View original HTML file with complete header information
harakopānalenaiva bhasmībhūyākarot smaraḥ /
harakopānalenaiva bhasmībhūyākarot smaraḥ /
arddhaṃ nārīśarīraṃ hi yaś ca tasmai namo 'stu te // MinSd_1 //
samyag ārādhitaḥ kāmaḥ sugandhikusumādibhiḥ /
vidadhāti varastrīṇāṃ mānagranthivimocanam // MinSd_2 //
smaran nirjitya rudreṇa paścād uddīpitaḥ smaraḥ /
tena tannāmadheyena nirmitā smaradīpikā // MinSd_3 // / anekakāmaśāstrāṇāṃ sāram ākṛṣya yatnataḥ /
bālavyutpattaye strīṇāṃ cittasantoṣaṇāya ca / / prabodhāya varastrīṇāṃ tuṣṭyai ratisukhāya ca // MinSd_4 //
gargeṇābhāṣitāṃ samyag vakṣyāmi smaradīpikām / / yasya vijñānamātreṇa mūrkho 'pi ratiraṅgadhīḥ // MinSd_5 //
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1418404 (0.057):
jñānam iti / jñānam īśvarasvarūpabodhanam / tadvijñānasahitaṃ7 / vakṣyāmi / viśeṣajñānam8 so 'ham ityādi / idam iti
bālikā taruṇī prauḍhā vṛddhā ceti viśeṣataḥ / / jñātavyo hy anvitaḥ kāmo dhruvaṃ śṛṅgāram icchatā // MinSd_6 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27877073 (0.063):
bālāyogyātirūḍhānām ṛtuyogavibhāgataḥ // MinSd_149 // / bālā ca taruṇī prauḍhā vṛddhā bhavati nāyikā /
kāmaśāstrasya tattvajñā jāyante sundarīpriyāḥ /
kāmaśāstram ajānanto ramante paśuvat striyam // MinSd_7 //
nānānibandhaiḥ suratopacāraiḥ krīḍāsukhaṃ janmaphalaṃ narāṇām /
kiṃ saurabheyīśatamadhyavartī vṛṣo 'pi saṃbhogasukhaṃ na bhuṅkte //
MinSd_8 // / svanārīrakṣaṇaṃ puṃsāṃ paranāryanurañjanam /
bandhabhedeṅgitajñānam etat phalam udāhṛtam // MinSd_9 //
yena saṃvatsaro dṛṣṭaḥ sakṛt kāmaḥ susevitaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20768616 (0.023):
13,134.057d@015_4027 duḥkhādiṣu duranteṣu kāmabhogeṣu kā ratiḥ / 13,134.057d@015_4028 yena saṃvatsaro dṛṣṭaḥ sakṛt kāmaś ca sevitaḥ
tena sarvam idaṃ dṛṣṭaṃ punar āvartitaṃ jagat // MinSd_10 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20768617 (0.047):
13,134.057d@015_4028 yena saṃvatsaro dṛṣṭaḥ sakṛt kāmaś ca sevitaḥ / 13,134.057d@015_4029 tena sarvam idaṃ dṛṣṭaṃ punarāvartakaṃ jagat
prathamaṃ lakṣaṇaṃ puṃsāṃ strīṇāṃ ca tadanantaram /
dhvajasya lakṣaṇaṃ proktaṃ bhagalakṣaṇasaṃyutam // MinSd_11 //
kāmasthānāni saṃlakṣya punaḥ samyakpracālanam / / punaḥ ṣoḍaśa bandhāś ca tathaivādhomukhāś ca ṣaṭ // MinSd_12 //
dvau bandhau sundarīṇāṃ ca paścān mukharataṃ tathā /
bāhyaṃ rataṃ tataḥ kuryād rataṃ deśaviśeṣajam // MinSd_13 //
iṅgitasya parijñānaṃ dūtyāś ca tadanantaram / / tathāṣṭanāyikāyāś ca mantrauṣadhisutodayaḥ // MinSd_14 //
śaśo mṛgo vṛṣaś caiva caturthas tu hayas tathā /
kathayāmi kramāt puṃsām etaj jāticatuṣṭayam // MinSd_15 //
mṛducapalasuśīlaḥ komalāṅgaḥ suveṣaḥ sakalaguṇanidhānaṃ satyavādī śaśo
'sau // MinSd_16 // / vadati madhuravāṇīṃ nṛtyagītānuraktaḥ /
dvijasuragurubhakto bandhuyukto dhanāḍhyaḥ // MinSd_17 //
strījito gāyanaś caiva nārīsattvaparaḥ sukhī /
ṣaḍaṅgulo bhaven meḍhraḥ śrīmāṃś ca śaśako mataḥ // MinSd_18 //
vadati madhuravāṇīṃ raktanetraḥ suśīlaḥ calamatiratibhīruḥ śīghragāmī mṛgo
'sau // MinSd_19 // / udarakaṭikṛśaḥ syād dīrghabimbādharauṣṭho daśanavadanadīrgho dīrghabāhuḥ
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27875268 (0.052):
hayo yathā udarakaṭikṛśāsyo dīrghakaṇṭhādharoṣṭhaḥ / / daśanavadananetraṃ tasya dīrgho 'pi nābhiḥ // MinSd_25 //
pratāpī // MinSd_20 // / alpabhug dhārmikaś caiva satyavādī priyaṃvadaḥ /
aṣṭāṅgulo bhaven meḍhro rūpayukto mṛgo mataḥ // MinSd_21 //
vṛṣo yathā udarakaṭikṛśāsyaḥ śīghragāmī natāṃsaḥ kanakaruciradehaḥ
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27875260 (0.035):
daśāṅgulaśarīras tu medasvī vṛṣabho mataḥ // MinSd_24 // / hayo yathā udarakaṭikṛśāsyo dīrghakaṇṭhādharoṣṭhaḥ /
kaṣṭavādī vṛṣo 'sau // MinSd_22 // / vyasanakṛpaṇabuddhiḥ strīvaśaḥ strīvilāso bahuguṇabahutejāḥ dīrghanetro
'bhimānī // MinSd_23 // / upakāraparo nityaṃ strīvaśī śleṣmalas tathā /
lubdhaś ca kṛpaṇaś caiva mithyāvādī ca nirbhayaḥ / / daśāṅgulaśarīras tu medasvī vṛṣabho mataḥ // MinSd_24 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27875276 (0.063):
lubdhaś ca kṛpaṇaś caiva mithyāvādī ca nirbhayaḥ // MinSd_26 // / dvādaśāṅgulameḍhras tu kuśalo 'pi hayo mataḥ // MinSd_27 //
hayo yathā udarakaṭikṛśāsyo dīrghakaṇṭhādharoṣṭhaḥ /
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27875211 (0.035):
aṣṭāṅgulo bhaven meḍhro rūpayukto mṛgo mataḥ // MinSd_21 // / vṛṣo yathā udarakaṭikṛśāsyaḥ śīghragāmī natāṃsaḥ kanakaruciradehaḥ
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27875188 (0.052):
udarakaṭikṛśaḥ syād dīrghabimbādharauṣṭho daśanavadanadīrgho dīrghabāhuḥ
daśanavadananetraṃ tasya dīrgho 'pi nābhiḥ // MinSd_25 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27875188 (0.058):
udarakaṭikṛśaḥ syād dīrghabimbādharauṣṭho daśanavadanadīrgho dīrghabāhuḥ
lubdhaś ca kṛpaṇaś caiva mithyāvādī ca nirbhayaḥ // MinSd_26 // / dvādaśāṅgulameḍhras tu kuśalo 'pi hayo mataḥ // MinSd_27 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27875249 (0.063):
lubdhaś ca kṛpaṇaś caiva mithyāvādī ca nirbhayaḥ / / daśāṅgulaśarīras tu medasvī vṛṣabho mataḥ // MinSd_24 //
iti puruṣalakṣaṇāni catvāri // MinSd_28 // / atha strīṇāṃ jāticatuṣṭayaprakaraṇam /
padminī citriṇī caiva śaṅkhinī hastinī tathā / / pratyekaṃ ca varastrīṇāṃ khyātaṃ jāticatuṣṭayam // MinSd_29 //
padminī yathā bhavati kamalanetrā nāsikād ūrdhvarandhrā aviralakucayugmā
dīrghakeśā kṛśāṅgī // MinSd_30 // / mṛdugamanasuśīlā nṛtyagītānuraktā sakalaguṇasuveṣā padminī padmagandhā //
