View original HTML file with complete header information
Mahāmantrānusāriṇī / C.0.1. oṃ namo bhagavatyai āryamahāmantrānusāriṇyai / namo vidyārājāya /
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477253 (0.046):
Mahāśītavatī / namo bhagavatyai āryamahāśītavatyai /
Mahapratisaravidyadharani (mprsvdhu.htm.txt) 4730472 (0.051):
āryamahāpratisarāvidyādhāraṇī / om namo bhagavatyai āryamahāpratisarāyai |
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14250887 (0.052):
namo bhagavatyai āryamahāpratisarāyai / namaḥ samyaksaṃbudhebhyaḥ //
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16512414 (0.059):
paramahṛdayaṃ | om namo bhagavatyai āryalevaḍike yathā jīvasaṃrakṣaṇi
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938328 (0.061):
Mahāsāhasrapramardanī / namo bhagavatyai āryamahāsāhasrapramardanyai //
Maricinamadharani (maricdhu.htm.txt) 18068066 (0.061):
Mārīcīnāmadhāraṇī / oṃ namo bhagavatyai āryamārīcīdevatāyai /
Vajravidarana-Dharani (vjviddhu.htm.txt) 17286084 (0.062):
āryavajravidāraṇā nāma dhāraṇī / om namo bhagavatyai āryavajravidāraṇāyai |
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19039855 (0.062):
oṃ namo bhagavatyai āryamahāmāyūryai
Hayagrivavidya (bsu017_u.htm.txt) 27757878 (0.064):
sarvasattvabhayapraśamanakarāya / namaḥ sarvasattvabhayottāraṇakarāya / / namaḥ sarvavidyādhigatāya / namaḥ sarvavidyāvidhigatamūrtaye
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26663828 (0.064):
āryagrahamātṛkā nāma dhāraṇī / oṃ namo bhagavatyai āryagrahamātṛkāyai /
Mahāmantrānusāriṇī / C.0.1. oṃ namo bhagavatyai āryamahāmantrānusāriṇyai / namo vidyārājāya /
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477253 (0.046):
Mahāśītavatī / namo bhagavatyai āryamahāśītavatyai /
Mahapratisaravidyadharani (mprsvdhu.htm.txt) 4730472 (0.051):
āryamahāpratisarāvidyādhāraṇī / om namo bhagavatyai āryamahāpratisarāyai |
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14250887 (0.052):
namo bhagavatyai āryamahāpratisarāyai / namaḥ samyaksaṃbudhebhyaḥ //
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16512414 (0.059):
paramahṛdayaṃ | om namo bhagavatyai āryalevaḍike yathā jīvasaṃrakṣaṇi
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938328 (0.061):
Mahāsāhasrapramardanī / namo bhagavatyai āryamahāsāhasrapramardanyai //
Maricinamadharani (maricdhu.htm.txt) 18068066 (0.061):
Mārīcīnāmadhāraṇī / oṃ namo bhagavatyai āryamārīcīdevatāyai /
Vajravidarana-Dharani (vjviddhu.htm.txt) 17286084 (0.062):
āryavajravidāraṇā nāma dhāraṇī / om namo bhagavatyai āryavajravidāraṇāyai |
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19039855 (0.062):
oṃ namo bhagavatyai āryamahāmāyūryai
Hayagrivavidya (bsu017_u.htm.txt) 27757878 (0.064):
sarvasattvabhayapraśamanakarāya / namaḥ sarvasattvabhayottāraṇakarāya / / namaḥ sarvavidyādhigatāya / namaḥ sarvavidyāvidhigatamūrtaye
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26663828 (0.064):
āryagrahamātṛkā nāma dhāraṇī / oṃ namo bhagavatyai āryagrahamātṛkāyai /
namaḥ samantabuddhānāṃ // / C.1.1.a. evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500386 (0.0):
namo bhagavatyai āryaprajñāpāramitāyai // / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharatisma gṛdhrakūṭe
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994763 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhakūṭe
Bhavasankrantisutra (bsu010_u.htm.txt) 24138008 (0.0):
namassarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / 1. evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249921 (0.0):
evaṃ mayā śrutam: ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714633 (0.0):
namo bhagavate āryamahāgaṇapatihṛdayāya / namo ratnatrayāya // / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714758 (0.0):
namo buddhāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635746 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23687258 (0.0):
siddham evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477260 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / śītavane
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236797 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmiṃ samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / veṇuvane
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888784 (0.0):
00401 evaṃ mayā śrutam/ ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711382 (0.0):
tv āśu jagat kṛtsnaṃ prajñāpāraparāyaṇam (PSP1: 4) evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036197 (0.0):
namas sarvajñāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051467 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūte
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590486 (0.0):
| namaḥ sarvajñāya || / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524227 (0.0):
evaṃ mayā śrutam : ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7820787 (0.0):
[SaSū 1] evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17086679 (0.0):
[SaSū(C) 1] evaṃ mayā śrutam: ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549479 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma veṇuvane
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12473336 (5.960):
ihaivāyuṣman bhagavān rājagṛhe viharati sma veṇuvane kalandakani [vāpe
veṇuvane karandakanivāpe / / C.1.1.b. evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān vaiśālyṃ viharati sma /
Dhvajagrakeyura-Dharani [alternative version] (dhvajkdu.htm.txt) 7635240 (0.0):
// siddhaṃ namo bhagavatyai āryadhvajāgrakeyūrāyai // / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān deveṣu trayastriṃśeṣu viharati
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26663835 (0.0):
oṃ namo bhagavatyai āryagrahamātṛkāyai / / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān aḍakavatyāṃ mahānagaryām
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635742 (0.0):
karuṇāpuṇḍarīkākhyaṃ pravakṣye bodhisūtrakaṃ // / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14250893 (0.0):
namo bhagavatyai āryamahāpratisarāyai / namaḥ samyaksaṃbudhebhyaḥ // / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān vajrameruśikharakuṭāgāre viharati
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305099 (0.0):
[1] evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān / mahāvajrameruśikharakūṭāgāre viharati sma |
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938336 (0.0):
namo bhagavatyai āryamahāsāhasrapramardanyai // / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477257 (0.0):
namo bhagavatyai āryamahāśītavatyai / / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / śītavane
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711379 (0.0):
tv āśu jagat kṛtsnaṃ prajñāpāraparāyaṇam (PSP1: 4) evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524223 (0.0):
prayāmi tāṃ bahuguṇaratnasaṃcayām. / evaṃ mayā śrutam : ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Vajravidarana-Dharani (vjviddhu.htm.txt) 17286090 (0.0):
om namo bhagavatyai āryavajravidāraṇāyai | / evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān vajreṣu viharati sma |
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16511470 (0.0):
vasudhāre sudhādhāre namastubhyaṃ kṛpāmahe || 1 || / evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān kośāmbyāṃ mahānagaryāṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21845379 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān kośāmbyāṃ mahānagaryāṃ viharati
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12473338 (1.192):
ihaivāyuṣman bhagavān rājagṛhe viharati sma veṇuvane kalandakani [vāpe
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28585658 (0.015):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān mahānadīnairañjanātīre
Mekhala-Dharani (mekhdh_u.htm.txt) 24324452 (0.016):
(MDh_114v2) namaḥ sarvabuddhabodhisatvebhyaḥ evaṃ mayā śrutam ekasmiṃ / samaye bhagavāṃ cchākyeṣu viharati sma / kapilavastu nyagrodhārāme /
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18508578 (0.019):
r1 {X} evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavāṃ cchrāvastyāṃ viharati
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090179 (0.019):
(EĀ.Trip 28.01) evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavāṃ cchrāvastyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748005 (0.021):
(LPG 1r) siddhaṃ namaḥ sarvajñāya evaṃ mayā śrutam ekasamaye bhagavān
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21593379 (0.023):
229.007. bhagavān rājagṛhe viharati veṇuvane kalindakanivāpe/
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232175 (0.023):
Bl. 157R5-159V2: Kokanada SĀ(Hos1) / 1. bhagavān rājagṛhe viharati veṇuvane kalandakanivāpe. athāyuṣmān ānandaḥ
markaṭahradatīrekū ṭāgāraśālāyaṃ / C.1.2. tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate sma / āgamayānanda
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524477 (0.0):
012.013. upasaṃkramyaikānte niṣaṇṇaḥ/ / 012.014. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma gaccha ānanda
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529467 (0.0):
027.020. tatprathamataḥ śalākāṃ gṛhṇatām yaduta pūrṇaḥ kuṇḍopadhānīyakaḥ / sthaviraḥ/ / 027.020. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate gaccha ānanda
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551166 (0.0):
095.018. asaṃmoṣadharmāṇo buddhā bhagavantaḥ/ / 095.018. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma gaccha tvamānanda
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641668 (0.0):
vācayiṣyanti nedaṃ sthānaṃ vidyate/ / 431.012. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma imaṃ pāṭhaya
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061494 (0.0):
atha khalu bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma udgṛhvīṣva
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9098435 (0.0):
ṣaḍvikāraṃ pṛthivī cacāla / maṇikena karajātavikṛtaṃ ca stūpaṃ tato / 'bhyujjagāma / atha bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474893 (0.011):
{Mark Allon 2003: Parallel see SN IV 179 181} tatra bhagavān āyuṣmantam / ānandam āmaṃtrayate sma / āgamayānanda yenāyodhyeti / evaṃ bhadantety
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232035 (0.013):
Bl. 157V1-R5 Pūrṇika SĀ(Hos1) / 4. athāyuṣmān pūrṇiko 'ciraprakrāntān saṃbahulān anyatīrthikaparivrājakān
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1878805 (0.014):
atha bhagavān punarapi vajradhāraṇīsamayasaṃbhavavajrādhiṣṭhānaṃ nāma
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1861902 (0.014):
I.1.15 Vajratiksna / atha bhagavān punarapi / mañjuśrīmahābodhisattvasamayasaṃbhavadharmādhiṣṭhānavajraṃ nāma samādhiṃ
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1864223 (0.014):
I.1.29 Vajranrtya / atha bhagavān punarapi sarvatathāgatanṛtyapūjāsamayodbhavavajraṃ nāma
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27845709 (0.014):
mayā teṣāṃ vairaṃ pratikartavyaṃ yadi bhagavāṃs teṣāṃ nānukampati | atha / bhagavān anukampati | nāhaṃ śakṣyāmi kiñcit pratikartuṃ | āmātyā āhaṃsuḥ |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644765 (0.015):
'ntargṛhe bhaktenopapanimantritaḥ shāpyitvā āyuṣmantaṃ panthakam/ / 440.028. yathāsya bhdantānanda kuśalānāṃ dharmāṇāṃ vṛddhirbhavati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533903 (0.015):
041.001. div4 brāhmaṇadārikāvadānam/ / 041.002. bhagavān nyagrodhikāmanuprāptaḥ/ / 041.002. atha bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya nyagrodhikāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559660 (0.015):
puruṣadamyasārithaḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavāniti/ / 122.009. atha bhagavān sāyāhṇe pratisamlayanādvyutthāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889834 (0.016):
01008 ṣv avihiṃseti/ / 01009 atha khalu bhagavāṃs tasminn eva saṃhāsane niṣanaḥ imaṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6646499 (0.017):
vyākhāsyāmi/ tac chrūyatāṃ/ atha kiṃ / kathāyatu bhagavān triśaṅkuḥ/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6648054 (0.017):
u14.8/.atha khalu bhoḥ puṣkarasārin luṅgādhyāyaṃ pravakṣyāmi/ tac / chrūyatāṃ/ atha kiṃ/kathayatu bhagavān triśaṅkuḥ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529202 (0.017):
026.022. rājā kathayati tataḥ śobhanam/ / 026.022. tathā bhavatu/ / 026.022. kalpayāmi/ / 026.022. tata āyuṣmān pūrṇaḥ śaraṇapṛṣṭhamabhiruhya jetavanābhimukhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468479 (0.018):
tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate / āgamayānanda yena mathurā
yena vaiśālīti / evaṃ bhadante ty āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468488 (0.0):
iti (fol. 142v1 = GBM 6.953) / evaṃ bhadanta ity āyuṣmān ānando bhagavataḥ / pratyaśrauṣīt* / atha bhagavān mathurāṃ saṃprasthitaḥ / dūrād eva
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471335 (0.0):
vairaṃbhyam iti / evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt*
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474901 (0.0):
ānandam āmaṃtrayate sma / āgamayānanda yenāyodhyeti / evaṃ bhadantety / āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt* / atha bhagavān dakṣiṇapaṃcāle
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478013 (0.0):
iti / evaṃ bhadanta iti āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt* / atha
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478791 (0.0):
tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmaṃtrayate / āgamayānanda yena toyikā / / evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt* / atha bhagavāṃs
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535587 (0.0):
047.030. evaṃ bhadanteti āyuṣmānānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt/ / 047.031. atha bhagavāṃstoyikāmanuprāptaḥ/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451903 (0.0):
3.2 (evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt || atha
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453295 (0.0):
8.3 evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt || / 8.4 atha bhagavān yena (ku)ṭi(grā)makas tena caryāṃ prakrāntaḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453376 (0.0):
9.3 evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt || / 9.4 atha bhagavān vṛjiṣu janapadeṣu caryāñ caran nā(dikām anuprāpto
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453759 (0.0):
10.1 (tatra bhagavān ā)yuṣmantam ānandam āmantrayate || āgamayānanda yena / vaiśālī || / 10.2 (evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24455171 (0.0):
15.3 evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt || / 15.4 atha bhagavān vṛjiṣu janapadeṣu caryāṃ caran vaiśālīm anuprāpto
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458004 (0.0):
26.2 (āgamayānanda yena pāpāgrāmakaḥ || evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando / bhagavataḥ pratyaśrauṣīt ||) / 26.3 (atha bhagavān malleṣu janapadeṣv anupūrveṇa caryāṃ caran pāpām
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459867 (0.0):
31.1 (ST.II) tatra bhagavān āyu(ṣmantam ānandam āmant)r(aya)ti || / āgamayānanda yena kuśinagarī || evaṃ bhadante(ty āyuṣmān ānando bhagavataḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459339 (0.007):
29.3 (evaṃ bhadantety āyuṣmā)n ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt || / 29.4 atha bhagavān yena nadī hiraṇyavatī tenopajagām(opetya nadyā
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524725 (0.011):
bhāṣiṣye 'haṃ te. evaṃ bhagavann ity āyuṣmān ānando / bhagavataḥ pratyaśrauṣīt.
