta-kṣetre paridhi-guṇita-vyāsa-pādas phalam yat kṣuṇṇam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493632 (0.050):
ghana-mūle karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_28a/ ādyam ghana-sthānam atha aghane %dve punar tathā antyāt ghanatas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494128 (0.051):
bhinna-bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_41/ chedam lavam ca @parivartya harasya śeṣas kāryas atha bhāga-haraṇe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494391 (0.051):
Lil_47p2/atha vyasta-vidhau karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_48a/ chedam guṇam guṇam chedam vargam mūlam padam kṛtim/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497465 (0.052):
iti pratītis utpādyā// mukha-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_124/ gaccha-hṛte gaṇite vadanam @syāt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497512 (0.052):
madhya-dhanam 15// caya-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_126/ gaccha-hṛtam dhanam ādi-vihīnam vi-%eka-pada-%ardha-hṛtam ca
Lil_58/ varga-antaram rāśi-viyoga-bhaktam yogas tatas prokta-vat eva
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493256 (0.059):
vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_19a/ sama-%dvi-ghātas kṛtis @ucyate atha sthāpyas antya-vargas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494190 (0.059):
1_2// iti bhinna-bhāga-hāras// atha bhinna-varga-ādau karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_43/ varge kṛtī ghana-vidhau tu ghanau vidheyau hāra-aṃśayos atha pade
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504637 (0.062):
anyat karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_268a/ nis-%ekam aṅka-aikyam idam nis-%eka-sthāna-antam %eka-apacitam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503139 (0.063):
Lil_241p2/ atha kuṭṭake karaṇa-sūtram vṛtta-%pañcakam/ / Lil_242a/ bhājyas hāras kṣepakas ca apavartyas kena api ādau saṃbhave
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493025 (0.064):
guṇana-prakāras/ guṇane karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛtta-%dvayam/ / Lil_14a/ guṇya-antyam aṅkam guṇakena @hanyāt utsāritena evam
rāśī// [indravajrā-cd; ab=56] / Lil_58p/ uddeśakas/
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16011567 (0.025):
padam ca//[indravajrā-cd; ab=17]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494081 (0.025):
@syāt//[indravajrā-cd; ab=37] / Lil_39p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492976 (0.025):
antaram vā/[indravajrā-ab; cd=14a] / Lil_12p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494018 (0.025):
ahāra-rāśes// [indravajrā-ab; cd=39] / Lil_37p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494822 (0.025):
saṃkramaṇa-ākhyam etat// [indravajrā-ab; cd=58] / Lil_56p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494148 (0.027):
guṇanā-vidhis ca// [vasantatilakā-ab; cd=43] / Lil_41p/ atra uddeśakas/ / Lil_42a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena %pañca %tri-aṃśena %ṣaṣṭham @vada me
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494212 (0.027):
ca pada-prasiddhyai// [vasantatilakā-cd; ab=41] / Lil_43p/ atra uddeśakas/ / Lil_44a/ sa-%ardha-%trayāṇām @kathaya āśu vargam vargāt tatas varga-padam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493040 (0.038):
upāntima-ādīn//[indravajrā-cd; ab=12]
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16011529 (0.059):
kha-cyutam ca//[indravajrā-ab; cd=19] / BG_18/ vadha-ādau viyat khasya kham khena ghāte kha-hāras bhavet khena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494530 (0.062):
iṣṭa-karma// [indravajrā] / Lil_51p/ udāharaṇam/ / Lil_52a/ %pañca-ghnas sva-%tri-bhāga-ūnas %daśa-bhaktas samanvitas/
Lil_59a/ rāśyos yayos viyogas %aṣṭau tad-kṛtyos ca %catuḥśatī/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494823 (0.023):
saṃkramaṇa-ākhyam etat// [indravajrā-ab; cd=58] / Lil_56p/ atra uddeśakas/ / Lil_57a/ yayos yogas %śatam sa-%ekam viyogas %pañcaviṃśatis/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494947 (0.024):
Lil_61c/ kṛti-yuti-viyutī vi-%eke vargau @syātām yayos rāśyos// / Lil_61p/ uddeśakas/ / Lil_62a/ rāśyos yayos kṛti-viyoga-yutī nis-%eke mūla-prade @pravada tau
Lil_59c/ vivaram @brūhi tau rāśī śīghram gaṇita-kovida// [śloka]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494432 (0.053):
Lil_49c/ aṃśas tu avikṛtas tatra vilome śeṣam ukta-vat// [śloka] / Lil_49p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493544 (0.053):
Lil_26c/ varga-mūla-ghanas sva-ghnas varga-rāśes ghanas @bhavet//[śloka] / Lil_26p/ atra uddeśakas/ / Lil_27a/ nava-ghanam %tri-ghanasya ghanam tathā @kathaya %pañca-ghanasya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494842 (0.062):
Lil_57c/ tau rāśī @vada me vatsa @vetsi saṃkramaṇam yadi// [śloka] / Lil_57p/ nyāsas/ yogas 101/ antaram 25/ jātau rāśī 38/ 63//
Lil_59p/ nyāsas/ rāśi-antaram 8/ kṛti-antaram 400/ jātau rāśī 21/ 29// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494411 (0.028):
Lil_48c/ ṛṇam svam svam ṛṇam @kuryāt dṛśye rāśi-prasiddhaye// [śloka] / Lil_49a/ atha sva-aṃśa-adhika-ūne tu lava-āḍhya-ūnas haras haras/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493544 (0.050):
Lil_26c/ varga-mūla-ghanas sva-ghnas varga-rāśes ghanas @bhavet//[śloka] / Lil_26p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494842 (0.054):
Lil_57c/ tau rāśī @vada me vatsa @vetsi saṃkramaṇam yadi// [śloka] / Lil_57p/ nyāsas/ yogas 101/ antaram 25/ jātau rāśī 38/ 63//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499786 (0.054):
Lil_181a/ ābādhayos %eka-kakubh-sthayos yat @syāt antaram tat / kṛti-saṃyutasya/ / Lil_181c/ lamba-aikya-vargasya padam %dvitīyas karṇas @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504688 (0.059):
gaṇita-arṇavasya// / Lil_269p/ udāharaṇam/ / Lil_270a/ %pañca-sthāna-sthitais aṅkais yad-yad-yogas %trayodaśa/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498222 (0.060):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/ / Lil_145a/ %pañcāśīti-mite karṇe yau yau akaraṇī-gatau/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494432 (0.062):
Lil_49c/ aṃśas tu avikṛtas tatra vilome śeṣam ukta-vat// [śloka] / Lil_49p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494557 (0.063):
Lil_52c/ rāśi-%tri-aṃśa-%ardha-pādais @syāt kas rāśis %dvi-ūna-%saptatis// / [śloka] / Lil_52p/ nyāsas/ guṇas 5/ sva-aṃśa-ṛṇam -1_3/ [āpaṭe: 0_1_3] ūnas 1_3/
viṣama-karma// atha kiṃcit varga-karma @procyate/
Lil_60a/ iṣṭa-kṛtis %aṣṭa-guṇitā vi-%ekā dalitā vibhājitā iṣṭena/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494978 (0.037):
Lil_62p/ atra %prathama-ānayane kalpitam iṣṭam 1_2/ asya kṛtis 1_4/ / %aṣṭa-guṇitā 2/ iyam vi-%ekā 1/ dalitā 1_2/ iṣṭena 1_2 hṛtas jātas
Lil_60c/ %ekas @syāt asya kṛtis dalitā sa-%ekā aparas rāśis//
Lil_61a/
Lil_61c/ kṛti-yuti-viyutī vi-%eke vargau @syātām yayos rāśyos//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503368 (0.064):
guṇas/ / Lil_248c/ @bhavati yas yuti-bhājakayos punar sas ca @bhavet
Lil_61p/ uddeśakas/ / Lil_62a/ rāśyos yayos kṛti-viyoga-yutī nis-%eke mūla-prade @pravada tau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494871 (0.024):
rāśī// [indravajrā-cd; ab=56] / Lil_58p/ uddeśakas/ / Lil_59a/ rāśyos yayos viyogas %aṣṭau tad-kṛtyos ca %catuḥśatī/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494823 (0.036):
saṃkramaṇa-ākhyam etat// [indravajrā-ab; cd=58] / Lil_56p/ atra uddeśakas/ / Lil_57a/ yayos yogas %śatam sa-%ekam viyogas %pañcaviṃśatis/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503244 (0.048):
Lil_246c/ yathā āgatau labdhi-guṇau viśodhyau sva-takṣaṇāt śeṣa-mitau tu / tau @stas// / Lil_246p/ udāharaṇam/ / Lil_247a/ %ekaviṃśati-yutam %śata-%dvayam yad-guṇam gaṇaka
mama mitra yatra/ / Lil_62c/ @kliśyanti bīja-gaṇite paṭavas api mūḍhās
%ṣoḍhā-ukta-bīja-gaṇitam paribhāvayantas// / Lil_62p/ atra %prathama-ānayane kalpitam iṣṭam 1_2/ asya kṛtis 1_4/
%aṣṭa-guṇitā 2/ iyam vi-%ekā 1/ dalitā 1_2/ iṣṭena 1_2 hṛtas jātas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494906 (0.037):
Lil_60a/ iṣṭa-kṛtis %aṣṭa-guṇitā vi-%ekā dalitā vibhājitā iṣṭena/
%prathamas rāśis 1// asya kṛtis 1/ dalitā 1_2/ sa-%ekā 3_2/ ayam aparas
rāśis/ evam etau rāśī 1_1/ 3_2// evam %ekena iṣṭena jātau rāśī 7_2/ 57_8//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495060 (0.0):
jātas %dvitīyas rāśis 1_1/ evam jātau rāśī 3_2/ 1_1// atha %ekena iṣṭena
%dvikena 31_4/ 993_32// atha %dvitīya-prakāreṇa iṣṭam 1/ anena %dvi-guṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495059 (0.043):
jātas %dvitīyas rāśis 1_1/ evam jātau rāśī 3_2/ 1_1// atha %ekena iṣṭena / 9/ 8// %dvikena 129/ 64// %trikeṇa 649/ 216// evam sarveṣu api prakāreṣu
2 %rūpam 1 bhaktam 1_2/ iṣṭena sahitam jātas %prathamas rāśis 3_2/
%dvitīyas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495060 (0.040):
jātas %dvitīyas rāśis 1_1/ evam jātau rāśī 3_2/ 1_1// atha %ekena iṣṭena
%trikeṇa 19_6/ 1_1// %tri-aṃśena 11_6/ 1-1// atha vā sūtram/ / Lil_63a/ iṣṭasya varga-vargas ghanas ca tau %aṣṭa-saṃguṇau %prathamas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495061 (0.036):
jātas %dvitīyas rāśis 1_1/ evam jātau rāśī 3_2/ 1_1// atha %ekena iṣṭena / 9/ 8// %dvikena 129/ 64// %trikeṇa 649/ 216// evam sarveṣu api prakāreṣu
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503598 (0.048):
iṣṭa-āhata-sva-sva-takṣaṇam kṣepas iti labdhi-guṇau 170/ 108/ atha vā 270/ / 171 iti-ādi// %dvitīya-udāharaṇam/ / Lil_251a/ yad-guṇā gaṇaka %ṣaṣṭis anvitā varjitā ca %daśabhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497760 (0.049):
Lil_133c/ sama-vṛttānām saṃkhyā tad-vargas varga-vargas ca/ / Lil_133e/ sva-sva-pada-ūnau @syātām %ardha-samānām ca viṣamāṇām//
Lil_63c/ sa-%ekas rāśī @syātām evam vyakte atha vā avyakte//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503598 (0.043):
iṣṭa-āhata-sva-sva-takṣaṇam kṣepas iti labdhi-guṇau 170/ 108/ atha vā 270/ / 171 iti-ādi// %dvitīya-udāharaṇam/ / Lil_251a/ yad-guṇā gaṇaka %ṣaṣṭis anvitā varjitā ca %daśabhis
Lil_63p/ iṣṭam 1_2/ asya varga-vargas 1_16/ %aṣṭa-ghnas 1_2/ sa-%ekas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497760 (0.045):
Lil_133c/ sama-vṛttānām saṃkhyā tad-vargas varga-vargas ca/ / Lil_133e/ sva-sva-pada-ūnau @syātām %ardha-samānām ca viṣamāṇām//
jātas %prathamas rāśis 3-2/ punar iṣṭam 1_2/ asya ghanas 1_8/ %aṣṭa-guṇas
jātas %dvitīyas rāśis 1_1/ evam jātau rāśī 3_2/ 1_1// atha %ekena iṣṭena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494996 (0.0):
rāśis/ evam etau rāśī 1_1/ 3_2// evam %ekena iṣṭena jātau rāśī 7_2/ 57_8//
9/ 8// %dvikena 129/ 64// %trikeṇa 649/ 216// evam sarveṣu api prakāreṣu / iṣṭa-vaśāt ānantyam//
Lil_64a/ pāṭī-sūtra-upamam bījam gūḍham iti @avabhāsate/
Lil_64c/ na @asti gūḍham amūḍhānām na eva %ṣoḍhā iti anekadhā//
Lil_64e/ @asti trairāśikam pāṭī bījam ca vimalā matis/
Lil_64g/ kim ajñātam su-buddhīnām atas manda-artham @ucyate//
Lil_64p/ iti varga-karma// atha mūla-guṇake karṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23801250 (0.039):
BSS_20.3a/ ekaikena dvyādvyāḥ soppappadhikeṣu tatpratiṣṭheṣu/ / BSS_20.3c/ vargādirabhīṣṭāntaḥ prastāro bhavati yavamadhyaḥ//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493383 (0.045):
%tri-varga-9-yutas jātas vargas sas eva 88209// evam sarvatra/ iti / vargas// atha varga-mūlam/ varga-mūle karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495475 (0.048):
Lil_72c/ jātam %śata-%dvādaśakam tam āśu @jānīhi pāṭyām paṭutā @asti te / ced// / Lil_72p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 18/ bhāgas 1_3/ dṛśyam 1200/ atra %ekena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493625 (0.048):
varga-rāśi-ghanas sas eva varga-mūla-ghana-vargas// iti ghanas// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501506 (0.049):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.049):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496032 (0.051):
Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi / mūlye// / Lil_88p/ udāharaṇam/ / Lil_89a/ drammeṇa @labhyate iha āmra-%śata-%trayam ced %triṃśat-paṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503696 (0.052):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500010 (0.054):
Lil_184c/ bhujau bhujau %tri-asra-vat eva sādhye tasya abadhe lamba-mitis / tatas ca// / Lil_185a/ ābādhayā ūnā %catur-asra-bhūmis tad-lamba-varga-aikya-padam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498927 (0.055):
Lil_163a/ dhṛṣṭa-uddiṣṭam ṛju-bhuja-kṣetram yatra %eka-bāhutas su-alpā/ / Lil_163c/ tad-itara-bhuja-yutis atha vā tulyā jñeyam tat akṣetram//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503376 (0.056):
apavartana-saṃguṇas// / Lil_248p/ udāharaṇam/ / Lil_249a/ %śatam hatam yena yutam %navatyā vivarjitam vā vihṛtam
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23801430 (0.057):
BSS_20.13a/ naṣṭentyāt svādhasthonakalpaghāto'rdhatulyaviṣamāṇām/ / BSS_20.13c/ vyekaḥ pṛthak svavargoddhṛtaḥ phalaṃ tulyakalyānām//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503366 (0.057):
Lil_248a/ @bhavati kuṭṭa-vidher yuti-bhājyayos samapavartitayos api vā / guṇas/ / Lil_248c/ @bhavati yas yuti-bhājakayos punar sas ca @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497324 (0.057):
Lil_119c/ saṃkalitasya kṛtes samam %eka-ādi-aṅka-ghana-aikyam udāhṛtam / ādyais// / Lil_119p/ udāharaṇam/ / Lil_120a/ teṣām eva ca varga-aikyam ghana-aikyam ca @vada drutam/
Suryasiddhanta (surysidu.htm.txt) 2962236 (0.058):
3.37b: dṛgjyā tadvargasaṃśuddhāt trijyāvargāc ca yat padam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503666 (0.058):
2/ 8// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_252a/ guṇa-labdhyos samam grāhyam dhī-matā takṣaṇe phalam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499754 (0.059):
77// %dvitīya-karṇa-jñāna-artham sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_180a/ iṣṭas atra karṇas %prathamam prakalpyas %tri-asre tu
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500659 (0.059):
sūcī-ābādhā-lamba-bhuja-jñāna-artham sūtram vṛtta-%trayam/ / Lil_196a/ lamba-hṛtas nija-saṃdhis para-lamba-guṇas sama-āhvayas jñeyas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496280 (0.060):
Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak / phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500487 (0.060):
Lil_192p/ atha saṃdhi-ādi-ānayanāya karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_193a/ lamba-tad-āśrita-bāhvos madhyam saṃdhi-ākhyam asya lambasya/
Lil_65a/ guṇa-ghna-mūla-ūna-yutasya rāśes dṛṣṭasya yuktasya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495326 (0.029):
jātam dṛśyam 48_7/ mūla-guṇakas 80_7/ ābhyām abhīṣṭam / guṇa-ghna-mūla-ūna-yutasya iti-ādi-vidhinā jātam haṃsa-kula-mānam 144//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497359 (0.060):
yathā-uttara-caye antya-ādi-dhana-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_121a/ vi-%eka-pada-ghna-cayas mukha-yuk @syāt antya-dhanam mukha-yuk
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499754 (0.062):
77// %dvitīya-karṇa-jñāna-artham sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_180a/ iṣṭas atra karṇas %prathamam prakalpyas %tri-asre tu
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500658 (0.062):
sūcī-ābādhā-lamba-bhuja-jñāna-artham sūtram vṛtta-%trayam/ / Lil_196a/ lamba-hṛtas nija-saṃdhis para-lamba-guṇas sama-āhvayas jñeyas/
guṇa-%ardha-kṛtyā/ / Lil_65c/ mūlam guṇa-%ardhena yutam vihīnam vargī-kṛtam praṣṭur
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495229 (0.034):
guṇa-%ardha-kṛtyā 49_16 yuktasya 81_16 mūlam 9_4/ guṇa-%ardhena 7_4 yutam / 4/ vargī-kṛtam jātam haṃsa-kula-mānam 16// atha mūla-yute dṛṣṭe tāvat
abhīṣṭa-rāśis// / Lil_66a/ yadā lavais ca ūna-yutas sas rāśis %ekena bhāga-ūna-yutena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495311 (0.029):
Lil_69p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 10/ bhāgas 1_8/ dṛśyam 6/ yadā lavais ca / ūna-yutas iti atra %ekena 1 bhāga-ūnena 7_8 dṛśya-mūla-guṇau @bhaktvā
@bhaktvā/ / Lil_66c/ dṛśyam tathā mūla-guṇam ca tābhyām sādhyas tatas prokta-vat eva
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495258 (0.060):
Lil_68c/ %śata-%dvādaśakam vidvan kas sas rāśis @nigadyatām// / Lil_68p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 9/ dṛśyam 1240/ ukta-prakāreṇa jātas rāśis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495217 (0.060):
marāla-kula-pramāṇam// / Lil_67p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 7_2/ dṛśyam 2/ dṛṣṭasya asya 2
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495484 (0.061):
Lil_72p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 18/ bhāgas 1_3/ dṛśyam 1200/ atra %ekena / bhāga-yutena 4_3 mūla-guṇam dṛśyam ca @bhaktvā prāk-vat jātas rāśis 576//
rāśis// / Lil_66p/ yas rāśis sva-mūlena kena cit guṇitena ūnas dṛṣṭas tasya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495454 (0.059):
udāharaṇam/ / Lil_72a/ yas rāśis %aṣṭādaśabhis sva-mūlais rāśi-%tri-bhāgena samanvitas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495256 (0.060):
Lil_68c/ %śata-%dvādaśakam vidvan kas sas rāśis @nigadyatām// / Lil_68p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 9/ dṛśyam 1240/ ukta-prakāreṇa jātas rāśis
mūla-guṇa-%ardha-kṛtyā yuktasya yat padam tat guṇa-%ardhena yuktam kāryam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495225 (0.029):
Lil_67p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 7_2/ dṛśyam 2/ dṛṣṭasya asya 2 / guṇa-%ardha-kṛtyā 49_16 yuktasya 81_16 mūlam 9_4/ guṇa-%ardhena 7_4 yutam
yadi guṇa-ghna-mūla-yutas dṛṣṭas tarhi hīnam kāryam/ tasya vargas rāśis
@syāt// mūla-ūne dṛṣṭe tāvat udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495239 (0.053):
4/ vargī-kṛtam jātam haṃsa-kula-mānam 16// atha mūla-yute dṛṣṭe tāvat / udāharaṇam/ / Lil_68a/ sva-padais %navabhis yuktas @syāt %catvāriṃśatā adhikam/
Lil_67a/ bāle marāla-kula-mūla-dalāni %sapta tīre
vilāsa-bhara-manthara-gāṇi @apaśyam/
Lil_67c/ kurvat ca keli-kalaham kalahaṃsa-
marāla-kula-pramāṇam// / Lil_67p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 7_2/ dṛśyam 2/ dṛṣṭasya asya 2
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495258 (1.788):
Lil_68c/ %śata-%dvādaśakam vidvan kas sas rāśis @nigadyatām// / Lil_68p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 9/ dṛśyam 1240/ ukta-prakāreṇa jātas rāśis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495478 (0.023):
Lil_72c/ jātam %śata-%dvādaśakam tam āśu @jānīhi pāṭyām paṭutā @asti te / ced// / Lil_72p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 18/ bhāgas 1_3/ dṛśyam 1200/ atra %ekena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495371 (0.040):
kārmukam @ciccheda asya śiras śareṇa kati te yān arjunas @saṃdadhe// / Lil_70p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 4/ bhāgas 1_2/ dṛśyam 10/ yadā lavais ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495303 (0.047):
Lil_69p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 10/ bhāgas 1_8/ dṛśyam 6/ yadā lavais ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495146 (0.060):
@bhaktvā/ / Lil_66c/ dṛśyam tathā mūla-guṇam ca tābhyām sādhyas tatas prokta-vat eva
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495101 (0.063):
Lil_64g/ kim ajñātam su-buddhīnām atas manda-artham @ucyate// / Lil_64p/ iti varga-karma// atha mūla-guṇake karṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
guṇa-%ardha-kṛtyā 49_16 yuktasya 81_16 mūlam 9_4/ guṇa-%ardhena 7_4 yutam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495165 (0.029):
Lil_66p/ yas rāśis sva-mūlena kena cit guṇitena ūnas dṛṣṭas tasya / mūla-guṇa-%ardha-kṛtyā yuktasya yat padam tat guṇa-%ardhena yuktam kāryam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495126 (0.034):
guṇa-%ardha-kṛtyā/ / Lil_65c/ mūlam guṇa-%ardhena yutam vihīnam vargī-kṛtam praṣṭur
4/ vargī-kṛtam jātam haṃsa-kula-mānam 16// atha mūla-yute dṛṣṭe tāvat
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495451 (0.015):
rāśi-dalam 36/ etat dvi-guṇitam ali-kula-mānam 72// bhāga-mūla-yute dṛṣṭe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495333 (0.043):
guṇa-ghna-mūla-ūna-yutasya iti-ādi-vidhinā jātam haṃsa-kula-mānam 144// / udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495126 (0.044):
Lil_65c/ mūlam guṇa-%ardhena yutam vihīnam vargī-kṛtam praṣṭur
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495187 (0.053):
@syāt// mūla-ūne dṛṣṭe tāvat udāharaṇam/ / Lil_67a/ bāle marāla-kula-mūla-dalāni %sapta tīre
udāharaṇam/ / Lil_68a/ sva-padais %navabhis yuktas @syāt %catvāriṃśatā adhikam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495452 (0.044):
rāśi-dalam 36/ etat dvi-guṇitam ali-kula-mānam 72// bhāga-mūla-yute dṛṣṭe / udāharaṇam/ / Lil_72a/ yas rāśis %aṣṭādaśabhis sva-mūlais rāśi-%tri-bhāgena samanvitas
Lil_68c/ %śata-%dvādaśakam vidvan kas sas rāśis @nigadyatām//
Lil_68p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 9/ dṛśyam 1240/ ukta-prakāreṇa jātas rāśis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495218 (1.788):
marāla-kula-pramāṇam// / Lil_67p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 7_2/ dṛśyam 2/ dṛṣṭasya asya 2
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495478 (0.026):
Lil_72c/ jātam %śata-%dvādaśakam tam āśu @jānīhi pāṭyām paṭutā @asti te / ced// / Lil_72p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 18/ bhāgas 1_3/ dṛśyam 1200/ atra %ekena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495371 (0.034):
kārmukam @ciccheda asya śiras śareṇa kati te yān arjunas @saṃdadhe// / Lil_70p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 4/ bhāgas 1_2/ dṛśyam 10/ yadā lavais ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495303 (0.044):
Lil_69p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 10/ bhāgas 1_8/ dṛśyam 6/ yadā lavais ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495155 (0.060):
Lil_66c/ dṛśyam tathā mūla-guṇam ca tābhyām sādhyas tatas prokta-vat eva / rāśis// / Lil_66p/ yas rāśis sva-mūlena kena cit guṇitena ūnas dṛṣṭas tasya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495146 (0.060):
@bhaktvā/ / Lil_66c/ dṛśyam tathā mūla-guṇam ca tābhyām sādhyas tatas prokta-vat eva
961// udāharaṇam/ / Lil_69a/ yātam haṃsa-kulasya mūla-%daśakam megha-āgame mānasam @proḍḍīya
sthala-padminī-vanam @agāt %aṣṭa-aṃśakas ambhas-taṭāt/
Lil_69c/ bāle bāla-mṛṇāla-śālini jale keli-kriyā-lālasam dṛṣṭam
haṃsa-
Lil_69p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 10/ bhāgas 1_8/ dṛśyam 6/ yadā lavais ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495376 (0.0):
kārmukam @ciccheda asya śiras śareṇa kati te yān arjunas @saṃdadhe// / Lil_70p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 4/ bhāgas 1_2/ dṛśyam 10/ yadā lavais ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495479 (0.0):
Lil_72c/ jātam %śata-%dvādaśakam tam āśu @jānīhi pāṭyām paṭutā @asti te / ced// / Lil_72p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 18/ bhāgas 1_3/ dṛśyam 1200/ atra %ekena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495435 (0.031):
rūpa-%dvayam dṛśyam/ etat ṛṇam dṛśyam ca ardhitam rāśi-%ardhasya @bhavati / iti// tathā nyāsas/ mūla-guṇakas -1_2/ bhāgas -8_9/ atra prāk-vat labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495258 (0.034):
Lil_68c/ %śata-%dvādaśakam vidvan kas sas rāśis @nigadyatām// / Lil_68p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 9/ dṛśyam 1240/ ukta-prakāreṇa jātas rāśis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495218 (0.037):
marāla-kula-pramāṇam// / Lil_67p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 7_2/ dṛśyam 2/ dṛṣṭasya asya 2
ūna-yutas iti atra %ekena 1 bhāga-ūnena 7_8 dṛśya-mūla-guṇau @bhaktvā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495376 (0.027):
Lil_70p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 4/ bhāgas 1_2/ dṛśyam 10/ yadā lavais ca / ūna-yutas iti-ādinā jātam bāṇa-mānam 100// api ca/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495142 (0.029):
abhīṣṭa-rāśis// / Lil_66a/ yadā lavais ca ūna-yutas sas rāśis %ekena bhāga-ūna-yutena
jātam dṛśyam 48_7/ mūla-guṇakas 80_7/ ābhyām abhīṣṭam / guṇa-ghna-mūla-ūna-yutasya iti-ādi-vidhinā jātam haṃsa-kula-mānam 144//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495113 (0.029):
Lil_65a/ guṇa-ghna-mūla-ūna-yutasya rāśes dṛṣṭasya yuktasya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495232 (0.043):
4/ vargī-kṛtam jātam haṃsa-kula-mānam 16// atha mūla-yute dṛṣṭe tāvat
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15887946 (0.051):
guṇaghnamūlonayutaḥ saguṇārddhe kṛtaṃ padam /
udāharaṇam/ / Lil_70a/ pārthas karṇa-vadhāya mārgaṇa-gaṇam kruddhas raṇe @saṃdadhe tasya
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16014123 (0.0):
brūhi kānte ali-saṃkhyām// / BG_118a/ pārthas karṇa-vadhāya mārgaṇa-gaṇam kruddhas raṇe saṃdadhe tasya
ardhena @nivārya tad-śara-gaṇam mūlais %caturbhis hayān/
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16014131 (0.0):
BG_118a/ pārthas karṇa-vadhāya mārgaṇa-gaṇam kruddhas raṇe saṃdadhe tasya / ardhena nivārya tad-śara-gaṇam mūlais caturbhis hayān/
Lil_70c/ śalyam %ṣaḍbhis atha iṣubhis %tribhis api chatram dhvajam
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16014139 (0.0):
ardhena nivārya tad-śara-gaṇam mūlais caturbhis hayān/ / BG_118c/ śalyam ṣaḍbhis atha iṣubhis tribhis api chatram dhvajam kārmukam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20181208 (0.041):
07,030.023a tenātividdhaḥ sahasā drauṇir bhallaiḥ śitais tribhiḥ / 07,030.023c dhanur dhvajaṃ ca chatraṃ ca dviṣataḥ sa nyakṛntata
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20186856 (0.044):
07,042.012a tasya tal lāghavaṃ jñātvā bhīmo bhallais tribhiḥ punaḥ / 07,042.012c dhanur dhvajaṃ ca chatraṃ ca kṣitau kṣipram apātayat
kārmukam @ciccheda asya śiras śareṇa kati te yān arjunas @saṃdadhe//
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16014146 (0.0):
BG_118c/ śalyam ṣaḍbhis atha iṣubhis tribhis api chatram dhvajam kārmukam
Lil_70p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 4/ bhāgas 1_2/ dṛśyam 10/ yadā lavais ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495308 (0.0):
Lil_69p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 10/ bhāgas 1_8/ dṛśyam 6/ yadā lavais ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495479 (0.0):
Lil_72c/ jātam %śata-%dvādaśakam tam āśu @jānīhi pāṭyām paṭutā @asti te / ced// / Lil_72p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 18/ bhāgas 1_3/ dṛśyam 1200/ atra %ekena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495435 (0.031):
rūpa-%dvayam dṛśyam/ etat ṛṇam dṛśyam ca ardhitam rāśi-%ardhasya @bhavati / iti// tathā nyāsas/ mūla-guṇakas -1_2/ bhāgas -8_9/ atra prāk-vat labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495258 (0.034):
Lil_68c/ %śata-%dvādaśakam vidvan kas sas rāśis @nigadyatām// / Lil_68p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 9/ dṛśyam 1240/ ukta-prakāreṇa jātas rāśis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495218 (0.040):
marāla-kula-pramāṇam// / Lil_67p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 7_2/ dṛśyam 2/ dṛṣṭasya asya 2
ūna-yutas iti-ādinā jātam bāṇa-mānam 100// api ca/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495308 (0.027):
Lil_69p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 10/ bhāgas 1_8/ dṛśyam 6/ yadā lavais ca / ūna-yutas iti atra %ekena 1 bhāga-ūnena 7_8 dṛśya-mūla-guṇau @bhaktvā
Lil_71a/ ali-kula-
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16014098 (0.0):
BG_116c/ pūrva-avyaktasya kṛtes sama-rūpāṇi kṣipet tayos eva// / BG_117a/ ali-kula-dala-mūlam mālatīm yātam aṣṭau nikhila-navama-bhāgās
cālinī bhṛṅgam %ekam/ / Lil_71c/ niśi parimala-lubdham padma-madhye niruddham @pratiraṇati
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16014109 (0.0):
BG_117a/ ali-kula-dala-mūlam mālatīm yātam aṣṭau nikhila-navama-bhāgās / cālinī bhṛṅgam ekam/
raṇantam @brūhi kānte ali-saṃkhyām// / Lil_71p/ atra kila rāśi-%nava-aṃśa-%aṣṭakam rāśi-ardha-mūlam ca rāśes ṛṇam
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16014113 (0.0):
BG_117c/ niśi parimala-lubdham padma-madhye niruddham pratiraṇati raṇantam / brūhi kānte ali-saṃkhyām//
rūpa-%dvayam dṛśyam/ etat ṛṇam dṛśyam ca ardhitam rāśi-%ardhasya @bhavati
iti// tathā nyāsas/ mūla-guṇakas -1_2/ bhāgas -8_9/ atra prāk-vat labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495370 (0.031):
kārmukam @ciccheda asya śiras śareṇa kati te yān arjunas @saṃdadhe// / Lil_70p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 4/ bhāgas 1_2/ dṛśyam 10/ yadā lavais ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495478 (0.031):
Lil_72c/ jātam %śata-%dvādaśakam tam āśu @jānīhi pāṭyām paṭutā @asti te / ced// / Lil_72p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 18/ bhāgas 1_3/ dṛśyam 1200/ atra %ekena
rāśi-dalam 36/ etat dvi-guṇitam ali-kula-mānam 72// bhāga-mūla-yute dṛṣṭe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495239 (0.036):
4/ vargī-kṛtam jātam haṃsa-kula-mānam 16// atha mūla-yute dṛṣṭe tāvat
udāharaṇam/ / Lil_72a/ yas rāśis %aṣṭādaśabhis sva-mūlais rāśi-%tri-bhāgena samanvitas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495240 (0.015):
4/ vargī-kṛtam jātam haṃsa-kula-mānam 16// atha mūla-yute dṛṣṭe tāvat / udāharaṇam/
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23800150 (0.050):
BSS_18.71a/ guṇaka-yutis %aṣṭa-guṇitā guṇaka-antara-varga-bhājitā rāśis/ / BSS_18.71c/ guṇakau %tri-guṇau vyasta-adhikau hṛtau antareṇa pade//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494083 (0.058):
Lil_39p/ atra uddeśakas/ / Lil_40a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena nighnam sa-%saptama-aṃśa-%dvitayam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494150 (0.058):
Lil_41p/ atra uddeśakas/ / Lil_42a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena %pañca %tri-aṃśena %ṣaṣṭham @vada me
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495154 (0.059):
Lil_66c/ dṛśyam tathā mūla-guṇam ca tābhyām sādhyas tatas prokta-vat eva / rāśis// / Lil_66p/ yas rāśis sva-mūlena kena cit guṇitena ūnas dṛṣṭas tasya
Lil_72c/ jātam %śata-%dvādaśakam tam āśu @jānīhi pāṭyām paṭutā @asti te
ced// / Lil_72p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 18/ bhāgas 1_3/ dṛśyam 1200/ atra %ekena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495372 (0.0):
kārmukam @ciccheda asya śiras śareṇa kati te yān arjunas @saṃdadhe// / Lil_70p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 4/ bhāgas 1_2/ dṛśyam 10/ yadā lavais ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495304 (1.192):
Lil_69p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 10/ bhāgas 1_8/ dṛśyam 6/ yadā lavais ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495218 (0.023):
marāla-kula-pramāṇam// / Lil_67p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 7_2/ dṛśyam 2/ dṛṣṭasya asya 2
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495258 (0.026):
Lil_68c/ %śata-%dvādaśakam vidvan kas sas rāśis @nigadyatām// / Lil_68p/ nyāsas/ mūla-guṇakas 9/ dṛśyam 1240/ ukta-prakāreṇa jātas rāśis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495435 (0.031):
rūpa-%dvayam dṛśyam/ etat ṛṇam dṛśyam ca ardhitam rāśi-%ardhasya @bhavati / iti// tathā nyāsas/ mūla-guṇakas -1_2/ bhāgas -8_9/ atra prāk-vat labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495101 (0.048):
Lil_64g/ kim ajñātam su-buddhīnām atas manda-artham @ucyate// / Lil_64p/ iti varga-karma// atha mūla-guṇake karṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498927 (0.052):
Lil_163a/ dhṛṣṭa-uddiṣṭam ṛju-bhuja-kṣetram yatra %eka-bāhutas su-alpā/ / Lil_163c/ tad-itara-bhuja-yutis atha vā tulyā jñeyam tat akṣetram//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503366 (0.052):
Lil_248a/ @bhavati kuṭṭa-vidher yuti-bhājyayos samapavartitayos api vā / guṇas/ / Lil_248c/ @bhavati yas yuti-bhājakayos punar sas ca @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501505 (0.056):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499897 (0.057):
śravaṇas na dīrghas/ / Lil_182e/ tad-anya-lambāt na laghus tathā idam @jñātvā iṣṭa-karṇas sudhiyā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503696 (0.061):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496032 (0.061):
Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi / mūlye// / Lil_88p/ udāharaṇam/ / Lil_89a/ drammeṇa @labhyate iha āmra-%śata-%trayam ced %triṃśat-paṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504271 (0.062):
rāśim enam// / Lil_260p1/ atra guṇa-aikyam bhājyas/ agra-aikyam śuddhis iti/ nyāsas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503712 (0.062):
Lil_253c/ varjitās vā %tribhis bhaktās nis-agrās @syus sa kas guṇas// / Lil_253p/ nyāsas/ bhājyas 5/ hāras 3/ kṣepas 23/ atra vallī {btabular} 46
bhāga-yutena 4_3 mūla-guṇam dṛśyam ca @bhaktvā prāk-vat jātas rāśis 576//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495145 (0.061):
Lil_66a/ yadā lavais ca ūna-yutas sas rāśis %ekena bhāga-ūna-yutena / @bhaktvā/ / Lil_66c/ dṛśyam tathā mūla-guṇam ca tābhyām sādhyas tatas prokta-vat eva
iti guṇa-karma// atha trairāśike karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493022 (0.039):
%ayutāt 10000 śodhite jātam 9640/ iti saṃkalita-vyavakalite// atha / guṇana-prakāras/ guṇane karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497244 (0.045):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501714 (0.047):
Lil_213p2/ atha khāta-vyavahāras/ karaṇa-sūtram sa-%ardhā āryā/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495747 (0.047):
%pañca-rāśika-ādau karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_82a/ %pañca-%sapta-%nava-rāśika-ādike anyonya-pakṣa-nayanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496079 (0.047):
Lil_89p2/ atha miśraka-vyavahāre karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_90a/ pramāṇa-kālena hatam pramāṇam vimiśra-kālena hatam phalam ca/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497926 (0.047):
tad-jñānāya karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_138a/ rāśyos antara-vargeṇa %dvi-ghne ghāte yute tayos/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501042 (0.047):
Lil_203p/ śara-jīva-ānayanāya karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_204a/ jyā-vyāsa-yoga-antara-ghāta-mūlam vyāsas tad-ūnas dalitas śaras
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501819 (0.047):
-karaṇena] khāta-antare karaṇa-sūtram sa-ardha-vṛttam/ / Lil_217a/ mukha-ja-tala-ja-tad-yuti-ja-kṣetra-phala-aikyam hṛtam %ṣaḍbhis/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501996 (0.047):
Lil_219p1/ citau karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_220a/ ucchrayeṇa guṇitam cites kila kṣetra-saṃbhava-phalam ghanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502196 (0.047):
krakaca-antare karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_225a/ @chidyate tu yadi tiryak ukta-vat piṇḍa-vistṛti-hates phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502863 (0.047):
karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_239a/ chāyā-agrayos antara-saṃguṇā bhā chāyā-pramāṇa-antara-hṛt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503664 (0.047):
2/ 8// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_252a/ guṇa-labdhyos samam grāhyam dhī-matā takṣaṇe phalam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492958 (0.050):
Lil_11p/ iti saṃkhyā-sthāna-nirṇayas// atha saṃkalita-vyavakalite/ atha / saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493871 (0.051):
prabhāga-jātis// atha bhāga-anubandha-bhāga-apavāhayos karaṇa-sūtram / sa-%ardham vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497637 (0.052):
karaṇa-sūtram sa-%ardhā āryā/ / Lil_130a/ viṣame gacche vi-%eke guṇakas sthāpyas same ardhite vargas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497738 (0.052):
sama-ādi-vṛtta-jñānāya karaṇa-sūtram sa-%ardhā āryā/ / Lil_133a/ pāda-akṣara-mita-gacche guṇa-varga-phalam caye %dvi-guṇe/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503139 (0.052):
Lil_241p2/ atha kuṭṭake karaṇa-sūtram vṛtta-%pañcakam/ / Lil_242a/ bhājyas hāras kṣepakas ca apavartyas kena api ādau saṃbhave
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493253 (0.054):
vā 405_3/ sva-sva-hāreṇa hṛte phale tat eva 135// iti bhāga-hāras// atha / vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503870 (0.055):
kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_254a/ kṣepa-abhāvas atha vā kṣepas śuddhas hara-uddhṛtas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493198 (0.056):
bhāga-hāras/ bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛttam/
Lil_73a/ pramāṇam icchā ca samāna-jātī ādi-antayos tad-phalam anya-jāti/
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23797517 (0.063):
BSS_12.10a/ trairāśike pramāṇam phalam iccā ādi-antayos sadṛśa-rāśī/
Lil_73c/ madhye tat icchā-hatam ādya-hṛt @syāt icchā-phalam vyasta-vidhis
vilome// / Lil_73p/ udāharaṇam/ / Lil_74a/ kuṅkumasya sa-
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496574 (0.046):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503697 (0.052):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502770 (0.055):
khalu dīpaka-aucyam// [śarma: -uddhṛte < hṛte, -auccam < -aucyam] / Lil_236p/ udāharaṇam/ / Lil_237a/ pradīpa-śaṅku-antara-bhūs %tri-hastā chāyā-aṅgulais %ṣoḍaśabhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496280 (0.056):
Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak / phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496209 (0.056):
Lil_92c/ sva-yoga-bhaktās ca vimiśra-nighnās prayukta-khaṇḍāni pṛthak / @bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504333 (0.058):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501505 (0.058):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496930 (0.059):
Lil_110c/ iṣṭa-kṣuṇṇe śeṣake svarṇa-māne @syātām svalpa-analpayos varṇayos / te// / Lil_110p/ udāharaṇam/ / Lil_111a/ hāṭaka-guṭike %ṣoḍaśa-%daśa-varṇe tad-yutau sakhe jātam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501857 (0.059):
Lil_217e/ sama-khāta-phala-%tri-aṃśas sūcī-khāte phalam @bhavati// / Lil_217p/ udāharaṇam/ / Lil_218a/ mukhe %daśa-%dvādaśa-hasta-tulyam vistāra-dairghyam tu tale
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503377 (0.060):
apavartana-saṃguṇas// / Lil_248p/ udāharaṇam/ / Lil_249a/ %śatam hatam yena yutam %navatyā vivarjitam vā vihṛtam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493087 (0.062):
vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/ / Lil_17a/ bāle bāla-kuraṅga-lola-nayane līlāvati @procyatām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493736 (0.062):
guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/ / Lil_31a/ rūpa-%trayam %pañca-lavas %tri-bhāgas yoga-artham etān @vada
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497272 (0.062):