MinSd_31 // / śaśivadanā bimbauṣṭhī tanvī tāmranakhī tathā /
mandagā lajjitā śyāmā raktaprāntavilocanā // MinSd_32 //
gāyanī suratāḍhyā ca pārāvatakalasvanā /
svalpāhārā sukeśī ca padmagandhā ca padminī // MinSd_33 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27875559 (0.053):
śaṅkhinī mukhaśobhā ca kaṭiśobhā ca hastinī // MinSd_46 // / padminī padmagandhā ca kṣīragandhā ca citriṇī /
citriṇī yathā bhavati vipulakeśā nātidīrghā na kharvā tilakusumasunāsā
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27875559 (0.059):
śaṅkhinī mukhaśobhā ca kaṭiśobhā ca hastinī // MinSd_46 // / padminī padmagandhā ca kṣīragandhā ca citriṇī / / śaṅkhinī mīnagandhā ca madagandhā ca hastinī // MinSd_47 //
snigdhadehotpalākṣī // MinSd_34 // / kaṭhinaghanakucāḍhyā sundarī bandhaśīlā nikhilaguṇavicitrā citriṇī
citraveṣā // MinSd_35 // / gaurāṅgī tyaktalajjā ca bāhyasaṃbhogasaṃratā /
uttānaśāyinī coṣṇā pārāvatakalasvanā // MinSd_36 //
snigdhāṅgī māṃsagandhā ca svalpakāmā kṛśodarī /
dhūrtā gurunitambā ca citriṇī śrīphalastanī // MinSd_37 //
dīrghākṛtidīrghasuvarṇanetrā dīrghādharā dīrghanitambabimbā /
leṣātapālaṅkṛtakaṇṭhadeśā puṃsaikacittā khalu śaṅkhinī syāt // MinSd_38 //
śobhanā komalā coṣṇā dīrghā dīrghaśiroruhā /
mṛdvaṅgī kṣāragandhā ca nātisthūlā na durbalā // MinSd_39 //
gaurāṅgī tīkṣṇanāsā ca pīnastanī vicakṣaṇā /
viśālajaghanā krūrā suratāḍhyā ca śaṅkhinī // MinSd_40 //
hastinī yathā sthūlākṛtiḥ sthūlapayodharā ca sthūlādharā
sthūlanitambabimbā / / kāmotsukā gāḍharatipriyā ca madhye ca puṣṭā kariṇī matā ca // MinSd_41 //
sthūlā kaṭhinakucā krūrā nātyuṣṇā nātiśītalā /
gaurāṅgī kṣīṇanāsā ca pīnastanavilakṣaṇā // MinSd_42 //
viśālajaghanā krūrā phullanāsātiśītalā /
kharvā ca kharvanāsā ca bahulomā ca kāmukī // MinSd_43 //
madagandhatanur nityaṃ mattamātaṅgagāminī /
lubdhā pīnastanī kruddhā hastinī sā prakīrtitā // MinSd_44 //
padminī pikavāṇī ca snigdhavāṇī ca citriṇī / / śaṅkhinī krūravāṇī ca meghavāṇī ca hastinī // MinSd_45 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27875564 (0.030):
padminī padmagandhā ca kṣīragandhā ca citriṇī / / śaṅkhinī mīnagandhā ca madagandhā ca hastinī // MinSd_47 //
padminī pādaśobhā ca keśaśobhā ca citriṇī /
śaṅkhinī mukhaśobhā ca kaṭiśobhā ca hastinī // MinSd_46 //
padminī padmagandhā ca kṣīragandhā ca citriṇī / / śaṅkhinī mīnagandhā ca madagandhā ca hastinī // MinSd_47 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27875542 (0.030):
padminī pikavāṇī ca snigdhavāṇī ca citriṇī / / śaṅkhinī krūravāṇī ca meghavāṇī ca hastinī // MinSd_45 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27875364 (0.053):
svalpāhārā sukeśī ca padmagandhā ca padminī // MinSd_33 // / citriṇī yathā bhavati vipulakeśā nātidīrghā na kharvā tilakusumasunāsā
padminī padmanidrā ca dīrghanidrā ca citriṇī / / śaṅkhinī ghoranidrā ca gajanidrā ca hastinī // MinSd_48 //
padminī padmabandhena nāgabandhena citriṇī /
śaṅkhinī mīnabandhena gajabandhena hastinī // MinSd_49 //
padminī svalpabhogā ca laghubhogā ca citriṇī /
śaṅkhinī bahubhogā ca gajabhogā ca hastinī // MinSd_50 //
śaśakaḥ padminīṃ caiva citriṇīṃ ca mṛgas tathā // MinSd_51 // / śaṅkhinīṃ vṛṣabhaś caiva hastinīṃ tu hayas tathā /
ramate tulyabhāvena tadā samarataṃ bhavet // MinSd_52 //
uccanīcātinīcaṃ ca tathātyuccaṃ ca varjitam // MinSd_53 //
khyātaṃ samarataṃ caiva tad virahaty anyathā striyaḥ // MinSd_54 // / iti strīṇāṃ jāticatuṣṭayam /
atha dhvajalakṣaṇaprakaraṇam / / musalaṃ raṅgavīraṃ ca dvividhaṃ dhvajalakṣaṇam /
sthūlaṃ musalam ity āhur dīrghaṃ tad raṅgavīrakam // MinSd_55 //
nātihrasvaṃ nātidīrghaṃ sthūlaṃ sthūlāntikaṃ varam /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13569979 (0.034):
(AVParis_3,2.3) nātidīrghaṃ nātihrasvaṃ nātisthūlaṃ kṛśaṃ tathā | na ca
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8463424 (0.064):
Uv_33.25ab: yas.tu.dīrgham.tathā.hrasvam.aṇu.sthūlam.śubha.aśubham /
kṣatraśīrṣe prasannaṃ ca liṅgāni syuḥ śubhāni ṣaṭ // MinSd_56 //
atha bhagalakṣaṇaprakaraṇam / / kūrmapṛṣṭhā gajaskandhā padmanābhisamā tathā /
alomā mṛduvistīrṇā ṣaḍ ete subhagā bhagāḥ // MinSd_57 //
śītalaṃ coṣṇam atyuṣṇaṃ gojihvāsadṛśaṃ kharam /
ity uktaṃ kāmaśāstrajñair bhagacihnacatuṣṭayam // MinSd_58 //
śītalaṃ sukhadaṃ proktam uṣṇaṃ ca madhyamaṃ smṛtam /
atyuṣṇam asukhaṃ caiva kharaṃ prāṇaharaṃ smṛtam // MinSd_59 //
atha kāmacālanaprakaraṇam / / aṅguṣṭhe caraṇe gulphe bhage nābhau kuce hṛdi /
kakṣe kaṇṭhe 'dhare netre kapole ca śrutāv api /
śīrṣe sarvaśarīre tu vaset kāmas tithikramāt // MinSd_60 //
savye puṃsaḥ striyo vāme kṛṣṇe śukle viparyayaḥ /
ūrddhvaṃ pratipadādau ca kṛṣṇe cādhaḥ pracakṣate // MinSd_61 //
evaṃ caiva vaset kāmaḥ sthāne caiva viśeṣataḥ / / pāde jaṅghe ūrudeśe stane kakṣe gale śrutau // MinSd_62 //
nakhakṣataṃ pradātavyaṃ bhage nābhau ca mardanam /
gaṇḍe netre lalāṭe ca cumbanaṃ kāmukair iha /
hṛdaye tāḍanaṃ hastād dantenādharapīḍanam // MinSd_63 //
ātmāsyenduśaradvisaptatithayaḥ khyātaṃ nalinyā rate
paulastyābdhirasāṣṭabhāskaratithau prītā bhavec citriṇī /
Jyotirisvara Kavisekhara: Pancasayaka (jyopancu.htm.txt) 27878504 (0.0):
paulastyāsyarasāṣṭabhāskaratithau prītā bhaveccitriṇī /
rudrānaṅgagaṇeśaśambhutithayaḥ syuḥ śaṅkhinībhuktaye śeṣāḥ syuḥ
Jyotirisvara Kavisekhara: Pancasayaka (jyopancu.htm.txt) 27878513 (0.064):
rudrānagaturaṅgaśambhutithiṣu syācchaṅkhinī moditā śeṣāḥ syuḥ / suratotsaveṣu kariṇījāteḥ striyāḥ prītaye // JPanc_1.10 //
suratotsaveṣu kariṇāṃ jātāṃ striyaḥ prītaye // MinSd_64 //