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499343 (0.012):
atha bhagavān vṛjiṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vaiśālīm anuprāpto vaiśālyāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499361 (0.012):
brāhmaṇagṛhapatayo bhagavān vṛjiṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vaiśālīm
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499382 (0.012):
ca punar ekadhye sannipatya kathayati / bhavantaḥ śrūyate bhagavān vṛjiṣu / janapadeṣu cārikāṃ caran vaiśālīm anuprāpto vaiśālyāṃ viharati
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499446 (0.012):
prādurbhūtā / tair asau kriyākāro na śrutaḥ / aśrauṣīd dhaniko gṛhapatir / bhagavān vṛjiṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vaiśālīm anuprāpto vaiśālyāṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223746 (0.012):
cārikāṃ prakrāntaḥ / anupūrveṇa cārikāṃ caran vaiśālīm anuprāptaḥ / / vaiśālyāṃ viharati markaṭahradatīre kūṭāgāraśālāyām* / atha bhagavān
vaiśālyāṃ viharaty āmrapālīvane / / C.1.3. tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate sma / gacchānanda
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1370077 (5.960):
nivāsya pātracīvaramā[traḥ] śrāvastīṃ mahānagarīṃ piṇḍāya prāviśat* | atha / bhagavān āyuṣmantam ānandam (Asv 104) āmantrayate sma | gacchānanda pātraṃ
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1371399 (5.960):
bhagavataḥ puratas tasthau | atha bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate / sma | gacchānanda gaṇḍīm ākoṭaya | te śrāvakāḥ paribhokṣyanti piṇḍapātam*
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1373400 (5.960):
atha bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate sma | gacchānanda imaṃ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275740 (5.960):
pātracīvaramātraḥ śrāvastīṃ mahānagarīṃ piṇḍāya prāviśat / atha / bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate (Asv 104) sma / gacchānanda pātraṃ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15277028 (5.960):
bhagavataḥ puratastasthau / atha bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15279026 (5.960):
/ tadahaṃ paścāt pravrajiṣyāmi / atha bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate / sma / gacchānanda imaṃ rājakumāraṃ pravrājaya / (Asv 130)
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674613 (5.960):
annapānaviyogāt kālaṃ kurvanti | tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam / āmantrayate sma: gaccha ānanda, madvacanāt supriyāṃ vada: catasras te
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499154 (5.960):
yāvat* / tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate sma / gacchānanda
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885765 (5.960):
upasaṃkramya vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ / tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam / āmantrayate sma / gacchānanda tathāgatasya śroṇasya ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524480 (5.960):
012.014. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma gaccha ānanda
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551169 (5.960):
095.018. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma gaccha tvamānanda
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16512638 (5.960):
atha khalu bhagavānāyuṣmantaṃ ānandaṃ āmantrayate sma | gaccha tvaṃ ānaṃda
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21848748 (5.960):
atha khalu bhagavān āyuṣmantam ānandaṃ āmantrayate sma | gaccha tvaṃ
Vasudharadharani or Sucandragrhapatipariprccha or Sucandravadana (vadhdhgu.htm.txt) 25797755 (5.960):
atha khalu bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate sma / gaccha tvam
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23916658 (5.960):
tato bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma- ānanda
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9767125 (5.960):
Vkn .3.42 tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate sma: gaccha tvam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453770 (0.010):
10.3 (atha bhagavān vṛjiṣu janapade)ṣu caryāṃ caran vaiśālim anuprāpto / vaiśālyāṃ viharaty āmra(pālivane ||)
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634290 (0.017):
prayaccheti | tato bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate: gaccha ānanda
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9502152 (0.018):
bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate / gaccha tvam ānanda (228r10)
vaiśālīṃ gatvā indrakīle pādaṃ sthāpayitvā imāni mahāmantrānusāriṇī
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789862 (0.0):
C.4. ity evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratiśrutya indrakīle / pādaṃ sthāpayitvā imāni mahāmantrānusāriṇīmantrapadāni bhāṣate sma / imāś
mantrapadāni bhāṣasva / imāś ca gāthāḥ / / C.2.1. visarata visarata visarata visarata visarata /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789432 (5.960):
sarvāsurānumatena / asurapreṣyānumatena / sarvabhūtānumatena / / C.2.3. visarata visarata visarata visarata visarata /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789874 (5.960):
pādaṃ sthāpayitvā imāni mahāmantrānusāriṇīmantrapadāni bhāṣate sma / imāś
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789925 (5.960):
sarvabhūtānumatena / / C.5.3. visarata visarata visarata visarata visarata /
C.2.2. buddho lokānukampaka ājñāpayati / sarvabuddhānumatena /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304461 (0.0):
(Dak: 178) imāś ca gāthāḥ // / visarata visarata / buddho lokānukampaka ājñāpayati / muñcata
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789434 (0.0):
C.2.3. visarata visarata visarata visarata visarata / / C.2.4. buddho lokānukampaka ājñāpayati / mūmcata mūmcata mūmcata mūmcata /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789882 (0.0):
C.5.1. visarata visarata visarata visarata visarata / / C.5.2. buddho lokānukampaka ājñāpayati / sarvabuddhānumatena /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789927 (0.0):
C.5.3. visarata visarata visarata visarata visarata / / C.5.4. buddho lokānukampaka ājñāpayati / mūmcata mūmcata mūmcata mūmcata /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304532 (0.029):
tiṣṭhantu praviśantu / buddho lokānukampaka evam ājñāpayati / sarvasattvahitādhyāśayo maitrīvihārī kāruṇikavihārī muditāviharī
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789573 (0.055):
C.2.9. buddho lokānukampaka evam ājñāpayati / praviśati / sarvasatvahitādhyāśayo maitrīvihārī kāruṇiko muditāvihārī upekṣāvihārī /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790067 (0.055):
C.5.9. buddho lokānukampaka evam ājñāpayati / praviśati / sarvasatvahitādhyāśayo maitrīvihārī kāruṇiko muditāvihārī upekṣāvihārī /
sarvapratyekabuddhānumatena / sarvārhadānumatena (AFGH:
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789884 (0.0):
C.5.2. buddho lokānukampaka ājñāpayati / sarvabuddhānumatena / / sarvapratyekabuddhānumatena / sarvārhadānumatena / sarvaśaikṣānumatena /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789892 (0.0):
sarvapratyekabuddhānumatena / sarvārhadānumatena / sarvaśaikṣānumatena /
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7121170 (0.043):
phalajñānaṃ hi phalasya siddhāvasthasya sādhanānarhatayā / niṣprayojanībhūtatvād vā na parīkṣyet tattajjātīyajñānasya
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16026012 (0.044):
Yāj3.57c/ śaktyā ca yajña.kṛn mokṣe manah (kuryāt tu na^anyathā // / Yāj3.58a/ sarva.bhūta.hitah śāntas tri.daṇḍī sa.kamaṇḍaluh /(p.366)
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9543142 (0.045):
14,37: ``na.asad.āsīn.na.u.sad.āsīt.tadānīm''.iti.ca/ / 14,37: sā.eṣā.ātmajijñāsā/ / 14,37: saiṣā.sarvabhūtajijñāsā/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28231615 (0.048):
kāṃsyādigatabhojanādirūpakāryārhatvatadabhāyorityādiḥ/ taditi/
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6297431 (0.052):
vipaśyanāpakṣyaṃ, sarvavastukaṃ, bhūtavastukaṃ, hetuphalavastukaṃ ca |
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11357833 (0.056):
miṃ senāpatyaṃ tathā loke aiśvarye ca viśeṣataḥ / / sarvabhūtasamāvaśyaṃ nṛpatatvaṃ tathāpi ca // Mmk_13.51 //
sarvabhūtānumatena) sarvaśaikṣānumatena / sarvaśrāvakānumatena /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789894 (0.0):
sarvapratyekabuddhānumatena / sarvārhadānumatena / sarvaśaikṣānumatena /
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7121169 (0.032):
phalajñānaṃ hi phalasya siddhāvasthasya sādhanānarhatayā / niṣprayojanībhūtatvād vā na parīkṣyet tattajjātīyajñānasya
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16026012 (0.042):
Yāj3.57c/ śaktyā ca yajña.kṛn mokṣe manah (kuryāt tu na^anyathā // / Yāj3.58a/ sarva.bhūta.hitah śāntas tri.daṇḍī sa.kamaṇḍaluh /(p.366)
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9543142 (0.046):
14,37: sā.eṣā.ātmajijñāsā/ / 14,37: saiṣā.sarvabhūtajijñāsā/
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789882 (0.048):
C.5.2. buddho lokānukampaka ājñāpayati / sarvabuddhānumatena / / sarvapratyekabuddhānumatena / sarvārhadānumatena / sarvaśaikṣānumatena /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28231615 (0.056):
kāṃsyādigatabhojanādirūpakāryārhatvatadabhāyorityādiḥ/ taditi/
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195583 (0.056):
sarva-bhūta-hitā1rthāya % papracche7daṃ mahā-muniḥ // 1.2 //
sarvasatyavākyānumatena / pratyekabrahmānumatena / brahmānumatena /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789905 (0.0):
sarvapratyekabuddhānumatena / sarvārhadānumatena / sarvaśaikṣānumatena / / sarvaśrāvakānumatena / sarvasatyavākyānumatena / pratyekabrahmānumatena /
kāmeśvarānumatena / indrānumatena / devānumatena / asurendrānumatena /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789915 (0.0):
sarvaśrāvakānumatena / sarvasatyavākyānumatena / pratyekabrahmānumatena / / brahmānumatena / kāmeśvarānumatena / indrānumatena / devānumatena /
sarvāsurānumatena / asurapreṣyānumatena / sarvabhūtānumatena /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789920 (0.0):
brahmānumatena / kāmeśvarānumatena / indrānumatena / devānumatena / / asurendrānumatena / sarvāsurānumatena / asurapreṣyānumatena /
C.2.3. visarata visarata visarata visarata visarata / / C.2.4. buddho lokānukampaka ājñāpayati / mūmcata mūmcata mūmcata mūmcata /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304461 (0.0):
(Dak: 178) imāś ca gāthāḥ // / visarata visarata / buddho lokānukampaka ājñāpayati / muñcata
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789379 (0.0):
mantrapadāni bhāṣasva / imāś ca gāthāḥ / / C.2.1. visarata visarata visarata visarata visarata /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789876 (0.0):
pādaṃ sthāpayitvā imāni mahāmantrānusāriṇīmantrapadāni bhāṣate sma / imāś / ca gāthāḥ / / C.5.1. visarata visarata visarata visarata visarata /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789933 (0.0):
asurendrānumatena / sarvāsurānumatena / asurapreṣyānumatena / / sarvabhūtānumatena / / C.5.3. visarata visarata visarata visarata visarata /
mā tiṣṭhantu / ītir vyupaśāmyatu / nirgacchata nirgacchata nirgacchata /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789941 (0.0):
C.5.4. buddho lokānukampaka ājñāpayati / mūmcata mūmcata mūmcata mūmcata / / mā tiṣṭhantu / ītir vyupaśāmyatu / nirgacchata nirgacchata nirgacchata
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304470 (0.013):
muñcata ma tiṣṭhantu / ītir vyupaśāmyatu / nirgacchata nirgacchata /
C.2.5. buddhaḥ praviśati mahādevo devātidevo devaguruḥ sendrakāś ca devāḥ
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789951 (0.0):
mā tiṣṭhantu / ītir vyupaśāmyatu / nirgacchata nirgacchata nirgacchata / nirgacchata / / C.5.5. buddhaḥ praviśati mahādevo devātidevo devaguruḥ sendrakāś ca devāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001381 (0.046):
atha khalu sendrakā devāḥ sabrahmakāḥ saprajāpatikāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058054 (0.046):
mahāsattvaṃ sendrakā devāḥ sabrahmakāḥ saprajāpatikāḥ seśānāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058078 (0.046):
subhūte evaṃ carantaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ sendrakā devāḥ sabrahmakāḥ / saprajāpatikāḥ seśānāḥ sarṣinaranārīgaṇā ārātprāñjalībhūtā namasyanti, ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240324 (0.046):
atha khalu sendrakā devāḥ sabrahmakāḥ saprajāpatikāḥ sanārīnararṣigaṇās
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246342 (0.046):
evaṃ carantaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ sendrakā devāḥ sabrahmakāḥ / saprajāpatayo devā namasyanti yaḥ prajñāpāramitāyāṃ carati.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351113 (0.048):
atha sendrakā devāḥ sabrahmakā devāḥ saprajñāpatikā devāḥ sanārīnaragaṇās
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304478 (0.049):
buddhaḥ parviśati mahādevātidevaguruḥ / sendrāś ca devāḥ sabrahmakāḥ
sabrahmakāḥ saprajāpatikāś catvāraś ca lokapālāḥ praviśanti anekāni ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001383 (0.0):
atha khalu sendrakā devāḥ sabrahmakāḥ saprajāpatikāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058056 (0.0):
mahāsattvaṃ sendrakā devāḥ sabrahmakāḥ saprajāpatikāḥ seśānāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058080 (0.0):
subhūte evaṃ carantaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ sendrakā devāḥ sabrahmakāḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304487 (0.0):
buddhaḥ parviśati mahādevātidevaguruḥ / sendrāś ca devāḥ sabrahmakāḥ / saprajāpatikaś catvāraś ca lokapālāḥ praviśanti anekāni ca devatāsahasrāṇi
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789959 (0.0):
C.5.5. buddhaḥ praviśati mahādevo devātidevo devaguruḥ sendrakāś ca devāḥ / sabrahmakāḥ saprajāpatikāś catvāraś ca lokapālāḥ praviśanti / anekāni ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240326 (0.0):
atha khalu sendrakā devāḥ sabrahmakāḥ saprajāpatikāḥ sanārīnararṣigaṇās
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246343 (0.0):
evaṃ carantaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ sendrakā devāḥ sabrahmakāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351115 (0.004):
atha sendrakā devāḥ sabrahmakā devāḥ saprajñāpatikā devāḥ sanārīnaragaṇās
devatāsahasrāṇy asurendrāś ca / anekāni ca asurasahasrāṇi prativasanti /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304490 (0.0):
saprajāpatikaś catvāraś ca lokapālāḥ praviśanti anekāni ca devatāsahasrāṇi
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789966 (0.0):
sabrahmakāḥ saprajāpatikāś catvāraś ca lokapālāḥ praviśanti / anekāni ca / devatāsahasrāṇi asurendrāś ca / anekāni cāsurasahasrāṇi praviśanti /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304497 (0.014):
saprajāpatikaś catvāraś ca lokapālāḥ praviśanti anekāni ca devatāsahasrāṇi / / asurendrāś ca anekāni asuraśatasahasrāṇi prativasanti / bahūni ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18752837 (0.055):
asurasahasrāṇi ca bahūni ca asurakanyāsahasrāṇi sarvālaṃkārabhūṣitāni
bahūni ca bhūtasahasrāṇi bhagavato 'bhiprasannāni pravekṣyanti
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304501 (0.0):
/ asurendrāś ca anekāni asuraśatasahasrāṇi prativasanti / bahūni ca
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789973 (0.0):
devatāsahasrāṇi asurendrāś ca / anekāni cāsurasahasrāṇi praviśanti / / bahūni ca bhūtasahasrāṇi bhagavato 'bhiprasannāni pravekṣyanti
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14255240 (0.059):
anyatarasmin pradeśe yakṣaguhāsti / tatra bahūni yakṣaśatasahasrāṇi / prativasanti piśitāśīni / tatra nītvā chorayata / tataḥ sa puruṣo
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28309166 (0.059):
pradeśe yakṣaguhāsti | tatra bahūni yakṣaśatasahasrāṇi prativasanti
sarvasatvānām arthe / / C.2.6. te vo mānarthaṃ kariṣyanti / nirgacchata nirgacchata nirgacchata
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789985 (0.0):
bahūni ca bhūtasahasrāṇi bhagavato 'bhiprasannāni pravekṣyanti / sarvasatvānām arthe /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790002 (0.0):
nirgacchata / kṣipraṃ palāyata / yadi yūyaṃ duṣṭacittā na palāyeta naśyeta
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789568 (1.192):
prāsturi anāthānāthā nirgacchata ripūṃ nirgacchata yadi yūyaṃ duṣṭacittā / na palāyeta naśyeta
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304510 (0.036):
bhūtasahasrāṇi bhagavato 'bhiprasannāni prabhaviṣyanti sarvasattvānām / arthe / te co mā anarthaṃ kariṣyanti //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304518 (0.044):
nirgacchata nirgacchata / kṣipraṃ palāyata / yadi duṣṭacittā na parāyeta, / naśyata // ye maitracittā nāparādhakāmā rakṣāṃ cānuvartitukāmās te
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304527 (0.044):
nirgacchata nirgacchata / kṣipraṃ palāyata / yadi duṣṭacittā na parāyeta, / naśyata // ye maitracittā nāparādhakāmā rakṣāṃ cānuvartitukāmās te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15272826 (0.045):
ayaṃ saṃnāhaḥ saṃnaddhaḥ. ākāśasya te bhagavan kṛtaśaḥ prayoktukāmā / yatitukāmā dhyāyatukāmā ye sattvānāṃ kṛtaśaḥ saṃnāhaṃ saṃnahyante. ākāśaṃ
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790062 (0.049):
prāsturi anāthānāthā nirgacchata ripūṃ nirgacchata yadi yūyaṃ duṣṭacittā / na palāyeta naśyeta / C.5.9. buddho lokānukampaka evam ājñāpayati / praviśati
mataṃ ca praviśantu / / C.2.7. buddho lokānukampaka evam ājñāpayati /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790007 (0.0):
/ ye maitracittā na cāparādhukāmā rakṣāṃ cānuvartayitukāmās te tiṣṭhantu / mataṃ ca praviśantu /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304531 (0.009):
naśyata // ye maitracittā nāparādhakāmā rakṣāṃ cānuvartitukāmās te / tiṣṭhantu praviśantu / buddho lokānukampaka evam ājñāpayati
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789573 (0.049):
C.2.9. buddho lokānukampaka evam ājñāpayati / praviśati / sarvasatvahitādhyāśayo maitrīvihārī kāruṇiko muditāvihārī upekṣāvihārī /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790067 (0.049):
C.5.9. buddho lokānukampaka evam ājñāpayati / praviśati / sarvasatvahitādhyāśayo maitrīvihārī kāruṇiko muditāvihārī upekṣāvihārī /
C.2.8. sumuru 4 suru 4 huru 4 mu 4 praviśati / muru 8 miri 6 muru miri 13
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790019 (0.0):
C.5.7. buddho lokānukampa evam ājñāpayati / / C.5.8 sumuru 4 suru 4 huru 4 mu 4 praviśati / muru 8 miri 6 muru miri 13
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995404 (0.036):
oṃ cara cara ciri ciri curu curu mara mara miri miri muru muru / mahākāruṇika / sara sara siri siri suru suru curu curu ciri ciri viri viri
muru mirīti 6 ri 6 rī 6 miri 6 tiri hasa miri ti mirī ri miri kartā karaṃ
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790023 (0.0):
C.5.8 sumuru 4 suru 4 huru 4 mu 4 praviśati / muru 8 miri 6 muru miri 13 / muru mirīti 6 ri 6 rī 6 miri 6 tiri hasa miri ti mirī ri miri kartā karaṃ
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790032 (0.0):
muru mirīti 6 ri 6 rī 6 miri 6 tiri hasa miri ti mirī ri miri kartā karaṃ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995403 (0.056):
oṃ cara cara ciri ciri curu curu mara mara miri miri muru muru / mahākāruṇika / sara sara siri siri suru suru curu curu ciri ciri viri viri
kartā kaṃkarā karakacā / kaṃkarā 8 kaṃkaro caṃkariti kurīśe / kaṃkari 3
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790039 (0.0):
muru mirīti 6 ri 6 rī 6 miri 6 tiri hasa miri ti mirī ri miri kartā karaṃ / kartā kaṃkarā karakacā / kaṃkarā 8 kaṃkaro caṃkariti kurīśe / kaṃkari 3
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11847440 (0.032):
janyatvāc ca karmaiva bhavati / na ca niḥkriyaṃ karma kartā vāyujyata ity avaśyaṃ tatrānyayā kriyayā bhavitavyam
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980752 (0.041):
kartā tu vivadet svayam K_095d / kartā 'nācamya yadbhoktā Ang_1.783a
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21316744 (0.043):
tatra sthūlāyāṃ jīvantyāṃcūrṇānikārayati, karmakartaiva / / kārayitvātāni yadā bhāryā svapiti tadā tasyāssambādheupasthe upavapet /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5474609 (0.048):
vīpsāyām abhidheyāyām iti . katham tarhi . kartṛviśeṣaṇam etat . vīpsati / iti vīpsaḥ . vīpsaḥ cet kartā bhavati iti . kaḥ punaḥ vīpsārthaḥ .