saṃkalita-aikyam// / Lil_117p/ udāharaṇam/ / Lil_118a/ %eka-ādīnām %nava-antānām pṛthak saṃkalitāni me/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496350 (0.062):
paripūrti-kālas// / Lil_96p/ udāharaṇam/ / Lil_97a/ ye nirjharās dina-dina-%ardha-%tṛtīya-%ṣaṣṭhais @saṃpūrayanti hi
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495643 (0.063):
Lil_77p/ yatra icchā-vṛddhau phale hrāsas hrāse vā phala-vṛddhis tatra / vyasta-trairāśikam/ tat yathā/ / Lil_78a/ jīvānām vayasas maulye taulye varṇasya haimane/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495773 (0.064):
Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite / phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496032 (0.064):
mūlye// / Lil_88p/ udāharaṇam/ / Lil_89a/ drammeṇa @labhyate iha āmra-%śata-%trayam ced %triṃśat-paṇena
yadi/ / Lil_74c/ @prāpyate sapadi me vaṇij-vara @brūhi niṣka-%navakena tat kiyat//
Lil_74p/ nyāsas 3_7/ 5_2/ 9_1/ labdhāni kuṅkuma-palāni 52/ karṣau 2// api
Lil_75a/ prakṛṣṭa-karpūra-pala-%triṣaṣṭyā ced @labhyate
niṣka-%catuṣka-yuktam/ / Lil_75c/ %śatam tadā %dvādaśabhis sa-
@vicintya// / Lil_75p/ nyāsas 63/ 104/ 49_4/ labdhās niṣkās 20/ drammās 3/ paṇās 8/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497705 (0.024):
2147483646/ niṣka-varāṭakābhis bhaktās jātās niṣkās 104857/ drammās 9/ / paṇās 9/ kākiṇyau 2/ varāṭakās 6// udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495918 (0.062):
{etabular} labdham niṣkās 0/ drammās 14/ paṇās 9/ kākiṇī 1/ varāṭakās 6/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495688 (0.063):
tadā kim// / Lil_79p/ nyāsas 16/ 32/ 20/ labdham niṣkās 25_3_5// %dvitīya-nyāsas 2/ 4/
kākiṇyas 3/ varāṭakās 11/ varāṭaka-bhāgās ca 1_9// api ca/ / Lil_76a/ dramma-%dvayena sa-%aṣṭa-aṃśā śāli-taṇḍula-khārikā/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497706 (0.038):
2147483646/ niṣka-varāṭakābhis bhaktās jātās niṣkās 104857/ drammās 9/ / paṇās 9/ kākiṇyau 2/ varāṭakās 6// udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495918 (0.059):
{etabular} labdham niṣkās 0/ drammās 14/ paṇās 9/ kākiṇī 1/ varāṭakās 6/
Lil_76c/ labhyā ced paṇa-%saptatyā tat kim sapadi @kathyatām//
Lil_76p/ atra pramāṇasya sajātīya-karaṇa-artham dramma-%dvayasya
paṇī-kṛtasya nyāsas 32/ 9_8/ 70/ labdhe khāryau 2/ droṇās 7/ āḍhakas 1/
prasthau 2// atha vyasta-trairāśike karaṇa-sūtram/
Lil_77a/ icchā-vṛddhau phale hrāsas hrāse vṛddhis ca @jāyate/
Lil_77c/ vyastam trairāśikam tatra jñeyam gaṇita-kovidais//
Lil_77p/ yatra icchā-vṛddhau phale hrāsas hrāse vā phala-vṛddhis tatra
vyasta-trairāśikam/ tat yathā/ / Lil_78a/ jīvānām vayasas maulye taulye varṇasya haimane/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495521 (0.063):
Lil_73c/ madhye tat icchā-hatam ādya-hṛt @syāt icchā-phalam vyasta-vidhis / vilome// / Lil_73p/ udāharaṇam/
Lil_78c/ bhāga-hāre ca rāśīnām vyastam trairāśikam @bhavet//
Lil_78p/ jīva-vayas-mūlye udāharaṇam/ / Lil_79a/ @prāpnoti ced %ṣoḍaśa-vatsarā strī %dvātriṃśatam %viṃśati-vatsarā
kim/ / Lil_79c/ %dvi-dhūs-vahas niṣka-%catuṣkam ukṣā @prāpnoti dhūs-%ṣaṭka-vahas
tadā kim// / Lil_79p/ nyāsas 16/ 32/ 20/ labdham niṣkās 25_3_5// %dvitīya-nyāsas 2/ 4/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495739 (0.029):
Lil_81c/ yadi māna-%śatam jātam tadā %pañca-āḍhakena kim// / Lil_81p/ nyāsas 7/ 100/ 5/ labdham 140// iti vyastam trairāśikam// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498927 (0.046):
Lil_163a/ dhṛṣṭa-uddiṣṭam ṛju-bhuja-kṣetram yatra %eka-bāhutas su-alpā/ / Lil_163c/ tad-itara-bhuja-yutis atha vā tulyā jñeyam tat akṣetram//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496032 (0.047):
Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi / mūlye// / Lil_88p/ udāharaṇam/ / Lil_89a/ drammeṇa @labhyate iha āmra-%śata-%trayam ced %triṃśat-paṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501506 (0.048):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496750 (0.048):
@bhavanti tadā tu māṣās// / Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4202307 (0.051):
nyāsaḥ ã 4 3 / labdham kuḍuvaḥ 1, setikā 1, mānakau 2, ardhamānakam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503696 (0.051):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495856 (0.061):
Lil_84c/ māsais %tribhis %pañca-lava-adhikais tat sa-%ardha-%dviṣaṣṭes / phalam @ucyatām kim// / Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & *
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495574 (0.063):
@vicintya// / Lil_75p/ nyāsas 63/ 104/ 49_4/ labdhās niṣkās 20/ drammās 3/ paṇās 8/
6/ labdham niṣkās 1_1_3// varṇīya-suvarṇa-taulye udāharaṇam/
Lil_80a/ %daśa-varṇam suvarṇam ced gadyāṇakam @avāpyate/
Lil_80c/ niṣkeṇa
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013709 (0.063):
BG_101c/ dadau daśa evam nagara-traye abhavat tri-nighnam ādyam vada tat / kiyat dhanam// / BG_102a/ sa=ardham tandula-mānaka-trayam aho drammeṇa māna-aṣṭakam
Lil_80p/ nyāsas 10/ 1/ 15/ labdham 2_3// rāśi-bhāga-haraṇe udāharaṇam/
Lil_81a/ %sapta-āḍhakena mānena rāśau sasyasya māpite/
Lil_81c/ yadi māna-%śatam jātam tadā %pañca-āḍhakena kim//
Lil_81p/ nyāsas 7/ 100/ 5/ labdham 140// iti vyastam trairāśikam// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495687 (0.029):
Lil_79c/ %dvi-dhūs-vahas niṣka-%catuṣkam ukṣā @prāpnoti dhūs-%ṣaṭka-vahas / tadā kim// / Lil_79p/ nyāsas 16/ 32/ 20/ labdham niṣkās 25_3_5// %dvitīya-nyāsas 2/ 4/
%pañca-rāśika-ādau karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495498 (0.047):
iti guṇa-karma// atha trairāśike karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_73a/ pramāṇam icchā ca samāna-jātī ādi-antayos tad-phalam anya-jāti/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496984 (0.049):
chandas-citi-ādau karaṇa-sūtram śloka-%trayam/ / Lil_112a/ %eka-ādi-eka-uttarās aṅkās vyastās bhājyās krama-sthitais/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497244 (0.049):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494189 (0.050):
1_2// iti bhinna-bhāga-hāras// atha bhinna-varga-ādau karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_43/ varge kṛtī ghana-vidhau tu ghanau vidheyau hāra-aṃśayos atha pade
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494504 (0.050):
dṛśya-jāti-śeṣa-jāti-viśleṣa-jāti-ādau karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_51a/ uddeśaka-ālāpa-vat iṣṭa-rāśis kṣuṇṇas hṛtas aṃśais rahitas yutas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502283 (0.062):
Lil_226p1/ atha rāśi-vyavahāre karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_227a/ anaṇuṣu %daśama-aṃśas aṇuṣu atha %ekādaśa-aṃśas
Lil_82a/ %pañca-%sapta-%nava-rāśika-ādike anyonya-pakṣa-nayanam
phala-chidām/ / Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite
phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496574 (0.031):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504335 (0.038):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494081 (0.041):
@syāt//[indravajrā-cd; ab=37] / Lil_39p/ atra uddeśakas/ / Lil_40a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena nighnam sa-%saptama-aṃśa-%dvitayam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494212 (0.041):
ca pada-prasiddhyai// [vasantatilakā-cd; ab=41] / Lil_43p/ atra uddeśakas/ / Lil_44a/ sa-%ardha-%trayāṇām @kathaya āśu vargam vargāt tatas varga-padam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502770 (0.041):
khalu dīpaka-aucyam// [śarma: -uddhṛte < hṛte, -auccam < -aucyam] / Lil_236p/ udāharaṇam/ / Lil_237a/ pradīpa-śaṅku-antara-bhūs %tri-hastā chāyā-aṅgulais %ṣoḍaśabhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496281 (0.041):
Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak / phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498224 (0.041):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/ / Lil_145a/ %pañcāśīti-mite karṇe yau yau akaraṇī-gatau/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493087 (0.042):
vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/ / Lil_17a/ bāle bāla-kuraṅga-lola-nayane līlāvati @procyatām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493736 (0.042):
guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/ / Lil_31a/ rūpa-%trayam %pañca-lavas %tri-bhāgas yoga-artham etān @vada
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494148 (0.043):
guṇanā-vidhis ca// [vasantatilakā-ab; cd=43] / Lil_41p/ atra uddeśakas/ / Lil_42a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena %pañca %tri-aṃśena %ṣaṣṭham @vada me
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503697 (0.044):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498121 (0.046):
Lil_142c/ tau koṭi-karṇau iti koṭitas vā bāhu-śrutī vā akaraṇī-gate / @stas// / Lil_142p/ udāharaṇam/ / Lil_143a/ bhuje %dvādaśake yau yau koṭi-karṇau anekadhā/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496209 (0.047):
Lil_92c/ sva-yoga-bhaktās ca vimiśra-nighnās prayukta-khaṇḍāni pṛthak / @bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493544 (0.049):
Lil_26c/ varga-mūla-ghanas sva-ghnas varga-rāśes ghanas @bhavet//[śloka] / Lil_26p/ atra uddeśakas/ / Lil_27a/ nava-ghanam %tri-ghanasya ghanam tathā @kathaya %pañca-ghanasya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504245 (0.050):
sphuṭa-kuṭṭakas asau// / Lil_259p/ udāharaṇam/ / Lil_260a/ kas %pañca-nighnas vihṛtas %triṣaṣṭyā %sapta avaśeṣas atha sas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501505 (0.057):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496351 (0.059):
paripūrti-kālas// / Lil_96p/ udāharaṇam/ / Lil_97a/ ye nirjharās dina-dina-%ardha-%tṛtīya-%ṣaṣṭhais @saṃpūrayanti hi
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503377 (0.060):
apavartana-saṃguṇas// / Lil_248p/ udāharaṇam/ / Lil_249a/ %śatam hatam yena yutam %navatyā vivarjitam vā vihṛtam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495839 (0.060):
Lil_84a/ sa-%tri-aṃśa-māsena %śatasya ced @syāt kalā-antaram %pañca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501857 (0.061):
Lil_217e/ sama-khāta-phala-%tri-aṃśas sūcī-khāte phalam @bhavati// / Lil_217p/ udāharaṇam/ / Lil_218a/ mukhe %daśa-%dvādaśa-hasta-tulyam vistāra-dairghyam tu tale
kim @vada %ṣoḍaśānām/ / Lil_83c/ kālam tathā @kathaya mūla-kalā-antarābhyām mūlam dhanam gaṇaka
kāla-phale @viditvā// / Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495864 (0.0):
phalam @ucyatām kim// / Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & *
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495914 (0.0):
tādṛk kim @labhate drutam @vada vaṇik vāṇijyakam @vetsi ced// / Lil_85p/ nyāsas {btabular} 3 & 1_2 \\ 8 & 7_2 \\ 8 & 1 \\ 100 & * / {etabular} labdham niṣkās 0/ drammās 14/ paṇās 9/ kākiṇī 1/ varāṭakās 6/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495969 (0.0):
te @vada me %caturdaśa sakhe maulyam @labhante kiyat// / Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496012 (0.0):
@bhavati iti bhāṭaka-mitis gavyūti-%ṣaṭke @vada// / Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496062 (0.0):
@bhavanti mitra// / Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496143 (0.0):
Lil_91c/ sahasram ced pṛthak tatra @vada mūla-kalā-antare// / Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496241 (0.0):
phalam @vada khaṇḍa-saṃkhyām// / Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496754 (0.0):
@bhavanti tadā tu māṣās// / Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496895 (0.0):
%ṣoḍaśa-varṇa-māṣās// / Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495828 (0.012):
& 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas / {btabular} 1 & 12 \\ 100 & * \\ 5 & 48_5 {etabular} labdham mūla-dhanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497185 (0.015):
kati @vada vyañjane vyakti-bhedās// / Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493987 (0.022):
Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 & / -3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496830 (0.022):
Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497080 (0.023):
%eka-ādi-%eka-uttara-aṅkānām vyastānām krama-sthānām ca nyāsas {btabular} / 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497212 (0.029):
rāja-gṛhe mūṣā-vahana-bhedās 255// atha %dvitīya-udāharaṇam/ nyāsas / {btabular} 6 & 5 & 4 & 3 / & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497289 (0.034):
Lil_118c/ teṣām saṃkalita-aikyāni @pracakṣva gaṇaka drutam// / Lil_118p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496974 (0.042):
iṣṭena {btabular} 16 & 10 \\ 4 & 8 {etabular} %ardha-guṇitena vā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497341 (0.044):
Lil_120c/ kṛti-saṃkalanā-mārge kuśalā yadi te matis// / Lil_120p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496962 (0.046):
suvarṇa-māne {btabular} 16 & 10 \\ 2 & 4 {etabular} atha vā %dvikena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497224 (0.048):
%eka-ādi-rasa-saṃyogena pṛthak vyaktayas/ {btabular} 6 & 15 & 20 & 15 & 6 / & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} etāsām aikyam sarva-bhedās 63//
kalā-antaram 9_3_5// atha kāla-jñāna-artham nyāsas {btabular} 1 &* \\ 100
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495865 (2.384):
phalam @ucyatām kim// / Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & * / {etabular} labdham kalā-antaram 7_4_5// atha %sapta-rāśika-udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497079 (0.012):
%eka-ādi-%eka-uttara-aṅkānām vyastānām krama-sthānām ca nyāsas {btabular} / 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495913 (0.015):
tādṛk kim @labhate drutam @vada vaṇik vāṇijyakam @vetsi ced// / Lil_85p/ nyāsas {btabular} 3 & 1_2 \\ 8 & 7_2 \\ 8 & 1 \\ 100 & * / {etabular} labdham niṣkās 0/ drammās 14/ paṇās 9/ kākiṇī 1/ varāṭakās 6/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495968 (0.015):
te @vada me %caturdaśa sakhe maulyam @labhante kiyat// / Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100 / & * {etabular} labdham mūlyam niṣkās 16_2_3// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496894 (0.015):
%ṣoḍaśa-varṇa-māṣās// / Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496142 (0.016):
Lil_91c/ sahasram ced pṛthak tatra @vada mūla-kalā-antare// / Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496012 (0.017):
@bhavati iti bhāṭaka-mitis gavyūti-%ṣaṭke @vada// / Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 & / 6 \\ 8 & * {etabular} labdhās bhāṭaka-drammās 8// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496062 (0.017):
@bhavanti mitra// / Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496241 (0.017):
phalam @vada khaṇḍa-saṃkhyām// / Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * & / 100 * \\ 5 & * & 3 & * & 4 & * {etabular} miśra-dhanam 94/ sva-yogas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496754 (0.017):
@bhavanti tadā tu māṣās// / Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497185 (0.021):
Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & / 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497212 (0.051):
rāja-gṛhe mūṣā-vahana-bhedās 255// atha %dvitīya-udāharaṇam/ nyāsas / {btabular} 6 & 5 & 4 & 3 / & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} labdhās
& 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496014 (0.0):
Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 & / 6 \\ 8 & * {etabular} labdhās bhāṭaka-drammās 8// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495862 (0.014):
Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & * / {etabular} labdham kalā-antaram 7_4_5// atha %sapta-rāśika-udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495915 (0.014):
Lil_85p/ nyāsas {btabular} 3 & 1_2 \\ 8 & 7_2 \\ 8 & 1 \\ 100 & * / {etabular} labdham niṣkās 0/ drammās 14/ paṇās 9/ kākiṇī 1/ varāṭakās 6/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495968 (0.014):
Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100 / & * {etabular} labdham mūlyam niṣkās 16_2_3// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496895 (0.014):
Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496143 (0.018):
Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496062 (0.021):
Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496754 (0.022):
Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497081 (0.024):
%eka-ādi-%eka-uttara-aṅkānām vyastānām krama-sthānām ca nyāsas {btabular} / 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496241 (0.027):
Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * & / 100 * \\ 5 & * & 3 & * & 4 & * {etabular} miśra-dhanam 94/ sva-yogas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497185 (0.034):
Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & / 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496962 (0.062):
suvarṇa-māne {btabular} 16 & 10 \\ 2 & 4 {etabular} atha vā %dvikena
{btabular} 1 & 12 \\ 100 & * \\ 5 & 48_5 {etabular} labdham mūla-dhanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495806 (0.012):
Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495863 (0.012):
Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & * / {etabular} labdham kalā-antaram 7_4_5// atha %sapta-rāśika-udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495914 (0.012):
Lil_85p/ nyāsas {btabular} 3 & 1_2 \\ 8 & 7_2 \\ 8 & 1 \\ 100 & * / {etabular} labdham niṣkās 0/ drammās 14/ paṇās 9/ kākiṇī 1/ varāṭakās 6/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495969 (0.012):
Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100 / & * {etabular} labdham mūlyam niṣkās 16_2_3// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496895 (0.012):
Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497212 (0.022):
rāja-gṛhe mūṣā-vahana-bhedās 255// atha %dvitīya-udāharaṇam/ nyāsas / {btabular} 6 & 5 & 4 & 3 / & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497080 (0.025):
%eka-ādi-%eka-uttara-aṅkānām vyastānām krama-sthānām ca nyāsas {btabular} / 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} / yathā-ukta-karaṇena labdhās %eka-guru-vyaktayas 6/ %dvi-guravas 15/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496143 (0.028):
Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496012 (0.029):
Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 & / 6 \\ 8 & * {etabular} labdhās bhāṭaka-drammās 8// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496062 (0.034):
Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496243 (0.034):
Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * & / 100 * \\ 5 & * & 3 & * & 4 & * {etabular} miśra-dhanam 94/ sva-yogas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496754 (0.034):
Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497185 (0.039):
Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & / 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503730 (0.039):
\\ 23 {etabular} pūrva-vat jātam rāśi-%dvayam {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\ / 0 {etabular} etau bhājya-hārābhyām taṣṭau/ atra adhas-rāśau 23 %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497224 (0.040):
%eka-ādi-rasa-saṃyogena pṛthak vyaktayas/ {btabular} 6 & 15 & 20 & 15 & 6 / & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} etāsām aikyam sarva-bhedās 63//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496962 (0.041):
suvarṇa-māne {btabular} 16 & 10 \\ 2 & 4 {etabular} atha vā %dvikena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503453 (0.041):
@niveśya jātā vallī {btabular} 0 \\ 6 \\ 3 \\ 9 \\ 0 {etabular} pūrva-vat
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503722 (0.041):
Lil_253p/ nyāsas/ bhājyas 5/ hāras 3/ kṣepas 23/ atra vallī {btabular} 46 / \\ 23 {etabular} pūrva-vat jātam rāśi-%dvayam {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496831 (0.042):
Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496974 (0.042):
iṣṭena {btabular} 16 & 10 \\ 4 & 8 {etabular} %ardha-guṇitena vā / {btabular} 16 & 10 \\ 1 & 2 {etabular} evam bahudhā// atha
Lil_84a/ sa-%tri-aṃśa-māsena %śatasya ced @syāt kalā-antaram %pañca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495780 (0.060):
Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
sa-%pañcama-aṃśās/ / Lil_84c/ māsais %tribhis %pañca-lava-adhikais tat sa-%ardha-%dviṣaṣṭes
phalam @ucyatām kim// / Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & *
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495804 (0.0):
kāla-phale @viditvā// / Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495913 (0.0):
tādṛk kim @labhate drutam @vada vaṇik vāṇijyakam @vetsi ced// / Lil_85p/ nyāsas {btabular} 3 & 1_2 \\ 8 & 7_2 \\ 8 & 1 \\ 100 & *
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495968 (0.0):
te @vada me %caturdaśa sakhe maulyam @labhante kiyat// / Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496012 (0.0):
@bhavati iti bhāṭaka-mitis gavyūti-%ṣaṭke @vada// / Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496062 (0.0):
@bhavanti mitra// / Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496142 (0.0):
Lil_91c/ sahasram ced pṛthak tatra @vada mūla-kalā-antare// / Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496241 (0.0):
phalam @vada khaṇḍa-saṃkhyām// / Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496754 (0.0):
@bhavanti tadā tu māṣās// / Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496894 (0.0):
%ṣoḍaśa-varṇa-māṣās// / Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497185 (0.015):
kati @vada vyañjane vyakti-bhedās// / Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495816 (0.017):
kalā-antaram 9_3_5// atha kāla-jñāna-artham nyāsas {btabular} 1 &* \\ 100 / & 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493987 (0.022):
Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 & / -3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496830 (0.022):
Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497079 (0.023):
%eka-ādi-%eka-uttara-aṅkānām vyastānām krama-sthānām ca nyāsas {btabular} / 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} / yathā-ukta-karaṇena labdhās %eka-guru-vyaktayas 6/ %dvi-guravas 15/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497212 (0.029):
rāja-gṛhe mūṣā-vahana-bhedās 255// atha %dvitīya-udāharaṇam/ nyāsas / {btabular} 6 & 5 & 4 & 3 / & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497289 (0.038):
Lil_118c/ teṣām saṃkalita-aikyāni @pracakṣva gaṇaka drutam// / Lil_118p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497341 (0.048):
Lil_120c/ kṛti-saṃkalanā-mārge kuśalā yadi te matis// / Lil_120p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495687 (0.061):
Lil_79c/ %dvi-dhūs-vahas niṣka-%catuṣkam ukṣā @prāpnoti dhūs-%ṣaṭka-vahas / tadā kim// / Lil_79p/ nyāsas 16/ 32/ 20/ labdham niṣkās 25_3_5// %dvitīya-nyāsas 2/ 4/
{etabular} labdham kalā-antaram 7_4_5// atha %sapta-rāśika-udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495808 (0.0):
Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495914 (0.0):
Lil_85p/ nyāsas {btabular} 3 & 1_2 \\ 8 & 7_2 \\ 8 & 1 \\ 100 & * / {etabular} labdham niṣkās 0/ drammās 14/ paṇās 9/ kākiṇī 1/ varāṭakās 6/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495969 (0.0):
Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100 / & * {etabular} labdham mūlyam niṣkās 16_2_3// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496895 (0.0):
Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495828 (0.012):
& 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas / {btabular} 1 & 12 \\ 100 & * \\ 5 & 48_5 {etabular} labdham mūla-dhanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495816 (0.014):
kalā-antaram 9_3_5// atha kāla-jñāna-artham nyāsas {btabular} 1 &* \\ 100 / & 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496012 (0.014):
Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 & / 6 \\ 8 & * {etabular} labdhās bhāṭaka-drammās 8// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496143 (0.015):
Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496062 (0.020):
Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496240 (0.021):
Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * & / 100 * \\ 5 & * & 3 & * & 4 & * {etabular} miśra-dhanam 94/ sva-yogas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496754 (0.021):
Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497080 (0.023):
%eka-ādi-%eka-uttara-aṅkānām vyastānām krama-sthānām ca nyāsas {btabular} / 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497185 (0.034):
Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & / 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496974 (0.042):
iṣṭena {btabular} 16 & 10 \\ 4 & 8 {etabular} %ardha-guṇitena vā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496962 (0.046):
suvarṇa-māne {btabular} 16 & 10 \\ 2 & 4 {etabular} atha vā %dvikena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497224 (0.048):
%eka-ādi-rasa-saṃyogena pṛthak vyaktayas/ {btabular} 6 & 15 & 20 & 15 & 6 / & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} etāsām aikyam sarva-bhedās 63//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503453 (0.049):
@niveśya jātā vallī {btabular} 0 \\ 6 \\ 3 \\ 9 \\ 0 {etabular} pūrva-vat
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503722 (0.049):
Lil_253p/ nyāsas/ bhājyas 5/ hāras 3/ kṣepas 23/ atra vallī {btabular} 46 / \\ 23 {etabular} pūrva-vat jātam rāśi-%dvayam {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\
Lil_85a/ vistāre %tri-karās kara-%aṣṭaka-mitās dairghye vicitrās ca ced
rūpais utkaṭa-paṭṭa-sūtra-paṭikās %aṣṭau @labhante %śatam/
Lil_85c/ dairghye sa-%ardha-kara-%trayā apara-paṭī hasta-%ardha-vistāriṇī
tādṛk kim @labhate drutam @vada vaṇik vāṇijyakam @vetsi ced//
Lil_85p/ nyāsas {btabular} 3 & 1_2 \\ 8 & 7_2 \\ 8 & 1 \\ 100 & * / {etabular} labdham niṣkās 0/ drammās 14/ paṇās 9/ kākiṇī 1/ varāṭakās 6/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495805 (0.0):
kāla-phale @viditvā// / Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495862 (0.0):
phalam @ucyatām kim// / Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & *
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495971 (0.0):
te @vada me %caturdaśa sakhe maulyam @labhante kiyat// / Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100 / & * {etabular} labdham mūlyam niṣkās 16_2_3// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496014 (0.0):
@bhavati iti bhāṭaka-mitis gavyūti-%ṣaṭke @vada// / Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 & / 6 \\ 8 & * {etabular} labdhās bhāṭaka-drammās 8// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496062 (0.0):
@bhavanti mitra// / Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496143 (0.0):
Lil_91c/ sahasram ced pṛthak tatra @vada mūla-kalā-antare// / Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496242 (0.0):
phalam @vada khaṇḍa-saṃkhyām// / Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * & / 100 * \\ 5 & * & 3 & * & 4 & * {etabular} miśra-dhanam 94/ sva-yogas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496754 (0.0):
@bhavanti tadā tu māṣās// / Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496895 (0.0):
%ṣoḍaśa-varṇa-māṣās// / Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495827 (0.012):
& 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas / {btabular} 1 & 12 \\ 100 & * \\ 5 & 48_5 {etabular} labdham mūla-dhanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495817 (0.014):
kalā-antaram 9_3_5// atha kāla-jñāna-artham nyāsas {btabular} 1 &* \\ 100 / & 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497080 (0.023):
%eka-ādi-%eka-uttara-aṅkānām vyastānām krama-sthānām ca nyāsas {btabular} / 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497185 (0.028):
Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & / 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496962 (0.047):
suvarṇa-māne {btabular} 16 & 10 \\ 2 & 4 {etabular} atha vā %dvikena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496974 (0.049):
iṣṭena {btabular} 16 & 10 \\ 4 & 8 {etabular} %ardha-guṇitena vā / {btabular} 16 & 10 \\ 1 & 2 {etabular} evam bahudhā// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503730 (0.056):
\\ 23 {etabular} pūrva-vat jātam rāśi-%dvayam {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\ / 0 {etabular} etau bhājya-hārābhyām taṣṭau/ atra adhas-rāśau 23 %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493987 (0.056):
Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 & / -3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496830 (0.056):
Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497224 (0.056):
%eka-ādi-rasa-saṃyogena pṛthak vyaktayas/ {btabular} 6 & 15 & 20 & 15 & 6 / & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} etāsām aikyam sarva-bhedās 63//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503329 (0.059):
dṛḍha-bhājya-hārābhyām {btabular} 17 \\ 15 {etabular} taṣṭau labdhi-guṇau
[āpaṭe: varaṭakās] varāṭaka-bhāgau 2_3// atha %nava-rāśika-udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495870 (0.031):
{etabular} labdham kalā-antaram 7_4_5// atha %sapta-rāśika-udāharaṇam/ / Lil_85a/ vistāre %tri-karās kara-%aṣṭaka-mitās dairghye vicitrās ca ced
Lil_86a/ piṇḍe ye
paṭṭās dīrghatayā %caturdaśa-karās %triṃśat @labhante %śatam/
Lil_86c/ etās vistṛti-piṇḍa-dairghya-mitayas yeṣām %catur-varjitās paṭṭās
te @vada me %caturdaśa sakhe maulyam @labhante kiyat//
Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100 / & * {etabular} labdham mūlyam niṣkās 16_2_3// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495806 (0.0):
kāla-phale @viditvā// / Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495863 (0.0):
phalam @ucyatām kim// / Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & *
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495915 (0.0):
tādṛk kim @labhate drutam @vada vaṇik vāṇijyakam @vetsi ced// / Lil_85p/ nyāsas {btabular} 3 & 1_2 \\ 8 & 7_2 \\ 8 & 1 \\ 100 & * / {etabular} labdham niṣkās 0/ drammās 14/ paṇās 9/ kākiṇī 1/ varāṭakās 6/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496012 (0.0):
@bhavati iti bhāṭaka-mitis gavyūti-%ṣaṭke @vada// / Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496062 (0.0):
@bhavanti mitra// / Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496143 (0.0):
Lil_91c/ sahasram ced pṛthak tatra @vada mūla-kalā-antare// / Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496242 (0.0):
phalam @vada khaṇḍa-saṃkhyām// / Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496754 (0.0):
@bhavanti tadā tu māṣās// / Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496895 (0.0):
%ṣoḍaśa-varṇa-māṣās// / Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495829 (0.012):
& 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas / {btabular} 1 & 12 \\ 100 & * \\ 5 & 48_5 {etabular} labdham mūla-dhanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495816 (0.014):
kalā-antaram 9_3_5// atha kāla-jñāna-artham nyāsas {btabular} 1 &* \\ 100 / & 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497185 (0.015):
kati @vada vyañjane vyakti-bhedās// / Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493987 (0.022):
Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 & / -3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496830 (0.022):
Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497080 (0.023):
%eka-ādi-%eka-uttara-aṅkānām vyastānām krama-sthānām ca nyāsas {btabular} / 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497212 (0.029):
rāja-gṛhe mūṣā-vahana-bhedās 255// atha %dvitīya-udāharaṇam/ nyāsas / {btabular} 6 & 5 & 4 & 3 / & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497289 (0.043):
Lil_118c/ teṣām saṃkalita-aikyāni @pracakṣva gaṇaka drutam// / Lil_118p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497341 (0.051):
Lil_120c/ kṛti-saṃkalanā-mārge kuśalā yadi te matis// / Lil_120p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503731 (0.052):
\\ 23 {etabular} pūrva-vat jātam rāśi-%dvayam {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\ / 0 {etabular} etau bhājya-hārābhyām taṣṭau/ atra adhas-rāśau 23 %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496962 (0.052):
suvarṇa-māne {btabular} 16 & 10 \\ 2 & 4 {etabular} atha vā %dvikena
%ekādaśa-rāśika-udāharaṇam/ / Lil_87a/ paṭṭās ye %prathama-udita-pramitayas gavyūti-mātre sthitās teṣām
ānayanāya ced śakaṭinām dramma-%aṣṭakam bhāṭakam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497594 (0.047):
@udāharanti// / Lil_128p/ udāharaṇam/ / Lil_129a/ dramma-%trayam yas %prathame ahni @dattvā @dātum pravṛttas
Lil_87c/ anye ye tad-anantaram nigaditās mānais %catur-varjitās teṣām kā
@bhavati iti bhāṭaka-mitis gavyūti-%ṣaṭke @vada//
Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 & / 6 \\ 8 & * {etabular} labdhās bhāṭaka-drammās 8// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495804 (0.0):
kāla-phale @viditvā// / Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495817 (0.0):
kalā-antaram 9_3_5// atha kāla-jñāna-artham nyāsas {btabular} 1 &* \\ 100 / & 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495861 (0.0):
phalam @ucyatām kim// / Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & *
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495915 (0.0):
tādṛk kim @labhate drutam @vada vaṇik vāṇijyakam @vetsi ced// / Lil_85p/ nyāsas {btabular} 3 & 1_2 \\ 8 & 7_2 \\ 8 & 1 \\ 100 & * / {etabular} labdham niṣkās 0/ drammās 14/ paṇās 9/ kākiṇī 1/ varāṭakās 6/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495968 (0.0):
te @vada me %caturdaśa sakhe maulyam @labhante kiyat// / Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496062 (0.0):
@bhavanti mitra// / Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496142 (0.0):
Lil_91c/ sahasram ced pṛthak tatra @vada mūla-kalā-antare// / Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496241 (0.0):
phalam @vada khaṇḍa-saṃkhyām// / Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496755 (0.0):
@bhavanti tadā tu māṣās// / Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496894 (0.0):
%ṣoḍaśa-varṇa-māṣās// / Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497186 (0.015):
kati @vada vyañjane vyakti-bhedās// / Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493988 (0.018):
Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 & / -3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503310 (0.019):
nyaste jātā vallī {btabular} / 1 \\ 7 \\ 5 \\ 0 {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate iti-ādi-karaṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503412 (0.019):
labdhi-kṣepāṇām vallī {btabular} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \\ 90 \\ 0 / {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate antyena yute iti-ādi-karaṇena jātam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503329 (0.021):
dṛḍha-bhājya-hārābhyām {btabular} 17 \\ 15 {etabular} taṣṭau labdhi-guṇau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496831 (0.022):
Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497081 (0.023):
%eka-ādi-%eka-uttara-aṅkānām vyastānām krama-sthānām ca nyāsas {btabular} / 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497214 (0.024):
rāja-gṛhe mūṣā-vahana-bhedās 255// atha %dvitīya-udāharaṇam/ nyāsas / {btabular} 6 & 5 & 4 & 3 / & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495827 (0.029):
& 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas / {btabular} 1 & 12 \\ 100 & * \\ 5 & 48_5 {etabular} labdham mūla-dhanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496975 (0.029):
{btabular} 16 & 10 \\ 1 & 2 {etabular} evam bahudhā// atha
bhāṇḍa-pratibhāṇḍake karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492959 (1.192):
Lil_11p/ iti saṃkhyā-sthāna-nirṇayas// atha saṃkalita-vyavakalite/ atha / saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496270 (1.192):
atha miśra-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498072 (1.192):
ayam karṇas/ evam sarvatra// atha %tri-asra-jātye karaṇa-sūtram / vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503965 (0.027):
atha sarvatra kuṭṭake guṇa-labdhyos anekadhā-darśana-artham karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_256/ iṣṭa-āhata-sva-sva-hareṇa yukte te vā @bhavetām bahudhā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504637 (0.033):
anyat karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_268a/ nis-%ekam aṅka-aikyam idam nis-%eka-sthāna-antam %eka-apacitam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493257 (0.035):
vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499955 (0.036):
karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_183/ %tri-asre tu karṇa-ubhayatas sthite ye tayos phala-aikyam phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502674 (0.037):
iti-ādinā jātau karṇau 25_2/ 51_2[//] chāyā-antare karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_234a/ śaṅkus pradīpa-tala-śaṅku-tala-antara-ghnas chāyā @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503554 (0.037):
130/ iti-ādi// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_250/ yoga-je takṣaṇāt śuddhe guṇa-āptī @stas viyoga-je//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494189 (0.038):
1_2// iti bhinna-bhāga-hāras// atha bhinna-varga-ādau karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_43/ varge kṛtī ghana-vidhau tu ghanau vidheyau hāra-aṃśayos atha pade
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499754 (0.039):
77// %dvitīya-karṇa-jñāna-artham sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_180a/ iṣṭas atra karṇas %prathamam prakalpyas %tri-asre tu
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500658 (0.039):
sūcī-ābādhā-lamba-bhuja-jñāna-artham sūtram vṛtta-%trayam/ / Lil_196a/ lamba-hṛtas nija-saṃdhis para-lamba-guṇas sama-āhvayas jñeyas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499987 (0.040):
karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_184a/ samāna-lambasya %catur-bhujasya mukha-ūna-bhūmim @parikalpya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494000 (0.042):
jāti-%catuṣṭayam// atha bhinna-saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497244 (0.043):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497824 (0.044):
anyatama-ānayanāya karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_135a/ iṣṭas bāhus yas @syāt tad-spardhinyām diśi itaras bāhus/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499648 (0.046):
lamba-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_178/ %catur-bhuja-antar-%tri-bhuje avalambas prāk-vat bhujau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493466 (0.046):
2/ 3/ 9/ 14/ 297/ 10005// iti varga-mūlam// atha ghanas/ ghane / karaṇa-sūtram vṛtta-%trayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500886 (0.048):
phala-ānayane karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_201a/ vṛtta-kṣetre paridhi-guṇita-vyāsa-pādas phalam yat kṣuṇṇam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504592 (0.052):
vibhede karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_266/ sthāna-antam %eka-apacita-antima-aṅka-ghātas asama-aṅkais ca
Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi / mūlye//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496270 (0.047):
atha miśra-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492958 (0.049):
saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_12/ kāryas kramāt utkramatas atha vā aṅka-yogas yathā-sthānakam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498071 (0.049):
ayam karṇas/ evam sarvatra// atha %tri-asra-jātye karaṇa-sūtram / vṛtta-%dvayam/ / Lil_141a/ iṣṭas bhujas asmāt %dvi-guṇa-iṣṭa-nighnāt iṣṭasya kṛtyā
Lil_88p/ udāharaṇam/ / Lil_89a/ drammeṇa @labhyate iha āmra-%śata-%trayam ced %triṃśat-paṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501506 (0.025):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503696 (0.027):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.028):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502771 (0.034):
khalu dīpaka-aucyam// [śarma: -uddhṛte < hṛte, -auccam < -aucyam] / Lil_236p/ udāharaṇam/ / Lil_237a/ pradīpa-śaṅku-antara-bhūs %tri-hastā chāyā-aṅgulais %ṣoḍaśabhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498222 (0.037):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/ / Lil_145a/ %pañcāśīti-mite karṇe yau yau akaraṇī-gatau/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496280 (0.037):
Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak / phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503377 (0.039):
apavartana-saṃguṇas// / Lil_248p/ udāharaṇam/ / Lil_249a/ %śatam hatam yena yutam %navatyā vivarjitam vā vihṛtam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504334 (0.039):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496209 (0.040):
Lil_92c/ sva-yoga-bhaktās ca vimiśra-nighnās prayukta-khaṇḍāni pṛthak / @bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497272 (0.042):
saṃkalita-aikyam// / Lil_117p/ udāharaṇam/ / Lil_118a/ %eka-ādīnām %nava-antānām pṛthak saṃkalitāni me/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496930 (0.043):
Lil_110c/ iṣṭa-kṣuṇṇe śeṣake svarṇa-māne @syātām svalpa-analpayos varṇayos / te// / Lil_110p/ udāharaṇam/ / Lil_111a/ hāṭaka-guṭike %ṣoḍaśa-%daśa-varṇe tad-yutau sakhe jātam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504687 (0.043):
l 269c/ saṃkṣiptam uktam pṛthutā-bhayena na antas @asti yasmāt / gaṇita-arṇavasya// / Lil_269p/ udāharaṇam/ / Lil_270a/ %pañca-sthāna-sthitais aṅkais yad-yad-yogas %trayodaśa/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498501 (0.043):
vyāla-kalāpi-yogas// / Lil_151p/ udāharaṇam/ / Lil_152a/ @asti stambha-tale bilam tad-upari krīḍā-śikhaṇḍī sthitas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500073 (0.044):
Lil_187e/ karṇau tatra aparau @brūhi sama-lambam ca tad-śrutī// / Lil_187p/ nyāsas/ [fig.13] atra bṛhat-karṇam %triṣaṣṭi-mitam @prakalpya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498927 (0.048):
Lil_163a/ dhṛṣṭa-uddiṣṭam ṛju-bhuja-kṣetram yatra %eka-bāhutas su-alpā/ / Lil_163c/ tad-itara-bhuja-yutis atha vā tulyā jñeyam tat akṣetram//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503368 (0.049):
Lil_248a/ @bhavati kuṭṭa-vidher yuti-bhājyayos samapavartitayos api vā / guṇas/ / Lil_248c/ @bhavati yas yuti-bhājakayos punar sas ca @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495773 (0.049):
Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite / phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500010 (0.050):
Lil_184c/ bhujau bhujau %tri-asra-vat eva sādhye tasya abadhe lamba-mitis / tatas ca// / Lil_185a/ ābādhayā ūnā %catur-asra-bhūmis tad-lamba-varga-aikya-padam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499897 (0.050):
śravaṇas na dīrghas/ / Lil_182e/ tad-anya-lambāt na laghus tathā idam @jñātvā iṣṭa-karṇas sudhiyā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493087 (0.051):
vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/ / Lil_17a/ bāle bāla-kuraṅga-lola-nayane līlāvati @procyatām
vipaṇau vara-dāḍimāni/ / Lil_89c/ āmrais @vada āśu %daśabhis kati dāḍimāni labhyāni tad-vinimayena
@bhavanti mitra// / Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495804 (0.0):
kāla-phale @viditvā// / Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495861 (0.0):
phalam @ucyatām kim// / Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & *
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495913 (0.0):
tādṛk kim @labhate drutam @vada vaṇik vāṇijyakam @vetsi ced// / Lil_85p/ nyāsas {btabular} 3 & 1_2 \\ 8 & 7_2 \\ 8 & 1 \\ 100 & * / {etabular} labdham niṣkās 0/ drammās 14/ paṇās 9/ kākiṇī 1/ varāṭakās 6/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495968 (0.0):
te @vada me %caturdaśa sakhe maulyam @labhante kiyat// / Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496012 (0.0):
@bhavati iti bhāṭaka-mitis gavyūti-%ṣaṭke @vada// / Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496142 (0.0):
Lil_91c/ sahasram ced pṛthak tatra @vada mūla-kalā-antare// / Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496241 (0.0):
phalam @vada khaṇḍa-saṃkhyām// / Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496754 (0.0):
@bhavanti tadā tu māṣās// / Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496894 (0.0):
%ṣoḍaśa-varṇa-māṣās// / Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497185 (0.015):
kati @vada vyañjane vyakti-bhedās// / Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495816 (0.017):
kalā-antaram 9_3_5// atha kāla-jñāna-artham nyāsas {btabular} 1 &* \\ 100 / & 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493987 (0.022):
Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 & / -3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496830 (0.022):
Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497080 (0.023):
%eka-ādi-%eka-uttara-aṅkānām vyastānām krama-sthānām ca nyāsas {btabular} / 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497289 (0.028):
Lil_118c/ teṣām saṃkalita-aikyāni @pracakṣva gaṇaka drutam// / Lil_118p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497212 (0.029):
rāja-gṛhe mūṣā-vahana-bhedās 255// atha %dvitīya-udāharaṇam/ nyāsas / {btabular} 6 & 5 & 4 & 3 / & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495826 (0.034):
& 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas / {btabular} 1 & 12 \\ 100 & * \\ 5 & 48_5 {etabular} labdham mūla-dhanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497341 (0.037):
Lil_120c/ kṛti-saṃkalanā-mārge kuśalā yadi te matis// / Lil_120p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\
labdhāni dāḍimāni 16// iti gaṇita-pāṭyām līlāvatyām prakīrṇakāni//
[miśraka-vyavahāra] / Lil_89p2/ atha miśraka-vyavahāre karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497927 (1.192):
tad-jñānāya karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_138a/ rāśyos antara-vargeṇa %dvi-ghne ghāte yute tayos/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501042 (1.192):
Lil_203p/ śara-jīva-ānayanāya karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_204a/ jyā-vyāsa-yoga-antara-ghāta-mūlam vyāsas tad-ūnas dalitas śaras
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501820 (1.192):
-karaṇena] khāta-antare karaṇa-sūtram sa-ardha-vṛttam/ / Lil_217a/ mukha-ja-tala-ja-tad-yuti-ja-kṣetra-phala-aikyam hṛtam %ṣaḍbhis/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501997 (1.192):
Lil_219p1/ citau karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_220a/ ucchrayeṇa guṇitam cites kila kṣetra-saṃbhava-phalam ghanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502196 (1.192):
krakaca-antare karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_225a/ @chidyate tu yadi tiryak ukta-vat piṇḍa-vistṛti-hates phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502863 (1.192):
karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_239a/ chāyā-agrayos antara-saṃguṇā bhā chāyā-pramāṇa-antara-hṛt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503665 (1.192):
2/ 8// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_252a/ guṇa-labdhyos samam grāhyam dhī-matā takṣaṇe phalam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493871 (0.030):
prabhāga-jātis// atha bhāga-anubandha-bhāga-apavāhayos karaṇa-sūtram / sa-%ardham vṛttam/ / Lil_34a/ cheda-ghna-rūpeṣu lavās dhana-ṛṇam %ekasya bhāgās adhika-ūnakās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499224 (0.035):
%catur-bhujasya aspaṣṭam uditam// atha sthūlatva-nirūpaṇa-artham sūtram / sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_171a/ %catur-bhujasya aniyatau hi karṇau katham tatas asmin niyatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497637 (0.038):
karaṇa-sūtram sa-%ardhā āryā/ / Lil_130a/ viṣame gacche vi-%eke guṇakas sthāpyas same ardhite vargas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497738 (0.038):
sama-ādi-vṛtta-jñānāya karaṇa-sūtram sa-%ardhā āryā/ / Lil_133a/ pāda-akṣara-mita-gacche guṇa-varga-phalam caye %dvi-guṇe/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501714 (0.038):
Lil_213p2/ atha khāta-vyavahāras/ karaṇa-sūtram sa-%ardhā āryā/ / Lil_214a/ @gaṇayitvā vistāram bahuṣu sthāneṣu tad-yutis bhājyā/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497244 (0.043):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493025 (0.047):
guṇana-prakāras/ guṇane karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495497 (0.047):
iti guṇa-karma// atha trairāśike karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_73a/ pramāṇam icchā ca samāna-jātī ādi-antayos tad-phalam anya-jāti/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502284 (0.051):
[rāśi-vyavahāra] / Lil_226p1/ atha rāśi-vyavahāre karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502565 (0.058):
[chāyā-vyavahāra] / Lil_231p2/ atha chāyā-vyavahāre karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499868 (0.060):
iṣṭa-karṇa-kalpane viśeṣa-ukti-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_182a/ karṇa-āśrita-su-alpa-bhuja-aikyam urvīm @prakalpya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503964 (0.060):
atha sarvatra kuṭṭake guṇa-labdhyos anekadhā-darśana-artham karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_256/ iṣṭa-āhata-sva-sva-hareṇa yukte te vā @bhavetām bahudhā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500997 (0.064):
tad-phala-ānayane karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/
Lil_90a/ pramāṇa-kālena hatam pramāṇam vimiśra-kālena hatam phalam ca/
Lil_90c/ sva-yoga-bhakte ca pṛthak-sthite te miśra-āhate mūla-kalā-antare
@stas/ [āpaṭe: prathak- < pṛthak-] / Lil_90e/ yat vā iṣṭa-karma-ākhya-vidhes tu mūlam miśrāt cyutam tat ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496209 (0.030):
Lil_92c/ sva-yoga-bhaktās ca vimiśra-nighnās prayukta-khaṇḍāni pṛthak / @bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496280 (0.032):
Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak / phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496177 (0.041):
labdham mūla-dhanam 625/ etat miśrāt cyutam kalā-antaram 375//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498086 (0.043):
%eka-viyuktayā āptam/ / Lil_141c/ koṭis pṛthak sā iṣṭa-guṇā bhuja-ūnā karṇas @bhavet %tri-asram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498963 (0.048):
Lil_164c/ uddiṣṭās yatra dhṛṣṭena tat akṣetram @vinirdiśet// [āpaṭe: / dhaṣṭena < dhṛṣṭena] / Lil_164p/ ete anupapanne kṣetre/ bhuja-pramāṇās ṛju-śalākās bhuja-sthāneṣu
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501944 (0.050):
tayos ca pṛthak pṛthak me// / Lil_219p1/ nyāsas/ [fig.36] bhujas 12/ vedhas 9/ jātam yathā-ukta-karaṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503621 (0.050):
Lil_251c/ @syāt %trayodaśa-hṛtā nis-agrakā tat guṇam @kathaya me pṛthak / pṛthak// / Lil_251p/ nyāsas/ bhājyas 60 hāras 13 kṣepas 16/ prāk-vat jātā vallī
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498939 (0.052):
Lil_163c/ tad-itara-bhuja-yutis atha vā tulyā jñeyam tat akṣetram// / [āpaṭe: -yatis < -yutis] / Lil_163p/ udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498214 (0.057):
āptam/ / Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501506 (0.059):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496930 (0.060):
Lil_110c/ iṣṭa-kṣuṇṇe śeṣake svarṇa-māne @syātām svalpa-analpayos varṇayos / te// / Lil_110p/ udāharaṇam/ / Lil_111a/ hāṭaka-guṭike %ṣoḍaśa-%daśa-varṇe tad-yutau sakhe jātam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497280 (0.060):
Lil_118a/ %eka-ādīnām %nava-antānām pṛthak saṃkalitāni me/ / Lil_118c/ teṣām saṃkalita-aikyāni @pracakṣva gaṇaka drutam//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496032 (0.063):
Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi / mūlye// / Lil_88p/ udāharaṇam/ / Lil_89a/ drammeṇa @labhyate iha āmra-%śata-%trayam ced %triṃśat-paṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.063):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504359 (0.064):
Lil_262c/ saṃkhyā-vibhedās kati @saṃbhavanti tad-saṃkhyaka-aikyāni pṛthak / @vada āśu// / Lil_262p/ nyāsas/ 2/ 8/ atra sthāne 2 sthāna-antam %eka-ādi-caya-aṅkayos
kalā-antaram @syāt// / Lil_90p/ uddeśakas/ / Lil_91a/ %pañcakena %śatena abde mūlam svam sakala-antaram/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498223 (0.027):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/ / Lil_145a/ %pañcāśīti-mite karṇe yau yau akaraṇī-gatau/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498499 (0.039):
vyāla-kalāpi-yogas// / Lil_151p/ udāharaṇam/ / Lil_152a/ @asti stambha-tale bilam tad-upari krīḍā-śikhaṇḍī sthitas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503697 (0.044):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496210 (0.045):
@bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.045):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504333 (0.052):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497864 (0.053):
Lil_136c/ mūlam koṭis koṭi-śruti-kṛtyos antarāt padam bāhus// / Lil_136p/ udāharaṇam/ / Lil_137a/ koṭis %catuṣṭayam yatra dos %trayam tatra kā śrutis/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497594 (0.054):
@udāharanti// / Lil_128p/ udāharaṇam/ / Lil_129a/ dramma-%trayam yas %prathame ahni @dattvā @dātum pravṛttas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495773 (0.055):
Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite / phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493544 (0.055):
Lil_26c/ varga-mūla-ghanas sva-ghnas varga-rāśes ghanas @bhavet//[śloka] / Lil_26p/ atra uddeśakas/ / Lil_27a/ nava-ghanam %tri-ghanasya ghanam tathā @kathaya %pañca-ghanasya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493738 (0.055):
guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/ / Lil_31a/ rūpa-%trayam %pañca-lavas %tri-bhāgas yoga-artham etān @vada
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493087 (0.056):
vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/ / Lil_17a/ bāle bāla-kuraṅga-lola-nayane līlāvati @procyatām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496281 (0.057):
Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak / phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504688 (0.057):
l 269c/ saṃkṣiptam uktam pṛthutā-bhayena na antas @asti yasmāt / gaṇita-arṇavasya// / Lil_269p/ udāharaṇam/ / Lil_270a/ %pañca-sthāna-sthitais aṅkais yad-yad-yogas %trayodaśa/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496177 (0.060):
labdham mūla-dhanam 625/ etat miśrāt cyutam kalā-antaram 375//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497382 (0.061):
Lil_121c/ madhya-dhanam pada-saṃguṇitam tat sarva-dhanam gaṇitam ca tat / uktam// / Lil_121p/ udāharaṇam/ / Lil_122a/ ādye dine dramma-%catuṣṭayam yas @dattvā dvijebhyas anu-dinam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497481 (0.061):
vi-%eka-pada-ghna-caya-%ardha-vihīne// / Lil_124p/ udāharaṇam/ / Lil_125a/ %pañca-adhikam %śatam śreḍhī-phalam %sapta padam kila/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497272 (0.062):
saṃkalita-aikyam// / Lil_117p/ udāharaṇam/ / Lil_118a/ %eka-ādīnām %nava-antānām pṛthak saṃkalitāni me/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504245 (0.062):
sphuṭa-kuṭṭakas asau// / Lil_259p/ udāharaṇam/ / Lil_260a/ kas %pañca-nighnas vihṛtas %triṣaṣṭyā %sapta avaśeṣas atha sas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496032 (0.062):
mūlye// / Lil_88p/ udāharaṇam/ / Lil_89a/ drammeṇa @labhyate iha āmra-%śata-%trayam ced %triṃśat-paṇena
Lil_91c/ sahasram ced pṛthak tatra @vada mūla-kalā-antare//
Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495805 (0.0):
kāla-phale @viditvā// / Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495862 (0.0):
phalam @ucyatām kim// / Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & *
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495913 (0.0):
tādṛk kim @labhate drutam @vada vaṇik vāṇijyakam @vetsi ced// / Lil_85p/ nyāsas {btabular} 3 & 1_2 \\ 8 & 7_2 \\ 8 & 1 \\ 100 & * / {etabular} labdham niṣkās 0/ drammās 14/ paṇās 9/ kākiṇī 1/ varāṭakās 6/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495968 (0.0):
te @vada me %caturdaśa sakhe maulyam @labhante kiyat// / Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496013 (0.0):
@bhavati iti bhāṭaka-mitis gavyūti-%ṣaṭke @vada// / Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496062 (0.0):
@bhavanti mitra// / Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496241 (0.0):
phalam @vada khaṇḍa-saṃkhyām// / Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496754 (0.0):
@bhavanti tadā tu māṣās// / Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496894 (0.0):
%ṣoḍaśa-varṇa-māṣās// / Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497185 (0.015):
kati @vada vyañjane vyakti-bhedās// / Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495816 (0.016):
kalā-antaram 9_3_5// atha kāla-jñāna-artham nyāsas {btabular} 1 &* \\ 100 / & 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493989 (0.022):
Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 & / -3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496831 (0.022):
Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497080 (0.023):
%eka-ādi-%eka-uttara-aṅkānām vyastānām krama-sthānām ca nyāsas {btabular} / 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495827 (0.028):
& 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas / {btabular} 1 & 12 \\ 100 & * \\ 5 & 48_5 {etabular} labdham mūla-dhanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497341 (0.029):
Lil_120c/ kṛti-saṃkalanā-mārge kuśalā yadi te matis// / Lil_120p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497212 (0.029):
rāja-gṛhe mūṣā-vahana-bhedās 255// atha %dvitīya-udāharaṇam/ nyāsas / {btabular} 6 & 5 & 4 & 3 / & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503633 (0.039):
{btabular} 4 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 16 \\ 0 {etabular} tathā jāte / guṇa-āptī 2/ 8/ atra api labdhayas viṣamās/ atas guṇa-āptī
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496962 (0.040):
suvarṇa-māne {btabular} 16 & 10 \\ 2 & 4 {etabular} atha vā %dvikena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497289 (0.043):
Lil_118c/ teṣām saṃkalita-aikyāni @pracakṣva gaṇaka drutam// / Lil_118p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\
krameṇa mūla-kalā-antare 625/ 375// atha vā iṣṭa-karmaṇā kalpitam iṣṭam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494509 (0.060):
Lil_51a/ uddeśaka-ālāpa-vat iṣṭa-rāśis kṣuṇṇas hṛtas aṃśais rahitas yutas
kalā-antaram 3_5/ etad-yutena
labdham mūla-dhanam 625/ etat miśrāt cyutam kalā-antaram 375//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496117 (0.041):
Lil_90e/ yat vā iṣṭa-karma-ākhya-vidhes tu mūlam miśrāt cyutam tat ca / kalā-antaram @syāt//
miśra-antare karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_92a/ atha pramāṇais guṇitās sva-kālās vyatīta-kāla-ghna-phala-uddhṛtās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496268 (0.023):
khaṇḍāni 24/ 28/ 42/ %pañca-rāśi-vidhinā labdham sama-kalā-antaram 8_2_5// / atha miśra-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502674 (0.034):
iti-ādinā jātau karṇau 25_2/ 51_2[//] chāyā-antare karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_234a/ śaṅkus pradīpa-tala-śaṅku-tala-antara-ghnas chāyā @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503553 (0.034):
ca 30/ iṣṭa-āhata-sva-sva-hareṇa yukte iti-ādinā atha vā guṇa-labdhī 81/ / 130/ iti-ādi// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503871 (0.034):
dhana-labdhi-artham %dvi-guṇe sva-hāre kṣipte sati jāte 7/ 4// / kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497244 (0.042):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503356 (0.047):
iti-ādi// kuṭṭaka-antare karana-sūtram vṛttam/ / Lil_248a/ @bhavati kuṭṭa-vidher yuti-bhājyayos samapavartitayos api vā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498271 (0.047):
75// punar prakāra-antareṇa tad-karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_146a/ iṣṭa-vargeṇa sa-%ekena %dvi-ghnas karṇas atha vā hatas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493197 (0.058):
bhāga-hāras/ bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_18a/ bhājyāt haras @śudhyati yad-guṇas @syāt antyāt phalam tat khalu
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501819 (0.058):
-karaṇena] khāta-antare karaṇa-sūtram sa-ardha-vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502196 (0.058):
krakaca-antare karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503664 (0.058):
2/ 8// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495498 (0.059):
iti guṇa-karma// atha trairāśike karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_73a/ pramāṇam icchā ca samāna-jātī ādi-antayos tad-phalam anya-jāti/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504479 (0.060):
24// viśeṣa-karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_264a/ yāvat-sthāneṣu tulya-aṅkās tad-bhedais tu pṛthak kṛtais/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496388 (0.061):
1_12// kraya-vikraye karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_98a/ paṇyais sva-mūlyāni @bhajet sva-bhāgais @hatvā tad-aikyena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502284 (0.061):
Lil_226p1/ atha rāśi-vyavahāre karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_227a/ anaṇuṣu %daśama-aṃśas aṇuṣu atha %ekādaśa-aṃśas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496546 (0.062):
mūlyāni 2_9/ 8_9/ 8_9/ tathā teṣām paṇyāni 4_9/ 64_9/ 32_9// ratna-miśre / karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_101a/ nara-ghna-dāna-ūnita-ratna-śeṣais iṣṭe hṛte @syus khalu
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496079 (0.064):
Lil_89p2/ atha miśraka-vyavahāre karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_90a/ pramāṇa-kālena hatam pramāṇam vimiśra-kālena hatam phalam ca/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497926 (0.064):
tad-jñānāya karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_138a/ rāśyos antara-vargeṇa %dvi-ghne ghāte yute tayos/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501042 (0.064):
Lil_203p/ śara-jīva-ānayanāya karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_204a/ jyā-vyāsa-yoga-antara-ghāta-mūlam vyāsas tad-ūnas dalitas śaras
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501996 (0.064):
Lil_219p1/ citau karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_220a/ ucchrayeṇa guṇitam cites kila kṣetra-saṃbhava-phalam ghanam
Lil_92c/ sva-yoga-bhaktās ca vimiśra-nighnās prayukta-khaṇḍāni pṛthak
@bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496281 (0.003):
Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak / phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.029):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496105 (0.030):
@stas/ [āpaṭe: prathak- < pṛthak-] / Lil_90e/ yat vā iṣṭa-karma-ākhya-vidhes tu mūlam miśrāt cyutam tat ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504335 (0.035):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503621 (0.035):
Lil_251c/ @syāt %trayodaśa-hṛtā nis-agrakā tat guṇam @kathaya me pṛthak / pṛthak// / Lil_251p/ nyāsas/ bhājyas 60 hāras 13 kṣepas 16/ prāk-vat jātā vallī
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501506 (0.035):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503697 (0.036):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013661 (0.037):
BG_100a/ yat pañcaka-dvika-catuṣka-śatena dattam khaṇḍais tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504689 (0.038):
gaṇita-arṇavasya// / Lil_269p/ udāharaṇam/ / Lil_270a/ %pañca-sthāna-sthitais aṅkais yad-yad-yogas %trayodaśa/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502771 (0.039):
khalu dīpaka-aucyam// [śarma: -uddhṛte < hṛte, -auccam < -aucyam] / Lil_236p/ udāharaṇam/ / Lil_237a/ pradīpa-śaṅku-antara-bhūs %tri-hastā chāyā-aṅgulais %ṣoḍaśabhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496032 (0.040):
Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi / mūlye// / Lil_88p/ udāharaṇam/ / Lil_89a/ drammeṇa @labhyate iha āmra-%śata-%trayam ced %triṃśat-paṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496930 (0.040):
Lil_110c/ iṣṭa-kṣuṇṇe śeṣake svarṇa-māne @syātām svalpa-analpayos varṇayos / te// / Lil_110p/ udāharaṇam/ / Lil_111a/ hāṭaka-guṭike %ṣoḍaśa-%daśa-varṇe tad-yutau sakhe jātam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497272 (0.041):
saṃkalita-aikyam// / Lil_117p/ udāharaṇam/ / Lil_118a/ %eka-ādīnām %nava-antānām pṛthak saṃkalitāni me/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498223 (0.042):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/ / Lil_145a/ %pañcāśīti-mite karṇe yau yau akaraṇī-gatau/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497481 (0.043):
vi-%eka-pada-ghna-caya-%ardha-vihīne// / Lil_124p/ udāharaṇam/ / Lil_125a/ %pañca-adhikam %śatam śreḍhī-phalam %sapta padam kila/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503377 (0.043):
apavartana-saṃguṇas// / Lil_248p/ udāharaṇam/ / Lil_249a/ %śatam hatam yena yutam %navatyā vivarjitam vā vihṛtam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501944 (0.043):
tayos ca pṛthak pṛthak me// / Lil_219p1/ nyāsas/ [fig.36] bhujas 12/ vedhas 9/ jātam yathā-ukta-karaṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496121 (0.045):
kalā-antaram @syāt// / Lil_90p/ uddeśakas/ / Lil_91a/ %pañcakena %śatena abde mūlam svam sakala-antaram/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504245 (0.046):
sphuṭa-kuṭṭakas asau// / Lil_259p/ udāharaṇam/ / Lil_260a/ kas %pañca-nighnas vihṛtas %triṣaṣṭyā %sapta avaśeṣas atha sas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495773 (0.047):
Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite / phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
gaṇaka niṣka-%śatam %ṣaṣ-ūnam/ / Lil_93c/ māseṣu %sapta-%daśa-%pañcasu tulyam āptam khaṇḍa-%traye api hi
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013677 (0.0):
navati-yuj triśatī dhanam tat/ / BG_100c/ māseṣu sapta-daśa-pañcasu tulyam āptam khaṇḍa-traye api sa-phalam
phalam @vada khaṇḍa-saṃkhyām// / Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495804 (0.0):
kāla-phale @viditvā// / Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495861 (0.0):
phalam @ucyatām kim// / Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & *
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495913 (0.0):
tādṛk kim @labhate drutam @vada vaṇik vāṇijyakam @vetsi ced// / Lil_85p/ nyāsas {btabular} 3 & 1_2 \\ 8 & 7_2 \\ 8 & 1 \\ 100 & * / {etabular} labdham niṣkās 0/ drammās 14/ paṇās 9/ kākiṇī 1/ varāṭakās 6/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495968 (0.0):
te @vada me %caturdaśa sakhe maulyam @labhante kiyat// / Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496012 (0.0):
@bhavati iti bhāṭaka-mitis gavyūti-%ṣaṭke @vada// / Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496062 (0.0):
@bhavanti mitra// / Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496142 (0.0):
Lil_91c/ sahasram ced pṛthak tatra @vada mūla-kalā-antare// / Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496754 (0.0):
@bhavanti tadā tu māṣās// / Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496894 (0.0):
%ṣoḍaśa-varṇa-māṣās// / Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497185 (0.015):
kati @vada vyañjane vyakti-bhedās// / Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495816 (0.017):
kalā-antaram 9_3_5// atha kāla-jñāna-artham nyāsas {btabular} 1 &* \\ 100 / & 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493987 (0.022):
Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 & / -3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496830 (0.022):
Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497079 (0.023):
%eka-ādi-%eka-uttara-aṅkānām vyastānām krama-sthānām ca nyāsas {btabular} / 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} / yathā-ukta-karaṇena labdhās %eka-guru-vyaktayas 6/ %dvi-guravas 15/
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013678 (0.026):
BG_100c/ māseṣu sapta-daśa-pañcasu tulyam āptam khaṇḍa-traye api sa-phalam / vada khaṇḍa-saṃkhyām// [vasantatilakā]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497212 (0.029):
rāja-gṛhe mūṣā-vahana-bhedās 255// atha %dvitīya-udāharaṇam/ nyāsas / {btabular} 6 & 5 & 4 & 3 / & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497342 (0.031):
Lil_120c/ kṛti-saṃkalanā-mārge kuśalā yadi te matis// / Lil_120p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497289 (0.042):
Lil_118c/ teṣām saṃkalita-aikyāni @pracakṣva gaṇaka drutam// / Lil_118p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\
100 * \\ 5 & * & 3 & * & 4 & * {etabular} miśra-dhanam 94/ sva-yogas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497080 (0.025):
%eka-ādi-%eka-uttara-aṅkānām vyastānām krama-sthānām ca nyāsas {btabular} / 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495816 (0.025):
kalā-antaram 9_3_5// atha kāla-jñāna-artham nyāsas {btabular} 1 &* \\ 100 / & 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495804 (0.028):
Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495861 (0.028):
Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & * / {etabular} labdham kalā-antaram 7_4_5// atha %sapta-rāśika-udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495914 (0.028):
tādṛk kim @labhate drutam @vada vaṇik vāṇijyakam @vetsi ced// / Lil_85p/ nyāsas {btabular} 3 & 1_2 \\ 8 & 7_2 \\ 8 & 1 \\ 100 & * / {etabular} labdham niṣkās 0/ drammās 14/ paṇās 9/ kākiṇī 1/ varāṭakās 6/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495968 (0.028):
Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100 / & * {etabular} labdham mūlyam niṣkās 16_2_3// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496013 (0.028):
Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 & / 6 \\ 8 & * {etabular} labdhās bhāṭaka-drammās 8// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496062 (0.028):
Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496142 (0.028):
Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496754 (0.028):
Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496895 (0.028):
Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497186 (0.032):
Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & / 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495828 (0.039):
& 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas / {btabular} 1 & 12 \\ 100 & * \\ 5 & 48_5 {etabular} labdham mūla-dhanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493989 (0.042):
Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 & / -3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496831 (0.042):
Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497213 (0.042):
rāja-gṛhe mūṣā-vahana-bhedās 255// atha %dvitīya-udāharaṇam/ nyāsas / {btabular} 6 & 5 & 4 & 3 / & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503329 (0.045):
dṛḍha-bhājya-hārābhyām {btabular} 17 \\ 15 {etabular} taṣṭau labdhi-guṇau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497224 (0.045):
%eka-ādi-rasa-saṃyogena pṛthak vyaktayas/ {btabular} 6 & 15 & 20 & 15 & 6 / & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} etāsām aikyam sarva-bhedās 63//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503310 (0.047):
nyaste jātā vallī {btabular} / 1 \\ 7 \\ 5 \\ 0 {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate iti-ādi-karaṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503412 (0.047):
labdhi-kṣepāṇām vallī {btabular} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \\ 90 \\ 0 / {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate antyena yute iti-ādi-karaṇena jātam
235_21/ [āpaṭe: sva-yogas 235_21/ miśra-dhanam 94/] labdhāni yathā-kramam
khaṇḍāni 24/ 28/ 42/ %pañca-rāśi-vidhinā labdham sama-kalā-antaram 8_2_5//
atha miśra-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496022 (0.0):
bhāṇḍa-pratibhāṇḍake karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492959 (1.192):
saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498072 (1.192):
ayam karṇas/ evam sarvatra// atha %tri-asra-jātye karaṇa-sūtram / vṛtta-%dvayam/ / Lil_141a/ iṣṭas bhujas asmāt %dvi-guṇa-iṣṭa-nighnāt iṣṭasya kṛtyā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502674 (1.788):
iti-ādinā jātau karṇau 25_2/ 51_2[//] chāyā-antare karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503554 (1.788):
130/ iti-ādi// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496184 (0.023):
labdham mūla-dhanam 625/ etat miśrāt cyutam kalā-antaram 375// / miśra-antare karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503965 (0.026):
atha sarvatra kuṭṭake guṇa-labdhyos anekadhā-darśana-artham karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_256/ iṣṭa-āhata-sva-sva-hareṇa yukte te vā @bhavetām bahudhā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494189 (0.033):
1_2// iti bhinna-bhāga-hāras// atha bhinna-varga-ādau karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_43/ varge kṛtī ghana-vidhau tu ghanau vidheyau hāra-aṃśayos atha pade
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504637 (0.033):
anyat karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_268a/ nis-%ekam aṅka-aikyam idam nis-%eka-sthāna-antam %eka-apacitam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493257 (0.035):
vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499955 (0.036):
karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_183/ %tri-asre tu karṇa-ubhayatas sthite ye tayos phala-aikyam phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500887 (0.039):
phala-ānayane karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_201a/ vṛtta-kṣetre paridhi-guṇita-vyāsa-pādas phalam yat kṣuṇṇam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499754 (0.039):
77// %dvitīya-karṇa-jñāna-artham sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_180a/ iṣṭas atra karṇas %prathamam prakalpyas %tri-asre tu
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500658 (0.039):
sūcī-ābādhā-lamba-bhuja-jñāna-artham sūtram vṛtta-%trayam/ / Lil_196a/ lamba-hṛtas nija-saṃdhis para-lamba-guṇas sama-āhvayas jñeyas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499987 (0.040):
karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_184a/ samāna-lambasya %catur-bhujasya mukha-ūna-bhūmim @parikalpya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494000 (0.042):
jāti-%catuṣṭayam// atha bhinna-saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497244 (0.043):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494127 (0.043):
bhinna-bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_41/ chedam lavam ca @parivartya harasya śeṣas kāryas atha bhāga-haraṇe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497824 (0.044):
anyatama-ānayanāya karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_135a/ iṣṭas bāhus yas @syāt tad-spardhinyām diśi itaras bāhus/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503138 (0.045):
Lil_241p2/ atha kuṭṭake karaṇa-sūtram vṛtta-%pañcakam/
Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492958 (0.046):
saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_12/ kāryas kramāt utkramatas atha vā aṅka-yogas yathā-sthānakam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498071 (0.046):
ayam karṇas/ evam sarvatra// atha %tri-asra-jātye karaṇa-sūtram / vṛtta-%dvayam/ / Lil_141a/ iṣṭas bhujas asmāt %dvi-guṇa-iṣṭa-nighnāt iṣṭasya kṛtyā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496024 (0.046):
bhāṇḍa-pratibhāṇḍake karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499754 (0.063):
77// %dvitīya-karṇa-jñāna-artham sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_180a/ iṣṭas atra karṇas %prathamam prakalpyas %tri-asre tu
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500658 (0.063):
sūcī-ābādhā-lamba-bhuja-jñāna-artham sūtram vṛtta-%trayam/ / Lil_196a/ lamba-hṛtas nija-saṃdhis para-lamba-guṇas sama-āhvayas jñeyas/
phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496210 (0.003):
Lil_92c/ sva-yoga-bhaktās ca vimiśra-nighnās prayukta-khaṇḍāni pṛthak / @bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498224 (0.013):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/ / Lil_145a/ %pañcāśīti-mite karṇe yau yau akaraṇī-gatau/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.022):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499588 (0.022):
%dvitīye 72/ %tṛtīye 96/ eṣām aikyam sarva-kṣetre phalam 198// atha / anyat udāharaṇam/ / Lil_176a/ %pañcāśat %eka-sahitā vadanam yadīyam bhūs %pañcasaptati-mitā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501506 (0.031):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496105 (0.032):
@stas/ [āpaṭe: prathak- < pṛthak-] / Lil_90e/ yat vā iṣṭa-karma-ākhya-vidhes tu mūlam miśrāt cyutam tat ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503621 (0.034):
Lil_251c/ @syāt %trayodaśa-hṛtā nis-agrakā tat guṇam @kathaya me pṛthak / pṛthak// / Lil_251p/ nyāsas/ bhājyas 60 hāras 13 kṣepas 16/ prāk-vat jātā vallī
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497482 (0.035):
vi-%eka-pada-ghna-caya-%ardha-vihīne// / Lil_124p/ udāharaṇam/ / Lil_125a/ %pañca-adhikam %śatam śreḍhī-phalam %sapta padam kila/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503697 (0.035):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503377 (0.037):
apavartana-saṃguṇas// / Lil_248p/ udāharaṇam/ / Lil_249a/ %śatam hatam yena yutam %navatyā vivarjitam vā vihṛtam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504335 (0.037):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496033 (0.037):
Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi / mūlye// / Lil_88p/ udāharaṇam/ / Lil_89a/ drammeṇa @labhyate iha āmra-%śata-%trayam ced %triṃśat-paṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500038 (0.038):
Lil_185c/ samāna-lambe laghu-dos-ku-yogāt mukha-anya-dos-saṃyutis alpikā / @syāt// / Lil_185p/ udāharaṇam/ / Lil_186a/ %dvipañcāśat-mita-vi-%eka-%catvāriṃśat-mitau bhujau/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497272 (0.038):