aṅguṣṭhe caraṇe ca gulphanicaye jānudvaye bāstike nābhau vakṣasi kakṣayor
Jyotirisvara Kavisekhara: Pancasayaka (jyopancu.htm.txt) 27878536 (0.054):
aṅguṣṭhe caraṇe nitambanilaye jānudvaye jaṅghayor nābhau vakṣasi
nigaditā kaṇṭhe kapole 'dhare / / netre karṇayuge lalāṭaphalake dhautaṃ ca vāmabhruvām
Jyotirisvara Kavisekhara: Pancasayaka (jyopancu.htm.txt) 27878547 (0.0):
aṅguṣṭhe caraṇe nitambanilaye jānudvaye jaṅghayor nābhau vakṣasi / kakṣayornigaditā kaṇṭhe kapole 'dhare /
ūrdhvādhaścalanakrameṇa tithayaś cāndrīkalāpakṣaye // MinSd_65 //
Jyotirisvara Kavisekhara: Pancasayaka (jyopancu.htm.txt) 27878551 (1.192):
netre karṇayuge lalāṭaphalake maulau ca vāmabhruvām / ūrdhvādhaścalanakrameṇa kathitā cāndrī kalā pakṣayoḥ // JPanc_1.11 //
sīmante nayane 'dhare ca galake kakṣātaṭe cūcuke nābhau śroṇitaṭe
Jyotirisvara Kavisekhara: Pancasayaka (jyopancu.htm.txt) 27878566 (0.0):
ūrdhvādhaścalanakrameṇa kathitā cāndrī kalā pakṣayoḥ // JPanc_1.11 // / sīmante nayane 'dhare ca galake kakṣātaṭe cūcuke nābhau śroṇitaṭe
manobhavagṛhe jaṅghātaṭe piṇḍake / / gulphe pādatale tadaṅgulitale 'ṅguṣṭhe ca tiṣṭhaty asau vṛddhakṣīṇasamaṃ
Jyotirisvara Kavisekhara: Pancasayaka (jyopancu.htm.txt) 27878568 (0.0):
sīmante nayane 'dhare ca galake kakṣātaṭe cūcuke nābhau śroṇitaṭe / manobhavagṛhe jaṅghātaṭorudvaye /
Jyotirisvara Kavisekhara: Pancasayaka (jyopancu.htm.txt) 27878580 (0.0):
gulphe pādatale tadaṅgulitale 'ṅguṣṭhe ca tiṣṭhatyasau vṛddhikṣīṇatayā
tadā śaśikalāpakṣadvaye yoṣitām // MinSd_66 //
maulau kuntalakarṣaṇaṃ nayanayor ācumbanaṃ gaṇḍayoḥ dantenādharapīḍanaṃ
Jyotirisvara Kavisekhara: Pancasayaka (jyopancu.htm.txt) 27878601 (0.0):
candrakalāyāḥ pradīpanavidhiḥ / / maulau kuntalakarṣaṇaṃ nayanayorācumbanaṃ gaṇḍayor dantenādharapīḍanaṃ
hṛdi hatim muṣṭyā ca nābhau śanaiḥ / / kakṣākaṇṭhakapolamaṇḍalakucaśroṇīṣu deyā nakhāḥ sīmante śikharaṃ nakhair
Jyotirisvara Kavisekhara: Pancasayaka (jyopancu.htm.txt) 27878610 (0.0):
maulau kuntalakarṣaṇaṃ nayanayorācumbanaṃ gaṇḍayor dantenādharapīḍanaṃ / hṛdi hatirmuṣṭyā ca nābhau śanaiḥ /
Jyotirisvara Kavisekhara: Pancasayaka (jyopancu.htm.txt) 27878617 (0.0):
kakṣākaṇṭhakapolamaṇḍalakucaśroṇīṣu deyā nakhāḥ sīmante likhanaṃ
urasijau gṛhṇīta gāḍhaṃ tataḥ // MinSd_67 // / kurvāṇo viratiṃ manobhavagṛhe mātaṅgalīlāyitaṃ
Jyotirisvara Kavisekhara: Pancasayaka (jyopancu.htm.txt) 27878628 (0.0):
kurvītāvirataṃ manobhavagṛhe mātaṅgalīlāyitaṃ / jānvaṅguṣṭhapadorugulphakalanaṃ hyanyonyataḥ kāminoḥ /
Jyotirisvara Kavisekhara: Pancasayaka (jyopancu.htm.txt) 27878620 (0.039):
kakṣākaṇṭhakapolamaṇḍalakucaśroṇīṣu deyā nakhāḥ sīmante likhanaṃ / nakhairurasijau gṛhṇīta gāḍhaṃ tataḥ // JPanc_1.13 //
jānvaṅguṣṭhapadorugulphahananaṃ cānyonyataḥ kāminām /
Jyotirisvara Kavisekhara: Pancasayaka (jyopancu.htm.txt) 27878632 (0.0):
kurvītāvirataṃ manobhavagṛhe mātaṅgalīlāyitaṃ / jānvaṅguṣṭhapadorugulphakalanaṃ hyanyonyataḥ kāminoḥ /
ity evaṃ gaditaṃ pradeśakalanād indoḥ kalāropaṇaṃ kartavyaṃ ca narais tu
Jyotirisvara Kavisekhara: Pancasayaka (jyopancu.htm.txt) 27878642 (0.052):
jānvaṅguṣṭhapadorugulphakalanaṃ hyanyonyataḥ kāminoḥ / / ityevaṃ kathitaṃ pradeśakalanādindoḥ kalādīpanaṃ kartavyaṃ ca narairna
strīṣu rabhasād uktaḥ prabodhādhikaḥ // MinSd_68 //
iti kāmukasaṃghātaiḥ kartavyaṃ kāmacālanam / / dravaty anena kāmo hi ghṛtabhāṇḍam ivāgninā // MinSd_69 //
āliṅganaṃ cumbanaṃ ca dantakṣatanakhakṣate /
mardanaṃ nakhacāṭuś cādharapānaṃ kucagrahaḥ // MinSd_70 //
cumbanaṃ saṃpraharaṇaṃ nārīkṣobhaṇam eva ca / / etad bāhyarataṃ kuryāt kāmaprakaṭahetave // MinSd_71 //
adhare gaṇḍayor bhāle kapole galake hṛdi /
stane ca kakṣayor haste nābhimūle bhagasthale // MinSd_72 //
kukṣau jaghanayor mūle hṛdayor netrayor mukhe /
kaṭyāṃ ca cumbanaṃ dantakṣataṃ netre tu varjitam // MinSd_73 //
bhage mardanam āpūrya tato maithunam ācaret /
kṛtvā vivastrāṃ kāntāṃ tu meḍhraṃ tatra praveśayet // MinSd_74 //
vakṣasā stanayugmaṃ tu sampīḍya bāhubandhanam /
anyonyaṃ dṛḍham ākramya kuryād āliṅganaṃ striyaḥ // MinSd_75 //
rasikena rasajñena satataṃ ratim icchatā /
gāḍham āliṅganaṃ deyaṃ tatsakhyā hy anurāgataḥ // MinSd_76 //
gale vakṣaḥsthale kukṣau kaṇṭhapārśve bhage tathā /
jaghanorunitambeṣu pṛṣṭhe haste śiraḥsu ca // MinSd_77 //
kaṇṭhamūle kapole ca nakhakṣatam athācaret // MinSd_78 //
kakṣākaṇṭhakapoleṣu nābhiśroṇikucau tathā /
bhagaskandhau karṇamūlau trayodaśa nakhālayaḥ // MinSd_79 //
sthāneṣv eteṣu kukṣau ca nakhacāṭuṃ samācaret / / romāñcahetusukhadaṃ madanoddīpanaṃ matam // MinSd_80 //
itthaṃ ca manmathotpanne keliṃ kuryāt tathaiva ca / / stanayor yugayoś caiva sanābhikabhagasthale // MinSd_81 //
jaghanorunitambeṣu kāmuko muhur arpayet // MinSd_82 //
bhujayoḥ stanayoś caiva bhage nābhau tathaiva ca / / ṣaṭsu sthāneṣu vidhinā mardanaṃ parikīrtitam // MinSd_83 //
kakṣākaṇṭhakapoleṣu nābhau śroṇyāṃ payodhare /
karṇamūle tathā skandhe cumbanaṃ dvādaśasthale // MinSd_84 //
gaṇḍauṣṭhaṃ ca tathā vaktraṃ kakṣā nābhir bhagas tathā /
kucau ca bāhumūlaṃ ca dvādaśaitāni cumbanam // MinSd_85 // / gaṇḍau netre tathā vaktraṃ kakṣā nābhir bhagas tathā /
kucau ca bāhumūlaṃ ca sthānāny etāni cumbane // MinSd_86 // / adharauṣṭhe ca sampīḍya nāyako nāyikādharam /
pūrṇacandranibhaṃ peyān nāryāś ca sarasaṃ mukham // MinSd_87 //
payodharauṣṭhajihvāyā dvayor eva kucāgrayoḥ /
pañcasthānasya vai pānaṃ kuryāt kṛśavicakṣaṇaḥ // MinSd_88 //
oṣṭhena cauṣṭhagrahaṇapūrvakaṃ keśakarṣaṇam /
śiraḥpradeśe kṛtvā tām upaviṣṭāṃ ca kārayet // MinSd_89 //