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2088170 (0.048):
athavā kṣityādikaṃ kartetyadantargatameva savarjñatvādikaṃ na
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10282662 (0.052):
12,064.023c na brāhmaṇā na ca lokādikartā; na saddharmā nādidharmā
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15778763 (0.053):
<12331.43/3> sa kartā kāraṇaṃ cai7va !kāryaṃ cā7ti-bala-dyutiḥ !!12331.43!
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15782092 (0.054):
<12336.56/1> a-kartā cai7va kartā ca !kāryaṃ kāraṇam eva ca ! / <12336.56/2> yathe9cchati tathā rājan !krīḍate puruṣo '-vyayaḥ !!12336.56!
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2952165 (0.059):
astyātmā nāstyātmā kartākartā muttko badvaḥ kṣaṇiko vijñānamātraṃ śūnyaṃ
ṣeti / ri 6 rephasāri / phuri 7 pharā anāthānāthā siri thi phuri ruri
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790051 (0.0):
kartā kaṃkarā karakacā / kaṃkarā 8 kaṃkaro caṃkariti kurīśe / kaṃkari 3 / ṣeti / ri 6 rephasāri / phuri 7 pharā anāthānāthā siri thi phuri ruri
prāsturi anāthānāthā nirgacchata ripūṃ nirgacchata yadi yūyaṃ duṣṭacittā
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790060 (0.0):
ṣeti / ri 6 rephasāri / phuri 7 pharā anāthānāthā siri thi phuri ruri / prāsturi anāthānāthā nirgacchata ripūṃ nirgacchata yadi yūyaṃ duṣṭacittā
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789988 (0.045):
nirgacchata / kṣipraṃ palāyata / yadi yūyaṃ duṣṭacittā na palāyeta naśyeta
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789494 (0.050):
nirgacchata / kṣiptaṃ palāyata / yadi yūyaṃ duṣṭacittā na palāyeta naśyeta
na palāyeta naśyeta / C.2.9. buddho lokānukampaka evam ājñāpayati / praviśati
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790070 (0.0):
prāsturi anāthānāthā nirgacchata ripūṃ nirgacchata yadi yūyaṃ duṣṭacittā / na palāyeta naśyeta
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789496 (1.192):
nirgacchata / kṣiptaṃ palāyata / yadi yūyaṃ duṣṭacittā na palāyeta naśyeta
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789990 (1.192):
nirgacchata / kṣipraṃ palāyata / yadi yūyaṃ duṣṭacittā na palāyeta naśyeta
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304532 (0.035):
tiṣṭhantu praviśantu / buddho lokānukampaka evam ājñāpayati / sarvasattvahitādhyāśayo maitrīvihārī kāruṇikavihārī muditāviharī
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789512 (0.049):
mataṃ ca praviśantu / / C.2.7. buddho lokānukampaka evam ājñāpayati / / C.2.8. sumuru 4 suru 4 huru 4 mu 4 praviśati / muru 8 miri 6 muru miri 13
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789380 (0.055):
C.2.2. buddho lokānukampaka ājñāpayati / sarvabuddhānumatena /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789877 (0.055):
C.5.2. buddho lokānukampaka ājñāpayati / sarvabuddhānumatena /
sarvasatvahitādhyāśayo maitrīvihārī kāruṇiko muditāvihārī upekṣāvihārī /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790080 (0.0):
C.5.9. buddho lokānukampaka evam ājñāpayati / praviśati / sarvasatvahitādhyāśayo maitrīvihārī kāruṇiko muditāvihārī upekṣāvihārī /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304544 (0.007):
sarvasattvahitādhyāśayo maitrīvihārī kāruṇikavihārī muditāviharī
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047926 (0.017):
bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvasattvahitānukampī maitrīvihārī karuṇāvihārī
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18530824 (0.033):
2529-6 /// .. bhavaṃti paṇḍitā karuṇāvihārī muditāvihārī | upekṣakaḥ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28019084 (0.046):
maitrīvihārī ca bhavanti paṇḍitāḥ karuṇāvihārī muditāvihārī / / upekṣakāḥ sarvabhaveṣu nityaṃ samādhi bhāvetva spṛśanti bodhim // SRS_9.64
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484151 (0.047):
'nekamataṃgaśatasahasraparivāro maitryātmakaḥ kāruṇikaḥ / sarvasatvahitānukaṃpī / tasya viṣaye yadā durbhikṣaṃ bhavati tadā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484448 (0.047):
triśaṃkur nāma mataṃgarājo 'bhūt maitryātmakaḥ kāruṇikaḥ / sarvasatvahitānukaṃpī yasya satyopayācanena devo vṛṣṭaḥ durbhikṣaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484477 (0.047):
maitryātmakaḥ kāruṇikaḥ sarvasatvahitānukaṃpī yasya satyopayācanena devo
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13649783 (0.047):
sma maitryātmakaḥ kāruṇikaḥ sarvasatvahitavatsalaḥ; tena piṇḍapātaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17969296 (0.047):
kimarthaṃ bibhīmaḥ yeṣām asmākaṃ rājā maitryātmakaḥ kāruṇikaḥ / sarvasatvahitādhyāśayena trir divasasya maitrīṃ samāpadyate? iti; tataḥ te
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9861212 (0.053):
sukhakāmo yogakṣemakāmo lokānukampako hitaiṣī maitrīvihārī mahākāruṇikaḥ
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 401195 (0.054):
sarvasatvahitādhyāśayapravṛttaḥ ity eṣā apramāṇo maitrīvihāraḥ"
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17969664 (0.061):
maitrabalaḥ samājñāpayati, ahaṃ sarvasatvahitādhyāśayatatpareṇa manasā
C.2.10. ete mantrapadāḥ siddhāḥ siddhagāthā jinoditāḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304552 (0.0):
sarvasattvahitādhyāśayo maitrīvihārī kāruṇikavihārī muditāviharī / upekṣāvihārī // / ete mantrapadāḥ siddhāḥ siddhagāthā jinoditāḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790080 (0.038):
sarvasatvahitādhyāśayo maitrīvihārī kāruṇiko muditāvihārī upekṣāvihārī / / C.5.10. ete mantrapadāḥ siddhāh siddhagāthā jinoditāḥ /
sarveṣāṃ devatānāṃ hi bhūtānāṃ ca hitaiṣiṇāṃ // / jñānenāthottamenādya tathā dharmatayāpi ca /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304563 (0.0):
ete mantrapadāḥ siddhāḥ siddhagāthā jinoditāḥ / / sarveṣāṃ devatānāṃ ca bhūtānāṃ ca hitaiṣiṇām // Dak_17.13 //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790096 (0.0):
C.5.10. ete mantrapadāḥ siddhāh siddhagāthā jinoditāḥ / / sarveṣāṃ devatānāṃ hi bhūtānāṃ ca hitaiṣiṇāṃ //
jagatām ītayaḥ sarvāḥ śāmyantv ārogyam astu vaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304568 (0.0):
jñānenārthottamenādya tathā dharmatayāpi ca / / jagatām ītayaḥ sarvāḥ śāmyantv ārogyam astu vaḥ // Dak_17.14 //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790103 (1.192):
jñānenāthottamenādya tathā dharmatayāpi ca / / jagatām ītayaḥ sarvāḥ śāmyatv ārogyam astu vaḥ //
C.3.1. viśaktikā yasya tṛṣṇā vidhvastā viralīkṛtāḥ / / śāntacitto hy anāyāsaḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // CDFGH: throughout:
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790113 (0.0):
jagatām ītayaḥ sarvāḥ śāmyatv ārogyam astu vaḥ // / C.6.1. viśaktikā yasya tṛṣṇā vidhvastā viralīkṛtāḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790168 (0.045):
saṃsāre varttamānānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.6. yaḥ sākṣāt sarvadharmāṇām avisaṃvādakaḥ śuciḥ /
sarvaḥ svasti / C.3.2. yo jagan mokṣamārgasmin niveśayati nāyakaḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790121 (0.0):
C.6.2. yo jagan mokṣamārgasmin niveśayati nāyakaḥ /
deśakaḥ sarvadharmāṇāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790128 (0.0):
C.6.2. yo jagan mokṣamārgasmin niveśayati nāyakaḥ / / deśakaḥ sarvadharmāṇāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789668 (1.192):
pālitaṃ putravan nityaṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.5. gatir yaḥ sarvasatvānāṃ trāṇaṃ dvīpaḥ parāyaṇaṃ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790157 (1.192):
pālitaṃ putravan nityaṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.5. gatir yaḥ sarvasatvānāṃ trāṇaṃ dvīpaḥ parāyaṇam /
C.3.3. gatir yo jagatāṃ śāstā kṛtaṃ yena sukhī bahuḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790135 (0.0):
deśakaḥ sarvadharmāṇāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.3. gatir yo jagatāṃ śāstā kṛtaṃ yena sukhī bahu /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789668 (0.042):
pālitaṃ putravan nityaṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.5. gatir yaḥ sarvasatvānāṃ trāṇaṃ dvīpaḥ parāyaṇaṃ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790157 (0.042):
pālitaṃ putravan nityaṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.5. gatir yaḥ sarvasatvānāṃ trāṇaṃ dvīpaḥ parāyaṇam /
arthāya sarvasatvānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790143 (0.0):
C.6.3. gatir yo jagatāṃ śāstā kṛtaṃ yena sukhī bahu / / arthāya sarvasatvānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790114 (0.044):
śāntacitto hy anāyāsaḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.2. yo jagan mokṣamārgasmin niveśayati nāyakaḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789747 (0.052):
āryasatyāni vadataḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.11. yena tīrthakarāḥ sarve jitā dharmeṇa tāyinā /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790236 (0.052):
āryasatyāni vadataḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.11. yena tīrthakarāḥ sarve jitā dharmeṇa tāyinā /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789681 (0.062):
saṃsāre vartamānānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.6. yaḥ sākṣāt sarvadharmāṇām avisaṃvādakaḥ śuciḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790170 (0.062):
saṃsāre varttamānānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.6. yaḥ sākṣāt sarvadharmāṇām avisaṃvādakaḥ śuciḥ /
C.3.4. yena sarvajagac caitan maitracittena tāyinā /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790150 (0.0):
arthāya sarvasatvānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.4. yena sarva jagac caitan maitracittena tāyinā /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790115 (0.028):
śāntacitto hy anāyāsaḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.2. yo jagan mokṣamārgasmin niveśayati nāyakaḥ /
pālitaṃ putravan nityaṃ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790157 (0.0):
C.6.4. yena sarva jagac caitan maitracittena tāyinā / / pālitaṃ putravan nityaṃ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789639 (1.192):
deśakaḥ sarvadharmāṇāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.3. gatir yo jagatāṃ śāstā kṛtaṃ yena sukhī bahuḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790128 (1.192):
deśakaḥ sarvadharmāṇāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.3. gatir yo jagatāṃ śāstā kṛtaṃ yena sukhī bahu /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790168 (0.058):
saṃsāre varttamānānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.6. yaḥ sākṣāt sarvadharmāṇām avisaṃvādakaḥ śuciḥ /
C.3.5. gatir yaḥ sarvasatvānāṃ trāṇaṃ dvīpaḥ parāyaṇaṃ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790163 (0.0):
pālitaṃ putravan nityaṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.5. gatir yaḥ sarvasatvānāṃ trāṇaṃ dvīpaḥ parāyaṇam /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789639 (0.003):
deśakaḥ sarvadharmāṇāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.3. gatir yo jagatāṃ śāstā kṛtaṃ yena sukhī bahuḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790128 (0.003):
deśakaḥ sarvadharmāṇāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.3. gatir yo jagatāṃ śāstā kṛtaṃ yena sukhī bahu /
saṃsāre vartamānānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790170 (1.192):
C.6.5. gatir yaḥ sarvasatvānāṃ trāṇaṃ dvīpaḥ parāyaṇam / / saṃsāre varttamānānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789653 (0.062):
arthāya sarvasatvānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.4. yena sarvajagac caitan maitracittena tāyinā /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790142 (0.062):
arthāya sarvasatvānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.4. yena sarva jagac caitan maitracittena tāyinā /
C.3.6. yaḥ sākṣāt sarvadharmāṇām avisaṃvādakaḥ śuciḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790177 (0.0):
saṃsāre varttamānānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.6. yaḥ sākṣāt sarvadharmāṇām avisaṃvādakaḥ śuciḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789653 (0.062):
arthāya sarvasatvānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.4. yena sarvajagac caitan maitracittena tāyinā /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790142 (0.062):
arthāya sarvasatvānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.4. yena sarva jagac caitan maitracittena tāyinā /
śucivākyaḥ śucikaraḥ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790184 (0.0):
C.6.6. yaḥ sākṣāt sarvadharmāṇām avisaṃvādakaḥ śuciḥ / / śucivākyaḥ śucikaraḥ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790198 (0.0):
siddhārthaḥ siddhasaṃbhāra sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.8. yasmin jāte vasumatī savaneyaṃ prakampitā /
C.3.7. yasmiñ jāte mahāvīre samṛddhāḥ sarvasampadaḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790190 (0.0):
śucivākyaḥ śucikaraḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.7. yasmiñ jāte mahāvīre samṛddhāḥ sarvasampadaḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790198 (0.004):
siddhārthaḥ siddhasaṃbhāra sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.8. yasmin jāte vasumatī savaneyaṃ prakampitā /
siddhārthaḥ siddhasaṃbhāraḥ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790184 (0.0):
śucivākyaḥ śucikaraḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.7. yasmiñ jāte mahāvīre samṛddhāḥ sarvasampadaḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790198 (0.0):
C.6.7. yasmiñ jāte mahāvīre samṛddhāḥ sarvasampadaḥ / / siddhārthaḥ siddhasaṃbhāra sa vaḥ svasti kariṣyati //
C.3.8. yasmiñ jāte vasumatī savaneyaṃ prakaṃpitāḥ / / sarve satvāḥ pramuditāḥ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790210 (0.0):
siddhārthaḥ siddhasaṃbhāra sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.8. yasmin jāte vasumatī savaneyaṃ prakampitā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12620423 (0.042):
gatvā tenaikavastreṇa taṃ prāchādya samārcayan // Rm_18.176{77} // / tatas te muditāḥ sarve kṛtāñjalipuṭā muneḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790184 (0.046):