saṃkalita-aikyam// / Lil_117p/ udāharaṇam/ / Lil_118a/ %eka-ādīnām %nava-antānām pṛthak saṃkalitāni me/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496930 (0.039):
Lil_110c/ iṣṭa-kṣuṇṇe śeṣake svarṇa-māne @syātām svalpa-analpayos varṇayos / te// / Lil_110p/ udāharaṇam/ / Lil_111a/ hāṭaka-guṭike %ṣoḍaśa-%daśa-varṇe tad-yutau sakhe jātam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503245 (0.039):
Lil_246c/ yathā āgatau labdhi-guṇau viśodhyau sva-takṣaṇāt śeṣa-mitau tu / tau @stas// / Lil_246p/ udāharaṇam/ / Lil_247a/ %ekaviṃśati-yutam %śata-%dvayam yad-guṇam gaṇaka
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502771 (0.040):
khalu dīpaka-aucyam// [śarma: -uddhṛte < hṛte, -auccam < -aucyam] / Lil_236p/ udāharaṇam/ / Lil_237a/ pradīpa-śaṅku-antara-bhūs %tri-hastā chāyā-aṅgulais %ṣoḍaśabhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495773 (0.041):
Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite / phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501082 (0.043):
vṛtte// / Lil_204p/ udāharaṇam/ / Lil_205a/ %daśa-vistṛti-vṛtta-antar yatra jyā %ṣaṣ-mitā sakhe/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498777 (0.046):
bhuja-koṭi-māne// / Lil_158p/ udāharaṇam/ / Lil_159a/ %daśa %sapta-adhikas karṇas %tri-adhikā %viṃśatis sakhe/
ādi-dhanāni yeṣām/ / Lil_95c/ prāptā vimiśrita-dhanais %triśatī %tribhis tais vāṇijyatas @vada
@vibhajya dhanāni teṣām// / Lil_95p/ nyāsas 51/ 68/ 85/ miśra-dhanam 300/ jātāni dhanāni 75/ 100/ 125/
etāni ādi-dhanais ūnāni lābhās 24/ 32/ 40// atha vā miśra-dhanam 300/
ādi-dhana-aikyena 204 ūnam sarva-lābha-yogas 96/ asmin prakṣepa-guṇite
prakṣepa-yoga-bhakte lābhās @bhavanti 24/ 32/ 40// vāpī-ādi-pūraṇe
karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_96/ @bhajet chidas aṃśais atha tais vimiśrais
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503965 (0.034):
atha sarvatra kuṭṭake guṇa-labdhyos anekadhā-darśana-artham karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_256/ iṣṭa-āhata-sva-sva-hareṇa yukte te vā @bhavetām bahudhā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499955 (0.038):
karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_183/ %tri-asre tu karṇa-ubhayatas sthite ye tayos phala-aikyam phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494063 (0.040):
bhinna-guṇane karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_39/ aṃśa-āhatis cheda-vadhena bhaktā labdham vibhinne guṇane phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504637 (0.045):
anyat karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_268a/ nis-%ekam aṅka-aikyam idam nis-%eka-sthāna-antam %eka-apacitam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493257 (0.046):
vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_19a/ sama-%dvi-ghātas kṛtis @ucyate atha sthāpyas antya-vargas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503139 (0.046):
Lil_241p2/ atha kuṭṭake karaṇa-sūtram vṛtta-%pañcakam/ / Lil_242a/ bhājyas hāras kṣepakas ca apavartyas kena api ādau saṃbhave
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494190 (0.047):
1_2// iti bhinna-bhāga-hāras// atha bhinna-varga-ādau karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_43/ varge kṛtī ghana-vidhau tu ghanau vidheyau hāra-aṃśayos atha pade
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494128 (0.047):
bhinna-bhāga-hāre karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_41/ chedam lavam ca @parivartya harasya śeṣas kāryas atha bhāga-haraṇe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494391 (0.047):
Lil_47p2/atha vyasta-vidhau karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_48a/ chedam guṇam guṇam chedam vargam mūlam padam kṛtim/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499987 (0.048):
karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_184a/ samāna-lambasya %catur-bhujasya mukha-ūna-bhūmim @parikalpya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500886 (0.048):
phala-ānayane karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_201a/ vṛtta-kṣetre paridhi-guṇita-vyāsa-pādas phalam yat kṣuṇṇam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494852 (0.049):
varga-saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_58/ varga-antaram rāśi-viyoga-bhaktam yogas tatas prokta-vat eva
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499648 (0.049):
lamba-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_178/ %catur-bhuja-antar-%tri-bhuje avalambas prāk-vat bhujau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497466 (0.050):
iti pratītis utpādyā// mukha-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_124/ gaccha-hṛte gaṇite vadanam @syāt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497513 (0.050):
madhya-dhanam 15// caya-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_126/ gaccha-hṛtam dhanam ādi-vihīnam vi-%eka-pada-%ardha-hṛtam ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492959 (0.050):
saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_12/ kāryas kramāt utkramatas atha vā aṅka-yogas yathā-sthānakam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496022 (0.051):
bhāṇḍa-pratibhāṇḍake karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496269 (0.051):
atha miśra-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498072 (0.051):
ayam karṇas/ evam sarvatra// atha %tri-asra-jātye karaṇa-sūtram / vṛtta-%dvayam/ / Lil_141a/ iṣṭas bhujas asmāt %dvi-guṇa-iṣṭa-nighnāt iṣṭasya kṛtyā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502674 (0.051):
iti-ādinā jātau karṇau 25_2/ 51_2[//] chāyā-antare karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_234a/ śaṅkus pradīpa-tala-śaṅku-tala-antara-ghnas chāyā @bhavet
paripūrti-kālas// / Lil_96p/ udāharaṇam/ / Lil_97a/ ye nirjharās dina-dina-%ardha-%tṛtīya-%ṣaṣṭhais @saṃpūrayanti hi
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.034):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501506 (0.037):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497272 (0.038):
Lil_117c/ sā %dvi-yutena padena vinighnī @syāt %tri-hṛtā khalu / saṃkalita-aikyam// / Lil_117p/ udāharaṇam/ / Lil_118a/ %eka-ādīnām %nava-antānām pṛthak saṃkalitāni me/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503697 (0.038):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503377 (0.039):
apavartana-saṃguṇas// / Lil_248p/ udāharaṇam/ / Lil_249a/ %śatam hatam yena yutam %navatyā vivarjitam vā vihṛtam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496032 (0.042):
Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi / mūlye// / Lil_88p/ udāharaṇam/ / Lil_89a/ drammeṇa @labhyate iha āmra-%śata-%trayam ced %triṃśat-paṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498500 (0.045):
vyāla-kalāpi-yogas// / Lil_151p/ udāharaṇam/ / Lil_152a/ @asti stambha-tale bilam tad-upari krīḍā-śikhaṇḍī sthitas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496280 (0.046):
Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak / phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496210 (0.047):
Lil_92c/ sva-yoga-bhaktās ca vimiśra-nighnās prayukta-khaṇḍāni pṛthak / @bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502771 (0.049):
khalu dīpaka-aucyam// [śarma: -uddhṛte < hṛte, -auccam < -aucyam] / Lil_236p/ udāharaṇam/ / Lil_237a/ pradīpa-śaṅku-antara-bhūs %tri-hastā chāyā-aṅgulais %ṣoḍaśabhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498222 (0.050):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/ / Lil_145a/ %pañcāśīti-mite karṇe yau yau akaraṇī-gatau/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504333 (0.051):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498344 (0.052):
Lil_147c/ kṛti-yogas tayos eva karṇas ca akaraṇī-gatas// / Lil_147p/ udāharaṇam/ / Lil_148a/ yais yais %tri-asram @bhavet jātyam koṭi-dos-śravaṇais sakhe/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504688 (0.052):
gaṇita-arṇavasya// / Lil_269p/ udāharaṇam/ / Lil_270a/ %pañca-sthāna-sthitais aṅkais yad-yad-yogas %trayodaśa/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503366 (0.059):
Lil_248a/ @bhavati kuṭṭa-vidher yuti-bhājyayos samapavartitayos api vā / guṇas/ / Lil_248c/ @bhavati yas yuti-bhājakayos punar sas ca @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500835 (0.061):
vyavahāra-yogyas// / Lil_199p/ udāharaṇam/ / Lil_200a/ viṣkambha-mānam kila %sapta 7 yatra tatra pramāṇam paridhes
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498859 (0.064):
ku-khaṇḍe// / Lil_161p/ udāharaṇam/ / Lil_162a/ %pañcadaśa-%daśa-kara-ucchraya-veṇvos ajñāta-madhya-bhūmikayos/
pṛthak pṛthak eva muktās/ / Lil_97c/ vāpīm yadā yugapad eva sakhe vimuktās te kena vāsara-lavena tadā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501944 (0.050):
Lil_219c/ vṛtte tathā eva %daśa-vistṛti-%pañca-vedhe sūcī-phalam @vada / tayos ca pṛthak pṛthak me// / Lil_219p1/ nyāsas/ [fig.36] bhujas 12/ vedhas 9/ jātam yathā-ukta-karaṇena
@vada āśu// / Lil_97p/ nyāsas 1_1/ 1_2/ 1_3/ 1_6/ labdhas vāpī-pūraṇa-kālas dina-aṃśas
1_12// kraya-vikraye karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_98a/ paṇyais sva-mūlyāni @bhajet sva-bhāgais @hatvā tad-aikyena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496185 (0.061):
miśra-antare karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_92a/ atha pramāṇais guṇitās sva-kālās vyatīta-kāla-ghna-phala-uddhṛtās
@bhajet ca tāni/ / Lil_98c/ bhāgān ca miśreṇa dhanena @hatvā mūlyāni paṇyāni yathā-kramam
@syus// [āpaṭe: krama < kramam] / Lil_98p/ uddeśakas/
Lil_99a/ sa-%ardham taṇḍula-mānaka-%trayam aho drammeṇa māna-%aṣṭakam
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013719 (0.0):
BG_102a/ sa=ardham tandula-mānaka-trayam aho drammeṇa māna-aṣṭakam
mudgānām ca yadi %trayodaśa-mitās etās vaṇik kākiṇīs/ / Lil_99c/ @ādāya @arpaya taṇḍula-aṃśa-
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013726 (0.0):
BG_102a/ sa=ardham tandula-mānaka-trayam aho drammeṇa māna-aṣṭakam / mudgānām ca yadi trayodaśa-mitās etās vaṇik kākiṇīs/
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013733 (0.0):
BG_102c/ ādāya arpaya tandula-aṃśa-yugalam mudga-eka-bhāga-anvitam kṣipram
kṣipram kṣipra-bhujas @vrajema hi yatas sa-arthas agratas @yāsyati//
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013740 (0.0):
BG_102c/ ādāya arpaya tandula-aṃśa-yugalam mudga-eka-bhāga-anvitam kṣipram / kṣipra-bhujas vrajema hi yutas sa-arthas agratas yāsyati//
Lil_99p/ nyāsas/ mūlye 1/ 1/ paṇye 7_2/ 8_1/ sva-bhāgau 2_1/ 1_1/
miśra-dhanam 13_64/ atra mūlye sva-bhāga-guṇite paṇyābhyām bhakte jāte
4_7/ 1_8/ anayos yogena 39_56/ ete 4_7/ 1_8 bhāgau ca 1_2/ 1_1/ / miśra-dhanena 13_64/ @saṃguṇya bhakte jāte taṇḍula-muḍga-mūlye 1_6/ 7_192/
tathā taṇḍula-mudga-māne bhāgau 7_12/ 7_24/ atra taṇḍula-mūlye paṇau 2
kākiṇyau / 2 varāṭakās 13/ varāṭaka-bhāgas ca 1_3/ mudga-mūlye [āpaṭe: mūdga- <
mudga-] kākiṇyau 2/ varāṭakās 6/ varāṭaka-bhāgau ca 2_3// udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495923 (0.044):
{etabular} labdham niṣkās 0/ drammās 14/ paṇās 9/ kākiṇī 1/ varāṭakās 6/ / [āpaṭe: varaṭakās] varāṭaka-bhāgau 2_3// atha %nava-rāśika-udāharaṇam/
Lil_100a/ karpūrasya varasya niṣka-
vaiśyā-nandana candanasya ca palam dramma-%aṣṭa-bhāgena ced/
Lil_100c/ %aṣṭa-aṃśena tathā agaros pala-
bhāgais %ekaka-%ṣoḍaśa-%aṣṭaka-mitais dhūpam @cikīrṣāmi aham//
Lil_100p/ nyāsas/ mūlyāni drammās 32_1/ 1_8/ 1_8/ paṇyāni 1_1/ 1_1/ 1_2/ / bhāgās 1_1/ 16_1/ 8_1/ miśra-dhanam drammās 16/ labdhāni karpūra-ādīnām
mūlyāni 2_9/ 8_9/ 8_9/ tathā teṣām paṇyāni 4_9/ 64_9/ 32_9// ratna-miśre / karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496183 (0.062):
miśra-antare karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_92a/ atha pramāṇais guṇitās sva-kālās vyatīta-kāla-ghna-phala-uddhṛtās
Lil_101a/ nara-ghna-dāna-ūnita-ratna-śeṣais iṣṭe hṛte @syus khalu
mūlya-saṃkhyās/ / Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā
@bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013486 (0.0):
BG_94a/ māṇikya-aṣṭakam indranīla-daśakam muktāphalānām śatam yat te
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013603 (0.0):
BG_98a/ māṇikya-aṣṭakam indranīla-daśakam muktāphalānām śatam sat-vajrāṇi
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503697 (0.016):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501506 (0.017):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498223 (0.019):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/ / Lil_145a/ %pañcāśīti-mite karṇe yau yau akaraṇī-gatau/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496281 (0.022):
Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak / phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504335 (0.026):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496033 (0.028):
Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi / mūlye// / Lil_88p/ udāharaṇam/ / Lil_89a/ drammeṇa @labhyate iha āmra-%śata-%trayam ced %triṃśat-paṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496209 (0.029):
Lil_92c/ sva-yoga-bhaktās ca vimiśra-nighnās prayukta-khaṇḍāni pṛthak / @bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498501 (0.029):
vyāla-kalāpi-yogas// / Lil_151p/ udāharaṇam/ / Lil_152a/ @asti stambha-tale bilam tad-upari krīḍā-śikhaṇḍī sthitas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502770 (0.030):
khalu dīpaka-aucyam// [śarma: -uddhṛte < hṛte, -auccam < -aucyam] / Lil_236p/ udāharaṇam/ / Lil_237a/ pradīpa-śaṅku-antara-bhūs %tri-hastā chāyā-aṅgulais %ṣoḍaśabhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493087 (0.030):
vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/ / Lil_17a/ bāle bāla-kuraṅga-lola-nayane līlāvati @procyatām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493736 (0.030):
guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/ / Lil_31a/ rūpa-%trayam %pañca-lavas %tri-bhāgas yoga-artham etān @vada
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503377 (0.030):
apavartana-saṃguṇas// / Lil_248p/ udāharaṇam/ / Lil_249a/ %śatam hatam yena yutam %navatyā vivarjitam vā vihṛtam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495773 (0.031):
Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite / phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497272 (0.031):
saṃkalita-aikyam// / Lil_117p/ udāharaṇam/ / Lil_118a/ %eka-ādīnām %nava-antānām pṛthak saṃkalitāni me/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493544 (0.033):
Lil_26c/ varga-mūla-ghanas sva-ghnas varga-rāśes ghanas @bhavet//[śloka] / Lil_26p/ atra uddeśakas/ / Lil_27a/ nava-ghanam %tri-ghanasya ghanam tathā @kathaya %pañca-ghanasya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494081 (0.056):
@syāt//[indravajrā-cd; ab=37] / Lil_39p/ atra uddeśakas/ / Lil_40a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena nighnam sa-%saptama-aṃśa-%dvitayam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494212 (0.056):
ca pada-prasiddhyai// [vasantatilakā-cd; ab=41] / Lil_43p/ atra uddeśakas/ / Lil_44a/ sa-%ardha-%trayāṇām @kathaya āśu vargam vargāt tatas varga-padam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496932 (0.058):
te// / Lil_110p/ udāharaṇam/ / Lil_111a/ hāṭaka-guṭike %ṣoḍaśa-%daśa-varṇe tad-yutau sakhe jātam/
sad-vajrāṇi ca %pañca ratna-vaṇijām yeṣām %caturṇām dhanam/
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013611 (0.0):
BG_98a/ māṇikya-aṣṭakam indranīla-daśakam muktāphalānām śatam sat-vajrāṇi / ca pañca ratna-vaṇijām yeṣām caturṇām dhanam/
Lil_102c/ saṅga-sneha-vaśena te nija-dhanāt @dattvā %ekam %ekam mithas
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013621 (0.0):
ca pañca ratna-vaṇijām yeṣām caturṇām dhanam/ / BG_98c/ saṅga-sneha-vaśena te nija-dhanāt dattvā ekam ekam mithas jātās
jātās tulya-dhanās pṛthak @vada sakhe tad-ratna-mūlyāni me//
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013627 (0.0):
BG_98c/ saṅga-sneha-vaśena te nija-dhanāt dattvā ekam ekam mithas jātās / tulya-dhanās pṛthak vada sakhe tad-ratna-maulyāni me//[śārdūlavikrīḍita]
Lil_102p/ nyāsas mā 8/ nī 10/ mu 100/ va 5/ dānam 1/ narās 4/
nara-guṇita-dānena 4 ratna-saṃkhyāsu ūnitāsu śeṣāṇi mā 4/ nī 6/ mu 96/ va
1/ etais iṣṭa-rāśau bhakte ratna-mūlyāni @syus iti// tāni ca
yathā-katham-cit iṣṭe kalpite abhinnāni/ atas atra iṣṭam tathā sudhiyā
@kalpyate yathā abhinnāni iti/ tathā iṣṭam kalpitam 96/ atas jātāni
mūlyāni 24/ 16/ 1/ / 96/ sama-dhanam 233/ atha vā śeṣāṇām vadhe 2304 pṛthak śeṣais bhakte
jātāni abhinnāni 596/ 384/ 24/ 2304/ janānām %caturṇām tulya-dhanam 5592/
teṣām ete drammās @saṃbhāvyante// atha suvarṇa-gaṇite karaṇa-sūtram/
Lil_103a/ suvarṇa-varṇa-āhati-yoga-rāśau svarṇa-aikya-bhakte
kanaka-aikya-varṇas/ / Lil_103c/ varṇas @bhavet śodhita-hema-bhakte varṇa-uddhṛte
śodhita-hema-saṃkhyā// / Lil_103p/ udāharaṇāni/ / Lil_104a/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496932 (0.051):
te// / Lil_110p/ udāharaṇam/ / Lil_111a/ hāṭaka-guṭike %ṣoḍaśa-%daśa-varṇe tad-yutau sakhe jātam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496574 (0.054):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498501 (0.063):
vyāla-kalāpi-yogas// / Lil_151p/ udāharaṇam/ / Lil_152a/ @asti stambha-tale bilam tad-upari krīḍā-śikhaṇḍī sthitas/
Lil_104c/ āvartiteṣu @vada teṣu suvarṇa-varṇas tūrṇam suvarṇa-gaṇita-jña
vaṇik @bhavet kas// / Lil_105a/ te śodhane yadi ca %viṃśatis ukta-māṣās @syus %ṣoḍaśa āśu @vada
varṇa-mitis tadā kā/ / Lil_105c/ ced śodhitam @bhavati %ṣoḍaśa-varṇa-hema te %viṃśatis kati
@bhavanti tadā tu māṣās// / Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495804 (0.0):
kāla-phale @viditvā// / Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495861 (0.0):
phalam @ucyatām kim// / Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & *
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495913 (0.0):
tādṛk kim @labhate drutam @vada vaṇik vāṇijyakam @vetsi ced// / Lil_85p/ nyāsas {btabular} 3 & 1_2 \\ 8 & 7_2 \\ 8 & 1 \\ 100 & *
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495968 (0.0):
te @vada me %caturdaśa sakhe maulyam @labhante kiyat// / Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496014 (0.0):
@bhavati iti bhāṭaka-mitis gavyūti-%ṣaṭke @vada// / Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496062 (0.0):
Lil_89c/ āmrais @vada āśu %daśabhis kati dāḍimāni labhyāni tad-vinimayena / @bhavanti mitra// / Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496142 (0.0):
Lil_91c/ sahasram ced pṛthak tatra @vada mūla-kalā-antare// / Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496241 (0.0):
phalam @vada khaṇḍa-saṃkhyām// / Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496894 (0.0):
%ṣoḍaśa-varṇa-māṣās// / Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497186 (0.015):
kati @vada vyañjane vyakti-bhedās// / Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497291 (0.017):
Lil_118c/ teṣām saṃkalita-aikyāni @pracakṣva gaṇaka drutam// / Lil_118p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495816 (0.017):
kalā-antaram 9_3_5// atha kāla-jñāna-artham nyāsas {btabular} 1 &* \\ 100 / & 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497341 (0.019):
Lil_120c/ kṛti-saṃkalanā-mārge kuśalā yadi te matis// / Lil_120p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493988 (0.019):
Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 & / -3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503310 (0.022):
nyaste jātā vallī {btabular} / 1 \\ 7 \\ 5 \\ 0 {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate iti-ādi-karaṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503412 (0.022):
labdhi-kṣepāṇām vallī {btabular} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \\ 90 \\ 0 / {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate antyena yute iti-ādi-karaṇena jātam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496831 (0.022):
pramāṇam// / Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497080 (0.023):
%eka-ādi-%eka-uttara-aṅkānām vyastānām krama-sthānām ca nyāsas {btabular} / 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497214 (0.025):
rāja-gṛhe mūṣā-vahana-bhedās 255// atha %dvitīya-udāharaṇam/ nyāsas / {btabular} 6 & 5 & 4 & 3 / & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496975 (0.033):
{btabular} 16 & 10 \\ 1 & 2 {etabular} evam bahudhā// atha
jātā āvartite suvarṇa-varṇa-mitis 12/ ete eva yadi śodhitās santas %ṣoḍaśa
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497291 (0.055):
Lil_118p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ / saṃkalitāni & 1 & 3 & 6 & 10 & 15 & 21 & 28 & 36 & 45 \\ eṣām aikyāni & 1 / & 4 & 10 & 20 & 35 & 56 & 84 & 120 & 165 {etabular} kṛti-ādi-yoge
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493988 (0.061):
Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 & / -3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497214 (0.062):
{btabular} 6 & 5 & 4 & 3 / & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} labdhās / %eka-ādi-rasa-saṃyogena pṛthak vyaktayas/ {btabular} 6 & 15 & 20 & 15 & 6
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503310 (0.062):
nyaste jātā vallī {btabular} / 1 \\ 7 \\ 5 \\ 0 {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate iti-ādi-karaṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503412 (0.062):
labdhi-kṣepāṇām vallī {btabular} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \\ 90 \\ 0 / {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate antyena yute iti-ādi-karaṇena jātam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496013 (0.064):
Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 & / 6 \\ 8 & * {etabular} labdhās bhāṭaka-drammās 8// atha
māṣās @bhavanti tadā varṇās 15/ yadi te ca %ṣoḍaśa varṇās tadā %pañcadaśa
māṣās @bhavanti 15// atha varṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496843 (0.0):
labdha-jñāta-varṇa-mānam 15// atha suvarṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497357 (0.029):
yathā-uttara-caye antya-ādi-dhana-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_121a/ vi-%eka-pada-ghna-cayas mukha-yuk @syāt antya-dhanam mukha-yuk
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497465 (0.038):
iti pratītis utpādyā// mukha-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_124/ gaccha-hṛte gaṇite vadanam @syāt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497512 (0.038):
madhya-dhanam 15// caya-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_126/ gaccha-hṛtam dhanam ādi-vihīnam vi-%eka-pada-%ardha-hṛtam ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499647 (0.038):
lamba-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_178/ %catur-bhuja-antar-%tri-bhuje avalambas prāk-vat bhujau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499986 (0.038):
anayos aikyam 3234 tasya phalam// samāna-lambasya ābādhā-ādi-jñānāya / karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498665 (0.044):
koṭi-karṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_156a/ %dvi-nighna-tāla-ucchriti-saṃyutam yat saras-antaram tena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496904 (0.050):
māṣa-mānam 1// atha suvarṇa-jñānāya anyat karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498833 (0.054):
12// lamba-avabādhā-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_161a/ anyonya-mūla-agra-ga-sūtra-yogāt veṇvos vadhe yoga-hṛte
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498983 (0.061):
ābādhā-ādi-jñānāya karaṇa-sūtram āryā-%dvayam/ / Lil_165a/ %tri-bhuje bhujayos yogas tad-antara-guṇas bhuvā hṛtas labdhyā/
Lil_106a/ svarṇa-aikya-nighnāt yuti-jāta-varṇāt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496848 (0.0):
labdha-jñāta-varṇa-mānam 15// atha suvarṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_108a/ svarṇa-aikya-nighnas yuti-jāta-varṇas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497243 (0.062):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
suvarṇa-tad-varṇa-vadha-aikya-hīnāt/
Lil_106c/ ajñāta-varṇa-agni-ja-saṃkhyayā āptam ajñāta-varṇasya @bhavet
pramāṇam// / Lil_106p/ udāharaṇam/ / Lil_107a/ %daśa-
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498860 (0.030):
ku-khaṇḍe// / Lil_161p/ udāharaṇam/ / Lil_162a/ %pañcadaśa-%daśa-kara-ucchraya-veṇvos ajñāta-madhya-bhūmikayos/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501859 (0.033):
Lil_217e/ sama-khāta-phala-%tri-aṃśas sūcī-khāte phalam @bhavati// / Lil_217p/ udāharaṇam/ / Lil_218a/ mukhe %daśa-%dvādaśa-hasta-tulyam vistāra-dairghyam tu tale
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496827 (0.036):
Lil_107c/ jātam sakhe %dvādaśakam suvarṇam ajñāta-varṇasya @vada / pramāṇam// / Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.038):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496930 (0.040):
Lil_110c/ iṣṭa-kṣuṇṇe śeṣake svarṇa-māne @syātām svalpa-analpayos varṇayos / te// / Lil_110p/ udāharaṇam/ / Lil_111a/ hāṭaka-guṭike %ṣoḍaśa-%daśa-varṇe tad-yutau sakhe jātam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503696 (0.045):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504335 (0.047):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493087 (0.047):
vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/ / Lil_17a/ bāle bāla-kuraṅga-lola-nayane līlāvati @procyatām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493736 (0.047):
guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/ / Lil_31a/ rūpa-%trayam %pañca-lavas %tri-bhāgas yoga-artham etān @vada
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497272 (0.048):
saṃkalita-aikyam// / Lil_117p/ udāharaṇam/ / Lil_118a/ %eka-ādīnām %nava-antānām pṛthak saṃkalitāni me/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498501 (0.050):
vyāla-kalāpi-yogas// / Lil_151p/ udāharaṇam/ / Lil_152a/ @asti stambha-tale bilam tad-upari krīḍā-śikhaṇḍī sthitas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503377 (0.051):
apavartana-saṃguṇas// / Lil_248p/ udāharaṇam/ / Lil_249a/ %śatam hatam yena yutam %navatyā vivarjitam vā vihṛtam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496351 (0.052):
paripūrti-kālas// / Lil_96p/ udāharaṇam/ / Lil_97a/ ye nirjharās dina-dina-%ardha-%tṛtīya-%ṣaṣṭhais @saṃpūrayanti hi
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501505 (0.054):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502770 (0.054):
khalu dīpaka-aucyam// [śarma: -uddhṛte < hṛte, -auccam < -aucyam] / Lil_236p/ udāharaṇam/ / Lil_237a/ pradīpa-śaṅku-antara-bhūs %tri-hastā chāyā-aṅgulais %ṣoḍaśabhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495773 (0.055):
Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite / phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503244 (0.055):
Lil_246c/ yathā āgatau labdhi-guṇau viśodhyau sva-takṣaṇāt śeṣa-mitau tu / tau @stas// / Lil_246p/ udāharaṇam/ / Lil_247a/ %ekaviṃśati-yutam %śata-%dvayam yad-guṇam gaṇaka
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496210 (0.055):
Lil_92c/ sva-yoga-bhaktās ca vimiśra-nighnās prayukta-khaṇḍāni pṛthak / @bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496281 (0.057):
Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak / phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504258 (0.058):
Lil_260a/ kas %pañca-nighnas vihṛtas %triṣaṣṭyā %sapta avaśeṣas atha sas / eva rāśis/ / Lil_260c/ %daśa-āhatas @syāt vihṛtas %triṣaṣṭyā %caturdaśa agras @vada
etad-aikye/ / Lil_107c/ jātam sakhe %dvādaśakam suvarṇam ajñāta-varṇasya @vada
pramāṇam// / Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493989 (0.0):
aṃśa-anubandha-apavāhau// [sragdharā] / Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 & / -3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497292 (0.015):
Lil_118c/ teṣām saṃkalita-aikyāni @pracakṣva gaṇaka drutam// / Lil_118p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ / saṃkalitāni & 1 & 3 & 6 & 10 & 15 & 21 & 28 & 36 & 45 \\ eṣām aikyāni & 1
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503310 (0.018):
nyaste jātā vallī {btabular} / 1 \\ 7 \\ 5 \\ 0 {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate iti-ādi-karaṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503412 (0.018):
labdhi-kṣepāṇām vallī {btabular} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \\ 90 \\ 0 / {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate antyena yute iti-ādi-karaṇena jātam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503329 (0.020):
dṛḍha-bhājya-hārābhyām {btabular} 17 \\ 15 {etabular} taṣṭau labdhi-guṇau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497186 (0.020):
Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & / 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497214 (0.020):
rāja-gṛhe mūṣā-vahana-bhedās 255// atha %dvitīya-udāharaṇam/ nyāsas / {btabular} 6 & 5 & 4 & 3 / & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496013 (0.022):
@bhavati iti bhāṭaka-mitis gavyūti-%ṣaṭke @vada// / Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 & / 6 \\ 8 & * {etabular} labdhās bhāṭaka-drammās 8// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495805 (0.022):
kāla-phale @viditvā// / Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495862 (0.022):
phalam @ucyatām kim// / Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & * / {etabular} labdham kalā-antaram 7_4_5// atha %sapta-rāśika-udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495966 (0.022):
te @vada me %caturdaśa sakhe maulyam @labhante kiyat// / Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100 / & * {etabular} labdham mūlyam niṣkās 16_2_3// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496060 (0.022):
@bhavanti mitra// / Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496143 (0.022):
Lil_91c/ sahasram ced pṛthak tatra @vada mūla-kalā-antare// / Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496239 (0.022):
phalam @vada khaṇḍa-saṃkhyām// / Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * & / 100 * \\ 5 & * & 3 & * & 4 & * {etabular} miśra-dhanam 94/ sva-yogas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496755 (0.022):
@bhavanti tadā tu māṣās// / Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496892 (0.022):
%ṣoḍaśa-varṇa-māṣās// / Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497223 (0.025):
%eka-ādi-rasa-saṃyogena pṛthak vyaktayas/ {btabular} 6 & 15 & 20 & 15 & 6 / & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} etāsām aikyam sarva-bhedās 63//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496976 (0.025):
{btabular} 16 & 10 \\ 1 & 2 {etabular} evam bahudhā// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503494 (0.030):
labdhi-kṣepāṇām vallī {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\ 0 {etabular} labdhas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496803 (0.036):
Lil_106c/ ajñāta-varṇa-agni-ja-saṃkhyayā āptam ajñāta-varṇasya @bhavet / pramāṇam// / Lil_106p/ udāharaṇam/
labdha-jñāta-varṇa-mānam 15// atha suvarṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496780 (0.0):
māṣās @bhavanti 15// atha varṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496904 (0.021):
māṣa-mānam 1// atha suvarṇa-jñānāya anyat karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497357 (0.039):
yathā-uttara-caye antya-ādi-dhana-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_121a/ vi-%eka-pada-ghna-cayas mukha-yuk @syāt antya-dhanam mukha-yuk
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498665 (0.047):
koṭi-karṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_156a/ %dvi-nighna-tāla-ucchriti-saṃyutam yat saras-antaram tena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497465 (0.052):
iti pratītis utpādyā// mukha-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_124/ gaccha-hṛte gaṇite vadanam @syāt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497512 (0.052):
madhya-dhanam 15// caya-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_126/ gaccha-hṛtam dhanam ādi-vihīnam vi-%eka-pada-%ardha-hṛtam ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499647 (0.052):
lamba-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_178/ %catur-bhuja-antar-%tri-bhuje avalambas prāk-vat bhujau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499986 (0.052):
anayos aikyam 3234 tasya phalam// samāna-lambasya ābādhā-ādi-jñānāya / karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_184a/ samāna-lambasya %catur-bhujasya mukha-ūna-bhūmim @parikalpya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498833 (0.061):
12// lamba-avabādhā-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_161a/ anyonya-mūla-agra-ga-sūtra-yogāt veṇvos vadhe yoga-hṛte
Lil_108a/ svarṇa-aikya-nighnas yuti-jāta-varṇas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496783 (0.0):
māṣās @bhavanti 15// atha varṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_106a/ svarṇa-aikya-nighnāt yuti-jāta-varṇāt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497243 (0.062):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
svarṇa-ghna-varṇa-aikya-viyojitas ca/
Lil_108c/ ahema-varṇa-agni-ja-yoga-varṇa-viśleṣa-bhaktas avidita-agni-jam
@syāt// / Lil_108p/ udāharaṇam/ / Lil_109a/ %daśa-
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498778 (0.032):
bhuja-koṭi-māne// / Lil_158p/ udāharaṇam/ / Lil_159a/ %daśa %sapta-adhikas karṇas %tri-adhikā %viṃśatis sakhe/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503697 (0.037):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501082 (0.039):
Lil_204e/ jīvā-%ardha-varge śara-bhakta-yukte vyāsa-pramāṇam @pravadanti / vṛtte// / Lil_204p/ udāharaṇam/ / Lil_205a/ %daśa-vistṛti-vṛtta-antar yatra jyā %ṣaṣ-mitā sakhe/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.040):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501506 (0.044):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497481 (0.045):
vi-%eka-pada-ghna-caya-%ardha-vihīne// / Lil_124p/ udāharaṇam/ / Lil_125a/ %pañca-adhikam %śatam śreḍhī-phalam %sapta padam kila/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503377 (0.045):
apavartana-saṃguṇas// / Lil_248p/ udāharaṇam/ / Lil_249a/ %śatam hatam yena yutam %navatyā vivarjitam vā vihṛtam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504689 (0.046):
gaṇita-arṇavasya// / Lil_269p/ udāharaṇam/ / Lil_270a/ %pañca-sthāna-sthitais aṅkais yad-yad-yogas %trayodaśa/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498223 (0.049):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/ / Lil_145a/ %pañcāśīti-mite karṇe yau yau akaraṇī-gatau/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494530 (0.049):
iṣṭa-karma// [indravajrā] / Lil_51p/ udāharaṇam/ / Lil_52a/ %pañca-ghnas sva-%tri-bhāga-ūnas %daśa-bhaktas samanvitas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497272 (0.050):
saṃkalita-aikyam// / Lil_117p/ udāharaṇam/ / Lil_118a/ %eka-ādīnām %nava-antānām pṛthak saṃkalitāni me/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504335 (0.050):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496210 (0.050):
Lil_92c/ sva-yoga-bhaktās ca vimiśra-nighnās prayukta-khaṇḍāni pṛthak / @bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496281 (0.050):
phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496351 (0.051):
paripūrti-kālas// / Lil_96p/ udāharaṇam/ / Lil_97a/ ye nirjharās dina-dina-%ardha-%tṛtīya-%ṣaṣṭhais @saṃpūrayanti hi
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503245 (0.056):
Lil_246c/ yathā āgatau labdhi-guṇau viśodhyau sva-takṣaṇāt śeṣa-mitau tu / tau @stas// / Lil_246p/ udāharaṇam/ / Lil_247a/ %ekaviṃśati-yutam %śata-%dvayam yad-guṇam gaṇaka
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497527 (0.060):
cayas @syāt// / Lil_126p/ udāharaṇam/ / Lil_127a/ %prathamam @agamat ahnā yojane yas jana-īśas tad-anu nanu kayā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498500 (0.062):
vyāla-kalāpi-yogas// / Lil_151p/ udāharaṇam/ / Lil_152a/ @asti stambha-tale bilam tad-upari krīḍā-śikhaṇḍī sthitas/
%ṣoḍaśakasya teṣām/ / Lil_109c/ jātam yutau %dvādaśakam suvarṇam kati iha te
%ṣoḍaśa-varṇa-māṣās// / Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495805 (0.0):
kāla-phale @viditvā// / Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495862 (0.0):
phalam @ucyatām kim// / Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & *
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495914 (0.0):
tādṛk kim @labhate drutam @vada vaṇik vāṇijyakam @vetsi ced// / Lil_85p/ nyāsas {btabular} 3 & 1_2 \\ 8 & 7_2 \\ 8 & 1 \\ 100 & * / {etabular} labdham niṣkās 0/ drammās 14/ paṇās 9/ kākiṇī 1/ varāṭakās 6/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495969 (0.0):
te @vada me %caturdaśa sakhe maulyam @labhante kiyat// / Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496012 (0.0):
@bhavati iti bhāṭaka-mitis gavyūti-%ṣaṭke @vada// / Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496062 (0.0):
@bhavanti mitra// / Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496143 (0.0):
Lil_91c/ sahasram ced pṛthak tatra @vada mūla-kalā-antare// / Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496242 (0.0):
phalam @vada khaṇḍa-saṃkhyām// / Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496754 (0.0):
@bhavanti tadā tu māṣās// / Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495827 (0.012):
& 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas / {btabular} 1 & 12 \\ 100 & * \\ 5 & 48_5 {etabular} labdham mūla-dhanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495816 (0.014):
kalā-antaram 9_3_5// atha kāla-jñāna-artham nyāsas {btabular} 1 &* \\ 100 / & 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497185 (0.015):
kati @vada vyañjane vyakti-bhedās// / Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493987 (0.022):
Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 & / -3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496830 (0.022):
Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497080 (0.023):
%eka-ādi-%eka-uttara-aṅkānām vyastānām krama-sthānām ca nyāsas {btabular} / 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497212 (0.029):
rāja-gṛhe mūṣā-vahana-bhedās 255// atha %dvitīya-udāharaṇam/ nyāsas / {btabular} 6 & 5 & 4 & 3 / & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497341 (0.032):
Lil_120c/ kṛti-saṃkalanā-mārge kuśalā yadi te matis// / Lil_120p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497289 (0.034):
Lil_118c/ teṣām saṃkalita-aikyāni @pracakṣva gaṇaka drutam// / Lil_118p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496962 (0.045):
suvarṇa-māne {btabular} 16 & 10 \\ 2 & 4 {etabular} atha vā %dvikena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496974 (0.046):
iṣṭena {btabular} 16 & 10 \\ 4 & 8 {etabular} %ardha-guṇitena vā
māṣa-mānam 1// atha suvarṇa-jñānāya anyat karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496842 (0.021):
labdha-jñāta-varṇa-mānam 15// atha suvarṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497357 (0.030):
yathā-uttara-caye antya-ādi-dhana-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_121a/ vi-%eka-pada-ghna-cayas mukha-yuk @syāt antya-dhanam mukha-yuk