yathā kokilaśabdaḥ syād yathā pārāvatadhvaniḥ / / yathā haṃsamayūrādeḥ kalarāvaṃ tathā caret // MinSd_90 //
muṣṭāmuṣṭinitambe ca kuryāc caiva parasparam / / upahastenābalāyās tāḍayej jaghanadvaye // MinSd_91 //
bhagagarbhasya madhye tu nāḍikā dhvajarūpiṇī /
pūrṇā kāmajalair nityaṃ vāmasthā mṛdupīvarā /
marditā cāṅgulībhyāṃ tu janayet kāmajaṃ jalam // MinSd_92 //
tatra ekaviṃśatiprakāraḥ / / teṣāṃ nāmāni kākapadaḥ viparītakaḥ nāgarikaḥ ratipāśaḥ keyūraḥ
priyatoṣaṇaṃ samapadaḥ ekapadaḥ ūrdhvasaṃpuṭaḥ saṃpuṭakaḥ manmathapriyaḥ
ratisundaraḥ urupīḍanaḥ smaracakraṃ nāgapāśakaḥ gaganakaḥ vaṃśadārakaḥ
kanakakṣayaḥ nāgaraḥ kuliśanāmakaḥ kāmasundara iti /
yathākramaṃ teṣāṃ lakṣaṇāny apy āha / / strīpādau skandhayugmasthau kṣiptvā dhvajaṃ bhagaṃ laghu /
kāmayet kāmuko nārīṃ bandhaḥ kākapado hi saḥ // MinSd_93 //
pādam ekaṃ kare dhṛtvā dvitīyaṃ skandhasaṃsthitam /
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876381 (0.0):
yatheṣṭaṃ tāḍayed yonau bandhaḥ samapadaḥ smṛtaḥ // MinSd_99 // / pādam ekaṃ kare dhṛtvā dvitīyaṃ skandhasaṃsthitam /
nārīṃ kāmayate kāmī bandhaḥ syād viparītakaḥ // MinSd_94 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876459 (0.042):
kuryāc ca nirbhayāṃ kāmī bandhaḥ syād ūrupīḍanaḥ // MinSd_105 //
ūrumūlopari nyasya yoṣidūruṃ naro yadi /
grīvāṃ dhṛtvā karābhyāṃ tu bandho nāgariko mataḥ // MinSd_95 //
pīḍayed ūruyugmena kāmukaṃ yadi kāminī / / ratipāśas tadā khyātaḥ kāminīnāṃ manoharaḥ // MinSd_96 //
strīṇāṃ jaṅghāntarāviṣṭo gāḍhāliṅgya ca sundarīm /
ramate vihvalaḥ kāmī bandhaḥ keyūrasaṃjñakaḥ // MinSd_97 //
narīpādau svahastena hṛdaye dhārayed yadi /
stanārpitakaraḥ kāmī kāmayet priyatoṣaṇam // MinSd_98 //
yoṣitpādau hṛdi nyasya karābhyāṃ dhārayet kucau /
yatheṣṭaṃ tāḍayed yonau bandhaḥ samapadaḥ smṛtaḥ // MinSd_99 //
pādam ekaṃ kare dhṛtvā dvitīyaṃ skandhasaṃsthitam /
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876298 (0.0):
kāmayet kāmuko nārīṃ bandhaḥ kākapado hi saḥ // MinSd_93 // / pādam ekaṃ kare dhṛtvā dvitīyaṃ skandhasaṃsthitam /
stanārpitakaraḥ kāmī bandhas tv ekapado hi saḥ // MinSd_100 //
samprasārya striyāḥ pādau śayyārpitakaphoṇikaḥ / / bhage liṅgasya saṃyogād ramate sampuṭo hi saḥ // MinSd_101 //
strīpādau saralīkṛtya bhūmau kuñcitajānukaḥ /
stanalagno ramet kāmī bandhaḥ sampuṭako mataḥ // MinSd_102 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876576 (0.020):
dhṛtvā kaṇṭhaṃ ramet kāmī bandhaḥ syāt kāmasundaraḥ // MinSd_113 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876679 (0.021):
grīvāṃ dhṛtvā ramet kāmī bandho dolāyitaḥ smṛtaḥ // MinSd_120 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876632 (0.042):
kuḍyāśritāṃ ramet kāntāṃ bandhas traivikramo mataḥ // MinSd_117 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876489 (0.043):
ramen niḥśaṅkitaḥ kāmī bandhaḥ syān nāgapāśakaḥ // MinSd_107 //
svajaṅghādvayabāhye ca vā yoṣitpadadvayam /
stanau dhṛtvā ramet kāmī bandhaḥ syān manmathapriyaḥ // MinSd_103 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876573 (0.062):
dhṛtvā kaṇṭhaṃ ramet kāmī bandhaḥ syāt kāmasundaraḥ // MinSd_113 //
nārīpādadvayaṃ kāmī dhārayet kucamaṇḍale /
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876571 (0.052):
svajaṅghādvayabāhyena dhārayet kucamaṇḍalam / / dhṛtvā kaṇṭhaṃ ramet kāmī bandhaḥ syāt kāmasundaraḥ // MinSd_113 //
dhṛtvā kaṇṭhaṃ ramen nārīṃ bandho 'yaṃ ratisundaraḥ // MinSd_104 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876570 (0.019):
svajaṅghādvayabāhyena dhārayet kucamaṇḍalam / / dhṛtvā kaṇṭhaṃ ramet kāmī bandhaḥ syāt kāmasundaraḥ // MinSd_113 //
striyā ūruyugaṃ dhṛtvā karābhyāṃ pīḍayet punaḥ /
kuryāc ca nirbhayāṃ kāmī bandhaḥ syād ūrupīḍanaḥ // MinSd_105 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876305 (0.042):
nārīṃ kāmayate kāmī bandhaḥ syād viparītakaḥ // MinSd_94 // / ūrumūlopari nyasya yoṣidūruṃ naro yadi /
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876487 (0.054):
ramen niḥśaṅkitaḥ kāmī bandhaḥ syān nāgapāśakaḥ // MinSd_107 //
dhṛtvā vāmakareṇoruṃ pādaṃ cāpi śiraḥsthitam /
ramate sudṛḍhaḥ kāmī smaracakraṃ prakīrtitam // MinSd_106 //
svajānudvayamadhyābhyāṃ hastābhyāṃ dhārayet striyam /
ramen niḥśaṅkitaḥ kāmī bandhaḥ syān nāgapāśakaḥ // MinSd_107 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876576 (0.023):
dhṛtvā kaṇṭhaṃ ramet kāmī bandhaḥ syāt kāmasundaraḥ // MinSd_113 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876414 (0.043):
stanalagno ramet kāmī bandhaḥ sampuṭako mataḥ // MinSd_102 // / svajaṅghādvayabāhye ca vā yoṣitpadadvayam /
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876456 (0.054):
striyā ūruyugaṃ dhṛtvā karābhyāṃ pīḍayet punaḥ / / kuryāc ca nirbhayāṃ kāmī bandhaḥ syād ūrupīḍanaḥ // MinSd_105 //
samāśliṣya yadā kāntaḥ kāminyā jaghanadvayam /
ūrdhvagaṃ ramate dorbhyāṃ bandho gaganakaḥ smṛtaḥ // MinSd_108 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876648 (0.061):
kāntaḥ kuḍyāśritāṃ nārīṃ bandho veṣṭanako mataḥ // MinSd_118 // / nārījānudvayaṃ dhṛtvā ātmajānudvayopari /
nārīpādadvayaṃ caiva skandhe yaḥ parivartanam /
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876649 (0.061):
kāntaḥ kuḍyāśritāṃ nārīṃ bandho veṣṭanako mataḥ // MinSd_118 // / nārījānudvayaṃ dhṛtvā ātmajānudvayopari /
kṛtvā kānto ramed āśu bandho 'yaṃ vaṃśadārakaḥ // MinSd_109 //
mukhaṃ mukhe yadā bāhyaṃ bāhye jaṅghe 'pi jaṅghayoḥ /
vakṣo vakṣaḥsthale dattvā bhavet sa kanakakṣayaḥ // MinSd_110 //
sundarīṃ ca ramet kāntaḥ kaṭyāsaktabhujadvayām /