śucivākyaḥ śucikaraḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.7. yasmiñ jāte mahāvīre samṛddhāḥ sarvasampadaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16471137 (0.052):
sarveṣv eva punaḥ punaḥ *HV_7.44*133:11b / sarve samadhirohata HV_86.40d / sarve sarvāyudhodyatāḥ **HV_App.I,42B.1749**109:1b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13862569 (0.052):
sarveṣv eva punaḥ punaḥ HV_7.44*133:11b / sarve samadhirohata HV_86.40d / sarve saṃgrāmadarpitāḥ HV_32.11b
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638368 (0.056):
bhūmātikrante sarvasarve vamāṃ sarve prāthavā kṣayaṃ kare gokāha vadane
Dantyosthavidhi (dantyovu.htm.txt) 25317744 (0.060):
bāhau bāhavo bahulaṃ budhnyaṃ baddhkam eva ca | / ete sarve bhavanty oṣṭhyā ye noktās te tu dantajāḥ || 1.12 ||
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2351795 (0.062):
tadabhāvāvinābhāvinaśrca puṣparāgādaya iti te 'pi sarve vayavacchinna / bhavanti / / yadi punarna vyavacchidyaran, sa eva puṣparāgādyatmeti tadavinābhāvī
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13775894 (0.063):
tataḥ praveśe saṃruddhau HV_96.62a / tataḥ pravyāhṛtāḥ sarve HV_57.25a / tataḥ praśānte dahane HV_110.19a
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18277890 (0.064):
khalu priyajanecchām evānugacchati sarva śakti vyaktir na tu yadṛcchām iti / [106] atha sarve sāścaryam ūcuḥ bhavatu nāma tat tat | kintu tataḥ kim
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24380428 (0.064):
śrutvā te pureṣāḥ sarve prābhinandanti bodhitāḥ // / tataste puruṣāḥ sarve dhṛtvā tatsūtramādarāt /
C.3.9. ṣaḍ vikāraṃ pracalitā yasya bodhau vasuṃdharāḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790215 (0.010):
sarve satvāḥ pramuditāḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.9. ṣaḍ vikāraṃ pracalitā yasya bodhau vasundharā /
māraś ca durmanā āsīt sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790223 (0.0):
C.6.9. ṣaḍ vikāraṃ pracalitā yasya bodhau vasundharā / / māraś ca durmanā āsīt sa vaḥ svasti kariṣyati //
C.3.10. yaśa āsīn muner yasya dharmacakre pravartite /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790230 (0.0):
māraś ca durmanā āsīt sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.10. yaśa āsīn muner yasya dharmacakre pravartite /
āryasatyāni vadataḥ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790237 (0.0):
C.6.10. yaśa āsīn muner yasya dharmacakre pravartite / / āryasatyāni vadataḥ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789653 (0.052):
arthāya sarvasatvānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.4. yena sarvajagac caitan maitracittena tāyinā /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790142 (0.052):
arthāya sarvasatvānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.4. yena sarva jagac caitan maitracittena tāyinā /
C.3.11. yena tīrthakarāḥ sarve jitā dharmeṇa tāyinā /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790244 (0.0):
āryasatyāni vadataḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.11. yena tīrthakarāḥ sarve jitā dharmeṇa tāyinā /
vaśīkṛtāḥ sarvagaṇāḥ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790250 (0.0):
C.6.11. yena tīrthakarāḥ sarve jitā dharmeṇa tāyinā / / vaśīkṛtāḥ sarvagaṇāḥ sa vaḥ svasti kariṣyati //
C.3.12. svasti vaḥ kurutāṃ buddhaḥ svasti devāḥ saśakrakāḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790257 (0.0):
vaśīkṛtāḥ sarvagaṇāḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.12. svasti vaḥ kurutāṃ buddhaḥ svasti devāḥ saśakrakāḥ /
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153219 (0.034):
svasti vaḥ kurutāṃ buddhāḥ svasti devāḥ saśatrukāḥ |
svasti sarvāṇi bhūtāni sarvakālaṃ diśantu vaḥ //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790264 (0.0):
C.6.12. svasti vaḥ kurutāṃ buddhaḥ svasti devāḥ saśakrakāḥ / / svasti sarvāṇi bhūtāni sarvakālaṃ diśantu vaḥ //
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153226 (0.0):
svasti vaḥ kurutāṃ buddhāḥ svasti devāḥ saśatrukāḥ | / svasti sarvāṇi bhūtāni sarvakālaṃ diśantu vaḥ ||
C.3.13. buddhapuṇyānubhāvena devatānāṃ matena ca / / yo yo 'rthaḥ samabhipretaḥ sarvārthodya samṛddhyatāṃ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790268 (0.0):
svasti sarvāṇi bhūtāni sarvakālaṃ diśantu vaḥ // / C.6.13. buddhapuṇyānubhāvena devatānāṃ matena ca /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790275 (0.0):
C.6.13. buddhapuṇyānubhāvena devatānāṃ matena ca / / yo yo 'rthaḥ samabhipretaḥ sarvārthodya samṛddhyatāṃ /
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153230 (0.0):
svasti sarvāṇi bhūtāni sarvakālaṃ diśantu vaḥ || / buddhapuṇyānubhāvena devatānāṃ matena ca |
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153237 (5.960):
buddhapuṇyānubhāvena devatānāṃ matena ca | / yo yo 'rthaḥ samabhipretaḥ sarvo 'rtho 'dya samṛddhayatām ||
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4137992 (0.007):
pāpmanāvidhyaṃstāḍitavantaḥ saṃyojitavanta ityarthaḥ / / sa yaḥ sa pāpmā prajāpateḥ pūrvajanmāvasthasya vāci kṣiptaḥ sa eṣa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9812066 (0.015):
upalabhyate yo vikṣepyate vā ekāgrī bhavati vā, sa tvam atra dhyāne
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5011160 (0.015):
yajñakratum āpadyate sa taṃ dīpayati, yaḥ pañcadaśaṃ{*5/92*} sa tam, yaḥ / saptadaśaṃ{*5/93*} sa tam, ya ekaviṃśaṃ{*5/94*}, sa tam. trivṛdādaya
Damodaragupta: Kuttanimata (damkuttu.htm.txt) 26479280 (0.015):
brāhmaṇyena yayāce makhasamaye yaḥ Baliṃ Hṛṣīkeśaḥ / / na sa bhavati samo bhavatā dānaikaniṣaṇṇahṛdayena // DKuṭṭ_774 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16646200 (0.017):
bālapriyā śrutisamaye upalakṣyamāṇo jñāyamāno yo / 'rthastadanapekṣyapītyarthaḥ / / mṛdupuruṣātmeti /
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4650002 (0.018):
yo 'nutpannaḥ so 'nirūddhaḥ, yo 'nirūddhaḥ sa ādiśāntaḥ ya ādiśāntaḥ sa
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 1 (udnyku1u.htm.txt) 26133646 (0.020):
na tathā jvālājālajaṭilo 'pi dārudahanaḥ , na tarāñcakārīṣaḥ / / yastu taṃ nākalayet, sa kāryasāmānyena kāraṇamātramanuminuyāditi
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14239541 (0.021):
śaraṇaṃ gṛhamakṣayarūpamagṛhaṃ katham / / yo na dhīśaḥ sa kathaṃ dhiyāmīśaḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28120653 (0.021):
dravyanāśakatvāditi bhāvaḥ/ yo 'hamiti/ bhūtakālikadarśanavati
Aryasura: Paramitasamasa (bsa050_u.htm.txt) 12050267 (0.021):
saṃsāradoṣabharanirmathito 'pi naiva prajñāvivecanatayā parikhīdyate yaḥ / / nātmābhikhedapariviklavatāṃ sa yāti yānasya buddhaguṇasaṃjananasya loke //
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25801826 (0.021):
yadā cāyuṣmanto na kalpayiṣyatha na vikalpayiṣyatha, tadā na raṃkṣyatha na / viraṃkṣyatha | yaśca na rakto na viraktaḥ, sa śānta ityucyate |
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7841847 (0.022):
kāvyaṃ kathaṃ saṃtato agnibhiriti kathaṃ svidasyānapaproṣitam / bhavatītyevaitadāha / yo javiṣṭho bhuvaneṣu sa vidvānpravasanvide tathā tadasya kāvyaṃ tathā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3522553 (0.022):
yan nopasmarati tasmā eva sa yaḥ punaḥ pratigrahiṣyant syān na sa yajeta
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24537148 (0.022):
tan niṣpattāv iti | yo hi yan nānubadhyāti sa[279] tanniṣpattāv aniṣpannaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9948943 (0.023):
yan nopasmarati tasmā eva sa yaḥ punaḥ pratigrahiṣyant syān na sa yajeta
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7317685 (0.023):
RV_08.101.04.1{06} na yaḥ sampṛche na punarhavītave nasaṃvādāya ramate
C.3.14. svasti vo dvipade bhontu svasti vo 'stu catuṣpade /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790284 (0.0):
yo yo 'rthaḥ samabhipretaḥ sarvārthodya samṛddhyatāṃ / / C.6.14. svasti vo dvipade bhontu svasti vo 'stu catuṣpade /
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153247 (0.0):
yo yo 'rthaḥ samabhipretaḥ sarvo 'rtho 'dya samṛddhayatām || / svasti vo dvipade bhontu svasti vo 'stu catuṣpade |
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19042573 (0.020):
buddhānāṃ. / svasti vo dvipade bhotu, svasti vo 'stu catuṣpade,
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18778527 (0.020):
yaṃ śrutvā sumanā sarve sarvārthāṃ sādhayiṣyati // / svasti vo dvipade bhotu svasti vo stu catuṣpade /
svasti vo vrajatāṃ mārge svasti pratyāgateṣu ca //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790290 (0.0):
C.6.14. svasti vo dvipade bhontu svasti vo 'stu catuṣpade /
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153253 (0.0):
svasti vo dvipade bhontu svasti vo 'stu catuṣpade |
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18778534 (1.788):
svasti vo dvipade bhotu svasti vo stu catuṣpade / / svasty astu vrajatāṃ mārge svasti pratyāgateṣu ca //
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19042579 (0.017):
svasti vo dvipade bhotu, svasti vo 'stu catuṣpade,
C.3.15. svasti rātrau svasti divā svasti madhyaṃdine sthite /
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18508827 (0.0):
6 jaṃghāśūlaṃ hastaśūlaṃ pādaśūlaṃ aṃgapratyaṃgaśūlaṃ cāpanaya rātrau / svasti divā svasti svasti madhyaṃdine
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790297 (0.0):
svasti vo vrajatāṃ mārge svasti pratyāgateṣu ca // / C.6.15. svasti rātrau svasti divā svasti madhyaṃdine sthite /
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040454 (0.0):
hastaśūlaṃ pādaśūlaṃ aṃgapratyaṃgaśūlaṃ cāpanaya. / rātrau svasti divā svasti svasti madhyaṃdine sthite,
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19042586 (0.0):
svasti mārgavrajatāṃ ca svasti pratyāgateṣu ca. / svasti rātrau svasti divā svasti madhyaṃdine sthite,
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18778541 (0.0):
svasty astu vrajatāṃ mārge svasti pratyāgateṣu ca // / svasti rātrau divā svasti svasti madhyaṃdine sthite /
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19047759 (5.960):
svasti mama sarvasatvānāṃ ca svāhā. svasti sarvarogebhyaḥ. / rātrau svasti divā svasti madhyaṃdine sthite,
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19046869 (0.028):
svastir bhavatu mama sarvasatvānāṃ ca. / svasti rātrau svasti divā svasti madhyadine sthite,
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19049177 (0.029):
svāter bhikṣor mama sarvasatvānāṃ ca. / rātrau svasti divā svasti svasti madhyaṃdine sthite,
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153258 (0.029):
svasti vo vrajatāṃ mārge svasti pratyāgateṣu ca || / (Nkpv_164) / svasti rātrau svasti divā svasti madhye dine sthite |
sarvatra svasti vo bhontu mā caiṣāṃ pāpam āgamat //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790304 (0.0):
C.6.15. svasti rātrau svasti divā svasti madhyaṃdine sthite / / sarvatra svasti vo bhontu mā caiṣāṃ pāpam āgamat //
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19042589 (0.0):
svasti rātrau svasti divā svasti madhyaṃdine sthite, / sarvatra svasti vo bhotu mā caiṣā pāpam āgamet.
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18778545 (0.0):
svasti rātrau divā svasti svasti madhyaṃdine sthite / / sarvatra svasti vo bhotu mā ca pāpaṃ samāgamat* //
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153269 (0.0):
svasti rātrau svasti divā svasti madhye dine sthite | / sarvatra svasti vo bhontu mā caiṣāṃ pāpamāgamat ||
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040454 (0.041):
rātrau svasti divā svasti svasti madhyaṃdine sthite,
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19049177 (0.041):
rātrau svasti divā svasti svasti madhyaṃdine sthite, / svasti sarvam ahorātraṃ sarvabuddhā diśantu vaḥ.
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18508829 (0.049):
svasti divā svasti svasti madhyaṃdine / v1 sthite / svasti sarvam ahorātraṃ sarvabuddhā kurvantu mama // iḍi viḍi
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19047759 (0.058):
rātrau svasti divā svasti madhyaṃdine sthite, / svasti sarvam ahorātraṃ sarvabuddhā diśantu vaḥ.
C.3.16. sarve satvāḥ sarve prāṇāḥ sarve bhūtāś ca kevalāḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790311 (0.0):
sarvatra svasti vo bhontu mā caiṣāṃ pāpam āgamat // / C.3.16. sarve satvāḥ sarve prāṇāḥ sarve bhūtāś ca kevalāḥ /
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040877 (0.0):
sarvasatveṣu me maitrī ye satvā atra sthāvarāḥ, / sarve satvāḥ sarve prāṇāḥ sarve bhūtāś ca kevalāḥ.
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153274 (0.021):
sarvatra svasti vo bhontu mā caiṣāṃ pāpamāgamat || / sarve sattvāḥ sarve prāṇāḥ sarvebhūtāśca kevalāḥ |
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2951813 (0.062):
evam evāsminn ātmani sarvāṇi bhūtāni sarve devāḥ sarve lokāḥ sarve prāṇāḥ / sarva eta ātmānaḥ samarpitāḥ || BrhUp_2,5.15 ||
sarve vai sukhinaḥ santu sarve santu nirāmayāḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790319 (0.0):
C.3.16. sarve satvāḥ sarve prāṇāḥ sarve bhūtāś ca kevalāḥ / / sarve vai sukhinaḥ santu sarve santu nirāmayāḥ /
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040885 (0.0):
sarve satvāḥ sarve prāṇāḥ sarve bhūtāś ca kevalāḥ. / sarve vai sukhinaḥ santu sarve santu nirāmayāḥ,
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153283 (0.0):
sarve sattvāḥ sarve prāṇāḥ sarvebhūtāśca kevalāḥ | / sarve vai sikhinaḥ santu sarve santu nirāmayāḥ ||
sarve bhadrāṇi paśyantu mā kaścit pāpam āgamat //
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18509141 (0.0):
satvāḥ sukho bhontu sarve bhontu anāmayā / sarve / 4 bhadrāṇi paśyantu mā kaścit pāpam āchare // 16 // maitracittaṃ samādāya
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790325 (0.0):
sarve vai sukhinaḥ santu sarve santu nirāmayāḥ / / sarve bhadrāṇi paśyantu mā kaścit pāpam āgamat //
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040888 (0.0):
sarve vai sukhinaḥ santu sarve santu nirāmayāḥ, / sarve bhadrāṇi paśyantu mā kaścit pāpam āgamatu.