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498665 (0.040):
koṭi-karṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_156a/ %dvi-nighna-tāla-ucchriti-saṃyutam yat saras-antaram tena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496779 (0.050):
māṣās @bhavanti 15// atha varṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498983 (0.053):
ābādhā-ādi-jñānāya karaṇa-sūtram āryā-%dvayam/ / Lil_165a/ %tri-bhuje bhujayos yogas tad-antara-guṇas bhuvā hṛtas labdhyā/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498833 (0.056):
12// lamba-avabādhā-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_161a/ anyonya-mūla-agra-ga-sūtra-yogāt veṇvos vadhe yoga-hṛte
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497465 (0.062):
iti pratītis utpādyā// mukha-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_124/ gaccha-hṛte gaṇite vadanam @syāt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497512 (0.062):
madhya-dhanam 15// caya-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_126/ gaccha-hṛtam dhanam ādi-vihīnam vi-%eka-pada-%ardha-hṛtam ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499647 (0.062):
lamba-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_178/ %catur-bhuja-antar-%tri-bhuje avalambas prāk-vat bhujau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499986 (0.062):
anayos aikyam 3234 tasya phalam// samāna-lambasya ābādhā-ādi-jñānāya / karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_184a/ samāna-lambasya %catur-bhujasya mukha-ūna-bhūmim @parikalpya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504637 (0.062):
anyat karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_268a/ nis-%ekam aṅka-aikyam idam nis-%eka-sthāna-antam %eka-apacitam
Lil_110a/ sādhyena ūnas analpa-varṇas vidheyas sādhyas varṇas
svalpa-varṇa-ūnitas ca/ / Lil_110c/ iṣṭa-kṣuṇṇe śeṣake svarṇa-māne @syātām svalpa-analpayos varṇayos
te// / Lil_110p/ udāharaṇam/ / Lil_111a/ hāṭaka-guṭike %ṣoḍaśa-%daśa-varṇe tad-yutau sakhe jātam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501506 (0.030):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496574 (0.035):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496032 (0.036):
Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi / mūlye// / Lil_88p/ udāharaṇam/ / Lil_89a/ drammeṇa @labhyate iha āmra-%śata-%trayam ced %triṃśat-paṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503696 (0.037):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503377 (0.037):
apavartana-saṃguṇas// / Lil_248p/ udāharaṇam/ / Lil_249a/ %śatam hatam yena yutam %navatyā vivarjitam vā vihṛtam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502771 (0.038):
khalu dīpaka-aucyam// [śarma: -uddhṛte < hṛte, -auccam < -aucyam] / Lil_236p/ udāharaṇam/ / Lil_237a/ pradīpa-śaṅku-antara-bhūs %tri-hastā chāyā-aṅgulais %ṣoḍaśabhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496281 (0.039):
Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak / phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499285 (0.039):
sva-karṇam @vardhayatas/ atas uktam teṣu eva bāhuṣu aparau ca karṇau iti// / Lil_171ex.a/ lambayos karṇayos vā %ekam @anirdiśya aparam katham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497272 (0.040):
saṃkalita-aikyam// / Lil_117p/ udāharaṇam/ / Lil_118a/ %eka-ādīnām %nava-antānām pṛthak saṃkalitāni me/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496209 (0.040):
Lil_92c/ sva-yoga-bhaktās ca vimiśra-nighnās prayukta-khaṇḍāni pṛthak / @bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498221 (0.042):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498927 (0.050):
Lil_163a/ dhṛṣṭa-uddiṣṭam ṛju-bhuja-kṣetram yatra %eka-bāhutas su-alpā/ / Lil_163c/ tad-itara-bhuja-yutis atha vā tulyā jñeyam tat akṣetram//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504333 (0.050):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500073 (0.052):
Lil_187e/ karṇau tatra aparau @brūhi sama-lambam ca tad-śrutī// / Lil_187p/ nyāsas/ [fig.13] atra bṛhat-karṇam %triṣaṣṭi-mitam @prakalpya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503365 (0.053):
Lil_248a/ @bhavati kuṭṭa-vidher yuti-bhājyayos samapavartitayos api vā / guṇas/ / Lil_248c/ @bhavati yas yuti-bhājakayos punar sas ca @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496351 (0.059):
paripūrti-kālas// / Lil_96p/ udāharaṇam/ / Lil_97a/ ye nirjharās dina-dina-%ardha-%tṛtīya-%ṣaṣṭhais @saṃpūrayanti hi
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498501 (0.059):
vyāla-kalāpi-yogas// / Lil_151p/ udāharaṇam/ / Lil_152a/ @asti stambha-tale bilam tad-upari krīḍā-śikhaṇḍī sthitas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501794 (0.060):
Lil_216c/ tatra khāte kiyantas @syus ghana-hastās @pracakṣva me// / Lil_216p/ nyāsas/ [fig.33] atra sama-miti-karaṇena vistāre hastās 6/
Lil_111c/ %dvādaśa-varṇa-suvarṇam @brūhi tayos svarṇa-māne me//
Lil_111p/ nyāsas 16/ 10/ sādhyas varṇas 12/ kalpitam iṣṭam 1/ labdhe
suvarṇa-māne {btabular} 16 & 10 \\ 2 & 4 {etabular} atha vā %dvikena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493989 (0.037):
Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 & / -3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496830 (0.037):
Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503633 (0.038):
{btabular} 4 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 16 \\ 0 {etabular} tathā jāte / guṇa-āptī 2/ 8/ atra api labdhayas viṣamās/ atas guṇa-āptī
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503453 (0.038):
@niveśya jātā vallī {btabular} 0 \\ 6 \\ 3 \\ 9 \\ 0 {etabular} pūrva-vat
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503722 (0.038):
Lil_253p/ nyāsas/ bhājyas 5/ hāras 3/ kṣepas 23/ atra vallī {btabular} 46 / \\ 23 {etabular} pūrva-vat jātam rāśi-%dvayam {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496143 (0.040):
Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497080 (0.041):
%eka-ādi-%eka-uttara-aṅkānām vyastānām krama-sthānām ca nyāsas {btabular} / 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} / yathā-ukta-karaṇena labdhās %eka-guru-vyaktayas 6/ %dvi-guravas 15/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497224 (0.041):
%eka-ādi-rasa-saṃyogena pṛthak vyaktayas/ {btabular} 6 & 15 & 20 & 15 & 6 / & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} etāsām aikyam sarva-bhedās 63//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503730 (0.041):
\\ 23 {etabular} pūrva-vat jātam rāśi-%dvayam {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\ / 0 {etabular} etau bhājya-hārābhyām taṣṭau/ atra adhas-rāśau 23 %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495827 (0.041):
{btabular} 1 & 12 \\ 100 & * \\ 5 & 48_5 {etabular} labdham mūla-dhanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497186 (0.042):
Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & / 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497213 (0.042):
{btabular} 6 & 5 & 4 & 3 / & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} labdhās / %eka-ādi-rasa-saṃyogena pṛthak vyaktayas/ {btabular} 6 & 15 & 20 & 15 & 6
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495804 (0.042):
Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495913 (0.042):
Lil_85p/ nyāsas {btabular} 3 & 1_2 \\ 8 & 7_2 \\ 8 & 1 \\ 100 & * / {etabular} labdham niṣkās 0/ drammās 14/ paṇās 9/ kākiṇī 1/ varāṭakās 6/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495968 (0.042):
Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100 / & * {etabular} labdham mūlyam niṣkās 16_2_3// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496894 (0.042):
Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503329 (0.051):
dṛḍha-bhājya-hārābhyām {btabular} 17 \\ 15 {etabular} taṣṭau labdhi-guṇau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495815 (0.052):
kalā-antaram 9_3_5// atha kāla-jñāna-artham nyāsas {btabular} 1 &* \\ 100 / & 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503310 (0.053):
nyaste jātā vallī {btabular} / 1 \\ 7 \\ 5 \\ 0 {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate iti-ādi-karaṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503412 (0.053):
labdhi-kṣepāṇām vallī {btabular} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \\ 90 \\ 0 / {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate antyena yute iti-ādi-karaṇena jātam
iṣṭena {btabular} 16 & 10 \\ 4 & 8 {etabular} %ardha-guṇitena vā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503453 (0.048):
@niveśya jātā vallī {btabular} 0 \\ 6 \\ 3 \\ 9 \\ 0 {etabular} pūrva-vat
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503722 (0.048):
Lil_253p/ nyāsas/ bhājyas 5/ hāras 3/ kṣepas 23/ atra vallī {btabular} 46 / \\ 23 {etabular} pūrva-vat jātam rāśi-%dvayam {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495805 (0.050):
Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495862 (0.050):
Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & * / {etabular} labdham kalā-antaram 7_4_5// atha %sapta-rāśika-udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503327 (0.053):
dṛḍha-bhājya-hārābhyām {btabular} 17 \\ 15 {etabular} taṣṭau labdhi-guṇau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503731 (0.053):
\\ 23 {etabular} pūrva-vat jātam rāśi-%dvayam {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\ / 0 {etabular} etau bhājya-hārābhyām taṣṭau/ atra adhas-rāśau 23 %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493987 (0.055):
Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 & / -3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496830 (0.055):
Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496895 (0.056):
Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495827 (0.057):
{btabular} 1 & 12 \\ 100 & * \\ 5 & 48_5 {etabular} labdham mūla-dhanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503527 (0.057):
jātā vallī {btabular} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 {etabular} guṇas ca 2/ / hāra-kṣepa-apavartanena guṇitas jātas sas eva guṇas 18/ pūrva-vat labdhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497080 (0.059):
%eka-ādi-%eka-uttara-aṅkānām vyastānām krama-sthānām ca nyāsas {btabular} / 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} / yathā-ukta-karaṇena labdhās %eka-guru-vyaktayas 6/ %dvi-guravas 15/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495914 (0.059):
Lil_85p/ nyāsas {btabular} 3 & 1_2 \\ 8 & 7_2 \\ 8 & 1 \\ 100 & * / {etabular} labdham niṣkās 0/ drammās 14/ paṇās 9/ kākiṇī 1/ varāṭakās 6/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495968 (0.059):
Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100 / & * {etabular} labdham mūlyam niṣkās 16_2_3// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496240 (0.060):
Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * & / 100 * \\ 5 & * & 3 & * & 4 & * {etabular} miśra-dhanam 94/ sva-yogas
{btabular} 16 & 10 \\ 1 & 2 {etabular} evam bahudhā// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497187 (0.012):
Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & / 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497214 (0.012):
rāja-gṛhe mūṣā-vahana-bhedās 255// atha %dvitīya-udāharaṇam/ nyāsas / {btabular} 6 & 5 & 4 & 3 / & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493990 (0.013):
Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 & / -3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503310 (0.015):
nyaste jātā vallī {btabular} / 1 \\ 7 \\ 5 \\ 0 {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate iti-ādi-karaṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503412 (0.015):
labdhi-kṣepāṇām vallī {btabular} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \\ 90 \\ 0 / {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate antyena yute iti-ādi-karaṇena jātam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497292 (0.023):
Lil_118p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ / saṃkalitāni & 1 & 3 & 6 & 10 & 15 & 21 & 28 & 36 & 45 \\ eṣām aikyāni & 1 / & 4 & 10 & 20 & 35 & 56 & 84 & 120 & 165 {etabular} kṛti-ādi-yoge
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497224 (0.023):
%eka-ādi-rasa-saṃyogena pṛthak vyaktayas/ {btabular} 6 & 15 & 20 & 15 & 6 / & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} etāsām aikyam sarva-bhedās 63//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496831 (0.025):
pramāṇam// / Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503329 (0.027):
dṛḍha-bhājya-hārābhyām {btabular} 17 \\ 15 {etabular} taṣṭau labdhi-guṇau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503494 (0.028):
labdhi-kṣepāṇām vallī {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\ 0 {etabular} labdhas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496013 (0.029):
Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 & / 6 \\ 8 & * {etabular} labdhās bhāṭaka-drammās 8// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496755 (0.033):
Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular} / jātā āvartite suvarṇa-varṇa-mitis 12/ ete eva yadi śodhitās santas %ṣoḍaśa
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495805 (0.042):
Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495862 (0.042):
Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & * / {etabular} labdham kalā-antaram 7_4_5// atha %sapta-rāśika-udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495827 (0.042):
{btabular} 1 & 12 \\ 100 & * \\ 5 & 48_5 {etabular} labdham mūla-dhanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497080 (0.043):
%eka-ādi-%eka-uttara-aṅkānām vyastānām krama-sthānām ca nyāsas {btabular} / 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} / yathā-ukta-karaṇena labdhās %eka-guru-vyaktayas 6/ %dvi-guravas 15/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503453 (0.044):
@niveśya jātā vallī {btabular} 0 \\ 6 \\ 3 \\ 9 \\ 0 {etabular} pūrva-vat
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503722 (0.044):
Lil_253p/ nyāsas/ bhājyas 5/ hāras 3/ kṣepas 23/ atra vallī {btabular} 46 / \\ 23 {etabular} pūrva-vat jātam rāśi-%dvayam {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496895 (0.046):
Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497197 (0.047):
%eka-%dvi-%tri-ādi-mūṣā-vahana-saṃkhyās {btabular} 8 & 28 & 56 & 70 & 56 & / 28 & 8 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 {etabular} evam %aṣṭa-mūṣe
chandas-citi-ādau karaṇa-sūtram śloka-%trayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497244 (0.037):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497358 (0.043):
yathā-uttara-caye antya-ādi-dhana-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_121a/ vi-%eka-pada-ghna-cayas mukha-yuk @syāt antya-dhanam mukha-yuk
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494189 (0.048):
1_2// iti bhinna-bhāga-hāras// atha bhinna-varga-ādau karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_43/ varge kṛtī ghana-vidhau tu ghanau vidheyau hāra-aṃśayos atha pade
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495748 (0.049):
%pañca-rāśika-ādau karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_82a/ %pañca-%sapta-%nava-rāśika-ādike anyonya-pakṣa-nayanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494504 (0.052):
dṛśya-jāti-śeṣa-jāti-viśleṣa-jāti-ādau karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_51a/ uddeśaka-ālāpa-vat iṣṭa-rāśis kṣuṇṇas hṛtas aṃśais rahitas yutas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503964 (0.055):
atha sarvatra kuṭṭake guṇa-labdhyos anekadhā-darśana-artham karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_256/ iṣṭa-āhata-sva-sva-hareṇa yukte te vā @bhavetām bahudhā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499335 (0.061):
Lil_171p2/ sama-catur-bhuja-āyatayos phala-ānayane karaṇa-sūtram / sa-ardha-śloka-dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495497 (0.062):
iti guṇa-karma// atha trairāśike karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_73a/ pramāṇam icchā ca samāna-jātī ādi-antayos tad-phalam anya-jāti/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496268 (0.064):
atha miśra-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502674 (0.064):
iti-ādinā jātau karṇau 25_2/ 51_2[//] chāyā-antare karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_234a/ śaṅkus pradīpa-tala-śaṅku-tala-antara-ghnas chāyā @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503553 (0.064):
130/ iti-ādi// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_250/ yoga-je takṣaṇāt śuddhe guṇa-āptī @stas viyoga-je//
Lil_112a/ %eka-ādi-eka-uttarās aṅkās vyastās bhājyās krama-sthitais/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497245 (0.060):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
Lil_112c/ paras pūrveṇa saṃguṇyas tad-paras tena tena ca//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498927 (0.037):
Lil_163a/ dhṛṣṭa-uddiṣṭam ṛju-bhuja-kṣetram yatra %eka-bāhutas su-alpā/ / Lil_163c/ tad-itara-bhuja-yutis atha vā tulyā jñeyam tat akṣetram//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499897 (0.042):
śravaṇas na dīrghas/ / Lil_182e/ tad-anya-lambāt na laghus tathā idam @jñātvā iṣṭa-karṇas sudhiyā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28215847 (0.044):
paro 'pītyartho labhyate/ sa ca na ghaṭate/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503366 (0.047):
Lil_248a/ @bhavati kuṭṭa-vidher yuti-bhājyayos samapavartitayos api vā / guṇas/ / Lil_248c/ @bhavati yas yuti-bhājakayos punar sas ca @bhavet
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24246537 (0.057):
nirupayoga iti vaktṛdosādayaṃ dṛṣṭāntadoṣaḥ | vaktā hayatra / paraḥpratipadayotavyaḥ | tato yadi nāma na duṣṭāṃ vastu, tathāpi vaktrā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3790897 (0.062):
tathā hi--yatparo yatsādhyatātparyakaḥ śabdaḥ sa śabdasya"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9160879 (0.062):
tathā hi yatparo yatsādhyatātparyakaḥ śabdaḥ sa śabdasya"
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22298121 (0.062):
karmaṇaitayāvṛtemāṃlokānudakhananyadudakhanaṃstasmādutkhītkhā ha vai / tāmukhetyācakhate paro 'kṣam paro 'kṣakāmā hi devāḥ
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504222 (0.063):
saṃśliṣṭa-kuṭṭake karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_259a/ %ekas haras ced guṇakau vibhinnau tadā guṇa-aikyam @parikalpya
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4917641 (0.063):
nāsmātparaḥ syātsiddhanto nāsmātparamamaṅgalam /AP_382.050ab/
Lil_113a/ %eka-%dvi-%tri-ādi-bhedās @syus idam sādhāraṇam smṛtam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497137 (1.788):
jñātavyā// udāharaṇam śilpe/ / Lil_116a/ %eka-%dvi-%tri-ādi-mūṣā-vahana-mitim aho @brūhi me bhūmi-bhartus
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497160 (1.788):
harmye ramye %aṣṭa-mūṣe catura-viracite ślakṣṇa-śālā-viśāle/ / Lil_116c/ %eka-%dvi-%tri-ādi-yuktās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497189 (0.033):
3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 {etabular} labdhās / %eka-%dvi-%tri-ādi-mūṣā-vahana-saṃkhyās {btabular} 8 & 28 & 56 & 70 & 56 &
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16011845 (0.054):
BG_32a/ yāvattāvat-kālaka-nīlaka-varṇās tri-pañca-sapta-dhanam/ / BG_32c/ dvi-tri-eka-mitais kṣaya-gais sahitās rahitās kati syus
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23798344 (0.057):
BSS_12.50c/ paridhes vedhas paridhes %ṣaṣ-aṃśa-varga-āhatas gaṇitam// / BSS_12.51a/ %dvi-%catur-sa-%tri-aṃśa-guṇas bhitti-antar-vāhya-koṇa-gas
Lil_113c/ chandas-citi-uttare chandasi upayogas asya tad-vidām//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497041 (0.051):
Lil_114c/ vaidyake rasa-bhedīye tat na uktam vistṛtes bhayāt// / Lil_114p/ tatra chandas-citi-uttare kiṃcit udāharaṇam/
Lil_114a/ mūṣā-vahana-bheda-ādau khaṇḍa-merau ca śilpake/
Lil_114c/ vaidyake rasa-bhedīye tat na uktam vistṛtes bhayāt//
Lil_114p/ tatra chandas-citi-uttare kiṃcit udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497013 (0.051):
Lil_113a/ %eka-%dvi-%tri-ādi-bhedās @syus idam sādhāraṇam smṛtam/ / Lil_113c/ chandas-citi-uttare chandasi upayogas asya tad-vidām//
Lil_115a/ prastāre mitra gāyatryās @syus pāde vyaktayas kati/
Lil_115c/ %eka-ādi-guravas ca āśu kati kati @ucyatām pṛthak//
Lil_115p/ iha hi %ṣaṣ-akṣaras gāyatrī-caraṇas/ atas %ṣaṣ-antānām
%eka-ādi-%eka-uttara-aṅkānām vyastānām krama-sthānām ca nyāsas {btabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495816 (0.024):
kalā-antaram 9_3_5// atha kāla-jñāna-artham nyāsas {btabular} 1 &* \\ 100 / & 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496142 (0.032):
Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495804 (0.032):
kāla-phale @viditvā// / Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495861 (0.032):
Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & * / {etabular} labdham kalā-antaram 7_4_5// atha %sapta-rāśika-udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495913 (0.032):
tādṛk kim @labhate drutam @vada vaṇik vāṇijyakam @vetsi ced// / Lil_85p/ nyāsas {btabular} 3 & 1_2 \\ 8 & 7_2 \\ 8 & 1 \\ 100 & * / {etabular} labdham niṣkās 0/ drammās 14/ paṇās 9/ kākiṇī 1/ varāṭakās 6/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495968 (0.032):
Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100 / & * {etabular} labdham mūlyam niṣkās 16_2_3// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496894 (0.032):
Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496012 (0.034):
Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 & / 6 \\ 8 & * {etabular} labdhās bhāṭaka-drammās 8// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496062 (0.034):
Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496241 (0.034):
Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * & / 100 * \\ 5 & * & 3 & * & 4 & * {etabular} miśra-dhanam 94/ sva-yogas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496754 (0.034):
Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497185 (0.037):
Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & / 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495826 (0.044):
& 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas / {btabular} 1 & 12 \\ 100 & * \\ 5 & 48_5 {etabular} labdham mūla-dhanam
6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} / yathā-ukta-karaṇena labdhās %eka-guru-vyaktayas 6/ %dvi-guravas 15/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495817 (0.012):
kalā-antaram 9_3_5// atha kāla-jñāna-artham nyāsas {btabular} 1 &* \\ 100 / & 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495805 (0.023):
Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495862 (0.023):
Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & * / {etabular} labdham kalā-antaram 7_4_5// atha %sapta-rāśika-udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495914 (0.023):
tādṛk kim @labhate drutam @vada vaṇik vāṇijyakam @vetsi ced// / Lil_85p/ nyāsas {btabular} 3 & 1_2 \\ 8 & 7_2 \\ 8 & 1 \\ 100 & * / {etabular} labdham niṣkās 0/ drammās 14/ paṇās 9/ kākiṇī 1/ varāṭakās 6/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495968 (0.023):
Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100 / & * {etabular} labdham mūlyam niṣkās 16_2_3// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496894 (0.023):
Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496014 (0.023):
Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 & / 6 \\ 8 & * {etabular} labdhās bhāṭaka-drammās 8// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496062 (0.023):
Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496143 (0.023):
Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496241 (0.023):
Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * & / 100 * \\ 5 & * & 3 & * & 4 & * {etabular} miśra-dhanam 94/ sva-yogas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496754 (0.023):
Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495827 (0.025):
& 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas / {btabular} 1 & 12 \\ 100 & * \\ 5 & 48_5 {etabular} labdham mūla-dhanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497186 (0.026):
Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & / 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503454 (0.037):
@niveśya jātā vallī {btabular} 0 \\ 6 \\ 3 \\ 9 \\ 0 {etabular} pūrva-vat
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503722 (0.037):
Lil_253p/ nyāsas/ bhājyas 5/ hāras 3/ kṣepas 23/ atra vallī {btabular} 46 / \\ 23 {etabular} pūrva-vat jātam rāśi-%dvayam {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503329 (0.038):
dṛḍha-bhājya-hārābhyām {btabular} 17 \\ 15 {etabular} taṣṭau labdhi-guṇau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496962 (0.041):
suvarṇa-māne {btabular} 16 & 10 \\ 2 & 4 {etabular} atha vā %dvikena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493989 (0.041):
Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 & / -3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496831 (0.042):
Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular} / labdha-jñāta-varṇa-mānam 15// atha suvarṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496974 (0.043):
iṣṭena {btabular} 16 & 10 \\ 4 & 8 {etabular} %ardha-guṇitena vā / {btabular} 16 & 10 \\ 1 & 2 {etabular} evam bahudhā// atha
%tri-guravas 20/ %catur-guravas 15/ %pañca-guravas 6/ %ṣaṣ-gurus 1/ atha
%ekas sarva-laghus / 1/ evam āsām aikyam pāda-vyakti-mitis 64// evam
%catur-caraṇa-akṣara-saṃkhyakān yathā-uktam @vinyasya %eka-ādi-guru-bhedān
@ānīya tān sa-%ekān @%ekī-kṛtya jātās gāyatrī-vṛtta-vyakti-saṃkhyās
16777216// evam ukthā-ādi-utkṛti-paryantam chandasām vyakti-mitis
jñātavyā// udāharaṇam śilpe/ / Lil_116a/ %eka-%dvi-%tri-ādi-mūṣā-vahana-mitim aho @brūhi me bhūmi-bhartus
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497192 (0.0):
3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 {etabular} labdhās / %eka-%dvi-%tri-ādi-mūṣā-vahana-saṃkhyās {btabular} 8 & 28 & 56 & 70 & 56 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497005 (1.788):
Lil_112c/ paras pūrveṇa saṃguṇyas tad-paras tena tena ca// / Lil_113a/ %eka-%dvi-%tri-ādi-bhedās @syus idam sādhāraṇam smṛtam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497160 (1.788):
harmye ramye %aṣṭa-mūṣe catura-viracite ślakṣṇa-śālā-viśāle/ / Lil_116c/ %eka-%dvi-%tri-ādi-yuktās
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20946634 (0.042):
niścayarūpaṃ, samabalavirodhapakṣe tu saṃśayarūpaṃ dhyeyam/ ata eva jñāta / iti sāmānyoktiḥ/ na ca pakṣīyavyabhicārasandehonukūla eva
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16011845 (0.054):
BG_32a/ yāvattāvat-kālaka-nīlaka-varṇās tri-pañca-sapta-dhanam/ / BG_32c/ dvi-tri-eka-mitais kṣaya-gais sahitās rahitās kati syus
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23798344 (0.057):
BSS_12.50c/ paridhes vedhas paridhes %ṣaṣ-aṃśa-varga-āhatas gaṇitam// / BSS_12.51a/ %dvi-%catur-sa-%tri-aṃśa-guṇas bhitti-antar-vāhya-koṇa-gas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504336 (0.059):
Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498927 (0.060):
Lil_163a/ dhṛṣṭa-uddiṣṭam ṛju-bhuja-kṣetram yatra %eka-bāhutas su-alpā/ / Lil_163c/ tad-itara-bhuja-yutis atha vā tulyā jñeyam tat akṣetram//
harmye ramye %aṣṭa-mūṣe catura-viracite ślakṣṇa-śālā-viśāle/
Lil_116c/ %eka-%dvi-%tri-ādi-yuktās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497005 (1.788):
Lil_112c/ paras pūrveṇa saṃguṇyas tad-paras tena tena ca// / Lil_113a/ %eka-%dvi-%tri-ādi-bhedās @syus idam sādhāraṇam smṛtam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497137 (1.788):
jñātavyā// udāharaṇam śilpe/ / Lil_116a/ %eka-%dvi-%tri-ādi-mūṣā-vahana-mitim aho @brūhi me bhūmi-bhartus
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497189 (0.033):
3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 {etabular} labdhās / %eka-%dvi-%tri-ādi-mūṣā-vahana-saṃkhyās {btabular} 8 & 28 & 56 & 70 & 56 &
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16011845 (0.054):
BG_32a/ yāvattāvat-kālaka-nīlaka-varṇās tri-pañca-sapta-dhanam/ / BG_32c/ dvi-tri-eka-mitais kṣaya-gais sahitās rahitās kati syus
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23798344 (0.057):
BSS_12.50c/ paridhes vedhas paridhes %ṣaṣ-aṃśa-varga-āhatas gaṇitam// / BSS_12.51a/ %dvi-%catur-sa-%tri-aṃśa-guṇas bhitti-antar-vāhya-koṇa-gas
madhura-kaṭu-kaṣāya-āmlaka-kṣāra-tiktais ekasmin %ṣaṣ-rasais @syus gaṇaka
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780299 (0.029):
tathā rasatanmātrāṇi raseṣvevopalabhyante | / tatra kaṭutiktakaṣāyakṣāramadhurāmlalavaṇādayo rasaviśeṣā upalabhyante |
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3638906 (0.042):
rase madhuratvādayo viśeṣāste ca madhuratiktakaṣāyakaṭvamlakṣārāḥ ṣaḍrasāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21520988 (0.047):
nātikaṣāyaistiktāmlalavaṇamadhurakaṭukaṣāyavivarjitairāhāraiḥ,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28623255 (0.047):
upasaṃkrāntānnānāvidharasarasāgrairmadhurāmlalavaṇakaṭutiktakaṣāyaiḥ
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12539650 (0.047):
tadviśeṣaiś ca [priyāpriyaiḥ] madhurāmlalavaṇakaṭutiktakaṣāyair
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994039 (0.047):
nātyamlaiḥ nātilavaṇaiḥ nātimadhuraiḥ nātikaṭukaī nātikaṣāyaiḥ / tiktāmlalavaṇamadhurakaṭukaṣāyavivarjitaiḥ; hārārdhahāravibhūṣitagātrī
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14537103 (0.050):
sapta rasā iti nimirvaidehaḥ madhurāmlalavaṇakaṭutiktakaṣāyakṣārāḥ /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14537115 (0.050):
madhurāmlalavaṇakaṭutiktakaṣāyakṣārāvyaktāḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha (antarkpu.htm.txt) 7683111 (0.050):
AnTs_20 rasanagrāhyo guṇo rasaḥ / sa ca / madhurāmlalavaṇakaṭukaṣāyatiktabhedāt ṣaḍvidhaḥ / pṛthivyāṃ ṣaḍvidhaḥ /
Garbha-Upanisad (Garbhopanisad) (garbhupu.htm.txt) 26620195 (0.050):
vadati / ṣaḍāśrayam iti kasmāt madhurāmlalavaṇatiktakaṭukaṣāyarasān
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23177366 (0.050):
madhurāmlalavaṇakaṭutiktakaṣāyaṣaḍrasopabṛṃhitsya saṃyktasyānnasya
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19238069 (0.052):
kaṭutiktakaṣāyāmlaṃ % kṣāraś ca madhurāvadhi // KubjT_13.11 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17474929 (0.052):
kaṭutiktakaṣāyāmlaṃ kṣāraś ca madhurāvadhi // KubjT_13.11 //
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14537308 (0.056):
madhurāmlalavaṇakaṭutiktakaṣāyāḥ /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14555473 (0.056):
madhurāmlalavaṇakaṭutiktakaṣāyāḥ te samyagupayujyamānāḥ śarīraṃ yāpayanti
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7377094 (0.056):
madhurāmlatiktalavaṇakaṭukaṣāyāḥ ṣaḍ rasāḥ | etaiḥ ṣaḍbhī rasair yuktaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646748 (0.057):
nātimadhurair nātikaṭukair nātikaṣāyais / tiktāmlalavaṇamadhurakaṭukakaṣāyavivarjitair āhārair
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657273 (0.057):
nātilavaṇair nātimadhurair nātikaṭukair nātikaṣāyais / tiktāmlalavaṇamadhurakaṭukakaṣāyavivarjitair āhāraiḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697902 (0.057):
nātimadhurair nātikaṭukair nātikaṣāyais / tiktāmlalavaṇamadhurakaṭukakaṣāyavivarjitair āhāraiḥ |
Goraksanatha: Amaraughasasana (with commentary) (goramaru.htm.txt) 8434820 (0.062):
śṛṅgārādinavanāṭyarasāḥ iti hāsyādibhāvāḥ śṛṅgārādīnām // 18 / kaṭukatiktakaṣāyāmlamadhuralavaṇāś ceti ṣaṭ āsvādāḥ // 19
kati @vada vyañjane vyakti-bhedās//
Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & / 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497214 (0.0):
rāja-gṛhe mūṣā-vahana-bhedās 255// atha %dvitīya-udāharaṇam/ nyāsas / {btabular} 6 & 5 & 4 & 3 / & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493988 (0.006):
Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 & / -3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503310 (0.007):
nyaste jātā vallī {btabular} / 1 \\ 7 \\ 5 \\ 0 {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate iti-ādi-karaṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503412 (0.007):
labdhi-kṣepāṇām vallī {btabular} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \\ 90 \\ 0 / {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate antyena yute iti-ādi-karaṇena jātam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496976 (0.012):
{btabular} 16 & 10 \\ 1 & 2 {etabular} evam bahudhā// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495804 (0.015):
kāla-phale @viditvā// / Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495861 (0.015):
phalam @ucyatām kim// / Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & *
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495968 (0.015):
te @vada me %caturdaśa sakhe maulyam @labhante kiyat// / Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496013 (0.015):
@bhavati iti bhāṭaka-mitis gavyūti-%ṣaṭke @vada// / Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496062 (0.015):
@bhavanti mitra// / Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496142 (0.015):
Lil_91c/ sahasram ced pṛthak tatra @vada mūla-kalā-antare// / Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496241 (0.015):
phalam @vada khaṇḍa-saṃkhyām// / Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496755 (0.015):
@bhavanti tadā tu māṣās// / Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496894 (0.015):
%ṣoḍaśa-varṇa-māṣās// / Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497223 (0.016):
%eka-ādi-rasa-saṃyogena pṛthak vyaktayas/ {btabular} 6 & 15 & 20 & 15 & 6 / & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} etāsām aikyam sarva-bhedās 63//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497291 (0.020):
Lil_118c/ teṣām saṃkalita-aikyāni @pracakṣva gaṇaka drutam// / Lil_118p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496831 (0.020):
pramāṇam// / Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495816 (0.021):
kalā-antaram 9_3_5// atha kāla-jñāna-artham nyāsas {btabular} 1 &* \\ 100 / & 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503329 (0.022):
dṛḍha-bhājya-hārābhyām {btabular} 17 \\ 15 {etabular} taṣṭau labdhi-guṇau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503494 (0.024):
labdhi-kṣepāṇām vallī {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\ 0 {etabular} labdhas
%eka-%dvi-%tri-ādi-mūṣā-vahana-saṃkhyās {btabular} 8 & 28 & 56 & 70 & 56 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497139 (0.0):
jñātavyā// udāharaṇam śilpe/ / Lil_116a/ %eka-%dvi-%tri-ādi-mūṣā-vahana-mitim aho @brūhi me bhūmi-bhartus
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497005 (0.033):
Lil_112c/ paras pūrveṇa saṃguṇyas tad-paras tena tena ca// / Lil_113a/ %eka-%dvi-%tri-ādi-bhedās @syus idam sādhāraṇam smṛtam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497159 (0.033):
harmye ramye %aṣṭa-mūṣe catura-viracite ślakṣṇa-śālā-viśāle/ / Lil_116c/ %eka-%dvi-%tri-ādi-yuktās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503453 (0.060):
@niveśya jātā vallī {btabular} 0 \\ 6 \\ 3 \\ 9 \\ 0 {etabular} pūrva-vat
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503722 (0.060):
Lil_253p/ nyāsas/ bhājyas 5/ hāras 3/ kṣepas 23/ atra vallī {btabular} 46 / \\ 23 {etabular} pūrva-vat jātam rāśi-%dvayam {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497224 (0.063):
%eka-ādi-rasa-saṃyogena pṛthak vyaktayas/ {btabular} 6 & 15 & 20 & 15 & 6 / & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} etāsām aikyam sarva-bhedās 63//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497080 (0.063):
%eka-ādi-%eka-uttara-aṅkānām vyastānām krama-sthānām ca nyāsas {btabular} / 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} / yathā-ukta-karaṇena labdhās %eka-guru-vyaktayas 6/ %dvi-guravas 15/
28 & 8 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 {etabular} evam %aṣṭa-mūṣe / rāja-gṛhe mūṣā-vahana-bhedās 255// atha %dvitīya-udāharaṇam/ nyāsas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496974 (0.047):
iṣṭena {btabular} 16 & 10 \\ 4 & 8 {etabular} %ardha-guṇitena vā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493989 (0.050):
Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 & / -3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496830 (0.050):
Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496962 (0.054):
suvarṇa-māne {btabular} 16 & 10 \\ 2 & 4 {etabular} atha vā %dvikena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495804 (0.055):
Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495861 (0.055):
Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & * / {etabular} labdham kalā-antaram 7_4_5// atha %sapta-rāśika-udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495913 (0.055):
Lil_85p/ nyāsas {btabular} 3 & 1_2 \\ 8 & 7_2 \\ 8 & 1 \\ 100 & * / {etabular} labdham niṣkās 0/ drammās 14/ paṇās 9/ kākiṇī 1/ varāṭakās 6/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495968 (0.055):
Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100 / & * {etabular} labdham mūlyam niṣkās 16_2_3// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496013 (0.055):
Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 & / 6 \\ 8 & * {etabular} labdhās bhāṭaka-drammās 8// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496061 (0.055):
Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496142 (0.055):
Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496240 (0.055):
Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * & / 100 * \\ 5 & * & 3 & * & 4 & * {etabular} miśra-dhanam 94/ sva-yogas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496753 (0.055):
Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496894 (0.055):
Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503453 (0.057):
@niveśya jātā vallī {btabular} 0 \\ 6 \\ 3 \\ 9 \\ 0 {etabular} pūrva-vat
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503722 (0.057):
Lil_253p/ nyāsas/ bhājyas 5/ hāras 3/ kṣepas 23/ atra vallī {btabular} 46 / \\ 23 {etabular} pūrva-vat jātam rāśi-%dvayam {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495815 (0.058):
kalā-antaram 9_3_5// atha kāla-jñāna-artham nyāsas {btabular} 1 &* \\ 100 / & 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497080 (0.059):
%eka-ādi-%eka-uttara-aṅkānām vyastānām krama-sthānām ca nyāsas {btabular} / 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} / yathā-ukta-karaṇena labdhās %eka-guru-vyaktayas 6/ %dvi-guravas 15/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503329 (0.059):
dṛḍha-bhājya-hārābhyām {btabular} 17 \\ 15 {etabular} taṣṭau labdhi-guṇau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503310 (0.060):
nyaste jātā vallī {btabular} / 1 \\ 7 \\ 5 \\ 0 {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate iti-ādi-karaṇena
{btabular} 6 & 5 & 4 & 3 / & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} labdhās / %eka-ādi-rasa-saṃyogena pṛthak vyaktayas/ {btabular} 6 & 15 & 20 & 15 & 6