hṛdi tatkāntahastāṃ ca bandho 'yaṃ nāgaro mataḥ // MinSd_111 //
strīpādadvayam āliṅgya vimukhākṣiptaliṅgakaḥ /
yonim āpīḍayet kāmī bandhaḥ kuliśanāmakaḥ // MinSd_112 //
svajaṅghādvayabāhyena dhārayet kucamaṇḍalam /
dhṛtvā kaṇṭhaṃ ramet kāmī bandhaḥ syāt kāmasundaraḥ // MinSd_113 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876439 (0.019):
nārīpādadvayaṃ kāmī dhārayet kucamaṇḍale / / dhṛtvā kaṇṭhaṃ ramen nārīṃ bandho 'yaṃ ratisundaraḥ // MinSd_104 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876414 (0.020):
stanalagno ramet kāmī bandhaḥ sampuṭako mataḥ // MinSd_102 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876679 (0.021):
grīvāṃ dhṛtvā ramet kāmī bandho dolāyitaḥ smṛtaḥ // MinSd_120 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876489 (0.023):
svajānudvayamadhyābhyāṃ hastābhyāṃ dhārayet striyam / / ramen niḥśaṅkitaḥ kāmī bandhaḥ syān nāgapāśakaḥ // MinSd_107 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876426 (0.062):
stanau dhṛtvā ramet kāmī bandhaḥ syān manmathapriyaḥ // MinSd_103 //
ityādikaṇṭhavinyāsād gāḍhaṃ sampādayet sukham /
tasmād vidagdhasaṃghātaiḥ kāryā bandhāḥ prayatnataḥ // MinSd_114 //
striyam ānatapūrvāṅgīṃ pādāhitakaradvayām /
dhṛtodaro ramet kāmī bandho 'yaṃ paśunāmakaḥ // MinSd_115 //
pādālīḍhastanīṃ nārīm utkṣiptajaghanāṃ yadi /
kāntaḥ kāmayate paścāt kathitas tv ekabandhakaḥ // MinSd_116 //
uddhṛtya pādam ekaṃ tu bhuvi saṃsthāpya cāparam /
kuḍyāśritāṃ ramet kāntāṃ bandhas traivikramo mataḥ // MinSd_117 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876413 (0.042):
stanalagno ramet kāmī bandhaḥ sampuṭako mataḥ // MinSd_102 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876659 (0.046):
nārījānudvayaṃ dhṛtvā ātmajānudvayopari / / kuḍyāśritāṃ ramet kāntāṃ bandho dolādināmakaḥ // MinSd_119 //
hṛdi saṃsthāpya pādaikaṃ bāhubhyāṃ veṣṭayed yadi /
kāntaḥ kuḍyāśritāṃ nārīṃ bandho veṣṭanako mataḥ // MinSd_118 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876504 (0.061):
ūrdhvagaṃ ramate dorbhyāṃ bandho gaganakaḥ smṛtaḥ // MinSd_108 // / nārīpādadvayaṃ caiva skandhe yaḥ parivartanam /
nārījānudvayaṃ dhṛtvā ātmajānudvayopari /
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876505 (0.061):
ūrdhvagaṃ ramate dorbhyāṃ bandho gaganakaḥ smṛtaḥ // MinSd_108 // / nārīpādadvayaṃ caiva skandhe yaḥ parivartanam /
kuḍyāśritāṃ ramet kāntāṃ bandho dolādināmakaḥ // MinSd_119 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876630 (0.046):
uddhṛtya pādam ekaṃ tu bhuvi saṃsthāpya cāparam / / kuḍyāśritāṃ ramet kāntāṃ bandhas traivikramo mataḥ // MinSd_117 //
nārībāhudvayaṃ nyasya svīyabāhudvaye tathā /
grīvāṃ dhṛtvā ramet kāmī bandho dolāyitaḥ smṛtaḥ // MinSd_120 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876576 (0.021):
dhṛtvā kaṇṭhaṃ ramet kāmī bandhaḥ syāt kāmasundaraḥ // MinSd_113 //
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27876414 (0.021):
stanalagno ramet kāmī bandhaḥ sampuṭako mataḥ // MinSd_102 //
kuḍyāśritāṃ ramet kāntāṃ kaṇṭhāsaktakaradvayām /
pādābhyāṃ madhyam āveṣṭya bandhaḥ prālambako mataḥ // MinSd_121 //
striyāḥ pādadvayaṃ kāntaḥ kāntasyorudvayopari /
kaṭim ālolayed āśu bandho 'yaṃ haṃsalīlakaḥ // MinSd_122 //
liṅgoparisthitā nārī bhūmau dattvā karadvayam /
hṛdaye dattahastā ca bandho līlāsano mataḥ // MinSd_123 //
viparītarate nārīm ṛtusnātāṃ na gurviṇīm /
yojayet kāmaśāstrajñaḥ sadyo bhuktavatīṃ tathā // MinSd_124 //
bhage niḥkṣiptajihvāgro vilolaṃ cumbati priyaḥ /
tathaiva ramaṇasyāpi nārī liṅgaṃ prakarṣati // MinSd_125 // / madhyadeśabhavā nāryo nakhadantapade ratāḥ /
cumbāghātaratā nāryas tathā madhyamadeśajāḥ // MinSd_126 //
adhomukharatāś caiva keśagrāheṣu sindhujāḥ / / nānārataratā nāryas tathā siṃhaladeśajāḥ // MinSd_127 //
cumbanāliṅgane raktās tathā kṛtrimaliṅgakaiḥ / / mahārāṣṭre ratā rāmāḥ strīrājye kośaleṣu ca // MinSd_128 //
kṣatāghātāṃśukākṣepais tathā kṛtrimaliṅgakaiḥ /
dhvajavṛṣaṇalubdhāś ca rāmāḥ kārṇāṭadeśajāḥ // MinSd_129 //
cumbakeśagrahaiś caiva jihvāvakṣojamardanaiḥ /
vṛṣaṇais tāḍanenāṅge ratā drāviḍadeśajāḥ // MinSd_130 //
nitāntarasikā bandhe cumbanāliṅganādiṣu /
lubdhāś cādharapāneṣu na tu lāvaṇyavigrahāḥ // MinSd_131 //
tīrthayātrābhilubdhāś ca gauḍavaṅgāṅganāḥ kila /
niḥsahā mardanāghāte nepālāḥ kāmarūpajāḥ // MinSd_132 //
strīṇāṃ viṣayasātmyaṃ ca jñātvā maithunam ācaret /
samāne sukhasampattir anyathā vai dviṣanti tāḥ // MinSd_133 //
mṛduhrasvadhvajo yatra priyo 'śakto drutacyutiḥ /
yatra strīṇāṃ ca kāṭhinyaṃ tatra nīcarato bhavet // MinSd_134 //
nāryo nīcaratodvignā dviṣanti puruṣaṃ kṣaṇāt /
śrūyate caiva karṇāṭe kāntayā nihataḥ patiḥ // MinSd_135 //
aṅgulīnāṃ praveśais tu tathā kṛtrimaliṅgakaiḥ / / mṛduhrasvadhvajaiḥ kāmī ramet strītoṣahetave // MinSd_136 //
atha prāsaṅgikaṃ kanyāparīkṣaṇaprakaraṇam / / idānīṃ yad ahaṃ vakṣye kanyāyāḥ lakṣaṇaṃ tataḥ /
nirūpya lakṣaṇādīṃs tāṃ paritaḥ svīyasampadam // MinSd_138 //
na kṛṣṇā nātigaurāṅgī tanvī mṛduvacās tathā /
na kharvā nātidīrghā ca suvaktrā cārulocanā // MinSd_139 //
kambugrīvā ca mṛdvaṅgī śyāmarukthodarī tu yā /
alpanidrālpabhoktrī ca samāṅgī nimnanāsikā // MinSd_140 //
āraktā sutarāṃ netre nakhe dantacchade 'pi ca /
padmaraktādicihnaṃ ca pāṇau pāde viśeṣataḥ // MinSd_141 //
samadantā guruśroṇī bimbauṣṭhī ca sugāyanī / / bhavet kanyā praśaṃsyā sā dharmakāmārthasiddhaye // MinSd_142 //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5423132 (0.019):
pararūpam vaktavyam . sthūlautuḥ , sthūlotuḥ . bimbauṣthī , bimboṣṭhī .