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153289 (0.0):
sarve vai sikhinaḥ santu sarve santu nirāmayāḥ || / sarve bhadrāṇi paśyantu mā kaścitpāpamāgamat |
C.3.17. yānīha bhūtāni samāgatāni sthitāni bhūmāv athavāntarīkṣe /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790333 (0.0):
sarve bhadrāṇi paśyantu mā kaścit pāpam āgamat // / C.3.17. yānīha bhūtāni samāgatāni sthitāni bhūmāv athavāntarīkṣe /
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24942893 (0.0):
gaṇānam agryaṃ naradevapūjyaṃ saṃghaṃ namasyetha ihāstu svasti / / yānīha bhūtāni samāgatāni sthitāni bhūmāv atha vāntarīkṣe //
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153296 (0.0):
sarve bhadrāṇi paśyantu mā kaścitpāpamāgamat | / yānīha bhūtāni samāgatāni, sthitāni bhūmāvathavāntarikṣe |
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435673 (0.0):
samyaksuprakāśitaṃ | tato 'vasāne pariṇāmitaṃ | / yānīha bhūtāni samāgatāni sthitāni bhūmāv athavāntarikṣe |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21588467 (0.021):
210.013. gāthāṃ ca bhāṣate / 210.014. yānīha bhūtāni samāgatāni sthitāni bhūmyāmathavāntarikṣe/
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18646355 (0.056):
yānīha bhūtāni samāgatāni / bhūmyāni vā yāni va antarīkṣe /
kurvantu maitrīṃ satataṃ prajāsu divā ca rātrau ca carantu dharmaṃ //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21588475 (0.0):
210.014. yānīha bhūtāni samāgatāni sthitāni bhūmyāmathavāntarikṣe/ / 210.016. kurvantu maitrīṃ satataṃ prajāsu divā ca rātrau ca carantu
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790339 (0.0):
C.3.17. yānīha bhūtāni samāgatāni sthitāni bhūmāv athavāntarīkṣe / / kurvantu maitrīṃ satataṃ prajāsu divā ca rātrau ca carantu dharmaṃ //
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24942900 (0.0):
yānīha bhūtāni samāgatāni sthitāni bhūmāv atha vāntarīkṣe // / kurvantu maitrī satataṃ prajāsu divā ca rātrau ca carantu dharmam /
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153303 (0.0):
yānīha bhūtāni samāgatāni, sthitāni bhūmāvathavāntarikṣe | / kurvantu maitrīṃ satataṃ prajāsu, divā ca rātrau ca carantu dharmam ||
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435680 (0.0):
yānīha bhūtāni samāgatāni sthitāni bhūmāv athavāntarikṣe | / kurvantu maitrīṃ satataṃ prajāsu divā ca rātrau ca carantu dharmam iti ||
C.4. ity evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratiśrutya indrakīle
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551231 (0.022):
095.025. anena satyena satyavākyena tava śarīram yathāpaurāṇaṃ syāt/ / 095.025. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratiśrutya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470784 (0.024):
tṛṣitaḥ pānīyam anuprayaccheti / evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ / pratiśrutya yena kacaṃgalā vṛddhā tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557285 (0.024):
114.023. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratiśrutya yenāyuṣmān
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574904 (0.024):
sthānametadvidyate yaduṣṇaṃ śoṇitaṃ chardayitvā kālaṃ kariṣyatīti/ / 169.012. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratiśrutya yena rājā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642040 (0.024):
432.022. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratiśrutya yenāyuṣmān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499177 (0.025):
/ evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratiśrutya yāvad asau
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557182 (0.026):
114.014. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratiśrutya / bhikṣusaṃghasyārocayitvā buddhapramukhe bhikṣusaṃghe śalākāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9502179 (0.028):
bhadraṃkaraṃ nagaraṃ gantuṃ sa cīvarakāṇi pratigṛhṇātv iti / evaṃ / bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratiśrutya bhikṣūṇām ārocayati /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529500 (0.028):
bhoktavyamiti/ / 027.023. evaṃ bhadanteti āyuṣmānānando bhagavataḥ pratiśrutya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538819 (0.028):
059.008. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratiśrutya / bhikṣūṇāmārocayati bhagavānāyuṣyanta itaḥ saptame divase magadheṣu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21545481 (0.028):
cārikāṃ cartum, sa cīvarakāṇi pratigṛhṇātu iti/ / 078.003. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratiśrutya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549863 (0.028):
091.025. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratiśrutya / bhikṣūṇāmārocayati bhagavānāyuṣmantaḥ kośaleṣu janapadeṣu cārikāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556629 (0.028):
112.028. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratiśrutya / bhikṣūṇāmārocayati bhagavānāyuṣmanto bhargeṣu janapadeṣu cārikāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21573620 (0.028):
165.008. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratiśrutya / bhikṣūṇāmārocayati tathāgata āyuṣmantaḥ śmaśānacārikāṃ gantukāmaḥ/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650666 (0.030):
yāme nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāṇaṃ bhaviṣyati | evaṃ bhadantety / āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratiśrutya antareṇa yamakaśālayor uttarāśirasaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700070 (0.030):
nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāṇaṃ bhaviṣyatīti | evaṃ bhadantety / āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratiśrutya antareṇa yamakaśālayor uttarāśirasaṃ
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27917910 (0.031):
SumAv_34: evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratiśrutya gaṇḍīm
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9473844 (0.031):
/ evaṃ bhadanta iti / āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratiśrutya / yenāgnidattasya brāhmaṇarājasya niveśanaṃ tenopasaṃkrāntaḥ / tena khalu
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22227945 (0.031):
bhadanta ity āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratiśrutya yena rājā prasenajit
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9472016 (0.033):
utsahate buddhapramukhaṃ bhikṣusaṃghaṃ ca traimāsīṃ bhojayituṃ bhojayatv / iti / evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratiśrutya saṃghāṭīm
pādaṃ sthāpayitvā imāni mahāmantrānusāriṇīmantrapadāni bhāṣate sma / imāś
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789369 (0.0):
vaiśālīṃ gatvā indrakīle pādaṃ sthāpayitvā imāni mahāmantrānusāriṇī
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12480706 (0.030):
sthaviraḥ śāriputro dhāvan gītasvareṇa imā gāthā imāni ca mantrapadāni / bhāṣate sma / atha te pañcāśanmārakumārakāḥ paramahṛṣṭāḥ suprasannamanasa
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12481123 (0.030):
athāyuṣmān pūrṇo dhāvan gītasvareṇa māraputrebhya imā gāthā imāni ca / mantrapadāni bhāṣate sma / atha te pañcāśanmārakumārakāḥ paramahṛṣṭāḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12481387 (0.030):
athāyuṣmān subhūtirdhāvan gītasvareṇa imā gāthā imāni ca mantrapadāni / bhāṣate sma / atha te pañcāśanmārakumārakāḥ paramahṛṣṭāḥ suprasannasanasaḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5188394 (0.030):
dhāvan gītasvareṇāyuṣmān mahāmaudgalyāyano māraputrebhya imā gāthā imāni / ca mantrapadāni bhāṣate sma / atha te paṃcāśan mārakumārakāḥ paramahṛṣṭāḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5188654 (0.030):
athāyuṣmān pūrṇo dhāvan gītasvareṇa māraputrebhyaḥ imā gāthā imāni ca / mantrapadāni bhāṣate sma / atha te paṃcāśan mārakumārakāḥ paramahṛṣṭāḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5188917 (0.030):
athāyuṣmān subhūtir dhāvan gītasvareṇemā gāthā imāni ca mantrapadāni / bhāṣate sma / atha te paṃcāśan mārakumārakāḥ paramahṛṣṭāḥ prasannamanasaḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12480864 (0.057):
dhāvan gītasvareṇa āyuṣmān mahāmaudgalyāyano māraputrebhyaḥ imā gāthā / imāni ca mantrapadāni bhāṣate sma / atha te pañcāśanmārakumārakāḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5188231 (0.061):
sthaviraḥ śāriputro dhāvan gītasvareṇeme gāthe imāni ca mantrapadāni / bhāṣate sma / / atha te paṃcāśan mārakumārakāḥ paramahṛṣṭāḥ suprasannamanasa evam āhuḥ /
ca gāthāḥ / / C.5.1. visarata visarata visarata visarata visarata /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789377 (5.960):
mantrapadāni bhāṣasva / imāś ca gāthāḥ / / C.2.1. visarata visarata visarata visarata visarata /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789432 (5.960):
sarvāsurānumatena / asurapreṣyānumatena / sarvabhūtānumatena / / C.2.3. visarata visarata visarata visarata visarata /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789925 (5.960):
sarvabhūtānumatena / / C.5.3. visarata visarata visarata visarata visarata /
C.5.2. buddho lokānukampaka ājñāpayati / sarvabuddhānumatena /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304461 (0.0):
(Dak: 178) imāś ca gāthāḥ // / visarata visarata / buddho lokānukampaka ājñāpayati / muñcata
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789385 (0.0):
C.2.1. visarata visarata visarata visarata visarata / / C.2.2. buddho lokānukampaka ājñāpayati / sarvabuddhānumatena /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789434 (0.0):
C.2.3. visarata visarata visarata visarata visarata / / C.2.4. buddho lokānukampaka ājñāpayati / mūmcata mūmcata mūmcata mūmcata /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789927 (0.0):
C.5.3. visarata visarata visarata visarata visarata / / C.5.4. buddho lokānukampaka ājñāpayati / mūmcata mūmcata mūmcata mūmcata /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304532 (0.029):
tiṣṭhantu praviśantu / buddho lokānukampaka evam ājñāpayati / sarvasattvahitādhyāśayo maitrīvihārī kāruṇikavihārī muditāviharī
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789573 (0.055):
C.2.9. buddho lokānukampaka evam ājñāpayati / praviśati / sarvasatvahitādhyāśayo maitrīvihārī kāruṇiko muditāvihārī upekṣāvihārī /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790067 (0.055):
C.5.9. buddho lokānukampaka evam ājñāpayati / praviśati / sarvasatvahitādhyāśayo maitrīvihārī kāruṇiko muditāvihārī upekṣāvihārī /
sarvapratyekabuddhānumatena / sarvārhadānumatena / sarvaśaikṣānumatena /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789388 (0.0):
C.2.2. buddho lokānukampaka ājñāpayati / sarvabuddhānumatena / / sarvapratyekabuddhānumatena / sarvārhadānumatena (AFGH:
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789399 (0.048):
sarvapratyekabuddhānumatena / sarvārhadānumatena (AFGH: / sarvabhūtānumatena) sarvaśaikṣānumatena / sarvaśrāvakānumatena /
sarvaśrāvakānumatena / sarvasatyavākyānumatena / pratyekabrahmānumatena /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789414 (0.0):
sarvabhūtānumatena) sarvaśaikṣānumatena / sarvaśrāvakānumatena /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789422 (0.0):
kāmeśvarānumatena / indrānumatena / devānumatena / asurendrānumatena /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789385 (0.048):
C.2.2. buddho lokānukampaka ājñāpayati / sarvabuddhānumatena / / sarvapratyekabuddhānumatena / sarvārhadānumatena (AFGH:
asurendrānumatena / sarvāsurānumatena / asurapreṣyānumatena /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789425 (0.0):
sarvasatyavākyānumatena / pratyekabrahmānumatena / brahmānumatena / / kāmeśvarānumatena / indrānumatena / devānumatena / asurendrānumatena /
sarvabhūtānumatena / / C.5.3. visarata visarata visarata visarata visarata /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789432 (0.0):
kāmeśvarānumatena / indrānumatena / devānumatena / asurendrānumatena / / sarvāsurānumatena / asurapreṣyānumatena / sarvabhūtānumatena /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789377 (5.960):
mantrapadāni bhāṣasva / imāś ca gāthāḥ / / C.2.1. visarata visarata visarata visarata visarata /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789874 (5.960):
pādaṃ sthāpayitvā imāni mahāmantrānusāriṇīmantrapadāni bhāṣate sma / imāś / ca gāthāḥ / / C.5.1. visarata visarata visarata visarata visarata /
C.5.4. buddho lokānukampaka ājñāpayati / mūmcata mūmcata mūmcata mūmcata /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304461 (0.0):
(Dak: 178) imāś ca gāthāḥ // / visarata visarata / buddho lokānukampaka ājñāpayati / muñcata
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789379 (0.0):
C.2.1. visarata visarata visarata visarata visarata / / C.2.2. buddho lokānukampaka ājñāpayati / sarvabuddhānumatena /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789440 (0.0):
C.2.3. visarata visarata visarata visarata visarata / / C.2.4. buddho lokānukampaka ājñāpayati / mūmcata mūmcata mūmcata mūmcata /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789876 (0.0):
C.5.1. visarata visarata visarata visarata visarata / / C.5.2. buddho lokānukampaka ājñāpayati / sarvabuddhānumatena /
mā tiṣṭhantu / ītir vyupaśāmyatu / nirgacchata nirgacchata nirgacchata
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789447 (0.0):
C.2.4. buddho lokānukampaka ājñāpayati / mūmcata mūmcata mūmcata mūmcata / / mā tiṣṭhantu / ītir vyupaśāmyatu / nirgacchata nirgacchata nirgacchata /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304469 (0.013):
muñcata ma tiṣṭhantu / ītir vyupaśāmyatu / nirgacchata nirgacchata /
C.5.5. buddhaḥ praviśati mahādevo devātidevo devaguruḥ sendrakāś ca devāḥ
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789457 (0.0):
mā tiṣṭhantu / ītir vyupaśāmyatu / nirgacchata nirgacchata nirgacchata / / C.2.5. buddhaḥ praviśati mahādevo devātidevo devaguruḥ sendrakāś ca devāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001381 (0.046):
atha khalu sendrakā devāḥ sabrahmakāḥ saprajāpatikāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058054 (0.046):
mahāsattvaṃ sendrakā devāḥ sabrahmakāḥ saprajāpatikāḥ seśānāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058078 (0.046):
subhūte evaṃ carantaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ sendrakā devāḥ sabrahmakāḥ / saprajāpatikāḥ seśānāḥ sarṣinaranārīgaṇā ārātprāñjalībhūtā namasyanti, ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240324 (0.046):
atha khalu sendrakā devāḥ sabrahmakāḥ saprajāpatikāḥ sanārīnararṣigaṇās
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246342 (0.046):
evaṃ carantaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ sendrakā devāḥ sabrahmakāḥ / saprajāpatayo devā namasyanti yaḥ prajñāpāramitāyāṃ carati.
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351113 (0.048):
atha sendrakā devāḥ sabrahmakā devāḥ saprajñāpatikā devāḥ sanārīnaragaṇās
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304478 (0.049):
buddhaḥ parviśati mahādevātidevaguruḥ / sendrāś ca devāḥ sabrahmakāḥ
sabrahmakāḥ saprajāpatikāś catvāraś ca lokapālāḥ praviśanti / anekāni ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001383 (0.0):
atha khalu sendrakā devāḥ sabrahmakāḥ saprajāpatikāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058056 (0.0):
mahāsattvaṃ sendrakā devāḥ sabrahmakāḥ saprajāpatikāḥ seśānāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058080 (0.0):
subhūte evaṃ carantaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ sendrakā devāḥ sabrahmakāḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304487 (0.0):
buddhaḥ parviśati mahādevātidevaguruḥ / sendrāś ca devāḥ sabrahmakāḥ / saprajāpatikaś catvāraś ca lokapālāḥ praviśanti anekāni ca devatāsahasrāṇi
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789465 (0.0):
C.2.5. buddhaḥ praviśati mahādevo devātidevo devaguruḥ sendrakāś ca devāḥ / sabrahmakāḥ saprajāpatikāś catvāraś ca lokapālāḥ praviśanti anekāni ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240326 (0.0):
atha khalu sendrakā devāḥ sabrahmakāḥ saprajāpatikāḥ sanārīnararṣigaṇās
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246343 (0.0):
evaṃ carantaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ sendrakā devāḥ sabrahmakāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351115 (0.004):
atha sendrakā devāḥ sabrahmakā devāḥ saprajñāpatikā devāḥ sanārīnaragaṇās
devatāsahasrāṇi asurendrāś ca / anekāni cāsurasahasrāṇi praviśanti /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304492 (0.0):
saprajāpatikaś catvāraś ca lokapālāḥ praviśanti anekāni ca devatāsahasrāṇi
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789472 (0.0):
sabrahmakāḥ saprajāpatikāś catvāraś ca lokapālāḥ praviśanti anekāni ca / devatāsahasrāṇy asurendrāś ca / anekāni ca asurasahasrāṇi prativasanti /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18752837 (0.055):
asurasahasrāṇi ca bahūni ca asurakanyāsahasrāṇi sarvālaṃkārabhūṣitāni
bahūni ca bhūtasahasrāṇi bhagavato 'bhiprasannāni pravekṣyanti
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789479 (0.0):
devatāsahasrāṇy asurendrāś ca / anekāni ca asurasahasrāṇi prativasanti / / bahūni ca bhūtasahasrāṇi bhagavato 'bhiprasannāni pravekṣyanti
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304501 (0.029):
/ asurendrāś ca anekāni asuraśatasahasrāṇi prativasanti / bahūni ca / bhūtasahasrāṇi bhagavato 'bhiprasannāni prabhaviṣyanti sarvasattvānām
sarvasatvānām arthe / / C.5.6. te vo mānarthaṃ kariṣyanti / nirgacchata nirgacchata nirgacchata
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789491 (0.0):
bahūni ca bhūtasahasrāṇi bhagavato 'bhiprasannāni pravekṣyanti / sarvasatvānām arthe /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789508 (0.0):
nirgacchata / kṣiptaṃ palāyata / yadi yūyaṃ duṣṭacittā na palāyeta naśyeta
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789568 (1.192):
prāsturi anāthānāthā nirgacchata ripūṃ nirgacchata yadi yūyaṃ duṣṭacittā / na palāyeta naśyeta
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304518 (0.026):
nirgacchata nirgacchata / kṣipraṃ palāyata / yadi duṣṭacittā na parāyeta,
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304511 (0.035):
bhūtasahasrāṇi bhagavato 'bhiprasannāni prabhaviṣyanti sarvasattvānām / arthe / te co mā anarthaṃ kariṣyanti //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304527 (0.044):
nirgacchata nirgacchata / kṣipraṃ palāyata / yadi duṣṭacittā na parāyeta, / naśyata // ye maitracittā nāparādhakāmā rakṣāṃ cānuvartitukāmās te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15272826 (0.045):
ayaṃ saṃnāhaḥ saṃnaddhaḥ. ākāśasya te bhagavan kṛtaśaḥ prayoktukāmā / yatitukāmā dhyāyatukāmā ye sattvānāṃ kṛtaśaḥ saṃnāhaṃ saṃnahyante. ākāśaṃ
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790062 (0.049):
prāsturi anāthānāthā nirgacchata ripūṃ nirgacchata yadi yūyaṃ duṣṭacittā / na palāyeta naśyeta / C.5.9. buddho lokānukampaka evam ājñāpayati / praviśati
mataṃ ca praviśantu / / C.5.7. buddho lokānukampa evam ājñāpayati /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789513 (0.0):
/ ye maitracittā nāparādhukāmā rakṣāṃ cānuvartayitukāmās te tiṣṭhantu / mataṃ ca praviśantu /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304531 (0.025):
naśyata // ye maitracittā nāparādhakāmā rakṣāṃ cānuvartitukāmās te / tiṣṭhantu praviśantu / buddho lokānukampaka evam ājñāpayati
C.5.8 sumuru 4 suru 4 huru 4 mu 4 praviśati / muru 8 miri 6 muru miri 13
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789525 (0.0):
C.2.7. buddho lokānukampaka evam ājñāpayati / / C.2.8. sumuru 4 suru 4 huru 4 mu 4 praviśati / muru 8 miri 6 muru miri 13
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995404 (0.036):
oṃ cara cara ciri ciri curu curu mara mara miri miri muru muru / mahākāruṇika / sara sara siri siri suru suru curu curu ciri ciri viri viri
muru mirīti 6 ri 6 rī 6 miri 6 tiri hasa miri ti mirī ri miri kartā karaṃ
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789529 (0.0):
C.2.8. sumuru 4 suru 4 huru 4 mu 4 praviśati / muru 8 miri 6 muru miri 13 / muru mirīti 6 ri 6 rī 6 miri 6 tiri hasa miri ti mirī ri miri kartā karaṃ
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789538 (0.0):
muru mirīti 6 ri 6 rī 6 miri 6 tiri hasa miri ti mirī ri miri kartā karaṃ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995403 (0.056):
oṃ cara cara ciri ciri curu curu mara mara miri miri muru muru / mahākāruṇika / sara sara siri siri suru suru curu curu ciri ciri viri viri
kartā kaṃkarā karakacā / kaṃkarā 8 kaṃkaro caṃkariti kurīśe / kaṃkari 3
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789545 (0.0):
muru mirīti 6 ri 6 rī 6 miri 6 tiri hasa miri ti mirī ri miri kartā karaṃ / kartā kaṃkarā karakacā / kaṃkarā 8 kaṃkaro caṃkariti kurīśe / kaṃkari 3
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11847440 (0.032):
janyatvāc ca karmaiva bhavati / na ca niḥkriyaṃ karma kartā vāyujyata ity avaśyaṃ tatrānyayā kriyayā bhavitavyam
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980752 (0.041):
kartā tu vivadet svayam K_095d / kartā 'nācamya yadbhoktā Ang_1.783a
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21316744 (0.043):
tatra sthūlāyāṃ jīvantyāṃcūrṇānikārayati, karmakartaiva / / kārayitvātāni yadā bhāryā svapiti tadā tasyāssambādheupasthe upavapet /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5474609 (0.048):
vīpsāyām abhidheyāyām iti . katham tarhi . kartṛviśeṣaṇam etat . vīpsati / iti vīpsaḥ . vīpsaḥ cet kartā bhavati iti . kaḥ punaḥ vīpsārthaḥ .