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497187 (0.0):
Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & / 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493990 (0.006):
Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 & / -3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503311 (0.007):
nyaste jātā vallī {btabular} / 1 \\ 7 \\ 5 \\ 0 {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate iti-ādi-karaṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503413 (0.007):
labdhi-kṣepāṇām vallī {btabular} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \\ 90 \\ 0 / {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate antyena yute iti-ādi-karaṇena jātam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496976 (0.012):
{btabular} 16 & 10 \\ 1 & 2 {etabular} evam bahudhā// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497292 (0.020):
Lil_118p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ / saṃkalitāni & 1 & 3 & 6 & 10 & 15 & 21 & 28 & 36 & 45 \\ eṣām aikyāni & 1 / & 4 & 10 & 20 & 35 & 56 & 84 & 120 & 165 {etabular} kṛti-ādi-yoge
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496831 (0.020):
pramāṇam// / Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503329 (0.022):
dṛḍha-bhājya-hārābhyām {btabular} 17 \\ 15 {etabular} taṣṭau labdhi-guṇau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495826 (0.022):
& 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas / {btabular} 1 & 12 \\ 100 & * \\ 5 & 48_5 {etabular} labdham mūla-dhanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503494 (0.024):
labdhi-kṣepāṇām vallī {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\ 0 {etabular} labdhas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496013 (0.024):
@bhavati iti bhāṭaka-mitis gavyūti-%ṣaṭke @vada// / Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 & / 6 \\ 8 & * {etabular} labdhās bhāṭaka-drammās 8// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496755 (0.025):
@bhavanti tadā tu māṣās// / Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495802 (0.029):
kāla-phale @viditvā// / Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495859 (0.029):
phalam @ucyatām kim// / Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & * / {etabular} labdham kalā-antaram 7_4_5// atha %sapta-rāśika-udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495966 (0.029):
te @vada me %caturdaśa sakhe maulyam @labhante kiyat// / Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100 / & * {etabular} labdham mūlyam niṣkās 16_2_3// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496060 (0.029):
@bhavanti mitra// / Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496140 (0.029):
Lil_91c/ sahasram ced pṛthak tatra @vada mūla-kalā-antare// / Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496239 (0.029):
phalam @vada khaṇḍa-saṃkhyām// / Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * & / 100 * \\ 5 & * & 3 & * & 4 & * {etabular} miśra-dhanam 94/ sva-yogas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496892 (0.029):
%ṣoḍaśa-varṇa-māṣās// / Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495815 (0.033):
kalā-antaram 9_3_5// atha kāla-jñāna-artham nyāsas {btabular} 1 &* \\ 100 / & 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas
& 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} etāsām aikyam sarva-bhedās 63// / iti miśra-vyavahāras samāptas//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503310 (0.021):
nyaste jātā vallī {btabular} / 1 \\ 7 \\ 5 \\ 0 {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate iti-ādi-karaṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503412 (0.021):
labdhi-kṣepāṇām vallī {btabular} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \\ 90 \\ 0 / {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate antyena yute iti-ādi-karaṇena jātam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493989 (0.021):
Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 & / -3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497186 (0.022):
Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & / 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496831 (0.025):
Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503329 (0.031):
dṛḍha-bhājya-hārābhyām {btabular} 17 \\ 15 {etabular} taṣṭau labdhi-guṇau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496975 (0.031):
{btabular} 16 & 10 \\ 1 & 2 {etabular} evam bahudhā// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503494 (0.035):
labdhi-kṣepāṇām vallī {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\ 0 {etabular} labdhas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496013 (0.036):
@bhavati iti bhāṭaka-mitis gavyūti-%ṣaṭke @vada// / Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 & / 6 \\ 8 & * {etabular} labdhās bhāṭaka-drammās 8// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497291 (0.037):
Lil_118p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ / saṃkalitāni & 1 & 3 & 6 & 10 & 15 & 21 & 28 & 36 & 45 \\ eṣām aikyāni & 1 / & 4 & 10 & 20 & 35 & 56 & 84 & 120 & 165 {etabular} kṛti-ādi-yoge
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503453 (0.039):
@niveśya jātā vallī {btabular} 0 \\ 6 \\ 3 \\ 9 \\ 0 {etabular} pūrva-vat
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503722 (0.039):
Lil_253p/ nyāsas/ bhājyas 5/ hāras 3/ kṣepas 23/ atra vallī {btabular} 46 / \\ 23 {etabular} pūrva-vat jātam rāśi-%dvayam {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503730 (0.040):
\\ 23 {etabular} pūrva-vat jātam rāśi-%dvayam {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\ / 0 {etabular} etau bhājya-hārābhyām taṣṭau/ atra adhas-rāśau 23 %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495827 (0.040):
{btabular} 1 & 12 \\ 100 & * \\ 5 & 48_5 {etabular} labdham mūla-dhanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496962 (0.041):
suvarṇa-māne {btabular} 16 & 10 \\ 2 & 4 {etabular} atha vā %dvikena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496755 (0.041):
@bhavanti tadā tu māṣās// / Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495815 (0.043):
kalā-antaram 9_3_5// atha kāla-jñāna-artham nyāsas {btabular} 1 &* \\ 100 / & 16\ \ 5 & 48_5 {etabular} labdhās māsās 12// mūla-dhana-artham nyāsas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495804 (0.043):
Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495861 (0.043):
phalam @ucyatām kim// / Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & * / {etabular} labdham kalā-antaram 7_4_5// atha %sapta-rāśika-udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495913 (0.043):
Lil_85p/ nyāsas {btabular} 3 & 1_2 \\ 8 & 7_2 \\ 8 & 1 \\ 100 & * / {etabular} labdham niṣkās 0/ drammās 14/ paṇās 9/ kākiṇī 1/ varāṭakās 6/
[śreḍhī-vyavahāra] / Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492957 (0.032):
Lil_11p/ iti saṃkhyā-sthāna-nirṇayas// atha saṃkalita-vyavakalite/ atha / saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502277 (0.040):
phalam hastās 8// iti krakaca-vyavahāras// / [rāśi-vyavahāra] / Lil_226p1/ atha rāśi-vyavahāre karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494000 (0.045):
jāti-%catuṣṭayam// atha bhinna-saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501706 (0.046):
bhāskara-ācārya-viracitāyām līlāvatyām kṣetra-vyavahāras samāptas// / [khāta-vyavahāra] / Lil_213p2/ atha khāta-vyavahāras/ karaṇa-sūtram sa-%ardhā āryā/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502560 (0.047):
166_2_3/ 500// iti rāśi-vyavahāras samāptas// / [chāyā-vyavahāra] / Lil_231p2/ atha chāyā-vyavahāre karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501989 (0.053):
sthūlam 2750_21// iti khāta-vyavahāras samāptas// / [citi-vyavahāra] / Lil_219p1/ citau karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/
vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497360 (0.032):
yathā-uttara-caye antya-ādi-dhana-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_121a/ vi-%eka-pada-ghna-cayas mukha-yuk @syāt antya-dhanam mukha-yuk
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496986 (0.037):
chandas-citi-ādau karaṇa-sūtram śloka-%trayam/ / Lil_112a/ %eka-ādi-eka-uttarās aṅkās vyastās bhājyās krama-sthitais/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504479 (0.038):
24// viśeṣa-karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_264a/ yāvat-sthāneṣu tulya-aṅkās tad-bhedais tu pṛthak kṛtais/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498272 (0.040):
75// punar prakāra-antareṇa tad-karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_146a/ iṣṭa-vargeṇa sa-%ekena %dvi-ghnas karṇas atha vā hatas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496184 (0.042):
miśra-antare karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_92a/ atha pramāṇais guṇitās sva-kālās vyatīta-kāla-ghna-phala-uddhṛtās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496079 (0.043):
Lil_89p2/ atha miśraka-vyavahāre karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_90a/ pramāṇa-kālena hatam pramāṇam vimiśra-kālena hatam phalam ca/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497926 (0.043):
tad-jñānāya karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_138a/ rāśyos antara-vargeṇa %dvi-ghne ghāte yute tayos/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501042 (0.043):
Lil_203p/ śara-jīva-ānayanāya karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_204a/ jyā-vyāsa-yoga-antara-ghāta-mūlam vyāsas tad-ūnas dalitas śaras
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501819 (0.043):
-karaṇena] khāta-antare karaṇa-sūtram sa-ardha-vṛttam/ / Lil_217a/ mukha-ja-tala-ja-tad-yuti-ja-kṣetra-phala-aikyam hṛtam %ṣaḍbhis/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501996 (0.043):
Lil_219p1/ citau karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_220a/ ucchrayeṇa guṇitam cites kila kṣetra-saṃbhava-phalam ghanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502196 (0.043):
krakaca-antare karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_225a/ @chidyate tu yadi tiryak ukta-vat piṇḍa-vistṛti-hates phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502863 (0.043):
karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_239a/ chāyā-agrayos antara-saṃguṇā bhā chāyā-pramāṇa-antara-hṛt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503664 (0.043):
2/ 8// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_252a/ guṇa-labdhyos samam grāhyam dhī-matā takṣaṇe phalam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496022 (0.043):
bhāṇḍa-pratibhāṇḍake karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498071 (0.043):
ayam karṇas/ evam sarvatra// atha %tri-asra-jātye karaṇa-sūtram / vṛtta-%dvayam/ / Lil_141a/ iṣṭas bhujas asmāt %dvi-guṇa-iṣṭa-nighnāt iṣṭasya kṛtyā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495497 (0.045):
iti guṇa-karma// atha trairāśike karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_73a/ pramāṇam icchā ca samāna-jātī ādi-antayos tad-phalam anya-jāti/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503964 (0.045):
atha sarvatra kuṭṭake guṇa-labdhyos anekadhā-darśana-artham karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_256/ iṣṭa-āhata-sva-sva-hareṇa yukte te vā @bhavetām bahudhā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504637 (0.046):
anyat karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_268a/ nis-%ekam aṅka-aikyam idam nis-%eka-sthāna-antam %eka-apacitam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493871 (0.047):
prabhāga-jātis// atha bhāga-anubandha-bhāga-apavāhayos karaṇa-sūtram / sa-%ardham vṛttam/ / Lil_34a/ cheda-ghna-rūpeṣu lavās dhana-ṛṇam %ekasya bhāgās adhika-ūnakās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498558 (0.048):
madhye hastās 12// koṭi-karṇa-antare bhuje ca dṛṣṭe pṛthak-karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_153a/ bhujāt vargitāt koṭi-karṇa-antara-āptam dvidhā
saṃkalita-ākhyā/ / Lil_117c/ sā %dvi-yutena padena vinighnī @syāt %tri-hṛtā khalu
saṃkalita-aikyam// / Lil_117p/ udāharaṇam/ / Lil_118a/ %eka-ādīnām %nava-antānām pṛthak saṃkalitāni me/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.031):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496280 (0.038):
Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak / phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496351 (0.038):
paripūrti-kālas// / Lil_96p/ udāharaṇam/ / Lil_97a/ ye nirjharās dina-dina-%ardha-%tṛtīya-%ṣaṣṭhais @saṃpūrayanti hi
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504335 (0.038):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501506 (0.040):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496930 (0.040):
Lil_110c/ iṣṭa-kṣuṇṇe śeṣake svarṇa-māne @syātām svalpa-analpayos varṇayos / te// / Lil_110p/ udāharaṇam/ / Lil_111a/ hāṭaka-guṭike %ṣoḍaśa-%daśa-varṇe tad-yutau sakhe jātam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503377 (0.041):
apavartana-saṃguṇas// / Lil_248p/ udāharaṇam/ / Lil_249a/ %śatam hatam yena yutam %navatyā vivarjitam vā vihṛtam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496210 (0.041):
Lil_92c/ sva-yoga-bhaktās ca vimiśra-nighnās prayukta-khaṇḍāni pṛthak / @bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503697 (0.042):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496033 (0.042):
mūlye// / Lil_88p/ udāharaṇam/ / Lil_89a/ drammeṇa @labhyate iha āmra-%śata-%trayam ced %triṃśat-paṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498501 (0.045):
vyāla-kalāpi-yogas// / Lil_151p/ udāharaṇam/ / Lil_152a/ @asti stambha-tale bilam tad-upari krīḍā-śikhaṇḍī sthitas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504688 (0.045):
gaṇita-arṇavasya// / Lil_269p/ udāharaṇam/ / Lil_270a/ %pañca-sthāna-sthitais aṅkais yad-yad-yogas %trayodaśa/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498223 (0.047):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/ / Lil_145a/ %pañcāśīti-mite karṇe yau yau akaraṇī-gatau/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504245 (0.055):
sphuṭa-kuṭṭakas asau// / Lil_259p/ udāharaṇam/ / Lil_260a/ kas %pañca-nighnas vihṛtas %triṣaṣṭyā %sapta avaśeṣas atha sas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495773 (0.057):
Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite / phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498343 (0.057):
Lil_147c/ kṛti-yogas tayos eva karṇas ca akaraṇī-gatas// / Lil_147p/ udāharaṇam/ / Lil_148a/ yais yais %tri-asram @bhavet jātyam koṭi-dos-śravaṇais sakhe/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493087 (0.057):
vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/ / Lil_17a/ bāle bāla-kuraṅga-lola-nayane līlāvati @procyatām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493736 (0.057):
guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/ / Lil_31a/ rūpa-%trayam %pañca-lavas %tri-bhāgas yoga-artham etān @vada
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501082 (0.058):
vṛtte// / Lil_204p/ udāharaṇam/ / Lil_205a/ %daśa-vistṛti-vṛtta-antar yatra jyā %ṣaṣ-mitā sakhe/
Lil_118c/ teṣām saṃkalita-aikyāni @pracakṣva gaṇaka drutam//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493018 (0.039):
%ayutāt 10000 śodhite jātam 9640/ iti saṃkalita-vyavakalite// atha / guṇana-prakāras/ guṇane karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504358 (0.045):
Lil_262c/ saṃkhyā-vibhedās kati @saṃbhavanti tad-saṃkhyaka-aikyāni pṛthak / @vada āśu// / Lil_262p/ nyāsas/ 2/ 8/ atra sthāne 2 sthāna-antam %eka-ādi-caya-aṅkayos
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498927 (0.048):
Lil_163a/ dhṛṣṭa-uddiṣṭam ṛju-bhuja-kṣetram yatra %eka-bāhutas su-alpā/ / Lil_163c/ tad-itara-bhuja-yutis atha vā tulyā jñeyam tat akṣetram//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496105 (0.060):
@stas/ [āpaṭe: prathak- < pṛthak-] / Lil_90e/ yat vā iṣṭa-karma-ākhya-vidhes tu mūlam miśrāt cyutam tat ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498085 (0.062):
%eka-viyuktayā āptam/ / Lil_141c/ koṭis pṛthak sā iṣṭa-guṇā bhuja-ūnā karṇas @bhavet %tri-asram
Lil_118p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ / saṃkalitāni & 1 & 3 & 6 & 10 & 15 & 21 & 28 & 36 & 45 \\ eṣām aikyāni & 1
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496752 (0.017):
@bhavanti tadā tu māṣās// / Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496830 (0.027):
Lil_107c/ jātam sakhe %dvādaśakam suvarṇam ajñāta-varṇasya @vada / pramāṇam// / Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496060 (0.028):
Lil_89c/ āmrais @vada āśu %daśabhis kati dāḍimāni labhyāni tad-vinimayena / @bhavanti mitra// / Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497341 (0.032):
Lil_120c/ kṛti-saṃkalanā-mārge kuśalā yadi te matis// / Lil_120p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495802 (0.034):
kāla-phale @viditvā// / Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496892 (0.034):
%ṣoḍaśa-varṇa-māṣās// / Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495859 (0.038):
phalam @ucyatām kim// / Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & *
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495966 (0.041):
te @vada me %caturdaśa sakhe maulyam @labhante kiyat// / Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496010 (0.041):
@bhavati iti bhāṭaka-mitis gavyūti-%ṣaṭke @vada// / Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496140 (0.041):
Lil_91c/ sahasram ced pṛthak tatra @vada mūla-kalā-antare// / Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496239 (0.041):
phalam @vada khaṇḍa-saṃkhyām// / Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497186 (0.044):
kati @vada vyañjane vyakti-bhedās// / Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503310 (0.050):
nyaste jātā vallī {btabular} / 1 \\ 7 \\ 5 \\ 0 {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate iti-ādi-karaṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503412 (0.050):
labdhi-kṣepāṇām vallī {btabular} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \\ 90 \\ 0 / {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate antyena yute iti-ādi-karaṇena jātam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493988 (0.050):
Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 & / -3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497222 (0.051):
%eka-ādi-rasa-saṃyogena pṛthak vyaktayas/ {btabular} 6 & 15 & 20 & 15 & 6 / & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} etāsām aikyam sarva-bhedās 63//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497214 (0.055):
rāja-gṛhe mūṣā-vahana-bhedās 255// atha %dvitīya-udāharaṇam/ nyāsas / {btabular} 6 & 5 & 4 & 3 / & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} labdhās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496976 (0.059):
{btabular} 16 & 10 \\ 1 & 2 {etabular} evam bahudhā// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503494 (0.061):
labdhi-kṣepāṇām vallī {btabular} 14 \\ 3 \\ 10 \\ 0 {etabular} labdhas / guṇas 2/ kṣepa-hāra-apavartana-9-guṇitas jātas sas eva guṇas 18/
& 4 & 10 & 20 & 35 & 56 & 84 & 120 & 165 {etabular} kṛti-ādi-yoge / karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497214 (0.044):
{btabular} 6 & 5 & 4 & 3 / & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 {etabular} labdhās / %eka-ādi-rasa-saṃyogena pṛthak vyaktayas/ {btabular} 6 & 15 & 20 & 15 & 6
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496829 (0.045):
pramāṇam// / Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497244 (0.046):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496976 (0.051):
{btabular} 16 & 10 \\ 1 & 2 {etabular} evam bahudhā// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498665 (0.062):
koṭi-karṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_156a/ %dvi-nighna-tāla-ucchriti-saṃyutam yat saras-antaram tena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503310 (0.064):
nyaste jātā vallī {btabular} / 1 \\ 7 \\ 5 \\ 0 {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate iti-ādi-karaṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503412 (0.064):
labdhi-kṣepāṇām vallī {btabular} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \\ 90 \\ 0 / {etabular} upāntimena sva-ūrdhve hate antyena yute iti-ādi-karaṇena jātam
Lil_119a/ %dvi-ghna-padam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497359 (0.042):
yathā-uttara-caye antya-ādi-dhana-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_121a/ vi-%eka-pada-ghna-cayas mukha-yuk @syāt antya-dhanam mukha-yuk
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496548 (0.046):
karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_101a/ nara-ghna-dāna-ūnita-ratna-śeṣais iṣṭe hṛte @syus khalu
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498666 (0.048):
koṭi-karṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_156a/ %dvi-nighna-tāla-ucchriti-saṃyutam yat saras-antaram tena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497244 (0.052):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
kṛti-yogas/ / Lil_119c/ saṃkalitasya kṛtes samam %eka-ādi-aṅka-ghana-aikyam udāhṛtam
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16014924 (0.033):
BG_149e/ varga-prakṛtyā viṣayas na ced syāt tadā anya-varṇsya kṛtes samam / tam//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496091 (0.052):
Lil_90a/ pramāṇa-kālena hatam pramāṇam vimiśra-kālena hatam phalam ca/ / Lil_90c/ sva-yoga-bhakte ca pṛthak-sthite te miśra-āhate mūla-kalā-antare
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503668 (0.053):
2/ 8// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_252a/ guṇa-labdhyos samam grāhyam dhī-matā takṣaṇe phalam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498927 (0.057):
Lil_163a/ dhṛṣṭa-uddiṣṭam ṛju-bhuja-kṣetram yatra %eka-bāhutas su-alpā/ / Lil_163c/ tad-itara-bhuja-yutis atha vā tulyā jñeyam tat akṣetram//
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23798638 (0.060):
BSS_12.65a/ sthāna-antareṣu labdham yena samam phala-yuta-ūnaka-chedas/ / BSS_12.65c/ dalitas kṛti-yoga-antara-padam itaras vā phala-yuta-ūnas//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499897 (0.062):
śravaṇas na dīrghas/ / Lil_182e/ tad-anya-lambāt na laghus tathā idam @jñātvā iṣṭa-karṇas sudhiyā
ādyais// / Lil_119p/ udāharaṇam/ / Lil_120a/ teṣām eva ca varga-aikyam ghana-aikyam ca @vada drutam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496210 (0.048):
Lil_92c/ sva-yoga-bhaktās ca vimiśra-nighnās prayukta-khaṇḍāni pṛthak / @bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504335 (0.049):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.052):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493087 (0.052):
vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/ / Lil_17a/ bāle bāla-kuraṅga-lola-nayane līlāvati @procyatām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493736 (0.052):
guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/ / Lil_31a/ rūpa-%trayam %pañca-lavas %tri-bhāgas yoga-artham etān @vada
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498223 (0.052):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/ / Lil_145a/ %pañcāśīti-mite karṇe yau yau akaraṇī-gatau/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497272 (0.054):
saṃkalita-aikyam// / Lil_117p/ udāharaṇam/ / Lil_118a/ %eka-ādīnām %nava-antānām pṛthak saṃkalitāni me/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504271 (0.055):
rāśim enam// / Lil_260p1/ atra guṇa-aikyam bhājyas/ agra-aikyam śuddhis iti/ nyāsas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495773 (0.055):
Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite / phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493532 (0.055):
Lil_26a/ khaṇḍābhyām vā āhatas rāśis %tri-ghnas khaṇḍa-ghana-aikya-yuk/ / Lil_26c/ varga-mūla-ghanas sva-ghnas varga-rāśes ghanas @bhavet//[śloka]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496280 (0.056):
Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak / phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496033 (0.056):
mūlye// / Lil_88p/ udāharaṇam/ / Lil_89a/ drammeṇa @labhyate iha āmra-%śata-%trayam ced %triṃśat-paṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495100 (0.057):
Lil_64g/ kim ajñātam su-buddhīnām atas manda-artham @ucyate// / Lil_64p/ iti varga-karma// atha mūla-guṇake karṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504500 (0.057):
Lil_264c/ prāk-bhedās vihṛtās bhedās tad-saṃkhyā-aikyam ca pūrva-vat// / Lil_264p/ atra uddeśakas/
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013855 (0.058):
BG_109a/ ghana-aikyam jāyate vargas varga-aikyam ca yayos ghanas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504688 (0.059):
l 269c/ saṃkṣiptam uktam pṛthutā-bhayena na antas @asti yasmāt / gaṇita-arṇavasya// / Lil_269p/ udāharaṇam/ / Lil_270a/ %pañca-sthāna-sthitais aṅkais yad-yad-yogas %trayodaśa/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503695 (0.059):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494148 (0.059):
guṇanā-vidhis ca// [vasantatilakā-ab; cd=43] / Lil_41p/ atra uddeśakas/ / Lil_42a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena %pañca %tri-aṃśena %ṣaṣṭham @vada me
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494081 (0.059):
@syāt//[indravajrā-cd; ab=37] / Lil_39p/ atra uddeśakas/ / Lil_40a/ sa-%tri-aṃśa-rūpa-%dvitayena nighnam sa-%saptama-aṃśa-%dvitayam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494212 (0.059):
ca pada-prasiddhyai// [vasantatilakā-cd; ab=41] / Lil_43p/ atra uddeśakas/ / Lil_44a/ sa-%ardha-%trayāṇām @kathaya āśu vargam vargāt tatas varga-padam
Lil_120c/ kṛti-saṃkalanā-mārge kuśalā yadi te matis//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504271 (0.060):
rāśim enam// / Lil_260p1/ atra guṇa-aikyam bhājyas/ agra-aikyam śuddhis iti/ nyāsas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504500 (0.064):
Lil_264c/ prāk-bhedās vihṛtās bhedās tad-saṃkhyā-aikyam ca pūrva-vat// / Lil_264p/ atra uddeśakas/
Lil_120p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ / varga-aikyam & 1 & 5 & 14 & 30 & 55 & 91 & 140 & 204 & 285 \\ ghana-aikyam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496753 (0.019):
@bhavanti tadā tu māṣās// / Lil_105p/ nyāsas {btabular} 13 & 12 & 11 & 10 \\ 10 & 4 & 2 & 4 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496141 (0.029):
Lil_91c/ sahasram ced pṛthak tatra @vada mūla-kalā-antare// / Lil_91p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 1000 \\ 5 & * {etabular} labdhe
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496240 (0.031):
phalam @vada khaṇḍa-saṃkhyām// / Lil_93p/ nyāsas {btabular} 1 & 7 & 1 & 10 & 1 & 5 \\ 100 & * & 100 & * &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497289 (0.032):
Lil_118c/ teṣām saṃkalita-aikyāni @pracakṣva gaṇaka drutam// / Lil_118p/ nyāsas {btabular} * & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496893 (0.032):
%ṣoḍaśa-varṇa-māṣās// / Lil_109p/ nyāsas {btabular} 10 & 14 & 16 \\ 3 & 1 & 0 {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496011 (0.035):
@bhavati iti bhāṭaka-mitis gavyūti-%ṣaṭke @vada// / Lil_87p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 1 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496061 (0.037):
@bhavanti mitra// / Lil_89p1/ nyāsas {btabular} 16 & 1 \\ 300 & 30 \\ 10 & * {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495803 (0.039):
kāla-phale @viditvā// / Lil_83p/ nyāsas {btabular} 1 & 12 \\ 100 & 16 \\ 5 & * {etabular} labdham
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495860 (0.039):
phalam @ucyatām kim// / Lil_84p/ nyāsas {btabular} 4_3 & 16_5 \\ 100 & 125_2 \\ 26_5 & *
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495967 (0.039):
te @vada me %caturdaśa sakhe maulyam @labhante kiyat// / Lil_86p/ nyāsas {btabular} 12 & 8 \\ 16 & 12 \\ 14 & 10 \\ 30 & 14 \\ 100
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497185 (0.041):
kati @vada vyañjane vyakti-bhedās// / Lil_116p1/ mūṣā-nyāsas {btabular} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 &
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493987 (0.059):
Lil_36p/ nyāsas/ {btabular} 1_4 & 2_3 & 1_2 \\ 1_3 & -1_8 & -1_8 \\ 1_2 & / -3_7 & 9_7 {etabular} savarṇite jātam/ 1_2/ 1_3/ 1_1// iti
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496830 (0.059):
Lil_107p/ nyāsas/ {btabular} 10 & 11 & 0 \\ 8 & 2 & 6 {etabular}
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495912 (0.062):
tādṛk kim @labhate drutam @vada vaṇik vāṇijyakam @vetsi ced// / Lil_85p/ nyāsas {btabular} 3 & 1_2 \\ 8 & 7_2 \\ 8 & 1 \\ 100 & * / {etabular} labdham niṣkās 0/ drammās 14/ paṇās 9/ kākiṇī 1/ varāṭakās 6/
& 1 & 9 & 36 & 100 & 225 & 441 & 784 & 1296 & 2025 {etabular} / yathā-uttara-caye antya-ādi-dhana-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498665 (0.016):
koṭi-karṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_156a/ %dvi-nighna-tāla-ucchriti-saṃyutam yat saras-antaram tena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496779 (0.029):
māṣās @bhavanti 15// atha varṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_106a/ svarṇa-aikya-nighnāt yuti-jāta-varṇāt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496904 (0.030):
māṣa-mānam 1// atha suvarṇa-jñānāya anyat karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_110a/ sādhyena ūnas analpa-varṇas vidheyas sādhyas varṇas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497465 (0.031):
iti pratītis utpādyā// mukha-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_124/ gaccha-hṛte gaṇite vadanam @syāt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497512 (0.031):
madhya-dhanam 15// caya-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_126/ gaccha-hṛtam dhanam ādi-vihīnam vi-%eka-pada-%ardha-hṛtam ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499647 (0.031):
lamba-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_178/ %catur-bhuja-antar-%tri-bhuje avalambas prāk-vat bhujau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499986 (0.031):
anayos aikyam 3234 tasya phalam// samāna-lambasya ābādhā-ādi-jñānāya / karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498833 (0.035):
12// lamba-avabādhā-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_161a/ anyonya-mūla-agra-ga-sūtra-yogāt veṇvos vadhe yoga-hṛte
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496842 (0.039):
labdha-jñāta-varṇa-mānam 15// atha suvarṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_108a/ svarṇa-aikya-nighnas yuti-jāta-varṇas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497244 (0.040):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498983 (0.046):
@vinyasya anupapattis darśanīyā// [āpaṭe: anapapattis < anupapattis] / ābādhā-ādi-jñānāya karaṇa-sūtram āryā-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504479 (0.059):
24// viśeṣa-karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_264a/ yāvat-sthāneṣu tulya-aṅkās tad-bhedais tu pṛthak kṛtais/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498271 (0.060):
75// punar prakāra-antareṇa tad-karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_146a/ iṣṭa-vargeṇa sa-%ekena %dvi-ghnas karṇas atha vā hatas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497925 (0.063):
tad-jñānāya karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497823 (0.063):
anyatama-ānayanāya karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_135a/ iṣṭas bāhus yas @syāt tad-spardhinyām diśi itaras bāhus/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499954 (0.063):
viṣama-%catur-bhuja-phala-ānayanāya / karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_183/ %tri-asre tu karṇa-ubhayatas sthite ye tayos phala-aikyam phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500485 (0.063):
Lil_192p/ atha saṃdhi-ādi-ānayanāya karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_193a/ lamba-tad-āśrita-bāhvos madhyam saṃdhi-ākhyam asya lambasya/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502746 (0.063):
chāyā-aṅgulāni 12// atha dīpa-ucchriti-ānayanāya karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_236/ chāyā-hṛte tu nara-dīpa-tala-antara-ghne śaṅkau @bhavet nara-yute
Lil_121a/ vi-%eka-pada-ghna-cayas mukha-yuk @syāt antya-dhanam mukha-yuk
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497246 (0.032):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496985 (0.043):
chandas-citi-ādau karaṇa-sūtram śloka-%trayam/ / Lil_112a/ %eka-ādi-eka-uttarās aṅkās vyastās bhājyās krama-sthitais/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503964 (0.055):
atha sarvatra kuṭṭake guṇa-labdhyos anekadhā-darśana-artham karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_256/ iṣṭa-āhata-sva-sva-hareṇa yukte te vā @bhavetām bahudhā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495109 (0.060):
Lil_64p/ iti varga-karma// atha mūla-guṇake karṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_65a/ guṇa-ghna-mūla-ūna-yutasya rāśes dṛṣṭasya yuktasya
dalitam tat/ / Lil_121c/ madhya-dhanam pada-saṃguṇitam tat sarva-dhanam gaṇitam ca tat
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4200086 (0.042):
pūrvavat labdham madhyadhanam / sarvadhanam 909 | / antyopāntyādidhanānayane uddeśakaḥ ã
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497406 (0.045):
dattās// / Lil_122p/ nyāsas/ ā 4/ ca 5/ ga 15/ madhya-dhanam 39/ antya-dhanam 74/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497434 (0.045):
Lil_123c/ madhya-antya-dhana-saṃkhye ke @vada sarva-dhanam ca kim// / Lil_123p/ nyāsas/ ā 7/ ca 5/ ga 8/ madhya-dhanam 49_2/ antya-dhanam 42/
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23798243 (0.053):
BSS_12.45c/ mukha-tala-gaṇita-aikya-%ardham vedha-guṇam syāt gaṇitam / autram// / BSS_12.46a/ autra-gaṇitāt viśodhya vyavahāra-phalam bhajet %tribhis śeṣam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499079 (0.054):
Lil_168c/ abadhe @vada lambakam tathā gaṇitam gāṇitika āśu tatra me// / Lil_168p/ nyāsas/ bhujau 10/17/ bhūmis 9/ atra %tri-bhuje bhujayos yogas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496032 (0.059):
mūlye// / Lil_88p/ udāharaṇam/ / Lil_89a/ drammeṇa @labhyate iha āmra-%śata-%trayam ced %triṃśat-paṇena
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23797663 (0.062):
BSS_12.17c/ ādi-yuta-antya-dhana-%ardham madhya-dhanam pada-guṇam / gaṇitam// / BSS_12.18a/ uttara-hīna-%dvi-guṇa-ādi-śeṣa-vargam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503696 (0.063):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501505 (0.064):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
uktam// / Lil_121p/ udāharaṇam/ / Lil_122a/ ādye dine dramma-%catuṣṭayam yas @dattvā dvijebhyas anu-dinam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497432 (0.049):
Lil_123c/ madhya-antya-dhana-saṃkhye ke @vada sarva-dhanam ca kim// / Lil_123p/ nyāsas/ ā 7/ ca 5/ ga 8/ madhya-dhanam 49_2/ antya-dhanam 42/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504688 (0.051):
l 269c/ saṃkṣiptam uktam pṛthutā-bhayena na antas @asti yasmāt / gaṇita-arṇavasya// / Lil_269p/ udāharaṇam/ / Lil_270a/ %pañca-sthāna-sthitais aṅkais yad-yad-yogas %trayodaśa/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498222 (0.051):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/ / Lil_145a/ %pañcāśīti-mite karṇe yau yau akaraṇī-gatau/
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23798243 (0.053):
BSS_12.45c/ mukha-tala-gaṇita-aikya-%ardham vedha-guṇam syāt gaṇitam / autram// / BSS_12.46a/ autra-gaṇitāt viśodhya vyavahāra-phalam bhajet %tribhis śeṣam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.054):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499079 (0.054):
Lil_168c/ abadhe @vada lambakam tathā gaṇitam gāṇitika āśu tatra me// / Lil_168p/ nyāsas/ bhujau 10/17/ bhūmis 9/ atra %tri-bhuje bhujayos yogas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493087 (0.055):
vā//[upajāti] / Lil_16p/ atra uddeśakas/ / Lil_17a/ bāle bāla-kuraṅga-lola-nayane līlāvati @procyatām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493736 (0.055):
guṇyau//[upajāti] / Lil_30p/ atra uddeśakas/ / Lil_31a/ rūpa-%trayam %pañca-lavas %tri-bhāgas yoga-artham etān @vada
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496033 (0.056):
mūlye// / Lil_88p/ udāharaṇam/ / Lil_89a/ drammeṇa @labhyate iha āmra-%śata-%trayam ced %triṃśat-paṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503696 (0.056):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497526 (0.057):
Lil_126/ gaccha-hṛtam dhanam ādi-vihīnam vi-%eka-pada-%ardha-hṛtam ca / cayas @syāt// / Lil_126p/ udāharaṇam/ / Lil_127a/ %prathamam @agamat ahnā yojane yas jana-īśas tad-anu nanu kayā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495774 (0.057):
Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite / phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497481 (0.058):
vi-%eka-pada-ghna-caya-%ardha-vihīne// / Lil_124p/ udāharaṇam/ / Lil_125a/ %pañca-adhikam %śatam śreḍhī-phalam %sapta padam kila/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496120 (0.061):
kalā-antaram @syāt// / Lil_90p/ uddeśakas/ / Lil_91a/ %pañcakena %śatena abde mūlam svam sakala-antaram/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504245 (0.061):
sphuṭa-kuṭṭakas asau// / Lil_259p/ udāharaṇam/ / Lil_260a/ kas %pañca-nighnas vihṛtas %triṣaṣṭyā %sapta avaśeṣas atha sas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499024 (0.061):
Lil_166c/ lamba-guṇam bhūmi-%ardham spaṣṭam %tri-bhuje phalam @bhavati// / Lil_166p/ udāharaṇam/ / Lil_167a/ kṣetre mahī manu-mitā %tri-bhuje bhujau tu yatra
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497324 (0.062):
Lil_119c/ saṃkalitasya kṛtes samam %eka-ādi-aṅka-ghana-aikyam udāhṛtam / ādyais// / Lil_119p/ udāharaṇam/ / Lil_120a/ teṣām eva ca varga-aikyam ghana-aikyam ca @vada drutam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501080 (0.063):
Lil_204e/ jīvā-%ardha-varge śara-bhakta-yukte vyāsa-pramāṇam @pravadanti / vṛtte// / Lil_204p/ udāharaṇam/ / Lil_205a/ %daśa-vistṛti-vṛtta-antar yatra jyā %ṣaṣ-mitā sakhe/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501505 (0.064):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
pravṛttas/ / Lil_122c/ dātum sakhe %pañca-cayena pakṣe drammās @vada drāk kati tena
dattās// / Lil_122p/ nyāsas/ ā 4/ ca 5/ ga 15/ madhya-dhanam 39/ antya-dhanam 74/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497439 (0.0):
Lil_123c/ madhya-antya-dhana-saṃkhye ke @vada sarva-dhanam ca kim// / Lil_123p/ nyāsas/ ā 7/ ca 5/ ga 8/ madhya-dhanam 49_2/ antya-dhanam 42/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497506 (0.003):
Lil_125p/ nyāsas/ ā 0/ ca 3/ ga 7/ dha 105/ ādi-dhanam 6/ antya-dhanam 24/ / madhya-dhanam 15// caya-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4200087 (0.027):
pūrvavat labdham madhyadhanam / sarvadhanam 909 | / antyopāntyādidhanānayane uddeśakaḥ ã
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497374 (0.045):