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3311088 (0.045):
sidhyati, bimbāprakośe 'prakāśamānasya pratibambasyeva / bimbānanyatvamityarthaḥ /
bhūmau pādakaniṣṭhā vānāmikā vārpayed yugam /
kanyā sā varjanīyā ca saivopapatikā matā // MinSd_143 // / kanyā sā puṃścalī kharvā yā syāc chabalamadhyamā /
pīvarā karkaśāṅgī ca piṅganetrā kace jaṭā // MinSd_144 //
dīrghanetrā dīrghavaktrā kharvā paruṣavādinī / / jaṅghāyām uttaroṣṭhe ca bibhratī lomasaṃcayam // MinSd_145 //
karoti yadi vā nityaṃ bhojanaṃ vipulaṃ bahu / / nimnagrīvā nimnakaṇṭhā bahukeśī sulocanā // MinSd_146 //
gaṇḍakūpe hasantī ca dantapaṅktyā tu danturā /
sā vijñair varjanīyā ca sukhaiśvaryasamīhayā // MinSd_147 //
tad yathā kuladvayaṃ cāpi vininditā strī yaśovibhūtiṃ ca tiraskaroti /
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24487568 (0.0):
kuladvayasyāpi hi ninditā strī yaśo vibhūtiṃ ca tiraskaroti / / nimagnacandreva niśā sameghā śobhāṃ vibhāgaṃ ca divaspṛthivyoḥ // AJm_13.7
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9297226 (0.0):
kuladvayasyāpi hi ninditā strī yaśo vibhūtiṃ ca tiraskaroti / / nimagnacandreva niśā sameghā śobhāṃ vibhāgaṃ ca divaspṛthivyoḥ // Jm_13.7
nimagnacandreva niśāsamānā prayāti naivādaratāṃ pṛthivyām // MinSd_148 //
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24487569 (1.192):
kuladvayasyāpi hi ninditā strī yaśo vibhūtiṃ ca tiraskaroti / / nimagnacandreva niśā sameghā śobhāṃ vibhāgaṃ ca divaspṛthivyoḥ // AJm_13.7
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9297227 (1.192):
kuladvayasyāpi hi ninditā strī yaśo vibhūtiṃ ca tiraskaroti / / nimagnacandreva niśā sameghā śobhāṃ vibhāgaṃ ca divaspṛthivyoḥ // Jm_13.7
sevanaṃ yoṣitāṃ kuryān matvā doṣabalābalam /
bālāyogyātirūḍhānām ṛtuyogavibhāgataḥ // MinSd_149 //
bālā ca taruṇī prauḍhā vṛddhā bhavati nāyikā /
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27874989 (0.063):
yasya vijñānamātreṇa mūrkho 'pi ratiraṅgadhīḥ // MinSd_5 // / bālikā taruṇī prauḍhā vṛddhā ceti viśeṣataḥ /
ebhiḥ prakārair vikhyātā yuvatī nāgarī sadā // MinSd_150 //
bāleti gīyate nārī yāvat ṣoḍaśavatsaram /
tasmāt paraṃ ca yogyā sā yāvad viṃśativatsaram // MinSd_151 //
vidvadbhiḥ sarvajagati taruṇīty abhidhīyate / / tadūrdhvam atirūḍhā syād yāvat pañcāśataṃ punaḥ // MinSd_152 //
vṛddhā tataḥ paraṃ jñeyā suratotsavavarjitā /
prīṇāti bālā mālādyais taruṇī vastradānataḥ // MinSd_153 //
premavākyādibhiḥ prauḍhā vṛddhā ca dṛḍhatāḍanāt /
phalatāmbūlavāsobhir bālā vaśyā bhaven nṛṇām // MinSd_154 //
vividhābharaṇaiḥ snehais taruṇī vaśavartinī /
gāḍhāliṅganacumbanaiś ca atirūḍhās tu yoṣitaḥ // MinSd_155 //
gauravair madhurālāpair bhaved vṛddhā priyaṃvadā /
tathā kusumadharmiṇyaḥ striyo vṛddhaparigrahāḥ // MinSd_156 //
upakrāmanti viśvāsād dviṣanti puruṣaṃ kṣaṇāt / / nidāghaśarador bālā sevyā viṣayiṇāṃ bhavet // MinSd_157 //
hemante śiśire yogyā prauḍhā varṣāvasantayoḥ /
satataṃ sevyamānāpi bālā vardhayate balam // MinSd_158 //
kṣemaṃ nayati yogyā strī vṛddhā prakurute jarām /
utsāhahāniṃ vṛddhā strī diśed rogakṣayādikam // MinSd_159 //
bālā ca prāṇadā proktā taruṇī prāṇahāriṇī /
prauḍhā karoti vṛddhatvaṃ vṛddhā maraṇam ādiśet // MinSd_160 //
āsīne lālayed bālāṃ taruṇīṃ śayane tathā / / utthāne tv atirūḍhāṃ ca lālanaṃ trividhaṃ matam // MinSd_161 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12904600 (0.028):
MSS_5603 1 āsīne lālayed bālāṃ taruṇīṃ śayane tathā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12903135 (0.044):
MSS_5534 1 āsane lālayed bālāṃ taruṇīṃ śayane tathā /
adhvaklāntā ṛtusnātā prathamajvaritā tathā / / madhupānaprasannā ca nartitā virahī tathā // MinSd_162 //
ṣaṇmāsagarbhiṇī māsaprasūtā navaraṅgiṇī /
etā vahanti sutarāṃ striyo na suratotsavam // MinSd_163 //
āliṅganavihīnaṃ tu yo vetti suratotsavam /
paśor iva bhavet tasya siddhiḥ svārthaikasiddhaye // MinSd_164 //
āliṅgacumbane daṃśo bhagastanavimardanam /
nakhadānaṃ ca ghātaś ca grahaṇaṃ kucakeśayoḥ // MinSd_165 //
karoti cinmayaṃ hāsyaṃ jihvākaṇṭhādharagrahaḥ /
etad daśaprabhedaṃ hi kṣaraṇasya prakīrtitam // MinSd_166 // / nārīṇāṃ mohanaṃ tāvad yāvan notkaṇṭhitā priyā /
anyathā tatsukhocchitir aśītārkakarād iva // MinSd_167 //
śītkāraṃ cātha huṃkāraṃ hasitaṃ ca trapākṣayaḥ /
prasvinnavadanaṃ caiva vikāro 'tha bhagasya ca // MinSd_168 //
buddhvā caitāni liṅgāni yoṣitāṃ surate budhaḥ / / tayā tulyasukhaṃ vāñchann anurāgaṃ samācaret // MinSd_169 //
puṣpaṃ mālyaṃ suvarṇaṃ ca rājataṃ taruṇīsukham /
taruṇīrahite kānte vyarthaṃ deśaviceṣṭitam // MinSd_170 //
daivād yadi kadācid dhi vicchedaḥ kramaśas tadā /
daśamīṃ manmathāvasthāṃ prāpnoty eva na saṃśayaḥ // MinSd_171 //
abhilāṣaś cintanaṃ cānusmṛtir guṇakīrtanam / / unmādo vipralāpaś ca udvego vyādhir aṣṭamaḥ // MinSd_172 //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22878407 (0.041):
abhilāṣo'tha cintā syāt smṛtiś ca guṇakīrtanam / / udvego'tha pralāpaḥ syād unmādo vyādhir eva ca // ST_2.5 //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13884190 (0.041):
abhilāṣo'tha cintā syāt $ smṛtiś ca guṇa-kīrtanam & / udvego'tha pralāpaḥ syād % unmādo vyādhir eva ca // ST_2.5 //
jaratā maraṇaṃ ceti daśāvasthā manobhuvaḥ / / pramadānāṃ narāṇāṃ ca smaronmathitacetasām // MinSd_173 //
lakṣayitveṅgitaṃ strīṇāṃ hṛdi vijñaḥ pravartate /