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2088170 (0.048):
athavā kṣityādikaṃ kartetyadantargatameva savarjñatvādikaṃ na
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10282662 (0.052):
12,064.023c na brāhmaṇā na ca lokādikartā; na saddharmā nādidharmā
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15778763 (0.053):
<12331.43/3> sa kartā kāraṇaṃ cai7va !kāryaṃ cā7ti-bala-dyutiḥ !!12331.43!
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15782092 (0.054):
<12336.56/1> a-kartā cai7va kartā ca !kāryaṃ kāraṇam eva ca ! / <12336.56/2> yathe9cchati tathā rājan !krīḍate puruṣo '-vyayaḥ !!12336.56!
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2952165 (0.059):
astyātmā nāstyātmā kartākartā muttko badvaḥ kṣaṇiko vijñānamātraṃ śūnyaṃ
ṣeti / ri 6 rephasāri / phuri 7 pharā anāthānāthā siri thi phuri ruri
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789557 (0.0):
kartā kaṃkarā karakacā / kaṃkarā 8 kaṃkaro caṃkariti kurīśe / kaṃkari 3 / ṣeti / ri 6 rephasāri / phuri 7 pharā anāthānāthā siri thi phuri ruri
prāsturi anāthānāthā nirgacchata ripūṃ nirgacchata yadi yūyaṃ duṣṭacittā
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789566 (0.0):
ṣeti / ri 6 rephasāri / phuri 7 pharā anāthānāthā siri thi phuri ruri / prāsturi anāthānāthā nirgacchata ripūṃ nirgacchata yadi yūyaṃ duṣṭacittā
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789988 (0.045):
nirgacchata / kṣipraṃ palāyata / yadi yūyaṃ duṣṭacittā na palāyeta naśyeta
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789494 (0.050):
nirgacchata / kṣiptaṃ palāyata / yadi yūyaṃ duṣṭacittā na palāyeta naśyeta
na palāyeta naśyeta / C.5.9. buddho lokānukampaka evam ājñāpayati / praviśati
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789576 (0.0):
prāsturi anāthānāthā nirgacchata ripūṃ nirgacchata yadi yūyaṃ duṣṭacittā / na palāyeta naśyeta
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789496 (1.192):
nirgacchata / kṣiptaṃ palāyata / yadi yūyaṃ duṣṭacittā na palāyeta naśyeta
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789990 (1.192):
nirgacchata / kṣipraṃ palāyata / yadi yūyaṃ duṣṭacittā na palāyeta naśyeta
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304532 (0.035):
tiṣṭhantu praviśantu / buddho lokānukampaka evam ājñāpayati / sarvasattvahitādhyāśayo maitrīvihārī kāruṇikavihārī muditāviharī
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789512 (0.049):
mataṃ ca praviśantu / / C.2.7. buddho lokānukampaka evam ājñāpayati / / C.2.8. sumuru 4 suru 4 huru 4 mu 4 praviśati / muru 8 miri 6 muru miri 13
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789380 (0.055):
C.2.2. buddho lokānukampaka ājñāpayati / sarvabuddhānumatena /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789877 (0.055):
C.5.2. buddho lokānukampaka ājñāpayati / sarvabuddhānumatena /
sarvasatvahitādhyāśayo maitrīvihārī kāruṇiko muditāvihārī upekṣāvihārī /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789586 (0.0):
C.2.9. buddho lokānukampaka evam ājñāpayati / praviśati / sarvasatvahitādhyāśayo maitrīvihārī kāruṇiko muditāvihārī upekṣāvihārī /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304544 (0.007):
sarvasattvahitādhyāśayo maitrīvihārī kāruṇikavihārī muditāviharī
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047926 (0.017):
bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvasattvahitānukampī maitrīvihārī karuṇāvihārī
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18530824 (0.033):
2529-6 /// .. bhavaṃti paṇḍitā karuṇāvihārī muditāvihārī | upekṣakaḥ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28019084 (0.046):
maitrīvihārī ca bhavanti paṇḍitāḥ karuṇāvihārī muditāvihārī / / upekṣakāḥ sarvabhaveṣu nityaṃ samādhi bhāvetva spṛśanti bodhim // SRS_9.64
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484151 (0.047):
'nekamataṃgaśatasahasraparivāro maitryātmakaḥ kāruṇikaḥ / sarvasatvahitānukaṃpī / tasya viṣaye yadā durbhikṣaṃ bhavati tadā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484448 (0.047):
triśaṃkur nāma mataṃgarājo 'bhūt maitryātmakaḥ kāruṇikaḥ / sarvasatvahitānukaṃpī yasya satyopayācanena devo vṛṣṭaḥ durbhikṣaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484477 (0.047):
maitryātmakaḥ kāruṇikaḥ sarvasatvahitānukaṃpī yasya satyopayācanena devo
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13649783 (0.047):
sma maitryātmakaḥ kāruṇikaḥ sarvasatvahitavatsalaḥ; tena piṇḍapātaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17969296 (0.047):
kimarthaṃ bibhīmaḥ yeṣām asmākaṃ rājā maitryātmakaḥ kāruṇikaḥ / sarvasatvahitādhyāśayena trir divasasya maitrīṃ samāpadyate? iti; tataḥ te
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9861212 (0.053):
sukhakāmo yogakṣemakāmo lokānukampako hitaiṣī maitrīvihārī mahākāruṇikaḥ
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 401195 (0.054):
sarvasatvahitādhyāśayapravṛttaḥ ity eṣā apramāṇo maitrīvihāraḥ"
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17969664 (0.061):
maitrabalaḥ samājñāpayati, ahaṃ sarvasatvahitādhyāśayatatpareṇa manasā
C.5.10. ete mantrapadāḥ siddhāh siddhagāthā jinoditāḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789586 (0.038):
sarvasatvahitādhyāśayo maitrīvihārī kāruṇiko muditāvihārī upekṣāvihārī / / C.2.10. ete mantrapadāḥ siddhāḥ siddhagāthā jinoditāḥ /
sarveṣāṃ devatānāṃ hi bhūtānāṃ ca hitaiṣiṇāṃ // / jñānenāthottamenādya tathā dharmatayāpi ca /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304554 (0.0):
ete mantrapadāḥ siddhāḥ siddhagāthā jinoditāḥ / / sarveṣāṃ devatānāṃ ca bhūtānāṃ ca hitaiṣiṇām // Dak_17.13 //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789603 (0.0):
C.2.10. ete mantrapadāḥ siddhāḥ siddhagāthā jinoditāḥ / / sarveṣāṃ devatānāṃ hi bhūtānāṃ ca hitaiṣiṇāṃ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304563 (0.011):
sarveṣāṃ devatānāṃ ca bhūtānāṃ ca hitaiṣiṇām // Dak_17.13 //
jagatām ītayaḥ sarvāḥ śāmyatv ārogyam astu vaḥ //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304567 (1.192):
jñānenārthottamenādya tathā dharmatayāpi ca / / jagatām ītayaḥ sarvāḥ śāmyantv ārogyam astu vaḥ // Dak_17.14 //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789609 (1.192):
jñānenāthottamenādya tathā dharmatayāpi ca / / jagatām ītayaḥ sarvāḥ śāmyantv ārogyam astu vaḥ //
C.6.1. viśaktikā yasya tṛṣṇā vidhvastā viralīkṛtāḥ / / śāntacitto hy anāyāsaḥ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789620 (0.0):
jagatām ītayaḥ sarvāḥ śāmyantv ārogyam astu vaḥ // / C.3.1. viśaktikā yasya tṛṣṇā vidhvastā viralīkṛtāḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789654 (0.028):
arthāya sarvasatvānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.4. yena sarvajagac caitan maitracittena tāyinā /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790143 (0.028):
arthāya sarvasatvānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.4. yena sarva jagac caitan maitracittena tāyinā /
C.6.2. yo jagan mokṣamārgasmin niveśayati nāyakaḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789632 (0.0):
C.3.2. yo jagan mokṣamārgasmin niveśayati nāyakaḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789654 (0.062):
arthāya sarvasatvānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.4. yena sarvajagac caitan maitracittena tāyinā /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790143 (0.062):
arthāya sarvasatvānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.4. yena sarva jagac caitan maitracittena tāyinā /
deśakaḥ sarvadharmāṇāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789639 (0.0):
C.3.2. yo jagan mokṣamārgasmin niveśayati nāyakaḥ / / deśakaḥ sarvadharmāṇāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789668 (1.192):
pālitaṃ putravan nityaṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.5. gatir yaḥ sarvasatvānāṃ trāṇaṃ dvīpaḥ parāyaṇaṃ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790157 (1.192):
pālitaṃ putravan nityaṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.5. gatir yaḥ sarvasatvānāṃ trāṇaṃ dvīpaḥ parāyaṇam /
C.6.3. gatir yo jagatāṃ śāstā kṛtaṃ yena sukhī bahu /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789646 (0.0):
deśakaḥ sarvadharmāṇāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.3. gatir yo jagatāṃ śāstā kṛtaṃ yena sukhī bahuḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789668 (0.042):
pālitaṃ putravan nityaṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.5. gatir yaḥ sarvasatvānāṃ trāṇaṃ dvīpaḥ parāyaṇaṃ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790157 (0.042):
pālitaṃ putravan nityaṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.5. gatir yaḥ sarvasatvānāṃ trāṇaṃ dvīpaḥ parāyaṇam /
arthāya sarvasatvānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789654 (0.0):
C.3.3. gatir yo jagatāṃ śāstā kṛtaṃ yena sukhī bahuḥ / / arthāya sarvasatvānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790114 (0.044):
śāntacitto hy anāyāsaḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.2. yo jagan mokṣamārgasmin niveśayati nāyakaḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789747 (0.052):
āryasatyāni vadataḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.11. yena tīrthakarāḥ sarve jitā dharmeṇa tāyinā /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790236 (0.052):
āryasatyāni vadataḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.11. yena tīrthakarāḥ sarve jitā dharmeṇa tāyinā /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789681 (0.062):
saṃsāre vartamānānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.6. yaḥ sākṣāt sarvadharmāṇām avisaṃvādakaḥ śuciḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790170 (0.062):
saṃsāre varttamānānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.6. yaḥ sākṣāt sarvadharmāṇām avisaṃvādakaḥ śuciḥ /
C.6.4. yena sarva jagac caitan maitracittena tāyinā /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789661 (0.0):
arthāya sarvasatvānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.4. yena sarvajagac caitan maitracittena tāyinā /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790115 (0.028):
śāntacitto hy anāyāsaḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.2. yo jagan mokṣamārgasmin niveśayati nāyakaḥ /
pālitaṃ putravan nityaṃ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789668 (0.0):
C.3.4. yena sarvajagac caitan maitracittena tāyinā / / pālitaṃ putravan nityaṃ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789639 (1.192):
deśakaḥ sarvadharmāṇāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.3. gatir yo jagatāṃ śāstā kṛtaṃ yena sukhī bahuḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790128 (1.192):
deśakaḥ sarvadharmāṇāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.3. gatir yo jagatāṃ śāstā kṛtaṃ yena sukhī bahu /
C.6.5. gatir yaḥ sarvasatvānāṃ trāṇaṃ dvīpaḥ parāyaṇam /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789675 (0.0):
pālitaṃ putravan nityaṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.5. gatir yaḥ sarvasatvānāṃ trāṇaṃ dvīpaḥ parāyaṇaṃ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789639 (0.003):
deśakaḥ sarvadharmāṇāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.3. gatir yo jagatāṃ śāstā kṛtaṃ yena sukhī bahuḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790128 (0.003):
deśakaḥ sarvadharmāṇāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.3. gatir yo jagatāṃ śāstā kṛtaṃ yena sukhī bahu /
saṃsāre varttamānānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789681 (1.192):
C.3.5. gatir yaḥ sarvasatvānāṃ trāṇaṃ dvīpaḥ parāyaṇaṃ / / saṃsāre vartamānānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789621 (0.045):
śāntacitto hy anāyāsaḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // CDFGH: throughout:
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248883 (0.058):
alayane aparāyaṇe 'dvipe trāṇaṃ śaraṇaṃ layaṇaṃ parāyaṇaṃ dvīpo bhaveyam /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789665 (0.058):
pālitaṃ putravan nityaṃ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789653 (0.062):
arthāya sarvasatvānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.4. yena sarvajagac caitan maitracittena tāyinā /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790142 (0.062):
arthāya sarvasatvānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.4. yena sarva jagac caitan maitracittena tāyinā /
C.6.6. yaḥ sākṣāt sarvadharmāṇām avisaṃvādakaḥ śuciḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789688 (0.0):
saṃsāre vartamānānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.6. yaḥ sākṣāt sarvadharmāṇām avisaṃvādakaḥ śuciḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789653 (0.062):
arthāya sarvasatvānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.4. yena sarvajagac caitan maitracittena tāyinā /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790142 (0.062):
arthāya sarvasatvānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.4. yena sarva jagac caitan maitracittena tāyinā /
śucivākyaḥ śucikaraḥ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789695 (0.0):
C.3.6. yaḥ sākṣāt sarvadharmāṇām avisaṃvādakaḥ śuciḥ / / śucivākyaḥ śucikaraḥ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789709 (0.0):
siddhārthaḥ siddhasaṃbhāraḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.8. yasmiñ jāte vasumatī savaneyaṃ prakaṃpitāḥ /
C.6.7. yasmiñ jāte mahāvīre samṛddhāḥ sarvasampadaḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789701 (0.0):