dalitam tat/ / Lil_121c/ madhya-dhanam pada-saṃguṇitam tat sarva-dhanam gaṇitam ca tat
sarva-dhanam 575// udāharaṇa-antaram/ / Lil_123a/ ādis %sapta cayas %pañca gacchas %aṣṭau yatra tatra me/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497439 (0.051):
Lil_123p/ nyāsas/ ā 7/ ca 5/ ga 8/ madhya-dhanam 49_2/ antya-dhanam 42/ / sarva-dhanam 196// sama-dine gacche madhya-dina-abhāvāt madhyāt
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4200087 (0.055):
pūrvavat labdham madhyadhanam / sarvadhanam 909 | / antyopāntyādidhanānayane uddeśakaḥ ã
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497505 (0.058):
Lil_125p/ nyāsas/ ā 0/ ca 3/ ga 7/ dha 105/ ādi-dhanam 6/ antya-dhanam 24/ / madhya-dhanam 15// caya-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Lil_123c/ madhya-antya-dhana-saṃkhye ke @vada sarva-dhanam ca kim//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497380 (0.049):
Lil_121c/ madhya-dhanam pada-saṃguṇitam tat sarva-dhanam gaṇitam ca tat / uktam// / Lil_121p/ udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503268 (0.059):
Lil_247c/ %pañca-varjita-%śata-%dvaya-uddhṛtam śuddhim @eti guṇakam @vada / āśu tam// / Lil_247p/ nyāsas/ bhājyas 221/ hāras 195/ kṣepas 65/ atra
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501505 (0.061):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503696 (0.063):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Lil_123p/ nyāsas/ ā 7/ ca 5/ ga 8/ madhya-dhanam 49_2/ antya-dhanam 42/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497411 (0.0):
dattās// / Lil_122p/ nyāsas/ ā 4/ ca 5/ ga 15/ madhya-dhanam 39/ antya-dhanam 74/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497506 (0.003):
Lil_125p/ nyāsas/ ā 0/ ca 3/ ga 7/ dha 105/ ādi-dhanam 6/ antya-dhanam 24/ / madhya-dhanam 15// caya-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4200087 (0.027):
pūrvavat labdham madhyadhanam / sarvadhanam 909 | / antyopāntyādidhanānayane uddeśakaḥ ã
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497380 (0.045):
dalitam tat/ / Lil_121c/ madhya-dhanam pada-saṃguṇitam tat sarva-dhanam gaṇitam ca tat
sarva-dhanam 196// sama-dine gacche madhya-dina-abhāvāt madhyāt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497411 (0.037):
Lil_122p/ nyāsas/ ā 4/ ca 5/ ga 15/ madhya-dhanam 39/ antya-dhanam 74/ / sarva-dhanam 575// udāharaṇa-antaram/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497506 (0.047):
Lil_125p/ nyāsas/ ā 0/ ca 3/ ga 7/ dha 105/ ādi-dhanam 6/ antya-dhanam 24/ / madhya-dhanam 15// caya-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4200087 (0.057):
pūrvavat labdham madhyadhanam / sarvadhanam 909 | / antyopāntyādidhanānayane uddeśakaḥ ã
prāk-apara-dina-dhanayos yoga-%ardham madhya-dina-dhanam @bhavitum @arhati
iti pratītis utpādyā// mukha-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497513 (0.0):
madhya-dhanam 15// caya-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499648 (0.0):
Lil_177p/ karṇasya aniyatatvāt lambas api aniyatas iti arthas// / lamba-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499986 (0.0):
anayos aikyam 3234 tasya phalam// samāna-lambasya ābādhā-ādi-jñānāya / karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497824 (0.031):
anyatama-ānayanāya karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_135a/ iṣṭas bāhus yas @syāt tad-spardhinyām diśi itaras bāhus/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499955 (0.031):
viṣama-%catur-bhuja-phala-ānayanāya / karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500485 (0.031):
Lil_192p/ atha saṃdhi-ādi-ānayanāya karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502746 (0.031):
chāyā-aṅgulāni 12// atha dīpa-ucchriti-ānayanāya karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_236/ chāyā-hṛte tu nara-dīpa-tala-antara-ghne śaṅkau @bhavet nara-yute
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497357 (0.031):
yathā-uttara-caye antya-ādi-dhana-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_121a/ vi-%eka-pada-ghna-cayas mukha-yuk @syāt antya-dhanam mukha-yuk
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503965 (0.033):
atha sarvatra kuṭṭake guṇa-labdhyos anekadhā-darśana-artham karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_256/ iṣṭa-āhata-sva-sva-hareṇa yukte te vā @bhavetām bahudhā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496778 (0.038):
māṣās @bhavanti 15// atha varṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_106a/ svarṇa-aikya-nighnāt yuti-jāta-varṇāt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500887 (0.038):
phala-ānayane karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_201a/ vṛtta-kṣetre paridhi-guṇita-vyāsa-pādas phalam yat kṣuṇṇam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503554 (0.040):
130/ iti-ādi// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_250/ yoga-je takṣaṇāt śuddhe guṇa-āptī @stas viyoga-je//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498665 (0.044):
koṭi-karṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_156a/ %dvi-nighna-tāla-ucchriti-saṃyutam yat saras-antaram tena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494063 (0.047):
bhinna-guṇane karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_39/ aṃśa-āhatis cheda-vadhena bhaktā labdham vibhinne guṇane phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494189 (0.049):
1_2// iti bhinna-bhāga-hāras// atha bhinna-varga-ādau karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_43/ varge kṛtī ghana-vidhau tu ghanau vidheyau hāra-aṃśayos atha pade
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494804 (0.050):
anyatra api// iti iṣṭa-karma// atha saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-ardham/ / Lil_56/ yogas antareṇa ūna-yutas ardhitas tau rāśī smṛtau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504637 (0.050):
anyat karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_268a/ nis-%ekam aṅka-aikyam idam nis-%eka-sthāna-antam %eka-apacitam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496841 (0.052):
labdha-jñāta-varṇa-mānam 15// atha suvarṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_108a/ svarṇa-aikya-nighnas yuti-jāta-varṇas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492959 (0.052):
saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_12/ kāryas kramāt utkramatas atha vā aṅka-yogas yathā-sthānakam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493257 (0.053):
vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_19a/ sama-%dvi-ghātas kṛtis @ucyate atha sthāpyas antya-vargas
Lil_124/ gaccha-hṛte gaṇite vadanam @syāt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497514 (0.037):
madhya-dhanam 15// caya-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_126/ gaccha-hṛtam dhanam ādi-vihīnam vi-%eka-pada-%ardha-hṛtam ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502748 (0.062):
chāyā-aṅgulāni 12// atha dīpa-ucchriti-ānayanāya karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_236/ chāyā-hṛte tu nara-dīpa-tala-antara-ghne śaṅkau @bhavet nara-yute
vi-%eka-pada-ghna-caya-%ardha-vihīne//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497246 (0.063):
vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
Lil_124p/ udāharaṇam/ / Lil_125a/ %pañca-adhikam %śatam śreḍhī-phalam %sapta padam kila/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503697 (0.035):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496282 (0.035):
Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak / phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497771 (0.038):
Lil_133e/ sva-sva-pada-ūnau @syātām %ardha-samānām ca viṣamāṇām// / Lil_133p/ udāharaṇam/ / Lil_134a/ samānām %ardha-tulyānām viṣamāṇām pṛthak pṛthak/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498223 (0.039):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/ / Lil_145a/ %pañcāśīti-mite karṇe yau yau akaraṇī-gatau/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503377 (0.039):
apavartana-saṃguṇas// / Lil_248p/ udāharaṇam/ / Lil_249a/ %śatam hatam yena yutam %navatyā vivarjitam vā vihṛtam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504689 (0.039):
gaṇita-arṇavasya// / Lil_269p/ udāharaṇam/ / Lil_270a/ %pañca-sthāna-sthitais aṅkais yad-yad-yogas %trayodaśa/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.040):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494213 (0.040):
Lil_43p/ atra uddeśakas/ / Lil_44a/ sa-%ardha-%trayāṇām @kathaya āśu vargam vargāt tatas varga-padam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501506 (0.041):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496210 (0.043):
Lil_92c/ sva-yoga-bhaktās ca vimiśra-nighnās prayukta-khaṇḍāni pṛthak / @bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504246 (0.044):
sphuṭa-kuṭṭakas asau// / Lil_259p/ udāharaṇam/ / Lil_260a/ kas %pañca-nighnas vihṛtas %triṣaṣṭyā %sapta avaśeṣas atha sas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501082 (0.044):
Lil_204e/ jīvā-%ardha-varge śara-bhakta-yukte vyāsa-pramāṇam @pravadanti / vṛtte// / Lil_204p/ udāharaṇam/ / Lil_205a/ %daśa-vistṛti-vṛtta-antar yatra jyā %ṣaṣ-mitā sakhe/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498778 (0.045):
bhuja-koṭi-māne// / Lil_158p/ udāharaṇam/ / Lil_159a/ %daśa %sapta-adhikas karṇas %tri-adhikā %viṃśatis sakhe/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503666 (0.049):
2/ 8// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_252a/ guṇa-labdhyos samam grāhyam dhī-matā takṣaṇe phalam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503245 (0.050):
Lil_246c/ yathā āgatau labdhi-guṇau viśodhyau sva-takṣaṇāt śeṣa-mitau tu / tau @stas// / Lil_246p/ udāharaṇam/ / Lil_247a/ %ekaviṃśati-yutam %śata-%dvayam yad-guṇam gaṇaka
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504335 (0.051):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498859 (0.057):
ku-khaṇḍe// / Lil_161p/ udāharaṇam/ / Lil_162a/ %pañcadaśa-%daśa-kara-ucchraya-veṇvos ajñāta-madhya-bhūmikayos/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495773 (0.060):
Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite / phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497271 (0.062):
saṃkalita-aikyam// / Lil_117p/ udāharaṇam/ / Lil_118a/ %eka-ādīnām %nava-antānām pṛthak saṃkalitāni me/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496351 (0.063):
paripūrti-kālas// / Lil_96p/ udāharaṇam/ / Lil_97a/ ye nirjharās dina-dina-%ardha-%tṛtīya-%ṣaṣṭhais @saṃpūrayanti hi
Lil_125c/ cayam %trayam vayam @vidmas vadanam @vada nandana//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499502 (0.058):
gaṇitam @vada tatra kim @syāt// / Lil_175p/ nyāsas/ vadanam 11/ viśvaṃbharā 22/ bāhū 13/ 20/ lambas 12/
Lil_125p/ nyāsas/ ā 0/ ca 3/ ga 7/ dha 105/ ādi-dhanam 6/ antya-dhanam 24/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497411 (0.003):
Lil_122p/ nyāsas/ ā 4/ ca 5/ ga 15/ madhya-dhanam 39/ antya-dhanam 74/ / sarva-dhanam 575// udāharaṇa-antaram/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497439 (0.003):
Lil_123p/ nyāsas/ ā 7/ ca 5/ ga 8/ madhya-dhanam 49_2/ antya-dhanam 42/ / sarva-dhanam 196// sama-dine gacche madhya-dina-abhāvāt madhyāt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497557 (0.028):
%sapta-rātreṇa dhīman// / Lil_127p/ nyāsas/ ā 2/ ca 0/ ga 7/ dha 80/ labdham uttaram 22_7/
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4200086 (0.029):
pūrvavat labdham madhyadhanam / sarvadhanam 909 | / antyopāntyādidhanānayane uddeśakaḥ ã
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499502 (0.042):
gaṇitam @vada tatra kim @syāt// / Lil_175p/ nyāsas/ vadanam 11/ viśvaṃbharā 22/ bāhū 13/ 20/ lambas 12/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497618 (0.064):
divasais @vada āśu// / Lil_129p/ nyāsas/ ā 3/ ca 2/ ga 0/ dha 360/ antya-dhanam 37/ madhya-dhanam
madhya-dhanam 15// caya-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497466 (0.0):
iti pratītis utpādyā// mukha-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499648 (0.0):
Lil_177p/ karṇasya aniyatatvāt lambas api aniyatas iti arthas// / lamba-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499986 (0.0):
anayos aikyam 3234 tasya phalam// samāna-lambasya ābādhā-ādi-jñānāya / karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497410 (0.027):
Lil_122p/ nyāsas/ ā 4/ ca 5/ ga 15/ madhya-dhanam 39/ antya-dhanam 74/ / sarva-dhanam 575// udāharaṇa-antaram/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497439 (0.027):
Lil_123p/ nyāsas/ ā 7/ ca 5/ ga 8/ madhya-dhanam 49_2/ antya-dhanam 42/ / sarva-dhanam 196// sama-dine gacche madhya-dina-abhāvāt madhyāt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497824 (0.031):
anyatama-ānayanāya karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_135a/ iṣṭas bāhus yas @syāt tad-spardhinyām diśi itaras bāhus/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499955 (0.031):
viṣama-%catur-bhuja-phala-ānayanāya / karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500485 (0.031):
Lil_192p/ atha saṃdhi-ādi-ānayanāya karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_193a/ lamba-tad-āśrita-bāhvos madhyam saṃdhi-ākhyam asya lambasya/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502746 (0.031):
chāyā-aṅgulāni 12// atha dīpa-ucchriti-ānayanāya karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_236/ chāyā-hṛte tu nara-dīpa-tala-antara-ghne śaṅkau @bhavet nara-yute
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497357 (0.031):
yathā-uttara-caye antya-ādi-dhana-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_121a/ vi-%eka-pada-ghna-cayas mukha-yuk @syāt antya-dhanam mukha-yuk
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503965 (0.033):
atha sarvatra kuṭṭake guṇa-labdhyos anekadhā-darśana-artham karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_256/ iṣṭa-āhata-sva-sva-hareṇa yukte te vā @bhavetām bahudhā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496778 (0.038):
māṣās @bhavanti 15// atha varṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_106a/ svarṇa-aikya-nighnāt yuti-jāta-varṇāt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500887 (0.038):
phala-ānayane karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_201a/ vṛtta-kṣetre paridhi-guṇita-vyāsa-pādas phalam yat kṣuṇṇam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503554 (0.040):
130/ iti-ādi// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_250/ yoga-je takṣaṇāt śuddhe guṇa-āptī @stas viyoga-je//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498665 (0.044):
koṭi-karṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_156a/ %dvi-nighna-tāla-ucchriti-saṃyutam yat saras-antaram tena
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4200086 (0.045):
pūrvavat labdham madhyadhanam / sarvadhanam 909 | / antyopāntyādidhanānayane uddeśakaḥ ã
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494063 (0.047):
bhinna-guṇane karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_39/ aṃśa-āhatis cheda-vadhena bhaktā labdham vibhinne guṇane phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494189 (0.049):
1_2// iti bhinna-bhāga-hāras// atha bhinna-varga-ādau karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_43/ varge kṛtī ghana-vidhau tu ghanau vidheyau hāra-aṃśayos atha pade
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494804 (0.050):
anyatra api// iti iṣṭa-karma// atha saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-ardham/ / Lil_56/ yogas antareṇa ūna-yutas ardhitas tau rāśī smṛtau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504637 (0.050):
anyat karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_268a/ nis-%ekam aṅka-aikyam idam nis-%eka-sthāna-antam %eka-apacitam
Lil_126/ gaccha-hṛtam dhanam ādi-vihīnam vi-%eka-pada-%ardha-hṛtam ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497467 (0.037):
iti pratītis utpādyā// mukha-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_124/ gaccha-hṛte gaṇite vadanam @syāt
cayas @syāt// / Lil_126p/ udāharaṇam/ / Lil_127a/ %prathamam @agamat ahnā yojane yas jana-īśas tad-anu nanu kayā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503697 (0.051):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.051):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498222 (0.056):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/ / Lil_145a/ %pañcāśīti-mite karṇe yau yau akaraṇī-gatau/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497381 (0.057):
Lil_121c/ madhya-dhanam pada-saṃguṇitam tat sarva-dhanam gaṇitam ca tat / uktam// / Lil_121p/ udāharaṇam/ / Lil_122a/ ādye dine dramma-%catuṣṭayam yas @dattvā dvijebhyas anu-dinam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495773 (0.058):
Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite / phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496033 (0.059):
mūlye// / Lil_88p/ udāharaṇam/ / Lil_89a/ drammeṇa @labhyate iha āmra-%śata-%trayam ced %triṃśat-paṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497272 (0.063):
saṃkalita-aikyam// / Lil_117p/ udāharaṇam/ / Lil_118a/ %eka-ādīnām %nava-antānām pṛthak saṃkalitāni me/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504333 (0.063):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501505 (0.064):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
asau @brūhi yātas adhva-vṛddhyā/ / Lil_127c/ ari-kari-haraṇa-artham yojanānām %aśītyā ripu-nagaram avāptas
%sapta-rātreṇa dhīman// / Lil_127p/ nyāsas/ ā 2/ ca 0/ ga 7/ dha 80/ labdham uttaram 22_7/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497501 (0.028):
Lil_125c/ cayam %trayam vayam @vidmas vadanam @vada nandana// / Lil_125p/ nyāsas/ ā 0/ ca 3/ ga 7/ dha 105/ ādi-dhanam 6/ antya-dhanam 24/
antya-dhanam 146_7/ madhya-dhanam 80_7// gaccha-jñānāya karaṇa-sūtram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497357 (0.043):
yathā-uttara-caye antya-ādi-dhana-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_121a/ vi-%eka-pada-ghna-cayas mukha-yuk @syāt antya-dhanam mukha-yuk
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496904 (0.050):
māṣa-mānam 1// atha suvarṇa-jñānāya anyat karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_110a/ sādhyena ūnas analpa-varṇas vidheyas sādhyas varṇas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498665 (0.054):
koṭi-karṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_156a/ %dvi-nighna-tāla-ucchriti-saṃyutam yat saras-antaram tena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498983 (0.061):
ābādhā-ādi-jñānāya karaṇa-sūtram āryā-%dvayam/ / Lil_165a/ %tri-bhuje bhujayos yogas tad-antara-guṇas bhuvā hṛtas labdhyā/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497466 (0.062):
iti pratītis utpādyā// mukha-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_124/ gaccha-hṛte gaṇite vadanam @syāt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497513 (0.062):
Lil_125p/ nyāsas/ ā 0/ ca 3/ ga 7/ dha 105/ ādi-dhanam 6/ antya-dhanam 24/ / madhya-dhanam 15// caya-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
vṛttam/ / Lil_128a/ śreḍhī-phalāt uttara-
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497357 (0.033):
yathā-uttara-caye antya-ādi-dhana-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_121a/ vi-%eka-pada-ghna-cayas mukha-yuk @syāt antya-dhanam mukha-yuk
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496904 (0.042):
māṣa-mānam 1// atha suvarṇa-jñānāya anyat karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_110a/ sādhyena ūnas analpa-varṇas vidheyas sādhyas varṇas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498665 (0.042):
koṭi-karṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_156a/ %dvi-nighna-tāla-ucchriti-saṃyutam yat saras-antaram tena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497465 (0.050):
iti pratītis utpādyā// mukha-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_124/ gaccha-hṛte gaṇite vadanam @syāt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497512 (0.050):
madhya-dhanam 15// caya-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_126/ gaccha-hṛtam dhanam ādi-vihīnam vi-%eka-pada-%ardha-hṛtam ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499647 (0.050):
lamba-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_178/ %catur-bhuja-antar-%tri-bhuje avalambas prāk-vat bhujau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499986 (0.050):
anayos aikyam 3234 tasya phalam// samāna-lambasya ābādhā-ādi-jñānāya / karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_184a/ samāna-lambasya %catur-bhujasya mukha-ūna-bhūmim @parikalpya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496779 (0.051):
māṣās @bhavanti 15// atha varṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_106a/ svarṇa-aikya-nighnāt yuti-jāta-varṇāt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498983 (0.055):
ābādhā-ādi-jñānāya karaṇa-sūtram āryā-%dvayam/ / Lil_165a/ %tri-bhuje bhujayos yogas tad-antara-guṇas bhuvā hṛtas labdhyā/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496842 (0.057):
labdha-jñāta-varṇa-mānam 15// atha suvarṇa-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_108a/ svarṇa-aikya-nighnas yuti-jāta-varṇas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498833 (0.057):
12// lamba-avabādhā-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_161a/ anyonya-mūla-agra-ga-sūtra-yogāt veṇvos vadhe yoga-hṛte
caya-%ardha-vaktra-antara-varga-yuktāt/
Lil_128c/ mūlam mukha-ūnam caya-
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23799585 (0.056):
BSS_18.44c/ mūlam nadhyena ūnam varga-%dvi-guṇa-uddhṛtam madhyas// [Cb.48]
@udāharanti// / Lil_128p/ udāharaṇam/ / Lil_129a/ dramma-%trayam yas %prathame ahni @dattvā @dātum pravṛttas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493738 (0.046):
Lil_30p/ atra uddeśakas/ / Lil_31a/ rūpa-%trayam %pañca-lavas %tri-bhāgas yoga-artham etān @vada
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495991 (0.047):
ānayanāya ced śakaṭinām dramma-%aṣṭakam bhāṭakam/ / Lil_87c/ anye ye tad-anantaram nigaditās mānais %catur-varjitās teṣām kā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.051):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498223 (0.051):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/ / Lil_145a/ %pañcāśīti-mite karṇe yau yau akaraṇī-gatau/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496210 (0.052):
@bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495773 (0.052):
Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite / phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496121 (0.054):
kalā-antaram @syāt// / Lil_90p/ uddeśakas/ / Lil_91a/ %pañcakena %śatena abde mūlam svam sakala-antaram/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504335 (0.055):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493544 (0.056):
Lil_26c/ varga-mūla-ghanas sva-ghnas varga-rāśes ghanas @bhavet//[śloka] / Lil_26p/ atra uddeśakas/ / Lil_27a/ nava-ghanam %tri-ghanasya ghanam tathā @kathaya %pañca-ghanasya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496281 (0.058):
phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497324 (0.061):
Lil_119c/ saṃkalitasya kṛtes samam %eka-ādi-aṅka-ghana-aikyam udāhṛtam / ādyais// / Lil_119p/ udāharaṇam/ / Lil_120a/ teṣām eva ca varga-aikyam ghana-aikyam ca @vada drutam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500073 (0.061):
Lil_187e/ karṇau tatra aparau @brūhi sama-lambam ca tad-śrutī// / Lil_187p/ nyāsas/ [fig.13] atra bṛhat-karṇam %triṣaṣṭi-mitam @prakalpya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504245 (0.061):
sphuṭa-kuṭṭakas asau// / Lil_259p/ udāharaṇam/ / Lil_260a/ kas %pañca-nighnas vihṛtas %triṣaṣṭyā %sapta avaśeṣas atha sas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503697 (0.062):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
%dvi-cayena tena/ / Lil_129c/ %śata-%trayam %ṣaṣṭi-adhikam dvijebhyas dattam kiyadbhis
Vamadeva: Janmamaranavicara (vamjanmu.htm.txt) 28853044 (0.049):
asthnāṃ tathā ṣaṣṭyadhikaṃ vinibaddhaṃ śatatrayam // 108
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504438 (0.052):
%pañcasaptati-%sahasrāṇi %śata-%trayam %ṣaṣṭis ca 2463999975360// / udāharaṇam/ / Lil_263a/ pāśa-aṅkuśa-ahi-ḍamarūka-kapāla-śūlais
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14355238 (0.056):
annādicodakenaiva ṣaṣṭyadhikaśatatrayam // GarP_2,28.24 //
divasais @vada āśu// / Lil_129p/ nyāsas/ ā 3/ ca 2/ ga 0/ dha 360/ antya-dhanam 37/ madhya-dhanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497500 (0.064):
Lil_125c/ cayam %trayam vayam @vidmas vadanam @vada nandana// / Lil_125p/ nyāsas/ ā 0/ ca 3/ ga 7/ dha 105/ ādi-dhanam 6/ antya-dhanam 24/
20/ labdhas gacchas 18// atha %dvi-guṇa-uttara-ādi-phala-ānayane
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500996 (0.038):
prakāra-antareṇa / tad-phala-ānayane karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499333 (0.062):
Lil_171p2/ sama-catur-bhuja-āyatayos phala-ānayane karaṇa-sūtram / sa-ardha-śloka-dvayam/
karaṇa-sūtram sa-%ardhā āryā/ / Lil_130a/ viṣame gacche vi-%eke guṇakas sthāpyas same ardhite vargas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497739 (1.192):
sama-ādi-vṛtta-jñānāya karaṇa-sūtram sa-%ardhā āryā/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501714 (1.192):
Lil_213p2/ atha khāta-vyavahāras/ karaṇa-sūtram sa-%ardhā āryā/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500997 (0.005):
prakāra-antareṇa / tad-phala-ānayane karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496079 (0.038):
Lil_89p2/ atha miśraka-vyavahāre karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_90a/ pramāṇa-kālena hatam pramāṇam vimiśra-kālena hatam phalam ca/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497926 (0.038):
tad-jñānāya karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_138a/ rāśyos antara-vargeṇa %dvi-ghne ghāte yute tayos/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501042 (0.038):
Lil_203p/ śara-jīva-ānayanāya karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_204a/ jyā-vyāsa-yoga-antara-ghāta-mūlam vyāsas tad-ūnas dalitas śaras
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501819 (0.038):
-karaṇena] khāta-antare karaṇa-sūtram sa-ardha-vṛttam/ / Lil_217a/ mukha-ja-tala-ja-tad-yuti-ja-kṣetra-phala-aikyam hṛtam %ṣaḍbhis/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501996 (0.038):
Lil_219p1/ citau karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_220a/ ucchrayeṇa guṇitam cites kila kṣetra-saṃbhava-phalam ghanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502196 (0.038):
krakaca-antare karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_225a/ @chidyate tu yadi tiryak ukta-vat piṇḍa-vistṛti-hates phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502863 (0.038):
karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_239a/ chāyā-agrayos antara-saṃguṇā bhā chāyā-pramāṇa-antara-hṛt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503664 (0.038):
2/ 8// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_252a/ guṇa-labdhyos samam grāhyam dhī-matā takṣaṇe phalam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493871 (0.038):
prabhāga-jātis// atha bhāga-anubandha-bhāga-apavāhayos karaṇa-sūtram / sa-%ardham vṛttam/ / Lil_34a/ cheda-ghna-rūpeṣu lavās dhana-ṛṇam %ekasya bhāgās adhika-ūnakās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499333 (0.040):
Lil_171p2/ sama-catur-bhuja-āyatayos phala-ānayane karaṇa-sūtram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495497 (0.052):
iti guṇa-karma// atha trairāśike karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_73a/ pramāṇam icchā ca samāna-jātī ādi-antayos tad-phalam anya-jāti/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497244 (0.054):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500885 (0.056):
phala-ānayane karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_201a/ vṛtta-kṣetre paridhi-guṇita-vyāsa-pādas phalam yat kṣuṇṇam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498272 (0.062):
75// punar prakāra-antareṇa tad-karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_146a/ iṣṭa-vargeṇa sa-%ekena %dvi-ghnas karṇas atha vā hatas/
Lil_130c/ gaccha-kṣaya-antam antyāt vyastam guṇa-varga-jam phalam yat tat/
Lil_130e/ vi-%ekam vi-%eka-guṇa-uddhṛtam ādi-guṇam @syāt guṇa-uttare
gaṇitam// / Lil_130p/ udāharaṇam/ / Lil_131a/ pūrvam varāṭaka-yugam yena %dvi-guṇa-uttaram pratijñātam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503366 (0.046):
Lil_248a/ @bhavati kuṭṭa-vidher yuti-bhājyayos samapavartitayos api vā / guṇas/ / Lil_248c/ @bhavati yas yuti-bhājakayos punar sas ca @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.047):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503697 (0.054):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496351 (0.055):
paripūrti-kālas// / Lil_96p/ udāharaṇam/ / Lil_97a/ ye nirjharās dina-dina-%ardha-%tṛtīya-%ṣaṣṭhais @saṃpūrayanti hi
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504335 (0.055):
miti-saṃyutis @syāt// / Lil_261p/ atra uddeśakas/ / Lil_262a/ %dvika-%aṣṭakābhyām %tri-%nava-%aṣṭakais vā nirantaram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503711 (0.056):
Lil_253c/ varjitās vā %tribhis bhaktās nis-agrās @syus sa kas guṇas// / Lil_253p/ nyāsas/ bhājyas 5/ hāras 3/ kṣepas 23/ atra vallī {btabular} 46
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501506 (0.057):
%prathamam āptam iha jyakā @syāt// / Lil_210p/ udāharaṇam/ / Lil_211a/ %aṣṭādaśa-aṃśena vṛtes samānam %eka-ādi-nighnena ca yatra cāpam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502770 (0.057):
khalu dīpaka-aucyam// [śarma: -uddhṛte < hṛte, -auccam < -aucyam] / Lil_236p/ udāharaṇam/ / Lil_237a/ pradīpa-śaṅku-antara-bhūs %tri-hastā chāyā-aṅgulais %ṣoḍaśabhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498501 (0.057):
vyāla-kalāpi-yogas// / Lil_151p/ udāharaṇam/ / Lil_152a/ @asti stambha-tale bilam tad-upari krīḍā-śikhaṇḍī sthitas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495773 (0.058):
Lil_82c/ @saṃvidhāya bahu-rāśi-je vadhe su-alpa-rāśi-vadha-bhājite / phalam// / Lil_82p/ atra uddeśakas/ / Lil_83a/ māse %śatasya yadi %pañca kalā-antaram @syāt varṣe gate @bhavati
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504245 (0.058):
sphuṭa-kuṭṭakas asau// / Lil_259p/ udāharaṇam/ / Lil_260a/ kas %pañca-nighnas vihṛtas %triṣaṣṭyā %sapta avaśeṣas atha sas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498223 (0.059):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/ / Lil_145a/ %pañcāśīti-mite karṇe yau yau akaraṇī-gatau/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496210 (0.059):
@bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496281 (0.059):
Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak / phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497272 (0.060):
saṃkalita-aikyam// / Lil_117p/ udāharaṇam/ / Lil_118a/ %eka-ādīnām %nava-antānām pṛthak saṃkalitāni me/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496932 (0.061):
Lil_110c/ iṣṭa-kṣuṇṇe śeṣake svarṇa-māne @syātām svalpa-analpayos varṇayos / te// / Lil_110p/ udāharaṇam/ / Lil_111a/ hāṭaka-guṭike %ṣoḍaśa-%daśa-varṇe tad-yutau sakhe jātam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496031 (0.062):
Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi / mūlye// / Lil_88p/ udāharaṇam/ / Lil_89a/ drammeṇa @labhyate iha āmra-%śata-%trayam ced %triṃśat-paṇena
Lil_131c/ prati-aham arthi-janāya sas māse niṣkān @dadāti kati//
Lil_131p/ nyāsas/ ādis 2/ cayas guṇas 2/ gacchas 30/ labdhās varāṭakās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497727 (0.0):
Lil_132c/ gacchas %sapta-dinam yatra gaṇitam tatra kim @vada// / Lil_132p/ nyāsas/ ādis 2/ cayas guṇas 3/ gacchas 7/ labdham gaṇitam 2186//
2147483646/ niṣka-varāṭakābhis bhaktās jātās niṣkās 104857/ drammās 9/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495577 (0.063):
Lil_75p/ nyāsas 63/ 104/ 49_4/ labdhās niṣkās 20/ drammās 3/ paṇās 8/ / kākiṇyas 3/ varāṭakās 11/ varāṭaka-bhāgās ca 1_9// api ca/
paṇās 9/ kākiṇyau 2/ varāṭakās 6// udāharaṇam/ / Lil_132a/ ādis %dvikam sakhe vṛddhis prati-aham %tri-guṇa-uttarā/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495580 (0.024):
Lil_75p/ nyāsas 63/ 104/ 49_4/ labdhās niṣkās 20/ drammās 3/ paṇās 8/ / kākiṇyas 3/ varāṭakās 11/ varāṭaka-bhāgās ca 1_9// api ca/
Lil_132c/ gacchas %sapta-dinam yatra gaṇitam tatra kim @vada//
Lil_132p/ nyāsas/ ādis 2/ cayas guṇas 3/ gacchas 7/ labdham gaṇitam 2186//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497694 (0.0):
Lil_131c/ prati-aham arthi-janāya sas māse niṣkān @dadāti kati// / Lil_131p/ nyāsas/ ādis 2/ cayas guṇas 2/ gacchas 30/ labdhās varāṭakās
sama-ādi-vṛtta-jñānāya karaṇa-sūtram sa-%ardhā āryā/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497637 (1.192):
20/ labdhas gacchas 18// atha %dvi-guṇa-uttara-ādi-phala-ānayane / karaṇa-sūtram sa-%ardhā āryā/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501714 (1.192):
Lil_213p2/ atha khāta-vyavahāras/ karaṇa-sūtram sa-%ardhā āryā/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499986 (0.032):
anayos aikyam 3234 tasya phalam// samāna-lambasya ābādhā-ādi-jñānāya / karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497926 (0.038):
tad-jñānāya karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496079 (0.038):
Lil_89p2/ atha miśraka-vyavahāre karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_90a/ pramāṇa-kālena hatam pramāṇam vimiśra-kālena hatam phalam ca/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501042 (0.038):
Lil_203p/ śara-jīva-ānayanāya karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_204a/ jyā-vyāsa-yoga-antara-ghāta-mūlam vyāsas tad-ūnas dalitas śaras
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501819 (0.038):
-karaṇena] khāta-antare karaṇa-sūtram sa-ardha-vṛttam/ / Lil_217a/ mukha-ja-tala-ja-tad-yuti-ja-kṣetra-phala-aikyam hṛtam %ṣaḍbhis/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501996 (0.038):
Lil_219p1/ citau karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_220a/ ucchrayeṇa guṇitam cites kila kṣetra-saṃbhava-phalam ghanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502196 (0.038):
krakaca-antare karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_225a/ @chidyate tu yadi tiryak ukta-vat piṇḍa-vistṛti-hates phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502863 (0.038):
karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_239a/ chāyā-agrayos antara-saṃguṇā bhā chāyā-pramāṇa-antara-hṛt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503664 (0.038):
2/ 8// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_252a/ guṇa-labdhyos samam grāhyam dhī-matā takṣaṇe phalam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493871 (0.038):
prabhāga-jātis// atha bhāga-anubandha-bhāga-apavāhayos karaṇa-sūtram / sa-%ardham vṛttam/ / Lil_34a/ cheda-ghna-rūpeṣu lavās dhana-ṛṇam %ekasya bhāgās adhika-ūnakās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495497 (0.052):
iti guṇa-karma// atha trairāśike karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_73a/ pramāṇam icchā ca samāna-jātī ādi-antayos tad-phalam anya-jāti/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497244 (0.054):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497465 (0.058):
iti pratītis utpādyā// mukha-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497512 (0.059):
madhya-dhanam 15// caya-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499647 (0.059):
lamba-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_178/ %catur-bhuja-antar-%tri-bhuje avalambas prāk-vat bhujau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498272 (0.062):
75// punar prakāra-antareṇa tad-karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_146a/ iṣṭa-vargeṇa sa-%ekena %dvi-ghnas karṇas atha vā hatas/
Lil_133a/ pāda-akṣara-mita-gacche guṇa-varga-phalam caye %dvi-guṇe/
Lil_133c/ sama-vṛttānām saṃkhyā tad-vargas varga-vargas ca/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495039 (0.048):
Lil_63c/ sa-%ekas rāśī @syātām evam vyakte atha vā avyakte// / Lil_63p/ iṣṭam 1_2/ asya varga-vargas 1_16/ %aṣṭa-ghnas 1_2/ sa-%ekas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495021 (0.053):
%trikeṇa 19_6/ 1_1// %tri-aṃśena 11_6/ 1-1// atha vā sūtram/ / Lil_63a/ iṣṭasya varga-vargas ghanas ca tau %aṣṭa-saṃguṇau %prathamas/
Lil_133e/ sva-sva-pada-ūnau @syātām %ardha-samānām ca viṣamāṇām//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495039 (0.045):
Lil_63c/ sa-%ekas rāśī @syātām evam vyakte atha vā avyakte// / Lil_63p/ iṣṭam 1_2/ asya varga-vargas 1_16/ %aṣṭa-ghnas 1_2/ sa-%ekas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495021 (0.049):
%trikeṇa 19_6/ 1_1// %tri-aṃśena 11_6/ 1-1// atha vā sūtram/ / Lil_63a/ iṣṭasya varga-vargas ghanas ca tau %aṣṭa-saṃguṇau %prathamas/
Lil_133p/ udāharaṇam/ / Lil_134a/ samānām %ardha-tulyānām viṣamāṇām pṛthak pṛthak/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497480 (0.038):
vi-%eka-pada-ghna-caya-%ardha-vihīne// / Lil_124p/ udāharaṇam/ / Lil_125a/ %pañca-adhikam %śatam śreḍhī-phalam %sapta padam kila/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494214 (0.051):
Lil_43p/ atra uddeśakas/ / Lil_44a/ sa-%ardha-%trayāṇām @kathaya āśu vargam vargāt tatas varga-padam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497272 (0.051):
saṃkalita-aikyam// / Lil_117p/ udāharaṇam/ / Lil_118a/ %eka-ādīnām %nava-antānām pṛthak saṃkalitāni me/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503666 (0.058):
2/ 8// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_252a/ guṇa-labdhyos samam grāhyam dhī-matā takṣaṇe phalam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.061):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Lil_134c/ vṛttānām @vada me saṃkhyām anuṣṭubh-chandasi drutam//
Lil_134p1/ nyāsas/ uttaras %dvi-guṇas 2/ gacchas 8/ labdhās sama-vṛttānām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498242 (0.039):
Lil_145c/ @syātām koṭi-bhujau tau tau @vada kovida satvaram// / Lil_145p/ nyāsas/ karṇas 85/ ayam %dvi-guṇas 170/ %dvikena iṣṭena hatas
saṃkhyās 256/ tathā %ardha-samānām ca 65280/ viṣamāṇām ca 4294901760// iti / śreḍhī-vyavahāras samāptas//
[End of part one in āpaṭe]
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504797 (0.017):
līlāvatī-saṃjñas pāṭī-adhyāyas saṃpūrṇas// / [End of part two in Apate]
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12172933 (0.044):
that reads: udutyaṃ citram, which is the only part missing in an otherwise
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006619 (0.049):
and is reborn in the heaven of the four great kings
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188061 (0.050):
Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19294524 (0.054):
(For the reworking of verses 32-39 in another ms see below
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19294662 (0.054):
Reworking of the verses 32-39 in another ms (Schlingloff 1955: 98 ff.)