satyaṃ vallabhatāṃ yāti sumadhyānāṃ ca yoṣitām // MinSd_174 //
vijñaḥ sādhyāṃ yatnasādhyāṃ vacasā caiva sādhayet /
sādhanaṃ kaṭhinaṃ strīṇāṃ durnirūpyā bhavanti tāḥ // MinSd_175 //
prākāśīṃ bāhumūlasya kakṣodarakucasya ca / / bālāliṅganamokṣaṃ ca kavarīmocanaṃ tathā // MinSd_176 //
svīyāṅgāvayavasyaiva nirantaravilokanam / / aśrupāto 'ṅgulīmardaśleṣmotsargaṃ muhurmuhuḥ // MinSd_177 //
kāntasya rūpasaubhāgyasaṃkrīḍāguṇasampadām /
saṃkīrtanaṃ mahollāsaḥ svāṅgabhadrāvamardanam // MinSd_178 //
śrutivartmāṅgulikṣepaḥ sasmite vadanekṣaṇe /
etāny aphalasādhyāni liṅgāni ca samunnayet // MinSd_179 // / vrīḍayālaṃkṛtā kāntā ūṣmārtā lobhavarjitā /
sādhyā liṅgarthavīryas tā asādhyā sā prakīrtitā // MinSd_180 //
yatnasādhyā sādhuvaktrī dhanahīnā pravāsinī /
sādhyeṅgitaviparyastā yatnasādhyā kuṭumbinī // MinSd_181 //
udyānotsavatīrtheṣu adhvavāṭīvaneṣu ca /
aniṣṭayuvatīsaṅge kṣetre pitṛgṛhe tathā // MinSd_182 //
devāgāre kuṭau caiva tathā vāpyādisevane / / naṭane gogṛhe caiva tathā bandhugṛhotsave /
rakṣitavyā sadā nāryaḥ sadbhir ātmaprayatnataḥ // MinSd_183 //
satyapradānair madhurair vacobhiḥ saṃrakṣitavyā taruṇī sadaiva /
arakṣitā cāpi kulasya nāśaṃ kuryāddhi vai bāhyajanānurāgāt // MinSd_184 //
agrāmyamaṇḍanaḥ prājñaḥ śuciḥ śrīmāṃś ca gāyanaḥ /
narmagoṣṭhīpraviṣṭaś ca ṣaḍguṇo nāgaro mataḥ // MinSd_185 //
tyāgī vivekī kuśalaḥ kulīnaḥ kalābhivijñaḥ sumatir dhanāḍhyaḥ /
bhavakṣamaḥ sarvasahaḥ sukhī ca śrīmān suśīlaḥ sa hi nāyakaḥ syāt //
MinSd_186 // / rajakī mālinī dhātrī yoginī prativeśinī /
sakhī gopālikā ceṭī nāpitā vidhavā naṭī // MinSd_187 //
sairandhrī kanyakā caiva daivajñā dūtikā matā / / vicitrābharaṇā dakṣā parijñātapareṅgitā // MinSd_188 //
pravīṇā sthirabhāvā ca pragalbhā dūtikā matā /
dūtī niyujyate kārye bahubhāṣāvibhūṣitā // MinSd_189 //
roṣānurūpakopā yā anunītā ca tuṣyati /
lakṣyate sā bhṛśaṃ nāthaguṇahāryamanojñayā // MinSd_190 //
aharahar anurāgā dūtikāṃ preṣya pūrvaṃ sarabhasam upayāti kvāpi
saṃketadeśe / / na mīlati khalu yasyā vallabho daivayogān nigadati bharatas tāṃ nāyikāṃ
vipralabdhām // MinSd_191 // / yasyā ratiguṇākṛṣṭaḥ patiḥ pārśve na muñcati /
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22877625 (0.034):
tā evātra bhavanty aṣṭāv avasthābhiḥ punar yathā // ST_1.73 // / yasyā ratiguṇākṛṣṭaḥ patiḥ pārśvaṃ na muñcati /
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13883406 (0.034):
tā evātra bhavanty aṣṭāv % avasthābhiḥ punar yathā // ST_1.73 // / yasyā rati-guṇākṛṣṭaḥ $ patiḥ pārśvaṃ na muñcati &
vicitravibhramāsaktā sā syāt svādhīnabhartṛkā // MinSd_192 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 887123 (0.0):
kānto ratiguṇākṛṣṭo na jahāti yadantikam / / vicitravibhramāsaktā sā syātsvādhīnabhartṛkā // VisSd_3.74 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13612180 (0.0):
kānto rati-guṇākṛṣṭo na jahāti yad-antikam / / vicitra-vibhramāsaktā sā syāt svādhīna-bhartṛkā // VisSd_3.74 //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22877628 (0.006):
yasyā ratiguṇākṛṣṭaḥ patiḥ pārśvaṃ na muñcati / / vicitravibhramāsaktā svādhīnapatikā yathā // ST_1.74 //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13883409 (0.006):
yasyā rati-guṇākṛṣṭaḥ $ patiḥ pārśvaṃ na muñcati & / vicitra-vibhramāsaktā % svādhīna-patikā yathā // ST_1.74 //
yā nityaṃ priyavicchede kāntasaundaryaceṣṭite /
dhyāyed ekamanā bhūtvā syāt sā virahiṇī matā // MinSd_193 //
uddāmamanmathaśarajvaravepamānā romāñcakarṇakusumaṃ kuśalaṃ vahantī /
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27877741 (0.059):
durvāradāruṇamanobhavayogam āpya paryākulākalitamānasamudvahantīm / / durvāramanmathaśarajvaravepamānām utkaṇṭhitāṃ vadati tāṃ bharataḥ
niḥśaṅkinī vrajati yā priyasaṃgamāya sā nāyikā khalu bhaved abhisāriketi
// MinSd_194 // / yā nirlajjā kṛtā gāḍhaṃ madena madanena ca /
abhiyāti priyaṃ sābhisārikā kathitā budhaiḥ // MinSd_195 //
ajñānān na gato yasyāḥ saṃketam ucitapriyaḥ /
tadanāgamasaṃtaptā khaṇḍitā sā prakīrtitā // MinSd_196 //
nirasto manyunā kāntaḥ samartho hi yayā punaḥ /
avasthitā vinā tena kupitā kathitā budhaiḥ // MinSd_197 //
bhaved vāsakasajjā sā dūtīdvāreṇa nirjane /
niścityāgamanaṃ bhartur dvārekṣaṇaparāyaṇā // MinSd_198 //
durvāradāruṇamanobhavayogam āpya paryākulākalitamānasamudvahantīm /
durvāramanmathaśarajvaravepamānām utkaṇṭhitāṃ vadati tāṃ bharataḥ
Minanatha: Smaradipika (minsmaru.htm.txt) 27877663 (0.059):
uddāmamanmathaśarajvaravepamānā romāñcakarṇakusumaṃ kuśalaṃ vahantī /
kavīndraḥ // MinSd_199 // / priyaikavartinī coṣṇā dhāvatyunmādinī tathā /
tatraivāvasthite kānte virahotkaṇṭhitā matā // MinSd_200 //
asādhyāyāḥ sukhaṃ siddhiḥ sādhyāyāś cānurañjanam / / svecchayā vardhate samyakkāmaśāstraprayojanam // MinSd_201 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12867208 (0.058):
MSS_3731 1 asādhyāyāḥ sukhaṃ siddhiḥ siddhāyāścānurañjanam /
atha śuddhaṃ tathāśuddhaṃ samāsāditatatkriyaḥ /
mantro gurumukhāl labdhaḥ sidhyaty atra na saṃśayaḥ // MinSd_202 //
tricāmuṇḍe iti padaṃ tataḥ kvanu kvanu smṛtam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15881800 (0.023):
yadyobhāvaprasaṃdhānamṛkārādiparaṃ padam /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24973211 (0.030):
pāśinairṛtayormadhye śeṣatīrthaṃ paraṃ smṛtam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20841057 (0.034):