śucivākyaḥ śucikaraḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.7. yasmiñ jāte mahāvīre samṛddhāḥ sarvasampadaḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789709 (0.004):
siddhārthaḥ siddhasaṃbhāraḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.8. yasmiñ jāte vasumatī savaneyaṃ prakaṃpitāḥ /
siddhārthaḥ siddhasaṃbhāra sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789695 (0.0):
śucivākyaḥ śucikaraḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.7. yasmiñ jāte mahāvīre samṛddhāḥ sarvasampadaḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789709 (0.0):
C.3.7. yasmiñ jāte mahāvīre samṛddhāḥ sarvasampadaḥ / / siddhārthaḥ siddhasaṃbhāraḥ sa vaḥ svasti kariṣyati //
C.6.8. yasmin jāte vasumatī savaneyaṃ prakampitā / / sarve satvāḥ pramuditāḥ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789721 (0.0):
siddhārthaḥ siddhasaṃbhāraḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.8. yasmiñ jāte vasumatī savaneyaṃ prakaṃpitāḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789695 (0.046):
śucivākyaḥ śucikaraḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.7. yasmiñ jāte mahāvīre samṛddhāḥ sarvasampadaḥ /
C.6.9. ṣaḍ vikāraṃ pracalitā yasya bodhau vasundharā /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789726 (0.010):
sarve satvāḥ pramuditāḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.9. ṣaḍ vikāraṃ pracalitā yasya bodhau vasuṃdharāḥ /
māraś ca durmanā āsīt sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789734 (0.0):
C.3.9. ṣaḍ vikāraṃ pracalitā yasya bodhau vasuṃdharāḥ / / māraś ca durmanā āsīt sa vaḥ svasti kariṣyati //
C.6.10. yaśa āsīn muner yasya dharmacakre pravartite /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789741 (0.0):
māraś ca durmanā āsīt sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.10. yaśa āsīn muner yasya dharmacakre pravartite /
āryasatyāni vadataḥ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789748 (0.0):
C.3.10. yaśa āsīn muner yasya dharmacakre pravartite / / āryasatyāni vadataḥ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789653 (0.052):
arthāya sarvasatvānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.4. yena sarvajagac caitan maitracittena tāyinā /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790142 (0.052):
arthāya sarvasatvānāṃ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.6.4. yena sarva jagac caitan maitracittena tāyinā /
C.6.11. yena tīrthakarāḥ sarve jitā dharmeṇa tāyinā /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789755 (0.0):
āryasatyāni vadataḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.11. yena tīrthakarāḥ sarve jitā dharmeṇa tāyinā /
vaśīkṛtāḥ sarvagaṇāḥ sa vaḥ svasti kariṣyati //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789761 (0.0):
C.3.11. yena tīrthakarāḥ sarve jitā dharmeṇa tāyinā / / vaśīkṛtāḥ sarvagaṇāḥ sa vaḥ svasti kariṣyati //
C.6.12. svasti vaḥ kurutāṃ buddhaḥ svasti devāḥ saśakrakāḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789768 (0.0):
vaśīkṛtāḥ sarvagaṇāḥ sa vaḥ svasti kariṣyati // / C.3.12. svasti vaḥ kurutāṃ buddhaḥ svasti devāḥ saśakrakāḥ /
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153219 (0.034):
svasti vaḥ kurutāṃ buddhāḥ svasti devāḥ saśatrukāḥ |
svasti sarvāṇi bhūtāni sarvakālaṃ diśantu vaḥ //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789775 (0.0):
C.3.12. svasti vaḥ kurutāṃ buddhaḥ svasti devāḥ saśakrakāḥ / / svasti sarvāṇi bhūtāni sarvakālaṃ diśantu vaḥ //
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153226 (0.0):
svasti vaḥ kurutāṃ buddhāḥ svasti devāḥ saśatrukāḥ | / svasti sarvāṇi bhūtāni sarvakālaṃ diśantu vaḥ ||
C.6.13. buddhapuṇyānubhāvena devatānāṃ matena ca / / yo yo 'rthaḥ samabhipretaḥ sarvārthodya samṛddhyatāṃ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789779 (0.0):
svasti sarvāṇi bhūtāni sarvakālaṃ diśantu vaḥ // / C.3.13. buddhapuṇyānubhāvena devatānāṃ matena ca /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789786 (0.0):
C.3.13. buddhapuṇyānubhāvena devatānāṃ matena ca / / yo yo 'rthaḥ samabhipretaḥ sarvārthodya samṛddhyatāṃ /
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153230 (0.0):
svasti sarvāṇi bhūtāni sarvakālaṃ diśantu vaḥ || / buddhapuṇyānubhāvena devatānāṃ matena ca |
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153237 (5.960):
buddhapuṇyānubhāvena devatānāṃ matena ca | / yo yo 'rthaḥ samabhipretaḥ sarvo 'rtho 'dya samṛddhayatām ||
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4137992 (0.007):
pāpmanāvidhyaṃstāḍitavantaḥ saṃyojitavanta ityarthaḥ / / sa yaḥ sa pāpmā prajāpateḥ pūrvajanmāvasthasya vāci kṣiptaḥ sa eṣa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9812066 (0.015):
upalabhyate yo vikṣepyate vā ekāgrī bhavati vā, sa tvam atra dhyāne
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5011160 (0.015):
yajñakratum āpadyate sa taṃ dīpayati, yaḥ pañcadaśaṃ{*5/92*} sa tam, yaḥ / saptadaśaṃ{*5/93*} sa tam, ya ekaviṃśaṃ{*5/94*}, sa tam. trivṛdādaya
Damodaragupta: Kuttanimata (damkuttu.htm.txt) 26479280 (0.015):
brāhmaṇyena yayāce makhasamaye yaḥ Baliṃ Hṛṣīkeśaḥ / / na sa bhavati samo bhavatā dānaikaniṣaṇṇahṛdayena // DKuṭṭ_774 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16646200 (0.017):
bālapriyā śrutisamaye upalakṣyamāṇo jñāyamāno yo / 'rthastadanapekṣyapītyarthaḥ / / mṛdupuruṣātmeti /
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4650002 (0.018):
yo 'nutpannaḥ so 'nirūddhaḥ, yo 'nirūddhaḥ sa ādiśāntaḥ ya ādiśāntaḥ sa
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 1 (udnyku1u.htm.txt) 26133646 (0.020):
na tathā jvālājālajaṭilo 'pi dārudahanaḥ , na tarāñcakārīṣaḥ / / yastu taṃ nākalayet, sa kāryasāmānyena kāraṇamātramanuminuyāditi
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14239541 (0.021):
śaraṇaṃ gṛhamakṣayarūpamagṛhaṃ katham / / yo na dhīśaḥ sa kathaṃ dhiyāmīśaḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28120653 (0.021):
dravyanāśakatvāditi bhāvaḥ/ yo 'hamiti/ bhūtakālikadarśanavati
Aryasura: Paramitasamasa (bsa050_u.htm.txt) 12050267 (0.021):
saṃsāradoṣabharanirmathito 'pi naiva prajñāvivecanatayā parikhīdyate yaḥ / / nātmābhikhedapariviklavatāṃ sa yāti yānasya buddhaguṇasaṃjananasya loke //
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25801826 (0.021):
yadā cāyuṣmanto na kalpayiṣyatha na vikalpayiṣyatha, tadā na raṃkṣyatha na / viraṃkṣyatha | yaśca na rakto na viraktaḥ, sa śānta ityucyate |
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7841847 (0.022):
kāvyaṃ kathaṃ saṃtato agnibhiriti kathaṃ svidasyānapaproṣitam / bhavatītyevaitadāha / yo javiṣṭho bhuvaneṣu sa vidvānpravasanvide tathā tadasya kāvyaṃ tathā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3522553 (0.022):
yan nopasmarati tasmā eva sa yaḥ punaḥ pratigrahiṣyant syān na sa yajeta
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24537148 (0.022):
tan niṣpattāv iti | yo hi yan nānubadhyāti sa[279] tanniṣpattāv aniṣpannaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9948943 (0.023):
yan nopasmarati tasmā eva sa yaḥ punaḥ pratigrahiṣyant syān na sa yajeta
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7317685 (0.023):
RV_08.101.04.1{06} na yaḥ sampṛche na punarhavītave nasaṃvādāya ramate
C.6.14. svasti vo dvipade bhontu svasti vo 'stu catuṣpade /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789795 (0.0):
yo yo 'rthaḥ samabhipretaḥ sarvārthodya samṛddhyatāṃ / / C.3.14. svasti vo dvipade bhontu svasti vo 'stu catuṣpade /
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153247 (0.0):
yo yo 'rthaḥ samabhipretaḥ sarvo 'rtho 'dya samṛddhayatām || / svasti vo dvipade bhontu svasti vo 'stu catuṣpade |
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19042573 (0.020):
buddhānāṃ. / svasti vo dvipade bhotu, svasti vo 'stu catuṣpade,
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18778527 (0.020):
yaṃ śrutvā sumanā sarve sarvārthāṃ sādhayiṣyati // / svasti vo dvipade bhotu svasti vo stu catuṣpade /
svasti vo vrajatāṃ mārge svasti pratyāgateṣu ca //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789801 (0.0):
C.3.14. svasti vo dvipade bhontu svasti vo 'stu catuṣpade /
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153253 (0.0):
svasti vo dvipade bhontu svasti vo 'stu catuṣpade |
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18778534 (1.788):
svasti vo dvipade bhotu svasti vo stu catuṣpade / / svasty astu vrajatāṃ mārge svasti pratyāgateṣu ca //
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19042579 (0.017):
svasti vo dvipade bhotu, svasti vo 'stu catuṣpade,
C.6.15. svasti rātrau svasti divā svasti madhyaṃdine sthite /
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18508827 (0.0):
6 jaṃghāśūlaṃ hastaśūlaṃ pādaśūlaṃ aṃgapratyaṃgaśūlaṃ cāpanaya rātrau / svasti divā svasti svasti madhyaṃdine
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789808 (0.0):
svasti vo vrajatāṃ mārge svasti pratyāgateṣu ca // / C.3.15. svasti rātrau svasti divā svasti madhyaṃdine sthite /
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040454 (0.0):
hastaśūlaṃ pādaśūlaṃ aṃgapratyaṃgaśūlaṃ cāpanaya. / rātrau svasti divā svasti svasti madhyaṃdine sthite,
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19042586 (0.0):
svasti mārgavrajatāṃ ca svasti pratyāgateṣu ca. / svasti rātrau svasti divā svasti madhyaṃdine sthite,
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18778541 (0.0):
svasty astu vrajatāṃ mārge svasti pratyāgateṣu ca // / svasti rātrau divā svasti svasti madhyaṃdine sthite /
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19047759 (5.960):
svasti mama sarvasatvānāṃ ca svāhā. svasti sarvarogebhyaḥ. / rātrau svasti divā svasti madhyaṃdine sthite,
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19046869 (0.028):
svastir bhavatu mama sarvasatvānāṃ ca. / svasti rātrau svasti divā svasti madhyadine sthite,
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19049177 (0.029):
svāter bhikṣor mama sarvasatvānāṃ ca. / rātrau svasti divā svasti svasti madhyaṃdine sthite,
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153258 (0.029):
svasti vo vrajatāṃ mārge svasti pratyāgateṣu ca || / (Nkpv_164) / svasti rātrau svasti divā svasti madhye dine sthite |
sarvatra svasti vo bhontu mā caiṣāṃ pāpam āgamat //
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789815 (0.0):
C.3.15. svasti rātrau svasti divā svasti madhyaṃdine sthite / / sarvatra svasti vo bhontu mā caiṣāṃ pāpam āgamat //
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19042589 (0.0):
svasti rātrau svasti divā svasti madhyaṃdine sthite, / sarvatra svasti vo bhotu mā caiṣā pāpam āgamet.
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18778545 (0.0):
svasti rātrau divā svasti svasti madhyaṃdine sthite / / sarvatra svasti vo bhotu mā ca pāpaṃ samāgamat* //
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153269 (0.0):
svasti rātrau svasti divā svasti madhye dine sthite | / sarvatra svasti vo bhontu mā caiṣāṃ pāpamāgamat ||
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040454 (0.041):
rātrau svasti divā svasti svasti madhyaṃdine sthite,
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19049177 (0.041):
rātrau svasti divā svasti svasti madhyaṃdine sthite, / svasti sarvam ahorātraṃ sarvabuddhā diśantu vaḥ.
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18508829 (0.049):
svasti divā svasti svasti madhyaṃdine / v1 sthite / svasti sarvam ahorātraṃ sarvabuddhā kurvantu mama // iḍi viḍi
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19047759 (0.058):
rātrau svasti divā svasti madhyaṃdine sthite, / svasti sarvam ahorātraṃ sarvabuddhā diśantu vaḥ.
C.3.16. sarve satvāḥ sarve prāṇāḥ sarve bhūtāś ca kevalāḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789822 (0.0):
sarvatra svasti vo bhontu mā caiṣāṃ pāpam āgamat // / C.3.16. sarve satvāḥ sarve prāṇāḥ sarve bhūtāś ca kevalāḥ /
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040877 (0.0):
sarvasatveṣu me maitrī ye satvā atra sthāvarāḥ, / sarve satvāḥ sarve prāṇāḥ sarve bhūtāś ca kevalāḥ.
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153274 (0.021):
sarvatra svasti vo bhontu mā caiṣāṃ pāpamāgamat || / sarve sattvāḥ sarve prāṇāḥ sarvebhūtāśca kevalāḥ |
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2951813 (0.062):
evam evāsminn ātmani sarvāṇi bhūtāni sarve devāḥ sarve lokāḥ sarve prāṇāḥ / sarva eta ātmānaḥ samarpitāḥ || BrhUp_2,5.15 ||
sarve vai sukhinaḥ santu sarve santu nirāmayāḥ /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789830 (0.0):
C.3.16. sarve satvāḥ sarve prāṇāḥ sarve bhūtāś ca kevalāḥ / / sarve vai sukhinaḥ santu sarve santu nirāmayāḥ /
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040885 (0.0):
sarve satvāḥ sarve prāṇāḥ sarve bhūtāś ca kevalāḥ. / sarve vai sukhinaḥ santu sarve santu nirāmayāḥ,
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153283 (0.0):
sarve sattvāḥ sarve prāṇāḥ sarvebhūtāśca kevalāḥ | / sarve vai sikhinaḥ santu sarve santu nirāmayāḥ ||
sarve bhadrāṇi paśyantu mā kaścit pāpam āgamat //
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18509141 (0.0):
satvāḥ sukho bhontu sarve bhontu anāmayā / sarve / 4 bhadrāṇi paśyantu mā kaścit pāpam āchare // 16 // maitracittaṃ samādāya
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789836 (0.0):
sarve vai sukhinaḥ santu sarve santu nirāmayāḥ / / sarve bhadrāṇi paśyantu mā kaścit pāpam āgamat //
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040888 (0.0):
sarve vai sukhinaḥ santu sarve santu nirāmayāḥ, / sarve bhadrāṇi paśyantu mā kaścit pāpam āgamatu.