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187918 (0.055):
sa**eva in case of saiva" instead / of "sa eva"). / There is one case of vowel sandhi across the pada separator (5.61/1) which"
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27943050 (0.056):
not turn back without going to the end, remaining fixed in the will of / spirited persons [19].; opinion qui se retrouve aussi en 1.17.30-32
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558219 (0.059):
X[The Buddhacarita: Or, acts of the Buddha; part I: Sanskrit text. / Xedited by E. H. Johnston. Calcutta: Baptist Mission Press, 1935.
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10202201 (0.059):
(4) Others / Varitants for the part beginning with * are supplied in [ ] .
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18525027 (0.059):
leaf broken off here /// / dameged aksara [ ] / a part of an illegible aksara .
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24186841 (0.060):
edition. There seems to be a great deal of variation in the order and
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190520 (0.060):
There seems to be a great deal of variation in the order and numbering
[kṣetra-vyavahāra] / Lil_134p2/ atha kṣetra-vyavahāras/ tatra bhuja-koṭi-karṇānām anyatamābhyām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498776 (0.039):
bhuja-koṭi-māne// / Lil_158p/ udāharaṇam/ / Lil_159a/ %daśa %sapta-adhikas karṇas %tri-adhikā %viṃśatis sakhe/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499382 (0.063):
tad-bhuja-koṭi-ghātas/ / Lil_173e/ %catur-bhuje anyatra samāna-lambe lambena nighnam
anyatama-ānayanāya karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499955 (0.0):
viṣama-%catur-bhuja-phala-ānayanāya / karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500486 (0.0):
Lil_192p/ atha saṃdhi-ādi-ānayanāya karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502746 (0.0):
chāyā-aṅgulāni 12// atha dīpa-ucchriti-ānayanāya karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498072 (1.192):
ayam karṇas/ evam sarvatra// atha %tri-asra-jātye karaṇa-sūtram / vṛtta-%dvayam/ / Lil_141a/ iṣṭas bhujas asmāt %dvi-guṇa-iṣṭa-nighnāt iṣṭasya kṛtyā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500886 (0.023):
phala-ānayane karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_201a/ vṛtta-kṣetre paridhi-guṇita-vyāsa-pādas phalam yat kṣuṇṇam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499756 (0.027):
77// %dvitīya-karṇa-jñāna-artham sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_180a/ iṣṭas atra karṇas %prathamam prakalpyas %tri-asre tu
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497466 (0.031):
iti pratītis utpādyā// mukha-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_124/ gaccha-hṛte gaṇite vadanam @syāt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497513 (0.031):
madhya-dhanam 15// caya-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_126/ gaccha-hṛtam dhanam ādi-vihīnam vi-%eka-pada-%ardha-hṛtam ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499648 (0.031):
lamba-jñānāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_178/ %catur-bhuja-antar-%tri-bhuje avalambas prāk-vat bhujau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499987 (0.031):
anayos aikyam 3234 tasya phalam// samāna-lambasya ābādhā-ādi-jñānāya / karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_184a/ samāna-lambasya %catur-bhujasya mukha-ūna-bhūmim @parikalpya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503965 (0.032):
atha sarvatra kuṭṭake guṇa-labdhyos anekadhā-darśana-artham karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_256/ iṣṭa-āhata-sva-sva-hareṇa yukte te vā @bhavetām bahudhā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502821 (0.037):
pradīpa-śaṅku-antara-bhū-māna-ānayanāya karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492959 (0.038):
saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_12/ kāryas kramāt utkramatas atha vā aṅka-yogas yathā-sthānakam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494804 (0.041):
anyatra api// iti iṣṭa-karma// atha saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-ardham/ / Lil_56/ yogas antareṇa ūna-yutas ardhitas tau rāśī smṛtau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503139 (0.041):
Lil_241p2/ atha kuṭṭake karaṇa-sūtram vṛtta-%pañcakam/ / Lil_242a/ bhājyas hāras kṣepakas ca apavartyas kena api ādau saṃbhave
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496022 (0.044):
bhāṇḍa-pratibhāṇḍake karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496269 (0.044):
atha miśra-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494063 (0.045):
bhinna-guṇane karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_39/ aṃśa-āhatis cheda-vadhena bhaktā labdham vibhinne guṇane phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494189 (0.046):
1_2// iti bhinna-bhāga-hāras// atha bhinna-varga-ādau karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_43/ varge kṛtī ghana-vidhau tu ghanau vidheyau hāra-aṃśayos atha pade
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504637 (0.047):
anyat karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_268a/ nis-%ekam aṅka-aikyam idam nis-%eka-sthāna-antam %eka-apacitam
Lil_135a/ iṣṭas bāhus yas @syāt tad-spardhinyām diśi itaras bāhus/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498074 (0.031):
ayam karṇas/ evam sarvatra// atha %tri-asra-jātye karaṇa-sūtram / vṛtta-%dvayam/ / Lil_141a/ iṣṭas bhujas asmāt %dvi-guṇa-iṣṭa-nighnāt iṣṭasya kṛtyā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499757 (0.035):
77// %dvitīya-karṇa-jñāna-artham sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_180a/ iṣṭas atra karṇas %prathamam prakalpyas %tri-asre tu
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498099 (0.058):
idam tu jātyam// / Lil_142a/ iṣṭas bhujas tad-kṛtis iṣṭa-bhaktā %dvis sthāpitā iṣṭa-ūna-yutā
Lil_135c/ %tri-asre %catur-asre vā sā koṭis kīrtitā tad-jñais//
Lil_136a/ tad-kṛtyos yoga-padam karṇas dos-karṇa-vargayos vivarāt/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499461 (0.041):
336// %dvitīya-udāharaṇe nyāsas [fig.5]/ tad-kṛtyos yoga-padam / karṇa iti jātā karaṇī-gatā śrutis ubhayatra tulyā eva 1250/ gaṇitam ca
Lil_136c/ mūlam koṭis koṭi-śruti-kṛtyos antarāt padam bāhus//
Lil_136p/ udāharaṇam/ / Lil_137a/ koṭis %catuṣṭayam yatra dos %trayam tatra kā śrutis/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498223 (0.036):
Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra / bāhus// / Lil_144p/ udāharaṇam/ / Lil_145a/ %pañcāśīti-mite karṇe yau yau akaraṇī-gatau/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496573 (0.050):
Lil_101c/ śeṣais hṛte śeṣa-vadhe pṛthak-sthais abhinna-mūlyāni atha vā / @bhavanti// / Lil_101p/ atra uddeśakas/ / Lil_102a/ māṇikya-%aṣṭakam indranīla-%daśakam muktāphalānām %śatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503696 (0.053):
Lil_252e/ kṣepa-takṣaṇa-lābha-āḍhyā labdhis śuddhau tu varjitā// / Lil_252p/ udāharaṇam/ / Lil_253a/ yena saṃguṇitās %pañca %trayoviṃśati-saṃyutās/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496121 (0.053):
kalā-antaram @syāt// / Lil_90p/ uddeśakas/ / Lil_91a/ %pañcakena %śatena abde mūlam svam sakala-antaram/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496033 (0.055):
mūlye// / Lil_88p/ udāharaṇam/ / Lil_89a/ drammeṇa @labhyate iha āmra-%śata-%trayam ced %triṃśat-paṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498777 (0.059):
bhuja-koṭi-māne// / Lil_158p/ udāharaṇam/ / Lil_159a/ %daśa %sapta-adhikas karṇas %tri-adhikā %viṃśatis sakhe/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497953 (0.059):
Lil_138e/ varga-antaram @bhavet evam jñeyam sarvatra dhīmatā// / Lil_138p/ koṭis %catuṣṭayam iti pūrva-ukta-udāharaṇe nyāsas/ koṭis 4/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498212 (0.062):
Lil_144a/ iṣṭena nighnāt %dvi-guṇāt ca karṇāt iṣṭasya kṛtyā %eka-yujā yat / āptam/ / Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504687 (0.063):
l 269c/ saṃkṣiptam uktam pṛthutā-bhayena na antas @asti yasmāt / gaṇita-arṇavasya// / Lil_269p/ udāharaṇam/ / Lil_270a/ %pañca-sthāna-sthitais aṅkais yad-yad-yogas %trayodaśa/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498419 (0.063):
śruti-koṭi-rūpe// / Lil_149p/ udāharaṇam/ / Lil_150a/ yadi sama-bhuvi veṇus %dvi-%tri-pāṇi-pramāṇas gaṇaka
Lil_137c/ koṭi-dos-karṇatas koṭi-śrutibhyām ca bhujam @vada//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498418 (0.040):
Lil_149c/ vaṃśau tad-ardhe @bhavatas krameṇa vaṃśasya khaṇḍe / śruti-koṭi-rūpe// / Lil_149p/ udāharaṇam/
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16014445 (0.047):
BG_132a/ catvāriṃśat yutis yeṣām dos-koṭi-śravasām vada/ / BG_132c/ bhuja-koṭi-vadhas yeṣu śatam viṃśati-saṃyutam//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498796 (0.047):
Lil_159c/ bhuja-koṭi-yutis yatra tatra te me pṛthak @vada// / Lil_159p/ nyāsas/ karṇas 17/ dos-koṭi-yogas 23/ jāte bhuja-koṭī 8/ 15//
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16013827 (0.064):
BG_107a/ tri-asra-kṣetrasya yasya syāt phalam karṇena saṃmitam/ / BG_107c/ dos-koṭi-śruti-ghātena samam yasya ca tad-vat//
Lil_137p/ nyāsas/ [fig.1] koṭis 4/ bhujas 3/ bhuja-vargas 9/ koṭi-vargas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498014 (0.0):
Lil_139c/ tatra karṇa-pramāṇam kim gaṇaka @brūhi me drutam// / Lil_139p/ nyāsas/ [fig.2] bhujas 13_4/ koṭis 13_4/ anayos vargayos yogas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501946 (0.040):
tayos ca pṛthak pṛthak me// / Lil_219p1/ nyāsas/ [fig.36] bhujas 12/ vedhas 9/ jātam yathā-ukta-karaṇena
16/ etayos yogāt 25/ mūlam 5/ karṇas jātas// atha karṇa-bhujābhyām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497975 (0.0):
25/ asya mūlam karṇas 5// atha karṇa-bhujābhyām koṭi-ānayanam/ nyāsas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497990 (0.058):
varga-antaram 16/ asya mūlam koṭis 4// atha bhuja-jñānam/ nyāsas/ koṭis / 4/ karṇas 5/ evam jātas bhujas 3// udāharaṇam/
koṭi-ānayanam/ nyāsas/ karṇas 5/ bhujas 3/ anayos varga-antaram 16/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497977 (0.0):
25/ asya mūlam karṇas 5// atha karṇa-bhujābhyām koṭi-ānayanam/ nyāsas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497993 (0.045):
varga-antaram 16/ asya mūlam koṭis 4// atha bhuja-jñānam/ nyāsas/ koṭis / 4/ karṇas 5/ evam jātas bhujas 3// udāharaṇam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498821 (0.059):
Lil_160c/ bhuja-koṭī pṛthak tatra @vada āśu gaṇaka-uttama// / Lil_160p/ nyāsas/ karṇas 13/ bhuja-koṭi-antaram 7/ labdhe bhuja-koṭī 5/
etad-mūlam koṭis 4// atha koṭi-karṇābhyām bhuja-ānayanam/ nyāsas/ koṭis 4/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497991 (0.030):
varga-antaram 16/ asya mūlam koṭis 4// atha bhuja-jñānam/ nyāsas/ koṭis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498320 (0.047):
dos-koṭyos nāma-bhedas eva kevalam na sva-rūpa-bhedas// atha iṣṭābhyām / bhuja-koṭi-karṇa-ānayane karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498821 (0.048):
Lil_160c/ bhuja-koṭī pṛthak tatra @vada āśu gaṇaka-uttama// / Lil_160p/ nyāsas/ karṇas 13/ bhuja-koṭi-antaram 7/ labdhe bhuja-koṭī 5/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497975 (0.051):
25/ asya mūlam karṇas 5// atha karṇa-bhujābhyām koṭi-ānayanam/ nyāsas/
karṇas 5/ anayos varga-antaram 9/ etad-mūlam bhujas 3// atha
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498167 (0.063):
karṇas 15// %pañcakena vā koṭis 5/ karṇas 13 iti-ādi// atha / %dvitīya-prakāreṇa/ nyāsas/ iṣṭas bhujas 12/ asya kṛtis 144/ iṣṭena 2
prakāra-antareṇa / tad-jñānāya karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496080 (1.192):
Lil_89p2/ atha miśraka-vyavahāre karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_90a/ pramāṇa-kālena hatam pramāṇam vimiśra-kālena hatam phalam ca/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501043 (1.192):
Lil_203p/ śara-jīva-ānayanāya karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501820 (1.192):
-karaṇena] khāta-antare karaṇa-sūtram sa-ardha-vṛttam/ / Lil_217a/ mukha-ja-tala-ja-tad-yuti-ja-kṣetra-phala-aikyam hṛtam %ṣaḍbhis/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501997 (1.192):
Lil_219p1/ citau karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_220a/ ucchrayeṇa guṇitam cites kila kṣetra-saṃbhava-phalam ghanam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502196 (1.192):
krakaca-antare karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_225a/ @chidyate tu yadi tiryak ukta-vat piṇḍa-vistṛti-hates phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502864 (1.192):
śaṅku-pradīpa-antara-hastās 3// chāyā-pradīpa-antara-dīpa-auccya-ānayanāya / karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503665 (1.192):
2/ 8// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_252a/ guṇa-labdhyos samam grāhyam dhī-matā takṣaṇe phalam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493871 (0.030):
prabhāga-jātis// atha bhāga-anubandha-bhāga-apavāhayos karaṇa-sūtram / sa-%ardham vṛttam/ / Lil_34a/ cheda-ghna-rūpeṣu lavās dhana-ṛṇam %ekasya bhāgās adhika-ūnakās
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499224 (0.037):
%catur-bhujasya aspaṣṭam uditam// atha sthūlatva-nirūpaṇa-artham sūtram / sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_171a/ %catur-bhujasya aniyatau hi karṇau katham tatas asmin niyatam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497738 (0.038):
sama-ādi-vṛtta-jñānāya karaṇa-sūtram sa-%ardhā āryā/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497637 (0.038):
karaṇa-sūtram sa-%ardhā āryā/ / Lil_130a/ viṣame gacche vi-%eke guṇakas sthāpyas same ardhite vargas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501714 (0.038):
Lil_213p2/ atha khāta-vyavahāras/ karaṇa-sūtram sa-%ardhā āryā/ / Lil_214a/ @gaṇayitvā vistāram bahuṣu sthāneṣu tad-yutis bhājyā/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498272 (0.039):
75// punar prakāra-antareṇa tad-karaṇa-sūtram vṛttam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497244 (0.043):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493025 (0.047):
guṇana-prakāras/ guṇane karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4495497 (0.047):
iti guṇa-karma// atha trairāśike karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_73a/ pramāṇam icchā ca samāna-jātī ādi-antayos tad-phalam anya-jāti/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499985 (0.058):
anayos aikyam 3234 tasya phalam// samāna-lambasya ābādhā-ādi-jñānāya / karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503964 (0.060):
atha sarvatra kuṭṭake guṇa-labdhyos anekadhā-darśana-artham karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_256/ iṣṭa-āhata-sva-sva-hareṇa yukte te vā @bhavetām bahudhā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497357 (0.063):
yathā-uttara-caye antya-ādi-dhana-jñānāya karaṇa-sūtram vṛttam/ / Lil_121a/ vi-%eka-pada-ghna-cayas mukha-yuk @syāt antya-dhanam mukha-yuk
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500997 (0.064):
tad-phala-ānayane karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/
Lil_138a/ rāśyos antara-vargeṇa %dvi-ghne ghāte yute tayos/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497965 (0.0):
bhujas 3/ anayos ghāte 12/ %dvi-ghne 24/ antara-vargeṇa 1 yute varga-yogas
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15888123 (0.0):
viṃvarāttatkarṇapadaṃ kṣetre tricaturasrake / / rāśyorantaravargeṇa dvighne ghāte yute tayoḥ // NarP_1,54.45 //
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502866 (0.050):
karaṇa-sūtram sa-%ardha-vṛttam/ / Lil_239a/ chāyā-agrayos antara-saṃguṇā bhā chāyā-pramāṇa-antara-hṛt
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494213 (0.063):
Lil_43p/ atra uddeśakas/ / Lil_44a/ sa-%ardha-%trayāṇām @kathaya āśu vargam vargāt tatas varga-padam
Lil_138c/ varga-yogas @bhavet evam tayos yoga-antara-āhatis/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498763 (0.063):
Lil_158a/ karṇasya vargāt %dvi-guṇāt viśodhyas dos-koṭi-yogas sva-guṇas / asya mūlam/ / Lil_158c/ yogas dvidhā mūla-vihīna-yuktas @syātām tad-%ardhe
Lil_138e/ varga-antaram @bhavet evam jñeyam sarvatra dhīmatā//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497324 (0.063):
Lil_119c/ saṃkalitasya kṛtes samam %eka-ādi-aṅka-ghana-aikyam udāhṛtam / ādyais// / Lil_119p/ udāharaṇam/ / Lil_120a/ teṣām eva ca varga-aikyam ghana-aikyam ca @vada drutam/
Lil_138p/ koṭis %catuṣṭayam iti pūrva-ukta-udāharaṇe nyāsas/ koṭis 4/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497866 (0.059):
Lil_136c/ mūlam koṭis koṭi-śruti-kṛtyos antarāt padam bāhus// / Lil_136p/ udāharaṇam/ / Lil_137a/ koṭis %catuṣṭayam yatra dos %trayam tatra kā śrutis/
bhujas 3/ anayos ghāte 12/ %dvi-ghne 24/ antara-vargeṇa 1 yute varga-yogas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497934 (0.0):
Lil_138a/ rāśyos antara-vargeṇa %dvi-ghne ghāte yute tayos/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15888123 (0.0):
rāśyorantaravargeṇa dvighne ghāte yute tayoḥ // NarP_1,54.45 //
25/ asya mūlam karṇas 5// atha karṇa-bhujābhyām koṭi-ānayanam/ nyāsas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497901 (0.0):
16/ etayos yogāt 25/ mūlam 5/ karṇas jātas// atha karṇa-bhujābhyām
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497912 (0.051):
etad-mūlam koṭis 4// atha koṭi-karṇābhyām bhuja-ānayanam/ nyāsas/ koṭis 4/
karṇas 5/ bhujas 3/ anayos yogas 8/ punar etayos antareṇa 2 hatas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497901 (0.050):
16/ etayos yogāt 25/ mūlam 5/ karṇas jātas// atha karṇa-bhujābhyām / koṭi-ānayanam/ nyāsas/ karṇas 5/ bhujas 3/ anayos varga-antaram 16/
varga-antaram 16/ asya mūlam koṭis 4// atha bhuja-jñānam/ nyāsas/ koṭis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497913 (0.030):
koṭi-ānayanam/ nyāsas/ karṇas 5/ bhujas 3/ anayos varga-antaram 16/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498821 (0.031):
Lil_160c/ bhuja-koṭī pṛthak tatra @vada āśu gaṇaka-uttama// / Lil_160p/ nyāsas/ karṇas 13/ bhuja-koṭi-antaram 7/ labdhe bhuja-koṭī 5/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497900 (0.052):
16/ etayos yogāt 25/ mūlam 5/ karṇas jātas// atha karṇa-bhujābhyām / koṭi-ānayanam/ nyāsas/ karṇas 5/ bhujas 3/ anayos varga-antaram 16/
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16014445 (0.055):
BG_132a/ catvāriṃśat yutis yeṣām dos-koṭi-śravasām vada/ / BG_132c/ bhuja-koṭi-vadhas yeṣu śatam viṃśati-saṃyutam//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498796 (0.062):
Lil_159c/ bhuja-koṭi-yutis yatra tatra te me pṛthak @vada// / Lil_159p/ nyāsas/ karṇas 17/ dos-koṭi-yogas 23/ jāte bhuja-koṭī 8/ 15//
4/ karṇas 5/ evam jātas bhujas 3// udāharaṇam/ / Lil_139a/ sa-
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497901 (0.047):
16/ etayos yogāt 25/ mūlam 5/ karṇas jātas// atha karṇa-bhujābhyām / koṭi-ānayanam/ nyāsas/ karṇas 5/ bhujas 3/ anayos varga-antaram 16/
Lil_139c/ tatra karṇa-pramāṇam kim gaṇaka @brūhi me drutam//
Lil_139p/ nyāsas/ [fig.2] bhujas 13_4/ koṭis 13_4/ anayos vargayos yogas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497885 (0.0):
Lil_137c/ koṭi-dos-karṇatas koṭi-śrutibhyām ca bhujam @vada// / Lil_137p/ nyāsas/ [fig.1] koṭis 4/ bhujas 3/ bhuja-vargas 9/ koṭi-vargas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501946 (0.023):
tayos ca pṛthak pṛthak me// / Lil_219p1/ nyāsas/ [fig.36] bhujas 12/ vedhas 9/ jātam yathā-ukta-karaṇena
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502938 (0.047):
dīpa-auccyam ca kiyat @vada vyavahṛtim chāyā-abhidhām @vetsi cet// / Lil_240p/ nyāsas/ [fig.50] atra chāyā-agrayos antaram aṅgula-ātmakam 52/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500073 (0.048):
Lil_187e/ karṇau tatra aparau @brūhi sama-lambam ca tad-śrutī// / Lil_187p/ nyāsas/ [fig.13] atra bṛhat-karṇam %triṣaṣṭi-mitam @prakalpya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501889 (0.048):
Lil_218c/ yasyās sakhe %sapta-karas ca vedhas kā khāta-saṃkhyā @vada tatra / vāpyām// / Lil_218p/ nyāsas/ [fig.35] mukha-jam kṣetra-phalam 120/ tala-jam 30/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501794 (0.049):
Lil_216c/ tatra khāte kiyantas @syus ghana-hastās @pracakṣva me// / Lil_216p/ nyāsas/ [fig.33] atra sama-miti-karaṇena vistāre hastās 6/
169_8/ asya mūla-abhāvāt karaṇī-gatas eva ayam karṇas/ asya / āsanna-mūla-jñāna-artham upāyas/
Lil_140a/ vargeṇa mahatā iṣṭena hatāt cheda-aṃśayos vadhāt/
Lil_140c/ padam guṇa-pada-kṣuṇṇa-chid-bhaktam nikaṭam @bhavet//
Lil_140p/ iyam karṇa-karaṇī 169_8/ asyās cheda-aṃśa-ghātas 1352/
%ayuta-ghnas 13520000 asya āsanna-mūlam 3677/ idam / guṇa-mūla-100-guṇita-chedena 800 bhaktam labdham āsanna-padam 4_477_800/
ayam karṇas/ evam sarvatra// atha %tri-asra-jātye karaṇa-sūtram
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810685 (0.022):
nāgāhvā nāgapattrī ca tulinī majjikā ca sā / / asrabinducchadā caiva sukandā daśadhāhvayā // Rajni_7.119
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22949324 (0.033):
sarva-sthambhanāyâṅkuśāya namaḥ iti mahā-try-asra-bāhya-catur-dikṣu
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493255 (0.045):
vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492958 (0.052):
saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496269 (0.052):
atha miśra-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496022 (0.052):
bhāṇḍa-pratibhāṇḍake karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494000 (0.055):
jāti-%catuṣṭayam// atha bhinna-saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493466 (0.060):
2/ 3/ 9/ 14/ 297/ 10005// iti varga-mūlam// atha ghanas/ ghane / karaṇa-sūtram vṛtta-%trayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499955 (0.063):
karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_183/ %tri-asre tu karṇa-ubhayatas sthite ye tayos phala-aikyam phalam
vṛtta-%dvayam/ / Lil_141a/ iṣṭas bhujas asmāt %dvi-guṇa-iṣṭa-nighnāt iṣṭasya kṛtyā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496022 (0.0):
bhāṇḍa-pratibhāṇḍake karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_88/ tathā eva bhāṇḍa-pratibhāṇḍake api viparyayas tatra sadā hi
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4492959 (1.192):
saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496270 (1.192):
atha miśra-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497826 (1.192):
anyatama-ānayanāya karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_135a/ iṣṭas bāhus yas @syāt tad-spardhinyām diśi itaras bāhus/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499756 (0.027):
77// %dvitīya-karṇa-jñāna-artham sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_180a/ iṣṭas atra karṇas %prathamam prakalpyas %tri-asre tu
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503965 (0.027):
atha sarvatra kuṭṭake guṇa-labdhyos anekadhā-darśana-artham karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_256/ iṣṭa-āhata-sva-sva-hareṇa yukte te vā @bhavetām bahudhā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4504637 (0.033):
anyat karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_268a/ nis-%ekam aṅka-aikyam idam nis-%eka-sthāna-antam %eka-apacitam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498099 (0.034):
idam tu jātyam// / Lil_142a/ iṣṭas bhujas tad-kṛtis iṣṭa-bhaktā %dvis sthāpitā iṣṭa-ūna-yutā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4493257 (0.035):
vargas/ varge karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499955 (0.036):
karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_183/ %tri-asre tu karṇa-ubhayatas sthite ye tayos phala-aikyam phalam
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498140 (0.037):
Lil_143p/ nyāsas/ iṣṭas bhujas 12/ iṣṭam 2 anena %dvi-guṇena 4 guṇitas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502675 (0.037):
iti-ādinā jātau karṇau 25_2/ 51_2[//] chāyā-antare karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_234a/ śaṅkus pradīpa-tala-śaṅku-tala-antara-ghnas chāyā @bhavet
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503554 (0.037):
130/ iti-ādi// kuṭṭaka-antare karaṇa-sūtram vṛtta-%ardham/ / Lil_250/ yoga-je takṣaṇāt śuddhe guṇa-āptī @stas viyoga-je//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494189 (0.038):
1_2// iti bhinna-bhāga-hāras// atha bhinna-varga-ādau karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/ / Lil_43/ varge kṛtī ghana-vidhau tu ghanau vidheyau hāra-aṃśayos atha pade
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4500658 (0.039):
sūcī-ābādhā-lamba-bhuja-jñāna-artham sūtram vṛtta-%trayam/ / Lil_196a/ lamba-hṛtas nija-saṃdhis para-lamba-guṇas sama-āhvayas jñeyas/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4499987 (0.040):
karaṇa-sūtram vṛtta-%dvayam/ / Lil_184a/ samāna-lambasya %catur-bhujasya mukha-ūna-bhūmim @parikalpya
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494804 (0.041):
anyatra api// iti iṣṭa-karma// atha saṃkramaṇe karaṇa-sūtram vṛtta-ardham/ / Lil_56/ yogas antareṇa ūna-yutas ardhitas tau rāśī smṛtau
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503139 (0.041):
Lil_241p2/ atha kuṭṭake karaṇa-sūtram vṛtta-%pañcakam/ / Lil_242a/ bhājyas hāras kṣepakas ca apavartyas kena api ādau saṃbhave
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4494000 (0.042):
jāti-%catuṣṭayam// atha bhinna-saṃkalita-vyavakalitayos karaṇa-sūtram / vṛtta-%ardham/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497244 (0.043):
Lil_116p2/ atha śreḍhī-vyavahāras// tatra saṃkalita-aikye karaṇa-sūtram / vṛttam/ / Lil_117a/ sa-%eka-pada-ghna-pada-%ardham atha %eka-ādi-aṅka-yutis kila
%eka-viyuktayā āptam/ / Lil_141c/ koṭis pṛthak sā iṣṭa-guṇā bhuja-ūnā karṇas @bhavet %tri-asram
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498215 (0.023):
Lil_144a/ iṣṭena nighnāt %dvi-guṇāt ca karṇāt iṣṭasya kṛtyā %eka-yujā yat / āptam/ / Lil_144c/ koṭis @bhavet sā pṛthak iṣṭa-nighnī tad-karṇayos antaram atra
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498156 (0.028):
bhujas 48/ iṣṭa-2-kṛtyā 4 %eka-ūnayā 3 bhaktas labdhā koṭis 16/ iyam / iṣṭa-guṇā 32 bhuja-ūnā 12 jātas karṇas 20// %trikeṇa iṣṭena vā koṭis 9/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496107 (0.043):
@stas/ [āpaṭe: prathak- < pṛthak-] / Lil_90e/ yat vā iṣṭa-karma-ākhya-vidhes tu mūlam miśrāt cyutam tat ca
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496280 (0.058):
Lil_94a/ prakṣepakās miśra-hatās vibhaktās prakṣepa-yogeṇa pṛthak / phalāni// / Lil_94p/ atra uddeśakas/ / Lil_95a/ %pañcāśat %eka-sahitā gaṇaka %aṣṭaṣaṣṭis %pañca-ūnitā %navatis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498793 (0.060):
Lil_159c/ bhuja-koṭi-yutis yatra tatra te me pṛthak @vada// / Lil_159p/ nyāsas/ karṇas 17/ dos-koṭi-yogas 23/ jāte bhuja-koṭī 8/ 15//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4496209 (0.061):
Lil_92c/ sva-yoga-bhaktās ca vimiśra-nighnās prayukta-khaṇḍāni pṛthak / @bhavanti// / Lil_92p/ uddeśakas/ / Lil_93a/ yat %pañcaka-%trika-%catuṣka-%śatena dattam khaṇḍais %tribhis
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4497280 (0.062):
Lil_118a/ %eka-ādīnām %nava-antānām pṛthak saṃkalitāni me/ / Lil_118c/ teṣām saṃkalita-aikyāni @pracakṣva gaṇaka drutam//
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4501944 (0.062):
tayos ca pṛthak pṛthak me// / Lil_219p1/ nyāsas/ [fig.36] bhujas 12/ vedhas 9/ jātam yathā-ukta-karaṇena
idam tu jātyam// / Lil_142a/ iṣṭas bhujas tad-kṛtis iṣṭa-bhaktā %dvis sthāpitā iṣṭa-ūna-yutā
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498140 (0.030):
Lil_143c/ prakārābhyām @vada kṣipram tau tau akaraṇī-gatau// / Lil_143p/ nyāsas/ iṣṭas bhujas 12/ iṣṭam 2 anena %dvi-guṇena 4 guṇitas
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4498075 (0.034):
vṛtta-%dvayam/ / Lil_141a/ iṣṭas bhujas asmāt