14,096.015d@004_2590 gṛhāṇāṃ hi patitvaṃ hi gṛhapatyam iti smṛtam / 14,096.015d@004_2591 gṛhapatyaṃ tu yasyāsīt tasyāsīd gārhapatyatā
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6747801 (0.036):
vakṣye pratipadādīni vratāni vyāsa śṛṇvatha / / vāśvānarapadaṃ yāti śikhivratamidaṃ smṛtam // GarP_1,129.1 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 666030 (0.040):
nārāyaṇaparaṃ satyaṃ $ nārāyaṇaparaṃ padam // HV_App.I,42.75 // / [k: Ñ1.2 V1.3 B Dn2 Ds D3.5.6 T2 G1.4.5 M4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22151587 (0.040):
nārāyaṇaparaṃ satyaṃ nārāyaṇaparaṃ padam // HV_App.I,42.75 // / [k: Ñ1.2 V1.3 B Dn2 Ds D3.5.6 T2 G1.4.5 M4 ins. :k]
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13222705 (0.054):
N4.01c/ dattāpradānikaṃ nāma tad vivādapadaṃ smṛtam //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21968286 (0.055):
pratyakṣābhihitārthaṃ ca tadṛṣoṇāṃ vacaḥ smṛtam // / ārṣīkam-"
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16002309 (0.056):
vidhūya cehapāpāni vraje dviṣṇoḥ paraṃ padam / / uktaṃ mātṛvrataṃ cātra bhairaveṇa samanvitāḥ // NarP_1,118.5 //
tataḥ padaṃ chanu chanu svakīyaṃ vaśam ānayet // MinSd_203 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15881800 (0.023):
yadyobhāvaprasaṃdhānamṛkārādiparaṃ padam /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24973211 (0.030):
pāśinairṛtayormadhye śeṣatīrthaṃ paraṃ smṛtam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20841057 (0.034):
14,096.015d@004_2590 gṛhāṇāṃ hi patitvaṃ hi gṛhapatyam iti smṛtam / 14,096.015d@004_2591 gṛhapatyaṃ tu yasyāsīt tasyāsīd gārhapatyatā
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 666030 (0.040):
nārāyaṇaparaṃ satyaṃ $ nārāyaṇaparaṃ padam // HV_App.I,42.75 // / [k: Ñ1.2 V1.3 B Dn2 Ds D3.5.6 T2 G1.4.5 M4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22151587 (0.040):
nārāyaṇaparaṃ satyaṃ nārāyaṇaparaṃ padam // HV_App.I,42.75 // / [k: Ñ1.2 V1.3 B Dn2 Ds D3.5.6 T2 G1.4.5 M4 ins. :k]
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6747801 (0.040):
vakṣye pratipadādīni vratāni vyāsa śṛṇvatha / / vāśvānarapadaṃ yāti śikhivratamidaṃ smṛtam // GarP_1,129.1 //
sādhyānāma dvitīyāntaṃ dattvā svāheti yojayet /
sāmānyenāmukīnāmajapaṃ kṛtvā vaśaṃ nayet // MinSd_204 //
hrīṃ svāheti mantreṇa sādhyānāmānvitena ca /
saptābhimantritaṃ puṣpaṃ yaiva gṛhṇāti sā vaśā // MinSd_205 //
kākajihvālipakṣau ca suvarṇamalam aśru ca /
raktaṃ rateś ca lepena vaśīkuryur manīṣiṇaḥ // MinSd_206 //
sambhogajaṃ vacābījaṃ jihvā cārkadalaṃ sitam /
saṃcūrṇyāñjitanetrāṇāṃ bhāryāpi vaśatāṃ nayet // MinSd_207 //
haritālaṃ manaḥśilā raktacandanam etat sarvaṃ cūrṇīkṛtya / / puṣpeṇa saha yasyāḥ śirasi dīyate sā paśuvad vaśyā bhavati /
pecakasya hṛdayaṃ kuṅkumena saha sampiṣya tilakaṃ kuryāt tena loko vaśyo
bhavati // MinSd_208 // / aśvagandhā vacā kuṣṭhaṃ balā nāgabalā tathā /
māhiṣaṃ navanītaṃ ca gajapippalīsaṃyutam // MinSd_209 // / piṣṭvā teṣāṃ vilepena gāḍhīkaraṇam uttamam /
sampiṣṭaṃ chāgamūtreṇa śūkaśimbīsamudbhavam // MinSd_210 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3967759 (0.054):
arkakṣīraṃ snuhīkāṃḍaṃ kaṭulāvupatrakam / / karaṃjaṃ chāgamūtreṇa lepaḥ srāvyarśasāṃ hitaḥ // VRrs_15.87 //
nūnaṃ tasya pralepena liṅgaṃ lauhopamaṃ bhavet /
nīlotpalasitāmbhojakesaraṃ madhu śarkarā // MinSd_211 //
amīṣāṃ nābhilepena ramate kāmukaś ciram / / kṣīreṇa kamalaṃ piṣṭvā salilaṃ guṭikākṛtam // MinSd_212 //
upasthe nihitaṃ kuryāt prakīrṇam api ca kvacit / / asthi kṛṣṇabiḍālasya dakṣiṇapārśvasambhavam // MinSd_213 //
baddhaṃ kaṭitaṭe bījaṃ vibandhaṃ kurute dhruvam /
saptaparṇasya bījaṃ hi stambhayec chukram ātmagam // MinSd_214 //
sitaśarapuṃṣāmūlaṃ pāradasahitaṃ kare dhṛtvā /
karañjabījaṃ madhyasthaṃ samūlaṃ bandhayed bījam // MinSd_215 //
ketakībhūmilatāsanamūlībandhavipakvaṃ kusumbhatailam /
pādatale lepenāvaśyaṃ bījastambhaṃ nayati puṃsām // MinSd_216 //
māhiṣadadhisahadevītilamadhusitapadmakesaraṃ militam /
cūrṇaṃ nābhivilepād vīryastambhaṃ karoty avaśyam // MinSd_217 //
bṛhatkarañjabījasthaṃ pāradaṃ padmaveṣṭitam /
mukhe kṣiptam idaṃ bījaṃ stambhayaty eva niścitam // MinSd_218 //
kuryād ādau paricchedaṃ mardanaṃ ca viśeṣataḥ / / saptāhaṃ bhāvayen māṣaṃ nistuṣaṃ vidalaṃ tataḥ // MinSd_219 //
nālikerodakenātha punas teṣāṃ ca bhāvanā / / tatpaścād ghanabhraṣṭaṃ ca bhakṣayet kṣīrasādhitam // MinSd_220 //
vadhūśatasahasrāṇi kāmī kāmayate tataḥ // MinSd_221 //
yas tūpānaham ākuñcya samānena niyojayet /
pādāṅguṣṭhena bhūmau tāṃ pīḍayet tu samāhitaḥ // MinSd_222 //
bhakṣayed athavā dagdhaiś campakīkadalīyutam /
atyagrabhāgasaṃyuktaḥ punā ṛddhiṃ prayacchati // MinSd_223 //
kallolinīkānanakandarādau duḥkhāśraye cārpitacittavṛttiḥ /
samṛddham ābaddham abhinnadhairyaḥ ślatho 'pi dīrghaṃ ramate rate //
MinSd_224 // / pāradaṃ ṭaṅkanaṃ vyoṣā kākamācī tathā madhu /
kṣiptaliṅgaś ciraṃ nārīṃ drāvayed ramaṇaḥ sadā // MinSd_225 //
tumbīpatraṃ ca lodhraṃ ca samabhāgena lepayet /
bhagalepapradatte 'smin prasūtāpy akṣatā bhavet // MinSd_226 //
palāśodumbaraṃ cāpi tailaṃ kusumasambhavam / / madhunā yonisaṃlepād gāḍhīkaraṇam uttamam // MinSd_227 //
svīyeṣṭadevatāmantro japtaḥ svārtham ahiṃsakaḥ /
yathāvibhūtidānaṃ hi brahmacarye ca tiṣṭhati // MinSd_228 // / kṛtvādau tatra śuddhiṃ tu punaḥ kṣetre śubhekṣaṇe /