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153289 (0.0):
sarve vai sikhinaḥ santu sarve santu nirāmayāḥ || / sarve bhadrāṇi paśyantu mā kaścitpāpamāgamat |
C.3.17. yānīha bhūtāni samāgatāni sthitāni bhūmāv athavāntarīkṣe /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789844 (0.0):
sarve bhadrāṇi paśyantu mā kaścit pāpam āgamat // / C.3.17. yānīha bhūtāni samāgatāni sthitāni bhūmāv athavāntarīkṣe /
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24942893 (0.0):
gaṇānam agryaṃ naradevapūjyaṃ saṃghaṃ namasyetha ihāstu svasti / / yānīha bhūtāni samāgatāni sthitāni bhūmāv atha vāntarīkṣe //
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153296 (0.0):
sarve bhadrāṇi paśyantu mā kaścitpāpamāgamat | / yānīha bhūtāni samāgatāni, sthitāni bhūmāvathavāntarikṣe |
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435673 (0.0):
samyaksuprakāśitaṃ | tato 'vasāne pariṇāmitaṃ | / yānīha bhūtāni samāgatāni sthitāni bhūmāv athavāntarikṣe |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21588467 (0.021):
210.013. gāthāṃ ca bhāṣate / 210.014. yānīha bhūtāni samāgatāni sthitāni bhūmyāmathavāntarikṣe/
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18646355 (0.056):
yānīha bhūtāni samāgatāni / bhūmyāni vā yāni va antarīkṣe /
kurvantu maitrīṃ satataṃ prajāsu divā ca rātrau ca carantu dharmaṃ //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21588475 (0.0):
210.014. yānīha bhūtāni samāgatāni sthitāni bhūmyāmathavāntarikṣe/ / 210.016. kurvantu maitrīṃ satataṃ prajāsu divā ca rātrau ca carantu
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789850 (0.0):
C.3.17. yānīha bhūtāni samāgatāni sthitāni bhūmāv athavāntarīkṣe / / kurvantu maitrīṃ satataṃ prajāsu divā ca rātrau ca carantu dharmaṃ //
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24942900 (0.0):
yānīha bhūtāni samāgatāni sthitāni bhūmāv atha vāntarīkṣe // / kurvantu maitrī satataṃ prajāsu divā ca rātrau ca carantu dharmam /
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153303 (0.0):
yānīha bhūtāni samāgatāni, sthitāni bhūmāvathavāntarikṣe | / kurvantu maitrīṃ satataṃ prajāsu, divā ca rātrau ca carantu dharmam ||
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435680 (0.0):
yānīha bhūtāni samāgatāni sthitāni bhūmāv athavāntarikṣe | / kurvantu maitrīṃ satataṃ prajāsu divā ca rātrau ca carantu dharmam iti ||
C.7.1. iti tatra buddhānāṃ buddhānubhāvena devatānāṃ devatānubhāvena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5620359 (5.960):
yajñavāṭam iti | atha tāni puṣpāṇi buddhānāṃ buddhānubhāvena devatānāṃ ca / devatānubhāvenopari bhagavataḥ puṣpamaṇḍapaṃ kṣiptvā tasthuḥ dhūpo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478145 (5.960):
prakṣiptāḥ / sa jīrṇakūpo vāṣpāyamānaḥ peyāpūrṇo yathāpi tad buddhānāṃ / buddhānubhāvena devatānāṃ ca devatānubhāvena / tato bhagavatā sa brāhmaṇo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529252 (5.960):
026.029. tatastāni puṣpāṇi buddhānāṃ buddhānubhāvena devatānāṃ ca / devatānubhāvenopari puṣpamaṇḍapaṃ kṛtvā jetavane gatvā sthitāni dūupo
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27917845 (5.960):
SumAv_31: tatas tāni puṣpāṇi buddhānāṃ buddhānubhāvena devatānāṃ ca / devatānubhāvena haṃsapaṅktir ivākāśe jetavanābhimukhāni saṃprasthitāni,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612040 (0.014):
301.013. sa jīrṇakūpo vāpyāyamānaḥ peyāpūrṇaḥ, yathāpi tadbuddhānāṃ / buddhānubhāvena devatānāṃ ca devatānubhāvena/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621348 (0.017):
kartum*, yathāpi tad buddhānāṃ buddhānubhāvena devatānāṃ ca devānubhāvena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551744 (0.018):
svayameva nirvṛto yathāpi tadbuddhasya buddhānubhāvena devatānāṃ ca / devatānubhāvena/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5623539 (0.020):
karmāntevāsinā vā kartum*, yathāpi tad buddhasya buddhānubhāvena devatānāṃ / ca devatānubhāvena ||
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13664210 (0.020):
yathāpitad buddhasya buddhānubhāvena devatānāṃ ca devatānubhāvena;
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13664349 (0.020):
'gniḥ svayam eva nirvṛto yathāpitad buddhasya buddhānubhāvena devatānāṃ ca / devatānubhāvena; athorubilvākāśyapasya jaṭilasyaitad abhavat: āścaryaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13664461 (0.020):
atha so 'gniḥ svayam eva prajvalito yathāpitad buddhasya buddhānubhāvena / devatānāṃ ca devatānubhāvena; athorubilvākāśyapasya jaṭilasyaitad abhavat:
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13664574 (0.020):
eva nirvṛto yathāpitad buddhasya buddhānubhāvena devatānāṃ ca / devatānubhāvena; athorubilvākāśyapasya jaṭilasyaitad abhavat: āścaryaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13664721 (0.020):
mahāśramaṇa; atha so 'gnyāgāraḥ svayam eva nirvṛto yathāpitad buddhasya / buddhānubhāvena devatānāṃ ca devatānubhāvena; athorubilvākāśyapasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552861 (0.021):
bāladārakā api, yathāpi tadbuddhasya buddhānubhāvena devatānāṃ ca / devatānubhāvena//
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17971634 (0.021):
nābhivṛṣṭā; yathāpitad buddhasya buddhānubhāvena devatānāṃ ca / devatānubhāvena.
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13651107 (0.025):
yathāpitad buddhasya buddhānubhāvena devatānāṃ ca devatānubhāvena; devas
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551309 (0.035):
saṃvṛttam, <96>yathāpi tatra buddhasya buddhānubhāvena devatānāṃ ca / devatānubhāvena/
mahatītir vyupaśānte ti / / C.7.2. idam avocad bhagavān āttamanās te ca bhikṣavas te ca bodhisatvā sā
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24945926 (0.0):
idam avocad bhagavān āttamanās te ca bhikṣavo bodhisatvā sā ca sarvāvatī
Maricinamadharani (maricdhu.htm.txt) 18068442 (0.003):
idam avocad bhagavān āttamanās te ca bhikṣavas te ca bodhisatvāḥ sā ca
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28311410 (0.013):
[52] idam avocad bhagavān āttamanās te ca bhikṣavas te ca bodhisattvāḥ sā
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714901 (0.034):
idam avocat bhagavān āttamanās te ca bhikṣavas te bodhisatvā mahāsatvāḥ sā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536278 (0.034):
050.027. toyikāmaha iti saṃjñā saṃvṛttā// / 050.028. idamavocadbhagavān/ / 050.028. āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan//
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15090216 (0.040):
atha khalv āyuṣman subhūtir buddhānubhāvena āyuṣmantaṃ sariputram etad / avocat: vyakṛto 'yam ayuṣman śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvakais
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21548851 (0.041):
088.030. vyākṛtaśca bhave divye pratyekaśca jino hyasau//9// iti// / 088.031. idamavocadbhagavān/ / 088.031. āttamanasaste bhikṣavo bhāṣitamabhyanandan//
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2959571 (0.047):
idamavocadbhagavān | āttamanasaste ca bhikṣavaḥ sā ca sarvāvatī parṣat
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26665185 (0.049):
/ idam avocad bhagavān āttamanās te ca bhikṣavas te ca bodhisattvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21586259 (0.049):
putṛmaraṇamārāgitavantau iti// / 203.024. idamavocadbhagavān/ / 203.024. āttamanasaste bhikṣavo 'nye ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551744 (0.050):
svayameva nirvṛto yathāpi tadbuddhasya buddhānubhāvena devatānāṃ ca / devatānubhāvena/ / 097.010. atha rājā prasenajit kauśalastīrthyānidamavocat vidarśitaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612040 (0.050):
buddhānubhāvena devatānāṃ ca devatānubhāvena/ / 301.014. tato bhagavatā sa brāhmaṇo 'bhihitah cāraya mahābrāhmaṇa
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6645703 (0.050):
u10.28cd/.sandhisthāne harec cauras tatra vai nāsti saṃśayaḥ// / u10.29ab/.devatā^devatānāṃ ca devasya^upavanāni ca/
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16513006 (0.053):
idamavocad bhagavannāttamanā āyuṣmān ānaṃdaste ca bhikṣavaste ca / bodhisatvā sā sarvāvatī parṣad sadevamānuṣāsuragandharvāśca loko bhagavato
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7682716 (0.055):
idamavocadbhagavān āttamanāḥ sarvāvatī parṣat sadevamānuṣāsuragandharvaśca
Dhvajagrakeyura-Dharani [alternative version] (dhvajkdu.htm.txt) 7635662 (0.056):
māṅgalyaṃ pavitraṃ śrīlakṣmīṃ saṃsthāpikā / / idam avocad bhagavān* / āttamanāḥ śakradevendras te ca bhikṣavas te ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621072 (0.057):
mānayitvā pūjayitvopaniśritya vihariṣyāmaḥ | ity evaṃ vo bhikṣavaḥ / śikṣitavyam* || / idam avocad bhagavān | āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630437 (0.057):
bhikṣavaḥ śikṣitavyam* || / idam avocad bhagavān | āttamanasas te ca bhikṣavo bhagavato bhāṣitam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638954 (0.057):
buddhapratyekabuddhāryaśrāvakeṣu kārān kariṣyāmaḥ | ity evaṃ vo bhikṣavaḥ / śikṣitavyam* || / idam avocad bhagavān | āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646117 (0.057):
pūjayitvopaniśritya vihariṣyāmaḥ | ity evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyam* || / idam avocad bhagavān | āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam
ca sarvāvatī parṣat sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27455217 (0.0):
mahāsattvāḥ sā ca sarvāvatī parṣat sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996321 (0.0):
sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam abhyanandann iti /
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26128686 (0.0):
bodhisattva mahāsattvaḥ sā ca sarvāvatī parṣat / sadevamānuṣāsuragandharvaśca loko bhagavato bhāṣitamabhyanandanam iti //
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2959580 (0.0):
idamavocadbhagavān | āttamanasaste ca bhikṣavaḥ sā ca sarvāvatī parṣat / sadevamānuṣāsuragandharvaśca loko bhagavato bhāṣitamabhyanandanniti ||
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070765 (0.0):
śakraś ca devānāmindraḥ sadevamānuṣāsuragaruḍagandharvaś ca loko bhagavato / bhāṣitamabhyanandanniti //
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8362289 (0.0):
te ca rājāmātyabrāhmaṇagṛhapatayaḥ, sarvāvatī parṣat, / sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam abhyanandan ||
Bhavasankrantisutra (bsu010_u.htm.txt) 24138481 (0.0):
bodhisattvāste ca bhikṣavaḥ sadevamānuṣāsuragandharvaśca loko muditvā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 880679 (0.0):
sarvamahāśrāvakagaṇāḥ sadevamānuṣāsuragandharvaś ca lokaḥ sā sarvāvatī
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714905 (0.0):
idam avocat bhagavān āttamanās te ca bhikṣavas te bodhisatvā mahāsatvāḥ sā / ca sarvāvatī parṣat sadevamānuṣāsuragaruḍagandharvaś ca loko bhagavato
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714913 (0.0):
ca sarvāvatī parṣat sadevamānuṣāsuragaruḍagandharvaś ca loko bhagavato / bhāṣitam abhyanandann iti // / āryamahāgaṇapatihṛdayaṃ samāptam //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28718871 (0.0):
mahāśrāvakāḥ, sā ca sarvāvatī parṣat, sadevamānuṣāsuragandharvaśca loko
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25723076 (0.0):
ca mahāśrāvakāḥ sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7114552 (0.0):
idamavocadbhagavān, te ca bodhisattvāḥ sā ca sarvāvatī parṣat / sadevamānuṣāsuragandharvaśca loko bhagavato bhāṣitamabhyanandanniti //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7682724 (0.0):
idamavocadbhagavān āttamanāḥ sarvāvatī parṣat sadevamānuṣāsuragandharvaśca
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28311419 (0.0):
[52] idam avocad bhagavān āttamanās te ca bhikṣavas te ca bodhisattvāḥ sā / ca sarvāvatī parṣat sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24945936 (0.0):
idam avocad bhagavān āttamanās te ca bhikṣavo bodhisatvā sā ca sarvāvatī / parṣat sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam abhyanandann
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5201754 (0.0):
bhaviṣyati // idam avocad bhagavān / āttamanā sā ca sarvāvatī parṣat / sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam abhyanandat // //
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477959 (0.0):
idam avocat bhagavān āttamanā āyuṣmān rāhulaḥ sā ca sarvāvatī parṣat / sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko bhagavataḥ samyaksaṃbuddhabhāṣitam
Maricinamadharani (maricdhu.htm.txt) 18068445 (0.0):
idam avocad bhagavān āttamanās te ca bhikṣavas te ca bodhisatvāḥ sā ca / sarvāvatī parṣat sadevamānuṣāsuragaruḍagandharvaś ca loko bhagavato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9830432 (0.0):
devānām indraḥ sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam
abhyanandann iti / / C.8. (A) āryamahārakṣāmantrānusāriṇīnāmamahāyānasūtraṃ samāptam iti /
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714913 (0.0):
ca sarvāvatī parṣat sadevamānuṣāsuragaruḍagandharvaś ca loko bhagavato / bhāṣitam abhyanandann iti // / āryamahāgaṇapatihṛdayaṃ samāptam //
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24945937 (0.0):
parṣat sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam abhyanandann / āryamahāsāhasrapramardanī nama mahāyānasūtraṃ samāptam //
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061570 (0.004):
śuddhāvāsakāyikā devaputrāḥ sadevamānuṣāsuragandharvaśca loko bhagavato / bhāṣitamabhyanandanniti || / ityāryasarvadharmasvabhāvasamatāvipañcitāt samādheryathālabdhaṃ
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14313589 (0.004):
sadevamānuṣāsuragaruḍakinnaramahoragaśca loko bhagavato / bhāṣitamabhyanandanniti / / āryasarvatathāgatoṣṇīṣasitātapatrānāmaparājitā pratyaṅgirā mahāvidyārājñī
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21849201 (0.015):
sadevamānuṣāsuragaruḍagandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam abhyanandann / || ārya śrīvasudhārānāmadhāraṇīparisūtra samāptā ||
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091359 (0.025):
sadevamānuṣāsuragandharvaśca loko bhagavato bhāṣitamabhyanandanniti || 32 / || āryavajracchedikā bhagavatī prajñāpāramitā samāptā ||
Bhavasankrantisutra (bsu010_u.htm.txt) 24138486 (0.025):
bodhisattvāste ca bhikṣavaḥ sadevamānuṣāsuragandharvaśca loko muditvā / bhagavato bhāṣitamabhyanandan // / āryabhavasaṅkrāntirnāma mahāyānasūtraṃ saṃpūrṇam /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070766 (0.026):
śakraś ca devānāmindraḥ sadevamānuṣāsuragaruḍagandharvaś ca loko bhagavato / bhāṣitamabhyanandanniti // / āryāṣṭasāhasrikāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ parīndanāparivarto nāma
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12572378 (0.027):
sadevamānuṣanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśca loko bhagavato / bhāṣitamabhyanandan // iti // / ārya prajñāpāramitāyāmanuśaṃsāparivartaḥ saptamaḥ //
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8362290 (0.030):
sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam abhyanandan || / āryabhaiṣajyaguruvaidūryaprabharājaṃ nāma mahāyānasūtram ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9830433 (0.031):
devānām indraḥ sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam / abhyanandann iti. / āryapañcaviṃśatisāhasrikāyāṃ bhagavatyāni prajñāpāramitāyām
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790398 (0.034):
(F) āryamahārakṣāmahāmantrānusāraṇīnāmamahāyānasūtraṃ rakṣākalpaṃ samāptaḥ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695681 (0.041):
sadevamānuṣāsuragaruḍagandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam abhyanandan // / [Page 21] / ity āryaśrīkaruṇāpuṇḍarīkamahāyānasūtre iyaṃ sarvajñatākāradhāraṇī samāptā
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28311420 (0.042):
ca sarvāvatī parṣat sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam / abhyanandann iti | / mahāpratisarāyā mahāvidyārājñyā rakṣāvidhānakalpo vidyādharasyāyaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2959581 (0.047):
sadevamānuṣāsuragandharvaśca loko bhagavato bhāṣitamabhyanandanniti || / ārya - arthaviniścayo nāma dharmaparyāyaḥ samāptaḥ ||
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18801778 (0.049):
sarvāvatī varṣat te ca bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // / ___iti āryamahāsāṃghikānāṃ lokottaravādināṃ pāṭhena iti
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6618403 (0.050):
mahāśrāvakāḥ tāśca catasraḥ parṣadaḥ, sadevamānuṣāsuragandharvaśca loko / bhagavato bhāṣitamabhyanandanniti || / iti śrīsaddharmapuṇḍarīke dharmaparyāye 'nuparīndanāparivarto nāma
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2929804 (0.055):
ityāryasaddharmalaṅkāvatāro nāma mahāyānasūtraṃ sagāthakaṃ samāptamiti //
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25317476 (0.058):
sadevamānuṣāsuragandharvayakṣasādibhir hitasukhaprāptaye bhagavato / bhāṣitam abhyanandan iti // / āryasarvadurgatipariśodhanatejorājasya tathāgatasyārhataḥ
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22238057 (0.061):
iti maitreyavyākaraṇaṃ nāma mahāyānasūtraṃ samāptam | / ye dharmā hetuprabhavā hetu teṣāṃ tathāgato hy avadat |
(B) āryamahārakṣāmantrānusāriṇī samaptā / / (C) iti mantrānusārīnīparīsamāpta /
(E) āryamahāmantrānusāriṇīmahāvidyārajñī samāpta ti /
(F) āryamahārakṣāmahāmantrānusāraṇīnāmamahāyānasūtraṃ rakṣākalpaṃ samāptaḥ
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12790372 (0.034):
C.8. (A) āryamahārakṣāmantrānusāriṇīnāmamahāyānasūtraṃ samāptam iti /